Sonja Marković, prof.

Dječji vrtić “Malešnica” Zagreb

DOKUMENTIRANJE oblik komunikacije

na: . prvenstveno.aktualnim potrebama pojedinog djeteta i manjih skupina djece kontekst razvojnog kontinuuma Vygotski – zona sljedećeg (potencijalnog) razvoja • .Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine Određivanje razvojnih zadaća temelji se.obilježjima pojedinog djeteta i manjih skupina djece .osobinama i psihološkim uvjetima razvoja djece (odreĎene dobi) .

promjene u organizaciji prostora . KAKO. GDJE . KOLIKO KADA.promjene u mikroorganizaciji (vremenska dimenzija konteksta) .Organizacijski i materijalni uvjeti za ostvarivanje zadaća .planiraju se prema pitanjima: ŠTO.nadopune materijalima i sredstvima .pripreme materijala i sredstava .

teme. projekti) - - polaženje od karakteristika učenja djeteta predškolske dobi (su)konstrukcija znanja meta – razina učenja .Aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća (sklopovi aktivnosti.

roditeljima i drugima - - - suradnja sa planira prema pitanjima: S KIM.Suradnja sa sustručnjacima. sa članovima stručnog tima i ostalim djelatnicima s roditeljima sa suradnicima izvan vrtića . KADA sa sustručnjacima u vrtiću: odgajatelji meĎusobno. KAKO. ŠTO.

zaduženja odgajatelja - . više skupina i pojedine djece) .Tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada konkretizacija sklopova aktivnosti. projekata (na razini skupine. tema.

odlazak izvan vrtića i sl. promjena prostorno-materijalnog ili vremenskog konteksta.Dnevnik rada - • poticaji za aktivnosti u metodičkom i vremenskom slijedu * poticaj može biti i: verbalni i neverbalni iskaz. iskorišteni situacijski poticaji – samo oni koji su dijete (djecu) motivirali na aktivnost .

- zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece – u odnosu na postavljene zadaće. specifična • socijalni odnosi • uočena napredovanja/nazadovanja u pojedinim područjima razvoja • planiranje budućih akcija . za djecu odgojne skupine i djecu drugih skupina Važno je zabilježiti: • uočena ponašanja djeteta / neuobičajena.

osvrti i promišljanja odgajatelja .foto i video snimke .NAČINI DOKUMENTIRANJA: .etnografski zapisi .različiti uradci djece .

roditeljima i drugima – planirano i ostvareno - zabilješke na kraju tjedna – vezane su za daljnje planiranje .suradnja sa sustručnjacima..

vrednovanje ostvarivanja uvjeta za provedbu zadaća * kratki izvještaj o brojnom stanju grupe * zamjene. organizacijskim i dr.Vrednovanje ostvarivanja plana i programa . spajanja grupa – utjecaj na djecu * pozitivne i negativne posljedice promjena u materijalnim.uvjetima * aktivnosti i sadržaji koji su bili (u odnosu na razvojne zadaće) posebno vrijedni i motivirajući * suradnja s roditeljima * stručno usavršavanje . meĎusmjene.

vrednovanje ostvarivanja razvojnih zadaća * procjena postignuća djece (zona aktualnog/sadašnjeg razvoja .Vygotski) * odreĎivanje zadaća za sljedeće razdoblje (zona potencijalnog/sljedećeg razvoja) * procjena osobnog doprinosa u ostvarivanju plana i programa * pomoć sustručnjaka / uz komentar ..

” (Krechevski.kreiranje kulture istraživanja.) “Dokumentacija je sredstvo refleksije odgojno – obrazovne prakse. 2002. 1999.) ..DOKUMENTIRANJE = oblik komunikacije . dijalog svih učesnika procesa “Dokumentacija procesa učenja djece je ključni element formiranja identiteta organizacije koja uči.” (Dahlrbeg i dr. refleksija.

Odgajatelj “..(vrtićki etnograf). s namjerom da prikupi što veći broj podataka koji predstavljaju srž refleksivne prakse...) ..stalni istraživač prakse koji prikuplja informacije...” (New. 1994. zaranja u kontekst učenja.

Promatranje  Dokumentiranje  bolje razumijevanje djeteta različiti mediji Malaguzzi – dijete ima stotinu simboličkih jezika .

..” (Miljak. 2009..2009.) ..odgajatelj može vidjeti samo ono što zna.) “.” (Senge prema Miljak. nego onakav kakvi smo mi.mi ne vidimo svijet onakav kakav jest...gledati – vidjeti slušati – čuti “.

Dokumentacija i odgajatelj  pomoć odgajatelju u podupiranju učenja djeteta. tj. tvorbi razvojnog kurikuluma (poštivanje smjera djetetovih interesa)  uvid u učenje odgajatelja (osnova refleksije i samorefleksije)  implicitna poruka uvažavanja .

potiče dijalog nadograĎivanje (sukonstrukcija) znanja    čini proces učenja vidljivim (dijalog s procesom učenja) meta razina – osvještavanje procesa vlastitog učenja rastući osjećaj kompetencije .Dokumentacija i dijete   omogućava lakšu komunikaciju s drugima.

Dokumentacija i roditelji  uvid u djetetove aktivnosti. razvoj redefiniranje očekivanja prema djetetu i odgajatelju jačanje roditeljskih kompetencija   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful