P. 1
likovno 1

likovno 1

|Views: 77|Likes:
Published by Ana Anchy Markovic
Metodika nastave vestina za decu ometenu u IR
Metodika nastave vestina za decu ometenu u IR

More info:

Categories:Topics
Published by: Ana Anchy Markovic on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

NASTAVA LIKOVNE KULTURE ZA DECU OMETENU U MENT.

RAZVOJU Nizak status predmeta (rekreativna i neobavezan nastavi predmet, valorizacija uĉenika na osnovu liĉnog stava edukatora)

Neshvaćena koncepcija predmeta (neshvaćena likovna umetost- koncepcija predmeta)
Zabluda – umetnost i nauka su po mnogo razliĉiti

1

Osnovna zabluda u shvatanju nastave likovne kulture i ostalih predmeta
Uz pojam nauke vežu se pojmovi Uz pojam umetnost vežu se pojmovi

znanje i objektivnost

kreativnost mašta osećaj subjektivnost

1. Umetnost se ne sme posmatrati kao suprotnost nauci
2. Nauka je svoju korist dokazala, dok se za umetnost misli da ima dekorativno-estetski karakter

3. Gleda se umom ne oĉima, stoga posmatranje umetniĉkog dela mora da se uĉi teorijski i praktiĉno (stvaranje, analiza tuĊih radova)

2

ZA I PROTIV Udžbenika u nastavi likovne kulture 1. da edukatori, uĉenici i roditelji u opipljivom obliku dožive pravi sadržaj predmeta Likovna kultura, (iako to postoji u nastavnim programima, a to je likovni pojmovnik) U nastavnom programnu definisani su kljuĉni likovni pojmovi, a ne likovni motivi Edukatori su udžbenike doživeli kao olakšanje u potrazi za metodičkim načinima objašnjavanja uĉenicima likovnih pojmova Roditeljima koristi kao način proveravanja znanja i sposobnosti dece, otkrivajući kako predmet Likovna kultura u školi ne služi za podizanje proseka opšteg uspeha obveznim dobijanjem najviših ocena.

2. 3.

4.

3

KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA – korelacija kao osnov za uĉenje istih pojmova PPD MATEMATIKA / razliĉite crte geometrijska tela SRPSKI / oblikovanje slova MUZIĈKO / tonovi i modulacija su istovremeno i muziĉki pojmovi MOTIV u likovnim umetnostima nije važan, već samo naĉin kako je rešen problem kompozicijskog rasporeda likovnih elemenata.

4

Originalnost u likovnoj kulturi nije samo predložena. Bilo kakav likovni rad nije kreativan ili originalan – uĉenici se prvo moraju dobro upoznati s vizuelnim problemom koji trebaju rešiti 5 . a istraživaĉka je nastava obuhvaćena u mnogo manjoj meri. Predmet likovne kulture je jedini predmet u kome se insistira da svaki uĉenik ima drugaĉije rešenje. već je i obavezna.Nastavni sadržaji ostalih predmeta definisani su većinom repetativno – uĉenici ponavljaju one istine koje propisuju udžbenici. što je gotovo nemoguće postići u ostalim predmetima. a kažnjava se istovetnost s nekim drugim.

razvoj kritiĉkog mišljenja. rešavanja problema..Vaspitanje svesti . 4. kreativnosti.. ostvaruje nastavni predmet Likovna kultura kroz svoje ciljeve i zadatke koje stavljaju naglasak na razvoj: 1. vrednosti i stavova. 3. jer se nevaspitanje dešava upravo na tom nesvesnom nivou Novi tip znanja. socijalnih i drugih kompetencija.. veština. 2. Upotrebom likovnih šablona kao ilustracija neki udžbenici ostalih predmeta nehotice programiraju uĉenike na stereotipnost i konformizam / veoma je važno da se u ukljuĉe struĉnjaci s podruĉa likovne kulture.. 6 .

Predmet metodike nastave likovne kulture za decu s IO: ciljevi. sadržaji kao i strukturu nastavnih sadržaja. Zadatak: DA STUDENTIMA omogući realizaciju nastavnog plana i programa likovne kulture kao i da ih upozna sa mogućnostima i sposobnostima dece s IO u nastavi likovnog vaspitanja. 7 . Posebni zadaci ove metodike odnose se na prouĉavanje pojedinih pitanja teorije i prakse u likovnom vaspitanju.

Discipline metodike nastave likovne kulture Metodika nastave likovnog vaspitanja predškolskog doba Metodika nastave likovnog vaspitanja školskog doba Metodika nastave pojedinih grana likovne umetnosti (IU, D) Metodika profesionalnog umetniĉkog obrazovanja

8

podstiĉe i razvija sposobnosti i osećaj za:  estetsko izražavanje,  oblikovanje i  primenu steĉenih estetskih iskustava u životu i radu.
 STVARALAĈKI POTENCIJAL (ne modeli, recepti)  Originalnih rešenja (motivisati i podsicati)  Deĉijom radoznalošću

9

ZADACI nastave likovne kulture za decu s IO: uticanje na razvoj liĉnosti uĉenika podstiĉući posebno razvoj vizuelnih, emocionalno doživljenih i motornomanuelnih sposobnosti razvijanje uĉenikovih sposobnosti percepcije i pamćenja viĊenog, maštovito predstavljanje doživljaja i jaĉanje osetljivosti za oblik, boje i prostorne odnose upoznavanje uĉenika s pojavama i zakonitostima u prirodi koje se mogu odnositi na likovne aktivnosti upoznavanje s razliĉitim materijalima za rad, negovanje interesovanja za kulturnu baštinu i za savremena kretanja u umetnosti svog i drugog naroda

10

razvijanje sposobosti za posmatranje, likovno predstavljanje i oblikovanje
razumevanje umetniĉkih dela, upoznavanje raznih mogućnosti prostornog predstavljanja, ureĊenje okoline razvoj uĉenikove sposobnosti za sticanje estetskih kriterijuma (KONTAKT) smanjenje i otklanjanje psihofiziĉkih smetnji kod dece ometene u intelektualnom razvoju

11

estetski. 5. motoriĉki. 2. 3. moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima 12 . intelektualni. 6. društveni. vizuelni. 7.Opšti vasptno-obrazovni ciljevi: osigurati naĉin pouĉavanja uĉenika. podsticati i unapreĊivati deĉiji: 1. 4.

2) kreativan rad. u paru  RAZLIĈITE materijale i tehnike ili ISTE materijale i tehnike KRITIĈKO MIŠLJENJE 1) Prepoznavanje poruka 2) Razlike Ĉas likovne kulture je slojevit: 1) motivacija. 4) estetskog procenjivanja i vrednovanja 13 .kreativnih i izvoĊaĉkih sposobnosti  Samostalno. 3) usmerenosti na svakog uĉenika. u grupi.

ovladavanjem tehnikama likovnog rada.procesom sazrevanja psihomotorike. kroz saznavanje okoline i usvajanja znanja o njoj razvoj potrebe I sposobnosti prikazivanje okoline Razvoj potreba i sposobnosti prikazivanja okoline kod dece teĉe sledećim redosledom: a) simbolizacija b) prikaz onoga što „zna“ i c) prikaz objektivno viĊenog 14 .

) 3) Shvatanje likovnih vrednosti (14-22 god.škrabanje dugim potezima cele nerazvijene ruke. 2) Faza šeme Druga podela: 1) Slobodno likovno izražavanje (7 god.) 15 . škrabanja . i .) 2) Složenije likovno izražavanje (7-14 god.Prva podela: 1) stepen besmislenog šaranja.škrabanje spiralnim i kružnim pokretima u kojima uĉestvuje zglob i šaka.

6 godine . 2. godine fazu deĉjeg realizma: .faza intelektualnog realizma: 6 – 11 godina faza vizuelnog ili optiĉkog realizma: 11 – 14 godina 3. fazu šaranja (primarni simboli): do 4.Treća podela: 1.faza sheme (složeni simboli): 4 . 16 .

crtanje iz lakta. akcijom -aktivnost deteta 17 . krst.Taĉka. -crtanje / potrebe za kretanjem. uživanje u aktivnosti . horizontala. dijagonala. krug.1. vertikala. olovka se retko diže sa papira. godina . Faza izražavanja primarnim simbolima Faza šaranja”) 1. zglob se ne miĉe. Radovi se ne imenuju.

2. zgusnute linije masu 18 . ne oponašanje već izum . razliĉita hvatanje olovke 3.krug oznaĉava predmet.vibriranje oznaĉava pokret. godina – imenovanje primarnih simbola. pridržavanje papira . godina – veća paznja tragovima na papiru.

pokretni delovi: oĉi i usta. Faza izražavanja primarnim simbolima (“Faza šaranja”): 1. 19 .1. krug. kvadrat.3 godina Linije vibrirajuće. zgusnute. kružeće. ĉovek – “punoglavac”.

i 3.kružeće i vibrirajuće linije 20 . godina: Kretanje .2.

Cvet Kuća Sunce GraĊenje struktura 21 .

4 i 5 g. CVET 22 .

KUĆA 23 .

2-3 godine Ĉovek 24 .

ruke i noge. ekstremiteti dobijaju debljinu. a kosa ukazuje na pol. 25 . Čovek-dobija telo.4 i 5 g.

6-7 g. Osnovni pokreti. Čovek Posle pete godine profil. 26 .

27 .

Nazire se poĉetak formiranja pojma LINIJE 28 . oko se kreće brzo.Brzina smenjivanja 10/sek 36. na rubu lika. oko se kreće sporo Šestogodišnje dete: Fiksiranja su kratka.000/ĉas NovoroĊenĉe: Samo fiksira bez smenjivanja fiksacija Devetomeseĉno dete: Fiksacija lica oštra i jasna. jasnoća okoline zavisi od udaljenosti Trogodišnje dete: Fiksiranja dugotrajna i smeštaju se u središte lika.

privid. a uvijanje je privid koji posmatrac stice. Štapovi su potpuno pravi i paralelni. Sve to je samo . 29 .Nema nikakvog ispupcenja. nema kosih linija i nema kvadrata koji se postepeno smanjuju.

Koliko nogu ima slon? Prebrojte crne tačke! 30 .

IzmeĊu treće i šeste godine:  spontano ostavljanje linijske tragova  dostupnim materijalima i podlogama  odluĉujuća delatnost za razvoj  spontano ostavljeni tragovi 31 .

Kvalitetniji tragovi  raznovrsniji  razvija i neguje spontana aktivnost  opažaj liĉniji i mnogovrsniji. 32 . zbog zahteva okoline opažaj se vrlo rano shematizuje i pragmatizuje. te se tako zaustavlja razvoj stvaralaĉkog gledanja i oblikovanja. MORA SE: uticati na razvoj vizualne percepcije okoline od najranijeg uzrasta detetu pružiti mogućnost za svestrano artikulisanjem izvoĊaĉke delatnosti (celokupne motorike)  likovne sposobnosti bile kvalitetnije. MeĊutim.  vizuelni sastav ima veliku mogućnost za stvaralaĉko opažanje i generalisanje slike.

crtaĉki razraĊeni gotovi detalji prikaza ljudi. predmeta viĊenih iz razliĉitih uglova priruĉnici ih nude još od XVI veka mogu se samo pasivno ponoviti i primeniti Oni su zamena za temeljne misli. životinja. fragmenti su prošlih. izgubljenih ili možda nikada niti nepostojećih misli i mogu se smatrati znakovima obesmišljenja delatnosti crtanja. 33 .

50% gledanje i slušanje. Dečije pamćenje: 20% pamte pri slušanju. 90% vlasatita aktivnost.Izvori znanja koji mogu da posluže: ĉulna stvarnost. Muzeji  iskustveno uĉenje 34 . auditivni i audiovizueli posrednici Muzeji  izuzetni izvori znanja pod uslovom da se pravilno upotrebljavaju. 30% pamte pri gledanju. knjige. delovi strarnosti u uĉionici razni vizuelni.

pozivaju se roditelji na finalnu izložbu deĉijih radova. Roditelji fotografišu deca mogu da istražuju i uĉestvuju u aktivnostima 35 . a zatim uĉestvuju u radionici. Nakon završetka radionice.Deca sa edukatorom gledaju izložbu.

Park je identiĉan parku muzeja u stvarnosti. Otkrivaju parove slika na kraju igre otkrili umetniĉko delo Animirana muziĉka priĉa o dva lika koji posećuju park sa skulpturama.Ako deca ne mogu da posete izložbu  razni programi  kuće. NPR: iseĉak umetniĉkog dela  pogodi IzmeĊu niza deca biraju temu odreĊeno umetniĉko delo iz muzeja  boje na temenju originalnog umetniĉkog dela. Deca se identifikuju s likovima i upoznaju skulpture i umetnike. uĉinoce i sl. 36 .

boje i dr. a da nisu svesna da uĉe. razne likovne elemente . upoznaju se s teksturom. umetniĉkim rukopisom i samim umetnikom i umetniĉkim delom.Na slici pokušavaju da pronaĊu zadate stvari. već uĉe od kuće .crte. Deca na moraju da budu prisutna u muzeju. Deca na slici umetnika moraju da pronaĊu oblike geometrijskih likova. PREDNOST: Kroz interaktivne multimedijske programe deca uĉe kroz igru. 37 ... Deca sama izraĊuju svoje kolaže uz pomoć alata na stranici. i tako kroz igru uĉe o njima.

ZA I PROTIV PRIMENE KOMPJUTERA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE ZA DECU S LIO Aktuelno poznavanje Savremena literatura istiĉe važnost primene raĉunara u nastavi dece s IO Povratna informacija Virtuelna stvarnost (npr. konkretnosti niti raznolikosti ĉulne stvarnosti Raĉunar treba da pomogne edukatoru. muzeji) Motivacija dece (prati svoj tempo) Nema ĉulne stvarnosti koja je izuzetno važna za kvalitetno usvajanje znanja Nema oĉiglednosti. a nikako da bude njegova zamena Nedostaje osećaj dodira i kinestetiĉko iskustvo Nema socijalne interakcije 38 .

39 . otvaranje i posezanje za životom. Istraživanja su pokazala deĉiji crteži ne mogu biti tumaĉeni na pravi naĉin od strane odraslih jer se ĉesto dešava da se crtež tumaĉi kao prikazivanje skuĉenosti. ograniĉenosti ili pak uplašenosti što nakon deĉijeg diskutovanja crteža zapravo predstavlja optimizam. krive i boje jako je važno insistirati na verbalnom tumaĉenju crteža.Na nastavi likovne kulture kada uĉenici prikazuju svoj svet putem oblika. linije. a ne davanju slobodnih interpretacija bez detetovog objašnjenja. nadu.

40 .

Pticu opisuje kao tužnu.Devojĉica opisuje rad kao ilustraciju prava ptica na slobodu. 41 . uplakanu i okovanu u kavezu. želi da bude slobodna kao ostale ptice. Na pitanje da li se i ona tako oseća odgovara potvrdno.

42 .

Deĉak. šalje svetlost i tamu zbog ĉega je prikazana prugasto crno-bela. 43 . je nacrtao loptu jer voli fudbal i “ĉudnu zvezdu" koja je glavna svim zvezdama.

44 .

srca. druži . kasetofon. niže simbole: goluba. ruka.na njega se vrši pritisak da odabere društvo i on je zbog toga nesrećan. lopta. kasica. 45 . Kroz razgovor se spominju pojmovi prijateljstva i ljubomora njegovih prijatelja koji ga odbijaju s kojim se D. srećno lice i ĉamac.Deĉak.

teme. motivi za rad. objekti likovnog stvaranja 46 .

proporcije Taj oblik podsticaja može da glasi: igra osnovnih boja. crta. prostor i volumen. kontrast. Kompozicijska naĉela su ritam. ili ritam crta i sl.vizuelni nevizuelni likovni i kompozicijski elementi kao podsticaji. površina. 47 . ravnoteža. taĉka. boja.

tema po slobodnom izboru…) 48 . NE opšte teme već ih konkretizovati Motivi koji iziskuju neposredno posmatranje: oblici iz prirode (voće. cveće. slikanje i crtanje na osnovu deĉje mašte ili sećanja  teme jedan predmet  razvoj mašte predmeti moraju biti iz deĉje okoline u skadu sa njihovim interesovanjima. život deteta. povrće. razvovrsni predmeti. figure…) Motivi koji za cilj imaju razvijanje dečje mašte: razne ilustracije (lektira. lišće.

životinja.…) Motivi za modelovanje mogu biti: izrada maski. igraĉaka.Motivi sa usvajanje prostorne orijentacije Predmeti iz razliĉitih perspektivama i uz pomoć razliĉitih sredstava. papir. ptica. figure lutaka. karton. 49 . Motivi za dekorativan rad: obuhvata slobodan dekorativni rad sa većom raznovršnoću primene na površini (tekstil.

Motivi se mogu biti u odnosu na neku temu. siluetama sl. cvećem. Dekoracija školske table raznim motivima (listovima. crtež ili uputstvu edukatora. izrada plakata. Kombinacija slika i teksta. 50 .) Motivi mogu biti: slova. plodovima. konstrukcija i tipovi slova. omota za sveske i knjige.

. prelaz mašte u stvarnost). 51 ... Za vreme pauze  slike iz mašte utiskuju se u svest i pamćenje Likovni elementi u priĉi: Tuga-radost Kontrast. priĉe  praviti pauze (sumiranje. Crta Podloga Boja ..

slobodan i da pokazuje individualni izraz (bez kopiranja i šablona) Motivacioni sadržaji se mogu birati iz drugih vaspitno-obrazovnih podruĉja. razgovor  rad mora da bude kreativan. 52 . tj. korelacija likovne kulture sa ostalim nastavnim predmetima.

sadržaji: percepcija oblika iz sredine. prepoznavanje Celina: svetlo-senka Mot. estetski izgled.. uoĉavanje kontrastnih vrednosti Celina: profesije ljudi Mot. razgovor o potrebama razliĉitog oblaĉenja u smislu higijensko-tehniĉke zaštite. sad: uoĉavanje karakteristika.Celina: konktast Mot. pojava senke i njena promena u zavisnosti od udaljavanja i približavanja svetlosnog izvora predmeta 53 .. sad: igra svetlosnim izvorina ispred kojih se postavljaju ruke.

Vizuelni motiv: pegla 54 .

Nevizuelni motiv: mirisi 55 .

Nevizuelni: muzika 56 .

Likovni i kompozicijski elementi : igra osnovnih boja 57 .

“ONO” što se nalazi na njoj JESTE MOTIV!!!! 58 .kiĉ Ĉestitka je dizajnerska forma i ne definiše se kao motiv već je ona podruĉje rada u nastavi likovne kulture za decu s IO. poklonikvadrati s kružićima i mašnama od svetlucavih folija  šablon. piramidni borovi sa kuglicama.Ĉestitke  crvene ĉizme.

Prave pahulju na alu-foliji. mešaje boje flomestarom  preklapanje crvenih. ili osećaj radosti Božića. Beli papir na kom se nalazi rad zalepi se na crnu podlogu ĉestitke i rad će biti dovoljno efektan da zadovolji sveĉani ukus. 2.1. Zadatak može biti apstraktno prikazivanje slušanja muziĉke kompozicije npr. Ogledanje (ogledalo. 59 . namigivanje). pahulje su zimski motivi  simetrije (likovni problem). fotografije pahulja u svoj njihovoj kompleksnosti npr. žutih i plavih taĉkica koji će od primarnih stvoriti privid izvedenih boja. Ovde se radi o nevizuelnim podsticaj 3. temperama.

“F”. “G”. “T” Poruke  slova koja se dodiruju  koja se boje flomasterima unutrašnjost i okolina slova  geometrijski likovi u neobiĉnoj prazniĉnoj poruci. “N”. “V” “E”.“O”. “M”. “B” “A”. “H”. 60 . “C”. “S”.

jesu li i ti anĊeli svi razliĉiti meĊu sobom kao i ljudi? Mogu li i anĊeli biti visoki i niski. Kakvu opremu mora imati da bi ĉuvao svog ĉoveka? 61 . mršavi i debeli? Kako bi izgledao anĊeo ĉuvar jednog Eskima sa Severnog pola.1. a kako rudarevog anĊela ĉuvara. 5. 7. 4. Vidljiva ili nevidljiva bića? Krila? Kako ih zamišljamo? Ako svaki ĉovek ima svog anĊela ĉuvara. 8. 3. 2. a kako jednog crnca iz Afriĉke pustinje? Kako zamišljaju ribarevog. 6.

muzika. 5. 2. širenje mirisa . tamjana.možda poput zvonĉića ili kristalića. sreću. isijavanje svetla i raspršivanje tame. Izbegavati vizuelne (jer je nevidljiv) koristiti nevizuelne opise: mekoću.1. 7. Izbor tehnika treba da je neograniĉen. kao i izbor likovnih problema. 3. 4.. dunje. 62 . 6.borovine. razliĉitog cveća.. širenje zvukova . toplotu.

Bez struĉno likovne motivacije  šablonski stereotipno. kruto. neopterećenom. slobodnom i ekspresivnom likovnom izrazu ) 63 . lenjir  vizuelno-likovnim vaspitanju i obrazovanju (spontanom i iskrenom. krutost. likovno nekvalitetno  stroga simetrija.

nepromišljen i neproživljen sistem znakovne komunikacije. on takoĊe.Plastiĉni. već upotrebljava općepretpostavljen. 64 . drveni rekvizit koji koriste razliĉiti ljudi kako bi dobili iste crteže. NE U NASTAVI LIKOVNOG ZA DECU S IO NEMA razmišljanja. NEMA originalnost niti individualnost autora koji ga koristi. odvaja dete od vlastite individualnosti i veštine razmišljanja.

Ukoliko prihvati nametnuti obrazac dete dobija pohvalu i socijalnu podršku.) dete se sreće sa šablonima od strane NEDOVOLJNO edukovanih roditelja ili vaspitaĉa kada dobija informacije kako se crtaju odreĊene pojave. Prihvatanje šablone ne samo da je bezkorisno već može biti i opasno jer je to tehnika usvajanja društveno prilagoĊenog ponašanja koje dete kasnije može da koristi u životu ("ako mogu svi mogu i ja"). 65 . ljudi i bića.Već u najranijoj dobi (3-4 god.

66 . ĉetvrtine sunca u uglu papira i mnoge druge šablone predstavljaju prioritete u nastavi likovnog kako bi deca zadovoljila ukus odraslih.Crtanje ptice kao polegnute "trojke". MeĊutim. ono što ga ĉini opasnim je izvan papira . lica kao "smiley". Takvo šablonsko crtanje na papiru je bezopasno.to je šablonsko ponašanje koje dovodi do crteža i koje dete usvaja za budući život.

Šablon odrasle osobe 67 .

Šablon cveta 68 .

Šablon ptice 69 .

Šablon ĉoveka 70 .

Ĉizmica 71 .

a koji najlakše otkriva kao cvet". Šablon zelene trake "trave" u dnu papira. NEMA izjave "ne znam da crtam". 72 . boja. PRIMERI Priĉa Neobičan cvet Lik. i plave trake "neba" na vrhu. Analizi  "ĉiji je cvet najĉudniji" i "koji se cvet najteže.Razbijanje šablona. Insistirati da nema precrtavanje jer je taj cvet videlo samo to dete. Nakon ĉitanja razgovor i naglasiti da je cvet toliko ĉudan da uopšte i ne liĉi na cvet. elementi: crta.

73 .

74 .

75 .

Tim bojama  slikati doživljaj pesme. zelena (ili crvena). siva. bojama (ljubiĉasta. bela). samoglasnike zameniti bojama: tonovima jedne boje (od najtamnije do najsvjetlije).Pesma kao podsticaj: Pri likovnom prevodu. akromatskim tonovima (crna. naranĉasta. plava. žuta). 76 . ili seći pravokugaonike razliĉitih veliĉina koje se nižu u tonovima već prema samoglasnicima kojim se redom pojavljuju u pesmi.

.pljusak. Slogovi se kreću obrnuto: prvo ih je mnogo. Ritam se može pratiti na dva nivoa: Zvuĉno  kroz nizanje slogova Vizuelno npr.14).. 77 . 1. Tako se dolazi do sadržaja pesme: vizuelno i zvuĉno (jedna kap. 4. prema znacima uzvika (1 .4 .. a zatim se pljeska rukama.4 . uobiĉajeni žamor.) 5. Prebroje se s decom.7 . 3. 2.Pesme o kiši poigravaju se ritmovima  analizirati i interpretirati ritmički. ĉetiri. potom ih je sve manje dok ih ne presetne KAP.

Luta leptirić zaslepljen između suncokreta! 78 .ili ilustracija pesme.zbog toga se kljuĉne reĉi ne smeju prevideti. ali i tada se nikako ne sme zanemariti njen sadržaj posebno je važno pravilna atmosfera pesme: nizanje odabranih reĉi mora u ĉitatelju proizvesti odreĊeno duhovno stanje . njene teme.

79 .

Dovrši crtež kako želiš 80 .

81 .

82 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->