1

SLIČNOST TROUGLOVA

Za dve figure F i
1
F kažemo da su slične ( sa koeficijentom sličnosti k ) ako postoji transformacija sličnosti koja
figuru F prevodi u figuru
1
F . Činjenicu da su dve figure slične obeležavamo sa
1
F F .

Sličnost bi neformalno mogli da opišemo kao:

Sličnost je preslikavanje neke figure F u figuru
1
F tako da je razmera odgovarajućih duži figura F i
1
F isti broj i
ako su odgovarajući uglovi jednaki.


Za utvrđivanje sličnosti trouglova koristimo četiri stava:


o |
¸
1
¸
1
o
1
|
A B
C
a
b
c
A B
C
a
b
c 1
1
1
1
1
1I stav

Dva trougla
1 1 1
i ABC A BC su slična ako i samo ako je jedan par stranica jednog trougla proporcionalan paru
stranica drugog, a uglovi zahvaćeni ovim stranicama jednaki su među sobom.

II stav

Trouglovi
1 1 1
i ABC A BC su slični ako i samo ako su dva ugla jednog trougla jednaka sa dva odgovarajuća ugla
drugog.

III stav

Trouglovi
1 1 1
i ABC A BC su slični ako i samo ako su im sve odgovarajuće stranice proporcionalne.

IV stav

Dva trougla
1 1 1
i ABC A BC su slična ako i samo ako su dve stranice jednog trougla proporcionalne
odgovarajućim stranicama drugog , uglovi naspram dveju od tih odgovarajućih stranica jednaki, a naspram

drugih dveju odgovarajućih stranica su oba ugla oštra , oba prava ili oba tupa.

www.matematiranje.com2
U zadacima , pošto zaključimo da su neka dva trougla slična, primenjujemo :

1 1 1 1
: : : : a a b b c c O O k = = = =


Naravno :


1 1 1 1
je obim prvog trougla a
je obim drugog trougla
O a b c
O a b c
= + +
= + +

k je koeficijent sličnosti

Ovu gornju jednakost možemo zapisati i sa :
1 1 1
: : : : a b c a b c =


Vrlo lako možemo zaključiti da važe i sledeće proporcionalnosti:


1 1
1 1
1 1
1
1
1
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1
: : :
: : :
: : :
: : : :
a a a a
b b b b
c c c c
a a t t h h
b b t t h h
c c t t h h
P P a a b b c c
= =
= =
= =
= = =


Naravno ovde su :

t- težišne duži, h – visine i P – površine sličnih trouglova.

primer 1.

Na crtežu su dati podaci o trouglovima ABC i PQR. Odrediti dužine stranica PQ i PR trougla PQR.A
B
C
P
Q
R
12cm
6cm
15cm
4cm
o
o
|
|

www.matematiranje.com
3

Rešenje:

Uočimo najpre da su trouglovi slični po II stavu o sličnosti trouglova. Dalje predlažemo da sa crticama

obeležite koja kojoj stranici odgovara.

Pogledajte na sledećoj slici:


A
B
C
P
Q
R
12cm
6cm
15cm
4cm
|
|


Kako imamo podatke za najmanje duži ( sa po jednom crvenom crtkom) one će biti na početku proporcije...


: :
6: 4 12:
6 4 12
48
6
8
BC RQ AC PR
PR
PR
PR
PR cm
=
=
· = ·
=
=

: :
6: 4 15:
6 4 15
60
6
10
BC RQ AB PQ
PQ
PQ
PQ
PQ cm
=
=
· = ·
=
=


primer 2.

Ako su oznake i podaci kao na priloženom crtežu, odrediti dužinu zajedničke stranice BC trouglova ABC i
CBD.

A
B
C
D
6cm
3cm
o
o
|
|

www.matematiranje.com
4

Rešenje:

Kao i u prethodnom primeru, trouglovi ABC i BCD su slični po II stavu , jer imaju po dva odgovarajuća

ugla jednaka.


I ovde ćemo upotrebiti trik sa crticama...A
B
C
D
6cm
3cm
|
|
Uočimo dalje da nam stranice sa po tri crtice ( najduže) ne trebaju, jer nijedna od njih nema datu dužinu.

Moramo paziti jer je zajednička stranica BC istovremeno najkraća za trougao ABC i srednja po dužini za

trougao BDC.

Dakle:

2
: :
6: : 3
6 3
18
18
9 2 3 2
AB BC BC BD
BC BC
BC BC
BC
BC
BC
=
=
· = ·
=
=
= · =primer 3.

Stranice trougla ABC su a = 12cm , b = 18cm, c = 8cm. Odrediti obim njemu sličnog trougla čija je

najduža stranica 27cm.


Rešenje:
5

Ovde ćemo upotrebiti:

1 1 1 1
: : : : a a b b c c O O k = = = =


Najpre se pitamo : koja je to stranica u sličnom trouglu data?

Pa pošto je b najduža stranica u prvom trouglu , to je
1
27 b cm = .

Dalje računamo obim prvog trougla:

12 18 8
38
O a b c
O
O cm
= + +
= + +
=


Sada koristimo deo ove velike proporcije koji nam treba:

1 1
1
1
1
1
: :
18: 27 38:
18 27 38
27 38
18
57
b b O O
O
O
O
O cm
=
=
· = ·
·
=
=


primer 4.

Dva trougla su slična. Zbir dve odgovarajuće visine je 121cm a koeficijent sličnosti je 1,75. Odrediti visine.

Rešenje:

Recimo da se radi o visinama koje odgovaraju stranici a , odnosno
1
a . Tada je:
1
121
a a
h h + =

A pošto znamo koeficijent sličnosti, onda je
1
: 1, 75
a a
h h = . Upakujmo sad ove dve jednakosti:

1 1
1
1 1
1
1
1
1
: 1, 75 1, 75
121
1, 75 121
2, 75 121
121
2, 75
44
1, 75 1, 75 44 77
a a a a
a a
a a
a
a
a
a a a a
h h h h
h h
h h
h
h
h cm
h h h h cm
= ÷ = ·
+ =
· + =
· =
=
=
= · ÷ = · ÷ =

www.matematiranje.com

6


primer 5.


Osnovice jednakokrakog trapeza ABCD su 12cm i 8cm, a njegova visina 3cm. Ako se prave AD i BC seku

u taćki E, odrediti dužinu visine EF trougla ABE.


Rešenje:12cm
8cm
x
3
c
m
F
N
Uočimo slične trouglove ABE i DCE , koji kao i u prethodnim zadacima imaju jednake uglove.

Uočimo visinu trougla ABE koja je očigledno EF = 3 + x i visinu trougla DCE koja je EN = x.


1
1
: :
12: 8 (3 ) :
12 8(3 )
12 24 8
12 8 24
4 24
6
a a
a a h h
x x
x x
x x
x x
x
x cm
=
= +
= +
= +
÷ =
=
=
Dakle, visina trougla EF = 3 + x = 3 + 6 = 9 cmwww.matematiranje.com

7
primer 6.


Marko je visok 1,5 m i stoji pored jarbola koji je ortogonalan na vodoravnom pločniku. U jednom trenutku,

dužine senki Marka i jarbola su 0,5 m i 6 m. Odrediti visinu tog jarbola.


Rešenje:x
1,5m
0,5m 6m
jarbol
Mare


Uočimo slične trouglove i postavimo proporciju:


:1, 5 6: 0, 5
0, 5 6 1, 5
6 1, 5
0, 5
6 3 18
x
x
x
x x m
=
· = ·
·
=
= · ÷ =
Naravno , sličnost se primenjuje i kod četvorouglova, petouglova...

Evo par primera:primer 7.


Stranice četvorougla odnose se kao 20:15:9:8 , a zbir dve manje stranice njemu sličnog četvorougla je

25,5cm. Odrediti stranice drugog četvorougla.
www.matematiranje.com

8


Rešenje:

1 1 1 1
: : : 20:15: 9: 8 : : : 20:15: 9: 8 a b c d a b c d = ÷ =

Iz proporcije vidimo da su najmanje stranice c i d, odnosno
1 1
i c d .

Onda mora biti:
1 1
25, 5 c d + =

1 1 1 1
1
1
1
1
: : : 20:15: 9: 8
20
15
9
8
a b c d
a k
b k
c k
d k
= ÷
=
=
=
=


Ovo zamenimo u :

1 1
25, 5
25, 5 9 8 25, 5 17 25, 5 1, 5
17
c d k k k k k + = ÷ + = ÷ = ÷ = ÷ =

1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
20 20 1, 5 30
15 15 1, 5 22, 5
9 9 1, 5 13, 5
8 8 1, 5 12
a k a a cm
b k b b cm
c k c c cm
d k d d cm
= ÷ = · ÷ =
= ÷ = · ÷ =
= ÷ = · ÷ =
= ÷ = · ÷ =primer 8.

Stranice petougla su 35mm,14mm,28mm,21mm i 42mm. Najmanja stranica njemu sličnog petougla je

12mm. Odrediti dužine ostalih stranica ovog petougla.

Rešenje:

35
14
28
21
42
a mm
b mm
c mm
d mm
e mm
=
=
=
=
=


U zadatku kaže najmanja stranica sličnog petougla je 12mm, jasno je da to mora biti
1
12 b mm =

Kako važi da je :
9

1 1 1 1 1
1
14 7
12 6
a b c d e
k
a b c d e
b
k k k
b
= = = = =
= ÷ = ÷ =


Našli smo koeficijent sličnosti, vraćamo se da nadjemo dužine ostalih stranica…

1
1
35 35
a
a mm k a
a
= . ÷ = ÷ =
6
7
·
1
1
5 6 30
14 14
mm
b
b mm k b
b
= · =
= . ÷ = ÷ =
6
7
·
1
1
2 6 12
28 28
mm
c
c mm k c
c
= · =
= . ÷ = ÷ =
6
7
·
1
1
4 6 24
21 21
mm
d
d mm k d
d
= · =
= . ÷ = ÷ =
6
7
·
1
1
3 6 18
42 42
mm
e
e mm k e
e
= · =
= . ÷ = ÷ =
6
7
· 7 6 42mm = · =