Sonja Marković, prof.

Dječji vrtić “Malešnica” Zagreb

DOKUMENTIRANJE oblik komunikacije

Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine Određivanje razvojnih zadaća temelji se.aktualnim potrebama pojedinog djeteta i manjih skupina djece kontekst razvojnog kontinuuma Vygotski – zona sljedećeg (potencijalnog) razvoja • . na: . prvenstveno.obilježjima pojedinog djeteta i manjih skupina djece .osobinama i psihološkim uvjetima razvoja djece (odreĎene dobi) .

GDJE .pripreme materijala i sredstava .Organizacijski i materijalni uvjeti za ostvarivanje zadaća . KAKO.promjene u mikroorganizaciji (vremenska dimenzija konteksta) .promjene u organizaciji prostora .planiraju se prema pitanjima: ŠTO.nadopune materijalima i sredstvima . KOLIKO KADA.

Aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća (sklopovi aktivnosti. projekti) - - polaženje od karakteristika učenja djeteta predškolske dobi (su)konstrukcija znanja meta – razina učenja . teme.

sa članovima stručnog tima i ostalim djelatnicima s roditeljima sa suradnicima izvan vrtića . roditeljima i drugima - - - suradnja sa planira prema pitanjima: S KIM. KADA sa sustručnjacima u vrtiću: odgajatelji meĎusobno. ŠTO. KAKO.Suradnja sa sustručnjacima.

Tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada konkretizacija sklopova aktivnosti. tema.zaduženja odgajatelja - . projekata (na razini skupine. više skupina i pojedine djece) .

promjena prostorno-materijalnog ili vremenskog konteksta.Dnevnik rada - • poticaji za aktivnosti u metodičkom i vremenskom slijedu * poticaj može biti i: verbalni i neverbalni iskaz. odlazak izvan vrtića i sl. iskorišteni situacijski poticaji – samo oni koji su dijete (djecu) motivirali na aktivnost .

- zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece – u odnosu na postavljene zadaće. za djecu odgojne skupine i djecu drugih skupina Važno je zabilježiti: • uočena ponašanja djeteta / neuobičajena. specifična • socijalni odnosi • uočena napredovanja/nazadovanja u pojedinim područjima razvoja • planiranje budućih akcija .

etnografski zapisi .različiti uradci djece .osvrti i promišljanja odgajatelja .foto i video snimke .NAČINI DOKUMENTIRANJA: .

suradnja sa sustručnjacima.. roditeljima i drugima – planirano i ostvareno - zabilješke na kraju tjedna – vezane su za daljnje planiranje .

Vrednovanje ostvarivanja plana i programa .uvjetima * aktivnosti i sadržaji koji su bili (u odnosu na razvojne zadaće) posebno vrijedni i motivirajući * suradnja s roditeljima * stručno usavršavanje . meĎusmjene. spajanja grupa – utjecaj na djecu * pozitivne i negativne posljedice promjena u materijalnim.vrednovanje ostvarivanja uvjeta za provedbu zadaća * kratki izvještaj o brojnom stanju grupe * zamjene. organizacijskim i dr.

.vrednovanje ostvarivanja razvojnih zadaća * procjena postignuća djece (zona aktualnog/sadašnjeg razvoja .Vygotski) * odreĎivanje zadaća za sljedeće razdoblje (zona potencijalnog/sljedećeg razvoja) * procjena osobnog doprinosa u ostvarivanju plana i programa * pomoć sustručnjaka / uz komentar .

. refleksija.” (Dahlrbeg i dr.) . dijalog svih učesnika procesa “Dokumentacija procesa učenja djece je ključni element formiranja identiteta organizacije koja uči.kreiranje kulture istraživanja.) “Dokumentacija je sredstvo refleksije odgojno – obrazovne prakse.DOKUMENTIRANJE = oblik komunikacije . 2002. 1999.” (Krechevski.

stalni istraživač prakse koji prikuplja informacije.) .. 1994..(vrtićki etnograf)..” (New.Odgajatelj “. s namjerom da prikupi što veći broj podataka koji predstavljaju srž refleksivne prakse. zaranja u kontekst učenja....

Promatranje  Dokumentiranje  bolje razumijevanje djeteta različiti mediji Malaguzzi – dijete ima stotinu simboličkih jezika .

..2009.) .gledati – vidjeti slušati – čuti “.) “.mi ne vidimo svijet onakav kakav jest...odgajatelj može vidjeti samo ono što zna...” (Senge prema Miljak. nego onakav kakvi smo mi.” (Miljak. 2009.

Dokumentacija i odgajatelj  pomoć odgajatelju u podupiranju učenja djeteta. tvorbi razvojnog kurikuluma (poštivanje smjera djetetovih interesa)  uvid u učenje odgajatelja (osnova refleksije i samorefleksije)  implicitna poruka uvažavanja . tj.

Dokumentacija i dijete   omogućava lakšu komunikaciju s drugima. potiče dijalog nadograĎivanje (sukonstrukcija) znanja    čini proces učenja vidljivim (dijalog s procesom učenja) meta razina – osvještavanje procesa vlastitog učenja rastući osjećaj kompetencije .

Dokumentacija i roditelji  uvid u djetetove aktivnosti. razvoj redefiniranje očekivanja prema djetetu i odgajatelju jačanje roditeljskih kompetencija   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful