MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji

Djelokrug
1. 2. Ovaj Standard se primjenjuje pri sastavljanju i prezentaciji konsolidovanih finansijskih izvještaja za grupu subjekata pod kontrolom matice. Ovaj Standard se ne bavi metodama računovodstva poslovnih kombinacija i njihovim efektima na konsolidaciju, uključujući goodwill koji proizlazi iz poslovne kombinacije (v. MSFI 3 - Poslovne kombinacije). Ovaj Standard se takođe primjenjuje u računovodstvu ulaganja u povezana društva, zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva, kada poslovni subjekt odabere ili je u skladu sa domaćih propisima obavezan da prezentira odvojene finansijske izvještaje.

3.

Definicije
4. U ovom Standardu se koriste sljedeći izrazi s navedenim značenjima: Konsolidovani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji grupe, koji su prezentirani kao da je riječ o jednom ekonomskom subjektu. Kontrola je moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Grupa je matica i sva njena zavisna društva. Nekontrolirajući interes (manjinski udio) je dio kapitala (glavnice) koji ne pripada, direktno ili indirektno, matici. Matica je subjekt koji ima jedno ili više zavisnih društava. Odvojeni finansijski izvještaji su izvještaji koje prezentira matica, ulagač u pridruženo društvo ili učesnik u zajednički kontrolisanom subjektu, u kojima su ulaganja iskazana na osnovu vlasničkog udjela, a ne na osnovu objavljenih rezultata i neto sredstava subjekta u kojeg je izvršeno ulaganje. Zavisno društvo je društvo, uključujući i ostale poslovne subjekte kao što su partnerstva, koje je pod kontrolom drugog subjekta (koji se naziva matica). 5. Matica ili njeno zavisno društvo mogu biti ulagač u pridruženo društvo ili poduhvatnik zajednički kontrolisanog subjekta. U takvim slučajevima se takođe pripremaju konsolidovani finansijski izvještaji pripremljeni i prezentirani u skladu sa ovim Standardom radi usklađenosti sa MRS-om 28 - Ulaganja u pridružena društva i MRSom 31 - Udjeli u zajedničkim poduhvatima. Za subjekt opisan pod tačkom 5., odvojeni finansijski izvještaji su oni koji su pripremljeni i prezentirani pored finansijskih izvještaja navedenih u tački 5. Odvojeni finansijski izvještaji ne trebaju biti pridodati ili priloženi tim izvještajima.

6.

265

treba da prezentira konsolidovane finansijske izvještaje u kojima konsolidira svoja ulaganja u zavisna društva u skladu sa ovim Standardom.subjekti posebne namjene.. 10. d) krajnji ili bilo koji posredni vlasnik matice sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. i samo onda ako: a) je matica i zavisno društvo u potpunom vlasništvu ili djelimičnom vlasništvu drugog subjekta i njegovih drugih vlasnika. Finansijski izvještaji subjekta koji nema zavisno društvo. niti je u postupku podnošenja svojih finansijskih izvještaja komisiji za vrijednosne papire ili drugoj regulatornoj organizaciji radi izdavanja bilo koje vrste instrumenata na javnom tržištu. u skladu sa tačkom 10. Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja 9. više od polovine glasačke moći nekog subjekta. koji su obaviješteni o tome da matica neće sastavljati konsolidovane finansijske izvještaje i tome se ne protive. Vidi i Tumačenje SIC-12 Konsolidacija . 13. izuzeta od sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja. može prezentirati odvojene finansijske izvještaje kao svoje jedine finansijske izvještaje.* Smatra se da kontrola postoji kada matica posjeduje. obračun se vrši u skladu sa tim MSFI-jem. uključujući one koji inače nemaju pravo glasa. 266 . Ako zavisno društvo prilikom sticanja ispunjava kriterije za razvrstavanje u sredstva namijenjena prodaji u skladu sa MSFI-jem 5 .. uključujući lokalna i regionalna tržišta). može jasno dokazati da takvo vlasništvo nije kontrola. pridruženo društvo ili udio u zajednički kontrolisanom subjektu nisu odvojeni finansijski izvještaji. postupa u skladu sa tačkama 38. direktno ili indirektno preko zavisnih društava. b) se matičinim dužničkim ili vlasničkim instrumentima ne trguje na javnom tržištu (domaćoj ili stranoj berzi vrijednosnih papira ili izvanberzanskom tržištu. 8. Matica ne mora da sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje onda. Konsolidovani finansijski izvještaji obuhvataju sva zavisna društva matice. c) 11. osim matice opisane u tački 10. Obim konsolidovanih finansijskih izvještaja 12.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i ukinuti dijelovi poslovanja. matica nije podnijela.MRS 27 7. Kontrola takođe postoji i kada matica posjeduje polovinu ili manje od polovine glasačke moći subjekta. a kada postoji:**  a) * ** moć nad više od polovine glasačkih prava na osnovu sporazuma s drugim ulagačima. u izuzetnim okolnostima.-43. Matica. Matica koja je. i Matica koja u skladu sa tačkom 10. osim ako se. izabere da ne prezentira konsolidovane finansijske izvještaje i koja prezentira samo odvojene finansijske izvještaje.

Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije zato što njegove poslovne aktivnosti nisu slične aktivnostima drugih subjekata unutar grupe. (b) identifikuju se nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u dobiti ili gubitku konsolidovanih zavisnih društava za izvještajni period. 14. sagledanih bilo pojedinačno ili u kombinaciji) koje utiču na potencijalna prava glasa. Pri procjeni da li potencijalna prava glasa doprinose kontroli. osim namjere uprave i finansijske sposobnosti da se ona iskoriste ili zamijene. 15. uključujući potencijalna prava glasa koja drži drugi subjekt. Nakon toga se. na primjer. 16. Nekontrolirajući interesi u neto sredstvima se sastoje od: 267 . ne mogu iskoristiti ili zamijeniti do nekog budućeg datuma ili do nastanka budućeg događaja. otvorenom fondu ili sličnom subjektu. preduzimaju sljedeći koraci: (a) knjigovodstveni iznos matičinog ulaganja u svako zavisno društvo i matičinog udjela u kapitalu svakog zavisnog društva se eliminišu (v. sabirajanjem istih stavki sredstava. MSFI 3. opcije kupovine dionica. ako se iskoriste ili zamijene. ili d) moć većinskog glasanja na sastancima uprave ili odgovarajućeg upravljačkog tijela. c) moć imenovanja ili smjene većine članova uprave ili drugog odgovarajućeg upravljačkog tijela. omogućavaju glasačku moć ili umanjuju glasačku moć druge strane nad finansijskim i poslovnim politikama drugog poslovnog subjekta (potencijalna prava glasa). Na primjer.Poslovni segmenti pomažu u objašnjenju važnosti različitih poslovnih aktivnosti unutar grupe. podaci čije objavljivanje nalaže IFRS 8 . kapitala. Postupci konsolidacije 18. Postojanje i uticaj potencijalnih prava glasa koja se trenutno mogu iskoristiti ili zamijeniti. dužničke ili vlasničke instrumente koji se mogu zamijeniti za redovne dionice. Subjekt može posjedovati varante. i (c) nekontrolirajući interesi (manjinski udjeli) u neto sredstvima konsolidovanih zavisnih društava se utvrđuju odvojeno od matičinog vlasničkog udjela u njima. prihoda i rashoda. se razmatraju kod procjene da li subjekt ima moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama drugog subjekta. da bi konsolidovani finansijski izvještaji prikazali finansijske informacije o grupi kao da je ona jedan subjekt. Zavisno društvo se ne isključuje iz konsolidacije samo zato što je ulagač subjekt u zajedničkom poduhvatu. dodatnih informacija o različitim poslovnim aktivnostima zavisnih društava. Potencijalna prava glasa se ne mogu trenutno iskoristiti ili zamijeniti kad se. koji opisuje postupak s proizašlim goodwillom).MRS 27 b) moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama subjekta na osnovu statuta ili sporazuma. u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. subjekt provjerava sve činjenice i okolnosti (uključujući i uslove iskorištavanja potencijalnih prava glasa i nekih drugih ugovornih aranžmana. subjekt objedinjava finansijske izvještaje matice i njenih zavisnih društava stavku po stavku. obaveza. 17. Relevantne informacije se pružaju konsolidovanjem takvih zavisnih društava i objavljivanjem. ili druge slične instrumente koje subjektu.

udjeli u dobiti ili gubitku te promjenama vlasničkog kapitala koji pripadaju matici i nekontrolirajućim interesima se utvrđuju na osnovu postojećih vlasničkih udjela i ne odražavaju moguće iskorištenje ili zamjenu potencijalnih glasačkih prava. treba izvršiti usklađenja za efekte značajnih transakcija ili drugih poslovnih događaja do kojih dođe između tog datuma i datuma finansijskih izvještaja matice. Prihodi i rashodi zavisnog društva se zasnivaju na vrijednostima sredstava i obaveza koje su priznate u konsolidovanim finansijskim izvještajima matice na datum sticanja. osim ako to nije izvodljivo.. prihodi i rashodi se eliminišu u cijelosti. koje zahtijeva priznavanje u konsolidovanim finansijskim izvještajima. 25. Finansijski izvještaji matice i njenih zavisnih društava. dodatne finansijske izvještaje na isti datum kao finansijski izvještaji matice. Salda i transakcije unutar grupe. u skladu sa tačkom 22. 21. 24. 22. eliminišu se u cijelosti. rashode i dividende. Konsolidovane finansijske izvještaje treba sastavljati korištenjem jednoobraznih računovodstvenih politika za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima. kako je određeno u MSFI-ju 3. Dobici i gubici proizašli iz unutargrupnih transakcija koji su priznati unutar knjigovodstvenog iznosa sredstava. kao što su zalihe i dugotrajna sredstva. Kad postoje potencijalna prava glasa. u cijelosti se eliminišu. učešća nekontrolirajućih interesa u promjenama vlasničkog kapitala od datuma poslovne kombinacije. Dužina izvještajnog perioda i eventualna razlika između kraja izvještajnog perioda treba da budu isti iz perioda u period. zavisno društvo priprema. Na primjer. Kad su izvještajni datumi matice i zavisnih društava različiti. izračunatog u skladu sa MSFI-jem 3. 26. finansijski izvještaji zavisnog društva koji se koriste za pripremu konsolidovanih finansijskih izvještaja pripremaju na datum različit od datuma finansijskih izvještaja matice. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidova- 20. Prihodi i rashodi zavisnog društva se uključuju u konsolidovane finansijske izvještaje od datuma sticanja. 19. Na vremenske razlike koje nastaju uslijed eliminisanja dobitaka ili gubitaka iz unutargrupnih transakcija primjenjuje se MRS 12 . 268 . uključujući prihode. koji se koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja. transakcije.MRS 27 i. Kada se.Porez na dobit. Unutargrupni gubici mogu ukazivati na umanjenje vrijednosti sredstava. trebaju biti sastavljeni na isti izvještajni datum. i ii. na datum sticanja. pripadajućih sredstava koja podliježe amortizaciji. Unutargrupna salda. treba da izvrši odgovarajuća usklađivanja u svojim finansijskim izvještajima pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja. za potrebe konsolidacije. razlika između izvještajnih datuma zavisnog društva i matice ne treba da bude duža od tri mjeseca. trošak amortizacije priznat u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti nakon datuma sticanja se zasniva na fer vrijednostima. U svakom slučaju. iznosa nekontrolirajućih interesa na datum prvobitne poslovne kombinacije. Ako neki član grupe za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima koristi računovodstvene politike koje su drugačije od onih koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izvještajima. 23.

To je. 269 . Nekontrolirajući interesi se u konsolidovanom izvještaju o finansijskom položaju iskazuju unutar kapitala (glavnice). tj. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom sa promjenom ili bez promjene apsolutnog ili relativnog vlasništva. odvojeno od dijela vlasničkog kapitala koji pripada vlasnicima matice. suda. moguće kad zavisno društvo potpadne pod kontrolu vlade. Svaka razlika između iznosa za koji se nekontrolirajući interesi usklađuju i fer vrijednosti plaćene ili primljene naknade se priznaje direktno u vlasnički kapital (glavnicu) i pripisuje vlasnicima matice. obračunavaju se kao transakcije vlasničkim kapitalom. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo nekontrolirajućih interesa. 27. Međutim. U tim okolnostima. Kod utvrđivanja da li sporazume treba obračunati kao jednu transakciju. bez obzira na to da li su dividende izglasane ili ne. Ako zavisno društvo ima kumulativne povlaštene dionice koje su razvrstane u kapital i koje su u posjedu vlasnika nekontrolirajućih interesa. matica izračunava svoj udio u dobiti ili gubitku nakon usklađivanja za dividendu po tim dionicama. Ukupna sveobuhvatna dobit se raspoređuje na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. Promjene vlasničkog udjela matice u zavisnom društvu. matica je dužna da razmotri sve uslove sporazuma i njihove ekonomske efekte. 28. d) jedan sporazum se sâm po sebi ne smatra ekonomski opravdanim. stečajnog upravitelja ili regulatornog tijela. 29. ali je ekonomski opravdan kad se razmatra zajedno s drugim sporazumima. 31. koje nemaju za posljedicu gubitak kontrole. Do toga može doći i kao rezultat ugovorenog sporazuma. Na to da bi više sporazuma matica trebala obračunati kao jednu transakciju ukazuje jedna ili više sljedećih okolnosti: a) b) c) sporazumi su zaključeni istovremeno ili na način da jedan podrazumijeva očekivanje drugog. kao i svaka komponenta ostale sveobuhvatne dobiti se raspoređuju na vlasnike matice i vlasnike nekontrolirajućih interesa. Gubitak kontrole 32. 30. jedan sporazum zavisi od nastanka barem jednog drugog sporazuma.MRS 27 ne finansijske izvještaje do datuma na koji prestaje kontrola matice nad zavisnim društvom. kao transakcije s vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. 33. sporazumi sačinjavaju jednu transakciju strukturiranu s ciljem postizanja općeg komercijalnog učinka. knjigovodstveni iznosi vladajućih i nekontrolirajućih interesa se usklađuju kako bi se iskazala promjena u njihovim relativnim udjelima u zavisnom društvu. Matica može izgubiti kontrolu nad zavisnim društvom na osnovu dva ili više sporazuma (transakcija). ponekad okolnosti ukazuju na to da bi više sporazuma trebalo obračunati kao jednu transakciju. Dobit ili gubitak. na primjer. Primjer je prodaja dionica po cijeni ispod tržišne u jednom navratu koja je kompenzirana kasnijom prodajom po cijeni iznad tržišne.

Fer vrijednost svakog zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu se na datum gubitka kontrole smatra fer vrijednošću pri prvom priznavanju finansijskog sredstva u skladu sa MRS-om 39 . e) f) reklasifikuje iznose navedene u tački 35. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. prenosi direktno u zadržanu dobit.MRS 27 34. ona: a) prestaje priznavati sredstva. matica je dužna da dobit ili gubitak. ako se prilikom otuđenja sredstva višak. raspodjelu dionica bivšeg zavisnog društva vlasnicima. nastao revalorizacijom. fer vrijednost naknade. 35. ako je primjereno. b) prestaje priznavati knjigovodstveni iznos svakog nekontrolirajućeg interesa u bivšem zavisnom društvu na datum gubitka kontrole. koji su priznati u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti povezane s tim zavisnim društvom. dužna je da sve iznose. 36. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti. ili. koji je prethodno bio priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti prenosi direktno u zadržanu dobit. ii. i svaku proizašlu razliku priznaje kao dobit ili gubitak koji pripada matici. 270 . troškom kod prvog priznavanja ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički kontrolirani subjekt. i obaveze zavisnog društva po njihovim knjigovodstvenim iznosima na datum gubitka kontrole. 37. otuđenjem povezanih sredstava ili povezanih obaveza reklasifikuje u dobit ili gubitak. uključujući svaku komponentu ostale sveobuhvatne dobiti po tim udjelima. Slično tome. svako zadržano ulaganje u bivšem zavisnom društvu te svi iznosi potraživanja od bivšeg zavisnog društva ili obaveza prema njemu treba da se obračunaju u skladu sa drugim MSFI-jevima. Na primjer. matica dobit ili gubitak preknjižava iz kapitala u dobit ili gubitak (kao reklasifikacijsko usklađenje) kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. ili ih. od datuma gubitka kontrole.Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. Kod gubitka kontrole nad zavisnim društvom. događaju ili okolnostima koji su doveli do gubitka kontrole. ukoliko transakcija koja je dovela do gubitka kontrole obuhvata raspodjelu dionica zavisnog društva vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika. ako to nalažu drugi MSFIjevi. obračuna po istoj osnovi koja bi važila da je matica direktno otuđila povezana sredstva ili obaveze. ako je primljena. c) priznaje: i. Ako matica izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. ako zavisno društvo ima sredstva raspoloživa za prodaju i matica izgubi kontrolu nad njim. matica taj revalorizacijski višak prenosi direktno u zadržanu dobit kad izgubi kontrolu nad zavisnim društvom. uključujući goodwill. preknjiži u dobit ili gubitak. Prema tome. po transakciji. ako se dobit ili gubitak. i d) priznaje svako ulaganje koje je zadržano u bivšem zavisnom društvu po njegovoj fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. prethodno priznat u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti u vezi s tim sredstvima.

MRS 27 Računovodstvo ulaganja u zavisna društva. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva u odvojenim finansijskim izvještajima 38.C Slično tome. zajednički kontrolisanog subjekta ili pridruženog društva. Na svaku kategoriju ulaganja treba primijeniti isti način obračunavanja. ako su razvrstana u portfelj namijenjen prodaji (ili uključena u grupu za otuđenje koja je razvrstana u portfelj namijenjen prodaji) u skladu s MSFI-jem 5. 38. sredstva i obaveze nove grupe i prvobitne grupe su isti neposredno prije i nakon reorganizacije. U tim okolnostima. Ulaganja obračunata po trošku se obračunavaju u skladu sa MSFI-jem 5 . koja su u konsolidovanim finansijskim izvještajima obračunata u skladu sa MRS-om 39.B Kad matica reorganizira svoju grupu. Tačke 38. način vrednovanja ulaganja obračunatih u skladu s MRS-om 39 se ne mijenja. po trošku. na isti se način obračunavaju i u ulagačevim odvojenim finansijskim izvještajima. Zahtjevi iz tačke 38. osnivanjem novog subjekta kao matice grupe na način da su ispunjeni sljedeći kriteriji: a) b) c) nova matica dobiva kontrolu nad prvobitnom maticom izdavanjem vlasničkih instrumenata u zamjenu za postojeće vlasničke instrumente prvobitne matice. 40. i 40. i kad nova matica svoja ulaganja u prvobitnu maticu u svojim odvojenim finansijskim izvještajima iskazuje u skladu sa tačkom 38. ili 38. vlasnici prvobitne matice prije reorganizacije imaju iste apsolutne i relativne udjele u neto sredstvima prvobitne grupe i nove grupe neposredno prije i nakon reorganizacije. 38. izrazi „prvobitna matica“ i „prvobitna grupa“ se odnose na „prvobitni subjekt“. Ulaganja u zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. se primjenjuju kada jedno društvo priprema odvojene finansijske izvještaje koji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.B primjenjuju se jednako i na takvu vrstu reorganizacije. osim kod primjene izuzeća iz tačke 10. U tom slučaju.-43. Subjekt takođe izdaje konsolidovane finansijske izvještaje za javnu upotrebu kako to nalaže tačka 9. ulaganja u zavisna društva. 271 .(a). subjekt koji nije matica može osnovati novi subjekt kao maticu na način da ispunjava kriterije iz tačke 38. 39.Dugotrajna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja. Kad subjekt sastavlja odvojene finansijske izvještaje..A Dividende od zavisnog društva. subjekt treba da prizna u svojim odvojenim finansijskim izvještajima u dobit ili gubitak kada je utvrđeno pravo na prijem dividende. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva treba da obračuna: a) b) u skladu s MRS-om 39.B. nova matica je dužna da iskaže trošak kao knjigovodstveni iznos svog udjela u stavkama kapitala iskazanim u odvojenim finansijskim izvještajima prvobitne matice na datum reorganizacije. Ovaj standard ne propisuje koji subjekti izdaju odvojene finansijske izvještaje za javnu upotrebu.

posredno ili neposredno preko zavisnih društava. da je primijenjeno izuzeće iz konsolidacije. Pri pripremi odvojenih finansijskih izvještaja za maticu koja u skladu sa tačkom 10. matica je dužna objaviti dobitak ili gubitak.). ii.. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b).MRS 27 Objavljivanje 41. ako je različit. izabere da ne priprema konsolidovane finansijske izvještaje. više od polovine glasačke ili potencijalne glasačke moći subjekta u kojeg se investira. kao i adresu na kojoj su ti konsolidovani finansijski izvještaji dostupni. U konsolidovanim finansijskim izvještajima treba izvršiti sljedeća objavljivanja: a) prirodu odnosa između matice i zavisnog društva u kojem matica ne posjeduje. c) kraj izvještajnog perioda finansijskih izvještaja zavisnog društva. posredno ili neposredno preko zavisnih društava. kad se oni koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja i na datum su ili su za period koji je različit od finansijskih izvještaja matice. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. u tim odvojenim finansijskim izvještajima treba da objavi: 272 . te b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva. ako postoji. dio tog dobitka odnosno tog gubitka povezan s priznavanjem zadržanog ulaganja u bivšem zavisnom društvu po fer vrijednosti na datum gubitka kontrole. stavku ili stavke u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u kojima je taj dobitak. i ako je izgubljena kontrola nad zavisnim društvom. odnosno taj gubitak priznat (ako nisu odvojeno iskazane u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti). d) prirodu i obim eventualnih značajnih ograničenja (npr. Kada matica (osim matice opisane u tački 42. kao i razlog korištenja različitog datuma ili perioda. u skladu sa tačkom 43. više od polovine glasačke moći. e) f) analizu s prikazom uticaja svake promjene u vlasničkom udjelu matice u zavisnom društvu koja nije imala za posljedicu gubitak kontrole nad vlasničkim kapitalom koji pripada vlasnicima matice. zemlju osnivanja ili sjedište. 42. u odvojenim finansijskim izvještajima se objavljuje: a) činjenica da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji. u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja objavljeni za javnu upotrebu. kao i: i. b) razloge zbog kojih posjedovanje. nastalih zbog ugovora o pozajmljivanju ili regulatornih zahtjeva) u mogućnosti zavisnog društva da prenosi sredstva matici u obliku dividendi isplaćenih u novcu ili za otplatu zajmova ili avansa. poduhvatnik s udjelom u zajednički kontrolisanom subjektu ili ulagač u pridruženo društvo priprema odvojene finansijske izvještaje. i 43. uključujući naziv. naziv i zemlju osnivanja ili sjedište društva čiji su finansijski izvještaji. ne omogućava kontrolu.

na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. ovog standarda. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni prije 1. Međutim. ne smije prepraviti raspodjelu dobiti ili gubitka u izvještajnim periodima prije usvajanja izmjena i dopuna. 18. Subjekt ne smije prepravljati knjigovodstveni iznos ulaganja u bivše zavisno društvo ako je kontrolu izgubio prije nego što je primijenio ove izmjene i dopune. subjekt te izmjene i dopune ne treba primijeniti na godišnje periode koji počinju 1. zajednički kontrolisane subjekte i pridružena društva. Subjekt treba da primijeni ovaj Standard na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. Prema tome. godine. Subjekt treba da tu izmjenu primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. Subjekt treba da izmjene i dopune tačaka 4. godine. i c) opis metode koja je korištena za obračunavanje ulaganja navedenih pod (b). izmijenjena je u sklopu Poboljšanja MSFI-jeva izdatih u maju 2008. čak i ako to ima za posljedicu negativan saldo. primijeni na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2009.. Nadalje. kao i da navede finansijske izvještaje pripremljene u skladu sa tačkom 9.-37. godine donio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde. b) Zahtjeva iz tačaka 30. zemlju osnivanja ili sjedište. Prema tome. b) popis značajnih ulaganja u zavisna društva.(e) i (f) MRS-a 27. subjekt ne smije ponovo izračunavati dobitak ili gubitak iz osnova gubitka kontrole nad zavisnim društvom prije primjene izmjena i dopuna. c) Zahtjeva iz tačaka 34. Subjekt treba da te izmjene i dopune primijeni retroaktivno. i 31. MRS-om 28 i MRS-om 31 na koje se oni odnose. Ako subjekt primijeni ovaj Standard na period koji počinje prije 1. treba da objavi i tu činjenicu. i 41. 45. i to prospektivno od datuma prve primjene MSFI-ja 5. godine). godine ako istovremeno ne primijeni MSFI 3 (koji je Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde revidirao 2008. Dopuštena je i njihova ranija primjena. se ne primjenjuju na promjene nastale prije nego što je subjekt primijenio izmjene i dopune.. 19. koje je 2008.MRS 27 a) činjenicu da su ti finansijski izvještaji odvojeni finansijski izvještaji i razloge zbog kojih se oni pripremaju ako to nije zakonom propisano..A Tačka 38. Izmjena i dopuna tačke 28.-37. godine. sa izuzetkom: a) 273 . 45. godine. i 31. 45. januara 2005. Podstiče se i ranija primjena. ako je različit. januara 2009. jula 2009. jula 2009. treba da objavi i tu činjenicu. zahtjevi iz tačaka 30. koje se tiču pripisivanja ukupne sveobuhvatne dobiti vlasnicima matice i vlasnicima nekontrolirajućih interesa. Dopuštena je njena ranija primjena. koji se tiču obračunavanja promjena vlasničkih udjela u zavisnom društvu nakon sticanja kontrole. januara 2005. godine. 26.B Trošak ulaganja u zavisno društvo. godine. Datum stupanja na snagu i prelazne odredbe 44. kao i vlasnički udio i udio u glasačkoj moći. koji se tiču gubitka kontrole nad zavisnim društvom. dužan je da objavi i tu činjenicu. Ako subjekt primijeni ovu izmjenu na neki raniji period. uključujući naziv.

godine. godine.B ili 38.C na neki raniji period.B ili 38. Pored toga. MRS-a 21 i MRS-a 36.C. dužan je da prepravi i sve kasnije reorganizacije iz djelokruga tih tačaka. treba da objavi i tu činjenicu i da istovremeno primijeni povezane izmjene i dopune MRS-a 18.MRS 27 godine. ako subjekt prepravlja bilo koju reorganizaciju radi usklađenosti sa tačkom 38. zajednički kontrolisani subjekt i pridruženo društvo (na osnovu izmjena i dopuna MSFI-ja 1 i MRS-a 27 izdatih u maju 2008. Dopuštena je njihova ranija primjena. Dopuštena je njihova ranija primjena. godine). 45.A. januara 2009. treba da objavi i tu činjenicu. subjekt može izabrati da tačke 38.C.Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji (revidiran 2003. Ovaj Standard zamjenjuje MRS 27 . godine) ima za posljedicu dodavanje tačke 38.B i 38. januara 2009. Ako subjekt primijeni tačku 38. Ako subjekt te izmjene i dopune primijeni na neki raniji period. 274 . i dodavanje tačke 38.C primijeni retroaktivno na reorganizacije iz djelokruga tih tačaka u prošlim periodima.C Trošak ulaganja u zavisno društvo. Međutim. ima za posljedicu brisanje definicije metode troška iz tačke 4. Povlačenje MRS-a 27 (iz 2003. Subjekt treba te izmjene i dopune da primijeni prospektivno na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1.B i 38.) 46. Subjekt treba da te tačke primijeni prospektivno na reorganizacije u godišnjim periodima koja počinju na dan ili nakon 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful