MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji

Djelokrug
1. 2. Ovaj Standard se primjenjuje pri sastavljanju i prezentaciji konsolidovanih finansijskih izvještaja za grupu subjekata pod kontrolom matice. Ovaj Standard se ne bavi metodama računovodstva poslovnih kombinacija i njihovim efektima na konsolidaciju, uključujući goodwill koji proizlazi iz poslovne kombinacije (v. MSFI 3 - Poslovne kombinacije). Ovaj Standard se takođe primjenjuje u računovodstvu ulaganja u povezana društva, zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva, kada poslovni subjekt odabere ili je u skladu sa domaćih propisima obavezan da prezentira odvojene finansijske izvještaje.

3.

Definicije
4. U ovom Standardu se koriste sljedeći izrazi s navedenim značenjima: Konsolidovani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji grupe, koji su prezentirani kao da je riječ o jednom ekonomskom subjektu. Kontrola je moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Grupa je matica i sva njena zavisna društva. Nekontrolirajući interes (manjinski udio) je dio kapitala (glavnice) koji ne pripada, direktno ili indirektno, matici. Matica je subjekt koji ima jedno ili više zavisnih društava. Odvojeni finansijski izvještaji su izvještaji koje prezentira matica, ulagač u pridruženo društvo ili učesnik u zajednički kontrolisanom subjektu, u kojima su ulaganja iskazana na osnovu vlasničkog udjela, a ne na osnovu objavljenih rezultata i neto sredstava subjekta u kojeg je izvršeno ulaganje. Zavisno društvo je društvo, uključujući i ostale poslovne subjekte kao što su partnerstva, koje je pod kontrolom drugog subjekta (koji se naziva matica). 5. Matica ili njeno zavisno društvo mogu biti ulagač u pridruženo društvo ili poduhvatnik zajednički kontrolisanog subjekta. U takvim slučajevima se takođe pripremaju konsolidovani finansijski izvještaji pripremljeni i prezentirani u skladu sa ovim Standardom radi usklađenosti sa MRS-om 28 - Ulaganja u pridružena društva i MRSom 31 - Udjeli u zajedničkim poduhvatima. Za subjekt opisan pod tačkom 5., odvojeni finansijski izvještaji su oni koji su pripremljeni i prezentirani pored finansijskih izvještaja navedenih u tački 5. Odvojeni finansijski izvještaji ne trebaju biti pridodati ili priloženi tim izvještajima.

6.

265

i samo onda ako: a) je matica i zavisno društvo u potpunom vlasništvu ili djelimičnom vlasništvu drugog subjekta i njegovih drugih vlasnika. 13... uključujući lokalna i regionalna tržišta). osim matice opisane u tački 10. može jasno dokazati da takvo vlasništvo nije kontrola. matica nije podnijela. 266 . d) krajnji ili bilo koji posredni vlasnik matice sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. postupa u skladu sa tačkama 38. u izuzetnim okolnostima.subjekti posebne namjene. Vidi i Tumačenje SIC-12 Konsolidacija . u skladu sa tačkom 10. a kada postoji:**  a) * ** moć nad više od polovine glasačkih prava na osnovu sporazuma s drugim ulagačima. izuzeta od sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja. b) se matičinim dužničkim ili vlasničkim instrumentima ne trguje na javnom tržištu (domaćoj ili stranoj berzi vrijednosnih papira ili izvanberzanskom tržištu. treba da prezentira konsolidovane finansijske izvještaje u kojima konsolidira svoja ulaganja u zavisna društva u skladu sa ovim Standardom. više od polovine glasačke moći nekog subjekta. Matica. može prezentirati odvojene finansijske izvještaje kao svoje jedine finansijske izvještaje.MRS 27 7.* Smatra se da kontrola postoji kada matica posjeduje.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i ukinuti dijelovi poslovanja. izabere da ne prezentira konsolidovane finansijske izvještaje i koja prezentira samo odvojene finansijske izvještaje. Kontrola takođe postoji i kada matica posjeduje polovinu ili manje od polovine glasačke moći subjekta. Matica ne mora da sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje onda. Ako zavisno društvo prilikom sticanja ispunjava kriterije za razvrstavanje u sredstva namijenjena prodaji u skladu sa MSFI-jem 5 . 10. Obim konsolidovanih finansijskih izvještaja 12. uključujući one koji inače nemaju pravo glasa. Konsolidovani finansijski izvještaji obuhvataju sva zavisna društva matice. direktno ili indirektno preko zavisnih društava. niti je u postupku podnošenja svojih finansijskih izvještaja komisiji za vrijednosne papire ili drugoj regulatornoj organizaciji radi izdavanja bilo koje vrste instrumenata na javnom tržištu. koji su obaviješteni o tome da matica neće sastavljati konsolidovane finansijske izvještaje i tome se ne protive. 8. c) 11.-43. pridruženo društvo ili udio u zajednički kontrolisanom subjektu nisu odvojeni finansijski izvještaji. Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja 9. Finansijski izvještaji subjekta koji nema zavisno društvo. osim ako se. i Matica koja u skladu sa tačkom 10. Matica koja je. obračun se vrši u skladu sa tim MSFI-jem.

ili druge slične instrumente koje subjektu. dodatnih informacija o različitim poslovnim aktivnostima zavisnih društava. Na primjer. (b) identifikuju se nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u dobiti ili gubitku konsolidovanih zavisnih društava za izvještajni period. prihoda i rashoda. subjekt objedinjava finansijske izvještaje matice i njenih zavisnih društava stavku po stavku. opcije kupovine dionica. Relevantne informacije se pružaju konsolidovanjem takvih zavisnih društava i objavljivanjem. osim namjere uprave i finansijske sposobnosti da se ona iskoriste ili zamijene. omogućavaju glasačku moć ili umanjuju glasačku moć druge strane nad finansijskim i poslovnim politikama drugog poslovnog subjekta (potencijalna prava glasa). koji opisuje postupak s proizašlim goodwillom). Postojanje i uticaj potencijalnih prava glasa koja se trenutno mogu iskoristiti ili zamijeniti. Potencijalna prava glasa se ne mogu trenutno iskoristiti ili zamijeniti kad se.MRS 27 b) moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta na osnovu statuta ili sporazuma. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije samo zato što je ulagač subjekt u zajedničkom poduhvatu. da bi konsolidovani finansijski izvještaji prikazali finansijske informacije o grupi kao da je ona jedan subjekt. dužničke ili vlasničke instrumente koji se mogu zamijeniti za redovne dionice. 16. se razmatraju kod procjene da li subjekt ima moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama drugog subjekta. sagledanih bilo pojedinačno ili u kombinaciji) koje utiču na potencijalna prava glasa. 15. obaveza. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije zato što njegove poslovne aktivnosti nisu slične aktivnostima drugih subjekata unutar grupe. ili d) moć većinskog glasanja na sastancima uprave ili odgovarajućeg upravljačkog tijela. na primjer. Postupci konsolidacije 18. u konsolidovanim finansijskim izvještajima. i (c) nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u neto sredstvima konsolidovanih zavisnih društava se utvrđuju odvojeno od matičinog vlasničkog udjela u njima. preduzimaju sljedeći koraci: (a) knjigovodstveni iznos matičinog ulaganja u svako zavisno društvo i matičinog udjela u kapitalu svakog zavisnog društva se eliminišu (v. Nekontrolirajući interesi u neto sredstvima se sastoje od: 267 . podaci čije objavljivanje nalaže IFRS 8 . uključujući potencijalna prava glasa koja drži drugi subjekt. Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. subjekt provjerava sve činjenice i okolnosti (uključujući i uslove iskorištavanja potencijalnih prava glasa i nekih drugih ugovornih aranžmana. MSFI 3.Poslovni segmenti pomažu u objašnjenju važnosti različitih poslovnih aktivnosti unutar grupe. kapitala. Nakon toga se. ne mogu iskoristiti ili zamijeniti do nekog budućeg datuma ili do nastanka budućeg događaja. sabirajanjem istih stavki sredstava. 17. Subjekt može posjedovati varante. otvorenom fondu ili sličnom subjektu. Pri procjeni da li potencijalna prava glasa doprinose kontroli. 14. ako se iskoriste ili zamijene. c) moć imenovanja ili smjene većine članova uprave ili drugog odgovarajućeg upravljačkog tijela.

Konsolidovane finansijske izvještaje treba sastavljati korištenjem jednoobraznih računovodstvenih politika za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima.Porez na dobit. Finansijski izvještaji matice i njenih zavisnih društava. Salda i transakcije unutar grupe. Dužina izvještajnog perioda i eventualna razlika između kraja izvještajnog perioda treba da budu isti iz perioda u period. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidovane finansijske izvještaje od datuma sticanja. rashode i dividende. pripadajućih sredstava koja podliježe amortizaciji. uključujući prihode. Kad su izvještajni datumi matice i zavisnih društava različiti. trebaju biti sastavljeni na isti izvještajni datum. 25. koje zahtijeva priznavanje u konsolidovanim finansijskim izvještajima. finansijski izvještaji zavisnog društva koji se koriste za pripremu konsolidovanih finansijskih izvještaja pripremaju na datum različit od datuma finansijskih izvještaja matice.. U svakom slučaju. eliminišu se u cijelosti. 26. treba da izvrši odgovarajuća usklađivanja u svojim finansijskim izvještajima pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. Kad postoje potencijalna prava glasa. koji se koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja. za potrebe konsolidacije. Unutargrupni gubici mogu ukazivati na umanjenje vrijednosti sredstava. Na primjer. razlika između izvještajnih datuma zavisnog društva i matice ne treba da bude duža od tri mjeseca. u skladu sa tačkom 22. 22.MRS 27 i. Ako neki član grupe za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima koristi računovodstvene politike koje su drugačije od onih koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izvještajima. 24. Kada se. prihodi i rashodi se eliminišu u cijelosti. kako je određeno u MSFI-ju 3. dodatne finansijske izvještaje na isti datum kao finansijski izvještaji matice. 268 . izračunatog u skladu sa MSFI-jem 3. Na vremenske razlike koje nastaju uslijed eliminisanja dobitaka ili gubitaka iz unutargrupnih transakcija primjenjuje se MRS 12 . iznosa nekontrolirajućih interesa na datum prvobitne poslovne kombinacije. 23. učešća nekontrolirajućih interesa u promjenama vlasničkog kapitala od datuma poslovne kombinacije. Unutargrupna salda. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidova- 20. na datum sticanja. osim ako to nije izvodljivo. 19. transakcije. 21. i ii. udjeli u dobiti ili gubitku te promjenama vlasničkog kapitala koji pripadaju matici i nekontrolirajućim interesima se utvrđuju na osnovu postojećih vlasničkih udjela i ne odražavaju moguće iskorištenje ili zamjenu potencijalnih glasačkih prava. zavisno društvo priprema. Dobici i gubici proizašli iz unutargrupnih transakcija koji su priznati unutar knjigovodstvenog iznosa sredstava. kao što su zalihe i dugotrajna sredstva. trošak amortizacije priznat u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti nakon datuma sticanja se zasniva na fer vrijednostima. Prihodi i rashodi zavisnog društva se zasnivaju na vrijednostima sredstava i obaveza koje su priznate u konsolidovanim finansijskim izvještajima matice na datum sticanja. treba izvršiti usklađenja za efekte značajnih transakcija ili drugih poslovnih događaja do kojih dođe između tog datuma i datuma finansijskih izvještaja matice. u cijelosti se eliminišu.

269 . Međutim. Dobit ili gubitak. 33. 30.MRS 27 ne finansijske izvještaje do datuma na koji prestaje kontrola matice nad zavisnim društvom. kao transakcije s vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. Ukupna sveobuhvatna dobit se raspoređuje na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom sa promjenom ili bez promjene apsolutnog ili relativnog vlasništva. Ako zavisno društvo ima kumulativne povlaštene dionice koje su razvrstane u kapital i koje su u posjedu vlasnika nekontrolirajućih interesa. knjigovodstveni iznosi vladajućih i nekontrolirajućih interesa se usklađuju kako bi se iskazala promjena u njihovim relativnim udjelima u zavisnom društvu. To je. koje nemaju za posljedicu gubitak kontrole. moguće kad zavisno društvo potpadne pod kontrolu vlade. suda. na primjer. U tim okolnostima. obračunavaju se kao transakcije vlasničkim kapitalom. tj. 31. bez obzira na to da li su dividende izglasane ili ne. Gubitak kontrole 32. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo nekontrolirajućih interesa. Promjene vlasničkog udjela matice u zavisnom društvu. 28. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom na osnovu dva ili više sporazuma (transakcija). kao i svaka komponenta ostale sveobuhvatne dobiti se raspoređuju na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. ali je ekonomski opravdan kad se razmatra zajedno s drugim sporazumima. matica izračunava svoj udio u dobiti ili gubitku nakon usklađivanja za dividendu po tim dionicama. ponekad okolnosti ukazuju na to da bi više sporazuma trebalo obračunati kao jednu transakciju. Na to da bi više sporazuma matica trebala obračunati kao jednu transakciju ukazuje jedna ili više sljedećih okolnosti: a) b) c) sporazumi su zaključeni istovremeno ili na način da jedan podrazumijeva očekivanje drugog. 29. odvojeno od dijela vlasničkog kapitala koji pripada vlasnicima matice. matica je dužna da razmotri sve uslove sporazuma i njihove ekonomske efekte. Primjer je prodaja dionica po cijeni ispod tržišne u jednom navratu koja je kompenzirana kasnijom prodajom po cijeni iznad tržišne. sporazumi sačinjavaju jednu transakciju strukturiranu s ciljem postizanja općeg komercijalnog učinka. Nekontrolirajući interesi se u konsolidovanom izvještaju o finansijskom položaju iskazuju unutar kapitala (glavnice). jedan sporazum zavisi od nastanka barem jednog drugog sporazuma. 27. stečajnog upravitelja ili regulatornog tijela. Kod utvrđivanja da li sporazume treba obračunati kao jednu transakciju. Svaka razlika između iznosa za koji se nekontrolirajući interesi usklađuju i fer vrijednosti plaćene ili primljene naknade se priznaje direktno u vlasnički kapital (glavnicu) i pripisuje vlasnicima matice. Do toga može doći i kao rezultat ugovorenog sporazuma. d) jedan sporazum se sâm po sebi ne smatra ekonomski opravdanim.

i obaveze zavisnog društva po njihovim knjigovodstvenim iznosima na datum gubitka kontrole. svako zadržano ulaganje u bivšem zavisnom društvu te svi iznosi potraživanja od bivšeg zavisnog društva ili obaveza prema njemu treba da se obračunaju u skladu sa drugim MSFI-jevima.MRS 27 34. fer vrijednost naknade. b) prestaje priznavati knjigovodstveni iznos svakog nekontrolirajućeg interesa u bivšem zavisnom društvu na datum gubitka kontrole. Kod gubitka kontrole nad zavisnim društvom. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti.Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. ako se prilikom otuđenja sredstva višak. e) f) reklasifikuje iznose navedene u tački 35. Slično tome. ukoliko transakcija koja je dovela do gubitka kontrole obuhvata raspodjelu dionica zavisnog društva vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. matica taj revalorizacijski višak prenosi direktno u zadržanu dobit kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. troškom kod prvog priznavanja ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički kontrolirani subjekt. ili. nastao revalorizacijom. 270 . ako zavisno društvo ima sredstva raspoloživa za prodaju i matica izgubi kontrolu nad njim. ona: a) prestaje priznavati sredstva. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti u vezi s tim sredstvima. c) priznaje: i. uključujući svaku komponentu ostale sveobuhvatne dobiti po tim udjelima. Fer vrijednost svakog zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu se na datum gubitka kontrole smatra fer vrijednošću pri prvom priznavanju finansijskog sredstva u skladu sa MRS-om 39 . matica dobit ili gubitak preknjižava iz kapitala u dobit ili gubitak (kao reklasifikacijsko usklađenje) kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. i d) priznaje svako ulaganje koje je zadržano u bivšem zavisnom društvu po njegovoj fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. ako se dobit ili gubitak. matica je dužna da dobit ili gubitak. Prema tome. Na primjer. dužna je da sve iznose. otuđenjem povezanih sredstava ili povezanih obaveza reklasifikuje u dobit ili gubitak. od datuma gubitka kontrole. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. 35. ili ih. prenosi direktno u zadržanu dobit. koji su priznati u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti povezane s tim zavisnim društvom. raspodjelu dionica bivšeg zavisnog društva vlasnicima. 37. preknjiži u dobit ili gubitak. ii. koji je prethodno bio priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti prenosi direktno u zadržanu dobit. uključujući goodwill. obračuna po istoj osnovi koja bi važila da je matica direktno otuđila povezana sredstva ili obaveze. ako je primljena. ako to nalažu drugi MSFIjevi. 36. i svaku proizašlu razliku priznaje kao dobit ili gubitak koji pripada matici. po transakciji. ako je primjereno. događaju ili okolnostima koji su doveli do gubitka kontrole.

Subjekt takođe izdaje konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu kako to nalaže tačka 9. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva treba da obračuna: a) b) u skladu s MRS-om 39. i 40. Ulaganja u zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva..B Kad matica reorganizira svoju grupu. ulaganja u zavisna društva. subjekt treba da prizna u svojim odvojenim finansijskim izvještajima u dobit ili gubitak kada je utvrđeno pravo na prijem dividende.B.(a). se primjenjuju kada jedno društvo priprema odvojene finansijske izvještaje koji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. 39. U tom slučaju. izrazi „prvobitna matica“ i „prvobitna grupa“ se odnose na „prvobitni subjekt“. sredstva i obaveze nove grupe i prvobitne grupe su isti neposredno prije i nakon reorganizacije. Zahtjevi iz tačke 38. koja su u konsolidovanim finansijskim izvještajima obračunata u skladu sa MRS-om 39.B primjenjuju se jednako i na takvu vrstu reorganizacije. Ulaganja obračunata po trošku se obračunavaju u skladu sa MSFI-jem 5 .Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva u odvojenim finansijskim izvještajima 38. Tačke 38. po trošku. zajednički kontrolisanog subjekta ili pridruženog društva. na isti se način obračunavaju i u ulagačevim odvojenim finansijskim izvještajima. subjekt koji nije matica može osnovati novi subjekt kao maticu na način da ispunjava kriterije iz tačke 38. ili 38. Kad subjekt sastavlja odvojene finansijske izvještaje.A Dividende od zavisnog društva. 40. način vrednovanja ulaganja obračunatih u skladu s MRS-om 39 se ne mijenja. osim kod primjene izuzeća iz tačke 10. nova matica je dužna da iskaže trošak kao knjigovodstveni iznos svog udjela u stavkama kapitala iskazanim u odvojenim finansijskim izvještajima prvobitne matice na datum reorganizacije. 271 . ako su razvrstana u portfelj namijenjen prodaji (ili uključena u grupu za otuđenje koja je razvrstana u portfelj namijenjen prodaji) u skladu s MSFI-jem 5. i kad nova matica svoja ulaganja u prvobitnu maticu u svojim odvojenim finansijskim izvještajima iskazuje u skladu sa tačkom 38. U tim okolnostima.MRS 27 Računovodstvo ulaganja u zavisna društva. Ovaj standard ne propisuje koji subjekti izdaju odvojene finansijske izvještaje za javnu upotrebu.C Slično tome. 38. osnivanjem novog subjekta kao matice grupe na način da su ispunjeni sljedeći kriteriji: a) b) c) nova matica dobiva kontrolu nad prvobitnom maticom izdavanjem vlasničkih instrumenata u zamjenu za postojeće vlasničke instrumente prvobitne matice. 38. Na svaku kategoriju ulaganja treba primijeniti isti način obračunavanja.-43. vlasnici prvobitne matice prije reorganizacije imaju iste apsolutne i relativne udjele u neto sredstvima prvobitne grupe i nove grupe neposredno prije i nakon reorganizacije.

d) prirodu i obim eventualnih značajnih ograničenja (npr. više od polovine glasačke ili potencijalne glasačke moći subjekta u kojeg se investira. c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). poduhvatnik s udjelom u zajednički kontrolisanom subjektu ili ulagač u pridruženo društvo priprema odvojene finansijske izvještaje. b) razloge zbog kojih posjedovanje. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. matica je dužna objaviti dobitak ili gubitak. te b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. dio tog dobitka odnosno tog gubitka povezan s priznavanjem zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu po fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. više od polovine glasačke moći. e) f) analizu s prikazom uticaja svake promjene u vlasničkom udjelu matice u zavisnom društvu koja nije imala za posljedicu gubitak kontrole nad vlasničkim kapitalom koji pripada vlasnicima matice. kao i adresu na kojoj su ti konsolidovani finansijski izvještaji dostupni. u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja objavljeni za javnu upotrebu. kad se oni koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja i na datum su ili su za period koji je različit od finansijskih izvještaja matice. naziv i zemlju osnivanja ili sjedište društva čiji su finansijski izvještaji. u tim odvojenim finansijskim izvještajima treba da objavi: 272 . posredno ili neposredno preko zavisnih društava. U konsolidovanim finansijskim izvještajima treba izvršiti sljedeća objavljivanja: a) prirodu odnosa između matice i zavisnog društva u kojem matica ne posjeduje. Pri pripremi odvojenih finansijskih izvještaja za maticu koja u skladu sa tačkom 10. da je primijenjeno izuzeće iz konsolidacije. c) kraj izvještajnog perioda finansijskih izvještaja zavisnog društva. stavku ili stavke u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u kojima je taj dobitak. ne omogućava kontrolu. kao i: i. odnosno taj gubitak priznat (ako nisu odvojeno iskazane u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti). uključujući naziv. u skladu sa tačkom 43. posredno ili neposredno preko zavisnih društava. Kada matica (osim matice opisane u tački 42. kao i razlog korištenja različitog datuma ili perioda. i ako je izgubljena kontrola nad zavisnim društvom. zemlju osnivanja ili sjedište. ii. nastalih zbog ugovora o pozajmljivanju ili regulatornih zahtjeva) u mogućnosti zavisnog društva da prenosi sredstva matici u obliku dividendi isplaćenih u novcu ili za otplatu zajmova ili avansa.MRS 27 Objavljivanje 41. i 43. ako postoji. u odvojenim finansijskim izvještajima se objavljuje: a) činjenica da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. 42. ako je različit.).. izabere da ne priprema konsolidovane finansijske izvještaje.

Subjekt treba da izmjene i dopune tačaka 4.. c) Zahtjeva iz tačaka 34. koje se tiču pripisivanja ukupne sveobuhvatne dobiti vlasnicima matice i vlasnicima nekontrolirajućih interesa. Ako subjekt primijeni ovu izmjenu na neki raniji period. godine. januara 2005.B Trošak ulaganja u zavisno društvo. Dopuštena je i njihova ranija primjena. b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. 18. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. godine ako istovremeno ne primijeni MSFI 3 (koji je Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde revidirao 2008. Ako subjekt primijeni ovaj Standard na period koji počinje prije 1. treba da objavi i tu činjenicu. na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. Datum stupanja na snagu i prelazne odredbe 44. januara 2005. MRS-om 28 i MRS-om 31 na koje se oni odnose. Subjekt treba da primijeni ovaj Standard na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. godine. i to prospektivno od datuma prve primjene MSFI-ja 5. 45. 19. godine. Prema tome. jula 2009. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo. sa izuzetkom: a) 273 . Subjekt treba da te izmjene i dopune primijeni retroaktivno. godine). treba da objavi i tu činjenicu.-37. januara 2009. Međutim. Nadalje. godine donio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde. i 31.-37. 26.. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo.A Tačka 38. b) Zahtjeva iz tačaka 30. Subjekt ne smije prepravljati knjigovodstveni iznos ulaganja u bivše zavisno društvo ako je kontrolu izgubio prije nego što je primijenio ove izmjene i dopune. zemlju osnivanja ili sjedište. jula 2009. godine. koji se tiču gubitka kontrole nad zavisnim društvom. uključujući naziv. ovog standarda. ako je različit. ne smije prepraviti raspodjelu dobiti ili gubitka u izvještajnim periodima prije usvajanja izmjena i dopuna. zahtjevi iz tačaka 30.(e) i (f) MRS-a 27. Dopuštena je njena ranija primjena. se ne primjenjuju na promjene nastale prije nego što je subjekt primijenio izmjene i dopune. primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. koje je 2008. i c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). izmijenjena je u sklopu Poboljšanja MSFI-jeva izdatih u maju 2008. 45. i 31. Subjekt treba da tu izmjenu primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. subjekt ne smije ponovo izračunavati dobitak ili gubitak iz osnova gubitka kontrole nad zavisnim društvom prije primjene izmjena i dopuna. kao i da navede finansijske izvještaje pripremljene u skladu sa tačkom 9. jula 2009. Prema tome. i 41. koji se tiču obračunavanja promjena vlasničkih udjela u zavisnom društvu nakon sticanja kontrole.MRS 27 a) činjenicu da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji i razloge zbog kojih se oni pripremaju ako to nije zakonom propisano. Podstiče se i ranija primjena. subjekt te izmjene i dopune ne treba primijeniti na godišnje periode koji počinju 1. Izmjena i dopuna tačke 28. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni prije 1.. godine. 45. dužan je da objavi i tu činjenicu. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. godine.

A. ima za posljedicu brisanje definicije metode troška iz tačke 4. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni na neki raniji period.C Trošak ulaganja u zavisno društvo. dužan je da prepravi i sve kasnije reorganizacije iz djelokruga tih tačaka. 45. Povlačenje MRS-a 27 (iz 2003. Dopuštena je njihova ranija primjena. subjekt može izabrati da tačke 38. januara 2009. treba da objavi i tu činjenicu i da istovremeno primijeni povezane izmjene i dopune MRS-a 18. 274 . Subjekt treba da te tačke primijeni prospektivno na reorganizacije u godišnjim periodima koja počinju na dan ili nakon 1. Pored toga. Ako subjekt primijeni tačku 38. godine. godine.C primijeni retroaktivno na reorganizacije iz djelokruga tih tačaka u prošlim periodima.MRS 27 godine. Subjekt treba te izmjene i dopune da primijeni prospektivno na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1.C na neki raniji period. januara 2009. Međutim. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo (na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008.C. ako subjekt prepravlja bilo koju reorganizaciju radi usklađenosti sa tačkom 38.B ili 38. MRS-a 21 i MRS-a 36. godine).C.Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji (revidiran 2003. Ovaj Standard zamjenjuje MRS 27 .B i 38.B ili 38. Dopuštena je njihova ranija primjena. godine) ima za posljedicu dodavanje tačke 38.) 46. i dodavanje tačke 38.B i 38. treba da objavi i tu činjenicu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful