MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji

Djelokrug
1. 2. Ovaj Standard se primjenjuje pri sastavljanju i prezentaciji konsolidovanih finansijskih izvještaja za grupu subjekata pod kontrolom matice. Ovaj Standard se ne bavi metodama računovodstva poslovnih kombinacija i njihovim efektima na konsolidaciju, uključujući goodwill koji proizlazi iz poslovne kombinacije (v. MSFI 3 - Poslovne kombinacije). Ovaj Standard se takođe primjenjuje u računovodstvu ulaganja u povezana društva, zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva, kada poslovni subjekt odabere ili je u skladu sa domaćih propisima obavezan da prezentira odvojene finansijske izvještaje.

3.

Definicije
4. U ovom Standardu se koriste sljedeći izrazi s navedenim značenjima: Konsolidovani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji grupe, koji su prezentirani kao da je riječ o jednom ekonomskom subjektu. Kontrola je moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Grupa je matica i sva njena zavisna društva. Nekontrolirajući interes (manjinski udio) je dio kapitala (glavnice) koji ne pripada, direktno ili indirektno, matici. Matica je subjekt koji ima jedno ili više zavisnih društava. Odvojeni finansijski izvještaji su izvještaji koje prezentira matica, ulagač u pridruženo društvo ili učesnik u zajednički kontrolisanom subjektu, u kojima su ulaganja iskazana na osnovu vlasničkog udjela, a ne na osnovu objavljenih rezultata i neto sredstava subjekta u kojeg je izvršeno ulaganje. Zavisno društvo je društvo, uključujući i ostale poslovne subjekte kao što su partnerstva, koje je pod kontrolom drugog subjekta (koji se naziva matica). 5. Matica ili njeno zavisno društvo mogu biti ulagač u pridruženo društvo ili poduhvatnik zajednički kontrolisanog subjekta. U takvim slučajevima se takođe pripremaju konsolidovani finansijski izvještaji pripremljeni i prezentirani u skladu sa ovim Standardom radi usklađenosti sa MRS-om 28 - Ulaganja u pridružena društva i MRSom 31 - Udjeli u zajedničkim poduhvatima. Za subjekt opisan pod tačkom 5., odvojeni finansijski izvještaji su oni koji su pripremljeni i prezentirani pored finansijskih izvještaja navedenih u tački 5. Odvojeni finansijski izvještaji ne trebaju biti pridodati ili priloženi tim izvještajima.

6.

265

Matica koja je.subjekti posebne namjene. d) krajnji ili bilo koji posredni vlasnik matice sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. koji su obaviješteni o tome da matica neće sastavljati konsolidovane finansijske izvještaje i tome se ne protive. 13. osim matice opisane u tački 10. 10.. Matica. c) 11. i samo onda ako: a) je matica i zavisno društvo u potpunom vlasništvu ili djelimičnom vlasništvu drugog subjekta i njegovih drugih vlasnika. postupa u skladu sa tačkama 38. može prezentirati odvojene finansijske izvještaje kao svoje jedine finansijske izvještaje. matica nije podnijela. Finansijski izvještaji subjekta koji nema zavisno društvo. u skladu sa tačkom 10.. uključujući lokalna i regionalna tržišta). Ako zavisno društvo prilikom sticanja ispunjava kriterije za razvrstavanje u sredstva namijenjena prodaji u skladu sa MSFI-jem 5 .* Smatra se da kontrola postoji kada matica posjeduje. Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja 9. Vidi i Tumačenje SIC-12 Konsolidacija . u izuzetnim okolnostima. Matica ne mora da sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje onda. Konsolidovani finansijski izvještaji obuhvataju sva zavisna društva matice. Kontrola takođe postoji i kada matica posjeduje polovinu ili manje od polovine glasačke moći subjekta. b) se matičinim dužničkim ili vlasničkim instrumentima ne trguje na javnom tržištu (domaćoj ili stranoj berzi vrijednosnih papira ili izvanberzanskom tržištu. Obim konsolidovanih finansijskih izvještaja 12. direktno ili indirektno preko zavisnih društava. uključujući one koji inače nemaju pravo glasa. a kada postoji:**  a) * ** moć nad više od polovine glasačkih prava na osnovu sporazuma s drugim ulagačima. izabere da ne prezentira konsolidovane finansijske izvještaje i koja prezentira samo odvojene finansijske izvještaje. više od polovine glasačke moći nekog subjekta.-43. osim ako se. pridruženo društvo ili udio u zajednički kontrolisanom subjektu nisu odvojeni finansijski izvještaji. treba da prezentira konsolidovane finansijske izvještaje u kojima konsolidira svoja ulaganja u zavisna društva u skladu sa ovim Standardom. može jasno dokazati da takvo vlasništvo nije kontrola. obračun se vrši u skladu sa tim MSFI-jem.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i ukinuti dijelovi poslovanja. 8. i Matica koja u skladu sa tačkom 10. izuzeta od sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja. 266 .MRS 27 7. niti je u postupku podnošenja svojih finansijskih izvještaja komisiji za vrijednosne papire ili drugoj regulatornoj organizaciji radi izdavanja bilo koje vrste instrumenata na javnom tržištu.

sagledanih bilo pojedinačno ili u kombinaciji) koje utiču na potencijalna prava glasa. Postojanje i uticaj potencijalnih prava glasa koja se trenutno mogu iskoristiti ili zamijeniti. ili d) moć većinskog glasanja na sastancima uprave ili odgovarajućeg upravljačkog tijela. kapitala. uključujući potencijalna prava glasa koja drži drugi subjekt. 14. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije samo zato što je ulagač subjekt u zajedničkom poduhvatu.Poslovni segmenti pomažu u objašnjenju važnosti različitih poslovnih aktivnosti unutar grupe. Postupci konsolidacije 18. na primjer. (b) identifikuju se nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u dobiti ili gubitku konsolidovanih zavisnih društava za izvještajni period. dodatnih informacija o različitim poslovnim aktivnostima zavisnih društava. otvorenom fondu ili sličnom subjektu. dužničke ili vlasničke instrumente koji se mogu zamijeniti za redovne dionice. osim namjere uprave i finansijske sposobnosti da se ona iskoriste ili zamijene. se razmatraju kod procjene da li subjekt ima moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama drugog subjekta. preduzimaju sljedeći koraci: (a) knjigovodstveni iznos matičinog ulaganja u svako zavisno društvo i matičinog udjela u kapitalu svakog zavisnog društva se eliminišu (v. Pri procjeni da li potencijalna prava glasa doprinose kontroli. ako se iskoriste ili zamijene. u konsolidovanim finansijskim izvještajima. MSFI 3. Na primjer. ne mogu iskoristiti ili zamijeniti do nekog budućeg datuma ili do nastanka budućeg događaja. Subjekt može posjedovati varante. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije zato što njegove poslovne aktivnosti nisu slične aktivnostima drugih subjekata unutar grupe. i (c) nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u neto sredstvima konsolidovanih zavisnih društava se utvrđuju odvojeno od matičinog vlasničkog udjela u njima. c) moć imenovanja ili smjene većine članova uprave ili drugog odgovarajućeg upravljačkog tijela. Nakon toga se. subjekt provjerava sve činjenice i okolnosti (uključujući i uslove iskorištavanja potencijalnih prava glasa i nekih drugih ugovornih aranžmana. subjekt objedinjava finansijske izvještaje matice i njenih zavisnih društava stavku po stavku. podaci čije objavljivanje nalaže IFRS 8 . omogućavaju glasačku moć ili umanjuju glasačku moć druge strane nad finansijskim i poslovnim politikama drugog poslovnog subjekta (potencijalna prava glasa). koji opisuje postupak s proizašlim goodwillom). da bi konsolidovani finansijski izvještaji prikazali finansijske informacije o grupi kao da je ona jedan subjekt. Potencijalna prava glasa se ne mogu trenutno iskoristiti ili zamijeniti kad se. opcije kupovine dionica. sabirajanjem istih stavki sredstava. ili druge slične instrumente koje subjektu. prihoda i rashoda.MRS 27 b) moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta na osnovu statuta ili sporazuma. Nekontrolirajući interesi u neto sredstvima se sastoje od: 267 . Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. 16. obaveza. 15. Relevantne informacije se pružaju konsolidovanjem takvih zavisnih društava i objavljivanjem. 17.

MRS 27 i. za potrebe konsolidacije. 24. Dobici i gubici proizašli iz unutargrupnih transakcija koji su priznati unutar knjigovodstvenog iznosa sredstava. treba da izvrši odgovarajuća usklađivanja u svojim finansijskim izvještajima pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. Dužina izvještajnog perioda i eventualna razlika između kraja izvještajnog perioda treba da budu isti iz perioda u period. kako je određeno u MSFI-ju 3. Unutargrupni gubici mogu ukazivati na umanjenje vrijednosti sredstava. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidovane finansijske izvještaje od datuma sticanja. 25. Kad postoje potencijalna prava glasa. eliminišu se u cijelosti. U svakom slučaju.. 23. transakcije. trošak amortizacije priznat u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti nakon datuma sticanja se zasniva na fer vrijednostima. iznosa nekontrolirajućih interesa na datum prvobitne poslovne kombinacije.Porez na dobit. pripadajućih sredstava koja podliježe amortizaciji. 22. koje zahtijeva priznavanje u konsolidovanim finansijskim izvještajima. zavisno društvo priprema. Salda i transakcije unutar grupe. i ii. Prihodi i rashodi zavisnog društva se zasnivaju na vrijednostima sredstava i obaveza koje su priznate u konsolidovanim finansijskim izvještajima matice na datum sticanja. Kad su izvještajni datumi matice i zavisnih društava različiti. 26. Ako neki član grupe za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima koristi računovodstvene politike koje su drugačije od onih koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izvještajima. učešća nekontrolirajućih interesa u promjenama vlasničkog kapitala od datuma poslovne kombinacije. kao što su zalihe i dugotrajna sredstva. u skladu sa tačkom 22. rashode i dividende. 268 . finansijski izvještaji zavisnog društva koji se koriste za pripremu konsolidovanih finansijskih izvještaja pripremaju na datum različit od datuma finansijskih izvještaja matice. Konsolidovane finansijske izvještaje treba sastavljati korištenjem jednoobraznih računovodstvenih politika za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima. koji se koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja. dodatne finansijske izvještaje na isti datum kao finansijski izvještaji matice. razlika između izvještajnih datuma zavisnog društva i matice ne treba da bude duža od tri mjeseca. na datum sticanja. prihodi i rashodi se eliminišu u cijelosti. Kada se. osim ako to nije izvodljivo. treba izvršiti usklađenja za efekte značajnih transakcija ili drugih poslovnih događaja do kojih dođe između tog datuma i datuma finansijskih izvještaja matice. Na vremenske razlike koje nastaju uslijed eliminisanja dobitaka ili gubitaka iz unutargrupnih transakcija primjenjuje se MRS 12 . Na primjer. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidova- 20. u cijelosti se eliminišu. uključujući prihode. Unutargrupna salda. udjeli u dobiti ili gubitku te promjenama vlasničkog kapitala koji pripadaju matici i nekontrolirajućim interesima se utvrđuju na osnovu postojećih vlasničkih udjela i ne odražavaju moguće iskorištenje ili zamjenu potencijalnih glasačkih prava. 21. 19. Finansijski izvještaji matice i njenih zavisnih društava. trebaju biti sastavljeni na isti izvještajni datum. izračunatog u skladu sa MSFI-jem 3.

28. bez obzira na to da li su dividende izglasane ili ne. 30. ponekad okolnosti ukazuju na to da bi više sporazuma trebalo obračunati kao jednu transakciju. ali je ekonomski opravdan kad se razmatra zajedno s drugim sporazumima. d) jedan sporazum se sâm po sebi ne smatra ekonomski opravdanim. matica je dužna da razmotri sve uslove sporazuma i njihove ekonomske efekte. Ako zavisno društvo ima kumulativne povlaštene dionice koje su razvrstane u kapital i koje su u posjedu vlasnika nekontrolirajućih interesa. 31. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo nekontrolirajućih interesa. Ukupna sveobuhvatna dobit se raspoređuje na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. sporazumi sačinjavaju jednu transakciju strukturiranu s ciljem postizanja općeg komercijalnog učinka. Međutim. U tim okolnostima. na primjer. 33.MRS 27 ne finansijske izvještaje do datuma na koji prestaje kontrola matice nad zavisnim društvom. kao i svaka komponenta ostale sveobuhvatne dobiti se raspoređuju na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. matica izračunava svoj udio u dobiti ili gubitku nakon usklađivanja za dividendu po tim dionicama. 27. Primjer je prodaja dionica po cijeni ispod tržišne u jednom navratu koja je kompenzirana kasnijom prodajom po cijeni iznad tržišne. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom sa promjenom ili bez promjene apsolutnog ili relativnog vlasništva. odvojeno od dijela vlasničkog kapitala koji pripada vlasnicima matice. Nekontrolirajući interesi se u konsolidovanom izvještaju o finansijskom položaju iskazuju unutar kapitala (glavnice). Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom na osnovu dva ili više sporazuma (transakcija). knjigovodstveni iznosi vladajućih i nekontrolirajućih interesa se usklađuju kako bi se iskazala promjena u njihovim relativnim udjelima u zavisnom društvu. Dobit ili gubitak. suda. tj. moguće kad zavisno društvo potpadne pod kontrolu vlade. Gubitak kontrole 32. Kod utvrđivanja da li sporazume treba obračunati kao jednu transakciju. Na to da bi više sporazuma matica trebala obračunati kao jednu transakciju ukazuje jedna ili više sljedećih okolnosti: a) b) c) sporazumi su zaključeni istovremeno ili na način da jedan podrazumijeva očekivanje drugog. 29. jedan sporazum zavisi od nastanka barem jednog drugog sporazuma. stečajnog upravitelja ili regulatornog tijela. 269 . Do toga može doći i kao rezultat ugovorenog sporazuma. koje nemaju za posljedicu gubitak kontrole. Promjene vlasničkog udjela matice u zavisnom društvu. kao transakcije s vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. To je. obračunavaju se kao transakcije vlasničkim kapitalom. Svaka razlika između iznosa za koji se nekontrolirajući interesi usklađuju i fer vrijednosti plaćene ili primljene naknade se priznaje direktno u vlasnički kapital (glavnicu) i pripisuje vlasnicima matice.

obračuna po istoj osnovi koja bi važila da je matica direktno otuđila povezana sredstva ili obaveze. uključujući goodwill. ako se prilikom otuđenja sredstva višak. dužna je da sve iznose. nastao revalorizacijom.Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti u vezi s tim sredstvima. ukoliko transakcija koja je dovela do gubitka kontrole obuhvata raspodjelu dionica zavisnog društva vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti. Slično tome. događaju ili okolnostima koji su doveli do gubitka kontrole. c) priznaje: i. koji je prethodno bio priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti prenosi direktno u zadržanu dobit. ili ih. matica taj revalorizacijski višak prenosi direktno u zadržanu dobit kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. ako zavisno društvo ima sredstva raspoloživa za prodaju i matica izgubi kontrolu nad njim. koji su priznati u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti povezane s tim zavisnim društvom. 36. ili. e) f) reklasifikuje iznose navedene u tački 35. Kod gubitka kontrole nad zavisnim društvom. ako se dobit ili gubitak.MRS 27 34. fer vrijednost naknade. uključujući svaku komponentu ostale sveobuhvatne dobiti po tim udjelima. 35. raspodjelu dionica bivšeg zavisnog društva vlasnicima. prenosi direktno u zadržanu dobit. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. b) prestaje priznavati knjigovodstveni iznos svakog nekontrolirajućeg interesa u bivšem zavisnom društvu na datum gubitka kontrole. 37. matica dobit ili gubitak preknjižava iz kapitala u dobit ili gubitak (kao reklasifikacijsko usklađenje) kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. ako to nalažu drugi MSFIjevi. 270 . po transakciji. ona: a) prestaje priznavati sredstva. preknjiži u dobit ili gubitak. i svaku proizašlu razliku priznaje kao dobit ili gubitak koji pripada matici. ako je primljena. Fer vrijednost svakog zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu se na datum gubitka kontrole smatra fer vrijednošću pri prvom priznavanju finansijskog sredstva u skladu sa MRS-om 39 . troškom kod prvog priznavanja ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički kontrolirani subjekt. i obaveze zavisnog društva po njihovim knjigovodstvenim iznosima na datum gubitka kontrole. od datuma gubitka kontrole. otuđenjem povezanih sredstava ili povezanih obaveza reklasifikuje u dobit ili gubitak. ii. ako je primjereno. matica je dužna da dobit ili gubitak. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. Na primjer. Prema tome. svako zadržano ulaganje u bivšem zavisnom društvu te svi iznosi potraživanja od bivšeg zavisnog društva ili obaveza prema njemu treba da se obračunaju u skladu sa drugim MSFI-jevima. i d) priznaje svako ulaganje koje je zadržano u bivšem zavisnom društvu po njegovoj fer vrijednosti na datum gubitka kontrole.

Kad subjekt sastavlja odvojene finansijske izvještaje. osim kod primjene izuzeća iz tačke 10. 38. 38. koja su u konsolidovanim finansijskim izvještajima obračunata u skladu sa MRS-om 39. izrazi „prvobitna matica“ i „prvobitna grupa“ se odnose na „prvobitni subjekt“. Subjekt takođe izdaje konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu kako to nalaže tačka 9.. Zahtjevi iz tačke 38.-43. se primjenjuju kada jedno društvo priprema odvojene finansijske izvještaje koji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. U tom slučaju. vlasnici prvobitne matice prije reorganizacije imaju iste apsolutne i relativne udjele u neto sredstvima prvobitne grupe i nove grupe neposredno prije i nakon reorganizacije. nova matica je dužna da iskaže trošak kao knjigovodstveni iznos svog udjela u stavkama kapitala iskazanim u odvojenim finansijskim izvještajima prvobitne matice na datum reorganizacije. i 40. 271 . zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva treba da obračuna: a) b) u skladu s MRS-om 39. zajednički kontrolisanog subjekta ili pridruženog društva.C Slično tome. Tačke 38. Ulaganja obračunata po trošku se obračunavaju u skladu sa MSFI-jem 5 . osnivanjem novog subjekta kao matice grupe na način da su ispunjeni sljedeći kriteriji: a) b) c) nova matica dobiva kontrolu nad prvobitnom maticom izdavanjem vlasničkih instrumenata u zamjenu za postojeće vlasničke instrumente prvobitne matice. i kad nova matica svoja ulaganja u prvobitnu maticu u svojim odvojenim finansijskim izvještajima iskazuje u skladu sa tačkom 38. Ulaganja u zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. Ovaj standard ne propisuje koji subjekti izdaju odvojene finansijske izvještaje za javnu upotrebu. ako su razvrstana u portfelj namijenjen prodaji (ili uključena u grupu za otuđenje koja je razvrstana u portfelj namijenjen prodaji) u skladu s MSFI-jem 5.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. ulaganja u zavisna društva. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva u odvojenim finansijskim izvještajima 38.B. po trošku. U tim okolnostima. na isti se način obračunavaju i u ulagačevim odvojenim finansijskim izvještajima. Na svaku kategoriju ulaganja treba primijeniti isti način obračunavanja. sredstva i obaveze nove grupe i prvobitne grupe su isti neposredno prije i nakon reorganizacije. 39.B Kad matica reorganizira svoju grupu.(a).A Dividende od zavisnog društva.MRS 27 Računovodstvo ulaganja u zavisna društva.B primjenjuju se jednako i na takvu vrstu reorganizacije. subjekt koji nije matica može osnovati novi subjekt kao maticu na način da ispunjava kriterije iz tačke 38. način vrednovanja ulaganja obračunatih u skladu s MRS-om 39 se ne mijenja. subjekt treba da prizna u svojim odvojenim finansijskim izvještajima u dobit ili gubitak kada je utvrđeno pravo na prijem dividende. 40. ili 38.

da je primijenjeno izuzeće iz konsolidacije. nastalih zbog ugovora o pozajmljivanju ili regulatornih zahtjeva) u mogućnosti zavisnog društva da prenosi sredstva matici u obliku dividendi isplaćenih u novcu ili za otplatu zajmova ili avansa. c) kraj izvještajnog perioda finansijskih izvještaja zavisnog društva. u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja objavljeni za javnu upotrebu. matica je dužna objaviti dobitak ili gubitak. kao i razlog korištenja različitog datuma ili perioda. više od polovine glasačke ili potencijalne glasačke moći subjekta u kojeg se investira. e) f) analizu s prikazom uticaja svake promjene u vlasničkom udjelu matice u zavisnom društvu koja nije imala za posljedicu gubitak kontrole nad vlasničkim kapitalom koji pripada vlasnicima matice. u tim odvojenim finansijskim izvještajima treba da objavi: 272 . kao i: i. i ako je izgubljena kontrola nad zavisnim društvom. poduhvatnik s udjelom u zajednički kontrolisanom subjektu ili ulagač u pridruženo društvo priprema odvojene finansijske izvještaje. Kada matica (osim matice opisane u tački 42. kao i adresu na kojoj su ti konsolidovani finansijski izvještaji dostupni. naziv i zemlju osnivanja ili sjedište društva čiji su finansijski izvještaji. ako je različit. i 43. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. te b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva.. uključujući naziv. posredno ili neposredno preko zavisnih društava. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. odnosno taj gubitak priznat (ako nisu odvojeno iskazane u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti). posredno ili neposredno preko zavisnih društava. U konsolidovanim finansijskim izvještajima treba izvršiti sljedeća objavljivanja: a) prirodu odnosa između matice i zavisnog društva u kojem matica ne posjeduje.). ako postoji. zemlju osnivanja ili sjedište. u odvojenim finansijskim izvještajima se objavljuje: a) činjenica da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji. b) razloge zbog kojih posjedovanje. izabere da ne priprema konsolidovane finansijske izvještaje. 42. ii. dio tog dobitka odnosno tog gubitka povezan s priznavanjem zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu po fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. d) prirodu i obim eventualnih značajnih ograničenja (npr. Pri pripremi odvojenih finansijskih izvještaja za maticu koja u skladu sa tačkom 10. ne omogućava kontrolu. u skladu sa tačkom 43. stavku ili stavke u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u kojima je taj dobitak. više od polovine glasačke moći. kad se oni koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja i na datum su ili su za period koji je različit od finansijskih izvještaja matice.MRS 27 Objavljivanje 41. c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b).

koje se tiču pripisivanja ukupne sveobuhvatne dobiti vlasnicima matice i vlasnicima nekontrolirajućih interesa. zemlju osnivanja ili sjedište. Dopuštena je i njihova ranija primjena. Ako subjekt primijeni ovaj Standard na period koji počinje prije 1. subjekt te izmjene i dopune ne treba primijeniti na godišnje periode koji počinju 1. Subjekt treba da primijeni ovaj Standard na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2005. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. ovog standarda. ako je različit. Subjekt ne smije prepravljati knjigovodstveni iznos ulaganja u bivše zavisno društvo ako je kontrolu izgubio prije nego što je primijenio ove izmjene i dopune. Ako subjekt primijeni ovu izmjenu na neki raniji period. 18. 45. godine. 45.. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo. jula 2009. Prema tome. godine. dužan je da objavi i tu činjenicu. i to prospektivno od datuma prve primjene MSFI-ja 5. godine. januara 2005. godine).MRS 27 a) činjenicu da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji i razloge zbog kojih se oni pripremaju ako to nije zakonom propisano. koje je 2008. Prema tome. godine. treba da objavi i tu činjenicu. Datum stupanja na snagu i prelazne odredbe 44. c) Zahtjeva iz tačaka 34. na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. b) Zahtjeva iz tačaka 30.(e) i (f) MRS-a 27. Subjekt treba da izmjene i dopune tačaka 4. i 41. 19. Nadalje. koji se tiču gubitka kontrole nad zavisnim društvom. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. subjekt ne smije ponovo izračunavati dobitak ili gubitak iz osnova gubitka kontrole nad zavisnim društvom prije primjene izmjena i dopuna. Dopuštena je njena ranija primjena. se ne primjenjuju na promjene nastale prije nego što je subjekt primijenio izmjene i dopune. godine ako istovremeno ne primijeni MSFI 3 (koji je Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde revidirao 2008. MRS-om 28 i MRS-om 31 na koje se oni odnose. januara 2009.. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni prije 1..-37. 26.A Tačka 38. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo. koji se tiču obračunavanja promjena vlasničkih udjela u zavisnom društvu nakon sticanja kontrole. i c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). treba da objavi i tu činjenicu. sa izuzetkom: a) 273 . i 31. godine.B Trošak ulaganja u zavisno društvo.-37. Subjekt treba da tu izmjenu primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. Izmjena i dopuna tačke 28. 45. ne smije prepraviti raspodjelu dobiti ili gubitka u izvještajnim periodima prije usvajanja izmjena i dopuna. jula 2009. uključujući naziv. Subjekt treba da te izmjene i dopune primijeni retroaktivno. godine donio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde. jula 2009. primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. i 31. Međutim. kao i da navede finansijske izvještaje pripremljene u skladu sa tačkom 9. izmijenjena je u sklopu Poboljšanja MSFI-jeva izdatih u maju 2008. Podstiče se i ranija primjena. godine. zahtjevi iz tačaka 30. b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva.

) 46. Ako subjekt primijeni tačku 38. treba da objavi i tu činjenicu i da istovremeno primijeni povezane izmjene i dopune MRS-a 18.C. Subjekt treba da te tačke primijeni prospektivno na reorganizacije u godišnjim periodima koja počinju na dan ili nakon 1. subjekt može izabrati da tačke 38. MRS-a 21 i MRS-a 36. godine). godine.B ili 38. godine) ima za posljedicu dodavanje tačke 38. i dodavanje tačke 38. Ovaj Standard zamjenjuje MRS 27 . Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni na neki raniji period. januara 2009.Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji (revidiran 2003.MRS 27 godine.B i 38. Međutim. ima za posljedicu brisanje definicije metode troška iz tačke 4.B i 38.A.C Trošak ulaganja u zavisno društvo. 274 . treba da objavi i tu činjenicu. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo (na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. Dopuštena je njihova ranija primjena. 45. dužan je da prepravi i sve kasnije reorganizacije iz djelokruga tih tačaka. Subjekt treba te izmjene i dopune da primijeni prospektivno na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1.C primijeni retroaktivno na reorganizacije iz djelokruga tih tačaka u prošlim periodima. godine. ako subjekt prepravlja bilo koju reorganizaciju radi usklađenosti sa tačkom 38.B ili 38. januara 2009.C.C na neki raniji period. Dopuštena je njihova ranija primjena. Pored toga. Povlačenje MRS-a 27 (iz 2003.