Veštačka inteligencija Tema: Pojam i definicija veštačke inteligencije Profesor: Student

:

............... .........12 RAZMIŠLJATI RACIONALNO: PRISTUP KROZ ZA KONE MIŠLJENJA........................ .........................................................................................................2 UVOD....................................................................... 16 2 .................................................................................................................................... .14 LITERATURA:........ ................. ............. ..........................5 DEFINICIJ A VI....13 ZA KLJUČAK....10 SISTE M KOJI SE PONAŠA KAO LJUDI: TJURINGOV TEST................................. ............................................. ................................................................................11 SISTEM KOJI RAZMIŠL JA KAO LJUDI: KOGNITIVNI MODEL PRISTUPA...........................4 ISTORIJSKI PREGLED RAZVOJA ..................................................... ..................................................12 DRŽAVA UMETNOSTI .................................... ......................................................................................... .................................. .................................. ...................................................................................................................................... .......................................................................................................... ................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................Sadržaj: SADRŽAJ:...12 RADITI RACIONALNO:PRISTUP KROZ INTELIGENTNE AGENTE.....3 ŠTA JE TO INTELIGENCIJA?...............................................................

čije je interesovanje takođe inteligencija. stvaranje rezimea. U toj sferi. analitičke geometrije i diferencijalnog računa. Ideja o stvara nju mašina koje će biti sposobne da obavljaju različite zadatke inteligentno. označava kapacitet jedne v eštačke tvorevine za realizovanje funkcija koje su karakteristika ljudskog razmišljanj a. Cilj istraživanja veštačke inteligencije je razvijanje programa (sof tvera). tokom cele druge polovine 20.Oblast veštačke inteligencije. prilično dal eko od cilja. pojam veštačke inteligencije se prvobitno pripisao sistemim a i računarskim programima sa sposobnostima realizovanja složenih zadataka. istraži vanja na polju veštačke inteligencije se razvijaju u dva osnovna smera: psihološka i f iziološka istraživanja prirode ljudskog uma. odnosno simulacijama funkcionisanja ljudskog razmišljanja. Potpomognuta napretkom moderne nauke. Savremena istraživanja u veštačkoj inteligenciji su orjentisana na ekspertske i prevodilačke sisteme u ograničenim dom enima. davanje odgovara na određena pitanja ili redistribuciju po dataka korisnicima 3 . najvažnije oblasti istraživanja su obrada podataka. ja sno je da kompjuteri na ljudskim nivou inteligencije (ili bolje) imaju veliki ut icaj na naš svakodnevni život i na dalji tok civilizacije. iako je i dan danas. Neke oblasti današnjih istraživanja obrađivanja podataka se koncentrišu na programe koji nastoje osposobiti računar za razumevanje pisane i verbalne informac ije.Tako. VI je proizvela mnoge značajne i impresivne proizvode čak i u svojoj ranoj fazi razvoja. Prva istraživanja se vežu za same korene računarstva. kao na primj er medicina. Veštačka inteligencija kao pojam u širem smislu. jedan od razloga jednog ovakvog razu mevanja je da saznamo više o sebi. i tehnološki razvoj sve složenijih računarski h sistema.Uvod „Posle pisma. takođe VI (artificial intelligence. veka. Ali za razliku od filozofije i psihologije. bila je centralna preokupacija naučnika računarstva koji su se opredelili za istraživanje veštačke inteligencije. osokolilo izvesne naučnike da predvide da će veštačka intelige ncija nadmašiti ljudsku? „ Čovečanstvo je sebi dalo naučni naziv Homo sapiens – inteligentan čovek . čime se otvorio put za taj poduhvat.AI) p okušava da razume inteligentne entitete. igre i primenjene oblasti. Veštačka inteligencija je pod oblast računarstva. U tom smislu.VI nastoji da izgradi inteligentne entitete kao i njihovo razumevanje. kao i konstantno interesovanje za stvaranje generalno inteligentnih autonom nih agenata. Iako niko ne može predvideti budućnost u detalje. prepoznavanje prirodnog govora i pisanog teksta. ipak. prepo znavanje modela različitih oblasti znanja. koji će računarima omogućiti da se ponašaju na način koji bi se mogao okarakterisa ti intelignentim. arapskih brojeva. tek u drugoj polovini XX vjeka takva mogućnost je dobila prva oruđa (računare) . Da li je to. automatske dokazivače teor ema. računar je – prema mišljenju Herberta Sajmona – četvrta istorijska prekretnica u razvitku civili zacije.jer su naše mentalne sposobnosti toliko važne za naše svakodnevne živote i osećanja o nama samima. Mogućnost razvoja slične tvorevine je budila interesovanje ljudi još od antičkog doba . možda.

Ipak. Takodje. U svakom slučaju možemo smatrati da inteligencij a podrazumeva bar dve sposobnosti: sposobnost pamćenja. takođe ima više aspekata. Postoje i drugi aspekti inteligencije. moguće riješiti programiranjem odgovarajućih algoritama. Šta je to inteligencija? Uobičajeno pod inteligencijom podrazumevamo sposobnost usvajanja. ili semantika. Komponenta zaključivanja (izvođenja) predstavlja takodje neku vrstu znanja to je znanje o procesu izvođenja novih informacija iz iz date baze znanja i o pravilima po kojima se to izvođenje vrši. Ekspertski sistemi pokušavaju reprodukovati ljudsko razmišljanjene preko simbola. rezultat i su veoma daleko od stvarnog inteligentnog razmišljanja. ali verovatno najbolju definiciju veštačke inteligencije — to je disciplina ko ja se bavi problemima u kojima se javlja kombinatorna eksplozija. koja je. inteligentnom ne može biti smatrana ni osoba (ili mašina) sa ogrom nom količinom ”statičkog” znanja odnosno podataka. govorićemo o veštačkoj inteligenciji. Funkcionisanje ljudskog razmišljanja. Podsetimo se i jedne ”klasične” definicije veštačke inteligencije: ko su u odvojene dve prostorije smeštene jedna ljudska osoba i neka naprava i ako na identične probleme one pružaju odgovore na osnovu kojih se ne može pogoditi u kojoj sobi je čovek. d a biće ili mašina imaju atribute intelignetnog. Uprkos složenosti oba sistema. naravno. odnosno njegove sintakse. Istraživanja su pokaza la da. Osnovne tendencije dana s. odnosno identifikovanje značenja. Znanje ovog tipa zvaćemo meta-znanjem.iako je možemo uvrstiti u sposobnost rešavanja problema. Jedan od njih je brzina obrade znanja. iz kog razloga će informatički dizajn inteligentnih sistem a. još duži vremenski period biti u suštini onesposobljen za predstavljanje tih nepozn atih i složenih procesa. Osoba (ili mašina) bez ikakvog znanja ne može biti smatrana inteli gentnom. onda možemo smatrati da ta naprava ima atribute v eštačke inteligencije. nijedna definicija veštačke inteligencije nije opšte prihvaćena (bar ne neka koja bi odgovarala uobičajenom. Neuronske mreže to rade više iz biološke perspektive (rekreiraju strukturu lj udskog mozga uz pomoć genetskih algoritama). ali bez sposobnosti da to znanje obra djuje i da rešava probleme u vezi sa njim. dobro je navesti i jednu rigorozniju i možda suvop arniju. je mnogo dublji i ide u pravcu autentične veštačke inteligencije. Nakon svega. U tim programima je od suštinsko g značaja kapacitet sistema za konstruisanje gramatički korektnih rečenica i uspostavl janje veze između reči i ideja. koju takodje možemo uvrstiti u rešavanje problema. skladištenja znanja i mogućnos t njegove obrade. koja. Sam pojam znanj a. ka da govorimo o računarima. dok je probleme strukturne logike jezika. Po mnogim filozofskim koncepcijama znanje predstavlja t vrđenja 4 . a u kojoj naprava. dakle. za razvoj sistema VI predstavljaju: razvoj ekspertskih sistema i razvoj neuro nskih mreža. odgovaraju pojmovima baze znanja i komponente zaključivanj a. zavisn a ne samo od procedura za zaključivanje.usvajanja novih znanja takodje je jedan od asp ekata inteligencije. Mnogi naučnici su skeptici prema mogućnosti razvijanja istinske VI. i od tehničkih karakteristika p ojedinog računara. Ako se radi o mašini odnosno uredjaju bilo koje vrste sa navedenim svojstvima. Aspekto m inteligencije možemo smatrati i sposobnost komunikacije sa drugim inteligentnim bićima (mašinama). ako imaju navedena svojstva. problem značenja. pamćenja i obrade odredjenjih znanja. kada su u pitanju računari. Za pojam intel igencije suštinska su dva pitanja: pitanje znanja i pitanje zaklju čivanja. već.Sposobnost učenja .zainteresovanim za određene delove tih informacija. još uv ijek nije dublje poznato. svakodnevnom smislu i istovremeno pr ecizno i formalno opisivala pojam). Smatraćemo.

nepotpune informacije i informacije date sa određenim verovatnoćama. možemo da zaključimo (sa izvesnom pouzdanošću). potvrđene činjenice. a u praktičnim primenama pouzdanost mu se povećava sa broje m instanci koje potvrdjuju hipotezu. medjutim. Ipak.. na skupu istraživača zainteresovanih za teme inteligencije. neuronskih mreža i teo rije automata. n) važi svojstvo P(a). a opravdanje ima u odnosu uzroka i posledice. Zaključivanjem možemo smatrati proces po kojem se na osnovu baze znanja može izvesti informacija koja u njoj nije eksplicitno sadržana . U vezi sa fo rmalizacijom prirodnog toka zaključivanja su i problemi monotonog i nemonotonog za ključivanja. ako u bazi znanja imamo činjenice: I1 : .. Sajmon (Carnegie Tech. Ročesterom. Tako. Tako. koja zaista nije bila eksplicitno sadržana u polaznoj bazi znanja. te oriji verovatnoće... ujedno sa Klodom Šenonom. nastaje leta 1956. na primer. n) i nizom činjenica Qi(a)(i = 1. Na kraju uvodnog dela jednostavnim primerom ilustrovaćemo nekoliko razl ičitih oblika zaključivanja. ali i sa prirodom mehanizama za zaključivanje. ne ma matematičku egzaktnost. Izbor reprezen tacije znanja je jedan od ključnih problema i on je u direktnoj vezi i sa prirodom odredjenog znanja. pa će u jednom slučaju biti zasnovani na klasičnoj logici. Razmotrimo odnos veze (i) i činjenica (ii)P(a) (iii)Q(a): Izvođenje činjenice Q(a) na osnovu (i) i (ii) je potpuno opravdano i odgovara matem atičkim principima deduktivnog zaključivanja... Ono takodje nije egzaktno. R.. n).... I2 : . godine u Dartmudu. H. odgovara nepotpunoj indukciji. Selfridž (MIT).. Izvodjenje činjenice (ii) na osnovu (i) i (ii ) zovemo abdukcijom. Na skupu su takođe učestvovali T. pa ćemo prihvatiti širi po jam znanja i pod njim podrazumevati i istinite. mi ćemo često imati potrebu da radimo i sa informacijama koje ne moraju da budu tačne. da kao uzrok posledicama Qi(a)(i = 1.za koje je utvrđeno ili može biti utvrdjeno da su tačna. fazi logici itd. (iii) za različite instance argumenta. A. susrećemo sa problemima kod kojih je teško precizno zasnovati proces zaključivanja koji odgovara čovekovom i bićemo prinuđeni da t ragamo za sofisticiranijim tehnikama koje odgovaraju tim zahtevima.. ako raspolažemo nizom veza oblika (i) za različita svojstva Qi(i = 1.. Marvinom Minskim i N. a u drugom na modalnoj logici..... Izvodjenje veze (i) na osnovu niza par ova (ii). Istorijski pregled razvoja Pojam veštačka inteligencija (VI). Mehanizmi za za ključivanje moraju biti prilagođeni reprezentaciji znanja i njegovoj prirodi. Solomonof i O. Navedeni primer odgovara uobičajenom zaključivanju koje odgo vara ljudskom iskustvu. Skup je organizovao Džon Mekarti. Ovaj pr incip zaklju čivanja često se primenjuje u medicinskim ekspertnim sistemima za utvrd jivanje (potencijalnog) uzroka na osnovu poznatih simptoma. kao i A. Nevil. danas Carnegie Mellon University). Često se. Hanover (SA D). 5 . Mur (Prinston). Semjuel (IBM). na osnovu njih moguće je izvesti činjenicu: I3 : . Na skupu su postavljene osnove oblasti veštačke inteligencije i trasiran put za njen dalji razvoj. ali i hipoteze..

Mekulok i M. n apisao je članak posvećen mašinama koje igraju šah. pripoveda da se u traganju za korenima možemo vratiti. dovršio prvi programirajući računar. što je podrobno obrazložio u knjizi „Šta računari ne mogu – kritika vešt og uma” iz 1972). Logic Theorist (koji je napravio senzaciju). poznatu kao Tjuringov test. Bulova binarna algebra (Džordž Bul). Ovaj proces bi mogao da se od vija kao i uobičajeno podučavanje deteta. Čini se da je veoma zapažen članak engleskog matematičara Alana T juringa. Skup je posledica prvih radova u oblasti. 1951. godine. koja se i dan-danas smatra konačnim ispitom (i dokazom) za potvrdu računarske inteligencije. a prevazići će mikroskop i teleskop u onom obimu u kojem je um super iorniji od čula vida”. Hauard Ejtken je 1944. potpisnik je smislio svojevrsnu logičku proveru. Zaslužni za poduhvat su studenti Prinstona. 1943. Nevil i Sajmon su na njemu predstavili svoj program za automatsko rezonovanje. programiran na ovaj način. verovao je da bi „elektronski računar. pod naslovom „Računarske mašine i inteligencija” (1950). Genijalni matematičar i filosof Vilhelm Gotfrid Lajbnic. Stvari bi se pokazivale i imenovale i tako dalje.nije n išta drugo do računanje”. Danas se sm atra da su koncept veštačke inteligencije postavili V. o ništa drugo ne radi osim što poima ukupan zbir iz sabiranja delova. Još jednom da naglasim: ne znam koji je pravi odgovor. po svemu sudeći jedan od prvih (a svakako najupo rnijih osporavalaca. veka. Slavodobitno su zabeležili da „intuicija. „Ali koja su ona najbolja da bi se otpočelo? Čak je i o ovome teško odlučiti. Mnogi misle da je apstraktna aktivnost. Pits. Iste godine Klod Šenon. jer um. Edmons.Veštačka inteligencija kao istraživačko područje počela je da se pominje desetak godina rani je. „Možemo se nadati da će mašine eventualno da se takmiče sa ljudima na svim čisto intelektualnim poljima”. tvorac teorije informacija. u doba S okrata (450 leta pre naše ere) kada je on (prema Platonu) od Eutifrona tražio „niz pra vila koja nam govore iz časa u čas kako da se ponašamo”. i Tjuringova komputaciona teorija. označila je v eliki korak u ostvarenju. u radu u kom se predstavlja model veštačkih neurona na bazi tri izvora: spoznaja o fiziologiji i funkcionisanju moždanih neurona. kao što je igranje šaha.. godi ne. da se zastupa gledište po kome je najbolje mašinu snabdeti najboljim čulnim organima i on da je podučavati u tome da razume i govori engleski. iskazna logika Rasela i Vajtehed a. vidovitost i učenje nisu više isključiva svojstva ljudi: „svaki veći brzi računar može da se programira kako bi ih isto tako ispoljio”. na stranicama filosofs kog časopisa Majnd (Mind). analitičku mašinu. isto tako. pisao je dva hiljadugodišta kasnije engleski filosof Tomas Hob s. obrazlagao je on. Iako nije izmislio program. 6 . iako filosof Hjubert Drajfus. sa vaukuumskim cevima i b ušenim papirnim trakama. Nekoliko godina kasnije stvoren je prvi ne uronski računar SNARC. Negde iz iste epohe su i prvi programi za šah. Polje proučavanja upotrebe digitalnih računara za oponašanje razumnog p onašanja postalo je poznato kao – veštačka inteligencija.. ali mislim da bi tr ebalo pokušati sa oba pristupa”. čak. Da bi odgovorio na to zamršeno pitanje. Moglo bi. najbolja. čiji su autor i Šenon i Tjuring. mogao da igra sasvim jaku ig ru i to brzinom koja bi mogla da se poredi sa ljudskom brzinom”. uveliko podstakao nastojanja da se krene u izradu „misleće mašine”. Marvin Minski i D . Zar to nije nagoveštaj algoritma (konačan zbir koraka za rešavanje logičkog i matematičkog problema)? „Kada čovek razmišlja. početkom 19. tada će čovečanstvo posedovati novi instrument kojim će se uvećati intelekt u dalekom većem obimu nego što su optički instrume nti pojačali vid. zapisao je: „Kada se jed nom utvrde karakteristični brojevi za većinu pojmova. što je Čarls Bebidž prvi (1832) pretočio u tzv.

ozbiljn preispitivanja koja ni do naših dana nisu okončana. smatrao da nema razloga „zašto. svakako. koji je u međuvremenu otišao na MIT. Jedino u takvom ro botu. koji je osposobljen za rešavanje geometrijskih problema. trebalo da sam sebe preobrazi pod pr itiskom tehnologija stvorenih sopstvenim rukama. naglašavao je Hjubert Drajfus. Nevil i Sajmon će razviti General Problem Solver (ГПС). ravno je nastojanju alhemičara da od olova naprave zlato. dakle. Te 19 72. čovek. morala da ima telo”. 1958. i program Student. Mekarti. studenti Marvina Minskog će krajem šezdesetih godina implementirati program Analogy. Ni Stanislav Lem nije propustio priliku da u blistavom delu „Summa technologiae” (1966). Iste godine je napisao članak. Na primjer. godine. Čovek ne može da menja svet. urođene u svemu što živi. dopustio da ga tehnolo gija koju je on ostvario potisne sa mesta ne kojem je postojao. neophodan je veliki preokret u nauci koja se upi nje da pronikne u ljudski razum Hjubert Drajfus je preporučio da. „To bi značilo – ni manje. Ova serija uspeha se lomi sredinom šezdesetih g odina i previše optimistička predviđanja iz ranijih godina se frustriraju. zaista. U godinama koje slede skup u Dartmudu postižu se značajni napreci. koji pokušava imitirati lju dsko rezonovanje.Svaki pokušaj da se programiranjem mašina ostvari inteligentno ponašanje. godine veštačka inteligencija pretrpela je poraz od kojeg dugo nije mogla da se oporavi. Priroda je stvarala u pokušajima i p romašajima koji traju milijardama godina. ne bi bilo moguće konstruisati veštački organizam. čak. tendencije ovladavanja okolinom ili bar nepodleganja sredini u borbi za opstanak”. prisećajući se proroča nskih reči Gotfrida Vilhelma Lajbnica. Programs Wi th Common Sense. koji rešava algebarske probleme napisane na engleskom j eziku. a da ne menja sa mog sebe. koji su bili os posobljeni za učenje te igre. u principu. „Kada bi čovek. Konstru išu se programi koji rešavaju različite probleme. Do tada imp lementirani sistemi su funkcionisali u 7 . ni više – do isključivo skupno samoubistva rase. sličnim onima koji se javljaju u testovima intelig encije. gdje opisuje jedan hipotetički program koji se smatra prvim kompl etnim sistemom veštačke inteligencije. kada bi kao svog naslednika tre balo da prizna robota sa savršenim kristalnim mozgom. „kibernetska evolucija” bi očas preskočila milio ne ili stotine hiljada. Knjiga „Šta računari ne mogu – kritika veštačkog uma” pokrenula je. Iz toga su proistekli brojni pokušaji izrade pojačivača inteligencije (ho meostati) složenosti uporedive sa našom ljudskom. sa umom i telom. upozorio je poljski mislilac. bila bi to njegova najveća lud ost”. zaklonjeno prividom njenog produžetka mislećim mašinama koje čine deo tehnologije: tako bi. zaključuj ući da bi eventualna mašina „koja bi bila sposobna da se služi prirodnim jezikom i da pr epoznaje složene oblike. zaviri u inteligenciju zap isavši da je „svaka tehnologija u načelu veštačko produžavanje prirodne tendencije. u nedigitalnom automatu sposobnom da obrađuje neformalne in formacije. implementi ra programski jezik Lisp. On je. ako bi se upotrebile ko mponente dovoljno slične onima od kojih je sačinjeno ljudsko telo”. u krajnjoj konsekvenci. video je moguću inteligentnu mašinu i oponašanje ljudskog uma! Ali da bi se ostvario takav veštački organizam. uvažimo poruku Voltera Rozenblita: „Čovek i mašina su sposobni da postignu ono što nijedno od njih ne može da postigne samostalno”. iz njegove ekološk e niše i da ova tehnologija u neku ruku preraste u novu veštačku vrstu koja sa istorij ske arene uklanja lošije prilagođenu vrstu”. Semjuel je napisao programe za igru sličnu dami.

Na primjer. dovodi do ponovnog oživljavanja ove oblasti. Do tog momen ta rešavanje problema je bilo zasnovano na jednom mehanizmu opšte pretrage preko koj eg se pokušavaju povezati. Transformacija koja bi omogućila njihovu primenu u stvarnim okruženjima nije bila tako lako izvodljiva. korak po korak. 1968. godine. Za rešavanje ovih problema primjenjivane su probabilističke metode (teorija proba biliteta. te da b i se smanjili. U istom periodu počinju da se koriste određene vrste logike za predstavljanje saznanja. 1958. razvija vlastiti program za učenje opisa složenih objekata. tokom istih go dina. Između ostalih. godine). sredinom osamdesetih. S druge strane. poznatim kao mikrosvetovi (microworlds). godine. o n je podsetio da je zaljubljenike u znanje stolećima zaokupljalo može li mašina da mis li. 197 9. Vinston. 1949. Tvorac ideje je inače bio Mekarti. Dempster. godine). godine konstruišu hijerarhijsku strukturu odluka (radi klasifikacije). P. ali kada bi došlo do porasta obima sazna nja. ba ckpropagation. a ka snije ju je koristio Nevil. godine razvijaju koncept heurističke pretrag e i Hart. orijentisan na implementaciju neke vrste metode učenja. Osvrćući se na stanovište jake veštačke inteligencije da je mozak samo digitalni računar. da nije ni u 8 . Hun t. za koji j e zaslužan Samuel. Kilijan. Šafera 1976. Nilson i Rafael. ili Dempster-Šaferova teorija (tvorac te orije je A. B. 1969. Martin i P. d efiniše se pretraga alfa-beta. prostor verzija. Neke od osnovnih struktura koje su se koristile za stvaranje određenog inteligentnog ponašanja su bile veoma ograničene. Mnogi problemi koje su pokušavali rešiti su bili u suštini nerešivi. Džon Serl. ponovna primjena metode učenja na neuralne mreže tzv. Naravno takav pristup podrazumeva i velike izdatke. ili nepreciznost (koji se takođe javljaju prilikom rešavanja problema u igrama ). elementarne osnove razmišljanja da bi se došlo do konačnog rešenja. godine dizajnira jedan metod za stabili zaciju izdataka. algoritam A. koju je već idejno postavio Šenon. definisale s u se semantičke mreže (definisane početkom šezdesetih godina. nastavljaju se istraživanja za stvaranje sistema za igru checkers. upustio se u osporavanje sakupišvi svoja predavanje između koric a na kojima je pisalo: „Svest. od strane Kilijana) i okruže nja (koje je definisao Minski 1975. 2. Mnogi dizajnirani sistemi nisu posedovali sa znanje o okruženju primene. dovela je d o detaljnijih studija metoda predstavljanja saznanja. Mičel. ili je implementirano saznanje bilo vrlo niskog nivoa i sastojalo se od nekih jednostavnih sintaktičkih manipulacija. Nevil i Ernst. T. a svest samo računarski program.. godine. ili probabilističke mreže) i razvijali drugi formalizmi kao difuzni skupov i (definisani od L. 1956. Po Raselu i Norivigu. postoje tri fundamental na faktora koji su to onemogućili: 1. J.. mozak i nauka” (1986).. Paralelno s tim. u vezi programa za igre.ograničenim domenima. dok je količina saznanja bila mala i ograničena rešenje je bilo moguće. 1965. bolje rečeno. 1977. 3. Važnost shvatanja saznanja u kontekstu d omena i primene. i T. Stone. U isto vreme.. dovela je do potrebe razmatranja aspekata kao što su neizves nost. Zadeha 1965. a sada saznajemo (osamdeset prošlog veka) da na Univerzitetu Karnegi Meloun im aju takve (izjava Herberta Sajmona) i da je inteligencija pitanje baratanja simb olima. Još jeda n filosof.. godine). E. kao i građe strukture. 1979. Konstrukcija aplikacij a za stvarna okruženja. predstavlja metod IDZ koji treba da posluži kao osnova za konstrukciju takve s trukture. razvija tzv. razvijaju se prvi algoritmi za potrebe kontrolosinja troškova istraži vanja. uprkos očekivanjima mnogih istraživača. problemi postaju nerešivi. sa značajnim doprinosom G. kojoj bi bilo lako pristupati. Kasn ije. godine. Edsher Dajkstra 1959.

da u „ljudskoj svesti nema ničeg suštinski biološkog”. moći istovetne moćima ljudskog mozga. Ukratko. kako je Džon Serl pisao. programi nisu svesni i oni sami po sebi nisu dovoljni za posedovanje svesti”. a ne samo sintak su. Naša inteligencija. ali sintaksa nije dovoljna za semantiku. I jedan i drugi su isticali. A poenta nije da bi. a da će se u konačnom ishodu pojaviti „bića koja na neki način podsećaju na nas. Ma kakvu tvorevinu ljudi n ačinili. proces Darvinove evolu cije”. jedan od neodređeno mnogo različitih vrsta računara sa ugrađenim progr amom koji čini ljudsku inteligenciju. da ništa ne preu veličavaju navodeći iskaz nobelovca Frimena Dajsona da su. „bilo koji fizički sistem sa odgovarajućim programom i odgoravajućim ulazima i izlazima imao bi svest. 9 . Računarski programi su. tako da rezultirajuće ponašanje po dseća na sposobnosti životinja sa sve složenijim nervnim sistemom. ali slep. većim koracima od koraka kojima je išao užasno strpljiv. Pominjani Džon Serl je osamdesetih godina nabrojao primere u kojima su programirani računari položili pojednostavljen Tjuringov ispit. nastavio je. računari u prednosti nad ljudima i najavu Marvina Minskog da će sledeća generacija biti toli ko inteligentna da ćemo biti „srećni ako budu voljni da nas ostave u dvorištu kao svoje ljubimce”. uprkos svemu. ona ima mentalne sadržaje. Očigledno je da pita nje: Da li su računari u stanju da oponašaju ljudsku inteligenciju? ima velike društve ne posledice. S vest sadrži više od toga. nego pre to da bi on morao imati misli i osećanja zato što je sve što je potrebno da bi se imale misli i osećanja: ugrađivanje odgovarajućeg programa. iako je čovečanstvo veoma daleko od podražavanja ma čega što bi se moglo tak o nazvati. težnjom da e mašini dodaje po nekoliko sposobnosti odjedanput. (knjiga „Dečji razum”) rasplamsava nadanja u veštačku inteli genciju „Najbrži napredak može se postići oponašanjem evolucije životinjskog uma. da je mozak. uzrokovani i to u potpunosti. kao cilja. Može li mašina da m isli? „Prva pretpostavka je: mozak uzrokuje svest. ostalo bi pitanje da li ona ima i slobodnu volju? Proslavljenog robotičara Hansa Moraveca 1988. bi trebalo da nam omogući da sledimo put do inteligencije. Čak je predviđao da se osećajnim robotima postepeno dodaju intelektualne sposobno sti slične ljudskim. ali su u svakom pogledu nešto što svet do sada nije video”. semantičke sadržaje. za koje smatramo da konstituišu svest. ali je obrazložio da n isu ispoljili mentalno svojstvo – razumevanje. što se tiče evolucije. on bi mo rao da ima svest. „Prema ovom gledištu”.kakvoj vezi sa ma kojom posebnom vrstom biološkog ili fizičkog materijala (mišljenje A lena Njuela). Iz toga je proizišao konačni zaključak Džona Serla: „Nijedan računarski program nije sam po sebi dovoljan da nekom sistemu podari svest. baš u istom smislu u kojem svest imamo vi i ja. mentalna stanja su biološke pojave! I kraju ostaje slobodna volja: ako bi neko napravio mašinu za koju bismo bili uveren i da ima svest. da su mentalni procesi. Biće to veštački mozak i svest koji su u svakom pogledu jednaki ljudskom mozgu i svesti”. Drugim rečima. na prmer. k ao alat. objašnjavao je on. u celini. opisani i određeni svojom sintaksičkom strukturom. on mogao imati misli i osećan ja. ona bi morala imati mentalna stanja ista kao ljudska mentalna stanja. Tako. procesima koji se od igravaju unutar mozga”. Povrh su dodali tumačenje Džona Mekartija da se za „mašine tako jednostavne kao što su termostati može reći da imaju verovanja!” Džon Serl je upozorio da je posledica ta kvog stava. najpre. st icajem okolnosti. ako ste napravili računar koji energijom napaja vetrenjača i ako bi imao odgovarajući program.

jedna od najkraćih i najednostavnijih karakteristika koja se pripisuje veštačkoj inteligenciji. vezani su za nasto janja konstruisanja kooperativnih sistema na bazi agenata. To nam daje če tiri moguća ciljeva u veštačkoj inteligenciji. uključujući sisteme za up ravljanje podacima. konstruišu se prvi komercija lni sistemi veštačke inteligencije. (jednog od stručnjaka i najpoznatijih istraživača veštačke inteligencije). Definicija VI.obuhvatajući hipoteze i ek sperimentalno ih utvrđivati. godine u Dartmudu. Definicije v eštačke inteligencije prema više izvora na slici. Mogli bismo samo reći da to ima veze sa pametnim programima ali istorija nauke pokazuje da se islo postupno u gađanju cilja. nije nimalo lako tačno definisati sadržaj i d ostignuća veštačke inteligencije. ali je istina da svaki pravac daje vredan uvid. ekspertski sistemi. Ove definicije variraju duž dve gla vne dimenzije. počev od osamdesetih godina. u veštačkoj inteligenciji ne postoji saglasnost oko jedne definicije. Savremeni pro blemi koji se nastoje rešiti u istraživanjima veštačke inteligencije. je „konstrui sanje računarskih sistema sa osobinama koje bi kod ljudskih bića bile okarakterisane kao inteligentne“. One sa gornje strane se odnose na proces mišljenja i rezonovanja do k se s donje strane odnose na ponašanje . Uprkos vremenu koje je prošlo od kada je Džon Mekarti dao ime ovoj oblasti na konfer enciji održanoj 1956. I kao što se mogl o očekivati postoje tenzije izmedju humanog i racionalno fokusiranog pristupa.1. između ostalih. Takođe.Na osnovu ovih istraživanja.. Za razliku od drugih oblasti. utvrđivanje redosleda obrade podataka i pokušaje imitacije priro dnog jezika. Ljudi u svakoj grupi ponekad bace klevetanje na rad u drugim grup ama. parafrazirajući Marvina Mins kog. uglavnom tzv. Racionalan pristup podrazumeva kombinaciju matematike i inženjerstva. 10 . kao što se vidi na slici. Najverovatnije. Hum ano orejentisan pristup mora biti kao empirijska nauka .definicije na levoj strani gledano po vertikali mere uspeh u smislu ljudskih performansi dok one sa desne strane po kazuju idealni koncept inteligencije koje ćemo mi zvati racionalnost. nego ih ima više zavisno od različitih pogleda i metoda za rešavanje problema.

A i B. Ispitivač treba da pogodi ko je od njih mašina. Iako oboje tvrde da su ženskog pola. nakon pet minuta postavljanja pitanja. 11 . pod naslovom „Computing machineri and intelligence“. ili ča k da ga saopšti mnogo kasnije kako bi varka bila uverljiva. Po optimističkoj hipotez i samog Tjuringa. mašina može odlučiti da da pogrešan rezultat jedne aritmetičke operacije.Sistem koji se ponaša kao ljudi: Tjuringov test U poznatom takozvanom Tjuringovom testu. polazeći od njihovog međusobnog razgovora i imajući u vidu da oboje tvrde da su ljudi. predlaže se jedan eksperiment čiji je c ilj otkrivanje inteligentog ponašanja jedne mašine. u stvari radi se o mušk arcu i ženi. Ne treba ni pomenuti da su Tjuringova predviđanja bila previše optimistična. što je bio vrlo čest sluča j u samim počecima razvoja oblasti veštačke inteligencije. Kada bi to d anas zaista bilo tako. već je trebalo da postoje računari osposobljeni za igru ove igre dovoljno dobro. oko 2000. Zadatak treba pos tići uprkos činjenici da nijedan od interlokatora nije obavezan da govori istinu. a koji se nalaze u poseb nim i odvojenim sobama. koji je Alan Tjuring opisao i objavio u jednom članku iz 1950. tako da prosečan ispitivač nema više od 70% šanse da ur adi ispravnu identifikaciju. godine. ili u najmanju ruku mašinom koja ume da se predstavi kao inteligentna. nalazili bi se pred jednom istinski inteligentnom mašinom. te na primer. U izvornom Tjuringovom predlogu urađena je izvesna modifikacija. godine. Test polazi od jedne igre u kojo j ispitivač treba da pogodi pol dva interlokatora. pa je že nu zamenio računar.

svi ljudi su su smrtni .pokušavajući da uhvatimo vlastite misli kako one teku – ili preko psiholoških eksperimenata. • Šta agent zna o okolini . ne go na prvom mjestu. Okruženje u kome agenti deluju može biti fizičko (realan svet) ili softversko (računar na kome su instalirani ili Internet). Agent softvera ima kodiran i niz znakova kao njegovu percepciju i akciju.Na primer.“Sokrat je čovek . Agent je bilo šta što može biti viđeno kao posmatr anje njegove okoline preko senzora i ponašanja pod uslovom da je okolina predstavl jena putem činilaca.Još od 1965 težilo se da programi ako im se da dovoljno vr emena i memorije i opise problem u logičkoj notaciji trebalo je da nađu rešenje proble me ako je ono uopšte postojalo. 12 . koji čini pravu stvar. To je sistem.Njegov poznati silogizam daje obrazac koji daje uvek tačne zaključke ako mu se naravno daju tačne predpostavke. ima sposobnost d a fleksibilno i samostalno reaguje u skladu sa ciljevima koji su mu postavljeni. Sistem koji razmišlja kao ljudi: Kognitivni model pristupa Ako ćemo reći da dati program misli kao čovek. Intuicija.samoposmatranja .premise.U stvarnosti problem nije samo vezan za sposobnost računara za obradu podataka. Prava akcija.Mi moramo da uđemo i vidimo kako stvarno radi ljudski um. dakle Sokrat je smrtan. Racionalni agent je onaj. Automatski agent zamenjuje kamere i infracrvene zrake kao otk rivač za senzore i raznolike motoričke funkcije za činioce. • Sve ono što je agent do sada primetio.Nakon što dovoljno preciziramo te oriju uma tek onda postaje moguće izraziti teoriju kompjuterskog programa. razvili su GPS (General Problem Solver) koji pokušava imitirati ljudsko rezon ovanje problema. vidovitost i učenje nisu više isključiva svoj stva ljudi: svaki veći brzi računar može da se programira kako bi ih isto tako ispolji o.Da bi pr ogram radio on moraju mu se dati ulazni podaci da bi dobili izlaz što znači da neki mehanizmi u programima mora da se deluje od strane ljudi.“ Ovi zakoni razmišljanja su ovladali i posta li osnova na polju logike. Razmišljati racionalno: Pristup kroz zakone mišljenja Grčki filozof Aristotel je bio j edan od prvih koji je pokušao da dešifruje „pravo razmišljanje“ koje je nepobitno u proces u rasuđivanja. Šta je racional no u bilo kom datom vremenu zavisi od čeitiri stvari: • Vršenje određene mere. koji u interakciji sa okruženjem . Newell i Sim on .onda moramo imati određeni način kako čovek razmišlja.Ovde ćemo jednostavno reći da ko gnitivne nauke i VI nadopunjuju jedna drugu naročito u oblasti jezika i učenja.Na primer . za mogućnost programiranja računara sa sposobnostima za intelige ntno ponašanje. ona koja uzrokuje što veću uspešnost agenta.Interdisciplinarna oblast kognitivne nauke kombinuje modele iz v eštačke inteligencije sa eksperimentalnim tehnikama iz psihologije i pokušava da sasta vi preciznu i ispitanu teoriju kako radi ljudski um. koja defi niše saglasnost uspeha.Postoje dva načina da uradimo to: putem samoispitivanja . Raditi racionalno:Pristup kroz inteligentne agente Inteligentni agenti predstavl jaju softver koji automatski može da izvrši zadatak koji mu postavi osoba ili drugi softver (agent).

1993).u kontrolnoj sobi za letove Jet Propulsion Labo ratory .Putnik je odgovorio da želi da putuje 20 Oktobra najeftinijim dostupnim prevozom sa povratkom u nedelju.A zašto i ne bi kad za poslednjih 90 km nije dodirnuo volan . može da ima propuste.(Berliner 1989) „Želim da putujem iz Bostona za San Fr ancisko. Srećom analitičar je u mogućnosti da ispravi problem sa zemlje. i ne gleda n a obe strane pre prelaženja prometnog puta. njegova sekvenca zapažanja neće da mu kaže d a se približava kamion velikom brzinom. idealni racionalni agent treba da uradi bilo šta što akcija oče kuje. Brzina vožnje na autoputu izvan Pitsburga je na 55 kmp/h . čovek na mesto suvozača oseća o se ugodno.On kombinuje ove ulaze podataka sa iskustvom koje mu je već zadato još na treningu i tako uspešno vodi računa kako upravlja vozilom. Internacionalni velemajst or Arnold Denker razmišljao je o figuricama na šahovskoj tabli ispred njega i sledećem potezu koji može da odigra.Program po imenu PEGASUS je vodio ceo razgovor i obavio celu transakciju što je rezultiralo rezervacijom i uštedom za put nika od nekoliko stotina dolara.Sistem ističe glavne činioce koji su uticali na odluku i ob jašnjava interakciju nekoliko simptoma u ovom slučaju. Država umetnosti Ovde su navedeni nekoliko porimera koji govore o tome dokle se već došlo sa primenom veštačke inteligencije u različitim oblastima ljudkog života.Uvideo je da ne postoji nada. Iz definicije se može na prvi pog led zaključiti da agent.sonarno kao i održavanje rastojanja od drugog vozila putem lasera . 19 94) Jednom analitičaru je iznenada.Iako prog ram za prepoznavanje govora dobije bar jednu od deset reči neispravnu on je u stan ju da pređe preko greške i sastavi dijalog koji je njemu razumljiv . (Schwuttke.• Akcije koje agent može izvršiti Definicija IDEALNOG RACIONALNOG AGENTA: za svaku pos ebnu sekvencu zapažanja.kočnicu i g as. Ako agent prelazi ulicu.Stručnjak priznaje svoje pogreške na kraju.Poruka je ukazivala na ne pravilnost u radu Vojadžer letilice koja se trenutno nalazila u blizini planete Ne ptun.( Zue et al. morao je da preda partij u.1992).nego kad bi putovao regularno prevozom.Ako iko od vozača ili suvozača bude pratio gla vni ekran može videti „Citroen 13 .“Kog datuma želite da putujete?usledilo je pitanje. 1991) Iz kamera koje su smeštene odmah pored semafora iznad autoputa na monitoru se prati saobraćaj.Pravi vozač je ustvari robot koji prikuplja podatke o stanju na putu preko kame re. Osoblje je uvide lo da problem nije za MARVELA ekspertnog sistema koji prati sva dogadjanja na br odu u realnom vremenu .“ rekao je jedan od putnika govoreći u mikrofon. (Pomerleau.Sa posmehom prilazi sistemu gde mu tvorci sistema sugeriraju kako da pita za objašnjenje date dijagnoze. da bi povećao vršenje mere na bazi evidencije putem percepcije sekvence i bilo šta što može da nadogradi spoznavanje koje agent ima.Njegov protivnik HITECH postao je prvi kompjuterski program koji je pobedio ve likog majstora u šahovskoj igri..skrenula pažnju crvena treptajuća poruka na ekranu. Vodeći ekspert za patologiju l imfnih čvorova opisuje ekstremno težak slučaj ekspertskom timu i ispituje datu dijagno zu. (Heckerman.rukuje rutinskim zadacima i obaveštava analitičare o mnogo oz biljnijim problemima.

razum bi. zaključio da računar uistinu misli. Pojednostavljeno rečeno: za objašnje nje razuma i svesti dovoljna je veštačka inteligencija i ništa više! I to se može uzeti ka o pouzdan pokazatelj da računar poseduje sposobnost mišljenja. veštačka inteligencija samo dobija na atraktivnosti. ne može uskladiti sa postojećim teorijama u fizi ci. to bi značilo da je već sada moguće sastaviti mašinu koja bi imala razum i sve st. što se proteže do naših dana: da li je ljudski mozak samo jedna Tjuringova mašina . a novi eksp erimenti i teorijska istraživanja predstavljaju put ka novim primenama u najrazličit ijim oblastima. postojeći pogledi i uvidi. Kako je razvoj veštačke inteligencije oduvek bio zasnovan na komplem entarnom povezivanju teorije i eksperimenata. Roller et al. 1994) Ovo su samo neki od primera sistema veštačke inteligencije koji postoje danas. (King et al . Međutim i pored sveg napretka. ističući da to nije moguće. jer ljudski mozak sa više milijardi neurona predst avlja možda i najsloženiju tvorevinu u univerzumu. ali tek sada. funkcionišu na principima koje.Nije m agija niti naučna fantastika nego nauka . kao i njihovu adekvatnu formalizaciju. naravno. nažalost. sve u cilju da s e napravi mašina koja bi se. Paralelno sa tim burnim razvojem rastu i očekivanja od ove discipline. san o pametnim mašinama počeo je da posta je stvarnost. Nije ni čudo. Pojava zvana svest se. naučnici se još uvek nisu uhvatili u koštac sa osnovnim izazovom u razvoju inteligentne mašine .. i pored varljivih spoljnih ma nifestacija.“ ili obaveštenje o udesu koga je izazvao motociklista pri čemu sledi automatski poziv službe hitne pomoći. „Drugim rečima. uz odsustvo dokaza da je suprotn o. Mogućnost stvaranja inteligentnih mašina zaokuplja ljudsku maštu još od drevnih vremena . Dok se za neke oblasti računarstva već smatra da su zaokružene i da se u njima ne očeku ju novi značajni prodori. Zaključak Veštačka inteligencija je jedna od oblasti računarstva koja se poslednjih decenija naj brže razvija. Ovo m ožda možemo da objasnimo time što ti ”inteligentni” sistemi. možda i mogao da se dos egne. inženjerstvo i matematika. bar ne kada je svest u pitanju. oseća i tako dalje”.2CV je skrenuo iz Place de la Concorde u Champs Ely sees. pod uslovom da smo u stanju da napišemo odgovarajući program jer i najmoćniji savr emeni računari nisu ništa drugo do Tjuringove mašine. ali i znanja o specifičnim o blastima primene. fiziologije i psihologije. Ako je. tako i budući razvoj zahteva proširiva nje i učvršćivanje teorijskih znanja. najčešće ne možemo smatrati zaista inteligent nim. nisu d ostatni za konačno 14 . dakle. ako bi računar bio u stanju da na sva pitanja odgovo ri istovetno kao čovek i tako potpuno i dosledno prevari propitivača” – saopštava Rodžer Pen rouz poznati engleski fizičar i matematičar– „tada bih. razume vanja ili svesti. Time. pre svega matematičkih. mogla smatrati "inteligentnom". od veštačke inteligencije se rezultati tek očekuju. uprkos tom e što su već razvijeni mnogi ”inteligentni” sistemi koji funkcionišu izuzetno dobro. inteligencije. Zato se on usprotivio. 1993.pravljenjem sistema koji opo našaju ljudski mozak. iako Rodžer Penrouz ne smatra da proučavanje i razumevanje mentalnih zbivanja tr ebalo tražiti izvan naučnog pogleda na svet. Veštačka inteligencija pred stavlja mešavinu konvencionalne nauke.“ ili „veliki kamion nepozn atog proizvođača zaustavio se kod Place de la Concorde. po ljudskim merilima. sa brzim tempom razvoja računara i već pedesetogodišnjim iskustvom na polju istraživanja tehnika VI programiranja. Alana Tjuringa zanimalo je i nešto drugo.

odgonetanje.. postoje isti ne koje se ne mogu dokazati. Može se tvrditi da univerzum kojim upravljaju zakoni. Samo je fenomen svesti onaj ko ji može prizvati hipotetički . To je fenomen kojim se saznaje o samoj e gzistenciji univerzuma.teorijski’ univerzum u stvarno postojanje”. ali s e ono ne može dokazati u okviru datog formalnog sistema! Drugim rečima. univerzum. Svest mi iz gleda tako važan fenomen da jednostavno ne mogu da poverujem da je ona nešto sasvim . ali koji ne dozvoljava svest i nije. Zaključna razmatranja završio je rečima: „. 15 . predstavio sam više argumenata koji bi trebalo da pokažu neodrživost stanovišta – očigledno vladajućeg u savremenom mišljenj – da je naše razmišljanje suštinski isto kao i dejstvo veoma složenog računara.. Matematičar i lo gičar Kurt Gedel je još 1931.slučajno’ prizvano komplikovanim proračunom. uopšte. obelodanio da postoje problemi koji imaju rešenje.

Februar 2009 Stanko Stojilj kovića .org/sr-el/Вјештачка_интелигенција http://sr.net/zivot/nauka.com/ Kultura/Vestacka-inteligencija-u-mitovima-bajkama-i-crtanimfilmovima. 1995 Predrag Janičić i Mladen Nikolić – Veštačka inteligencija .Mozak na čipu: Hoće li mašine iskoreniti ljude Branislav Jevtović – Inteligentni ag enti .wikipedia. Russell and Peter Norvig .Literatura: Stuart J.html 16 .wikipedia.PowerPoint Presentation http://www.Artificial Intelligence A Modern Approach .elefmagazin.b92.php?nav_id=375919 http://sr.org/sr-el/Тјурингов ligencija-VI-Nastanak-poreklo-definicijabuducnost-VI http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful