P. 1
likovno 1

likovno 1

|Views: 78|Likes:
Published by Ana Anchy Markovic
Metodika nastave vestina za decu ometenu u IR
Metodika nastave vestina za decu ometenu u IR

More info:

Categories:Topics
Published by: Ana Anchy Markovic on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

NASTAVA LIKOVNE KULTURE ZA DECU OMETENU U MENT.

RAZVOJU Nizak status predmeta (rekreativna i neobavezan nastavi predmet, valorizacija uĉenika na osnovu liĉnog stava edukatora)

Neshvaćena koncepcija predmeta (neshvaćena likovna umetost- koncepcija predmeta)
Zabluda – umetnost i nauka su po mnogo razliĉiti

1

Osnovna zabluda u shvatanju nastave likovne kulture i ostalih predmeta
Uz pojam nauke vežu se pojmovi Uz pojam umetnost vežu se pojmovi

znanje i objektivnost

kreativnost mašta osećaj subjektivnost

1. Umetnost se ne sme posmatrati kao suprotnost nauci
2. Nauka je svoju korist dokazala, dok se za umetnost misli da ima dekorativno-estetski karakter

3. Gleda se umom ne oĉima, stoga posmatranje umetniĉkog dela mora da se uĉi teorijski i praktiĉno (stvaranje, analiza tuĊih radova)

2

ZA I PROTIV Udžbenika u nastavi likovne kulture 1. da edukatori, uĉenici i roditelji u opipljivom obliku dožive pravi sadržaj predmeta Likovna kultura, (iako to postoji u nastavnim programima, a to je likovni pojmovnik) U nastavnom programnu definisani su kljuĉni likovni pojmovi, a ne likovni motivi Edukatori su udžbenike doživeli kao olakšanje u potrazi za metodičkim načinima objašnjavanja uĉenicima likovnih pojmova Roditeljima koristi kao način proveravanja znanja i sposobnosti dece, otkrivajući kako predmet Likovna kultura u školi ne služi za podizanje proseka opšteg uspeha obveznim dobijanjem najviših ocena.

2. 3.

4.

3

KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA – korelacija kao osnov za uĉenje istih pojmova PPD MATEMATIKA / razliĉite crte geometrijska tela SRPSKI / oblikovanje slova MUZIĈKO / tonovi i modulacija su istovremeno i muziĉki pojmovi MOTIV u likovnim umetnostima nije važan, već samo naĉin kako je rešen problem kompozicijskog rasporeda likovnih elemenata.

4

a kažnjava se istovetnost s nekim drugim. a istraživaĉka je nastava obuhvaćena u mnogo manjoj meri. Originalnost u likovnoj kulturi nije samo predložena. već je i obavezna.Nastavni sadržaji ostalih predmeta definisani su većinom repetativno – uĉenici ponavljaju one istine koje propisuju udžbenici. što je gotovo nemoguće postići u ostalim predmetima. Predmet likovne kulture je jedini predmet u kome se insistira da svaki uĉenik ima drugaĉije rešenje. Bilo kakav likovni rad nije kreativan ili originalan – uĉenici se prvo moraju dobro upoznati s vizuelnim problemom koji trebaju rešiti 5 .

..Vaspitanje svesti . 4. socijalnih i drugih kompetencija. kreativnosti. 6 . veština. 2. rešavanja problema. Upotrebom likovnih šablona kao ilustracija neki udžbenici ostalih predmeta nehotice programiraju uĉenike na stereotipnost i konformizam / veoma je važno da se u ukljuĉe struĉnjaci s podruĉa likovne kulture. vrednosti i stavova. 3.. ostvaruje nastavni predmet Likovna kultura kroz svoje ciljeve i zadatke koje stavljaju naglasak na razvoj: 1. jer se nevaspitanje dešava upravo na tom nesvesnom nivou Novi tip znanja.. razvoj kritiĉkog mišljenja.

Posebni zadaci ove metodike odnose se na prouĉavanje pojedinih pitanja teorije i prakse u likovnom vaspitanju. Zadatak: DA STUDENTIMA omogući realizaciju nastavnog plana i programa likovne kulture kao i da ih upozna sa mogućnostima i sposobnostima dece s IO u nastavi likovnog vaspitanja.Predmet metodike nastave likovne kulture za decu s IO: ciljevi. 7 . sadržaji kao i strukturu nastavnih sadržaja.

Discipline metodike nastave likovne kulture Metodika nastave likovnog vaspitanja predškolskog doba Metodika nastave likovnog vaspitanja školskog doba Metodika nastave pojedinih grana likovne umetnosti (IU, D) Metodika profesionalnog umetniĉkog obrazovanja

8

podstiĉe i razvija sposobnosti i osećaj za:  estetsko izražavanje,  oblikovanje i  primenu steĉenih estetskih iskustava u životu i radu.
 STVARALAĈKI POTENCIJAL (ne modeli, recepti)  Originalnih rešenja (motivisati i podsicati)  Deĉijom radoznalošću

9

ZADACI nastave likovne kulture za decu s IO: uticanje na razvoj liĉnosti uĉenika podstiĉući posebno razvoj vizuelnih, emocionalno doživljenih i motornomanuelnih sposobnosti razvijanje uĉenikovih sposobnosti percepcije i pamćenja viĊenog, maštovito predstavljanje doživljaja i jaĉanje osetljivosti za oblik, boje i prostorne odnose upoznavanje uĉenika s pojavama i zakonitostima u prirodi koje se mogu odnositi na likovne aktivnosti upoznavanje s razliĉitim materijalima za rad, negovanje interesovanja za kulturnu baštinu i za savremena kretanja u umetnosti svog i drugog naroda

10

razvijanje sposobosti za posmatranje, likovno predstavljanje i oblikovanje
razumevanje umetniĉkih dela, upoznavanje raznih mogućnosti prostornog predstavljanja, ureĊenje okoline razvoj uĉenikove sposobnosti za sticanje estetskih kriterijuma (KONTAKT) smanjenje i otklanjanje psihofiziĉkih smetnji kod dece ometene u intelektualnom razvoju

11

podsticati i unapreĊivati deĉiji: 1. društveni.Opšti vasptno-obrazovni ciljevi: osigurati naĉin pouĉavanja uĉenika. vizuelni. 5. intelektualni. 3. motoriĉki. estetski. 6. moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima 12 . 2. 4. 7.

3) usmerenosti na svakog uĉenika. u grupi.kreativnih i izvoĊaĉkih sposobnosti  Samostalno. u paru  RAZLIĈITE materijale i tehnike ili ISTE materijale i tehnike KRITIĈKO MIŠLJENJE 1) Prepoznavanje poruka 2) Razlike Ĉas likovne kulture je slojevit: 1) motivacija. 2) kreativan rad. 4) estetskog procenjivanja i vrednovanja 13 .

kroz saznavanje okoline i usvajanja znanja o njoj razvoj potrebe I sposobnosti prikazivanje okoline Razvoj potreba i sposobnosti prikazivanja okoline kod dece teĉe sledećim redosledom: a) simbolizacija b) prikaz onoga što „zna“ i c) prikaz objektivno viĊenog 14 .procesom sazrevanja psihomotorike. ovladavanjem tehnikama likovnog rada.

i .) 2) Složenije likovno izražavanje (7-14 god.) 15 .škrabanje dugim potezima cele nerazvijene ruke.škrabanje spiralnim i kružnim pokretima u kojima uĉestvuje zglob i šaka. 2) Faza šeme Druga podela: 1) Slobodno likovno izražavanje (7 god. škrabanja .) 3) Shvatanje likovnih vrednosti (14-22 god.Prva podela: 1) stepen besmislenog šaranja.

16 .Treća podela: 1.faza sheme (složeni simboli): 4 .6 godine . fazu šaranja (primarni simboli): do 4. godine fazu deĉjeg realizma: .faza intelektualnog realizma: 6 – 11 godina faza vizuelnog ili optiĉkog realizma: 11 – 14 godina 3. 2.

dijagonala. uživanje u aktivnosti . vertikala. zglob se ne miĉe.crtanje iz lakta. krug. godina . olovka se retko diže sa papira. Faza izražavanja primarnim simbolima Faza šaranja”) 1.1. krst. akcijom -aktivnost deteta 17 . horizontala. -crtanje / potrebe za kretanjem. Radovi se ne imenuju.Taĉka.

godina – veća paznja tragovima na papiru.2. razliĉita hvatanje olovke 3. zgusnute linije masu 18 .krug oznaĉava predmet. pridržavanje papira . ne oponašanje već izum . godina – imenovanje primarnih simbola.vibriranje oznaĉava pokret.

kvadrat. zgusnute.3 godina Linije vibrirajuće. kružeće. 19 . pokretni delovi: oĉi i usta. Faza izražavanja primarnim simbolima (“Faza šaranja”): 1.1. krug. ĉovek – “punoglavac”.

kružeće i vibrirajuće linije 20 . godina: Kretanje .2. i 3.

Cvet Kuća Sunce GraĊenje struktura 21 .

CVET 22 .4 i 5 g.

KUĆA 23 .

2-3 godine Ĉovek 24 .

4 i 5 g. ekstremiteti dobijaju debljinu. 25 . a kosa ukazuje na pol. ruke i noge. Čovek-dobija telo.

Osnovni pokreti. 26 . Čovek Posle pete godine profil.6-7 g.

27 .

000/ĉas NovoroĊenĉe: Samo fiksira bez smenjivanja fiksacija Devetomeseĉno dete: Fiksacija lica oštra i jasna.Brzina smenjivanja 10/sek 36. Nazire se poĉetak formiranja pojma LINIJE 28 . oko se kreće sporo Šestogodišnje dete: Fiksiranja su kratka. jasnoća okoline zavisi od udaljenosti Trogodišnje dete: Fiksiranja dugotrajna i smeštaju se u središte lika. oko se kreće brzo. na rubu lika.

Nema nikakvog ispupcenja. nema kosih linija i nema kvadrata koji se postepeno smanjuju. Štapovi su potpuno pravi i paralelni.privid. 29 . Sve to je samo . a uvijanje je privid koji posmatrac stice.

Koliko nogu ima slon? Prebrojte crne tačke! 30 .

IzmeĊu treće i šeste godine:  spontano ostavljanje linijske tragova  dostupnim materijalima i podlogama  odluĉujuća delatnost za razvoj  spontano ostavljeni tragovi 31 .

MeĊutim.  vizuelni sastav ima veliku mogućnost za stvaralaĉko opažanje i generalisanje slike. zbog zahteva okoline opažaj se vrlo rano shematizuje i pragmatizuje.Kvalitetniji tragovi  raznovrsniji  razvija i neguje spontana aktivnost  opažaj liĉniji i mnogovrsniji. 32 . MORA SE: uticati na razvoj vizualne percepcije okoline od najranijeg uzrasta detetu pružiti mogućnost za svestrano artikulisanjem izvoĊaĉke delatnosti (celokupne motorike)  likovne sposobnosti bile kvalitetnije. te se tako zaustavlja razvoj stvaralaĉkog gledanja i oblikovanja.

crtaĉki razraĊeni gotovi detalji prikaza ljudi. životinja. predmeta viĊenih iz razliĉitih uglova priruĉnici ih nude još od XVI veka mogu se samo pasivno ponoviti i primeniti Oni su zamena za temeljne misli. fragmenti su prošlih. 33 . izgubljenih ili možda nikada niti nepostojećih misli i mogu se smatrati znakovima obesmišljenja delatnosti crtanja.

auditivni i audiovizueli posrednici Muzeji  izuzetni izvori znanja pod uslovom da se pravilno upotrebljavaju. 50% gledanje i slušanje. Muzeji  iskustveno uĉenje 34 .Izvori znanja koji mogu da posluže: ĉulna stvarnost. 30% pamte pri gledanju. 90% vlasatita aktivnost. knjige. Dečije pamćenje: 20% pamte pri slušanju. delovi strarnosti u uĉionici razni vizuelni.

pozivaju se roditelji na finalnu izložbu deĉijih radova.Deca sa edukatorom gledaju izložbu. Roditelji fotografišu deca mogu da istražuju i uĉestvuju u aktivnostima 35 . Nakon završetka radionice. a zatim uĉestvuju u radionici.

Deca se identifikuju s likovima i upoznaju skulpture i umetnike. Park je identiĉan parku muzeja u stvarnosti. Otkrivaju parove slika na kraju igre otkrili umetniĉko delo Animirana muziĉka priĉa o dva lika koji posećuju park sa skulpturama. uĉinoce i sl. 36 .Ako deca ne mogu da posete izložbu  razni programi  kuće. NPR: iseĉak umetniĉkog dela  pogodi IzmeĊu niza deca biraju temu odreĊeno umetniĉko delo iz muzeja  boje na temenju originalnog umetniĉkog dela.

i tako kroz igru uĉe o njima.. već uĉe od kuće .Na slici pokušavaju da pronaĊu zadate stvari. Deca na slici umetnika moraju da pronaĊu oblike geometrijskih likova. PREDNOST: Kroz interaktivne multimedijske programe deca uĉe kroz igru.crte. Deca na moraju da budu prisutna u muzeju. Deca sama izraĊuju svoje kolaže uz pomoć alata na stranici. umetniĉkim rukopisom i samim umetnikom i umetniĉkim delom. upoznaju se s teksturom. a da nisu svesna da uĉe. 37 . boje i dr. razne likovne elemente ..

a nikako da bude njegova zamena Nedostaje osećaj dodira i kinestetiĉko iskustvo Nema socijalne interakcije 38 .ZA I PROTIV PRIMENE KOMPJUTERA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE ZA DECU S LIO Aktuelno poznavanje Savremena literatura istiĉe važnost primene raĉunara u nastavi dece s IO Povratna informacija Virtuelna stvarnost (npr. muzeji) Motivacija dece (prati svoj tempo) Nema ĉulne stvarnosti koja je izuzetno važna za kvalitetno usvajanje znanja Nema oĉiglednosti. konkretnosti niti raznolikosti ĉulne stvarnosti Raĉunar treba da pomogne edukatoru.

otvaranje i posezanje za životom. ograniĉenosti ili pak uplašenosti što nakon deĉijeg diskutovanja crteža zapravo predstavlja optimizam. 39 . linije. nadu.Na nastavi likovne kulture kada uĉenici prikazuju svoj svet putem oblika. Istraživanja su pokazala deĉiji crteži ne mogu biti tumaĉeni na pravi naĉin od strane odraslih jer se ĉesto dešava da se crtež tumaĉi kao prikazivanje skuĉenosti. a ne davanju slobodnih interpretacija bez detetovog objašnjenja. krive i boje jako je važno insistirati na verbalnom tumaĉenju crteža.

40 .

Devojĉica opisuje rad kao ilustraciju prava ptica na slobodu. uplakanu i okovanu u kavezu. 41 . Pticu opisuje kao tužnu. želi da bude slobodna kao ostale ptice. Na pitanje da li se i ona tako oseća odgovara potvrdno.

42 .

šalje svetlost i tamu zbog ĉega je prikazana prugasto crno-bela. 43 . je nacrtao loptu jer voli fudbal i “ĉudnu zvezdu" koja je glavna svim zvezdama.Deĉak.

44 .

kasica. kasetofon. druži . srećno lice i ĉamac. srca. niže simbole: goluba.Deĉak. lopta.na njega se vrši pritisak da odabere društvo i on je zbog toga nesrećan. Kroz razgovor se spominju pojmovi prijateljstva i ljubomora njegovih prijatelja koji ga odbijaju s kojim se D. 45 . ruka.

objekti likovnog stvaranja 46 . motivi za rad.teme.

boja. taĉka. proporcije Taj oblik podsticaja može da glasi: igra osnovnih boja.vizuelni nevizuelni likovni i kompozicijski elementi kao podsticaji. crta. kontrast. ravnoteža. Kompozicijska naĉela su ritam. površina. prostor i volumen. ili ritam crta i sl. 47 .

život deteta. figure…) Motivi koji za cilj imaju razvijanje dečje mašte: razne ilustracije (lektira. razvovrsni predmeti. slikanje i crtanje na osnovu deĉje mašte ili sećanja  teme jedan predmet  razvoj mašte predmeti moraju biti iz deĉje okoline u skadu sa njihovim interesovanjima. tema po slobodnom izboru…) 48 . NE opšte teme već ih konkretizovati Motivi koji iziskuju neposredno posmatranje: oblici iz prirode (voće. lišće. cveće. povrće.

životinja. papir. figure lutaka.…) Motivi za modelovanje mogu biti: izrada maski. karton. 49 . ptica. Motivi za dekorativan rad: obuhvata slobodan dekorativni rad sa većom raznovršnoću primene na površini (tekstil. igraĉaka.Motivi sa usvajanje prostorne orijentacije Predmeti iz razliĉitih perspektivama i uz pomoć razliĉitih sredstava.

Motivi se mogu biti u odnosu na neku temu. konstrukcija i tipovi slova. 50 . Kombinacija slika i teksta. omota za sveske i knjige. cvećem. plodovima. siluetama sl.) Motivi mogu biti: slova. Dekoracija školske table raznim motivima (listovima. izrada plakata. crtež ili uputstvu edukatora.

 priĉe  praviti pauze (sumiranje. Za vreme pauze  slike iz mašte utiskuju se u svest i pamćenje Likovni elementi u priĉi: Tuga-radost Kontrast... Crta Podloga Boja .. 51 . prelaz mašte u stvarnost)..

52 . razgovor  rad mora da bude kreativan. slobodan i da pokazuje individualni izraz (bez kopiranja i šablona) Motivacioni sadržaji se mogu birati iz drugih vaspitno-obrazovnih podruĉja. korelacija likovne kulture sa ostalim nastavnim predmetima. tj.

prepoznavanje Celina: svetlo-senka Mot. sadržaji: percepcija oblika iz sredine.Celina: konktast Mot. estetski izgled. sad: uoĉavanje karakteristika.. pojava senke i njena promena u zavisnosti od udaljavanja i približavanja svetlosnog izvora predmeta 53 .. razgovor o potrebama razliĉitog oblaĉenja u smislu higijensko-tehniĉke zaštite. uoĉavanje kontrastnih vrednosti Celina: profesije ljudi Mot. sad: igra svetlosnim izvorina ispred kojih se postavljaju ruke.

Vizuelni motiv: pegla 54 .

Nevizuelni motiv: mirisi 55 .

Nevizuelni: muzika 56 .

Likovni i kompozicijski elementi : igra osnovnih boja 57 .

piramidni borovi sa kuglicama.Ĉestitke  crvene ĉizme.kiĉ Ĉestitka je dizajnerska forma i ne definiše se kao motiv već je ona podruĉje rada u nastavi likovne kulture za decu s IO. poklonikvadrati s kružićima i mašnama od svetlucavih folija  šablon. “ONO” što se nalazi na njoj JESTE MOTIV!!!! 58 .

namigivanje). Ovde se radi o nevizuelnim podsticaj 3.1. 59 . Prave pahulju na alu-foliji. temperama. fotografije pahulja u svoj njihovoj kompleksnosti npr. žutih i plavih taĉkica koji će od primarnih stvoriti privid izvedenih boja. ili osećaj radosti Božića. 2. Beli papir na kom se nalazi rad zalepi se na crnu podlogu ĉestitke i rad će biti dovoljno efektan da zadovolji sveĉani ukus. Ogledanje (ogledalo. Zadatak može biti apstraktno prikazivanje slušanja muziĉke kompozicije npr. pahulje su zimski motivi  simetrije (likovni problem). mešaje boje flomestarom  preklapanje crvenih.

“O”. “G”. “N”. “V” “E”. “M”. 60 . “B” “A”. “T” Poruke  slova koja se dodiruju  koja se boje flomasterima unutrašnjost i okolina slova  geometrijski likovi u neobiĉnoj prazniĉnoj poruci. “H”. “C”. “F”. “S”.

3. 5. 8. jesu li i ti anĊeli svi razliĉiti meĊu sobom kao i ljudi? Mogu li i anĊeli biti visoki i niski. 2. 4.1. Kakvu opremu mora imati da bi ĉuvao svog ĉoveka? 61 . 7. mršavi i debeli? Kako bi izgledao anĊeo ĉuvar jednog Eskima sa Severnog pola. 6. a kako rudarevog anĊela ĉuvara. Vidljiva ili nevidljiva bića? Krila? Kako ih zamišljamo? Ako svaki ĉovek ima svog anĊela ĉuvara. a kako jednog crnca iz Afriĉke pustinje? Kako zamišljaju ribarevog.

borovine. toplotu.možda poput zvonĉića ili kristalića. Izbor tehnika treba da je neograniĉen. širenje mirisa . 62 . tamjana. muzika. 3. 6. kao i izbor likovnih problema. 4. isijavanje svetla i raspršivanje tame. 7. širenje zvukova . dunje. Izbegavati vizuelne (jer je nevidljiv) koristiti nevizuelne opise: mekoću.. razliĉitog cveća. 5. sreću. 2.1..

likovno nekvalitetno  stroga simetrija. neopterećenom. krutost. kruto. lenjir  vizuelno-likovnim vaspitanju i obrazovanju (spontanom i iskrenom. slobodnom i ekspresivnom likovnom izrazu ) 63 .Bez struĉno likovne motivacije  šablonski stereotipno.

on takoĊe. već upotrebljava općepretpostavljen. 64 . drveni rekvizit koji koriste razliĉiti ljudi kako bi dobili iste crteže. nepromišljen i neproživljen sistem znakovne komunikacije. odvaja dete od vlastite individualnosti i veštine razmišljanja. NE U NASTAVI LIKOVNOG ZA DECU S IO NEMA razmišljanja. NEMA originalnost niti individualnost autora koji ga koristi.Plastiĉni.

ljudi i bića.Već u najranijoj dobi (3-4 god. 65 . Ukoliko prihvati nametnuti obrazac dete dobija pohvalu i socijalnu podršku. Prihvatanje šablone ne samo da je bezkorisno već može biti i opasno jer je to tehnika usvajanja društveno prilagoĊenog ponašanja koje dete kasnije može da koristi u životu ("ako mogu svi mogu i ja").) dete se sreće sa šablonima od strane NEDOVOLJNO edukovanih roditelja ili vaspitaĉa kada dobija informacije kako se crtaju odreĊene pojave.

66 . Takvo šablonsko crtanje na papiru je bezopasno. lica kao "smiley". MeĊutim.Crtanje ptice kao polegnute "trojke".to je šablonsko ponašanje koje dovodi do crteža i koje dete usvaja za budući život. ĉetvrtine sunca u uglu papira i mnoge druge šablone predstavljaju prioritete u nastavi likovnog kako bi deca zadovoljila ukus odraslih. ono što ga ĉini opasnim je izvan papira .

Šablon odrasle osobe 67 .

Šablon cveta 68 .

Šablon ptice 69 .

Šablon ĉoveka 70 .

Ĉizmica 71 .

a koji najlakše otkriva kao cvet". Nakon ĉitanja razgovor i naglasiti da je cvet toliko ĉudan da uopšte i ne liĉi na cvet. Šablon zelene trake "trave" u dnu papira. boja. 72 . elementi: crta. PRIMERI Priĉa Neobičan cvet Lik. NEMA izjave "ne znam da crtam". i plave trake "neba" na vrhu. Insistirati da nema precrtavanje jer je taj cvet videlo samo to dete. Analizi  "ĉiji je cvet najĉudniji" i "koji se cvet najteže.Razbijanje šablona.

73 .

74 .

75 .

samoglasnike zameniti bojama: tonovima jedne boje (od najtamnije do najsvjetlije). 76 . plava.Pesma kao podsticaj: Pri likovnom prevodu. ili seći pravokugaonike razliĉitih veliĉina koje se nižu u tonovima već prema samoglasnicima kojim se redom pojavljuju u pesmi. zelena (ili crvena). bela). bojama (ljubiĉasta. žuta). Tim bojama  slikati doživljaj pesme. naranĉasta. akromatskim tonovima (crna. siva.

2. Prebroje se s decom. 4. 1.14).. Slogovi se kreću obrnuto: prvo ih je mnogo.) 5. Tako se dolazi do sadržaja pesme: vizuelno i zvuĉno (jedna kap.4 . 3. a zatim se pljeska rukama. 77 .. prema znacima uzvika (1 . Ritam se može pratiti na dva nivoa: Zvuĉno  kroz nizanje slogova Vizuelno npr. potom ih je sve manje dok ih ne presetne KAP.7 . uobiĉajeni žamor..4 .Pesme o kiši poigravaju se ritmovima  analizirati i interpretirati ritmički.pljusak. ĉetiri.

ili ilustracija pesme.zbog toga se kljuĉne reĉi ne smeju prevideti. ali i tada se nikako ne sme zanemariti njen sadržaj posebno je važno pravilna atmosfera pesme: nizanje odabranih reĉi mora u ĉitatelju proizvesti odreĊeno duhovno stanje . Luta leptirić zaslepljen između suncokreta! 78 . njene teme.

79 .

Dovrši crtež kako želiš 80 .

81 .

82 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->