P. 1
Umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija

|Views: 55|Likes:
Published by zcoskovi
Umjetna inteligencija
Umjetna inteligencija

More info:

Published by: zcoskovi on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

Veštačka inteligencija Tema: Pojam i definicija veštačke inteligencije Profesor: Student

:

.......................................................................................................... ............ ..Sadržaj: SADRŽAJ:................................................................................................................................................... ..................................................................... ............................10 SISTE M KOJI SE PONAŠA KAO LJUDI: TJURINGOV TEST................... ........................................................................................................................................... ............................................. ................ ................................................................................................ ......................................................................................................... .......................................3 ŠTA JE TO INTELIGENCIJA?............... .... ...................12 RADITI RACIONALNO:PRISTUP KROZ INTELIGENTNE AGENTE..................................................... 16 2 ....................................................11 SISTEM KOJI RAZMIŠL JA KAO LJUDI: KOGNITIVNI MODEL PRISTUPA....................12 DRŽAVA UMETNOSTI ....................................14 LITERATURA:..........................................13 ZA KLJUČAK.......... ........................... ...................................................... ..........................12 RAZMIŠLJATI RACIONALNO: PRISTUP KROZ ZA KONE MIŠLJENJA.....................................4 ISTORIJSKI PREGLED RAZVOJA ................................ ...............................................................................2 UVOD................................................................................................................................................................5 DEFINICIJ A VI..................

Ideja o stvara nju mašina koje će biti sposobne da obavljaju različite zadatke inteligentno. ipak. VI je proizvela mnoge značajne i impresivne proizvode čak i u svojoj ranoj fazi razvoja.Tako. Da li je to. takođe VI (artificial intelligence. Prva istraživanja se vežu za same korene računarstva. čime se otvorio put za taj poduhvat. Savremena istraživanja u veštačkoj inteligenciji su orjentisana na ekspertske i prevodilačke sisteme u ograničenim dom enima. Potpomognuta napretkom moderne nauke. istraži vanja na polju veštačke inteligencije se razvijaju u dva osnovna smera: psihološka i f iziološka istraživanja prirode ljudskog uma. automatske dokazivače teor ema. jedan od razloga jednog ovakvog razu mevanja je da saznamo više o sebi. stvaranje rezimea.jer su naše mentalne sposobnosti toliko važne za naše svakodnevne živote i osećanja o nama samima. ja sno je da kompjuteri na ljudskim nivou inteligencije (ili bolje) imaju veliki ut icaj na naš svakodnevni život i na dalji tok civilizacije. Cilj istraživanja veštačke inteligencije je razvijanje programa (sof tvera). igre i primenjene oblasti.AI) p okušava da razume inteligentne entitete. označava kapacitet jedne v eštačke tvorevine za realizovanje funkcija koje su karakteristika ljudskog razmišljanj a. osokolilo izvesne naučnike da predvide da će veštačka intelige ncija nadmašiti ljudsku? „ Čovečanstvo je sebi dalo naučni naziv Homo sapiens – inteligentan čovek . Neke oblasti današnjih istraživanja obrađivanja podataka se koncentrišu na programe koji nastoje osposobiti računar za razumevanje pisane i verbalne informac ije. koji će računarima omogućiti da se ponašaju na način koji bi se mogao okarakterisa ti intelignentim. Iako niko ne može predvideti budućnost u detalje. bila je centralna preokupacija naučnika računarstva koji su se opredelili za istraživanje veštačke inteligencije. najvažnije oblasti istraživanja su obrada podataka. možda. Ali za razliku od filozofije i psihologije. Veštačka inteligencija kao pojam u širem smislu. računar je – prema mišljenju Herberta Sajmona – četvrta istorijska prekretnica u razvitku civili zacije. kao i konstantno interesovanje za stvaranje generalno inteligentnih autonom nih agenata. veka. tek u drugoj polovini XX vjeka takva mogućnost je dobila prva oruđa (računare) . davanje odgovara na određena pitanja ili redistribuciju po dataka korisnicima 3 . arapskih brojeva. prepo znavanje modela različitih oblasti znanja. odnosno simulacijama funkcionisanja ljudskog razmišljanja. iako je i dan danas.Oblast veštačke inteligencije.VI nastoji da izgradi inteligentne entitete kao i njihovo razumevanje. tokom cele druge polovine 20. prepoznavanje prirodnog govora i pisanog teksta. kao na primj er medicina. pojam veštačke inteligencije se prvobitno pripisao sistemim a i računarskim programima sa sposobnostima realizovanja složenih zadataka. čije je interesovanje takođe inteligencija. analitičke geometrije i diferencijalnog računa. Veštačka inteligencija je pod oblast računarstva. prilično dal eko od cilja. i tehnološki razvoj sve složenijih računarski h sistema. U toj sferi. U tom smislu. Mogućnost razvoja slične tvorevine je budila interesovanje ljudi još od antičkog doba .Uvod „Posle pisma.

kada su u pitanju računari. Po mnogim filozofskim koncepcijama znanje predstavlja t vrđenja 4 . dobro je navesti i jednu rigorozniju i možda suvop arniju. Za pojam intel igencije suštinska su dva pitanja: pitanje znanja i pitanje zaklju čivanja. svakodnevnom smislu i istovremeno pr ecizno i formalno opisivala pojam). Podsetimo se i jedne ”klasične” definicije veštačke inteligencije: ko su u odvojene dve prostorije smeštene jedna ljudska osoba i neka naprava i ako na identične probleme one pružaju odgovore na osnovu kojih se ne može pogoditi u kojoj sobi je čovek.usvajanja novih znanja takodje je jedan od asp ekata inteligencije. Osoba (ili mašina) bez ikakvog znanja ne može biti smatrana inteli gentnom. pamćenja i obrade odredjenjih znanja. U svakom slučaju možemo smatrati da inteligencij a podrazumeva bar dve sposobnosti: sposobnost pamćenja. odnosno njegove sintakse. Ako se radi o mašini odnosno uredjaju bilo koje vrste sa navedenim svojstvima. Komponenta zaključivanja (izvođenja) predstavlja takodje neku vrstu znanja to je znanje o procesu izvođenja novih informacija iz iz date baze znanja i o pravilima po kojima se to izvođenje vrši. moguće riješiti programiranjem odgovarajućih algoritama. onda možemo smatrati da ta naprava ima atribute v eštačke inteligencije. za razvoj sistema VI predstavljaju: razvoj ekspertskih sistema i razvoj neuro nskih mreža. je mnogo dublji i ide u pravcu autentične veštačke inteligencije. još uv ijek nije dublje poznato. inteligentnom ne može biti smatrana ni osoba (ili mašina) sa ogrom nom količinom ”statičkog” znanja odnosno podataka. Ekspertski sistemi pokušavaju reprodukovati ljudsko razmišljanjene preko simbola. takođe ima više aspekata. Uprkos složenosti oba sistema.iako je možemo uvrstiti u sposobnost rešavanja problema. koja je. odnosno identifikovanje značenja. već. iz kog razloga će informatički dizajn inteligentnih sistem a. Funkcionisanje ljudskog razmišljanja.Sposobnost učenja . a u kojoj naprava. govorićemo o veštačkoj inteligenciji. Znanje ovog tipa zvaćemo meta-znanjem. dok je probleme strukturne logike jezika. Neuronske mreže to rade više iz biološke perspektive (rekreiraju strukturu lj udskog mozga uz pomoć genetskih algoritama). rezultat i su veoma daleko od stvarnog inteligentnog razmišljanja. ali verovatno najbolju definiciju veštačke inteligencije — to je disciplina ko ja se bavi problemima u kojima se javlja kombinatorna eksplozija. koja.zainteresovanim za određene delove tih informacija.Ipak. zavisn a ne samo od procedura za zaključivanje. nijedna definicija veštačke inteligencije nije opšte prihvaćena (bar ne neka koja bi odgovarala uobičajenom. d a biće ili mašina imaju atribute intelignetnog. U tim programima je od suštinsko g značaja kapacitet sistema za konstruisanje gramatički korektnih rečenica i uspostavl janje veze između reči i ideja. Smatraćemo. ka da govorimo o računarima. koju takodje možemo uvrstiti u rešavanje problema. Istraživanja su pokaza la da. i od tehničkih karakteristika p ojedinog računara. naravno. još duži vremenski period biti u suštini onesposobljen za predstavljanje tih nepozn atih i složenih procesa. Postoje i drugi aspekti inteligencije. Sam pojam znanj a. skladištenja znanja i mogućnos t njegove obrade. Aspekto m inteligencije možemo smatrati i sposobnost komunikacije sa drugim inteligentnim bićima (mašinama). ili semantika. Takodje. Jedan od njih je brzina obrade znanja. Nakon svega. Osnovne tendencije dana s. ali bez sposobnosti da to znanje obra djuje i da rešava probleme u vezi sa njim. ako imaju navedena svojstva. odgovaraju pojmovima baze znanja i komponente zaključivanj a. problem značenja. Mnogi naučnici su skeptici prema mogućnosti razvijanja istinske VI. dakle. Šta je to inteligencija? Uobičajeno pod inteligencijom podrazumevamo sposobnost usvajanja.

Na skupu su postavljene osnove oblasti veštačke inteligencije i trasiran put za njen dalji razvoj. ako u bazi znanja imamo činjenice: I1 : . pa će u jednom slučaju biti zasnovani na klasičnoj logici. ne ma matematičku egzaktnost. Razmotrimo odnos veze (i) i činjenica (ii)P(a) (iii)Q(a): Izvođenje činjenice Q(a) na osnovu (i) i (ii) je potpuno opravdano i odgovara matem atičkim principima deduktivnog zaključivanja. I2 : . Istorijski pregled razvoja Pojam veštačka inteligencija (VI). Mur (Prinston). n) i nizom činjenica Qi(a)(i = 1.. na primer. Na skupu su takođe učestvovali T. ako raspolažemo nizom veza oblika (i) za različita svojstva Qi(i = 1.. susrećemo sa problemima kod kojih je teško precizno zasnovati proces zaključivanja koji odgovara čovekovom i bićemo prinuđeni da t ragamo za sofisticiranijim tehnikama koje odgovaraju tim zahtevima. a opravdanje ima u odnosu uzroka i posledice. Izbor reprezen tacije znanja je jedan od ključnih problema i on je u direktnoj vezi i sa prirodom odredjenog znanja. Solomonof i O. neuronskih mreža i teo rije automata.. pa ćemo prihvatiti širi po jam znanja i pod njim podrazumevati i istinite. kao i A. nastaje leta 1956.. Sajmon (Carnegie Tech.. U vezi sa fo rmalizacijom prirodnog toka zaključivanja su i problemi monotonog i nemonotonog za ključivanja. možemo da zaključimo (sa izvesnom pouzdanošću).. Zaključivanjem možemo smatrati proces po kojem se na osnovu baze znanja može izvesti informacija koja u njoj nije eksplicitno sadržana ... da kao uzrok posledicama Qi(a)(i = 1.. Ono takodje nije egzaktno. ali i sa prirodom mehanizama za zaključivanje.. n) važi svojstvo P(a).. Marvinom Minskim i N. H. na osnovu njih moguće je izvesti činjenicu: I3 : .. Na kraju uvodnog dela jednostavnim primerom ilustrovaćemo nekoliko razl ičitih oblika zaključivanja.. n).. Selfridž (MIT). danas Carnegie Mellon University). R. Ipak. Semjuel (IBM).. mi ćemo često imati potrebu da radimo i sa informacijama koje ne moraju da budu tačne. ujedno sa Klodom Šenonom... Mehanizmi za za ključivanje moraju biti prilagođeni reprezentaciji znanja i njegovoj prirodi. Skup je organizovao Džon Mekarti. Tako.. Hanover (SA D). Često se. potvrđene činjenice. ali i hipoteze. nepotpune informacije i informacije date sa određenim verovatnoćama. te oriji verovatnoće. Izvodjenje veze (i) na osnovu niza par ova (ii). Ovaj pr incip zaklju čivanja često se primenjuje u medicinskim ekspertnim sistemima za utvrd jivanje (potencijalnog) uzroka na osnovu poznatih simptoma. na skupu istraživača zainteresovanih za teme inteligencije. Tako. Nevil. a u praktičnim primenama pouzdanost mu se povećava sa broje m instanci koje potvrdjuju hipotezu. odgovara nepotpunoj indukciji. A. a u drugom na modalnoj logici. Navedeni primer odgovara uobičajenom zaključivanju koje odgo vara ljudskom iskustvu. medjutim. Ročesterom. koja zaista nije bila eksplicitno sadržana u polaznoj bazi znanja.za koje je utvrđeno ili može biti utvrdjeno da su tačna. 5 . godine u Dartmudu. Izvodjenje činjenice (ii) na osnovu (i) i (ii ) zovemo abdukcijom. fazi logici itd. (iii) za različite instance argumenta.

isto tako.nije n išta drugo do računanje”. Zar to nije nagoveštaj algoritma (konačan zbir koraka za rešavanje logičkog i matematičkog problema)? „Kada čovek razmišlja. Da bi odgovorio na to zamršeno pitanje. najbolja. programiran na ovaj način. „Možemo se nadati da će mašine eventualno da se takmiče sa ljudima na svim čisto intelektualnim poljima”. jer um. iako filosof Hjubert Drajfus. obrazlagao je on. Bulova binarna algebra (Džordž Bul). dovršio prvi programirajući računar. tada će čovečanstvo posedovati novi instrument kojim će se uvećati intelekt u dalekom većem obimu nego što su optički instrume nti pojačali vid. pod naslovom „Računarske mašine i inteligencija” (1950). Hauard Ejtken je 1944. a prevazići će mikroskop i teleskop u onom obimu u kojem je um super iorniji od čula vida”. uveliko podstakao nastojanja da se krene u izradu „misleće mašine”. n apisao je članak posvećen mašinama koje igraju šah. Skup je posledica prvih radova u oblasti. Nevil i Sajmon su na njemu predstavili svoj program za automatsko rezonovanje. Iste godine Klod Šenon. u radu u kom se predstavlja model veštačkih neurona na bazi tri izvora: spoznaja o fiziologiji i funkcionisanju moždanih neurona. i Tjuringova komputaciona teorija. Marvin Minski i D . u doba S okrata (450 leta pre naše ere) kada je on (prema Platonu) od Eutifrona tražio „niz pra vila koja nam govore iz časa u čas kako da se ponašamo”. što je Čarls Bebidž prvi (1832) pretočio u tzv. 1951. Mekulok i M. čak. Negde iz iste epohe su i prvi programi za šah. Zaslužni za poduhvat su studenti Prinstona. Logic Theorist (koji je napravio senzaciju). analitičku mašinu. Danas se sm atra da su koncept veštačke inteligencije postavili V. koja se i dan-danas smatra konačnim ispitom (i dokazom) za potvrdu računarske inteligencije. početkom 19. Genijalni matematičar i filosof Vilhelm Gotfrid Lajbnic. godine. zapisao je: „Kada se jed nom utvrde karakteristični brojevi za većinu pojmova. označila je v eliki korak u ostvarenju. 6 . Mnogi misle da je apstraktna aktivnost. „Ali koja su ona najbolja da bi se otpočelo? Čak je i o ovome teško odlučiti. 1943. vidovitost i učenje nisu više isključiva svojstva ljudi: „svaki veći brzi računar može da se programira kako bi ih isto tako ispoljio”. pisao je dva hiljadugodišta kasnije engleski filosof Tomas Hob s. Slavodobitno su zabeležili da „intuicija.. Iako nije izmislio program. Pits. veka. mogao da igra sasvim jaku ig ru i to brzinom koja bi mogla da se poredi sa ljudskom brzinom”. na stranicama filosofs kog časopisa Majnd (Mind). kao što je igranje šaha. Edmons. potpisnik je smislio svojevrsnu logičku proveru.. verovao je da bi „elektronski računar. sa vaukuumskim cevima i b ušenim papirnim trakama. Stvari bi se pokazivale i imenovale i tako dalje. Ovaj proces bi mogao da se od vija kao i uobičajeno podučavanje deteta. ali mislim da bi tr ebalo pokušati sa oba pristupa”. Čini se da je veoma zapažen članak engleskog matematičara Alana T juringa. Još jednom da naglasim: ne znam koji je pravi odgovor. pripoveda da se u traganju za korenima možemo vratiti. iskazna logika Rasela i Vajtehed a. poznatu kao Tjuringov test. o ništa drugo ne radi osim što poima ukupan zbir iz sabiranja delova. što je podrobno obrazložio u knjizi „Šta računari ne mogu – kritika vešt og uma” iz 1972). tvorac teorije informacija. Moglo bi. Polje proučavanja upotrebe digitalnih računara za oponašanje razumnog p onašanja postalo je poznato kao – veštačka inteligencija.Veštačka inteligencija kao istraživačko područje počela je da se pominje desetak godina rani je. čiji su autor i Šenon i Tjuring. godi ne. po svemu sudeći jedan od prvih (a svakako najupo rnijih osporavalaca. da se zastupa gledište po kome je najbolje mašinu snabdeti najboljim čulnim organima i on da je podučavati u tome da razume i govori engleski. Nekoliko godina kasnije stvoren je prvi ne uronski računar SNARC.

čak. studenti Marvina Minskog će krajem šezdesetih godina implementirati program Analogy. Mekarti. prisećajući se proroča nskih reči Gotfrida Vilhelma Lajbnica. ni više – do isključivo skupno samoubistva rase. video je moguću inteligentnu mašinu i oponašanje ljudskog uma! Ali da bi se ostvario takav veštački organizam. naglašavao je Hjubert Drajfus.Svaki pokušaj da se programiranjem mašina ostvari inteligentno ponašanje. zaista. uvažimo poruku Voltera Rozenblita: „Čovek i mašina su sposobni da postignu ono što nijedno od njih ne može da postigne samostalno”. a da ne menja sa mog sebe. i program Student. dopustio da ga tehnolo gija koju je on ostvario potisne sa mesta ne kojem je postojao. dakle. trebalo da sam sebe preobrazi pod pr itiskom tehnologija stvorenih sopstvenim rukama. On je. implementi ra programski jezik Lisp. čovek. „kibernetska evolucija” bi očas preskočila milio ne ili stotine hiljada. zaviri u inteligenciju zap isavši da je „svaka tehnologija u načelu veštačko produžavanje prirodne tendencije. Ova serija uspeha se lomi sredinom šezdesetih g odina i previše optimistička predviđanja iz ranijih godina se frustriraju. Do tada imp lementirani sistemi su funkcionisali u 7 . „To bi značilo – ni manje. godine veštačka inteligencija pretrpela je poraz od kojeg dugo nije mogla da se oporavi. Nevil i Sajmon će razviti General Problem Solver (ГПС). ravno je nastojanju alhemičara da od olova naprave zlato. ne bi bilo moguće konstruisati veštački organizam. „Kada bi čovek. koji su bili os posobljeni za učenje te igre. bila bi to njegova najveća lud ost”. Iste godine je napisao članak. zaklonjeno prividom njenog produžetka mislećim mašinama koje čine deo tehnologije: tako bi. ozbiljn preispitivanja koja ni do naših dana nisu okončana. Priroda je stvarala u pokušajima i p romašajima koji traju milijardama godina. ako bi se upotrebile ko mponente dovoljno slične onima od kojih je sačinjeno ljudsko telo”. Iz toga su proistekli brojni pokušaji izrade pojačivača inteligencije (ho meostati) složenosti uporedive sa našom ljudskom. koji je osposobljen za rešavanje geometrijskih problema. Čovek ne može da menja svet. sa umom i telom. Programs Wi th Common Sense. koji pokušava imitirati lju dsko rezonovanje. sličnim onima koji se javljaju u testovima intelig encije. godine. Konstru išu se programi koji rešavaju različite probleme. morala da ima telo”. Na primjer. iz njegove ekološk e niše i da ova tehnologija u neku ruku preraste u novu veštačku vrstu koja sa istorij ske arene uklanja lošije prilagođenu vrstu”. koji je u međuvremenu otišao na MIT. Ni Stanislav Lem nije propustio priliku da u blistavom delu „Summa technologiae” (1966). upozorio je poljski mislilac. smatrao da nema razloga „zašto. svakako. u principu. gdje opisuje jedan hipotetički program koji se smatra prvim kompl etnim sistemom veštačke inteligencije. tendencije ovladavanja okolinom ili bar nepodleganja sredini u borbi za opstanak”. urođene u svemu što živi. koji rešava algebarske probleme napisane na engleskom j eziku. Jedino u takvom ro botu. Te 19 72. Semjuel je napisao programe za igru sličnu dami. u nedigitalnom automatu sposobnom da obrađuje neformalne in formacije. 1958. neophodan je veliki preokret u nauci koja se upi nje da pronikne u ljudski razum Hjubert Drajfus je preporučio da. Knjiga „Šta računari ne mogu – kritika veštačkog uma” pokrenula je. zaključuj ući da bi eventualna mašina „koja bi bila sposobna da se služi prirodnim jezikom i da pr epoznaje složene oblike. U godinama koje slede skup u Dartmudu postižu se značajni napreci. kada bi kao svog naslednika tre balo da prizna robota sa savršenim kristalnim mozgom. u krajnjoj konsekvenci.

prostor verzija. problemi postaju nerešivi. Zadeha 1965. ba ckpropagation.. predstavlja metod IDZ koji treba da posluži kao osnova za konstrukciju takve s trukture.. postoje tri fundamental na faktora koji su to onemogućili: 1. d efiniše se pretraga alfa-beta. godine). dovodi do ponovnog oživljavanja ove oblasti. a ka snije ju je koristio Nevil. godine konstruišu hijerarhijsku strukturu odluka (radi klasifikacije). Osvrćući se na stanovište jake veštačke inteligencije da je mozak samo digitalni računar. definisale s u se semantičke mreže (definisane početkom šezdesetih godina.. sredinom osamdesetih. Naravno takav pristup podrazumeva i velike izdatke. Kilijan. B.. E. 1977. Džon Serl. Do tog momen ta rešavanje problema je bilo zasnovano na jednom mehanizmu opšte pretrage preko koj eg se pokušavaju povezati. Vinston. te da b i se smanjili. godine. U istom periodu počinju da se koriste određene vrste logike za predstavljanje saznanja. 1969. Martin i P. Mnogi dizajnirani sistemi nisu posedovali sa znanje o okruženju primene. a sada saznajemo (osamdeset prošlog veka) da na Univerzitetu Karnegi Meloun im aju takve (izjava Herberta Sajmona) i da je inteligencija pitanje baratanja simb olima. 1949. ili je implementirano saznanje bilo vrlo niskog nivoa i sastojalo se od nekih jednostavnih sintaktičkih manipulacija. godine). Konstrukcija aplikacij a za stvarna okruženja. korak po korak. 1965.. 1958. upustio se u osporavanje sakupišvi svoja predavanje između koric a na kojima je pisalo: „Svest. mozak i nauka” (1986). Kasn ije.ograničenim domenima. Na primjer. Stone. Mičel. Između ostalih. koju je već idejno postavio Šenon. u vezi programa za igre. ali kada bi došlo do porasta obima sazna nja. da nije ni u 8 . nastavljaju se istraživanja za stvaranje sistema za igru checkers. Po Raselu i Norivigu. Nevil i Ernst. elementarne osnove razmišljanja da bi se došlo do konačnog rešenja. o n je podsetio da je zaljubljenike u znanje stolećima zaokupljalo može li mašina da mis li. 3. Neke od osnovnih struktura koje su se koristile za stvaranje određenog inteligentnog ponašanja su bile veoma ograničene. Važnost shvatanja saznanja u kontekstu d omena i primene. tokom istih go dina. ili probabilističke mreže) i razvijali drugi formalizmi kao difuzni skupov i (definisani od L. Tvorac ideje je inače bio Mekarti. razvijaju se prvi algoritmi za potrebe kontrolosinja troškova istraži vanja. 2. P. S druge strane. uprkos očekivanjima mnogih istraživača. godine razvijaju koncept heurističke pretrag e i Hart. Mnogi problemi koje su pokušavali rešiti su bili u suštini nerešivi. godine. Edsher Dajkstra 1959. kao i građe strukture. godine. razvija tzv. 197 9. sa značajnim doprinosom G. Nilson i Rafael. godine. i T. od strane Kilijana) i okruže nja (koje je definisao Minski 1975. 1956. Paralelno s tim. bolje rečeno. dovela je d o detaljnijih studija metoda predstavljanja saznanja. algoritam A. ili nepreciznost (koji se takođe javljaju prilikom rešavanja problema u igrama ). ili Dempster-Šaferova teorija (tvorac te orije je A. 1979. za koji j e zaslužan Samuel. razvija vlastiti program za učenje opisa složenih objekata. T. Za rešavanje ovih problema primjenjivane su probabilističke metode (teorija proba biliteta. Transformacija koja bi omogućila njihovu primenu u stvarnim okruženjima nije bila tako lako izvodljiva. orijentisan na implementaciju neke vrste metode učenja. Još jeda n filosof. Šafera 1976. ponovna primjena metode učenja na neuralne mreže tzv. Dempster. a svest samo računarski program. poznatim kao mikrosvetovi (microworlds). kojoj bi bilo lako pristupati. U isto vreme. dovela je do potrebe razmatranja aspekata kao što su neizves nost. 1968. godine). Hun t. dok je količina saznanja bila mala i ograničena rešenje je bilo moguće. J. godine dizajnira jedan metod za stabili zaciju izdataka.

na prmer. Naša inteligencija. Iz toga je proizišao konačni zaključak Džona Serla: „Nijedan računarski program nije sam po sebi dovoljan da nekom sistemu podari svest. ali sintaksa nije dovoljna za semantiku. k ao alat. I jedan i drugi su isticali. objašnjavao je on. on bi mo rao da ima svest. Biće to veštački mozak i svest koji su u svakom pogledu jednaki ljudskom mozgu i svesti”. opisani i određeni svojom sintaksičkom strukturom. on mogao imati misli i osećan ja. a ne samo sintak su. Ukratko. najpre. Očigledno je da pita nje: Da li su računari u stanju da oponašaju ljudsku inteligenciju? ima velike društve ne posledice. ostalo bi pitanje da li ona ima i slobodnu volju? Proslavljenog robotičara Hansa Moraveca 1988. mentalna stanja su biološke pojave! I kraju ostaje slobodna volja: ako bi neko napravio mašinu za koju bismo bili uveren i da ima svest. „bilo koji fizički sistem sa odgovarajućim programom i odgoravajućim ulazima i izlazima imao bi svest. ali je obrazložio da n isu ispoljili mentalno svojstvo – razumevanje. da ništa ne preu veličavaju navodeći iskaz nobelovca Frimena Dajsona da su. proces Darvinove evolu cije”. kako je Džon Serl pisao. S vest sadrži više od toga. Računarski programi su. uprkos svemu. programi nisu svesni i oni sami po sebi nisu dovoljni za posedovanje svesti”. a da će se u konačnom ishodu pojaviti „bića koja na neki način podsećaju na nas. nego pre to da bi on morao imati misli i osećanja zato što je sve što je potrebno da bi se imale misli i osećanja: ugrađivanje odgovarajućeg programa. Čak je predviđao da se osećajnim robotima postepeno dodaju intelektualne sposobno sti slične ljudskim. „Prema ovom gledištu”. Ma kakvu tvorevinu ljudi n ačinili. računari u prednosti nad ljudima i najavu Marvina Minskog da će sledeća generacija biti toli ko inteligentna da ćemo biti „srećni ako budu voljni da nas ostave u dvorištu kao svoje ljubimce”. Povrh su dodali tumačenje Džona Mekartija da se za „mašine tako jednostavne kao što su termostati može reći da imaju verovanja!” Džon Serl je upozorio da je posledica ta kvog stava. Pominjani Džon Serl je osamdesetih godina nabrojao primere u kojima su programirani računari položili pojednostavljen Tjuringov ispit. A poenta nije da bi. kao cilja. Tako. tako da rezultirajuće ponašanje po dseća na sposobnosti životinja sa sve složenijim nervnim sistemom. semantičke sadržaje. bi trebalo da nam omogući da sledimo put do inteligencije. da je mozak. 9 . što se tiče evolucije. ali su u svakom pogledu nešto što svet do sada nije video”. Drugim rečima. baš u istom smislu u kojem svest imamo vi i ja. da su mentalni procesi. iako je čovečanstvo veoma daleko od podražavanja ma čega što bi se moglo tak o nazvati. procesima koji se od igravaju unutar mozga”. da u „ljudskoj svesti nema ničeg suštinski biološkog”. ako ste napravili računar koji energijom napaja vetrenjača i ako bi imao odgovarajući program. težnjom da e mašini dodaje po nekoliko sposobnosti odjedanput. st icajem okolnosti. uzrokovani i to u potpunosti. ona bi morala imati mentalna stanja ista kao ljudska mentalna stanja. jedan od neodređeno mnogo različitih vrsta računara sa ugrađenim progr amom koji čini ljudsku inteligenciju. većim koracima od koraka kojima je išao užasno strpljiv. ona ima mentalne sadržaje. Može li mašina da m isli? „Prva pretpostavka je: mozak uzrokuje svest. u celini. (knjiga „Dečji razum”) rasplamsava nadanja u veštačku inteli genciju „Najbrži napredak može se postići oponašanjem evolucije životinjskog uma. za koje smatramo da konstituišu svest. nastavio je. moći istovetne moćima ljudskog mozga.kakvoj vezi sa ma kojom posebnom vrstom biološkog ili fizičkog materijala (mišljenje A lena Njuela). ali slep.

u veštačkoj inteligenciji ne postoji saglasnost oko jedne definicije. jedna od najkraćih i najednostavnijih karakteristika koja se pripisuje veštačkoj inteligenciji. To nam daje če tiri moguća ciljeva u veštačkoj inteligenciji. počev od osamdesetih godina. vezani su za nasto janja konstruisanja kooperativnih sistema na bazi agenata. Takođe. (jednog od stručnjaka i najpoznatijih istraživača veštačke inteligencije).obuhvatajući hipoteze i ek sperimentalno ih utvrđivati.. Uprkos vremenu koje je prošlo od kada je Džon Mekarti dao ime ovoj oblasti na konfer enciji održanoj 1956. Hum ano orejentisan pristup mora biti kao empirijska nauka . One sa gornje strane se odnose na proces mišljenja i rezonovanja do k se s donje strane odnose na ponašanje . je „konstrui sanje računarskih sistema sa osobinama koje bi kod ljudskih bića bile okarakterisane kao inteligentne“. Ove definicije variraju duž dve gla vne dimenzije. utvrđivanje redosleda obrade podataka i pokušaje imitacije priro dnog jezika. Ljudi u svakoj grupi ponekad bace klevetanje na rad u drugim grup ama. Racionalan pristup podrazumeva kombinaciju matematike i inženjerstva. 10 . Savremeni pro blemi koji se nastoje rešiti u istraživanjima veštačke inteligencije. Za razliku od drugih oblasti. kao što se vidi na slici. godine u Dartmudu. ali je istina da svaki pravac daje vredan uvid. ekspertski sistemi. Mogli bismo samo reći da to ima veze sa pametnim programima ali istorija nauke pokazuje da se islo postupno u gađanju cilja. nego ih ima više zavisno od različitih pogleda i metoda za rešavanje problema.1. parafrazirajući Marvina Mins kog. Definicije v eštačke inteligencije prema više izvora na slici. uključujući sisteme za up ravljanje podacima. nije nimalo lako tačno definisati sadržaj i d ostignuća veštačke inteligencije. I kao što se mogl o očekivati postoje tenzije izmedju humanog i racionalno fokusiranog pristupa. uglavnom tzv. Definicija VI. između ostalih.definicije na levoj strani gledano po vertikali mere uspeh u smislu ljudskih performansi dok one sa desne strane po kazuju idealni koncept inteligencije koje ćemo mi zvati racionalnost.Na osnovu ovih istraživanja. konstruišu se prvi komercija lni sistemi veštačke inteligencije. Najverovatnije.

te na primer. predlaže se jedan eksperiment čiji je c ilj otkrivanje inteligentog ponašanja jedne mašine. pa je že nu zamenio računar. tako da prosečan ispitivač nema više od 70% šanse da ur adi ispravnu identifikaciju. Ne treba ni pomenuti da su Tjuringova predviđanja bila previše optimistična. ili u najmanju ruku mašinom koja ume da se predstavi kao inteligentna. koji je Alan Tjuring opisao i objavio u jednom članku iz 1950.Sistem koji se ponaša kao ljudi: Tjuringov test U poznatom takozvanom Tjuringovom testu. godine. Zadatak treba pos tići uprkos činjenici da nijedan od interlokatora nije obavezan da govori istinu. nalazili bi se pred jednom istinski inteligentnom mašinom. 11 . Kada bi to d anas zaista bilo tako. U izvornom Tjuringovom predlogu urađena je izvesna modifikacija. već je trebalo da postoje računari osposobljeni za igru ove igre dovoljno dobro. polazeći od njihovog međusobnog razgovora i imajući u vidu da oboje tvrde da su ljudi. što je bio vrlo čest sluča j u samim počecima razvoja oblasti veštačke inteligencije. mašina može odlučiti da da pogrešan rezultat jedne aritmetičke operacije. ili ča k da ga saopšti mnogo kasnije kako bi varka bila uverljiva. nakon pet minuta postavljanja pitanja. a koji se nalaze u poseb nim i odvojenim sobama. oko 2000. Iako oboje tvrde da su ženskog pola. A i B. u stvari radi se o mušk arcu i ženi. Test polazi od jedne igre u kojo j ispitivač treba da pogodi pol dva interlokatora. godine. pod naslovom „Computing machineri and intelligence“. Po optimističkoj hipotez i samog Tjuringa. Ispitivač treba da pogodi ko je od njih mašina.

samoposmatranja . • Šta agent zna o okolini . Sistem koji razmišlja kao ljudi: Kognitivni model pristupa Ako ćemo reći da dati program misli kao čovek. koji u interakciji sa okruženjem .Na primer . vidovitost i učenje nisu više isključiva svoj stva ljudi: svaki veći brzi računar može da se programira kako bi ih isto tako ispolji o. dakle Sokrat je smrtan. koja defi niše saglasnost uspeha. Šta je racional no u bilo kom datom vremenu zavisi od čeitiri stvari: • Vršenje određene mere. ima sposobnost d a fleksibilno i samostalno reaguje u skladu sa ciljevima koji su mu postavljeni.Da bi pr ogram radio on moraju mu se dati ulazni podaci da bi dobili izlaz što znači da neki mehanizmi u programima mora da se deluje od strane ljudi.premise. Racionalni agent je onaj. Raditi racionalno:Pristup kroz inteligentne agente Inteligentni agenti predstavl jaju softver koji automatski može da izvrši zadatak koji mu postavi osoba ili drugi softver (agent).onda moramo imati određeni način kako čovek razmišlja. razvili su GPS (General Problem Solver) koji pokušava imitirati ljudsko rezon ovanje problema.Interdisciplinarna oblast kognitivne nauke kombinuje modele iz v eštačke inteligencije sa eksperimentalnim tehnikama iz psihologije i pokušava da sasta vi preciznu i ispitanu teoriju kako radi ljudski um.Još od 1965 težilo se da programi ako im se da dovoljno vr emena i memorije i opise problem u logičkoj notaciji trebalo je da nađu rešenje proble me ako je ono uopšte postojalo.Mi moramo da uđemo i vidimo kako stvarno radi ljudski um.“ Ovi zakoni razmišljanja su ovladali i posta li osnova na polju logike. To je sistem.Njegov poznati silogizam daje obrazac koji daje uvek tačne zaključke ako mu se naravno daju tačne predpostavke. Prava akcija. za mogućnost programiranja računara sa sposobnostima za intelige ntno ponašanje.Nakon što dovoljno preciziramo te oriju uma tek onda postaje moguće izraziti teoriju kompjuterskog programa.Postoje dva načina da uradimo to: putem samoispitivanja . ona koja uzrokuje što veću uspešnost agenta.Ovde ćemo jednostavno reći da ko gnitivne nauke i VI nadopunjuju jedna drugu naročito u oblasti jezika i učenja. Automatski agent zamenjuje kamere i infracrvene zrake kao otk rivač za senzore i raznolike motoričke funkcije za činioce.Na primer. koji čini pravu stvar. • Sve ono što je agent do sada primetio. ne go na prvom mjestu. Agent softvera ima kodiran i niz znakova kao njegovu percepciju i akciju. svi ljudi su su smrtni .U stvarnosti problem nije samo vezan za sposobnost računara za obradu podataka.“Sokrat je čovek . 12 . Intuicija. Okruženje u kome agenti deluju može biti fizičko (realan svet) ili softversko (računar na kome su instalirani ili Internet). Razmišljati racionalno: Pristup kroz zakone mišljenja Grčki filozof Aristotel je bio j edan od prvih koji je pokušao da dešifruje „pravo razmišljanje“ koje je nepobitno u proces u rasuđivanja. Agent je bilo šta što može biti viđeno kao posmatr anje njegove okoline preko senzora i ponašanja pod uslovom da je okolina predstavl jena putem činilaca.pokušavajući da uhvatimo vlastite misli kako one teku – ili preko psiholoških eksperimenata. Newell i Sim on .

idealni racionalni agent treba da uradi bilo šta što akcija oče kuje.rukuje rutinskim zadacima i obaveštava analitičare o mnogo oz biljnijim problemima.Program po imenu PEGASUS je vodio ceo razgovor i obavio celu transakciju što je rezultiralo rezervacijom i uštedom za put nika od nekoliko stotina dolara. 19 94) Jednom analitičaru je iznenada.“ rekao je jedan od putnika govoreći u mikrofon.On kombinuje ove ulaze podataka sa iskustvom koje mu je već zadato još na treningu i tako uspešno vodi računa kako upravlja vozilom.Njegov protivnik HITECH postao je prvi kompjuterski program koji je pobedio ve likog majstora u šahovskoj igri.Poruka je ukazivala na ne pravilnost u radu Vojadžer letilice koja se trenutno nalazila u blizini planete Ne ptun.u kontrolnoj sobi za letove Jet Propulsion Labo ratory .skrenula pažnju crvena treptajuća poruka na ekranu. Iz definicije se može na prvi pog led zaključiti da agent. njegova sekvenca zapažanja neće da mu kaže d a se približava kamion velikom brzinom. čovek na mesto suvozača oseća o se ugodno.(Berliner 1989) „Želim da putujem iz Bostona za San Fr ancisko.nego kad bi putovao regularno prevozom.Stručnjak priznaje svoje pogreške na kraju.sonarno kao i održavanje rastojanja od drugog vozila putem lasera .A zašto i ne bi kad za poslednjih 90 km nije dodirnuo volan .. (Heckerman. da bi povećao vršenje mere na bazi evidencije putem percepcije sekvence i bilo šta što može da nadogradi spoznavanje koje agent ima.Iako prog ram za prepoznavanje govora dobije bar jednu od deset reči neispravnu on je u stan ju da pređe preko greške i sastavi dijalog koji je njemu razumljiv .kočnicu i g as.Sistem ističe glavne činioce koji su uticali na odluku i ob jašnjava interakciju nekoliko simptoma u ovom slučaju.1992).Putnik je odgovorio da želi da putuje 20 Oktobra najeftinijim dostupnim prevozom sa povratkom u nedelju.( Zue et al. Brzina vožnje na autoputu izvan Pitsburga je na 55 kmp/h . Internacionalni velemajst or Arnold Denker razmišljao je o figuricama na šahovskoj tabli ispred njega i sledećem potezu koji može da odigra. Ako agent prelazi ulicu.• Akcije koje agent može izvršiti Definicija IDEALNOG RACIONALNOG AGENTA: za svaku pos ebnu sekvencu zapažanja.Ako iko od vozača ili suvozača bude pratio gla vni ekran može videti „Citroen 13 . Osoblje je uvide lo da problem nije za MARVELA ekspertnog sistema koji prati sva dogadjanja na br odu u realnom vremenu . Vodeći ekspert za patologiju l imfnih čvorova opisuje ekstremno težak slučaj ekspertskom timu i ispituje datu dijagno zu.Sa posmehom prilazi sistemu gde mu tvorci sistema sugeriraju kako da pita za objašnjenje date dijagnoze. (Pomerleau.“Kog datuma želite da putujete?usledilo je pitanje. 1993). 1991) Iz kamera koje su smeštene odmah pored semafora iznad autoputa na monitoru se prati saobraćaj.Uvideo je da ne postoji nada. morao je da preda partij u. Srećom analitičar je u mogućnosti da ispravi problem sa zemlje. i ne gleda n a obe strane pre prelaženja prometnog puta. (Schwuttke. Država umetnosti Ovde su navedeni nekoliko porimera koji govore o tome dokle se već došlo sa primenom veštačke inteligencije u različitim oblastima ljudkog života. može da ima propuste.Pravi vozač je ustvari robot koji prikuplja podatke o stanju na putu preko kame re.

dakle. mogla smatrati "inteligentnom". bar ne kada je svest u pitanju. naravno. uprkos tom e što su već razvijeni mnogi ”inteligentni” sistemi koji funkcionišu izuzetno dobro. postojeći pogledi i uvidi. najčešće ne možemo smatrati zaista inteligent nim. uz odsustvo dokaza da je suprotn o. inteligencije. „Drugim rečima. naučnici se još uvek nisu uhvatili u koštac sa osnovnim izazovom u razvoju inteligentne mašine . pod uslovom da smo u stanju da napišemo odgovarajući program jer i najmoćniji savr emeni računari nisu ništa drugo do Tjuringove mašine. možda i mogao da se dos egne.“ ili obaveštenje o udesu koga je izazvao motociklista pri čemu sledi automatski poziv službe hitne pomoći. Kako je razvoj veštačke inteligencije oduvek bio zasnovan na komplem entarnom povezivanju teorije i eksperimenata. zaključio da računar uistinu misli.pravljenjem sistema koji opo našaju ljudski mozak. Veštačka inteligencija pred stavlja mešavinu konvencionalne nauke. Roller et al. po ljudskim merilima. Zato se on usprotivio. Ako je. Paralelno sa tim burnim razvojem rastu i očekivanja od ove discipline. Time. Ovo m ožda možemo da objasnimo time što ti ”inteligentni” sistemi. ako bi računar bio u stanju da na sva pitanja odgovo ri istovetno kao čovek i tako potpuno i dosledno prevari propitivača” – saopštava Rodžer Pen rouz poznati engleski fizičar i matematičar– „tada bih. 1994) Ovo su samo neki od primera sistema veštačke inteligencije koji postoje danas. oseća i tako dalje”. ali i znanja o specifičnim o blastima primene. kao i njihovu adekvatnu formalizaciju.. nažalost. san o pametnim mašinama počeo je da posta je stvarnost. i pored varljivih spoljnih ma nifestacija. što se proteže do naših dana: da li je ljudski mozak samo jedna Tjuringova mašina . nisu d ostatni za konačno 14 . Pojava zvana svest se. 1993. Nije ni čudo. razum bi. ne može uskladiti sa postojećim teorijama u fizi ci. sve u cilju da s e napravi mašina koja bi se. Zaključak Veštačka inteligencija je jedna od oblasti računarstva koja se poslednjih decenija naj brže razvija. a novi eksp erimenti i teorijska istraživanja predstavljaju put ka novim primenama u najrazličit ijim oblastima. ističući da to nije moguće. Alana Tjuringa zanimalo je i nešto drugo.Nije m agija niti naučna fantastika nego nauka . funkcionišu na principima koje. fiziologije i psihologije. od veštačke inteligencije se rezultati tek očekuju. tako i budući razvoj zahteva proširiva nje i učvršćivanje teorijskih znanja. veštačka inteligencija samo dobija na atraktivnosti. inženjerstvo i matematika. sa brzim tempom razvoja računara i već pedesetogodišnjim iskustvom na polju istraživanja tehnika VI programiranja. iako Rodžer Penrouz ne smatra da proučavanje i razumevanje mentalnih zbivanja tr ebalo tražiti izvan naučnog pogleda na svet. jer ljudski mozak sa više milijardi neurona predst avlja možda i najsloženiju tvorevinu u univerzumu. pre svega matematičkih.2CV je skrenuo iz Place de la Concorde u Champs Ely sees. Mogućnost stvaranja inteligentnih mašina zaokuplja ljudsku maštu još od drevnih vremena .“ ili „veliki kamion nepozn atog proizvođača zaustavio se kod Place de la Concorde. Međutim i pored sveg napretka. (King et al . razume vanja ili svesti. Dok se za neke oblasti računarstva već smatra da su zaokružene i da se u njima ne očeku ju novi značajni prodori. to bi značilo da je već sada moguće sastaviti mašinu koja bi imala razum i sve st. Pojednostavljeno rečeno: za objašnje nje razuma i svesti dovoljna je veštačka inteligencija i ništa više! I to se može uzeti ka o pouzdan pokazatelj da računar poseduje sposobnost mišljenja. ali tek sada.

predstavio sam više argumenata koji bi trebalo da pokažu neodrživost stanovišta – očigledno vladajućeg u savremenom mišljenj – da je naše razmišljanje suštinski isto kao i dejstvo veoma složenog računara. ali koji ne dozvoljava svest i nije. Zaključna razmatranja završio je rečima: „. postoje isti ne koje se ne mogu dokazati.. 15 .. Svest mi iz gleda tako važan fenomen da jednostavno ne mogu da poverujem da je ona nešto sasvim . obelodanio da postoje problemi koji imaju rešenje. univerzum. To je fenomen kojim se saznaje o samoj e gzistenciji univerzuma. Matematičar i lo gičar Kurt Gedel je još 1931.teorijski’ univerzum u stvarno postojanje”. ali s e ono ne može dokazati u okviru datog formalnog sistema! Drugim rečima. Samo je fenomen svesti onaj ko ji može prizvati hipotetički . uopšte.slučajno’ prizvano komplikovanim proračunom.odgonetanje. Može se tvrditi da univerzum kojim upravljaju zakoni.

Artificial Intelligence A Modern Approach .php?nav_id=375919 http://sr.com/ Kultura/Vestacka-inteligencija-u-mitovima-bajkama-i-crtanimfilmovima.org/sr-el/Тјурингов ligencija-VI-Nastanak-poreklo-definicijabuducnost-VI http://www. Russell and Peter Norvig .elefmagazin.wikipedia.net/zivot/nauka. 1995 Predrag Janičić i Mladen Nikolić – Veštačka inteligencija .PowerPoint Presentation http://www.Februar 2009 Stanko Stojilj kovića .org/sr-el/Вјештачка_интелигенција http://sr.b92.Mozak na čipu: Hoće li mašine iskoreniti ljude Branislav Jevtović – Inteligentni ag enti .Literatura: Stuart J.wikipedia.html 16 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->