MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji

Djelokrug
1. 2. Ovaj Standard se primjenjuje pri sastavljanju i prezentaciji konsolidovanih finansijskih izvještaja za grupu subjekata pod kontrolom matice. Ovaj Standard se ne bavi metodama računovodstva poslovnih kombinacija i njihovim efektima na konsolidaciju, uključujući goodwill koji proizlazi iz poslovne kombinacije (v. MSFI 3 - Poslovne kombinacije). Ovaj Standard se takođe primjenjuje u računovodstvu ulaganja u povezana društva, zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva, kada poslovni subjekt odabere ili je u skladu sa domaćih propisima obavezan da prezentira odvojene finansijske izvještaje.

3.

Definicije
4. U ovom Standardu se koriste sljedeći izrazi s navedenim značenjima: Konsolidovani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji grupe, koji su prezentirani kao da je riječ o jednom ekonomskom subjektu. Kontrola je moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Grupa je matica i sva njena zavisna društva. Nekontrolirajući interes (manjinski udio) je dio kapitala (glavnice) koji ne pripada, direktno ili indirektno, matici. Matica je subjekt koji ima jedno ili više zavisnih društava. Odvojeni finansijski izvještaji su izvještaji koje prezentira matica, ulagač u pridruženo društvo ili učesnik u zajednički kontrolisanom subjektu, u kojima su ulaganja iskazana na osnovu vlasničkog udjela, a ne na osnovu objavljenih rezultata i neto sredstava subjekta u kojeg je izvršeno ulaganje. Zavisno društvo je društvo, uključujući i ostale poslovne subjekte kao što su partnerstva, koje je pod kontrolom drugog subjekta (koji se naziva matica). 5. Matica ili njeno zavisno društvo mogu biti ulagač u pridruženo društvo ili poduhvatnik zajednički kontrolisanog subjekta. U takvim slučajevima se takođe pripremaju konsolidovani finansijski izvještaji pripremljeni i prezentirani u skladu sa ovim Standardom radi usklađenosti sa MRS-om 28 - Ulaganja u pridružena društva i MRSom 31 - Udjeli u zajedničkim poduhvatima. Za subjekt opisan pod tačkom 5., odvojeni finansijski izvještaji su oni koji su pripremljeni i prezentirani pored finansijskih izvještaja navedenih u tački 5. Odvojeni finansijski izvještaji ne trebaju biti pridodati ili priloženi tim izvještajima.

6.

265

niti je u postupku podnošenja svojih finansijskih izvještaja komisiji za vrijednosne papire ili drugoj regulatornoj organizaciji radi izdavanja bilo koje vrste instrumenata na javnom tržištu.. izabere da ne prezentira konsolidovane finansijske izvještaje i koja prezentira samo odvojene finansijske izvještaje. koji su obaviješteni o tome da matica neće sastavljati konsolidovane finansijske izvještaje i tome se ne protive. obračun se vrši u skladu sa tim MSFI-jem. osim matice opisane u tački 10. 266 . i samo onda ako: a) je matica i zavisno društvo u potpunom vlasništvu ili djelimičnom vlasništvu drugog subjekta i njegovih drugih vlasnika. Vidi i Tumačenje SIC-12 Konsolidacija . uključujući lokalna i regionalna tržišta). 8.. a kada postoji:**  a) * ** moć nad više od polovine glasačkih prava na osnovu sporazuma s drugim ulagačima. Finansijski izvještaji subjekta koji nema zavisno društvo. postupa u skladu sa tačkama 38. uključujući one koji inače nemaju pravo glasa. Matica koja je. može prezentirati odvojene finansijske izvještaje kao svoje jedine finansijske izvještaje. pridruženo društvo ili udio u zajednički kontrolisanom subjektu nisu odvojeni finansijski izvještaji. d) krajnji ili bilo koji posredni vlasnik matice sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.* Smatra se da kontrola postoji kada matica posjeduje. u izuzetnim okolnostima. Ako zavisno društvo prilikom sticanja ispunjava kriterije za razvrstavanje u sredstva namijenjena prodaji u skladu sa MSFI-jem 5 .subjekti posebne namjene. matica nije podnijela. Obim konsolidovanih finansijskih izvještaja 12. c) 11. može jasno dokazati da takvo vlasništvo nije kontrola. 10. direktno ili indirektno preko zavisnih društava. Konsolidovani finansijski izvještaji obuhvataju sva zavisna društva matice. Kontrola takođe postoji i kada matica posjeduje polovinu ili manje od polovine glasačke moći subjekta. u skladu sa tačkom 10. osim ako se. Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja 9. Matica ne mora da sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje onda. treba da prezentira konsolidovane finansijske izvještaje u kojima konsolidira svoja ulaganja u zavisna društva u skladu sa ovim Standardom. b) se matičinim dužničkim ili vlasničkim instrumentima ne trguje na javnom tržištu (domaćoj ili stranoj berzi vrijednosnih papira ili izvanberzanskom tržištu. 13.-43.MRS 27 7. i Matica koja u skladu sa tačkom 10. izuzeta od sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja. Matica. više od polovine glasačke moći nekog subjekta.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i ukinuti dijelovi poslovanja.

Postupci konsolidacije 18. subjekt objedinjava finansijske izvještaje matice i njenih zavisnih društava stavku po stavku. dužničke ili vlasničke instrumente koji se mogu zamijeniti za redovne dionice. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije samo zato što je ulagač subjekt u zajedničkom poduhvatu. Postojanje i uticaj potencijalnih prava glasa koja se trenutno mogu iskoristiti ili zamijeniti. Relevantne informacije se pružaju konsolidovanjem takvih zavisnih društava i objavljivanjem. podaci čije objavljivanje nalaže IFRS 8 . se razmatraju kod procjene da li subjekt ima moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama drugog subjekta. uključujući potencijalna prava glasa koja drži drugi subjekt. Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. preduzimaju sljedeći koraci: (a) knjigovodstveni iznos matičinog ulaganja u svako zavisno društvo i matičinog udjela u kapitalu svakog zavisnog društva se eliminišu (v. prihoda i rashoda. 15.Poslovni segmenti pomažu u objašnjenju važnosti različitih poslovnih aktivnosti unutar grupe. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije zato što njegove poslovne aktivnosti nisu slične aktivnostima drugih subjekata unutar grupe. Pri procjeni da li potencijalna prava glasa doprinose kontroli. osim namjere uprave i finansijske sposobnosti da se ona iskoriste ili zamijene. 14. Na primjer. obaveza. Nekontrolirajući interesi u neto sredstvima se sastoje od: 267 . omogućavaju glasačku moć ili umanjuju glasačku moć druge strane nad finansijskim i poslovnim politikama drugog poslovnog subjekta (potencijalna prava glasa).MRS 27 b) moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta na osnovu statuta ili sporazuma. MSFI 3. subjekt provjerava sve činjenice i okolnosti (uključujući i uslove iskorištavanja potencijalnih prava glasa i nekih drugih ugovornih aranžmana. c) moć imenovanja ili smjene većine članova uprave ili drugog odgovarajućeg upravljačkog tijela. dodatnih informacija o različitim poslovnim aktivnostima zavisnih društava. Subjekt može posjedovati varante. sagledanih bilo pojedinačno ili u kombinaciji) koje utiču na potencijalna prava glasa. koji opisuje postupak s proizašlim goodwillom). 17. u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Potencijalna prava glasa se ne mogu trenutno iskoristiti ili zamijeniti kad se. opcije kupovine dionica. sabirajanjem istih stavki sredstava. ili d) moć većinskog glasanja na sastancima uprave ili odgovarajućeg upravljačkog tijela. otvorenom fondu ili sličnom subjektu. ne mogu iskoristiti ili zamijeniti do nekog budućeg datuma ili do nastanka budućeg događaja. (b) identifikuju se nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u dobiti ili gubitku konsolidovanih zavisnih društava za izvještajni period. i (c) nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u neto sredstvima konsolidovanih zavisnih društava se utvrđuju odvojeno od matičinog vlasničkog udjela u njima. 16. da bi konsolidovani finansijski izvještaji prikazali finansijske informacije o grupi kao da je ona jedan subjekt. Nakon toga se. na primjer. kapitala. ili druge slične instrumente koje subjektu. ako se iskoriste ili zamijene.

Salda i transakcije unutar grupe. 268 . za potrebe konsolidacije. Dužina izvještajnog perioda i eventualna razlika između kraja izvještajnog perioda treba da budu isti iz perioda u period. Prihodi i rashodi zavisnog društva se zasnivaju na vrijednostima sredstava i obaveza koje su priznate u konsolidovanim finansijskim izvještajima matice na datum sticanja. koje zahtijeva priznavanje u konsolidovanim finansijskim izvještajima..Porez na dobit. uključujući prihode. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidovane finansijske izvještaje od datuma sticanja. Unutargrupna salda. izračunatog u skladu sa MSFI-jem 3. U svakom slučaju. u cijelosti se eliminišu. 22. koji se koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja. pripadajućih sredstava koja podliježe amortizaciji. kao što su zalihe i dugotrajna sredstva. Ako neki član grupe za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima koristi računovodstvene politike koje su drugačije od onih koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Unutargrupni gubici mogu ukazivati na umanjenje vrijednosti sredstava. trošak amortizacije priznat u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti nakon datuma sticanja se zasniva na fer vrijednostima. 19. Na vremenske razlike koje nastaju uslijed eliminisanja dobitaka ili gubitaka iz unutargrupnih transakcija primjenjuje se MRS 12 . 24. i ii. prihodi i rashodi se eliminišu u cijelosti. učešća nekontrolirajućih interesa u promjenama vlasničkog kapitala od datuma poslovne kombinacije. eliminišu se u cijelosti. Na primjer. rashode i dividende. kako je određeno u MSFI-ju 3. Finansijski izvještaji matice i njenih zavisnih društava. 26. transakcije. osim ako to nije izvodljivo. Kada se. 25. finansijski izvještaji zavisnog društva koji se koriste za pripremu konsolidovanih finansijskih izvještaja pripremaju na datum različit od datuma finansijskih izvještaja matice. u skladu sa tačkom 22. udjeli u dobiti ili gubitku te promjenama vlasničkog kapitala koji pripadaju matici i nekontrolirajućim interesima se utvrđuju na osnovu postojećih vlasničkih udjela i ne odražavaju moguće iskorištenje ili zamjenu potencijalnih glasačkih prava. Konsolidovane finansijske izvještaje treba sastavljati korištenjem jednoobraznih računovodstvenih politika za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima. razlika između izvještajnih datuma zavisnog društva i matice ne treba da bude duža od tri mjeseca. 23. treba da izvrši odgovarajuća usklađivanja u svojim finansijskim izvještajima pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. treba izvršiti usklađenja za efekte značajnih transakcija ili drugih poslovnih događaja do kojih dođe između tog datuma i datuma finansijskih izvještaja matice. Kad postoje potencijalna prava glasa. trebaju biti sastavljeni na isti izvještajni datum. na datum sticanja. Dobici i gubici proizašli iz unutargrupnih transakcija koji su priznati unutar knjigovodstvenog iznosa sredstava. Kad su izvještajni datumi matice i zavisnih društava različiti. dodatne finansijske izvještaje na isti datum kao finansijski izvještaji matice. 21. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidova- 20.MRS 27 i. zavisno društvo priprema. iznosa nekontrolirajućih interesa na datum prvobitne poslovne kombinacije.

28. kao i svaka komponenta ostale sveobuhvatne dobiti se raspoređuju na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. knjigovodstveni iznosi vladajućih i nekontrolirajućih interesa se usklađuju kako bi se iskazala promjena u njihovim relativnim udjelima u zavisnom društvu. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom sa promjenom ili bez promjene apsolutnog ili relativnog vlasništva. kao transakcije s vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. obračunavaju se kao transakcije vlasničkim kapitalom. Nekontrolirajući interesi se u konsolidovanom izvještaju o finansijskom položaju iskazuju unutar kapitala (glavnice). Međutim. Svaka razlika između iznosa za koji se nekontrolirajući interesi usklađuju i fer vrijednosti plaćene ili primljene naknade se priznaje direktno u vlasnički kapital (glavnicu) i pripisuje vlasnicima matice. suda. Gubitak kontrole 32. ali je ekonomski opravdan kad se razmatra zajedno s drugim sporazumima. ponekad okolnosti ukazuju na to da bi više sporazuma trebalo obračunati kao jednu transakciju. d) jedan sporazum se sâm po sebi ne smatra ekonomski opravdanim. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo nekontrolirajućih interesa. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom na osnovu dva ili više sporazuma (transakcija). matica izračunava svoj udio u dobiti ili gubitku nakon usklađivanja za dividendu po tim dionicama. 33. bez obzira na to da li su dividende izglasane ili ne. U tim okolnostima. 27. jedan sporazum zavisi od nastanka barem jednog drugog sporazuma. To je. sporazumi sačinjavaju jednu transakciju strukturiranu s ciljem postizanja općeg komercijalnog učinka. 30. 29. koje nemaju za posljedicu gubitak kontrole. 269 . Do toga može doći i kao rezultat ugovorenog sporazuma. moguće kad zavisno društvo potpadne pod kontrolu vlade. 31. Na to da bi više sporazuma matica trebala obračunati kao jednu transakciju ukazuje jedna ili više sljedećih okolnosti: a) b) c) sporazumi su zaključeni istovremeno ili na način da jedan podrazumijeva očekivanje drugog. Dobit ili gubitak.MRS 27 ne finansijske izvještaje do datuma na koji prestaje kontrola matice nad zavisnim društvom. Promjene vlasničkog udjela matice u zavisnom društvu. stečajnog upravitelja ili regulatornog tijela. odvojeno od dijela vlasničkog kapitala koji pripada vlasnicima matice. matica je dužna da razmotri sve uslove sporazuma i njihove ekonomske efekte. Kod utvrđivanja da li sporazume treba obračunati kao jednu transakciju. na primjer. Primjer je prodaja dionica po cijeni ispod tržišne u jednom navratu koja je kompenzirana kasnijom prodajom po cijeni iznad tržišne. Ako zavisno društvo ima kumulativne povlaštene dionice koje su razvrstane u kapital i koje su u posjedu vlasnika nekontrolirajućih interesa. Ukupna sveobuhvatna dobit se raspoređuje na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. tj.

uključujući goodwill. obračuna po istoj osnovi koja bi važila da je matica direktno otuđila povezana sredstva ili obaveze. koji su priznati u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti povezane s tim zavisnim društvom. događaju ili okolnostima koji su doveli do gubitka kontrole. ako je primjereno. i obaveze zavisnog društva po njihovim knjigovodstvenim iznosima na datum gubitka kontrole. 35. e) f) reklasifikuje iznose navedene u tački 35. preknjiži u dobit ili gubitak. raspodjelu dionica bivšeg zavisnog društva vlasnicima. od datuma gubitka kontrole. dužna je da sve iznose. ukoliko transakcija koja je dovela do gubitka kontrole obuhvata raspodjelu dionica zavisnog društva vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. troškom kod prvog priznavanja ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički kontrolirani subjekt. Prema tome. prenosi direktno u zadržanu dobit. matica taj revalorizacijski višak prenosi direktno u zadržanu dobit kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. ili. Fer vrijednost svakog zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu se na datum gubitka kontrole smatra fer vrijednošću pri prvom priznavanju finansijskog sredstva u skladu sa MRS-om 39 . ako se dobit ili gubitak. otuđenjem povezanih sredstava ili povezanih obaveza reklasifikuje u dobit ili gubitak. ako je primljena.Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. ona: a) prestaje priznavati sredstva. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti u vezi s tim sredstvima. fer vrijednost naknade. koji je prethodno bio priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti prenosi direktno u zadržanu dobit. Slično tome. ii. matica dobit ili gubitak preknjižava iz kapitala u dobit ili gubitak (kao reklasifikacijsko usklađenje) kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. ili ih. b) prestaje priznavati knjigovodstveni iznos svakog nekontrolirajućeg interesa u bivšem zavisnom društvu na datum gubitka kontrole. uključujući svaku komponentu ostale sveobuhvatne dobiti po tim udjelima. Kod gubitka kontrole nad zavisnim društvom. 270 . Na primjer. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. matica je dužna da dobit ili gubitak. po transakciji. nastao revalorizacijom. ako se prilikom otuđenja sredstva višak. svako zadržano ulaganje u bivšem zavisnom društvu te svi iznosi potraživanja od bivšeg zavisnog društva ili obaveza prema njemu treba da se obračunaju u skladu sa drugim MSFI-jevima. ako to nalažu drugi MSFIjevi. 36. i d) priznaje svako ulaganje koje je zadržano u bivšem zavisnom društvu po njegovoj fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. c) priznaje: i. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. 37.MRS 27 34. ako zavisno društvo ima sredstva raspoloživa za prodaju i matica izgubi kontrolu nad njim. i svaku proizašlu razliku priznaje kao dobit ili gubitak koji pripada matici.

način vrednovanja ulaganja obračunatih u skladu s MRS-om 39 se ne mijenja. Ovaj standard ne propisuje koji subjekti izdaju odvojene finansijske izvještaje za javnu upotrebu.B Kad matica reorganizira svoju grupu. Kad subjekt sastavlja odvojene finansijske izvještaje. osnivanjem novog subjekta kao matice grupe na način da su ispunjeni sljedeći kriteriji: a) b) c) nova matica dobiva kontrolu nad prvobitnom maticom izdavanjem vlasničkih instrumenata u zamjenu za postojeće vlasničke instrumente prvobitne matice. nova matica je dužna da iskaže trošak kao knjigovodstveni iznos svog udjela u stavkama kapitala iskazanim u odvojenim finansijskim izvještajima prvobitne matice na datum reorganizacije. U tom slučaju. Ulaganja obračunata po trošku se obračunavaju u skladu sa MSFI-jem 5 . zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva treba da obračuna: a) b) u skladu s MRS-om 39. 39.B primjenjuju se jednako i na takvu vrstu reorganizacije. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva u odvojenim finansijskim izvještajima 38.-43. subjekt treba da prizna u svojim odvojenim finansijskim izvještajima u dobit ili gubitak kada je utvrđeno pravo na prijem dividende.B. na isti se način obračunavaju i u ulagačevim odvojenim finansijskim izvještajima.A Dividende od zavisnog društva. 38. ulaganja u zavisna društva. i 40. Tačke 38. se primjenjuju kada jedno društvo priprema odvojene finansijske izvještaje koji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. 38. ako su razvrstana u portfelj namijenjen prodaji (ili uključena u grupu za otuđenje koja je razvrstana u portfelj namijenjen prodaji) u skladu s MSFI-jem 5. 40. 271 . zajednički kontrolisanog subjekta ili pridruženog društva.(a). Zahtjevi iz tačke 38.C Slično tome.MRS 27 Računovodstvo ulaganja u zavisna društva. sredstva i obaveze nove grupe i prvobitne grupe su isti neposredno prije i nakon reorganizacije. koja su u konsolidovanim finansijskim izvještajima obračunata u skladu sa MRS-om 39. vlasnici prvobitne matice prije reorganizacije imaju iste apsolutne i relativne udjele u neto sredstvima prvobitne grupe i nove grupe neposredno prije i nakon reorganizacije. i kad nova matica svoja ulaganja u prvobitnu maticu u svojim odvojenim finansijskim izvještajima iskazuje u skladu sa tačkom 38. subjekt koji nije matica može osnovati novi subjekt kao maticu na način da ispunjava kriterije iz tačke 38. izrazi „prvobitna matica“ i „prvobitna grupa“ se odnose na „prvobitni subjekt“. osim kod primjene izuzeća iz tačke 10. po trošku.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. U tim okolnostima. Subjekt takođe izdaje konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu kako to nalaže tačka 9.. Na svaku kategoriju ulaganja treba primijeniti isti način obračunavanja. Ulaganja u zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. ili 38.

izabere da ne priprema konsolidovane finansijske izvještaje. te b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. kao i: i. U konsolidovanim finansijskim izvještajima treba izvršiti sljedeća objavljivanja: a) prirodu odnosa između matice i zavisnog društva u kojem matica ne posjeduje. stavku ili stavke u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u kojima je taj dobitak. kad se oni koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja i na datum su ili su za period koji je različit od finansijskih izvještaja matice. nastalih zbog ugovora o pozajmljivanju ili regulatornih zahtjeva) u mogućnosti zavisnog društva da prenosi sredstva matici u obliku dividendi isplaćenih u novcu ili za otplatu zajmova ili avansa. posredno ili neposredno preko zavisnih društava. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. kao i razlog korištenja različitog datuma ili perioda. uključujući naziv. c) kraj izvještajnog perioda finansijskih izvještaja zavisnog društva. više od polovine glasačke ili potencijalne glasačke moći subjekta u kojeg se investira. i 43. i ako je izgubljena kontrola nad zavisnim društvom. u tim odvojenim finansijskim izvještajima treba da objavi: 272 . u odvojenim finansijskim izvještajima se objavljuje: a) činjenica da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji. naziv i zemlju osnivanja ili sjedište društva čiji su finansijski izvještaji. c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). e) f) analizu s prikazom uticaja svake promjene u vlasničkom udjelu matice u zavisnom društvu koja nije imala za posljedicu gubitak kontrole nad vlasničkim kapitalom koji pripada vlasnicima matice. u skladu sa tačkom 43.MRS 27 Objavljivanje 41. ii. ne omogućava kontrolu. da je primijenjeno izuzeće iz konsolidacije. matica je dužna objaviti dobitak ili gubitak. dio tog dobitka odnosno tog gubitka povezan s priznavanjem zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu po fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. zemlju osnivanja ili sjedište.). posredno ili neposredno preko zavisnih društava. ako postoji. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. više od polovine glasačke moći. b) razloge zbog kojih posjedovanje. u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja objavljeni za javnu upotrebu. d) prirodu i obim eventualnih značajnih ograničenja (npr.. ako je različit. Kada matica (osim matice opisane u tački 42. 42. Pri pripremi odvojenih finansijskih izvještaja za maticu koja u skladu sa tačkom 10. poduhvatnik s udjelom u zajednički kontrolisanom subjektu ili ulagač u pridruženo društvo priprema odvojene finansijske izvještaje. odnosno taj gubitak priznat (ako nisu odvojeno iskazane u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti). kao i adresu na kojoj su ti konsolidovani finansijski izvještaji dostupni.

Izmjena i dopuna tačke 28. dužan je da objavi i tu činjenicu. januara 2005. jula 2009. subjekt te izmjene i dopune ne treba primijeniti na godišnje periode koji počinju 1.. 26. treba da objavi i tu činjenicu. i 41. i to prospektivno od datuma prve primjene MSFI-ja 5. Podstiče se i ranija primjena. koje je 2008. Dopuštena je njena ranija primjena.B Trošak ulaganja u zavisno društvo. 18. treba da objavi i tu činjenicu. sa izuzetkom: a) 273 . 45. Nadalje. godine. godine. godine). primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. zahtjevi iz tačaka 30.MRS 27 a) činjenicu da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji i razloge zbog kojih se oni pripremaju ako to nije zakonom propisano. Prema tome. Datum stupanja na snagu i prelazne odredbe 44. 45. ovog standarda. Ako subjekt primijeni ovu izmjenu na neki raniji period. se ne primjenjuju na promjene nastale prije nego što je subjekt primijenio izmjene i dopune. godine ako istovremeno ne primijeni MSFI 3 (koji je Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde revidirao 2008. godine. i c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). Subjekt treba da te izmjene i dopune primijeni retroaktivno. januara 2005. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. MRS-om 28 i MRS-om 31 na koje se oni odnose. godine.(e) i (f) MRS-a 27. koji se tiču gubitka kontrole nad zavisnim društvom. kao i da navede finansijske izvještaje pripremljene u skladu sa tačkom 9. izmijenjena je u sklopu Poboljšanja MSFI-jeva izdatih u maju 2008. godine donio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde. koji se tiču obračunavanja promjena vlasničkih udjela u zavisnom društvu nakon sticanja kontrole. 45. i 31. 19. ako je različit.-37. Ako subjekt primijeni ovaj Standard na period koji počinje prije 1. jula 2009. subjekt ne smije ponovo izračunavati dobitak ili gubitak iz osnova gubitka kontrole nad zavisnim društvom prije primjene izmjena i dopuna.. Subjekt treba da primijeni ovaj Standard na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. Subjekt ne smije prepravljati knjigovodstveni iznos ulaganja u bivše zavisno društvo ako je kontrolu izgubio prije nego što je primijenio ove izmjene i dopune. jula 2009. b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. c) Zahtjeva iz tačaka 34. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo. Subjekt treba da tu izmjenu primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. Subjekt treba da izmjene i dopune tačaka 4.-37. zemlju osnivanja ili sjedište. i 31. koje se tiču pripisivanja ukupne sveobuhvatne dobiti vlasnicima matice i vlasnicima nekontrolirajućih interesa. na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. Dopuštena je i njihova ranija primjena. Međutim. ne smije prepraviti raspodjelu dobiti ili gubitka u izvještajnim periodima prije usvajanja izmjena i dopuna.A Tačka 38. godine. uključujući naziv. godine. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo.. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni prije 1. Prema tome. b) Zahtjeva iz tačaka 30. januara 2009.

januara 2009.B i 38. godine. Ako subjekt primijeni tačku 38. ako subjekt prepravlja bilo koju reorganizaciju radi usklađenosti sa tačkom 38. Ovaj Standard zamjenjuje MRS 27 .C.B ili 38. dužan je da prepravi i sve kasnije reorganizacije iz djelokruga tih tačaka. godine) ima za posljedicu dodavanje tačke 38.C primijeni retroaktivno na reorganizacije iz djelokruga tih tačaka u prošlim periodima.C Trošak ulaganja u zavisno društvo. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni na neki raniji period. Subjekt treba te izmjene i dopune da primijeni prospektivno na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. Subjekt treba da te tačke primijeni prospektivno na reorganizacije u godišnjim periodima koja počinju na dan ili nakon 1. 274 .B i 38. 45.C.B ili 38. Pored toga. godine.MRS 27 godine.A.Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji (revidiran 2003. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo (na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. Međutim. subjekt može izabrati da tačke 38. godine). januara 2009. i dodavanje tačke 38. treba da objavi i tu činjenicu. MRS-a 21 i MRS-a 36. Povlačenje MRS-a 27 (iz 2003. treba da objavi i tu činjenicu i da istovremeno primijeni povezane izmjene i dopune MRS-a 18.C na neki raniji period. Dopuštena je njihova ranija primjena.) 46. ima za posljedicu brisanje definicije metode troška iz tačke 4. Dopuštena je njihova ranija primjena.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful