P. 1
17_MRS_27

17_MRS_27

|Views: 4|Likes:
Published by Meliha Ćatić

More info:

Published by: Meliha Ćatić on Aug 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji

Djelokrug
1. 2. Ovaj Standard se primjenjuje pri sastavljanju i prezentaciji konsolidovanih finansijskih izvještaja za grupu subjekata pod kontrolom matice. Ovaj Standard se ne bavi metodama računovodstva poslovnih kombinacija i njihovim efektima na konsolidaciju, uključujući goodwill koji proizlazi iz poslovne kombinacije (v. MSFI 3 - Poslovne kombinacije). Ovaj Standard se takođe primjenjuje u računovodstvu ulaganja u povezana društva, zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva, kada poslovni subjekt odabere ili je u skladu sa domaćih propisima obavezan da prezentira odvojene finansijske izvještaje.

3.

Definicije
4. U ovom Standardu se koriste sljedeći izrazi s navedenim značenjima: Konsolidovani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji grupe, koji su prezentirani kao da je riječ o jednom ekonomskom subjektu. Kontrola je moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Grupa je matica i sva njena zavisna društva. Nekontrolirajući interes (manjinski udio) je dio kapitala (glavnice) koji ne pripada, direktno ili indirektno, matici. Matica je subjekt koji ima jedno ili više zavisnih društava. Odvojeni finansijski izvještaji su izvještaji koje prezentira matica, ulagač u pridruženo društvo ili učesnik u zajednički kontrolisanom subjektu, u kojima su ulaganja iskazana na osnovu vlasničkog udjela, a ne na osnovu objavljenih rezultata i neto sredstava subjekta u kojeg je izvršeno ulaganje. Zavisno društvo je društvo, uključujući i ostale poslovne subjekte kao što su partnerstva, koje je pod kontrolom drugog subjekta (koji se naziva matica). 5. Matica ili njeno zavisno društvo mogu biti ulagač u pridruženo društvo ili poduhvatnik zajednički kontrolisanog subjekta. U takvim slučajevima se takođe pripremaju konsolidovani finansijski izvještaji pripremljeni i prezentirani u skladu sa ovim Standardom radi usklađenosti sa MRS-om 28 - Ulaganja u pridružena društva i MRSom 31 - Udjeli u zajedničkim poduhvatima. Za subjekt opisan pod tačkom 5., odvojeni finansijski izvještaji su oni koji su pripremljeni i prezentirani pored finansijskih izvještaja navedenih u tački 5. Odvojeni finansijski izvještaji ne trebaju biti pridodati ili priloženi tim izvještajima.

6.

265

uključujući lokalna i regionalna tržišta). Matica koja je. treba da prezentira konsolidovane finansijske izvještaje u kojima konsolidira svoja ulaganja u zavisna društva u skladu sa ovim Standardom. izabere da ne prezentira konsolidovane finansijske izvještaje i koja prezentira samo odvojene finansijske izvještaje. b) se matičinim dužničkim ili vlasničkim instrumentima ne trguje na javnom tržištu (domaćoj ili stranoj berzi vrijednosnih papira ili izvanberzanskom tržištu. i Matica koja u skladu sa tačkom 10. pridruženo društvo ili udio u zajednički kontrolisanom subjektu nisu odvojeni finansijski izvještaji. u skladu sa tačkom 10. postupa u skladu sa tačkama 38. izuzeta od sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja. niti je u postupku podnošenja svojih finansijskih izvještaja komisiji za vrijednosne papire ili drugoj regulatornoj organizaciji radi izdavanja bilo koje vrste instrumenata na javnom tržištu. 266 . više od polovine glasačke moći nekog subjekta. u izuzetnim okolnostima. Finansijski izvještaji subjekta koji nema zavisno društvo. Matica. direktno ili indirektno preko zavisnih društava. c) 11.MRS 27 7. 13. d) krajnji ili bilo koji posredni vlasnik matice sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. obračun se vrši u skladu sa tim MSFI-jem. Ako zavisno društvo prilikom sticanja ispunjava kriterije za razvrstavanje u sredstva namijenjena prodaji u skladu sa MSFI-jem 5 .. uključujući one koji inače nemaju pravo glasa. može prezentirati odvojene finansijske izvještaje kao svoje jedine finansijske izvještaje. 8. osim matice opisane u tački 10. matica nije podnijela.-43. 10. osim ako se. i samo onda ako: a) je matica i zavisno društvo u potpunom vlasništvu ili djelimičnom vlasništvu drugog subjekta i njegovih drugih vlasnika.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i ukinuti dijelovi poslovanja. Konsolidovani finansijski izvještaji obuhvataju sva zavisna društva matice. koji su obaviješteni o tome da matica neće sastavljati konsolidovane finansijske izvještaje i tome se ne protive. a kada postoji:**  a) * ** moć nad više od polovine glasačkih prava na osnovu sporazuma s drugim ulagačima. Vidi i Tumačenje SIC-12 Konsolidacija .subjekti posebne namjene. može jasno dokazati da takvo vlasništvo nije kontrola..* Smatra se da kontrola postoji kada matica posjeduje. Obim konsolidovanih finansijskih izvještaja 12. Kontrola takođe postoji i kada matica posjeduje polovinu ili manje od polovine glasačke moći subjekta. Matica ne mora da sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje onda. Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja 9.

15. Nekontrolirajući interesi u neto sredstvima se sastoje od: 267 . obaveza. 16. osim namjere uprave i finansijske sposobnosti da se ona iskoriste ili zamijene. da bi konsolidovani finansijski izvještaji prikazali finansijske informacije o grupi kao da je ona jedan subjekt. se razmatraju kod procjene da li subjekt ima moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama drugog subjekta. Relevantne informacije se pružaju konsolidovanjem takvih zavisnih društava i objavljivanjem. opcije kupovine dionica. Na primjer. omogućavaju glasačku moć ili umanjuju glasačku moć druge strane nad finansijskim i poslovnim politikama drugog poslovnog subjekta (potencijalna prava glasa).Poslovni segmenti pomažu u objašnjenju važnosti različitih poslovnih aktivnosti unutar grupe. prihoda i rashoda. otvorenom fondu ili sličnom subjektu. dodatnih informacija o različitim poslovnim aktivnostima zavisnih društava. u konsolidovanim finansijskim izvještajima. ne mogu iskoristiti ili zamijeniti do nekog budućeg datuma ili do nastanka budućeg događaja. Nakon toga se. koji opisuje postupak s proizašlim goodwillom). Postojanje i uticaj potencijalnih prava glasa koja se trenutno mogu iskoristiti ili zamijeniti. i (c) nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u neto sredstvima konsolidovanih zavisnih društava se utvrđuju odvojeno od matičinog vlasničkog udjela u njima. 14. na primjer. (b) identifikuju se nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u dobiti ili gubitku konsolidovanih zavisnih društava za izvještajni period. Subjekt može posjedovati varante. preduzimaju sljedeći koraci: (a) knjigovodstveni iznos matičinog ulaganja u svako zavisno društvo i matičinog udjela u kapitalu svakog zavisnog društva se eliminišu (v. c) moć imenovanja ili smjene većine članova uprave ili drugog odgovarajućeg upravljačkog tijela. ili d) moć većinskog glasanja na sastancima uprave ili odgovarajućeg upravljačkog tijela. dužničke ili vlasničke instrumente koji se mogu zamijeniti za redovne dionice. uključujući potencijalna prava glasa koja drži drugi subjekt. MSFI 3. sagledanih bilo pojedinačno ili u kombinaciji) koje utiču na potencijalna prava glasa. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije samo zato što je ulagač subjekt u zajedničkom poduhvatu. ili druge slične instrumente koje subjektu. Potencijalna prava glasa se ne mogu trenutno iskoristiti ili zamijeniti kad se. sabirajanjem istih stavki sredstava. Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. kapitala. 17. subjekt provjerava sve činjenice i okolnosti (uključujući i uslove iskorištavanja potencijalnih prava glasa i nekih drugih ugovornih aranžmana. subjekt objedinjava finansijske izvještaje matice i njenih zavisnih društava stavku po stavku. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije zato što njegove poslovne aktivnosti nisu slične aktivnostima drugih subjekata unutar grupe. podaci čije objavljivanje nalaže IFRS 8 . ako se iskoriste ili zamijene. Postupci konsolidacije 18.MRS 27 b) moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta na osnovu statuta ili sporazuma. Pri procjeni da li potencijalna prava glasa doprinose kontroli.

24. 21. trebaju biti sastavljeni na isti izvještajni datum. za potrebe konsolidacije.MRS 27 i. dodatne finansijske izvještaje na isti datum kao finansijski izvještaji matice. Prihodi i rashodi zavisnog društva se zasnivaju na vrijednostima sredstava i obaveza koje su priznate u konsolidovanim finansijskim izvještajima matice na datum sticanja. eliminišu se u cijelosti. rashode i dividende. osim ako to nije izvodljivo. trošak amortizacije priznat u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti nakon datuma sticanja se zasniva na fer vrijednostima. u cijelosti se eliminišu. Kad su izvještajni datumi matice i zavisnih društava različiti. iznosa nekontrolirajućih interesa na datum prvobitne poslovne kombinacije. Dužina izvještajnog perioda i eventualna razlika između kraja izvještajnog perioda treba da budu isti iz perioda u period. Unutargrupni gubici mogu ukazivati na umanjenje vrijednosti sredstava. U svakom slučaju. učešća nekontrolirajućih interesa u promjenama vlasničkog kapitala od datuma poslovne kombinacije. 268 . Salda i transakcije unutar grupe. treba da izvrši odgovarajuća usklađivanja u svojim finansijskim izvještajima pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. 23. Kada se. Na vremenske razlike koje nastaju uslijed eliminisanja dobitaka ili gubitaka iz unutargrupnih transakcija primjenjuje se MRS 12 . Dobici i gubici proizašli iz unutargrupnih transakcija koji su priznati unutar knjigovodstvenog iznosa sredstava. uključujući prihode. koje zahtijeva priznavanje u konsolidovanim finansijskim izvještajima. i ii. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidovane finansijske izvještaje od datuma sticanja. prihodi i rashodi se eliminišu u cijelosti.. koji se koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja. zavisno društvo priprema. transakcije. izračunatog u skladu sa MSFI-jem 3. kako je određeno u MSFI-ju 3. finansijski izvještaji zavisnog društva koji se koriste za pripremu konsolidovanih finansijskih izvještaja pripremaju na datum različit od datuma finansijskih izvještaja matice. Ako neki član grupe za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima koristi računovodstvene politike koje su drugačije od onih koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Unutargrupna salda. pripadajućih sredstava koja podliježe amortizaciji. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidova- 20. razlika između izvještajnih datuma zavisnog društva i matice ne treba da bude duža od tri mjeseca. treba izvršiti usklađenja za efekte značajnih transakcija ili drugih poslovnih događaja do kojih dođe između tog datuma i datuma finansijskih izvještaja matice. udjeli u dobiti ili gubitku te promjenama vlasničkog kapitala koji pripadaju matici i nekontrolirajućim interesima se utvrđuju na osnovu postojećih vlasničkih udjela i ne odražavaju moguće iskorištenje ili zamjenu potencijalnih glasačkih prava.Porez na dobit. Kad postoje potencijalna prava glasa. Konsolidovane finansijske izvještaje treba sastavljati korištenjem jednoobraznih računovodstvenih politika za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima. na datum sticanja. Na primjer. 22. 25. Finansijski izvještaji matice i njenih zavisnih društava. u skladu sa tačkom 22. 19. kao što su zalihe i dugotrajna sredstva. 26.

MRS 27 ne finansijske izvještaje do datuma na koji prestaje kontrola matice nad zavisnim društvom. Nekontrolirajući interesi se u konsolidovanom izvještaju o finansijskom položaju iskazuju unutar kapitala (glavnice). kao i svaka komponenta ostale sveobuhvatne dobiti se raspoređuju na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. moguće kad zavisno društvo potpadne pod kontrolu vlade. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo nekontrolirajućih interesa. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom sa promjenom ili bez promjene apsolutnog ili relativnog vlasništva. Ukupna sveobuhvatna dobit se raspoređuje na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. matica je dužna da razmotri sve uslove sporazuma i njihove ekonomske efekte. ponekad okolnosti ukazuju na to da bi više sporazuma trebalo obračunati kao jednu transakciju. na primjer. 29. jedan sporazum zavisi od nastanka barem jednog drugog sporazuma. Svaka razlika između iznosa za koji se nekontrolirajući interesi usklađuju i fer vrijednosti plaćene ili primljene naknade se priznaje direktno u vlasnički kapital (glavnicu) i pripisuje vlasnicima matice. 33. tj. 30. Ako zavisno društvo ima kumulativne povlaštene dionice koje su razvrstane u kapital i koje su u posjedu vlasnika nekontrolirajućih interesa. matica izračunava svoj udio u dobiti ili gubitku nakon usklađivanja za dividendu po tim dionicama. koje nemaju za posljedicu gubitak kontrole. Dobit ili gubitak. odvojeno od dijela vlasničkog kapitala koji pripada vlasnicima matice. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom na osnovu dva ili više sporazuma (transakcija). 269 . d) jedan sporazum se sâm po sebi ne smatra ekonomski opravdanim. kao transakcije s vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. Do toga može doći i kao rezultat ugovorenog sporazuma. obračunavaju se kao transakcije vlasničkim kapitalom. stečajnog upravitelja ili regulatornog tijela. Promjene vlasničkog udjela matice u zavisnom društvu. Primjer je prodaja dionica po cijeni ispod tržišne u jednom navratu koja je kompenzirana kasnijom prodajom po cijeni iznad tržišne. knjigovodstveni iznosi vladajućih i nekontrolirajućih interesa se usklađuju kako bi se iskazala promjena u njihovim relativnim udjelima u zavisnom društvu. 31. To je. Međutim. U tim okolnostima. ali je ekonomski opravdan kad se razmatra zajedno s drugim sporazumima. 28. Na to da bi više sporazuma matica trebala obračunati kao jednu transakciju ukazuje jedna ili više sljedećih okolnosti: a) b) c) sporazumi su zaključeni istovremeno ili na način da jedan podrazumijeva očekivanje drugog. sporazumi sačinjavaju jednu transakciju strukturiranu s ciljem postizanja općeg komercijalnog učinka. Kod utvrđivanja da li sporazume treba obračunati kao jednu transakciju. 27. bez obzira na to da li su dividende izglasane ili ne. suda. Gubitak kontrole 32.

Kod gubitka kontrole nad zavisnim društvom. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti u vezi s tim sredstvima. nastao revalorizacijom. ako zavisno društvo ima sredstva raspoloživa za prodaju i matica izgubi kontrolu nad njim. raspodjelu dionica bivšeg zavisnog društva vlasnicima. 270 . e) f) reklasifikuje iznose navedene u tački 35. koji je prethodno bio priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti prenosi direktno u zadržanu dobit. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. fer vrijednost naknade. otuđenjem povezanih sredstava ili povezanih obaveza reklasifikuje u dobit ili gubitak. matica dobit ili gubitak preknjižava iz kapitala u dobit ili gubitak (kao reklasifikacijsko usklađenje) kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. ako to nalažu drugi MSFIjevi. ii. ukoliko transakcija koja je dovela do gubitka kontrole obuhvata raspodjelu dionica zavisnog društva vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. Fer vrijednost svakog zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu se na datum gubitka kontrole smatra fer vrijednošću pri prvom priznavanju finansijskog sredstva u skladu sa MRS-om 39 . ona: a) prestaje priznavati sredstva. b) prestaje priznavati knjigovodstveni iznos svakog nekontrolirajućeg interesa u bivšem zavisnom društvu na datum gubitka kontrole. i obaveze zavisnog društva po njihovim knjigovodstvenim iznosima na datum gubitka kontrole. troškom kod prvog priznavanja ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički kontrolirani subjekt. svako zadržano ulaganje u bivšem zavisnom društvu te svi iznosi potraživanja od bivšeg zavisnog društva ili obaveza prema njemu treba da se obračunaju u skladu sa drugim MSFI-jevima.Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. uključujući goodwill. događaju ili okolnostima koji su doveli do gubitka kontrole. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. po transakciji. ako se prilikom otuđenja sredstva višak. Slično tome. 35. i svaku proizašlu razliku priznaje kao dobit ili gubitak koji pripada matici. obračuna po istoj osnovi koja bi važila da je matica direktno otuđila povezana sredstva ili obaveze. Na primjer. i d) priznaje svako ulaganje koje je zadržano u bivšem zavisnom društvu po njegovoj fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. 36. ako je primljena. dužna je da sve iznose. ako je primjereno. matica taj revalorizacijski višak prenosi direktno u zadržanu dobit kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. Prema tome. ili. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti. koji su priznati u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti povezane s tim zavisnim društvom. preknjiži u dobit ili gubitak. uključujući svaku komponentu ostale sveobuhvatne dobiti po tim udjelima. 37. matica je dužna da dobit ili gubitak. prenosi direktno u zadržanu dobit.MRS 27 34. od datuma gubitka kontrole. c) priznaje: i. ili ih. ako se dobit ili gubitak.

38. i kad nova matica svoja ulaganja u prvobitnu maticu u svojim odvojenim finansijskim izvještajima iskazuje u skladu sa tačkom 38.. vlasnici prvobitne matice prije reorganizacije imaju iste apsolutne i relativne udjele u neto sredstvima prvobitne grupe i nove grupe neposredno prije i nakon reorganizacije. na isti se način obračunavaju i u ulagačevim odvojenim finansijskim izvještajima. subjekt treba da prizna u svojim odvojenim finansijskim izvještajima u dobit ili gubitak kada je utvrđeno pravo na prijem dividende. zajednički kontrolisanog subjekta ili pridruženog društva. 40. U tim okolnostima.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. Ulaganja u zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. Ovaj standard ne propisuje koji subjekti izdaju odvojene finansijske izvještaje za javnu upotrebu. 271 . subjekt koji nije matica može osnovati novi subjekt kao maticu na način da ispunjava kriterije iz tačke 38. 38. i 40. Kad subjekt sastavlja odvojene finansijske izvještaje. ulaganja u zavisna društva. osnivanjem novog subjekta kao matice grupe na način da su ispunjeni sljedeći kriteriji: a) b) c) nova matica dobiva kontrolu nad prvobitnom maticom izdavanjem vlasničkih instrumenata u zamjenu za postojeće vlasničke instrumente prvobitne matice. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva u odvojenim finansijskim izvještajima 38. 39. Subjekt takođe izdaje konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu kako to nalaže tačka 9.B primjenjuju se jednako i na takvu vrstu reorganizacije.C Slično tome.A Dividende od zavisnog društva.B. Tačke 38. po trošku. sredstva i obaveze nove grupe i prvobitne grupe su isti neposredno prije i nakon reorganizacije. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva treba da obračuna: a) b) u skladu s MRS-om 39.MRS 27 Računovodstvo ulaganja u zavisna društva. izrazi „prvobitna matica“ i „prvobitna grupa“ se odnose na „prvobitni subjekt“.(a). Zahtjevi iz tačke 38. nova matica je dužna da iskaže trošak kao knjigovodstveni iznos svog udjela u stavkama kapitala iskazanim u odvojenim finansijskim izvještajima prvobitne matice na datum reorganizacije. se primjenjuju kada jedno društvo priprema odvojene finansijske izvještaje koji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. ako su razvrstana u portfelj namijenjen prodaji (ili uključena u grupu za otuđenje koja je razvrstana u portfelj namijenjen prodaji) u skladu s MSFI-jem 5.B Kad matica reorganizira svoju grupu. koja su u konsolidovanim finansijskim izvještajima obračunata u skladu sa MRS-om 39. U tom slučaju. osim kod primjene izuzeća iz tačke 10. Ulaganja obračunata po trošku se obračunavaju u skladu sa MSFI-jem 5 . ili 38.-43. način vrednovanja ulaganja obračunatih u skladu s MRS-om 39 se ne mijenja. Na svaku kategoriju ulaganja treba primijeniti isti način obračunavanja.

zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. više od polovine glasačke ili potencijalne glasačke moći subjekta u kojeg se investira. te b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva.. d) prirodu i obim eventualnih značajnih ograničenja (npr. u tim odvojenim finansijskim izvještajima treba da objavi: 272 . kao i adresu na kojoj su ti konsolidovani finansijski izvještaji dostupni. kao i razlog korištenja različitog datuma ili perioda. matica je dužna objaviti dobitak ili gubitak. stavku ili stavke u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u kojima je taj dobitak.MRS 27 Objavljivanje 41. kad se oni koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja i na datum su ili su za period koji je različit od finansijskih izvještaja matice. 42. kao i: i. uključujući naziv. da je primijenjeno izuzeće iz konsolidacije. b) razloge zbog kojih posjedovanje. U konsolidovanim finansijskim izvještajima treba izvršiti sljedeća objavljivanja: a) prirodu odnosa između matice i zavisnog društva u kojem matica ne posjeduje. dio tog dobitka odnosno tog gubitka povezan s priznavanjem zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu po fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. i 43. zemlju osnivanja ili sjedište.). e) f) analizu s prikazom uticaja svake promjene u vlasničkom udjelu matice u zavisnom društvu koja nije imala za posljedicu gubitak kontrole nad vlasničkim kapitalom koji pripada vlasnicima matice. u skladu sa tačkom 43. c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). ii. izabere da ne priprema konsolidovane finansijske izvještaje. nastalih zbog ugovora o pozajmljivanju ili regulatornih zahtjeva) u mogućnosti zavisnog društva da prenosi sredstva matici u obliku dividendi isplaćenih u novcu ili za otplatu zajmova ili avansa. naziv i zemlju osnivanja ili sjedište društva čiji su finansijski izvještaji. posredno ili neposredno preko zavisnih društava. ne omogućava kontrolu. ako je različit. c) kraj izvještajnog perioda finansijskih izvještaja zavisnog društva. posredno ili neposredno preko zavisnih društava. ako postoji. Pri pripremi odvojenih finansijskih izvještaja za maticu koja u skladu sa tačkom 10. više od polovine glasačke moći. i ako je izgubljena kontrola nad zavisnim društvom. u odvojenim finansijskim izvještajima se objavljuje: a) činjenica da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji. odnosno taj gubitak priznat (ako nisu odvojeno iskazane u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti). u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja objavljeni za javnu upotrebu. poduhvatnik s udjelom u zajednički kontrolisanom subjektu ili ulagač u pridruženo društvo priprema odvojene finansijske izvještaje. Kada matica (osim matice opisane u tački 42. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći.

. c) Zahtjeva iz tačaka 34. 45. koji se tiču gubitka kontrole nad zavisnim društvom.B Trošak ulaganja u zavisno društvo. januara 2009. Subjekt treba da te izmjene i dopune primijeni retroaktivno. jula 2009. Ako subjekt primijeni ovaj Standard na period koji počinje prije 1. Prema tome. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. koji se tiču obračunavanja promjena vlasničkih udjela u zavisnom društvu nakon sticanja kontrole. ako je različit. Međutim. treba da objavi i tu činjenicu. i 41. treba da objavi i tu činjenicu. zemlju osnivanja ili sjedište. i 31. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni prije 1. Dopuštena je njena ranija primjena. kao i da navede finansijske izvještaje pripremljene u skladu sa tačkom 9. jula 2009.. primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. Subjekt treba da primijeni ovaj Standard na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. Subjekt treba da izmjene i dopune tačaka 4. Izmjena i dopuna tačke 28. Dopuštena je i njihova ranija primjena.-37. MRS-om 28 i MRS-om 31 na koje se oni odnose. subjekt ne smije ponovo izračunavati dobitak ili gubitak iz osnova gubitka kontrole nad zavisnim društvom prije primjene izmjena i dopuna.. Subjekt treba da tu izmjenu primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 45.MRS 27 a) činjenicu da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji i razloge zbog kojih se oni pripremaju ako to nije zakonom propisano. januara 2005. Subjekt ne smije prepravljati knjigovodstveni iznos ulaganja u bivše zavisno društvo ako je kontrolu izgubio prije nego što je primijenio ove izmjene i dopune. sa izuzetkom: a) 273 . Nadalje. koje se tiču pripisivanja ukupne sveobuhvatne dobiti vlasnicima matice i vlasnicima nekontrolirajućih interesa. godine ako istovremeno ne primijeni MSFI 3 (koji je Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde revidirao 2008. godine. 45. na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. godine). Ako subjekt primijeni ovu izmjenu na neki raniji period. januara 2005. se ne primjenjuju na promjene nastale prije nego što je subjekt primijenio izmjene i dopune. uključujući naziv. zahtjevi iz tačaka 30. godine. i to prospektivno od datuma prve primjene MSFI-ja 5. Podstiče se i ranija primjena.A Tačka 38. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo. Prema tome. koje je 2008. godine. Datum stupanja na snagu i prelazne odredbe 44.(e) i (f) MRS-a 27. subjekt te izmjene i dopune ne treba primijeniti na godišnje periode koji počinju 1. b) Zahtjeva iz tačaka 30. godine. jula 2009. i c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). 18. ovog standarda. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. godine. godine donio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde.-37. 26. b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. godine. 19. dužan je da objavi i tu činjenicu. i 31. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo. ne smije prepraviti raspodjelu dobiti ili gubitka u izvještajnim periodima prije usvajanja izmjena i dopuna. izmijenjena je u sklopu Poboljšanja MSFI-jeva izdatih u maju 2008.

C primijeni retroaktivno na reorganizacije iz djelokruga tih tačaka u prošlim periodima. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni na neki raniji period. Pored toga.Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji (revidiran 2003.) 46. treba da objavi i tu činjenicu. januara 2009. MRS-a 21 i MRS-a 36. godine) ima za posljedicu dodavanje tačke 38. januara 2009. subjekt može izabrati da tačke 38.MRS 27 godine. godine). i dodavanje tačke 38. ima za posljedicu brisanje definicije metode troška iz tačke 4.C. dužan je da prepravi i sve kasnije reorganizacije iz djelokruga tih tačaka. Povlačenje MRS-a 27 (iz 2003. ako subjekt prepravlja bilo koju reorganizaciju radi usklađenosti sa tačkom 38.B i 38. treba da objavi i tu činjenicu i da istovremeno primijeni povezane izmjene i dopune MRS-a 18. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo (na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. godine. Međutim. Subjekt treba da te tačke primijeni prospektivno na reorganizacije u godišnjim periodima koja počinju na dan ili nakon 1.B ili 38. Ovaj Standard zamjenjuje MRS 27 . godine.C. Dopuštena je njihova ranija primjena. Dopuštena je njihova ranija primjena.A.C na neki raniji period. 45.B i 38. 274 . Subjekt treba te izmjene i dopune da primijeni prospektivno na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. Ako subjekt primijeni tačku 38.C Trošak ulaganja u zavisno društvo.B ili 38.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->