MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji

Djelokrug
1. 2. Ovaj Standard se primjenjuje pri sastavljanju i prezentaciji konsolidovanih finansijskih izvještaja za grupu subjekata pod kontrolom matice. Ovaj Standard se ne bavi metodama računovodstva poslovnih kombinacija i njihovim efektima na konsolidaciju, uključujući goodwill koji proizlazi iz poslovne kombinacije (v. MSFI 3 - Poslovne kombinacije). Ovaj Standard se takođe primjenjuje u računovodstvu ulaganja u povezana društva, zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva, kada poslovni subjekt odabere ili je u skladu sa domaćih propisima obavezan da prezentira odvojene finansijske izvještaje.

3.

Definicije
4. U ovom Standardu se koriste sljedeći izrazi s navedenim značenjima: Konsolidovani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji grupe, koji su prezentirani kao da je riječ o jednom ekonomskom subjektu. Kontrola je moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Grupa je matica i sva njena zavisna društva. Nekontrolirajući interes (manjinski udio) je dio kapitala (glavnice) koji ne pripada, direktno ili indirektno, matici. Matica je subjekt koji ima jedno ili više zavisnih društava. Odvojeni finansijski izvještaji su izvještaji koje prezentira matica, ulagač u pridruženo društvo ili učesnik u zajednički kontrolisanom subjektu, u kojima su ulaganja iskazana na osnovu vlasničkog udjela, a ne na osnovu objavljenih rezultata i neto sredstava subjekta u kojeg je izvršeno ulaganje. Zavisno društvo je društvo, uključujući i ostale poslovne subjekte kao što su partnerstva, koje je pod kontrolom drugog subjekta (koji se naziva matica). 5. Matica ili njeno zavisno društvo mogu biti ulagač u pridruženo društvo ili poduhvatnik zajednički kontrolisanog subjekta. U takvim slučajevima se takođe pripremaju konsolidovani finansijski izvještaji pripremljeni i prezentirani u skladu sa ovim Standardom radi usklađenosti sa MRS-om 28 - Ulaganja u pridružena društva i MRSom 31 - Udjeli u zajedničkim poduhvatima. Za subjekt opisan pod tačkom 5., odvojeni finansijski izvještaji su oni koji su pripremljeni i prezentirani pored finansijskih izvještaja navedenih u tački 5. Odvojeni finansijski izvještaji ne trebaju biti pridodati ili priloženi tim izvještajima.

6.

265

13.. Matica koja je. direktno ili indirektno preko zavisnih društava. postupa u skladu sa tačkama 38. niti je u postupku podnošenja svojih finansijskih izvještaja komisiji za vrijednosne papire ili drugoj regulatornoj organizaciji radi izdavanja bilo koje vrste instrumenata na javnom tržištu. 8. Kontrola takođe postoji i kada matica posjeduje polovinu ili manje od polovine glasačke moći subjekta. 266 . uključujući one koji inače nemaju pravo glasa. a kada postoji:**  a) * ** moć nad više od polovine glasačkih prava na osnovu sporazuma s drugim ulagačima. može jasno dokazati da takvo vlasništvo nije kontrola. izabere da ne prezentira konsolidovane finansijske izvještaje i koja prezentira samo odvojene finansijske izvještaje. i samo onda ako: a) je matica i zavisno društvo u potpunom vlasništvu ili djelimičnom vlasništvu drugog subjekta i njegovih drugih vlasnika. Matica ne mora da sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje onda. Finansijski izvještaji subjekta koji nema zavisno društvo.subjekti posebne namjene. Obim konsolidovanih finansijskih izvještaja 12. treba da prezentira konsolidovane finansijske izvještaje u kojima konsolidira svoja ulaganja u zavisna društva u skladu sa ovim Standardom. više od polovine glasačke moći nekog subjekta. matica nije podnijela. d) krajnji ili bilo koji posredni vlasnik matice sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. u skladu sa tačkom 10. osim ako se. Ako zavisno društvo prilikom sticanja ispunjava kriterije za razvrstavanje u sredstva namijenjena prodaji u skladu sa MSFI-jem 5 . Matica. može prezentirati odvojene finansijske izvještaje kao svoje jedine finansijske izvještaje.. 10. b) se matičinim dužničkim ili vlasničkim instrumentima ne trguje na javnom tržištu (domaćoj ili stranoj berzi vrijednosnih papira ili izvanberzanskom tržištu.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i ukinuti dijelovi poslovanja. koji su obaviješteni o tome da matica neće sastavljati konsolidovane finansijske izvještaje i tome se ne protive. osim matice opisane u tački 10. obračun se vrši u skladu sa tim MSFI-jem. u izuzetnim okolnostima. pridruženo društvo ili udio u zajednički kontrolisanom subjektu nisu odvojeni finansijski izvještaji. i Matica koja u skladu sa tačkom 10. uključujući lokalna i regionalna tržišta).* Smatra se da kontrola postoji kada matica posjeduje. c) 11. izuzeta od sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja.-43. Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja 9. Konsolidovani finansijski izvještaji obuhvataju sva zavisna društva matice. Vidi i Tumačenje SIC-12 Konsolidacija .MRS 27 7.

i (c) nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u neto sredstvima konsolidovanih zavisnih društava se utvrđuju odvojeno od matičinog vlasničkog udjela u njima. dužničke ili vlasničke instrumente koji se mogu zamijeniti za redovne dionice. Nakon toga se. Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije samo zato što je ulagač subjekt u zajedničkom poduhvatu. prihoda i rashoda. ili druge slične instrumente koje subjektu. (b) identifikuju se nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u dobiti ili gubitku konsolidovanih zavisnih društava za izvještajni period. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije zato što njegove poslovne aktivnosti nisu slične aktivnostima drugih subjekata unutar grupe. Postojanje i uticaj potencijalnih prava glasa koja se trenutno mogu iskoristiti ili zamijeniti. kapitala. u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Postupci konsolidacije 18. ne mogu iskoristiti ili zamijeniti do nekog budućeg datuma ili do nastanka budućeg događaja. sabirajanjem istih stavki sredstava. Nekontrolirajući interesi u neto sredstvima se sastoje od: 267 . Potencijalna prava glasa se ne mogu trenutno iskoristiti ili zamijeniti kad se. omogućavaju glasačku moć ili umanjuju glasačku moć druge strane nad finansijskim i poslovnim politikama drugog poslovnog subjekta (potencijalna prava glasa). preduzimaju sljedeći koraci: (a) knjigovodstveni iznos matičinog ulaganja u svako zavisno društvo i matičinog udjela u kapitalu svakog zavisnog društva se eliminišu (v. subjekt provjerava sve činjenice i okolnosti (uključujući i uslove iskorištavanja potencijalnih prava glasa i nekih drugih ugovornih aranžmana.MRS 27 b) moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta na osnovu statuta ili sporazuma. uključujući potencijalna prava glasa koja drži drugi subjekt. 17. 15. otvorenom fondu ili sličnom subjektu. osim namjere uprave i finansijske sposobnosti da se ona iskoriste ili zamijene. ili d) moć većinskog glasanja na sastancima uprave ili odgovarajućeg upravljačkog tijela. Pri procjeni da li potencijalna prava glasa doprinose kontroli. Na primjer. da bi konsolidovani finansijski izvještaji prikazali finansijske informacije o grupi kao da je ona jedan subjekt. MSFI 3. obaveza.Poslovni segmenti pomažu u objašnjenju važnosti različitih poslovnih aktivnosti unutar grupe. subjekt objedinjava finansijske izvještaje matice i njenih zavisnih društava stavku po stavku. dodatnih informacija o različitim poslovnim aktivnostima zavisnih društava. Relevantne informacije se pružaju konsolidovanjem takvih zavisnih društava i objavljivanjem. ako se iskoriste ili zamijene. 16. 14. c) moć imenovanja ili smjene većine članova uprave ili drugog odgovarajućeg upravljačkog tijela. na primjer. podaci čije objavljivanje nalaže IFRS 8 . sagledanih bilo pojedinačno ili u kombinaciji) koje utiču na potencijalna prava glasa. koji opisuje postupak s proizašlim goodwillom). Subjekt može posjedovati varante. se razmatraju kod procjene da li subjekt ima moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama drugog subjekta. opcije kupovine dionica.

Na vremenske razlike koje nastaju uslijed eliminisanja dobitaka ili gubitaka iz unutargrupnih transakcija primjenjuje se MRS 12 . uključujući prihode. 23. Prihodi i rashodi zavisnog društva se zasnivaju na vrijednostima sredstava i obaveza koje su priznate u konsolidovanim finansijskim izvještajima matice na datum sticanja. u skladu sa tačkom 22. Unutargrupni gubici mogu ukazivati na umanjenje vrijednosti sredstava. Dužina izvještajnog perioda i eventualna razlika između kraja izvještajnog perioda treba da budu isti iz perioda u period. 26. kako je određeno u MSFI-ju 3. trošak amortizacije priznat u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti nakon datuma sticanja se zasniva na fer vrijednostima.MRS 27 i.. iznosa nekontrolirajućih interesa na datum prvobitne poslovne kombinacije. Finansijski izvještaji matice i njenih zavisnih društava. kao što su zalihe i dugotrajna sredstva. dodatne finansijske izvještaje na isti datum kao finansijski izvještaji matice. koje zahtijeva priznavanje u konsolidovanim finansijskim izvještajima. i ii. na datum sticanja. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidova- 20. u cijelosti se eliminišu. zavisno društvo priprema.Porez na dobit. 21. Kada se. Ako neki član grupe za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima koristi računovodstvene politike koje su drugačije od onih koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izvještajima. za potrebe konsolidacije. prihodi i rashodi se eliminišu u cijelosti. Dobici i gubici proizašli iz unutargrupnih transakcija koji su priznati unutar knjigovodstvenog iznosa sredstava. trebaju biti sastavljeni na isti izvještajni datum. Kad su izvještajni datumi matice i zavisnih društava različiti. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidovane finansijske izvještaje od datuma sticanja. rashode i dividende. 19. 22. Konsolidovane finansijske izvještaje treba sastavljati korištenjem jednoobraznih računovodstvenih politika za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima. 24. treba da izvrši odgovarajuća usklađivanja u svojim finansijskim izvještajima pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. učešća nekontrolirajućih interesa u promjenama vlasničkog kapitala od datuma poslovne kombinacije. Salda i transakcije unutar grupe. Na primjer. finansijski izvještaji zavisnog društva koji se koriste za pripremu konsolidovanih finansijskih izvještaja pripremaju na datum različit od datuma finansijskih izvještaja matice. izračunatog u skladu sa MSFI-jem 3. koji se koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja. eliminišu se u cijelosti. transakcije. Kad postoje potencijalna prava glasa. treba izvršiti usklađenja za efekte značajnih transakcija ili drugih poslovnih događaja do kojih dođe između tog datuma i datuma finansijskih izvještaja matice. udjeli u dobiti ili gubitku te promjenama vlasničkog kapitala koji pripadaju matici i nekontrolirajućim interesima se utvrđuju na osnovu postojećih vlasničkih udjela i ne odražavaju moguće iskorištenje ili zamjenu potencijalnih glasačkih prava. 25. 268 . pripadajućih sredstava koja podliježe amortizaciji. osim ako to nije izvodljivo. Unutargrupna salda. razlika između izvještajnih datuma zavisnog društva i matice ne treba da bude duža od tri mjeseca. U svakom slučaju.

kao transakcije s vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. tj. Svaka razlika između iznosa za koji se nekontrolirajući interesi usklađuju i fer vrijednosti plaćene ili primljene naknade se priznaje direktno u vlasnički kapital (glavnicu) i pripisuje vlasnicima matice. Primjer je prodaja dionica po cijeni ispod tržišne u jednom navratu koja je kompenzirana kasnijom prodajom po cijeni iznad tržišne. matica je dužna da razmotri sve uslove sporazuma i njihove ekonomske efekte. 269 . U tim okolnostima. Ako zavisno društvo ima kumulativne povlaštene dionice koje su razvrstane u kapital i koje su u posjedu vlasnika nekontrolirajućih interesa. bez obzira na to da li su dividende izglasane ili ne. Nekontrolirajući interesi se u konsolidovanom izvještaju o finansijskom položaju iskazuju unutar kapitala (glavnice). Kod utvrđivanja da li sporazume treba obračunati kao jednu transakciju. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom na osnovu dva ili više sporazuma (transakcija). Do toga može doći i kao rezultat ugovorenog sporazuma. obračunavaju se kao transakcije vlasničkim kapitalom. na primjer. kao i svaka komponenta ostale sveobuhvatne dobiti se raspoređuju na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. jedan sporazum zavisi od nastanka barem jednog drugog sporazuma.MRS 27 ne finansijske izvještaje do datuma na koji prestaje kontrola matice nad zavisnim društvom. stečajnog upravitelja ili regulatornog tijela. knjigovodstveni iznosi vladajućih i nekontrolirajućih interesa se usklađuju kako bi se iskazala promjena u njihovim relativnim udjelima u zavisnom društvu. 31. ponekad okolnosti ukazuju na to da bi više sporazuma trebalo obračunati kao jednu transakciju. To je. d) jedan sporazum se sâm po sebi ne smatra ekonomski opravdanim. 27. 29. Dobit ili gubitak. ali je ekonomski opravdan kad se razmatra zajedno s drugim sporazumima. Ukupna sveobuhvatna dobit se raspoređuje na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. 30. Promjene vlasničkog udjela matice u zavisnom društvu. koje nemaju za posljedicu gubitak kontrole. sporazumi sačinjavaju jednu transakciju strukturiranu s ciljem postizanja općeg komercijalnog učinka. moguće kad zavisno društvo potpadne pod kontrolu vlade. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo nekontrolirajućih interesa. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom sa promjenom ili bez promjene apsolutnog ili relativnog vlasništva. matica izračunava svoj udio u dobiti ili gubitku nakon usklađivanja za dividendu po tim dionicama. suda. Na to da bi više sporazuma matica trebala obračunati kao jednu transakciju ukazuje jedna ili više sljedećih okolnosti: a) b) c) sporazumi su zaključeni istovremeno ili na način da jedan podrazumijeva očekivanje drugog. 28. Međutim. odvojeno od dijela vlasničkog kapitala koji pripada vlasnicima matice. 33. Gubitak kontrole 32.

ako zavisno društvo ima sredstva raspoloživa za prodaju i matica izgubi kontrolu nad njim. Slično tome. troškom kod prvog priznavanja ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički kontrolirani subjekt. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. nastao revalorizacijom. ii. ukoliko transakcija koja je dovela do gubitka kontrole obuhvata raspodjelu dionica zavisnog društva vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. i obaveze zavisnog društva po njihovim knjigovodstvenim iznosima na datum gubitka kontrole. ona: a) prestaje priznavati sredstva. ako je primjereno. koji su priznati u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti povezane s tim zavisnim društvom. i svaku proizašlu razliku priznaje kao dobit ili gubitak koji pripada matici. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. od datuma gubitka kontrole. fer vrijednost naknade. ako to nalažu drugi MSFIjevi. uključujući svaku komponentu ostale sveobuhvatne dobiti po tim udjelima. e) f) reklasifikuje iznose navedene u tački 35. dužna je da sve iznose. ako se prilikom otuđenja sredstva višak. ako je primljena. koji je prethodno bio priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti prenosi direktno u zadržanu dobit. uključujući goodwill. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti. 36. i d) priznaje svako ulaganje koje je zadržano u bivšem zavisnom društvu po njegovoj fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. ili ih. svako zadržano ulaganje u bivšem zavisnom društvu te svi iznosi potraživanja od bivšeg zavisnog društva ili obaveza prema njemu treba da se obračunaju u skladu sa drugim MSFI-jevima. raspodjelu dionica bivšeg zavisnog društva vlasnicima. c) priznaje: i. događaju ili okolnostima koji su doveli do gubitka kontrole. Fer vrijednost svakog zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu se na datum gubitka kontrole smatra fer vrijednošću pri prvom priznavanju finansijskog sredstva u skladu sa MRS-om 39 . matica je dužna da dobit ili gubitak. Prema tome. preknjiži u dobit ili gubitak. obračuna po istoj osnovi koja bi važila da je matica direktno otuđila povezana sredstva ili obaveze. otuđenjem povezanih sredstava ili povezanih obaveza reklasifikuje u dobit ili gubitak. 37. Na primjer.Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. matica taj revalorizacijski višak prenosi direktno u zadržanu dobit kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti u vezi s tim sredstvima. b) prestaje priznavati knjigovodstveni iznos svakog nekontrolirajućeg interesa u bivšem zavisnom društvu na datum gubitka kontrole. po transakciji. ili. prenosi direktno u zadržanu dobit. 270 . ako se dobit ili gubitak. matica dobit ili gubitak preknjižava iz kapitala u dobit ili gubitak (kao reklasifikacijsko usklađenje) kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. 35.MRS 27 34. Kod gubitka kontrole nad zavisnim društvom.

Na svaku kategoriju ulaganja treba primijeniti isti način obračunavanja. Tačke 38.B Kad matica reorganizira svoju grupu. 38. po trošku.MRS 27 Računovodstvo ulaganja u zavisna društva.B primjenjuju se jednako i na takvu vrstu reorganizacije.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja.A Dividende od zavisnog društva. subjekt koji nije matica može osnovati novi subjekt kao maticu na način da ispunjava kriterije iz tačke 38. Zahtjevi iz tačke 38. ako su razvrstana u portfelj namijenjen prodaji (ili uključena u grupu za otuđenje koja je razvrstana u portfelj namijenjen prodaji) u skladu s MSFI-jem 5. 39. Ulaganja u zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva.C Slično tome. sredstva i obaveze nove grupe i prvobitne grupe su isti neposredno prije i nakon reorganizacije.-43. zajednički kontrolisanog subjekta ili pridruženog društva. i 40. osim kod primjene izuzeća iz tačke 10. izrazi „prvobitna matica“ i „prvobitna grupa“ se odnose na „prvobitni subjekt“. Kad subjekt sastavlja odvojene finansijske izvještaje. subjekt treba da prizna u svojim odvojenim finansijskim izvještajima u dobit ili gubitak kada je utvrđeno pravo na prijem dividende. 38. Subjekt takođe izdaje konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu kako to nalaže tačka 9.(a). zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva treba da obračuna: a) b) u skladu s MRS-om 39.. način vrednovanja ulaganja obračunatih u skladu s MRS-om 39 se ne mijenja. nova matica je dužna da iskaže trošak kao knjigovodstveni iznos svog udjela u stavkama kapitala iskazanim u odvojenim finansijskim izvještajima prvobitne matice na datum reorganizacije. i kad nova matica svoja ulaganja u prvobitnu maticu u svojim odvojenim finansijskim izvještajima iskazuje u skladu sa tačkom 38. Ovaj standard ne propisuje koji subjekti izdaju odvojene finansijske izvještaje za javnu upotrebu. U tim okolnostima.B. Ulaganja obračunata po trošku se obračunavaju u skladu sa MSFI-jem 5 . 271 . ili 38. U tom slučaju. koja su u konsolidovanim finansijskim izvještajima obračunata u skladu sa MRS-om 39. vlasnici prvobitne matice prije reorganizacije imaju iste apsolutne i relativne udjele u neto sredstvima prvobitne grupe i nove grupe neposredno prije i nakon reorganizacije. na isti se način obračunavaju i u ulagačevim odvojenim finansijskim izvještajima. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva u odvojenim finansijskim izvještajima 38. 40. ulaganja u zavisna društva. osnivanjem novog subjekta kao matice grupe na način da su ispunjeni sljedeći kriteriji: a) b) c) nova matica dobiva kontrolu nad prvobitnom maticom izdavanjem vlasničkih instrumenata u zamjenu za postojeće vlasničke instrumente prvobitne matice. se primjenjuju kada jedno društvo priprema odvojene finansijske izvještaje koji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

dio tog dobitka odnosno tog gubitka povezan s priznavanjem zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu po fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. posredno ili neposredno preko zavisnih društava. da je primijenjeno izuzeće iz konsolidacije. naziv i zemlju osnivanja ili sjedište društva čiji su finansijski izvještaji. b) razloge zbog kojih posjedovanje. poduhvatnik s udjelom u zajednički kontrolisanom subjektu ili ulagač u pridruženo društvo priprema odvojene finansijske izvještaje. izabere da ne priprema konsolidovane finansijske izvještaje. više od polovine glasačke moći. više od polovine glasačke ili potencijalne glasačke moći subjekta u kojeg se investira. stavku ili stavke u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u kojima je taj dobitak.MRS 27 Objavljivanje 41. ne omogućava kontrolu. u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja objavljeni za javnu upotrebu. c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). te b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. 42. kao i adresu na kojoj su ti konsolidovani finansijski izvještaji dostupni. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. i ako je izgubljena kontrola nad zavisnim društvom. ako postoji. kao i razlog korištenja različitog datuma ili perioda. i 43. kao i: i. ako je različit. u odvojenim finansijskim izvještajima se objavljuje: a) činjenica da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji. Kada matica (osim matice opisane u tački 42. u skladu sa tačkom 43.). kad se oni koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja i na datum su ili su za period koji je različit od finansijskih izvještaja matice. posredno ili neposredno preko zavisnih društava. e) f) analizu s prikazom uticaja svake promjene u vlasničkom udjelu matice u zavisnom društvu koja nije imala za posljedicu gubitak kontrole nad vlasničkim kapitalom koji pripada vlasnicima matice. c) kraj izvještajnog perioda finansijskih izvještaja zavisnog društva. U konsolidovanim finansijskim izvještajima treba izvršiti sljedeća objavljivanja: a) prirodu odnosa između matice i zavisnog društva u kojem matica ne posjeduje. d) prirodu i obim eventualnih značajnih ograničenja (npr. ii. odnosno taj gubitak priznat (ako nisu odvojeno iskazane u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti). matica je dužna objaviti dobitak ili gubitak.. uključujući naziv. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. Pri pripremi odvojenih finansijskih izvještaja za maticu koja u skladu sa tačkom 10. nastalih zbog ugovora o pozajmljivanju ili regulatornih zahtjeva) u mogućnosti zavisnog društva da prenosi sredstva matici u obliku dividendi isplaćenih u novcu ili za otplatu zajmova ili avansa. zemlju osnivanja ili sjedište. u tim odvojenim finansijskim izvještajima treba da objavi: 272 .

Subjekt treba da primijeni ovaj Standard na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1.. ako je različit. Nadalje. i 31. uključujući naziv. godine. i 41. Međutim. 45.-37. primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. b) Zahtjeva iz tačaka 30. i c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). Subjekt treba da izmjene i dopune tačaka 4. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni prije 1. Datum stupanja na snagu i prelazne odredbe 44. i to prospektivno od datuma prve primjene MSFI-ja 5. Prema tome. zemlju osnivanja ili sjedište. koje se tiču pripisivanja ukupne sveobuhvatne dobiti vlasnicima matice i vlasnicima nekontrolirajućih interesa. subjekt te izmjene i dopune ne treba primijeniti na godišnje periode koji počinju 1.B Trošak ulaganja u zavisno društvo. subjekt ne smije ponovo izračunavati dobitak ili gubitak iz osnova gubitka kontrole nad zavisnim društvom prije primjene izmjena i dopuna. Subjekt treba da tu izmjenu primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. godine donio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde.. 19. Subjekt ne smije prepravljati knjigovodstveni iznos ulaganja u bivše zavisno društvo ako je kontrolu izgubio prije nego što je primijenio ove izmjene i dopune.MRS 27 a) činjenicu da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji i razloge zbog kojih se oni pripremaju ako to nije zakonom propisano. ne smije prepraviti raspodjelu dobiti ili gubitka u izvještajnim periodima prije usvajanja izmjena i dopuna. na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. kao i da navede finansijske izvještaje pripremljene u skladu sa tačkom 9.. godine ako istovremeno ne primijeni MSFI 3 (koji je Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde revidirao 2008. godine. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo. jula 2009. godine. januara 2005. sa izuzetkom: a) 273 . zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. treba da objavi i tu činjenicu. Podstiče se i ranija primjena. Ako subjekt primijeni ovu izmjenu na neki raniji period.A Tačka 38. izmijenjena je u sklopu Poboljšanja MSFI-jeva izdatih u maju 2008. godine. Subjekt treba da te izmjene i dopune primijeni retroaktivno. i 31. se ne primjenjuju na promjene nastale prije nego što je subjekt primijenio izmjene i dopune. koji se tiču gubitka kontrole nad zavisnim društvom. januara 2005. b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. 18. c) Zahtjeva iz tačaka 34.-37. Dopuštena je i njihova ranija primjena.(e) i (f) MRS-a 27. Ako subjekt primijeni ovaj Standard na period koji počinje prije 1. godine). ovog standarda. 45. treba da objavi i tu činjenicu. jula 2009. januara 2009. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo. godine. koji se tiču obračunavanja promjena vlasničkih udjela u zavisnom društvu nakon sticanja kontrole. MRS-om 28 i MRS-om 31 na koje se oni odnose. godine. dužan je da objavi i tu činjenicu. Dopuštena je njena ranija primjena. koje je 2008. zahtjevi iz tačaka 30. Izmjena i dopuna tačke 28. 45. jula 2009. Prema tome. 26.

B i 38. ima za posljedicu brisanje definicije metode troška iz tačke 4.A. godine. MRS-a 21 i MRS-a 36.B ili 38. godine). Subjekt treba da te tačke primijeni prospektivno na reorganizacije u godišnjim periodima koja počinju na dan ili nakon 1. Ovaj Standard zamjenjuje MRS 27 . 274 .B i 38. Dopuštena je njihova ranija primjena. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni na neki raniji period. Pored toga.C na neki raniji period. Povlačenje MRS-a 27 (iz 2003. godine) ima za posljedicu dodavanje tačke 38. januara 2009. Ako subjekt primijeni tačku 38.Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji (revidiran 2003. Međutim. godine. dužan je da prepravi i sve kasnije reorganizacije iz djelokruga tih tačaka.C primijeni retroaktivno na reorganizacije iz djelokruga tih tačaka u prošlim periodima.C. januara 2009. treba da objavi i tu činjenicu. ako subjekt prepravlja bilo koju reorganizaciju radi usklađenosti sa tačkom 38. treba da objavi i tu činjenicu i da istovremeno primijeni povezane izmjene i dopune MRS-a 18.) 46.B ili 38. Subjekt treba te izmjene i dopune da primijeni prospektivno na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1.MRS 27 godine. Dopuštena je njihova ranija primjena.C Trošak ulaganja u zavisno društvo. i dodavanje tačke 38. subjekt može izabrati da tačke 38. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo (na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008.C. 45.