Sonja Marković, prof.

Dječji vrtić “Malešnica” Zagreb

DOKUMENTIRANJE oblik komunikacije

aktualnim potrebama pojedinog djeteta i manjih skupina djece kontekst razvojnog kontinuuma Vygotski – zona sljedećeg (potencijalnog) razvoja • .obilježjima pojedinog djeteta i manjih skupina djece .Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine Određivanje razvojnih zadaća temelji se. prvenstveno. na: .osobinama i psihološkim uvjetima razvoja djece (odreĎene dobi) .

Organizacijski i materijalni uvjeti za ostvarivanje zadaća .pripreme materijala i sredstava . KAKO.nadopune materijalima i sredstvima . GDJE .promjene u mikroorganizaciji (vremenska dimenzija konteksta) .planiraju se prema pitanjima: ŠTO. KOLIKO KADA.promjene u organizaciji prostora .

teme.Aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća (sklopovi aktivnosti. projekti) - - polaženje od karakteristika učenja djeteta predškolske dobi (su)konstrukcija znanja meta – razina učenja .

ŠTO. KAKO. sa članovima stručnog tima i ostalim djelatnicima s roditeljima sa suradnicima izvan vrtića . roditeljima i drugima - - - suradnja sa planira prema pitanjima: S KIM. KADA sa sustručnjacima u vrtiću: odgajatelji meĎusobno.Suradnja sa sustručnjacima.

zaduženja odgajatelja - . projekata (na razini skupine.Tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada konkretizacija sklopova aktivnosti. više skupina i pojedine djece) . tema.

iskorišteni situacijski poticaji – samo oni koji su dijete (djecu) motivirali na aktivnost . odlazak izvan vrtića i sl.Dnevnik rada - • poticaji za aktivnosti u metodičkom i vremenskom slijedu * poticaj može biti i: verbalni i neverbalni iskaz. promjena prostorno-materijalnog ili vremenskog konteksta.

specifična • socijalni odnosi • uočena napredovanja/nazadovanja u pojedinim područjima razvoja • planiranje budućih akcija .- zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece – u odnosu na postavljene zadaće. za djecu odgojne skupine i djecu drugih skupina Važno je zabilježiti: • uočena ponašanja djeteta / neuobičajena.

foto i video snimke .različiti uradci djece .NAČINI DOKUMENTIRANJA: .etnografski zapisi .osvrti i promišljanja odgajatelja .

suradnja sa sustručnjacima.. roditeljima i drugima – planirano i ostvareno - zabilješke na kraju tjedna – vezane su za daljnje planiranje .

organizacijskim i dr.uvjetima * aktivnosti i sadržaji koji su bili (u odnosu na razvojne zadaće) posebno vrijedni i motivirajući * suradnja s roditeljima * stručno usavršavanje . meĎusmjene.Vrednovanje ostvarivanja plana i programa . spajanja grupa – utjecaj na djecu * pozitivne i negativne posljedice promjena u materijalnim.vrednovanje ostvarivanja uvjeta za provedbu zadaća * kratki izvještaj o brojnom stanju grupe * zamjene.

Vygotski) * odreĎivanje zadaća za sljedeće razdoblje (zona potencijalnog/sljedećeg razvoja) * procjena osobnog doprinosa u ostvarivanju plana i programa * pomoć sustručnjaka / uz komentar ..vrednovanje ostvarivanja razvojnih zadaća * procjena postignuća djece (zona aktualnog/sadašnjeg razvoja .

) . 2002. refleksija.kreiranje kulture istraživanja.DOKUMENTIRANJE = oblik komunikacije .) “Dokumentacija je sredstvo refleksije odgojno – obrazovne prakse..” (Dahlrbeg i dr. dijalog svih učesnika procesa “Dokumentacija procesa učenja djece je ključni element formiranja identiteta organizacije koja uči. 1999.” (Krechevski.

1994.(vrtićki etnograf).. s namjerom da prikupi što veći broj podataka koji predstavljaju srž refleksivne prakse.) .... zaranja u kontekst učenja.stalni istraživač prakse koji prikuplja informacije...” (New.Odgajatelj “.

Promatranje  Dokumentiranje  bolje razumijevanje djeteta različiti mediji Malaguzzi – dijete ima stotinu simboličkih jezika .

) “.” (Senge prema Miljak.mi ne vidimo svijet onakav kakav jest. nego onakav kakvi smo mi...... 2009.2009..odgajatelj može vidjeti samo ono što zna.” (Miljak.) .gledati – vidjeti slušati – čuti “.

Dokumentacija i odgajatelj  pomoć odgajatelju u podupiranju učenja djeteta. tj. tvorbi razvojnog kurikuluma (poštivanje smjera djetetovih interesa)  uvid u učenje odgajatelja (osnova refleksije i samorefleksije)  implicitna poruka uvažavanja .

potiče dijalog nadograĎivanje (sukonstrukcija) znanja    čini proces učenja vidljivim (dijalog s procesom učenja) meta razina – osvještavanje procesa vlastitog učenja rastući osjećaj kompetencije .Dokumentacija i dijete   omogućava lakšu komunikaciju s drugima.

razvoj redefiniranje očekivanja prema djetetu i odgajatelju jačanje roditeljskih kompetencija   .Dokumentacija i roditelji  uvid u djetetove aktivnosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful