P. 1
17_MRS_27

17_MRS_27

|Views: 4|Likes:
Published by Meliha Ćatić

More info:

Published by: Meliha Ćatić on Aug 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji

Djelokrug
1. 2. Ovaj Standard se primjenjuje pri sastavljanju i prezentaciji konsolidovanih finansijskih izvještaja za grupu subjekata pod kontrolom matice. Ovaj Standard se ne bavi metodama računovodstva poslovnih kombinacija i njihovim efektima na konsolidaciju, uključujući goodwill koji proizlazi iz poslovne kombinacije (v. MSFI 3 - Poslovne kombinacije). Ovaj Standard se takođe primjenjuje u računovodstvu ulaganja u povezana društva, zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva, kada poslovni subjekt odabere ili je u skladu sa domaćih propisima obavezan da prezentira odvojene finansijske izvještaje.

3.

Definicije
4. U ovom Standardu se koriste sljedeći izrazi s navedenim značenjima: Konsolidovani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji grupe, koji su prezentirani kao da je riječ o jednom ekonomskom subjektu. Kontrola je moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Grupa je matica i sva njena zavisna društva. Nekontrolirajući interes (manjinski udio) je dio kapitala (glavnice) koji ne pripada, direktno ili indirektno, matici. Matica je subjekt koji ima jedno ili više zavisnih društava. Odvojeni finansijski izvještaji su izvještaji koje prezentira matica, ulagač u pridruženo društvo ili učesnik u zajednički kontrolisanom subjektu, u kojima su ulaganja iskazana na osnovu vlasničkog udjela, a ne na osnovu objavljenih rezultata i neto sredstava subjekta u kojeg je izvršeno ulaganje. Zavisno društvo je društvo, uključujući i ostale poslovne subjekte kao što su partnerstva, koje je pod kontrolom drugog subjekta (koji se naziva matica). 5. Matica ili njeno zavisno društvo mogu biti ulagač u pridruženo društvo ili poduhvatnik zajednički kontrolisanog subjekta. U takvim slučajevima se takođe pripremaju konsolidovani finansijski izvještaji pripremljeni i prezentirani u skladu sa ovim Standardom radi usklađenosti sa MRS-om 28 - Ulaganja u pridružena društva i MRSom 31 - Udjeli u zajedničkim poduhvatima. Za subjekt opisan pod tačkom 5., odvojeni finansijski izvještaji su oni koji su pripremljeni i prezentirani pored finansijskih izvještaja navedenih u tački 5. Odvojeni finansijski izvještaji ne trebaju biti pridodati ili priloženi tim izvještajima.

6.

265

d) krajnji ili bilo koji posredni vlasnik matice sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. uključujući one koji inače nemaju pravo glasa.-43. izabere da ne prezentira konsolidovane finansijske izvještaje i koja prezentira samo odvojene finansijske izvještaje. uključujući lokalna i regionalna tržišta). Ako zavisno društvo prilikom sticanja ispunjava kriterije za razvrstavanje u sredstva namijenjena prodaji u skladu sa MSFI-jem 5 . i Matica koja u skladu sa tačkom 10. može prezentirati odvojene finansijske izvještaje kao svoje jedine finansijske izvještaje. i samo onda ako: a) je matica i zavisno društvo u potpunom vlasništvu ili djelimičnom vlasništvu drugog subjekta i njegovih drugih vlasnika. direktno ili indirektno preko zavisnih društava.. Konsolidovani finansijski izvještaji obuhvataju sva zavisna društva matice.MRS 27 7. 10. b) se matičinim dužničkim ili vlasničkim instrumentima ne trguje na javnom tržištu (domaćoj ili stranoj berzi vrijednosnih papira ili izvanberzanskom tržištu. obračun se vrši u skladu sa tim MSFI-jem. Obim konsolidovanih finansijskih izvještaja 12. Finansijski izvještaji subjekta koji nema zavisno društvo. Matica ne mora da sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje onda. u izuzetnim okolnostima. izuzeta od sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja. Kontrola takođe postoji i kada matica posjeduje polovinu ili manje od polovine glasačke moći subjekta. može jasno dokazati da takvo vlasništvo nije kontrola. treba da prezentira konsolidovane finansijske izvještaje u kojima konsolidira svoja ulaganja u zavisna društva u skladu sa ovim Standardom. Matica. Matica koja je. osim ako se. više od polovine glasačke moći nekog subjekta.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i ukinuti dijelovi poslovanja.* Smatra se da kontrola postoji kada matica posjeduje. 8. 13. matica nije podnijela. postupa u skladu sa tačkama 38. pridruženo društvo ili udio u zajednički kontrolisanom subjektu nisu odvojeni finansijski izvještaji.. niti je u postupku podnošenja svojih finansijskih izvještaja komisiji za vrijednosne papire ili drugoj regulatornoj organizaciji radi izdavanja bilo koje vrste instrumenata na javnom tržištu. osim matice opisane u tački 10. c) 11. Vidi i Tumačenje SIC-12 Konsolidacija . u skladu sa tačkom 10. 266 . koji su obaviješteni o tome da matica neće sastavljati konsolidovane finansijske izvještaje i tome se ne protive. Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja 9.subjekti posebne namjene. a kada postoji:**  a) * ** moć nad više od polovine glasačkih prava na osnovu sporazuma s drugim ulagačima.

dužničke ili vlasničke instrumente koji se mogu zamijeniti za redovne dionice. subjekt objedinjava finansijske izvještaje matice i njenih zavisnih društava stavku po stavku. da bi konsolidovani finansijski izvještaji prikazali finansijske informacije o grupi kao da je ona jedan subjekt. c) moć imenovanja ili smjene većine članova uprave ili drugog odgovarajućeg upravljačkog tijela. uključujući potencijalna prava glasa koja drži drugi subjekt. Potencijalna prava glasa se ne mogu trenutno iskoristiti ili zamijeniti kad se. se razmatraju kod procjene da li subjekt ima moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama drugog subjekta. Postojanje i uticaj potencijalnih prava glasa koja se trenutno mogu iskoristiti ili zamijeniti. 17. 14. Nakon toga se. Nekontrolirajući interesi u neto sredstvima se sastoje od: 267 . MSFI 3. ako se iskoriste ili zamijene.MRS 27 b) moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta na osnovu statuta ili sporazuma. na primjer. 15. Relevantne informacije se pružaju konsolidovanjem takvih zavisnih društava i objavljivanjem. sagledanih bilo pojedinačno ili u kombinaciji) koje utiču na potencijalna prava glasa. Pri procjeni da li potencijalna prava glasa doprinose kontroli. Subjekt može posjedovati varante. Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. otvorenom fondu ili sličnom subjektu. ili d) moć većinskog glasanja na sastancima uprave ili odgovarajućeg upravljačkog tijela. prihoda i rashoda. Na primjer. ne mogu iskoristiti ili zamijeniti do nekog budućeg datuma ili do nastanka budućeg događaja. subjekt provjerava sve činjenice i okolnosti (uključujući i uslove iskorištavanja potencijalnih prava glasa i nekih drugih ugovornih aranžmana. (b) identifikuju se nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u dobiti ili gubitku konsolidovanih zavisnih društava za izvještajni period. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije samo zato što je ulagač subjekt u zajedničkom poduhvatu. Postupci konsolidacije 18. kapitala. sabirajanjem istih stavki sredstava. opcije kupovine dionica. ili druge slične instrumente koje subjektu. podaci čije objavljivanje nalaže IFRS 8 . omogućavaju glasačku moć ili umanjuju glasačku moć druge strane nad finansijskim i poslovnim politikama drugog poslovnog subjekta (potencijalna prava glasa).Poslovni segmenti pomažu u objašnjenju važnosti različitih poslovnih aktivnosti unutar grupe. koji opisuje postupak s proizašlim goodwillom). obaveza. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije zato što njegove poslovne aktivnosti nisu slične aktivnostima drugih subjekata unutar grupe. i (c) nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u neto sredstvima konsolidovanih zavisnih društava se utvrđuju odvojeno od matičinog vlasničkog udjela u njima. u konsolidovanim finansijskim izvještajima. osim namjere uprave i finansijske sposobnosti da se ona iskoriste ili zamijene. preduzimaju sljedeći koraci: (a) knjigovodstveni iznos matičinog ulaganja u svako zavisno društvo i matičinog udjela u kapitalu svakog zavisnog društva se eliminišu (v. 16. dodatnih informacija o različitim poslovnim aktivnostima zavisnih društava.

pripadajućih sredstava koja podliježe amortizaciji. 25. treba izvršiti usklađenja za efekte značajnih transakcija ili drugih poslovnih događaja do kojih dođe između tog datuma i datuma finansijskih izvještaja matice. zavisno društvo priprema. učešća nekontrolirajućih interesa u promjenama vlasničkog kapitala od datuma poslovne kombinacije..MRS 27 i. Unutargrupni gubici mogu ukazivati na umanjenje vrijednosti sredstava. razlika između izvještajnih datuma zavisnog društva i matice ne treba da bude duža od tri mjeseca. dodatne finansijske izvještaje na isti datum kao finansijski izvještaji matice. Na vremenske razlike koje nastaju uslijed eliminisanja dobitaka ili gubitaka iz unutargrupnih transakcija primjenjuje se MRS 12 . Kad postoje potencijalna prava glasa. Prihodi i rashodi zavisnog društva se zasnivaju na vrijednostima sredstava i obaveza koje su priznate u konsolidovanim finansijskim izvještajima matice na datum sticanja. kao što su zalihe i dugotrajna sredstva. transakcije. koji se koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja. 26. uključujući prihode. 22. Salda i transakcije unutar grupe. osim ako to nije izvodljivo. Kada se. i ii. 268 .Porez na dobit. U svakom slučaju. Dobici i gubici proizašli iz unutargrupnih transakcija koji su priznati unutar knjigovodstvenog iznosa sredstava. Finansijski izvještaji matice i njenih zavisnih društava. Na primjer. treba da izvrši odgovarajuća usklađivanja u svojim finansijskim izvještajima pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. iznosa nekontrolirajućih interesa na datum prvobitne poslovne kombinacije. 19. 23. rashode i dividende. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidovane finansijske izvještaje od datuma sticanja. u skladu sa tačkom 22. Unutargrupna salda. Dužina izvještajnog perioda i eventualna razlika između kraja izvještajnog perioda treba da budu isti iz perioda u period. eliminišu se u cijelosti. Ako neki član grupe za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima koristi računovodstvene politike koje su drugačije od onih koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izvještajima. kako je određeno u MSFI-ju 3. prihodi i rashodi se eliminišu u cijelosti. trebaju biti sastavljeni na isti izvještajni datum. finansijski izvještaji zavisnog društva koji se koriste za pripremu konsolidovanih finansijskih izvještaja pripremaju na datum različit od datuma finansijskih izvještaja matice. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidova- 20. Kad su izvještajni datumi matice i zavisnih društava različiti. za potrebe konsolidacije. Konsolidovane finansijske izvještaje treba sastavljati korištenjem jednoobraznih računovodstvenih politika za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima. u cijelosti se eliminišu. 24. udjeli u dobiti ili gubitku te promjenama vlasničkog kapitala koji pripadaju matici i nekontrolirajućim interesima se utvrđuju na osnovu postojećih vlasničkih udjela i ne odražavaju moguće iskorištenje ili zamjenu potencijalnih glasačkih prava. koje zahtijeva priznavanje u konsolidovanim finansijskim izvještajima. trošak amortizacije priznat u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti nakon datuma sticanja se zasniva na fer vrijednostima. izračunatog u skladu sa MSFI-jem 3. na datum sticanja. 21.

Svaka razlika između iznosa za koji se nekontrolirajući interesi usklađuju i fer vrijednosti plaćene ili primljene naknade se priznaje direktno u vlasnički kapital (glavnicu) i pripisuje vlasnicima matice. moguće kad zavisno društvo potpadne pod kontrolu vlade. Promjene vlasničkog udjela matice u zavisnom društvu. ponekad okolnosti ukazuju na to da bi više sporazuma trebalo obračunati kao jednu transakciju. 31.MRS 27 ne finansijske izvještaje do datuma na koji prestaje kontrola matice nad zavisnim društvom. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom sa promjenom ili bez promjene apsolutnog ili relativnog vlasništva. To je. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom na osnovu dva ili više sporazuma (transakcija). kao transakcije s vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. koje nemaju za posljedicu gubitak kontrole. 27. 28. Ukupna sveobuhvatna dobit se raspoređuje na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. jedan sporazum zavisi od nastanka barem jednog drugog sporazuma. 30. na primjer. Dobit ili gubitak. 269 . Međutim. matica izračunava svoj udio u dobiti ili gubitku nakon usklađivanja za dividendu po tim dionicama. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo nekontrolirajućih interesa. stečajnog upravitelja ili regulatornog tijela. d) jedan sporazum se sâm po sebi ne smatra ekonomski opravdanim. Nekontrolirajući interesi se u konsolidovanom izvještaju o finansijskom položaju iskazuju unutar kapitala (glavnice). Kod utvrđivanja da li sporazume treba obračunati kao jednu transakciju. U tim okolnostima. Ako zavisno društvo ima kumulativne povlaštene dionice koje su razvrstane u kapital i koje su u posjedu vlasnika nekontrolirajućih interesa. Do toga može doći i kao rezultat ugovorenog sporazuma. Gubitak kontrole 32. ali je ekonomski opravdan kad se razmatra zajedno s drugim sporazumima. 33. obračunavaju se kao transakcije vlasničkim kapitalom. matica je dužna da razmotri sve uslove sporazuma i njihove ekonomske efekte. kao i svaka komponenta ostale sveobuhvatne dobiti se raspoređuju na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. bez obzira na to da li su dividende izglasane ili ne. suda. knjigovodstveni iznosi vladajućih i nekontrolirajućih interesa se usklađuju kako bi se iskazala promjena u njihovim relativnim udjelima u zavisnom društvu. odvojeno od dijela vlasničkog kapitala koji pripada vlasnicima matice. Na to da bi više sporazuma matica trebala obračunati kao jednu transakciju ukazuje jedna ili više sljedećih okolnosti: a) b) c) sporazumi su zaključeni istovremeno ili na način da jedan podrazumijeva očekivanje drugog. Primjer je prodaja dionica po cijeni ispod tržišne u jednom navratu koja je kompenzirana kasnijom prodajom po cijeni iznad tržišne. 29. tj. sporazumi sačinjavaju jednu transakciju strukturiranu s ciljem postizanja općeg komercijalnog učinka.

i obaveze zavisnog društva po njihovim knjigovodstvenim iznosima na datum gubitka kontrole.Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. ukoliko transakcija koja je dovela do gubitka kontrole obuhvata raspodjelu dionica zavisnog društva vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. koji je prethodno bio priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti prenosi direktno u zadržanu dobit. otuđenjem povezanih sredstava ili povezanih obaveza reklasifikuje u dobit ili gubitak. ako je primjereno. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti u vezi s tim sredstvima. preknjiži u dobit ili gubitak. e) f) reklasifikuje iznose navedene u tački 35. nastao revalorizacijom. Na primjer. Kod gubitka kontrole nad zavisnim društvom. koji su priznati u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti povezane s tim zavisnim društvom. ako se prilikom otuđenja sredstva višak. matica taj revalorizacijski višak prenosi direktno u zadržanu dobit kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. obračuna po istoj osnovi koja bi važila da je matica direktno otuđila povezana sredstva ili obaveze. uključujući goodwill. i svaku proizašlu razliku priznaje kao dobit ili gubitak koji pripada matici. ili ih. dužna je da sve iznose. ako se dobit ili gubitak. od datuma gubitka kontrole. uključujući svaku komponentu ostale sveobuhvatne dobiti po tim udjelima. matica je dužna da dobit ili gubitak. Prema tome. ona: a) prestaje priznavati sredstva.MRS 27 34. fer vrijednost naknade. c) priznaje: i. matica dobit ili gubitak preknjižava iz kapitala u dobit ili gubitak (kao reklasifikacijsko usklađenje) kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. raspodjelu dionica bivšeg zavisnog društva vlasnicima. ako zavisno društvo ima sredstva raspoloživa za prodaju i matica izgubi kontrolu nad njim. po transakciji. događaju ili okolnostima koji su doveli do gubitka kontrole. ili. ako je primljena. 35. 37. svako zadržano ulaganje u bivšem zavisnom društvu te svi iznosi potraživanja od bivšeg zavisnog društva ili obaveza prema njemu treba da se obračunaju u skladu sa drugim MSFI-jevima. i d) priznaje svako ulaganje koje je zadržano u bivšem zavisnom društvu po njegovoj fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. b) prestaje priznavati knjigovodstveni iznos svakog nekontrolirajućeg interesa u bivšem zavisnom društvu na datum gubitka kontrole. 36. 270 . ii. Fer vrijednost svakog zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu se na datum gubitka kontrole smatra fer vrijednošću pri prvom priznavanju finansijskog sredstva u skladu sa MRS-om 39 . prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti. troškom kod prvog priznavanja ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički kontrolirani subjekt. prenosi direktno u zadržanu dobit. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. Slično tome. ako to nalažu drugi MSFIjevi.

B. 38. zajednički kontrolisanog subjekta ili pridruženog društva. 38. Ovaj standard ne propisuje koji subjekti izdaju odvojene finansijske izvještaje za javnu upotrebu. po trošku. sredstva i obaveze nove grupe i prvobitne grupe su isti neposredno prije i nakon reorganizacije. Tačke 38. način vrednovanja ulaganja obračunatih u skladu s MRS-om 39 se ne mijenja. subjekt treba da prizna u svojim odvojenim finansijskim izvještajima u dobit ili gubitak kada je utvrđeno pravo na prijem dividende. Ulaganja u zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. se primjenjuju kada jedno društvo priprema odvojene finansijske izvještaje koji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. 40. nova matica je dužna da iskaže trošak kao knjigovodstveni iznos svog udjela u stavkama kapitala iskazanim u odvojenim finansijskim izvještajima prvobitne matice na datum reorganizacije. Na svaku kategoriju ulaganja treba primijeniti isti način obračunavanja.C Slično tome.A Dividende od zavisnog društva. vlasnici prvobitne matice prije reorganizacije imaju iste apsolutne i relativne udjele u neto sredstvima prvobitne grupe i nove grupe neposredno prije i nakon reorganizacije.B Kad matica reorganizira svoju grupu. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva treba da obračuna: a) b) u skladu s MRS-om 39. osnivanjem novog subjekta kao matice grupe na način da su ispunjeni sljedeći kriteriji: a) b) c) nova matica dobiva kontrolu nad prvobitnom maticom izdavanjem vlasničkih instrumenata u zamjenu za postojeće vlasničke instrumente prvobitne matice. U tim okolnostima. Subjekt takođe izdaje konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu kako to nalaže tačka 9. U tom slučaju. Zahtjevi iz tačke 38. ako su razvrstana u portfelj namijenjen prodaji (ili uključena u grupu za otuđenje koja je razvrstana u portfelj namijenjen prodaji) u skladu s MSFI-jem 5. ili 38. Kad subjekt sastavlja odvojene finansijske izvještaje.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. subjekt koji nije matica može osnovati novi subjekt kao maticu na način da ispunjava kriterije iz tačke 38.-43. 39. osim kod primjene izuzeća iz tačke 10.. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva u odvojenim finansijskim izvještajima 38. Ulaganja obračunata po trošku se obračunavaju u skladu sa MSFI-jem 5 . koja su u konsolidovanim finansijskim izvještajima obračunata u skladu sa MRS-om 39. 271 . ulaganja u zavisna društva.(a). na isti se način obračunavaju i u ulagačevim odvojenim finansijskim izvještajima.MRS 27 Računovodstvo ulaganja u zavisna društva. i 40. izrazi „prvobitna matica“ i „prvobitna grupa“ se odnose na „prvobitni subjekt“.B primjenjuju se jednako i na takvu vrstu reorganizacije. i kad nova matica svoja ulaganja u prvobitnu maticu u svojim odvojenim finansijskim izvještajima iskazuje u skladu sa tačkom 38.

naziv i zemlju osnivanja ili sjedište društva čiji su finansijski izvještaji. ne omogućava kontrolu.MRS 27 Objavljivanje 41. dio tog dobitka odnosno tog gubitka povezan s priznavanjem zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu po fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. ako je različit. matica je dužna objaviti dobitak ili gubitak. zemlju osnivanja ili sjedište. b) razloge zbog kojih posjedovanje. kao i adresu na kojoj su ti konsolidovani finansijski izvještaji dostupni.). Pri pripremi odvojenih finansijskih izvještaja za maticu koja u skladu sa tačkom 10. i 43. nastalih zbog ugovora o pozajmljivanju ili regulatornih zahtjeva) u mogućnosti zavisnog društva da prenosi sredstva matici u obliku dividendi isplaćenih u novcu ili za otplatu zajmova ili avansa. ii. uključujući naziv. c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). više od polovine glasačke moći. e) f) analizu s prikazom uticaja svake promjene u vlasničkom udjelu matice u zavisnom društvu koja nije imala za posljedicu gubitak kontrole nad vlasničkim kapitalom koji pripada vlasnicima matice. u skladu sa tačkom 43. kad se oni koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja i na datum su ili su za period koji je različit od finansijskih izvještaja matice. izabere da ne priprema konsolidovane finansijske izvještaje. u odvojenim finansijskim izvještajima se objavljuje: a) činjenica da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji. c) kraj izvještajnog perioda finansijskih izvještaja zavisnog društva. U konsolidovanim finansijskim izvještajima treba izvršiti sljedeća objavljivanja: a) prirodu odnosa između matice i zavisnog društva u kojem matica ne posjeduje. kao i razlog korištenja različitog datuma ili perioda. u tim odvojenim finansijskim izvještajima treba da objavi: 272 . d) prirodu i obim eventualnih značajnih ograničenja (npr. poduhvatnik s udjelom u zajednički kontrolisanom subjektu ili ulagač u pridruženo društvo priprema odvojene finansijske izvještaje. posredno ili neposredno preko zavisnih društava. odnosno taj gubitak priznat (ako nisu odvojeno iskazane u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti). ako postoji. više od polovine glasačke ili potencijalne glasačke moći subjekta u kojeg se investira. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. da je primijenjeno izuzeće iz konsolidacije. 42. stavku ili stavke u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u kojima je taj dobitak. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. te b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. Kada matica (osim matice opisane u tački 42.. posredno ili neposredno preko zavisnih društava. u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja objavljeni za javnu upotrebu. i ako je izgubljena kontrola nad zavisnim društvom. kao i: i.

kao i da navede finansijske izvještaje pripremljene u skladu sa tačkom 9. izmijenjena je u sklopu Poboljšanja MSFI-jeva izdatih u maju 2008. koji se tiču obračunavanja promjena vlasničkih udjela u zavisnom društvu nakon sticanja kontrole. Prema tome. Ako subjekt primijeni ovaj Standard na period koji počinje prije 1.A Tačka 38.. c) Zahtjeva iz tačaka 34. b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. 45.(e) i (f) MRS-a 27.. koje je 2008. godine. januara 2009. godine ako istovremeno ne primijeni MSFI 3 (koji je Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde revidirao 2008.-37. ovog standarda. januara 2005. i 31. primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo. Ako subjekt primijeni ovu izmjenu na neki raniji period. jula 2009. koje se tiču pripisivanja ukupne sveobuhvatne dobiti vlasnicima matice i vlasnicima nekontrolirajućih interesa. subjekt te izmjene i dopune ne treba primijeniti na godišnje periode koji počinju 1.-37.. godine. i c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). zemlju osnivanja ili sjedište.B Trošak ulaganja u zavisno društvo. jula 2009. januara 2005. ne smije prepraviti raspodjelu dobiti ili gubitka u izvještajnim periodima prije usvajanja izmjena i dopuna. Subjekt treba da izmjene i dopune tačaka 4. Dopuštena je njena ranija primjena. 26. sa izuzetkom: a) 273 . MRS-om 28 i MRS-om 31 na koje se oni odnose. godine. Datum stupanja na snagu i prelazne odredbe 44. Prema tome. treba da objavi i tu činjenicu. 18. b) Zahtjeva iz tačaka 30. Subjekt treba da te izmjene i dopune primijeni retroaktivno. Izmjena i dopuna tačke 28. Međutim. dužan je da objavi i tu činjenicu.MRS 27 a) činjenicu da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji i razloge zbog kojih se oni pripremaju ako to nije zakonom propisano. 45. jula 2009. i 41. 19. ako je različit. Nadalje. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. Subjekt ne smije prepravljati knjigovodstveni iznos ulaganja u bivše zavisno društvo ako je kontrolu izgubio prije nego što je primijenio ove izmjene i dopune. koji se tiču gubitka kontrole nad zavisnim društvom. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo. treba da objavi i tu činjenicu. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni prije 1. Subjekt treba da primijeni ovaj Standard na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. godine. se ne primjenjuju na promjene nastale prije nego što je subjekt primijenio izmjene i dopune. subjekt ne smije ponovo izračunavati dobitak ili gubitak iz osnova gubitka kontrole nad zavisnim društvom prije primjene izmjena i dopuna. uključujući naziv. na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. i 31. godine donio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde. Podstiče se i ranija primjena. godine). zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. i to prospektivno od datuma prve primjene MSFI-ja 5. Subjekt treba da tu izmjenu primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. zahtjevi iz tačaka 30. Dopuštena je i njihova ranija primjena. godine. 45. godine.

Dopuštena je njihova ranija primjena. Ovaj Standard zamjenjuje MRS 27 .Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji (revidiran 2003. godine. godine). i dodavanje tačke 38. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo (na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. Pored toga. godine) ima za posljedicu dodavanje tačke 38. januara 2009.C na neki raniji period. Subjekt treba te izmjene i dopune da primijeni prospektivno na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. Povlačenje MRS-a 27 (iz 2003. ima za posljedicu brisanje definicije metode troška iz tačke 4.B i 38.C. subjekt može izabrati da tačke 38. dužan je da prepravi i sve kasnije reorganizacije iz djelokruga tih tačaka.C primijeni retroaktivno na reorganizacije iz djelokruga tih tačaka u prošlim periodima.B ili 38.C.) 46. 45. januara 2009.A. godine. treba da objavi i tu činjenicu i da istovremeno primijeni povezane izmjene i dopune MRS-a 18. Ako subjekt primijeni tačku 38. Međutim. Subjekt treba da te tačke primijeni prospektivno na reorganizacije u godišnjim periodima koja počinju na dan ili nakon 1. treba da objavi i tu činjenicu.C Trošak ulaganja u zavisno društvo. MRS-a 21 i MRS-a 36. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni na neki raniji period.MRS 27 godine. Dopuštena je njihova ranija primjena.B i 38. 274 .B ili 38. ako subjekt prepravlja bilo koju reorganizaciju radi usklađenosti sa tačkom 38.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->