MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji

Djelokrug
1. 2. Ovaj Standard se primjenjuje pri sastavljanju i prezentaciji konsolidovanih finansijskih izvještaja za grupu subjekata pod kontrolom matice. Ovaj Standard se ne bavi metodama računovodstva poslovnih kombinacija i njihovim efektima na konsolidaciju, uključujući goodwill koji proizlazi iz poslovne kombinacije (v. MSFI 3 - Poslovne kombinacije). Ovaj Standard se takođe primjenjuje u računovodstvu ulaganja u povezana društva, zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva, kada poslovni subjekt odabere ili je u skladu sa domaćih propisima obavezan da prezentira odvojene finansijske izvještaje.

3.

Definicije
4. U ovom Standardu se koriste sljedeći izrazi s navedenim značenjima: Konsolidovani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji grupe, koji su prezentirani kao da je riječ o jednom ekonomskom subjektu. Kontrola je moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Grupa je matica i sva njena zavisna društva. Nekontrolirajući interes (manjinski udio) je dio kapitala (glavnice) koji ne pripada, direktno ili indirektno, matici. Matica je subjekt koji ima jedno ili više zavisnih društava. Odvojeni finansijski izvještaji su izvještaji koje prezentira matica, ulagač u pridruženo društvo ili učesnik u zajednički kontrolisanom subjektu, u kojima su ulaganja iskazana na osnovu vlasničkog udjela, a ne na osnovu objavljenih rezultata i neto sredstava subjekta u kojeg je izvršeno ulaganje. Zavisno društvo je društvo, uključujući i ostale poslovne subjekte kao što su partnerstva, koje je pod kontrolom drugog subjekta (koji se naziva matica). 5. Matica ili njeno zavisno društvo mogu biti ulagač u pridruženo društvo ili poduhvatnik zajednički kontrolisanog subjekta. U takvim slučajevima se takođe pripremaju konsolidovani finansijski izvještaji pripremljeni i prezentirani u skladu sa ovim Standardom radi usklađenosti sa MRS-om 28 - Ulaganja u pridružena društva i MRSom 31 - Udjeli u zajedničkim poduhvatima. Za subjekt opisan pod tačkom 5., odvojeni finansijski izvještaji su oni koji su pripremljeni i prezentirani pored finansijskih izvještaja navedenih u tački 5. Odvojeni finansijski izvještaji ne trebaju biti pridodati ili priloženi tim izvještajima.

6.

265

Obim konsolidovanih finansijskih izvještaja 12. direktno ili indirektno preko zavisnih društava. 13. niti je u postupku podnošenja svojih finansijskih izvještaja komisiji za vrijednosne papire ili drugoj regulatornoj organizaciji radi izdavanja bilo koje vrste instrumenata na javnom tržištu. 10. više od polovine glasačke moći nekog subjekta. postupa u skladu sa tačkama 38.subjekti posebne namjene. d) krajnji ili bilo koji posredni vlasnik matice sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. izabere da ne prezentira konsolidovane finansijske izvještaje i koja prezentira samo odvojene finansijske izvještaje. osim matice opisane u tački 10. a kada postoji:**  a) * ** moć nad više od polovine glasačkih prava na osnovu sporazuma s drugim ulagačima. osim ako se. Matica. pridruženo društvo ili udio u zajednički kontrolisanom subjektu nisu odvojeni finansijski izvještaji. Finansijski izvještaji subjekta koji nema zavisno društvo.MRS 27 7.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i ukinuti dijelovi poslovanja. Matica ne mora da sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje onda. u izuzetnim okolnostima. b) se matičinim dužničkim ili vlasničkim instrumentima ne trguje na javnom tržištu (domaćoj ili stranoj berzi vrijednosnih papira ili izvanberzanskom tržištu. Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja 9. Konsolidovani finansijski izvještaji obuhvataju sva zavisna društva matice. treba da prezentira konsolidovane finansijske izvještaje u kojima konsolidira svoja ulaganja u zavisna društva u skladu sa ovim Standardom. 8.-43. matica nije podnijela. Ako zavisno društvo prilikom sticanja ispunjava kriterije za razvrstavanje u sredstva namijenjena prodaji u skladu sa MSFI-jem 5 . uključujući one koji inače nemaju pravo glasa. može jasno dokazati da takvo vlasništvo nije kontrola.* Smatra se da kontrola postoji kada matica posjeduje. koji su obaviješteni o tome da matica neće sastavljati konsolidovane finansijske izvještaje i tome se ne protive. c) 11. izuzeta od sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja. u skladu sa tačkom 10. i Matica koja u skladu sa tačkom 10. Kontrola takođe postoji i kada matica posjeduje polovinu ili manje od polovine glasačke moći subjekta. i samo onda ako: a) je matica i zavisno društvo u potpunom vlasništvu ili djelimičnom vlasništvu drugog subjekta i njegovih drugih vlasnika.. 266 . Vidi i Tumačenje SIC-12 Konsolidacija .. obračun se vrši u skladu sa tim MSFI-jem. uključujući lokalna i regionalna tržišta). Matica koja je. može prezentirati odvojene finansijske izvještaje kao svoje jedine finansijske izvještaje.

Postupci konsolidacije 18. sagledanih bilo pojedinačno ili u kombinaciji) koje utiču na potencijalna prava glasa. ne mogu iskoristiti ili zamijeniti do nekog budućeg datuma ili do nastanka budućeg događaja. 15. se razmatraju kod procjene da li subjekt ima moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama drugog subjekta. Potencijalna prava glasa se ne mogu trenutno iskoristiti ili zamijeniti kad se. otvorenom fondu ili sličnom subjektu. 17. obaveza. Subjekt može posjedovati varante. koji opisuje postupak s proizašlim goodwillom). Pri procjeni da li potencijalna prava glasa doprinose kontroli. da bi konsolidovani finansijski izvještaji prikazali finansijske informacije o grupi kao da je ona jedan subjekt. Nekontrolirajući interesi u neto sredstvima se sastoje od: 267 . omogućavaju glasačku moć ili umanjuju glasačku moć druge strane nad finansijskim i poslovnim politikama drugog poslovnog subjekta (potencijalna prava glasa). ili druge slične instrumente koje subjektu. prihoda i rashoda. Nakon toga se. dodatnih informacija o različitim poslovnim aktivnostima zavisnih društava. Postojanje i uticaj potencijalnih prava glasa koja se trenutno mogu iskoristiti ili zamijeniti. c) moć imenovanja ili smjene većine članova uprave ili drugog odgovarajućeg upravljačkog tijela. 16. podaci čije objavljivanje nalaže IFRS 8 . Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja.Poslovni segmenti pomažu u objašnjenju važnosti različitih poslovnih aktivnosti unutar grupe. subjekt objedinjava finansijske izvještaje matice i njenih zavisnih društava stavku po stavku. ili d) moć većinskog glasanja na sastancima uprave ili odgovarajućeg upravljačkog tijela. 14. uključujući potencijalna prava glasa koja drži drugi subjekt.MRS 27 b) moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta na osnovu statuta ili sporazuma. na primjer. Na primjer. u konsolidovanim finansijskim izvještajima. subjekt provjerava sve činjenice i okolnosti (uključujući i uslove iskorištavanja potencijalnih prava glasa i nekih drugih ugovornih aranžmana. i (c) nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u neto sredstvima konsolidovanih zavisnih društava se utvrđuju odvojeno od matičinog vlasničkog udjela u njima. MSFI 3. osim namjere uprave i finansijske sposobnosti da se ona iskoriste ili zamijene. sabirajanjem istih stavki sredstava. preduzimaju sljedeći koraci: (a) knjigovodstveni iznos matičinog ulaganja u svako zavisno društvo i matičinog udjela u kapitalu svakog zavisnog društva se eliminišu (v. dužničke ili vlasničke instrumente koji se mogu zamijeniti za redovne dionice. ako se iskoriste ili zamijene. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije zato što njegove poslovne aktivnosti nisu slične aktivnostima drugih subjekata unutar grupe. opcije kupovine dionica. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije samo zato što je ulagač subjekt u zajedničkom poduhvatu. Relevantne informacije se pružaju konsolidovanjem takvih zavisnih društava i objavljivanjem. kapitala. (b) identifikuju se nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u dobiti ili gubitku konsolidovanih zavisnih društava za izvještajni period.

izračunatog u skladu sa MSFI-jem 3. Kada se. Na primjer. koje zahtijeva priznavanje u konsolidovanim finansijskim izvještajima. u cijelosti se eliminišu. Unutargrupna salda. i ii. finansijski izvještaji zavisnog društva koji se koriste za pripremu konsolidovanih finansijskih izvještaja pripremaju na datum različit od datuma finansijskih izvještaja matice.. Prihodi i rashodi zavisnog društva se zasnivaju na vrijednostima sredstava i obaveza koje su priznate u konsolidovanim finansijskim izvještajima matice na datum sticanja.Porez na dobit. transakcije. Finansijski izvještaji matice i njenih zavisnih društava. 24. 268 . eliminišu se u cijelosti. za potrebe konsolidacije. prihodi i rashodi se eliminišu u cijelosti. Salda i transakcije unutar grupe. Dobici i gubici proizašli iz unutargrupnih transakcija koji su priznati unutar knjigovodstvenog iznosa sredstava. rashode i dividende. 25.MRS 27 i. udjeli u dobiti ili gubitku te promjenama vlasničkog kapitala koji pripadaju matici i nekontrolirajućim interesima se utvrđuju na osnovu postojećih vlasničkih udjela i ne odražavaju moguće iskorištenje ili zamjenu potencijalnih glasačkih prava. U svakom slučaju. 23. u skladu sa tačkom 22. koji se koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja. razlika između izvještajnih datuma zavisnog društva i matice ne treba da bude duža od tri mjeseca. treba izvršiti usklađenja za efekte značajnih transakcija ili drugih poslovnih događaja do kojih dođe između tog datuma i datuma finansijskih izvještaja matice. treba da izvrši odgovarajuća usklađivanja u svojim finansijskim izvještajima pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. Kad postoje potencijalna prava glasa. 21. uključujući prihode. Ako neki član grupe za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima koristi računovodstvene politike koje su drugačije od onih koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izvještajima. 19. Kad su izvještajni datumi matice i zavisnih društava različiti. kako je određeno u MSFI-ju 3. Konsolidovane finansijske izvještaje treba sastavljati korištenjem jednoobraznih računovodstvenih politika za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima. Na vremenske razlike koje nastaju uslijed eliminisanja dobitaka ili gubitaka iz unutargrupnih transakcija primjenjuje se MRS 12 . osim ako to nije izvodljivo. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidovane finansijske izvještaje od datuma sticanja. trošak amortizacije priznat u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti nakon datuma sticanja se zasniva na fer vrijednostima. učešća nekontrolirajućih interesa u promjenama vlasničkog kapitala od datuma poslovne kombinacije. kao što su zalihe i dugotrajna sredstva. 26. 22. Unutargrupni gubici mogu ukazivati na umanjenje vrijednosti sredstava. trebaju biti sastavljeni na isti izvještajni datum. Dužina izvještajnog perioda i eventualna razlika između kraja izvještajnog perioda treba da budu isti iz perioda u period. iznosa nekontrolirajućih interesa na datum prvobitne poslovne kombinacije. pripadajućih sredstava koja podliježe amortizaciji. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidova- 20. na datum sticanja. zavisno društvo priprema. dodatne finansijske izvještaje na isti datum kao finansijski izvještaji matice.

obračunavaju se kao transakcije vlasničkim kapitalom. ponekad okolnosti ukazuju na to da bi više sporazuma trebalo obračunati kao jednu transakciju. stečajnog upravitelja ili regulatornog tijela. kao i svaka komponenta ostale sveobuhvatne dobiti se raspoređuju na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. matica izračunava svoj udio u dobiti ili gubitku nakon usklađivanja za dividendu po tim dionicama. Međutim. 33. bez obzira na to da li su dividende izglasane ili ne. odvojeno od dijela vlasničkog kapitala koji pripada vlasnicima matice. koje nemaju za posljedicu gubitak kontrole. To je. 28. d) jedan sporazum se sâm po sebi ne smatra ekonomski opravdanim. kao transakcije s vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. tj. Primjer je prodaja dionica po cijeni ispod tržišne u jednom navratu koja je kompenzirana kasnijom prodajom po cijeni iznad tržišne. 31. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom na osnovu dva ili više sporazuma (transakcija). Ukupna sveobuhvatna dobit se raspoređuje na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom sa promjenom ili bez promjene apsolutnog ili relativnog vlasništva. Promjene vlasničkog udjela matice u zavisnom društvu. matica je dužna da razmotri sve uslove sporazuma i njihove ekonomske efekte. Ako zavisno društvo ima kumulativne povlaštene dionice koje su razvrstane u kapital i koje su u posjedu vlasnika nekontrolirajućih interesa. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo nekontrolirajućih interesa. suda. ali je ekonomski opravdan kad se razmatra zajedno s drugim sporazumima. Kod utvrđivanja da li sporazume treba obračunati kao jednu transakciju. sporazumi sačinjavaju jednu transakciju strukturiranu s ciljem postizanja općeg komercijalnog učinka. 27. Nekontrolirajući interesi se u konsolidovanom izvještaju o finansijskom položaju iskazuju unutar kapitala (glavnice). 269 . 29. Gubitak kontrole 32. 30. U tim okolnostima. Na to da bi više sporazuma matica trebala obračunati kao jednu transakciju ukazuje jedna ili više sljedećih okolnosti: a) b) c) sporazumi su zaključeni istovremeno ili na način da jedan podrazumijeva očekivanje drugog. na primjer. Dobit ili gubitak.MRS 27 ne finansijske izvještaje do datuma na koji prestaje kontrola matice nad zavisnim društvom. knjigovodstveni iznosi vladajućih i nekontrolirajućih interesa se usklađuju kako bi se iskazala promjena u njihovim relativnim udjelima u zavisnom društvu. Svaka razlika između iznosa za koji se nekontrolirajući interesi usklađuju i fer vrijednosti plaćene ili primljene naknade se priznaje direktno u vlasnički kapital (glavnicu) i pripisuje vlasnicima matice. Do toga može doći i kao rezultat ugovorenog sporazuma. moguće kad zavisno društvo potpadne pod kontrolu vlade. jedan sporazum zavisi od nastanka barem jednog drugog sporazuma.

Na primjer. matica taj revalorizacijski višak prenosi direktno u zadržanu dobit kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. 35. ako zavisno društvo ima sredstva raspoloživa za prodaju i matica izgubi kontrolu nad njim. ona: a) prestaje priznavati sredstva. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti. ako se prilikom otuđenja sredstva višak. i d) priznaje svako ulaganje koje je zadržano u bivšem zavisnom društvu po njegovoj fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. po transakciji. troškom kod prvog priznavanja ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički kontrolirani subjekt. c) priznaje: i. preknjiži u dobit ili gubitak. svako zadržano ulaganje u bivšem zavisnom društvu te svi iznosi potraživanja od bivšeg zavisnog društva ili obaveza prema njemu treba da se obračunaju u skladu sa drugim MSFI-jevima. nastao revalorizacijom. 36. događaju ili okolnostima koji su doveli do gubitka kontrole. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. raspodjelu dionica bivšeg zavisnog društva vlasnicima. Slično tome.Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. b) prestaje priznavati knjigovodstveni iznos svakog nekontrolirajućeg interesa u bivšem zavisnom društvu na datum gubitka kontrole. obračuna po istoj osnovi koja bi važila da je matica direktno otuđila povezana sredstva ili obaveze. Fer vrijednost svakog zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu se na datum gubitka kontrole smatra fer vrijednošću pri prvom priznavanju finansijskog sredstva u skladu sa MRS-om 39 . 37. ako to nalažu drugi MSFIjevi. prenosi direktno u zadržanu dobit. i obaveze zavisnog društva po njihovim knjigovodstvenim iznosima na datum gubitka kontrole. otuđenjem povezanih sredstava ili povezanih obaveza reklasifikuje u dobit ili gubitak. 270 . Prema tome. e) f) reklasifikuje iznose navedene u tački 35. matica dobit ili gubitak preknjižava iz kapitala u dobit ili gubitak (kao reklasifikacijsko usklađenje) kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. koji su priznati u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti povezane s tim zavisnim društvom. ako se dobit ili gubitak. koji je prethodno bio priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti prenosi direktno u zadržanu dobit. i svaku proizašlu razliku priznaje kao dobit ili gubitak koji pripada matici. Kod gubitka kontrole nad zavisnim društvom.MRS 27 34. uključujući svaku komponentu ostale sveobuhvatne dobiti po tim udjelima. dužna je da sve iznose. ili ih. matica je dužna da dobit ili gubitak. ii. ukoliko transakcija koja je dovela do gubitka kontrole obuhvata raspodjelu dionica zavisnog društva vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti u vezi s tim sredstvima. fer vrijednost naknade. ili. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. ako je primljena. uključujući goodwill. ako je primjereno. od datuma gubitka kontrole.

se primjenjuju kada jedno društvo priprema odvojene finansijske izvještaje koji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. 271 .-43. ako su razvrstana u portfelj namijenjen prodaji (ili uključena u grupu za otuđenje koja je razvrstana u portfelj namijenjen prodaji) u skladu s MSFI-jem 5.B. sredstva i obaveze nove grupe i prvobitne grupe su isti neposredno prije i nakon reorganizacije. Zahtjevi iz tačke 38. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva u odvojenim finansijskim izvještajima 38. nova matica je dužna da iskaže trošak kao knjigovodstveni iznos svog udjela u stavkama kapitala iskazanim u odvojenim finansijskim izvještajima prvobitne matice na datum reorganizacije. Ovaj standard ne propisuje koji subjekti izdaju odvojene finansijske izvještaje za javnu upotrebu. osim kod primjene izuzeća iz tačke 10. ili 38. Ulaganja u zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. Na svaku kategoriju ulaganja treba primijeniti isti način obračunavanja. i kad nova matica svoja ulaganja u prvobitnu maticu u svojim odvojenim finansijskim izvještajima iskazuje u skladu sa tačkom 38. U tim okolnostima. ulaganja u zavisna društva. Ulaganja obračunata po trošku se obračunavaju u skladu sa MSFI-jem 5 . 39.C Slično tome.(a). način vrednovanja ulaganja obračunatih u skladu s MRS-om 39 se ne mijenja. Kad subjekt sastavlja odvojene finansijske izvještaje.B Kad matica reorganizira svoju grupu.MRS 27 Računovodstvo ulaganja u zavisna društva.A Dividende od zavisnog društva. koja su u konsolidovanim finansijskim izvještajima obračunata u skladu sa MRS-om 39. Subjekt takođe izdaje konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu kako to nalaže tačka 9.B primjenjuju se jednako i na takvu vrstu reorganizacije. 38. subjekt treba da prizna u svojim odvojenim finansijskim izvještajima u dobit ili gubitak kada je utvrđeno pravo na prijem dividende.. i 40. na isti se način obračunavaju i u ulagačevim odvojenim finansijskim izvještajima. 38. zajednički kontrolisanog subjekta ili pridruženog društva. U tom slučaju. osnivanjem novog subjekta kao matice grupe na način da su ispunjeni sljedeći kriteriji: a) b) c) nova matica dobiva kontrolu nad prvobitnom maticom izdavanjem vlasničkih instrumenata u zamjenu za postojeće vlasničke instrumente prvobitne matice. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva treba da obračuna: a) b) u skladu s MRS-om 39. 40. vlasnici prvobitne matice prije reorganizacije imaju iste apsolutne i relativne udjele u neto sredstvima prvobitne grupe i nove grupe neposredno prije i nakon reorganizacije.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. Tačke 38. izrazi „prvobitna matica“ i „prvobitna grupa“ se odnose na „prvobitni subjekt“. subjekt koji nije matica može osnovati novi subjekt kao maticu na način da ispunjava kriterije iz tačke 38. po trošku.

ii. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. zemlju osnivanja ili sjedište. kao i adresu na kojoj su ti konsolidovani finansijski izvještaji dostupni. naziv i zemlju osnivanja ili sjedište društva čiji su finansijski izvještaji. u tim odvojenim finansijskim izvještajima treba da objavi: 272 . posredno ili neposredno preko zavisnih društava. i ako je izgubljena kontrola nad zavisnim društvom. e) f) analizu s prikazom uticaja svake promjene u vlasničkom udjelu matice u zavisnom društvu koja nije imala za posljedicu gubitak kontrole nad vlasničkim kapitalom koji pripada vlasnicima matice. matica je dužna objaviti dobitak ili gubitak. ne omogućava kontrolu.). uključujući naziv. kao i: i. te b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. 42. poduhvatnik s udjelom u zajednički kontrolisanom subjektu ili ulagač u pridruženo društvo priprema odvojene finansijske izvještaje. odnosno taj gubitak priznat (ako nisu odvojeno iskazane u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti). izabere da ne priprema konsolidovane finansijske izvještaje. Kada matica (osim matice opisane u tački 42. Pri pripremi odvojenih finansijskih izvještaja za maticu koja u skladu sa tačkom 10. c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). U konsolidovanim finansijskim izvještajima treba izvršiti sljedeća objavljivanja: a) prirodu odnosa između matice i zavisnog društva u kojem matica ne posjeduje. više od polovine glasačke moći.. kao i razlog korištenja različitog datuma ili perioda. nastalih zbog ugovora o pozajmljivanju ili regulatornih zahtjeva) u mogućnosti zavisnog društva da prenosi sredstva matici u obliku dividendi isplaćenih u novcu ili za otplatu zajmova ili avansa. i 43. u skladu sa tačkom 43. dio tog dobitka odnosno tog gubitka povezan s priznavanjem zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu po fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. ako je različit. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva.MRS 27 Objavljivanje 41. kad se oni koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja i na datum su ili su za period koji je različit od finansijskih izvještaja matice. posredno ili neposredno preko zavisnih društava. da je primijenjeno izuzeće iz konsolidacije. c) kraj izvještajnog perioda finansijskih izvještaja zavisnog društva. više od polovine glasačke ili potencijalne glasačke moći subjekta u kojeg se investira. ako postoji. u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja objavljeni za javnu upotrebu. u odvojenim finansijskim izvještajima se objavljuje: a) činjenica da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji. stavku ili stavke u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u kojima je taj dobitak. b) razloge zbog kojih posjedovanje. d) prirodu i obim eventualnih značajnih ograničenja (npr.

Subjekt treba da primijeni ovaj Standard na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 18. b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. godine. uključujući naziv. Dopuštena je i njihova ranija primjena. jula 2009. godine). ako je različit. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo. koje je 2008. i to prospektivno od datuma prve primjene MSFI-ja 5. godine. subjekt ne smije ponovo izračunavati dobitak ili gubitak iz osnova gubitka kontrole nad zavisnim društvom prije primjene izmjena i dopuna. i 31. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni prije 1. jula 2009. Podstiče se i ranija primjena. 45. koje se tiču pripisivanja ukupne sveobuhvatne dobiti vlasnicima matice i vlasnicima nekontrolirajućih interesa. 26. Subjekt ne smije prepravljati knjigovodstveni iznos ulaganja u bivše zavisno društvo ako je kontrolu izgubio prije nego što je primijenio ove izmjene i dopune. Ako subjekt primijeni ovu izmjenu na neki raniji period. januara 2005.(e) i (f) MRS-a 27.. MRS-om 28 i MRS-om 31 na koje se oni odnose. godine. Datum stupanja na snagu i prelazne odredbe 44. se ne primjenjuju na promjene nastale prije nego što je subjekt primijenio izmjene i dopune. godine.B Trošak ulaganja u zavisno društvo. i 41. Izmjena i dopuna tačke 28. ovog standarda. zahtjevi iz tačaka 30. Ako subjekt primijeni ovaj Standard na period koji počinje prije 1. subjekt te izmjene i dopune ne treba primijeniti na godišnje periode koji počinju 1. Prema tome. b) Zahtjeva iz tačaka 30. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. Subjekt treba da te izmjene i dopune primijeni retroaktivno. 45. dužan je da objavi i tu činjenicu. jula 2009. januara 2009. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. 45. treba da objavi i tu činjenicu. kao i da navede finansijske izvještaje pripremljene u skladu sa tačkom 9..MRS 27 a) činjenicu da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji i razloge zbog kojih se oni pripremaju ako to nije zakonom propisano. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo. Međutim. Prema tome. godine donio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde. januara 2005. sa izuzetkom: a) 273 . koji se tiču obračunavanja promjena vlasničkih udjela u zavisnom društvu nakon sticanja kontrole. godine ako istovremeno ne primijeni MSFI 3 (koji je Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde revidirao 2008. ne smije prepraviti raspodjelu dobiti ili gubitka u izvještajnim periodima prije usvajanja izmjena i dopuna. treba da objavi i tu činjenicu. i 31. godine.-37. zemlju osnivanja ili sjedište. Dopuštena je njena ranija primjena. Subjekt treba da izmjene i dopune tačaka 4. izmijenjena je u sklopu Poboljšanja MSFI-jeva izdatih u maju 2008. godine.-37. primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1.. na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. c) Zahtjeva iz tačaka 34. koji se tiču gubitka kontrole nad zavisnim društvom. Subjekt treba da tu izmjenu primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1.A Tačka 38. 19. Nadalje. i c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b).

Dopuštena je njihova ranija primjena.A. MRS-a 21 i MRS-a 36. treba da objavi i tu činjenicu.B i 38. godine).C primijeni retroaktivno na reorganizacije iz djelokruga tih tačaka u prošlim periodima. januara 2009.B ili 38. Međutim. 45.C. godine) ima za posljedicu dodavanje tačke 38.C Trošak ulaganja u zavisno društvo. godine.B ili 38. dužan je da prepravi i sve kasnije reorganizacije iz djelokruga tih tačaka.) 46. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo (na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008.Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji (revidiran 2003.C na neki raniji period. treba da objavi i tu činjenicu i da istovremeno primijeni povezane izmjene i dopune MRS-a 18.C. Povlačenje MRS-a 27 (iz 2003. Ovaj Standard zamjenjuje MRS 27 . i dodavanje tačke 38. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni na neki raniji period. 274 . Pored toga. ima za posljedicu brisanje definicije metode troška iz tačke 4. ako subjekt prepravlja bilo koju reorganizaciju radi usklađenosti sa tačkom 38. Ako subjekt primijeni tačku 38. januara 2009. Dopuštena je njihova ranija primjena. godine. subjekt može izabrati da tačke 38. Subjekt treba te izmjene i dopune da primijeni prospektivno na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1.B i 38.MRS 27 godine. Subjekt treba da te tačke primijeni prospektivno na reorganizacije u godišnjim periodima koja počinju na dan ili nakon 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful