Sonja Marković, prof.

Dječji vrtić “Malešnica” Zagreb

DOKUMENTIRANJE oblik komunikacije

prvenstveno.Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine Određivanje razvojnih zadaća temelji se.obilježjima pojedinog djeteta i manjih skupina djece . na: .aktualnim potrebama pojedinog djeteta i manjih skupina djece kontekst razvojnog kontinuuma Vygotski – zona sljedećeg (potencijalnog) razvoja • .osobinama i psihološkim uvjetima razvoja djece (odreĎene dobi) .

GDJE .pripreme materijala i sredstava .nadopune materijalima i sredstvima . KOLIKO KADA.Organizacijski i materijalni uvjeti za ostvarivanje zadaća .promjene u mikroorganizaciji (vremenska dimenzija konteksta) .promjene u organizaciji prostora .planiraju se prema pitanjima: ŠTO. KAKO.

teme. projekti) - - polaženje od karakteristika učenja djeteta predškolske dobi (su)konstrukcija znanja meta – razina učenja .Aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća (sklopovi aktivnosti.

sa članovima stručnog tima i ostalim djelatnicima s roditeljima sa suradnicima izvan vrtića . KADA sa sustručnjacima u vrtiću: odgajatelji meĎusobno.Suradnja sa sustručnjacima. roditeljima i drugima - - - suradnja sa planira prema pitanjima: S KIM. ŠTO. KAKO.

Tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada konkretizacija sklopova aktivnosti. tema. projekata (na razini skupine. više skupina i pojedine djece) .zaduženja odgajatelja - .

odlazak izvan vrtića i sl. iskorišteni situacijski poticaji – samo oni koji su dijete (djecu) motivirali na aktivnost .Dnevnik rada - • poticaji za aktivnosti u metodičkom i vremenskom slijedu * poticaj može biti i: verbalni i neverbalni iskaz. promjena prostorno-materijalnog ili vremenskog konteksta.

- zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece – u odnosu na postavljene zadaće. za djecu odgojne skupine i djecu drugih skupina Važno je zabilježiti: • uočena ponašanja djeteta / neuobičajena. specifična • socijalni odnosi • uočena napredovanja/nazadovanja u pojedinim područjima razvoja • planiranje budućih akcija .

foto i video snimke .etnografski zapisi .osvrti i promišljanja odgajatelja .NAČINI DOKUMENTIRANJA: .različiti uradci djece .

suradnja sa sustručnjacima. roditeljima i drugima – planirano i ostvareno - zabilješke na kraju tjedna – vezane su za daljnje planiranje ..

meĎusmjene. organizacijskim i dr.vrednovanje ostvarivanja uvjeta za provedbu zadaća * kratki izvještaj o brojnom stanju grupe * zamjene. spajanja grupa – utjecaj na djecu * pozitivne i negativne posljedice promjena u materijalnim.Vrednovanje ostvarivanja plana i programa .uvjetima * aktivnosti i sadržaji koji su bili (u odnosu na razvojne zadaće) posebno vrijedni i motivirajući * suradnja s roditeljima * stručno usavršavanje .

Vygotski) * odreĎivanje zadaća za sljedeće razdoblje (zona potencijalnog/sljedećeg razvoja) * procjena osobnog doprinosa u ostvarivanju plana i programa * pomoć sustručnjaka / uz komentar .vrednovanje ostvarivanja razvojnih zadaća * procjena postignuća djece (zona aktualnog/sadašnjeg razvoja ..

. 1999.DOKUMENTIRANJE = oblik komunikacije . dijalog svih učesnika procesa “Dokumentacija procesa učenja djece je ključni element formiranja identiteta organizacije koja uči. refleksija.) .” (Krechevski.kreiranje kulture istraživanja.” (Dahlrbeg i dr. 2002.) “Dokumentacija je sredstvo refleksije odgojno – obrazovne prakse.

) .Odgajatelj “.. zaranja u kontekst učenja. s namjerom da prikupi što veći broj podataka koji predstavljaju srž refleksivne prakse.” (New..stalni istraživač prakse koji prikuplja informacije.....(vrtićki etnograf). 1994.

Promatranje  Dokumentiranje  bolje razumijevanje djeteta različiti mediji Malaguzzi – dijete ima stotinu simboličkih jezika .

.mi ne vidimo svijet onakav kakav jest...” (Miljak.gledati – vidjeti slušati – čuti “.. 2009.odgajatelj može vidjeti samo ono što zna.) .. nego onakav kakvi smo mi.” (Senge prema Miljak.2009.) “..

Dokumentacija i odgajatelj  pomoć odgajatelju u podupiranju učenja djeteta. tj. tvorbi razvojnog kurikuluma (poštivanje smjera djetetovih interesa)  uvid u učenje odgajatelja (osnova refleksije i samorefleksije)  implicitna poruka uvažavanja .

Dokumentacija i dijete   omogućava lakšu komunikaciju s drugima. potiče dijalog nadograĎivanje (sukonstrukcija) znanja    čini proces učenja vidljivim (dijalog s procesom učenja) meta razina – osvještavanje procesa vlastitog učenja rastući osjećaj kompetencije .

razvoj redefiniranje očekivanja prema djetetu i odgajatelju jačanje roditeljskih kompetencija   .Dokumentacija i roditelji  uvid u djetetove aktivnosti.