P. 1
Prirucnik Javna Nabava Elektronski

Prirucnik Javna Nabava Elektronski

|Views: 499|Likes:
Published by Bruno

More info:

Published by: Bruno on Jun 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2010

pdf

text

original

Naslov: Priručnik javne nabave za naručitelje Izdavač: Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske Ured za javnu nabavu

Ksaver 211 10000 Zagreb Telefon: +385-1-4686-860 Telefaks: +385-1-4677-070 Adresa e-pošte: info@javnanabava.hr Internet adresa:www.javnanabava.hr Izrada: Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske u suradnji s: EU CARDS 2002 Twinning projektom “Jačanje sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj“ Projektom reforme lokalne samouprave Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi The Urban Institute Radnom skupinom za izradu „Priručnika javne nabave za naručitelje“ sastavljenom od predstavnika Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Državnog ureda za reviziju, Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, Komore arhitekata i inženjera, The Urban Institutea-ugovornog partnera USAID-a, ZET-a d.o.o., EU CARDS 2002 Twinning projekta “Jačanje sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj“ i EU CARDS 2002 Twinning projekta „Jačanje sposobnosti Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave“ Način objavljivanja 1. izdanja: Prvo izdanje Priručnika javne nabave za naručitelje objavljuje se u nakladi od 1000 primjeraka. Cjelokupan Priručnik može se preuzeti i na internetskoj stranici Ureda za javnu nabavu i The Urban Institutea-ugovornog partnera USAID-a. Tijela državne vlasti Republike Hrvatske, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave te sudionici programa osposobljavanja Ureda za javnu nabavu i EU CARDS 2002 Twinning projekta dobit će tiskani primjerak Priručnika. Autorska prava: Sva autorska prava pridržava Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske. Svaka pravna ili fizička osoba može se koristiti Priručnikom u cijelosti ili u dijelovima u nekomercijalne svrhe uz navođenje partnera koji su sudjelovali u njegovoj izradi, a osobito u svrhu osposobljavanja. Bez suglasnosti Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske nije dopušteno mijenjati sadržaj ovog Priručnika Grafičko oblikovanje: Bambi bold, Zagreb Tisak: Sveučilišna tiskara d.o.o. Naklada: 1000 primjeraka

URED ZA JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

PRIRUČNIK JAVNE NABAVE ZA NARUČITELJE

EUROPEAN UNION

1. izdanje - srpanj, 2006.

sadržaj

PREDGOVOR UVOD 1. dio: POPIS KRATICA, DIJAGRAMI TIJEKA, POPIS ADRESA 2. dio:

7 8

11

ZAKONODAVSTVO I INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNE 115 NABAVE 3. dio: SMJERNICE ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE 4. dio: POSTUPAK KONTROLE 5. dio: DODATNE INFORMACIJE O PODRUČJU JAVNE NABAVE 6. dio: NACIONALNO ZAKONODAVSTVO 7. dio: JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 287 203 179 171 125

predgovor
Zahvaljujući Zakonu o javnoj nabavi iz 2001. godine, uredbama donesenim na temelju tog zakona, te novelama Zakona o javnoj nabavi iz 2005. godine, Republika Hrvatska od listopada 2005. godine raspolaže modernim, transparentnim i u tržišnom smislu natjecateljskim sustavom javne nabave koji je velikim dijelom prilagođen standardima Europske unije. No za djelotvornu i jedinstvenu primjenu u praksi do sada su nedostajala prikladna pomagala. Neke od još postojećih praznina u našem sustavu javne nabave trebale bi se sada, među ostalim, popuniti izdavanjem 1. izdanja Priručnika javne nabave za naručitelje. Priručnik javne nabave za naručitelje namijenjen je kao pomagalo i kao preporuka različitim službama/odjelima javne nabave „klasičnih“ naručitelja, bilo da je riječ o državnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, kao i „sektorskim naručiteljima“. Stoga ne postoji nikakva obveza primjene naputaka i preporuka koje su u njemu sadržane. Namjera je Priručnika da služi ponajprije kao pomagalo pri provedbi postupaka javne nabave, kao priručnik te kao instrument za osposobljavanje s ciljem dugoročnog povećanja pravne sigurnosti i poboljšanja kvalitativne razine javne nabave. Rad na priručniku u ljeto 2005. počeo je Ured za javnu nabavu u suradnji s programom Europske unije CARDS za Hrvatsku „Jačanje sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj“ i USAID-ovim (United States Agency for International Development) „Projektom reforme lokalne samouprave“. S ciljem potpore prilikom izrade, a i kako bi se različiti aspekti prakse javne nabave obuhvatili priručnikom, u listopadu je osnovana radna skupina u kojoj sudjeluju predstavnici Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, Hrvatske komore arhitekata i inženjera, The Urban Institutea, ZET-a d.o.o., CARDS projekta za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave, Grada Bjelovara i Državnog ureda za reviziju. Ta je radna skupina ponajprije poduprla izradu jedinstvenih obrazaca za provedbu postupaka javne nabave čija se primjena preporučuje, a koji su sadržani u 7. dijelu. Uobičajeno se priručnik smatra dokumentom koji se nastavlja razvijati tijekom godina i koji živi od korisničkih prijedloga za njegovo poboljšanje. To osobito vrijedi za tako kompleksnu materiju kao što je javna nabava. Zato izdavanje 1. izdanja Priručnika za javnu nabavu ne znači da je rad na njemu završen. Naprotiv, prvo izdanje samo je prvi korak da se osobama koje se bave javnom nabavom dugoročno pruži korisno i učinkovito pomagalo. Stoga pozivam zainteresiranu stručnu javnost da u sljedećim mjesecima svoje prijedloge za poboljšanje Priručnika u pisanom obliku dostavi i dalje aktivnoj radnoj skupini u Uredu za javnu nabavu. Predviđeno je da se nakon prvog testiranja u sklopu mjera osposobljavanja već na jesen ove godine pripremi prošireno i dopunjeno 2. izdanje. Osim projektnim partnerima navedenima u uvodu, zahvaljujem i svima koji su svojim aktivnim sudjelovanjem pridonijeli izradi ovog priručnika. Ujedno mi je želja da uvođenje Priručnika za javnu nabavu pridonese daljnjem poboljšanju postojećeg sustava javne nabave i brzoj prilagodbi standardima Europske unije.
Mato Regvar predstojnik

PREDGOVOR

7

uvod
Izdavanje Priručnika javne nabave za naručitelje u bitnome slijedi ciljeve prikazane u nastavku:

1.

CILJEVI PRIRUČNIKA ZA JAVNU NABAVU
Unatoč postojećem Zakonu o javnoj nabavi i nizu uredaba koje su donesene u području javne nabave, tijekom praktične provedbe postupaka javne nabave osobe koje u njemu sudjeluju često se suočavaju sa znatnim teškoćama. Postojeći propisi nerijetko se različito tumače te se postupci nadmetanja u praksi stoga ne provode uvijek jedinstveno, a često niti na način koji je u skladu s prvotnom namjerom zakonodavca. Priručnikom javne nabave za naručitelje trebalo bi stoga tim naručiteljima najprije dati u ruke sredstvo rada koje bi im pomoglo pri boljem i bržem svladavanju postupaka javne nabave. Time bi se s jedne strane upozorilo na praktične i pravu sukladne mogućnosti rješavanja praznina ili proturječnosti postojećeg zakonodavstva, a ako naiđe na široku rasprostranjenost i prihvaćenost, Priručnik će istodobno služiti i ujednačavanju prakse javne nabave te unapređivati prilagodbu europskim standardima. Konačno, Priručnik javne nabave za naručitelje trebao bi služiti i kao materijal za osposobljavanje te pomoći da se znanje o problematici javne nabave proširi i produbi.

2.

STRUKTURA I SADRŽAJ PRIRUČNIKA ZA JAVNU NABAVU
Prvo izdanje Priručnika javne nabave za naručitelje sastavljeno je na sljedeći način: Uz uvod, Priručnik se sastoji od sedam dijelova. Dio 1. sadržava korisne podatke za korisnike koji se bave javnom nabavom. Prvo je naveden popis svih kratica koje se koriste u Priručniku. Zatim slijedi niz dijagrama koji prikazuju odvijanje pojedinih faza postupaka na što jednostavniji i razumljiviji način. Ti dijagrami predstavljaju središnji dio ovog priručnika, budući da omogućavaju korisnicima da u slučaju dvojbe relativno brzo dobiju odgovore glede sljedeće faze postupka. Ujedno su dijagrami koji prikazuju tijek postupka vrlo prikladni da u sklopu mjera osposobljavanja pojedine postupke javne nabave učine preglednijima.Nakon toga korisnicima se stavljaju na raspolaganje najvažnije adrese službi/odjela koji su važni za rad u području javne nabave. U 2. dijelu korisnici se upoznaju s područjem javne nabave prikazom europskih i nacionalnih pravnih izvora te prikazom dviju najvažnijih nacionalnih institucija javne nabave – Ureda za javnu nabavu i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Iako taj dio nije tako važan za samo odvijanje postupka javne nabave, on je svakako neizostavan za razumijevanje cjelovitog konteksta. Dio 3. predstavlja također važan dio Priručnika koji u obliku preporuka sadržava naputke za provedbu pojedinih faza postupaka javne nabave, od planiranja nabave do sklapanja ugovora.

8

UVOD

U 4. dijelu prikazuje se postupak kontrole, kako u prvom tako i u drugom stupnju, s ciljem da se naručiteljima omogući odgovarajuće reagiranje na prigovore. Dio 5. Priručnika ne treba smatrati uputom za odvijanje određenih postupaka javne nabave. To je više upoznavanje s temama kao što su prevencija korupcije i e-nabava, koje za osobe koje se bave nabavom sve više dobivaju na značenju i stoga im moraju biti poznate. U 6. dijelu Priručnika nalazi se najvažniji alat za svladavanje postupaka javne nabave, a to su cjeloviti mjerodavni nacionalni propisi. U 7. dijelu Priručnika korisnicima se stavljaju na raspolaganje jedinstveni predlošci obrazaca za javnu nabavu čiju primjenu preporučujemo.

PODRUČJE PRIMJENE PRIRUČNIKA JAVNE NABAVE
Primjena Priručnika javne nabave za naručitelje nije obvezna, već se samo preporučuje javnim naručiteljima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te sektorskim naručiteljima. Primjena je prikladna ponajprije prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi roba i ugovora o javnim uslugama, budući da je na tim područjima njegovo težište. Međutim, Priručnik može vrlo dobro poslužiti i kao savjetnik pri sklapanju ugovora o javnim radovima. Ovaj priručnik može se primjenjivati samo kao pomoćno sredstvo uz Zakon o javnoj nabavi (NN br. 117/01 i 92/05), Uredbu o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (NN br. 14/02) te Uredbu o objavama i evidenciji javne nabave (NN br. 14/02 i 122/05).

3.

UVOD

9

10

POPIS KRATCA, DIJAGRAM TIJEKA, POPIS ADRESA

POPIS KRATICA, DIJAGRAMI TIJEKA, POPIS ADRESA

1. dio

Poglavlje 1. POPIS KRATICA Poglavlje 2. DIJAGRAMI TIJEKA
1. Dijagrami tijeka postupaka javne nabave za naručitelje iz čl. 4. st. 1. t. 1., 2. i 3. ZJN, za nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000 kuna 2. Dijagrami tijeka postupaka javne nabave za naručitelje iz čl. 4. st. 1. t. 4., a u vezi s člankom 5. ZJN, za nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000 kuna 3. Dijagrami tijeka postupaka nabave za vrijednosti manje od 200.000 kuna 4. Prigovor i žalba na nepravilnosti u postupku nabave

12 13

13 49 86 108 112

Poglavlje 3. POPIS ADRESA

popis kratica
br. CPV čl. EU EZ NN Ted UMV UOE ZDK ZJN broj Common Procurement Vocabulary članak Europska unija Europska zajednica Narodne novine Tenders electronic daily Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti Uredba o objavama i evidenciji javne nabave Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o javnoj nabavi

12

POPIS KRATICA

DIJAGRAMI TIJEKA POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA NARUČITELJE IZ čl. 4. st. 1. t.1, 2. i 3. ZJN ZA NABAVE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 200.000 KUNA

1

Pravne osnove: Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 117/2001), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 92/2005), Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (Narodne novine broj 14/2002), Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (Narodne novine br. 14/2002), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave (Narodne novine broj 122/2005)

Otvoreni postupak – javno nadmetanje Postupci – načini javne nabave Ograničeni postupak – nadmetanje po pozivu Pregovarački postupak – izravna pogodba (s javnom objavom ili bez nje)

DIJAGRAMI TIJEKA

13

1.

OPĆA PRIPREMA JAVNE NABAVE

1 2

Sredstva za javnu nabavu odobrena u proračunu (čl. 14. st. 2. ZJN)

Donošenje plana nabave (čl. 14. st. 1. ZJN)

Vrijednost nabave istovrsne robe, radova i usluga manja od 200.000 kuna

Vrijednost nabave istovrsne robe, radova i usluga jednaka ili veća od 200.000 kuna

Provoditi postupke nabave sukladno čl. 2. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti

Provoditi postupke nabave sukladno odredbi čl. 9. ZJN

Otvoreni postupak Javno nadmetanje (čl. 10 ZJN)

Ograničeni postupak Nadmetanje po pozivu (čl. 11. ZJN)

Pregovarački postupak

Izravna pogodba (čl. 12. st. 1. ZJN) s prethodnom objavom

Izravna pogodba (čl. 12. st. 6. ZJN) bez prethodne objave

Nastavak dijagrama tijeka na str. 15

Nastavak dijagrama tijeka na str. 25

Nastavak dijagrama tijeka na str. 36

Nastavak dijagrama tijeka na str. 47

14

DIJAGRAMI TIJEKA

2. JAVNO NADMETANJE
2.1 Početak postupka

Planirana vrijednost predmeta nabave iz Plana nabave

Pisana odluka o osnivanju stručnog povjerenstva (čl.15. ZJN)

Priprema dokumentacije za nadmetanje (čl. 26. ZJN)

Objava javnog nadmetanja u Narodnim novinama (čl. 19. st. 1. t. 1.; čl. 23. st. 1. ZJN; čl. 1., 2. i 3. Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave)

Dodatna objava u tisku po vlastitom izboru, koja ne smije biti objavljena prije nego u Narodnim novinama (čl. 23. st. 1. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

15

2. JAVNO NADMETANJE
2.2 Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje

Zaprimanje zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata za dostavom dokumentacije za nadmetanje (čl. 28. ZJN)

Predočenje dokaza o plaćanju dokumentacije za nadmetanje, ako je uvjet (čl. 28. ZJN)

Otpremanje dokumentacije za nadmetanje (čl. 28. ZJN)

Evidentiranje gospodarskih subjekata kojima je otpremljena dokumentacija za nadmetanje sukladno čl. 28. st. 4. ZJN. Evidencija je tajna do otvaranja ponuda.

16

DIJAGRAMI TIJEKA

2. JAVNO NADMETANJE
2.3 Izrada ponude

Moguće prispijeće pisanih zahtjeva za dodatnim informacijama u vezi s dokumentacijom za nadmetanje Izrada ponuda ponuditelja sukladno dokumentaciji za nadmetanje (čl. 47. st. 1. ZJN) u sklopu naznačenog roka za dostavu ponude sukladno čl. 53. st. 4. t. 1. alineja 1. ZJN

Provjera zahtjeva i po potrebi davanje dodatnih informacija od strane naručitelja

Pisana obavijest svim ponuditeljima o dodatno pruženim informacijama

Na osnovi uputa ponuditelja mogući ispravci dokumentacije za nadmetanje od strane naručitelja i moguće produljenje roka za predaju ponude. U tom slučaju dokumentaciju i obavijest o produljenju roka naručitelj dostavlja svim gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje (čl. 32.)

DIJAGRAMI TIJEKA

17

2. JAVNO NADMETANJE
2.4 Dostavljanje i otvaranje ponuda (I)

Istek roka za dostavu ponude (čl. 52. st. 4. ZJN)

Predaja ponuda i popisa zaprimljenih ponuda stručnom povjerenstvu

Provedba javnog otvaranja ponuda od strane stručnog povjerenstva

Prije otvaranja ponuda stručno povjerenstvo provjerava i utvrđuje (čl. 54. st. 3. ZJN:):

Provjerava ovlasti predstavnika ponuditelja

Utvrđuje pristigle ponude prema redoslijedu zaprimanja

Utvrđuje izmjene i dopune ponuda

Utvrđuje nove ponude ili povlačenje ponuda

Utvrđuje pravodobnost ponuda

Pravodobna ponuda

Nepravodobna ponuda

Utvrđivanje ispravnosti predaje ponuda (čl. 54 st. 3. ZJN)

Povrat neotvorene ponude ponuditelju (čl. 50 st. 6. ZJN)

Ponuda predana u propisanom obliku (čl. 50. st. 1. ZJN)

Ponuda predana u otvorenoj ili oštećenoj omotnici

Dokumentirati oštećenje

18

DIJAGRAMI TIJEKA

2. JAVNO NADMETANJE
2.4 Dostavljanje i otvaranje ponuda (II)

Zabilješka na omotnici o datumu i vremenu zaprimanja ponuda (čl. 50. st. 5. ZJN)

Otvaranje omotnica s ponudama prema redoslijedu zaprimanja ● u slučaju ponuda za usluge, ako je dokumentacijom za nadmetanje tražena ponuda u odvojenim omotnicama, najprije se otvaraju omotnice s dokazima sposobnosti ● u slučaju naknadnog otvaranja financijskih ponuda, svi ponuditelji moraju biti obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu otvaranja financijskih ponuda (čl. 54. st. 4. ZJN)

Glasno čitanje podataka i unošenje u Zapisnik o javnom otvaranju ponuda, koji potpisuju članovi stručnog povjerenstva i nazočne ovlaštene osobe ponuditelja

Podaci koji se čitaju i unose u zapisnik (čl. 54. st. 5. ZJN): - broj nabave - podaci o naručitelju - mjesto i vrijeme otvaranja ponuda - broj nadmetanja - imena i prezimena članova stručnog povjerenstva - imena i prezimena ovlaštenih predstavnika ponuditelja - predmet nabave, odnosno dijelovi ili grupe koje je dopušteno nuditi sukladno dokumentaciji za nadmetanje - broj primljenih ponuda - puni i skraćeni nazivi i adrese ponuditelja - obavijesti o povlačenju ponuda - obavijesti o izmjenama ponuda - konačne cijene ponuda - primjedbe ponuditelja (ovlaštenih predstavnika)

Odašiljanje jedne preslike Zapisnika o javnom otvaranju ponuda po zahtjevu ponuditelja u roku od 3 dana (čl. 54. st. 7. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

19

2. JAVNO NADMETANJE
2.5 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (I)

Stručno povjerenstvo vodi Zapisnik o postupku pregleda, ocjene i usporedbe ponuda (čl. 55. st. 2. ZJN)

Pregled sadržaja i oblika ponuda (čl. 55. st. 3. ZJN)

Utvrđivanje jesu li ponude sukladne dokumentaciji za nadmetanje i uvjetima nadmetanja, odnosno jesu li potpune Po potrebi zatražiti od ponuditelja pojašnjenje ponude (čl. 56. st.1. ZJN) Ove se ponude dalje ne razmatraju (čl. 55. st. 4. ZJN)

Da

Ne

Ispitivanje sposobnosti ponuditelja naznačenih u čl. 36. ZJN

Analitički prikaz traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja (čl. 55. st. 2. al. 4. ZJN)

Dokazana sposobnost ponuditelja

Nije dokazana sposobnost ponuditelja

Pregled tehničkih specifikacija

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 7. ZJN)

Utvrđivanje jesu li zadovoljeni tehnički zahtjevi iz specifikacija

Ove se ponude dalje ne razmatraju

Da

Ne

20

DIJAGRAMI TIJEKA

2. JAVNO NADMETANJE
2.5 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (II)

Provjera računske pogreške (čl. 59. st. 2. ZJN)

Utvrđena računska pogreška

Nema računske pogreške

Odstupanje na manje ili više iznosi manje od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Odstupanje na manje ili više iznosi više od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Ispravlja se računska pogreška u ponudi

Neprihvatljiva ponuda (čl. 59. st. 4. ZJN)

O ispravku pogreške obavijestiti ponuditelja i zatražiti potvrdu ispravka računske pogreške (čl. 59. st. 3. ZJN) Iznosi ponuda unose se u tablicu o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda koja je sastavni dio Zapisnika (čl. 59. st. 6. ZJN)

Potvrda ponuditelja o prihvaćanju ispravka računske pogreške u roku od 3 dana (čl. 59. st. 3. ZJN)

Ne

Da

Ponuda se odbija (čl. 59. st. 4. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

21

2. JAVNO NADMETANJE
2.6 Odabir najpovoljnije ponude

Postupak odabira najpovoljnije ponude prema (čl. 46. i čl. 61. ZJN):

Najnižoj cijeni ponude (čl. 46. st. 2. t. 1. ZJN; čl. 61. st. 4. i 5. ZJN)

Ekonomski najpovoljnijoj ponudi na temelju cijene i dodatnih kriterija (čl. 46. st. 2. t. 2. i čl. 61. st. 2. i st. 3. ZJN)

Utvrđivanje ima li najpovoljnija ponuda neuobičajeno nisku cijenu (čl. 58. st. 1. ZJN)

Da

Ne

Od ponuditelja zatražiti pisano objašnjenje i analizu ponude

Stručno povjerenstvo predlaže odgovornoj osobi donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju javnog nadmetanja te time dovršava Zapisnik, koji potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva

Nije prihvaćeno objašnjenje

Prihvaćeno objašnjenje

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 15. ZJN)

22

DIJAGRAMI TIJEKA

2. JAVNO NADMETANJE
2.7 Završetak postupka - Donošenje odluke

Donošenje odluke (čl. 63. st. 1. ZJN) Objava u Narodnim novinama (čl. 64. st. 2. ZJN)

Odluka o poništenju(čl. 64. st. 1. ZJN)

Odluka o odabiru

Dostaviti svim sudionicima nadmetanja (ponuditeljima) u roku od 30 dana od isteka roka za predaju ponuda (čl. 63. st. 2. ZJN)

Rok čekanja od 3 dana od zaprimanja odluke kod ponuditelja za ulaganje prigovora (čl. 70. st. 1. ZJN)

Zaprimanje prigovora

Da

Ne

U roku

Izvan roka

Prihvaćaju li se navodi iz prigovora

Da

Ne

Odgovor ponuditelju u roku od 8 dana od primitka prigovora (čl. 70. st. 6. ZJN)

Ponovni pregled, ocjena i usporedba ponuda

Dalje prema dijagramu tijeka „Pravna zaštita”

Donošenje odluke

DIJAGRAMI TIJEKA

23

2. JAVNO NADMETANJE
2.8 Završetak postupka - Zaključenje ugovora

U roku od 8 dana od konačnosti odluke poslati prijedlog ugovora odabranom ponuditelju (čl. 66. st. 3. ZJN)

Po potrebi prije potpisa ugovora zatražiti produljenje valjanosti ponude (čl. 66. st. 5. ZJN

Pisano zaključenje ugovora u roku od 30 dana od dana slanja odluke o odabiru (čl. 66. st. 1. ZJN)

Pravodoban potpis ugovora i povrat naručitelju uz jamstvo za dobro izvršenje ugovora u roku od 8 dana od primitka ugovora na potpis

Da

Ne

Ugovor se sklapa sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem ako razlika u cijeni nije veća od 5% (čl. 66. st. 3 ZJN)

Odluka o poništenju nadmetanja (čl. 66. st 3. ZJN)

Ugovor je sklopljen

Objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u Narodnim novinama u roku od 30 dana po zaključenju ugovora (čl. 17. st 1. i čl. 20. ZJN)

24

DIJAGRAMI TIJEKA

3. NADMETANJE PO POZIVU
3.1 Početak postupka

Planirana vrijednost predmeta nabave

Pisana odluka o osnivanju stručnog povjerenstva (čl. 15. ZJN)

Objava poziva za nadmetanje po pozivu u prvom stupnju, čl. 19. st. 1. t. 2. ZJN; čl. 1., 2. i 3. Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave

Objava u Narodnim novinama (čl. 23. st. 1. ZJN)

Dodatna objava u tisku po vlastitom izboru, koja ne smije biti objavljena prije nego u Narodnim novinama (čl. 23. st. 1. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

25

3.

NADMETANJE PO POZIVU
3.2 Odabir natjecatelja (prvi stupanj)

Istek roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u postupku nadmetanja po pozivu (čl. 53. st. 4. t. 1. al. 1. ZJN)

Zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje u postupku nadmetanja po pozivu

Pravodobni zahtjev

Nepravodobni zahtjev

Imena natjecatelja čuvaju se u tajnosti do otvaranja ponuda (čl. 28. st. 4. ZJN)

Povrat neotvorene omotnice

Utvrđivanje sposobnih natjecatelja na temelju zahtijevanih dokaza o sposobnosti, objavljenih u pozivu (čl. 11. st. 2. t. 1. al. 1. ZJN)

Dokazana sposobnost natjecatelja

Nije dokazana sposobnost natjecatelja

Odabir najmanje pet sposobnih natjecatelja (čl. 11. st. 2. t. 1. al. 2. ZJN)

Obavijest natjecateljima koji nisu dokazali sposobnost i neće sudjelovati u drugom stupnju nadmetanja

Ne

Da

Odluka o poništenju nadmetanja (čl. 64. st. 1. t. 6. ZJN)

26

DIJAGRAMI TIJEKA

3. NADMETANJE PO POZIVU
3.3 Poziv za dostavu ponude (drugi stupanj)

Pisani poziv svim odabranim sposobnim natjecateljima za predaju ponuda, uz poziv dostaviti i dokumentaciju za nadmetanje

Nema javne objave poziva (čl. 11. st. 1. ZJN)

Dokumentacija za nadmetanje je besplatna (čl. 29. ZJN)

U pozivu za predaju ponuda obvezno naznačiti rok za predaju ponuda sukladno čl. 53. st. 4. t. 2. ZJN

DIJAGRAMI TIJEKA

27

3.

NADMETANJE PO POZIVU
3.4 Izrada ponude

Moguće prispijeće pisanog zahtjeva za dodatnim informacijama u vezi s dokumentacijom za nadmetanje Izrada ponude ponuditelja sukladno dokumentaciji za nadmetanje (čl. 47. st. 1. ZJN) u sklopu naznačenog roka za dostavu ponuda (čl. 53. st. 4. t.1. al. 1. ZJN) Na osnovi uputa ponuditelja mogući ispravci dokumentacije za nadmetanje od strane naručitelja i moguće produljenje roka za predaju ponude. U tom slučaju dokumentaciju i obavijest o produljenju roka naručitelj dostavlja svim natjecateljima (čl. 32.)

Provjera zahtjeva i po potrebi davanje dodatnih informacija od strane naručitelja

Pisana obavijest ostalim ponuditeljima o dodatno pruženim informacijama

28

DIJAGRAMI TIJEKA

3.

NADMETANJE PO POZIVU

3.5 Dostavljanje i otvaranje ponuda (I)

Istek roka za dostavu ponuda (čl. 52. st. 4. ZJN)

Predaja ponuda i popisa zaprimljenih ponuda stručnom povjerenstvu

Provedba javnog otvaranja ponuda od strane stručnog povjerenstva

Prije otvaranja ponuda stručno povjerenstvo provjerava i utvrđuje (čl. 54. st. 3. ZJN):

Provjerava ovlasti predstavnika ponuditelja

Utvrđuje pristigle ponude prema redoslijedu zaprimanja

Utvrđuje izmjene i dopune ponuda

Utvrđuje nove ponude ili povlačenje ponuda

Utvrđuje pravodobnost ponuda

Pravodobna ponuda

Nepravodobna ponuda

Utvrđivanje ispravnosti predaje ponuda (čl. 54 st. 3. ZJN)

Povrat neotvorene ponude ponuditelju (čl. 50 st. 6. ZJN)

Ponuda predana u propisanom obliku (čl. 50. st. 1. ZJN)

Ponuda predana u otvorenoj ili oštećenoj omotnici

Dokumentirati oštećenje

DIJAGRAMI TIJEKA

29

3.

NADMETANJE PO POZIVU
3.5 Dostavljanje i otvaranje ponuda (II)

Zabilješka na omotnici o datumu i vremenu zaprimanja ponuda (čl. 50. st. 5. ZJN)

Otvaranje omotnica s ponudama prema redoslijedu zaprimanja

Glasno čitanje podataka i unošenje u Zapisnik o javnom otvaranju ponuda, koji potpisuju članovi stručnog povjerenstva i nazočne ovlaštene osobe ponuditelja

Podaci koji se čitaju i unose u zapisnik (čl. 54. st. 5. ZJN): - broj nabave - podaci o naručitelju - mjesto i vrijeme otvaranja ponuda - broj nadmetanja - imena i prezimena članova stručnog povjerenstva - imena i prezimena ovlaštenih predstavnika ponuditelja - predmet nabave, odnosno dijelovi ili grupe koje je dopušteno nuditi sukladno dokumentaciji za nadmetanje - broj primljenih ponuda - puni i skraćeni nazivi i adrese ponuditelja - obavijesti o povlačenju ponuda - obavijesti o izmjenama ponuda - konačne cijene ponuda - primjedbe ponuditelja (ovlaštenih predstavnika)

Odašiljanje jedne preslike Zapisnika o javnom otvaranju ponuda po zahtjevu ponuditelja u roku od 3 dana (čl. 54. st. 7. ZJN)

30

DIJAGRAMI TIJEKA

3.

NADMETANJE PO POZIVU

3.6 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (I)

Pregled sadržaja i oblika ponuda (čl. 55. st. 3. ZJN)

Po potrebi zatražiti od ponuditelja pojašnjenje ponude (čl. 56. st.1. ZJN)

Utvrđivanje jesu li ponude sukladne dokumentaciji za nadmetanje i uvjetima nadmetanja, odnosno jesu li potpune Ove se ponude dalje ne razmatraju (čl. 55. st.4. ZJN)

Da

Ne

Pregled tehničkih specifikacija

Utvrđivanje jesu li zadovoljeni tehnički zahtjevi iz specifikacija

Da

Ne

Provjera računske pogreške (čl. 59. st. 2. ZJN)

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 7. ZJN)

Utvrđivanje računske pogreške

Nema računske pogreške

Odstupanje na manje ili više iznosi manje od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Odstupanje na manje ili više iznosi više od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Ispravlja se računska pogreška u ponudi

Neprihvatljiva ponuda (čl. 59. st. 2. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

31

3.

NADMETANJE PO POZIVU
3.6 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (II)

O ispravku pogreške obavijestiti ponuditelja i zatražiti potvrdu ispravka računske pogreške (čl. 59. st. 3. ZJN)

Potvrda ponuditelja o prihvaćanju ispravka računske pogreške u roku od 3 dana (čl. 59. st. 3. ZJN)

Ne

Da

Iznosi ponuda unose se u Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda (čl. 59. st. 6. ZJN)

Ponuda se odbija (čl. 59. st. 6. ZJN)

32

DIJAGRAMI TIJEKA

3.

NADMETANJE PO POZIVU

3.7 Odabir najpovoljnije ponude

Postupak odabira najpovoljnije ponude prema (čl. 46. i čl. 61. ZJN):

Najnižoj cijeni ponude (čl. 46. st. 2. t. 1. ZJN; čl. 61. st. 4. i 5. ZJN)

Ekonomski najpovoljnijoj ponudi na temelju cijene i dodatnih kriterija (čl. 46. st. 2. t. 2. i čl. 61. st. 2. i st. 3. ZJN)

Utvrđivanje ima li najpovoljnija ponuda neuobičajeno nisku cijenu (čl. 58. st. 1. ZJN)

Da

Ne

Od ponuditelja zatražiti pisano objašnjenje i analizu ponude

Stručno povjerenstvo predlaže odgovornoj osobi donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju javnog nadmetanja te time dovršava Zapisnik, koji potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva

Nije prihvaćeno objašnjenje

Prihvaćeno objašnjenje

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 15. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

33

3.

NADMETANJE PO POZIVU
3.8 Završetak postupka - Donošenje odluke

Donošenje odluke (čl. 63. st. 1. ZJN) Objava u Narodnim novinama (čl. 64. st. 2. ZJN)

Odluka o poništenju(čl. 64. st. 1. ZJN)

Odluka o odabiru

Dostaviti svim sudionicima nadmetanja (ponuditeljima) u roku od 30 dana od isteka roka za predaju ponuda (čl. 63. st. 2. ZJN)

Rok čekanja od 3 dana od zaprimanja odluke kod ponuditelja za ulaganje prigovora (čl. 70. st. 1. ZJN)

Zaprimanje prigovora

Da

Ne

U roku

Izvan roka

Prihvaćaju li se navodi iz prigovora

Da

Ne

Odgovor ponuditelju u roku od 8 dana od primitka prigovora (čl. 70. st. 6. ZJN)

Ponovni pregled, ocjena i usporedba ponuda

Dalje prema dijagramu tijeka „Pravna zaštita”

Donošenje odluke

34

DIJAGRAMI TIJEKA

3.

NADMETANJE PO POZIVU

3.9 Završetak postupka - Zaključenje ugovora

U roku od 8 dana od konačnosti odluke poslati prijedlog ugovora odabranom ponuditelju (čl. 66. st. 3. ZJN)

Po potrebi prije potpisa ugovora zatražiti produljenje valjanosti ponude (čl. 66. st. 5. ZJN)

Pisano zaključenje ugovora u roku od 30 dana od dana slanja odluke o odabiru (čl. 66. st. 1. ZJN)

Pravodoban potpis ugovora i povrat naručitelju uz jamstvo za dobro izvršenje ugovora u roku od 8 dana od primitka ugovora na potpis

Da

Ne

Ugovor se sklapa sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem ako razlika u cijeni nije veća od 5% (čl. 66. st. 3 ZJN)

Odluka o poništenju nadmetanja (čl. 66. st 3. ZJN)

Ugovor je sklopljen

Objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u Narodnim novinama u roku od 30 dana po zaključenju ugovora (čl. 17. st 1. i čl. 20. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

35

4. IZRAVNA POGODBA 4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.1 Početak postupka

Planirana vrijednost predmeta nabave

Pisana odluka o osnivanju stručnog povjerenstva (čl. 15. ZJN)

Objava poziva za nadmetanje izravnom pogodbom (čl. 19. st. 1. t. 3. ZJN; čl. 1., 2. i 3. Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave)

Objava u Narodnim novinama (čl. 23. st. 1. ZJN)

Dodatna objava u tisku po vlastitom izboru, koja ne smije biti objavljena prije nego u Narodnim novinama (čl. 23. st. 1. ZJN)

36

DIJAGRAMI TIJEKA

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.2 Odabir natjecatelja (prvi stupanj)

Istek roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku (čl. 53. st. 4. t. 1. al. 1. ZJN)

Zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje u postupku nadmetanja po pozivu

Pravodobni zahtjev

Nepravodobni zahtjev

Imena natjecatelja čuvaju se u tajnosti do otvaranja ponuda (čl. 28. st. 4. ZJN)

Povrat neotvorene omotnice

Utvrđivanje sposobnih natjecatelja na temelju zahtijevanih dokaza o sposobnosti, objavljenih u pozivu (čl. 36. ZJN)

Dokazana sposobnost natjecatelja

Nije dokazana sposobnost natjecatelja

Odabir najmanje triju natjecatelja (čl. 12. st. 5. ZJN)

Obavijest natjecateljima koji nisu dokazali sposobnost i neće sudjelovati u drugom stupnju nadmetanja

Ne

Da

Odluka o poništenju nadmetanja (čl. 64. st. 1. t. 6. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

37

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.3 Poziv za dostavu ponuda (drugi stupanj)

Pisani poziv svim odabranim natjecateljima za predaju ponuda, uz poziv dostaviti i dokumentaciju za nadmetanje

Nema javne objave poziva

Dokumentacija za nadmetanje je besplatna (čl. 29. st. 3 ZJN)

U pozivu za predaju ponuda obvezno naznačiti rok za predaju ponuda sukladno čl. 53. st. 4. t. 2. ZJN

38

DIJAGRAMI TIJEKA

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.4 Izrada ponude

Moguće prispijeće pisanih zahtjeva za dodatnim informacijama u vezi s dokumentacijom za nadmetanje Izrada ponude ponuditelja sukladno dokumentaciji za nadmetanje (čl. 47. st. 1. ZJN) u sklopu naznačenog roka za dostavu ponuda (čl. 53. st. 4. točka 2. ZJN) Na osnovi uputa ponuditelja mogući ispravci dokumentacije za nadmetanje od strane naručitelja i moguće produljenje roka za predaju ponude. U tom slučaju dokumentaciju i obavijest o produljenju roka naručitelj dostavlja svim natjecateljima (čl. 32. ZJN)

Provjera zahtjeva i po potrebi davanje dodatnih informacija od strane naručitelja

Pisana obavijest svim ponuditeljima o dodatno pruženim informacijama

DIJAGRAMI TIJEKA

39

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.5 Dostavljanje i otvaranje ponuda (I)

Istek roka za dostavu ponuda sukladno čl. 53. st. 4. t. 2. ZJN

Predaja ponuda i popisa zaprimljenih ponuda stručnom povjerenstvu

Otvaranje ponuda nije javno

Prije otvaranja ponuda stručno povjerenstvo:

Utvrđuje pristigle ponude prema redoslijedu zaprimanja

Utvrđuje izmjene i dopune ponuda

Utvrđuje povlačenje ponuda

Utvrđuje pravodobnost ponuda

Pravodobna ponuda

Nepravodobna ponuda

Utvrđivanje ispravnosti predaje ponuda (čl. 54. st. 3. ZJN)

Povrat neotvorene ponude ponuditelju (čl. 50 st. 6. ZJN)

Ponuda predana u propisanom obliku (čl. 50. st. 1. ZJN)

Ponuda predana u otvorenoj ili oštećenoj omotnici

Dokumentirati oštećenje

Zabilješka na omotnici o datumu i vremenu zaprimanja ponuda (čl. 50. st. 5. ZJN)

40

DIJAGRAMI TIJEKA

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.5 Dostavljanje i otvaranje ponuda (II)

Otvaranje omotnica s ponudama prema redoslijedu zaprimanja

Unošenje u Zapisnik o otvaranju ponuda, koji potpisuju članovi stručnog povjerenstva, sljedećih podataka: broj nabave, podaci o naručitelju, mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, broj nadmetanja imena i prezimena članova stručnog povjerenstva, predmet nabave, odnosno dijelovi ili grupe koje je dopušteno nuditi sukladno dokumentaciji za nadmetanje, broj primljenih ponuda, puni i skraćeni nazivi i adrese ponuditelja, obavijesti o povlačenju ponuda, obavijesti o izmjenama ponuda, konačne cijene ponuda

Individualno pregovaranje s ponuditeljima o njihovim ponudama, kako bi se radi odabira najpovoljnije ponude, a u skladu s utvrđenim kriterijima odabira, prilagodile objavljenim zahtjevima, specifikacijama i dodatnoj dokumentaciji, ako je bila tražena

DIJAGRAMI TIJEKA

41

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.6 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (I)

Pregled sadržaja i oblika ponuda (čl. 55. st. 3. ZJN)

Po potrebi zatražiti od ponuditelja pojašnjenje ponude (čl. 56.)

Utvrđivanje jesu li ponude sukladne dokumentaciji za nadmetanje i uvjetima nadmetanja, odnosno jesu li potpune

Da

Ne

Pregled tehničkih specifikacija

Ove se ponude dalje ne razmatraju (čl. 55. st. 4. ZJN)

Utvrđivanje jesu li zadovoljeni tehnički zahtjevi iz specifikacija

Da

Ne

Provjera računske pogreške (čl. 59. st. 2. ZJN)

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 7. ZJN)

Utvrđivanje računske pogreške

Nema računske pogreške

Odstupanje na manje ili više iznosi manje od 5% prvotno ponuđene cijene

Odstupanje na manje ili više iznosi više od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Ispravlja se računska pogreška u ponudi

Neprihvatljiva ponuda (čl. 59. st. 2. ZJN)

Iznosi ponuda unose se u Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda (čl. 59. st. 6. ZJN)

42

DIJAGRAMI TIJEKA

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.6 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (II)

Ispravlja se računska pogreška u ponudi

O ispravku pogrešaka obavijestiti ponuditelja i zatražiti potvrdu ispravka računske pogreške (čl. 59. st. 3. ZJN)

Potvrda ponuditelja o prihvaćanju ispravka računske pogreške u roku od 3 dana (čl. 59. st. 3. ZJN)

Ne

Da

Ponuda se odbija (čl. 59. st. 4. ZJN)

Iznosi ponuda unose se u Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda (čl. 59. st. 6. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

43

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.7 Odabir najpovoljnije ponude

Postupak odabira najpovoljnije ponude prema (čl. 46. i čl. 61. ZJN):

Najnižoj cijeni ponude (čl. 46. st. 2. t. 1. ZJN; čl. 61. st. 4. i 5. ZJN)

Ekonomski najpovoljnijoj ponudi na temelju cijene i dodatnih kriterija (čl. 46. st. 2. t. 2. i čl. 61. st. 2. i st. 3. ZJN)

Utvrđivanje ima li najpovoljnija ponuda neuobičajeno nisku cijenu (čl. 58. st. 1. ZJN)

Da

Ne

Od ponuditelja zatražiti pisano objašnjenje i analizu ponude

Stručno povjerenstvo predlaže odgovornoj osobi donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju nadmetanja te time dovršava Zapisnik, koji potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva

Nije prihvaćeno objašnjenje

Prihvaćeno objašnjenje

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 15. ZJN)

44

DIJAGRAMI TIJEKA

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.8 Završetak postupka - Donošenje odluke

Donošenje odluke (čl. 63. st. 1. ZJN) Objava u Narodnim novinama (čl. 64. st. 2. ZJN)

Odluka o poništenju (čl. 64. st. 1. ZJN)

Odluka o odabiru

Dostaviti svim sudionicima nadmetanja (ponuditeljima) u roku od 30 dana od isteka roka za predaju ponuda (čl. 63. st. 2. ZJN)

Rok čekanja od 3 dana od zaprimanja odluke kod ponuditelja za ulaganje prigovora (čl. 70. st. 1. ZJN)

Zaprimanje prigovora

Da

Ne

U roku

Izvan roka

Prihvaćaju li se navodi iz prigovora

Da

Ne

Odgovor ponuditelju u roku od 8 dana od primitka prigovora (čl. 70. st. 6. ZJN)

Ponovni pregled, ocjena i usporedba ponuda

Dalje prema dijagramu tijeka „Pravna zaštita”

Donošenje odluke

DIJAGRAMI TIJEKA

45

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.9 Završetak postupka - Zaključenje ugovora

U roku od 8 dana od konačnosti odluke poslati prijedlog ugovora odabranom ponuditelju (čl. 66. st. 3. ZJN)

Po potrebi prije potpisa ugovora zatražiti produljenje valjanosti ponude (čl. 66. st. 5. ZJN)

Pisano zaključenje ugovora u roku od 30 dana od dana slanja odluke o odabiru (čl. 66. st. 1. ZJN)

Pravodoban potpis ugovora i povrat naručitelju uz jamstvo za dobro izvršenje ugovora u roku od 8 dana od primitka ugovora na potpis

Da

Ne

Ugovor se sklapa sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem ako razlika u cijeni nije veća od 5% (čl. 66. st. 3 ZJN)

Odluka o poništenju nadmetanja (čl. 66. st 3. ZJN)

Ugovor je sklopljen

Objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u Narodnim novinama u roku od 30 dana po zaključenju ugovora (čl. 17. st 1. i čl. 20. ZJN)

46

DIJAGRAMI TIJEKA

4.2 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PRETHODNE OBJAVE
4.2.1 Početak postupka

Planirana vrijednost predmeta nabave

Pisana odluka o osnivanju stručnog povjerenstva (čl. 15. ZJN)

Utvrđivanje ispunjenja jednog od uvjeta iz čl. 12. st. 6. ZJN

Poziv odabranom gospodarskom subjektu na dostavu ponude

Dostava ponude

Dostavljena dokumentacija za pripremu ponude je besplatna (čl. 29. st. 3. ZJN)

Utvrđivanje prihvatljivosti ponude Po potrebi pregovaranje s ponuditeljem radi usklađivanja ponude s tehničkim i drugim zahtjevima i uvjetima

DIJAGRAMI TIJEKA

47

4.2 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PRETHODNE OBJAVE
4.2.2 Završetak postupka

Donošenje odluke o odabiru ponude

Objava odluke u Narodnim novinama (čl. 13. ZJN), na obrascu NAB 44 (UOE)

Zaprimanje prigovora u roku od 8 dana od dana objave odluke u Narodnim novinama (čl. 70. st. 2. ZJN)

Da

Ne

Odluka mora biti objavljena najmanje 15 dana prije sklapanja ugovora

U roku

Izvan roka

Zaključenje ugovora

Prihvaćaju li se navodi iz prigovora?

Da

Ne

Objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u NN u roku od 30 dana po zaključenju ugovora (čl.17. st. 1. i čl. 20. ZJN)

Odgovor gospodarskom subjektu u roku od 8 dana od primitka prigovora (čl. 70. st. 6. ZJN)

Donošenje (nove) odluke o poništenju postupka

Dalje prema dijagramu tijeka „Pravna zaštita”

48

DIJAGRAMI TIJEKA

DIJAGRAMI TIJEKA POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA NARUČITELJE IZ čl. 4. st. 1. t. 4., A U VEZI S ČLANKOM 5. ZJN, ZA NABAVE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 200.000 KUNA

2

Pravne osnove: Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 117/2001), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 92/2005), Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (Narodne novine broj 14/2002), Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (Narodne novine br. 14/2002), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave (Narodne novine broj 122/2005)

Otvoreni postupak – javno nadmetanje Postupci – načini javne nabave Ograničeni postupak – nadmetanje po pozivu Pregovarački postupak – izravna pogodba (s javnom objavom ili bez nje)

DIJAGRAMI TIJEKA

49

1.

OPĆA PRIPREMA JAVNE NABAVE

1

Sredstva za javnu nabavu odobrena u proračunu (čl. 14. st. 2. ZJN)

Donošenje plana nabave (čl. 14. st. 1. ZJN)

2

Vrijednost nabave istovrsne robe, radova i usluga manja od 200.000 kuna

Vrijednost nabave istovrsne robe, radova i usluga jednaka ili veća od 200.000 kuna

Provoditi postupke nabave sukladno čl. 2. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti

Provoditi postupke nabave sukladno odredbi čl. 9. ZJN

Otvoreni postupak Javno nadmetanje (čl. 10 ZJN)

Ograničeni postupak Nadmetanje po pozivu (čl. 11. ZJN)

Pregovarački postupak

Izravna pogodba (čl. 12. st. 1. ZJN) s prethodnom objavom

Izravna pogodba (čl. 12. st. 6. ZJN) bez prethodne objave

Nastavak dijagrama tijeka na str. 52

Nastavak dijagrama tijeka na str. 60

Nastavak dijagrama tijeka na str. 73

Nastavak dijagrama tijeka na str. 84

50

DIJAGRAMI TIJEKA

1.

OPĆA PRIPREMA JAVNE NABAVE

3

Periodična obavijest sukladno članku 22. ZJN

Odustajanje od prethodnog poziva za javno nadmetanje ako se provodi ograničeni postupak javne nabave ili izravna pogodba pregovaračkim postupkom, članak 22. stavak 2. t. 2. ZJN

Obveza pozivanja svih natjecatelja radi potvrde njihova interesa u roku od 12 mjeseci od dana oglašavanja periodične obavijesti (članak 22. stavak 3. ZJN)

4

Mogućnost uspostavljanja kvalifikacijskog sustava u skladu s propisima sukladnim članku 21. ZJN

U slučaju ograničenog ili pregovaračkog postupka, izbor kvalificiranih natjecatelja iz sustava kvalifikacija (čl. 21. st. 1. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

51

2.

JAVNO NADMETANJE
2.1. Početak postupka

Planirana vrijednost predmeta nabave iz Plana nabave

Pisana odluka o osnivanju stručnog povjerenstva (čl.15. ZJN)

Priprema dokumentacije za nadmetanje (čl. 26. ZJN)

Objava javnog nadmetanja u Narodnim novinama (čl. 19. st. 1. t. 1.; čl. 23. st. 1. ZJN; čl. 1., 2. i 3. Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave)

Dodatna objava u tisku po vlastitom izboru, koja ne smije biti objavljena prije nego u Narodnim novinama (čl. 23. st. 1. ZJN)

52

DIJAGRAMI TIJEKA

2.

JAVNO NADMETANJE

2.2 Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje

Zaprimanje zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata za dostavom dokumentacije za nadmetanje (čl. 28. ZJN)

Predočenje dokaza o plaćanju dokumentacije za nadmetanje, ako je uvjet (čl. 28. ZJN)

Otpremanje dokumentacije za nadmetanje (čl. 28. ZJN)

Evidentiranje gospodarskih subjekata kojima je otpremljena dokumentacija za nadmetanje sukladno čl. 28. st. 4. ZJN. Evidencija je tajna do otvaranja ponuda.

DIJAGRAMI TIJEKA

53

2.

JAVNO NADMETANJE
2.3 Izrada ponude

Moguće prispijeće pisanih zahtjeva za dodatnim informacijama u vezi s dokumentacijom za nadmetanje Izrada ponude ponuditelja sukladno dokumentaciji za nadmetanje (čl. 47. st. 1. ZJN) u sklopu naznačenog roka za dostavu ponuda (čl. 53. st. 4. t. 1. alineja 2. ZJN)

Provjera zahtjeva i po potrebi davanje dodatnih informacija od strane naručitelja

Pisana obavijest svim ponuditeljima o dodatno pruženim informacijama

Na osnovi uputa ponuditelja mogući ispravci dokumentacije za nadmetanje od strane naručitelja i moguće produljenje roka za predaju ponude. U tom slučaju dokumentaciju i obavijest o produljenju roka naručitelj dostavlja svim gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje (čl. 32.)

54

DIJAGRAMI TIJEKA

2.

JAVNO NADMETANJE

2.4 Dostavljanje i otvaranje ponuda (I)

Istek roka za dostavu ponude (čl. 52. st. 4. ZJN)

Predaja ponuda i popisa zaprimljenih ponuda stručnom povjerenstvu

Provedba javnog otvaranja ponuda od strane stručnog povjerenstva

Prije otvaranja ponuda stručno povjerenstvo provjerava i utvrđujeutvrđuje (čl. 54. st. 3. ZJN):

Provjerava ovlasti predstavnika ponuditelja

Utvrđuje pristigle ponude prema redoslijedu zaprimanja

Utvrđuje izmjene i dopune ponuda

Utvrđuje nove ponude ili povlačenje ponuda

Utvrđuje pravodobnost ponuda

Pravodobna ponuda

Nepravodobna ponuda

Utvrđivanje ispravnosti predaje ponuda (čl. 54 st. 3. ZJN)

Povrat neotvorene ponude ponuditelju (čl. 50 st. 6. ZJN)

Ponuda predana u propisanom obliku (čl. 50. st. 1. ZJN)

Ponuda predana u otvorenoj ili oštećenoj omotnici

Dokumentirati oštećenje

DIJAGRAMI TIJEKA

55

2.

JAVNO NADMETANJE
2.4 Dostavljanje i otvaranje ponuda (II)

Zabilješka na omotnici o datumu i vremenu zaprimanja ponuda (čl. 50. st. 5. ZJN)

Otvaranje omotnica s ponudama prema redoslijedu zaprimanja ● u slučaju ponuda za usluge, ako je dokumentacijom za nadmetanje tražena ponuda u odvojenim omotnicama, najprije se otvaraju omotnice s dokazima sposobnosti ● u slučaju naknadnog otvaranja financijskih ponuda, svi ponuditelji moraju biti obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu otvaranja financijskih ponuda (čl. 54. st. 4. ZJN)

Glasno čitanje podataka i unošenje u Zapisnik o javnom otvaranju ponuda, koji potpisuju članovi stručnog povjerenstva i nazočne ovlaštene osobe ponuditelja

Podaci koji se čitaju i unose u zapisnik (čl. 54. st. 5. ZJN): - broj nabave - podaci o naručitelju - mjesto i vrijeme otvaranja ponuda - broj nadmetanja - imena i prezimena članova stručnog povjerenstva - imena i prezimena ovlaštenih predstavnika ponuditelja - predmet nabave, odnosno dijelovi ili grupe koje je dopušteno nuditi sukladno dokumentaciji za nadmetanje - broj primljenih ponuda - puni i skraćeni nazivi i adrese ponuditelja - obavijesti o povlačenju ponuda - obavijesti o izmjenama ponuda - konačne cijene ponuda - primjedbe ponuditelja (ovlaštenih predstavnika)

Odašiljanje jedne preslike Zapisnika o javnom otvaranju ponuda po zahtjevu ponuditelja u roku od 3 dana (čl. 54. st. 7. ZJN)

56

DIJAGRAMI TIJEKA

2.

JAVNO NADMETANJE

2.5 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (I)

Stručno povjerenstvo vodi Zapisnik o postupku pregleda, ocjene i usporedbe ponuda (čl. 55. st. 2. ZJN)

Pregled sadržaja i oblika ponuda (čl. 55. st. 3. ZJN)

Utvrđivanje jesu li ponude sukladne dokumentaciji za nadmetanje i uvjetima nadmetanja, odnosno jesu li potpune Po potrebi zatražiti od ponuditelja pojašnjenje ponude (čl. 56. st.1. ZJN) Ove se ponude dalje ne razmatraju (čl. 55. st. 4. ZJN)

Da

Ne

Ispitivanje sposobnosti ponuditelja (čl. 36. ZJN)

Analitički prikaz traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja (čl. 55. st. 2. al. 4. ZJN)

Dokazana sposobnost ponuditelja

Nije dokazana sposobnost ponuditelja

Pregled tehničkih specifikacija

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 7. ZJN)

Utvrđivanje jesu li zadovoljeni tehnički zahtjevi iz specifikacija

Ove se ponude dalje ne razmatraju

Da

Ne

DIJAGRAMI TIJEKA

57

2.

JAVNO NADMETANJE
2.5 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (II)

Provjera računske pogreške (čl. 59. st. 2. ZJN)

Utvrđena računska pogreška

Nema računske pogreške

Odstupanje na manje ili više iznosi manje od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Odstupanje na manje ili više iznosi više od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Ispravlja se računska pogreška u ponudi

Neprihvatljiva ponuda (čl. 59. st. 4. ZJN)

O ispravku pogreške obavijestiti ponuditelja i zatražiti potvrdu ispravka računske pogreške (čl. 59. st. 3. ZJN) Iznosi ponuda unose se u tablicu o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda (čl. 59. st. 6. ZJN)

Potvrda ponuditelja o prihvaćanju ispravka računske pogreške u roku od 3 dana (čl. 59. st. 3. ZJN)

Ne

Da

Ponuda se odbija (čl. 59. st. 4. ZJN)

58

DIJAGRAMI TIJEKA

2.

JAVNO NADMETANJE

2.6 Odabir najpovoljnije ponude

Postupak odabira najpovoljnije ponude prema (čl. 46. i čl. 61. ZJN):

Najnižoj cijeni ponude (čl. 46. st. 2. t. 1. ZJN; čl. 61. st. 4. i 5. ZJN)

Ekonomski najpovoljnijoj ponudi na temelju cijene i dodatnih kriterija (čl. 46. st. 2. t. 2. i čl. 61. st. 2. i st. 3. ZJN)

Utvrđivanje ima li najpovoljnija ponuda neuobičajeno nisku cijenu (čl. 58. st. 1. ZJN)

Da

Ne

Od ponuditelja zatražiti pisano objašnjenje i analizu ponude

Stručno povjerenstvo predlaže odgovornoj osobi donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju nadmetanja te time dovršava Zapisnik, koji potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva

Nije prihvaćeno objašnjenje

Prihvaćeno objašnjenje

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 15. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

59

2.

JAVNO NADMETANJE
2.7 Završetak postupka - Donošenje odluke

Donošenje odluke (čl. 63. st. 1. ZJN) Objava u Narodnim novinama (čl. 64. st. 2. ZJN)

Odluka o poništenju (čl. 64. st. 1. ZJN)

Odluka o odabiru

Dostaviti svim sudionicima nadmetanja (ponuditeljima) u roku od 30 dana od isteka roka za predaju ponuda (čl. 63. st. 2. ZJN)

Rok čekanja od 3 dana od zaprimanja odluke kod ponuditelja za ulaganje prigovora (čl. 70. st. 1. ZJN)

Zaprimanje prigovora

Da

Ne

U roku

Izvan roka

Prihvaćaju li se navodi iz prigovora?

Da

Ne

Odgovor ponuditelju u roku od 8 dana od primitka prigovora (čl. 70. st. 6. ZJN)

Ponovni pregled, ocjena i usporedba ponuda

Dalje prema dijagramu tijeka „Pravna zaštita”

Donošenje odluke

60

DIJAGRAMI TIJEKA

2.

JAVNO NADMETANJE

2.8 Završetak postupka - Zaključenje ugovora

U roku od 8 dana od konačnosti odluke poslati prijedlog ugovora odabranom ponuditelju (čl. 66. st. 3. ZJN)

Po potrebi prije potpisa ugovora zatražiti produljenje valjanosti ponude (čl. 66. st. 5. ZJN

Pisano zaključenje ugovora u roku od 30 dana od dana slanja odluke o odabiru (čl. 66. st. 1. ZJN)

Pravodoban potpis ugovora i povrat naručitelju uz jamstvo za dobro izvršenje ugovora u roku od 8 dana od primitka ugovora na potpis

Da

Ne

Ugovor se sklapa sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem ako razlika u cijeni nije veća od 5% (čl. 66. st. 3 ZJN)

Odluka o poništenju nadmetanja (čl. 66. st 3. ZJN)

Ugovor je sklopljen

Objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u Narodnim novinama u roku od 30 dana po zaključenju ugovora (čl. 17. st 1. i čl. 20. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

61

3.

NADMETANJE PO POZIVU
3.1 Početak postupka

Planirana vrijednost predmeta nabave

Pisana odluka o osnivanju stručnog povjerenstva (čl. 15. ZJN)

Ako je objavljena periodična obavijest (čl. 22. ZJN) nema objave poziva za nadmetanje po pozivu, uz mogućnost da se u periodičnoj obavijesti odrede dokazi sposobnosti

Objava poziva za nadmetanje po pozivu u prvom stupnju (čl. 19. st. 1. t. 2. ZJN)

Objava u Narodnim novinama (čl. 23. st. 1. ZJN)

Dodatna objava u tisku po vlastitom izboru, koja ne smije biti objavljena prije nego u Narodnim novinama (čl. 23. st. 1. ZJN)

62

DIJAGRAMI TIJEKA

3.

NADMETANJE PO POZIVU

3.2 Odabir natjecatelja (prvi stupanj)

Istek roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku (čl. 53. st. 4. t. 1. al. 1. ZJN)

Zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje u postupku nadmetanja po pozivu

Pravodobni zahtjev

Nepravodobni zahtjev

Imena natjecatelja čuvaju se u tajnosti do otvaranja ponuda (čl. 28. st. 4. ZJN)

Povrat neotvorene omotnice

Utvrđivanje sposobnih natjecatelja na temelju zahtijevanih dokaza o sposobnosti, objavljenih u pozivu (čl. 11. st. 2. t. 1. al. 1. ZJN)

Dokazana sposobnost natjecatelja

Nije dokazana sposobnost natjecatelja

Odabir najmanje pet sposobnih natjecatelja (čl. 11. st. 2. t. 1. al. 2. ZJN)

Obavijest natjecateljima koji nisu dokazali sposobnost i neće sudjelovati u drugom stupnju nadmetanja

Ne

Da

Odluka o poništenju nadmetanja (čl. 64. st. 1. t. 6. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

63

3.

NADMETANJE PO POZIVU
3.3 Poziv za dostavu ponude (drugi stupanj)

Pisani poziv svim odabranim sposobnim natjecateljima za predaju ponuda, uz poziv dostaviti i dokumentaciju za nadmetanje

Nema javne objave poziva (čl. 11. st. 1. ZJN)

Dokumentacija za nadmetanje je besplatna (čl. 29. ZJN)

U pozivu za predaju ponuda obvezno naznačiti rok za predaju ponuda sukladno čl. 53. st. 4. t. 2. ZJN

64

DIJAGRAMI TIJEKA

3.

NADMETANJE PO POZIVU
3.4 Izrada ponude

Moguće prispijeće pisanih zahtjeva za dodatnim informacijama u vezi s dokumentacijom za nadmetanje Izrada ponude ponuditelja sukladno dokumentaciji za nadmetanje (čl. 47. st. 1. ZJN) u sklopu naznačenog roka za dostavu ponuda (čl. 53. st. 4. t. 2. ZJN) Na osnovi uputa ponuditelja mogući ispravci dokumentacije za nadmetanje od strane naručitelja i moguće produljenje roka za predaju ponude. U tom slučaju dokumentaciju i obavijest o produljenju roka naručitelj dostavlja svim natjecateljima (čl. 32. ZJN)

Provjera zahtjeva i po potrebi davanje dodatnih informacija od strane naručitelja

Pisana obavijest svim ponuditeljima o dodatno pruženim informacijama

DIJAGRAMI TIJEKA

65

3.

NADMETANJE PO POZIVU
3.5 Dostavljanje i otvaranje ponuda (I)

Istek roka za dostavu ponuda (čl. 52. st. 4. ZJN)

Predaja ponuda i popisa zaprimljenih ponuda stručnom povjerenstvu

Provedba javnog otvaranja ponuda od strane stručnog povjerenstva

Prije otvaranja ponuda stručno povjerenstvo provjerava i utvrđuje (čl. 54. st. 3. ZJN):

Provjerava ovlasti predstavnika ponuditelja

Utvrđuje pristigle ponude prema redoslijedu zaprimanja

Utvrđuje izmjene i dopune ponuda

Utvrđuje nove ponude ili povlačenje ponuda

Utvrđuje pravodobnost ponuda

Pravodobna ponuda

Nepravodobna ponuda

Utvrđivanje ispravnosti predaje ponuda (čl. 54 st. 3. ZJN)

Povrat neotvorene ponude ponuditelju (čl. 50 st. 6. ZJN)

Ponuda predana u propisanom obliku (čl. 50. st. 1. ZJN)

Ponuda predana u otvorenoj ili oštećenoj omotnici

Dokumentirati oštećenje

66

DIJAGRAMI TIJEKA

3.

NADMETANJE PO POZIVU

3.5 Dostavljanje i otvaranje ponuda (II)

Zabilješka na omotnici o datumu i vremenu zaprimanja ponuda (čl. 50. st. 5. ZJN)

Otvaranje omotnica s ponudama prema redoslijedu zaprimanja

Glasno čitanje podataka i unošenje u Zapisnik o javnom otvaranju ponuda, koji potpisuju članovi stručnog povjerenstva i nazočne ovlaštene osobe ponuditelja

Podaci koji se čitaju i unose u zapisnik (čl. 54. st 5 ZJN): - broj nabave - podaci o naručitelju - mjesto i vrijeme otvaranja ponuda - broj nadmetanja - imena i prezimena članova stručnog povjerenstva - imena i prezimena ovlaštenih predstavnika ponuditelja - predmet nabave, odnosno dijelovi ili grupe koje je dopušteno nuditi sukladno dokumentaciji za nadmetanje - broj primljenih ponuda - puni i skraćeni nazivi i adrese ponuditelja - obavijesti o povlačenju ponuda - obavijesti o izmjenama ponuda - konačne cijene ponuda - primjedbe ponuditelja (ovlaštenih predstavnika)

Odašiljanje jedne preslike Zapisnika o javnom otvaranju ponuda po zahtjevu ponuditelja u roku od 3 dana (čl. 54. st. 7. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

67

3.

NADMETANJE PO POZIVU
3.6 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (I)

Pregled sadržaja i oblika ponuda (čl. 55. st. 3. ZJN)

Po potrebi zatražiti od ponuditelja pojašnjenje ponude (čl. 56. st.1. ZJN)

Utvrđivanje jesu li ponude sukladne dokumentaciji za nadmetanje i uvjetima nadmetanja, odnosno jesu li potpune Ove se ponude dalje ne razmatraju (čl. 55. st. 4. ZJN)

Da

Ne

Pregled tehničkih specifikacija

Utvrđivanje jesu li zadovoljeni tehnički zahtjevi iz specifikacija

Da

Ne

Provjera računske pogreške (čl. 59. st. 2. ZJN)

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 2. ZJN)

Utvrđivanje računske pogreške

Nema računske pogreške

Odstupanje na manje ili više iznosi manje od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Odstupanje na manje ili više iznosi više od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Ispravlja se računska pogreška u ponudi

Neprihvatljiva ponuda (čl. 59. st. 2. ZJN)

68

DIJAGRAMI TIJEKA

3.

NADMETANJE PO POZIVU

3.6 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (II)

O ispravku pogreške obavijestiti ponuditelja i zatražiti potvrdu ispravka računske pogreške (čl. 59. st. 3. ZJN)

Potvrda ponuditelja o prihvaćanju ispravka računske pogreške u roku od 3 dana (čl. 59. st. 3. ZJN)

Ne

Da

Iznosi ponuda unose se u Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda (čl. 59. st. 6. ZJN)

Ponuda se odbija (čl. 59. st. 6. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

69

3.

NADMETANJE PO POZIVU
3.7 Odabir najpovoljnije ponude

Postupak odabira najpovoljnije ponude prema (čl. 46. i čl. 61. ZJN):

Najnižoj cijeni ponude (čl. 46. st. 2. t. 1. ZJN; čl. 61. st. 4. i 5. ZJN)

Ekonomski najpovoljnijoj ponudi na temelju cijene i dodatnih kriterija (čl. 46. st. 2. t. 2. i čl. 61. st. 2. i st. 3. ZJN)

Utvrđivanje ima li najpovoljnija ponuda neuobičajeno nisku cijenu (čl. 58. st. 1. ZJN)

Da

Ne

Od ponuditelja zatražiti pisano objašnjenje i analizu ponude

Stručno povjerenstvo predlaže odgovornoj osobi donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju javnog nadmetanja te time dovršava Zapisnik, koji potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva

Nije prihvaćeno objašnjenje

Prihvaćeno objašnjenje

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 15. ZJN)

70

DIJAGRAMI TIJEKA

3.

NADMETANJE PO POZIVU

3.8 Završetak postupka - Donošenje odluke

Donošenje odluke (čl. 63. st. 1. ZJN) Objava u Narodnim novinama (čl. 64. st. 2. ZJN)

Odluka o poništenju(čl. 64. st. 1. ZJN)

Odluka o odabiru

Dostaviti svim sudionicima nadmetanja (ponuditeljima) u roku od 30 dana od isteka roka za predaju ponuda (čl. 63. st. 2. ZJN)

Rok čekanja od 3 dana od zaprimanja odluke kod ponuditelja za ulaganje prigovora (čl. 70. st. 1. ZJN)

Zaprimanje prigovora

Da

Ne

U roku

Izvan roka

Prihvaćaju li se navodi iz prigovora

Da

Ne

Odgovor ponuditelju u roku od 8 dana od primitka prigovora (čl. 70. st. 6. ZJN)

Ponovni pregled, ocjena i usporedba ponuda

Dalje prema dijagramu tijeka „Pravna zaštita”

Donošenje odluke

DIJAGRAMI TIJEKA

71

3.

NADMETANJE PO POZIVU
3.9 Završetak postupka - Zaključenje ugovora

U roku od 8 dana od konačnosti odluke poslati prijedlog ugovora odabranom ponuditelju (čl. 66. st. 3. ZJN)

Po potrebi prije potpisa ugovora zatražiti produljenje valjanosti ponude (čl. 66. st. 5. ZJN

Pisano zaključenje ugovora u roku od 30 dana od dana slanja odluke o odabiru (čl. 66. st. 1. ZJN)

Pravodoban potpis ugovora i povrat naručitelju uz jamstvo za dobro izvršenje ugovora u roku od 8 dana od primitka ugovora na potpis

Da

Ne

Ugovor se sklapa sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem ako razlika u cijeni nije veća od 5% (čl. 66. st. 3 ZJN)

Odluka o poništenju nadmetanja (čl. 66. st 3. ZJN)

Ugovor je sklopljen

Objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u Narodnim novinama u roku od 30 dana po zaključenju ugovora (čl. 17. st 1. i čl. 20. ZJN)

72

DIJAGRAMI TIJEKA

4. IZRAVNA POGODBA 4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.1 Početak postupka

Planirana vrijednost predmeta nabave

Pisana odluka o osnivanju stručnog povjerenstva (čl. 15. ZJN)

Objava poziva za nadmetanje izravnom pogodbom (čl. 19. st. 1. t. 3. ZJN; čl. 1., 2. i 3. Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave) Nema objave poziva za nadmetanje izravnom pogodbom ako je objavljena periodična obavijest (čl. 22. ZJN) Poziv natjecateljima da potvrde svoj interes za predmetnu nabavu (t. 6. NAB 71, 72, 73 UOE)

Objava u Narodnim novinama (čl. 23. st. 1. ZJN)

Dodatna objava u tisku po vlastitom izboru, koja ne smije biti objavljena prije nego u Narodnim novinama (čl. 23. st. 1. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

73

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.2 Odabir natjecatelja (prvi stupanj)

Istek roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku (čl. 53. st. 4. t. 1. al. 1. ZJN)

Zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje u postupku nadmetanja po pozivu

Pravodobni zahtjev

Nepravodobni zahtjev

Imena natjecatelja čuvaju se u tajnosti do otvaranja ponuda (čl. 28. st. 4. ZJN)

Povrat neotvorene omotnice

Utvrđivanje sposobnih natjecatelja na temelju zahtijevanih dokaza o sposobnosti, objavljenih u pozivu (čl. 36. ZJN)

Dokazana sposobnost natjecatelja

Nije dokazana sposobnost natjecatelja

Odabir najmanje triju sposobnih natjecatelja (čl. 12. st. 5. ZJN)

Obavijest natjecateljima koji nisu dokazali sposobnost i neće sudjelovati u drugom stupnju nadmetanja

Ne

Da

Odluka o poništenju nadmetanja (čl. 64. st. 1. t. 6. ZJN)

74

DIJAGRAMI TIJEKA

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.3 Poziv za dostavu ponuda (drugi stupanj)

Pisani poziv svim odabranim natjecateljima za predaju ponuda, uz poziv dostaviti i dokumentaciju za nadmetanje

Nema javne objave poziva

Dokumentacija za nadmetanje je besplatna (čl. 29. st. 3. ZJN)

U pozivu za predaju ponuda obvezno naznačiti rok za predaju ponuda sukladno čl. 53. st. 4. t. 2. ZJN

DIJAGRAMI TIJEKA

75

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.4 Izrada ponude

Moguće prispijeće pisanih zahtjeva za dodatnim informacijama u vezi s dokumentacijom za nadmetanje Izrada ponude ponuditelja sukladno dokumentaciji za nadmetanje (čl. 47. st. 1. ZJN) u sklopu naznačenog roka za dostavu ponuda (čl. 53. st. 4. t. 2. ZJN) Na osnovi uputa ponuditelja mogući ispravci dokumentacije za nadmetanje od strane naručitelja i moguće produljenje roka za predaju ponude. U tom slučaju dokumentaciju i obavijest o produljenju roka naručitelj dostavlja svim natjecateljima (čl. 32. ZJN)

Provjera zahtjeva i po potrebi davanje dodatnih informacija od strane naručitelja

Pisana obavijest svim ponuditeljima o dodatno pruženim informacijama

76

DIJAGRAMI TIJEKA

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.5 Dostavljanje i otvaranje ponuda (I)

Istek roka za dostavu ponuda sukladno čl. 53. st. 4. t. 2. ZJN

Predaja ponuda i popisa zaprimljenih ponuda stručnom povjerenstvu

Otvaranje ponuda nije javno

Prije otvaranja ponuda stručno povjerenstvo:

Utvrđuje pristigle ponude prema redoslijedu zaprimanja

Utvrđuje izmjene i dopune ponuda

Utvrđuje povlačenje ponuda

Utvrđuje pravodobnost ponuda

Pravodobna ponuda

Nepravodobna ponuda

Utvrđivanje ispravnosti predaje ponuda (čl. 54. st. 3. ZJN)

Povrat neotvorene ponude ponuditelju (čl. 50 st. 6. ZJN)

Ponuda predana u propisanom obliku (čl. 50. st. 1. ZJN)

Ponuda predana u otvorenoj ili oštećenoj omotnici

Dokumentirati oštećenje

Zabilješka na omotnici o datumu i vremenu zaprimanja ponuda (čl. 50. st. 5. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

77

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.5 Dostavljanje i otvaranje ponuda (II)

Otvaranje omotnica s ponudama prema redoslijedu zaprimanja

Unošenje u Zapisnik o otvaranju ponuda, koji potpisuju članovi stručnog povjerenstva, sljedećih podataka: broj nabave, podaci o naručitelju, mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, broj nadmetanja imena i prezimena članova stručnog povjerenstva, predmet nabave, odnosno dijelovi ili grupe koje je dopušteno nuditi sukladno dokumentaciji za nadmetanje, broj primljenih ponuda, puni i skraćeni nazivi i adrese ponuditelja, obavijesti o povlačenju ponuda, obavijesti o izmjenama ponuda, konačne cijene ponuda

Individualno pregovaranje s ponuditeljima o njihovim ponudama, kako bi se radi odabira najpovoljnije ponude, a u skladu s utvrđenim kriterijima odabira, prilagodile objavljenim zahtjevima, specifikacijama i dodatnoj dokumentaciji, ako je bila tražena

78

DIJAGRAMI TIJEKA

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.6 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (I)

Pregled sadržaja i oblika ponuda (čl. 55. st. 3. ZJN)

Po potrebi zatražiti od ponuditelja pojašnjenje ponude (čl. 56.)

Utvrđivanje jesu li ponude sukladne dokumentaciji za nadmetanje i uvjetima nadmetanja, odnosno jesu li potpune

Da

Ne

Pregled tehničkih specifikacija

Ove se ponude dalje ne razmatraju (čl. 55. st. 4. ZJN)

Utvrđivanje jesu li zadovoljeni tehnički zahtjevi iz specifikacija

Da

Ne

Provjera računske pogreške (čl. 59. st. 2. ZJN)

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 7. ZJN)

Utvrđivanje računske pogreške

Nema računske pogreške

Odstupanje na manje ili više iznosi manje od 5% prvotno ponuđene cijene

Odstupanje na manje ili više iznosi više od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Ispravlja se računska pogreška u ponudi

Neprihvatljiva ponuda (čl. 59. st. 2. ZJN)

Iznosi ponuda unose se u Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda (čl. 59. st. 6. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

79

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.6 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (II)

Ispravlja se računska pogreška u ponudi

O ispravku pogrešaka obavijestiti ponuditelja i zatražiti potvrdu ispravka računske pogreške (čl. 59. st. 3. ZJN)

Potvrda ponuditelja o prihvaćanju ispravka računske pogreške u roku od 3 dana (čl. 59. st. 3. ZJN)

Ne

Da

Ponuda se odbija (čl. 59. st. 4. ZJN)

Iznosi ponuda unose se u Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda (čl. 59. st. 6. ZJN)

80

DIJAGRAMI TIJEKA

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.7 Odabir najpovoljnije ponude

Postupak odabira najpovoljnije ponude prema (čl. 46. i čl. 61. ZJN):

Najnižoj cijeni ponude (čl. 46. st. 2. t. 1. ZJN; čl. 61. st. 4. i 5. ZJN)

Ekonomski najpovoljnijoj ponudi na temelju cijene i dodatnih kriterija (čl. 46. st. 2. t. 2. i čl. 61. st. 2. i st. 3. ZJN)

Utvrđivanje ima li najpovoljnija ponuda neuobičajeno nisku cijenu (čl. 58. st. 1. ZJN)

Da

Ne

Od ponuditelja zatražiti pisano objašnjenje i analizu ponude

Stručno povjerenstvo predlaže odgovornoj osobi donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju nadmetanja te time dovršava Zapisnik, koji potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva

Nije prihvaćeno objašnjenje

Prihvaćeno objašnjenje

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 15. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

81

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.8 Završetak postupka - Donošenje odluke

Donošenje odluke (čl. 63. st. 1. ZJN) Objava u Narodnim novinama (čl. 64. st. 2. ZJN)

Odluka o poništenju (čl. 64. st. 1. ZJN)

Odluka o odabiru

Dostaviti svim sudionicima nadmetanja (ponuditeljima) u roku od 30 dana od isteka roka za predaju ponuda (čl. 63. st. 2. ZJN)

Rok čekanja od 3 dana od zaprimanja odluke kod ponuditelja za ulaganje prigovora (čl. 70. st. 1. ZJN)

Zaprimanje prigovora

Da

Ne

U roku

Izvan roka

Prihvaćaju li se navodi iz prigovora

Da

Ne

Odgovor ponuditelju u roku od 8 dana od primitka prigovora (čl. 70. st. 6. ZJN)

Ponovni pregled, ocjena i usporedba ponuda

Dalje prema dijagramu tijeka „Pravna zaštita”

Donošenje odluke

82

DIJAGRAMI TIJEKA

4.1 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA ZA NADMETANJE
4.1.9 Završetak postupka - Zaključenje ugovora

U roku od 8 dana od konačnosti odluke poslati prijedlog ugovora odabranom ponuditelju (čl. 66. st. 3. ZJN)

Po potrebi prije potpisa ugovora zatražiti produljenje valjanosti ponude (čl. 66. st. 5. ZJN

Pisano zaključenje ugovora u roku od 30 dana od dana slanja odluke o odabiru (čl. 66. st. 1. ZJN)

Pravodoban potpis ugovora i povrat naručitelju uz jamstvo za dobro izvršenje ugovora u roku od 8 dana od primitka ugovora na potpis

Da

Ne

Ugovor se sklapa sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem ako razlika u cijeni nije veća od 5% (čl. 66. st. 3 ZJN)

Odluka o poništenju nadmetanja (čl. 66. st 3. ZJN)

Ugovor je sklopljen

Objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u Narodnim novinama u roku od 30 dana po zaključenju ugovora (čl. 17. st 1. i čl. 20. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

83

4.2 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PRETHODNE OBJAVE
4.2.1 Početak postupka

Planirana vrijednost predmeta nabave

Pisana odluka o osnivanju stručnog povjerenstva (čl. 15. ZJN)

Utvrđivanje ispunjenja jednog od uvjeta iz čl. 12. st. 6. ZJN

Poziv odabranom gospodarskom subjektu na dostavu ponude

Dostava ponude

Dostavljena dokumentacija za pripremu ponude je besplatna (čl. 29. st. 3. ZJN)

Utvrđivanje prihvatljivosti ponude Po potrebi pregovaranje s ponuditeljem radi usklađivanja ponude s tehničkim i drugim zahtjevima i uvjetima

84

DIJAGRAMI TIJEKA

4.2 IZRAVNA POGODBA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PRETHODNE OBJAVE
4.2.2 Završetak postupka

Donošenje odluke o odabiru ponude

Objava odluke u Narodnim novinama (čl. 13. ZJN), na obrascu NAB 44 (UOE)

Zaprimanje prigovora u roku od 8 dana od dana objave odluke u Narodnim novinama (čl. 70. st. 2. ZJN)

Da

Ne

Odluka mora biti objavljena najmanje 15 dana prije sklapanja ugovora

U roku

Izvan roka

Zaključenje ugovora

Prihvaćaju li se navodi iz prigovora

Da

Ne

Objava obavijesti o sklopljenom ugovoru u NN u roku od 30 dana po zaključenju ugovora (čl.17. st. 1. i čl. 20. ZJN)

Odgovor gospodarskom subjektu u roku od 8 dana od primitka prigovora (čl. 70. st. 6. ZJN)

Donošenje (nove) odluke o poništenju postupka

Dalje prema dijagramu tijeka „Pravna zaštita”

DIJAGRAMI TIJEKA

85

3

DIJAGRAMI TIJEKA POSTUPAKA NABAVE ZA VRIJEDNOSTI MANJE OD 200.000 KUNA

Pravne osnove: članak 7. stavak 2. i članak 76. Zakona o javnoj nabavi od 14. prosinca 2001. (Narodne novine broj 117/2001 od 21.12.2001.), zadnja promjena od 15. srpnja 2005. (Narodne novine broj 92/2005 od 27.7.2005.) i Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (UMV) od 7.2.2002. (Narodne novine broj 14/2002 od 13.02.2002.), Propisi koji nisu pobliže označeni obuhvaćeni su spomenutom uredbom.

Javno prikupljanje ponuda

Načini nabave uređeni uredbom

Ograničeno prikupljanje ponuda Izravno ugovaranje

86

DIJAGRAMI TIJEKA

1.

OPĆA PRIPREMA NABAVE

Sredstva za nabavu odobrena u proračunu (čl. 14. st.2. ZJN)

Plan nabave (čl. 14. ZJN)

Vrijednost nabave istovrsne robe, radova, usluga manja od 200.000 kuna

Provođenje postupka nabave sukladno članku 2. UMV

Javno prikupljanje ponuda (čl. 2. st. 1. t. 1. UMV)

Ograničeno prikupljanje ponuda (čl. 2. st. 1. t. 2. UMV

Izravno ugovaranje (čl. 2. st. 1. t. 3. UMV)

Nastavak dijagrama tijeka na stranici 88

Nastavak dijagrama tijeka na stranici 98

Nastavak dijagrama tijeka na stranici 107

DIJAGRAMI TIJEKA

87

2.

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
2.1 Početak postupka

Planirana vrijednost predmeta nabave (pozicija iz plana nabave) jednaka ili veća od 20.000 kuna

Pisana odluka o osnivanju stručnog povjerenstva sukladno članku 15. ZJN

Objava poziva za prikupljanje ponuda na obrascu javnog prikupljanja ponuda iz Priloga II UMV (članak 3. st. 1. UMV)

Sadržaj poziva sukladno čl. 3. st. 3. UMV

Objava u tisku po vlastitom izboru (čl. 3. st. 2. UMV)

88

DIJAGRAMI TIJEKA

2.

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

2.2 Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nabavu

Prispijeće zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata za dostavu dokumentacije za nabavu

Predočenje dokaza o plaćanju dokumentacije za nabavu (ako je uvjet)

Otpremanje dokumentacije za nabavu ili osobno preuzimanje

Evidentiranje gospodarskih subjekata koji su zaprimili dokumentaciju za nabavu

DIJAGRAMI TIJEKA

89

2.

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
2.3 Izrada ponude

Moguće prispijeće pisanih zahtjeva za dodatnim informacijama u vezi s dokumentacijom za nadmetanje

Provjera zahtjeva i po potrebi davanje dodatnih informacija od strane naručitelja

Izrada ponude ponuditelja sukladno dokumentaciji za nabavu (čl. 7. UMV) u roku za dostavu ponude (ne kraćeg od 8 dana prema članku 10. UMV)

Pisana obavijest svim ponuditeljima o dodatno pruženim informacijama

Na osnovi uputa ponuditelja mogući ispravci dokumentacije za nabavu od strane naručitelja i moguće produljenje roka za predaju ponude. U tom slučaju dokumentaciju i obavijest o produljenju roka naručitelj dostavlja gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nabavu (čl. 32. ZJN)

90

DIJAGRAMI TIJEKA

2.

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

2.4 Dostavljanje i otvaranje ponuda (I)
Istek roka za dostavu ponuda (čl. 52. st. 4. ZJN)

Predaja ponuda i popisa zaprimljenih ponuda stručnom povjerenstvu

Provedba postupka otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda od strane stručnog povjerenstva

Otvaranje ponuda nije javno (čl. 6. st. 2. UMV)

Prije otvaranja ponuda stručno povjerenstvo provjerava i utvrđuje:

Utvrđivanje pravodobnosti ponuda

Ovlasti predstavnika ponuditelja Redoslijed zaprimanja pristiglih ponuda Izmjene i dopune ponuda Nove ponude ili povlačenje ponuda Pravodobnost ponuda

Pravodobne ponude

Nepravodobne ponude

Povrat neotvorene ponude (čl. 50. st. 6. ZJN)

Nepravodobne ponude

Pravodobne ponude

Utvrđivanje ispravnosti predaje ponuda (čl. 54 st. 3. ZJN)

Povrat neotvorene ponude (čl. 50. st. 6. ZJN)

Ponuda predana u propisanom obliku (čl. 50. st. 1. ZJN)

Ponuda predana u otvorenoj ili oštećenoj omotnici

Dokumentirati oštećenje

DIJAGRAMI TIJEKA

91

2.

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
2.4 Dostavljanje i otvaranje ponuda (II)

Zabilješka na omotnici o datumu i vremenu zaprimanja ponuda (čl. 50. st. 5. ZJN)

Otvaranje omotnica s ponudama prema redoslijedu zaprimanja ● u slučaju ponuda za usluge, ako je dokumentacijom za nabavu tražena ponuda u odvojenim omotnicama, najprije se otvaraju omotnice s dokazima sposobnosti ● u slučaju naknadnog otvaranja financijskih ponuda, svi ponuditelji moraju biti obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu otvaranja financijskih ponuda (čl. 54. st. 4. ZJN)

Glasno čitanje podataka i njihovo unošenje u Zapisnik o javnom otvaranju ponuda, koji potpisuju članovi stručnog povjerenstva i nazočne ovlaštene osobe ponuditelja

Podaci koji se čitaju i unose u zapisnik: - broj nabave - podaci o naručitelju - mjesto i vrijeme otvaranja ponuda - broj nadmetanja - imena i prezimena članova stručnog povjerenstva - imena i prezimena ovlaštenih predstavnika ponuditelja - predmet nabave, odnosno dijelovi ili grupe koje je dopušteno nuditi sukladno dokumentaciji za nadmetanje - broj primljenih ponuda - puni i skraćeni nazivi i adrese ponuditelja - obavijesti o povlačenju ponuda - obavijesti o izmjenama ponuda - konačne cijene ponuda - primjedbe ponuditelja (ovlaštenih predstavnika)

Odašiljanje jedne preslike Zapisnika o javnom otvaranju ponuda po zahtjevu ponuditelja u roku od 3 dana (čl. 54. st. 7. ZJN)

92

DIJAGRAMI TIJEKA

2.

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

2.5 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (I)

Stručno povjerenstvo vodi Zapisnik o postupku pregleda, ocjene i usporedbe ponuda (čl. 55. st. 2. ZJN)

Pregled sadržaja i oblika ponuda (čl. 55. st. 3. ZJN)

Utvrđivanje jesu li ponude sukladne dokumentaciji za nabavu, odnosno jesu li potpune Po potrebi zatražiti od ponuditelja pojašnjenje ponude (čl. 56. st.1. ZJN) Ove se ponude dalje ne razmatraju (čl. 55. st. 4. ZJN)

Da

Ne

Ispitivanje sposobnosti ponuditelja naznačenih u čl. 36. ZJN

Analitički prikaz traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja (čl. 55. st. 2. al. 4. ZJN)

Dokazana sposobnost ponuditelja

Nije dokazana sposobnost ponuditelja

Pregled tehničkih specifikacija

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 7. ZJN)

Utvrđivanje jesu li zadovoljeni tehnički zahtjevi iz specifikacija

Ove se ponude dalje ne razmatraju

Da

Ne

DIJAGRAMI TIJEKA

93

2.

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
2.5 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (II)

Provjera računske pogreške (čl. 59. st. 2. ZJN)

Utvrđena računska pogreška

Nema računske pogreške

Odstupanje na manje ili više iznosi manje od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Odstupanje na manje ili više iznosi više od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Ispravlja se računska pogreška u ponudi

Neprihvatljiva ponuda (čl. 59. st. 4. ZJN)

O ispravku pogreške obavijestiti ponuditelja i zatražiti potvrdu ispravka računske pogreške (čl. 59. st. 3. ZJN) Iznosi ponuda unose se u tablicu o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda , koja je sastavni dio Zapisnika (čl. 59. st. 6. ZJN)

Potvrda ponuditelja o prihvaćanju ispravka računske pogreške u roku od 3 dana (čl. 59. st. 3. ZJN)

Ne

Da

Ponuda se odbija (čl. 59. st. 4. ZJN)

94

DIJAGRAMI TIJEKA

2.

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
2.6 Odabir najpovoljnije ponude

Postupak odabira najpovoljnije ponude prema (čl. 46. i čl. 61. ZJN):

Najniža cijena ponude (čl. 8. st. 1. UMV)

Ekonomski najpovoljnija ponuda na temelju cijene i dodatnih kriterija samo kod natječaja za usluge sukladno čl. 8. st. 2. UMV

Utvrđivanje ima li najpovoljnija ponuda neuobičajeno nisku cijenu (čl. 58. st. 1. ZJN)

Da

Ne

Od ponuditelja zatražiti pisano objašnjenje i analizu ponude Stručno povjerenstvo predlaže najpovoljniju ponudu ili poništenje postupka javnog prikupljanja ponuda i time dovršava zapisnik koji potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva

Nije prihvaćeno objašnjenje

Prihvaćeno objašnjenje

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 15. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

95

2.

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
2.7 Završetak postupka - Donošenje odluke

Donošenje odluke (čl. 63. st. 1. ZJN)

Odluka o poništenju(čl. 64. st. 1. ZJN)

Odluka o odabiru

Dostaviti svim sudionicima nadmetanja (ponuditeljima) u roku od 30 dana od isteka roka za predaju ponuda (čl. 63. st. 2. ZJN)

Rok čekanja od 3 dana od zaprimanja odluke kod ponuditelja za ulaganje prigovora (čl. 70. st. 1. ZJN)

Zaprimanje prigovora

Da

Ne

U roku

Izvan roka

Prihvaćaju li se navodi iz prigovora

Da

Ne

Odgovor ponuditelju u roku od 8 dana od primitka prigovora (čl. 70. st. 6. ZJN)

Ponovni pregled, ocjena i usporedba ponuda

Dalje prema dijagramu tijeka „Pravna zaštita”

Donošenje odluke

96

DIJAGRAMI TIJEKA

2.

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

2.8 Završetak postupka - Zaključenje ugovora

U roku od 8 dana od konačnosti odluke poslati prijedlog ugovora odabranom ponuditelju (čl. 66. st. 3. ZJN)

Po potrebi prije potpisa ugovora zatražiti produljenje valjanosti ponude (čl. 66. st. 5. ZJN)

Pisano zaključenje ugovora u roku od 30 dana od dana slanja odluke o odabiru (čl. 66. st. 1. ZJN)

Pravodoban potpis ugovora i povrat ugovora od naručitelja uz jamstvo za dobro izvršenje ugovora u roku od 8 dana od primitka ugovora na potpis

Da

Ne

Ugovor se sklapa sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem ako razlika u cijeni nije veća od 5% (čl. 66. st. 3 ZJN)

Odluka o poništenju postupka nabave (čl. 66. st. 3. ZJN)

Zaključenje ugovora

DIJAGRAMI TIJEKA

97

3.

OGRANIČENO PRIKUPLJANJE PONUDA
3.1 Početak postupka

Planirana vrijednost predmeta nabave (pozicija iz plana nabave) jednaka ili veća od 20.000 kuna

Pisana odluka o osnivanju stručnog povjerenstva sukladno članku 15. ZJN

Pozivanje najmanje pet gospodarskih subjekata prema izboru naručitelja na dostavu ponuda u skladu s dokumentacijom za nabavu (članak 4. UMV)

Dostava dokumentacije za nabavu uz poziv za dostavu ponuda

98

DIJAGRAMI TIJEKA

3.

OGRANIČENO PRIKUPLJANJE PONUDA
3.2 Izrada ponude

Moguće prispijeće pisanih zahtjeva za dodatnim informacijama u vezi s dokumentacijom za nadmetanje

Provjera zahtjeva i po potrebi davanje dodatnih informacija od strane naručitelja

Izrada ponude ponuditelja sukladno dokumentaciji za nabavu (čl. 7. UMV) u roku za dostavu ponude (ne kraćeg od 8 dana prema članku 10. UMV)

Pisana obavijest svim ponuditeljima o dodatno pruženim informacijama

Na osnovi uputa ponuditelja mogući ispravci dokumentacije za nabavu od strane naručitelja i moguće produljenje roka za predaju ponude. U tom slučaju dokumentaciju i obavijest o produljenju roka naručitelj dostavlja gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nabavu (čl. 32. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

99

3.

OGRANIČENO PRIKUPLJANJE PONUDA
3.3 Dostavljanje i otvaranje ponuda (I)
Istek roka za dostavu ponuda (čl. 52. st. 4. ZJN)

Predaja ponuda i popisa zaprimljenih ponuda stručnom povjerenstvu

Provedba postupka otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda od strane stručnog povjerenstva

Otvaranje ponuda nije javno (čl. 6. st. 2. UMV)

Prije otvaranja ponuda stručno povjerenstvo provjerava i utvrđuje:

Utvrđivanje pravodobnosti ponuda

Ovlasti predstavnika ponuditelja Redoslijed zaprimanja pristiglih ponuda Izmjene i dopune ponuda Nove ponude ili povlačenje ponuda Pravodobnost ponuda

Pravodobne ponude

Nepravodobne ponude

Povrat neotvorene ponude (čl. 50. st. 6. ZJN)

Nepravodobne ponude

Pravodobne ponude

Utvrđivanje ispravnosti predaje ponuda (čl. 54 st. 3. ZJN)

Povrat neotvorene ponude (čl. 50. st. 6. ZJN)

Ponuda predana u propisanom obliku (čl. 50. st. 1. ZJN)

Ponuda predana u otvorenoj ili oštećenoj omotnici

Dokumentirati oštećenje

100

DIJAGRAMI TIJEKA

3.

OGRANIČENO PRIKUPLJANJE PONUDA
3.3 Dostavljanje i otvaranje ponuda (II)

Zabilješka na omotnici o datumu i vremenu zaprimanja ponuda (čl. 50. st. 5. ZJN)

Otvaranje omotnica s ponudama prema redoslijedu zaprimanja ● u slučaju ponuda za usluge, ako je dokumentacijom za nabavu tražena ponuda u odvojenim omotnicama, najprije se otvaraju omotnice s dokazima sposobnosti ● u slučaju naknadnog otvaranja financijskih ponuda, svi ponuditelji moraju biti obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu otvaranja financijskih ponuda (čl. 54. st. 4. ZJN)

Glasno čitanje podataka i unošenje u Zapisnik o javnom otvaranju ponuda, koji potpisuju članovi stručnog povjerenstva i nazočne ovlaštene osobe ponuditelja

Podaci koji se čitaju i unose u zapisnik: - broj nabave - podaci o naručitelju - mjesto i vrijeme otvaranja ponuda - broj nadmetanja - imena i prezimena članova stručnog povjerenstva - imena i prezimena ovlaštenih predstavnika ponuditelja - predmet nabave, odnosno dijelovi ili grupe koje je dopušteno nuditi sukladno dokumentaciji za nadmetanje - broj primljenih ponuda - puni i skraćeni nazivi i adrese ponuditelja - obavijesti o povlačenju ponuda - obavijesti o izmjenama ponuda - konačne cijene ponuda - primjedbe ponuditelja (ovlaštenih predstavnika)

Odašiljanje jedne preslike Zapisnika o javnom otvaranju ponuda po zahtjevu ponuditelja u roku od 3 dana (čl. 54. st. 7. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

101

3.

OGRANIČENO PRIKUPLJANJE PONUDA
3.4 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (I)
Stručno povjerenstvo vodi Zapisnik o postupku pregleda, ocjene i usporedbe ponuda (čl. 55. st. 2. ZJN)

Pregled sadržaja i oblika ponuda (čl. 55. st. 3. ZJN)

Utvrđivanje jesu li ponude sukladne dokumentaciji za nadmetanje i uvjetima nadmetanja, odnosno jesu li potpune Po potrebi zatražiti od ponuditelja pojašnjenje ponude (čl. 56. st.1. ZJN) Ove se ponude dalje ne razmatraju (čl. 55. st. 4. ZJN)

Da

Ne

Ispitivanje sposobnosti ponuditelja naznačenih u čl. 36. ZJN

Analitički prikaz traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja (čl. 55. st. 2. al. 4. ZJN)

Dokazana sposobnost ponuditelja

Nije dokazana sposobnost ponuditelja

Pregled tehničkih specifikacija

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 7. ZJN)

Utvrđivanje jesu li zadovoljeni tehnički zahtjevi iz specifikacija

Ove se ponude dalje ne razmatraju

Da

Ne

102

DIJAGRAMI TIJEKA

3.

OGRANIČENO PRIKUPLJANJE PONUDA
3.4 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (II)

Provjera računske pogreške (čl. 59. st. 2. ZJN)

Utvrđena računska pogreška

Nema računske pogreške

Odstupanje na manje ili više iznosi manje od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Odstupanje na manje ili više iznosi više od 5% prvotno ponuđene ukupne cijene

Ispravlja se računska pogreška u ponudi

Neprihvatljiva ponuda (čl. 59. st. 4. ZJN)

O ispravku pogreške obavijestiti ponuditelja i zatražiti potvrdu ispravka računske pogreške (čl. 59. st. 3. ZJN) Iznosi ponuda unose se u tablicu o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda, koja je sastavni dio Zapisnika (čl. 59. st. 6. ZJN)

Potvrda ponuditelja o prihvaćanju ispravka računske pogreške u roku od 3 dana (čl. 59. st. 3. ZJN)

Ne

Da

Ponuda se odbija (čl. 59. st. 4. ZJN)

DIJAGRAMI TIJEKA

103

3.

OGRANIČENO PRIKUPLJANJE PONUDA
3.5 Odabir najpovoljnije ponude

Postupak odabira najpovoljnije ponude prema (čl. 46. i čl. 61. ZJN):

Najniža cijena ponude (čl. 8. st. 1. UMV)

Ekonomski najpovoljnija ponuda na temelju cijene i dodatnih kriterija samo kod natječaja za usluge sukladno čl. 8. st. 2. UMV

Utvrđivanje ima li najpovoljnija ponuda neuobičajeno nisku cijenu (čl. 58. st. 1. ZJN)

Da

Ne

Od ponuditelja zatražiti pisano objašnjenje i analizu ponude Stručno povjerenstvo predlaže odgovornoj osobi donošenje odluke o odbiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka javnog prikupljanja ponuda i time dovršava zapisnik koji potpisuju svi članovi stručnog povjerenstva

Nije prihvaćeno objašnjenje

Prihvaćeno objašnjenje

Neprihvatljiva ponuda (čl. 60. st. 1. t. 15. ZJN)

104

DIJAGRAMI TIJEKA

3.

OGRANIČENO PRIKUPLJANJE PONUDA
3.6 Završetak postupka - Donošenje odluke

Donošenje odluke (čl. 63. st. 1. ZJN)

Odluka o poništenju(čl. 64. st. 1. ZJN)

Odluka o odabiru

Dostaviti svim sudionicima nadmetanja (ponuditeljima) u roku od 30 dana od isteka roka za predaju ponuda (čl. 63. st. 2. ZJN)

Rok čekanja od 3 dana od dana zaprimanja odluke kod ponuditelja za ulaganje prigovora (čl. 70. st. 1. ZJN)

Zaprimanje prigovora

Da

Ne

U roku

Izvan roka

Prihvaćaju li se navodi iz prigovora

Da

Ne

Odgovor ponuditelju u roku od 8 dana od primitka prigovora (čl. 70. st. 6. ZJN)

Ponovni pregled, ocjena i usporedba ponuda

Dalje prema dijagramu tijeka „Pravna zaštita”

Donošenje odluke

DIJAGRAMI TIJEKA

105

3.

OGRANIČENO PRIKUPLJANJE PONUDA
3.6 Završetak postupka - Zaključenje ugovora

U roku od 8 dana od konačnosti odluke poslati prijedlog ugovora odabranom ponuditelju (čl. 66. st. 3. ZJN)

Po potrebi prije potpisa ugovora zatražiti produljenje valjanosti ponude (čl. 66. st. 5. ZJN

Pisano zaključenje ugovora u roku od 30 dana od dana slanja odluke o odabiru (čl. 66. st. 1. ZJN)

Pravodoban potpis ugovora i povrat ugovora od naručitelja uz jamstvo za dobro izvršenje ugovora u roku od 8 dana od primitka ugovora na potpis

Da

Ne

Ugovor se sklapa sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem ako razlika u cijeni nije veća od 5% (čl. 66. st. 3 ZJN)

Odluka o poništenju postupka nabave (čl. 66. st. 3. ZJN)

Zaključenje ugovora

DIJAGRAMI TIJEKA

106

4.

IZRAVNO UGOVARANJE

Mogućnost primjene postupka izravnog ugovaranja (čl. 5. UMV)

Jedna prihvatljiva ponuda u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda (čl. 5. st. 1. t. 2. UMV)

Vrijednost nabave istovrsnih roba, radova ili usluga manja od 20.000 kuna u proračunskoj godini (čl. 5. st. 1. t. 1. UMV)

Osnivanje stručnog povjerenstva (čl. 15. ZJN)

Ove nabave ne provodi stručno povjerenstvo (čl. 6. st. 1. UMV)

Poziv ponuditelju da potvrdi ostajanje pri ponudi iz prethodnog postupka koja je ocijenjena prihvatljivom

Potvrđivanje ponuditelja

Stručno povjerenstvo predlaže odgovornoj osobi naručitelja donošenje odluke o izravnom ugovaranju

Donošenje odluke od strane odgovorne osobe naručitelja

Sklapanje ugovora

DIJAGRAMI TIJEKA

107

4

PRIGOVOR I ŽALBA NA NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU NABAVE 1

Prigovor naručitelju

Otvoreni postupak (čl. 10.) Ograničeni postupak (čl. 11.) Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva za nadmetanje (čl. 12. st. 1.)

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje (čl. 12. st. 6. i 7.)

Odluku o odabiru/Odluku o poništenju nadmetanja naručitelj mora poslati preporučenim pismom u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda (čl. 63. st. 2.)

Naručitelj koji se koristi postupkom izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje obvezan je najmanje 15 dana prije sklapanja ugovora u Narodnim novinama objaviti Odluku o odabiru - iznimka: slučaj više sile

Naručitelj ne smije zaključiti ugovor poslije proteka roka valjanosti ponude i prije isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno žalbe na odluku o odabiru (čl. 66. st. 7.; čl. 70. st. 3.; čl. 71. st. 4.)

Ponuditelj može u roku od 3 dana od dana primitka pisane odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja uložiti naručitelju prigovor u pisanom obliku zbog nepravilnosti u postupku nabave (čl. 70. st. 1.)

Pravo na prigovor naručitelju na odluku u roku od osam dana od dana objave odluke o odabiru u Narodnim novinama ima svaki gospodarski subjekt koji u toj nabavi ima interes, odnosno kojem bi mogla biti nanesena šteta (čl. 70. st. 2.)

Prigovor uložen u propisanom roku zaustavlja sklapanje ugovora o nabavi (čl. 70. st. 3.)

Naručitelj mora odgovoriti ponuditelju na prigovor u roku od 8 dana od primitka prigovora (čl. 70. st. 6.)

Naručitelj ne smije zaključiti ugovor (čl. 71. st. 4.) prije isteka roka za podnošenje žalbe na odluku o odabiru (čl. 66. st. 7.)

1

Odredbe koje se navode bez navoda zakona odnose se na odredbe Zakona o javnoj nabavi.

108

DIJAGRAMI TIJEKA

1.

PRIGOVOR I ŽALBA NA NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU NABAVE
Žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 2

Žalbe Državnoj komisiji U roku od 8 dana od dana primitka odgovora naručitelja, ali najviše 16 dana od dana podnošenja prigovora naručitelju, ako naručitelj ne odgovori na prigovor, uz obvezno istodobno slanje preslike žalbe naručitelju (čl. 71. st. 1. i 3.)

Žalba uložena u propisanom roku zaustavlja sklapanje ugovora (čl. 71. st. 4.)

Troškovi žalbenog postupka Podnositelj žalbe, uz upravnu pristrojbu, plaća i naknadu, sukladno članku 8. st. 7. ZDK

Naručitelj je na zahtjev Državne komisije dužan u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva poslati dokumentaciju za nadmetanje (čl. 71. st. 6.)

Državna komisija može iznimno u roku od sedam dana od dana primitka zahtjeva naručitelja za nastavak postupka nabave, a prije donošenja rješenja o žalbi, na temelju pisanog zahtjeva naručitelja s obrazloženjem o mogućem nastanku nerazmjerne štete naručitelju odobriti nastavak postupka ukupne nabave ili dijela nabave. Presliku zahtjeva za odobrenje nastavka postupka nabave poslanog Državnoj komisiji naručitelj je obvezan istodobno dostaviti svim sudionicima u postupku nabave. Odluku Državne komisije naručitelj je obvezan u roku od tri dana od dana primitka uputiti svakoj strani u žalbenom postupku (čl. 71. st. 11.)

Državna komisija donosi rješenje u roku od 15 dana od primitka žalbe, odnosno od dostave dokumentacije za nadmetanje (čl. 71. st. 7.)

Naručitelj mora postupiti prema rješenju Državne komisije (čl. 71. st. 10.) Ništav je ugovor koji je sklopljen suprotno rješenju Državne komisije (čl. 73. br. 5.)

2

U nastavku: Državna komisija

DIJAGRAMI TIJEKA

109

2.

SUDSKA ZAŠTITA
Upravni spor pred Upravnim sudom

Protiv rješenja Državne komisije može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom (čl. 72.) Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Državne komisije (čl. 24. Zakona o upravnim sporovima)

Tužba, u pravilu, ne sprečava izvršenje rješenja Državne komisije (čl. 17. st. 1. Zakona o upravnim sporovima) Na zahtjev tužitelja, naručitelj će odgoditi pravne učinke rješenja, odnosno izvršenje rješenja do konačne sudske odluke ako bi izvršenje nanijelo tužitelju (ponuditelju) štetu koja bi se teško mogla popraviti, ako odgoda nije protivna javnom interesu, niti bi se odgađanjem nanijela veća nenadoknadiva šteta naručitelju (čl. 17. st. 2. Zakona o upravnim sporovima) Naručitelj može i iz drugih razloga odgoditi izvršenje osporenog akta do konačne sudske odluke, ako to javni interes dopušta (čl. 17. st. 3. Zakona o upravnim sporovima)

110

DIJAGRAMI TIJEKA

popis adresa
MEĐUNARODNE ADRESE 1.

The Court of Justice of the European Communities L-2925 Luxemburg Telefon: (00352) 4303.1 Fax: (00352) 4303.2600 www.curia.europa.eu European Commission Internal Market DG – C2 Public Procruement Policy B-1049 Bruxelles/Brussel – Belgium Telefon: (0032-2) 295 98 79 Fax: (0032-2) 296 90 49 http://ec.europa.eu/international_market/publicprocurement European Publications Office L-2985 Luxemburg Telefon: (00352) 29291 Fax: (00352) 2929-42758 http://publications.europa.eu Tenders electronic daily http://ted.europa.eu Support for Improvement in Governance and Management – SIGMA www.sigmaweb.org

POPIS ADRESA

111

2.

ADRESE U HRVATSKOJ

Ured za javnu nabavu Vlada Republike Hrvatske Ksaver 211 HR-10000 Zagreb Telefon: 00385-1-4686-860 (Centrala) Fax: 00385-1-4677-070 www.javnanabava.hr Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Ulica Kneza Mutimira 5 HR-10000 Zagreb Telefon: 00385-1-4559-930 Fax: 00385-1-4559-933 www.dkom.hr DORH-Državno odvjetništo Republike Hrvatske USKOK – Ured za suzbijanje korupcije i organizirawog kriminaliteta Gaijeva 30a HR-10000 Zagreb Telefon: 00385-1-4591-888 (Centrala) www.dorh.hr Republika Hrvatska Državni ured za reviziju Tkalčićeva 19 HR-10000 Zagreb Telefon 00385-1-4813300 Fax: 00385-1-4873385 www.revizija.hr Narodne Novine d.d. Ivana Šlibla 1 HR-10020 Zagreb Telefon: 00385-1-6652777 (Centrala www.nn.hr

112

POPIS ADRESA

The Urban Institute Local Government Reform Project Trnjanska 45 HR-10000 Zagreb Telefon: 00385-1-6313-323 /-324 Fax:00385-1-6313-325 www.urban-institute.hr The World Bank South Central Europe Regional Office Trg J. F. Kennedya 6B/III HR-10000 Zagreb Fax: 00385-1-235-7200 www.worldbank.hr

POPIS ADRESA

113

114

POPIS KRATCA, DIJAGRAM TIJEKA, POPIS ADRESA

ZAKONODAVSTVO I INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNE NABAVE

2. dio

Poglavlje 1. ZAKONODAVNI OKVIR EU-a O JAVNOJ NABAVI Poglavlje 2. NACIONALNI ZAKONODAVNI OKVIR O JAVNOJ NABAVI
1. Uvod 2. Zakon o javnoj nabavi 3. Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

116 120 120 120 121 122 122 124

Poglavlje 3. INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNE NABAVE
1. Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske 2. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

115

zakonodavni okvir EU-a o javnoj nabavi
1. ZAKONODAVNI OKVIR EU-a O JAVNOJ NABAVI KAO OSNOVA ZA NACIONALNI ZAKONODAVNI OKVIR

1.1 UVOD
Od svog osamostaljenja Republika Hrvatska je donijela niz zakona i propisa vezanih uz dodjelu javnih ugovora. Prvi su zakoni izrađeni na temelju UNCITRAL-ova modela nacrta zakona. Od početka hrvatskih inicijativa za priključenje Europskoj uniji provodi se usklađivanje nacionalnih propisa o javnoj nabavi sa zakonodavnim okvirom EU-a na području javne nabave. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZIDZJN), donesen 15. srpnja 2005., stupio na snagu 4. kolovoza 2005., a primjenjuje se od 1. listopada 2005. godine, predstavlja važan korak u tom smjeru. Radi boljeg razumijevanja tog zakona, u tekstu što slijedi prikazane su osnove europskih propisa o javnoj nabavi.

1.2 ZAKONODAVNI OKVIR EU-a O JAVNOJ NABAVI
Dodjela javnih ugovora u Europskoj uniji temelji se na primarnom i sekundarnom pravu EU-a.

1.2.1 Primarni zakonodavni okvir EU-a o javnoj nabavi
Primarni zakonodavni okvir EU-a sadržan je u Ugovoru o osnivanju Europske zajednice i izravno regulira dodjelu svih javnih ugovora u Europskoj uniji, neovisno o tome je li procijenjena vrijednost ugovora javnog nadmetanja ispod ili iznad europskih graničnih vrijednosti. Stoga u svim postupcima javne nabave u obzir valja uzeti temeljne slobode zajedničkog unutarnjeg tržišta. Temeljne slobode zajedničkog unutarnjeg tržišta EU-a su sljedeće: sloboda kretanja roba (čl. 23. i slj. Ugovora o osnivanju Europske zajednice) sloboda poslovnog nastana (čl. 43. i slj. Ugovora o osnivanju Europske zajednice) slobodno pružanje usluga (čl. 49. i slj. Ugovora o osnivanju Europske zajednice). Uz to, u obzir se moraju uzeti sljedeći temeljni propisi i zabrane: zabrana diskriminacije na temelju državljanstva (čl. 12. Ugovora o Europskoj uniji)

116

ZAKONODAVNI OKVIR EU-a O JAVNOJ NABAVI KAO OSNOVA ZA NACIONALNI ZAKONODAVNI OKVIR

tržišno natjecanje (čl. 81. i slj. Ugovora o osnivanju Europske zajednice). Isto tako, mogu se primijeniti i propisi o državnoj potpori (čl. 87. i slj. Zakona o osnivanju Europske zajednice) u slučajevima kada tijekom postupka javne nabave bude narušeno tržišno natjecanje nedopuštenim potporama pojedinim ponuđačima.

1.2.2 Sekundarni zakonodavni okvir EU-a o javnoj nabavi
Sekundarni zakonodavni okvir EU-a, među ostalim, sastoji se od direktiva i uredbi o javnoj nabavi. Uvod u sekundarni zakonodavni okvir EU-a o javnoj nabavi U bitnome je riječ o sljedećim paketima propisa koji su na snazi od svibnja 2004.: Direktiva o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi roba te ugovora o javnim uslugama (Direktiva 2004/18/EZ) Direktiva kojom se usklađuju postupci nabave subjekata koji djeluju u sektorima vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga (Direktiva 2004/17/EZ) Direktiva o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi koji se odnose na primjenu postupaka revizije kod dodjele ugovora o javnim nabavama i javnim radovima (89/665/ EWG) od 21.12.1989. (Službeni list br. L 395 od 30.12.1989., str. 33), izmijenjena na temelju čl. 41. Direktive o usklađivanju postupaka dodjele ugovora o javnim uslugama (92/50/EEZ) od 18.6.1992. (Službeni list br. L 209 od 24.7.1992., str. 1) Direktiva za usklađivanje zakona, propisa i upravnih odredbi koji se odnose na primjenu pravila Zajednice o postupcima nabave subjekata koji djeluju na području vodoopskrbe, energije, prijevoza i telekomunikacija (92/13 EWG) od 25.2.1992. (Službeni list br. L 76 od 23.3.1992., str. 14) URE KOMISIJE (EZ) br. 2151/2003 od 16. prosinca 2003. kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 2195/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća o jedinstvenom rječniku javnih nabava (CPV) – tekst važan za europski gospodarski prostor Uredba o jedinstvenom rječniku javnih nabava (CPV). Prve dvije od spomenutih direktiva reguliraju postupak dodjele ugovora, obvezu dostavljanja statističkih obavijesti o dodijeljenim ugovorima te suradnju Komisije EZ-a i zemalja članica u pojašnjavanju pitanja vezanih za primjenu direktiva i potrebnih izmjena i dopuna. Na temelju direktiva o pravnim lijekovima kandidati i ponuditelji koji sudjeluju u postupku javne nabave imaju pravo pokrenuti postupak revizije u slučaju kršenja direktiva o javnoj nabavi ili nacionalnih propisa koji reguliraju njihovu primjenu, s ciljem da obvežu naručitelja da ispravi nepravilnost dok je postupak javne nabave još u tijeku (primarna pravna zaštita). Nakon potpisivanja ugovora moguće je samo pokrenuti postupak za naknadu štete u skladu s nacionalnim zakonom (sekundarna pravna zaštita). Uz to, ove direktive reguliraju i takozvani mehanizam korekcije Komisije EZ-a. Direktive su usmjerene na pojedinačne zemlje članice koje su obvezne nacionalne propise o javnoj nabavi uskladiti s europskim direktivama. To se odnosi i na Republiku Hrvatsku, budući da se želi pridružiti Europskoj uniji. Prvi je korak ka usklađenju napravljen izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi u 2005. godini kojima je postignuta daljnja prilagodba nacionalne regulative pravnoj regulativi EU-a u po-

ZAKONODAVNI OKVIR EU-a O JAVNOJ NABAVI KAO OSNOVA ZA NACIONALNI ZAKONODAVNI OKVIR

117

dručju javne nabave, funkcionalizacija postupaka javne nabave te puna afirmacija temeljnih načela javne nabave. Međutim, cjelokupni hrvatski nacionalni režim javne nabave mora biti u potpunosti usklađen sa standardom EU-a najkasnije do trenutka pristupanja. Za razliku od direktiva EU-a o javnoj nabavi, Uredba o jedinstvenom rječniku javnih nabava (CPV) dovodi do potpunog usklađenja prava i izravno stupa na snagu u zemljama članicama EU-a. Stoga sve zemlje članice u opisu predmeta ugovora prilikom objave javnog nadmetanja moraju poštovati i primjenjivati jedinstveni sustav klasifikacije za javne ugovore sadržan u dodatku ovog propisa. To se ne odnosi na Hrvatsku, budući da ona još nije članica Europske unije pa stoga nije obvezna izravno primjenjivati propise Europske unije. Trenutačno Ured za javnu nabavu u sklopu svojih temeljnih aktivnosti vezanih uz izradu novog Zakona o javnoj nabavi te uredbi sukladno zakonu priprema i normativno uređenje za primjenu CPV-a.

Detaljan prikaz sekundarnog zakonodavnog okvira EU-a o javnoj nabavi
Do 30. travnja 2004. u EU-u su bile na snazi sljedeće direktive o usklađenju postupka javne nabave: Direktiva 92/50 EEZ – o usklađivanju postupaka kod dodjele ugovora o javnim nabavama za usluge Direktiva 93/36 EEZ – o usklađivanju postupaka kod dodjele ugovora o javnim nabavama za robu Direktiva 93/37 EEZ – o usklađivanju postupaka kod dodjele ugovora o javnim nabavama za građenje Direktiva 93/38 EEZ – o usklađivanju postupaka nabave pravnih subjekta koji djeluju na vodnom, energetskom, transportnom i telekomunikacijskom području Direktiva 97/52 EEZ – izmjene i dopune smjernica 92/50, 93/36, 93/37, 98/4 EEZ – izmjene i dopune smjernice 93/38 Direktiva 2001/79 EEZ – izmjene smjernica 92/50, 93/36, 93/38, 97/52 i 98/4. Poticaj za izmjenu i dopunu ovih direktiva dan je u Zelenoj knjizi Komisije EU-a „Javna nabava u Europskoj uniji – put u budućnost“ od 27. studenoga 1996. godine. Zelenom knjigom poduzeto je kritičko preispitivanje direktiva koje su tada bile na snazi. Rezultati rasprave Zelene knjige i iz nje izvučeni zaključci o potrebi uvođenja izmjena sažeti su u priopćenju Komisije „Javna nabava u Europskoj uniji“ od 11. ožujka 1998. Na temelju tog priopćenja donesen je zaključak da je tada vrijedeće direktive o javnoj nabavi potrebno preraditi kako bi ih se pojednostavilo i u pojedinim točkama izmijenilo na temelju praktičnog iskustva. Taj je cilj na kraju ostvarila Komisija EU-a svojim prijedlogom za donošenje „zakonodavnog paketa“ iz srpnja/kolovoza 2000. koji se sastojao od dviju novih direktiva. Nakon intenzivnih rasprava, Europski parlament i Vijeće Europske unije napokon su 31. ožujka 2004. donijeli Direktivu 2004/18/EZ i Direktivu 2004/17/EZ. Objavljene su 30. travnja 2004. i stupile na snagu 1. svibnja 2004. godine. Direktiva 2004/18/EZ Direktiva o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi roba te ugovora o javnim uslugama (Direktiva 2004/18/EZ) tri stare „klasične“ direktive (o usklađivanju dodjele ugovora o javnim radovima, javnim nabavama za robu i javnim nabavama za usluge) sjedinjuje u pravni sustav za sve postupke nabave klasičnih subjekata u postupku javne nabave. Zbog povećanja graničnih vrijednosti, nova će se direktiva primjenjivati na provedbu postupaka javne nabave diljem Europe tek nakon što se dosegnu navedene procijenjene vrijednosti ugovora:

118

ZAKONODAVNI OKVIR EU-a O JAVNOJ NABAVI KAO OSNOVA ZA NACIONALNI ZAKONODAVNI OKVIR

6.242 milijuna eura za javne radove 162.000 eura za nabave i usluge tijela središnje vlade vladinih agencija 249.000 eura za sve ostale ugovore o nabavama i uslugama.

Direktiva uključuje regulatorni dio koji se sastoji od 84 članka i 12 priloga. Uz propise koji se odnose na definiranje pojmova, postupak dodjele ugovora, rokove, objavljivanje itd., koji su poznati iz starih direktiva, regulatorni dio nove direktive sadržava, primjerice, sljedeće novosti: mogućnost zaključenja okvirnih ugovora konkurentski dijalog kao oblik pregovaračkog postupka za dodjelu osobito složenih projekata elektronička dražba dinamični sustavi nabave dopuštenje pretkvalifikacijskih sustava. Ovi novi postupci i instrumenti nabave daju razlog za nadu da će se nabava putem javnih nadmetanja modernizirati i racionalizirati. Direktiva 2004/17/EZ Nova direktiva kojom se usklađuju postupci nabave subjekata koji djeluju u sektorima vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga (Direktiva 2004/17/EZ) zamjenjuje staru direktivu i primjenjuje se na ugovore čija procijenjena vrijednost nije manja od: 6.242 milijuna eura za javne radove 499.000 eura za ugovore o robama i uslugama.

Direktiva kojom se usklađuju postupci nabave subjekata koji djeluju u sektorima vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga sastoji se od regulatornog dijela sa 75 članaka koji su, kao i kod direktiva o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi roba te ugovora o javnim uslugama, poredani redoslijedom kojim se odvija postupak nabave. Regulatorni dio direktive uključuje sljedeće novosti: izmjene za ograničavanje subjekata s ugovornim ovlastima (nova definicija „posebnih“ i „ekskluzivnih prava“) isključivanje telekomunikacijskih usluga iz djelokruga Direktive iznimka prema kojoj se iz djelokruga Direktive mogu isključiti liberalizirana područja proširenje djelokruga Direktive na poštanske usluge. Kad je riječ o roku za provedbu Direktive u nacionalnom zakonodavstvu do 31. siječnja 2006. godine, iznimku predstavlja Direktiva kojom se usklađuju postupci nabave subjekata koji djeluju u sektorima vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga koja predviđa 35 mjeseci za provedbu proširenja djelokruga na poštanske usluge. Postupak kojim se utvrđuje je li određena djelatnost izravno uključena u tržišnu utakmicu te stoga može biti isključena iz djelokruga Direktive od strane Komisije EU-a već je u primjeni od 30. travnja 2004.

ZAKONODAVNI OKVIR EU-a O JAVNOJ NABAVI KAO OSNOVA ZA NACIONALNI ZAKONODAVNI OKVIR

119

nacionalni zakonodavni okvir o javnoj nabavi
1. NACIONALNI ZAKONODAVNI OKVIR O JAVNOJ NABAVI
1.1 UVOD
Dva su glavna nacionalna pravna izvora u javnoj nabavi – Zakon o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN) i Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Na temelju tih dvaju zakona donesene su sljedeće uredbe: Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (Narodne novine br. 14/02) Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (Narodne novine br. 14/02, 18/02 i 122/05) Uredba o osnivanju Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br. 179/03 i 98/05).

1.2 ZAKON O JAVNOJ NABAVI
1. siječnja 2002. na snagu je stupio Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 117/01) koji je već uzeo u obzir neke od odredbi pravne stečevine. Donošenjem ZJN-a postupno je ukinuta Uprava Ministarstva financija koja je bila zadužena za provedbu Zakona. Umjesto toga, osnovane su dvije zasebne neovisne ustanove kako bi preuzele odgovornost za koordinaciju pitanja vezanih uz javnu nabavu: - Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (za dodatne informacije vidi Poglavlje 3 ovog dijela, točka 1) - Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave (za dodatne informacije vidi Poglavlje 3 ovog dijela, točka 2). ZJN u osnovi propisuje temeljna načela postupka javne nabave, utvrđuje stranke na koje se zakon odnosi, definira područje nadležnosti UJN-a i Državne komisije te određuje faze u postupku nabave. Glavne kategorije institucija na koje se ZJN odnosi su: 1) država, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugi subjekti koji su korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

120

NACIONALNI ZAKONODAVNI OKVIR O JAVNOJ NABAVI

2) pravne osobe, pod uvjetima iz čl. 4 st. 1. toč. 2. ZJN 3) udruge, pod uvjetima iz čl. 4. st. 1. toč. 3. ZJN 4) pravne osobe u sektoru vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija, pod uvjetima iz čl. 4. st. 1. toč. 4. ZJN. U ljeto 2005. ZJN je doživio izmjene i dopune koje su objavljene u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine br. 92 od 27. srpnja 2005., a stupile na snagu 1. listopada 2005. Tim izmjenama i dopunama ZJN se još približio zakonodavstvu i standardima EZ-a na području javne nabave. Međutim, velik dio odredbi trenutačno vrijedećih direktiva EZ-a (vidi Poglavlje 1 ovog dijela, točka 1.2.2.2) još nije pretočen u nacionalno hrvatsko zakonodavstvo o javnoj nabavi. Da bi se to postiglo, Vlada Republike Hrvatske tijekom 2006. planira izraditi potpuno novi Zakon o javnoj nabavi.

1.3. ZAKON O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave (Narodne novine br. 117/03) stupio je na snagu u srpnju 2003. godine, ustanovljavajući Državnu komisiju kao neovisnu komisiju koja je odgovorna Hrvatskom saboru. Državna komisija nadležna je za neovisnu kontrolu postupaka javne nabave u sklopu djelatnosti i nadležnosti propisanih u Zakonu o javnoj nabavi, osobito u članku 71. ZJN (za dodatne informacije vidi Poglavlje 3 ovog dijela, točka 2.).

NACIONALNI ZAKONODAVNI OKVIR O JAVNOJ NABAVI

121

institucionalni okvir javne nabave
1. URED ZA JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
1.1 UVOD
Središnje je državno tijelo koje se bavi pitanjima vezanima uz postupak javne nabave Ured za javnu nabavu. Njegov institucionalni ustroj temelji se na članku 69. ZJN-a i Uredbi koja propisuje njegovo osnivanje. Uredba o osnivanju Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (NN br. 179/03) donesena je u studenome 2003. Ured je osnovan u veljači 2004., sa sjedištem u prostorijama Ministarstva financija, a od rujna 2005. mijenja sjedište i djeluje u novim prostorijama, odvojenima od Ministarstva. U kolovozu 2005. donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske koja je objavljena u Narodnim novinama br. 98/05.

1.2 ZADACI I USTROJ Zadaci
Uredbom o osnivanju Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (NN 179/03 i 98/05) UJN je osnovan kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske, a podijeljene su mu nadzorne, provedbene, savjetodavne i instruktivne ovlasti te evidencijske, analitičke, edukacijske i mnoge druge zadaće. Sljedeći je ključni zadatak UJN-a priprema i provedba programa obuke s područja javne nabave te kontrola njihove provedbe.

Ustroj
Za obavljanje poslova iz djelokruga UJN-a ustrojene su tri unutarnje ustrojstvene jedinice, i to: Odjel za nadzor javne nabave Odjel za razvoj i unapređenje sustava javne nabave Odjel za međunarodne odnose. Odjel za nadzor javne nabave Odjel za nadzor javne nabave obavlja sljedeće poslove:

122

INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNE NABAVE

provodi nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata u području javne nabave sustavno prati pravilnost primjene propisa vodi propisane dokumente i statistike priprema prijedloge upravnih akata pruža stručnu pomoć u svrhu osiguravanja jedinstvenog postupanja, daje upute i mišljenja obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka na prekršajnom sudu, odnosno prijedlog za pokretanje kaznenog postupka Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata u području javne nabave sudjeluje u pripremi i provedbi programa izobrazbe subjekata i promovira sustav javne nabave u obliku seminara i stručnih savjetovanja obavlja i druge poslove iz nadležnosti Ureda. Odjel za razvoj i unapređenje sustava javne nabave Odjel za razvoj i unapređenje sustava javne nabave obavlja sljedeće poslove: prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi priprema i održava web stranicu UJN-a vodi bazu podataka UJN-a priprema i provodi programe izobrazbe i promovira sustav javne nabave u obliku seminara i stručnih savjetovanja sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata u području javne nabave obavlja i druge poslove iz nadležnosti UJN-a. Odjel za međunarodne odnose Odjel za međunarodne odnose obavlja sljedeće poslove: sudjeluje u radu međunarodnih institucija u području javne nabave obavlja poslove međunarodne suradnje, izravno i u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske organizira, priprema, provodi i koordinira međunarodne projekte iz područja javne nabave koordinira i prati stanje usklađenja hrvatskog zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije te izrađuje potrebna izvješća kontaktira s međunarodnim institucijama i organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata u području javne nabave sudjeluje u pripremi i provedbi programa izobrazbe i promovira sustav javne nabave u obliku seminara i stručnih savjetovanja u suradnji s inozemnim stručnjacima obavlja i druge poslove iz nadležnosti UJN-a.

INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNE NABAVE

123

2.

DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

2.1 UVOD
Kao i UJN, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave osnovana je 2003. godine. Prethodno djelujući kao dio Ministarstva financija, Državna komisija definirana je kao državno tijelo koje samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN br. 117/03), koji je stupio na snagu 23. srpnja 2003.

2.2 USTROJ, ČLANOVI I ZADACI Ustroj i članovi
Državna komisija djeluje u skladu s čl. 2. Zakona o Državnoj komisiji na temelju vlastitog statuta. Odgovorna je jedino Hrvatskom saboru. Državna komisija sastoji se od pet članova, od kojih je jedan predsjednik, a jedan zamjenik predsjednika. Sukladno čl. 3. Zakona o Državnoj komisiji, sve članove, predsjednika i njegova zamjenika imenuje i razrješava dužnosti Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Njihov mandat traje pet godina i mogu se ponovno izabrati (čl. 4. Zakona o Državnoj komisiji). Sukladno čl. 4. Zakona o Državnoj komisiji, svi članovi Državne komisije moraju biti fakultetski obrazovani, imati deset godina radnog iskustva i tri godine iskustva na području javne nabave te odgovarajuće stručno znanje. Najmanje tri člana moraju biti diplomirani pravnici, dok ostali članovi mogu biti diplomirani ekonomisti ili diplomirani inženjeri tehničkih struka. Na predsjednika se primjenjuju stroži zahtjevi. Uz to što mora imati diplomu pravnog fakulteta, mora imati i položen pravosudni ispit.

Zadaci
Državna komisija nadležna je za kontrolu postupaka javne nabave na temelju žalbi pokrenutih od strane sudionika u postupku javne nabave. Svaki ponuditelj ili natjecatelj koji sudjeluje u postupku nabave i prethodno je uložio prigovor naručitelju može podnijeti pisanu žalbu Državnoj komisiji. U usporedbi s mnogim zemljama članicama EU-a u kojima odluku o žalbama sudionika koji su prethodno uložili prigovor naručitelju donose odgovarajuća ministarstva ili konačno sudovi, u Republici Hrvatskoj za rješavanje žalbi nadležna je Državna komisija. Državna komisija time predstavlja stručno polusudsko tijelo prve instancije koje djeluje samostalno i odgovorno je samo Hrvatskom saboru u skladu s čl. 2. st. 5. Zakona o Državnoj komisiji. Odluke Državne komisije donose se u obliku rješenja te su konačne i obvezujuće (za dodatne informacije o sustavu pravnih lijekova vidi Dio D). Drugi je važan zadatak Državne komisije, sukladno čl. 9. Zakona od Državnoj komisiji, podnošenje godišnjeg izvješća Saboru o svojem radu i stanju na području javne nabave.

124

INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNE NABAVE

SMJERNICE ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Poglavlje 1. OPĆA NAČELA I DEFINICIJE
1. Opća načela postupaka javne nabave 2. Definicije

3. dio

126 126 127 135 135 136 136 138 139 144 146 147 156 156 157 157 159 161 161 162 163 164 167 168 168 168 169 169

Poglavlje 2. PLANIRANJE JAVNIH NABAVA
1. Nadmetanja u projektiranju

Poglavlje 3. PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE
1. Izbor prikladnog postupka javne nabave 2. Granične vrijednosti (pragovi) 3. Procjena vrijednosti nabave 4. Kriteriji sposobnosti – kvalifikacije ponuditelja 5. Kriteriji za odabir 6. Dokumentacija za nadmetanje

Poglavlje 4. PROVEDBA POSTUPAKA JAVNE NABAVE
1. Prethodna obavijest o nabavi/periodične obavijesti 2. Objava, slanje dokumentacije za nadmetanje 3. Rokovi za ponude 4. Oblik i sadržaj ponuda 5. Preuzimanje i čuvanje ponuda 6. Javno otvaranje ponuda 7. Pregled ponuda 8. Objašnjenje sadržaja ponude, zabrana naknadnih pregovora 9. Odabir ponude 10. Poništenje nadmetanja 11. Odluka o odabiru 12. Prethodna informacija 13. Zaključenje ugovora 14. Obveze prijavljivanja i izvješćivanja 15. Dokumentacija

opća načela i definicije
1. OPĆA NAČELA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, koji se primjenjuje od 1. listopada 2005., Hrvatski sabor učinio je dodatni korak u prilagodbi nacionalnog prava pravu Europske unije te na taj način na tom području dodatno popravio preduvjete za budući ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. Kada RH pristupi Europskoj uniji, za nju će, kao i za sve ostale države članice EU-a, vrijediti Ugovor o europskim zajednicama te uredbe i direktive EU-a, uz obvezu njihove implementacije u nacionalno pravo. Na snazi će biti temeljne slobode zajedničkog tržišta: sloboda prometa roba, sloboda osnivanja podružnica i sloboda prometa usluga. Temeljna načela Ugovora o EZ-u – obveza postojanja transparentnog tržišnog natjecanja, ravnopravnost i zabrana diskriminacije na temelju državljanstva – u obliku primarnog prava obuhvaćaju sve javne nabave i neovisno o direktivama EZ-a stvaraju standard prema kojem su države članice EU-a dužne uskladiti svoje djelovanje. U slučaju kada se u RH koriste europska financijska sredstva, EU zahtijeva poštovanje europskih standarda već i prije formalnog pristupa zemlje Europskoj uniji. Pravo javne nabave, kako u Europi, tako i u Hrvatskoj, zajednički podliježe zahtjevu da se za utrošena javna sredstva, dakle sredstva poreznih obveznika, dobije najbolji mogući učinak uz gospodarski najpovoljniju ponudu i uz najprihvatljiviju cijenu (obveza ekonomičnog postupanja). Istodobno treba – počevši od određene granične vrijednosti (praga) – dati doprinos prevladavanju nacionalnih granica te omogućiti tržišno natjecanje unutar jednog većeg gospodarskog prostora. Upravo je zato zabranjena diskriminacija ponuditelja i natjecatelja, ali i diskriminacija proizvoda utemeljena na njihovu podrijetlu. Načela transparentnosti i nepatvorenog supranacionalnog tržišnog natjecanja utemeljenog na ravnopravnom postupanju odražavaju se ne samo u Ugovoru o EZ-u, nego u velikoj mjeri i u hrvatskom pravu. U sklopu Ugovora o EZ-u, a kod javnih nabava koje spadaju u njegovo područje primjene (iznimke su malobrojne), neovisno o graničnim vrijednostima, uvijek vrijede spomenuta opća načela. Ako se primjenjuje Ugovor o EZ-u, javni naručitelj mora osigurati barem prikladan stupanj javnosti. To uključuje objave, mogućnost logičnog poimanja odluka i objektivan način postupanja u postupcima javne nabave. Mogućnost kontrole donesenih odluka mora biti zajamčena. Pojedine institucije koje u državama članicama EU-a donose odluke o javnim nabavama pokušavaju se argumentiranjem izvući od obveze primjene ovdje ukratko prikazanog prava javne nabave pretpostavljajući da će time za sebe stvoriti vremensku ili neku drugu prednost. U Republici Hrvatskoj ne bi trebalo slijediti takve primjere. Načela prava javne nabave u pravilu su od pomoći naručitelju, a promatrano u cjelini, pomažu mu da ispuni obvezu ekonomičnog postupanja. Pravilno primijenjeno pravo javne nabave suzbija i korupciju te visoke štete u nacionalnom gospodarstvu koje ona izaziva. Ova tvrdnja stoji već i za javne nabave ispod granične vrijednosti EZ-a.

126

OPĆA NAČELA I DEFINICIJE

Opisana temeljna načela odražavaju se u čl. 3. Zakona o javnoj nabavi. „Opće odredbe o nabavi“ protežu se i na Uredbu o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti od 7. veljače 2002. godine.

DEFINICIJE

2.

2.1. NARUČITELJ 2.1.1. Javni naručitelji
Pravo javne nabave primjenjuje se na javne (klasične) naručitelje (članak 4. st. 1. toč. 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi) i na s njima pod određenim pretpostavkama izjednačene gospodarske subjekte, kao i na – prema pravu EU-a samo za nabave iznad, a prema Zakonu o javnoj nabavi i za nabave ispod granične vrijednosti EZ-a – naručitelje u područjima vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija (članak 4. st. 1. toč. 1. i članak 5.). Ovi posljednji nazivaju se sektorski naručitelji. Pitanje treba li konkretnog naručitelja ubrojiti u ovu ili onu skupinu važno je za njegovo postupanje u smislu prava javne nabave, a osobito iz perspektive europskog prava. Pojedinosti o tome nalaze se osobito u dijelu IV. (članak 9. itd.) Zakona o javnoj nabavi. Područje primjene propisa o javnoj nabavi određuje se putem pojma „naručitelja“. Naručitelji su, uz državu, jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave te pravne osobe osnovane s posebnom svrhom ispunjavanja zadataka od općeg interesa, a za cilj nemaju ostvarivanje dobiti te se odlikuju posebnom povezanošću s državom. Postojanje posebne povezanosti s državom pretpostavlja se i u slučaju kada država preuzima rizike poslovanja određene institucije. Prema europskom pravu, istodobno moraju biti ispunjena tri već spomenuta kriterija. Prema praksi Suda EZ-a, a neovisno o temeljnom aktu institucije, mjerodavna je stvarno obavljana djelatnost utvrđena prema objektivnom kriteriju (funkcionalni pojam naručitelja). U obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi spadaju i udruge kojima su osnivači tijela ili pravne osobe iz čl. 4. st. 1. toč. 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi. Pojedinosti proizlaze iz članka 4. Zakona o javnoj nabavi. Vlada RH je (čl. 4. st. 2.) listu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi – koja nije konačna – donijela 9. veljače 2006. te je objavila u Narodnim novinama 18/2006 od 15. veljače 2006. Za svaku državu članicu EZ-a mjerodavni su popisi institucija i kategorija javnog prava koje ispunjavaju gore navedene kriterije (npr. kod građevinskih radova, prilog I. Direktive 2004/18/EEZ).

2.1.2. Sektorski naručitelji
Sektorski naručitelji su naručitelji opisani u članku 4. st. 1. toč. 4. i članku 5. Zakona o javnoj nabavi, a osobito oni koji imaju zadatke opskrbe stanovništva vodom i energijom te pružanja prometnih i telekomunikacijskih usluga. Razlika između javnih i sektorskih naručitelja prema člancima 4. i 5. utvrđena je već u relevantnim direktivama EU-a. U Zakonu o javnoj nabavi ona se spominje kod definicije posebnih ili isključivih prava (ovlasti) u čl. 2. toč. 18., što igra ulogu kad je riječ o pravnim osobama kao naručiteljima prema čl. 4. st. 1. toč. 4. i iznimkama od zakona s obzirom na usluge prema čl. 6. toč. 4. Ta razlika ipak prije svega ima značenje kod ostavljanja mogućnosti izbora određenog postupka nabave (čl. 9. st. 4.). Sektorski naručitelji mogu umjesto otvorenog ili ograničenog postupka, koji se nameću sami po sebi, izabrati pregovarački postupak nabave, bilo uz prethodnu objavu poziva (čl. 9. st. 4.) ili bez nje

OPĆA NAČELA I DEFINICIJE

127

(čl. 9. st. 4.; čl. 12. st. 7.). Samo se sektorski naručitelji služe sustavom kvalifikacije prema članku 21. i periodičnom obaviješću prema članku 22. Samo sektorski naručitelji primjenjuju „poziv za kvalifikaciju ponuditelja“ i „periodičnu obavijest“ (čl. 17. st. 3.).

2.2. VRSTE UGOVORA 2.2.1. Ugovor o javnoj nabavi i iznimke
Ako su utvrđeni vrsta i karakter naručitelja, treba ispitati ima li nabava koja se namjerava provesti svojstvo „javne nabave“ ili vrijede iznimke od primjene zakonskih odredbi (stvarno područje primjene).

Ugovori o javnoj nabavi
Ugovori o javnoj nabavi postoje kada javni naručitelj trećoj osobi daje nalog za nabavu robe ili pružanje usluga uz naplatu. Ovdje spadaju i koncesije, ali za njih još nema odgovarajuće zakonske regulative. Ugovori o javnoj nabavi u smislu Zakona o javnoj nabavi su ugovori o javnoj nabavi roba, obavljanju radova ili pružanju usluga, usp. čl. 1. Zakona. Oni se sklapaju u pisanom obliku (članak 2. st. 13.). Kada javni naručitelj odluči samostalno obaviti određeni posao, ne postoji ugovor o javnoj nabavi. Budući da je javni naručitelj slobodan donijeti odluku o tome na koji će način organizirati obavljanje svojih zadataka, on pod određenim pretpostavkama može svoj zadatak prenijeti drugom javnom naručitelju. Tzv. inhouse-poslovi su prema praksi Suda EZ-a oslobođeni primjene pravila javne nabave samo onda kada javni naručitelj nad određenom institucijom ima istu onakvu stopostotnu kontrolu kao u svom vlastitom području. Takvo što se može očitovati u obliku mješovitih javnih institucija, kada, primjerice, više općina zajednički osnuje jednu instituciju. Svaki eventualni utjecaj neke privatne fizičke ili pravne osobe isključuje pretpostavku stopostotne kontrole, a time i mogućnost postojanja inhouse-posla (Sud EZ-a, presuda od 11.1.2005. – pravna stvar C-26/03 „Grad Halle“). Međutim, i kod ugovora o javnoj nabavi koji se nalaze izvan područja primjene direktiva o javnoj nabavi javni naručitelj mora osigurati barem primjeren stupanj javnosti. Prema mišljenju Suda EZ-a (odluka od 21.7.2005. – pravna stvar C231/03 - „Coname“), on mora na temelju analize tržišta osigurati potreban stupanj javnosti za one gospodarske subjekte (izvan EU-a) koji bi mogli imati interesa za konkretnu javnu nabavu. Posredna diskriminacija, uzrokovana nedostatnim mogućnostima informiranja nastalima zbog izostanka objave javne nabave, nije u skladu s europskim primarnim pravom.

Iznimke
Iznimke se, primjerice, odnose na zaštitu tajnosti, sigurnosne interese države, a u danim slučajevima i na međunarodne sporazume, pa i sporazume koji se odnose na razmještaj vojnih snaga. Uz to, izuzeti su ugovori o radu ili određene usluge istraživanja i razvoja, kao i određene financijske usluge (čl. 6.). Nisu obuhvaćene nabave koje se tiču stjecanja, zakupa ili najma zemljišta, postojećih zgrada ili neke druge nepokretne imovine ili prava na njih. Ostale iznimke već su prije spomenute u vezi sa sektorskim naručiteljima.

Vrsta davanja
Glede stvarnog područja primjene, potrebno je razlikovati javne nabave s obzirom na vrstu činidbi. Za različite vrste davanja primjenjuju za različita posebna pravila. Treba istaknuti da prije svega vrijede različite granične vrijednosti (o tome vidi poglavlje 3. br. 3.). Temeljno razlikovanje između pojedinih vrsta davanja sadržano je u direktivama EZ-a o javnoj nabavi. U svrhu određivanja predmeta ugovora o javnoj nabavi, u prvom redu treba uputiti na pojmovne definicije sadržane u čl. 2. Zakona.

128

OPĆA NAČELA I DEFINICIJE

Nadalje je važno utvrditi što se in concreto podrazumijeva pod pojmom „jedan“ ugovor. Razgraničenje ukupne vrijednosti nabave za svaku konkretnu „jednu“ nabavu u smislu članka 8. bitno je pri utvrđivanju granične vrijednosti EZ-a, a time i, primjerice, kod prethodne obavijesti o nabavi prema članku 18. Zakona, kao i kod načina objavljivanja prema članku 23. Ovo je razgraničenje mjerodavno i pri podvođenju konkretne javne nabave pod režim Uredbe Vlade Republike Hrvatske o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijednosti, tj. pod bagatelnu granicu navedenu u čl. 7. st. 2. Zakona o javnoj nabavi. Kao jedna nabava konkretno vrijedi ono što samo po sebi može imati samostalnu funkciju (npr. odjeljak sustava cjevovoda, isporuka određene količine robe). Svaka na ovaj način definirana mjera podliježe pojedinačnoj procjeni u skladu s konkretnim vrijednostima.

Ugovori o isporuci robe
Ugovor o javnoj isporuci robe („ugovor o javnoj nabavi robe“) za predmet ima nabavu „robe“. Ta se nabava osobito odnosi na kupnju ili kupnju na otplatu, zakup ili leasing, najam s opcijom kupnje ili bez nje, a u danom slučaju uključuje i sporedne činidbe (članak 2. toč. 7.). Ugradnja i postavljanje mogu biti dio ugovora o nabavi robe. U ovom je slučaju, neovisno o udjelu radova u vrijednosti ugovora, za utvrđivanje granične vrijednosti EZ-a mjerodavna vrijednost isporučene robe.

Ugovori o uslugama
Ugovor o javnim uslugama (članak 2. toč. 9.) za predmet ima davanja koja se ne odnose ni na isporuke roba niti na obavljanje radova. To uključuje i djelatnost projektiranja kao ugovornog davanja. Kod ugovora koji obuhvaćaju više ugovornih predmeta (npr. kupnja i popravak neke robe ili gradnja i stavljanje u pogon nekog uređaja) često postoje problemi razgraničenja. Ako se, uz davanja pružanjem usluga, trebaju izvršiti i davanja koja obuhvaćaju isporuku roba ili obavljanje radova, ugovore treba razlikovati kako slijedi: Ugovor o javnoj nabavi koji obuhvaća i robe i usluge smatra se ugovorom o uslugama ako je vrijednost usluga veća od vrijednosti roba (članak 2. toč. 9.). Ugovor o javnoj nabavi koji, uz radove, obuhvaća i usluge koje u odnosu na radove predstavljaju sporednu činidbu prema glavnom predmetu ugovora smatra se ugovorom o radovima. Ugovor o javnoj nabavi koji, uz usluge, obuhvaća i radove koji u odnosu na glavni predmet ugovora neovisno o svojoj vrijednosti čine sporednu činidbu prema presudi Suda EZ-a smatra se ugovorom o uslugama.

Koncesije za pružanje usluga
Koncesije za pružanje usluga također su ugovori javne nabave. One nisu regulirane Zakonom o javnoj nabavi. Ni u europskom pravu nema propisa koji bi se na njih mogao primijeniti. Koncesije za pružanje usluga od ugovora o javnim uslugama razlikuju se samo time što se protudavanje za pružanje usluge koja je predmet koncesije sastoji u pravu na upravljanje pružanjem usluge tijekom određenog razdoblja, uz eventualno dodatno novčano davanje. Gospodarski rizik snosi isključivo korisnik. Kao primjer mogu poslužiti davanja usluga u prometu bez javnih subvencija.

OPĆA NAČELA I DEFINICIJE

129

Posebna pravila koja reguliraju koncesije za pružanje usluga na području europskog prava postoje samo u ograničenom opsegu. Ona se u svom bitnom dijelu tiču obveze objavljivanja i obveze provedbe poštenog postupka javne nabave. Opća načela zabrane diskriminacije, transparentnosti i ravnopravnog postupanja prema svim ponuditeljima i natjecateljima moraju se poštovati u skladu s relevantnom praksom Suda EZ-a.

Ugovori o radovima
Ugovor o javnim radovima za predmet ima ili izvođenje ili istodobno projektiranje i izvođenje građevinskih radova (čl. 2. br. 8.). Građevinom se smatra rezultat radova u području visokogradnje ili niskogradnje koji po svojoj biti treba ispuniti određenu gospodarsku ili tehničku funkciju. Odredba čl. 621. Zakona o obveznim odnosima pod „građevinom“ podrazumijeva zgrade, brane, mostove, tunele, vodovode, kanalizacije, ceste, željezničke pruge, bunare i ostale građevine čija izrada zahtijeva veće i složenije radove. Ugovorima o javnim radovima mogli bi se smatrati i ugovori s trećim osobama koje u interesu ili na poticaj javnog naručitelja realiziraju građevinske projekte. Već se i na sam konkretan ugovor s nositeljem gradnje, bio to ugovor o kupnji-najmu ili ugovor o leasingu (a ne tek ugovor o gradnji), primjenjuju europska pravila tržišnog natjecanja.

Građevinske koncesije
I građevinske koncesije (koje još nisu zakonski regulirane, ali ih se prema europskom pravu javnih nabava smatra potrebnim regulirati) prema općem mišljenju ubrajaju se u ugovore o javnoj nabavi. One se od ugovora o javnoj nabavi, upravo kao i koncesije za pružanje usluga, razlikuju samo time što se protudavanje za izvršene građevinske radove sastoji u pravu na korištenje građevine ili upravljanje njome tijekom određenog razdoblja, uz eventualno dodatno novčano davanje. Razgraničenje između običnog ugovora o javnim radovima i građevinske koncesije trenutačno stvara teškoće. Ako javni naručitelj snosi troškove i rizike, tada je riječ o običnom ugovoru o javnim radovima. Ako se, pak, rizici i troškovi – npr. za razdoblje od 20 godina – prenose na korisnika, tada je riječ o građevinskoj koncesiji.

Mješoviti ugovori
Česti su mješoviti ugovori nastali kombinacijom spomenutih vrsta ugovora. U tim je slučajevima prije svega važno ne spajati ugovorno davanje s ciljem ugovora kako bi se na taj način izbjegla primjena granične vrijednosti EZ-a ili bagatelna granica za primjenu Uredbe za javne nabave male vrijednosti. Zabrana zaobilaženja sadržana u članku 7. st. 3. i članku 8. stavcima 6. i 7. ne smije se izbjegavati pri izračunu vrijednosti nabave.

2.3. VRSTE POSTUPAKA JAVNE NABAVE
U dijelu IV. Zakona pobrojene su vrste postupaka javne nabave između kojih naručitelj može birati u skladu s člankom 9. st. 1. Zakona. Vrste javnih nabava opisane su i u članku 2. Uredbe o postupcima nabave u području ispod granične vrijednosti. U području iznad praga od 200.000 kuna ponajprije je bitno razlikovanje između klasičnih naručitelja prema članku 4. (članak 9. st. 3.) i sektorskih naručitelja prema članku 5. (članak 9. st. 4.). Za njih vrijede različiti stupnjevi slobode pri odabiru načina nabave. Prema pravu EU-a, sektorski naručitelji, koji su događanjima na tržištu bliži od klasičnih naručitelja, imaju bez daljnjeg uvjeta mogućnost tražiti izvršitelje posla putem pregovaračkog postupka nabave, uz prethodnu objavu poziva za nadmetanje.

130

OPĆA NAČELA I DEFINICIJE

Zakon o javnoj nabavi preuzima ova temeljna pravila te, za razliku od gore navedenog, naglasak stavlja na pravila za klasične naručitelje koji se samo u posebnim okolnostima mogu služiti pregovaračkim postupkom.

2.3.1. Otvoreni postupak
Prema članku 10. Zakona javno je nadmetanje (članak 9. st. 2. toč. 1.) usmjereno prema svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. U tom se postupku objavljuje poziv za nadmetanje, tj. poziv za dostavljanje ponuda za nadmetanje. Pravna ili fizička osoba koja je u postupku javnog nadmetanja dostavila ponudu naziva se „ponuditelj“ (članak 2. br. 6.). Ovaj postupak čini se najprikladnijim za izbjegavanje dogovaranja cijena i korupcije. Naručitelj u ovom postupku ne može unaprijed doznati ili unaprijed odrediti tko će se natjecati za posao. Ako su ponude transparentne i ako se s njima jednako postupa, postoji najveća mogućnost za ostvarenje pravog nadmetanja. Sama činjenica da se svi ponuditelji ne mogu međusobno poznavati prije raspisivanja natječaja može ograničiti, a možda čak i spriječiti stvaranje kartela dogovaranjem cijena između više ponuditelja. Onaj tko se kao javni naručitelj odluči poslužiti ovom vrstom postupka ne mora svoj izbor posebno obrazlagati.

2.3.2. Ograničeni postupak
U ograničenom postupku nabave ponude mogu podnijeti samo oni gospodarski subjekti koje je javni naručitelj pozvao (članak 2. br. 15.). Zakon o javnoj nabavi u svom u članku 11. nadmetanje po pozivu u ograničenom postupku (članak 9. st. 2. br. 2.) uređuje u obliku dvostupanjskog postupka: Zahtjevu koji se upućuje sposobnim natjecateljima prethodi javno nadmetanje za samo sudjelovanje u drugoj fazi postupka. Naručitelj u prvoj fazi mora na temelju zahtjeva sudionika, a prema već prije objavljenim kriterijima, razdvojiti sposobne od nesposobnih natjecatelja. U ovoj su fazi bitni natjecatelj i njegova sposobnost, ali ne i sadržaj same ponude. Ponuda se razmatra tek u sljedećoj fazi. Ponudu mogu dostaviti samo oni natjecatelji koje je naručitelj pozvao da dostave ponudu. Onaj tko je kao fizička ili pravna osoba podnio zahtjev za sudjelovanje naziva se „natjecatelj“ (članak 2. br. 5.). Ako poslije dostavi ponudu smatra se „ponuditeljem“ (članak 2. br. 6.). Ona tko u svojstvu javnog naručitelja izabere ovu vrstu postupka mora za to imati jedan od razloga navedenih u članku 11. stavku 4. te taj razlog dokumentirati.

2.3.3. Pregovarački postupak
Izravna pogodba u pregovaračkom postupku nabave (članak 9. st. 2. toč. 3.) treća je vrsta postupka propisana Zakonom o javnoj nabavi. Zakon pravi razliku između primjene ove vrste postupka za klasične javne naručitelje i primjene za sektorske naručitelje. Postoje pregovarački postupci s prethodnom javnom objavom poziva za nadmetanje, tj. poziva za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje (članak 12. st. 1.), ili bez prethodne objave (članak 12. st. 6.). Sektorski naručitelji mogu, uz ispunjavanje posebnih pretpostavki navedenih u članku 12. st. 7., izabrati postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje. Onaj tko kao naručitelj izabere postupak bez objave poziva za nadmetanje mora dodatno poštovati odredbe članka 13. te najmanje 15 dana prije sklapanja ugovora u Narodnim novinama objaviti odluku o

OPĆA NAČELA I DEFINICIJE

131

izboru ponude. Iznimka od ovog pravila moguća je samo kada je riječ o žurnom sprečavanju nastanka ili otklanjanju posljedica nastale štete uzrokovane djelovanjem više sile ili zbog drugih opasnosti. Naručitelji se obraćaju izabranim (prikladnim) natjecateljima i s njima pregovaraju o uvjetima sklapanja ugovora. Natjecatelji moraju, kao, uostalom, i kod ograničenog postupka nabave, biti izabrani prema zahtjevima navedenima u objavi poziva za nadmetanje. U pregovaračkom postupku uz prethodnu javnu objavu poziva na nadmetanje u kojem je poziv upućen neograničenom broju natjecatelja samo izabrani natjecatelji dostavljaju ponudu te ih potom naručitelj poziva na pregovore (članak 12. st. 2.). U ovom postupku moraju sudjelovati najmanje tri natjecatelja ili ponuditelja (članak 12. st. 5.). Kod ove vrste javne nabave opasnost od pojave nepravilnosti, usprkos postojanju obveze informiranja i dokumentiranja, znatno je veća nego kod prije spomenutih postupaka. Ta tvrdnja osobito stoji za postupak izravne pogodbe bez prethodne objave poziva za nadmetanje. Budući da je u slučaju pregovaračkog postupka riječ o iznimci od prije spomenutih vrsta postupaka, pozorno se moraju preispitati zakonom utvrđene pretpostavke za primjenu ovog postupka, a odluka o primjeni mora se posebno obrazložiti.

2.3.4. Nabava male vrijednosti
ZJN za nabave čija vrijednost u jednoj proračunskoj ili poslovnoj godini ne prelazi 200.000 kuna bez PDV-a omogućava provedbu olakšane vrste postupka na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (članak 7. st. 2. Zakona o javnoj nabavi). Druga granica bagatelne vrijednosti u iznosu od 20.000 kuna navedena je u članku 5. Uredbe. Kod nabava čija je vrijednost niža od navedenog iznosa nije potrebno sudjelovanje stručne komisije naručitelja (članak 6. st. 1.). Ako je ta mogućnost prije objavljena, postupak se može provesti bez javnog otvaranja ponuda (članak 6. st. 2.). Spomenute vrste postupaka nabave u svojoj se temeljnoj strukturi primjenjuju i kod nabava s vrijednošću do 200.000 kuna (članak 2. st. 1. Uredbe). One se tu radi razlikovanja nazivaju drugim imenima: 1. javno prikupljanje ponuda 2. ograničeno prikupljanje ponuda 3. izravno ugovaranje. Olakšanja u odnosu na nabave koje imaju više vrijednosti s jedne se strane sastoje u tome da za izbor vrste postupka nije potrebna prethodna suglasnost Ureda za javnu nabavu (članak 2. st. 2. Uredbe). Ipak, naručitelj je obvezan na zahtjev Ureda za javnu nabavu u traženom roku dostaviti podatke iz evidencije (članak 11. st. 2.). S druge su, pak, strane olakšane odredbe o izboru vrste postupka. Za ograničeno prikupljanje ponuda članak 4. Uredbe utvrđuje samo da naručitelj mora pozvati najmanje pet ponuditelja po vlastitom izboru da dostave ponudu. Za izravno je ugovaranje utvrđeno da se ono za nabave vrijednosti do 20.000 kuna može provesti čak i bez prethodne provedbe postupka javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda (članak 5. st. 1. Uredbe). Inače mogućnost izravnog ugovaranja postoji ako je naručitelj u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda dobio samo jednu prihvatljivu ponudu (članak 5. st. 2.).

132

OPĆA NAČELA I DEFINICIJE

Kod istovrsnih nabava za dodjelu posla jedini je mjerodavan kriterij cijena (članak 8. st. 1.). Kratak osmodnevni rok za predaju ponude (uz iznimku izravnog ugovaranja) za naručitelja predstavlja dodatno olakšanje postupka (članak 10.); usp. također poglavlje 4. točka 3.1.

2.4. OSTALO 2.4.1. Vrste ugovora Ugovori s jediničnom cijenom
Uobičajen primjer ugovora o javnim radovima u europskom pravu javne nabave jest ugovor s jediničnom cijenom za tehnički i gospodarski jedinstvena davanja u dijelovima čija se količina može izraziti određenom mjerom, težinom ili brojem komada. Radovi se u pravilu opisuju uopćenim prikazom građevinskog zadatka (opisa gradnje) te strukturiranom tehničkom specifikacijom po dijelovima radova. Pri tome se pod isti redni broj (poziciju) uvrštavaju samo ona davanja koja se po svom sastavu i po formiranju cijena mogu smatrati davanjima iste vrste. Iznimno za različite vrste davanja postoji jedna sveobuhvatna skupna pozicija (usp. također poglavlje 3., točka 6.3.2.). Međutim, hrvatski Zakon o javnoj nabavi označava neprihvatljivom ponudu u kojoj nije izražena jasna ukupna cijena u apsolutnom iznosu (čl. 60. st. 1. toč. 11. Zakona o javnoj nabavi).

Druge vrste ugovora
Uz ugovor s jediničnom cijenom, prema europskom pravu javne nabave moguć je i ugovor prema cijeni proizvodnje ili prema cijeni sata rada. Doduše, zbog opasnosti od pojave nepravilnosti, posljednje spomenutu vrstu ugovora treba primjenjivati oprezno, što osobito vrijedi kada je riječ o radovima obračunatima po satu rada i uvrštenima u opis davanja. Isplata naknade prema cijeni proizvodnje može se iznimno razmotriti samo ako naručitelj točno utvrđivanje cijene nije smatrao mogućim. Prednost u tom slučaju treba imati fiksno utvrđena cijena proizvodnje.

Ugovori s paušalnom cijenom
I ugovor s paušalnom cijenom spada u moguće vrste ugovora u europskom pravu javne nabave. Preduvjet je da je davanje s obzirom na način izvršenja i opseg točno određeno te da ne treba računati s promjenom u izvršenju davanja. Ova ugovorna forma u slučaju većih poslova, a protivno očekivanjima, često daje povoda za sporove kada se pojave tvrdnje o razlikama između izvršenih i ugovorom predviđenih davanja. U području građevinske djelatnosti uvijek treba računati s određenim izmjenama, što kao takvo može dovesti do naknadnih potraživanja za koja se vrlo teško može utvrditi odgovarajuća obračunska osnova. Zato se paušalne cijene trebaju ugovarati samo nakon pozornog preispitivanja i samo u za to prikladnim slučajevima. Oni dijelovi davanja čija se vrsta ili opseg u trenutku javne nabave još ne mogu točno odrediti (npr. zemljani radovi ili izgradnja temelja) trebaju biti dodijeljeni po jediničnim cijenama. Ni javna nabava koja se provodi na temelju programa davanja, a niti javna nabava koja se provodi sažimanjem ukupnih davanja na jednog izvršitelja, ne stvara obvezu ugovaranja paušalne cijene.

OPĆA NAČELA I DEFINICIJE

133

2.4.2. Okvirni sporazumi
(Hrvatski Zakon o javnoj nabavi ne poznaje okvirni sporazum kao način nabave.) Okvirni sporazum je sporazum s jednim ili više gospodarskih subjekata unutar kojega se utvrđuju uvjeti obavljanja određenih poslova koji će biti dodijeljeni tijekom određenog razdoblja, a osobito se utvrđuju izgledna cijena i količine. Zabranjena je zloupotreba ove vrste ugovora u svrhu sprečavanja, ograničavanja ili krivotvorenja nadmetanja. Ako je okvirni sporazum sklopljen prema postupku koji je usklađen s regulativom EU-a, pojedinačni se poslovi mogu dodjeljivati bez prethodnog poziva na nadmetanje. Ne postoji izrijekom navedena nacionalna regulativa. Ipak, prema pravu EU-a okvirni sporazum (npr. za radove na održavanju građevina) na području klasičnih direktiva nije isključen. Njegovo bi trajanje tada, ako je moguće, a u skladu s Direktivom 2004/18/EG, trebalo biti ograničeno na najviše četiri godine.

134

OPĆA NAČELA I DEFINICIJE

planiranje javnih nabava
NADMETANJA U PROJEKTIRANJU
Postupak javnog oglašavanja nagrade za izbor najboljeg rješenja javnom naručitelju treba pomoći da na temelju komparativne procjene koju daje ocjenjivački sud te dodjelom nagrada i naknada prihvati određeni plan ili projekt (prostorno planiranje, urbano planiranje, arhitektura, građevinarstvo ili obrada podataka). Ovaj se postupak može ustrojiti i kao sastavni dio postupka javne nabave te vodi ka sklapanju javnog ugovora o uslugama. Tako se, primjerice, za jedan građevinski posao čija izvedba tek slijedi može raspisati postupak javnog oglašavanja nagrade za izbor najboljeg projektnog rješenja natječajem, a koji može prethoditi samom građevinskom poslu ili biti u njega integriran. Projekt podliježe pod primjenu općih pravila ugovora o uslugama u smislu članka 2. br. 9. Zakona o javnoj nabavi. U Zakonu o javnoj nabavi postupak javnog oglašavanja nagrade za izbor najboljeg rješenja izrijekom je spomenut na kraju članka 12. st. 7. Prema toj odredbi sektorski naručitelji mogu se koristiti pregovaračkim postupkom bez prethodne objave poziva za nadmetanje kada je ugovor o uslugama posljedica natječaja te posao mora, sukladno objavljenim pravilima, biti dodijeljen prvonagrađenom sudioniku ili jednom od prvonagrađenih sudionika natječaja. U drugom slučaju, svi prvonagrađeni sudionici moraju biti pozvani na sudjelovanje u pregovaranju. Za područje do 200.000 kuna članak 8. st. 2. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti određuje na koji se način i prema kojim kriterijima kod takvih natječaja za izbor najboljeg rješenja treba utvrditi „najpovoljnija ponuda“. Treba prihvatiti ekonomski najprihvatljiviju ponudu prema cijeni i dodatnim kriterijima odabira navedenima u dokumentaciji za nabavu. Tu se misli na kvalitetu nacrta, njegovu ekonomsku iskoristivost i mogućnost kasnije primjene (održivost). Kao i u svakom drugom postupku, tako i u ovom sveobuhvatno vrijede opća načela nabave iz Zakona o javnoj nabavi (članak 3.). Potrebno je istaknuti načela transparentnosti, zabrane diskriminacije i ravnopravnog postupanja, kako u samom postupku, tako i u formuliranju zahtjeva za stvaranje objektivnih kriterija. U postupku javnog oglašavanja nagrade za izbor najboljeg rješenja putem natječaja potrebno je razmotriti sljedeće posebnosti: Osiguranje anonimnosti dostavljenih radova te neovisnost i stručnost ocjenjivačkog suda. Rezultat natječaja treba dokumentirati. U uvjetima provedbe ovog postupka – a dodatno na pravila sadržana u zakonu – trebalo bi posebno pojasniti isplaćuju li se i kakve se nagrade isplaćuju te obavlja li se otkup radova, koja prava i obveze po pitanju natječajnih radova trebaju postojati (primjerice reguliranje prava vlasništva na dostavljenim modelima, prava korištenja s pravom na prenošenje prava korištenja ili bez njega, prava na izmjene i korištenje, pravo prve objave u korist organizatora natječaja), kao i postoji li i kakvo je pravo na dobivanje posla za natjecatelje nagrađene odlukom ocjenjivačkog suda.

1.

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

135

priprema postupaka javne nabave
1. IZBOR PRIKLADNOG POSTUPKA JAVNE NABAVE
Europsko pravo javne nabave i Zakon o javnoj nabavi u svrhu očuvanja što je moguće šireg nadmetanja predviđaju više vrsta javnih nabava složenih po stupnjevima. Čl. 3. treba promatrati kao općevrijedeći, središnji propis Zakona o javnoj nabavi. Prema tom članku naručitelj je u postupku javne nabave dužan poštovati načela zabrane diskriminacije, transparentnosti i ravnopravnog postupanja prema svim ponuditeljima i natjecateljima. Otvoreni i ograničeni postupak su standardni postupci (članak 9. st. 2. Zakona o javnoj nabavi). Pregovarački postupak predstavlja izniman slučaj koji je potrebno posebno obrazložiti (članak 9. st. 3.). Prema praksi Suda EZ-a, odredbe direktiva o javnoj nabavi koje sadržavaju iznimke u odnosu na propise koji trebaju jamčiti učinkovito ostvarivanje prava zajamčenih pravom EZ-a, a koje reguliraju područje javnih nabava, trebaju se tumačiti usko. Uz to, teret dokaza o postojanju izvanrednih okolnosti kojima se opravdava primjena iznimki predviđenih ovim odredbama je na onome tko se na njih želi pozivati (Sud EZ-a od 2.6.2005., pravna stvar C-394/02). Naručitelj koji se, primjerice, odluči za izniman slučaj provedbe pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva za nadmetanje prema čl. 12. st. 6. toč. 1. crtica 2. te nabavu iz tehničkih razloga želi izravno povjeriti određenom gospodarskom subjektu mora kumulativno izložiti i dokazati dva preduvjeta: s jedne strane, radovi koji čine predmet nabave moraju gledano s tehničke strane biti posebni, a s druge strane, na temelju te tehničke posebnosti mora biti nužno potrebno nabavu povjeriti određenom gospodarskom subjektu. Prema europskom pravu, za iznimnu primjenu izravne pogodbe zbog razloga iznimne žurnosti kumulativno se moraju ispuniti tri pretpostavke: nastanak nepredvidljivog događaja, prisilni razlozi neodgodivog djelovanja koji onemogućuju pridržavanje rokova propisanih u drugim postupcima te uzročna veza (tzv. kauzalni neksus) između nepredvidljivog događaja i nastanka prisilnih razloga za neodgodivo djelovanje. Nužnost izvođenja radova unutar javnopravnih rokova ne može se smatrati takvim prisilnim razlogom jer je predviđena mogućnost određivanja rokova od strane tijela vlasti. Ovim se razlogom ne može opravdati ni izostanak objave javnog poziva za sudjelovanje u nadmetanju.

1.1. UVJETI PRIMJENE OTVORENOG POSTUPKA
U otvorenom postupku svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu podnijeti ponude (članak 2. br. 14. i članak 10.). To je uobičajeni postupak. Od natjecatelja ili ponuditelja može se u svrhu pribavljanja dokaza o sposobnosti (stručnosti, učinkovitosti i pouzdanosti) zahtijevati dostava podataka o poslovanju, uključujući podatke o osoblju i opremi, kao i o

136

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

ispunjavanju javnopravnih obveza, te potvrde o njihovu poslovnom integritetu. Oni moraju raspolagati dostatnim personalnim, tehničkim i ekonomskim sredstvima te općenito pružati sigurnost potrebnu za ispunjenje ugovornih obveza. Naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zahtijevati pribavljanje odgovarajućih potvrda nadležnih tijela ili izjave. Dokumenti u načelu moraju biti dostavljeni najkasnije u roku predviđenom za dostavu ponude. Zahtjevi u vezi s dokazima o sposobnosti ponuditelja moraju se objaviti u dokumentaciji za nadmetanje. Oni će se razlikovati od slučaja do slučaja. Odluka koja se donosi kasnije smije se donijeti samo na temelju objavljenih zahtjeva. To također vrijedi za ograničeni postupak i za pregovarački postupak nabave. Podrobniji navodi o zahtjevima o sposobnosti nalaze se u točki 4. ovog poglavlja.

1.2. UVJETI PRIMJENE OGRANIČENOG POSTUPKA
Prema hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi moraju biti ispunjeni uvjeti iz članka 11. st. 4. kako bi se moglo odstupiti od načela otvorenog postupka. Hrvatski je zakonodavac postavio ograničenja za izbor ograničenog postupka koja idu u korist otvorenog postupka te je time to pitanje uredio drukčije nego što je ono uređeno u europskom pravu javne nabave. Time se misli na ograničen broj sposobnih ponuditelja, ugrožavanje javnih interesa, visinu troškova ili druge razloge nesvrsishodnosti. Iz perspektive naručitelja najčešći bi slučaj mogao biti da je broj stručnih ili sposobnih ili pouzdanih natjecatelja ograničen (članak 11. st. 4. br. 1.). Ostali navedeni slučajevi ne smiju se olako koristiti ni obrazlagati. Na podnošenje ponude pozivaju se samo sposobni natjecatelji (članak 37.). Samo oni mogu podnijeti „prihvatljivu ponudu“ u skladu s člankom 2. toč. 11. i 12. te člankom 59. Kod ove vrste postupka sposobnost ponuditelja treba ispitati prije samog poziva na podnošenje ponude te se njezino postojanje poslije može zanijekati samo uz iznošenje okolnosti za koje se naknadno doznalo. Sposobnost treba ispitati s pomoću dokaza priloženih zahtjevu za sudjelovanje, dakle već u objavi moraju jasno biti naznačene karakteristike koje se traže, tj. traženi profil. Sposobnost ponuditelja koji je dao najpovoljniju ponudu prema članku 62. može se iznova ispitati. Za sektorske naručitelje upis u sustav kvalifikacije prema čl. 21. stvara presumpciju sposobnosti, što u svakom slučaju stoji u odnosu na obilježja koja čine pretpostavku upisa. U tom slučaju ponuditelj u ograničenom postupku ili sudionici u pregovaračkom postupku bit će izabrani od kvalificiranih natjecatelja sukladno sustavu kvalifikacije gospodarskih subjekata. Sektorski naručitelji mogu se ograničenim postupkom s prethodnim nadmetanjem sudionika koristiti ravnopravno s otvorenim postupkom.

1.3. UVJETI PRIMJENE PREGOVARAČKOG POSTUPKA
Pregovarački postupak može se provesti s javnim pozivom ili – uz strogo postavljene uvjete - bez javnog poziva. Kod pregovaračkog postupka, jednako kao i kod ograničenog postupka, a za razliku od otvorenog postupka, sposobnost natjecatelja treba se preispitati prije samog poziva na podnošenje ponuda. U pregovaračkom postupku uz prethodnu objavu poziva za nadmetanje u kojem je broj natjecatelja dostatan broj natjecatelja koji se pozivaju na pregovore ne smije biti manji od tri (članak 12. st. 5.). U pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva za nadmetanje (članak 12. st. 6.) naručitelj izravno poziva jednog gospodarskog subjekta na pregovore. Budući da kod ove vrste javne nabave postoji osobito velika opasnost od pojave manjka transparentnosti i neopravdanog privilegiranja jednog gospodarskog subjekta, razlozi za njezinu primjenu moraju se razmotriti s osobito oprezom i biti dokumentirani na način koji omogućava naknadnu kontrolu. Onaj tko se prilikom provođenja naknadne kontrole poziva na određeni hitni slučaj (članak 12. st. 6. toč. 1.) mora dokazati njegovo postojanje. Moraju se podastrijeti i dokazi za postojanje uzročne veze između nepredvidljivosti i hitnosti.

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

137

U slučajevima izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva za nadmetanje prema članku 13. treba poštovati obvezu objave odluke o odabiru ponude koja služi poštovanju načela transparentnosti. Kod natječaja za nabavu usluga iz područja prostornog uređenja, arhitektonskog planiranja ili informatike posao može biti dodijeljen pobjedniku natječaja ili jednom od prvoplasiranih sudionika. To je pitanje regulirano u području sektorskih naručitelja (članak 12. st. 7., zadnja crtica). Logična bi bila primjenjivost ove odredbe i na klasične naručitelje, ali to ipak treba regulirati izmjenom Zakona. Budući da je riječ o pravilu koje ustanovljuje iznimku, a naručitelj mora posebno dokazivati uvjete za primjenu te iznimke, onda i postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje podliježe usko postavljenim ograničenjima. Ovu vrstu slučaja potrebno je razlikovati od onih slučajeva u kojima je određeni projektant na strani naručitelja prvo sudjelovao u pripremi postupka javne nabave, a potom radio kao savjetnik ili predstavnik gospodarskog subjekta koji sudjeluje u natječaju. Zbog predznanja kojim raspolaže, sudjelovanje takve osobe moglo bi radi sprečavanja falsificiranja nadmetanja dovesti do njezina isključenja iz nadmetanja. Sud EZ-a je 3. ožujka 2005. u pravnoj stvari pod oznakom C - 21/03 i C - 34/04 („Fabricom“) o ovom pitanju utvrdio da se projektantu mora barem pružiti prilika da izloži protudokaze koji govore u prilog tvrdnji da mu sudjelovanje u postupku i prije samog raspisivanja natječaja nije donijelo neopravdanu prednost u nadmetanju. O ovom pitanju Zakon o javnoj nabavi u članku 3. st. 3. sadržava još oštriju odredbu o isključivanju iz postupka.

2.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI (PRAGOVI)

O planiranoj vrijednosti nabave ovisi kakva će se pravila primjenjivati za konkretnu nabavu. S jedne strane Zakon pravi razliku između nabava ispod ili iznad određenih pragova utvrđenih europskim direktivama. To se odnosi na prethodnu obavijest o nabavi (članak 18. br. 1.), način objavljivanja (članak 23. stavci 2. i 3.) te godišnje evidencije i izvješća prema članku 24. st. 2. br. 1. slovo b. Do stupanja RH u EU ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi u vezi s obvezom izvješćivanja EZ-a i obvezom oglašavanja u službenom listu EZ-a (članak 77. Zakona). S druge strane, Zakon utvrđuje bagatelnu graničnu vrijednost (tzv. bagatelni prag) od 200.000 kuna (članak 7. st. 2., članak 23. st. 1.). Ona ima značenje i u odnosu na godišnje evidencije i izvješća prema članku 24. st. 2. Za davanja kod kojih vrijednost nabave ne prelazi bagatelni prag, prema čl. 1. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti, vrijede barem pravila o transparentnosti, zabrani diskriminacije i jednakom tretmanu ponuditelja, odnosno njihovoj ravnopravnosti u postupku nabave. Iznad praga EU-a postoje i dodatne mogućnosti kontrole europskih instancija, a provode se prema direktivama EU-a. Tu se ubrajaju obveze informiranja Europske unije, mogućnosti da Europska komisija preispituje postupke i pravna praksa Suda EZ-a. Spomenuti mehanizmi kontrole prema direktivama EU-a u sustavu javne nabave u RH bit će primijenjeni nakon primitka RH u punopravno članstvo EU-a. Pozorno utvrđivanje i dokumentiranje utvrđene vrijednosti nabave (članak 7. Uredbe) važni su zbog postojanja opasnosti zaobilaženja načela nadmetanja kada je riječ o svjesno izvršenoj, pogrešnoj i niskoj procjeni vrijednosti nabave. Obveza dokumentiranja učinkovitost razvija upravo kod slučajeva koji ne prelaze konkretne pragove (usp. i članak 7. st. 3. Zakona). Važnost pravilnog odmjeravanja vrijednosti nabave jasno se očituje u institutu zabrane podjele vrijednosti nabave koja se pokušava izvesti u namjeri izbjegavanja primjene propisanih vrsta postupaka javne nabave (članak 7. st. 3.). Naručitelj ne smije dijeliti vrijednosti predmeta nabave u namjeri izbjegavanja

138

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

primjene Zakona o javnoj nabavi (članak 8. st. 6.). Konačno, naručitelj ne smije primjenjivati nikakve druge metode određivanja vrijednosti nabave osim onih propisanih Zakonom o javnoj nabavi (članak 8. st. 7.).

2.1. PRAGOVI ZA EUROPSKE POSTUPKE JAVNE NABAVE
Granične vrijednosti EZ-a (pragovi EZ-a), koje su temelj Zakona o javnoj nabavi, izražene bez poreza na dodanu vrijednost (članak 7. st. 4. Zakona) iznose: 130.000 € za naručitelje prema članku 4. st. 1. točke 1., 2. i 3. za posebne vrste usluga (članak 23. st. 2. toč. 1. crtica 1.) 200.000 € za sve ostale vrste nabave (članak 23. st. 2. toč. 1. crtica 1.) 400.000 € za nabave iz područja sektorskih naručitelja uz iznimku određenih poslova u djelatnosti telekomunikacija (članak 23. st. 2. toč. 1. crtica 2.) 600.000 € za naručitelje iz područja telekomunikacija (članak 23. st. 2. toč. 1. crtica 3.) 5.000.000 € za ustupanje građevinskih radova (članak 23. st. 2 . toč. 2.) za sve naručitelje. Način preračunavanja kuna u eure utvrđen je u članku 7. st. 5. Zakona. Pri izmjenama i dopunama Zakona zakonodavac u obzir može uzeti i više iznose graničnih vrijednosti navedene u direktivama i uredbama EU-a koje su na snazi od 1. svibnja 2004. godine. Ovi u Zakonu o javnoj nabavi navedeni i u ovom trenutku vrijedeći niži iznosi graničnih vrijednosti ni u čemu ne štete primjeni europskog prava.

2.2. PRAGOVI ZA NACIONALNE POSTUPKE JAVNE NABAVE
Uz pragove koji svoju važnost imaju iz europskog kuta gledanja, a koji su regulirani sukladno članku 23. st. 2. Zakona o javnoj nabavi i temeljem njegova članka 7. st. 2., Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti od 7. veljače 2002. godine utvrđuju prag od: 200.000 kuna prema članku 1. Uredbe 20.000 kuna prema člancima 5. i 6. Uredbe. Za naručitelja u području ispod ovih iznosa vrijede lakši uvjeti primjene. Pojedinosti su opisane u poglavlju 1. pod točkom 2.3.4.

PROCJENA VRIJEDNOSTI NABAVE

3.

Ukupnu vrijednost nabave – bez poreza na dodanu vrijednost – treba procijeniti na dan pokretanja prvog postupka nabave (odašiljanje objave). Uobičajeno je da se iznosi iz gore opisanog utvrđivanja troškova prema članku 14. preuzimaju kao podloga proračuna. Iznosi utvrđeni u skladu s proračunskim pravilima ne bi trebali znatnije odstupati od moguće ponešto aktualnijih procjena, a sve to kako bi se osiguralo financiranje planirane nabave. Naprotiv, podaci o predviđenoj ukupnoj vrijednosti nabava planiranih u tekućoj godini, koji se kao dio zatraženih prethodnih obavijesti (Prior Notification) dostavljaju Uredu za službene publikacije Europskih zajednica, nisu obvezujući. Naravno, i u ovom dijelu vrijedi ono što je već naprijed rečeno u vezi s obvezom izvješćivanja Europske zajednice (članak 77. Zakona).

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

139

3.1. ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE
Kod javnih ugovora o isporukama roba članak 8. Zakona propisuje da je mjerodavna ukupna vrijednost isporuke, za kupnju na otplatu i leasing kod nabava s neodređenim vremenom trajanja mjerodavna je procjena na temelju ukupnog iznosa davanja tijekom četiri godine, dok za ostale slučajeve vrijede pravila za nabave s određenim vremenom trajanja. Kod javnih ugovora o pružanju usluga u obzir treba uzimati ukupnu vrijednost usluga. Ako takva ukupna vrijednost nije navedena, za orijentaciju treba poslužiti ukupna vrijednost davanja tijekom četiri godine. Kod postupka javnog oglašavanja nagrade za izbor najboljeg rješenja, uz članak 8. st. 4. crtica 3. Zakona u vezi s člankom 8. st. 2. Uredbe, važno je da procijenjena vrijednost nabave svih na temelju rezultata postupka javnog oglašavanja nagrade dodijeljenih poslova pružanja usluga ili ukupna visina nagrada i naknada ne premašuje iznos od 200.000 kuna. Članak 8. st. 2. Zakona za redovne nabave ili nabave koje treba obnoviti u određenom razdoblju, a koje se sastoje u pružanju usluga ili isporukama, predviđa orijentiranje prema procijenjenoj vrijednosti nabave za razdoblje od dvanaest mjeseci. Kod davanja koja se sastoje u izvršenju radova (članak 8. st. 2. crtica 1.) za utvrđivanje ukupne vrijednosti građevinskog rada ili vrijednosti same građevine bitna je njihova ukupna vrijednost nabave za jednu građevinsku strukturu, kao i procijenjena vrijednost nabave svih za izvršenje davanja građevinskog karaktera potrebnih isporuka stavljenih na raspolaganju od javnog naručitelja. „Jedna građevina“ obuhvaća, dakle, sve ono što treba biti dio jedne potpuno operativne građevine ili jednog potpuno operativnog pogona. Ispunjenje ugovora o izvršenju radova može, uz isporuke, sadržavati i usluge. Koja se od navedenih kategorija davanja primjenjuje pri utvrđivanju granične vrijednosti EZ-a određuje se u odnosu na to koje davanje prevladava po vrijednosti. Kod davanja u obliku izvršenja radova koja su nižeg ranga (npr. u sklopu upravljanja građevinskim zemljištem) u obzir dolazi ugovor o uslugama. Osnovu za određivanje vrijednosti nabave za trajne ugovore (ugovori bez vremenskog ograničenja) predstavlja zbroj procijenjenih vrijednosti svih javnih nabava u odgovarajućem razdoblju (članak 8. st. 2.).

3.2. JAVNA NABAVA U DIJELOVIMA (TRANŠAMA ILI LOTOVIMA)
Nakon podjele predmeta nabave na dijelove, za procjenu vrijednosti nabave mjerodavan je zbroj procijenjenih vrijednosti nabave svih dijelova (usp. članak 23. st. 3.). Treba sustavno praviti razliku između jedne – što se iz Zakona ne može razlučiti – moguće podjele na tzv. stručne lotove (dijelovi određeni prema struci osobe koja obavlja rad, kao npr. krovopokrivač ili staklar; dijelovi prema vrsti isporuke ili usluge) i dijelne lotove (dijelovi prema broju ili veličini). Ako kod ugovora o javnim radovima treba ugovoriti izvršenje po dijelovima, prednost u primjeni u odnosu na čl. 23. st. 3. imaju odredbe prava javne nabave EZ-a: kod svakog dijela čija procijenjena vrijednost iznosi 1.000.000 € i više neovisno o tome, za sve ugovore o radovima do postizanja minimalno 80% iznosa od procijenjene vrijednosti nabave svih ugovora o radovima za građevinske strukture. Kod dijeljenja ugovora o uslugama – uz iznimku sektorskih naručitelja – za svaki dio s procijenjenom vrijednošću nabave od 80.000 € i više vrijede uvjeti prava javne nabave EZ-a, a isti uvjeti, neovisno o navedenoj graničnoj vrijednosti, vrijede za sve ugovore o nabavi sve do postizanja minimalno 80% od procijenjene vrijednosti nabave svih ugovora o nabavi.

140

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Primjena prava javne nabave EZ-a u praksi znači slanje obavijesti Uredu za službene publikacije u Luksemburgu, što u sadašnjem trenutku nije obveza javnih naručitelja u Republici Hrvatskoj. O javnoj nabavi u dijelovima vidi i poglavlje 3., točku 6.3.3.2.

3.3. ZABRANA ZAOBILAŽENJA
Zabranjeno je javnu nabavu dijeliti na dijelove samo s ciljem izbjegavanja primjene prava EU-a ili u namjeri da je se postavi ispod bagatelne granice utvrđene člankom 7. st. 2. (članak 7. st. 3.). Prava opcije moraju se uključiti u obračun (članak 8. st. 3. toč. 4.).

3.4. NEODREDIVOST UKUPNE VRIJEDNOSTI
U iznimnim slučajevima mogu se pojaviti radovi ili davanja koji po svojoj prirodi ili zbog s time povezanih rizika ne dopuštaju prethodno globalno oblikovanje cijene (članak 12. st. 1. br. 2.). Još se jedan takav slučaj odnosi na radove koji se provode samo u svrhu istraživanja ili razvoja. Iznimno se tada, uz ostalo, može primijeniti pregovarački postupak s javnim pozivom. Od toga su izuzeti sektorski naručitelji.

3.5. PRIMJERI
U tablicama koje slijede prikazuje se određivanje ukupne vrijednosti nabave na primjeru jednog projekta u području visokogradnje (tablica 1) te primjena spomenutog pravila od 80% kod javne nabave u dijelovima (tablica 2). Tablica 3 prikazuje primjer podjele nabava u području pružanja usluga na dijelove te jedan primjer za podjelu davanja koje pruža arhitekt. Pri tome treba imati u vidu članak 77. Zakona o javnoj nabavi.

Tablica 1
Određuju se grupe troškova koje ne ulaze u obračun ukupne vrijednosti nabave. Od dobivenog iznosa treba odbiti još i porez na dodanu vrijednost. Rezultat je iznos ukupne vrijednosti nabave. 1. Utvrđivanje ukupne vrijednosti nabave u odnosu na graničnu vrijednost EZ-a (primjer: izgradnja zgrade porezne uprave – radovi na području visokogradnje)

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

141

Tablica 1
Određuju se grupe troškova koje ne ulaze u obračun ukupne vrijednosti nabave. Od dobivenog iznosa treba odbiti još i porez na dodanu vrijednost. Rezultat je iznos ukupne vrijednosti nabave. 1. Utvrđivanje ukupne vrijednosti nabave u odnosu na graničnu vrijednost EZ-a (primjer: izgradnja zgrade porezne uprave – radovi na području visokogradnje)

1.1.

Odobreni obračun troškova minus: Troškovi po grupama Troškovi javnih priprema Druga jednokratna davanja Uređaji opće namjene Radni uređaji Ostali uređaji Gospodarski predmeti Dodatni troškovi gradnje

EUR

125.000 25.000 16.000 10.000 480.000 6.270.350 5.078.939 5.000.000

1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Odobreni obračun troškova - iznosi koji se ne uvrštavaju Uvrštenje broja 1.2. bez poreza na promet od 19% = procijenjena vrijednost nabave Prag Rezultat: Procijenjena ukupna vrijednost nabave prema točki 1.3. nadmašuje prag naveden u točki 1.4. Stoga ovi građevinski radovi spadaju pod primjenu odredbe članka 23. st. 2. br. 2. Zakona o javnoj nabavi. To su, prema članku 23. st. 3.: a) svi dijelovi od 1.000.000 € b) minimalno 80% od iznosa procijenjene ukupne vrijednosti nabave raspisati u cijeloj Europskoj uniji.

142

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Tablica 2
2. Kontrola pridržavanja pravila o graničnim vrijednostima (pragovima) kod raspisivanja natječaja za određenu građevinsku strukturu (dokaz u skladu s primjerom br. 1)

Br. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Naziv 2 Obračun troškova Grubi radovi, uklj. temeljenje Tesarski radovi Krovopokrivač Krovopokrivanje staklom Radovi s prirodnim kamenom Stakleni dijelovi pročelja Gradnja upotrebom metala Podloga za podove (estrih) Pločice i ploče Grijanje Električne instalacije Televizorske i ins. slabe struje Sanitarne instalacije Suha gradnja Podne obloge Stolar Soboslikar i lakirer Uređenje okoliša Gradnja ulica i kanala Ostali dijelovi/mjere UKUPNO:

Iznos u eurima 3 5.078.939
2.415.200 78.050 179.700 165.500 340.500 99.300 321.600 113.500 56.750 175.000 193.900 160.800 80.400 122.950 99.300 101.650 104.050 193.900 41.250 35.639 5.078.939

Udio u iznosu od 4 100,0
47,6 1,5 3,5 3,3 6,7 2,0 6,4 2,2 1,1 3,4 3,8 3,2 1,6 2,4 2,0 2,0 2,0 3,8 0,8 0,7 100,0

Udio nabave EZ-a 5 47,6 3,5 3,3 6,7 2,0 6,4 2,2 3,4 3,8 3,2 82,1

Primjer naveden u tablici 2 pokazuje: Prema obračunu troškova, natječaj za ove radove, naravno, imajući u vidu članak 77. Zakona, mora se raspisati za cijelu Europsku uniju, a to se odnosi na svaki dio čija vrijednost iznosi više od 1.000.000 *, te se na taj način mora raspisati ukupno najmanje 80% ukupne vrijednosti nabave. Stoga se u svakom slučaju za područje cijelog EU-a mora raspisati natječaj za dio pod rednim brojem 1. (ovdje: grubi radovi, uključujući temeljenje), a povrh toga i za ostale građevinske radove do postizanja
* Odredbe koje se navode bez navoda zakona odnose se na odredbe Zakona o javnoj nabavi.

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

143

80% od iznosa ukupne vrijednosti nabave za sve građevinske radove. Prikazana raspodjela učinjena je primjera radi. Građevinske mjera navedene pod rednim brojevima 2. i 9. i građevinske mjere navedene pod rednim brojevima od 13. do 20. nisu podvrgnuti tržišnom natjecanju na razini EU-a jer ostali dijelovi i građevinske mjere dosežu udio od minimalno 80% ukupne vrijednost nabave.

Tablica 3
Podjela ugovora o pružanja usluga na dijelove Primjer 1: Ugovor o pružanju usluga na čišćenju zgrada dijeli se na sljedeće dijelove: Dio 1. ………………. Dio 2. ………………. Dio 3. ………………. Dio 4. ………………. Ukupno …………….. 100.000 eura 60.000 eura 45.000 eura 45.000 eura 250.000 eura

S navedenih 250.000 eura ukupna vrijednost premašuje prag naveden u članku 23. st. 2. br. 1., prva crtica, opcija 1. Iznos dijelova 2., 3., i 4. jesu, doduše, ispod iznosa od 80.000 eura (članak 23. st. 3.), ali se iznimka predviđena člankom 23. st. 3. može primjenjivati samo do vrijednosti u iznosu od 20% ukupne vrijednosti, dakle do iznosa od 48.000 eura. Naručitelj tako može samo jedan od dvaju dijelova, tj. ili dio 3. ili dio 4., dodijeliti u postupcima koji vrijede za javne nabave do iznosa granične vrijednosti. Tri preostala dijela moraju biti dodijeljena prema pravilima koja vrijede u području iznad iznosa granične vrijednosti jer ukupna vrijednost javne nabave uključujući jedan od izuzetih dijelova (onaj pod br. 3. ili 4.) nadmašuje iznos praga od 200.000 eura. Primjer 2: Ukupan iznos vrijednosti ugovora o pružanju arhitektonskih usluga za rekonstrukciju zgrade jedne bolnice iznosi 230.000 eura. Budući da je vrijeme koje je na raspolaganju, zbog prekasnog odobrenja sredstava potrebnih za projektiranje i izvedbu, vrlo kratko, a rok za završetak radova mora se poštovati, treba bez odgode raspisati natječaj za odobrenje nužnih davanja. Dio koji otpada na honorar arhitekta iznosi 40.000 eura. 20% od ukupne vrijednosti nabave u iznosu od 230.000 eura iznosi 46.000 eura. Od navedenog je iznosa niži udio od 40.000 eura, a uz to je niži i od iznosa vrijednosti od 80.000 eura prema članku 23. st. 3. Udio za rad arhitekta koji otpada na odobrenje nužnih radova može se dodijeliti prema odredbama koje vrijede za područje ispod granične vrijednosti, a u danom slučaju uz pribavljanje više ponuda. Javnu nabavu preostalih davanja (u iznosu od 190.000 eura), koja se namjeravala provesti, treba objaviti za područje cijele Europske unije. Prije ugovorena javna nabava s određenim arhitektom ne ovlašćuje naručitelja da u odnosu na ostala davanja u području arhitektonskih usluga odustane od provedbe postupka za područje cijele Europske unije.

4.

KRITERIJI SPOSOBNOSTI – KVALIFIKACIJE PONUDITELJA

Ugovor o javnoj nabavi naručitelj će sklopiti s ponuditeljem koji je sposoban, pouzdan i koji posjeduje odgovarajuću stručnost za dobro izvršenje ugovora.

144

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Kako bi to zajamčio, naručitelj mora provjeriti sposobnost ponuditelja ili natjecatelja, a pri provjeri sposobnosti mora primijeniti načela transparentnosti i jednakog tretmana svih ponuditelja ili natjecatelja. Iz toga proizlazi da su uvjeti i dokazi o sposobnosti isti za sve ponuditelje i natjecatelje. U dokumentaciji za nadmetanje naručitelj mora navesti vrste dokaza o sposobnosti te uvjete i vrijednosti pokazatelja. Naručitelj ne smije od ponuditelja ili natjecatelja zahtijevati druge dokaze o sposobnosti osim navedenih. Osim toga, isključeni su dokazi o sposobnosti koji bi jednog ponuditelja neopravdano stavili u bolji položaj. To je, primjerice, slučaj kada naručitelj ima spoznaja o tome da samo jedno poduzeće, koje dolazi u obzir za taj posao, može ispuniti određeni kriterij sposobnosti i onda zahtijeva ispunjenje tog kriterija, iako to možda nije nužno potrebno za provedbu toga posla. U tome se, primjerice, može skrivati neizravna diskriminacija drugih ponuditelja. Prema načelu transparentnosti, naručitelj mora u pozivu za nadmetanje objaviti uvjete o sposobnosti ponuditelja. U slučaju nadmetanja po pozivu naručitelj je dužan objaviti uvjete o sposobnosti ponuditelja u prvom stupnju nadmetanja. Popis dokaza o sposobnosti naveden je u čl. 37. st. 4., a dokazi su podijeljeni na dokaze o sposobnosti koji su povezani i one koji nisu povezani s predmetom javne nabave. Dokazi koji nisu povezani s predmetom javne nabave su, sukladno čl. 37. st. 4. toč. 1., 3. i 4.: izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra koji ne smije biti stariji od šest mjeseci izjava o nekažnjavanju za odgovornu osobu ponuditelja i za samu pravnu osobu potvrda mjerodavne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja o urednom plaćanju doprinosa te izvješće porezne uprave o urednom plaćanju poreza i drugih davanja. Ovi dokazi ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objave. Dokazi koji su povezani s predmetom nabave navedeni su u čl. 37. st. 4. toč. 5., a to su: popis ugovora - o građevinskim radovima koji su provedeni tijekom posljednjih pet godina, s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućem izvršenju radova, uključujući podatke o vrijednosti tih poslova, datumu i mjestu izvršenja te s napomenom da su radovi dovršeni i provedeni sukladno odredbama o dobrom gospodarenju, ili - o isporukama roba ili pružanju usluga koji su zaključeni tijekom posljednje tri godine, s podacima o vrijednosti tih ugovora, datumu i imenu naručitelja, uključujući potvrdu naručitelja o urednom ispunjenju ugovornih obveza popis stručnjaka, osobito onih koji su nadležni za kontrolu kakvoće, koji ponuditelju ili natjecatelju stoje na raspolaganju opis tehničkih uređaja i mjera za osiguranje kakvoće te opreme ponuditelja za istraživački rad ako je potrebno, dokazi o raspoloživim proizvodnim ili tehničkim kapacitetima, pogonima za istraživački rad ili kontrolnim mjerama, ako je predmet nabave kompleksan ili služi za posebne svrhe. Ovu provjeru provodi naručitelj ili u njegovo ime nadležno službeno tijelo zemlje u kojoj ponuditelj ima sjedište popis zaposlenika ponuditelja usluge ili provoditelja, s podacima o njihovu obrazovanju i stručnoj kvalifikaciji te kvalifikacijama osobe ili osoba koje su odgovorne za izvršenje usluge ili radova kod građevinskih radova i pružanja usluga – izjava o mjerama zaštite okoliša koje će ponuditelj ili natjecatelj primjenjivati pri ispunjenju ugovora

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

145

izjava o prosječnom godišnjem broju zaposlenih kod ponuditelja ili natjecatelja za radove, odnosno usluge, te izjava o broju članova predsjedništva tijekom posljednje tri godine izjava s popisom uređaja, pogona i tehničke opreme kojima ponuditelj ili natjecatelj raspolaže za izvršenje usluge ili građevinskih radova navođenje dijela radova/usluga koje ponuditelj namjerava prenijeti na podisporučitelje kod nabave robe - predočenje uzoraka, opisa i/ili fotografija proizvoda te na zahtjev naručitelja potvrde o autentičnosti tih dokumenata - potvrde mjerodavnih institucija za kontrolu kakvoće o sukladnosti proizvoda s tehničkim specifikacijama i standardima. Ponuditelji ili natjecatelji moraju dokaze priložiti u izvorniku ili kao ovjerenu presliku. Ako naručitelj zahtijeva potvrdu kakvoće te predočenje potvrda neovisnih ovlaštenih tijela na osnovi europskih normi, mora prihvatiti jednakovrijedne potvrde ovlaštenih drugih tijela država Europske zajednice. Naručitelj mora prihvatiti dokaz o mjerama osiguranja kakvoće u drugom obliku ako ponuditelj pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje odnosnih potvrda.

5.

KRITERIJI ZA ODABIR

Navođenje kriterija za odabir najpovoljnije ponude iznimno je važno. Prema čl. 46. st. 2., naručitelj može odlučiti hoće li odabir najpovoljnije ponude obavljati prema kriteriju najniže cijene ili kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude. Naručitelj je na temelju načela transparentnosti, a sukladno čl. 46. st. 1. ZJN, obvezan svoju odluku o tome koji će kriterij odabira najpovoljnije ponude primijeniti objaviti u pozivu za nadmetanje i u dokumentaciji.

5.1 NAJNIŽA CIJENA
Ako se naručitelj odluči za odabir najpovoljnije ponude na temelju kriterija najniže cijene, onda je cijena jedini kriterij odabira između prihvatljivih ponuda. Prednost odabira na temelju najniže cijene jest u tome da se odabir može provesti bez zahtjevnog postupka vrednovanja te da je odluka jasna i lako objašnjiva. Nedostatak je u tome da čisto cjenovno natjecanje među ponuditeljima uvijek ide i na štetu kakvoće proizvoda ili usluge. Osim toga, nešto skuplji proizvod dugoročno gledano može biti povoljniji, ako je, primjerice, osobito dugovječan. Zato bi se odabir na temelju najniže cijene trebao primjenjivati samo u iznimnim slučajevima.

5.2 EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
Ako naručitelj odluči da će kriterij odabira najpovoljnije ponude biti ekonomski najpovoljnija ponuda, onda sukladno čl. 46. st. 3. i 5. ZJN u dokumentaciji za nadmetanje mora, uz cijenu, navesti i dodatne kriterije prema redoslijedu važnosti i odrediti njihovu razmjernu vrijednost u ukupnom sustavu vrijednosti od 1% do 100% te odrediti način izračuna. Naručitelj može uz cijenu primijeniti dodatne kriterije koji su propisani čl. 46. st. 3. ZJN, pri čemu se uvjeti za sposobnost (vidi poglavlje 3, točka 4) ne smiju navoditi kao kriteriji za odabir (čl. 46. st. 4.). Prije

146

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

izrade dokumentacije naručitelj je obvezan sastaviti izvješće o razlozima primjene dodatnih kriterija. U postupcima nabave naručitelj može u određenoj mjeri voditi računa i o ciljevima socijalne politike i politike zaštite okoliša. Tako se kod odabira ekonomski najpovoljnije ponude kao dodatni kriterij mogu uzeti i ekološka svojstva predmeta nabave. Europski se sud u nizu postupaka bavio pitanjem u kojoj su mjeri takvi dodatni kriteriji u skladu s europskim propisima1. Prema uvriježenoj sudskoj praksi, socijalni i ekološki aspekti mogu se uzeti u obzir kada su ispunjeni sljedeći uvjeti: dotični kriterij mora biti povezan s predmetom nabave ne smije naručitelju osigurati neograničenu slobodu odlučivanja izričito mora biti naveden u opisu usluga ili u objavi javne nabave moraju biti poštovana sva bitna načela europskog prava, osobito zabrana diskriminacije. Koliko i koje će dodatne kriterije naručitelj odabrati stvar je njegove odluke. Naravno da kriteriji moraju korespondirati s predmetom nabave i moraju biti povezani s njime. Cijena u odnosu na druge kriterije i dalje mora imati primjereno značenje i ne smije postati podređeni čimbenik.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

6.

Dokumentacija za nadmetanje (dio VII; čl. 26. i slj. Zakona o javnoj nabavi) je zbroj svih podataka, informacija i okvirnih uvjeta koji su potrebni za izradu ponude i za realizaciju ugovora koje naručitelj ponuditeljima stavlja na raspolaganje. Za točnost i potpunost dokumentacije za nadmetanje odgovoran je naručitelj. Središnji sastavni dio dokumentacije za nadmetanje jest opis predmeta nabave, što je pobliže prikazano pod točkom 6.3. Uz to, postoji niz dodatnih informacija o radovima/uslugama potrebnih ponuditelju za izradu prihvatljive ponude. Što je predmet nabave kompleksniji i opsežniji, to detaljnije trebaju biti informacije koje naručitelj mora staviti na raspolaganje ponuditeljima. To osobito vrijedi za građevinske radove. Ovdje je često korisno da se, uz sam opis, osiguraju i dokumenti kao npr. građevinski nacrti iz kojih se mogu dobiti detaljne informacije o traženim radovima/uslugama/robama.

6.1 UPUTE PONUDITELJIMA
U nastavku su sažeti bitni podaci koje naručitelj, uz opis predmeta nabave, treba navesti u uputama ponuditeljima, a koji su sastavni dio dokumentacije za nadmetanje (čl. 27. ZJN): vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave mjesto isporuke, izvođenja radova ili obavljanja usluge opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave te odredba o dopustivosti takvog načina nuđenja (sukladno čl. 33. st. 2. ZJN, predmet nabave mora se detaljnije raščlaniti na temelju ekonomskih i/ili tehničkih kriterija. Aspekti za podjelu na skupine pritom mogu biti strukovna

1

Presude od 20.9.1988. (C-31/87 “Beentjes”), 20.9.2000. (C-225/98 “Nord-pas-de-Calais”), 17.9.2002. (C-513/99 “Concordia Bus Finland”) i 4.12.2003. (C-448/01 “Wienstrom”).

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

147

područja, vrsta, količina, mjesto ili vrijeme isporuke. Druga je mogućnost za podjelu na skupine podjela prema različitim gospodarskim granama) odrediti dokaze sposobnosti ponuditelja i njihovu vrijednost i uvjete (vidi poglavlje 3, točka 4) naznačiti mogućnost obilaska na licu mjesta: upravo u području građevinskih radova može biti svrsishodno da ponuditelji na licu mjesta steknu dojam o traženim radovima (koje posebnosti postoje na mjestu izvršenja; kakav je sastav tla; koji prilazni putovi postoje). Za odgovore na ova pitanja u pravilu je najbolje provesti obilazak na terenu. I ovdje se mora poštovati načelo jednakog tretmana: ako se mogućnost obilaska na licu mjesta odobri jednom ponuditelju, onda se to mora omogućiti i ostalima. Savjet za praksu: kako ponuditelji ne bi unaprijed doznali tko su ostali ponuditelji te kako se ne bi eventualno mogli dogovarati glede cijene, trebalo bi ih na obilazak na licu mjesta pozivati pojedinačno i neovisno jednog o drugome rokovi isporuke ili završetka, odnosno dinamika izvršenja ugovora. Rokovi bi se trebali odrediti tako da su dostatni. Pritom se u obzir trebaju uzeti godišnje doba, uvjeti rada i ostale moguće teškoće. Posebice se kod građevinskih radova mora uračunati vrijeme potrebno za pripremu radova. Iznimno kratki rokovi trebali bi se predvidjeti samo u iznimnim slučajevima, kada postoji osobita hitnost. Ako bi postojao poseban interes naručitelja da zahtijeva pojedinačne rokove za određene građevinske radove ili za zaokružene cjeline isporuke, oni se mogu odrediti dopuštenost alternativnih ponuda ili inačica te minimalni uvjeti, način usporedbe i ocjenjivanja takvih ponuda (čl. 47. st. 4. ZJN) kriterij odabira. Ako je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno čl. 46. st. 2. toč. 2. ZJN, dodatni kriteriji moraju se navesti prema redoslijedu važnosti te se mora odrediti njihova razmjerna vrijednost u postocima i način izračuna (vidi poglavlje 3, točka 5.2) sudjelovanje podisporučitelja (čl. 38.). Naručitelj određuje je li sudjelovanje podisporučitelja dopušteno ili nije. Kod usluga ili građevinskih radova naručitelj uz to od ponuditelja može tražiti informacije o dijelovima nabave za koje kani uzeti podisporučitelje te također imena predviđenih podisporučitelja. Ukupni udio podisporučitelja ne smije biti veći od 49% iznosa ukupne ponude (čl. 38. st. 1.). Sve informacije moraju biti navedene u dokumentaciji za nadmetanje rok valjanosti ponude (poglavlje 4, točka 3.2) rok, način i uvjeti plaćanja jezik: napomena na kojem jeziku se dostavlja ponuda je obvezna. Tu će se, što je i svrsishodno, zahtijevati da ponuda bude na hrvatskom jeziku (vidi i čl. 47. st. 2.). To nije diskriminacija inozemnih ponuditelja naziv i adresa službe, ime osobe naručitelja kod koje se mogu zatražiti dodatne informacije u vezi s nadmetanjem te način komunikacije adresa naručitelja na koju se dostavljaju ponude datum, mjesto i vrijeme otvaranja ponuda (ujedno i krajnji rok za predaju ponuda) odredba o pravu podnošenja prigovora (čl. 70. st. 1. ZJN).

148

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

6.2 UGOVORNI UVJETI
Sukladno čl. 27. toč. 20., naručitelj mora u dokumentaciji za nadmetanje dati i informacije o ugovornim uvjetima (što se događa ako dođe do prekoračenja rokova; tko, od kada i u kojem opsegu snosi odgovornost za nedostatke i sl.). Odgovori na ova pitanja bitni su za izradu ponude, oni utječu na cijenu ponude, a mogu dovesti i do toga da ponuditelj odustane od sudjelovanja u javnom nadmetanju. Stoga naručitelj mora odrediti opće ugovorne uvjete ili u sklopu dokumentacije za nadmetanje pripremiti prijedlog ugovora, ako se to čini primjerenim. Pritom treba imati na umu da naručitelj nije obvezan imati vlastite opće ugovorne uvjete, već uvjete koji su relevantni za određeni ugovor može oblikovati i objaviti zasebno za svaku nabavu. No upravo bi kod većih naručitelja, koji stalno provode postupke javne nabave te koji često imaju potrebu za velikim brojem istih ili sličnih usluga, bila dobra standardizacija u obliku općih ugovornih uvjeta. Ako su na višoj razini već izrađeni opći ugovorni uvjeti – u Njemačkoj, primjerice, postoje propisi za građevinske radove, isporuke roba i usluge koji su obvezujući u cijeloj zemlji – onda ih naručitelj može (ili mora) koristiti, ali ih može i nadopuniti vlastitim ugovornim uvjetima te ih na određen način modificirati ili nadopuniti. Takvi dopunski ugovorni uvjeti mogu se odnositi na oblikovanje ugovora ili na tehničke osobitosti (dodatni tehnički ugovorni uvjeti). Općenito ne smije doći do kolizije različitih ugovornih uvjeta. Ako bi se to ipak dogodilo, onda ugovorni uvjeti za određenu nabavu imaju prednost pred općim uvjetima. Naručitelj bi trebao voditi računa o tome da opći ili dodatni ugovorni uvjeti nisu formulirani tako da idu samo ne teret ponuditelja te da ga prilikom ispunjenja ugovora ne dovode u neprimjereno lošiji položaj, jer će se ugovorne klauzule koje su nepovoljne za ponuditelja uvijek odraziti na cijenu ponude. Ako, primjerice, naručitelj umjesto dvogodišnjeg jamstvenog roka zahtijeva rok od pet ili deset godina, onda će ponuditelj povećani rizik koji za njega iz toga proizlazi kompenzirati višim cijenama. Naručitelj zato mora unaprijed voditi računa o tome što mu je u svakom pojedinačnom slučaju važnije: povoljni ugovorni uvjeti ili povoljna cijena. Važan su parametar ugovornih uvjeta ugovorne kazne. One bi se načelno trebale određivati restriktivno. I za prekoračenje ugovornih rokova kazne bi se trebale zahtijevati samo onda kada naručitelju zbog kašnjenja nastaju znatne štete (nepogodnosti). Neovisno o tome, i visina ugovorne kazne trebala bi se primjereno ograničiti. Isto značenje za ugovor koji treba zaključiti imaju i jamstveni rokovi. Oni ponajprije proizlaze iz zakonskih odredaba te iz općih, odnosno dodatnih ugovornih uvjeta naručitelja, a individualni rokovi koji od njih odstupaju trebali bi se – kao u gore navedenom primjeru – zahtijevati samo kada je to potrebno s obzirom na osobitost predmeta nabave. Tako je, primjerice, možda potrebno da naručitelj mora osigurati osobito dugu ispravnost proizvoda te da zato od ponuditelja traži jamstveni rok koji prelazi zakonske rokove. U tom slučaju mora računati s time da će ponuda u pravilu imati veću cijenu. U ugovorne uvjete spada i objava kriterija za odabir. Kao što je već navedeno u poglavlju 3, točka 5, naručitelj se može odlučiti između najniže cijene i ekonomski najpovoljnije ponude, što mora objaviti u dokumentaciji za nadmetanje. Ako se naručitelj odlučio za odabir prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, onda, uz cijenu, mora navesti i dodatne kriterije za odabir, i to prema redoslijedu važnosti, te njihovu razmjernu vrijednost u postocima, kao i način izračuna. To ponuditeljima omogućava da svoju ponudu usklade sa željama naručitelja.

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

149

6.3 OPIS PREDMETA NABAVE
Glavni je dio dokumentacije za nadmetanje opis predmeta nabave (čl. 33., 35. ZJN). Opis je središnje mjerilo za isporuku koju treba izvršiti. Prema njemu se orijentiraju svi potencijalni ponuditelji (gospodarski subjekti) koji su zainteresirani za predmetnu javnu nabavu, i prema njemu odlučuju žele li sudjelovati u javnom nadmetanju ili ne. Na opisu predmeta nabave temelje se kasnije ponude, tako da iz opisa moraju jasno proizlaziti robe, radovi ili usluge koje naručitelj traži.

6.3.1 Pravila pri pripremanju i dostavljanju dokumentacije za nadmetanje
Naručitelj je obvezan opisati predmet nabave jednoznačno i opsežno. Svi ponuditelji taj opis moraju shvatiti na isti način, kako bi svoje kalkulacije mogli izraditi sigurno i bez opsežnih (i skupih) predradnji. Zato se moraju navesti i svi čimbenici koji utječu na cijenu, a takvih ima mnogo, osobito u području gradnje. Pritom, primjerice, može biti riječ o: prilikama na gradilištu, kao što su tlo i/ili utjecaj vode svrsi traženih isporuka predviđenom opterećenju (građevinskih) radova. Sukladno čl. 33. st. 4., naručitelj mora utvrditi sve okolnosti u vezi s predmetom nabave koje mogu utjecati na cijenu, i onda ih navesti u dokumentaciji za nadmetanje (vidi poglavlje 3, točka 6.1). Kod opisa predmeta nabave trebaju se, po mogućnosti, upotrebljavati uobičajeni nazivi jer se na taj način postiže isto shvaćanje o tome što naručitelj traži (čl. 35. st. 1.). Određena marka, tip, zaštitni znak, crtež, podrijetlo ili sl. smiju se propisati samo ako je to opravdano neuobičajenim svojstvom predmeta nabave. U svim drugim slučajevima takav bi postupak značio neopravdano preferiranje određenih ponuditelja te bi stoga bio u suprotnosti s načelom jednakog tretmana i nediskriminacije. Ako je riječ o takvoj iznimci (ako se, primjerice, u protivnom predmet nabave ne može opisati dovoljno precizno i za sve ponuditelje razumljivo), onda naručitelj svakako mora dopustiti korištenje istovjetnih rješenja. U praksi se to označava dodatkom „ili odgovarajuće“, s tim da ponuditelj mora dokazati da je predmet nabave koji je ponudio kao „odgovarajući“ istovjetan onomu koji je tražio naručitelj. Ako je potrebno razjašnjenje s tim u vezi, onda se to mora učiniti prije zaključenja ugovora. U Zakonu o javnoj nabavi odgovarajuća se obveza nalazi u čl. 35. st. 3. Iako je prema hrvatskom i europskom zakonu o javnoj nabavi načelno zabranjeno regionalno preferiranje (čl. 3. st. 2.), javna nabava upravo kod manjih isporuka (koje su ispod europskih pragova) u konačnici ipak služi kao instrument regionalnog poticanja. Sklapanje ugovora o nabavi s lokalnim ponuditeljima u skladu je s načelima Ugovora o Europskoj zajednici, ako to prema aspektu jednakog tretmana i nediskriminacije ne dovodi do toga da se ugovori o nabavi sklapaju uvijek s jednim te istim ponuditeljem, već da se ugovori sklapaju s različitim ponuditeljima. Europske direktive o javnoj nabavi u tom se području ionako ne primjenjuju. O tome se na neki način vodilo računa i u postupcima javne nabave čija je vrijednost manja od 200.000 kn, koji se sukladno Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti provode prema znatno jednostavnijim postupcima javne nabave. No isto tako treba voditi računa o tome da primarni europski propisi i ovdje, na temelju svojih osnovnih načela – nediskriminacija, jednak tretman, transparentnost i međusobno priznavanje – za sve postupke javne nabave zahtijevaju da budu transparentni i nediskriminirajući. Način dostave dokumentacije za nadmetanje ovisi o odabranom postupku javne nabave: kod javnog nadmetanja naručitelj mora, sukladno čl. 28. st. 1. ZJN, od dana objave javnog nadmetanja zainteresiranim gospodarskim subjektima (potencijalnim ponuditeljima) omogućiti uvid

150

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

u dokumentaciju za nadmetanje. Ako ponuditelj pravodobno zatraži od naručitelja dokumentaciju za nadmetanje, naručitelj će je dostaviti (otpremiti) ponuditelju odmah, a najkasnije u roku od šest dana od primitka odgovarajućeg zahtjeva odnosno dokaza o plaćanju dokumentacije, ako je to uvjet. Najkasniji je rok za slanje dokumentacije četiri dana prije roka za predaju ponuda kod nadmetanja po pozivu u ograničenom postupku javne nabave naručitelj dokumentaciju istodobno mora uputiti svim ponuditeljima, odnosno natjecateljima. Pritom mora osigurati da za svakog ponuditelja na raspolaganju stoji jedan primjerak dokumentacije za nadmetanje (čl. 28. st. 2.) kod izravne pogodbe također bi bilo dobro da se odabranom ponuditelju dokumentacija za nadmetanje što prije stavi na raspolaganje. Sukladno čl. 28. st. 4., naručitelj mora dokumentirati imena natjecatelja koji su zatražili i dobili dokumentaciju za nadmetanje i do otvaranja ponuda držati ih u tajnosti. Naručitelj smije naplatiti samo cijenu (troškove) umnožavanje i dostave dokumentacije za nadmetanje (poštarina) sukladno članku 29. st. 1. ZJN. Ako se dokumentacija za nadmetanje šalje elektroničkim putem (e-poštom) ili se na internetu stavlja na raspolaganje, onda načelno za to ne nastaju nikakvi troškovi. Kod nadmetanja po pozivu i kod izravne pogodbe dokumentacija se ponuditeljima treba ustupiti besplatno (čl. 29. st. 3.). Sukladno čl. 47. st. 6., za izradu svojih ponuda ponuditelji također ne smiju tražiti nikakvu naknadu.

6.3.2 Predmet nabave i njegova podjela
Naručitelj određuje predmet nabave na način da ga jasno, razumljivo i nedvojbeno definira. Time je omogućeno svim ponuditeljima da ponude robu, usluge i radove usporedive po vrsti, kvaliteti, cijeni te drugim potrebnim svojstvima i uvjetima. Naručitelj je obvezan podijeliti predmet nabave na temelju ekonomskih ili tehničkih kriterija na grupe ili dijelove predmeta prema granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini, mjestu i vremenu isporuke. Grupa ili dio predmeta nabave obuhvaća najviše predmete istih, srodnih ili sličnih svojstava ili namjene. Osobito je važno da naručitelj utvrdi sve okolnosti koje mogu utjecati na cijenu ponude te da ih navede u dokumentaciji za nadmetanje kako bi ponuditelji, na temelju potpunih informacija, mogli podnijeti ponude s realnim cijenama,

Tehnički zahtjevi/tehničke specifikacije
U sklopu opisa predmeta nabave naručitelj mora utvrditi i tehničke zahtjeve glede građevinskih radova, odnosno usluga ili robe koje treba nabaviti. Načelo jednakog tretmana svih ponuditelja i ovdje nalaže da se tehnička obilježja moraju opisati objektivno te da se specifikacije ne smiju pripremiti tako da pogoduju određenom ponuditelju. Na taj se način može zajamčiti da što više domaćih i inozemnih ponuditelja točno zna što naručitelj traži i da sukladno tomu ponuditelji mogu pripremiti kvalitetnu ponudu. U skladu s tim, čl. 34. načelno propisuje korištenje tehničkih specifikacija i nacionalnih normi u RH koje se temelje na europskim standardima te tehničkim odobrenjima i propisima, a samo u iznimnim slučajevima na određenom neuobičajenom svojstvu predmeta nabave. U posebnim slučajevima može se odustati od tehničkih specifikacija. Popis tih slučajeva nalazi se u čl. 34. st. 2. ZJN.

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

151

Mogućnost sudjelovanja malih i srednjih ponuditelja
Malim i srednjim ponuditeljima trebalo bi u primjerenoj mjeri omogućiti sudjelovanje u postupcima javne nabave, a to može biti problem, osobito kod većih nabava, budući da su često samo veliki ponuditelji u stanju zadovoljiti uvjete za tako velike nabave. U takvim slučajevima postoje razne mogućnosti za uključivanje malih i srednjih ponuditelja. Mali ili srednji ponuditelji mogu sudjelovati u postupcima javne nabave kao podisporučitelji i preuzeti izvršenje dijela predmeta nabave za glavnog ponuditelja, što je propisano člankom 38. ZJN. No ova zakonska odredba dala je mogućnost naručitelju da zabrani sudjelovanje podisporučitelja. Zakonom je propisana i mogućnost nuđenja u formi zajedničke ponude dvaju ili više ponuditelja, što znači da se nekoliko manjih ponuditelja može udružiti i predati zajedničku ponudu. Ta mogućnost propisana je člankom 39. ZJN, a naručitelj na temelju iste odredbe ne može zabraniti zajedničku ponudu. Zakonodavac je člankom 33. ZJN propisao i mogućnost da naručitelj podijeli predmet nabave na grupe ili dijelove, pa u tom slučaju mora, sukladno članku 27. točka 4. ZJN, u dokumentaciji za nadmetanje označiti grupe ili dijelove predmeta nabave te obvezno navesti dopuštenost nuđenja (podnošenje ponuda) po grupama ili dijelovima nabave. Time je omogućeno sudjelovanje više malih ili srednjih ponuditelja u postupku nabave.

Alternativne ponude/inačice
Ako naručitelj želi sudjelovati u inovacijskom potencijalu gospodarstva koje daje ponude, onda se može odlučiti za to da dopusti alternativne ponude. U tom slučaju ponuditelji imaju priliku da, uz glavnu ponudu, daju i dodatnu ponudu u kojoj – ravnajući se prema traženoj isporuci – mogu ponuditi alternativna rješenja, nove metode izvršenja, drugi građevinski materijali ili komponente. To za naručitelja znači da traženi predmet nabave dobije po povoljnijim uvjetima ili da za istu cijenu dobije kvalitetniju robu, radove ili usluge. No usporedivost glavne i alternativne ponude prilikom vrednovanja često predstavlja problem. Stoga je sukladno odredbi čl. 27. toč. 18. ZJN naručitelj obvezan u dokumentaciji za nadmetanje odrediti minimalne uvjete te način usporedbe i ocjenjivanja alternativnih ponuda. Uz to, u dokumentaciji za nadmetanje naručitelj mora navesti da su alternativne ponude dopuštene, a ako to ne navede, ponuditelj ne može predati alternativnu ponudu.

Tijek izrade opisa predmeta nabave
Planiranje i analiza Temelj je dobrog opisa predmeta nabave u planiranju i analizama koji se obavljaju prije početka njegova sastavljanja. Pritom treba uključiti ljude koji mogu biti od pomoći poput referenata nabave, tehničkog osoblja, djelatnika koji rade na projektu i voditelja projekta te krajnjih korisnika. Planiranje i analiza omogućit će bolje razumijevanje zahtjeva, a mogu otkriti i alternativna rješenja. Planiranje i analiza osobito su važni prilikom rješavanja kompleksnih zahtjeva. Za njihovo utvrđivanje potrebno je nešto više vremena ako je riječ o važnoj opremi, složenim građevinskim radovima te složenim uslugama. Točnije i detaljnije definiranje predmeta nabave odvija se tijekom postupka prikupljanja i usvajanja informacija. Konzultacije i prikupljanje informacija Izrada opisa predmeta nabave zahtijeva konzultiranje i može se smatrati razvojnim procesom koji uključuje blisku i kontinuiranu vezu između krajnjeg korisnika, tehničkih djelatnika, djelatnika koji rade na projektu/direktora projekta, referenata nabave i sastavljača opisa predmeta nabave.

152

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Vrijedne informacije i savjete u pogledu zahtjeva moguće je pribaviti u raspravama s referentima nabave, tehničkim osobljem i drugim korisnicima sličnih roba i usluga. Referenti nabave trebaju biti uključeni od samog početka procesa (odnosno faze prikupljanja informacija i oblikovanja). Ostali izvori informacija: Korištenje vanjskih konzultanata i stručnjaka: Katkad je korisno angažirati vanjskog konzultanta koji će osigurati tehničku stručnost kako bi se korisnicima pomoglo u definiranju njihovih zahtjeva. Konzultant bi trebao biti angažiran samo ako je riječ o kompleksnim tehničkim pitanjima. Vanjski konzultanti ne bi trebali donositi odluke koje spadaju u djelokrug odlučivanja naručitelja. Ako se koriste vanjski konzultanti, oni neizostavno moraju: - potpisati izjavu o nepostojanju sukoba interesa - u potpunosti poznavati sve relevantne propise u pogledu sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj.

1. korak: analiza i planiranje

2. korak: konzultacije i prikupljanje informacija Razvojna faza

Postrazvojna faza

6. korak: upravljanje izmjenama opisa predmeta nabave

2. korak: konzultacije i prikupljanje informacija 4. korak: pregled opisa i dobivanje suglasnosti 5. korak: dostupnost opisa nabave ponuditelju u sklopu nadmetanja 7. korak: ispravak opisa predmeta nabave
PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

3. korak: pisani nacrt popisa svih dijelova (svake stavke) predmeta nabave

153

Provjeravanje točnosti specifikacija i pribavljanje odobrenja Nakon što je opis predmeta nabave sastavljen, treba zamoliti kolegu da ga kritizira s gledišta potencijalnog ponuditelja. Osoba koja provjerava točnost opisa predmeta nabave također provjerava i je li opis: jednostavan za čitanje lako razumljiv jasan dosljedan opisima za slične ili iste robe i/ili usluge logično strukturiran sadržava samo bitne informacije. Odobravanje opisa predmeta nabave: Nakon provjere točnosti opis treba odobriti naručitelj, koji davanjem svog odobrenja: potvrđuje da je zahtjev valjan potvrđuje da je zahtjev učinkovito definiran navodi da je opis nepristran potvrđuje da tijelo prihvaća odgovornost za troškove navedenih roba ili usluga.

6.4 JAMSTVA I SREDSTVA OSIGURANJA
Jamstva se ponajprije mogu tražiti za ispunjenje ugovora, ali bi se načelno trebala tražiti samo onda kada za to postoji potreba jer svako jamstvo za ponuditelja predstavlja financijsko opterećenje i prema tome negativno utječe i na njegov bonitet. To može dovesti i do toga da potencijalni ponuditelj odustane od podnošenja ponude pa da zbog toga opet dolazi do ograničenja natjecanja. Zato bi trebalo odustati od traženja jamstava barem onda kada je vjerojatnost da bi moglo doći do zastoja u realizaciji ugovora mala ili nikakva. Relevantne odredbe u čl. 43. to uzimaju u obzir. Tako se čl. 43. st. 3. ZJN predviđa da visina jamstva treba biti ograničena mogućom štetom. Prema tome, naručitelj prethodno mora procijeniti maksimalni iznos štete. Naručitelj ne smije držati jamstva dulje no što je to nužno, a to je rok potreban za zaštitu naručitelja od štetnih posljedica. Za ponuditelje je važna odredba sadržana u čl. 43. st. 4. prema kojoj jamstvo za dobro izvršenje obveze koje traži naručitelj ponuditelji ne moraju predati uz ponudu. Dovoljno je predočenje pisma namjere da će se izdati takvo jamstvo u traženoj visini ako njegova ponuda budu odabrana kao najpovoljnija. Jamstvo koje se odnosi na izvršenje ugovornih obveza mora se razlikovati od jamstva za ponudu iz čl. 43. st. 1., čiju predaju naručitelj može zahtijevati od ponuditelja radi osiguranja da ponuditelj neće odustati od potpisivanja ugovora ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija. Visina takvog jamstva za ponudu nije navedena u zakonu, pa je na naručitelju da je odredi. I ovaj bi se instrument također trebao koristiti restriktivno, budući da bi potencijalne ponuditelje mogao odvratiti od predaje ponude. Stoga i ovdje vrijedi odredba iz čl. 43. st. 3. prema kojoj se jamstvo mora što prije vratiti. Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva za ponudu sukladno čl. 43. st. 6. ZJN ako u slučaju dodjele posla ne dođe do zaključivanja ugovora ili ako ponuditelj pismo namjere o davanju jamstva za dobro izvršenje obveza, koje je predao uz ponudu, ne zamijeni takvim jamstvom onako kako je to bilo predviđeno.

154

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

6.5 DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA
Unatoč dobrim pripremama, može se dogoditi da dokumentacija za nadmetanje nije potpuna ili da su podaci nejasni te da postoji potreba za pojašnjenjima. Iz tog razloga ponuditelji od naručitelja mogu tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja. Sukladno čl. 30. ZJN, u slučaju redovnog roka nabave zahtjev za objašnjenje dokumentacije kod naručitelja mora prispjeti najkasnije šest dana prije isteka roka za predaju ponuda, a kod svih ostalih rokova nabave najkasnije četiri dana prije isteka roka za predaju ponuda. Naručitelj mora odmah odgovoriti na pitanja i dati tražene dodatne informacije. Kako bi se ispunilo načelo jednakog tretmana, naručitelj je obvezan te dodatne obavijesti proslijediti i svim ostalim ponuditeljima ili natjecateljima. Pritom se ne smije navesti tko je podnio zahtjev za dodatnim informacijama. Ako bi upit ponuditelja doveo do toga da je potrebno promijeniti uvjete nadmetanja ili sam naručitelj želi promijeniti uvjete nadmetanja koji su objavljeni u pozivu za nadmetanje, onda, sukladno čl. 31. ZJN, ispravak poziva za nadmetanje mora biti objavljen na isti način kao i poziv za nadmetanje i mora biti dostavljen svim osobama koje su preuzele dokumentaciju za nadmetanje.

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

155

provedba postupka javne nabave
1. PRETHODNA OBAVIJEST O NABAVI/PERIODIČNE OBAVIJESTI
Sukladno europskim propisima o javnoj nabavi, Zakon o javnoj nabavi za klasične naručitelje predviđa prethodnu obavijest o nabavi (čl. 17. st. 2. toč. 1., čl. 18.). Za naručitelje u određenim sektorima iz čl. 5. u čl. 17. st. 2. toč. 5. i čl. 22. predviđen je instrument periodične obavijesti. Obje vrste objave povezane su s određenim uvjetima i imaju različite posljedice.

1.1. PRETHODNA OBAVIJEST O NABAVI
Posebice za provedbu velikih nabava potrebno je dugoročno planiranje unaprijed, s tim da to ne vrijedi samo za naručitelja, već i za potencijalnog ponuditelja. Potencijalni ponuditelji mogu svoja interna planiranja u vezi s osobljem i materijalom obaviti pravodobno samo ako imaju spoznaja o planiranim projektima. To je za potencijalne ponuditelje osobito važno zato da se s jedne strane stignu organizirati kako bi unutar roka za predaju ponuda (vidi točku 9. Priručnika) mogli izraditi konkurentnu ponudu, a s druge strane da mogu osigurati da u slučaju sklapanja ugovora o nabavi na raspolaganju imaju osoblje i opremu potrebnu za izvršenje ugovora o nabavi. Prethodna obavijest o nabavi može se koristiti kod planiranih velikih javnih nabava. Ako naručitelj na početku proračunske ili poslovne godine ustanovi da slijedi ukupna nabava istovrsnih građevinskih radova čija je ukupna procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 5.000.000, eura, odnosno ukupna nabava istovrsnih roba i usluga čija je ukupna procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 750.000 eura, onda se o toj nabavi može objaviti prethodna obavijest. Kako se može vidjeti iz teksta čl. 18. st. 1., prethodna obavijest o nabavi nije obvezna. Prethodna obavijest o nabavi objavljuje se u Narodnim novinama (čl. 23. st.1.). Za objavu u Narodnim novinama moraju se upotrebljavati obrasci NAB 11 (za robu), NAB 12 (za usluge) i NAB 13 (za radove). Oni se nalaze u Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave (NN br. 14/02).

1.2. PERIODIČNE OBAVIJESTI
Periodičnom obaviješću mogu se koristiti naručitelj koji obavljaju djelatnosti u području vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija. Tom obaviješću naručitelji obavještavaju o budućim nabavama, pri čemu, za razliku od prethodne obavijesti o nabavi, nije propisan prag (vrijednost nabave) kada se može koristiti ova obavijest. Intencija periodične obavijesti drukčija je nego kod prethodne obavijesti o nabavi iz čl. 18. Ovdje je riječ uglavnom o tome da se za planirane buduće nabave pronađu potencijali

156

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

ponuditelji koji time pravodobno mogu iskazati svoje zanimanje za tu nabavu. Naručitelj u periodičnoj obavijesti mora naznačiti hoće li nabavu provoditi na temelju ograničenog ili pregovaračkog postupka bez daljnjeg objavljivanja poziva za nadmetanje te može pozvati natjecatelje da zainteresiranost potvrde prijavom u pisanom obliku. Najkasnije 12 mjeseci nakon objave periodične obavijesti naručitelj mora pozvati sve natjecatelje da potvrde svoje zanimanje za nabavu. U tu im svrhu šalje detaljnije informacije o javnoj nabavi. Za periodične obavijesti u Narodnim novinama naručitelj se mora koristiti obrascima NAB 71 (za robu), NAB 72 (za usluge) i NAB 73 (za radove) iz Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave (NN br. 14/02). Naručitelji koji obavljaju djelatnosti u području vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija mogu se, uz to, koristiti i prethodnom obaviješću o nabavi iz čl. 18.

OBJAVA, SLANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

2.

Objava za sve nabave u vrijednosti jednakoj ili većoj od 200.000 kuna osobito je važna zbog transparentnosti i jednakog tretmana, ali i zbog interesa naručitelja da broj ponuditelja koji će međusobno konkurirati za sklapanje ugovora bude što veći, jer što više potencijalnih ponuditelja dozna za nadmetanje, to će konkurencija biti veća, a time i izgled za ekonomičnu ponudu. Objavom se potencijalni ponuditelji pozivaju da sudjeluju u nadmetanju. Središnje glasilo za objave su Narodne novine. U njima se moraju objaviti sve objave o javnim nabavama čija vrijednost iznosi 200.000 kuna ili više. Za objave se primjenjuju obrasci iz Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave (Narodne novine br. 14/02) i Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave (Narodne novine br. 122/05). Opseg informacija koje se moraju navesti u objavi proizlazi iz odgovarajućih obrazaca. Uz objavu u Narodnim novinama, naručitelj može poziv za javno nadmetanje objavljivati i u svim prikladnim nacionalnim glasilima, ostalim sredstvima priopćavanja ili na drugi način (npr. u elektroničkom obliku – internet) No treba voditi računa o tome da se u dodatnim glasilima poziv ne objavljuje prije objave u Narodnim novinama. Potencijalnim ponuditeljima koji na temelju objave javnog nadmetanja od naručitelja zatraže dokumentaciju za nadmetanje sukladno čl. 28. st. 1. ZJN naručitelj dokumentaciju za nadmetanje mora dostaviti najkasnije šest dana nakon primitka zahtjeva ili predočenja potvrde o plaćanju troškova za dokumentaciju, ako je to uvjet, a najkasnije četiri dana prije roka za podnošenje ponuda. Ako to nije moguće, mora im se na odgovarajući način omogućiti uvid u dokumentaciju. Ako neki ponuditelj nakon primitka dokumentacije za nadmetanje zatraži dodatne informacije, onda naručitelj mora postupiti sukladno čl. 30. (vidi točku 6.5).

ROKOVI ZA PONUDE

3.

3.1 ROK ZA PREDAJU PONUDE
Kako bi se što većem broju ponuditelja dala mogućnost da u sklopu nadmetanja dostave svoju ponudu, odnosno da mogu sudjelovati u nadmetanju po pozivu, naručitelj za to mora odrediti određene mini-

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

157

malne rokove. Minimalni rokovi utvrđeni su u čl. 53. st. 4. ZJN, a računaju se od dana slanja poziva za oglašavanje u Narodnim novinama. Za javno nadmetanje ili nadmetanje po pozivu u prvom stupnju rok za dostavu ponuda je: za naručitelje iz čl. 4. st. 1. t. 1. – 3. ZJN: 36 dana, a iznimno 15 dana iz razloga žurnosti za naručitelje iz čl. 4. st. 1. t . 4. ZJN: 22 dana. Najkraći rok za dostavu ponuda po pozivu za nadmetanje u drugom stupnju i pozivu za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku je 26 dana, a iznimno iz razloga žurnosti 10 dana od slanja poziva natjecateljima za dostavu ponude. Uz to, prema čl. 53. st. 4. postoji i mogućnost za skraćivanje rokova iz razloga žurnosti, ali ta se mogućnost može primjenjivati samo u iznimnim okolnostima. Po isteku roka za predaju ponude naručitelj više ne smije primati ponude, već takve mora odbiti kao zakašnjele. Istek roka za predaju ponuda identičan je s datumom i vremenom otvaranja ponuda (čl. 53. st. 4.).

3.1.1. Iznosi jednaki ili veći od 200.000 kuna
Kod javnih nabava vrijednosti 200.000 kuna ili više mjerodavan je s jedne strane čl. 52. st. 1. prema kojemu naručitelj mora odrediti rokove tako da ponuditelj ima dovoljno vremena za izradu i predaju ponude, a s druge strane čl. 53. st. 6 ZJN propisuje da rok za predaju ponude ne smije biti kraći od 10 dana, računajući od dana objave u Narodnim novinama, što znači da naručitelj mora voditi računa o vremenu kada će poziv za javno nadmetanje ili nadmetanje po pozivu uputiti na oglašavanje u Narodnim novinama.

3.1.2. Iznos manji od 200.000 kuna
Kod nabava vrijednosti manje od 200.000 kuna rok za dostavu ponuda, osim kod izravnog ugovaranja, sukladno čl. 10. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (Narodne novine br. 14/02), ne može biti kraći od osam dana od objave poziva za javno prikupljanje ponuda ili od dana dostave poziva potencijalnim ponuditeljima da dostave ponudu. Ovom uredbom propisan je jedinstveni minimalni rok za dostavu ponuda koji se jednako odnosi na naručitelje iz članka 4. stavka 1. točki 1.,2., i 3. ZJN i na naručitelje iz članka 4. stavka 1. točke 4., a u vezi s člankom 5. ZJN.

3.2 ROK VALJANOSTI PONUDE
Između izrade i konačnog odabira ponude često može proći dulje vrijeme (npr. ako je uložena žalba Državnoj komisiji, a ona žalbu odbije ili odbaci). Od ponuditelja se načelno ne može zahtijevati da predugo bude vezan za svoju ponudu i navedenu cijenu ponude. To osobito vrijedi za robu koja je podložna brzoj promjeni cijene. Ponuditelji zato u svojim ponudama sukladno čl. 44. st. 1. moraju izričito navesti rok valjanosti svoje ponude koji ne smije biti kraći od 60 dana, računajući od dana otvaranja ponude. Problematično je kada se taj rok zbog kašnjenja ne može poštovati. Onda je zadaća naručitelja da ponuditelje pojedinačno zamoli za produljenje roka valjanosti. Načelno se rok može produljiti tek onda kada su se ponuditelji suglasili. Sukladno čl. 44. st. 2., zahtjev naručitelja za produljenje roka mora biti u pisanom obliku. Ako ponuditelj odbije produljenje roka, on ne gubi jamstvo za ponudu (vidi gore točku 5). Ako je suglasan s produljenjem, onda mora produljiti i jamstvo za ponudu, s tim da sadržajna izmjena ponude nije dopuštena (čl. 44. st. 4.).

158

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

OBLIK I SADRŽAJ PONUDA
Općenito se pod ponudom u vezi s javnom nabavom podrazumijeva pravno obvezujuća izjava ponuditelja da je spreman isporuke koje traži naručitelj izvršiti po ponuđenim cijenama. Zakonski je ponuda za područje javne nabave definirana u čl. 9., prema kojem je ponuda ponuditelja koja je dostavljena 1) u otvorenom postupku 2) u zatvorenom postupku 3) u pregovaračkom postupku s javnim pozivom ili bez njega (čl. 12.) 4) zahtjev za ugovorom. Kako bi naručitelj bio u situaciji da može birati između različitih zahtjeva za ugovorom, ponude moraju odgovarati dokumentaciji za nadmetanje, biti usporedive i odgovarati jedna drugoj oblikom i sadržajem. Izjave ponuditelja moraju se podudarati sa sadržajima naručiteljeve dokumentacije za nadmetanje (čl. 27.), budući da naručitelj u protivnom ne može bez daljnjega prihvatiti, odnosno odabrati ponudu.

4.

4.1 OBLIK PONUDA
Javna se nabava mora provesti prema strogo formalnom postupku, među ostalim, i radi pridržavanja načela jednakog tretmana, odnosno pridržavanja zabrane diskriminacije (vidi s tim u vezi i čl. 3. st. 3.). Zato i ponude koje se trebaju predati podliježu određenim zahtjevima glede oblika. Prema čl. 49. st. 1. i čl. 50., ponude se naručitelju ili službi koju je on odredio moraju predati u izvorniku, u pisanom obliku i u zatvorenoj omotnici s natpisom „ne otvarati“. Glede pisanog oblika ponuda, treba napomenuti da se sukladno čl. 27. st. 14. ponude trebaju predati na jeziku koji je odredio naručitelj. Sukladno čl. 45. st. 1., ponude i drugi zakonski predviđeni dokumenti načelno se moraju predati na hrvatskom jeziku. U objavi postupka javne nabave naručitelj može dopustiti i predaju ponude ili dijelova ponude na nekom drugom jeziku. To je, međutim, rijetko kada svrsishodno te bi se stoga trebalo određivati samo u iznimnim slučajevima. Uz to, naručitelj bi od početka trebao voditi računa o tome da ponuditelji pismenu ponudu izrade na način da se ne može brisati ili mijenjati. To bi zapravo trebalo biti samo po sebi razumljivo, ali u praksi se često događa da se ponuditelji iz različitih razloga svjesno ne drže tog poslovnog običaja. Kako bi se takve ponude mogle isključiti, bilo bi dobro da se takva odredba stavi u uvjete nadmetanja. Za izradu pisane ponude trebalo bi se, nadalje, odrediti da se ponuditelji moraju koristiti obrascima koje je naručitelj dostavio u dokumentaciji za nadmetanje. Istodobno su u postupku javne nabave ponuditeljeve izmjene u dokumentaciji za nadmetanje isključene (čl. 49. st. 4.), budući da se u protivnom ponude ne mogu uspoređivati. Jedina mogućnost da se odredi upotreba obrazaca jest da se to predvidi i odredi u uvjetima za nadmetanje. Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj može ponudu mijenjati i dopunjavati ili od nje odustati na temelju pisane izjave. Promjene i dopune ponude ili odustajanje od nje ponuditelji dostavljaju na isti način kao i ponudu. Ponuda se u cjelinu mora uvezati. Stranice se moraju označiti rednim brojevima (čl. 49. st. 3.).

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

159

Uz zahtjev za pisanim oblikom, ponude moraju biti potpisane od ovlaštene osobe, budući da u protivnom nisu valjane. Ponuda se predaje u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom naručitelja te naznakom nadmetanja na koje se odnosi, zatim s naznakom „ne otvaraj“ te nazivom i adresom ponuditelja. Točno i jednoznačno navođenje naznake nadmetanja na zatvorenoj omotnici potrebno je kako bi se dotične ponude mogle razvrstati prema odgovarajućim nadmetanjima. Ispravnim razvrstavanjem ponuda uz odgovarajuće nadmetanje osigurava se, uz ostalo, da se omotnice ne otvaraju prije isteka roka za predaju ponuda. Također, ponuda se, primjerice za slučaj nepravodobnog dospijeća sukladno čl. 50. st. 6., neotvorena vraća ponuditelju. To je potrebno zato što se ponude koje su došle tek po isteku roka za predaju ne smiju otvarati, pa je prema tome i pravodobna ponuda dodatni formalni zahtjev bez kojeg ponuda nije valjana.

4.2 SADRŽAJ PONUDA
Obrazac ponude treba ispuniti sukladno dokumentaciji za nadmetanje te mora biti potpisan od ponuditelja (čl. 48. st. 1. toč. 1.). Ponuditelji koji su pravne osobe moraju u ponudi navesti tvrtku ili naziv, sjedište, matični broj subjekta, ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja. Ponuditelji koji su fizičke osobe moraju u ponudi navesti ime i prezime te adresu, odnosno tvrtku, MBS i sjedište ponuditelja. Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje propisuje uvjete glede sadržaja ponude. Načelno bi naručitelj dokumentaciju za nadmetanje trebao pripremiti tako jasno i opsežno da bi ponuditelji u svojim ponudama trebali samo još upisati cijene te navesti i predati tražene izjave. S dostavom dokumentacije za nadmetanje naručitelj bi ponuditelju trebao unaprijed zadati i definirati obrazac ponude zajedno s dokumentacijom za nadmetanje koju on smatra potrebnom. S unaprijed zadanim podacima u Obrascu ponude i pozivanjem na priloge sadržani su bitni sastavni dijelovi ponude koji trebaju postati sadržajem ugovora. Obrazac ponude redovito bi trebao sadržavati podatke sukladno uputama za ponuditelje (čl. 27.). Uz to, obrazac ponude trebao bi sadržavati i sljedeće podatke: 1. naziv i sjedište naručitelja 2. predmet ponude, s brojem ili šifrom nadmetanja 3. rok valjanosti ponude s izjavom da se ponuditelj do isteka roka smatra vezanim za svoju ponudu 4. datum 5. iznos ponude sukladno tehničkoj specifikaciji uz navođenje valute 6. podaci o prilozima uz ponudu, kao npr.: - podaci o sudjelovanju podisporučitelja - jamstvo za ponudu - izjave zajedničkih ponuditelja - tehnička specifikacija s cijenama - pismo namjere glede izdavanja jamstva za dobro izvršenje ugovornih obveza - alternativne ponude - uzorci i atesti 7. daljnji sastavni dijelovi ponude (ako ih naručitelj ima i ako ih je on odredio), a koji ne moraju biti priloženi, mogu biti: - opći uvjeti ugovora - posebni uvjeti ugovora

160

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

- dodatni uvjeti ugovora za izvršenje ugovora - opći tehnički uvjeti ugovora za izvršenje ugovora - dodatni tehnički uvjeti ugovora za izvršenje ugovora. Ponuda koja odstupa od predviđenih tehničkih specifikacija smije se ponuditi ako je jednakovrijedna traženoj razini zaštite u pogledu sigurnosti, zdravlja i upotrebljivosti, s tim da se ta jednakovrijednost mora dokazati ponudom. Obrazac ponude zajedno s dokumentacijom za nadmetanje, upisanim cijenama i priloženim objašnjenjima čini ponudu koja sadržava sve mjerodavne elemente ugovora koji se poslije mora zaključiti u pisanom obliku, kao što su npr. sadržaj predmeta nabave, cijena, jamstvo za ponudu, ugovorni rokovi, ugovorne kazne, jamstvo za dobro izvršenje ugovornih obveza, fakturiranje i načini plaćanja. Ako se s ponudom moraju predati uzroci i atesti, oni također postaju sadržaj ponude i – u slučaju zaključenja ugovora – sadržaj ugovora.

PREUZIMANJE I ČUVANJE PONUDA
Naručitelj bi ponude trebao prvo pregledati da vidi je li omotnica zatvorena. Ako neka omotnica nije zatvorena, onda bi se na njoj trebalo označiti da je ponuda stigla u nezatvorenoj omotnici, odnosno treba staviti oznaku o vrsti i vjerojatnom uzroku oštećenja omotnice. Nakon toga se nezatvorene ili oštećene omotnice iznova zatvaraju. Ponude odmah po prispijeću treba urudžbirati i označiti rednim brojem. U tu bi svrhu na omotnice s ponudama trebalo staviti žig za urudžbiranje u koji se upisuju datum i vrijeme prispijeća (čl. 51. st. 1.), redni broj te paraf osobe koja je ponude preuzela. Ponuditelji sukladno čl. 50. st. 2. smiju predati samo jednu ponudu, osim u slučaju alternativnih ponuda. Budući da naručitelj mora isključiti ponuditelje koji su u jednom postupku javne nabave predali više ponuda, potrebno je prilikom ulazne kontrole obratiti pozornost na to je li neki ponuditelj predao više ponuda. Neposredno nakon označavanja i pregleda omotnica ponude se do isteka roka za predaju ponuda moraju čuvati u zatvorenom omotnicama tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama (čl. 51. st. 3.). Tijekom roka za dostavu ponuda naručitelj sastavlja izvješće o postupku zaprimanja ponuda prema redoslijedu zaprimanja. Izvješće o postupku zaprimanja ponuda se zajedno s omotnicama neposredno prije otvaranja ponuda predaje voditelju stručnog povjerenstva.

5.

JAVNO OTVARANJE PONUDA

6.

Ponude otvara stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupaka nabave (čl. 15. st. 4.).

6.1 OTVARANJE PONUDA 6.1.1 Termin za otvaranje ponuda
Ponude se otvaraju na određenom mjestu, sukladno datumu i vremenu određenom u dokumentaciji za nadmetanje (vidi čl. 54 st. 2.). Ponude koje dođu nakon isteka toga roka ne smiju se otvarati, već ih naručitelj zatvorene sukladno čl. 50. st. 6. mora vratiti ponuditelju. Otvaranju ponuda može biti nazočna ovlaštena osoba ponuditelja, uz uvjet predočenja pisanog dokaza ovlasti (čl. 54.).

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

161

6.1.2 Popis ponuda
Ponude se otvaraju prema redoslijedu zaprimanja i u nazočnosti članova povjerenstva. Prije početka otvaranja ponuda naručitelj mora provjeriti ovlasti ponuditelja, izmjene ili dopune ponuda, nove ponude ili povlačenje ponuda te utvrditi njihovu pravodobnost i propisanu ispravnost predaje ponuda (čl. 54. st. 3.). Iako nije zakonski propisano, dobro bi bilo da se u popis zavedu i one ponude koje su kod naručitelja pristigle tek po isteku roka za predaju ponuda i koje su vraćene ponuditeljima. Evidentiranje vraćenih ponuda služi osiguranju dokaza u slučaju eventualnih sporova u postupku javne nabave o tomu jesu li ponude stigle pravodobno. U popis bi se, uzimajući u obzir iskustva iz prakse, trebalo također zabilježiti jesu li omotnice s ponudama bile neoštećene ili oštećene. Izvješće o postupku zaprimanja ponuda zajedno sa svim ponudama predaje se stručnom povjerenstvu neposredno prije otvaranja ponuda. Predaja bi se u svakom slučaju trebala dokumentirati, kako bi se poslije moglo točno vidjeti koliko je ponuda predano i koje su to ponude bile.

6.1.3 Otvaranje ponuda
Stručno povjerenstvo zatim u sklopu postupka otvaranja ponuda omotnice s ponudama otvara u nazočnosti članova stručnog povjerenstva, i to prema njihovu rednom broju, tj. prema redoslijedu zaprimanja (čl. 54. st. 1.). Pritom bi se na prvoj stranici obrasca ponude trebao staviti redni broj s omotnice, paraf i datum. Preporučljivo je ponude u cjelini označiti, npr. s pomoću perforacijskog žiga, koji se treba pozorno čuvati kako bi se spriječile eventualne manipulacije otvorenim ponudama.

6.1.4 Prvi pregled
Ponude bi se nakon otvaranja odmah trebale pregledati glede lako uočljivih osobitosti koje bi mogle biti osnova za manipulacije sadržajem ponude (npr. jesu li navedene cijene ili izjave napisane tako da se ne mogu izbrisati ili mijenjati). Otvaranje ponuda završava nakon što su otvorene i pregledane sve pravodobno pristigle ponude.

6.1.5 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Prema čl. 54. st. 5., tijek otvaranja ponuda mora se zabilježiti u zapisniku koji mora sadržavati broj nadmetanja te podatke o naručitelju, mjestu i vremenu otvaranja ponuda, imena i prezimena članova povjerenstva te ovlaštenih zastupnika/predstavnika ponuditelja, predmet javne nabave, odnosno dijelove predmeta javne nabave ili grupa koje se sukladno dokumentaciji za nadmetanje mogu nuditi, broj pristiglih ponuda, puni i skraćeni naziv i adrese ponuditelja, konačne cijene ponuda te primjedbe ponuditelja. Članovi povjerenstva potpisuju zapisnik. Zapisnik se stavlja na uvid, provjeru sadržaja i potpis ovlaštenim osobama ponuditelja. Preslika zapisnika o javnom otvaranju ponuda svim ponuditeljima koji to zatraže, a čije su ponude otvorene, upućuje se u roku od tri dana od primitka zahtjeva za dostavu zapisnika.

7.

PREGLED PONUDA

Pregled, ocjenu i usporedbu ponuda provodi stručno povjerenstvo naručitelja. U prvom koraku ponude se moraju pregledati s formalnog aspekta.

162

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

7.1 FORMALNA PROVJERA
U sklopu formalne provjere utvrđuje se je li se ponuditelj svojom ponudom držao propisanih formalnosti u vezi s predajom ponude. Opseg formalnog pregleda može, međutim, ovisno o javnom nadmetanju, biti različit, ali će uvijek obuhvaćati barem korake za provjeru iz čl. 60.

7.2 MATEMATIČKA PROVJERA
U nastavku, nakon formalne provjere, ponude bi se trebale matematički provjeriti, ako se one ne moraju izuzeti već iz formalnih razloga (čl. 59.). Naručitelj će računske pogreške ispraviti kako slijedi: 1. ako se iznosi izraženi u brojkama i slovima razlikuju, onda je mjerodavan iznos izražen u slovima. Ako iznos nije izražen u slovima, onda treba provjeriti može li se ponuda unatoč tome jednoznačno provjeriti. 2. ako između jedinične i ukupne cijene postoji razlika, mjerodavna je jedinična cijena i ukupna se cijena mora ispraviti. 3. ako je decimalni zarez u jediničnoj cijeni stavljen na pogrešno mjesto, onda je mjerodavna ukupna cijena i jedinična se cijena mora ispraviti. Ukupne bi se cijene ponuda zatim trebale zabilježiti u tablici s pregledom cijena, uzimajući pritom u obzir redoslijed popisa ponuditelja. Ponuda s računskom pogreškom je neprihvatljiva ako zbroj apsolutnih iznosa svih ponuda, više ili manje, iznosi više od 5% prvotno ponuđene konačne cijene bez PDV-a. Iznosi ponuda koji su utvrđeni na temelju provjere moraju se unijeti u zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda.

OBJAŠNJENJE SADRŽAJA PONUDE, ZABRANA NAKNADNIH PREGOVORA

8.

Kod otvorenog ili ograničenog postupka ne smiju se voditi pregovori između naručitelja te ponuditelja ili natjecatelja. Samo kod dvojbi glede sadržaja ponude naručitelj, odnosno stručno povjerenstvo može zahtijevati objašnjenje ponude. Naručitelju je zabranjeno pregovarati u vezi s cijenom, izmjenom ili dopunom ponude koja je odabrana kao najpovoljnija. Dopušteni su pregovori naručitelja i ponuditelja u vezi s objašnjenjem ponude i ravnopravnosti alternativnih ponuda, ako su dopuštene. Kod neuobičajeno niske cijene ponude obvezno je propisano da povjerenstvo mora tražiti objašnjenje (vidi čl. 58.). Ako to objašnjenje ne daje zadovoljavajući rezultat tako da se ta niska cijena logično objasni, onda se dotična ponuda prema čl. 60. st. 15. mora izuzeti iz daljnjeg postupka nadmetanja. Naručitelj mora sastaviti zapisnik o razlozima i rezultatima pregovora u vezi s objašnjenjem ponude. Osim nužno propisanog razjašnjenja neuobičajeno niskih cijena, pregovori radi objašnjenja sadržaja ponude moraju se svesti na minimalno potrebnu mjeru, kako ne bi došlo do nejednakog tretmana ponuditelja.

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

163

9.

ODABIR PONUDE

Najpovoljniju ponudu između prihvatljivih ponuda naručitelj mora odabrati u skladu s kriterijima koje je naveo u objavi (čl. 61.). Kako bi se mogao provesti odabir, naručitelj mora prvo utvrditi koje su ponude prihvatljive, a koje nisu (čl. 59., čl. 60.).

Sposobnost ponuditelja
Naručitelj u postupku nabave utvrđuje sposobnost ponuditelja ili natjecatelja. Sukladno čl. 62., naručitelj ponovno može tražiti dokaze o sposobnosti, s tim da uvjeti za to moraju biti navedeni u dokumentaciji za nadmetanje. Sposobnost se odnosi na zahtijevani predmet nadmetanja i neovisna je o visini cijene ponude. Stručan je ponuditelj koji raspolaže tehničkim znanjem potrebnim za pripremu i provedbu izvršenja ugovora. Kod zahtjevnih predmeta nabave u pravilu će se zahtijevati da je ponuditelj već prije izvršio nabave koje su po vrsti i opsegu bile slične. Sposoban je ponuditelj koji raspolaže osobljem i uređajima potrebnima za stručno i pravodobno izvršenje te od kojeg se može očekivati ispunjenje obveza. Pouzdan je ponuditelj koji je ispunio sve svoje zakonske obveze – i glede plaćanja poreza i davanja – te od kojeg se na temelju ispunjenja prijašnjih ugovora može očekivati besprijekorno ispunjenje, u jamstvenom roku.

Ocjena ponuda
Zakon o javnoj nabavi u čl. 46. st. 2. razlikuje dva kriterija odabira najpovoljnije ponude:

1) Odabir najpovoljnije ponude prema kriteriju najniže cijene (čl. 46. st. 2. toč. 1.)
Naručitelj odlučuje koje će kriterije odabira najpovoljnije ponude primijeniti. Kriterij odabira određuje se u dokumentaciji za nadmetanje. Naručitelj ne smije primijeniti kriterije odabira koje nisu navedeni u dokumentaciji za nadmetanje. Kriterij najniže cijene primjenjivat će se uvijek onda kada je investitor ili njegov pomoćnik u ispunjenju (npr. arhitekt) isporuku/usluge opisao jasno i opsežno te ako alternativne ponude nisu dopuštene. To se osobito odnosi na ponude za građevinske radove manjeg opsega i za radove na održavanju. Ako je cijena najpovoljnije ponude 30 i više posto niža od prosječno ponuđene cijene svih prihvatljivih ponuda, naručitelj može zbog sumnje u mogućnost izvršenja ugovora po tako niskoj cijeni zatražiti od ponuditelja objašnjenje i analizu ponude. Naručitelj može prihvatiti objašnjenje ponuditelja (npr. ako je cijena niska zbog primijenjene metode ili tehničkog rješenja i sl.) i sklopiti ugovor o nabavi s ponuditeljem. Isto tako, ako naručitelj nije zadovoljan objašnjenjem ponude od strane ponuditelja, on će takvu ponudu ocijeniti neprihvatljivom, a o odbijanju takve ponude obavijestiti Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (čl. 58. Zakona). Mjerodavne za odluku o odabiru nisu pojedinačne cijene pojedinih stavki, već najpovoljnija ukupna cijena ponude.

164

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

2) Odabir najpovoljnije ponude prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude Ako se ponude razlikuju u tehničkim, ekonomskim, oblikovnim ili funkcionalnim pojedinostima – i glede troškova – onda se te razlike kod vrednovanja cijene moraju uzeti u obzir. Ugovor se treba dodijeliti ponuditelju koji nudi ponudu s najpovoljnijim odnosom između cijene i usluge. Kod metode vrednovanja prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude za vrednovanje ponude mora se utvrditi način izračuna koji se ponuditeljima obznanjuje zajedno s objavom, odnosno u dokumentaciji za nadmetanje. Jedan od kriterija mora biti cijena ponude. U sljedećim tablicama dan je primjer za vrednovanje ponuda prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude. Postoje, naravno, i drugi primjeri, ali ovaj je jednostavan za primjenu. Naručitelj je obvezan sve kriterije prema redoslijedu važnosti i njihovoj razmjernoj vrijednosti u ukupnom sustavu vrednovanja od 1 do 100% objaviti u dokumentaciji za nadmetanje. Stručno povjerenstvo za vrednovanje pojedinih kriterija koristi se bodovima od 0 do 100.

Primjer
Postupak vrednovanja dodatnih kriterija provest će se primjenom tablice razmjerne vrijednosti dodatnih kriterija u ukupnom sustavu vrednovanja, kako slijedi:

REDOSLJED VAŽNOSTI 1. 2. 3. I II III Kriterij 1 Kriterij 1I Kriterij 1II

NAZIV KRITERIJA

RAZMJERNA VRIJEDNOST U % 20 10 10 40 60 100

UKUPNO DODATNI KRITERIJI (1+2+3) CIJENA UKUPNO (I+II)

Stručno povjerenstvo vrednovat će dodatne kriterije primjenjujući sljedeću brojčanu ljestvicu bodova:

RANG Izvrsno Vrlo dobro Dobro Granično Slabo Nije sukladno

OPIS
Premašuje sve postavljene zahtjeve uz malo ili nimalo rizika Ispunjava sve postavljene zahtjeve, a neke i premašuje te uključuje malo rizika Ispunjava sve uvjete uz prihvatljiv rizik Gotovo ispunjava sve zahtjeve te nosi neke elemente rizika Ponudu je teško procijeniti na osnovi kriterija, ponuda je visoko rizična Ponuda je u potpunosti nesukladna postavljenim zahtjevima ili ne sadržava dovoljno informacija za ocjenu

OCJENA 10 8-9 6-7 4-5 1-3 0

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

165

Svaki dodatni kriterij vrednovat će se ocjenama od 0 (loš) do 10 (izvrstan). Pojedinačne vrijednosti za sve dodatne kriterije ponderirat će se prema utvrđenim razmjernim vrijednostima. Ponderirani rezultat izračunat će se množenjem ocjene s razmjernom vrijednošću pojedinog kriterija. U donjem primjeru ponderirani rezultat za 1. ponudu i 1. kriterij izračunan je kao 9 x 20% = 1,80. Za svaku ponudu zbroj vrijednosti normalizirat će se prema najvišoj ocjeni 10. Normalizacija je transformacija koja se primjenjuje jednako za svaki element u skupini podataka tako da skupina ima određeno statističko svojstvo. Sljedeća formula primijenit će se za normalizaciju vrijednosti dodatnih kriterija:

Zbroj vrijednosti dodatnih kriterija za svaku ponudu x 10 Najviša vrijednost dodatnih kriterija

Donji primjer prikazuje na koji će se način izračunavati ponderirani rezultati i normalizirane vrijednosti dodatnih kriterija:
Ponuda 2 Kriterij I, vrijednost 20% Kriterij II, vrijednost 10% Kriterij III, vrijednost 10% Ocjena Ponderirani rezultat Ocjena Ponderirani rezultat Ocjena Ponderirani rezultat Ukupno dodatni kriteriji, vrijednost 40 % Normalizacija vrijednosti dodatnih kriterija Razmjerna vrijednost dodatnih kriterija 40% 9,00 1,80 7,00 0,70 7,00 0,70 3,20 3,2x10/3,45 9,28 3,71 Ponuda 3 8,00 1,60 8,00 0,80 6,00 0,60 3,00 3,0x10/3,45 8,70 3,48 Ponuda 1 9,00 1,80 7,50 0,75 9,00 0,90 3,45 10 10 4,0

Najviši ponderirani rezultat dobit će 10 bodova, a prema njemu će se proporcionalno rangirati ostale vrijednosti dodatnih kriterija. Za normalizaciju vrijednosti cijene primijenit će se sljedeća formula (napomena: što je cijena niža, to su bodovi viši):

Najniža cijena ponude x 10 Cijena ponude

166

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

Ponuditelj Ponuda 2 Ponuda 3

Ponude (od najnižih prema najvišima) 1.282.000 1.333.000

Normalizirana cijena 10 9,62

Izračun ukupno ostvarenih bodova, odnosno utvrđivanje ekonomski najpovoljnije ponude, obavit će se na sljedeći način:
Ponuda 2 Kriterij I, vrijednost 20% Kriterij II, vrijednost 20% Kriterij III, vrijednost 10% Ponderirani rezultat Ponderirani rezultat Ponderirani rezultat 1,80 0,70 0,70 3,20 3,2x10/3,45 9,28 40% 60% 100% 3,71 10 6,00 9,71 Ponuda 3 1,60 0,80 0,60 3,00 3,0x10/3,45 8,70 3,48 9,62 5,77 9,25 Ponuda 1 1,80 0,75 0,90 3,45 10 10 4,00 6,66 4,00 8,00

Ukupno dodatni kriteriji, vrijednost 40 % Normalizacija vrijednosti dodatnih kriterija Razmjerna vrijednost dodatnih kriterija Normalizirana cijena Razmjerna vrijednost cijene UKUPNO

PONIŠTENJE NADMETANJA

10.

Nadmetanje ili dio nadmetanja odlukom naručitelja mora se poništiti: 1. ako nisu pristigle barem dvije prihvatljive ponude 2. ako se dokumentacija za nadmetanje mora znatno izmijeniti prije isteka roka za predaju ponuda 3. ako cijena najpovoljnije ponude prelazi sredstva koja su planirana ili osigurana za taj posao 4. ako postoje druge izmijenjene okolnosti pa zaključenje ugovora više nije u javnom interesu te se nadmetanje neće ponavljati tijekom proračunske godine 5. ako naručitelj po isteku roka za predaju ponuda ustanovi da objavljena dokumentacija za nadmetanje sadržava bitne propuste ili nedostatke (čl. 32. st. 1. reč. 2.) 6. ako je u nadmetanju po pozivu u ograničenom postupku nabave sudjelovalo manje od pet sposobnih natjecatelja, a u pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva za nadmetanje manje od tri natjecatelja ili ponuditelja 7. ako je prema kriterijima za odabir iz dokumentacije za nadmetanje nemoguće odabrati povoljnu ponudu. To će biti u slučaju kada su dvije najpovoljnije ponude s istom ponuđenom cijenom, odnosno u slučaju odabira prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude ako dvije ili više

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

167

ponuda sposobnih ponuditelja budu ocijenjene istim brojem bodova. Na odluku o poništenju postupka nabave natjecatelji ili ponuditelji koji su sudjelovali u postupku javne nabave mogu radi zaštite svojih prava uložiti prigovor naručitelju u roku od 3 dana od primitka odluke o poništenju (čl. 70. st. 1. Zakona o javnoj nabavi), a u slučaju negativnog odgovora naručitelja na prigovor ili ako naručitelj ne odgovori na prigovor, natjecatelji ili ponuditelji iz postupka nabave mogu uložiti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Odluka o poništenju nadmetanja mora se objaviti na isti način kao i nadmetanje. Sudska praksa Europskog suda ide u tom smjeru da se neopravdana odluka o poništenju nadmetanja može poništiti sudskim putem.

11.

ODLUKA O ODABIRU

Naručitelj odluku o odabiru mora sastaviti u pisanom obliku (čl. 63. st. 1.). Naručitelj odluku mora poslati preporučenim pismom u roku od 30 dana od dana isteka roka za predaju ponuda. Odluka mora sadržavati sve podatke sukladno čl. 63. st. 3., uključujući razloge za odabir ili razloge za odbijanje, odnosno razloge za poništenje nadmetanja. Odluku mora potpisati odgovorna osoba naručitelja.

12.

PRETHODNA INFORMACIJA

Obavijest o odabiru, odnosno o poništenju nadmetanja, prethodna je informacija o namjeri naručitelja. Sukladno čl. 70. st. 1., ponuditelj ili natjecatelj u roku od tri dana po primitku pisane odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja može kod naručitelja u svrhu zaštite svojih prava uložiti prigovor zbog nepravilnosti u postupku javne nabave. Naručitelj mora ponuditelju u roku od osam dana nakon primitka odgovoriti na prigovor.

13.

ZAKLJUČENJE UGOVORA

Ako naručitelj u roku od tri dana nakon dostave odluke o odabiru ne dobije nikakav prigovor te odluka o odabiru postane konačna, on će u roku od osam dana ponuditelju dostaviti nacrt ugovora (čl. 66. st. 3.), ako prijedlog ugovora nije bio sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Ponuditelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka prijedloga ugovora i vratiti ga naručitelju zajedno s traženim jamstvom za dobro izvršenje ugovora. Ako je, međutim, neki ponuditelj uložio prigovor, onda se ugovor ne može zaključiti do odluke o prigovoru (čl. 70. st. 3., odnosno čl. 66. st. 7.), s obzirom na suspenzivni učinak prigovora na mogućnost sklapanja ugovora o javnoj nabavi. Isti učinak ima i žalba Državnoj komisiji (čl. 71. st. 4. Zakona). Ako ponuditelj prijedlog ugovora ne potpiše ni nakon ponovljenog traženja, naručitelj ugovor može zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem (razlika u cijeni mora biti manja od 5%), prema čl. 66. st. 3.

168

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

OBVEZE PRIJAVLJIVANJA I IZVJEŠĆIVANJA

14.

Naručitelj mora voditi evidenciju postupaka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi (čl. 24.). Naručitelj Uredu za javnu nabavu mora dostaviti podatke navedene u čl. 24. st. 2.

DOKUMENTACIJA

15.

U postupku javne nabave kontinuirano se izrađuje zabilješka koja sadržava pojedine korake postupka, mjerodavna utvrđenja te obrazloženja pojedinih odluka.

Sadržaj dokumentacije u postupku javne nabave:
Osnovna obvezujuća dokumentacija prema redoslijedu njezine izrade (dodatno uz izvješća iz čl. 24.), kao npr.: 1) Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva 2) Izjava članova povjerenstva o čuvanju tajnosti podataka i sukobu interesa 3) Izvješće o postupku zaprimanja ponuda 4) Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda 5) Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda 6) Odluka naručitelja o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju nadmetanja 7) Objava odluke o poništenju 8) Dostava odluke o odabiru ili poništenju sudionicima u postupku nabave 9) Ugovor zaključen s ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija 10) Obavijest o sklapanju ugovora o javnoj nabavi (objave NAB – 81, 82, 83 ili 84), sukladno čl. 20. Zakona o javnoj nabavi

Daljnja dokumentacija:
a) kod dvojbi u vezi s neuobičajeno niskom cijenom ponude Zahtjev za objašnjenje i analizu ponude Obrazloženje neuobičajeno niske cijene ponude b) kod prigovora Odgovor na prigovor, koji se dostavlja svim sudionicima u postupku nabave c) kod angažiranja trećih za provedbu postupka javne nabave Službeno ovjerena kopija dozvole za rad za osiguranje usluga u povezanosti s angažiranjem za djelatnosti javne nabave. Naručitelj je obvezan dokumentaciju javne nabave, uključujući sve predane ponude, čuvati četiri godine nakon zaključenja ugovora ili nakon poništenja postupka javne nabave, osim uzoraka i proba (čl. 67.).

PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE

169

170

POPIS KRATCA, DIJAGRAM TIJEKA, POPIS ADRESA

POSTUPAK KONTROLE

4. dio

Poglavlje 1. PRAVNI TEMELJI SUSTAVA KONTROLE I PRETPOSTAVKE POSTUPKA KONTROLE
1. Pravni temelji sustava kontrole 2. Pretpostavke postupka kontrole – Prigovor naručitelju –

172 172 173 174 174 176 178 178 178

Poglavlje 2. POSTUPAK KONTROLE
1. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave kao tijelo nadležno za kontrolu postupaka javne nabave 2. Provedba postupka kontrole – Žalba Državnoj komisiji –

Poglavlje 3. OSTALI PRAVNI LIJEKOVI
1. Tužba Upravnom sudu 2. Ostali pravni lijekovi

pravni temelji sustava kontrole i pretpostavke postupka kontrole
1. PRAVNI TEMELJI SUSTAVA KONTROLE

Postupak kontrole u pravu javne nabave predstavlja poseban oblik pravne zaštite natjecatelja i ponuditelja u postupku javne nabave. Tu je riječ o primarnoj pravnoj zaštiti. Ovaj je sustav pravne zaštite u nacionalno pravo zemalja Europske unije uveden provedbom tzv. direktiva o pravnim lijekovima, tj. Direktive 89/665/EWG i Direktive 92/13/EWG. Republika Hrvatska to je učinila u sklopu pregovora o svom pristupu Europskoj uniji. Pravni temelji sustava kontrole u Republici Hrvatskoj su Zakon o javnoj nabavi od 21. prosinca 2001. (dan objave), NN 117/01, na snazi od 1. siječnja 2002., zatim Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Zakon o Državnoj komisiji) od 14. srpnja 2003. (dan objave), NN 117/03, te Statut Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (Statut), koji je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Državna komisija) u skladu s čl. 12. st. 2. Zakona o Državnoj komisiji donijela 12. studenoga 2003. Na temelju Statuta donesena su pravila o unutarnjem ustroju Državne komisije. Uz to, postoje i pravila o upravnoj djelatnosti u državnoj upravi. Državna komisija mora poštovati i ta pravila. Nadalje, u postupku pred Državnom komisijom supsidijarno se primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku. Temelj postupka koji se vodi pred Upravnim sudom Republike Hrvatske jest Zakon o upravnim sporovima. Zakon o javnoj nabavi (ZJN) u člancima 70. do 73. regulira pravne lijekove koji su na raspolaganju ponuditeljima, natjecateljima i zainteresiranim gospodarskim subjektima te njihove učinke u postupku javne nabave; čl. 70. odnosi se na prigovor naručitelju, čl. 71. na žalbu upućenu Državnoj komisiji, čl. 72. na tužbu pred Upravnim sudom RH, a čl. 73., među ostalim, na ništavost ugovora koji je sklopljen suprotno rješenju Državne komisije. Uz to, čl. 66. st. 7. ZJN propisuje odgodu zaključenja ugovora do isteka roka za podnošenje prigovora i roka za podnošenje žalbe, odnosno čl. 70. st. 3. ZJN propisuje da prigovor uložen u propisanom roku zaustavlja sklapanje ugovora o nabavi. Državna komisija ustrojena je Zakonom o Državnoj komisiji (ZDK). Taj zakon, među ostalim, sadržava propise o pravnoj prirodi, sastavu Državne komisije i njezinu ustroju (čl. 1. i 2.), o pravnim odnosima njezinih članova (čl. 3. – 6. i čl. 11.), zadaćama, nadležnostima te načinu donošenja odluka (čl. 7. i 9.), kao i propise o troškovima i financiranju (čl. 8. i 10.). Statut sadržava i propise o unutarnjem ustroju te o nadležnostima Državne komisije koji iz takvog ustroja proizlaze (čl. 6., 8.), kao i propise o pravima i obvezama njezinih članova (čl. 7., 9. i sl.), u koje su uključeni i postupovni propisi. Zakon o općem upravnom postupku (ZUP) primjenjuje se u postupku koji se vodi pred Državnom komisijom jer je postupak javne nabave reguliran u formi upravnog postupka, a time je i odluka o odabiru regulirana u formi upravnog akta. Vrijedi načelo supsidijarnosti Zakona o općem upravnom postupku, budući da ZJN, ZDK i Statut sadržavaju postupovne propise koji kao leges speciales imaju prednost primjene u odnosu na opće propise. U skladu s navedenim, i sudski je postupak koji se vodi pred Upravnim sudom reguliran kao sudski upravni postupak u kojem se primjenjuje Zakon o upravnim sporovima (ZUS).

172

PRAVNI TEMELJI SUSTAVA KONTROLE I PRETPOSTAVKE POSTUPKA KONTROLE

PRETPOSTAVKE POSTUPKA KONTROLE - PRIGOVOR NARUČITELJU

2.

Ponuditelj ili natjecatelj može pokrenuti postupak kontrole u postupku javne nabave samo ako je prethodno naručitelju uložio prigovor zbog nepravilnosti u postupku javne nabave (čl. 70. ZJN). Prigovor mora podnijeti u pisanom obliku, i to u roku od tri dana od dana kada je od naručitelja zaprimio pisanu odluku o odabiru ili o poništenju nadmetanja (čl. 63. ZJN). Situacija je nešto drukčija u slučaju izravne pogodbe bez prethodne objave poziva za nadmetanje. Tada svaki gospodarski subjekt koji u predmetu nabave ima interes za natječaj ili mu može biti nanesena šteta ima pravo prigovora naručitelju u roku od osam dana od dana objave odluke o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe bez objave poziva u Narodnim novinama (čl. 13. ZJN). ZJN ne predviđa mogućnost ulaganja prigovora natjecatelja, odnosno ponuditelja prije naručiteljeva donošenja odluke. S ciljem zaštite prava natjecatelja, ponuditelja ili zainteresiranih gospodarskih subjekata, čl. 66. st. 7. ZJN propisuje da naručitelj ne smije sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem prije isteka jednog od propisanih rokova (od 3 i 8 dana) za ulaganje prigovora. Odgoda provedbe odluke o odabiru u tom razdoblju ostaje na snazi: ulaganje prigovora u za to predviđenom rokovima zaustavlja sklapanje ugovora o nabavi (čl. 70. st. 3. ZJN). U prigovoru je potrebno navesti i obrazložiti nepravilnosti na koje se upozorava te navesti prijedlog za uklanjanje nepravilnosti (čl. 70. st. 4. ZJN). Čl. 70. st. 5. ZJN predviđa mogućnost mirnog rješavanja spora između sudionika nabave tijekom postupka rješavanja prigovora. Naručitelj mora odgovoriti ponuditelju na prigovor u roku od 8 dana od dana primitka prigovora (čl. 70. st. 6. ZJN). Ako naručitelj uvaži prigovor, donosi novu odluku i mora je dostaviti svim ponuditeljima i natjecateljima (čl. 70. st. 7. ZJN). Dakle, prigovor upućen naručitelju služi za zaštitu prava ponuditelja, natjecatelja ili zainteresiranih gospodarskih subjekata u postupku javne nabave. Ovaj „postupak prigovora“, koji je ipak dio postupka javne nabave, može se nazvati prvom razinom sustava kontrole.

PRAVNI TEMELJI SUSTAVA KONTROLE I PRETPOSTAVKE POSTUPKA KONTROLE

173

postupak kontrole
1. DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE KAO TIJELO NADLEŽNO ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

1.1. OSNIVANJE, SASTAV I NADLEŽNOSTI
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave samostalno je i neovisno državno tijelo sa sjedištem u Zagrebu, a obvezna je postupati u skladu s Ustavom, zakonima i podzakonskim aktima. Obvezna je o svom radu izvješćivati Hrvatski sabor. Ona ima i stručnu službu na čije se zaposlenika primjenjuju opći propisi o radu (čl. 2. ZDK). Državna komisija sastoji se od pet članova, uključujući predsjednika. Predsjednika, njegova zamjenika i ostale članove Državne komisije na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje i razrješuje Hrvatski sabor (čl. 3. st. 1. i st. 2. ZDK). Predsjednik zastupa Državnu komisiju i rukovodi njezinim radom (čl. 3. ZDK). Članci 4., 5. i 6. ZDK sadržavaju odredbe o imenovanju i trajanju mandata te razrješenju dužnosti članova Državne komisije. Najmanje tri člana Državne komisije moraju biti diplomirani pravnici, među njima i predsjednik, koji mora ispunjavati uvjete za suca, a ostala dva člana mogu biti diplomirani ekonomisti ili diplomirani inženjeri tehničkih struka. Mandat članova traje pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja, a pod određenim pretpostavkama može završiti i prijevremeno. Članovi Državne komisije taj posao obavljaju kao svoje osnovno zanimanje te ne smiju samostalno obavljati gospodarsku, profesionalnu ili drugu djelatnost, u trgovačkim društvima ne smiju biti imatelji udjela, prava odlučivanja ili glasačkih prava niti biti članovi uprava, nadzornih odbora i drugih tijela. Nadzor nad članovima Državne komisije ograničen je zbog zaštite njihova ranga, njihove samostalnosti i neovisnosti. U skladu s tim, izričito je zabranjen bilo kakav utjecaj na donošenje odluke Državne komisije, a osobito svaka uporaba javnih ovlasti, sredstava javnog priopćavanja i uopće javnih istupanja radi utjecaja na tijek i ishod postupka pred Državnom komisijom. Obveza Državne komisije s jedne je strane odlučivanje (čl. 7. ZDK), a s druge strane izvješćivanje (čl. 9. ZDK). U sklopu svog djelokruga odlučivanja Državna komisija na sjednicama vijeća donosi pisana rješenja i zaključke (čl. 7. st. 1. ZDK). Odluke se na sjednicama vijeća donose većinom glasova prisutnih članova. Nijedan član Državne komisije ne može se suzdržati od glasovanja (čl. 7. st. 2. ZDK). Odluke moraju donositi najmanje tri člana Komisije, pri čemu je obvezna nazočnost predsjednika ili, u slučaju njegova izostanka sa sjednice, zamjenika predsjednika Državne komisije (čl. 7. st. 3. ZDK). Sjednice vijeća nisu javne (čl. 7. st. 4. ZDK).

174

POSTUPAK KONTROLE

Čl. 7. st. 6. ZDK otvara mogućnost oslobađanja člana Državne komisije od sudjelovanja u rješavanju po žalbi ako bi to bio sukob interesa, a što se može ostvariti na vlastiti zahtjev, na zahtjev stranke u postupku ili ako postoje neke druge okolnosti za izuzeće. O nesudjelovanju odlučuju članovi Državne komisije na sjednici vijeća. Osoba o kojoj se odlučuje, bilo da je riječ o predsjedniku ili nekom drugom članu Državne komisije, nema pravo glasa na toj sjednici. Članovi i zaposlenici Državne komisije ne odgovaraju za štete koje nastanu prilikom provedbe ZDK, osim u slučaju namjere ili grube nepažnje (čl. 11. ZDK). Važnija rješenja ili zaključci odlukom Državne komisije mogu se objaviti u Narodnim novinama, ali bez podataka o strankama (čl. 7. st. 1. ZDK). Izvješćivanje Državne komisije obuhvaća godišnja izvješća (za prethodnu kalendarsku godinu) o stanju u području javne nabave u Hrvatskoj koja se podnose Vladi RH i Hrvatskom saboru, a na zahtjev Vlade i za razdoblje kraće od godinu dana (čl. 9. stavci 1. i 2. ZDK). Sastavni su dijelovi izvješća analize s podacima koji su propisani člankom 9. stavkom 3. ZDK. Jedan je od podataka i popis naručitelja koji najčešće krše zakonske odredbe u postupcima javne nabave. Državna komisija za svoj rad u žalbenom postupku zahtijeva prethodno pokrivanje troškova (čl. 8. st. 1. ZDK). Ona određuje visinu troškova žalbenog postupka, zatim koja ih stranka treba snositi te modalitete plaćanja (čl. 8. st. 2. ZDK). Zahtjev za naknadu troškova mora biti potpuno određen i specificiran te dostavljen prije donošenja rješenja o biti stvari (čl. 8. st. 3. ZDK). Dođe li do odustajanja od žalbe ili odbijanja žalbe, podnositelj žalbe dužan je naručitelju nadoknaditi sve troškove nastale u vezi s podnošenjem žalbe (čl. 8. st. 4. ZDK). U slučaju usvajanja žalbe, naručitelj je dužan podnositelju žalbe nadoknaditi troškove koje su nastali u sklopu žalbenog postupka (čl. 8. st. 5. ZDK). U slučaju djelomičnog usvajanja žalbe, Državna komisija može odlučiti da svaka strana snosi svoje troškove ili da se troškovi žalbenog postupka dijele između stranaka, bilo na jednake dijelove ili razmjerno usvajanju žalbe (čl. 8. st. 6. ZDK). Državna komisija financira se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske. Prihodi od naknada koje Državna komisija naplaćuje prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske. Republika Hrvatska odgovara za obveze Državne komisije (čl. 10. st. 1., 2. i 4. ZDK).

1.2. UNUTARNJI USTROJ I NAČIN RADA DRŽAVNE KOMISIJE (STATUT DRŽAVNE KOMISIJE)
Unutarnji ustroj i način rada Državne komisije proizlaze iz Statuta koji je Državna komisija kao temeljni ustrojstveni akt donijela u sklopu svoje nadležnosti, a u skladu s čl. 12. st. 2. ZDK. Stoga je u slučaju tog statuta riječ o pravu donesenom u svrhu reguliranja vlastitih poslova i zadataka. U skladu s tim, Statut osobito sadržava propise o unutarnjem ustroju i načinu rada Državne komisije, uključujući različita prava i obveze. Prema čl. 3. Statuta načelno stoji da prava i obveze zaposlenika Državne komisije proizlaze iz općih pravnih propisa te internih propisa koje predsjednik Državne komisije donosi u roku od 30 dana od početka rada. Predsjednik, koji ujedno predstavlja Državnu komisiju, odgovoran je za njezin rad te izdaje naloge u smislu financijskog i drugog poslovanja te radnopravnih i drugih odnosa. On određuje i svog zamjenika (čl. 7.). Odredbe o unutarnjem ustroju sadržava čl. 8. Statuta, u kojem se iznova ističu temeljni elementi Državne komisije kao tijela državne vlasti, a koji već proizlaze iz ZDK. U skladu s čl. 8. st. 3. Statuta, pitanja

POSTUPAK KONTROLE

175

poslovanja, planova i opisa radnih mjesta, prava i obveza zaposlenika upravne i stručne službe, kao i knjigovodstva, proizlaze iz interne odredbe o unutarnjem ustroju koju predsjednik Državne komisije donosi u roku od 30 dana od početka rada. Po pitanju unutarnje strukture, čl. 9. Statuta utvrđuje da su upravna i stručna služba odgovorne za obradu zaprimljenih predmeta i za pružanje potpore radu Državne komisije na način kako je to utvrđeno Pravilnikom o unutarnjem ustroju, kao i za poslove po nalogu članova Državne komisije. Odjel za opću upravu, kadrove i knjigovodstvo odgovoran je za opću upravu, kadrovska pitanja, knjigovodstvo, uredska pitanja i arhiv. Državna komisija imenuje jednog tajnika koji je odgovoran za poslove utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju. Kad je o načinu rada Državne komisije riječ, čl. 10. Statuta potvrđuje propise sadržane u čl. 7. ZDK, a oni reguliraju odlučivanje Državne komisije, pri čemu su pojedinim stavcima iz čl. 7. ZDK u čl. 10 Statuta dodani pobliže navodi. Tako, primjerice, kod objava rješenja ili zaključaka ne smiju biti objavljeni podaci o onim strankama na koje se odluka Komisije odnosi. Predsjednik saziva sjednice i snosi odgovornost za rad vijeća. O tijeku sjednica sastavlja se zapisnik. Mora se sastaviti i zapisnik o tijeku rasprave i glasovanja pri donošenju odluka te ga moraju potpisati svi članovi vijeća i izvjestitelj. Sva ostala pitanja koja su važna za rad Komisije regulirana su Poslovnikom o radu koji je Komisija donijela 30 dana nakon početka rada. Izvješćivanje Državne komisije regulirano je člankom 11. Statuta, a što je u skladu s čl. 9. st. 1. i 2. ZDK. U člancima 12. i 13. Statuta nalaze se podrobniji podaci o plaćama članova i zaposlenika Državne komisije. Čl. 14. Statuta sadržava izjavu o financiranju Državne komisije koja je u skladu s čl. 10. ZDK. Odredba o isključenju javnosti sa sjednica (čl. 17. Statuta) dopunjena je dodatkom prema kojemu Državna komisija objavama rješenja u Narodnim novinama te podnošenjem izvješća. Čl. 16. Statuta sadržava klauzulu o obvezi čuvanja tajne: članovi i zaposlenici Državne komisije moraju s podacima vezanima uz rad Državne komisije postupati strogo povjerljivo (st. 1.). Uz to, zabranjeno im je dijeliti savjete o predmetima koji spadaju u djelokrug Državne komisije. U konačnici, čl. 19. Statuta utvrđuje nadležnost Državne komisije za tumačenje Statuta u slučaju nejasnoća i nesuglasica u vezi s primjenom odredbi Statuta.

2.

PROVEDBA POSTUPKA KONTROLE - ŽALBA DRŽAVNOJ KOMISIJI
Kontrola postupka javne nabave pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave aktualna je za onog ponuditelja, natjecatelja ili zainteresiranog gospodarskog subjekta koji je na prigovor podnesen naručitelju dobio negativan odgovor ili uopće nije dobio odgovor (čl. 71. st. 1. ZJN). Ponuditelj, natjecatelj ili zainteresirani gospodarski subjekt može uložiti pisanu žalbu u roku od osam dana od dana primitka negativnog odgovora. U slučaju naručiteljeva nepostupanja, žalbu može uložiti u roku od 16 dana od dana podnošenja prigovora (čl. 71. st. 3. ZJN). Podnositelj žalbe presliku žalbe istodobno upućuje naručitelju. Na taj način daje znak naručitelju da nastavi odgodu provedbe odluke o odabiru. Naime, zabrana naručitelju da zaključi ugovor ne odnosi se samo na vrijeme do isteka roka za podnošenje žalbe (čl. 66. st. 7. ZJN), nego se zabrana produljuje i na vrijeme nakon podnošenja žalbe Državnoj komisiji. Zabrana obuhvaća sklapanje ugovora za cjelokupan predmet nabave i za sve grupe i dijelove predmeta javne nabave (čl. 71. st. 4. ZJN). Učinkovita žalba ne podliježe samo rokovima od osam, odnosno šesnaest dana, nego čl. 71. st. 5. ZJN postavlja i formalne zahtjeve koje žalba mora ispuniti. Žalba mora sadržavati: podatke o podnositelju žalbe

176

POSTUPAK KONTROLE

naziv i sjedište naručitelja broj i datum nadmetanja i njegovu presliku broj i datum odluke naručitelja na koju se ulaže prigovor i evidencijski broj nabave te podatke o pozivu za nadmetanje opis činjeničnog stanja opis nepravilnosti i obrazloženje presliku odgovora na prigovor, ako je naručitelj odgovorio na prigovor. Kako bi se u žalbenom postupku moglo preispitati cjelokupno činjenično stanje, naručitelj je na zahtjev Državne komisije dužan u roku od 8 dana od dana primitka žalbe poslati dokumentaciju za nadmetanje, tj. sve materijale i dokumente koje dokumentiraju postupak javne nabave (čl. 71. st. 6. ZJN). Rok za donošenje rješenja Državne komisije iznosi 15 dana od dana primitka žalbe, odnosno od dana dostave dokumentacije za nadmetanje (čl. 71. st. 7. ZJN). Državna komisija svoju odluku dostavlja naručitelju, podnositelju žalbe, Državnom ured za reviziju i Uredu za javnu nabavu (čl. 71. st. 9. ZJN). Rješenje je u ovom postupku konačno i obvezujuće (čl. 71. st. 8. i 10.). Ugovor sklopljen suprotno rješenju Državne komisije ništav je prema čl. 73. točki 5. ZJN. Budući da postupak kontrole može predstavljati ozbiljno ometanje javnog interesa i prouzročiti nerazmjernu štetu za investiranje i provedbu nabava, na zahtjev naručitelja moguće je donošenje prethodne odluke o nastavku postupka ukupne nabave ili dijelova nabave (čl. 71. st. 11. ZJN). U tom slučaju Državna komisija iznimno može na temelju pisanog zahtjeva naručitelja, i to u roku od sedam dana od primitka zahtjeva, a svakako prije donošenja odluke o žalbi, naručitelju odobriti potpun ili djelomičan nastavak provedbe postupka javne nabave te na taj način odobriti i sklapanje ugovora. Naručiteljev zahtjev mora se temeljiti na mogućnosti nastanka nerazmjerne štete. U tom slučaju Državna komisija u roku od 7 dana od dana primitka zahtjeva donosi prethodnu odluku. Ipak, kraj postupka kontrole, a time i dolazak na kraj druge razine u sustavu kontrole, čini konačna odluka Državne komisije donesena na temelju žalbe.

POSTUPAK KONTROLE

177

ostali pravni lijekovi
1. TUŽBA UPRAVNOM SUDU

U skladu s čl. 72. ZJN, protiv rješenja Državne komisije može se podnijeti tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske. Tada je riječ o sudskom upravnom postupku na temelju Zakona o upravnim sporovima. Tužba se mora podnijeti u roku od 30 dana od primitka odluke Državne komisije (čl. 24. ZUS). Ako ponuditelj, natjecatelj ili zainteresirani gospodarski subjekt podnese tužbu (u slučaju kad je odluka Državne komisija takva da dopušta sklapanje ugovora), sama tužba ne sprečava provedbu odluke Državne komisije. Dakle, tužba nema suspenzivni učinak (čl. 17. st. 2. ZUS). Na zahtjev tužitelja Sud može naručitelja obvezati na odgodu provedbe odluke Državne komisije ako bi ona tužitelju (ponuditelju, natjecatelju ili zainteresiranom gospodarskom subjektu) nanijela teško uklonjivu štetu. Pretpostavka za donošenje takve odluke Suda jest da odgoda provedbe ne bude protivna javnom interesu te da se odgodom naručitelju ne nanosi neuklonjiva šteta većeg razmjera (čl. 17. st. 2. ZUS). I sam naručitelj može iz drugih razloga odgoditi provedbu odluke Državne komisije do donošenja sudske odluke, ako takvo što dopušta javni interes (čl. 17. st. 3. ZUS). Ako je rješenje Državne komisije povoljno za ponuditelja, naručitelj ne smije sklopiti ugovor. Ugovor koji bi u takvoj situaciji ipak bio sklopljen jest ništav (čl. 73. st. 5. ZJN). Odluka Upravnog suda ne može se pobijati (pravomoćnost). Ovom odlukom postupak kontrole u drugom stupnju i treća razina u sustavu kontrole završavaju.

2.

OSTALI PRAVNI LIJEKOVI

Odluka Upravnog suda može se pobijati podnošenjem tužbe Vrhovnom sudu, kao što je to, uostalom, moguće i kod drugih sudskih odluka. Potrebno je napomenuti kako je ponuditelju, natjecatelju, odnosno zainteresiranom gospodarskom subjektu ulaganjem prigovora i žalbe otvorena mogućnost neposredne intervencije u postupak javne nabave radi sprečavanja sklapanja ugovora s drugim ponuditeljem. Kada je ugovor jednom pravovaljano sklopljen, još je jedino moguća takozvana sekundarna pravna zaštita. U tom je slučaju ponuditelj, natjecatelj, odnosno zainteresirani gospodarski subjekt upućen na postavljanje zahtjeva za naknadu štete, koji je reguliran odredbama Zakona o obveznim odnosima.

178

OSTALI PRAVNI LIJEKOVI

DODATNE INFORMACIJE O PODRUČJU JAVNE NABAVE
Poglavlje 1. SUZBIJANJE I PREVENCIJA KORUPCIJE
1. Što je korupcija 2. Gdje i zašto postoji korupcija 3. Zašto se korupcija mora suzbijati 4. Kako se korupcija može otkriti 5. Strategije za prevenciju korupcije 6. Sprečavanje korupcije u području javne nabave

5. dio

180 180 180 180 181 181 182 186

Poglavlje 2. ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE
1. Primjena elektroničke nabave: pravne, gospodarstvene i informatičke pretpostavke 2. Elektronički potpis 3. Elektronička platforma nabave Europske unije 4. Elektronička javna nabava u Republici Hrvatskoj

186 197 197 198

suzbijanje i prevencija korupcije
1. ŠTO JE KORUPCIJA
Ne postoji jedinstveno mišljenje o tome što se točno podrazumijeva pod korupcijom. Pojam dolazi od latinskog corrumpare i znači kvarenje, podmićivanje. U bitnome se pod korupcijom smatra podmićivanje i podmitljivost (darovi u stvarima, gotovu novcu, putovanjima itd.). Znanstvene definicije djelomično se u izreci znatno razlikuju jedna od druge. Međutim, jedinstvenost postoji o tome da korumpirana osoba mora djelovati u svoju osobnu korist i pritom zlorabiti svoj utjecajan položaj. Stoga Priručnik polazi od sljedeće definicije: «Korupcija je zloporaba moći ili utjecajnog položaja od strane osoba iz javnog ili privatno-gospodarskog područja radi osobne koristi.»

2.

GDJE I ZAŠTO POSTOJI KORUPCIJA

U upravi ne postoji područje na kojem se korupcija može isključiti. Zato u svim službama postoji opasnost od korupcije koja se osobito pojačava kada službe imaju neposredan kontakt s građanima ili gospodarstvu dodjeljuju ugovore. Općenito se osobito podložnom korupciji smatra graditeljska struka. Korumpirana osoba djeluje s ciljem osobnog bogaćenja ili uklanjanja neke teške, nepovoljne situacije. Svakako da želja za bogaćenjem sama po sebi još nije presudna da bi se primatelj u podmićivanje i upustio. Djelomično nedostaje potrebna pravna svijest ili svijest o problemu, odnosno potrebno stručno znanje, a često je stvarni motiv korumpirane osobe frustracija na poslu koja proizlazi iz nedostatka mogućnosti za napredovanjem, dosade i nedostatka izgleda za budućnost. Stoga su djelatnici koji su pretjerano, ali i oni koji su nedovoljno opterećeni poslom osobito prijemljivi za korupcijske delikte.

3.

ZAŠTO SE KORUPCIJA MORA SUZBIJATI

Šteta koju korupcija može učiniti ne smije se podcijeniti, jer korupcija diljem svijeta uzrokuje znatne ekonomske štete (primjerice, davanje mita uzrokuje povećanje troškova i cijena te tako negativno utječe na gospodarski rast neke nacije), sprečava pravednu tržišnu utakmicu i potkopava povjerenje u integritet i sposobnost funkcioniranja javne uprave. Upravo djelatnici u državnim službama moraju postupati bespri-

180

SUZBIJANJE I PREVENCIJA KORUPCIJE

jekorno, u skladu s pravom i zakonom, razumljivo, transparentno i ne smiju biti koristoljubivi. Stoga se korupcija mora odlučno suzbijati te se mora provjeriti djelotvornost postojećih mjera. Tema korupcije ne smije se obezvrjeđivati te se suzbijanje korupcije mora smatrati trajnom zadaćom.

KAKO SE KORUPCIJA MOŽE OTKRITI

4.

Prepoznavanje korupcije otežano je jer je to delikt bez neposredno oštećene treće osobe i djelatnik koji je primio mito često unutar vlastite službe glasi za osobito pouzdanu osobu koja postupa u skladu s pravom. Prema istraživanjima, koruptivno ponašanje često se veže uz načine ponašanja koji se mogu iščitavati kao korupcijski signali. Međutim, naznake korupcije teško je ispravno tumačiti, pa je stoga potrebna senzibilizacija i poznavanje pozadine, kao i zdrava sposobnost procjenjivanja. Kao primjer navode se neutralni i upozoravajući pokazatelji. Socijalno neutralni pokazatelji: - nenadana promjena životnog stila koja nije objašnjiva dohotkom - česti privatni kontakti s poduzećima/ponuditeljima - neobjašnjiv otpor prema promjeni poslova ili premještaju - obavljanje sporednih djelatnosti bez odobrenja, odnosno prijave - pojava zatvaranja u sebe, promjena u ponašanju - socijalni problemi (ovisnost o alkoholu, drogama ili igrama na sreću i sl.) - smanjenje identifikacije sa službom ili poslovima - želja za priznanjem, razmetanje kontaktima u službenom i privatnom životu - neuobičajeno povoljni uvjeti pri kupnji. Upozoravajući pokazatelji: - zaobilaženje ili “previd” propisa; učestalost malih nepravilnosti - neobične odluke bez razumljivog obrazloženja - zloporaba mogućnosti slobodne procjene - izdavanje odobrenja uz zaobilaženje drugih mjerodavnih tijela - omalovažavanje načela štedljivosti - odricanje od kontrola i provjera - opetovano davanje prednosti određenim poduzećima - česti naknadni ispravci i računske pogreške u ponudbenoj dokumentaciji - uočljivo popuštanje prilikom pregovora o ugovoru - zaprimanje pošte u predmetima nabave bez ulaznog pečata - česta «službena putovanja» određenim tvrtkama - neobjašnjiva ubrzanja postupka - izostanak konflikata s poduzećima gdje su inače uobičajeni. Pokazatelji su osobito znakoviti onda kada se nešto kreće izvan uobičajenih normi.

STRATEGIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE

5.

Za prevenciju korupcije uvijek je potreban skup mjera koji je skrojen prema konkretnom krugu adresata i prilagođen specifičnim strukturama. Pritom bi se mjere trebale koncentrirati na određena rizična područja koja su analizom i utvrđena kao područja osobito ugrožena korupcijom.

SUZBIJANJE I PREVENCIJA KORUPCIJE

181

Moguće mjere Senzibilizacija Unapređivanje osjetljivosti za temu sprečavanja korupcije, ciljana politika informiranja i rad na prosvjećivanju o pojavnim oblicima i posljedicama korupcije. Nadzor Nadzor osobito obuhvaća kontrolu obavljenog rada i ponašanja, kontrolu vremena i prisutnosti, kao i kontrolu potrošnje sredstava. Obavljanje nadzora uključuje i utvrđivanje formalnih pojedinosti organizacije rada te postupaka dokumentiranja i kontrole, kao i intervala kontrole. Rotacija Dugogodišnja praćenja mogu dovesti do stvaranja povjerljivih odnosa. Takve isprepletene odnose moguće je spriječiti rotacijskim postupkom. Pod rotacijom se podrazumijeva planska promjena nadležnosti u utvrđenim vremenskim razmacima. Praktično ostvarenje rotacije često je problematično jer se uz rotaciju vežu gubici koji su uzrokovani međusobnim trvenjima. Načelo četiri oka Prema tom načelu nijedan djelatnik ne smije sam obrađivati i zaključivati neki predmet. Kao osobito djelotvorno sredstvo za prevenciju korupcije, to je načelo jedna od minimalnih mjera sprečavanja korupcije. Darovi Preporučljivo je stvoriti jasna pravila za postupanje s nagradama i darovima za djelatnike. Sporedne djelatnosti Obavljanje sporednih djelatnosti trebalo bi biti dopušteno samo uz odobrenje pretpostavljenog. Osobito kritički treba ocjenjivati one sporedne djelatnosti koje su na određeni način bliske s područjima poslovanja u službi. Transparentnost Postupci uprave moraju se po mogućnosti učiniti javnima. Transparentnost povećava vjerojatnost otkrivanja korupcije. Antikorupcijski povjerenik Antikorupcijski povjerenici nadležni su za sve aktivnosti na području prevencije korupcije. Oni sudjeluju pri uspostavljanju unutarnjih kontrolnih mehanizama i odgovorni su za izradu koncepata, radnih materijala i službenih naputaka (pravilnika) za suzbijanje korupcije.

6.

SPREČAVANJE KORUPCIJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Pravo javne nabave postavlja strog i jasan okvir. Točno pridržavanje zakonskih propisa o javnoj nabavi, otežavanje odstupanja od postupka, provedba opsežnih provjera koje provode razne osobe te brižljivo dokumentiranje postupovnih koraka znatno sužavaju prostor za manipulacije. Radi izbjegavanja korupcije

182

SUZBIJANJE I PREVENCIJA KORUPCIJE

u postupcima javne nabave koju provodi državna uprava, primjerima treba predstaviti nekoliko upozorenja i preporuka za osobito tipične pojave, opasnosti i mjere:
Kontakti s ponuditeljima

pojava opasnost mjere

Intenzivni kontakti djelatnika s ponuditeljima koji nadilaze normalnu mjeru suradnje.
Mogućnost ilegalnog prosljeđivanja informacija, sklapanja dogovora, manipuliranja dokumentima i nekorektnog potvrđivanja obavljenog posla. Uvođenje i dosljedno provođenje “načela četiri oka”. Raspodjela nadležnosti, redovite unutarnje kontrole

Koncentracija kompetencije

pojava opasnost mjere

Koncentracija svih kompetencija na jednu ili više osoba. Planiranje, dodjela, nadzor gradnje i obračun mjera od strane samo jednog djelatnika ili samo jednog malog tima povećavaju opasnost od nepravilnosti. Reorganizacija, podjela nadležnosti i odgovornosti, redovite unutarnje kontrole.

Česta dodjela ugovora određenim ponuditeljima

pojava opasnost mjere

Ugovori se često dodjeljuju pojedinim ponuditeljima, krug ponuditelja se ponavlja. Djelatnici mogu proslijediti nalogoprimcima informacije o projektu ili im prilikom dodjele dati prednost. Moguće stvaranje kartela i dogovaranje cijene. Provjera predmetnih dodjela ugovora i sumnjivih djelatnika s obzirom na pojavne oblike kod dotičnih osoba. Kod sumnje na dogovor o cijeni ili stvaranje kartela potrebno je provjeriti kod drugih tijela postoji li odgovarajuća učestalost ugovaranja. Redovite unutarnje kontrole.

Kršenje propisa

pojava opasnost mjere

Kršenje upravnopravnih propisa u pogledu dodjele, izvedbe i obračuna poslova. Djelatnici bi svjesno mogli kršiti odredbe u korist nekog određenog ponuditelja. Provjera kvalifikacije i upadljivog ponašanja sumnjivih djelatnika. Provjeriti je li već bilo više takvih kršenja propisa. Krug predmetnih ponuditelja trebalo bi analizirati. Redovite unutarnje kontrole.

Posebnosti dodjele ugovora

pojava opasnost mjere

Podjela ugovora na više manjih, izbor i izravna pogodba u postupku pregovaranja bez posebnog razloga. Takvi pojavni oblici mogu upućivati na potrebu zaobilaženja kontrolnih instancija kako bi se određenim ponuditeljima dala prednost. Provjeriti ponavljaju li se takvi pojavni oblici kod određenih ponuditelja, provjeriti pojavne oblike u pogledu vezanosti za osobe, redovite unutarnje kontrole.

SUZBIJANJE I PREVENCIJA KORUPCIJE

183

Postupak javne nabave po pozivu i izravna pogodba

pojava opasnost mjere

Odabir takvog postupka bez dovoljnog razloga.
Određeni ponuditelji ili grupe ponuditelja mogu postići prednost dobivanjem “insajderskih” informacija ili dogovaranjem cijene. Odstupanja od javnih natječaja u otvorenom postupku moraju se iscrpno obrazložiti, a o obrazloženju mora biti odlučeno prema «načelu više očiju». Dodjele ugovora moraju se provjeravati redovitim unutarnjim kontrolama.

Neuobičajeni zahtjevi

pojava opasnost mjere

Zahtjevi za određenim materijalima, proizvodima, dijelovima ili načinima gradnje. Određeni ponuditelji ili grupe ponuditelja mogu na taj način postići prednost tako da se ostali ponuditelji isključe ili dovedu u lošiji položaj. Takvi zahtjevi moraju se iscrpno obrazložiti. Natječaji se moraju redovito kontrolirati unutarnjim kontrolama.

Potrebne stavke

pojava opasnost

Pretjerano visok udio potrebnih, odnosno eventualnih stavki prilikom natječaja i dodjela ugovora. Nekom ponuditelju mogu biti dostavljene informacije hoće li i koje će stavke u kojem opsegu doći u obzir, odnosno otpasti. Na taj se način informirani ponuditelj stavlja u bolji položaj pri kalkulaciji u odnosu na ostale suponuditelje. Dosljedna kontrola udjela potrebnih i eventualnih stavki. Ta se kontrola olakšava primjenom obrade podataka prilikom izrade tehničkih specifikacija. Usporedba s ostalim mjerama i djelatnicima. Analiza stvarno navedenih stavki u pogledu količine i cijene; usporedni izračuni za one stavke koje nisu objašnjene. Redovite unutarnje kontrole.

mjere

Gomilanje dodatnih (naknadnih) naloga

pojava opasnost

Česti dodatni nalozi u graditeljstvu. Mogućnost da je ponuditelju poznato da može očekivati dodatne naloge. U tom slučaju on može prvotne kalkulacije tako sastaviti da poslije onda može prividno s pravom isposlovati neuobičajeno visoke jedinične cijene. Natječajnu dokumentaciju prije objavljivanja trebao bi provjeriti još jedan stručnjak s obzirom na jasnoću i razumljivost te cjelovitost. Dodatni nalozi općenito se moraju iscrpno obrazložiti. Natječaji se moraju redovito podvrgavati unutarnjoj kontroli.

mjere

Sumnjive cijene

pojava opasnost

Neprimjerene jedinične cijene i špekulativne cijene. Ponuditelj može imati informacije o promjenama količina koje mu mogu donijeti znatne gospodarske prednosti i bitno utjecati na izgled rezultata – visoka cijena za male planirane količine i poslije povećanje stvarnog opsega. Jednako vrijedi i kada je niska cijena predviđena za poslove čiji opseg treba znatno smanjiti u odnosu na planirano ili kada oni u cijelosti otpadnu.

184

SUZBIJANJE I PREVENCIJA KORUPCIJE

mjere

Ponude treba provjeriti još neka stručna osoba u pogledu jasnoće i razumljivosti te cjelovitosti. Mora se strogo ispitati primjerenost dobivenih ponuda, u danom slučaju to se treba razjasniti razgovorom.

Insajderske informacije

pojava opasnost

Ponuditelj raspolaže insajderskim informacijama. Ponuditelj može zbog poznavanja internih informacija, kao što je informacija o sadržaju nekog vještačenja ili načinu gradnje o čijoj primjeni još nije odlučeno, imati prednost pri kalkulaciji poslova za koje se sastavlja ponuda. Povjerljivo postupanje sa štićenim podacima i informacijama, redovite unutarnje kontrole postupaka.

mjere

Računske pogreške

pojava opasnost

Teške, neshvatljive računske pogreške u ponudama. Takve pogreške mogu upozoravati na naknadne manipulacije izmjenama znamenki, npr. povećanjem jedinične cijene od 500 kuna pridodavanjem znamenke 1 na 1500 kuna ili izmjenom znamenke 3 s dva polukruga u znamenku 8. Strojno popunjavanje ponuda i istodobna predaja u elektroničkom obliku ili zahtijevati predaju prijepisa ponude.

mjere

Transparentnost dokumentacije

pojava opasnost mjere

Manjkava transparentnost računske dokumentacije; nepotpunost dokumentacije. Nepotpuna dokumentacija može ukazivati na namjere da se prikriju nedostaci u natječaju, pri dodjeli i obračunu. To može imati koruptivnu ili prijevarnu pozadinu. Dosljedno provođenje urednog vođenja spisa. Kontrola realizacije postavljenih zahtjeva i propisa. Isto je potrebno osigurati redovitom unutarnjom kontrolom.

Dvostruki obračuni

pojava opasnost mjere

Prividno pogrešni dvostruki obračuni. Iza prividno pogrešnih dvostrukih obračuna mogu se skrivati prijevara i korupcija. Nasumične naknadne kontrole obračuna u pogledu jasnoće i razumljivosti. U slučaju dvostrukog obračuna potrebno je provjeriti i prijašnje obračune nalogoprimca te utvrditi je li se i u kojoj mjeri time svojedobno bavio tadašnji djelatnik. Redovite unutarnje kontrole.

SUZBIJANJE I PREVENCIJA KORUPCIJE

185

elektronička potpora u postupku javne nabave
1. PRIMJENA ELEKTRONIČKE NABAVE: PRAVNE, GOSPODARSTVENE I INFORMATIČKE PRETPOSTAVKE

U državama članicama Europske unije može se pratiti velik broj aktivnosti s ciljem stvaranja sustava elektroničke javne nabave i njegove daljnje izgradnje. Projekti elektroničke javne nabave1 uključeni su u nacionalne strategije e-vlade2 i zbog upotrebe inovacijskih informatičkih i komunikacijskih tehnologija smatraju se primjerom za smanjenje troškova i pokretačem za gospodarstvo. Uz to, povećava se transparentnost postupaka nabave. U državama članicama Europske unije i državama kandidatkinjama za pristup postoje različiti stupnjevi razvoja i prisutnosti elektroničkih sredstava. Internetska stranica SIGMA-e3 o javnoj nabavi daje prvi pregled o trenutačnoj primjeni elemenata elektroničke nabave na nacionalnoj razini. Popis linkova pojedinih država upućuje na pojedine aplikacije elektroničke nabave: Države članice Europske unije: Austrija Belgija Češka Republika Danska Estonija Francuska baza podataka o objavama o nadmetanjima; ured za javnu nabavu; savezna komisija za kontrolu javne nabave objedinjena elektronička javna nabava ministarstvo razvitka; ured za zaštitu tržišnog natjecanja bilten javne nabave; danska služba za tržišno natjecanje; Nacionalna nabava Ltd ured za javnu nabavu portal javne nabave

1

Elektronička nabava predstavlja primjenu informatičkih i komunikacijskih tehnologija kao elektroničke potpore u provođenju postupaka nabave te njihovu integraciju u svakodnevni rad potencijalnih ponuditelja. 2 Elektronička vlada predstavlja organizacijsku strukturu države koja obuhvaća integraciju interakcije između države i građana, privatnih tvrtki, stranaka te javnih institucija uz primjenu modernih informatičkih i komunikacijskih tehnologija. 3 SIGMA: Support for Improvement in Governance and Management; zajednička inicijativa OECD-a i EU-a koju uglavnom financira EU.

186

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

Njemačka Mađarska Irska

e-nabava; bilten javne nabave vijeće javne nabave internetska stranica javne nabave za e-ponude; forum javne nabave u Irskoj; politička jedinica za nacionalnu javnu nabavu; javno-privatno partnerstvo ured za nadzor nabave ured za javnu nabavu ured za javnu nabavu ured za javnu nabavu nacionalna komisija za reviziju; službeno glasilo Republike Slovenije bilten javne nabave; nacionalno vijeće za javnu nabavu; švedska organizacija za naručitelje vladin ured za gospodarstvo

Letonija Litva Poljska Slovačka Slovenija Švedska Velika Britanija Druge europske države: Albanija Hrvatska Crna Gora Rumunjska Srbija Turska

agencija za javnu nabavu Narodne novine. Oglasnik javne nabave – Bilten javne nabave komisija za javnu nabavu elektronička javna nabava komisija za zaštitu prava ponuditelja; ured za javnu nabavu služba za javnu nabavu

Vodeće uloge na području elektroničke nabave igraju Švedska, Irska, Velika Britanija, Danska i Njemačka. Redoslijed u tablici „Druge europske države“ pokazuje da se Hrvatska aktivnostima vezanima uz e-nabavu više ne nalazi na samom početku toga procesa. Vlada općenito projektom e-Hrvatska 20074 potiče elektroničko gospodarstvo. Ponajprije se radi na razvoju mreže i usluga za građane. E-nabava se, međutim, ne spominje u tom kontekstu, ali odlukom Vlade pokrenut je prvi pilot-projekt za razvoj elektroničke nabave pod nazivom „IT-proračun“. Nositelj je projekta Središnji državni ured za e-Hrvatsku, a predmet objedinjavanje nabave IT opreme za državna tijela i Sabor. Softver projekta „IT-proračun“ trenutačno omogućuje decentralizirano naručivanje, odnosno dostavljanje zahtjeva za nabavu u sklopu proračunskih sredstava koja su na raspolaganju.

4

Središnji državni ured za e-Hrvatsku; Operativni plan provedbe programa e-Hrvatska 2007 za 2004. godinu; Zagreb, lipanj 2004.; internetska stranica: http://www.vlada.hr/Download/2004/02/04/VRHProgramVRHeng_ft.htm

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

187

1.1 ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA (E-NABAVA) – ŠTO SVE OBUHVAĆA? 1.1.1 Utjecaj na tijek postupaka
E-nabava pruža potporu u elektroničkoj provedbi cijelog postupka javne nabave, počevši sa sastavljanjem dokumentacije za nadmetanje, objavom na internetu, preuzimanjem dokumentacije za nadmetanje, izradom ponude, terminom za otvaranje ponuda te pregledom, ocjenom i usporedbom ponuda, sve do elektronički potpisane odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja. Primjena e-nabave, osim cijelog postupka nabave, može obuhvaćati i elektroničku provedbu sklapanja ugovora, uključujući isporuku predmeta nabave i na kraju plaćanje usluge: Prikaz 1

ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA (e-nabava)
Ukupan postupak nabave

Utvrđivanje potrebe

Zahtjev za nabavu

Odabir načina nabave

ELEKTRONIČKO JAVNO NADMETANJE
Postupak nadmetanja i nabave
Sastavljanje dokumentacije za nadmetanje Odabir natjecatelja, preuzimanje dokumentacije za nadmetanje Zaprimanje, otvaranje, pregled+ ocjena ponuda Odluka o odabiru/ poništenju

Objava

Sklapanje ugovora: ugovor

Narudžba

Isporuka

Plaćanje

1.1.2 Objedinjena nabava
Središnje službe za nabavu u pravilu sklapaju okvirne sporazume kojima se ostala državna tijela mogu koristiti putem narudžbe određenog predmeta. Razdvajanje prijave potreba i kataloške narudžbe naručitelja s jedne strane i provedbe samog postupka nabave sa strane središnje službe za nabavu smanjuje broj nadmetanja, koncentrira stručnu kompetentnost te velikim dijelom pruža mogućnost automatizacije primjenom sustava e- nabave.

188

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

Središnje službe za nabavu naručuju potrebne robe i usluge putem interneta i kataloga prema uvjetima koji su dogovoreni u sklopu okvirnih sporazuma, a koje je središnja služba za nabavu prethodno sklopila putem nadmetanja. Za taj način nabave prikladni su ponajprije standardizirani proizvodi poput uredske i IT opreme. Na taj se način može objediniti potražnja više naručitelja. Donji prikaz razjašnjava taj postupak. Prikazan je razdvojeni, ali povezani slijed postupka nabave roba i usluga u sklopu okvirnih sporazuma i postupka prijave potreba i odobrenja narudžbe putem elektroničkog kataloga te tijek isporuke i plaćanja:

Virtualna tržnica
Optimizacija nabave povezivanjem elektroničke nabave i okvirnih sporazuma

Prikaz 2

3. Nadmetanje odnosno
dražba

4. Ocjena ponuda 5. Menadžment
isporučitelja

2. Priprema
nabave

e-nabava
1. Specifikacija potreba
državnih tijela

Središnja služba za nabavu “nabavlja” okvirne sporazume

6. Preuzimanje podataka u
središnji katalog

5. Pregled narudžbi 1. Pretraživanje i
izbor iz kataloga na bazi interneta

Jedinica za nabavu “naručuje” putem središnjeg kataloga

e-nabava
narudžbe

4. Plaćanje i preuzimanje robe

2. Automatizirano odobrenje narudžbe

3. Integralni postupak

Očiti trend prema stvaranju središnjih službi za nabavu koje raspolažu mogućnostima e-nabave objašnjava se ponajprije velikim potencijalom uštede koji treba, s obzirom na sve veće deficite u javnim državnim proračunima, jače iskoristiti. Objedinjena javna nabava znatno rasterećuje državni proračun. Prednosti kod troškova ostvaruju se: - delegiranjem postupka nabave - središnjim upravljanjem elektroničkim aplikacijama za nabavu koje zahtijevaju velike investicije - zajedničkom primjenom okvirnih sporazuma - iskorištavanjem popusta na veće količine - objedinjavanjem nadležnosti za nabavu itd. I smjernica 04/18/EZ pod točkom 15. spominje obrazloženja da objedinjeni postupci nabave služe poboljšavanju nadmetanja i racionalizaciji sustava javne nabave. S druge strane, postoji opasnost određenog monopola potražnje koji bi se mogao negativno odraziti na

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

189

srednje poduzetništvo zbog stvaranja prevelikih grupa ili dijelova u tehničkoj specifikaciji. To treba spriječiti u praksi postupcima nabave pogodnima za srednje poduzetnike i putem jednostavnog i pretežno besplatnog pristupa sustavu.

1.2 E-NABAVA – JEDNOSTAVNIJA, BRŽA, EKONOMIČNIJA?
Koje se prednosti u odnosu na „klasičan“ postupak nabave očekuju od primjene programa za e-nabavu i s kakvim će se uprava organizacijskim promjenama suočiti? Opseg posla za sastavljanje dokumentacije za nadmetanje znatno se smanjuje online primjenom elektroničkih obrazaca: uštedom vremena smanjuju se interni troškovi, smanjuju se troškovi za preslike i vrijeme za dostavu poštom te se postiže visoka standardizacija. Ujedno se omogućuje koncentracija potreba. Interne uštede postižu se izbjegavanjem redundantnog bilježenja podataka i automatskom obradom predmeta u pojedinim koracima postupka. Samom primjenom softvera ne postiže se ušteda tijekom postupka nabave, stoga se on mora unutar uprave odgovarajuće prilagoditi. Elektronička nabava znatno poboljšava logistiku unutar uprave. Primjenom sustava e-nabave postiže se viši stupanj transparentnosti u postupku nabave jer sustav omogućava sigurnu rekonstrukciju postupka i samim time bolje kontrole i provjere. Dostupnost online pomoći i automatsko određenje standardiziranih radnih koraka ujedno smanjuju opasnost od pogrešaka. Prednosti - sa stajališta ponuditelja lakša dostupnost informacija mogućnost sustavnog pretraživanja i nuđenja informacija o određenim predmetima nabave (prema regiji, vrsti, vrijednosti nabave itd.) mogućnost besplatnog nuđenja opširne dokumentacije za nadmetanje ušteda vremena zbog mogućnosti neposrednog downloada dokumentacije za nadmetanje/ponude i time ušteda vremena pri izračunu i predaji ponude. - sa stajališta tijela koje provodi postupak ušteda internih troškova do 70% smanjenje vremena za provođenje postupka nabave ušteda vremena za izradu preslika i za dostavu poštom izbjegavanje redundantnog bilježenja podataka automatizacija i poboljšanje obrade predmeta smanjenje troškova pri nabavi roba (5 do 15 %) mogućnost velikih/objedinjenih nabava mala opasnost od pogrešaka online pomoć standardizirani obrasci transparentnost kroz mogućnost sigurne rekonstrukcije postupka nabave. Nedostaci Upotrebi elektroničkih sustava nabave prethode veliki investicijski troškovi i bitne promjene u organizaciji provođenja postupaka nabave. Praksa je pokazala da se taj ulog (još) ne isplaćuje kod svih nabava roba

190

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

i usluga. Prije donošenja odluke o primjeni sustava e-nabave moraju se odvagnuti prednosti i mogući nedostaci: veliki troškovi uvođenja jamstvo pravne obvezatnosti, integritet, autentičnost, povjerljivost, nadzor nad kvalifikacijskim potpisom i šifriranje podataka uzrokuju velike troškove velik interni organizacijski ulog (kod tijela koje provodi postupak nabave) te velik organizacijski međuresorni napor (stvaranje informatičko-tehničkih standarda) početne teškoće s prihvaćanjem potencijalnih korisnika zbog promjena uobičajenog posla, obveza doškolovanja ekonomičnost se ponajprije ostvaruje kod nabave standardiziranih masovnih predmeta udio troškova za provođenje postupka nabave kod nabave složenih i vrijednih roba i usluga je malen trend centralizacije postupaka nabave standardizacija proizvoda smanjuje mogućnosti prilagodbe na individualne potrebe, primjerice kod nabave IT opreme.

1.3 PRAVNI OKVIR ZA ELEKTRONIČKU NABAVU NA RAZINI EUROPSKE UNIJE
Komisija Europske unije forsira korištenje sustava e-nabave u državama članicama. Od korištenja sustava e-nabave očekuje: djelotvornost zbog unificiranog pristupa dokumentaciji za nadmetanje, jednostavnije pregovore i ubrzavanje postupka nabave zbog kraćih rokova transparentnost zbog kvalitetnijeg tijeka nabave otvaranje tržišta zbog nadregionalnog pristupa nadmetanju (internet) unapređenje elektroničkog gospodarstva. Komisija je u sklopu strategije za unutarnje tržište Unije5 odredila kako je prvotni zadatak da se države članice moraju brinuti da u potpunosti prilagode svoje operativne elektroničke sustave nabave zahtjevima iz legislativnog paketa6. Državama članicama zadatak je da do kraja 2006. godine provedu znatan dio transakcija vezanih za nabave elektroničkim putem. Nastoji se da elektronička nabava još prije 2010. godine postane uobičajen način nabave. Kako bi osigurala uvođenje, Komisija je predložila akcijski plan za implementaciju pravnog okvira za elektroničku nabavu, koji obuhvaća koordiniran koncept za cijelu Europsku uniju od 2005. do 2007. godine7.

1.3.1 „Elektronička nabava“ – novi legislativni paket za javnu nabavu
Takozvani “EU-ov legislativni paket“ (smjernica o koordinaciji nabave i smjernica o koordinaciji komunalnog sektora) stupio je na snagu 30. travnja 2004. godine te obuhvaća, među ostalim, razvoj nove tehnologije za online nabavu. U obrazloženju smjernica navodi se kako današnja tehnologija omogućava proširenje tržišnog nadmetanja i poboljšanje učinkovitosti sustava javne nabave, osobito smanjenjem

5

Obavijest Komisije za Vijeće, Europski parlament, Europski odbor za gospodarstvo i socijalna pitanja te Odboru za regije - strategija unutarnjeg tržišta, prvobitni zadaci 2003.-2006. godine (KOM [2003] 238). 6 Smjernica 2004/18/EEC Europskog parlamenta i Vijeća od 31.3.2004. godine o koordinaciji postupaka javne nabave radova, roba i usluga (smjernica o koordinaciji nabave) i smjernica 2004/17/EEC Europskog parlamenta i Vijeća od 31.3.2004. godine o koordinaciji odluka o odabiru naručitelja iz sektora vodoopskrbe, energetike, javnog prometa te poštanskih usluga (smjernica o koordinaciji komunalnog sektora). 7 Obavijest Komisije za Vijeće, Europski parlament, Europski odbor za gospodarstvo i socijalna pitanja te Odboru za regije od 21.10.2004. godine.

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

191

vremena za provođenje postupaka nabave i uštedom sredstava zbog primjene novih tehnologija. Javni naručitelji mogu se koristiti tehnikama online nabave ako pri tome poštuju odredbe iz smjernica te načela transparentnosti i zabrane diskriminacije. Države članice moraju odlučiti hoće li predvidjeti mogućnost primjene elektroničke nabave za javne naručitelje. U smjernici o koordinaciji nabave regulirani okvirni sporazumi i središnje službe za nabavu služe kao prijeko potrebni instrumenti kako bi se postigla isplativost velikih investicija u sustave e-nabave. Uz to, državama članicama pruža se mogućnost uvođenja takozvanih „dinamičnih sustava nabave“ i „elektroničke dražbe“. Glavna je pretpostavka za oba načina nabave provođenje postupka nabave većim dijelom elektroničkim putem.

Okvirni sporazumi i elektronička nabava
Okvirni sporazumi sklapaju se između jednog ili više javnih naručitelja i jednog ili više ponuditelja. Oni reguliraju uvjete nabava koje se provode u određenom razdoblju i određuju cijenu te eventualno predviđenu količinu. Javne ustanove mogu tako okvirnim sporazumima realizirati uvjete za robe i usluge koje se na taj način mogu naručivati putem sustava kataloga. Svi predmeti nabave mogu biti i predmet okvirnih sporazuma. Okvirni sporazum ne smije se sklapati na razdoblje dulje od četiri godine8. Prednost okvirnih sporazuma za naručitelje temelji se na oslobađanju službe koja provodi postupak nabave od toga da za svaku nabavu mora provoditi cijeli postupak od početka, a druga je prednost mogućnost objedinjene nabave. No najvažnije je za primjenu e-nabave mogućnost da se tek okvirnim sporazumima mogu integrirati sustavi narudžbe putem kataloga. Povezivanje elektroničke nabave i okvirnih sporazuma nuđenjem predmeta nabave u jednom središnjem katalogu omogućuje učinkovito povezivanje središnje nabave i decentraliziranog mjesta troška (prikaz 2). Time se omogućuje način nabave koji uzima u obzir potrebe korisnika i dopušta ekonomičnu koncentraciju količina koje se nabavljaju.

Dinamični sustavi nabave
Dinamični sustav nabave je poseban način nabave čijim se postupkom upravlja isključivo elektroničkim sredstvima. Nabavljaju se tipični standardizirani proizvodi. Dinamični sustav nabave omogućuje službi koja provodi postupke nabave da prima što veći broj ponuda i da tako ekonomično troši javna sredstva, a da se ne ugrozi, ograniči ili manipulira tržišna utakmica9. Potencijalni ponuditelji neprekidno dostavljaju neobvezujuće ponude. Najprije se obavlja evaluacija ponuditelja kako bi se dobilo dopuštenje za sustav. Tek nakon toga slijedi konkretan postupak nabave. Kao i kod okvirnih sporazuma, rok dinamičnog sustava ograničen je na četiri godine. Dinamični sustav nabave podijeljen je na dva dijela: najprije se sustav implementira, a nakon toga slijedi nabava pojedinih predmeta u sklopu toga sustava, koji je otvoren za sve natjecatelje. Zbog složenosti dinamičnog sustava nabave, vjerojatno će samo veće službe koje provode postupke nabave ili kooperatori moći uvesti ovaj sustav. Praksa će morati pokazati hoće li složenost upravljanja ovim sustavom zasjeniti prednosti. Prednosti su sustava mogućnosti brzih nabava konkretno potrebnih predmeta koje se, zbog elektroničkog sustava i transparentnosti prve faze, mogu brže provoditi.

8 9

čl. 32. stavak 2.; smjernice 2004/18/EZ čl. 32. smjernice 2004/18/EZ

192

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

Tijek dinamičnih sustava nabave
Objava - nabava dinamičnim sustavom nabave - rok (najviše 4 godine) - www.internetadresa.hr

Prva faza (sastavljanje popisa) počinje objavom u kojoj se upozorava da će se uspostaviti dinamični sustav nabave i koje se nabave uzimaju u obzir. Uz kriterije za odabir, mora se navesti i internetska adresa koja svakodobno neposredno i neograničeno pruža pristup sustavu. Nakon objave svaki gospodarski subjekt može predati neobvezujuću ponudu. Svaki gospodarski subjekt ima mogućnost dopune, odnosno izmjene svoje ponude ako ona i nakon toga ostaje sukladna dokumentaciji za nadmetanje. Kad pristigne neobvezujuća ponuda ili njezina dopuna, naručitelj mora u roku od 15 dana utvrditi je li ponuditelj sposoban i je li njegova ponuda sukladna dokumentaciji za nadmetanje. Naručitelj neposredno obavještava ponuditelja o tome je li mu dopušteno sudjelovanje u dinamičnom sustavu nabave i je li upisan u odgovarajući popis. Kada naručitelj želi nabaviti konkretan predmet, počinje druga faza (konkretna nabava unutar sustava): naručitelj objavljuje pojednostavljen poziv za nadmetanje u kojem poziva sve gospodarske subjekte na predaju neobvezujuće ponude. To se odnosi i na gospodarske subjekte koji do tada još nisu predali (neobvezujuće) ponude. Rok za predaju ponude može se skratiti na maksimalno 15 dana. Nakon toga se ocjenjuju sve pravodobne i neobvezujuće ponude. Ako i novopredane neobvezujuće ponude ispunjavaju sve uvjete, popis se na odgovarajući način nadopunjava. Nakon toga naručitelj poziva na nadmetanje ponuditelje koji su u sklopu sustava za određenu nabavu dobili dopuštenje za sudjelovanje u tom sustavu. Za predaju sada obvezujućih ponuda mora se odrediti dovoljno dug rok. Kriteriji za odabir mogu se tom prilikom još jednom konkretizirati.

Dokumenti - dokumentacija za nadmetanje - informacije o sustavu nabave i komunikacije

Stalna mogućnost predaje neobvezujuće ponude, uključujući moguće izmjene

Utvrđivanje rok od 15 dopuštenja dana

Pojednostavljena objava/poziv za pojedinu nabavu x

POSTUPAK NABAVE ZA POJEDINE NABAVE 1 DO n

Neobvezujuća ponuda za pojedinu nabavu x rok <= 15 dana

Utvrđivanje dopuštenja Utvrđivanje dopuštenja

Poziv za nadmetanje za pojedinu nabavu x

Obvezavajuća ponuda za pojedinu nabavu x

Ocjena / odabir / ugovor Ocjena / odabir / ugovor

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

193

Elektronička dražba
Kod inverzne dražbe potencijalni ponuditelj „nabavlja“ pravo za izvršenje ugovora od naručitelja. Za razliku od tradicionalnih dražbi, gdje cijena tijekom dražbe raste, ovdje cijena sa svakom novom ponudom pada. Kriteriji iz tehničke specifikacije i pravila o tijeku dražbe (npr. rok) određuju se prije početka. Pretpostavka je inverzne dražbe da ponuditelji poznaju cijenu. Inverzna dražba može se primjenjivati u drugoj fazi dinamičnog sustava nabave (vidi prethodni odlomak) te pri ponovnom pozivu za nadmetanje u sklopu okvirnog sporazuma (smjernica 04/18/EZ; čl. 32. st. 4.).

194

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

Elektronička dražba

Naručitelj mora u objavi nadmetanja upozoriti na to da će se primjenjivati sredstvo elektroničke dražbe. Objava mora sadržavati određene minimalne informacije, a osobito treba navesti komponente koje će biti predmet dražbe te, primjerice, cijenu ako će ona biti kriterij za odabir. Ako se bira najpovoljnija ponuda, onda mogu, uz cijenu, i druge komponente biti predmet dražbe, ako je naručitelj to naveo u dokumentaciji za nadmetanje. Međutim, mogu se birati samo takve komponente iz uvjeta koje ponuda mora ispuniti koje se mogu elektroničkim putem bez intervencije naručitelja automatski ocijeniti. Znači da je riječ o komponentama koje se mogu kvantificirati, tj. mogu se izraziti u postocima ili brojkama te se stoga mogu bez intervencije naručitelja svrstati u rangove. Prije početka dražbe predaju se ponude i obavlja se potpuna evaluacija prema kriterijima za odabir. Svi ponuditelji koji su predali ponude istodobno se elektroničkim putem pozivaju da prilagode ponude. Poziv mora sadržavati sve tehničke podatke i odabrane komponente koje će biti predmet dražbe. Također se mora odrediti početak dražbe (najranije dva radna dana nakon slanja poziva). Uz to, treba navesti obuhvaća li dražba više faza i koji su minimalni razmaci između ponuda. Ako se bira najpovoljnija ponuda, naručitelj pozivu ponuditeljima za dražbu mora priložiti dotadašnju ocjenu njihove ponude. Također se moraju navesti matematička formula za izračun i modaliteti završetka dražbe. Tijekom dražbe ponuditelji se moraju u svakoj fazi izvijestiti o svojem rangu. Dodatne informacije o konkurentskim ponudama mogu se objaviti ako je to u dokumentaciji za nadmetanje tako određeno. Anonimnost ponuditelja mora se, unatoč tome, cijelo vrijeme poštovati. Elektronička dražba može završiti na različite načine. Odlučujući čimbenik može biti fiksan termin, ali može se birati i određeno razdoblje u kojem se više ne mogu predati ponude koje imaju definiran razmak prema do tada vodećoj ponudi (npr. 2 minute i 1000 eura). Ako dražba ima više faza, može se birati i kombinacija mogućnosti za završetak postupka. Nakon završetka dražbe naručitelj donosi odluku o odabiru prema rezultatima elektroničke dražbe.

Objava/Poziv za elektroničku dražbu

Dokumentacija za nadmetanje sa sljedećim informacijama: - gornja granica vrijednosti (ponuda) - informacije koje će se iznositi tijekom dražbe - podaci o tijeku dražbe - uvjeti i minimalni razmaci između ponuda (ponuđenih cijena) - informacije o sustavu nabave i komunikacije

Predaja ponuda

Prva evaluacija ponuda

Ponovni poziv za nadmetanje - s podacima o početku elektroničke dražbe - s podacima o detaljima postupka

ponuditelj 1 ponuditelj 2 ponuditelj n ponuda 1 do n ponuda 1 do n ponuda 1 do n

Provođenje dražbe

Utvrđivanje ranga Sustav dražbe Definirani kraj

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

195

1.3.2 Elektroničko gospodarstvo izjednačuje se s pisanom formom
Smjernica 1999/93/EEC Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 13. prosinca 1999. godine o zajedničkim okvirnim uvjetima za elektronički potpis i smjernica 2000/31/EEC Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 8. lipnja 2000. godine o određenim pravnim aspektima o službama informacijskog društva, a osobito aspektima elektroničkog gospodarstva na unutarnjem tržištu Europske unije (Smjernica o elektroničkom gospodarstvu) djeluju neposredno na stvaranje elektroničkih sustava nabave: obje smjernice odnose se na prijenos podataka elektroničkim putem. Posljednja obvezuje države članice Europske unije da unesu potrebne pravne i upravne odredbe te takozvane „e-commerce smjernice“10 do siječnja 2002. godine u nacionalno pravo. Smjernica o elektroničkom potpisu regulira da se elektronički potpis primjenjuje u javnom sektoru unutar državne uprave i uprave Unije te u komunikaciji između uprave, građana i gospodarskih subjekata, kao npr. na području javne nabave, poreznog sustava, socijalne sigurnosti, zdravstva i prava. Za elektroničku komunikaciju između naručitelja i ponuditelja tijekom postupka nabave to znači da je zajamčena sigurnost pri prijenosu i pohranjivanju informacija te integritet podataka, autentičnost pošiljatelja i povjerljivost ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju. Javni naručitelj sadržaj ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju smije doznati tek nakon isteka roka za predaju ponude.

1.3.3 Pretpostavke za elektroničku komunikaciju: zajednički standardi
Kako bi se izbjegle različitosti na području sigurnog prijenosa podataka, elektroničkog potpisa, upotrebe obrazaca i kategorizacije predmeta nabave, bilo je nužno uvesti unificirani komplet aktualiziranih standardnih obrazaca koji obuhvaćaju u smjernicama tražene informacije i koji su u formatu koji se može elektronički koristiti. U rujnu 2005. godine u tu je svrhu Uredba o uvođenju standardnih obrazaca za objavu poziva za nadmetanje11 objavljena u službenom glasilu i stupila na snagu. Popis standardnih obrazaca: prethodna obavijest objava objava odluke o odabiru redovna, neobvezatna objava – gospodarstvo opskrbe objava – gospodarstvo opskrbe objava odluke o odabiru – gospodarstvo opskrbe objava o postojanju kontrolnog sustava – gospodarstvo opskrbe objava profila naručitelja pojednostavljena objava u sklopu dinamičnog sustava koncesije za izgradnju objava – ugovori koje dodjeljuje koncesionar koji nije javni naručitelj objava natječaja objava rezultata natječaja. Upotreba standardnih obrazaca i zajedničkog rječnika javne nabave (Common Procurement Vocabulary CPV) također olakšava pristup informacijama i donosi veću transparentnost na tržištu. U smjernicama
10

Electronic Commerce: trgovanje robama i uslugama s pomoću elektroničke komunikacije; naziv za elektroničku trgovinu glasi eBussiness (elektronička trgovina, elektroničko gospodarstvo). 11 Uredba (EZ) br. 1564/2005 Komisije od 7. rujna 2005. godine o uvođenju standardnih obrazaca za objave nadmetanja u sklopu postupaka javne nabave prema smjernici 2004/17/EZ i smjernici 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

196

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

tražen slobodan pristup tehničkim normama trenutačno nije zajamčen. Barem unutar Europske unije moraju se stvoriti standardi za elektronički potpis i siguran prijenos podataka, kako bi se spriječila diskriminacija ponuditelja.

ELEKTRONIČKI POTPIS

2.

Širenjem interneta povećava se potreba da se sklapanje ugovora i narudžbe obave elektroničkim putem. Kako bi se zajamčilo da elektronički dostavljen dokument i potječe od osobe koja ga je potpisala, kao i potpunost i autentičnost dokumenta, isti se štiti elektroničkim potpisom. U elektroničkom gospodarstvu vrlo je važno znati tko je pošiljatelj određenog dokumenta. Sklapanje ugovora te narudžbe i s time povezana plaćanja mogući su putem interneta. Tehnologija elektroničkog potpisa jamči da dokument potječe od osobe koja ga je potpisala te da je autentičan i potpun. Prihvaćanje e-gospodarstva ovisi o pravnoj sigurnosti interneta, a elektronički potpis tomu znatno pridonosi. Elektronički potpis, međutim, nije samo digitalna preslika ručnog potpisa, već tehnologija potpisa stvara oznake koje istodobno predstavljaju i dokument i osobu koje ga je potpisala. Primatelj dokumenta odmah bi uočio manipulaciju sa strane trećih. Softver bi mu označio da je sadržaj dokumenta izmijenjen. Kako bi elektronički potpis bio minimalno u toj mjeri pravno obvezatan kao i vlastoručni potpis, moraju se jamčiti autentičnost, povjerljivost i integritet. Napredan elektronički potpis koji ispunjava zakonske odredbe vrsta je pečata za digitalne podatke. On se stvara s pomoću matematičkih postupaka i privatnog kriptografskog ključa. Odgovarajućim javnim ključem potpis se može u svako doba provjeriti i tako se utvrditi vlasnik ključa za potpis i autentičnost podataka. Parovi ključa (privatni i javni ključ) su jedinstveni i fizičkim osobama dodjeljuju ih priznata tijela. Dodjela se ovjerava certifikatom o ključu za potpis. Riječ je o potpisanom digitalnom dokumentu koji sadržava javni ključ te ime osobe kojoj je dodijeljen, odnosno njezin sinonim. Certifikat dobiva vlasnik ključa za potpis kako bi ga mogao priložiti potpisanim podacima s ciljem njihove provjere. Certifikat također može svatko u svako doba provjeriti putem javno dostupnih telekomunikacijskih veza (npr. internet). Široka primjena elektroničkog potpisa traži efikasnu infrastrukturu sigurnosti za dodjelu ključa za potpis putem certifikata (ponuđači certifikacijskih usluga, Trust-centri) te sigurnu tehničku komponentu. Vlasnici ključa za potpis moraju, uz to, biti obaviješteni o tome koje mjere moraju poduzeti u vlastitom interesu za sigurnost elektroničkog potpisa.

ELEKTRONIČKA PLATFORMA NABAVE EUROPSKE UNIJE

3.

3.1 SIMAP I TED
Kako bi se unaprijedila elektronizacija sustava javne nabave unutar Europske unije, na internetskoj adresi www.simap.eu.int na korištenje se stavljaju elektroničke informacije. SIMAP nudi opširne informacije o sustavima javne nabave diljem svijeta i mnogobrojne linkove o bazama podataka javne nabave, zakonskim tekstovima i drugim internetskim stranicama o temi javne nabave. Naručiteljima ta stranica pruža detaljne informacije o tržištu nabave i informacije o poveznicama s drugim stranicama s informacijama o nadmetanjima u Europskoj uniji i šire. Ponuditeljima se pružaju detaljne informacije o zakonima i postupcima, platforma za raspravu po pitanjima poboljšavanja prakse javne nabave te poveznice s drugim izvorima u vezi s optimalnim postupcima.

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

197

Uz SIMAP Europska unija upotrebljava bazu podataka o nadmetanjima TED (Tenders Electronic Daily). , TED predstavlja internetsku inačicu dodatka službenom glasilu i dostupan je na internetskoj adresi www. ted.publications.eu.int. U dodatku službenog glasila Europske unije moraju se objaviti sva nadmetanja državnih tijela koja prelaze određene pragove vrijednosti te se na taj način objavljuju u cijeloj Europskoj uniji. Internetski sustav TED omogućuje zainteresiranim korisnicima pristup najnovijem broju službenog glasila te pristup arhivi dokumenata koja sadržava sve dokumente koji su objavljeni u službenom glasilu u posljednjih pet godina.

3.2 IDABC – INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATION PROGRAMME
Europski parlament i Europsko vijeće donijeli su 21. travnja 2004. godine zaključak (odluku) 2004/387/ EZ o novom programu IDABC. Tim programom, kojem je prethodio program IDA, namjerava se odrediti i poticati razvoj interoperacijskih elektroničkih usluga državnih službi u Europi. Težište je programa na potpori sustavu elektroničke javne nabave i kao takav uključen je u akcijski program za transfer pravnog okvira za elektroničke nabave u nacionalno zakonodavstvo. Odgovarajuća internetska stranica IDABC-a objedinjuje kao informacijska platforma teme o sljedećim ponudama i aktivnostima: izrada funkcijskih pretpostavki za sprečavanje tehničkih prepreka potpora državama članicama pri koordiniranom uvođenju naprednog kvalificiranog potpisa za rješenje interoperacijskih problema daljnji razvoj razmjene informacija kod elektroničkih javnih nabava i rasprava o interoperacijskim pitanjima te promatranje razvoja u državama članicama projekt za razvoj sustava za e-nabavu na bazi XML-a, uključujući elektroničko ispostavljanje računa i narudžbi prijedlog provjere službi za elektroničko nuđenje poslovnih informacija i u javnim nabavama potrebnih potvrda izrada rješenja za elektroničke kataloge u dinamičnim sustavima nabave i u sustavima elektroničkih okvirnih sporazuma analiza aktivnosti vezanih uz e-nabavu u Europi i evaluacija primjene načela najbolje prakse uključenje Zajedničkog rječnika javne nabave (CPV) u elektroničke kataloge i druga korisna pomoćna sredstva različiti programi e-edukacije za bolje shvaćanje novog zakonskog paketa e-tendering platforma: demonstracija elektroničke platforme za nadmetanja studija o stupnju mogućnosti realizacije putem njemačke platforme e-nabave studije o uklanjanju prepreka u mreži različite radionice o različitim aktivnostima na području e-nabave u Europi.

4.

ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Javni sektor predstavlja važnu granu gospodarstva u sustavu jedne države. Volumen javne nabave u Republici Hrvatskoj iznosio je u 2002. godini 35 mlrd. kuna, odnosno 19,5% BDP-a (prosjek u Europskoj uniji je 16,7%). Upotreba elektroničkih sustava javne nabave može sniziti cijene od 5 do 15%, a troškove za transakcije može sniziti i do 70%12. Iskorištavanje tih potencijala primjenom e-nabave zahtijeva provođenje određenih mjera koje se odnose na zakonske mogućnosti javne nabave te na donošenje obvezatnih IT-standarda u sklopu strategije za e-vladu.
12

Izvješće Svjetske banke o strategiji elektroničke nabave različitih vlada procjenjuje mogućnost smanjenja troška još većim: cijena 10 do 20%, a troškova transakcije 50 do 80%.

198

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

4.1 ZAKONSKI OKVIR ZA ELEKTRONIČKU NABAVU
Hrvatska ima opsežne zakonske okvire za razvoj i implementaciju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom i privatnom sektoru. Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02) i Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03) te nekoliko uredbi omogućavaju sklapanje ugovora elektroničkim putem i usuglašeni su s odgovarajućim smjernicama Europske unije. Daljnje zakonske odredbe važne za e-nabavu su Zakon o telekomunikacijama (NN 122/2003), Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003) te Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003). Potkraj 2005. godine na snagu je stupio Zakon o elektroničkoj ispravi, koji regulira postupak transakcija elektroničkim putem. Državna financijska agencija FINA službeno je ovlaštena za izdavanje certifikata za elektronički potpis i nadležna za dodjelu pojedinih privatnih i javnih ključeva te za njihovu ovjeru putem certifikata za ključeve13

4.2 PREDNOSTI E-NABAVE U HRVATSKOJ: SREDIŠNJA PLATFORMA ZA OBJAVLJIVANJE
Hrvatska preko Narodnih novina raspolaže središnjom platformom za objavljivanje na bazi interneta. Prema Uredbi o objavama i evidencijama i članku 76. Zakona o javnoj nabavi, svi naručitelji dužni su objaviti nadmetanja u Narodnim novinama, koje su u državnom vlasništvu. Time Republika Hrvatska ima središnju platformu za objave javnih investicija. Od 2002. godine Narodne novine paralelno izdaju službeno glasilo u tiskanom formatu i na internetskom portalu14 Ponuditelji imaju mogućnost besplatnog pretraživanja i downloada objava o nadmetanjima u PDF formatu. Prema izjavama Narodnih novina, tako je postignut veći stupanj transparentnosti. Naručitelji imaju mogućnost downloada tridesetak obrazaca u word formatu te ih mogu ispuniti i elektroničkom poštom poslati Narodnim novinama. Podaci se pohranjuju u bazi podataka o objavama. Iz te baze podataka generira se tiskani format za službeno glasilo i internetska stranica za elektroničko korištenje. Kako bi se zajamčili autentičnost i integritet, naručitelji moraju ručno potpisani poziv za nadmetanje dodatno faksom ili poštom poslati u Narodne novine. Već više od 90% objava naručitelja elektroničkim putem stigne do baze podataka o objavama. Visok udio korištenja interneta pokazuje dobru opremljenost državnih tijela računalima i internetom. Narodne novine nadograđuju elektroničku platformu upotrebom elektroničkog potpisa i dodatnim osiguranjem sigurnog prijenosa podataka. Tako će postati moguća realizacija elektroničke transakcije, koja omogućuje daljnje potencijalne usluge e-nabave.

4.3 E-NABAVA PILOT-PROJEKT „IT-PRORAČUN“
Jedan je od glavnih zadataka Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku koordinacija, odnosno implementacija programa e-Hrvatska 2007. u sklopu e-vlade. U sklopu mjera za umrežavanje IT sustava i mjera za

13 14

O detaljnijem postupku elektroničkog potpisa vidi ekskurs: „Bit umjesto tinte“ u ovom odlomku. www.nn.hr

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

199

standardizaciju državnih tijela, Središnji državni ured za e-Hrvatsku nadležan je za objedinjenu nabavu IT softvera i hardvera za državnu upravu. Kao potpora za te mjere koristi se aplikacija za e-nabavu koju kao pilot-projekt stalno unapređuje tvrtka Perpetuum mobile (Zagreb). Softver „IT-proračun“ (vidi prikaz 3) omogućava naručitelju decentraliziranu prijavu potrebe te istodobno uzima u obzir proračunska sredstva koja su na raspolaganju. Podaci i informacije pohranjuju se na serveru u Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku, koji obrađuje prijave potreba. Cijela mjera (objedinjena nabava, standardizacija IT tehnike i softvera) već znatno snižava cijene putem uštede takozvanih troškova postupka i transakcije otpadanjem pojedinih nabava državnih tijela. Uz to, ponuditeljima je na raspolaganju jedan modul (još nije u pogonu) koji omogućava izradu i predaju ponude uz upotrebu elektroničkog potpisa. Središnji ured za e-Hrvatsku ili FINA mogli bi preuzeti izdavanje certifikata za smart kartice. Za naručitelja ne postoji mogućnost otvaranja ponuda prije za to određenog termina. Isto ne vrijedi za ponuditelja, sve do digitalnog potpisa ponude. Daljnji razvoj „IT-proračuna“ obuhvaća postupak otvaranja ponuda. Predviđeno je povezivanje s platformom za objave Narodnih novina. Središnji državni ured za e-Hrvatsku svoju ulogu ne vidi kao središnje tijelo za objedinjenu nabavu standardnih proizvoda. No vrijedi načelo da se sve javne ustanove mogu koristiti svim aplikacijama koje je Ured izradio. Središnji državni ured za e-Hrvatsku bira ponuditelje prema kriteriju najniže cijene koja se ustanovi putem inverzne dražbe. Ovaj postupak još nema elektroničku potporu. Ured, međutim, skuplja vrijedno praktično iskustvo i znanje o provedbi postupka i organizaciji, koji će u budućnosti pomoći kod provođenja elektroničke inverzne dražbe.

Prikaz 3

200

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

4.4 BUDUĆNOST E-NABAVE U HRVATSKOJ
Republika Hrvatska velikom brzinom izgrađuje svoju IT-infrastrukturu. Istodobno se forsiraju strukturirane aplikacije e-vlade i elektronička trgovina. Kako bi omogućio široku i smišljenu primjenu e-nabave u gospodarstvenim uvjetima, Ured za javnu nabavu izrađuje novi Zakon o javnoj nabavi u koji će uključiti za e-nabavu relevantne elemente iz prava Europske unije: dinamični sustav nabave elektroničku dražbu okvirne sporazume objedinjenu nabavu. Uz stvaranje zakonskih mogućnosti unutar Zakona o javnoj nabavi, postoji tehnički izazov realizacije standarda u sklopu inicijative e-vlade: uvjet za efikasnu elektroničku transakciju jest jedinstveno izvješće na bazi XML-a. Ono služi autentičnom i sigurnom prijenosu podataka između državnih tijela ili između državnih tijela i građana/tvrtki na razini korisnika treba stvoriti standardiziranu (XML) razmjenu informacija koje imaju specifičnu strukturu prema aplikacijama e-vlade. Time se usuglašava komunikacija među akterima unutar postupka tijekom razmjene podataka.

E-Procurementin Croatia: Tomorrow

Prikaz 4

Veroffentlichung

Controlling Statistika

Ponuditelj

(e-katalog) Središnja služba za nabavu ASP - model

e-tržnica

Naručitelj

e Hrvatska
IT Standards

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

201

Treba također slijediti viziju da će se svaki građanin moći koristiti aplikacijama e-trgovine i e-vlade s pomoću: svake čip-kartice svakog čitača za kartice. Narodne novine kao središnja platforma za objavljivanje u budućem sustavu e-nabave predstavljaju poveznicu za sve aktere: za ponuditelje su Narodne novine prva postaja unutar sustava e-nabave (pretraživanje poziva za nadmetanje) za E-Procurement Provider (u smislu Application Service Provider) Narodne novine su službeno glasilo za objavu poziva za nadmetanje za hrvatski Ured za javnu nabavu Narodne novine su izvor informacija za vođenje statistika. Ured će ubuduće dobiti pristup bazi podataka o objavama u Narodnim novinama. Cilj je da se Uredu omogući sastavljanje statistika unutar baze podataka i elektroničkim putem. Ako se inicijativa e-vlade usmjeri prema interoperacijskoj strategiji, razrada pojedinih aktivnosti vezanih za e-nabavu samo je pitanje regionalnog ili funkcionalnog objedinjenja nabave. Dobitnici će biti i ponuditelji i naručitelji. Ponuditelji profitiraju zbog jedinstvenog pristupa sustavu i visokog stupnja transparentnosti, a naručitelji zbog uštede troškova i bolje logistike za nabave.

202

ELEKTRONIČKA POTPORA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

NACIONALNO ZAKONODAVSTVO

6. dio

Poglavlje 1. USPOREDNI PRIKAZ ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Poglavlje 2. UREDBA O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI Poglavlje 3. UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE Poglavlje 4. UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

204

256

261

284

1.

USPOREDNI PRIKAZ ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

SADRŽAJ
Zakon o javnoj nabavi Dio I. OPĆE ODREDBE Predmet i sadržaj Zakona (Članak 1.) .............................................................................................207 Određivanje pojmova (Članak 2.) ..................................................................................................207 Opća načela nabave (Članak 3.) .....................................................................................................209 Dio II. DJELOKRUG Obveznici primjene Zakona (Članak 4.) ........................................................................................210 Odgovarajuće djelatnosti u području vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija (Članak 5.) .........................................................................211 Izuzeće (Članak 6.) ........................................................................................................................213 Dio III. VRIJEDNOST NABAVE Vrijednost nabave (Članak 7.) ........................................................................................................215 Određivanje vrijednosti nabave (Članak 8.) ....................................................................................215 Dio IV. NAČINI NABAVE Načini nabave (Članak 9.) ..............................................................................................................217 Javno nadmetanje (Članak 10.) ......................................................................................................217 Nadmetanje po pozivu (Članak 11.) ..............................................................................................217 Izravna pogodba (Članak 12.) ........................................................................................................218 Predhodna sigurnost (Članak 13) ...................................................................................................221 Dio V. POČETAK POSTUPKA NABAVE Opći uvjeti početka postupka nabave (Članak 14.) ..........................................................................222 Osnivanje stručnog povjerenstva (Članak 15.) ................................................................................222 Vanjski član povjerenstva (Članak 16.) ............................................................................................223 Dio VI. OGLAŠAVANJE I PRIOPĆAVANJE Javno objavljivanje (Članak 17.) ......................................................................................................224 Prethodna obavijest o nabavi (Članak 18.) ......................................................................................224

204

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Poziv za nadmetanje (Članak 19.) ..................................................................................................224 Obavijest o sklapanju ugovora (Članak 20.) ....................................................................................225 Obavijest o postojanju sustava kvalifikacije (Članak 21.) ...................................................................225 Periodična obavijest (Članak 22.)....................................................................................................226 Način objavljivanja (Članak 23.)......................................................................................................227 Godišnje evidencije i izvješća (Članak 24.) ......................................................................................227 Način priopćavanja (Članak 25.).....................................................................................................228 Dio VII. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Sadržaj dokumentacije za nadmetanje (Članak 26.) .........................................................................229 Upute ponuditeljima (Članak 27.) ..................................................................................................229 Dostava dokumentacije (Članak 28.) ..............................................................................................230 Cijena dokumentacije (Članak 29.).................................................................................................230 Objašnjenje dokumentacije (Članak 30.) ........................................................................................230 Ispravak poziva za nadmetanje (Članak 31.)....................................................................................231 Izmjena dokumentacije (Članak 32.) ..............................................................................................231 Predmet nabave i podjela predmeta nabave (Članak 33.)................................................................231 Primjena tehničkih normi (Članak 34.) ............................................................................................232 Opis predmeta nabave (Članak 35.) ...............................................................................................232 Sposobnost ponuditelja i natjecatelja (Članak 36.) ...........................................................................232 Dokazi o sposobnosti (Članak 37.).................................................................................................233 Sudjelovanje podisporučitelja (Članak 38.) ......................................................................................235 Zajednička ponuda (Članak 39.) .....................................................................................................235 Cijena ponude (Članak 40.) ...........................................................................................................235 Izmjena cijene (Članak 41.) ............................................................................................................236 Rok izvršenja ugovora (Članak 42.) ................................................................................................236 Jamstva (Članak 43.) ........................................................................................................................36 Valjanost ponude (Članak 44.) .......................................................................................................236 Jezik (Članak 45.) ..........................................................................................................................237 Kriteriji odabira najpovoljnije ponude (Članak 46.) ..........................................................................237 Dio VIII. PONUDA Ponuda (Članak 47.) ......................................................................................................................238 Sadržaj ponude (Članak 48.) ..........................................................................................................238 Oblik ponude (Članak 49.) ............................................................................................................238 Dostavljanje ponude (Članak 50.) ..................................................................................................239 Zaprimanje i pohrana ponuda (Članak 51.) ....................................................................................239 Rokovi (Članak 52.) .......................................................................................................................239 Računanje rokova (Članak 53.) ......................................................................................................240 Dio IX. ODABIR Javno otvaranje ponuda (Članak 54.) ..............................................................................................241 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (Članak 55.) ...........................................................................241

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

205

Objašnjenje ponude (Članak 56.) ...................................................................................................242 Pregovaranje s ponuditeljem (Članak 57.) ......................................................................................242 Neuobičajeno niska cijena( Članak 58.) ..........................................................................................242 Prihvatljiva ponuda (Članak 59.) .....................................................................................................243 Neprihvatljiva ponuda (Članak 60.) ................................................................................................243 Odabir (Članak 61.) ......................................................................................................................244 Provjera dokaza o sposobnosti (Članak 62.) ...................................................................................245 Odluka naručitelja (Članak 63.) ......................................................................................................245 Poništenje nadmetanja (Članak 64.)................................................................................................245 Tajnost (Članak 65.) .......................................................................................................................246 Ugovor o nabavi (Članak 66.) ........................................................................................................246 Pohrana dokumentacije (Članak 67.) ..............................................................................................246 Prijevara i korupcija (Članak 68.) ....................................................................................................247 Dio X. PROVEDBA ZAKONA I NADZOR Provedba Zakona i nadzor (Članak 69.) .........................................................................................248 Dio XI. PRIGOVOR I ŽALBA NA NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU NABAVE Prigovor naručitelju (Članak 70.) ....................................................................................................249 Žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Članak 71.) .......................................249 Sudska zaštita (Članak 72.) .............................................................................................................250 Ništavnost ugovora o nabavi (Članak 73.) ......................................................................................250 DIO XII. PREKRŠAJNE ODREDBE Prekršajne odredbe (Članak 74.) ....................................................................................................251 Dio XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (Članak 75., Članak 76., Članak 77., Članak 78., Članak 79., Članak 80.) .......................................252 I N D E K S ..................................................................................................................................254

206

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

ZAKON O JAVNOJ NABAVI1

Dio I. OPĆE ODREDBE

Predmet i sadržaj Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i postupci javne nabave koji prethode sklapanju ugovora o nabavi robe i usluga te ustupanju radova, a u svrhu djelotvornog korištenja proračunskih i drugih sredstava te poticanja slobodnoga tržišnog nadmetanja. Određivanje pojmova Članak 2. Temeljni pojmovi u smislu ovoga Zakona: 1. Nabava je stjecanje robe i usluga, ustupanje radova, kupnja (uključujući kupnju na otplatu, s obvezom ili bez obveze kupnje), te najam ili zakup, na način i po postupku utvrđenima ovim Zakonom, kojim se naručitelju omogućava gospodarsko korištenje predmeta nabave. 2. Postupci nabave jesu svi postupci i radnje koji se sukladno odredbama ovoga Zakona moraju provesti prije sklapanja ugovora. 3. Javna nabava jest nabava robe i usluga te ustupanje radova koje obavljaju naručitelji određeni ovim Zakonom. 4. Naručitelj je tijelo ili pravna osoba iz članka 4. ovoga Zakona. 5. Natjecatelj je pravna ili fizička osoba koja sudjeluje u prvom stupnju nadmetanja po pozivu u ograničenom ili pregovaračkom postupku nadmetanja izravnom pogodbom. 6. Ponuditelj je pravna ili fizička osoba koja je u postupku nabave dostavila ponudu. 7. Robe su pokretne stvari svih vrsta, uključujući i poluproizvode, sirovine i rezervne dijelove te druge pripadajuće dijelove stvari, zatim nekretnine u smislu neizgrađenoga i izgrađenoga građevinskog zemljišta s pripadajućim izgrađenim objektima te industrijskim i drugim postrojenjima i uslugama s njima povezanima, ako vrijednost pripadajuće stvari nije veća od vrijednosti glavne stvari, prava na temelju dijela industrijskog vlasništva (patenti, licencije, prijenos tehnologija i znanja), računalni programi (software; sistemski i korisnički) i različita istraživanja. 8. Radovi su izgradnja, dogradnja, preuređenje (rekonstrukcija) i obnova (sanacija) građevinskih i drugih objekata niskogradnje i visokogradnje, postavljanje, izmjena, preinaka, održavanje i uklanjanje objekata, opreme i drugih tehnoloških sustava, uključujući i sve pripadajuće poslove, pod uvjetom da vrijednost tih poslova ne premašuje ukupnu vrijednost glavnih poslova. 9. Usluge su pružanje stručnih znanja iz tehničkih, tehnoloških, pravnih, financijskih i drugih područja, uključujući izradu studija, programa i projekata, izvođenje pokusa, nadzor, elektroničku podršku za obra-

1

Pročišćeni tekst s izmjenama i dopunama objavljenim u Narodnim novinama br. 92 od 27.07.2005.: Dijelovi ZJN (NN 117/01) koji su promijenjeni ili brisani tiskani su plavom bojom. Izmjene i dopune ZJN (NN 92/05) su podebljane i ukošene.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

207

Članak 1. - Članak 2.

Članak 2.

du i razmjenu podataka, organizaciju rada, upravljanje, stručne savjete i poduku, kada je riječ bilo o kojem području ili djelatnosti tih usluga koje su u svezi s opskrbom. 7. Ugovor o javnoj nabavi robe je ugovor čiji je predmet kupnja, uzimanje u zakup, kupnja na otplatu, sa ili bez opcije kupnje robe. Ugovor čiji je predmet isporuka robe, a koji obuhvaća i poslove postavljanja i ugrađivanja, smatra se ugovorom o nabavi robe. 8. Ugovor o javnim radovima je ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet izvođenje radova ili projektiranje i izvođenje radova koji se odnose na jednu ili više djelatnosti gradnje ili građevinskih radova, ili posao, ili realizacija bilo kakvim sredstvima posla prema zahtjevima naručitelja. Pojam »posao« znači rezultat gradnje ili građevinskih radova u njegovoj ukupnosti koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju. 9. Ugovor o javnim uslugama je ugovor čiji je predmet pružanje usluga. Ugovor čiji su predmet i roba i usluge smatra se ugovorom o uslugama, ako je vrijednost predmetnih usluga veća od vrijednosti robe obuhvaćenih ugovorom. Ugovor čiji je predmet pružanje usluge i koji uključuje radove koji su sporedni u odnosu na glavni predmet ugovora, smatra se ugovorom o uslugama. 10. Istovrsna roba - usluga - radovi podrazumijeva jedinstvenu klasifikaciju, naziv, evidenciju, namjenu i svojstva. 11. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja potpuno udovoljava svim traženim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. 12. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s istom vrstom, svojstvima i kvalitetom robe, usluga ili radova traženim u dokumentaciji za nadmetanje, a koja je određena prema najnižoj cijeni ili ekonomski najprihvatljivija ponuda prema cijeni i dodatnim kriterijima odabira ako su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje. 13. Ugovor o nabavi jest ugovor sklopljen u pisanom obliku između naručitelja i ponuditelja sukladno uvjetima provedenog postupka nabave. 14. Javno nadmetanje otvoreni je način nabave u kojem svi zainteresirani ponuditelji mogu dati svoje ponude. 15. Nadmetanje po pozivu dvostupanjski je ograničeni način nabave u kojem ponude mogu dati samo natjecatelji koji su dokazali svoju sposobnost i koje pozove naručitelj. 16. Izravna pogodba pregovarački je način nabave s jednim ili s više natjecatelja, prema vlastitom odabiru, u kojem naručitelj pregovara o uvjetima ugovora. 13. Ugovor o javnoj nabavi je naplatni pravni posao, sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ugovornih subjekata iz članka 4. Zakona i jednog ili više gospodarskih subjekata. 14. Otvoreni postupak nabave je postupak javnog nadmetanja u kojemu svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu. 15. Ograničeni postupak nabave je postupak nabave nadmetanjem po pozivu u kojemu svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti zahtjev za sudjelovanje u postupku nabave pri čemu samo oni natjecatelji koje naručitelj pozove mogu podnijeti ponudu. 16. Pregovarački postupak nabave je postupak nabave izravnom pogodbom u kojem naručitelj pregovara s jednim ili više gospodarskih subjekata i dogovara uvjete nabave. 17. Natječaj je način nabave koji se koristi za nabavu usluge iz područja prostornog uređenja i u području arhitektonskog planiranja ili informatike, uz nagradu ili bez dodjele nagrade. 18. Posebna ili isključiva prava (ovlasti) jesu prava dodijeljena od mjerodavnog tijela jednoj ili više pravnih ili fizičkih osoba za obavljanje djelatnosti iz članka 5. ovoga Zakona: – ako u svrhu izgradnje mreže ili objekata može koristiti izvlaštenje ili imovinu, ili ako opremu mreže može staviti na, ispod ili preko javne prometnice, – ako pravna osoba opskrbljuje pitkom vodom, strujom, plinom ili toplinskom energijom mrežu kojom upravlja korisnik posebnih ili isključivih prava.

208

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

18. Posebna ili isključiva prava su prava koja dodjeljuje nadležna vlast na temelju zakona ili drugog propisa, jednoj ili više pravnih ili fizičkih osoba, koja imaju za posljedicu ograničavanje obavljanja djelatnosti navedenih u članku 5. ovoga Zakona, na jednog subjekta ili više njih i koja imaju utjecaj na mogućnost drugih subjekata u obavljanju takve djelatnosti. 19. Gospodarski subjekt u smislu ovoga Zakona jest fizička ili pravna osoba koja je izvođač radova, isporučitelj robe i pružatelj usluge. 20. Prevladavajući utjecaj pretpostavlja da tijela iz članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona u odnosu na druge subjekte, izravno ili neizravno: – imaju većinski dio u upisanom kapitalu, – kontroliraju većinu glasova na temelju dionica, – mogu imenovati više od polovice upravnog ili nadzornog tijela. 21. Središnje tijelo nabave je naručitelj koji: – stječe robu i/ili usluge namijenjene naručiteljima, – sklapa ugovore o javnim nabavama za robu, radove ili usluge namijenjene naručiteljima. Opća načela nabave Članak 3. (1) Postupak nabave naručitelj provodi pravodobno tako da se omogući učinkovita nabava sukladno ovom Zakonu i provedbenim propisima. Nadmetanjem i odabirom najpovoljnije ponude naručitelj mora ostvariti efikasno i svrsishodno gospodarenje sredstvima za nabavu. (2) Ponuditelji ili natjecatelji mogu ravnopravno sudjelovati u postupku nabave bez ograničenja s obzirom na prebivalište ili sjedište, različitu nacionalnu klasifikaciju djelatnosti, status pravne ili fizičke osobe i podrijetlo robe. Naručitelj ne smije ponudu ponuditelja odbiti samo zato što mu je sjedište u državi s kojom Republika Hrvatska nema sporazum o jednakopravnosti ponuditelja. (3) Naručitelj ne smije primijeniti diskriminacijske mjere ili ograničiti slobodno tržišno nadmetanje između ponuditelja ili natjecatelja, ne smije zahtijevati i primijeniti dokaze ili postupke koji bi ih stavljali u neravnopravan položaj, zahtijevati od njih da zaposle domaće podisporučitelje ili da obave neki drugi posao, izvoz robe ili usluga, osim ako međunarodnim sporazumom, ugovorom ili posebnim zakonom nije drugačije određeno, u kojem slučaju naručitelj mora u dokumentaciji za nadmetanje navesti opseg sudjelovanja domaćih ponuditelja ili natjecatelja ili udio robe ili usluga domaćeg podrijetla. Pravne i fizičke osobe koje izravno ili neizravno sudjeluju u pripremi nadmetanja, ili između kojih postoji odnos suvlasništva ili sukob interesa, ne mogu sudjelovati u nadmetanju kao ponuditelji, osim ako je u posebno opravdanim slučajevima njihovo sudjelovanje nužno. (4) Postupci nabave i trošenje sredstava su javni i transparentni. Sve osobe zainteresirane za sudjelovanje u postupku nabave imaju pravo dobiti podatke o postupku nabave sukladno odredbama ovoga Zakona.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

209

Članak 3

Članak 4.

Dio II. DJELOKRUG
Obveznici primjene Zakona Članak 4. Nabavu robe i usluga te ustupanje radova sukladno ovome Zakonu provode: 1. državna i druga tijela koja su korisnici proračuna, a to su: – tijela državne vlasti Republike Hrvatske, – jedinice lokalne samouprave, – jedinice područne (regionalne) samouprave, 2. pravne osobe: – u kojima Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave imaju izravni ili neizravni većinski udio u kapitalu odnosno poslovnom udjelu, ili većinsko pravo u odlučivanju, ili izravnu ili neizravnu većinu glasačkih prava, ili mogu imenovati više od polovine članova uprave ili nadzornog odbora, ili imaju pravo provoditi ili provode dominantan utjecaj te upravljati poslovnim i financijskim politikama društva na temelju ovlasti, – koje u ukupnom prihodu za redovnu djelatnost i za kapitalna ulaganja ukupno koriste više od 50% sredstava izravno ili neizravno iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne samouprave ili jedinica područne (regionalne) samouprave, – koje za nabavu koriste sredstva ili financijska jamstva Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave ili jedinica područne (regionalne) samouprave, – koje na temelju koncesije o građenju u kojoj se umjesto plaćanja za izvedene radove koristi pravo korištenja građevinskih objekata sa ili bez dodatnog plaćanja određene cijene. 3. pravne osobe koje obavljaju jednu ili više djelatnosti u vodoopskrbi, energetici, prometu i telekomunikacijama prema članku 5. ovoga Zakona. (1) Obveznici primjene Zakona su: 1. državna i druga tijela Republike Hrvatske, a to su: – tijela državne uprave, tijela državne vlasti i druga državna tijela, – jedinice područne (regionalne) samouprave, – jedinice lokalne samouprave, 2. pravne osobe koje obavljaju jednu ili više djelatnosti od općeg interesa koje nisu komercijalne ili industrijske djelatnosti s ciljem ostvarivanja dobiti: – koje se većim dijelom, izravno ili neizravno, financiraju iz sredstava proračuna ili – kojima su osnivači državna i druga tijela iz točke 1., 2. i 3. ovoga stavka, u kojima ta tijela mogu imati nadzor nad poslovanjem, prevladavajući utjecaj i mogu imenovati više od polovice upravnog ili nadzornog tijela, 3. udruge kojima su osnivači jedno ili više tijela ili pravnih osoba iz točke 1. i 2. ovoga stavka, 4. pravne osobe koje obavljaju jednu ili više djelatnost u područjima navedenima u članku 5. ovoga Zakona: – u kojima naručitelji iz točke 1., 2. i 3. ovoga stavka mogu imati nadzor nad poslovanjem ili prevladavajući utjecaj, ili – na osnovi posebnog ili isključivog prava koje im je dodijeljeno. (2) Na prijedloge nadležnih ministarstava dostavljenih Vladi Republike Hrvatske, Uredu za javnu nabavu, Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, utvrditi popise obveznika po djelatnosti ili nazivu koji su obveznici primjene ovoga Zakona. Državna i druga

210

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Naručitelji u djelatnosti vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija Odgovarajuće djelatnosti u području vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija Članak 5. (1) Naručitelj u smislu odredbe ovoga članka jest pravna osoba s posebnim ili isključivim pravom (ovlasti): 1. koja obavlja jednu ili više djelatnosti upravljanja ili raspolaganja nepokretnim mrežama za javnu opskrbu: – u svezi s proizvodnjom, prijevozom ili distribucijom: pitke vode, struje, plina ili toplinske energije, ili u svezi s opskrbom tih mreža pitkom vodom, strujom, plinom ili toplinskom energijom, – u svezi s opskrbom pitkom vodom, ako je nabava povezana s projektima vodogradnje, uključujući projekte navodnjavanja i odvodnjavanja, pod uvjetom da količina vode koja se pri tome proizvede i koja je namijenjena opskrbi pitkom vodom iznosi više od 20% ukupne količine vode, a koju omogućuju navedeni projekti ili uređaji za navodnjavanje ili odvodnjavanje, ili u svezi s odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, 2. koja dio državnog teritorija koristi u svrhu: – istraživanja ili vađenja nafte, zemnog plina, ugljena ili ostalih krutih goriva, – omogućavanja prijevoznicima u zračnom, pomorskom ili brodskom prijevozu unutar državnog teritorija pristup zračnim lukama, pomorskim ili riječnim lukama i ostalim prometnim terminalima, – upravljanja mrežama javnog prometa, željeznicom, automatiziranim prijevoznim sustavima, tramvajem, autobusom, trolejbusom ili žičarom, – upravljanja ili raspolaganja javnim telekomunikacijskim mrežama ili pružanja jedne ili više javnih telekomunikacijskih usluga. (2) Pravna osoba nije naručitelj u smislu ovoga članka: 1. ako pitku vodu ili struju – proizvodi za obavljanje neke druge djelatnosti od one navedene u stavku 1. ovoga članka, – isporučuje javnoj mreži ovisno o vlastitoj potrošnji, a prosječna isporuka u protekle tri godine, uključujući tekuću godinu, nije iznosila više od 30% ukupne proizvodnje pitke vode ili energije naručitelja, 2. ako plin ili toplinsku energiju – proizvede obavljanjem djelatnosti različitih od onih navedenih u ovome članku – isporučuje javnoj mreži samo s ciljem gospodarskoga korištenja takve proizvodnje, a isporuka ne iznosi više od 20% prihoda, uzimajući u obzir protekli trogodišnji prosjek, uključujući i tekuću godinu. (3) Odredbe ovoga članka ne odnose se: 1. na nabavu koju naručitelj obavlja u svrhu drugačiju od djelatnosti navedenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka, ili na obavljanje navedenih djelatnosti u zemlji koja nije članica Europske zajednice, na način koji ne uključuje fizičko korištenje mreže ili zemljopisnog područja unutar Zajednice, 2. na nabavu s ciljem daljnje prodaje ili najma trećim stranama, pod uvjetom da naručitelj nema posebno ili isključivo pravo na prodaju ili najam predmeta te nabave, pa ih ostale pravne osobe mogu slobodno prodavati ili iznajmljivati pod istim uvjetima kao i odnosni naručitelj, 3. na nabavu koju obavljaju naručitelji koji se bave jednom ili više djelatnosti u smislu stavka 1. točke 2. ovoga članka, ako je ta nabava povezana s jednom ili više navedenih usluga i ako druge pravne osobe mogu ponuditi te usluge na istom državnom teritoriju pod jednakim uvjetima, 4. na nabavu usluga od povezanih društava, odnosno s osnove zajedničkog ulaganja, uz uvjet da je povezano društvo ostvarilo najmanje 80% prihoda u Republici Hrvatskoj u posljednje tri godine u pružanju navedenih usluga povezanim društvima.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

211

Članak 5.

tijela kao i pravne osobe koje su obveznici primjene ovoga Zakona, obvezni su primjenjivati ovaj Zakon i u slučaju kada nisu navedeni u popisu obveznika.

(4) Naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka moraju obavijestiti Komisiju Europske zajednice na njen zahtjev o svim djelatnostima, vrstama proizvoda, o uslugama, imenima poduzeća, načinu nabave, vrijednosti ugovora, te o ostalim podacima potrebnima po mišljenju Komisije EZ-a kao dokaz da odnosi između naručitelja i ponuditelja ispunjavaju sve zahtjeve iz ovoga članka. (1) Odgovarajuće djelatnosti u području vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija su: 1. djelatnosti koje se odnose na pružanje ili raspolaganje nepokretnim mrežama za javnu opskrbu: – u vezi s proizvodnjom, prijevozom ili distribucijom: pitke vode, struje, plina ili toplinske energije ili u vezi s opskrbom tih mreža pitkom vodom, strujom, plinom ili toplinskom energijom, – u vezi s opskrbom pitkom vodom, ako je nabava povezana s projektima vodogradnje, uključujući projekte navodnjavanja i odvodnjavanja, pod uvjetom da godišnja količina vode koja se pri tome proizvede i koja je namijenjena opskrbi pitkom vodom iznosi više od 20% ukupne količine vode, a koju omogućuju navedeni projekti ili uređaji za navodnjavanje ili odvodnjavanje, ili u vezi s odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, 2. korištenje dijela državnog teritorija u svrhu: – istraživanja ili vađenja nafte, zemnog plina, ugljena ili ostalih krutih goriva, – omogućavanja prijevoznicima u zračnom, pomorskom ili brodskom prijevozu unutar državnog teritorija pristupa zračnim lukama, pomorskim ili riječnim lukama i ostalim prometnim terminalima, – upravljanja mrežama javnog prometa, željeznicom, automatiziranim prijevoznim sustavima, tramvajem, autobusom, trolejbusom ili žičarom, – pružanja ili upravljanja mrežama javnog prometa ili pružanja jedne ili više javnih telekomunikacijskih usluga. (2) Sljedeće djelatnosti neće se smatrati odgovarajućim u području vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija: 1.ako pitku vodu ili struju: – proizvodi odnosni naručitelj za obavljanje neke druge djelatnosti od one navedene u stavku 1. ovoga članka, – isporučuje javnoj mreži ovisno o vlastitoj potrošnji takvog naručitelja a prosječna isporuka u protekle tri godine, uključujući tekuću godinu, nije iznosila više od 30% ukupne proizvodnje pitke vode ili energije naručitelja, 2. ako plin ili toplinsku energiju – proizvodi odnosni naručitelj kao neizbježnu posljedicu obavljanja djelatnosti različitih od onih navedenih u stavku 1. ovoga članka, – isporučuje javnoj mreži naručitelj koji je posrijedi samo s ciljem gospodarskog korištenja takve proizvodnje, a isporuka ne iznosi više od 20% prihoda, uzimajući u obzir prosjek za protekle tri godine, uključujući i tekuću godinu, 3. nabava koju naručitelj obavlja u drugačiju svrhu od djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka, ili na obavljanje navedenih djelatnosti u zemlji koja nije članica Europskih zajednica, na način koji ne uključuje fizičko korištenje mreže ili zemljopisnog područja unutar Zajednica, 4. nabava s ciljem daljnje prodaje ili najma trećim stranama, pod uvjetom da naručitelj nema posebno ili isključivo pravo na prodaju ili najam predmeta te nabave, pa ih ostale pravne osobe mogu slobodno prodavati ili iznajmljivati pod istim uvjetima kao i odnosni naručitelj, 5. nabava koju obavljaju naručitelji koji se bave pružanjem ili raspolaganjem javne telekomunikacijske mreže, ili pružanjem jedne ili više telekomunikacijskih usluga, ako je takva nabava namijenjena isključivo omogućavanju pružanja jedne ili više telekomunikacijskih usluga i ako drugi naručitelji mogu ponuditi takve usluge u istom zemljopisnom području pod sadržajno jednakim uvjetima, 6. nabava usluga od povezanih društava, odnosno s osnove zajedničkog ulaganja koje je osnovalo više naručitelja u svrhu obavljanja odgovarajuće djelatnosti u okviru značenja iz ovoga članka, pod uvjetom da je povezano društvo ostvarilo najmanje 80% prihoda u Republici Hrvatskoj u posljednje tri godine u pružanju navedenih usluga povezanim društvima.

Članak 5.

212

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

(3) Naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, moraju obavijestiti Komisiju Europskih zajednica na njezin zahtjev o svim djelatnostima, vrstama proizvoda, o uslugama, imenima subjekata, načinu nabave, vrijednosti ugovora, te o ostalim podacima potrebnima po mišljenju Komisije EZ-a kao dokaz da odnosi između naručitelja i ponuditelja ispunjavaju sve zahtjeve iz ovoga članka. Izuzeće Članak 6. Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na nabavu: 1. od tijela i pravnih osoba koji su naručitelji sukladno članku 4. ovoga Zakona i/ili koji su osnovani za obavljanje djelatnosti od javnog interesa ili javnih usluga na temelju posebnih prava odnosno ovlasti ili zakonom za obavljanje tih usluga koje su predmet nabave, 2. koju obavljaju pravne osobe iz članka 4. točke 2. ovoga Zakona na koje se ne primjenjuje Zakon o državnoj reviziji i ako su osnovane radi gospodarske djelatnosti (industrijska, komercijalna i druga) koja nije djelatnost od javnog interesa, 3. na temelju međunarodnog sporazuma ili ugovora: – koji obuhvaća nabavu robe i usluga, ustupanje radova i natječaje za projektiranje, a namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta, – koji se odnosi na razmještaj vojnih snaga, – kojim je propisan postupak nabave, 4. radi žurnog uklanjanja šteta od prirodnih nepogoda ili zbog drugih opasnosti, 5. naoružanja, vojne opreme i specijalne opreme, 6. ako Vlada Republike Hrvatske na prijedlog mjerodavnog ministarstva utvrdi postojanje posebnog interesa, okolnosti ili namjene predmeta nabave i donese odluku: – za iznimnu nabavu, – o izuzeću primjene ovoga Zakona na pravnu osobu u određenom prijelaznom razdoblju, 7. s oznakom državne, vojne ili službene tajne, 8. koja obuhvaća: – isporuku pitke vode, struje, plina, goriva i toplinske energije, – poštanske usluge, – usluge javnog prometa, – usluge telekomunikacijskih mreža, telefonije, radiotelefonije i satelitske usluge, – zemljište, postojeće građevine i ostalu nepokretnu imovinu, ili prava na njih, osim pribavljanja sredstava za tu nabavu, – usluge za produkciju ili koprodukciju, za kupoprodaju programskog materijala i za termine radiotelevizijskog emitiranja, – arbitražne, odvjetničke, javnobilježničke usluge, – financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, brokerske usluge, te usluge središnje banke, – usluge posredovanja pri zapošljavanju, – burzovne robe, kada se neposredno nabavljaju na burzi, – ugovore o uslugama istraživanja i razvoja, osim usluga koje naručitelj koristi za svoje potrebe u obavljanju vlastite djelatnosti, pod uvjetom da takvu uslugu u cijelosti plaća naručitelj, – dodjelu koncesija. Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se:

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

213

Članak 6.

Članak 6.

1. na nabave robe, usluga i radova, koje su označene tajnom ili kada to zahtijeva zaštita bitnih interesa države, 2. na nabave iz ugovora, u skladu s međunarodnim pravilima kojima su određeni postupci nabave: – sukladno međunarodnom sporazumu, sklopljenom na temelju dogovora između ugovornih strana, koji obuhvaća nabavu robe, radova ili usluga, namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica, – sukladno sklopljenom međunarodnom sporazumu koji se odnosi na razmještanje vojnih i/ili policijskih postrojbi i radnji vezanih uz to razmještanje, – sukladno posebnim postupcima međunarodne organizacije, 3. na nabave koje obuhvaćaju: – stjecanje, zakup ili najam zemljišta, postojećih zgrada ili druge nepokretne imovine ili prava na njih. Nabava financijskih usluga povezanih s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju ili zakupu, u bilo kojem obliku, podliježe ovom Zakonu, – stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskog materijala namijenjenog radiotelevizijskom emitiranju i za termine radiotelevizijskog emitiranja, – usluge arbitraže i mirenja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, – financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, posebno transakcija od strane naručitelja, s ciljem prikupljanja novca ili kapitala, i usluge središnje banke, – usluge vezane za posredovanje u zapošljavanju, – usluge istraživanja i razvoja, osim onih od kojih korist ima isključivo naručitelj u obavljanju svoje djelatnosti, pod uvjetom da treća osoba kao naručitelj te usluge plati punu cijenu za pruženu uslugu, 4. na nabavu usluga od naručitelja iz članka 4. ovoga Zakona koji uslugu pruža na temelju posebnog ili isključivog prava dodijeljenog na temelju zakona ili podzakonskog akta, 5. na nabave koje obuhvaćaju: – opskrbu vodom, ako naručitelj obavlja jednu ili više djelatnosti u području vodoopskrbe ili – opskrbu energijom, odnosno gorivom za proizvodnju energije, ako naručitelj obavlja jednu ili više djelatnosti u području plina, toplinske i električne energije, istraživanja ili vađenja nafte, plina, ugljena ili drugih krutih goriva, 6. na nabavu s ciljem daljnje prodaje ili najma, pružanja usluga ili izvođenja radova trećim stranama, pod uvjetom da naručitelj nema posebno ili isključivo pravo na prodaju ili najam predmeta te nabave, pa ih ostali subjekti mogu slobodno obavljati pod istim uvjetima kao i odnosni naručitelj, ako vrijednost nabave nije jednaka ili veća od vrijednosti za koju treba dati objavu u glasilu Europske unije.

214

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Vrijednost nabave Članak 7. (1) Odredbe ovoga Zakona naručitelj mora primijeniti na nabavu istovrsne robe, usluga i radova. (2) Nabavu manje vrijednosti od 200.000,00 kuna u proračunskoj i poslovnoj godini naručitelji obavljaju na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijednosti. (3) Naručitelj je dužan pridržavati se uvjeta i načina nabave prema utvrđenim vrijednostima i ne smije dijeliti vrijednosti nabave tijekom proračunske godine s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona i propisanog postupka nabave. (4) Vrijednost nabave ne obuhvaća porez na dodanu vrijednost (PDV). (5) Planirana vrijednost nabave izračunava se: 1. na temelju srednjeg tečaja kune za EUR Hrvatske narodne banke važećeg posljednjeg dana kolovoza godine u kojoj se donosi proračun i plan nabave, ili 2. na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske koja se odnosi na pravo vučenja i tečaj kune za EUR ako je određen od komisije Europske zajednice i objavljen u Službenom listu Europske zajednice. Određivanje vrijednosti nabave Članak 8. (1) Vrijednost nabave: 1. procijenjena je ukupna vrijednost nabave koja će se ostvariti u proračunskoj ili poslovnoj godini, ili u više proračunskih ili poslovnih godina, sve do postizanja funkcionalnosti predmeta nabave ili ispunjenja uvjeta za uporabu, 2. obuhvaća vrijednost istovrsne robe, usluga i radova te sve ostale naknade, uključujući premije, honorare, provizije, kamatu i ostale očekivane troškove koji su potrebni za provedbu nabave. čini: (2) U redovnim nabavama ili nabavama koje treba obnoviti u određenom razdoblju vrijednost nabave

– ukupna vrijednost svih djelomičnih nabava tijekom prethodne proračunske godine ili 12 mjeseci ili kraće, usklađena, ako je moguće, za predviđene izmjene u količini ili opsegu i vrijednosti tijekom idućih 12 mjeseci, – procijenjena ukupna vrijednost tijekom 12 mjeseci nakon prve djelomične nabave ili tijekom ukupnog trajanja nabave kada je rok nabave duži od 12 mjeseci. (3) U slučajevima kada nije poznat konačni iznos nabave, procijenjena vrijednost nabave podrazumijeva: 1. ukupnu vrijednost nabave za određeno vrijeme, ako je razdoblje 48 mjeseci ili kraće, 2. mjesečnu vrijednost nabave pomnoženu sa 48, za nabavu na neodređeno vrijeme, 3. ukupnu vrijednost svih djelomičnih nabava ako nabavu čine djelomične nabave, 4. nabavu koja sadrži prava opcije, procijenjena vrijednost nabave najveći je mogući opseg kupnje, leasinga, najma, zakupa ili kupnje na otplatu, uključujući opcijske klauzule. (4) U svrhu izračunavanja procijenjene vrijednosti nabave za usluge uzima se u obzir: – premija osiguranja za osiguravajuće usluge,

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

215

Članak 7. - Članak 8.

Dio III. VRIJEDNOST NABAVE

Članak 8.

– naknada, provizija, kamate i ostale vrste troškova za bankarske i ostale financijaske usluge, – nagrade i provizije te ostale naknade za usluge projektiranja. (5) Osnovica za izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave robe ili usluga jest ukupna vrijednost nabave bez obzira na njihovu pojedinačnu vrijednost. (6) Naručitelj ne smije robe ili usluge koje nisu nužne za izvršenje radova dodavati predmetu nabave u namjeri izbjegavanja primjene ovoga Zakona na nabavu tih roba i usluga. (7) Naručitelj ne smije primjenjivati druge metode određivanja vrijednosti nabave osim onih propisanih ovim Zakonom.

216

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Načini nabave Članak 9. (1) Naručitelj bira način nabave. (2) Način nabave robe i usluga te ustupanja radova naručitelj provodi: 1. javnim nadmetanjem u otvorenom postupku nabave, 2. nadmetanjem po pozivu u ograničenom postupku nabave, 3. izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku nabave. (3) Naručitelji koji obavljaju djelatnost u drugim područjima koja nisu djelatnosti iz članka 5. ovoga Zakona, mogu koristiti otvoreni ili ograničeni postupak nabave. U posebnim okolnostima, koje su izričito navedene u članku 12. ovoga Zakona, naručitelji mogu koristiti pregovarački postupak, sa ili bez objave poziva za nadmetanje. (4) Naručitelji koji obavljaju djelatnost u područjima definiranima u članku 5. ovoga Zakona mogu birati između otvorenog postupka, ograničenog postupka i pregovaračkog postupka nabave, uz prethodnu objavu poziva za nadmetanje. U posebnim okolnostima, koje su izričito navedene u članku 12. ovoga Zakona oni mogu koristiti pregovarački postupak nabave bez objave poziva za nadmetanje. Javno nadmetanje Članak 10. Javno nadmetanje osnovni je način nabave i otvoreni je postupak nabave za koji je javno objavljen poziv za nadmetanje i u kojem zainteresirane osobe gospodarski subjekti mogu sudjelovati i podnijeti ponude sukladno zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje. Nadmetanje po pozivu Članak 11. (1) Nadmetanje po pozivu u ograničenom postupku nabave dvostupanjsko je nadmetanje u kojem naručitelj u prvom stupnju, na temelju oglašavanja poziva za nadmetanje, poziva sve zainteresirane osobe gospodarske subjekte da dostave zahtjev za sudjelovanje u postupku nabave i odabire sposobne natjecatelje, a u drugom stupnju, bez javnog objavljivanja poziva za nadmetanje, poziva sve sposobne natjecatelje da dostave ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje. (2) U postupku nadmetanja po pozivu naručitelj je obvezan: 1. u prvom stupnju: – javno objaviti poziv za nadmetanje svim zainteresiranim osobama gospodarskim subjektima da dostave zahtjev za sudjelovanje u postupku nabave, – utvrditi sposobnost natjecatelja, – odabrati najmanje pet sposobnih natjecatelja, 2. u drugom stupnju svim odabranim sposobnim natjecateljima uputiti pismeni poziv za dostavu ponude i uz poziv priložiti dokumentaciju za nadmetanje. (3) Samo pozvani natjecatelji mogu dostaviti ponudu. (4) Naručitelj može koristiti način nabave nadmetanjem po pozivu u sljedećim slučajevima:

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

217

Članak 9. - Članak 11.

Dio IV. NAČINI NABAVE

Članak 12.

1. ako je ograničen broj stručnih ili sposobnih ili pouzdanih ponuditelja, 2. ako bi javno nadmetanje ugrozilo javne interese u smislu povjerljivosti, 3. ako bi javno nadmetanje prouzročilo nesrazmjerne troškove ili poteškoće ili je iz nekih drugih razloga nesvrsishodno (složena ili opsežna ili zahtjevna nabava). Izravna pogodba Članak 12. (1) Naručitelj je obvezan objaviti poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku: 1. ako u prethodno provedenom javnom nadmetanju ili nadmetanju po pozivu dobije neusporedive ali dopuštene alternativne ponude zbog različitih financijsko-tehničkih rješenja, osim ako u takve pregovaračke postupke nisu uključeni svi ponuditelji koji su dokazali svoju sposobnost u prethodnom javnom ili ograničenom postupku nadmetanja, 2. ako vrsta usluge i s njom povezani rizici ne omogućavaju prethodno utvrđivanje ukupne cijene, 3. ako usluga koja je predmet nabave, osobito kad su posrijedi intelektualne i financijske usluge i usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge, takve vrste da se ne može točno utvrditi i nabava obaviti provedbom ostalih načina nabave, 4. u pregovaračkom postupku moraju sudjelovati najmanje tri sposobna ponuditelja. (2) Naručitelj iznimno može koristiti način nabave izravnom pogodbom s jednim ponuditeljem, bez nadmetanja i bez objave poziva za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku: 1. ako je pristigla samo jedna ponuda, ili ako nema prihvatljivih ponuda za odabir iz ponovljenoga javnog nadmetanja ili nadmetanja po pozivu provedenim sukladno ovom Zakonu, ali da uvjeti nabave nisu promijenjeni, a novo nadmetanje ne jamči uspješan završetak postupka, 2. ako nabava može biti izvršena samo od jednog ponuditelja sa zaštićenim pravom na robu, usluge i radove, 3. ako nabava proizlazi iz natječaja za projektiranje i mora biti dodijeljena uspješnom ponuditelju, 4. ako je nabava žurna i uzrokovana događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, a postupak nabave u rokovima predviđenima za druge vrste nabave nije moguće provesti bez većih štetnih posljedica, 5. ako po ugovoru za koji je prethodno proveden postupak javnog nadmetanja ili nadmetanja po pozivu nastane žurna potreba za dodatnom isporukom roba, usluga ili nepredviđenih radova, ali pod istim uvjetima iz osnovnog ugovora, a koji su bitni za cjelinu i funkcionalnost i ne mogu se tehnički ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora a da ne prouzroče štetu i poteškoće naručitelju. Ovakva nabava moguća je samo jednom po osnovnom ugovoru i najviše do 25% vrijednosti iz osnovnog ugovora, a najduže šest mjeseci od izvršenja osnovnog ugovora. 6. ako su predmet nabave tipizirani radovi, a te radove obavlja ponuditelj pod istim uvjetima iz osnovnog ugovora za koji je prethodno proveden postupak javnog nadmetanja ili nadmetanja po pozivu. Ovaj postupak naručitelj može koristiti tijekom tri godine nakon zaključenja osnovnog ugovora, uz uvjet da je u postupku javnog nadmetanja ili nadmetanja po pozivu, navedena mogućnost korištenja ovog postupka i da je vrijednost radova uračunana u procijenjenu vrijednost nabave sukladno članku 8. ovoga Zakona, 7. ako je predmet nabave u funkciji istraživanja, pokusa, studije, a ne u funkciji proizvodnje s ciljem osiguranja dobiti ili povrata istraživačkih i razvojnih troškova, 8. ako se predmet nabave može nabaviti korištenjem povoljne prilike koja je dostupna samo u kratkom roku i po cijeni znatno nižoj od uobičajenih tržišnih cijena, 9. ako je moguća kupnja roba pod osobito povoljnim uvjetima, ili od ponuditelja koji prestaje s poslovnom djelatnosti (likvidacija, stečaj), ili u dogovoru s vjerovnicima, ili u sličnom postupku. (1) Naručitelji koji obavljaju djelatnost u drugim područjima od onih koja su navedena u članku 5. ovoga Zakona, mogu koristiti pregovarački postupak, uz prethodnu objavu poziva za nadmetanje u sljedećim slučajevima:

218

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

1. ako nije pristigla niti jedna prihvatljiva ponuda u otvorenom ili ograničenom postupku, a da početni uvjeti nabave nisu bitno promijenjeni. Naručitelj ne mora objaviti poziv na nadmetanje, ukoliko u pregovarački postupak pozove sve sudionike u nadmetanju koji su u otvorenom postupku ili u ograničenom postupku dokazali svoju sposobnost i koji su dostavili ponude u skladu sa zahtjevima postupka nadmetanja. U takvom slučaju naručitelj ne može pozivati ponuditelje ili natjecatelje koji nisu sudjelovali u prethodnom otvorenom ili ograničenom postupku, 2. u iznimnim slučajevima, kada priroda radova, robe i usluga ili rizika koji su s njima povezani ne dopušta prethodno određivanje cijene predmeta nabave, 3. za usluge, ako je priroda usluga takva da se specifikacije ne mogu utvrditi s dovoljnom preciznošću da omoguće sklapanje ugovora odabirom najpovoljnije ponude u skladu s pravilima otvorenog ili ograničenog postupka, 4. za radove koji se izvode isključivo za potrebe istraživanja, testiranja i razvoja, a ne s ciljem stjecanja dobiti ili povrata troškova istraživanja i razvoja. (2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, naručitelj pregovara s natjecateljima ili ponuditeljima o ponudama koje su ponuditelji podnijeli, kako bi ih prilagodili zahtjevima navedenim u objavi za sudjelovanje u pregovaračkom postupku, specifikacijama i dodatnoj dokumentaciji, ako postoje, radi odabira najpovoljnije ponude u skladu s kriterijima odabira. (3) Tijekom pregovaračkog postupka naručitelj je dužan osigurati ravnopravan položaj svim ponuditeljima ili natjecateljima, pri čemu je zabranjeno davanje informacija na diskriminirajući način, a koje mogu nekim ponuditeljima ili natjecateljima u nadmetanju dati prednost pred drugima. (4) Naručitelj može odrediti da se pregovarački postupak odvija u stupnjevima, kako bi se smanjio broj rješenja ili ponuda o kojima treba pregovarati, primjenjujući kriterije dodjele navedene u pozivu za nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje. Poziv za nadmetanje u pregovaračkom postupku ili dokumentacija za nadmetanje mora sadržavati odredbe o korištenju mogućnosti odvijanja pregovaračkog postupka u stupnjevima. (5) U pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje moraju sudjelovati najmanje tri natjecatelja ili ponuditelja. (6) Naručitelji koji rade u drugim područjima od onih koja su navedena u članku 5. ovoga Zakona, mogu u sljedećim slučajevima koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje: 1. za nabavu robe, radova i usluga: – ako nije podnesena nijedna ponuda ili nijedan zahtjev za sudjelovanjem u otvorenom ili ograničenom postupku, pod uvjetom da početni uvjeti nabave nisu bitno promijenjeni, – kada iz tehničkih ili umjetničkih razloga, odnosno iz razloga vezanih za zaštitu posebnog ili isključivog prava, nabavu mogu obaviti samo određeni gospodarski subjekti, – ako se zbog iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, rok za nadmetanje s objavom poziva za nadmetanje nije mogao primijeniti. Razlog nastanka iznimne žurnosti ne smije ni u kojem slučaju biti uzrokovan postupanjem naručitelja, 2. za nabavu robe: – od ponuditelja s kojim je sklopljen osnovni ugovor, koja je namijenjena za zamjenu uobičajene robe ili za dodatnu isporuku robe, ako bi roba nabavljena od drugog ponuditelja imala drugačije karakteristike koje bi mogle dovesti do nerazmjernih tehničkih poteškoća u funkcioniranju i održavanju, – koje kotiraju i koje se nabavljaju na tržištu roba, – po posebno povoljnim uvjetima, od ponuditelja koji prestaje sa svojim poslovnim aktivnostima (likvidacija ili stečaj), od stečajnog upravitelja ili likvidatora, u okviru ugovora s vjerovnicima, – u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja, ali ne s ciljem proizvodnje kojom bi se ostvarila tržišna isplativost ili povrat troškova istraživanja i razvoja, 3. za nabavu robe i usluga za: – dodatne radove ili usluge koje nisu ugovorene osnovnim ugovorom, a koje su uslijed nepredvidivih okolnosti postale nužne, pod uvjetom da se sklapanje ugovora izvrši sa gospodarskim subjektom iz osnov-

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

219

Članak 12.

nog ugovora, ako takvi dodatni radovi i usluge ne mogu biti tehnički ili ekonomski razdvojeni od osnovnog ugovora, a da naručitelju ne uzrokuju velike teškoće, ili ako su takvi radovi i usluge, iako odvojivi od izvođenja osnovnog ugovora, nužni za njegov završetak. Ukupna vrijednost dodatnih radova ili usluga ne može biti veća od 25% od vrijednosti osnovnog ugovora, – nove radove ili usluge koje se sastoje od ponavljanja istih ili sličnih radova ili usluga s ponuditeljem iz osnovnog ugovora, pod uvjetom da su takvi radovi ili usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je osnovni ugovor i sklopljen sukladno otvorenom ili ograničenom postupku nabave. Tijekom nadmetanja na temelju kojeg je sklopljen osnovni ugovor, naručitelj mora objaviti mogućnost korištenja ovog postupka i uzeti u obzir ukupni procijenjeni iznos dodatnih radova ili usluga kada primjenjuje odredbe članka 7. i 8. ovoga Zakona. (7) Naručitelji koji rade u područjima navedenim u članku 5. ovoga Zakona mogu koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje u sljedećim slučajevima: – ako nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna odgovarajuća ponuda ili nijedan zahtjev za sudjelovanjem kao odgovor na postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje, pod uvjetom da osnovni uvjeti ugovora nisu značajno mijenjani, – kada se radi o ugovoru samo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja, a ne u svrhu ostvarivanja dobiti ili povrata troškova istraživanja i razvoja, ukoliko sklapanje takvog ugovora ne dovodi u pitanje konkurentno sklapanje daljnjih ugovora, – kada iz tehničkih ili umjetničkih razloga, odnosno iz razloga vezanih za zaštitu posebnog ili isključivog prava, ugovor može obaviti samo određeni gospodarski subjekt, – ukoliko je izričito neophodno, kada se, zbog iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, rok za nadmetanje predviđen za otvoreni postupak, ograničeni postupak i pregovarački postupak, uz prethodnu objavu, ne može primijeniti, – u slučaju ugovora o isporuci robe za dodatne isporuke od izvornog dobavljača, koje su namijenjene bilo za djelomični nadomještaj uobičajenih isporuka ili instalacija ili kao produženje postojećih isporuka ili instalacija, ako bi promjena dobavljača obvezivala naručitelja da nabavlja materijal s drugim tehničkim karakteristikama, što bi dovelo do nepodudarnosti ili nerazmjernih tehničkih poteškoća u radu i održavanju, – za dodatne radove ili usluge koje nisu bile uključene u projekt koji je početno dodijeljen ili u ugovor koji je zaključen, ali su, zbog nepredviđenih okolnosti, postali neophodni radi izvršenja ugovora, pod uvjetom da je dodjela obavljena izvoditelju ili dobavljaču usluga koji izvršava osnovni ugovor. Ukupna vrijednost dodatnih radova ili usluga ne može biti veća od 25% od vrijednosti osnovnog ugovora, – kada takvi dodatni radovi ili usluge ne mogu tehnički ili ekonomski biti odvojeni od osnovnog ugovora a da ugovornim stranama ne prouzroče velike teškoće, ili kada su takvi dodatni radovi ili usluge, iako odvojivi od osnovnog ugovora, izričito neophodni u kasnijim fazama, – u slučaju ugovora za nove radove koji se sastoje od ponavljanja sličnih radova koji su dodijeljeni izvoditelju s kojim su isti naručitelji sklopili raniji ugovor, pod uvjetom da su takvi radovi sukladni osnovnom projektu za koji je prvi ugovor sklopljen nakon poziva na nadmetanje, ako je odmah u objavi navedeno da ovaj postupak može biti prihvaćen i za nove radove a ugovorne strane će kod primjene odredbi članaka 8. ovoga Zakona uzeti u obzir ukupne procijenjene troškove novih radova, – za robe koje kotiraju i koje se nabavljaju na tržištu roba, – za kupnju na rasprodaji, kada je moguće kupiti robe koristeći okolnosti pod izuzetno povoljnim mogućnostima koje su na raspolaganju kroz vrlo kratko vremensko razdoblje po cijenama koje su značajno ispod uobičajenih tržišnih cijena, – za kupnju roba pod izuzetno povoljnim uvjetima od dobavljača koji prestaje sa svojim poslovnim aktivnostima ili od prisilnog upravitelja ili likvidatora u stečaju, u dogovoru s vjerovnicima ili u sličnom postupku sukladno nacionalnim zakonima ili propisima, – kada je ugovor o uslugama posljedica natječaja, te mora, sukladno objavljenim pravilima, biti dodijeljen prvonagrađenom sudioniku ili jednom od prvonagrađenih sudionika natječaja, pri čemu u drugom slučaju svi prvonagrađeni sudionici moraju biti pozvani na sudjelovanje u pregovaranju.

Članak 12.

220

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

(1) Naručitelj koji namjerava primijeniti postupak nabave nadmetanjem po pozivu i izravnom pogodbom mora prije početka postupka nabave dobiti od Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured za javnu nabavu) prethodnu suglasnost za početak njezine provedbe. (2) Prethodna suglasnost traži se pisanim zahtjevom koji sadržava zakonsku osnovu iz članka 11. ili članka 12. ovoga Zakona, razloge i obrazloženje odabira ovog načina nabave, dokaze o ispunjenju uvjeta za primjenu odabranog načina nabave, izvor financijskih sredstava, iznos nabave i ostale podatke o nabavi. (3) Ured za javnu nabavu može od ponuditelja zatražiti dopunu zahtjeva za prethodnu suglasnost i dostavu dokumentacije u određenom roku. (4) Ured za javnu nabavu odgovorit će na zahtjev naručitelja u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva, odnosno primitka dokumentacije i dopune zahtjeva. (5) Predhodna suglasnost za početak postupka nabave vrijedi do kraja proračunske ili poslovne godine. (6) Ako Ured za javnu nabavu odbije dati prethodnu suglasnost naručitelj je obvezan provesti postupak nabave javnim nadmetanjem. Naručitelj koji koristi postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje obvezan je, najmanje 15 dana prije sklapanja ugovora, u »Narodnim novinama« objaviti odluku o odabiru ponude ponuditelja i navesti podatke o predmetu nabave, zakonskoj osnovi iz članka 12. ovoga Zakona. Odredba ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju izravne pogodbe s ciljem žurnog sprječavanja nastanka ili otklanjanja posljedica nastale štete uzrokovane djelovanjem više sile, ili zbog drugih opasnosti.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

221

Članak 13.

Prethodna suglasnost Članak 13.

Članak 14. - Članak 15.

Dio V. POČETAK POSTUPKA NABAVE
Opći uvjeti početka postupka nabave Članak 14. (1) Naručitelji iz članka 4. ovoga Zakona donose plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu. (2) Postupak nabave naručitelj smije započeti ako su sredstva za nabavu planirana u proračunu, financijskom planu ili su pribavljena ili osigurana na drugi način. (3) Za kapitalna ulaganja naručitelj mora prethodno pripremiti i usvojiti investicijski projekt sukladno metodologiji za pripremu, ocjenu i izvedbu investicijskih projekata. Osnivanje stručnog povjerenstva Članak 15. (1) Naručitelj mora prije početka postupka nabave donijeti pisanu odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave. (2) Odluka sadrži: 1. podatke o naručitelju (naziv, sjedište, adresu, matični broj), evidencijski broj nabave, 2. podatke o odgovornoj osobi naručitelja, članovima povjerenstva i voditelju povjerenstva (ime i prezime, zanimanje), 3. predmet, način i rok provedbe postupka nabave, 4. planiranu vrijednosti nabave, 5. način i uvjete plaćanja te način kojim su osigurana financijska sredstva za nabavu, 6. ostale uvjete nabave, 7. datum i potpis ovlaštene osobe naručitelja. (3) Stručno povjerenstvo za nabavu sastoji se od najmanje tri člana za provedbu postupka nabave. (4) Stručno povjerenstvo za nabavu priprema i provodi postupak nabave, usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova vezanih za potrebe postupka nabave. (5) Odgovorna osoba naručitelja odgovara za odabrani način nabave, za pripremu i provedbu postupka nabave sukladno ovom Zakonu. Članovi stručnog povjerenstva za nabavu odgovorni su za svoj rad naručitelju. (6) Članovi stručnog povjerenstva moraju tražiti zamjenu u slučaju sukoba interesa i dati objašnjenje svog stava ako se ne slažu sa stavom većine i to unijeti u zapisnik. (7) Vlada Republike Hrvatske može radi djelotvornosti osnovati zajedničko povjerenstvo ili tijelo za zajedničku nabavu. (7) Vlada Republike Hrvatske može radi djelotvornosti osnovati zajedničko povjerenstvo ili zadužiti tijelo za zajedničku nabavu. Vlada Republike Hrvatske može tijelu za zajedničku nabavu odobriti korištenje elektroničke nabave ili dražbe, sukladno pravilima koja se primjenjuju u elektroničkom poslovanju. (8) Naručitelj na prijedlog stručnog povjerenstva mora pisano ovlastiti drugo tijelo ili pravnu osobu navedenu u članku 4. ovoga Zakona u slučaju zajedničke provedbe postupka nabave.

222

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Ovlaštena tijela državne vlasti, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe mogu imenovati svoga predstavnika u povjerenstvo za provedbu postupka nabave za potrebe pravnih osoba sukladno članku 4. točki 2. navedenih u članku 4. stavku 1. točki 2. i 3. ovoga Zakona.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

223

Članak 16.

Vanjski član povjerenstva Članak 16.

Članak 17. - Članak 19.

Dio VI. OGLAŠAVANJE I PRIOPĆAVANJE
Javno objavljivanje Članak 17. (1) Postupak nabave naručitelj javno objavljuje u objavi. (2) Objave su: 1. prethodna obavijest o nabavi, 2. poziv za nadmetanje, 3. obavijest o sklapanju ugovora, 4. poziv za kvalifikaciju ponuditelja, 5. periodična obavijest. (3) Objave iz stavka 2. točke 4. i 5. ovoga članka koriste samo pravne osobe koje obavljaju djelatnost vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija sukladno članku 5. ovoga Zakona. (4) Naručitelj ne objavljuje javno: 1. poziv natjecateljima za dostavu ponuda u drugom stupnju nadmetanja po pozivu, 2. poziv za dostavu ponuda u postupku izravne pogodbe s jednim ponuditeljem. Prethodna obavijest o nabavi Članak 18. 1. Naručitelj može na početku proračunske ili poslovne godine javno objaviti prethodnu obavijest o nabavi: – za ukupnu nabavu istovrsne robe i usluge koju predviđa u sljedećih 12 mjeseci, ako je ukupna procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 750.000 EUR, – za ukupnu nabavu istovrsnih radova koju predviđa u sljedećih 12 mjeseci, ako je ukupna procijenjena vrijednost radova jednaka ili veća od 5.000.000 EUR. 2. Prethodna obavijest o nabavi sadrži podatke o naručitelju, vrsti, količini i vrijednosti nabave, očekivanom početku i roku nabave, ostale podatke u svezi s predmetom i uvjetima nabave, te podatke o slanju i primitku obavijesti. Poziv za nadmetanje Članak 19. (1) Naručitelj mora javno objaviti: 1. poziv za javno nadmetanje, 2. poziv za nadmetanje po pozivu u prvom stupnju, 3. poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku. (2) Ovisno o vrsti poziv sadrži: evidencijski broj nabave, podatke o naručitelju (naziv, sjedište, matični broj) i predmetu nabave (vrsti, količini, opsegu, grupi ili dijelu nabave predmeta nabave označene rednim brojem ako je za njih dopušteno podnijeti ponudu), uvjete plaćanja, jamstva, mjesto izvršenja, rok ili završetak isporuke, uvjete o sposobnosti ponuditelja, kriterije odabira, upute za pribavljanje dokumentacije za nadmetanje, vrijeme i mjesto podnošenja zahtjeva za sudjelovanje u postupku nabave odnosno ponude i otvaranja ponuda, rok za dostavu ponude odnosno zahtjeva za sudjelovanje u postupku nabave i druge potrebne podatke.

224

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

(1) Naručitelj mora u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora javno objaviti obavijest o sklapanju ugovora. (2) Obavijest o sklapanju ne mora se objaviti ako bi objavljivanje takvih informacija onemogućilo provedbu zakona ili bi na drugi način bilo suprotno javnom interesu, ako bi štetilo legitimnim poslovnim interesima subjekata ili bi moglo štetiti nadmetanju ponuditelja. (3) Obavijest o sklapanju ugovora sadrži podatke o naručitelju (naziv, sjedište, matični broj), predmetu, načinu i uvjetima nabave, odabranom ponuditelju i ponudi, te druge podatke. Poziv za kvalifikaciju Obavijest o postojanju sustava kvalifikacije Članak 21. (1) Kvalifikacijski postupak je prvi stupanj ograničenog postupka nabave kojim se mogu koristiti naručitelji koji obavljaju djelatnost sukladno članku 5. ovoga Zakona. (2) Postupak kvalifikacije ponuditelja može se sastojati od nekoliko kvalifikacijskih stupnjeva i mora sadržavati objektivne kriterije i pravila koje utvrđuje naručitelj. Naručitelj se mora koristiti europskim normama kada je to moguće. (3) Kriterije i pravila za kvalifikaciju naručitelj mora dostaviti zainteresiranim stranama koje žele podnijeti zahtjev za sudjelovanje u postupku kvalifikacije. O dopuni kriterija i pravila moraju biti obaviještene sve zainteresirane strane. Ako naručitelj smatra da kvalifikacijski postupak nekih trećih subjekata ili tijela ispunjava njegove zahtjeve, obavijestit će zainteresirane strane o imenima takvih trećih subjekata ili tijela. (4) O svojoj odluci o kvalifikaciji naručitelj mora obavijestiti podnositelja zahtjeva. Ako je za odluku potrebno više od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za sudjelovanje, naručitelj je dužan obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od dva mjeseca od podnošenja zahtjeva o razlozima koji opravdavaju duže razdoblje i o datumu do kojeg će donijeti odluku. (5) Pri donošenju odluke o kvalifikaciji, ili kada se ažuriraju kriteriji i pravila, naručitelji ne smiju zahtijevati: – diskriminacijske, administrativne, tehničke i financijske uvjete koji nisu propisani za ostale zainteresirane strane, – ispitivanja ili dokaze koji su već na raspolaganju. (6) Podnositelji zahtjeva čije su kvalifikacije odbijene moraju biti obaviješteni o toj odluci i o razlozima odbijanja. Razlozi se moraju temeljiti na kriterijima kvalifikacije. (7) Naručitelj mora voditi evidenciju o kvalificiranim podnositeljima zahtjeva, koja se može razvrstati u kategorije prema predmetu nabave, grupi ili dijelu nabave za koju određena kvalifikacija vrijedi. (8) Naručitelj može opozvati podnositelja zahtjeva iz razloga temeljenih na kriterijima iz stavka 2. ovoga članka. O namjeri opoziva naručitelj mora unaprijed pisano obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti obrazloženje. (9) Ako ovaj postupak traje dulje od tri godine, obavijest se objavljuje jednom godišnje. Za postupak koji traje kraće, dovoljna je obavijest prije početka postupka. (10) Poziv za kvalifikaciju sadrži podatke o naručitelju (naziv, sjedište, adresu, matični broj), o svrsi i namjeni kvalifikacijskog postupka, adresi na koju se mogu tražiti obavijesti i podaci o kvalifikacijskom postupku, te o trajanju kvalifikacijskog postupka. (1) U područjima djelatnosti navedenih u članku 5. ovoga Zakona, naručitelj može odabrati uspostavljanje sustava kvalifikacije za gospodarske subjekte. U takvom slučaju, ponuditelj u ograničenom

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

225

Članak 20. - Članak 21.

Obavijest o sklapanju ugovora Članak 20.

Članak 22.

postupku ili sudionici u pregovaračkom postupku bit će izabrani od kvalificiranih natjecatelja sukladno takvom sustavu. (2) Naručitelj koji uspostavlja ili provodi sustav kvalifikacije osigurava da u svakom trenutku gospodarski subjekti mogu zatražiti kvalifikaciju. (3) Postupak kvalifikacije može se sastojati od nekoliko stupnjeva kvalifikacije i mora sadržavati objektivne kriterije i pravila koja utvrđuje naručitelj. Naručitelj primjenjuje europske norme uvijek kad je to moguće. (4) Naručitelj objavljuje poziv za nadmetanje i obavještava svaku zainteresiranu stranu, koja želi podnijeti zahtjev za sudjelovanje u postupku kvalifikacije o svim kriterijima i pravilima za kvalifikaciju. O dopuni kriterija i pravila moraju biti obaviještene sve zainteresirane strane. Ako naručitelj smatra da kvalifikacijski postupak nekih trećih subjekata ili tijela ispunjava njegove zahtjeve, obavijestit će zainteresirane strane o imenima takvih trećih subjekata. (5) O svojoj odluci o kvalifikaciji naručitelj mora obavijestiti svakog podnositelja zahtjeva. Ako je za odluku potrebno više od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za sudjelovanje, naručitelj je dužan obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od dva mjeseca od podnošenja zahtjeva o razlozima koji opravdavaju duže razdoblje i o datumu do kojeg će donijeti odluku. (6) Pri donošenju odluke o kvalifikaciji, ili kada se ažuriraju kriteriji i pravila, naručitelj ne smije zahtijevati: – diskriminacijske, tehničke ili financijske uvjete koji nisu propisani za ostale zainteresirane strane ili – ispitivanja ili dokaze koji su već na raspolaganju. (7) Podnositelji zahtjeva čije su kvalifikacije odbijene moraju biti obaviješteni o toj odluci i o razlozima odbijanja. Razlozi se moraju temeljiti na kriterijima kvalifikacije. (8) Naručitelj mora voditi evidenciju o kvalificiranim podnositeljima zahtjeva, koja se može razvrstati u kategorije prema predmetu nabave, grupi ili dijelu nabave za koju određena kvalifikacija vrijedi. (9) Naručitelj može opozvati podnositelja zahtjeva iz razloga temeljenih na kriterijima iz stavka 2. ovoga članka. O namjeri opoziva naručitelj mora unaprijed pisano obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti obrazloženje. (10) Ako ovaj sustav traje dulje od tri godine, obavijest o postojanju sustava kvalifikacije objavljuje se jednom godišnje. Za postupak koji traje kraće, dovoljna je prethodna obavijest. (11) Svaki poziv za kvalifikaciju sadrži podatke o naručitelju (naziv, sjedište, adresa, matični broj), o svrsi i namjeni kvalifikacijskog sustava, adresi na kojoj se mogu tražiti obavijesti i podaci o kvalifikacijskom postupku i o trajanju kvalifikacijskog sustava. Periodična obavijest Članak 22. (1) Periodičnom obavijesti mogu se koristiti naručitelji koji obavljaju djelatnost u skladu s člankom 5. ovoga Zakona. (2) Periodična obavijest sadrži: 1. podatke o naručitelju (naziv, sjedište, adresu, matični broj), podatke o predmetu nabave, vrsti, količini, opsegu, vrijednosti, očekivanom roku nabave i druge podatke, 2. napomenu da će se nabava obaviti na temelju ograničenog ili pregovaračkog postupka bez daljnjeg objavljivanja poziva na nadmetanje, te poziv natjecateljima da zainteresiranost potvrde prijavom u pisanom obliku. (3) Naručitelj mora naknadno, ali najduže 12 mjeseci od dana oglašavanja periodične obavijesti, pozvati sve natjecatelje da potvrde svoj interes na temelju detaljne informacije o nabavi.

226

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

(1) Naručitelj mora u »Narodnim novinama« objaviti objave za sve nabave u vrijednosti jednakoj ili većoj od 200.000,00 kuna. Poziv za nadmetanje može biti objavljen i u ostalim sredstvima priopćavanja, glasilima, ili na drugi način, uz uvjet da nije objavljen prije nego u »Narodnim novinama«. (2) U »Narodnim novinama« i u Službenom listu Europske zajednice javno objavljuju objave za: 1. nabavu robe i usluga: – naručitelji iz članka 4. točke 1. i 2. članka 4. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona za vrijednosti nabave jednake i veće od 200.000 EUR, odnosno 130.000 EUR za posebne vrste usluga, – naručitelji iz članka 4. točke 3. članka 4. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona u djelatnosti vodoopskrbe, energetike i prometa za vrijednosti nabave jednake i veće od 400.000 EUR, – naručitelji iz članka 4. točke 3. članka 4. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona u djelatnosti telekomunikacija za vrijednosti nabave jednake ili veće od 600.000 EUR, 2. ustupanje radova svi naručitelji iz članka 4. ovoga Zakona za vrijednosti nabave jednake ili veće od 5.000.000 EUR. (3) Ako se postupak nabave sastoji od nekoliko dijelova (tranši ili lotova), a njihova ukupna vrijednost nije manja od iznosa iz prethodnog stavka, naručitelj nije obvezan objaviti u Službenom listu Europske zajednice obavijest o nabavi čija je procijenjena vrijednost manja od 1.000.000 EUR za radove i 80.000 EUR za usluge, pod uvjetom da ukupna procijenjena vrijednost svih dijelova zajedno ne prelazi 20% ukupne vrijednosti svih dijelova ukupne nabave. (4) Naručitelj će u najkraćem roku i na najprimjereniji način uputiti obavijest Uredu za službene publikacije Europske zajednice. U slučaju ubrzanog postupka nabave, obavijest se šalje teleksom, brzojavom, telefaksom ili elektroničkom poštom. (5) Obavijesti se oglašavaju u cijelosti u Službenom listu Europske zajednice na službenim jezicima Europske zajednice, pri čemu je vjerodostojan samo tekst na hrvatskom jeziku. (6) Obavijesti se ne smiju oglašavati u »Narodnim novinama«, u ostalom tisku ili bilo na koji drugi način prije datuma slanja Službenom listu Europske zajednice. Obavijesti u »Narodnim novinama« sadrže podatke istovjetne onima poslanima za oglašavanje u Službenom listu Europske zajednice. (7) Naručitelji moraju biti u mogućnosti predočiti dokaz o datumu slanja javne obavijesti. (8) Trošak objavljivanja u »Narodnim novinama« snosi naručitelj, a objavljivanja u Službenom listu Europske zajednice snosi Zajednica. (9) Obavijest ne smije biti duža od jedne stranice, odnosno 650 riječi. U svakom izdanju lista izgled obavijesti mora biti isti. Godišnje evidencije i izvješća Članak 24. (1) Naručitelj mora voditi evidenciju postupaka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi. (2) Naručitelj iz članka 4. ovoga Zakona mora Uredu za javnu nabavu dostaviti: 1. do 31. ožujka tekuće godine godišnje izvješće o sklopljenim ugovorima o nabavi u prethodnoj godini koje sadržava podatke o naručitelju (naziv, adresu, matični broj): a) ukupan broj i ukupan iznos ugovora koje je naručitelj sklopio za nabavu u vrijednosti jednakoj ili većoj od 200.000,00 kuna do vrijednosti navedenih u članku 23. stavku 2. ovoga Zakona, b) ukupan broj i ukupan iznos ugovora koje je naručitelj sklopio jednake i veće vrijednosti od navedenih u članku 23. stavku 2. ovoga Zakona, razvrstani po načinu nabave, predmetu nabave i državama ponuditelja s kojim je ugovor sklopljen, a u slučaju izravne pogodbe razvrstani po zakonskoj osnovi sukladno

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

227

Članak 23. - Članak 24.

Način objavljivanja Članak 23.

članku 12. ovoga Zakona, uz navođenje ukupnog broja i iznosa ugovora dodijeljenih sklopljenih ugovora s ponuditeljima iz država članica Europske zajednice i trećih zemalja, kao i broja i vrijednosti ugovora s državama potpisnicima GATT-a,. 2. do 31. siječnja godišnju prijavu koja sadrži podatke o podnositelju godišnje prijave i podatke o pravnim osobama (nazive, adrese, matične brojeve): – u kojima mogu ostvariti ili ostvaruju prava sukladno članku 4. točki 2. ovoga Zakona, – koji imaju njihove posebne ovlasti za obavljanje jedne ili više djelatnosti i naziv tih djelatnosti. (3) Pravni subjekti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj moraju izvijestiti mjerodavno ministarstvo ako naručitelji iz drugih država onemogućavaju ravnopravno sudjelovanje u postupku nabave i ako postupaju protivno položaju koji ponuditelji iz te države imaju u Republici Hrvatskoj, ili ako primjenjuju diskriminatorske mjere. Mjerodavno ministarstvo obvezno je u najkraćem roku o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske. Način priopćavanja Članak 25. (1) Svi dokumenti – priopćenja, obavijesti, pozivi, odluke, zahtjevi, godišnja izvješća, godišnje prijave i ostali dopisi sukladno zakonu moraju biti dostavljeni u pisanom obliku. (2) Naručitelj i ponuditelj mogu se koristiti i drugim načinima priopćavanja, uz obvezu da to odmah potvrde pismom, a ako se datum slanja ili primitka ne može dokazati, punovažan je datum slanja ili primitka pisma. Naručitelj se neće različito odnositi prema ponuditeljima zbog tehničkog izgleda ili oblika ili načina u kojem primaju ili daju pisane dokumente. (3) Dopisi između naručitelja i ponuditelja na hrvatskom su jeziku, i na jeziku ili jezicima na kojima je objavljena dokumentacija za nadmetanje.

Članak 25.

228

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Sadržaj dokumentacije za nadmetanje Članak 26. (1) Dokumentacija za nadmetanje mora biti jasna i razumljiva. (2) Podaci u pozivu za nadmetanje i u dokumentaciji za nadmetanje moraju biti isti. (3) Dokumentacija za nadmetanje u postupku javnog nadmetanja i u drugom stupnju ograničenog postupka nadmetanja po pozivu sadrži sljedeće bitne dijelove: 1. poziv za nadmetanje, 2. uputu ponuditeljima za izradu ponude, 3. obrazac ponude, 4. izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta, 5. prijedlog ugovora, 6. specifikaciju i ostalu potrebnu dokumentaciju. (4) Dokumentacija za nadmetanje u prvom stupnju ograničenog postupka nadmetanja po pozivu sadrži sljedeće bitne dijelove: 1. poziv za nadmetanje, 2. opis predmeta nabave i ostalih uvjeta nabave, 3. obrazac zahtjeva za sudjelovanje, 4. dokaze i način dokazivanja sposobnosti natjecatelja. Upute ponuditeljima Članak 27. Upute ponuditeljima sadrže sljedeće bitne podatke: 1. ime, adresu naručitelja, broj telefona i telefaksa, 2. mjesto isporuke, izvođenja radova ili obavljanja usluge, 3. opis predmeta nabave, vrstu, kvalitetu, opseg ili količinu, 4. opis i oznaku grupa ili dijelova predmeta nabave i odredbu ako je dopušten takav način nuđenja grupe ili dijelova predmeta nabave, 5. način dokazivanja, dokaze i dokumentaciju koje ponuditelji trebaju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti, 6. pravni oblik ako je primjereno i uvjete koje zajednički ponuditelji i nositelj ponude moraju ispuniti za zajedničku ponudu, 7. način izračuna cijene predmeta nabave, sadržaj cijene, troškove prijevoza, osiguranja, provizije, carine, poreza, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene, 8. valutu u kojoj cijena ponude treba biti izražena i način preračunavanja valute, 9. rok, način i uvjete plaćanja, 10. zahtjev u svezi s jamstvom za ponudu i za izvršenje ugovora, 11. početak i rok isporuke ili završetka, ili dinamiku isporuke, 12. rok valjanosti ponude, 13. dodatne kriterije odabira najpovoljnije ponude uz cijenu, ako se primjenjuju, razmjernu vrijednost pojedinih kriterija, te način primjene i obračuna,

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

229

Članak 26. - Članak 27.

Dio VII. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

14. jezik ili jezike na kojima se dostavlja ponuda, 15. datum, vrijeme i mjesto podnošenja i otvaranja ponuda, 16. naziv i adresu službe, ime osobe naručitelja za vezu i način komunikacije s ponuditeljima, 17. potrebne izjave, 18. zabranu inačica (varijanti) i alternativnih ponuda, te minimalne uvjete, način usporedbe i ocjenjivanja takvih ponuda ako su dopuštene, 19. opis načina izrade, oblik i sadržaj ponude, 20. opće uvjete ugovora ili prijedlog ugovora, ako je primjereno, 21. način i rok priopćavanja odabira, 22. pravo podnošenja prigovora, 23. ostale bitne uvjete u svezi s predmetom nadmetanja sukladno stručnim pravilima ili propisanim drugim zakonom. Dostava dokumentacije Članak 28. (1) Naručitelj mora od dana oglašavanja javnog nadmetanja omogućiti zainteresiranim osobama uvid u dokumentaciju za nadmetanje. Pod uvjetom da ju je ponuditelj pravodobno zatražio od naručitelja, dokumentacija za nadmetanje ili njezina izmjena bit će odmah otpremljena ponuditelju ili dostupna na uvid ili preuzimanje u roku od šest dana od dana primitka zahtjeva ponuditelja ili predočenja dokaza o plaćanju dokumentacije ako je uvjet, a najkasnije četiri dana prije roka za podnošenje ponuda. (2) Dokumentacija za nadmetanje po pozivu upućuje se istodobno svim ponuditeljima. Naručitelj je dužan osigurati ponuditeljima po jedan primjerak dokumentacije za nadmetanje. Ako se dio dokumentacije ne može dati ili dostaviti, potrebno je na odgovarajući način omogućiti uvid. (3) Naručitelj ne smije ograničiti rok podnošenja zahtjeva za dostavu dokumentacije za nadmetanje. (4) Imena ponuditelja koji su tražili ili dobili dokumentaciju za nadmetanje tajni su do otvaranja ponuda. (5) Izjavu o zaštiti prava naručitelj može tražiti od ponuditelja koji su dobili dokumentaciju za nadmetanje ili izvršili u nju uvid. Naručitelj i ponuditelj mogu dokumentaciju za nadmetanje upotrijebiti za svoje potrebe ili je trećim osobama mogu proslijediti samo uz suglasnost druge strane. Cijena dokumentacije Članak 29. (1) Cijena dokumentacije za nadmetanje obuhvaća samo cijenu preslike i/ili dostave i naručitelj ne smije tražiti plaćanje drugih iznosa u svezi s dokumentacijom ili sudjelovanjem u postupku nabave. (2) U slučaju neosnovane cijene dokumentacije, naručitelj mora ponuditelju vratiti uplaćeni iznos za dokumentaciju u roku od osam dana od primitka zahtjeva za vraćanje uplate. (3) Dokumentaciju za nadmetanje po pozivu i izravnu pogodbu naručitelj ustupa podnositelju zahtjeva besplatno. Objašnjenje dokumentacije Članak 30. Pod uvjetom da naručitelj pravodobno, prije roka za dostavu ponude, najkasnije šest dana u redovnom roku nabave, odnosno četiri dana u ostalim rokovima nabave, primi zahtjev ponuditelja za objašnjenje dokumentacije za nadmetanje, naručitelj mora odmah odgovoriti na zahtjeve ponuditelja. Isto će

Članak 28. - Članak 30.

230

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Ispravak poziva za nadmetanje Članak 31. Ako u roku za dostavu ponuda naručitelj promijeni uvjete nadmetanja objavljene u pozivu, ispravak poziva za nadmetanje mora biti objavljen na isti način kao i poziv za nadmetanje i biti dostavljen svim osobama koje su preuzele dokumentaciju za nadmetanje. Rok za dostavu ponude bit će primjereno produžen ako ispravak bitno utječe na izradu ponuda i ako se ne objavi prije isteka polovine roka. Izmjena dokumentacije Članak 32. (1) Naručitelj može do roka za dostavu ponuda, prema osobnoj prosudbi ili na temelju ponuditeljeva zahtjeva za objašnjenjem, izmijeniti dokumentaciju za nadmetanje u obliku dodatka o izmjeni. Poslije roka za dostavu ponude naručitelj ne smije mijenjati ili dopunjavati dokumentaciju za nadmetanje, a nadmetanje je obvezan poništiti i ponoviti ako ocijeni da objavljena dokumentacija za nadmetanje sadrži bitne propuste ili nedostatke. (2) Dodatak o izmjeni dokumentacije za nadmetanje naručitelj mora, bez novčane naknade, poslati ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje najkasnije u roku od šest dana prije roka za dostavu ponuda. (3) Ako naručitelj radi objašnjenja dokumentacije saziva sastanke, dužan je voditi zapisnik o sadržaju zahtjeva i objašnjenjima. Zapisnik se mora, a najkasnije u roku od tri dana od dana završetka sastanka, poslati osobama koje su preuzele dokumentaciju. (4) Naručitelj može, radi izmjene dokumentacije, produžiti rok za podnošenje ponuda. (5) Obavijest o produženju roka naručitelj mora poslati svim osobama koje su preuzele dokumentaciju za nadmetanje. (6) Produženje roka počinje od isteka roka za dostavu ponude. Predmet nabave i podjela predmeta nabave Članak 33. (1) Predmet nabave određuje naručitelj i mora biti opisan jasno, razumljivo i nedvojbeno, tako da svi ponuditelji mogu ponuditi usporedivu robu, usluge i radove po vrsti, kvaliteti, cijeni, te po drugim potrebnim svojstvima i uvjetima. (2) Predmet nabave mora biti podijeljen na temelju ekonomskih i tehničkih kriterija na grupe ili dijelove predmeta nabave prema granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini, mjestu i vremenu isporuke. Grupa ili dio predmeta nabave najviše obuhvaća predmete istih, srodnih ili sličnih svojstava ili namjene, što omogućuje sudjelovanje više malih i srednjih ponuditelja. (3) Ako naručitelj podijeli predmet nabave na grupe ili dijelove, tada ih mora naznačiti, a dokumentacija za nadmetanje mora sadržavati sve grupe ili dijelove tog predmeta nabave. (4) Naručitelj treba za predmet nabave utvrditi sve okolnosti koje mogu utjecati na cijenu te ih navesti u dokumentaciji za nadmetanje. (5) Predmet nabave ne smije istodobno biti nabava robe, usluga ili ustupanje radova i pribavljanje sredstava za financiranje te nabave. Postupak pribavljanja financijskih sredstava za nabavu mora biti predmet odvojenog i posebnog postupka nadmetanja.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

231

Članak 31. - Članak 33.

objašnjenje ujedno dostaviti ostalim ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, bez navođenja podataka o podnositeljima zahtjeva.

Članak 34. - Članak 36.

(6) Naručitelj ne smije ograničavati i uvjetovati pravo nuđenja grupe ili dijela predmeta nabave koji je naveo u dokumentaciji za nadmetanje i za koje je dopustio podnošenje ponuda. Primjena tehničkih normi Članak 34. (1) Tehnički zahtjevi u svezi s predmetom nabave sastavni su dio dokumentacije za nadmetanje i obvezno su određeni tehničkim specifikacijama i nacionalnim normama u Republici Hrvatskoj koje se zasnivaju na europskim normama, tehničkim odobrenjima i propisima, a samo iznimno na određenom neuobičajenom svojstvu. (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se: – ako su neprimjenjive zbog nekompatibilnosti s postojećom opremom, – ako ne postoji način utvrđivanja sukladnosti s navedenim standardima i normama, – ako je predmet nabave inovativan i za njega ne bi bilo primjereno koristiti postojeće norme, – ako bi primjena normi dovela u pitanje uzajamno priznavanje istovrijednih odobrenja tipova telekomunikacijske opreme ili u području informatike i telekomunikacija. (3) Naručitelj koji primjenjuje odredbe stavka 2. ovoga članka mora to objaviti u dokumentaciji za nadmetanje. Opis predmeta nabave Članak 35. (1) Za opis predmeta nabave potrebno je koristiti se uobičajenim opisima i zahtjevima glede kvalitete, sigurnosti, označavanja, ispitivanja, ispitnih metoda i pakiranja. (2) Naručitelj ne smije upotrebljavati tehničke specifikacije u kojima se zahtijevaju robe posebne izrade ili podrijetla, koje bi nekom ponuditelju omogućile prednost. (3) Predmet nabave može biti iznimno, zbog neuobičajenog svojstva, određen markom, tipom, zaštitnim znakom, crtežom, podrijetlom i slično, ali uvijek uz dodatak »ili odgovarajuće«, samo ako je to opravdano vrstom nabave ili ako nije moguće drugačije odrediti razumljiv opis. (4) Ako okolnosti zahtijevaju, predmet nabave može se opisati i crtežima, probnim uzorcima ili na drugi način, ali pod uvjetom da se dostave istodobno uz ponudu i da se jasno označe kao ponuda. (5) Ako su dopuštene inačice (varijante) ili alternativne ponude, naručitelj to mora navesti u dokumentaciji za nadmetanje i odrediti minimalne tehničke uvjete koje mora zadovoljiti takva ponuda, te načine usporedbe i ocjene takvih ponuda. (6) Inačice (varijante) ili alternativne ponude mogu se koristiti samo u slučaju kada je kriterij za odabir ekonomski najpovoljnija ponuda. Sposobnost ponuditelja Sposobnost ponuditelja i natjecatelja Članak 36. (1) Ponuditelji i natjecatelji u postupku nabave moraju dokazati svoju: – nekažnjavanost – pravnu osobnost sposobnost, – poslovnu sposobnost, – financijsku i gospodarsku sposobnost,

232

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

– tehničku sposobnost, – kadrovsku sposobnost, – strukovnu ovlast – članstvo u strukovnoj udruzi ili registru kao nužan uvjet za obavljanje predmetne nabave. (2) Ponuditelji i natjecatelji iz zajedničke ponude moraju dokazati zajedničku sposobnost za ukupnu ponudu i pojedinačnu sposobnost za svoj dio ponude. (3) Naručitelj će isključiti nesposobnog ponuditelja i natjecatelja iz sudjelovanja u postupku nabave: 1. ako je pokrenut stečajni postupak, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana, 2. ako je u postupku likvidacije ili je prestao poslovati, 3. ako je odgovornoj osobi i pravnoj osobi ponuditelja i natjecatelja izrečena pravomoćna presuda u kaznenom postupku u proteklih pet godina koja je povezana s djelatnošću, 4. ako nije uredno izvršio prethodno preuzete obveze prema naručiteljima iz ovoga Zakona ili je načinio propuste, 4. ako može dokazati da ponuditelj ili natjecatelj zbog ozbiljnog profesionalnog propusta nije ispunio sve obveze iz prethodnih ugovora 5. ako nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, 6. ako nije dao potrebne dokaze o sposobnosti, ili je dao netočne podatke ili izjave ili je prikrio podatke u svezi s dokazima o sposobnosti ili predmetu nabave, 7. ako nije ispunio ostale uvjete u svezi sa strukovnom ovlasti. (4) Odredbe ovoga članka ne odnose se na način nabave iz članka 12. stavka 2. točke 9. ovoga Zakona. Dokazi o sposobnosti Članak 37. (1) Ponuditelji i natjecatelji u postupku nadmetanja moraju dokazati svoju sposobnost. Naručitelj ne smije postavljati druge zahtjeve dokaze o sposobnosti ponuditelja osim onih navedenih u odredbama ovoga Zakona, niti zahtjeve kojima ponuditelje dovodi u neravnopravan položaj. (2) Naručitelj mora vrstu dokaza o sposobnosti ponuditelja ili natjecatelja, uvjete i vrijednosti pokazatelja navesti u dokumentaciji za nadmetanje. Uvjeti i dokazi o sposobnosti jednaki su za sve ponuditelje. (3) Dokazi se prilažu u izvorniku ili u ovjerenoj preslici, s tim da stariji od 30 dana od dana oglašavanja poziva za nadmetanje ne smiju biti dokazi o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a stariji od šest mjeseci ne smiju biti ostali dokazi dokazi iz stavka 4. točke 1. ovoga članka. (4) Dokazi o sposobnosti su: 1. izvod iz sudskoga, strukovnog ili trgovačkog registra države sjedišta ili u državi sjedišta propisana potvrda ili izjava umjesto potvrde, 2. odgovarajuća bankarska izjava ili dokaz o pokriću osiguranja odgovornosti iz djelatnosti, jamstvo za ponudu, jamstvo za dobro izvršenje obveza, prikaz bilanci ili izvoda bilanci ili izvješća ako u državi sjedištu osobe moraju biti objavljeni, te izjava o ukupnom prometu u prethodne tri godine, 2. ovisno o prirodi predmeta nabave: – odgovarajući bankarski ili drugi financijski instrument kao jamstvo za ozbiljnost ponude, za dobro izvršenje posla, te za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti, – račun dobiti i gubitka ili bilance ili njihovi dijelovi, ukoliko su navedena financijska izvješća obvezna u zemlji sjedišta ponuditelja ili natjecatelja,

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

233

Članak 37.

– financijsko izvješće iz kojeg je razvidan ukupan godišnji prihod u posljednje tri financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka djelatnosti, ako su navedeni podaci dostupni. 3. izvod iz kaznene evidencije ili jednakovrijedna potvrda sudskih ili upravnih tijela države sjedišta za odgovornu osobu, 3. izjava o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca, ovjerena od nadležnog tijela, u kojem slučaju odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu. 4. potvrda porezne uprave o stanju duga, potvrda mjerodavne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izvješće porezne uprave ili jednakovrijedni dokumenti države sjedišta, 5. potvrda naručitelja prema članku 4. ovoga Zakona, o uredno ispunjenim ugovorima za robe i usluge u prethodne tri godine, a za radove u prethodnih pet godina potvrde o kakvoći, izobrazbi, strukovnoj osposobljenosti i broju zaposlenih, 5. za tehničku i kadrovsku sposobnost, ovisno o prirodi, opsegu ili važnosti, odnosno namjeni radova, roba ili usluga: – popis ugovora: a) o radovima izvedenim tijekom posljednjih pet godina, s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova koji sadrže vrijednost, datum i mjesto izvršenja radova te podatak da su završeni i izvedeni prema pravilima struke, b) o isporukama robe ili ugovora o uslugama, sklopljenih u posljednje tri godine, koji sadrže vrijednost, datum i naziv naručitelja s potvrdom naručitelja o uredno izvršenim ugovornim obvezama, – popis stručnih osoba ili stručnih službi, posebno onih odgovornih za kontrolu kvalitete, koje su na raspolaganju ponuditelju ili natjecatelju, – opis tehničkih postrojenja i mjera za osiguravanje kvalitete, te istraživačkih postrojenja ponuditelja, – dokaz o provjeri proizvodnih ili tehničkih kapaciteta, studija i istraživanje ili mjere kontrole koje su na raspolaganju, ako je to potrebno, u slučajevima ako je predmet nabave složen ili služi za posebne svrhe, a koju provjeru provodi naručitelj ili u njegovo ime nadležno službeno tijelo zemlje u kojoj ponuditelj ima sjedište, – popis zaposlenika davatelja usluge ili izvođača radova s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom i kvalifikacijom osobe ili osoba odgovornih za davanje usluga i vođenje radova, – izjava o mjerama ekološkog upravljanja, samo u odgovarajućim slučajevima za radove ili usluge, koje će ponuditelj ili natjecatelj primijeniti tijekom izvršenja ugovora o radovima ili ugovora o uslugama, – izjava o prosječnom godišnjem broju zaposlenika natjecatelja ili ponuditelja radova, odnosno usluga, te o broju osoba u upravi za posljednje tri godine, – izjava s popisom alata, postrojenja ili tehničke opreme koja je na raspolaganju natjecatelju ili ponuditelju usluga ili radova, – izjava o dijelu ugovora koji ponuditelj namjerava ustupiti podisporučiteljima, – s obzirom na vrstu robe koja je predmet nabave: a) uzorci, opisi i/ili fotografije, čija autentičnost mora biti potvrđena ukoliko naručitelj to zatraži, b) potvrde mjerodavnih institucija o kontroli kvalitete, koje potvrđuju usklađenost proizvoda s tehničkim specifikacijama i normama.. 6. izjava o tehničkoj opremljenosti, opremi, uređajima, sredstvima, osoblju, kapacitetima, načinima osiguranja kakvoće i udjelu podisporučitelja u ponudi i strukovnoj ovlasti, 7. uzorci i fotografije. (5) Ako naručitelj zahtijeva potvrdu kakvoće, te predočenje potvrda neovisnih ovlaštenih tijela na osnovi europskih normi mora prihvatiti jednakovrijedne potvrde ovlaštenih drugih tijela država Europske zajednice. Naručitelj mora prihvatiti dokaz o mjerama osiguranja kakvoće u drugom obliku ako ponuditelj pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje odnosnih potvrda. (6) Od ponuditelja se dokazi o kakvoći mogu tražiti samo ako je to opravdano predmetom nabave,

Članak 37.

234

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

(7) Ako se u državi sjedištu ponuditelja ne izdaju potvrde, izvješća o zaduženjima ili izvodi s računa, od ponuditelja se može zahtijevati odgovarajuća izjava pred sudskim ili upravnim tijelom, bilježnikom ili mjerodavnim tijelom države sjedišta ponuditelja. (8) Natjecatelji na isti način dokazuju svoju sposobnost. Sudjelovanje podisporučitelja Članak 38. (1) Naručitelj može u dokumentaciji za nadmetanje navesti odredbe o dopustivosti sudjelovanja i udjelu podisporučitelja koji za sve podisporučitelje zajedno ne smije biti veći od 49% iznosa ukupne ponude, osim u slučaju nabave robe. (2) Naručitelj može u postupku nabave usluga te ustupanja radova zatražiti od ponuditelja da u ponudi naznači dio koji će izvršiti podisporučitelj, podatke o podisporučitelju i dokaze o sposobnosti podisporučitelja. Te naznake ne utječu na cjelovitost jamstva ponuditelja. Zajednička ponuda Članak 39. (1) Zajednička ponuda jest ponuda dvaju ili više ponuditelja. Naručitelj ne smije od zajedničkih ponuditelja zahtijevati formalnopravni oblik prije dostave ponude, ali može od zajedničkih ponuditelja, poslije odabira, zahtijevati određeni pravni oblik za izvršenje ugovora. (2) U dokumentaciji za nadmetanje od zajedničkih ponuditelja naručitelj mora zatražiti da u ponudi ili zahtjevu za nadmetanje dokažu pojedinačnu i zajedničku sposobnost, te navedu imena i potrebnu stručnu spremu odgovornih osoba za izvršenje nabave. (3) Pravni akt o zajedničkoj ponudi za to određeno nadmetanje mora sadržavati naziv nositelja ponude i odgovornost pojedinačno svakog ponuditelja iz zajedničke ponude. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna. Cijena ponude Članak 40. (1) Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom, bez poreza, u kunama ili u valuti kako je to utvrđeno u dokumentaciji za nadmetanje. Cijena ponude piše se brojkama i slovima. (2) Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave ili ako je to dopušteno u dokumentaciji za nadmetanje posebno za svaku grupu ili dijelove predmeta nabave koji su predmet nadmetanja. (3) U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude, bez poreza koji se iskazuje posebno iza cijene, osim ako u dokumentaciji za nadmetanje nije drugačije navedeno. (4) Alternativna cijena ponude, cijena za cijeli predmet nabave i istodobno za pojedinu grupu ili dio predmeta nabave, ponude u relativnom iznosu bez cijene u apsolutnom iznosu i ponude pod uvjetima koji nisu predviđeni dokumentacijom za nadmetanje, nisu dopuštene. (5) U dokumentaciji za nadmetanje naručitelj mora odrediti način izračuna cijene, sadržaj cijene, uvjete, rok i način plaćanja cijene. (6) Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje mora utvrditi valutu ili valute u kojima se može izraziti cijena ponude, te valutu u kojoj će biti preračunate cijene i financijsku instituciju čiji će se tečaj primijeniti za preračunavanje valute ponude u tu valutu na navedeni datum otvaranja ponuda.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

235

Članak 38. - Članak 40.

sukladno interesima ponuditelja u zaštiti vlastitih tehničkih ili poslovnih tajni. Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati dopunu i objašnjenje priložene potvrde u primjerenom roku.

Članak 41. - Članak 44.

Izmjena cijene Članak 41. (1) Cijena za nabave s rokom izvršenja ugovora do 12 mjeseci ne može se povećavati. (2) Povećanje cijene moguće je za dugoročne ugovore za nabavu s rokom izvršenja dužim od 12 mjeseci. (3) Način i uvjet izmjene cijene moraju biti određeni u dokumentaciji za nadmetanje sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Rok izvršenja ugovora Članak 42. (1) Rok izvršenja nabave naručitelj mora navesti u dokumentaciji za nadmetanje. (2) Rok izvršenja nabave proračunska je ili poslovna godina i sukladan je razdoblju u kojem su osigurana ili planirana financijska sredstva osim za nabavu: 1. robe, usluga ili radova koji zbog vrste, tehnoloških i drugih uvjeta nužno zahtijevaju duži rok od jedne proračunske ili poslovne godine, 2. usluga održavanja infrastrukturnih objekata najdulje tri godine, 3. zakupa, leasinga ili kupnje na obročnu otplatu. Jamstva Članak 43. (1) Naručitelj može u ponudi tražiti jamstvo za ponudu sukladno roku valjanosti ponude. (2) Naručitelj je obvezan u dokumentaciji za nadmetanje odrediti iznos, oblik i uvjete s jamstvom, izdavateljem jamstva i pravom na jamstvo i gubitak jamstva. (3) Jamstvo treba biti do visine moguće štete. Vraćanje jamstva ne smije biti odgođeno na neki kasniji rok nego što je to potrebno za zaštitu naručitelja od štetnih posljedica. (4) Jamstvo za dobro izvršenje obveza iz ugovora naručitelj ne zahtijeva uz ponudu, osim pisma namjere izdavatelja jamstva o davanju takva jamstva ponuditelju, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija. (5) Naručitelj može prije isteka roka jamstva od ponuditelja zatražiti produženje roka. Ponuditelj može odbiti zahtjev bez gubitka prava na jamstvo za ponudu. (6) Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva za ponudu ako: 1. opozove ili izmijeni ponudu poslije roka za dostavu ponuda, 2. ne potpiše ugovor o nabavi, 3. ne dostavi jamstvo za dobro izvršenje ugovora. Valjanost ponude Članak 44. (1) Rok valjanosti ponude obvezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda. (2) Naručitelj može zatražiti primjereno produženje roka valjanosti ponude. Zahtjev za produženje roka valjanosti ponude i odgovor ponuditelja na zahtjev u pisanom su obliku. (3) Ponuditelj može odbiti zahtjev za produženje roka valjanosti, bez gubitka jamstva za ponudu.

236

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Jezik Članak 45. (1) Naručitelj mora postupak nabave voditi i dokumentaciju za nabavu obvezno pripremiti na hrvatskom jeziku. (2) Osim dokumentacije na hrvatskom jeziku, kada je to potrebno zbog predmeta nabave, naručitelj može i na stranom jeziku, ili na jezicima koji su u službenoj uporabi u Europskoj zajednici, pripremiti dokumentaciju ili dio dokumentacije koji se odnosi na tehnički dio. (3) Ako naručitelj dopusti podnošenje ponuda ili dijelova ponuda na stranome jeziku ili jezicima, tada to mora navesti u dokumentaciji za nadmetanje i odrediti jezik ili jezike na kojima se podnosi ponuda ili dio ponude, te navesti koji je to dio. (4) U slučaju spora mjerodavni su dokumenti na hrvatskom jeziku. Kriteriji odabira najpovoljnije ponude Članak 46. (1) Za odabir najpovoljnije ponude naručitelj će u pozivu za nadmetanje i u dokumentaciji za nadmetanje utvrditi kriterije odabira najpovoljnije ponude. (2) Najpovoljnija ponuda jest prihvatljiva: 1. ponuda s najnižom cijenom ili 2. ekonomski najpovoljnija ponuda na temelju cijene i dodatnih kriterija za odabir najpovoljnije ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje. (3) Pri određivanju ekonomski najpovoljnije ponude naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje, ovisno o predmetu nabave, može osim cijene ponude primijeniti dodatne kriterije: rok plaćanja, rok isporuke ili izvršenja nabave, jamstvo za kakvoću, financijske pokazatelje, visinu kapitala i broj zaposlenih u svezi sa sjedištem tvrtke, učinkovitost i tehničku prednost, tekuće troškove održavanja, kvalitetu, estetsko i funkcionalno obilježje, usluge i tehničku pomoć poslije isporuke. (3) Pri određivanju ekonomski najpovoljnije ponude, osim cijene ponude, naručitelj može primijeniti dodatne kriterije, kao što su kvaliteta, tehničko dostignuće, estetske, funkcionalne i ekološke osobine, tekući troškovi i troškovi održavanja, ekonomičnost, mogućnost servisiranja nakon prodaje i tehnička pomoć, obveza osiguranja rezervnih dijelova, sigurnost opskrbe, rok isporuke, rok završetka radova i sl. Naručitelj je obvezan prije izrade dokumentacije za nadmetanje sastaviti izvješće o razlozima primjene dodatnih kriterija. (4) Uvjeti za sposobnost ponuditelja ne mogu biti kriteriji odabira. (5) Ako naručitelj uz cijenu koristi i dodatne kriterije odabira, tada mora u dokumentaciji za nadmetanje navesti dodatne kriterije po redoslijedu važnosti i obvezno odrediti njihovu razmjernu vrijednost u ukupnom sustavu vrednovanja od 1% do 100% te način izračuna. (6) Udio cijene uredit će se provedbenim propisima u sustavu vrednovanja. (7) U postupku nadmetanja po pozivu jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude jest najniža cijena. (8) Stručno povjerenstvo obvezno je prije izrade dokumentacije za nadmetanje pripremiti izvješće o razlozima primjene dodatnih kriterija i obrazložiti ih.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

237

Članak 45. - Članak 46.

(4) Ako se ponuditelj suglasi sa zahtjevom za produženje roka valjanosti ponude, ne može mijenjati ponudu, a jamstvo za ponudu mora se produžiti.

Članak 47. - Članak 49.

Dio VIII. PONUDA
Ponuda Članak 47. (1) Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati uvjeta nadmetanja. Ponuda mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje. (2) Ponuda je na hrvatskom jeziku, s cijenom u kunama, osim ako u dokumentaciji za nadmetanje nije drugačije određeno. (3) Ponuda se dostavlja na izvornoj dokumentaciji, osim ako naručitelj ne odredi drugačije. (4) Alternativna je ponuda dopuštena samo ako je to omogućeno dokumentacijom za nadmetanje, a ponuditelj mora priložiti dokaze o jednakoj kakvoći ponude. Alternativna se ponuda označava »alternativna ponuda« i predaje odvojeno od osnovne ponude. (5) Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj može ponudu mijenjati i dopunjavati ili od ponude odustati na temelju pisane izjave. Promjene i dopune ponude ili odustajanje od ponude ponuditelji dostavljaju na isti način kao i ponudu. U slučaju odustajanja od ponude, naručitelj može zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude. (6) Ponude se izrađuju bez naknade. Sadržaj ponude Članak 48. Ponuda sadrži sljedeće dijelove: 1. obrazac ponude za nadmetanje ispunjen na način propisan dokumentacijom za nadmetanje i potpisan od ponuditelja, 2. jamstvo ako je traženo, 3. dokaze ponuditelja o ispunjavanju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje i o sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora, 4. ostalu dokumentaciju koju ponuditelj podnosi u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje. Oblik ponude Članak 49. (1) Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku (originalu), sa sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje i s naznakom »izvornik«. Ako je zatražena i preslika (kopija) ponude, ponuditelj je obvezan izraditi i dostaviti traženi broj primjeraka s naznakom »preslika«. nik. (2) Ako se javi dvojba u ispravnost dokumentacije između izvornika i preslike, vjerodostojan je izvor-

(3) Izvornik i sve preslike ponude tiskaju se ili pišu neizbrisivim otiskom. Ponuda je uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica. Oznaka sadrži ukupan broj stranica u ponudi kroz redni broj stranice.

238

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Dostavljanje ponude Članak 50. (1) Ponuditelji dostavljaju ponudu u pisanom obliku, zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici u zatvorenoj omotnici s adresom naručitelja, s naznakom nadmetanja na koje se odnosi, s naznakom »ne otvaraj« i adresom ponuditelja. (2) Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave, osim u slučaju alternativnih ponuda ili posebno za svaku grupu ili dio za koji je dopušteno dostaviti ponudu sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje. (3) Ako je dopušteno nadmetanje po grupama ili dijelovima predmeta nabave, ponuda se dostavlja za svaku grupu ili dio predmeta nabave s naznakom i nazivom te grupe ili dijela predmeta nabave. (4) Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi za isti predmet nabave, grupu ili dio predmeta nabave. (5) Ponuda se dostavlja u dvostrukim omotnicama. Na vanjskom je omotu adresa naručitelja s naznakom »za nadmetanje - ne otvaraj« te s ostalim naznakama koje su navedene u dokumentaciji za nadmetanje, a na unutarnjem je omotu adresa ponuditelja. (6) (5) Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do datuma i u vrijeme određeno u dokumentaciji za nadmetanje za otvaranje ponuda. Naručitelj će na zahtjev dati ponuditelju potvrdu o datumu i vremenu primitka ponude. (7) (6) Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene. (8) (7) Uzorci se dostavljaju uz ponudu i do roka određenog za dostavu ponuda. Zaprimanje i pohrana ponuda Članak 51. (1) Naručitelj na omotnici ponude naznačuje datum i vrijeme zaprimanja ponude. (2) Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do otvaranja ponuda. (3) Ponude se pohranjuju tako da su dostupne isključivo ovlaštenim osobama. Rokovi Članak 52. (1) Naručitelj mora odrediti rokove koji omogućavaju ponuditelju dovoljno vremena za izradu i dostavu ponude. (2) Naručitelj mora u dokumentaciji za nadmetanje navesti isti datum, mjesto i vrijeme za dostavu i otvaranje ponuda. (3) Rok i datum za dostavu ponuda moraju biti isti u pozivu za nadmetanje i u dokumentaciji za nadmetanje. (4) Krajnji rok za dostavu ponuda ujedno je i rok za otvaranje ponuda.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

239

Članak 50. - Članak 52.

(4) Ponuda ne smije sadržavati izmjene ili dodatke, osim onih koji su sukladni dokumentaciji za nadmetanje ili ako je to potrebno radi ispravka pogrešaka ponuditelja. Sve ispravke ili dodatke u ponudi naručitelj mora potpisati i ovjeriti.

Članak 53.

Računanje rokova Članak 53. (1) Rok za dostavu ponuda računa se od dana slanja zahtjeva za oglašavanje. (2) Rokovi u redovnom postupku nabave za vrijednosti nabave od navedene u članku 23. stavku 2. ovoga Zakona računaju se na sljedeći način: 1. u postupku javnog nadmetanja najkraći je rok za dostavu ponuda 52 dana od dana slanja zahtjeva za oglašavanje poziva za javno nadmetanje, 2. u postupku nadmetanja po pozivu u prvom stupnju najkraći je rok za dostavu zahtjeva zainteresiranim stranama za sudjelovanje u postupku nabave 37 dana od dana slanja zahtjeva za oglašavanje poziva za nadmetanje, 3. u postupku nadmetanja po pozivu u drugom stupnju najkraći je rok za dostavu ponuda 40 dana od dana slanja poziva natjecateljima za dostavu ponude, 4. u postupku nadmetanja izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku najkraći je rok 32 dana od dana slanja zahtjeva za objavu poziva za nadmetanje. (3) Ako je naručitelj objavio prethodnu obavijest o nabavi sukladno članku 17. stavku 2. točki 1. ovoga Zakona može koristiti ubrzani postupak nabave iz stavka 4. ovoga članka. Razlozi za primjenu skraćenih rokova iz ovoga stavka mogu biti i žurnost izvršenja ugovora u tekućoj proračunskoj godini ili mogućnosti nastanka štete. (4) Najkraći rok za dostavu: 1. ponuda po pozivu za javno nadmetanje ili zahtjeva za sudjelovanje u postupku nabave po pozivu u prvom stupnju, računa se od dana slanja poziva za oglašavanje: - 36 dana, a iznimno iz razloga žurnosti 15 dana kada su naručitelji iz članka 4. točka 1. i 2. ovoga Zakona, – 22 dana kada su naručitelji iz članka 4. točke 3. ovoga Zakona, 2. ponuda po pozivu za nadmetanje u drugom stupnju i pozivu za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku je 26 dana, a iznimno iz razloga žurnosti je 10 dana od dana slanja poziva natjecateljima za dostavu ponude. (5) »Narodne novine« će objaviti poziv za nadmetanje u roku ne kraćem od 12 dana od dana slanja zahtjeva za oglašavanje, a najkasnije u roku od 5 dana ako je obavijest poslana elektroničkom poštom, teleksom ili telefaksom. (6) Rok za dostavu ponuda u postupku nabave robe, usluga, te ustupanja radova ne može biti kraći od 10 dana od dana oglašavanja u »Narodnim novinama«.

240

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Javno otvaranje ponuda Članak 54. (1) Naručitelj mora javno otvoriti ponude u postupku javnog nadmetanja i u drugom stupnju nadmetanja po pozivu. (2) Ponude se otvaraju na određenom mjestu sukladno datumu, u određeno vrijeme, po redoslijedu zaprimanja i u nazočnosti članova povjerenstva. Otvaranju ponuda može biti nazočna ovlaštena osoba ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza ovlasti. (3) U postupku javnog otvaranja ponuda, prije početka otvaranja ponuda naručitelj utvrđuje pristigle ponude po redoslijedu zaprimanja, provjerava ovlasti predstavnika ponuditelja, utvrđuje izmjene ili dopune ponuda, nove ponude ili povlačenje ponuda, te njihovu pravodobnost i propisanu ispravnost predaje ponuda. Ponuditelj koji opozove svoju ponudu nema pravo biti nazočan postupku javnog otvaranja ponuda. (4) Pri javnom otvaranju ponuda za usluge, ako je dokumentacijom za nadmetanje tražena ponuda u odvojenim omotima, naručitelj najprije otvara omotnicu s dokazima o sposobnosti ponuditelja, a nakon ocjene sposobnosti ponuditelja, sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, pristupa istodobno ili naknadno javnom otvaranju financijskih ponuda prihvatljivih ponuditelja. U slučaju naknadnog otvaranja financijskih ponuda, svi ponuditelji moraju biti obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu naknadnoga javnog otvaranja ponuda s cijenom. (5) Naručitelj je obvezan voditi zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda, koji sadrži broj nabave i podatke o naručitelju, mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, broj nadmetanja, ime i prezime članova povjerenstva za nabavu i ovlaštenih predstavnika ponuditelja, predmet nabave, odnosno dijelove ili grupe koje je dopušteno nuditi sukladno dokumentaciji za nadmetanje, broj primljenih ponuda, pune i skraćene nazive i adrese ponuditelja, obavijesti o povlačenju, dopunama i izmjenama ponuda, konačnu cijenu ponude i primjedbe ponuditelja. (6) Zapisnik i priloge zapisnika, ako su sastavni dio zapisnika, potpisuju članovi povjerenstva. Zapisnik će odmah biti stavljen na uvid, provjeru sadržaja i potpis nazočnim ovlaštenim osobama ponuditelja. (7) Preslika zapisnika o javnom otvaranju ponuda svim će ponuditeljima koji to zatraže, i čije su ponude otvorene u postupku javnog nadmetanja, biti upućena u roku tri dana od dana primitka zahtjeva za dostavu zapisnika. Pregled, ocjena i usporedba ponuda Članak 55. (1) Pregled, ocjenu i usporedbu ponuda obavlja stručno povjerenstvo naručitelja. U navedenom postupku naručitelju mogu pomagati posebne stručne službe i/ili stručne osobe. (2) Naručitelj je obvezan voditi zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda koji sadrži: – broj nadmetanja, – predmet nabave, – ime i adresu sjedišta ponuditeljâ koji su podnijeli ponudu prema redoslijedu iz zapisnika o javnom otvaranju ponuda, – analitički prikaz traženih i danih dokaza koji se odnose na sposobnosti ponuditelja i ocjenu sposobnosti i prihvatljivosti ponude,

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

241

Članak 54. - Članak 55.

Dio IX. ODABIR

– cijenu ponuda za predmet nabave, odnosno za grupe ili dijelove predmeta nabave, – kriterije i razmjernu vrijednost kriterija za utvrđivanje najpovoljnije ponude, ako su dodatni kriteriji, uz cijenu, predviđeni u dokumentaciji za nadmetanje, te njihov izračun za svaku ponudu, – usporedni prikaz ocjene, analize ponuda i mišljenje stručne službe ili osobe, ako se naručitelj služio njihovim uslugama, – obrazloženje o odabiru najpovoljnije ponude, – obrazloženje ako su sve ponude odbijene, – obrazloženje razloga ako postupak nabave nije završio odabirom, – popis priloga uz zapisnik i navedene priloge, – datum zapisnika te potpis svih članova povjerenstva. (3) Ocjeni ponuda pristupa se na način da se provjeri sadržaj ponude, sukladno dokumentaciji za nadmetanje i uvjetima nadmetanja. (4) Nepravodobne se i nepotpune ponude ne razmatraju. (5) Postupak je procjene sve do odabira povjerljiv. Zapisnik i podaci koji se odnose na pregled, objašnjenje, procjenu, usporedbu i odabir mogu biti predočeni na uvid ponuditeljima poslije primitka odluke o odabiru ponude do roka ulaganja žalbe. (5) Postupak pregleda, ocjene i usporedbe ponuda povjerljiv je do donošenja odluke naručitelja o odabiru ili poništenju postupka javne nabave. Objašnjenje ponude Članak 56. (1) Tijekom postupka pregleda, ocjene i usporedbe ponuda naručitelj može tražiti, a ponuditelji su dužni dati potrebna tumačenja radi objašnjenja ponude ili otklanjanja sumnji u valjanost ponude. (2) Nikakve promjene u ponudi, promjenu cijene osim ispravke računske pogreške ili promjene koje bi neprihvatljivu ponudu učinile prihvatljivom ne smije se zahtijevati, nuditi ili dopustiti od strane naručitelja ili ponuditelja. (3) Naručitelj može iznimno od ponuditelja, a u svrhu objašnjenja ponude, tražiti prijevod dijela ponude u svezi s tehničkom dokumentacijom za koji je u dokumentaciji za nadmetanje dopustio izradu ponude na stranom jeziku, te za to odrediti primjeren rok. Pregovaranje s ponuditeljem Članak 57. (1) Naručitelju je zabranjeno pregovarati s ponuditeljem u svezi s cijenom, izmjenom ili dopunom ponude koja je odabrana kao najpovoljnija. (2) Dopušteni su pregovori naručitelja i ponuditelja u svezi s objašnjenjem ponude i ravnopravnosti alternativnih ponuda ako su dopuštene dokumentacijom za nadmetanje. (3) Svi pregovori vode se u nazočnosti članova povjerenstva. O razlozima i rezultatima pregovora naručitelj vodi zapisnik. Neuobičajeno niska cijena Članak 58. (1) Ako je cijena najpovoljnije ponude bez poreza niža od 30% u odnosu na prosječno ponuđenu

Članak 56. - Članak 58.

242

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

(2) Ako je u dokumentaciji za nadmetanje određeno da je najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom, naručitelj mora obavijestiti Upravu za javnu nabavu i Komisiju Europske zajednice o odbijanju ponude s neuobičajeno niskom cijenom. Prihvatljiva ponuda Članak 59. (1) Prihvatljiva ponuda jest ponuda sposobnog ponuditelja: – koja je potpuno sukladna dokumentaciji za nadmetanje, ili – koja sadrži nebitne otklone u ponudi ili predočenim dokazima uz ponudu, a koji ne mijenjaju svojstva, uvjete i druge zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje, ili – koja sadrži manje pogreške ili previde koji bitno ne mijenjaju ponudu. (2) Ponude za koje se utvrdi da su prihvatljive, naručitelj će pregledati te provjeriti imaju li računske pogreške. Naručitelj će ispraviti pogrešku na sljedeći način: 1. ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima, 2. ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupne cijene, mjerodavna je jedinična cijena, a ukupna cijena bit će ispravljena. Ako je pogrešno postavljanje decimalnog zareza u jediničnoj cijeni, prevladat će ukupna cijena, a jedinična cijena bit će ispravljena. (3) Iznos naveden u ponudi bit će od naručitelja ispravljen u skladu s prethodno navedenim postupkom ispravljanja pogrešaka. Naručitelj će ispraviti računske pogreške koje otkrije i o tome odmah obavijestiti ponuditelja čija je ponuda ispravljena, te zatražiti od ponuditelja da u roku od tri dana od dana primitka obavijesti potvrdi prihvaćanje ispravke računske pogreške. Ako nakon obavijesti o pogrešci ponuditelj ne odgovori i ne prihvati ispravljeni iznos, ponuda će biti odbijena. (4) Ponuda s računskom pogreškom neprihvatljiva je ako zbroj apsolutnih iznosa svih ispravaka, više ili manje, iznosi više od 5% prvobitno ponuđene konačne cijene bez PDV-a. (5) Pri ustupanju radova po načelu »ključ u ruke«, konačna ponuđena cijena uključuje sve troškove, obveze i davanja osim poreza, te vrijedi bez obzira na računske pogreške. (6) Iznosi ponuda koji se dobiju na temelju provjere unose se u zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda. (7) Na zahtjev ponuditelja naručitelj će omogućiti uvid u zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda. Neprihvatljiva ponuda Članak 60. (1) Neprihvatljiva je ponuda: 1. koju naručitelj primi poslije roka za podnošenje ponuda ili koju povjerenstvo nije imalo prije javnog otvaranja prve ponude, 2. koja nije sukladna dokumentaciji za nadmetanje i uvjetima nadmetanja, 3. za koju su ponuditelji u vezi s nadmetanjem sklopili sporazum koji je nedopušteno ograničenje nadmetanja, odnosno natjecanja, 4. koja je nepotpuna ili sadrži odstupanja ili nedopuštene dijelove koji nisu u skladu s dokumentacijom za nadmetanje,

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

243

Članak 59. - Članak 60.

cijenu svih prihvatljivih ponuda, naručitelj može, ocijeni li to potrebnim, a zbog sumnji u mogućnost izvršenja ugovora po tako niskoj cijeni, zatražiti od ponuditelja u primjerenom roku pisano objašnjenje i analizu ponude. Naručitelj može prihvatiti objašnjenje na temelju primijenjene metode ili tehničkog rješenja, povoljnih uvjeta koji su ponuditelju na raspolaganju ili originalnosti koju predlaže ponuditelj.

5. koja sadrži uvjete, radnje i postupke naručitelja ili ponuditelja koji mogu dovesti do pogodovanja, ili koja bilo na koji način ograničava ili uvjetuje prava naručitelja ili obveze ponuditelja, 6. alternativna, osim ako je naručitelj dopustio takvu ponudu, 7. ponuditelja koji nije odabran kao sposoban i koji nije u roku za dostavu ponuda dokazao svoju sposobnost, 8. ponuditelja koji nije uredno preuzeo ili otkupio dokumentaciju za nadmetanje sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, 9. ponuditelja koji nisu dostavili dokaz o zajedničkom nastupu i imenovali nositelja zajedničke ponude ili ispunili uvjet o obveznom pravnom obliku, 10. ponuditelja koji u nadmetanju po pozivu nije pozvan da podnese ponudu, 11. u kojoj nije iskazana jasna ukupna cijena u apsolutnom iznosu, 12. za koju je ponuditelj odbio dati traženo objašnjenje, 13. ako ponuditelj ne prihvaća ispravak računske pogreške u ponudi na način utvrđen Zakonom, 14. zbog korupcije ili prijevare, 15. ponuditelja koji nije zadovoljavajuće odgovorio na zahtjev naručitelja u svezi s ponuđenom niskom cijenom ili objašnjenjem ponude, 16. ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj ili sudionik u zajedničkoj ponudi. (2) Ponude koje nisu prihvatljive ne mogu se koristiti za novo nadmetanje ili u druge svrhe. (3) Uzorci uz ponude moraju se vratiti ponuditeljima na njihov zahtjev, osim ako u dokumentaciji za nadmetanje nije drugačije određeno. (4) Naručitelj može odbiti svaku ponudu u kojoj udio iz trećih zemalja s kojima Republika Hrvatska nije sklopila sporazum ili ugovor iznosi više od 50% ukupne vrijednosti ponude. Odabir Članak 61. (1) Naručitelj će za predmet nabave, grupu ili dio predmeta nabave za koje je bilo dopušteno podnijeti ponudu: 1. odabrati samo jednu najpovoljniju ponudu između prihvatljivih ponuda ili 2. sve prihvatljive ponude ponuditelja koji prihvate cijenu i uvjete iz najpovoljnije odabrane ponude, a u svrhu ostvarivanja programa obnove područja od posebne državne skrbi. (2) Naručitelj mora primijeniti kriterije i razmjerne vrijednosti kriterija koje je naveo u dokumentaciji za nadmetanje. (3) Naručitelj ne smije primijeniti kriterije koji nisu navedeni u dokumentaciji za nadmetanje. (4) Ako naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje nije naveo dodatne kriterije uz cijenu, najpovoljnija ponuda jest ponuda s najnižom cijenom za istu vrstu i svojstva robe, usluga ili radova. (5) Naručitelj može odabrati najpovoljniju ponudu između najmanje dvije prihvatljive ponude. (6) Naručitelj ne smije postavljati dodatne uvjete i zahtjeve ponuditelju drugačije od onih iz dokumentacije za nadmetanje ili razdjeljivati ponudu ili to tražiti od ponuditelja, ili odabrati samo dio ili dijelove ponude. (7) Ako su dvije ili više ponuda ravnopravne prema kriterijima dodjele, prednost ima ponuda ponuditelja sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi. (7) Naručitelj može sukladno zaštićenom programu zapošljavanja rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima nabave za natjecatelje ili ponuditelje koji zapošljavaju najmanje 51% invalidnih osoba u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ako naručitelj koristi pravo iz ovoga članka, obvezan je to navesti u objavi za nadmetanje.

Članak 61.

244

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

(1) Naručitelj može od ponuditelja, čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, zatražiti provjeru dokaza o sposobnosti. (2) Uvjeti i postupak za ponovno dokazivanje sposobnosti moraju biti predviđeni i navedeni u dokumentaciji za nadmetanje. U slučaju provedenog postupka u prvom stupnju nadmetanja po pozivu, uvjeti i postupak dokazivanja sposobnosti u postupku nadmetanja bit će jednaki onima koji su korišteni u prvom stupnju nadmetanja. (3) Ako ponuditelj čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom ne može ponovno dokazati svoju sposobnost, naručitelj će odbiti njegovu ponudu. Odluka naručitelja Članak 63. (1) Naručitelj mora donijeti odluku u pisanom obliku o odabiru (neodabiru) ili poništenju nadmetanja. Za sve grupe odnosno dijelove predmeta nabave, za koje je dopušteno podnijeti ponudu sukladno dokumentaciji za nadmetanje, naručitelj je obvezan donijeti odluku istodobno. (2) Odluku naručitelj mora poslati preporučenim pismom u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda. (3) Odluka sadrži broj nadmetanja i evidencijski broj nabave i podatke o naručitelju, broj i datum donošenja odluke, podatke o javnom oglašavanju, broj nabave, način nabave i zakonsku osnovu za korištenje navedenog načina, predmet nadmetanja, redni broj, naziv grupe ili dijela predmeta nabave za koji je dopušteno podnijeti ponudu, broj zaprimljenih ponuda, podatke o odabranim natjecateljima ili odabranom ponuditelju, razloge odabira ili razloge neodabira, odnosno razloge poništenja nadmetanja, uputu o pravnom lijeku, potpis odgovorne osobe naručitelja i ovjeru. (4) Odluku mora potpisati odgovorna osoba naručitelja. Poništenje nadmetanja Članak 64. (1) Nadmetanje ili dio nadmetanja mora biti poništeno odlukom naručitelja: 1. ako nisu pristigle najmanje dvije prihvatljive ponude, 2. ako se prije roka za podnošenje ponuda dokumentacija za nadmetanje mora bitno mijenjati, 3. ako je cijena najpovoljnije ponude veća od planiranih ili osiguranih sredstava za nabavu, 4. ako postoje druge izmijenjene okolnosti pa sklapanje ugovora nije više u javnom interesu i neće se ponavljati nadmetanje tijekom proračunske godine. 5. u slučaju iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona, 6. kada u nadmetanju po pozivu nije sudjelovalo pet sposobnih natjecatelja, odnosno ako u izravnoj pogodbi u pregovaračkom postupku s objavom poziva za nadmetanje nema najmanje tri ponuditelja, 7. kada prema kriteriju odabira iz dokumentacije za nadmetanje nije moguće odabrati najpovoljniju ponudu. (2) Obavijesti o poništenju nadmetanja naručitelj će objaviti na isti način kao i nadmetanje.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

245

Članak 62. - Članak 64.

Provjera dokaza o sposobnosti Članak 62.

Članak 65. - Članak 67.

Tajnost Članak 65. Naručitelju je zabranjeno otkriti podatke čije bi otkrivanje bilo suprotno ovom Zakonu, onemogućavalo provedbu ovoga Zakona, ne bi bilo u interesu javnosti, štetilo bi poslovnim interesima naručitelja ili ponuditelja ili bi onemogućilo pošteno tržišno nadmetanje ili koji su označeni poslovnom tajnom ili intelektualnim vlasništvom. Ugovor o nabavi Članak 66. (1) Naručitelj mora sklopiti ugovor samo s jednim sposobnim ponuditeljem osim u slučaju iz članka 61. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona čije je ponuda odabrana kao najpovoljnija za predmet nabave, grupu ili dio predmeta nabave sukladno dokumentaciji za nadmetanje u roku od 30 dana od dana slanja obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude. (2) Ugovor mora biti u skladu s ponudom. (3) Ako prijedlog ugovora nije dio dokumentacije za nadmetanje, naručitelj će prijedlog ugovora uputiti ponuditelju u roku od osam dana od dana konačne odluke o odabiru. Ponuditelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora u roku od osam dana od dana primitka ugovora i vratiti ga naručitelju zajedno s traženim jamstvom za dobro izvršenje ugovora. Ako ponuditelj ne potpiše prijedlog ugovora poslije ponovljenog zahtjeva naručitelja ili ne dostavi jamstvo za dobro izvršenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje u roku od osam dana od dana primitka požurnice, naručitelj može poništiti nadmetanje i ponoviti postupak nabave ili sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem ako razlika u cijeni ponuda nije veća od 5% u odnosu na prije odabranu ponudu. (4) Ako je ugovor o nabavi uvjetovan suglasnošću mjerodavnog tijela ili Vlade Republike Hrvatske, potrebno je prije sklapanja ugovora pribaviti odgovarajuću suglasnost. Rok za pribavljanje suglasnosti računa se od datuma slanja obavijesti o prihvaćanju ponude i mora biti predviđen u dokumentaciji za nadmetanje. Izostanak suglasnosti u predviđenom roku ne utječe na rok valjanosti ponude ili jamstvo za ponudu. (5) Prije potpisivanja ugovora, ako je protekla valjanost ponude, naručitelj je obvezan od ponuditelja zatražiti produženje valjanosti ponude. (6) Naručitelj i ponuditelj ne smiju poduzimati nikakve radnje koje bi omele sklapanje ugovora o nabavi. (7) Naručitelj ne smije zaključiti ugovor poslije proteka roka valjanosti ponude i prije isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno žalbe na odluku o odabiru. Pohrana dokumentacije Članak 67. (1) Dokumentaciju o postupku nabave naručitelj je dužan čuvati četiri godine nakon provedenog postupka nabave ako je postupak završio bez sklapanja ugovora, odnosno nakon izvršenja ugovora ako je postupak završio sklapanjem ugovora. (2) Projektna dokumentacija za radove trajna su arhivska građa i čuva se u skladu s posebnim propisima.

246

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Naručitelj mora odbiti ponudu, poništiti odabir ili odustati od sklapanja ugovora zbog prijevare ili ako utvrdi da je ponuditelj pokušao utjecati ili je pokušao dati, da je dao ili je pristao dati, izravno ili neizravno, službeniku ili zaposleniku naručitelja ili nekoj drugoj osobi, nagradu ili pogodnost u bilo kojem obliku, ili koju drugu vrijednost u svezi s postupkom, odlukom ili provedbom postupka nabave, kao i zbog činjenja, prikrivanja i lažnog prikazivanja podataka.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

247

Članak 68.

Prijevara i korupcija Članak 68.

Članak 69.

Dio X. PROVEDBA ZAKONA I NADZOR
Provedba Zakona i nadzor Članak 69. (1) Ured za javnu nabavu je stručna služba Vlade Republike Hrvatske ovlaštena za provedbu, nadzor i primjenu ovoga Zakona i podzakonskih propisa u području nabave, koja daje prethodnu suglasnost, upute i organizira elektronički Oglasnik javne nabave i daje mišljenja korisnicima glede primjene ovoga Zakona, prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o nabavi, podnosi prekršajnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata koji se odnose na nabavu o općim uvjetima, pravilima i postupcima nabave, priprema i provodi program izobrazbe subjekata i promidžbu zakona, sudjeluje u radu međunarodnih institucija glede nabave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. nje. (2) Na zahtjev Ureda za javnu nabavu naručitelj mora omogućiti uvid u dokumentaciju za nadmeta-

248

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Prigovor naručitelju Članak 70. (1) Radi zaštite svojih prava, ponuditelj ili natjecatelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može u roku od tri dana od primitka pisane odluke o odabiru uložiti prigovor naručitelju na odluku o odabiru radi nepravilnosti u postupku nabave. Ponuditelj ili natjecatelj podnosi prigovor u pisanom obliku naručitelju. (1) Radi zaštite svojih prava ponuditelj ili natjecatelj koji je sudjelovao u postupku javne nabave može, u roku tri dana od dana primitka pisane odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja, uložiti naručitelju prigovor u pisanom obliku, zbog nepravilnosti u postupku nabave. (2) Prigovor nije dopušten na odabir načina nabave i odluku naručitelja o poništenju nadmetanja sukladno članku 64. ovoga Zakona. (2) Pravo na prigovor naručitelju, u roku od osam dana od dana objave odluke u »Narodnim novinama«, na odluku o odabiru ponude ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva za nadmetanje ima svaki gospodarski subjekt koji u toj nabavi ima interes, odnosno kojem bi mogla biti nanesena šteta. (3) Prigovor uložen u propisanom roku zaustavlja sklapanje ugovora o nabavi. (4) U prigovoru je potrebno navesti nepravilnosti s obrazloženjem i prijedlog za otklanjanje nepravilnosti. (5) Sudionici nabave u postupku rješavanja prigovora mogu pokušati mirno riješiti spor. (6) Naručitelj mora odgovoriti ponuditelju na prigovor u roku od osam dana od primitka prigovora. (7) Ako naručitelj uvaži prigovor, novu će odluku dostaviti svim ponuditeljima ili natjecateljima. Žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Članak 71. (1) Ponuditelj ili natjecatelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja i koji je prethodno podnio prigovor naručitelju, Podnositelj prigovora iz članka 70. stavka 1. i 2. ovoga Zakona može u slučaju negativnog odgovora naručitelja na prigovor ili njegovo nepostupanje, sukladno članku 70. stavku 6. ovoga Zakona, uložiti pisanu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija), a presliku žalbe obvezno istodobno uputiti naručitelju. (2) Ustrojstvo, djelokrug i nadležnost Državne komisije uredit će se posebnim zakonom. (3) Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od dana primitka odgovora naručitelja, ali najduže 15 16 dana od dana podnošenja prigovora naručitelju, ako naručitelj ne odgovori na prigovor su-kladno odredbi članka 70. stavka 6. ovoga Zakona. (4) Žalbu Državnoj komisiji i presliku žalbe naručitelju upućuje ponuditelj ili natjecatelj istodobno. (5) (4) Žalba uložena u propisanom roku i na način propisan ovim člankom zaustavlja sklapanje ugovora o nabavi za predmet nabave i za sve grupe ili dijelove predmeta nabave iz dokumentacije za nadmetanje. (6) (5) U žalbi je potrebno navesti: – podatke o podnositelju žalbe – naziv i sjedište naručitelja

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

249

Članak 70. - Članak 71.

Dio XI. PRIGOVOR I ŽALBA NA NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU NABAVE

Članak 72. - Članak 73.

– broj i datum nadmetanja i presliku – broj i datum odluke naručitelja na koju se ulaže prigovor i evidencijski broj nabave i podatke o pozivu za nadmetanje – opis činjeničnog stanja – opis nepravilnosti i obrazloženje – presliku odgovora na prigovor, ako je naručitelj odgovorio na prigovor. (7) (6) Na zahtjev Državne komisije naručitelj je dužan u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva poslati dokumentaciju za nadmetanje. (8) (7) Državna komisija donijet će rješenje u roku od 15 dana od dana primitka žalbe, odnosno od dostave dokumentacije za nadmetanje. (9) (8) Rješenje Državne komisije je konačno. (10) (9) Rješenje se dostavlja naručitelju, podnositelju žalbe, Državnom uredu za reviziju i Uredu za javnu nabavu. (11) (10) Naručitelj mora postupiti po rješenju Državne komisije. (11) Državna komisija može iznimno u roku od sedam dana od dana primitka zahtjeva naručitelja za nastavak postupka nabave, prije donošenja rješenja o žalbi, na temelju pisanog zahtjeva naručitelja s obrazloženjem o mogućem nastanku nerazmjerne štete, naručitelju odobriti nastavak postupka ukupne nabave ili dijela nabave. Presliku zahtjeva za odobrenje nastavka postupka nabave, upućenog Državnoj komisiji, naručitelj je obvezan istodobno dostaviti svim sudionicima u postupku nabave. Odluku Državne komisije naručitelj je obvezan u roku od tri dana od dana primitka uputiti svakoj strani u žalbenom postupku. Sudska zaštita Članak 72. Protiv rješenja Državne komisije može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. Ništavnost ugovora o nabavi Članak 73. ma: Ništav je ugovor o nabavi koji je sklopljen protivno ovim Zakonom propisanim postupcima i radnja-

1. koji je sklopljen s ponuditeljem čija ponuda nije odabrana kao najpovoljnija, 2. kojim se vrijednost nabave dijeli na iznose manje od ovim Zakonom propisanih vrijednosti da bi se izbjegla primjena odredbi ovoga Zakona, 3. kojim se ustupa nabava trećoj osobi ili osobi na koju se ne odnosi ovaj Zakon kako bi se time izbjegla njegova primjena, 4. kojim se mijenja ili dopunjava osnovni ugovor protivno članku 12. stavku 2. točki 5. i članku 78. ovoga Zakona, 5. suprotno rješenju Državne komisije.

250

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Dio XII. KAZNENE ODREDBE Dio XII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Kaznene odredbe Prekršajne odredbe Članak 74. Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako postupi protivno odredbi: 1. članka 7. stavka 1. i 3. ovoga Zakona, ili 2. članka 13. stavka 1. i 5. ovoga Zakona, ili 3. članka 14. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, ili 4. članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, ili 5. članka 21. stavka 3., 4. i 5. ovoga Zakona, ili 6. članka 22. stavka 3. ovoga Zakona, ili 7. članka 23. stavka 1. ovoga Zakona, ili 8. članka 24. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, ili 9. članka 28. stavka 1. i 3. ovoga Zakona, ili 10. članka 29. stavka 1. i 3. ovoga Zakona, ili 11. članka 31. ovoga Zakona, ili 12. članka 32. stavka 2., 3. i 5. ovoga Zakona, ili 13. članka 33. stavka 5. i 6. ovoga Zakona, ili 14. članka 54. stavka 1. ovoga Zakona, ili 15. članka 61. stavka 1., 2., 3. i 6. ovoga Zakona, ili 16. članka 63. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, ili 17. članka 64. stavka 1. ovoga Zakona, ili 18. članka 66. stavka 1., 2. i 7. ovoga Zakona, ili 19. članka 67. ovoga Zakona, ili 20. članka 69. stavka 2. ovoga Zakona, ili 21. članka 71. stavka 11. stavka 4. i 10. ovoga Zakona.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

251

Članak 74.

Članak 75. - Članak 80.

Dio XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 75. (1) Vlada Republike Hrvatske osnovat će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Ured za javnu nabavu. (2) Do osnivanja Ureda za javnu nabavu i Državne komisije njihove poslove će obavljati Ministarstvo financija, Uprava za nabavu. (3) Ured za javnu nabavu preuzet će službenike Ministarstva financija Uprave za nabavu, opremu, pismohranu, nedovršene predmete i drugu dokumentaciju, te sredstva za rad. Članak 76. Vlada Republike Hrvatske donijet će provedbene propise u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakon koji se odnose na postupak nabave roba, radova i usluga male vrijednosti, opće odredbe za nabavu robe, za nabavu usluga, te za ustupanje radova i metodologiju pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata. Članak 77. Odredbe članka 23. stavka 2. – 6. članka 53. stavka 2. i stavka 3., te druge odredbe ovoga Zakona u svezi s obvezom izvješćivanja Europske zajednice i obvezom oglašavanja u Službenom listu Europske zajednice, primjenjivat će se s primitkom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske zajednice. Članak 78. (1) Svi postupci nabave započeti do dana primjene ovoga Zakona, a za koje nisu sklopljeni ugovori o nabavi, ili protiv kojih se vodi sudski ili koji drugi postupak, završit će se po Zakonu o nabavi roba, usluga i ustupanju radova. (2) Naručitelji su obvezni provesti ponovni postupak nabave po ugovorima sklopljenim na neodređeno vrijeme u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Članak 79. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (»Narodne novine«, br. 142/97. i 32/01.). Članak 80. Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2002. Klasa: 330-01/01-01/02 Zagreb, 14. prosinca 2001. HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Zlatko Tomčić, v. r.

252

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Postupci nabave pokrenuti do početka primjene ovoga Zakona, u kojima nisu sklopljeni ugovori o nabavi, ili povodom kojih se vode sudski ili koji drugi postupci, dovršit će se po odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 117/01.). Članak 34. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2005. Klasa: 330-01/05-01/02 Zagreb, 15. srpnja 2005. HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks, v. r.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

253

Članak 33. - Članak 34.

Članak 33.

C INDEKS
Cijena dokumentacije (Članak 29.) - 230 Cijena ponude (Članak 40.) - 235

D
Dokazi o sposobnosti (Članak 37.) - 233 Dostava dokumentacije (Članak 28.) - 230 Dostavljanje ponude (Članak 50.) - 239

(Članak 23.) - 227 Način priopćavanja (Članak 25.) - 228 Načini nabave (Članak 9.) - 217 Nadmetanje po pozivu (Članak 11.) - 217 Neprihvatljiva ponuda (Članak 60.) - 243 Neuobičajeno niska cijena (Članak 58.) - 242 Ništavnost ugovora o nabavi (Članak 73.) - 250

O
Obavijest o postojanju sustava kvalifikacije (Članak 21.) - 225 Obavijest o sklapanju ugovora (Članak 20.) - 225 Objašnjenje dokumentacije (Članak 30.) - 230 Objašnjenje ponude (Članak 56.) - 242 Oblik ponude (Članak 49.) - 238 Obveznici primjene Zakona (Članak 4.) - 210 Odabir (Članak 61.) - 244 Odgovarajuće djelatnosti u području vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija (Članak 5.) - 211 Odluka naručitelja (Članak 63.) - 245 Određivanje pojmova (Članak 2.) - 207 Određivanje vrijednosti nabave (Članak 8.) - 215 Opća načela nabave (Članak 3.) - 209 Opći uvjeti početka postupka nabave (Članak 14.) - 222 Opis predmeta nabave (Članak 35.) - 232 Osnivanje stručnog povjerenstva (Članak 15.) - 222

G
Godišnje evidencije i izvješća (Članak 24.) - 227 Ispravak poziva za nadmetanje (Članak 31.) - 231

I
Izmjena cijene (Članak 41.) - 236 Izmjena dokumentacije (Članak 32.) - 231 Izravna pogodba (Članak 12., Članak 13) - 218 Izuzeće (Članak 6.) - 213

J
Jamstva (Članak 43.) - 236 Javno nadmetanje (Članak 10.) - 217 Javno objavljivanje (Članak 17.) - 224 Javno otvaranje ponuda (Članak 54.) - 241 Jezik (Članak 45.) - 237

K
Kriteriji odabira najpovoljnije ponude (Članak 46.) - 237

P
Periodična obavijest (Članak 22.) - 226 Pohrana dokumentacije (Članak 67.) - 246 Poništenje nadmetanja

N
Način objavljivanja

254

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

(Članak 64.) - 245 Ponuda (Članak 47.) - 238 Poziv za nadmetanje (Članak 19.) - 224 Predmet i sadržaj Zakona (Članak 1.) 207 Predmet nabave i podjela predmeta nabave (Članak 33.) - 231 Pregled, ocjena i usporedba ponuda (Članak 55.) - 241 Pregovaranje s ponuditeljem (Članak 57.) - 242 Prekršajne odredbe (Članak 74.) - 251 Prethodna obavijest o nabavi (Članak 18.) - 224 Prigovor naručitelju (Članak 70.) - 249 Prihvatljiva ponuda (Članak 59.) - 243 Prijevara i korupcija (Članak 68.) - 247 Primjena tehničkih normi (Članak 34.) - 232 Provedba Zakona i nadzor (Članak 69.) - 248 Provjera dokaza o sposobnosti (Članak 62.) - 245

T
Tajnost (Članak 65.) - 246

U
Ugovor o nabavi (Članak 66.) - 246 Upute ponuditeljima (Članak 27.) - 229

V
Valjanost ponude (Članak 44.) - 236 Vanjski član povjerenstva (Članak 16.) - 223 Vrijednost nabave (Članak 7.) - 217

Z
Zajednička ponuda (Članak 39.) - 235 Zaprimanje i pohrana ponuda (Članak 51.) - 239

R
Računanje rokova (Članak 53.) - 240 Rok izvršenja ugovora (Članak 42.) - 236 Rokovi (Članak 52.) - 239

Ž
Žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Članak 71.) - 249

S
Sadržaj dokumentacije za nadmetanje (Članak 26.) - 229 Sadržaj ponude (Članak 48.) - 238 Sposobnost ponuditelja i natjecatelja (Članak 36.) - 232 Sudjelovanje podisporučitelja (Članak 38.) - 235 Sudska zaštita (Članak 72.) - 250

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

255

INDEKS

2.

UREDBA O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 76. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. veljače 2002. godine, donijela

UREDBU O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI

Predmet i sadržaj Uredbe Članak 1. Ovom se Uredbom uređuju postupci nabave koji prethode sklapanju ugovora o nabavi roba i usluga te ustupanju radova u vrijednosti do 200.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), u proračunskoj ili poslovnoj godini. Način nabave Članak 2. (1) Načini nabave jesu: 1. javno prikupljanje ponuda, 2. ograničeno prikupljanje ponuda, 3. izravno ugovaranje. (2) Za načine nabave iz stavka 1. ovoga članka prethodna suglasnost Ureda za javnu nabavu nije potrebna Javno priklupljanje ponuda Članak 3. (1) Javno prikupljanje ponuda otvoreni je postupak nabave na temelju javno objavljenog poziva za prikupljanje ponuda u kojem sve zainteresirane osobe mogu podnijeti ponude sukladno zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije za nabavu. (2) U postupku nabave javnim prokupljanjem ponuda naručitelj je obvezan poziv za javno prikupljanje ponuda objaviti u tisku po vlastitom izboru, sukladno Obrascu javnog prikupljanja ponuda iz Priloga II. ove Uredbe. (3) Poziv za javno prikupljanje ponuda sadrži: 1. naziv i redni broj objave iz evidencije postupaka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi male vrijednosti,

256

UREDBA O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI

2. vrste predmeta nabave (kratak naziv robe i usluga ili kratak opis radova), 3. upute za dobivanje dokumentacije za nabavu ako je potrebna (adresa osoba, telefon, telefaks, e-pošta), 4. rok za dostavu ponude, 5. ostale informacije. Ograničeno prikupljanje ponuda Članak 4. Ograničeno prikupljanje ponuda jest postupak nabave u kojem naručitelj poziva najmanje pet natjecatelja po vlastitom odabiru da dostave ponude sukladno dokumentaciji za nabavu. Izravno ugovaranje Članak 5. Naručitelj može nabaviti izravnim ugovaranjem s jednim ponuditeljem istovrsnu robu, usluge i rado-

ve:

1. u vrijednosti do 20.000,00 kuna u jednoj proračunskoj ili poslovnoj godini, bez prethodne provedbe postupka javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda; 2. ako u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda dobije samo jednu prihvatljivu ponudu. Provedba postupka nabave Članak 6. (1) Za vrijednost nabave veću od 20.000,00 kuna, postupak nabave provodi stručno povjerenstvo naručitelja. (2) Naručitelj može provoditi postupak nabave bez javnog otvaranja ponuda ako je to naveo u dokumentaciji za nabavu. Sadržaj dokumentacije za nabavu Članak 7. (1) Naručitelj je obvezan pripremiti dokumentaciju za nabavu prije objave poziva za prikupljanje ponuda i slanja zahtjeva za dostavu ponuda. (2) Dokumentacija za nabavu sadrži: – poziv za javno prikupljanje ponuda ili poziv za dostavu ponuda, – uputu za izradu ponude, – način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i dokaze, – troškovnik i ostalu dokumentaciju. Kriterij odabira najpovoljnije ponude Članak 8. (1) Najpovoljnija ponuda u postupku nabave za istovrsne robe, radove i usluge jest ponuda s najnižom cijenom.

UREDBA O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI

257

(2) Najpovoljnija ponuda u natječaju za usluge iz područja prostornog uređenja i u području arhitektonskog projektiranja jest ekonomski najprihvatljivija ponuda prema cijeni i dodatnim kriterijima odabira navedenim u dokumentaciji za nabavu Dostavljanje ponude Članak 9. (1) Ponuditelj dostavlja ponudu do određenog roka u pisanom obliku u skladu s pozivom i dokumentacijom za nabavu. (2) Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu. Rok Članak 10. Rok za dostavu ponuda, osim u slučaju izravnog ugovaranja, ne može biti kraći od osam dana od dana objave poziva za javno prikupljanje ponuda ili od dana dostave poziva natjecateljima da dostave ponudu. Godišnje evidencije i izvješća Članak 11. (1) Naručitelj mora voditi evidenciju postupka nabave i sklopljenih ugovora na Obrascu E-MV iz Priloga I. ove Uredbe. (2) Naručitelj je obvezan u traženom roku dostaviti podatke iz evidencije na zahtjev Ureda za javnu nabavu. Članak 12. Obrasci iz članka 3. stavka 2. i članka 11. ove Uredbe tiskani su uz ovu Uredbu u Prilogu I. i Prilogu II. i čine njezin sastavni dio. Završna odredba Članak 13. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 330-01/02-01/01 Urbroj: 5030116-02-4 Zagreb, 7. veljače 2002. Potpredsjednik zamjenik podpredsjednika dr. sc. Goran Granić, v. r.

258

UREDBA O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI

Prilog I. – OBRAZAC E-MV

Podaci o naručitelju EVIDENCIJA postupaka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi male vrijednosti

Godina

Predmet nabave Objava Javno prikupljanje ponuda 7 8 Poziv Način nabave na temelju čl Naziv tiska 5 (za 7 i 8) 6 4 Redni broj objave

JAVNA OBJAVA Ograničeno Izravno prikupljanje ugovaranje ponuda 9 Redni broj nadmetanja 10 (za 7 i 8)

Evidencijski redni br. Red. broj iz nabave plana nabave 3

Kratak naziv ili opis predmeta nabave

UREDBA O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI

1

2

259

1. Evidencijski redni broj nabave jest redni broj iz ove evidencije koji se odnosi na sve postupke nabave male vrijednosti u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i ovom uredbom kao, i na sve ostale nabave na koje se Zakon o javnoj nabavi i ova uredba ne primjenjuju 2. i 3. Podaci iz plana nabave 4. Članak, stavak, točka na temelju koje se obavlja nabava 5. Naziv tiska u kojem je objavljen poziv za javno prikupljanje ponuda ili prvi stupanj prednadmetanja 6. Redni broj iz ove evidencije ujedno je broj poziva za javno prikupljanje ponuda (obrazac iz Priloga II.) koji se objavljuje u tisku 7., 8., 9. i 10. Datum objave u tisku ili datum slanja poziva ovisno o načinu nabave Uz podatke iz stupca 9 obvezno navesti podatak i u stupcu 8 11. Redni broj nadmetanja iz ove evidencije (odnosi se na podatke iz stupca 7 i stupca 9) 12., 13., 14., 15. Redni broj ugovora iz ove evidencije i podaci o ugovoru

PRILOG II.
JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA Na temelju članka 3. Uredbe o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijednosti objavljujemo: JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA br. (evidencijski broj objave iz evidencije E-MV) 1. (a) Naziv (puni naziv) (b) Sjedište – adresa (grad, ulica, broj) (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta (d) Matični broj naručitelja 2. Vrsta i količina robe (opisno, sažetak) predmeta nabave 3. Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje ako je potrebna 4. (a) Rok za dostavu ponude (b) Adresa na koju se šalje ponuda

260

UREDBA O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI

3. UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 76. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. veljače 2002. godine donijela

UREDBU O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE
Članak 1. (1) Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (u nastavku teksta: Uredba) dio je općih odredaba o nabavi roba i usluga, te ustupanju radova kojom se uređuje sadržaj objava u postupku nabave na koje se primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (u nastavku teksta: Zakon). (2) Naručitelj je obvezan objaviti postupak nabave u »Narodnim novinama« sukladno Zahtjevu za objavljivanje objave iz Dodatka I. ove Uredbe Članak 2. U postupku nabave naručitelj u »Narodnim novinama« objavljuje sljedeće objave: 1. Objava prethodne obavijesti o nabavi iz članka 17. i članka 18. Zakona 1.1. Objava NAB 11 - Prethodna obavijest o nabavi roba 1.2. Objava NAB 12 - Prethodna obavijest o nabavi usluga 1.3. Objava NAB 13 - Prethodna obavijest o ustupanju radova 2. Objava poziva za javno nadmetanje u otvorenom postupku nabave iz članka 17. i članka 19. stavka 1. točka 1. Zakona 2.1. Objava NAB 21 - Poziv za javno nadmetanje za nabavu roba 2.2. Objava NAB 22 - Poziv za javno nadmetanje za nabavu usluga 2.3. Objava NAB 23 - Poziv za javno nadmetanje za ustupanje radova 3. Objava poziva za nadmetanje po pozivu u ograničenom postupku nabave iz članka 17. i članka 19. stavka 1. točka 2. Zakona 3.1. Objava NAB 31 - Poziv za nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za nabavu roba 2.2. Objava NAB 32 - Poziv za nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za nabavu usluga 2.3. Objava NAB 33 - Poziv za nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za ustupanje radova 4. Objava poziva za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku iz članka 17. i članka 19. stavka 1. točka 3. Zakona 4.1. Objava NAB 41 - Poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku za nabavu roba 4.2. Objava NAB 42 - Poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku za nabavu usluga 4.3. Objava NAB 43 - Poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku za ustupanje radova

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

261

5.

Objava natječaja iz članka 2. točka 17. Zakona

5.1. Objava NAB 51 - Natječaj 5.2. Objava NAB 52 - Natječaj po pozivu 6. Objava poziva za kvalifikaciju iz članka 17. i članka 21. Zakona 6.1. Objava NAB 61 - Poziv za kvalifikaciju za nabavu roba 6.2 Objava NAB 62 - Poziv za kvalifikaciju za nabavu usluga 6.3. Objava NAB 63 - Poziv za kvalifikaciju za ustupanje radova 7. Objava periodične obavijesti iz članka 17. i članka 22. Zakona 7.1. Objava NAB 71 - Periodična obavijest za nabavu roba 7.2. Objava NAB 72 - Periodična obavijest za nabavu usluga 7.3. Objava NAB 73 - Periodična obavijest za ustupanje radova 8. Objava obavijesti o sklapanju ugovora iz članka 17. i članka 20. Zakona 8.1. Objava NAB 81 - Obavijest o sklapanju ugovora za nabavu roba 8.2. Objava NAB 82 - Obavijest o sklapanju ugovora za nabavu usluga 8.3. Objava NAB 83 - Obavijest o sklapanju ugovora za ustupanje radova 8.4. Objava NAB 84 - Obavijest o sklapanju ugovora po natječaju 9. Poništenje nadmetanja iz članka 64. Zakona 9.1. Objava NAB 91 - Obavijest o poništenju nadmetanja (ili natječaja) Članak 3. U Zahtjevu za objavljivanje objave naručitelj navodi potrebne podatke iz objave, osim podataka za koje je navedeno da ih određuje izdavač (evidencijski broj objave koji se sastoji od brojčane oznake objave i rednog broja objave u Oglasniku javne nabave, te datum primitka zahtjeva za objavu). Članak 4. (1) Izdavač je obvezan uz svako izdanje Narodnih novina, ali najmanje jednom tjedno, objaviti poseban prilog: Oglasnik javne nabave u Republici Hrvatskoj. Oglasnik javne nabave u Republici Hrvatskoj sadrži sve objave koje nisu prethodno objavljene. (2) Izdavač će omogućiti: 1. pretplatu posebno na Oglasnik javne nabave u Republici Hrvatskoj, neovisno o pretplati na »Narodne novine«, 2. na Internetu besplatan pristup sažetku svih objava u Oglasniku javne nabave u Republici Hrvatskoj istovremeno s njegovim izlaženjem, 3. dostavu zahtjeva za objavljivanje objave telefaksom i e-poštom, a naručiteljima provjeru primitka zahtjeva, 4. Upravi za javnu nabavu besplatan pristup cjelokupnoj bazi podataka i korištenja programa, te prijenos podataka na njezin Internet poslužitelj, 5. objavljivanje uputa za korištenje datoteke, obrazaca iz ove Uredbe, telefona, telefaksa i e-pošte za dostavu zahtjeva za objavljivanje objave i provjeru njegova primitka. .

262

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

Članak 5. Naručitelj mora voditi evidenciju postupaka nabave i sklopljenih ugovora na obrascu E-VV iz Dodatka II. ove Uredbe. Članak 6. Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 330-01/02-01/02 Urbroj: 5030116-02-4 Zagreb, 7. veljače 2002.

Potpredsjednik zamjenik podpredsjednika dr. sc. Goran Granić, v. r.

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

263

DODATAK I. ZAHTJEVI ZA OBJAVLJIVANJE OBJAVA 1. PRETHODNA OBAVIJEST
1.1. Objava NAB 11 – Prethodna obavijest o nabavi roba Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo PRETHODNU OBAVIJEST br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Vrsta i količina roba koja se planira nabaviti (opisno, sažetak) 3. (a) Planirani datum objave nabave (b) Način nabave koji će se koristiti (c) Procijenjena vrijednost nabave roba 4. Naziv službe ili ime osobe od koje se mogu dobiti dodatni podaci 5. Ostale informacije 6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 7. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja 1. (a) (b) (c) (d)

1.2. Objava NAB 12 – Prethodna obavijest o nabavi usluga Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo PRETHODNU OBAVIJEST br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) 1. (a) Naziv (puni naziv) (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Vrsta i opseg planiranih usluga (opisno, sažetak) 3. (a) Planirani datum objave nabave (b) Način nabave koji će se koristiti (c) Procijenjena vrijednost usluga

264

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

4. Naziv službe ili ime osobe od koje se mogu dobiti dodatni podaci 5. Ostale informacije 6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 7. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja

1.3. Objava NAB 13 – Prethodna obavijest o ustupanju radova Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo PRETHODNU OBAVIJEST br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) 1. (a) Naziv (puni naziv) (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Vrsta i opseg radova (opisno, sažetak) 3. (a) Planirani datum objave nabave (b) Način nabave koji će se koristiti (c) Procijenjena vrijednost radova (d) Planirani datum početka radova (e) Planirana dinamika i završetak radova 4. Naziv službe ili ime osobe od koje se mogu dobiti dodatni podaci 5. Ostale informacije 6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 7. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja

2. OTVORENI POSTUPAK NABAVE
2.1. Objava NAB 21 – Javno nadmetanje za nabavu roba Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo JAVNO NADMETANJE br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) 1. (a) Naziv (puni naziv) (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

265

(d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. (a) Vrsta i količina robe (opisno, sažetak) (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan pred met nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja) 3. Mjesto isporuke 4. Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda 5. Početak i rok završetka isporuke 6. (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje 7. (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljiva nje u »Narodnim novinama«) (b) Adresa na koju se šalje ponuda (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena 8. (a) Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe (b) Vrijeme [kao 7 (a)] i mjesto otvaranja ponude 9. Ako je potrebno, jamstvo za ponudu 10. Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni 11. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti 12. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti 13. Rok valjanosti ponude 14. Kriteriji za odabir 15. Potrebne ostale informacije 16. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 17. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 18. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja

2.2. Objava NAB 22 – Javno nadmetanje za nabavu usluga Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo

JAVNO NADMETANJE br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) 1. (a) (b) (c) (d) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

266

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

2. (a) Vrsta i opis usluge (opisno, sažetak) (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan pred met nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja) (c) Poziv na posebne propise ako su uvjet za obavljanje usluge ili ako postoji posebno ili isključivo pravo za obavljanje određene djelatnosti (d) Ako je potrebno, naziv i stručna kvalifikacija osoblja odgovornog za obavljanje usluge. 3. Mjesto obavljanja usluge 4. Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda 5. Početak i rok završetka usluge 6. (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje 7. (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljiva nje u »Narodnim novinama«) (b) Adresa na koju se šalje ponuda (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena 8. (a) Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe (b) Vrijeme [kao 7 (a)] i mjesto otvaranja ponude 9. Ako je potrebno, jamstvo za ponudu 10. Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni 11. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti 12. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti 13. Rok valjanosti ponude 14. Kriteriji za odabir 15. Potrebne ostale informacije 16. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 17. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 18. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja

2.3. Objava NAB 23 – Javno nadmetanje za ustupanje radova Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo JAVNO NADMETANJE br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) 1. (a) (b) (c) (d) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

267

2. (a) Vrsta i opseg radova (opisno, sažetak) (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan pred met nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja) (c) Podatke o namjeni radova kada sadrže izradu projekta 3. Mjesto izvršenja radova 4. Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda 5. Početak i rok završetka radova 6. (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje 7. (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljiva nje u »Narodnim novinama«) (b) Adresa na koju se šalje ponuda (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena 8. (a) Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe (b) Vrijeme [kao 7 (a)] i mjesto otvaranja ponude 9. Ako je potrebno, jamstvo za ponudu 10. Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni 11. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti 12. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti 13. Rok valjanosti ponude 14. Kriteriji za odabir 15. Potrebne ostale informacije 16. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 17. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 18. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja

3. OGRANIČENI POSTUPAK NABAVE
3.1. Objava NAB 31 – Poziv za nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za nabavu roba Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo POZIV ZA NADMETANJE PO POZIVU br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) 1. (a) (b) (c) (d) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku)

268

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

2. (a) Vrsta i količina robe (opisno, sažetak) (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan pred met nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja) 3. Mjesto isporuke 4. Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda 5. Početak i rok završetka isporuke 6. (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje 7. (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljiva nje u »Narodnim novinama«) (b) Adresa na koju se šalje ponuda (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena 8. Ako je potrebno, jamstvo 9. Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni 10. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti 11. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti 12. Rok u kojem će biti poslani zahtjevi za dostavu ponuda 13. Kriteriji za odabir 14. Potrebne ostale informacije 15. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 16. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 17. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja

3.2. Objava NAB 32 – Nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za nabavu usluga Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo POZIV ZA NADMETANJE PO POZIVU br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. (a) Vrsta i opis usluge (opisno, sažetak) (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan pred met nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja) (c) Poziv na posebne propise ako su uvjet za obavljanje usluge ili ako postoji posebno ili isključivo 1. (a) (b) (c) (d)

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

269

pravo za obavljanje određene djelatnosti (d) Ako je potrebno, naziv i stručna kvalifikacija osoblja odgovornog za obavljanje usluge. 3. Mjesto obavljanja usluge 4. Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda 5. Početak i rok završetka isporuke 6. (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje 7. (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljiva nje u »Narodnim novinama«) (b) Adresa na koju se šalje ponuda (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena 8. Ako je potrebno, jamstvo 9. Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni 10. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti 11. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti 12. Rok u kojem će biti poslani zahtjevi za dostavu ponuda 13. Kriteriji za odabir 14. Potrebne ostale informacije 15. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 16. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 17. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja

3.3. Objava NAB 33 – Nadmetanje po pozivu u prvom stupnju za ustupanje radova Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo POZIV ZA NADMETANJE PO POZIVU br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. (a) Vrsta i opseg radova (opisno, sažetak) (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan pred met nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja) (c) Podatke o namjeni radova kada sadrže izradu projekta 3. Mjesto izvršenja radova 4. Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda 1. (a) (b) (c) (d)

270

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

5. Početak i kraj završetka radova 6. (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje 7. (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljiva nje u »Narodnim novinama«) (b) Adresa na koju se šalje ponuda (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena 8. Ako je potrebno, jamstvo 9. Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni 10. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti 11. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti 12. Rok u kojem će biti poslani zahtjevi za dostavu ponuda 13. Kriteriji za odabir 14. Potrebne ostale informacije 15. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 16. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 17. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja

4. PREGOVARAČKI POSTUPAK
4.1. Objava NAB 41 – Poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku za nabavu roba Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo POZIV ZA NADMETANJE IZRAVNOM POGODBOM br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) 1. (a) (b) (c) (d) 2. Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) (a) Vrsta i količina robe (opisno, sažetak) (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan pred met nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja) Mjesto isporuke Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda Početak i rok završetka isporuke (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje

3. 4. 5. 6.

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

271

(b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje 7. (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 26 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljiva nje u »Narodnim novinama«) (b) Adresa na koju se šalje ponuda (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena 8. Ako je potrebno, jamstvo 9. Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni 10. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti 11. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti 12. Kriteriji za odabir 13. Potrebne ostale informacije 14. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 15. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 16. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja

4.2. Objava NAB 42 – Poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku za nabavu usluga Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo POZIV ZA NADMETANJE IZRAVNOM POGODBOM br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. (a) Vrsta i opis usluge (opisno, sažetak (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan pred met nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja) (c) Poziv na posebne propise ako su uvjet za obavljanje usluge ili ako postoji posebno ili isključivo pravo za obavljanje određene djelatnosti (d) Ako je potrebno, naziv i stručna kvalifikacija osoblja odgovornog za obavljanje usluge. 3. Mjesto obavljanja usluge 4. Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda 5. Početak i planirani rok završetka isporuke 6. (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje 7. (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 26 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljiva 1. (a) (b) (c) (d)

272

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

nje u »Narodnim novinama«) (b) Adresa na koju se šalje ponuda (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena 8. Ako je potrebno, jamstvo 9. Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni 10. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti 11. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti 12. Kriteriji za odabir 13. Potrebne ostale informacije 14. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 15. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 16. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja

4.3. Objava NAB 43 – Poziv za nadmetanje izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku za ustupanje radova Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo POZIV ZA NADMETANJE IZRAVNOM POGODBOM br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. (a) Vrsta i opseg radova (opisno, sažetak) (b) Nuđenje predmeta nabave (dozvoljen je samo jedan od dva načina nuđenja: cjelokupan pred met nabave ili odrediti naziv grupa ili dijelova predmeta nabave ako je dopušten takav način nuđenja) (c) Podatke o namjeni radova kada sadrže izradu projekta 3. Mjesto izvršenja radova 4. Naznaka zabrane inačica (varijanti) i alternativnih ponuda 5. Početak i planirani rok završetka isporuke 6. (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje 7. (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 26 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljiva nje u »Narodnim novinama«) (b) Adresa na koju se šalje ponuda (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena 8. Ako je potrebno, jamstvo 1. (a) (b) (c) (d)

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

273

9. Uvjeti i način plaćanja ili pozivanje na odredbe iz dokumentacije za nadmetanje u kojima su određeni 10. Ako je primjereno, pravni oblik koji zajednički ponuditelji moraju ispuniti 11. Način dokazivanja sposobnosti: dokazi i dokumentacija koje ponuditelji moraju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti 12. Kriteriji za odabir 13. Potrebne ostale informacije 14. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 15. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 16. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja

5. NATJEČAJ
5.1. Objava NAB 51 – Natječaj Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo NATJEČAJ br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Predmet natječaja 3. (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje 4. Krajnji datum za primitak ponude 5. Naznaka ako je neophodan poseban uvjet za obavljanje djelatnosti 6. (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljiva nje u »Narodnim novinama«) (b) Adresa na koju se šalje ponuda (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena 7. Imena članova povjerenstva 8. Naznaka je li odluka povjerenstva obvezujuća za naručitelja 9. Ako je planirano, broj i vrijednost nagrada koja će se dodijeliti 10. Ako je planirano, podaci o plaćanju troškova sudionicima natječaja 11. Naznaka ima li odabrani ponuditelj pravo na ugovor koji slijedi iz natječaja 12. Kriteriji za odabir 13. Potrebne ostale informacije 14. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 1. (a) (b) (c) (d)

274

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

15. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 16. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja

5.2. Objava NAB 52 – Natječaj po pozivu Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo NATJEČAJ PO POZIVU br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Predmet natječaja 3. (a) Adresa na kojoj se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje (b) Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje 4. Krajnji datum za primitak ponude 5. Naznaka ako je neophodan poseban uvjet za obavljanje djelatnosti 6. (a) Rok za dostavu ponude (u pravilu najmanje 36 dana od dana slanja ovog zahtjeva za objavljiva nje u »Narodnim novinama«) (b) Adresa na koju se šalje ponuda (c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena 7. Imena članova povjerenstva 8. Naznaka je li odluka povjerenstva obvezujuća za naručitelja 9. Ako je planirano, broj i vrijednost nagrada koja će se dodijeliti 10. Ako je planirano, podaci o plaćanju troškova sudionicima natječaja 11. Naznaka ima li odabrani ponuditelj pravo na ugovor koji slijedi iz natječaja 12. Kriteriji za odabir 13. Potrebne ostale informacije 14. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 15. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 16. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja 1. (a) (b) (c) (d)

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

275

6. POZIV ZA KVALIFIKACIJU
6.1. Objava NAB 61 – Poziv za kvalifikaciju za nabavu roba Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo POZIV ZA KVALIFIKACIJU br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Adresa na kojoj se mogu zatražiti podaci i dokumentacija za sudjelovanje 3. Trajanje kvalifikacijskog postupka 4. Potrebne ostale informacije 5. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 7. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja 1. (a) (b) (c) (d)

6.2. Objava NAB 62 – Poziv za kvalifikaciju za nabavu usluga Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo POZIV ZA KVALIFIKACIJU br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Adresa na kojoj se mogu zatražiti podaci i dokumentacija za sudjelovanje 3. Trajanje kvalifikacijskog postupka 4. Potrebne ostale informacije 5. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 7. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja 1. (a) (b) (c) (d)

276

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

6.3. Objava NAB 63 – Poziv za kvalifikaciju za ustupanje radova Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo POZIV ZA KVALIFIKACIJU br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Adresa na kojoj se mogu zatražiti podaci i dokumentacija za sudjelovanje 3. Trajanje kvalifikacijskog postupka 4. Potrebne ostale informacije 5. Broj i datum prethodne obavijesti ako je objavljena 6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 7. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja 1. (a) (b) (c) (d)

7. PERIODIČNA OBAVIJEST
7.1. Objava NAB 71 – Periodična obavijest za nabavu roba Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo PERIODIČNA OBAVIJEST br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Vrsta i količina robe (opisno, sažetak) te planirana vrijednost nabave 3. Planirani datum početka i završetka nabave 4. Način ograničenog postupka nabave koji će se koristiti 5. Adresa na kojoj se mogu zatražiti podaci i dokumentacija za sudjelovanje 6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 7. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja 1. (a) (b) (c) (d)

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

277

7.2. Objava NAB 72 – Periodična obavijest za nabavu usluga Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo PERIODIČNA OBAVIJEST br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Vrsta i opseg usluge (opisno, sažetak) te planirana vrijednost 3. Planirani datum početka i završetka usluge 4. Način ograničenog postupka nabave koji će se koristiti 5. Adresa na kojoj se mogu zatražiti podaci i dokumentacija za sudjelovanje 6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 7. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja 1. (a) (b) (c) (d)

7.3. Objava NAB 73 – Periodična obavijest za ustupanje radova Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo PERIODIČNA OBAVIJEST br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Vrsta i opseg radova (opisno, sažetak) te planirana vrijednost 3. Planirani datum objave 4. Planirani datum početka i završetka radova 5. Adresa na kojoj se mogu zatražiti podaci i dokumentacija za sudjelovanje 6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 7. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja 1. (a) (b) (c) (d)

278

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

8. SKLAPANJE UGOVORA
8.1. Objava NAB 81 – Obavijest o sklapanju ugovora za nabavu roba Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Način nabave (a) Broj i datum objave u »Narodnim novinama« na temelju koje je izvršen odabir (b) Za nabavu izravnom pogodbom, navesti klasu prethodne suglasnosti 3. Vrsta i količina robe (opis) 4. Broj zaprimljenih ponuda 5. Datum sklapanja ugovora 6. Najniža i najviša cijena prihvatljive ponude 7. Cijena odabrane ponude 8. (a) Naziv/ime odabranog ponuditelja (b) MB/JMBG 9. Iznos dijela ugovora koji će biti dodijeljen podisporučiteljima 10. Kriteriji odabira 11. Ostale informacije 12. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 13. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja Napomena: Ako je bilo dopušteno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave, podaci iz točaka od 4. do 10. objavljuju se za svaki ugovor sklopljen za grupu ili dio predmeta nabave. 1. (a) (b) (c) (d)

8.2. Objava NAB 82 – Obavijest o sklapanju ugovora za nabavu usluga Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) 1. (a) Naziv (puni naziv) (b) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

279

(d)Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Način nabave (a) Broj i datum objave u »Narodnim novinama« na temelju koje je izvršen odabir (b) Za nabavu izravnom pogodbom, navesti klasu prethodne suglasnosti 3. Vrsta i opseg usluge (opisno, sažetak) 4. Broj zaprimljenih ponuda 5. Datum sklapanja ugovora 6. Najniža i najviša cijena prihvatljive ponude 7. Cijena odabrane ponude 8. (a) Naziv/ime odabranog ponuditelja (b) MB/JMBG 9. Iznos dijela ugovora koji će biti dodijeljen podisporučiteljima 10. Kriteriji odabira 11. Ostale informacije 12. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 13. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja Napomena: Ako je bilo dopušteno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave, podaci iz točaka od 4. do 10. objavljuju se za svaki ugovor sklopljen za grupu ili dio predmeta nabave.

8.3. Objava NAB 83 – Obavijest o sklapanju ugovora za ustupanje radova Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) 1. (a) (b) (c) (d) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Način nabave (a) Broj i datum objave u »Narodnim novinama« na temelju koje je izvršen odabir (b) Za nabavu izravnom pogodbom, navesti klasu prethodne suglasnosti 3. Vrsta i opseg radova (opisno, sažetak) 4. Broj zaprimljenih ponuda 5. Datum sklapanja ugovora 6. Najniža i najviša cijena prihvatljive ponude 7. Cijena odabrane ponude 8. (a) Naziv/ime odabranog ponuditelja (b) MB/JMBG

280

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

9. Iznos dijela ugovora koji će biti dodijeljen podisporučiteljima 10. Kriteriji odabira 11. Ostale informacije 12. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 13. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja Napomena: Ako je bilo dopušteno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave, podaci iz točaka od 4. do 10. objavljuju se za svaki ugovor sklopljen za grupu ili dio predmeta nabave.

8.4. Objava NAB 84 – Obavijesti o sklapanju ugovor po natječaju Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA PO NATJEČAJU br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Projektni zadatak 3. Vrsta natječaja 4. Za nabavu izravnom pogodbom, navesti klasu prethodne suglasnosti 5. Ukupni broj ponuda 6. Broj inozemnih sudionika 7. (a) Naziv/ime odabranog ponuditelja (b) MB/JMBG 8. Ako je predviđeno, nagrada ili nagrade 9. Ostale informacije 10. Broj i datum objave u »Narodnim novinama« na temelju koje je izvršen odabir 11. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 12. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja 1. (a) (b) (c) (d)

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

281

9. PONIŠTENJE NADMETANJA
9.1. Objava NAB 91 – Obavijest o poništenju nadmetanja ili natječaja Na temelju članka 64. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01) objavljujemo OBAVIJEST O PONIŠTENJU NADMETANJA ILI NATJEČAJA br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«*) 1. (a) (b) (c) (d) Naziv (puni naziv) Sjedište - adresa (grad, ulica, broj) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) 2. Broj i datum objave u »Narodnim novinama« na temelju koje je izvršen odabir 3. Predmet nadmetanja ili natječaja 4. Zakonska osnova poništenja iz članka 64. stavak 1. Zakona 5. Ostale informacije 6. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 7. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«*

* podatak određuju »Narodne novine« Datum, pečat i potpis naručitelja

282

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

Prilog II. – OBRAZAC E-VV

Predmet nabave DATUM Zahtjev za dostavu ponude Ograničeni Izravno II stupanj ugovaranje Datum odluke (odabira/ poništenja)

NAČIN NABAVE

Evidencijski redni br. nabave Članak Stavak Točka Broj nadmetanja Objave u Narodnim novinama

Red. broj iz plana nabave

Kratak naziv ili opis predmeta nabave

Evidencijski broj objave u Narodnim novinama (javna objava)

Broj obavijesti u Narodnim novinama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

UREDBA O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

283

4.

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 76. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 117/2001 i 92/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. listopada 2005. godine donijela

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

Članak 1. U Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave (»Narodne novine«, broj 14/2002), u daljnjem tekstu: Uredba, u članku 2. točki 4. iza podtočke 4.3. dodaje se podtočka 4.4. koja glasi: »4.4. Objava NAB 44 – Odluka o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje«. Članak 2. U Dodatku I. Zahtjevi za objavljivanje objava Uredbe u točki 4. Pregovarački postupak, iza podtočke 4.3. dodaje se naslov i podtočka 4.4. koji glase: »4.4. Objava NAB 44 – Odluka o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 117/2001 i 92/2005) objavljujemo ODLUKU O ODABIRU PONUDE PONUDITELJA U POSTUPKU IZRAVNE POGODBE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE POZIVA br. (evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«) 1. Evidencijski broj nabave iz obrasca E-VV 2. Podaci o naručitelju: (a) Naziv (puni naziv) (b) Sjedište – adresa (grad, ulica, broj) (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta (d) Matični broj naručitelja (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku) (e) Odgovorna osoba naručitelja (ime i prezime)

284

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

3. Broj i datum donošenja Odluke o odabiru ponude ponuditelja u izravnoj pogodbi u pregovaračkom postupku bez objave poziva 4. Zakonska osnova iz članka 12. Zakona 5. Opis predmeta nabave (roba, radovi, usluge) 6. Cijena odabrane ponude 7. Naziv i adresa ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor 8. Mjesto isporuke – izvršenja 9. Početak i planirani rok isporuke – izvršenja 10. Kriteriji za odabir 11. Potrebne ostale informacije 12. Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje 13. Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama«* * podatak određuju »Narodne novine« POUKA O PRAVNOM LIJEKU Protiv ove Odluke, svaki gospodarski subjekt koji ima interes, odnosno kojem bi mogla biti nanesena šteta, može uložiti prigovor naručitelju u roku od 8 dana od dana objave Odluke u »Narodnim novinama«. Datum, pečat i potpis naručitelja

Članak 3. U Dodatku I Uredbe, u podtočki 9.1. Obavijesti o poništenju nadmetanja ili natječaja, u točki 4. iza riječi »Zakona« dodaju se riječi: »ili klasu rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.«. Članak 4. Dodatak II. – Obrazac E-VV Uredbe mijenja se i glasi:.
PREDMET NABAVE Evidencijski redni br. nabave Red. br. iz plana nabave 2 ŠIFRA PREDMETA NABAVE 1 - Robe 2 - Usluge 3 - Radovi 3 ZAKONSKA OSNOVA Br. obavijesti u »Narodnim novinama« o poništenju postupka nabave NAB 91 9 OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA Br. obavijesti u »Narodnim novinama« 10 Država sjedište ponuditelja 13

Evidencijski broj objave u »Narodnim novinama« 7

Članak

Stavak

Točka

Datum odluke (odabira/ poništenja)

Ponuditelj

Iznos

1

4

5

6

8

11

12

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

285

Članak 5. U cijelom tekstu Dodatka I. Uredbe, pri navođenju pravnog temelja za objavu odgovarajuće objave, u zagradi iza broja »117/2001« dodaju se riječ i broj »i 92/2005.«. Članak 6. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 330-01/05-01/09 Urbroj: 5030120-05-1 Zagreb, 13. listopada 2005.

Predsjednik dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

286

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
1. Zahtjev za nabavu (interni obrazac) 2. Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva 3. Dostava dokumentacije za nadmetanje 4. Izjava o zajedničkoj ponudi 5. Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda Prilog 5.1: Popis zainteresiranih gospodarskih subjekata koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje Prilog 5.2: Izvješće o postupku zaprimanja ponuda Prilog 5.3: Kontrolna lista postupka javnog otvaranja ponuda 6. Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 8. Dostava odluke o odabiru najpovoljnije ponude – odabrani ponuditelj 9. Dostava odluke o odabiru najpovoljnije ponude – neodabrani ponuditelji 10. Odluka o poništenju nadmetanja

7. dio

288 290 292 294 295 298 299 300 301 310 312 313 318

1. ZAHTJEV ZA NABAVU - INTERNI OBRAZAC

PRILOG 1

1. NARUČITELJ: Naziv: Adresa: Telefon: Mjesto: Datum: Klasa: Ur. broj:

-ovdjeorganizacijski dio naručitelja koji provodi postupak nabave Adresa

Predmet:

ZAHTJEV ZA NABAVU br.
ŠIFRA NAZIV

2. PODACI O NARUČITELJU OPIS ORGANIZACIJSKA JEDINICA MJESTO TROŠKA PROGRAM PROJEKT/AKTIVNOST VRSTA POSLOVNOG RASHODA1 IZNOS ODOBRENOG PRORAČUNA REDNI BROJ IZ PLANA NABAVE ODGOVORNA OSOBA VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Ugovor o javnoj nabavi roba Ugovor o javnim uslugama Ugovor o javnim radovima

3. PRIJEDLOG VRSTE POSTUPKA NABAVE Otvoreni postupak Ograničeni postupak Pregovarački postupak
obrazloženje:

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE < 20.000 kn < 200.000 kn ≥ 200.000 kn
1

Račun iz Računskog plana proračuna

288

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

5. OPIS PREDMETA NABAVE 2
Red. br. TOČAN NAZIV PREDMETA NABAVE ŠIFRA POTREBNA KOLIČINA Planirana vrijednost u kunama 3 (s PDV-om)

UKUPNO

Primatelj/Mjesto isporuke: Gore navedena adresa Druga adresa:
Rok isporuke:

Lista predloženih ponuditelja u slučaju nabave sukladno čl. 12. st. 6. i st. 7 Zakona o javnoj nabavi 4

6. OBRAZLOŽENJE ZAHTJEVA ZA NABAVU Utemeljenost zahtjeva za nabavu 5 Podaci o mogućim naknadnim ljudskim, materijalnim i ostalim troškovima: Ostalo 6 (opisati koja su tijela sudjelovala u definiranju zahtjeva za nabavu):

Podaci o prostoru/instalacijama

7. PRIJEDLOG SASTAVA STRUČNOG POVJERENSTVA
Članovi Voditelj/voditeljica
Prezime, ime, zanimanje Prezime, ime, zanimanje Prezime, ime, zanimanje Prezime, ime, zanimanje

Ostale napomene:

8. PODNOSITELJ ZAHTJEVA IME I PREZIME DUŽNOST
Privitak:
2 3

POTPIS

DATUM

Ostali podaci nalaze se u privitku (ako su potrebni). Procijenjena vrijednost ili poznati podatak. 4 Potrebno obrazloženje u slučaju predlaganja samo jednog gospodarskog subjekta. 5 Popuniti ako nije sastavljen detaljan plan nabave. 6 Tehničke specifikacije navesti u posebnom privitku.

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

289

PRILOG 1

Po jedinici

Ukupno

2. ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA

PRILOG 2

1. NARUČITELJ: Naziv: Adresa: Telefon: Mjesto: Datum: Klasa: Ur. broj:

Sukladno članku 15. i 16. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 117/01 i 92/05), donosim

ODLUKU O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA
za pripremu i provedbu sljedećeg postupka nabave:

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 3. OPIS PREDMETA NABAVE 1: 4. UVJETI NABAVE UVJETI NABAVE I. NAČIN PROVEDBE POSTUPKA NABAVE 2
OPIS

Otvoreni postupak Ograničeni postupak Pregovarački postupak

2. ROK PROVEDBE POSTUPKA NABAVE 3. PLANIRANA VRIJEDNOST NABAVE 4. REDNI BROJ IZ PLANA NABAVE 5. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 6. IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA NABAVU 7. OSTALI UVJETI NABAVE

5. ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA IME I PREZIME

ZANIMANJE

1 2

Ostali podaci se nalaze u privitku (ako su potrebni). Predloženi način provedbe postupka nabave mora biti u skladu s Planom nabave za predmetnu proračunsku godinu.

290

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

6. SASTAV STRUČNOG POVJERENSTVA 3
SASTAV IME I PREZIME ZANIMANJE

2.

Član Zamjenik člana Član Zamjenik člana Zamjenik člana

3.

7. VANJSKI ČLAN STRUČNOG POVJERENSTVA Sukladno članku 16. Zakona o javnoj nabavi, ovlašteno tijelo 4: Nije imenovalo svog predstavnika u stručno povjerenstvo. Imenovalo je sljedeće predstavnike u stručno povjerenstvo:
Prezime, ime, zanimanje Prezime, ime, zanimanje Prezime, ime, zanimanje

8. ODGOVORNOST STRUČNOG POVJERENSTVA
Stručno povjerenstvo za nabavu odgovorno je za pripremu i provedbu postupka nabave sukladno uvjetima nabave propisanima točkom 4. ove odluke. Stručno povjerenstvo obvezno je usmjeravati rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova u vezi s predmetnim postupkom nabave. Članovi stručnog povjerenstva obvezni su, prije početka rada u stručnom povjerenstvu, potpisati priloženu Izjavu o čuvanju tajnosti podataka i nepostojanju sukoba interesa. Članovi stručnog povjerenstva moraju tražiti zamjenu u slučaju sukoba interesa i dati objašnjenje svog stava ako se ne slažu sa stavom većine te to unijeti u zapisnik. Članovi stručnog povjerenstva obvezni su u svom radu postupati u skladu s propisima i pravilima struke te u interesu naručitelja.

9. OVLAŠTENA OSOBA NARUČITELJA IME I PREZIME ZANIMANJE
Privitak:
3

POTPIS

DATUM

IZVOR OVLAŠTENJA

Stručno povjerenstvo za nabavu sastoji se od najmanje triju članova za provedbu postupka nabave, s time da je jedan od članova voditelj povjerenstva s jednakim pravom glasa kao ostali članovi. 4 Preslika odluke ovlaštenog tijela u privitku Odluke..

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

291

PRILOG 2

1.

Voditelj/voditeljica Zamjenik voditelja/voditeljice

3. DOSTAVA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

PRILOG 3

NARUČITELJ: Naziv: Adresa: Telefon: Mjesto: Datum: Klasa: Ur. broj: Evidencijski broj nabave:

Podaci o ponuditelju Adresa

Predmet:

DOSTAVA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
U otvorenom postupku nabave. U drugom stupnju ograničenog postupka nabave.

Veza: Vaš zahtjev/uplata broj
Poštovani,

od

na temelju Vašeg zahtjeva pod gornjim brojem, a sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o javnoj nabavi, u privitku pismena dostavljamo Vam dokumentaciju za nadmetanje, kako slijedi: poziv za nadmetanje upute ponuditeljima za izradu ponude obrazac ponude izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta prijedlog ugovora specifikacija. Prilikom dostave ponude, molimo Vas posebno obratite pozornost na sljedeće:
I. ROK ZA DOSTAVU PONUDE 2. OTVARANJE PONUDA 3. ROK VALJANOSTI PONUDE 4. ROK ZA ODLUKU O ODABIRU ILI PONIŠTENJU NADMETANJA 5. POČETAK ISPORUKE ROBA, RADOVA I USLUGA 6. ZAVRŠETAK ISPORUKE ROBA, RADOVA I USLUGA 7. MJESTO ISPORUKE ROBA, RADOVA I USLUGA MJESTO MJESTO DATUM DATUM VRIJEME VRIJEME

Najmanje 60 dana od dana otvaranja ponuda Najviše 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda DATUM DATUM VRIJEME VRIJEME

292

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

OSOBA OVLAŠTENA ZA KONTAKT S PONUDITELJIMA: IME I PREZIME NAZIV ORG. JEDINICE
TELEFON TELEFAKS

ADRESA E-MAIL

Skrećemo Vam pozornost da, sukladno članku 48. Zakona o javnoj nabavi, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće dijelove: 1. Obrazac ponude za nadmetanje ispunjen na način propisan dokumentacijom za nadmetanje i potpisan od ponuditelja. 2. Jamstvo ako je traženo. 3. Dokaze ponuditelja o ispunjavanju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje i o sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora. 4. Ostalu dokumentaciju koju ponuditelj podnosi u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje. Sukladno članku 49. Zakona o javnoj nabavi, obvezni ste svoju ponudu sastaviti u sljedećem obliku: 1. Izvornik i sve preslike ponude tiskaju se ili pišu neizbrisivim otiskom. 2. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu, s označenim rednim brojevima stranica. 3. Označeni redni brojevi stranica moraju sadržavati ukupan broj stranica u ponudi kroz redni broj stranice. 4. Ponuda ne smije sadržavati izmjene ili dodatke, osim onih koji su sukladni dokumentaciji za nadmetanje ili ako je to potrebno radi ispravka pogrešaka ponuditelja. 5. Sve ispravke ili dodatke u ponudi naručitelj mora potpisati i ovjeriti. 6. Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku (originalu), sa sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje i s naznakom »izvornik«. Ako je zatražena i preslika (kopija) ponude, ponuditelj je obvezan izraditi i dostaviti traženi broj primjeraka s naznakom »preslika«. 7. Ako se javi dvojba u ispravnost dokumentacije između izvornika i preslike, vjerodostojan je izvornik. Ako želite sudjelovati u postupku nabave, molimo Vas da priloženi obrazac ponude za nadmetanje ispunite na način propisan dokumentacijom za nadmetanje, potpišete ga te nam ga, zajedno sa svojom ponudom, dostavite u zatvorenoj omotnici s adresom naručitelja, naznakom nadmetanja na koje se odnosi, naznakom »ne otvaraj« i adresom ponuditelja 1. Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena na naznačenoj adresi prije isteka roka za dostavu ponuda.

OVLAŠTENA OSOBA NARUČITELJA IME I PREZIME
Privitak: kao u tekstu

POTPIS

DATUM

1

Članak 50. st. 1. Zakona o javnoj nabavi.

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

293

PRILOG 3

4. IZJAVA O ZAJEDNIČKOJ PONUDI

Opis predmeta nabave:

PRILOG 4

Evidencijski broj nabave:

IZJAVA O ZAJEDNIČKOJ PONUDI PREMA ČL. 39 ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
(popunjavaju ponuditelj iz zajedničke ponude)

slijedeći zajednički ponuditelji
član član član član član će u slučaju odabira zajednički izvršite obveze ugovora. Odgovorna osoba zajedničkih ponuditelja je:

Mi izjavljujemo da - nas prema naručitelju zastupa gore navedena odgovorna osoba, - je odgovornost svih zajedničkih ponuditelja solidarna.

(mjesto)

(datum)

(pečat i potpis)

(mjesto)

(datum)

(pečat i potpis)

(mjesto)

(datum)

(pečat i potpis)

(mjesto)

(datum)

(pečat i potpis)

(mjesto)

(datum)

(pečat i potpis)

294

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

5. ZAPISNIK O POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Klasa: Ur. broj:

ZAPISNIK O POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA
Sukladno članku 54. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 117/01 i 92/05) i Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva od [upisati datum] 2006. godine, stručno povjerenstvo počelo je postupak javnog otvaranja ponuda u postupku javne nabave dana [upisati datum] 2006. godine u [upisati sat] sati, kako slijedi: 2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 3. BROJ NADMETANJA: 4. PREDMET NABAVE: 5. STRUČNO POVJERENSTVO SASTAV 1 Voditelj (ili zamjenik)
2 3 IME I PREZIME ZANIMANJE NAZOČAN

da/ne da/ne da/ne
VRIJEME MJESTO

Član (ili zamjenik) Član (ili zamjenik)

6. HODOGRAM AKTIVNOSTI OPIS DATUM

7. POSTUPAK JAVNOG OTVARANJA PONUDA
U postupku javnog otvaranja ponuda, prije početka otvaranja ponuda stručno je povjerenstvo na osnovi Izvješća o postupku zaprimanja ponuda utvrdilo pristigle ponude prema redoslijedu zaprimanja, utvrdilo izmjene ili dopune ponuda, nove ponude ili povlačenje ponuda te njihovu pravodobnost i propisanu ispravnost predaje ponuda. Ponuditelji koji su opozvali svoje ponude nisu imali pravo biti nazočni postupku javnog otvaranja ponuda 1. Nakon provjere ovlasti predstavnika ponuditelja, voditelj i članovi stručnog povjerenstva sastavili su Popis ovlaštenih predstavnika ponuditelja, Popis ponuditelja koji su opozvali svoje ponude, Kontrolnu listu postupka javnog otvaranja ponuda, Popis ponuda prema redoslijedu zaprimanja i Popis ponuda za daljnji postupak pregleda, ocjene i usporedbe. Svi članovi stručnog povjerenstva potpisali su Izjave o čuvanju tajnosti podataka i nepostojanju sukoba interesa.
1

Članak 54. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

295

PRILOG 5

1. NARUČITELJ: Naziv: Sjedište: Adresa: Matični broj: Mjesto: Datum:

I. Popis ovlaštenih predstavnika ponuditelja
Br. omota ponude PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA PONUDITELJA IME I PREZIME PREDSTAVNIKA PONUDITELJA DOKAZ OVLASTI DA/NE

1

PRILOG 5

2 3 4 5 6 7

II. Popis ponuditelja koji su opozvali svoje ponude
Br. omota ponude PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA PONUDITELJA RAZLOG (ako je poznat)

1 2 3

III. Popis ponuda prema redoslijedu zaprimanja
Br. omota ponude PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA PONUDITELJA DATUM I VRIJEME ZAPRIMANJA PONUDE PRIMIO 2 (inicijali) U ROKU? (da/ne)

1 2 3 4 5 6 7

IV. Otvaraju se ponude:
Br. omota ponude PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA PONUDITELJA CIJENA PONUDE 3 (u kn bez PDV-a) POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (u kn)

1 2 3 4 5
2 3

Inicijali osobe odgovorne za postupak zaprimanja ponuda (vidi Izvješće o postupku zaprimanja ponuda). Sukladno st. 3 članka 40. Zakona o javnoj nabavi, u cijenu ponude uračunati su svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude, bez poreza koji se iskazuje posebno iza cijene.

296

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

8. OVJERA ZAPISNIKA I. Sastavni dio ovog zapisnika čine sljedeći prilozi:
1. Popis zainteresiranih gospodarskih subjekata koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje. 2. Izvješće o postupku zaprimanja ponuda. 3. Kontrolna lista postupka javnog otvaranja ponuda 4. Izjava o čuvanju tajnosti podataka i nepostojanju sukoba interesa.

II. Potpisi članova stručnog povjerenstva SASTAV 1 Voditelj (ili zamjenik)
2 3

IME I PREZIME

POTPIS

Član (ili zamjenik) Član (ili zamjenik)

III. Primjedbe ponuditelja Ovlašteni predstavnici ponuditelja pročitali su Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda i na njega su imali sljedeće primjedbe:

IV. Popis ovlaštenih predstavnika ponuditelja
Br. omota ponude PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA PONUDITELJA IME I PREZIME PREDSTAVNIKA PONUDITELJA DOKAZ OVLASTI DA/NE

1 2 3 4 5 6 7

Prva ponuda otvorena je dana u Postupak javnog otvaranja ponuda završen je dana V. Zapisnik sastavio/sastavila IME I PREZIME
Privitak: kao u tekstu

sati. u

sati.

POTPIS

DATUM

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

297

PRILOG 5

5.1 POPIS ZAINTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE 1

PRILOG 5.1

1. NARUČITELJ: Naziv: Sjedište: Adresa: Matični broj:

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 3. BROJ NADMETANJA: 4. PREDMET NABAVE: 5. ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 6. POPIS ZAINTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE 2 PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA Izjava o zaštiti Datum preuzimanja/ Red. br. Dokaz o uplati GOSPODARSKOG SUBJEKTA prava 3 dostave dokumentacije
1 2 3 4 5 6 7 8 9

da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne

da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne

7. NAPOMENA (AKO JE POTREBNO)

Popis sastavila osoba odgovorna za dostavu dokumentacije za nadmetanje: IME I PREZIME POTPIS Potpisi članova stručnog povjerenstva SASTAV 1 Voditelj (ili zamjenik)
2 3
1 2

DATUM

IME I PREZIME

POTPIS

Član (ili zamjenik) Član (ili zamjenik)

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi. Sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi, imena ponuditelja koji su tražili ili dobili dokumentaciju za nadmetanje tajna su do otvaranja ponuda. 3 Sukladno čl. 28. st. 5. Zakona o javnoj nabavi.

298

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

5.2 IZVJEŠĆE O POSTUPKU ZAPRIMANJA PONUDA

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 3. BROJ NADMETANJA: 4. PREDMET NABAVE: 5. ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 6. POPIS PONUDA PRISTIGLIH DO ROKA ZA DOSTAVU PONUDA PREMA REDOSLIJEDU NJIHOVA ZAPRIMANJA Na omotnicama svih zaprimljenih ponuda naznačeni su datum i vrijeme njihova zaprimanja. Omotnice su označene rednim brojevima prema redoslijedu zaprimanja.
Br. omota ponude 1 2 3 4 PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA GOSPODARSKOG SUBJEKTA Datum i vrijeme zaprimanja Zatvorena ponude da/ne

Ponuda pristigla Otvorena Oštećena da/ne da/ne

7. POPIS PONUDA KOJE SU MIJENJANE, DOPUNJAVANE ILI POVUČENE TIJEKOM ROKA ZA DOSTAVU PONUDA SUKLADNO ČL. 47. ST. 5. ZAKONA
Br. omota ponude PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA GOSPODARSKOG SUBJEKTA DATUM I VRIJEME ZAPRIMANJA PONUDE Mijenjana da/ne

PONUDA PRISTIGLA Dopunjena Povučena da/ne da/ne

8. NAPOMENA (AKO JE POTREBNO) Osoba odgovorna za postupak zaprimanja ponuda IME I PREZIME POTPIS Ponude su predane stručnom povjerenstvu dana ______ u ___sati. SASTAV IME I PREZIME 1 Voditelj (ili zamjenik)
2 3

DATUM

POTPIS

Član (ili zamjenik) Član (ili zamjenik)

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

299

PRILOG 5.2

1. NARUČITELJ: Naziv: Sjedište: Adresa: Matični broj:

5.3 KONTROLNA LISTA POSTUPKA JAVNOG OTVARANJA PONUDA
1. NARUČITELJ: Naziv: Sjedište: Adresa: Matični broj:

PRILOG 5.3

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 3. BROJ NADMETANJA: 4. PREDMET NABAVE: KORAK
I. Pripremni sastanak stručnog povjerenstva
1. Voditelj i članovi stručnog povjerenstva provjeravaju dokumentaciju za nadmetanje. 2. Voditelj opisuje svrhu predmetnog postupka nabave, određuje osobu za pripremu dosjea zaprimljenih ponuda i sažeto prikazuje osnovne karakteristike postupka javnog nadmetanja.

DA/NE

II. Postupak javnog otvaranja ponuda
1. Sve omotnice s ponudama predaju se voditelju stručnog povjerenstva. 2. Voditelj zaprimanja. 3. Voditelj provjerava jesu li sve zaprimljene omotnice s ponudama dostupne prilikom otvaranja ponuda. 4. Voditelj i članovi stručnog povjerenstva provjeravaju jesu li sve zaprimljene ponude predane u zatvorenoj omotnici s adresom naručitelja, naznakom predmetnog nadmetanja, s naznakom «ne otvaraj» i adresom ponuditelja. 5.Voditelj i članovi stručnog povjerenstva otvaraju omote s ponudama prema redoslijedu zaprimanja. Na prvoj stranici svakog dokumenta upisuju broj omotnice ponude. 6. Članovi stručnog povjerenstva sastavljaju popis ponuda prema redoslijedu zaprimanja u koji, za svaku ponudu, unose sljedeće podatke: provjerava jesu li sve omotnice s ponudama zaprimljene i numerirane prema redoslijedu

• Evidencijski broj omotnice ponude prema redoslijedu njezina zaprimanja. • Puni naziv i adresa sjedišta ponuditelja. • Datum i vrijeme zaprimanja ponude. • Inicijali osobe koja je zaprimila ponudu. • Je li ponuda zaprimljena u određenom roku za dostavu ponuda?
7. Svi članovi povjerenstva potpisali su Izjavu o čuvanju tajnosti podataka i sukobu interesa. 8. Voditelj parafira prvu stranicu svake ponude koja ulazi u postupak pregleda, ocjene i usporedbe. 9. Svi članovi stručnog povjerenstva potpisuju Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda. 10. Svi nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja potpisuju Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda.

Potpisi članova stručnog povjerenstva SASTAV 1 Voditelj (ili zamjenik)
2 3

IME I PREZIME

POTPIS

Član (ili zamjenik) Član (ili zamjenik)
DATUM

Popis sastavila osoba odgovorna za dostavu dokumentacije za nadmetanje: IME I PREZIME POTPIS

300

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

6. ZAPISNIK O PREGLEDU, OCJENI I USPOREDBI PONUDA

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 3. BROJ NADMETANJA: 4. PREDMET NABAVE: 5. STRUČNO POVJERENSTVO 1
STRUČNO POVJERENSTVO 1 2 3 IME I PREZIME

ZANIMANJE

6. PREGLED PRETHODNIH AKTIVNOSTI OPIS Objavljivanje poziva za nadmetanje
Pripremni sastanak (ako je planiran) Rok za podnošenje ponuda Otvaranje ponuda 1. sastanak stručnog povjerenstva 2. sastanak stručnog povjerenstva DATUM VRIJEME

MJESTO

7. POSTUPAK PREGLEDA, OCJENE I USPOREDBE PONUDA I. Pripremni sastanak Voditelj i članovi stručnog povjerenstva provjeravaju cjelokupnu dokumentaciju za javno nadmetanje. Voditelj stručnog povjerenstva upoznaje ostale članove s razlozima pokretanja predmetnog postupka nabave te osnovnim značajkama do sada provedenog postupka. II. Otvaranje ponuda Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda u privitku je ovog zapisnika. Stručno povjerenstvo razmatra one ponude za koje je u postupku otvaranja ponuda utvrdilo da su pristigle u propisanom roku. Popis ponuda prema redoslijedu iz Zapisnika o postupku javnog otvaranja ponuda Br. omota PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA DATUM I VRIJEME ZAPRIMANJA ponude PONUDITELJA PONUDE

1

Osnovano na temelju pisane odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave.

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

301

PRILOG 6

1. NARUČITELJ: Naziv: Sjedište: Adresa: Matični broj:

IIIProvjera sadržaja i oblika ponude 2
PONUDITELJ (puni naziv) PONUDITELJ (puni naziv) PONUDITELJ (puni naziv) PONUDITELJ (puni naziv) da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne PONUDITELJ (puni naziv) da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne Redni broj

SADRŽAJ I OBLIK PONUDE

PRILOG 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Priložen obrazac ponude za nadmetanje Obrazac ponude za nadmetanje ispunjen na način propisan dokumentacijom za nadmetanje i potpisan od ponuditelja Jamstvo za ponudu (ako je traženo) 3 Pismo namjere banke ili druge financijske institucije o davanju jamstva za dobro izvršenje obveza (ako je traženo) Dokazi o sposobnosti Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta Omotnica s ponudom u skladu s čl. 50. st. 1. Zakona Ponuda pisana na hrvatskom jeziku Za cjelokupan predmet nabave cijena ponude izražena u kunama, odnosno u valuti utvrđenoj u dokumentaciji za nadmetanje Ako je dopušteno u dokumentaciji za nadmetanje, za svaku grupu ili dijelove predmeta nabave koji su predmet nadmetanja cijena ponude izražena u kunama, odnosno u valuti utvrđenoj u dokumentaciji za nadmetanje Cijena ponude pisana brojkama i slovima Ponuda predana u izvorniku sa sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje i s naznakom »izvornik« Ako je zatražena i preslika (kopija) ponude, ponuditelj je dostavio traženi broj primjeraka s naznakom «preslika» Izvornik i sve preslike ponude tiskani su ili pisani neizbrisivim otiskom Ponuda je uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica na način kako je određeno uputama ponuditeljima Oznaka stranice sadržava ukupan broj stranica u ponudi kroz redni broj stranice Ponuditelj je potpisao sve ispravke, promjene i dopune ponude Dostavljen pravni akt o zajedničkoj ponudi u slučaju zajedničke ponude PONUDE SUKLADNE DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE

da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne

da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne

da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne

10 11 12

da/ne da/ne dane

da/ne da/ne da/ne

da/ne da/ne da/ne

13 14 15 16 17 18

da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne

da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne

da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne

Na temelju provjere sadržaja i oblika ponuda, stručno povjerenstvo zaključilo je da sljedeće ponude nisu sukladne dokumentaciji za nadmetanje i uvjetima nadmetanja te se, sukladno čl. 60. st. 1. točka 4. Zakona o javnoj nabavi, smatraju nepotpunima i neće se, sukladno čl. 55. st. 4. Zakona o javnoj nabavi, razmatrati u daljnjem postupku pregleda, ocjene i usporedbe ponuda:

Br. omota ponude

PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA PONUDITELJA

Razlog

2 3

Provjera potpunosti ponude sukladno čl. 55. st. 4. Zakona o javnoj nabavi. Jamstvo mora biti u skladu s čl. 43. Zakona o javnoj nabavi.

302

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

IV. Analitički prikaz dokaza o sposobnosti ponuditelja 4
PONUDITELJ (puni naziv) PONUDITELJ (puni naziv) PONUDITELJ (puni naziv) PONUDITELJ (puni naziv) da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne PONUDITELJ (puni naziv)

Redni broj

VRSTA DOKAZA O SPOSOBNOSTI 5
UVJETI I VRIJEDNOSTI POKAZATELJA

1 Ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom nabave Nije pokrenut stečajni postupak osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne Nije u postupku likvidacije Nije prestao poslovati da/ne da/ne da/ne

Pravna i poslovna sposobnost

I. Izvadak iz sudskoga registra Trgovačkog suda, Obrtnog ili drugog strukovnog registra države sjedišta ili u državi sjedišta propisana potvrda ili izjava umjesto potvrde ne stariji od šest (6) mjeseci

2 Izjavljena od odgovorne osobe za sebe i za pravnu osobu i ovjerena od nadležnog tijela 6 da/ne da/ne da/ne

Nekažnjavanost

I. Izjava o nekažnjavanju u vezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca

3

Financijska i gospodarska sposobnost

I. Potvrda Porezne uprave o stanju duga, potvrda mjerodavne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izvješće porezne uprave ili jednakovrijedni dokumenti države sjedišta ne stariji od 30 dana Ispunjene obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje da/ne U skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje da/ne

da/ne

da/ne

II. Bankovno jamstvo ili drugi odgovarajući financijski instrument na __% od ukupne vrijednosti ponude kao jamstvo za ozbiljnost ponude

da/ne

da/ne

III. Pismo namjere banke ili druge financijske institucije da će ponuditelju izdati jamstvo za dobro izvršenje obveza iz ugovora ako ponuda bude odabrana kao najpovoljnija

U skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje

da/ne

da/ne

da/ne

4

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

5

Sukladno čl. 55. st. 2. alineja 4. Zakona o javnoj nabavi. Sukladno čl. 36. i 37. Zakona o javnoj nabavi. 6 Tijelo za ponuditelje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj trenutačno je javni bilježnik.

303

PRILOG 6

PONUDITELJ (puni naziv)

PONUDITELJ (puni naziv)

PONUDITELJ (puni naziv)

PONUDITELJ (puni naziv)

VRSTA DOKAZA O SPOSOBNOSTI
Financijska i gospodarska sposobnost IV. Račun dobiti i gubitka ili obrazac BON 1 za godine poslovanja kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje V. Bilanca ili obrazac BON 1 za godine poslovanja kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje VI. Obrazac BON 1 za godine poslovanja kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje

UVJETI I VRIJEDNOSTI POKAZATELJA

3

Financijski rezultat poslovanja u posljednje tri financijske godine u skladu s uvjetom iz dokumentacije za nadmetanje Vrijednost imovine i izvora sredstava u skladu s uvjetom iz dokumentacije za nadmetanje Financijska stabilnost u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

PONUDITELJ (puni naziv)

Redni broj

da/ne

da/ne

da/ne

4

Tehnička i kadrovska sposobnost I. Izjava o nekažnjavanju u vezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca Financijska i gospodarska sposobnost A. Radovi i usluge: I. Tehnička sposobnost I. Popis ugovora o radovima izvedenima tijekom posljednjih pet godina s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova koje sadržavaju vrijednost, datum i mjesto izvršenja radova te podatak da su završeni i izvedeni prema pravilima struke. II. Popis ugovora o uslugama sklopljenih u posljednje tri godine koji sadržavaju vrijednost, datum i naziv naručitelja s potvrdom naručitelja o uredno izvršenim ugovornim obvezama. III. Popis i opis tehničkih postrojenja ponuditelja i mjera za osiguravanje kvalitete te istraživačkih postrojenja ponuditelja. IV. Dokaz o provjeri proizvodnih ili tehničkih kapaciteta, studija i istraživanje ili mjere kontrole koje su na raspolaganju, a koju provodi naručitelj ili u njegovo ime nadležno službeno tijelo zemlje u kojoj ponuditelj ima sjedište
V. Izjava o mjerama ekološkog upravljanja koje će ponuditelj ili natjecatelj primijeniti tijekom izvršenja ugovora o nabavi

Izjavljena od odgovorne osobe za sebe i za pravnu osobu i ovjerena od nadležnog tijela 6

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

Sposobnost u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

Sposobnost u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje Sposobnost u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje Sposobnost u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje Sposobnost u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

da/ne

304

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

PRILOG 6

Redni broj

PONUDITELJ (puni naziv)

PONUDITELJ (puni naziv)

PONUDITELJ (puni naziv)

PONUDITELJ (puni naziv) da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne

4

Tehnička i kadrovska sposobnost

Financijska i gospodarska sposobnost

A. Radovi i usluge:

I. Tehnička sposobnost Sposobnost u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje da/ne da/ne da/ne

VI. Izjava s popisom alata, postrojenja ili tehničke opreme koja je na raspolaganju natjecatelju ili ponuditelju usluga ili radova

II. Kadrovska sposobnost Kadrovska sposobnost u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje da/ne da/ne da/ne Kadrovska sposobnost u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje da/ne da/ne da/ne

I. Popis stručnih osoba ili stručnih službi, osobito onih odgovornih za kontrolu kvalitete, koje su na raspolaganju ponuditelju ili natjecatelju.

II. Popis zaposlenika davatelja usluge ili izvođača radova s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom te kvalifikacijom osobe ili osoba odgovornih za davanje usluga i vođenje radova Kadrovska sposobnost u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje Udio manji od 49% iznosa ukupne ponude da/ne da/ne

III. Izjava o prosječnom godišnjem broju zaposlenika natjecatelja ili ponuditelja radova, odnosno usluga, te o broju osoba u upravi za posljednje tri godine da/ne

da/ne

IV. Izjava o dijelu ugovora koji ponuditelj namjerava ustupiti podisporučiteljima

da/ne

da/ne

B. Robe:

I. Tehnička sposobnost Sposobnost u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje Dostavljeni Dostavljeni Dostavljeni Sposobnost u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne da/ne

I. Popis ugovora o isporukama roba sklopljenih u posljednje tri godine koji sadržavaju vrijednost, datum i naziv naručitelja s potvrdom naručitelja o uredno izvršenim ugovornim obvezama

II. Uzorci, ako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje

III. Opisi, ako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

IV. Fotografije, ako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje

V. Potvrde mjerodavnih institucija o kontroli kvalitete koje potvrđuju usklađenost proizvoda s tehničkim specifikacijama i normama, ako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje

UVJETI I VRIJEDNOSTI POKAZATELJA

PRILOG 6

PONUDITELJ (puni naziv)

VRSTA DOKAZA O SPOSOBNOSTI

UVJETI I VRIJEDNOSTI POKAZATELJA

305

Na temelju provjere priloženih dokaza o sposobnosti ponuditelja, stručno je povjerenstvo zaključilo da sljedeći ponuditelji nisu dostavili tražene dokaze o sposobnosti, odnosno nisu ispunili uvjete sposobnosti propisane dokumentacijom za nadmetanje, te se njihove ponude neće razmatrati u daljnjem postupku pregleda, ocjene i usporedbe ponuda:

PRILOG 6

Br. omota ponude

PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA PONUDITELJA

Obrazloženje nesposobnosti ponuditelja

V. Objašnjenje ponude
Ponude za koje je traženo objašnjenje sukladno čl. 56. st. 1. Zakona o javnoj nabavi:

Br. omota ponude

PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA PONUDITELJA

Objašnjenje ponuditelja

VI. Provjera računskih pogrešaka
Stručno povjerenstvo kod svih je prihvatljivih ponuda provjerilo imaju li računske pogreške. Stručno povjerenstvo ispravilo je pogreške na sljedeći način: ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupne cijene, mjerodavna je jedinična cijena, a ukupna cijena bit će ispravljena. Ako je pogrešno postavljanje decimalnog zareza u jediničnoj cijeni, prevladat će ukupna cijena, a jedinična cijena bit će ispravljena. Stručno povjerenstvo izvijestilo je ponuditelje o ispravljenim računskim pogreškama te od njih zatražilo prihvaćanje ispravljenih računskih pogrešaka (zahtjev za prihvaćanjem ispravka računske pogreške u privitku) u roku od tri dana od dana primitka zahtjeva (izjava ponuditelja o prihvaćanju ispravka računske pogreške u privitku).

Br. omota ponude

PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA PONUDITELJA

Navedena financijska ponuda (kn)

Računski ispravljena financijska ponuda (kn)

VII. Popis ponuda za daljnji postupak ocjene i usporedbe ponuda Br. omota ponude PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA PONUDITELJA Cijena ponude 7 (u kn bez PDV-a) Porez na dodanu vrijednost (u kn)

7

Sukladno st. 3 članka 40. Zakona o javnoj nabavi, u cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude, bez poreza koji se iskazuje posebno iza cijene.

306

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

VIII. Primjena kriterija odabira najpovoljnije ponude
Sukladno čl. 46. Zakona o javnoj nabavi, a na osnovi kriterija utvrđenih u pozivu za nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje, najpovoljnija ponuda jest prihvatljiva:

IX. Određivanje ekonomski najpovoljnije ponude
Na temelju dodatnih kriterija za odabir najpovoljnije ponude, navedenih u dokumentaciji za nadmetanje prema njihovu redoslijedu važnosti i razmjernoj vrijednosti u ukupnom sustavu vrednovanja, proveden je postupak određivanja ekonomski najpovoljnije ponude, kako slijedi: Ponude su vrednovane prema raspoloživim informacijama iz dostavljene dokumentacije. U postupku vrednovanja upotrebljavane su isključivo informacije priložene u ponudi za nadmetanje.

a. Vrednovanje dodatnih kriterija
Provedeni su sljedeći postupci vrednovanja: Primijenjena je tablica razmjerne vrijednosti dodatnih kriterija u ukupnom sustavu vrednovanja. REDOSLIJED VAŽNOSTI 1. 2. 3. I II III Kriterij I Kriterij II Kriterij III UKUPNO DODATNI KRITERIJI (1+2+3) CIJENA UKUPNO (I+II) NAZIV KRITERIJA RAZMJERNA VRIJEDNOST U % 20 I0 I0 40 60 I00

Stručno povjerenstvo vrednovalo je dodatne kriterije primjenjujući sljedeću brojčanu ljestvicu bodova.

RANG
Izvrsno Vrlo dobro Dobro Granično Slabo Nije sukladno

OPIS

OCJENA
10 8-9 6-7 4-5 1-3 0

Svaki dodatni kriterij vrednovan je ocjenama od 0 (loš) do 10 (izvrstan). Pojedinačne vrijednosti za sve dodatne kriterije ponderirane su prema utvrđenim razmjernim vrijednostima. Ponderirani rezultat izračunan je množenjem ocjene s razmjernom vrijednošću pojedinog kriterija. U donjem primjeru, ponderirani rezultat za 1. ponudu i 1. kriterij izračunan je kao 9 x 20% = 1,80. Za svaku ponudu zbroj vrijednosti normaliziran je prema najvišoj ocjeni 10. Normalizacija je transformacija koja se primjenjuje jednako za svaki element u skupini podataka tako da skupina ima određeno statističko svojstvo. Sljedeća formula primijenjena je za normalizaciju vrijednosti dodatnih kriterija:

Zbroj vrijednosti dodatnih kriterija za svaku ponudu x 10 Najviša vrijednost dodatnih kriterija

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

307

PRILOG 6

1. 2.

Ponuda s najnižom cijenom. Ekonomski najpovoljnija ponuda na temelju cijene i dodatnih kriterija.

Donji primjer prikazuje na koji su način izračunani ponderirani rezultati i normalizirane vrijednosti dodatnih kriterija: Ponuda 2 Kriterij I, vrijednost 20% Ocjena Ponderirani rezultat Kriterij II, vrijednost 10% Kriterij III, vrijednost 10% Ukupno dodatni kriteriji, vrijednost 40 % Normalizacija vrijednosti dodatnih kriterija Razmjerna vrijednost dodatnih kriterija 40% Ocjena Ponderirani rezultat Ocjena Ponderirani rezultat 9,00 1,80 7,00 0,70 7,00 0,70 3,20 3,2x10/3,45 9,28 3,71 Ponuda 3 8,00 1,60 8,00 0,80 6,00 0,60 3,00 3,0x10/3,45 8,70 3,48 Ponuda 1 9,00 1,80 7,50 0,75 9,00 0,90 3,45 10 10 4,0

PRILOG 6

Najviši ponderirani rezultat dobiva 10 bodova, a prema njemu se proporcionalno rangiraju ostale vrijednosti dodatnih kriterija.

b. Vrednovanje cijene
Sljedeća formula primijenjena je za normalizaciju vrijednosti cijene (napomena: što je cijena niža, to su bodovi viši):

Najniža cijena ponude x 10 Cijena ponude
Ponuditelj Ponuda 2 Ponuda 3 Ponuda 1 Ponude (od najnižih prema najvišima) 1.282.000 1.333.000 1.925.000 Normalizirana cijena 10 9,62 6,66

c. Ukupni bodovi
Ponuda 2 Kriterij I, vrijednost 20% Kriterij II, vrijednost 20% Kriterij III, vrijednost 10% Ukupno dodatni kriteriji, vrijednost 40 % Normalizacija vrijednosti dodatnih kriterija Razmjerna vrijednost dodatnih kriterija Normalizirana cijena Razmjerna vrijednost cijene UKUPNO 60% 100% 40% Ponderirani rezultat Ponderirani rezultat Ponderirani rezultat 1,80 0,70 0,70 3,20 3,2x10/3,45 9,28 3,71 10 6,00 9,71 Ponuda 3 1,60 0,80 0,60 3,00 3,0x10/3,45 8,70 3,48 9,62 5,77 9,25 Ponuda 1 1,80 0,75 0,90 3,45 10 10 4,00 6,66 4,00 8,00

308

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

X. Zaključak
Nakon primjene kriterija odabira najpovoljnije ponude stručno povjerenstvo preporučuje da ugovor(i) bude(u) dodijeljen(i) kako slijedi:

Konačno rangiranje

Br. omota ponude

PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA PONUDITELJA

Vrijednost ugovora (kn)

8. OVJERA ZAPISNIKA I. Potpisi članova stručnog povjerenstva
SASTAV 1 2 3
Voditelj (ili zamjenik) Član (ili zamjenik) Član (ili zamjenik)

IME I PREZIME

POTPIS

II. Suglasnost odgovorne osobe naručitelja Prihvaća se preporuka stručnog povjerenstva o odabiru najpovoljnije ponude. IME I PREZIME Privitak: kao u tekstu ZANIMANJE POTPIS

DATUM

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

309

PRILOG 6

Financijska ponuda [nakon računskog ispravka] (kn)

7. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

PRILOG 7

1. NARUČITELJ: Naziv: Sjedište: Mjesto: Klasa: Ur. broj: Datum:

Naručitelj (upisati naziv naručitelja) na temelju članka 63. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 117/01 i 92/05), u postupku (upisati način nabave) broj __________, objavljenom u Oglasniku javne nabave broj _________ od ___________ za nabavu (upisati predmet nabave, grupu ili dijelove predmeta nabave) donosi sljedeću

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave (opisati predmet nabave, grupu ili dijelove predmeta nabave) odabrana je ponuda (opisati tijek postupka i obrazložiti donošenje predmetne Odluke koristeći podatke sadržane u tablicama): PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv Sjedište Cijena ponude (u kn bez PDV-a) Porez na dodanu vrijednost (u kn)

OPIS

Obrazloženje 1. TEMELJNI PODACI O PROVEDENOM POSTUPKU NABAVE
NAZIV 1. NARUČITELJ I. Naziv II. Sjedište III. Matični broj 2. PODACI O NABAVI I. Broj nadmetanja II. Evidencijski broj nabave III. Javno oglašavanje • datum • Narodne novine IV. Način nabave V. Zakonska osnova članak ___ Zakona o javnoj nabavi broj __. OPIS

310

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

NAZIV VI. Predmet nabave VII. Oznaka grupe ili dijela predmeta nabave

OPIS

3. PODACI O NABAVI I. Broj zaprimljenih ponuda za cjelokupan predmet nabave II. Broj zaprimljenih ponuda kod nabave po grupama ili dijelovima grupa ili dio 1 grupa ili dio 2

2. POUKA O PRAVNOM LIJEKU 2.1 Sukladno članku 70. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj koji je sudjelovao u postupku javne nabave može, radi zaštite svojih prava, u roku od tri dana od primitka ove odluke uložiti naručitelju prigovor u pisanom obliku zbog nepravilnosti u postupku nabave. 2.2 U prigovoru je potrebno navesti nepravilnosti s obrazloženjem i prijedlog za otklanjanje nepravilnosti. Dostaviti: 1. Svim ponuditeljima 2. Odjelu nabave 3. Pismohrani, ovdje
(Ime i prezime odgovorne osobe)

(Funkcija)

M.P .
(Potpis)

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

311

PRILOG 7

grupa ili dio 1 grupa ili dio 2

8. DOSTAVA ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE: ODABRANI PONUDITELJ

PRILOG 8

1. NARUČITELJ: Naziv: Sjedište: Mjesto: Klasa: Ur. broj: Datum: Evidencijski broj nabave: Podaci o odabranom ponuditelju Naziv: Sjedište:

Predmet: DOSTAVA ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nadmetanje broj _______ od ___________ 2006. godine VEZA: Vaša ponuda od _________ 2006.

Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u postupku nadmetanja broj ______ od _________ za nabavu (opisati predmet nabave, grupu ili dijelove predmeta nabave). Izvješćujemo Vas da smo dana (unijeti datum) 2006. godine donijeli Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju Vam dostavljamo u privitku pismena. Na temelju provedenog postupka pregleda, ocjene i usporedbe ponuda, Vaša je ponuda odabrana kao najpovoljnija. S poštovanjem, Privitak: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Dostaviti: 1. Naslovu 2. Pismohrani, ovdje
(Ime i prezime odgovorne osobe)

(Funkcija)

M.P .

(Potpis)

312

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

9. DOSTAVA ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDENEODABRANI PONUDITELJ

Klasa: Ur. broj: Datum: Evidencijski broj nabave: Podaci o neodabranom ponuditelju Naziv: Sjedište:

Predmet: DOSTAVA ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nadmetanje broj _______ od ___________ 2006. godine VEZA: Vaša ponuda od _________ 2006.

Poštovani, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u postupku nadmetanja broj ______ od _________ za nabavu [opisati predmet nabave, grupu ili dijelove predmeta nabave]. Izvješćujemo Vas da smo dana [unijeti datum] 2006. godine donijeli Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju Vam dostavljamo u privitku pismena. Na temelju provedenog postupka pregleda, ocjene i usporedbe ponuda, Vaša ponuda nije odabrana kao najpovoljnija iz sljedećih razloga: 1. PROVJERA SADRŽAJA I OBLIKA PONUDE
Na temelju provjere sadržaja i oblika Vaše ponude, stručno je povjerenstvo zaključilo da Vaša ponuda nije sukladna dokumentaciji za nadmetanje i uvjetima nadmetanja te je ista, sukladno čl. 60. st. 1. Zakona o javnoj nabavi, ocijenjena kao neprihvatljiva zbog sljedećih razloga:

1. SADRŽAJ I OBLIK PONUDE
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. Označiti s X Nije priložen obrazac ponude za nadmetanje. Obrazac ponude za nadmetanje nije ispunjen na način propisan dokumentacijom za nadmetanje. Obrazac ponude za nadmetanje nije potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja. Nije priloženo jamstvo za ponudu (ako je traženo) 1 OPIS Ponuda je zaprimljena poslije roka za dostavu ponuda.

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

313

PRILOG 9

1. NARUČITELJ: Naziv: Sjedište: Mjesto:

R.b. 6. 7.

Označiti s X

OPIS Nije priloženo pismo namjere banke ili druge financijske institucije o davanju jamstva za dobro izvršenje obveza (ako je traženo). Nisu priloženi dokazi o sposobnosti. Nije priložena izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta. Omotnica s ponudom nije u skladu s čl. 50. st. 1. Zakona. Nije priložena izjava o zaštiti prava (ako je tražena). Ponuda nije pisana na hrvatskom jeziku. Za cjelokupan predmet nabave cijena ponude nije izražena u kunama, odnosno u valuti utvrđenoj u dokumentaciji za nadmetanje. Ako je dopušteno u dokumentaciji za nadmetanje, za svaku grupu ili dijelove predmeta nabave koji su predmet nadmetanja cijena ponude nije izražena u kunama, odnosno u valuti utvrđenoj u dokumentaciji za nadmetanje. Cijena ponude nije pisana brojkama i slovima. Ponuda nije predana u izvorniku sa sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje i s naznakom »izvornik«. Ako je zatražena i preslika (kopija) ponude, ponuditelj nije dostavio traženi broj primjeraka s naznakom »preslika«. Izvornik i sve preslike ponude nisu tiskane ili pisane neizbrisivim otiskom. Ponuda nije uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica. Oznaka stranice ne sadržava ukupan broj stranica u ponudi kroz redni broj stranice. Ponuditelj nije potpisao sve ispravke, promjene i dopune ponude. Ponuditelj je dostavio alternativnu ponudu, koja nije bila dopuštena. Ponuditelj nije dostavio ili je odbio dostaviti traženo pojašnjenje ponude. Ponuditelj je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj ili sudionik u zajedničkoj ponudi. Ponuditelj nije dostavio pravni akt o zajedničkoj ponudi u slučaju zajedničke ponude.

PRILOG 9

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

2. PROVJERA DOKAZA O SPOSOBNOSTI
Na temelju provjere priloženih dokaza o sposobnosti, stručno je povjerenstvo zaključilo da niste dostavili tražene dokaze o sposobnosti, odnosno niste ispunili uvjete sposobnosti propisane dokumentacijom za nadmetanje te se Vaša ponuda nije razmatrala u daljnjem postupku pregleda, ocjene i usporedbe ponuda zbog sljedećih razloga: 2. DOKAZI O SPOSOBNOSTI
Označiti s X OPIS 1. Pravna i poslovna sposobnost I. Ponuditelj nije dostavio izvadak iz sudskoga registra Trgovačkog suda, Obrtnog ili drugog strukovnog registra države sjedišta ili u državi sjedišta propisanu potvrdu ili izjavu umjesto potvrde ne stariju od šest (6) mjeseci.

1

Jamstvo mora biti u skladu s čl. 43. Zakona o javnoj nabavi.

314

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Označiti s X

OPIS 2. Nekažnjavanost I. Ponuditelj nije dostavio izjavu o nekažnjavanju u vezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca. I. Ponuditelj nije dostavio potvrdu Porezne uprave o stanju duga, potvrdu mjerodavne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izvješće porezne uprave ili jednakovrijedne dokumente države sjedišta ne starije od 30 dana.. II. Ponuditelj nije dostavio bankovnu garanciju ili drugi odgovarajući financijski instrument na __% od ukupne vrijednosti ponude kao jamstvo za ozbiljnost ponude. III. Ponuditelj nije dostavio pismo namjere banke ili druge financijske institucije da će ponuditelju izdati jamstvo za dobro izvršenje obveza iz ugovora ako ponuda bude odabrana kao najpovoljnija. IV. Ponuditelj nije dostavio račun dobiti i gubitka ili obrazac BON 1 za godine poslovanja kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje. V. Ponuditelj nije dostavio bilancu ili obrazac BON 1 za godine poslovanja kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje. VI. Ponuditelj nije dostavio obrazac BON 1 za godine poslovanja kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje. 4. Tehnička i kadrovska sposobnost A. Radovi i usluge: Tehnička sposobnost I. Ponuditelj nije dostavio popis ugovora o radovima izvedenima tijekom posljednjih pet godina s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova koje sadržavaju vrijednost, datum i mjesto izvršenja radova te podatak da su završeni i izvedeni prema pravilima struke. II. Ponuditelj nije dostavio popis ugovora o uslugama sklopljenih u posljednje tri godine koji sadržavaju vrijednost, datum i naziv naručitelja s potvrdom naručitelja o uredno izvršenim ugovornim obvezama. III. Ponuditelj nije dostavio popis i opis tehničkih postrojenja ponuditelja i mjera za osiguravanje kvalitete te istraživačkih postrojenja ponuditelja. IV. Ponuditelj nije dostavio dokaz o provjeri proizvodnih ili tehničkih kapaciteta, studija i istraživanje ili mjere kontrole koje su na raspolaganju, a koju provodi naručitelj ili u njegovo ime nadležno službeno tijelo zemlje u kojoj ponuditelj ima sjedište. V. Ponuditelj nije dostavio izjavu o mjerama ekološkog upravljanja koje će ponuditelj ili natjecatelj primijeniti tijekom izvršenja ugovora o radovima ili ugovora o uslugama. VI. Ponuditelj nije dostavio izjavu s popisom alata, postrojenja ili tehničke opreme koja je na raspolaganju natjecatelju ili ponuditelju usluga ili radova. Kadrovska sposobnost I. Ponuditelj nije dostavio popis stručnih osoba ili stručnih službi, osobito onih odgovornih za kontrolu kvalitete, koje su na raspolaganju ponuditelju ili natjecatelju. II. Ponuditelj nije dostavio popis zaposlenika davatelja usluge ili izvođača radova s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom te kvalifikacijom osobe ili osoba odgovornih za davanje usluga i vođenje radova. III. Ponuditelj nije dostavio izjavu o prosječnom godišnjem broju zaposlenika natjecatelja ili ponuditelja radova, odnosno usluga, te o broju osoba u upravi za posljednje tri godine. IV. Ponuditelj nije dostavio izjavu o dijelu ugovora koji ponuditelj namjerava ustupiti podisporučiteljima.

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

315

PRILOG 9

3. Financijska i gospodarska sposobnost

Označiti s X B. Robe: Tehnička sposobnost

OPIS

PRILOG 9

I. Ponuditelj nije dostavio popis ugovora o isporukama roba sklopljenih u posljednje tri godine koji sadržavaju vrijednost, datum i naziv naručitelja s potvrdom naručitelja o uredno izvršenim ugovornim obvezama, zahtijevan u dokumentaciji za nadmetanje. II. Ponuditelj nije dostavio uzorke zahtijevane u dokumentaciji za nadmetanje. III. Ponuditelj nije dostavio opise zahtijevane u dokumentaciji za nadmetanje. IV. Ponuditelj nije dostavio fotografije zahtijevane u dokumentaciji za nadmetanje. V. Ponuditelj nije dostavio potvrde mjerodavnih institucija o kontroli kvalitete koje potvrđuju usklađenost proizvoda s tehničkim specifikacijama i normama, ako je zahtijevano u dokumentaciji za nadmetanje.

3. PROVJERA RAČUNSKIH POGREŠAKA
Na temelju provjere računskih pogrešaka Vaše ponude, stručno je povjerenstvo zaključilo da Vaša ponuda nije prihvatljiva te se nije razmatrala u daljnjem postupku pregleda, ocjene i usporedbe ponuda zbog sljedećih razloga:

PROVJERA RAČUNSKIH POGREŠAKA
R.b. 1. 2. Označiti s X OPIS Apsolutni iznosi svih ispravaka računskih pogrešaka ponude, više ili manje, iznose više od 5% prvobitno ponuđene konačne cijene bez PDV-a. Niste prihvatili ispravak računske pogreške u ponudi na način utvrđen Zakonom.

4. PRIMJENA KRITERIJA ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Sukladno čl. 46. Zakona o javnoj nabavi, a na osnovi kriterija utvrđenih u pozivu za nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje, najpovoljnija ponuda jest prihvatljiva: 4.1 PONUDA S NAJNIŽOM CIJENOM Sukladno dokumentaciji za nadmetanje, kao najpovoljnija ponuda odabrana je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom. Nažalost, nakon usporedbe cijena svih prihvatljivih ponuda, Vaša ponuda nije bila najpovoljnija. Odabrana ponuda Ponuđena cijena ponude Normalizirana cijena 1.282.000 10,00 Vaša ponuda 1.333.000 9,62

4.2 EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA NA TEMELJU CIJENE I DODATNIH KRITERIJA Postupak određivanja ekonomski najpovoljnije ponude proveden je primjenom dodatnih kriterija za odabir najpovoljnije ponude, navedenih u dokumentaciji za nadmetanje, prema njihovu redoslijedu važnosti i razmjernoj vrijednosti u ukupnom sustavu vrednovanja. Ponude su vrednovane prema raspoloživim informacijama iz dostavljene dokumentacije. U postupku vrednovanja upotrebljavane su isključivo informacije priložene u ponudi za nadmetanje. Nažalost, nakon vrednovanja ponuđene cijene ponude i dodatnih kriterija, odnosno izračuna ponderiranih vrijednosti i normalizirane vrijednosti cijene i dodatnih kriterija svih ponuda, Vaša ponuda nije odabrana kao najpovoljnija. Dobiveni su sljedeći rezultati:

316

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Odabrana ponuda Kriterij I, vrijednost 20% Kriterij II, vrijednost 10% Kriterij III, vrijednost 10% Ukupno dodatni kriteriji, vrijednost 40 % Normalizacija vrijednosti dodatnih kriterija Razmjerna vrijednost dodatnih kriterija Ponuđena cijena ponude Normalizirana cijena Razmjerna vrijednost cijene UKUPNO 60% 100% 40% Ocjena Ponderirani rezultat Ocjena Ponderirani rezultat Ocjena Ponderirani rezultat 9,00 1,80 7,00 0,70 7,00 0,70 3,20 3,2x10/3,45 9,28 3,71 1.282.000 10,00 6,00 9,71

Vaša ponuda 8,00 1,60 0,80 6,00 0,60 3,00 3,0x10/3,45 8,70 3,48 1.333.000 9,62 5,77 9,25 8,00

Osoba ovlaštena za kontakt s ponuditeljima:
IME I PREZIME TELEFON POTPIS TELEFAKS DATUM E-MAIL

S poštovanjem, Privitak: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Dostaviti: 1. Naslovu 2. Pismohrani, ovdje
(Ime i prezime odgovorne osobe)

(Funkcija)

M.P .
(Potpis)

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

317

PRILOG 9

10. ODLUKA O PONIŠTENJU NADMETANJA

1. NARUČITELJ: Naziv: Sjedište: Mjesto:

PRILOG 10

Klasa: Ur. broj: Datum:
Naručitelj (upisati naziv naručitelja) na temelju članka 63. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 117/01 i 92/05), u postupku (upisati način nabave) broj __________, objavljenom u Oglasniku javne nabave broj _________ od ___________ za nabavu (upisati predmet nabave, grupu ili dijelove predmeta nabave) donosi sljedeću

ODLUKU O PONIŠTENJU NADMETANJA
Poništava se nadmetanje za nabavu (opisati predmet nabave, grupu ili dijelove predmeta nabave)

Obrazloženje 1. TEMELJNI PODACI O PROVEDENOM POSTUPKU NABAVE
NAZIV 1. NARUČITELJ I. Naziv II. Sjedište III. Matični broj 2. PODACI O NABAVI I. Broj nadmetanja II. Evidencijski broj nabave III. Javno oglašavanje • datum • Narodne novine IV. Način nabave V. Zakonska osnova VI. Predmet nabave VII. Oznaka grupe ili dijela predmeta nabave grupa ili dio 1 grupa ili dio 2 grupa ili dio 3 3. PODACI O NABAVI I. Broj zaprimljenih ponuda za cjelokupan predmet nabave II. Broj zaprimljenih ponuda kod nabave po grupama ili dijelovima članak ___ Zakona o javnoj nabavi broj __. OPIS

grupa ili dio 1 grupa ili dio 2 grupa ili dio 3

318

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

2. RAZLOZI PONIŠTENJA NADMETANJA Sukladno članku 64. Zakona o javnoj nabavi, predmetno nadmetanje poništeno je iz sljedećih razloga:

• Nisu pristigle najmanje dvije prihvatljive ponude. • Dokumentacija za nadmetanje morala se bitno mijenjati prije roka za podnošenje ponuda. • Cijena najpovoljnije ponude veća je od planiranih ili osiguranih sredstava za nabavu. • Postoje druge izmijenjene okolnosti pa sklapanje ugovora nije više u javnom interesu i neće se ponavljati nadmetanje tijekom proračunske godine zbog sljedećih razloga:

• Objavljena dokumentacija za nadmetanje sadržava bitne propuste i nedostatke. • U nadmetanju po pozivu nije sudjelovalo pet sposobnih natjecatelja. • U izravnoj pogodbi u pregovaračkom postupku s objavom poziva za nadmetanje nije bilo najmanje tri ponuditelja. • Prema kriteriju odabira iz dokumentacije za nadmetanje nije bilo moguće odabrati najpovoljniju ponudu

3. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

3.1 Sukladno članku 70. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj koji je sudjelovao u postupku javne nabave može, radi zaštite svojih prava, u roku od tri dana od primitka ove odluke uložiti naručitelju prigovor u pisanom obliku zbog nepravilnosti u postupku nabave. 3.2 U prigovoru je potrebno navesti nepravilnosti s obrazloženjem i prijedlog za otklanjanje nepravilnosti.

Dostaviti: 1. Svim ponuditeljima 2. Odjelu nabave 3. Pismohrani, ovdje
(Ime i prezime odgovorne osobe)

(Funkcija)

M.P .

(Potpis)

JEDINSTVENI OBRASCI ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

319

PRILOG 10

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->