P. 1
LiKovno

LiKovno

|Views: 34|Likes:
Published by Ana Anchy Markovic
Metodika nastave vestina za decu ometenu u IR
Metodika nastave vestina za decu ometenu u IR

More info:

Categories:Topics
Published by: Ana Anchy Markovic on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

NASTAVA LIKOVNE KULTURE ZA DECU OMETENU U MENT.

RAZVOJU Nizak status predmeta (rekreativna i neobavezan nastavi predmet, valorizacija uĉenika na osnovu liĉnog stava edukatora)

Neshvaćena koncepcija predmeta (neshvaćena likovna umetost- koncepcija predmeta)
Zabluda – umetnost i nauka su po mnogo razliĉiti

1

Osnovna zabluda u shvatanju nastave likovne kulture i ostalih predmeta
Uz pojam nauke vežu se pojmovi Uz pojam umetnost vežu se pojmovi

znanje i objektivnost

kreativnost mašta osećaj subjektivnost

1. Umetnost se ne sme posmatrati kao suprotnost nauci
2. Nauka je svoju korist dokazala, dok se za umetnost misli da ima dekorativno-estetski karakter

3. Gleda se umom ne oĉima, stoga posmatranje umetniĉkog dela mora da se uĉi teorijski i praktiĉno (stvaranje, analiza tuĊih radova)

2

ZA I PROTIV Udžbenika u nastavi likovne kulture 1. da edukatori, uĉenici i roditelji u opipljivom obliku dožive pravi sadržaj predmeta Likovna kultura, (iako to postoji u nastavnim programima, a to je likovni pojmovnik) U nastavnom programnu definisani su kljuĉni likovni pojmovi, a ne likovni motivi Edukatori su udžbenike doživeli kao olakšanje u potrazi za metodičkim načinima objašnjavanja uĉenicima likovnih pojmova Roditeljima koristi kao način proveravanja znanja i sposobnosti dece, otkrivajući kako predmet Likovna kultura u školi ne služi za podizanje proseka opšteg uspeha obveznim dobijanjem najviših ocena.

2. 3.

4.

3

KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA – korelacija kao osnov za uĉenje istih pojmova PPD MATEMATIKA / razliĉite crte geometrijska tela SRPSKI / oblikovanje slova MUZIĈKO / tonovi i modulacija su istovremeno i muziĉki pojmovi MOTIV u likovnim umetnostima nije važan, već samo naĉin kako je rešen problem kompozicijskog rasporeda likovnih elemenata.

4

Predmet likovne kulture je jedini predmet u kome se insistira da svaki uĉenik ima drugaĉije rešenje. Bilo kakav likovni rad nije kreativan ili originalan – uĉenici se prvo moraju dobro upoznati s vizuelnim problemom koji trebaju rešiti 5 . što je gotovo nemoguće postići u ostalim predmetima. već je i obavezna.Nastavni sadržaji ostalih predmeta definisani su većinom repetativno – uĉenici ponavljaju one istine koje propisuju udžbenici. Originalnost u likovnoj kulturi nije samo predložena. a kažnjava se istovetnost s nekim drugim. a istraživaĉka je nastava obuhvaćena u mnogo manjoj meri.

ostvaruje nastavni predmet Likovna kultura kroz svoje ciljeve i zadatke koje stavljaju naglasak na razvoj: 1. kreativnosti. 6 . 4. Upotrebom likovnih šablona kao ilustracija neki udžbenici ostalih predmeta nehotice programiraju uĉenike na stereotipnost i konformizam / veoma je važno da se u ukljuĉe struĉnjaci s podruĉa likovne kulture.Vaspitanje svesti .. rešavanja problema. 2. razvoj kritiĉkog mišljenja.. 3. veština.. vrednosti i stavova. jer se nevaspitanje dešava upravo na tom nesvesnom nivou Novi tip znanja. socijalnih i drugih kompetencija..

Posebni zadaci ove metodike odnose se na prouĉavanje pojedinih pitanja teorije i prakse u likovnom vaspitanju. Zadatak: DA STUDENTIMA omogući realizaciju nastavnog plana i programa likovne kulture kao i da ih upozna sa mogućnostima i sposobnostima dece s IO u nastavi likovnog vaspitanja.Predmet metodike nastave likovne kulture za decu s IO: ciljevi. sadržaji kao i strukturu nastavnih sadržaja. 7 .

Discipline metodike nastave likovne kulture Metodika nastave likovnog vaspitanja predškolskog doba Metodika nastave likovnog vaspitanja školskog doba Metodika nastave pojedinih grana likovne umetnosti (IU, D) Metodika profesionalnog umetniĉkog obrazovanja

8

podstiĉe i razvija sposobnosti i osećaj za:  estetsko izražavanje,  oblikovanje i  primenu steĉenih estetskih iskustava u životu i radu.
 STVARALAĈKI POTENCIJAL (ne modeli, recepti)  Originalnih rešenja (motivisati i podsicati)  Deĉijom radoznalošću

9

ZADACI nastave likovne kulture za decu s IO: uticanje na razvoj liĉnosti uĉenika podstiĉući posebno razvoj vizuelnih, emocionalno doživljenih i motornomanuelnih sposobnosti razvijanje uĉenikovih sposobnosti percepcije i pamćenja viĊenog, maštovito predstavljanje doživljaja i jaĉanje osetljivosti za oblik, boje i prostorne odnose upoznavanje uĉenika s pojavama i zakonitostima u prirodi koje se mogu odnositi na likovne aktivnosti upoznavanje s razliĉitim materijalima za rad, negovanje interesovanja za kulturnu baštinu i za savremena kretanja u umetnosti svog i drugog naroda

10

razvijanje sposobosti za posmatranje, likovno predstavljanje i oblikovanje
razumevanje umetniĉkih dela, upoznavanje raznih mogućnosti prostornog predstavljanja, ureĊenje okoline razvoj uĉenikove sposobnosti za sticanje estetskih kriterijuma (KONTAKT) smanjenje i otklanjanje psihofiziĉkih smetnji kod dece ometene u intelektualnom razvoju

11

podsticati i unapreĊivati deĉiji: 1.Opšti vasptno-obrazovni ciljevi: osigurati naĉin pouĉavanja uĉenika. estetski. 3. intelektualni. 2. 7. 4. 6. vizuelni. motoriĉki. društveni. moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima 12 . 5.

kreativnih i izvoĊaĉkih sposobnosti  Samostalno. 3) usmerenosti na svakog uĉenika. 2) kreativan rad. 4) estetskog procenjivanja i vrednovanja 13 . u paru  RAZLIĈITE materijale i tehnike ili ISTE materijale i tehnike KRITIĈKO MIŠLJENJE 1) Prepoznavanje poruka 2) Razlike Ĉas likovne kulture je slojevit: 1) motivacija. u grupi.

ovladavanjem tehnikama likovnog rada. kroz saznavanje okoline i usvajanja znanja o njoj razvoj potrebe I sposobnosti prikazivanje okoline Razvoj potreba i sposobnosti prikazivanja okoline kod dece teĉe sledećim redosledom: a) simbolizacija b) prikaz onoga što „zna“ i c) prikaz objektivno viĊenog 14 .procesom sazrevanja psihomotorike.

škrabanje dugim potezima cele nerazvijene ruke.Prva podela: 1) stepen besmislenog šaranja. škrabanja . 2) Faza šeme Druga podela: 1) Slobodno likovno izražavanje (7 god. i .) 3) Shvatanje likovnih vrednosti (14-22 god.) 2) Složenije likovno izražavanje (7-14 god.škrabanje spiralnim i kružnim pokretima u kojima uĉestvuje zglob i šaka.) 15 .

faza sheme (složeni simboli): 4 . godine fazu deĉjeg realizma: . 2. fazu šaranja (primarni simboli): do 4.6 godine .Treća podela: 1.faza intelektualnog realizma: 6 – 11 godina faza vizuelnog ili optiĉkog realizma: 11 – 14 godina 3. 16 .

horizontala.Taĉka. akcijom -aktivnost deteta 17 . olovka se retko diže sa papira. krst. zglob se ne miĉe. dijagonala. Faza izražavanja primarnim simbolima Faza šaranja”) 1. Radovi se ne imenuju. vertikala. krug.1.crtanje iz lakta. uživanje u aktivnosti . -crtanje / potrebe za kretanjem. godina .

pridržavanje papira . ne oponašanje već izum .krug oznaĉava predmet. razliĉita hvatanje olovke 3. godina – veća paznja tragovima na papiru.vibriranje oznaĉava pokret. godina – imenovanje primarnih simbola.2. zgusnute linije masu 18 .

19 . krug. ĉovek – “punoglavac”. kružeće. zgusnute.1. Faza izražavanja primarnim simbolima (“Faza šaranja”): 1. kvadrat.3 godina Linije vibrirajuće. pokretni delovi: oĉi i usta.

2. i 3. godina: Kretanje .kružeće i vibrirajuće linije 20 .

Cvet Kuća Sunce GraĊenje struktura 21 .

4 i 5 g. CVET 22 .

KUĆA 23 .

2-3 godine Ĉovek 24 .

a kosa ukazuje na pol.4 i 5 g. 25 . ruke i noge. ekstremiteti dobijaju debljinu. Čovek-dobija telo.

Čovek Posle pete godine profil. Osnovni pokreti.6-7 g. 26 .

27 .

na rubu lika. jasnoća okoline zavisi od udaljenosti Trogodišnje dete: Fiksiranja dugotrajna i smeštaju se u središte lika. oko se kreće brzo.Brzina smenjivanja 10/sek 36. Nazire se poĉetak formiranja pojma LINIJE 28 .000/ĉas NovoroĊenĉe: Samo fiksira bez smenjivanja fiksacija Devetomeseĉno dete: Fiksacija lica oštra i jasna. oko se kreće sporo Šestogodišnje dete: Fiksiranja su kratka.

nema kosih linija i nema kvadrata koji se postepeno smanjuju.privid. Štapovi su potpuno pravi i paralelni. 29 .Nema nikakvog ispupcenja. a uvijanje je privid koji posmatrac stice. Sve to je samo .

Koliko nogu ima slon? Prebrojte crne tačke! 30 .

IzmeĊu treće i šeste godine:  spontano ostavljanje linijske tragova  dostupnim materijalima i podlogama  odluĉujuća delatnost za razvoj  spontano ostavljeni tragovi 31 .

32 . te se tako zaustavlja razvoj stvaralaĉkog gledanja i oblikovanja. MeĊutim. zbog zahteva okoline opažaj se vrlo rano shematizuje i pragmatizuje. MORA SE: uticati na razvoj vizualne percepcije okoline od najranijeg uzrasta detetu pružiti mogućnost za svestrano artikulisanjem izvoĊaĉke delatnosti (celokupne motorike)  likovne sposobnosti bile kvalitetnije.Kvalitetniji tragovi  raznovrsniji  razvija i neguje spontana aktivnost  opažaj liĉniji i mnogovrsniji.  vizuelni sastav ima veliku mogućnost za stvaralaĉko opažanje i generalisanje slike.

životinja. predmeta viĊenih iz razliĉitih uglova priruĉnici ih nude još od XVI veka mogu se samo pasivno ponoviti i primeniti Oni su zamena za temeljne misli.crtaĉki razraĊeni gotovi detalji prikaza ljudi. 33 . fragmenti su prošlih. izgubljenih ili možda nikada niti nepostojećih misli i mogu se smatrati znakovima obesmišljenja delatnosti crtanja.

30% pamte pri gledanju. 90% vlasatita aktivnost. 50% gledanje i slušanje. Dečije pamćenje: 20% pamte pri slušanju. knjige. Muzeji  iskustveno uĉenje 34 . delovi strarnosti u uĉionici razni vizuelni.Izvori znanja koji mogu da posluže: ĉulna stvarnost. auditivni i audiovizueli posrednici Muzeji  izuzetni izvori znanja pod uslovom da se pravilno upotrebljavaju.

Deca sa edukatorom gledaju izložbu. Roditelji fotografišu deca mogu da istražuju i uĉestvuju u aktivnostima 35 . Nakon završetka radionice. a zatim uĉestvuju u radionici. pozivaju se roditelji na finalnu izložbu deĉijih radova.

NPR: iseĉak umetniĉkog dela  pogodi IzmeĊu niza deca biraju temu odreĊeno umetniĉko delo iz muzeja  boje na temenju originalnog umetniĉkog dela.Ako deca ne mogu da posete izložbu  razni programi  kuće. Otkrivaju parove slika na kraju igre otkrili umetniĉko delo Animirana muziĉka priĉa o dva lika koji posećuju park sa skulpturama. Park je identiĉan parku muzeja u stvarnosti. Deca se identifikuju s likovima i upoznaju skulpture i umetnike. uĉinoce i sl. 36 .

Na slici pokušavaju da pronaĊu zadate stvari... Deca na slici umetnika moraju da pronaĊu oblike geometrijskih likova. razne likovne elemente . 37 . Deca na moraju da budu prisutna u muzeju. umetniĉkim rukopisom i samim umetnikom i umetniĉkim delom. već uĉe od kuće . i tako kroz igru uĉe o njima. Deca sama izraĊuju svoje kolaže uz pomoć alata na stranici. boje i dr. a da nisu svesna da uĉe. upoznaju se s teksturom. PREDNOST: Kroz interaktivne multimedijske programe deca uĉe kroz igru.crte.

a nikako da bude njegova zamena Nedostaje osećaj dodira i kinestetiĉko iskustvo Nema socijalne interakcije 38 . konkretnosti niti raznolikosti ĉulne stvarnosti Raĉunar treba da pomogne edukatoru.ZA I PROTIV PRIMENE KOMPJUTERA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE ZA DECU S LIO Aktuelno poznavanje Savremena literatura istiĉe važnost primene raĉunara u nastavi dece s IO Povratna informacija Virtuelna stvarnost (npr. muzeji) Motivacija dece (prati svoj tempo) Nema ĉulne stvarnosti koja je izuzetno važna za kvalitetno usvajanje znanja Nema oĉiglednosti.

ograniĉenosti ili pak uplašenosti što nakon deĉijeg diskutovanja crteža zapravo predstavlja optimizam.Na nastavi likovne kulture kada uĉenici prikazuju svoj svet putem oblika. a ne davanju slobodnih interpretacija bez detetovog objašnjenja. Istraživanja su pokazala deĉiji crteži ne mogu biti tumaĉeni na pravi naĉin od strane odraslih jer se ĉesto dešava da se crtež tumaĉi kao prikazivanje skuĉenosti. nadu. linije. otvaranje i posezanje za životom. 39 . krive i boje jako je važno insistirati na verbalnom tumaĉenju crteža.

40 .

uplakanu i okovanu u kavezu. 41 . Pticu opisuje kao tužnu.Devojĉica opisuje rad kao ilustraciju prava ptica na slobodu. želi da bude slobodna kao ostale ptice. Na pitanje da li se i ona tako oseća odgovara potvrdno.

42 .

Deĉak. 43 . je nacrtao loptu jer voli fudbal i “ĉudnu zvezdu" koja je glavna svim zvezdama. šalje svetlost i tamu zbog ĉega je prikazana prugasto crno-bela.

44 .

na njega se vrši pritisak da odabere društvo i on je zbog toga nesrećan. 45 . niže simbole: goluba. srca.Deĉak. kasetofon. ruka. lopta. druži . srećno lice i ĉamac. kasica. Kroz razgovor se spominju pojmovi prijateljstva i ljubomora njegovih prijatelja koji ga odbijaju s kojim se D.

motivi za rad. objekti likovnog stvaranja 46 .teme.

površina. ravnoteža. kontrast. 47 .vizuelni nevizuelni likovni i kompozicijski elementi kao podsticaji. prostor i volumen. crta. ili ritam crta i sl. taĉka. proporcije Taj oblik podsticaja može da glasi: igra osnovnih boja. Kompozicijska naĉela su ritam. boja.

tema po slobodnom izboru…) 48 . život deteta. slikanje i crtanje na osnovu deĉje mašte ili sećanja  teme jedan predmet  razvoj mašte predmeti moraju biti iz deĉje okoline u skadu sa njihovim interesovanjima. figure…) Motivi koji za cilj imaju razvijanje dečje mašte: razne ilustracije (lektira. razvovrsni predmeti. lišće. povrće. cveće. NE opšte teme već ih konkretizovati Motivi koji iziskuju neposredno posmatranje: oblici iz prirode (voće.

ptica.Motivi sa usvajanje prostorne orijentacije Predmeti iz razliĉitih perspektivama i uz pomoć razliĉitih sredstava.…) Motivi za modelovanje mogu biti: izrada maski. igraĉaka. 49 . životinja. papir. karton. Motivi za dekorativan rad: obuhvata slobodan dekorativni rad sa većom raznovršnoću primene na površini (tekstil. figure lutaka.

) Motivi mogu biti: slova. izrada plakata. crtež ili uputstvu edukatora. plodovima.Motivi se mogu biti u odnosu na neku temu. 50 . Kombinacija slika i teksta. Dekoracija školske table raznim motivima (listovima. siluetama sl. omota za sveske i knjige. cvećem. konstrukcija i tipovi slova.

Za vreme pauze  slike iz mašte utiskuju se u svest i pamćenje Likovni elementi u priĉi: Tuga-radost Kontrast... prelaz mašte u stvarnost). priĉe  praviti pauze (sumiranje. Crta Podloga Boja . 51 ...

 razgovor  rad mora da bude kreativan. korelacija likovne kulture sa ostalim nastavnim predmetima. slobodan i da pokazuje individualni izraz (bez kopiranja i šablona) Motivacioni sadržaji se mogu birati iz drugih vaspitno-obrazovnih podruĉja. 52 . tj.

Celina: konktast Mot.. uoĉavanje kontrastnih vrednosti Celina: profesije ljudi Mot. prepoznavanje Celina: svetlo-senka Mot. sadržaji: percepcija oblika iz sredine. razgovor o potrebama razliĉitog oblaĉenja u smislu higijensko-tehniĉke zaštite. sad: uoĉavanje karakteristika. sad: igra svetlosnim izvorina ispred kojih se postavljaju ruke.. pojava senke i njena promena u zavisnosti od udaljavanja i približavanja svetlosnog izvora predmeta 53 . estetski izgled.

Vizuelni motiv: pegla 54 .

Nevizuelni motiv: mirisi 55 .

Nevizuelni: muzika 56 .

Likovni i kompozicijski elementi : igra osnovnih boja 57 .

poklonikvadrati s kružićima i mašnama od svetlucavih folija  šablon.Ĉestitke  crvene ĉizme. piramidni borovi sa kuglicama.kiĉ Ĉestitka je dizajnerska forma i ne definiše se kao motiv već je ona podruĉje rada u nastavi likovne kulture za decu s IO. “ONO” što se nalazi na njoj JESTE MOTIV!!!! 58 .

Zadatak može biti apstraktno prikazivanje slušanja muziĉke kompozicije npr. ili osećaj radosti Božića. Ovde se radi o nevizuelnim podsticaj 3.1. Ogledanje (ogledalo. 59 . Prave pahulju na alu-foliji. mešaje boje flomestarom  preklapanje crvenih. pahulje su zimski motivi  simetrije (likovni problem). 2. fotografije pahulja u svoj njihovoj kompleksnosti npr. namigivanje). temperama. žutih i plavih taĉkica koji će od primarnih stvoriti privid izvedenih boja. Beli papir na kom se nalazi rad zalepi se na crnu podlogu ĉestitke i rad će biti dovoljno efektan da zadovolji sveĉani ukus.

“F”. “T” Poruke  slova koja se dodiruju  koja se boje flomasterima unutrašnjost i okolina slova  geometrijski likovi u neobiĉnoj prazniĉnoj poruci. “C”.“O”. “H”. “M”. “V” “E”. “G”. 60 . “N”. “B” “A”. “S”.

jesu li i ti anĊeli svi razliĉiti meĊu sobom kao i ljudi? Mogu li i anĊeli biti visoki i niski. mršavi i debeli? Kako bi izgledao anĊeo ĉuvar jednog Eskima sa Severnog pola. Vidljiva ili nevidljiva bića? Krila? Kako ih zamišljamo? Ako svaki ĉovek ima svog anĊela ĉuvara. 6. 3. a kako rudarevog anĊela ĉuvara. 4. a kako jednog crnca iz Afriĉke pustinje? Kako zamišljaju ribarevog. 5. 8. 2. Kakvu opremu mora imati da bi ĉuvao svog ĉoveka? 61 . 7.1.

5. sreću. isijavanje svetla i raspršivanje tame. 3.borovine. 62 . 2. tamjana. 6. 7. dunje. 4. širenje zvukova .. razliĉitog cveća. Izbor tehnika treba da je neograniĉen.1. toplotu. muzika. širenje mirisa . kao i izbor likovnih problema..možda poput zvonĉića ili kristalića. Izbegavati vizuelne (jer je nevidljiv) koristiti nevizuelne opise: mekoću.

kruto. neopterećenom. likovno nekvalitetno  stroga simetrija. lenjir  vizuelno-likovnim vaspitanju i obrazovanju (spontanom i iskrenom.Bez struĉno likovne motivacije  šablonski stereotipno. krutost. slobodnom i ekspresivnom likovnom izrazu ) 63 .

nepromišljen i neproživljen sistem znakovne komunikacije.Plastiĉni. već upotrebljava općepretpostavljen. odvaja dete od vlastite individualnosti i veštine razmišljanja. 64 . NE U NASTAVI LIKOVNOG ZA DECU S IO NEMA razmišljanja. drveni rekvizit koji koriste razliĉiti ljudi kako bi dobili iste crteže. on takoĊe. NEMA originalnost niti individualnost autora koji ga koristi.

Prihvatanje šablone ne samo da je bezkorisno već može biti i opasno jer je to tehnika usvajanja društveno prilagoĊenog ponašanja koje dete kasnije može da koristi u životu ("ako mogu svi mogu i ja"). 65 .Već u najranijoj dobi (3-4 god. Ukoliko prihvati nametnuti obrazac dete dobija pohvalu i socijalnu podršku.) dete se sreće sa šablonima od strane NEDOVOLJNO edukovanih roditelja ili vaspitaĉa kada dobija informacije kako se crtaju odreĊene pojave. ljudi i bića.

66 . ono što ga ĉini opasnim je izvan papira . ĉetvrtine sunca u uglu papira i mnoge druge šablone predstavljaju prioritete u nastavi likovnog kako bi deca zadovoljila ukus odraslih. lica kao "smiley".to je šablonsko ponašanje koje dovodi do crteža i koje dete usvaja za budući život.Crtanje ptice kao polegnute "trojke". MeĊutim. Takvo šablonsko crtanje na papiru je bezopasno.

Šablon odrasle osobe 67 .

Šablon cveta 68 .

Šablon ptice 69 .

Šablon ĉoveka 70 .

Ĉizmica 71 .

Šablon zelene trake "trave" u dnu papira. Analizi  "ĉiji je cvet najĉudniji" i "koji se cvet najteže. Nakon ĉitanja razgovor i naglasiti da je cvet toliko ĉudan da uopšte i ne liĉi na cvet. elementi: crta. NEMA izjave "ne znam da crtam". i plave trake "neba" na vrhu.Razbijanje šablona. Insistirati da nema precrtavanje jer je taj cvet videlo samo to dete. PRIMERI Priĉa Neobičan cvet Lik. a koji najlakše otkriva kao cvet". 72 . boja.

73 .

74 .

75 .

plava. akromatskim tonovima (crna. naranĉasta. siva.Pesma kao podsticaj: Pri likovnom prevodu. ili seći pravokugaonike razliĉitih veliĉina koje se nižu u tonovima već prema samoglasnicima kojim se redom pojavljuju u pesmi. bela). Tim bojama  slikati doživljaj pesme. bojama (ljubiĉasta. 76 . žuta). zelena (ili crvena). samoglasnike zameniti bojama: tonovima jedne boje (od najtamnije do najsvjetlije).

2. Ritam se može pratiti na dva nivoa: Zvuĉno  kroz nizanje slogova Vizuelno npr. uobiĉajeni žamor. Slogovi se kreću obrnuto: prvo ih je mnogo. 77 .4 .. Tako se dolazi do sadržaja pesme: vizuelno i zvuĉno (jedna kap.4 . a zatim se pljeska rukama. potom ih je sve manje dok ih ne presetne KAP. 3.Pesme o kiši poigravaju se ritmovima  analizirati i interpretirati ritmički.7 . prema znacima uzvika (1 .) 5.. 1..14). ĉetiri.pljusak. 4. Prebroje se s decom.

Luta leptirić zaslepljen između suncokreta! 78 .ili ilustracija pesme. ali i tada se nikako ne sme zanemariti njen sadržaj posebno je važno pravilna atmosfera pesme: nizanje odabranih reĉi mora u ĉitatelju proizvesti odreĊeno duhovno stanje . njene teme.zbog toga se kljuĉne reĉi ne smeju prevideti.

79 .

Dovrši crtež kako želiš 80 .

81 .

82 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->