P. 1
Analiza Trzista Rada i Prognoziranje Potreba Na Trzistu Rada u Republici Srbiji

Analiza Trzista Rada i Prognoziranje Potreba Na Trzistu Rada u Republici Srbiji

|Views: 42|Likes:
Published by Tijana Rolovic
Analiza tržišta rada i prognoza potreba poslodavaca na tržištu rada u Republici Srbiji za 2012. godinu bazira se na anketnom istraživanju sprovedenom u aprilu i maju 2012. godine na uzorku od 4.029 poslodavca. Anketiranje su sproveli obučeni anketari i koordinatori, a analizu podataka i pripremu izveštaja obavili su obučeni analitičari koji rade u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ). Za unos, obradu i analizu podataka korišćen je softver kreiran za prošlogodišnje anketiranje poslodavaca, koje je sprovedeno u okviru i po metodologiji projekta EUNE S.
Analiza tržišta rada i prognoza potreba poslodavaca na tržištu rada u Republici Srbiji za 2012. godinu bazira se na anketnom istraživanju sprovedenom u aprilu i maju 2012. godine na uzorku od 4.029 poslodavca. Anketiranje su sproveli obučeni anketari i koordinatori, a analizu podataka i pripremu izveštaja obavili su obučeni analitičari koji rade u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ). Za unos, obradu i analizu podataka korišćen je softver kreiran za prošlogodišnje anketiranje poslodavaca, koje je sprovedeno u okviru i po metodologiji projekta EUNE S.

More info:

Published by: Tijana Rolovic on Sep 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2014

pdf

text

original

Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji

Beograd, Septembar 2012.

Izradio tim Nacionalne službe za zapošljavanje u saradnji sa dr Mihailom Arandarenkom, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja

Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji

Sadržaj
Rezime..................................................................................................................................................................... 4 1. Uvod..................................................................................................................................................................... 7 2. Ekonomski kontekst.............................................................................................................................................. 8 2.1. Makroekonomsko okruženje......................................................................................................................... 8 2.2. Tržište rada................................................................................................................................................ 10 3. Metodologija sprovođenja anketnog istraživanja................................................................................................. 16 3.1. Instrument za sprovođenje ankete – obrazac upitnika................................................................................ 16 3.2. Kompozicija i reprezentativnost uzorka...................................................................................................... 17 3.2.1. Osnovni skup......................................................................................................................................................17 3.2.2. Stratifikacija.......................................................................................................................................................17 3.2.3. Okvir za izbor uzorka...........................................................................................................................................18 3.3. Realizacija istraživanja............................................................................................................................... 21 4. Mikro i makro perspektive dinamike zaposlenosti i nezaposlenosti....................................................................... 23 4.1. Kreiranje i gašenje poslova......................................................................................................................... 23 4.1.1. Sektori delatnosti...............................................................................................................................................23 4.1.2. Veličina preduzeća..............................................................................................................................................25 4.1.3. Tip vlasništva......................................................................................................................................................26 4.1.4. Regioni...............................................................................................................................................................27 4.2. Razvojne perspektive privrednih subjekata................................................................................................. 28 5. Analiza podataka i rezultati ankete...................................................................................................................... 31 5.1. Kretanje zaposlenosti u 2011. godini.......................................................................................................... 31 5.2. Očekivano kretanje zaposlenosti do kraja 2012. godine............................................................................... 34 5.3. Dinamička analiza potreba poslodavaca za zanimanjima i veštinama.......................................................... 38 5.4. Procena kratkoročne dinamike priliva zaposlenih po zanimanjima i sektorima delatnosti............................. 41 5.5. Procena kratkoročne dinamike odliva zaposlenih po zanimanjima i sektorima delatnosti............................. 49 5.6. Potrebe za posebnim znanjima i veštinama................................................................................................ 57 5.7. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom......................................................................................................... 59 5.8. Problemi u zapošljavanju novih radnika...................................................................................................... 61 5.9. Nedostajuća znanja i veštine i obuke zaposlenih......................................................................................... 64 6. Zaključci i preporuke............................................................................................................................................ 68 6.1. Zaključci.................................................................................................................................................... 68 6.2. Preporuke.................................................................................................................................................. 69 7. Literatura............................................................................................................................................................ 71

3

godinu bazira se na anketnom istraživanju sprovedenom u aprilu i maju 2012. godini ukupan broj zaposlenih u populaciji privrednih subjekata obuhvaćenih anketom trebalo da bude veći za 1. najveći porast otvaranja novih radnih mesta u 2012. izuzev zaposlenih u privrednim subjektima koji su registrovani za obavljanje delatnosti u sektoru Poljoprivreda. očekuje neto rast zaposlenosti viši od nacionalnog proseka.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Rezime Analiza tržišta rada i prognoza potreba poslodavaca na tržištu rada u Republici Srbiji za 2012. Neto stope kreiranja poslova u 2012. kao i u regionu Šumadije i Zapadne Srbije. poljoprivrede i saobraćaja sa neto stopama kreiranja poslova od 3. • Posmatrano po obliku svojine privrednih subjekata. Očekivana neto stopa kreiranja poslova u malim privrednim subjektima za 2012. dok će neto stopa kreiranja novih poslova u privatnom sektoru biti 1. godini očekuje se u malim privrednim subjektima. Istraživanjem se ne obuhvata zaposlenost u poljoprivredi koja uključuje individualne poljoprivrednike i pomažuće članove u domaćinstvu. naročito na nacionalnom nivou.76%. kao i vlasnici preduzetničkih radnji i zaposleni kod njih. uključujući javna preduzeća. Planirani uzorak poslodavaca realizovan je 73. Na osnovu analize podataka iz Ankete poslodavaca izvedeni su sledeći zaključci: • U 2011. koje je sprovedeno u okviru i po metodologiji projekta EUNES. a analizu podataka i pripremu izveštaja obavili su obučeni analitičari koji rade u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ). obradu i analizu podataka korišćen je softver kreiran za prošlogodišnje anketiranje poslodavaca. godini neto stopa kreiranja poslova na nacionalnom nivou za populaciju privrednih subjekata obuhvaćenu anketom iznosila je 2. Iz ankete su isključeni javna administracija i druge javne službe (npr.029 poslodavca. ovo će biti izrazito pozitivne tendencije budući da su u regionu Šumadije 4 . • Uočene su i velike regionalne razlike u neto stopama kreiranja novih poslova.35% i 1. godini. najveći generatori nove zaposlenosti u 2012. dok je nacionalni prosek procenjen na 1. Anketiranje su sproveli obučeni anketari i koordinatori. godini bili bi makrosektori trgovine. godine na uzorku od 4.67%.36%. godini u regionu Južne i Istočne Srbije i u regionu Šumadije i Zapadne Srbije iznosile bi 2. Za unos. Ako se ostvare.77% i 2. u 2012.38% očekuje se u sektoru javnih preduzeća.63%. godini. • Kad se preduzeća posmatraju po veličini. 2. godini najveća neto stopa kreiranja poslova od 3. obrazovne i zdravstvene ustanove). • Procenjuje se da bi u 2012. koji zapošljavaju od 10 do 49 lica. šumarstvo i ribarstvo sa 10 i više zaposlenih.03%. godinu iznosi 2. što predstavlja visoku stopu realizacije i garantuje pouzdanost i validnost rezultata analize podataka.9 odsto. procenat realizacije na nivou pojedinih pitanja iz ankete nije uvek mogao biti očuvan zato što neki anketirani predstavnici poslodavaca nisu pripremili podatke koji su im bili potrebni da bi odgovorili na pitanja ili su bili oprezni i neodređeni u proceni pojedinih aspekata očekivanog zapošljavanja u 2012. Uzorak na kome je sprovedeno istraživanje obuhvata privredne subjekte koji zapošljavaju 10 i više zaposlenih. godini u Južnoj i Istočnoj Srbiji.46%.7% nego u 2011. Ohrabrujuć je podatak da se u 2012. • Posmatrano po makrosektorima.7%. Međutim.

Da bi mogla preciznije da sagleda aktuelne tržišne tendencije u zahtevima za specifičnim zanimanjima. do kojih se došlo zahvaljujući ovoj anketi. 5 . najčešće nedostaju zaposlenima sa III i IV stepenom stručnosti. te da konkretnim merama i aktivnostima deluju preventivno i anticipativno. godini mogu se izvući opšte preporuke. naročito na nivou oblasti i regiona. Šire kompetencije i lične karakteristike. treba koristiti kao smernicu za regionalno usmeravanje finansijske podrške i usmeravanje subvencija za podršku profesionalnom osposobljavanju.36% i 1. Konkretno. Po mišljenju poslodavaca. koji prolazi kroz snažne transformacione procese i strukturne reforme. Kontinuitet u sprovođenju ankete omogućiće i preciznije ocene pokazatelja koji ukazuju na potrebe (tražnju) i promene na tržištu rada u narednom periodu. Anketu poslodavaca kao instrument za praćenje promena treba koristiti za poboljšanje usluga službe za zapošljavanje i kreiranje i prilagođavanje aktivnih programa tržišta rada. 23. Iako su nedostajuća znanja i veštine jedan od problema sa kojima se poslodavci sreću na tržištu rada. oni ne mogu da ih identifikuju na adekvatan način. veštinama i stručnim zvanjima. prema Anketi o radnoj snazi. godini procenjene neto stope kreiranja poslova bile bi ispod nacionalnog proseka i iznosile bi 1. sa VII-1 stepenom stručne spreme. Zahvaljujući permanentnom uzorku (panelu) privrednih subjekata. Anketa poslodavaca je koristan izvor informacija o osetljivosti tražnje za određenim zanimanjima i posebnim znanjima i veštinama. Podatke o ostvarenim i očekivanim stopama kreiranja i gašenja poslova i podatke o potrebama za određenim zanimanjima. 2010) sa međunarodnim standardima i principima za razvoj sistema klasifikacije zanimanja ISCO-08. sa nedovoljno jasnim predstavama o zahtevanim dodatnim veštinama tih lica. Mali broj preduzeća je iskazao potrebu za obukom zaposlenih. tj. Stručna znanja su najmanje zastupljena među nedostajućim veštinama. u slučaju kratkoročnih očekivanja i praćenja potreba na tržištu rada analize zasnovane na prognozama mogu da pomognu kreatorima relevantnih politika da reaguju adekvatno na zahteve tržišta i da svoje odluke prilagođavaju ne samo ex post. a najčešće su to mala privatna preduzeća. obuke i dodatna usavršavanja najčešće su potrebni zaposlenima koji imaju III i IV stepen stručne spreme.2% i 26. analiza podataka ankete omogućava da se na agregatnom nivou prati uticaj tih subvencija na zapošljavanje. Srbija treba da harmonizuje svoj Nacionalni sistem klasifikacije zanimanja (koji je u dobroj meri zastareo. kao i zaposlenima sa visokim obrazovanjem. npr. izmerene najviše stope nezaposlenosti. Preduzeća planiraju da u 2012.18%. kao i stručna znanja i veštine. godini zaposle veoma mali broj osoba sa invaliditetom. nalazi se u spoljnoj i unutrašnjoj neravnoteži i u ekonomskoj je krizi). To se posebno odnosi na stručna i prenosiva posebna znanja i veštine. Iz analize podataka prikupljenih na osnovu Ankete poslodavaca u 2012. godini.6% respektivno. U Beogradskom regionu i regionu Vojvodine u 2012. naročito na lokalnom i regionalnom nivou. već da budu korak ispred. Takođe. prema ocenama ETF. Uprkos tome što prognoze često nisu sasvim pouzdane (naročito kad se sprovode u ekonomski nestabilnim sistemima poput privrednog sistema Srbije. naročito na lokalnom i regionalnom nivou. i to uglavnom lica sa srednjim stepenom stručne spreme.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji • • • i Zapadne Srbije i regionu Južne i Istočne Srbije u 2011. one mogu biti koristan izvor informacija za kreatore ekonomske politike i donosioce odluka. ali su najpotrebnija zanimanjima sa III stepenom stručne spreme.

Ukoliko se izuzmu lica koja ne poseduju kvalifikacije. Ovome treba dodati i to da Srbija ima nezadovoljavajuću obrazovnu strukturu zaposlenih. IV i V stepen stručne spreme) izložena relativno visokom riziku od gubitka posla. u kojoj veliki deo čine lica bez zanimanja (oni čine otprilike 1/5 zaposlenih). Veći broj stručnih znanja i veština biće potreban zaposlenima sa III stepenom stručne spreme. na tržištu rada sve su važnija prenosiva znanja i veštine. dok će u okviru zanimanja koja zahtevaju IV stepen rasti potreba za stručnim i prenosivim znanjima i veštinama. polazeći od lokalnog i regionalnog nivoa ka nacionalnom. kao i šire kompetencije i lične karakteristike. Ovo saznanje relevantno je i za sagledavanje budućih strategija aktivne politike zapošljavanja koje treba da budu usmerene ka permanentnom unapređenju ličnih kompetencija ponude radne snage. ili poseduju veoma nizak nivo kvalifikacija (I i II stepen stručne spreme). zabrinjavajuće je saznanje da su lica sa srednjim nivoom stručnosti (III. ali i za širim kompetencijama i ličnim karakteristikama zaposlenih. Rezultati Ankete poslodavaca predviđaju da će sve veći broj posebnih znanja i veština biti tražen najviše od zanimanja u okviru III i IV stepena stručnosti.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Imajući u vidu strukturu zaposlenih po sektorima delatnosti i sve veći udeo sektora usluga u ukupnoj zaposlenosti. 6 .

Uvod Cilj istraživanja potreba tržišta rada jeste identifikovanje tražnje poslodavaca za radnom snagom određenih zanimanja. Istraživanje koje se sprovodi na godišnjem nivou omogućava prikupljanje podataka od za to obučenih zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. a zatim je objašnjen instrument za sprovođenje istraživanja (upitnik za poslodavce). zapošljavanje osoba sa invaliditetom. U delu koji se bavi metodologijom sprovođenja istraživanja prikazan je način prikupljanja podataka. godini. omogućava pouzdanije zaključivanje o trendovima i promenama nivoa i strukture tražnje za radom. Uzorak i metodologiju za izbor jedinica posmatranja u uzorku kreirao je Republički zavod za statistiku. Ovaj deo sadrži rezultate do kojih se došlo obradom podataka prikupljenih na osnovu ankete poslodavaca. ovaj deo se sastoji od više tabelarnih prikaza podataka. Analiza i rezultati istraživanja u ovom izveštaju predstavljeni su u sledećim celinama: metodologija sprovođenja istraživanja. Ovaj izveštaj sadrži i deo koji sažima osnovne zaključke i preporuke. U njemu se prezentuju rezultati do kojih se došlo u istraživanju. cilj je i uspostavljanje kontinuiteta u prikupljanju podataka o osnovnim karakteristikama učesnika na tržištu rada. očekivano kretanje zaposlenosti do kraja 2012. Redovno godišnje praćenje. kao i sažetih objašnjenja osnovnih rezultata istraživanja. Daju se i preporuke za poboljšanja i aktivnosti koje bi trebalo da uslede na osnovu analize sprovedenog istraživanja. čak i ako se vrednosti dobijene istraživanjem sistematski razlikuju od aktuelnih. Deo o analizi podataka i rezultatima ankete predstavlja ključni deo izveštaja. analiza podataka i rezultati ankete. 7 . dinamička analiza potrebe poslodavaca za zanimanjima i veštinama. kvalifikacija i veština. zaključci i preporuke. Takođe. godine. problemi u zapošljavanju novih radnika i nedostajuća znanja i veštine i obuke zaposlenih. U ovom delu objašnjen je i uzorak na osnovu kog su podaci prikupljeni. Ovim istraživanjem uspostavlja se kontinuirano praćenje potreba tržišta rada za određenim zanimanjima. Zbog obimnosti i složenosti ovaj deo je podeljen na sledeće celine: kretanje zaposlenosti u 2011. a na osnovu intervjuisanja poslodavaca putem anketnog upitnika. veštinama i kompetencijama.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 1. Takođe. sa komponentom panela u uzorku.

kao i subvencije 1 EBRD (2010). Transition Report 2010. koju dodatno usporavaju nedovoljno brz tehnološki razvoj. Međutim. Veliki priliv stranih direktnih investicija u Srbiju. Prvi reformski rezultati postignuti su na polju liberalizacije cena i trgovine na unutrašnjem tržištu i spoljnoekonomske liberalizacije.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja 2. desile značajne političke promene koje su omogućile Srbiji da brže sprovodi zakasnele tranzicione reforme. može se uvideti da je Srbija bila na dobrom putu da prvu dekadu 21. I zaista. uknjižavanje imovine. To je doprinelo inicijalnom snižavanju inflacije i kratkoročnoj stabilnosti deviznog kursa. zastarela infrastruktura i spor razvoj institucija. ukoliko se analizira stepen dostignutog ekonomskog razvoja praćenjem stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda. Global Competitiveness Index 2010-2011.1 Takođe. a naročito je tome doprinosila usporena i odlagana privatizacija velikih privrednih sistema.1. stvarala uslove za brži rast zaposlenosti i poboljšavala svoju međunarodnu poziciju.3 Da bi unapređivala lokalno ekonomsko okruženje.2 Srbija je učinila važan napredak u pogledu unapređenja procedura. naime. 8 . obično se polazi od 2000. Međutim. U ovom poglavlju ćemo analizirati osnovne makroekonomske pokazatelje i identifikovati probleme na tržištu rada kako bi se rezultati Ankete poslodavaca i kratkoročne prognoze kretanja na tržištu rada mogli analizirati u širem kontekstu. 3 World Bank (2010). Uspostavljanje makroekonomske stabilnosti sa relativno predvidivim ekonomskim pokazateljima bilo je jedan od preduslova za pokretanje i napredak reformi u drugim oblastima države i društva. plaćanje i povraćaj poreza. godine. zatim ekonomske mere koje su dovodile do smanjenja poreskih opterećenja (naročito kada je reč o poreskim olakšicama kod novog zapošljavanja i zapošljavanja određenih socijalno osetljivih kategorija stanovništva). 2. Ekonomski kontekst Prognoze potreba tržišta rada razmatraju se u kontekstu ekonomskog okruženja koje se još uvek prilagođava i menja pod uticajem tranzicionih reformi i institucionalnih promena. Međutim. Doing Business 2010. To je u izveštajima međunarodnih organizacija identifikovano kao značajan reformski korak. Tada su se. godine izazvala duboku recesiju u svetskim okvirima. 2 World Economic Forum (2010). Srbija mora da nastavi sa sprovođenjem brojnih reformskih zahvata. Kad se analiziraju promene u ekonomskom okruženju na osnovu indikatora kojima se meri poboljšanje ili pogoršanje uslovljeno tim promenama. u poslednjih desetak godina tranzicione reforme u Srbiji ocenjivane su tako da se mogao identifikovati određeni reformski napredak. dužinu trajanja sudskih sporova i slično. reforma realnog sektora ocenjivana je kao veoma spora. veka završi visokim stopama ekonomskog rasta. Makroekonomsko okruženje Prema izveštajima međunarodnih organizacija. ekonomska i finansijska kriza koja je 2008. usporila je i ekonomski napredak Srbije. Srbija sporo napreduje u izgradnji međunarodne konkurentske pozicije. sniženja troškova i pojednostavljivanja drugih administrativnih koraka koje je potrebno preduzeti kod registracije pravnih i fizičkih lica i započinjanja poslovanja. uslovi poslovanja koji slede nakon registracije privrednih subjekata i dalje su opterećeni procedurama koje prate izdavanje dozvola. naplatu potraživanja.

do 2009. godini. Ukupna godišnja vrednost BDP-a u 2011. Beograd. godinu sa projekcijama za 2012.3 milijarde evra državne pomoći.6 u 2001. Najnovije procene relevantnih međunarodnih i domaćih institucija kažu da će Srbija zabeležiti nulti ili minimalan negativan rast tokom 2012. Udeo sektora Građevinarstvo i usluge rastao je tokom posmatranog perioda. pokazuje rast od 1. koji obuhvata rudarstvo. ali je u 2010. ekonomskom rastu. a često i realnom jačanju nacionalne valute.5 odsto.8 odsto . ponovo bio ostvaren vanredno visok realni rast bruto domaćeg proizvoda od 9. tako da je ponovo ostvaren skroman rast bruto domaćeg proizvoda od 1.4 odsto. godine odobrio 1. redom. zbog pretežne orijentacije ka izvoznim tržištima. Doprinos ovog sektora u ukupnoj ostvarenoj bruto dodatoj vrednosti je povećan sa 0. niti se domaći korporativni sektor razvijao takvom dinamikom da bi apsorbovao stalni veliki priliv nezaposlenih.3 odsto. godini u Srbiji je ostvaren realan rast bruto domaćeg proizvoda od 5. Međutim. godine u odnosu na isti period prethodne godine. Dinamika tranzicionog ekonomskog razvoja Srbije nastavljena je i u narednim godinama s tim da su stope realnog rasta pokazivale usporavanje ekonomskog oporavka.8 odsto. u poređenju sa 2010. godini bruto domaći proizvod je realno smanjen za 3.2 milijarde evra neto stranih direktnih investicija. da bi u 2004. Udeo makrosektora Industrija. promeni strukture platnog bilansa i kratkoročnoj stabilizaciji. godini ekonomija počela polako da se oporavlja. godine.5 odsto.7 odsto u 2009. U 2001. doprinosile makroekonomskoj stabilnosti. 9 . naročito u poslednjem kvartalu.8 odsto. Ove investicije nisu samo pomogle restrukturiranje i modernizaciju postojećih velikih privrednih sistema i dolazak novih kompanija nego su. tako da je udeo 4 Podaci o realnim stopama rasta bruto domaćeg proizvoda preuzeti su iz saopštenja Republičkog zavoda za statistiku i Revidiranog memoranduma o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. Vlada Republike Srbije. U 2009.6 i 5. iznosio 1. godinu. odnosno stalno smanjenje udela sektora koji proizvode razmenjiva dobra. godini. godine u Srbiju je pristiglo 13. godine najznačajniji pad udela delatnosti u bruto dodatoj vrednosti ostvaren je u poljoprivredi – udeo ove delatnosti u bruto dodatoj vrednosti je smanjen sa 19.5 na 9. godini.7 na 15. gasom i parom. Negativan trend udela ovog makrosektora usporen je usled rasta udela sektora snabdevanja električnom energijom. takođe u načelu namenjenih podsticanju privrednog razvoja. smanjen je sa 24. gasom i parom. Povrh toga. priliv stranih direktnih investicija nije bio naročito visok.4 odsto. godine.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji kojima je direktno potpomagano kreiranje novih poslova ublažavali su negativne efekte restrukturiranja privrede i tranzicionih reformi.4. Republički fond za razvoj je do 2009. u prvom kvartalu 2012.3 milijarde evra kredita namenjenih stimulisanju ekonomskog rasta. mada je realan rast bruto domaćeg proizvoda usporen. tako i onih koji su gubili posao u preduzećima koja su prolazila kroz privatizaciju i tranziciono restrukturiranje. od 2005. do 2007. usledio je trogodišnji period sa realnim stopama rasta bruto domaćeg proizvoda od 5.6 odsto na 22.3 odsto.3 odsto4. Analiza strukture stvaranja bruto dodate vrednosti po sektorima delatnosti ukazuje na sve nepovoljniji odnos između razmenjivih i nerazmenjivih sektora. Analizom tržišta rada bavićemo se u narednoj tački. dok je posredstvom Ministarstva finansija Republike Srbije ukupno izdvojeno 4. Uticaji globalne ekonomske i finansijske krize nisu bitnije uticali na rast ni u 2008. i 2013. što je rezultiralo realnom stopom rasta u toj godini od 3. Prema podacima Narodne banke Srbije. Fleš procena za kvartalni bruto domaći proizvod pokazuje da je realan pad BDP-a u cenama prethodne godine. kako mladih koji su tek došli na tržište rada iz obrazovnog sistema. na 3. posebno u domenu potpuno novih (greenfield) investicija. bankrotstva i stečaje. decembar 2010. do 2009.3 odsto. prerađivačku industriju i snabdevanje električnom energijom. Nakon toga. dok je u istom periodu udeo prerađivačke industrije smanjen sa 21. 3. U periodu od 2001.

nakon dužeg vremena. Treba navesti i da se te godine nastavio trend smanjenja aktivnog stanovništva. nedovoljna investiciona aktivnost privrede i usporen priliv stranih direktnih investicija uticali su na produbljivanje loših tendencija na tržištu rada. 2. godine. Beograd.3 na 4. veći deo ovog poboljšanja bio je prividan. usled manje negativne stope rasta izvoza (-16. godini.2. Beograd. U 2010.5 Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku. On je bio pre izazvan metodološkim unapređenjem Ankete o radnoj snazi nego rezultat stvarnog preokreta na tržištu rada.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja građevinarstva u bruto dodanoj vrednosti porastao sa 3. godine smanjena domaća tražnja. Međutim. godini. godine. ispod. godini iznosio -7. 7. Naime.4 odsto. Naime. i 2011. 10.0 odsto. smanjenje deficita tekućeg računa platnog bilansa. 2008.2% odsto u odnosu na bruto domaći proizvod i zadržao se na tom nivou i u 2010. u 2008.3 odsto. Tendencije u kretanju spoljnotrgovinske aktivnosti u velikoj meri su se promenile nakon 2009. stope zaposlenosti stanovništva radnog uzrasta od 15 do 64 godine iznosile su 54. Do 2009. nepovoljna globalna kretanja.0 i 14. godini spoljnotrgovinski deficit je u apsolutnim izrazima blago povećan. Podaci Republičkog zavoda za statistiku preuzeti iz Strategije i politike razvoja industrije Republike Srbije od 2011. Narodna banka Srbije je procenila da je u prvom kvartalu 2012. 2009.6 Najveći doprinos smanjenju tražnje je dao pad privatnih investicija. kategorija promenom anketnog upitnika. 6 Narodna banka Srbije (2012). S druge strane. godine već su najavili pogoršanje pozitivnih tendencija s početka godine i nastavak nepovoljnog razvoja pokazatelja tržišta rada.6. nakon veoma dugog perioda. godini stopa inflacije iznosila je redom 8. To je rezultiralo primetnim rastom određenih graničnih oblika zaposlenosti (pre svega boljim obuhvatanjem zaposlenosti pomažućih članova porodice i osoba koje preduzimaju korake da otpočnu sopstveni posao) i posledičnim metodološki izazvanim poboljšanjem svih osnovnih indikatora tržišta rada. godine razrešen je metodološki problem razgraničenja nekih granično aktivnih. 6. Vlada Republike Srbije. dok je u prvom kvartalu 2012. godine inflacija iznosila 2 odsto. do 2020. ponovo zabeleženi pozitivni trendovi na tržištu rada.8 odsto. Prema podacima Ankete o radnoj snazi iz aprila i oktobra (Republički zavod za statistiku. Cenovna nestabilnost je ponovo došla do izražaja. Kao što pokazuju podaci u tabeli 1. spoljnotrgovinska neravnoteža se permanentno produbljivala. u aprilu 2008.6 na 63.6. a usluga sa 52. odnosno granično zaposlenih. bilo zabeleženo smanjenje spoljnotrgovinskog deficita i ponovo. jun 2011. ali uz visok rast izvoza (18. Podaci Ankete o radnoj snazi iz oktobra 2008.0%). Naime. Uvedena su nova pitanja koja su doprinela da koncept zaposlenosti u srpskoj Anketi o radnoj snazi bude u potpunosti usaglašen sa preporukama Međunarodne organizacije rada. što Narodna banka Srbije u kvartalnom Izveštaju o inflaciji objašnjava rastom cena hrane i naftnih derivata. 5 10 .8%) i porast uvoza od 9. Izveštaj o inflaciji.0 i 53.5 odsto. da bi u 2009. godine su. ponovo je došlo do usporavanja izvoza roba i usluga. a stope nezaposlenosti 14.3. Ovi negativni trendovi bili su pojačani porastom neaktivnosti stanovništva u radnom uzrastu.7 odsto. Tržište rada Tranzicione reforme dovele su do porasta broja nezaposlenih i velikog smanjenja broja zaposlenih. koji je u 2009. u aprilu i oktobru 2008.5%) u odnosu na uvoz (-28. 2010. maj 2012. tako da su uočena poboljšanja samo kratkoročno bila rezultat prelaska radno aktivnog stanovništva iz statusa nezaposlenih u status zaposlenih. godine. ali tek od 2010. 2008).

9 61.2 27. Operativno su definisali krizu kao sukcesiju tromesečnih perioda gde je stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u tim zemljama bila negativna. starosnim grupama i nivou obrazovanja u procentima Stanovništvo radnog uzrasta od 15 do 64 godine starosti     Ukupno Žene Muškarci Starosne grupe 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Tip naselja Urbano Ruralno Region Beogradski region Region Vojvodine Region Šumadije i Zapadne Srbije Region Južne i Istočne Srbije Region Kosova i Metohije ...9 78.8 43....0 64. . .0 45..8 12. U protekloj deceniji BDP je rastao u devet od deset godina (opao je samo u 2009.8 14. .3 16..4 41.8 67. .5 24..6 28.2 85..0 58.6 67.8 60...1 13.2 2011 24.2 57. S. do 2010.5 73.8 43..4 71. FREN.6 16.6 14..0 76..9 18.. Međutim. oba puta za zanemarljiv procenat... 50. 15...1 47.6 31. .8 68. i D.1 64.5 Stopa nezaposlenosti 2008 14.. .9 71..5 23..9 86.8 13.6 23..8 80.3 2011 59.4 16..1 12.. .0 68... porasla samo tokom dve godine (2001..5 79.8 63.5 61.1 86.8 2011 45.1 10.3 27.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Tabela 1 – Stope zaposlenosti. .0 .2 78.4 25.9 52.0 49.9 61. do 2010.0 46. ako se posmatraju uporedivi podaci.7 21.7 54.7 2010 59. 7 Avlijaš. ..8 73. 11 . .7 44...4 43. .2 56.8 61.3 28.6 17.4 15.6 61.3 7. zaposlenost je u istom periodu opadala po prosečnoj stopi od skoro tri odsto godišnje.6 22. godini za oko 3%)..7 45.Brčerević.. nezaposlenosti i aktivnosti u Srbiji prema polu. godine rastao po prosečnoj stopi od oko pet odsto... kao posledica privatizacije i smanjivanja zaposlenosti u javnom sektoru.7 12. 21. . 59. u većini njih je posle izvesnog perioda pada zaposlenosti.. ..1 20.1 2010 47.9 55.3 19..6 .8 44. 20.3 37.1 18.7 58..0 58...7 11.4 46..3 Stopa zaposlenosti 2009 50.. . .... .1 62.9 51.5 37. ..0 35.8 58. .9 55.8 60.5 2008 62..5 2008 53.2 32. 2010.1 50.6 2009 16.9 24.4 15.9 59.6 58. . Dok je BDP od 2004..9 50. 2010...7 Izvor: Republički zavod za statistiku. . . .3 21.5 2010 20...4 66. .0 35.1 45.1 58.3 28..9 20.0 20. .4 39.3 62..4 36. Zaposlenost i plate.4 . .8 25..0 21.2 40. 59.3 76. . Iskustvo zemalja u tranziciji pokazalo je da se bruto domaći proizvod brže od zaposlenosti vraća na putanju rasta posle perioda tranzicione recesije.8 10.7 74.0 84..6 .2 40.4 49.6 21.6 15..7 11.6 52....9 54.0 37. 2009.. Slučaj Srbije je važan izuzetak..1 15.0 19... Bilten: Anketa o radnoj snazi za 2008. 50. došlo do oporavka i ponovnog rasta zaposlenosti. .. . i 2007).1 32.0 . i 2011..9 32.. Avlijaš i Brčerević7 su prikupili podatke o kretanju zaposlenosti u nizu uporedivih evropskih zemalja tokom ekonomske krize od 2008.9 68.2 18. Kvartalni monitor br. .8 47..2 Stopa aktivnosti 2009 60. godine.2 75.. godinu Tržište rada u Srbiji veoma brzo reaguje na privredne kontrakcije i na negativne tendencije u međunarodnom okruženju... U istom periodu zaposlenost je. 46.3 .0 50.

zajedno sa godišnjim akcionim 8 Vlada Republike Srbije (2011). U Hrvatskoj je. Naime.9 3.8 -0. 2) Ukupan pad zaposlenosti odnosi se na period između Q1 2008.2 poena pada zaposlenosti). što daje elasticitet zaposlenosti od čak 2. uprkos mnogo dubljoj recesiji nego u Srbiji.2 0. institucionalne probleme.6.9 0. posle kog bi sledila normalizacija vrednosti radne intenzivnosti rasta. došlo tek do blagog pada zaposlenosti. Ovako negativan efekat krize na tržište rada u Srbiji ukazuje na to da je kriza bila i katalizator za ubrzavanje dovršetka tranzicionog restrukturiranja. na primer. nije prešao 1.7 2.7 12. Naime. To je ipak samo deo objašnjenja. potrebe da se nova strategija uskladi sa strategijom Evropa 2020. Kretanje zaposlenosti u zemljama Centralne i Istočne Evrope u periodu ekonomske krize Zemlja Kumulativan pad BDP-a1) Ukupan pad zaposlenosti2) Elasticitet zaposlenosti3) Bugarska 7. 12 .6 Napomene: 1) Kako recesija nije jednako trajala u svakoj zemlji.6 5. U Srbiji su te vrednosti negativne već čitavu deceniju.1 Rumunija 9. godine donela novu Nacionalnu strategiju zapošljavanja. do 2010. čak i da je pad zaposlenosti bio ograničen samo na neformalnu zaposlenost. jasno ukazuje na to da je u Srbiji pad BDP-a imao znatno veći uticaj na pad zaposlenosti nego u drugim zemljama.7 odsto.0 0. prikazani indeksi predstavljaju kumulativan pad BDP-a za konkretnu zemlju od početka krize do trenutka izlaska iz nje.3 0.2 0.0 1. sa malim izuzetkom 2007.2 Mađarska 7. kao i probleme dualnosti na tržištu rada) − Srbija je 2011. elastičnost zaposlenosti bila bi veoma visoka. u zemljama u tranziciji uglavnom se radilo o kraćem prelaznom periodu tokom srednje faze tranzicije od najviše nekoliko godina.9 Češka 4.5. sa vrednošću elasticiteta od 0. zaposlenost je ukupno opala za 12. godine. elasticitet zaposlenosti.2 Slovačka 7. ali ipak normalne (pozitivne) vrednosti elastičnosti zaposlenosti u odnosu na rast u Evropskoj uniji. 3) Elasticitet zaposlenosti predstavlja kretanje zaposlenosti u odnosu na BDP i tumači se kao procentualna promena zaposlenosti za svaki procenat promene u BDP-u. na 1 poen pada BDP-a 0.2 (tj. i Q1 2010. Beograd. ali i da se odgovori na specifične i teške izazove na tržištu rada (demografske.8 Ova strategija. Premda je privredni rast uz smanjenje zaposlenosti poznata pojava.1 0.9 2.4 Poljska -4.0 6.4 0.7 1.5 2. godine. U svim ostalim zemljama iz tabele 2. godine. Izraz je nastao da opiše zabrinjavajuće niske.6 Hrvatska 9. 2010. Kao izraz kontinuiteta sa prvom Nacionalnom strategijom zapošljavanja koja je sprovođena u periodu od 2005. Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. Izvor: Avlijaš i Brčerević.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 2.0 0.1 Slovenija 7. maj 2011. na osnovu podataka ARS i Eurostata Tabela 2. obrazovne. dok je BDP za vreme krize ukupno opao za 4.7 Srbija 4. u skladu sa očekivanjima. Iz navedenih podataka za proteklu deceniju vidi se da je upotreba termina besposleni rast (jobless growth) za Srbiju čak eufemizam.

K. 2011).. posebna pažnja u predstojećem periodu mora se posvetiti poboljšanju položaja mladih. U svetlu usvajanja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (2009) i početnih iskustava u njegovoj primeni. ali i na brojna ograničenja u okruženju koja usporavaju njihovu socijalnu integraciju. u 2011. kategorije lica isključenih sa tržišta rada ili na geografske i profesionalne specifičnosti koje lica sa ovim obeležjima svrstavaju u grupu lica sa teškoćama da pronađu i zadrže pristojan posao. Dakle. Ovo bi obezbedilo konvergenciju prema odgovarajućim ciljevima Evropske unije. do 2011. što se vidi na grafikonu 1 (Republički zavod za statistiku. zadatak je da se smanje regionalne disproporcije i promeni nezadovoljavajuća profesionalna struktura učesnika na tržištu rada.10 Podaci iz Ankete o radnoj snazi za četvorogodišnji period od 2008. godine skoči na 61.. efikasnost tržišta rada se povećava jer se u većoj meri angažuju radnici čija je produktivnost (očekivano pozitivno korelirana sa nivoom obrazovanja) veća. ukazuju na izvesna pomeranja u obrazovnoj strukturi zaposlenih. Beograd.8 odsto. Roma. Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2012.. godine udeo lica sa nižim. nezaposlenih i neaktivnih lica starosti iznad 15 godina. dok se udeo lica sa srednjom školom smanjuje. starih.4 odsto za stanovništvo radnog uzrasta od 15 do 64 godine. Nacionalnom strategijom zapošljavanja Srbije predviđeno je da stopa zaposlenosti do 2020. naravno. kao i udeo lica sa višim i visokim obrazovanjem. novodefinisane politike su pošle od utvrđenih specifičnih problema. Istraživanja o položaju osoba sa invaliditetom koja su urađena pre usvajanja ovog zakona ukazuju na veoma nepovoljan ekonomski i profesionalni položaj ovih osoba. Beograd. srednjim. žena. Među zaposlenima je prisutan trend stalnog porasta učešća lica sa višim i visokim obrazovanjem. M. Tokom 2011. Naglašavajući strukturne uzroke dugoročnih negativnih tendencija na tržištu rada. (2008). Usvojena državna dokumenta imaju za cilj da putem aktivnosti i politika spreče udaljavanje Srbije od smernica koje su definisane u sličnim dokumentima Evropske unije. U odnosu na prethodnu godinu. godinu. Ljubinković B. osoba sa invaliditetom na tržištu rada. Servisi socijalne zaštite namenjeni osobama sa invaliditetom: usklađivanje politike i prakse. žitelja ruralnih sredina. u smislu primetnog smanjenja razlika u vrednostima pokazatelja tržišta rada na kraju sprovođenja Strategije. a da stopa nezaposlenosti padne na 10. U negativnom ključu ovakvi trendovi sugerišu da s produbljivanjem krize raste rizik od potpunog isklju- 9 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (2012). Anketa poslodavaca se posebno bavi mogućnostima zapošljavanja ovih lica i sagledavanjem eventualnih nedostajućih posebnih znanja i veština. G.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji planovima9 koje sredinom svake kalendarske godine u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje priprema i donosi resorno Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Naime. Ognjenović.8 i 21. 10 Dinkić.7 odsto. 2009. 13 .5. višim i visokim obrazovanjem u strukturi zaposlenih iznosio je 21. 56. Ovi trendovi u strukturi zaposlenosti i nezaposlenosti s jedne strane se mogu protumačiti u pozitivnom ključu. stagnacije udela lica sa srednjim stručnim i opštim obrazovanjem. se i u obrazovnoj strukturi nezaposlenih uočava povećanje udela lica bez obrazovanja i sa završenom osnovnom školom. predstavlja okvir za sprovođenje politika na tržištu rada. 2008. dok se isključuju uglavnom radnici sa nižom produktivnošću. Rajkov. 2010. Centar za samostalni život invalida Srbije i UNDP. kao i trend opadanja učešća lica sa osnovnom školom i bez škole. oktobar 2011. uz uvažavanje specifičnosti lokalnog tržišta rada. Aktivnosti i mere u nacionalnim razvojnim dokumentima fokusiraju se na pojedinačne kategorije učesnika na tržištu rada. Takođe.

tj. 14 .5 procentnih poena. Dok je u oktobru 2011. a među neaktivnim − lica bez kvalifikacija (bez formalnog obrazovanja i sa završenom osnovnom školom).3 odsto osoba bez škole ili sa osnovnom školom.2 odsto lica sa srednjim obrazovanjem. među neaktivnom populacijom uzrasta od 15 do 74 godine ređe su zastupljeni oni sa srednjom školom (za 7. Obrazovna struktura nezaposlenog stanovništva starijeg od 15 godina u 2011.4 procentnih poena. godini je izgledala ovako: 19. Nešto više od polovine njih ili nema nikakvu školu ili ima samo osnovnu.6 odsto) i oni koji imaju završenu višu školu ili fakultet (za 5. među neaktivnima sa višom školom ili fakultetom ima 3. godine među neaktivnima bilo 45.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja čivanja određenih ranjivih grupa sa tržišta rada. 9.7 odsto lica sa višim i visokim obrazovanjem. 67. Posebno je nepovoljna obrazovna struktura među neaktivnim ženama. ovaj procenat u opštoj populaciji uzrasta od 15 do 74 godine iznosio je svega 32 odsto (tabela 3). Za razliku od opšte populacije. Obrazovna struktura neaktivnih lica mnogo je manje povoljna nego obrazovna struktura opšte populacije.4 naspram 15. a 13.1 odsto). S druge strane.5 procentna poena više muškaraca nego žena (11. a 41.5 naspram 8 odsto. 45. Grafikon 1. nezaposlenih i neaktivnih prema nivou obrazovanja Stanovništvo od 15 i više godina starosti Među aktivnim stanovništvom najveći udeo imaju lica sa završenom srednjom školom.2 naspram 52. tabela 3).4 odsto završilo je srednju školu. tj. gde višu školu ili fakultet ima više žena nego muškaraca. Struktura zaposlenih.1 odsto činila su lica sa obrazovanjem nižim od srednjeg.

4 Muškarci 27. 15 .3 Ukupno 32.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Tabela 3.0 Ukupno 45.5 51. godine.74 Žene 37.5 Žene 50.9 odsto sa srednjim stepenom stručnosti i 19 odsto nestručnih lica (CEDEFOP. uz istovremeno povećanje udela visokostručnih kadrova u desetogodišnjem periodu.1 58.3 52.5 41.8 Populacija 15 . 49.6 15.2 9.1 odsto visokostručnih.4 8.3 47. 2010).3 45. Predviđa se da će strukturu zaposlenih prema stepenu obrazovanja u 2020. godini u proseku činiti 31.0 11.4 15. za ovu strukturu je karakteristično to da Evropska unija predviđa progresivnu dinamiku smanjenja nestručnih kadrova. Struktura zaposlenih u Srbiji prema nivou obrazovanja verovatno će usporeno konvergirati strukturi koju je Evropska unija predvidela za svoje članice do 2020. Obrazovna struktura neaktivnih lica u procentima Nivo obrazovanja Osnovna škola ili bez škole Srednja škola Visoka škola Neaktivni (15-74) Muškarci 37. oktobar 2011. Međutim.0 14.1 Izvor: kalkulacija FREN-a prema podacima iz ARS.

Metodologija sprovođenja anketnog istraživanja Istraživanje kratkoročnih prognoza potreba tržišta rada sprovedeno je na osnovu anketiranja poslodavaca. obezbeđeno prikupljanje sledećih standardnih podataka:  Podaci o poslodavcu: naziv. godini (struktuirano po zanimanjima. navođenje zanimanja (sa posebnim znanjima i veštinama) koja su teško našli na tržištu rada. Celovit upitnik za poslodavce prikazan je u Aneksu* D. s naglašenim učešćem onih koji su otišli zbog smanjenja obima aktivnosti preduzeća) i broj lica koja bi bila zaposlena u 2012. i 2011.  Zapošljavanje osoba s invaliditetom: broj zaposlenih osoba s invaliditetom (na određeno i neodređeno vreme) na kraju 2011. MERR.  Odliv i priliv zaposlenih u prethodnoj godini: broj zaposlenih lica koja su napustila preduzeće u 2011. veštinama i kompetencijama. Dati instrument za sprovođenje ankete kreiran je u saradnji sa članovima radne grupe koju su činili predstavnici NSZ. sa evidentiranim posebnim znanjima i veštinama i naglašenim učešćem onih koji su došli zbog povećanja obima aktivnosti preduzeća). jedinstven matični broj poslodavca. godini (struktuirano po zanimanjima. godini (struktuirano po zanimanjima. Za potrebe sprovođenja anketiranja korišćen je instrument u formi upitnika i odabran je reprezentativan uzorak jedinica posmatranja. sa evidentiranim posebnim znanjima i veštinama). veštine i šire kompetencije koje nedostaju zaposlenima u preduzeću. drugih ministarstava i socijalnih partnera. Da bi sve relevantne oblasti date analize bile obuhvaćene. godini (struktuirano po zanimanjima. broj zaposlenih koji će napustiti preduzeće u 2012. godini. kao i ukazivanje na razloge nezadovoljenih potreba za radnicima. upitnikom za poslodavce treba prikupiti mnogo različitih informacija o samim poslodavcima i njihovim potrebama za radnom snagom.1.  Planirani odliv i priliv zaposlenih u tekućoj godini: planirani broj zaposlenih na kraju tekuće godine (na određeno i neodređeno vreme).USAID Projekat održivog lokalnog razvoja 3. godini (strukturirano po zanimanjima. na osnovu jedanaest definisanih pitanja. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. adresa. sa evidentiranim posebnim znanjima i veštinama. s naglašenim učešćem onih koji su otišli zbog smanjenja obima aktivnosti preduzeća) i broj lica koja su zaposlena u 2011.  Nedostajuće veštine i potrebe za obukama zaposlenih u preduzećima: pobrojana su posebna znanja. godine. 16 . godine i broj lica sa invaliditetom koja će biti zaposlena u 2012. u elektronskoj formi. i naglašenim učešćem onih koji su došli zbog povećanja obima aktivnosti preduzeća).  Zaposlenost u prethodne dve godine: broj zaposlenih (na određeno i neodređeno vreme) na kraju 2010. 3. Zato je upitnikom za poslodavce. Instrument za sprovođenje ankete – obrazac upitnika Analiza i prognoze potreba tržišta rada treba da posluže za praćenje i predviđanje potreba poslodavaca za određenim zanimanjima. šifra pretežne delatnosti.  Problemi prilikom zapošljavanja novih radnika: da li su postojali problemi sa nedostatkom radne snage prilikom popunjavanja slobodnih radnih mesta u 2011.

nisu bili raspoloživi podaci o budžetskim korisnicima i njihovom broju zaposlenih u 2010.2. Kompozicija i reprezentativnost uzorka Izbor uzorka za 2012. i ažuriranje uzorka na osnovu podataka iz tekućeg stanja Statističkog poslovnog registra (SPR) i podataka o broju zaposlenih završnih računa za 2010. S . mešovita. 25 okruga sa teritorije Srbije bez Kosova i Metohije i Kosovsko-mitrovački okrug sa teritorije Kosova i Metohije • Sektorima delatnosti klasifikacije KD (2010). pri čemu je za 2012. P. Od pravnih jedinica koja su po obliku svojine javna uključena su samo javna preduzeća (po obliku organizovanja)  ona koja imaju 10 i više zaposlenih  ona koja su sa teritorije Republike Srbije (sa Kosova i Metohije uključena su samo preduzeća iz Kosovsko-mitrovačkog okruga)  ona koja su prema ekonomskoj aktivnosti razvrstana po pretežnoj delatnosti koju obavljaju u skladu sa važećom Klasifikacijom delatnosti KD (2010) (eng. 3. B+D+E − Rudarstvo. korišćena već definisana specifikacija okvira za izbor uzorka i plan uzorka za 2011. koja se primenjuje na nacionalnom nivou. zadružna. godinu. 17 .2.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 3. izvršen je u Republičkom zavodu za statistiku (RZS)11. Isključena su preduzeća iz sektora:  O − Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje  P − Obrazovanje  S − Ostale uslužne delatnosti  T − Delatnost domaćinstva kao poslodavca  U − Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela. Zbog toga je korišćena baza budžetskih korisnika za 2009. metod izbora uzorka omogućio je veliko preklapanje uzoraka za 2012. kao i za 2011. a ostala su grupisana u osam makrosektora: 1. Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 11 Pripremile Olga Melovski Trpinac. Marija Panović i Marija Klisarić 12 Za istraživanje u 2012. 2012) sledećih karakteristika: • Odgovarajuća pravna lica su:  predala finansijski izveštaj za 2010. Na taj način obezbeđena je uporedivost podataka. 3. 3. strana. Osnovni skup Osnovni skup jedinica čine poslovni subjekti (u daljem tekstu: preduzeća) iz Statističkog poslovnog registra (SPR) tekućeg stanja (7. i 2011. A − Poljoprivreda.12 Preduzetnici su isključeni  ekonomski aktivna prema tekućem stanju SPR  po obliku svojine privatna (domaća). 2). NACE rev. Snabdevanje električnom energijom.T i U ne obuhvataju. Stratifikacija Osnovni skup jedinica stratifikovan je prema: • Okruzima u Republici Srbiji na 26 oblasti. šumarstvo i ribarstvo 2. ili su korisnici budžeta Republike Srbije u 2009.2.2. s tim što se preduzeća iz sektora O. Osim toga. gasom i parom.1.

Kao što se primećuje. Informisanje i komunikacije 7. Veličinska stratifikacija je implicitno uključena izborom uzorka πps. Velika − 250 i više zaposlenih 3.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja • C − Prerađivačka industrija F − Građevinarstvo G − Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila H+I+J − Saobraćaj i skladištenje.2. naučne. 18 . Usluge smeštaja i ishrane. Okvir za izbor uzorka Okvir za izbor uzorka formiran je iz osnovnog skupa tako što su isključena preduzeća sa najmanjim prometom iz okruga. Mala − 10−49 zaposlenih 2. 3. izostavljen je mali broj preduzeća sa malim učešćem u ukupnom prometu i broju zaposlenih. Isključene su jedinice (preduzeća) koje su imale promet manji ili jednak p5 (petom percentilu).000 radnika. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru. 4. Time se delimično može objasniti precenjivanje neto kreiranih poslova na osnovu ove ankete poslodavaca na makronivou.3. Srednja − 50−49 zaposlenih 3. M+N+Q+R − Stručne. Umetnost. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti. proporcionalno veličini bez ponavljanja. zabava i rekreacija Preduzeća se po veličini dele na: 1. U tabeli 4 date su osnovne karakteristike osnovnog skupa i okvira za izbor uzorka. odnosno u kojima je veći broj otpuštenih od broja novoprimljenih radnika. osiguravajuća društva i berze. 5. koja zbog toga nisu ušla u uzorak. Na ovaj način izbegava se rasipanje uzorka na najmanje aktivna preduzeća od kojih je najslabiji odziv očekivan13. inovacijske i tehničke delatnosti. u okviru su zadržane sve banke. tj. Poslovanje nekretninama 8. potencijalno nalazi natproporcionalan broj preduzeća koja imaju neto destrukciju radnih mesta. U preduzećima iz uzoračkog okvira koja nisu ušla u uzorak zaposleno je oko 230. 6. Izuzetno. Zadržana su sva preduzeća iz osnovnog skupa iz Kosovsko-mitrovačkog okruga. 13 Treba imati u vidu da je verovatno da se u grupi preduzeća sa najmanjim prometom u uzoračkom okviru. K+L − Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja.

88 99.91 99.603 95.084 13.66 100.94 99.289 462 361 225 170 163 347 275 117 108 390 372 344 248 457 71 105 171 171 27 Broj zaposlenih u osnovnom skupu 876.710 11.356 23.590 14.745 13.49 97.97 100.42 93.96 94.93 99.42 93.131 383.54 98.679 13.68 94.83 93.69 98.910 20. Ovi okruzi takođe imaju najveći broj zaposlenih.94 99.94 94.014 18.25 93.939 389.652 18.751 6.882 9.94 99. Što se tiče udela (zastupljenosti) preduzeća iz uzoračkog okvira u uzorku.166 18.429 93. što je i prirodno.31 98.44 95.719 12.95 99.92 99.66 94.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Tabela 4.87 94.33 97.376 19159 29. uočava se da najviše preduzeća iz uzoračkog okvira i uzorka pripada okruzima Beograd i Južna Bačka. najveći obuhvat je u Zaječarskom.152 16.00 Udeo broja zaposlenih okvira u osnovnom skupu (%) 98.669 4395 391 228 216 338 228 1.114 13.61 94.10 98.00 Udeo prometa okvira u osnovnom skupu (%) 99.924 6. Topličkom i Kosovsko-mitrovačkom okrugu.146 18.206 Udeo jedinica okvira u osnovnom skupu (%) 94.26 94.460 13.91 99.64 94.75 98.43 98.96 99.112 29.92 94.35 97.892 15.98 99.268 8.145 4. Kao što je prikazano tabelom 5.206 Broj zaposlenih u okviru 862.005 21.44 98.74 95.74 94.96 100.31 98.981 29.642 414 240 228 357 241 1.27 98.48 100.96 99.96 99.246 23.736 19.456 15.245 12.00 94.815 16.356 23.28 98.95 99.020 18.00 98.94 99.19 100.75 93.151 8.362 487 383 237 181 172 366 290 125 108 412 393 365 264 484 76 112 182 181 27 Broj jedinica u okviru 11.88 99.33 98.94 99.644 4.467 3.65 94.77 94.854 22.945 16.40 97.655 19.933 4.98 99.94 97.831 18795 28.92 99.92 99.75 98.92 98.94 93.72 98.60 100.329 4.54 98.395 22.00 94.95 99.627 19.00 Naziv okruga UKUPNO GRAD BEOGRAD SEVERNOBAČKI OKRUG SREDNjEBANATSKI OKRUG SEVERNOBANATSKI OKRUG JUŽNOBANATSKI OKRUG ZAPADNOBAČKI OKRUG JUŽNOBAČKI OKRUG SREMSKI OKRUG MAČVANSKI OKRUG KOLUBARSKI OKRUG PODUNAVSKI OKRUG BRANIČEVSKI OKRUG ŠUMADIJSKI OKRUG POMORAVSKI OKRUG BORSKI OKRUG ZAJEČARSKI OKRUG ZLATIBORSKI OKRUG MORAVIČKI OKRUG RAŠKI OKRUG RASINSKI OKRUG NIŠAVSKI OKRUG TOPLIČKI OKRUG PIROTSKIOKRUG JABLANIČKI OKRUG PČINjSKI OKRUG KOSOVSKO-MITROVAČKI OKRUG Izvor: Republički zavod za statistiku U tabelama 5 i 6 prikazane su osnovne karakteristike alociranog uzorka po okruzima i makrosektorima.155 9.083 20.00 99.10 97.922 12. U tim okruzima udeo 19 .89 99.66 94.90 99.303 16. Broj preduzeća u osnovnom skupu i uzoračkom okviru po okruzima Broj jedinica u osnovnom skupu 12.68 94.81 94.67 93.

882 9.7 odsto.93 96.450 17.41 97.00 62.61 67.04 76.23 100.644 4.131 383.681 3.660 16.42 98.01 85.47 89.669 4.55 84.00 92.68 65.055 4.146 18.854 22.745 13.00 98.430 228.172 15.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja uzorka u uzoračkom okviru je 100 odsto.166 18.53 100.282 17.00 Okrug Ukupno GRAD BEOGRAD SEVERNO-BAČKI OKRUG SREDNjEBANATSKI OKRUG SEVERNO-BANATSKI OKRUG JUŽNO-BANATSKI OKRUG ZAPADNO-BAČKI OKRUG JUŽNO-BAČKI OKRUG SREMSKI OKRUG MAČVANSKI OKRUG KOLUBARSKI OKRUG PODUNAVSKI OKRUG BRANIČEVSKI OKRUG ŠUMADIJSKI OKRUG POMORAVSKI OKRUG BORSKI OKRUG ZAJEČARSKI KRUG ZLATIBORSKI OKRUG MORAVIČKI OKRUG RAŠKI OKRUG RASINSKI OKRUG NIŠAVSKI OKRUG TOPLIČKI OKRUG PIROTSKI OKRUG JABLANIČKI OKRUG PČINjSKI OKRUG KOSOVSKO-MITROVAČKI OKRUG Izvor: Republički zavod za statistiku Što se tiče broja preduzeća u uzorku (u odnosu na sektore delatnosti) najzastupljenija su preduzeća prerađivačke industrije i trgovine (tabela 6).53 74.60 100.55 82.232 17.46 60.206 Broj jedinica u uzorku 5.627 19.751 6.73 80. dok je udeo zaposlenih iz uzorka u uzoračkom okviru 74.29 83.63 79.01 70.00 86.38 83.114 13.95 92.356 18.356 23.206 Udeo jedinica uzorka u okviru (%) 46.151 8.764 12.88 76.79 97.37 57.55 100.736 19.467 3.86 89.18 90.40 93.00 Udeo zaposlenih iz uzorka u okviru (%) 74.556 15.36 93.02 65.943 15.63 36.725 26.112 12.70 16.217 15.50 90.345 23.882 9.49 84.83 89.97 93.005 7.560 70.450 704 257 184 180 245 177 470 280 242 171 147 146 236 193 106 108 242 222 226 177 263 71 97 143 136 27 Broj zaposlenih u uzorku 643.286 16.831 18. Udelom preduzeća iz uzorka u uzoračkom okvi20 .277 11.6 odsto.981 29.696 12.710 11.19 100.945 16.63 59. Tabela 5. Okruzi u kojima je udeo preduzeća iz uzorka u uzoračkom okviru preko 90 odsto su Borski i Pirotski.99 95.94 91. B  roj preduzeća i broj zaposlenih u uzoračkom okviru i uzorku i udeo preduzeća i broja zaposlenih iz uzorka u uzoračkom okviru po okruzima Broj jedinica u okviru 11.49 77.303 16.652 18.57 68.05 59.977 18.456 15.289 462 361 225 170 163 347 275 117 108 390 372 344 248 457 71 105 171 171 27 Broj zaposlenih u okviru 862.70 83.889 17.33 72.429 93.719 12.93 100.70 71.00 82.460 13.795 28.614 6.395 391 228 216 338 228 1.488 12.005 21. Ukupni udeo preduzeća iz uzorka u uzoračkom okviru je 46.

378 84.669 502 410 3.333 Broj zaposlenih u okviru 862. 3.1%).88 odsto za mala preduzeća.869 137. u elektronskoj formi.430 28.86 99.20 35.80 76. Registrovana stopa realizacije iznosi 73.02 79.70 82.9%).465 157 1. zatim delatnosti pružalaca finansijskih usluga i usluga osiguranja (97. U odnosu na veličinu preduzeća registrovana stopa realizacije kreće se u intervalu od 65. Realizacija istraživanja Na osnovu tabele 7 zaključuje se da je od 5. Stopa realizacije.568 130.450 412 398 1.56 70.936 104.233 84.06 45. B  roj preduzeća i broj zaposlenih u uzoračkom okviru i uzorku i udeo preduzeća i broja zaposlenih iz uzorka u uzoračkom okviru po sektorima klasifikacije delatnosti KD2010 Sektori KD2010 Ukupno A B+D+E C F G H+I+J K+L M+N+Q+R Broj jedinica u okviru 11.529 1.133 726 110 613 Broj zaposlenih u uzorku 643.84 60. Sektori delatnosti kod kojih je udeo zaposlenih iz uzorka u uzoračkom okviru najzastupljeniji (preko 90%) su delatnosti energetskih sektora (sa 99. nalaze se u Aneksu* B. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.263 64.07 97. što se odnosi na sektore delatnosti pružalaca finansijskih usluga i usluga osiguranja.779 293.92 53.131 30.96 97.452 preduzeća iz uzorka anketirano njih 4. u zavisnosti od sektora delatnosti. pa do 74. pa do 85.95 Izvor: Republički zavod za statistiku Detalji o alokaciji i dizajnu uzorka.99 Udeo zaposlenih iz uzorka u okviru (%) 74.898 72.52 49.029.693 44.861 74.725 Udeo jedinica uzorka u okviru (%) 46.1 odsto.07 39.63 93. Tabela 6.406 652 1.607 213. što se odnosi na energetske sektore delatnosti.487 49.9 odsto.3. 21 . šumarstva i ribarstva (93. što predstavlja visoku stopu realizacije i daje potrebnu pouzdanost i validnost rezultatima analize podataka.609 Broj jedinica u uzorku 5.706 44.4%) i sektor poljoprivrede. kao i o sistemu ocenjivanja raznih parametara obeležja koje je pripremio Republički zavod za statistiku.2 odsto.190 1.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji ru najzastupljeniji su energetski sektori (97. varira u intervalu od 58.17 odsto za velika preduzeća.949 45.8%).083 3.80 72.45 59.

Tabela 8. dok je za region Južne i Istočne Srbije iznosila 79.452 331 336 1.00 76.50 odsto.73 65.793 5.710 1. Anketa poslodavaca. jer osim što ukazuju na stope realizacije.00 0.00 69. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije stopa realizacije bila je iznad proseka i iznosila je 77.218 27 1.701 82.14 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.00 77.72 0.96 50.00 77.02 65.053 447 838 523 64 437 4.038 81.49 79.89 72.421 647 1. Ovi apsolutni brojevi preduzeća koja su učestvovala u anketi su važni za tumačenje većine narednih tabela ovog izveštaja. ukazuju i na broj preduzeća po pojedinim delatnostima (u apsolutnom broju).70 60.80 72.17 Broj preduzeća Broj preduzeća A B+D+E C F G H+I+J K+L M+N+Q+R Ukupno: 407 395 1.90 245 676 0 916 864 2.42 74.79 74. Stopa realizacije ankete prema veličini preduzeća i sektoru delatnosti Realizovani uzorak Planirani uzorak Broj preduzeća Sektor delatnosti Stopa realizacije % Realizacija uzorka u zavisnosti od veličine preduzeća 10−49 zaposlenih Stopa realizacije % Broj preduzeća 50−249 zaposlenih Stopa realizacije % Broj preduzeća 250 i više zaposlenih Stopa realizacije % 8 39 121 27 24 31 21 19 290 61.51 71.28 73.13 74.72 71.038 Pregled stope realizacije Ankete prema veličini preduzeća i sektorima delatnosti u odnosu na regione dat je u tabeli 8.00 77.58 73.140 727 110 605 5. Sektor delatnosti Broj preduzeća Realizacija uzorka u zavisnosti od veličine preduzeća 10−49 zaposlenih Stopa realizacije % Broj preduzeća 50−249 zaposlenih Stopa realizacije % 63.50 73.06 74.46 72.14 Broj preduzeća 250 i više zaposlenih Beogradski region Region Južne i Istočne Srbije Region Kosovo i Metohija Region Šumadije i Zapadne Srbije Region Vojvodine Ukupno: 704 1. Ove tabele su od izuzetnog značaja za kompletnu analizu.00 67. u kom će određene veličine biti prikazane u relativnim izrazima.282 4.029 64.452 454 964 0 1.16 81.37 85.48 58.94 58.029 81.87 74. 22 .49 odsto.18 72.88 120 249 0 323 346 1.54 76.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 7. Uviđa se da je najviši stepen odziva na anketu poslodavaca bio u regionu Južne i Istočne Srbije. gde je stopa realizacije iznosila 71.26 65. Isto važi za region Vojvodine.51 79.57 60.701 65.92 59.89 64. koja su učestvovala u anketi.52 65.33 85.17 89 39 0 90 72 290 Stopa realizacije % 63.03 87.38 74. Na osnovu tabele može se zaključiti da je stopa realizacije za Beogradski region bila ispod nacionalnog proseka i iznosila je 64.15 0.329 1. 2012.09 73.00 76. dok je najniži bio u Beogradskom regionu.10 69.72 odsto.15 odsto.23 73.52 74.90 229 153 548 320 670 399 31 351 2.64 0.63 72. Stopa realizacije ankete prema regionu i veličini preduzeća Realizovani uzorak Planirani uzorak Stopa realizacije % Region.47 66.39 55.88 94 144 384 100 144 93 12 67 1.97 68.

Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji

4. Mikro i makro perspektive dinamike zaposlenosti i nezaposlenosti
4.1. Kreiranje i gašenje poslova
Anketa poslodavaca sadrži informacije o ukupnoj zaposlenosti u prethodnom periodu, očekivanom kretanju zaposlenosti do kraja 2012. godine, kao i o prethodnom i očekivanom zapošljavanju i smanjenju broja zaposlenih. Ti podaci su nam omogućili da sagledamo bruto i neto stope kreiranja i gašenja poslova na nacionalnom i regionalnom nivou, na nivou pojedinih sektora delatnosti, kao i prema tipu vlasništva i veličini privrednih subjekata. Bruto stope kreiranja (gašenja) poslova predstavljaju odnos između ukupnog broja novozaposlenih (ugašenih poslova) u privrednim subjektima sa rastućim (opadajućim) obimom aktivnosti i stanja broja zaposlenih na početku posmatranog perioda. Neto stopa kreiranja poslova proizlazi iz razlike ovih dveju stopa i uzima pozitivnu vrednost ukoliko bruto stopa kreiranja prevazilazi bruto stopu gašenja poslova i obrnuto. Pri tumačenju dobijenih stopa treba imati u vidu da one odražavaju stvarno i očekivano kretanje zaposlenosti samo privrednih subjekata, tj. pravnih lica koja zapošljavaju najmanje 10 radnika, dok preduzetnici i zaposleni kod njih nisu uključeni u izračunavanja ovih stopa.14 Na osnovu Ankete poslodavaca procenjeno je da su u 2011. godini na nacionalnom nivou bruto stope kreiranja i gašenja poslova iznosile 7,45 i 5,42 odsto respektivno, što je doprinelo pozitivnoj neto stopi kreiranja poslova od 2,03 odsto. Ove stope treba tumačiti sa oprezom. Prevashodno treba imati u vidu da je jedan deo privrednih subjekata isključen iz istraživanja. Osim toga, činjenica da su anketom prikupljani podaci o prilivu i odlivu lica zaposlenih sa ugovorom o radu na neodređeno i određeno vreme može dovesti do precenjivanja ovih stopa u odnosu na stvarne vrednosti. Realno je pretpostaviti da se u grupi preduzeća s najmanjim prometom u uzoračkom okviru, koja zbog toga nisu ušla u uzorak, nalaze uglavnom preduzeća koja imaju neto destrukciju radnih mesta, odnosno u kojima je broj otpuštenih veći od broja novoprimljenih radnika. U preduzećima iz uzoračkog okvira koja nisu ušla u uzorak zaposleno je oko 230.000 radnika, odnosno oko četvrtina ukupnog okvira, što je veoma značajan broj. Najzad, moguće je da iz reputacijskih razloga neka preduzeća u uzorku, odgovarajući na anketu, teže da sistematski precenjuju broj kreiranih i/ili potcenjuju broj ugašenih poslova ne samo kad je reč o planovima za naredni period nego i kada se radi o stvarnom ponašanju u zapošljavanju i otpuštanju u prethodnom periodu.

4.1.1. Sektori delatnosti
U svetlu definisanja nacionalnih prioriteta razvoja ekonomskih sektora, Vlada Republike Srbije je usvojila strateški dokument kojim se utvrđuju politike, pravci i smernice razvoja industrije.15 Ovom strategijom definisano je trinaest prioriteta, a u prvom od njih se naglašava da je održiv i dinamičan

14 Pogledati deo o metodologiji izbora uzorka 15 Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije od 2011. do 2020. godine, Vlada Republike Srbije, Beograd, jun 2011. 23

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja

razvoj industrije primarni strateški razvojni cilj zemlje. U kontekstu praćenja industrijskog razvoja veoma je bitno pratiti potencijale i doprinos pojedinih ekonomskih sektora ukupnoj zaposlenosti. Anketa poslodavaca, na osnovu koje se izračunavaju stope kreiranja i gašenja poslova, svrstava privredne subjekte u osam makrosektora, tako da neće biti moguće izračunavanje dinamike kreiranja i gašenja poslova na nivou pojedinačnih sektora i grana industrije. U sprovođenju narednih anketa to bi zahtevalo povećanje uzorka preduzeća koja posluju u industrijskim sektorima kako bi se postigla statistička reprezentativnost obuhvata industrijskih sektora i grana. I pored pomenutih ograničenja uzorka i njegove uočene pozitivne nagnutosti u smislu precenjivanja kreiranih i potcenjivanja ugašenih poslova, sagledavanje stopa kreiranja i destrukcije poslova je nesumnjivo korisno jer ukazuje na potencijalne pravce kretanja zaposlenosti u datim sektorima delatnosti. Posmatrano po sektorima delatnosti, najveći skepticizam je prisutan kod preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, pa se očekuje brža dinamika gašenja od kreiranja poslova u sektoru Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (A). Ohrabrujuća je pozitivna tendencija brže dinamike priliva od odliva zaposlenih u industrijskim makrosektorima: Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G), Stručne, naučne, inovacijske i tehničke delatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru, Umetnost, zabava i rekreacija (M+N+Q+R), Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, Poslovanje nekretninama (K+L). Tabela 9. Bruto i neto stope kreiranja i gašenja poslova po sektorima delatnosti u procentima
2011. godina Neto stopa kreiranja poslova (+/-) Bruto stopa kreiranja poslova Bruto stopa kreiranja poslova Bruto stopa gašenja poslova Sektor delatnosti: Prognoza za 2012. godinu Neto stopa kreiranja poslova (+/-) Bruto stopa gašenja poslova

A B+D+E C F G H+I+J K+L M+N+Q+R Ukupno:

8,85 2,13 7,20 11,54 11,10 5,67 3,58 8,36 7,45

9,88 1,18 5,55 11,44 6,68 3,76 1,42 5,23 5,42

-1,03 0,95 1,65 0,10 4,42 1,91 2,16 3,13 2,03

5,30 1,62 3,75 6,97 5,41 2,80 0,53 4,28 3,87

2,95 0,73 2,02 6,44 1,78 1,03 1,09 3,45 2,18

2,35 0,89 1,73 0,52 3,63 1,76 -0,56 0,84 1,70

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Anketa poslodavaca, 2011.

Procenjene stope kreiranja i gašenja poslova za 2012. godinu svakako sadrže oprezno izjašnjavanje anketiranih poslodavaca, naročito kada je reč o planiranom odlivu zaposlenih zbog smanjenja obima poslovanja do kraja posmatrane godine. Validnost izračunavanja ovih indikatora na osnovu podataka Ankete svakako će biti potvrđena narednim ciklusima istraživanja na izabranom uzorku privrednih subjekata. Kad se anketa ponovi nekoliko puta, biće moguće kalibrirati procene o kreiranju poslova na osnovu uzorka makropodacima o stvarnom kreiranju poslova u uzoračkom okviru i privredi kao celini.
24

Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji

Stope kreiranja i gašenja poslova treba posmatrati pojedinačno kao odraz tendencije priliva i odliva zaposlenih u datom ekonomskom sektoru, ali i u svetlu apsorpcione moći zapošljavanja određenog sektora koje se posmatra kroz njegov udeo u ukupnoj zaposlenosti. Stoga sledeći grafikon prikazuje strukturu zaposlenosti po posmatranim makrosektorima u trogodišnjem periodu, uključujući i prognozu za 2012. godinu. Grafikon 2. Struktura broja zaposlenih po sektorima delatnosti u procentima

Iz grafikona 2 vidi se da prerađivačka industrija (C) pojedinačno ima najveći udeo u ukupnoj strukturi zaposlenih u anketiranom skupu preduzeća. Takođe se nazire tendencija blagog smanjenja zaposlenosti u ovom sektoru, što je stvarna karakteristika ove privredne grane, posmatrano u odnosu na ukupnu zaposlenost prema podacima Ankete o radnoj snazi. Slična tendencija se uočava i u sektoru Građevinarstvo (F) i makrosektoru Rudarstvo, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama (B,D,E). Udeo sektora Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (A) u ukupnoj zaposlenosti u uzorku je višestruko manji od učešća poljoprivrede u ukupnoj zaposlenosti zato što su u anketi učestvovala samo pravna lica. S druge strane, u sektoru Trgovina (G) uočava se trend blagog porasta zaposlenosti, što takođe pokazuju i zvanični podaci Ankete o radnoj snazi za posmatrane godine. Zaposlenost u makrosektoru Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja i Poslovanje nekretninama (K,L) ima skromno učešće u ukupnoj zaposlenosti, koje stagnira na godišnjem nivou. Udeo zaposlenih u preduzećima koja posluju u makrosektoru Saobraćaj i skladištenje, Usluge smeštaja i ishrane i Informisanje i komunikacije (H,I,J) veći je nego udeo ovog sektora u ukupnoj zaposlenosti na nacionalnom nivou. Međutim, stagnacija zaposlenosti koja od 2011. godine pokazuje blagi pad odražava stvarnu dinamiku zaposlenosti ovih sektora delatnosti.

4.1.2. Veličina preduzeća
Na osnovu Ankete poslodavaca procenjuje se da privredni subjekti koji zapošljavaju od 50 do 249 lica imaju najvišu neto stopu kreiranja poslova (3,26%). Očekuje se da će tokom 2012. godine neto stopa kreiranja poslova biti najveća u preduzećima koja zapošljavaju do 50 lica, što je rezultat višestruko bržeg priliva od odliva zaposlenih. Ukoliko se posmatraju apsolutne promene u broju zaposlenih prema veličini privrednih subjekata, dobijene vrednosti ukazuju na brži oporavak malih i srednjih privrednih subjekata, a time i na njihovu fleksibilnost kada je reč o fluktuacijama ukupnog broja zaposlenih. Na zapošljavanje kod malih privrednih subjekata otpada 33,9 odsto, kod srednjih 38,6, a kod velikih 27,5 odsto ukupnog očekivanog zapošljavanja u 2012.
25

manji broj ugašenih poslova. dok su privredni subjekti u privatnom vlasništvu. Grafikon 3.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja godini zbog porasta obima aktivnosti. 4.29 i 2. Na nivou sva tri posmatrana vlasnička sektora u 2011.67 odsto.13 i 2. zadružnom i drugim oblicima vlasništva imali samo nešto veće stope kreiranja nego gašenja poslova. i iznositi 1. godini zbog mogućeg pada obima aktivnosti rezultirala porastom očekivanih neto stopa kreiranja poslova u grupi malih privrednih subjekata. 3. s tim da svi privredni subjekti očekuju skromniji rast zaposlenosti.11 odsto u privatnom. Izračunate neto stope kreiranja poslova za 2011. očekuju pozitivnu neto stopu kreiranja poslova od 2. Bruto i neto stope kreiranja i gašenja poslova prema veličini preduzeća u procentima Ponovo se može zaključiti da je uzdržanost poslodavaca u davanju podataka o očekivanom odlivu zaposlenih u 2012. javnom i ostalim sektorima vlasništva. godini ne ukazuje na veća odstupanja u okviru posmatranih sektora vlasničke strukture. dok privatna preduzeća predviđaju da će neto stopa kreiranja poslova u 2012. kao i privredni subjekti u mešovitom. poslodavci u javnom sektoru očekuju gotovo trostruko bržu dinamiku kreiranja poslova.46 odsto. Očekivanja poslodavaca od privatnih preduzeća i privrednih subjekata u mešovitom. ali i manji broj kreiranih. godini imaju visoke stope priliva i odliva zaposlenih na godišnjem nivou. priliv i odliv zaposlenih u velikim preduzećima ima najznačajniji uticaj na ukupna kretanja zaposlenosti u uzorku. Privredni subjekti koji zapošljavaju od 10 do 49 ljudi čine oko 23 odsto ukupnog broja zaposlenih u grupi anketiranih preduzeća. godini biti manji nego 2011. uz neto stopu kreiranih poslova od 3. i 2012.38 odsto. 26 . zadružnom i drugim oblicima vlasništva privredni su i pozitivni i u 2012.14 odsto. zabeležiti pad u odnosu na 2011. Tip vlasništva Analiza kreiranja i gašenja poslova u 2011. a 48 odsto zapošljavaju veliki privredni subjekti. godini broj kreiranih poslova je prevazilazio broj ugašenih poslova.3. 29 odsto čine subjekti koji zapošljavaju od 50 do 249 lica. što je proizvelo pozitivne neto stope kreiranja poslova od 1. godini. dok će porast neto stope kreiranja poslova biti zabeležen samo kod malih privrednih subjekata. Srednji i veliki poslovni sistemi procenili su da će neto porast zaposlenosti u 2012. Privredni subjekti koji su po vlasničkoj strukturi razvrstani u mešoviti i zadružni oblik svojine takođe u 2012. Javna preduzeća u 2011. godinu iznose 2. godine.1. Stoga. S druge strane.90.

te bi to mogao biti važan indikator oporavka regionalnih ekonomija.43 3.93 5. koja iznosi 2.00 4.81 4.59 0.25 odsto u 2011.77 0. godini. u ovom regionu je istovremeno ostvaren i najveći odliv zaposlenih.4.18 1. Anketa poslodavaca. što je otprilike odgovara nivou republičkog proseka.45 4.87 1.02 2. Međutim.53 2. Bruto i neto stope kreiranja i gašenja poslova prema tipu vlasništva u procentima 4. 2012.25 2. Regioni Region Vojvodine je u 2011.1.46 0. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije ocenjena je najviša neto stopa kreiranja poslova.89 4.36 2.45 3.00 2.07 1.03 2.50 8.05 0. Tabela 10. godina Neto stopa kreiranja poslova (+/-) Bruto stopa kreiranja poslova Bruto stopa kreiranja poslova Bruto stopa gašenja poslova Prognoza za 2012. S druge strane.7 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.36 1.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Grafikon 4.25 2. 27 .51 5.00 2. Bruto i neto stope kreiranja i gašenja poslova po regionima u procentima 2011.00 2. godini imao najvišu bruto stopu kreiranja poslova.07 odsto.00 5. što je nešto više od prosečne neto stope kreiranih poslova u Republici Srbiji.00 7. tako da je naizgled značajan rast zaposlenosti doprineo stopi novootvorenih poslova od 2. tako da je neto stopa kreiranja poslova iznosila 2.00 7.96 0.25 6.52 7. godina Neto stopa kreiranja poslova (+/-) Bruto stopa gašenja poslova Region Beogradski region Region Južne i Istočne Srbije Region Kosova i Metohije Region Šumadije i Zapadne Srbije Region Vojvodine Ukupno: 7.42 2. Beogradski region je imao najniže bruto stope kreiranja i gašenja poslova.18 1.02 odsto.19 0.

3 odsto. do 2006.1. Preduzetničke radnje mnogo brže nastaju i povlače se sa tržišta nego preduzeća.16 Iako se ovi podaci odnose na mala i srednja preduzeća i preduzetnike. oni odražavaju veoma nepovoljnu dinamiku. godine usporena dinamika gašenja privrednih subjekata. trend smanjenja velikih privrednih subjekata još je izraženiji.1 odsto. 32. broj velikih preduzeća permanentno se smanjivao. tako i broja zaposlenih usled porasta ili pada obima poslovanja. godine kumulativno povećan za 10. godinu može se zaključiti da se najbrži oporavak ekonomije očekuje u regionu Južne i Istočne Srbije.. na 14. U 2004. dok je velikih preduzeća bilo 769. Istovremeno je odnos između novoosnovanih i ugašenih preduzetničkih radnji opao sa 1.8 u 2009. regionu Šumadije i Zapadne Srbije i u Beogradskom regionu. Istovremeno. veoma je nepovoljna slika koju prikazuje stopa otvaranja preduzeća. Kao što je prethodno navedeno. na svega 2.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Na osnovu prognoziranih vrednosti odliva i priliva zaposlenih i neto kreiranih stopa zapošljavanja za 2012. Odnos između broja novoosnovanih i ugašenih preduzeća smanjen je sa 7. novembar 2010.7 na 1. 16 Prema podacima Agencije za privredne registre u Izveštaju o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2009. sa 22. korisno je pratiti dinamiku njihovog otvaranja i gašenja. Tek pošto se sprovede sledeća anketa. godinu. da bi se zatim taj opadajući trend prekinuo. godini. godinu. godine ukupan broj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika porastao na 314. godini bilo ih je svega 529. Najniža očekivana neto stopa kreiranja poslova procenjena je za region Vojvodine i znatno je niža od nacionalnog proseka. Na osnovu podataka Agencije za privredne registre u periodu od 2006. tako da je i fluktuacija zaposlenosti u preduzetničkom sektoru daleko veća nego u sektoru malih i srednjih preduzeća. Da bi se sagledale razvojne perspektive privrednih subjekata u Srbiji. do 2009.5 u 2006. godini bilo je 285. i to kako ukupnog broja zaposlenih.6 na 12. Razvojne perspektive privrednih subjekata Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku ukupan broj privrednih subjekata u Srbiji je u periodu od 2004. U 2009. godini. U periodu od 2004. to su i perspektive većeg porasta novog zapošljavanja u ovom sektoru znatno umanjene. Međutim. s tim da je 2009. Analiza podataka iz gornje tabele navodi na zaključak da su poslodavci bili mnogo umereniji u procenjivanju priliva i odliva zaposlenih za 2012.139 privrednih subjekata koji uključuju mala i srednja preduzeća i preduzetnike. 28 . Budući da je stopa otvaranja preduzeća u posmatranom periodu više nego prepolovljena. Zaključci koji su navedeni u prethodnom paragrafu ilustrativno se mogu prikazati na grafikonu koji prikazuje stope otvaranja (gašenja) privrednih subjekata. uz istovremeni porast broja ugašenih preduzeća. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja et al.2. godine je došlo do pada ukupnog broja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.9 odsto u 2009.827. str.3 odsto u 2006. do 2009. tako da je do 2009. Podaci se odnose na mala i srednja preduzeća i preduzetničke radnje kao procenat novoosnovanih (ugašenih) privrednih subjekata u odnosu na ukupan broj aktivnih privrednih subjekata u posmatranom periodu. Beograd. 4. godine uočava se trend opadanja broja novoosnovanih preduzeća. dok je istovremeno stopa gašenja privrednih subjekata povećana sa 10. moći će da se proceni validnost dobijenih ocena. Stopa novoosnovanih privrednih subjekata je drastično opala.

3 -10.0 MSPP 3.2 -14. 29 .4 -34.7 -12.8 -32.1 -10.0 Velika -6.5 -16.6 Srednja -7. izraženo u apsolutnim brojevima. Beograd.8 Ukupno 3.7 -6..8 -10.5 -17.3 -12.0 -25.8 -4. Ovakve tendencije su se negativno odrazile i na kretanja broja zaposlenih u posmatranim kategorijama privrednih subjekata.1 -23. Tabela 11. Međutim.9 -0. Bruto dodata vrednost je manje opala u velikim preduzećima. str. nego u mikro preduzećima i preduzetničkim radnjama. godinu. Stope rasta (pada) pokazatelja poslovanja nefinansijskog sektora.7 -7. godini izmeren porast profita.7 -8.6 -5.2 -24.1 Izvor: Republički zavod za razvoj na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku u Izveštaju o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2009. 6.7 -6.1 Mikro 0.5 -28.1 -25.7 -11. Najrezistentnija na krizu su bila mikropreduzeća i preduzetnici.1 1. iz donje tabele se može uočiti da je u gotovo svim ekonomskim pokazateljima poslovanja privrednih subjekata (uključeni su samo privredni subjekti u nefinansijskom sektoru) ostvareno pogoršanje u odnosu na 2008. godinu.0 -13.3 -18.2 -25.4 0. ali spoljnotrgovinska aktivnost velikih preduzeća je daleko značajnije pogoršana nego kod ostalih privrednih subjekata.6 -9.8 -24.2 -8.9 -5. Stope otvaranja i gašenja privrednih subjekata u procentima Ukoliko se posmatra 2009. novembar 2010.8 -1. kao godina koja odražava negativne posledice krize i godina koja prethodi Anketi poslodavaca.2 -9. tako da je.8 -8.4 -56. čiji apsolutni broj se nije smanjio nego se čak i povećao. godinu Preduzetnici Broj preduzeća Broj zaposlenih Promet BDV Izvoz Uvoz Spoljnotrgovinski deficit Profit Stopa profitabilnosti 5.9 -24.4 -4.2 -33.0 -19.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Grafikon 5. godina. u odnosu na 2008.6 -37.2 -8.3 Mala -5.8 6.4 -10.7 -31.9 -12.1 -14. daleko veći odliv zaposlenih zabeležen u srednjim i velikim preduzećima.2 -19. u % Promena 2009.1 -1.8 -16.1 -15.2 -6.6 -17. dok je u grupi srednjih i velikih preduzeća došlo do značajnog pada ukupnog broja privrednih subjekata.9 -14. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja et al.3 -15.5 -4. mikro preduzeća i preduzetnici su podneli značajan rizik gubitka profita u poređenju sa velikim preduzećima kod kojih je u 2009.

30 . Stoga. godinu. a Anketom poslodavaca su bili obuhvaćeni oni segmenti privrede čije poslovanje je podložnije unutrašnjim i spoljnim tržišnim uticajima. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja et al. u hiljadama   Budžet Administracija svi nivoi Obrazovanje i kultura Zdravstvo i socijalni rad Javna preduzeća Javna državna Javna lokalna 2006 316 59 117 140 164 103 61 2007 318 59 121 138 159 100 59 2008 325 60 124 141 158 100 58 2009 330 64 124 142 147 90 57 Izvor: Republički zavod za razvoj na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku u Izveštaju o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2009. usled pomenutih budžetskih ograničenja. stope kreiranja i gašenja poslova odražavaju tržišno prilagođavanje privrednih subjekata i nisu nužno potcenjene time što je iz ukupne zaposlenosti isključen deo koji se odnosi na državnu administraciju i prateće javne službe.. naročito usled pojačanog pritiska javnih izdataka na rast budžetskog deficita. javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. str. godine. Naime. Ova Odluka je trebalo da bude smernica za utvrđivanje ukupnog (i potrebnog) broja zaposlenih u navedenim državnim službama. Zaposleni u državnoj upravi i javnim preduzećima*. Dinamika kretanja zaposlenosti u javnom sektoru. Anketom poslodavaca nije obuhvaćena država kao poslodavac. Tabela 12. policiji i drugim bezbednosnim službama. Vlada Republike Srbije je donela Odluku o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave. odražavaju prve pozitivne ili negativne signale u pravcima kretanja privrede koji su uslovljeni ostvarenim ili očekivanim rastom odnosno padom obima poslovanja. Stope kreiranja i gašenja poslova koje smo analizirali na početku ovog poglavlja. Donja tabela prikazuje dinamiku kretanja broja zaposlenih u organima državne uprave i javnim preduzećima. kao i sagledavanje njihove pozitivne ili negative razlike. 176. je donekle predvidiva. novembar 2010. * Nisu uključena lica zaposlena u vojsci.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Potkraj 2009. izuzev kada je reč o javnim preduzećima. Beograd.

u elektronskoj formi. kao i u regionu Južne i Istočne Srbije zabeležen porast broja zaposlenih. 31 . godini Na osnovu Ankete poslodavaca koja je sprovedena na teritoriji cele Republike i dobijenih podataka prikazanih u tabelama 13 i 14. usled ovih razloga. zatim u grupi sa prvim stepenom stručne spreme. zatim regionu Šumadije i Zapadne Srbije. Analiza podataka o smanjenju ukupnog broja zaposlenih po sektorima delatnosti pokazuje da je do najvećeg pada zaposlenosti došlo u onim preduzećima koja obavljaju delatnost u prerađivačkoj industriji. i na kraju u regionu Južne i Istočne Srbije. godini ostvarena približna ravnoteža u kretanju ukupnog broja radnika koji su napustili preduzeće i ukupnog broja radnika koji su se zapošljavali. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Isti je i redosled po regionima. zabeležen je još i u sektoru građevinarstva. kao i u sektoru poslovnih usluga. Podaci o broju lica koja su napustila anketirana preduzeća u periodu od jedne godine (Tabela 13) pokazuju da je najveći odliv zabeležen u grupi trećeg i četvrtog stepena stručne spreme. i to naročito u prerađivačkoj industriji. U ovim sektorima delatnosti je zabeleženo i značajno smanjenje broja zaposlenih usled pada obima aktivnosti. shodno broju zaposlenih lica u tim regionima.1. Dati redosled smanjenja broja zaposlenih po regionima je očekivan. Analiza podataka i rezultati ankete 5.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 5. Međutim. može se zaključiti da je u 2011. dok je u regionu Šumadije i Zapadne Srbije. Kretanje zaposlenosti u 2011. Kada se istovremeno uporede podaci o smanjenju i povećanju broja zaposlenih po regionima možemo konstatovati da je do umerenog pada došlo u Beogradskom regionu i regionu Vojvodine. ali za povećanje broja zaposlenih (dato u Tabeli A3 aneksa*). zatim u Beogradskom regionu. značajan udeo pada broja zaposlenih. trgovini i popravci motornih vozila. Posmatrano po sektorima delatnosti i regionima (Tabela A2 u aneksu*) smanjenja zaposlenih najviše je bilo (redom) u regionu Vojvodine.

711 169 824 36.791 3. Smanjenje broja zaposlenih po sektorima delatnosti i stepenu stručne spreme I 1.257 1.251 1.493 527 959 86 1.275 8.348 455 6.246 602 902 161 1.866 993 1.367 213 42 12 12 93 74 1.612 6.047 138 3.355 4.747 6.699 115 1.287 8.633 22.259 372 555 53 406 579 238 1.021 12.531 444 1.Tabela 13.915 4.376 67 245 278 73 295 59 236 128 3.836 2.090 1.170 742 23.457 472 7.907 11.387 618 38 8 5.551 1.712 3.556 929 32.765 1.222 14.120 4.406 615 13.791 310 2.075 1.033 18 318 21 1.202 2.917 II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII Ukupno: Stepen stručne spreme A Ukupno Pad obima aktivnosti B+D+E Ukupno Pad obima aktivnosti C Ukupno Pad obima aktivnosti USAID Projekat održivog lokalnog razvoja F Ukupno Pad obima aktivnosti Sektor delatnosti G Ukupno 32 Pad obima aktivnosti H+I+J Ukupno Pad obima aktivnosti K+L Ukupno Pad obima aktivnosti M+N+Q+R Ukupno Pad obima aktivnosti Ukupno .315 464 10.775 1.845 4.448 3.391 3 0 10 0 0 0 30 6 28 11 46 3 127 21 281 89 2 20 0 44 0 268 951 546 66 82 8 178 0 0 0 0 0 0 0 26 0 7 0 0 0 6 0 40 370 403 239 0 43 2 59 1 0 608 776 410 2 72 2 180 11 1 3.812 160 4.383 23.392 7 47 38 120 2.604 3.399 2.994 7.951 4.895 11.468 3.743 402 13 65 7 39 5 9 5 41 10 19 9 224 1.455 1.023 303 1.882 4.373 3.787 103.883 2.

.758 7. 2011.311 2.640 1.683 33.343 10.170 857 1.672 6.648 7.372 453 2.994 13.909 1.932 8. Anketa poslodavaca.568 5.576 2.459 3.335 2.520 303 851 67 1.Tabela 14.074 2.012 2.581 128 386 12 706 4.338 4.664 30 262 3.470 4.785 4.298 318 1.393 1.288 4.576 956 1.549 11.930 2.715 II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII Ukupno: Stepen stručne spreme A Ukupno Rast obima aktivnosti B+D+E Ukupno Rast obima aktivnosti C Ukupno Rast obima aktivnosti F Ukupno Rast obima aktivnosti Sektor delatnosti G Ukupno 33 Rast obima aktivnosti H+I+J Ukupno Rast obima aktivnosti K+L Ukupno Rast obima aktivnosti M+N+Q+R Ukupno Rast obima aktivnosti Ukupno Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.291 1.127 3.232 1.550 670 13 204 21 566 265 2.627 1.597 1.468 5 194 895 2.457 37 9 0 48 16 706 680 5.061 1.190 1.257 73 65 4.421 509 9.150 68 506 351 122 192 23 172 109 2.783 12.439 793 7.443 323 2.700 27.811 171 317 7. Povećanje broja zaposlenih po sektorima delatnosti i stepenu stručne spreme I 1.718 9.495 20.435 224 10 63 11 1.588 2.058 107.033 14.695 139 982 34 20 15 11 51 25 20 10 228 1.928 645 13.648 16 9 19 0 0 0 30 9 9 0 112 97 199 92 479 130 8 60 5 115 1 227 930 526 22 140 12 336 7 0 0 0 0 0 0 1 1 7 3 4 0 2 0 13 361 551 219 0 17 7 110 6 0 484 840 331 1 37 8 197 6 0 3.026 19.667 844 22.553 342 1.660 41.885 6.

prenosiva znanja i veštine. preciznost. zatim i u okviru prvog stepena stručne spreme (Tabela 14). U grupi stručnih posebnih znanja i veština. U odnosu na stepen stručne spreme. uslužnost i komunikativnost. najveći odliv očekuje se u prerađivačkoj industriji (C). Ova tendencija se zadržava i kod smanjenja zaposlenosti usled očekivanog pada obima aktivnosti. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. kao i šire kompetencije i lične karakteristike. Permanentan uzorak preduzeća u narednom ciklusu ankete će biti značajna potvrda validnosti odgovora anketiranih preduzeća u smislu poređenja očekivanog i stvarnog kretanja zaposlenosti u prethodnoj godini. 5. s tim što se navedenim sektorima pridružuje i sektor ostalih poslovnih usluga. trgovini (G) i građevinarstvu (F). godine prenose se i u 2012. godine Podaci prikazani u tabelama 15 i 16 ukazuju na značajan optimizam anketiranih preduzeća u pogledu očekivanog kretanja zaposlenosti do kraja 2012. godini za koju je rađena kratkoročna prognoza. Očekivano kretanje zaposlenosti do kraja 2012. a u III i IV stepenu različite vrste dozvola. tj. Posmatrano po sektorima delatnosti. godini zabeležen u grupi zanimanja trećeg i četvrtog.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Istovremeno. Takođe. Tendencije u pogledu odliva zaposlenih prema stručnoj spremi iz 2011. 34 . strani jezici i posedovanje različitih vrsta dozvola. U odnosu na stepen stručne spreme. u III. Zahteve vezane za posebna stručna. i VII stepena stručne spreme. IV. Što se tiče potrebe poslodavaca za posebnim znanjima i veštinama i kompetencijama lica zaposlenih u prethodnoj godini (dato tabelama A4. analiza zapošljavanja lica po stepenu stručnosti ukazuje na to da je i najveći priliv zaposlenih u 2011. najzastupljenija su bila tehničko-tehnološka. VI-1 i VII-1 stepenu najtraženija su bila znanja i veštine iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. U pogledu širih kompetencija i ličnih karakteristika najzastupljeniji zahtevi su se odnosili na: spremnost na timski rad. sektoru građevinarstva (F) i trgovinskom sektoru (G). Od prenosivih znanja i veština.2. usled rasta obima aktivnosti anketiranih preduzeća. IV i V stepena: komunikativnost. godine. A5 i A6 u aneksu*) najviše dominiraju prenosiva znanja i veštine. značajno povećanje zaposlenosti. najtraženije osobine u okviru I stepena su: motivisanost i spremnost na timski rad. kao i društveno-humanistička znanja i veštine. godinu. u okviru II stepena: preciznost. zabeleženo je prevashodno u prerađivačkoj industriji (C). u elektronskoj formi. VI-1 stepena: orijentisanost ka klijentima i VII-1 stepena: inicijativnost i preduzimljivost. najviše su tražena znanja i veštine iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. III stepena: uslužnost. kao i šire kompetencije i lične karakteristike poslodavci su uglavnom vezivali za zanimanja III. Najveća fluktuacija zaposlenih je zabeležena u sektorima prerađivačke industrije (C) i trgovine (G). IV.

283 21 390 11 9 0 0 0 0 44 44 70 536 1.646 1.336 15 252 8 153 21 211 94 492 130 350 19 721 287 2.406 5. Planirano smanjenje broja zaposlenih po sektorima delatnosti i stepenu stručne spreme I 601 489 841 352 2.132 95 2.225 1.043 9.121 2 52 2.906 1.008 3.098 3.753 2.138 119 468 293 0 2 0 3 0 188 511 1.609 1.691 476 5. G Ukupno 35 Pad obima aktivnosti H+I+J Ukupno Pad obima aktivnosti K+L Ukupno Pad obima aktivnosti M+N+Q+R Ukupno Pad obima aktivnosti Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Ukupno .420 1.042 2.800 II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII Ukupno: Stepen stručne spreme A Ukupno Pad obima aktivnosti B+D+E Ukupno Pad obima aktivnosti C Ukupno Pad obima aktivnosti F Ukupno Pad obima aktivnosti Sektor delatnosti Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.164 316 8.431 35.017 0 0 437 1.837 737 25 112 0 161 2.349 591 26 40 994 491 19 142 96 38 70 19 60 35 1.214 691 1.460 3.Tabela 15.889 1.250 46 1.200 2.272 57 207 0 361 0 0 0 0 2 1 47 0 5 0 0 0 57 18 131 42 6 8 3 19 0 68 337 245 65 43 6 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 54 102 35 0 5 0 6 2 0 144 334 93 0 14 1 24 4 0 1.257 5.457 4. Anketa poslodavaca.531 5.120 836 669 309 152 73 0 1.399 651 1.985 1.692 578 10.883 1.572 6 699 11. 2012.160 1 192 1 608 1.474 1.

435 73 42 11 0 14 13 6 6 1 0 10 6 52 967 2.047 5.457 3.267 2.745 227 953 814 17 0 0 67 19 236 536 2.136 230 5.092 54 148 3.137 II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII Ukupno: Stepen stručne spreme A Ukupno Rast obima aktivnosti B+D+E Ukupno Rast obima aktivnosti C Ukupno Rast obima aktivnosti USAID Projekat održivog lokalnog razvoja F Ukupno Rast obima aktivnosti Sektor delatnosti Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.131 798 705 136 836 389 5.834 185 50 42 0 1.978 6 361 837 2.158 763 1.263 4. 36 G Ukupno Rast obima aktivnosti H+I+J Ukupno Rast obima aktivnosti K+L Ukupno Rast obima aktivnosti M+N+Q+R Ukupno Rast obima aktivnosti Ukupno .638 229 5.106 1.241 2.685 6.247 2.466 5.914 2.462 10.053 574 2.167 2.411 1.031 1.Tabela 16.347 304 182 31 3 2.767 1.645 1. Planirano povećanje broja zaposlenih po sektorima delatnosti i stepenu stručne spreme I 532 452 1.029 1.375 3. 2012.504 1.871 41 266 18 830 0 0 0 0 0 0 18 3 2 0 11 0 32 174 245 163 2 16 0 106 0 212 477 317 14 34 3 219 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 371 319 37 5 9 0 47 0 0 429 523 110 5 20 0 85 0 0 1.402 9 141 11 423 302 99 1.331 1.204 87 731 18.871 6 57 1.536 10.837 1.791 4.059 0 48 27 574 233 8.281 15.466 1. Anketa poslodavaca.982 138 1.357 5.511 1 180 287 247 91 16 35 20 1.603 11.380 7.021 50.703 1.

37 . u svakom regionu se planira veće povećanje u odnosu na smanjenje broja zaposlenih. biće najveće planirano smanjenje broja zaposlenih i kada je pokazatelj obima aktivnosti u pitanju. Što se tiče planiranog povećanja broja zaposlenih po sektorima delatnosti i regionima. Kod planiranog povećanja broja zaposlenih prema veličini preduzeća i stepenu stručne spreme (Tabela A9 u aneksu*) možemo konstatovati da se najveće planirano povećanje očekuje u tražnji za zaposlenima III i I stepenu stručne spreme. taj odnos polako opada sa rastom veličine preduzeća. u odgovorima poslodavaca dominiraju šire kompetencije i lične karakteristike. Najveći broj odgovora preduzeća se vezuje za očekivanja za dodatnim znanjima i veštinama lica sa III i IV stepenom stručne spreme i lica sa fakultetskim * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. U pogledu potreba poslodavaca za posebnim znanjima i veštinama i kompetencijama lica čije zapošljavanje očekuju tokom 2011. prenosiva posebna znanja i veštine. kada je u pitanju rast obima aktivnosti. Ako posmatramo rast obima zaposlenosti u odnosu na ukupno povećanje broja zaposlenih. kod malih preduzeća taj odnos iznosi blizu 66%. Šumadije i Zapadne Srbije. u ovim regionima. gde se u sektoru građevinarstva očekuje smanjenje broja zaposlenih kao rezultat velikog pada obima aktivnosti u ovom sektoru (Tabele A7 i A8 iz aneksa*). planirano ukupno povećanje očekuje se u sektoru prerađivačke industrije. kao i u odnosu na ukupno planirano povećanje. Takođe. Kod planiranog smanjenja broja zaposlenih po regionima.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Preduzeća koja posluju u delatnostima prerađivačke industrije. situacija je sledeća: u regionu Vojvodine. najveće planirano ukupno povećanje broja zaposlenih očekuje se u sektoru trgovine. U Beogradu se i inače po osnovu pada obima aktivnosti očekuje najveće planirano smanjenje broja zaposlenih. u Beogradskom regionu se očekuje ukupno najveće smanjenje po sektorima finansijskih usluga. U odnosu na rast obima aktivnosti. U Beogradskom regionu. a kod velikih preduzeća oko 58%. a najslabije su zastupljena stručna posebna znanja i veštine. Što se tiče planiranog smanjenja i povećanja broja zaposlenih po sektorima delatnosti i regionima. u pogledu odnosa između ukupnog očekivanog zapošljavanja i zapošljavanja očekivanog zbog rasta obima aktivnosti. Naime. U ovim regionima i u ovom sektoru očekuje se najveće povećanje po osnovu rasta obima aktivnosti. Kod povećanja zaposlenosti prema veličinu preduzeća. najpovoljnije tendencije očekuju preduzeća koja posluju u sektorima građevinarstva i poljoprivrede. u elektronskoj formi. kod srednjih preduzeća iznosi oko 62%. Istovremeno. i povećanje broja zaposlenih u odnosu na rast obima aktivnosti preduzeća. godine (Tabela 17). Južne i Istočne Srbije. preduzeća planiraju ukupno smanjenje broja zaposlenih u sektoru prerađivačke industrije. Međutim. U ovom regionu i u ovom sektoru očekuje se najveće povećanje broja zaposlenih. osim u regionu Vojvodine. najveći broj planiranih zapošljavanja se očekuje kod srednjih preduzeća. građevinarstva i trgovine očekuju visok priliv zaposlenih (Tabela 16). postoje dva aspekta: ukupno planirano povećanje broja zaposlenih. taj priliv zaposlenih će u značajnoj meri biti uslovljen očekivanim porastom obima privredne aktivnosti u ovim sektorima. u sektoru prerađivačke industrije. U ostalim regionima.

poći ćemo od jedne od definicija koja pod zanimanjima podrazumeva opis konkretnog posla * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja obrazovanjem. Analizu pojedinačnih zanimanja ćemo zasnivati na iskazima potreba poslodavaca uzimajući priliv i odliv zaposlenih po zanimanjima u 2011. Tabela 17. kao i za posedovanjem različitih vrsta dozvola. komunikativnost 3. Anketa poslodavaca. 2012. preciznost 2. P  otrebe poslodavca za stručnim i prenosivim znanjima i veštinama i širim kompetencijama kod planiranog zapošljavanja prema stručnoj spremi Stepen stručne spreme I II III IV V VI – 1 VI – 2 VII – 1 Ukupno: Stručna posebna znanja i veštine 6 14 77 65 2 1 0 68 233 Prenosiva posebna znanja i veštine 0 7 208 357 11 97 5 278 964 Šire kompetencije i lične karakteristike 8 54 321 459 10 97 5 185 1. najzastupljenije su sledeće karakteristike: 1. Dinamička analiza potreba poslodavaca za zanimanjima i veštinama U ovom delu ćemo se baviti analizom kratkoročnih potreba poslodavaca za specifičnim zanimanjima i u manjoj meri analizom posebnih znanja i veština.140 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. Naime. godinu. 5.3. uslužnost 4. da su najzastupljeniji zahtevi iz oblasti tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih znanja i veština (tabele A10. 38 . To se naročito uočava kroz analizu potreba tržišta na nivou pojedinih oblasti. godini kao bazu za praćenje kratkoročnih potreba koje se prenose i u 2012. spremnost na timski rad 5. Ukoliko posebno analiziramo prenosiva znanja i veštine. Od širih kompetencija i ličnih karakteristika. A11 i A12 u Aneksu*). Ako posmatramo posebno stručna znanja i veštine dolazimo do zaključka. zatim stranih jezika. dok se šire kompetencije i lične karakteristike sve više očekuju i kod lica sa višim obrazovanjem. Da bismo ujednačili tumačenje iskazanih potreba za specifičnim zanimanjima. motivisanost. u elektronskoj formi. poslodavci su najviše iskazali potrebe za znanjima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. kod potreba poslodavaca za posebnim znanjima i veštinama kod planiranog zapošljavanja. poslodavci nisu u dovoljnoj meri identifikovali posebnosti koje se vezuju za kompetencije i posebna znanja i veštine.

do usvajanja novog harmonizovanog sistema klasifikacije zanimanja. zahtevima. ali da će veći deo priliva biti rezultat novog zapošljavanja (62%).1%. Posmatrano prema stepenu stručnosti. predviđa se da će u Srbiji poljoprivreda ukupno zapošljavati 21. godine. godinu pokazuju da se očekuje mnogo manji priliv zaposlenih.7% na 35. 2010). Priručnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja: uputstvo. godine. kao i gledanje unapred da bi se odgovorilo na zahteve privrede. godini veći priliv zaposlenih je ostvaren kao rezultat otvaranja novih radnih mesta 56%. za rezultate tih analiza trebalo bi da budu podjednako zainteresovani i poslodavci i oni koji se bave kreiranjem i sprovođenjem relevantnih politika. isteka ugovora o radu na određeno vreme i sl. postojeće nazive zanimanja i stručna zvanja naziva „zastarelim i prevaziđenim“. Ove podatke treba tumačiti sa oprezom.9% na 50. godine. između dve posmatrane godine očekuje se smanjenje zapošljavanja lica u svim stepenima obrazovanja. dok će se udeo lica sa srednjim nivoom stručnosti i visokostručnih lica povećati sa 49. sporazumnog prekida radnog odnosa. godine kada je struktura zaposlenosti po sektorima bila sledeća: poljoprivreda 24. dok je 44% ukupnog priliva bio rezultat zamene zaposlenih na postojećim poslova. 17 CEDEFOP (2010). Međutim. ali se predviđa struktura zaposlenih prema agregiranim sektorima delatnosti. sa 22. pod posebnim znanjima i veštinama se podrazumeva određeni (najviši) nivo kvalifikacija (kompetencija) koje treba da poseduju lica koja se zapošljavaju radi obavljanja određenog posla (CEDEFOP. 39 . u Anketi poslodavaca i u analizi koja predstoji. i to ukupnog broja zaposlenih. godine se ne predviđa buduća obrazovna struktura ponude radne snage u Srbiji. 2010). Skills Supply and Demand in Europe: Medium-Term Forecast up to 2020.5% koliko je iznosio 2010. koristiće se nazivi zanimanja iz važećeg Šifrarnika zanimanja i stepena stručne spreme. Podaci za 2012. moći će se pristupiti njihovom tumačenju sa većom preciznošću.4%. Dakle.5% u 2020. Prema projekcijama datim za 2020. a usluge 52.17 U Nacionalnoj strategiji zapošljavanja Republike Srbije za period do 2020. Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. Ove projekcije se zasnivaju na podacima iz 2010. zamene zaposlenih na postojećim poslovima (usled odlaska u penziju.1%. funkcijom i sl.18 Srbija još uvek nije usvojila Nacionalni sistem klasifikacije zanimanja koji predviđa harmonizaciju sa međunarodnim standardima i principima za razvoj sistema klasifikacije zanimanja ISCO-08. 1998.4%% zaposlenih. Tek kada se uspostavi kontinuitet u sprovođenju ankete. jedna od najvažnijih karakteristika radne snage jeste njena kvalifikaciona odnosno obrazovna struktura. 19 Republički zavod za tržište rada Srbije i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. I sama Nacionalna strategija zapošljavanja do 2020.4% i sa 27.19 Tabela 18 prikazuje procenu kratkoročne dinamike priliva zaposlenih na osnovu Ankete poslodavaca. Stoga. Ukoliko se posmatra struktura priliva zaposlenih po stepenu stručnosti. industrija 24. U 2011. maj 2011. godine. godine smanjiti na 16. Zemlje Evropske unije pomno analiziraju i predviđaju kvalifikacionu strukturu ponude radne snage i promene u potrebama za kvalifikacijama. industrija 26. Beograd. godini.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji sa svim zadacima koje taj posao podrazumeva.) i novog zapošljavanja usled porasta obima poslovanja (otvaranje novih poslova).4%. godinu. (CEDEFOP.6%. S druge strane. Prilagođavanje potrebama savremenog tržišta rada zahteva sistematično praćenje i analizu planiranja potreba za određenim zanimanjima i veštinama. analiza urađena za 27 zemalja Evropske unije (EU-27) ukazuje na promene u strukturi ponude radne snage populacije starosti 15 godina i više koje će se dešavati do 2020. Savremena administracija.2% i usluge 51. pozicijom. obrasci prijava i izveštaja i kodeks šifara. 18 Vlada Republike Srbije (2011). Udeo nestručnih lica će se 2020.

491 16. dok se istovremeno blago smanjuje udeo lica sa višim i visokim obrazovanjem. godini.193 122 4 59.718 9.664 706 2.135 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. Kvalifikaciona struktura odliva zaposlenih između dve posmatrane godine više se menja nego kvalifikaciona struktura priliva zaposlenih.204 18. prelaska zaposlenih kod drugog poslodavca i sl. 40 . godini iznosi skoro 1/3 u odnosu na odliv procenjen u 2011.982 8.231 3. Prema kratkoročnim očekivanjima za 2012.107 13.811 10.614 12. Ukoliko izuzmemo lica koja ne poseduju nikakve kvalifikacije ili poseduju veoma nizak nivo kvalifikacija. U ukupnom planiranom odlivu zaposlenih nestručna lica čine 31 odsto.588 199 13 107. godina Stepen stručne spreme Zamena postojećih poslova 7. a lica sa višim i visokim obrazovanjem 10 odsto. Tabela 19 prikazuje kratkoročnu dinamiku odliva zaposlenih u 2011.758 10. Naime.126 2.002 4.642 127 5.395 77 9 47.611 141 496 16 2.002 Ukupno Novi poslovi Ukupno Novi poslovi I II III IV V VI – 1 VI – 2 VII – 1 VII – 2 VIII Ukupno: 20.137 7. Očekivani odliv zaposlenih u 2012. Kratkoročna dinamika priliva zaposlenih prema stepenu stručne spreme 2011. godinu Zamena postojećih poslova 3. Anketa poslodavaca. IV i V stepen stručne spreme) izložena visokom riziku od gubitka posla.715 12.928 228 9.807 24. i očekivani odliv u 2012.761 3 0 31.871 236 1.136 52 5. godinu. Ona predstavlja prikaz ugašenih poslova koji se objašnjavaju kao odliv zaposlenih usled zatvaranja preduzeća. Od ukupnog procenjenog odliva zaposlenih u 2011. kao i gubitak poslova zbog pada obima aktivnosti. godini 42 odsto posledica su gubitka poslova zbog privrednih kontrakcija. zabrinjavajuće je saznanje da su lica sa srednjim nivoom stručnosti (III.904 Prognoza za 2012.286 101 4. lica sa srednjim nivoom stručnosti 59 odsto. u strukturi odliva zaposlenih uočava se blagi porast udela nestručnih i lica sa srednjim nivoom stručnosti.372 22.946 3.097 5.772 5.980 4.260 95 640 36 2. Ovo saznanje je takođe relevantno za sagledavanje budućih strategija aktivne politike zapošljavanja koja će biti usmerena ka permanentnom unapređivanju ličnih kompetencija ponude radne snage.298 41. a ostalih 58 odsto su poslovi ugašeni usled ostalih navedenih razloga.164 439 1. godini na nivou ukupnog broja lica.506 29 1 19. udeo gubitka poslova bio bi podjednak i zbog pada obima poslovanja i zbog privrednih kontrakcija.267 32 1 50. stečaja.357 5.500 267 1. 2012.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 18.

Kada je reč o II stepenu stručne spreme. godina bazna godina.708 1. 21. Procena kratkoročne dinamike priliva zaposlenih po zanimanjima i sektorima delatnosti U nastavku ovog poglavlja biće analizirana kratkoročna dinamika priliva zaposlenih u 2011.917 12.610 137 581 13 1. u odnosu na koju posmatramo promene u kretanjima potreba za pojedinim zanimanjima.494 Prognoza za 2012.572 11. dok su se u grupi stručnih zanimanja III stepena najčešće zapošljavala lica sa zanimanjima bravar.047 3.160 15. prodavac (III SSS i KV) i šivač konfekcije. izuzev za zanimanjem mašinski tehničar – konstruktor.551 21. godinu.818 582 1.711 36. ostvaren je u grupi lica bez zanimanja i stručne spreme (I SSS-NK). bilo ukupan bilo na nivou pojedinačnih zanimanja.287 8.944 4.127 133 4.132 70 2.499 Ukupno Ugašeni poslovi Ukupno Ugašeni poslovi I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII Ukupno: 23. Kratkoročna dinamika odliva zaposlenih prema stepenu stručne spreme 2011. 22 i 23.800 3. godina Stepen stručne spreme Pad obima aktivnosti 10. godinu po sektorima delatnosti.250 8.662 54 0 18. godini neće postojati proširena tražnja.008 3. Za zanimanja koja zahtevaju IV stepen stručne spreme kao što su prodavac i ekonomski tehničar. U analizi koja predstoji osvrnućemo se na tražnju za pojedinačnim zanimanjima u nekoliko izabranih sektora delatnosti koji imaju značajan udeo u strukturi ukupnog broja zaposlenih. tako i u očekivanjima za 2012.531 1.300 2.423 9.343 4.456 3. u 2012. najtraženija zanimanja u 2011.315 224 6. Kretanje priliva zaposlenih po zanimanjima za ostale sektore delatnosti prikazali smo u tabelama 20. koja su se najčešće zapošljavala u 2011. Anketa poslodavaca.268 21 0 43. U sektoru Prerađivačka industrija (C) najveći priliv.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Tabela 19.121 188 1. Zanimanja koja zahtevaju VII-1 stepen stručnosti kao što su diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. 5. naročito na nivou oblasti i regiona.148 5.399 57 3 35. godini.301 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.577 106 40 60. godinu Pad obima aktivnosti 5.845 127 40 103.791 23.423 8. godini bila su šivač tekstila. U svim tabelama smo prikazali do tri najfrekventnija zanimanja na nivou svakog stepena stručne spreme.511 51 551 57 737 3 3 17. paker i pomoćni priučeni elektromonter. 2012. Ovaj prikaz potreba za zanimanjima zasnovan je na osluškivanju stavova poslodavaca kroz anketu i predstavlja način da se kroz naredne cikluse anketa uspostavi barometar zanimanja i veština. Takođe je interesantno uočiti da se ova lica zapošljavaju najčešće na novim poslovima.368 14. godini sa očekivanjima za 2012. 41 . i to kako u 2011.794 4.713 465 2.424 5. polazeći od rangiranja priliva lica u određenom zanimanju.188 91 2. Pritom je 2011.4. godini.

samo što će se povećati tražnja za diplomiranim inženjerima elektrotehnike za elektroniku. dok će najveća tražnja kada je u pitanju V stepen stručne spreme biti za zanimanjima livac sivog liva i metaloglodač – specijalista.288 186 128 787 251 166 570 566 373 203 200 175 21 5 4 109900 I 100501 104502 204023 II 206402 202400 III 301813 306400 304023 406400 406700 402000 502231 V 507121 504002 Lica bez zanimanja i stručne spreme Manipulant u prehrambenoj proizvodnji Čistač prostorija Šivač tekstila Paker Pomoćni . god. kao i lica sa II stepenom stručne spreme.328 939 337 330 322 83 54 25 2. Zamena postojećih poslova 657 24 128 537 171 103 256 185 74 0 72 60 21 0 0 Novi poslovi 1. Stepen stručne spreme Zamena postojećih poslova Šifra zanimanja Naziv zanimanja Šifra zanimanja Naziv zanimanja Novi poslovi Ukupno Prognoza za 2012. komercijalista i mašinski inženjer.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja bankarstvo i finansije i diplomirani mašinski inženjer/diplomirani inženjer mašinstva – master na vrhu su traženih zanimanja u 2011.specijalista 98 1. Tu će ostati i u 2012. godine nastaviće se tražnja za zanimanjima ekonomista za finansije. godini.474 1. koja podrazumevaju VI-1 stepen stručne spreme.893 680 124 1. S III stepenom stručne spreme najčešće će se tražiti obrađivač metala.406 494 430 1. Povećaće se tražnja za zanimanjima strukovni pravnik i strukovni informatičar VI-2 stepena stručne spreme.631 162 0 250 80 63 314 381 299 203 128 115 0 5 4 Ukupno 2. zanimanja poslužilac mašina i uređaja za preradu polimera i pomoćni konfekcionar. zanimanje elektromehaničarski manipulant.308 324 178 512 565 168 117 127 156 51 6 22 170 252 962 763 771 220 203 166 32 48 3 42 IV .priučeni elektromonter Bravar Prodavac Šivač konfekcije Prodavac Ekonomski tehničar Mašinski tehničar konstruktor Vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme specijalista Poslovni sekretar Modelar konfekcije 5.767 3. Tokom 2012. a sa IV stepenom tekstilni tehničar i komercijalni tehničar. godini pojaviće se i potreba za zapošljavanjem lica sa I stepenom stručne spreme.126 98 62 582 62 109900 100501 102501 204023 203211 204000 306400 301813 301800 403900 406453 402000 502231 501665 501802 Lica bez zanimanja i stručne spreme Manipulant u prehrambenoj proizvodnji Elektromehaničarski manipulant Šivač tekstila Poslužilac mašina i uređaja za preradu polimera Pomoćni konfekcionar Prodavac Bravar Obrađivač metala Tekstilni tehničar Komercijalni tehničar Mašinski tehničar konstruktor Vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme specijalista Livac sivog liva Metaloglodač . računovodstvo i bankarstvo. Tabela 20. U 2012. Kratkoročna dinamika zapošljavanja najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Prerađivačka industrija (C) 2011. god.

ali i u 2012. godini. najtraženija zanimanja tokom 2011. U IV stepenu stručne spreme najčešće se zapošljavaju lica sa zanimanjem prodavac (IV SSS) i farmaceutski tehničar. godini. Potreba za zapošljavanjem lica ovog profila znatno će se smanjiti u 2012. bankarstvo i finansije Diplomirani mašinski inženjer / Diplomirani inženjer mašinstva − master Diplomirani mašinski inženjer − konstruktor Farmaceutski tehnolog primene proizvoda − specijalista Tehnolog grafičarstva − specijalista Politikolog − specijalista / Diplomirani politikolog − specijalista 198 191 109 19 9 9 154 42 50 19 6 5 44 149 59 0 3 4 616453 611800 616700 626809 626924 626710 Komercijalista Mašinski inženjer Ekonomista za finansije. godini. kao i lica sa zanimanjem trgovinski manipulant. bankarstvo i finansije Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku     142 38 33 8 3 2 57 24 23 0 3 0 85 14 10 8 0 2 716700 448 305 143 711800 145 87 58 VII/1 711800 210 78 132 716700 121 78 43 712000 74 38 36 712600 70 0 70 729202 9 0 9       VII/2 723601 3 3 0   728230 2 2 0   Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. godine bila su elektromonter – instalater (najveći broj lica zapošljavao se zahvaljujući otvaranju novih poslova). Sektor Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G) u I stepenu stručne spreme najčešće zapošljava lica bez zanimanja i stručne spreme (I SSS .NK). i kasir. 2012. u sektoru Trgovina očekuje se kod zanimanja u III stepenu stručne spreme. godine. U VI-1 stepenu stručne spreme najčešće se zapošljavaju komer43 . i to prodavaca (III SSS i KV). računovodstvo i bankarstvo Komercijalista Mašinski inženjer Poslovni informatičar Ekonomista Strukovni ekonomista Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. Kada je reč o III stepenu stručnosti. U II stepenu stručne spreme najviše traženo zanimanje je rukovalac robom – pomoćni prodavac. Tražnja za ovim zanimanjima će se nastaviti i u 2012. Najveći broj zapošljavanja u 2011. Najtraženija zanimanja u okviru ovog sektora i stepena stručnosti su i četkar – metlar i dostavljač robe.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 616700 VI/1 616453 611800 626930 VI/2 626710 626709 Ekonomista za finansije. Anketa poslodavaca. Očekuje se da će ta zanimanja biti najtraženija i tokom 2012. računovodstvo i bankarstvo Strukovni pravnik Strukovni informatičar Ekonomista Diplomirani mašinski inženjer/Diplomirani inženjer mašinstva − master Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju.

god.839 58 1. ekonomisti za finansije. god. U VI-2 stepenu stručne spreme očekuje se najveće zapošljavanje ekonomista i pravnika. U I stepenu stručne spreme otvaraju se mogućnosti za zapošljavanje montersko – instalaterskih manipulanata. računovodstvo i bankarstvo. U 2012.214 1. godini u VII-1 stepenu bila su diplomirani farmaceut (VII-1 SSS) i diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. dok se u VII-1 očekuje povećana tražnja za klasičnim filolozima. godini u sektoru Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G) otvorena je tražnja i za novim zanimanjima. u V stepenu prodavaca – specijalista.591 2. Najčešće zapošljavana zanimanja u 2011.911 426 290 1. Stepen stručne spreme Zamena postojećih poslova Šifra zanimanja Naziv zanimanja Šifra zanimanja Novi poslovi Naziv zanimanja Prognoza za 2012. Prognozira se da će tokom 2012. a u VI-1 inženjera elektrotehnike za elektroniku.998 III IV 400 396 88 33 8 V 44 .759 319 222 4 1   Ukupno 537 416 344 56 9 27 24 0 913 1. na listi najtraženijih zanimanja u III stepenu stručne spreme biti magacioneri i prodavci naftnih derivata i gasa u maloprodaji. U IV stepenu stručnosti se očekuje zapošljavanje konobara.772 154 246 168 228 66 22 0 4 33 4 36 24 2. Zamena postojećih poslova 0 0 105 0 16 111 881 8 215 4 0   Novi poslovi 537 416 239 56 410 179 878 311 7 0 1   Ukupno 109900 I 106401 105601 206400 II 209911 206401 306400 302400 306702 406400 406453 409200 507121 501855 506455 Lica bez zanimanja i stručne spreme Trgovinski manipulant Saobraćajnotransportni manipulant Rukovalac robom − pomoćni prodavac Četkar − metlar Dostavljač robe Prodavac ( III SSS i KV ) Elektromonter − instalater ( III SSS i KV ) Kasir Prodavac Komercijalni tehničar Farmaceutski tehničar Poslovni sekretar Tehničar − kontrolor kvaliteta mašinskih materijala − specijalista Trgovački putnik 909 425 125 188 91 67 457 22 5 145 452 403 120 43 106401 101901 109900 209911 206402 206401 306400 306427 306461 406400 406513 409200 506400 506455   Trgovinski manipulant Montersko-instalaterski manipulant Lica bez zanimanja i stručne spreme Četkar − metlar Paker Dostavljač robe Prodavac Prodavac u maloprodaji naftnih derivata i gasa Magacioner Prodavac Konobar Farmaceutski tehničar Prodavac − specijalista Trgovački putnik   0 91 56 11 2. kao i diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku.934 2.239 25 2. Kratkoročna dinamika zapošljavanja najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G) 2011.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja cijalisti. a u II stepenu spreme za pakere. Tabela 21. bankarstvo i finansije (VII-1 SSS).

kao i programer informacionog sistema u VII-1 stepenu stručnosti. Informisanje i komunikacije (H.I. zatim programeri informacionog sistema i diplomirani inženjeri elektrotehnike za računarsku tehniku (VII-1 SSS)/diplomirani inženjeri elektrotehnike i računarstva – master. Anketa poslodavaca. računovodstvo i bankarstvo Inženjer elektrotehnike za elektroniku Ekonomista Organizator sportske rekreacije Pravnik Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. konobar u IV stepenu stručne spreme. računovodstvo i bankarstvo. Usluge smeštaja i ishrane i Informisanje i komunikacije u 2012. U VII-1 stepenu stručne spreme najviše se traže diplomirani inženjeri elektrotehnike za energetiku usled otvaranja novih radnih mesta. Najčešća zapošljavanja u makrosektoru Saobraćaj i skladištenje. Najveći broj novih radnih mesta otvoreno je za poslove na kojima se zapošljavaju lica sa III stepenom stručne spreme. vozač teretnjaka. U IV stepenu stručne spreme najviše se traže zanimanja konobar i kuvar. i to prevashodno radi popunjavanja postojećih radnih mesta. a u manjoj meri i tehničar održavanja telekomunikacionih uređaja. kao i komercijalista. 2012. najtraženija zanimanja su hemijski i elektromehaničarski manipulant. najtraženiji su magacioneri i vozači teretnog vozila. U I stepenu stručne spreme najviše se zapošljavaju lica bez zanimanja i stručne spreme.J) su u zanimanjima u III stepenu stručnosti i u I stepenu stručnosti. i to kao rezultat otvaranja novih radnih mesta. ekonomista za finansije. U II stepenu stručne spreme najtraženija su lica sa zanimanjem kurir i sobarica. godini će se naći i zanimanje kurir u II stepenu stručne spreme. Takođe. 45 . vozač drumskog vozila (III SSS i KV). Usluge smeštaja i ishrane. vozač drumskog vozila. u V prodavac – specijalista. U VI-1 stepenu najtraženija su zanimanja inženjer statistike i informatike. U III stepenu stručne spreme. bankarstvo i finansije Diplomirani farmaceut 265 40 24 5 4 3 355 136 24 3 0 0 0 15 129 16 21 5 4 3 340 VII/1 716700 348 78 270 719200 294 282 12 712600 269 248 21 718212 Klasični filolog 94 0 94 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. Zanimanje dostavljač robe spada u tri najfrekventnija zanimanja u II stepenu. Zanimanja VI-2 stepena stručne spreme slabo su tražena u okviru ovog sektora − uglavnom se traže strukovni ekonomisti. bankarstvo i finansije Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku 751 67 43 20 9 3 851 375 30 33 8 4 0 489 376 37 10 12 5 3 362 616453 616700 612600 626710 629423 626800 716700 Komercijalista Ekonomista za finansije. Među traženim zanimanjima u makrosektoru Saobraćaj i skladištenje. pored zanimanja vozač drumskog vozila.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 616453 VI/1 616700 616400 626600 VI/2 625630 622800 719200 Komercijalista Ekonomista za finansije. i to kao rezultat novootvorenih radnih mesta. računovodstvo i bankarstvo Ekonomista za robni promet u trgovini Menadžer Inženjer saobraćaja Inženjer elektrotehnike i računarstva Diplomirani farmaceut Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju.

I. god. Informisanje i komunikacije (H.J) 2011. Kratkoročna dinamika zapošljavanja najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Saobraćaj i skladištenje. god.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 22. Stepen stručne spreme Zamena postojećih poslova Šifra zanimanja Šifra zanimanja Naziv zanimanja Novi poslovi Naziv zanimanja Prognoza za 2012. Zamena postojećih poslova 115 7 0 107 128 47 455 159 59 22 41 44 34 3 0 3 19 9 0 0 0 Ukupno 109900 I 103101 102501 II 207102 206401 206522 305600 III 306461 305604 406513 409900 406515 506400 V 502741 505600 616900 616700 IV VI/1 Lica bez zanimanja i stručne spreme Hemijski manipulant Elektromehaničarski manipulant Kurir Dostavljač robe Sobarica Vozač drumskog vozila Magacioner Vozač teretnjaka Konobar Maturant gimnazije Kuvar Prodavac − specijalista Tehničar održavanja telekomunikacionih uređaja − specijalista Tehničar drumskog saobraćaja − specijalista Inženjer statistike i informatike Ekonomista za finansije/ računovodstvo i bankarstvo Komercijalista Strukovni ekonomista Menadžer Ekonomista Ukupno 844 312 306 291 123 82 1904 645 574 354 330 296 103 15 12 95 57 548 0 0 47 121 52 1177 30 356 62 111 93 103 0 8 93 26 296 109900 312 104502 306 106401 244 207102 2 206513 30 206522 727 305600 615 218 292 219 203 305604 306461 406513 406515 405605 Lica bez zanimanja i stručne spreme Čistač prostorija Trgovinski manipulant Kurir Servir Sobarica Vozač drumskog vozila Vozač teretnjaka Magacioner Konobar Kuvar Vozač autobusa Prodavac − specijalista Kuvar − specijalista Kamerman snimatelj Inženjer statistike i informatike Komercijalista Ekonomista za finansije/ računovodstvo i bankarstvo Dizajner Ekonomista Novinar/ žurnalista 280 13 9 239 129 77 714 298 187 304 80 80 34 10 10 180 42 0 506400 15 506515 4 508732 2 616900 31 616453 616453 626709 626600 626710 41 6 2 2 37 0 0 2 4 616700 6 628530 2 626710 0 628720 23 2 1 1 VI/2 46 Ukupno 165 6 9 132 1 30 259 139 128 282 39 36 0 7 10 177 23 14 2 1 1 . Usluge smeštaja i ishrane.

najtraženija su zanimanja lica bez zanimanja i stručne spreme u I stepenu stručnosti. naučna. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti. koje je najtraženije u ovom sektoru. Pored toga. beleži se u I. III i IV stepenu stručne spreme.NK). zabava i rekreacija (M. i to kao rezultat otvaranja novih radnih mesta. poslodavci najčešće navode kao novo zapošljavanje.N.Q. kao i diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. kao i zaštitar imovine − portir. godini nalaze se lica bez zanimanja i stručne spreme. U makrosektoru Stručna. čuvar u II stepenu. U posmatranom makrosektoru među traženim zanimanjima u 2012. inovacijska i tehnička delatnost. Umetnost. bankarstvo i finansije najtraženija su zanimanja u VII-1 stepenu.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 712400 Diplomirani inženjer elektrotehnike za energetiku Programer informacionog sistema Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku/ diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva − master Tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda − specijalista Tehnolog drumskog saobraćaja za međunarodni transport i špediciju − specijalista Organizator trgovinskog poslovanja − specijalista marketinga Doktor nauka − kulturološke nauke/ komunikologija/ novinarstvo/ žurnalistika 370 0 370 716921 Programer informacionog sistema Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku. 2012. zatim zaštitar imovine – portir u III stepenu stručne spreme.R) najveći broj zapošljavanja ostvarenih u 2011. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru. Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku (VII-1 SSS)/diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master. zanimanje čistač prostorija. godini. zapošljavanje lica sa zanimanjima čistač prostorija (I SSS . i očekivanih zapošljavanja u 2012. Anketa poslodavaca. Pored ovih zanimanja. kao i računarski operater u IV stepenu stručne spreme. računarski operater u IV ste47 . diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva − master Informatičar/ diplomirani informatičar − master 410 265 145 716921 VII/1 216 107 109 712800 132 0 132 712800 159 62 97 716923 82 0 82 722601 12 12 0 722607 Projektant elektronskih sistema − specijalista Tehnolog drumskog saobraćaja za međunarodni transport i špediciju − specijalista 15 15 0 VII/2 725614 5 0 5 725614 3 0 3 726491 3 3 0           VIII 808255 7 4 3   Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. posmatrano na nivou tražnje za pojedinačnim zanimanjima.

Umetnost. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru. god. inovacijske i tehničke delatnosti.596 109900 Lica bez zanimanja i stručne spreme 1. Tabela 23.Q.N.064 572 195 29 9 5 94 18 15 122 969 423 65 37 12 294 0 175 977 464 65 20 9 0 15 16 0 1. zabava i rekreacija (M.718 1. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti. diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku (VII-1 SSS)/diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master. Kratkoročna dinamika zapošljavanja najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Stručne. i to isključivo zbog otvaranja novih radnih mesta. god. naučne.568 861 50 51 37 18 435 110 64 162 127 42 40 14 7 8 8 5 596 104502 Čistač prostorija Manipulant u obradi metala Pomoćni administrativni 237 207100 radnik 0 101801 57 207201 Čuvar 0 206511 Pripremač namirnica 1.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja penu.565 423 302 94 12 1.377 232 175 1.083 307201 Zaštitar imovine – portir 232 0 87 108 130 309951 301813 406901 409900 409002 Krupije Bravar Računarski operater Maturant gimnazije Medicinska sestra Vazduhoplovna stjuardesa – specijalista IV 9 505931 0 507121 Poslovni sekretar 5 506515 Kuvar – specijalista 79 612500 Inženjer elektrotehnike za elektromehaniku 2 613600 Inženjer grafičarstva Inženjer za hemijsku 15 613100 tehnologiju 48 Ukupno . računovodstvo i bankarstvo Menadžer Operativni turistički organizator 1. Naziv zanimanja Stepen stručne spreme Zamena postojećih poslova Stepen stručne spreme Šifra zanimanja Novi poslovi Šifra zanimanja Prognoza za 2012.R) 2011. Zamena postojećih poslova 921 23 50 16 1 18 55 14 57 117 115 23 34 13 0 0 8 0 Novi poslovi 647 838 0 35 36 0 380 96 7 45 12 19 6 1 7 8 0 5 Ukupno 104502 I 109900 101801 207201 II 207100 205200 307201 III 301972 303200 406901 409900 406700 505931 V 506400 506515 616700 VI/1 616600 616531 Čistač prostorija Lica bez zanimanja i stručne spreme Manipulant u obradi metala Čuvar Pomoćni administrativni radnik Pomoćni građevinski radnik Zaštitar imovine – portir Vodoinstalater Gumar i plastičar Računarski operater Maturant gimnazije Ekonomski tehničar Vazduhoplovna stjuardesa – specijalista Prodavac – specijalista Kuvar – specijalista Ekonomista za finansije.

Informisanje i komunikacije (H. godini po zanimanjima koja su karakteristična za ostale makrosektore delatnosti nalaze se u tabelama 20. Procena kratkoročne dinamike odliva zaposlenih po zanimanjima i sektorima delatnosti U ovoj tački analiziraćemo odliv zaposlenih po zanimanjima u 2011. godini.N. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti. U Prerađivačkoj industriji (C) najveći deo odliva u 2011. naučne. 22 i 23. inovacijske i tehničke delatnosti.J) i Stručne. 5. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru.NK). Odliv zaposlenih u 2011.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 626709 VI/2 625100 625200 Strukovni ekonomista Inženjer arhitekture Inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku/ diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. i planirani odliv u 2012.Q. godini odnosi se na lica bez zanimanja i stručne spreme (I SSS . Saobraćaj i skladištenje.I. Usluge smeštaja i ishrane. godini. bankarstvo i finansije Programer informacionog sistema Specijalista radiološke zaštite Specijalista ginekologije i akušerstva Specijalista neonatologije Naučni istraživač biljne proizvodnje 8 3 3 8 0 0 0 626923 Informatičar 3 622800 Inženjer elektrotehnike i računarstva 5 3 1 0 3 1 5 0 0 3 626600 Menadžer Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku/ 134 712800 diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master 712800 173 39 138 0 138 VII/1 716700 148 115 33 717532 Profesor švedskog jezika 99 99 0 716921 729093 729049 VII/2 729022 119 52 30 103 0 0 16 716921 52 729047 30 722607 Programer informacionog sistema Specijalista oftalmologije Projektant elektronskih sistema – specijalista 70 11 0 36 11 0 34 0 0 15 0 Tehnolog drumskog saobraćaja za 15 725614 međunarodni transport i špediciju – specijalista 0       0 0 0 VIII 800181 2 2     Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. Umetnost. fluktuacije zaposlenosti su među najizraženijima i u preostala tri izabrana sektora. 2012. kao i planirani odliv u 2012. 21.5. U 55 odsto slučajeva razlog je gašenje postojećih poslova. Dok prerađivačka industrija tradicionalno obuhvata veliki udeo u ukupnoj zaposlenosti.R). Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G). Anketa poslodavaca. dok je pad 49 . i to za četiri izabrana sektora delatnosti: Prerađivačka industrija (C). zabava i rekreacija (M.

bankarstvo i finansije (VII-1 SSS) i diplomirani mašinski inženjer (VII-1 SSS)/diplomirani inženjer mašinstva – master. bankarstvo i finansije (VII-1 SSS). Pored toga.391 109900 Lica bez zanimanja i stručne spreme Manipulant u obradi 555 101801 metala Manipulant u 85 100501 prehrambenoj proizvodnji 273 206402 Paker 21 204023 Šivač tekstila Poslužilac mašina i 126 203211 uređaja za preradu polimera 595 301813 Bravar 294 306400 Prodavac Izrađivač gornjih 460 304223 delova obuće 2.014 spreme Manipulant u prehrambenoj 690 proizvodnji Čistač prostorija Šivač tekstila Poslužilac mašina i uređaja za preradu polimera Paker Bravar Prodavac Šivač konfekcije 169 581 373 316 1. godini pripisuje se zanimanjima u III stepenu stručne spreme − bravar i prodavac. izrađivač gornjih delova obuće. prodavac.592 11 47 50 133 17 95 147 123 Ugašeni poslovi 778 87 44 268 172 171 191 137 119 Ukupno 109900 I 100501 104502 204023 II 203211 206402 301813 306400 304023 Lica bez zanimanja i stručne 6. Kratkoročna dinamika odliva najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Prerađivačka industrija (C) 2011.370 98 91 318 305 188 286 284 242 III 50 Ukupno . god. U VII-1 stepenu stručne spreme najveći odliv se očekuje kod zanimanja diplomirani mašinski inženjer/diplomirani inženjer mašinstva – master i diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. U II stepenu stručne spreme se dodatno očekuje odliv zanimanja pakera.485 1. U III stepenu stručnosti u 2012. U IV stepenu stručnosti očekuje se odliv za zanimanje prodavac tekstilne robe. Tabela 24.080 753 3. kod lica bez zanimanja i stručne spreme. Naziv zanimanja Gubitak zbog pada aktivnosti Naziv zanimanja Stepen stručne spreme Šifra zanimanja Ugašeni poslovi Šifra zanimanja Prognoza za 2012. Pored gorenavedenih zanimanja. uglavnom zbog gašenja poslova usled smanjenog obima poslovanja. godini planiran je odliv zaposlenih kod zanimanja bravar. dok se očekuje manji odliv šivača tekstila. a u IV stepenu kod zanimanja ekonomski tehničar i mašinski tehničar – konstruktor. Gubitak zbog pada aktivnosti 1. Zbog gašenja radnih mesta najveći odliv za zanimanja u V stepenu stručne spreme očekuje se za zanimanja vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme – specijalista i za zanimanje u VI-1 stepenu menadžer. i to zbog pada aktivnosti. god. veliki odliv u 2011. godini se očekuje znatno manji odliv zaposlenih i najveće smanjenje se očekuje u I stepenu stručne spreme. Odliv zanimanja u II stepenu stručne spreme uočava se kod zanimanja šivač tekstila. kao i za zanimanje mašinski tehničar – konstruktor.623 135 84 308 352 190 890 786 293 2. i to uglavnom zbog gašenja postojećih radnih mesta. u 2012.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja aktivnosti razlog u preostalih 45 odsto slučajeva. U grupi zanimanja sa VII-1 stepenom stručne spreme najveći broj odlazaka zabeležen je kod zanimanja diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju.

mašinista. računovodstvo i bankarstvo Mašinski inženjer Ekonomista Inženjer mašinstva Nerazvrstani mašinski konstruktori i projektanti VI-2 kategorije složenosti Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. uočava se da je odliv zanimanja lica bez zanimanja i stručne spreme (I SSS . bankarstvo i finansije Diplomirani mašinski inženjer/ diplomirani inženjer mašinstva − master Diplomirani pravnik/ diplomirani pravnik − master Politikolog − specijalista/ diplomirani politikolog specijalista 472 449 284 184 51 41 276 148 138 38 14 12 215 212 166 26 51 10 83 76 36 19 9 0 257 406434 237 402000 118 406700 158 502231 0 502200 31 501801 193 616453 Prodavac tekstilne robe Mašinski tehničar − konstruktor Ekonomski tehničar Vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme − specijalista Mehaničar. Odliv zaposlenih u zanimanjima III stepena stručnosti najčešće se javlja zbog regularnih uslova poslovanja. bankarstvo i finansije 43 712000 0 0 VI/2 716700 357 248 97 44 53 VII/1 711800 178 116 64 24 40 716800 728230 VII/2 100 2 1 57 2 1 Diplomirani mašinski inženjer − konstruktor 32 22 10 Magistar tehničkih 722000 nauka za mašinske konstrukcije Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. 2012. polazeći od analize zanimanja u I stepenu stručne spreme. posebno kod prodavaca. a u zanimanjima IV stepena stručnosti češće zbog privrednih kontrakcija. Međutim. a u IV prodavac (IV SSS) i u manjoj meri komercijalni i administrativni tehničar. U III stepenu stručne spreme najzastupljenija su zanimanja prodavac (III SSS i KV). mašinbravar − specijalista Metalostrugar − specijalista Komercijalista 164 109 94 21 8 7 63 55 20 0 37 46 21 1 1 12 10 20 164 72 48 0 7 6 51 45 0 72 611800 Mašinski inženjer 102 616600 Menadžer 19 5 12 Diplomirani mašinski inženjer/diplomirani 109 711800 inženjer mašinstva − master Diplomirani ekonomista za 62 716700 opštu ekonomiju. magacioner i kasir. U VI-1 stepenu stručne spreme najveći odliv je zabeležen kod zanimanja komercijalista. Anketa poslodavaca.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 406700 IV 402000 406453 507021 V 502231 506400 616453 VI/1 616700 611800 626710 621800 622099 Ekonomski tehničar Mašinski tehničar − konstruktor Komercijalni tehničar Kadrovski administrator − specijalista Vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme − specijalista Prodavac − specijalista Komercijalista Ekonomista za finansije.NK) zastupljen u najvećem broju. Analiza kratkoročne dinamike odliva najfrekventnijih zanimanja u sektoru Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G) pokazuje da su to uglavnom zanimanja u III i IV stepenu stručnosti. a u VII-1 51 .

god.874 1. U IV stepenu stručne spreme očekuje se brži odliv zaposlenih u zanimanju prodavac.247 893 4. Tabela 25. kao i lica bez zanimanja i stručne spreme. Planira se manji odliv u VII-1 stepenu stručnosti za zanimanja diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju.704 97 102 106401 Trgovinski manipulant 109900 102401 Lica bez zanimanja i stručne spreme Elektroenergetski manipulant 209911 Četkar − metlar 206401 Dostavljač robe Rukovalac robom − 206400 pomoćni prodavac 306400 Prodavac Elektromonter − 302400 instalater 302220 Automehaničar 406400 Prodavac Elektrotehničar 402600 elektronike 407100 Administrativni tehničar 206402 Paker 306400 Prodavac III 306461 Magacioner 306702 Kasir 406400 Prodavac Komercijalni 406453 tehničar Administrativni 407100 tehničar 1. Mnogo manji odliv zanimanja planiran je za 2012.945 238 173 405 235 210 15 21 0 1. U VI-1 stepenu stručne spreme očekuje se veći odliv zaposlenih u zanimanju komercijalista. i to u nešto većoj meri zbog gašenja postojećih radnih mesta.649 335 275 733 29 4 130 35 32 3. Gubitak zbog pada aktivnosti 4 150 0 0 16 3 778 552 141 566 37 16 500 81 33 20 0 12 517 93 2 175 77 93 Ugašeni poslovi Ukupno 109900 I 106401 105601 206400 II 206401 Lica bez zanimanja i stručne spreme Trgovinski manipulant Saobraćajno − transportni manipulant Rukovalac robom − pomoćni prodavac Dostavljač robe 1. kao i za zanimanje organizator komercijalnog poslovanja (VII-1 SSS).USAID Projekat održivog lokalnog razvoja kod zanimanja diplomirani farmaceut (VII-1 SSS) i diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju.138 264 214 145 56 32 4. diplomirani farmaceut (VII-1 SSS).435 608 75 2.439 639 818 1. godini očekuje najveći odliv u III stepenu stručne spreme za zanimanje prodavac. U trgovini se u 2012. Naziv zanimanja Gubitak zbog pada aktivnosti Naziv zanimanja Stepen stručne spreme Šifra zanimanja Ugašeni poslovi Šifra zanimanja Prognoza za 2012. bankarstvo i finansije (VII-1 SSS). U I stepenu stručne spreme očekuje se odliv zaposlenih trgovinskih manipulanata. Kratkoročna dinamika odliva najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G) 2011.295 645 143 741 114 109 IV 52 Ukupno 504 231 33 20 16 15 . god. godinu. i to uglavnom zbog gašenja radnih mesta. bankarstvo i finansije (VII-1 SSS).

bankarstvo i finansije Diplomirani farmaceut 12 8 1 1 7 0 1 0 5 8 0 1 56 39 17 VII/1 716700 178 94 84 719200 53 43 10 712600   VII/2   174     174     0 716492   720513   726792 Organizator komercijalnog poslovanja Tehnolog prerade mesa i ribe − specijalista. U I stepenu stručne spreme najveći odliv prisutan je kod lica bez zanimanja i stručne spreme i u nešto manjoj meri kod zanimanja elektroenergetski manipulant. Informisanje i komunikacije (H. 616700 računovodstvo i bankarstvo 626661 Strukovni menadžer 621317 Geolog Elektroenergetski operativni tehnolog 622407 zaštite od električne struje − specijalista Diplomirani ekonomista 716700 za opštu ekonomiju. bankarstvo i finansije Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku     719200 308 124 184 Ekonomista za finansije. U IV stepenu stručnosti najveći odliv se očekuje kod zanimanja konobar. teretnjaka i autobusa. procesni organizator 506454 nabavke.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 506400 Prodavac − specijalista 59 29 5 29 54 0 506400 Prodavac − specijalista. kuvar i administrativni tehničar. 2012. pomoćni gumar i plastičar i kurir. Usluge smeštaja i ishrane. dok je u II stepenu prisutan odliv kod zanimanja vozač viljuškara. Zbog gašenja radnih mesta u 2011. godini. Ovakav trend se očekuje i u 2012. Anketa poslodavaca. prodaje i skladištenja robe 14 4 0 2 14 2 507121 Poslovni sekretar V 502627 Tehničar održavanja elektronskih mernih i upravljačkih uređaja − specijalista Komercijalista Ekonomista za finansije. računovodstvo i bankarstvo Ekonomista za robni promet u trgovini Menadžer Inženjer saobraćaja 8 0 8 507121 Poslovni sekretar 2 0 2 616453 616700 845 119 697 74 148 45 616453 Komercijalista 616454 Organizator nabavnih i prodajnih poslova 331 21 211 21 120 0 VI/1 616400 626600 625630 VI/2 41 22 14 1 14 18 14 1 27 4 0 0 621500 Inženjer rudarstva Diplomirani farmaceut Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. godini.J) najveći odliv zaposlenih karakterističan je za zanimanja u III stepenu stručne spreme. Prognoze su da će ova zanima53 . ali i u 2012.I. u ovoj grupi zanimanja posebno se izdvajaju vozači drumskih vozila. savetnik za ekonomska pitanja 52 1 1 2 0 1 50 1 0 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. U makrosektoru Saobraćaj i skladištenje.

imaju najveći odliv. Naziv zanimanja Gubitak zbog pada aktivnosti Naziv zanimanja Stepen stručne spreme Šifra zanimanja Ugašeni poslovi Šifra zanimanja Prognoza za 2012. godinu.290 653 509 588 364 274 103 32 16 679 0 0 251 0 58 1. Veliki odliv u VII-1 stepenu stručne spreme prisutan je kod zanimanja programer informacionog sistema i očekuje se da će i u 2012. god.I. Takođe.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja nja u IV stepenu i 2012. Informisanje i komunikacije (H. Usluge smeštaja i ishrane.J) 2011.050 419 417 126 109 237 103 8 0 189 278 84 0 213 154 240 234 92 462 255 37 0 24 16 Lica bez zanimanja i stručne spreme Elektromehaničarski 102501 manipulant Elektroenergetski 102401 manipulant 207102 Kurir 109900 206500 Pomoćni ugostitelj 206522 Sobarica 305600 Vozač drumskog vozila 305604 305605 406513 407100 Vozač teretnjaka Vozač autobusa Konobar Administrativni tehničar 406515 Kuvar 504501 Procesni organizator za komunalne objekte 507121 Poslovni sekretar 508732 Kamerman snimatelj 54 Ukupno 230 28 28 177 100 68 400 259 156 133 94 86 10 8 7 . godini ovo zanimanje imati najveći odliv kada je VII-1 stepen stručnosti u pitanju. godine imati najveći odliv. god. Gubitak zbog pada aktivnosti 85 28 28 77 0 34 56 169 44 99 33 35 0 0 0 Ugašeni poslovi 145 0 0 100 100 34 344 90 112 34 61 51 10 8 7 Ukupno 109900 I 102401 102501 206111 II 203200 207102 305600 III 305604 305605 406513 406515 407100 506400 V 506721 502741 IV Lica bez zanimanja i stručne spreme Elektroenergetski manipulant Elektromehaničarski manipulant Vozač viljuškara Pomoćni gumar i plastičar Kurir Vozač drumskog vozila Vozač teretnjaka Vozač autobusa Konobar Kuvar Administrativni tehničar Prodavac − specijalista Knjigovodstveni likvidator Tehničar održavanja telekomunikacionih uređaja − specijalista 868 278 84 251 213 212 1. Kratkoročna dinamika odliva najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Saobraćaj i skladištenje. uglavnom zbog gašenja radnih mesta. Tabela 26. Ovakav trend se prognozira i za 2012. zanimanja novinar i diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku/diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master.

11 računovodstvo i bankarstvo             Programer informacionog sistema 335 716921 71 104 104 0 718721 Novinar 50 16 34 718721 Novinar 70 64 6 Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku/ 712800 diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva − master 726921 Projektant za informacioni sistem − specijalista Projektant elektronskih sistema − specijalista   31 31 0 VII/2 VIII Tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda − specijalista Projektant 722607 elektronskih sistema − specijalista Tehnolog elektronskih 722609 komponenata − specijalista Doktor nauka kulturološke nauke/ 808255 komunikologija/ novinarstvo/ žurnalistika 722601 12 12 0 32 32 0 9 6 9 6 0 0 722607 15 15     0     7 7 0           Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. Anketa poslodavaca. u I stepenu stručne spreme tu su i čistači prostorija. inovacijske i tehničke delatnosti. Pored njih. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru i Umetnost.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji VI/1 616453 Komercijalista Ekonomista za finansije. 2012. dok u VII-1 stepenu gašenje radnih mesta i pad 55 . U III stepenu stručne spreme najveći broj pojedinačnih odlazaka iz preduzeća je zabeležen kod zanimanja zaštitar imovine – portir. Visok ostvareni i planirani odliv zaposlenih u makrosektorima Stručne. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti. U IV stepenu stručne spreme zanimanja maturant gimnazije (IV SSS) i računarski operater zabeležila su najveći odliv zaposlenih. a takav trend se prognozira i u 2012. godini.R) odnosi se na lica bez zanimanja i stručne spreme (I SSS-NK) koja su angažovana na jednostavnim neproduktivnim poslovima.N. zabava i rekreacija (M. 616700 računovodstvo i bankarstvo 616453 Komercijalista 79 48 30 6 3 225 70 37 29 4 0 199 9 11 1 2 3 26 616453 Komercijalista 616751 616700 Organizator carinskih poslova 30 27 29 0 8         264 1 27 3 VI/2 VII/1 626710 Ekonomista 628720 Novinar/žurnalista Programer 716921 informacionog sistema Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku/ 712800 diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva − master Ekonomista za finansije. Najveći broj ovih odlazaka odnosi se na redovnu fluktuaciju zaposlenih.Q. naučne.

a visok za profesore švedskog jezika. zabava i rekreacija (M. Prema prognozama.811 1.R) 2011. Naziv zanimanja Gubitak zbog pada aktivnosti Naziv zanimanja Stepen stručne spreme Šifra zanimanja Ugašeni poslovi Šifra zanimanja Prognoza za 2012. u makrosektorima Stručne.182 704 50 16 13 6 317 213 126 642 99 67 2 1   0 200121 Pomoćnik cvećara − vrtlara 406 31 94 59 4 24 37 307201 301972 302431 409900 406901 405021 507765 Zaštitar imovine − portir Vodoinstalater Elektroinstalater Maturant gimnazije Računarski operater Geometar Instruktor vožnje 1. Umetnost.N. kao i kod zanimanja čistač prostorija i manipulant u obradi metala.524 1. bankarstvo i finansije i diplomirani mašinski inženjer/diplomirani inženjer mašinstva – master.N. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru i Umetnost. inovacijske i tehničke delatnosti. Gubitak zbog pada aktivnosti 312 702 0 0 0 6 288 210 126 44 9 67 0 0 Ugašeni poslovi 870 2 50 16 13 0 29 3 0 598 90 0 2 1     Ukupno I Lica bez zanimanja i stručne 2.R) u 2012.847 1. Tabela 27.NK ) Čistač prostorija Manipulant u obradi metala Pomoćni administrativni radnik Pomoćni kuvar 1. god. a u IV stepenu maturant gimnazije.173 101801 Manipulant u obradi metala 367 367 109900 207201 Čuvar 115 97 30 67 0 30 638 109900 638 104502 0 101801 48 207100 97 206515 II III IV V 207102 Kurir Pomoćni administrativni 207100 radnik 307201 Zaštitar imovine − portir 300504 Konditor 309951 Krupije 409900 Maturant gimnazije 406901 Računarski operater 407201 Tehničar zaštite imovine 507121 Poslovni sekretar Ekonomski tehničar − 506700 specijalista 502600 Elektroničar − specijalista Lica bez zanimanja i stručne spreme ( I SSS . Kratkoročna dinamika odliva najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Stručne. naučne. godini najveće smanjenje očekuje se za grupu zanimanja u I stepenu. mada u znatno manjoj meri nego što je to bilo tokom 2011.788 756 752 276 252 48 11 29 6 0 6 29 506721 Knjigovodstveni likvidator 0     56 Ukupno . Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti. god. će se nastaviti i u 2012. Znatno manji odliv zaposlenih očekuje se kod zanimanja u VII-1 stepenu stručne spreme. trend iz 2011. Takođe.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja aktivnosti najviše beleže zanimanja diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju.886 spreme 104502 Čistač prostorija 1. U III stepenu stručne spreme najveći odliv očekuje se kod zanimanja zaštitar imovine – portir i vodoinstalater. Najveći odliv očekuje se kod zanimanja lica bez zanimanja i stručne spreme.Q. naučne. godine. zabava i rekreacija (M. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti.223 817 157 126 135 41 1.Q. godini. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru. inovacijske i tehničke delatnosti.

Podaci prikupljeni na osnovu Ankete poslodavaca ukazuju na to da su licima koja trenutno rade u anketiranim preduzećima. maj 2012. poslodavci nisu uvek bili u mogućnosti da prepoznaju sve sofisticirane karakteristike i znanja koje lica zaposlena na obavljanju određenih poslova treba da imaju. U Nacionalnoj strategiji zapošljavanja do 2020. kao i budućim zaposlenim licima. sve više se traže i prenosiva znanja i veštine. bankarstvo i finansije Diplomirani mašinski inženjer/diplomirani 711800 inženjer mašinstva − master Diplomirani inženjer građevinarstva/ diplomirani inženjer građevinarstva − master 729047 Specijalista oftalmologije Magistar tehničkih nauka za 722500 elektrotehniku Projektant računarskih 722805 sistema − specijalista 715200 VI/2 150 717532 Profesor švedskog jezika Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku 25 712800 tehniku/diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master 65 717533 Profesor norveškog jezika 0 0 3                   0 VII/1 122 97 70 57 13 87 30 10 3 22 30 10 0 66       66       0 VII/2 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. 5. te se pritom ova strategija poziva na dokumente Evropske unije koji u prvi plan ističu izlaženje u susret stalnim potrebama za novim veštinama i unapređenju kvaliteta radne snage. 2012. kao što je već istaknuto.20 Anketa poslodavaca prvi put omogućava sistematično prikupljanje podataka o potrebama tržišta rada za pojedinačnim veštinama. godine takođe se pridaje značaj veštinama. Potrebe za posebnim znanjima i veštinama Tehnološkim napretkom i usložnjavanjem zadataka koje je potrebno obavljati na određenom poslu značaj posebnih znanja i veština je evoluirao. 57 . ali i posedovanje širih kompetencija i ličnih karakteristika. Beograd. Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. računovodstvo i bankarstvo Inženjer elektrotehnike za 0 612800 računarsku tehniku 0 625000 Inženjer geodezije 5 3             16 16 13 44     99 16 6 0 0     99 0 10 13 44 616453 Komercijalista 616600 Menadžer 623120 Inženjer tehnologije Strukovni sanitarno629066 ekološki inženjer 626710 Ekonomista Diplomirani ekonomista 716700 za opštu ekonomiju. računovodstvo i bankarstvo 78 30 23 8 5 3 250 13 14 23 8 0 0 100 65 616600 Menadžer 16 616700 Ekonomista za finansije. najpotrebnije veštine koje smo nazvali širim kompetencijama i ličnim karakteristikama.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 616700 VI/1 Ekonomista za finansije. godine.6. Udeo ove grupe veština u ukupno na- 20 Vlada Republike Srbije (2011). Pored osnovnih stručnih znanja koja su potrebna za određena zanimanja i poslove. Međutim. Anketa poslodavaca.

Naime.0 0.0 0. a u veštinama koje će biti potrebne licima koja poslodavci planiraju da zaposle u 2012.4 25. stručna Prenosiva Prognoza za 2012.3 0.3 odsto za lica koja su se zaposlila u 2011. Od zanimanja u III.0 0. spremnosti na timski rad.9 21.3 0.0 0. Uz lica koja se zapošljavaju na poslovima za koje su potrebna zanimanja u VII-1 stepenu stručne spreme najčešće se dodatno traže i veštine iz grupe stručnih posebnih znanja i veština.8 0.0 100.0 100.7 24.0 0. IV i VII-1 stepenu stručnosti očekuje se da poseduju najveći broj identifikovanih veština.0 100. Za zanimanja u ovom stepenu stručnosti ne uočavaju se značajnije razlike u strukturi zahtevanih veština u dve posmatrane godine.4 0. U ovu grupu veština ubrajaju se karakteristike poput preciznosti. godini taj udeo se povećava na 48. godinu ove karakteristike biće najpotrebnije i naredne godine.5 0. Prema prognozama za 2012.0 21. Tabela 28. Za zanimanja u IV stepenu stručne spreme najčešće se traže prenosiva posebna znanja i veštine.5 0. godini su prenosiva posebna znanja i veštine.0 24.5 29.9 37. godini i blago će opasti na 10.7 odsto.7 6. bezbednost i zaštita na radu. Pritom će se od najvećeg broja zanimanja u III stepenu stručne spreme.0 6. Struktura posebnih znanja i veština prema stepenu stručne spreme u procentima Stepen stručne spreme I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII Ukupno 2011.8 35. ostala prenosiva znanja. godine.2 2.0 odsto za lica koja će se zapošljavati tokom 2012.4 10.9 1.7 28.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja vedenim veštinama lica koja su se zaposlila u anketiranim preduzećima u 2011. godini.7 4.0 100. godini iznosio je 46. Istovremeno. da bi među veštinama lica koja poslodavci planiraju da zaposle u 2012.0 0.4 0.9 0.4 8.0 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.5 0. kao što pokazuje tabela 28.1 0.8 odsto.0 100.2 0.7 26. Prema prognozama za 2012.0 6. Šire kompetencije i lične arakteristike 0.1 1. god. Njihov udeo iznosio je 43.5 0. U grupi veština prenosiva posebna znanja i veštine koje poslodavci identifikuju kao najbitnije nalaze se informaciono-komunikacione tehnologije. komunikativnosti.2 odsto. Druga grupa veština po značaju među veštinama lica koja su se zaposlila u 2011.7 1.2 0.9 8. Stručna znanja i veštine potisnute su razvojem sofisticiranih prenosivih znanja i veština i širih kompetencija i ličnih karakteristika. god.0 odsto.2 27.6 0.9 29. te karakteristike prepoznate su kao najtraženije. orijentisanosti ka klijentima. ili će se zapošljavati u 2012.0 0.0 8. Najveći broj veština iz grupe stručnih znanja i veština odnosi se na zanimanja iz tehničkotehnološke struke. godinu redosled veština kojima će se poslodavci najčešće upravljati prilikom zapošljavanja lica neće biti promenjen. godini udeo ove grupe veština porastao na 41. 58 .6 5.2 40. različite vrte dozvola.0 Šire kompetencije Stručna Prenosiva i lične arakteristike 8.6 23.6 29. udeo ovih veština bio je 10. uslužnosti.0 0.0 100.0 1. tražiti posedovanje neke od veština iz grupe šire kompetencije i ličnih karakteristika.5 0.5 6. 2012.0 33. Anketa poslodavaca.0 0. jezici.2 28.4 16.3 2. bilo da je reč o licima koja su se zapošljavala u 2011. čime one postaju sve važnije poslodavcima.

Na osnovu ovih pokazatelja mogu da se predviđaju potrebe tržišta rada u pogledu znanja i veština lica koja se zapošljavaju.0 1.1 1.4 1.9 203 13. 5.4 63 4. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom po sektorima delatnosti Sektor delatnosti A B+D+E C F G H+I+J K+L M+N+Q+R Ukupno: Osobe sa invaliditetom Ukupan broj zaposlenih Očekivani broj novozaposlenih u 2012. godini. 2012. Na osnovu izračunatih pokazatelja vidi se da poslodavci očekuju manji broj dodatnih veština uz zanimanja u I i II stepenu stručne spreme.1 1.535 100.7 491 3.491 39.9 21 1. kao i u sektoru ostalih usluga (tabela 29).545 11. prema stepenu stručne spreme prikazanog u tabeli 30 manji od iskazanog ukupnog planiranog broja novozaposlenih osoba sa invaliditetom prikazanog u tabeli 29 zato što anketirana preduzeća nisu rasporedila sva planirana zapošljavanja prema zahtevanom stepenu stručne spreme.6 124 8.324 9. Anketa poslodavaca.0 5. u 2011. Podaci prikupljeni za duži vremenski period i na osnovu njih izračunate stope rasta ukazivali bi na promenu u zahtevima poslodavaca za veštinama zaposlenih u odnosu na period koji se utvrdi kao početna tačka praćenja tih promena. Tabela 29.925 13. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom U grupi anketiranih preduzeća nije bilo mnogo onih koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom.4 1.839 100.1 1. kao i šire kompetencije i lične karakteristike za lica koja će se zapošljavati na poslovima u I i II stepenu stručne spreme. godine više od 2/5 ih je radilo u sektoru prerađivačke industrije.2 149 9. Planirani broj novozaposlenih lica iz ove kategorije u 2012.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Poslednje tri kolone u gornjoj tabeli pokazatelj su pravca u kom se kreću zahtevi poslodavaca za određenim veštinama. Biće to stručna znanja i veštine.7 677 44.644 11. Najveći broj novozaposlenih osoba sa invaliditetom u toku 2011. bez obzira na obaveze koje proizlaze iz zakona. 59 . u sektoru Trgovina.9 46 3.2 13. Od ukupnog broja lica koja su zaposlena 2011.020 7.6 251 16. Može se primetiti da je iskazani broj planiranih novozaposlenih osoba sa invaliditetom u 2012.7. godine zaposleno je u granama prerađivačke industrije. koja će činiti deo planiranog priliva zaposlenih u 2012. godini nije veliki. godini) odnosi na III i IV stepen stručne spreme (tabela 30). U pogledu planiranog zapošljavanje osoba sa invaliditetom prema nivoima stručnosti uočava se da se najveći broj (70 odsto planiranog broja novozaposlenih u 2012.0 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. Broj % Broj % 401 2.

9 39.0 3.4 10.3 16.0 0.6 100 24 8 45 10 0 0 36 124 19. Kao i kod ukupnog planiranog zapošljavanja.3 36.2 17 3 6 5 1 0 1 33 50.0 21. P  otrebe poslodavca za stručnim i prenosivim znanjima i veštinama i širim kompetencijama kod planiranog zapošljavanja osoba sa invaliditetom prema stručnoj spremi Stepen stručne spreme I II III IV V VI – 1 VI-2 VII – 1 VII – 2 Ukupno: Stručna posebna znanja i veštine 0 1 0 0 0 0 0 6 0 7 Prenosiva posebna znanja i veštine 0 0 11 87 0 0 0 2 0 100 Šire kompetencije i lične karakteristike 1 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.7 0.0 100 31 10 54 23 0 2 16 136 10 67.9 1 8.3 100 0 0 26 91 0 6 0 122 % 0.0 0. Anketa poslodavaca.5 3.3 74.4 9.0 4.0 0.0 100 7 5 6 12 0 0 0 30 23. Planirano zapošljavanje osoba sa invaliditetom prema stručnoj spremi i sektoru delatnosti Sektor delatnosti Stepen stručne spreme A Novozaposleni B+D+E Novozaposleni Novozaposleni C Novozaposleni F Novozaposleni G H+I+J Novozaposleni K+L Novozaposleni M+N+Q+R Novozaposleni Ukupno % 23.5 17.3 12.9 13.0 0.258 3 9 34 0 0 0 8 0 56 % % % % % % I II III IV V VI – 1 VII – 1 Ukupno: 4 23. 2012.8 0.0 1.2 5.6 6.0 7.1 0.0 0. 60 .6 39. anketirana preduzeća nemaju precizne stavove o tome koja dodatna znanja i veštine očekuju od novozaposlenih.0 178 102 444 431 1 13 89 100 1.0 1.3 100 77 62 226 203 0 1 6 575 13.2 0.2 20. 2012.5 39.3 35. Tabela 31.1 0.3 0. kao i prenosiva znanja i veštine.0 0.6 31.9 0 0 0 0 0.9 0.0 0.0 29.0 0. stručna znanja najčešće nisu pominjana.6 8. Anketa poslodavaca.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 30. godini.0 0.0 15 100 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.2 16.0 100 18 13 71 87 0 4 30 223 8.2 1. Kad je reč o planiranom zapošljavanju osoba sa invaliditetom u 2012.7 39.5 16. poslodavci su češće očekivali od lica sa IV i III stepenom stručne spreme. Šire kompetencije i lične karakteristike.

najveći broj ovih zanimanja je u okviru III i VII-1 stepena stručne spreme. A16 i A17 u Aneksu*) od stručnih posebnih znanja i veština jedino se pominju potrebe za tehničko-tehnološkim znanjima i veštinama. kao i znanjima stranih jezika. godini. S druge strane. ali teže pronalaženje adekvatnih zanimanja karakteristično je i za lica sa srednjim obrazovanjem. Preduzeća koja se bave trgovinom takođe ukazuju na određene probleme.8. najizraženije potrebe poslodavca su za sledećim karakteristikama: komunikativnost. Grafikon 6. S  truktura poslodavaca sa problemima pri zapošljavanju novih radnika prema sektoru delatnosti. fleksibilnost i elokventnost. u grupi preduzeća koja nisu ukazala na postojanje problema pri zapošljavanju novih radnika nalaze se preduzeća koja posluju u prerađivačkoj industriji i trgovini. U grupi ovih preduzeća najveće probleme u zapošljavanju novih radnika imaju poslodavci koji posluju u određenim granama prerađivačke industrije − skoro 40 odsto anketiranih preduzeća je ukazalo na specifičnosti izazvane problemima u zapošljavanju novih radnika. među preduzećima koja imaju najviše problema da zadovolje trenutnu tražnju nalaze se privatni poslodavci koji imaju manje od 50 zaposlenih (grafikon 6). kod planiranog zapošljavanja osoba sa invaliditetom (tabele A15. Kao što pokazuje tabela 32.346 zanimanja za koja poslodavci tvrde da izazivaju izvesne probleme pri zadovoljenju tražnje. Posmatrano prema veličini i tipu vlasništva. Problemi u zapošljavanju novih radnika Mali broj anketiranih preduzeća (tabela A18 u Aneksu*) ukazao je na probleme pri pronalaženju lica adekvatnih kvalifikacija. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Kad je reč o širim kompetencijama i ličnim karakteristikama. 5. Od prenosivih znanja i veština navode se potrebe za informaciono-komunikaciono tehnološkim znanjima i veštinama. u elektronskoj formi.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Kao i kod planiranog ukupnog zapošljavanja lica u 2012. 61 . veličini preduzeća i tipu vlasništva u procentima Na nivou Republike identifikovano je preko 1. ali u daleko manjoj meri.

2 Ukupno: Problemi u zapošljavanju Da 23 39 553 195 16 60 7 438 15 1.5 1.9 41.7 2. U pogledu stepena stručne spreme najčešći razlozi nezadovoljenih potreba za radnicima na nivou III stepena stručnosti su nedostatak znanja i veština. Na nivou VII-1 stepena stručne spreme najčešće se kao razlog navodi nedostatak radnog iskustva i deficitarno zanimanje.5 1. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.2 VII . a koja imaju do 50 zaposlenih i u privatnom su vlasništvu. Na nivou IV stepena stručne spreme dominantan razlog je nedostatak znanja i veština (tabela A19 iz Aneksa*). 62 .6 32.1 VI . deficitarna zanimanja. 2012. nedostatak radnog iskustva i deficitarnost zanimanja najčešći su razlozi što poslodavci ne mogu da pokriju svoje potrebe za novozaposlenima na zadovoljavajuć način (tabela 33). u ovoj grupi izdvajaju se preduzeća koja posluju u prerađivačkoj industriji.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 32. kao i činjenica da zanimanje ne postoji u obrazovnom sistemu.1 VII . Nedostatak adekvatnih znanja i veština. Anketa poslodavaca.2 4. saobraćaju.0 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.1 14. trgovini. Stavovi poslodavaca o problemima pri zapošljavanju novih radnika prema stručnoj spremi Stepen stručne spreme I II III IV V VI .5 0. u elektronskoj formi. informisanju i turizmu.1 100.346 Da (%) 1. Posmatrano po sektorima delatnosti.

2 39.0 3.7 12.1 25.6 236 32.7   10 46   Ukupno: 389 100.0 2.2 16.9 44.4 17.3   4 8 43 17 54 15 3 3   95 36 15   95 51 0   % % Sektor delatnosti: A B+D+E C F G H+I+J K+L M+N+Q+R Veličina preduzeća: 10−49 zaposlenih 50−249 zaposlenih 250 i više zaposlenih Tip vlasništva: Privatno Javno Ostalo   12 15 172 48 42 40 4 56   204 138 47   323 40 26   3.1 0.3 5. 2011.0 613 100.2 14.2 2.1 24.8 24.0   0 0 24 18 29 14 2 2 89   72 7 10 89   75 9 4 89   0.0 84.8   50.0 144 11.0 96 100.0 614 100.2 11.4 35.0 14.4 150 13.3 2.4 33   89 26 100.4   81.3 1.7 0.0 8.3   0 2 13 15 15 10 2 2 59   30 23 6 59   57 0 2 59 26.0 3.3 424 8.1 10.0 146   64. Anketa poslodavaca.5 32.0 20. kao i prenosivih znanja i veština.2   10 6 56   1.0 613 100.7   10.0 5.6 7. Potrebe poslodavaca za posebnim znanjima i veštinama kod nedostajuće radne snage najčešće se svode na nedostatak širih kompetencija i ličnih karakteristika.9 10.1 10.4 10.2 29.0 2.2 1.5   64.0 Ukupno: 389 100.8 481 78.9 1.9 36.4   72.0 100.9 2.7 18.4 226 23.9 45   82 52 69.9 35.5 110 1.6   0 2 31 38 2 11 2 8   62 16 17   77 16 2   0.1 16.4   96.2 2.4 22.0 614 100.0 80.9 9.0 96 100.3 498 100.5 4. Stručnim znanjima i veštinama pridaje se najmanja pažnja.0 146 Ukupno: 389 100.9 25.2 2.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Tabela 33.0 0.4 12.1   80. Najčešći razlozi nezadovoljenih potreba za radnicima prema sektoru delatnosti.8 17.8 40.4   13.0 96 100.8 16.3 8.7 0.1 443 23. veličini preduzeća i tipu vlasništva Razlozi Deficitarno zanimanje Ukupno Ne postoji u Neodgovarajuć obrazovnom nivo sistemu obrazovanja Ukupno Ukupno % % Nedostatak znanja i veština Ukupno % Nedostatak radnog iskustva Ukupno % Nezadovoljavajući uslovi rada Ukupno Ostali razlozi Ukupno   0.4 6.2   83.7 10.2 2. 63 %   3.3   52.7 144 38.0 613 100.0 100.8 3.5 10.0 100.0 614 100.5 137 7.0 3.0 100.2 1.8 7.2 12.4 4.4     8 11 44 83 11 78     1.3 22.6 37.3 11.0 146 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.4   65.7 .

047 (tabela A23 u Aneksu*) iskazala su potrebe za obukama zaposlenih. 64 . Posmatrano po veličini preduzeća i tipu vlasništva. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Nedostajuća znanja i veštine i obuke zaposlenih Od ukupnog broja preduzeća iz uzoračkog okvira njih 1.2 VII . 5. a isto toliko pripada sektorima trgovine i saobraćaja. poljoprivrede.1 VI .9. 2012.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 34. veština pregovaranja i ubeđivanja i spremnost za učenjem i profesionalnim usavršavanjem (tabele A20. A21 i A22 iz Aneksa*). Poslodavci u sektorima finansijskih usluga.2 Ukupno: Stručna posebna znanja i veštine 3 2 0 38 13 2 3 0 64 125 Prenosiva posebna znanja i veštine 0 0 21 20 4 14 0 101 0 160 Šire kompetencije i lične karakteristike 1 3 58 15 0 34 1 133 2 248 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. u elektronskoj formi. komunikacija i turizma. Od širih kompetencija i ličnih karakteristika najzastupljenije su potrebe za karakteristikama kao što su komunikativnost. Od prenosivih znanja i veština najzastupljenije su potrebe za znanjima stranih jezika i za informaciono-komunikacionim tehnološkim znanjima i veštinama. Potrebe poslodavaca za posebnim znanjima i veštinama kod nedostajuće radne snage prema stepenu stručne spreme Stepen stručne spreme I II III IV V VI . mala preduzeća u privatnom vlasništvu najzainteresovanija su za dodatna usavršavanja svojih radnika (grafikon 7). Ako posmatramo potrebe poslodavaca kod nedostajuće radne snage u pogledu posebnih stručnih znanja i veština. možemo zaključiti da su najzastupljenije potrebe za znanjima i veštinama iz tehničko-tehnološke i društveno-humanističke oblasti. Skoro 36 odsto ovih preduzeća posluje u nekoj od grana prerađivačke industrije. Anketa poslodavaca.1 VII . energetike i vodoprivrede nisu pokazali veliko interesovanje i potrebu za dodatnim obukama svojih zaposlenih.

U srednjim i velikim preduzećima najčešće su potrebne obuke zaposlenih u VII-1 stepenu stručne spreme (tabela A24 iz Aneksa*). u elektronskoj formi. U malim preduzećima najpotrebnije su obuke kod zanimanja III i VII-1 stepena stručne spreme. 65 . kao i lica sa visokim obrazovanjem. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Preko 50 odsto preduzeća koja su odgovorila na pitanja o dodatnom usavršavanju svojih zaposlenih pripada grupi malih preduzeća. najčešće su iskazivane potrebe za dodatnim usavršavanjima zaposlenih koji imaju zanimanjima u okviru III i IV stepena. tj. sa VII-1 stepenom stručne spreme (tabela 35). poslovima koja ta lica obavljaju u anketiranim preduzećima. što se može dovesti u vezu sa konkretnim radnim mestom. koja imaju manje od 50 zaposlenih. S  truktura preduzeća koja imaju potrebu za obukama zaposlenih prema sektoru delatnosti.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Grafikon 7. veličini i tipu vlasništva u procentima Posmatrano prema stepenu stručne spreme. Zanimanja u okviru više škole i niskih nivoa stručnosti (I i II stepen stručne spreme) manje su zastupljena kad je reč o potrebama za dodatnim usavršavanjem.

0 2. Stručna znanja su najmanje zastupljena među nedostajućim veštinama.022 100.6 0.0 23.0 504 100.0 49.0 0.7 37. 2012.0 390 100.0 0. IV i VII-1 stepenom stručnosti najčešće nedostaju šire kompetencije i lične karakteristike.3 205 26.3 264 0.475 0. B  roj i struktura zaposlenih u preduzećima kojima su potrebne obuke prema stepenu stručne spreme i sektoru delatnosti Stepen stručne spreme Sektor delatnosti Ukupno 265 186 56 402 8 37 5 A Ukupno % B+D+E Ukupno Ukupno % C Ukupno % F Ukupno % G % H+I+J Ukupno Ukupno % K+L % M+N+Q+R Ukupno 0 2 16 0 3 1 93 3 5 % 0.3 23.8 1.4 0.6 4.9 0.0 0.1 10.0 2 40 4 23.0 0.0 0 12 304 329 2 133 0 472 0 0 0. 66 .2 1.2 0.4 6.0 0.0 4.0 2 0 25.0 27 7 29 1 33 0 0 24.2 1.377 68.0 0.0 0.0 2. Zaposlenima sa III.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 35.0 1 2 1 9 0 0 23.0 0.5 100 0. Anketa poslodavaca.5 8.0 387 100.1 0.9 0 0 0 35.0 0.0 0.0 0.2 7.0 0. Prenosiva znanja i veštine su najpotrebnija za zanimanja sa VII-1 i IV stepenom stručnosti.3 I II III IV V VI – 1 VI – 2 VII – 1 VII – 2 VIII 120 12 47 5 0 10 0 8 0 0 59.0 0 0 Ukupno: 202 100.0 0.9 1 3 0.4 49 2.8 71.0 4.0 37.325 0.3 6.4 0.137 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.1 9.9 1.1 1.0 1.7 0.9 1.2 9.0 5.251 100.2 1.0 145 142 479 446 44 185 0 549 32 0 7.7 7.0 64.0 0 0 0.0 283 100.7 0.1 2.0 98 100.7 128 0.5 0.7 279 22.0 0.6 0.3 8.6 0 0 0 0.0 3.0 0 15 0.6 40.6 36 0.0 0.4 183 0.3 118 0.0 1.0 27. a najpotrebnija su zanimanjima sa III stepenom stručne spreme.3 0.

Nedostajuća posebna znanja i veštine i šire kompetencije zaposlenih u preduzećima prema stepenu stručne spreme Stepen stručne Spreme I II III IV V VI . u elektronskoj formi. 2012.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Tabela 36. motivisanost i uslužnost (tabele A25. spremnost za učenje i profesionalno usavršavanje. Najizraženija nedostajuća posebna znanja i veštine u oblasti širih kompetencija i ličnih karakteristika su komunikativnost.1 VII .2 Ukupno: Stručna posebna znanja i veštine 1 13 202 25 4 34 2 85 11 277 Prenosiva posebna znanja i veštine 3 3 68 120 1 26 0 152 0 373 Šire kompetencije i lične karakteristike 1 9 331 216 7 141 8 251 2 966 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. A26 i A27 iz Aneksa*).2 VII . * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Od nedostajućih stručnih znanja i veština zaposlenih u preduzećima najviše su izražena tehničko-tehnološka i društveno-humanistička znanja i veštine. Od prenosivih posebnih znanja i veština najveće su potrebe za znanjem stranih jezika i vladanje informaciono-komunikacionim tehnološkim veštinama i znanjima. 67 . Anketa poslodavaca.1 VI .

ustanove i druge državne službe izuzev javnih preduzeća. šumarstvo i ribarstvo sa 10 i više zaposlenih. Najpropulzivniji porast otvaranja novih radnih mesta u 2012. Na kraju treba naglasiti i to da su makrosektori koje pratimo kroz Anketu poslodavaca osetljivi na tržišne uticaje i da su to nosioci ekonomskog rasta.45 i 5. godini očekuje se u malim privrednim subjektima. godine ukazuje na to da su ekonomski pokazatelji počeli da se oporavljaju već 2010. 2. koji zapošljavaju od 10 do 49 lica (očekivana neto stopa kreiranja poslova u 2012. kao i vlasnici preduzetničkih radnji i zaposleni kod njih. ali isto tako se očekuje i visoka stopa kreiranja novih poslova u sektoru zadružnog i mešovitog vlasništva od 2. na kojoj se zasnivaju kratkoročna očekivana kretanja na tržištu rada Srbije u 2012.14 odsto.42 odsto respektivno. 68 . godinu niže su i iznose 3.03 odsto. generatori nove zaposlenosti u 2012. Nadalje.63. Tržište rada je samo jedan od podsistema na kojem se uočavaju slabosti celokupnog ekonomskog sistema. kao i povećanja ukupnog broja zaposlenih u 2011. godinu ukazuju na prekid blagog trenda kreiranja novih poslova i neto smanjenje kreiranja novih radnih mesta od 1. Ovo dodatno potvrđuje da su spoljni tranzitorni šokovi imali mnogo manji uticaj na ekonomska kretanja nego što su to strukturne slabosti domaćeg ekonomskog sistema koje su praćene brojnim neravnotežama. usluge smeštaja i informisanje sa neto stopama kreiranja poslova od 3. Na osnovu podataka iz Ankete poslodavaca procenjeno je da je u 2011. godini neto stopa kreiranja poslova na nacionalnom nivou iznosila 2.25 odsto. godini.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja 6. u odnosu na 2010. Poljoprivreda i Saobraćaj.1. godini iznosi 2. godine. izuzev zaposlenih u privrednim subjektima koji su registrovani za obavljanje delatnosti u sektoru Poljoprivreda.35 i 1. Pri izvođenju ovih zaključaka treba naglasiti da su ove stope procenjene na osnovu uzorka privrednih subjekata koji zapošljavaju 10 i više radnika. posmatrano po sektorima delatnosti. Naravno.87 i 2. stope koje su procenjene za 2012. Na osnovu Ankete poslodavaca se procenjuje i da bi u 2012. sagledavanje promena koje su se u domaćem ekonomskom sistemu desile pod uticajem globalne ekonomske i finansijske krize nakon 2008. što je izraženo i nepovoljnim pokazateljima njegove strukture. godini bio bi javni sektor sa neto stopom kreiranja poslova od 3. Bruto stope kreiranja i gašenja poslova procenjene za 2012.76 odsto redom.70 odsto. na ovaj način se ne prati ni ukupna zaposlenost u poljoprivredi. kao i da su iz ankete isključeni javna administracija. Međutim. otporan na spoljne uticaje. godini bili bi makrosektori Trgovina. Zaključci Unutrašnje tržište Srbije nije izolovan sistem.18 odsto respektivno.70 odsto nego u 2011. godinu od 0. Sagledavanje ekonomskih kretanja je veoma važno za tumačenje rezultata Ankete poslodavaca. godini. godini iznosile 7. Generator nove zaposlenosti u 2012.38 odsto. Zaključci i preporuke 6. Međutim. godini ukupan broj zaposlenih u osam posmatranih makrosektora mogao da bude veći za 1. Ova stopa je bila rezultat bruto stopa kreiranja i gašenja poslova kao posledice privrednih kontrakcija koje su u 2011. koja uključuje individualne poljoprivrednike i pomažuće članove u domaćinstvu.67 odsto).

Prenosiva znanja i veštine najviše nedostaju zaposlenima sa VII-1 stepenom stručnosti. u slučaju kratkoročnih očekivanja i praćenja potreba na tržištu rada analize zasnovane na prognozama mogu da pomognu kreatorima relevantnih politika da reaguju adekvatno na zahteve tržišta i da svoje odluke prilagođavaju ne samo ex post. godini mogu se izvući opšte preporuke. U pogledu stepena stručne spreme. Zaposlenima u anketiranim preduzećima. sa preko 250 zaposlenih (51. te da konkretnim merama i aktivnostima deluju preventivno i anticipativno. planirano zapošljavanje osoba sa invaliditetom obuhvata uglavnom lica sa završenom srednjom stručnom spremom. Mali broj anketiranih preduzeća iskazalo je potrebe za obukama svojih zaposlenih.3 odsto. koji prolazi kroz snažne transformacione procese i strukturne reforme. dok je nacionalni prosek procenjen na 1. godini u regionu Južne i Istočne Srbije i regionu Šumadije i Zapadne Srbije očekuje porast neto zaposlenosti kao rezultat većeg broja otvorenih nego ugašenih poslova. a najčešće su to mala privatna preduzeća. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom očekuje se u granama prerađivačke industrije.36 odsto. Anketa poslodavaca je koristan izvor informacija o osetljivosti tražnje za određenim zanimanjima i posebnim znanjima i veštinama. Preporuke Iz analize podataka prikupljenih na osnovu Ankete poslodavaca u 2012. dok je u regionu Šumadije i Zapadne Srbije prisutna takođe visoka stopa nezaposlenosti od 24. dok su stručna znanja najmanje zastupljena među nedostajućim veštinama. Zahvaljujući perma69 . Obuke i dodatna usavršavanja su najčešće potrebni zaposlenima koji imaju zanimanja u okviru III i IV stepena stručne spreme. najčešće nedostaju šire kompetencije i lične karakteristike. u sektoru trgovine i ostalih usluga. Ovo su naročito pozitivne tendencije budući da je u regionu Južne i Istočne Srbije u 2011.17%) dok u 2012.36 i 1. U Beogradskom regionu i Regionu Vojvodine u 2012. ne mogu da ih identifikuju adekvatno. godini zapošljavanje osoba sa invaliditetom planiraju uglavnom mala (42. U ova dva regiona bio bi ostvaren neto rast zaposlenosti viši od nacionalnog proseka. Konkretno. godini. kao i zaposlenima sa visokim obrazovanjem. one mogu biti koristan izvor informacija za kreatore ekonomske politike i donosioce odluka.2. sa VII-1 stepenom stručne spreme. godini u ovim regionima iznosile bi 2. naročito na lokalnom i regionalnom nivou. nalazi se u spoljnoj i unutrašnjoj neravnoteži i u ekonomskoj je krizi).Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Prisutne su i značajne regionalne razlike u neto stopama kreiranja novih poslova. izmerena najviša stopa nezaposlenosti od 27.74%). sa vrlo retko definisanim dodatnim znanjima i veštinama. Ovo se naročito odnosi na stručna i prenosiva posebna znanja i veštine.70 odsto. Anketirana preduzeća generalno ne planiraju veliki broj zapošljavanja osoba sa invaliditetom uprkos zakonskoj obavezi. već da budu korak ispred. iako se na tržištu rada sreću s problemom nedostajućih znanja i veština. Bitno je naglasiti da poslodavci. Ohrabrujuć je podatak da se u 2012. a najpotrebnija su zanimanjima sa III i VII-1 stepenom stručne spreme. 6. U 2011 godini osobe sa invaliditetom su dominantno zaposlene u velikim preduzećima. Neto stope kreiranja poslova u 2012. Uprkos tome što prognoze često nisu sasvim pouzdane (naročito kad se sprovode u ekonomski nestabilnim sistemima poput privrednog sistema Srbije. prema Anketi o radnoj snazi.18 odsto. većinom sa VII-1 i III stepenom stručnosti.77 i 2.65%) i srednja preduzeća (34.6 odsto. godini procenjene neto stope kreiranja poslova iznosile bi 1.

u kojoj veliki deo čine lica bez zanimanja (oni čine otprilike 1/5 zaposlenih). Takođe.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja nentnom uzorku (panelu) privrednih subjekata. naročito na nivou oblasti i regiona. 2010) sa međunarodnim standardima i principima za razvoj sistema klasifikacije zanimanja ISCO-08. Ovo posebno važi za zanimanja koja su poslodavci u anketi (na osnovu analize pojedinačnih zanimanja) svrstali u deficitarna. te nedostatak potrebnog radnog iskustva ponude radne snage na nivou datog regiona ili oblasti. Ovome treba dodati i to da Srbija ima nezadovoljavajuću obrazovnu strukturu zaposlenih. Imajući u vidu strukturu zaposlenih po sektorima delatnosti i sve veći udeo sektora usluga u ukupnoj zaposlenosti. npr. analiza podataka ankete omogućava da se na agregatnom nivou prati uticaj tih subvencija na zapošljavanje. Rezultati Ankete poslodavaca predviđaju da će sve veći broj posebnih znanja i veština biti tražen najviše od zanimanja u okviru III i IV stepena stručnosti. IV i V stepen stručne spreme) izložena relativno visokom riziku od gubitka posla. ali i za zanimanja kod kojih su identifikovana nedostajuća stručna i prenosiva posebna znanja i veštine. naročito na lokalnom i regionalnom nivou. kao i šire kompetencije i lične karakteristike. prema ocenama ETF. Ukoliko se izuzmu lica koja ne poseduju kvalifikacije. Veći broj stručnih znanja i veština biće potreban zaposlenima sa III stepenom stručne spreme. Da bi mogla preciznije da sagleda aktuelne tržišne tendencije u zahtevima za specifičnim zanimanjima. Kontinuitet u sprovođenju ankete omogućiće i preciznije ocene pokazatelja koji ukazuju na potrebe (tražnju) i promene na tržištu rada u narednom periodu. Podatke o ostvarenim i očekivanim stopama kreiranja i gašenja poslova i podatke o potrebama za određenim zanimanjima. zabrinjavajuće je saznanje da su lica sa srednjim nivoom stručnosti (III. do kojih se došlo zahvaljujući ovoj anketi. ili poseduju veoma nizak nivo kvalifikacija (I i II stepen stručne spreme). treba koristiti kao smernicu za regionalno usmeravanje finansijske podrške i usmeravanje subvencija za podršku profesionalnom osposobljavanju. polazeći od lokalnog i regionalnog nivoa ka nacionalnom. veštinama i stručnim zvanjima. na tržištu rada sve su važnija prenosiva znanja i veštine. Ovo saznanje relevantno je i za sagledavanje budućih strategija aktivne politike zapošljavanja koje treba da budu usmerene ka permanentnom unapređenju ličnih kompetencija ponude radne snage. Anketu poslodavaca kao instrument za praćenje promena treba koristiti za poboljšanje usluga službe za zapošljavanje i kreiranje i prilagođavanje aktivnih programa tržišta rada. ali i za širim kompetencijama i ličnim karakteristikama zaposlenih Preporuka koja proizilazi iz analize Ankete poslodavaca na nivou Republike Srbije jeste da poslodavcima treba predočiti mogućnosti za kreiranje i korišćenje programa dodatnog obrazovanja i obuka. Srbija treba da harmonizuje svoj Nacionalni sistem klasifikacije zanimanja (koji je u dobroj meri zastareo. dok će u okviru zanimanja koja zahtevaju IV stepen rasti potreba za stručnim i prenosivim znanjima i veštinama. 70 .

Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2009. • World Economic Forum (2010). Radni dokument pripremljen za Svetsku banku. Beograd. Beograd. Savremena administracija • Vlada Republike Srbije (2010). • CEDEFOP (2010). Sopštenje: Fleš procena rasta bruto domaćeg proizvoda. decembar 2010. godinu. interni dokument • Narodna banka Srbije (2011). Servisi socijalne zaštite namenjeni osobama sa invaliditetom: usklađivanje politike i prakse. godine. i D. Spisak posebnih znanja i veština. Global Competitiveness Index 2010-2011. septembar 2011. i 2013. Ognjenović. G. Beograd. Beograd. K. Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije od 2011. FREN. Beograd. • Vlada Republike Srbije (2011). Revidirani memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. 2. sa predviđanjima za 2012. Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. Vasić V. Doing Business 2010. pripremio Mansfield. Ognjanović K. Ljubinković B. Priručnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja: uputstvo. 2010. Bilten 517: Anketa o radnoj snazi 2009. Rajkov. Tanccioni M. Beograd. Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba tržišta rada u Republici Srbiji. • Avlijaš. obrasci prijava i izveštaja i kodeks šifara. Beograd • Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije. Zakon o Klasifikaciji delatnosti. (2008). • Republički zavod za tržište rada Srbije i Zavod za zapošljavanje Crne Gore (1998). M. • Republički zavod za statistiku. godinu sa projekcijama za 2012. Beograd. Core and Entrepreneurial Skills in Vocational Education and Training: From Concept and Theory to Practical Applicaiton. • Institut za ekonomska i socijalna istraživanja (2008). Zaposlenost i plate. novembar 2010. Bilten 533: Anketa o radnoj snazi 2010. 2011. • Vlada Republike Srbije (2011). Beograd.. Bob. Beograd. 2010. Vlada Republike Srbije. • Republički zavod za statistiku (2009). br. Transition Report 2010. Literatura • EUNES projekat. • Republički zavod za statistiku (2010). i 2013. maj 2011. • Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. 2009. Revidiran Memorandum o budžetskoj i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. oktobar 2011. • Ministarstvo finansija Republike Srbije – MF – Vlada Republike Srbije (2011).. godinu. S. Skills Supply and Demand in Europe: Medium-Term Forecast up to 2020. Beograd. april 2003.Brčerević..Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 7. jun 2008. jun 2011. • EBRD (2010). • Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja et al.. 3 71 . jul 2011. • Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (2012). • Klasifikacija delatnosti NACE Rev. Izveštaj o inflaciji. br. do 2020. Kvartalni monitor br. Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. maj 2011. Bilten 499: Anketa o radnoj snazi 2008. godinu. Beograd. godine. • Republički zavod za statistiku (2011). Beograd. Analysis of Demand for Skills of Serbian Firms and Economic Sectors.. • Dinkić. • ETF. • World Bank (2010). (2010). 104/09. Službeni glasnik RS. Službeni glasnik RS. Centar za samostalni život invalida Srbije i UNDP. 21..

Izrada ove publikacije omogućena je uz pomoć američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID). Nacionalna služba za zapošljavanje je u potpunosti odgovorna za sadržaj ove publikacije. koji ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili vlade Sjedinjenih Američkih Država. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->