Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z ~etvrtak, 29. 8. 2013.

z Sarajevo z Godina XVIII z Broj 6478 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

Dnevni avaz

18 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.avaz.ba

INTERVJU

OHR JO[ IMA VA@AN MANDAT
Me|unarodna zajednica vi{e ne `eli davati prijedloge u ime doma}ih politi~ara z Neki doma}i politi~ari pla{e investitore z Rusija nije najavila nikakav bojkot z Ne}emo promijeniti politiku u BiH
isoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) po~eo je seriju susreta s predsjednicima stranaka u na{oj zemlji. @elja mu je, kako

Valentin Incko, visoki predstavnik, za ’Avaz’

Otkrivamo: Usvojena inicijativa SBB-a

JEFTINIJE NOTARSKE USLUGE U FEDERACIJI!

V

je kazao u intervjuu za na{ list, doprinijeti nastojanjima da se odblokira reformski proces. Njegov anga`man ve} je kritizirao dio me|unarodne zajednice.

Ta~nije, ruski ambasador Aleksandar Bocan-Har~enko izjavio je da mu je zanimljivije u Banjoj Luci nego na sjednicama Vije}a za implementaciju mira. 5. strana

Gora`de: Izet Hod`i} zaka~io `icu dalekovoda

Banja Luka: Ogor~enje izjavom ministra

RADNIK PRE@IVIO STRUJNI UDAR OD 10.000 VOLTI

3. strana

Kamen temeljac za zgradu Slu`be za strance BiH

16. strana

@ELJEZNICE

Turci `ele bh. Talgo vozove

Sulji} potpisao za Ujpe{t

FK SARAJEVO

10. strana

57. strana

9. str.

HILJADE BUBRE@NIH BOLESNIKA PRIJETI KOLEKTIVNIM SAMOUBISTVOM!
7. strana

Ja~anje dr`ave!
8. strana

Skandalozno: Bez navodnjavanja, poljoprivreda na umoru

PROPADA 40 MILIONA KM, A SU[A UNI[TAVA USJEVE

Ukratko

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

aktuelno

NA LICU MJESTA Iako se spremaju do~ek i „narodno veselje“ za zlo~inca
Lasi}: Konferencija u Mostaru

Komora FBiH

X U Privrednoj komori (PK) Federacije BiH, u uredu u Mostaru, bit }e odr`ana konferencija za novinare. Predsjednik PKFBiH Jago Lasi} upoznati prisutne s izvje{tajem o osnovnim pokazateljima o kretanjima u ekonomiji FBiH i BiH za sedam mjeseci 2013. godine, kao i o prvim refleksijama ulaska Hrvatske u EU po privredu BiH.

Predstavljanje izvje{taja

Paljani nisu odu{evljeni Kraji{nikovim povratkom
Biv{i pripadnik Vojske RS Zoran K. ka`e da nema namjeru pozdraviti Kraji{nika z Dragici Petroni} drago z Nepotpisani plakati pozivaju na sutra{nje okupljanje
Plakati na Palama koji pozivaju gra|ane na do~ek: Ko je organizator (Foto: F.Fo~o)

HKD „Napredak“

Paljani pripremaju do~ek ratnom zlo~incu i biv{em ~lanu Predsjedni{tva BiH Mom~ilu Kraji{niku, koji bi 30. avgusta trebao iza}i iz zatvora u Velikoj Britaniji, gdje izdr`ava 20-godi{nju kaznu na koju ga je osudio Ha{ki tribunal.

Gosti iz Njema~ke

Visoka funkcija
Nepotpisani bilbordi i plakati pozivaju da se u petak, 30. avgusta, pridru`e „sve~anom do~eku“ uz poruku dobrodo{lice. No, atmosfera na ju~er obla~nim Palama ni izbliza nije bila sve~arska. Ve}ina Paljana s kojima smo razgovarali nije pretjerano odu{evljena Kraji{nikovim povratkom niti namjerava do}i na do~ek. Zamjeraju mu da je sebi i porodici osigurao ekonomsko blagostanje, te se ima gdje vratiti i raditi na svojoj benzinskoj pumpi „Sarajevoinvest“. Tako nam je Zoran K. kazao da se „ni Kraji{nik nije spremao da njega do~eka kada bi se vra}ao s linije“ te da ne osje}a du`nost do}i na ovaj sve~ani do~ek. - Nikada nije do{ao i pitao ima li mi porodica {ta je-

Banjoj Luci. Kako ka`e, i da `ivi tu, ne bi do{ao. - Ko god je {ta uradio, neka odgovora za to. Ako je on ~inio ratne zlo~ine, neka je ka`njen za to i ne `elim davati podr{ku nekome ko je ubijao nedu`ne ljude i vr{io masovne progone gra|ana druge nacionalnosti - o{tro je

X Hrvatsko kulturno

dru{tvo (HKD) „Napredak“ ju~er je u Sredi{njoj upravi u Sarajevu ugostilo delegaciju Evropskog centra za radni~ka pitanja (EZA) iz Konigsvintera iz Njema~ke. Delegaciju je predvodio predsjednik EZA-e Bartolomeus Pronk (Bartholomeus).

Nikoga u ku}i

PD „Nikola Tesla“

RADOVI]: Neka odgovara svako ko je radio zlodjela

PETRONI]: Do}i }e na do~ek zlo~inca

Vu~eti}: Ugovor na 5 godina

sti. Morao sam biti u ratu, a on je uzimao novac. Njemu su dolazile pare, a ne meni. Koliko znam, niko iz mog okru`enja nema pojma o ovom doga|aju, a kamoli da

planiraju do}i. Obi~ni narod od tog nema ni{ta. Kraji{nik }e ponovo zaposjesti u neku fotelju, dobiti visoku funkciju, a mi od toga nemamo ni{ta - ogor~en je Zoran.

Posao od 350 miliona eura
X Privredno dru{tvo (PD)

U~io jezik, Bibliju i trenirao
Kraji{nik je u zatvoru proveo vi{e od 13 godina, od hap{enja 3. aprila 2000. U obrazlo`enju odluke o pu{tanju, predsjednik Tribunala Teodor Meron (Theodor) precizirao je da }e dvije tre}ine njegove kazne iste}i 3. avgusta. Te`ina zlo~ina za koje je osu|en, prema procjeni sudije Merona, bila je faktor protiv Kraji{nikovog prijevremenog osloba|anja. S druge strane, britanske vlasti su Tribunal izvijestile da je Kraji{nik bio „primjeran zatvorenik“ i da se „primjereno pona{ao“. Usavr{avao je engleski jezik, anga`irao se u grupi za prou~avanje Biblije i odr`avao fizi~ku kondiciju u gimnasti~koj sali.

„Nikola Tesla“ trebalo bi po~etkom septembra sklopiti ugovor za serijsku proizvodnju komponenti za elektri~ni automobil na pet godina. U prvoj fazi bio bi osiguran posao u vrijednosti od 100 miliona eura, a u drugoj od 250 miliona eura, rekao je Srni direktor ovog dru{tva Dragan Vu~eti}.

Dok smo razgovarali sa Zoranom, njegov prijatelj kratko je dobacio da su i „ovi na{i uzimali novac“. - Kraji{nik mi ni{ta ne zna~i kao ~ovjek, ni{ta nije pokazao, niti uradio za svoj narod. I prije rata je osu|en zbog pronevjere u „Energoinvestu“, izgradio je svojoj djeci pumpe, objekte. Ima se gdje vratiti - dodao je. Me|u rijetkima koji su kazali da }e do}i na do~ek Kraji{niku bila je Dragica Petroni}. Ona ka`e da joj je „drago {to se Kraji{nik vra}a u svoj grad te da }e svakako do}i da podr`i njegov izlazak iz zatvora“.

Porodi~na ku}a Kraji{nika

Ekipa „Dnevnog avaza“ posjetila je ju~er i ku}u Kraji{nikove porodice na Palama. No, vrata porodi~nog doma otvorila nam je dadilja, kazav{i da niko od stanara nije prisutan. Ona nam je potvrdila da se u gradu sprema slavlje za njegov dolazak, koje je planirano za 17 sati. osudio Kraji{nikove zlo~ine Radovi}. Koliko }e se ljudi odazvati skupu dobrodo{lice ratnom zlo~inu, ostaje da se vidi. Postoje informacije da je najavljen i dolazak jednog autobusa iz Trebinja.
S. BANDI]

Ubijao nedu`ne
Ro|eni Paljanin Mijat Radovi} kazao nam je da do~eku ne}e prisustvovati, jer ne `ivi na Palama nego u

Srpska demokratska stranka otvorila vrata Kraji{niku

Povratnici

X ^lanovi Radne grupe Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS i „Catholic Relief Services“ odr`at }e danas u Derventi i Bosanskom Brodu sastanke. Na njima }e biti rije~i o projektu „Odr`ivi povratak u Posavinu kroz ekonomsko osna`ivanje povratnika u Derventu i Bosanski Brod“.

Sastanci Radne grupe

Nakon podno{enja kandidatskih lista, svakog kandidata pojedina~no provjeravamo ispunjava li uvjete, isti~e Piri}
Povratak ha{kog osu|enika i prvog predsjednika Narodne skup{tine RS te biv{eg ~lana Predsjedni{tva BiH Mom~ila Kraji{nika u BiH, posebno je interesantan za Srpsku demokratsku stranku (SDS), ali niko od najvi{ih zvani~nika ju~er nije komentirao mogu}nost Kraji{nikovog povratka u politiku. Mladen Bosi}, lider SDSa, nedavno je izjavio da su vrata ove stranke otvorena za Kraji{nika te poru~io da je on „dao veliku `rtvu za stvaranje RS, tako {to je kao ratni predsjednik NSRS osu|en za ratne zlo~ine i proveo godine u zatvorima u Hagu i Londonu“. - Mom~ilo Kraji{nik sam }e odlu~iti o tome da li }e se po izlasku na slobodu i povratku u RS ponovo politi~ki anga`irati - kazao je Bosi}. Mnogi smatraju da bi Kraji{nikovo aktiviranje moglo napraviti problem Bosi}u, koji je SDS u odre|enom smislu vratio u odlu~uje Centralna izborna komisija (CIK) BiH. Prema rije~ima Makside Piri}, portparola CIK-a, ovo pitanje nije zakonski regulirano. No, nezvani~no saznajemo da je takvih slu~ajeva bilo i ranije te da, o~ito, ne}e biti smetnji da se Kraji{nik politi~ki anga`ira. - Nakon objave izbora, odnosno podno{enja kandidatskih lista i imena kandidata, svakog kandidata pojedina~no provjeravamo ispunjava li uvjete - pojasnila je B. BE]IROVI] Piri}.

Nema smetnji da se vrati u politiku
Piri}: Nije zakonski regulirano Bosi}: Odluka je na Kraji{niku

legitimne politi~ke okvire, posebno kada je rije~ o odnosima s me|unarodnom zajednicom. Postavlja se, me|utim, pi-

tanje ima li Kraji{nik, kao osu|eni ratni zlo~inac, uop}e pravo da se bavi politikom. Iz Ureda visokog predstavnika za BiH poru~ili su da o tome

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

3

Od 1. avgusta ni`e cijene Odlu~nost tu`ioca notarskih usluga u FBiH
Nova Tarifa o notarskim nagradama i naknadama u FBiH dugo je o~ekivana vijest za poduzetnike, jer su posebno sni`ene cijene usluga privrednim dru{tvima
U Federaciji BiH od 1. avgusta je na snazi novi cjenovnik notarskih usluga, koji je na prijedlog Notarske komore FBiH donijelo Federalno ministarstvo pravde. Prvi put od uvo|enja notarijata u BiH, 2007. godine, donesen je stalni dokument, Tarifa o notarskim nagradama i naknadama notara, kojom su drasti~no sni`ene cijene notar[KALJI]: skih usluga, potvrdila je „Avazu“ ju~er Nove cijene stimulativne za poduzetnike Merd`ana [kalji}, predsjednica Notarske komore. Parlament jeste najvi{e zakonodavno tijelo svake (demokratske, naravno, op. a.) zemlje, pa i BiH, ali da parlamentarci, nerijetko, ne poznaju granicu koja razdvaja njihova ovla{tenja i demokratska na~ela vladanja, to nije nikakva tajna. Bosna i Hercegovina, na`alost, nije Norve{ka, u kojoj predstavnici zakonodavne i izvr{ne vlasti ni u primisli ne doti~u rad tu`ilaca i sudija, a kamoli da im zapovijedaju kojem forumu ili komisiji da prisustvuju i tamo se ispovijedaju za svoj rad. No, nije toliko ni demokratski zahr|ala pa da ti isti predstavnici vlasti ba{ ne znaju dokle se`e nivo njihovih kompetencija. Znaju itekako, samo je pitanje na koji ih na~in tuma~e i primjenjuju. Uz sve po{tovanje prema njenim ~lanovima, ali {ta bi to prozvani glavni tu`ilac BiH trebao raditi na sjednici Zajedni~ke komisije Parlamenta BiH za odbranu i sigurnost, u ko-

DOKUMENTI

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I]
(almasahadzic@avaz.ba)

Federalno ministarstvo pravde usvojilo prijedlog

Mo} partijanera u zakonodavnoj i izvr{noj vlasti odgojila je najve}e kriminalce u BiH
joj sjede izabrani predstavnici naroda, odnosno predstavnici politi~kih partija i raspravljaju o nekom od doga|aja u zemlji? Ni{ta! Sre}a u svemu je da tu`ilac zna granice svojih prava i zakonodavnih obaveza. Praksa po kojoj su tu`ioci i sudije u BiH, godinama, sjedili po raznoraznim komisijama i savjetima, ili dekorirali forumska naklapanja i manifestacije u organizaciji politi~kih partija, izrodila je bezakonje i kriminal u zemlji, ~ije krajeve danas ne mogu pohvatati bataljoni policije i tu`ilaca. Upravo dok su tu`ioci polagali ra~une partijanerima u zakonodavnoj i izvr{noj vlasti, odgojeni su akteri dana{njih „bossova“ i „lutki“, odnosno tipovi poput Sedineta Kari}a, Anesa Sadikovi}a, Bra}e [imi}... ali i ~lanovi dru`ine Darka Eleza, Zijada Turkovi}a i okorjeli kriminalci.

Maksimalni iznos
- Novom tarifom znatno su ni`e cijene nekih notarskih usluga, posebno poduzetnicima, a novina je i da su cijene konkretne, odnosno cijene odre|enih usluga notara ograni~ene su maksimalnim iznosom. Ilustracije radi, od po~etka primjene nove tarife moja je zarada ni`a i do 15 poNotari }e znatno manje zara|ivati na upisima hipoteka

www.avaz.ba

sto - kazala je [kalji}. Notari }e ubudu}e manje zara|ivati, primjerice, na upisima hipoteka. Ranije su ti dokumenti ko{tali ovisno o vrijednosti ugovora, pa je ova usluga iznosila i do 150 KM, a sada dokument ko{ta 40 KM.

- Prisustvo notara skup{tinama privrednih dru{tava ko{talo je ranije i do 2.000 KM. Sada, zavisno od oblika privrednog dru{tva, takva notarska usluga ko{ta 250 do najvi{e 400 KM. Cijena sa~injavanja osniva~kih

Ustamuji} lani predlo`io izmjene
Mirza Ustamuji}, zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH u Zastupni~kom domu FBiH, nemalo je bio iznena|en kada je zbog privatnih poslova u jednom notarskom uredu saznao da notari odnedavno pru`aju usluge po ni`im tarifama. Iako je Ustamuji} jo{ u junu pro{le godine u Parlamentu pokrenuo izmjene Zakona o notarima FBiH, izmjene su pro{le Predstavni~ki, ali jo{ nikada i Dom naroda. U me|uvremenu, Notarska komora, a kako je „Avazu“ rekao Ustamuji}, vjerovatno da bi se slegla pra{ina zbog medijskih napisa o enormnim zaradama notara, odnosno opravdanosti cijena njihovih usluga, predlo`ila je Ministarstvu pravde FBiH novu tarifu. Dokument je objavljen u „Slu`benom glasniku Federacije“ u julu i u primjeni je od 1. avgusta.

akata ranije se vezala uz kapital, dok je novom tarifom striktno propisano za odre|ene raspone novca koliko {ta ko{ta - kazala je [kalji}. Od 2007. godine, od kada je u BiH uveden notarijat, notari su se ravnali prema Privremenoj tarifi o notarskim nagradama i naknadama, cijena usluga formirala se prema bodovima koje nosi odre|eni posao, pa je u velikom broju slu~ajeva notar imao slobodu da sam procijeni vrijednost svog rada.

PORTAL - komentar dana
- Proslavljaju progone i ubijanja Bo{njaka, logore koje su osnovali pod pokroviteljstvom te paradr`avne zajednice, uspomene na neuspio poku{aj formiranja velike Hrvatske. (Damir Guti})

Hrvati obilje`avaju dvije decenije „Herceg-Bosne“

Enormne zarade
Ne ~udi onda {to notari spadaju u kategoriju koja najvi{e zara|uje, prosje~no 7.000 KM. Prema „Avazovom“ istra`ivanju, objavljenom prije dvije godine, jedan notarski ured registriran u Sarajevu zaradio je za godinu ~ak 404.131 N. [UNJ KM!

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

USTAMUJI]: Izmjene nisu pro{le u Domu naroda

Isplata penzija od 6. septembra
Zbog nedostatka sredstava ne}e svi penzioneri dobiti svoja primanja u isto vrijeme
Iako }e isplata penzija za avgust po~eti u petak, 6. septembra, kako je to ju~er odlu~eno u Mostaru na sjednici Upravnog odbora (UO) Zavoda PIO/MIO, kako pouzdano saznajemo, zbog nedostatka sredstava ne}e svi penzioneri dobiti svoja primanja u isto vrijeme. Jer, Zavod PIO, kako nam je nezvani~no potvr|eno, u minusu je 70 miliona maraka, zbog ~ega su ve} izvjesno vrijeme u ovoj ustanovi prisiljeni uzimati sredstva za isplatu penzija iz teku}ih tro{kova. emijerom te ministrima finansija te rada i socijalne za{tite, a kako bi se prona{li modeli znatnog pobolj{anja stanja u Zavodu PIO. To je, kako nam je re~eno, prije svega mogu}e uraditi kroz mehanizme Porezne uprave, koja je nadle`na za provo|enje socijalne politike i naplatu doprinosa. Avgustovske penzije bit }e obra~unate i ispla}ene prema koeficijentu 1,73, kao i prethodnih mjeseci, te }e najni`a iznositi 310,73 KM, garantirana 414,30, a najvi{a M. Sm. 2.071,50 KM.

U Mostaru odr`ana sjednica Zavoda PIO

Penzioneri ~ekaju primanja

Stoga su na ju~era{njoj sjednici usvojeni zaklju~ci

kojima se hitno tra`i odr`avanje sastanka s federalnim pr-

Ukratko

4
Had`ovi}: Dokaz osposobljenosti
Denisa Had`ovi}a, direktora Centra za sigurnosne studije, smatra da je podizanje optu`nice protiv 32 osobe u predmetu „Lutka“ pokazalo je da je Tu`ila{tvo BiH osposobljeno da se uhvati uko{tac s organiziranim kriminalom. - To je pozitivan znak za gra|ane BiH da imaju osposobljene institucije koje mogu odgovoriti najve}im prijetnjama i krivi~nim djelima koja vr{e organizirane grupe - smatra Had`ovi}.

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

aktuelno

Arapovi}: Kruna operacije
Adis Arapovi}, menad`er u Centrima civilnih inicijativa (CCI), ne{to je oprezniji, s obzirom na to da je, kako je kazao, ovo ipak samo optu`nica. - Ipak, ovo jeste kruna vrlo opse`ne operacije T u`ila{tva, uz vi{egodi{nju {iroku i duboku saradnju, i zbog toga ulijeva barem minimum povjerenja u ja~anje pravosudnih institucija, prije svega tu`ila{tava. To je dobar signal - smatra Arapovi}. On dodaje da bi ovo mogao biti vjetar u le|a za neke druge, o~ekivane akcije protiv zloupotreba polo`aja.

Vije}e ministara: Pregovori o grani~nim prijelazima

Vije}e ministara

Danas sjednica
U Sarajevu }e danas biti odr`ana 61. sjednica Vije}a ministara BiH. Na sjednici }e, izme|u ostalog, biti razmatrana Informacija o dosada{njim postignu}ima u pregovorima o grani~nim prijelazima i pograni~nom prometu s Hrvatskom te inicijative za daljnji nastavak pregovora o prekvalifikaciji i eventualnom otvaranju dodatnih me|unarodnih grani~nih prijelaza izme|u BiH i Hrvatske.

AKCIJA LUTKA

Tu`ila{tvo BiH podiglo optu`nicu protiv 32 osobe

MVPBiH

Upozorenje gra|anima
Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) BiH izdalo je upozorenje dr`avljanima na{e zemlje koji trenutno borave u Siriji da se obrate Ambasadi BiH u Amanu radi evidentiranja i eventualne potrebe za njihovu evakuaciju. Tako|er, Ministarstvo vanjskih poslova BiH preporu~ilo je bh. dr`avljanima da do daljnjeg ne putuju u Siriju.

Vi{e od 500 dokaza protiv najve}e kriminalne grupe
Optu`eni za organizirani kriminal, vi{e ubistava, oru`anih plja~ki banaka i transporta novca u vi{emilionskim iznosima, plja~ke, razbojni{tva, pranje novca...
Tu`ilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal, korupciju i terorizam Tu`ila{tva BiH podigao je ju~er optu`nicu protiv ukupno 32 osobe u predmetu „Lutka“, saop}eno je iz T u`ila{tva. Time je potvr|ena najava „Dnevnog avaza“ o podizanju jedne od najve}ih optu`nica u poslijeratnoj BiH. Optu`eni se terete za organizirani kriminal, vi{e ubistava, oru`anih plja~ki banaka i transporta novca u vi{emilionskim iznosima, plja~ke, razbojni{tva, pranje novca i druga te{ka krivi~na djela.

Optu`eni su:
Darko Elez (1980.) Bojan Cvijan (1976.) Benan Dori} (1969.) Davor Mandi} (1974.) Branimir Mini} (1984.) Vladimir Pandurevi} (1980.) Vaso Ljubibrati} (1975.) Muhamed Rami} (1973.) Sead Robovi} (1980.) Edin Ahmetspahi} (1978.) Davor Elez (1977.) Ljubi{a Lalovi} (1976.) Marko Kraji{nik (1978.) Slobodanka To{i} (1986.) Himzo ]ato (1972.) Dejan Vukosavljevi} (1978.) Nermin Tahirovi} (1976.) Elvira Kajevi} (1972.) Azim Kajevi} (1967.) Mehmed Kajevi} (1963.) Elvis Zlati} (1983.) Admir Ahmetspahi} (1980.) Dragan Vuji~i} (1977.) Vladan Para|ina (1977.) Dragan Jevtovi} (1977.) Benjamin Halilovi} (1970.) Milan Miti} (1960.) Dragan Obu}ina (1977.) Anes Kurbegovi} (1973.) Milosav Veskovi} (1978.) Slavi{a Bobar (1978.) Mladen Mi~i} (1975.)

Slobodan Stani}

Sastanci s na~elnicima

Sigurnije okru`enje
- Ova optu`nica pokazuje jasnu opredijeljenost T u`ila{tva BiH u borbi protiv organizirS privo|enja tokom akcije „Lutka“: Uhap{eni 12. septembra pro{le godine anog kriminala u BiH, radi stvaranja sigurnijeg Optu`eni se te- vi{e od 15 metaka iz dvije au- iznosu od oko 4,4 miliona okru`enja za `ivot rete za te{ko ubi- tomatske pu{ke. Terete se i za maraka u naselju Ned`ari}i u svih gra|ana BiH stvo Vladimira ubistvo Zorana Goluba u Sarajevu u junu 2006. godine. - saop}ili su iz Ma~ara na Pa- avgustu 2008., u kafeu „Sport“ Terete se i za plja~ke traregistratora Tu`ila{tva BiH. lama u janua- u Isto~nom Sarajevu. U Golu- nsporta novca „Pavlovi} bas dokaznim Optu`nica je ru 2008., i to ba je, tako|er iz dvije automa- nke“ iz Bijeljine avgusta 2005., materijalom proslije|ena na eksplozivnom tske pu{ke, ispaljeno vi{e od 40 „Nove banke“ Bijeljina, poslopotvr|ivanje Sunapravom mo- metaka. vnice u Isto~nom Sarajevu, u dostavljeno du BiH s obimnim ntiranom pod ^lanovi grupe sumnji~e se novembru 2005., i Po{te 2 u Sudu BiH dokaznim materijaukradeno vozilo. da su dogovarali, planirali i dva Sarajevu u junu 2009. lom u 20 registratora, sa Tom prilikom smrtno puta poku{ali ubiti \or|a oko 500 dokaza u pisanom ob- je stradao i Milan Vla{ki}, a @dralu tokom 2006. na po- Policijska uniforma liku. Ve}ina optu`enih uhap{- te{ko ranjen slu~ajni prolaznik dru~ju Isto~nog Sarajeva. PrVe}i broj optu`enih su ena je u policijskoj akciji 12. se- Rade Magazin, koji je od po- ilikom prvog poku{aja, @drale dr`avljani BiH i Srbije, a ptembra pro{le godine. Ina~e, vreda preminuo. Sumnji~e se je te{ko ranjen s vi{e hitaca iz jedan broj optu`enih nalazi ovom optu`nicom rasvijetlje- i za ubistvo Borisa Govedari- vatrenog oru`ja. Tako|er, po- se na izdr`avanju kazne u Srno je pet te{kih ubistava na po- ce, po~injeno u avgustu 2007. stoje dokazi da su optu`eni biji. Trojica optu`enih, Bojan dru~ju Isto~nog Sarajeva, kao kod tr`nog centra u Lukavici. oplja~kali transport novca Cvijan, Ljubi{a Lalovi} i i vi{e plja~ki i razbojni{tava. U Govedaricu je ispaljeno „Privredne banke“ Sarajevo u Dejan Vukosavljevi}, u vrije-

20

Stani}: Posjeta op}inama

Ministar zdravlja i socijalne za{tite Republike Srpske Slobodan Stani} posjetit }e danas Pale, Sokolac i Han-Pijesak. Tako|er }e se sastati s na~elnicima op}ina i direktorima zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad s ovog podru~ja.

Privreda

me izvr{enja krivi~nih djela bili su uposlenici Agencije za istrage i za{titu BiH, Grani~ne policije BiH i MUP-a Kantona Sarajevo
F. KARALI]

RS garant preduze}ima
Republika Srpska bit }e garant pojedinim preduze}ima s sjedi{tem na teritoriji tog bh. entiteta, za izvozne projekte i projekte na teritoriji Federacije BiH. Ti poslovi bit }e omogu}eni na osnovu Uredbe o uslovima i postupku izdavanja garancija RS privrednim dru{tvima za izvozne projekte, koju je ju~er donijela Vlada RS.

Dr`avna agencija za istrage i za{titu predstavila rezultate

Zubac najavio velike akcije
Zubac: Borba protiv svih vrsta kriminala

Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA) u prvih {est mjeseci ove godine podnijela je nadle`nim tu`ila{tvima 165 izvje{taja o po~injenim krivi~nim djelima i izvr{iocima protiv ukupno 516 osoba, konstatirano je na ju~era{njoj sjednici Kolegija direktora SIPA-e, na

kojoj su razmatrani rezultati rada Agencije postignuti za prvo polugodi{te 2013. Ocijenjeno je da je u odnosu na isti period lani zabilje`eno pobolj{anje u operativnim aktivnostima nadle`nih organizacionih jedinica SIPA-e te je nagla{ena uspje{na saradnja s drugim

policijskim agencijama i institucijama. Direktor SIPA-e Goran Zubac najavio je da }e se trend pozitivnih i efikasnih rezultata nastaviti. - Poseban akcent i dalje }e biti na prioritetima Agencije, a to su borba protiv terorizma, organiziranog i fi-

nansijskog kriminala i korupcije, koju }e potvrditi naredne velike i vrlo slo`ene operativne aktivnosti SIPA-e - najavio je Zubac, dodaju}i da }e Agencija svoju misiju nastaviti i u narednom periodu, radi stvaranja sigurnijeg `ivota za S. D. sve gra|ana BiH.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

5

INTERVJU

Valentin Incko, visoki predstavnik, za „Dnevni avaz“

OHR jo{ ima va`an mandat
Me|unarodna zajednica vi{e ne `eli davati prijedloge u ime doma}ih politi~ara
NATO-u. U FBiH, tako|er, podsje}am politi~ke stranke na njihove obaveze da provedu odluku Ustavnog suda BiH o izbornom sistemu u Mostaru, {to je uslov definiran Dejtonskim sporazumom. ga`iranje o`ivljavanje klini~ki mrtvog OHR-a? - Tokom proteklih nekoliko godina moji prethodnici i ja namjerno smo imali pristup koji je bio manje intervencionisti~ki, a fokusirao se na promoviranje lokalne odgovornosti i nadle`nosti, kako bi ova zemlja sigurno i{la putem ka priklju~ivanju
Razgovarao: Sead NUMANOVI]

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko (Inzko) po~eo je ovih dana seriju susreta s predsjednicima stranaka u na{oj zemlji. @elja mu je, kako je kazao u intervjuu za na{ list, doprinijeti nastojanjima da se odblokira reformski proces i BiH kona~no iz stagnacije krene prema EU i NATO-u. Njegov anga`man ve} je kritizirao dio me|unarodne zajednice. Ta~nije, ruski ambasador Aleksandar Bocan-Har~enko izjavio je da mu je zanimljivije u Banjoj Luci nego na sjednicama Vije}a za implementaciju mira. Incko, me|utim, ne `eli ulaziti u polemiku. - Rusija je vrijedan ~lan me|unarodne zajednice i u~estvuje u svim sjednicama Upravnog odbora PIC-a. Nisu najavili niti prijetili nikakvim bojkotom - ka`e Incko.

tpisivanja Dejtona. Me|unarodna zajednica vi{e ne `eli davati prijedloge u ime doma}ih politi~ara, kao {to je to radila, ako ne poka`u barem neki stepen fleksibilnosti i spremnosti na kompromis. Uprkos ogromnim naporima me|unarodne zajednice, nije postignut nikakav sporazum kada su u pitanju Mo-

Duval: Pokazala psihi~ku zrelost

(Foto: AFP)

U`asnuli su me napadi na povratnike u Zvorniku
- Pa`ljivo pratim {ta se de{ava s povratnicima. Posebno su me u`asnuli nedavni napadi na povratnike u Zvorniku. Dobro je da je na~eleuroatlantskim strukturama. To je bila dosada{nja politika Vije}a za provedbu mira i ostalih institucija me|unarodne zajednice i to }e biti na{a politika i ubudu}e. Istovremeno, iako se tokom godina uloga OHR-a u BiH znatno izmijenila u skladu s politikom PIC-a, ja i dalje imam va`an mandat i smatram da bi bilo neozbiljno s moje strane ne odr`avati redovne kontakte s politi~kim liderima i rukovode}im institucijama u ovoj zemlji. Bilo bi mi daleko dra`e ako bi mediji takva pitanja postavljali liderima ove zemlje. Kakve mjere planiraju poduzeti u pogledu o`ivljavanja njihove uloge u odnosu na potrebe gra|ana, i to ne samo one potrebe koje se odnose na ispunjavanje preostalih uslova za integraciju u EU i NATO? † Namjeravate li predlo`iti konkretna rje{enja liderima politi~kih stranaka? - Ovo je 2013. godina, {to zna~i da je pro{lo 18 godina od zavr{etka rata i ponik odmah osudio napade. O~ekujem od nadle`nih vlasti da u potpunosti istra`e {ta se dogodilo, na pravedan i objektivan na~in - ka`e Incko. star ili presuda „Sejdi}-Finci“. Ured visokog predstavnika, Evropska unija i ostali me|unarodni akteri mogu pru`iti pomo} u pronala`enju rje{enja, ali ne mo`emo natjerati politi~are da rade svoj posao.

^udo od djeteta
Mlada teniserka napravila senzaciju u prvom kolu US Opena
Mlada Amerikanka Viktorija Duval (Victoria) napravila je senzaciju u prvom kolu US Opena, nakon {to je eliminirala {ampionku iz 2011. godine Samantu Stosur (Samantha) sa 2:1 u setovima (5:7, 6:4, 6:4). Tamnoputa Duval ima 17 godina, trenutno je 296. na svijetu. Na nedavno odr`anom ameri~kom {ampionatu za teniserke do 18 godina nije ostvarila zapa`en rezultat. Ipak, protiv Stosur je igrala hrabro u klju~nim trenucima, napadala je forhendom i nije joj zadrhtala ruka u nekim va`nim momentima. Vrlo je zanimljivo bilo pred sami kraj susreta. Nakon {to je nadoknadila izgubljeni prvi set i nakon {to se na{la pred pobjedom, pokazav{i veliku psihi~ku snagu, izgledalo je kao da se upla{ila trijumfa. No, na kraju je iskoristila petu me~-loptu, zaslu`eno ostvariv{i najve}i trijumf u dosada{njoj, kratkoj karijeri. Publika je bila odu{evljena simpati~nom Duval, koja }e se u drugom kolu sastati s Danijelom Hantuhovom, a ako i nju pro|e, otvorit }e joj se `rijeb te }e imati priliku ostati na turniru i du`e nego {to je o~ekivala. Duval, ~udo od djeteta, ro|ena je 30. novembra 1995. u Majamiju, a porijeklom je A. ^. s Haitija.

Li~nost dana

Viktorija Duval

Nu`an dogovor
† [ta ako nema dogovora me|u strana~kim liderima? - Dogovor me|u strankama jedini je put naprijed, nema alternative, jer stalna stagnacija imat }e negativan utjecaj na percepciju o BiH, i ovdje i u inostranstvu, a to onda obeshrabruje investicije, koje bi donijele nova radna mjesta. Pitam se: ako su politi~ki lideri ozbiljni kada je rije~ o privla~enju stranih ulaganja koja }e donijeti nova radna mjesta, za{to svojim pona{anjem investitore navode na zaklju~ak da ova zemlja nije dovoljno stabilna za njihove investicije? Politi~ari iz svih dijelova zemlje trebaju po~eti zajedno raditi i doprinositi da se postigne ono {to `ele svi gra|ani: bolji `ivotni standard, vi{e radnih mjesta i napredak u euroatlantskim integracijama.

Pitanje Mostara
† [ta je cilj Va{ih konsultacija s liderima politi~kih stranaka, ima li kakve nade? - Kako institucije po~inju s radom nakon zavr{etka sezone godi{njih odmora, ovi sastanci su prilika da se razgovara o pitanjima koja se trebaju rje{avati u vezi s provo|enjem reformi. Apeliram na politi~ke lidere i institucije da intenziviraju svoje napore kako bi osigurali napredak BiH, posebno na njenom putu ka EU i

INCKO: Ne mo`emo natjerati politi~are da rade svoj posao

@elim potaknuti stranke u Federaciji da se konstruk t i v n o uklju~e u lokalne procese koji su trenutno u toku i predlo`e reforme da taj entitet u~ine funkcionalnijim i ekonomi~nijim. † Je li Va{e an-

Asocijacija Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije

Asocijacija Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS) ju~er je u Sarajevu objavila Indeks odr`ivosti, koji je pripremila uz pomo} Ameri~ke agencije za me|unarodni razvoj (USAID).

Nevladin sektor nema podr{ku vlasti
Predsjednik ACIPS-a Anes Makul tokom prezentacije rezultata kazao je da je situacija u BiH, kada je u pitanju nevladin sektor, skoro jednaka onoj od prije pet godina. On ka`e da djelovanje nevladinog sektora stagnira, a da je najve}i problem, kao i do sada, finansiranje. - Prosje~na ocjena, kada je u pitanju odr`ivost organizacija civilnog dru{tva, jeste 3,7, a najni`a ocjena 4,8 zabilje`ena

je kod finansiranja organizacija civilnog dru{tva. Vlasti nisu zainteresovane za saradnju s nevladinim sektorom - kazao je Makul, navode}i da je situacija pogor{ana kod imid`a H. [. nevladinog sektora.

Zamjenik pomo}nika ameri~kog dr`avnog sekretara Filip Riker (Philip Reeker) doputovao je ju~er u Sarajevo, potvr|eno je „Dnevnom avazu“ u Ambasadi Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Bosni i Hercegovini. - Gospodin Riker imat }e niz susreta s doma}im i me|unarodnim zvani~nicima u BiH - re~eno nam je u Presuredu Ambasade SAD-a. Ameri~ki zvani~nik ju~er se, u popodnevnim satima, sastao s ministrom vanjskih poslova BiH i liderom SDPa Zlatkom Lagumd`ijom. Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH, s posebnim naglaskom na va`nost rje{avanja klju~nih pitanja, kao {to su implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Sejdi} - Finci“ i vojna imovina, odno-

[to prije rije{iti pitanje vojne imovine

Filip Riker doputovao u BiH

Riker: Brojni susreti

sno ispunjavanje uvjeta za po~etak primjene Akcionog plana za ~lanstvo u NATOu (MAP). Sagovornici su posebnu pa`nju posvetili mogu}im modelima za rje{enje pitanja vojne imovine, slo`iv{i se da je nepotrebno i za BiH neproduktivno daljnje odga|anje ispunjavanja jasnih obaveza na putu pribli`avanja ~lanstvu S. N. u NATO-u.

$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013. 

=E

ZENICA Na mezarju u Kozarcima obavljena dženaza Mevludinu Smriki

Posao će tek profunkcionirati 

=JKžEE >EE == )= E J=? 4A@ž
Mladić iz Zenice nije dočekao drugu operaciju u Njemačkoj Izgubljena bitka

2HE=LE IA I= ! FHIJEJKJE
Oko 30 prostitutki pojavilo se na lokaciji prvog drive-ina za pružanje seksualnih usluga u industrijskoj zoni u Cirihu. Iako prvu večer odaziv klijenata nije bio prevelik, vlasti smatraju da treba proći nekoliko sedmica, a možda i mjeseci, da

Drive-in u Cirihu

Dženaza i ukop 24-godišnjeg Mevludina Smrike obavljeni su jučer poslije podne na mjesnom mezarju u Kozarcima kod Zenice. Ovaj mladić vodio je životnu bitku nakon dijagnosticirane leukemije i prošlogodišnjeg pokušaja liječenja u Tibingenu. Zbog loše pripreme pacijenta, bolest se nakon izvjesnog vremena vratila, a Mevludin nije doživio zakazanu drugu operaciju u Njemačkoj. Dok je klinika tražila za operaciju puni iznos od
Zenica jučer: Okupili se prijatelji, rodbina, poznanici...

bi “posao”funkcionirao. Vlasti Ciriha odlučile su se na ovaj potez da bi se prostitucija bolje nadzirala. Do sada su prostitutke mogle raditi na tri mjesta u gradu, od kojih je jedno sada ukinuto u korist drive-ina, namijenjenog isključivo klijentima koji dolaze automobilima.

*E?= HAIJH=
Oni koji su skloni ljekarima i sestrama i ne boje se bolnice navalili su na jedinstveni koncept restoran u Latviji. U trendovskom restoranu naziva „Hospitalis“ možete pronaći kuhare odjevene u ljekare i konobarice odjevene kao medicinske sestre. Obroci se jedu u stiliziranoj operacijskoj dvorani, na stomatološkoj stolici ili čak u ginekološkoj sobi. U ovom restoranu jede se hirurškim priborom, a začini se dodaju injekcijom.

Latvija

6EA K šHEE
SMRIKO: Prerani odlazak

Minesota

(Foto: J. Hadžić)

100.000, građani BiH prikupili su u ponovljenoj akciji tek oko 55.000 eura. Tokom avgusta porodica jeuputila javnu zamolbu za pozajmicu novca kojim bi se osigurao Mevludinov odlazak u Tibingen. Mevludinu je pozlilo u

nedjelju kasno uvečer, da bi nekoliko sati kasnije umro.

Oproštaj prijatelja
Najveću tugu zasigurno su i jučer osjetili sestra Ilderina, braća Neir, Nedžbet i Haris te roditelji otac Redžo i majka

Alma, koji su bili i najtežniji. U Kozarcima okupili su se Mevludinovi školski drugovi, prijatelji, rodbina, ali i ljudi koji ga nisu znali, ali su saosjećali s porodicom Smriko tokom Mevludinove bitke za život. A. DŽONLIĆ

Nakon što je spomenuo da želi prekinuti s njom, djevojka iz Minesote ubila je svog dečka. Nakon ubistva djevojka ga je zamotala u plastičnu vreću koju je dodatno učvrstila ljepljivom trakom i zatim tijelo sakrila u zamrzivač. Tijelo je pronađeno zamrznuto u škrinji u garaži uz kuću u kojoj je par živio. Osim bez slobode, 29-godišnjakinja će ostati i bez svoje troje djece od sedam, osam i 10 godina. 

JLHA= A=H= ’JJ 5--’
U Gradačcu je na svečan način otvorena Mljekara “Zott SEE” (Zott jugoistočna Evropa), članica njemačke grupacije “Zott”, koja iz svojih proizvodnih pogona plasira mliječne proizvode na tržište BiH i zemalja Balkana. - Krajem 2011. i početkom 2012. imali smo veliku investiciju u BiH. Lokacija fabrike u Gradačcu je povoljna, jer želimo svoje proizvode plasirati na tržištu BiH i zemalja bivše Jugoslavije - rekao je Anton Hamer (Hammer), jedan od izvršnih direktora “Zotta”.

Investicija u Gradačcu procijenjena na 50 miliona eura

)JEL= E I= % C@E=
Almihan Sait sa sjeverozapada Kine najstarija je osoba u toj zemlji i, prema podacima Kineskog gerontološkog društva, ima 127 godina. Rođena je 25. juna 1886. godine i živi u okrugu Shule. Udala se 1903. godine i sada ima 40 unučadi. Iako ne može raditi neke teže poslove, svakodnevno hrani živinu. Baka ima dobar apetit, a pije samo vodu iz bunara u svom dvorištu. Kaže, voli uvijek biti pristojno obučena, ali i pjevati, naročito ljubavne pjesme.
Nikšić i Hamer na otvaranju: Važan projekt u BiH
(Foto: R. Kadrić)

Najstarija Kineskinja

Premijer FBiH Nermin Nikšić(SDP), kojijesvečano otvorio fabriku, istakao je da prije dvije godine, kada je boravio u Gradačcu, slušao o planovima za razvoj mljekarske industrije. - Ovo je događaj za Federaciju BiH i našu državu, ali i region. Potrudit ćemo se da i dalje pravimo ambijent za ovakve projekte - rekao je Nikšić. Vrijednost ukupneinvesticije u BiH procijenjena je na 50 miliona KM, čime je “Zott” uspio ostvariti značajnu tržišnu poziciju u BiH i zemljamaregiona. Dž. D.

Sait: Voli pjevati

Spec
Provalnik u Kini dugo će pamtiti kaznu koju su mu priredili čuvari četvrti koja je često na meti lopova: uhvatili su ga s ukradenim iPadom, mobitelima i laptopom, stavili mu povez na oči i omču oko vrata te natpis s objašnjenjem. Lopov je tako ostao pet sati.

Osam beba koje su sredinom avgusta helikopterom Oružanih snaga BiH evakuirane iz Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” iz Bihać u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), jer su bile životno ugrožene, otpušteno je kući. Radi se o bebama koje su rođene prije vremena, zbog 

I= >A>= JFKšJA KćE

Nakon evakuacije u Sarajevo

čega su nakon transporta smještene na intenzivnu njegu Pedijatrijske klinike, Odjel neonatologije, nakon što je došlo do pogoršanja njihovog općeg stanja. - Sve bebe iz Bihaća, njih osam, otpuštene su kući, osim jedne čiji je otpust planiran za sutra (danas, op. a.) - kazali su iz KCUS-a. A. Nu.

KCUS: Bebe bile smještene na Pedijatrijskoj klinici (Foto: KCUS) 

=E

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

%
Volfgang Šojble

ŠOKANTNO Bubrežni bolesnici za 4. septembar zakazali štrajk

Želimo snažnu Evropu
- Uvjeren sam da ćemo nastaviti raditi na jačanju Evrope, to je naš temeljni stav. U jakoj Evropi svaka zemlja mora da obavlja svoju dužnost, a ne da traži od partnera dodatni novac, jer to je pogrešan put. Mi ne Šojble: Raditi želimo njemačku Evropu, ali želimo snna jačanju ažniju, a to znači da svaka država članica mora povećati svoju konkurentnost. (Njemački političar za CNN)

Milan Bandić

Mora se napraviti reda
- Samo nebo nam je granica. U povijesnoj sam situaciji, jedino me mogu fizički ukloniti. Ne može me više nazvati šef partije i reći: “Nemoj, sad će izbori.” Nije me briga Bandić: za izbore, odlučio sam donijeti odluke za ge- Nebo granica neracije. Ako grad Zagreb treba biti okidač za cijelu državu, neka bude. Ako trebam biti ja, bit ću, ali mora se napraviti reda i dovesti firme na pozitivno poslovanje. (Zagrebački gradonačelnik za RTL)

Banja Luka jučer: Radun (desno) s oboljelima najavio prekid tretmana hemodijalize

0E=@K >AED K 45 FHEAJE AJELE I=K>EIJL
Pitali su nas zašto se nismo odlučili na štrajk glađu, ali mi smo na takvom tretmanu svaki dan, kazao Radun
hemodijalizi, nego jedino ako mu je narušeno stanje tako da ne može obavljati posao. - Prekinut ćemo tretman hemodijalize. Mnogi to karakterišu kao kolektivni pokušaj samoubistva, ali mi nemamo drugi izlaz. Svjesni smo da rizikujemo život. Pitali su nas zašto se nismo odlučili na štrajk glađu, ali mi smo na takvom tretmanu svaki dan. Nećemo odustati. Nadležni u RS tvrde da mi nismo invalidi. Ovog puta ćemo im pokazati da jesmo kazao je jučer za “Avaz” član Udruženja dijaliznih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika RS Aleksandar Radun.

Mira Furlan

Takva sam kakva sam
- Na podmlađivanje sigurno neću ići! U ovim godinama više ne želim ni da pokušavam da budem nešto što nisam. Takva sam kakva sam, ko me voli - voli me, a ko me ne voli - ćao! Starenje je grozno, ali ima i svoju veliku prednost - oslobađanje od strahoFurlan: Starenje va, od bilo kakvih kalkulacija, možda i od oslobađa ambicija. (Glumica za “Blic”)

Teški bubrežni bolesnici u Republici Srpskoj zakazali su štrajkza 4.septembar, aoko 1.000 njihkoji redovnodolaze na hemodijaliznu terapiju, ističe da im nije preostalo ništa nego da život stave na kocku.

Pravo na naknadu
Oboljele je posebno razljutila nedavna izjava ministra zdravlja RS Slobodana Stanićadaneko nemože dobivati naknadu samo zato što je na

Umiru građani
On objašnjava da bolesnici u ovom entitetu terapiju primaju svaki drugi dan po četiri sata, što je dovoljno tek toliko da se održavaju u

životu, a nemaju pravo na bilo kakvu invalidninu. - To je nezamislivo bilo gdje u civilizovanom svijetu. Svako bi želio da je zdrav, ali ako je nekoga već zadesio ovakav problem, onda društvo treba preuzeti barem minimalnu brigu o bolesnom čovjeku. Umjesto toga, vlasti u RS daju milione maraka kojekakvim firmama, a građani umiru obespravljeni - dodao jeRadun. B. SPASENIĆ

Nakon fakulteta posao na kruzerima
- Mnogo je mladih koji u našoj zemlji godinama ne mogu naći posao otišlo raditi na luksuznim kruzerima, najčešće kao konobari ili kuhari. Većina njih, osim odličnog znanja najmanje jednog stranog jezika, ima univerzitetsku diplomu. Vlast, izgleda, ne vidi probleme u kojima se guši ova zemlja, a to je nezaposlenost. (Čitalac Z. O.) ' & !

Iako se po vremenskim uvjetima koji trenutno vladaju u BiH to ne bi reklo, prognoze govore drugačije, tokom vikenda sunce će ponovo zagrijati, tako da će građani još neko vrijeme uživati u sunčanim danima. To je za “Dnevni avaz” kazao Dženan Zulum, klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dodajući da nas i početkom septembra očekuje ugodno vrijeme. 

= LEA@ IKč=
Sarajevo jučer: Pljusak iznenadio građane
(Foto: I. Šebalj)

Nakon kišnih dana stabilizacija vremena u BiH

BIHA] 23

BANJA LUKA 24

BR^KO 24 TUZLA 24 ZENICA

- Očekuje se da će temperature porasti. U Hercegovini će biti i do 29 stepeni - kazao je Zulum. Nakon paklenih vrućina stanovnici grada na Neretvi u prethodna dva dana napokon su odahnuli uz kišu i prilično osvježenje. Kiša je jučer popodne pala i u Sarajevu, dok je u Banjoj Luci tokom dana došlo do razvedravanja. Tako bi trebalo biti i za vikend. E. D. A.

2HAJAž IKč=

Očekuje nas više 23 sunčanog vremena na jugu zemlje, u ostaGORAŽDE 23 lim područjima pretežno 29 oblačno. U jutarnjim satima na MOSTAR sjeveru Bosne će pasti malo kiše. Sredinom dana i poslije podne očekuju se kratkotrajni lokalni pljusko- NEUM vi u većem dijelu zemlje. Vjetar slab 27 sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

LIVNO 24

24 SARAJEVO

ČETVRTAK
29. 8. 2013. JUTARNJE TEMPERATURE

PETAK
30. 8. 2013. JUTARNJE TEMPERATURE
0

SUBOTA
31. 8. 2013. JUTARNJE TEMPERATURE
0

od 11 C do 18 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 10 C do 18 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 9 C do 19 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

Pumpe u FBiH: Novi zahtjevi za poskupljenja

Od ponedjeljka, 2. septembra, na većini benzinskih pumpi u Federaciji BiH ponovo će poskupjeti benzin za pet feninga po litru. Potvrđeno je “Dnevnom avazu” iz Ministar- 

@ FA@A= >AE IKFE = FAJ BAEC=
stva trgovine BiH. Iz ovog ministarstva još su dodali da su dobili nove zahtjeve za poskupljenja, a kao razlog su naveli više cijene u rafinerijama od kojih distribute-

Iz Ministarstva trgovine BiH potvrdili “Avazu”

od 20 C do 29 C

0

0

od 19 C do 24 C

0

0

od 20 C do 25 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

ri iz FBiH nabavljaju derivate. Dizel i autoplin u Federaciji BiH od ovog ponedjeljka su skuplji za pet feninga. H. Š.

Postepena stabilizacija vremena uvjetuje povoljniju biometeorološku prognozu, pri tome će duži sunčani periodi biti na jugu. Sjeverno strujanje u većem dijelu zemlje dodatno će činiti dan ugodnijim. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti, pri čemu je poželjno ne pretjerivati s aktivnostima, osobito u poslijepodnevnim satima.
6.06 19.27 14.47

23
Četvrtak Djelimično oblačno

23.39

Ukratko

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

teme

INVESTICIJE Slu`ba za poslove sa strancima vi{e ne}e biti podstanar

Prli}: Osu|en na 25 godina zatvora

Na presudu u predmetu „Prli} i ostali“

@alba Ha{kog tu`ila{tva

Po~ela gradnja zgrade vrijedne {est miliona KM
Ovim projektom stvaraju se nove vrijednosti, ja~a dr`ava, a to je posao ne samo Vije}a ministara nego i svih gra|ana BiH, ka`e Radon~i}
Slu`ba za poslove sa strancima BiH, jedna od najuspje{nijih dr`avnih agencija, dobit }e novi objekt u Sarajevu, vrijedan vi{e od {est miliona maraka. Kamen temeljac za investiciju koja }e biti realizirana sredstvima iz dr`avnog bud`eta, zakopali su predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora Nikola [piri} i ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radon~i}, a doma}in sve~anosti bio je direktor Slu`be Dragan Mekti}.

X Tu`ila{tvo Ha{kog tribunala najavilo je ju~er `albu na

presudu koju je Pretresno vije}e donijelo u predmetu protiv {estorice nekada{njih zvani~nika tzv. Herceg-Bosne zbog zlo~ina nad Bo{njacima i drugim nehrvatima od 1991. do 1994. godine i zatra`ilo da im budu izre~ene o{trije kazne. U podnesku, koji je potpisao glavni tu`ilac Ser` Bramerc (Serge Brammertz), navedena su ~etiri osnova za `albu, a @albeno vije}e pozvano je da ispravi gre{ke u primjeni prava. Jadranko Prli} osu|en je u maju na 25 godina zatvora, Bruno Stoji}, Slobodan Praljak i Milivoj Petkovi} na po 20, Valentin ]ori} na 16, a Berislav Pu{i} na deset godina zatvora.

Mostarsko preduze}e FE-AL
X Iz mostarskog „Aluminija“ ju~er su potvrdili da nije bilo zainteresiranih ponu|a~a na javni poziv za prodaju njihovog udjela u preduze}u FE-AL Mostar. „Aluminij“ je u junu objavio javni poziv za prodaju devet posto svog udjela u FE-AL-u po startnoj cijeni od 1,7 miliona KM. Time su namjeravali iza}i iz suvlasni{tva zato {to, kako su ranije kazali iz „Aluminija“, nikada nisu imali nikakvu korist s prihodovne strane od FE-AL-a. - Me|utim, nakon {to se niko nije javio na javni poziv, mi i dalje zadr`avamo pravo osniva~koga udjela, tj. vlasni~ki odnosi u FE-AL-u ostaju nepromijenjeni - kazali M. H. su iz „Aluminija“.

Niko ne `eli ’Aluminijev’ udio

Izvr{avanje poslova
Opravdanost investicije, kojom se ja~a dr`avna agencija, ogleda se u ~injenici da Slu`ba za poslove sa strancima godi{nje za kiriju daje oko 280.000 KM. Mekti} je iskazao veliku zahvalnost Vije}u ministara {to je prepoznalo va`nost projekta i stvorilo sve materijalno-tehni~ke pretpostavke kako bi se uspje{no mogli obaviti poslovi. - U ovo vrijeme, kada BiH zaista poga|a te{ka ekonomska kriza, vrlo je zna~ajno za nas {to je Vije}e ministara BiH prona{lo mo-

Radon~i}, Bevanda i [piri}: Polo`ili kamen temeljac

(Foto: I [ebalj)

Mirsad Kebo

Damir Ljubi}

gu}nosti da se prona|u sredstva kako bi se sagradio ovaj objekt. Nadam se da }emo za godinu dana svi zajedno sve~ano otvoriti zgradu - kazao je Mekti}. Napominju}i da }e se inve-

Kebo: Implementirati Zakon o slobodi vjere

Ljubi}: Poklon za ambasadora

Posao za gra|evinare
Ministar Radon~i} pojasnio je da Slu`ba za poslove sa strancima radi odli~no i u najboljem interesu svih gra|ana BiH. - Slu`ba je imala veliku ulogu u dobivanju bezviznog re`ima i njegovom daljnjem o~uvanju i vrlo je zna~ajno da ima jo{ bolje uslove za rad. Na ovaj na~in gra|evinari dobivaju posao, glavni grad i ova zemlja postaju ljep{i, a sigurnosno okru`enje bolje - dodao je Radon~i}.

X Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazovi} primio je ju~er Mirsada Kebu, potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Kavazovi} i Kebo razgovarali su o provo|enju Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u BiH, uklju~uju}i tu i upla}ivanje doprinosa od dr`ave za penzijsko osiguranje imama i vjerskih slu`benika. Izra`ena je obostrana saglasnost o potrebi implementacije Zakona o slobodi vjere u svim njegovim segmentima.

Posjeta reisu Razgovor Kavazovi}u s Halafom

X Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubi} (HDZ 1990) ju~er je u svom uredu u opro{tajnu posjetu primio ambasadora Kuvajta u BiH Muhameda Fadila Halafa. Na sastanku se razgovaralo o brojnim temama te trenutnoj situaciji u BiH i svijetu. Ambasador je bio naro~ito zainteresiran za povratak izbjeglih i prognanih osoba na svoja ognji{ta te izrazio podr{ku i spremnost Kuvajta za pomo}. Na kraju sastanka ministar je ambasadoru uru~io poklon s motivom Starog mosta iz Mostara.

Specijalnu jedinicu sticija isplatiti, Mekti} SIPA-e. Sada to je kazao da }e Slu`ba isto ~inimo za za poslove sa strana{u Slu`bu za ncima po zavr{etku poslove sa straprojekta imati jo{ ncima, {to zna~i bolje uvjete za uspda zaista `elimo je{an rad. Ministar napraviti takav Radon~i} istakao je ambijent za rad da se ovim projektom svojih institucija i stvaraju nove vrijednosti, onih u oblasti siguja~a dr`ava, {to je posao MEKTI]: rnosti, kakav ne bi ne samo Vije}a ministaOtvaranje ra nego i svih gra|ana naredne godine trebao li~iti onome na nekim drugim BiH. nivoima, gdje su i neke entiNapraviti ambijent tetske vlade zakupci kod po- Ovo Vije}e ministara ne jedinih stranaka po 17 goditako davno je izdvojilo znatna na - kazao je Radon~i}. A. ^ORBO-ZE]O sredstva za gradnju baze za

Nakon ispitivanja u SIPA-i odre|en jednomjese~ni pritvor

[iroka stijena kod Zenice

Ugovor o eksploataciji kre~njaka
(ZDK) i @GP Zenica potpisali su ju~er Ugovor o dodjeli koncesije za istra`ivanje i eksploataciju kre~njaka na lokalitetu [iroke stijene kod Zenice. Radovi na ovom lokalitetu zaustavljeni su u posljednjih nekoliko mjeseci, jer @GP nije ispunjavao zakonske uvjete za eksploataciju niti za dodjelu koncesije.

X Ministarstvo privrede Zeni~ko-dobojskog kantona

Pripadnici SIPA-e uhapsili su u utorak popodne Mladena Kekerovi}a (45) iz mjesta Trn u op}ini Lakta{i, koji se sumnji~i za vi{e krivi~nih djela organiziranog kriminala, pranja novca, utaje poreza i carinskih prevara. Nakon ispitivanja u SIPA-i, Tu`ila{tvo BiH predlo`ilo je jednomjese~ni pritvor. U saop}enju se navodi da je Kekerovi} osumnji~en za organizirani kriminal u vezi s krivi~nim djelom porezne utaje te ni-

Kekerovi} osumnji~en za prevare i utaju poreza
zom krivi~nih djela iz oblasti ekonomskog kriminala, uklju~uju}i carinske prevare, nezakonit povrat poreza, spre~avanje dokazivanja i druga krivi~na djela, kojima je ostvarena nezakonita imovinska korist u vi{emilionskim iznosima. Mjera pritvora predlo`ena je zbog postojanja opasnosti od bijega i opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnji~eni mogao ometati istragu, prikrivati dokaze i vr{iti utjecaj na svjedoke ili sau~esnike, navodi se u saop}enju i dodaje da se istraga vodi protiv jo{ nekoliko osoba. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro D`akula rekao je za „Dnevni avaz“ da je Uprava prije nekoliko godina pokrenula vi{e istraga protiv najve}ih poreznih du`nika u BiH, me|u kojima je i Kekerovi}. - Hap{enje Kekerovi}a ne mogu komentirati jer je postupak u toku. Od kada
D`akula: Postupak u toku

sam do{ao na mjesto direktora, pokrenute su mnoge istrage, od kojih je nekoliko u toku i ne}emo stati dok ne rije{imo problem poreznih dugovanja - rekao je D`akula.
M. DRAGOJLOVI]

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

9
Iako je za tu namjenu odobren kredit Svjetske banke

Ukratko

POLJOPRIVREDA

Su{a uni{tava usjeve, pare za navodnjavanje propadaju
Imamo plodno zemlji{te, radnu snagu i druge prednosti, a produktivnost je nikakva, obja{njavaju poljoprivrednici
obzirom na to da se procjenjuje da je rod doma}eg kukuruza prepolovljen te se ve} o~ekuje pove}an uvoz, Grani~noj veterinarskoj i fitosanitarnoj inspekciji nalo`eno je da poja~a kontrole na prisustvo aflatoksina. Nadle`ne slu`be pozabavile su se i utvr|ivanjem negativnih efekata na cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju, ali je vrlo malo rije~i o tome za{to ni ove godine nije u~injeno ni{ta da se su{a i {tete velikih razmjera sprije~e ili barem umanje. U Ministarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo RS isti~u da su po~eli odre|ene projekte, ali su oni jo{ u fazi razmatranja ponuda. - Po~ela je realizacija ulaganja u sistem za navodnjavanje na dvije lokacije, u ukupnoj vrijednosti od oko 25 miliona KM za navodnjavanje povr{ine od 800 hektara. Raspisan Poljoprivredna dobra u BiH i ove su godine pretrpjela ogromnu {tetu, a nov~ana protuvrijednost uni{tenih usjeva jo{ nije precizirana. Iako je na{oj zemlji prije godinu i po odobren kredit Svjetske banke od 40 miliona dolara za gradnju sistema za navodnjavanje, realizacija ovog projekta ne ide `eljenom dinamikom te smo ostali na za~elju u evropskim, pa ~ak i regionalnim okvirima, po dobrima koja se navodnjavaju, a kojih je u BiH manje od jedan posto. Su{a nas je i ove sezone „iznenadila“, te su u toku konstatiranje {tete i procjena rizika od pojave {teto~ina i biljnih bolesti na obranim usjevima. S „Avaz“ portparol ovog ministarstva Bojan Kecman. On isti~e i da je planirano da do kraja ove godine bude ulo`eno oko 11 miliona KM, od ukupno 110 miliona, za otklanjanje rizi~nih ta~aka na hidromelioracionim sistemima. - Ovo pitanje trebalo se rije{iti jo{ ju~er, jer se pozitivni efekti gradnje sistema ne mogu vidjeti preko no}i, a mi nismo ni po~eli. Imamo plodno zemlji{te, veliku radnu snagu anga`iranu u poljoprivredi i druge prednosti, ali je produktivnost nikakva. Navodnjavamo oko 0,6 posto teritorije, {to je sramotno malo, a i to su uglavnom vo}e i povr}e - ocijenili su u Udru`enju poljoprivrednika Semberije.
B. S.

Turku{i}: Svjedok optu`be

Su|enje Mladi}u

Kriteriji agresora

X Na su|enju Ratku Mladi}u, svjedok optu`be Emir Turku{i} rekao je da je mogu}e da se u sarajevskim fabrikama proizvodilo oru`je, ali da on nema tu informaciju. Branilac Branko Luki} pitao je svjedoka je li znao da je u Sarajevu bilo vi{e od 2.000 legitimnih vojnih ciljeva, na {ta je Turku{i} odgovorio da nije, i dodao „pogotovo ne po kriterijima koje vi imate“.

Pozitivni efekti

Tuzla

Godi{njica Povelje

Poja~ane kontrole

Kecman: Projekti u fazi razmatranja ponuda

je me|unarodni tender za gradnju sistema Novo selo u Bijeljini, a razmatranje ponuda u zavr{noj je fazi te treba obezbijediti saglasnost Svjetske banke za odabranog ponu|a~a. Vrijednost ponuda kre}e se izme|u 4,1 i 4,5 miliona KM - kazao je za

X Filozofski fakultet i Univerzitet u Tuzli obilje`it }e godi{njicu nastanka Povelje Kulina bana danas, na dan njenog potpisivanja, predavanjem o temi „Povijesno-jezi~ne osobitosti Povelje Kulina bana“. Povelja Kulina bana napisana je 29. avgusta 1189. godine.

^ajni~e
Mnoga poljoprivredna dobra bilje`e ogromnu {tetu

Zajedni~ka parlamentarna komisija bez konsenzusa

Sindikat i Uprava postigli dogovor

^lanovi Zajedni~ke komisije Parlamenta Federacije BiH za usagla{avanje akata razmatranih u proceduri za pokretanje za{tite vitalnog nacionalnog interesa na ju~era{njoj sjednici u Sarajevu nisu postigli konsenzus o tome da ima povrede vitalnog nacionalnog interesa Bo{njaka ni u jednom od tri slu~aja koja su razmatrali: o izglasavanju nepovjerenja Vladi FBiH, imenovanju

O smjeni Vlade FBiH ipak odlu~uje Ustavni sud
[ahbaza D`ihanovi}a za sudiju Ustavnog suda Federacije i o odluci o smjeni Upravnog odbora RTVFBiH. Kako to procedura nala`e, o tome je li pojedina~nim odlukama povrije|en vitalni nacionalni interes Bo{njaka, na koncu }e, ipak, odlu~ivati Ustavni sud Federacije BiH. Procedura je nadalje jasno propisana Ustavom Federacije, pojasnio nam je

[arovi}: Ministar otvorio tvornicu

Otvorena fabrika

Bez saglasnosti Zajedni~ke parlamentarne komisije

biv{i sudija Ustavnog suda Faris Vehabovi}, prema kojem Vije}e za za{titu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu odlu~uje o prihvatljivosti takvih slu~ajeva dvotre}inskom ve}inom u roku od jedne sedmice, a u roku od mjesec dana odlu~uje o meritumu slu~ajeva koji se smatraju prihvatljivim. Ju~era{nja sjednica Komisije, ~iji je mandat definiran kao usagla{avanje akata razmatranih po proceduri koja se odnosi na vitalni nacionalni interes, pretvorila se u poligon za politi~ka su~eljavanja i na samom po~etku bilo je jasno da nema saglasnosti. O mogu}nosti da, prije nego {to odluke pristignu na krajnju instancu, pokreta~ za{tite vitalnog nacionalnog interesa eventualno odustane, odnosno da Komisija jednoglasno ka`e da ne postoji povreda te da u tom slu~aju Ustavni sud nema posla, nije bilo ni N. [UNJ govora.

X Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi} (SDS) boravio je u radnoj posjeti op}ini ^ajni~e, u okviru koje je otvorio fabriku vode „Heaven“. Rije~ je o investiciji vi{oj od osam miliona KM.
Radnici i Uprava se dogovorili

PSBiH

Radnici lukava~kog GIKIL-a danas, ipak, ne}e stupiti u generalni {trajk, koji je najavljen zbog toga {to od maja nisu primili cjelokupan iznos pla}e. Ovo je u izjavi za „Dnevni avaz“ potvrdio predsjednik Sindikata radnika Mirsad Imamovi}, dodaju}i da su na{li rje{enje sa ~lanovima Uprave. - Postigli smo sporazum. Ne}e biti umanjenja pla}a. Za juni, juli i avgust bit }e obra~unavana cijela pla}a, a isplata }e biti u visini fede-

Radnici GIKIL-a ipak ne}e u generalni {trajk

Sjednica Predstavni~kog doma

ralnog prosjeka. Sva ostala razlika bit }e ispla}ivana u osam jednakih rata - kazao nam je Imamovi}. Ovom, posljednjem sastanku Sindikata i Uprave preduze}a koji je odr`an u pro{irenom sastavu, prisustvovali su i predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona, ministar za industriju, energetiku i rudarstvo TK @eljko Kne`i~ek (NSRzB) i pomo}nik ministra Ishak Gergi}, saop}eno je iz GIKS. B. IL-a.

X Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH, na dana{njoj sjednici u Sarajevu razmatrat }e, izme|u ostalog, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o krivi~nom postupku BiH. Poslanici }e se izjasniti o negativnom mi{ljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH te Prijedloga zakona o raspolaganju nepokretnom voS. D. jnom imovinom.

Klub poznatih
Mladen Tomić 

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

JAA

*H= A @>=H =@= IA F=HJAHE FšJKK
Profil pjevača narodne muzike
Ime i prezime: Mladen Tomić. Datum i mjesto rođenja: 22. juni 1947. godine. Koji je Vaš najveći porok: Žene. Biste li donirali organe: Da. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Pljunem tri puta. Šta svaka dama mora imati u tašni, a muškarac u novčaniku: Muškarac karticu, dama parfem. Ima li istine u izreci “Ko pjeva, zlo ne misli”: To je relativno. Da je sutra smak svijeta, šta biste danas uradili: Napio bih se. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan. Politika je za Vas: Kurva. Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne. Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: Slatkog. Otkrijte nam jednu tajnu: Jako sam zaljubljen. Čega se najviše sramite: Ničega. Najljepša žena/muškarac je: Greta Garbo i Alen Delon (Alain). Kada je brak dobar brak: Kada se partneri poštuju. Je li jutro pametnije od večeri: Da. Neostvarena želja: Da snimim film o sebi. Omiljeni film: “Američki žigolo”. Vaš hobi: Druženje s damama. Sportista koji Vas inspirira: Nijedan. Sjećate li se prvog po-

6=CLLEE@KK6KHIK
Direktor ŽFBiH Nijaz Puzić pregovara s Turcima u Ankari Opcija je da svih devet garnitura iznajmimo, kaže Puzić
”Željeznice FBiH” pokušavaju dogovoriti s turskim željeznicama da preuzmu devet garnitura modernih Talgo vozova koji već godinama skupljaju prašinu na Željezničkoj stanici u Sarajevu i hangarima u Rajlovcu, saznaje “Dnevni avaz”.

’Avaz’ saznaje Na pomolu dogovor dviju državnih kompanija

Pokazali interes
Delegacija ŽFBiH s vršiocem dužnosti direktora Nijazom Puzićem jučer se sastala u Ankari s predstavnicima turskih željeznica, koji su pokazali interesiranje za ovakvu vrstu dogovora. Puzić kaže za “Avaz” da su u toku pregovori koji bi uskoro mogli rezultirati konačnom saradnjom. - Mi već s turskim željeznicama imamo saradnju kada je u pitanju iznajmljivanje naših lokomotiva, tako da smo razgovarali i o Talgo vozovima. Turska strana itekako je zainteresovana da preuzme svih devet garnitura. Naravno, radilo bi se o njihovom iznajmljivanju. Nadam se da ćemo uskoro postići dogovor - kaže Puzić. Podsjećamo, za nabavku devet Talgo garnitura za ŽFBiH 2009. godine potpisan je kreditni ugovor s vladom Španije vrijedan 66,7

Puzić: Saradnja s Turskom

Talgo: Kupljeni još 2009. godine, kreditni ugovor s vladom Španije bio vrijedan 66,7 miliona eura

miliona eura (oko 130 miliona KM). Prvi Talgo vozovi u BiH su došli 2010. godine i od tada se nalaze “parkirani” u hangarima i na prugama ŽFBiH, gdje godinama čekaju na uvođenje u saobraćaj.

8HDKI= FHA=
Talgo garniture sa 81 vagonom opremljene su udobnim sjedištima, barom, spavaćim kolima, toaletom, tuš-kabinama te posebnim prostorom za uvođenje na bh. pruge potrebno izdvojiti pet miliona eura. Bivša Uprava ŽFBiH s Nedžadom Osmanagićem na čelu godinama je tvrdila invalide i internet-konekcijom. Riječ je o najmodernijim garniturama vozova u Evropi, koji se još koriste u Španiji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji... da je nabavka Talgo vozova veliki promašaj, smatrajući da ih treba što prije prodati dok im nije istekla garancija. M. AŠČIĆ

Bez dozvole
Prvobitno su ovi vozovi bili namijenjeni za međunarodni saobraćaj, ali bh. vlasti nikada nisu uspjele prikupiti zvanične dozvole za njihovo saobraćanje, dok je za

Tomić: Želim snimiti film o sebi

ljupca: Uvijek. Šta je Vaš najveći strah: Strah od Boga. Najdraža pjesma: “Crveni karanfili”. Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: U junu, u Kanu. Citat koji pamtite: Ima ih više. Omiljena modna marka: “Versace” i “Armani”. Osoba koja Vas živcira: Političari na Balkanu.

SMS
SMIJENITI TIHIĆA - Ma, ko je više taj Alija Tihić? Pola države nam gori, bomba od pola tone u centru glavnog grada, a on “l egenda” na godišnjem odmoru. Treba ga smijeniti, ako se već ne možete krivično goniti! POHVALE EPBiH - Svaka čast “Elektroprivredi BiH”, treba isključiti i sankcionirati

Dnevni avaz 061-142-015
Sve to nije istina, mi u Mostaru plaćamo 85 KM po metru drva. ČIŠĆENJE KONTEJNERA - Mogu li mi nadležni iz KJKP “Rad” objasniti za šta njihovi čistači ulica dobivaju plaću? Na Alipašinom Polju u Sarajevu, u B-fazi, radnik ovog preduzeća više vremena provede roveći kontejnere nego radeći posao za koji je plaćen.

Prvostepenom presudom Suda BiH Goran Sarić osuđen je jučer na 14 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog na području Sarajeva.

5=HEćK " C@E= =JLH= = čEA K =DHALK
Glavni pretres
og vijeća Mira Smajlović u obrazloženju je navela da je optužnicom Tužilaštva BiH, koju je Sud BiH potvrdio 31. januara 2012., Sariću stavljen na teret zločin protiv čovječnosti. Glavni pretres o tom predmetu počeo je u maju 2012. i tokom njega provedeni su brojni dokazi.

Prvostepena presuda Suda BiH

sve one koji ne plaćaju svoje obaveze, a ne kažnjavati poskupljenjima one koji redovno plaćaju. “Toplane”, “Vodovod”, GRAS, „Rad“ i druge firme trebaju učiti od “Elektroprivrede BiH”. U MOSTARU SKUPLJE Čitam da se bugojanski penzioneri žale da plaćaju najskuplja drva u Bosni i Hercegovini, 70 maraka.

Sarić, koji je bio ratni načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) u takozvanoj srpskoj opštini Centar, proglašen je krivim za učestvovanje u razdvajanju tri grupe muškaraca koji su bili zatvoreni u Psihijatrijskoj bolnici Jagomir u Sarajevu. Sudsko vijeće utvrdilo je da su 16. juna 1992. godine muškarci s područja Nahoreva pozvani da dođu u Mj-

Mogućnost žalbe
Portparol Tužilaštva Boris Grubešić nakon izricanja presude kazao je da je Tužilaštvo zadovoljno osuđujućim dijelom presude, ali ne i visinom izrečene kazne, kao ni oslobađajućim dijelom te presude. - Nakon što dobijemo pisani otpravak presude, najvjerovatnije će Tužiteljstvo BiH uložiti žalbu koja će se odnositi na visinu kazne i na oslobađajući dio presude kazao je Grubešić. Na ovu presudu Suda BiH postoji mogućnost žalbe, a u kaznu će se biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. A. Nu.

Sarić: Učestvovao u progonu bošnjačkog stanovništva

Tokom ocjenjivanja visine kazne, Sudsko vijeće kao olakšavajuće okolnosti cijenilo je ponašanje optuženoga u sudnici, što je porodičan čovjek te zbog činjenice da je optuženi 

I>đA FJKž>A = AIJ== 2=@žA

neke od zatočenika pustio. Sarić je oslobođen od dijela optužnice kojom mu je na teret stavljen prisilni nestanak Zahida Pandže, kojem se od 14. juna 1992. gubi svaki trag.

esnu zajednicu, gdje su opkoljeni i odakle su odvedeni u Jagomir. - Sarić je proglašen krivim jer je 1992. u okviru širokog i sistematskog napada vojske Republike Srpske izvršio progon bošnjačkog stanovništva sarajevske općine Centar na nacionalnoj i vjerskoj osnovi - kazali su iz Suda BiH. Predsjedavajuća Sudsk-

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

11
Predsjednik Uprave Almir Jazvin uprkos problemima najavljuje

Ukratko

EKONOMIJA

’Prevent’ }e uposliti stotine novih radnika!
Pogon u Zenici mora biti „optimiziran“, a ugovori za 199 radnika ne}e biti produ`eni nove projekte u decembru, ali su lo{i uvjeti poslovanja u BiH
Uprava „Preventa“ primorana je zbog isteka redovnih programa s najve}im automobilskim kompanijama u Evropi, optimizirati broj uposlenih u fabrici u Zenici, ali ve} pripremamo nove projekte koji }e rezultirati i novim upo{ljavanjima, potvrdio je „Dnevnom avazu“ Almir Jazvin, predsjednik Uprave „Preventa“. od 1.200 radnika, jer ovaj dio firme radi za najve}e tvornice automobila u Evropi. - To nisu otkazi, niti otpu{tanja, nego je, jednostavno, rije~ o jednom privremenom raskoraku. Jedan program nam istje~e, a ve} u nare-

Alijagi}i: O~ekivana odluka

Alijagi}i

Isplata u obveznicama
Vi{i privredni sud u Banjoj Luci uva`io je `albu Pravobranila{tva Republike Srpske na presudu Okru`nog privrednog suda u Trebinju u predmetu „Alijagi}i“ i nalo`io da ratna {teta ovoj porodici bude ispla}ena u obveznicama, potvrdio je Srni glavni pravobranilac RS Slobodan Radulj. On je rekao da je ova odluka Vi{eg privrednog suda o~ekivana.

Imamo

Planirana isporuka 1,5 miliona presvlaka
Uprkos svim problemima koji se reflektiraju zbog te{ke situacije u automobilskoj industriji u cijeloj Evropi, Jazvin tvrdi da „Prevent“ bilje`i dna dva mjeseca po~inje drugi. Ostale lokacije na kojima imamo proizvodnju u BiH nisu upitne. Tu nema oscilacija s brojem uposlenih, a ukupno u „Prevent grupaciji“ imamo 4.850 uposlenika. Potpisali smo ugovor s „Daciom Logan“ i ve} u decembru }emo 150 radnika vratiti na ista radna mjesta - tvrdi Jazvin. Istovremeno, kako poja{njava Jazvin, u „Preventu“ Zeniodli~ne rezultate. - U septembru }emo proizvesti tradicionalnu milionitu garnituru autopresvlaka. Planiramo isporu~iti 1,5 miliona garnitura, {to zna~i da }e 1,5 miliona automobila u Evropi biti opremljeno autopresvlakama iz BiH, a plus ~etvrtu godinu zaredom smo najve}i izvoznici iz BiH - ka`e Jazvin.

Turizam u RS

Istekli ugovori

On je precizirao da za 199 radnika nisu produ`eni ugovori o radu. No, kazao je da problemi s kojima se suo~ava ova, ali druge bh. kompanije, i zbog ~ega dolaze u ovu situaciju, imaju {iri kontekst. - Sve ove negativne posljedice koje imamo, treba posmatrati u kontekstu uslova poslovanja u BiH. Sigurno da se kroz kvalitetnije i fleksibilnije tr`i{te rada, bolje zakonske propise, manje namete i doprinose, mo`e podsta}i proizvodnja - istakao je Jazvin. JAZVIN: Kazao je da U decembru 150 radnika je u „Preventu“ vra}amo na posao u Zenici trenutno zaposleno vi{e

Manje dolazaka, vi{e no}enja
U Republici Srpskoj u julu je ostvareno 22.538 dolazaka turista, {to je za 11 posto manje nego u junu ove godine, podaci su entitetskog Zavoda za statistiku. U istom periodu, registrirana je 61.216 no}enja, {to je za 0,4 posto vi{e nego u junu.

Srebrenica
„Prevent BH“: Ukupno zaposleno 4.850 radnika

Lista kandidata
U Op}ini Srebrenica ju~er je objavljena kona~na lista kandidata koji }e u oktobru ove godine na podru~ju ove op}ine obavljati popis stanovni{tva, stanova i doma}instava. Na listi je 12 kandidata za op}inske instruktore - devet Bo{njaka i tri Srba, te 94 kandidata za popisiva~e - 71 Bo{njak, 20 Srba i troje kandidata iz reda ostalih.

ca ve} imaju pove}anje broja narud`bi, ~ime }e biti smanjen broj uposlenika ko-

ji }e biti obuhva}eni ovakvom vrstom raspodjele poslova.

Nove narud`be
- Uostalom, kre}emo s novim projektima koji }e zaposliti na stotine novih radnika {irom BiH. Startamo s „Daciom,“ a uvodimo i program „Golf plus“, „Seat Cupe“, „Seat Leon“. Sve su to novi projekti koji garantuju nova radna mjesta navodi Jazvin. M. A[^I] 

Dnevni avaz, četvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

F=H==

BANJA LUKA Na listama za državne vrtiće 2.700 djece

Istraživači pronašli podzemne tunele

Naučna ekspedicija koju čine članovi Speleološkog društva “Mijatovi dvori” iz Tomislavgrada i “Dinarida - Društva za istraživanje kraških fenomena (DDISKF)” iz Hrvatske počela je istraživanje ponora Šuice u selu Kovači kod Tomislavgrada. Vođa ekspedicije “Ponori Kovači - Ričina 2013” je Ivan Buntić, dok se o organizaciji i kampu brinu Krunoslav Hurning i Tihomir Kovačević Tihi. Zahvaljujući sušnom periodu prošle go-

2čEA EIJH=žEL=A FH= ŠKE?A
dine, istraživači su na ovom mjestu pronašli veliko podzemno jezero za koje vjeruju da je najveće takve vrste na Balkanu. Prošle godine iz pravca Kovača istražili su 1,5 kilometara podzemnih tunela te oko 400 metara iz pravca rijeke Ričine. Ove godine bi rad mogao biti otežan zbog velike količine vode u ponoru. Članovi ekspedicije obići će i izvor Šuice, jamu Javornjaču na Ljubuši te Bukovičku špilju. A. K.

U selu Kovači kod Tomislavgrada

2HEL=JE =FA FKFH=E E >HA IA = FIJ==
Roditelji odlučili da pokrenu inicijativu da se iz budžeta grada izdvajaju subvencije i za privatne vrtiće, a ovakav model je već zaživio u Bijeljini

Banja Luka već godinama ima problem s predugom listom čekanja za upis djece u državne vrtiće, a trenutno se na njoj nalazi oko 2.700 mališana.

20
KM iznosi subvencija za privatne vrtiće

Izdvajanje novca
Za to vrijeme brojni privatni vrtići u ovom gradu zjape poluprazni i bore se za

U Sportsko-rekreativnom centru Gornji Riječani, na planini Trebavi, organizirani su osmi susreti penzionera modričke općine. Predsjednik Udruženja penzionera iz Modriče, koje ima 2.479 članova, Đorđe Nijemčević kaže da su u pitanju tradicionalna okupljanja. Ove godine gosti su bili 

HC=EEH=E IE IKIHAJE FAEAH=

Gornji Riječani kod Modriče

Državni vrtići u Banjoj Luci uglavnom su pretrpani 

JHEH=A KLAJ=
Šormaz: Bez sredstava za rad

penzioneri iz Bršadina u Hrvatskoj. - Drago mi je što su nas pozvali. Prije 18 godina potpisali smo Povelju o bratimljenju. Dok je nas, bit će i druženja i međusobnih posjeta - rekao je Milutin Vukičević, predstavnik Udruženja penzionera iz Bršadina. Sl. J. 

L=EJAJ= =E= ELE IA K )KIJHEK E 5LAEK

Počela berba u Prozoru

opstanak, iako se njihova cijena u posljednje vrijeme značajno približila u državnim vrtićima. Također, boravak djece u banjalučkim državnim vrtićima se sufinansira iz budžeta grada, pa roditelji mjesečno plaćaju 165 KM, dok se po djetetu iz gradske kase izdvaja dodatnih oko 200, tako da je ukupna cijena 370 maraka. S druge strane, cijene u privatnimvrtićima se kreću između 200 i 350 KM

Direktorica Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje RS Nataša Radulović istakla je da nema ništa protiv, ukoliko se iznađu sredstva kod lokaliako se oni sami finansiraju. Neki banjalučki roditelji su, stoga, odlučili pokrenuti inicijativu da se iz budžeta grada izdvajaju subvencije i za privatne vrtiće, a ovakav model je već zaživio u Bijeljini. Iako roditelji djece koja idu u privatni vrtić u ovoj općini dobivaju svega 20

nih vlasti, da se i u Banjoj Luci sufinansira boravak u privatnim vrtićima, ali je napomenula da uvjeti koji tamo postoje moraju biti strogo kontrolirani. KM subvencije, čak i tako mali iznos je doprinio da se poveća broj mališana koji idu u ove predškolske ustanove.

Iste obaveze
- Državni vrtići u Banjoj Luci uglavnom su pretrpani, u lošem su stanju, često potpuno neuvjetni za boravak djece, bez adekvatnih

sredstava za rad, bez tehnike i igračaka, pa čak i bez određenih sredstava za higijenu koje donose roditelji, iako dobivaju novac za to. U privatnim vrtićima cijena je između 200 KM i 300 KM, a bila bi još niža da vlasnici imaju isti poticaj i prava kao što imaju iste obaveze pred zakonom. Pri tome, djeci se osiguravaju mnogo bolji uvjeti za boravak. Ipak, većina privatnih predškolskih ustanova nije ni približno popunila svoje kapacitete – kazala je za Dijana Šormaz, direktorica Predškolske ustanove “Sreća” u Banjoj Luci. B. SPASENIĆ 

A HEL = AšE E?E@AJ
Obaviještena Uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde i nadležni federalni inspektor
je Avdo Salispahić, predsjednik SRD „Toplik“. Sličan događaj, kažu u „Topliku“, zabilježen je i prije dvije godine. – Mi svake godine organiziramo akcije poribljavanja Prače sa 15.000 do 20.000 komada potočne pastrmke. Sazvat ćemo Skupštinu i vidjeti ima li smisla da udruženje egzistira, da tu ribu nabavljamo ako je neko drugi svjesno truje. Potrebno je uraditi kolektor i prečistače, i to bi bilo bez problema. Prača nije kanalizacija – ističe Salispahić. Kontaktirali smo i firmu „Pani flex“ gdje su nam kazali da je direktor na godišnjem odmoru i da to ponovo učinimo za desetak dana. Al. B. Članovi Sportsko–ribolovnog društva „Toplik“svjedoci su još jednog ekološkog incidenta u rijeci Prači. Primjerke uginule ribe, po dojavi jednog od ribolovaca, uočili su u centru Prače. O događaju je obaviještena Uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde, a potom i nadležni federalni inspektor. - Radi se o većoj količini i većim primjercima pastrmke, rakovima i kompletnom živom svijetu u rijeci. To ispuštanje fekalija se dešava iz firme „Pani Flex“ iz Podgraba, koja je učestali zagađivač. Iskoristili su priliku što je nizak vodostaj, temperatura vode je bila veoma visoka tako da je došlo do uginuća ribe – kazao nam

Novi pomor ribe u rijeci Prači

Ove godine bit će ubrano 100 tona

Proizvođači malina u prozorskoj općini ovih dana trljaju ruke i s velikim zadovoljstvom ulaze u malinjake radi berbe. Kad je rod u pitanju,godina jeiznadprosjeka, a i cijene su na zavidnom nivou. Kilogram je 3 KM, što je značajno bolje nego prošle godine, a kvalitetniji proiz-

vodi koštaju 3,5 marke. Prema procjenama stručnjaka, s plantaža od 66 duluma bit će ubrano oko 100 tona sočnih crvenih plodova. Sve ubrane količine otkupljuje firma „Šumski plod” koja ih u zamrznute plasira na tržišta Austrije i Slovenije. H. M.

Nastradao veći broj primjeraka pastrmke

JK=IE =J

Dnevni avaz, četvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013. 

!

TUZLA Narodnoj kuhinji „Imaret“ nestaje hrane

,KCLE @>=L=čE= EIA ! =H==
Na 17 punktova u Tuzli, Gračanici i Kalesiji dnevno bude podijeljeno oko 3.500 obroka Najveći donator

Uskoro novi hit u kinu

Narodna kuhinja „Imaret“ u Tuzli svakog dana je oslonac sve većem broju korisnika, a trenutna situacija kada su u pitanju namirnice, dosta je složena. Trenutni dug narodne kuhinje prema dobavljačima iznosi 300.000 maraka za ovu godinu. Više od 3.500 korisnika zbog teške materijalne situacije dobiva obrok dnevno, a mnogima je kuhinja koju je osnovao „Merhamet“ i jedini izvor hrane. Ulje, šećer, riža, tjestenina, brašno, grah... su namirnice koje nedostaju. - Na 17 punktova u Tuzli, Gračanici i Kalesiji dnevno dijelimo oko 3.500 obroka. Meso nam ne predstavlja problem. Od Islamske zajednice koja je naš naj-

Nedavno otvaranje 3D kina „Kaleidoskop“ u Tuzli, koje posluje u sastavu Omladinskog doma, pokazalo se kao pun pogodak Općine. Od same premijere crtanog filma „Štrumpfovi 2 3D“, kinosala neprestano je ispunjena. Projekcije koje se održavaju četiri puta dnevno pravi su ljetni hit među Tuzlacima. Uskoro će uprava ovog kina premijerno prikazati

6K=?E JH=žA =HJK LEšA = FHA?EA

Kino “Kaleidoskop” u Tuzli

još jedan svjetski hit, ovoga puta namijenjen nešto starijoj publici. - Uskoro krećemo s projekcijom svjetskog filmskog hita „World War Z“ u kojem glavnuulogu tumačiBredPit (Brad Pitt). Otvaranje 3D kina ispostavilo se kao odličan potez, a „štrumpfomanija“ u 3D tehnologiji pravi je hit ovihdana- kazaojeEdinMukinović, iz kina „Kaleidoskop“Tuzla. A. Mu.

Mnogi preživljavaju od obroka koji dobiju

veći donator te od naših džematlija dobijemo oko

Jučer u 12 sati, tokom podjele obroka, Jasmin Aliji iz Tuzle stajao je u redu za svoje porcije. Već pet godina u nizu prima ih pet, za isto toliko članova svoje porodice. - Niko od nas ne radi. Nema nam druge nego ov-

+EAA FH@E?A

dje se hraniti. Ne mogu reći da je hrana vrhunska, ali za koliko je ljudi spremaju, ovo je još i dobro kaže Aliji. Pet godina po obroke za sebe, dvoje djece i muža dolazi i Nafa Hamidović.

100 tona mesa godišnje, što nam je od velike pomoći kazao je Adil efendija Pezerović, predsjednik Regionalnog odbora „Merhamet“ Tuzla.

Obećane uplate
Iako je na izmaku osmi mjesec u godini, Vlada Tuzlanskog kantona još nije odredila visinu mjesečne novčane tranše koju će izdvajati za narodnu kuhinju u tekućoj godi-

ni. Samim tim dugovi se gomilaju, a situaciju donekle popravlja Općina Tuzla, koja mjesečno redovno izmiruje obećane uplate. - Nadamo se da će i Vlada TK u narednih petnaestak dana donijeti odluku. Općina Tuzla mjesečno i redovno plaća 17.000 KM, što nam je dovoljno da izmirimo obaveze za komunalije dodaje Pezerović. A. MUSLIMOVIĆ

2>A@EčE FAD=H AEFE ’5=ED KEć’

Odbojkaški turnir u Kalesiji 

=LAćE KH@ =LHšEJ ćA K FAAK
Grane šljiva, krušaka i jabuka savijaju se od plodova
mez, čija cijena pomalo sustiže i cijenu meda. Najbolji pekmez je od jabuke „ramićke“, koja je vrlo rasprostranjena u Kalesiji. To nam potvrđuje i Avdo Karić (76), penzioner iz Hajvaza kod Kalesije koji je radni vijek proveo uglavI na području kalesijske općine voće je rodilo kao rijetko kada. Grane šljiva, krušaka i jabuka savijaju se od plodoma. Uveliko je počela berba. Jabuke najčešće idu u pekmeznu tavu. Na stari tradicionalni način peče se pek-

Na području Kalesije dobro rodilo voće

Članovi najuspješnije ekipe 

>L= @LEšJ=
Karića je obradovala informacija da se radi na obnovi dovišta iznad Hajvaza kraj starog Pašinog puta. Na ovome projektu već uveliko rade BZK „Preporod“ Kalesija, Os-

Inicijatori projekta obnove

U Općini Sapna potpisan je Ugovor o izradi prostornog plana ove lokalne zajednice za period 2013-2033. godina. Ugovor su potpisali općinski načelnik Ismet Omerović i predstavnik Instituta za građevinarstvo IG iz Banje Luke Miroslav Gaćeš. Prostorni plan općine Sapna radit će se u dvije faze. U prvoj fazi planirana je izrada Prostorne osnove s koncepcijom prostornog razvoja, dok druga faza obuhvata izradu prednacrta i nacrta Prostornog plana te izradu prijedloga i predaju konačnog dokumenta nakon što ga usvoji Općinsko vijeće Sapna. Rok izrade ovog dokumenta je sedam mjeseci, a koštat će 25.623 KM. E. Dž.

M

maci, Zvornik i Sapna u saradnji s medžlisima IZ Kalesija i Zvornik. Okupljanje na nekadašnjem dovištu kraj Pašinog puta predviđeno je za 1. septembar.

Na sportskom poligonu na Međašu kod Kalesije odigran je 9. memorijalni odbojkaški turnir „Salih Zulić“, koji se igra u znak sjećanja na poginule borce ovoga kraja. Prvo mjesto i pobjednički pehar pripao je ekipi „Salih Zulić“, za koju su nastupali prvotimci OK „Bosna“. U finalnoj utakmici ekipa „Salih Zulić“ bila je bolja od sastava „Novi bunar 1“. Za ovu ekipu su nastupa-

li veterani OK Bosna. Veterani su pokazali da znaju igrati, ali protiv mlađih igrača nisu mogli ostvariti ništa više osim dostojanstvenog poraza. Treće mjesto na turniru pripalo je ekipi UKC Tuzla. Priznanja najboljim ekipa uručili su načelnik općine Rasim Omerović (SDA), predsjednik MZ Tojšići Hasan Ćorsulić i Sadik Zulić, brat rahmetli Saliha Zulića. F. S.

Karić s komšijama peče pekmez

nom na građevini, malo u Bosni, malo u Švicarskoj i Austriji. Zatekli smo ga kraj tave u kojoj se pekao pekmez. Bile su tu i komšije, prof. dr. Nijaz Karić i prof. dr. Muhamed Omerović, profesori na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Osim o jabukama i o pekmezu, eglenisalo se o svemu pomalo. Avdo se prisjećao

kako je kao dijete išao na dovu iznad Hajvaza, na Orlić kraj Pašinog puta. - Od davnina tu se poslije ramazana učila kišna dova. Klanjao bi se namaz pa se onda učila dova. Ja pamtim da smo i mi djeca išli. Kišnu dovu je učio Avdija ef. Muminović. Poslije dove, ni do kuće nismo mogli stići, a već bi kiša počela da pada - kazuje Karić. F. SINANOVIĆ

1H=@= FHIJHC F== K 5=FE 

"

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

I=H=ALIE =J

MARKALE Obilježena 18. godišnjica zločina pred Gradskom tržnicom

Preduzeće do sutra mora platiti 500.000 za struju

Tramvaji i trolejbusi preduzeća GRAS danas će nastaviti prevoziti Sarajlije i pored upozorenja i najava iz “Elektroprivrede BiH” (EPBiH) da će im isključiti električnu energiju, zbog čega bi morali obustaviti saobraćaj. Rezultat je to jučerašnjeg dogovora predstavnika EPBiH, Vlade Kantona Sarajevo i predstavnika GRAS-a o

) /4)5 F=JE @KC I=>H=ć= AćA IJ=JE
no faktura, do kraja 2014. godine. Ukoliko ne bude uplata do petka, automatski u ponedjeljak ide isključenje bez upozorenja i tramvaji neće raditi - kazao je Grabovica. Prema njegovim riječima, za preduzeće “Vodovod i kanalizacija” (ViK) dogovor je da najkasnije danas uplate 1.100.000 KM od 6,6 miliona KM, koliko su

Dogovor Vlade i “Elektroprivrede BiH”

Minobacačka granata ispaljena je oko 11 sati sa srpskih položaja s Trebevića među građane koji su stajali ispred sjevernog ulaza u tržnicu Zločini moraju biti kažnjeni, kazala Karović
Učenjem Fatihe, minutom šutnje i polaganjem cvijeća na spomen-ploču kod Gradske tržnice nedaleko od pijace Markale jučer je obilježena 18. godišnjica masakra u kojem je granata ispaljena s četničkih položaja ubila 43, a teže i lakše ranila 84 Sarajlija.

7 =I=HK A čAJEč= CH==J= K>E= "! 5=H=E=
Sjećanje na žrtve

Ministar saobraćaja KS Jusuf Bubica (BPS) rekao je da oni mjesečno GRAS-u daju novac za subvencije, ali ovaj put će im to uplatiti unaprijed da bi platili dug za električnu energiju. - GRAS ima 200.000 načinu izmirenja dugovanja od 3.300.000 KM. Direktor EPBiH Elvedin Grabovica (SDP) kazao je da su se dogovorili i potpisali memorandum prema kojem ćeGRAS iVladado sutraEPBiH uplatiti 500.000 KM. - Iduće sedmice potpisat ćemo ugovor o reprogramu ostatka duga od 2.800.000 KM, uz redovno izmirivanje tekućih obaveza, odnos- 

=J @= ! 

KM, a Ministarstvo će im dati još 300.000 KM i to će biti dovoljno da im ne isključe struju. Naredne sedmice napravit ćemo reprogram da bismo do kraja 2014. godine izmirili sav dug - kazao je Bubica.

dužni. Ako i oni ne izvrše svoju obavezu, Grabovica tvrdi da će struja odmah biti isključena direkciji firme i naplatnim mjestima. Preduzeću ZOI '84 struja je uključena nakon što su platili dio duga, a “Skenderiji” i Studentskom centru, iako su bili na spisku dužnika, nije ni isključena jer su izmirili dugovanja. I. Tr. – J. G.

Članovi porodica, brojnih udruženja te delegacija institucija svih nivoa vlasti prisjetili su se jučer masakra i žrtava od 28. avgusta 1995. godine. Tada je oko 11 sati sa srpskih položaja s Trebevića ispaljena minobacačka granata među građane koji su stajali ispred sjevernog ulaza u tržnicu u ulici Mula-Mustafe Bašeskije kod broja 64. Nermin Crnčalo prije 18 godina izgubio je majku Pašu Crnčalo. Kako nam je kazao jučer, nema dana da se ne sjeti majke. - Bio je ponedjeljak kada su ubijeni, otad mi je taj dan u sedmici svaki isti. Pola života otišlo mi je s majkom. Svakodnevno osjećam tugu, jednostavno, bez nje je praznina - kazao je Crnčalo.

Sarajlije i predstavnici vlasti prisjetili se masakra otprije 18 godina

Na obilježavanju je jučer bila i Šemsa Hodžić, koja je izgubila bratičnu Jasminu Hodžić, koja je imala samo 33 godine. - Dan prije masakra otišle smo do grada da kupimo namirnice. Mnogo smo vremena provodile zajedno. Sutradanjepoginula, amajkajojje od tuge za njom umrla - ispričala nam je Hodžić. Predsjednica Udruženja

Pored Gradske tržnice 28. avgusta 1995. godine ubijeni su: Omer Ajanović, Hidajet Alić, Salko Alić, Zeno Bašević, Husein Baktašević, Sevda Brkan-Kruščica, Vera Brutus-Đukić, Halida Cepić, Paša Crnčalo, Mejra Cocalić, Razija Čolić, Esad Čoranbegić, Dario Dlouhi, Salko Duraković, Alija Dževlan, Najla Fazlić, Rijad Garbo, Ibrahim Hajvaz, Meho Herceglić, Jasmina Hodžić, Hajrudin

1A= K>EAED

Hozo, Jusuf Hašimbegović, Adnan Ibrahimagić, Ilija Karanović, Mesudija Kerović, Vehid Komar, Muhamed Kukić, Mirsad Kovačević, Hašim Kurtović, Ismet Klarić, Masija Lončar, Osman Mahmutović, Senad Muratović, Goran Poturković, Blaženka Smoljan, Hamid Smajlhodžić, Hajro Šatrović, Samir Topuzović, Hamza Tunović, Ajdin Vukotić, Sabaheta Vukotić, Meho Zećo i Narima Žiga. zločini moraju biti kažnjeni da bi pravda bila zadovoljena - kazala je Karović. Cvijeće su položili i predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Fehim Škaljić (SBB), premijer Kantona Sarajevo Suad Zeljković (SDA), član Predsjedništva BiH Željko Komšić (DF), delegacija Vlade FBiH, Grada Sarajeva, općina... J. GAZIJA

U općini Istočno Novo Sarajevo uskoro će početi izgradnja gradskog parka kao prvog infrastrukturnog objekta na lokalitetu urbanog dijela općine. Na inicijativugrađana koji žive na ovom području, načelnik Ljubiša Ćosić (SNSD) je odlučio izgraditi park koji će koristiti najmlađima, aliisvima kojisežele odmarati u ugodnom ambijentu. - Sigurni smo da će se tenderska procedura provesti u naredna dva mjeseca i da ćemo izabrati najpovolj-

2čEA ECH=@= CH=@IC F=H=
Cvijeće položio i predsjedavajući PD Parlamenta FBiH Fehim Škaljić

U Istočnom Novom Sarajevu

unije civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo Senida Karović kazala je da preživjeli moraju svjedočiti da se zlo više nikada ne ponovi.

Kazniti zločince
- Prošlo je 18 godina od masakra od kojeg se krv ledi u žilama gledajući slike masakriranih Sarajlija koje su obišle cijeli svijet. Zločin koji je učinjen ne smije nikada biti zaboravljen. Svi

Ćosić: Park za najmlađe

nijeg ponuđača za izvođenje radova. Prva faza izgradnje gradskog parka bit će gotova do kraja godine - kazali su iz Općine. F. N.

Spec
Početkom septembra počet će radovi na sanaciji mostova na području općine Novo Sarajevo, mosta “Ars Aevi” i mosta u blizini Treće gimnazije. U toku sanacije izvodit će se radovi na demontaži, montaži i postojećim ogradama, farbanje stubova, kao i uklanjanje nanosa oko betonskih stubova u koritu rijeke Miljacke. Radovi će trajati mjesec, a zatusvrhubitćeizdvojeno9.700KM. F. N.

Povodom obilježavanja pete godišnjice rada Olimpijskog bazena “Otoka”, vršilac dužnosti direktora Avdija Hasanović kazao nam je da je zadovoljan postignutim rezultatima otkako je bazen otvoren. - Naš bazen godišnje posjeti oko pola miliona korisnika. Taj podatakmnogo govori o poslovanju, a mi se stalno trudimoda korisnicimapruž- 

EFEIE >=A FHI=L= FAJK C@EšE?K H=@=

Povodom jubileja turnir u vaterpolu na Otoci

imo što kvalitetniju uslugu. Zadovoljni smo što naša djeca i omladina imaju priliku plivati i baviti se ovim sportom istakao je Hasanović. Povodom obilježavanja godišnjice jučer je odigran vaterpolo turnir na kojem su učestvovale triekipe -Akademija B, Mladost i Torpedo. Najbolja je bila Akademije, drugo mjesto osvojila je Mladost,atrećeTorpedo. V. G.

Svečanost na otvaranju turnira

?H= DHE=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013. 

#

ZENICA Ubica iz Makedonije otkrio zašto je potegao nož 

CH=>EE IK E IAIJHK E HAE ’= A =š=’
Safet Jonuzi u Kaknju usmrtio Kenana Muhovića i ranio Sadmira Šabića Odbrana tvrdi da je u pitanju nužna odbrana, jer je troje Makedonaca bilo napadnuto

Nastradali sjedio na rudi traktorske prikolice

Enes Malićbegović, sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Zenici, saslušao je jučer Makedonca Safeta Jonuzija (18), osmunjičenog za ubistvo Kenana Muhovića (22) i za ranjavanje Sadmira Šabića, te mu odredio jednomjesečni pritvor. Drugi uhapšeni, također Makedonac Avon Valon (17) nije ni bio predmet istrage, jer je on samo bio u društvu osumnjičenog i nije učestvovao u ovom događaju.

2CEK = I= I JH=JH=
Milenko Mamić iz Gornje Omarske preminuo na putu prema bolnici
Milenko Mamić (65) iz Gornje Omarske kod Prijedora smrtno je stradao u utorak oko 20 sati nakon što je na šumskom putu u zaseoku Marići traktorom udario u drugi traktor koji je bio ispred njega. Mamić se nalazio na rudi traktorske prikolice, a prilikom sudara skočio je s traktora i onesvijestio se. Preminuo je u Golfu na putu prema bolnici u Prijedoru. U ovoj nesreći povrijeđen je Branko Prerad (52), mještanin Piskavice kod Banje Luke, koji je bio u kabini traktora. Iskočivši iz kabine, slomio je lijevu nadlakticu i zbrinut je na Odjelu hirurgije prijedorske bolnice. Nemanja Stanojević (20) iz Gornje Omarske, vozač traktora, koji, inače, nije njegovo nego vlasništvo rođaka M. D. iz Gornje Omarske, nije povrijeđen. Uviđaj o nesreći, uz policiju, obavio je i Željko Blažić, dežurni tužilac Okružnog tužilaštva iz Banje Luke, koji je radi istrage naložio obdukciju nad tijelom stradalog Mamića, vještačenje traktora, kao i ostale istražne radnje. Mamić je bio penzioner i iza sebe je ostavio suprugu i dva sina. U šumu je došao s rođacima i prijateljima koji su na tri traktora natovarili drva koje je Milenko, prema navodima mještana, pripremao za zimu. M. Z.

Sudar kod Prijedora

Pokušali otići
Jonuziju je određen pritvor na zahtjev kantonalnog tužioca Mesuda Mustafić, koji je u jutarnjim satima saslušao ovog makedonskog državljanina pod sumnjom da je počinio krivično djelo ubistvo u sticaju sa pokušajem ubistva. Pritvor je određen po dva elementa, zbog mogućnosti da kao strani državljanin napusti BiH te zbog težine krivičnog djela. Jonuzijeva braniteljica Azijada Mujkić kazala je za “Avaz” da njen klijent ne spori osnovne elemente djela koje mu se stavlja na teret. Jonuzi je osumnjičen da je ubio Muhovića i ranio Šabića nakon prepirke koja je uslijedila kada su dvojica Kakanjaca prišla djevojci koja je bila u društvu Makedonaca. - Safet je policiji, tužiocu i sudiji ispričao ono što su vidjeli i svi prisutni, da su on, njegova sestra Sania (20) i njen nevjenčani suprug, 17-godišnji Makedonac Avon Valon bili napadnuti. Zato smatramo da se radilo o nužnoj odbrani ili, even-

Zenica: Privođenje Jonuzija u Kantonalni sud u pratnji braniteljice

(Foto: J. Hadžić)

tualno, o prekoračenju nužne odbrane, o čemu govore i povrede koje su zadobili Safet i Avon - kazala nam je Mujkić. Muhović i Šabić ponašali su se raskalašno u više ugostiteljskih objekata u centru Kaknja prije nego što su prišli Jonuzijevoj sestri, zagrlili je, povukli prema se-

bi te kazali: “Ona je naša, ona ide s nama.” Otrgnuvši je od Muhovića i Šabića, Makedonci su se pokušali udaljiti, ali su napadnuti.

Udarac pepeljarom
- Safet je udaren pepeljarom i oboren i jasno je da se ubistvo dogodilo nakon što je oboren na zemlju i nakon

što su mu napadači ponovno prišli. I Avon ima povrede glave, jer ga je napala druga osoba - kaže Mujkić. U Sudu i Tužilaštvu potvrđeno nam je da je za sada jedina osumnjičena osoba iz ovog slučaja Safet Jonuzi, dok se učešće drugih osoba tek istražuje. A. DŽONLIĆ

Tri nepoznate osobe izvršile su razbojništvou Ravnogorskoj ulici bb, općina Istočna Ilidža, u neposrednoj blizini prodavnice “Market plus”. Prijeteći pištoljem, razbojnici su ukrali BMW 6

8E FHAIHAE *9 E JAE C= L=IEK

Drumsko razbojništvo

vlasništvo D. D., nastanjenog u Insbruku u Austriji. Izvršioci su tamnoplavim vozilom nepoznate marke s rotacijom presreli vozilo i ukrali ga. U toku je rasvjetljavanje ovog događaja.

Udes u centru Sapne

U nastavku akcije „Master“ pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su u poslijepodnevnim satima uhapsili Vanesa M. zbog sumnje da je kao član organizirane kriminalne grupe Sedineta Karića iz Srebrenika izvršio krivično djelo organiziranog kriminala u vezi s poreznom utajom ili prevarom te pranjem novca i carinskom prevarom. Nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama SIPA-e, Vanes M. će biti predat Tužilaštvu BiH na daljnje postupanje, navo-

7D=FšA č= =HEćALA CHKFA

Nastavak akcije “Master”

Privođenje Sedineta Karića

di se u saopćenju SIPA-e. Tužilaštvo BiH jučer je predložilo određivanje pritvora za osuđenog “kralja šverca tekstila” Sedineta Karića te Dragana Stajića i M. S. Pritvor je zatražen zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli utjecati na svjedoke, suučesnike i prikrivače, kao i da bi mogli ponoviti krivično djelo. Švercom tekstila iz Mađarske i Italije ova grupa je državi BiH pričinila višemilionsku štetu. A. Mu

Sapna: Biciklista odbio pomoć ljekara Hitne pomoći

U saobraćajnoj nesreći na regionalnom putu Sapna - Zvornik u centru Sapne u utorak je, pored pretrpljenog šoka, lakše tjelesne povrede zadobio biciklista F.

*E?EEIJK K@=HE AH?A@AI

P. Vozač R. M. udario ga je Mercedesom na mostu. Iako su ljekari Hitne pomoći Doma zdravlja Sapna brzo intervenirali, biciklista je odbionjihovupomoć. E. Dž. 

$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

?H= DHE=

GORAŽDE Nesreća u krugu preduzeća “Goraždeputevi”

Žepče: Preduzeće “Krivaja” u stečaju

4=@E K E = =C IJHKC K@=H=
Povrijeđeni Izet Hodžić kamionom zakačio žicu dalekovoda i doživio udar od 10.000 volti Transportovan u Sarajevo Gorio točak

7H=@A @AIAJ AAJHJH=
Šteta se procjenjuje na skoro 100.000 KM
Nekadašnji proizvodni pogoni preduzeća “Krivaja” iz Žepča našli su se u dva navrata na meti lopova. Prvo su početkom mjeseca pod okriljem noći poskidane cjelokupne elektroinstalacije u proizvodnim halama “Krivaje”. Lopovi su na nekoliko mjesta prerezali svu instalaciju i odnijeli kompletne elektrokablove, uključujući i glavne napojne. Potom su provalili i u alatnicu, odakle je odnesena velika količina novih ležajeva za mašine. Procjenjuje se da je visina štete koja je pričinjena na instalacijama s odnesenim mašinskim predmetima, bez kojih strojevi ne mogu funkcionirati, veća od 100.000 KM. Prije nekoliko dana, ponovo je izvršena provalna krađa u istom preduzeću i tom prilikom su ukradeni glavni napojni elektrokabl za gradsku kotlovnicu te deset velikih elektromotora za pogon sušara. Ukoliko se ukradeni elektromotori i kablovi s elektroinstalacijama ne pronađu ili ako se, eventualno, u međuvremenu ne kupe novi, to bi moglo prouzrokovati kašnjenje grijne sezone u Žepču. Prema riječima načelnika Policijske uprave Žepče Vlade Jozinovića, preduzeće “Krivaja”, koje je već duže vrijeme u stečaju, nema stražarsku službu. Postoje indicije da je krađa izvršena mnogo prije nego što su je radnici uočili. Obeviještene su stanice sekundarnih sirovina na području Žepča i susjednih općina o ovom djelu s obzirom na to da se radi o prepoznatljivojrobi. R. Ag.

Iz kruga “Krivaje” u Žepču

Radnik preduzeća “Goraždeputevi” Izet Hodžić teško je povrijeđen u strujnom udaru u krugu firme. Nesreća se dogodila tokom istovara tucanika koji je deponovan u krugu preduzeća ispod trase desetkilovoltnog dalekovoda. - Prilikom istresanja materijala karoserijom kamiona zakačio je žicu dalekovoda, izašao iz vozila te uzeo letvu kojom je pokušao prebaciti žicu preko kamiona. Prednji desni točak tada je počeo da gori, a povrijeđeni je pokušao otvoriti vrata na kamionu kako bi, vjerovatno, uzeo aparat za gašenje i tada je doživio udar od 10.000 volti – kazao nam je kantonalni tužilac Lazar Draško, koji je sa pripadnicima policije i istražiteljima

Mjesto nesreće: Kamion istovarao tucanik

(Foto: A. Bajramović)

Ministarstva unutrašnjih poslova Bosanskopodrinjskog kantona Goražde obavio uviđaj na mjestu nes-

U ulici Smaje Šikala na području općine Novi Grad u Sarajevu dvije maskirane osobe izvršile su razbojništvo nad radnicom u sportskoj kladionici “Sport plus”. Razbojnici su, prijeteći pištoljem, ukrali određenu sumu novca, a zatim pobjegli. Sarajevska policija je,

5=H=ALI= FE?E= FH=š= H=>EA

Nakon pljačke kladionice

Džebo: Pritekao u pomoć

reće. Hodžićevim kolegama iz preduzeća pomogli su i mještani obližnjeg naselja, među kojima su bili i Bojan Lasica i Emir Džebo. – S terase sam vidio kako se kamion zapalio. Sletio sam i pomogao da se radnik izvuče – kaže Džebo, dok Lasica dodaje kako je uspio pronaći aparat za gašenje kojim je požar ugašen, a potom je s ostalima, uz pomoć drvene stolice koja se našla pri ruci, odvojio povrijeđenog radnika od kamiona. Povrijeđeni vozač kamiona prevezen je u Urgentni centar Kantonalne bolnice Goražde. – Pacijent je bio premješten na naš Odjel intenziv-

ne njege. Vitalno je stabilan, ali kako ne dolazi svijesti, u toku su pripreme za njegov transport u Sarajevo – kazao nam je dežurni ljekar Eldin Delić.

Teško stanje
Portparol Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo Selma Mulić potvrdila nam je jučer da je povrijeđeni Hodžić u komi i da je njegovo zdravstveno stanje izuzetno teško. Nezvanično saznajemo da je izmještanje dalekovoda iz kruga preduzeća traženo nekoliko puta. U Tužilaštvu dodaju kako će se eventualna odgovornost utvrditi istragom. Al. BAJRAMOVIĆ

tragajući za počiniocima, u ulici Zmaja od Bosne u Sarajevu uhapsila Zlatka Vlatkovića (25) i Arnela Ramovića (26) iz Sarajeva zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Zlatko Vlatković ranije je osuđivan i poznat policiji. D. V.

ČAJEHE I>A KD=FšAA K /H=č=E?E
U pretresu osam objekata pronađeni droga i puškomitraljez
Pripadnici Sektora kriminalističke policije, Jedinice za podršku MUP-a TK, zajedno sa pripadnicima Policijske uprave Gračanica, po naredbi Općinskog suda Gračanica, tokomjučerašnjeg dana izvršili su pretres na osam lokacija na području općine Gračanica. Pretresi su izvršeni u sklopu otkrivanja i pronalaska osoba koje se dovode u vezu sa proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga na području Gračanice. Pretreseno je šest stambenih i dva ugostiteljska objekta. - U toku akcije slobode su lišena četiri lica. Prilikom pretresa oduzeta je određena

Akcija pripadnika MUP-a Tuzlanskog kantona

U Velikom parku u Sarajevu policajci su uhapsili maloljetnog M. A. (16) iz Sarajeva zbog sumnje da je koristio drogu. 

=AJE IA @HCEH= K 8AE F=HK

Privođenje u Sarajevu

Kod njega je pronađen paketić marihuane. O ovom slučaju obaviješten je tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

M

7H=@A JAA žKJA >A

Policijskoj stanici Kalinovik K. M. prijavio je da mu je iz štale u mjestu Borija, općina Kalinovik, ukradeno tele žute boje, težine od 160 kilograma. Obaviješten je nadležni tužilac i policajci rasvjetljavaju ovu krađu.

Dovođenje osumnjičenih u prostorije MUP-a TK

(Foto: A. Bajrić Blicko)

količina materija koje asociraju na sadržaj opojne droge spid i marihuna, kao i jedan puškomitraljez, a pronađeni

su i drugi materijalni dokazi - kazao nam je sinoć Izudin Šarić, portparol MUP-a TK. Saznajemo da su jučer

uhapšeni Mirsad Mujić, Edin Omeričević, Adnan Halilović i još jedna osoba. A. H.

?H= DHE=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013. 

%

SARAJEVO Građane uznemirile snažne eksplozije

*=čAA @LEA >>A = F=HEH=A =KJA
Povrijeđenih osoba nije bilo, ali je pričinjena velika materijalna šteta na Ford Focusu i Opel Corsi
Vlasnik Ford Focusa pored oštećenog automobila
(Foto: I. Šebalj)

Građane u ulici Mehmed-paše Sokolovića do broja 21 u starom dijelu Sarajeva uznemirile su snažne eksplozije bombi, koje su, prema prvim informacijama, bačene na parkirane automobile.

Oduzeti droga, novac i staklena nargila

(Foto: MUP KS)

Staklo na ulici
Kako je za “Avaz” potvrđeno u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, za sada nepoznata osoba aktivirala je jučer u 7.15 sati dvije eksplozivne naprave, oštetivši parkirane automobile Ford Focus i Opel Corsa. Povrijeđenih osoba nije bilo, ali je pričinjena velika materijalna šteta na parkiranim vozilima. Na mjestu događaja naša ekipa zatekla je E. O. iz Visokog, vlasnika oštećenog Ford Focusa, koji je metlom čistio komadiće razbijenih prozorskih stakala sa svog auta. Mladić se nije želio predstaviti niti je bio raspoložen za davanje bilo kakve izjave. Na mjestu događaja bio je i njegov punac, koji je zajedno s njim kupio staklo s ulice. - Jutros sam došao iz Visokog zbog ovoga. Ne mogu da vjerujem šta nas je zadesi- 

=FEAA ECH= =HEDK=A E L=?
U sarajevskoj ulici Džemala Bijedića policajci su pretresli Harisa Osmića (21) i maloljetnog H. H. (16) iz Sarajeva. Kod Osmića su pronašli dva paketa sa 1.034,35 grama marihuane i dva mobitela, a kod maloljetnika metalnu drobilicu s tragovima marihuane, mobitel i određenu suma novca. Policija je, daljnjim provjerama, pretresla stan koji koristi Osmić u ulici Džemala Bijedića, gdje je pronašla

U Sarajevu uhapšeni dileri

digitalnu vagu, staklenu nargilu s tragovima marihuane i pribor za prepakivanje droge. Osmić je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv maloljetnika će biti podnesen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu zbog sumnje da je počinio krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. D. V.

Polomljena sva stakla

lo. Zaista ne znam zbog čega se sve ovo dogodilo - kazao je našsagovornik. Ulica Mehmed-paše Sokolovića bila je blokirana za saobraćaj dok su pripadnici

sarajevske policije obavljali uviđaj.

Obavljen uviđaj
Nedaleko od mjesta eksplozije nalazi se kuća braće

Gaši, od kojih Muhamed Ali izdržava kaznu zatvora u Zenici. Policija za sada ne može dovesti bombaški napad u vezu s njima. Dž. BULBUL

Zenička policija lako uhvatila trojicu pljačkaša iz Sarajeva

Usljed teških povreda zadobivenih u saobraćajnoj nesreći, u Kliničkoj bolnici Mostar podlegla je Željka Buljan (40) iz mjesta Gornji Veliki Ograđenik - Buljanija kod Čitluka, potvrdio nam je jučer portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko

7 >E?E FHAEK= ŽA= *K=

Nakon nesreće kod Čitluka

Bošnjak. Nesretna Buljan upravljala je Golfom 5 kada se 8. avgusta u mjestu Potpolje direktno sudarila s Mercedesom. Oba automobila su skoro u potpunosti uništena, a teškeozljede tadaje zadobila i K. Z. (24), koja je hospitalizirana na Odjelu za traumatologiju Kliničke bolnice Mostar. M. Sm.

Kobna zenička raskrsnica

(Foto: A. Džonlić)

Trgovina u koju su upali

(Foto: J. Hadžić)

2H=šEE IHAJ=A E =LHšEE K IEAF KE?E
U Fordu pronađeno 700 KM koje su oteli u trgovini “DP Marketi”
kon čega su bili lak plijen za policiju. Sarajevska trojka na skretanju je previdjela stidljivo postavljenu signalizaciju nakon rekonstrukcije Glavne gradske magistrale, koja se nalazi pedesetak metara od opljačkane radnje. Pljačkaši su skrenuli u Goraždansku ulicu, koja je zatvorena za saobraćaj, jer je u toku gradnja mosta, što će omogućiti kružni saobraćaj. Policija je u pretresu njihovog vozila pronašla uhradenih 700 KM te nož i pištolj koje su koristili u pljački samoposluge. Pronađen je i alat pogodan za obijanje. Trojica Sarajlija zadržaZenička policija u nedjelju je lako rasvijetlila oruženu pljačku u samoposlugu “DP Marketi” u zeničkom naselju Babina Rijeka. Trojica sarajevskih pljačkaša Selim Hubić (21), Merlin Ćosić (19) i Amar Slipić (21), bježeći Fordom, promašili su skretanje za Sarajevo i završili u slijepoj ulici, nana su 24 sata, a onda su puštena. Kako nam je rekla portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Aldina Ahmić, nakon što dobiju informacije iz MUP-a Kantona Sarajevo, izvještaj o krivičnom djelu bit će proslijeđen nadležnom tužilaštvu. A. Dž.

Oraška policije uhapsila je prekjučer 52-godišnjeg D. I. iz Tolise zbog zlostavljanja tri godine mlađe supruge i njihovog 16-godišnjeg sina, saopćeno je iz Kantonalnog MUP-a. Žena je oko podne zatražila pomoć policije, jer je njen suprug u pijanom stanju fizički nasrnuo na nju i maloljetnog sina. Pri inter-

6K= IKFHKCK E IE=

Tolisa kod Orašja

venciji D. I. je pružao otpor policiji tako da je pri njegovom hapšenju primijenjena fizička snaga i stavljene su mu lisice. U pritvoru je zadržan do otrežnjenja. Zbog incidenta unutar porodice, novčano je sankcioniran i uručen mu je prekršajni nalog za plaćanje novčane kazne. Ta. T.

M

2HELA@AE >C @HCA

Sarajevska policija uhapsila je Elvisa Barakovića (20) iz Hadžića i Amira Mehmedovića (21) iz Sarajeva zbog sumnje da su koristili drogu. O ovom slučaju obaviješten je tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Baraković i Mehmedović predati su u Odsjek za zadržavanje osoba lišenih slobode Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. D. V.

18

^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013. 19

20

^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

Dnevni avaz

oglasi

>EEI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013. 

GRADAČAC Otvorena tradicionalna privredna manifestacija

U Gradačcu je jučer svečano otvoren 40. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam šljive. Na Sajmu se na 13.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavlja više od 280 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Turske, Italije i Bosne i Hercegovine. Vrpcu su svečano zajednički presjekli premijer FBiH Nermin Nikšić, visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) i federalni ministar poljoprivrede, 

= 5=K šELA LEšA @ & E=C=č= 7 /Hč IA =JL=H=
Atina: Hoće li trebati nove milijarde pomoći

Ekonomska situacija sve teža

Ovo pokazuje da je ova zemlja bez premca kada su u pitanju prirodni resursi, kazao je Incko Posjetiocima se nudi niz zanimljivih sadržaja

U Grčkoj će se zatvoriti skoro 40.000 malih preduzeća, što će povećati broj nezaposlenih za dodatnih 90.000. Grčki mediji navode da je to rezultat rekapitalizacije banaka od 50 milijardi eura. Spašavanje banaka dio je

" FHA@KAć=

koja je provedena među 1.200 malih firmi u Grčkoj, pokazali su da dvije trećine preduzetnika smatra da je situacija gora nego što je bila prošle godine. Osim potencijalnih novih 90.000 nezaposlenih iz privatnog sektora, udar će 

AIEć CIJ
Otvorenju Sajma prisustvovali su brojni zvaničnici svih nivoa vlasti u BiH, predstavnici ambasada te bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić. Četrdeset priznanja dodijeljeno je firmama i pojedincima za doprinos i afirmaciju ove najstarije specijalizirane privredne manifestacije u BiH.
Nikšić i Mesić: Sajam privukao brojne posjetioce 

AHA EA ED JHA>= FKIJEJE K AKHK
vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović (NSRzB). - Ovaj sajam prepoznali su izlagači iz cijelog svijeta i regiona, što je dokaz kako imamo mogućnosti za razvoj i dovoljno pameti i iskustva da budemo još bolji u onome u čemu smo dobri rekao je Nikšić. Incko je kazao da nije znao da jedna voćka poput šljive može okupiti i zaposliti veliki broj ljudi te da Sajam, između ostalog, pokazuje da je ova zemlja bez premca kada su u pitanju prirodni resursi. On je istaknuo da poljoprivredni sektor u BiH ima ogroman dugoročni ekonomski potencijal. Direktor Sajma Husein Topčagić (SDA) smatra da ovogodišnja manifestacija nudi niz zanimljivih sadržaja. Sajam će trajati od 31. avgusta. Dž. DELIĆ Njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da Grčku nikada nije trebalo pustiti u eurozonu. U predizbornom obraćanju svojim pristalicama njemačka kancelarka ponodruge faze programa pomoći koji Evropska unija primjenjuje u Grčkoj i do sada se vjerovalo da će intervencija prema bankama biti presudna za ekonomski oporavak Grčke. Rezultati interne ankete vila je stav da se zalaže za snažnu jedinstvenu valutu u Evropi, ali je navela da se to može postići samo kroz reforme u uzdrmanim zemljama kakva je Grčka. biti i na 12.500 Grka koji će izgubiti svoja radna mjesta u javnim institucijama. Stopa nezaposlenosti u Grčkoj je 27 posto i ima tendenciju rasta. S druge strane, Vlada Grčke obećava izlazak iz krize već sljedeće godine.

M

2čA= HACEIJH=?E= = AIAE 5AA@ .HK
U toku je registracija kompanija iz Bosne i Hercegovine koje će, nakon priprema, učestvovati 10. oktobra na sarajevskomSeed Forumu. Za jesenji Seed Forum, osim domaćih, potvrđeni su dolasci i investitora iz Kraljevine Norveške, Saudijske Arabije i Italije. - Kao i na razvijenim tržištima, to je prilika za kompanije koje planiraju rast i traže kapital, da dođu do investitora - kazao je za Fenu Irfan Polimac, predsjednik Društva za tržišne studije. Kompanije, nakon Seed

Spec
U Doboju će od 19. do 22. oktobra biti održan 15. međunarodni sajam malih i srednjih preduzeća i preduzetništva pod nazivom “Dobojekspo 2011”. Organizator Sajma malih i srednjih preduzeća i preduzetništva “Dobojekspo” je Područna privredna komora Doboj, javila je Srna.

Foruma u Sarajevu, imaju pristup investitorima u Londonu i Štokholmu ove jeseni. Domaćini tih događaja su Londonska berza i “DLA Piper”u Štokholmu.

22

^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

Dnevni avaz

oglasi

ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
CAZIN
U oglasu o prodaji motornih vozila u ZU Dom zdravlja Cazin, raspisanog u Dnevnom avazu dana 09.08.2013. godine, dio teksta definisanog u „vrijeme, mjesto odr`avanje javnog nadmetanja i kontakt oaosba“, se mjenja i glasi: „Usmeno javno nadmetanje odr`at }e se dana 16.09.2013. godine u 16,00 sati u prostorijama biblioteke ZU Dom zdravlja Cazin.“

Dru{tvu Metal-export upravitelj d.o.o. Sarajevo potreban:
- KV/VK limar (1 izvr{ilac) - po`eljno radno iskustvo - mogu}nost prijema u stalni radni odnos Prijave slati na adresu: Antuna Branka [imi}a 2a, e-mail:metalexport@bih.net.ba,telefon 033/657-128

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-Dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-13-001 092 Te{anj, 23. 08. 2013. godine Op}inski sud Te{anj, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67. a u skladu sa ~lanom 88 stav 2 Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH („Sl. Novine FBiH br. 19/03 i 54/04) USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-13-001 092 a po zahtjevu Srkalovi} D`evada sina Sabita iz Jelaha u toku je postupak uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list br. 1702 k.o. Jelah, ozna~ene kao k.~. broj 917/2 Paski}ke, vo}njak 3 kl. u pov. 1162 m2, k.~. broj 918/2 Paski}ke, njiva 5 kl. u pov. 1315 m2 i k.~. br. 1096/1 Bare, njiva 5 kl. u pov. 5300 m2 a koje se odnose po starom premjeru na nekretnine upisane u zk. ul. broj 9042 K.O. SP-TE[ANJ, ozna~ene kao k.~. broj 5488/7

NAJAVLJUJE

Paski}ke, vo}njak 3 kl. u pov. 1162 m2, k.~. broj 5488/12 Paski}ke, njiva 5 kl. u pov. 1315 m2 i k.~. br. 5472/1 Bare, njiva 5 kl. u pov. 5300 m2. Prema podacima Katastra op}ine Te{anj vlasnik je nekretnina Srkalovi} D`evad sin Sabita iz Jelaha, dok se prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretnina vode upisani Srkalovi} Ned`ada, Srkalovi} D`evad, Srkalovi} Besim, [i{i} Hamdija, [i{i} Sead, [i{i} [ahza, Srkalovi} [efika, DD BH TELEKOM Sarajevo, Kotori} Amira, Kavazovi} Nadira, [i{i} Sabit i [i{i} D`evad. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent, Ned`ad Ljevakovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 298275 12 P Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Naida Tabakovi} u pravnoj stvari tu`itelja Simi} Nenada iz Sarajeva, ulica Aleja lipa broj 39, protiv tu`enih 1. „Vranica“ d.d. Sarajevo, ulica Antuna Branka [imi}a broj 8, 2. ]irovi} Ljubinke iz Sarajeva, ulica Topal Osman Pa{e broj 28, radi utvr|ivanja postojanja prava na uknji`bu u KPU, v.s. 1.000,00 KM, a na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a, donesenu dana 20. 08. 2013. godine, objavljuje slijede}u: Za tu`enu: ]irovi} Ljubinka Utvr|uje se da je tu`itelj Simi} Nenad iz Sarajeva, JMB 0801954172654 po osnovu ugovora o kupoprodaji gara`e broj 5624 od 06. 09. 2002. godine stekao vlasni{tvo na gara`i u poslovno-stambenom objektu u Sarajevu O-24, gara`a broj 8, ukupne povr{ine 12,00 m2, sagra|ene na k~. broj 1234 KO Novo Sarajevo II, {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se ova gara`a po osnovu ove presude kao vlasni{tvo tu`itelja sa 1/1 dijela uknji`i - upi{e u zemlji{nu knjigu - knjigu polo`enih ugovora za Op}inu Novo Sarajevo. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH. POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka. SUDIJA Naida Tabakovi}
30570-tt

PRESUDU

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

23

"

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

C>KI

Kastro: Divi se Snoudenu

Lider kubanske revolucije Fidel Kastro demantirao je informacije objavljene u ruskim medijima da je Kuba, navodno, odbila prihvatiti Edvarda Snoudena (Edward Snowden) usljed pritiska SAD-a. Kastro je u članku na internetu napisao da niko nema pravo govoriti u ime Kube. On je dodao da se divi bivšem službeniku američke Centralne obavještajne agencije (CIA). - Prema mom mišljenju, on je svijetu učinio uslugu otkrivši gnusnu, podlu politiku moćnog carstva koja laže i obmanjuje svijet - na- 

K>= IA EA KF=šE= 5),=

Kastro demantirao špekulacije

7@=H = 5EH H== IA@
VOJNE OPERACIJE Sve izvjesnija međunarodna akcija protiv režima
Sjedinjene Američke Države i saveznici grupišu avione u britanskoj vojnoj bazi neće započeti bombardiranjem iz zraka, već lansiranjem raketa s vojnih
Sjedinjene Američke Države i Britanija privode kraju plan za “kazneni vojni udar” na Siriju do kraja sedmice, piše “Guardian”, prenose agencije. Predsjednik SAD-a Barak Obama (Barack) i britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron) razgovarali su intenzivno telefonom o odgovoru sirijskom režimu zbog napada hemijskim oružjem i “više nemaju sumnju da je tih napada zaista bilo i da iza njih stoji režim Bašara el-Asada (Bashar al-Assad)”.
Obama i Kameron: Spremaju odgovor

pisao je Kastro, koji je istakao da se Kuba već 45 godina opire pritisku SAD-a i da nema namjeru da se preda ili popusti. Ruski list “Komersant” objavio je ranije da je Snouden ostao u Moskvi krajem juna i nije otišao na Kubu jer mu to nisu dozvolile kubanske vlasti usljed pritiska SAD-a. Pozivajući se na dobro obaviještene izvore, list je objavio da su kubanske vlasti obavijestile Moskvu da avionu kompanije “Aeroflot”, u kome je bio Snouden, neće biti dozvoljeno da sleti u Havani.

Razgovor lidera
Obama je istakao da je 88 puta razgovarao sa svjetskim liderima o ovoj temi, a najviše s Kameronom. Oglasila se i britanska vlada navodeći da su “dvojica lidera uvjerena da je korišteno hemijsko naoružanje”.

Petero ljudi, uključujući jedno dijete, poginulo je, a još troje djece je povrijeđeno kada se srušio mali avion u zapadnoj Njemačkoj. Novinska agencija DPA javila je da se avion tipa Paper srušio u polju u oblasti Dortmunda. Avion se vraćao sa sjeverne obale Njemačke i u trenutku nesreće nalazio se

5HKšE IA =E =LE

Nesreća u Njemačkoj

30 kilometara od svoje destinacije, grada Arnsberga. Dvije žene, dvojica muškaraca i četvero djece bili su u avionu, rekli su predstavnici vlasti, ali jučer nije bilo više informacija. Dvoje od troje povrijeđene djece pronađeno je izvan aviona, dok je jedno dijete bilo zaglavljeno u letjelici.

7 HEšJA= “A= DAEI= IKFIJ=?=”
Dokazi ukazuju na to da je u napadu u Siriji korištena “neka hemijska supstanca” kojom su ubijene stotine ljudi, kazao je izaslanik UN-a za Siriju Lakhdar Brahimi novinarima u Ženevi. Dodao je da će stručnjacima UN-a trebati četiri dana da završe posao i analiziraju materijal koji pronađu. - Čini se da je iskorištena neka hemijska supstanca od koje je stradalo više stotina ljudi. Ipak, međunarodno pravo nalaže da bilo kakva vojna akcija, pa i intervencija SAD-a, mora imati saglasnost Vijeća sigurnosti UN-a - rekao je on.

Američke vojne snage spremne za brzu akciju

Američka vojska je još od prekjučer u punoj pripravnosti i, kako je rekao ministar odbrane Čak Hejge (Chuck Hagel), potpuno je spremna za napad ako Obama da zeleno svjetlo. Pojavile su se i informacije da bi napad mogao biti izveden danas i da je to poručeno sirijskoj opoziciji, ali zvanične potvrde nije bilo. Prema dostupnim informacijama, SAD i saveznici

grupišu avione u britanskoj vojnoj bazi na Kipru, ali napad ne bi započeli bombardiranjem iz zraka, već lansiranjem raketa s vojnih brodova, javljaju svjetski mediji. Američki potpredsjednik Džozef Bajden (Josef Biden) rekao je da “više nema sumnje da je režim u Siriji koristio hemijsko naoružanje”, što se tumači kao još jedan jasan signal da je napad neizbježan.

U nizu koordiniranih napada u iračkoj prijestonici i oko nje jučer je poginulo najmanje 65 ljudi, a veliki broj je ranjen, rekli su zvaničnici. Meta eksplozija koje su slijedile jedna za drugom bili su civili koji su kupovali ili išli na posao, navodi AP. Među poginulima je i sedam pripadnika šiitske muslimanske porodice koji su ubijeni kada su im napa-

,AIAJEA FCEKED K 1H=K
Bagdad: Veliki broj stradalih
(Foto: AFP)

Serija krvavih napada na civile

dači upali u kuću tokom noći. U jednom slučaju gerilci su aktivirali automobil pun eksploziva, a u ostalim je riječ o bombašima samoubicama. Najviše je stradalo naselje Kazimijah u Bagdadu, gdje su eksplodirale dvije bombe na parkingu, a zatim je uslijedio napad bombaša samoubice u trenutku kada se okupilo mnogo prolaznika.

C>KI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

#

na Kipru Napad, vjerovatno, brodova, pišu svjetski mediji

EK @ E?A
Bašara el-Asada
hemijske napade pružile su i Arapska liga i brojne zemlje, među kojima i Turska. Na drugoj strani, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je da bi strana vojna akcija u Siriji destabilizirala tu zemlju i Bliski istok. Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Homeini rekao je da bi američka intervencija u Siriji “bila propast za region”. Norveška je uputila upozorenje protiv eventualne vojne operacije protiv Sirije u odsustvu mandata UN-a.

Domu zdravlja Berane i ljekarima Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u tom gradu do jučer ujutro javilo se 976 pacijenata sa stomačnim tegobama, prenijele su agencije. Na Dječijem odjelu Opšte bolnice Berane hospitalizirano je petero djece. Na Infektivnom odjelu zadržane su četiri osobe starije od 14 godina, saopćeno je jučer na internet-stranici Doma zdravlja u Beranama. Klinička slika oboljelih je blaga, uglavnom kraćeg trajanja, praćena mučninom, povraćanjem i grčevima u stomaku. Jedan broj oboljelih imao je tečne stolice i povišenu tjelesnu temperaturu. Higijensko-epidemiološka služba Doma zdra- 

JHL= IA IH CH=đ==

Raste broj oboljelih u Beranama

Ukratko

Fukušima: Curenje radioaktivne vode

Japan

Povećana opasnost
M
Dom zdravlja u Beranama: Istražuje se uzrok infekcije

vlja Berane, u saradnji s Institutom za javno zdravlje Crne Gore, i jučer je nastavila provođenje epidemiološkog anketiranja građana sa stomačnim tegobama, kao i uzimanje uzoraka od

pacijenata za mikrobiološku dijagnostiku. Građanima Berana preporučeno je da za piće koriste flaširanu ili prokuhanu vodu, uz pojačane higijenske mjere.

Japanska agencija za nuklearne regulative jučer je zvanično povećala stepen ozbiljnosti novog curenja radioaktivne vode u oštećenoj centrali Fukušima na treći nivo međunarodne skale radioloških incidenata. Incident u kome je prošle sedmice iz rezervoara iscurilo 300 tona radioaktivne vode do sada je bio klasificiran kao anomalija prvog nivoa.

Mediji

Pale dionice
Saudijski ministar vanjskih poslova Saud el-Fajsal sastao se u Rijadu s turskim kolegom Ahmetom Davutoluom (Davutoglu), a razgovarali su o sirijskoj krizi. Vrijednost svjetskih dionica je opala, a cijene nafte naglo su porasle u jeku rastućih briga o skorom napadu na Siriju. Ogranak terorističke grupe El-Kaida zaprijetio je “vulkanom osvete” protiv vojnih i drugih meta sirijske vlade u znak osvete zbog napada hemijskim oružjem u blizini Damaska, prenio je Reuters. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-mun (Ki-moon) pozvao je članice Vijeća sigurnosti da se ujedine da bi “radili za mir” u Siriji. Ban Ki-mun je podsjetio da se ekipa stručnjaka UN-a nalazi u blizini Damaska i da im treba dati vremena da utvrde je li upotrijebljeno hemijsko oružje.

Predsjednik Vlade Hrvatske Zoran Milanović poslao je evropskoj komesarki za pravosuđe Vivijan Reding (Viviane) pismo iz koga se zaključuje da postoji 

E=LEć FHEIJ= @= FHEAE IFHE =
spremnost da bude promijenjen hrvatski zakon o evropskom nalogu za hapšenje da bi ponovo bio u skladu s evropskom legislativom, potvrdila je Mina

Diplomatski spor Zagreba i Brisela

Hakerski napadi
M M
Internet-stranica lista “The New York Times” postao je nedostupan drugi put ovog mjeseca zbog, kako je saopćila kompanija, “zlonamjernog vanjskog napada”. List je na svojoj stranici na Facebooku saopćio da radi na popravci problema. Prethodno je “The New York Times” bio nedostupan na internetu 14. avgusta.

(Foto: AFP)

Pojavila se i informacija da je američka obavještajna služba čula zvaničnika sirijskog ministarstva odbrane u paničnom telefonskom razgovoru s komandantom jedinice za hemijsko oružje poslije napada nervnim plinom u predgrađu Damaska. On je, navodno, tražio odgovore o napadu nervnim plinom u kome je više od hiljadu ljudi poginulo. Podršku odgovoru na

Milanović: Pisao komesarki EU

Andreeva, portparol Evropske komisije. - Komisija pozdravlja konstruktivnu inicijativu koja je u kontaktu s hrvatskim vlastima da bi dobila pojašnjenja i osigurala da pozitivni politički signali zaista budu provedeni u djelo, odnosno da se hrvatski zakon uskladi s evropskim rekla je Andreeva hrvatskim medijima. Ministarstvo pravosuđa Hrvatske potvrdilo je jučer da je poslalo pismo Reding u vezi s primjenom evropskog naloga za hapšenje. Ministar Orsat Miljenić poslao je odgovor na pismo kojim je krajem jula Reding zatražila odgovor na pitanje kada je planirano usklađivanje hrvatskog zakona o evropskom nalogu za hapšenje s evropskim zakonodavstvom.

Srbija

Odšteta za pritvor
Više od 63 miliona dinara, odnosno oko 553.000 eura, otišlo je u posljednje tri i po godine iz državne kase na ime odštete ljudima koji su u Srbiji neosnovano bili u pritvoru, a sud ih je potom proglasio nevinima, pišu beogradske “Večernje novosti”. Riječ je o 197 osoba, koje su iza rešetaka ukupno provele, kako navodi list, 14.852 dana. Njima je ministarstvo pravde i državne uprave na osnovu sporazuma isplatilo 37 eura po danu.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer u 4.30 sati na autoputu Beograd - Niš kod skretanja za Veliku Planu poginulo je dvoje djece, dok je osam osoba povrijeđeno. Sudar se dogodio u pravcu ka Beogradu. Do nesreće je došlo kada su se sudarila dva vozila, kombi holandskih i automobil francuskih registarskih tablica. Tom prilikom

2CEK @LA @A?A

Nesreća na autoputu Beograd - Niš

život je izgubilo dvoje djece od tri i deset godina. Jedno je preminulo na licu mjesta, a drugo na putu do bolnice. Povrijeđeni su zbrinuti u bolnici u Smederevskoj Palanci. Direktor te bolnice Periša Jovanović izjavio je za B92 da su u tu ustanovu dovezeni svi povrijeđeni, koji su državljani Francuske i Holandije, najvjerovatnije turskog porijekla.

Belgijska policija, u saradnji s Europolom, uništila je najveći ilegalni laboratorij za proizvodnju sintetičkih droga ikad otkriven u Evropi i zaplijenila ogromne količine hemikalija za proizvodnju ekstazija. U 30 policijskih racija u Belgiji, Holandiji i Poljskoj 14 osumnjičenih osoba je uhapšeno, a protiv 11 ljudi podignuta je optužnica zbog posjedovanja, proizvodnje i trgovine narkoticima. Osumnjičeni iz Belgije, Bugarske i Poljske su, kako se vjeruje, dio dobro uigrane, organizirane međunaro-

7EšJA=>H=JHE=FHEL@K@HCA

Međunarodna akcija policije

Indija

Srušila se zgrada
M
Najmanje osam osoba izgubilo je život kada se srušila zgrada u zapadnom indijskom gradu Vadodari, rekli su zvaničnici. Oko 30 ljudi ostalo je zarobljeno ispod ruševina trospratne zgrade u kojoj je živjelo desetak porodica. Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima, javljaju lokalni mediji, dodajući da se srušila i susjedna zgrada, ali da je onabila prazna.Analitičari kažu da su incidentiove vrste česta pojava u Indiji.

Drogu proizvodili na farmi kod mjesta Šimej

(Foto: AFP)

dne kriminalne grupe. Ogroman laboratorij za proizvodnju droge pronađen je

dobro skriven u prostorijama farme nedaleko od Šimeja, u južnoj Belgiji.

26

^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

Dnevni avaz

oglasi 

EI
M

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

%
M

Uskoro u prodaji

7>E K>=LE?K

U blizini Bjelovara u Hrvatskoj dogodila se velika tragedija. Naime, Dariju Grubješić (32), majku troje maloljetne djece, pajserom je nasmrt pretukao njen ljubavnik, 46-godišnji Nikola J. iz Prgomelja, kojeg je policija uhapsila. Porodica ističe da su oboje imali problema s alkoholom, a upoznali su se kada je on gradio most na ulazu u njeno dvorište. Policijska istraga još traje pa će detalji ove ljubavne tragedije biti naknadno poznati.

0JA @ =FKćE?=

U jednom bivšem tvorničkom skladištu, gdje su prije stajali kozmetički proizvodi, u središtu Bona, otvoren je hotel koji se po svemu razlikuje od onih uobičajenih. Riječ je zapravo o kampiralištu koje se sastoji od 15 kamp-kućica. Svaka od njih uređena je s mnogo ljubavi i svaka je različita. Osim onih ružičastih za djevojčice, ovdje se nude i velike luksuzne varijante klasičnog američkog dizajna, velika spavaća kola. Jedna noć u ovom hotelu stoji 30 eura po osobi, a u cijenu je uračunat i doručak.

STRAVIČNO Javnost šokirana slučajem iz Kine

,Ač== JAE JHCL?E HC=E= E EIF=E K čE
Policija je raspisala nagradu od 12.000 eura za informaciju koja će dovesti do otmičara

U septembarskom broju va{e porodi~ne revije svakako pro~itajte

Građani Kine šokirani su zločinom koji se dogodio u provinciji Šanksi. Ondje je jedna žena 6-godišnjeg dječaka namamila u polje i zatim mu iskopala oči. Naime, dječak se igrao ispred kuće i odjednom nestao. Roditelji i rođaci su ga počeli tražiti. Našli su ga nakon tri sata u obližnjem polju. - Nismo odmah primijetili da nema oči. Mislili smo da je pao. Kapci su mu bili spušteni - rekao je otac. Dijete su odveli u bolnicu. Ljekari su bili u šoku. Rekli su da je dječaku neko iskopao oči. Policija sumnja da su dječaka omamili i oteli trgovci organima. Na mjestu gdje je pronađen istražitelji su našli očne jabučice, ali nije bilo rožnica. Istražitelji kažu da su dječaka izabrali za žrtvu vjerovatno jer ima “zečiju usnu”. Policija je raspisala nagradu od 12.000 eura za informaciju koja će dovesti do otmičara. Glavni sumnjivac im je za sada nepoz-

malih promjena za du`i `ivot
Bitno je na vrijeme otkriti infekciju
Kako otkriti tumor dva milimetra

20

HEPATITIS B i C:

Dječak je u bolnici i zauvijek će biti slijep

velik

nata žena. Lokalna TV stanica je prikazala snimke dječaka koji se previja od bolova na bolničkim kolicima sa zavojima preko glave, a njegovi roditelji, koji su poljoprivrednici, plaču. Navodno su roditelji dječaka rekli da

im je sin ispričao da je šetao putem kada ga je zgrabila jedna žena. U Kini je trgovina ljudskim organima česta jer nedostaje organa za transplantacije. Od 300.000 pacijenata godišnje koji trebaju hitnu transplantaci-

ju, samo ih oko 10.000 dobije novi organ. Prošle godine je sedmero ljudi završilo u zatvoru jer je jednom mladiću izvađen bubreg za ilegalnu operaciju. Od novca koji je dobio mladić je kupio iPhone i iPad.

Kad

podivljaju

hormoni

2H@=A AHđA @EAJA = # AKH=
Uz oglas je priložila i sliku s kontrole ultrazvukom da se beba dobro razvija
Jedna 17-godišnjakinja iz Poljske ponudila je na prodaju nerođenu bebu za 5.000 eura, uz garancije da pazi na sve što treba trudnica u interesu bebe, a uz oglas prilaže i sliku s kontrole ultrazvukom da se beba dobro razvija. Drugi oglas koji se pojavio ljetos na poljskom internetu s otvorenom ponudom prodaje djeteta postavila je 18-godišnjakinja u drugom mjesecu trudnoće, koja zajedno sa svojim dečkom traži odgovarajući bračni par koji bi kupio dijete. Cijena bi se, prema zamislima to dvoje mladih Poljaka, mogla uskladiti s finansijskim mogućnostima kupaca. Paradoksalno, ti oglasi, iako šokantni, ne moraju automatski kršiti poljske zakone, jer se mogu podvesti pod usvajanje, s tim da roditelji ili majka odrede unaprijed usvojitelja. - To ne mora biti trgovina ljudima. Majka vidi da neće biti u stanju odgojiti dijete i traži za novorođenče odgovarajuću porodicu. Trgovina ljudima je tek kada se osoba zloupotrebljava i tjera na rad, prosjačenje ili prostituciju - objasnila je Irena David Olčik iz fondacije La Strada, koja pomaže prostitutkama.

Novi trend u Poljskoj uzima maha

U~inite ne{to dobro za svoje zdravlje

st Lijenoa r mi i kilog} i su najve a elji neprij t vena

TR^ITE
Za{to volimo |umbir

Listovi puni
insulina

Bijelim lukom

Varšava: Nema kršenja zakona

protiv raka plu}a

28

^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

Dnevni avaz

oglasi
O^EKIVANI
GARANTOVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKER-a a

965.000,00 KM

50.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJE[TAJ 69. PRIVREMENI IZVJE[TAJ 69. KOLA SuperLOTO-a OD KOLA JOKERA-a OD 27.08.2013.godine 27.08.2013.godine
O^EKIVANI JACK POT NAREDNOG KOLA LOTO 6/45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440.000,00 KM O^EKIVANI JACK POT NAREDNOG KOLA ZA BOJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.000,00 KM
DOBITNA KOMBINACIJA SuperLOTO-a:

CRVENA

03

05

09

12

17

39 05 03 12 17 09 39 532799 706956
UKUPNA UPLATA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.616,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.808,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . .761,60 KM DOBICI
BROJ DOBITAKA 1.VRSTE(6 BROJEVA): BROJ DOBITAKA 2.VRSTE(5 BROJEVA): BROJ DOBITAKA 3.VRSTE(4 BROJA): BROJ DOBITAKA 4.VRSTE(3 BROJA): BROJ DOBITAKA 5.VRSTE(2 BROJA): BROJ DOBITAKA 6.VRSTE(1 BROJ) :

UKUPNA UPLATA LOTO 6/45 JE: . . . . . . . . . .58.659,00 KM FOND DOBITAKA 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.329,50 KM FONDOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45 FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 30%: . . . . . . .8.798,85 KM AKUMULIRANO U FONDU ZA JACKPOT: . . . . .426.973,25 KM JACKPOT ZA LOTO 6/45 UKUPNO: . . . . . . . .435.772,10 KM FOND DOBITAKA DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . .4.399,43 KM FOND DOBITAKA TRE]E VRSTE 17,50% . . . . . .5.132,66 KM FOND DOBITAKA ^ETVRTE VRSTE 37,50% . . .10.998,56 KM UKUPNA UPLATA ZA IGRU ODABERI BOJU: . . .12.463,20 KM FOND DOBITAKA ZA IGRU ODABERI BOJU 60%: .7.477,92 KM FONDOVI DOBITAKA ZA IGRU ODABERI BOJU FOND DOBITAKA PRVE VRSTE 30% . . . . . . . . .2.243,38 KM AKUMULIRANO U FONDU ZA JACKPOT: . . . . .519.688,82 KM

JACKPOT ZA ODABERI BOJU UKUPNO: . . . . . .521.932,20 KM FOND DOBITAKA DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . .1.121,69 KM FOND DOBITAKA TRE]E VRSTE 17,50% . . . . . .1.308,64 KM FOND DOBITAKA ^ETVRTE VRSTE 37,50% . . . . .2.804,22 KM UKUPAN PRIJENOS U REZEVNI FOND : . . . . . .124.474,79 KM VRSTA BROJ DOBITAKA IZNOS 6 POGODAKA + BOJA 0 . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 6 POGODAKA 0 . . . . . . . . . . . .0,00 KM 5 POGODAKA + BOJA 4 . . . . . . . . . . .594,65 KM 5 POGODAKA 10 . . . . . . . . . .314,25 KM 4 POGOTKA + BOJA 76 . . . . . . . . . . .32,65 KM 4 POGOTKA 256 . . . . . . . . . . .15,45 KM 3 POGOTKA + BOJA 1.264 . . . . . . . . . . . . .4,70 KM 3 POGOTKA 3.114 . . . . . . . . . . . . 2,50 KM

PRENESENO U JACKPOT IZ PRETHODNOG KOLA: . . . .33.293,90 KM JACKPOT UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34.055,50 KM FOND ZA OSTALE VRSTE DOBITAKA: . . . . . . . . . . . . . . .3.046,40 KM BROJ DOBITAKA IZNOS
JP SE PRENOSI U NAREDNO KOLO IZNOS: 0,00 KM IZNOS: 0,00 KM IZNOS: 59,10 KM IZNOS: 6,15 KM IZNOS: 1,00 KM

0 0 0 14 135 1.392 ROK ZA PRIGOVORE 4 DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA. L U T R I J A B i H S A R A J E V O 28.08.2013.godine

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 28.08.2013.god.

KONA^NI IZVJE[TAJ 67. KOLA SuperLOTO-a OD 20.08.2013.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 67. KOLO SuperLOTO-a: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 28.08.2013.god.

UKUPNA UPLATA LOTO 6/45 JE: . . . . . . . . . . . . . .60.345,50 KM FOND DOBITAKA 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.172,75 KM FONDOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45 FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 30%: . . . . . . . . . . 9.051,83 KM AKUMULIRANO U FONDU ZA JACKPOT: . . . . . . .414.329,54 KM JACKPOT ZA LOTO 6/45 UKUPNO: . . . . . . . . . . .423.381,37 KM FOND DOBITAKA DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . .4.525,91 KM FOND DOBITAKA TRE]E VRSTE 17,50% . . . . . . 5.280,23 KM FOND DOBITAKA ^ETVRTE VRSTE 37,50% . . . . . . . .11.314,78 KM UKUPNA UPLATA ZA IGRU ODABERI BOJU: . . . . . . .12.708,80 KM FOND DOBITAKA ZA IGRU ODABERI BOJU 60%: . . . . . . .7.625,28 KM FONDOVI DOBITAKA ZA IGRU ODABERI BOJU FOND DOBITAKA PRVE VRSTE 30% . . . . . . . . . . . .2.287,58 KM AKUMULIRANO U FONDU ZA JACKPOT: . . . . . . . .516.399,84 KM

JACKPOT ZA ODABERI BOJU UKUPNO: . . . . . . . .518.687,42 KM FOND DOBITAKA DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . .1.143,79 KM FOND DOBITAKA TRE]E VRSTE 17,50% . . . . . . . . .1.334,42 KM FOND DOBITAKA ^ETVRTE VRSTE 37,50% . . . . . . .2.859,48 KM UKUPAN PRIJENOS U REZEVNI FOND : . . . . . . .119.238,20 KM VRSTA 6 POGODAKA + BOJA 6 POGODAKA 5 POGODAKA + BOJA 5 POGODAKA 4 POGOTKA + BOJA 4 POGOTKA 3 POGOTKA + BOJA 3 POGOTKA BROJ DOBITAKA IZNOS 0 . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 0 . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 0 . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 5 . . . . . . . . . . . . . 905,20 KM 43 . . . . . . . . . . . . . 80,50 KM 103 . . . . . . . . . . . . . .36,15 KM 706 . . . . . . . . . . . . . . .8,60 KM 2.331 . . . . . . . . . . . . . . . 3,75 KM

KONA^AN IZVJE[TAJ 67. KOLA JOKERA-a OD 20.08.2013.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 67. KOLO JOKERA-a : OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO UKUPNA UPLATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.742,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.871,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 774,20 + J.P. 31.837,70 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.611,90 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.096,80 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .JP SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00 KM 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89,50 KM 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,90 KM 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 KM 1.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

BROJ DOBITAKA 1.VRSTE (6 BROJEVA) DOBITAKA: BROJ DOBITAKA 2.VRSTE (5 BROJEVA) DOBITAKA: BROJ DOBITAKA 3.VRSTE (4 BROJA ) DOBITAKA: BROJ DOBITAKA 4.VRSTE (3 BROJA ) DOBITAKA: BROJ DOBITAKA 5.VRSTE (2 BROJA ) DOBITAKA: BROJ DOBITAKA 6.VRSTE (1 BROJ ) DOBITAKA:

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 67. KOLO SuperLOTO-a JE 27.09.2013.godine

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 67. KOLO JOKERA-a JE 27.09.2013.godine

IGRE NA SRE]U LUTRIJE BiH I PROVJERE DOBITAKA NA www.lutrijabih.ba ROK ZA PRIGOVORE 4 DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA. L U T R I J A B i H S A R A J E V O 28.08.2013.godine 

KJKH=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

'

PROJEKTI Bh. reditelj angažiran u Sjevernoj Irskoj

FHA@IJ=LE 0=HEI= 2=šLEć= 8AčAH=I K 5=H=ALK
Saradnja “East West Centra” s “Prime Cutom” iz Belfasta i “Mladinskim gledališčem” iz Ljubljane na projektu „The Conquest of Happiness” Bh. premijera 28. septembra
Haris Pašović, jedan od najuspješnijih bosanskohercegovačkih reditelja, posljednjih nekoliko sedmica boravi u Sjevernoj Irskoj. Pašović je u gradu Deri, gdje rukovodi multinacionalnim projektom “The Conquest of Happiness” u kojem učestvuje 50 umjetnika iz Sjeverne Irske, BiH, Belgije, Slovenije, Italije...

# ILAJIED KAJE= K
Grad kulture

Promocija knjiga Mugdima Galijaševića

’,HKžAA I /=E’
Vrata otvorena za ljude dobre volje
bitnija. Večeras u 19 sati očekujem prijatelje, sugrađane, čitaoce, poznanike... Vrata će biti otvorena svim ljudima dobrevolje -govori Galijašević, koji s nestrpljenjem iščekuje večerašnje druženje. O njegovim djelima večeras će govoriti Senka Kurt, Ahmed Bosnić i Mustafa Smajlović, dok će Muhamed Bahonjić Baha čitati odlomke iz knjiga. Svoj doprinos dat će i umjetnik i virtuoz na gitari Besalet Ljuca. A. I. M.

Projekt je inspiriran tekstom filozofa Bertrana Rasela (Bertrand Russel), a osmišljen je kao kolaž muzike, plesa i drame. Nit koja se proteže kroz cijelu predstavu jeste odgovor na pitanje - kako ljudi mogu zaslužiti sreću?. Saradnju s kompanijom “Prime Cut” iz Belfasta i “Mladinskim gledališčem” iz Ljubljane reditelj je uspostavio kao direktor“East West Centra” iz Sarajeva, koji od 2005. godine djeluje kao neprofitna kulturna institucija. - Pripreme na projektu su u toku i posljednjih dana

Ne samo promocija knjige nego i “Druženje s Galijom”, književnikom i novinarom Mugdimom Galijaševićem, bit će upriličeno večeras u velikoj sali Općine Stari Grad u Sarajevu. Bit će to prvo predstavljanje djela „Suze na mezaru” na bosanskom i turskom jeziku i nedavno objavljenog romana „Kapija života”. - Pored brojnih promocija po Evropi, ova koja se dešava pred ljubiteljima pisane riječi u mome gradu zamene je naj-

Ekipa predstave “The Conquest of Happiness”

smo intenzivirali rad. S nama su glumci i iz BiH Mona Muratović i Saša Handžić. Za kostimografiju su zadužene Irma Saje i Vanja Ciraj, dok je Ismar Hadžiabdić izvršni producent - kaže Pašović.

’*=AJ .AIJ’ @ 1@KIJHE= FEJEčC @ & IAFJA>H=
IK>= K *E0
Papo: Značajna imena na pozornici

Četvrti Internacionalni festival

Mostar i Deri
Premijerna izvedba predstave bit će upriličena u septembru u Deriju u okviru Festivala „UK City of Culture Derry 2013”. - Nakon toga slijedi evropska turneja u koju

- Industrija političkog sukoba je najjača industrija u BiH i još nije iscrpljena. Ono što je potrebno jeste da se zamijene industrija političkog sukoba i industrija ljudskih prava s će biti uključeni Ljubljana, Novi Sad i Belfast, a zatim i bh. premijera koja će biti održana 28. septembra ispod Starog mosta u Mostaru. U to vrijeme Festival MESS bit će prvi put otvoren u gradu na Neretvi, tako da će to biti i lijep povod za predstavljanje projekta. Osim toga, Mostar baš i ne obiluje kulturnim događanji-

normalnim kreativnim područjem života - rekao je Pašović za britanski list “The Guardian” govoreći o stvaranju ovog projekta osvrćući se na trenutno stanje u BiH.

Pašović: Multinacionalna saradnja

ma - ističe reditelj i dodaje da u skorije vrijeme sarajevska publika neće imati priliku vidjeti ovaj Pašovićev rad. Kako je ranije govorio za ugledni list “The Guardian”, Pašoviću nije bilo teško napraviti paralelu između Mostara i Derija. - Oba grada se sastoje od različitih zajednica koje dijeli rijeka, krasi ljepota, a imaju složenu prošlost. Recimo, trenutno je mir u oba grada, a sam proces integracije i dovođenja do zajedništva bio je veoma spor - zaključuje Pašović. E. TRAKO

Četvrti Internacionalni “Balet Fest Sarajevo”,koji organizira Udruženje za razvoj kulture i umjetnosti “Baleti” bit će održan od 20. do 28. septembra u Sarajevu. Pripreme za ovaj važan kulturni događaj privode se kraju. - Cilj nam je kao i svaki put da priredimo izvandredan doživljaj za sve ljubitelje ove umjetnosti. I ovog puta

na pozornici će biti značajna imena, još ne mogu otkriti cijeli program, to ćemo objaviti u prvoj sedmici narednog mjeseca - kazala nam je direktorica Festivala Edina Papo. Ono što čini ovaj festival posebnim je univerzalnost muzičkog izražaja, raznovrsan repertoar, kvalitet izvedbi te svjetske premijere. T.Đ.

Prvi banjalučki akademski vajar Ahmed Bešić (82) umro je nakon duge i teške bolesti 27. avgusta u Štokholmu, gdje će biti i sahranjen. Profesionalni lutkar Dječijeg pozorišta u Banjoj Luci bio je od 1. februara 1962. godine sve do 31. oktobra 1995. godine. Ostat će upamćen kao umjetnik tihe

,A= )DA@= *AšEć= H=IA C=AHEA E JHCLA šEH ILEAJ=
naravi, ali i velike energije i ostvarenja. - Njegove skulpture, biste i spomenici još krase galerije i trgove, kako u BiH tako i u Švedskoj te širom svijeta. Veliko hvala ovom čovjeku i umjetniku za sve što je učinio za nas saopćeno je jučer iz banjalučkog pozorišta. V. S.

U Štokholmu umro prvi banjalučki akademski vajar

Spec
Na repertoaru kina “Kaleidoskop” od večeras je film “Štrumfovi 2”, čija projekcija počinje u 21 sat. U novoj akciono-animiranoj komediji zli čarobnjak Gargamel stvara nekoliko kopija Štrumfova koje naziva Nevaljalci i nada se da će mu oni pomoći u njegovim smicalicama. Ali, kada otkrije da samo Štrumfetina tajna čarolija može pretvoriti Nevaljalce u Štrumfove, Gargamel kidnapuje Štrumfetu i odvodi je u Pariz, gdje ga milioni obožavalaca dočekuju kao najvećeg čarobnjaka.

Bešić: Veliki umjetnik

Makedonska teatarska kritičarka Liljana Mazova objavila je knjigu „Sedam drama iz BiH” na makedonskom jeziku, u kojoj se nalaze dramska djela autora iz naše zemlje. U objavljivanju djela učestvovali su Internacionalni teatarski festival MESS te Ministarstvo za kulturu Makedonije. Ovo je prva knjiga s ovakvim konceptom na makedonskom jeziku, na čijoj su realizaciji radili i reditelj Dino Mustafić i teatrolog

’5A@= @H== E *E0’ = =A@I AEK

Djela autora iz naše zemlje

Muhamed Dželilović. Makedonska književna publika moći će u ovom izdanju pročitati drame Abdulaha Sidrana, Almira Bašovića, Almira Išmirovića, Zlatka Topčića, Ljubice Ostojić, Mirze Fehimovića te Radmile Smiljanić. Mazova je u uvodu knjige navela da odabrani autori kroz svoje drame govore o čovjeku u uvjetima kada, između ostalog, živi s ožiljcima najvećeg neprijatelja rata. T. Đ.

5=HAJ D=I
IJH=IJLA= H=JEč=H=

Seksepilna glumica u filmu „Don Jon“

!

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013. 

AJ IAJ

!#

RAZGOVOR Edo Maajka, prvo ime regionalne rep scene, za “Avaz” 

= @>EJE 0=E@= *AšEć= = >E šJ=
Po svakoj liniji po kojoj je Emir Hadžihafizbegović dobio hrvatsko državljanstvo i Halid bi trebao dobiti Prvi put na turneji po Australiji 
Tokom ljeta ste punom parom nastupali. Jeste li imali vremena za pripremu novog materijala? - Nisam radio ništa novo, ali sam se nakupio bitova pa ću se najesen baciti na posao. Kada možemo očekivati Vaš novi CD? - Nadam se da ću iduće godine poslije ljeta imati spreman album. Do tada sviruckam pomalo, imam dogovorene već neke svirke za jesen, tako da ću je provesti radno. Hoćete li svoju publiku, možda, izne-

Hali Beri kritizirana prilikom snimanja filma
Beri u sceni iz filma “Die Another Day” koju je morala ponavljati nekoliko puta

Johanson: Zavodi Hozefa Gordona-Levita

Edo Maajka jedan je od rijetkih, ako ne i jedini reper s ovih prostora koji će se otisnuti na turneju po Australiji. Prvi hip-hoper regiona pravog imena Edin Osmić tako će 4., 5. i 6. oktobra nastupati u Melburnu, Sidneju i Brizbejnu. Brčak, koji je zagrebačku adresu skoro zamijenio onom u Tel Avivu, gdje živi sa suprugom Lilah, kćerkom Jasmin te Mej (Mey), kćerkom koju Lilah ima iz prvog braka, ovog ljeta žario je i palio na brojnim svirkama.

7E >E IA 6A )LEL žAIJ H=AJEH= 
Razmišljate li o preseljenju iz Izraela s obzirom na situaciju u Siriji, Egiptu...? naditi još nečim osim pjesmama? Recimo filmom? - Ma, ja nisam u stanju srediti snimanje spota, a kamoli filma. Nemam vremena nizašta osim za porodicu i muziku, za sada. Radi mi se muzika i čuo sam toliko dobrih stvari da jedva čekam početi na miru slušati bitove, pisati i samplirati... - Ne. Ukoliko bi se žestoko raketirao Tel Aviv, onda bismo pobjegli. Ali neće valjda. Uglavnom, Halidu prije nekoliko godina nisu dali hrvatsko državljanstvo, a sada je priča ponovo aktuelizirana. Šta mislite o tome?

Seksepilna Skarlet Johanson (Scarlett Johansson, 28) u prvom trailaru filma „Don Jon“ koji je objavljen strastveno se ljubi na vratima svog stana sa zavodnikom

Džonom kojeg glumi Hozef Gordon-Levit (Joseph Gordon-Levitt, 32). - Još nije vrijeme za to. Ne znam tvoje prijatelje, želim upoznati tvoju porodicu. Zar

ne misliš da je uvijek bolje kada to nešto znači? - govori Skarlet koja glumi Barbaru, strastvenu romantičarku. Radnja filma koji je režirao i napisao Gordon-Le-

vit prikazuje mladića opsjednutog svojim fizičkim izgledom i pornografijom. Redateljski prvjenac glumca u kinima bi se trebao naći 27. septembra.

Radna jesen
Iako je bilo onih koji su kritizirali kvalitet njegovog aktuelnog albuma “Štrajk mozga”, posjeta na koncertima Ede Maajke, kao i poziv u Australiju, demantirali su ih. Je li Vam prvi put da ćete nastupati u Australiji? - Jeste. Jedva čekam, ekipa koja to radi djeluje ozbiljno i mislim da će to biti dobre feštice. Vodim sa sobom DJ Soula i Frenkija. FMJAM u Australiji. 

=IE A K *IE FH=š= 6AAJ=>EIA 
Sluša li Vas Jasmin? - Sluša, naravno. To je fina curica. Sad smo bili po Bosni i sretna je jer smo pronašli Teletabise i Lalu, koja hoda i svira. Kakva je to radost bila.

Finalna večer kulturnog ljeta “Bitfest 2013” u makedonskom Bitolju trebala je proteći u znaku koncerta rokera Dade Topića. Nažalost, nakon što je otpjevao nekoliko numera, između ostalog, “Elizabet”, “Da li znaš da te volim” i “Makedonija”, koje su izazvale ovacije prisutnih, Topić je uz izvinjenje publici pre-

6FEćK FE = ?AHJK
kinuo koncert, jer mu je pozlilo. Tako je 64-godišnji muzičar bio primoran da siđe s bine, a navodi se da je razlog njegovim problemima najvjerovatnije bio umor i iscrpljenost. Organizatori ovog festivala potvrdili su da se Topić vrlo brzo oporavio te da je njegovo zdravstveno stanje većmnogobolje. E. S.

Pjevač prekinuo nastup u Makedoniji
Topić: Savladao ga umor

Ko je odlučivao 
Jeste li pratili polemiku koja se posljednjih dana vodi o tome što Halid Bešlić nije dobio hrvatsko državljanstvo, a uz Emira Hadžihafizbegovića spominju i Vas kao poznate osobe kojima je pozitivno odgovoreno na zahtjev za putovnicu. Možete li to prokomentirati? - Nisam pratio. Morat ću pročitati malo. Kako odbiti Halida za bilo šta?!

- Nisam znao ni da je tražio... Tu je pitanjei ko je odlučivao o predmetu, po svakoj liniji po kojoj je Emir dobio i Halid bi trebao dobiti. Moram se bolje informirati da bih dao neki bolji odgovor. L. SARAJLIĆRAMOVIĆ

Iako je proglašena najseksepilnijom ženom na svijetu prije nekoliko godina, Hali Beri (Halle Berry) je rekla da je kritizirana jer nije bila dovoljno seksi prilikom snimanja poznate scene izlaska iz mora u filmu “Umri neki drugi dan”. Glumica je u Španiji snimala čuvenu scenu, koju je morala ponavljati nekoliko 

EI= >E= IAIE = *@LK @ALK
puta da bi zadovoljila uvjete koje joj je postavio režiser Li Tamahori (Lee). - More je bilo ledeno i morala sam nekoliko puta ulaziti i izlaziti, dok mi je Li dovikivao splaže dabudem seksepilnija. U jednom trenutku sam se iznervirala i počela vikati na njega, da će mi biti potreban novi kuk ako budem nas-

tavila ovako - kazala je glumica. Hali Beri je kazala i da nije oduvijek željelabiti Bonddjevojka te da u mladosti nikada nije gledala popularnog tajnog agenta jer joj majka nije dozvoljavala. Glumica trenutno snima novi nastavak filma “X-men”, koji će se pojaviti sljedeće godine u kinima.

U popularnom šou ZMBT 6

Amel Ćurić u studiju AL kod Amila Loje uskoro će snimiti duet s jednim srbijanskim pjevačem. On je već uradio demosnimak i radni naziv pjesme je “Ona mi je sve”. - Mislim da će ova saradnja biti veoma zanimljiva. Vjerujem da će publika biti iznenađena - kaže Ćurić. Amel je već godinu u vezi s Jelenom Čabarkapom, koja se, također, bavi pjevanjem, a

6=EčE IA E ĆKHEćAL= @AL= AA=
ona je učesnica i Hayatovog šoua “Zvijezda možešbiti ti 6”. - Jelena se plasirala među 100 najboljih. Vjerujem da može daleko stići u ovom popularnom muzičkom šouu. Ima kvalitete i za finale. Naravno, pomažem joj svojim savjetima i prilikom biranja pjesama - kaže pjevač iz Gračanice, koji je s ljepšom polovinom nedavno odmarao na grčkom Zakintosu. D. Z.

Ćurić i Čabarkapa: U vezi godinu

Prodaja ulaznica za koncert popularnog hrvatskog dua “2 Cellos”, koji je zakazan za 13. septembar u Domu mladih ide jako dobro, poručuju organizatori. Naime, činjenica da je ostalo još samo 500 ulaznica u prodaji, govori o velikom interesu koncerta koji će slavni dvojac održati u Sarajevu. Luka Šulić i Stjepan Hauser veliku evropsku turneju završit će upravo u bh. prijestolnici, a ulaznice se do nedjelje, 1. septembra mogu nabaviti putem prodajne mreže kupikartu.ba, na platou Skenderija te Bosanskom kulturnom centru, po pretprodajnoj cijeni od 35 KM, nakon čega će koštati40 KM. E. S. 

IJ= # K=E?= = ?AHJ ’ +AI’
”2 Cellos”: Turneju završavaju u Sarajevu

Veliki interes za nastup u Domu mladih

ČETVRTAK, 29. AVGUST/KOLOVOZ 2013.

"

Vijest u bro

jci

NOVITETI Opel Insignia OPC

IFHJIED LE=
Osim osvježenog izgleda, model ima pogon na sve točkove, izmijenjeno podvozje i kabinu s motorsport ugođajem
Sa 325 konjskih snaga i 435 Nm maksimalnog okretnog momenta, Insignia OPC predstavlja sam vrh ponude kada se radi o performansama Opelovih modela. U odnosu na klasičnu Insigniju, ovaj model s pogonom na sve točkove imat će osvježeni izgled i izmijenjeno podvozje, koje omogućava bolje vozne odlike i svrstavanje u prvu ligu srednje velikih sportskih automobila. Ako je vozilo opremljeno automatskim mjenjačem, na novom se sportskom upravljaču s opcionalnim grijanjem nalaze poluge za mijenjanje brzina. To omogućuje vozačima verzije OPC da brzo ručno mijenjaju brkožom i funkcijom pamćenja položaja. OPC ručica mjenjača te nova instrumentalna ploča i središnja konzola odišu dojmom luksuza. Osim osnovnih podataka, vozači na opcionalnom ekranu od osam inča mogu vidjeti i specifične detalje, poput pritiska i temperature ulja, napona akumulatora, položaja gasa, snage kočenja i G-sile usljed bočnog ubrzanja. Dojmljiv oblik karoserije krije vrhunsku tehno-

2HL= EC=
2HA@IJE A=č=
zine, čak i u automatskom načinu rada. Ako se poluge ne dotaknu najmanje 12 sekundi, vozilo nastavlja normalno voziti u automatskom načinu mijenjanja brzina. Tako nova Insignija OPC nudi prednosti ručnog i automatskog prijenosa. logiju. OPC podvozje poboljšano je, s posebnim fokusom na prerađenu stražnju osovinu, pri čemu su inžinjeri izmijenili oko 60 posto dijelova. Poboljšano je i upravljanje bukom i vibracijama. Novi softver za EPS omogućuje još preciznije dinamičko podešavanje, posebno u reakcijama na podupravljanje prilikom prolaska kroz zavoje. Izmijenjeni softver za FlexRide aktivno podvozje osigurava opti-

Škoda je obilježila veliki jubilej. S proizvodne trake u matičnoj fabrici u Mladoj Boleslavi, sišao je 4-milioniti primjerak Octavije, a jubilarno vozilo bila je treća generacija u “Race-Blue” boji. Octavia je svjetlo dana ugledala 1996. godine i do sada je najprodavaniji model češkog brenda. Octavia je uvijek bila simbol Škode s bezvremenski elegantnim dizajnom, iznadprosječnim prostorom, velikom funkcionalnošću, mnogobrojnim “Simply Clever” rješenjima, kvalitetom i preciznošću. Ipak, ono najvažnije što krasi ovaj model je odlična vrijednost za novac.

Vijest u slici

malno držanje ceste. Te prilagodbe poboljšavaju voznu dinamiku i omogućavaju brži i precizniji odgovor na različite manevre i cestovne uvjete.

Sprint od 6 sekundi
Uz šestostepeni ručni mjenjač, Insignia OPC ubrzava do 100 km/h za šest sekundi (Sports Tourer za 6,3) i dostiže maksimalnu brzinu od elektronski ograničenih 250 km/h. Sportski Brembo sistem kočenja osigurava brzo usporavanje uz maksimalnu stabilnost, čak i prilikom vrlo intenzivne upotrebe. Pogon kontinuirano raspoređuje moment među kotačima ovisno o prevladavajućim uvjetima na cesti i neprimjetno podešava raspodjelu obrtnog momenta od nula do 100 posto između prednje i stražnje osovine te između stražnjih točkova. M. T.

Subaru će u novembru u Los Anđelesu predstaviti produkcijsku izvedbu konceptnog modela WRX, koji je bio izložen na proljetnom sajmu u Ženevi. Prema navodima medija, model će na tržište izaći početkom sljedeće godine, a pokretat će ga četverocilindarski 2,5-litarski benzinski motor od 269 KS. Jaču verziju pogonit će motor od 309 KS.

5K>=HK 94:

Na radaru

Novi stil
Novi stil prednjeg i stražnjeg dijela, s prepoznatljivim Opelovim dizajnerskim elementima poput detalja u obliku očnjaka sprijeda i ukrašene integrirane ispušne cijevi straga, naglašavaju snagu automobila. U kabini vozače očekuje čisti motorsport ugođaj. Sportska Recaro sjedala dostupna su i u izvedbi s 

EII= E LE I=

Točak je jedan od najvažnijih izuma u historiji čovječanstva. Početkom njegove upotrebe čovjek je dobio neprocjenjivog asistenta u svakodnevnim poslovima. Kada je riječ o automobilima, prvi točkovi pravili su se od željeza i drveta, a kasnije i čelika, ali, dok

su služili svrsi, udobnost im nije bila jača strana, sve dok se nisu pojavili pneumatski. Za njihov nastanak zaslužan je škotski veterinar i izumitelj Džon BojdDanlop (JohnBoydDunlop), koji je 1887. godine napravio pneumatsku gumu za bicikl svog

sina kako bi mu vožnju učinio udobnijom. Ipak, nije uspio patentirati svoje djelo, već je to učinio njegov zemljak Robert Vilijam Tomson (William Thomson). Danas, u oko 400 fabrika širom svijeta, godišnje se proizvede više od milijardu pneumatskih guma.

Nissan je najavio da će do 2020. godine lansirati komercijalno održivi automobil koji će sam voziti. Direktor kompanije Karlos Gosn (Carlos Ghosn) ranije je izjavio da želi da ovaj brend bude prvi koji će praviti automobile kojima neće biti potreban vozač. U projekt su uključeni univerziteti iz Masačusetsa (SAD) i Tokija, a u Japanu se već pravi posebna staza za testiranje automobila. S obzirom na to da na sličnim projektima rade i General Motors, Toyota i Audi, bit će zanimljivo vidjeti ko će prvi ponuditi svijetu automobil kojem ne treba vozač.

Jes t zna e li li

Američki automobilski magazin “Motor Trend” treći je put organizirao utrku ubrzanja na 400 metara, u kojoj je učestvovalo 12 supersportskih vozila iz modelske 2013. godine. Na startu utrke nazvane “World's Greatest Drag Race” našla su se vozila ukup- 

EII= /64 =@=šE LHDKIK KHA?EK
ne vrijednosti od milion i 895 hiljada dolara, koja su zajedno imala 98 cilindara, 6.140 konjskih snaga i devet turbopunjača. Izostala su neka od najzvučnijih imena, poput Ferrarija i Lamborghinija, ali je svejedno konkurencija bila izuzetno žestoka.

Utrka supersportskih automobila

!

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

=KJ =HAJ

!!

SAJMOVI Uoči otvaranja Salona automobila u njemačkoj metropoli

Pobijedio je Nissan GT-R Track Edition, koji je stazu od četvrt milje prešao za 11 sekundi, ušavši u cilj s brzinom od 201,3 km/h. Drugi je bio Mercedes SLS AMG Black Series (208,9 kmh), a treći Audi R8 V10 Plus (202,5 kmh).

2H=E = čE K .H=BKHJK
BMW predstavlja šest novih modela, a Mercedes četiri Jaguar će pokazati svoj prvi SUV, a Volvo coupe
Opel Monza Volkswagen Golf R Peugeot RCZ R Golf Variant: Baziran na MQB platformi

6AI=KEEF@EA6KIA

Zaštićen naziv

Dolazak septembra automobilskim zaljubljenicima širom svijeta znači samo jedno - Sajam u Frankfurtu. Njemačka metropola u mjesecu koji je pred nama nudi pogled na najnovija ostvarenja u svijetu automobila, od bombastično najavljivanih noviteta pred kojima je serijska proizvodnja, pa do hrabrih konceptnih vizija futurističkih vozila čija budućnost zavisi od reakcija javnosti.

Cestom iz Japana
Frankfurt je mjesto na kojem se proizvođači utrkuju s novitetima, a da će tako biti i sada, potvrđuju najave o velikom broju debitantskih automobila koji će biti izloženi, od novih generacija, osvježenih modela, pa do koncepata. Među najavljenim serijskim modelima, teško je izdvojiti najinteresantnije. OsFerrari 458 Speciale

vježeni Audi A8 i S8, BMW-ova gama od šest novih modela, Citroen C4 Picassoi Grand Picasso, redizajnirani Chevrolet Cruze, osvježena Dacia Duster, Hyundai i10, Mazda3, koja u Frankfurt putuje cestom čak iz Japana, kvartet Mercedesa, NissanX-Trail, Peugeot RCZ R i redizajnirani 3008 i 5008, osvježeni Renault Latitude, Škoda Rapid SpaceBack, novi Yeti i Octavia RS, SEAT Leon ST, Toyota Corolla Sedan i faceliftirani Land Cruiser, Volkswagen Golf R..., modeli su koje će javnost sigurno primiti s komplimentima.

8AćE = ABJEEE @ EKEA
Početna cijena iznosit će 28.380 KM, a u prodaji će se naći od 1. septembra
Volkswagen će na bh. tržištu u septembru predstaviti potpuno novi Golf u karavanskoj izvedbi. Svestrana izvedba Variant, bazirana na Golf 7 limuzini, koristi tehnologiju i benefit inovativne modularne poprečne matrice (MQB). Za kupca to znači: smanjenje težine (lakši i do 105 kilograma), znatno veću iskorištenost (100 litara više tovarnog prostora u osnovnoj izvedbi), oštrije proporcije, nove sigurnosne i funkcionalne sisteme, nove benzinske i dizelske motore koji su štedljiviji i do 15 posto te nove tehnologije vješanja. Novi benzinski (TSI) i dizelski (TDI) motori su korišteni u Golf Variantu na svim nivoima snage (od osnovnog TSI motora sa 85 KS do top-izvedbe 2.0 TDI sa 110 150 KS). Također, Golf Variant će biti dostupan i u 4MOTION izvedbi s pogonom na sva četiri točka u

Golf Variant dolazi u BiH

6HE EL= FHAA
Golf Variant se nudi s tri izvedbe opreme, svi standardno opremljeni sa sistemima Start/Stop i za regeneraciju baterije. To je prvo karavansko vozilo u klasi koje nudi funkcionalnost nove automatske kočnice nakon sudara (“Multicollision brake”). Standardna Trendline oprema donosi još i sedam zračnih jastuka, elekkombinaciji s dva dizelska motora. - Najinteresantnija informacija za BiH tržište je ta da će Golf Variant biti cjenovno čak i povoljniji od Golf limuzine. Razlog je što je ovo sada potpuno evropski proizvod čime se ukida ranije obavezujućih 15 posto carine, kao i činjenica da smo s Volkswagen AG isposlovali specijaltropodesive vanjske retrovizore s grijanjem, info-sistem za vozača s ECO-tip funkcijom, elektronsku kontrolu stabilizacije, električne podizače svih stakala, klima-uređaj, elektronsku parkirnu kočnicu s Auto-Hold funkcijom, XDS, sistem za kontrolu pritiska u gumama, asimetrično preklopivu zadnju klupu... ne cijene za Golf Variant kako bismo stimulirali prodaju karavanske izvedbe. Cijena najpovoljnijeg Golfa Variant sa 1,2 TSI motorom i BlueMotion tehnologijom u BiH iznosi 28.380 KM do registracije, a prodaja počinje 1. septembra - izjavio je Ismir Omeragić, brend menadžer Volkswagen putničkihvozilazaBiH. O. L.

Sportska vozila
Kada je riječ o vozilima koja će mamiti najviše uzdaha posjetilaca, izdvajaju se Vorsteiner McLaren MP4-VX, novi Porsche 911 Turbo S i 918 Spyder, Lamborghini Gallardo LP570-4 SC, Ferrari 458 Speciale,

Porsche 911 Turbo

Tesla S: Drugo ime u Kini

Tesla se u Kini neće zvati Tesla već Tuosole, i to zbog Kineza Zana Baošenga koji je zaštitio taj naziv! Kada su u američkoj kompaniji saznali za pro-

blem s plasmanom svojih automobila u Kini, Baošengu su ponudili 326.000dolara da se odrekne prava na ime Tesla, ali on je želio mnogo više, pa se odustalo od toga.

Tesla će tako u početku nuditi modele pod imenom Tuosole, ali će pravnim putem pokušati pronaći način da se izbore s tvrdoglavim Kinezom. M. T.

Mercedes S63 AMG, BMW i8Coupe, Chevrolet Camaro Coupe i Aston Martin

Vanquish Volante. Kada je riječ o konceptima, među najbombastični-

je najavljivanim su Audi Spacer, zatim SUV sa značkom Jaguara, Lamborghi-

ni Cabrera, Opel Monza Coupe, Volvo Coupe, Peugeot 308 R... M. T.

Čim se spomene ime McLaren, prva asocijacija je Formula 1, ali čuveni britanski proizvođač supersportskih automobila ubuduće neće biti poznat samo po tome. Naime, za 2016. godinu je najavljen početak proizvodnje dva McLarenova mala gradska automobila s oznakama T.25 i T.27. Automobili su skromnih dimenzija i nudit će smještaj za tri putnika, s tim što je vozačevo sjedište postavljeno u sredini. Model T.25 koristit će trocilindarski benzinski motor, dok će T.27 imati električnipogon. M. T. 

?=HA K KH>=E L@==
Novi iPhone

Od Formule 1 do malih vozila

Bit će interesantno vidjeti šta se krije iza najavljenog misterioznog koncepta čija se fotografija ovih dana pojavila na internetu. Iako do jučer nije bilo poznato koja kompanija je zaslužna za njega, koncept bi mogao pripadati Volvu.

ČEE A EIJAHEE ?AFJ

2LK= =LE @ % J=
Koji proizvođač stoji iza ovog koncepta?

Nissan Patrol u Ginisovoj knjizi rekorda
Nissan Patrol upisao se u Ginisovu knjigu rekorda kao serijsko vozilo koje je vuklo najteži teret. Na aerodromu u Dubaiju, neprerađeni serijski Nissan Pa-

trol je više od 50 metara vukao teretni avion mase od 170,9 tona, uključujući masu aviona, gorivo i teret, te time nadmašio dosadašnji rekord za petnaest tona. M. T.

McLaren T.25: Skromne dimenzije

Uz svu silu i potrebnih i nepotrebnih pomagala, nova generacija iPhonea, koja će izaći u septembru ove godine, bit će vrijedan asistent vozačima, jer će,kako tvrde izvori bliski američkoj kompaniji, imati najveću dozu integracije

6AAB = =IEIJAJ K LžE
s automobilima do sada. Novi operativni sistem koji će pogoniti iPhone 6 bit će kompatibilan s više od 95 posto automobila u SAD-u. Putem telefona će se moći podešavati položaj sjedišta, upravljača i ogledala, s funkcijom memorije, pa će tako vozač pri ulasku u automobil imati spremne optimalne pozicije. Također, različiti modeli automobila moći će prepoznati profil korisnika u drugom automobilu te prilagodi-

ti unutrašnjost u najboljoj mjeri. To znači da ako imate pohranjene postavke za unutrašnjiraspored svogautomobila, a sjednete u službeni, on će prema vrsti automobila i profilu korisnika predložiti najboljepostavke. M. T.

M

Kineske vlasti odobrile su Volvu uspostavljanje proizvodnih pogona u Dakingu i Žangjiku. Fabrika u Dakingu bit će spremna krajem ove godine, dok će ona u Žangjiku postati operativna tokom 2014. Iako su smješteni u Kini, pogoni će raditi u skladu s procedurama i standardima jednakim onima u Evropi. M. T.

8L @>E @LK = FHEL@K K EE

Nissan Patrol u akciji: Podvig u Dubaiju

34

^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

Dnevni avaz

oglasi

36

^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

37

Tačno Netačno
Povelja Kulina bana je “rodni list 1bosanske državnosti”? Vlasenica je dobila ime po travi 2“vlasulji” koja raste u ovom kraju? Pantomima je nastala u srednjem 3vijeku u Francuskoj? 1. TAČNO

!&
Prijevremeno rođene bebe

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

ILA=@=H

M

”Rodni list bosanske državnosti”
Povelja Kulina bana je “rodni list bosanske državnosti”. Nastala je na današnji dan, 29. avgusta 1189. godine, na starobosanskom narodnom jeziku i pisana bosanskim pismom bosančicom. Ovaj dokument je ne samo najstariji do sada pronađeni bosanski državni dokument nego je Povelja bosanskoga bana Kulina i najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država. Kulin ban u povelji kaže: ”U ime oca i sina i svetoga duha, ja ban bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvasu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka. I pravicu držati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ. Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući, gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s` pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da svojom voljom kao poklon. Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davati ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli. Neka mi Bog pomogne...”.

Bebe koje su rođene prije 25. sedmice trudnoće imaju značajne izglede za vrlo nizak kvocijent inteligencije ili druge razvojne neurološke poremećaje, poput cerebralne paralize, gluhoće ili sljepila, objavili su kanadski naučnici. Tim predvođen Gregorijem Murom (Gregory Moor) iz bolnice u Otavi obradio je rezultate devet ranijih, pretežno evropskih istraživanja koja su procjenjivala zdravstveno stanje djece rođene između 22 i 25 sedmice kad su bila stara četiri do osam godina. Utvrdili su da između 24 i 43 posto ekstremno rano rođene djece ima umjerena do teška neurološka oštećenja, ovisno o tome koliko su ranije rođena.

REVOLUCIONARNI PROIZVOD Naučnici stali ukraj borama

2. TAČNO

Vlasenica nazvana po travi “vlasulji”
Vlasenica je dobila ime po travi “vlasulji” koja raste u ovom kraju. Kao naselje javlja se sredinom 15. stoljeća, dolaskom Osmanlija u Bosnu i zauzimanjem tadašnjeg prostora pod imenom “Birač”, oko 1463. godine. Karakteristično obilježje ovog kraja su visoke i guste šume, koje s ostalim ljepotama i bogatstvima daju posebnu draž Vlasenici. Okolina Vlasenice je stalno naseljena od prahistorije pa do današnjih dana. U vrijeme bosanske samostalnosti područje današnje Vlasenice ulazilo je u sastav srednjovjekovne župe Birač o kojoj se prvi pisani tragovi naziru 1244. godine, a i danas se čuvaju u Dubrovačkom arhivu.

Testovi su pokazali da tretman ovom kremom ima 20 puta veći efekt od koenzima Q10, jednog od najpriznatijih i najmoćnijih antioksidanta u borbi protiv starenja.

8AćE ABAJ @ AE= 3 

HA= FHJEL IJ=HA= FH=LE IA @ LE=
Proizvođači kažu da za novim proizvodom, koji se može kupiti u Velikoj Britaniji, postoji ogromno interesiranje, čak i “lista čekanja”
Visoke količine antioksidanta koji se nalazi u crvenom vinu smanjuju pojavu bora i koriste se u proizvodnji hidratantne kreme protiv starenja, koja je upravo puštena u prodaju u Velikoj Britaniji. Pretpostavlja se da resveratrol koji se nalazi u crvenom vinu, malinama, borovnicama, i brusnicama i koji vinu daje crvenu boju može usporiti znake starenja povećavajući protok krvi do mozga. Proizvođači kreme kažu da za ovim novim proizvodom postoji ogromno interesiranje i da postoji “lista čekanja” na kojoj se nalazi oko 300 osoba. Kutijica od 30 mililitara ove kreme pojavila se ovih dana u prodaji u Engleskoj i košta oko 50 eura. Proizvođači također tvrde da ova krema u kombinaciji s kapsulama resveratrol garantirano smanjuje bore u roku od 28 dana. - To je jedini efikasni suplement koji daje rezultate i usporava starenje, a rezultati su do sada zaista izvanredni, kaže Ana Briton (Anna Britton), predstavnica za štampu kompanije koja proizvodi kremu. Resveratrol neutralizira molekule kisika poznate kao slobodni radikali koji napadaju ćelije i smatraju se glavnim uzročnikom zdravstvenih problema i starenja.

BILO KUDA

DRUGO IME NATO PAKTA

M 

E= L?EAJ EJAECA?EA 5LA LEšA @A?A K?=

Univerzitet u Melburnu

Istraživanje provedeno u Australiji na Univerzitetu u Melburnu sugerira da muca 11 posto djece mlađe od četiri godine života. Novi nalazi pokazuju da je mucanje kod djece više nego dvostruko učestalije nego što se ranije vjerovalo. U istraživanju je učestvovalo oko 1.600 djece koja su bila praćena do četvrte godine života. Utvrđeno je i da se u najvećem broju slučajeva mucanje javlja u dobi između dvije i tri godine. Uz to, pokazalo se da tretiranje mucanja prije dobi od četiri godine sprečava negativne posljedice na emocionalni i socijalni razvoj djeteta. Veći rizik za mucanje je zabilježen kod dječaka, ali su oni imali i veće izglede za uspjeh terapije.

GRAD U ITALIJI

NEUTRON

RIMSKA BO@iCA PLODNOSTI KOJOT GLUMICA BEGOVI]

PO^ASNI REDOVI VOJNIKA

ARNOLD ODMILJA

KIKINDA

HEMIJSKI ELEMENT

OSOBINA ONOG [TO JE LAHKO

3. NETAČNO

Pantomimu je uveo glumac Livije Andronik
Ne može se reći da je pantomima nastala u srednjem vijeku u Francuskoj. To je antička vrsta teatra: po tradiciji ju je, prema grčkim uzorima, u trećem stoljeću prije nove ere uveo rimski glumac Livije Andronik. Glumac tada nosi masku sa zatvorenim ustima. Pod imenom mimodrama doživljava cvat u doba careva, kad se prikazuju teme iz grčke mitologije po Homeru, iz grčke tragedije i Ovidijevih „Metamorfoza“. Prema definiciji, pantomima je “nijema gluma”, scensko prikazivanje u kojemu se glumac služi samo kretnjama tijela, gestama i mimikom, bez govora. Izvodi se obično uz pratnju muzike.

VELIKA POVR[INA ZEMLJI[TA JAPANSKA KRATKA PJESMA VRSTA POVR]A IZMICANJE

HAMAJLIJA PRA@iTELJ BALKANA LUKA U IZRAELU BILJKA RMANAC (mn.) ITRIJ CRNOGORSKI GLUMAC NA SLICI DIO SARAJEVA MU[KO IME GLE, EVO, ETO ALUMINIJ

T.H. BIV[I NBA KO[ARKA[ MILER

PLEMI]KA TITULA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
AMPER

PLOMBE, FOKE, LIBERALIZAM, AV, KITAJ, RI, TABAN, RASOL, IDI, ENAKITI, [A]IR AMETI, ARES, TIRANA 3349

48

Dnevni avaz četvrtak 29. avgust/kolovoz 2013. 39

2908dogl3

Automobili Prodaja 
Mercedes C-180 automatik, prešao 180.000km, 1997 god. Tel.061 130 348 Opel Astra karavan, 2001 god., dizel, ful oprema, uvoz Njemačka, plaćeno sve do registracije, cijena 5.800 KM. Tel.061 107 285 Golf 4 karavan dizel 1.9 SDI, ful oprema, 2002 god, uvoz Njemačka, plaćeno sve do registracije, cijena 7.500 KM. Tel.061 107 285 Škoda Fabia 2001 god., dizel, 1.9 TDI, ful oprema, parking senzori, servisna, uvoz Njemačka, plaćeno sve do registracije, cijena 6.400 KM. Tel.061 107 285 Ford Fokus karavan, dizel, 66 kw, 2003 god., ful oprema, uvoz Njemačka, plaćeno sve do registracije, cijena 5.950 KM. Tel.061 107 285 Pasat karavan 2001 god., dizel, ful oprema,uvoz Njemačka,plaćeno svedo registracije, cijena 7.800 KM. Tel.061 107 285 Reno Megan karavan, 2004 god., dizel 1.5, ful oprema, uvoz Njemačka, plaćeno sve do registracije, cijena 6.900 KM. Tel.061 107 285 Jugo 45, 1991 god., cijena po dogovoru, registrovan do 12/13. Tel.065 378 235 Reno Scenic 2, metalik siva, cijena po dogovoru. Tel.070 250 049 Reno Twingo 2001 god., u odličnom stanju, cijena 3.800 KM. Tel.061 207 531 Prodajem razne autodjelove za Reno 4 gtl. Tel.062 682 690 Prdajem pasata karavana registrovan 2004g 96kw moguća zamjena golf 4 tel 061 156 825 Prodajem Renault Scenic 2005god, 1.9 dci dizel . extra stanje . full oprema .cijen 9400 KM. Tel. 061 510 000 Zafira 19 cdti god.06 7 mjesta ful. Oprema km140000 cijena do reg. 11900 KM Tel. 0603293518 Brava 14 benzin god.98 reg.do nov. 13 klima dobrom stanju cijena 2750 KM Tel. 0603293518 Octavi tdi god.00 karavan zelena klima km 200000 super stanju cijena 6500 KM do reg. 0603293518 Megan kabrio dci god.04 siva km. 120000 ful. oprema cijena do reg. 9900 KM Tel. 0603293518 Scenika dci god.05 km 47000 kao novi ful. oprema cijena do reg. 10700 KM Tel. 0603293518 Renault megane,2003, 1,6 benzin, dvoja vrata, registriran do 8. mjeseca 2014, u ekstra stanju.Tel.061 390 495 Astra 16 16v god.01 km. 78000 kao nova klima cijena do reg.5990 KM. Tel 0603293518 Peugeot 307 20 hdi fap god.02 siva km. 167000 ful.oprema cijena do reg. 6350 KM. Tel. 0603293518 Peugeot 207 hdi 3v. God.07 plava klima super stanju cijena do reg. 9500 KM Tel. 0603293518 Fokus 16 tdci god.07 karavan plavi km. 120000 ful. Oprema cijena do reg. 8990 KM Tel 0603293518 Fokus tdci god.04 ful.oprema 5v. Super stanju km. 170000 cijena do reg. 6300 KM 0603293518 Škoda fabia 2001karavan benzin 1.4 presla 127000 nema klimu kontakt tel. 061 156 827 Alfa 147 16 16v. God.04 5v siva km. 158000 klima super stanjucijena do reg. 5990KM. 060 3293 518 Corsa cdti god.04 5v klima siva km. 114000 super stanju km.5990 cijena do reg 0603293518 Corsa cdti god.07 km. 124000 3v.zlatna klima super stanju cijena do reg.9500KM 0603293 518 Polo sdi god.02 3v.klima km. 178000 siva dobar cijena do reg. 5990KM 0603293 518 Stilo jtd god.05 5v.klima km. 167000,siva cijena do reg. 6650KM. 0603293518 Megan DCI god. 04 5v siva klima super stanju cijena do reg. 6500KM 0603293 518 Prodajem škodu feliciju, 1,3 , 2001 god. Prvi vlasnik, tel 061 182 208 Fiatpunto 1.3dizel 2008god. Klima reg. Cijena 6800 KM. Tel. 061 144 162 Prodajem Škodu Oktaviju, 1,6 benzin karavan 2000g, registrovana

do marta 2014g,tel. 061 203 378 Passat cc,2008 godina, srebreni metalik, dizel,100 000 prešao, ko nov, 32000 KM. Tel. 066 220 252 Ford mondeo karavan 98 god dizel registrovan do 7. 2014. 4000 km. Tel. 062 455 090 Golf 2, 1,6 turbo disel, 92 god, tek registrovan, 2600 KM. Tel. 061 861 955 Golf 3 1,9 dizel 1996 sa 5 vrata registrovan exstra stanje 4250 KM. 061 372 652 Prodajem AUDI 80 1,8 S god. 1990 registriran do 4. mj. 2014 god. u dobrom stanju.Tel. 063 357 912 Jetta bora 2003god benzin/Plin .klima, el. paket, 8 airbag, automatik cijena. 7200 KMMoguća zamjena.Tel. 061716 040 Prodajem crni C3 registrovan, benzinac 2005. Tel. 061 232 941 Prodajem Peugeot u odličnom stanju god.2010. Motor 1,6 hdi puna oprema. Tel. 061 206 728 Prodajem mercedes E220d okonja, metalik srebrni,1997.god. 5000 EUR-a zvati na broj: 061 477 357 Renault laguna 2001 god veliki servis urađen reg.do 6.5.2014može i zamjena za razno cjena 5.800 u zamjenu 6.500. Tel. 062 078 836 Škodafelicija lxbenzin 1289kubika, 98 god, registrovana do 7.1.2014 062 974 729 Reno-Megan diz 1.9 DCI-96 KW,2006,karavan,automatic-tiptronic,ful-dinamic Oprema=7.500 KM, Ford-fokus diz 1.8 TDI-66 KW, 2002, karavan=5.100 KM, tek uvoz do regstracije. Tel. 061 162 382 Audi 3,benzin 1,6,avgust 2002,metalik siva,2x airbag, klima, ABS, EPC, el.podizaći, el.retrovizori, al.felge, daljinsko,alarm Cobra, Meck lock,garažiran! Tel. 061 221 891 Fiatpanda mjt13tekreg 2007g7200 km. Tel. 062 221 118 Golf2 benzin1.6 ekstrastanje registr do decembra 4 vrata 87god cjena.1550km. tel. 061 535 682 Golf 2, 1,6 dizel obični, 92. istekla registracuja. Tel. 061 081 089 Golf 2,19E turbo dizel,crn,4vrata, 3000km. zvati od 11do13 sati, 061 577 368 i 062 294 300 Opel corsa gsi met. crna digitalna klima šiber org. teefon abs i.esp komande volanu.cd4 2004 G 92 KW .061 526 308 Pasat tri dizel 44 kv 88 god registrovan cijena 2 600. Tel,. 061 200 522 Prodajem Cedy Life 1.9 TDI 7/2005 77KW Crna metalik.Cjena .12800 do reg.Prešo 179000 tek uvezen Njemačka. Tel. 061 382 932 Prodajem fabiju2004 1.2 benzin bordo metalik sa dosta opreme zvati na 062 281 998 Prodajem golf2 dizel 1990. iseat leon dizel 2006. godina. Cijena po dogovoru. 061 242 261 Reno kangu putnički 19 dIzel ispravan registrovan 2001 Gnd. Tel. 061 278 089 Reno. megan crni pet vrata 15 dci 2003 g sačuvan jedan vlasnik tek registrovan potrošnja pet litara digitalna klima itd.061 526 308 Seat Toledo, 1.9 tdi, 96 god, registrovan do 16. 4. 2014. Puno opreme. Može i zamjena za mlađeg toleda uz moju doplatu. Tel. 061 215 235 Škoda fabia 1.9 SDI,2004god, urađen veliki servis,odlično stanje, 6200KM. Tel. 062 817 990 Škoda Octavija 1,9 TDI 2001 god. prvi vlasnik +daljinsko zaključavanje, zeder, šiber. odlicno stanje 8000 KM. Tel. 061 206 158 Škoda oltajmer 120 l go 1979 u dobrom i voznom stanju povojlno. tel. 061 277 435 

Prodajem Camp prikolicu 4mjesta za spavanje,wc,tenda,cjena 1800km. 062847738 Prodajem Fiat Skudo zatvoreni kombi 2006 god. Njemačke table u odličnom stanju 5000 Eur. Tel. 0603332201 Prodajem kamion mercedes 817 87.g.p. 320.000 km. Sanducar 4.20m u odlično stanju. Tel. 061 786 913

Motocikli 
Prodajem jaknu za motor novo!!rst trac-tech cordura 600 vodonepropusna, vjetronepropusna, protektori leđa ramena laktovi postava na skidanje xl 120 eura. Tel. 061 506 804 Motor skuter Suzuki Burgman 400 cm. odlično stanje registrovan 064 450 46 30 Prodaja motor Neksus gilera 2011g. crvena po dogovoru 061888 535 Skutmobil na struju za invalie.na rasklapanje 900km.marke schoprider i extra baterija. Tel. 0603127494 Suzuki Burgman 400 cm. odlično stanje registrovan 064 450 46 30

Dijelovi i oprema
195> Prodajem dijelove za Mercedes kombi 207 i 210. Tel:061521395 Ako prodajete auto pozovite, brza keš isplata. Tel. 061 427 717 Auto ogledala za retrovizore, ravna i orginalna. Vršimo i ugradnju. Povoljno. 061 149 190 Autostakla, šoferšajbe sa ugradnjom, bočna stakla, reparacija oštećenja, zatamnjivanje, plexiglas. Garancija na rad 5 god. Tel. 061 413 317, 062 735 608 Kupujem auta svih vrsta može i mlađe godište kao i kombi vršim i zamjene. Tel. 061 903 336 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila, isplata odmah. 061 507 984 Prodajem dijelove za Mercedes kombi 207 i 210. Tel:061521395

Stanovi Izdavanje 
Izdajem namještenu garsonjeru u privatnoj kući u blizini Viječnice studentu nepušaću.Tel.033/232 490. Izadajem namješten stan 32m2 u stambenoj zgradi. Ulica Patriotske lige 48. Jezero Centar. 061-994-817 Dvokrevetnu sobu, TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz. Studenti muškarci. Tel. 061 335 409. Izmamljujem na Malti stan ljepo sređem 68m, Socijalno nov trosoban povoljno. Slike mailom šaljemo. 062 744 892 izdajem namješten stan u strogom centru na Mejtašu. Tel. 033 204 984. Izdajem manju bosansku kuću bračnom paru jako povoljno ul. Cicin Han. Enver tel. 061 134-940. Iznamljujem potpuno namješten dvosoban stan na Kovačićima novogradnja u Radničkoj. Cijena 500KM+ režije. Tel. 061 190 209 Iznajmljujem četveroiposoban stan, Ciglane Sarajevo, 600 KM mjesečno. Tel. 061 138 641 Centar kod Vojne bol. lijepo uređen objekat studentima blizu svim fakultetima. Cent. grijanje, internet, kabl.tv. Tel. 061 200 323 Jednoiposoban , namješten stan,u privatnoj kući, pos.ulaz, izdajem studentima ili zaposl. osobama, 200 KM, Drinska, Pofalići. Tel 061 551 909 Grbavica kod Šumarskog fak., dvosoban fino opremljen stan, blind, centralno, 400 KM, Pofalići kod Kampusa, dvosoban, moderan, 2 balkona, centralno,450 KM 062 583 959 Izdajem dvosoban namješten stan,u Centru, blizina fakulteta, povoljno.Mob.065/250 223. Izdajem u Hrasnom trosoban namješten stan etažno grijanje kablovska internet parking tel 616-160 .062 203 036 Izdajem fino namješten stan kod Medicinskog fakulteta 58m, Hrasno dvosoban fino namješten dva balkona ,centralno, lift 400 KM. Tel. 061 522 190 Izdajem dvosoban stan70m2 nov namješten na Stupu 062 048 789

Potražnja 
KUPUJEM rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 062 506 775. 774-ze Kupujem golfa 2 bijeli 1,3 benzinac na strane table. Tel. 066 280 312 Kupujem auta manje vrednosti može i sa kvarom. Tel. 062 461 300 Kupujem auta svih vrsta može i mlađe godište kao i kombi vršim i zamjene. Tel. 061 903 336

Zamjena 
Mijenjam skoro nov Pežo 207 prešao 57000 za zemlju za vikendicu oko Sarajeva Tel 061 157 929 Mjenjam kamp prikolicu adria,tenda,wc,umivaonik za gradevinski materijal. Tel. 062 847 738

Teretna vozila 
Kombi mb 100 d u odličnom stanju prodajem. 062 645 755 

Izdajem sobe studenticama prekoputa Kampusa 00387 62 279428 033 214 Izdajem studentici sobu na Čengić Vili zgrada uz tranvaj. Tel. 061 201 691 Izdajem namješten dvosoban stan, strogi centar Hasana Kikića, plinsko grijanje prvi sprat, 400 KM + rezije Tel: 061/188-578 Izdajem jednosoban namješten stan, Velešići-M. ef.Pandže br.37; Cijena: 250KM. Tel. 061 742 153 Izdajem sobu ženskoj osobi kod hotela Evropa u Sarajevu. 061- 202299 Izdaje se stan 33m2 na Višnjiku u blizini nekoliko fakultea. zvati na broj 061 795 811 Izdajem namješten stan u centru ilidže u ulici Mala Aleja 6. Centralno grijanje, internet, kablovska, lift... Tel. 061 202 715 Izdajem namještenu garsonjeru ženskim osobama, nepušačima, na Alipašinom-a faza, uz tramvajsku stanicu. 250 KM. 061/371-526 Kovačići/Grbavica, izdajem jednosoban, namješten, komforan stan u zgradi, 1 sp. etažno grijanje, blind. vrata, internet, kablovska, male režije, studentima od 1.sep. Tel. 062 562 427 Izdajem stan, 47m2. na ulazu u Dobrinju kod kružnog toka, 2. sprat, mladom bračnom paru Tel . 061 171 627 Izdajem prazan jednosoban stan na Dobrinji 5, centralno grijanje. Mob.063 152 338 Izdajem stan novogradnja 62,5m na Stupu. Tel.061-147-773. Izdajem dvokrevetnu sobu na Bjelavama. Upotreba kuhinje i interneta. Tel 033 443938 i 062 224836 Izdajem prazan dvosoban stan odmah useljiv Mojmilo Olimpijska peti sprat tel 033 542652 ili 061 524314 Izdajem namješten stan u pr. kuća .i znad E.Tehnićke škole sve je posebno.može za 160 KM. odmah useljiv. Telefon 061 925755 Izdajem stan ul Dobrinjska Stup privatna kuća poseban ulaz ima grijanje na plin telefon 063 025 207 Izdajem jednosoban namješten renoviran stan na Koševskom brdu, ul. M. Hadžijahića, stamb. zgrada, ozbiljnoj osobi 250 KM+rezije 064 4042 350 Izdajem stan u Hrasnici, prvi sprat, 50 kvadrata. 061 930 321 Izdajem dvosoban prazan stan prizemlje kuće u Hrasnom. 065 036 236 Izdajem dvoiposoban stan 62 m2 udoban namješten na Grbavici blizu mosta tel: 033/647-019 Centar grada Izdajem dvosoban namjeŠten stan. Tel. 061 202 497 Izdajem nenamješten dvosoban stan na Grbavici kod Šoping centra, 54m2 stan je okrenut prema jugu i ima mnogo svjetlosti cijena 300km telefon 065 840 673 Izdajem namještenu jednokrevetnu sobu studentici na Koševu 062 215 444 Izdajem namješten sprat kuće Bare Šip ima sve tel 061 171 106. 061 455 088 Izdajem jednokrevetnu namještenu sob sa centralnim grijanem i svim režijama za 150 KM. Tel. 0603153 196 Izdajem dvoiposoban namješten stan na Mejtašu, Kevrin Potok 061 210 972 Izdajem dvoetažni jednosoban namješten konforan stan, Mejtaš tel 060 3326 866 Izdajem tri dvokrevetne sobe studenticama, kuhinja, dnevni boravak, kablovska, internet, Mejtaš tel 0603326 866 Izdajem stanove Ilidža Lužani, 68m,110m, Pejton ,Sokolovic kol 86m, Stup Tibra 63m, Alipasino48m, Dobrinja68, Dolac Malta 80m, Socijalno74m, Pofalići 60m, Katedrala 38m2 i 28m2. Tel. 061 288 939 Izdajem dvosoban namješten stan sa garažom, centralno grijanje, kablovska, nternet. Kont.tel.033 814 280 Izdajem dvosoban stan pored Kliničkog centra, sa centralnim grijanjem, kablovskom tv, int.,za dva ili tri studenta sa svim režijama po 200KM. 061 172 690 Aktuelno, novogradnja, Stup Tibra 2, 31 m2, prvi sprat, grijanje, blinda, klima, lift, balkon. Tel. 061 559 517 Dvije lijepo namjestene sobe poseban ulaz studenticama tel 033 813 119 Dvoiposoban namješten stan na Marijin Dvoru izdajem. Tel. 061 136 269 Garsonjera renovirana prazna, centralno, zgrada kod MUP-a,Svrakino,1 sprat, 200 KM, Grbavica kod pijace, dvosoban fino opremljen stan, etažno, 1 kat, 400 KM, 062 583 959 Izadjem dvosoban namješten stan i apartman 50m2 u blizini Avaz Twist

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini
Towera. Cijena po dogovoru. 061 242 261 Izajem stan u Švrakino-blizu troljbusa. 061-506-789 Izdajem dvosoban namješten staan sa garažom, cent.grijanje, kablovska, internet. Kont.tel.061 916 306 Izdajem dvosoban namješten stan na Grbavici cjena 380KM. Tel. 061 048 357 Izdajem dvosoban namješten stan na Grbavici. Tel. 061 928 693 Izdajem dvosoban namješten stan sa centralnim grijanjem i internetom. Stan je u blizini Medicinskog, građevinskog fakulteta i Dif-a. Tel. 062 342 124 Izdajem dvosoban namješten stan, Bjelave 061 356 535 Izdajem jednoip.namješten stan u priv. kući, poseban ulaz, studentima ili zaposlenim osobama, Drinska, blizu hotela Italija. Tel. 061 551 909 Izdajem jednoiposocn namješten stan A . Polje B 300 km + režija. Tel. 061 504 633 Izdajem jednosoban namješten stan. Koševsko Brdo Tel. 061-145 686 Izdajem jednosoban, prazan stan 39m2, u zgradi,na Dobrinji 2, tel. 061 905 450, 033 541 746. Izdajem kod Medicinskog fakulteta fino namješten stan 62m/2, u zgradi 400 KM. Tel. 061 522 190 Izdajem na Koševu jednosoban namješten stan u stambenoj zgradi. Tel. 061 257 470. izdajem namjesten jednosoban stan kod socijalnog tel. 061 916 717 Izdajem namješten dvosoban stan naselje Šip. Tel 061 837 158 Izdajem namješten dvosoban stan u ulici Bolnička 23 za 3 studentice 062 467 882 Izdajem namješten jednosoban stan sa posebnim ulazom kod Plavog granapa na Pofalićima. (Internet. Kablovska). Mob. 063997519 Izdajem namješten stan stranim drzavljanima u Nedžarićima, mob. 061 221 706 Izdajem namještene sobe, apartmane cijena 100 KM mjesečno, Novi Grad. kont. tel 033/780 175,061 897 866 Izdajem namještenu garsonjeru etažno grijanje Koševsko brdo sve infor na tel 061 537 239 Izdajem namještenu garsonjeru ul. Antuna Hangija. Tel.061 683 210. Izdajem polunamješten, komforan, jednosoban stan na Grbavici kod trolejbuske u zgradi, 1 sp. centralno grijanje, internet, kablovska, male rezije,od 1.sep. Tel. 062 054 859 Izdajem prazan jednosoban stan na Soukbunaru. 061 927 266 Izdajem prazan komforan dvosoban stan. Čengic Vila 1. Tel. 061 275 907 Izdajem sobu jednoj ili dvjema stidenticama na Marin dvoru. Tel. 033 444 917, 061 552 449 Izdajem sobu sa centralnim grijanjem,tv i kablovskom kod Merkatora zaposlenom, ozbiljnom muskarcu.fix 659-895 mob 062 619 677 N.Sarajevo IZDAJEM sobu studnetici Gradačačka 120/II. Tel. 640 200. Izdajem stan 65m/2 ,4 sprat Alipašino polje kod Džamije kralj Fahd, 250 km + rezije.Tel: 061020-454; 033459-549 Izdajem stan Muse Čazima Čatiča namješten 42m2 stan. Tel. 066 772 002 Izdajem trosoban namješten stan Alpašino Polje A faza 4 sprat lift kablovska internet Tel 061 527 749/061 217 622 Pofalići blizu Fabrike duhana i Kampusa izdajem dvosoban namješten stan. Prednost studenti i mladi bračni par. Mob. 062 439 329 066 430 574 Pofalići blizu FDS, dva dvosobna stana studentima (centr.grijanje,internet+kablovska) 061-263 824 Primam na stan muškarca nepušaća u jednokrevetnu sobu kod Pivare. Tel 061 020 059. U Doglodama na Stupu izdajem prazne stanove sa garažom sve INF 061199 655

Prodaja 
PRODAJA OPREMLJENIH NOVIH STANOVA RAZLIČITIH VELIČINA OD 24 M2 - 70 M2. LOKACIJA ILIDŽA (SOKOLOVIĆ KOLONIJA) - 500 M OD TURSKOG KOLEDŽA. CIJENA: 1.350 KM (U CIJENU UKLJUČEN PDV). KONTAKT: 061/160 896. N. HITNO prodajem stan sa garažom 70 m2 + 21 m2 lođe, Adema Buče 15/1. Može i zamjena za manji. Mob. 060 3358526. 30326-1tt VRLO povoljno prodajem u St. gradu - kod “Inat” kuće trosoban stan 70 m2, sa dva ulaza. Zvati na mob. 061 505 454, do 20 sati. 22091-1Ndž Prodajem adaptiran stan 90m2 Envera Šehovića Tel 063/899-066 Prodajem namješten stan u centru Pazarića 40 m2 + supa 25 m2, povoljno, Tel. 062 286 018 Centar Alipašina 15, 74,45 m2 dvostrano orijentisan,veliki balkon, 3 sprat,renoviran. Hitno. Tel. 062 205 243 Prodajem dvosoban stan Anex, 54m2, III sprat, renoviran, ulica Prijedorska, c.g.,balkon. Tel. 061 926 069 Centar, M.Dvor, 44m2, IIIsprat, Krančevićeva. Grbavica dvosoban renovitan, Šoping, 52m2, 103000KM. Tel. 061 926 069 Stan Mehmeda Spahe, Centar, dvostran,44m2, renoviran, dva balkona, V sprat. Tel. 061 926 069 Sarajevo centar, Prodajem adaptiran stan 42 m2 + lodja, prvi sprat kod Narodnog Pozorišta. Cijena 143.000 KM. Tel. 061 140 482 Prodajem stan kod Bristola, novogradnja, 65m2. Odlična lokacija. Tel. 062 959 377 Prodajem stan 32m2, adaptiran, 2 sobe, kuhinja, kupatilo i hodnik. Ul. Jukićeva, Centar. Tel. 061 503 287 Centar grada Prodajem dvosoban stan. Tel. 061 202 497 Prodajem stan 55 kv ima baštu cjena 110.000 maraka Odobašina18. Tel. 061 269 411 Prodajem stan u Sarajevu ul. Obala kod mosta Čurija, drugi sprat 96m2 cijena 200.000 KM. Tel. 061 206 728 Prodajem stan na Grbavici, ulica Hamdije Čemerlića, 53 m2, III. sprat, lift, potrebna adaptacija, 82.500 KM Fiksno! 062/383-064 Prodajem dvosoban stan od 60m2 u centru grada, ul. Čekaluša, III. sprat, potrebna adaptacija, 114.000 KM. 062/383-064 Prodajem renoviran stan na drugom spratu, 58m2 u Saraj Polju . PIK: 7302720. Tel.061 245 508.Cijena po dogovoru. Prodajem stan na Alipasinom polju od 39 kvadrata 8 sprat A faza. tel 061 738 573 Prodajem jednoipo/iposoban stan funkcioniše kao trosoban 61m2 6sp +balkon i podrum 102000 KM ul.Hasana Sućeske 5. Tel. 066 801 737 Prodajem stan Ilidži Pejton ul. Jahijela Fincija 2sp 54m2 2 balkona 84000KM 066 801 737 Prodajem stan ul. A.Šečerbegović 52m2, 4 kat lift, balkon, useljiv 102000km 061 320 439 Aktuelno novogradnja Stup Tibra 2 stanovi povoljno 28, 32, 34, 44, 50, 64, 88 m2. tel. 061 925 409 Aneks 40 M2 + Velešići 31 M2 + Dolac M. 44 . 79 M2 + Dobrinja 55 M2 + 066 488 818 Atraktivan, udoban stan na prodaju.54m2.1.sprat. Dolac Malta. bez dodatnih ulaganja.118000 KM. Tel. 061 147 277 Centar dva stana na trečem spratu 140 i 110 cm Marsala Tita 21 dva balkon tel 061 526 308

40

Četvrtak 29. avgust/kolovoz 2013.

Dnevni avaz 
Prodajem kuću u Blažuju sa 630 m okućnice papiri uredni mitrici 43 cjena povoljna 065 414 405 Prodajem kuću u Boljakovom potoku, mob.061 221 706 Prodajem kuću u Osijeku-Ilidža, Može i zamjena za stan u Sarajevu. Kontakt; 061 143 288 Prodajem novu kuću u Slatini Moštre .Visoko na 2etaze 400m2 okućnice zk građevinska i svi priključci asvalt ul.rasvjeta55.000.km. Tel 062 534 038 kvadratnih, ulica Aleja Bosne Srebrene 38, tel. 062/153-019 Izdajem poslovni prostor 80m2 Lužani Ilidža. 061 166 026 Izdajem poslovni prostor u centru Konjica 30m2 pogodan za sve namjene. Kirija 300KM mjesečno. Prvi mjesec gratis.Telefon:061 285 407. Izdajem Poslovni prostor u Lužanima 60m2 +tarase 60m2 extra lokacija za ordinacija, market, kafić. Tel. 061 510 000 Iznajmljujem proizvodno skladišni prostor u ind. zoni u Visokom 1 euro po m2. Tel. 061 792 990 Lukavica, kod sipe izdajem 4 garaže, 2 skladišta. Tel.060 327 1237 Poslovno stambeni objekat 200+360m2 novogradnja - prodajem. Tel. 062 322 965 Prodajem 3 poslovna prostora u TC Sjenjak u Tuzli, povoljno. Tel. 061 148 079 Prodajem garažu na Grbavici preko puta pijace kod pekare Grbavica. Tel. 061 828 959 Prodajem ili mijenjam poslovni prostor kod tramvajske na Baščaršiji za stan u Sarajevu. Tel.061/490399 Prodajem poslovni objekat 68 m2 pogodan za sve namjene moguća nadogradnja sprata Mob 061141283 Prodajem poslovni prostor na Baščaršiji Nove Daire, 24m2, vlasništvo 1/1, za sve namjene. Tel 061490399 Prodajem poslovni prostor na Ciglanama 38m2. Tel.062 682 690 Prodajem-izdajem uređan prostor -vel.18m/2, odmah do St.Grbavica. Tel.066 985401. tan parking-povoljno. Telefon:061/131831, 033/541493 Apartmani u Neumu 5m.od mora .privatna plaža.besplatan parking .internet.super povoljno.mob.063 488 572 Gradac6 dana,prijevoz ismještaj 160 KM termini su od 02.09. 07. 09 tel. 061 500 891 Izdajem apartmane i sobe na Pelješcu. Tel.00385 20 743 689 Izdajem apartmane uz more u Slanom kod Dubrovnika. Tel 0038520871338. Mob 00385995126108. Izdajem namještene sobe, sa upotrebom kuhinje , u Neumu . 062 551 001 Izdajem, namještene sobe sa upotrebom kuhinje Neum.062 551 001 Neum -kod hotelaZenit povoljnoiznajmljujemo sobe i apartmane (kuhinja, klima, tv, balkon, garaža). Tel. 063 894 751, 036 885 165 Neum apartmaniuz more,klimatizirani,sa parkingom Tel. 063 570 151 NEUM, Apartmani Sabina, povoljno, komplet, kuhinja, TV, klima, terasa, 30m do plaze, ulica Mimoza/Agava, Fam.Mehmedovic. Tel. 061 569643 Neum,apartman za iznajmiti,vise osoba,Tiha Luka,povoljno 063 227 387 Neum,apartmani u centru, povoljna cijena u septembru! Potpuno opremljeni, trideset metara od mora! 063 350 149 Neum,apartmani u centru,trideset metara od mora. Kuhinja,TV, internet, terasa! tel. 063 350149 .036 880 320 NEUM-izdajem apartmane, 20 metara od mora, udobni, klimatizirani. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183-981. Podaca-apartman sa 2 sobe<3+2> soba 1/3 od 21.08.slobodno! Hladovina, parking, internet! Informacije na broj 00385 98 977 4 177 Prenočiste 10 KM po osobi. obezđeden parking. Mobitel 061 142 916 Prodajem dvije povratne avionske karte Germanwingsa za datum 19.9 do 26.9.2013. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 061 188 758 ,061 172 093 Trokrevetni i dvokrevetni apartmani u Orebiću. klima.tv.Tel. 061914561 ili 00385998881777 Trpanj-Pelješac, trokrevetni apartman blizu mora, zasebna kuhinja, wc, tv, terasa, odmor 100% 061 534 261 konekcija, ruter, nadogradnja, garancija. Dolazim na adresu. Tel. 061 243 611 'Akcija servisiranja' Antivirusna zaštita, instalacija windowa. rješavanje kompjuterskih problema. umrežavanje brz dolazak na adrresu. TEL. 061 170 085. Profesionalno servisiranje računara, instalacija windowsa, antivirusna zastita, internet, ruteri, nadogradnja, garancija,Sve na jednom mjestu.Dolazim na adresu. 062 118 202 Servis računara,instalacija sistema, programa, antivirusne zaštite, ugradnja dijelova, čišćeje računara i optimizacija sistema.Dolazak na adresu. O61 515 560 mašine,gusane radijatore,potrošene akumulatore te sve vrste otpadnog željeza..dolazim na adresu..Sarajevo i šira okolina. 062875178 Prodajem kamin-peć na drvo-ugalj.vrata s staklom 9kw iz Njemačke.tel o66 858 654 Prodajem peć na zemni gas 37kw de ditrich iz Njemačke za centralno grijanje tel o66 858 654 

Dolac malta. Envera Šehovića, prodajem useljiv, preureden stan na 1.katu 60 m/2 sa dvije spavace sobe na dobroj lokaciji. 063 180 283 GRBAVICA 1, Grbavička, 80 m2, visoko prizemlje, 2 kupatila, dvostran, parking. Pogodan za stanovanje i za poslovni prostor. U neposrednoj blizini trolejbuske stanice. Tel. 061 170 085. Grbavica stan 54m2 renoviran, cg, tel. 061 351 861 Mojmilo 55 M2 + Centar 65.69.81 i 114 sa garažom + Koš. Brdo 62 M2 sa garažom + 061 375 787 Prodajem dvoiposoban stan 62 m2 1 kat Gradačaćka ul bez posrednika tel. 063 .151503. 51380 Prodajem dvosoban stan na Koševskom brdu. Ulica: Antuna Hangija br.28. Tel: 063 162 559 Stan 47m2,drugi sprat,kod dzamije kralj Fahd zvati od 11 do 13 sati. tel 061 577 368 Stan u Tuzli 80m2 na vircu 100.000 KM. Tel. 061 036 996

Zemljišta 
Građevinska parcela Bojnik,uz novu auto cestu sa vlastitim prilaznim putem,3200m2. Tel. 061 926 069 Prodajem plac za kuću u Rakovici 670m2. 1 km od Džamije. Tel. 062 959 377 Stup prodajem 3700 m2 zemljišta za benz pumpu i hotel. Tel. 061 147 080 Buhotina prodajem 2100 m2 zemljišta za vikendicu. Može bolji auto. Tel. 061 147 080 D.Hotonj -Orahov brijeg 27 prodaju se placevi za gradnju već od 500m vod. Ele. I kanalizacija infos 037/514-066 Prodaja 8000 m/2 m/2=84 km može i u parcelama po 2000 m/2 prilaz zemljištu od auto pijace i Centro transa ili pokraj Sarajevo plina. 065 481 851 ili pik id 8263083 Prodajem 1000m2 zemlje voćnjak sve u ogradi ima priključak struje Rudnik Rakovica cjena po dogovoru tel 062332632 Prodajem ili mijenjam plac u Sreseru na Pelješcu za stan u Sarajevu. Tel.061/490399 Prodajem plac u Zabrđu,380 m2, cijena po dogovoru, zvati na br.061/537-892 ili 061/774-535 Prodajem plac za kuću u Rakovici 670m2. 1 km od Džamije. Tel. 062 959 377 Prodajem zemljište u Osijeku. Pov. tel. 065 625 384 Prodajem zemljište u Sreseru, Peljesac, 340m2, od mora 70m, vlasništvo 1/1, catrnja i septika izgrađeni. Tel 061490399 Prodajem zemlju na Sedreniku, 723 kvadrata, 79500 KM. Zvati nakon 16:00 sati. Tel. 061 482 378 Prodajem zemlju u Blažuju devet duluma može uparcelama struja voda rasvjeta papiri uredni povoljno Mitrici 43. TE 065 414 405 Zemjlu 2400 kv Rakovica mjesto Grabovina Gladno Pojle. Tel. 061 277 435

Telefoni 
Prodajem mobitel Samsung champ neo duos 150 KM potpuno nov.tel 061 311 999 Prodajem nokiu e66 slide, kamera 3.2mpx, cijena 120km FIKSNO. Prodajem samo zbog kupovine drugog mobitela. BEZ ZAMJENA!!! hitno!sarajevo. Tel 062 124 037 Nokia Asha 303.punjać. slušalice. cijena 130km. tel 061050104

Kućni ljubimci 
Poklanjam psa mjesanca sterilizovan naučen da život u stanu. tel 061254359 Leglo Istarskih kratkodlakih gonića, od upornih roditelja u traženju i gonjenju zeca. Prodajem. 063936225, 039833317. Prodajem muško stene kraljvski pekinezer star 50 dana. Tel. 062 287 837 Prodajem papagaja, Pennantovu rozelu sa kavezom u kompletu, povoljno. Tel. 063 825 542

Potražnja 
Kupujem dvosoban stan u zgradi lok. Grbavica, Hrasno, Malta do Otoke od 1 sprata pa dalje po tržišnoj cijeni, isplata kešom, tel.062 583 959 Porodica traži prazan ili namješten stan na duži period Ilidža. Tel. 062 780 000 Kupujem jednosoban stan sa balkonom relacija Pofalići- Nedžarići. Plačanje u gotovini. Kontakt tel 062 426 113 Agencija potražuje više stanova za iznamljivanje i kupovinu za svnje poznate kupce. Brza realizacija. 062 744 892 Agencija hitno potražuje potpuno prazne i namještene stanove u zgradi do 55m/2, blizina Gradskog prevoza na duži period. Tel. 061 522 190 Kupujem stan na Dobrinji 85 do 90 kvadrata, renoviran i useljiv. Cijena do 110 iljada KM. Tel. 061 829 089, 062 298 343

Ostalo 
Prodajem odlican inkubator za izleganje sve vrste peradi 130km, 70 jaja kapacitet jednostavan za upotrebu garancija stalna. Tel 06185429 Japanske prepelice svih uzrasta i ljekovita jaja. Farma u Vogosći. Tel. 063 465 695 Prodajem sjeno u balama 107 komada cijena 5km po bali. Sjeno se nalazi u Vogosći zvati na broj 061 493 124

Namještaj 
Prodajem zidne, gornje viseće kuhinjske elemente. Tel.062 682 690 Prodajem kauč, TA peć, ćilim, sve samo 100 KM. Tel.033 218 362 Prodajem dobro očuvan ugao,eko koža.cijena 600 KM.Mostar. Tel. 063 584 524 Prodajem garnituru eko koža trosjed, dvosjed i fotelja. Cijena 300 km. Tel.062 463 032 Prodajen krevetac, hranilicu, kolica za bebu. Povoljno tel. 065 400 548 Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju eko koža, očuvano. povoljno. 062 104 952 033219636 Komoda stilski sto, viseća kuhinja sa sudopermi ćilim povoljno tel 444611 Iznajmljujem stolice kućna dostava. Tel. 061 224 704 Prodajem bračni krevet bez madraca 100 KM.Tel.065400548 Prodajem bračni krevet sa velikim spremnikom plave boje u extra stanju 250,00 km nije fiksno kontakt telefon 061 226 174 Prodajem komodu dobro očuvanu 120km i gorenje štednjak pola plin pola struja 120km. Tel. 061 709 736

Zmjena 
Mjenjam garsonjeru za vhkendicu pored potoka može i RS HR 062 157 229 Mijenjam trosoban stan u Kovačićima za veći u Centru ili Novom Sarajevu, 062 449 929 

NEUM - Iznajmljujem apartmane blizu plaže “Hotel Zenit”, SAT-TV, garaže, internet. Tel: 036 880 516, Mob. 063 350 056, www.neum-zubac.de. 2610-1mo PODACA, komforni apartmani, pogled na more, parking, tv, mini kuhinja, internet. Poseban popust za kraj avgusta i septembar. Rezervacije tel. 00385917844319. 30234-1Ndž NEUM - izdajemo povoljno apratmane na samoj plaži 5 m od mora, klima, parking, tv. Povoljno. Popust 50%. Tel. 063 321 434. 2896-1mo IZDAJEM aparmani Duboka 100 m od mora divan pogled tarasa, klima sve novo. 25% jeftinije. Tel. 066 381 791; 061 139 522. 30541-tt Gradac i Podaca organizovan setodnevni boravak od 02.09.Cijena je 160KM.Info. 061 793 528 Gradac sobe sa balkonom pripadjućim kupatilom i wc om upotreba kuhinje Buljubašić tel ++ 38521697340 Izdajem apartman u Neumu,Tiha Luka, Mimoza,35 kvadrata, parking, klima,TV, kuhinja, 50 metara od mora, Muharem . Tel. 061 548 917 Izdajem vikend kuću u Zelenici 5 min od mora autom. Kuhinja, kupatilo, ležaj 6 eura. Tel 066 789 504 i 065 292 464 Iznajmljujem apartmane Lovište blizu plaže 4o eura kraj sezone. Tel. 062 941 928 Iznajmljujem apartmane na samoj plaži u Kleku, mob 00385917249484 i 0603306701. Makarska, izdajem trokrevetne sobe sa kupatilima i upotrebom kuhinje. Cijena 24 eura po sobi. Tel. 063 419 790 Mijenjam ili prodajem apartman na Ivanici za adekvatnu kvadraturu u Tuzli ili Sarajevu Mob 061 942 079 Neum sobe sa kupatilom, apartmani 50 m od mora, klima, parking, TV, internet. Miralem 061 185160, 036 884 477 Neum, povoljno izdajemo apartmane, zasebna kuhinja, kupatilo, klima, lcd,TV-sat, internet, garaža, balkon.Tel.063 473 614 Orebić apartmani i 2-3 krevetne sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinjea. blizu mora, parking i garaža. 00385981863337 ili 062334139 Prodajem novu garsonjeru od 15 m2 u strogom centru Makarske. Tel. 062 053 063 Apartman adaptiran u centru makarske. Tel.061 224 174 Apartman na moru - Trpanj. Klima, TV, wi-fi, blizu plaže. Tel.00385 917246528 Apartmani i sobe u Neumu, pored obale, pogled na more, klima, bespla-

Kuće 
Prodajem vikendicu u Rakovici sa vočnjakom garaža sprat podkrovlje 600m2 zemlje struja voda asvalt povoljno tel.061 722 500 Prodaja, kuća sa baštom, Stari grad, Sarajevo, odličan prilaz, sve dozvole, moguća zamjena za stan uz nadoplatu, cijena na upit, povoljno 061/210-755 Vrlo povoljno prodajem useljivu kucu na Jablanickčm jezeru Čelebići ekstra lokacija 10m od obale papiri 1/1 mogu sve kombinacije. Tel. 066 124 569 Kuća sa 500m2 placa Vogosća, Rosulje, (kod plavih zgrada). Tel. 061 926 069 Centar, prodajem kuću u nizu, garaža, terasa, bašta, atraktivno naselje. Tel: 062 341 250 Prodajem kuću Mostar, Sutina, unutrašnji radovi ne dovršeni. cijena po dogovoru.mob: 062/054-563 Prodajem prvi sprat kuće od 65 m plus velika avlija odvojen ulaz, ekstra lokacija pripremljena adaptacija na Vrbanjuši S. Grad. 061131727 Prodajem kuću (200 m2) naselje Osijek okućnica 530m2, garaža 60m2 može zamjena za stan uz doplatu tel. 061 360 331 Rakovica prodajem vikend kuću na sprat sa pomočnom kućom sređeno, 061 213 273 Prodajem kuću na Ilidži 206m2 sa baštom i pratećim objektima mjesta za 7 vozila centr. grijanje plin, dvije klime 062 169 114 Prodajem lijepu dvoetažnu kuću od 130 m2 sa garažom od 25m2 i baštom od 400m2 na Mihrivodama. Cijena po dogovoru. Mob: 061 262 336 Vrlo povoljno prodajem useljivu kucu na Jablanickčm jezeru Čelebići ekstra lokacija 10m od obale papiri 1/1 mogu sve kombinacije. Tel. 066 124 569 Prodajem vikendicu kod Kreševa, tri duluma zemlje ili mjenjam za stan u Sarajevu. Tel. 063 865 164 Centar blizu Katedrale izdajem lijepo namješten stan tel 061 480 445 Izdajem trosoban nov namješten stan privatna kuća u donjim Velesećima cijena 400 KM. Tel 0644520 877 Pofalići blizu fabrike duhana i OBNA prodajem kuću sa dva trosobna stana, dvije garaže, okućnica 441m. Mob.066430574, 061437719 Prodajem i mijenjam kuću sa poslovnim prostorom u Ustikolini . Kontakt; 061 143 288 Prodajem kuću na Ilidži 206m2 sa baštom i pratećim objektima mjesta za 7 vozila centr. grijanje plin dvije klime 062169114

Poslovni prostori 
IZNAJMLJUJEM POSLOVNI PROSTOR NA ATRAKTIVNOJ LOKACIJI 1400 M2. UL. SAFETA ZAJKE U SARAJEVU. KONTAKT: 061/160-896. N. Izdajem garažu, Safeta Pašalića 44-Breka. 061 485 750 Prodajem kiosk kontejner limeni 260x480. Tel. 066 961 692 Izdajem manji poslovni prostor na Ciglanama tel. 062 056 919 Izdajem garažu u Vogosći do zvijezda 061247104 Prodajem poslovni prostor na Dobrinji kod škole, 110 m. Tel. 062 645 755 Prodajem-izdajem uslovan prost.-vel.18m/2, kod St.Grbavica. Tel.062 527 895. Izdajem u centru poslovni 40m opremljen za ugostiteljstvo a može i za druge namjene tel 061 312 271 Izdajem na Ilidži, M.Aleja uredske poslovne prostore. Tel. 062 959 377 prodajem P.P. u Maloj aleji na Ilidži 23 m2. Tel. 062 959 377 Izdajem poslovni prostor 32m2 Stup 1 povoljno za proizvodnju ili kancelarije tel 063 025 207 Prodajem konobu i ribnjak vlasništvo, parking struja voda prija eko sela Čelebići kraj ceste. Tel. 061 383 494 Izdajem pod zakup dva velika bazena za uzgoj i prodaju ribe nedaleko od Baščarsije posedujem dozvolu tej 061 432 630 Izdajem poslovni prostor u Tuzli,15 kvadrata, Stupine. Tel. 061 548 917 Izdaje se poslovni prostor 20 kvadrata Koševsko drdo zakupnina po dogovoru. Tel. 061 538 900 Izdaje se poslovni prostor 61 m2 na Stupu (Tibra pacifik) blizu Hifa pumpe. Tel. 061 749 575 Izdajem garažu kod Paromlina i izdajem i prodajem garažu sa video nadzorom u Uniprometovoj zgradi kod Socijalnog. Tel. 061 188 758 Izdajem kancelarijski prostor 150 i 80kvadrata ul hamdije Kreševljakoviča br 10 Skenderija 063 024 250 Izdajem P. P. 36kv za bur, ašč, čev, frizeraj, knjižara, kladionica, obuca garderoba itd. Tel. 061 151 8827 Izdajem poslovni prostor 18 m2 u tržnom centru Tom Lukavica 065 952 967 i 065 396 736 Izdajem poslovni prostor 30m

Mašine 
Prodajem mješalicu za beton , ispravna i očuvana, 150 KM. Tel. 061 156 584 Prodajem 200 pulčeva po cijeni 2KM po komadu. Hotonj, Vogosća. Tel. 061 462 120 Prodajem aku bušilice makita bosch bleken deker metabo repariram aku baterije za sve aku busilice Tuzla. Tel. 061 761 393 Prodajem industrisku masinu za tekstil JUKI, za ravno sivenje sa stranicnim nozem i transportnom iglom,nova. Tel. 061 724 597 Proizvodnja i ugradnja sobnih i ulaznih vrata kuhinja i plakara vrhunskog kvaliteta. Tel. 061 131 213 

Kupujem razne vrste knjiga , dolazim na adresu. 066 648 651 Kupujem razne vrste knjiga. Dolazim kuci placanje odmah. 061397929 Kupujem skolske knjige za osnovnu i srednju skolu isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739 Prodajem komplet knjige za drugi razred gimnazije,dobro ocuvane,cijena 120 km.C.vila 062/548-989

Bijela tehnika 
Prodajem očuvan frizider i mašinu za suđe marke,,gorenje,, i TV ,,grundig,, povoljno. Tel. 061 272 611 Prodajem mašinu za veš Gorenje 150KM. Kućno kino Ld 100KM. Frižider Obodin starija tipa 70KM. Tel. 061 374 255 Prodajem Tv ekran 68cm siva boja fixno 130KM. Usisivac Ld 1,500W 50KM. Dvd samsung 60KM. Tel. 061 374 255 Prodajem polovni frižder gorenje u dobrom stanju. Tel. 065 653 597 Prodajem ormaric za kupatilo, gornji sa ogledalom i policom i donji dvokrilni 50KM. 062-243-008 Akcija. Kupujem stare veš mašine, električna šporeta, frižidere za otpad, potrošene akumulatore, isplata odmah, dolazim na adresu... Tel. 061 540 533 Prodajem dobro očuvane polovne frižidere sa garancijom.061156309 Prodajem novu kadu dužine 120cm sa priborom. Cijena 100 KM. Može i zamjena za kadu dužine od 100cm. Tel.033/677-217.

Ostalo 
Mašina iberdek za šivanje majica i obična mašina singer (industrijske). Tel.061 207 451 Prodajem crijep 60 komada, tip kamjiža. Tel.062 682 690 Prodajem nov, drveni prozor sa štokom-termo staklom 60x60. Tel.062 682 690 Prodajem tri bureta od 200 l katrana telefon 061 203 378 Ako rušiš kuću ili nesto drugo a nemaš kud otpad ima kod mene Krivoglavci Vogosća. Tel. 061 805 644 Sve vrste rezane građe daska pod lamperija. Tel. 065 689 523 Veoma povoljno prodajem dobro ocuvan polovan crijep. Marke Polet i Novi Bečej oznake 333.Z a vise informacija pozovite 062 960 790 

Ako imate zlato, kupujem u bilo kojem obliku, lomljeno, ispravno, dukate, šorvane, najbolje cijene, isplata odmah. Tel. 061 430 784 Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate i zlatne satove najviše plaćam. Tel. 061 553 640 Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate i zlatne satove najviše plaćam. Tel. 061 553 640 Sat FOSIL 70 KM. TEL. LG 70 KM. 062 268 181

Ostalo 
Prodajem metražni materijal za šivenje. Tel.062 682 690 Prodajem mušku, žensku i dječiju novu i očuvanu obuću. Tel.062 682 690 Kupujem stripove Zagor, Tex viler Dilan Dog itd 061 275 792 Prodajem TA peć 150KM od 4KW i 2KW 100KM, dva uljna radijatora od 1,5KW po 30KM. Tel. 063 372235 Prodajem nov tanjir satelitske antene i plastični motor. Tel.062 682 690 Kupujem stare pokvarene veš

Kompjuteri 
Serv. računara - profesionalna dijagnostika i popravak računara, inst. sistema, antivirusna zaštita, inter. 

Prmdajem lat mašina kettler sa svom opremom +100 kg tegova+šipka. sklopiva. mogučnost 16 različitih vježbi za kompletno tjelo. kao novo.700 KM. 061 506 804 Akcija. Najk, Adidas, Convers-starke, u radnji ,,Jasel,, u Skenderiji, radi zatvaranja, sve upola cijene. Tel.061 102 250 Prodajem biciklo nakamura 27 brzina,alu okvir 7oo5,u odlicnom stanju.cijena povoljna.O6O/331-7O92 Prodajem nosaće mrežica i dvije mrežice za stoni tenis. O33 652156 Radnja sportske oprene u Skenderiji na prodaji.Vrijednost radnje 56.000,sve za 18.000 km.Tel. 061 102 250

Dnevni avaz četvrtak 29. avgust/kolovoz 2013. 41 
U PRODAJI su bukova drva cijepana čokovi, ugalj kameni i drveni. Prevoz besplatan, količina zagarantovana. Tel. 062 100 332. 22107-1ndž PRODAJA iscjepanog ogrevnog drveta kvalitet i mjere uredne. Tel. 062 509 555. 21867-1Ndž POTREBNA radnica za rad u caffe-u “Pirates Bub” Baščaršija, Sarajevo. Tel. 061 299 926. 30503-1tt BUREGDŽINICI potrebne majstorica za pravljenje bureka. Prodavačica obavezno radno iskustvo. Tel. 061 188 458. 22045-1ndž FRIZERSKOM salonu u Njemačkoj potrebni frizeri i frizerke. Plata 1300 eura. Kontakt telefon 004917638037788; mail: friseurstylekarlsruhe(googlemail.com 21891-1Ndž AUTOPRAONICI i vulkanizerskoj radnji potreban radnik sa iskustvom u stalni radni odnos. Tel. 063 152 399. 22102-1Ndž Autolakirer traži posao u struci, radno iskustvo u VW. Tel.063 343 027 Certificirani računovođa povoljno vodi poslovne knjige za sve vrste firmi i radnji. Tel.061 150 368 Frizerskom salonu potrebne 2 učenice. Tel. 062 714 637 Frizeskom salonu potreban ženski frizer radno iskustvo nije obavezno .Vogosća. 061 922 126 Hitno potrbna majstorica za pitu, da mjenja jedan dan u sedmici i po potrebi, Ciglane. Tel. 061 832 348 Iskusna žena čuvala bi stariju ili bolesnu ženu 24 ili 8 sati i vodila domaćinstvo. Tel.062 724 186 Pazila blh stariju osobu za uzvrat stan. tel. 061 864 340 POTREBAN pic majstor sa iskustvom rada na krušnoj peči, u stalni radni odnos - picerija-restoran u Vogošći. Tel. 061 130 545.30417-tt Potrebna atraktivna radnica za rad u butiku veša, prijave putem SMS-a! Tel. 062 375 704 Potrebna radnica za usluživanje na Stupu. Tel. 061 188 835 Potrebna žena koja zna bajati na crveni vjetar. Tel 061 224 601 Potrebne dvje radnice kafe pizerija Milano-Travnik dnevnica 40KM stan i hrana.sve informacije na br.061 807 735 Potrebno 2 radni-ca-ka za trgovinu izvan poslovnog prostora. Tel. 061 500 395 Potrebno više vodoinstalatera sa iskustvom i bez. Tel. 061 245 831 Pružam usluge vodića lokalno i regionalno grupama i pojedincima. Tel.062 682 690 Restoranu. Potrebna kuharica ili žena sa iskustvom u kuhinji, Inf. Tel. 033.208 654. Fast Fud na Otoci potrabna radnica, pic majstor i dostavljać. Tel. 061 517 150 Potreban prevodilac sa Bosanskog jezika na Njemački. 062 220 290 Potrebna 3 promotera za promocije u Mostaru 061946117 Potrebna čistaćica u pekari tel.062626414 Potrebnakonobaricaza raducafebaru na Marim Dvoru. Tel. 062/ 293 -974. Potrebna radnica u malom ugostiteljskom objektu na Čaršiji. Tel. 062 408 525 Potrebna radnica za rad u kafiću Hrasno Trg Heroja. Tel. 061 393 307 Potrebna radnica za rad u šanku sa iskustvom. Tel. 061 273 756 Primam besplatno mlađu ženu il dijevojku za stanovanje u Dobroševićima protusluga mala ispomoć u kući. 066 966 866 SPORT CAFFE-u Potrebna radnica na posluzivanju u BBI-a centru. Tel. 061 313 568 Često sam poslovno u Bosni, Tuzla, Sarajevo, Mostar, 44godine, tražim žensku osobu za druženje, imam apartman na moru. Tel. 061 548 917 Gledam karte tarot i ostale,uklanjam magiju i pomazem kod riješavanja problema.TEL.033 260 515, 062087210-061689352. Muzička enciklopedija 1,2,3 izdanje - Zagreb, cijena po dogovoru. Tel.065 378 235 Prodaja BanoviČkog uglja sa prevozom povoljno. Tel. 062 888 625 Prodajem čistu uvoznu srebrenu živu. Tel.062 682 690 Prodajem gasne gorionike mehaničke i mašinske izrade. Tel.062 682 690 Prodajem haraniju-kazan za pekmez, 100L, zvati na 061 216 655. Prodajem manje servisirane pisaće i računsku mašinu. Tel.062 682690 Prodajem pelene za odrasle sve u pola cijene od nabavne. prvog kvaliteta 20 km. paket. inf.na mob. 062 214 650. Sarajevo. Prodajem trakice contour za mjerenje šećera u krvi. Tel.062 808 108 Prodajem trakice za mjerenje šecera. Tel. 062 110 956 Prodajemo drva u svim oblicima mrki ugalj kocka orah drveni ugalj kreka isporuka brza i tacna otpremnica na vase ime unarrijed hvala.062 512 952 Želim upoznati ozbiljnog momka zaposlenog /48 55/radi ozb veze. Sarajka. Tel. 0644111 285 Prodajem bukova drva metricu 60 km mjera tačna. Tel. 061 642 386 Prodajem pen za lantus i inzulin, aparat za mjerenje sečera i trakice. Tel. 061 572 183 Prodajempet plastičniburadiod120 l cisti 15km komad. Tel. 062 340 373 Prodajem polovnu robu izgleda kao nova iz Njemačke po izuzetno povoljnoj cijeni garderoba 0.20 KM.obuca 1.KM.izuzetno pogodno za dalju prodaju.Sarajevo . Tel. 066 115 498 Prodajem sijeno u balama 3.5 km po komadu ekstra kvalitet. Tel 0644005743 U prodaji ogrijev - povoljno! drva cijepana, čutuci i metrice. Prijevoz uračunat u cijenu. Tel. 061 419 818 Ugalj Miljevina orah kocka može se pogledati i izvagati na licu mjesta ilidža -Osjek prevoz obezbjeđen. Tel. 062 295 469 ŽOHARE, stjenice, žute mrave, stršljenove.. uništavamo ekoloskim preparatima uz 100% garancija 061377210 ALU ŽALUZINE 20 KM /m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, vanjske žaluzine, lanela 80 mm. Tende. Cijene sa ugradnjom. Efekt. Tel. 033 767 995, 033 211 484, 061 131 447, 061 505 214 21283-1Ndž KANALIZACIJA - SUBAŠIĆ - Elektro-mehaničko pročepljenje kanalizacije. Ispiranje visokim pritiskom vode (vozilo, 150 bari), Pregled kanalizacije kanal-kamerom, popravke... Tel. 033 223 560; 061 100 078; www.subasic.ba 30367-tt “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, istisno 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 6 KM - 1h. Firma Glanz. Tel. 061 350 688. 30441-tt Molerske usluge nude profesionalci, molimo ozbiljne pozive. Tel.061 219 768 Molerske usluge krečenja i gletovanja, radimo povoljno, uredno i kvalitetno. Tel.061 709 956 Molerski radovi povoljno, uredno i kvalitetno. Tel.061 349 257 Tapetar radim kauce dolazim na lice mjesta 062 522 986 Izolacije svih vrsta katran sika, lepenka krovne i drenažne , radimo kvalitetno i povoljno mob 061 512 430 Dimnjake saniramo popravljamo maltamo čistimo kvalitetno sa garancijom mob 061 512 430 Brušenje lakiranje opravka i ugradnja parketa i šipoda po najpovoljnijim cijenama. brzo i kvalitetno. Tel. 062 255 046 Dubinsko pranje usisavanje svih vrsta tapaciranog namještaja uglova ćilima, naj povoljnije 061 506733 Tapetar presvlačenje popravka izrada svih vrsta tapaciranog namještaja veliki izbor mebl štofova dolazak i prevoz obezbjeđen 061 159 070 062 688 866 Akcija,harmonika vrata , jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice, uz kvalitetnu ugradnju i reparaturu svih modela.Tel.033 225 227,061 516910. Tapetar izrada namještaja po mjeri , presvlačenje svih tipova namještaja , kucni, kancelarijski, ugostiteljski 061829108 061862872 Molersko farbarske usluge sve radove vršimo uz potpunu zaštitu lijepljivim trakama i podnim najlonima garancija urednosti 100%. Tel. 061 606 441 Vodoinstalater opravka kvarova i mašinsko pročepljenje odvoda i kanalizacije radno vrijeme NON-STOP 061 219 974 Stolar vrši usluge, izrada kuhinja, plakara, predsoblja, kreveta. 061 827 806 Majstor za Molersko farbarske radove ,zaštita sa folijom i trakama. Jednosoban stan 90 KM Dvosoban stan 140 KM Tel. 061 260 596 Moleraj, rigips, edelpuc, laminat, farbanje radijatora i stolarije.kompletna renoviranja kupatila i stanova.popust penzionerima. 061 468 576 Moler moluje stanove 1-sobni oko 100km 2-sobni oko 150km 3-sobni oko 200km tel.033 630 332 Kiper MB 210 sanduk alu 2m2 može B kategorija da vozi. Tel. 061 192 080 Električar sa iskustvom vrši popravke starih i ugradnju novih instalacija, osigurača, uticnica, prekidača, povoljno. Tel. 061 233 271 Rušenje, stemanje betonskih ploća, unutarnjih i vanjskih stubišta, kupatila i t.d. Sa profesionalnim mašinama. Povoljno ! Tel. 061 507 984 Majstor radi rigips moleraj edelpuc i ostale radove kvalitetno i jeftino. Tel. 061 511 503 TV servis vrsi popravku LCD TV Samsung NEO i ostale aparate. Mob. 061 161 644. Adaptacija starih i postavljanje brušenje i lakiranje svih vrsta novih parketa laminata i gotovih parketa sa garancijom. Tel. 061 244 183 Adaptacije stanov zidanje malterisanje moleraj keramika oblaganje kamenom kulir i rigips radimo kvalitetno a povoljno. Tel. 062 301 776 Antivirusna zaštita, instalacija windowa. rješavanje kompjuterskih problema. umrežavanje brz dolazak na adresu. TEL. 061 170 085. Bezbjedno i kvalitetno radimo centralno grijanje, plin, mijenjamo konvektore gusanim radijatorima, materijal obezbijeđen uz garanciju i atest. Tel. 061 922 476 Bravarske usluge dolazim na adresu Tel. 061 233 078 Centralno I etažno grijanje, plinske instalacije, atest, projekat, zamjena konvektora, popravke i ostalo radim povoljno i kvalitetno uz garanciju! Tel. 061 500 037 Detektivske usluge nudimo bilo koje vrste diskrecija zagarantovana tel 063381844 Električar čisćenje bojlera opravak sporeta ugradnja automatskih osigurača interfona indukatora instalacija postavljanje rasvijete kvarovi elektro aparata. Tel. 062 560 500 Električar izvodi povoljno i kvalitetno sve vrste elektro radova. 061 156 340 Električar, šporeti bojleri rasvjeta, interfoni, indukatori, instalacije, automatski osigurači, utičnice stubištna rasvjeta, popravak usisivaca kursluza i drugo. Tel. 062 001 307 Električar-Servis-bojlera,peci,kalorifera,interfona.Sve vrste rasvjete i el.instalacija, automatskih osiguraca, indikatora, prekidaca, uticnica 061 132 149 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravak starih.Ugradnja interfona. Tel. 062 255 055 Građevinska firma izvodi sve vrste radova uz garanciju! Tel. 061 740 127 Građevinska firma sključivo radi stiropor fasade sa dugogodisnjim iskustvom uz garanciju 061 270 729 Građevinske radove izvodimo. Tel. 065 689 523 Građevinski radovi od temelja do krova stiropor fasade sa našim il vašim materijalom uz garanciju 062 216 268 Građevinski radovi od temelja do krova stiropor fasade sa našim il vašim materijalom uz garanciju 062 216 268 Građevinski radovi, zidanje, malterisanje, fasade i ostalo. Tel. 062 536 204 Grupa izučenih fasadera radi samo termo fasade sa stiroporom kvalitetno i povoljno,kontakt 062 158 066 Izrada pločastog namještaja.najpovoljnija cijena. Tel. 061 156 584 Izvodimo konplet molersko farbarske radove . Tel. 0 61 184 414 Kvalitetno i sa iskustvom vršimo sve vrste ugradnje-regipsa - laminata kao i mamje kucne reparacije. Njemački kvalitet i znanje. 066 171 709 limarski radovi sa mojim ili vašim materijalom. tel. 065 689 523 Majstor moler profesionalac radi čisto stručno povoljno. Tel. 062 358 946 062 214 519 Moleraj i Termo Fasade. Povoljno, kvalitetno. Tel. 062 723 221 Moleraj: krečenje, gletovanje, lakiranje stolarije, lijepljenje stiropora i mrežice. Tel. 061 518 014 Molerske usluge: Krečenja i gletovanja. Radimo povoljno,uredno i kvalitetno. 061 709 956 Molersko farbarske radove radimo profesionalno i uredno kao i rigips, keramiku, laminat, termo izolacije i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Opravljam frižidere rashladne uređaje dolazak besplatan garancija. Tel 061 533 490 POPRAVLJAMO veš mašine, šporete, bojelere, el. instalacije, dugogodišnje iskustvo, zagarantovan kvalitet, dolazak besplatan. Tel. 061 740 465; 062 127 026. Rigips, moleraj, edelpuc .Kvalitetno i povoljno! Tel. 061 872 910 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar radim po mjeri kuhinje, američke plakare, ormare, komode i ostalo tel. br. 061 200 860 Stolar vrši sve popravke, prepravke namještaja kao i izradu po mjeri kuhinja ormara američkih plakara pouzdano i kvalitetno. Tel. 062 671 273 Tapetar, presvlačimo, popravljamo i vršimo korekcije na namještaju, veliki izbor dezena, dolazak na adresu i prevoz namještaja besplatan. Tel. 063 339 006 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na kućnu adresu besplatan. Garancija na uslugu 12 mjeseci. Tel. 676 060, 061 148 042 TV video LCD plazma servis, Porodice Ribar 65, Hrasno. Dolazak na adresu. Daljinski za TV. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater radi nova,adaptira stara kupatila te radi sve vrste sanitarija. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater vrši sve popravke u kupatilu, brzo, čisto i efikasno, dolazak besplatan tel: 061-199-442 i 033/621-733 Vodoinstalater-servis starih ugradnja novih instalacija,ocepljenja kanalizacija, sve prepravke, wc-šolja, kotlica, umivaonika,bojlera i tuš baterija.061-132-149 Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno uspješno dolazim kućI 657 082 066 329 172 Dajem instrukcije iz matematike i fizike za srednju i osnovnu školu.Tel. 062 238 930. Profesorica razr. nastave sa višegodišnjim iskustvom daje instrukcije od1 do 5 razreda, moguće čuvanje. Tel. 0644478 079 Vršim prevod sa engleskog jezika. Tel 061 168 739 Profesorica engleskog jezika daje instrukcije 061 247 966 Prodajem knjige iz domena prava i pravne nauke. Tel.060 321 0541 Dajem instrukcije iz engleskog i njemačkog jezika, pomažem djeci pri učenju. Tel. 061 358 280 Edukativno-zabavnom centru potreban nastavnik razredne nastave u produženom boravku i rođendanski animatori/ce. Tel.061 490 999 Prodajem 450 knjiga po 1.5 km birati po 2 km.Sarajevo. Tel. 061 536 002 namještaja, selidbe, odvoz starih stvari, šute, građevinski materijal, čistimo podrume tavane i sl.20KM po gradu RADNA SNAGA PO POT. Tel. 062 245 187 Adekvatan-kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz građevinskog materijala, starih stvari, šute, čistim podrume i tavane. po potrebi radna snaga 20KM po gradu. Tel. 061 312 305 Adekvatna akcija, najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Agencija profesionalno čišćenje vaših kuća stanova poslovnih prostora te dubinsko usisavanje i pranje prostirki i namještaja. Tel. 061 144 899 Akcija kombi prevoz putnika na more u svim pravcima i preko Svitave35 sa adrese na adresu. Tel. 061 200 546 Auto, kombi, minibuski, Prevoz putnika Sarajevo-more. Makarska rivijera-Split. Neum-Peljesac-Dubrovnik, klimatizirano. Tel. 062 564 419 Diplomirani fizioterapeut sa iskustvom pruža usluge masaže i rehabilitacije profesionalno i kvalitetno!! Tel. 062 014 043 Dubinsko usisavanje i pranje nameštaja, čilim, stolica, unutrašnje pranje auta. cijena po dogovoru 01522239 Dubinsko usisavanje, pranje svih vsta tapaciranog namještaja, uglova, dvosjeda, ćilima i itisona, veoma povoljno. Tel. 061 275 409 Klimatiziranim VW kombijem i luksuznim autom Mercedes vršim prevoz putnika na more i aerodrome svakim danom sa adrese na adresu. 062/214-690 i 033/974-974. Kombi 8 sjedišta vozi na sve destinacije u BiH I van u E U tel. 061 102 296. Kombi prevoz ljudi i stvari 20KM po gradu po potrebi radna snaga. Tel. 062 909 661 Kombi prevoz putnika selidbe, odvoz kabastog otpada i šute, tura po gradu 20 KM, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 817 424 Kombi prevoz putnika svaki dan za more Neum . Povratak naveče . povoljno ! 061 147 023 Kupujem staru deviznu štednju obveznice ratnu odštetu dionice, isplata odmah cijela BiH. dolazim na adresu .prodajem cetifikate povoljno tel 061 175 237 Kupujem sve vrste dionica sa Sarajev. i Banjalu. berze i prodajem certifikate za otkup stana u F.BiH povoljno. 061 188 488 Masaža - oaza potpune relaksacije, harmonija za dušu i tijelo, oslobađanje od stresa... Tel. 063 848 921 Medicinska masaža tijela, relaksacija, ugodan ambijent. Medical and relaxati body massage. pleasant environment. Tel. 061 712 710 Moleraj: povoljno, profesionalno, uredno. Tel. 061349257 Pranje tepiha, Sarajevo, dostava besplatna. Tel. 061 309 800 Presnimavanje sa video kaseta, 8 mm kaseta, mini dv kaseta od kamere i sd kartica na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Prevoz putnika novim kombi vozilima Sarajevo - more; Makarska rivijera - Split; Neum - Pelješac Dubrovnik, klimatizirano, sigurno. Tel. 062 213 645 Prevoz putnika povoljno, Neum Svitava. 061 366 046 Prevoz putnika sa kombi vozilom 8+1 i luksuznim autom na sve relacije. Tel. 061 507 329 Prevoz putnika Sarajevo-BH more,Neum (preko Svitave) novim kombi i minibus vozilima, svakim danom, klimatizovano. 062 559 894 Prevoz putnika Sarajevo-BH more,Neum(preko Svitave)novim kombi i minibus vozilima,svakim danom,klimatizovano. 062 559 894 Ručno perem tepihe i druge podne prostirke sa dostavom. Cijena 2,5 KM/m 2. Zvati na 061 233 941 ili 062 401 483 Ručno pranje tepiha, dostava besplatna. Tel. 061 580 063 Uništavamo žohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce, i miševe info broj 033 216 373, 061 928 535 Veoma povoljno uspješno i tačno ogledam u fildžan. tel. 065 214 220 Vozim za Neum preko Svitave subotom i nedeljom sa luksuznim kombijem i malim autom Mercedes 060 3385343 Vršim prevoz putnika, robe i kabastog otpada na citavoj teritoriji BIH. Tel: 061 505 578 Vršim prevoz putnika, sportista, planinara, turista sa kombijom wv4 po čitavoj BiH. i dalje.Cijena po dogovoru.Tel.061 213 025 Vršim uslugu prevoza sa limuzinom. Tel. 0603315 735

Ostale usluge 
ŽOHARE, stjenice, žute mrave i miševe, uništavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. Adekvatan akcija auto =kombi klimatiziran prevoz na more ,može i smještaj. Tel. 061 899 883 Adekvatan- akcija 10 do 30 KM prevoz namještaja, selidbe, odvoz starih stvari, šute, čistimo podrume, tavane garaže I sl.Obez. radna snaga 0 - 24. Tel. 062 406 094 Adekvatan prevoz sa velikim kombijem sprinter namještaja selidbe odvoz kabastih stvari i šute cijena prevoza 20 KM po gradu +radna snaga. Tel. 062 139 453 Kombi prevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Tel.061 227 189 Adekvatan agencija akcija ako vam treba kombi prevoz 20 KM po cjelom Sarajevu selidbe odvoz šute itd. Tel. 062 295 048 Kombi prevoz ljudi, namještaja, kabastog odpada i sl...radna snaga obezbeđena. Popust za penzionere 20%! Tel. 062 466 079 Vršim prevoz putnika kombijem i luksuznim autom mercedes za Neum preko Svitave kao i na sve druge relacije. 062 293 815 Kupujemo dionice firmi fondova ratne odštete i srare devizne štednje u Federaci i Republici srpskoj. Isplata odma naj bolje cjene. Tel. 061 161 002 Podrume šupe tavane garaže saniramo popravljamo i čistimo veoma povoljno i kvalitetno mob 061 512 430 Akcija za kupovinu stare devizne štednje obveznica dijonica u čitavoj BiH isplata odma dolazak na adresu. Tel. 061 337 593 Uspješno gledam u grah.Tel 063 134 866 Kombi-prevoz akcija 10 do 25 KM namještaja, selidbe, odvoz starih stvari,šute a+obezbjedzena radna snaga po dogovoru Dostupni 0 24. Tel. 061 880 855 Adakvatan - agencija akcija prevoz kombijem 20KM po gradu, selidbe, odvoz šute, odvoz starih stvari, širom BIH + radna snaga, non stop na usluzi. Tel. 061 911 511 Adekvatan - agencija akcija 10-15 km kombi prevoz BESPLATAN odvoz masina sporeta frizidera namjestaj uz manju naknadu obezbjedzena Radna snaga. 062 838 904 Adekvatan - agencija akcija 20-25 km kombi 3,5x2x2 prevoz selidbe odvoz sute i kabastog otpada obezbjedzeni mladi momci za nošenje. Tel. 061 767 700 Adekvatan auto kombi prevoz putnika najestaja sute odvoz stari stvari i ostalog cjena od 20km po cjelom gradu sa i bez radne snageTel. 062 051 166 Adekvatan kombi prevoz po gradu i dalje , selidbe, odvoz starih stvari, kabastog otpada, sute. Veoma povoljno, od 10 do 30 KM i radna snaga. Tel. 061 812 047 Adekvatan novi kombi maxi čini usluge prevoza selidbe, kabasti otpad, građevinski materijal, itd. Cijena 20 KM po Sarajevu, zvati non-stop. Tel. 062 499 089 Adekvatan veliki kombi cini usluge prevoza:selidbe,kabasti otpad,gradzavinski otpad,namjestaj itd.cjena 20km a vozimo po B I H za 0,50km po kilometru. 061 628 587 Adekvatan-agencija akcija 10 do 25 KM kombi prevoz namjestaja, selidbe, odvoz starih stvari, šute, čistimo podrume i tavane i sl.Radna snaga po dogovoru. 062 988 026 Adekvatan-agencija akcija 10 do 25 KM kombi prevoz namjestaja,selidbe,odvoz starih stvari,sute,cistimo podrume i tavane i sl.+ Ozbiljno osoblje za rad 0-2. 061552366 Adekvatan-akcija kombi prevoz

Zanatske 
AL. ŽALUZINE, VANJSKE ROLETNE, TRAKASTE, PLATNENE, ZEBRA, RIMSKE ZAVJESE. KVALITETNO, BRZO I POVOLJNO, GARANCIJA NA SVE PROIZVODE “MSD rol”. TEL. 033/837-940, 061/140-510. 21284-1Ndž NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. Tel. 061 501 401. 21879-1Ndž MIKADO Al. žaluzine, trakaste, rimske, zebra i panelne zavjese, zavjese i dekori, vanjske, aluminijske, PVC roletne i garažna rolo vrata. Tel. 033 789 999; 061 551 515. 21687-1Ndž SERVIS veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 25578-1tt 5 MOLERA prof. rade moleraj, tapete, španski zid, špatolato, itd. lakiranje, fasade, završavaju stan u danu, plać. može i računom. Tel. 061 969 136. 21828-1ndž 

“RASPRODAJA OGREVA” BUKOVA DRVA U SVIM OBLICIMA, UGALJ (MRKI) KOCKA, ORAH, DRVENI UGALJ KREKA. PREVZ OBEZBIJEĐEN, VAŠ OGREV. TEL. 061 670 068. 21653-1Ndž VELIKA AKCIJA!!! U PRODAJI SU BUKOVA DRVA CIJEPANA, ČUTCI I METRICE BALVANI 55 KM UGALJ (BANOVIĆI) KOCKA, ORAH 140 KM (KREKA) DRVENI BEZ PRAŠINE 90 KM. BRIKET 180 KM, JELOVI OKORAK 30 KM. Tel. 061 785 535; 067 552 323. 22106-1Ndž

Intelektualne 
Prodajem razne vrste knjiga novih i očuvanih iz raznih oblasti. Tel.062 682 690

42 ^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

43

Na osnovu èlana 64. Zakona o visokom obrazovanju („Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11 i 84/12), èlana 30. Statuta i odluke Senata Univerziteta za poslovne studije Banja Luka br. 1984/13 od 17.05.2013. godine, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, ulica Jovana Duèiæa 23a, dana 28.08.2013.godine, raspisuje:

KONKURS
za upis studenata na prvi ciklus visokog obrazovanja Na studije prvog ciklusa visokog obrazovanja, u akademskoj 2013/2014. godini, za upis u prvu godinu mogu se prijaviti kandidati koji su završili srednju školu u èetvorogodišnjem trajanju i to na studijske programe, kako slijedi: Fakultet za poslovne i finansijske studije Studijski program: Poslovne i finansijske studije - trogodišnji studij - 180 ECTS Završetkom studijskog programa stièe se zvanje diplomirani ekonomista - 180 ECTS Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje - èetvorogodišnji studij - 240 ECTS Završetkom studijskog programa stièe se zvanje diplomirani ekonomista - 240 ECTS Sjedište Banja Luka - 120 studenata Van sjedišta Bijeljina - 150 studenata Prijemni ispit Fakultet za primjenjenu ekonomiju Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta za poslovne studije odr`avaju se: Studijski program: Menad`ment i marketing - trogodišnji studij - 180 ECTS Završetkom studijskog programa stièe se zvanje diplomirani ekonomista - 180 ECTS Studijski program: Menad`ment i marketing malih i srednjih preduzeæa èetvorogodišnji studij - 240 ECTS Završetkom studijskog programa stièe se zvanje diplomirani ekonomista- 240 ECTS Sjedište Banja Luka - 80 studenata Fakultet za ekologiju Studijski program: Ekologija - trogodišnji (180 ECTS) i èetvorogodišnji (240 ECTS) studij Završetkom studijskog programa stièe se zvanje diplomirani ekolog - 180 ECTS i 240 ECTS Sjedište Banja Luka - 200 studenata Fakultet za turizam i hotelijerstvo Studijski program: Turizam i hotelijerstvo - trogodišnji (180 ECTS) i èetvorogodišnji (240 ECTS) studij Završetkom studijskog programa stièe se zvanje diplomirani ekonomista- menad`er 180 ECTS i 240 ECTS Sjedište Banja Luka - 70 studenata Fakultet za informacione tehnologije i dizajn Studijski program: Raèunarske i informacione tehnologije - trogodišnji (180 ECTS) i èetvorogodišnji (240 ECTS) studij Završetkom studijskog programa stièe se zvanje diplomirani in`enjer informatike 180 ECTS i 240 ECTS Studijski program: Grafièki dizajn - trogodišnji (180 ECTS) i èetvorogodišnji (240 ECTS) studij Završetkom studijskog programa stièe se zvanje diplomirani grafièki dizajner - 180 ECTS i 240 ECTS Sjedište Banja Luka - 100 studenata Fakultet za novinarstvo i komunikologiju Studijski program: Novinarstvo i komunikologija - trogodišnji studij - 180 ECTS Završetkom studijskog programa stièe se zvanje diplomirani novinar - komunikolog 180 ECTS Sjedište Banja Luka - 20 studenata Fakultet pravnih nauka Studijski program: Pravne nauke - èetvorogodišnji studij - 240 ECTS Studijski program: Pravo Evropske unije- trogodišnji studij - 180 ECTS Završetkom studijskog programa stièe se zvanje diplomirani pravnik- 240 ECTS i diplomirani pravnik- 180 ECTS Sjedište Banja Luka - 110 studenata Van sjedišta Sarajevo, Lukavica- 110 studenata Informacije o troškovima upisa i uslovima polaganja prijemnog ispita mogu se dobiti u studentskoj slu`bi Univerziteta za poslovne studije Banja Luka ili putem telefona: Banja Luka: 051/248-300 i 051/248-318; Sarajevo, Lukavica: 057/318-460, Fax 057/310-621; Bijeljina: 055/211-980 i 055/213-352 www.univerzitetps.com Prilikom upisa UPS neæe vršiti diskriminaciju prema bilo kom kandidatu na temelju rase, nacionalnog ili etnièkog porijekla, boje, vjere, pola, braènog statusa, porodiènog statusa i invalidnosti. Banja Luka 28. 08. 2013. godine Univerzitet za poslovne studije DIREKTOR Prof. dr. Radovan Klincov UPS svojim studentima daje moguænost plaæanja školarine na više rata. Prilikom upisa, student uplaæuje I ratu u iznosu od 500 KM, a preostali iznos školarine uplaæuje u 7 jednakih mjeseènih rata. Van sjedišta Sarajevo, Lukavica - 100 studenata Klasifikacija i izbor kandidata za upis vršiæe se na osnovu prethodnog obrazovanja, posebnih znanja, vještina ili sposobnosti i sl. Upis u prvu godinu studija u drugom upisnom roku je od 27.09. do 30.09.2013. godine u vremenu od 08.00 do 17.00 èasova. Troškovi studija Van sjedišta Sarajevo, Lukavica - 120 studenata u drugom upisnom roku kandidati za upis na prvu godinu studija pola`u prijemni ispit ili ispit za provjeru znanja, sklonosti i sposobnosti 02. i 23.09.2013. godine, nakon èega æe Komisija objaviti rang listu kandidata na oglasnoj ploèi Univerziteta 26.09.2013.godine. Kandidati koji se upisuju u prvu godinu, a bili su studenti na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi, ne pola`u prijemni ispit, ukoliko imaju priznat najmanje jedan ispit na fakultetu u sastavu Univerziteta. Van sjedišta Sarajevo, Lukavica - 120 studenata Predaja dokumenata u drugom upisnom roku vrši se u dva termina: prvi termin od 19.08. do 30.08.2013.godine drugi termin od 02.09. do 20.09.2013.godine Predaja dokumenta vrši se u Banjoj Luci, Lukavici i Bijeljini u studentskoj slu`bi Univerziteta radnim danima od 08.00 do 17.00 èasova, a subotom do 12.00 èasova. Potrebna dokumenta: Diploma i svjedoèanstva o završenim razredima srednje škole (originali ili ovjerene kopije), Izvod iz matiène knjige roðenih i uvjerenje o dr`avljanstvu (original), Uvjerenje o prebivalištu / boravištu i fotokopija liène karte, Dvije fotografije.

44 ^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

45

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 067094 12 Kom Zenica, 20. 08. 2013. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Dunja Rojevi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije DD Mostar, Odjel za pravne poslove u Vitezu, Stjepana Radi}a br. 1, Vitez, protiv tu`enog ^eljo Jasmin, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 4C, Zenica, radi duga, v.s. 936,95 KM, van ro~i{ta, dana 20. 08. 2013. godine, donio je zbog propu{tanja Tu`eni je du`an da tu`itelju, na ime duga za kori{tenje mobitel-usluga, plati nov~ani iznos od 936,95 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, kako slijedi: - na iznos od 55,41 KM, po~ev od 16. 06. 2011. godine, pa do isplate, - na iznos od 46,80 KM, po~ev od 16. 07. 2011. godine, pa do isplate, - na iznos od 46,80 KM, po~ev od 16. 08. 2011. godine, pa do isplate, - na iznos od 46,80 KM, po~ev od 16. 09. 2011. godine, pa do isplate, - na iznos od 723,13 KM, po~ev od 16. 10. 2011. godine, pa do isplate, - na iznos od 8,87 KM, po~ev od 16. 11. 2011. godine, pa do isplate, - na iznos od 9,14 KM, po~ev od 16. 12. 2011. godine, pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 155,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`neom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. TU`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skaldu sa odredbom ~l. 183. stav 1. u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Stru~ni saradnik s.r. Dunja Rojevi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 186536 11 I Sarajevo, 22. 08. 2013. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Svjetlana Granzov, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja HETA d.o.o. Sarajevo, pravni sljednik HYPO ALPE ADRIA LEASING d.o.o., Trg Solidarnosti br. 12., protiv izvr{enika Kuva~ Mla|en i Kuva~ Alma, oboje iz Sarajeva, radi izvr{enja, v.s. 116.716,60 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o izvr{nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, na prijedlog tra`ioca izvr{enja RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 13. 09. 2012. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 31. 12. 2010. godine, na osnovu ugovora o zajmu, te ugovora o zasnivanju zalo`nog prava broj OPU-IP; 666/09, kao izvr{ne isprave, a radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 116.716,60 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 15. 07. 2010. godine pa do isplate, te tro{kove izvr{nog postupka. Izvr{enje je odre|eno: - Zabilje`bom, procjenom i prodajom nepokretnosti ozna~ene kao k.~. 898/35 E14, upisane u z.k. ul. Br. 12831 SP Dolac, u naravi stan koji se nalazi u naselju Bu}a Potok, niz V, lamela A, stan V-A-4, sprat 1, ukupne povr{ine 54,67 m2, suvlasni{tvo izvr{enika Kuva~ Mla|ena i Kova~ Alme sa dijelom od po 1/2. te namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja do kona~nog namirenja. Izvr{enicima se zabranjuje raspolaganje zapljenjenim nekretninama. Tro{kovi izvr{nog postupka ode|eni su u iznosu od 2.000,00 KM. SUDIJA Svjetlana Granzov POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enicima, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 178978 11 P Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Naida Tabakovi} u pravnoj stvari tu`itelja HYPO Alpe-Adria Bank d.d. Mostar, Ul. K. Branimira broj 2b, Mostar, protiv tu`enih 1. Ke{an Mirza iz Sarajeva, ulica Jar~edoli broj 50, 2. Zub~evi} Hamdo iz Sarajeva, ulica Vranja~e broj 54, 3. D`anovi} Adila iz Sarajeva, ulica Paje broj 34A, 4. Hod`i} Azra iz Sarajeva, ulica Franca Pre{erna broj 4, 5. D`indo Hajrudin iz Sarajeva, ulica Zmajevac broj 32, radi isplate duga, v.s. 49.147,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i: Za: Hod`i} Azra iz Sarajeva, ulica Franca Pre{erna broj 4. Dana 26. 12. 2011. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu, protiv tu`enih, radi isplate duga. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon postupka donese presudu kojom se obavezuju tu`eni Ke{an Mirza, ulica Jar~edoli broj 50, Sarajevo, Zub~evi} Hamdo, ulica Vranja~e broj 54, Sarajevo, D`anovi} Adila, ulica Paje broj 34A, Hod`i} Azra, ulica Franca Pre{erna broj 4, i D`indo Hajrudin, ulica Zmajevac broj 32, Sarajevo da tu`itelju HYPO Alpe-Adria Bank d.d. Mostar, Ul. K. Branimira 2b, Mostar, na ime duga po ugovoru o kreditu broj 1637374231 od 11. 04. 2007. godine isplate nov~ani iznos od 49.147,00 KM, te zakonsku zateznu kamatu na iznos od 47.681,96 KM ra~unaju}i od dana 11. 11. 2010. godine pa do kona~ne isplate, kao i da mu naknade tro{kove postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 26. 12. 2011. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a FBiH, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama F BiH. SUDIJA NAIDA TABAKOVI]

PRESUDU

OBJAVLJUJE

OGLAS

46

^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

Dnevni avaz

Navr{ilo se tu`nih 40 dana otkako je prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog i voljenog

DEKOVI] MEHMEDA
Sje}anja na tebe i pored vremena koje prolazi, sve su ja~a. Ostaje{ sa nama u svakom na{em danu koji `ivimo, kao sjajna zvijezda vodilja na putu dostojanstva, dobrote i po{tenja. U petak, 30. avgusta, u 11.00 sati posjetit }emo njegovo po~ivali{te na groblju Bare (Aleja) i odati mu po{tovanje i ljubav koji ostaju zauvijek. Porodica Dekovi}
30592-tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da }emo na{em dragom i voljenom

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se 5 godina od kada je preselila na ahiret na{a draga

BORISLAVU (BRANKA) \ERKOVI]U
odr`ati ~etrdesetodnevni pomen 30. avgusta u 11.00 sati na groblju Vlakovo. O`alo{}ena porodica
30586-tt

SUVADA D@AMBI], ro|. ZORANI]
S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Ponosni {to smo te imali, sretni {to smo s tobom `ivjeli, ali sa bolom u srcima {to smo te rano izgubili. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Nijaz, Jasmin i Zlatan
30587-tt

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

po{tovanoj i ~estitoj

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se 15 godina od smrti

SJE]ANJE

Dana, 30. 8. 2013. godine navr{ava se 40 dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi

dragoj Teta Fati

[AHA \ULI], ro|. VILOGORAC
Amir sa porodicom
p-71320

VIKTORIJI DRAGOJE (TETA VIKICA)
Kom{ije iz ul. Zmaja od Bosne i [ibenske: Sajda, Izo, Fahro, Nesko, Jelena, Goran, Zlatan, Dijana, Emilija, Gabriela, sa porodicama
22105-nd`

REMZIJE ALAJBEGOVI]A
Zbog prevelike ljubavi koju si nam dao nikada te ne mo`emo zaboraviti. Tvoji: Sabiha i Azer
2900-mo

EJUB KRVAVAC
Molimo Allaha, d`.{., da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, neizmjerno zahvalni, supruga Rabija i djeca Emila, Naida i Adil. Hatma-dova }e se pokloniti 30. 8. 2013. godine u 12.30 sati u d`amiji u Sjevernom logoru.
2903-mo

Dana, 30. avgusta navr{ava se tu`na godina otkako nisi me|u nama

ALMASA NALO, ro|. ]ERIMAGI]
Bila si {to mnogi ne znaju, {to drugi ne mogu. Du{a boli, srce pati, a mi te neizmjerno volimo, nikad ne zaboravljamo. Sa mnom i sa na{om djecom uvijek su tragovi tvog lijepog `ivota, slike, misli, trenuci koji nas uvjeravaju da si zauvijek s nama. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, najdra`i moj Macane. Hatma-dova bit }e poklonjena rahmetliji u petak, 30. avgusta, na d`uma-namazu u d`amiji na ^engi}-Vili. Tvoji najmiliji!
30584-tt

Dana, 29. 8. 2013. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{a draga

[AHBAZ (SALIH) POD@I]
Ima ne{to u dobrim ljudima i poslije smrti oni su tu. Ostave trag koji se ne mo`e izbrisati, bol koja se ne mo`e preboljeti i ranu koja nikad ne zaraste. Uvijek }e{ ostati voljen u na{im srcima, a u mislima nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji - supruga Ismeta, sin Mirnez, k}erka Mirnesa i unuci Hamza i Eldar 30581-tt

PETRA (PETAR) BA[AGI], ro|. SAVI]
Vrijeme {to prolazi ne donosi zaborav, ve} lijepa sje}anja i uspomene na tvoj dragi i plemeniti lik. Neka te nebeska ti{ina prati. Uvijek i zauvijek }e{ ostati na{a draga supruga, majka, baka, punica. Tvoji: suprug Ramo, sin Zlatko, k}eri Rifa i Merima, 22103-1nd` unu~ad, zetovi i snaha

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{a draga majka, nana i punica

HA[IJA (BA[I]) VUKOTI]
Ne postoji utjeha ni zaborav. Uvijek }e{ biti sa onima koji te iskreno vole. Neka dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet tvojoj plemenitoj, lijepoj i dobroj du{i. Tvoj sin Almir, k}erka Altijana, zet Admir, snaha Mirsada, unu~ad Kerim, Sajra, Emina, Adal i Adel
22097-1nd`

Dnevni avaz ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013. 47
Dana, 29. avgusta 2013. godine navr{ava se 12 godina od odlaska na{eg dragog supruga, oca i dede
SJE]ANJE

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se godina kako sa nama nije na{a draga majka, nana, sestra

[ABANA STAMBOLI]A
Dragi, Ne znamo otkuda, otkada i dokada... volimo te, jer za druga~ije ne znamo. Izvan svakog vremena i razuma, volimo te... Mi, tvoji Stamboli}i
30496-tt

FATIMA (MUJO) KRLU^, ro|. HASTOR
Ne postoji utjeha niti zaborav, samo beskrajna praznina. Tuga za tobom nije u rije~ima ve} u srcu. Neka ti je vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 31. 8. 2013. godine, u 14.00 sati u porodi~noj ku}i, ulica Grdonj 47. Porodica
30568-tt

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke

Dana, 29. avgusta 2013. godine navr{ava se 26 godina od smrti na{e drage

MU[E ALAGI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik. Porodica
p-71140

BAHRA IBRAGI], ro|. TRLE
Dugi niz godina nije mogao izbrisati sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji: sin Said, snaha Sudina i unu~ad Minel, Ajla, D`ejla
30579-tt

Dana, 29. 8. 2013. navr{ava se 13 tu`nih godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

[EMSO D@IDI]
Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga sa sinovima, k}erima i njihovim porodicama
21827-nd`

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

DUBRAVKA JANJAC
29. avgust 2005.
Moje te srce prati na putu k’o oblak pra{ine. Tvoja haljina stoji u ormaru. Dubi sa ljubavi od Mirka, Vesne, Milane, Ivane i Ane.
29374-tt

DUBRAVKA JANJAC
29. 8. 2005 - 29. 8. 2013.

S ljubavlju, ponosom i tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Damir, Dubravko i Danira
29374-tt

Dana, 29. avgusta 2013. godine navr{ava se 11 godina otkako je preselila na ahiret na{a majka

SJE]ANJE

na drage roditelje

RU[IDA PRGUDA, ro|. MEHI]

ADNAN (MUSTAFE) AJANOVI]
2001 - 2013.

Vrijeme koje je pro{lo nije umanjilo na{u bol za tobom. Ljubav prema tebi je vje~na, a zaborav ne postoji. Tvoj lik u nama je do`ivotan. Tvoja djeca: Bajro, Hajro, Zineta, Mineta i Almasa
30504-tt

TAHIR (MUMINA) VLAHOVLJAK
29. 8. 1988 - 29. 8. 2013.

EMINA VLAHOVLJAK, ro|. VESNI]

Allahovo je sve {to je na nebesima i na Zemlji i Allahu se sve vra}a. Al-Imran Molimo Allaha, d`.{., da ti podari D`ennet, a nama sabura! Tvoji - tetak Bajro i tetka Mersija
21964-nd`

19. 2. 1977 - 29. 8. 2013. Ponosni smo {to smo imali takve roditelje, zauvijek }emo vas nositi u srcima. Neka vam Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Va{a djeca 30555-tt

48

^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

Dnevni avaz
Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se tu`na godina od kada je na{a majka, nana i punica preselila na ahiret

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena

SENADA POHLOD, ro|. MUSTABA[I]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na Tebe, tvoje rije~i i tvoja djela. O`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 29. 8. 2013. godine, u 12.00 sati u Novoj d`amiji u Maglaju.
SJE]ANJE
30539-tt

FATA DUPOVAC, ro|. HINDI]
Draga majko, te{ki su dani bez Tebe! Molimo Uzvi{enog Allaha, d`.{., da ti podari D`ennet i sve d`enetske ljepote. El-Fatiha. K}erka Vildana, zet Muradif, unuke Elmedina i Melina, unuci Senad i Suad
22072-1nd`

na plemenitog

Dana, 30. 8. 2013. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je iznenada na ahiret preselila na{a draga

RAGIB (IDRIZA) BAJRAKTAREVI]
Najdra`i na{, godina pro|e, a mi ne na|osmo utjehu u bolu koji si nam ostavio. Svaki izlazak sunca je nova bol, svaka kap ki{e nova suza, svaki da{ak vjetra otvori novu ranu. Nema trenutka kada nisi sa nama, u na{im srcima, mislima i najljep{im uspomenama. Rije~i utjehe ne postoje, samo veliko „hvala“, na{ dragi babuka. Hvala ti {to si bio najbolji mu`, otac, svekar i djed. Volimo te do vje~nosti, Tvoja supruga Salima, sinovi Mirsad i D`evad, k}i Nermina, snaha Aida, zetovi unuci i praunuk
22082-nd`

BELKISA - KIKA ^INGI], ro|. JUSUFOVI]
Draga Kiko! Vrijeme koje prolazi, ne}e izbrisati sje}anja niti ispuniti prazninu u srcima onih koji te iskreno vole. Hvala ti za svu dobrotu i ljubav koju si nam pru`ala i ostavila u amanet. ^uvat }emo te sa ponosom, duboko u na{im srcima sa najljep{im uspomenama. Molimo Uzvi{enog Allaha, d`.{., da ti kabur u~ini prostranim i obasja najljep{om svjetlo{}u prelijepog D`enneta, kojeg si ti svojim ~asnim `ivotom zaslu`ila. Amin. Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije, ulica Turbe br. 17 u petak, 30. 8. 2013. godine, u 15.00 sati. Tvoji najmiliji: suprug Nijazija, k}erka Amela sa porodicom, snaha Sabrina, unu~ad i ostala rodbina
30577-tt

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se godina od smrti zeta

ISMET SARI]
29. 8. 2001 - 29. 8. 2013.

JASENKO (^EDE) RAJAK
29. 8. 2008 - 29. 8. 2013.

SUVAD (HAMED) GAZIJA

Sa ljubavlju i sjetom, Porodica
22093-1nd`

Voljenom bratu, s ljubavlju, Sestra Alisa Rajak ^olakovi}
30564-tt

Husejin ^eljo sa porodicom
30556-tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog zeta

na na{u dragu

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se 6 godina od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se godina od smrti mog supruga

SEADA [KAME
Tu`an je ovaj dan koji podsje}a na bol i rastanak sa tobom. S ljubavlju i po{tovanjem }emo te spominjati, a od zaborava sa~uvati. Tvoj plemeniti lik }e uvijek biti sa nama. Tvoji: punica i punac Sabina i Faruk
30566-tt

EMINA [ADINLIJA
29. 8. 1995 - 29. 8. 2013.
Draga k}eri, oti{la si od du{manske ruke, ali si uvijek u na{im srcima. Vje~no o`alo{}eni: majka Sabina, brat Davud, sestra Dina, dedo Ramiz, nana Mulija, daid`a Izudin, daid`inica Bisera sa djecom
30542-tt

D@EMILE MEHMEDALI]
iz Ora{ja Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoji: Aida, Zijo i Malik Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
ptt

SUVAD (HAMED) GAZIJA
Vje~no }u te pamtiti i voljeti, u srcu nositi, sa ponosom spominjati i od zaborava sa~uvati. Molim Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Mevlida Tevhid }e se prou~iti u subotu, 31. 8. 2013. godine, u 13.30 sati, u ku}i `alosti, Sedrenik broj 58, Sarajevo.
30556-tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE Danas se navr{ava devet godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

SJE]ANJE Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se 21 godina od pogibije na{eg voljenog

JASENKO RAJAK
2008 - 2013.

TEUFIK (MUSTAFA) OMANOVI]
Po dobru te pamtimo, s po{tovanjem spominjemo. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet.
30470-tt

MUSTAFA (MEHMED) MUJEZINOVI]
Dragi na{, ubi{e te zlotvori, a nama ostavi{e ranu na srcima, bol u du{ama, ali, znaj da nikada umrijeti ne}e ljubav i sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Porodica Mujezinovi}
22077-1nd`

S ljubavlju, Minja i Cuca

Tvoji: supruga Mina, k}erke Arijana i Jasmina, unuke Lajla, Lamija i Nafisa, zetovi Jasmin i Adnan
sm-0004995

Dana, 30. 8. 2013. godine navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{avaju se 52 dana od smrti na{e drage majke, svekrve, punice i nane

ARNES (SALIHA) MIZDRAK
Ponosni smo {to smo te imali, a vje~no tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 30. 8. 2013. godine u 12.15 sati, u petak, u d`amiji u Trnovu. Majka Hasena, otac Salih, sestra Sabina, sestri} Amer, sestri~ina Amina, zet Fadil 22090-1nd`

na{oj

SEHIJI KARI]

FATIMA (OMER) HAJDAREVI], ro|. LJUKOVAC
Ne postoji utjeha niti zaborav, uvijek }e{ biti sa onima koji te iskreno vole. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Mirsad, k}erke Zlatija, Zibija i Munevera, snahe, zetovi i unu~ad
22094-1nd` 30565-tt

Od: Epse, Alme, \anija, Zlatana i Alena

Dnevni avaz
SJE]ANJE

~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

49

na na{e drage roditelje

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se jedanaest tu`nih godina kako je preselio na ahiret na{ sin i brat

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

BE[IREVI] SEAD (EDHEMA) [KAMO
Svaka misao i uspomena bolno podsje}aju na sve {to smo tvojim odlaskom izgubili. @ivot bez tebe je skrivena bol, nevidljiva rana na srcu, suza u oku, tuga u du{i, a smrt je nada da }emo se sresti. Po dobru te pamtimo, a u srcu od zaborava ~uvamo. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji roditelji - otac Edhem, majka Temima, sestra Sutka, zet Zijo sa djecom
30338-tt 30572-tt

POSLJEDNJI SELAM

SALIHU D@IDI]U

REMZA, ro|. PO[KOVI]
29. 8. 1997.
Aida i Amer

OSMAN
6. 5. 2010.

Rukovodstvo i gra|ani Udru`enja gra|ana porijeklom iz Sand`aka
N

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se pet godina kako je preselila na ahiret

POSLJEDNJI POZDRAV

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
POSLJEDNJI SELAM

FATIMA KURI]
iz Jablanice Lako je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a jo{ te`e `ivjeti bez tebe. Bila si {to drugi ne mogu, {to mnogi ne znaju. Du{a }e me uvijek boljeti, srce }e uvijek patiti, a ja }u uvijek voljeti i nikad zaboraviti. ^uvat }u tvoju uspomenu na Tebe, Tvoju dobrotu, plemenitost koju si nesebi~no pru`ala meni i drugima. Tvoji - k}i Maksumi} Edina, zet Enver, unuci Ermin, Eldar i Ernad
ptt

ocu na{eg dragog kolege Adnana D`idi}a

prijatelju i ratnom saborcu

SALIH D@IDI]
Neka mu dragi Allah, d`.{., podari D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Tvoje radne kolege - Asmir, Emina, Ksenija, Ivana i Alma
22101-1nd`

SALIHU D@IDI]U

Prof. dr. Hajriz Be}irovi}
N

SJE]ANJE

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se 5 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac, dedo i punac

Danas se navr{ava osamnaest tu`nih godina otkako smo izgubili na{u dragu majku

POSLJEDNJI POZDRAV

tati na{e prijateljice Tajme Fijuljanin

MASIJA (JUNUZA) LON^AR
Ne postoji vrijeme koje }e izbrisati ljubav, tugu i sje}anje na tebe. Kad jednom izgubi{ onog kog si volio `ivi{ da se sje}a{ {ta si izgubio.
34642-an

]AZIM HAVERI]
Ostaje{ u na{im srcima uvijek voljen i nikad zaboravljen. Porodica Zorlak

HALIL - HALKO [ARAN

Tvoje k}erke sa porodicama

Emir, Maja i Faris Varnica
30574-tt 30588-tt

Dana, 30. 8. 2013. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog mu`a, oca, dede i svekra

POSLJEDNJI SELAM

Dana, 29. 8. 2013. navr{ava se godina otkako nas napusti na{a

majci na{eg radnog kolege

]AMIL (NAIL) HOD@I]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima sa velikom ljubavlju i po{tovanjem. Tvoji: supruga Bejta, sinovi Senad i Ned`ad, unu~ad Eldin, Lejla, Minela, Elma i Amina, praunuka Sara, snahe Naida, Elmirzada i Zana, zet Adin Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije, u ulici Kuno22112-nd` vska 3/3 Dobrinja 2.

BAHTIJA GA^EVI], ro|. RADON^I] REMZIJA JUSI]
iz Gusinja Draga tetka, ne mo`emo vjerovati da nisi vi{e s nama, ali si stalno u na{im mislima. Ponosni smo {to smo te imali, a vje~no tu`ni {to smo te izgubili. Uposlenici Tehni~ke slu`be KJKP Tr`nice pijace Sarajevo
30591-tt

Tvoji - sestri} Sead i sestri~na Seada sa roditeljima
30595-tt

Danas, 29. 8. 2013. godine, navr{ava se punih jedanaest godina otkako je preselio na ahiret

Dana, 29. 8. 2013. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se 8 tu`nih godina od smrti na{e supruge, majke, punice i nane

U ~etvrtak, 29. avgusta 2013. godine, navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e voljene supruge, majke, nane i punice

HAMID (AHMETA) ISI]
(1936 - 2002)
Hvala ti na svemu {to si nam dao i u~inio za nas. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Edah s porodicom
2321-tz

[AHBAZ (SALIH) POD@I]
Zauvijek }e{ ostati u na{em sje}anju, jer takvi kao ti se nikada ne mogu zaboraviti. Neka ti dragi Allah, d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: bad`o Zajim i svastika Muhra Duri}
30582-tt

MUNIBA [URKOVI], ro|. NIK[I]
Vrijeme ne umanjuje tugu, bol i prazninu koja je nastala tvojim odlaskom. Neka ti Allah, d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Ahmet (Ahmo), k}erka Sana i Senada, sin Aldin, zet Muamer i Mersudin i unuk Eman
22114-nd`

ZINETE NIK[I], ro|. ^USTOVI]
Bila si na{ ponos i na{a pjesma, a ono {to si nam podarila: ljubav, plemenitost i dobrotu, nosimo u na{im srcima. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 29. avgusta 2013. godine, nakon ikindija-namaza (17.00 sati) u d`amiji na Aneksu. Tvoji najmiliji: k}erke Anela i Ajana, unuka Berina, suprug [u}ro i zet Elvir
30594-tt

50

^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na na{e drage roditelje

na{oj dragoj

Dana, 29. 8. 2013. godine navr{ava se 8 godina od kada se na ahiret preselio dragi otac, brat i prijatelj

teti VIKICI VIKTORIJA DRAGOJE
1933 - 2013.

IDRIZ @IGA

E[REF KAPETANOVI]
29. 8. 1994 - 29. 8. 2013.
S ljubavlju i po{tovanjem, Va{a djeca U ti{ini vje~nog mira neka te prati na{a molitva

IZETA KAPETANOVI]
15. 3. 1993 - 29. 8. 2013.
30597-tt

Uvijek }emo ~uvati uspomenu na va{ dragi lik i vedri duh. Po~ivali u miru! Porodica [ljivo
30599-tt

Neka ti Allah podari lijepi D`ennet. Porodica
22115-nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na velikog prijatelja

na{oj dragoj kolegici

na{oj dragoj nani, nanici

ZELKIDA (ro|. BI^I]) HUBIJAR INDIRA (FIKRETA) ^ENGI]
29. 8. 2004 - 29. 8. 2013.
Bila si previ{e plemenita i dobra da bi `ivjela u ovom okrutnom svijetu. Vole te: majka [efika, otac Fikret, brat Himzo sa porodicom, sestra Merima sa porodicom, sin Alen sa porodicom
22096-1nd`

REMZIJA (AHMED) JUSI]

18. 1. 1959 - 27. 8. 2013.
@ivot nestaje u trenu, ali sje}anje ostaje, bol nije u suzama ni u rije~ima, bol ostaje u srcu gdje }e{ zauvijek ostati. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Naida i Ermin
2324-tz 111

JASENKO (JASA) RAJAK

@ivot prestaje u trenutku, a sje}anja ostaju zauvijek. Postoji{ i traje{ kroz na{e najljep{e uspomene. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Kolektiv Klinike za plu}ne bolesti JZU UKC Tuzla

Tvoji: Adis i Dine
22119-nd`

Dana, 28. 8. 2013. godine navr{ila se godina otkako nije sa nama na{a zlatokosa djevoj~ica

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci

AIDA (BAHRIJA) AHMETOVI]
28. 8. 2012 - 28. 8. 2013.
Ostali smo u dubokom bolu, ali smo sretni {to je na{e ~edo bila ponos i svjetlo na{e porodice. Molimo Allaha, d`.{., da bude{ u dru{tvu odabranih. Tevhid }e se prou~iti 30. 8. 2013. godine u 17.00 sati, u ku}i `alosti na adresi Skendera Kulenovi}a br. 43, Vogo{}a. Zauvijek tvoje mama i seka te porodice Dautovi} i Ahmetovi}
30596-tt

REMZIJA (AHMED) JUSI], ro|. PA[ALI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari sve d`enetske ljepote za tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti je vje~ni rahmet! Tvoji - Nihad i Meliha
30604-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg prijatelja

Danas, 29. 8. 2013. godine, navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage majke

ocu na{eg druga

RAJNE ALIHOD@I] SULEJMAN HUMI]
Bila si veliki ~ovjek i borac kroz `ivot. Hvala ti {to si nas izvela na pravi put. Dok postojimo mi, postojat }e{ i ti u na{im srcima. Tvoja djeca - Tea, Tina, Anita, Ali Ismail, Armin, zet Nermin i unuk Danin
22118-nd` 30605-tt

~ika SALIH D@IDI]

„EUROTRUCK“ d.o.o. Kiseljak

Prijatelji: Adnan Red`i}, Adi Arapovi}, Zlatko Deli}, Kenan Henda, Edin Zvizdi} i Dino Eminagi}
30603-tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

REMZIJA (AHMED) JUSI], ro|. PA[ALI]
preselila na ahiret u utorak, 27. 8. 2013. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. avgusta 2013. godine, u 16.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. O@ALO[]ENI: sin Nihad, k}erka Meliha, bra}a Seid i Muhamed, zet Fikret, unu~ad Naida i Ermin, zaova had`i Fatima, snahe Adila i Bisera, brati}i Senad, Armin i Mirza, brati~ne Amela, Alena i Lejla te porodice Jusi}, Kirli}, Pa{ali}, Islamovi}, Karahasanovi}, Janjo{, Peljto, Mu{inovi}, Avdagi}, Gotovac, Mulahuseinovi}, ^vorak, Begi}, Hod`i}, Merd`anovi}, ]urt, Pa{i}, Ablakovi}, D`ani}, Biber, Husika, Ljubovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16.00 sati, ul. [ejh Juje 14. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
30604-tt

had`i ZUHRA SPAHI] (ro|. KAVAZBA[I])

preselila na ahiret dana 28. 8. 2013. godine u 02.45 sati, u 75. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Jalske d`amije u ~etvrtak, 29. 8. 2013. godine, (22. [evvala 1434. h. g.) u 16.15 sati, a ukop na mezarju Goli Brijeg. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sin Mirsad, k}erka Mirsada, unuci Mirza i Bekir, unuke Vildana, Maida, Mirha, snahe Hafa i D`enana, sestri~na Pa{a, porodice Spahi}, Kavazba{i}, Dropi}, Hod`i}, Bijedi}, Omerovi}, Begi}, Had`i}, Beganovi}, Kici}, Ru{~uklija te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
N

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

51

RASIM (IBRO) GRCI]
preselio na ahiret u srijedu, 28. 8. 2013. godine, u 62. godini. D`enaza polazi u ~etvrtak, 29. 8. 2013. godine, u 16.45 sati ispred d`amije u Jablanici. D`enaza }e se klanjati na haremu Jasen u 17.00 sati, gdje }e se obaviti i ukop. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: majka Fatima, supruga Meliha, k}i Sabina, zet Kemal, unuk Muriz, bra}a Omer, Enver, Meho i Jusuf, sestre [aha i Hasnija, porodice Grci}, Suljevi}, Ja{arevi}, Nurki}, Bajri}, Sefer, Devac, Islamovi}, Milavi}, [ehi}, Helbet, [abanad`ovi} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u 17.00 sati u ku}i rahmetlije, Trg oslobo|enja SP-28.
p-88420

[AHA \ULI], ro|. VILOGORAC
preselila na ahiret dana 28. 8. 2013. godine, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. 8. 2013. godine, u Bradi}a haremu poslije d`uma-namaza u 15.00 sati. Tevhid }e se prou~iti u isto vrijeme u ku}i `alosti, u ulici Omladinska 36, Vogo{}a. RAHMETULAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA. O@ALO[]ENI: suprug Halil, k}erke Amira i Aida, unuke Sanja i Tajana, praunuk Dino, zet Vanja, brat Ahmet, snaha Sabira i Fatima, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne kao i porodice \uli}, Vilogorac, Nizi}, Bo{kailo, Kaplan, Kurtovi}, Huma~ki}, \ono, Puce, Jaganjac, Buri}, Hajdarevi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije p-71320

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijateqe da je dana 28. 8. 2013. godine, u 74. godini preminula na{a draga majka, baka, sestra i punica

MUSTAFA (OMER) DURAKOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 28. avgusta 2013. godine, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 30. avgusta 2013. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Dragica, sin Zlatko, k}erka Amra, sestra Asija, brat Halid, zetovi Ibrahim, Ekrem i Jean-Francois, porodice Krili}, Durakovi}, Budalica, Piroli}, Kuni}, Erko~evi}, Ko~o, Bouchard, Vrani}, Pilavd`i} i ostali prijatelji i kom{ije
111

NED@AD - MEHO (BAJRO) HAMIDOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 18. avgusta 2013. godine, u 56. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 30. avgusta 2013. godine, poslije d`uma-namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Esma, sinovi Boto, ]enta, Klaudio i Paolo, k}erke Behka, [evala, Velda i Fran~eska, unu~ad, bra}a Aljo i Ned`ib, snahe Sabaheta, Esma, Mirela, Daniela i Adrijana, brati}i Ned`ad, Rambo, Kenan, Fran~esko, Ja{ar, Klinton, D`ipsi, Sla|a, Manuela i Ornela, ro|aci Duman, [a}ir, Pinjo, Alijica, Sejo, Kasim i Fikret te porodice Hamidovi}, ^izmi}, Sejdi}, Osmanovi}, Hrusti}, Deli} te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
111

DRAGICA LAZAREVI], ro|. \URI]
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se dana 29. 8. 2013. godine u 15.00 ~asova na gradskom grobqu u Ilija{u. Povorka polazi ispred Crkve Sv. Ilija u Ilija{u. Ku}a `alosti: Spasovdanska 31|, I. Sarajevo O@ALO[]ENI: k}erka Tawa, unuke Dejana i Aleksandra, zet Budimir, sestre Tana i Darinka, sestri}i i sestri~ne te porodice Lazarevi}, \uri}, Topali}, Cvijanovi}, Joki}, Stani{i}, Stjepanovi}, Okiq, Berovi} i ostala mnogobrojna rodbina, 30589-tt kumovi, prijateqi i kom{ije

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je

Dnevni avaz

UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

AHMED (AVDE) TESKERED@I]
preselio na ahiret 25. 8. 2013. godine, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 29. 8. 2013. godine, iza podnenamaza na mezarju Pra{nice - Zenica. O@ALO[]ENI: k}erke Majda i Aida, zetovi Emir i Faruk i unu~ad Faris i Nejra
30692-tt

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
Š SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 Š ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; 424 - 440; Š GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; Š TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 Š MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU Broj: 77 0 Mal 012603 09 Mal Datum: 09. 07. 2013. godine Osnovni sud u Prijedoru, sudija Danijela Elenkov-Mali} u pravnoj stvari tu`itelja „Telekom Srpske“ AD Banja Luka, protiv tu`enog Tomi} Dragoslava iz Prijedora, radi duga, vr.sp. 631,23 KM na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, obzirom da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 13. 05. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog kojom tra`i da sud donese presudu kojom se obavezuje tu`eni da po osnovu zasnivanja pretplatni~kog odnosa o kori{tenju telekomunikacijskih usluga isplati tu`itelju iznos od 631,23 KM sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 59.65 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine, pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 56.78 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 280.8 KM po~ev od 22. 04. 2009. godine pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove postupka koji se odnose na taksu na tu`bu 50 KM i taksu na presudu 25 KM. Ovim putem se obavje{tava tu`eni da se dostava tu`be smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana nakon dana objavljivanja u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda, a priloge dostavljene uz tu`bu tu`eni mo`e preuzeti u zgradi suda. Tu`eni mo`e dostsaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu najkasnije u roku od 15 dana u kojem }e se izjasniti da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, kao i razloge zbog kojih se osporava, ~injenica na kojima zasniva svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~lan 71 ZPP). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Danijela Elenkov-Mali}

52

^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

Dnevni avaz

oglasi

AVAZ TWIST TOWER
Automobil na sigurnom

Parking prostor 24 sata pokriven videonadzorom i fizi~kom za{titom Sve dodatne informacije mo`ete dobiti na broj telefona: 033/ 281-350 od 08 - 16 sati
OSNOVNI SUD U PRIJEDORU Broj: 77 0 Mal 015322 09 Mal Datum: 05. 07. 2013. godine
Osnovni sud u Prijedoru, sudija Danijela Elenkov-Mali} u pravnoj stvari tu`itelja „Telekom Srpske“ AD Banja Luka, protiv tu`enog Radanovi} Milorada iz K. Dubice, radi duga, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, obzirom da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU Broj: 77 0 Mal 011987 09 Mal Datum: 25. 06. 2013. godine
Osnovni sud u Prijedoru, sudija Danijela Elenkov-Mali} u pravnoj stvari tu`itelja „Telekom Srpske“ AD Banja Luka, protiv tu`enog Kahrimanovi} Hamdije iz Prijedora, radi duga, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, obzirom da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU Broj: 77 0 Mal 011565 09 Mal Datum: 25. 06. 2013. godine
Osnovni sud u Prijedoru, sudija Danijela Elenkov-Mali} u pravnoj stvari tu`itelja „Telekom Srpske“ AD Banja Luka, protiv tu`enog Haramba{i} Mehmeda iz Prijedora, radi duga, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, obzirom da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 12. 10. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog kojom tra`i da sud donese presudu kojom se obavezuje tu`eni da po osnovu zasnivanja pretplatni~kog odnosa o kori{tenju telekomunikacijskih usluga isplati tu`itelju iznos od 1.181,78 KM sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 46.8 KM po~ev od 20. 09. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 46.8 KM po~ev od 15. 06. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 46.8 KM po~ev od 20. 07. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 46.8 KM po~ev od 20. 08. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 46.8 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 46.8 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 320 KM po~ev od 28. 09. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 157,29 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 46.8 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 236.49 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 46.8 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 46.8 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove postupka koji se odnose na sudske takse. Ovim putem se obavje{tava tu`eni da se dostava tu`be smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana nakon dana objavljivanja u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda, a priloge dostavljene uz tu`bu tu`eni mo`e preuzeti u zgradi suda. Tu`eni mo`e dostsaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu najkasnije u roku od 15 dana u kojem }e se izjasniti da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, kao i razloge zbog kojih se osporava, ~injenica na kojima zasniva svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~lan 71 ZPP). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Danijela Elenkov-Mali}

OGLAS
Dana 06. 04. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog kojom tra`i da sud donese presudu kojom se obavezuje tu`eni da po osnovu zasnivanja pretplatni~kog odnosa o kori{tenju telekomunikacijskih usluga isplati tu`itelju iznos od 544.81 KM sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 28. 02. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 34.68 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 65.53 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23.4 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove postupka na taksu i presudu. Ovim putem se obavje{tava tu`eni da se dostava tu`be smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana nakon dana objavljivanja u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda, a priloge dostavljene uz tu`bu tu`eni mo`e preuzeti u zgradi suda. Tu`eni mo`e dostsaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu najkasnije u roku od 15 dana u kojem }e se izjasniti da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, kao i razloge zbog kojih se osporava, ~injenica na kojima zasniva svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~lan 71 ZPP). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Danijela Elenkov-Mali}

OGLAS
Dana 13. 03. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog kojom tra`i da sud donese presudu kojom se obavezuje tu`eni da po osnovu zasnivanja pretplatni~kog odnosa o kori{tenju telekomunikacijskih usluga isplati tu`itelju iznos od 866,65 KM sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 31.59 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 31.59 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 31.59 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 31.59 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 31.59 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 31.59 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 31.59 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 171.67 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 31.59 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 31.59 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 379.08 KM po~ev od 28. 02. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 31.59 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove postupka na taksu i presudu. Ovim putem se obavje{tava tu`eni da se dostava tu`be smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana nakon dana objavljivanja u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda, a priloge dostavljene uz tu`bu tu`eni mo`e preuzeti u zgradi suda. Tu`eni mo`e dostsaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu najkasnije u roku od 15 dana u kojem }e se izjasniti da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, kao i razloge zbog kojih se osporava, ~injenica na kojima zasniva svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~lan 71 ZPP). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Danijela Elenkov-Mali}

oglasi
U prodaji
OKRU@NI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA Broj: 57 0 Mals 099370 12 Mals Dana: 10. 04. 2013. godine

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

53

Okru`ni privredni sud Banja Luka, sudija Lejla Kosi}, u pravnoj stvari tu`ioca „SPANISH MARKET“ d.o.o. Sarajevo, zastupan po punomo}niku Elvedinu Omerovi} advokat iz Sarajeva, ul. Despi}eva br. 1 Sarajevo, protiv tu`enog Pani} Damir vl. STR „DADO“ Prijedor, ul. @arka Zgonjanina bb Prijedor, radi naplate duga (v.s. 251,04 KM), van ro~i{ta donio je dana 10. 04. 2013. godine sljede}u

PRESUDU
ZBOG PROPU[TANJA
OBAVEZUJE SE tu`eni Pani} Damir vl. STR „DADO“ Prijedor, da tu`iocu „SPANISH MARKET“ d.o.o. Sarajevo, isplati iznos od 251,04 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 15. 04. 2009. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 449,00 KM, sve ovo u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

roditelje „Bebe&Mame“ u Prvi bh. edukativni magazin za novom broju donosi:

Tema broja

Iskustva prve godine

Tu`ilac je dana 31. 08. 2012. godine podnio tu`bu protiv tu`enog, radi duga u iznosu od 251,04 KM. U tu`bi je naveo da je tu`ilac sa tu`enim bio u poslovnom odnosu u kojem je tu`ilac isporu~io tu`enom robu u vrijednosti od 298,78 KM. Tu`ilac isti~e da je dio duga pla}en te da je tu`eni ostao du`an tu`iocu iznos od 251,04 KM. Kako tu`eni nije izmirio svoja dospjela dugovanja, tu`ilac je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na isplatu dugovanog iznosa, a ukoliko budu ispunjene pretpostavke iz ~l. 182. ZPP-a da donese presudu zbog propu{tanja. Obzirom da je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, a tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a istu je uredno primio dana 26. 03. 2013. godine, sud je na osnovu navoda iz tu`be i prilo`enih dokaza utvrdio da je tu`beni zahtjev tu`ioca osnovan, pa je u skladu sa odredbom ~l. 182. stav 1. ZPP-a odlu~io kao u izreci ove presude. Na osnovu odredbi ~l. 387. i ~l. 396. ZPP-a, sud je obavezao tu`enog da tu`iocu nadoknadi tro{kove sudskog postupka u iznosu od 449,00 KM, koji se odnose na sudsku taksu na presudu zbog propu{tanja u iznosu od 25,00 KM, sudsku taksu na tu`bu u iznosu od 50,00 KM, tro{kove zastupanja tu`ioca po punomo}niku iz reda advokata koji se odnose na sastav tu`be sa pau{alom u iznosu od 234,00 KM, kao i tro{kove objavljivanja tu`be i presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama u iznosu od 140,00 KM. Dostavljanje presude }e se izvr{iti istovremenim objavljivanjem i na oglasnoj tabli suda. Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavljivanja. SUDIJA Lejla Kosi} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje, odnosno od dana kada je stranka za to saznala, a najkasnije u roku od 60 dana od dana propu{tanja.

Obrazlo`enje

D

Pravila za bake i dede Kako je lijepo biti mama

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BANJALUCI BROJ: 57 0 Mals 097661 12 Mals Dana: 23. 08. 2013. godine

OGLAS

D

TU@ILAC: TELEKOMUNIKACIJE RS a.d. Banja Luka TU@ENI: „ADRIA PLUS“ d.o.o. Banja Luka

TU@BA
Tu`ilac je sa tu`enim zasnovao pretplatni~ki ugovorni odnos o kori{tenju usluga ADSL. Za kori{tenje ADSL-usluga koji proisti~e iz ugovornog odnosa tu`eni na dan 06. 03. 2012. godine po li~nom ra~unu broj 5101266405 duguje iznos od 633,18 KM. Kako tu`eni nije izvr{io svoje obaveze, iako ga je tu`ilac vi{e puta i usmeno i pismeno upozoravao na to, tu`ilac je podnio tu`bu i predlo`io da sud, po provedenom postupku donese sljede}u

Bazen je opasan, postavite pravila Hrana za dugo putovanje D Ko`a budu}e mame
NA[ NATJE^AJ

PRESUDU
Obavezuje se tu`eni „ADRIA PLUS“ d.o.o. Banja Luka da tu`iocu TELEKOMUNIKACIJE RS a.d. Banja Luka, na ime duga isplati iznos od 633,18 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 0,01 KM od 20. 05. 2011. godine pa sve do kona~ne isplate, na iznos od 72,07 KM od 20. 06. 2011. godonie pa sve do kona~ne isplate, na iznos od 70,20 KM od 20. 07. 2011. godine pa sve do kona~ne isplate, na iznos od 70,20 KM od 20. 08. 2011. godine pa sve do kona~ne isplate, na iznos od 70,20 KM od 20. 09. 2011. godine pa sve do kona~ne isplate, na iznos od 77,89 KM od 20. 10. 2011. godine pa sve do kona~ne isplate, na iznos od 70,20 KM od 20. 11. 2011. godine pa sve do kona~ne isplate, na iznos od 70,20 KM od 20. 12. 2011. godine pa sve do kona~ne isplate, na iznos od 70,20 KM od 20. 01. 2012. godine pa sve do kona~ne isplate, na iznos od 62,01 KM od 20. 02. 2012. godine pa sve do kona~ne isplate kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka (taksu na tu`bu i taksu na presudu), a sve u roku od 15 dana. Istovremeno se predla`e, ukoliko budu ispunjeni uslovi iz ~lana 182. ZPP-a, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Tu`eni je obavezan da u roku od 15 dana od dana izvr{enog dostavljanja, a u skladu sa ~l. 70. i 433. ZPP-a, sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv i sadr`avati ozna~enje suda, naziv pravnog lica, sjedi{te stranaka, predmet spora, sadr`inu izjave i potpis podnosioca. Odgovor na tu`bu je obavezan. Ukoliko tu`eni u ostavljenom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e, u smislu odredbe ~l. 182. ZPP-a donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja) protiv koje nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje saglasno odredbama ZPP-a. Dostavljanje tu`be }e se izvr{iti istovremenim objavljivanjem i na oglasnoj tabli suda. Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavljivanja. SUDIJA Lejla Kosi}

I jo{: Sva{tice, Pri~aonica, Pitanja i odgovori, Kuhajte s nama...
POTRA@ITE NAS NA FACEBOOKU -M MAGAZIN MAME&BEBE

KO SU FINALISTI

54

^etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 Ps 285628 12 Ps Sarajevo, 10. 07. 2013. godine

Dnevni avaz

~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

55

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja BEDSAR d.o.o. SARAJEVO ul. Ferde Hauptmana broj 7, protiv tu`enog METAL-INVEST d.o.o. Sarajevo ul. Marka Maruli}a broj 2 B Faza, radi duga, vs. p. 4.700,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 05. 09. 2012. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Metal - Invest d.o.o. Sarajevo radi duga. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da za neizmireni dug prema ugovoru broj: 11-12/2010 isplati iznos od 4.700,00 KM uz naknadu tro{kova parni~nog postupka sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Napomena: Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be na odgovor smatra obavljenom proteka roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama i oglasnoj plo~i suda koje se distribuiraju u Federaciji Bosne i Hercegovine. SUDIJA Aleksandra Vuleta
ptt

NJEMA^KA: TUZLA: Ko je Denijala Da li je i Lepa Brena Ahmetovi}a proglasio kupila knjigu Nasera popularnijim Ori}a? Kakanjcem od Gileta? KORIDA: NEZGODE: Ko je natjerao Ekrema Jevri}a da pojede ~etiri Ko je djevojka koja je na bini ujela Mileta Kiti}a kilograma janjetine? za „prezime“? EKO-SELO: [PEKULACIJE: Ho}e li se glumac Haris Jesu li u sva|i Haris i Burina preseliti na Melina D`inovi}? Bora~ko jezero? SPOMENAR: SANSKI MOST: Za{to je Lilo lagao da Kako je Nihad Feti} `eli biti politi~ar? Hakala „potukao“ Acu Lukasa? KOLUMNA: Za{to je Slobodan SARAJEVO: Lali} dobio batine od Koliko je Mladen Tomi} „svog“ naroda? potro{io novca na ve~eru s prijateljima? SARADNJA: Kako profesorica NAGA\ANJA: Gordana Topi} Da li je Jana ipak zbog poma`e Radi, Milici, zdravstvenih problema Din~i i Saletu? smanjila grudi?

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BANJOJ LUCI Broj: 57 0 Mals 088402 10 Mals Banja Luka, 20. 06. 2013. godine OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BANJOJ LUCI, sudija Aleksandra Miro{ljevi} @dral, u pravnoj stvari tu`ioca Autoku}a „Jaj~evi}“ D.O.O. Banjaluka, koga zastupa punomo}nik Branislav Raki}, advokat iz Banja Luke, protiv tu`enog „ATINA TRADE“ D.O.O. Banja Luka, Vojvode Pere Krece 13, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da se tu`eni ne nalazi na navedenoj adresi, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 22. 09. 2010. godine tu`ilac Autoku}a „Jaj~evi}“ D.O.O. Banjaluka podnio je tu`bu protiv tu`enog „ATINA TRADE“ D.O.O. Banja Luka, radi duga. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu na ime duga za izvr{enu uslugu servisiranja po fakturi broj 1369, od 06. 10. 2007. godine, isplati iznos od 819,94 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 10. 2007. godine, kao dana dospije}a, pa do isplate, te da naknadi tu`iocu tro{kove postupka, i to iznos od 234,00 KM na ime tro{kova sastava tu`be po punomo}niku, iznos od 50,00 KM na ime takse na tu`bu, iznos od 50,00 KM na ime takse na presudu, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dono{enja odluke pa do isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 15 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (^lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Aleksandra Miro{ljevi}-@dral

www.expressmag.ba

#$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

IFHJ

REPREZENTATIVCI Boris Pandža, povratnik u državni tim

Reprezentacija BiH: Slijede dvije teške utakmice

Selektor mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine Vlado Jagodić za predstojeće dvije kvalifikacione utakmice, protiv Mađarske (5. septembar u Kečkemetu) i Austrije (9. septembar u Zenici), pozvao je 22 fudbalera. - Poslije dobrog otvaranja protiv Albanije, nastojat ćemo da u svakoj utakmici igramo bolje. Mađarska igra kvalitetan fudbal, pobijedila je Albaniju u gostima - rekao je Jagodić te je dodao da naš tim ima dosta kadrovskih problema: - Povrijeđeni su Zolotić, Mešanović i Hajrović. Arežina i Jevtić nemaju klub pa se nisu našli na spisku, a neće biti ni Bešića. Ipak, smatram da imamo dobru ekipu, jaču za tri nova imena Atajića, Letića i Barišića. Učinit ćemo sve da slavimo i ostavimo ozbiljnog konku- 

=C@Eć FL= BK@>=AH=

Spisak mladih za Mađarsku i Austriju 

=@= IA @= ćK = KF=A @ćE I FJFEI=E KCLH
U reprezentaciji mi je i mjesto Prva utakmica sa Slovacima bit će mnogo važnija

renta iza sebe. Kada je riječ o susreti s Austrijom, pobjeda ne smije doći u pitanje - rekao je Jagodić. Na spisku su: Kristijan Jajalo (Dinamo), Kenan Pirić (Gent), Dino Bevab, Tomislav Barišić (Zagreb), Gojko Cimirot, Adnan Kovačević (Sarajevo), Amer Bekić (Zrinjski), Aldin Čajić (Teplice), Marko Kvesić (Split), Sanjin Prcić (Sošo), Srđan Grahovac, Ognjen Petrović (Borac), Haris Duljević (Olimpic), Marko Maletić (Štutgart), Bahrudin Atajić (Seltik), Muamer Avdić (Zbrojovka Brno), Rade Krunić (Donji Srem), Bojan Letić (Velež), Jozo Špikić, Goran Zakarić (Široki Brijeg), Sead Jakupović (Čelik), Haris Seferović (Travnik). Okupljanje reprezentativaca zakazano je za 1. septembar u Vogošći. M. T.

Pandža: Spreman dati doprinos

Nogometni savez Federacije BiH učinio je prvi korak u istrazi navodnog namještanja utakmice posljednjeg kola prošle sezone između Slobode i Budućnosti (0:1), o čemu smo već naširoko pisali. Naime, na adresu kluba iz Tuzle stigao je poziv za predsjednika i potpredsjednika kluba Azmira Husića, trenera Smajila Karića i fudbalera Mirzu Čejvanovića da se izjasne o okolnostima u vezi sa mogućim lažiranjem susreta, u kojem su se Banovićani pobjedom spasili od ispadanja. Podsjetimo, nakon špekulacija koje su Tuzlom kružile odmah nakon što je utakmica odigrana, afera je otvorena kada je predsjednik kluba Azmir Husić optužio tadašnjeg igrača ekipe Slobode Mirzu Čejvanovića za prodaju i puštanje utakmice. Čejvanović, koji je u međuvremenu raskinuo saradnju sa Slobodom, odgovorio je da su upravo Husić i 

5.*E0 EIJH=žKA IKč= 5>@= *K@KćIJ

Zatražene izjave odgovornih

Iako je bh. selektor Safet Sušić uoči prijateljske utakmice protivSjedinjenih Američkih Država izjavio da ne namjerava pozivati fudbalere koji nemaju klub, Boris Pandža ipak se našao na njegovom spisku za dvomeč sa Slovacima bez obzira na to što je još u potrazi za angažmanom. - Nadam se da ću na okupljanje ipak doći sa potpisanim ugovorom - kaže nam 26-godišnji Mostarac.

-Istinaje dasveovopredugo traje, ali vjerujem da će u sljedećih nekoliko dana sve biti riješeno. Glazgov rendžersi? Ne bih komentirao špekulacije niti želim otkrivati s kojim klubovima pregovaram. Bilo je toliko poziva i razgovora sa svih strana, ali nema smisla pričati nešto dok se ugovor ne potpiše - dodaje Pandža. Bivši igrač Širokog Brijega, Hajduka te Mehelena, s kojim je raskinuo saradnju,

priznao je da je sretan zbog ponovnog poziva u reprezentaciju. - S jedne strane sam se iznenadio s obzirom na to da je selektor izjavio da neće pozivati igrače bez kluba, ali s druge strane ipak znam da tamo pripadam, odnosno da mi je mjesto u reprezentaciji. Istina, nisam dugo igrao tako da mi sigurno nedostaje onaj pravi ritam utakmica, ali se fizički dobro osjećam i spreman sam dati doprinos

akoselektor odlučida sammu potreban - ističe Pandža, koji je, kao i svi, svjestan važnosti utakmica protiv Slovačke. - Radi se o utakmicama u kojima možemo izvaditi vizu za Brazil. Utakmica u Zenici bit će mnogo važnija, jer smatram da će nam u Slovačkoj biti dosta lakše igrati ako opravdamo ulogu favorita u prvom ogledu. Straha definitivno nema, jer reprezentacija igra dobro - zaključuje Pandža. Ma. P.

Prvi susret veterana zeničkog i zagrebačkog kluba

Detalj sa sporne utakmice

trener Karić “naredili” fudbalerima Slobode da puste utakmicu. - U skladu s novonastalim okolnostima, Komisija za takmičenje NSFBiH započela je istragu. Tražit ćemo dopunske izvještaje o ovom slučaju i izjašnjavanje svih onih čija su se imena spominjala u medijima, kao i službenih osoba s tog susreta - kaže predsjednik KomisijeMilePrusina. E. M.

Veterani Čelika koji su krajem prošle godine formirali Udruženje građana kojim predsjedava Mato Gavran, danas će sa početkom u 17.30 sati odigrati prijateljsku utakmicu protiv veterana zagrebačkog Dinama.

ČAE E ,E= @==I = =>AHLEć= FK
Za zenički tim igrat će i bivši reprezentativac Nermin Šabić, koji je svojevremeno bio i član Dinama. S druge strane mu je trebao biti bivši saigrač iz zagrebačkog kluba i bh. reprezentacije Edin Mujčin, inače, i u

Utakmica će se odigrati na stadionu Kamberovića polje. Bilino polje se čuva za subotnji nastup Čelika protiv prijedorskog Rudara, ali

2šJAđA *EE FA

i za kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo 2014. godine naše reprezentacije protiv Slovačke 6. septembra.

43. godini, još aktivni igrač BSK-a iz Brdovca. - Nažalost, Edo ima obaveza i neće moći doći. Žao je i njemu, ali doći će Adrijan Kozniku, Marko Mlinarić... Mi smo, također, pozvali sve one koji su ikada igrali za Čelik. Imamo dvadesetak imena, koja, objektivno, mogu barem malo igrati. Prije nekoliko dana odigrali smo i trening-utakmicu protiv juniora Čelika i nije bilo loše kaže Šabić, koji je, uz legendarne Josipa Lalića i Alojza Renića, jedini igrač iz Čelika koji je igrao i za Dinamo.

Šabić: Mujčin ne može doći

- Nažalost, Renić je veoma bolestan pa je pitanje hoće li doći iz Travnika. Lalić se teško kreće, ali je došao iz Zagreba, gdje i živi, pa ćemo se lijepo družiti - ističe Šabić te dodaje da su u organizaciji utakmice imali podršku Zeničko-dobojskog kantona, koji, upravo danas, prvi put slaviiDanZDK. V. B.

IFHJ

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

#%
naprave što bolje rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni - rekao je Kešetović. Selimović je izrazio zadovoljstvo saradnjom sa sportskom rubrikom “Dnevnog avaza” te je naglasio: - Želimo da naša navijačka armija bude pravovremeno informirana o svim dešavanjima u klubu, a to “Avaz” radi izuzetno profesionalno. Drago nam je da najveći klub i najveća novina nastavljaju zajednički rad. A. Dr.

Direktor marketinga kompanije “Avaz roto press” Alen Kešetović i direktor Fudbalskog kluba Sarajevo Dino Selimović potpisali su jučer novi jednogodišnji ugovor o poslovnoj saradnji. Tako će “Dnevni avaz”, najtiražniji i najutjecajniji list u našoj zemlji, ostati medijski pokrovitelj kluba s Koševa. - Nastavljamo marketinšku saradnju radi promocije bh. sporta i podrške bh. klubovima da

’)L=’ IJ=A A@EIE FHLEJA . 5=H=AL
S potpisivanja ugovora: Obostrano zadovoljstvo
(Foto: I. Šebalj)

-@E 2H=č= F@E IJ=LK
Radio pod velikim pritiscima
Nakon dva mjeseca i pet utakmica na klupi Travnika, Edin Prljača pismeno je podnio neopozivu ostavku na mjesto šefa stručnog štaba. Zbog situacije u i oko kluba, Prljača je ponudio svoju ostavku već nakon drugog kola i utakmice protiv Željezničara na Grbavici, koju uprava tada nije prihvatila. Jučer nije bio raspoložen za detaljne izjave, ali je javna tajna da je radio pod velikim pritiskom roditelja nekoliko domaćih igrača. Upravo takve pritiske i prijetnje imali su i treneri prije Prljače Nermin Bašić i Nedžad Selimović. Zvuči pomalo nevjerovatno, ali je Bašić tada zbog istih prijetnji morao imati tjelohranitelje na treninzima “Vezira”. - Ne želim ništa komentirati, moja ostavka je neopoziva i preuzimam odgovornost za postignute rezultate. Mogu samo reći da atmosfera u Travniku nije onakva kakva je bila prije deset godina, kada sam bio član stručnog štaba. Zahvaljujem svima onima koji su bili spremni sarađivati sa mnom i pružali mi po-

Travnik ostao bez trenera

SARAJEVO Ofanzivac odlazi u Mađarsku

5KEć FJFEI= = 7FAšJ =E ćA ECH=JE FHJEL EFE?=
Pregovori s Bilbijom Raskinut ugovor s Radulovićem
biti utrošen na dovođenje nekadašnjeg mladog reprezentativca BiH Nemanje Bilbije, koji je nedavno raskinuo ugovor s novosadskom Vojvodinom. Bilbiju na Koševu očekuju danas. On nam se jučer nije javljao na pozive, ali nam je zato njegov otac Milorad Bilbija, nekada uspješni fudbaler banjalučkog Borca, kratko rekao: - Pregovori sa Sarajevom su u toku, ali nam Koševo nije jedina opcija. Prioritet nam je odlazak u inozemstvo, a ako to ne bude moguće, onda klub u kojem će Nemanja imati priliku da igra. To je sve što u ovom trenutku mogu reći. Istovremeno, bordo klub je raskinuo ugovor s crnogorskim desnim bočnim Markom Radulovićem, koji je na Koševo stigao početkom ljeta. Nakon poraza u Albaniji od Kukesija u drugom pretkolu Evropske lige, Radulović je izgubio mjesto u timu i trener Husref Musemić više nije računao na njega. A. Dr.

Prljača: Odgovornost za rezultate

dršku - rekao je Prljača. S obzirom na to da je predsjednik kluba Husein Eminović najavio da će uprava prihvatiti ostavku trenera i da neće žuriti s izborom novog, nije poznato ko će u nedjelju voditi Travnik na gostovanju u Širokom Brijegu. Ukoliko uprava ubuduće ne spriječi ovakva dešavanja, teško je očekivati da u ovakvim okolnostima Travnik uopće dobije trenera. S. PINJO

Ofanzivni veznjak Fudbalskog kluba Sarajevo Asmir Suljić potpisao je jučer u Budimpešti ugovor sa mađarskim prvoligašem Ujpeštom. Suljić je prethodno prošao uobičajene ljekarske preglede. Ipak, Suljić će do zvaničnog odlaska u Mađarsku i početka važećeg ugovora s Ujpeštom odigrati još jedan meč u bordo dresu, i to u subotu protiv Olimpica na Otoci. Suljiću je narednog ljeta istjecao ugovor s koševskim premijerligašem, a nije ga želio produžiti, odnosno insistirao je na odlasku u inostranstvo. Zbog toga je uprava odlučila prodati ga i pri tome, prema našim saznanjima, zaraditi više nego pristojno obeštećenje. Dio novca vjerovatno će

Suljić: Pristojno obeštećenje

Član mlade reprezentacije BiH, stoper Adnan Kovačević je, nakon rješenja spora s Travnikom, konačno i zvanično postao fudbaler Sarajeva. 

L=čALEć IJA= FH=L =IJKF=
- Drago mi je što sam konačno došao na Koševo. Čast je igrati u Sarajevu, a tu privilegiju ima malo igrača. Svjestan sam velike odgovornosti

koju sa sobom nosi grb ovog kluba. Mogu obećati da ću dati maksimum izjavio je Kovačević za zvanični portal FK Sarajevo.

U igri fudbalera Veleža protiv Olimpica (1:1) u Vrapčićimanije nedostajaloniželje ni volje, pa ni tempa, jer su, za razliku od nekih prethodnih utakmica, “Rođeni” uspjeli u samom finišu zaprijetiti. Pa ipak, Mostarci ni u petom uzastopnom pokušaju, a treći put kući, nisu uspjeli savladati “Vukove”. -Očekivao samtešku utakmicu, znali smo da je Olimpic kvalitetan protivnik koji na svim stadionima igra dobro i otvoreno. Otvorilismo mečna najbolji način, na vrijeme poveli, alismo igruzadržali samo doizjednačenja. Kasnijejedominantniji bio gost, kojem posebno na sredini terena nismo uspijevali odgovoriti - rekao je nakon utakmice Ibro Rahimić. Trener Veleža priznaje da je podbacio njegov vezni red, odnosno da jenedostajalo pravih lopti i kreativnosti u igri. - Nisam zadovoljan kako izgledamo na sredini terena,

4=DEEć IA ž=E = LAK

Velež opet nemoćan protiv Olimpica

Rahimić: Nema ko stati na loptu i dati zadnji pas

nemamo kreativca koji zna stati na loptu i uputiti zadnji pas. Do cilja je teško stići kada nemaš odgovarajuće igrače na nekim pozicijama - dodao je Rahimić. F. I.

Na inicijativu Fudbalskog kluba Sarajevo, na Olimpijskom stadionu “Asim Ferhatović Hase” na Koševu 8. septembra (19 sati) odigrat će se humanitarna fudbalska utakmica između selekcije grada Sarajeva i NK Jedinstvo iz Bihaća.

2=JA ?EAA K=E?= = IKIHAJ = šALK
Nakon nedavnog tragičnog događaja u Bihaća kada je potpuno izgorjela bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić”, rukovodstvo FK Sarajevo pokrenulo je inicijativu za odigravanje humanitarne utakmice radi prikupljanja sredstava za obnovu Kantonalne bolnice u Bihaću. Selekciju grada Sarajeva trebali bi činiti fudbaleri kluba s Koševa, Željezničara, Olimpica i Slavije. Cijene ulaznica bit će za zapad i istok po 10 KM, za jug i sjever po 5 KM, za zapad VIP galeriju 30 KM i za bordo VIP 100 KM. Bordo klub poziva svoje partnere da učestvuju u ovoj humanitarnoj utakmici kupovinom ulaznica kako bi se prikupilo što više novca za obnovu Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću. Više informacija može se dobiti u FK Sarajevo na broj telefona 033/664-262.

Humanitarni meč za obnovu bihaćke bolnice

M

Remijem protiv Travnika u gostima (1:1) fudbaleri Slavije nastavili su niz utakmica bez poraza, koji su započeli u 2. kolu protiv Sarajeva. Imalisu na stadionu Pirota vodstvo,ali su “Veziri” pogotkom u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena uspjeli da izvuku bod. Konačnim ishodom nisu nezadovoljni u redovima Slavije, što potvrđuje i kapiten Marko Perišić. - Otvorenom igrom od prve minute dali smo do znanja našem domaćinu da nam je namjera da pobijedimo. Ali, na neugodnom gostovanju Travniku odličan jei bod. Dobrih prilika bilo je na obje strane pa je remi najrealniji ishod - rekao je Perišić. N. L.

1 >@ = 2EHJE A LAE

Slavija nastavila niz bez poraza

Ukratko

#&

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

IFHJ

TRANSFERI Menadžer Totenhema Andre Viljaš-Boaš potvrdio odlazak najboljeg igrača

Podolski: Istegao tetivu

Arsenal

Podolski pauzira tri sedmice
M
Lukas Podolski (27 godina), njemački napadač koji nastupa za Arsenal, pauzirat će najmanje tri sedmice nakon što je istegao tetivu tokom meča doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv turskog Fenerbahčea. ”Topnici” su slavili sa 2:0 (prvi meč su dobili sa 3:0), osiguravši tako mjesto u elitnom evropskom takmičenju.

*A ćA K>H JEćE K =@HE@IE 4A=
Erik Lamela na putu je za London na potpisivanje ugovora sa Spursima
- A ako se transfer realizira, želimo mu sve najbolje. No, njegovo nepojavljivanje na treninzima Totenhema u utorak i srijedu nije korektno ponašanje. Zaista ne znam hoće li se uopće pojaviti dok se stvari u vezi s transferom ne raščiste. Nisam u poziciji da kontroliram situaciju. Ostavljam klubu da odluči šta raditi s njim - kaže Viljaš-Boaš. U slučaju da Bejl ode, Totenhem zamjenu vidi o Rominom talentu Eriku Lameli (Eric), koji je, prema pisanju italijanski medija, na putu za London, gdje bi trebao potpisati ugovor sa Spursima. Također, Viljaš-Boaš kaže da bi u svojoj ekipi volio vidjeti Huana Matu (Juan), ali da sumnja da će ga Čelzi prodati svom gradskom rivalu. (M. T.)
MAPA FBIH:

Mančester junajted

Enrikes u Saragosi
M
Mančester junajted poslao je 19-godišnjeg Čileanca Anhela Enrikesa (Angelo Henriquez) španskom drugoligašu Real Saragosi na posudbu do kraja tekuće sezone. Junajted je angažirao napadača u avgustu prošle godine, ali Čileanac nikada nije dočekao debi u prvom timu uprkos činjenici da je svojim igrama u rezervnoj ekipi zaslužio šansu. Dio sezone proveo je u Viganu.

Garet Bejl (Gareth Bale) prijeći će vrlo brzo u madridskiReal, izjaviojejučer menadžer engleskog Totenhema Andre Viljaš-Boaš (Villas-Boas), koji je već otpisao svog, do ove sezone najboljeg fudbalera. Saga o seobi Velšanina u Madrid za rekordnu sumu otegla se više nego što se očekivalo, ali kako tvrdi Viljaš-Boaš, transfer se može dogovoriti svakog trenutka. - Transfer se dogovara i, koliko znam, završit će se brzo. Vrlo brzo - rekao je Portugalac. Nestrpljiv da potpiše ugovor s najvećim klubom na svijetu, Bejl je otišao toliko daleko da se nakon izlječenja povrede uopće ne pojavljuje na treninzima Totenhema. Stoga engleski klub razmatra da ga kazni.

Bejl: Uopće ne dolazi na treninge Totenhema

Borusija

Bez Gundogana još četiri sedmice
Fudbaler Borusije Dortmund Ilkaj Gundogan (Ilkay) odsustvovat će još četiri sedmice s terena zbog obnovljene povrede leđa. Gundogan (22) je prije dvije sedmice bio strijelac za reprezentaciju Njemačke u prijateljskoj utakmici protiv Paragavaja (3:3), ali je u 27. minuti vezni fudbaler morao napustiti teren.

2AF /L=H@E= A >E 8A 4KE IJ=A JHAAH @ ŽA= KHE= = @ JH=BH@K
Menadžer Čelzija Žoze Murinjo (Jose Mourinho) neće dobiti odgovor kakav je očekivao. Vejn Runi (Wayne Rooney) spreman je potpisati novi ugovor sa Mančester junajtedom, prenose engleski mediji. Ohrabrena požrtvovanjem i profesionalizmom koji je Runi pokazao posljednjih sedmica, a naročito u derbiju protiv Čelzija (0:0), uprava Junajteda spremna je i sama pokazati da cijeni trud 27-godišnjeg napadača. Naime, atmosfera nezadovoljstva koja vlada još od prošle sezone, kulminirala je žestokim navodima da će Runi tokom ljeta prijeći u Čelzi. Iako se Runi, kao pravi profesionalac, nije oglašavao u javnosti, Murinjo je nakon utakmice u ponedjeljak pozvao Engleza da izađe u javnost i prizna, tačnije da objasni, ostaje li ili odlazi. No, Englez medijski istup, definitivno je, neće imati, on je svoju poruku poslao na terenu. Kako javljaju engleski mediji, rukovodstvo Junaj-

Uli Henes, predsjednik Bajerna

Junajted će mu ponuditi novi ugovor

M

Stouk

Asaidi na posudbi
Krilni fudbaler Liverpula Ousama Asaidi (Oussama Assaidi) prešao je na jednogodišnju posudbu u Stouk, gdje će imati više nastupa nego za klub koji ima njegov ugovor. Marokanski internacionalac (25) najviše se isticao nastupima za holandski klub Herenven, za koji je odigrao 79 utakmica i postigao20golova. (E. Ma.)

Runi: Ne prelazi u Čelzi

Gvardiola i Murinjo: Nisu u prijateljskim odnosima

Predsjednik njemačkog fudbalskog prvaka Bajerna iz Minhena Uli Henes (Hoenes) izjavio je da je Španac Pep Gvardiola (Guardiola) daleko bolji trener od Portugalca Žozea Murinja (Jose Mourinho). - Pep i Murinjo su vodili zanimljivu borbu nekoliko sezona u Španiji, ali jasno je da je Gvardiola daleko kvalitetniji trener. Između njih

je uvijek postajala određena napetost, ali o tome nikada nisam razgovarao sa Pepom. Mogu vam samo potvrditi da nisu najbolji prijatelji - kazao je predsjednik Bajerna, dodavši: - Nikada nismo pokušali kontaktirati Murinja. Činjenica da smo izdvojili Gvardiolu ispred njega dovoljno govori o tome šta mislimo o njihovim trener-

skim kvalitetima. Sutra je na rasporedu utakmica evropskog fudbalskog Superkupa, u kojem se sastaju pobjednik Lige prvaka Bajern i osvajač Lige Evrope, engleski Čelzi. Bit će to novi duel Gvardiole i Murinja, bivših trenera velikih rivala u Španiji Barcelone i Real Madrida. (E. Ma.)

teda poručilo je Runiju da želi započeti pregovore u vezi sa potpisivanjem novog ugovora (sadašnji je na snazi do 2015.) i produžetka saradnje s klubom s Old traforda. Uporedo s Runijem, pregovori o produžetku saradnje obavit će se i s kapitenom Nemanjom Vidićem, čiji ugovor ulazi u posljednju godinu. (E. Ma.)

M

IFHJ

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

#'

LIGA PRVAKA Dinamo ispao, Zdravko Mamić ogorčen

0HL=JIE JHAAHE A=K F=
Naš novi strateg bit će stranac, svjetsko ime, izjavio je prvi čovjek “Modrih” Mala utjeha

Ibišević: Sačuvao nade Štutgarta

Ono što je uništio u Zagrebu, Dinamo nije mogao popraviti u Beču. Iako su desetak minuta prije kraja revanš-utakmice plej-ofa za Ligu prvaka protiv bečke Austrije imali prolaz u džepu, “Modri” su ostali bez trećeg uzastopnog plasmana u grupnu fazu. U elitu će ipak Austrija, prvi put u historiji. Pobjeda od 3:2 bila je premalo u odnosu na zagrebačkih 0:2, koji su presudili bivšem treneru Krunoslavu Jurčiću pa će Dinamo, umjesto u grupnu fazu Lige prvaka u fudbalu, ići u grupu Evropske lige. Ipak, mala je to utjeha za prvog čovjeka Dinama Zdravka Mamića. Ne može ga utješiti ni činjenica da su

*EJE EE A >EJE = 8A@E ŠJKJC=HJ
Njemački klub čeka Rijeku s novim trenerom
Hoće li Tomas Šnajder (Thomas Schneider) okrenuti sreću Štutgarta? Odgovor na ovo pitanje mogao bi se znati već danas, kada će poklekli njemački velikan pokušati koliko-toliko usmjeriti sezonu ka željenom kolosijeku. Ekipa našeg reprezentativnog napadača Vedada Ibiševića do guše je u problemima. Tri poraza u Bundesligi dovela su ga na dno njevanš protiv Rijeke, koja je na Kantridi dobro naplatila svu Štutgartovu nesreću, prilika je da pokaže jesu li nade u njegove mogućnosti bile utemeljene. Važniji parovi: Slask (Poljska) - Sevilja (Španija) (prvi meč 1:4), Fiorentina (Italija) - Grashopers (Švicarska) (2:1), Liberec (Češka) - Udineze (Italija) (3:1), Tun (Švicarska) - Partizan (Srbija) (0:1), Štutgart (Nje-

Revanši plej-ofa za Evropsku ligu

Slavlje igrača Austrije: Prvi prolazak u Ligu prvaka

Mamić: Žmirili pred problemima

mu u džepu ostala dva miliona eura, koje je obećao igračima za premiju ako prođu Austriju, jer je neuspjehom u Ligi prvaka Dinamo ostao bez nagrade od skoro devet miliona eura. A plasman u Evropsku ligu donosi svega 1,3 miliona, premalo za čovjeka kakav je Mamić. - Ligu prvaka smo izgubili u Zagrebu. Iako smo po svemu zaslužili prolazak, tamo smo kompromitirali sve

Utorak: Arsenal - Fenerbahče 2:0 (prvi meč 3:0, dalje ide Arsenal), Austrija - Dinamo Zagreb 2:3 (2:0, Austrija), Bazel - Ludogorec 2:0 (4:2, Bazel), Legija - Steaua 2:2 (1:1, Steaua), PAOK - Šalke 2:3 (1:1, Šalke). Srijeda: Zenit - Pakoš Fereira (4:1), Milan - PSV (1:1), Seltik - Šahter (0:2), Maribor - Plzenj (1:3), Real Sosijedad - Lion (2:0). što smo mogli. Ta je utakmica bila, zapravo, ogledalo svega lošeg što se nakupilo u radu s ekipom. Tri mjeseca smo činili greške koje su nas skupo stajale i žmirili smo pred očitim problemima. Sada nam se to vratilo - konstatirao je Mamić. Ogorčenje zbog ispadanja prvi čovjek Dinama pokušao je ublažiti osipanjem paljbe po hrvatskim trenerima. Očito aludirajući na nesposobnost Krunoslava Jurčića, kojeg je tri puta dovodio i isto toliko puta tjerao, Mamić je rekao da će novi trener Dinama biti stranac, jer ne želi imati ništa s hrvatskim “kvazitrenerima”.

4AKJ=JE

.AAH>=DčA E>=čA
Za Fenerbahče, koji je porazom u plej-ofu Lige prvaka od Arsenala stekao pravo nastupa u grupnoj fazi Evropske lige, međunarodna takmičenja ostat će pusta želja, jer ga je UEFA, zbog namještanja rezultata u domaćem prvenstvu, suspendirala za mačke tabele, dok je poraz od Rijeke u prvom kolu plej-ofa za Evropsku ligu doveo u pitanje i evropske ambicije kluba. Da se završilo sa 0:2, bilo bi vjerovatno gotovo, ali se Vedo, srećom po Nijemce, pogotkom u 89. minuti pobrinuo za relativno podnošljivih 1:2. Ceh niza poraza platio je trener Bruno Labadija (Labaddia), a 40-godišnji Šnajder dobio je jasan zadatak da vadi ekipu iz problema. Reovu i narednu sezonu. Fenerbahče se nakon toga obratio Arbitražnom sudu, ali je njegova žalba odbijena, što znači da istanbulskog velikana očekuje dvogodišnja zabrana nastupa u Evropi. Isti je slučaj i s ukrajinskim Metalistom. mačka) - Rijeka (Hrvatska) (1:2), Šerif (Moldavija) Vojvodina (Srbija) (1:1), Petrolul (Rumunija) - Svonsi (Engleska) (1:5), Nica (Francuska) - Apolon (Kipar) (0:2), Bešiktaš (Turska) - Tromso (Norveška) (1:2), Totenhem (Engleska) - Dinamo Tbilisi (Gruzija) (5:0), Betis (Španija) - Jablonec (Češka) (2:1), Ajntraht (Njemačka) - Karabak (Azerbejdžan) (2:0), Fejenord (Holandija) - Kuban (Rusija)(0:1)... (M. T.)

U svlačionici Dinama imali su velike prigovore na sudiju koji, prema njihovom mišljenju, Zagrepčanima nije svirao čist jedanaesterac. - Moram ovo reći pa neka me kazne, ali danas je

5K@E= =>E ECH=č

Svjetsko ime
- Ako me za nešto treba optužiti, onda je to izbor trenera. Dobio sam još jednu potvrdu da naši stručnjaci nemaju pojma. Vidim to po najavama ove utakmice tih kvazitrenerčića u medijima. Sve su promašili! I zato, novi trener bit će stranac. Svjetsko ime! - kazao je Mamić. (M. T.)

najbolji igrač Austrije bio sudija. Nije sudio penal za nas kada su igrali rukom u prvom dijelu, a ni prekršaj kod njihovog drugog gola. Šteta, ali ne prođe dalje uvijek bolja momčad - rekao je Josip Šimunić.

M

UEFA je jučer upozorila kazahstanski Šahter iz Karagandija da će pokrenuti disciplinski postupak ukoliko nastavi sa praksom ritualnog klanja kurbana na centru terena uoči evropskih utakmica, objavio je britanski dnevnik “Guardian”. -Iako ovakvipostupciimaju dubokekorijene u nacionalnim kulturama, smatramo da njima nije mjesto na sportskim događajima. Neprimjereno je i nećemo tolerirati klanje životinja na nogometnim terenima uoči, za vrijeme ili nakon utakmica koje su pod okriljem UEFA-e. Ukoliko se to ponovi, naša disciplinska tijela pokrenut će istragu - napisao je Šahteru direktor takmičenja Đorđo Marketi (Giorgio Marchetti).

7-.) =FHEAJE= Š=DJAHK >C == KH>==

8EE= FJFEI= = ČAE
Brazilski fudbaler Vilijan (Villian) potpisao je petogodišnji ugovor sa londonskim Čelzijem nakon što je dobio britansku dozvolu za rad. Vilijan je u Englesku došao iz Anžija iz Mahačkale, a poznato je da je bio jako blizu prelaska u redove Čelzijevog gradskog rivala Totenhem. - Sanjao sam o dolasku ovdje i igranju za Čelzi, koji je jedan od najvećih klubova na svijetu - kazao je Vilijan. Ovaj 25-godišnji reprezentativac Brazila može igrati krilo i centarfora. Vilijan je u Anži došao tek u januaru ove godine iz ukrajinskog Šahtjora iz Donjecka, ali sada

Brazilac stigao iz Anžija

Vilijan: Ugovor na pet godina

napušta klub zato što je vlasnik ruske ekipe odlučio drastično smanjiti budžet. (E. Ma.)

Fudbaler argentinske trećeligaške ekipe Deportiva iz Lafarere Hektor Sanabrija (Hector Sanabria) preminuo je na terenu tokom utakmice. Tragedija se desila samo dan prije 28. rođendana nesretnog fudbalera. Sanabrija se srušio u 29. minuti. Iako mu je odmah pružena medicinska pomoć, umro je na putu do bolnice. Sudija Hernan Mastrangelo

.K@>=AH FHAEK J KJ=E?A

Tragedija u Argentini

prvi je dotrčao do nesretnog igrača. - U trenutku kada se Sanabrija srušio, bioje sam,bez lopte i nije učestvovao u nikakvom ranijem duelu koji bi mogao uzrokovati zatajenje srca - rekao je Mastrangelo. Argentinski fudbalski savez odlučio je kako će sve utakmice sljedećeg vikenda početi minutom šutnje u častSanabrije. (E. Ma.)

$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

IFHJ

KOŠARKA Hoće li naš centar biti spreman za Evropsko prvenstvo

5JEF=LEć F=KEH= ==A šAIJ @==
Konačnu dijagnozu dat će ljekari nakon što se obavi magnetna rezonanca Za sada bez novog igrača Čeka se pregled

Nermin Buza: Napustio redove “Studenata” 

=FEJA *IA IJEC= K 5F=HI
Pored Nerima Buze, potpisao i Nikola Đurasović
Nermin Buza najavio je prošle sedmice čelnicima Bosne da će promijeniti klupsku sredinu i nije se pojavio na prozivci “Studenata”. Sada je i poznato gdje će već bivši kapiten Bosne (22 brata Nedima (18, 206), koji trenutno trenira s euroligašem Fenerbahče Ulkerom, te Adina Vrapca (19, 203), koji se priključio pripremama tamošnjeg viceprvaka Banvita. - Postoji velika mo-

Novi član elitnog ranga se pojačava

Andrija Stipanović nametnuo se tokom pripremnog perioda kao starter na poziciji centra u našoj košarkaškoj reprezentaciji. Zbog toga je njegova povreda u preksinoćnjem meču protiv domaćina Grčke (71:88) na otvorenju Akropolis kupa u Atini veoma teško pala bosanskohercegovačkom stručnom štabu. Selektor Aleksandar Petrović vidio je u 27-godišnjaku iz Međugorja jako defanzivno oružje našeg tima na predstojećem Evropskom prvenstvu, koje je, međutim, sada pod upitnikom. Naime, Stipanović (209 centimetara) zadobio je neugodnu povredu mišića noge, što bi, prema “automatizmu”, u najboljem slučaju trebalo značiti najmanje šest dana pauze. - Svima nam je teško pala Stipanovićeva povreda, riječ je i o odličnom momku i o košarkašu kakav nam je potreban u ekipi. Ja sam optimista, nadam se da bi Andri-

,CLHAE JKHEHE K 0HL=JI E 5LAEE
Spars sutra putuje na sedmodnevne pripreme na Vlašić. Potom slijedi nekoliko kontrolnih mečeva u Sarajevu, dok će od 21. septembra ekipa nastupati na turnirima u Đakovu godine, 206 centimetara) nastaviti karijeru. To je gradski rival Spars, kojem predstoji debitantska sezona u najvišem rangu bh. košarke Prvenstvu BiH. Spars je objavio i dovođenje još jednog krilnog košarkaša Nikole Đurasović (30, 198), inače brata nekadašnjeg člana Bosne i reprezentacije BiH Bože Đurasovića. Nikola je do sada igrao za Leotar, Borac, ENAD (Kipar), Krajovu (Rumunija)... Njihov dolazak vjerovatno bi mogao značiti definitivni odlazak dvojice talentiranih prvotimaca Sparsa u Tursku, Nerminvog mlađeg (Hrvatska) i Postojni (Slovenija). Među rivalima Sparsa bit će slovenski klubovi Grospulje, Portorož, Pivovarna Laško, Kranj, italijanski Trst... gućnost da Buza i Vrabac potpišu za Fenerbahče, odnosno Banvit, ali još ništa nije gotovo. Kada su u pitanju odlasci, možda ćemo dovesti još jednog mladog igrača, čime bismo zaokružili ekipu - kaže Nermin Selimović, potpredsjednik Sparsa. Klub je zvanično napustio centar Vladan Jocović, mladi centar Đoko Đalić na pragu je prvaka Srbije Partizana (priključio se beogradskoj ekipi), dok su ranije stigli banjalučki centar Igor Josipović (25, 205) iz slovenskog Maribora i zenički bek Armin Bilić (19, 196) iz crnogorskogLovćena. E. J.

Stipanović: Povreda mišića u meču protiv Grčke 

Ač I EJL=E F= FLH=J= K 5=H=AL
Bosanskohercegovački košarkaši igrali su na Akropolis kupu u Atini u prvom kolu protiv reprezentacije Grčke (77:81). Sinoć je na rasporedu bio duel s Italijom, a danas (17.30 sati) ćemo odmjeriti snage i s Litvanijom, koja će nam biti i rival na Evropskom prvenstvu u u Sloveniji. Povratak u Sarajevo planiran je za sutra, u subotu će naša selekcija odigrati revijalni meč protiv bh. legendni, dok u Sloveniju bh. tim putuje 1. septembra.

ja mogao početi trenirati do našeg odlaska u Sloveniju 1. septembra, mada ima i drugačijih mišljenja.

Start 4. septembra
Konačnu dijagnozu dat će ljekari nakon što Stipanović obavi magnetnu rezonancu. Prema ljekarskim uputama, prva 24 sata na povrijeđeni mišić se stavlja led. Tek je nakon toga moguće provesti detaljan pregled kaže Mahmutović, koji

očekuje da bi se danas mogao znati konačan nalaz. Zbog toga u bh. taboru za sada ne razmišljaju u pozivanju novog igrača, mada će, bude li Stipanovićeva povreda teže prirode, na to biti prisiljeni kako bi popunili sastav koji će nastupiti na Eurobasketu. Evropsko prvenstvo počinje 4. septembra, a mi na startu grupe B u Jesenicama igramo protiv Latvije. E. J.

Talentirani bh. centar Jusuf Nurkić postigao je 11 poena za zagrebačku Cedevitu, koja je u kontrolnoj utakmici na slovenskoj Rogli savladala njemački Miteldojčer sa 83:66 (20:17, 30:18, 15:7,18:24). Nurkić (18 godina, 213 centimetara) nalazio se na širem spisku našeg selektora Aleksandra Petrovića za Evropsko prvenstvo, ali nije pozvan na za- 

KHEć K>=?E FA=

Efikasna igra mladog bh. centra

vršne pripreme. Drugi bh. košarkaš u redovima hrvatskog kluba, krilni centar Ivo Baltić (22, 206), koji stiže s američkog Ohajo univerziteta, postigao je šest poena. Nurkić je prošle godine iz slovenskog Laškog stigao u Cedevitu, potpisavši višegodišnji ugovor, no sredinom sezone zagrebački klub ga je proslijedio na posudbu u ekipu Zadra.

Legendarni litvanski košarkaš Šarunas Jasikevičijus mogao bi se vratiti u domovinu. Čelnici Žalgirisa potvrdili su da pregovaraju sa 37-godišnjim bekom (195 centimetara), koji je prošle sezone nastupao za špansku Barcelonu. Jasikevičijus, koji je bio prvi košarkaš u historiji sa evropskim naslovima sa tri različita tima, nedavno je odbio ponudu da se vrati u redove izraelskog Makabija iz Tel Aviva. Od reprezentacije s kojom je 2005. bio prvak Evrope te se 2000. domogao olimpijske bronze, oprostio se prošle godine. Jedini je Litvanac sa četiri uzastopna nastupa na Olimpijskim igrama.

Jasikevičijus: Evropska kruna s tri različita kluba

M

1CA= >= =IEALEčEKI IA LH=ć= K @LEK @ FHL== -CEFJ=
Žalgiris želi litvansku legendu
U prijateljskoj utakmici ubeogradskoj Sportskoj dvorani Vizura aktuelni šampioni BiH, košarkaši Igokee savladali su prvake Egipta, ekipu El-Itihada rezultatom 90:63. Najefikasniji u sastavu Aleksandrovčana bio je Uroš Nikolić sa 20 poena, dok je Nikola Gaćeša ubacio 16. - Još se osjeti umor kod mojih igrača, jer su u punom trenažnom procesu, ali mogu biti zadovoljan rekao je trener Igokee Dragan Bajić. Narednu provjeru Igokea će imati 30. avgusta u gostima kod hrvatskog prvoligaša Šibenika. S. K.

IFHJ

Dnevni avaz, ~etvrtak, 29. avgust/kolovoz 2013.

$
Izjava dana
- Ako Geret Bejl vrijedi 100 miliona eura, onda sam ja bio neprocjenjiv. Nijedan engleski igrač koji je došao u Španiju, nikada nije uspio. (Hristo Stoičkov, najbolji bugarski fudbaler svih vremena)

Ofsajd

7.+ >H=? FHAJK= @ALK
Poznati UFC borac Džejson Miler optužen je da je pretukao djevojku Anu Stebl. Miler je saslušan i odbacio je optužbe, tvrdeći da su Anine modrice od treninga. On ističe da ga djevojka nije prijavila te noći kada se tuča, navodno, desila nego nekoliko sedmica poslije.

Foto dana 

Bolna grimasa japanskog džudiste Masašija Ebinume na takmičenju u Brazilu

Vijest u brojci

Generalni sponzor Barcelone “Qatar Airways” već je španskom prvaku za naredne tri godine odbrojao

vrtoglavih 100 miliona eura. Bogati sponzor obećao je i dodatni iznos ukoliko Katalonci ove sezone osvoje Ligu prvaka u fudbalu.

TENIS Kraj US Opena za prvakinju iz 2011. godine

Muški favoriti na US Openu dohvatili su manje-više bez stresova drugo kolo. Prvi nosilac, Srbijanac Novak Đoković izgubio je samo pet gemova u prvom meču na turniru koji bi mu mogao spasiti, za njegove standarde prosječnu sezonu. Đoković je protiv Latvijca Ričardasa Berankisa slavio sa 6:1, 6:2, 6:2 za jedan sat i 21 minutu igre. Dobro otvaranje posljednjeg gren slema sezone imao je i legendarni švicarski teniser Rodžer Federer (Roger), koji je u potjeru za šestim naslovom u Njujorku krenuo pobjedom od 6:3, 6:2, 7:5 nad Slovencem Gregom Žemljom. Iznenađenje na US Openu priredila je 17-godišnja Amerikanka Viktorija Duval (Victoria), koja je šokirala šampionku Njujorka iz 2011., australsku teniserku Samantu Stosur (Samantha), pobijedivši je sa 5:7, 6:4, 6:4. Duval je imala burno djetinjstvo, živjela je na Haitiju, gdje je bila žrtva otmice. Otac joj je u zemljotresu 2010. godine bio zatrpan

8EJHE= ,KL= šEH== 5JIKH
Američka tinejdžerka izbacila favoriziranu Australku

Golić: Oslonac na domaće snage

Duval: Najveći uspjeh u karijeri

pod ruševinama, ali je preživio uz teške ozljede. Ovo je najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri 296. igračice svijeta. Eliminacijom 12 godina starije protivnice (11. nosi-

teljica) i prolaskom u drugu rundu, Duval je osigurala zaradu od najmanje 53.000 dolara. Druga teniserka svijeta, Bjeloruskinja Viktorija Azarenka jednu godinu nakon

poraza u finalu US Opena vratila se u Njujorku pobjedom (6:0, 6:0) nad njemačkom teniserkom Dinom Ficenmajer (Dinah Pfizenmaier). (E. Ma.)

Na sjednici Skupštine Rukometnog kluba Borac M:tel jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednika Upravnog odbora Željka Vasilića te su za članove ovog tijela izabrani Abas Arslanagić, Savo Kovačević, Slavko Damjanović, Dragan Tatić i Đorđe Čubrilović, dok će sedmog člana Upravnog odbora naknadno imenovati sponzor. Novoizabrani Upravni odbor održao je potom i svoje prvo zasjedanje te za vršioca dužnosti direktora bh. prvaka imenovao Nebojšu Golića, koji će na toj dužnosti zamijeniti Borisa Đogu. - Zajedno sa saradnicima odlučio sam da za vršioca dužnosti direktora kluba postavimo proslavljeno ru-

/Eć LE @EHAJH

Skupština Rukometnog kluba Borac

kometno ime i svi smatramo kako Nebojša Golić s dosta uspjeha može obavljati ovaj posao - rekao je Vasilić. Golić je naglasio da će Bojan Crnomarković i dalje biti trener prvog tima Banjalučana te da će prioriteti u narednom periodu biti rješavanje nagomilanih dugova i stvaranje vlastite omladinske škole. - Borac mora imati vrhunsku školu, prepoznatljivu na ovim prostorima, i da iz nje crpi talente. Istina, znali smo mi i prije da dovodimo rukometaše sa strane, ali najviše dva ili tri, a ne kao što se to radilo u posljednje vrijeme, 12 ili 13. Zato ćemo ulagati u svoje igrače i svoj trenerski kadar - najavio je Golić. S. K.

Balkanski šampionat u stonom tenisu, 39. po redu, održat će se od 29. avgusta do 1. septembra u Centru Skenderija u Sarajevu. Na turniru koji organizira Stonoteniska akademija STAD, učestvovat će 150 takmičara iz deset zemalja.

7 5=H=ALK FčEA IJJAEI= *==E=@=
Našu zemlju predstavljat će 12 stonotenisera, po šest u muškoj i ženskoj kategoriji. Član Tehničke komisije Balkanske stonoteniske unije i tehnički delegat takmičenja Borislav Pejaković smatra da je lijepo što se ovo prvenstvo održava u Sarajevu, gdje će se istovremeno obilježiti i 50. godišnjica Balkanske stonoteniske unije. - Nažalost, ljudi ne znaju koliko je ovo prvenstvo značajno za Sarajevo i za Balkansku stonotenisku uniju, koja je opstala 50 go-

Nastupit će 150 takmičara iz deset zemalja

dina pored svih problema koji su zadesili ove prostore. Nismo slučajno došli u Sarajevo da to obilježimo i vjerujemo da će Prvenstvo biti na vrhunskom nivou - potcrtao je Pejaković na konferenciji za medije. E. Ma.

M

8=@HE FHLE IE=? ČAA@žAH= K *= K?E

Tradicionalni Čelendžer “Banja Luka 2013”, koji organizira Teniski klub Mladost, održat će se od 7. do 15. septembra na terenima ovog kluba u Parku “Mladen Stojanović”. Nagradni fond Čelendžera je 75.000 eura, a pobjednik dobiva i 100 ATP bodova. Za prvog nosioca određen je Italijan Filipo Volandri, 102. teniser na svijetu, trenutno učesnik US Opena. Direktor turnira Milan Radaković istaknuo je da je izuzetno zadovoljan kvalitetom smotre koja je postala respektabilna u svjetskim okvirima. - Prvi nosilac je Volandri, koji je svojevremeno bio 25. na svijetu. Drugi je Jan Hajek, koji je bio 70., a tu su još Adrijan Ungur (106.), Aljaš Bedene (107.), Julijan Rajšter (115.), Bojan Pau (189.)... - rekao je Radaković. S. K.

ČETVRTAK 29. 8. 2013.

21.00
EMISIJA, BHT1
22.30 LJETNI MAGAZIN 19.30 DNEVNIK 2 21.15 PRO\OH PJESMOM... 18.15 DVA SMO SVIJETA... 01.00 CITY EXCLUSIVE 19.00 VIJESTI U 7

BHT 1
07.00 07.50 08.00 08.15 Zdravo Robbie!, serija Mala {kola kuhanja Vijesti Robot Robi, animirana serija, 41/52 Frenderi u zemljama Evrope: San Marino Igor, dokumentarni film Mini school 19. SFF: Kafa sa ... Pablo Berger Vijesti Skriveni dokazi, igrana serija, 49/62, r. Retrovizor, muzi~ki program Javne tribine, r. Vijesti Lifestyle, magazin, r. Zlato divljine: Krokodil, ko`a mo~vare BH gastro kutak, Vijesti Robot Robi, animirana serija, 42/52 Frenderi u zemljama Evrope: Moldavija Rokeri, dok. film Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 28/39 Mini school Skriveni dokazi, serija BiH danas, informativni program Ekologika Retrovizor, muzi~ki program Lifestyle, magazin Dnevnik Zlato divljine: Peruanska lama, zlato Anda Fenomen ~etiri godi{nja doba, strani dokumentarni program BHT klub Dnevnik Ljetni magazin, informativni program Dobar murjak, lo{ murjak, kanadski igrani film

FTV
06.20 Ka`iprst. Susreti sa Safetom Sari}em i Stjepanom ^ui}em, obrazovni program 06.50 Luda ku}a, igrana serija, 08.00 Vijesti 08.05 Obe}anje, igrana ser. 08.30 U zmajevom gnijezdu 09.00 Mali princ 09.25 Grimove bajke. Kralj kozije brade 09.45 Harveytoons 10.00 Vijesti 10.05 Zauvijek susjedi, humoristi~ka serija, r. 10.35 Sve }e biti dobro, igrana serija 11.20 Cimmer fraj, igrana serija, 13. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Asi, igrana serija 13.50 Sve }e biti dobro, igrana serija, 148. epizoda 14.30 Mali princ, crtana serija 14.55 Vijesti 15.05 Zauvijek susjedi, humoristi~ka serija 15.40 Luda ku}a, igrana serija, 159. i 160. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina!. igrana serija, 34. epizoda 18.15 Cimmer fraj, igrana serija, 14. epizoda 18.55 ^arli ^aplin, crtana serija 19.10 Loto 5/39, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.10 Po~ivali u miru, igrana serija 21.00 Na{a mala klinika, igrana serija, 45. epizoda 21.50 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 42. epizoda 22.25 Dnevnik 3 22.55 Asi, igrana serija, 129.i 130. epizoda

TV ALFA
07.30 NOVO JUTRO, jutarnji program (u`ivo) 10.05 Vjetar u le|a, igrana serija 11.00 Oluja, igrana serija 12.00 Vijesti 13.00 Put oko svijeta, dokumentarni serijal 14.00 Vijesti 14.05 Odabrana muzika 15.05 Put oko svijeta, dokumentarni serijal 16.00 Najljep{e pjesme 17.00 Vijesti 17.15 Sjever Jug, igrana serija 18.30 Dnevnik 19.00 Odabrana muzika 20.30 Dnevnik Plus 21.15 Pro|oh pjesmom kroz gradove, muzi~ko zabavna emisija 23.40 CSI. New York (s8), igrana serija 00.40 Dnevnik (r) 01.10 Alfa emisije

TV1
09.05 Put oko svijeta, dokumentarni serijal, ep. 27 (R) 10.00 Minut vijesti 10.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 42/65 11.00 Oluja, igrana serija, 41/79. ep. 12.00 Minut vijesti 12.01 Flashbacks 12.15 Dr. Martin, igrana serija, ep. 15 (R) 13.00 Minut vijesti 13.05 Sva moja djeca, igrana serija, ep. 11 (R) 14.00 Promo 14.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 54/91 15.00 Minut v ijesti 15.05 Leksikon zdravlja, dokumentarni serijal, ep. 17 16.00 Oluja, igrana serija, 41/79. ep. (R) 17.00 Vijesti u 17 17.15 Sjever Jug, igrana serija, ep. 93 (R) 18.15 Dva smo svijeta razli~ita, igrana serija, ep. 6 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Sjever Jug, igrana serija, ep. 94 21.00 Ja biram goste, dijalo{ka emisija 22.35 Minut vijesti 22.40 Sjever Jug, igrana serija, ep. 94 (R) 23.40 CSI. New York (s8), igrana serija, ep. 18 00.30 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (R) 02.00 Dnevnik TV1

PINK BH
06.15 Tereza, telenovela 07.05 Ljubav, navika, panika, doma}a serija 07.40 Kafanica kod SIS-a, humoristi~ka serija 08.10 Bra~ni sudija, revijalni program 09.45 Mje{oviti brak., doma}a serija 10.20 Ukusno I zabavno, kulinarski show 10.30 Info top, vijesti 10.45 Vremenska prognoza 11.00 Zvezdara, doma}a serija 12.15 Nedeljno popodne sa Leom Ki{, zabavni program 13.45 Ku}a sre}e, serija 15.00 Mala nevjesta, indijska serija r. 15.45 Info top, dnevnik 1 16.05 Akademci, humoristi~ka serija 17.00 Neobjavljene pri~e, dok.pr. 17.45 Ukusno i zabavno, kulinarski show 18.00 Info top, dnevnik 2 18.27 Vremenska prognoza 18.40 Ljubav, navika, panika, doma}a serija 19.10 Mala nevjesta, indijska serija 20.00 Kursad`ije, humoristi~ki pr. 21.05 Trenutak istine, talk show 22.30 DNK 23.15 Kloverfild, igrani film 01.00 City exclusive, revijalni pr. 01.15 Mulan. Princeza ratnica, igrani film

HAYAT TV
06.05 Bandini, igrana serija, 58. epizoda 06.40 Madhubala, igrana serija, 32. epizoda 07.33 Tiha oluja, igrana serija, 37. epizoda 08.15 TV izlog 08.35 Bratz, crtani film, 27. epizoda 09.00 Prva dama, igrana serija, 13. epizoda 10.00 [trumfovi, crtani film, 13. epizoda 10.25 Bratz, crtani film, 33. epizoda 10.50 Hot wheels, crtani film, 27. epizoda 11.20 TV izlog 11.42 International health 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madhubala, igrana serija, 32. epizoda 12.50 Tiha oluja, igrana serija, 38. epizoda 13.50 Bela la|a, igrana serija, 29. epizoda 14.30 TV izlog 15.00 Muzi~ki program 16.00 Prva dama, igrana serija, 14. epizoda 17.00 Madhubala, igrana serija, 32. epizoda 18.00 Bela la|a, igrana serija, 30. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.38 Stanje na putevima 19.40 Horizonti 19.55 Madhubala, igrana serija, 33. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju, kola`ni program 22.00 Karadayi, igrana serija, 7. epizoda 23.00 Glavna ulica, igrani film

BHT klub
Vije}e Regulatorne agencije za komunikacije uputilo je u javnu raspravu izmjene Kodeksa o komercijalnim komunikacijama. Na prijedlog pet komercijalnih tv stanica, izmjenama se javnim emiterima vrijeme za marketing smanjuje sa sada{njih {est na ~etiri minute po satu programa. Javni emiteri o{tro se protive takvom rje{enju i ocjenjuju ga kao korak ka uni{tenju sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini...

08.25 08.35 08.50 09.10 10.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.15 13.15 13.45 14.15 14.30 14.40 14.50 15.05 15.10 15.40 16.30 17.00 17.25

20.10
SERIJA, FTV

Novinarki Luciji se u istra`ivanju zatvorskog groblja u Vukov{}aku aktivnije pridu`uje @eljko, policijski glasnogovornik i dobar prijatelj iz studentskih dana, ponajprije s namjerom da je za{titi. @eljko je zabrinut jer Lucija dobiva nove prijetnje smr}u, iako je ~ovjek koji ju je poku{ao ubiti iza re{etaka.

Po~ivali u miru

17.55 19.00 19.35 20.05 21.00 22.00 22.30 23.15

22.55
SERIJA, FTV

SATELITSKI PROGRAM
RTS
14.00 14.45 15.00 15.50 Trend setter Avantura Ovo je Srbija Sti`u dolari, serija Gastronomad Dnevnik rt vojvodina Datum Beogradska hronika Put oko svijeta Slagalica, kviz Dnevnik Sti`u dolari, serija Ansambl Legende, muzi~ki program Jugoslavija u ratu 1941.-1945. Oko, info Dnevnik Evronet

Eurosport 2
03.00 Tenis, Grand Slam Turnir US Open (360min) 09.00 Biciklizam, Trka Kroz [paniju (60min) 10.00 Tenis, Grand Slam Turnir US Open (120min) 12.00 Pikado, Svjetska Serija Sidnej 16.00 Tenis, Grand Slam Turnir US Open 17.00 Tenis, Grand Slam Turnir US Open

Sportklub
09.30 ATP Uncovered 10.00 Pregled portugalske lige - Portugol 10.30 Top Tennis!!! 11.00 Mobil 1 The Grid 11.30 Fudbal mondijal magazin 12.00 Najbolja utakmica [panske lige 14.00 Najbolja utakmica Premier League 16.00 Barca TV. Histories Del Camp Nou 18.00 [panski Super Kup. Barcelona - Atletico Madrid 20.00 Premier League Magazin 20.30 Atletix 21.00 Barca TV. Histories Del Camp Nou 23.00 TWS

Arena Sport 1
08.20 Odbojka Grand Prix: Finalni turnir 11.00 Odbojka Beachvolley: Moskva Finale Mu{karci 12.00 Odbojka Grand Prix: Finalni turnir, prenos 14.00 Fudbal Liga {ampiona: Real Sociedad - Lyon 16.00 Fudbal Italija: Napoli - Bologna 18.00 Fudbal Francuska: Valenciennes Marseille 20.00 Atletika Diamond Liga: Zurich, prenos 22.00 Ko{arka prijateljska utakmica: [panija Engleska, prenos

National G.
12.00 13.00 13.25 13.50 14.45 15.15 16.10 17.05 18.00 19.00 20.00 20.55 21.55 23.00 23.55 Uni{tavanje najve}ih Majmuni lopovi Pri~e o olujama [apta~ psima Privid ili stvarnost Drevni iks fajlovi Napu{teno Zlato napu{tenih gradova Jurski CSI Hvatanje krijum~ara na aerodromu JFK Bijeg Hvatanje krijum~ara na aerodromu JFK Bijeg Tabu. Ekstremni kolekcionari Hvatanje krijum~ara na aerodromu JFK

22.10
SERIJA, HRT 1

Asi
Asjajezavoljela Demirapoputoca i `eli ~esto s njim provoditi vrijeme. Demir zahtijeva od ljekara da nikome ne govore ni{ta o njegovom stanju dok ne dobiju nalaze koji bi to sa sigurno{}u potvrdili. Asi primje}uje da se Demir ~esto sastaje s doktoricom Ind`i. I Suhejla smatra da je lijepa Ind`i par Demiru, {to jo{ vi{e produbljuje ljubomoru kod Asi.

16.45 17.00 17.30 17.40 18.25 19.00 19.30 19.55 20.50 21.50 23.00 23.30 23.45

Downton Abbey 2
Kako se bli`i dan vjen~anja, raste uzbu|enje u Dauntonu, ali ho}e li Bransonovi planovi svima pomrsiti konce? [panjolska gripa sti`e u Daunton, a o~ajni Tomas poku{ava se ponovo osoviti na noge. Etel }e biti neodlu~na kada se Brajantovi vrate s bolnom ponudom. Odlu~na Ana prisilit }e Bejtsa da razmisle o svojoj budu}nosti.

20.00
SERIJA, OBN
17.40 BEOGRADSKA... 12.00 PIKADO 21.00 BARCA TV 08.20 ODBOJKA 18.00 JURSKI CSI

22.04
FILM, HRT2

MTV Adria
14.50 True Life 15.40 Catfish. The Tv Show 17.20 Friendzone 17.50 Moving In 18.10 Teen Mom 2 Season 4. Special 19.00 Pop Up Video 19.30 3 From 1 19.40 Summer Fesdtival Report 20.00 DFC 20.50 3 From 1 21.00 MTV Video Music Awards 22.40 Washington Heights 23.30 Ridiculousness 3 00.00 3 From 1

FOXlife
14.10 Majke plesa~a 15.00 Sudije za Stil 15.30 Ali Mekbil 16.20 Ali Mekbil 17.10 Ali Mekbil 18.05 Osveta 19.00 Osveta 19.55 Osveta 20.55 Tijelo Je Dokaz 21.50 Tijelo Je Dokaz 22.45 Uvod u anatomiju 23.40 Tijelo Je Dokaz 00.30 Tijelo Je Dokaz 01.20 Emili Ovens

FOXCRIME
14.10 Kraljevi bjekstva 15.00 Imitator 15.55 Novi stari slu~ajevi 16.55 Novi stari slu~ajevi 17.55 Novi stari slu~ajevi 18.55 Novi stari slu~ajevi 20.00 King 20.55 Red i zakon. zlo~ina~ke namjere 21.50 Imitator 22.45 Zlo~ina~ki umovi 23.40 Medijum 00.30 Nepouzdani agenti 01.20 Ovo nije moj `ivot

HBO
10.35 11.05 12.40 14.50 16.25 18.05 20.05 21.50 23.00 23.30 00.20 01.20 02.55 04.25 Filmovi i zvijezde V Zimska pri~a Hrabrost Flicka 2. Prijatelji zauvijek Zagrizi `ivot Sumrak saga. Praskozorje - 1. dio Planet majmuna. Postanak Te`ina naroda, ep. 4 Razgoli}eni II, ep. 3 Igra prijestolja III Igra prijestolja III ^udo od dje~aka Kodno ime. Smaragd @ena u crnom

CineStar TV
09.00 Jakuza, 2000, Krimi 11.15 Tata budi kul, 2008, Komedija 13.00 Mladi buntovnik, Komedija 15.00 Nesanica, 2002, Triler/krimi 17.15 U ogledalu zla, 2004, Drama/triler 19.00 Djelatnik mjeseca., 2006, Komedija 21.00 Kad sam bio pjeva~, 2006, Drama/romance 23.15 Ima li koga?, 2008, Drama 01.00 Pri~a o Jacku i Rose, 2005, Drama

Kismet

Dok se D`emil bori sa smr}u, Lamija ga ne `eli ostaviti samoga. Za to vrijeme snimanje sapunice se nastavlja brzim tokom, zbog ~ega je Lamija vrlo umorna od hodanja izme|u bolnice, posla i ku}e. Kenan je veoma uznemiren zbog te situacije te svojim postupcima, a najvi{e rije~ima stvara sve ve}u razdaljinu me|u njima.

Malcolm X
Bostonuvrijeme Drugogsvjetskograta. Mladi Afroamerikanac MalkolmLitl zajedno sa svojim prijateljem [ortijem luduje na plesnim zabavama poku{avaju}i prevladati te{ko odrastanje obilje`eno o~evom nasilnom smr}u... Uloge: Denzel Vo{ington, An|ela Baset, Albert Hol Reditelj: Spajk Li

ČETVRTAK 29. 8. 2013.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: [ansa za veliku ljubav je tu, ali trebate se mnogo vi{e truditi. Potra`ite dru{tvo, iza|ite... Posao: Ako vam posao koji radite ne donosi zadovoljavaju}e prihode, na|ite novi. Imate {ansu. Zdravlje: Nemate razloga za brigu. Ljubav: Ljubavni sklad temeljite na iskrenosti. [etajte sa partnerom, razgovarajte, bolje se upoznajte. Posao: Suo~eni ste sa pretjeranom ambicijom. Ipak, prihvatite svoje `elje kao ne{to lako ostvarivo. Zdravlje: ^uvajte nerve. Ljubav: Privla~i vas osoba koja ulijeva povjerenje i sigurnost. Samo tako osje}ate se za{ti}eno. Posao: Kolege su vam veoma sklone, {to i sami osje}ate. Sve su bolje prilike i na planu finansija. Zdravlje: I samodisciplina je va`na. Ljubav: Zanima vas samo ono {to je za vas dobro. Tako vrije|ate osje}anja osobe koja vas voli. Posao: Za va{ posao od presudne va`nosti je dobra organizacija. Kada treba, vi ste majstor u tome. Zdravlje: Na|ite vremena za {etnju. Ljubav: Iznena|eni ste svojom odlukom. Povla~ite granicu do koje partner mo`e biti dio va{eg `ivota?!. Posao: Iskoristite priliku, poduzmite odlu~ne korake. Posebno je povoljno sve {to je vezano za novac. Zdravlje: Ne zamarajte se pretjerano. Ljubav: Partner nije zadovoljan, pogotovo {to ste, kao malo kada, slatkorje~ivi. Tra`i ne{to konkretnije. Posao: Ne dozvolite da vam izmakne uspjeh, koji vam se nudi. Izvucite se, dobijte na vremenu. Zdravlje: Smanjite aktivnosti. Ljubav: Sve ste vi{e posve}eni sebi i svom izgledu. Blistate punim sjajem, {to primijeti i voljena osoba. Posao: Imate priliku da iska`ete sposobnosti i iskoristite svoje potencijale. Ovo je uspje{an dan. Zdravlje: Dobro bi do{la rekreacija. Ljubav: Otkrivate nove kvalitete kod voljene osobe. Sve su prilike da se ponovno zaljubljujete. Posao: Sposobnosti su vam izra`enije nego ikada. Izvrsno organizirate posao, rado preuzimate obaveze. Zdravlje: Odmor je neophodan. Ljubav: Partner vam je sve privla~niji. [armira vas, izme|u ostalog, pa`njom koju vam poklanja. Posao: Ta~no procijenite {ta `elite. Odvojite ciljeve za blisku i dalju budu}nost. Ne budite kruti. Zdravlje: I va{a energija ima granice. Ljubav: Najbolje rje{enje je da ulo`ite energiju na pobolj{anje veze. Posavjetujte se i sa partnerom. Posao: Ako ne uskladite ljubav i posao, kao {to je to danas, ne osje}ate se kao potpuna osoba. Zdravlje: Zadr`ite smisao za humor. Ljubav: Va{a ljubav nikako ne mo`e ostati na ma{tanju. Niste nezadovoljni, ali ho}ete vi{e... Posao: Potaknuto je putovanje ili va`na odluka. Dan je kao stvoren za to. Savjet prijatelja je dragocjen. Zdravlje: Izbjegavajte stres. Ljubav: Veza prolazi fazu preispitivanja. Sre}om, preovladava lijepo raspolo`enja, uz puno nje`nosti. Posao: Nemojte se pokolebati zbog te{ko}a ili sugestija kolega. Najva`nije je da imate cilj. Zdravlje: Dobro ste raspolo`eni.

19.10

OBN SPORT

14.01

JELOVNICI...

15.41

GLAZBA...

19.15

DNEVNIK

15.25

MU]KE

OBN
08.55 Oggy i `ohari, crtani film 09.15 Roni Oli Roni, crtani film 09.30 Hairy Scary, crtani film 09.45 Ukleta Marijana, meksi~ka sapunica 10.40 Ljeto na OBN-u, zabavni program, r. 11.55 OBN Info 12.05 Najbr`i igra~, kviz 13.05 Top shop 13.25 Odmori se, zaslu`io si, serija, r. 14.10 Play off.Milan-PSV, r. 16.30 Ljeto na OBN-u, zabavni program 17.00 OBN Info 17.05 Ljeto na OBN-u, zabavni program 17.45 @rijeb grupne faze 18.50 OBN Info 18.59 Vox populi 19.10 OBN Sport 19.15 Odmori se, zaslu`io si, serija 20.00 Kismet, turska serija 21.00 Odba~ena II, indijska serija 21.30 Prosjaci i sinovi, hrvatska serija, r. 22.30 Ljeto na OBN-u, zabavni program, r. 00.00 Zvjezdano nebo, t arot /+18/ 02.00 Liga Prvaka, snimka utakmice

HRT 1
08.57 Gorski lije~nik (4), serija 09.41 Vijesti iz kulture 09.49 Putovanja jednog gurmana, dokumentarna serija 10.18 U potrazi za vukovima, dokumentarni film 11.10 Zavolite svoj dom (1), dokumentarna serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 TV Kalendar 12.35 Nasljednica s Vendavala, telenovela 13.20 Dr. Oz (3), talk-show 14.01 Jelovnici izgubljenog vremena. Jela s planine 14.21 Skica za portret 14.30 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.39 Vrijeme sutra 14.42 Utakmica pomirenja, kanadski film 16.10 Skica za portret 16.28 Sto godina poslije, dokumentarni film 17.00 Vijesti 17.12 Navrh jezika 17.15 Hrvatska u`ivo 18.10 HAK - promet info 18.12 Fotografija u Hrvatskoj 18.24 Heartland (3), serija 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.07 Prosjaci i sinovi, dramska serija 21.10 Turisti~ka klasa 21.42 Kratki susreti 22.10 Downton Abbey (2), serija 23.21 Dnevnik 3 23.41 Vijesti iz kulture 23.49 Sport 23.52 Vrijeme sutra 23.58 Krijum~ari, ameri~ki film 01.31 Utakmica pomirenja, kanadski film

HRT 2
08.47 @ivot s Derekom (1), serija za djecu 09.10 Tajne Firence, dokumentarni film 10.00 Najava 10.02 Dolina sunca, serija 10.47 Globalno sijelo 11.15 ni DA ni NE. Financiranje vjerskih zajednica 12.06 Sportske igre mladih 12.22 [apta~ psima (5), dokumentarna serija 13.11 Doktor Who 6 - specijal, serija za mlade 14.10 Nebesko plavetnilo, serija za mlade 14.56 Degrassi 6, serija za mlade 15.18 Osoba tjedna. Dra`en Ze~i} 15.27 Moderna vremena. Image 15.34 Fenomeni. Maye 15.41 Glazba, glazba... novi singleovi 16.00 Regionalni dnevnik 16.33 8. kat. Metode lak{eg u~enja, talk-show 17.20 City folk 2013. Meksiko 17.48 Glazba, glazba... novi singleovi 17.55 Nogomet, Europska liga - play off. Stuttgart Rijeka, 1. poluvrijeme 18.50 Sportski program 19.00 Nogomet, Europska liga - play off. Stuttgart Rijeka, 2. poluvrijeme 19.55 Ve~eras... + najava 20.00 Zürich. Atletika - Dijamantna liga, prijenos 22.04 Malcolm X, ameri~ki film 01.18 Retrovizor. Bez odu{evljenja, molim! (8), serija

Nova TV
06.50 In magazin 07.10 Fun with Flupe, crtana serija 07.20 [trumpfovi, crtana serija 07.45 TV izlog 08.00 Kako vrijeme prolazi, serija 09.00 TV izlog 09.15 Djevojka imena Feriha, serija 11.35 Sutkinja Maria Lopez, serija 12.05 Ninja ratnici, serija 13.05 Zauvijek susjedi, serija 14.10 In magazin 14.50 Ninja ratnici, serija 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 In magazin 18.05 Kako vrijeme p rolazi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Djevojka imena Feriha, serija 21.05 LIDL - Minuta u Europi 21.06 Djevojka imena Feriha, serija - nastavak 21.40 Ve~ernje Vijesti 22.00 Lakeview Terrace, igrani film 23.55 Misti~na rijeka, igrani film 02.25 Posjetitelji, serija 03.15 Mu{karci ih vole glupe, serija 04.00 Ezo TV, tarot show 05.00 Posjetitelji, serija 05.45 Dnevnik Nove TV 06.35 Kraj programa

RTRS
09.35 Nid`o radoznalac. Prijateljstvo 09.55 Ritam d`ungle, crtana serija 10.05 Olivija, crtana serija 10.15 Mali i veliki, crtana serija 10.30 Kung fu panda, crtana serija 10.45 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 11.00 Akademia fotografi 11.15 Klasika, emisija umjetni~ke muzike 11.25 Tamo daleko. Srbi u Sloveniji 12.00 Dnevnik 1 12.35 Pri~a o mozgu, dokumentrna serija 13.25 Kako to oni rade?, dokumentarna program 14.00 Vijesti 14.10 Li San. Vjetar palate, serija 15.25 Mu}ke, serija 16.00 Muzi~ki program 16.30 Srpska danas Srpska plus 17.20 Filmovi D`ekija ^ena. Klopa na to~kovima 19.05 Olivija, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Do usijanja, serija 20.55 Liga Evrope, direktan prenos 23.00 Dnevnik 3 Sport 23.30 Liga evrope, pregled 00.20 Crveni orao 2, film 01.50 Mu}ke, serija

MRE@A
09.05 Put oko svijeta, dokumentarni serijal, ep. 27 (R) 10.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 42/65 11.00 Oluja, igrana serija, 41/79. ep. 15.05 Leksikon zdravlja, dokumentarni serijal, ep. 17 17.15 Sjever Jug, igrana serija, ep. 93 (R) 20.00 Sjever Jug, igrana serija, ep. 94 22.40 Sjever Jug, igrana serija, ep. 94 (R) 23.40 CSI. New York (s8), igrana serija, ep. 18

Doktore, upomo}, serijski program 20.30 Sevdah, muzi~ki program 21.00 Vijesti TVSA 21.10 Ipak `ivot, dok. program 22.00 Strasti, serijski program 23.00 Voice of America 23.15 Pusti muziku, revijalno-muzi~ki program 23.45 Dnevnik TVSA (r)

HTV OSKAR C
12.00 PRIYA, igrana serija 13.00 STAKLENA KU]A, igrana serija 13.45 SAHRA, igrana serija 16.00 Sport centar 16.01 Krv nije voda, igrana serija 17.01 SAHRA, igrana serija 18.01 @ENE S BROJA 13, igrana serija 18.15 Hercegovina danas 19.30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 19.55 PRIYA, igrana serija 21.00 PEVAJ BRATE, igrana serija 22.20 Film

14.05 Reporta`a KISS 15.00 Euromax (R) 16.00 Hrana i vino, emisija 16.30 Auto shop (R) 17.05 Reporta`a KISS 18.00 Sherlock Holmes, serija (R) 18.30 Marketing 19.00 Dnevnik KISS 19.30 DNEVNIK HRT 20.30 Presica, talk show 21.30 Kontroverza, By Drago Ple~ko 22.30 Dnevnik KISS 23.00 Vinoteka 23.50 No}ni program

magazin, centralna informativna emisija 23.00 Program za dijasporu

BN
14.05 Tv serija. Zabranjena ljubav -r 15.00 Tv serija. Larin izbor-r 16.00 Dnevnik 1 16.20 Tv serija. Ru`a vjetrova -r 17.10 Tv serija. Ru`a vjetrova 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Tv serija . Larin izbor 19.30 Dnevnik 2 20.00 Marketing 20.15 Tv serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Tv serija. Zabranjena ljubav 23.45 Igrani film

Portal 19.30 Game zone 19.40 Hrana i vino 20.00 Amor Latino. serija 20.55 Marketing 9 21.00 Stav 22.00 VOA

TV USK
15.00 Leksikon zdravlja, dokumentarni serijal 16.05 Tv libery, informativni program 16.45 Pet godina Balkana 17.16 Sjever Jug, igrana serija 18.15 Ljetne ljubavi, igrana serija 18.50 Pri~e sa Une 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sjever Jug, igrana serija 21.00 Turisti~ki putokaz, inf-dok. program 21.30 Time out, program za mlade 22.20 Dnevnik 2

KAKANJ
14.30 Mala d`amija u Preriji, serija 15.00 Princeza [eherzada, animirana serija 15.30 Svijet tajni, serija 16.00 Dom2 16.30 Svako mo`e kuhati 17.00 Flash vijesti 17.05 Mr. Bean 17.30 Auto Shop Magazin 18.00 Istra`itelji, serija 19.07 Denis 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 Mala d`amija u Preriji, serija 20.45 Marketing 21.00 @ene politi~ara, serija 22.00 Istra`itelji, serija 22.45 Marketing 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, informativno-revijalni program (vijesti u 07h, 08h, 09h), u`ivo 10.00 Pingu, program za djecu 10.05 Graditelj Bob, program za djecu 10.15 Barimba, program za djecu 10.25 Bio jednom jedan `ivot, program za djecu 10.50 Pusti muziku (glasajte) 11.10 Insajderski vodi~ za ljubav, serijski program 11.55 Bojno polje, dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Dar, igrani film 14.50 Tinejd`eri navu~eni na pornografiju, dok. program 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Strasti, serijski program 16.50 Miss Marple, serijski program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA-vremenska prognoza 19.00 Mala {kola saobra}aja, program za djecu 19.10 Pingu, program za djecu 19.15 Graditelj Bob, program za djecu 19.25 Barimba, program za djecu 19.35 Bio jednom jedan `ivot, program za djecu 20.00

GORA@DE
07.00 Uzbu|enje - Jutarnji program FACE TV 09.00 Dnevnik/r 09.30 Reporta`a/r 10.00 Kasandra-igrana serija /r 11.00 Koncert 12.30 Uspon velikih sila /r 13.30 Sestrice-igrana serija 14.00 Criss Angel -zabavni program 14.30 Dokumentarni program 16.30 Hronike Festivala prijateljstva/r 17.00 SMS Chat 18.00 Sje}anja, SMS Chat 19.00 Dnevnik 19.30 Muzi~ki program 20.00 Putopisi 20.30 Igrani film

VISOKO
14.00 TV strane 17.00 Vi rahatlook, r. 18.30 Amor latino, r. 19.15 Dje~iji program 19.25 Marketing blok 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Marketing blok 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti, informativni program 20.50 Kurs, dijalo{ka emisija 21.45 Marketing blok 21.50 Amor latino, serijski program

ZENICA
15.05 Leksikon zdravlja, dokumentarni serijal 15.55 TV izlog 16.05 Amor Latino, igrana serija 17.00 Iz dana u dan, servisne informacije 17.15 Sjever Jug, igrana serija, mre`a 18.10 TV izlog 18.15 Najava Zenice danas 18.16 Dje~iji program 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.50 Obavje{tenja 20.00 Igrana serija, mre`a 21.00 Ljeto u gradu 22.30 Hronika dana 22.40 SjeverJug, igrana serija, mre`a 23.40 CSI- igrana serija 00.30 VOA 01.00 Koncert

HEMA
09.00 Svjetlo istine, religijski program 10.00 Hema magazin, centralna informativna emisija, r. 11.00 VOA, Glas Amerike, magazin 12.00 Muzi~ki program + Promocija programa 15.00 Vijesti, informativni program 16.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu 17.00 Kursad`ije, serijski program 18.00 Vijesti, informativni program 19.00 Na{a snaga, emisija o MO i OS BIH 20.00 Agencija za sve i sva{ta, serijski program 21.00 Desetka, omladinski program 22.00 Hema

TV OSM
15.30 TV Vita Shop 16.00 Marketing 4 16.05 Vremenska prognoza 16.15 DW-time 16.45 Hrana i vino 17.15 Amor Latino. serija 18.20 Marketing 6 18.30 Dan. centralna inf. emisija 19.05 Vremenska prognoza 19.10 Marketing 7 19.15 Zodeks 19.25

HIT TV
17.00 Tri minuta - vijesti 17.05 Svetionik - oglasi 17.15 Sjever Jug - igrana serija 19.00 Objektiv I 19.25 Triumph 19.30 Frame 19.35 Svetionik - oglasi 20.05 Sjever Jug - igrana serija 21.05 Razgovor s povodom 22.00 Objektiv II 22.30 Svetionik - oglasi 22.40 Sjever Jug - igrana serija

KISS
13.00 Dokumentarni program

Ulaznica na festival deset eura

/=đ=A F=H=@=

MADRID - Španski grad Bunol, poznat u svijetu po festivalu Tomatina, čiji se učesnici gađaju paradajzom, odlučio je ove godine naplaćivati ulaz na ovu manifestaciju. Svake godine hiljade turista dolaze u ovaj grad radi jednosatne “borbe paradajzom” tokom koje ulice oboje u crveno. Odluka o naplati ulaza u iznosu od deset eura po osobi donesena je zbog troškova održavanja festivala.

2Hđ= = >H@K
Italijanska straža otkrila imigrante

LJUDI I DOGAĐAJI

RIM - Žena sirijske nacionalnosti porodila se na brodu sa 191 imigrantom koji je jučer spašen u blizini obale Sicilije, saopćili su italijanski zvaničnici. Beba je još bila spojena s majkom pupčanom vrpcom kada je obalska straža pristigla na brod. Žena i dječak prebačeni su u bolnicu i dobro su. Brod na kome su imigranti plovili uočen je iz aviona obalske straže, a patrolni brod ga je dopratio do luke. Oni su putovali osam dana.

LJUDI I DOGA\AJI

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Daglas: Od supruge stariji 25 godina

Ketrin Zeta-Džons: Odlučila se “udaljiti” od dugogodišnjeg partnera

4)56)7 5- ) 1 -641
Daglas (68) trenutno boravi na Sardiniji, dok je 43-godišnja Ketrin ostala u Njujorku
NJUJORK - Izgleda da su se holivudske špekulacije pokazale tačnim: Majkl Daglas (Michael Douglas) i Ketrin Zeta-Džons (Catherine Zeta-Jones) se rastaju, prenijeli su mediji. Prema pisanju časopisa “People”, Daglas i Zeta-Džons odlučili su se “udaljiti” neko vrijeme jedno od drugog. Kako je kazao izvor blizak slavnom paru, oni su “odlučili napraviti pauzu”. Daglas (68) trenutno boravi na Sardiniji, dok je 43-godišnja Ketrin ostala u Njujorku. Supružnici nisu zajedno viđeni u javnosti od aprila ove godine. Zeta-Džons i 25 godina stariji Daglas u braku su 13 godina, a imaju i dvoje djece.

Slavni glumački par, čiji brak traje već 13 godina, odlučio napraviti pauzu

’2KJE’ K žAI HK>K
SANKT PETERBURG - Ruska policija u jednojgaleriji zaplijenila je sliku ruskog predsjednikai premijera naslikanih uženskom donjem rublju, navodeći da je u suprotnosti s neimenovanim zakonom. Policija je, također, uklonila i sliku poglavara Ruske pravoslavne crkve s torzom prekrivenim tetovažom i još dvije na kojima se

podsmijehu izvrgavaju poslanici koji su podržali zakon o zabrani “gej propagande”. Galerija pod nazivom “Muzej moći” smještena je u dvije sobe jednog stana u Sankt Peterburgu. U Rusiji, inače, postoji zakon protiv vrijeđanja vlasti, a za njegovo kršenje propisana je kazna od najviše godinu zatvora.

TOKIO - Japanci su snimili skrivenu kameru u kojoj ljude napada replika dinosaura. Snimak na internetu pokazuje radnika u jednoj kompaniji koji najprije ugleda svoje kolege kako bježe i vrište. Njemu nije jasno o čemu se radi, a potom ugleda dinosaura... 

=F=@ @EI=KH=

Iskosa

2EFE IEE= FHEć
Zaplijenjene sporne slike

Erin: Boji se da će snimak procuriti u javnost

LOS ANĐELES - Zvijezda filma “Pipi duga čarapa” iz 1988. godine Tami Erin snimila je kućni pornić i sada se plaši da će on procuriti u javnost. Na svom Twitter profilu glumica rado objavljuje fotografije u donjem rublju, a nedavno se pojavila informacija da neko ima njen por-

no-snimak i pokušava ga prodati. Kako prenosi portal TMZ, Tami se može vidjeti u raznim seksi pozama, dok je njenom partneru lice skriveno. Krivac za to što je snimak dospio van doma glumice možda je njen cimer, kojeg je Tami u aprilu pretukla i zbogtoga završila u pritvoru, prenose mediji.