Sonja Marković, prof.

Dječji vrtić “Malešnica” Zagreb

DOKUMENTIRANJE oblik komunikacije

obilježjima pojedinog djeteta i manjih skupina djece .Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine Određivanje razvojnih zadaća temelji se. na: . prvenstveno.osobinama i psihološkim uvjetima razvoja djece (odreĎene dobi) .aktualnim potrebama pojedinog djeteta i manjih skupina djece kontekst razvojnog kontinuuma Vygotski – zona sljedećeg (potencijalnog) razvoja • .

GDJE . KAKO.Organizacijski i materijalni uvjeti za ostvarivanje zadaća .promjene u organizaciji prostora .promjene u mikroorganizaciji (vremenska dimenzija konteksta) .pripreme materijala i sredstava . KOLIKO KADA.nadopune materijalima i sredstvima .planiraju se prema pitanjima: ŠTO.

projekti) - - polaženje od karakteristika učenja djeteta predškolske dobi (su)konstrukcija znanja meta – razina učenja .Aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća (sklopovi aktivnosti. teme.

KAKO. ŠTO. KADA sa sustručnjacima u vrtiću: odgajatelji meĎusobno. sa članovima stručnog tima i ostalim djelatnicima s roditeljima sa suradnicima izvan vrtića .Suradnja sa sustručnjacima. roditeljima i drugima - - - suradnja sa planira prema pitanjima: S KIM.

Tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada konkretizacija sklopova aktivnosti. projekata (na razini skupine. tema.zaduženja odgajatelja - . više skupina i pojedine djece) .

odlazak izvan vrtića i sl.Dnevnik rada - • poticaji za aktivnosti u metodičkom i vremenskom slijedu * poticaj može biti i: verbalni i neverbalni iskaz. iskorišteni situacijski poticaji – samo oni koji su dijete (djecu) motivirali na aktivnost . promjena prostorno-materijalnog ili vremenskog konteksta.

specifična • socijalni odnosi • uočena napredovanja/nazadovanja u pojedinim područjima razvoja • planiranje budućih akcija .- zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece – u odnosu na postavljene zadaće. za djecu odgojne skupine i djecu drugih skupina Važno je zabilježiti: • uočena ponašanja djeteta / neuobičajena.

različiti uradci djece .foto i video snimke .NAČINI DOKUMENTIRANJA: .etnografski zapisi .osvrti i promišljanja odgajatelja .

roditeljima i drugima – planirano i ostvareno - zabilješke na kraju tjedna – vezane su za daljnje planiranje ..suradnja sa sustručnjacima.

Vrednovanje ostvarivanja plana i programa .uvjetima * aktivnosti i sadržaji koji su bili (u odnosu na razvojne zadaće) posebno vrijedni i motivirajući * suradnja s roditeljima * stručno usavršavanje . meĎusmjene. spajanja grupa – utjecaj na djecu * pozitivne i negativne posljedice promjena u materijalnim.vrednovanje ostvarivanja uvjeta za provedbu zadaća * kratki izvještaj o brojnom stanju grupe * zamjene. organizacijskim i dr.

vrednovanje ostvarivanja razvojnih zadaća * procjena postignuća djece (zona aktualnog/sadašnjeg razvoja .Vygotski) * odreĎivanje zadaća za sljedeće razdoblje (zona potencijalnog/sljedećeg razvoja) * procjena osobnog doprinosa u ostvarivanju plana i programa * pomoć sustručnjaka / uz komentar ..

DOKUMENTIRANJE = oblik komunikacije .) “Dokumentacija je sredstvo refleksije odgojno – obrazovne prakse.) . refleksija.” (Krechevski.kreiranje kulture istraživanja. 1999. 2002. dijalog svih učesnika procesa “Dokumentacija procesa učenja djece je ključni element formiranja identiteta organizacije koja uči.” (Dahlrbeg i dr..

) . zaranja u kontekst učenja.(vrtićki etnograf).” (New.. 1994.. s namjerom da prikupi što veći broj podataka koji predstavljaju srž refleksivne prakse.Odgajatelj “.stalni istraživač prakse koji prikuplja informacije.....

Promatranje  Dokumentiranje  bolje razumijevanje djeteta različiti mediji Malaguzzi – dijete ima stotinu simboličkih jezika .

.odgajatelj može vidjeti samo ono što zna...” (Senge prema Miljak.2009.mi ne vidimo svijet onakav kakav jest.gledati – vidjeti slušati – čuti “. 2009. nego onakav kakvi smo mi...) ..” (Miljak.) “.

tj. tvorbi razvojnog kurikuluma (poštivanje smjera djetetovih interesa)  uvid u učenje odgajatelja (osnova refleksije i samorefleksije)  implicitna poruka uvažavanja .Dokumentacija i odgajatelj  pomoć odgajatelju u podupiranju učenja djeteta.

Dokumentacija i dijete   omogućava lakšu komunikaciju s drugima. potiče dijalog nadograĎivanje (sukonstrukcija) znanja    čini proces učenja vidljivim (dijalog s procesom učenja) meta razina – osvještavanje procesa vlastitog učenja rastući osjećaj kompetencije .

razvoj redefiniranje očekivanja prema djetetu i odgajatelju jačanje roditeljskih kompetencija   .Dokumentacija i roditelji  uvid u djetetove aktivnosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful