MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji

Djelokrug
1. 2. Ovaj Standard se primjenjuje pri sastavljanju i prezentaciji konsolidovanih finansijskih izvještaja za grupu subjekata pod kontrolom matice. Ovaj Standard se ne bavi metodama računovodstva poslovnih kombinacija i njihovim efektima na konsolidaciju, uključujući goodwill koji proizlazi iz poslovne kombinacije (v. MSFI 3 - Poslovne kombinacije). Ovaj Standard se takođe primjenjuje u računovodstvu ulaganja u povezana društva, zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva, kada poslovni subjekt odabere ili je u skladu sa domaćih propisima obavezan da prezentira odvojene finansijske izvještaje.

3.

Definicije
4. U ovom Standardu se koriste sljedeći izrazi s navedenim značenjima: Konsolidovani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji grupe, koji su prezentirani kao da je riječ o jednom ekonomskom subjektu. Kontrola je moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Grupa je matica i sva njena zavisna društva. Nekontrolirajući interes (manjinski udio) je dio kapitala (glavnice) koji ne pripada, direktno ili indirektno, matici. Matica je subjekt koji ima jedno ili više zavisnih društava. Odvojeni finansijski izvještaji su izvještaji koje prezentira matica, ulagač u pridruženo društvo ili učesnik u zajednički kontrolisanom subjektu, u kojima su ulaganja iskazana na osnovu vlasničkog udjela, a ne na osnovu objavljenih rezultata i neto sredstava subjekta u kojeg je izvršeno ulaganje. Zavisno društvo je društvo, uključujući i ostale poslovne subjekte kao što su partnerstva, koje je pod kontrolom drugog subjekta (koji se naziva matica). 5. Matica ili njeno zavisno društvo mogu biti ulagač u pridruženo društvo ili poduhvatnik zajednički kontrolisanog subjekta. U takvim slučajevima se takođe pripremaju konsolidovani finansijski izvještaji pripremljeni i prezentirani u skladu sa ovim Standardom radi usklađenosti sa MRS-om 28 - Ulaganja u pridružena društva i MRSom 31 - Udjeli u zajedničkim poduhvatima. Za subjekt opisan pod tačkom 5., odvojeni finansijski izvještaji su oni koji su pripremljeni i prezentirani pored finansijskih izvještaja navedenih u tački 5. Odvojeni finansijski izvještaji ne trebaju biti pridodati ili priloženi tim izvještajima.

6.

265

osim ako se.MRS 27 7.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i ukinuti dijelovi poslovanja. b) se matičinim dužničkim ili vlasničkim instrumentima ne trguje na javnom tržištu (domaćoj ili stranoj berzi vrijednosnih papira ili izvanberzanskom tržištu.. u skladu sa tačkom 10. 13.* Smatra se da kontrola postoji kada matica posjeduje. matica nije podnijela. u izuzetnim okolnostima. osim matice opisane u tački 10. Vidi i Tumačenje SIC-12 Konsolidacija . Kontrola takođe postoji i kada matica posjeduje polovinu ili manje od polovine glasačke moći subjekta. Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja 9. postupa u skladu sa tačkama 38. izuzeta od sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja. 266 . d) krajnji ili bilo koji posredni vlasnik matice sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. 10. Matica. može prezentirati odvojene finansijske izvještaje kao svoje jedine finansijske izvještaje. uključujući one koji inače nemaju pravo glasa. Finansijski izvještaji subjekta koji nema zavisno društvo.. niti je u postupku podnošenja svojih finansijskih izvještaja komisiji za vrijednosne papire ili drugoj regulatornoj organizaciji radi izdavanja bilo koje vrste instrumenata na javnom tržištu. i Matica koja u skladu sa tačkom 10. direktno ili indirektno preko zavisnih društava. više od polovine glasačke moći nekog subjekta. Matica ne mora da sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje onda. 8. treba da prezentira konsolidovane finansijske izvještaje u kojima konsolidira svoja ulaganja u zavisna društva u skladu sa ovim Standardom. može jasno dokazati da takvo vlasništvo nije kontrola. i samo onda ako: a) je matica i zavisno društvo u potpunom vlasništvu ili djelimičnom vlasništvu drugog subjekta i njegovih drugih vlasnika. koji su obaviješteni o tome da matica neće sastavljati konsolidovane finansijske izvještaje i tome se ne protive. Konsolidovani finansijski izvještaji obuhvataju sva zavisna društva matice. uključujući lokalna i regionalna tržišta). Obim konsolidovanih finansijskih izvještaja 12.subjekti posebne namjene. pridruženo društvo ili udio u zajednički kontrolisanom subjektu nisu odvojeni finansijski izvještaji.-43. c) 11. Matica koja je. izabere da ne prezentira konsolidovane finansijske izvještaje i koja prezentira samo odvojene finansijske izvještaje. obračun se vrši u skladu sa tim MSFI-jem. a kada postoji:**  a) * ** moć nad više od polovine glasačkih prava na osnovu sporazuma s drugim ulagačima. Ako zavisno društvo prilikom sticanja ispunjava kriterije za razvrstavanje u sredstva namijenjena prodaji u skladu sa MSFI-jem 5 .

se razmatraju kod procjene da li subjekt ima moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama drugog subjekta. u konsolidovanim finansijskim izvještajima. 14. na primjer. Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. omogućavaju glasačku moć ili umanjuju glasačku moć druge strane nad finansijskim i poslovnim politikama drugog poslovnog subjekta (potencijalna prava glasa). ako se iskoriste ili zamijene. ili druge slične instrumente koje subjektu. sagledanih bilo pojedinačno ili u kombinaciji) koje utiču na potencijalna prava glasa. MSFI 3. kapitala. Pri procjeni da li potencijalna prava glasa doprinose kontroli. dužničke ili vlasničke instrumente koji se mogu zamijeniti za redovne dionice. Relevantne informacije se pružaju konsolidovanjem takvih zavisnih društava i objavljivanjem. opcije kupovine dionica. prihoda i rashoda. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije zato što njegove poslovne aktivnosti nisu slične aktivnostima drugih subjekata unutar grupe.Poslovni segmenti pomažu u objašnjenju važnosti različitih poslovnih aktivnosti unutar grupe. ili d) moć većinskog glasanja na sastancima uprave ili odgovarajućeg upravljačkog tijela. sabirajanjem istih stavki sredstava. obaveza. 17. uključujući potencijalna prava glasa koja drži drugi subjekt. Nakon toga se. subjekt objedinjava finansijske izvještaje matice i njenih zavisnih društava stavku po stavku. c) moć imenovanja ili smjene većine članova uprave ili drugog odgovarajućeg upravljačkog tijela. Potencijalna prava glasa se ne mogu trenutno iskoristiti ili zamijeniti kad se. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije samo zato što je ulagač subjekt u zajedničkom poduhvatu. preduzimaju sljedeći koraci: (a) knjigovodstveni iznos matičinog ulaganja u svako zavisno društvo i matičinog udjela u kapitalu svakog zavisnog društva se eliminišu (v. subjekt provjerava sve činjenice i okolnosti (uključujući i uslove iskorištavanja potencijalnih prava glasa i nekih drugih ugovornih aranžmana. Postupci konsolidacije 18. 15. ne mogu iskoristiti ili zamijeniti do nekog budućeg datuma ili do nastanka budućeg događaja. da bi konsolidovani finansijski izvještaji prikazali finansijske informacije o grupi kao da je ona jedan subjekt. 16. (b) identifikuju se nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u dobiti ili gubitku konsolidovanih zavisnih društava za izvještajni period. dodatnih informacija o različitim poslovnim aktivnostima zavisnih društava. Na primjer. Subjekt može posjedovati varante. Postojanje i uticaj potencijalnih prava glasa koja se trenutno mogu iskoristiti ili zamijeniti. otvorenom fondu ili sličnom subjektu. koji opisuje postupak s proizašlim goodwillom). i (c) nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u neto sredstvima konsolidovanih zavisnih društava se utvrđuju odvojeno od matičinog vlasničkog udjela u njima. osim namjere uprave i finansijske sposobnosti da se ona iskoriste ili zamijene. Nekontrolirajući interesi u neto sredstvima se sastoje od: 267 .MRS 27 b) moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta na osnovu statuta ili sporazuma. podaci čije objavljivanje nalaže IFRS 8 .

transakcije. pripadajućih sredstava koja podliježe amortizaciji. U svakom slučaju. 21. treba da izvrši odgovarajuća usklađivanja u svojim finansijskim izvještajima pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja.MRS 27 i. Unutargrupna salda. 19. Kad postoje potencijalna prava glasa. Kada se. 23.Porez na dobit. razlika između izvještajnih datuma zavisnog društva i matice ne treba da bude duža od tri mjeseca. dodatne finansijske izvještaje na isti datum kao finansijski izvještaji matice. Kad su izvještajni datumi matice i zavisnih društava različiti. Konsolidovane finansijske izvještaje treba sastavljati korištenjem jednoobraznih računovodstvenih politika za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima. Ako neki član grupe za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima koristi računovodstvene politike koje su drugačije od onih koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Dobici i gubici proizašli iz unutargrupnih transakcija koji su priznati unutar knjigovodstvenog iznosa sredstava. Unutargrupni gubici mogu ukazivati na umanjenje vrijednosti sredstava.. na datum sticanja. i ii. uključujući prihode. 22. 268 . za potrebe konsolidacije. kako je određeno u MSFI-ju 3. u cijelosti se eliminišu. Finansijski izvještaji matice i njenih zavisnih društava. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidova- 20. 25. rashode i dividende. zavisno društvo priprema. Prihodi i rashodi zavisnog društva se zasnivaju na vrijednostima sredstava i obaveza koje su priznate u konsolidovanim finansijskim izvještajima matice na datum sticanja. Na vremenske razlike koje nastaju uslijed eliminisanja dobitaka ili gubitaka iz unutargrupnih transakcija primjenjuje se MRS 12 . Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidovane finansijske izvještaje od datuma sticanja. prihodi i rashodi se eliminišu u cijelosti. izračunatog u skladu sa MSFI-jem 3. 24. osim ako to nije izvodljivo. Dužina izvještajnog perioda i eventualna razlika između kraja izvještajnog perioda treba da budu isti iz perioda u period. učešća nekontrolirajućih interesa u promjenama vlasničkog kapitala od datuma poslovne kombinacije. treba izvršiti usklađenja za efekte značajnih transakcija ili drugih poslovnih događaja do kojih dođe između tog datuma i datuma finansijskih izvještaja matice. Na primjer. finansijski izvještaji zavisnog društva koji se koriste za pripremu konsolidovanih finansijskih izvještaja pripremaju na datum različit od datuma finansijskih izvještaja matice. kao što su zalihe i dugotrajna sredstva. iznosa nekontrolirajućih interesa na datum prvobitne poslovne kombinacije. trebaju biti sastavljeni na isti izvještajni datum. koji se koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja. Salda i transakcije unutar grupe. eliminišu se u cijelosti. trošak amortizacije priznat u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti nakon datuma sticanja se zasniva na fer vrijednostima. udjeli u dobiti ili gubitku te promjenama vlasničkog kapitala koji pripadaju matici i nekontrolirajućim interesima se utvrđuju na osnovu postojećih vlasničkih udjela i ne odražavaju moguće iskorištenje ili zamjenu potencijalnih glasačkih prava. koje zahtijeva priznavanje u konsolidovanim finansijskim izvještajima. 26. u skladu sa tačkom 22.

33. na primjer. Gubitak kontrole 32. knjigovodstveni iznosi vladajućih i nekontrolirajućih interesa se usklađuju kako bi se iskazala promjena u njihovim relativnim udjelima u zavisnom društvu. U tim okolnostima. Ako zavisno društvo ima kumulativne povlaštene dionice koje su razvrstane u kapital i koje su u posjedu vlasnika nekontrolirajućih interesa. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom sa promjenom ili bez promjene apsolutnog ili relativnog vlasništva. matica je dužna da razmotri sve uslove sporazuma i njihove ekonomske efekte. 31. Dobit ili gubitak. d) jedan sporazum se sâm po sebi ne smatra ekonomski opravdanim. tj. Kod utvrđivanja da li sporazume treba obračunati kao jednu transakciju. Ukupna sveobuhvatna dobit se raspoređuje na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom na osnovu dva ili više sporazuma (transakcija). moguće kad zavisno društvo potpadne pod kontrolu vlade. kao transakcije s vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. sporazumi sačinjavaju jednu transakciju strukturiranu s ciljem postizanja općeg komercijalnog učinka. 269 . Primjer je prodaja dionica po cijeni ispod tržišne u jednom navratu koja je kompenzirana kasnijom prodajom po cijeni iznad tržišne. odvojeno od dijela vlasničkog kapitala koji pripada vlasnicima matice.MRS 27 ne finansijske izvještaje do datuma na koji prestaje kontrola matice nad zavisnim društvom. Na to da bi više sporazuma matica trebala obračunati kao jednu transakciju ukazuje jedna ili više sljedećih okolnosti: a) b) c) sporazumi su zaključeni istovremeno ili na način da jedan podrazumijeva očekivanje drugog. ponekad okolnosti ukazuju na to da bi više sporazuma trebalo obračunati kao jednu transakciju. ali je ekonomski opravdan kad se razmatra zajedno s drugim sporazumima. jedan sporazum zavisi od nastanka barem jednog drugog sporazuma. 30. Do toga može doći i kao rezultat ugovorenog sporazuma. Nekontrolirajući interesi se u konsolidovanom izvještaju o finansijskom položaju iskazuju unutar kapitala (glavnice). kao i svaka komponenta ostale sveobuhvatne dobiti se raspoređuju na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. 29. Promjene vlasničkog udjela matice u zavisnom društvu. matica izračunava svoj udio u dobiti ili gubitku nakon usklađivanja za dividendu po tim dionicama. 28. bez obzira na to da li su dividende izglasane ili ne. 27. To je. Međutim. stečajnog upravitelja ili regulatornog tijela. koje nemaju za posljedicu gubitak kontrole. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo nekontrolirajućih interesa. suda. obračunavaju se kao transakcije vlasničkim kapitalom. Svaka razlika između iznosa za koji se nekontrolirajući interesi usklađuju i fer vrijednosti plaćene ili primljene naknade se priznaje direktno u vlasnički kapital (glavnicu) i pripisuje vlasnicima matice.

od datuma gubitka kontrole. 37. Kod gubitka kontrole nad zavisnim društvom. prenosi direktno u zadržanu dobit. ukoliko transakcija koja je dovela do gubitka kontrole obuhvata raspodjelu dionica zavisnog društva vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. c) priznaje: i. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. svako zadržano ulaganje u bivšem zavisnom društvu te svi iznosi potraživanja od bivšeg zavisnog društva ili obaveza prema njemu treba da se obračunaju u skladu sa drugim MSFI-jevima. b) prestaje priznavati knjigovodstveni iznos svakog nekontrolirajućeg interesa u bivšem zavisnom društvu na datum gubitka kontrole. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. ako je primjereno. ili ih. ako je primljena. ili. troškom kod prvog priznavanja ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički kontrolirani subjekt. 270 .Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. ii. 35. Slično tome. Fer vrijednost svakog zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu se na datum gubitka kontrole smatra fer vrijednošću pri prvom priznavanju finansijskog sredstva u skladu sa MRS-om 39 . prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti u vezi s tim sredstvima. ako se dobit ili gubitak. koji su priznati u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti povezane s tim zavisnim društvom. nastao revalorizacijom. i obaveze zavisnog društva po njihovim knjigovodstvenim iznosima na datum gubitka kontrole. ako se prilikom otuđenja sredstva višak. preknjiži u dobit ili gubitak. ako to nalažu drugi MSFIjevi. Prema tome. ako zavisno društvo ima sredstva raspoloživa za prodaju i matica izgubi kontrolu nad njim. Na primjer. dužna je da sve iznose. događaju ili okolnostima koji su doveli do gubitka kontrole. uključujući goodwill. otuđenjem povezanih sredstava ili povezanih obaveza reklasifikuje u dobit ili gubitak. ona: a) prestaje priznavati sredstva. fer vrijednost naknade. uključujući svaku komponentu ostale sveobuhvatne dobiti po tim udjelima.MRS 27 34. i svaku proizašlu razliku priznaje kao dobit ili gubitak koji pripada matici. obračuna po istoj osnovi koja bi važila da je matica direktno otuđila povezana sredstva ili obaveze. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti. i d) priznaje svako ulaganje koje je zadržano u bivšem zavisnom društvu po njegovoj fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. matica je dužna da dobit ili gubitak. e) f) reklasifikuje iznose navedene u tački 35. 36. matica taj revalorizacijski višak prenosi direktno u zadržanu dobit kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. raspodjelu dionica bivšeg zavisnog društva vlasnicima. po transakciji. koji je prethodno bio priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti prenosi direktno u zadržanu dobit. matica dobit ili gubitak preknjižava iz kapitala u dobit ili gubitak (kao reklasifikacijsko usklađenje) kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom.

Tačke 38. vlasnici prvobitne matice prije reorganizacije imaju iste apsolutne i relativne udjele u neto sredstvima prvobitne grupe i nove grupe neposredno prije i nakon reorganizacije. U tom slučaju. Ulaganja u zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. koja su u konsolidovanim finansijskim izvještajima obračunata u skladu sa MRS-om 39. po trošku. subjekt treba da prizna u svojim odvojenim finansijskim izvještajima u dobit ili gubitak kada je utvrđeno pravo na prijem dividende. i kad nova matica svoja ulaganja u prvobitnu maticu u svojim odvojenim finansijskim izvještajima iskazuje u skladu sa tačkom 38. osnivanjem novog subjekta kao matice grupe na način da su ispunjeni sljedeći kriteriji: a) b) c) nova matica dobiva kontrolu nad prvobitnom maticom izdavanjem vlasničkih instrumenata u zamjenu za postojeće vlasničke instrumente prvobitne matice. osim kod primjene izuzeća iz tačke 10..(a). sredstva i obaveze nove grupe i prvobitne grupe su isti neposredno prije i nakon reorganizacije.B. zajednički kontrolisanog subjekta ili pridruženog društva. način vrednovanja ulaganja obračunatih u skladu s MRS-om 39 se ne mijenja. se primjenjuju kada jedno društvo priprema odvojene finansijske izvještaje koji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.B Kad matica reorganizira svoju grupu.MRS 27 Računovodstvo ulaganja u zavisna društva. Subjekt takođe izdaje konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu kako to nalaže tačka 9. 38. na isti se način obračunavaju i u ulagačevim odvojenim finansijskim izvještajima.A Dividende od zavisnog društva. 38.C Slično tome.B primjenjuju se jednako i na takvu vrstu reorganizacije. Kad subjekt sastavlja odvojene finansijske izvještaje. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva treba da obračuna: a) b) u skladu s MRS-om 39. Na svaku kategoriju ulaganja treba primijeniti isti način obračunavanja. izrazi „prvobitna matica“ i „prvobitna grupa“ se odnose na „prvobitni subjekt“. ili 38. 271 . i 40. U tim okolnostima. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva u odvojenim finansijskim izvještajima 38. nova matica je dužna da iskaže trošak kao knjigovodstveni iznos svog udjela u stavkama kapitala iskazanim u odvojenim finansijskim izvještajima prvobitne matice na datum reorganizacije. 39. subjekt koji nije matica može osnovati novi subjekt kao maticu na način da ispunjava kriterije iz tačke 38.-43. Zahtjevi iz tačke 38. ako su razvrstana u portfelj namijenjen prodaji (ili uključena u grupu za otuđenje koja je razvrstana u portfelj namijenjen prodaji) u skladu s MSFI-jem 5. Ulaganja obračunata po trošku se obračunavaju u skladu sa MSFI-jem 5 . Ovaj standard ne propisuje koji subjekti izdaju odvojene finansijske izvještaje za javnu upotrebu. 40. ulaganja u zavisna društva.

nastalih zbog ugovora o pozajmljivanju ili regulatornih zahtjeva) u mogućnosti zavisnog društva da prenosi sredstva matici u obliku dividendi isplaćenih u novcu ili za otplatu zajmova ili avansa. kao i: i.). c) kraj izvještajnog perioda finansijskih izvještaja zavisnog društva. da je primijenjeno izuzeće iz konsolidacije. ne omogućava kontrolu. matica je dužna objaviti dobitak ili gubitak. d) prirodu i obim eventualnih značajnih ograničenja (npr. ako je različit. ii. Kada matica (osim matice opisane u tački 42. Pri pripremi odvojenih finansijskih izvještaja za maticu koja u skladu sa tačkom 10. u odvojenim finansijskim izvještajima se objavljuje: a) činjenica da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji. stavku ili stavke u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u kojima je taj dobitak. poduhvatnik s udjelom u zajednički kontrolisanom subjektu ili ulagač u pridruženo društvo priprema odvojene finansijske izvještaje. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. više od polovine glasačke ili potencijalne glasačke moći subjekta u kojeg se investira. u skladu sa tačkom 43. c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). e) f) analizu s prikazom uticaja svake promjene u vlasničkom udjelu matice u zavisnom društvu koja nije imala za posljedicu gubitak kontrole nad vlasničkim kapitalom koji pripada vlasnicima matice. b) razloge zbog kojih posjedovanje. u tim odvojenim finansijskim izvještajima treba da objavi: 272 . odnosno taj gubitak priznat (ako nisu odvojeno iskazane u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti). i 43. 42. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. kad se oni koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja i na datum su ili su za period koji je različit od finansijskih izvještaja matice. zemlju osnivanja ili sjedište. i ako je izgubljena kontrola nad zavisnim društvom. više od polovine glasačke moći. posredno ili neposredno preko zavisnih društava.. dio tog dobitka odnosno tog gubitka povezan s priznavanjem zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu po fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. naziv i zemlju osnivanja ili sjedište društva čiji su finansijski izvještaji. uključujući naziv. kao i adresu na kojoj su ti konsolidovani finansijski izvještaji dostupni. u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja objavljeni za javnu upotrebu. te b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. kao i razlog korištenja različitog datuma ili perioda. izabere da ne priprema konsolidovane finansijske izvještaje.MRS 27 Objavljivanje 41. ako postoji. posredno ili neposredno preko zavisnih društava. U konsolidovanim finansijskim izvještajima treba izvršiti sljedeća objavljivanja: a) prirodu odnosa između matice i zavisnog društva u kojem matica ne posjeduje.

i to prospektivno od datuma prve primjene MSFI-ja 5. 45. 18. Prema tome. Subjekt treba da primijeni ovaj Standard na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. b) Zahtjeva iz tačaka 30. koje je 2008. Subjekt ne smije prepravljati knjigovodstveni iznos ulaganja u bivše zavisno društvo ako je kontrolu izgubio prije nego što je primijenio ove izmjene i dopune. i 31.B Trošak ulaganja u zavisno društvo. godine). godine.(e) i (f) MRS-a 27. Ako subjekt primijeni ovu izmjenu na neki raniji period. 26. Nadalje.-37. Dopuštena je njena ranija primjena. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo. zemlju osnivanja ili sjedište. 19. 45. sa izuzetkom: a) 273 . godine ako istovremeno ne primijeni MSFI 3 (koji je Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde revidirao 2008. i 31. kao i da navede finansijske izvještaje pripremljene u skladu sa tačkom 9. MRS-om 28 i MRS-om 31 na koje se oni odnose. 45. jula 2009. na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. uključujući naziv. zahtjevi iz tačaka 30. Dopuštena je i njihova ranija primjena. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. Subjekt treba da tu izmjenu primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. Datum stupanja na snagu i prelazne odredbe 44. jula 2009. i c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). Subjekt treba da izmjene i dopune tačaka 4. Međutim. treba da objavi i tu činjenicu. januara 2005. godine. godine. subjekt te izmjene i dopune ne treba primijeniti na godišnje periode koji počinju 1.. godine. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo..-37. Podstiče se i ranija primjena. izmijenjena je u sklopu Poboljšanja MSFI-jeva izdatih u maju 2008. b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. dužan je da objavi i tu činjenicu. januara 2009. c) Zahtjeva iz tačaka 34.MRS 27 a) činjenicu da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji i razloge zbog kojih se oni pripremaju ako to nije zakonom propisano. treba da objavi i tu činjenicu. jula 2009. Ako subjekt primijeni ovaj Standard na period koji počinje prije 1. ne smije prepraviti raspodjelu dobiti ili gubitka u izvještajnim periodima prije usvajanja izmjena i dopuna. subjekt ne smije ponovo izračunavati dobitak ili gubitak iz osnova gubitka kontrole nad zavisnim društvom prije primjene izmjena i dopuna. Prema tome. koje se tiču pripisivanja ukupne sveobuhvatne dobiti vlasnicima matice i vlasnicima nekontrolirajućih interesa.A Tačka 38. godine. januara 2005. godine donio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde. koji se tiču obračunavanja promjena vlasničkih udjela u zavisnom društvu nakon sticanja kontrole. Izmjena i dopuna tačke 28. se ne primjenjuju na promjene nastale prije nego što je subjekt primijenio izmjene i dopune. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni prije 1. Subjekt treba da te izmjene i dopune primijeni retroaktivno. i 41. ovog standarda.. ako je različit. godine. koji se tiču gubitka kontrole nad zavisnim društvom.

C. januara 2009. godine). godine) ima za posljedicu dodavanje tačke 38.B ili 38. Povlačenje MRS-a 27 (iz 2003.C Trošak ulaganja u zavisno društvo. treba da objavi i tu činjenicu.A.C. Dopuštena je njihova ranija primjena. godine. i dodavanje tačke 38.B i 38. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo (na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008.C na neki raniji period. Subjekt treba da te tačke primijeni prospektivno na reorganizacije u godišnjim periodima koja počinju na dan ili nakon 1.C primijeni retroaktivno na reorganizacije iz djelokruga tih tačaka u prošlim periodima. subjekt može izabrati da tačke 38. ima za posljedicu brisanje definicije metode troška iz tačke 4. Ako subjekt primijeni tačku 38. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni na neki raniji period. MRS-a 21 i MRS-a 36. Pored toga.Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji (revidiran 2003.B i 38. dužan je da prepravi i sve kasnije reorganizacije iz djelokruga tih tačaka. ako subjekt prepravlja bilo koju reorganizaciju radi usklađenosti sa tačkom 38.B ili 38.) 46. Ovaj Standard zamjenjuje MRS 27 . 274 . godine. treba da objavi i tu činjenicu i da istovremeno primijeni povezane izmjene i dopune MRS-a 18. Međutim. januara 2009.MRS 27 godine. Dopuštena je njihova ranija primjena. Subjekt treba te izmjene i dopune da primijeni prospektivno na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 45.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful