Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji

Beograd, Septembar 2012.

Izradio tim Nacionalne službe za zapošljavanje u saradnji sa dr Mihailom Arandarenkom, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja

Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji

Sadržaj
Rezime..................................................................................................................................................................... 4 1. Uvod..................................................................................................................................................................... 7 2. Ekonomski kontekst.............................................................................................................................................. 8 2.1. Makroekonomsko okruženje......................................................................................................................... 8 2.2. Tržište rada................................................................................................................................................ 10 3. Metodologija sprovođenja anketnog istraživanja................................................................................................. 16 3.1. Instrument za sprovođenje ankete – obrazac upitnika................................................................................ 16 3.2. Kompozicija i reprezentativnost uzorka...................................................................................................... 17 3.2.1. Osnovni skup......................................................................................................................................................17 3.2.2. Stratifikacija.......................................................................................................................................................17 3.2.3. Okvir za izbor uzorka...........................................................................................................................................18 3.3. Realizacija istraživanja............................................................................................................................... 21 4. Mikro i makro perspektive dinamike zaposlenosti i nezaposlenosti....................................................................... 23 4.1. Kreiranje i gašenje poslova......................................................................................................................... 23 4.1.1. Sektori delatnosti...............................................................................................................................................23 4.1.2. Veličina preduzeća..............................................................................................................................................25 4.1.3. Tip vlasništva......................................................................................................................................................26 4.1.4. Regioni...............................................................................................................................................................27 4.2. Razvojne perspektive privrednih subjekata................................................................................................. 28 5. Analiza podataka i rezultati ankete...................................................................................................................... 31 5.1. Kretanje zaposlenosti u 2011. godini.......................................................................................................... 31 5.2. Očekivano kretanje zaposlenosti do kraja 2012. godine............................................................................... 34 5.3. Dinamička analiza potreba poslodavaca za zanimanjima i veštinama.......................................................... 38 5.4. Procena kratkoročne dinamike priliva zaposlenih po zanimanjima i sektorima delatnosti............................. 41 5.5. Procena kratkoročne dinamike odliva zaposlenih po zanimanjima i sektorima delatnosti............................. 49 5.6. Potrebe za posebnim znanjima i veštinama................................................................................................ 57 5.7. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom......................................................................................................... 59 5.8. Problemi u zapošljavanju novih radnika...................................................................................................... 61 5.9. Nedostajuća znanja i veštine i obuke zaposlenih......................................................................................... 64 6. Zaključci i preporuke............................................................................................................................................ 68 6.1. Zaključci.................................................................................................................................................... 68 6.2. Preporuke.................................................................................................................................................. 69 7. Literatura............................................................................................................................................................ 71

3

Neto stope kreiranja poslova u 2012.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Rezime Analiza tržišta rada i prognoza potreba poslodavaca na tržištu rada u Republici Srbiji za 2012. Iz ankete su isključeni javna administracija i druge javne službe (npr. Istraživanjem se ne obuhvata zaposlenost u poljoprivredi koja uključuje individualne poljoprivrednike i pomažuće članove u domaćinstvu. • Procenjuje se da bi u 2012. u 2012. Uzorak na kome je sprovedeno istraživanje obuhvata privredne subjekte koji zapošljavaju 10 i više zaposlenih. a analizu podataka i pripremu izveštaja obavili su obučeni analitičari koji rade u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ). godini.029 poslodavca. dok će neto stopa kreiranja novih poslova u privatnom sektoru biti 1. kao i vlasnici preduzetničkih radnji i zaposleni kod njih. najveći porast otvaranja novih radnih mesta u 2012. najveći generatori nove zaposlenosti u 2012. dok je nacionalni prosek procenjen na 1.9 odsto.46%. Anketiranje su sproveli obučeni anketari i koordinatori. šumarstvo i ribarstvo sa 10 i više zaposlenih. očekuje neto rast zaposlenosti viši od nacionalnog proseka. Očekivana neto stopa kreiranja poslova u malim privrednim subjektima za 2012. naročito na nacionalnom nivou. godini bili bi makrosektori trgovine. godini u Južnoj i Istočnoj Srbiji. Ako se ostvare. procenat realizacije na nivou pojedinih pitanja iz ankete nije uvek mogao biti očuvan zato što neki anketirani predstavnici poslodavaca nisu pripremili podatke koji su im bili potrebni da bi odgovorili na pitanja ili su bili oprezni i neodređeni u proceni pojedinih aspekata očekivanog zapošljavanja u 2012. godini očekuje se u malim privrednim subjektima.67%. • Posmatrano po makrosektorima.36%.03%.38% očekuje se u sektoru javnih preduzeća.7% nego u 2011. godini najveća neto stopa kreiranja poslova od 3.35% i 1. izuzev zaposlenih u privrednim subjektima koji su registrovani za obavljanje delatnosti u sektoru Poljoprivreda. uključujući javna preduzeća.63%.76%. koji zapošljavaju od 10 do 49 lica. obradu i analizu podataka korišćen je softver kreiran za prošlogodišnje anketiranje poslodavaca. Ohrabrujuć je podatak da se u 2012. što predstavlja visoku stopu realizacije i garantuje pouzdanost i validnost rezultata analize podataka. Za unos. • Uočene su i velike regionalne razlike u neto stopama kreiranja novih poslova. Planirani uzorak poslodavaca realizovan je 73. 2. godinu bazira se na anketnom istraživanju sprovedenom u aprilu i maju 2012.77% i 2. godinu iznosi 2. kao i u regionu Šumadije i Zapadne Srbije. koje je sprovedeno u okviru i po metodologiji projekta EUNES. ovo će biti izrazito pozitivne tendencije budući da su u regionu Šumadije 4 . godine na uzorku od 4. • Kad se preduzeća posmatraju po veličini. • Posmatrano po obliku svojine privrednih subjekata. poljoprivrede i saobraćaja sa neto stopama kreiranja poslova od 3. godini u regionu Južne i Istočne Srbije i u regionu Šumadije i Zapadne Srbije iznosile bi 2. godini neto stopa kreiranja poslova na nacionalnom nivou za populaciju privrednih subjekata obuhvaćenu anketom iznosila je 2.7%. godini. godini ukupan broj zaposlenih u populaciji privrednih subjekata obuhvaćenih anketom trebalo da bude veći za 1. Na osnovu analize podataka iz Ankete poslodavaca izvedeni su sledeći zaključci: • U 2011. Međutim. obrazovne i zdravstvene ustanove).

Da bi mogla preciznije da sagleda aktuelne tržišne tendencije u zahtevima za specifičnim zanimanjima. koji prolazi kroz snažne transformacione procese i strukturne reforme. Srbija treba da harmonizuje svoj Nacionalni sistem klasifikacije zanimanja (koji je u dobroj meri zastareo. najčešće nedostaju zaposlenima sa III i IV stepenom stručnosti. Podatke o ostvarenim i očekivanim stopama kreiranja i gašenja poslova i podatke o potrebama za određenim zanimanjima. sa nedovoljno jasnim predstavama o zahtevanim dodatnim veštinama tih lica. Anketa poslodavaca je koristan izvor informacija o osetljivosti tražnje za određenim zanimanjima i posebnim znanjima i veštinama. godini procenjene neto stope kreiranja poslova bile bi ispod nacionalnog proseka i iznosile bi 1. 2010) sa međunarodnim standardima i principima za razvoj sistema klasifikacije zanimanja ISCO-08.36% i 1. Zahvaljujući permanentnom uzorku (panelu) privrednih subjekata. godini. naročito na lokalnom i regionalnom nivou. a najčešće su to mala privatna preduzeća. nalazi se u spoljnoj i unutrašnjoj neravnoteži i u ekonomskoj je krizi). Iz analize podataka prikupljenih na osnovu Ankete poslodavaca u 2012. Takođe. godini mogu se izvući opšte preporuke. npr. Anketu poslodavaca kao instrument za praćenje promena treba koristiti za poboljšanje usluga službe za zapošljavanje i kreiranje i prilagođavanje aktivnih programa tržišta rada. 5 .18%. Po mišljenju poslodavaca. Iako su nedostajuća znanja i veštine jedan od problema sa kojima se poslodavci sreću na tržištu rada. analiza podataka ankete omogućava da se na agregatnom nivou prati uticaj tih subvencija na zapošljavanje. te da konkretnim merama i aktivnostima deluju preventivno i anticipativno. Konkretno. godini zaposle veoma mali broj osoba sa invaliditetom. U Beogradskom regionu i regionu Vojvodine u 2012. oni ne mogu da ih identifikuju na adekvatan način. Preduzeća planiraju da u 2012. To se posebno odnosi na stručna i prenosiva posebna znanja i veštine. kao i stručna znanja i veštine. naročito na lokalnom i regionalnom nivou. obuke i dodatna usavršavanja najčešće su potrebni zaposlenima koji imaju III i IV stepen stručne spreme. Kontinuitet u sprovođenju ankete omogućiće i preciznije ocene pokazatelja koji ukazuju na potrebe (tražnju) i promene na tržištu rada u narednom periodu. ali su najpotrebnija zanimanjima sa III stepenom stručne spreme. Šire kompetencije i lične karakteristike.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji • • • i Zapadne Srbije i regionu Južne i Istočne Srbije u 2011. prema Anketi o radnoj snazi. Mali broj preduzeća je iskazao potrebu za obukom zaposlenih. one mogu biti koristan izvor informacija za kreatore ekonomske politike i donosioce odluka. Uprkos tome što prognoze često nisu sasvim pouzdane (naročito kad se sprovode u ekonomski nestabilnim sistemima poput privrednog sistema Srbije. Stručna znanja su najmanje zastupljena među nedostajućim veštinama. treba koristiti kao smernicu za regionalno usmeravanje finansijske podrške i usmeravanje subvencija za podršku profesionalnom osposobljavanju. u slučaju kratkoročnih očekivanja i praćenja potreba na tržištu rada analize zasnovane na prognozama mogu da pomognu kreatorima relevantnih politika da reaguju adekvatno na zahteve tržišta i da svoje odluke prilagođavaju ne samo ex post. izmerene najviše stope nezaposlenosti. kao i zaposlenima sa visokim obrazovanjem. do kojih se došlo zahvaljujući ovoj anketi. već da budu korak ispred.6% respektivno.2% i 26. tj. i to uglavnom lica sa srednjim stepenom stručne spreme. 23. naročito na nivou oblasti i regiona. veštinama i stručnim zvanjima. prema ocenama ETF. sa VII-1 stepenom stručne spreme.

Ukoliko se izuzmu lica koja ne poseduju kvalifikacije. na tržištu rada sve su važnija prenosiva znanja i veštine. kao i šire kompetencije i lične karakteristike. Ovome treba dodati i to da Srbija ima nezadovoljavajuću obrazovnu strukturu zaposlenih. dok će u okviru zanimanja koja zahtevaju IV stepen rasti potreba za stručnim i prenosivim znanjima i veštinama. IV i V stepen stručne spreme) izložena relativno visokom riziku od gubitka posla. zabrinjavajuće je saznanje da su lica sa srednjim nivoom stručnosti (III. u kojoj veliki deo čine lica bez zanimanja (oni čine otprilike 1/5 zaposlenih). ili poseduju veoma nizak nivo kvalifikacija (I i II stepen stručne spreme). polazeći od lokalnog i regionalnog nivoa ka nacionalnom. 6 . Ovo saznanje relevantno je i za sagledavanje budućih strategija aktivne politike zapošljavanja koje treba da budu usmerene ka permanentnom unapređenju ličnih kompetencija ponude radne snage. Veći broj stručnih znanja i veština biće potreban zaposlenima sa III stepenom stručne spreme. ali i za širim kompetencijama i ličnim karakteristikama zaposlenih. Rezultati Ankete poslodavaca predviđaju da će sve veći broj posebnih znanja i veština biti tražen najviše od zanimanja u okviru III i IV stepena stručnosti.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Imajući u vidu strukturu zaposlenih po sektorima delatnosti i sve veći udeo sektora usluga u ukupnoj zaposlenosti.

a zatim je objašnjen instrument za sprovođenje istraživanja (upitnik za poslodavce). a na osnovu intervjuisanja poslodavaca putem anketnog upitnika. Zbog obimnosti i složenosti ovaj deo je podeljen na sledeće celine: kretanje zaposlenosti u 2011. U ovom delu objašnjen je i uzorak na osnovu kog su podaci prikupljeni. analiza podataka i rezultati ankete. Daju se i preporuke za poboljšanja i aktivnosti koje bi trebalo da uslede na osnovu analize sprovedenog istraživanja. čak i ako se vrednosti dobijene istraživanjem sistematski razlikuju od aktuelnih. zaključci i preporuke. dinamička analiza potrebe poslodavaca za zanimanjima i veštinama. godine. očekivano kretanje zaposlenosti do kraja 2012. veštinama i kompetencijama. cilj je i uspostavljanje kontinuiteta u prikupljanju podataka o osnovnim karakteristikama učesnika na tržištu rada. Ovaj izveštaj sadrži i deo koji sažima osnovne zaključke i preporuke. omogućava pouzdanije zaključivanje o trendovima i promenama nivoa i strukture tražnje za radom. kao i sažetih objašnjenja osnovnih rezultata istraživanja. Uvod Cilj istraživanja potreba tržišta rada jeste identifikovanje tražnje poslodavaca za radnom snagom određenih zanimanja. 7 . Takođe. Uzorak i metodologiju za izbor jedinica posmatranja u uzorku kreirao je Republički zavod za statistiku. sa komponentom panela u uzorku. U delu koji se bavi metodologijom sprovođenja istraživanja prikazan je način prikupljanja podataka. problemi u zapošljavanju novih radnika i nedostajuća znanja i veštine i obuke zaposlenih. Analiza i rezultati istraživanja u ovom izveštaju predstavljeni su u sledećim celinama: metodologija sprovođenja istraživanja. Deo o analizi podataka i rezultatima ankete predstavlja ključni deo izveštaja. Ovim istraživanjem uspostavlja se kontinuirano praćenje potreba tržišta rada za određenim zanimanjima. Redovno godišnje praćenje. Ovaj deo sadrži rezultate do kojih se došlo obradom podataka prikupljenih na osnovu ankete poslodavaca. Takođe. Istraživanje koje se sprovodi na godišnjem nivou omogućava prikupljanje podataka od za to obučenih zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. zapošljavanje osoba sa invaliditetom.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 1. U njemu se prezentuju rezultati do kojih se došlo u istraživanju. ovaj deo se sastoji od više tabelarnih prikaza podataka. godini. kvalifikacija i veština.

desile značajne političke promene koje su omogućile Srbiji da brže sprovodi zakasnele tranzicione reforme. Veliki priliv stranih direktnih investicija u Srbiju. zatim ekonomske mere koje su dovodile do smanjenja poreskih opterećenja (naročito kada je reč o poreskim olakšicama kod novog zapošljavanja i zapošljavanja određenih socijalno osetljivih kategorija stanovništva). može se uvideti da je Srbija bila na dobrom putu da prvu dekadu 21. To je u izveštajima međunarodnih organizacija identifikovano kao značajan reformski korak. Ekonomski kontekst Prognoze potreba tržišta rada razmatraju se u kontekstu ekonomskog okruženja koje se još uvek prilagođava i menja pod uticajem tranzicionih reformi i institucionalnih promena. zastarela infrastruktura i spor razvoj institucija. To je doprinelo inicijalnom snižavanju inflacije i kratkoročnoj stabilnosti deviznog kursa. sniženja troškova i pojednostavljivanja drugih administrativnih koraka koje je potrebno preduzeti kod registracije pravnih i fizičkih lica i započinjanja poslovanja. Makroekonomsko okruženje Prema izveštajima međunarodnih organizacija. koju dodatno usporavaju nedovoljno brz tehnološki razvoj. ukoliko se analizira stepen dostignutog ekonomskog razvoja praćenjem stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda. Srbija mora da nastavi sa sprovođenjem brojnih reformskih zahvata. Global Competitiveness Index 2010-2011. usporila je i ekonomski napredak Srbije. uknjižavanje imovine. naplatu potraživanja.3 Da bi unapređivala lokalno ekonomsko okruženje. ekonomska i finansijska kriza koja je 2008. 2.2 Srbija je učinila važan napredak u pogledu unapređenja procedura. Kad se analiziraju promene u ekonomskom okruženju na osnovu indikatora kojima se meri poboljšanje ili pogoršanje uslovljeno tim promenama. U ovom poglavlju ćemo analizirati osnovne makroekonomske pokazatelje i identifikovati probleme na tržištu rada kako bi se rezultati Ankete poslodavaca i kratkoročne prognoze kretanja na tržištu rada mogli analizirati u širem kontekstu. Transition Report 2010. reforma realnog sektora ocenjivana je kao veoma spora. a naročito je tome doprinosila usporena i odlagana privatizacija velikih privrednih sistema. uslovi poslovanja koji slede nakon registracije privrednih subjekata i dalje su opterećeni procedurama koje prate izdavanje dozvola. u poslednjih desetak godina tranzicione reforme u Srbiji ocenjivane su tako da se mogao identifikovati određeni reformski napredak. Uspostavljanje makroekonomske stabilnosti sa relativno predvidivim ekonomskim pokazateljima bilo je jedan od preduslova za pokretanje i napredak reformi u drugim oblastima države i društva.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja 2. naime. Međutim. I zaista. godine izazvala duboku recesiju u svetskim okvirima. Međutim. godine. Prvi reformski rezultati postignuti su na polju liberalizacije cena i trgovine na unutrašnjem tržištu i spoljnoekonomske liberalizacije. plaćanje i povraćaj poreza.1. obično se polazi od 2000. Međutim. kao i subvencije 1 EBRD (2010).1 Takođe. Srbija sporo napreduje u izgradnji međunarodne konkurentske pozicije. stvarala uslove za brži rast zaposlenosti i poboljšavala svoju međunarodnu poziciju. 3 World Bank (2010). dužinu trajanja sudskih sporova i slično. Tada su se. Doing Business 2010. 2 World Economic Forum (2010). 8 . veka završi visokim stopama ekonomskog rasta.

promeni strukture platnog bilansa i kratkoročnoj stabilizaciji.8 odsto. Međutim. godine. tako da je udeo 4 Podaci o realnim stopama rasta bruto domaćeg proizvoda preuzeti su iz saopštenja Republičkog zavoda za statistiku i Revidiranog memoranduma o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011.6 u 2001. odnosno stalno smanjenje udela sektora koji proizvode razmenjiva dobra.3 odsto. Ukupna godišnja vrednost BDP-a u 2011. takođe u načelu namenjenih podsticanju privrednog razvoja. Analiza strukture stvaranja bruto dodate vrednosti po sektorima delatnosti ukazuje na sve nepovoljniji odnos između razmenjivih i nerazmenjivih sektora. Prema podacima Narodne banke Srbije. i 2013.3 odsto. godine najznačajniji pad udela delatnosti u bruto dodatoj vrednosti ostvaren je u poljoprivredi – udeo ove delatnosti u bruto dodatoj vrednosti je smanjen sa 19. redom. ponovo bio ostvaren vanredno visok realni rast bruto domaćeg proizvoda od 9. što je rezultiralo realnom stopom rasta u toj godini od 3. da bi u 2004. godine odobrio 1. priliv stranih direktnih investicija nije bio naročito visok. godine u odnosu na isti period prethodne godine. 9 . Nakon toga. Fleš procena za kvartalni bruto domaći proizvod pokazuje da je realan pad BDP-a u cenama prethodne godine. decembar 2010. Uticaji globalne ekonomske i finansijske krize nisu bitnije uticali na rast ni u 2008. Beograd. Ove investicije nisu samo pomogle restrukturiranje i modernizaciju postojećih velikih privrednih sistema i dolazak novih kompanija nego su. tako i onih koji su gubili posao u preduzećima koja su prolazila kroz privatizaciju i tranziciono restrukturiranje. Udeo makrosektora Industrija. kako mladih koji su tek došli na tržište rada iz obrazovnog sistema. do 2007. dok je posredstvom Ministarstva finansija Republike Srbije ukupno izdvojeno 4. iznosio 1. U 2001. Analizom tržišta rada bavićemo se u narednoj tački. do 2009.3 milijarde evra kredita namenjenih stimulisanju ekonomskog rasta.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji kojima je direktno potpomagano kreiranje novih poslova ublažavali su negativne efekte restrukturiranja privrede i tranzicionih reformi. mada je realan rast bruto domaćeg proizvoda usporen.8 odsto . niti se domaći korporativni sektor razvijao takvom dinamikom da bi apsorbovao stalni veliki priliv nezaposlenih.5 odsto.2 milijarde evra neto stranih direktnih investicija. Povrh toga. pokazuje rast od 1. godini bruto domaći proizvod je realno smanjen za 3. Vlada Republike Srbije. od 2005.6 i 5. na 3. a često i realnom jačanju nacionalne valute.3 odsto4. bankrotstva i stečaje. Udeo sektora Građevinarstvo i usluge rastao je tokom posmatranog perioda. godini u Srbiji je ostvaren realan rast bruto domaćeg proizvoda od 5.4.7 odsto u 2009. posebno u domenu potpuno novih (greenfield) investicija. Najnovije procene relevantnih međunarodnih i domaćih institucija kažu da će Srbija zabeležiti nulti ili minimalan negativan rast tokom 2012.4 odsto. godini.8 odsto. ekonomskom rastu.5 odsto. prerađivačku industriju i snabdevanje električnom energijom. 3. godini ekonomija počela polako da se oporavlja. U 2009. godine u Srbiju je pristiglo 13. godinu. godini. godinu sa projekcijama za 2012. dok je u istom periodu udeo prerađivačke industrije smanjen sa 21. ali je u 2010. gasom i parom. u poređenju sa 2010. Negativan trend udela ovog makrosektora usporen je usled rasta udela sektora snabdevanja električnom energijom. godine.5 na 9. u prvom kvartalu 2012.6 odsto na 22.3 odsto. godini. naročito u poslednjem kvartalu. Republički fond za razvoj je do 2009. tako da je ponovo ostvaren skroman rast bruto domaćeg proizvoda od 1.3 milijarde evra državne pomoći. smanjen je sa 24. gasom i parom. Doprinos ovog sektora u ukupnoj ostvarenoj bruto dodatoj vrednosti je povećan sa 0. koji obuhvata rudarstvo. do 2009. doprinosile makroekonomskoj stabilnosti.7 na 15. Dinamika tranzicionog ekonomskog razvoja Srbije nastavljena je i u narednim godinama s tim da su stope realnog rasta pokazivale usporavanje ekonomskog oporavka. usledio je trogodišnji period sa realnim stopama rasta bruto domaćeg proizvoda od 5.4 odsto. zbog pretežne orijentacije ka izvoznim tržištima. U periodu od 2001.

da bi u 2009. To je rezultiralo primetnim rastom određenih graničnih oblika zaposlenosti (pre svega boljim obuhvatanjem zaposlenosti pomažućih članova porodice i osoba koje preduzimaju korake da otpočnu sopstveni posao) i posledičnim metodološki izazvanim poboljšanjem svih osnovnih indikatora tržišta rada.5 Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku.5 odsto.6. ali uz visok rast izvoza (18. veći deo ovog poboljšanja bio je prividan. godine. Uvedena su nova pitanja koja su doprinela da koncept zaposlenosti u srpskoj Anketi o radnoj snazi bude u potpunosti usaglašen sa preporukama Međunarodne organizacije rada. nakon dužeg vremena.7 odsto. 2008). ponovo je došlo do usporavanja izvoza roba i usluga. 10.3 odsto. Naime.3.4 odsto. godine. u aprilu 2008. kategorija promenom anketnog upitnika. Podaci Republičkog zavoda za statistiku preuzeti iz Strategije i politike razvoja industrije Republike Srbije od 2011. Beograd. tako da su uočena poboljšanja samo kratkoročno bila rezultat prelaska radno aktivnog stanovništva iz statusa nezaposlenih u status zaposlenih. Izveštaj o inflaciji. što Narodna banka Srbije u kvartalnom Izveštaju o inflaciji objašnjava rastom cena hrane i naftnih derivata. godini stopa inflacije iznosila je redom 8. ponovo zabeleženi pozitivni trendovi na tržištu rada. nakon veoma dugog perioda. Cenovna nestabilnost je ponovo došla do izražaja. Do 2009. ispod. 5 10 . godini.0 i 14. 2008. a stope nezaposlenosti 14.2.6 na 63. jun 2011. Kao što pokazuju podaci u tabeli 1. 2009. On je bio pre izazvan metodološkim unapređenjem Ankete o radnoj snazi nego rezultat stvarnog preokreta na tržištu rada.6 Najveći doprinos smanjenju tražnje je dao pad privatnih investicija.2% odsto u odnosu na bruto domaći proizvod i zadržao se na tom nivou i u 2010. S druge strane. i 2011. Naime.3 na 4. godini iznosio -7. godine inflacija iznosila 2 odsto. maj 2012.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja građevinarstva u bruto dodanoj vrednosti porastao sa 3. Tržište rada Tranzicione reforme dovele su do porasta broja nezaposlenih i velikog smanjenja broja zaposlenih. Treba navesti i da se te godine nastavio trend smanjenja aktivnog stanovništva. Prema podacima Ankete o radnoj snazi iz aprila i oktobra (Republički zavod za statistiku. u 2008. U 2010. Vlada Republike Srbije. a usluga sa 52. 6.8%) i porast uvoza od 9. usled manje negativne stope rasta izvoza (-16. Narodna banka Srbije je procenila da je u prvom kvartalu 2012. spoljnotrgovinska neravnoteža se permanentno produbljivala. odnosno granično zaposlenih. godine su. 7. smanjenje deficita tekućeg računa platnog bilansa.5%) u odnosu na uvoz (-28. 2. Tendencije u kretanju spoljnotrgovinske aktivnosti u velikoj meri su se promenile nakon 2009. godine razrešen je metodološki problem razgraničenja nekih granično aktivnih. 6 Narodna banka Srbije (2012). 2010. bilo zabeleženo smanjenje spoljnotrgovinskog deficita i ponovo.6. Naime.0 i 53. nepovoljna globalna kretanja. godine već su najavili pogoršanje pozitivnih tendencija s početka godine i nastavak nepovoljnog razvoja pokazatelja tržišta rada. godine. u aprilu i oktobru 2008. godine smanjena domaća tražnja. Beograd. Ovi negativni trendovi bili su pojačani porastom neaktivnosti stanovništva u radnom uzrastu.8 odsto. godini.0%). nedovoljna investiciona aktivnost privrede i usporen priliv stranih direktnih investicija uticali su na produbljivanje loših tendencija na tržištu rada. dok je u prvom kvartalu 2012. stope zaposlenosti stanovništva radnog uzrasta od 15 do 64 godine iznosile su 54. ali tek od 2010. Međutim.0 odsto. do 2020. godini spoljnotrgovinski deficit je u apsolutnim izrazima blago povećan. koji je u 2009. Podaci Ankete o radnoj snazi iz oktobra 2008.

59. zaposlenost je u istom periodu opadala po prosečnoj stopi od skoro tri odsto godišnje.4 39. 7 Avlijaš.3 37.0 58.5 Stopa nezaposlenosti 2008 14.5 23.0 58.6 .5 73.9 54.1 32.1 20.3 19.. .3 16.. . .1 58. FREN.3 Stopa zaposlenosti 2009 50.. Avlijaš i Brčerević7 su prikupili podatke o kretanju zaposlenosti u nizu uporedivih evropskih zemalja tokom ekonomske krize od 2008. godine.8 68.8 14.5 2008 53.1 2010 47.6 22. Iskustvo zemalja u tranziciji pokazalo je da se bruto domaći proizvod brže od zaposlenosti vraća na putanju rasta posle perioda tranzicione recesije. ... kao posledica privatizacije i smanjivanja zaposlenosti u javnom sektoru.6 31..8 25.. godini za oko 3%).0 45.4 66..3 28.... porasla samo tokom dve godine (2001. do 2010.2 18.7 12..0 49.1 18.5 37.8 43. u većini njih je posle izvesnog perioda pada zaposlenosti.8 10.0 37..5 2008 62. ....0 46. Operativno su definisali krizu kao sukcesiju tromesečnih perioda gde je stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u tim zemljama bila negativna.3 21.. .6 67.6 23. ... Bilten: Anketa o radnoj snazi za 2008. .1 12.. Zaposlenost i plate..0 21.6 15.0 19.9 51.8 63.4 46. Slučaj Srbije je važan izuzetak..8 12. ..6 21. starosnim grupama i nivou obrazovanja u procentima Stanovništvo radnog uzrasta od 15 do 64 godine starosti     Ukupno Žene Muškarci Starosne grupe 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Tip naselja Urbano Ruralno Region Beogradski region Region Vojvodine Region Šumadije i Zapadne Srbije Region Južne i Istočne Srbije Region Kosova i Metohije ..9 68.1 10.4 71.6 14.. 50.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Tabela 1 – Stope zaposlenosti.. do 2010. . . godinu Tržište rada u Srbiji veoma brzo reaguje na privredne kontrakcije i na negativne tendencije u međunarodnom okruženju.2 40.9 55.. i 2007).9 52. 2010.2 32.0 68.. S.3 27.1 15. ..8 60.7 45. i 2011.7 2010 59.2 2011 24. Dok je BDP od 2004.9 71.4 15. 15..0 .8 43.5 79.3 7.9 50.. U protekloj deceniji BDP je rastao u devet od deset godina (opao je samo u 2009.. .. Međutim..8 60.. . ..7 21.1 50.0 35..1 13.4 16. .9 86.4 36..5 2010 20.8 13. .. .0 50.9 78..9 61.7 44.7 58.8 47.. 46. i D. ...1 64.4 25.Brčerević.6 . U istom periodu zaposlenost je... .0 76.6 17.9 32.3 28.0 20.. 2010.0 84...6 52...2 Stopa aktivnosti 2009 60. 59..9 55.2 75. 50.9 20.0 .4 43.. 2009.1 86.6 28.3 2011 59...8 44..6 58.2 56.4 41.5 61.7 11..9 61. ..7 11.7 54.8 61..0 64.2 78..6 2009 16.3 62.1 62.. .6 16.. .8 73. 21.2 85... godine rastao po prosečnoj stopi od oko pet odsto.. .9 59.9 18.2 40..7 74.3 76.4 15.. .7 Izvor: Republički zavod za statistiku.8 58..4 .9 24. došlo do oporavka i ponovnog rasta zaposlenosti.6 61. nezaposlenosti i aktivnosti u Srbiji prema polu.1 45... .2 27.. .8 80. ako se posmatraju uporedivi podaci. .3 .1 47.0 35..8 67. .2 57. 11 . oba puta za zanemarljiv procenat. Kvartalni monitor br.4 49.8 2011 45.5 24.. 20.

U svim ostalim zemljama iz tabele 2. Iz navedenih podataka za proteklu deceniju vidi se da je upotreba termina besposleni rast (jobless growth) za Srbiju čak eufemizam. Izvor: Avlijaš i Brčerević. 2010. godine donela novu Nacionalnu strategiju zapošljavanja. i Q1 2010. Beograd.0 1. uprkos mnogo dubljoj recesiji nego u Srbiji. Kretanje zaposlenosti u zemljama Centralne i Istočne Evrope u periodu ekonomske krize Zemlja Kumulativan pad BDP-a1) Ukupan pad zaposlenosti2) Elasticitet zaposlenosti3) Bugarska 7.6 5. potrebe da se nova strategija uskladi sa strategijom Evropa 2020. nije prešao 1.1 0.7 12.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 2. u skladu sa očekivanjima. obrazovne. Kao izraz kontinuiteta sa prvom Nacionalnom strategijom zapošljavanja koja je sprovođena u periodu od 2005.6. dok je BDP za vreme krize ukupno opao za 4. To je ipak samo deo objašnjenja.4 Poljska -4. elasticitet zaposlenosti.9 2. zajedno sa godišnjim akcionim 8 Vlada Republike Srbije (2011). godine. U Hrvatskoj je.6 Hrvatska 9.2 (tj. ali i da se odgovori na specifične i teške izazove na tržištu rada (demografske.1 Slovenija 7. ali ipak normalne (pozitivne) vrednosti elastičnosti zaposlenosti u odnosu na rast u Evropskoj uniji. Naime.8 Ova strategija.9 0. što daje elasticitet zaposlenosti od čak 2. prikazani indeksi predstavljaju kumulativan pad BDP-a za konkretnu zemlju od početka krize do trenutka izlaska iz nje.7 1.2 0. na 1 poen pada BDP-a 0. kao i probleme dualnosti na tržištu rada) − Srbija je 2011. Premda je privredni rast uz smanjenje zaposlenosti poznata pojava.0 0. do 2010.2 Mađarska 7. institucionalne probleme.5.5 2.2 poena pada zaposlenosti). Naime. godine. na osnovu podataka ARS i Eurostata Tabela 2.1 Rumunija 9.6 Napomene: 1) Kako recesija nije jednako trajala u svakoj zemlji. Ovako negativan efekat krize na tržište rada u Srbiji ukazuje na to da je kriza bila i katalizator za ubrzavanje dovršetka tranzicionog restrukturiranja.2 0. na primer. sa vrednošću elasticiteta od 0.8 -0.3 0.9 Češka 4.2 Slovačka 7. Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020.9 3.4 0.0 0.7 Srbija 4.0 6. elastičnost zaposlenosti bila bi veoma visoka. maj 2011. zaposlenost je ukupno opala za 12. U Srbiji su te vrednosti negativne već čitavu deceniju.7 2.7 odsto. 3) Elasticitet zaposlenosti predstavlja kretanje zaposlenosti u odnosu na BDP i tumači se kao procentualna promena zaposlenosti za svaki procenat promene u BDP-u. sa malim izuzetkom 2007. Izraz je nastao da opiše zabrinjavajuće niske. čak i da je pad zaposlenosti bio ograničen samo na neformalnu zaposlenost. 12 . godine. došlo tek do blagog pada zaposlenosti. 2) Ukupan pad zaposlenosti odnosi se na period između Q1 2008. posle kog bi sledila normalizacija vrednosti radne intenzivnosti rasta. jasno ukazuje na to da je u Srbiji pad BDP-a imao znatno veći uticaj na pad zaposlenosti nego u drugim zemljama. u zemljama u tranziciji uglavnom se radilo o kraćem prelaznom periodu tokom srednje faze tranzicije od najviše nekoliko godina.

Ovi trendovi u strukturi zaposlenosti i nezaposlenosti s jedne strane se mogu protumačiti u pozitivnom ključu. oktobar 2011. žena.. zadatak je da se smanje regionalne disproporcije i promeni nezadovoljavajuća profesionalna struktura učesnika na tržištu rada. Istraživanja o položaju osoba sa invaliditetom koja su urađena pre usvajanja ovog zakona ukazuju na veoma nepovoljan ekonomski i profesionalni položaj ovih osoba. što se vidi na grafikonu 1 (Republički zavod za statistiku. ali i na brojna ograničenja u okruženju koja usporavaju njihovu socijalnu integraciju. godinu. Tokom 2011. žitelja ruralnih sredina. do 2011. dok se udeo lica sa srednjom školom smanjuje. godine skoči na 61.8 i 21. srednjim. 2008. Dakle. dok se isključuju uglavnom radnici sa nižom produktivnošću. posebna pažnja u predstojećem periodu mora se posvetiti poboljšanju položaja mladih. U odnosu na prethodnu godinu. kao i trend opadanja učešća lica sa osnovnom školom i bez škole. 13 .10 Podaci iz Ankete o radnoj snazi za četvorogodišnji period od 2008. u smislu primetnog smanjenja razlika u vrednostima pokazatelja tržišta rada na kraju sprovođenja Strategije. Nacionalnom strategijom zapošljavanja Srbije predviđeno je da stopa zaposlenosti do 2020.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji planovima9 koje sredinom svake kalendarske godine u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje priprema i donosi resorno Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Ognjenović. naravno. kao i udeo lica sa višim i visokim obrazovanjem. se i u obrazovnoj strukturi nezaposlenih uočava povećanje udela lica bez obrazovanja i sa završenom osnovnom školom. Beograd. Ovo bi obezbedilo konvergenciju prema odgovarajućim ciljevima Evropske unije.8 odsto. 2010. uz uvažavanje specifičnosti lokalnog tržišta rada. Među zaposlenima je prisutan trend stalnog porasta učešća lica sa višim i visokim obrazovanjem.5.4 odsto za stanovništvo radnog uzrasta od 15 do 64 godine. a da stopa nezaposlenosti padne na 10. M. višim i visokim obrazovanjem u strukturi zaposlenih iznosio je 21. starih. 2011). stagnacije udela lica sa srednjim stručnim i opštim obrazovanjem. Roma. kategorije lica isključenih sa tržišta rada ili na geografske i profesionalne specifičnosti koje lica sa ovim obeležjima svrstavaju u grupu lica sa teškoćama da pronađu i zadrže pristojan posao. 2009. Aktivnosti i mere u nacionalnim razvojnim dokumentima fokusiraju se na pojedinačne kategorije učesnika na tržištu rada.. Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. 10 Dinkić. U svetlu usvajanja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (2009) i početnih iskustava u njegovoj primeni. Ljubinković B. Beograd. Centar za samostalni život invalida Srbije i UNDP.. 56. U negativnom ključu ovakvi trendovi sugerišu da s produbljivanjem krize raste rizik od potpunog isklju- 9 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (2012). Servisi socijalne zaštite namenjeni osobama sa invaliditetom: usklađivanje politike i prakse. nezaposlenih i neaktivnih lica starosti iznad 15 godina. Usvojena državna dokumenta imaju za cilj da putem aktivnosti i politika spreče udaljavanje Srbije od smernica koje su definisane u sličnim dokumentima Evropske unije. Naglašavajući strukturne uzroke dugoročnih negativnih tendencija na tržištu rada. godine udeo lica sa nižim. Takođe. novodefinisane politike su pošle od utvrđenih specifičnih problema. Naime.7 odsto. G. predstavlja okvir za sprovođenje politika na tržištu rada. ukazuju na izvesna pomeranja u obrazovnoj strukturi zaposlenih. Rajkov. efikasnost tržišta rada se povećava jer se u većoj meri angažuju radnici čija je produktivnost (očekivano pozitivno korelirana sa nivoom obrazovanja) veća. u 2011. Anketa poslodavaca se posebno bavi mogućnostima zapošljavanja ovih lica i sagledavanjem eventualnih nedostajućih posebnih znanja i veština. osoba sa invaliditetom na tržištu rada. K. (2008).

5 procentnih poena. među neaktivnom populacijom uzrasta od 15 do 74 godine ređe su zastupljeni oni sa srednjom školom (za 7. Obrazovna struktura nezaposlenog stanovništva starijeg od 15 godina u 2011. Dok je u oktobru 2011.5 naspram 8 odsto. Posebno je nepovoljna obrazovna struktura među neaktivnim ženama. među neaktivnima sa višom školom ili fakultetom ima 3. gde višu školu ili fakultet ima više žena nego muškaraca. ovaj procenat u opštoj populaciji uzrasta od 15 do 74 godine iznosio je svega 32 odsto (tabela 3).1 odsto). 9.7 odsto lica sa višim i visokim obrazovanjem. 45. a 13.4 naspram 15.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja čivanja određenih ranjivih grupa sa tržišta rada. tabela 3). Grafikon 1. Nešto više od polovine njih ili nema nikakvu školu ili ima samo osnovnu. tj. a među neaktivnim − lica bez kvalifikacija (bez formalnog obrazovanja i sa završenom osnovnom školom). Obrazovna struktura neaktivnih lica mnogo je manje povoljna nego obrazovna struktura opšte populacije.4 procentnih poena. S druge strane.4 odsto završilo je srednju školu. Za razliku od opšte populacije. 67.6 odsto) i oni koji imaju završenu višu školu ili fakultet (za 5. nezaposlenih i neaktivnih prema nivou obrazovanja Stanovništvo od 15 i više godina starosti Među aktivnim stanovništvom najveći udeo imaju lica sa završenom srednjom školom.2 odsto lica sa srednjim obrazovanjem.2 naspram 52.1 odsto činila su lica sa obrazovanjem nižim od srednjeg. godine među neaktivnima bilo 45. a 41. tj. godini je izgledala ovako: 19.3 odsto osoba bez škole ili sa osnovnom školom. Struktura zaposlenih.5 procentna poena više muškaraca nego žena (11. 14 .

15 .3 45.5 Žene 50.9 odsto sa srednjim stepenom stručnosti i 19 odsto nestručnih lica (CEDEFOP.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Tabela 3. Međutim. Struktura zaposlenih u Srbiji prema nivou obrazovanja verovatno će usporeno konvergirati strukturi koju je Evropska unija predvidela za svoje članice do 2020. oktobar 2011.4 8.1 odsto visokostručnih.0 Ukupno 45.74 Žene 37.0 14.3 Ukupno 32.5 51. 49. godini u proseku činiti 31.2 9. Obrazovna struktura neaktivnih lica u procentima Nivo obrazovanja Osnovna škola ili bez škole Srednja škola Visoka škola Neaktivni (15-74) Muškarci 37.4 15.6 15.3 52. uz istovremeno povećanje udela visokostručnih kadrova u desetogodišnjem periodu.5 41.4 Muškarci 27. Predviđa se da će strukturu zaposlenih prema stepenu obrazovanja u 2020.8 Populacija 15 .1 Izvor: kalkulacija FREN-a prema podacima iz ARS.0 11.1 58.3 47. za ovu strukturu je karakteristično to da Evropska unija predviđa progresivnu dinamiku smanjenja nestručnih kadrova. godine. 2010).

u elektronskoj formi. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. godini (struktuirano po zanimanjima. Za potrebe sprovođenja anketiranja korišćen je instrument u formi upitnika i odabran je reprezentativan uzorak jedinica posmatranja. na osnovu jedanaest definisanih pitanja. Instrument za sprovođenje ankete – obrazac upitnika Analiza i prognoze potreba tržišta rada treba da posluže za praćenje i predviđanje potreba poslodavaca za određenim zanimanjima.  Nedostajuće veštine i potrebe za obukama zaposlenih u preduzećima: pobrojana su posebna znanja. godini (struktuirano po zanimanjima. godine. godini (strukturirano po zanimanjima.1. broj zaposlenih koji će napustiti preduzeće u 2012. veštine i šire kompetencije koje nedostaju zaposlenima u preduzeću. sa evidentiranim posebnim znanjima i veštinama i naglašenim učešćem onih koji su došli zbog povećanja obima aktivnosti preduzeća). sa evidentiranim posebnim znanjima i veštinama). jedinstven matični broj poslodavca. upitnikom za poslodavce treba prikupiti mnogo različitih informacija o samim poslodavcima i njihovim potrebama za radnom snagom. godini. godine i broj lica sa invaliditetom koja će biti zaposlena u 2012. Zato je upitnikom za poslodavce. godini (struktuirano po zanimanjima.  Planirani odliv i priliv zaposlenih u tekućoj godini: planirani broj zaposlenih na kraju tekuće godine (na određeno i neodređeno vreme). MERR. s naglašenim učešćem onih koji su otišli zbog smanjenja obima aktivnosti preduzeća) i broj lica koja bi bila zaposlena u 2012. 16 .  Odliv i priliv zaposlenih u prethodnoj godini: broj zaposlenih lica koja su napustila preduzeće u 2011. kao i ukazivanje na razloge nezadovoljenih potreba za radnicima. veštinama i kompetencijama. Celovit upitnik za poslodavce prikazan je u Aneksu* D. adresa. obezbeđeno prikupljanje sledećih standardnih podataka:  Podaci o poslodavcu: naziv. i 2011. drugih ministarstava i socijalnih partnera.  Zaposlenost u prethodne dve godine: broj zaposlenih (na određeno i neodređeno vreme) na kraju 2010. navođenje zanimanja (sa posebnim znanjima i veštinama) koja su teško našli na tržištu rada. Dati instrument za sprovođenje ankete kreiran je u saradnji sa članovima radne grupe koju su činili predstavnici NSZ. šifra pretežne delatnosti. Da bi sve relevantne oblasti date analize bile obuhvaćene. 3.  Problemi prilikom zapošljavanja novih radnika: da li su postojali problemi sa nedostatkom radne snage prilikom popunjavanja slobodnih radnih mesta u 2011. godini (struktuirano po zanimanjima.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja 3. Metodologija sprovođenja anketnog istraživanja Istraživanje kratkoročnih prognoza potreba tržišta rada sprovedeno je na osnovu anketiranja poslodavaca. s naglašenim učešćem onih koji su otišli zbog smanjenja obima aktivnosti preduzeća) i broj lica koja su zaposlena u 2011. i naglašenim učešćem onih koji su došli zbog povećanja obima aktivnosti preduzeća). sa evidentiranim posebnim znanjima i veštinama.  Zapošljavanje osoba s invaliditetom: broj zaposlenih osoba s invaliditetom (na određeno i neodređeno vreme) na kraju 2011.

pri čemu je za 2012. koja se primenjuje na nacionalnom nivou. Osim toga. Snabdevanje električnom energijom.T i U ne obuhvataju. P. S . kao i za 2011.2. Isključena su preduzeća iz sektora:  O − Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje  P − Obrazovanje  S − Ostale uslužne delatnosti  T − Delatnost domaćinstva kao poslodavca  U − Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela.12 Preduzetnici su isključeni  ekonomski aktivna prema tekućem stanju SPR  po obliku svojine privatna (domaća). Kompozicija i reprezentativnost uzorka Izbor uzorka za 2012. 2).2. s tim što se preduzeća iz sektora O. 2012) sledećih karakteristika: • Odgovarajuća pravna lica su:  predala finansijski izveštaj za 2010.1. zadružna.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 3. strana. Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 11 Pripremile Olga Melovski Trpinac. 3. Stratifikacija Osnovni skup jedinica stratifikovan je prema: • Okruzima u Republici Srbiji na 26 oblasti. šumarstvo i ribarstvo 2. 25 okruga sa teritorije Srbije bez Kosova i Metohije i Kosovsko-mitrovački okrug sa teritorije Kosova i Metohije • Sektorima delatnosti klasifikacije KD (2010). NACE rev. godinu. i 2011. izvršen je u Republičkom zavodu za statistiku (RZS)11. Od pravnih jedinica koja su po obliku svojine javna uključena su samo javna preduzeća (po obliku organizovanja)  ona koja imaju 10 i više zaposlenih  ona koja su sa teritorije Republike Srbije (sa Kosova i Metohije uključena su samo preduzeća iz Kosovsko-mitrovačkog okruga)  ona koja su prema ekonomskoj aktivnosti razvrstana po pretežnoj delatnosti koju obavljaju u skladu sa važećom Klasifikacijom delatnosti KD (2010) (eng. 3. 3. korišćena već definisana specifikacija okvira za izbor uzorka i plan uzorka za 2011. ili su korisnici budžeta Republike Srbije u 2009. Na taj način obezbeđena je uporedivost podataka.2. metod izbora uzorka omogućio je veliko preklapanje uzoraka za 2012. a ostala su grupisana u osam makrosektora: 1. Marija Panović i Marija Klisarić 12 Za istraživanje u 2012. A − Poljoprivreda. Osnovni skup Osnovni skup jedinica čine poslovni subjekti (u daljem tekstu: preduzeća) iz Statističkog poslovnog registra (SPR) tekućeg stanja (7. nisu bili raspoloživi podaci o budžetskim korisnicima i njihovom broju zaposlenih u 2010. 17 . B+D+E − Rudarstvo. Zbog toga je korišćena baza budžetskih korisnika za 2009. mešovita. gasom i parom.2. i ažuriranje uzorka na osnovu podataka iz tekućeg stanja Statističkog poslovnog registra (SPR) i podataka o broju zaposlenih završnih računa za 2010.

naučne. 3. u okviru su zadržane sve banke. tj.3. 18 . U preduzećima iz uzoračkog okvira koja nisu ušla u uzorak zaposleno je oko 230. Umetnost. Isključene su jedinice (preduzeća) koje su imale promet manji ili jednak p5 (petom percentilu). Mala − 10−49 zaposlenih 2. izostavljen je mali broj preduzeća sa malim učešćem u ukupnom prometu i broju zaposlenih. osiguravajuća društva i berze.000 radnika. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti. proporcionalno veličini bez ponavljanja. Informisanje i komunikacije 7. inovacijske i tehničke delatnosti. Okvir za izbor uzorka Okvir za izbor uzorka formiran je iz osnovnog skupa tako što su isključena preduzeća sa najmanjim prometom iz okruga. Zadržana su sva preduzeća iz osnovnog skupa iz Kosovsko-mitrovačkog okruga. U tabeli 4 date su osnovne karakteristike osnovnog skupa i okvira za izbor uzorka. K+L − Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja. 5. Poslovanje nekretninama 8. Na ovaj način izbegava se rasipanje uzorka na najmanje aktivna preduzeća od kojih je najslabiji odziv očekivan13. Velika − 250 i više zaposlenih 3. M+N+Q+R − Stručne. Veličinska stratifikacija je implicitno uključena izborom uzorka πps.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja • C − Prerađivačka industrija F − Građevinarstvo G − Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila H+I+J − Saobraćaj i skladištenje. 4. Kao što se primećuje. Time se delimično može objasniti precenjivanje neto kreiranih poslova na osnovu ove ankete poslodavaca na makronivou. koja zbog toga nisu ušla u uzorak. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru. odnosno u kojima je veći broj otpuštenih od broja novoprimljenih radnika. potencijalno nalazi natproporcionalan broj preduzeća koja imaju neto destrukciju radnih mesta. 13 Treba imati u vidu da je verovatno da se u grupi preduzeća sa najmanjim prometom u uzoračkom okviru. Srednja − 50−49 zaposlenih 3. 6. Usluge smeštaja i ishrane.2. zabava i rekreacija Preduzeća se po veličini dele na: 1. Izuzetno.

44 98.89 99.429 93.40 97. najveći obuhvat je u Zaječarskom.627 19.152 16.303 16.92 99.945 16.27 98.642 414 240 228 357 241 1.75 98.112 29.652 18.90 99.114 13.96 99.206 Udeo jedinica okvira u osnovnom skupu (%) 94.854 22.66 100.655 19.467 3.35 97.49 97.42 93.81 94.77 94.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Tabela 4.75 93.815 16.92 98.590 14.151 8.74 95.00 94.31 98.719 12.145 4.91 99.95 99.93 99.939 389.020 18.96 99.831 18795 28.96 94.33 97.084 13.66 94.94 99.94 93.395 22.98 99.95 99.96 100.64 94.456 15.146 18.74 94.679 13.356 23.083 20.92 99.88 99.43 98.00 Naziv okruga UKUPNO GRAD BEOGRAD SEVERNOBAČKI OKRUG SREDNjEBANATSKI OKRUG SEVERNOBANATSKI OKRUG JUŽNOBANATSKI OKRUG ZAPADNOBAČKI OKRUG JUŽNOBAČKI OKRUG SREMSKI OKRUG MAČVANSKI OKRUG KOLUBARSKI OKRUG PODUNAVSKI OKRUG BRANIČEVSKI OKRUG ŠUMADIJSKI OKRUG POMORAVSKI OKRUG BORSKI OKRUG ZAJEČARSKI OKRUG ZLATIBORSKI OKRUG MORAVIČKI OKRUG RAŠKI OKRUG RASINSKI OKRUG NIŠAVSKI OKRUG TOPLIČKI OKRUG PIROTSKIOKRUG JABLANIČKI OKRUG PČINjSKI OKRUG KOSOVSKO-MITROVAČKI OKRUG Izvor: Republički zavod za statistiku U tabelama 5 i 6 prikazane su osnovne karakteristike alociranog uzorka po okruzima i makrosektorima.356 23.268 8.206 Broj zaposlenih u okviru 862.33 98.92 94.00 98.245 12.289 462 361 225 170 163 347 275 117 108 390 372 344 248 457 71 105 171 171 27 Broj zaposlenih u osnovnom skupu 876.005 21.94 99.48 100.94 94.014 18. U tim okruzima udeo 19 .751 6.892 15.460 13.669 4395 391 228 216 338 228 1.88 99. što je i prirodno.603 95.91 99.10 98.10 97.376 19159 29.97 100.94 99. Što se tiče udela (zastupljenosti) preduzeća iz uzoračkog okvira u uzorku. Broj preduzeća u osnovnom skupu i uzoračkom okviru po okruzima Broj jedinica u osnovnom skupu 12.61 94.362 487 383 237 181 172 366 290 125 108 412 393 365 264 484 76 112 182 181 27 Broj jedinica u okviru 11.72 98.28 98.246 23. Topličkom i Kosovsko-mitrovačkom okrugu.329 4.882 9.67 93.644 4.933 4.00 94.96 99.00 99.19 100.166 18.94 99.910 20.710 11.745 13.42 93.736 19.98 99.981 29.94 99. Ovi okruzi takođe imaju najveći broj zaposlenih.95 99.54 98.131 383.44 95.68 94.924 6.65 94.31 98.00 Udeo prometa okvira u osnovnom skupu (%) 99.87 94.92 99.922 12.68 94. uočava se da najviše preduzeća iz uzoračkog okvira i uzorka pripada okruzima Beograd i Južna Bačka.25 93. Kao što je prikazano tabelom 5.69 98.94 97.00 Udeo broja zaposlenih okvira u osnovnom skupu (%) 98.26 94.66 94.155 9.75 98.54 98.83 93.60 100.

40 93.55 82. Okruzi u kojima je udeo preduzeća iz uzorka u uzoračkom okviru preko 90 odsto su Borski i Pirotski.681 3.50 90.01 85.41 97.166 18.00 92.57 68.02 65.652 18.669 4.736 19.151 8.206 Broj jedinica u uzorku 5. Ukupni udeo preduzeća iz uzorka u uzoračkom okviru je 46.53 100.63 36.488 12.467 3.751 6.831 18.882 9.49 84.430 228.00 Udeo zaposlenih iz uzorka u okviru (%) 74.55 84.356 18.70 16.981 29.93 100.055 4.7 odsto.614 6.644 4.49 77.277 11.882 9.55 100. Udelom preduzeća iz uzorka u uzoračkom okvi20 .00 82.33 72.560 70.36 93.206 Udeo jedinica uzorka u okviru (%) 46.460 13.05 59.70 83.29 83.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja uzorka u uzoračkom okviru je 100 odsto.660 16.282 17.005 21.47 89.83 89.95 92.450 17.97 93.37 57.73 80.356 23.627 19.46 60.86 89.94 91.005 7.79 97.00 86. dok je udeo zaposlenih iz uzorka u uzoračkom okviru 74. Tabela 5.795 28.60 100.18 90.719 12.345 23.710 11.146 18.289 462 361 225 170 163 347 275 117 108 390 372 344 248 457 71 105 171 171 27 Broj zaposlenih u okviru 862.63 59.286 16.70 71.217 15.68 65.395 391 228 216 338 228 1.23 100.696 12.114 13.93 96.63 79.00 Okrug Ukupno GRAD BEOGRAD SEVERNO-BAČKI OKRUG SREDNjEBANATSKI OKRUG SEVERNO-BANATSKI OKRUG JUŽNO-BANATSKI OKRUG ZAPADNO-BAČKI OKRUG JUŽNO-BAČKI OKRUG SREMSKI OKRUG MAČVANSKI OKRUG KOLUBARSKI OKRUG PODUNAVSKI OKRUG BRANIČEVSKI OKRUG ŠUMADIJSKI OKRUG POMORAVSKI OKRUG BORSKI OKRUG ZAJEČARSKI KRUG ZLATIBORSKI OKRUG MORAVIČKI OKRUG RAŠKI OKRUG RASINSKI OKRUG NIŠAVSKI OKRUG TOPLIČKI OKRUG PIROTSKI OKRUG JABLANIČKI OKRUG PČINjSKI OKRUG KOSOVSKO-MITROVAČKI OKRUG Izvor: Republički zavod za statistiku Što se tiče broja preduzeća u uzorku (u odnosu na sektore delatnosti) najzastupljenija su preduzeća prerađivačke industrije i trgovine (tabela 6).6 odsto.61 67.00 62.38 83.764 12.99 95.42 98.53 74.745 13.556 15.945 16.01 70. B  roj preduzeća i broj zaposlenih u uzoračkom okviru i uzorku i udeo preduzeća i broja zaposlenih iz uzorka u uzoračkom okviru po okruzima Broj jedinica u okviru 11.04 76.456 15.725 26.450 704 257 184 180 245 177 470 280 242 171 147 146 236 193 106 108 242 222 226 177 263 71 97 143 136 27 Broj zaposlenih u uzorku 643.88 76.854 22.232 17.00 98.112 12.19 100.977 18.429 93.303 16.943 15.889 17.131 383.172 15.

56 70. šumarstva i ribarstva (93.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji ru najzastupljeniji su energetski sektori (97.263 64. 3.07 97.96 97.936 104. varira u intervalu od 58.17 odsto za velika preduzeća.9 odsto.80 76.2 odsto.779 293.1%).95 Izvor: Republički zavod za statistiku Detalji o alokaciji i dizajnu uzorka.029. B  roj preduzeća i broj zaposlenih u uzoračkom okviru i uzorku i udeo preduzeća i broja zaposlenih iz uzorka u uzoračkom okviru po sektorima klasifikacije delatnosti KD2010 Sektori KD2010 Ukupno A B+D+E C F G H+I+J K+L M+N+Q+R Broj jedinica u okviru 11.80 72.9%).86 99. kao i o sistemu ocenjivanja raznih parametara obeležja koje je pripremio Republički zavod za statistiku. pa do 74. Tabela 6.609 Broj jedinica u uzorku 5.452 preduzeća iz uzorka anketirano njih 4.607 213.406 652 1.02 79. Sektori delatnosti kod kojih je udeo zaposlenih iz uzorka u uzoračkom okviru najzastupljeniji (preko 90%) su delatnosti energetskih sektora (sa 99. što se odnosi na energetske sektore delatnosti. u zavisnosti od sektora delatnosti. zatim delatnosti pružalaca finansijskih usluga i usluga osiguranja (97.131 30.70 82.487 49.083 3.529 1.63 93.706 44.693 44. pa do 85.465 157 1.669 502 410 3.949 45.88 odsto za mala preduzeća. 21 . Stopa realizacije. U odnosu na veličinu preduzeća registrovana stopa realizacije kreće se u intervalu od 65.07 39.861 74.92 53.133 726 110 613 Broj zaposlenih u uzorku 643.898 72.1 odsto.725 Udeo jedinica uzorka u okviru (%) 46. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.84 60.190 1. što predstavlja visoku stopu realizacije i daje potrebnu pouzdanost i validnost rezultatima analize podataka. Realizacija istraživanja Na osnovu tabele 7 zaključuje se da je od 5.06 45.869 137.450 412 398 1.333 Broj zaposlenih u okviru 862. nalaze se u Aneksu* B.52 49.3.4%) i sektor poljoprivrede. što se odnosi na sektore delatnosti pružalaca finansijskih usluga i usluga osiguranja. Registrovana stopa realizacije iznosi 73.99 Udeo zaposlenih iz uzorka u okviru (%) 74.8%).568 130.45 59.430 28.233 84. u elektronskoj formi.20 35.378 84.

u kom će određene veličine biti prikazane u relativnim izrazima.02 65.452 331 336 1. Anketa poslodavaca.701 65.58 73. 2012.79 74.46 72.06 74.47 66.038 81.50 odsto.793 5.15 odsto.140 727 110 605 5.029 64.18 72.09 73.88 120 249 0 323 346 1.038 Pregled stope realizacije Ankete prema veličini preduzeća i sektorima delatnosti u odnosu na regione dat je u tabeli 8. koja su učestvovala u anketi.49 odsto.64 0. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije stopa realizacije bila je iznad proseka i iznosila je 77.329 1. Stopa realizacije ankete prema regionu i veličini preduzeća Realizovani uzorak Planirani uzorak Stopa realizacije % Region.92 59.28 73.16 81.90 245 676 0 916 864 2.70 60.80 72.10 69.00 67. ukazuju i na broj preduzeća po pojedinim delatnostima (u apsolutnom broju). 22 .26 65.029 81. Isto važi za region Vojvodine.282 4.14 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.52 74. dok je najniži bio u Beogradskom regionu.421 647 1.39 55.710 1.00 0. jer osim što ukazuju na stope realizacije.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 7.15 0.452 454 964 0 1.37 85.73 65.38 74.14 Broj preduzeća 250 i više zaposlenih Beogradski region Region Južne i Istočne Srbije Region Kosovo i Metohija Region Šumadije i Zapadne Srbije Region Vojvodine Ukupno: 704 1.89 64.94 58. Uviđa se da je najviši stepen odziva na anketu poslodavaca bio u regionu Južne i Istočne Srbije.88 94 144 384 100 144 93 12 67 1.54 76.72 0.42 74. Ove tabele su od izuzetnog značaja za kompletnu analizu.053 447 838 523 64 437 4.00 76.00 77.13 74.17 Broj preduzeća Broj preduzeća A B+D+E C F G H+I+J K+L M+N+Q+R Ukupno: 407 395 1. dok je za region Južne i Istočne Srbije iznosila 79.97 68. Ovi apsolutni brojevi preduzeća koja su učestvovala u anketi su važni za tumačenje većine narednih tabela ovog izveštaja.701 82.17 89 39 0 90 72 290 Stopa realizacije % 63.48 58. Stopa realizacije ankete prema veličini preduzeća i sektoru delatnosti Realizovani uzorak Planirani uzorak Broj preduzeća Sektor delatnosti Stopa realizacije % Realizacija uzorka u zavisnosti od veličine preduzeća 10−49 zaposlenih Stopa realizacije % Broj preduzeća 50−249 zaposlenih Stopa realizacije % Broj preduzeća 250 i više zaposlenih Stopa realizacije % 8 39 121 27 24 31 21 19 290 61.89 72.72 odsto.00 76.72 71.00 77.50 73.52 65.96 50.218 27 1.87 74.23 73.00 77.57 60.51 71.90 229 153 548 320 670 399 31 351 2.00 69.33 85. Tabela 8. Sektor delatnosti Broj preduzeća Realizacija uzorka u zavisnosti od veličine preduzeća 10−49 zaposlenih Stopa realizacije % Broj preduzeća 50−249 zaposlenih Stopa realizacije % 63.49 79.03 87.51 79. gde je stopa realizacije iznosila 71.63 72. Na osnovu tabele može se zaključiti da je stopa realizacije za Beogradski region bila ispod nacionalnog proseka i iznosila je 64.

Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji

4. Mikro i makro perspektive dinamike zaposlenosti i nezaposlenosti
4.1. Kreiranje i gašenje poslova
Anketa poslodavaca sadrži informacije o ukupnoj zaposlenosti u prethodnom periodu, očekivanom kretanju zaposlenosti do kraja 2012. godine, kao i o prethodnom i očekivanom zapošljavanju i smanjenju broja zaposlenih. Ti podaci su nam omogućili da sagledamo bruto i neto stope kreiranja i gašenja poslova na nacionalnom i regionalnom nivou, na nivou pojedinih sektora delatnosti, kao i prema tipu vlasništva i veličini privrednih subjekata. Bruto stope kreiranja (gašenja) poslova predstavljaju odnos između ukupnog broja novozaposlenih (ugašenih poslova) u privrednim subjektima sa rastućim (opadajućim) obimom aktivnosti i stanja broja zaposlenih na početku posmatranog perioda. Neto stopa kreiranja poslova proizlazi iz razlike ovih dveju stopa i uzima pozitivnu vrednost ukoliko bruto stopa kreiranja prevazilazi bruto stopu gašenja poslova i obrnuto. Pri tumačenju dobijenih stopa treba imati u vidu da one odražavaju stvarno i očekivano kretanje zaposlenosti samo privrednih subjekata, tj. pravnih lica koja zapošljavaju najmanje 10 radnika, dok preduzetnici i zaposleni kod njih nisu uključeni u izračunavanja ovih stopa.14 Na osnovu Ankete poslodavaca procenjeno je da su u 2011. godini na nacionalnom nivou bruto stope kreiranja i gašenja poslova iznosile 7,45 i 5,42 odsto respektivno, što je doprinelo pozitivnoj neto stopi kreiranja poslova od 2,03 odsto. Ove stope treba tumačiti sa oprezom. Prevashodno treba imati u vidu da je jedan deo privrednih subjekata isključen iz istraživanja. Osim toga, činjenica da su anketom prikupljani podaci o prilivu i odlivu lica zaposlenih sa ugovorom o radu na neodređeno i određeno vreme može dovesti do precenjivanja ovih stopa u odnosu na stvarne vrednosti. Realno je pretpostaviti da se u grupi preduzeća s najmanjim prometom u uzoračkom okviru, koja zbog toga nisu ušla u uzorak, nalaze uglavnom preduzeća koja imaju neto destrukciju radnih mesta, odnosno u kojima je broj otpuštenih veći od broja novoprimljenih radnika. U preduzećima iz uzoračkog okvira koja nisu ušla u uzorak zaposleno je oko 230.000 radnika, odnosno oko četvrtina ukupnog okvira, što je veoma značajan broj. Najzad, moguće je da iz reputacijskih razloga neka preduzeća u uzorku, odgovarajući na anketu, teže da sistematski precenjuju broj kreiranih i/ili potcenjuju broj ugašenih poslova ne samo kad je reč o planovima za naredni period nego i kada se radi o stvarnom ponašanju u zapošljavanju i otpuštanju u prethodnom periodu.

4.1.1. Sektori delatnosti
U svetlu definisanja nacionalnih prioriteta razvoja ekonomskih sektora, Vlada Republike Srbije je usvojila strateški dokument kojim se utvrđuju politike, pravci i smernice razvoja industrije.15 Ovom strategijom definisano je trinaest prioriteta, a u prvom od njih se naglašava da je održiv i dinamičan

14 Pogledati deo o metodologiji izbora uzorka 15 Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije od 2011. do 2020. godine, Vlada Republike Srbije, Beograd, jun 2011. 23

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja

razvoj industrije primarni strateški razvojni cilj zemlje. U kontekstu praćenja industrijskog razvoja veoma je bitno pratiti potencijale i doprinos pojedinih ekonomskih sektora ukupnoj zaposlenosti. Anketa poslodavaca, na osnovu koje se izračunavaju stope kreiranja i gašenja poslova, svrstava privredne subjekte u osam makrosektora, tako da neće biti moguće izračunavanje dinamike kreiranja i gašenja poslova na nivou pojedinačnih sektora i grana industrije. U sprovođenju narednih anketa to bi zahtevalo povećanje uzorka preduzeća koja posluju u industrijskim sektorima kako bi se postigla statistička reprezentativnost obuhvata industrijskih sektora i grana. I pored pomenutih ograničenja uzorka i njegove uočene pozitivne nagnutosti u smislu precenjivanja kreiranih i potcenjivanja ugašenih poslova, sagledavanje stopa kreiranja i destrukcije poslova je nesumnjivo korisno jer ukazuje na potencijalne pravce kretanja zaposlenosti u datim sektorima delatnosti. Posmatrano po sektorima delatnosti, najveći skepticizam je prisutan kod preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, pa se očekuje brža dinamika gašenja od kreiranja poslova u sektoru Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (A). Ohrabrujuća je pozitivna tendencija brže dinamike priliva od odliva zaposlenih u industrijskim makrosektorima: Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G), Stručne, naučne, inovacijske i tehničke delatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru, Umetnost, zabava i rekreacija (M+N+Q+R), Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, Poslovanje nekretninama (K+L). Tabela 9. Bruto i neto stope kreiranja i gašenja poslova po sektorima delatnosti u procentima
2011. godina Neto stopa kreiranja poslova (+/-) Bruto stopa kreiranja poslova Bruto stopa kreiranja poslova Bruto stopa gašenja poslova Sektor delatnosti: Prognoza za 2012. godinu Neto stopa kreiranja poslova (+/-) Bruto stopa gašenja poslova

A B+D+E C F G H+I+J K+L M+N+Q+R Ukupno:

8,85 2,13 7,20 11,54 11,10 5,67 3,58 8,36 7,45

9,88 1,18 5,55 11,44 6,68 3,76 1,42 5,23 5,42

-1,03 0,95 1,65 0,10 4,42 1,91 2,16 3,13 2,03

5,30 1,62 3,75 6,97 5,41 2,80 0,53 4,28 3,87

2,95 0,73 2,02 6,44 1,78 1,03 1,09 3,45 2,18

2,35 0,89 1,73 0,52 3,63 1,76 -0,56 0,84 1,70

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje, Anketa poslodavaca, 2011.

Procenjene stope kreiranja i gašenja poslova za 2012. godinu svakako sadrže oprezno izjašnjavanje anketiranih poslodavaca, naročito kada je reč o planiranom odlivu zaposlenih zbog smanjenja obima poslovanja do kraja posmatrane godine. Validnost izračunavanja ovih indikatora na osnovu podataka Ankete svakako će biti potvrđena narednim ciklusima istraživanja na izabranom uzorku privrednih subjekata. Kad se anketa ponovi nekoliko puta, biće moguće kalibrirati procene o kreiranju poslova na osnovu uzorka makropodacima o stvarnom kreiranju poslova u uzoračkom okviru i privredi kao celini.
24

Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji

Stope kreiranja i gašenja poslova treba posmatrati pojedinačno kao odraz tendencije priliva i odliva zaposlenih u datom ekonomskom sektoru, ali i u svetlu apsorpcione moći zapošljavanja određenog sektora koje se posmatra kroz njegov udeo u ukupnoj zaposlenosti. Stoga sledeći grafikon prikazuje strukturu zaposlenosti po posmatranim makrosektorima u trogodišnjem periodu, uključujući i prognozu za 2012. godinu. Grafikon 2. Struktura broja zaposlenih po sektorima delatnosti u procentima

Iz grafikona 2 vidi se da prerađivačka industrija (C) pojedinačno ima najveći udeo u ukupnoj strukturi zaposlenih u anketiranom skupu preduzeća. Takođe se nazire tendencija blagog smanjenja zaposlenosti u ovom sektoru, što je stvarna karakteristika ove privredne grane, posmatrano u odnosu na ukupnu zaposlenost prema podacima Ankete o radnoj snazi. Slična tendencija se uočava i u sektoru Građevinarstvo (F) i makrosektoru Rudarstvo, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama (B,D,E). Udeo sektora Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (A) u ukupnoj zaposlenosti u uzorku je višestruko manji od učešća poljoprivrede u ukupnoj zaposlenosti zato što su u anketi učestvovala samo pravna lica. S druge strane, u sektoru Trgovina (G) uočava se trend blagog porasta zaposlenosti, što takođe pokazuju i zvanični podaci Ankete o radnoj snazi za posmatrane godine. Zaposlenost u makrosektoru Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja i Poslovanje nekretninama (K,L) ima skromno učešće u ukupnoj zaposlenosti, koje stagnira na godišnjem nivou. Udeo zaposlenih u preduzećima koja posluju u makrosektoru Saobraćaj i skladištenje, Usluge smeštaja i ishrane i Informisanje i komunikacije (H,I,J) veći je nego udeo ovog sektora u ukupnoj zaposlenosti na nacionalnom nivou. Međutim, stagnacija zaposlenosti koja od 2011. godine pokazuje blagi pad odražava stvarnu dinamiku zaposlenosti ovih sektora delatnosti.

4.1.2. Veličina preduzeća
Na osnovu Ankete poslodavaca procenjuje se da privredni subjekti koji zapošljavaju od 50 do 249 lica imaju najvišu neto stopu kreiranja poslova (3,26%). Očekuje se da će tokom 2012. godine neto stopa kreiranja poslova biti najveća u preduzećima koja zapošljavaju do 50 lica, što je rezultat višestruko bržeg priliva od odliva zaposlenih. Ukoliko se posmatraju apsolutne promene u broju zaposlenih prema veličini privrednih subjekata, dobijene vrednosti ukazuju na brži oporavak malih i srednjih privrednih subjekata, a time i na njihovu fleksibilnost kada je reč o fluktuacijama ukupnog broja zaposlenih. Na zapošljavanje kod malih privrednih subjekata otpada 33,9 odsto, kod srednjih 38,6, a kod velikih 27,5 odsto ukupnog očekivanog zapošljavanja u 2012.
25

67 odsto. Privredni subjekti koji su po vlasničkoj strukturi razvrstani u mešoviti i zadružni oblik svojine takođe u 2012. poslodavci u javnom sektoru očekuju gotovo trostruko bržu dinamiku kreiranja poslova. uz neto stopu kreiranih poslova od 3. S druge strane. a 48 odsto zapošljavaju veliki privredni subjekti.46 odsto. Javna preduzeća u 2011. manji broj ugašenih poslova. 4. godini broj kreiranih poslova je prevazilazio broj ugašenih poslova. godini zbog mogućeg pada obima aktivnosti rezultirala porastom očekivanih neto stopa kreiranja poslova u grupi malih privrednih subjekata. što je proizvelo pozitivne neto stope kreiranja poslova od 1. 29 odsto čine subjekti koji zapošljavaju od 50 do 249 lica.38 odsto.90. i 2012. godine. dok privatna preduzeća predviđaju da će neto stopa kreiranja poslova u 2012. Stoga. Bruto i neto stope kreiranja i gašenja poslova prema veličini preduzeća u procentima Ponovo se može zaključiti da je uzdržanost poslodavaca u davanju podataka o očekivanom odlivu zaposlenih u 2012. i iznositi 1. godini ne ukazuje na veća odstupanja u okviru posmatranih sektora vlasničke strukture. Tip vlasništva Analiza kreiranja i gašenja poslova u 2011. Srednji i veliki poslovni sistemi procenili su da će neto porast zaposlenosti u 2012. godini. zadružnom i drugim oblicima vlasništva imali samo nešto veće stope kreiranja nego gašenja poslova. zadružnom i drugim oblicima vlasništva privredni su i pozitivni i u 2012. zabeležiti pad u odnosu na 2011. dok će porast neto stope kreiranja poslova biti zabeležen samo kod malih privrednih subjekata. Grafikon 3. Očekivanja poslodavaca od privatnih preduzeća i privrednih subjekata u mešovitom.29 i 2.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja godini zbog porasta obima aktivnosti.13 i 2. godini biti manji nego 2011. ali i manji broj kreiranih. očekuju pozitivnu neto stopu kreiranja poslova od 2. Izračunate neto stope kreiranja poslova za 2011. dok su privredni subjekti u privatnom vlasništvu.14 odsto. 3. Na nivou sva tri posmatrana vlasnička sektora u 2011. Privredni subjekti koji zapošljavaju od 10 do 49 ljudi čine oko 23 odsto ukupnog broja zaposlenih u grupi anketiranih preduzeća.1. javnom i ostalim sektorima vlasništva. 26 . godini imaju visoke stope priliva i odliva zaposlenih na godišnjem nivou. s tim da svi privredni subjekti očekuju skromniji rast zaposlenosti. priliv i odliv zaposlenih u velikim preduzećima ima najznačajniji uticaj na ukupna kretanja zaposlenosti u uzorku. kao i privredni subjekti u mešovitom.3.11 odsto u privatnom. godinu iznose 2.

koja iznosi 2. S druge strane. tako da je naizgled značajan rast zaposlenosti doprineo stopi novootvorenih poslova od 2. Tabela 10. Međutim.45 3.4. 27 .19 0.42 2. Beogradski region je imao najniže bruto stope kreiranja i gašenja poslova. Anketa poslodavaca. godina Neto stopa kreiranja poslova (+/-) Bruto stopa gašenja poslova Region Beogradski region Region Južne i Istočne Srbije Region Kosova i Metohije Region Šumadije i Zapadne Srbije Region Vojvodine Ukupno: 7.03 2. godina Neto stopa kreiranja poslova (+/-) Bruto stopa kreiranja poslova Bruto stopa kreiranja poslova Bruto stopa gašenja poslova Prognoza za 2012. Bruto i neto stope kreiranja i gašenja poslova po regionima u procentima 2011.77 0.07 odsto.45 4.93 5.36 1.7 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.00 2. Bruto i neto stope kreiranja i gašenja poslova prema tipu vlasništva u procentima 4. godini.51 5. što je otprilike odgovara nivou republičkog proseka.25 odsto u 2011. što je nešto više od prosečne neto stope kreiranih poslova u Republici Srbiji.25 2.36 2.02 odsto.50 8.1.00 5.25 6. tako da je neto stopa kreiranja poslova iznosila 2. 2012.02 2. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije ocenjena je najviša neto stopa kreiranja poslova.18 1.00 7. te bi to mogao biti važan indikator oporavka regionalnih ekonomija.96 0.00 2. Regioni Region Vojvodine je u 2011.18 1.43 3.25 2.89 4.87 1.81 4. u ovom regionu je istovremeno ostvaren i najveći odliv zaposlenih.00 2.52 7.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Grafikon 4.00 4.46 0.07 1.00 7. godini imao najvišu bruto stopu kreiranja poslova.59 0.05 0.53 2.

Preduzetničke radnje mnogo brže nastaju i povlače se sa tržišta nego preduzeća. da bi se zatim taj opadajući trend prekinuo. 16 Prema podacima Agencije za privredne registre u Izveštaju o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2009. godine je došlo do pada ukupnog broja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. godini. Razvojne perspektive privrednih subjekata Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku ukupan broj privrednih subjekata u Srbiji je u periodu od 2004. Kao što je prethodno navedeno. i to kako ukupnog broja zaposlenih.1 odsto. tako da je i fluktuacija zaposlenosti u preduzetničkom sektoru daleko veća nego u sektoru malih i srednjih preduzeća.139 privrednih subjekata koji uključuju mala i srednja preduzeća i preduzetnike. novembar 2010.1. regionu Šumadije i Zapadne Srbije i u Beogradskom regionu. Stopa novoosnovanih privrednih subjekata je drastično opala. Beograd. godine ukupan broj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika porastao na 314. 4. godini bilo je 285. na 14. Odnos između broja novoosnovanih i ugašenih preduzeća smanjen je sa 7. godinu. Istovremeno je odnos između novoosnovanih i ugašenih preduzetničkih radnji opao sa 1.3 odsto. Zaključci koji su navedeni u prethodnom paragrafu ilustrativno se mogu prikazati na grafikonu koji prikazuje stope otvaranja (gašenja) privrednih subjekata.. godine usporena dinamika gašenja privrednih subjekata.5 u 2006. godini. korisno je pratiti dinamiku njihovog otvaranja i gašenja. godine uočava se trend opadanja broja novoosnovanih preduzeća. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja et al. do 2009. sa 22.3 odsto u 2006. do 2009.2. na svega 2. godini bilo ih je svega 529.6 na 12. tako i broja zaposlenih usled porasta ili pada obima poslovanja. U periodu od 2004. broj velikih preduzeća permanentno se smanjivao. to su i perspektive većeg porasta novog zapošljavanja u ovom sektoru znatno umanjene. veoma je nepovoljna slika koju prikazuje stopa otvaranja preduzeća. s tim da je 2009. do 2006. Na osnovu podataka Agencije za privredne registre u periodu od 2006. U 2004. tako da je do 2009. U 2009. godinu. 32.7 na 1.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Na osnovu prognoziranih vrednosti odliva i priliva zaposlenih i neto kreiranih stopa zapošljavanja za 2012. 28 . Analiza podataka iz gornje tabele navodi na zaključak da su poslodavci bili mnogo umereniji u procenjivanju priliva i odliva zaposlenih za 2012. oni odražavaju veoma nepovoljnu dinamiku.8 u 2009. Najniža očekivana neto stopa kreiranja poslova procenjena je za region Vojvodine i znatno je niža od nacionalnog proseka. Budući da je stopa otvaranja preduzeća u posmatranom periodu više nego prepolovljena.9 odsto u 2009. Podaci se odnose na mala i srednja preduzeća i preduzetničke radnje kao procenat novoosnovanih (ugašenih) privrednih subjekata u odnosu na ukupan broj aktivnih privrednih subjekata u posmatranom periodu. Istovremeno. dok je velikih preduzeća bilo 769. Tek pošto se sprovede sledeća anketa. str. trend smanjenja velikih privrednih subjekata još je izraženiji.827. moći će da se proceni validnost dobijenih ocena.16 Iako se ovi podaci odnose na mala i srednja preduzeća i preduzetnike. Međutim. Da bi se sagledale razvojne perspektive privrednih subjekata u Srbiji. uz istovremeni porast broja ugašenih preduzeća. dok je istovremeno stopa gašenja privrednih subjekata povećana sa 10. godinu može se zaključiti da se najbrži oporavak ekonomije očekuje u regionu Južne i Istočne Srbije. godine kumulativno povećan za 10.

8 Ukupno 3.8 -4. 6. dok je u grupi srednjih i velikih preduzeća došlo do značajnog pada ukupnog broja privrednih subjekata. Beograd.0 -19.1 -14.8 -10. novembar 2010.9 -12.3 -15.1 -1. Međutim. Ovakve tendencije su se negativno odrazile i na kretanja broja zaposlenih u posmatranim kategorijama privrednih subjekata. Tabela 11.1 -10.7 -11. godinu.1 1.0 MSPP 3. mikro preduzeća i preduzetnici su podneli značajan rizik gubitka profita u poređenju sa velikim preduzećima kod kojih je u 2009.7 -6.8 -1.8 -32.7 -7. Stope rasta (pada) pokazatelja poslovanja nefinansijskog sektora.6 -17.7 -6.3 -10.1 -15.4 -4.1 -25.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Grafikon 5. godini izmeren porast profita.5 -28.6 -9.9 -0. Najrezistentnija na krizu su bila mikropreduzeća i preduzetnici.5 -16.6 Srednja -7. godinu.1 -23. godinu Preduzetnici Broj preduzeća Broj zaposlenih Promet BDV Izvoz Uvoz Spoljnotrgovinski deficit Profit Stopa profitabilnosti 5.4 -10.2 -14.4 -34.2 -33. kao godina koja odražava negativne posledice krize i godina koja prethodi Anketi poslodavaca. iz donje tabele se može uočiti da je u gotovo svim ekonomskim pokazateljima poslovanja privrednih subjekata (uključeni su samo privredni subjekti u nefinansijskom sektoru) ostvareno pogoršanje u odnosu na 2008.8 6.6 -5.7 -31.9 -14. ali spoljnotrgovinska aktivnost velikih preduzeća je daleko značajnije pogoršana nego kod ostalih privrednih subjekata.7 -8. daleko veći odliv zaposlenih zabeležen u srednjim i velikim preduzećima.0 Velika -6.3 -12.2 -8.4 -56.5 -4. nego u mikro preduzećima i preduzetničkim radnjama.1 Izvor: Republički zavod za razvoj na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku u Izveštaju o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2009. godina. Stope otvaranja i gašenja privrednih subjekata u procentima Ukoliko se posmatra 2009.7 -12. izraženo u apsolutnim brojevima.9 -24.8 -24.0 -13. čiji apsolutni broj se nije smanjio nego se čak i povećao.4 0.9 -5.3 Mala -5.8 -16. u odnosu na 2008.6 -37.2 -24.0 -25.. u % Promena 2009.2 -25.2 -9.1 Mikro 0. 29 .2 -8. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja et al.2 -19. tako da je. str.5 -17.8 -8.3 -18. Bruto dodata vrednost je manje opala u velikim preduzećima.2 -6.

godinu. Anketom poslodavaca nije obuhvaćena država kao poslodavac. naročito usled pojačanog pritiska javnih izdataka na rast budžetskog deficita.. Dinamika kretanja zaposlenosti u javnom sektoru. stope kreiranja i gašenja poslova odražavaju tržišno prilagođavanje privrednih subjekata i nisu nužno potcenjene time što je iz ukupne zaposlenosti isključen deo koji se odnosi na državnu administraciju i prateće javne službe. Beograd. 176. Zaposleni u državnoj upravi i javnim preduzećima*.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Potkraj 2009. Vlada Republike Srbije je donela Odluku o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave. 30 . Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja et al. godine. odražavaju prve pozitivne ili negativne signale u pravcima kretanja privrede koji su uslovljeni ostvarenim ili očekivanim rastom odnosno padom obima poslovanja. Ova Odluka je trebalo da bude smernica za utvrđivanje ukupnog (i potrebnog) broja zaposlenih u navedenim državnim službama. je donekle predvidiva. javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. Stope kreiranja i gašenja poslova koje smo analizirali na početku ovog poglavlja. usled pomenutih budžetskih ograničenja. policiji i drugim bezbednosnim službama. novembar 2010. a Anketom poslodavaca su bili obuhvaćeni oni segmenti privrede čije poslovanje je podložnije unutrašnjim i spoljnim tržišnim uticajima. Naime. * Nisu uključena lica zaposlena u vojsci. str. u hiljadama   Budžet Administracija svi nivoi Obrazovanje i kultura Zdravstvo i socijalni rad Javna preduzeća Javna državna Javna lokalna 2006 316 59 117 140 164 103 61 2007 318 59 121 138 159 100 59 2008 325 60 124 141 158 100 58 2009 330 64 124 142 147 90 57 Izvor: Republički zavod za razvoj na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku u Izveštaju o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2009. Tabela 12. Donja tabela prikazuje dinamiku kretanja broja zaposlenih u organima državne uprave i javnim preduzećima. Stoga. kao i sagledavanje njihove pozitivne ili negative razlike. izuzev kada je reč o javnim preduzećima.

Podaci o broju lica koja su napustila anketirana preduzeća u periodu od jedne godine (Tabela 13) pokazuju da je najveći odliv zabeležen u grupi trećeg i četvrtog stepena stručne spreme. ali za povećanje broja zaposlenih (dato u Tabeli A3 aneksa*). zatim u Beogradskom regionu. Isti je i redosled po regionima. 31 . U ovim sektorima delatnosti je zabeleženo i značajno smanjenje broja zaposlenih usled pada obima aktivnosti. dok je u regionu Šumadije i Zapadne Srbije. Analiza podataka i rezultati ankete 5. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 5. usled ovih razloga. može se zaključiti da je u 2011. Kada se istovremeno uporede podaci o smanjenju i povećanju broja zaposlenih po regionima možemo konstatovati da je do umerenog pada došlo u Beogradskom regionu i regionu Vojvodine. Posmatrano po sektorima delatnosti i regionima (Tabela A2 u aneksu*) smanjenja zaposlenih najviše je bilo (redom) u regionu Vojvodine. Međutim. zatim regionu Šumadije i Zapadne Srbije. shodno broju zaposlenih lica u tim regionima. Analiza podataka o smanjenju ukupnog broja zaposlenih po sektorima delatnosti pokazuje da je do najvećeg pada zaposlenosti došlo u onim preduzećima koja obavljaju delatnost u prerađivačkoj industriji. i to naročito u prerađivačkoj industriji. kao i u sektoru poslovnih usluga. kao i u regionu Južne i Istočne Srbije zabeležen porast broja zaposlenih. Kretanje zaposlenosti u 2011. zabeležen je još i u sektoru građevinarstva. godini Na osnovu Ankete poslodavaca koja je sprovedena na teritoriji cele Republike i dobijenih podataka prikazanih u tabelama 13 i 14. u elektronskoj formi. značajan udeo pada broja zaposlenih. godini ostvarena približna ravnoteža u kretanju ukupnog broja radnika koji su napustili preduzeće i ukupnog broja radnika koji su se zapošljavali. zatim u grupi sa prvim stepenom stručne spreme. trgovini i popravci motornih vozila.1. i na kraju u regionu Južne i Istočne Srbije. Dati redosled smanjenja broja zaposlenih po regionima je očekivan.

994 7.090 1.Tabela 13.021 12.399 2.787 103.493 527 959 86 1.033 18 318 21 1.882 4.202 2.448 3.468 3.556 929 32.315 464 10.120 4.866 993 1.392 7 47 38 120 2.907 11.455 1.259 372 555 53 406 579 238 1.791 3.612 6.743 402 13 65 7 39 5 9 5 41 10 19 9 224 1.699 115 1.251 1.712 3.391 3 0 10 0 0 0 30 6 28 11 46 3 127 21 281 89 2 20 0 44 0 268 951 546 66 82 8 178 0 0 0 0 0 0 0 26 0 7 0 0 0 6 0 40 370 403 239 0 43 2 59 1 0 608 776 410 2 72 2 180 11 1 3.170 742 23.383 23.246 602 902 161 1.355 4.917 II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII Ukupno: Stepen stručne spreme A Ukupno Pad obima aktivnosti B+D+E Ukupno Pad obima aktivnosti C Ukupno Pad obima aktivnosti USAID Projekat održivog lokalnog razvoja F Ukupno Pad obima aktivnosti Sektor delatnosti G Ukupno 32 Pad obima aktivnosti H+I+J Ukupno Pad obima aktivnosti K+L Ukupno Pad obima aktivnosti M+N+Q+R Ukupno Pad obima aktivnosti Ukupno .775 1.883 2.287 8.348 455 6.915 4.633 22.387 618 38 8 5.373 3.812 160 4.367 213 42 12 12 93 74 1.075 1.376 67 245 278 73 295 59 236 128 3.531 444 1.951 4.836 2. Smanjenje broja zaposlenih po sektorima delatnosti i stepenu stručne spreme I 1.895 11.791 310 2.047 138 3.457 472 7.604 3.275 8.023 303 1.845 4.765 1.551 1.257 1.747 6.222 14.711 169 824 36.406 615 13.

930 2.338 4.932 8.928 645 13.058 107.576 2.335 2.232 1.553 342 1.581 128 386 12 706 4.439 793 7.549 11. Anketa poslodavaca.811 171 317 7.343 10.664 30 262 3.012 2. 2011.288 4.257 73 65 4.495 20.576 956 1.597 1.033 14.443 323 2.457 37 9 0 48 16 706 680 5.715 II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII Ukupno: Stepen stručne spreme A Ukupno Rast obima aktivnosti B+D+E Ukupno Rast obima aktivnosti C Ukupno Rast obima aktivnosti F Ukupno Rast obima aktivnosti Sektor delatnosti G Ukupno 33 Rast obima aktivnosti H+I+J Ukupno Rast obima aktivnosti K+L Ukupno Rast obima aktivnosti M+N+Q+R Ukupno Rast obima aktivnosti Ukupno Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. Povećanje broja zaposlenih po sektorima delatnosti i stepenu stručne spreme I 1.291 1.550 670 13 204 21 566 265 2.588 2.568 5.785 4.885 6.298 318 1.074 2.372 453 2.127 3.758 7. .909 1.994 13.683 33.660 41.026 19.470 4.520 303 851 67 1.695 139 982 34 20 15 11 51 25 20 10 228 1.718 9.Tabela 14.700 27.648 7.459 3.311 2.190 1.640 1.393 1.672 6.170 857 1.061 1.627 1.468 5 194 895 2.783 12.667 844 22.421 509 9.435 224 10 63 11 1.648 16 9 19 0 0 0 30 9 9 0 112 97 199 92 479 130 8 60 5 115 1 227 930 526 22 140 12 336 7 0 0 0 0 0 0 1 1 7 3 4 0 2 0 13 361 551 219 0 17 7 110 6 0 484 840 331 1 37 8 197 6 0 3.150 68 506 351 122 192 23 172 109 2.

usled rasta obima aktivnosti anketiranih preduzeća. Zahteve vezane za posebna stručna.2. zabeleženo je prevashodno u prerađivačkoj industriji (C). strani jezici i posedovanje različitih vrsta dozvola. IV. 34 . Tendencije u pogledu odliva zaposlenih prema stručnoj spremi iz 2011. godine Podaci prikazani u tabelama 15 i 16 ukazuju na značajan optimizam anketiranih preduzeća u pogledu očekivanog kretanja zaposlenosti do kraja 2012. analiza zapošljavanja lica po stepenu stručnosti ukazuje na to da je i najveći priliv zaposlenih u 2011. i VII stepena stručne spreme. Takođe. godine. u III. VI-1 stepena: orijentisanost ka klijentima i VII-1 stepena: inicijativnost i preduzimljivost. preciznost. U grupi stručnih posebnih znanja i veština. najtraženije osobine u okviru I stepena su: motivisanost i spremnost na timski rad. godine prenose se i u 2012. u elektronskoj formi. Očekivano kretanje zaposlenosti do kraja 2012. U odnosu na stepen stručne spreme. kao i šire kompetencije i lične karakteristike poslodavci su uglavnom vezivali za zanimanja III.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Istovremeno. Posmatrano po sektorima delatnosti. III stepena: uslužnost. IV. sektoru građevinarstva (F) i trgovinskom sektoru (G). uslužnost i komunikativnost. najzastupljenija su bila tehničko-tehnološka. u okviru II stepena: preciznost. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. U pogledu širih kompetencija i ličnih karakteristika najzastupljeniji zahtevi su se odnosili na: spremnost na timski rad. IV i V stepena: komunikativnost. tj. Ova tendencija se zadržava i kod smanjenja zaposlenosti usled očekivanog pada obima aktivnosti. s tim što se navedenim sektorima pridružuje i sektor ostalih poslovnih usluga. značajno povećanje zaposlenosti. najviše su tražena znanja i veštine iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. a u III i IV stepenu različite vrste dozvola. Što se tiče potrebe poslodavaca za posebnim znanjima i veštinama i kompetencijama lica zaposlenih u prethodnoj godini (dato tabelama A4. trgovini (G) i građevinarstvu (F). A5 i A6 u aneksu*) najviše dominiraju prenosiva znanja i veštine. Od prenosivih znanja i veština. najveći odliv očekuje se u prerađivačkoj industriji (C). Permanentan uzorak preduzeća u narednom ciklusu ankete će biti značajna potvrda validnosti odgovora anketiranih preduzeća u smislu poređenja očekivanog i stvarnog kretanja zaposlenosti u prethodnoj godini. kao i društveno-humanistička znanja i veštine. godinu. prenosiva znanja i veštine. 5. VI-1 i VII-1 stepenu najtraženija su bila znanja i veštine iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. U odnosu na stepen stručne spreme. kao i šire kompetencije i lične karakteristike. godini zabeležen u grupi zanimanja trećeg i četvrtog. Najveća fluktuacija zaposlenih je zabeležena u sektorima prerađivačke industrije (C) i trgovine (G). zatim i u okviru prvog stepena stručne spreme (Tabela 14). godini za koju je rađena kratkoročna prognoza.

008 3.460 3.889 1. 2012.692 578 10.250 46 1.474 1.572 6 699 11.906 1.160 1 192 1 608 1.420 1.691 476 5.457 4.609 1.837 737 25 112 0 161 2.120 836 669 309 152 73 0 1.800 II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII Ukupno: Stepen stručne spreme A Ukupno Pad obima aktivnosti B+D+E Ukupno Pad obima aktivnosti C Ukupno Pad obima aktivnosti F Ukupno Pad obima aktivnosti Sektor delatnosti Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.272 57 207 0 361 0 0 0 0 2 1 47 0 5 0 0 0 57 18 131 42 6 8 3 19 0 68 337 245 65 43 6 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 54 102 35 0 5 0 6 2 0 144 334 93 0 14 1 24 4 0 1.985 1.214 691 1.399 651 1.225 1. G Ukupno 35 Pad obima aktivnosti H+I+J Ukupno Pad obima aktivnosti K+L Ukupno Pad obima aktivnosti M+N+Q+R Ukupno Pad obima aktivnosti Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Ukupno .349 591 26 40 994 491 19 142 96 38 70 19 60 35 1.753 2. Anketa poslodavaca. Planirano smanjenje broja zaposlenih po sektorima delatnosti i stepenu stručne spreme I 601 489 841 352 2.042 2.164 316 8.017 0 0 437 1.883 1.257 5.043 9.406 5.336 15 252 8 153 21 211 94 492 130 350 19 721 287 2.200 2.098 3.283 21 390 11 9 0 0 0 0 44 44 70 536 1.121 2 52 2.531 5.646 1.431 35.132 95 2.Tabela 15.138 119 468 293 0 2 0 3 0 188 511 1.

871 6 57 1.982 138 1.837 1.375 3. Anketa poslodavaca.247 2.871 41 266 18 830 0 0 0 0 0 0 18 3 2 0 11 0 32 174 245 163 2 16 0 106 0 212 477 317 14 34 3 219 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 371 319 37 5 9 0 47 0 0 429 523 110 5 20 0 85 0 0 1.021 50.745 227 953 814 17 0 0 67 19 236 536 2.914 2.466 5.435 73 42 11 0 14 13 6 6 1 0 10 6 52 967 2.380 7.504 1.106 1.536 10.158 763 1. 2012.347 304 182 31 3 2.767 1.136 230 5.462 10.791 4.703 1.204 87 731 18.645 1.411 1.029 1.402 9 141 11 423 302 99 1. Planirano povećanje broja zaposlenih po sektorima delatnosti i stepenu stručne spreme I 532 452 1.137 II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII Ukupno: Stepen stručne spreme A Ukupno Rast obima aktivnosti B+D+E Ukupno Rast obima aktivnosti C Ukupno Rast obima aktivnosti USAID Projekat održivog lokalnog razvoja F Ukupno Rast obima aktivnosti Sektor delatnosti Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.978 6 361 837 2.685 6.511 1 180 287 247 91 16 35 20 1.267 2.047 5.241 2.Tabela 16.281 15.466 1.092 54 148 3.457 3.031 1.603 11.263 4.131 798 705 136 836 389 5.357 5.053 574 2.167 2.638 229 5. 36 G Ukupno Rast obima aktivnosti H+I+J Ukupno Rast obima aktivnosti K+L Ukupno Rast obima aktivnosti M+N+Q+R Ukupno Rast obima aktivnosti Ukupno .059 0 48 27 574 233 8.331 1.834 185 50 42 0 1.

Takođe. u sektoru prerađivačke industrije. postoje dva aspekta: ukupno planirano povećanje broja zaposlenih. Naime. u elektronskoj formi. najveće planirano ukupno povećanje broja zaposlenih očekuje se u sektoru trgovine. taj odnos polako opada sa rastom veličine preduzeća. najveći broj planiranih zapošljavanja se očekuje kod srednjih preduzeća. situacija je sledeća: u regionu Vojvodine. Šumadije i Zapadne Srbije. U ovom regionu i u ovom sektoru očekuje se najveće povećanje broja zaposlenih. u svakom regionu se planira veće povećanje u odnosu na smanjenje broja zaposlenih. godine (Tabela 17). Kod povećanja zaposlenosti prema veličinu preduzeća. osim u regionu Vojvodine. U odnosu na rast obima aktivnosti. Ako posmatramo rast obima zaposlenosti u odnosu na ukupno povećanje broja zaposlenih. planirano ukupno povećanje očekuje se u sektoru prerađivačke industrije. U ostalim regionima. Istovremeno. 37 . Najveći broj odgovora preduzeća se vezuje za očekivanja za dodatnim znanjima i veštinama lica sa III i IV stepenom stručne spreme i lica sa fakultetskim * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Kod planiranog smanjenja broja zaposlenih po regionima. gde se u sektoru građevinarstva očekuje smanjenje broja zaposlenih kao rezultat velikog pada obima aktivnosti u ovom sektoru (Tabele A7 i A8 iz aneksa*). u ovim regionima. biće najveće planirano smanjenje broja zaposlenih i kada je pokazatelj obima aktivnosti u pitanju. kada je u pitanju rast obima aktivnosti. u odgovorima poslodavaca dominiraju šire kompetencije i lične karakteristike. prenosiva posebna znanja i veštine. taj priliv zaposlenih će u značajnoj meri biti uslovljen očekivanim porastom obima privredne aktivnosti u ovim sektorima. građevinarstva i trgovine očekuju visok priliv zaposlenih (Tabela 16). U ovim regionima i u ovom sektoru očekuje se najveće povećanje po osnovu rasta obima aktivnosti. U pogledu potreba poslodavaca za posebnim znanjima i veštinama i kompetencijama lica čije zapošljavanje očekuju tokom 2011. U Beogradskom regionu. kod malih preduzeća taj odnos iznosi blizu 66%. Južne i Istočne Srbije. Što se tiče planiranog povećanja broja zaposlenih po sektorima delatnosti i regionima. i povećanje broja zaposlenih u odnosu na rast obima aktivnosti preduzeća. preduzeća planiraju ukupno smanjenje broja zaposlenih u sektoru prerađivačke industrije. a kod velikih preduzeća oko 58%. u pogledu odnosa između ukupnog očekivanog zapošljavanja i zapošljavanja očekivanog zbog rasta obima aktivnosti. a najslabije su zastupljena stručna posebna znanja i veštine. U Beogradu se i inače po osnovu pada obima aktivnosti očekuje najveće planirano smanjenje broja zaposlenih. Što se tiče planiranog smanjenja i povećanja broja zaposlenih po sektorima delatnosti i regionima. u Beogradskom regionu se očekuje ukupno najveće smanjenje po sektorima finansijskih usluga. najpovoljnije tendencije očekuju preduzeća koja posluju u sektorima građevinarstva i poljoprivrede. kod srednjih preduzeća iznosi oko 62%. kao i u odnosu na ukupno planirano povećanje. Međutim.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Preduzeća koja posluju u delatnostima prerađivačke industrije. Kod planiranog povećanja broja zaposlenih prema veličini preduzeća i stepenu stručne spreme (Tabela A9 u aneksu*) možemo konstatovati da se najveće planirano povećanje očekuje u tražnji za zaposlenima III i I stepenu stručne spreme.

dok se šire kompetencije i lične karakteristike sve više očekuju i kod lica sa višim obrazovanjem. A11 i A12 u Aneksu*). kao i za posedovanjem različitih vrsta dozvola. godini kao bazu za praćenje kratkoročnih potreba koje se prenose i u 2012. kod potreba poslodavaca za posebnim znanjima i veštinama kod planiranog zapošljavanja. Ukoliko posebno analiziramo prenosiva znanja i veštine. Od širih kompetencija i ličnih karakteristika. zatim stranih jezika. 2012. godinu.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja obrazovanjem. poslodavci su najviše iskazali potrebe za znanjima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. uslužnost 4. Tabela 17. preciznost 2. da su najzastupljeniji zahtevi iz oblasti tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih znanja i veština (tabele A10.3. najzastupljenije su sledeće karakteristike: 1. Anketa poslodavaca. komunikativnost 3.140 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. poći ćemo od jedne od definicija koja pod zanimanjima podrazumeva opis konkretnog posla * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. spremnost na timski rad 5. motivisanost. 5. u elektronskoj formi. poslodavci nisu u dovoljnoj meri identifikovali posebnosti koje se vezuju za kompetencije i posebna znanja i veštine. Naime. Analizu pojedinačnih zanimanja ćemo zasnivati na iskazima potreba poslodavaca uzimajući priliv i odliv zaposlenih po zanimanjima u 2011. To se naročito uočava kroz analizu potreba tržišta na nivou pojedinih oblasti. 38 . Ako posmatramo posebno stručna znanja i veštine dolazimo do zaključka. P  otrebe poslodavca za stručnim i prenosivim znanjima i veštinama i širim kompetencijama kod planiranog zapošljavanja prema stručnoj spremi Stepen stručne spreme I II III IV V VI – 1 VI – 2 VII – 1 Ukupno: Stručna posebna znanja i veštine 6 14 77 65 2 1 0 68 233 Prenosiva posebna znanja i veštine 0 7 208 357 11 97 5 278 964 Šire kompetencije i lične karakteristike 8 54 321 459 10 97 5 185 1. Dinamička analiza potreba poslodavaca za zanimanjima i veštinama U ovom delu ćemo se baviti analizom kratkoročnih potreba poslodavaca za specifičnim zanimanjima i u manjoj meri analizom posebnih znanja i veština. Da bismo ujednačili tumačenje iskazanih potreba za specifičnim zanimanjima.

(CEDEFOP.1%.1%. sa 22. Dakle.17 U Nacionalnoj strategiji zapošljavanja Republike Srbije za period do 2020. godine kada je struktura zaposlenosti po sektorima bila sledeća: poljoprivreda 24. Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. Stoga. Ove podatke treba tumačiti sa oprezom. Posmatrano prema stepenu stručnosti. 2010). I sama Nacionalna strategija zapošljavanja do 2020. godine. ali se predviđa struktura zaposlenih prema agregiranim sektorima delatnosti. funkcijom i sl. kao i gledanje unapred da bi se odgovorilo na zahteve privrede. Tek kada se uspostavi kontinuitet u sprovođenju ankete.9% na 50.7% na 35. jedna od najvažnijih karakteristika radne snage jeste njena kvalifikaciona odnosno obrazovna struktura. do usvajanja novog harmonizovanog sistema klasifikacije zanimanja. Savremena administracija. Ove projekcije se zasnivaju na podacima iz 2010. moći će se pristupiti njihovom tumačenju sa većom preciznošću. Zemlje Evropske unije pomno analiziraju i predviđaju kvalifikacionu strukturu ponude radne snage i promene u potrebama za kvalifikacijama. predviđa se da će u Srbiji poljoprivreda ukupno zapošljavati 21.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji sa svim zadacima koje taj posao podrazumeva. industrija 26. godini veći priliv zaposlenih je ostvaren kao rezultat otvaranja novih radnih mesta 56%.2% i usluge 51. industrija 24. ali da će veći deo priliva biti rezultat novog zapošljavanja (62%). Međutim. zahtevima. postojeće nazive zanimanja i stručna zvanja naziva „zastarelim i prevaziđenim“.5% koliko je iznosio 2010. godine. analiza urađena za 27 zemalja Evropske unije (EU-27) ukazuje na promene u strukturi ponude radne snage populacije starosti 15 godina i više koje će se dešavati do 2020. godine smanjiti na 16.4%. godinu pokazuju da se očekuje mnogo manji priliv zaposlenih. dok je 44% ukupnog priliva bio rezultat zamene zaposlenih na postojećim poslova. Prema projekcijama datim za 2020. koristiće se nazivi zanimanja iz važećeg Šifrarnika zanimanja i stepena stručne spreme. godine. 17 CEDEFOP (2010). godine.4%% zaposlenih. godinu. maj 2011. za rezultate tih analiza trebalo bi da budu podjednako zainteresovani i poslodavci i oni koji se bave kreiranjem i sprovođenjem relevantnih politika. između dve posmatrane godine očekuje se smanjenje zapošljavanja lica u svim stepenima obrazovanja. 39 . sporazumnog prekida radnog odnosa. Udeo nestručnih lica će se 2020.6%. u Anketi poslodavaca i u analizi koja predstoji.4%. Ukoliko se posmatra struktura priliva zaposlenih po stepenu stručnosti. Priručnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja: uputstvo. a usluge 52. zamene zaposlenih na postojećim poslovima (usled odlaska u penziju. S druge strane. isteka ugovora o radu na određeno vreme i sl.4% i sa 27.) i novog zapošljavanja usled porasta obima poslovanja (otvaranje novih poslova).5% u 2020. pod posebnim znanjima i veštinama se podrazumeva određeni (najviši) nivo kvalifikacija (kompetencija) koje treba da poseduju lica koja se zapošljavaju radi obavljanja određenog posla (CEDEFOP.18 Srbija još uvek nije usvojila Nacionalni sistem klasifikacije zanimanja koji predviđa harmonizaciju sa međunarodnim standardima i principima za razvoj sistema klasifikacije zanimanja ISCO-08. 18 Vlada Republike Srbije (2011). Beograd. Skills Supply and Demand in Europe: Medium-Term Forecast up to 2020. godini. Podaci za 2012. 1998. dok će se udeo lica sa srednjim nivoom stručnosti i visokostručnih lica povećati sa 49. Prilagođavanje potrebama savremenog tržišta rada zahteva sistematično praćenje i analizu planiranja potreba za određenim zanimanjima i veštinama. 19 Republički zavod za tržište rada Srbije i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. 2010).19 Tabela 18 prikazuje procenu kratkoročne dinamike priliva zaposlenih na osnovu Ankete poslodavaca. U 2011. pozicijom. i to ukupnog broja zaposlenih. obrasci prijava i izveštaja i kodeks šifara. godine se ne predviđa buduća obrazovna struktura ponude radne snage u Srbiji.

871 236 1. Kratkoročna dinamika priliva zaposlenih prema stepenu stručne spreme 2011.642 127 5. Ovo saznanje je takođe relevantno za sagledavanje budućih strategija aktivne politike zapošljavanja koja će biti usmerena ka permanentnom unapređivanju ličnih kompetencija ponude radne snage.193 122 4 59. U ukupnom planiranom odlivu zaposlenih nestručna lica čine 31 odsto.928 228 9. IV i V stepen stručne spreme) izložena visokom riziku od gubitka posla.811 10. zabrinjavajuće je saznanje da su lica sa srednjim nivoom stručnosti (III.126 2.135 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.614 12.395 77 9 47. godini.267 32 1 50.758 10. 2012.491 16. godini iznosi skoro 1/3 u odnosu na odliv procenjen u 2011.231 3.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 18.904 Prognoza za 2012.002 4. Od ukupnog procenjenog odliva zaposlenih u 2011.807 24.372 22.136 52 5.718 9.772 5.097 5. godini 42 odsto posledica su gubitka poslova zbog privrednih kontrakcija. Ona predstavlja prikaz ugašenih poslova koji se objašnjavaju kao odliv zaposlenih usled zatvaranja preduzeća.002 Ukupno Novi poslovi Ukupno Novi poslovi I II III IV V VI – 1 VI – 2 VII – 1 VII – 2 VIII Ukupno: 20.298 41. Naime. godina Stepen stručne spreme Zamena postojećih poslova 7. stečaja.107 13.761 3 0 31. dok se istovremeno blago smanjuje udeo lica sa višim i visokim obrazovanjem. Tabela 19 prikazuje kratkoročnu dinamiku odliva zaposlenih u 2011. udeo gubitka poslova bio bi podjednak i zbog pada obima poslovanja i zbog privrednih kontrakcija. Anketa poslodavaca.204 18. a ostalih 58 odsto su poslovi ugašeni usled ostalih navedenih razloga.260 95 640 36 2. prelaska zaposlenih kod drugog poslodavca i sl.664 706 2.286 101 4. a lica sa višim i visokim obrazovanjem 10 odsto. u strukturi odliva zaposlenih uočava se blagi porast udela nestručnih i lica sa srednjim nivoom stručnosti. Očekivani odliv zaposlenih u 2012.715 12. i očekivani odliv u 2012. Ukoliko izuzmemo lica koja ne poseduju nikakve kvalifikacije ili poseduju veoma nizak nivo kvalifikacija. Kvalifikaciona struktura odliva zaposlenih između dve posmatrane godine više se menja nego kvalifikaciona struktura priliva zaposlenih.137 7. 40 .611 141 496 16 2.588 199 13 107. godini na nivou ukupnog broja lica.500 267 1. Prema kratkoročnim očekivanjima za 2012.357 5.506 29 1 19.982 8. godinu Zamena postojećih poslova 3. kao i gubitak poslova zbog pada obima aktivnosti.946 3. lica sa srednjim nivoom stručnosti 59 odsto.980 4. godinu.164 439 1.

424 5. godina bazna godina.250 8. godina Stepen stručne spreme Pad obima aktivnosti 10. godini bila su šivač tekstila. tako i u očekivanjima za 2012. bilo ukupan bilo na nivou pojedinačnih zanimanja. godini sa očekivanjima za 2012.499 Ukupno Ugašeni poslovi Ukupno Ugašeni poslovi I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII Ukupno: 23.127 133 4. 5. Pritom je 2011.268 21 0 43.708 1. u odnosu na koju posmatramo promene u kretanjima potreba za pojedinim zanimanjima. u 2012.713 465 2.423 8. godini.121 188 1.944 4. naročito na nivou oblasti i regiona.711 36. Ovaj prikaz potreba za zanimanjima zasnovan je na osluškivanju stavova poslodavaca kroz anketu i predstavlja način da se kroz naredne cikluse anketa uspostavi barometar zanimanja i veština.794 4. prodavac (III SSS i KV) i šivač konfekcije. ostvaren je u grupi lica bez zanimanja i stručne spreme (I SSS-NK). koja su se najčešće zapošljavala u 2011. 41 .610 137 581 13 1. Anketa poslodavaca. izuzev za zanimanjem mašinski tehničar – konstruktor.300 2.008 3. najtraženija zanimanja u 2011. Kratkoročna dinamika odliva zaposlenih prema stepenu stručne spreme 2011. Procena kratkoročne dinamike priliva zaposlenih po zanimanjima i sektorima delatnosti U nastavku ovog poglavlja biće analizirana kratkoročna dinamika priliva zaposlenih u 2011. polazeći od rangiranja priliva lica u određenom zanimanju.531 1. Takođe je interesantno uočiti da se ova lica zapošljavaju najčešće na novim poslovima. U svim tabelama smo prikazali do tri najfrekventnija zanimanja na nivou svakog stepena stručne spreme. i to kako u 2011.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Tabela 19.494 Prognoza za 2012.800 3. godini. 22 i 23. godinu po sektorima delatnosti.917 12.572 11.287 8. paker i pomoćni priučeni elektromonter. Zanimanja koja zahtevaju VII-1 stepen stručnosti kao što su diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. Kada je reč o II stepenu stručne spreme.148 5. Kretanje priliva zaposlenih po zanimanjima za ostale sektore delatnosti prikazali smo u tabelama 20.132 70 2.423 9.188 91 2.511 51 551 57 737 3 3 17.399 57 3 35.4.551 21.845 127 40 103.818 582 1. godini neće postojati proširena tražnja. 21.160 15.368 14. godinu.315 224 6.047 3. 2012. Za zanimanja koja zahtevaju IV stepen stručne spreme kao što su prodavac i ekonomski tehničar.791 23.577 106 40 60. dok su se u grupi stručnih zanimanja III stepena najčešće zapošljavala lica sa zanimanjima bravar.301 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.662 54 0 18. U sektoru Prerađivačka industrija (C) najveći priliv. U analizi koja predstoji osvrnućemo se na tražnju za pojedinačnim zanimanjima u nekoliko izabranih sektora delatnosti koji imaju značajan udeo u strukturi ukupnog broja zaposlenih. godinu Pad obima aktivnosti 5.343 4.456 3.

Stepen stručne spreme Zamena postojećih poslova Šifra zanimanja Naziv zanimanja Šifra zanimanja Naziv zanimanja Novi poslovi Ukupno Prognoza za 2012.308 324 178 512 565 168 117 127 156 51 6 22 170 252 962 763 771 220 203 166 32 48 3 42 IV .specijalista 98 1. god. S III stepenom stručne spreme najčešće će se tražiti obrađivač metala. godini pojaviće se i potreba za zapošljavanjem lica sa I stepenom stručne spreme. zanimanja poslužilac mašina i uređaja za preradu polimera i pomoćni konfekcionar. samo što će se povećati tražnja za diplomiranim inženjerima elektrotehnike za elektroniku. koja podrazumevaju VI-1 stepen stručne spreme. Tokom 2012.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja bankarstvo i finansije i diplomirani mašinski inženjer/diplomirani inženjer mašinstva – master na vrhu su traženih zanimanja u 2011. U 2012.288 186 128 787 251 166 570 566 373 203 200 175 21 5 4 109900 I 100501 104502 204023 II 206402 202400 III 301813 306400 304023 406400 406700 402000 502231 V 507121 504002 Lica bez zanimanja i stručne spreme Manipulant u prehrambenoj proizvodnji Čistač prostorija Šivač tekstila Paker Pomoćni . godine nastaviće se tražnja za zanimanjima ekonomista za finansije. Zamena postojećih poslova 657 24 128 537 171 103 256 185 74 0 72 60 21 0 0 Novi poslovi 1.328 939 337 330 322 83 54 25 2.767 3.893 680 124 1. a sa IV stepenom tekstilni tehničar i komercijalni tehničar.474 1. god. Povećaće se tražnja za zanimanjima strukovni pravnik i strukovni informatičar VI-2 stepena stručne spreme. zanimanje elektromehaničarski manipulant. Kratkoročna dinamika zapošljavanja najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Prerađivačka industrija (C) 2011.631 162 0 250 80 63 314 381 299 203 128 115 0 5 4 Ukupno 2. godini. kao i lica sa II stepenom stručne spreme. komercijalista i mašinski inženjer.126 98 62 582 62 109900 100501 102501 204023 203211 204000 306400 301813 301800 403900 406453 402000 502231 501665 501802 Lica bez zanimanja i stručne spreme Manipulant u prehrambenoj proizvodnji Elektromehaničarski manipulant Šivač tekstila Poslužilac mašina i uređaja za preradu polimera Pomoćni konfekcionar Prodavac Bravar Obrađivač metala Tekstilni tehničar Komercijalni tehničar Mašinski tehničar konstruktor Vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme specijalista Livac sivog liva Metaloglodač . računovodstvo i bankarstvo. Tabela 20.406 494 430 1.priučeni elektromonter Bravar Prodavac Šivač konfekcije Prodavac Ekonomski tehničar Mašinski tehničar konstruktor Vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme specijalista Poslovni sekretar Modelar konfekcije 5. dok će najveća tražnja kada je u pitanju V stepen stručne spreme biti za zanimanjima livac sivog liva i metaloglodač – specijalista. Tu će ostati i u 2012.

računovodstvo i bankarstvo Komercijalista Mašinski inženjer Poslovni informatičar Ekonomista Strukovni ekonomista Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. kao i lica sa zanimanjem trgovinski manipulant. Sektor Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G) u I stepenu stručne spreme najčešće zapošljava lica bez zanimanja i stručne spreme (I SSS . u sektoru Trgovina očekuje se kod zanimanja u III stepenu stručne spreme. godini. Potreba za zapošljavanjem lica ovog profila znatno će se smanjiti u 2012. Najveći broj zapošljavanja u 2011. Najtraženija zanimanja u okviru ovog sektora i stepena stručnosti su i četkar – metlar i dostavljač robe. U II stepenu stručne spreme najviše traženo zanimanje je rukovalac robom – pomoćni prodavac. U VI-1 stepenu stručne spreme najčešće se zapošljavaju komer43 .Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 616700 VI/1 616453 611800 626930 VI/2 626710 626709 Ekonomista za finansije. bankarstvo i finansije Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku     142 38 33 8 3 2 57 24 23 0 3 0 85 14 10 8 0 2 716700 448 305 143 711800 145 87 58 VII/1 711800 210 78 132 716700 121 78 43 712000 74 38 36 712600 70 0 70 729202 9 0 9       VII/2 723601 3 3 0   728230 2 2 0   Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. godine bila su elektromonter – instalater (najveći broj lica zapošljavao se zahvaljujući otvaranju novih poslova). godine.NK). i to prodavaca (III SSS i KV). godini. ali i u 2012. U IV stepenu stručne spreme najčešće se zapošljavaju lica sa zanimanjem prodavac (IV SSS) i farmaceutski tehničar. Kada je reč o III stepenu stručnosti. računovodstvo i bankarstvo Strukovni pravnik Strukovni informatičar Ekonomista Diplomirani mašinski inženjer/Diplomirani inženjer mašinstva − master Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. najtraženija zanimanja tokom 2011. Anketa poslodavaca. bankarstvo i finansije Diplomirani mašinski inženjer / Diplomirani inženjer mašinstva − master Diplomirani mašinski inženjer − konstruktor Farmaceutski tehnolog primene proizvoda − specijalista Tehnolog grafičarstva − specijalista Politikolog − specijalista / Diplomirani politikolog − specijalista 198 191 109 19 9 9 154 42 50 19 6 5 44 149 59 0 3 4 616453 611800 616700 626809 626924 626710 Komercijalista Mašinski inženjer Ekonomista za finansije. godini. 2012. i kasir. Očekuje se da će ta zanimanja biti najtraženija i tokom 2012. Tražnja za ovim zanimanjima će se nastaviti i u 2012.

Tabela 21. U I stepenu stručne spreme otvaraju se mogućnosti za zapošljavanje montersko – instalaterskih manipulanata.839 58 1. god. godini u sektoru Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G) otvorena je tražnja i za novim zanimanjima.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja cijalisti. a u II stepenu spreme za pakere.934 2. Prognozira se da će tokom 2012.772 154 246 168 228 66 22 0 4 33 4 36 24 2.239 25 2. Zamena postojećih poslova 0 0 105 0 16 111 881 8 215 4 0   Novi poslovi 537 416 239 56 410 179 878 311 7 0 1   Ukupno 109900 I 106401 105601 206400 II 209911 206401 306400 302400 306702 406400 406453 409200 507121 501855 506455 Lica bez zanimanja i stručne spreme Trgovinski manipulant Saobraćajnotransportni manipulant Rukovalac robom − pomoćni prodavac Četkar − metlar Dostavljač robe Prodavac ( III SSS i KV ) Elektromonter − instalater ( III SSS i KV ) Kasir Prodavac Komercijalni tehničar Farmaceutski tehničar Poslovni sekretar Tehničar − kontrolor kvaliteta mašinskih materijala − specijalista Trgovački putnik 909 425 125 188 91 67 457 22 5 145 452 403 120 43 106401 101901 109900 209911 206402 206401 306400 306427 306461 406400 406513 409200 506400 506455   Trgovinski manipulant Montersko-instalaterski manipulant Lica bez zanimanja i stručne spreme Četkar − metlar Paker Dostavljač robe Prodavac Prodavac u maloprodaji naftnih derivata i gasa Magacioner Prodavac Konobar Farmaceutski tehničar Prodavac − specijalista Trgovački putnik   0 91 56 11 2. godini u VII-1 stepenu bila su diplomirani farmaceut (VII-1 SSS) i diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. U VI-2 stepenu stručne spreme očekuje se najveće zapošljavanje ekonomista i pravnika. bankarstvo i finansije (VII-1 SSS). na listi najtraženijih zanimanja u III stepenu stručne spreme biti magacioneri i prodavci naftnih derivata i gasa u maloprodaji. računovodstvo i bankarstvo. U 2012.759 319 222 4 1   Ukupno 537 416 344 56 9 27 24 0 913 1. u V stepenu prodavaca – specijalista.591 2.998 III IV 400 396 88 33 8 V 44 . U IV stepenu stručnosti se očekuje zapošljavanje konobara. god. Kratkoročna dinamika zapošljavanja najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G) 2011. Stepen stručne spreme Zamena postojećih poslova Šifra zanimanja Naziv zanimanja Šifra zanimanja Novi poslovi Naziv zanimanja Prognoza za 2012. dok se u VII-1 očekuje povećana tražnja za klasičnim filolozima. kao i diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku.214 1.911 426 290 1. ekonomisti za finansije. Najčešće zapošljavana zanimanja u 2011. a u VI-1 inženjera elektrotehnike za elektroniku.

Među traženim zanimanjima u makrosektoru Saobraćaj i skladištenje. U III stepenu stručne spreme.I. vozač drumskog vozila (III SSS i KV). kao i komercijalista. U VII-1 stepenu stručne spreme najviše se traže diplomirani inženjeri elektrotehnike za energetiku usled otvaranja novih radnih mesta. Najčešća zapošljavanja u makrosektoru Saobraćaj i skladištenje. U IV stepenu stručne spreme najviše se traže zanimanja konobar i kuvar. bankarstvo i finansije Diplomirani farmaceut 265 40 24 5 4 3 355 136 24 3 0 0 0 15 129 16 21 5 4 3 340 VII/1 716700 348 78 270 719200 294 282 12 712600 269 248 21 718212 Klasični filolog 94 0 94 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. Takođe. Zanimanja VI-2 stepena stručne spreme slabo su tražena u okviru ovog sektora − uglavnom se traže strukovni ekonomisti. Usluge smeštaja i ishrane i Informisanje i komunikacije u 2012. i to kao rezultat novootvorenih radnih mesta. bankarstvo i finansije Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku 751 67 43 20 9 3 851 375 30 33 8 4 0 489 376 37 10 12 5 3 362 616453 616700 612600 626710 629423 626800 716700 Komercijalista Ekonomista za finansije. 45 . računovodstvo i bankarstvo. 2012. pored zanimanja vozač drumskog vozila. a u manjoj meri i tehničar održavanja telekomunikacionih uređaja. kao i programer informacionog sistema u VII-1 stepenu stručnosti. i to prevashodno radi popunjavanja postojećih radnih mesta. U I stepenu stručne spreme najviše se zapošljavaju lica bez zanimanja i stručne spreme. i to kao rezultat otvaranja novih radnih mesta. ekonomista za finansije. računovodstvo i bankarstvo Inženjer elektrotehnike za elektroniku Ekonomista Organizator sportske rekreacije Pravnik Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. U VI-1 stepenu najtraženija su zanimanja inženjer statistike i informatike.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 616453 VI/1 616700 616400 626600 VI/2 625630 622800 719200 Komercijalista Ekonomista za finansije. najtraženiji su magacioneri i vozači teretnog vozila. godini će se naći i zanimanje kurir u II stepenu stručne spreme.J) su u zanimanjima u III stepenu stručnosti i u I stepenu stručnosti. Najveći broj novih radnih mesta otvoreno je za poslove na kojima se zapošljavaju lica sa III stepenom stručne spreme. najtraženija zanimanja su hemijski i elektromehaničarski manipulant. računovodstvo i bankarstvo Ekonomista za robni promet u trgovini Menadžer Inženjer saobraćaja Inženjer elektrotehnike i računarstva Diplomirani farmaceut Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. zatim programeri informacionog sistema i diplomirani inženjeri elektrotehnike za računarsku tehniku (VII-1 SSS)/diplomirani inženjeri elektrotehnike i računarstva – master. vozač drumskog vozila. vozač teretnjaka. Informisanje i komunikacije (H. U II stepenu stručne spreme najtraženija su lica sa zanimanjem kurir i sobarica. Usluge smeštaja i ishrane. Anketa poslodavaca. u V prodavac – specijalista. konobar u IV stepenu stručne spreme. Zanimanje dostavljač robe spada u tri najfrekventnija zanimanja u II stepenu.

god. Stepen stručne spreme Zamena postojećih poslova Šifra zanimanja Šifra zanimanja Naziv zanimanja Novi poslovi Naziv zanimanja Prognoza za 2012.I.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 22. Kratkoročna dinamika zapošljavanja najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Saobraćaj i skladištenje. Zamena postojećih poslova 115 7 0 107 128 47 455 159 59 22 41 44 34 3 0 3 19 9 0 0 0 Ukupno 109900 I 103101 102501 II 207102 206401 206522 305600 III 306461 305604 406513 409900 406515 506400 V 502741 505600 616900 616700 IV VI/1 Lica bez zanimanja i stručne spreme Hemijski manipulant Elektromehaničarski manipulant Kurir Dostavljač robe Sobarica Vozač drumskog vozila Magacioner Vozač teretnjaka Konobar Maturant gimnazije Kuvar Prodavac − specijalista Tehničar održavanja telekomunikacionih uređaja − specijalista Tehničar drumskog saobraćaja − specijalista Inženjer statistike i informatike Ekonomista za finansije/ računovodstvo i bankarstvo Komercijalista Strukovni ekonomista Menadžer Ekonomista Ukupno 844 312 306 291 123 82 1904 645 574 354 330 296 103 15 12 95 57 548 0 0 47 121 52 1177 30 356 62 111 93 103 0 8 93 26 296 109900 312 104502 306 106401 244 207102 2 206513 30 206522 727 305600 615 218 292 219 203 305604 306461 406513 406515 405605 Lica bez zanimanja i stručne spreme Čistač prostorija Trgovinski manipulant Kurir Servir Sobarica Vozač drumskog vozila Vozač teretnjaka Magacioner Konobar Kuvar Vozač autobusa Prodavac − specijalista Kuvar − specijalista Kamerman snimatelj Inženjer statistike i informatike Komercijalista Ekonomista za finansije/ računovodstvo i bankarstvo Dizajner Ekonomista Novinar/ žurnalista 280 13 9 239 129 77 714 298 187 304 80 80 34 10 10 180 42 0 506400 15 506515 4 508732 2 616900 31 616453 616453 626709 626600 626710 41 6 2 2 37 0 0 2 4 616700 6 628530 2 626710 0 628720 23 2 1 1 VI/2 46 Ukupno 165 6 9 132 1 30 259 139 128 282 39 36 0 7 10 177 23 14 2 1 1 . god.J) 2011. Usluge smeštaja i ishrane. Informisanje i komunikacije (H.

najtraženija su zanimanja lica bez zanimanja i stručne spreme u I stepenu stručnosti. bankarstvo i finansije najtraženija su zanimanja u VII-1 stepenu.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 712400 Diplomirani inženjer elektrotehnike za energetiku Programer informacionog sistema Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku/ diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva − master Tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda − specijalista Tehnolog drumskog saobraćaja za međunarodni transport i špediciju − specijalista Organizator trgovinskog poslovanja − specijalista marketinga Doktor nauka − kulturološke nauke/ komunikologija/ novinarstvo/ žurnalistika 370 0 370 716921 Programer informacionog sistema Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku. III i IV stepenu stručne spreme. U makrosektoru Stručna. beleži se u I. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru.N.Q. U posmatranom makrosektoru među traženim zanimanjima u 2012.R) najveći broj zapošljavanja ostvarenih u 2011. Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku (VII-1 SSS)/diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master. Anketa poslodavaca. kao i zaštitar imovine − portir.NK). inovacijska i tehnička delatnost. zanimanje čistač prostorija. 2012. Pored ovih zanimanja. koje je najtraženije u ovom sektoru. poslodavci najčešće navode kao novo zapošljavanje. naučna. godini. i to kao rezultat otvaranja novih radnih mesta. i očekivanih zapošljavanja u 2012. zatim zaštitar imovine – portir u III stepenu stručne spreme. Pored toga. diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva − master Informatičar/ diplomirani informatičar − master 410 265 145 716921 VII/1 216 107 109 712800 132 0 132 712800 159 62 97 716923 82 0 82 722601 12 12 0 722607 Projektant elektronskih sistema − specijalista Tehnolog drumskog saobraćaja za međunarodni transport i špediciju − specijalista 15 15 0 VII/2 725614 5 0 5 725614 3 0 3 726491 3 3 0           VIII 808255 7 4 3   Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. čuvar u II stepenu. godini nalaze se lica bez zanimanja i stručne spreme. posmatrano na nivou tražnje za pojedinačnim zanimanjima. zabava i rekreacija (M. Umetnost. kao i računarski operater u IV stepenu stručne spreme. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti. kao i diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. računarski operater u IV ste47 . zapošljavanje lica sa zanimanjima čistač prostorija (I SSS .

565 423 302 94 12 1.377 232 175 1.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja penu. god. zabava i rekreacija (M.064 572 195 29 9 5 94 18 15 122 969 423 65 37 12 294 0 175 977 464 65 20 9 0 15 16 0 1. Zamena postojećih poslova 921 23 50 16 1 18 55 14 57 117 115 23 34 13 0 0 8 0 Novi poslovi 647 838 0 35 36 0 380 96 7 45 12 19 6 1 7 8 0 5 Ukupno 104502 I 109900 101801 207201 II 207100 205200 307201 III 301972 303200 406901 409900 406700 505931 V 506400 506515 616700 VI/1 616600 616531 Čistač prostorija Lica bez zanimanja i stručne spreme Manipulant u obradi metala Čuvar Pomoćni administrativni radnik Pomoćni građevinski radnik Zaštitar imovine – portir Vodoinstalater Gumar i plastičar Računarski operater Maturant gimnazije Ekonomski tehničar Vazduhoplovna stjuardesa – specijalista Prodavac – specijalista Kuvar – specijalista Ekonomista za finansije. Naziv zanimanja Stepen stručne spreme Zamena postojećih poslova Stepen stručne spreme Šifra zanimanja Novi poslovi Šifra zanimanja Prognoza za 2012. i to isključivo zbog otvaranja novih radnih mesta. Kratkoročna dinamika zapošljavanja najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Stručne.083 307201 Zaštitar imovine – portir 232 0 87 108 130 309951 301813 406901 409900 409002 Krupije Bravar Računarski operater Maturant gimnazije Medicinska sestra Vazduhoplovna stjuardesa – specijalista IV 9 505931 0 507121 Poslovni sekretar 5 506515 Kuvar – specijalista 79 612500 Inženjer elektrotehnike za elektromehaniku 2 613600 Inženjer grafičarstva Inženjer za hemijsku 15 613100 tehnologiju 48 Ukupno .Q.596 109900 Lica bez zanimanja i stručne spreme 1.R) 2011.568 861 50 51 37 18 435 110 64 162 127 42 40 14 7 8 8 5 596 104502 Čistač prostorija Manipulant u obradi metala Pomoćni administrativni 237 207100 radnik 0 101801 57 207201 Čuvar 0 206511 Pripremač namirnica 1.N. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti. Tabela 23. inovacijske i tehničke delatnosti.718 1. Umetnost. diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku (VII-1 SSS)/diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master. naučne. god. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru. računovodstvo i bankarstvo Menadžer Operativni turistički organizator 1.

Usluge smeštaja i ishrane. godini odnosi se na lica bez zanimanja i stručne spreme (I SSS . bankarstvo i finansije Programer informacionog sistema Specijalista radiološke zaštite Specijalista ginekologije i akušerstva Specijalista neonatologije Naučni istraživač biljne proizvodnje 8 3 3 8 0 0 0 626923 Informatičar 3 622800 Inženjer elektrotehnike i računarstva 5 3 1 0 3 1 5 0 0 3 626600 Menadžer Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku/ 134 712800 diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master 712800 173 39 138 0 138 VII/1 716700 148 115 33 717532 Profesor švedskog jezika 99 99 0 716921 729093 729049 VII/2 729022 119 52 30 103 0 0 16 716921 52 729047 30 722607 Programer informacionog sistema Specijalista oftalmologije Projektant elektronskih sistema – specijalista 70 11 0 36 11 0 34 0 0 15 0 Tehnolog drumskog saobraćaja za 15 725614 međunarodni transport i špediciju – specijalista 0       0 0 0 VIII 800181 2 2     Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.N. Dok prerađivačka industrija tradicionalno obuhvata veliki udeo u ukupnoj zaposlenosti. Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G). Umetnost. dok je pad 49 .NK). godini po zanimanjima koja su karakteristična za ostale makrosektore delatnosti nalaze se u tabelama 20. Procena kratkoročne dinamike odliva zaposlenih po zanimanjima i sektorima delatnosti U ovoj tački analiziraćemo odliv zaposlenih po zanimanjima u 2011. fluktuacije zaposlenosti su među najizraženijima i u preostala tri izabrana sektora. U Prerađivačkoj industriji (C) najveći deo odliva u 2011.I. 21. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru.5. 22 i 23. Anketa poslodavaca. naučne.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 626709 VI/2 625100 625200 Strukovni ekonomista Inženjer arhitekture Inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku/ diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. Saobraćaj i skladištenje. kao i planirani odliv u 2012. 2012. inovacijske i tehničke delatnosti. godini. godini. 5. Informisanje i komunikacije (H.R).Q. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti. i to za četiri izabrana sektora delatnosti: Prerađivačka industrija (C).J) i Stručne. U 55 odsto slučajeva razlog je gašenje postojećih poslova. zabava i rekreacija (M. Odliv zaposlenih u 2011. i planirani odliv u 2012.

god.014 spreme Manipulant u prehrambenoj 690 proizvodnji Čistač prostorija Šivač tekstila Poslužilac mašina i uređaja za preradu polimera Paker Bravar Prodavac Šivač konfekcije 169 581 373 316 1. Tabela 24.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja aktivnosti razlog u preostalih 45 odsto slučajeva. Naziv zanimanja Gubitak zbog pada aktivnosti Naziv zanimanja Stepen stručne spreme Šifra zanimanja Ugašeni poslovi Šifra zanimanja Prognoza za 2012. kao i za zanimanje mašinski tehničar – konstruktor.623 135 84 308 352 190 890 786 293 2. god. i to uglavnom zbog gašenja postojećih radnih mesta. Pored toga. dok se očekuje manji odliv šivača tekstila. bankarstvo i finansije (VII-1 SSS). U IV stepenu stručnosti očekuje se odliv za zanimanje prodavac tekstilne robe. Gubitak zbog pada aktivnosti 1. Zbog gašenja radnih mesta najveći odliv za zanimanja u V stepenu stručne spreme očekuje se za zanimanja vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme – specijalista i za zanimanje u VI-1 stepenu menadžer. U VII-1 stepenu stručne spreme najveći odliv se očekuje kod zanimanja diplomirani mašinski inženjer/diplomirani inženjer mašinstva – master i diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju.370 98 91 318 305 188 286 284 242 III 50 Ukupno . U grupi zanimanja sa VII-1 stepenom stručne spreme najveći broj odlazaka zabeležen je kod zanimanja diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. U II stepenu stručne spreme se dodatno očekuje odliv zanimanja pakera. i to zbog pada aktivnosti.592 11 47 50 133 17 95 147 123 Ugašeni poslovi 778 87 44 268 172 171 191 137 119 Ukupno 109900 I 100501 104502 204023 II 203211 206402 301813 306400 304023 Lica bez zanimanja i stručne 6. kod lica bez zanimanja i stručne spreme. u 2012. godini pripisuje se zanimanjima u III stepenu stručne spreme − bravar i prodavac. U III stepenu stručnosti u 2012. uglavnom zbog gašenja poslova usled smanjenog obima poslovanja. Odliv zanimanja u II stepenu stručne spreme uočava se kod zanimanja šivač tekstila. Pored gorenavedenih zanimanja. veliki odliv u 2011.485 1.391 109900 Lica bez zanimanja i stručne spreme Manipulant u obradi 555 101801 metala Manipulant u 85 100501 prehrambenoj proizvodnji 273 206402 Paker 21 204023 Šivač tekstila Poslužilac mašina i 126 203211 uređaja za preradu polimera 595 301813 Bravar 294 306400 Prodavac Izrađivač gornjih 460 304223 delova obuće 2. Kratkoročna dinamika odliva najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Prerađivačka industrija (C) 2011. godini se očekuje znatno manji odliv zaposlenih i najveće smanjenje se očekuje u I stepenu stručne spreme. bankarstvo i finansije (VII-1 SSS) i diplomirani mašinski inženjer (VII-1 SSS)/diplomirani inženjer mašinstva – master. prodavac. izrađivač gornjih delova obuće. godini planiran je odliv zaposlenih kod zanimanja bravar.080 753 3. a u IV stepenu kod zanimanja ekonomski tehničar i mašinski tehničar – konstruktor.

a u IV prodavac (IV SSS) i u manjoj meri komercijalni i administrativni tehničar. 2012. U III stepenu stručne spreme najzastupljenija su zanimanja prodavac (III SSS i KV). Anketa poslodavaca. računovodstvo i bankarstvo Mašinski inženjer Ekonomista Inženjer mašinstva Nerazvrstani mašinski konstruktori i projektanti VI-2 kategorije složenosti Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. U VI-1 stepenu stručne spreme najveći odliv je zabeležen kod zanimanja komercijalista. posebno kod prodavaca. a u zanimanjima IV stepena stručnosti češće zbog privrednih kontrakcija.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 406700 IV 402000 406453 507021 V 502231 506400 616453 VI/1 616700 611800 626710 621800 622099 Ekonomski tehničar Mašinski tehničar − konstruktor Komercijalni tehničar Kadrovski administrator − specijalista Vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme − specijalista Prodavac − specijalista Komercijalista Ekonomista za finansije. a u VII-1 51 . uočava se da je odliv zanimanja lica bez zanimanja i stručne spreme (I SSS .NK) zastupljen u najvećem broju. Analiza kratkoročne dinamike odliva najfrekventnijih zanimanja u sektoru Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G) pokazuje da su to uglavnom zanimanja u III i IV stepenu stručnosti. mašinbravar − specijalista Metalostrugar − specijalista Komercijalista 164 109 94 21 8 7 63 55 20 0 37 46 21 1 1 12 10 20 164 72 48 0 7 6 51 45 0 72 611800 Mašinski inženjer 102 616600 Menadžer 19 5 12 Diplomirani mašinski inženjer/diplomirani 109 711800 inženjer mašinstva − master Diplomirani ekonomista za 62 716700 opštu ekonomiju. magacioner i kasir. mašinista. polazeći od analize zanimanja u I stepenu stručne spreme. bankarstvo i finansije 43 712000 0 0 VI/2 716700 357 248 97 44 53 VII/1 711800 178 116 64 24 40 716800 728230 VII/2 100 2 1 57 2 1 Diplomirani mašinski inženjer − konstruktor 32 22 10 Magistar tehničkih 722000 nauka za mašinske konstrukcije Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. Međutim. Odliv zaposlenih u zanimanjima III stepena stručnosti najčešće se javlja zbog regularnih uslova poslovanja. bankarstvo i finansije Diplomirani mašinski inženjer/ diplomirani inženjer mašinstva − master Diplomirani pravnik/ diplomirani pravnik − master Politikolog − specijalista/ diplomirani politikolog specijalista 472 449 284 184 51 41 276 148 138 38 14 12 215 212 166 26 51 10 83 76 36 19 9 0 257 406434 237 402000 118 406700 158 502231 0 502200 31 501801 193 616453 Prodavac tekstilne robe Mašinski tehničar − konstruktor Ekonomski tehničar Vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme − specijalista Mehaničar.

diplomirani farmaceut (VII-1 SSS).435 608 75 2. godinu. bankarstvo i finansije (VII-1 SSS).874 1.439 639 818 1.945 238 173 405 235 210 15 21 0 1. bankarstvo i finansije (VII-1 SSS). U IV stepenu stručne spreme očekuje se brži odliv zaposlenih u zanimanju prodavac. Kratkoročna dinamika odliva najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G) 2011. i to u nešto većoj meri zbog gašenja postojećih radnih mesta. god. U I stepenu stručne spreme očekuje se odliv zaposlenih trgovinskih manipulanata. Tabela 25. i to uglavnom zbog gašenja radnih mesta.138 264 214 145 56 32 4. Naziv zanimanja Gubitak zbog pada aktivnosti Naziv zanimanja Stepen stručne spreme Šifra zanimanja Ugašeni poslovi Šifra zanimanja Prognoza za 2012. kao i lica bez zanimanja i stručne spreme. kao i za zanimanje organizator komercijalnog poslovanja (VII-1 SSS).649 335 275 733 29 4 130 35 32 3.704 97 102 106401 Trgovinski manipulant 109900 102401 Lica bez zanimanja i stručne spreme Elektroenergetski manipulant 209911 Četkar − metlar 206401 Dostavljač robe Rukovalac robom − 206400 pomoćni prodavac 306400 Prodavac Elektromonter − 302400 instalater 302220 Automehaničar 406400 Prodavac Elektrotehničar 402600 elektronike 407100 Administrativni tehničar 206402 Paker 306400 Prodavac III 306461 Magacioner 306702 Kasir 406400 Prodavac Komercijalni 406453 tehničar Administrativni 407100 tehničar 1. Mnogo manji odliv zanimanja planiran je za 2012.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja kod zanimanja diplomirani farmaceut (VII-1 SSS) i diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. U trgovini se u 2012. U VI-1 stepenu stručne spreme očekuje se veći odliv zaposlenih u zanimanju komercijalista.247 893 4. god. Planira se manji odliv u VII-1 stepenu stručnosti za zanimanja diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju.295 645 143 741 114 109 IV 52 Ukupno 504 231 33 20 16 15 . Gubitak zbog pada aktivnosti 4 150 0 0 16 3 778 552 141 566 37 16 500 81 33 20 0 12 517 93 2 175 77 93 Ugašeni poslovi Ukupno 109900 I 106401 105601 206400 II 206401 Lica bez zanimanja i stručne spreme Trgovinski manipulant Saobraćajno − transportni manipulant Rukovalac robom − pomoćni prodavac Dostavljač robe 1. godini očekuje najveći odliv u III stepenu stručne spreme za zanimanje prodavac.

godini. dok je u II stepenu prisutan odliv kod zanimanja vozač viljuškara. procesni organizator 506454 nabavke. prodaje i skladištenja robe 14 4 0 2 14 2 507121 Poslovni sekretar V 502627 Tehničar održavanja elektronskih mernih i upravljačkih uređaja − specijalista Komercijalista Ekonomista za finansije.I. Usluge smeštaja i ishrane. Informisanje i komunikacije (H. Prognoze su da će ova zanima53 . ali i u 2012. 616700 računovodstvo i bankarstvo 626661 Strukovni menadžer 621317 Geolog Elektroenergetski operativni tehnolog 622407 zaštite od električne struje − specijalista Diplomirani ekonomista 716700 za opštu ekonomiju.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 506400 Prodavac − specijalista 59 29 5 29 54 0 506400 Prodavac − specijalista. Anketa poslodavaca. Zbog gašenja radnih mesta u 2011. u ovoj grupi zanimanja posebno se izdvajaju vozači drumskih vozila. savetnik za ekonomska pitanja 52 1 1 2 0 1 50 1 0 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. U IV stepenu stručnosti najveći odliv se očekuje kod zanimanja konobar.J) najveći odliv zaposlenih karakterističan je za zanimanja u III stepenu stručne spreme. računovodstvo i bankarstvo Ekonomista za robni promet u trgovini Menadžer Inženjer saobraćaja 8 0 8 507121 Poslovni sekretar 2 0 2 616453 616700 845 119 697 74 148 45 616453 Komercijalista 616454 Organizator nabavnih i prodajnih poslova 331 21 211 21 120 0 VI/1 616400 626600 625630 VI/2 41 22 14 1 14 18 14 1 27 4 0 0 621500 Inženjer rudarstva Diplomirani farmaceut Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. 2012. godini. U I stepenu stručne spreme najveći odliv prisutan je kod lica bez zanimanja i stručne spreme i u nešto manjoj meri kod zanimanja elektroenergetski manipulant. teretnjaka i autobusa. kuvar i administrativni tehničar. U makrosektoru Saobraćaj i skladištenje. bankarstvo i finansije Diplomirani farmaceut 12 8 1 1 7 0 1 0 5 8 0 1 56 39 17 VII/1 716700 178 94 84 719200 53 43 10 712600   VII/2   174     174     0 716492   720513   726792 Organizator komercijalnog poslovanja Tehnolog prerade mesa i ribe − specijalista. pomoćni gumar i plastičar i kurir. bankarstvo i finansije Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku     719200 308 124 184 Ekonomista za finansije. Ovakav trend se očekuje i u 2012.

Informisanje i komunikacije (H. Takođe.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja nja u IV stepenu i 2012. godini ovo zanimanje imati najveći odliv kada je VII-1 stepen stručnosti u pitanju.J) 2011. Usluge smeštaja i ishrane. uglavnom zbog gašenja radnih mesta. imaju najveći odliv.I. Naziv zanimanja Gubitak zbog pada aktivnosti Naziv zanimanja Stepen stručne spreme Šifra zanimanja Ugašeni poslovi Šifra zanimanja Prognoza za 2012. zanimanja novinar i diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku/diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master.050 419 417 126 109 237 103 8 0 189 278 84 0 213 154 240 234 92 462 255 37 0 24 16 Lica bez zanimanja i stručne spreme Elektromehaničarski 102501 manipulant Elektroenergetski 102401 manipulant 207102 Kurir 109900 206500 Pomoćni ugostitelj 206522 Sobarica 305600 Vozač drumskog vozila 305604 305605 406513 407100 Vozač teretnjaka Vozač autobusa Konobar Administrativni tehničar 406515 Kuvar 504501 Procesni organizator za komunalne objekte 507121 Poslovni sekretar 508732 Kamerman snimatelj 54 Ukupno 230 28 28 177 100 68 400 259 156 133 94 86 10 8 7 . Gubitak zbog pada aktivnosti 85 28 28 77 0 34 56 169 44 99 33 35 0 0 0 Ugašeni poslovi 145 0 0 100 100 34 344 90 112 34 61 51 10 8 7 Ukupno 109900 I 102401 102501 206111 II 203200 207102 305600 III 305604 305605 406513 406515 407100 506400 V 506721 502741 IV Lica bez zanimanja i stručne spreme Elektroenergetski manipulant Elektromehaničarski manipulant Vozač viljuškara Pomoćni gumar i plastičar Kurir Vozač drumskog vozila Vozač teretnjaka Vozač autobusa Konobar Kuvar Administrativni tehničar Prodavac − specijalista Knjigovodstveni likvidator Tehničar održavanja telekomunikacionih uređaja − specijalista 868 278 84 251 213 212 1. godine imati najveći odliv.290 653 509 588 364 274 103 32 16 679 0 0 251 0 58 1. Tabela 26. god. god. Kratkoročna dinamika odliva najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Saobraćaj i skladištenje. Ovakav trend se prognozira i za 2012. godinu. Veliki odliv u VII-1 stepenu stručne spreme prisutan je kod zanimanja programer informacionog sistema i očekuje se da će i u 2012.

naučne. 616700 računovodstvo i bankarstvo 616453 Komercijalista 79 48 30 6 3 225 70 37 29 4 0 199 9 11 1 2 3 26 616453 Komercijalista 616751 616700 Organizator carinskih poslova 30 27 29 0 8         264 1 27 3 VI/2 VII/1 626710 Ekonomista 628720 Novinar/žurnalista Programer 716921 informacionog sistema Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku/ 712800 diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva − master Ekonomista za finansije. dok u VII-1 stepenu gašenje radnih mesta i pad 55 . Visok ostvareni i planirani odliv zaposlenih u makrosektorima Stručne. Najveći broj ovih odlazaka odnosi se na redovnu fluktuaciju zaposlenih. 2012.R) odnosi se na lica bez zanimanja i stručne spreme (I SSS-NK) koja su angažovana na jednostavnim neproduktivnim poslovima. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru i Umetnost. Pored njih. U III stepenu stručne spreme najveći broj pojedinačnih odlazaka iz preduzeća je zabeležen kod zanimanja zaštitar imovine – portir.Q. zabava i rekreacija (M. inovacijske i tehničke delatnosti.N. godini. Anketa poslodavaca. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti. a takav trend se prognozira i u 2012. u I stepenu stručne spreme tu su i čistači prostorija.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji VI/1 616453 Komercijalista Ekonomista za finansije. 11 računovodstvo i bankarstvo             Programer informacionog sistema 335 716921 71 104 104 0 718721 Novinar 50 16 34 718721 Novinar 70 64 6 Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku/ 712800 diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva − master 726921 Projektant za informacioni sistem − specijalista Projektant elektronskih sistema − specijalista   31 31 0 VII/2 VIII Tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda − specijalista Projektant 722607 elektronskih sistema − specijalista Tehnolog elektronskih 722609 komponenata − specijalista Doktor nauka kulturološke nauke/ 808255 komunikologija/ novinarstvo/ žurnalistika 722601 12 12 0 32 32 0 9 6 9 6 0 0 722607 15 15     0     7 7 0           Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. U IV stepenu stručne spreme zanimanja maturant gimnazije (IV SSS) i računarski operater zabeležila su najveći odliv zaposlenih.

524 1. zabava i rekreacija (M. godine.N. godini najveće smanjenje očekuje se za grupu zanimanja u I stepenu.788 756 752 276 252 48 11 29 6 0 6 29 506721 Knjigovodstveni likvidator 0     56 Ukupno . god.N. a visok za profesore švedskog jezika.886 spreme 104502 Čistač prostorija 1. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru i Umetnost. godini.223 817 157 126 135 41 1.173 101801 Manipulant u obradi metala 367 367 109900 207201 Čuvar 115 97 30 67 0 30 638 109900 638 104502 0 101801 48 207100 97 206515 II III IV V 207102 Kurir Pomoćni administrativni 207100 radnik 307201 Zaštitar imovine − portir 300504 Konditor 309951 Krupije 409900 Maturant gimnazije 406901 Računarski operater 407201 Tehničar zaštite imovine 507121 Poslovni sekretar Ekonomski tehničar − 506700 specijalista 502600 Elektroničar − specijalista Lica bez zanimanja i stručne spreme ( I SSS .R) u 2012. U III stepenu stručne spreme najveći odliv očekuje se kod zanimanja zaštitar imovine – portir i vodoinstalater. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti.Q. Tabela 27. inovacijske i tehničke delatnosti. trend iz 2011. će se nastaviti i u 2012.Q. Naziv zanimanja Gubitak zbog pada aktivnosti Naziv zanimanja Stepen stručne spreme Šifra zanimanja Ugašeni poslovi Šifra zanimanja Prognoza za 2012.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja aktivnosti najviše beleže zanimanja diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju. mada u znatno manjoj meri nego što je to bilo tokom 2011.NK ) Čistač prostorija Manipulant u obradi metala Pomoćni administrativni radnik Pomoćni kuvar 1. Kratkoročna dinamika odliva najfrekventnijih zanimanja Sektor delatnosti: Stručne. Gubitak zbog pada aktivnosti 312 702 0 0 0 6 288 210 126 44 9 67 0 0 Ugašeni poslovi 870 2 50 16 13 0 29 3 0 598 90 0 2 1     Ukupno I Lica bez zanimanja i stručne 2. god.811 1. zabava i rekreacija (M. Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru. Umetnost. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti.847 1. bankarstvo i finansije i diplomirani mašinski inženjer/diplomirani inženjer mašinstva – master. Znatno manji odliv zaposlenih očekuje se kod zanimanja u VII-1 stepenu stručne spreme. Takođe. naučne. Prema prognozama. a u IV stepenu maturant gimnazije. Najveći odliv očekuje se kod zanimanja lica bez zanimanja i stručne spreme. u makrosektorima Stručne.182 704 50 16 13 6 317 213 126 642 99 67 2 1   0 200121 Pomoćnik cvećara − vrtlara 406 31 94 59 4 24 37 307201 301972 302431 409900 406901 405021 507765 Zaštitar imovine − portir Vodoinstalater Elektroinstalater Maturant gimnazije Računarski operater Geometar Instruktor vožnje 1. inovacijske i tehničke delatnosti.R) 2011. naučne. kao i kod zanimanja čistač prostorija i manipulant u obradi metala.

te se pritom ova strategija poziva na dokumente Evropske unije koji u prvi plan ističu izlaženje u susret stalnim potrebama za novim veštinama i unapređenju kvaliteta radne snage. Podaci prikupljeni na osnovu Ankete poslodavaca ukazuju na to da su licima koja trenutno rade u anketiranim preduzećima. U Nacionalnoj strategiji zapošljavanja do 2020. 57 . računovodstvo i bankarstvo Inženjer elektrotehnike za 0 612800 računarsku tehniku 0 625000 Inženjer geodezije 5 3             16 16 13 44     99 16 6 0 0     99 0 10 13 44 616453 Komercijalista 616600 Menadžer 623120 Inženjer tehnologije Strukovni sanitarno629066 ekološki inženjer 626710 Ekonomista Diplomirani ekonomista 716700 za opštu ekonomiju. ali i posedovanje širih kompetencija i ličnih karakteristika. najpotrebnije veštine koje smo nazvali širim kompetencijama i ličnim karakteristikama. sve više se traže i prenosiva znanja i veštine. 2012. bankarstvo i finansije Diplomirani mašinski inženjer/diplomirani 711800 inženjer mašinstva − master Diplomirani inženjer građevinarstva/ diplomirani inženjer građevinarstva − master 729047 Specijalista oftalmologije Magistar tehničkih nauka za 722500 elektrotehniku Projektant računarskih 722805 sistema − specijalista 715200 VI/2 150 717532 Profesor švedskog jezika Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku 25 712800 tehniku/diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master 65 717533 Profesor norveškog jezika 0 0 3                   0 VII/1 122 97 70 57 13 87 30 10 3 22 30 10 0 66       66       0 VII/2 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. 5. Beograd. maj 2012.6. Anketa poslodavaca.20 Anketa poslodavaca prvi put omogućava sistematično prikupljanje podataka o potrebama tržišta rada za pojedinačnim veštinama. godine. godine takođe se pridaje značaj veštinama.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 616700 VI/1 Ekonomista za finansije. računovodstvo i bankarstvo 78 30 23 8 5 3 250 13 14 23 8 0 0 100 65 616600 Menadžer 16 616700 Ekonomista za finansije. Potrebe za posebnim znanjima i veštinama Tehnološkim napretkom i usložnjavanjem zadataka koje je potrebno obavljati na određenom poslu značaj posebnih znanja i veština je evoluirao. poslodavci nisu uvek bili u mogućnosti da prepoznaju sve sofisticirane karakteristike i znanja koje lica zaposlena na obavljanju određenih poslova treba da imaju. kao i budućim zaposlenim licima. Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. kao što je već istaknuto. Međutim. Pored osnovnih stručnih znanja koja su potrebna za određena zanimanja i poslove. Udeo ove grupe veština u ukupno na- 20 Vlada Republike Srbije (2011).

0 0.9 37.2 2. ostala prenosiva znanja. godine. Šire kompetencije i lične arakteristike 0. godini.0 0. Od zanimanja u III. Druga grupa veština po značaju među veštinama lica koja su se zaposlila u 2011.6 23.6 0.0 0.0 24.0 0.5 0.5 0. godini udeo ove grupe veština porastao na 41. jezici.0 0. Prema prognozama za 2012. IV i VII-1 stepenu stručnosti očekuje se da poseduju najveći broj identifikovanih veština.0 odsto. godini i blago će opasti na 10. Za zanimanja u IV stepenu stručne spreme najčešće se traže prenosiva posebna znanja i veštine. U grupi veština prenosiva posebna znanja i veštine koje poslodavci identifikuju kao najbitnije nalaze se informaciono-komunikacione tehnologije.1 0. spremnosti na timski rad.8 odsto.0 100. komunikativnosti. Istovremeno.0 odsto za lica koja će se zapošljavati tokom 2012.0 100.4 0. različite vrte dozvola.7 4.8 0.0 6.2 27. Pritom će se od najvećeg broja zanimanja u III stepenu stručne spreme.9 29. orijentisanosti ka klijentima.4 25. Stručna znanja i veštine potisnute su razvojem sofisticiranih prenosivih znanja i veština i širih kompetencija i ličnih karakteristika.0 100.7 1.2 0.9 1. te karakteristike prepoznate su kao najtraženije.7 26.0 21.9 0. 58 .3 0.0 100. Njihov udeo iznosio je 43. bilo da je reč o licima koja su se zapošljavala u 2011. godinu redosled veština kojima će se poslodavci najčešće upravljati prilikom zapošljavanja lica neće biti promenjen.5 0. ili će se zapošljavati u 2012. Najveći broj veština iz grupe stručnih znanja i veština odnosi se na zanimanja iz tehničkotehnološke struke.0 100. tražiti posedovanje neke od veština iz grupe šire kompetencije i ličnih karakteristika.2 0.1 1. Naime. god.3 0.0 0.0 33.3 2.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja vedenim veštinama lica koja su se zaposlila u anketiranim preduzećima u 2011.4 8.5 0. čime one postaju sve važnije poslodavcima.0 Šire kompetencije Stručna Prenosiva i lične arakteristike 8. U ovu grupu veština ubrajaju se karakteristike poput preciznosti.0 1.7 6. stručna Prenosiva Prognoza za 2012. bezbednost i zaštita na radu. godini su prenosiva posebna znanja i veštine.2 40.2 odsto.5 6. uslužnosti. Uz lica koja se zapošljavaju na poslovima za koje su potrebna zanimanja u VII-1 stepenu stručne spreme najčešće se dodatno traže i veštine iz grupe stručnih posebnih znanja i veština. godini iznosio je 46.0 8.0 0.7 odsto. godinu ove karakteristike biće najpotrebnije i naredne godine.0 6.4 10.0 0. Struktura posebnih znanja i veština prema stepenu stručne spreme u procentima Stepen stručne spreme I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII Ukupno 2011.7 24.6 5.6 29.5 29. 2012.0 0. god.7 28. godini taj udeo se povećava na 48. Tabela 28.0 100. a u veštinama koje će biti potrebne licima koja poslodavci planiraju da zaposle u 2012. Prema prognozama za 2012.8 35. Za zanimanja u ovom stepenu stručnosti ne uočavaju se značajnije razlike u strukturi zahtevanih veština u dve posmatrane godine.9 21. Anketa poslodavaca. da bi među veštinama lica koja poslodavci planiraju da zaposle u 2012.0 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.4 16.9 8.2 28.3 odsto za lica koja su se zaposlila u 2011. udeo ovih veština bio je 10.5 0.4 0. kao što pokazuje tabela 28.

U pogledu planiranog zapošljavanje osoba sa invaliditetom prema nivoima stručnosti uočava se da se najveći broj (70 odsto planiranog broja novozaposlenih u 2012. kao i šire kompetencije i lične karakteristike za lica koja će se zapošljavati na poslovima u I i II stepenu stručne spreme.1 1.9 46 3. prema stepenu stručne spreme prikazanog u tabeli 30 manji od iskazanog ukupnog planiranog broja novozaposlenih osoba sa invaliditetom prikazanog u tabeli 29 zato što anketirana preduzeća nisu rasporedila sva planirana zapošljavanja prema zahtevanom stepenu stručne spreme. bez obzira na obaveze koje proizlaze iz zakona. godine zaposleno je u granama prerađivačke industrije.545 11. u sektoru Trgovina.1 1. 59 . Zapošljavanje osoba sa invaliditetom po sektorima delatnosti Sektor delatnosti A B+D+E C F G H+I+J K+L M+N+Q+R Ukupno: Osobe sa invaliditetom Ukupan broj zaposlenih Očekivani broj novozaposlenih u 2012. Najveći broj novozaposlenih osoba sa invaliditetom u toku 2011.644 11. godine više od 2/5 ih je radilo u sektoru prerađivačke industrije.6 251 16.839 100. godini nije veliki.1 1. godini) odnosi na III i IV stepen stručne spreme (tabela 30).Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Poslednje tri kolone u gornjoj tabeli pokazatelj su pravca u kom se kreću zahtevi poslodavaca za određenim veštinama. Na osnovu ovih pokazatelja mogu da se predviđaju potrebe tržišta rada u pogledu znanja i veština lica koja se zapošljavaju.4 1. Planirani broj novozaposlenih lica iz ove kategorije u 2012.324 9. 5.0 5. Može se primetiti da je iskazani broj planiranih novozaposlenih osoba sa invaliditetom u 2012.020 7.6 124 8. Anketa poslodavaca.2 13. godini. Podaci prikupljeni za duži vremenski period i na osnovu njih izračunate stope rasta ukazivali bi na promenu u zahtevima poslodavaca za veštinama zaposlenih u odnosu na period koji se utvrdi kao početna tačka praćenja tih promena.2 149 9.535 100.4 63 4.9 203 13. koja će činiti deo planiranog priliva zaposlenih u 2012. Tabela 29. kao i u sektoru ostalih usluga (tabela 29).925 13. 2012.0 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.491 39.7 491 3. u 2011. Biće to stručna znanja i veštine.4 1. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom U grupi anketiranih preduzeća nije bilo mnogo onih koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Od ukupnog broja lica koja su zaposlena 2011. Broj % Broj % 401 2.0 1.7 677 44. Na osnovu izračunatih pokazatelja vidi se da poslodavci očekuju manji broj dodatnih veština uz zanimanja u I i II stepenu stručne spreme.7.9 21 1.

0 1.9 39.4 10.0 21. Kad je reč o planiranom zapošljavanju osoba sa invaliditetom u 2012.0 0.2 1.3 35.3 12.2 20.9 13.2 0. Tabela 31.5 17. Anketa poslodavaca. godini.3 0.0 3.0 0.6 6.6 39.7 0.0 29.8 0.0 0.0 0.6 31.2 16.0 100 7 5 6 12 0 0 0 30 23.0 0.0 0. Šire kompetencije i lične karakteristike.3 74.0 1.258 3 9 34 0 0 0 8 0 56 % % % % % % I II III IV V VI – 1 VII – 1 Ukupno: 4 23.6 100 24 8 45 10 0 0 36 124 19.0 100 31 10 54 23 0 2 16 136 10 67.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 30.6 8.0 15 100 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.5 3. Anketa poslodavaca.9 0 0 0 0 0.0 0.9 0. 2012.3 100 77 62 226 203 0 1 6 575 13. anketirana preduzeća nemaju precizne stavove o tome koja dodatna znanja i veštine očekuju od novozaposlenih.5 39.7 39.4 9.3 100 0 0 26 91 0 6 0 122 % 0.0 0.2 17 3 6 5 1 0 1 33 50.3 36.9 1 8.2 5.0 100 18 13 71 87 0 4 30 223 8. Planirano zapošljavanje osoba sa invaliditetom prema stručnoj spremi i sektoru delatnosti Sektor delatnosti Stepen stručne spreme A Novozaposleni B+D+E Novozaposleni Novozaposleni C Novozaposleni F Novozaposleni G H+I+J Novozaposleni K+L Novozaposleni M+N+Q+R Novozaposleni Ukupno % 23.0 4.3 16.0 178 102 444 431 1 13 89 100 1. stručna znanja najčešće nisu pominjana. Kao i kod ukupnog planiranog zapošljavanja.1 0.0 0.1 0. kao i prenosiva znanja i veštine.0 7. P  otrebe poslodavca za stručnim i prenosivim znanjima i veštinama i širim kompetencijama kod planiranog zapošljavanja osoba sa invaliditetom prema stručnoj spremi Stepen stručne spreme I II III IV V VI – 1 VI-2 VII – 1 VII – 2 Ukupno: Stručna posebna znanja i veštine 0 1 0 0 0 0 0 6 0 7 Prenosiva posebna znanja i veštine 0 0 11 87 0 0 0 2 0 100 Šire kompetencije i lične karakteristike 1 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. 2012.5 16. poslodavci su češće očekivali od lica sa IV i III stepenom stručne spreme. 60 .

S  truktura poslodavaca sa problemima pri zapošljavanju novih radnika prema sektoru delatnosti. 5. ali u daleko manjoj meri.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Kao i kod planiranog ukupnog zapošljavanja lica u 2012. Posmatrano prema veličini i tipu vlasništva. godini. Kad je reč o širim kompetencijama i ličnim karakteristikama. veličini preduzeća i tipu vlasništva u procentima Na nivou Republike identifikovano je preko 1. Preduzeća koja se bave trgovinom takođe ukazuju na određene probleme. Problemi u zapošljavanju novih radnika Mali broj anketiranih preduzeća (tabela A18 u Aneksu*) ukazao je na probleme pri pronalaženju lica adekvatnih kvalifikacija. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Kao što pokazuje tabela 32. A16 i A17 u Aneksu*) od stručnih posebnih znanja i veština jedino se pominju potrebe za tehničko-tehnološkim znanjima i veštinama. 61 . u elektronskoj formi. U grupi ovih preduzeća najveće probleme u zapošljavanju novih radnika imaju poslodavci koji posluju u određenim granama prerađivačke industrije − skoro 40 odsto anketiranih preduzeća je ukazalo na specifičnosti izazvane problemima u zapošljavanju novih radnika. fleksibilnost i elokventnost. u grupi preduzeća koja nisu ukazala na postojanje problema pri zapošljavanju novih radnika nalaze se preduzeća koja posluju u prerađivačkoj industriji i trgovini. kao i znanjima stranih jezika. najveći broj ovih zanimanja je u okviru III i VII-1 stepena stručne spreme. ali teže pronalaženje adekvatnih zanimanja karakteristično je i za lica sa srednjim obrazovanjem. među preduzećima koja imaju najviše problema da zadovolje trenutnu tražnju nalaze se privatni poslodavci koji imaju manje od 50 zaposlenih (grafikon 6). Od prenosivih znanja i veština navode se potrebe za informaciono-komunikaciono tehnološkim znanjima i veštinama. S druge strane. najizraženije potrebe poslodavca su za sledećim karakteristikama: komunikativnost. kod planiranog zapošljavanja osoba sa invaliditetom (tabele A15. Grafikon 6.346 zanimanja za koja poslodavci tvrde da izazivaju izvesne probleme pri zadovoljenju tražnje.8.

2 4.2 Ukupno: Problemi u zapošljavanju Da 23 39 553 195 16 60 7 438 15 1.1 VII . kao i činjenica da zanimanje ne postoji u obrazovnom sistemu. deficitarna zanimanja. Stavovi poslodavaca o problemima pri zapošljavanju novih radnika prema stručnoj spremi Stepen stručne spreme I II III IV V VI . nedostatak radnog iskustva i deficitarnost zanimanja najčešći su razlozi što poslodavci ne mogu da pokriju svoje potrebe za novozaposlenima na zadovoljavajuć način (tabela 33). 62 .2 VII . Na nivou VII-1 stepena stručne spreme najčešće se kao razlog navodi nedostatak radnog iskustva i deficitarno zanimanje. Na nivou IV stepena stručne spreme dominantan razlog je nedostatak znanja i veština (tabela A19 iz Aneksa*).USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 32.7 2. U pogledu stepena stručne spreme najčešći razlozi nezadovoljenih potreba za radnicima na nivou III stepena stručnosti su nedostatak znanja i veština. 2012. Nedostatak adekvatnih znanja i veština.5 1.6 32. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Anketa poslodavaca. u ovoj grupi izdvajaju se preduzeća koja posluju u prerađivačkoj industriji.346 Da (%) 1. a koja imaju do 50 zaposlenih i u privatnom su vlasništvu.9 41.0 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.5 1.1 VI . Posmatrano po sektorima delatnosti. u elektronskoj formi. saobraćaju.1 100. informisanju i turizmu.1 14. trgovini.5 0.

4 33   89 26 100.4   96.8 3.6   0 2 31 38 2 11 2 8   62 16 17   77 16 2   0.3 22.0 2.6 37.3   0 2 13 15 15 10 2 2 59   30 23 6 59   57 0 2 59 26.4   81.4 10.4 150 13.7 0.5 137 7.0 96 100.0 146   64.3 424 8.3 8.0 14.8 40.0 144 11.0 80.9 25.4 17.8   50.3   4 8 43 17 54 15 3 3   95 36 15   95 51 0   % % Sektor delatnosti: A B+D+E C F G H+I+J K+L M+N+Q+R Veličina preduzeća: 10−49 zaposlenih 50−249 zaposlenih 250 i više zaposlenih Tip vlasništva: Privatno Javno Ostalo   12 15 172 48 42 40 4 56   204 138 47   323 40 26   3.0 100.2 39. Potrebe poslodavaca za posebnim znanjima i veštinama kod nedostajuće radne snage najčešće se svode na nedostatak širih kompetencija i ličnih karakteristika.8 7.0 146 Ukupno: 389 100.4 6.1 25.5 4.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Tabela 33.2 14.7 10.0 20.1 0.1 10.6 7.7 0.0 613 100.2 2. Anketa poslodavaca.1   80.9 2.5 110 1.4 22. Najčešći razlozi nezadovoljenih potreba za radnicima prema sektoru delatnosti.3 498 100.4   13.7 144 38.0   0 0 24 18 29 14 2 2 89   72 7 10 89   75 9 4 89   0.2 1.0 614 100.8 481 78.3 5.0 146 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.1 10. Stručnim znanjima i veštinama pridaje se najmanja pažnja.4 226 23.7 .0 100.3 1. veličini preduzeća i tipu vlasništva Razlozi Deficitarno zanimanje Ukupno Ne postoji u Neodgovarajuć obrazovnom nivo sistemu obrazovanja Ukupno Ukupno % % Nedostatak znanja i veština Ukupno % Nedostatak radnog iskustva Ukupno % Nezadovoljavajući uslovi rada Ukupno Ostali razlozi Ukupno   0.9 45   82 52 69.9 36.8 16.8 24.4 35.0 3. 63 %   3.4   72.0 2.0 8.0 614 100.4 12.1 16.9 1.5   64.2 12.0 100.0 613 100.4 4.5 32.0 0.9 9.7 12.2 2.8 17. kao i prenosivih znanja i veština.4   65.2   83.7 18.9 44.0 5. 2011.3   52.9 10.2 29.7   10 46   Ukupno: 389 100.6 236 32.0 84.2 2.2   10 6 56   1.0 3.1 443 23.3 2.0 613 100.4     8 11 44 83 11 78     1.2 11.5 10.0 96 100.9 35.0 3.0 614 100.2 2.0 Ukupno: 389 100.2 16.3 11.7   10.0 100.1 24.2 1.0 96 100.

Ako posmatramo potrebe poslodavaca kod nedostajuće radne snage u pogledu posebnih stručnih znanja i veština. A21 i A22 iz Aneksa*). Od prenosivih znanja i veština najzastupljenije su potrebe za znanjima stranih jezika i za informaciono-komunikacionim tehnološkim znanjima i veštinama. u elektronskoj formi. Od širih kompetencija i ličnih karakteristika najzastupljenije su potrebe za karakteristikama kao što su komunikativnost. mala preduzeća u privatnom vlasništvu najzainteresovanija su za dodatna usavršavanja svojih radnika (grafikon 7). a isto toliko pripada sektorima trgovine i saobraćaja.2 Ukupno: Stručna posebna znanja i veštine 3 2 0 38 13 2 3 0 64 125 Prenosiva posebna znanja i veštine 0 0 21 20 4 14 0 101 0 160 Šire kompetencije i lične karakteristike 1 3 58 15 0 34 1 133 2 248 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. Posmatrano po veličini preduzeća i tipu vlasništva. poljoprivrede. 2012. Nedostajuća znanja i veštine i obuke zaposlenih Od ukupnog broja preduzeća iz uzoračkog okvira njih 1. komunikacija i turizma.9. Anketa poslodavaca. Skoro 36 odsto ovih preduzeća posluje u nekoj od grana prerađivačke industrije. energetike i vodoprivrede nisu pokazali veliko interesovanje i potrebu za dodatnim obukama svojih zaposlenih. Poslodavci u sektorima finansijskih usluga. možemo zaključiti da su najzastupljenije potrebe za znanjima i veštinama iz tehničko-tehnološke i društveno-humanističke oblasti.047 (tabela A23 u Aneksu*) iskazala su potrebe za obukama zaposlenih. 5.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 34. 64 .1 VII .1 VI . Potrebe poslodavaca za posebnim znanjima i veštinama kod nedostajuće radne snage prema stepenu stručne spreme Stepen stručne spreme I II III IV V VI . * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. veština pregovaranja i ubeđivanja i spremnost za učenjem i profesionalnim usavršavanjem (tabele A20.2 VII .

S  truktura preduzeća koja imaju potrebu za obukama zaposlenih prema sektoru delatnosti. koja imaju manje od 50 zaposlenih. Zanimanja u okviru više škole i niskih nivoa stručnosti (I i II stepen stručne spreme) manje su zastupljena kad je reč o potrebama za dodatnim usavršavanjem. u elektronskoj formi. kao i lica sa visokim obrazovanjem. 65 . veličini i tipu vlasništva u procentima Posmatrano prema stepenu stručne spreme. sa VII-1 stepenom stručne spreme (tabela 35). Preko 50 odsto preduzeća koja su odgovorila na pitanja o dodatnom usavršavanju svojih zaposlenih pripada grupi malih preduzeća. najčešće su iskazivane potrebe za dodatnim usavršavanjima zaposlenih koji imaju zanimanjima u okviru III i IV stepena. tj. U malim preduzećima najpotrebnije su obuke kod zanimanja III i VII-1 stepena stručne spreme. poslovima koja ta lica obavljaju u anketiranim preduzećima. U srednjim i velikim preduzećima najčešće su potrebne obuke zaposlenih u VII-1 stepenu stručne spreme (tabela A24 iz Aneksa*). što se može dovesti u vezu sa konkretnim radnim mestom.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Grafikon 7. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

7 128 0.137 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje.9 0 0 0 35.7 0.377 68.0 387 100.3 8.2 1.0 283 100. Stručna znanja su najmanje zastupljena među nedostajućim veštinama.4 183 0.0 5.1 0.0 4.0 0 12 304 329 2 133 0 472 0 0 0.2 9.0 0 0 0.7 0.9 0.0 0.022 100.8 71.6 0 0 0 0.4 0. Prenosiva znanja i veštine su najpotrebnija za zanimanja sa VII-1 i IV stepenom stručnosti.0 27.3 I II III IV V VI – 1 VI – 2 VII – 1 VII – 2 VIII 120 12 47 5 0 10 0 8 0 0 59.3 23.3 205 26.0 4.7 7.0 0.5 100 0.0 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 7.0 3.5 0.4 6.0 1.6 4.8 1.0 0. a najpotrebnija su zanimanjima sa III stepenom stručne spreme.2 0.6 0.0 2.3 118 0. IV i VII-1 stepenom stručnosti najčešće nedostaju šire kompetencije i lične karakteristike.7 279 22.1 2.2 1.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Tabela 35. Zaposlenima sa III.6 36 0. 2012.0 0. Anketa poslodavaca.0 390 100.0 27 7 29 1 33 0 0 24.0 1.0 0.1 9.0 0.0 64.3 0.0 0.251 100.0 98 100.0 0.0 145 142 479 446 44 185 0 549 32 0 7.0 0.0 2 0 25.0 0 15 0.3 264 0.9 1.325 0.0 0.0 23.3 6. B  roj i struktura zaposlenih u preduzećima kojima su potrebne obuke prema stepenu stručne spreme i sektoru delatnosti Stepen stručne spreme Sektor delatnosti Ukupno 265 186 56 402 8 37 5 A Ukupno % B+D+E Ukupno Ukupno % C Ukupno % F Ukupno % G % H+I+J Ukupno Ukupno % K+L % M+N+Q+R Ukupno 0 2 16 0 3 1 93 3 5 % 0.6 40. 66 .9 1.2 1.0 0.0 2 40 4 23.7 37.6 0.0 0.1 10.0 49.1 1.0 0 0 Ukupno: 202 100.475 0.4 49 2.9 1 3 0.0 504 100.5 8.0 1 2 1 9 0 0 23.

Od prenosivih posebnih znanja i veština najveće su potrebe za znanjem stranih jezika i vladanje informaciono-komunikacionim tehnološkim veštinama i znanjima.1 VI . spremnost za učenje i profesionalno usavršavanje. 67 .2 VII . A26 i A27 iz Aneksa*). u elektronskoj formi.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Tabela 36.1 VII . Najizraženija nedostajuća posebna znanja i veštine u oblasti širih kompetencija i ličnih karakteristika su komunikativnost. 2012. * Svi aneksi koji se navode u tekstu ovog dokumenta su dostupni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Anketa poslodavaca. Od nedostajućih stručnih znanja i veština zaposlenih u preduzećima najviše su izražena tehničko-tehnološka i društveno-humanistička znanja i veštine.2 Ukupno: Stručna posebna znanja i veštine 1 13 202 25 4 34 2 85 11 277 Prenosiva posebna znanja i veštine 3 3 68 120 1 26 0 152 0 373 Šire kompetencije i lične karakteristike 1 9 331 216 7 141 8 251 2 966 Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje. Nedostajuća posebna znanja i veštine i šire kompetencije zaposlenih u preduzećima prema stepenu stručne spreme Stepen stručne Spreme I II III IV V VI . motivisanost i uslužnost (tabele A25.

godini bili bi makrosektori Trgovina. godini. kao i da su iz ankete isključeni javna administracija. Generator nove zaposlenosti u 2012. Na kraju treba naglasiti i to da su makrosektori koje pratimo kroz Anketu poslodavaca osetljivi na tržišne uticaje i da su to nosioci ekonomskog rasta. koja uključuje individualne poljoprivrednike i pomažuće članove u domaćinstvu. kao i povećanja ukupnog broja zaposlenih u 2011. godini iznosile 7. Naravno. posmatrano po sektorima delatnosti. ustanove i druge državne službe izuzev javnih preduzeća. Tržište rada je samo jedan od podsistema na kojem se uočavaju slabosti celokupnog ekonomskog sistema.42 odsto respektivno. u odnosu na 2010.70 odsto.45 i 5. 68 . Međutim.25 odsto. godini neto stopa kreiranja poslova na nacionalnom nivou iznosila 2. Sagledavanje ekonomskih kretanja je veoma važno za tumačenje rezultata Ankete poslodavaca.1. Zaključci i preporuke 6.38 odsto. šumarstvo i ribarstvo sa 10 i više zaposlenih. Ovo dodatno potvrđuje da su spoljni tranzitorni šokovi imali mnogo manji uticaj na ekonomska kretanja nego što su to strukturne slabosti domaćeg ekonomskog sistema koje su praćene brojnim neravnotežama. usluge smeštaja i informisanje sa neto stopama kreiranja poslova od 3. stope koje su procenjene za 2012. godini ukupan broj zaposlenih u osam posmatranih makrosektora mogao da bude veći za 1. 2. Poljoprivreda i Saobraćaj.14 odsto. godini iznosi 2. godine ukazuje na to da su ekonomski pokazatelji počeli da se oporavljaju već 2010. Najpropulzivniji porast otvaranja novih radnih mesta u 2012. godine.76 odsto redom. Zaključci Unutrašnje tržište Srbije nije izolovan sistem.18 odsto respektivno. Na osnovu Ankete poslodavaca se procenjuje i da bi u 2012. koji zapošljavaju od 10 do 49 lica (očekivana neto stopa kreiranja poslova u 2012. kao i vlasnici preduzetničkih radnji i zaposleni kod njih. što je izraženo i nepovoljnim pokazateljima njegove strukture. izuzev zaposlenih u privrednim subjektima koji su registrovani za obavljanje delatnosti u sektoru Poljoprivreda.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja 6. godini očekuje se u malim privrednim subjektima. na kojoj se zasnivaju kratkoročna očekivana kretanja na tržištu rada Srbije u 2012. generatori nove zaposlenosti u 2012. godinu ukazuju na prekid blagog trenda kreiranja novih poslova i neto smanjenje kreiranja novih radnih mesta od 1. Međutim. na ovaj način se ne prati ni ukupna zaposlenost u poljoprivredi.70 odsto nego u 2011. godini bio bi javni sektor sa neto stopom kreiranja poslova od 3.67 odsto).87 i 2. Bruto stope kreiranja i gašenja poslova procenjene za 2012. sagledavanje promena koje su se u domaćem ekonomskom sistemu desile pod uticajem globalne ekonomske i finansijske krize nakon 2008. Nadalje. godini. Ova stopa je bila rezultat bruto stopa kreiranja i gašenja poslova kao posledice privrednih kontrakcija koje su u 2011.03 odsto. otporan na spoljne uticaje. Na osnovu podataka iz Ankete poslodavaca procenjeno je da je u 2011.35 i 1. Pri izvođenju ovih zaključaka treba naglasiti da su ove stope procenjene na osnovu uzorka privrednih subjekata koji zapošljavaju 10 i više radnika. godinu niže su i iznose 3.63. ali isto tako se očekuje i visoka stopa kreiranja novih poslova u sektoru zadružnog i mešovitog vlasništva od 2. godinu od 0.

74%).3 odsto.36 odsto. te da konkretnim merama i aktivnostima deluju preventivno i anticipativno. dok je u regionu Šumadije i Zapadne Srbije prisutna takođe visoka stopa nezaposlenosti od 24.65%) i srednja preduzeća (34. Neto stope kreiranja poslova u 2012. a najpotrebnija su zanimanjima sa III i VII-1 stepenom stručne spreme. najčešće nedostaju šire kompetencije i lične karakteristike. godini u regionu Južne i Istočne Srbije i regionu Šumadije i Zapadne Srbije očekuje porast neto zaposlenosti kao rezultat većeg broja otvorenih nego ugašenih poslova. one mogu biti koristan izvor informacija za kreatore ekonomske politike i donosioce odluka.36 i 1. nalazi se u spoljnoj i unutrašnjoj neravnoteži i u ekonomskoj je krizi). Ovo se naročito odnosi na stručna i prenosiva posebna znanja i veštine. dok je nacionalni prosek procenjen na 1. godini u ovim regionima iznosile bi 2. naročito na lokalnom i regionalnom nivou. Ohrabrujuć je podatak da se u 2012. Bitno je naglasiti da poslodavci. ne mogu da ih identifikuju adekvatno. Ovo su naročito pozitivne tendencije budući da je u regionu Južne i Istočne Srbije u 2011.6 odsto. sa preko 250 zaposlenih (51. u slučaju kratkoročnih očekivanja i praćenja potreba na tržištu rada analize zasnovane na prognozama mogu da pomognu kreatorima relevantnih politika da reaguju adekvatno na zahteve tržišta i da svoje odluke prilagođavaju ne samo ex post. Zaposlenima u anketiranim preduzećima. godini procenjene neto stope kreiranja poslova iznosile bi 1. godini zapošljavanje osoba sa invaliditetom planiraju uglavnom mala (42. Prenosiva znanja i veštine najviše nedostaju zaposlenima sa VII-1 stepenom stručnosti. Zahvaljujući perma69 . sa vrlo retko definisanim dodatnim znanjima i veštinama. U Beogradskom regionu i Regionu Vojvodine u 2012. sa VII-1 stepenom stručne spreme. Obuke i dodatna usavršavanja su najčešće potrebni zaposlenima koji imaju zanimanja u okviru III i IV stepena stručne spreme. već da budu korak ispred. kao i zaposlenima sa visokim obrazovanjem.2. Anketirana preduzeća generalno ne planiraju veliki broj zapošljavanja osoba sa invaliditetom uprkos zakonskoj obavezi.70 odsto.18 odsto. dok su stručna znanja najmanje zastupljena među nedostajućim veštinama.77 i 2. a najčešće su to mala privatna preduzeća. U pogledu stepena stručne spreme. U ova dva regiona bio bi ostvaren neto rast zaposlenosti viši od nacionalnog proseka. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom očekuje se u granama prerađivačke industrije. Konkretno.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji Prisutne su i značajne regionalne razlike u neto stopama kreiranja novih poslova. 6. Mali broj anketiranih preduzeća iskazalo je potrebe za obukama svojih zaposlenih. godini. koji prolazi kroz snažne transformacione procese i strukturne reforme. u sektoru trgovine i ostalih usluga. većinom sa VII-1 i III stepenom stručnosti. U 2011 godini osobe sa invaliditetom su dominantno zaposlene u velikim preduzećima. prema Anketi o radnoj snazi. godini mogu se izvući opšte preporuke. Uprkos tome što prognoze često nisu sasvim pouzdane (naročito kad se sprovode u ekonomski nestabilnim sistemima poput privrednog sistema Srbije.17%) dok u 2012. Anketa poslodavaca je koristan izvor informacija o osetljivosti tražnje za određenim zanimanjima i posebnim znanjima i veštinama. planirano zapošljavanje osoba sa invaliditetom obuhvata uglavnom lica sa završenom srednjom stručnom spremom. Preporuke Iz analize podataka prikupljenih na osnovu Ankete poslodavaca u 2012. iako se na tržištu rada sreću s problemom nedostajućih znanja i veština. izmerena najviša stopa nezaposlenosti od 27.

Anketu poslodavaca kao instrument za praćenje promena treba koristiti za poboljšanje usluga službe za zapošljavanje i kreiranje i prilagođavanje aktivnih programa tržišta rada. Ovome treba dodati i to da Srbija ima nezadovoljavajuću obrazovnu strukturu zaposlenih. zabrinjavajuće je saznanje da su lica sa srednjim nivoom stručnosti (III. Ukoliko se izuzmu lica koja ne poseduju kvalifikacije. ili poseduju veoma nizak nivo kvalifikacija (I i II stepen stručne spreme). Ovo posebno važi za zanimanja koja su poslodavci u anketi (na osnovu analize pojedinačnih zanimanja) svrstali u deficitarna. ali i za širim kompetencijama i ličnim karakteristikama zaposlenih Preporuka koja proizilazi iz analize Ankete poslodavaca na nivou Republike Srbije jeste da poslodavcima treba predočiti mogućnosti za kreiranje i korišćenje programa dodatnog obrazovanja i obuka. veštinama i stručnim zvanjima. Da bi mogla preciznije da sagleda aktuelne tržišne tendencije u zahtevima za specifičnim zanimanjima. Takođe. Ovo saznanje relevantno je i za sagledavanje budućih strategija aktivne politike zapošljavanja koje treba da budu usmerene ka permanentnom unapređenju ličnih kompetencija ponude radne snage. IV i V stepen stručne spreme) izložena relativno visokom riziku od gubitka posla. te nedostatak potrebnog radnog iskustva ponude radne snage na nivou datog regiona ili oblasti. kao i šire kompetencije i lične karakteristike. do kojih se došlo zahvaljujući ovoj anketi. polazeći od lokalnog i regionalnog nivoa ka nacionalnom. Kontinuitet u sprovođenju ankete omogućiće i preciznije ocene pokazatelja koji ukazuju na potrebe (tražnju) i promene na tržištu rada u narednom periodu.USAID Projekat održivog lokalnog razvoja nentnom uzorku (panelu) privrednih subjekata. na tržištu rada sve su važnija prenosiva znanja i veštine. u kojoj veliki deo čine lica bez zanimanja (oni čine otprilike 1/5 zaposlenih). dok će u okviru zanimanja koja zahtevaju IV stepen rasti potreba za stručnim i prenosivim znanjima i veštinama. 70 . Veći broj stručnih znanja i veština biće potreban zaposlenima sa III stepenom stručne spreme. ali i za zanimanja kod kojih su identifikovana nedostajuća stručna i prenosiva posebna znanja i veštine. naročito na nivou oblasti i regiona. npr. naročito na lokalnom i regionalnom nivou. treba koristiti kao smernicu za regionalno usmeravanje finansijske podrške i usmeravanje subvencija za podršku profesionalnom osposobljavanju. Srbija treba da harmonizuje svoj Nacionalni sistem klasifikacije zanimanja (koji je u dobroj meri zastareo. 2010) sa međunarodnim standardima i principima za razvoj sistema klasifikacije zanimanja ISCO-08. prema ocenama ETF. Rezultati Ankete poslodavaca predviđaju da će sve veći broj posebnih znanja i veština biti tražen najviše od zanimanja u okviru III i IV stepena stručnosti. Podatke o ostvarenim i očekivanim stopama kreiranja i gašenja poslova i podatke o potrebama za određenim zanimanjima. analiza podataka ankete omogućava da se na agregatnom nivou prati uticaj tih subvencija na zapošljavanje. Imajući u vidu strukturu zaposlenih po sektorima delatnosti i sve veći udeo sektora usluga u ukupnoj zaposlenosti.

Sopštenje: Fleš procena rasta bruto domaćeg proizvoda. Servisi socijalne zaštite namenjeni osobama sa invaliditetom: usklađivanje politike i prakse. decembar 2010. Revidiran Memorandum o budžetskoj i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. godine. Ljubinković B.Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba na tržištu rada u Republici Srbiji 7. Beograd. Službeni glasnik RS. Spisak posebnih znanja i veština. interni dokument • Narodna banka Srbije (2011). • World Bank (2010). br. i 2013. Priručnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja: uputstvo. • Ministarstvo finansija Republike Srbije – MF – Vlada Republike Srbije (2011). • Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (2012). oktobar 2011. jul 2011. • Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. septembar 2011. godinu. novembar 2010. Beograd. • Vlada Republike Srbije (2011). Beograd. Tanccioni M. Savremena administracija • Vlada Republike Srbije (2010). • Republički zavod za tržište rada Srbije i Zavod za zapošljavanje Crne Gore (1998). 104/09. • Republički zavod za statistiku (2010). maj 2011. Beograd. br. Centar za samostalni život invalida Srbije i UNDP. Bob.. Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. jun 2011. S. do 2020.. Transition Report 2010. 3 71 . Ognjanović K. Beograd. jun 2008. obrasci prijava i izveštaja i kodeks šifara. godine. • Institut za ekonomska i socijalna istraživanja (2008). • CEDEFOP (2010). Beograd. Beograd. Doing Business 2010. • Republički zavod za statistiku (2009). G. • Dinkić. Vasić V. godinu sa projekcijama za 2012. (2008)... Rajkov. • ETF. godinu. Ognjenović. Izveštaj o inflaciji. Zakon o Klasifikaciji delatnosti. Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije od 2011. Službeni glasnik RS. • Republički zavod za statistiku (2011). 21. Beograd. april 2003. Beograd. godinu. Vlada Republike Srbije. • Klasifikacija delatnosti NACE Rev. Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba tržišta rada u Republici Srbiji. Radni dokument pripremljen za Svetsku banku. • World Economic Forum (2010). pripremio Mansfield. FREN.Brčerević.. Beograd. • Avlijaš. 2011. M. • Vlada Republike Srbije (2011). Skills Supply and Demand in Europe: Medium-Term Forecast up to 2020. Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2009. K. (2010). • Republički zavod za statistiku. Kvartalni monitor br. Global Competitiveness Index 2010-2011. Revidirani memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. 2. Literatura • EUNES projekat. Analysis of Demand for Skills of Serbian Firms and Economic Sectors. Beograd. • Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja et al. Beograd. Bilten 517: Anketa o radnoj snazi 2009. Beograd • Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije. • EBRD (2010). Core and Entrepreneurial Skills in Vocational Education and Training: From Concept and Theory to Practical Applicaiton. 2009. i D. sa predviđanjima za 2012. Bilten 499: Anketa o radnoj snazi 2008. i 2013. maj 2011. 2010.. 2010. Bilten 533: Anketa o radnoj snazi 2010. Zaposlenost i plate.

koji ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili vlade Sjedinjenih Američkih Država.Izrada ove publikacije omogućena je uz pomoć američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID). . Nacionalna služba za zapošljavanje je u potpunosti odgovorna za sadržaj ove publikacije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful