NASTAVA LIKOVNE KULTURE ZA DECU OMETENU U MENT.

RAZVOJU Nizak status predmeta (rekreativna i neobavezan nastavi predmet, valorizacija uĉenika na osnovu liĉnog stava edukatora)

Neshvaćena koncepcija predmeta (neshvaćena likovna umetost- koncepcija predmeta)
Zabluda – umetnost i nauka su po mnogo razliĉiti

1

Osnovna zabluda u shvatanju nastave likovne kulture i ostalih predmeta
Uz pojam nauke vežu se pojmovi Uz pojam umetnost vežu se pojmovi

znanje i objektivnost

kreativnost mašta osećaj subjektivnost

1. Umetnost se ne sme posmatrati kao suprotnost nauci
2. Nauka je svoju korist dokazala, dok se za umetnost misli da ima dekorativno-estetski karakter

3. Gleda se umom ne oĉima, stoga posmatranje umetniĉkog dela mora da se uĉi teorijski i praktiĉno (stvaranje, analiza tuĊih radova)

2

ZA I PROTIV Udžbenika u nastavi likovne kulture 1. da edukatori, uĉenici i roditelji u opipljivom obliku dožive pravi sadržaj predmeta Likovna kultura, (iako to postoji u nastavnim programima, a to je likovni pojmovnik) U nastavnom programnu definisani su kljuĉni likovni pojmovi, a ne likovni motivi Edukatori su udžbenike doživeli kao olakšanje u potrazi za metodičkim načinima objašnjavanja uĉenicima likovnih pojmova Roditeljima koristi kao način proveravanja znanja i sposobnosti dece, otkrivajući kako predmet Likovna kultura u školi ne služi za podizanje proseka opšteg uspeha obveznim dobijanjem najviših ocena.

2. 3.

4.

3

KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA – korelacija kao osnov za uĉenje istih pojmova PPD MATEMATIKA / razliĉite crte geometrijska tela SRPSKI / oblikovanje slova MUZIĈKO / tonovi i modulacija su istovremeno i muziĉki pojmovi MOTIV u likovnim umetnostima nije važan, već samo naĉin kako je rešen problem kompozicijskog rasporeda likovnih elemenata.

4

a istraživaĉka je nastava obuhvaćena u mnogo manjoj meri. već je i obavezna.Nastavni sadržaji ostalih predmeta definisani su većinom repetativno – uĉenici ponavljaju one istine koje propisuju udžbenici. Bilo kakav likovni rad nije kreativan ili originalan – uĉenici se prvo moraju dobro upoznati s vizuelnim problemom koji trebaju rešiti 5 . što je gotovo nemoguće postići u ostalim predmetima. a kažnjava se istovetnost s nekim drugim. Predmet likovne kulture je jedini predmet u kome se insistira da svaki uĉenik ima drugaĉije rešenje. Originalnost u likovnoj kulturi nije samo predložena.

3. kreativnosti.. Upotrebom likovnih šablona kao ilustracija neki udžbenici ostalih predmeta nehotice programiraju uĉenike na stereotipnost i konformizam / veoma je važno da se u ukljuĉe struĉnjaci s podruĉa likovne kulture.Vaspitanje svesti .. 6 . jer se nevaspitanje dešava upravo na tom nesvesnom nivou Novi tip znanja. rešavanja problema. 2.. razvoj kritiĉkog mišljenja.. socijalnih i drugih kompetencija. ostvaruje nastavni predmet Likovna kultura kroz svoje ciljeve i zadatke koje stavljaju naglasak na razvoj: 1. vrednosti i stavova. veština. 4.

7 . Zadatak: DA STUDENTIMA omogući realizaciju nastavnog plana i programa likovne kulture kao i da ih upozna sa mogućnostima i sposobnostima dece s IO u nastavi likovnog vaspitanja. sadržaji kao i strukturu nastavnih sadržaja. Posebni zadaci ove metodike odnose se na prouĉavanje pojedinih pitanja teorije i prakse u likovnom vaspitanju.Predmet metodike nastave likovne kulture za decu s IO: ciljevi.

Discipline metodike nastave likovne kulture Metodika nastave likovnog vaspitanja predškolskog doba Metodika nastave likovnog vaspitanja školskog doba Metodika nastave pojedinih grana likovne umetnosti (IU, D) Metodika profesionalnog umetniĉkog obrazovanja

8

podstiĉe i razvija sposobnosti i osećaj za:  estetsko izražavanje,  oblikovanje i  primenu steĉenih estetskih iskustava u životu i radu.
 STVARALAĈKI POTENCIJAL (ne modeli, recepti)  Originalnih rešenja (motivisati i podsicati)  Deĉijom radoznalošću

9

ZADACI nastave likovne kulture za decu s IO: uticanje na razvoj liĉnosti uĉenika podstiĉući posebno razvoj vizuelnih, emocionalno doživljenih i motornomanuelnih sposobnosti razvijanje uĉenikovih sposobnosti percepcije i pamćenja viĊenog, maštovito predstavljanje doživljaja i jaĉanje osetljivosti za oblik, boje i prostorne odnose upoznavanje uĉenika s pojavama i zakonitostima u prirodi koje se mogu odnositi na likovne aktivnosti upoznavanje s razliĉitim materijalima za rad, negovanje interesovanja za kulturnu baštinu i za savremena kretanja u umetnosti svog i drugog naroda

10

razvijanje sposobosti za posmatranje, likovno predstavljanje i oblikovanje
razumevanje umetniĉkih dela, upoznavanje raznih mogućnosti prostornog predstavljanja, ureĊenje okoline razvoj uĉenikove sposobnosti za sticanje estetskih kriterijuma (KONTAKT) smanjenje i otklanjanje psihofiziĉkih smetnji kod dece ometene u intelektualnom razvoju

11

Opšti vasptno-obrazovni ciljevi: osigurati naĉin pouĉavanja uĉenika. moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima 12 . 4. 7. društveni. estetski. 2. 5. 3. podsticati i unapreĊivati deĉiji: 1. 6. vizuelni. motoriĉki. intelektualni.

3) usmerenosti na svakog uĉenika.kreativnih i izvoĊaĉkih sposobnosti  Samostalno. u grupi. u paru  RAZLIĈITE materijale i tehnike ili ISTE materijale i tehnike KRITIĈKO MIŠLJENJE 1) Prepoznavanje poruka 2) Razlike Ĉas likovne kulture je slojevit: 1) motivacija. 4) estetskog procenjivanja i vrednovanja 13 . 2) kreativan rad.

procesom sazrevanja psihomotorike. kroz saznavanje okoline i usvajanja znanja o njoj razvoj potrebe I sposobnosti prikazivanje okoline Razvoj potreba i sposobnosti prikazivanja okoline kod dece teĉe sledećim redosledom: a) simbolizacija b) prikaz onoga što „zna“ i c) prikaz objektivno viĊenog 14 . ovladavanjem tehnikama likovnog rada.

škrabanje spiralnim i kružnim pokretima u kojima uĉestvuje zglob i šaka.) 15 .Prva podela: 1) stepen besmislenog šaranja.) 3) Shvatanje likovnih vrednosti (14-22 god. škrabanja . 2) Faza šeme Druga podela: 1) Slobodno likovno izražavanje (7 god.) 2) Složenije likovno izražavanje (7-14 god. i .škrabanje dugim potezima cele nerazvijene ruke.

faza intelektualnog realizma: 6 – 11 godina faza vizuelnog ili optiĉkog realizma: 11 – 14 godina 3.faza sheme (složeni simboli): 4 .6 godine .Treća podela: 1. 16 . fazu šaranja (primarni simboli): do 4. godine fazu deĉjeg realizma: . 2.

1. dijagonala. olovka se retko diže sa papira. -crtanje / potrebe za kretanjem.Taĉka. akcijom -aktivnost deteta 17 . uživanje u aktivnosti . vertikala. krug.crtanje iz lakta. zglob se ne miĉe. Faza izražavanja primarnim simbolima Faza šaranja”) 1. horizontala. krst. godina . Radovi se ne imenuju.

pridržavanje papira .krug oznaĉava predmet. ne oponašanje već izum .vibriranje oznaĉava pokret. godina – imenovanje primarnih simbola. godina – veća paznja tragovima na papiru. zgusnute linije masu 18 . razliĉita hvatanje olovke 3.2.

zgusnute. Faza izražavanja primarnim simbolima (“Faza šaranja”): 1. kružeće.1. 19 . krug.3 godina Linije vibrirajuće. kvadrat. pokretni delovi: oĉi i usta. ĉovek – “punoglavac”.

i 3. godina: Kretanje .kružeće i vibrirajuće linije 20 .2.

Cvet Kuća Sunce GraĊenje struktura 21 .

4 i 5 g. CVET 22 .

KUĆA 23 .

2-3 godine Ĉovek 24 .

Čovek-dobija telo. 25 . a kosa ukazuje na pol.4 i 5 g. ekstremiteti dobijaju debljinu. ruke i noge.

Čovek Posle pete godine profil.6-7 g. Osnovni pokreti. 26 .

27 .

jasnoća okoline zavisi od udaljenosti Trogodišnje dete: Fiksiranja dugotrajna i smeštaju se u središte lika.000/ĉas NovoroĊenĉe: Samo fiksira bez smenjivanja fiksacija Devetomeseĉno dete: Fiksacija lica oštra i jasna.Brzina smenjivanja 10/sek 36. oko se kreće brzo. oko se kreće sporo Šestogodišnje dete: Fiksiranja su kratka. Nazire se poĉetak formiranja pojma LINIJE 28 . na rubu lika.

Sve to je samo .Nema nikakvog ispupcenja. 29 .privid. nema kosih linija i nema kvadrata koji se postepeno smanjuju. a uvijanje je privid koji posmatrac stice. Štapovi su potpuno pravi i paralelni.

Koliko nogu ima slon? Prebrojte crne tačke! 30 .

IzmeĊu treće i šeste godine:  spontano ostavljanje linijske tragova  dostupnim materijalima i podlogama  odluĉujuća delatnost za razvoj  spontano ostavljeni tragovi 31 .

zbog zahteva okoline opažaj se vrlo rano shematizuje i pragmatizuje. 32 . te se tako zaustavlja razvoj stvaralaĉkog gledanja i oblikovanja. MeĊutim.Kvalitetniji tragovi  raznovrsniji  razvija i neguje spontana aktivnost  opažaj liĉniji i mnogovrsniji.  vizuelni sastav ima veliku mogućnost za stvaralaĉko opažanje i generalisanje slike. MORA SE: uticati na razvoj vizualne percepcije okoline od najranijeg uzrasta detetu pružiti mogućnost za svestrano artikulisanjem izvoĊaĉke delatnosti (celokupne motorike)  likovne sposobnosti bile kvalitetnije.

životinja.crtaĉki razraĊeni gotovi detalji prikaza ljudi. predmeta viĊenih iz razliĉitih uglova priruĉnici ih nude još od XVI veka mogu se samo pasivno ponoviti i primeniti Oni su zamena za temeljne misli. fragmenti su prošlih. 33 . izgubljenih ili možda nikada niti nepostojećih misli i mogu se smatrati znakovima obesmišljenja delatnosti crtanja.

90% vlasatita aktivnost. Dečije pamćenje: 20% pamte pri slušanju. knjige. 50% gledanje i slušanje. auditivni i audiovizueli posrednici Muzeji  izuzetni izvori znanja pod uslovom da se pravilno upotrebljavaju. 30% pamte pri gledanju. delovi strarnosti u uĉionici razni vizuelni. Muzeji  iskustveno uĉenje 34 .Izvori znanja koji mogu da posluže: ĉulna stvarnost.

pozivaju se roditelji na finalnu izložbu deĉijih radova. a zatim uĉestvuju u radionici.Deca sa edukatorom gledaju izložbu. Roditelji fotografišu deca mogu da istražuju i uĉestvuju u aktivnostima 35 . Nakon završetka radionice.

NPR: iseĉak umetniĉkog dela  pogodi IzmeĊu niza deca biraju temu odreĊeno umetniĉko delo iz muzeja  boje na temenju originalnog umetniĉkog dela. Otkrivaju parove slika na kraju igre otkrili umetniĉko delo Animirana muziĉka priĉa o dva lika koji posećuju park sa skulpturama.Ako deca ne mogu da posete izložbu  razni programi  kuće. Park je identiĉan parku muzeja u stvarnosti. 36 . uĉinoce i sl. Deca se identifikuju s likovima i upoznaju skulpture i umetnike.

.crte. i tako kroz igru uĉe o njima. upoznaju se s teksturom. boje i dr. umetniĉkim rukopisom i samim umetnikom i umetniĉkim delom. razne likovne elemente . Deca sama izraĊuju svoje kolaže uz pomoć alata na stranici.. već uĉe od kuće . a da nisu svesna da uĉe. Deca na slici umetnika moraju da pronaĊu oblike geometrijskih likova.Na slici pokušavaju da pronaĊu zadate stvari. 37 . Deca na moraju da budu prisutna u muzeju. PREDNOST: Kroz interaktivne multimedijske programe deca uĉe kroz igru.

a nikako da bude njegova zamena Nedostaje osećaj dodira i kinestetiĉko iskustvo Nema socijalne interakcije 38 . muzeji) Motivacija dece (prati svoj tempo) Nema ĉulne stvarnosti koja je izuzetno važna za kvalitetno usvajanje znanja Nema oĉiglednosti.ZA I PROTIV PRIMENE KOMPJUTERA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE ZA DECU S LIO Aktuelno poznavanje Savremena literatura istiĉe važnost primene raĉunara u nastavi dece s IO Povratna informacija Virtuelna stvarnost (npr. konkretnosti niti raznolikosti ĉulne stvarnosti Raĉunar treba da pomogne edukatoru.

ograniĉenosti ili pak uplašenosti što nakon deĉijeg diskutovanja crteža zapravo predstavlja optimizam. a ne davanju slobodnih interpretacija bez detetovog objašnjenja. 39 . krive i boje jako je važno insistirati na verbalnom tumaĉenju crteža.Na nastavi likovne kulture kada uĉenici prikazuju svoj svet putem oblika. linije. Istraživanja su pokazala deĉiji crteži ne mogu biti tumaĉeni na pravi naĉin od strane odraslih jer se ĉesto dešava da se crtež tumaĉi kao prikazivanje skuĉenosti. otvaranje i posezanje za životom. nadu.

40 .

Pticu opisuje kao tužnu. Na pitanje da li se i ona tako oseća odgovara potvrdno.Devojĉica opisuje rad kao ilustraciju prava ptica na slobodu. uplakanu i okovanu u kavezu. želi da bude slobodna kao ostale ptice. 41 .

42 .

šalje svetlost i tamu zbog ĉega je prikazana prugasto crno-bela. je nacrtao loptu jer voli fudbal i “ĉudnu zvezdu" koja je glavna svim zvezdama.Deĉak. 43 .

44 .

niže simbole: goluba. druži . srca.na njega se vrši pritisak da odabere društvo i on je zbog toga nesrećan. ruka. Kroz razgovor se spominju pojmovi prijateljstva i ljubomora njegovih prijatelja koji ga odbijaju s kojim se D. lopta. 45 .Deĉak. kasica. srećno lice i ĉamac. kasetofon.

teme. motivi za rad. objekti likovnog stvaranja 46 .

crta. Kompozicijska naĉela su ritam.vizuelni nevizuelni likovni i kompozicijski elementi kao podsticaji. proporcije Taj oblik podsticaja može da glasi: igra osnovnih boja. taĉka. ravnoteža. kontrast. 47 . ili ritam crta i sl. boja. površina. prostor i volumen.

figure…) Motivi koji za cilj imaju razvijanje dečje mašte: razne ilustracije (lektira. život deteta. slikanje i crtanje na osnovu deĉje mašte ili sećanja  teme jedan predmet  razvoj mašte predmeti moraju biti iz deĉje okoline u skadu sa njihovim interesovanjima. razvovrsni predmeti. NE opšte teme već ih konkretizovati Motivi koji iziskuju neposredno posmatranje: oblici iz prirode (voće. povrće. lišće. cveće. tema po slobodnom izboru…) 48 .

životinja. ptica. igraĉaka. karton. Motivi za dekorativan rad: obuhvata slobodan dekorativni rad sa većom raznovršnoću primene na površini (tekstil. figure lutaka.…) Motivi za modelovanje mogu biti: izrada maski. papir.Motivi sa usvajanje prostorne orijentacije Predmeti iz razliĉitih perspektivama i uz pomoć razliĉitih sredstava. 49 .

siluetama sl. omota za sveske i knjige. crtež ili uputstvu edukatora. Dekoracija školske table raznim motivima (listovima.) Motivi mogu biti: slova. Kombinacija slika i teksta. konstrukcija i tipovi slova. 50 . izrada plakata.Motivi se mogu biti u odnosu na neku temu. plodovima. cvećem.

. prelaz mašte u stvarnost). Crta Podloga Boja ... Za vreme pauze  slike iz mašte utiskuju se u svest i pamćenje Likovni elementi u priĉi: Tuga-radost Kontrast. 51 .. priĉe  praviti pauze (sumiranje.

korelacija likovne kulture sa ostalim nastavnim predmetima. tj. slobodan i da pokazuje individualni izraz (bez kopiranja i šablona) Motivacioni sadržaji se mogu birati iz drugih vaspitno-obrazovnih podruĉja. razgovor  rad mora da bude kreativan. 52 .

. sadržaji: percepcija oblika iz sredine.Celina: konktast Mot.. sad: igra svetlosnim izvorina ispred kojih se postavljaju ruke. prepoznavanje Celina: svetlo-senka Mot. estetski izgled. uoĉavanje kontrastnih vrednosti Celina: profesije ljudi Mot. pojava senke i njena promena u zavisnosti od udaljavanja i približavanja svetlosnog izvora predmeta 53 . sad: uoĉavanje karakteristika. razgovor o potrebama razliĉitog oblaĉenja u smislu higijensko-tehniĉke zaštite.

Vizuelni motiv: pegla 54 .

Nevizuelni motiv: mirisi 55 .

Nevizuelni: muzika 56 .

Likovni i kompozicijski elementi : igra osnovnih boja 57 .

“ONO” što se nalazi na njoj JESTE MOTIV!!!! 58 . poklonikvadrati s kružićima i mašnama od svetlucavih folija  šablon. piramidni borovi sa kuglicama.Ĉestitke  crvene ĉizme.kiĉ Ĉestitka je dizajnerska forma i ne definiše se kao motiv već je ona podruĉje rada u nastavi likovne kulture za decu s IO.

1. namigivanje). Ovde se radi o nevizuelnim podsticaj 3. Beli papir na kom se nalazi rad zalepi se na crnu podlogu ĉestitke i rad će biti dovoljno efektan da zadovolji sveĉani ukus. žutih i plavih taĉkica koji će od primarnih stvoriti privid izvedenih boja. Ogledanje (ogledalo. Prave pahulju na alu-foliji. temperama. pahulje su zimski motivi  simetrije (likovni problem). fotografije pahulja u svoj njihovoj kompleksnosti npr. 2. mešaje boje flomestarom  preklapanje crvenih. 59 . Zadatak može biti apstraktno prikazivanje slušanja muziĉke kompozicije npr. ili osećaj radosti Božića.

“M”. “N”. “C”.“O”. “G”. “H”. “S”. “F”. 60 . “V” “E”. “B” “A”. “T” Poruke  slova koja se dodiruju  koja se boje flomasterima unutrašnjost i okolina slova  geometrijski likovi u neobiĉnoj prazniĉnoj poruci.

8. 3. 6. 5. 7. a kako rudarevog anĊela ĉuvara. 2. a kako jednog crnca iz Afriĉke pustinje? Kako zamišljaju ribarevog. jesu li i ti anĊeli svi razliĉiti meĊu sobom kao i ljudi? Mogu li i anĊeli biti visoki i niski. 4. Kakvu opremu mora imati da bi ĉuvao svog ĉoveka? 61 .1. Vidljiva ili nevidljiva bića? Krila? Kako ih zamišljamo? Ako svaki ĉovek ima svog anĊela ĉuvara. mršavi i debeli? Kako bi izgledao anĊeo ĉuvar jednog Eskima sa Severnog pola.

muzika. isijavanje svetla i raspršivanje tame. 62 . Izbor tehnika treba da je neograniĉen. dunje. 2.. tamjana. Izbegavati vizuelne (jer je nevidljiv) koristiti nevizuelne opise: mekoću. 5. kao i izbor likovnih problema. 3. 7.borovine.možda poput zvonĉića ili kristalića. razliĉitog cveća. širenje zvukova . sreću.. 4.1. toplotu. širenje mirisa . 6.

Bez struĉno likovne motivacije  šablonski stereotipno. slobodnom i ekspresivnom likovnom izrazu ) 63 . lenjir  vizuelno-likovnim vaspitanju i obrazovanju (spontanom i iskrenom. neopterećenom. krutost. kruto. likovno nekvalitetno  stroga simetrija.

Plastiĉni. drveni rekvizit koji koriste razliĉiti ljudi kako bi dobili iste crteže. 64 . NE U NASTAVI LIKOVNOG ZA DECU S IO NEMA razmišljanja. NEMA originalnost niti individualnost autora koji ga koristi. odvaja dete od vlastite individualnosti i veštine razmišljanja. nepromišljen i neproživljen sistem znakovne komunikacije. on takoĊe. već upotrebljava općepretpostavljen.

ljudi i bića.Već u najranijoj dobi (3-4 god. Prihvatanje šablone ne samo da je bezkorisno već može biti i opasno jer je to tehnika usvajanja društveno prilagoĊenog ponašanja koje dete kasnije može da koristi u životu ("ako mogu svi mogu i ja"). 65 .) dete se sreće sa šablonima od strane NEDOVOLJNO edukovanih roditelja ili vaspitaĉa kada dobija informacije kako se crtaju odreĊene pojave. Ukoliko prihvati nametnuti obrazac dete dobija pohvalu i socijalnu podršku.

MeĊutim.Crtanje ptice kao polegnute "trojke". lica kao "smiley". Takvo šablonsko crtanje na papiru je bezopasno. 66 . ono što ga ĉini opasnim je izvan papira .to je šablonsko ponašanje koje dovodi do crteža i koje dete usvaja za budući život. ĉetvrtine sunca u uglu papira i mnoge druge šablone predstavljaju prioritete u nastavi likovnog kako bi deca zadovoljila ukus odraslih.

Šablon odrasle osobe 67 .

Šablon cveta 68 .

Šablon ptice 69 .

Šablon ĉoveka 70 .

Ĉizmica 71 .

a koji najlakše otkriva kao cvet". Insistirati da nema precrtavanje jer je taj cvet videlo samo to dete. 72 . NEMA izjave "ne znam da crtam". Šablon zelene trake "trave" u dnu papira. elementi: crta. i plave trake "neba" na vrhu. Analizi  "ĉiji je cvet najĉudniji" i "koji se cvet najteže. Nakon ĉitanja razgovor i naglasiti da je cvet toliko ĉudan da uopšte i ne liĉi na cvet.Razbijanje šablona. boja. PRIMERI Priĉa Neobičan cvet Lik.

73 .

74 .

75 .

siva. 76 . plava. žuta).Pesma kao podsticaj: Pri likovnom prevodu. Tim bojama  slikati doživljaj pesme. ili seći pravokugaonike razliĉitih veliĉina koje se nižu u tonovima već prema samoglasnicima kojim se redom pojavljuju u pesmi. naranĉasta. bela). bojama (ljubiĉasta. akromatskim tonovima (crna. zelena (ili crvena). samoglasnike zameniti bojama: tonovima jedne boje (od najtamnije do najsvjetlije).

.. Prebroje se s decom. Ritam se može pratiti na dva nivoa: Zvuĉno  kroz nizanje slogova Vizuelno npr. a zatim se pljeska rukama.4 .. Tako se dolazi do sadržaja pesme: vizuelno i zvuĉno (jedna kap. 2.7 . uobiĉajeni žamor.4 . Slogovi se kreću obrnuto: prvo ih je mnogo. 3. ĉetiri. 77 .pljusak. 4. potom ih je sve manje dok ih ne presetne KAP.14).Pesme o kiši poigravaju se ritmovima  analizirati i interpretirati ritmički.) 5. 1. prema znacima uzvika (1 .

ili ilustracija pesme. Luta leptirić zaslepljen između suncokreta! 78 . ali i tada se nikako ne sme zanemariti njen sadržaj posebno je važno pravilna atmosfera pesme: nizanje odabranih reĉi mora u ĉitatelju proizvesti odreĊeno duhovno stanje . njene teme.zbog toga se kljuĉne reĉi ne smeju prevideti.

79 .

Dovrši crtež kako želiš 80 .

81 .

82 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful