Sonja Marković, prof.

Dječji vrtić “Malešnica” Zagreb

DOKUMENTIRANJE oblik komunikacije

na: .aktualnim potrebama pojedinog djeteta i manjih skupina djece kontekst razvojnog kontinuuma Vygotski – zona sljedećeg (potencijalnog) razvoja • .obilježjima pojedinog djeteta i manjih skupina djece .Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine Određivanje razvojnih zadaća temelji se.osobinama i psihološkim uvjetima razvoja djece (odreĎene dobi) . prvenstveno.

nadopune materijalima i sredstvima .promjene u mikroorganizaciji (vremenska dimenzija konteksta) . GDJE .pripreme materijala i sredstava .Organizacijski i materijalni uvjeti za ostvarivanje zadaća . KAKO.promjene u organizaciji prostora . KOLIKO KADA.planiraju se prema pitanjima: ŠTO.

teme. projekti) - - polaženje od karakteristika učenja djeteta predškolske dobi (su)konstrukcija znanja meta – razina učenja .Aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća (sklopovi aktivnosti.

Suradnja sa sustručnjacima. KAKO. KADA sa sustručnjacima u vrtiću: odgajatelji meĎusobno. sa članovima stručnog tima i ostalim djelatnicima s roditeljima sa suradnicima izvan vrtića . roditeljima i drugima - - - suradnja sa planira prema pitanjima: S KIM. ŠTO.

zaduženja odgajatelja - .Tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada konkretizacija sklopova aktivnosti. više skupina i pojedine djece) . projekata (na razini skupine. tema.

iskorišteni situacijski poticaji – samo oni koji su dijete (djecu) motivirali na aktivnost . promjena prostorno-materijalnog ili vremenskog konteksta. odlazak izvan vrtića i sl.Dnevnik rada - • poticaji za aktivnosti u metodičkom i vremenskom slijedu * poticaj može biti i: verbalni i neverbalni iskaz.

za djecu odgojne skupine i djecu drugih skupina Važno je zabilježiti: • uočena ponašanja djeteta / neuobičajena. specifična • socijalni odnosi • uočena napredovanja/nazadovanja u pojedinim područjima razvoja • planiranje budućih akcija .- zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece – u odnosu na postavljene zadaće.

osvrti i promišljanja odgajatelja .NAČINI DOKUMENTIRANJA: .foto i video snimke .etnografski zapisi .različiti uradci djece .

suradnja sa sustručnjacima. roditeljima i drugima – planirano i ostvareno - zabilješke na kraju tjedna – vezane su za daljnje planiranje ..

uvjetima * aktivnosti i sadržaji koji su bili (u odnosu na razvojne zadaće) posebno vrijedni i motivirajući * suradnja s roditeljima * stručno usavršavanje . spajanja grupa – utjecaj na djecu * pozitivne i negativne posljedice promjena u materijalnim. organizacijskim i dr.vrednovanje ostvarivanja uvjeta za provedbu zadaća * kratki izvještaj o brojnom stanju grupe * zamjene. meĎusmjene.Vrednovanje ostvarivanja plana i programa .

vrednovanje ostvarivanja razvojnih zadaća * procjena postignuća djece (zona aktualnog/sadašnjeg razvoja ..Vygotski) * odreĎivanje zadaća za sljedeće razdoblje (zona potencijalnog/sljedećeg razvoja) * procjena osobnog doprinosa u ostvarivanju plana i programa * pomoć sustručnjaka / uz komentar .

) “Dokumentacija je sredstvo refleksije odgojno – obrazovne prakse. 1999.) .DOKUMENTIRANJE = oblik komunikacije .” (Krechevski.” (Dahlrbeg i dr. 2002.kreiranje kulture istraživanja.. refleksija. dijalog svih učesnika procesa “Dokumentacija procesa učenja djece je ključni element formiranja identiteta organizacije koja uči.

s namjerom da prikupi što veći broj podataka koji predstavljaju srž refleksivne prakse..(vrtićki etnograf)... 1994.... zaranja u kontekst učenja.) .Odgajatelj “.” (New.stalni istraživač prakse koji prikuplja informacije.

Promatranje  Dokumentiranje  bolje razumijevanje djeteta različiti mediji Malaguzzi – dijete ima stotinu simboličkih jezika .

.gledati – vidjeti slušati – čuti “.” (Senge prema Miljak..2009.. nego onakav kakvi smo mi. 2009.odgajatelj može vidjeti samo ono što zna.) .” (Miljak..mi ne vidimo svijet onakav kakav jest.) “...

tj. tvorbi razvojnog kurikuluma (poštivanje smjera djetetovih interesa)  uvid u učenje odgajatelja (osnova refleksije i samorefleksije)  implicitna poruka uvažavanja .Dokumentacija i odgajatelj  pomoć odgajatelju u podupiranju učenja djeteta.

potiče dijalog nadograĎivanje (sukonstrukcija) znanja    čini proces učenja vidljivim (dijalog s procesom učenja) meta razina – osvještavanje procesa vlastitog učenja rastući osjećaj kompetencije .Dokumentacija i dijete   omogućava lakšu komunikaciju s drugima.

razvoj redefiniranje očekivanja prema djetetu i odgajatelju jačanje roditeljskih kompetencija   .Dokumentacija i roditelji  uvid u djetetove aktivnosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful