You are on page 1of 3

sportske novosti

ŠKOLSKI SPORT
15
SRIJEDA I ČETVRTAK, 10. i 11. VI. 2009.
www.skolski-sport.hr
H
rvatski skolski sportski savez
je u svojoj trecoj godini na
najbolji nacin pokazao da se
s razlogom od njega mogu ocekiva-
ti veliki rezultati. Naime, prvi pravi
izazov pred kojim se HSSS nasao u
ovoj skolskoj godini bio je organi-
zacija drzavnog prvenstva skolskih
sportskih drustava. Taj vrlo zahtjevan
posao do prosle skolske godine radilo
je Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i sporta, no, od ove godine organiza-
ciju je preuzeo HSSS. Ne samo da su
preuzeli organizaciju vec su cijelom
poslu postavili nove, jos vise standar-
de. Prvenstvo je uspje-
lo kao nikad prije.
Savez je sezonu
otvorio s kadrovskim
pojacanjima. U svoje
je redove primio tri
nova dj el at ni ka:
Gorana Jukica, Stje-
pana Crnokica i Marka
Soldu. Njih trojica, zajedno s cetvero
starosjedilaca: Ivanom Dujicem, Josi-
pom Kosuticem, administrativnom
tajnicom Tanjom Drmic i glavnim
tajnikom Hrvojem Custonjom, odra-
dili su godinu za pamcenje.
Humanitarno u jesen
Jesen je pocela u znaku humani-
tarno-zabavnog rada. Savez je bio
suorganizator Samsung running
festivala koji je u rujnu odrzan na
Bundeku, a djelatnici Saveza sudje-
lovali su i u humanitarnoj utrci Terry
Fox, koja je krajem rujna odrzana
na Jarunu. Hrvatski skolski sportski
savez zajedno sa svim zupanijskim
savezima aktivno sudjeluje u obiljeza-
vanju Hrvatskog olimpijskog dana.
Najozbiljniji jesenski zadatak bio
je pocetak druge godine rada univer-
zalne sportske skole. Prije sluzbenog
pocetka rada, Savez je organizirao
konferenciju za novinare na kojoj su
predsjednik Arapovic i ministar Pri-
morac, najavili novih 210 odjeljenja
univerzalne sportske skole, a vec za
sljedecu, 2010. godinu obecali 300
odjeljenja univerzalne sportske skole.
Na presici, koja je 29. rujna odrzana u
OS Gustava Krkleca u zagrebackom
naselju Travno, Franjo Arapovic je
promovirao ambasadore skolskog
sporta. To su proslavljeni sportasi
Ivano Balic, Zvone Boban, Gordan
Kozulj i Martina Zubcic.
U Savezu nema odmora, pa vec
sredinom studenoga organiziraju edu-
kativnu tribinu pod nazivom Edu-
kacijom protiv nasilja na skolskim i
sportskim igralistima¨. U velikoj dvo-
rani Kineziloskog fakulteta okupili
su se poznata sportska i znanstvena
imena koja su pokusala naznaciti na
koji se nacin boriti protiv nasilja. Na
zalost, rasprava o proracunu sprijeci-
la je da na tribini aktivno sudjeluju i
politicari. Tribinu pod istim imenom
Savez je organizirao i u Sibeniku,
tijekom drzavnog prvenstva SSD-a
za srednje skole. Izvrsna je vijest da je
napokon osnovan Zupanijski skolski
sportski savez Karlovacke zupanije.
Sada, konacno u svakoj zupaniji radi
savez skolskog sporta. Ipak, jos je
bolja vijest da ce HSSS od sljedece
godine sufinancirati rad 14 tajnika
zupanijskih skolskih sportskih save-
za.
Pocetkom prosinca u Savezu ima
dosta posla. Prije blagdana svetog
Nikole djelatnici Saveza, predvodeni
predsjednikom Arapovicem, podije-
li su majice i prigodne slatke darove
djeci s poteskocama u intelektualnom
razvoju u Centru za autizam i u OS
Nad lipom. U ovoj hvale vrijednoj
akciji sudjelovala je i Synthia Dodig
iz Kanadskog veleposlanstva.
Netom prije bozicnih blagdana
Savez se iz Zagrepcanke¨ seli na
Kneziju u nove, vece i primjerenije
urede.
Zima je prosla u intenzivnim
pripremama za drzavno prvenstvo
i pripremama za izradu Strategije
skolskog sporta. Natjecanja skol-
skog sporta na svim razinama u
punom su zamahu. Krajem ozujka
i pocetkom travnja u Savez pocinju
dolaziti prijave skola pobjednica na
poluzavrsnim natjecanjima. Organi-
zacija drzavnog prvenstva je u punom
jeku. Ove godine, naime, osim pripre-
ma za natjecanja ucenika osnovnih
i srednjih skola, treba organizirati i
natjecanja ucenika s intelektualnim
poteskocama u razvoju.
Atletičari na školskom SP
Svibanj je, prvenstvo je konacno
pocelo. Izbor Sibenika pokazao se
vrlo brzo kao pun pogodak. Doma-
cini su se iskazali, ucenici i njihovi
profesori bili su zadovoljni. Sve je
bilo za pet.
Samo t jedan
dana nakon okon-
canja natjecanja u
Sibeniku novi festi-
val sporta, ovoga
puta u Zagrebu na
atletskom stadionu
SRC Mladost na
Savi. Savez dru-
gi put organizira Dan univerzalne
sportske skole na kojem se iz 20
zupanijskih organizacija okupilo vise
od 600 ucenika, polaznika univerzal-
nih sportskih skola. Savez intenzivno
suraduje s Kinezioloskim fakultetom
i ostalim strucnim udrugama, pa ce
i ove godine aktivno sudjelovati na
Ljetnoj skoli kineziologa. Savezu pre-
ostaje da krajem lipnja na put posalje
nase najbolje atleticare i atleticarke na
svjetsko skolsko prvenstvo u atletici
koje ce se odrzati u glavnom gradu
Estonije Tallinnu.
I kada krajem kolovoza djelatnici
Saveza podvuku crtu, mogu s pravom
reci: Bila je to sjajna godina¨.
SJAJNA GODINA
RUJAN
HŠŠS kadrovski ojačan s tri
nova djelatnika;
HŠŠS zajedno sa županijskim
savezima aktivno sudjeluje u obi-
lježavanju Hrvatskog olimpijskog
dana;
U OŠ Gustava Krkleca, Zagreb
održana konferencija za novinare
povodom početka rada Univerzalne
sportske škole i tom su prilikom pro-
movirani ambasadori školskog spor-
ta Balić, Boban, Kožulj i Zubčić;
HŠŠS se prvi puta pojavljuje
kao suorganizator Samsung Run-
ning festivala na Bundeku
LISTOPAD
Počela s radom Univerzalna
sportska škola u 207 odjeljenja u
199 škola;
HŠŠS sudjeluje na 4. nacio-
nalnoj konferenciji za mlade koja je
održana na Bjelolasici;
HŠŠS sudjeluje u organizaciji
humanitarne utrke Terry Fox;
Održani koordinacijski sastanci
skupina za organizaciju poluzavrš-
nih natjecanja;
Usvojen Propisnik državnog
prvenstva školskih športskih dru-
štava 2009.
STUDENI
Na Kineziolškom fakultetu
održana Tribina “Edukacijom pro-
tiv nasilja na školskim i športskim
igralištima”
PROSINAC
HŠŠS uselio u nove radne pro-
store na zagrebačkoj Knežiji;
Osnovan Županijski školski
športski savez Karlovačke županije.
Sada u svim županijama rade savezi
školskog sporta;
Predsjednik Arapović i suradni-
ci povodom blagdana svetog Nikole
daruju učenike Centra za autizam i
učenike OŠ Nad lipom iz Zagreba;
Pripreme za izdavanje Strate-
gije školskog športa;
Proslavljen drugi rođendan
HŠŠS;
SIJEČANJ
Održana redovita Skupština
Hrvatskog školskog športskog
saveza. Na sjednici je prihvaćeno
financijsko izvješće za 2008. godi-
nu. Članovi Skupštine prihvatili su
financijski plan za 2009. godinu.
Skupština je donijela odluku da
se Školski športski savez Ličko-
senjske županije primi u članstvo
HŠŠS-a;
HŠŠS sufinancira rad 14 tajni-
ka županijskih školskih športskih
saveza;
Usvojen Pravilnik o financiranju
školskih sportskih natjecanja;
VELJAČA
Objavljen je raspored događa-
nja HŠŠS-a;
Nastavljena medijska suradnja
sa Sportskim novostima te potpisan
novi ugovor za izdavanje priloga
“Školski šport”;
Provode se poluzavršnih natje-
canja u svim županijama;
U suradnji s Ministarstvom zna-
nosti, obrazovanja i športa, Agencije
za odgoj i obrazovanje HŠŠS sudje-
luje u akcijskom planu: “Stop nasilju
u školama”
OŽUJAK
Određeno domaćinstvo držav-
nog prvenstva u Šibeniku;
Intenzivne pripreme za organi-
zaciju državnog prvenstva;
Dogovorena sponzorska
suradnja s tvrtkama Coca-cola,
HOK osiguranje i Hypo Alpe Adria
grupom na predstojećem državnom
prvenstvu ŠŠD-a
TRAVANJ
Hrvatska televizija postaje
medijski partner u organizaciji
državnog prvenstva ŠŠD-a;
Solaris Hotels Resort postaje
partner u organizaciji državnog
prvenstva ŠŠD-a;
U Šibeniku održana konferen-
cija za novinare povodom početka
državnog prvenstva ŠŠD-a
SVIBANJ
Od 5. do 7. svibnja održano
državno prvenstvo ŠŠD-a za sred-
nje škole;
Od 8. do 10. svibnja održano
državno prvenstvo ŠŠD-a za uče-
nike s intelektualnim poteškoćama
u razvoju;
Od 11. do 13. svibnja održano
državno prvenstvo ŠŠD-a za učeni-
ke osnovnih škola;
HŠŠS angažira produkcijsku
kuću za snimanje filmova o držav-
nom prvenstvu i Danu univerzalne
sportske škole;
Na HTV-u emitiran polusatni
film s državnog prvenstva ŠŠD-a
Na ŠRC Mladost na Savi odr-
žan 2. dan univerzalne sportske
škole;
Na HTV-u emitiran desetomi-
nutni film sa 2. dana univerzalne
sportske škole
LIPANJ
Izdavanje uvjerenja za dobiva-
nje dodatnih bodova za upis u sred-
nje škole učenicima koji su sudjelo-
vali na Državnom prvenstvu;
Rješavanje zahtjeva za refun-
daciju troškova školama koje su
sudjelovale na državnom prven-
stvu;
Pripreme za slanje muške i
ženske atletske reprezentacije na
Svjetsko školsko atletsko prven-
stvo, koje će se održati u glavnom
estonskom gradu Tallinnu;
Sudjelovanje u radu Ljetne ško-
le kineziologa u Poreču
HŠŠS IZ MJESECA U MJESEC
HŠŠS JE U POTPUNOSTI
OPRAVDAO OČEKIVANJA
sportske novosti
16
ŠKOLSKI SPORT
SRIJEDA I ČETVRTAK, 10. i 11. VI. 2009.
Hrvatski skolski sportski savez
(HSSS) nacionalni je skolski sport
ski savezosnovansukladnoZakonu
o sportu krajem2006. godine kao
samostalna pravna osoba. UHSSS
udruzuju se zupanijski skolski
sportski savezi i skolski sportski
savez Grada Zagreba. Ciljevi dje
lovanja HSSS-a su uskladivanje
aktivnosti clanica, organizacija
natjecanja skolskih sportskih dru
stava na nacionalnoj razini, skrb o
sustavuskolskogsporta uRepublici
Hrvatskoj i njegovo stalno unapre
divanje.
Danas se u Hrvatskoj u nadlez
nosti Hrvatskoga skolskoga sport
skog saveza, organizira drzavno
prvenstvo skolskih sportskih dru
stava osnovnihi srednjihskola RH.

ZUPAN
‘Edukacijomprotiv
nasiljanasportskimi
školskimigralištima’
Hrvatski školski športski savez
održaojetribinupodnaslovom“Edu-
kacijomprotiv nasilja na sportskimi
školskimigralištima”. Tribina je odr-
žana 17. studenog u velikoj dvorani
Kineziološkog fakulteta. Iako su bili
najavljeni, tribini nažalost nisunazočili
potpredsjednicaHrvatskevladeĐurđa
Adlešić i ministar znanosti, obrazova-
njai športaDraganPrimorac. Umjesto
ministranazočnejepozdravilanjegova
zamjenica Zrinka Kovačević izražava-
jući zadovoljstvodasudjelujeuovako
vrijednoj kampanji protiv nasilja. Pri-
sutne je prije rada pozdravio dekan
KineziološkogfakultetaDinkoVuleta.
Tribinu je pred prepunomdvora-
nomKineziološkogfakultetauZagrebu
otvorio Franjo Arapović naglasivši da
jasno treba odvojiti huligane od navi-
jača te da će HŠŠS činiti sve kako bi
se svaki navijač bez obzira na to gdje
se nalazio osjećao sigurnim. Većinu
prisutnih na tribini činili su učenici
osnovnihi srednjihškolasvihhrvatskih
županija. Njihvišeod200spriličnimsu
zanimanjempratili izlaganjepoznatog
sociologaBenjaminaPerasovićakoji je
objasniozaštodolazi dohuliganizmai
nasiljanasportskimigralištima.
U radu tribine sudjelovali su još i
predstavnik Ministarstva unutarnjih
poslova Stjepan Cavrić, glavni tajnik
Hrvatskog olimpijskog odbora Josip
Čop, profesoricaBožicaUroić, pomoć-
nica pravobraniteljice za djecu Maja
GabelicaŠupljika, predsjednikUdruge
profesionalnihklubova Prvehrvatske
nogometne lige Igor Štimac, plivač
Gordan Kožulj, predstavnik klubova
navijača hrvatske nogometne repre-
zentacijeDavidMarelj.
U sklopu državnog prvenstva,
drugog dana natjecanja 6. svibnja
u kongresnoj dvorani hotela Ivan u
šibenskom Solaris Hotels Resortu,
HŠŠSjeorganiziraotribinunakojoj su
okupljenimsrednjoškolcimaoštetnosti
nasilja na tribinama pričala državna
tajnica za sport pri MZOŠ-u Zrinka
Kovačević. Hrvatski nogometni savez
prikazao je zanimljiv UEFA-in filmo
navijačkomdivljanju. Usklopu tribine
HŠŠSpromoviraojenovogambasado-
raškolskogsporta. UzBobana, Zubčić,
Kožulja i Balića sada je to i Filip Ude,
srebrni gimnastički olimpijac.
Hrvatski olimpijski dan
Hrvatski olimpijski odbor je još
2007. godinepokrenuoprogrampod
nazivomHrvatski olimpijski dan(HOD).
HODodržava se10. rujna na danute-
meljenjaHrvatskogolimpijskogodbo-
ra. Ciljevi programa su uključivanje
što većeg broja građana u različite
sportske aktivnosti, a posebno djece
i mladih.
PoveznicameđusudionicimaHOD-
ajemajicabijelebojekojasimbolizira
prijateljstvo među ljudima kao što to
čini “zastavaprijateljstva”, tj. olimpijska
zastava. HODse održava pod pokro-
viteljstvom Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa. Hrvatski olim-
pijski odbor prepoznao u Hrvatskom
školskomšportskomsavezupartnera
zaprovođenjeprogramaHOD-a, pase
ovegodinei našsavezuključiouanimi-
ranjedjecei mladihdaobilježetaj dan.
Učenici univerzalnih sportskih škola
i svi učenici uključeni u rad školskih
sportskihdruštava10. rujnasunanaj-
ljepši mogući način obilježili Hrvatski
olimpijski dan.
Nacionalnakonferencija
zamlade
U organizaciji Ministarstva obi-
telji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti 4. listopada održana je
4. nacionalna konferencija za mlade
koja je trajala do5. listopada u Hrvat-
skomolimpijskomcentru Bjelolasica.
Na Konferenciji su sudjelovali članovi
SavjetamladihVladeRepublikeHrvat-
ske, radna skupina i povjerenstvo za
izraduNacionalnogprogramazamla-
de, tijela državne uprave te lokalne i
područne (regionalne) samouprave,
savjeti mladihopćina, gradovai župa-
nija, vijećaučenika, izviđačkeudruge,
studentskeudruge, vjerskezajednice,
udruge i organizacije mladih, pred-
stavnici obiteljskih centara i pomlaci
političkihstranaka.
Cilj ove radne konferencije bio je
upoznavanjemladihs nacrtomprijed-
logaNacionalnogprogramazamlade,
a uz javnu raspravu svih sudionika o
ciljevimai mjeramadokumenta. Nakon
radnogdijelai prijedlogausvojenihna
konferenciji Ministarstvo obitelji, bra-
niteljai međugeneracijskesolidarnosti
donijet će konačan prijedlog nacrta
Nacionalnog programa za mlade, a
o kojemće se potomraspravljati na
sjednici SavjetamladihVladeRepubli-
keHrvatske.
Na Konferenciji za mladeprvi puta
sudjelovao je i Hrvatski školski šport-
ski savez. Naš stručni suradnik Josip
Košutićodržaoje15-minutnoizlaganje
o razvoju školskog sporta i važnosti
sporta u organizaciji slobodnog vre-
menamladogčovjeka.
Drugi rođendani novi
prostori
Osnovan u prostorijama Ministar-
stva znanosti, obrazovanja i športa,
HŠŠS je prvu godišnjicu proslavio u
hotelu Antunović, a već drugu u vla-
stitimprostorijama. Nakon skučenog
radau“Zagrepčanki”,HŠŠSjekonačno
preseliouprimjerenijeprostore.
Nazagrebačkoj Knežiji pet stručnih
suradnika, glavni tajnik i administra-
tivnatajnicasadaradeu200kvadrata
odličnosređenoguredskogprostora.
Na proslavi otvorenja novih prostori-
ja uzvanike je dočekao predsjednik
HŠŠS-a FranjoArapović poželjevši im
dobrodošlicu. Među brojnimgostima
bili sutuministarznanosti, obrazovanja
i športa Dragan Primorac, profesori s
Kineziološkogfakulteta, sportski dje-
latnici i sportaši.
NoveprostorijeHŠŠS-ablagoslovio
jeprigodnommolitvomfraSlavenMila-
nović Litre, uz pomoć fra Frane Dolja-
nina iz Župe Gospe Lurdske, rekavši
izmeduostaloga, “bez snovanemani
dobrihrezultata”.
PBZ ZagrebIndoors
Krajem veljače na PBZ Zagreb
Indoors teniskom turniru HŠŠS je
omogućio da teniskimsusretima pri-
sustvujevišeod1.000učenika, polaz-
nika univerzalnih sportskih škola iz
Zagrebačke, Koprivničko-križevačke,
Krapinsko-zagorskei Sisačko-mosla-
vačkežupanije.Mnogimučenicimabio
jetoprvi susretstenisom,ali i sglavnim
gradom. Posjet teniskimsusretimabio
jezadjecui njihovevoditeljepotpuno
besplatan. Ova hvale vrijedna akci-
ja organizirana je u sklopu projekta
za sprečavanje nasilja na školskimi
sportskimigralištima. Učenici su pri-
sustvovali velikomsportskomdoga-
đajui nanajboljemseprimjeruuvjerili
da je najbolje navijanje fer i sportsko
navijanje.
Mediji
Hrvatski školski športski savezsvoj
rad i aktivnosti redovito predstavlja
javnosti ponajprijeprekosvojihmrež-
nih stranica (www.skolski-sport.hr).
Sve video-materijale vezane uz rad
Saveza mogu se pogledati također
naweb-stranicamaHŠŠS-a. Uspješnu
višegodišnju suradnju HŠŠS ima s
uredništvomSportskih novosti gdje
HŠŠSsvakesrijedena4straniceoba-
vještavajavnost osvomradui natjeca-
njimaškolskogsportaucijeloj državi.
Veliki iskorakumedijskomprostoru
napravljen je prije početka državnog
prvenstva kada je Hrvatska radio
televizija postala medijski partner
državnog prvenstva. HRT je pratila
i izvještavala javnost o događajima
u osamgradova Šibensko-kninske i
Splitsko-dalmatinskežupanije.
Događanja tijekom državnog
prvenstvaiznimnodobrojepratilaTV
Šibenik, a sjajnu suradnju imali smo s
Novimlistom, SlobodnomDalmacijom
i Večernjimlistom.
HŠŠSangažiraoje priznatu produ-
centsku kuću za snimanje dokumen-
tarnihflmovasdržavnogprvenstvai s
Danauniverzalnesportskeškole.
Učenici s intelektualnim
poteškoćamaurazvoju
U Hrvatskoj trenutačno postoje
42odgojno-obrazovneustanovekoje
pohađaju učenici, približno 4.000, s
poteškoćama u razvoju. Još je oko
9.000učenika koji pohađaju redovne
škole, ali po posebnom programu.
Ukupno je u Hrvatskoj oko 13.000
učenikaspoteškoćamaurazvoju.
Hrvatski školski športski savez
prepoznao je važnost uključivanja
učenika s poteškoćama u razvoju u
organiziranobavljenjesportskimaktiv-
nostima i u sportska natjecanja te je
odškolske godine 2008/09. preuzeo
skrbošportuučenikasintelektualnim
poteškoćamaurazvoju.
Na državnom prvenstvu ŠŠD-a
2009. nastupili su i učenici s intelek-
tualnimpoteškoćama u razvoju iz 22
centra/osnovneškole. Učenici suosva-
jali odličjau4sporta: atletici, plivanju,
graničarui štafetnoj igri. Naprvenstvu
jenastupilo126učenikai 42voditelja.
Konferencijazanovinare
povodompočetka
državnogprvenstva
Uponedjeljak 27. travnja u foajeu
Šibenskog kazališta održana je kon-
ferencija za novinare povodomodr-
žavanja državnog prvenstva školskih
sportskih društava 2009, koje je od
5. do 13. svibnja održalo u Šibeniku.
Izvršni odbor Saveza donio je odluku
dadomaćindržavnogprvenstvabude
GradŠibeniki Šibensko-kninskažupa-
nija, asvi sudionici državnogprvenstva
bit ćesmješteni uSolarisu. UimeŽupa-
nije, organizatore je pozdravio župan
Goran Pauk, a u ime grada domaćina
gradonačelnicaNedjeljkaKlarić. Župan
i gradonačelnicazahvalili suseHŠŠS-u
i njegovompredsjednikuFranji Arapo-
vićuštosuŠibensko-kninskužupanijui
gradŠibenikizabrali mjestomnakojem
će se održati ova najmasovnija dječja
manifestacija u Hrvatskoj. Gradona-
čelnica Klarić kazala kako je Šibenik
grad sporta i velikih sportskih imena,
ali i graddječjegfestivala, koji sebori za
tituluGradaprijateljadjece. Onatjeca-
njugovoriojeFranjoArapović,posebno
seosvrćući nasuradnjuizmeđuHŠŠS-a
i Coca Cola Companyja te je tompri-
godomi svečano potpisan ugovor o
sponzorstvu. Nazočnimasuseobratili
i predsjednica Županijskog školskog
športskog saveza Šibensko-kninske
županije Margit Vrbičić te predsjed-
nik Županijskog školskog športskog
savezaSplitsko- dalmatinskežupanije
ZdravkoOmrčen.
Lijepo je bi
u Šibeniku
Poluzavršnica i završnica
Poluzavrsnica drzavnoga prven-
stva odrzava se u pet skupina (centar,
zapad, istok, jugi Zagreb). Zupanijesu
zemljopisnopodijeljeneposkupinama
na sljedeci nacin:
* Skupina CENTAR (6): Varaz-
dinska, Krapinsko-zagorska, Medi-
murska, Koprivnicko-krizevacka,
Bjelovarsko-bilogorska i Zagrebacka
zupanija
* Skupina ZAPAD (5): Primor-
sko-goranska, Istarska, Karlovacka,
Licko-senjska i Sisacko-moslavacka
zupanija
* Skupina ISTOK (5): Osjecko-
baranjska, Vukovarsko-srijemska,
Brodsko-posavska, Pozesko-slavonska
i Viroviticko-podravska zupanija;
*Skupina JUG(4): Splitsko-dalma-
tinska, Zadarska, Sibensko-kninska i
Dubrovacko-neretvanska zupanija
* Skupina ZAGREB: Grad Zagreb
Poluzavrsnica drzavnogprvenstva
traje jedan dan i to najcesce tijekom
veljace, ozujka ili travnja.
poLuZAVRŠniCADRŽAVnoGpRVenSTVA
sportovi
broj ekipa OŠ
(m+ž)
ukupno djece
OŠ (m+ž)
broje ekipa SŠ
(m+ž)
ukupno djece
SŠ (m+ž)
Nogomet 32 384 32 384
Košarka 64 768 64 768
Rukomet 64 800 64 800
Odbojka 64 768 64 768
Plivanje 100 800
Gimnastika 80 400
Atletika 104 1.392 104 1392
Tenis 96 288
Streljaštvo 96 304
Stolni tenis 100 300 100 300
Šah 104 212
Kros 80 320 80 320
Badminton 60 180 60 180
ukupno: 1.044 6.916 568 4.912
ukupno OŠ i SŠ
ekipa 1.612
djece 11.828
voditelja 1.612
Filip Ude u Šibeniku je
promoviran u ambasadora
školskog športa, uz Bobana,
Balića, Kožulja i Martinu Zubčić
sportske novosti
ŠKOLSKI SPORT
17
SRIJEDA I ČETVRTAK, 10. i 11. VI. 2009.
Hrvatski skolski sportski savez
(HSSS) nacionalni je skolski sport-
ski savezosnovansukladnoZakonu
o sportu krajem2006. godine kao
samostalna pravna osoba. UHSSS
udruzuju se zupanijski skolski
sportski savezi i skolski sportski
savez Grada Zagreba. Ciljevi dje-
lovanja HSSS-a su uskladivanje
aktivnosti clanica, organizacija
natjecanja skolskih sportskih dru-
stava na nacionalnoj razini, skrb o
sustavuskolskogsporta uRepublici
Hrvatskoj i njegovo stalno unapre-
divanje.
Danas se u Hrvatskoj u nadlez-
nosti Hrvatskoga skolskoga sport-
skog saveza, organizira drzavno
prvenstvo skolskih sportskih dru-
stava osnovnihi srednjihskola RH.
Drzavnoprvenstvojedini je sluzbe-
ni sustav natjecanja skolskih sport-
skih drustava. Drzavno prvenstvo
se, zakljucnosa skolskomgodinom
2007/08, organiziralo u 12 sporto-
va u konkurenciji osnovnih skola
i sedam sportova u konkurenciji
srednjih skola. Prema Propisniku
drzavnoga prven-
stva, donesenom
na sjednici Izvrs-
nogodbora HSSS-
a 18. rujna 2008.
godine, drzavno
prvenstvo se od
skolske godi ne
2008/09. odrza-
vati u 13 sportova
u konkurenciji
osnovnih skola i u
8 sportova u konkurenciji srednjih
skola. Badminton je taj novi sport
nadrzavnomprvenstvu, anapopisu
sportova u sustavu skolskog sporta
nasao se zahvaljujuci zaslugama
Hrvatskog badmintonskog saveza,
te brojnih skola u kojima se igra
badminton.
Hrvatski skolski sportski savez,
po prvi put nakon osnivanja, samo-
stalno organizira Drzavno prven-
stvo. HSSS ce, u okviru zavrsnice
DP-azaucenikeosnovnihi srednjih
skola, organizirati i Drzavnoprven-
stvo za ucenike s intelektualnim
teskocama u razvoju.
Domacin zavrsnica Drzavnog
prvenstva skolskih sportskih dru-
stava 2009. bio je Grad Sibenik i
Solaris Hotels Resort. Natjecanja
su odrzana od 5. do 13. svibnja na
sportskimterenima Sibensko-knin-
ske (Sibenik, Murter, Drnis, Knin)
i Splitsko dalmatinske zupanije
(Split, Trogir, Sinj, Solin).
Na Drzavnomprvenstvu nastu-
pilo je vise od 2500 ucenika i skoro
500 voditelja.
LIJEPO JE BILO
U ŠIBENIKU
SPORTOVI NADRŽAVNOMPRVENSTVU
r.b. Osnovneškole Srednješkole Intelektualne
poteškoćeurazvoju
1. Mali nogomet Mali nogomet Atletika
2. Košarka Košarka Plivanje
3. Rukomet Rukomet Graničar
4. Odbojka Odbojka Štafetneigre
5. Atletika Atletika
6. Gimnastika Stolni tenis
7. Plivanje Kros
8. Stolni tenis Badminton
9. Tenis
10. Streljaštvo
11. Šah
12. Kros
13. Badminton
Poluzavršnica i završnica
broj sudionika za završnici DP - 2009
ukupno
b
ro
j ekip
a
b
ro
j
u
če
n
ik
a
b
ro
j
vo
d
itelja ukupno
voditelja
i učenika
o
sn
o
vn
e
šk
o
le
1 Nogomet 6 69 6 81
2 Rukomet 12 139 12 163
3 Košarka 12 142 12 166
4 Odbojka 12 136 12 160
5 Atletika 20 228 20 268
6 Plivanje 20 160 20 200
7 Gimnastika 16 78 16 110
8 Stolni tenis 20 56 20 96
9 Tenis 20 55 20 95
10 Streljaštvo 20 57 20 97
11 Šah 20 87 20 127
12 Kros 20 80 20 120
13 Badminton 12 36 12 60
UKUPNO: 210 1323 210 1.533
sre
d
n
je
šk
o
le
1 Nogomet 6 68 6 80
2 Rukomet 12 135 12 159
3 Košarka 12 138 12 162
4 Odbojka 12 131 12 155
5 Atletika 20 241 20 281
6 Stolni tenis 20 60 20 100
7 Kros 20 79 20 119
8 Badminton 12 36 12 60
UKUPNO 114 888 114 1.002
in
te
le
k
tu
a
ln
e
p
o
te
šk
o
će
Atletika
22 126 42 168
Plivanje
Graničar
Štafetne igre
SVE UKUPNO: 346 2.337 366 2.703
Profesor Nikica Perković glavni koordinator
Izvrsno odrađen posao iz ureda HŠŠS
Drzavno prvenstvo SSDSSod 5.do 7.
svibnja i drzavno prvenstvo SSDOS od
11. do 13. svibnja 2009. godine u orga-
nizaciji Hrvatskog skolskog sportskog
saveza upotpunosti je uspjeloi zasluzuje
pohvale u svimsegmentima, a odnosi se
na:
- dobru pripremu iz ureda HSSS-a
- izvrsno odraden posao u kontaktu
sa skolama unatoc kratkimrokovima za
pripremu ekipa
- izvrsnaorganizacijaprijevozaudola-
sku, zavrijemenatjecanjai upovratkuod
strane firme koja je izabrana da obavlja
prijevoz, aposebnoisticemoznanjei pro-
fesionalnost gde. Renate Lichtberger
- izvanredan smjestaj i organizaci-
ja boravka u hotelima Solaris Hotels
Resortu
- stojenajvaznije- strucan, profesiona-
lani odgovoranradkoordinatorazasvaki
sport od prijema ekipa do organizacije
i zavrsetka natjecanja uz potporu svih
subjekatauskolamagdjesuseodigravale
pojedine sportske grane
- HSSS je ostvario izvanrednu surad-
nju s nacionalnimsavezima i njihovim
sudackimorganizacijama
- posebnoisticemtrudprotokolaGrada
Sibenikazaotvorenjei zatvaranjeprven-
stva
- izniman posao odradio je i info-cen-
tar koji je bio stalno na raspolaganju sa
sviminformacijama
Uznekemale, sitnenedostatke, mislim
dakaodugogodisnji organizator zupanij-
skih, poluzavrsnih i zavrsnih natjecanja,
mogu izreci najpozitivnije ocjene za sve
ucinjeno, sto je uostalomocjena gotovo
svih sudionika i moja osobno.
Izvrsni odbor HSSS na 13. sjed-
nici odrzanoj 7.srpnja donio je
odluku da ce u 2009. godini HSSS
prijaviti ekipe na jednom medu-
narodnom natjecanju. Odluceno
je da ce to biti Svjetsko prvenstvo
u atletici koje ce se odrzati od 25.
do 30. lipnja u glavnom gradu
Estonije Tallinnu. Hrvatska ce na
Svjetskomprvenstvu nastupiti u 2
kategorije:
- skolske ekipe mladica
- skolske ekipe djevojaka
Ekipe koje ce predst avljat i
Hrvatsku u navedenim kategori-
jama bit ce pobjednici u navede-
nim kategorijama na drzavnom
prvenstvu SSD-a srednjih skola
2009. godine. Tako su na Svjet-
sko prvenstvo izborili nastup
u kategoriji djevojaka ucenice
Gimnazije Vladimr Nazor iz
Zadra. Voditeljica JADRANKA
DUVANCICu Tallinn ce povesti:
ANTONELLU BACIC, NIKO-
LINUVULIC, LUCIJUBATUR,
MIRTU JURAN, ENU ZUPAN i
EMUMESTROVIC.
U kategoriji mladica na Svjet-
sko prvenstvo ce ucenici Gimna-
zije iz Cakovca. Njihov voditelj je
GORAN KARAMARKOVIC, a
boje Hrvatske branit ce: NIKOLA
MAGDALENIC, DAVIDSOSTA-
RIC, TAREQ AL-MUFLEH,
MARIO BRODARIC, PATRICK
BEDIC, JURICAZERJAV.
Vise o Medunarodnoj skolskoj
sportskoj federaciji saznajte na
njihovim web-stranicama: http://
www.isfsports.org
Pastaran/ predsiedn/ée Hrratskag ska/skag spartskag sareza,
pastaran/ é/anar/ Izrrsnag adbara,
dapast/te m/ da se asabna, / a /me sr/h an/h kai/ sa srai/mdasadas-
ni/m(iedanaestagad/sni/m) radamnastaia// amagac/t/ sta kra//tetn/ie
ariete pr/stapa/ sadie/araniaaéen/kas /nte/ektaa/n/mpateskacamana
B/stra- drzarnamprrenstra SSD-a 2009.
ZAHVALIM
sta ste aragad/sni/mnatiecaniem, prr/ma rasai argan/zac/i/, a pat-
panast/ past/ra// naée/a 'iednake magacnast/ za sre¨.
Ora natiecanie n/ie b//a pr/gada akaiai sase past/za// sama adreden/
reza/tat/ rec / miesta prezentac/ie rada, znania / adr/cania kai/ ste V/ /
ras/ saradn/c/ a/az///, ier kaa sta ie B. T. Wash/ngtan rekaa 'aspieh se
ne mier/ pa/azaiemkaiegie éariekastrar/aaz/rata, ka//kapreprekama
kaie ie sr/adaa pakasaraiac/ aspiet/¨, a r/ ste aspie// a c/ie/ast/.
Srak/ d/a p/an/ran/h pragramsk/h akt/rnast/ natiecania, smiestai,
prehrana - / asab/ta prafes/ana/nast, sm/renast / /iabaznast sr/h ras/h
saradn/ka b/// sa bespr/iekarn/.
Pasebna HVALAIrana Dai/ca, praf. / Stiepana Crnak/ca, praf.
Unad/ da cete dagad/ne nadmas/t/ sam/ sebe, srdaéna ras pazdrar-
/iam.
mr. sc. Maia Liab/c, r/sa sarietn/ca
Agenc/ia za adgai / abrazaranie
ISFnatjecanjau2010. godini
SPORT GRAD DRŽAVA
Badminton Sofija Bugarska Svibanj
Kros Liptovsky Mikulas Slovačka 19-24. IV.
Mali nogomet Hasselt Belgija 23-30. IV.
Rukomet Braga/Guimares Portugal 19-27. III.
Judo (Aracaju) (Brazil) (...)
Panameričke
školske igre
(Salinas/Rio de
Janeiro)
(Puerto
Rico/Brazil)
(...)
Skijanje Trento Italija Ožujak
Stolni tenis Brno Češka 25-31. III.
Odbojka Baotou Kina 26. VI-4. VII.
Sudionici državnogprvenstva
promoviran u ambasadora
školskog športa, uz Bobana,
Balića, Kožulja i Martinu Zubčić
Zadranke i Čakovčani
na atletsko SP u Tallinn
sportske novosti
18
ŠKOLSKI SPORT
SRIJEDA I ČETVRTAK, 10. i 11. VI. 2009.
UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE
Stvaranje navika
svakodnevnog
vježbanja
Hrvatski skolski sportski savez je
pocetkom skolske godine 2007/08.
pokrenuo program na nacionalnoj
razini pod nazivom Univerzalna
sportska skola. Univerzalna sportska
skola namijenjena je djeci od seste do
desete godine zivota, tj. ucenicima od
prvoga do cetvrtoga razreda osnovne
skole.
Cilj programa univerzalne sportske
skole ukljucivanje je sto veceg broja
najmladih ucenika u sportske i tjelo-
vjezbene aktivnosti, odnosno stvara-
nje navike svakodnevnoga tjelesnog
vjezbanja.
Djeca pod strucnim nadzorom
kineziologa, igrajuci se na zanimljiv i
za njihovu dob pedagoski i kineziolo-
ski primjeren nacin, uce osnovne obli-
ke kretanja, kao i osnovne elemente
brojnih sportova.
Programi univerzalne sportske sko-
le provode se dva puta tjedno po 45
minuta tijekom cijele skolske godine.
Sve aktivnosti vezane za realizaciju
programa u funkciji su cjelokupnoga
razvoja djeteta. Program nije usmje-
ren na treniranje sportova i natjecanje,
vec na poticanje optimalnoga razvoja
motorickih potencijala djece u dobi od
sest do deset godina.
Ipak, potrebno je istaknuti kako
upravo univerzalna sportska skola
predstavlja temelj za stvaranje budu-
cih vrhunskih sportasa, ali i temelj za
sustavno prepoznavanje talentiranih
ucenika. Treninzi se unutar univer-
zalne sportske skole provode dva puta
tjedno po 45 minuta. Rad univerzal-
nih sportskih skola sastavni je dio dje-
lovanja skolskoga sportskog drustva.
Vazno je istaknuti kako je univerzalna
sportska skola za svu djecu potpuno
besplatna.
Skole koje su izabrane za provo-
denje navedenog programa duzne su,
prije svega, osigurati uvjete za pro-
vedbu programa u skolskoj sportskoj
dvorani, odraditi promotivni dio, koji
podrazumijeva informiranje djece i
roditelja o programu te u konacnici
upisati djecu u program univerzalne
sportske skole.
Univerzalna sportska skola pokre-
nuta je u skolskoj godini 2007/08.
Te je godine otvoreno 155 odjeljenja
u 155 osnovnih skola diljem Repu-
blike Hrvatske te je na taj nacin oko
4.500 najmladih ucenika ukljuceno
u sustavno bavljenje sportom. U skol-
skoj je godini 2008/09. otvoreno je
ukupno 207 odjeljenja u 199 osnovnih
skola, odnosno ukljuceno oko 6.000
ucenika.
Broj odjeljenja
univerzalne sportske škole
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ
BROJ ODJELJENJA 2008/09.
1 Zagrebačka županija 10
2 Krapinsko-zagorska županija 6
3 Sisačko-moslavačka županija 15
4 Varaždinska županija 10
5 Koprivničko-križevačka županija 6
6 Bjelovarsko-bilogorska županija 4
7 Primorsko-goranska županija 16
8 Ličko-senjska županija 3
9 Virovitičko-podravska županija 5
10 Požeško-slavonska županija 4
11 Brodsko-posavska županija 11
12 Zadarska županija 7
13 Osječko-baranjska županija 16
14 Šibensko-kninska županija 5
15 Vukovarsko-srijemska županija 12
16 Splitsko-dalmatinska županija 21
17 Istarska županija 12
18 Dubrovačko-neretvanska županija 7
19 Međimurska županija 7
20 Grad Zagreb 30
UKUPNO 207
Samsung Running
festival
U subotu 13. rujna na zagrebačkom
jezeru Bundek trinaesti put je održana
sportsko-humanitarna manifestacija
Samsung Running festival. HŠŠS ove
godine se prvi puta nalazi u ulozi suor-
ganizatora priredbe. Usprkos hladnom
vremenu dvjestotinjak najhrabrijih ljubi-
telja trčanja i zdravog načina života ipak
se dobro zabavilo.
Svoju potporu ovom događanju
iskazali su ugledni sportaši Gordan
Kožulj, Stipe Božić i Vlado Šola, a njim
se priključio mađioničar Luka Vidović.
Nad svima njima bdio je predsjednik
HŠŠS-a Franjo Arapović. Sportske
veličine su zajedno s djecom otrčale
cijelu utrku. Ozarene dječja lica nisu
krila svoje oduševljenje. Djevojčica koja
je na startu utrke uhvatila Vladu Šolu za
ruku nije ga puštala ni nakon prilaska
ciljnom linijom. Svoje obožavatelja imali
su i Božić i Kožulj.
Terry Fox Run
Na zagrebačkome jezeru Jarunu
29.rujna je uz sudjelovanje nekoliko
tisuća građana, deveti put za redom
održana humanitarna utrka za borbu
protiv raka Terry Fox.
Sav novac od prodaje majica s
logom akcije, kanadskih palačinki te
ostalih slastica i suvenira bio je darovan
Klinici za tumore u Zagrebu i splitskome
centru MedILS za istraživanje tumora.
U ime Kanadskoga veleposlanstva,
jednog od organizatora utrke, velepo-
slanik te zemlje Thomas Marr zahvalio
je svim sponzorima i građanima na nji-
hovim prilozima, ističući da je ta utrka
uspješna zbog darežljivosti hrvatskih
građana. U organizaciju utrke uključio
se i HŠŠS, osiguravši da u utrci sudje-
luju polaznici triju univerzalnih sportskih
škola iz Zagreba te učenici Centra za
autizam.
Dan Univerzalne
sportske škole
Dan univerzalne sportske škole
uspješna je smotra univerzalnih sport-
skih škola na kojoj nastupi oko 700 uče-
nika iz svih županija. Tom je prigodom
osobito naglašena važnost odgojnoga
rada u univerzalnim sportskim školama
i poticanja na cjeloživotno bavljenje
sportom i tjelesnom aktivnošću, pa su
svim sudionicima podijeljene zlatne
medalje i svi su proglašeni pobjedni-
cima. Održavanje smotre univerzalnih
sportskih škola pokazalo se vrlo dobrim.
Prošle školske godine Dan UŠŠ bio je
održan u dvorani zbog kiše, ali je zato
ove godine održan na otvorenom kako
je i zamišljeno. U subotu 23. svibnja na
Atletskom stadionu ŠRC Mladost na
Savi okupilo se 600 djece, 120 voditelja
iz 20 županija.
Presica povodom
početka rada druge
godine USŠ
S velikim veseljem krajem rujna
2008. godine najavljen je početak rada
druge godine univerzalne sportske ško-
le u Hrvatskoj. U OŠ Gustava Krkleca u
zagrebačkom naselju Travno, Savez
je održao konferenciju za novinare na
kojoj su predsjednik Franjo Arapović i
ministar Dragan Primorac najavili da će
se u školskoj godini 2008/09. 6.000
djece organizirano dva puta tjedno
baviti sportom. Uz predsjednika Ara-
povića i ministra Primorca djeci su se
obratili vrhunski sportaši Zvone Boban,
Gordan Kožulj, Martina Zubčić i Ivano
Balić. Tom prigodom predsjednik Ara-
pović promovirao ih je u ambasadore
školskog športa.
2007/08. 155 4.650
2008/09. 207 6.000
Prilog pripremio: Goran Jukić; uredio: Zlatko Karlo; fotografje: Nenad Dugi/CROPIX; grafčko oblikovanje: Štefca Zgorelec