P. 1
LiKovno

LiKovno

|Views: 36|Likes:
Published by Ana Anchy Markovic
Metodika nastave vestina za decu ometenu u IR
Metodika nastave vestina za decu ometenu u IR

More info:

Categories:Topics
Published by: Ana Anchy Markovic on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

NASTAVA LIKOVNE KULTURE ZA DECU OMETENU U MENT.

RAZVOJU Nizak status predmeta (rekreativna i neobavezan nastavi predmet, valorizacija uĉenika na osnovu liĉnog stava edukatora)

Neshvaćena koncepcija predmeta (neshvaćena likovna umetost- koncepcija predmeta)
Zabluda – umetnost i nauka su po mnogo razliĉiti

1

Osnovna zabluda u shvatanju nastave likovne kulture i ostalih predmeta
Uz pojam nauke vežu se pojmovi Uz pojam umetnost vežu se pojmovi

znanje i objektivnost

kreativnost mašta osećaj subjektivnost

1. Umetnost se ne sme posmatrati kao suprotnost nauci
2. Nauka je svoju korist dokazala, dok se za umetnost misli da ima dekorativno-estetski karakter

3. Gleda se umom ne oĉima, stoga posmatranje umetniĉkog dela mora da se uĉi teorijski i praktiĉno (stvaranje, analiza tuĊih radova)

2

ZA I PROTIV Udžbenika u nastavi likovne kulture 1. da edukatori, uĉenici i roditelji u opipljivom obliku dožive pravi sadržaj predmeta Likovna kultura, (iako to postoji u nastavnim programima, a to je likovni pojmovnik) U nastavnom programnu definisani su kljuĉni likovni pojmovi, a ne likovni motivi Edukatori su udžbenike doživeli kao olakšanje u potrazi za metodičkim načinima objašnjavanja uĉenicima likovnih pojmova Roditeljima koristi kao način proveravanja znanja i sposobnosti dece, otkrivajući kako predmet Likovna kultura u školi ne služi za podizanje proseka opšteg uspeha obveznim dobijanjem najviših ocena.

2. 3.

4.

3

KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA – korelacija kao osnov za uĉenje istih pojmova PPD MATEMATIKA / razliĉite crte geometrijska tela SRPSKI / oblikovanje slova MUZIĈKO / tonovi i modulacija su istovremeno i muziĉki pojmovi MOTIV u likovnim umetnostima nije važan, već samo naĉin kako je rešen problem kompozicijskog rasporeda likovnih elemenata.

4

Nastavni sadržaji ostalih predmeta definisani su većinom repetativno – uĉenici ponavljaju one istine koje propisuju udžbenici. a kažnjava se istovetnost s nekim drugim. već je i obavezna. Originalnost u likovnoj kulturi nije samo predložena. Predmet likovne kulture je jedini predmet u kome se insistira da svaki uĉenik ima drugaĉije rešenje. što je gotovo nemoguće postići u ostalim predmetima. Bilo kakav likovni rad nije kreativan ili originalan – uĉenici se prvo moraju dobro upoznati s vizuelnim problemom koji trebaju rešiti 5 . a istraživaĉka je nastava obuhvaćena u mnogo manjoj meri.

Upotrebom likovnih šablona kao ilustracija neki udžbenici ostalih predmeta nehotice programiraju uĉenike na stereotipnost i konformizam / veoma je važno da se u ukljuĉe struĉnjaci s podruĉa likovne kulture.. rešavanja problema. jer se nevaspitanje dešava upravo na tom nesvesnom nivou Novi tip znanja.. veština.Vaspitanje svesti . 2. 3. razvoj kritiĉkog mišljenja. socijalnih i drugih kompetencija. vrednosti i stavova. 6 . kreativnosti. ostvaruje nastavni predmet Likovna kultura kroz svoje ciljeve i zadatke koje stavljaju naglasak na razvoj: 1. 4...

7 . Posebni zadaci ove metodike odnose se na prouĉavanje pojedinih pitanja teorije i prakse u likovnom vaspitanju. Zadatak: DA STUDENTIMA omogući realizaciju nastavnog plana i programa likovne kulture kao i da ih upozna sa mogućnostima i sposobnostima dece s IO u nastavi likovnog vaspitanja. sadržaji kao i strukturu nastavnih sadržaja.Predmet metodike nastave likovne kulture za decu s IO: ciljevi.

Discipline metodike nastave likovne kulture Metodika nastave likovnog vaspitanja predškolskog doba Metodika nastave likovnog vaspitanja školskog doba Metodika nastave pojedinih grana likovne umetnosti (IU, D) Metodika profesionalnog umetniĉkog obrazovanja

8

podstiĉe i razvija sposobnosti i osećaj za:  estetsko izražavanje,  oblikovanje i  primenu steĉenih estetskih iskustava u životu i radu.
 STVARALAĈKI POTENCIJAL (ne modeli, recepti)  Originalnih rešenja (motivisati i podsicati)  Deĉijom radoznalošću

9

ZADACI nastave likovne kulture za decu s IO: uticanje na razvoj liĉnosti uĉenika podstiĉući posebno razvoj vizuelnih, emocionalno doživljenih i motornomanuelnih sposobnosti razvijanje uĉenikovih sposobnosti percepcije i pamćenja viĊenog, maštovito predstavljanje doživljaja i jaĉanje osetljivosti za oblik, boje i prostorne odnose upoznavanje uĉenika s pojavama i zakonitostima u prirodi koje se mogu odnositi na likovne aktivnosti upoznavanje s razliĉitim materijalima za rad, negovanje interesovanja za kulturnu baštinu i za savremena kretanja u umetnosti svog i drugog naroda

10

razvijanje sposobosti za posmatranje, likovno predstavljanje i oblikovanje
razumevanje umetniĉkih dela, upoznavanje raznih mogućnosti prostornog predstavljanja, ureĊenje okoline razvoj uĉenikove sposobnosti za sticanje estetskih kriterijuma (KONTAKT) smanjenje i otklanjanje psihofiziĉkih smetnji kod dece ometene u intelektualnom razvoju

11

6. 5. 7. motoriĉki. 2. moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima 12 .Opšti vasptno-obrazovni ciljevi: osigurati naĉin pouĉavanja uĉenika. vizuelni. estetski. 3. podsticati i unapreĊivati deĉiji: 1. 4. društveni. intelektualni.

4) estetskog procenjivanja i vrednovanja 13 . 3) usmerenosti na svakog uĉenika. u grupi.kreativnih i izvoĊaĉkih sposobnosti  Samostalno. u paru  RAZLIĈITE materijale i tehnike ili ISTE materijale i tehnike KRITIĈKO MIŠLJENJE 1) Prepoznavanje poruka 2) Razlike Ĉas likovne kulture je slojevit: 1) motivacija. 2) kreativan rad.

procesom sazrevanja psihomotorike. kroz saznavanje okoline i usvajanja znanja o njoj razvoj potrebe I sposobnosti prikazivanje okoline Razvoj potreba i sposobnosti prikazivanja okoline kod dece teĉe sledećim redosledom: a) simbolizacija b) prikaz onoga što „zna“ i c) prikaz objektivno viĊenog 14 . ovladavanjem tehnikama likovnog rada.

2) Faza šeme Druga podela: 1) Slobodno likovno izražavanje (7 god.) 2) Složenije likovno izražavanje (7-14 god.) 3) Shvatanje likovnih vrednosti (14-22 god. škrabanja .Prva podela: 1) stepen besmislenog šaranja. i .) 15 .škrabanje spiralnim i kružnim pokretima u kojima uĉestvuje zglob i šaka.škrabanje dugim potezima cele nerazvijene ruke.

faza sheme (složeni simboli): 4 .6 godine . fazu šaranja (primarni simboli): do 4. 2. godine fazu deĉjeg realizma: . 16 .faza intelektualnog realizma: 6 – 11 godina faza vizuelnog ili optiĉkog realizma: 11 – 14 godina 3.Treća podela: 1.

1. Radovi se ne imenuju. uživanje u aktivnosti . krug. godina . olovka se retko diže sa papira.Taĉka. vertikala. akcijom -aktivnost deteta 17 .crtanje iz lakta. horizontala. dijagonala. Faza izražavanja primarnim simbolima Faza šaranja”) 1. krst. -crtanje / potrebe za kretanjem. zglob se ne miĉe.

godina – imenovanje primarnih simbola. godina – veća paznja tragovima na papiru. pridržavanje papira . ne oponašanje već izum .vibriranje oznaĉava pokret. razliĉita hvatanje olovke 3.2. zgusnute linije masu 18 .krug oznaĉava predmet.

krug. ĉovek – “punoglavac”. pokretni delovi: oĉi i usta.3 godina Linije vibrirajuće. Faza izražavanja primarnim simbolima (“Faza šaranja”): 1. kružeće.1. zgusnute. kvadrat. 19 .

godina: Kretanje .kružeće i vibrirajuće linije 20 . i 3.2.

Cvet Kuća Sunce GraĊenje struktura 21 .

4 i 5 g. CVET 22 .

KUĆA 23 .

2-3 godine Ĉovek 24 .

ekstremiteti dobijaju debljinu.4 i 5 g. a kosa ukazuje na pol. Čovek-dobija telo. 25 . ruke i noge.

26 . Osnovni pokreti.6-7 g. Čovek Posle pete godine profil.

27 .

oko se kreće brzo. Nazire se poĉetak formiranja pojma LINIJE 28 . na rubu lika.000/ĉas NovoroĊenĉe: Samo fiksira bez smenjivanja fiksacija Devetomeseĉno dete: Fiksacija lica oštra i jasna.Brzina smenjivanja 10/sek 36. jasnoća okoline zavisi od udaljenosti Trogodišnje dete: Fiksiranja dugotrajna i smeštaju se u središte lika. oko se kreće sporo Šestogodišnje dete: Fiksiranja su kratka.

Štapovi su potpuno pravi i paralelni. 29 . Sve to je samo .Nema nikakvog ispupcenja. nema kosih linija i nema kvadrata koji se postepeno smanjuju.privid. a uvijanje je privid koji posmatrac stice.

Koliko nogu ima slon? Prebrojte crne tačke! 30 .

IzmeĊu treće i šeste godine:  spontano ostavljanje linijske tragova  dostupnim materijalima i podlogama  odluĉujuća delatnost za razvoj  spontano ostavljeni tragovi 31 .

32 . zbog zahteva okoline opažaj se vrlo rano shematizuje i pragmatizuje.Kvalitetniji tragovi  raznovrsniji  razvija i neguje spontana aktivnost  opažaj liĉniji i mnogovrsniji. MORA SE: uticati na razvoj vizualne percepcije okoline od najranijeg uzrasta detetu pružiti mogućnost za svestrano artikulisanjem izvoĊaĉke delatnosti (celokupne motorike)  likovne sposobnosti bile kvalitetnije.  vizuelni sastav ima veliku mogućnost za stvaralaĉko opažanje i generalisanje slike. te se tako zaustavlja razvoj stvaralaĉkog gledanja i oblikovanja. MeĊutim.

fragmenti su prošlih. izgubljenih ili možda nikada niti nepostojećih misli i mogu se smatrati znakovima obesmišljenja delatnosti crtanja. životinja. 33 .crtaĉki razraĊeni gotovi detalji prikaza ljudi. predmeta viĊenih iz razliĉitih uglova priruĉnici ih nude još od XVI veka mogu se samo pasivno ponoviti i primeniti Oni su zamena za temeljne misli.

delovi strarnosti u uĉionici razni vizuelni. auditivni i audiovizueli posrednici Muzeji  izuzetni izvori znanja pod uslovom da se pravilno upotrebljavaju. Muzeji  iskustveno uĉenje 34 .Izvori znanja koji mogu da posluže: ĉulna stvarnost. 50% gledanje i slušanje. 90% vlasatita aktivnost. knjige. 30% pamte pri gledanju. Dečije pamćenje: 20% pamte pri slušanju.

Deca sa edukatorom gledaju izložbu. a zatim uĉestvuju u radionici. Roditelji fotografišu deca mogu da istražuju i uĉestvuju u aktivnostima 35 . pozivaju se roditelji na finalnu izložbu deĉijih radova. Nakon završetka radionice.

36 . NPR: iseĉak umetniĉkog dela  pogodi IzmeĊu niza deca biraju temu odreĊeno umetniĉko delo iz muzeja  boje na temenju originalnog umetniĉkog dela. Park je identiĉan parku muzeja u stvarnosti. Otkrivaju parove slika na kraju igre otkrili umetniĉko delo Animirana muziĉka priĉa o dva lika koji posećuju park sa skulpturama.Ako deca ne mogu da posete izložbu  razni programi  kuće. uĉinoce i sl. Deca se identifikuju s likovima i upoznaju skulpture i umetnike.

umetniĉkim rukopisom i samim umetnikom i umetniĉkim delom. već uĉe od kuće . i tako kroz igru uĉe o njima. boje i dr. a da nisu svesna da uĉe. Deca na slici umetnika moraju da pronaĊu oblike geometrijskih likova. Deca sama izraĊuju svoje kolaže uz pomoć alata na stranici. upoznaju se s teksturom..crte. 37 .Na slici pokušavaju da pronaĊu zadate stvari. razne likovne elemente . PREDNOST: Kroz interaktivne multimedijske programe deca uĉe kroz igru.. Deca na moraju da budu prisutna u muzeju.

muzeji) Motivacija dece (prati svoj tempo) Nema ĉulne stvarnosti koja je izuzetno važna za kvalitetno usvajanje znanja Nema oĉiglednosti. a nikako da bude njegova zamena Nedostaje osećaj dodira i kinestetiĉko iskustvo Nema socijalne interakcije 38 .ZA I PROTIV PRIMENE KOMPJUTERA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE ZA DECU S LIO Aktuelno poznavanje Savremena literatura istiĉe važnost primene raĉunara u nastavi dece s IO Povratna informacija Virtuelna stvarnost (npr. konkretnosti niti raznolikosti ĉulne stvarnosti Raĉunar treba da pomogne edukatoru.

Istraživanja su pokazala deĉiji crteži ne mogu biti tumaĉeni na pravi naĉin od strane odraslih jer se ĉesto dešava da se crtež tumaĉi kao prikazivanje skuĉenosti. 39 . ograniĉenosti ili pak uplašenosti što nakon deĉijeg diskutovanja crteža zapravo predstavlja optimizam. linije.Na nastavi likovne kulture kada uĉenici prikazuju svoj svet putem oblika. otvaranje i posezanje za životom. krive i boje jako je važno insistirati na verbalnom tumaĉenju crteža. a ne davanju slobodnih interpretacija bez detetovog objašnjenja. nadu.

40 .

Na pitanje da li se i ona tako oseća odgovara potvrdno. uplakanu i okovanu u kavezu.Devojĉica opisuje rad kao ilustraciju prava ptica na slobodu. 41 . želi da bude slobodna kao ostale ptice. Pticu opisuje kao tužnu.

42 .

43 .Deĉak. šalje svetlost i tamu zbog ĉega je prikazana prugasto crno-bela. je nacrtao loptu jer voli fudbal i “ĉudnu zvezdu" koja je glavna svim zvezdama.

44 .

kasetofon.na njega se vrši pritisak da odabere društvo i on je zbog toga nesrećan. lopta. 45 . Kroz razgovor se spominju pojmovi prijateljstva i ljubomora njegovih prijatelja koji ga odbijaju s kojim se D. srećno lice i ĉamac. kasica. ruka. srca.Deĉak. druži . niže simbole: goluba.

teme. objekti likovnog stvaranja 46 . motivi za rad.

prostor i volumen. ravnoteža. ili ritam crta i sl. boja. taĉka. proporcije Taj oblik podsticaja može da glasi: igra osnovnih boja. površina. 47 .vizuelni nevizuelni likovni i kompozicijski elementi kao podsticaji. crta. kontrast. Kompozicijska naĉela su ritam.

tema po slobodnom izboru…) 48 . lišće. NE opšte teme već ih konkretizovati Motivi koji iziskuju neposredno posmatranje: oblici iz prirode (voće. cveće. figure…) Motivi koji za cilj imaju razvijanje dečje mašte: razne ilustracije (lektira. povrće. razvovrsni predmeti. slikanje i crtanje na osnovu deĉje mašte ili sećanja  teme jedan predmet  razvoj mašte predmeti moraju biti iz deĉje okoline u skadu sa njihovim interesovanjima. život deteta.

životinja. 49 . Motivi za dekorativan rad: obuhvata slobodan dekorativni rad sa većom raznovršnoću primene na površini (tekstil. igraĉaka.…) Motivi za modelovanje mogu biti: izrada maski. ptica. papir. karton.Motivi sa usvajanje prostorne orijentacije Predmeti iz razliĉitih perspektivama i uz pomoć razliĉitih sredstava. figure lutaka.

cvećem. 50 . Dekoracija školske table raznim motivima (listovima. izrada plakata. siluetama sl. plodovima. crtež ili uputstvu edukatora.) Motivi mogu biti: slova.Motivi se mogu biti u odnosu na neku temu. Kombinacija slika i teksta. konstrukcija i tipovi slova. omota za sveske i knjige.

 priĉe  praviti pauze (sumiranje.. Za vreme pauze  slike iz mašte utiskuju se u svest i pamćenje Likovni elementi u priĉi: Tuga-radost Kontrast.. 51 .. Crta Podloga Boja . prelaz mašte u stvarnost)..

 razgovor  rad mora da bude kreativan. 52 . slobodan i da pokazuje individualni izraz (bez kopiranja i šablona) Motivacioni sadržaji se mogu birati iz drugih vaspitno-obrazovnih podruĉja. tj. korelacija likovne kulture sa ostalim nastavnim predmetima.

Celina: konktast Mot. razgovor o potrebama razliĉitog oblaĉenja u smislu higijensko-tehniĉke zaštite. prepoznavanje Celina: svetlo-senka Mot... pojava senke i njena promena u zavisnosti od udaljavanja i približavanja svetlosnog izvora predmeta 53 . sad: igra svetlosnim izvorina ispred kojih se postavljaju ruke. sadržaji: percepcija oblika iz sredine. estetski izgled. uoĉavanje kontrastnih vrednosti Celina: profesije ljudi Mot. sad: uoĉavanje karakteristika.

Vizuelni motiv: pegla 54 .

Nevizuelni motiv: mirisi 55 .

Nevizuelni: muzika 56 .

Likovni i kompozicijski elementi : igra osnovnih boja 57 .

Ĉestitke  crvene ĉizme.kiĉ Ĉestitka je dizajnerska forma i ne definiše se kao motiv već je ona podruĉje rada u nastavi likovne kulture za decu s IO. poklonikvadrati s kružićima i mašnama od svetlucavih folija  šablon. piramidni borovi sa kuglicama. “ONO” što se nalazi na njoj JESTE MOTIV!!!! 58 .

namigivanje). Beli papir na kom se nalazi rad zalepi se na crnu podlogu ĉestitke i rad će biti dovoljno efektan da zadovolji sveĉani ukus. Ogledanje (ogledalo. Zadatak može biti apstraktno prikazivanje slušanja muziĉke kompozicije npr. Ovde se radi o nevizuelnim podsticaj 3. 59 . pahulje su zimski motivi  simetrije (likovni problem). mešaje boje flomestarom  preklapanje crvenih. temperama. 2. Prave pahulju na alu-foliji.1. žutih i plavih taĉkica koji će od primarnih stvoriti privid izvedenih boja. fotografije pahulja u svoj njihovoj kompleksnosti npr. ili osećaj radosti Božića.

“M”. “F”. 60 . “G”. “N”. “H”. “B” “A”.“O”. “C”. “T” Poruke  slova koja se dodiruju  koja se boje flomasterima unutrašnjost i okolina slova  geometrijski likovi u neobiĉnoj prazniĉnoj poruci. “S”. “V” “E”.

5. jesu li i ti anĊeli svi razliĉiti meĊu sobom kao i ljudi? Mogu li i anĊeli biti visoki i niski. a kako rudarevog anĊela ĉuvara. Kakvu opremu mora imati da bi ĉuvao svog ĉoveka? 61 . a kako jednog crnca iz Afriĉke pustinje? Kako zamišljaju ribarevog. mršavi i debeli? Kako bi izgledao anĊeo ĉuvar jednog Eskima sa Severnog pola. Vidljiva ili nevidljiva bića? Krila? Kako ih zamišljamo? Ako svaki ĉovek ima svog anĊela ĉuvara. 3. 4. 7.1. 2. 6. 8.

dunje. Izbor tehnika treba da je neograniĉen.borovine. isijavanje svetla i raspršivanje tame. sreću. širenje mirisa . Izbegavati vizuelne (jer je nevidljiv) koristiti nevizuelne opise: mekoću. toplotu. 3. 7. razliĉitog cveća. muzika.1. 2. 4..možda poput zvonĉića ili kristalića. kao i izbor likovnih problema. 5.. tamjana. širenje zvukova . 62 . 6.

likovno nekvalitetno  stroga simetrija. neopterećenom. slobodnom i ekspresivnom likovnom izrazu ) 63 . lenjir  vizuelno-likovnim vaspitanju i obrazovanju (spontanom i iskrenom. krutost. kruto.Bez struĉno likovne motivacije  šablonski stereotipno.

nepromišljen i neproživljen sistem znakovne komunikacije.Plastiĉni. 64 . on takoĊe. drveni rekvizit koji koriste razliĉiti ljudi kako bi dobili iste crteže. NE U NASTAVI LIKOVNOG ZA DECU S IO NEMA razmišljanja. odvaja dete od vlastite individualnosti i veštine razmišljanja. već upotrebljava općepretpostavljen. NEMA originalnost niti individualnost autora koji ga koristi.

Prihvatanje šablone ne samo da je bezkorisno već može biti i opasno jer je to tehnika usvajanja društveno prilagoĊenog ponašanja koje dete kasnije može da koristi u životu ("ako mogu svi mogu i ja").Već u najranijoj dobi (3-4 god. ljudi i bića.) dete se sreće sa šablonima od strane NEDOVOLJNO edukovanih roditelja ili vaspitaĉa kada dobija informacije kako se crtaju odreĊene pojave. Ukoliko prihvati nametnuti obrazac dete dobija pohvalu i socijalnu podršku. 65 .

Crtanje ptice kao polegnute "trojke".to je šablonsko ponašanje koje dovodi do crteža i koje dete usvaja za budući život. ono što ga ĉini opasnim je izvan papira . ĉetvrtine sunca u uglu papira i mnoge druge šablone predstavljaju prioritete u nastavi likovnog kako bi deca zadovoljila ukus odraslih. 66 . MeĊutim. Takvo šablonsko crtanje na papiru je bezopasno. lica kao "smiley".

Šablon odrasle osobe 67 .

Šablon cveta 68 .

Šablon ptice 69 .

Šablon ĉoveka 70 .

Ĉizmica 71 .

a koji najlakše otkriva kao cvet". PRIMERI Priĉa Neobičan cvet Lik. Insistirati da nema precrtavanje jer je taj cvet videlo samo to dete. 72 . elementi: crta.Razbijanje šablona. Analizi  "ĉiji je cvet najĉudniji" i "koji se cvet najteže. Nakon ĉitanja razgovor i naglasiti da je cvet toliko ĉudan da uopšte i ne liĉi na cvet. i plave trake "neba" na vrhu. NEMA izjave "ne znam da crtam". boja. Šablon zelene trake "trave" u dnu papira.

73 .

74 .

75 .

bela). akromatskim tonovima (crna. žuta). zelena (ili crvena). 76 . bojama (ljubiĉasta. naranĉasta. samoglasnike zameniti bojama: tonovima jedne boje (od najtamnije do najsvjetlije).Pesma kao podsticaj: Pri likovnom prevodu. siva. Tim bojama  slikati doživljaj pesme. ili seći pravokugaonike razliĉitih veliĉina koje se nižu u tonovima već prema samoglasnicima kojim se redom pojavljuju u pesmi. plava.

77 .pljusak. 1.. Tako se dolazi do sadržaja pesme: vizuelno i zvuĉno (jedna kap. prema znacima uzvika (1 . 4. uobiĉajeni žamor.14). Prebroje se s decom.) 5.Pesme o kiši poigravaju se ritmovima  analizirati i interpretirati ritmički. a zatim se pljeska rukama. 3.. Ritam se može pratiti na dva nivoa: Zvuĉno  kroz nizanje slogova Vizuelno npr. 2.4 . potom ih je sve manje dok ih ne presetne KAP. Slogovi se kreću obrnuto: prvo ih je mnogo.4 . ĉetiri..7 .

ili ilustracija pesme.zbog toga se kljuĉne reĉi ne smeju prevideti. ali i tada se nikako ne sme zanemariti njen sadržaj posebno je važno pravilna atmosfera pesme: nizanje odabranih reĉi mora u ĉitatelju proizvesti odreĊeno duhovno stanje . njene teme. Luta leptirić zaslepljen između suncokreta! 78 .

79 .

Dovrši crtež kako želiš 80 .

81 .

82 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->