P. 1
Projektovanje Postrojenja Za Centralno Grijanje

Projektovanje Postrojenja Za Centralno Grijanje

|Views: 2,883|Likes:
Published by aleksandar_djordjic
projektovanje instalacija centralnog grejanja
projektovanje instalacija centralnog grejanja

More info:

Published by: aleksandar_djordjic on Aug 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2015

pdf

text

original

UN I V E RZITET

U

BEOGRADU

Branislav Todorovic

PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE

MAS INSK I FAKU I.TET

Ikograd . ~ O(l '1 .

} I..

~

,. v' ,

Dr Branislav Todorov ic
PROJEKTOV ANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE X izdanje

Recenzellti Zivoj in Peri sic, dip!' info Mr Radmilo Savie, dip!. in!.

h davoc M ASINSKI FAKULTET UNIVERZITET A U BEOGRADU Kralj icc Marij c 16, Beograd 11 120 Tel. 0 11 3370-350, 3302-384 F.ks 0 11 3370-364
www. ma s. hg .:1 C.yu

I.,'

l :tllI \ 'a ~'fI

P!u( dr lvl ito; Nf...'J I.: ljJ,,\ I\ Ie. dd;m

l

I ~', Ii II I..

! )~

\1.:1,': 111( 1:11 () hr.ld'l\il . \ PI'II"
"\Hll h 'l ~ /:I I.l d:.l\ :I ( \"U .. k Jal lhl-.l

1 ",'J",:dnlk

tl! 'II" 1 .1 ... 1. 11111'11 >, III !t,. 'I I

! kJ".111: 1

,':f:",h! "11:'201;'::'

' , hIL ~

....

, ;'

.

/,l\"j /. 1 :.! J.llh."U klllll"li

t .In''!,''kll 1lIL'l. llt11,\·" l. . kUl1 l' l
t.. . lllIl·~ll.,;\ . 1 ~I . Ikll;': I .ld

/ .<1 In II "I'
'1:.1 ,'1"111<1

I/ O / 11 "\ IIIIIIIJIl I 111/ ; ('

i t;Jlilk" "iltlll /;
1 1111/111'

:atir::'<I)'lIl11 1=.Ja nn~

PREDGOVOR X IZDANJU
Od prvog izdanja ove knji ge proslo jc 40 godina. Bi lo jc to izdanje sa osnovni m upustvima i neophodnim poda cima za izradu projckta iz nastavnog progr ama tadasnjcg pred meta G rcjanje i provctrava nje. koji je predavao profesor Milo rad UroScvic. Svako novo izdanje je bila dopu njava no i prilagodavano akt uelnostima u te hnici grejanja, pa jc tako knj iga od tridcsctak u prvom izda nju, u prethodnom dcvc tolll izda nju iz 2000 godi nc bila mnogostruko obi lllnija. Ovo najnovijc, X izdanjc, obuhvata eak 500 strana. Ono jo dopunjcno poglavljc m 0 da lj inskol11 grejanj u, koje je
na p isao P c; tar V<l s ilj cvic. d ipio lll irani 1ll <I ~ in s ki inzc nj cr iz prcduzcca Bc o gr ad s kc d c klTa ll c , sa viscgudi; llji lll iskuSIV OIll ii'. prohl cJ1l :lt ikc daljinskih s iste ma . Kao s tuLl e nl

M:I; ins\.:.()g laku h c ta II lk: ()~r: ldll . . ' icll} it.: piTa I n:Ulj:1 il. jcdllog o J Ilajr:l nijih il'.lJ:inj a . <I ~1V()g:1 p il la sc pri hvat in Ja knji i' i iz kojt.: JC Il c k<ttb ul: io da svoj do p rillOs ()pi s i v allj~ 111 I k(lll1~ n {: lr i s allj C Jll gr:ld :-. kih cC lI lrli l.o\', lll ill :-. i:-.tL rna grc jallja . M e ll i, k:to po krc: la2u live k nji gc i nSll llV[1olll : llI \ orU jL lilllL ]ltini " \\:I iko zat!o\'l ll j:.IVo :1 huduCim kori snil.:i lll :1
k nl i ~t,; l ,IlI0t- lI c in

ua Se 1I lll 1i' n aj u S: I si, klllO llJ g. rLj :l nj: 1 ko ji pn.: ll! oUl1il izdanj:1 Il isli

. . ;II..!Ji:L v: il :l. T 'lkll S~ kok t-:t 1\ : [:l r V: \ ~i l iL\'i( plidru i.ill \'Lcoj gru pi r :ullii li slu J":ll aw i

I1lO lih IlL k :u.l asnjih ~a raLlllika , koji su dav:t! i s\'oj d opr inos o voj knj izi. Nj illl;[ S:lll1 St,; I;dl v;il i t) II :! pllll HlC i I I p rLd f,t lvn r illl<t V II i V III izd :lIl j:\, koj:1 Sli i 1I OVI)111 j1l1ll ovije n:l na
~tr: t!J : 111 1 :1 kOle

sle d ..:.
0\'11

':'t: l! lIJlll tI n:H .h d:\ l:L klljig:1 obkS: ttt 11 :\SL!\'ll il'i m :t ~pn}\"( Hk[Jit.: 1I:l s1:lv llng prll. !..! r :II 11 ;\ il pr t.:dll1L I :I kn ii k l1li ~; ! ol lr:td tl j..: . d:\ (\,: sl ud e ll l i lll:l pnllltlci ~; \ v l:tdi v: llli L ;.! ra J i\'< \. :1 PI\lld:t:ill(JlI1:1 hi l i II vLk p ri ruei d a :-.1.: IH..:6..·f. pUb LIC. 1 I I;I(J U P( \ll:t t <t k n t,;( lpIH l b ll /; \ l ,rtljl.:k:11 11,1 ]." tll ile lad e i d(li li j u p \) Ile ku 1l(IVlI
II

P n..:d :t 1'.,: II I

i/d anit,;

Jil l I ll'rll :tl 'i II!.

"-nll/llu ~I.: , )hi:L vi Lt i drut-;I J1o;,!lavli a klli:! /.a Ilvn 1/lI. Llli c Il I'-i U h il a dtl kl :IJ .1 1:IVI'l:Il:1. ,I U ldlti ,b ~": kn lt;,!; \ ulI ;\ prl·Ji. i\ lo lllll l·il;t( )l'1..' i I..;t II IS ll i k,.' t lV t I).!. i/U:Ulj :\ d: l 11 1--: \ /(1 Il :L~:I L' .... h.t· ill JlJ t lPIl ~ It,; . k, 'lL Ili iL'lI:1I1 :LlItu r. p t 1!!11[1 1\ tI
Aktl hu ue p nlre h l..' /,; \ ;\ 1 1 /.d.! ll jl,:
tl

U n h LI:.ti I.;hlll ke , lie

Jl l\) / l'

d :1 II pt) I PIlIl ()~1! IIhl';,!lll.:.

lJ Ik ograu ll .
111:11:\ 2( 0) :!t1dlll ":

II

B. Todorovic PROJEKTOVA NJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE

PREDGOVOR VIII IZDANJU
U prethodnom izdanju iz 1993. godinc, slozeni tckst nisam imao priliku da rcdigujcm,
zbog mojc odsutnosti iz Beograda, pa se potkralo vise stamparskih grciiaka. Tchnicki kvalitct stampe kao i hartijc koja je u tadasnjim teskim ekonomskim prilikama u zemJji mogla da sc nabavi, nisu bili na nivou mojih zelja. Za ova izdanje grcSke su ispravljcnc, hartija je kvalitetna. pa s obzirom i na mod..:rniju tchniku stampe, slikc i tabc\e su ovoga putajasnije, a tckst razgovetniji. Ova izdanje je ixlgalijc za poglavljc a lcrmofizickim osobinama gradevinskih objckata, u kojcm je posebna paznja ukazana difuziji rare kroz zidove. U ovom lckslu su korisccni ra cuns ki primcri i slike iz diploms kog ra da Momira Vuloviea, sa odredcnim korckcijama i r r il:lgoda\"an jim a. P0f: I:1\'ljc 0 p:mclno ll1 ~rej;lI1jll , (:iji j..: <lu llJr k:t kn 1I p n.: th mJIlom , t:lk o i 1I 'M H11 izd :ln ju . koi<.: pl :\ i<.:k~ :lI1d : lr S lcl"a nm ·iC. I n:ll no je (\opllnje no . Med litilll . png l:wljc 0 pri m c ni ~n \;trn c cIlcrg ij..: je iz()s tav ljc no , jc r r;,s po ln /.ivi prostor nije dnzvnlj av:lo d a sc O\'a tcm: lli k:t iz lnl.i U nC<1 p ll< KIIlOIll IlhilllU . Ka k(1 <'\ a knji g:1 dospcv: 1 u ,Te ln c k:td :1 se dom <lca induSirija u ohb~ li g l"<': jan j:1 i kli mati zaei je p< 1I1 0V() hudi , 1I kllji zi Sli illform :lcijc i pnrukc Illnogih proizvodac:t, upu cc nL' projc kt aIllima. izvod aCi m:l r:ldova i inves titorim a. U doda t ku k.11ji gc s u pril ozenc nove !allc le sa pod ac ima za dimcn7.iollisanj,· ecvnc Illrc zc postIojc nj a za CC Illra lnn grcj :mj c. Osilll t:lllelc za cclicIlC ec vi. dod a ta jc i t:lbcl a za cC\'i od h:lf:ra. POIIU )C 1I for lllir:lllj ll 1:lhcl:t i i/.r:ld l lI() vi h Ull c liiJ e n d .:I, prll z iii s u m i s: tr:ldni ci k:l tcd rc 1.1 tc r1110 tcilllikll i\1:t;i lbkl lg fr :lkli lt c l:I. M aj:t R ;ldoj kuvic i Atil a Novosc b c, diploIl1ir:ti11 m:ls ills ki in/.c lljc l i. R CCCIl/.i.jll Il()viil dc lova kni igc "pe t je i /vr~ io i .iv, Ijin Pc ri ~i ' , dip!. masins ki in/.elljer, isku SIl i prnjc kta ll t iz "Fne rgoprnje kt ;I". <In ;lkn ~;IV<,:S Il O i strUl'IlU k:to Sin jc to lIcini<l i /~1 p rc t hodlh I IId: lI1j C. S t:lI11parija T c lln<ll' l'k,,!.: Llkli ll ct: 1 je Jl<l k:i7: ti ;1 \'e liku strp1 lc nj c tukom rawill i/m CII:J knjc S:1I1l 11lUO i p"~ 1c Jll cd:qe Ic k~ t: 1 II ; 1:11111"1. N;I l< lI lI C illl sc I~k re n u z;tlwaljllje m . 0\"(1 J/J,ll1 jc jc I1 :JSt:ti<l J1<l~1c t:le n(l .,0 ~IIJ ll t : 1 "d Jl rV(l ~. k" jc jc bilo prcl cC:t ,we klliigc. J'1~,l n<1 je s:t ic ll<1111 d: 1 ~; I lI e il1j e lllIll i' pr;I\'k:i ma i dO PUIl:II11;1 pru:i.i nje nllll k,lri,nI Cll1 l.1 Il< Hrehn c Jl, )~btk e. II PUh l\':t i 1 1h j: I.~ IIJ <.: ni: 1.

:; 1.1\ .111%.

PREDGOVOR

III

PREDGOVOR VI IZDANJU
Proslo je desct godina od prethodnog, VI izdanja knjige "Projektovanje postrojenja centralnog grejanja", koje je odavno rasprodato. Zelja je bila da se novo izdanje znatno dopuni i postane pregled ne sarno najvainijih prirnera proracuna, vee i teorijskih osnova koji se predaju u okviru predrneta Grejanje i provetravanje na Masinskorn fakultetu u Beogradu. Medutim, ta narnera nije u potpunosti ostvarena. Za pisanje teksta knjige nephodno je poklanjanje pune painje sarno tom poslu, sto podrazumeva oslobadanje od rnnogih obaveza. I pored ogrornne zelje, podstaknute kako potrebom studenata, tako i svescu 0 neophodnosti ispunjenja nastavnickc duznosti, svoj zadatak sam sarno delimicno izvriiio. Vrerne u korne jc knjiga pisana verovatno je najmanjc pogodno za to. T dke prilikc u Kojima se nas la Srbija i Ilcvoljc kojc su iz njih pro izisle nisu o ozvo lile OJ sc knji zi pOlpuno posvclilll. Obccanj c oalo studclllima da CC lc ks l sva ka ko hili sprcrnan 7.a slampu prvih dana januara 1993. godillc ispunjavalll, odricuci sc zbog loga nc kih poglavlja u cclini, a nc kih Jclilllicllo. Tako jc izoslao leksl 0 n::guli sanju grcjnih ins lalaeija , n;vnilll vodovim<I i ccvlloj annalUri i oco pogla vlja u panclnllill grej:lI1ju. Mcuulim , knji ga jc doncla Illnogo novih infnnnacij :\, kojc s licnJ izuanja nc sao 6:c u Ill c ri u kojoj jc In o voc pllsli g nUllJ. To sc udnosi nJ iSlo rij ski ra zvoj grejanja n ~\ IlJSCIll llu, uslovc lI goonosli i IlJ IXL'gled lIli c \j :\ s po ljnc klilll c na g rcjno poslrojcnjc. Prorac un pOlrcbnc koli cinc loplolC po najnovijilll nC lllack.im no rmarn a jc uk.lju ccn u lcks l sa S\'jlll nco phodnim podac illl<l . n co knji!,:c posvcec n jc i prilllcni cirkui;teionih pUlllpi , bo i r:h podc li pritis:lka u !,:rcjllilll sis lc milll a. J Cd IH)CCv ni sistc illi s u dCI:ti.jnn r:l zlll :lt r:lll i, J lIk lj ucc n jc i tI vo d u pr inl c nll s un l:CVC cnc r::ijc . i'OSC hllilll pof!lavljclll sc t ilai;tc lI v\ )tli 1I p' lslc.:di cc k' lj c prni /.iLt zc i/. p rd.itl:1 ::rcj<lnj<1. \:( 'VllS I u lldll(\SlI na s li e n:\ izdanja jc i J Cll kn ji ~c OdllllSi n :1 kOll nvc Ill a lilt kap:l ciI C[;1. U ;;.<..:Iji da sc knj iga slo prc prcd:1 u S l ~\mpll S\ 'C~ IH) Sli z:ld6.ani w i prilllcri pwr:lclIn :\ if. prc ll Hldnof! i7 .o :l1lja, lako d ;1 ni s u i zvr ~<.: n <.: pOlr<.:hnc il'lll<.: nc , k:)(\ n:1 pri mc r ohclcZav:lIljc c<': \'i nazj\'llilll prcc ni cilll a 1I mill. J7J11 Cdu osu l,,:.!. III ()Slaj c oh:lvcz:1 a ul o r:1 I.a slcdc cc i/d: lIljc . S: lrao ll l:\ sa h i \ ·.~ i nl sudc nlim :l. knri ~c<.: nl c 1ll:l i<.: l lj: tia k".Ic ~ 1I s:lkllp ill I" kn lll il.l: 'L k ';\( 'Iill tl iplol11 Skill r:lt!ova - II cc nlll S: II11 Ih. 1I !l1:,nl"1 iii \'CL:"j mc ri. v( )di" - Pl l'dSl:t\'lj:lj ll :\ lI l, lrU p o~ch ll () z;IJll\·n lj slvo . T n nscC:tIl.lc du;:ul<': ln n:ljmLlti(\j ~c ll c r : l L' ij i ~\( lj ii1 s lud c lI :\1:1. / ,,(\r; ll li ]'(\PUVil·. N;)I: I ~ i Niklllic i i) J: ':::IIlU Kn\: \Cl'\, icli . kllji ~ 1I p".;k S\ ' ( I ~ dip h lllli r: l111 :1 n:ls l:I \'ili sa IllIHlIll o :t ~ :t raJ uju . ( in lc ni <.:a J: , 1-: p ,,~ I :t v lj c "Tcrm( )tl/.i k:i I~r: ldc " , (i ii jc k, wi\(\ r N: i\ :ls:t ~jk' l li c . u p()slc dll jL'1ll Ir-:Il Ulk li i/.()<;[ :I\·II CIIlI i/o~ 1 :l lIl pC. Il Cll lll:lI1jll lc nj cll Ildc" II pllp l <.: lll i ,wc kllti :.:,..:. N;I p re·J ln:.! IL c"C n/C Il I:l In l)lI:.:,l;tdl c· <.:<.: i hili I'"SC hlll l

' IY

B.TodOlTlVii: PROJEKTOI'ANJE POSTROJENJA ZA C£NTRALNO GR£JANJ£
S

Stampaoo,

obzirom da predstavlja problcmaliku za. koju su zainteresovane i druge
0

strukc.. Midw Komatina je knjizi doprineo svojim diplomskim radom

k1imatskim i metcoroloSkim uticajima na zahteve grejanja, a sa Batom Vermezoviecm, koji je diplomirao pre svih pomeoutih, ~io sam kootakL 'bl dco 0 jednoccvnim sistemima koristio sam tekst iz njegovog diplomskiog rada, lIZ ubcdcnjc da ncCc zameriti sto nisam bio u moguenosti cia ga 0 tome obavcsIim pre neg<> Sto 0Ya knjiga dodc u njegove ruke. 'bldo\'Oljstvo mi jc i 510 sam uspco da ubcdim A1eksandra Stefanoviea, dip\. ing., svog dugogodiSnjeg kolegu, izvrsnog projcktanta i odlicnog poZl1avaoca nauke 0 toploti, da napi:Se pogIavJje 0 panelnom grejanju_ Dco koji obuhvata teorijske osnove ukljueen je u knjigu, lIZ oi"ekivanje da Cc i OV'O pogIavlje bili upotpunjeno u sledeecm izdanju, sto mi je ini. St.efanoviC Cvrsto obcCao. U pripremi slika pomogli 50 mi Dragan Jakovljcvic, apsolvent MaSinskog fakulteta, tehnii"ar MiCa Nejkov, kao i najmlada saradnica Katcdre za Termotehniku - DuSanka Adna<k.--vit, dipliog..maS.. Zabvaljujcm sc na trudu prilikom priprcmc tcksta na raeunaru, doskora.<injem studentu, Vladimiru M Petrovieu i njeg(M>.j 50pruzi A1eksandri. Uz pominjanjc svih onih koji 50 uCcslVovali u reaJizaciji ove knjigc, nc zaboravljam d :t ona u vC\ikom svom dclu ohuhvala a::olcksl ranijih izu,lDja, n;\ knmc jc lako prcdano r.ldiv a"i<;tcnt Br,mislav 7j\'kovic, magi.slaT Tdmickih nauka , llIoj najbli7.i saradnik. T cksl jc prcglcdao uvaicni kokga 7jyojin I\:risic, koji jc izvrsio n:o.:l1ZIju knjigc, p..:JanUlO. sa puna "oljc, na ecmu mu sc zalwaljujcm. Korisnlkc knjigc, Sludcntc, a poschno projcktanlc, llIoiim da mi ukaZu na grdkc, ali i da <hju idejc za dopunu slcdciXg iY.danja, uz poziv da - mo7..oa i oni s,uni - opisolll ncko!,: problema koji su prouCiIi i rcSil~ daju s ~ doprlnos unaprcdcnju ove knjigc. ~c idim da propustim da sc w<inim i zahvaiim svojoj porodici za strpljcnjc i razllm,,"vanjc za Casovc mojc usJ"cdsrcdcnosti na pisanje (lve knjigc, roschno Inkom 7..avrsnog rada na njcnom dcfinitivnom uoblieavanju za slampll .

. Bcoo,pdu
31. d..'CCmbra 1992.

J\ulor

SADRZAJ
1.UVOD 1.1. NACrNI GREJANJA 1.2. ISTORIJSKI RAZVOJ GREJANJA U USLOVIMA DOMACrH PRIllKA 2. KLIMA I NJEN UTICAl NA GREJANJE 2.1 . UVOD 2.2.Kl1MA 23. VLAi:NOST SPOLJNJEG VAZDUHA 2.4. SUNCEVO ZRACENJE 2.5. VETAR 3. TERMI CKI USlOVI UGODNOSTI 3. 1. UVOD 3.2. PRIJE M TOPlOTNlI 1 NI\DRAZAlA 3.3. METAI30UZAM 3A. TERMI CKI PARAMETRI SREDINE 3.5. VAlONOV (V,'YON) DIJAGRAM 4.TERMOIlZICKE OSOBINE GRADEVlNSKlH MATERIJALA 4. 1. OMOTAC ZGRADE -1 .2. PRENOS TOPlOTE KROZ ZJDOVE -1 .3. TERM! CKJ\. IZOLACIJA ZIDOVA 4A . DIFUZIJA VODENE PARE KROZ G RAD EVINSKE KONS·mUKCIJE ~ . 5 . PRITISO VOD ENE PAR E U GRAD EV!NSKOJ KONSTRUKCIJ I 4.6. DIFUZIJA VODENE PARE PRI KOND ENZACIJ I U ZONI I RAVNI ZIDA 4.7. MERE ZASTITE 00 KONDENZAOJE s . POTR E I3NA KOU CINA TOPlOTE ZA GREJANJE 5. 1. KOEIlOJEN PROLAZA TOPlOTE - k 5.2. rOVRSINA KROZ KOJU PROLAZI TOPlOTA - F 5.3. UNUTRASNJA PROJE KTNA TEMP E RATURA - I. SA. TEMP ERATURE NEGREJAN1H PROSTORIJA 5.5. SPOUNJA PROJEKTNA TE MPERATURA 5.6. DODATAK ZBOG PREKIDA U ZAGR EVANJU - Z. 5.7. DODATAK NA UTICAl ZRACENJA 5.8. DODATAK NA STRANE SVETA - Z. 5.9. ZAGREVANJE VAZDUIIA KOJI PROOIRE U PROSTORIJU 5. 1 0. DOOATAK NA un CAl VI.:TRJ\ - Z, 5. 1I. J)ODATAK A UTI CAl I FILTRACIJ E VA7J)UI IA - 0 ,
4
21 21 21

24

26
31

35 35

36
3(i

-1 0

-1 5 55 55 55
5<)
(i<)

75
S-I

87
lJ )

96 9S
((XI
Ill]

10-1

JO'S
IUS

Jllli

1!J7

VI

B.Todorovic PROJ£KTO VA NJ£ POSTROJ £NJA ZA C£NTRALNO GREJANJ£

5.12. KARAKTERISTIKA PROSTORlJE - R 5.13. KARAKTERISTIKA ZGRADE - H 5.14. DODATAKNA VISlNU PROSTORIJA - z" 5.15. SPECIFICNA POTREBNA KOUCINA TOPLOTE - q 5.1 6. UPUTSTVA I PRIMER! PRORACUNA 5. 17. UNAPREDENJA U PRORACUNU POPTREBNE KOLIClNE TOPLOTE 6. G REJANJE SA DNEVNJM I NEDELJNIM PREKIDJMA 6.1. USLOVI UZ GREVANJA 6.2. OPTIMALAN TRENUTAK UKLJUCIVANJA UZGREVANJA 7. G REJNATELA 7.1. VRSTE GREm lH TELA 7.2. RASPORED GREJNIH TELA U PROSTORIJI 7.3. ODAV ANJE TOPLOTE PRJ RAZU CJTIM USLOVIMA 7.4. PRORACUN GREINIH TELA 7.5. OBE LE:l.A V ANJE GREJNIH TELA S. KOTLOVI X.!. UVOD R.2. KOTLOVI ZA RAZNE VRSTE GORIVA S.:l. PRIM ENJENI MATERIJALI I KOTLO VSKE KO NSTRUKClJ E
so!. KONST I{U K C IJ E K O TLOV r\
S

lOB
109
110 110

111
118 139

142 143 145 146
150

S. SP I T I

nc-

'OST I K O T I.OYS K III K ONST F,U K C IJ ;\

" , .. I npl.on-<o O I 'TLR E ( I;NJ I · K O I I.() VS k lll ( j l{ U N III I'()VR SI , J\

152 154 161 165 165 166 167 17() 17-1 177
17X

~.. -.l ;O I) ISN.l I: O PT I · . R I I I:N .l 1' ( ;I { UNOC SIS 11:.\1 /\

SS. SIC;U IZ 'OSN I U IZLD/\J I ~ 'J. . \ I{ i\ 1. \ ru \{;\ YO I) LN III K ( YI 1.0\,,\ S.ili. OS IGU R,\ N J E I ' /\ R N III K ( }\ I .OV .. \ ".1 1. .\ I{!\L\ rU l z/\ I';\I ZN III K O T I.U\ ·,\
1 ',J) 11 ..,\Ri" ICI:

17'1
I S2 I X')

" . 1 KO n ... \I {N IC I: (' I'. ' 1IV \.\. ()( j ( i\ Z I :.I , \ ~ J , \ "-: ( j( ,' ; .
,I : 'I <;

IK:=i 201 2(11
20S 2 111 2111

II{I()~ I (' I

I) I \I~ J .. \K

I' I{ ( )I{. \(L IN "'\ 1' . \( '11 I:I ,\ K() 11_\
I/. I)( )\{ K()

11 ,\

211
2 12

'I c, K ( ) II., \I {N I(,,\ 1. ..\ I I ' (N() (i( I I{ I\ ,() '1 .- ( ;() I) I SNJ/\ I'O TI{()SNJ.t\ I () I'I.{) I L 'I ' I'I) I R()S . J,\ ( j () I{IV\ q., RF 1. 1·" \ '( ). \1 \1 / .. \ 1'1 ;(. '0 C UR l V( )
I.' ')" '( 1\ ''' 1 1 \ 1 ,(lN I S li n 'J . \ NJ .. \ ill I l'\'()1) !(I: 1I1)~()I) I :-' I I · N/ II :--.K( JI

2 13
2 1I} 22 1

225
S I ·\( · I (I~ . \I';\()SI I U

J.. \ f\! .1 I · .

III; S I l{l 1 .1 '\ '>.11' 1I C1 ', \, I i\ I A III.":. PIZO I{ ,\ c"U . 1':\1)'\ PR I T I:--' K . \ " S l '/l. U .I ,\ i'!.ll ; U ('I:V I IVI ,\ II I.:' U 11(',\.1 1.( II';: ,\I .N III ( ) 11 '( )\{ ,\ 1' 1 III.{•. PR ( )/{ ,\('UN /'/\1) / \ I'R III SK .\ II 1)\(ICI \',,\I'( ISI I,() 1I "< 1.\(; I{\\ 'II .\( ·I(I;\()( j (jl{l ·J .. \ N.I ,\ . , • \ '( 11 )

,r __ I
210

~2 7

SADRJ -A

VII

11.2. TEMPERATURE RAZVODNE I POVRATNE VODE 113. UPUTSTV A ZA PRORACUN 11.4. POSTROJENJA SA HLADENJEM VODE U CEVNOJ MREZI 12. JEDNOCEVNI SISTEMI CENTRALNOG GREJANJA , 12.1. UVOD 12.2. NACINI POST AVUANJA CEVNE MREZE 123. SA VREMENI JEDNOCEVNI SISTEMI 12.4. DIMENZIONISANJE GREJNIH TELA 12.5 DIMENZIONISANJE CEVNE MREZE GRA VITACIONIH SISTEMA 12.6. ODREDIVANJE GRAVITACIONOG NAPORA 12.7. VENTTLZAJEDNOCEVNO GREJANJE 12.8. UPOREBENJE JEDNOCEVNIH I DVOCEVNIH SISTEMA 12.9. PRIMERI I UPUTSTV A ZA PRORACUN 12.10. POSTROJENJA SA HLADENJEM VODE U CEVNOJ MREZI 13. PUMPE U SISTEMIMA CENTRALNOG GREJANJA 13.1. OPSTE 0 PUMPAMA 13.2. CENTRIFUGALNE PUMPE U POGONU 133. SNAGA PUMPE 13.4. RADNA TACKA PUMPE I KARAKTERISTlKE CEVOVODA 13.5. RAD PUMPI U REDNOJ I PARA!. E LNOJ VEZI 13.6. RACV ANJ E CEVN E MIU-:Z !: 14. ISTE MI GRAJJ\NJA SA PRI NU D NOM C IR KUU\ C IJOM 14 .1. PRORAC UN E VN E MREZ I: 14.2. UPUTSTVO Z A PR O R ,'\CUN 14.3. J EDNO C EV NA POSTR O J ENJ A 15. PRITISC I U SIST E MIMA VO D!: 'OC G R UANJA 15. 1. UVOD 15.2. OPSTJ PO JMO\lI 15.3. STATI C KI PRITI SAI( U . TANJ U \1IR OVA NJAI PRI PRIRODNOM STRUJANJ U VO DE 15.4. RA SI'OD E LA I'RITISKA U SIST r::\ l L S/\ !'R INU !) , OM CIRK U I.AC IJOM 15.5. POI.OZAJ E KS I',\ ' /.. IONO(; S\ ; [) ·\ IR.·\ S I'OI)IJ .!\ 1'1{1 n S KJ\ IS.Il. rOM IO Rt\ 'J E IN lJ L I'[{III S I'-·\ l ' \ llI U ) I R/\I) U 15.7. UT I AJ RE U US /\ NJ/\ I'I{O I OK ,\ ~ ,\ R,\ SI'ODEL U I'RITI. ·KJ\ 16. PANE L 0 "~ EJ AN JI ~ IIl.1. PIU,TE(; E!)A ASNJI:G I' , \ i': l:l .. .( )(; (; [{I ::'I,\ NJ/\ 16.2. I'R E 'OS TO I'I.O TI : / J{ ,\ ( ·I·.K I1 ' \1 16.3. R AZ1VI E / \ TO 1'1.0 I I: /J{ ,\ (· I·.'- II .\ 1 lu.4. I'A U . ' 0 C~ RI 'J .. \ 1" J I· IIl.5. PA N El. K.'\ O G RI 'J NO rEl .o I ~J I (;( )\ . I'R()IZ;\( N 16.1l. I'R E D1"O S·111 1.. \ N I: 1' '\!\! I · I. ~()(; (;I {I' J ·\ N.I !\ I G.7. IZVO I) [N JI: I'AN I:I.N()(; ( ;(U ' 1 ,\", I \ I Il.~. PA , IOU SA U .I: K n,I C>il i' l C; I, 1 J \ ( '1\1.·\ : 1.1 Iii.'). I'OSEIl i\: 1 1',\ 1\ 1 17. PARNU C;R I:.IA '.11 ' N I S~; () ( ; I'I{ I II :-'''. \

245 246 259 277 277 278 283 286 290 294 296 298 299
309 32.5

325 326 329 329
333

336
33<)

33lJ
3--l 1
.~47

35 l ) :;()2

:;65 3(.,
."'(,S
:t(, I)

. \(1
~j

~

II

1 1~. )

UVOD 18."ouena para T A13 I:::Ij \ V I i Grcjanjl: parom nisk"" pritiska TABELA V I i I Grcja njc toplo m vO<lll l11 5.7. SISlEM SA GORNJIM RAZVOOOM 17.POVRATAKKONDENZATAU KOTAO 17. SISTEM DAUlNSKOG GREJANJA 18. gS i SO "C i tcmpcra tura l1la u sibzno m kra ku oct 95 do SO°C T ABELA I V Gmja nj c to plu m vudom: to pio tni proto k TA13ELA V Gn:j anjc to p 1 0 m v<ldu m: mascni protok TABELA V I a) Kocfieijc nt i Illc snih o tpora. TOPLOVODNA MREZA 18. 8.2. sadri.PRINOP RADA 17. b) G ub it ak pr i l i. lJO.3.3.1. LITERA TURA 409 410 413 414 416 425 425 429 435 436 437 447 457 458 461 461 463 465 41i7 DODATAK 46'J T ABELA I (:<: Iic nc cevi (d ill1t: nzijc. ZASTlT A OD KOROZIJE I KOTLOVSKOG KAMENCA 19. tcZina .1 h"b rno l11 u:vnlll11 mrcZolll: lop illtn i protok .c PROJ£ KTO VANJE POSTROJENJA ZA C£NTRALNO GREJANJ£ 17. UPUTS1VAI PRIMERI PRORACuNA 18.6. OGRANICENJA GODISNJE POTROSNJE 19. OGRANICENJE POTROSNJE ENERGIJE ZA GREJANJE 19.VIII B. KOMBINOVANA PROIZVODNJA TOPLOTNE I ELEKTRlCNE ENERGIJE 18. c) G ub itak pri tiska . IZBOR TEMPERATURNOG REZIMA RADA TOPLANE 18. UPRA VLJANJE RADOM TOPLANA 18.3 PRORAC:UN POTREBNE KORlSNE ENERGIJE :W. UVOD 17. PREDAJNE STANICE-POTROSACI 18.vod a SO "C.4. 1.5.aj vode) TA13ELA II G ustina vo(k 0<1 40 UO 100 °C TABEU\ III Na po r u Pa pri t<:m pcra tu ra ma voue u uspo nsko m kraku <xl l)S. I.5. DALIINSKO GREJANJE 18.2.2.~ka .4. UVOD 19.Todorov.

.L Na osnovll ra/. NACINI GREJANJA 1. To ee zavisiti od niza Ci nilaca. 1. od nosno odri. od nos no da tempcratllrna po lja u ho rizont a lnim i vertikalnim presecima budu sto uniformnija. a tro~i na v~e razliCitih mesta. Svi zagrevni uredaji tre ba d a zadovolje te hnicke.avanje temepe ratura.:- . Prvi medu njima predstavlja obezbcdenje karakteristika sredine iI granicama zone ugodnosti. Isto vazi i za raspode lu brlinc i re lativnc vlainost i.1. Pri tome je najvaznije da prosto rija bude stn ravnnmernije zagreja na.1. Od njihovc prilagode nosti ovim uslovima zavisi pogodnost uredaja za prime nu. Zadovoljavajuca vrednmt i raspodel<l te mperatura. Tehnicki uslovi SII diktira ni zahtevima oseeaja ugodnosti ljudi koji borave II grejanim prostorijama. najpovo ljnije da sc toplot a predaje o ko lini IImen. odaj u toplo tll zracc njem i konvekcijom..c nja koji mogu biti od odluclIjllceg lIticaja na ugodnos t. do kojih se transportuje pomo6i nekog posrednika. vlaznosti i stmjanja vazduha. raspolozivi energetski izvori itd .1. zavisi prve nstveno od vrst e uredaja i grejnog tela a zatim i od mesta postavljanj. UVOD 1. kao sto su name na prostorija koje se greju. predstavljaju postrojenja centralnog grejanja. Elementi centralnog postrojenja preko kojih se vcli odavanje toplote okolini nazivaju se grejna tela. NaCin na koji Cc okolini biti pred ata veta koliCina toplo te. moze se post iCi naj povoljnijim izboro m vrstc lok a lnih lIredaja odnnsno grejn ih tela i pravilnim izboro m mesta na kome se postavljaju. Uredaji kod kojih se toplota razvija na jednom centraL10m mestu. es te tske i c k o no m~k e za ht eve kao i odredcne us love bezbednosti.nosti i brlinc strll janja vazd llha II prostoriji kao i neutralisa nje neugod nog dejstva rashladnih povrsina. Loka lni zagrevni IIrcdaji kao i grejna tda svih vrs t" . Lokaini uredaji su oni kod kojih se topiota i proizvodi i odaje u prostoriji koja se greje.matranja uslova lIgod nos ti ljudi. Vainost pojedinih uslova biee u raznim slueajevima i razlicitog znaeaja. Zagrevni uredaji Svi zagrevni uredaji koji se danas koriste za grejanje prostorija dele se na dYe osnovne grope: na Iokalne uredaje i postrojenja centralnog grejanja. Mozda je od w ih te rmickih IIslova najteZl: ispuniti zahtev povoljnih tcmpeat llfa oko lnih povrsina i prostornog ugl<l zra \'. raspo loziva finans ijska sredstva. vlal. kao i odgova rajllCih te mpera tura okolnih povrs in<l i prostornog ugla zTace nji!. a rhite ktonska koncepcija obje kta.

kako loka lni tako i ccntr. koie disajnih organa i nadrafuju je.lj. za ht evi arhitekte i sl. U proccni z. LJ tom poglcdu je lakll izvriiiti izbo r koji povlaci manje invcslicije. Uko liko nc ma mcsla za kotlarniw .rl' vnih lIredaja .lcnust II i/. oTfilnsL-ih prin:¥:sa u vazduhu i dr.nc (pri likom rl's.l kao puslcdicl' ~ mr/.. rezim e ksploa tacije (prekide loicnja. ugljendioksida.tlni ([l<lscbno ovi dmgi). rri u: mll rrojl' klanl I rl'ha da prou.ah'Tcvni lIn. Osim ovog naana stvaranja nepovoljnog kvaliteta vazduha u prostorij~ uticaj pojedinib zagrevnih uredaja more odavanjem ugljenmonoksida.. Sve ove opasnosli rctko dolazc do izra:i. vdicina prozora. mpril jll sc [l<xlvrCi analizi s oiJzimm nil nilvetkne llslove. trajnost uredaja itd. Tako na prime r. I odn.i!nog grejil nja. !'rella to me ~'Vi 7.l.d'lji. imajll ekonomski razlozi. Vrlo Ccsto od lllCujuCi cinilac \l izbom zagrevnog uredaja.lg. lIslovljavaj ll iii eli minisu od rcde nc sisteme grejanja. postignllta vrio vd ika t. sto sc opet odrafaYa na zagadenje vazduha naselja i gradova U procenjivanju i uporedivanju vrednosti pojedinih zagrevnih uredaja neosporan znaeaj imaju i estctski zaht~ koji se odnose kako na gradevinski objekat. a sarna konstfllkeija zgrade. dok se lroskovi korisecnjil post rojenja ud reduju slozenijom ana lizom Pri tome treba obllhvatiti potrosnjll goriva ..1 vode i d c ktrii::nog lIdaril.2 B. u pojcdinim ~ l uCajevima mogu se javiti i pose bni uslovi kllji ponc kad imaju primarni znacaj.ava nj a pojcdinih dclova postrojenja.~ t o dcSaVil i izliv'lTlje vodc II postrojenjima voti c nog gre janj. Na loS utisak zagrevni uredaji utifu veliCinom i izgledom dirnnjaka kao i dirnnim gasovirna i njihovim sastojcirna koji prljaju fasadu zgrade i menjaju joj prvobitnu boju.dohnost Z.rl'vnih ltrl:daja a poscbno kOO pn~trojc nja u:ntr. cc ntra lnog grej. sto se pravilnim projck tovanjem i dubrom montaZom mozc potpuno izbcCi. Isto tako je potrcbno proocniti obczbcdenost od izlivanj.lvanj.aja jer je kud svi h zag.. prodiranja stctnih gasova 1I prostorije zgrildil. 0 zastia:nnsti od cksplozije ko tlova. "ko se ostali IItiC. tako i na sam zagrevni uredaj. cc ntralno grcja njc se nc moze primcn il i.1 ow uslove. pa uredaje treba birati tako da ne budu vcliki. Jos se rclillivno U:. Osim navede nih. da se negativno odrazi na sastav vazduha a time i na uslove disanja Zbog toga zagrevni uredaj IOOra hiti takav da ~to manje utiee na pogoclanjc kvaliteta vazduha u prostoriji i ccloj zgrad~ koje se !OOZe proSiriti i na bLiZu okolinu zgrade.lji zanemare i zahteva sa rno najeko no micnije grejanje. Na unutralinji izgled uticaj je dalcko veti.agrcvnih uredaja S obzirom na uslovc bczbcdnosti. Cadi itd. dohij« sc njihova vrcdnost i [l<. Odrcdlljllci koliko ~'Vaka vrsta zadovo ljav.1 grl'ja- .lnja iii sa mih grej nih te la. onda sc problem ~'V()di nil iznalilzenje niljpovoljnijeg ud nosa izmedll inves ticio nih i eksploiltacionih t roskova. podobnos t reglllileionih sistema i primenjeni ste pen regulacije. Zagrevni uredaji ne smeju da bare ni spolj~nji ni unutrasnji izgled zgrade.ni koja od osohina trd)" da prevag.:(il'ni sluc. brJ:inu zagrevanja is!. treba vtxliti raclina (l mogucnosti izbijanja pozara.). II gotovim iii sarno grllho ozidanim ohje ktim. Taj oseeaj je posledica sagorevanja i ugljeoisanja deliCa pmme. Neki IokaIni uredaji a poseboo grejna tela ccntraInih postrojenja koja irnaju vrlo visoku teIqJt:taturu izazivaju ose6Ij suvore vazduha. koji dospevaju do sluzo. okolnos ti gradevinske prirodc mogll da iskljll U: primCI111 nckih z. da budu skladnog oblika i da se uklapaju u unutrasnju arhitektum. TodoroviC PROJEKrOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREIANJE nim Zl"aeeojem i koovekcijom kojom se ocre prekomerno zagrevati vazduh iii uticati da raspodela temperature po prostoriji bude neravnomerna.vodcnjll .

1. vilzdlls na pOSI rnjl·nja . (A. U novije vreme javlja se i prime na 10plo lm. Izuzetno. lJ svim ovim sillcajevima neposredni izvori loplole za postrujenje ce nIr(l lnog grejanja SII razmenjivaci loplote.za komfoma postrojenja .1/'.1 svoj radni ciklu s. Kao nos inci 10· plote ko risl e sc prve nsl vcno voda iii vode na pilra i prcko ovih f1uida loplnla se II polrebnoj koli cini dopre ma do prostorija koje sc zilgrcvajlL Samo zagrevanje se obavlja grejnim tdimil Ij. U ove pomoene uredaje spadaju regulacioni. kada postoje narocito. lIskd loga Slo sc sagorcvanjc ob. Tra nsporl loplolnc e ne rgije od kotla. Pos lO se nvi un.·. Osim toga. rcjanja ohj.1 ce nlalno grcjanje koja kao nosioce loplo1l' knrisl c iskljucivo va/.ldc. UVOD 3 nja bolnice primarni su higijemld uslovi.2. kontrolni i sigumosni uredaji. cc nlralno pOSlrtljc nje posmalrallo pre ma pe6ma u kojima ~a go ­ revil i:-v rslo gori vo.' /.1 . primcnu u postrojenjima centralnog gTejanja nitlazc i prirodni izvori topic vodc u obliku r<lznih toplotnih vrela. nosioca toplote do elemenata za odavanje toplote koji se nalaze na vik razlicitih rnesta u zgradi. po~to objedinjavaju vise elemenata razlicitih osnovnih funkcija. nazivaju se sistemirna za centralno grejanje.t i po· nav lj.1.tricnog grejilCa iii rilzmcnjivaca loplol c o bavlj il ~c kroz cevovode koji obrilzujll Izv. Poslroje nja 1. ekonornicniji i bezbedniji rad. g ntpe po · stroje nj.lii vred nosl ()vill pre dnosli Ire l>.ljim.). Uredaji centralnog grejanja su ustvari encrgctska postrojenja.. pumpe . c1emcnlima koji od aju toplOIU i tilko zilgrevaju sredinu u kojnj sc n<l lazc.1 i skupljilnjc pe pda na vise mesla cd.1 i IImanjujc St' opasnosl 0<1 pnj. transportuju i odaju toplotu na mestima gdc je to potrebno a korn. 1.1 1I e le mCl1<l1 /.hcgllul o i raznllsc nje gori v.1 l'e nl r.lko d.. Yod e na pa ra sc U grcjnim Iclima kOll(knzuj e oshl\1i1daju ci svoju lo plo lu ispar. prl'd nos li n.l<I lo kalnilllllrn l. koja /.lnjl' oni Sll izdvojl'ni i/.usiovi strogog odd.vnll mrd. T o plil voda se u njimil hhldi i zalim vrilCa do izvora loplote gde se pnnnvo I.II'. kilo i slIn CcV (l e ne rgija . povoljni lIslovi.lvlja nil safllo jed nom meslu.lj. 1.a provc lnlv.l/i vmla. prcds lavljaju Izv.: daji ohicno koris1l' i I.lli od s illcaja do sillcajil jcr I.binuju sc sa pornocnirn urcdajirna koji sarno dopunjuju postrojenja utieuCi na njegov pravilniji.. Kao e1ementi za proizvodnju toplote najeesCe se primcnjuju kotlovi koji uglavnom iskoriscujll hernijsku cnergiju goriva i sagorevanjcm je transforrnisu u toplotnu.agrevanje m ispilrav.avis i od urn i.g r.lvii nja (kondenzilcijl')..avanja ugodnosti itd.agreva dil hi opel hi Iii nsposoblje na Zit pn:noscnje loplnle. .lino greja njl' imaju ni/. c1d.lVl' poi.::rejanjc 1I II/e m smishl.11. T ako na prima .1 prnc"njiv. Z a grej a nje u sklopu indllslrijskih objckata vrlo jc ckonomicno koristili o lpadnll loplotll razlicilih pro izvodnih proccsa. Ishlvrc me ll() je i/. Poslroje nj. za reprezentativne zgrade to su -estetske osobine. Postrojenja centralnog grejanja Postrojenja za grejanje. omogllcujc holjll kOlllrolu proccsa s.1 prn izvodnju lo plol e sla illo do l.1 sa kOj im sc lIpornluje.1 cc nlra lno .miva . uprosee niji jt: rad ok n ('. toplota se dobija iz elektricne encrgijc koriseenjem e1cktricnih zagrcjaea .tgoreva nja a lime i Vl'ee iskorisccnje f.1 . Ovi elemcnti proizvodc.ll poslroje nja . kod kojih sc top Iota razvija na jcdnorn centralnorn mestu i odatlc razvodi preko tzv.dull iii vazd llh 1I ko mbin aciji sa vodom iii pilrtlm. medusobno spojenih u celinu.kl.

gotovo sve dobre stranc rentraloog zagrcvanj:1 mogu dOCi u pi:anje ako poslrojcnje oije uradeno kako treba tj. NilgDvcSlaji rTKxkrnih sistema j:l\'ljali su se j() ~ 1I davnim vrl: l1lcnima. pre s\'(. OOreduje se pre svega prcma eL:onomienosti u eL:Sploataciji kao i prikbdnosti s obzirom na poslufivanjc. pee zahteva viSe korisnog prostora prostorije. sebi o::lc<:'U i postclju. investicioni troskovi poslaju scl.dJ10Sli u.'t: rdc\o'an lne liS love koji su Zil razvoj em:rgd ik c i grcjanja hili od IIliUtja. o.. ' Ekonomifuost ocnIIaIoih sistCICI grcjanja naroCito do1azi do izrafaja kod onih postrojenja 1:00 1:ojih je predvidcoo i ost\--:lrcoo boljc rcgulis.. blokova zgrada i slambenih nasclja .ilija kada sc rddi 0 vdim postrojenJimii. a grejna tela zauzimaju mesta toja oajIRmje mogn da poslure drugoj nameoi. lto ~cduje povoljoije uslove ugOOnosti.e lako da postaoc po'JOd OCZ2dmulj.: vi. Isto tako. Pri 10m ~ sc da l i i (lsvrt nil ~.w·~ tlj : lvil njc i n Jgrevanjt:.:undami a clsploalacioni odlucuj!!Ci.c.2. unmi je II pct'inc gde se ona stalno odrbva.1 priprcm:1 h~a ne. grane.a~vanja od pr.1 pristup.:lno grcj. ~to oije dobro rcienje S obzirom oa I3VIIOmcmu rasporlelu.:n lril lnog poslrojc njil pulpuno demini!iu OSla:c urcdaje.janja gol\lVO isk ljllcivo primcnjujll /. t od cen~ grejanja je omogueeoo postavljanje grejnih tela i uz spoljne rashladne ~ioI. svojom veliCinom DO i potrebnim sIo~oim prostorom Z.bilk Sll d<l SC o~"ojc rnnogc tehnologijc i manja da bi grcjanjc dobilo danasnji i/' gln l. dakle 0 velikoj polrcbnoj koliCini toplote za grcjanje i loze~ju bez dugih prckida.. Centralno grejanje obezbeduje zagrevanje i sporcdnih odeljcnja. NaCini ~.B.mjc jL:r pn...1. Preimll ~s lva pos laju j()~ iz· rill.PBOTEKI'OYANlEPOSTROIENlA ZA CENI'RALNO GREJANJE Osim toga.. ISTORUSKI RAZVOJ CREJANJA U USLOVIMA OOMACIH PRILlKA 1.TocboHil .lt!"a SL: i danas wa - . a li tn.. Da bi se silgkdilO taj dugi n ~lpur prcthndnih ge ncracij. zagrL:vanje vdikih zgradil .2.. sve 10kalne pea se povczuju sa dimnjacima koji su u unutrunjim zidovima. \. v .tvu. pa se poslrojenja cenlralnog gn..1 izlnzi6<: sc iSlllrijski pre· 'kd r. dobzi u ohzir s<Jmo ccnlr. Dug jc bio put u istoriji Covceanstva do!: sc doslo do danasnjih sistema grejanja i klimilti/ilcijc. prcciznost i "valitct. Kada ee sc primcoiti ccntralno grcj?nje a u kom slubju drugi uredaji. Medutim. I'ronalaza k Vilt rc prcd::t.Jistorijc dn XVII vcka Korist-e njc encrgctslih iZVOr:i pocinjL: 1I pril istorijskllm dobu. ako rdenje nije najboljc odabmno. postrojenje IDOt. ~to too grcjanja peCima oijc shJtaj. To zntlci da za svaki stan sa vi!ic prostorija iIi za slambcnu zgradu Cal: i sa malljim brojc m slanova. 1.i covek kori. I'ra istorijs\. kada sc grcjc gotovo neprck idno prcko cdc zimc. i (~I.tvljao jc revoit:cion:lrni tl()~ildilj u iSloriji Ijudskllg roda . Ukoliko biIo l:oji 00 0Yih us10va oije dovoljno strueno i savrcmeno L'ipunjen. U slueaju L:ada sc radi 0 vclikoj godisnjoj potro~nji goriva. Nasuprot tome.: i grcjanja kao :~il'nt.lre..O:I:I stvaranj:. dobro proraeunato iii pravilno i valjano izvedeno.lZvllja e nergc ti k.. sllli:cCi :1'. karakteristika srcdine..mjc.ga II nasnj s rcdini .ada Sli Ijudi korist iIi Suncc Iii su~e nje k07£ I~hjjenih ii nlli~Jj a pravec.

po. ~to sc d~va i danas. i reci "dounon· iIi ·duidi". i da su tu osnovali vea: nascljc.ana javna kupatila.a. U predelu usea Save u Dunav smatrd sc da su sc Kelti pojavili poCclkom 111 v. pa danas posloje podele na razvijenc zemlje i one koje su u razvoju. Austrijanaca. Medutim. Ugara. Zagrevanje domova bilo je pomoeu mangala i mangal (Ialin. Sa prvim svesno izgradenim zakIonima od h1adoore i nevremena poanje i njihovo zagrevanje. . N~a zemlja spada u grupu onih koje so u razvoju.agrcvanje prostorija je bilo hipokaustima. Uogate kuee su imale woja I. pune svetla. Turaka. grevala okolina. izgradena su ulvrdenja dui gf"dnica Rimske pokrdjine Mezije.CJmD 5 kodnevno koristi. Kuee su bile velikc i lepe. /'. g. lovo neogranil:ene razmere. sto bi lrcbalo da znaCi oaselje iii utvrdenje. tumaci sc.• zahvaljujuCi stalnom ncprijatcljstvu plemcna na Ievoj obali Dunava. ne obczbcdujuCi uvek i dobre higijenske uslove. bar ~lo sc til:e tehnike. u kojoj se raspaljivao eumur u lankom sloju. kada su Ijudi ziveli u plemenskim zajednicama Stanovalo sc u zemunicama i plelerima . Na podruCju dafla!njeg Bcograda i njegove ~ire okolinc (Lcpenski vir). . koji je. ali se na pronalazak dimnjaka i':ckalo jos veoma dugo. Vizantijaca. do trenutka kada je svet poslao.tcrmc. Pri tome su se dimni gasovi sirili po prostoriji. iz tog vremcna potiee i naziv naseobine Singidunum.Singaja iii Siogi. Mangal je postavljan u sredinu proslorije.<iki fukulus) je u stvari prva pee 1I istoriji tehnike zagrevanja. Razvitak grejanja pratire sc Irroz istoriju Bcograda u kojoj so se preplitali Irultumi uticaji i name raznih naroda. Zalo sc pronallWlk vatre oznabva kao pol:etak svesne proizvodnje toplote i prvim korakom u pro~ljenom korucenju encrgije. sa stalnom opasnoSCu ncpotpllnog sagorevanja i rrtzvijanja ugljenmonoksida. Hilo ih jc viSe u gradll. za koji sc prel~tavlja da sc prosLrirdo do danilSnjeg Zcleznika. bliska zajednica u kojoj sc znanje i iskustvo brzo prenosilo.~to su mu. u stilu tadasnje rimske arhilekturc. U ojcmll su bile podignute mnoge jayne zgradc. najslarija nasclja datiraju od 2000 godine pre D. Prcma Rimskim izvorima.. Cijim sc zraecnjem :t.: su za ostalo stanovoiSlvo podiz. m1adeg kameDOg doba. Tako na podrucju tadilSnjeg Singidunuma prvo raste jato utvrdenje a zatim sc razvija samoupravni rimski grad. od starih Kclta. Iskustva su ubrm taha da se tczi uzarenom drvetu. a imale su uvek dvostru ki broj istih prostorija. preko German a . gradene od kamcna koji je bio dovoZcn iz predela danasnjeg Tasmajdana i Topl-idera.kolibama od isprep1etanog pruea oblepljenog blatom Kao izvor toplote i svetlosti koristilo se otvoreno ognjiSte sa slobodnim plamcnom. odnosno refleksija mnogih politiBcih interesa koji so owL: ootro pogadati n~a podruqa. sve do dolaska Kelta i Rimljana.ane posudicc sa nozicama. Odvodcnje dima van prostorijc poeinje ostavljanjcm otvora na krovu. Rim1jana i svega onoga ~to so doncli Sioveni. To mao staIno gubljenje korab za tehnikom onih najnaprednijih. izveden od imcna kellskog plcmcna kojc se tu naselilo . hramovi i kupalila.~karci i zene bili strogo izdvojeni.e. l:emu je doprineo tok istorijskih dogadaja. iz vremena neolita.. Termc su bile znaeajne i kao mcsta okupljanja. Sastojao sc od bron:r. dol. prijem informacija i manja nije owk dovoljan da se osvoji tehnolo~i postupak proizvodnje.:upatila . ali je praktifua primena dobijeoe loplole lokom wkova dobila gcr . Pojavom Rimljana.1. 85. pre [Le. a uveliko sc koristi i rurnur.

o brilz. kraj Beograd a. Prod ukli sago reva nja su odvode ni kroz mcduproslo r ispa d pod a zagrevanih pro sln rija iii baze nil . Dru ga nalilzis ta iz kas nijeg pe riod" o lkrivaill pcci mtprilvljc nc s lobod nim n:danje m kilmc na.pnpremanje kafe. kadil. Slika 1. kroz vekove i engleski parIarnent je.1Va li podnl cje na uscu Save u Dunav. tc rmama zilgreva njc pomoclI hipo kil llsta u stvari je bila pn:tei:a ce ntra lnog grejanja. Starije generacije ih parote i prieaju da su kod nas 0 bili mangiili od bakra iii mesinga i da sri u bogatijim kuearna sluiili kao ukras i za. bio . na primer. Uvoele ni su i u sa me pros to rije kroz poscbne otvo re u pa dll iii odvodeni U il lmos fe ru (videl i poglavlje 15). 2).e mlju. J Izglcd mal/gala LJ ri mskim kupa tilima . Takvi rnangali su irnali poklopac za lof~ni dec (stika 1. kroz zielovc te rmi jc bilo s lu eajeva propusta nja dimnih gas ova kroz kanille.uiu ci zi dove i o bli go rnj i IIc() . T c izmc nc veza ne su za pe riod kadil su Slove ni nasdj.sina ma spre cila ko nd cnzacij il . lako da sc prime na hipo kausta maze s matra ti i pOl:e tko m podnog i zidnog pa ne lnog grej'lnja . Ku Cc su im bile male i primitivne. Loziste se na lazila izva n zgrilde i 1I njc mu su sc lozila drva . ali najveCi primc rci hipob usta se nal aze u S re m~ k oj Mitrovici.1). ne kadas nje m Sirmijumu (s lika 1. uko pa ne ddimicl1n 1I 7. Iz log vrc. Da bi sc na kriticnim pa vr. Vcknv i su pros li do prvih daljih iz mc na u tc hnici zagrevanja kao najraspros lra njc . obrazovil nc spccija lnim o blicima cigli. nijc m vidu ko risec nja lo plo Lne e nergije. sa krovom o d slamc. Ostaci rim~kih tc rmi i hi poka usta nadc ni su u Bcogradu na meslu d a nas nje Fra ncuskc a mbasad c i u pa rku na Studc nl sko m trgu. O ni su tu dosli poectko m VI ve ka i nasclili padinu pre ma f)un avu .van mangalima S\'e do kraja xvm veka.me na nad e n je os tatak kuCc ciji je pod bio oel nahoja glinc a ognjiste od peCe ne ze mlje.M~gaIi su se oddavali ~w.

apaljivc IrskL:. U li cc sc ka ldrlllislI.:b jc do ba p ro<-va la Ikograda pod Turc ima . U tadasnjem Beogradu.lallOVnis lvo do lazi u g rad .avil njc vdlackL: kiilllc. god .:.: vr<."i()() god .: njajll lik i karakl c r grada koji prima iSlocnjacka obcl<.1-127 god ."iOOOn s tanovnik . I'o'~'()j ak.: tv rdava ."i2 1.. Stika 1. DL:spol S Ido n jc dobio l3eograd ad Ugara na doz ivo ln o upravlja nj c i za vrc mc njcgovc vladavine o d 1-103.u s<.l-lljCg Sinllijlll/l{/ Prncva l Ikognlda kao g rad s kog nasL: lj a pod S rbima zabelczL:ll je 1I pc riodu d L:s po la Sie fana Laza reviea.ln il koj i su i najv isc Irgovali po proslran o m lurskom Qlrslvll . Po dignulL: su mnogc j. ali SL: prvo urcduj<. gn d . a ovaj naziv grada se prvi put pojavljuje u pisanim dolmmentima 878 god. bolnicL: i crkvc. Posit) jc bio mnogo razruik n prilik o m osvajanja. I'n. Nadeni su ostaci i jedne peei ~iji je gornji deo u oblik-u kupole od perene gline a loziste od redane opeke. cijc jc crlL:zL: iz ra · dio l. 10 j<.os la li Srbi 152R god . Prc lposlavlj" sc da su sc zagrL:vak ug i<wnom man · ga li ma i pc c im a Sil nlvnrcnim Inz islilll. (irati jc pus lao vaJ. UVOD LoZi~ta 7 su jo~ uvek otvorena a okrenuta su prerna ulazu u dom.1. grad sc zllalno pros irio.na raskrsnit:. A..ja i Du brov ". po cinj L: opsada Turaka i 1. Uga rs ki ziva lj na plls la I kogril d . zidovi su bili od mlboja zL:mljc a krovov i od lako I.: .A!o nard n da V in ci ok" l. ~to navodi na zakljutak 0 svesnom usmeravanju veeeg odavanja toplote ka najhladnijem delu ku6e.2 Os/aci hipokll/l. Bilo jt: 37(l() du e. pos lo j.. ira d Irpi vc lik L: prollle nL: u brujll.1. a pos<. Tlire i pOlpuno Ill<.:zja .:b no u L: lni ckum sas lavll slanuvnislo.lVne gra d L:v in c.l vojni h i Irgovilckih pUl cva. Zgnllk su .1.ida nL: na IL:m c: ljima od lo mljL: lmg kamena.: ruk l'. poscd ujll samo 62 ku Cc.:lllc jy kojeg pOliCe plv i plan jcdnc mas inc za udri. po novo s<. pod ii.· . s rpski se uglav no lll nas ilno iscljava a Illllslilllansko :.lio jL: Irgova cko i ra ln o pris lanis ic: a g rad je imao prL:ko . ruseei prethodno podignuto.amijc i amami.\·/ll iz Il C klldll. di.su sl :II:'1C kolonijc ( irk<! . ..: IllnugL: mWL: kuc<. Od j·ur.: izgraduj<. . To je vee period X veka kada se u Evropi pojavljuju karnini i peei sa potpunim ozidivanjem lozista. i3eograd pad a 1I njihov<. Dnlga Pt) lavi na XV I v<.Icvn. menjaju se vlastodrSei od kojih svako donosi neSto od svoje kulture i obitaja. Cve lala je Irgovina i zanalsl vo.

Sve do XVII veka osvetljavanjc domova bilo je porn<>6. kojil sc razvijillil va n saneil na silvskoj padini nbuhVillilla je kose d.lurskih ralova sa prvim periodom allslrijske vlasli oel 171 7. I. izuzetiio od cigala. imala 95 ku 0t sa ROO slanovnikil .I luCa od borovine. lacnije od I GRR. ukaz 0 izgradnji Brt:ograda i dve novo potii)!nlli e zgrade narocilo su se iSlicalc svojom monumcnlalnosclI.1739 .sanuril Vil <.:V. Srpska vilros se nillazila II kraju nko dilnilsnjc Saborm: erkvc. ()va. II kojll su se doscl ili mnllg i kolonisli Ncmci posle odlaska lurskog slanovnislvil . gou . 217 dfamija. Beograd poslajc ZrlVil auslrijskn .2..~I. Kupanje je bilo obavezno pre i posle molitve. Nova Ikllgradska VilroS. Narod no g rronla. 9 hr~kih i jevrejskih crkava. osnovnih.\ 8 B.: lkih oblcpljenih peei i d a lje korisecni bakarni mangali.XIX veka U jc:el nom paiodu XVII vcb. Beograd je bio izuzelno lepa. . Au .lI1i1s njih IIlic l Srpsk ih vladaril. bogal:l i vclibt islocnja ckil VilrllS. Sil svim uprilvnim i adminislr<l1ivnim zgn luilmil il llslrijsk ' vlasli. cmacka Yaros je u delll d. pa je to period u komc jc izgratleno novih R5 kuca. krajem XVII veb. 1cdu lim. vclikim pro/llrima i allslrijskim I. lrijski lAIr Karko VI pOlpislije 1724. rezervoar za hladnu vodu i kupatila . god. i Illkllm XVIII veka. sa bazenom kru:t. Bogate kure su irnale sopstvcne a za ostalo stanovni~tvo su podizani javni amarni. obicl1o oblik a I Sit vise hda . To su po konslrukciji bile jed noslavne gradevine sa vi~e odeljenja: eekaonice sa ~edrvanoml. sa oko 100000 stanovnika i brojnom vojskom U gradu je bilo preko 7000 amama i njih su Turci gradili po uzoru na rirnske terrne. pored n.jedno za hladno. To je bila palata prinlAl Ald.: mlx:rskog. 11 nnvim kllCama Srpskc varosi za zag rcVitnjc ~II. drugo za toplo kupanje. u kojoj je vla. Todorovic PROJEKfOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREIANJE na.Medresa Mehmeda Sokoloviea. je pn. niZe od Vaznesenske crJ. god . prcuscdnika srpske administracijc od 1720-1733. dri:ala Tur~b lAIreVinil knja je II 10 vrc:me bilil nil vrhum:u moei. Ik ol:!rad dohija 1I rclalivno k n llkom vrcmenskom razuohljll plltpuno nov izgkd . Energetika Beograda u periodu od XVII . Vojvoele Milcnka i Silrajcvske uli cc . Dunilvskil II pn.lI1as nje IIliu: Ca ra J)lIsanil bila poru!icna zbog rcgulaeije. srednjih i bogoslovskih n:ola kao i muslimanski univerzitet . kod koga se jasno uoCava lozi~le i odzak. Dobi lil je naziv Karlslal iii Nemilcb Yaros.'upo10m koja je bila pokrivena olovom Najdufe su se saeuvala tri: jedan uz konak kneginje Ljubice. Vodnsko k iii Ccsma.iuanim pl'c ima . pa je zbog svega toga Beograd bio izuzetno bogat grad.:01 yaros.nog iii visL'ugaonol:! . prvi pul po principima cvropskog nacina grad njc.: ma popisll od 1733/34.:ve.na ognjisla . drugi u donjem delu Kalemegdanske tvrdave. kao i rezervoar za toplu vodu sa pulouoblim svodom od opeke. sa visokim tavanicama. rezervoarom za vodu i lozionicom koja se zvala "Culhan". U loku illIslrijske vladavine razvijajll sc Iri varosi. god. prostorijama za kupanje. Deo yaro~i uz Dunav je bio centar trgovine i zanatstva. koje se pojavilo cim su preslala da se koriste otvore. 7 Carlija. .2. 1. sa obaveznom ). bo i u ccloj Srbiji i na 13alkanskom poluoslrvu.. TreCi je u ulici Adrnirala Geprata. Amami su gradeni uglavnom od kamena. Z gradc Sll bilc OU opcke i mallera.:dclll Dorco Iii . a In.

do nosc "Iukijcrnu " . hladc njc se du go svod ilo na prime llu pri rod nng !edit. Ikograd o ll1 su vrlo Ccsto hara li poza ri. '. Peti su se nalazile u uglovima prostorija kroz koje su prolazili dimnjaci celom visinom zgrade.I. Ova ogromna kasama imala je prizemJje i dva sprata. ulvroc no je da sc u 10 . Zidana je od cigle velicine 33 em a unutra oblozena slojem kamena i maItera. Na os novll egipalks ih rresaka i.. sto govori 0 masivnosti zgrade. velikoj mogucnosti akumulaeije toplote. god. .. prljava.: hranc.":il iw ih lavirinitt a i smd taj nih pros torija u zemlji 00 pre 5(KK) god ina. skim manastirom i ~kolo m.e . kao i malim potre bama u e ne rgiji za zagrevanjc. Varos je u razruk nom stanju. Njena osnova je oblika pravougaonika. velikim zidanim petima prelqivenim ukrasnim plocicama.tillg Mllkrng l . Nije bio zavden do 1737. Z bog ovakvog naeina grcja nja.tni. koj i su imali svojll kllill nij u na /)orcolu. gOO. Posle kratkog pe riod a naglog razvoja pod austrijskom vladavinom. iskljucivo Zit udr/.lampu. koji su unistitvali cit ave dclove grada.!evka pos lavljc nog n. cinila je tepu i skladnu celinu. prema uzorima becke arhitektuIe toga vremena.. i koja se nalazila u ulici Cara Du ~a na . bez ijedne velike gradevine. Od svih objekata iz tog pe rioda preostala je sarno kuea u Graeanickoj ulici broj JO. Bile su grejane. Krajem log vc ka I3cograd ima oko 25000 s tanovnik a.t se pe nju uz sle pcnicc. uli ce Sli bile bel: osve tljcnja.tO II kO lne sc kuva lo za Celli Pllrod icu. je gradnja uop~te privedena kraju za vreme austrijske uprave. BeogrmJ jc u 10 vreme bio bez ikakvih kn munalnih ureli a ja.l.i. Ova lampa je ko ristila ka o goriv() mas t iii ulje a svellos l jc dilvao plamc ni ziza k uei plil lnil ii i ku 6ine. :lO(}O golii ne pre n. prve nstve no ulovlje ne divljaci. Beograd 1739. D ubrovea ni. koja jc ima la oblik. U srpskom delu varo~i najveee zdanje je trebalo da bude Mitropolitski dvor.avit njc hranc. Nad vatro m jc bill obeSe n vcliki kol . Dok je zahvaljujuei va lri covek veslacki proil:vlloio loplo lu ud najranijih pra islorijsk ih dana. god.ug. it poslojc nalazi c.t jc' glav nll i cc ntralnll sllbu sa otvOfcn im llgnjistcm u sredini . Za osvctljava nje domova sve dll XV II vcka slu. ali je dozidivanjem dobita formu tirilicnog slova G. koj.tj cenl ra ln i izvo r Illplll le bio je jed ini u ku ei. OSlalo jc za pisa no da: " Sarna ya ros ima za lostan izgled voj niekih pusto!ic nja .to j1itckc. medutim podataka 0 njegovom zavclenju nema. eetiri velika ulaza i 312 prozora Oba 'objekta projektovali su i gradili Austrijanci.io jc: Ill e od borovinc. Zmaj lovine i Obilieevog venca. Srpska ku ca s kraja XV III vc ka im. lJ XVII Vc' ku . i ne zna se da Ii. Zauzirnala je veliki prostor u krugu dana~njih ulica Knez Mihajlove.ti i ukuc. Ov. Krov je visok sa visokim pros to rom tavana.t!. vee su najecsCc oble plje ni hartijo m iii zjape otvore ni" Kuga koj<t se pojavila d ala jc gradu avc linjski izg!ed. Gornjc spratove objekata podignutih pod austrijancima Turd su na merno rusili posto nisu ze lc li i volc li d. J-irana jc smcS tana i u hlaone peCi ne. Te k pos led njih dcccnija XV II vcka doi. snega iii hlaol1\: vode planinskih potoka .tzi do ponovnog mtscljavit nja grad<t i pove ea nja broja hrisea nskog stanov nistv<t . oko koga Sll sc sakuplj. 1)0 ovih Ccs mi voda sc dovod il<t starim vodov ima sa Bulbll klcra i iz M. Druga velika zgrada podignuta u tom periodu bila je A1eksandrova iii Vitembergova kasarna. po novo osvajaju Turci.av ne vlas ti. M<t lo koja ku ea im<t prozorc s<t s taklo m. jezuit.: jc covek gradio titkodc Zit cuvit nj.1. O bnavlja se pOfll se na varos Ui' malu pll mllc drl. kao i slicne Becke palate. UVOD 9 Zajedno sa zgradom g1avne str~e. a vod a se uzimala sa Ccsmi koje su bile rctko rasporctic nc pll varosi.

vama i drugim voeem. it grad je po stilu zivo la jos lIvck pod ulicajc m ISlok a . mind c rluci su sc kurisl iii za Sl' de njc. grad skog sao braeaja i owc tljc nja.l/. silgr.. Turc::i su zive li unlll a r zidin a i II sa moj Ivrd avi . sve do prnpas ti uslankil. nalazi 1I nJk a ma Srba -lIs la nika i razvija se pod njihovo m upravom. ( irei. koji sc u bo· f. do k Sll Jcv reji. Na jednoj frcski se vidi rob koji lepezom izaziva strujanje vazduha iznad eupova. nc samo Pa lilulil i Silvil m. S rhi u gl1lvnom na savskoj padini. bila je Savska va'ros. Ilcogritd i dilljl: ne ma ku cnog vod ovod a.m as njc 1I1icc C ara Dusana prcma J)unaVlJ. na ku6 1 trgovCil Nil\lma leka (d aml.<llim kU Ca m3 ~'VC vise korisle i kao ukras. Islovre mcno . prc ~'Vega lurskih obieaja i navikil . (iodine Ig2.mcramil poeinjil lo Sil grildnjo m. (iodinl: 182-1. 18 13. Todorovic PROIEKTOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE vreme znalo da Wadenje naslaje i kao posledica isparavanja vode. pOliCe \)osilcjev Ii · ccj iIi Visoka sko la. dok su se oko Skitd a rsk e ulicc i Z denog vc nea nalazile dve cigansk e male. 11 fXxlignul il jc po jos uvek lipie110 11Irskoj ko nccpciji grade nja. rl:vanja prcovladuju milnga li. kada je prirodni led vaden iz Tami~a i Dunava za potrebe panreva&e pivare.fevrcji zidaju svojll o~ novnu skolu i obnavljajll sinilgogll. Prvi zapis 0 kori~eenju led a u najblaoj okolini Beograda potire iz 1721. V l'e i Vraea r i C rve ni krsl. da bi ga u loplim danima korislili za rashaldivanje hrane i verovalno za pravljenjc sladoleda. lspod Tasmajdana prostiralo se selo Palilula. proizvodeCi sladoled meSanjem leda i snega sa smok. kada sc u skromnim r. Liniju tadasnjeg sanca d e limi~no ozna~va pravae koji bi danas vodio od Obilieevog prema Topli~inom i Kosan~ieevom vencu. god . Nema nikakvih dokaza i dokumenala koji bi govorili 0 praktienim prime nama blade nja na leriloriji Beograda. k:to porodi('.t! a. dok je krov fXlkrive n ecramido m.ivc krmc ni. a dllseci za s pava njc . Beograd ima lvrdavu sa gornjim i donjim gradom. oko danas njcg Savskog pristanisla. II kojoj su danas smcsle ni Vukov i \)osilejev mu/l'j. podignul 1l IRO K god. v. je kllCa u uliei Kralja I'e lra brtlj r.ivc li u jcvrcjskoj mahali . To jc dolla .L~ njc dlL\eV nC bolniCl:. Izvan sanca.. ali je verovalno da su Beogradani. IJkllpno jc bilo nk o 25000 do 30()OO sta novnik a. Na krovu se 7 .3.1. ( iradc na ie od opd.10 B. Na prostonJ d anas njc pijacc na Z e kno m ve nc\l bila jc ve lika bar. .2. u Ik ogradll i. Alba nei. 7. Ku ee su bile Zitst rvenc cilimima.lde na jc prva veCa zgrad a od Ivrdog rrutt l:rijala i tn je zgrada dan . Srpski deo Bcograd a sc od Ig06 god.re· va nje bila. pa sc m mil le prime nc 1I za natslVlI .los nve k sc kUVil nil olvorenoj viltri. varos opkoljenu sancem i de.. a li u nllvijim ku ea ma pllcinje i uvodl: nje pcCi .:c sa spoljnim zid ovima ckhc lim 7-1 em. Vlvrdeno je da su Turci 10 ~inili 1553. a omall e risa na krcenim mall e fOm. U naeinu zil /. Iz lih da nil.'. cncrge tske plllrc hc se svod c iskljuCivo nil grcia nje i kuvanjc . kvrejc i Turkc.'. a prema Dunavu linijpm Skadarskc ulicc. ako ne ranije. 1.~ nj a b .rana "Kod znabl pitanja"). Vz Srbc. fXl ~'Voj prilici limcnim pccima uz dodalno zitgn:va nje manga lima. a onda u XV1 veku.o varosi izvan kapija i sanreva. Nova arhitektura Srbije u XIX veku Devetnaesli vek po~inje I srpskim uSlankom i razvijanjem naeionalne svesli 0 ponovnom stvaranju srpske driave.!. poskpe no sc lIklil paju II grad . a na padini iznad ulice Gavrila Principa nalazilo se selo Savamala. skladi~lili led u loku zime. god. god.apazajll dva dimnaka slo ukazuje da je za/. Ova zgradil je najslilrija k1l6 1 u danasnje m Ik ogrildu. C inca ri i 1 ~ lI gil ­ ri o O ku lna sclil ..gradem. kojih je bilo dosta u ladas nje m Beograd II .od d.

log pe ri oda pOlice i bo lnie ) II Vid inskoj uli ci (clos koras njil ocn.. prva pivil ra iz 1850.0 W/m . U pc riod1l1 117(. slo jc poscbno znacajno. II.ckonmm kih i sncija lnih od nosa. Iz tog perioda safuvani su Ko nak Kneginje Ljubice kod Sabome crkve i Konak Kneza Milo~a u To¢ideru. Konak Kneginje Ljubice.gTadnjc. Debljina spol!nih zidovaje 94 cm. 18·m god.~ in glon a) . Grad menja izgled od 1830. slo z nac i i dn hi janjc prvog reenog sanb racilja na parni pllgo n.1870.oristc:. god. god. .. P. a grejanje je bilo kaljevim i limenim peCima. a li . I)zorcli. sta nie t.8-1. god . Cetrdesetih godina XIX veka.1. "S rpska kruna". koji je u toku 1979. a god ine 1863.I . restaurisan. hodn ik.Ios imnvic prav i regul acio ni plan Ikogracl. Godinc 1867. U 10 vrc me se zid .a V 'I. god . Razvnj Beograda iJi iJill i veeih raz me ra dil nije bilo nape le a lmosi'c re kao poslcdi cc du a liz ma izmed ll Srhije i Turske 1I oblas li pn lilicko . Danas se u ovoj zgradi nalazi uvede no centralno grejanje. pos le ccga sc Turei pOVl ill:e 1I gradskll tvrda vu i visc btsova bo mba rcllljll Ilcograd kada oS lceujll 157 kll ea. il isle god inc I:milija n .\Cc ne ka ljevc peci Sa lozc njc m if.. 1.aviSnos li. god.nic!. Slovak F ranc Janke pravi prvi regul acio ni plan novog I3cograda na pros toru Vraea ra i dajc pla n r~ k o n s lruk cij c Te razija. lako sa zaostatkom. U lice sc prvi pUI osvclljavajll fc njerima. i izgntd nja silvskog prislil nis la. Sla mparij a.t Cvetka Rajevi ca (bivsa Rca lna gimnaz ija). Beograd dozivljava najveci skok u svom dotad ~ nje m razvitku. god. Do lilzi du o nJza nog slik oba izmedll Srba i Tliraka. god. Zidaju se zgrade od tvrdog materijala za ddavne potrebe i stambene lruee od slabijeg materijala.tS njllj lizlln M irkovoj uli ci br..t prvi ho te l. po~to je postao presto nica Srpske knefevine. ope t u Engleskoj. Beograd se razvija u novim privrednim i d~tveno-politi ~­ kim uslovima.. Beograd po~inje da se priblifava evropskoj civilizaciji. l'odizlI sc: Narodn n pOf.~ nja Skupslina grada) i zelc.).IX78. kao sedi~te i srpske i turske uprave. ). god.l. biblinteka i ml1Zcj od 1842. U (lim.. Vrhlln ac za lcgnulih od nosa o bc kzc n jc 1862. iz l3cogrilda od laze poslcd nji dc lovi Ill rskih Irupa prv im srpskim P i ) robrodom.nava nje d rzav nc nCf. Dolazi do prirnetnih urbanisti~ko­ gradevinskih promena i od poluorije ntalne varo~i Beograd dobija izgled varo~kogase ­ lja evropskog tipa.td. a voj nil sko la i gimnaz ijil od 1839.l. UVOD /1 kada je l ames Wa tt u E ngleskoj vee ko nstruisao prvo pamo grejanje (1750. . kada je Srbija dobila veCu slobodu i kada je porela da se izgraduje srpska ddava.) klinik a u III. a sla novnistvo broji nko 12000 Ijll di.. U to vreme je izvedena prva ventilacija kao i hJadenje vazduha pomotu led a.. Ovu izgradnjll jilvnih objckil la i ZilCel<lk indllslrijc pril ti zid il nj e mnoslva sla mbe nih kuca.) i kada je Evropa bila na pragu vre lovodnog zagrevnog siste ma (Perkins u E ngleskoj 1831. \ J njoj ' ll /a grei:t njc' boles nick ih sllbil kori. a 2() n)!k do te mc lja..god. pod ignlll jc prvi pa rni mlin. I'rvo pozo rislc po liCe iz 184 1. II cijoj jc blizini U islo vrc mc izgrade na i zgr. godine incide nl o m na (:u kllr Ce' smi.) Beograd lako dobija lIs lovc: za dm gll ve liku raw svoje il.. Srbij a vodi cl va rala sa Tursko m posle koji h skdi pri. ~to ukazuje na koeficijent prolaza toplote od oko 0. vojna fabrika iz pc rioda 1850. sagraden je od izuzetno rnasivnih zidova.. ko ji l1l se IIsvaja o rt ogo na ln i siSICIll IIlica i hlokova. od austrijske opeke sa kamenim poja~njima . dvor ( cl aml. pos ta i apo lc ka vce Sll pos lojil li od 1833 -34. Zgrada ima niz dirnnjaka.

. /. pa o lk i na sa moj rllzornil:i.I.lll je ohi lat(l lav.: no: kalj"w Pl'Cj (1( 1 11l. (iodilll' I ~) . TodorTJI'.\"c/ih godill{l dcvc/II{lc.)!. gml.tiic vill1 i lill1c' llim !1c·cima . r.d .1 kW .ll11re na pGtroicj iii "gas".. ltltlicall1 . ~L·dutim.·n csnar "l1lumdi. dok jl: zcil:/nitkit s tani l:.svec. () uvodenju g raLiskog ckktricnog osvctljl:nja je bilo prvih dngovora JX~4. Liohio ckktricno lIswt ljcnjl".3 KO/wk Kllcgillje Ijllhicc zidllll/ridc.k lll' po hnillvima. loja.:ce otl c istllg guvedeg. Torao vazduh III I hrlljnih peci i glt:dalal:i'..tije vc' pl:ci s u hilt: 1I kitllcc larijal11a i cekallilieallla pry. ovCijl:g iii kO/ijq.oru n. s. i 1lL-()f. k. u basti Karam: "!(od skupstinl:". prva sijalie~ jc zasvl: tkl a I XX!). god . . ~ lXX4 .2 knjaa.rL'da a litllL"llc rl:c i u o ~ lalilll te k . g(ld .vij. \(ilzvojel1l pcdar~t v a vlls l.\'" II pOl<lrisno: lavan.' tin~kih i 2~S Jl1t:handzijs kih knjera .: uvlac ilt: praljl' il slisedstva da bi tal1lo susilt: nlbljl:./. s laro£. /. Lkklri c na eL"l1tr.a il'd a n kWh n'nll:!\.In>dnll rO/uris t!.1 hecki d vo r.ija" ..: lagrev~lo Il1nogobrojnim gvozdo:nim po:cim<l kojl: su hile r.. lI1sk i proSlor pll/o rista . Swce su i/. Ka s nijl: ula. 1.tia Iri P.agro:v.~ r .vor SVL" tlosti i na prvim prL'dstaval11a 1I pO/oristll .rr.12 B. 1' .)It)\"in()tll X IX veLI \I Ikogradu je jako ra/.ln ll. K. gu d . Tl:l1lciji prve L'kktri cnl: l:Cn trak su pos litvljcni I X')I.' iL" .. za kojl: jL ' hi lll 7 14 ml:sta za sl:tknjl: i 6() stajanja.c PROJEKfOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GRFJANJE Slikf1 1.tia it' illl. Kr~je l11 X IX vl:LI Ik llgra d jt: In: bao da dohije gasno osvl:tljenjl'.: zam.: prl'ma Kojima Sli Sl: pllsk prnls l.1 grcjana kOll1hiIH)V. gakrij i i gll:dalistu.\·/og I'ck{l .\inc ukupnc' ~ n" gc 4. dvora il1lala jl: po slihama i hmlnil:ima hllgato ukras.lI1c' swc. u h"ug ralbkoj van>si jt: hilo :l(.!. kll ii s u rrlli/vodili w. jt: evilil:ntirano (d I op.lrtlL" 111.1 1. pll u/.ljolike.e u pril11l: nu I.. .. l ~ro ­ rl'.rad jc I x'n .. gml. ciji je sops lvenik llilhavio lokomnhilu i gcnaator.lI.:nj uiu t/V. ali Sc' ipak "~ Ial" na knjnil11a i pl:lrokju .. p<l ~ u zanill1ljivl: rriu. koje dobijaju ohlik renjna . lojanil:c' i u bogatijim kucal11a Sl: korisll: c ira l:i i lustni sa vL"l: im hrojcl1l sVL"ca .

kapaciteta 52 kW. 1')(17.lIljl·.iV lov in.l(\ jl' z. a 1898.5000 sijalica u domaCinstvima. II IlC )VCl/ id .ldli i.lnim.1 ).lllli. god. Siano i Sll hili 1I"l a\' ll <Hll ~. Godina 1755.: I\. 1. 1I I:ngkskll.. god. na liniji Terazije . ldo v il1l . jalo 3 17 gos iio nica i kafi. l'ijil1la \L' jos kn ri siL' Illall . PI' 'ma popisll IW )l). kao i 1'.1 .r. a nesto ranije fabrika tekstila .' 111 ..4. Pilrn. god .-'.2.t. ko ~rl' jalljl' sa cc\'ovodolll 1. I-I (I ~ 1 : 1I1 'l\ nika . Srbija ima 1896. la ll<lv im.~.!.. j1l' ri. I'JX<J dli ca ll.l'ad .vodnj ll 201 kda dncvno.' i paviljoll" ( Jp\ lL' dr2avnal' ho lnicl' 1). hl adc nim V.1 :'rl'j.7'. I' rl'm.:/(il' nu jc I')(HI.. cL· nlr <tlI HI .~mi s hl I.i\·i ()-I .1 izvol.. kada pocinju da nestaju tramvaji sa konjskorn vueorn a elektricnorn energijom se kasoije snabdevaju i gradski vodovod i zanatstvo.ll' dllh n m.1 i rildillniGI. LJ 10 vrc mc jt' r ns " . kng mi nimlll1l. god . U to vreme Beograd ima 21 industrijsko preduzeee.) i II njillliljl' i. grad dobija i kupatila na Savi. Tramvaj na elektricni pogon se pusta u saobraeaj 1894.ldli .1.lIl1lvllik a.ilkl' II . .a i 1-1l) konjll s ni ea. 1'0 Il govoill ~ . rL'~L' n jL'11l .lk ill I\ frikll.d .lpacit c ta od o ko 250 kW.1 \'1'..I.tljin.!.\'o/. IlIadcnjc jc bilo sla no m vodom i n ls . pa c. lvr~ i o XIX vck sa 550()() s lanovni\.. a II skrollllli jim . jl' i' P'1l1 hi gij" n. il ra s hlalkllo meso sc kuris lilo 1. kada je trgovac Franjo Sozen osnovao 1I Beogradll pogon za proizvodnju i preradu mesa..!r:.1 10-10 m sa I1kllpnll II ' ).lmini.c:rl· j:lllja 1I kllh injl· .!. n IHHll l(':".)ni c.~ . gmli nl' vccilla slalllhl' nih .1 lIl vnkn ll jl' da "52."C.I fit'lll lllll "I'" hllll:lnn .. Od w ih popisanih slanov.1 lok .dllli pn lrns njll II gr.'.1899.l. 2 17 ma gal'. oznaeava poeetak vestackog pravljenja leda. u Beogradu se pocinje sa kopanjem 5 velikih bunara na Makisu.1 pl'llil. god inl' II Ikop. sa mO" lI cnnSCt I o(\rzava nj.. I I ~ Iarijilll na .ilo i 1.\ kdl ili in.. god .lm~ " il IllldilllpL·sll'.l n. koji Sli ~ I il novali II 5-1-1 X kll ca . ILi jc n.a grl·vanja ". \'n ' 1"0". ( io din l' 11)0 1 IIl'l lgl.1 Cl' nl r. Prvi amonijacni kompresor u Beogradu ugraden je 1895. To je bio proizvod tipa "Linde". I:r. I jl'l lll n m . ima nl'dos l.. a II kl a niei jc hilo pCI hladioni ea korisllL' povrsim: od XXii mo. postojalo sarno desetak tal'Vih proizvodaea. U svetu je 1875.' i i k.. a rashaldna postrojenja se proizvode tek od sredine XIX veka..: grade .1.mellskll . koja svoj poeetak belezi 1845.ia 1I XX vcku do II S\'ctsko~ rata.. '·I :llk\'ill. di la lag l'c·vanj l'.lv.· u\'d ikol1\·Olk 1'<1 .knL' pn :i. u pivari Borda Vajferta . Kao posledicu razvijene industrije mesa. Nekako u to vreme je izgradena i fabrika seeera. l·lo vi iie' od j1nIna':·c. se pusta u rad i prva hladnjaea u klanici Srpskog klanicnog dm~tva 11 Beogradu ...!.1 pl1ll1 da dohij" prVIll'l'll traln ll grcj.1j1. sa odeljenjima za kupanje u toploj vodi. god inl' /hog Il'\k"b 11 I'l'ali/:t l' iji ovo" podltlwa l.1. Ikngr.'..dj:I\·l· pl'I. avo ras hladno pos lro jl'lljc jc slll /.ldlil' 1:\'I'I'j1l' 1 1 Dr.1 !.. Hladnjaca je ima la dva amonija cna kompn:s<lfa k. goliillL' II kljll l'L' IHI 11 rad plY'l d. u duiini od 5 km. a 1892.~ r.ln j:1 ~l' \ ·. a predvidena je bila ugradnja 3000 . god . rallt\\'i '11 p rl'kinlll i i . god.1 ankl' li II.I. od ko jih jl' _(l'lX hilo nd l\' rLi . Vl'C I'J() I.. Godine 1889.: SI. vodovod ulazi u beogradske kuee.. pOt'l' lo ~ l' sa lIvolil'njelll r a mo ). I\ uslrijll .l.Topcider. 20 "izote rmicnih" vagona za transport mesa. 1 ."Cohe". . Razvoj ~rcjall.i h dl' I...l. dn. Prvo je bilo 70 lucnih lampi od po 1000 sve6! 11 glavnim ulicama i 1000 sijalica od po 16 sveea. UVOD 13 trosila 2.8 kg sleskog uglja.1 le mpe ralUrc II njimil oJ + 2 d n +(.

uz izmenu prvobitnog plana.l 1 kWh Il' !. II kojoj Sli sc pmslorijc zil grcvilk "irskim" pccima lipa "Nc ufang". cija sondaZa prethodno nije obavljena. avgusta 1906. l'roccnjL: no jL: cia jc prosccna protl. nn IIglli Kra ljit Pclra i LJzlln Mirk ovc uli CL:. dolazi I svc lski ril l. vlaznc i sa spralnom visinoI1l ispod 2 ml'l ra .!cdml od lak vih kll b l jc o na sa zcknim plocicilmn na fa sildi. a svi mu lori i aparali svc!. godine. Srbija sc zalazc za il. godin \. nailazc opc l godinc Id kih ra zaranj.a :):).. S millra sc da jc prva sl illnhcna I-"rada . godine. supe za ugalj i cevnog razvoda.-iju jilvnih zgrnda.Todorul'it PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZIt CENTRALNO GREJANJE prcllo se na izradu plana za lokalno grejanje modernim peCima. Ikograd do hija jl)S ndlllik\ ) javnih I.tnojcvi( i'izicar i prvi rL: klor Ikograd - .000 dinara.. 24.lj za poljllprivrL:clnll Srbiju . kao prvi hotel u Beogradu sa ccntralnim parnim grejanjem..a Vilsingloll. ali predslavljaju ug!.ijit i d r.'i~ dinilfa .1. Iste 1906. Podaci 0 pOlrosnji d c klricnL: cTll:rgije Zit 1') 13. I J pniodu do Il. dolazi do ponovnog odlaganja radova.ljna ccn. godinL: jl' imall 22 pn:duzeC<1sa masinama n. !. a -10 ml p.1. nije bio izraden ni do kraja januara 1904. godine (prema podacima i dokumentima Arhiva Srbije).lvnom privill'!. NL:kitko u IOIll pe riodu ec je l' kklrificiran i ZL:mun. Ku CL: su vcCinom hile pri/.<:mnc . Ccnlralno grcjanjc U slambc nim zgritdama iz log vremcna jc rclkosl.!. L)omilcinslva Sli pOlnlsila ·1211 MWh.OO() slanovni · kit i ok n 19. a odeljenje prosekture je ubareno u plan izrade grejanja. pa je jo~ u toku godine obnovljen ugovor sa istom firmom za nastavak radova. Dogovoreno je da postrojenje bude zavmeno u novembm 1903. godine. kilTll:d a rijc i lok a li ]] 5 MWh. To nije dovoljno da se radovi nastave bez teSkoCa.. i 10 u vrelllc kada jc Ikograd pocco brm da sc razvij a i nadoknaelujc propuslc nll. koja je podignuta iSlovremcnu sa hOlclom "Moskva".s pos lo ji na 1I f'.n.:janjl' sa clc mc nlima proizwticnim II Madarskoj. I') 12. l'c nlralno gn. prl'ovladujl' lokalno grljanjc soba .-I'JIX. LJ pc riotill oel pUCc lka XX V Cbl do I SVL:lsko!. pa kako su se pojavili i dodatni tro~kovi za izgradnju masinske hale i sistema razvoda. Tranwaji Sll hili najvcCi polrosilci sa 499 MWh.tlk it nskih rit lova. rillil. godine. godine u Beogradu je otvorena nova osnovna skola u ulici Kralja Petra vise SaOOme crl.odinc iznosila O •. I'JI-I.a ~dx: proizvodilll paru u ~llps l w nim kollarnio lm.grada sa ccnlritlnim grl·jitnjc m.1 ntl:ni pogon.l.65 tadasnjih dinara u zlatu. Trec. maja 1904..radnjll ci lavog siSll'l1lil hladnjit l:a i profcsor Dordc SI .14 B. MWh.11I ulicc 1) lIrc l)anicica i I)zord /. 'I'll su Iml L: li "I l rislol". Novi projekat. troskovi rastu na 200. U In vrl'mc Beograd jL: vee bio razvijen u indu~ lrij~kom pogkdu i 190R. Sledi forrniranje kornisije za nadzor 24. preduzimac Vasa Tesic dobija koncesiju za izradu masinske hale za kotlove. jc r posk Ilalkitnskih ritlova I1J1 2. Na licitaciji Ministarstva gradevinskih dela. jedllo na vo(klli. Bila je to prva beogradska skola sa centralnim parnim grejanjem. godine.:ve. LJ Ilcogrndll Sl' pokre ce indllslrijsk.000 kliCa. po ceni od 87. ..lrni ()(I k\ )jih jl' Wilko I.l mllska gilllnill.:. februara 1905. SkdcCe godine zavmen je hotel "Moskva". za koji je zakljureno da nije bio dobar. koja ima poscban znac. ZOOg nepovoljnog zemljista.!. Ovo je dovelo do razmimoilaZenja u stavovima u samom ministarstvu. koji jc dobio Ic rmoL: kklranll 1')01. godine. hilit kllb knja i (I. kada jc bilo oko IJO. rnedutim.-rcjanjit sc svc vise lI gracluju. Isti sislem grejanja je ugraaen u zgradu Bcogradskc zadruge u Karadordevoj ulici.odinll pokilWjU da jc ilcograd II 10 vrcmc Ilil lllil:no osv<:lljc njc lllro ~ io ] 1(.-1 MWh. godinl'. i I')D . koja jl' im.439. Postrojenje je pusteno urad tek 5. rvkdulim. Ccnlritlml !. lcdara.

:u rata dolazi do formiranja Kraljevine Srba. koja je bila vlasIilltvo Paje Jovanoviea. maja 1908. kOlla sa po 2iiO ml l. godine ugraduje se i p~ta urad amonijacno rasbladno postrojenje u pivari Bajloni. godine u osnivanju Medunarodnog instituta za bladenje kao intemacionaIne meduvladine organizacije.5 do 3.000 stanovnika..cljcni erek<l!' Trcei clektro-energetski izvor nil podrucju Bcograda je podignut ml meslLl da · naSnjcg Drvnog kombinalil "Beograd".:nlrille u razdnbljll doll svt:!skog rala IIskdilo jc 192K god ine. koja je pod naslovom "Industrija h1adnOCc" objavljena na naSem i 'francuskomjeziku 1909.r. Kapacilct (lve nove clcklricne eenlrale j<. U programu obnove posle I svetskog rata usIa je i Beogradska elektricna ccntrala.:n". u njemu zivi 111.agrevm: povrSine.wio problem iskorisCcnja viska encrgije.£lLlf.1 propa~itndll e leklric:n<.c aparalc. Ce ntralll je izgradila grup<l banit!. godine p~taju se urad jos dva kompresorska rashladna postrojenja. O na dobija jns dv".5 MW. Godine 1918.1 opslinsk".. 100 kW.rlljc lek 1926.imali .1. upfi1Va vecl922. On pik i prvu domaeu lcnjigu jz ove oblasti. itli je 193X.215.. . pomocLi kojih je moglo godisnjc dit se proizvcdc 2. koja je na kraju rata imala ut.. No.. kapaciteta 93 kW. Bio je 'T3Zoren bombardovanjem teske artiljerije i ponovo je morae intenzivno da se gradi.5 t leda na dan. od 13 atmosreril. pa se poj. odnosno Jugoslavije sa Beogradom kao prestonicom.:vne povrSine od po 390 m'~ i 11Irbim. ilii se nije posligao i.1 nap<ljenje kOllova vodom. U toku 1910. koll". koja naglo raste.a iz 13azcia koje sc pojavljuju bto kon cesionari.. godine nOV<l clcklrana "Snaga i svellosl" prcllzim<l napaj<lnje beogrildskl' clckl · ricnc mrcZe. godine u Beogradu je osnovan i komitet Srbije za Industriju h1adenja.d<lkit. urestvuje 1903. lad<lsnj.mit se delllonslririlni LlsisivaCi Zit prasinu i dntgi itP.7 MW. godine Ikogradska cleklricmt cenlrala smanjuje proizvudnjll. godine imao 320..000 stanovnika. prvi takav komitet u Evropi.I<)rom snage 5. TLI jc prvo izgrildenll preduzcCc "Slrugara MiIkiS". od cije proizvodnje su oSI<ljali drveni olpaci. CentraJa je za proizvodnju toplotne energije za dobijanje rnehanicke pogonske snage imala 5 parnih kotJova 2 2 sa po 120m zagrevne povrSine. Godine 1919.: energije nudilit silvn:mene cleklro-Ierlllicl.:i SLi f. 1'0 kll c. Krajem 1932. priliskit 13 at mosrera. InaCe. Zit pogon same slrugare bila je dovoljnit jed nit Irecina ovih otp". Dana 19. koja je I".d<. Opslinski odoor Ikogr<lda jc odlllCio da prellzme poslnve ce nlrale. uz dve klipne pllmpe 1. Celiri godine kasnije dodaju se jos dva parmi kOlla od po 39() m2 pnvrSine i prilisk". godine. godine. SID se zhog spnril sa konees ionarim<l oslv". Beograd je kraj I svetskog rata doeekao sa manje od 50. a dYe hladionice povrSinu od 230 m2• Postrojenje je proizvodil() i 2. s'" gc nn". a n<. .Hilli Zit dOlllacinstva. Po zavrletl. vet 1900. kau i jedna parmI lurbina sniigc 1000 kW. godinl' poveean na 31.le jns Iri parn". bez nbzir'" na ovu leskoclI. zagn.1929. da hi 1940. UVOD /5 -skog univerziteta.:upni kapaeitel od oko 3. godine vee 288.2 MW. Poslcdnje prosin:njc prvc beogradske eleklricne c. AmonijaCni kompresor je imao kapacitet 52 kW.000. a 1933. kao i 9 kullova sa pu 200 m povrSine.. I. cimc jc omoguecnn napa janje parne turbine sa gcncrillorom snilge 1350 kW.5 miJionit kWh cleklricne cncrgije. gndine iz sredslav". Opstimt je prcko biroa . Hrvata i Slovenaca.:iskorisC<:ni otpa<. koji su radili sa pritiskom ud 9 almosrna..: hio 19. Jedno je u fabrici salame u Mladenovcu. zajma lI gr"'dlljc u lozionielJ cenlr"..kode lada ugr".

u rrvo m rcdu parno .so m.t Skll pslina kli nc radi o ll gradc ni kOllovi Sli hili tl oma( e rrnizvotinjt.:s tu d. Ono je imalo u planu izgradnju silosa.: la jc hila juln<l oti r rvi h sa Ilvi l11 naCi no m zagrt. godine sc osniva u Beogradu Privilegovano akcionarsko druslvo.: proi. J1nlvt. Svaka pumpa imala je svoj pose ban pogon sa lokomobilama koje su opsillfivale vi~e ekipa ma~inista i lofata.ic podignlll na mt. Svc un I rid t. rored do 1.ld a slaiIlo koris(enog rarno£.: prvi "oblakodt.:sc i ih god ina ugrad iva ni Sli kO lluvi ncmackt. hilo jt: poslro j<. 1924.tnja . <I 1I bioskll pskoj sali . u blizini slmgare. gmlin t.:cnlralno grcjanjc.:ccniji ovog vc ka . iz strugare se izdvaja preduzeec "Elektro.: vc( t. g rl-j. I J kOII. U ti 1<):1 I. I(o l.: st. sa lIkurnom visinom mJ SCI mclilfil .tlima para -vlld .: dohio jetinll iZUZ<. kada je osnovana Javna komunalna klanica u kojoj su privatni mesari klali stoku.it.t!". Nalazeci re~enje u korist jednih i drugih.:. kao poljoprivrednu zemlju sa razvijenim stoearstvom. Resav. I I posei> no m apa ra tll prip rema na jt. na desetak bunara bile su postavljene pumpe za vodu koja se iz dubinskih slojeva pumpala u glavni rezervoar na Belim vodarna. Pripremni radovi SlI zapoCc li i hlaunjact. . podruma za alkoholna piCa i sislcm lanaca hladnjaea . To.: r" 1I gradu koji. hil a s u S m c~ ll"Il a -l pam" ko lla "Na lill ll .: "l\Jbanija " sa 7 l10rmalnih spralova.: bilo predvitie llo t. ni ~ ko g priI i~ka ..t Vanjl· i prva kli malinlCija . Istovremeno.vou nj l' i i ~ k Ijlli::ivo sc I ro ~ i o uga Ij.c munu . smenjujuCi se u tri smene. Z hog ra la nva j rliln jt.rccvog nar!l(lnll" uni vc rf. Sin sc lil:c grt. 1I kojo j jl' da ll .:g hipodroma. iz Z rt.trnug gr"j a nja j.:v. il t.grati c na 1< jos 1I prvo j dt.<l grt.ll. godine. Dedinje i Beograd do Mostara.: njaninskl· fabrik e . godillc .:.d.' bill lI ve tkn 1I lu k.:r SL' sDlalrillo d . koje se usmerava na snabdevanje Srbije elektricnom energijom Izrnedu dva svetska rata Beograd dobija sarno jednu hladnjaeu.: os lan ncoslva rcn .:v.: tllll gradevinll .: su prt.mjas njt..·ml jll i pm lll nim p n l~ l or ij a l11a na ml· du ~ pr. koji Sll lui.: oJ1ct naknadno OtillSta lo. il na njima kula od 4 sprata. To je bilo 1928. neophodno stalno povcCanje kapacilcla magacinskog proslora i hladnjaca.l.grilli . S is lt..: la riskih rros torija. svt.Ill' mil ch ' r ro i/. Beograd.: i Trilov lja .tnj a. s i~ k l11i ~a 10 r io m votl o m. ti iIll.:ne na mt.t! iI 1I rro li \'slrlljnil11 ap a r.: kafiln. l<..Mak~" a.: su uwtk no ccnl ra lno grt:ja nje. a lros io sc uga lj if. Xlii. Bila je opremljena kompresorskim rashladnim postrojenjem i imala jednu prostoriju za zamrzavanje i hladenje do -20°C kapaciteta za 2 vagona roba i ville komora za hladenje do oko 0 °C.t s rr.: lIgradlljll . nd ecga s. () d m l' d ll~ pr il la ka \ ' i ~ i l11 s pra lllviIlla lI gra lkll ll jl' greja nje Vlldol11 <)(}170 "(" koja se f.lIlO parno i votl c nn gn:janj..: je rrime n jc l1 n u pa la li "ls lra " na T rgll Re pllbli kc.16 B..vmlnj. u Z L"lt.:stu start.: 1<)3)( glllJint.eni koh.: lo pl a r () l ro~ ll a votia .tl il.: njc za vc nl ilacijll .. l'ro jc klima jt.t u pril. iako Sli prvi radovi na njoj zapol:cli :I.t pod ICl11ljo l11. Ucograd jt. 1938.Todorovit PROJEKTOVANJEPOSfROJENJA ZA CENTRALNOGREJANJE ogromnu povrlinu i bili stalna opasnost od pofara.: f. godine je potpisan ugovor izmedu strugare i Beogradske op~tine 0 elektrifikaciji 16 vodovodnih crpki i tako je stvorena osnova za novu elektranu iz koje se prvo elektrificiraju Topcidersko brdo.:111 p.t rni t. Godine 1930. I u ovoj zgradi jc bilo prcdvid c no klimatizovanjc kal1t. ud kojc Sl' na kn:tti l1o lllilisialo. jt.:z niku i :I.:janja . kllja jc tl V .: lr.1..o mbin uv. ShvatajuCi da je za Jugoslaviju.: su obnovljene iii podignule u pniotiu iz· me du dva ra ta ima il.grada Skllrs tint: jc if.t~ r ozo rislc "130s ko Buha".:dviut.:i ow zgrade .·. :I.: kojt.grati t.

u da. a Covek zaduic n za rad pos troje nja s ta novao je na ma nsa rdi iste zgrade. Tavanice su konstrukciono izvede ne od cevi malih pre cnika koje su istovremeno bile i grejne povrSine. ciji je glavni stm i':njak bio inZe nje r Muhin. I ta ko sa prvim klimatizacija ma i id cja ma 0 toplifik acio no m sist e mu nil ilazi II sve tski ra t.me iafunalo sa periodom grejanja od 180 dana. inZe njera Pe tra Ristiea.OOO Ijud i. vidi se da se u to vre.1Sl' n.tvojc s ma njeno Zit GO. Za ovo pos troje nj c se zn a dil je kori stilo freo n 12. I/ grad njil posh. Bcogmdska cnt~rg-etika od II s"ctsko~ rata U pc ri odu od 1941.I . kojim su porueeni radijatori. Postrojenje za klirnatizaciju se prvi put ugraduje pred II svetski rat To je bilo u zgradi hotela "M~estik" i u sa Ii bioskopa "Beograd" na Terazijama. go dine.clja je hi la da se ko ris t<. jer D rel. pa jc spro veo vew sa ko ma ndno m tablo m uo svag sta na i oda tle mogao da upravlja pos troje nje m. I'.: ra ta zasniv.2.ruclnjoj Francuskoj ambasadi u Pariskoj ulici. najpoznatije g p red uzcCa za projc ktova nje grcjanja i prove trava nja "ADEM P".5. a ko me nt a ri su bili d a je atmos fe ra bil i! jako svei':a na id a je klimatizaeija Vi!zd uh a "funk cio nisali! Ix:spreko rno". Klimatizacija bioskopske sale je uradila evropska filijala ame ricke firme "Carrie r" iz Frankfurta. a li Sll rad ovi bili izvede ni dobra i na vremc. Os teec no je iii pOnlsl'no sknrn I] . Visina ul aga nja nijc bi la ma la. put u svojoj istoriji i po novo gubi mnogo o nog sto jc uradc no i izgrade no. u to vre me.: sta ra i a mortizova na po slroje nja za proizvod nju e lc ktrii::ne e ne rgije i uvc d u turbine sa p ro ti vpritisko m i o du zimanje m pa re. Iz prepiske nadzornog organa. 2 ko mpreso ra itd . bilo da se greje toplom vodom iii parom niskog napona" .ta" V ilija Friea. film o m "O pe n. god inc. R azvod vazd llha je bio zidnanim ka na lima .ue n jc imao svoj d a lj inski siste m od 1900. it sta novni1. Kne~ek. da instalacija ne korodira. po ko II i D u nav. poznato je da je vodena diskusija oko ekonomicnosti projektovanog reSenja. Prvi domaCi sis tern panelnog grejanja je primenjen na Univerzitetskoj decjoj klinici. I ova ideja jc p ro pa la zbog neeko no mii::nos ti eclog pod uhva ta. Beogra d su bo mba rdova li Ncmci i sa vcz niei ukupno 11 put a. Lc njingrad otl 192-t goLi ine ~J Z jos 7S0 s iste ma po raz nim gradovima e vro pskog ko ntine nt a. Prvo panelno grejanje u Beogradu je ugradeno u zgradi Francuskog poslanstva.d. U hotelu "M~estik " prvo klirnatizaciono postroje nje je ugradeno u hotelskom baru. koji je proje ktovao i prvu laboratoriju za grejanje i prove travanje u starom de lu zgrade dan~nj eg M~inskog fakuiteta.: SilV . Projektant je bio inZenjer Volohov. I nt e n. koje je uradio inZenjer F.()OQ zgrad a . koja dobila ovaj proje kat na izradu preko. Cirad me ~e Ikograd siri u svim pravcima i lada p rvi put prclal. Tr~e no je da ova grejna tela "izdde bez ikakvog defekta 30 (tridese t) godina.1 novom gc nL'fa lnol1l u rhiin isti(:kom pla llll. Beograd sc raza ra po ]9. i da je raeunato da se 20-30 dana godi§nje lou punim kapacitetom Takode je pronade no pismo fabrici "A Veste n d." iz Celja. d a hi o pe t we poi::inja lo go toV() ispoi::c tk a. Bioskop je svei':a no o tvo re n juna 19-10. godi ne .sa ntno je d a se tridese tih gad ina pojav iJa id cja 0 p rvo m d a ljinsko m gr cja nju u !3eogradu.UVOD 17 U vezi sa izradom postrojenja za grejanje u zgradi "Albanija". vodovoua i ka na lizacije IX% .. i rc k<. tra mvajske mrde 8W~r. do 1944. pa rne ko tlove "S tre be l". 1. po ugledu na mnoge evro pskc grauove.

godine prevoze 350 miliona pulnika godisnje. Sumice i dr. 1953. Beogrtld prelazi 800. godine. Svi kasnije gradeni objekti su ovaku prikljueivani. U istom pcriodu kapacitet gradskog vodovoda je za 600% veti prcma stanju od 1944." PNOJElI.9 m2 stambene povrsine. pa je usvojeno direktno prikljuCivanje. sa preko 5 miliona kvadratnih metara stambene povrsine. U zgradama u kojima su ugradivani konvektori. ali ne i paralelno sa prvim stambenim objektima. a tamo i gde se meri. godine po stanovniku bilo 13.000 stanovnika. Ttlko su izgradcna naselja Ktlraburma. Ktlnarevo brdo. uz koji se podiZe Novi Beograd. tI od rtlttl do tog mome nt a podignuto je 100. godine na uzoj teritoriji grada jc bilo oko 1200 individualnih kotlamiea. godine bilo predvideno da se izgrade dYe toplane uglavnom za to podmcje grada.5m2. sem naselja "Tosin bunar". koji su jos uvek bili zagrevani pojedinacnim pecima na evrsto gorivo. a oko 500 na teena goriva.-:t oko 1160 MW. pre sve ga kao stambeno ntlsclje. Vraear i Savski venae nalazilo se 727 kotlarnica. ocenjcno je da Ce pritisak u kucnim postroje njima biti niZi od dozvolje nog za livene radijatorc. Osim top lane na Novom Beogradu koja trolii teena goriva. Sarno u opsinama Slari grad. sto sa toplanom na Novom 8 eogradu daje kapaeitc. iako je jos 1948. kao jeftinije rde nje. "Braca Jerkovic". S obzirom na pomenute temperature razvodne i povratne vode i ravan leren. a energetske potrebe grada se povecavaju srazmerno sa brojem stanovnika. U zagrevanju Beograda prvi put se javlja daljinsko grejanje. godine u okvim radne organizacije "Beogradske cIektrane" nalaze se skoro sve veee kotlarnice u 8eogradu. Temperatura razvodne vode u daljinskom sistemu je 140 °C.000 stanovnika. Prvi objekti koje jc trebalo napajati toplotnom energijom iz ovih toplana bili su zgrada Saveznog izvrsnog veea. od kojih oko 700 na evrsta.18 8. Sarno u 1947. i dok je 1939. a kapacitet toplane je 580 MW 1I de lll proizvodnje toplotne energije i 105 MW 1I proizvodnji elektriene energije. Godine 1970. bez obzira na grejna te la u njima. TodortJ l'. merni instmmcnti ne pokazuju dovoljnu tecnosl. od kojih su 6 na ugalj. Medutim. Kako je realizacija ovog plana odlozena. stambe na naseljtl se podau i na desnim obaltlma Save i Dunava na kojima se stari d ~o Beograda siri. ukupni kapaeitet svih ovih kotlarnica je oko 580 MW. OVtl orgtlnizacija kontrolise rad jos 71 kotlarniea. Krajem 1971. tako da Beograd stalno oskudeva 1I sttlmbcnom prostom. Miljakovae.000 stanova. Pustanjem urad toplane na Novom Beogradu pocinje rea lizaeija daljinskog snabdevanja Beograda toplotnom energijom. godine. Banovo brdo. hotela "Jugoslavija". Duk su prvi daljinski sistemi snabdevali pOlrosaCe iskljueivo energijom za zagrevanje. Od 1978. Toplana na Novom Beogradu je podignuta tek 1965. Proizvodnja toplotne energije se ne meri u najvecem broju kotlarnica. u poslednjim sistemima se vrSi snabdevanje i za pripremll topic potrosne vode (naselja "8anjiea". Studentski grad i stambeno naselje "Tosin bunar". Broj sttlnovnika u gradu bao rtlste. isla se na indirektno prikljueivanje. . "Cerak").TOVANJ£ POSTROJ£NJA ZA CENTRALNO GREJANJE se spaja sa Ze mllnom. a vozila gradskog saobrtlcaja 1970. Osim Novog Beograda. "Galenika". svi ovi objekti su dobili svojc posebne kotlarnice. godini Beograd je dobio preko 150. O no se izgraduje na Novom Beogradu. a ustale na teeno gorivo. godine je sarno 9.

Niz sportskih dvorana. kapacite ta 1972 MW. rasla je i beogradska industrija. Prva hladnjaea posle rata sagradena je 1948. Postepeno se svi novi veCi obje kti opste namene klimatizuju. a vazduh koji se ubacivao u prostorije imao je cilj da zimi sprecava neprijatan uticaj hladnih prozorskih povrSina ida ne dozvoli pojavu kond enzacije. Ladislav Vicek.1. hala "Pionir". Proje ktant je bio dipt. Primenjeni su panelni siste mi kombinovani sa vazdusnim zavesarna pod prozorima. Beogradski sajam sa svojim ogromoim zapreminama bio je poseban izazov za zagreva nje i prove travanje. a automatska regulacija je sa elementima fabrike "Saute r". I aerodromska zgrada u Surcinu je klimatizovana. Kada je pusten u javni saobracaj i ukljucen u veliki medunarodni promel aerodrom u Surcinu. godine. ZavrSena je 1957. Inace. a kao energetski potrosaci javljaju se i velike hladnjace. radi toplje nja snega. pa velika hladnjaea "Centroproma" u Surcinu . a kasnije je u blizini ove podignuta hladnjaca Beograd. sa skladisnim prostorom za 2. zgrada ima klimatizaciju u nizu veCih i manjih sala i predstavIja izuzetno ostvarenje u tchnici grejanja i klimatizacije. Ponudu i predlog je dala firma "Escher .0 t robe. je pocela izgradnja petospratne hladnjace na Vilinim vodama. "Pinki" i dr. Hote l ima podstanicu za prikljuee nje na daljinski toplovodni siste rn. Automobilski saobracaj u Beogradu dozivljava pravu ekspanziju oko 1965. "Beogradanka". "Vozdovac". Zgrada bivseg Centalnog komiteta je sezdesetih godina prva kompletno klimatizovana i predstavlja prvu prime nu klimatizacionog postroje nja visokog pritiska u ovom delu Evrope. na kome su radili najbolji slrucnjaci toga period a. Godine 1954. Robne kuee su u prodajnom prostoru takod e klimatizovane iii zagrevane vazduhom. gde je U okviru tadasnje vojne ekonomije bila i klanica i postrojenje za preradu inIeka. a i u mooge postojeee se lIvodi klimatizacija. Prime na klimatizacije povlaci ugradnju velikog broja rashladnih postrojenja. Posle hotela "MaZestik" koji je klimatizvovan pred rat i u kome je ugrade no po sobama pa ne lno grejanje. Panelni su grejali i hladili. godine u Batajniei. UVOD 19 Prvi objek ti koji su izgradeni posle II svetskog rat a i poseduju klimatizaciju su zgrade Doma sindikata i Saveznog izvrsnog veca i to sarno u salama.50. Ugraduju se kompresorska rashladna postrojenja sa freonima kao rashladnim sredstvirna. Tu je prvi put razmatrano 0 primeni toplotne pumpe Zit koriseenje toplotne energije reke Save. godine i grad trosi ogromne kolicine benzina i dizel goriva . Hotel "Jugoslavija"je prvi hotelsko-ugostiteljski objekat koji se klimatizuje ventilator-konvektorima. PaneLi su ugradeni i na parkingu ispred glavnih ulaza. prema Dunavu. a na ulazima se pos tavljaju vazdusne zavese (robna kuca "Beograd" na Terazijama. Parale lno sa slambenim i javnim zgradama. imaju klimatizovane pogone. VeCina bioskopskih dvorana je klimaizovana. oprema je firme "Carrier". Fabrike. ini. prvo ovak"Vo grejanje posle rata je ugrade no u zgradi Saveznog izvrSnog veca. kao "Galenika". U kotlarnici su 4 kotla "Steam block". . ali i vlastitu kotlovsku centralu snage preko 2. zagrevane su vazdusnim pute m. Ugraden je trocevni sistem. Mladenom Popovicem. a objekat ima 25000 m2 povrsine. pOlrosnja goriva za mlazne moto re postaje vidna u ukupnoj potrosnji Beograda. na Celu sa prof.Wyss". "Merkator" na Novom Beogradu).0 MW.

imaju ugradene sisteme klimatizacije: Vojno Medicinska Akademija na Banjici. nova zgrada Ateljea 212 itd. posloje velike le rmoeleklrane. godine u Centru "Sava". hoteH Interkontinental i Hajat. npr. Beograd se spusta i pod zemlju tako da stanica podzemne ieleznice kod spomenika Vuku Karadiicu dobija najmode rniji ventilacioni sistem . Drustvo 1972. sa prvim predsednikom profesorom Miloradom Urosevieem. hladenja i klimatizacije. sa skoro 1000 uCesnika. hladenje i klimalizaciju (KGH) pri Savezu masinskih i eleklrolehnickih inienjera i tehnicara Srbije. "Nikola Tesla" u Obrenovcu.T()(iorol'ic PROJEKTOVANJEPOSTROJENJA ZA CENTRALNOGREIANJE Na le riloriji Bcograda obavlja se i proizvodnja elektricne energije. koja je pustena urad 1970. Pored pomenule loplanc na Nuvom Beogradu. staro Narodno pozoriste koje je modernizovano i prosireno. Deseti jubilarni seminar odrian je 1979. Na seminaru su podeljene prve plakete za iivolno dele u oblasti KGH. zgrada Energoprojekta. Klinicki centar. godine sve znacajnije jayne i drustvene zgrade u Srbiji. Od 1970. Beograd je i steciste stalnih skupova jugoslovenskih strucnjaka iz oblasti grejanja.20 B. godine pokreee prvi strucni Casopis iz ove oblasti energetike i pocinje sa praeenjem primene sunCeve e ne rgije u oblasti grejanja. godine. koja danas radi vise kao rezervna. osnovano je u Beogradu druslvo za grejanje. Godine 1970. posebno u Beogradu.

medlltim. posmatra no u toku kraceg iii duzeg pe rioda. KLIMA Ci lav niz me lcreoloskih e lemenata karakle rise slanje spoljne almosfe re. kod projektovanja vazdusnih poslrojenja (klimalizacija. U le hnici grejanja. poznato pod pojmo m vreme. Od znacaja su za de Cinisa nje karaklerislika e lemenata klimalizacionih poslroje nja. od svih klimalskih i me le roloskih elemen. provetravanje. ve tar. Za razliku od grejanja.2. Ovi e lementi su tempera tura. podrazllmeva prosecno stanje vremena u nekom mestu iii siroj oblasti. 21 . vrsi se stalno praee nje i stalisticko obradivanje podalaka svih meteoroloskih eiemenala. vazdusno grejanje) obuhvala se i uticaj relalivne vlainosli spoljneg vazduha.1. suneevo zrace nje.2. Zbog toga. 2. o blacnost i padavine. KLIMA I NJEN UTICAJ NA GREJANJE 2. Svojim zajcdnii:kim uticajima obrazuju slanje spoljne almosfe re. pa 1I tom ciljll slede osnovni pojmovi klimatologije. vazdllsni pritisak. vlai nosl. UVOD Pa rame lri unulras nje sred ine koje Ireba da obezbeduju klimatizaeioni sistemi odred uju se pre ma za htevima komfo ra ljudi iii lehnoloskog procesa koji ce se u njoj ostvariva li. a prilikom projekt ovanja klimalizacionih postrojenja obracunava se i efekat suneevog zraeenja. uzimaju se u obzir tempera lura i ve tar. Za lo klima predstavlja uticaj koji projektant mora da poznaje da bi mogao da ga obllhvati 1I proracunima i dime nzionisanju klimalizaeio nog poslrojenja. da bi se klima nekog mesta upozna la. ali ne 1I meri kao spoljni klimatski uslovi od kojih direktno zavise eksploa tacioni i inves ticioni troskovi celog pos lrojenja.ala. dok se uticaj sunecvog zraee nja uopslava i obuhvata korekturnim fa kt orima. Pojam klime .

22 B. pose bno se me re iii iz racunavaju srednje dnevne tGmpe rature. to se sred nj a dnevna vrednos t ees to izracunava na os novu registrovanih te mpera tura u 7.JAR ' . srednje mesccne. " 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Stika 2. us led o brta nja i kre ta nja Ze mlje.1.0 PROJEKfOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE 2. maksima lne i minimalJ:le dnevne te mpera tu re.1 Prom ella dllcvllc l empcraJllre II Bcogradll za vedar (I J) i oblacafl dall (Iz) IIjallllUrtt.2. Srednja d nev na tempe ra tura do bija se kao aritme ticka sredina te mpe ra turnih vrednos ti iz me renih svako g sa ta u toku 24 Casa. S obziro m na promenu uslova zra ee nj a Sunea. Pos to je ovakav naein skup i kompli kova n. vrednos ti te mpe rature vazduha pe riodicno se me njaju u toku da na i godine.f! -4 1948-1962 JA/II. U meteoroloskim os matrilnjima i pro ucavanju klime. Temperatura Spo ljni vazd uh zagreva e nergija suneevog zrace nja indire ktno preko povrs inskih slojcva ze mJje. Nlljvisa i najniZa dnevna tempe ratura predstavljaju maksimalnu odnosno minimalnu vrednost tempe rature u toku dana. srGdnje godisnje i maksimalne odnosno minima Inc godisnje te mperll turG.. Srcdnj a mcsecna temperatura predstavljaa sre dnju vrednost srednjih dnevnih te mpe ratura.0\'.14. Ovakvo proracunata srednj a dnevna vrednost zane ma rljivo malo odstupa od sn:d nje dnevne te mperature dobije ne premll casovnim te mperatura ma. Ova pro me na moze bitno da varira us led promcne o blacnosti atmos[e re . i 21 cas a po o brascu: (2. kao i pod uti caje m pad avin il.1) t •4tDC) 2 0 . srednja godisnj a te mperatura se izracunava kao srednja vrednost srednjih mesecnih te mperatura. struj anjll i meSa njll vllZdusnih m asa rllZ licitih te mpe ratura. Slieno tome .7OOo. Maksimalna i minimalna te mperatura u toku .

KLIl>lA I NJ£N UTICAJ NA G REfANJE 23 godi ne su najvisa odnosno najniia vred nost te mpe ra ture koje su se pojavile u tohl posmalrane ka le ndarske god ine.javljaju se obicno jula meseea. koji se odnosi na vedre da ne. oblacno vre me stili ze mljinu povrsinll i od primanj a i od odavanja toplo te zraee nje m. upo rede nj a radi. pa je te mpe raturna oseilaeija u ovakvim danima upadljivo bl. na osnovu Casovnih vred nos ti iz men:. 1 prikazan je tok tempe rat ure vazd uha u Beogradu za vedre da ne meseca januara.i pe riod i vre me na. Maksimalne te mpe rature na severnoj he misfe ri Z emJje. Ova pojava je poslediea cinje ni ce da Zemlj a tokom vedrog vre mc na danju prima vecu kolicinu e ne rgije suncevih zrakova. Ma ksima lne te mpe ra ture se go tovo uvek javljaju neko liko casova posle pod neva. ucrta na je i prosecna dnevna pro me na te mperatu ra za oblacne dane (t2) istog meseca . Obe krive imaju izraz it!J te nd e nciju periodicne oseilaeije sa pe riodo m od 24 Casa i sa minima lnim vrednos tima te mpe rature u ra nim juta rnjim casovima pred izlaza k Sunea. Na slici 2. Z a sta tisticku analizu tempera turnih poda taka ko riste se d0. Suprotno tome. odnosno posle tre nutk a u ko me suncevi zraci dospevaju na ze mlju pod najvecim uglom. konstruisana na osnovu prosecnih srednjih mesecnih te mpe ratura.1888-1962.lza. kada se od SlInca prima i najveea kolicina toplotne e ne rgije. Cak i pe riod i od vise dese tina godina.nih u pe riodu od 1948. Upo rede nje m krive II i t2 uocava se primetn a raz lika u samom toku casovnih vrednosti. takode ima svojll oscilaeijll koja je u ovom slueaju sa periodom od 12 meseei. dnevni sko k te mpe rature je izraz itiji m:go u slu caju oblacnih dana. godi ne (II)' Na istoj slici . 11 12 Slika 2. slicno dnevnoj prome ni.2. godine).a podacima za period 1988-1985. Na slici 2. 24 22 · 20 18 aU 16 S 14 I' 12 E 10 B B 6 4 2 0 ~ 8- 1 2 3 4 5 8 7 8 8 10 . . T ok godiSnjih te mperatura. a da se noeu inte nzivnije hl adi. U prvom slu caju.2 GodiSlrji tok temperalllre II Bcogradll pre". do 1962.2 prikazana je godisnj a prome na te mpe rature u Beogradu (pe riod obuhvaec nih tempe raturnih podataka .

a na slici 2. kako je vee pome nu to.2.3. kada se obicno i ukljueuju postrojenja u rad.c PROJEKTOVA NJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJA NJE Mcsta u pod ru cjima ko ntine ntalne klime imaju veeu raz li ku maks ima lnih i minim<l lnih dnevnih te mpera tura. u smes i vazduhpara i pritisk a zasicenja pz za odgovarajucu temperaturu vazduha: cp = P'l' pz (2. T o znaci da Ce postroje nje u tim tre nucima (tzv. za mesece juli i decembar. najniie rela tivne vlainosti se javljaju u toku letnjih dana. kao i tok srednje relativnc vlai- . period uzgrevanja) morati ne sarno da snabdeva zgradu veeom koliCinom toplote zato sto sc ona u toku noei ohladil a. 14 i 21 Cas. 2. Pri visim te mpe mturama ze mJjina povrsin<l intc nzivnije isparava . u popodnevnim casovima.2) Posto sa po ras to m te mperature pritisak zasicenja raste izraz itije nego pritisak vode ne pare. Uticaj spoljne temperature na postrojenja centralnog greJanJa D nevni tok temperature se prime tno odraiava na trenutno potrebno odava nje toplo te postroje nja za greja nje. odnosno broj d ana rada postrojenja.!. maksimalno ispare nje ze mJjc nije prace no i najveeim vrednostima rc lativne vlaznosti cp. Ko licina ze mJjinog is paravanja se menja u zavisnosti od te mpe rature vazduha.2. Naravno da je u tom poglcd u i vege tacija kont ine nt alnih predcla od zn acaja. Ova te mpe ratura u daljinskim sisle mima grejanja kod nas iznosi 12 °C. G ranice pc rioda greja nja odredene su ono m srednjom dnevnom te mpc ratu ro m pri kojoj tre ba poce ti odnos no prekinuti sa greja nje m.4 je prikazana njena godisnja promt. Prema tome. to visim tempe raturama odgovaraju nize relativne vlainosti. sto je posle dica duleg zagrevanja i hladenja mora nego ko pna. Medutim. koji je ogra niccn da nima sa srednjim lempe raturama niiim od 12 D 2. Ekstre mnc te mpe rature uticu na insta lisa ni toplo tni kapacitet postrojenja a zajedno sa duz inom perioda grejanja i na godiSnju utrosenu kolicinu toplo te.Todorov. kod kojih su te raz li ke blaie . pritisak pare u vazduhu u toku dan a se mt: nja sa p ro me nom temperature vazduha.3. a time i na eksploa tacione troskove. javljaju u ranim jutarnjim Casovima.2-1 B. Minimalne dnevne te mperature se. D nevni prosecni tok re lativne vlainosti u Bcogradu. vee i sto se pe riod uz grevanja poklapa sa najniiim spoljnim dnevnim tempe ratur<l ma. sto nije slucaj kod primorskih gradova. Prema tome grejni period obuhvala pe ri od c. prema podadma iz pe riod a 1951 -1 980 dat je na slid 2. sadriaj vlage u vazduhu pos taje veci p<l pa rcijalni pritisak vodc ne pare u vazduhu ras te. Godisnja prome na te mpe rature odreduje duiinu grejnog pe rioda. na i to izdvojeno za 7. koja je odnos parcijalnnog pritiska vode ne pare p. Pre ma tome.VLAZNOST SPOLJNJEG VAZDUHA S<lcl riaj vlage u spoljnjem vazduhu neprckidno varira pre ma kolicini vocle ne pare koju ispar<lva zc mJjin <l povrsin a i vcge t<lcija.

50 1 2 3 4 5 B Ii 7 :I B 9 10 11 12 Slika 2. . 100 90 ~ eo 7h 70 ) I f • Z\h ~ 60 14h . 14 i 21 cas.3 DlleYlli tok reiaJivllc y/ai.J J j ~ 70 IJ. tIII 18 20 22 24 Slika 2. KLIMA I NJ£N UTIC1J NA GRElANJ£ 25 nosti za svi h 24 casa.. kao i tok srednje d"evne Yredllosti prema podacima iz perioda 1851-1980. Na slici 2. za decelllbar ijl/li.. 1Cll 90 dec:erTlt.2.4 Godisllja varijacija rewtivlle vlai..tlosti 1/ Bcogradll prellla podacillla iz perioda 1951-1987. god. ~ IJ.llosti yodene pare 1/ 7.5 je prikazana kriva prolile ne parcija lnog priliska u 10ku god ine (svi podaci na pomenutim slikama po lieu iz period a 1951-1980. godine).J o 2 4 B 8 10 12 14 18 dobe ...

26 8. Ukoliko je bolja zaptivenost prostorije iii ako unutrasnji izvori ne daju dovOljnu koliCinu vlage.4. a centae unutrasnjosti Sunca..3.5 Godisllja promelle parcijablOg priJislw yodelle pare II yazdllhll.1. vazduh u prostoriji bi trebalo ovlaiivati lokalnim aparatima za vlaienje. "E 10 · -e 8. prema teorijskim proraeunima. Jee. s druge strane. godine. Ovo je poslediea razmene unutrasnjeg i spoljasnjeg vazduha. Uticaj vlaznosti spoljnjeg vazduha na uslove u prostorijama Kod svih vrsta parnog i vodenog centralnog grejanja spoljni . Ovakva klima u prostoriji stvara neprijatan oseeaj suvoCe a poboljsava se zahvaljujuCi odavanju vlage Ijudi iii drugih unutrasnjih izvora. uticaj malog sadriaja vlage spoljnjeg vazduha je itekako znacajan za uslove u grejanim sredinama. Zbog toga se vazduh u ovakvim slueajevima uz zagrevanje i obavezno vlaii u toku procesa njegove pripreme za grejanje.c PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE 16 i <: 14 12 t :i. usled nezaptivenosti grejanih prostorija s jedne strane i male sadriiue vodene pare u spoljnjem vazduhu u toku niskih zimskih tempe ratura. prema podacima iz 1951-1980. ukoIiko je veca kolicina spoljnjeg vazduha. . irna temperaturu red a 40·106oC.. Todoro. SUNCEVO ZRACENJE Sunce zraci energiju kao erno telo cija je temperatura povrline 6000 °C. 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 B 7 B 8 10 11 12 ~ Slilw 2.. 2. kod kojih se spoljni vazduh prinudno ubacuje u znatnim kolicinama u prostorije. Kod raznih vrsta klimatizl\cionih postrojenja iii provetravanja. 2.. azduh uti&: na vlainost vazduha u grejnom prostoru u smislu smanjenja relativne vlainosti. utoliko su unutraSnji izvori vlage u manjem stepenu u mogucnosti da relativnu vlainost prostorije podignu na potrebnu vrednost.

difl1Zno je indire ktno i posledica fizickih osobina atmosfereo Nairne. Ova vred nos t predstilvlja tzv.. SIO se odriava u slablje nju jacine zraee nj a.. rasutog odnosno difuznog zraeenja. odnosno od doba god ine i da na.-:I 10 11 12 Slika 2.rje dnevne slime dijllZllog zracenja u Beogradll Na slici 2.6 Sred.2.Jkupno sunecvo zraecnje koje dospeva na horizonlalnll ravan na ze mljinoj povrsini. 2(XD HIll 0 1 . 6OCO I i 5(XIJ 4£DJ :IDJ .. kilO nepos red noj pos ledici zagrevanja Ze mlje sllncevim zraeenjem. KLIMA I NJEN UTlCAJ NA GREJANJE 27 Suneevo zraee nje koje dospeva na spoljnu ivicu zemljine almosfere.6 predstavljena je kriva srednjih dnevnih suma difuznog zraeenja za period 1961-1980. 5 . od kojih se refle ktuje iii bivil apsorbovan pa zatim emitovan. u me teo rologiji se naziva globalno zracenje. izraienim u k1 po jednom kvadratnom metru. u vidu tzv. Medulim. sola rnu konst antu. azOtil. Jacina ovog zra ee nja koje dospeva na povrsinu poslavlje nu no rmalno pre ma ~ravcu prosliranja zrakova pri sred njoj udaljenosti Sunce-Zemlja iz nosi oko l 350 W/m . drugim recima zavisi od polozaja ~unca i ZemIje II od rede no m tre nulku.E 7I:XXJ "~ . Zbir direklnog i difuznog zraccnja predstavlja ukllpno sllneevo zraeenje koje prima neko mes to na zemljinoj povrsini. m:ml 9GOO 8(XIJ . B 9 ~ 7 B . dok je na slici . 2 3 4 . Bas zOOg loga inle nzite t slIncevog zrace nj a koje prima ne ko mes to na Zc mlji ima svoju dn vnu i godisnju pcriodicnost slO se od raiava na pe riodicnoj varijaciji dnevnih i godis njih te mpe ra ~l:Ira . koli cina c nergije koju prima Ze mlja za visi i od ugla pod kojim suneevi zraci na ilaze. Za razliku od direktnog. koje Zemlja prima ne posrednim prosliranje m zrakova. I nil taj nilcin izvesna kolicina zracenja ipak stigne do povrsine ze mlje . tzv. ckstraleres trijsko zraee nje. Suneevo zraecnjc koje dospeva na zemljinll povrsinll deli se prema nacinu proSliranja na direklno i difllzno. dec direklnih suncevih zrakova II prolazu kroz atmosferu nailazi na mole kule kiseonik a. Intenzilel ovog zraecnja na vertikalne ravni nil zc mljinoj povrsini zilvisi od njihove orijentacije prema strilnama sveta. Intenzite l zrace nj a koje Ze mlja prima zavisi od fizicki h osobina atmosfere . menja se propo rcionalno kvadratu odslojanja Zemlje od Sunca. godine. vod e ne pare i de liee prasine. I. Nakon prolaza kroz a tmos [eru sunecvi zraci padaju na ze mljinu povrsinu..

Na jednom islom mestu jacina i Irajanje Suncevog sjaja su propon.1 Rclalivno sijanjc Sunca u neogradu ('Yo) Mesec Rclat. Moguce (potencijalno) trajanje Suneevog sjaja predstavlja ukupan broj cas ova u kojima se Sunce u toku dana nalazi iznad horizonta.1.--. period od njegovog izlaska do zalaska. Trajanje Suncevog zracenja Trajanje suncevog zraecnja iii kako se u meteo rologiji naziva sijanje Sunca.. 0 -'--. kada je i period mogueeg sijanja najveCi s obzirom na . Todorovic PROJEKTOVANJE POSTROJE 'fA ZA CENTRALNO GREJANJE 2. -_r 10 678 9 2 3 4 5 -.1 vidi se da je prosecno relativno sijanje Sunca najveCc u vedrim lelnjih mesecima.. sijanje 1 26 11 III 41 IV 48 V 52 VI 58 VlI 66 VlII 66 IX 6t X 49 Xl 30 XII 23 33 Prema podacima iz tabele 2. doba godine i oblacnosli.4.7 data promena global nog zraeenja ali svedenog na 1 cm 2 (obe krive su dobije ne Ijubaz no~cu Hidrometeoroloskog zavoda Srbije). predst<lvlja pe riod u toku koga je intenzi te t dirc ktnog suncevog zraeenja veCi od 140 W/m2 pri kojcm predmeti obasjani Suncevom sve tloscu bacaju ostre senke. I dille su vrednosti relalivnog sijanja Sunca u Beogradu a u tabeli 2.---r--- 11 12 Slika 2.28 lJ. R e lalivno Irajanje Sunccvog sjaja predslavlja odnos izmedu slva rnog i moguceg trajanja sijanja Sunca. Tabela 2. nadmorske visine.-~-~--r--------r---. re ljefa zemljisla.-----.. 00 70 60 50 <II " ~ !'l 5 40· 30 .£ c: C ~ c il "'20 10 . U labe li 2. godine.7 .""redllje mcscclIe slime glohalllog zracellja II Beogradll 2.ionalni uglu pod kojim dospcvaju Suncevi zraci. -. a obrnuto proporcionalni s te penu oblacnosti. tj..II casovno trajanje sijanja kao srednje vrednosti iz perioda osmatranja 1925-1960. Duzina trajanja Suncevog sijanja zavisi od geografske sirinc mesta.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 ~ SLikn 2.1 Cas. titbcle 2. 14 i 21 Cas pri ecmu sc srcdnja dnevna oblacnost izrai:"Unava prema: N nJ . . I I IJE UT IG U tVA GREJAtVJE 20 duiinu dana.2.2. posebno pri korisee nju suneeve energije u snhe grejanja. u 7. 350 .=N7+Nll+N 21 3 (2. 17. prema posmaJranjima iz perioda od 1926-1986. Oblacnost Inlenzitet suneevog zraeenja zavisi od oblacnosti neba i broja vedrih dana.S 250 · 200 150 I I!: :> • c 100 50 0 1 .11 vidi se da prosccno traja nje sunecvog zraec nja u junu i julu iznosi 10. za razliku od dccembra kad a je pe riod sija nja svega 60 Casova . vee se nebo promatra u svojoj celini. Oblacnost se procenjuje vizuelno i iskazuje u desetinama nebeskog svoda prekrivenog oblil cima. 2 3 . 11 Prosccno lrajanjc doevnog s ijanja S unca (h) Na slici 2. KL1 M4.8 MeseCtlU proseclla trajallja sijanja Slmca /1 Beogradu.---. Tabcla 2.8 prikaza ne su prosecne mesecne sume trajanja sijanja Sunca. iz kojih se vidi oa je period sija nja najdui i u junu i iznosi neS to vise od 280 sati.2) Prilikom prome ne oblacnosti ne uzima se u obzir da Ii je Sunce 1I momentu osmalranja prekrive no oblacima iii je nezaklonjeno. I ona se posmatra najma njc tri puta u toku dana. Ovo je znaCajan dodatak.4. godine 2.

a regulacioni urcdaj i . posebno u loku vedrih dana. Posledica ovoga je da prostorije okrenutc prema jllgu zahtevaju manju policinu toplote za grcjanje i pri najnizim te mpe raturama. god ine. U takvim periodima tre ba greja ti manjim intenzitetom. pa time i zahlevi za grejanjem bIaZi. U iznelom pregledu dal je osvrt na ulicaj suncevog zraccnja pri minimalnim dnevnim te mperalurama. u loku dana.avoda iz pe ri odil ad 1946. Uticaj suncevog zracenja na uslove u prostoriji Posto maksima lni kapacitet pos trojenja za grejanje treba da bude takav t1a zadovolji i najt eZe uslove.g j 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 S/ika 2.9 Ob/atl/os/ II Beogradll 2.!1 ~ u 5 4 3· 2· . 10 suncevo zracenje ne mCl dire ktnog uticl1ja pri e ksln::mnim spoljnjim lempe mturnim us lovima i u lim lre nucima sc ne odrazava na kapacile t grejanja. prema os ma tranjima H idrometcoroloskog 7.8. Mesta na zemljinoj povrsini primaju zimi manju kolicinll sunceve e ne rgije nego le ti.4. to su minimalne te mperature merodavne za dime nzionisanjc postrojenja i njegove investieione trosk ove. kratkog lrajanja zraeenja u toku dana i slabije propustljivosli almosfere zbog ceste oblacnosti. Prostorije sa takvim orijcntacijama treba snabdevali neSto veco m kolicinom toplot e. zagreva zidove zgrada i u njima se delimicno akllmulise. zbog rna log upadnog ugla suncevih zrakova prcma horizonlu. nego naprime r severna orijcntisane sobe. kada su spoljne le mpe rature vise.l1 na je prosecna oblacnos t neba iz nad Beograda. 10 9 B _ 7 a ~ " ~ 6 . suncevo zraee nje direklnim prodorom u prostorije kroz prozorc golovo trenutno i u vrlo velikoj meri smanjuje potreban kapacitel grejanja.3.1970. Todorovic PROJEKfOVANJE POSTROJENJA ZA C£NTRr1LNO G REJANJ£ Na slici 2.30 B. Kako se ove temperature javljaju iIi pre izlaska Sunea iIi posle njcgovog zalaska. Najma nj a prosecna oblacnost je tokom jllna meseca i iz nosi oko 2 desetine ncba.9 prika7. Medulim. Medut. s to se poklapa sa najvecim brojcm casova sija nj a SunC:I pre ma dijagramu na slici 2.im i ova smanjena kolicina (opIOle.

Strujanje vazduha u pribliZno horizo nt a lnom pravell nazin se ve tar. KUMA I N}EN UTICA} NA GlmAN}E JI drugi prateCi apa rati treba da omogua: da se postrojenje bao podesava prema trenutnim i Ces to vrlo kra lk o trajnim promcnama za ht eva grcjanja .5. ruze vctrova. za zimski (Ievo). 1501.2. pa je kao poslcd ica toga vetar uz ze mljinu povrsinu vea: baine nego Izv. 2. 100 ' . VETAR U a lmosfe ri. sred nja brlina vetra je veca zimi nego le li zbog pojava izrazitih razlika pritiska u pojedinim oblasti rna. U takvom gra fiku prava c je predslavljen pomoeu e1l1zi koje su u sraz meri sa uCeslanoseu dllvanja 1I procentima oel ukupnc e1uzine posmatranog pe riod a i imaju odgova rajlll:i pravac prema stranama sveta. mi. \ mJ$ 1001. Dnevno strujanje vazdusnih mas a je poslcdica sunCevog zracenja 0 m pe riodu i najjace je u po pod nevnim casovima. 150'_ I fl~~ N ! E S W N Stika 2. Podaci 0 pravcu daju sc na os novu visegodisnjih os malra nja i predstavIj ajll sc grafick i 1I obl iku tzv. U toku godine. U 1 dana topliji donji slojevi vazduha kreeu se nav ise. sto lIzrokllje njihovo pomc ranje u svim pravcima . J ve lar. jacino m i bainom. kao i veCina me teorolosk ih e/e mena la .10 Rllze velrova za Beograd. lelllji (dcsllo) i celogododislrji period (dole) sa srednjim bninama velrova po pravcll dllvallja . liS led nejednakog zagrcvanja ze mljine povrsine dolazi do lempe raturnih razlika kao i raz lik a u pritiscima 1I slIsed nim vazdusnim masama. kada je vazdllh najvise zagrejan. WE-1i---Z ! I 50'1 . ima svoje dnevne i godisnje karakteristicne prome ne . " _~ / /' 8 /' ~ ~/ 2 N '--~-+---:':----< 8 6 ~~ N E S W N E W/~-l \ / 50'_ I S LETO W N 1001. koji predslavlja mcteorolos ki c1eme nat definisan pravccm slruja nja. Pravac i ba ina velrova odreelllju se i me re iSlovre me no sa ostalim me teoroloskim ele mc ntima. a go rnji hladniji na nile. Hladnije mase vazdu ha brie strujc. visinski ve ta r.

U loku leta najCesCe ullvanje velra je iz pra vea zapada. brzinll od J0 m/s javlja se u oko 7Q . ali pojilvll pojedinih brl. odnosno II prosecnom godisnjcm Irajanjll od GOO blsova. Uticaj vetra na uslove u prostoriji Pri vcCim brzinama stnIjanja vazdllha raste konve ktivna predaja loplote svih spoljnih povrsina zgrade pa je poveean i ukupiln prolaz toplole kroz spoljne zidove i prozore. le lnji i ec logodisnji pe riod . nIze velrova . 41) - tio 1500m 30 · 20 - ~ 5500m 3000m 10 - mi. moze se l1slanoviti dil u periodu od 150 promila ukl1pnog zimskog periodil dllva velilr iz praveil severo-islok prosecnom brzinom od cilk do 6 mls. Vreme bez velril je zimi II Irajanjll od 216 promila. 2.10 pribza ne su nIze velrov(l za Beograd.32 B.1.ina ve lra za razlicil e pravce.LNOGREJANJE U loku god ine . Na slid 2.in(l se ocilava posebno. U lakvom grafiku pravilc jc predslavljen pomocu duz i kojt: su u srazmeri S(l uCcsl(lnoscu duvanja u proee nlima od ukllpnc du o zine posm<llranog pe riod a i imaju odgovar(ljuei prav(lc prema slranama svela. na osnovu me renja iz period(l od 1888-1962.\'1 hrzi/lu velrovu II Beogradll premu podacimu iz periodu /955 -1959. godine i 10 izdvojeno Z(l zimski.fllja IIceslulo. o I I 10 I 20 I 30 40 I Slika 2. N(l sliei 2.) CaS(lVil godis njeg pe riodil.Todull'Jl'ic I'ROJEKrOVANJE POSTROJENJA 24 CENTR4. Osim loga. Iz nIze velrnva Zil zimu . Podaei 0 pravcu daju se na os novu visegodisnjih os malranja i predslav. Zil raz lii':ile visinc iznad povrsine 1111 .. Uz sV(lki dijagram dal je i preglcd srednjih brl. zapravo 0 periodu bez vetra.l1 prikazana je godisnja prnsecnil IICcs talost Zl1 l3eograd. Ijaju se graficki u obliku Izv. tisine. Pravac i brzina velrova odrcduju se i mere iSlovre me no sa oslalim me leoroloskim e lcmcnlima. RlIz(I vetroVil daje pod(ll(lk 0 IICcslanosti duvanja iz pojedinih prilvilcil. Na samom till. pod dejstvom velra spoljni hladan vazduh prod ire kroz sve ne - .1/ I'rosecllu godi. godille. srednja brlina ve lra je veta zimi nego le li zbog pojava izrazilih raz lika pril iska u pojcdinim obi as I ima. U cenlralnom kru· gu upis(ln je podalak 0 lrajanju Izv. a brzine su ujednace ne na svim orijenlaeijama.5.

a to su uglavnom procepi prozora i vrata. vetar utiee i na raspodelu te mperature po prostorijama. Osim na povecanje potrebne kolicine toplote za grcjanje. Na taj nacin. preko oba ova efekta. Otklanjanje ove posledice vctra povlaci veee investicije. To znaci da se poveeanje potrebnc kolicine toplote ne menja u istom odnosu u svim prostorijama zgrade. Na taj nacin su uslovi ugodnosti ozbiljno ugrozeni i ostaje da se nepovoljan uticaj vetra sprecava i sto viSe neutralise. tako da vetar zbog toga ima gotovo najnepovoljnije dejstvo na postrojenje. i pored mesanja sa unutrasnjim zagrejnim vazduhom ima relativno nisku temperaturu. to su povecani zahtevi za grejanjem zapaieni prvenstveno u onim prostorijama koje se nalaze u delu zgrade kome pripadaju ove fasade. ciji nepovoljan uticaj na ugodnost Ijudi dolazi do veceg izraiaja usled brzine strujanja vazduha koja je posebno izraiena u slojevima pri podu prostorije. KLIMA I NJEN UTICAJ NA GREJANJE 33 zaptivene de love zgrade. vetar povecava potrebnu kolicinu toplote za grejanjc. Vazduh koji prod ire kroz procepe spoljnih povrsina. Posto su sarno jedna iii dye fasade zgrade istovremeno izlozene dejstvu vetra. boljim zaptivanjem procepa i poslavIjanjem grejnih tela ispod prozora i u blizini vrata. jer zahteva podelu postrojenja na zone. sto je posebno izraieno u dclu zgrade koja je pod udarom vetra. sto otdava ravnomemo zagrcvanje i postizanje potrebnih temperatura u svim delovima zgrade. i sniZava tempe raturu grejanog prostora.2. . pa se njegov uticaj mora predvide ti prilikom odredivanja toplotnog ucinka postrojenja. precizne regulacione uredaje i dr. To se postiZe dobrom zastitom zgrada drveeem.

Oa bi prcZiveo o n se sklanja u peCinu. sa svojstvom oddavanja pri bliZ no konstantnc tcles ne te mpe rature pri razlicitim tc rmickim uslovima okoline kil O i pri razlicitim aktivnostima. prekriva te lo zivotinjskom kozom. b o i ce lokllpne indus trijc koja se time bavi. ispllnice se os novni krite rijum za prijatan bo ravak Covcka 1I odrede no m prostoru . pa tako ina evo luciju Coveka. UVOD Kli matski uslovi na Zemlji su oduvck utica li na ceo zivi svet. odnosno njegova te rmicka ugodnos !. Zasto je Ijlldima ncophodno da o bezbede termickll ugodnost? Covek je toplokrvno biec. neand e rtalac "ho mo e rectus". i pored uspostavljene termicke ravnotcZe covek sc ne oseca llgodno. Prc ma ASI-IR AE (Americka asocijacija za grejanje. Jasno je da svaki'covek ima sllbjektivnu proccnu llgodnosti za razlicite nivoc aktivnosti. covek danasnjicc jc 11 mogucnosti da ostvari klimatskc uslove u prostrorima u kojima zivi i radi.1. Napre tkom te hnike . Opseg tcrmickih parametara okoline pri kojima se covek najprijatnijc oseca u datom proston! predstavlja oblas t termicke ugodnos ti. 35 . Ostva rivanje m ovih klimatskih uslova. kao procese unutar covekovog te la prouzrokovane termickim dejstvom okoline. je ostvarivanjc termickc ugodn osti Ijudi II prosto rima u kojima zive i rade. hlade nje i klimatizaciju) termicki lIslovi lIgodnosti odrede ne osobe su definisani kao "ono stanje svesti koje izrazava zadovoljstvo termickim stanjcm okoline". a vatra koju otkriva postaje osnovno orud e u bo rbi za zivo!. Van ove oblasti. koji ce za njega biti najprijatniji . TERMICKI USLOVI UGODNOSTI 3. termi ckih lIslova ugodnosti. Osnovni raz log pos tojanja grejne i klimatizacione te hnike. tzv. neophodno je upoznati procese prenosa toplote koji se odvijaju izmedu Coveka i okoline. sto o tcZava posao inZe nje ra ciji projekti tre ba dil omoguee stvaranje llslova koji ee biti prihvatljivi i zad ovoljavajuCi za veti broj Ijudi. Me hanizmom prcnosa toplote izmedu coveka i okolinc uspostavlja se termicka fCwno teza te la. Obzirom da je osnovni cilj grejanja i klimatizacije postizanje termicke ravnoteze tela u oblasti ugodnosti. pocinje d a menja i prilagodava svoJu zivotnu oko linu.3. Pods taknut urode nim nago no m za prcZivljavanje.

h impulsa koji se prenose kroz nervni sistem Kada sligne do mozga. ODa moie bili posledica kratkotrajDc iii dugotrajne adaptacije orgaDizma na odredcni Dadra7-<1j.. javlja se odgovor na nadraiaj okoline u vidu odgovarajuCc rcal. On se vrii oksidacijom hrane. Obradenc informacijc prosleduju sc hipotalamusu. Nadraiaj primaju senzorni receptori koji se nalazc u koii i koji se mogo podelili na mchano-receptore i termo-reccptorc. bazalni metabotizam Dco energijc dobijcn metabotizmom koristi se za obavljanje flZickih aktivnosti. Nakon obrade informacija. te se moze reCi da sc metabotizam odvija neprekidno Citavog zivota. . vrstom aktivnosti kojom se osoba lrenutno bavi itd.. i zedi. F.2. opet pulc m mrezc ne urona.:cije. lJ Ieiceem polozaju. P R SL 3. PsiholoSka kompone nta formira se na osnovu mentalnog stanja osube. Pored flZioloske komponenlc r. aklimalizacije. naJaze se i onc kojc potazuju L. tao i povralnim dc-istvom istih R. energija sc ovim proccsom i ·skladiSti" u tdu. biva obraden.1. OITLirom da koza prcdstavlja jcdinstve n omolac Covckovc organske unutrasnjosti. cenlru u mozgu koji osim sto predslavlja osnovni rcgulator telcsne temperature reguliSe i osceaj g1adi.J6 B Todorol'ii: PROJEIG'OI·:·fNJ£ POSTROJENJA Z4 CENTR..-vati tativDC promene termickog stanja Covckove okotinc. ncrvni impuls koji ima svojstva elcklrienog impuL~a.i5eTTUJ1ski priJw. predhod· nih isl-ustava sa odrcdcnim nadraiajem. za funkcionisanje razlicitih unul- .z rrokcije organivrw fUlloploine luuJraiPje 3. METABOUZAM Metabotizam je Daziv za proccs dobijaDja eDergije iz uncle hrdne. Povralna komponenta mje uvek m:ophodna za odredivanje reakcije organizrna. prcdslavlja lZV. i podciava aktivnost hipof1ZC. Covckov Culm sistcm vrii izbor nddraiaja.3. kao i rad drugih zlezda. kao svojevrsna ulazna informacija 0 nadraiaju. rcgistrujuCi odgovarajucu Vr5lu fiziCl:og nadraiaja.fLI\·O GREJANJ£ 3. rcakcija organizma odrcdena jc i psiholoiikom p. lZV. pri remu mvo metabotizma koji se odrLava u mirovanju. PRljEM TOPLOTNIH NADRAZAJA Mcdu obiljem poruka koje neprckidno pristiZu u mozak. koja zavisi od stepeDa aktivnosti individuc. prima isli prcko receplora koji ga Irans[ormiSu od ulaznog signala (toplota) u seriju nervru. Ncrvni sistcm prima nadraiaj. da bi odrcdcni spoljni nadraiaj u vidu termicke promcne staDja u okolini uOpStc stizali do mozga ncophodno je da dcjstvuje na kozu. prcnosi ga do mozga i dovodi do rcakcijc. Osim sto se slvara.

vo ova unu~ra~nj~ . a time i regulisanje odavanja toplote za razlicite stepene aktivnosti. te rmorcgulacione rea kcije na takve na draiaje mogu biti fizioloskc i culne (osetne). re lativnc vlaznosti ild. 3. odnosno skupljanjern krvnih sudova. neke na promene te mperature okoline. TERMICKI USLO VI UGODNOSTI 37 rasnjih organa i sl. Ispod povriiine koze nalazi se rnrda finih krvnih sudova a protok krvi. Cirkulaciona (vasomotorna) regulacija Krv. ReakcIJa drhlaJ a (akltvmJa OkS ldacija) i misicna tenzija dopunjuju pOlrebu za lo plolo m. a samim tim je smanjeno i odavanje toplote sa tela. G lavne fizioloske rea kcije Sll: cirkulaciona reglllacija (vasomotorna regulacija) i regulacija srcanih olkucaja. vasomotomu regulaciju. U slucaju visokih tempe ratura u prostoru u kom se nalazi Covek. prome na u te mpcraturi kOle i teles nog jczgra kao i regul acija nivoa znojenja.1. posebno ekstre mite ta. Reakcija me tabolizma na odrede ne tople iii hlad ne LI Slove oko hne mamfest uJe se opst im porastom iii sniZenjem nivoa me taho lizma u odnosu na o naj koji ima u o. a deo se Iransfromik u loplolu. odnosno prcneta toplota kozi se podesava velicinom samih sudova koji se sire iii skupljaju 510 predstavlja tzv. Regulacija nivoa srcanih otkucaja Nivo srcanih olkucaja je jedan od osnovnih fizioloskih kontrolnih mehanizama koji omogucava regulaciju snabdevanja organizma kiseonikom. . .. Sirup me hanizma. Za hl adne uslove okoline karakl e risticna je poja~a sek un? arne ~ea~cIJe v~­ soko frekve ntne misicne kontrakcije u vidu drhtaja. G lavne culne reakcijc su te mickc senzacije (osecaj tolote iii niskih te mpe ra tura) i osecaj vlainosti kOle pri znojenju. Upra. Kada je telo izlozeno niZim temperaturama okoline. jllci lelesnu temperaturu konslant nom.3.prod~kci­ ja loplole treba da je uvek u lermickoj ravnoleli sa okoh no m stabtllZUJu Ct I odrzava. odW. Obzirom na nivo i kvalit e t spoljasnjih i metabolick ih te rmickih prome na . umanjuje sc protok krvi prema potkoznim slojevima. odrZava nje kons ta nlne telesne lempe ra ture mo ra se regulisa ti kako u od nosu na termii:ke pro me ne okoline tako i u odnosu na te rmi cke me tabolicke prome ne. Obzirom da covecje te lo pute m me tabo lizma stvara toplo tnll e ne rgiju. protok krvi je veCi a rast e i temperatura povrsine koze. 3.3. vasokontrakcijom. Reakcije organizma uslovljene termickim prome nama stanja okoline i nivoom fizicke aktivnosti nisu podednake na sve uticajc. Ncke sc javljaju us led vecc ose tljivos ti na promene u me tabolizmu. kojim se covekova llnutrasnjost prilagodava te rmickim promenama II okolini predstavlja teles nu termoregulaciju. sto sve omogucava da se prenese toplota iz jezgra tela prema povrSini koze i okolini na nivou potrebnom za uspostavljanje toplolne ravnotele. jos uvek vece od te lesne produkcije loplote. sto jc i cilj u hladnim sredinama. Usled toga je i nih te mpe ratura koze. termicke uslove sredine i kvalite te .:uje se visokim toplotnim kapacitetom i velikom toplotnom provodljivoseu.2. obzirom da je sastavljena prctdno od vode.~l as ~i llgodnosti . Da bi se ono obezbedilo dolazi do sirenja potkoznih krvnih sudova. odavanje toplote okolini jt( otezano.3. koja se javlja kada je odavanjc toplo te up rkos svodenja na najmanju mogucu me ru.

Z noj je solucija od preko 99% vod e uz mineralne sastojke od kojih je najvai:niji NaCI. pa znoj ispa rava direktno iz pora u kozi. Opseg u kojem varira tempe ratura koze na pojedinim mestima kreec . promene u broju srca nih otk ucaja desavaju se usled promena u toplotnom optereeenjll iz okoline iii promenom nivoa metabolizma. Gubit ak vode iz pluca me hanizmo m disa nja zavisi od me tabo lickog nivoa u telu i potrebe za kiseonikom. Ove varijaeije na pojedinim de lovima te la najizraZe nije su u uslovima hladne okoline kad a mogu da dostignu vrednost i do 10 dc. Temperatura kOle na ccloj povrSini tela nije jednaka.3. Poveca n protok krvi refle ktuje se briim srca nim otku caj ima i obratnn. a pojaca no znojenje se neee ni osc titi. 3. odnos no oko 12 W/m2. kao i niz dru gih re akcija sto se ovde neee razmatrati. Srednja temperatura koze Temperatura kOle utiee na odavanje toplote oko lini koje se odvija zraccnjem. tako da je telu na te mperaturi vazduha od oko 32°C temperatura kOle gotovo ujednaee na. Z noje nje koje kontrolise covekov termoreglilacioni siste m poci nje kada od ava njc top lote te la ko nvekeijo m i zrai:cnje m uz late ntno odava nje toplo te padne ispod nivoi! neop hodnog za odriavanje toplo tne ravno teze. Prekome rno aktivno znojenje moze imati i nega tivan efekat na covekovo zdravlje.J. lako je nivo srca nih otkllcaja oset ljiv na c mo tivno stanj e individue.azi na neprijatan subjektivan osecaj. obzirom da bi se gubile ve like kolicine mine ralnih sastojaka koje se mo raju nadoknaditi kao s to se mora nadoknaditi i izgubljena voda. kOla ostaje suva. sto je poskdiea boravka u toplim sredi na ma iii viseg stepena fizicke aktivnosti. 3. treba naglasiti da ne spadaju u termoregulacione reakcije.v B. ispara nje vlage tela moze dostiCi i veoma visoke nivoe. Ukup ni gubitak toplot e isparavanjem vlage sa kOle i pluea naziva se "Iate ntno odava nje toplo te". pocinje vee pri te mpera tura ma vazduha od oko 2S d c.4. Znojenje Karak te risticna termoregu lae iona reakcija na visoke te mpe ra ture okoline kao i liS love povccane fizicke aktivnosti je rashladivanje tela me hanizmom isparavanja vla ge. Todorm·ic PROJEKTOV. Z nojne l lezde koje Ide duboko u koli se aktivirajll na pojaca no luce nje porastom te mpe ra ture hipo talamusa.3. GlIbita k vode sa povrSine kOle je difuzioni proccs uzrokovan razlikom parcijalnog pritiska zasieenja vodene pare na kozi i parcijalnog pritiska pare \I okolnom vazd uhu . a po potrebi i pri pojacanom vlaienju tela luee njem znojnih zlezdi. konvekcijom i kondukeijom. U slucaju da je kapacitet isparavnja vlage dovoljno visok.3. Ona se ncprekidno vrSi u pluCima toko m disanja i sa povrSine koze. Sa porastom temperature okoline. U mirovanju covek ovim procesom izgubi oko 40 g!h vode. a tempe raturske razlike izmedu teles nog jezgra i povrSine kOle variraju. Intenzivna ak tivnost l lezd a za us love mirovanja i lake odevenos ti. a da se to ne od. ali diktira i kolicinu isparavanja vode ne pare sa tela pod odredenim uslovima pritisaka vodene pare i strujanja vazduha oko tela. U ovakvim us lovima. Obzirom da se ovaj proees kao i proces disa nja odvija neprekidno. razliciti delovi tela i kOle se nejednako zagrevaju.4NJE I'OSTROJENJA ZIt CENTRALNO G REJA NJ£ odevenos ti .

Za razlil'll od termickih scnzacija. Uko lik o se ove razlikc oddavaju u dllze m vrcmc nskom periodll. oselno zpojenje je reakcija primenljiva sa- .3.0 1J.2.1 DC do 37. Termoreceplori za senzacije viSih tempe ratura razlikuju se od receptora za oseeanje hladnog.4 visi od metabolizma i vee navede nih uticaja. varira to kom dana.6. odred ivanje subjektivnih rulnih reakeija nisu ide nticne za sve Ijude. 3. TERMfCKJ USLOVf UGOD NOSTI 30 se od 1 5D C do 42 "C.3. 0 c. No r· malna telesna te mpe ratura u mirovanju i za ugod ne uslove o ko line je relativno konsl · O va te mpe ra tura koja za· antn a.2 JO. Culne (osetne) reakcije Za razliku od fizioloskih rc akcija. ~.5. i kreee se u uskim granicama od 36. Raspodela temperatllre Ila predlljoj stralli covecjeg tela pri temperatllrama okolille od 20 DC (levu) do 30 DC (desllo).4 35. 3. koje postojc i u hladnim i u toplim uslovima okoline.2 )2 . 3. a mogu blli razlicile i kod isl e osobe u zavisnosli od vre mena dogadanja. Subjeklivne proccne te rmickog sla nja oko· line sadIiane su u dYe osnovne culne rea kcije . dostiZuci minimum u ranim jllI arnjim casovima. Teles na te mpe ratura jc odrcde na nivoo m toplo tne meta bolic· ke prod ukcije i pre noso m toplote od telesnog jezgra ka kozi i sa koze u o ko linu. Unutrasnja telesna temperatura Unulras nj a le les na te mpe ratura pre dstavlja reakeiju te la na loplo tno o pte reee nj e mctabolickog pore kl a.0 36. dolaz i do stc tnih poslcdica.3. a maksimllm u kasnim veeernjim casovima. U oblasti zone ugodnosti njihova aktivnost je minimalna da bi se van ove zone pod odredenim nadraiajima aktivirali.le rmickim senzacijama i ose tnom znoje nju .8 111 . Termicke senzacijc (Ioplo·hladno) policll od nadraZivanja specija lnih nervnih krRjevatermoreceplora. koje se mogu objektivno izmcriti.2 )0. 8 Slika.

Todorovic PROJEII. stepen fizicke aktivnosti. vlaina oblast koze je minimalna. Pokre nuce se termoregulacioni mehanizam. I aka covek ne reaguje podednako na sve faktore ugodnosti treba imati u vidu da je nemoguce posmatrati uticaj samo jcdnog. metabolicka energija M. dnevni radni ritam i de. kada se poveca nivo znojenja iii vlainost vazduha.srednja lemperatura zraccnja povrsina koje okruZuju coveka .temperatura vazduha po suvom termometm . ne obrazujuCi tecni sloj. Faktori ugodnosti. delom se pretvara u mehanicku energiju W. sloj V3Zduha ako tela se zasicuje vlagom te moguenost isparavanja postaje minimalna. uslovljeri promenljivim tcrmic"im parametrima okolinc. Daljim porastom intenziteta znojenja koza Ce biti prckrivena debljim tecnim slojem sto dovodi do veeeg otpora prenosu toplote iz telesnog jezgra i sa povrsine isparavanja. relativne vlainosti i brzine stmjanja vazduha biee izvedene prema dominaciji uticaja odrcdenog faktora u datoj sredini. 3.4. starost. pa Ce se toplota isparavanja uzimati iz vazduha cime ee se smanjiti rashladni efekat znojenja. pol.relativna vlaznost vazduha . vlainosti. odrediec ve licinu i nacin prcnosa toplote izmedu coveka i okoline.4. vrsta hrane. brzinc stmjanja vazduha i metaboliCkog nivoa. zdravslveno i mentalno stanje. telesna grad a.brzina stmjanja vazduha Uz ove spoljne faktore na uspostavljanje termicke ravnoteze i osccaj termicke ugodnosti uticu i neki licni faktori kao slo su: stepen odevenosti.40 B. delom ostajc kao toplota tela H: M=H+W (3. Fangerov model odavanja toplote Energija koja se stvara oksidacionim procesom u telu. Pod ovim uslovirna. Pri analizi termicke ugodnosti coveka od licnih faktora uglavnom se razmatraju stepen aktivnosti i stepen odevenosti . Obzirom na ovo analiza uticaja pojcdinih faktora ugodnosti-temperature. a cijom promenom se namsava termicka ravnoteza su: . Osetno znojenje zavisi od brLine stmjanja vazduha jer uvek nova masa vazduha dolazi u kontakt sa porvsinom tela. isparavanje znoja se smanjuje pa ce se kapljice znoja sirili izmedu pora na povrsini kote i koza postaje vlaina. vee da se mora posmatrati istovremeni ulicaj vise faktora na ugodnost coveka. a potrebna toplola isparavanja oduzela je iz te la .1. Kada je vazduh takvog stanja da moze da primi vecu kolicinu vodene pare. 3. Ukoliko toga nema. znoj isparava jos iz pora koze i sa njene povrSine. manifeslovace se razlicite reakcije a njihov obim.TOVANJ£ POSTROJENJA ZA C£NTRALNO G REJANJ£ mo na uslove u top lim sredinama a pod odredenim kombinacijama temperature. koji definisu termii:ke uslove sredine. TERMICKI PARAMETRI SREDINE Promena u termickom stanju okoline dovodi do namsavanja termicke ravnoteze coveka.1) . Medutim.

"suva" toplota odata disanjem K . odnosno povdinu koze nagog tela preko koje se odaje toplota u okolinu.toplota odata zraeenjem sa spoljne povdine odeee C .) (W) (3. Za zdravu musku osobu od 20 godina.8 m2 Metabolicka energija po jedinici Dubois-ove povrline M/ADu pretstavlja se jedini~m ~met·. ova vrednost iznosi ADu=1.3) K=R+C (3.metabolicka energija Ako se uvede pojam spoljne mehanicke efikasnosti " = W/M sledi: H=M(l-.4) gde su pojed ine oznake: H .5) Kako se unutrasnja toplota tela odaje u okolinu kroz kozu.3.73 m i tezine m=70 kg.toplota odata konvekcijom sa spoljne strane povdine odeee M . . i koja po Dubois-u iznosi: (3."Iatentna" toplota odata isparavanjem u pluCima pri disanju L . Smatrajuci da je te lo koje se nalazi u blizini termicke neutralnostl bez drhtanJa..toplota odata isparavanjem znoja sa povdine koze Ere . unutrasnja toplota po jedinici telesne povdine se moze izraziti sa: (3..toplota preneta sa koze na spoljnu povdinu odeee (kondukcija kroz odecu R . Ova jedinica je definisaoa kao metabolicki nivo osobe koja mimo sedi i !ZOOSl 1 met = 58. TERMICKI USLOVI UGODNOSTI 41 PredpostavljajuCi da se za telo u termickoj ravnotezi moze za nemariti skladiSte nje toplote. maksimalni kapaci- . da vasoregulacija ne reagujc Ie da telesno jezgro i koza predstavljaju jedinstvenu oblast.7) Za Coveka prosecne visine h= 1. koja pretstavlja telesni omotac.toplota odata difuzijom vodene pare kroz kozu Es. Fanger polazi od toga da ee sva generisana top Iota H bit~ odata u ok?linu. jednacinu toplotnog bilansa je izrazio na sledeCi nacin: H =M-W (W) (3.6) U gomjem iznosu ADu predstavlja spoJjnu povrlinu telesnog omotaca.2) (3.proizvedena toplota u telu Ed .2 W/m .

a od rede na kolicina vode ko nd e nzuje na zidovima respira\ivnog tra kl a. I pored toga SIO se izvesna kolicina toplole i vlage vra tila le lu .) (3.1 moze predslaviti u (unkciji od parcijalnog pritiska vode ne pare udahnutog vazduha. Obzirom da je i ovo oblik rcspiralivnog gubitk a toplo te to i za taj slucaj vaie cinje nice a zavisnos ti slanja izdahnutog vazduha. Ovaj loplolni gll bil ak propo rciona lan je razliei iz medu pritiska zasice nja vode ne pa re Ps na te mpe ra turi koze Is i pareijalnog priliska vode ne pare p. na uda hnul vazdub. U pluCima. i raz like u sad riaju vlage izdahnulog Wex i ud a hnlllog vazduha Wo' Sta nje izda hnlllog vazduh a u izvesnoj me ri zavisi od sta nja ud a hnutog vazduh a.10) Osetljiva iii tzv_ suva lo plola odata disanjem L javlja se kao posledica razlike II le mpe ra turi iz medu izdahnutog i udahnll tog vazduha.0) Ere i L zajcdno cine ukupnu loplolnu odalu dis anje llL Ova toplo lno odava nje nd nas i se na pre nos toplo le i vode ne pa re sa sluzokozc.te mpe ratura izdahnulog vazduha ts .) Pri lisa k zasice nja vodene pare zavisi od te mpe ratu re koze i njegove vrednos ti u o psegu ad 27 °C do 37 °C mogu se aproksima tivno predstaviti linea rnm zavisnscll <lei le mpe ralure Is. je (unkcija plllcnog "ve nlilacionog" mase nog proloka m. dok za oso bu od 70 godin a ova vrednosl pad" na M= 7 mel. Ie se L moze predstavili u funk eiji pa rame lra: L= f(m"l cx. 11) gde su: lex . koja oblaZe respiralo rni trnkl . Kako plucni ve ntilacio ni maseni pro lo k zavisi od nivoa mela bolizma 10 vaii: E rc = f(M.-12 B. u oko lnom vazduhu : Ed = f(ps .te mpe ratura ud a hnutog vazduha Mehanizam pre nosa "suve" loplote K sa koze na spoljnu povrSinu odete je komp likovan i sad rii u sebi ~va lri nacina pre nosa loplote: unutrasnje procese zraee nja i ko nvekcije u vazdusnom sloju izmedu koze i odece.3) predslavlja deo lale ntnog odava nja toplo te isparava njem koji ne spada u lermo regulacio ni proces. Ie se raz lika u sadriaju vlage izda hnulog i ud ahnlllog vazduha pos le niza aproksimacij. E". pa je: (3 . p.Todorovic PROJEKTOVA NJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO G REJANJE le I me labo licke e nergije je M = 12 mel. ta) (3. izd a hnut vazduh je i lopliji i vlaz niji od ud a hnulog vazduh a. I. Maksimalni kapacile ti za ze ne su za 30% niZi. kao i 0 zavisnosti venlilaeionog masenog proloka od nivoa me tabolizrna. Pre lposlavlja se da se ispa rava nje ddava sa iii ispod povrsine koze. vazdu sna masa slruji kroz respiralorni Irakt u suprotnom sme ru. usled eega se dec toplo le delirnicno vraca le lll. ) = f(M . Odala loplola di fuzijo m vode ne pare kroz kozu Ed Uednacina 3. i konduktivni transporl kroz odc- . p. Izdisa nje m. vazduh se zagreva skoro do unulras njc le lcs ne tempe ralure i o bogacuje se vode nom pa rom.

keatak rukav.1 Vrcdnosti loplotnog olpora odcce Vrsta odeee Naga osoba Sorts TipiCna tcopska odcCa (sorts. U tabUci 3.laka kosulja . u zavisnosti od propustIjivosti materijala odeee. na ukupni otpor odece izvestan utica imaju i vazdusni slojevi koji se nalaze izmedu tekstilnih slojeva. uvedena je bezdimenzio- nalna velicina lei.5 3-4 Odavanje toplote zraeenjem sa spoljne povdine odece moze se predstaviti StefanBolcmanovim zakonom: (3.D 1.3. sako.155 m e/W. Obzirom na velicinu [d. pantalone.srednja temperatura zraeenja (K) Aerr .srednja temperatura spoljne povdine odeee (K) Tr .3-1. Carapc i cipcle) TipiCno poslovno odelo sa lakSim kaput om TeSka vunena odeCa (polarnal I" 0 0. Promene u sadriaju vlage u odeCi. ledinica ove velicine je clo stirn sto je 1 clo = 0.4 f" I. osim ako odeca nije potpuno mokra.1 prikazane su neke vrednosti Id za pojedine komplete odeee: Tabcla 3. radna pamUCna kosu lja. TF.05 0. Za lakse definisanje ovog nacina odavanja toplote te la. keavala.D I.'vffCKf USLOVf UGODNOSTf -/3 C U.6 1.15 1.1 1.13) Velicine u gomjoj jednacini su: t. sto je vrednost koja odgovara najpovoljnijoj odeCi za temperaturu 2o okoline od 20°C.efektivni faklor zraeenja povrSine koji pretstavlja odnos izmedu efektivne povrSine zraeenja odeee i ukupne spoljne povrSine odeee_ Vrednost fakto- . Pored otpora provodenju toplote materijala od kojeg je odeca.15 1.R. cadne pantalone.155 m2 °C/W.koeficijent ernisije zraeenja spoljne povrsine odece (J .1 0.Stefan-Bolcmanova konstanta 2 (J = 5.efektivna povrSina zraeenja Aerr = fej(fd 'ADJ felT . malo uticu na koduktivni otpor. lake pamucne Carape i sandale) Laka cadna odeCa (Iak pamuCni donji Yes.6697' 10-8 (W/m J<") T d . usled promena vlainosti vazduha. kosulja. Ova velicina predslavlja odnos ukupnog olpora prolazu top lote od povrsine koze do spoljne povrSine odevenog te la pre ma toplotnom Olporu odece od 0.12) Toplotni otpor odredenog kompleta odeee zavisi od debljine i poroznosti svakog pojedinacnog sloja odeee. lake vunene Carape i lake cipcle) TipiCno poslovno odelo (pamuCni donji Yes.3-0. Za slucaj siroke odeee moguCa je i pojava strujanja vazduha kroz odecu. K se moze predslaviti u funkciji Id i razlike izmedu srednje temperature koze ts i srednje temperature povdine odeee td' (3.5 I.D 1..

cija velicina zavisi od vrste strujanja i rezima konvektivnog prenosa toplote (prinudna iii prirodna konvekcija.3 Zavisnost temperaJllre kOle ad flivoa a/ctivflosti Slika 3.15) Zamenom navedenih ve licina toplotnih gubitaka u jednacinama (3.(met) du H _ "_ (met) Adu 2 2 3 - 3 4 Slika 3. jednacina toplotne ravnotde biee zadovoljena. odnosno unutrasnje produkcije toplote H: Esw = f( -) A Du H (3. Za odredenu kombi naciju velicina ts i E. a za poloZaj stajanja fef[=O. zavisi od stepena aktivnosti. vrednosti Anu i te lesne konstrukcije. pri umerenim tempera turama vazduha i normalnoj aktivnosti znojnih zlezda say izluceni znoj ispari. odnosno malih brzina strujanja vazduha.725. tezine.4 Zavisnost adaJe toplote isparavanjem Z/loja od flivoa a/ctivnosti . dok za veee brzine strujanja a c zavisi od same brzine strujanja vazduha.696. U slucaju prirodnog strujanja vazduha.faklor povecanja povrsine odavanja toplote usled odeee . Pretpostavlja se da kod osoba koje se na laze u oblasti terrrucke ugodnosti.. t 5 (oc) E 3S 333 32 31 30 29 28 27 Asw (met) du 2 -A .. Velicina E.14) Gde je a c koeficijent pre·nosa toplote konvekcijom. fd . visine.t.odnos povrSine odevenog te la prema povriiini nagog tela.4) jedine dYe fizioloske ve liCine koje figurisu su temperatura koze ts i toplota odata isparavanjem znoja sa povriiine koze E"". a c zavisi od razlike (td . larrunarni iii turbulentni rdim strujanja). fd=Aci/Anu U tabeli 3. Pre nos toplote konve kcijom sa spoljne povrSine odece predstavljen je jednacino m: (3. )..3) i (3. Faktor fef[ je nezavisan od pola..1 uz vrednost za Id (clo) date su i vrednosti fd za pojedine komple te odeee.44 B. Todorovic PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE ra fef[ dobijena je eks perime ntalno i izno$i: za sedeCi polozaj fefr =O.

. neophodno je da obezbede i neometano obavljanje aktivnosti liZ maksimalnu eftkasnosl. Obzirom da je jednacina termicke ugodnosti obrazovana na osnovu niza pretpostavki treba naglasiti da se njena tacnost dovodi u pitanje za ekstremne vrednosti promenjljivih velicina koje u istoj figurisu. Pa.5. temperaturska promena okoline se odraZava i na neke druge aspekte u zivotu Coveka.) tennicki parametri osim sto moraju da obezbede ugodan boravak. Svaka odredena prostorija ima svoju namenu prema odgovarajueoj aktivnosti koja se u njoj obavlja. l:esto imaju prioritet nad uslovima ugodnosti. Ovaj dodatni uslov. odnosno oseeaj tennicke ugodnosti. 1. u stacionarnim uslovima.1Ihinji. zahtevani tennicki uslovi u cilju maksimalne eftkasnosti odredene aktivnosti ili procesa (narocito u industriji).3 i 3.ve licine koje zavise od vrste odece M/ADJ' 1'].5.4 prikazana je zavisnost srednje temperature koze ts i toplote odate isparavanje m znoja sa povrSine koze E. NajveCi dec svog zivota Covek prpvede u zatvorenom prostoru: dnevnoj sobi za boravak u slobodnom vremenu. TERMICKI USLOVl UGODNOSTI -15 Na dijagramu slike 3. VAJONOV (wyON) DIJAGRAM 3. kako mentalne tako i ftzicke prirode.15) data su u vidu dijagrama na kojima krive predstavljaju linije ugodnosti i cije tacke odgovaraju optimalnim kombinacijama promenljivih termickih parametara okoline za odredeni stepen aktivnosti i odevenosti.5.termicki parametri okoline KoristeCi jednacinu termicke ugodnosti (3. U slueaju prostora za stanovanje. Dijagrami ugodnosti na slikama 3. ucionica. Neka dosadaSnja ispitivanja pokazalu su da se pojedine aktivnosti (naroeito one u kojima je . 3. od analize termickih uslova okoline do projektovanja grejnih i klimalizacionih postrojenja. uCionici itd. 3. ReSenja jednacina (3 .7 dati su za us love srednjeg stepena aktivnosti i odevenosti. V . Uvod Pored uticaja na tennicku ravnoteru Coveka.15) mogu6e je za odredenu vrstu odece i nivo aktivnosti izracunati kombinacije parametara okoline. Fanger-ova jednacina termicke ugodnosti i rezultati do kojih je dosao imaju siroku oblast primene.1.16) ld' fd . t.w od stepena aktivnosti M/ADJ· PretpostavljajuCi da je poznata vrsta i rezim konvektivnog strujanja aD kao i mogucnost izracunavanja vrednosti td Fangerova jednacina termicke ugodnosti bi6e u funkciji sledeCih promenljivih velicina: (3. koje 6e odgovarati optimalnoj termickoj ugodnosti osobe.velicine koje zavise od stepena aktivnosti ta.6 i 3. kancelariji. fabrickoj hali. v . odredeni tennicki parametri okoline treba da zadovolje zahtev ugodnosti i tako obezbede prijatan boravak u istim U radnim prostorima (fabricka hala. spavaeoj sobi.3. kancelarija itd.

0 clo). Klima radnih prosto ra. Velicina i znaeaj uticaja tempe ratu rsk ih prome na na spregu ugodnos ti. dobijen na os novu sumiranih rezulta ta veeeg broja ispitivanja. Vre me u kojem se dostigne te rmicka ravnoteia iznosi 10 -15 minuta. bolja izolovanost usled prekrivenosti odeeom i obucom). Da bi se ovakvi rizici izbegli iii bare m sveli na minimum. Automatski opada srednja te mperatura koze. kvaliteta rada i me ntalnih i fizickih mogucnos ti coveka moze se sagledati u studiju D.6 cIo.-16 8. Skala B se odnosi na rad u sedeeem polozaju od 60 W/m2 uz laku odevenost 0.. kao primarni te rmo-regulacioni proces javlja se vasokontrakcija. Na proce ntu alnoj ska li moze se procitati procentu alno smanjenje « 100% ) iIi povecanje (> 100%) posmatrane karakte ristike.6 cIo. odnosno stepenu aktivnosti. Wyona "Efekat klime zatvore nih prostora na produktivnost i fizicko . Tri prikazane te mpe raturske skale prilagode ne su odredenim stepe nima odeve nosti i metabolickoj produkciji toplote.P. Na slici 3.:t=1 cIo. Todorovii PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE me ntalna angaZovanost svedena na minimum) najefikasnije obavljaju na temperaturama koje ne spadaju u oblast ugodnih temperatura. "gmblji" kvalite t koze u odnosu na ruke.5 prikazan je pojed nostavlje ni grafik. muskog pola i bele boje koze pale su sa 34°C (pri temperaturi prostora od 24°C). pluca. Ovo dovod i do ubrlanog postizanja nove. U studijll Lewis-a (1983. na 20°C pri te mperaturi prostora od 16 °C. uticaj te rmickih uslova prostora na Ijude.2. 3. ka o i kombinaciji lakog rada u sedeeem poloh ju i srednjoj odevenosti l. dok je za noge po tre bno i po ne koliko sat i obzirom na njihovu vecu toplotnu otpornost (bolja cirkulacija. neo phod no je bilo ispitati. godina) tempe ratura prstiju radnika u fabriei. srca.mentalne mogucnosti Ijudi". Radna ak tivnost se izvodila stojeCi. a eks tre mite ti gube prioritet nad metabo licko m (unutrasnjom) toplotom u korist unutras njih vitalnih organa-mozga.:t= 0.5. na 20°C (pri te mpe raturi prostora od 10 °C). sigurno da utiee na po ras t iii smanje nje frekvence kojom se navede ni dogadaji (bolest iii nes ret ni slucaj na radnom mes tu) desavaju. je tre itd. stepe na aktivnosti i odevanja nije lako predvide ti cak ni pribliZnu temperaturu prstiju. Za odredenu kombinaeiju sobne te mpe rature. u odeCi koja je o bezbedivala te rmo-neutralnost na 19 °C. U slucajll da Ijudi stoje iii hodaju u toku svoje aktivnosti oni ee nesvesno koristiti svoje misiee za stvaranje dodatne toplote. odnosno skupljanje krvnih sudova. niZe ravnoteine temperature ekstremiteta. Osetljivost vrhova prstiju i brlina njihovih pokre ta veoma je zavisna od te mpe rature prstiju. Prava zavisnost brzine i . medutim postavilo se pitanje da li je ovo merodavno i pri duiem vremenskom periodu. u trajanju od po 6 sati. a skala C za laki rad od 80 W/m2 i srednju odevenost (1. Skala A odgova ra ko mbinaciji lakog rada i lake odevenosti od l. Rezultati ispitivanja u hladnim uslovima prostora Ulaskom u oblast hladnije strane opsega ugodnosti. usled eega se razvija toplo tni gradijent duZ ekstre mite ta . Smanje nje produktivnosti u uslovima normalnog toka privred ivanja najcesee je izazvano izostankom sa posla usled bolesti iii nesre tnim slucajem na radnom mestu . Pod potpuno istim uslovima tempe ratura prstiju radnika erne boje koze pala je sa 34 °C pri 24 °C prostora. u kojima Ijudi borave treCi nu dana. sto neec biti moguce u slucaju kada se aktivnost obavlja u sedeeem polohju.

Naved e ni rezultati fizick ih i me nt alnih karakteristika ukilzllju da toplot na neugod nosl uzrokovana hlad nim uslovima prost ora predstavlja znacajan pore mecajni faktor. godine ispi tivao od red. je sirenje krvnih sudova. a otkloniee se i pra!eCi proble mi ovog procesa . TERMICKI USLOVI UGODNOSTI -17 osetljivost prslijll kod odredene kombinacije le mpe ralure prostora. Langkilde je 1973. koji odgovaraju toploj strani optimalne zone ugodnosti. sto je donj a gran icil oplimalnih ugodnih tempe ra turil. 3. a li sarno u umere no hladnim uslovima . ritam rada je bio izuzetno spor. Za vre me traj anja ovog procesa toplotna produkeija se znaeajno smanjuje. Ako se postigne zadovoljavajuCi nivo smanjenja toplotne produkeije gubi se potre ba za aktivnim znojenjem. za citav niz indllslrijskih operacija. Ve rno n-ova ispitivanja iz 1936. Kada u toku niskog ste pe na aktivnosti (rad u sedecem po lozaju des na strana te mpe raturske skale A) te mpe ratura koze dostigne vrednost od 34 °C. sto je dovoIjan raz log za ogra nice no smanjenjc te mpe rature prostora u kojima Ijudi rad e i zive. Temperatura prstiju pri reduk ovanoj ma nu elnoj spre tnosl i kre tala se u opsegll od 30 . Pad produktivnosti se po kazao i kroz broj ne ispravni h varova koji se lItrostmcio smanje nje m tempe rature prostora sa 18 °C na 6 O bziro m da Oloza k spada u o rgane sa visokim toplotnim prioritetom 1I hladnim uslovima. eak i pri te mpe rill llri prost o ra od 18 °C. higije nski problem mirisa te la i dr. na te mpe ralliri pros lo ra od 6 °C (odnosi se na te mpe ratursku skalu A).3. Registrovana je i smanjena manualna pokretljivost i spre tnos t kod o be gmpe rad ni kil. a ekstre mite ti de luju kao ras hladna povrsina kalo bi se postigla ista te mpe ratura koze kao i na os talim de lovima te la .:: nc:: aspekte mentalnih karakteristika za koje je poznato da su ose tljive na toplo tu. Sasvim je r3ZlImna pre tpostavka d a je smanjena manu e lna spre tnost u Ve rno novim e kspe rime ntima uzrok porasta fabrickih nes reca. ak livnos ti i odevenos li. a li nije naiSao na znacajno sma nje nje istih. logicno je da se ne mogu oee kiva ti znacajniji efekti hlad nih uslova od redenog pros tora na Ole nt alne sposll bnos ti . glldine pokazala su poras t od 30% fabrickih nes reca pri padu te mperature prostora sa 20°C na 12 °C (prava 1 u odnosu na te mperatursku skalu A). poslizanje adekvatnog isparavanja kroz odccu. me re ni su i neki drll gi aspek ti ma nu e lnih karak te rislika kod kojih je registrovano smanje nje od oko 20% za isti opseg prome na temperature prostora.3. nesvesno se zauzima ugodniji i re laksirajuCi polozaj . aktivira se termoregulacio ni proces aktivnog znojenja. 0 c. eak ni pri tempe raturama koje Sll bile za 4 °C ispod individualnih optimalnih te mperatura . pokazuje sma nje nje ave karakler islike prsliju za 50%.25 "e. U te rmoregulaeio nom smislu. Rezultati ispitivanja u toplim uslovima prostora Inieijativni te rmo regu laeio ni proces koji se javlja dejstvom toplih te rmi ckih uslova. Problem koji se jav lja pri radu u toplim te rmickim uslovima je relativno suzena mogucnost prilagodavanja poveca noj toplotnoj produkciji. za temperatum prstiju od oko 15 0 . nago n ka smanjenju toplotne produkeije moze biti izuzetno jak te se nesvesno uspo rava rit am rad a. Oa bi se odala sto veea to plota o ko lini. Pri jako niskim tc::mpe raturama. U pre thodno spomenutim e kspe rime ntim(l primccena je te nd e neija ka brie m ritmu rada i veeoj opreznosti.5. automatski se povecava srednja tempe ra tura koze.gubitak tecnosti. Osim naved nih. obzirom da ljudi smatrajll ugodnim te mpe rature prstiju iznad 30 °C.

Ovc nesvcsDC rcakcije mogu da budu izuzetno e fiL:asne u smanjcnju produkcijc toplole. 150 ° C zOJ 10 k r od(~O W/m2) uJnor molnol odec i{1.Mentol n e \ \ \ \ \ \ '--l-- osobine 80 70 Ugo~o. \ \ \3 60 o secoJ Tempo rodo 50 5 4\ B \ °C zo rod U sedecem polozoju(60Wfm2) u lokoj odeci(o..0J C L O) 10 14 0 15 20 25 30 0 C C 13 0 120 11 0 2" ~(iene) 10 0 l o k r od (0.O CLO) 25 30 °C A 90 \ \y-..6 CLO) 10 15 Rod u sedecem polozoju(l.n \ .sedenja iii Cak gubi motivacija za rad.6 CLO) J J J J J 10 15 2025 30°C Slika 35 Uticoj lonpaahua otoIUre " rutInoj D"aIini .

odnosno odmoru. U obe grupe bitno su smanjene obe sposobnosti (brL:ina i. a druga temperaturama od 20°C i 30°C. Mentalne sposobnosti ljudi testirane Sll i u funkciji dinamickih tempcraturskih promena u pe riodima od 60 rninuta. Prava 4 pukazuje zavisnost ritma rada od povecanja temperature Obzirom da je za kancclarijsko osoblje registovan pad u koncentraciji. sasvim jc jasno da ec se ritam rada bitnu usporiti obzirom na teZnju smanje nja metabolicke produkcije toplote.'vencom fabriekih nCSrCc. temperaturska skala A). pri odgovarajueoj kombinaciji stepena odevcnosti i aktivnosti. te rrnoreglllacija zauzima stacionaran rdi m regulisanja. te mentalna sposobnost postaje stroga funkcija te mperature u odredenom vre menu. Ve Like temperaturske promene (razlika rninimuma i maksimuma do 8 °C. TERM/CKJ USLOV/ UGODNOSTI 49 Vee spomcnuti Vemon-ov eksperimc nt obuhvatio je ispitiva nje lICcstalosti fa briekih nesreca 1I uslovima povceanc tcmperature prostora. U Africi gde su Ijudi svih rasa aklimatizovani na tople uslove sredine. U po rede nju sa freJ. Niska efikasnost radnika u vidu pojavc nezgoda moze se objasniti smanjenjcm pilZnje i opreza usled uticaja tople srcdine. dok je poveeanjc za ispitanike zenskog pola (2") bilo oko 10% . Za period duze od 60 minuta. Efeka t povecanja te mpe rature na smanjenje mentalnih mogucnosti Ijudi potvden je od niza autora. od kojih je posebno i.itanja i razumevanje te ksta) pri temperaturi od 30°C.l na 20 °C.J... Ovo predstavlja indirektan rezultat teznje ka smanjenju me tabolieke toplotne produkcije i postizanja te rrnicke ravnotezc bez ueesea aktivnog znoje nja . karakteristike industrijskog rada dostigle su vrhunac za te mpe raturu od 32 °C. Tako ce se za kombinaciju na tcmperaturskoj skali A 80% ispitanika izjasniti ·ugodno· za tempe raturski opseg ad 19-23 °C.. za razliku od temperature od 20 °C koja je potvrde na kao optimalna i za koju su posmatrane me ntalne sposobnosti imale svoj maksimum (prava 3 desna strana tempe raturske skale A). u pe riodu ad 32 minuta) povecale su nivo aktivnosti. pod nadzorom njihovih ucite lja. da bi na tempe raturi od 38 °C znaeajno opale. te resantan ekspcriment Wyon-a i Ryd-a sa skolskom decom od 9 do 11 godina. ali su izazvale terrnicku neugodnost. 27 °C i 30°C. odnosno temperaturski opseg ugodan. pri temperaturi prostora od 27°C registrovano je poveeanje od 30% fabrick ih nesreea kod isp it anika muskog pola (prava 2'. Deca su ispitivana standardnim testovima u okviru normalnog skolskog easa. Praee n je e fekat temperature na brzinu Citanja i sposobnosti razumevanja procitanog teksta. Obzirom na klimll tog geografskog pojasa. Prva grupa dece bila je izloze na te mperaturama od 20 °C. Na osnovu dobijenih rezultata (koji nisu prikazani na slici) zakljueeno je da je subjektivna tolcrancija tempe raturskih promena veca pri radu nego pri rnirovanju. Za prvu grupu dece tempe ra tura od 27 °C je takode proizve la efekat znacajnog pada u posmatranoj karakteristici ali je on bio nesto manji nego pri te mperaturi od 30 °C. aktivno znojenje je prihvaecno kao neizbezno ali lIZ niiu te mperaturu za poeetak reagovanja aktivnim znoje nje m pa su i karakteristike industrijskog rada bile bolje na 26°C nego na 20 °C. a isti procenat ·ugodnih" odgovora na skali B odgovara temperaturskom opsegu od . odnosno da se za 30 do 50% umanjila mentalna sposobnost pri te mperaturama koje odgovaraju granici poeetka aktivnog znojenja (25 QC). lzlomljcna linija 5 pokazuje procenat Ijudi koji su se izjasnili da im je odredena temperatura prostora.

pri prelasku iz jedne u drugu. Opis vlainosli vazduha velicinom relalivne vlainosti moze veoma eesto da zavara i navede na pogresne zakljucke. a time i rashladnu efikasnost znojenja. Ovo jc sasvim razumljivo obzirom da vlainost vazduha ne utiee direktno na toplolno oplereeenje tela vee odreduje kapacitet isparavanja koje prima vazduh. relativnoj vlaznosti od If'=100% na temperaturi vazduha od 25 °C odgovara parcijalni pritisak zasieenja pare koze oko 50 mbar za temperaturu koze od 33 °C. usvojene projektne vrednosli za lerrnicke paramelre prostora (Iempe ratura. Za lople i vlaine uslove okoline. lermicka ravnoteza lela je u lakvim uslovima zavisnija od isparavanja Ie se moze oeekivati da ee na tim lemperalurama vrednost relativne vlainosti biti kriticnija. Ulicaj priliska zasieenja vodene pare za odredeno slanje vazduha povecan . Pri usnjanju vrednosli projektnih parametara unutrasnjih prostora treba voditi racuna da se osim ispunjenja krite rijuma ugodnosti obezbedi sto manjc "Ioplotnih sokova" koji se desavaju usled velikih razlika u termickim uslovima spoljne i unutrasnje sredine. a relalivna vlainosl istog se smanjuje omogucavajuei proces isparavanja. sa fizioloske tacke gledista parcijalni prilisak zasieenja vodene pare daje dovoljno lacan i korislan opis uslova vlainosli vazduha. dok je u letnje m periodu spoljasnja temperatura visa od unutrasnje za koju se projektuje klim<llizacioni sistem. te da ee ista biti zadovoljavajuca za potrebc temperaturske ugodnosti Ijudi. Obzirom da jc te rmorcgulacioni proces znojenja karakterislican za vise lemperature. Na primer. Vazduh u kontaktu sa kozorn se zagreva do temperature od 31 do 32 °C. Na osnovu izloze nog moze c. da se zakljuci da se oplimalna ugodna le mperalurska zona krece u rasponu u 4 0 lako su ideje i postavljeni mode Ii koji obr<lzuju osnovu koncepla ugodnosti univerl alni. Pod ovakvim uslovima proces isparavanja sa koze je nemogue. To<iofTJv. Moguea kolicina isparavanja znoja odredena je razlikom izmcdu parcijalnog priliska zasiecnja vode ne pare na lemperaluri koze i parcijalnog priliska pare u okolnom vazduhu.50 B.5. obzirom da se direktno odnosi na potencijal isparavanja sa lela. Vlazoost vazduha Ulieaj vlainosti vazduha na ugodnost coveka nijc tako delaljno proucavana kao sto je to slucaj sa temperaturom. rclalivna vlaZnost. Medulim za If' = 50% na lemperaturi od 50°C odgovarajuCi pritisak zasieenja vodene pare bice oko 62 mbar slo je pribliZna vrednost i za prilisak pare za kozu. Pareijalni prilisak zasieenja vodene pare za kozu zavisi od temperature koze i kreec se od 50 do 62 mbar slo odgovara temperatura rna koze od 33 °C (oblast ugodnosti) do 37°C (znacajno loplolno optereeenje). Ove varijacije u "ugodnoj" temperaturi prostora mogu se zadovaljavajuee objasniti i promenom u spoljasnjoj lemperatll rio U zirnskom periodu spoljasnja te mperatura je nih od unutrasnje koja se odr2av<l izabranim sistemom grejanja.4. Na osnovu navednih fizioloskih i psihofizickih zahteva u ovom poglavlju moze da se zakljuci da se neutralna-ugodna lemperatura prostora moze predvidcti u zavisnosti od spoljasnjih te mperaturnih uslova. 3. na skali C temperalurskom opsegu od 16-20 0 c. brzina strujanja vazduha) kao i redosled vainosti tih faklora moze bili bitno razlicit u zavisnosti od gcografsko klimalskih uslova podrucja za koji se projektuje izabrani sistem grejanja iii klimatizacije.t: PROJEKfOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO G REJA NJE 22-26 °C.

.. pove cani su vlainosl koze. Pre laskom odredene graniec vlaznosli vazduha.. pa eak i sup ljikave celije-alveo le pre krive ne su Slllzokozom koja poseduje dlacice koje SlI II konslantnom njihanjll. Porast u brLini strujanja vazduha ponislava ulicaj vlaz nosl i (povecana konveklivna loplolna razme na) Ie se granice fizioloskih i eulnih reakcija na poveca nu vlainosl vazduha pome raju ka visim vrednoslima.3. E E N _10 E 9 B 7 6 . temperatura koze i nivo znoje nja. Unulrasnji zidovi nosa. Na unulrasnju le les nu tempera tunJ i broj sreanih olkucaja.. Ewe rl je olkrio da velieina proloka sluzi zavis i uglavnom od relalivne vlaznosli llda hnulog vazduha (sl. Kada re lativna vlllznosl padne znatno ispod vrednosli od 40% . Do odredene vlainosli vazduha isparavanjc se ddava sa same povrsine koze a rasWadna efikasnosl je maksimalna .. Dok jc koza suva nivo znojenja i isparava nja zavisi sarno od me labo lieke loplolne produkcije i "suvog" odavanja loplole. Za le mpera lure iznad 25 "C ulicaj vlainosli vazd u ha je sve oeigledniji. Pri le mpe ralurllma vazdllha od 20-25 °C. -10 c . lako da su prome ne re lalivne vlainosli od 30% do 85 % skoro neprimelne.3.i ~ 4 3 2 1 0 10 20 30 40 5060 70 80 90 100 a. ~ 4 3 0 a.s . Pos iedicil ovoga je da bllklerije i virusi nai lllze nil povoljne us love za razmnozavanje..x 0 '" '. Na osnovu ove sludije. ZII unlllrasnje lempe ralure u zimskom periodll. TERMIC/(J USLOVI UGODNOSTI 51 je sa oseeajem vlainosli koze (videli "eulne reakeije"). E PU5ACI 9 E 8 E 7 N N E PU5AC I " 0 . respiralorni pulevi. prolok se usporava.. Upravo ove dlaeice sprecavaju lldahnulu prasinu da se za le pi za sluzokozu. sluz se zalepi za s luzokozu i kre ta nje dlaeica se usporava. 2 oX " '" 0 6 5 ~ 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0) <P 1"/0) bl <P I"Io) Slilea 3.6 Nivo protolea slllzi II zavisllosti od relativlle vlablOsti /Idahlltog vazdllha . moze da se zakljuei da lermickoj ugodnosli odgovara opseg relalivne vlainosli izmedu 40% i 60% . promene u vlainosli vazduha utieu pri nesto visim lempe ralurama i pritiscima zas iCenja vodene pare.. isparavanje se i dalje dcSava ali je lImilnje na pa se javlja ne prija lan osecaj usled poveCa ne vlainosli koze. Prihvalljivo upulstvo za odredivanje projeklnih granienih vrednosl i dao je Ewert...6).. da bi sc izbcgao rizik od kondenzaeije. rclalivna vlainosl lre bll da se kreCe do maksima lnih 50%. pluea. U cilju razumevanja rezullala do koji h je dosllo polrebno je upoznali se sa ne kim fizio loskim od likama respiralivnog lrakta.. nivo vlaz nosli ne ma llticaja na fiziolosk e eulne rea kcije.

::l "tJ N r:i 24r-----~~~~ > o 22 o "- Z 20 o "- a. Strujanje vazduha u zatvorenom prostoru prouzrokovano je prirodnim konvektivnim strujama i infiltracijom. Vece strujanje vazduha uvek proizvodi rashladni efekat.5. Suvise veliko vazdusno strujanje u smislu ve like brzine i protoka vazduha prollZrokuje promaju koja se moze definisati kao pore mecaj termickih uslova koze rashladujuCim efektom strujanja vazduha . efek ti Cc dejstvovati u suprotnom smeru. a sa druge strane poveci\ee kapaeitet isparavanja odnosno rashladnu efikasnost.3 0. Strujanje vazduha Strujanje vazduha utiee na postizanje termicke ravnotde dvojllko. Ovo sarno po sebi cesto nije dovoljno da se obezbedi zadovoljavajuCe vazdllsno strujanje cije je prisustvo neophodno radi stvaranja ugodnih te rmickih uslova odredenog prostora. intenzivnije vazdusno strujanje ce izazva ti poveca nu konvek tivnu razme nu toplote i zagrevanje tela.c. S jedne strane.Todorovic PROJEKT OVA NJE POSTROJENJA ZA CENTRALNOGREJANJE 3. Pad tempe rature vazduha ispod temperature koze prollzrokuje da ova dva efekta dejstvuju u istom smeru. Uvodenjem odgovarajueeg ventilaeionog iii klimatizaeionog sistema u takav prostor moguce je obezbediti zeljenu velicinu brline vazduha. u o .5 Brzina vazduha. m/s Stika 3. koji se povecava sa sniZavanjem te mperature vazduha.2 0.. Od brline strujanja zavisi velicina konvektivne razmenc toplote kao i kapaeitet isparavanja vazdllha. obzirom na ostale termicke parametre.1 0. tV r- ~ 18~~~~--~~--~----~----~ 0. kada je temperatura vazduha visa ad temperature kaze. Medutim.4 0.52 B.5. jer ce u dodir sa kozorn nailaziti nove vazdllsne mase ciji je pareijalni pritisak vadene pare manji . odnosno rashladna efikasnost znojenja.7 Opseg termitke IIgodnosti: brzi"e strojanja i temperatllre vazdllha .

prikazan je na slici 3.5 rn/s dok bi za fizicki neaklivne Ijude cak i vrednosl od 0. koji odgovara oblasti tcrmicke ugodnosti. u sedeeem polozaju.1 m/s bila neugodna . Ljudi koji obavljaju fizicki rad (visok stepen aklivnosli) mogu da tole risu brzinc i do 0. lzuzctna osctljivost na promaju pokazuju potiljak i nozni zglobovi. promaja se dozivJjava kao ne ugodna. tako i od vrste i stepena aktivnosti povrSine lela koja je izlozena vazdusnom stmjanjll i karakte m vazdusnog kretanja (konlinualno-diskontinualno). kao i 0 drugim uticajima kao sto su broj osoba koje ee boraviti u odredenom prostom.7. za Ijude prosccno odevene. Ako je vazdusna stmja usme rena prema vratu iii noznim zglobovima. licni uticaj i oslalo. te se javljaju zahtevi za visim temperalurama prostora iii za zauslavIjanjem ve ntilacionog sistema. Dati dijagram formiran je na osnovu mere nja u zatvorenom prosloru. Pri odredivanju projeklnog opsega brzine slmjanja vazduha treba yoditi racuna 0 oslalim te rmickim paramelrima. VerovatnoCa da ee Ijudi osetiti promaju u datom prostom zavisi kako od brzine i tempe rature vazduha.3. aktivnosl koja Ce se obavljali. Prcpomeeni opseg brzina stmjanja vazduha. sa delovanjem vazdusnog stmjanja na pred njoj strani tela. . TERMICKI USLOVr UGODNOSTf 53 Kada ovaj rashladlljuCi efekat prede odredenu vrednost. treba da je ogranicena na vrcdnost od 0.15 rn/s.

1. Sa poveea njem sadriaja vlage u gradevinskom materijalu. a !. Zalo se u uslovima grejanja. velr-a. pa se mora voditi racuna {1 prodiranju vlage u konslrukcione clemente zgradc.2. Prilikom projcktovanja zgraelc mora se naei optimalan oelnos izrnedu samih zidava i prozorskih pOYrsina. Ova jc potre bno jer staklene povriiim. Ova sloga sto u zimskom periodu varijacija spoljne temperature u toku 24 Casa oko srednjc dnevne temperature nile vel. PRENOS TOPLOTE KROZ ZIDOVE Prilikom proraeunavanja potrebne kolicine toplote za grejanje usvaja se da je spoljna temperatura konstantna. poscduju mnogo manji otpor provodenju toplote 1I odnosll na zidove. usled tratkog trajanja sunccvog zr-aCcnja i velike obla~-nosti zirni. kmvna konstrukcija kao i osnova zgrade na kojoj ona Ie"Li na tlu. s ubzirom na zahteve zgrade za energijom za zagrcvanje zjmi i hlatlcnje !eti. Zalo se prilikom projektovanja zgrade racunski kontrolislI njena termoflZicka svojstva.og stanovista preelstavljajll najslabije elemcnte svake fasade. OMOTAC ZGRADE Pod o mo tacc m zgradt: podrazumevaju se svi granicni ele menti koji odvajaju gradevinski objcka t od spoljne okolinc i zelT'ljista na kome je podignut: fasadni zidovi sa vratima i prozorima. proveravaJu otpori provodenju toplote kao i prodiranjc vodenc pare. Ta njihova ncpovoljna osobina sc ublazava ugradivanjem halitetnijih konstrukcija pnYLora. Osim svojih me hanickih funkcija . 4.i1.. Ali i da istovremeno o rnogueava pristup prirodne svetIostj u IInutrasnjost zgrade kao i vizue lni kont akt Ijudima II njoj sa okolnom prirodom. buke i drugih spoljnih ncpovo ljnos ti. od padavina. TERMORIZICKE OSOBINE GRADEVINSKIH MATERIJALA 4. lalm da proscca n otpor prolazu toplote kroz fasadll bude uveean. narocito u spoljnim zidovima. smanjuje se njegov 01por provode nju toplote. omotac ima zadalak da stili unutraSnjj prosto(" od uticaja spoljnih v!sokih iii niskih temperatura.4. lIZ sve svoje predoosti..:a. onda se povcCava otpor prolazll toplote kroz zidove boljim izolacijarna. kada sc unutrasnje temper-ature odriavaju na odredcnoj VTCdnosti lrampart toplote . pa sa energetsl.:ada je to nedovoljno.

ke: q . Todoro l·ic PROJEKI'OIiANJE POSTROJENJA ZA CENTR4LNO GREIANJE kroz zidove i krovne konstrukeije prakticno odvija u stacionarnim uslovima. normalnom na povrsinu zida. A. pre laz a to plote sa unutrasnjeg vazduha na zid kao i sa dmge strane zida na spoljni vazduh. au 1 (4. . Transport toplote kroz zid je kombinacija provode nja toplote kroz masu zida. cija je vrednost zbir pojedinacnih otpora svakog sloja: 1 " o· 2:-' + A.specificni toplotni protok [ .Icoeficijent prelaza toplota sa valduha u prostoriji na unutrasnju spoIjnu povrsmu ZI'd a [ y' m 2W .4) k .5) J 2:-.koeficijcnt prolaza toplote [ W m ·K 2 ] k - 1 1 + " 0 + 'a .= 1 Rut =- au + (4.-'6 B.2) (4. pri stacinnarnim uslovima. Rllk - ] ukupni toplotni otpor vi~eslojnog zida prolazu topiote. pri cemu se vrii i prenos toplote zrace nje m. prolaz toplote se prakticnn odvija u jed nom pravell. prolaz toplote se racuna po poznatom obrascu: (4. S obzirom na relaciju (4.1 ) odnosno. Z a eleme nte gradevinskih konstruk cija cijc su debljinc daleko manjih dime nzija od njihovih povriina. a" .3) U gornjim izrazima su koriseene sledeee ozna.K ] . U tom slueaju. cime se proracuni u znatnoj me ri uprosCavaju.

odakle je: (4.' .6) se izjednacuje sa protokom kroz celu debljinu zida..t . u te---.rlojflom zidll Da bi se odredila temperatura u nekom sloju zida iii zidnih povrsina.dcbljina sloja "in [m) A ..t .4... TERMORlZ1CNE OSOBINE GRADEHNSKlH OBiEKA TA 57 a... + .6 .1.....3).7) .4. toplotni protok do sloja cija se temperatura izracunava: q= - 1 all ~~ . (4.koe ficije nt provode nja toplot e sloja "in [-VV-2=-' _m_] m ·K <1 .l Ru Ii [m] S/ika.=1 A. . TemperaJllrtlo polje II vise.koeficijcnt pre laza toplot e sa spoljas ne povrS inc zida na spoljni vazduh _ I ~ A· I _ toplotni otpo r I-tog sloJa zid a ' " . . 2 ' K] m [ VV ~. Ruj f . koji je definisan jednacinom (4. _--tu t us 'Id.

o nd a su te mpe ra ture mase zida nae.] ['C l (4. TERMICKA IZOLACIJA ZIDOVA lzolacioni slojevi povecavaju otpor provode nju toplole kroz zidove pa sc smanjlljl: pro laz to plote kroz njihovu konstrukcijll. ocinos no loplola nap reza nja konstruktivnih ciemenata.4. olpor prolazu toplote bi se povecao pa Sl: kroz zid transportovati manja ko licina toplote. sto doprinos i manjoj po tre bnoj koliCini toplo te za grejanje. Masa zida prema prostoriji ima vise te mpe rature. U poglavlju 0 po trebnoj kolicini toplot e za grejanje na laze se tabe le sa te rmofizickim karakteristikama razlicitih mate rijala i merodavnim koefieijentima pre nosa toplote. Izolacio na masa se moze ugraditi sa spoljne iii unutrasnje stra ne zid a. koji su potrebni za primenu jednacina 4. Ako se doda izolacija. drugim recima.= 1 i I e. pre laza i provode nja to plote dati su tl tabe lama sledeceg poglavlja .3. sto je i cilj izolaeionog sloja. iii kao s loj 1I njegovoj unulrasnjos ti.8) Analogno prethodnom.511 B. cime se sp recava pojava na prslin<l u zidovim<l. . U tako postavljenoj izolaciji glavna mas a zida je ko nce ntrisana pre ma lInlllrasnjem prostoru . s to je pn:dnos t ovakvog postav ljanja izolacije koja do lazi do izrazaja po prekidu grejanja.2 prikaza na je ko nstrukcija jednog jednoslojnog zid a bez izolacije. Na slikama 4.Todorovic PROJEKlOI-'ANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREIANJE Tempe ratura unutrasoje povrsinc zid a moze da se izracuna prema izrazu : (4. T ime se umanjujll dilal acije e leme nata fasade. lInlltras nja povrSina zida ce imati visu a spoljna na u te mpe ratu ru u slucaju pos toja nj a izolacije.1 . merodavne karakl e rislike poje dinih mate rijil la i koefici jenti prolaza.9.2.l - I [1 15. (bez sloja "iz") sa lIcrtanim rasporedo m te mpe ratura za ne ku od rede nll spoljnu i lInlitrasnju te mpc ratlinI. Ako je izolacija pos tavlje na na spoljnoj stra ni zida. pa sc po prekidu grejanja akllmlilisann to plo ta 1I njoj post epe nn oslobada i pre nosi 1I prostoriju. 4.b i c prikazana Sll po lja tempe ratura kada je izolacioni sloj sa unutrasnje strane zida i za slueaj kad a je pos tavlje n 1I njegovoj sredini. Temperatumo po lje se me nja i u takvim uslovima manje su raz like te mpe ratura izmedu spoljnjeg vazdllha i spoljne povrsine zida. od nosno izmedll lInlltrasnjeg vazd uha i odgova rajuce pov rsinc zida iii.I e' -+ 2:" "-R A uk au .9) Za prai-ticnc-proracune. tempera tura spoljasnje povrsine zida je od rede na pre mil : I" . Na slici 4. te se dllze odrLavajll zad ovo ljavajuce tempe ra ture unu la r zgrade.

To povlaci mnoge nepovoljne poslcdiee: vecc gubitke toplote objekata.4. a kao njena posJedica dolazi do prodora vlagc u zidove zgrada.ija vod e ne pare. On je definisao i faktor otpora difuziji P. DIFUZIJA VODENE PARE KROZ GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE Od svi h mogllcih nacina Iransporta vlage kroz gradevinskt: ko nstrllkeije (absorpcija. kao i II IIjegovoj IIIIIlJraSlljosti (c). TERMORIZICNE OSOBINE GRAflEVINSKlH OBJEKATA i z. difLU. dakle iz vlainije ka suvlj oj sredini. Tempera/lima polja II zidu bez iz~lacije (plllle !illijc) i sa izolacioT/im slojem spoljT/oj (a) . kao odnos protoka vodene pare kroz sloj mirnog vazduha i f1uksa kroz sloj iste debljine odrede- . tv I. kada Sll dve sredine u kontaktu. IllJ 4. razaranjc materijala. ani tde da se krecll iz sredine veceg pareijalnog pritiska vodcnc pare ka sredini niZeg pritiska.4. ItIlIltraslljoj stralli <ida (b). Kriseher je postavio model na osnovu koga se difuzija tretira kao kretanje vodene pare u mirnom vazduhu. od najveeeg lltieaja je difLU.-"'-1 0) Slika 4.4. nehigijenske llslove.ija). posebno kroz zidovc zgrada II Kojima xc zimi odriava visa temperatura od spoljne. i z. 4. pa cak i na njihovim unutrasnjim stranama. iz .Znosl ne menja. sve dok se ne llspostavi ravnotda.2. Zato projektna dokumentaeija gradevinskih objekata mora da sadRi ideo koji se odnosi na difuziju vodene pare. pojavu neprijatnih mirisa. Zbog svega toga se prilikom projektovanja zgrade mora izvrsiti i provera mogllcnosti kondenzaeijc vlage koja prod ire difuzijom i raspolozivim tehnickim sredstvima spreCiti njena pojava.1 Proracun difuzije vodene pare Oifuzija vodene pare se odvija kroz vilZduh koji cini ispunu skeleta gradevinskog materijala. O na ~e odvija ill materijalima koji Sll nehigroskopni i ncsposob ni za kapilarnu llsisava njl: vlage . kapilarni cfekat .Znosti naziva sc difuzija vodene pare. U lIslovima ravnoteZe broj molekula koji prelazi iz jedne u drugu sredinu se izjcdnacava pa se llslaljena vla. Mo lck uli vodenl: pare Ide da se ravnome rno raspodcle u prostoru II wim pravl:irna. nje nog kondenzovanja II slojcvima konstrukcijc. tv 1. Pri tome. Ovaj proccs Iranspo rta vodenc pare sa tendcn cijo m izjednacavanja vla.

11) U iz razu (4.ko nce ntracija vod ene pare [kg / m 3 ] . -gas na konSlanla za vode nu paru [ kg·K J ] . prc ma zako nu F ick-a defi nisa n je izrazo m: (4.NJA ZA CENTRA L NO GREfA NJE nog malcrija la. Spccificni p ro lok vodc ne pa re.ic' PROJEII. pri svim jedn ak im re leva nlnim usJovima.TOVANJE POSTROf F.60 B. / s] ..prava c di(uzije vod e ne pare [m] .11) su prime njene sledeee oznake: v . Na taj nacin je omoguce no da se svi z ako ni d ifuzijc vodene pare kroz vazdllh prime ne na po rozne -gradevinske malc rija lc .11.koeficije nt difuzije vode ne pare kroz odrede ni malc rij al [m 2 C .10 uvedc izraz 4. 10) gde je: D . T .spe cificna za pre mina vode ne pare [m3] kg R . T()(!om.(obra titi painju da je za otpor propustljivos li pare korisce na oznaka R pa je zato gasna konstanta oznace na zvezdicom) p .te mpe ratura vode ne pare [K] . 12) gde je . Ako se u jedn acinu 4. x . koja prod ire kroz ne ki ma lerijal difuz ijo m. Fick-ov zakon dobija obJik: ( 4. pa je : ( 4. Zbog m alih pritisaka pa ra se smalra idealnim gas om.parcija lni pritisak vode ne pare [Pa] .

Krisherov faktor otpo ra difuziji p.. to je Po-(Po . S obzirom na vdicinc pritisaka vodene pare.15) Rill = -a 1l 1ll ..IfORl7.'T -k' oe f'" ICIJe nt propustljivosti vod e ne pare od rede nog materijala kg ] [ m's' Pa Speeificni prot o k vodene p<lre u proeesu difuzije definisan je i zakonom Steffan-a: g' __ D - Po . koji se koristi 1I proracunima difuzije vodene pare dcfinisan je kao odnos otpora difllziji nckog odredenog materijala Rm pre ma otporu vazdusnog sloja Rv iste debljine i pri istim relcvantnim uslovima . koeficije nt propustljivosti materijala kroz koji prolazi para difuzijom u toku Is kroz kocku ivica 1m. kg Rv 1l m - = .o (4. It gde je _ Rill R. s.a otpor d'r'" I UZIJI vo dene pare k 'roz vazduh 1lv [m pa] ~ .pa] . otpor d'f I UZIJ! ' roz mateflJal ' [m 2 2 . T£R. . pri razlici pritisaka na nasprarnnim stranama od IPa kg· m ] [ m 2 ·s· Pa 1l v-koeficijent propustljivosti pare u vazduhu [ kg ] m·s·Pa .p) pa zakon Steffan-a prelazi u Fick-ov: g =-1l' - iJp at' ( 4. od nos no u praveu smanjenja pritiska.S.13) Kako je p< < PH..ICNE OSOBIN£ GRAD£VINSKlH 08J£K4TA 1l 61 = D R..s. vo d e ne pare k . iJp [ kg ] Po-P at' m 2 ·s ( 4. moze se smatrati da je f1uks vodene pare difuzijom kroz gradcvinskc demcnte dcfinisan Fiek-ovim zako nom pa se ovaj primenjllje u praksi.14) Negativan predznak ozna&wa da se difuzija uvek odvija u pravcu smanjenja grad ije nta k0ncentradje.

- .2-9.nepresovane .5 6.poduzni eemenlni Azbesl .0 12.0 10. vlage "6% .0 11.' 16. lZabrane su vrednosti kojc se kod vceine autora pok. beton Beton sa sljunkom Armirani beton Laki beton Z id od opeke Crep Gas i peno belon • Gips Vrste maltera: .. ~ 8 10 15 21.presovane Drvo: Smreka 4% tei.. vlage " 15%" " 30% " 50% " " Sperploca Termoizolaciooi materijali Ploce od plute: .62 B. 8% Crvena bukva 10% tel.8 9.17·1.Tooorov.5 23. Tabcla 4.5-14 5. .1 F.5 15·50 40-100 80-210 130-370 1.." 7.lapaju i kojc sc korisle za izraeunavanjc propuslljivosti Te. .27 40-60 00 Staklena i mineralna vuna Poliuretan Peno staklo .krecni . G radcvinski matcrUal PeUar.0 37 51 .1.5 5.8 2. ktor otporn diruziji vodcnc pore.9 100 5-30 1. " .cement ploce: .5-5.2 30 4-8 6.c PROJ£KT'O ~ :A.3-10 37·43 3.Ekspandirana pluta -' Zasrnoljena pluta Stiropor " " " 230 160 110 70 11 2 1. 1£ POSTROJ£NJA ZA CENTRALNOGREJANJF..2 9. Z a gradevinskc materijale faktor Olpora jc dat 11 tabeli 4.

prema zo m Bitumcn po ellg!.pena Znpth'n i matcrijali Mo ll op rell Asfall Krovna lepc nka Flirumc ilska cmulzija sa vrucim bilum .5 em 2.8 mOl no rmalan 0..8 mm Vrstc premaza Diofan: jednoslru ki 0. (4. krecom/ 1. Fo lije: PVC .5 em S.fo lija 0.Ivostruk i 1.7 II 6.8 200-400 7. 1-0.111£ (.2 mm A1umin ij umska fo lija 0. tUlkalom.4.5 3. a ulo rima l3itum cn-papir 0.05 111111 Vapo rex: sa bilume nom 0.2 Transport vodene pare u stacionarnim uslovima Po f ick-ovo m zakonu protok vodene pare kroz neki zid se odreduje anaiogno jed- nodimenzio nainom lransportu topiote.Ocm 10 em PV C .RAD£VIN5K1H 08J£KA7:'1 6.108000 600 J 500 10000-25 000 10 000 80000 30000 65 000 700 000 6400 3 500 12000 200000 2U0-6OO0 670-5200 210-6250 70000-1 JO 000 25000-50000 13 000 20 000-27 000 9800-24000 180-2 15 .0 mm Vezivnc bojc Dcsperzione i em u Izione boje: l3ez ulja Sa uljem Lakovi: hlor. 4. izrazom.f.8 4.04 111111 c. TERMORIZ ICNE 050111. 15) u kome je: . 15 mOl l3itu I11CIl-ka rlOIl 0.kaucuk lak polivinilhlo rid la k poliuretan lak ulja ni lak ulja ne boje Propustljivi premazi: /sa minera lima.1 [parka Ploce od lIlekog Iesanila 1. sa obc stralle bitum izimna 2 mm Tcr i bilumc nska krovna hartija sa predim l'regnir.7111111 Fli lul11c llska spccijalna ha rlija "SOO" Krovna harlija.0 85 3500 55 000-138 000 85000.

[kg] F ·r m 2 ·s kao : (4./ B.koeficijent prelaza vode ne pare sa unutrasnje g vazduha na unutrasnju povrsinu pregrade. m ·s·Pa F .6.3 Koeficijent prolaza vodene pare difuzijom Za di(uziju vodene pare (4. ]_ R di OJ .s. kg . zid iii membranu de finisan je koe ficije nt prolaza vodene pare KD • analogno prolazu toplote.otpor provo d enJu ' vo dene pare dl'fuz" ' Zl'd a =IJom "roz SI oJ nj [m2 .15 i 4..17) u kome je: f3.4. Todaro.16) kroz neku pregradu.16) 4.-it PROJEKfOVANJE POSTROJENJA Zr1 CENTRALNO GREIANJE G .koeficijent pro laza vodene pare [ 2 kg ]..1 . odnosno spo ljnjc m i lInlltrasnje m vazdllhll kada je 1I 1I pitanjll spoljni zid [Pa J r .pa] ._.parcijalni pritisci vodene pare sa obe stra ne pregrade.vre me odvijanja difuzije vode ne pare [s 1 Pri tome mozc' se de finisati i specificni protok vodene pare. s obzirom na G g= . p.povrsina date p~egrade [m 2 ] . Pu .1 +6 {Ju i 1tj f3e ( 4. sledeCim izrazorn: 1 " 0' + . KD .ukupna ko licina vodene pare pre nete difuzijom [kg]. f3e . odnosno sa spoljasnje povrSine pregrade na spoljasnji vazduh [ m2 kg ·s· Pa • I.

Predslavlja st: jednaCinom: gIl 2 . m · s·Pa Kao slo Sl: vidi iz izraza (4.. .konvektivna difuzija Pri difllZiji vo ~ lcne pnrc kroz zid.18) u kojoj je: flIt' .koncenlracija vodl:l'le pllre u vazduhu daleko od zida i u granicnom SIOjll . 4.4 Prelaz vodene pare . . Osnovni uzrok konveklivne difuzije je rl1zlika koncentraeija vodne pare u vazduhll i u granicnom sloju zida. TF:RMORIZICNE OSOIllNE GR4EJEVINSKlH OBJ£ KA TA 6J 0.4. -kodicije nl pa roprovodljivoS li datog sloja [ kg ] . Uz koriseenje jednacine stanja idealnog gasa C = Ci izraz: Rd·T f' iz (4.~ -Iu p" PU.dcbljina sloja Iml .17) prolaz vodcne pare difllzijom kroz zid se .19) gde je: (111 ... b) provodenja vodcnc pare kroz slojeve pregradc.CII.S) [kg / m (4. 1l..' [kg] zida mJ .18) se dobija slede- gil = {3. s] = (1. ' '(C" .'T Pu Pu.koeficijent pre laza mase [ ~l ] C. sasloji iz I ri osnovne pojave: a) prclaza vodenc pan. analogno prolazu tnpln tc.s (4.. O na SL' javlja kao pre 'HZ mase vodene pare iz vazduha na povrsinll zida odnosno sa povrsine zida na vazdllh.koeficijent prelaza vodene pare sa uftulrasnjeg vazduha na unutrasnju povrSinu zida [ 1.J m 2 .s . Cu.2· s kg Pa ]. po analngiji sa prelazom loplole..4. ( _ ) _ 1 .( _ ) [ kg ] R. . sa unulrasnjeg vazdllha na lInlllrasnju povrsinll. c) prclaza vodene pare sa spoljasnje povrsine pregrade na spoljasnji vazdllh sa dmge sl rane zida . uvodi se konvektivna difuzija.

. p·Cp ..Lcwis-ov broj toji Dr sc primenjuje za boo Imji slueaj islovremenog pre- nosa toplote i rnase.kocficijcnl difuzije vodcne pare u vazrluhu [ ~2] L.tocficijcnl prel37.21 ) n tome jc: a .JIVOSIl - [m2] s . a= 1 ...tocficijcnt prelaza vodcoc pare sa spoljasnjc povrSine na spoljasnji vazduh Prilitom izraeunavanja tocfJcijcnta prelaza vodenc pare moie sc tonslili NusseltLewis-ova leorija 0 relaciji prenosa loplote i vlage toje je definisana izrazom: a A (. ficj' ___ 11_ • !)Cnl lop10toe pn .20) gde jc: Pc . Odavde sc maZe dobiti izraz Z3 izraConavanje fJ tao: .tocficijent difuzijc vodenc pare u vazdubu [ W ] m·K D r .p~ ..: vodeoc pare u unutraSnjem vazdubu na udaljenju od zida i u granienom sloju 7jda IPa 1· Analogno sc definiSc i prelaz vodcoc pare sa spoljasnje povrliine pregrade na spoIjaSnji vazdub: (4..u ...l..3 loplote (bc--L zral:cnja) pn postojanju prelaza mase A . =~ .oc .pan:ijalni priLisal. p"" .

-I. ' .5 Provodenje vodene pare .... 17) je ddinisano jednacinom: g= P.parcija lni pritisci vodcne pare u vazduhu sa obc stram: zid a [Pal.olpor dlhlZl)l vodenc pa re kroz 510 ) "I" lr i s· Pa [m' 2kg ] ]. .. . lr. Rdi = ' .KATA 61 pa sc dobija 1 al'..22) ".24) u kojoj je : P.1 ( A.II A. i C pr. slo je vee o buhvace no izrilzo m Zit prolaz vlage (4.6 Koeficijenti provodenja vodene pare Keo[icijent provodc nja vode ne pare nekog materijala. T£RMORI Z /CW/o' OSOIJINE GRADEVINSKIII OBJF... .. ne llzimaju u o bzir pri proracunll f1uk sa vodene pare kao velicina vrlo niskog reda .. - koe[icije nt provode nja pare "i" sloja [ m ' s· Pa kg 4. ·0" Ov ( 4. R~ gils na ko n~ lan l a za vodenu paru ...koe fi eijc nl loplol ne provodljivosli.. 4... . IRdi i ( 4.12 kao: .. .. -P..7" tI e . P <.. c5 . Provode nje vlage kroz viseslojni mal e rijal. sa jedne i sa dru ge stranc zida. zav isi i od o tpornos ti mate rijala na prnpuslanjc vlage.... . .. 11 ). Trebil na pomenuli dil sc koe fi eije nti pre lazn vode ne pilre {Jc od nos no fl .c: fl•. .4... .. gllsti na i speeificna toplOlil gde Sll A vazdllha nil ilpsolutnim le mpe rillurama Tc i 7. M edlltim. po a nalogiji sa zav is nos~ll lop lo lnog fluksa od toplo tne p rovod ljivos ti malerija la.. 16 i 4. 11 proracunima koji slcde u ovo m poglavlju o ni su o buhv a~c ni . CP..11 {Jr . = R' ..konduktivna difuzija Fluks vod e ne pare kroz pregradu osim od raz like parcijalnih pritisaka vode ne pare II vazollhll .. P. . . koji odgovara koeficije ntu provodenja kod pre nosa toplote. definisan je u jednacini 4.4.

12): It=-- D. It = R". Todoro1'ic PROJ£ KTO VANJE POSTROJ5NJA' ZA C£NTRALNO G REJA NJ£ 7C ".te mpe ra tura pri kojoj se odvij<l difuzija [K] .kodicije nt difllz ije v~dene pare kroz mate rija l [ ~ [ kg·K 2 ]. pa je gasna ko nstanta T . pa izraz (4.25) i (4.25) postaje lC 1/1 = --R-"-'-T}l' d' D" (4. R. kao merodavna temperatura T u jednacinalTh1 (4. "c!" se odnosi na vodenu paru a "1''' na vazduh.gas n<l ko nsta nl a za vode nu pa ru oznace n<l zvezdicom) J ] Uos jed no m se skreec p<Iinja da je i za o lpo r pro puslljivosti pa re korisce na ozna ka sa R. T III (4../ . a kako je R".26) usvaja se srednja vrednost temperature sa abe strane zida: . = D R.:::::r:::lC m o sledi iz (4. Pri difuziji vodene pare kroz zid koji razdvaja prostore razlicitih te mperatura.. R. D". .68 B. Odnos o lpora provode nj<l vode nc pa re ne kog ma te rij<lla pre m<l provodc nju vazdllha jc pozna la ve licina pre ko odnosa fakt ora otpora difuziji It.25) gde je: Dm .26) U gomjim izrazima indeksi "mn oznaeavaju materijal kroz koji se vcli difuzija vodene pare.

na prime r.1 . prethodnll izrilcllnavaju vre dnllsti tcmpcrailira i oba pritiska .V/:: OSOIJI I: G R4D£VINSKIII OB! F. prolok vlage kroz cclu debljinu zida a gu j kroz bilo koji sloj.() O a hi Sl: odrcdi o kocfi cijt: nt provode nja pa re prc ma jedn ill:ini (4.+ {J" odaklc se dobijil: 1 2: -' +-. kao karaktcrislicnc ckmente za difllzijll vodene pare. od slrane zida u koju ulazi vlaga do nekc ravni ''j'' u Snrftllj konstrllkciji zida (slika 4.f. ~ i5 j ] l ' -{J + L.+ 2:-' + fi" i= 1 7t i f3u p" ..5 PRITISCI VODENE PARE U GRADEVINSKOJ KONSTRUKCIJI Oiruzija vodl:nl: pare kroz ncki grildevinski clement zavisi od otpora miltnijala prolazu vlage. vodcna para prodirc od lilcaka sa vi!i im pre mn tackama sa ni~ im parcijalnim pritiscimil vodene pilre.P-. /I 15 .28) Pil i+1 - _ p" . sledi (4. (4. Pri lome cc doCi do ko nd e nzacije u slojcvima II Kojima jc p<trcijalni pritisilk vlldcne pare vcCi od priliska zasicl:nja na lc peraluri koja je u islom 510ju lIspostavljcna.17) za difllZijll vodenc pare kao i (4.:n 0 u [1 (-1.27) II kome jl: PH-hilro metilrski prilisak vazduha l Pa J. Korisleci izmz (4./(.16) i (4. "_ _ _ p" . TI-:R. 4.Pi . 26) ko ris ti sc vise obrilzacil od koji b se najcdicc prime njuju Schrime r-ov. U gornjim izrazima parcijalni pritisci vlldene pare 1I llnlltrasnjcm i spoljnem vazduhu se izraclInavajll iz njihovih relativnih vlainosti i pritiska z<tsieenja vodene pare na odgovarajuCim temperatura rna: .'-'---'.27) gde je gU t. Proraclini Sll bazirani na konstanlnim te mpcralurama odnosno priliscima sa obc stranc gradevinskog c leme nta iz ccga proizilazi dil je ukllpni prnlnz vodcnc pare kroz cl"lu konstrukciju jcdnak protoku kroz svaki od njeni h slojeva: (4."' v PH 273 )UI [~ 2 ] s ( 4.""ORI Z l r .28) _---'I'-'~. . (7' D =~ . {3" j= l 7C j "0 · 1 -~ + 2:!i {J" j = l:n j i . koji jc merodavan za IIspostavljnnjc vclicinil parcijalnih pritisab vod e ne pare u matcrijalu . U 1I5poslavijenom polju pritisilkil 1I zidll.I 7:·1 (.3). 1I llblikll: ??6 .29) .P.=1 .2-1) za provodcnje. ZiltO se za spllljne zidove .

i u oba slucaja promena pritiska je lineama hmkcija. To se moze uciniti i zavisno od otpora difuziji. relativnc i apolutnc vlalnosti cp i x i pritisaka vode ne pare 1I vazdllhll. Kada je 1I pitanjll parcija lr. a pritisak zasicenja vazduha ra slc od PI na P2..3 prikazan je dijagram za vlazan vazduh.. Pritisci z<lsiccnja se mogu oeitavati direk tno sa dijagrama iii koristiti podaci dati 1I Tabcli 4. Molijerov dijagram.1T za visno od tempe rature vazd uha. obicno od spoljne strane zida. Sa porastom temperature ad tacke 1 na 2. U takvom predstavljanju je i promena pritiska . 4.3 Molijcrov II-x dijagram za VILzZWI vazdl/II Grafieko predstavljanje pareijalnog pritiska se vrsi slicno temperaturskom poljn. i prilisak vodene pare u vilZduhll. Medutim. sadIiaj vod cnc pare Xli stanju zas iec nja sc poveolVa (taeke I" i 2"). relativne vlaznosti su 60% i 40%). koji dajl: zavis nost tl:mpl:ra'd re. stirn sto je sadIiaj pare od znaeaja za vrednost relativnl: vlaznos li. X[g/kg] .=\==:7\==::=:=:~ 125 h = 1'((0 kJlkg 10 60 o -10 10 20 30 40 pritiaak vodene pare Po 40 20 0 u[mbar] "'x. h[ kJlkg I t [OC ] 60 t:=s~~r.adrbj vlagc Sl. i 2. prema udaljenju uoeenog sloja.-1 C£I'.4). pomocu dijagrama Glassa (slika 4. pritisak zasieenja nije lineamo zavisna fllnkcija dcbljine sloja vee je parabolicna funkcija (slika 4. tzv.70 nTnduIYJl'ic' f'f?OJD<. Z a isti sad rl.aj vlage razlieit e su re lativne vlaZnosti pri razlieitim temperaturarna (za taeke 1. entalpije II. kada su otpori difuziji vodene pare veliki. Zato se preponlcnjl' graficko prikazivanje promene pritisaka 1I konstrukciji u zavisnosti od otpora difllziji.5).rI'RALNOGREfANJE f ' .TO I~-1NJF POSTROJ£NJr1 2.30 ) Na slici 4. onda se u dijagramu moze zapaziti da zavisi od s'lclrhja vlage (taeke I i 2).

$" Pc" 1/13. slO uprosclIJe a nalizu.\'SKJII 08J£KAT. 4. T£RAfORIZltN£ OSOBIN£ GR4DEVI.5 Glasser-ov dijagram pritiska ZQ. nanose debljine tih sJojeva o. p" [Pa l Pu " Pe" 5 [m] Sf. ako u sastavu gradevinske konstrukcije egzislira parna barijera. 4. koja ima otpore difuziji vodene pare dalcko vete od drugih slojcva.. umcsto Rdi . Pu .j 71 zasicc nja vodcne pare kroz sloj odrcdenog malcrijala prava linijil. .4 Dijagram pritiska zasiccllja vodcllc parc visesfojllc grudcvillskc komtmkcijc p [PaJ P. pa se u ovakvim slueajcvima na apcisli. Sf.4. Sloga ih je ne mogute zajedno prikazati na apcisi.ricellja vodelle pare /I gradevillSkoj kOllstmkciji Treba napomcnuti da GJasser-ovi dijagrami postaju nepogodni za prikazivanje difuzije vodene pare. dozvo ljavajuCi da se racun sprovodi sil mo za granicnc povrs im: izmedu sloJcva .

R03 4.. I.02R 5.73 I ·1.001 4.'!i 4..03'.H26 .XI7 1.579 .4:\ ~ .755 4.7 JoI 3.15 34 ).5 1. 0.890 3.4'17 1.85'1 2.170 3.901 1.1 4.:Y.5 1.1 1 30 29 28 27 4. 3.:!7 2•. 122 3.'154 0.1 0.') IJ 1.622 4.825 0 .001 :!.901 0.8 I.721 0.220 1.~ 8 7 I. 79 I 3 . 1.XJ5 4 •.1 I 3.40 1.11.75~ 2 0.5J 5 .8 1.1 0.. IO '.075 .M77 2.8-ll.115 4.823 .1 5 .ms I.909 0. .2S:! 1.201 4.')3(.9 (DC) 0. 1(.0')4 1.478 5.808 O. ' .705 0.9901 0.21} I 0.1 2.742 2.%R 1.925 I 1.830 0.657 - 1.(.6('1 0.313 2.2('.136 0 . .780 0.2M3 3..340 4.09'1 1..0 0.52<) 5.294 2.753 2.016 0.760 1.0~9 2.768 0.S'" 1.81.930 2.286 1.410 2.361> 4.140 3.10X 5. (.) 0.690 .568 .)6(.9)(.7 2..1.70') !.001 0.871> 5.14 .758 1).94 J 1.1'1 1.1 4 .400 ).5).194 ).$O2 21 20 19 18 17 110 15 14 2.908 5.5·17 2.05 I ).841 0. 0.1 ~2 3.988 1. I'rilisak zasicenju .790 0.7JX 1.8(.947 2.8 18 0.\ 5.!IjJ 3.111 2.1.14.700 4. I I 1.09J 2.17R 1.17 I.72(.374 1.4 0 .mm 1.894 1. 102 1.8(06 0. 129 2.96 I 1/)99 2.1.71 II I.97.54.I 17 1..'16 1 0 .780 5.170 5.488 J.912 J.24.1 .164 1.lJX 1.916 0.6 I I 2.1'}4'J 1.932 3.H 0.7<)4 I .210 2.854 0.725 1.6 2..1 UI2 1.146 J.050 0.463 1.C.019 .69(.UQ ~.518 4.502 5.r.701 .'odcnc pare r I Temper" I Ufa Prili ~ ak l.1 1(.420 ~ •.072 1.758 .X90 0.058 0. K 2.R4:! 2 .6 1.1.057 4 .1 .692 5. 50.685 un 1.1.ui~cl1ja vIJ~cm: 1' . 3.(1 :!f) 1.872 0.MU ._ ---- I 0.848 0. 5. I R(.J90 4.667 0.588 1.455 2 •.565 .I<I'J 1.065 0.294 1.74 1 0.412 1.54) 4.(·07 4.73 4. 1.142 1.1~~ 2.499 5.1 5..(. 1.301 .320 5.R84 1.205 3.1)7'1 2.913 2.1 55 2.169 ::!.194 1.0.289 5.23 I 4.'117 4 .251 2.4X(1 4.676 I.5(.357 1.\. 5 4 3 0.1 2 .15 4.(.7Q9 0. 14) 3:! .716 0.64 7 4.7:12 0. 2)6 1.844 5.2(00 4.897 0. POSTROJENJA ZA CENTR4LNO GIlliIANJE Tubela 4. JI)6 2.HOO ).212 1.104 1.074 2.965 2.Q22 0.7'18 5.877 1.672 1.oJ(.151 2.140 1..·.440 1.~ 5. I .7 I (.704 I..179 2.OH7 4.2(.109 2.6 0.772 1.981 0.11 (' u klJa 0.1.2(1 2.806 1.121 3.727 5.'132 3.7 O.1') 5. 0 .075 2 .O~5 24 2.72 13.17 1.J~4 /. 1.681 0.710.'I.659 :!.(.Q48 O.R7R 0.O 3. 1.66 1 I IJ J2 II - 1.726 I.780 .Oryry J.517 2 .(.4JO 1.70 !.'1.006 .415 4.050 ! 1.49:1 5..227 1.477 I.022 0.277 1.147 1..7% 0.82') 1.836 0.21 \(.590 5. . O.(I.OJJ J.2 0.1 .DO 2.M6H :::(:: I 3.7.J93 1.102 1.595 1.1 .42 1 I.1J7 2.0 5.tNJI:.527 3 .5 (1.267 4.008 0.7(.595 2..5 17 1.1.98.40.974 0.8(>0 0.055 2.5.202 1..262 ).177 .(o4M 2(0 ~$ J. 17~ 1.3'.458 1.44 1 2.935 0.1)59 3.54(.811 5.440 4.11 .1).1 2.774 0.3~9 5.O37 0 .1. I X 1.92~ 9 /. ('~4 5 .9 10 /. 4.85J 1..311 1.5R(.IlS6 /.650 1.4.3(.7)5 4.044 0.244 1..1HO J. 2.782 1. I R{~ J..74(.2J.(.'171 2.12.785 0.115 J .'! 2J I J.029 0.Todorol'ic PHOJEKTO I·:.1 1}5 2.1.1) I I 3.5:!6 1.577 1.6% .(. 17~ 4.!IS'I 2.75 2.80') 2.15(.OJ I 4.Jjo 1.I 1557 1.06) 1.775 2.:1 4.18 2.S'JR 1. 149 2.671 . 3.

240 O. tzv ravni kondenzacije iii citavoj zoni konstrukcije .115 0.1 0.5 0.17(.28.412 0.4oJ4 0.I. 10. D.nl O.127 0.205 O .~().34Y 0.244 O.147 0 .1 23 0.7 i 4. 2(01 0.:40 0.)44 0 . O~5 ..107 0.511 O.<11.1 12 0. IKI O.2 ~3 U.I 0. 241 0 .11 6 0. I ~.44U 0.105 O.4.209 O. 1 Uporedivanje toka parcijalnog pritiska i pritiska zasicenja Kada sc u dijagramu za neku gradcvinsku konstrukciju ucrtaju tokovi parcijalnog pritiska i pritiska zasicenja vodene pare (slika 4..452 0.0'15 0.4 1~ U. 114 0 .3.2H O .4(10 0. 137 0.112 0 .225 0.J47 0.557 0 .105 O .2'1? -9 .IM) 1).17 0 . .255 0..)(.1 0. 1(). SR I 0 5 35 0.10 .20 O.5 0.252 0. 114 0.00 0.141 0 .\ 0.10'1 O.173 0.(04 7 0.273 0 .169 0 .117 0.1(· 0.177 O.5 -6 -7 -8 0.3 7(.(.7 0 ..18.).\ 0.2D O.1 1.1 0.4RR 0. TERMORIZ/(:NE OSOBINE G RADEJ'TNSKlH OBi EK4TA 73 .(.5 1.111 0.235 0 .8 0.h24 0.101 0. 12 1 0.II U.(01 0 0.)77 O. 14. S~ 0.176 I).(.5 5'] 0.54R O.20 o.8).on 4. I '/'-) 0.W 0 . S~7 0.141' 0 . I9M O.332 OJ04 O.329 0.12 0.115 0.1(.5 '1~ O.5% OJ.175 O.I(') 0.500 0.8 0.1f.1C. O.12 5 0 . re.643 0.~ 56 -4 .17~ I 'U.1 .320 0 .11 .209 0.136 0.1 O.25 I 0.1 0." 0.23 I 0.384 0 .1 0.7 -12 -13 (.099 O.6 .472 0. 101 0 .230 0.15 1 0.1 <i5 0.I .11 (.5 Q.185 0.267 0.352 0.. Ako bi bilo obmuto.1~8 I 0.1.13 O .IM 0.1l5 0 . 119 0 .291 0 .)I} 0 .356 0.6) i konstatuje da sc linije njihove promcne nigde ne seku. 120 0.) 0:1 96 ().5.561 0.128 0.I I O. nece doCi do kondenzacije vlage jer je u svim slojevima parcijalni pritisak ispod pritiska zasieenja.271 0 .391 0.1.227 0.448 U.215 0.17 O.'11.4(04 0.2(1 0 0. onda mo~e nastupiti kondenzovanje vodene pare u jednoj ravni.) 8 1 0 .101 0. 144 0.11 1' 0.1'1 (.404 0. 171 0.lll. 0.1.4KO .21)(\ 0.In -I~ 0. 1).U96 0.425 0.H5 OA..1.105(1 O.1 0. 10& 0.0 0 .217 O.2 -.175 0 .1) I 0 .1 :!7 -17 .5 0 .15 0.307 0.1 0.]') 5 0. 207 0 .1 0.n O.I . I ~I 0.1.17 O"l()<) 0.145 0.1 " 0 .OS 0. 10 0. 152 O.248 0.408 0.zoni kondenzacije(slike 4.J2J 0.401 0.lH I 0.237 0. 200 0. 0.8 0.65 2 OJ(.S 16 O.115 0.184 o .5 08 0.)71 Or l40 0.53Y o. 155 0.)17 0.1(.484 O.O~N 0 .492 0.)(.6.157 0.572 U_125 0 . 285 0.)61 0.129 0.359 0 .15 . 0.415 0.397 0. 153 -14 .(.288 0']88 0. 189 0.429 0.1 00 0.211 O . 148 0. onda u uslovima za koje je vrsena provcra.221 U :~O 0.21J 0.

I p.1 CENTRA LNO G REJANJE I . ..s loj 2 .--~~---R-. SI.• 1oj 3 . ' -- K p. 4.. ----p. ".7 Polje priJiska vodene ptJFe u swfuju kondenzacije II ravlli .--------------. Todoro"ii: PROJEKroV.• luj prili s ak z as icc nj a ········ 1 ·· I ".---------' - r . ' \' \ .• loj 3 . pare ija Irli"" .--'" prili sa k v o denc pare r' .- .--------------- 1_1_~_ • . r I R d. 4.4NJE POSfROJENJA 2.--------------. loj 2 .8.-.6 Polje priliska vodellc pare gradevillske kOlLumkcijc bez kO/ldcllzacije vodef/c pare 1..------------.s loj --.-- ---...yr_----R-..------------. SI. .--------------.2----~-----R-d~ 1 --~~~I~/P.

4.. Kada linija pritiska zasieenja preseea liniju parcijalnog pritiska vodene pa re..-.... kitll u tackama K1 i K2 na sliei 4.-r--------------..\·ka vodelle pare sa kOlldellzacijom II "zolli" 4.s 10 j 3. -.-..PKI +2:-' Pu i= I 7C ...- .- K1 ~ K2 -.8 Polje priti. kg ] [ m 2 ·s (4..31 ) Sa druge strane zid napuSta: ..-.s]oj -.8.__ ______ __ _ " Pc .---.-- -. Zbog pojave kondenzacije.---._.s loj 2.. TERMORlZI(NE 05081 E GRAFJEVINSKlII OBIEKATA 75 t l . nije medllsobno jednak.../ R tiki PIt .-----------.-..6 DIFUZIJA VODENE PARE PRI KONDENZACIJI U ZONI I RA VNI ZIDA. onda postoji kondenzaeija u zidu izmedu ravni Kojima pripadaju pomcnllte tacke.----------------.--. Na jednu stranu zida dospeva vodena para u kolicini: _ PIt ..1 Rd 3 . -- . protok votlene pare koji se na jednoj strani prenosi na zid a na drugoj iz njega na vazdllh. 1 KI o. SI 4.-.PKl g. Kolicina vlage koja je kondenzovana 1I zidu izraclInava se kao njihova razlika . Pu - P k1 - ------- ----.----.-. _ - .---. i I I Pc Rd.

suvog dela zida [Pal. polje parcijalnih pritisaka i pritisaka zasieenja za spoljni zid koji se sastoji od slojeva krecnog maltera.32) U go rnjim izrazima su ko risce nc sledeCc ozna ke : P "k l . =gkoll.76 B. Izracunati temperaturno polje.pritisak zas ice nj a vodene P<1[C na ravni koja de li unlltrasnji slIvi deo zidil od zone kond e nzacije [Pal . SPll- P" Kl - pritisak zasicenja vode ne pare na ravni koja deli zonu kondenzacije od Ijasnjeg. za posmatrano vremensko razdoblje. pa] . s· pa] [ kg .31 i 4. plute i cementnog maltera.ukupno trajanje pojave difllzije vodene pare u danima. ( 4. Deblji- . I?tik l - otpor difuz iji vod e ne pa re slojeva zida izmedu unutrasnjeg vazdllha i ravni pojave konde nzeije Kl m2 . Merodavni pritisak zasieenja je sa "obe strane" ravni isti. pa u jednacinama 4.z.32 treba izvrSiti korekciju: PKi pIQ =PK Primer 1. Tm/orrJ"ic PROJ EKrO I ~·1 NJ E POSTROJENJA ZA CENTRALNO GRFJA NJE kg ] [ m 2 ·s ( 4. U slucaju kond e nzaeije u ravni zida.34) gdc je d . ReZlllta te predstaviti zavisno od olpora difuziji u Glasserovom dijagramu. kg Kolicina kond e nzovane vodene pare koja ostaje lInutar zida data je izrazom: kg ] [ m 2 ·s Ukupna kolicina kondenzovane vode ne pare u toku jednog dana je: gkoll . opeke. proracun kondenzovane vodene pare se vrsi na isti nacin stirn sto se umesto sloja-zone kondcnzacije ovde javlja sarno jedna ravan. onaj koji se odnosi na tu ravan.33) ·24·d (4.s . I?dk2 - otpor difuziji vod c ne pare slojeva gradevinske konstntkcije izmedu krajnje ravni kond e nzacije K2 i spoljne strane zida m2 [ .

04 0.02 plula CCll1c nll1i maltcr 0..= 1005 C.+ 8 0. Tahcla 4. a na osnovu njih su odredeni i pritisei zasiee nja vodene pare pre ma Tabcli 4. A rW/mK] 0.81 0..20• C 1 .).'+ Ai Tempe rature u karakteristicnim slojevima Sll racunate pre ma obraseu (4.=OOC Gustina Iks:/m31 Pu..=O. =1005 [W/mKl A.042 1. Koeficijent prelaza mase vlage sa unutrasnjeg vazduha na povrsinu zida je izraclinat prema izrazu 4. TubelH 4..+.51 0.111 Osohinc "lIz!lllha Tcmpera lura f°C] lu..+.=l. II (druga kolona u Tabeli 4.293 Specif. za slojeve na svakih 8 em u masi zida od eiglt:.Q2 0.1..0 16. u slojevima plut e na dodirnim povrsinama sa susednim slojevima. pa rc fI 0. I 1 a.70 qllk = 1 a ll 4 () ..7): Temperature kao i pritisci izracunavani su za unlltrasnju stranu zida. = 462 J I kg' K .02 1 . [~] .24 0.0259 A.~ 25 12.4 9.81 0.4.+2: . provod.1: 20-0 1 0.+ ..111.5 [zraclInavanje te mperaturskog polja je bazirano na toplotnom fluk su kroz eelu debljinu zida a prt: ma obraseu (4.02 f"klor olpora dU'uziji vod .O~2 I. provo C o..24 0.8 10. T£RlvfORlZICN£ OS081N£ G RAD£VINSKlH OBJEKATA 77 ne slojeva su dat e u Tabcli 4.22 za koji su bili neophodni poqaci 0 fizickim osobinama vazduha koji Sli navcde ni lItabe li 4.0 6. V u prvoj koloni..205 p. lzracunate temperature su prikazane u Tabeli 4.1. it spoljni i unlltrasnji uslovi SlI: te mpe rature 0 °C i 20°C a rehllivne vlainosti 80% od nos no 60%. ravan dodira krecnog malte ra i eigle. IOpl. ukljllcujuCi i otpor prolazu toplote uz koe fiei je nte za pre laz to plo te pre ma Tabeli 5. top lola [J/kgKI Koefi.V) Z a odrcdivanje ve!iCina pareijalnog pritiska vodenc pare u ovom primeru su racllnati koefieijcnti konveklivnog prenosa vlage iako se ovi mogu u prakticnim proracllnima zanemariti.11 F izickc osobine zadlltog z ida Malc rijal krceni mailer opeka dcbljina «5 [mJ koeficijCI11 IOpl.+.04 0.0244 Gasna konstanta za vodenu paru je: R. pa je kocficijent difuzije vodene pare u vazduhu prema izrazll ( ~. kao i u ravnima gde su dcbljint:: plllt e lcm i 2em.Il.26): .=O..57 O.

73 B. 10.10 6 fl. 10. • = 2.26) i dati u Tabeli 4.1V.1V Koeficijcoti diCnzije 1C Materijal Krecni malter Oznaka [kg/msPa J 2. 2.1005.0259 5 .55 . 2:j 1 . ( 283 )1 . 11 2.105 273 s gde je: T=T. Otpon difuziji vodenc pare kroz slojeve zida se izraclInavaju analogno otporirna provodenju toplote.02M 5 . 11 1C Opeka Pluta Cementni malter . Todorovic PROJEKfOVANJE POSTROJENJA ZA CENTR4LNO GREJANJE D. 1005 . 10. [rn .049 .412 . 11 1.26 ( Tm ) 1.11 1. 2.412.( 0. Koeficijenti difuzione propustljivosti vodene pare za zadati zid su izraclInati prerna (4.412.=I 1C . 10. m2 ' 5' pa] [ " kg R ile = _1_ = 5.5 [rn2] 1.10O. 10.28) sledi izraz: 1 Rdj =-+ f31.10 )3=18.412. 10' [ kg ] rrt ·s· p-" 2.10" -162·293 0. Iz jednacine (4.+T" m 2 Od ~ vd e 293 + 273 2 283 [K] se dobija: 1 (3 = 8 .8441 .s .26 .412.293.2. 10. Ovi otpori se ne mogu prikazati u Glasser-ovorn dijagramll jer se radi 0 velicinarna mnogo niZeg reda prema otporirna konduktivne difuzije vodene pare.205 .105 1 8 O tpori prelazll vodene pare na unlltrasnjll povrsinu i sa spoljasnje povrsine zida iznose : 1 7 Rdu =-=189'10 (3 .0244 1.712 .l o.( 0.0259 ) 3 =52 .81 = P/j 273 2.pa] kg 2 Tabela 4.81 =2.118 .8 5 1.

=0. 5 633 Git l..8')' Itl' 9. 7 13 ·I O 1.543 12.. IlS.28): PII .~.2 p" fle=rpc Pc =0.20 1.V.pa] kg a pa rcijalni pritisci vodenc pare sa obc strane zida 511: PII=rpll PII =0.XO .726 3. cije su vrt'dnos ti date ni T abe le 4.:1.28 01=0.a · ju fluks vlagc je: gllk = PII .8 Pa Parcijalni pritisci u pojedinim slojcvima su racunati prema izrazu (4.= l1.VTcmpcmtnrc.p. 4. Prema istoj tabe li ukupni otpor jc : m2 [ kriljnjoj kolo- .. 1() . Uporcdivanjem pan.41 67C).11'J"69· Itl" ').() 9. 111 10 10 I.3 1655 .707 0.80' 6 11 =488.02 oJ= O..U~). T£RAfORfZ1CN£ OSOB1N£ GRAf)£V1NSKIff OBJ£KATA 79 II na osnovu kog~ su izracllnati parcija lni priti5ci.1Y.201 36. 30 n .3S!l15 ' 10 DSOS· In 10 Jl ll'a! 1·102.18 05=0.2" 6.] [m! unulra fl oC[ ~O 0 1=0 O 2 =0..1.:'17 i)07.1l""54· to" I..7 n. Tabcla 4.9 796.. pritisci zasiccnja. 6 .51l ·189. 322 14.) 0 fJ [pa! 2337 2115 . 6. s loj zid. 1 16. R'fllk Pi = PII - .C)" ') · lO S 3.26 06=0.488.8 1.V.ijalnih pritisaka i pritisilka zasiccnja vidi sc dil su parcija lni uvck manji.R 6. s.2 . 1 1477.29 '~s = 0.28) i dati u Tabe li 4. IIi R ( 4.:1:2 'I'"lja 18. te da u zadatom zidu neee doei dn knntlenzacijc (slika . 1. 12 750.'J+lS · I()" 6. otpori difuziji i parcijalnii prilisci za zid iz primcra I.3808· 10 +10 U grafickom prikazivanju pritisaka vodenc pan.~ 5 9R2.0 Ud[mL's'Palkg! 1.9). knriscenL' 511 dvL' apsci'L': jl'dlHl sa olporima difuziji i druga apcisa sa odstojanjim'l slojcva otl unutrasnjc stranc zitla (sl.1O 0.60 · 2337=1402. U dllk 1402.4 18. U tom ~Iu'.38 1 1 " 1.0 2075 1855.O C)1') ·IO IO lu 1.p.

. 2 em .. 2000 . .2 1000 \ \ \ \ \ \ \ P: =610 SOO 2 em . I I I . . . ..- 5 -- o 0 . . ISOO P...cementni malter . .mplja opeta P.-. .SO IJ. .-o I I I 50 100 140 R... '" 488." = 2337 .9 Raspodela temperaJllre i pritisaka :zidll iz primera J.kreau malter 4em-pluta 24 em.. . I I I . p (Fa) P.8 0 0 I 02 50 100 I I 140 I 32 R... .TO I·:' I NJ£ POST ROJ£NJ... ...Tor/mw'. I ... j ZA CI::NTr&1LNOGR£JANJE t ~ = 20 15 .flO . .(NsIkgx1lJ') ~ 10 18 262830 /l l) (em) Stika 4. I t.. \ \ = 1402.c PNOJl=:J<.. .

7 Zil unutras nju stranu zida.-I. kao i parcijalni pril isei vodenc pa re u vazduhu sa obe st ranc zida.0189 . suplja opeka i cemc ntni millter. slojevi zida su: maller. Vrednosli su dale u prvoj ko loni 'fabele 4.1'1>1 .~I Primer 2. koeficijcnt i difuzije vodenc pare za materijale II zidu. I~. VI i prikazanc gra(icki na slid 4.31: . polje p.2789 .wni u knjoj pocinje kondcnzaeija (Iacka K1 na slici 4. rtilnc velicinc na slici 4. loplolni nuks je isti kilO i u rr imcm J. kako priliska zasieenja tak o i parcijalnih prilisilka CC 5C izme nili u odnosu na primer I.ijalnih prilisaka i pri lisaka zasicl'nja vodene pare za spoljni zid koji sc sasloji od islih matcrijala kao zid II primcnl I. odl'osno otpori prelazu mase vod e ne pare. T£RMORf ZfCN£ OSOBfN£ G RAIJI. su isti kao u prelhodnom primeru.26 '10+ 9 = 2.10+ 9 + 2. 23. odrcdeni Sll prilisci zasieenja.VI.doslcda slojeva. olpori diruziji i parcijalni pritisci i prcdslavlje ni u Tabcli ~ . 7. S obzirom na ncizmenjene tempe rilturske us love. Posto jc te mpe ratursko poljc u zidu promenjcno zbog n.10: Jl ~2 = 666 Pa Za izracunavanjc difuzije vode nc pare u zid i iz njcga trcbil odredili olporc difuziji za sloj"vc do r. i 30 em kilO i za spoljnll povrsinu zida. ali sa izmenjcnim redoslcdom pojcdinih slojcva. Temperillu rc su racunate prcma obrasclI ~.lkl = Rdu + Rdkgraf = 0. Izracunati lemperalurnll poljc u vikslojnom zidu.:I·'l. Sa slikc se vidi da sc Iinije prilisaka sekll II lackama K1 i K2 II Kojima su vrednosli pritiskil ucitane sa slikc 4. tempcriltursko polje jc izmenjeno. polje pritisaka.6 vrcdnosti mcrodavnih otpora Sll: R. plula. PrimcnjujllCi izloze ni poslupak pomocu koga SII izracllnavane relevantnc velicine II primeru I. slojevc na rastojilnjimil od 2. 5.m. Debljine slojeva kao i paramc lri spoljnjeg i unutrasjcg vazduha su isli ka o u primenl J.6) kao i od krajnje ravni zone kondenzacije (tilcka K2) do spoljnjeg vazduha.10+ 9 KoliCina vodene pare koja prodire u zid je prema jednacini 4.10. RacllnajuCi od IInulras njc slranc zida. KoristeCi lll. i i7nosi Zbog dmgacijeg redosledil slojeva..VSKIfl 081£1(. Koefieijenli prclaza.

t2 935 813 725 6.] 1.a .\02 1l...oja sc u zidu kondcnzovala.20136'10 1.Todomt'. 10 10 R.rid iz prima'a 2- sloi ...c I'R01F.7 0.6 1228. prilisaka zasittoja. )0+ 9 a L. Tabcla 4. = 1.:·tNl£POSTROJ£NI.1 lil C£lvTR.15 633 610 R (ml's'PaJ1'l.0 ?J75 1.7 802.0 6. alpord diruziji i parcijalnih pritisaka "lMkoc pare z.109 26218.10+ 9 Razlil:a gornjib vrcdnosti prcdslavlja L." 18.109 6.5 0 p (Pal <5=0 <5=2 <5=6 0=7 <5=8 0=16 0=24 0=30 0=32 2337 2115. VI Vred~ u.oja prclazi sa zida n.°6 20 18..06377 ·111 10 1.12-12 2.8 .KrOI.32) iznosi: 665-488..4 1264.a spoljoi vazduh (jednacina 4.38025.2 .1139·W9 9.8 2.9498' Hf 20795.mprnolura.4LNOGRElANI£ U02.5 488.2 1336.0 9.1 12.89 .745.olicinu vlagc L.3808IlI·101O p (pal 1402.6 6Q7.82 B.2789.0 4.109 3.1641. '107 9.oliooa L.2 74 0.7 11929 997.

~::...: ::. .::::::::: .t.. EOSOBINE GRADEVINSKlH 08JEKATA 83 to = 20 5 o p(pa) p.:::::: -:::::::::::::: . 438.....":.10 Tempera/limo polje j polje prilisaka za primer 2... .. o 50 100 140 2 em .· . TERMORlZlt.... P: = 610 soo ....--1r- 2 em ..luplja opeka P.... ... ...cementni maller 2115 ._. .(Nslkgdoj I 30 32 678 16 24 5 (an) 51.pluta 24 an . ... .. . I 2000 I I r p' 1500 p. 4.." ....8 rf-- o o I I 02 III 50 100 I 140 R....kr~ malter 4 em .. . = 1402.. 2337 .2 1000 ..

.. --' --:~ .1lB_L . bet.{ T' -... ' K2 .. ~ ___PL li(mJ Sl4.i malcrijali_ Tako. -'- - - '- ~ . parne barijue .. 1. .- ) '" ':: '.. -.-.~...il'i.' " {tyro-s.araklc.. \ K I ' :. -been i m aile r -m asiv n i zid · PB'p"ma barije a -l c nno izo lac ij a (5] -kreco i m a h e r --.'e prill1o.'ilmkciji i na Djcnoj pon'. " -.. NajCci<.~.'cr. vodene pare sc povcCavaju isprcd. - - ~. prcduzimaju s ~' me j.7 MERE ZASTITE OD KONDENZACljE Da bi sc ncpoicljni cfckal prisllstva vlage II zidll sprecio.79. P ( hez PB) -.Pal.'ocficijcnl propusllJivosli vodenc pare JIa/ = 2. -.~ . -. znatno veecg od onih kojc poscduj u .' 'I i milh:rijal vclikog olpord diruziji vodcne pare..cnja lemperature i prilista zasiecnja.:oll.p.10=:> 1-1 [ kg ] m·s-Pa Uvodcnjcm parne barijcre parcijalni pril&.- -. .ojivana mcra jc poslavljanjc pame barijere L:oja prcdslavlja zapl.---- . -~:.. sa ciljc m .. 1 j I I • (u PH) p.i.'. --. -"'.Dthfte pare Il ~j ~ SII .ristike su JI = 3500: ._-_ ..11 PoIje priIida .:.lali gradevinsL:. _.. -- .. a smanjuju iza barijere u pravcu sni. . -..Za bilumensku IepcnL::u ave L:. u svakom sloju kanslrukeije parcijalni pritisak vodenc pare budc manji od prilisk a /dsi<-'coja_ p[l'''1 (I] (1) [3 ) (I) (1) (3 ) [4J [4] [5) '. a \'. na primer aluminijumsL:a folija ima fak tor difu/ !nnog alpora l ' = 700 000.-r P".4. ----'-- -.~ -. ...' proliv pojavc kondcnzovanja v<>dcDC pare u samoj J.I.

Ulicaj barijere prikilza n je na slici 4. Ugmdnjom parne barijere (sloj 3) polje priliska u zidu se menja i dolazi do pOVec. termoizolacija i krecni malter na drugoj strani zida. tako da je otpor provodenju toplote zanemarljiv. ali ne iznad pritisak<l zasicenja. sto se ne sme dopustiti. opeka. T£RMORIZ ICN£ OSOBIN£ GJ<r1EJ£VI NSKlH OBJ£K4 TA 85 Parna barije ra ne predstavlja toplotni otpor.-I.1nja parcijalnih prilisak<l u delu zida ispred b<lrijere. Poljc prilisaka je takvo da se izmedu ravni Kl i K2 javljaju uslovi za pojavu kond c nzacije vodene pare. Uslcd toga praklicno ne dolazi do temperaturskog pada kroz parnu barijem pa kriva prilisaka zasicenja zadriava svoj oblik kao u SIUCiljU bez parne barijcre. poslavljanje vise parnih barijera (sa obe strane i izmedu slojeva termoizolacije) moze d<l ima za posledicu pojavu kondenzacije. ako bi se posl<lviia parmI b<lrijera sa hladnije slrane zida iii ugradile dye parne b<lrije re (sa obe slrane termoizolacije). U delu zida iza barijere parcijalni prilisci vodene pare poslaju znalno nizi. [sto taka.10 na primeru jedne konslrukcije zida od cetiri sloja: krecni mail e r na jednoj strani zida. javila bi se nepovoljna raspod e la parcijalnih prilisaka vodene pare i nilstupila bi kondenzacija unutar same izolacije. t<lko da su izbegnuti uslovi za kondcnzaciju. Ie se tako i crta. Medutim. jer mat e rijal koji se nanosi kao barijera imil ve liki koe ficij e nt provodenja toplote A i debljinu od ne koliko milimetara. .

Doma61 procedura proraruoa je bazirana na DIN iz 1959 godine. prozora.kolicina toplote koju prostorija transmisijom gubi kroz odredenu povrSinu (zidovi.5.koeficijent prolaza toplote kroz povdinu "i" (WIm K) Fj . za svalm povrsinu posebno: Qo = Lkj. vrata.'U zgrade i SIULI kao osnov za proraeun postrojenja za grejanje. I" .=t. nalazi u stacionarnom stanju.povclina (zida. Izracunava se kao zbir tzv. 1 Prema NemaCkom normativu DIN 4701 iz 1959 godine.F. prozori. Zato se za proraclln gubitaka toplole koriste zakoni za prenos toplote u stacionamim uslovirna.=1 " (5. cja posJednja tri izdanja potiw iz 1944. Pri proracunu polazi se od prelposlavke da se proslorija za koju se vdi proraeun. vra ta.unutraSnja projektna temperatura (0C) Ij . ako povrsina F razdvaja dYe prostorije (0C). dodacima.'(lu-lj) .. kako bi se uzeli u obzir poveeani zahtevi za Deutsche Industrie Normen . tavanice) kroz koju prolazi toplota (m2) . 1 87 . pod. tavanica) (W) 2 kj . 1959 i 1983 godine. Oni se odreduju preko obrasca za jednodimenzionalan prolaz toplote. transmisioni gubici toplote se obavezno koriguju tzv.) ako posmatrana povrsina razdvaja prostoriju od spoljne sredine iii temperatura susedne prostorije.spoljna projektna temperatura (t.1) gde je: Q" . odnosno da su sve merodavne velicine uSlaljene.NemaCke Donne za industriju. transmisionih gubitaka Qr i ventilacione Qv kolicine toplote: Transmisioni gubici toplote Qo nastaju u odredenoj prostoriji prolazom (transmisijom) toplote kroz povdine koje omeduju i razdvajaju prosloriju od prostora koji imaju drugu vrednost temperature. POTREBNA KOLICINA TOPLOTE ZAGREJANJE Potrebna kolicina toplote za grejanje jednc zgrac1e QH predstavlja karakteristil. poda.

'+ . o . Spoljlli kocficijclII prela7. kao i za neutralisanje uticaja hlad nih spo ljnih zidova (Za) :Zd=Zu+ Zo· Prema aktu e lnom DIN stand ardu ZlI je izos tavlje no. Tabcla 5.doda tak-korcktura za uticaj orijentacije prostorije pre ma stranama sveta .' I' RO} ":KrO I ~· 1 NJ[ roSTflO} E.koeficijent prelaza toplote ~a unutrasnje strane posmatrane povrsine ( ta · be la 5. bo i za podovc i lavanice ori orelazu 10 0101.Y}A Z ·' C1::ATrv· 1 I. posto se u vazdusnom sloju toplo ta pre no~ i kak o provocle nje m. Racllna se preko opsteg izraza: 1 k= 1 () .1).koeficijent prLlvode nja [oplote za posmatrani sloj zida "i" (W/m2 K/m) (labe la 5. 1 I .3) a" . toplotom i izvrsile druge dopune koje zavise od specificnost i grejanog prosto ra. lo plule a.·ll"-J /. lopl ole a. Zs .. 25 (( . II) I U.1).J IT) as . KOEFICIJENT PROLAZA TOPLOTE .k Koeficijent prolaza toplote treba da je poznat za svaki gradevin~ki element kroz koji postoji raz mena toplote.+2: . Za lo se po tre bna kolicina to plole za nadoknad iva nje transmisionih gubitaka QT razlikujc od gubit aka izracunalih po obraseu 5. . (W/m2K) .ako se jedan od slojeva u zidu s a~toji od vazduha.1.. de bljina jednog sloja zida "i" (m) Ai .+ a ll Ai A a j (5. odozdo naRore Za padovc i lava nice pei prelazu loplote odozgo lIadole Za sool inc orozore Kocfieijcnt prclaza loplote pri srednjoj brzini velra Za slueai dodalnih viseCih fasada.'I'mlarm ·. onda nema sarno provodenja toplote kao kod evrstog sloja...SS !I.dodatak za zagreva nje prostorija pos le prekida u grejanju Zu.. 5.3 ravan krov 8 6 12 Umllrasnji koeficijcnl prela7 . tako i konvekcijom i zracenje m.1 Koclicijenl prclaza loplole (W/m 2 K) Za zidovc i unulrasnjc prozorc. 1: Qr-Qo( I + Zo+ Zs) gde je: (W) (5. kao i 7. U obrasclI l!A predstavlja otpor prolazu toplo te kroz vazdus ni sloj (m 2KJW) (tabe la 5.koeficijcnt pre laza toplote sa spoljne strane posmatrane povrsine (W/m2K) (tabela 5.2) Zo .NO 1iI<tJ.

92 0.05 0.52-0. hum us pesuk (suvi ) sljunak (5uvi) drobl jena opoka d robljella pluta perl il .84 0.56 1.84 .ipsani mallc r laki Ripsani ma ltcr Icrmo izolaeioni molter gipsan i malt cr na Irsci Aipsani maile r na rabie mrcii granil dolomil i mra mor pcSCa r.1400 1200 1200.84 2.11 Fizickc osohinc gradcvin ski h ma ter lja la Malen ja l Gusti na P (kg/m' ) Specifi eD.05 0.61 0.79-1.4 0.05 0.99 1.15% ) sll plja opeka (uk! jucujuCi i supl jine ) porozna opcka k1 inker opcka (pll lla i sa sll pljina ma) blo kovi od c1eklrofilt e rskog pepel a sil ikalna p Ulla opcka silikalna .92 0.05 0.5 1.1 6 0.47 0. iSpUDII 1800 1700 800 50 100 400 250 50 1700 KoefidjeDI provode nja lopl ole ).92 0.92 0.27-0.52-0.84 0.91 0.1.l1.1 0.16.5.04 0.92 0.92 0.92 1.74 0.47 0.ILl.09 0.·1 / () /'LOTr.8 1.74 1.64 0.92 0.52 0.92 0.51-2.Y. 5.92 0.33 1. /'0 7"I<loIIN.81 0.47-0.52 0.180 1200-1400 800 1900 1300.85-0. ZA Ci!WJA Nlh' Tabel . (OI.92 0.84 0.35 0.05 1.7 0. amorrlli krccnja k pesak i siln i S1 jurla k obradiva zemlja.92 0.74 1.76 0.84 0.96 1.lola c ( kJfkgK) 3 I puna llpcko (s uplikovoSI0. nasul kc ramzil .3-3.81 0. (W /m K) 4 0.58 0.1500 1600-2000 1 !00. bcl ono zid ad kamena bel ons kc blo kele sa slIpljilloma 1I 3 rcda (ukJjlletJ jllCi i su pl jille) krceni malt e r p rodllzni krcelli molter ccmcnlni maher ~ipsan i i krcerlo .09 0.1 0.47-0.22 0.05 1.47-0.1600 600-800 1600-2000 2000 1600 mallcri 1600 1700-1900 2100 1500 1000 600 1000 1200 prirodoi klImcD izcmlja 2600-2800 2650·2850 2600 1500-2000 1500·2000 malcriia1 z..1 6-1 .5 2. nasul 51rURol ina mincralna i stakJcna vuna lie (vlamo) 2 zidovi 1200.58 3.84 0..92 0.92 0.I KO I.92 0.92 0.84 0.84 0.1 9 0.046 2.74 0. uplja opeka (uk!jui:uju Ci i supljine) pozolil lermoblokovi od S1ja ke (uk!jui:u juCi i supljine) blokovi ad pcnohelona puni blokovi od lakop.84 0.4 1 0.92 0.88 0.

84 0.58 014-029 0.29-0.C PRO F.84 0.0.29-0.08 0.14 0. 2.09 " i.26 ' t.09 1. ~ ·oJ' '" '.7 0.09 .67 1. stakJ.48 0.099 0. .'1.09-2 1 2.16 2.47 0.I.92 0. .88 2.88 0. 400 ' .j betoni O<J kamen 093-233 0.kTOV4NJEPOSTROJENJA ZA CENTR-ILNOG R£J. a ira ~nlislir£!.99 0. I ' .'i'u<iorTJI'.10<:0 iverica .88 1.79 1. .47 2. za oulanan 'b iznulra S r.eni moz."fI\ :'.H .76 0. I}.debrine 25 mm 1.84 0.*·:II1\'' (JO ' .09 2..96 0..96 0.21 0.081 0..96 .88 0.fl".35 041 0..do 18 mm 096 0.058 0.000 or keramicki moz. -0" ~.2500 2600 1100 700-800 500-600 620 400 550-600 1000 200-400 -600 ' 550 500' 450 .05 0.""'·'''.84 0.1 ik linoleum uma rcdfabrikoV'Jlli betonski e'ementi .lake.21 0.84 0.33 0.47-076 1800 2100 850 900 .04-2.21 . 1I.23 0.88 1..1NJE 2 belool 1800-2500 800-1400 400-800 1200-1600 1200-1600 lace 3 0.88 0.14 012 0047-0..05 0.47-0. .67 1.' I I 1\ L!' .047 1000-1400 600-800 1900 1800 2000 1900 2300 1200 1000 2400-2500 1200 2600-2850 .19 0.96 I 1.92 0.44 044 0. laki betollski clementi armidlno sta .33 081 0.84 1.21 0.081 0052 0. 0 .35 1.47 .05 0.1 ..96 0.'''~I''. ik ..7 0.099 0 0.88 0. SU I'i stakleni blokovi d r'll) " 2.13 0.093 0.oQ.88 0.tvrda -meka .r " ~..£ene 20 35 \ .

i staldena vuna staldena pena pluta (ekspanzivna imprelUlirana) plcXe odQlo!ivene trske plote·odjlresovane slame (strami\) .. oIcwo cink 7800 7200 2700 9000 11S00 7100 .te plcXe oolietilenske foliie PVC foliia.' .59-169 1 096 126 138 1 . "--''' 1 . vi!esloinOR poliestera picXe od wilne . POTREBNA KOUtINA TOPWTE ZA GREJANfP. ~ t . .' "f' 1A 5.pIca: od sintetillih materijala. 9/ 4 017 019 07 023 012 016 007-009 0. I' .14 0·21 019 019 (\ 19 019 0. 1 oOil} . prskani azbest . 2.cementne plcXe ~Iik 2 DCMIae oblOlle 3 1500 1100 1900-2100 1400 olOS 167 I 05 096 096 096 123-146 167 167 1.mole PVMD i PVC picXe poiistirolske picXe (u bloko.6 126 4191 -422 1006-1012 termoliolatorl mineraln.vima) oOIiuretanske p1cXe izrezane iz blokova . 0035 0041 004 0. 15-30 3O-4C 50 15 osla\o . mekana bitumensk~ traka sa ulo!kom od '1luminiiumske foliie krovna lepenka vi!esloina bitumenslca hidroi20laciia PIB (voIirzobutilen) trw CR (hlorpren kaublk) trw CSM (hlorsulfidna oolietilenslca) trw EPDM (etilen .nofilen vinil-azhestne plcXe tepih doske za pod hrostov parke tvide drvno-vlakn".67 125 096 1 46 1146 146 096 1 1 104 088 082 096 046 05 088 800 950 250-300 ·520 700 ' 900 ' 1000 1~00 900-1000 kroVDI pokrtvDI mlterill " 1100 1100-1200 1600 1300 1500 1200 1900 2800 1800 meWI Iiveno lIVOMe aluminijum bakar .19 01 9 026 0.8.volt PVC .574-0683 999 7-958 4 1275-0932 o0243-0 0314 .kaublk) traka crep plcXe od !kriliaca azbest . . PVC p1cXe urea p1cXe voda (10-100 "C) vazduh (0-100 "C) ..prapilen . 203 380 35 110 0041 0056 0041-0044 0046 0098 012-013 019-023 019 021 1 bitumen bitumensica lepenica ".23 03 03 099 29 035 5.5 .5 46. 039 084 084 '167 126 147 167 1. . \ : 30-200 145 120-160 800 350 400-600 1400-1500 1180 1400 .homOReoo .

12 016 0.1) sled:~g S~s!<tv<r: spolJnt krcenl mail e r 2 em.Torioml 'ii: PfWJF. bez izolaeije... Slika 5.+ . ~:: .21 0.. unutrasnji krceni mil Iter 1 em. ~".14 0..16 0.16 0. bez zaplivallja crep no lelvama s:o 7. koefieijc mi prolaza toplote izraeunati su i dati u tabelama 5.=25 W/m K 2 a u =8 W/m K I .+. puna opeka gustine 1800 kglm.8 5.+-. kilo i da za zid od istih materijala nije jednak koefieije nl prolaza lo plote ako je laj zid spoljni iii unutrasnji.2 1./. debljina uctona 5 em arillirano-hero llski kr ovovi sa izo lacijom od 35 mm lerase sa izolaeiiom oel 35 rnm k(W/m'Kl 11.8 4.. 12 em.IV Koclicijcnt prolaza toplotc k za krm'ovc (W/m1K) Moteri).OJ£NJA Z-1 CENT/'. -\ . 3 belo n od kil menog agregata gustine 1800 kglm .21 0.6 5.15 0.+-.IV . 8 em.aptivcllim spoinicamn staklo jednost. (m 2 KJW) 1 Z 3 4 5 0.76 0.'I!"< 8.08 ' o.3. 3-5 mm.lll OtPOf prolazlI toplotc vazdllsnih slojcva DcbljioR \'82""5DOI: sloja (eml veri ikalni sloievi horizonl~lni slo jcvi pri prolnzu loplo le odozelo nnvisc horizoll la illi slojcvijJrijJrolazliloplole odozgo lIalliZe 11A.~ k =_1_=164 06 ' .17 0.81 .02 0.93 0..21 Zit gritdevinske ele mente uobieajenih materijala i standardnih debljina.25 0.16 0.14 0..KrOI~·1NJE POS71.18 0.._/ .plivcl1i spoj arrnirallo-belonski krovovi pokriveni ler p"pirorn.16 0.1 Primer 1 Izr:lcunnli koefieijent prolaza top lote kr?z spoljni zid }slika 5. zbog razlieitih koefieije nala prelazil lo plole.1 krov.()2 Il.81 0. Tabc la S.a\110.ILNO GJ<UAME T"hcl" 5. W/m2K 0. vazdusnI sloJ ) em.15 0.. Prilikom korisCe nja tilbe lil 1re bil vooili rilenna Oil koo horizontalnih povrsina koeficijent prolaza toplole zavisi od smeril loplotnog lokil.5_VII.1 Spoljlli lid .3 J. 2 1 k= 1 -. +--+ .16 0. a. ere I' iii lalasasli lim na lelvama.. Kada se koefieijenl prolaza loplote izraeunava onda se to eini prema obrasell broj 5. .Ol ~i .111 0.

8 2.2 3. .3 2.7 2.devena') ) sool ina vrata .' .3 5. dvostruko zas'akljen. odstojanje izmedu stakla 12 mm drvcni sooieni orozor drveni dvostruld orozor l:elieni iednostruk Drozor. . drvena sa staidom.3 2. iedncit'ruk termoluks.0 mm drven.5 31-3.V Kocficijcnt prolaza loplotc k za prozore I vrata (W/rn'K) I Vrala soolina vrata .3 33 2.9 3. dvostruko lastakljen.8 4.1 5. jednostruk prozor. drvena sa staldom iednostruka balkonska vrata.2 3.2 .8 4.Bee mateflJaJe ") VaZi i za ostaJc metale . 2.5 5.5 . .8 4.9 2. odstojanje izm~du stalda 6. dvostruJ(O zastakljen. odstojanje izmedu stalda 6. ~uoal i stakleni blotL pun Pnnor u staldenicim» (F .5 .8 4. POTREBNA KOLle /NA TOPLOT£ 2.. I 20 k.8 4. dvostruk prozor Socci \aIDO zaslakljivaDjc 'crmooan staldo. icdan outa vazdusni sloj termooan staldo dva puta vazdu!ni sloj termopan stakloi.l:eliena balkonska vrata.5~ .6 2.5.) VaZll za vclt.9 3.6 3.1 1.0 1.5 2.1 GREJANJ£ 03 Tabcla S. orozori u betonskom dkviru Drozor od ~uol iih staldenih blokova UDDlrasDji pnnori orema soarednoi orostoriii iednostrulc prozor prema sporednoi prostoriii. 30 5. jednostruko zastaldien drveni jednostruk prozor. . . iednostruko zastaklien eclieni jednostruk prozor.8 3.5 5."jF .5 3. iednostruko u l:elienom ramu nadsvctl o dvostruko u l:elienom ramu veliki izlozi. dvostruka unutrasnia vrata SDoliol pnnori drveni iednostruk prozor. triputa vazdu~ni sloj cudo staldo (orema debt iini stalda) termoluks. ) 1 1. dvostruk staldeni blok..3 5.3 5. 3. dvostruko zastakljen.0.8 3... odstojanje izmedu staid a 120 mm eclieni"sooieni Drozor eclieni dvostruki prozor nadsvetlo. 3.0 mm eclieni jednostruk prowr.

Monta sa vlakIJ31icom 12 mm. parkel na slcpo m podll.VI Koclicijcnt prollila topl ote k ZII POdOl'C i tavnnice (W/m'K) Crici . :s<' V I .e (donja prosl orija ima ni1. Drvene grede sa up"slenim po dom.~. leraco) k=I .i· .5 iii k=1.20 1. POSTROJENJA ZA ENTR·I LNOGREJ.~ m lr "/. ~nn""'~'iic "r..-.1 tcmperaluru).28 3. a vccc za peolaz (oplole odozdo naviSc (gornja proslorija imn nizulcmpcrnturu).: kada mcduspralna konslrllkcija uijc Itleno nim vrcdnoslima: dcrillis ~m:l. ksiloli( na 1. nasip ad Sljake 1.. lCraco"" hel onskoj podlozi 1.16 Pod na zemlii (/////////. I eSca" i Icp i " r ~ r:11 ."elie ')( I -.40 bClonskoj pod lozi . moze sc raeunati sa slcdeCim prosl..34 Primcdb. Silno rcbrosla konslrukcija sa vtaknalicom 12 mm. 0.1.34 iii k= 1.7 em. bClonska plOCa na pcsku.87 plota od drv. hladni pod (belon. RaVili kIov. Manje vrednosli vaie za slubj bda je smer prolaza topl ole odozgo nani.:. I 5.·IA'j1:: Tllbcla S..20 i 2. trseani Icp 1.4 . siinorcbrasI3 konst rukcija. konslrukcija I k v. Belonska plob.22. Vrsl. Armirono bel onska masivna plOCa sa vlaknalicom 20 mm i parkelom 1I asfaUli 1. vun.'.Iopao pod (parkel i sl.I\TO I ·:'I J\~/. vune 8 em.linolcum na bel onskoj podlozi. I 6./ IJ 1"r/unJl'l ' I'IWJ/:. plob od drv."'7 rrmmrrT rrm ~ V"J 4. ...'J.'l:- .) k= 1.

97 1. .17 1.5 12.28 2.7.97 2.44 2.87 0.48 2.12 1.22 1.63 2.81 2. izracunava se na osnovu unutrasnjih mera duzine i sirine prostorije.21 2.65 2.svetlarnik dvostruki VU .83 2.J clrvcllc vunc Koclicijcnl k za dcbliin" zida (em 64 38 51 25 1.94 1. u visinu zida ulaz i i debljina med uspratne konstrukcije.87 1.98 2.13 1.tavanica P .1 1.58 1.58 T:lnki lJllulfilsnji zidovi G ipsallc plaCe.86 2.35 1.63 2.2.F Povrsina kroz koju se vriii razmena toplot e.5.41 1.83 0.36 1.50 1.71 Supl ia opcb 1. za pojedine povrsine koriste se sledece oznake: PJ . rabie Sliako bct onskc nlocc Plocc oc.5 10 7 12 77 0. p .OTl.43 1.64 2.65 I 1.prozor jednostruk PI< .1200 I U .29 1.prozor dvostruko zastakljen 5J .66 0.70 2.1800 Unurr:l ~ nii zid Spol ill i zid P -I 400 Ullllirasnii zid 5 tri rcd a p-1400 SIIPI iin.66 2.79 - 2.05 1. tj.48 I 0.57 40 30 50 60 70 80 2.77 0.4 1 1.15 1.prozor na hilo PO .08 0.69 - -- 100 1.91 5. Vrednost povriiinc moZe se u racunu zaokruziti na prvu decimalu.23 0.tltt cosn ii zid I 2.38 1.57 2. Za visinu zidova ne uzima se unutrasnja visina prostorije (odstojanjc od poda do tavanicc).29 2.VII Koelicljenl prohlZII loplole k zn zidove (W/m'K) MalcriJal Opcka Spoljlli zid p.zid unutrasnji Z5 .47 2.pod.35 1.0 I 1.13 2.8 1 2.vra ta spoljna VB .08 5 6 7.17 0.12 2. Pri proracunu potrebne kolicine toplote.60 0.04 50 1.99 I 0.svetlarnik jednostruki SO .86 2. POVRSINA KROZ KOJU PROLAZI TOPLOTA .79 2.09 2.24 3.vrata balkonska ZU .37 1.94 1.64 3.02 1.57 1.1. POTRF:IJNA KOU CINA TO /I.1600 Kamen Porozllip -2600 Tvrdi p =2600 Bclon M!3< 100 5polilli zid I 5 - Unulrasnii zid Mil < 16051001ini zid Unu tcosllii zid Soolini zidp =1000 Unu tr asnii zid I I 2.prozor dvostruki PDZ .00 Srakobcton 1.78 15 1.92 I Sur Iii blukovi 1.42 2.07 1.vrata unutrasnja VS .17 0.49 2.13 2.00 2.44 1.27 1.57 0.45 10 15 40 220 25 30 2.35 L1ki bctoll . vee odstojanje od poda do sledceeg poda.02 1.97 3.zid spoljni T .23 1.34 Spoljni zidp .42 2. Z~ 0RJ:JrlNlh V5 Tabe la 5.

biblio lekc.1ic Prostorije 2:' personal koji radi sa ru cllim lekrnllskim cclltralama Ga raze 20 12 10 16 20 20 5 Zdravstvcnc ustanovc (bolnicc.a Slepenisle.11. kallcclariic. slcpcnista. sobc za uzima· IIje probe i llzo ra ka. Irpeza rije i dnevn i bora· ya k bolesnika.loka li KOllfercncijske sale.vrala. UNUTRASNJA PROJEKTNA TEMPERATURA . I<UA. a ostala slova bliZe odreduju vrslu povrsine. . biroi Arhiva . sale za Rii dijagnosli.1 dijagnostiku i inlervel1cije.\ sterili. Cckaonicc. 5. we. umivaoniei. dej\azman. V . kabilleli za snimallje. komandne sale DORonskih uredaia O peraciolla i akllSc rska sal:" sal a za neuollosead.zid) . hodnici. r. Tor/om ••i'. prosl orije 7_1 razne spccijalislicke preglede. PI?QJ EKrO I'~1NJ r:: POSTROJ ENJA Zrl CENI 'R-1 LNO (. bolesnicke sobe. sale za itidroleraoiiu Proslorije . sobc lekara. dio med. kupa lil..DOseball Kupal ilo (posebno i sa we· a m) $usionica veSa bez provelravanja SlIsionica vda sa provelrnvall jem Hidroforsko poslroielljc ·C 20 15 22 20 16 Prirucna radionic. lIkoliko narucilac ne zahl c va druge vrednosli. pcrionice SldadiSl a krvi MaRaeini prljavog rublj.a ·C 20 18 vozacc. spavac.1ci jll. sa le 7_1 rad sa klijenlima. lerapiju i masaiu. Napomena: Ireba uoci li da prvo slovo oznacava 0 kojoj se vrsli povrSine radi (P prozo r.VIII Unlltrasnje projektnc temperature SIam b cnc zgra d c Naziv proslorije DneVl13 soba. 1 gipsovanje. ambula nlc) Naziv proslorije <::ekaonice. gimnaslicki kabincli. ·C 20 22 24 25 18 15 7 5 16 . loplolna podslanic. hoi radiollice Magacini ('istog rublja i sanilelskog malerijala.tu Temperature koje Ireba oddavali 1I pojedinim proslorijama zavise od namen\: prostorije i Ireba ih usvajali pre ma donjim preporukama. soba. kancelarije. biroi. zraCcllje. pros lo rije 2. obdukcione sa le. kll hinja we . klin ikc .. tchnicka poslro ienja. umivaollicc Arhiva . sale za Icrapiju blatom.vJ I. ku.. trpczarije. Z . maAacini Ma!pcini 1I sldopu loka la Holovi i Rarderobe Proslorije za ATC i lelegraf. predsobl je. sobe 7.. a lelici.3. unulrasnja slepenisla i hodnici. Tabela S. odelell ja za odmor bolesllika Operacione sale za hill1e slueajeve. boksovi i poluboksovi za deCll. laboraloriie O nlinacijc. sale 2. Kuhinja . POjaCivacke sian icc. sobe za budellje. gmderobe. pripremne prosl orije.1 i oslava 10 18 ne j\rcill se p os ovnc proslOrtJc Naziv Ilfosloriie Kabineli.

lurU.lcafane. DOslastic. spavaonice. scpare. sale. hmalila i svlationicc Z1 d. zaslakljene lerase.zlv oro. Sale za potro~at. unutralnja s lepeni~la . a:kaonice.cu WC za ""rsonal i umivaoni.rad U obdan i!tu.cini s1lhomesnat ih oroizvoda. ·C 20 18 22 15 25 16 . internati . Izdavan ie lekova i a:kaonicc Priorem anie lekova i orirufui maaacini Prostoriie za rovan ie Rotovih lekova Prostori ie za rovanie mineralnih voda i lako zaoal iivih maleriiala ·C 18 20 10 8 Gaslronomskl obiekti N.:> Kuhinia ·C 20 22 25 16 15 16 Pozori ta i bloskooi Nazlv uroslorUe Sale za predstave sa garderobom.5. kelnersko odel enie Kuhinie. birei i pillion icc.: svih vrsta gastronomskih proizvoda. scene i garderobe. POTREBNA KOLlClNA TOPLOTE ZA GREJANJE 97 Apotekc Nazlv nro. frizcrski saloni holovi hodnici Uoonicc Sebe u demu slaraca Umivaonici WC_oerienicc rnaaacini astOil rublia Kuoalila i lillevi Kuhinie . Sob. WC za dccu i urnivaonici Th ~ evi.rnice sladolednice sudooere Mao.lorU. odeljenje za sme~laj uredaia kabine kinoooeralera Slufbene erestariie Umivaonice We. Kuhin ia ·C 18 20 15 16 Hotcli co. eerionic. unul ra~n i a ste pcni~la troezari ie Sale u jaslicama. sobe Z1 dojilc i a:kaonicc. za slanovanje. kancelarije. DOvrCa lur~i i~ naoit aka Hodnici WC Tulevi umivaonici svl a~ion ice ·C 16 16 6 15 22 ObdaniSta i iaslice Nul v oroslorilc Sale za znimanje.rublia. i boksovi. domovi Nazlv oroslorll. perionic.:i MaRacin ~isto. reslerani.

lA ZA rESTR·1LNO G I?U. unutrnsnja Slcpc llis ta .1urikc.J. uifci. ostava.ehnoloskoA procesa racla 5. kafanc. ove temperature se mogu izracunati na osnovu toplnl ' nag bilansa od redcne ncgrejanc prosto rije..4. svalaCionicc. TEMPERATURE NEGREJANIH PROSTORIJA Za izraclll1avanje pOlrebne kolici ne toplote potrebno je poznavati te mperalurl' 1I prostorijam<l koje nisu predvidene za grej<lnje (suleren. hodnid i ·C 20 18 we koji pripallaju ovim proslorijama Hale sa bazcnima Z.). sale za ollm or posle kupanja. PIISiol lit."i.ckarski knbincti. Za stacionama toplotno sta nje zgr<lde.suma proizvoda kF za povrSine koje negrejanu prostoriju odvajaju od spoljnjeg vazduha 2: (k ' F)u - suma proizvoda kF za povrSine koje negrejanu prostoriju odvaj<ljll od unulrasnji prostorija .:c.mla rndi o· lIi c~. frizcrski salOiI Rcslorani. knllcclilrijc. cekaonicc. Temperatura se izracunava po obrascu : (5.TOI':·1Nl I. POSTROl l ::\. periOllicc 22 15 22·211 25 40 50 60·80 10 15 I 11 d us I" rIJs k C pros OrIJc NMziv)Jrostorijc ·C - Temperatura i vlnzllosl vazduha 1I pojedillim proslorij. skladi51a. prol.1 odmor DOsie kt lpnnjn G imnmilickc salc.. s<llc Z.1 pli""njc T lIscvi i kUpolil" Porno kupolila T a pia vozdllsna knpa' ila Vrela kllpali la· saline Sklodislc sporiske opremc KlIhioje l.os IJ Tor/on)!'. vrl ova i drugih grnllevinskih objckala sa spccijalnom nnmenom odrcdllju sc tI zavisnosli (XI . lavan i sl. [.' PIIOJl-.'I Nl H Za tvorcni bazcni Naziv IJrostorijc Ho lovi.-1) " gde je: s 2: s u (k' F)s .

1.66-168 =9...3-::-'1--::5_+-.3 1.3 1. PO TREBNA KOLlC:INA TOI'I.5. Primer 2 [zracunati tempe raturu negrejanc prostorije prikazane na slici 5. Visina prostorije ukljuclljuCi i meduspratnu konstrukciju iznosi 3 'm.8_'-::-2..:. Pod u prostoriji je teraco.22 1.8·2) . 2· 1..--8_·2_'_2.--48--::·_1c::' 1.:. Spoljna projektna te mpe ratura je -20°C....2_2_ · _18_ ' 0..48 vrata pod tavanica 2.59 + 8. .5 ·3 -1·1.-'(. nr-JA NJE I" - () Q te mpera tura u susednoj prosloriji spoljna projeklna te mpe ratura temperatura negrejane prostorije Is - Ix - U svim slucajevima kada za proraclln nije neophodno poznavati tai':nu vrednost temperature negrejane prostorije.-:-5 3:-:-0.48 + 1.4 . a na spratu iznad je parke t.53 ·3 .5·2.65 -c' I x = 561.3 + (1.5 ...0.65 1.4 + 1·1.:.5_·_2_ · 1.22 KoristeCi obrazac za te mperatllru negrejane prostorije (5.. .8' 2·3 + (1.4 "C 33...48 + 2· 2·3 · 1.65( -20) 1. moze se nje na vrednost usvojiti na osnovu podataka iz tabele 5JX. Koeficijenti prolaza toplote k (W/m2K) imaju sledece vrcdnosti za pojedine gradevinske elemente: prozor spoljni zid unlltrasnji zid 2. :.3· (-20) +(1.4 1.5) ' 1.2.5·2 · 1.GTI:: ZA C.:-)·--::1.:.-3_ = _0.5·2·1.5·2.:--.. .1'.4--:8_·2_0_+_1.5) ·1..4) dobija se: I x 5 _+_2_'2_'--.5 ·3 -1·1..4·5+ 1' 1.

5."oi lemoe.2 Osnovu negrejulle prostorije iz primera 2 Tabela 5.@ Slika 5. .1 jc: KIov 5. prolazlli hodnici .\JF: .lari a ·C MOVsa 1.:=2.8 I!. jer tal-va temperatura traje vrJo kratko i javlja se retko. llpr.3-5.:oInih prostorija +9 +6 +6 +3 +3 a -6 +3 a +6 0 -3 -3 a +15 +10 +15 rlo +20 +3 -3 5.NOGRrJA ..J>"(}JI-:KrO I ~ ISJ r: I'OSTROJJ:.: > 5.\ J.3 KIov sa 1.·I Z.:oc spol jnim vazdllbom sa spolj_ vratima.rcjanirn proslo rijama spoljnim vazdllhom bez Suscduc praslorijc .poIjnih Hata i !.ol.:ojc: su prel cino oodrumskc orosto riic ol.1X Temperature ncgrejanih prostorija i lIa (0C) Pri o. pa bi postrojenje projcktova no na osnovlI nje bila neekonamicna.VTI?A I . prostoriic 11c LIZ .11.8 POIi.:r 0-.·I CT..001 in i zid sa centralnim I!fcianicm Suscdoc ~adc sa peCima KOIlafIJicc -9 -12 -15 -18 -21 -2-1 a -3 ·6 ·3 -6 ·9 ·6 -9 -12 -9 -12 -15 -12 -15 -18 -12 -15 -18 oceniti. Zato se ba spoljna proje ktna te mpe ratura usvaja vrednost znatno visa od apsolutne minimalne temperature. obzirom na temperalllrn ol.100 n Tor/ann 'ii. jer bi retio radilo punim kapacitetom. SPOWNA PROJEKTNA TEMPERATURA Za spoljou projektnu tempcraturu se D e uzima najniZa temperatura koja se javiJa u odredeoom rncs!u.:<2.:cuz. • lcocniSta ispod pod.

godine uveo nov naCin njenag odredivanja. Izbor spoljnih projektnih temperatura za nase klimatske us love su prilagodcni raspolozivim podaeima.X Spoljnc projektnc tcmcpcrature (za mesta Jugoslavije) SRBIJA Ada AJeksandroYae (Zupski) AJeksioac AJibunar Apalin Arandelovae Arilje Baclea Palanlea Balli Topol. Merodavne vrednosti Casovnih temperatura uzimaju se kao prosecne iz najmanje pet uzastopnih godina.41". koji bi trebao da je najaktuelniji.5% iii 99% ukupnog broja ~ova. Odnos ucesta ave dye temperature dat je sledeCim izrazom: IJ =0. a prema umerenijem u 54 slucajeva. Usvojeno jc da se ona odreduje zavisno od srednjc temperature najhladnijeg meseca u periodu od 10 godina (1m) i apsolutnog rninimuma (lnoin) iz istog perioda.18 -20 -16 -18 -18 -18 -18 -18 Cuprija CaCa!. januaru i februaru. spoljna projektna temperatura se odreduje na osnovu ~sovnih vrednosti spoljnih temperatura koje se javljaju u decembru. koja je u poslednjih 20 god ina dostignuta iii hila is pod nje 10 puta. koji iznosi 2160 ~asova projektna temperatura moze dostiCi iIi biti iznad nje u 97. U njoj se na primem Beograda i Zemuna moze UOCili uticaj velikog gradskogjczgra na poveca'1jc tempera lure. +O. POTREBtVA KOLle l tVA TOPLOTE Z4 GRElA tVJE 101 Prema Ameritkim propisima. Kao projektna usvaja se srednja dvodnevna temperatura. Tabcla S. da bi u danas vaZeCern normativu iz 1983.61"'in Na osnovu gomje jednacine vrednost spoljne projektne temperature za veCi hroj mesta je dat u tabeli S.5. To prakti~no zna~i da ce prema prvom kriterijumu spoljna temperatura imati niZu vrednost u svega 22 casa. Kriterijum je postavljen tako da se u ovom periodu. Raniji Nematki normativ 4701 je spoljnu projektnu temperaturu definisao kao srednju vrednost apsolutnih lninimuma iz ~to duieg niza godina. Ba&o Pelrovo sclo Bajina BaSla Bajmok Banja Koviljaca Batoeina Bceej Bcla Crleva Beograd Boljevac Bar Bosiljgrad Bujanovac Crvenlea .: Coka Despolovae Dimilrovgrad -20 -20 -18 -18 -18 -18 -18 -15 -18 -19 -18 Divcibarc Draga! Elakovica Golubae Gornji Milanovae Indija lvanjica Jasa Tomi': Jo!anicka Banja Katanik Kikinda Knja~cvae -20 -18 -18 -20 -18 -18 -20 -19 -15 -18 -15 -20 -20 -20 -20 -20 -18 -20 -18 -18 Kokin Brod Kostolae Kostolae Kovilja~ -20 -18 -18 -17 -18 Kovin .x.

\ rmA LNO G Ilf-.3ci Palie PanCcvo ParaCin Pazova Pee Pirot PoiarCY3C Pod ujevo Prclevo Priboj (n" Limll) Prijepolje Prist ina .JANJE Krngujcvac Kraljevo Krll!evae KuCcvo Kula Kur!lImlija Lapovo UtZ arcv:ll: Leskovae Loznica Majdanpck Mataru!ka J3anja Mitrovica Mladenovac Negotin Nil Ni!ka J3anja NoV. ·I ZA C E. Todoro...JJka Bileec Br~ko Brad Doboj Gacko G radilka -20 · 16 -18 -18 ·20 -2 1 · 18 Kozarska Dubica Prijedor Sokolae Sruinjc Trebinje Visegrad ·20 -20 -18 -16 -6 -17 .ld -20 -18 -18 -17 -17 -18 -1 6 -18 -18 -18 -20 -17 · 17 ·18 · 15 -16 · 18 -19 · 18 -18 -18 -16 -18 ·16 ·15 -18 -18 -20 -15 ·20 -20 · 17 Prizrcn Prokuplje Ribarska Ba nja Scnta Smcdcrcvo Soko Banja Srbobran Srcmska Kamcnica Sremski Karlovci Surdulica SvctozarcYQ Svilajnac Sid Tcmcrin Topola Trslenik Tutin Uiicc U zicka Poieg" Uroscvac Valjevo Varvarin Vladii:in Han Vlasina Vlasolince Vranje Vrbas Vrnjacka Banja Vdac Zajec.102 8. Kn devac Novi Paza r Novi Sad Od~. PI<OJ EkTO I·:·1NJ E I'OSTROJ ENJ.:u Zcmun Z iatibor Zrcnjanin -15 -17 -20 -19 -18 -18 -18 -18 -16 -18 -18 ·le · 18 ·18 -15 ·20 · 20 · 18 -18 -18 -19 ·20 ·18 -18 -18 · 15 -19 -18 -22 -18 ·17 -17 -18 CRNAGORA Bar J3ijc1oPolje Budvd Cel injc Danilovgrad Hercegnovi lvangrad Kolasin Kotor Milol:cr Mojkovac ·2 ·17 -1 -13 -12 -1 -18 ·20 ·6 Mralinje Nildic Pljev1ja Padgorica Risan SUlomorc -18 ·12 -19 -5 -6 -4 ·4 ·6 -4 -6 ·4 ·18 SveliStcfan Tivat Ulcinj Virpa?ar REPUBLIKA SRPSKA Ballja l...

Z·1 0 I?FJ.uku pna unulras nja povrsina pros torije: zbir svih spo ljnih zidova sa prozorima.. nep rekid an rad sa kra lko lrajnim ogra nicava njc m zagrevanja nocu 2. pod i plafon. je r je zadrzava nje loplo le u pros loriji kraCe uko liko je razlika I" .-Is .. raz likllju se sledeCi sillcajevi: 1. r.Sa slike se vidi da se za manje vrednosli ko daju veCi dod aci....:J ~ t'. od nos no kada ko ima manju vrednos t.. DODATAK ZBOG PREKIDA U ZAGREVANJU .Zn U termickom pogledu vaina karak leristika proslorije je sred nja vred nosl koeficijenla prolaza top lole. ~..6.... 10 1 '" . '" Ic>~ ~ ...razlika izmed u unut ras nje i spo ljne projeklne tempe rature (DC) U zavisnosti od vrednosli ko uz ima se dodatak za prekid loze nja. .l'llos/ doda/aka /la prekid greja/lja i /la hlad/le povr.. lu ovo m slucaju se kao visina zidova uz ima odslojanje 2 od poda do pod a (m ) I.3 Zavi..· JSJC /0 .1 5.gubilak top lOle proslorije lra nsmisijom (W) F . -- r---.. Po red neprekid nog rada posl roje nj a.3 pri kaza na je zavisnosl dodalka Z" od duZi ne traja nje prekida loze nja i vrednosli ko.0 kD S tika 5.fi/le od ko . pre kid 1I zagreva nju od 9-12 cas ova dnevno 3.... ce lokupni o motac pros to rije).... preko povecanih grejnih tc la.. r--. kako bi posle prekid a 1I zagrevanju bi lo mogu ce inl e nzivnijim dovode nje m top lo le . bae zagrejat i pros loriju na ze lje nu lempe raluru. Ova vred nosl se izracu nava preko obrasca : (5. bez obzi ra da Ii kroz nekll od ovi h povriiina ne ma razme ne toplo te (drugim recima.. k' ~ ::::--.0 11 f- "' ~ 2 . 1. svi unulraspj i zidovi sa vralima.... pre kid u zagreva nju od 12-1 6 casova dnevno Na slici 5..5.Is veca. 10"1.5) gde je: Qo ...... ~ ...~ 0 K ~£J(. koje ne zahleva nik akve do datke.... P07R£8NA KOLlC /tVA TOPLOTF...

.07 0...20 > .xII) .07 0.25 0.75 0.~ 2U" .1 5 0. . Srednj a te mpe ratura granicnih povrsina prostorije zavisi od koefi cije nta prolaza toplo te k.7..20 0. iako je prosto rij a zagrcjana na potrebnu te mperaturu zbog veceg odavanja toplote te la zrace njem. X ll Dodatak Zo ku (W/m-K) 1.Zato i dodaci Z a zavise od vrednosti kD (s lika 5.3)..ZII. Ne prekidan rad sa ogranicenjc m 7~ 11lrcvanja 1l0CU z.7. spajaju u racunu u jedan dodatak ZD (slika 5.75 0.. K """ ~ ' b. iz 1983 godine. Za to su pros torije na uglovirna zgrada nepovoljnije od prosto rij a sa jednirn spo ljnirn zido m.0 ox /.. DODATAK NA UTICAJ ZRACENJA .0 Slika 5.15 2.. ne uzima 1I obzir prekid grejanja.8 .4 i tabe la 5. Prekid rada 9-12 CasoY.0. Posto oba dodatk a. lUI- . pa se nje na vrednost ogled a u vrednos ti k[).4 Zajed/licki dodalak ZDza vimo od k D 5. zavise od vrcdnosti k[). pa o tp ada 2 1/" Smatra se da je danas rcglliacio na tehnika 1I grejanju svuda aut omatska i da je moguee programirati ukljuce nje rada grejnog postroje nja u odredeno vreme .30 0..1 5 0. <0. 1. o --~kD -? ~ 2.1.TOtforovic PROJE K r O VA NJE POSTIW JENJ"'I l A CENTRAL NO G REJA NJE 5./0-/ B.8 0.] dncvno 3.] dnevno .f/.16 CasOY. ~ I!>. kako Z" tak o i Za.35 0.. oni se i pored toga sto imaju po tpuno raz licit a fiz icka znace nja.15 0. pre tre nlltka kada 1I prostonl treba da budu pos tignute projektne temperature. Izmene Aktlle lni Ne macki normativ za proraclln potrebne kolicinc toplo te (DIN 4701 ).1. Pre kid rada 12. T a bcla S... Zbog (oga se moze des iti da se covek ne oseea prijatno u p rostorija ma sa ve likim p rozo rirn a i spoljnim zid ovima koji nisu dovo ljno termicki zas tice ni.07 0. Oseeaj ugodnosti Ijudi koji borave u nekoj prosto riji ne zavisi isklju civo od te mpera ture koja vlada u pros to riji.. vee i od srednje te mperature granicnih povrs ina.Q7 0.35 .

upucuju na odrl:divanje zapremine vazduha koja prodire u prostoriju i izracunavanje kolicine loplote Qv koja jc potrebna za zagrevanje vazduha sa spoljne na unutrasnju temperaturu .0.12 0.XIlI ku (W/m'K) Z. XIV Dodalak Zs I I Siraol:li svcta. Tabela 5.32 0.5.6 1.76 0. racunati sarno sa dod a tkom Za sa vrednos tima iz tabele 5. treba predvid e ti kolicinu toplote koja je po trebna da ovaj vazduh zagreje na temperaturu prostorije.1. U pugledu nacina odredivanja dodalka usled uticaja ve tra svako novo izdanje DIN normi lInnsi nove de taljc i preciznos ti. Vrednosti dodatka LS date su u tabe li 5. za lakve sluCajeve treba umes to sa dodatk om: ZD =Z" +Z. a ako ima tri iIi ee tiri spoljna zida.9. S.02 0.44. I takav naein proracuna nije zadovoljio prakticne zahteve i . 5.19 1. DODATAK NA STRANE SVETA .0.1.05 dodalak .43 0.16 Kada se postroje nje za grejanje predvida sa potpunom automatskom regulacijom.70. u prostoriju prodire vazduh usled nezaptivenosti prozora i vrata..xIlI.77. ZAGREVANJE VAZDUHA KOJI PRODIRE U PROSTORIJU Pod uticajem udara ve tra. Po najstarijim normama dodatna kolieina toplot e se odreduje pre ma vrednosti transmisionih gubitaka.92-1.05 I I z 0 I I SZ +0. kod prostorija sa jednim spoljnim zidum.06 0. koji su orijentisani pre ma pojedinim stranama sveta. Za prostorije sa dva spoljna zida vaina je orijentacija ugla prostorije .0.05 S +0. Norme iz 1959. medutim. POTRE8 . J -0. Za polozaj jl:dne prostorije merodavna je orijentacija spoljnjeg zida.JZ -0.0.27.05 5. _I I\OU t:INA TOPLOTt: Z-1 G lU::JA NJE 10 .91 0. godine.10 0.14 0.06. uzima se maksimalni dodatak. u nasim uslovima grejanja dodatak ZD jos uvek treba da se uzima u obzir.04 od 0.05 I 0 J1 -0.05 SI +0.8.Zs Ovaj dodatak jc lIveden je zbog uticaja razlicitih intenzit e ta suncevog zraeenja na zidove prostorije . 0.0.OS 1. Da bi sc neutralisao uticaj hladnog vazduha koji prodire u prostoriju. XI V. Tabel .60 0. Medutim.26 0.08 0.

sevcro islo ku i istoku do bijaju dod atak kao pros to rije sa o tvo re nim po lozajc m.NJA 2.klo lljell poloz.24 0. a pre ma najstarijc m ne mackom sla ndardu DIN 470 I iz 19-U.j Olvorcn poloz. Za svc gl.lOr. 5.1 9 0.09 0. Tnbcla 5. U. pa cuk i p ro r acunim~ za idejne projekle. . t 2 0. odnos no koje su pros to rije u jednoj zgradi zaklonje nc od ve lra.no rmi 4701 iz 1959. utvrdujc se d a Ii je zgrad a za klo njc n.pros lo rija na uglu .'\k" Ljt: zgrada o tvore na na svc ce ti ri strane.4 rE. lako da je u pos led nje m izda njll D IN no rmi une ta nova metoda pro racuna . V rcdnlls li su predslavljc ne zavis no od tra nsmisio nih gubil a ka pros lorije. INJF.22 0.OIO. EG . XV dajc vrcdnosti dod a taka za nClltralisa nje niske te mpe ra ture v<1zdu hit koj i p rod ire infiltracijo m.c PROJEI\I O I·:. XV Oodalak Zv Normilhli prcdcl i Vrshl Iroslorijc 7 . Zaklonjc nc pros to rije najcesce sc na lazl: II zgrad a ma u gradovima. POSTROJF. godi ne.prostorija sa jed nim spoljnim zidom II . Sva ka proslo rija sa spo ljnim z ido m do bija ba r dod a!ak za zakljo nje n polozaj.Zv Z a odrediva nje doda tk a Ireba zna ti II kakvo m je prede lu zgrad a i pri lo me razli kova li no rma lni i vC lrovili prcdeo.l iii iz loze na vc lru . Os im toga.. koji je prihvace n i lJ novo m JUS M. u da lje m lekslu ce biti izne l i nacin proracuna po mocu ko rc kturnog do datk a pre ma s laro m D IN-u . "/ (}(lnf'<II'.27 0. i VClrovili prcdcl i Z:lkl o nicn poloia i 01voren poloia i I 0. . sa spoljnilll olvo rima u jed nom zidu III .07 0.1 1 0.iI 2f3 odsloja nj a iz mcdll za klo na i prosto rije.prostorija sa spoljnim otvorima u naspramnim zidovima . godinc. sa spolj nilll olvo rilll<1 u oba zida IV . .14 0.w m: proje kte trcba ko ris lili nacin D IN .prosLOrija na uglu .. Za klo njc n po lozaj ima pros to rija koju s lili zaklon koji nadvisujc p ros lo rijll ba r ~. a d alje II poglavlju ce se opisa ti i naja ktll e lniji nacin p ro racllna pre ma pos lcdnjc m izda nju D IN-il iz J 983.40 II 0. V rlo visokc zgradc sp adaju u zgrade izloze ne ve tru. Ko rek lurni dod a lak p re ma najs la rijim no rma livima moze se ko ristiti II pre thudnim ra cunsk im ana lizama.13 0.35 IV 0.\ rn lA I .1 5 0.10.20 0. i mogu sc ko ris titi sa rno u pro racLlnima inves ticio nih i id ejnih p rojekat a.1 kujc izlozc nc njcgovo m udaru. godinc .NO Cj IIFJ A NJ r: po trcb nu laenost pro r~ clln a i bio je izloze n k rilici. Z bog mogucnos ti prime nc u idej nim p ro racllnima. zbog ccga se 1I ovo m poglavlju i po minjll. T abcla 5.20 gde je: I .28 III 0. o nd a sa rno pros torije o rije ntisa nc pre ma seV n1 . DODATAK NA UTICAJ VET RA .

IC 1\'·1 TOI 'I . " re mil tome.11. velicina procepa nil zak lonje noj strani . koji sc uzimaju u obzir i njihnvih propustljivost i. a - .·1 KnL . DODATAK NA UTICAJ INFILTRACIJE VAZD UHA .! .ka rakt c ristika zgradc (Wh Pa2/·'/m~K) .:bne doda tne kolicine toplo te za zagrcva nje vazduha koji prodire pod dejstvo m ve tra. XVII. U svim dru gim slllcajcvima Z/i= I 2:.vi T:" 10 7 5.6) gde jc: propustljivost proccpa u (mJ/mh p.?'-) llznacava ko lici nu vazduha na cas kojil prod ire kroz proo::p duz ine 1 Ill. U . O na zavis i k<lko od Vl" 1i ~ i ne proCCpil proZorii i vril lil.ka ril kt c ristika pros torije.te gradnjc (pojedinacna gradnjil iIi II blo ku). mogu sc ko ristiti podaci iz labcle 5. tako i od razlike pritisilka sa obc strane prostorije. kao i zaptive nost ovih proccpa.9. Propustljivos t prozo ra i vra ta jc d a ta u tabdi 5. onda se o ba prozora o buhvataju proracuno m.. pri razlici pritisaka 01. D mgi uti<.Ja. po me tru ' duz ine procepa.1 1 Pa. I\.2. cije sc '/rcdnos ti na laze u opscgu 0. vrS i se prc ma obrascu: (5.dodatak za prozorc koji sc nalazc na uglu dva spo ljna zid a Z/i=1. pre ma vrsti prozo ra i vrata. I z ril ~lIna va nj c potn.:<lj na ko licinu vazd llha koji prod ire 1I rros to riju je jaci na vetra.7 do 0. .1 I'O T IU' I/N. uz imilju se u obzir p rozo ri sa veeo m propustljivoscu. Za pribliZnc proracune. god ine daleko prcciznije odrcdllje po trebnll kolicinll topla te Z<I zil brev:lIljl' vazdll hil koji prod ire infilt racijom Polazi se od kolicine vazd llha koja dospevil 1I prosto rijll zOOg razlikc pri tisaka izmcdll spoljnc oko line i prostorije. XVI. II .predstavlja zbir pro izvoda duZ ine svih procc.Qv Nem<lck i nom lativ iz 1959.. u kojoj je za raznc visine prozo ra i vrata navcde n proscean odnos duZine procepa pre ma povrsini vra ta odnos no prozora (w =1/F).uuzin a procc pa ( m). U slueaju da se prozori nalazc u naspramnim zid ovima. spo ljna vrat a se racunaju kao i prozo ri. 10 su osobc nosli prostorije koje sc uzimaju II obzir preko karakte· rist ik e pros torijc R. koja zavisi od polozaja zgrade (zaklonjcn ili o tvo re n po lozaj) i vr. Ovaj uticaj se uzima u obz ir preko karakt cristikc zgrade If. I . nil ko licinll vazdllha kojil dospcvil 1I prosto riju ima uticiljil ve licina proccpa nil strani koja je pod lIdarom velril. kad a jos nisu dcfinisane ko n~t · mkcije i tipovi p row ra i vrata . Z£ . Uko lik o su prozori u dva suscdna zida.(11"1).O TT:" 7A ( ilI FJ.

Za vecinll slambenih zgrad a uobieajcnog nacina gradnje prozo ra . fLNO G RD.Tudoml·ii: I'ROJEKTOVAN1/:: POSTR01ENJA Z ·f D \TR.0 3. pa se ka d cilava g niza slicnih zgrad a raeun a sa is tim brojnim vrednostima R. za vazduh koji prodire u p ros lo riju ( izraze no sa I «(I'I)s) i propuslljivosli prozo ra i vrala kroz l': ije procepe vazd uh s lruji iz proslo rije (iz raien sa I (a-I)II))' R se izracunava pre ko o brasca: R= ~-.3 • 0. prozora oonos no vr81a (m) w-l iF 0. 7 3.2 6. kr il a 7.7 3.R Karakl e rislika R zavisi od propIIslljivosli prozora i vra la.3 0.75 0.8 iii u granicama od 0.5 4.50 2.l OS H.6 0.50 0.3 8.7 i 0. karakle rislika R se u pojedinim proslorijama bilno ne razlikuje .+I 2) (/ 1 '1) . pa se II tabe li 5.4 0. XVII Odnos duiin c proccpa prcma povrsini prozora (vrala) Vrst.9 4. (5.2 5. .i1 pl ivena 7.-1 NJI:. ka rakte ristika R se II vecini slucajeva a dreduje u grubim gra nica ma.9.. XVI l'ropusUjivosl proccpa a (m' /mh Pa Vrs ta prozora llJ ) Drvcni i ad vcitackih m 3 lc r ija l ~ Cclicni i mCl alni U nulras nja vrala T i PI' nYl 0 ra jc cinosl ru ki spojc ni dvos lrll ki jcdl10struki sa garafll ovallom za plivcnoSCu jcdlloslruki spoicni civostruki jcdnoslruki sa ga ranl ovanom 7.3 2.25 I"SO 2.6.:l Ia i prozori 1I vr atim. XVIII daju srednje vrednos t i 0.3 2.50 V r. 1 3. S obzirom na laenosl proraeuna potre bne ko lieinc toplo te.10 5.t 3.00 1. Med ulim. Ove vrednos ti se u norma lnim slueajevima krecli izmedu 1 i 0.7 0.' Tabela S.12. prozora (.7) 2)a · f). KARAKTERlSTlKA PROSTORlJE .:lpl ivc na 0.6 d vokrilna jc dno krilna 2.'rata) Visin.i1 plivenosCu ne7.8 do 0.88 Prozori nezavisno ad broj.63 0.3 1.00 4.3 T abcla S. pa se o na ne mo ra uvek ra ellna li.

\'. I'OTII.1C u normalnom podrueju i sa iz. slobodnom iii izrazito slobodnom polozaju.. Vrednosli karaklcrislikc H daju se za dye jacine vetra. odoosno za normalno i vctrovito podmeje. Zaklonjcni po107. slueaj kOO svih pmstorija ~a jcdnim spoljnim 7. Pojedinaenc zgrade na obalama sirokib rcka. XIX) odredenc su prcma blZini 'YCtra od 4 rn/s 7.aj imaju zgrade u ccntrirna gradova kojc suscdnc objc1:h: izrazilo ne nadvisuju.S6:nj<l tabck: 5. Slobodan poJozaj se usvaja za zgrade.a objcL. .) i clemenata kroz koje vazduh slmji iz prostorije (f".. a to j.. kao i Zit svc visoke objckle u gradovima koji su primel no viSi od okolnih gradevina.. . Ako su dye iii tri fasadc u slobodnom polozaju. odnosno d a jc R=I.aStiCen poI07. 5.). kao i 7. prcdstav. tao i 703 vclrovilo podruCjc i 7. raeunato je.la Celifui i mClalni pr"lOfi j l31"~'" 'NZl~.F. jc-. hale i dr.·1 KOUC/. Prilikom kori. A TOP/. Za oslakproslorije se smalra da su u 7.'i' poredenc po sircm proslranslvu.:. ~pI i\1::Uil :Glpl in:na Ocz.a normalna podmcja i zaklonjen poIo7.duh stmji u prosloriju (P.: zgrdda.) R se mora izraeunavali po obrasm (5. kao i tip gradnjc.JASJI:. poscbno ako jc obala bcz vegetaeije. U slueajcvima kada je sarno jcdoa fitsada sa slobodnim poI07.idom iii kod proslorija na ugl!1 zgradc.H IzlozcnOSI prcrna vclm.razilo slobodnog poloiaja. L.ajcm.aj..isloL.'Cua l3~""na Q7 Za prostorije kojc imaju wlo vclikc duline proccpa prozora i cvcnlualno spoljnih Yrata. kao i za zgradu u zal. <15 <6 <25 OOJOO9 (x115OOJ od fOO20 0025006 R Q~ 'I oJ vcitaooll materij. obuhyaecni su karaL.aL:lonjenom poloZilju.ima sc da je propustljivosl lJ{J'i)s bcskonaeno velika.13.ra7jto slobodnim poloZajcm. shi5aonict" itd. Tabcla 5. Celie-ni prOllxi i mClalni pruzori Drvcll i prozori i prowr i 00 vcitaCklll materij. lozaju. Za proslorijc bcz unutrunjih zidova (sale.1erislikom zgrade II.'5<J IF. NajCciCc vazduh napusta prostoriju kroz proccpc unulrasnjih vra la.-u.ja vraf.£l1. KARAKTERISTlKA ZGRADE . prema duijni proccpa unulrasnjih vrata (ateljct.5. severo . kroz Cije proccpc Va7. kao i objekli na visoravnima.aj.7).: prcko du'ljnc pmccpa. Ijaju objekle iz. ooda sc 7..:lonjcnom. 703 saslankc. R se nc odrt:duj.-clla ~1~J"1:Oa ncz'l---'p j\. XVIU Karaklcrislib prostorijc • R Pnuori Drvclli prozori i prnrori l'i •• lns. tada sc povc6ma vrcdnost /-I odreduje za prostorijc orijcntisane prcma sevem. Vrcdnosli L:araL:lcrislike zgrade H (tabcla 5.) U7. sa brLinom vctra od 8 mJS. u nascljima i zgrade f3.-u i isloL. vetrovitost predela u korne j.a proslorijc koje pripadaju loj fasadi odrcduje karaktcristiL:a H prcma slobodnom po.O.lCra i mora.I.-3 Yetrovila podruCja i slobodan poloiaj. sale. vn: indirektno pomoclI odnosa povP.lpt i'~lLa . XVIll..OTE i'A (jEI..iina demenat .

14.s kHgrHdnjH Ilojctlin Hcnc l~ rH d l' ". nje na vrellnos l ll a nas iznos i 25 .: u pojcdi nacnnj i gru p noj (b lok(lvskoj) gradnji .maks imalni do dalak na visinu.: ko licine lo plo le i za pre mine p ros t:>flJ ~: q= V Q (S . I'OSTlI{)) eN)..36 1.klo nicn Ve l fo vil i predel i 0 1\for ell iZT. zbog povcca nih to plo tnih gubil aka u go rnj"m de/u prosto rije.oor .nezaklo nje ne pros to rije . Prili ko m o drc ui va nj ~ vrcd nos ti ka rakte ristika H treba raz lik ova ti zgra do. 18 3.1 n ·::\ "IR.1 9 4.... SPECIFICNA POTREBNA KOLICINA TOPLOTE .45 W /m3 17..proslo rije na uglu . zgradc II (Wh PlIWlmJK) II Prctl co Norlll fli ni prcdd i Pnlui Hj zeraclc "... kilO i zbog vece infiltracije vazduha.. dil bi se de fini sao po lozaj zgrild e.·1LNO (i l' I:1.09 4 .. t9 2.I..za klo nje ne prns lorije . Norma lno .. 18 3. treba prc th ucl no od rediti s mc r vc tra .60 W /m3 35.q O va vrednosl d o bija sc kao ko lienik po tre bno... 5.20 . T abela S.. U ualje m leks\ll da te su proseene vrednos ti za speeifienu lo plo tu prosto rija ko jc imaju dvos lrukc prozore i unutras nju te mpe raturu preko 20 °C. = 0.po svako m me tru visine izn ad 4 m. Pri to me u grupni tip gradnjc spad aju i zgradl' sa vrlo mnU!. d o d aj ~ se s l ~d ec i dodat a k: 2 - . iz racun a te Zit hrz inu vo.\'J/.TO I·. Zgrauc \I vc trov il om p rcuc lu S<1 izraz ito slobod nim po lozaje m. i "d". ·.47 3.ll s ta nova..30 W /m J .. JO 11.Zh Uko liko su p ros torije vise od 4 m.01 U pojed in ilcnim slu cajcv ima . .15..~ I epe ni s t a 70.: t ra ud 10 m/s.. ~) 2. 5.81 3.09 4.kloll icn 0 1vo r ell iL.·1 7.47 6. I'IIIJJ/' f..40 W /m 3.\zit o ol vo rclI 1.28 2. imaju ka r akte ri s t i~ . .r:lzi I O 0 1vor c n bluko\.80 W /mJ 45 . 1N) /:. XIX Ka raktcri sllG. DODATA K NA VISINU PROSTORIJA .X) Spec ifi cna po lrebna ko liein a tuplo te sluzi za ko ntrulu i oee nu lo plo tnih gubit aka .

.'va lite t grad nje) moze se. .nacava sprat. Kod visespratnih zgrada. Proracl.35 W /m3 17. . . slicno prikazanom primeru. potrebno jc na crtd ima osnovc i svih spra tova zgrade za koju se projek tuje grejanje. vrata i astale elemc nte u zgradi kroz koje pro lazi loplo ta. POTREBNA KOLICINA TOPLOTE Z4 G IU::JANJE III . Za pros torije sa jednos trukim prozo rima vrednos ti specificne toplote uvecavaju se za oko 30%. . mbenc ZRrndc u bloko vima stambcne zgrade u nizll porod il:llc lruee ad ministrativne lj!rade 'kole r. hale 3 35. a os tale .000' m3 .60 W IT". UPUTSTVA I PRIMERI PRORACUNA Pre pre laska na sa m proracun. koja jc oznaee na broje m 17. za globa lna sagledavanj a i pribliZne proracune.In potrebne kolicine toplole se izvodi labe lamo.zgrade do oko 20. moze se prostorija obeld iti trocifrenim broje m.kul teti storacki domovi i dcti jc ustanovc restor ani robne kuee industr ijs ki obiekti 45 40 50 50 45 50 53 55 20 · 40 5. Za beogradsku klimatsku zo nu (spo ljna projektna tempe ratura -15 °C) i naCi n gradnje do 1980. prema tabeli 5. u kome prva cifra o7. ·· 17.broj prostorije. raeunati sa p ro~ec­ nim vrednostima specificne po trebne kolicine toplote za grejanje q (W1 m3) bruto zapremine u zavisnos ti od namene grejanog objekta. Za zgrade danasnje grad nje ove vrednosti treba umanjiti za 25 %. XX.zgrade do oko 2000 m .'.sale. Priliko m obeleZava nja pros toriJa i upisivanj a tempe ra tura uobicaje no je d a se to cini sa raz lomkom: brojilac preds tavlja broj pros torijc a imenilac nje nu tempe raturu.25 W/m3 1 Za prosto rije grejane na 12 °C go mje vrednos ti treba umanjiti za 20%. uciniti sledcee: .up isati strane sve ta. Na prime r.obe ld iti prostorije red nim brojevi ma i upisati u svaku prostoriju njenu lempe ratu ru. i odrediti pros ta riju za kotl amicu . bez obzira da Ii se pros to rij a grcjc iii ne. upo trebljavani mate rijali i k .uzc ti od arhi tekl e poda tke za vrs tc prozo ra . a 604 pros torija broj 4 na seslom sp ratu . Tabela S. 16. t. XX Vrcd nosli spccin~n c loplole q (\V/m' ) Yrst. objckta .5. godine (oblik i ve licina zgrada. radi bile orije nl acije. 017 bi bila pros torija \l prizc mlju.

te mperatura kotlarnicc u suterenu ispod prostorije 02 1= +20 °C .temperatura prostorije u suterenu ispod prostorije 01 . Pri tome je dodala!. Nacin odredivanja ovog dodalka prCnl.spoljna projektna temperatura . prozori su drvcni. dvostmki .zgrada je u normalno velrovitom predclu.5 Ostali podaci: .Todorovic PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE Primer 3 Izracunati potrebnu kolicinu toplote za grejanje prostorije be. r"- Pro racun je sprovcden tabelarno po uohicajenom [ormlliaru.prekid grejanja je 10 Casova . a ove prostorije imaju otvorcn lozaj. zc u prize mlju zgrade cija jc os nova data na slid 5.l kolicini vazduha prikazan jc u primem br.1/ 2 B.te mperatura prostorije na visem spratu 1= + 6 °C .svi zidovi su od opeke . .unutrasnja projektna . XXI). 01 i 02 koje se nala. nil velar odrcd cn kao procentllalna vrednosl.temperatura . 4 (tabcla 5.02 je od parketa .pod u sobi tJr.pod u sobi br.01 je betonski .

-.i Stika 5.-1 O.. 'Z 58D ". o---- r : --.. @ . @)'~ Ol'. 2 on 0. POTREBNA KOLlCINA TOPLOn : ZA 011fJANJE JJ J VI ~.'.-' --on ""'1 --0"1 @ ~ 0( '" :l I... ll) :~ :p I -1I !I OJ..5. 0..0 -< a..5 OsrlOva proslorija koje treba grejali . @ n :x: :l J ::> :It . '~---. $8 '0 10 "... I t~ l- 0 <l . I '" .'~ ~ I @~ o '" 'f 0( os" Og' &.

8 + 2.330 5. r:.7 + 2 ·1 4.5 '.11.<> 960 20 200 .0 ~ '" 99.8_ = 103.5 + 2 " 8.' 3..7 S 1.3 2. 572 2200 • 3.7 ·c w /m2 w rn J • • 01 Kuh inja.2 I 1 1 1 2.5 2.7 2. P PO .."0 1370 . l'rI .} 3 Oebtj. V • 1. I pCVI~ .41( 2.30 2." _Z.2 · 20.· naka lOvel" duiina ~i rln3 /Vis ina .. 15.39 3170 02 Spava~a soba.7 20 27 5 1. ~.6 1.".38 1.' O. om m m m' 20.5 38 5.8 -4. . _ 2 ' 2 1.8 11.5 2.6 1 1 1 1 1 1.k 9 I 10 1 11 I 121 k W/m~ K 13 PRORACUN GUBITAKA TDPLOTE 0.5 000 kO _ ~ _O..lun .6 11 . 1 1 1...7 14.7 15.0 60 11 .0 " 19.35 4.' 92 60 11. zida < 5 PRORACUN POVH~!NE I . IWOla loplolo Z.6rn~ 92 GO ZS ZS VU ZU S Z I 38 38 '. Z.7)( 4.' 20 1.2 2. 1 2 Sir.2 2. I _ 20 °c.8 3.85 .".l ubitak Zu+Za .7 I 11 .. " " " 5 5 ..4 15. Z.72 10 2200 1S q .B5 1. . % I \51 16 1 17 OOOAC! 16 POIrebna kopno ko~i¢ina k ·o.0 6.103.81(3.5 11 .7 18.8 '" 58 <.1 15.7 ·2 q = 34.1 + 2.B . PRORAtUN POTREDNE KOUCINE TOPLOTE 7 I • od· bil:. 2.7 ".3 1. 1 _ 20°C.2 3. A.1 3.5 1..8 " '" 5 5 .6 '10 250 690 A. Z 1+% W m' m' 20..9 2. sIr..< 2.1 3.8 16.8.7 2.7 19 5 1..2 2.3 1.2 .' 18.' 1.2 3.m". 0.' 1. 60 mJ PO ZS VU S S 1.' 2.8 rrf2 ko _ zu ZU 12 12 .' '.7 0.' '.' 3. 1.3 1.52 I 1370 208<> ..7 I( 2.' 3. V _ 5.

F" 2.5. karakteristika prostorija 01 5.7 1. Ako se prozor otvara po sredini. kao i od dva vertikalna procepa tijc su duZine jednake visini prozora.4.dodatak Zs 2280W 0. potrebne kolicine toplote za grejanje proslorije iz primera.J =2·15+3·18=84m .05 .gubici (opIate . kao sto je slucaj u zadatom primeru. duZina procepa u prozoru sastoji se od dva horizo ntalna procepa.dodatak ZD . Za normalno vetrovite predele i otvoren pol02aj. XXII).4·0. XIX): . treba obracunati i treCi vertikalni proeep po kome nalezu levo i desno prozorsko krilo. XVI. odredile bi se po dole prikazanom proracunu. Dodatak na vetar je isti za obe prostorije i iznosi: Qv = 8. prema tabeli R=09 . obe prostorije imaju karakteristiku zgrade(prema tabeli 5. t Odnos povrSine prozora prema povrliini vrata isti je kako za kuhinju. (tabela 5. a = 0. Prema tome. Rdenjc: Za drve ne dvostruke prozore. 01 Kuhinja . tako spavacu sobu i iznosi: -=-=1) I za F. svaki duiine koja odgovara sirini prozora. duzina procepa je: I.4 ' 0. POTREBNA KOLTClN·l 70PLOTE ZA GRFJANJE 115 Primer 4 Izvrliiti prorat un dodataka na vetar za prostorije iz prime ra 3 preko kolitine vazduha. XVIII.15 0. .09 (20+ 20)·1 = 370 W Po ovom nacinu odredivanja dod atka na velar.8 _ ' Za sluCaj nezaptivcnih vrata. prcma tabe li 5. iznosi: 02.9· 3.

gubici toplote .pulrebna kolicina toplote 02 Spavaca soba .dodatak ZD .dodatak Zw .dodatak n:\ vetar Zw .116 B.05 370W 3110 W .20 0.dodatak Zs .25+370= 1370W 0.Todnrol'ic PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA CENTR4LNO GRFJANJ£ .potrebna koli~ina toplote 370W 1370'1.2+370= 3110W 1370'1.

8 m 2 \.8) ·0.4 4.2 2740 0.8 5 5 ·2 20 200 k 0 ".' i 40 40 I 92 60 11 .8 '.8 ' . 0 Z ~ .6 + 2 · \1 .7 15.7 W l 01 Kuhinja.1 15.7 x 2..' 19.5 + 2 · '8. PAOAAtUN POTREBNE KOWCINE TOPlOTE 4 I 5 PRORA¢UN POVRSINE I ' I ""'~.8 18.4 15.5 2.8 -4.5 \.IH S.6 \.572 \ .72 ZU a36 ·60 1370 20 5 1.0 40 92 60 60 11.Tloh..8 \.2 3. ..9 ·3.~~0 \5 5 \.. 2 · 20.5 + 3· 1. Z 1+% .25 1710 o '" 0. % Sir.\ 3.40 '" 0. V _ 5.0 .8 '" 58 m \ .7 18.' m' 20. t • 20 °C.8) 0.4 2.4 ·(2 · ' .7 14.5 \.4 5 5 \.8 3.9 · 3. 99 .5 \. · (2· 1.85' \.7 2.2 2..8 '. svela .85 \.2 a7 2. 1 . I 3110 '" 02 Spavata soba.8 \ .. 1 .6 I \ I \ \ I 2..\ 3.3 2.8 2280 O. 7 8 .8 1370 zu 5.35 40 40 900 20 ko = 9~.2 2.5 " " " I I 4.2 3. ·c U k· l>.330 q e 34.1 + 2 · '5.6 m ZS ZS VU ZU S S Z \.8 0.8 11.2 I 2..2 \.7 11.5 + 3·1.6 "0 2SO 690 As . . =Zo % ". ra~un PRORACUN GUBITAKA TQPlOTE " W 14 1 15 1 OODACI " kupno " Potrebna koll¢ina top lote 0. I _ 2()°C.8. P PO m 4.6 I PD I \.09·{20 + 20) · 1 = 37D 2080 .· naka zida om du!ina tilina N\sina broj od· bitak k w/m~K . DebtJ.36 _ 103..8 " ZS VU " 12 12 5.4x 2.7 x4 .7 m 4 .\XlI \ 2 SIr.8 16.7 + 2 · 14.8 _ 60 S S = 2 ' 21. 0..7 2.0 6. \ \ \ \ \ \ m' m' 20..5 2.8 x 3.09 ·(20 + 20) 1 _ " q_53. 103.7 \ \ 11 .3 1.t W/m2 ubitak Zu+ z.6 11. V '" 4.7 0.9 I 2.5 I m) 2SO 96D I I A. 1 12 1 Z.. Z.8 \.

. standardn.valiti po svojoj metodologiji. zbog njenog izraie nijcg akumlllacionog svojstva. a podari k< " se kori~(e prilagodeni Sll praksi a li i speeificnostimil i uslovima klime u Ncmack u Z bog loga se oVilj poslupak moze pri!.9 ) gdc je: Is .I. Standarn il lemperatura se odreduje.. sa nimm iz. Merodavna spoljna temperatura U novo rn postllpkll proraclIna lIvedc n je pojam 'standardru"l spoljna lempcratur.TmlnrQvit l'IiOJEJ(TO I~'I Nn POSf'IIOlHNJA ZA CENTRALNO GREJ. koia je osnov za definitivnll u1vrdivanjc mcrodavnc projeklne temperature za pror. I. = 2 "C ll.korekcija Korcktura se odreduje prema slcdeCim odnosima: Za malu gradevinsku masu Za veliku masu Za vrlo veliku masu M F < 600 kglm 600 < M f'£ F< 1400 M F < 1400 rz rz 2 ll.17. Ova vrednosl 5e korisli u proraeunima potrebne ko li · cine loplote proslorijit kojc pripadaju zgradama lake konslrukcije. cia se 1I jed no m perio du ra cun a pre ma starim i novim normativima i izvrSe uporcd ' nja.merodavna spoljna projeklna temperatura I. lioako je vee opis.: lemperalure koja je u periodu od 20 godina dostignut a iIbi la i~p od lc vr~d n ost i 10 puta.standardna spoljna temperatura . Z a konstrukeiju vece rnase. cun potrcb ne koli cine toplote.-1N1E S. sred njc vrcdnoSli ~poljlll. a prema donjem izrazu: . Ij. slim slo se uzimaju \l obzir prostorije S DajviSe dva spoljna zida. U cilju uobija nja sto reil illijih vred nos ti pro racun jt: postao slozeniji. Is . = 4 "C Masa se odrcduje na laj nacin ~to se iznalazi najnepovoljnija prostorija. kao najnife dvodncvn. ali se za njego 1 prime llu 1I nas im IIslovima mo raju dobro proveriti dale proraeunskc vreunosti..UNAPREDENJA U PRORACUNU POTREBNE KOLICINE TOPLOTE Da nas vazeci lIor maliv u .\ no u odeljku koji se od nosi nil spoljne projcklne lemperature. ona toja daje najniZu jedinicnu masu.mcnjcnih detalj" novih pod atak il prema pre thodnom izdanju . I.: spoljna tempera lura ' s se koriguje na vise vrednosti za to.Ne mllckoj dl)ncl je 1983. lJ ovom r oglavljll sc objas njavilju izv ~ikne izmene a pravi pllt za primenu bi bi. U nasoj zemlji proraclIJ1 ~c sprovodi prt:ma ncmackim normalivima . Is prema: (5.'.11 8 I.1. Vrsla konstruicijt" sc ddiniSc odnosllm gradevinskt: mase M i ~ume svih spoljnih pomina prostorije.17. 5. to. = 0 ll.

Ovom korekturom zamenjuje sc dodatak "na izjednacavanje hladnih povdina" iz ranijih normativa DIN 4701 (tabela 5. nazvana "standardni" koeficijent prolaza toplote: k.5 0. (W/m'K) 0.11) U gornjem izrazu Ma se odnosti na pavecanjc koeficijenta prolaza toplote kako bi se dobila dodatna kolicina toplote Ll ci Iju ublaiavanja niskih temperatura hladnih spoljnih zidova.5 0.3 I I 0.6·2. Na osnovu ovog kriterijuma standardna spoljna projcktna temperatura za I3cograd bi bila -11 °C.masa ostalih gradevinskih dclova II . Za najee~cu propustljivost • = 0. "l. ~to je ad Llticaja na us love ugodnosti u prostoriji.17.unutrasnje povrsine s .5. XXlII). spoljnib lldov.'.IDe 61<.15 0 I I 1.10) gde je: masa dela zidova od eelika Ind . Zavisi sarno ad vrste prozorskih stakala S obzirom na njcgovu propustljivosl sunecvog zraeenja.:u zimskih dana. = k + 6 k.l:JA .85 korektura iznosi: 6ks =-0. In t - 5. (5.masa gradevinskih delova od drve ta Ino .2. pO\'r.3 Vrednost srednjc temperature ZTaeenja povrlina prostorije zavisi· i od suneevog zral:enja hoz prozore. (W/m'K) Koreklure'8 spol]o. Ona obuhvata iskIjucivo dejstvo difuznog zraeenja Sunca koje se javlja u tol.6 . POTREBNA KOUCINA TOPLOT£ ZA G R.2 32.tLlelna procedura proracuna predvida i korekturu stvarne vrednosti koeficijenata prolaza toplote.1 I 2.3. Na taj nacin se dobija merodavna vrednost za proracun. zato se u proraCunu potrebne kolicine toplote uvodi i korektura 6k. + 6 k..3 . umesto ranijcg dodatka na stranu ~'Veta. jer se smlltrll da se ona moze odrcditi dovoljno tacno i na os nOVll iskustva iz prakse.E Jl9 (5. uvek je negativna i ista je za sve orijentacije prowra : 6k. sa korigovanjem za vcCe masc zgrada _9 °C i _7°C. Tabcla 5. Korekture koeficijenata prolaza topJotc Osi m ispravke spoIjne projcktne temperature.spaljne povrs ine Nemacki no rmativ ne zahteva da proraclin kojim se izracunava vrcdnost akumulacione mase bude priloze n. =-035·'( . XXIII Korektura koelicijcnala prolnza loplole spoijnih zidoV8 KoeficiJeDU prota •• loptol. koja uzima u obzir i OVllj uticaj.

Na kudieijcnl provodcn. :1 koC.1 r EN l'I? ALNO('..12) Pri lo me.. Me rodavna raz likl.:dstavlja prolaz 10piolC kro~ gratlcvinskc povrS in. til Qs iz s llt e~ens k c pros turije sc prl' nos i kmz I.Ij 1I izracnnavilllju gubitilkil loplotc pn... . I k = I?" + R.lc: r .3. le mpera tura podzc mne vuLi e Kot:i'icije nli pro laz3 loplolL: sc ril l:lInaju rr.ie njeg vazduh il koja preds tilvlja srcdnju vrednos t ij.iji st: gllhici iz racunavaju i srednjoj tempcraturi podzemne vode./"i<:ijc nl pro laza to plote se odn:dujL: lIzimajuCi II ohzir pre laz to p lOlL: na povrsil1l1 i spnw()dc njL: kroz.me nskog periuda Ip.. slojL:vL: do vud <. i kro7. nc rilCUn <1 st: sa stilndilrno m ~ p o li n() m p mjcktm:m te mperaturom vee sa sred· Il. ..' + R. JUZL'g vf(. toplo.:ri odil.e nil : (5..: rcc 0 pre nosu toplo te na spo ljni vazdllh.. Gradcvinske povrsine koje se graniee sa zemJjom Posehan slucl.c mljll na podzemnu vodll Q".: ve li(.. ( ).ium spoljnom lc mrcralurom iz duzeg zimslwg p. av ~ njc gllbil <lka topl utc prc ma podze mnoj vodi sc vriii prem:l izraw : . r kroz pod. ~ s..ina pnv rS inc pod ? zgradl' i njc n odnos straml.kl~cfi cije lll prolazil tll plotc kroz zemljll clo podzcmne vode k"" k" .ie 7. .: kojc SII u uirc ktnom dodiru Sil lc mljom. zbog velike incrcijc 7.. GlI bit ak top ln te ka podzc rnn oj vadi racuna sc kao da je prenos u jednllrn pravclI .e mlje."" . + n:..170 IU.><101 "ii' I'RuJ F}"TOV. koja ..niltno visa. . na spoljlli vilzd uh Q". 1'1) iI rrcm<l vilzd llhu kL' rislcci obrazae: (5..'l l no na povrSi nti knja Iezi na ze mlji. kalla j. . 1-+) gornJlIll Izrazl mil . zidnvc. kodicijl'nt pro lozil toplote kroz ze mljll do spoljnjcg vazduh a I" • klTlpt: ratlira slltert: n. tt: mpCr<l lura spo l. I z ra cu r.·1. povrsina pOll a s lltc re n i~ iii zid(l v:1 u dudi rll sa zcmljom . (5.i a loplote kroz zc mJjll clo spo ljnjc g vil zdllhil a d lIticaja jo. . kao i ud <1 ljc llos t r odze mne va de. k I rn = H" + Rij.•' /.+ R. n u~ m . a to su pod su lc rc na i zidovi koji su u cclini iii delimic!lo lI ko pani II zc mljll . kc proslorijl' I."'J1: I'OSTRUJCNJ.l tempe rature se d c fini ~(' p rcma prostoriji (.1&) .17. iz nad povr!)inc zc mlji~ 1a kujim jc· zgrada okrw.fWrlNJE 5.:ma : 1I ..

+ 15 ·C I pv = + 10 ·C W/mK ).koeficijent prolaza toplote od prostorije ka podzemnoj vodi Rib .44 u kome je povrSina poda oznacena sa ~. U lorn slueaju lreoa formirati pravougaonik isle povrSine kao SIO je osnova prostorije.( 1/ b).0.otpor provodcnju toplote kroz sloj zcmlje ka podzemnoj vodi au . mogu sc koristiti sledece brojne vrcd nosli: Im .:c p'rostorije grejane."=1.Olpor provodenju loplote gradevimkog elementa R.6) Prema preporuci iz ne mal:kog normativa. Nemacki normativ daje posebno objasnjcnje kada os nova spojenih podrumskih prostorija nije pravougaona. a nc celog pooruma ili spojenih zgrada./. Ekvivalentni otpor se ne mo~e tacno ocitati sa slike 5.24 ' [Apd . bez obzira da Ii 5e racunaju gubici kroz pod iii zid koji je u dodiru sa zemljom.= I.koeficijent prolaz a toplote od prostorijc ka spoljnjem vazduhu kpv . je odstojanje od poda do vode. (5 .as prema spoljnjem vazduhu vrSi se uvek prema cclokupnoj povdini zgrade koja Idi na zemlji. .koeficijenl prelaza loplote sa unutrilsnje strane a u =1/ Nu (Iabela 5.17) z gde vaZe sledeee oznake : k".36 r s . Merodavna dubina do podzemnc vode. T. s tim da jedna strana odgovara najvecoj duzini osnove.kocficijent prclazil tuplote na spoljni vazduh a s = 1/ I?s (labela 5_ I) )'Z .N . =0.ekvivalentni olpor provodenju loplole kroz sloj zemlje ka spoljnjem vazduhu (prema slici 5. U ~Iueaju da su sarno neke sulercns\.5) R. onda se za zidovc uzima u obracun 50% od vclibne otpora RIL" prema slici 5.J. Ukoliko su podnc povr~inc tennil:ki izolovane a vertikaIrii zidovi nisu. onda pri odredivanju 0[pora provodcnju toplole kroz zernlju prcma spoljnjcm vazduhu merodavnc su sarno dimenzije lib te grejane prostorijc.<zs . Ako je spojeno vise zgrada kao merodavna povr~ina poda se uzima zbirna podna povrsina svih zgrada. = "-' ). .koeficijent provodljivosti toplole zemlje T .dubina do podzemne vode (slika 5.6. POTREBNA KO LlC1NA TOPLOT£ ZA GRElANJ£ 121 T R. Odreclivanje ekvivalcnlnog olpora provodcnju toplote hoz zemlju R.6 pa se daje i obrazac za njegovo izracunavanje u obliku: R)"". I) as .2 gdc je Is spoljna projektna temperatura.0.

un '" \I E ~ .I -'" > 0 C ~ ill III C> C> " F"'" ~ . ~ 4 r-. o > ~~ c '" .6 Ekvivaletlltli otpor provodetljlliopiote sa tta na spoljni yazduh Rkl ..: N \ ~ ~r'.:x III V> III III II = ~~ / _ III LQ.. ~ t'\ a E "- 0 '-1 r..III "> 0 . I II III Q.. a '" \\\\\ \\~ ~\ / ~~ \ ..'\ \ ~- ~ ~ ~ f\.. Q.0 lVV ~ ~ - o C> \\ ~\ ~IY \ \\ 11\ a: ..o C> Slika 5.1.0 \I III C N III E c '" W> " '\ ~ « -0 '" 0 > ~ q l'.'" / '" U'\ II _1.- ~ III III I C> C) C> C> ~ l- ~ t'.. 0 " '- Q. C> C> ~\ 1\ " o '" N C) C> - -.

Za ove vrednosti.166 + 1.8 + 2. a b =12.5 otpor prelazu toplote na spoljni vazduh (tabela 5.Spoljnja projek tna temperat ura I = 20 DC .04.Dime nzije sut ere na date na sliei dubina podzemne vode is pod poda slIterena T = 2.7) koji nas taju usled pre nosa toplole kroz pod i zidove koji Sll u dodiru sa tlom. prema slici 5.33. 5.4 m Gubici toplote kroz pod se racunajll prema podze mnoj vodi i prema spo ljno m vazdllhll.16).15): . I je: 1 1 R =-=-=0166 " a" 6' U normativu je naznaceno da je koeficijent provodenja toplote kroz zemlju (5.0 = 3. PovrSina celog poda je 2 A =192 m .0 smenom u (5. kod koga je I =16. 5. Z idovi nisu termick i izolovani. Prema tabeli 4.O tpo r provode nju toplote kroz pod 2 R")b = 1.4 m: R = 2. Zadate Sll sledece ve licine: 2 R')b = 1.5. PO TREBNA KOI.8 (m KJW) . Za gllbitke prema vodi izracllnava se koeficijent prolaza toplote na osnovu otpora provode nju Ued.4 =20 zv 1.25 W Im'K Za proraclin gubitaka prema spoljnom vazduhu merodavne su dimenzije celog SlIterena.1) je Rs =1/25 = 0.18) Az = 1. pa je: Rzs = 3. odnosno lib =1.2 W /mK pa je za duzinll T = 2.966 k pv =0.EJ.') .16): k1 pv = 0.ICINA TOPLO TE Z·1 G f'.4 (m K/W) . s:nenomn u (5.Unlltrasnj a projektna temperatura " .· INJ£ 12J Primer 5 [zracllnati gllbitke toplote 01 II sutere nll zgrade (sl.O tpor provodenju toplote kroz zidove Is = -1 6 DC .

0 = 3.20 W/m'K O tpor prolazu toplote kroz zidove koji se dodiruju sa zemljom prema podzemnoj vodi iznosi: _1_ = R" + RlJ.12.14): Q m = 6.4 Q=Qpv+Qsz =111.5' [0.0' 3.9 1 W A gllbici kroz zidove Qsz: Qsz = (3.8=276. pa se dobija: -=R" +RiJ. +O.v =0 .56 k pv Pri izracunavanju otpora prolazu toplote prema spoljnjem vazduhu.04=3.v k".28(20 -10) + 0.166+1.0) '1. + R!v = 0.5'J.c PI?OJEkTO I'>INJt: f'OS'lROJI.106 kJV k.25(20-10) +6. =O./ 1J.32 W Im 2K Toplotni gubici kroz po QPD su prema (5.O+O.166 + 1.4+0.8 + 3.12). (5.5+RJ =O. Tudoltw.9+164.13) i (5.166 + 1.8 + 6.NJA 7A C ENTRAI.2(20 -16 + 15) = 111.8 ' 0.0 + 0.04 = 5 k.0' 3.NOGIU:JA NJE _1_ = 0.4 + 2. otpor provodenjll toplote kroz zemlju se umanjllje za 50% jer zid nije toplotno izolovan.8 + 3.8·0.7 W W .32(20 -16 + 15) J = 168.

00 6. . -'----- 6.7 OSlIova i poprcclli prcsek .125 - 02 03 M 8 _0 .- 01 ru v E .84 T -.- Slika 5.m/crclla .

IX) gde je : QI'r . . Potrebna koliCina toplote za prirodno provetravanje U zgrade lIvek prod ire spoljni vazdllh za koji Ire ba predvideli kolicinll to plOle po trc bnll da zagrcje vazdllh na tc rnpc ra tllru prostorije.ko licin a toplole za kolicinu vazdllha koja se d6vodi ve ntilaeio nirn uredajirna Kada ne postoje posebni ve ntilacio ni uredaji onda je: (5. rna us led prodora vazd llha sa svirn rclcva ntnirn podacirna za proracun..'1 C EN f'f?rlLNO GJ<l::J.pOlreb na kolicina to plo te za prove travanje pri prirodnoj ve ntila ciji Qu. Uz napo rne nll da ovaj den prnracuna prc rna 0 1N 4701 nije jos prihvaecn u nasoj praksi sa obziro lll da trc ba prove riti rne rodavnos t poda taka u do rnaCi rn uslovima gradnje i klirna tskim p rili ka rna.126 /J. Kada je poznata kolicina va/.spoljna te mperatura U gornjem izrazu nepoznala je kolicina vazduha koja prodire u prostorije zgrade kroz procepc gradevinskih clernenata i koja se sa dovoljnom laenOOCu moze izracllnati preko: .5.20) gd e je : V .ko liCina vazduha C ."/\10 1:'1. 1<)) gde Qlmill predstavlja ko licinll toplo te pOlre bnu za zagrevanje minirnalne zaprc rni ne vazduha koja se mora obezbediti 1I proslo riji.specificna toplo ta vazdllha P .duh a o nd a se pOlrebna loplola iz racunava pre rna: Q =V 'C ' P ' (I .17. J. 5. Potrebna koliCina toplote za provetravanje Ko licini toplo te koja tre ba da po krije gllbitke lIsled ve nlilacije u pos lcdnje rn sta n· d ard ll DIN 470 1 pok lonje na je poscbna paznj a i priloze no je mnogo de la lja i novih poda laka.\ ']" POSTIW JENJA 7. 5.c 1'1101/:.gustina vazduha I" . Z bog toga ce se II ovo rn poglavljll prene ti leksl slandard a posveee n gllbici.4..) (5.Hh"v\'.unutrasnja temperatura I>l>l> Is . se de li pre rna : (5 .17. -I. Po trebml toplola za zagreva nje vazduha koji 1I proslo rijll ulazi zbog prove lrava nj.·IS JI.

c-p · (t. ulazi spoljni vazduh. Za niske zgrac.kodicijent propllstiljivosti prozora (vrata) (m)/mhPa llJ ) 1 .. oblika zgrade i uslova duvanja. koji zavise od brzine vetra.L{n·l).p) J (5. Zgrade sahtnog tipa izlozene su istovremenom dejstvu vetra i uzgona. bez uticaja uzgo na ulazi sarno kroz napadnur e strane i izaziva potrehu za toplotom za provetrava nje. Glavni parametar za produvavanje je ipak sarno odnos propustljivosti I( a I).21) / l7 gdc je: n .-/J Q=V. Zbog toga se pravi razlika izmedu zgrada sahtnug (bez unutrasnje podele) i spratnoga tipa (slika 5. ra uslcd toga i tu..5. a na nen apa dnut oj potpritisci. Tako se uopste ne moze reci da Ii iz unutrasnjeg dela neke visoke zgradc.·1"IE . POTR.18 sledi: '" 2/3 ·c · p·(t.23) .17 i 5. a u gornjem delu natpritisak.no ravnomernom rasporedu nezaptivenosti po visini zimi u donjem delu zgrade vlada u odnosu na spoljm: us love potpritisak. iii Ce tll izlaziti usled unutrasnjeg termickog narpritiska. a u gornjem delu izlazi kao zagrejani lInutrasnji vazduh. kroz sve fasade hladan spoljni vazdllh ulazi u donjem delu.8 levo) (sa meduspratnim povrsinama koje ne propustaju vazduh). Kriterijumi su: Za obJik osnove grupa I (pojec. i to na svim fasadama u sillcaju kada nema uticaja vetra.·1 TOI' LOTF: 7. Prema tome spoljni vazdllh.----(5.EnNA 1\0 1ICIS. pri pribli7. iii prcovladujc unutrasnji termicki potpritisak. Sa visinom iznad ria povecavilju se i hrlina verra i odgovarajllci pritisci vetra .razlika pritisaka sa spoljne i ulllltrasnje strane (Pi!) KombinujuCi jedn:lcinc 5.·1 r.22) Razlika pritisaka moze nastati usled silt: vetra i uzgona. Od brzine vetra zavisi da Ii ce na napadnutoj strani neke visoke zgrade vazduh u gornjem delu ulaziti us led spoljnjeg natpriliska vetra. Bez uticaja vetra. Prema tome..duiina procep" (m) 6p . Potrebna toplota za zagrevanje hladnog vazduha se javlja sarno u donjem delu zgrade. napadnutih prema propustljivosti I( a I)u nenapadnutih Casada.le (visine do 10 m) uzgonske sile se zanemamju. na stranama koje vetar ne napada.-t )= . Preko ovog odnosa sc lako odreduje da Ii zgrada po svojoj osnovi pripada grupi I i II. stepenistu) nastaju razlike pritisaka 1I odn0511 na spoljni vazduh. Us led razlike gustina izmedll hladnog spo ljasnjeg i toplog unutrasnjeg vazduha.. a ne sarno na fasadama napadnutim vetrom.. vazduh izlazi zbog spoljnjeg potpritiska usled vetra. odnosno pojedinacnim zgradama iii zgradama u nizu (slika 5.(t.8 desno). u vertikalnim sahtovima viso kih zgrada (na primer prostorima za liftove. koje su propo rcionalne visini sa hrova i razlici gustina vazdllha . Zbog nale ta vetra na napad nuloj [asadi nas taju natpritisci. dok kroz oslale s trane izlazi kao zagrejani unlltrasni Vazdllh.linacne zgrade): 1 3 (5.RFJ..

. . Sa m proracu n koristi slcdecu jed nakos t: gde je: H" H E" ./ Z /' I. Zgrade spralnog I ip.. T(}(loroVic PRO} E:KrOl '~' N} I': I'OSTI?01t:.~ II.8 Podela l.korekcioni faktor za uticaje vetra i uzgona na visini h .aj vetra na visini od 10 m ...kE I (pojedinOCna !tuea) 8) TIP KI.karakte ristika zgrade na visini h . nizu): "V L-(a'l)" l (S .standardna karaktcristika zgrade za uti<.irolTl lIa illjillracijll Pros lo rije 1I donjem de lu zgrada sa htnog tipa uvek su 1I najncpovoljnijem slucajll i imaju najvece potrcbe za zagrcva njc m infillrovanog vazd uha.1 2. Z it oblik os novc grllpa II (zgrad c 1I I((/' I). t izlozcnc S li sa rno uticajima vetra. O ne zbog toga imaju 1I gornje m delu uvek vecu p il i · re bll za loploto m za prove lrava njc od zgrade sa hlnog lipa i tll im se pojavljuje najtH povoljniji slu caj..:2-l ) T1P KI... m I?A LSO GJI£JANJ/:.lE U fi Uaa (kuCaunim) d) 8} b) ~=¢ f) u u aplt:tb Ii tip h) Slika 5.grada obl.

vralima. sa ll najvcco m propustlj ivOSC .(l/'I)s za jcdna cinll 5.le za zagre~a nje vaz?uha koji prod ire pri rodnim pTOvelrava nje m za zgrade sa hlnog Ilp a odreduJe pre ma IZ r3ZU: Qpll =[E: .IJ ) Q pn! = r.H Ka ralte ris tika zgrade H je de finisana II izne lo m pOS lupku proracllna u pre lhodnom de lll ovog poglavlja.ka rakl c rislika proslo rijc J . POTREDNA KOLle l NA TOI'LOT£ ZA GREJA NJ£ 129 pa se polre bna kolicina IOplo. Karakteristika zgrade . ka o i II procepima izmedu prozo rskih o kvira i ko nslrukcije zid a odnos no izmedu pojedinih e le me nala spo ljnjcg zido. za sa hlne zgracl c uzim a se za napadnlliu slranu na jvcca propuslljivos l.za proslo rijc na Uglll zgrade. Pro pustljivos l procepa dala jc II labe li 5. pre ma ra nije m standa rdu proracllna po tre bne kolicine to p1 01 e. a za modc rnije konslrukcije koje se navode II aklue lno m slandardll.22 i 5.26) Z a zgra de spra lnog li pa mc rodavo a jc jednacin a: "(a ·l) J · J-/ · R · (I Il . a vrednosti se znalno razlikllju od pre thodnih (Iabe la 5. . E - 5.nc napa dnula slrana zgrade Polrc bna kolicin a lo plole za prirodno provc lrava nje se usvaja iz rezulla la do bije nih za sa hlni i spra lni lip zgradc uzimajuci za dalji proracun vccu vrcdnos t. naziv je izme nje n II "sta ndardna" karakle ristika zgrade.za pros torije sa suprolno pos lavlje nim spo ljnim zid ovima.spo ljna ve lrom napadnul a fasa da II .17. ~ '>:' (a · l) .6. Vrednos l L.U j · J-/·R ·( I II -I .w slra nll sa najvcco m pro pllstljivoSCll . XVII). za o be spoljne povrsinc koje za klapajll ugao. Xl V. L U go rnjim izraz ima vale oznake iz prc lhodnih iz raza kao i: (5.J )] (5. Pre ma aktlle lno m ne macko m standardll.spra lni (clazni ) tip zgrade . XXV.'JJ . a za nc napadnulc slrane nc ka dru ga vredoos l. II labe li 5. . narocilo na prc lfabrikova nim gradevinskim c1c me nlima. Ako 10 nije slu caj mo ra sc sprovcs li pro racun i usvojili ne povoljniji rezult a l.I' .5. II spra lnim zgrad a rna .24 i llkllpne propustljivos li na fasad a ma pod lld a ro m vc lra i fasa da ma kroz cije proce pe izlazi iz zgrade.27) ko re kcio ni koe ficij c nl za visinu R . P roPlls lIjivos l vazduha se javlja II proce pima prozor<t koji se o lv<t raju.sa hlni lip zgrad e e . bez proracuna lltvrdili koja od dYe me rodavnc jcdna cinc dajc vecu vreclnos l po lrcbnc to plo le .

KGef.'C I'.lr m :tku l III1Wb l'. 1 0 . pod is tim lIsluvima n apada ve tra. in ski h elemenal" prcma . H .24 2 4 4 6 S obzirom n ~ podelu zgra da na pojcdinacnc i II nizu._ I_ .Il'S · .3 0. iii kuca otvorena sa tri stranc (kuCe na uglu niza).loti vcl1a No . XXV Karaktcris lika zgraclc II prcma aktuc lnom DIN 4701 Pudmcjc Sa s lo bim vclrovima Sa jakim vcl r ovrna PoloiHj l1t. 10.. I. Rolc llI C i spo ljlle ial uzill c Mellilnizam prisluooean snol in Dez gar.eza llia r\ N or 111 . Zgradama tipa I (pojedinacne kuce) smal· raju se o nc iz kojih vazdu h moze da izlazi sa dye iIi viSe spoljnih povrSina. 3.. bez ProA" · 2 2U 30 · .8).c I'I?(}J/:J.' 11I0 Jl:'Sl.2 ~ Mchanizam prisI!lOa c.IIDe lIaD..m a ill " .n rusclll:! Vea'a unutmsnj:1 ProlaZl li pcoccpi E lcm cllii spoljnjes zid a Normol na so p . od nosno de lovi zgrade (slike 5.h:rh. llnutrasnji pritisak. Primer za tip I: zasebna kuca otvorena sa svih strana (slika 5. 3 9 izmcdu pref:l brikov~1I1 ill c1cm Cllilla Tesl10 za ptivcnil (so sa"'ntoVilll o m ncpro p. h.lII1 0 VilnC p. Standard uzi ma u obzir puveca nje brzine velra sa visinom i termicka pril is.. 1 1.o nusll iivosl i Normnlll <l I - 0. Dd G .' () '_ '1 _I_ U_.) Yearn:1 z:.. Otwlrajuci PeUl. na dcjsLva .82 3. VralO s poljna O u ell "l i ku lima 6. L I · · - 7":lplivcnim obimn im OSlollccm 5.occpa I.6 D. manja. S lolni vc nlilal O.3 1 2.H! jj".5c).52 U l 1. sarno jed· na povrsina za izlaz vazd uha .ll.T() I .82 1. Uspostav lja se odgov~ rajllCi.J Hll ra Normaln. II te kstu aktll clnog nema e:· kug standarda sc na pominjc njihovo razlici lu punasil njc prcma prodiranju spoljnje!\ vazduha .1.11:'111 YC Onlil z:lpt ivC I1 . visi.72 1.XX1V I'rop" s tljil'oS I pr(lc"pa grade.VJ/: PO. Uroj Nltz i\' f' lu.aRom Normalrw .op."slljivosl IlrO.ezall la n.130 n. Kod zgrada u nizu na raspolaganju je. pa je za pre mina vazduha koji pro lazi."'/m· K PoicuinJCllC kllCC Kuee 1I niZll IJni OM l'cln m/s 0.8b i 5. a~om iii d (lll io m zaOlivno mlcl vom N ormalll:l NOfm alll il Z ao li ve ll o so p. 4. (2-lIVorell) · - T abcla 5.. c.or 2.J o. 4 7 II . 7..1 9. " I ~.13 slo bod oll lIorm alall s l ohotl~11l 0. Sil '/J m /mhP:I0.) 0. Neol vara il u':i V.\11':' iI.' _ l_ l :_ _ _ __ Tabcla 5 .UDC 1I"".I" "II'. . p.ike k"Hlileia l'rol.

XXV .--------------------- 5. Ako to nije sill caj po tre bno je sproves ti po novni pro raclln Uednacine 5./.. Korekciooi faktor Z3 visiou .·' KOu r lN.·1 101'1 IJ7 /. 5.1 (i NU .izgradc ni sta navi II sta mbe nim blo kov ima (s lik a 5.D 1 1. Takud e se u ovo m o psegu visine pre tpos tavlja ko nsta ntna br Lin a ve tra. Za izbo r vre dnos ti tre ba napo me nuti da kao visinu zgrade tre ba ko ris titi zbir visin a svih spra tova iz nao nivoa ze mljista. XXIII.23 i S.17.4 I 1.0 I 2. s tirn sto h oz dY e povd ine ne ma zn acajnih propusta nj a (s lik e 5. XXVI Korcklllrni koclicijcnt c" za visinn za pojcdinacnc zgradc i zgradc Visinu iZDlul lcrcna 11 m 5 I 10 I 15 I 20 I 25 I 30 I .5 T 1. I.2 I 24 I 2. Prime ri za tip II : . 5. sa odnosom strana veCi m ud 5 (sliK a 5.8 (sa htni iii sprat ni tip zgrade).8d) .8h)..7 I 2. O ni zavise ud visine pos ma tra ne p ros to rije iz nad ze mlje.VJ£ I 'I Z grad e tipa os nove II (k uce u nizu) sma trajll se om. Za zgradc visine do 10 m nc uz imaju se u o bzir uticaji uzgo na.0 1 I.2 1 1.8 . koje Sll p regraonim zidu m pode lje ne .6 I 1.D 1 1. XX IV i 5. I"OTlU':IlN. Visina od 10 m se maze ko ristiti za sve zgrad e s a najvise ce tiri greja na sprata iznad tl a. bez pro racuna utvrd iti koja od dve mc ro davne jcd nacine d ajl' vecli vrednost po tre bn c to plo te. taka da vazd uh moze lI glav no m da iz laz i sa rno kroz jed nu spo lj nu povrSinll.izgrade nc kll cc u nizlI os lu nje nc na sused nc zgradc (s lik a 5. kao i tip a os nove (ti p pojedin acne kuCc I.[. Tabcla S.0 Preglcd ko rekturnih koe ficij e nata dat je u ta bc lama 5.8 f) -sa svih strana iii sa tri stra m.5 I 2.9 I 2.zasebnc kuCc sa svih stra na a tvorem.2-l ). tip kuce u nizu II ) i ukupne p ro pllstljivosti na fasa d a ma pod uda ro m vc tra i fasa dama kroz cije proce pe izlaz i iz zgradc.8e ) . Uz ima u o bzir poveea nje brL ine ve tra sa vis ino m i te rmicka pritisna dejstva.1 0 I 40 I 50 I 60 I 70 I 80 I II niw 90 I 100 I.7.8g i 5. slobodne kuce. Z bog toga za zgrad e d o 10 m visine vill i: f IS = GfJ = 1. tip a zgrade prc ma s lici 5.

9 0 1.0 3.6 0 1.5 3.6 6.1 2.6 0 20 Cis c~u 10 cis tlu 1.5 7.5 2.3 2.9 3.7 1.0 0 15 7.0 0 1.2 4.3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3.3 0 0 0 0 0 0 30 5.2 2.5 1.9 0 1. N(J G RfClA NJI.9 1.4 3.9 0.2 3.1 5.6 0 0 0 0 0 0 0 2.1.3 0 0.0 0 3.1 1.7 3. p%iaj.9 3.6 3 .2 0 0 0 0 0 0 0 35 4.7 4.8 6.7 1.9 2. umeren vetar.0 0 0 0 0 0 0 .T(} I : 1.72 Vlslna zgrade fm) 100 Vlalna Iznad zernl)e u rn C 0 Cis <Iu <1$ 5 6.7 1.6 0. H = 1.7 0 0.9 2.1 1.4 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 riu 80 CIs Clu 1--60 cis Clu 40 <Is Clu 2.0 1.0 5.2 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2.· I Cr-:.0 0 10 6.4 0 0.6 0 0 0 0 20 6.12 /1.6 2.3 0.6 2.0 0 60 C!u cb 00 Clu 40 cIs c!u 20 rls <Iu 10 Cis clu B) Olvoren.3 1.4 2.6 0 0.4 4.7 1.1 0 0 0 0 0 25 6.5 1.4 4.4 2.9 2.6 6.4 1.6 1.6 2.2 0 0 0 0 0 2.8 100 Cis 3.1 0.4 1.2 2.9 0. Tabclll S.4 4.7 1.0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1.4 2.0 2. IImcrcni velar.6 4.4 9.5 2.2 5.0 6.1 6.5 7.4 5.5 1. II = 0.7 2.5 1.VT~ II.5 0 0 0 0 0 2.7 2.5 3.6 6.5 0.3 4.n 5.7 6.9 1.7 1.5 3.6 2."/ " t/uw\'/(' I '/.9 2.4 0.7 1.2 7.4 1.3 0. XXVII Korckdoni koeficijcnlza "isinn £ za pojcdinacnc zgrade A) Normaliln pol oiaj.9 0 0 0 0 0 2.0 1.1 6.4 2.I.6 6.()J/-.9 0 1.4 3.4 1.6 2.1 0.4 1.1 0 0 0 0 0 0 0 2.2 1. 1 7.5 2.3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 7.5 5.6 1.5 3.3 4.7 0.0 1.9 0.1 1.6 3.5 3 .3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.4 2.\1 I: l'OSTkOJ EN} ·I Z.9 2.

4 1.0 0 1.3 0.4 2.5 0 1.\ >1 TOPI.4 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.Ir l .4 0.7 0 0 0 0 0 0 30 2.7 1.6 2.1 1.4 1.9 2.3 50 1.5 1.0 0 1.1 2.7 1.4 1. j ak velar.3 0.0 0 15 3.1 0.8 25 2.1 1.2 1.9 0.9 0 1.0 2.2 2.7 0 1.2 0 0 0 0 0 80 t ss Csu 60 t ss tsu 40 Ess t su 2D tss Esu a 0 0 10 £S. 4 3.5 1.9 1.3 1.6 2.7 0.5 0.3 2.2 1.2 1.1 0.1 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 1.5.1 2.5 0.0 0 10 3.9 1. H =1.3 0 1.8 1.0 0 1.4 0 1.8 60 t ss <~ u 40 t ss t su a.6 0.6 0 1.9 0 1.6 0 1.9 1.9 2.0 1.9 0.8 0 1.8 2.5 0 1.8 0 1.4 1.7 0 1.4 2.1 1.6 0 0 0 20 3. £Su .3 1.3 1.0 2. XXVII Nastavnk C) Norma la n po loiaj . H 100 tss tsu = 3.4 2 .9 3.7 1.9 0 1.0 100 0 0 Vis Ins zgrade (m) Vlslna Imad zemlJe u m < 0 f!s < 3U 5 3.8 0 1.4 1.5 1.6 3.3 1.4 0 1.6 2.3 0.1 0.1 0.7 0 1.6 0.2 3.9 2.9 2.6 1.2 0 0 0 0 0 100 3 .1 1.3 1.2 2.2 2.6 45 2.0 0.2 0 0 0 0 0 D) Otvoren.9 1.9 1.OTE Z~I G I?FJANJ£ 1J3 Tabela S.9 2.7 1 .9 0.3 0 0. p%iaj.0 1.4 1.0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 35 2.8 1.9 40 2.2 1.9 0 0 0 2.9 1. POTI?EI1NA 1\() l. 4 2.6 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.1 1.1 1.8 0.9 1. ESU a 0 0 0 10 f SS ESU a 2.7 1.5 0.3 0 0.s 0 0 0 0 0 a a 0 0 0 0 0 a a 0 a 0 0 0 0 0 0 a a a 0 0 0 0 0 0 a a a 0 0 0 0 0 0 0 20 ES.0 0 1.0 0 80 t!s tsu a 1.5 2.2 0 0 0 2.0 1.1 a 0. jak vetar.7 0.0 0 2.2 1.5 1.8 2.4 1.

7 0.8 0 3.\T/{· II .6 9./ .2 2.3 0 0 3.0 10 11..0 5 12.2 9. za .9 2.0 11 .7 7.9 2.3 3.2 0 0 0 0 0 35 6.2 2.1 3.8 1.5 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 a 0 0 a a 0 60 <Is <4u a 1.3 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4.9 0 0 0 0 20 9. slab vetar.8 3.8 0.9 1.0 4.7 4.\ (j (.\'JcI Z ·I n :.2 50 1.9 0 1.6 2.0 4.2 1.2 7.3 0 1.3 100 <45 <su 4.'isinll l.1 4.4 3.9 0 0. XXVIII Korckdoni knclicijcnt r. II = 0.2 10.2 0 0 100 0 .7 9.3 6.0 0. Tabcla 5.5 2.()j/:XT(} I :'1.6 2.2 9.1 1.0 10 <4s tS Il a 5.7 8.0 2.5 1.1 1.' I 'f.5 5.0 0.8 2.5 1.2 45 3.7 0 0 80 C4s <su a 1.6 1.3 1. slah .8 4.3 3.7 6.2 6.9 12.5 11 .0 5.5 a a 0 a a 0 B) S/obodan poloiaj.7 3.6 0 1.2 7.8 3.0 0 a 4.9 15 10. Iznad zemlje u m < <4s <4u Vlslna zgrade (m) 100 a 12.5 4.0 1.1 2.5 1.0 10.7 3..8 1.2 8.3 1.6 1. <su a a a a a a 0 a 0 0 0 a a 0 0 a a a a 0 a .1 0 1.7 2.0 3.0 3. H = 1.dar.2 4.1 3.2 1. /WI.2 1.7 3.0 0 0 2.4 2. a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 <4s <~u a 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 60 <4s '4u 40 <~ <Iu 20 <ss <4u a 1.2 6.0 6.(Jl/.3 0 a 0 40 <fs Cfu a 0 0 0 0 a a 0 0 0 0 a 0 0 20 <ss <fu 10 Cf.6 3.1-1 /I /'Hlonm.5 3.1 2.8 0.8 7.3 2.\")1: 1'()S rI.0 0 0 0 0 25 8.5 8.0 0 a 3.2 1.0 4.1 1.6 0 1. IN)I.5 3.2 2.8 2.0 0 a 4.4 7.6 3.0 4.2 7.1 3.7 0 0.7 0 0.9 5.6 10.52 Vlsln.3 3.4 4.2 1.0 0 0 0 0 0 0 30 7.4 0 0 0 2.~radc II nilll A) Normalan polozaj.3 a a 3.2 0.1 6.7 4.9 0 0.1 8.

jak ve lar.3 0 0 0 20 3.3 1.6 0 1.6 1.6 a 1.4 4.1 0 1.1 1.0 0.9 2.6 1.0 0 10 4.7 0.0 10 £Is <su a a a a a a a a 0 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 0 a a a a 5.3 3.4 0 0 0 0 0 0 0 45 2.6 a 1.4 2.6 2.4 3.0 2.5 1.7 1.9 a 0.3 3.0 2.1 1.6 1.5' 0 1. jak vetar.2 2.2 2.7 4.0 1.9 0 20 C5S £Iu a 1.4 0.3 a a a 0 60 <ss Esu a 1.9 a 0.\If E I I.0 3.6 1. II = 1.0 0 0 0 0 0 0 0 40 2.2 100 Css 2.2 a 1.7 2.7 0 0.17.2 1.0 3.1 1.3 0 1.7 0 1.0 0. od odnosa propllstljivosli vetcom napad nUlih spoljnih povrsina I. XXVIII Nastam k C) Normalan poloiaj.9 1.5 2.3 Vlslna Iznad zemlJe u m C Vlslna zgrade (m) 0 CIs Clu 5 4.6 2.0 a 1.6 a 1.6 2.3 2.9 0 1.0 0.3 0 1.0 1.9 0 0.6 2.1 4.3 1.0 0.9 a 1.2 2. I'OTl{U l.1 2.0 0 15 4.6 1. prema propustljivosti .6 2.5 a 1.5 0 1.6 2.5 1.1 3.6 3. kao i karakl c rislika zgradc.0 4.(a'/ )s posmatrane prostorije.7 0 0.6 1.2 1.3 0 0 0 0 0 25 3.9 0 0.V.3 2.1 2. H = 2.6 2.R Karaklerislika pros lorije /? je definis ana kao red ukcioni faktor koji uzima U obzir smanje njc produvavanja kroz zgradu usled unlllrasnjih olpora (unllirasnji zidovi sa vralima).3 2.6 0.6 0 0 0 0 0 30 3.5.0 a 1.5 0 0 0 0 0 0 0 35 3.6 0 1.4 1.8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1.5 1.·1 I. I . Karakteristika prostorije .9 a 1.3 2.3 0.6 a 1.2 2.3 <Iu a 2.6 2.2 a 1.7 0.4 0 0.3 a 0.7 a 1.9 2.2 2.5 3.6 3 . Tnbcla 5.3 2.6 1.1 3.0 0 a 1.3 a 1.5 2.1 0 1.1 40 Ess Csu a 1.6 2.OU ( INA TOPUn t Z..2 2.I ( i1{/'J.0 0 60 CI s C lu 60 Cis Clu 40 CIs Elu 20 CAs Clu 10 <ss EAu 0) s/obodan p%laj.2 1.7 3. O na zavisi.1 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 5.9 0.1 60 <Is <su a 1.9 0.1 1.

7' }(/om.9 0. dobija se ukupru gubitak toplote gradevinskog objekta za ovaj dec potrebne koli· cine toplote. Ka raklerisli k.. za dec koji se odnosi na vazduh koji prodire usled infiltr(lcijc. to nije slucaj. Vrednosti L(a·f) kojc se koristc 1I tabe li 5. koje su pOlrebne za proraclin (R = 0. (fl' I)m' l(hPa) y. =O (5. XIX vidi se da u sustini nerna razlike u vrednoslirna karakteristike proslorije se rn slo je izbor dat preciznije.17. XVII[ i 5.7 0. prodor vazduha je racun(ll za svaku prostoriju. Medutirn..136 1I. Ako se uporede tabe lc 5. dale su karakteristike prostorije R u zavisnosli od broja i kvalileta unlll rasnjih vrala. dovoljnu je da se karakteristika prostorijc grubo odredi .7 5.0. 1 i'.c PROJ///CrOI''r1NJI: I'OSTlWJIoN J. na strani zgrade koja nije napadnul(l vclrnm L(a" )" kroz koje vazduh moze da izlazi.9 0. Ukoliko je propustljivosl izlaznih procepa 1I odnosu na pro pustljivost ulaznih procepa manja. Potrebna koliCina toplote za eelu zgradu Sabiranjern transmisionih gubitaka toplote za svaku grejanu prostoriju jedne zgrade. kada vazduh izlazi same kroz unulrasnja vra!a (labela 5.. XXIX).·INJ{' unutrasnjih vrata i . za uslove da .2R) Zit es.7 0.vO( mr:J.9 0.9 0.ev.9). Nairne . prerna broju unlll rasnjih vrala i propustljivosti [asade.A CE. XXIX Sli one koje u proracunu odn:dene: Za spratni tip zgrade L(a·f) = L(wi)s gde je sa s oznacena napadnuta strana vetrom a za sahhtni tip zgrade villi: (5. ·. Z(l najccsci slucaj. proslorijc R <30 >30 ~60 2 3 I >60 ~90 >90 <10 > 10 ~20 DihllljuCn sa prasom 2 3 >20 <30 >30 0.: ma n]a . Zbog velikog variranja prnpustljivoSli.ic' .7 0.9 0. uloliko je i k(lrakl erisl ika proslorij. i velicine L(wf).7 0. sale.29) Tabcla S. velike kancelarije ) R = 1.9 0.'\ TIiAl. Za prostorije bez lInulras njih vrata izmedu vet rom napadnute i nenapadnll te s trane (na pr. XXIX Karaklcristika proslorijc R UOlllrasnja vrala Kvalilel Broj I Normalll" bcz pras" I'ropuslljivosl rasad.7 odnosno R = 0.9.7 0.:: nlualno prozora.

G ledano za ceo objekat.merodavna kolicina toplote zgrade Or .faktor istovremenosti utieaja infiltracije (tabe la 5.30) gde vaie oznake: Oz .J.5 . tak'Vi uslovi se ne mogu istovremeno javili u svim pros to rijama svih Casada vee sarno u de lu zgrade. 0.5 >lOm 0. normalan polow j Svi oslali SIUc. 08 l\!rade II <10m 0.5 0.7 . POTRE8NA KOU C[NA TOPLOTE ~I G RFJA NJE I 17 napad vetra na odgovarajucu fasa du kojoj pripada tre tirana prostorija .potrebna kolicina top lote usled inrilt racije za prostoriju "i" ~ .transmisioni gubici prostorije "i" Ow .1 jcvi Vis. XXX) Tabela 5_ XXX Istovrcmeni lIdco lIticaja inliltracijc ~ Izloieoosl velru Podrucje slabih vclrova. Zbog toga se me rodavna potre bna kolicina toplote za zgrad u u ce lini racuna prema: (5..

od 20 casova do 7 sati izjutra. vee imaju pre kid e u radu 1I toku noei.ie rec a objektima opste name ne. pri ecmu je temperatura zidova visa od tempe rature vazduha(A . pos troje nje ee se ukljucivati pre svakog sledeeeg ko riscenja zgrad e. (poslovne zgrade.) i subotom. Posto se u tokll prekida grejanja gubici toplotc ne nadoknaduju. sledeecg dana. sa nocnim pre kidima.lc iii sporije. Aka se pode od uobicajenih uslova koriseenj<l poslovnih objekata. U trenutku A je iskljuecno grejanje. dolazi do hlade nja vazdllha u prostorijama . ~akle odvijace se 1I kraeem iii duze m vre mensko m periodu . trajanja perioda grejanja i duZine prekida. a kada . Hladenje zgrade 1I celini bice br. Uspostavlja se razlika temperature zidova i vazduha u prostoriji pa se i zidovi hlade. U takvim slueajevima.B'). sisterni za grejanje ukljuce ni su tokom pet radnih dana. kada pocinje njeno sledece koriseenje. zgrada se hladi i temperatura vazduha u grejanom prostoru se sniZava tokom perioda prekida A-B. nede ljo m kao i 0 praznicima. promena unutrasnje temperature kao i potrosene energije grejnog sistema imace tokove prema slici 6. Pri tome i srednja te mpe ratura zracc nja povrsina kojc okruZuju grejanll prostoriju. U prosto ru koji se greje. pre tpostavlja se da je u sedmodnevnom pe riodu spoljna temperatura stalna i jednaka spoljnoj proj~ktnoj temperaturi oZa takav slucaj.1. tako da se do mome nta ulaska Ijudi dostignu potrebni te rmicki parametri. treba da dostigne te mperilturu koja osigurava uslove kornfora i koja treba da je jednaka te mpe raturi prostorije. najcesce 20 °C. U trenutku B se ukljllcuje izvor toplote i pocinje zagrevanja zgrade tako da unutrasnja te mperatura raste sve dok ne dostigne svoju proje ktnu vrednost od 20°C sto 130 . da bi sistem za grejanje bio ukljuce n u odredeno vre me kako bi se zgrada zagrejala do ponedcljka II 7 casova. zavisno od njenih te rmickih osobina. GREJANJE SA DNEVNIM I NEDELJNIM PREKlDlMA Postrojenja Zit grejanje najcesce nisu stalno ukljuce na.6. Dolazi do uspost avljanja te mperaturske razlike izmedu zidova i vazduha pa gradevinska maS<l odaje toplotu akumulisanu tokom pe ri oda grejanja. Za lakse razumevanje problematike uzgrevanja. skole itd. odriava se te mperiltura vazduha kOjil je. usled pre kida se u manjoj iii vecoj me ri umanjuje potrosnja energije. Od petka u 20 cas ova prekid se produzava na celu subotu i nedelju. U zavisnosti od samog objekta i ugrad e nog sistema.

I·lIje temperatllrc i potro. ako je 1 ~ vrcme poec tka koriscc nja zgradc. za pune uslove ko mflll'il Ce se cekati do Ta- U tre nutku T" ll. jcr sc lko loplutl.1 je do trc nutka 7'0.io' lIwk veci a d proje ktnih.: i okolne povrs ine sto Ce se dogoditi te k u momellill D.I E I W .IIZ prelposlavkll kOlistall/ lll: spoljlle temperaillre. dolaz i do brie g iii sporijeg za ~­ revanj a prostorije. Zit pre lpostavljc nll stalnll spoljntl te mperalll rt! . Duzina pe riod a uzgrcva nja i tok prome ne temp e rature prostorije zavisi od rna.Todarol'i.. U trcllutku C te mpe ralura vazduha je dostigla PCllje ktnu vrcdnost od 20 uC ali m. W ~ Z w Stika 6. zgrade i velicine ins la lisil nog kapaciteta toplo tnog izvo ra . Od C grcjanje m sc nad()knaduju gllbici toplot c ..: koristi za zagrcvanje masc zgradc. koji jc uvek veci od toplutnil> gubit aka zgrade za spo ljne projcktne uslove. cije se zagrevanje de· sava sa odrede nim za ka s njc nje m. kako nl.F hI % 170 F dI J I DI 1ml--~ . __ ~ HI -\-_ UTORAK 'r-.. dakle u 7 casovil ujutru. zilvisno od vrst e grejnug sisk'ma (vazdusno. 6. PROJEKTOVA NJE POSTROJENJA ZA CENTJ?ALNO GREJANJE se poddava da se ostvari u trc nutku poec tka nje nog korisce nj a. [zvo r toplot e radi svojim milksimalnim kapacitetom. ko nvc kt o rsko grejanje).. a kada nje na te mperatura postane visa od te mpe rature povrsinL' zidova (tacka B') poci nje pre nos toplot e sa vaz duha na zid ove.: bi d().Od tog mm''lL' nta.i ~ Srednj ~· Z P J nril<ttllrijB ~~'-"""I'=----. stu Ir.1 OUll\Isi se na kapilcite t koji je za 70% veCi od vre dnosti potrebne ko licinc toplot e koji ougovaril proje ktnim uslovima (100% ). rad ijato rs ku.--~----~~~--- <i --. Prema tome.: raturil vazduha je dostigla proje ktnll vrednost od 20 0 ( : j II grad e na alltomatska konlrob ~ l1lanjujc odava nje toplole izvora. koji Sll .fcllc cllcrgijc II lokll sedmodllevllog p crioda grejallja sa lIobicajcllim prekidima lokom dalla i IIcdelje.J.:mpl.~ I() dol njegovog pregrevanja .1 Promella 1I/11/lra.fO B. t[ DC SREDA CElVRTAK PETAK SUBOTA NEa:WA PONED. Dijagram na sl. U toku IIzgrevilnjil.

H. Z illo uzgreva nje po nede ljko m pocinje ranije nego ostalih radnih dana.rJde laka 30 min .2 Dijagram /emperalllrl'kih razlika vazt/llha II pros/oriji i zidova kojije okmzllj/lll zavisllosli od vremenQ hladenja . Tempe ratura vazduh a i zidova opada po linija ma A . namcsta i hl adenie mase zl!. a krajnji dec krive je hlade nje subotom i nede ljo m (51 6. te ec sle deee uzgrevanje trajati duie..6. a te mpe rature vazduha i zidova dobijaju tokove F . GRElA NJ£ SA DNEFNLM I N£D£ U N IM PREKIMA 141 jednakoj spo ljnoj p rojekt noj.H. Tabcla 6. :J ~ • 10 100 '. tabcla 6. sto zavisi od mase zgrade. ako je greja nje isk ljuceno u petak uveCe. Proces hlade nja takvog visekompone ntnog sislema je pokaza n na slici 6. odnos no po E .B'.G' . koja kod sloze nih siste ma obuhva ta konstante svake od ko mponenata.12 mH. Tako nastupa prekid u sledeca dva dana.2 It 2 -8 8 . Pri to me se moze desiti da se tempe ratura povrsi ne zidova od 20 °C postigne te k u ut orak iii cak i kas nije. na kojoj prvi dec pad a te mpe rature karakte rise sobni vazduh i sam grejni siste m. U trenutku E korisec nje zgrade je zavrSeno i siste m za greja nje s\'! iskljucuje pa ponovo nastaje period hl ade nja.2. Te rmicka reakcija mase zgrade iskazuje se vre me nskom konstanto m. l.B i A . .P.G .1). pa duie isk ljuCenje cini da se zgrada hladi na nilu te mpe raturu nego radnih d ana.2.( ulicaja ns vremensku konstHntu hlatldenjc vaZdU:'3 i ArejnOl: sistema sadrZa i prostori ic.at4E~ h Stika 6.F i E . av~r ostaje na stalno m kapacite tu (100%) jednako m projekt nim gubicima toplo te. ako je rec 0 radnim danima. Vrcmc hladenja u zavisnosti od mase zgrade elementi ". S!I t eska do 10 h 40 h 120 h 15r------------------------. srednji se odnos i na hlade nje gradevinske mase kod nocnih prekida u toku radnih dan a. tj F' .

3 Tok temperatllre II zgradi za vereme prekida grejallja i II periodll IIzgrevallja Z<I razliCite illstalisallc silage izvora toplote PI<P2<PJ T kraj korlscenja pocetak korlscenja D 12 Slika 6.f"'_'iI pocetak korlscenja zgrade kraj T3 "'!. toplo te u projektnim uslovi ma (6. ne prostorije u siru okolinu: spolj ne te mperature. pri ce mu duZl::' Ira .Todorol'ic PROJEKIOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNOGRr.1. prl'. infi ltracije spoljnjeg vazduha. :! D ts_ ____________________________L-__-L____L Slika 6. janje prekida grejanja na mece kraci period uzgrevanja. koja se definise od nosOIll : p= insta lisana snaga po trebna kol. Medutim.--"-----~.1) T2 ~ >--. 6.1-12 B.JA NJE Vreme nska ko nstanta hlad e nja zav isi od svih uticaja na prenos toplote iz zagrcja.4 Tok temperature II zgradi za l'lllcaj vete gradevinske mase . \(. nosa toplote sa unut rasnjih povrsina na vazdu h koji je poslcdica infiltracije itd . USLOVI UZGREVANJA U toku hlad e nja zgrade te mpera tura pos taje svc bliZa spo ljnjoj. u takvim uslovima Ce morati da sc koristi izvo r top lote vece instalisane snage.

uz srednju te mpe ratu rs ku raz liku iz medu pros to rije i s po ljne o ko line 61 1. B 2C i B3C znatno blaze.1). Hlade nje se. ukljucivanje grejanja ce pOCe ti u nekom optimalnom momentu.6. OPTlMALAN TRENUTAK UKLjUCIVANjA UZGREVANjA Kada je dimenzionisan izvor toplote za odrede nu zgradu dcfinisan je odnos P (6. Kriva hladenja ee imati tok prema spoljnim lIslovima od kojih su najznacajniji brzina vetra i spoljna temperatura. Slika 6. 6. spo rije odvija. Na slici 6. Za slueajeve duieg hlad enja zgrade. a zaht evani period lIzgrevanja za odrede ni dan varirace zavisno od srednje spoljne tempe rature u periodu uzgrevanja.JJ Na slici 6. dat je to k tempe rature vazd uh a i mase grejane prosto rije u pe riodu izmedu dva ko risec nja zgrad e. pa su linije prome ne tempe ra ture AB]. dakle u vre me nu kada je izvo r toplo te isklju een i u toku uzgreva nja pros to rije radi pos tiza nja po tre bnih uslova za nje no sledece ko risce nje. srednjl). teska). Na osnovlI dimenzionisanog izvora toplote P i karakteristika zgrade (Iaka.2. ukJ~ TP1 Tp2 A C '0. ada su optimalni trenuci ukljucenja kotla u BI odnosno u B2.3.1 ] i 1:.4 prikazana je prome na te mpe ratura u obje ktu veee gradevinske mase ./] manje. ponasanje toka hladenja ce se menjati od sobe do sobc. tempe rature u prosto riji (tacke B2 i 8 3) postilju ni ze. G REJANJE SA DNEVNIM I NEDEU N IM PREKIMA f. u odnosli na objekat ma nje mase. Ako su kapaeit eti izvo ra toplo te PI < P2 < 1'3. o nd a ce pri kraee m pre kidu grejanja tempe ratura u pros to riji opas ti do tacke BI kada se ukljucuje uzgrevanje koje ec tntjati T].5 Uobicajella varijacija osnovnog optima/nog pocetka IIzgrevanja . isldj. a srednje te mpe raturske raz lik t: 1:. Naravno. tako da se uzgrevanje zavrsi u trenutku kada pocinje koriscenje prostorije. AB2 i AB) kao i B IC. ~ti2 82 81 ti1 A~ At2 ts2 ts1 Stika 6.5 pokazuje linije hladenja i uzgrevanja liZ pre tpostavke da je spoljna temperatura konstantna i da je u jed nom slucajll niZa (lSI) a u drugom visa (ls1).

pa se pot rebna unutrasnja tempe ratura dost izL' ranije (tacka C'). moze se odrediti tre nutak koji daje optimalno uzgrevanje. vee varira tako sto u ranim jll ' tarnjim casovima kada pocinje uzgrevanje. uldj.t sc SliIw 6. jL'r spoljna tempe ratura postepe no raste. Krivil promene unutrasnje temperature ima neilto dmgaciji tok (puna linija na slici 6. Proizilazi zakljucak da se na os novu prace nja rad a grejnog sistema i ponas. pa ee isti izvor toplote zagrejati objekat za kraee vreme Tp b sto znilli kasnije ukljucenje izvora u trenutku 8 2. C' A c """I-s=-------:::::-O-+. U stvarnosti spoljna temperatura nije konst antna.IN B. Todorovic PROJEJ<. .6). nego sto bi bio slucaj da je u pe riodu uzgrevanja spoljna temperatll ra osta la neprome nje na (lS=t S8)' U takvom slucaju ukljueenje grejanja moze poccti kasnije. u kojoj poCinje \Izgrc· vanje koje ee trajati TpJ casova.TOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE isldj.lnja objekta za svaki prognozira ni tok dnevne temperature. dostiZe najniZu vrednost (51 6.6). os taje visa i unutrasnjil temperatura. Pri visoj spoljnoj temperaturi.6 Utica} spoljlle temperature U prvom slucaju prostor u zgradi Ce se o hlilditi do tacke B}.

Tre ba da imaju veliku povrsinu preko koje se prenosi toplo ta. Pri tome dobija manju gustinu i kao laksi struji na vise a u dodir sa grejnom povrSinom dolazi nova. /45 . grejno telo predstavlja element postrojenja pre ko koga se zagreva odredena prost o rija.ma toplota sc provodi u masu kojoj povrsine pripadaju ali i prenosi konve kcijom na sobni vazduh. kao i termickih uslova u samoj prostOrl]1. ne zagrejana mas a sobnog vazdllha. da se Iliko ciste kako se po njimll ne bi talozila pra~ina koja bi bila pone ta stmjom vazduha i knlzila prostorijom. a absorbov. pa se po njima i vrSi poredenje razlicitih konstmkcija. Odata toplota od strane grejnog tela treba da odgovara trenutnim gubicima toplot e prostorije. konvekcijom. Grejna tela treba da ispune citav niz zahteva.i da ostvaruju ujednacenu raspode lu temperature kako po visini.ture. zrace njcm. a njegov maksimalni kapacitet. da su male td ine. GREJNA TELA U siste mu centralnog grejanja. Tako se ostvarujc neprekidna cirkulaeija sobnog vazduha oko grejnog tela i njegovo zagrevanje a time i nadoknadivanje dela gubitaka toplote prostorije. zavisi od ko~. odnosno predaja toplote konvekcijom i zracenjem u ukupnom odavanju toplote nekog grejnog tela. To je u stvari razmenjivac toplot e izmedu zagrevnog fluida kojim se prenosi toplo ta od tuplotnog izvora kroz cevovode do grejnog tela i prostorije koja se zagreva. gubicima toplote u projektnim uslovima. Vaina karakteristika je njihova cena i lako ugradivanje. Zagrevaju se apsorpcijom. ali postojana na visokim temperaturama. Od njih se tral.trukcije tela. temperature njcgove povrsine. da su otporni na visoke pritiske i na ko rol-iju. Prenos toplote sa grejnog tela na sobni vazduh je direktnim putem. Konvekcijom se ostvamje u dodiru vazduha sa povrsinom grejnog tela koja je vise tempe raltlre te se vazduh zagreva. kao i indirektno. Dmgi deo se nadoknaduje razmcnom toplote zracenjem izmedu grejnog tela sa povrSinama koje ga okruzuju i koje su niZe tempera.7. Odnos prenosa toplote direktnim i indirektnim putem. Svojim oblikom i izgledom treba da se lIklapaju u enterijer. sto znaci i visoku efikasnost ali da su kompaktna i zauzimaju mali pros to r. tako i po dubini prostorije.

1 hgled rudijutoru i popreclli presekjedllog CIaIlIaJ Spajanjc pojcdinih cla naka je pomocu nazuvica koje imaju cilindricnu iii konusnll . 85 % a zraeenjem svega 15 . Prenos top lo te sa radija.·· nut jedan pre ma drugom. vode iii pare (slika 7. C lilnci su ta lasas tih povrSina kako bi se povceala povrsina razmene top lo te sa vazdu hom 1I rcla tivno malom p roSlo ru . koji su dobili naz iv pogres no smal· rajllCi da najveci deo top lo le odaju zracc nje m (radijacijom).1. . razmllk izmedu priklju caka E. Radijatori grej na tela su radijatori.I 0 oJ ~ D Sliku 7.I I Ii I . Najraspros tr ~ nj en ij a c 40 D CX::) ~ I. · nc dimenzije rad ij alo ra su visina cla nka B. U seriji clanaka jednog radija tora pro vi i poslcdnji cla nak sc razlikllju kaka zbog prikljllciva nja na cevnu rnrclu. Radijatori su tzv.1). clankas ta grejna te la od ce li cnog lima iii livenog gvozdil. . sirin a C i duzina clanka D. 30% . sa unutrasnjc stra nc ove savijenc povrs in. pa ud co odavanja toplote zrace nje m opad a. Prvi ~ u laks i i jev tiniji. o tporniji na koroziju i izddljiviji na visoke pritisk Spaja nje m pojedinacnih cla naka dobija se sva ka zc ljena povrsina grejnog te la.1.146 /3 TodolVo '.TOVA NJE POSTROJENJA ZIt CENTRALNO GRElr1NJE 7. VRSTE GREJNIH TELA 7.1.c PIWJEI<. I . tora je u najvceoj meri konvektivnim putem 70 . Sa povecanjem sirinc clanaka vcti dec povrsine radija lo ra je okr. drugi tcli. levu i desnu zavojni cu i koje metalno za ptivaju.: formiraju kanale za struja nje nos ioca loplo te. Ka rakte ris lii'. taka i Zbllg zatvaranja o tvora ce pov ima u kojima mogu hiti i ventili za odvodenje vazduha. Istovreme no. . skuplji .

.rjll maskirallilr rat/ijatora .. o . <. U REfNA TELA 1-1 7 Nazuvica c ______ -------:c DrZac Konzola Slika 7. tako s 10 izmedu ril dija to ril i zid a mo ra d il je od stojanjc naj manje 40 mm a pre ma podu 70 rnm. Ugradnja radija to ra se vrsi po mocll speeij alnih e le me nata koje sva ki pro izvodac izraduje Zil svoja grejna te la. O bicno se ko ristt: po dye konzo le i dva driaca na grejna te la do 12 cla naka.3 Mere otlsillpa.J t u . Njihovi cia nci sc fo rmiraju zava riva njcm i po prav illl sc ko rislc isk ljucivo ll ko se radi 0 greja njll vod o m. kao i drLaci koji priC-vrSl-ujll radijal o r po visini.. kako bi se o bezbedila cirkulacij a dovoljne ko licine vazdllha i pos tigao e fik asan pre nos 10plo te. T o su konzo le koje se iii ugradllju u zid iii su u vidu nofica.rja za Ilgrad. C . • Stika 7.\:civallje radijatora Ce licni rad ija to ri SlI lIpOlll laksi od live nih.8 "·" ..2 Elem ellti za spajallje C/w/aka i IlCvr.:: 15 ~'I" . I <. Broj ko nzo la i ddaca zavisi od ukllpne dllzinc ra dij a to ra.. G rejna te la sc pos lavljaju uz zid. ndnosno broja clanaka.7. .J o . a nil svakih sledeCi h 6 Clanaka po jedn a konzola vise.

Sirina oS7UJvnog elementa) Visina ovih grejnih tela su 100 mm do 300 rom. '. Todorovic PROJEKTOVAll/JE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE Radijatori sc pre mazuju osnovnim pre mazom u cilju zastite od korozije .4 PloCasto grejNJ tela (hI . izradene prikladno names· taju u prostoriji. I . za razliku od clankastih. na strani pre rna zidu iii u prostoru izmedu dYe ploCe.2). U tal. ~h. jer zahvaljujuCi dubinj od nekoliko santimelara ne zauzimaju mnogo prostora. 800 rnm i vecc. jedinstvenu celinu koja sc odlikuje glatkom prednjom pominom i vrlo maJom dubinom Odavanje toplote sa glatke prednje pomine je u najveeem delu zraeenjem.odstojanje gOmje i dotrje revi. ' . hl .Iirina tela. Cl .I ___ So iJr- It-- 4-T i . cJ .4) predstavljaju.z . kao i 600.' "./': . . . '"/77. -. a kasnijc i lakom koji sc uskladuje sa enterijerom.firilla prole. Ploeasta grejna tela Ploeasta grejDa tela (stika 7. +j i ! .odstojanje od zida. maski (stika 7.1. Radijalori se najeesee postavljaju u prozorske nise kada sa gomje strane imaju prekJop koji shere struju zagrejanog vazduha pre rna prosloriji.-vim slueajevima pri dimenzionisanju treba povecati povciinu radijatora za najrnanje 20% da bi se osigurao veti prenos toplote konvekci· jom Sarna Ill3ska mora da je tako konstruisana da dozvoljava cirkulaciju dovoljne kolicine vazduha oko radijatora (slika 7.-vom slucaju iznad radijatora mora postojati prazan prostor visine najrnanje 65 rom Mnogi smatraju radijatore minim delom enterije-ra pa ib sakrivaju ispod tzv.. a odstojanje na koje sc postavljaju od zida je 50 mm.2.' 1 . U tal. t~~· r ' ..zduha kvji se zagreva iskljuCivo konvekcijom. t .1-18 B. acini da je pomina grejnog tela glatka sto je povoljnije za oddavanje njegove cistOCc.. Cl I . Za veee kapacilete grade se iz dYe iii tri pa". s .. DliZine mogu biti i nekoliko metara. konvekcijom. I .:.I --.leIne plaCe sa medusobnim odstojaDjirna radi formiranja kanaJa za slrujanje v?. U ciJju povecanja grejne po· mine. . 7.. zavaruje se lim u obliku koji obrazuje vertikalne kana1e. Uglavnom se postavljaju liZ ridove. ---__ t_ I - • I I hl I II ~y . To umanjuje odavanje toplote radijatora jer je spreeeno njegovo zraeenje sa predDje strane. s -flC.z. SJiJ:a 7. t . . Proizvode sc od eelicnog lima koji je nesto deblji iz razJoga stabilnosti i izdrLavanja veCih prilisaka. a sa zadnje koja je okrenuta prerna ridu.3) koje su od drveta iJi lima. .virina.dll]jna.

po remu su ova grejna tela i dobila ime. na povrsine lamcl. odnosno razmak donjeg i gnrnjeg otvora direktno utice na silu uzgo na koja 05tvamje cirklilacijll vazduh a.kOllvekJorsko te/o. Prvo se ostvamje regulacionim ventilom a dmgo zaluzinama koje se na~~e na IZlaz.l9 7. Ako je konvektor od bakarnih cevi pri ce mll Sll obicno lamele od aillminijuma. b . Cevi Sli najcesce cclicnc.m otvom konve~tora. Podesavanje odavanja se moZe vrstiti kako sa "vodene" tako 1 'vazdusne" s.trane. konve~tora. Lamele mogu hiti Oimizane na jednll iii viSe cevi. na koje su navare ne limene lame le.3. Razmcnjiva c se nalaz i u ku c i . Stika 7.7. Putpunim zatvaranjem otvora prestaje cirkulaclja vazduha 1 njegovo zagrevanJe. kojc slmji vazdllh.5 KOllvekJor (a .kueiite) ~fikas~o~t. dobar kontakt izmedll eevi i lamele se pos tilc sirenjem cevi pod pritiskom. GRONA TEL-1 f. konvektori Sli po pravilu pocinkovani. lako da jc dobije n razmcnjivac loplo le sa velikom dodirnom povrsinom preko . Kontakt lame la i ccvi jc vazan zbog dobrog provodenja toplot e sa ce vi kroz koje struji para iii voda. odnosno. okmglog iii ovalnog oblika . KODvektori Konveklori predslavljaju grcjna le la koja sc sas lojc od cevi na koje su nanizane lame lc.odavanje toplote zavisi kako od broja osnovnih ~Vl tako 1 VIS me kuCtsta.no..~ lll II kome je olvor za lliaz vazduha pri podu a za izlaz zagrcjanog vazdllha 1I najvise m delu kucisla (slika 7. Zagrevallje vazduha jc skoro u potpunosti konvekt:ijom.1.kalla/ Zfl strujallje vazduha i Ilspostavljallje efekJa "di11lIljaka". koje imaju VCCli zagrevnll povrs inll od samih cev\.5). bez menjanja protoka vode kroz konvektor ci• . a da bi se dobila glatka povrSina grejaca i dobar ko ntakt lamela i cevi. Visina kuCisla. c .

Todoro". 7.I NJE POSTROfENJ. a napusta je na drugo m. Cevna grejua tela U prostorijama sa malim toplotnim gllbicima. Za cevne zmije i registre je . a) Slika 7. Ko nvekt ori su ma lih dimcnzija pa su mogucnos ti ugradivanj a vdike u nisi is pod prozora. Merndavna povrsina od avanja toplote je spoljna povrsina cevi. pa tek onda na ploCasta grejna tela i konvektore. cevne zmije.6 Cevna grejna lela: a) cevna vnija i b) cevni regislar b) 7. Jcvtiniji su ali ne pri svakoj vrsti kuCista.e male kolicinc zagrevnog fl uid a pa nisu ine rtni. s obziro m da su 1I os novi.5). G lavni nedos tatak je otela no cisCc nje konvekt ora. Sve to lIpucuje na to da ko nvekto re nc treba ugradivati 1I pros to rima koji se ne odlikujll cistocom (sko lski hodnici. Izmedu lame la koje su na ma1 0m medllsobnom odstojanjll do laz i do lalozenja prasine. 1. pro mcnolll pro toka nj ihovilll prit va rcnjem iii o tva ranje lll. Konvekto ri. Regista r je grejno telo u kome Sll ncko liko para lelnih cevi spojena sa svojim zavrsnim krajevima sa spojnom cevi koja o mogucava paralelno strujanje kroz sve cevi (slika 7. pro lazi) kao ni u pros torija ma sa naglasenim zahtevima za Cistocom (bolnice. PUOJ£I<TOV . U cilju povreme nog cisce nja preporu cuje se da kllCiste i maske konvekto ra budu demont aine. 1I kanalu u podu . ugraduju se cevni registri iIi tzv.2. izdr 1. onda se radi 0 "cevnoj zmiji".avaju visokc pritiskc. prvenstveno se misli na radijatore. RASPORED GREJNIH TELA U PROSTORIJI Kada se govori 0 rasporedu grejnih tela u prostoriji. obdanista ). lIZ zidovc. Prcdnosti ko nvek lora 1I od nosu na radijato re nije sa me u cinjc niei da se regulisilnje moze vrsiti bez utica nja na hidraulick i rd im cevne rnrde. a precnici cevi koje se koriste za ovakva grejna tela su do 100 mm.'. posebno u toku perioda kada se ne greje. koje je najCcsce od lima ali moze biti i od drvcta iii dru gih pogodnih mate rijala. 1I raznim pomocnim odajama male kvadrature. To nije slu Caj kada se regulisa njc OS I va ruje ve ntilima. male su masc i sadr1.. 6). Tsa rno kuCis te je pogodno mes to za taloze nje pras ine. kojll u toku zagrevanj a nos i vazdusna masa 1I grejani prosto r.1 CENTRALNO GREJANJE me sc ne utice na hitl ra ulicki rd illlll cevovodu . Ako je grejno telo formirano savijanjem cevi tako da grejni fluid ulaz i u jednom nje no m krajll.150 B. od cevi. Umesto d a se pos tave radijatori od nekoliko clanaka iii ca k sarno jednog. vrlo Cesto se primenjujll grejna tela od cevi.4. u kombinaciji sa namcS tajem itd. (slika 7. t 2.

7 Cirklllacija vazdlllltl zavi. U slucajevima gde se radijator mo- . Z agrcjani vazduh od slrane grej nog te la is pod prozora izd:ze se liZ prozorsko staklo na vise. sa hladnim vazduhom (slika 7. ncsmelana cirku laeija vazdllha. Temperature vazduha po visini prostorije je izrazito neujednaee na_ Postavljanje grejnih tela viSe iznad poda. pa se smestaju lamo gde ima raspo lozivog mcsln..rno od mesta Ilgradl/je grejllog te/a .7. [z grejnog tela zagrejan vazduh je znatno vise te mpe rature nego u slucaju grejnih tela ispod prozora. Ako bi se grejno telo postavilo uz zid naspram prozora. G 1//. slobodan pros tor za odavilnjc loplote uilCc njem i koriseenje mcsla koja nisll pogodna Zil postavljanje dclova nameslaja .7 sredina). • Stika 7. Top la masa vazduha kojil sc usposlilvlja zahvaljlljuci grcjno m te lll is pod prozora stmji prema tavaniei i kmzi pre ma slIprntnom ziehl nel proZOril.7 Ievo) . Dn m. hladan vazduh koji se spusta niz prozor i spoljni zid struji po podu prema grejnom tclu. sc hl adi posle peno nado knadujllCi gubitkc loplote proslorijc i sp usla prc ma pndll 01 polom daljo m eirkulaeijom po novo nailazi na grejno ldo (s lika 7. blisko tavanici.1Nil TI:.1A 151 vee pomenuto da se oni primcnjujll u malim i sporcdnim prostorijama. koja je ujedno i zona boravka Ijudi.ma grejnog le la. spustali bi se prcma pod ll i slvara li IItisa k promajc fo rmirajuCi hladnu zonu u donjcm delu pros lnrijc.7). rovrsinil rad ij atora svojim zra ccnjem prema prostoriji ne utralise lIticaj hl aelnih povrsina prozora i spo ljnjcg zidil i dcluje povo ljno na osecaj ugodnosti Ijudi u prostoriji.. To je obicno prostor is pod prozora sto j(' povoljno i S obziro m na raspodclu tempe rature u prostoriji (s lik il 7. mciia se sa vazduhom koji prodirc kro7 procepe prozora infiltracijom i stmji prema tavanici. pa struje lIZ samu tava nicu. infiltrirani spoljni vazeluh kao i ras hlaelcoi koji je bio uz sam prozo r. prema spoljnom zidu. lltice da se izrazito izdvoji gomja zona sa pobudenim strujanjem vazduha i donja. O n. Os novni zahtcvi koji treba da SII ispunje ni prilikom izbora mesla su mogll cnos t prilaska zOOg cisec nja. tako da je u donjim slojevima prostorije vrlo niska temperatura koja izaziva osecaj hladnoce na nogama Ijudi.

-rOi ~1 NJ £ POSTROJ£NJA Zrl CENT RA L NO G REIA NJE ra postavit i visnkn.152 8.3. ODAVANJE TOPLOTE PRJ RAZLICITIM USLOVIMA Kolicina toplote koju odaje neko grejno telo zavisi od njegove konstmkeije i velicine povrsine preko koje se zagreva vazduh prostorije. G rcja njc radij a tn rima.R). Naj ravnomc rniji pro filt e mpe ra tu ra ima pa dno grejanje (s li kil 7. ab /' 2.7 m 2 (.8 Verlikailla raspodela lempe/'llillre kod razliCilih vrsla grejwrja i lokacije grejllih lela: a) podllo. kao i od temperaturske razlike izmedu zagrevnog fluida i sobnog vazduha: Q =A·k·(1 .. b) plafollsko grejallje. d) radijllior liZ IIIll1lrastrji zid 7. Kad a su radij ato ri pos tav lje ni uz unutrasnji zid . IIspostavlje ne u sredini prosto rij e na 1.7 des no). ako S li ispot\ prozo ra dajl: odstupa nje ad proje ktne te mpe rature od ± ] 0 c. c) radijalor liZ spoljlli zid. Raspodda te mpera ture po visini treba da je sto ujedn aeenija o ko unutras nje p rojektne vrednos ti. III -/ II )=A·k·!lt (7.7 m 2 ~. 2. te mpe ra ture pri podu mogu biti i 4 °C nize a uz tnva ni cu i 2 "C iznad proje ktne . (( 16 18 ~~ 20 Slika 7. TodofVl ·ii: J'ROJFf.1) gde je: . lIiska hladn n zona se moze izbeCi ugradnjo m ploCe za [o rmi ranje ka na la za eirkulaeiju vazuu hil iz naj niZ ih slojeva u prosto riji (s lika 7.5 m iznad pod a.

Za primc nll 1I grejilnju toplom vodom to su le mper<l lurc od 90 "C i 70 "C a ak. Radijalori. odavanje toplote grejnih tela neel: biti propo reionalno razlici te mpe ratura vee ee ta zavisnos t biti izr?J. ) 20 °C. Zbog utvrdene eksponcncijalne zitvisnosti odavanja toplote lIZ razlicite eksponente za pojedina grejna tela. Ako bi se rezultati ispilivanja predslavili u dvostrukom logaritarnskom koordina tno m sistemu ondil jc: log. pa je ovaj koefieije nt zitvisan od razlikit te mpe r<llura sa jedne i dmge strane grejnih tdit.25 a kod konvektord ekspllnenl zavisi od konstrukeije i kllCista pa je m= 1. Zalo se izbegava ugradnja razlicitih grejnih tela u istu mreZu. prosecnil vreunost je m =1.33. Ispi tivanjit SlI pokazala da kriva zav isnosti promena Q lcii (slika 7.:.te mperatur<I prostorijt: (K) A .. pra klicno o ne koji odgovilrflju normnim.top lotni ueinak grcjnllg tela (W) .3) 6'" pa se In dobija iz prave nagiba 13A Kod konvektora je prosecna vrednost e kspo ne nta m= 1. GREINA TEl.:bno grejna te la sa lamelama i dmgim vrstama orebre nj a to sva kako nisu.25 za radijatore i plocasta grejna tela m= 1.7. La radijilt o rc . . Kada je voda nosioe toplote .25 do 1. posebno kada je ekponent In> 1.koefieije nt prolaza loplote (W/m2K) srednja temperatura ·/ agrevnog f1uida (K) I. 6 I.45.povrs ina grejnog tela (m 2) Kada se korisli para kao zagrevn i fluid onda se ne radi 0 sred njoj te mpera turi vee 0 te mpe raluri zas ice nc pare odgllva rajuceg pritiska .0.) je u prestoriji GO "C. = '" (7. a post. onda jc srednja vrcdnost te mpera lura vode na ulazu i izlazu grejnog te lit.2) U gornjem izrazu Q je odavanje lo plote pri raz liei le mperatura 6' a indeksi II se odnose na ne ke poznal e uslove. Sva grejna te la SlI dime nzionisana za projek tne liS love i 1I takvim ona zadovoljavaju. 'm 5" = (:. U tahom slucaju regulisanje odavanja pri niskim te mpe raturama vode nere zadovolji ti. Medutim sa porastom spoljne te mperature zahtevi za grejanjem ee se smanjivati proporcionalno razlici izmedu unlltrasnje i spoljne tempe rature.= Q" Q In ·Iog-- 6' (7.9) ispod prave (m = 1) i dil je eksponcnl m> 1.4. ne moze se sa istom te mperaturom razvodne vode postiCi potrebno odavanje [oplote kod grejnih te la razlicitih konstrukcija.. pa Ce se regulaeioni m siste mo m umanjivati razvodna te mpe ratura vode. Razliciti eksponenti lIkazuju da raznorodna grejna teli! ne treba lIgradivati u isti grejni sistem odnosno u isto eirkulaeiono ko lo .ena eksponeneijalnom funkcijom: 'm k - 'm. .A ' 5J Q . Koefieijent prolaza toplote k ncznatno zavisi od te mpe raturskih us lova samo kod ravnih povrsina .33 za sve vrste ecvnih lela m=1. Pre ma tome.

7..4.t n l og .9 Pr omcl/a odllvlIllja l op/ol c gr e jllih Ie/a pri r az/icitimlcmperall/rskim ILf /ovillltl 7. I vaie za klas icna clank asl .po trc bna ko li cina lo plo te za greja nje p ros torije u (W) . d ali prosecni ucinci po jedno m clanku.) - Q k ·f.r grejna te la.- li t II I n S/ika 7. Ovi podaci treba da budu pro w re ni u nadleZnnim instilutima koji za ispil a na grejna le la izd aju a teste . II da li su podaci za livene radijatore tipa "TERMI K" koje pro izvndi fa brika kOllova i radijato ra u Z re njaninu. bez obz ira na vrslu . I'IWnXrO I : ' !vl£ I'OSTROJH J. po nov ijim no rmama DI N. U po me nut tlj tabe li su.. racuna sc po o pste m o brasl:u: A gdc je: Q k'( /"..154 IJ r"I"". U tabe li 7.-I . Fa brik a je publikova la ucinke svih lipnva ovih radija to ra za sve brojeve clanak a koji dolaze u obz ir za prime nu.le mpe ra tura pros lo rije (OC) Kocficije nti pro laza lo plo te za live ne i ce licnc radij a lo re d ali su u labc li.. PRORACUN GREJNIH TELA Zagrcvna povrs in a grej nih tcl a.Yn . T /IAL NO G II£J. V red nos ti za koefi cije nl pro laza toplo te II tabe li 7.. I a ~ : I ccvi u la be li 7. V rednosli k su navede ne za pil rno greja nje niskog pritiska i vu(k · no greja nje. Pos lo se danas na Irzistu mogu naci grejna le la sasvim razlicilih ko nstru k· cij a i oblika.srednj a te mpera tu ra grej nog fluid a u grejno m te lu (OC) lu ..·1 0 . proizvodac je duza n da II pros pe ktll naznaei ucinke svojih grejnih le la po jed no m i vise clanaka.-I 7. 1 . A B m • tgy o li t t. -I. Q k . medutim.koeficije nl pro laza loplOle za llsvoje no grejno le lo (W /m2K) 1m .. IV.

17 7.0 8.0 8.3 7. prcma vrednos ti raz like od 60 K za koje vaze labcle 7. Ireba izvrsili ko rekciju p re ma obrascu : q = q". I .clank as la i plocasla grejnil lela m =4(3 . onda sc pre rilcumwa nje loplo lnog ucinka za nove us love izracuna va prema go rnje m ob rascu.2 10.8 .3 9. II dale Sll proracun ale vrednosli ko re klurnih koefi cijenala za raz licile srednje le mpe ra lurske raz like vode II grejno m lelu i pros to rije t!.5 9.6 10.8 8.8 8.. I)m Vec je rereno da je za clankas la grejna le la.~in·lIn 100 mm G rci.5 9.3 8. IV. 9.3 9.45 .0 8.njc parno 10. G RElNA TELA 155 Podaci 0 toplo lnim ucincima 1I ovim tabe lama vazc za lop lu vod u te mpe ra tu re 90nO °C i te mpera tu m prostorijc 20 °C. 1 9.7 Razm ak Olvora 300 mm RaZIll ak Olvora 500 mm Razmak Olvora 600 mm Razma k olvora l 000 mm Siri"a 150 111m Razm ak olvora 300 mm Razma k o lvora 500 mm Razmak Olvora 600 mm Razma k o lvora 1000 mm Sirina 200 mill Ra zm ak olvora 300 mm Razm ak olvo ra 500 mm Razmak olvor" 600 mOl Razmak ol vo r" 1000 mm Shinn 250 111m Razmak olvora 300 mm Razmak Olvora 500 mOl Razmak olvo ra 600 mm Razm ak o lvora 1000 mm 9.2 9.8 7. m=4(3 . 1 9. 1.cevna grejna le la (pribliZ no i sa ore bre nje m) m = 1.4 9.25 m=1 .1 Koeficijcnti prolaza toplote za radijlllore Vrs la rHclijalora vodcno . III i 7. a sa vrcdnoslima ekspo nc nla m : .. Uko liko su projeklni us lovi za koje se dime nz i o ni~e rad ija tor dm gaciji.8 10.7.2 8.6 8.5 .5 8. 1 8.8 8.35.3 9.4 . Ukoliko se radi 0 dmgim vrslama grejnih te la. ( 60 t!.4 8.9 7. Tabela 7. 9.konveklori zavisno prema vrs li milske Za l ak~e preracunavanje IOplo lnih ucinaka radijalora. u labe li 7.

pa jl' po tre ban broj cla naka: /I = 5.7 1 1 0.00 1.89 8 0.I" iznlls i: 11/1 .25 1. POSTROJ£ NJA ZA CENTRALNO GREIANJE Tabcla 7.72 0.III = 80 .74 2 0.07 1.16 1.32 1.213 ' Usvaja se broj clanaka n = 24.23 1.84 6 0. k = 8.02 1.83 1./ 56 B.95 Prime r 1 D ime nzio nisa ti live ni radija to r koji tre ba da odaje 2600 W.66 1.64 1.79 0.9 m. lIsvaja se visina radijatora 680 mm lz poda taka za live ne radija to re "Te rmik" moze se vide ti da sa ovom visinom postoje ra d io jatori raznih sirina.66 0.76 0. to srednj il te mpe ratura vode u radij a toru iznos i: 90+70 /1/1 = 2 80 T Tempe raturska razlika 1m .62 0.61 1.74 0.82 5 068 0.6~ 4 0.22 = 58 ·C Za visinu parape ta ispod prozo ra 0.09 =23 9 0.34 1.58 0.9 m..93 1.ll 1.KO 1.x5 1.78 1.59 1.92 9 0. I.213 = 5.04 1.60 O . Radija tnr smes titi ispod prozo ra ciji je parape t 0.20 1.89 I .13 1.9 1 1.11= 2600 = 509m 2 8.56 1. / 40 50 60 70 80 90 0 0.37 1.49 1. pa je grejna povdina radijatora: A = 2~ ' 0. 18 1.27 151 1.30 U4 1.213 m2 . .98 1.09 1. Todorovic PROJ£KfO l·'ANlc.70 0.76 3 0. Posto je te mpe ra tura vode na ul azu u radija to r 90 °C. Za tros tubni fi ldijato r sirina je 110 mm.11 Korektll r e za 6 1 raz li Cito od 60 K /:.69 1.96 1.81 7 0. a na izlazu 70 °C.8 W/m2K. ako se zna da je grejn i nllid to pla voda 90nO °C i da t e mp~ratura u prosto riji tre ba da bude 22°C. pa je na osnovu tabck 7.44 1.112 m 2 . visine 680 mm.87 1.47 1.42 1. ima povdinu 0.39 1.8 ·58 ' Jed an cla na k radijato ra Te rmik Ill.

3 7.21 0.inak jednog ('.258 0.304 0.1 11.j"' p o n~ln li Od'~ nJr (111111 ) \odr (I) topJolt (I n! . l lanl klll (1111 11 ) \) SlKJr b J Ma. pre ma tabeli proizvodaca.0 14.76 Usvaja sc broj clanaka 11 = 2-t .S 14.".3 13."Fahrikll RADI.3 12. inak jcdnog ('. POSIO ovaj plldalak vazi za srcdnjll tempcratumll rilzlikll: /". .2 14.2 . GRF J NA TElA 157 Tabeln 7.185 q8 114 143 100 134 152 193 95 60 1.lanka Il-t W.80 1./" =60 "C a grejno te lo trebil da rildi 1I lIsloviln<1 slvarne razlike od 58 °C (videti prclhodni primer).. [zabnmo grcjno telo jc visinc 6XO mm i ~ irinl: 110 mm.44 W Potreban broj clanaka je: = 2600 1/ 109.-W 23.8 10. Prema tabcli 7.0 9.1 45 6.04 0.30 150 4.96.4 5. 185 0. K. 10 treba izvrsili korckcijll podatka iz tabe le.JATOR . pa jc stvarni lI(.0 11 2 12.r. 280 60 60 60 60 60 60 60 0.0 13. pa je prcma tabcli 7. [II korckturni kocficijenl iznosi 0.7 5.7 Za pam olskog prilis'" pojcdinaenc cevi vi~c cevi Za loplu vodu POicdiJlaenc cevi viSeccvi I 11--18.7. kkr rHU alon (lIun ) Jobll • • k 0'\'0'-:' Slrll1 l1 {\lUll t I lJu tln. [II lI(. Tabcla 7_1V <1-33.0 7.7 12.92 Primer 2 Z a podalke iz priml:ra I dimctrl.15 1.278 0. ( Ian a ka (kn) (.398 0. illnisali liwni rmJijal o r lipil 'Tl: rmik".3 II-51.96 = 109.9 13. .111 Li veni radijatori TERMIK 2.88 0.lanka: q = 11-t'0.Zrcnjanln" \ b ln .213 0.1 88 0.90 1. (W) n t: c 110 11 0 11 0 160 IliO 160 IG O 250 Sa 3 slllbo Sa 4 slubJ 580 680 880 430 580 680 SUO 600 SOO 350 500 600 800 200 MBa Sa 6 slubo v.

' I'nOl/::I<. \N ~~-.. 1...VJ.9-'-' ·~"""''''9..""" • . 74 14 .9'0 3906 10. "..·10 I 6.. ' !Yo . " '.. II . lcnnickih urcd.74..33Y 2280 5.97 ' 217 .. 300 400 .. 60U ~ . " 21U3 6.U9 9 " 6 n.78.TO I · ~ ISll-.0 000 9: .2" 500 ".5 : ._". 5'" 0.75 ' 1.. .43' 11 61 1.'00 69< 7Y8 L 2.870 3005 8. n : 2.975 1778 ..·:--'("':'..< .2<>: "'" 1. a raspoloziva sirinil za ugradnju 1. 11 : 66 t: 9.64'< 2776 ' . ako jc pOlrdma kolicina loplole za grcianjc proslorijc 1200 \Y.~"..' S 300 ." 4..::::-'7=of..Y91 4\j()7 n: 17.929 103' 3.:W I 6"0 RO<' 300 .5711 .737 oro<> MOO '" ". V sa podacirna ploCaSlih radijilloril fabrikc T E RMAL zbog ogranieenja proslora / . '~" ('.793 23.::". .42' 109< 1.646 92. . 462 3 00 . duline IO.925 671 616 .774 . ~n() i 1040 mm. . • W w- 600 ! ~'. .'" SO 6.. Ucinak Za N=20 0('.: 3.20.o.768 14 29 2. 0...2n " " . 2.S6S 1?6l1 =>1 7. 48 108. :)I • !t .V I'locasli radijatori r"brike 'Termal" • Lopar~.. 11-°": '.901 2.: rildij~lor lipil 1 PI<.64< 475 0.J 0 .:.3'3 1(.r.32:1 2StIO >4. ...76: 703 2.'~37f. 0 47: «.~':: ..776 1 .808 13.1 CF:NTI<ALNO GI<FJA. '" I.105 88' 1..~I " ' 2.. 206 2 .<..1 rill '4'9 .964 '''''S zn: 3.· 2"'. R3<J .S: .. 4."If .% 22 ..74 ( 'UI(J '520 5 "'1 am 7 .708 3()04 :>S'P' 6 . 75< 4..' 122 W ".4K'" 3. $on v.174 7 51: 4.. LJsvajil Sl. Prema labdi 7.34C ~'"' 47 5 0 ."" .'44 2.. u __ """ 36: 0 . '0...50 2 . soo ..534 404 0 . . ~9 ' ..La ISo Y. POSTR011::.-1 %."~: S O.. .09T.. Za raspo loiivll visinu ud 800 mm proslora is pod prozora..036 '492 2.==+-''':~=..0 ugradnju oJ 1..966 .36.. . visinc 600 rnm. ' 7.:~·4~2"'.44r.3. najvc6t ¥isina kllja dnla : zi u obzir jc 600 mm." 2 .vlF: Tabcla 7.2.... 750 1. vis ina proslora ispod prozora 800 mm.. .4" Primer ~ LJsvojil/ plo':asli r. 85ft III 2.5 rn dulaze u obzir sarno radijalori QlJzina 560. <~ 2" 'UBI 31H) 400 4 .920 2m I 2'21 .n! 2. ..05: 5 710 " . ~..5 rn.85 16..656 1= '03' :-' 1.' ISO: 2 .984 17. .05 0 02' .()JJ. ' " " .dij~lor proizvodnjc fabrike radijaloril . .26' 2 . 7"" 6 . r' 'r-~Q).59 I .'lI ...~''' '3'''t-... " 5.oja TERMAL iz Loparil. TV " ..6 5 ./.!!) mill I UCinkil IlOG W.4 " '44: 'In.~f---'' S3!". >7. .." " : .. L2.4~'':':':.02< .86 %4 .2" 2.96 000 K~' ' . To(/oro.RS< 7 .""..'is II..530 2 11 2446 26.

. ." . .W 1111 . 0':9 ~ l >I' 1. ...".~ . ".1 "" . ~. . ...1>1.. ." "" ..w 1111 !I:lli oJl. ".e. . . 1I1l @ --gg 0..~ SOM/IAI? 0. ..w 'w 11J1 ml Ill' \17. . .. ". "00 ... "" .W ~ ~!I a .9.. . "" . In m....0 . l11' ~ .1 "' "" .. l!JJ !I~ ".1 l""J .m 1JI< Jill ~. 'i' ~. ". ... '" .01. 11 " u.. :7.. '" . "" . ." .... . .. ~.!... .~ Ill' '"' "n "" 1'n0 . Jll ". "...m . w. " '" - ..~ ..W ! IS) ~ "'I I!ll . '" '" '" "' .~ ''''' m IIU "' ~ ~ . on lI:J ...~ ... . .~ 7611 }..'" . ".<I 1311 :. '" . .. I>obljlllO ." .... '" m J!' ~ "" "" w .. . ." ~... . "" "" 16...m ..m . .. . . . .." . . . .. "' on .-.W J.9. " .. ~.~ ." .m 'M .. "" ...m . " ...~ !'" '"~ ~ .. ••• . . ..... .m . 11" 12." ~ \llll ~...111 •• 71 .. tE!*XW 0.. . "' '" '" "..~ lUI 111 ...~ oro ~ ~ ~ 1171 ..~ mo .l lol < J'Il.~)~ ~.10 ~.4 1<11 I'll mo !tr.. "" .. Toplotni kapaci tet II W.~ ... '0 m m . "" .@ '" . •• ...~ 161' 1!). "" .... . ". . • •• . ll<ll "" 190J "" JJl. '''. ~ ~~ .w ~...~ . . g . ..n. I" .. ...~ . . .1$' ~ '1 " .~ . •• w m ". •• ".m '"' 1..... . 12 n .Tabela 7. 11.. ."" .. .~ ~."'" "....1 ~.~ 1126 1611 .m ~ MJ '11' ... ". "" . m' "n !1J? . = . .~ U...~ ~. .u lI'I..Gnj ilane. .... "" '"J .VI P locllsti rndijatori J UGOT ERM . "" ... 'ro "'I'" "" '" "" "" '" ..... . . "'" "...1 mlO ..." ".-. ..>.." ". .. . ... . ..m .""' ." "" . .. .~ .. ~ ~ 111.w Ill.. .. . '"" ".\.".. . "'" "..m II " '10J !In :'16 '"' !IOO 1119 .~ ....c 'M IU lH " ll" JI. . .w. lit li~ no m '" " •• m m •• '" '" w ..m ' ....~ 'M )'nl 'Om Jill IJl6 ~.. " ' ue liZ u" ". ... 101 ' lUI HI>? 1m l' l ' m... 11 .Ill 1110 "n 1<'1 'M lUI •. .m 'w "~I' I:" . .. . . .~ . U '" Illl 101. m ~ ~ . ". ma 1<. lD:l~ '"' " "n 'M >111 .9 .1 '" " " .. .. •• w . .\11 :1-116 1111 •• "" . lIll J101 ~. '" "'1 m m . • ..\ ! am lIll "" ). . . . "m 1!'16 1<11 .~ 1111 lUI 1671 .... '" ~ ~ n "00 w . T"o!' 1611 .u n" . "" I:" lJl$ u" "" 11. H """ ... m 0.. ..~ IIll 1' : ' n~1 1116 1>61 ~." -. IU' ':!>OJ .. . 1611 11:1 I£"J HI< lllJ .. ".w w» l~l U" w...~ .. ~... '" "..1>1.

ak 9O!70rlO 70155f11l wan wan 800 800 800 800 1220 1220 1220 1220 1780 1780 1780 1780 535 635 735 835 535 635 735 835 535 635 735 835 123 14. a sirina 800 mm.8 7.7 45 .0 26. Ras · po loziva visina za smestanje grejnog tela je 1.8 4.4 13.5 m. Gnjilanc Visina mm Sirinl rom Tetina ko Zaprernina L B1ekttifui "". VII C C"<ls la grcjna tela rabrikc .8 9. (1200 W) predvideti cevasto grejno telo koje bi se koristilo i za susenje peskira. Usvojiti grejno It:10 za tophi vodu 90nO °C i temperaturu prostorije 20 °C.4 30.JUGOTERM .4 300 15.'it' PROJE/(TOI'~1 NJE l'OSTI?OJENJA 7 .5 17.160 11.4 20 .8 25.8 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900 540 640 800 920 815 845 1225 1505 1215 1440 345 410 512 589 522 605 784 963 778 922 1710 2040 1094 1306 -=- "I 1 :c ~ B ~ 1) o - N Primer 4 Za kupatilo sa potrebnom kolicinom toplote islom.1 73 6.2 6. .5 5.A CENTRALNO GRF JANJ£ Tabcla 7..ia~ Wall TOI>Jotni u ~n.5 38. kao u prethodnom primeru.8 31. Todoro..2 103 10.3 19.1 22.0 11.

235 = 1. Srcd nja tempera lura grejnog fluida je: 1/11 = 100 ·C pa je srednja temperatllrska razlika: 1/11 -I" = 100 -15 = 85 · C Ako usvojimo registar od gialkl' eevi spo Ijncg precnikil 51.7. Primer 5 Dim nzionisa li ccvni rcgislar. 7. 1618 m /m.5.0· 85 . Aka S0 rad ijator pOSlilV~1I ispod prozora. POlrcbnil duzina cevi: L 0. mpcra lura proslorije 15 "c. . onda njegova visina zavisi od visine p a rape la. OBELEZAVANJE GREJNIH TELA Prilikom usvajitnja visine radijalora treba voditi ra cuna 0 mcslu gdc t:c sc posla viii radijator.R m. Radija lori koji nisu ispad prozora Ireba cia blldll maksimalne pOSlojeee visinc kako bi najmanji deo zida bio zauzet (izllZ0V ako naru cilac projckla nl' zahleva drugacije). GREJN. koji I reba cia odajc 28ll W. VII) visine 1220 mm. ucinka 1225 w. IV) Pol rebnil povrsinil grejnog le la iznosi: A 280 =0235 m 2 14.16IR Usvaja 50 jed noecvni rcgistar duz ine 1.l TEiJl 16 1 Z it vodu kao zgrcvni fluid prcdvida sc ccvasli radijCllor (Iabela 7. a h. dil bi S0 dobia najmanji broj usponskih vodova.) . Vis iml proslorije jc 2.S mm. ako jc grcjni rIuid para niskog priliska. povrsi nc 2 0. Ovo islo grcjno lelo isporuccno kao clcklricni grejac ima lo bi ucinak 900 W. kocfieije nl prolaza lopio le jl' (prema la bcli 7. Treba IcZiti da se iz jedne verlikillne cevi (usponskog vada) snabdcvaju grejnim f1uid om dva grejnil lela.'+. sirinc 735 mm.1 -? ---''--_ m 0.5 m.

I US M.5 / 2.raz mak prikljucnih otVNil u mm b .l 2. o bclcza va nje t re ba d a bud e : /I - 24 x680 /1 10 3 / 4"x 3 / 4" Priliko m obe lcZava nj a cevnng regist ra.5 . i slu caj da Sll oba prikljlleka sa cevima naz ivne mer. .EG.16 8 . I . . sva ko grejno te lo treba da bud e oz naccno prc ma . spo ljni prcenik ( mm).' 3 /~ .NO G RNAN1E LJ crtc7. pa u tom silleaj ll ne tre ba po pllnjavati mbrike za k ' C. . kao i prcenici oba prikljllcka . d liLina ccvi ( m).<: no m ro rmula ru . o be ldava nje hi bilo: 1:\1 .. li Z pre tpostavkll da su prikljllcei 318.1 i A.a ccvni regista r iz prime m 5.51 . .:Za grej no tclo iz prime ra 1.9 3 / 8":x3/S" Pro raeun.llznak a za dijago na lno pos tavlje ne prikljueke. od nos no dime nzio nisa nje grejnih te la izvodi se tabelarno po prilny.1 CENTRA I . tre ba na crtezlI d a bud e oznacen broj c(' vi . .precnik povra tnog prikljucka LJ . de bljina ccvi.preenik razvodnog prikljlleka R.s ir)na cla nka (de bljina grejnog te la) u nun R. T".05 1 nil sledcCi naei n: /I X "I / " RI +R2(D) gde je: broj cla nakil II .TO I·:·I N1E I'OSTIIOfEN1.lI sa rasporedo m grej nih tcia . .lornl'if: PROJEk. koja se d opislije a ko su pri kljlleci dijago nalno pos tavlje ni . s tim sto treba ko ristiti naein pre ma to plo tnim ueincima.

Pr~ nik Q W ·c m' Wfm2 w m' ". m m' - .. I -- . Broj Naziv proslorijB PRORAtUN GAE JNIH TELA V q Wfm3 k ·6 t Q A AadijalOrl lanaka pow! . lanaka povr!.. b.

Od ko tlova koji se koris te u siste mima ee ntralnog greja nja i klima tizaeije za ht eva se sigu rnos t u rad u. Radni fluid je uglav nom voda iii vode na para. . sto je zahtev koji se pre svega otlnos i na vece ko tlove.8. .proizvodnja specijalnih ko tlova prilagode nih odrede noj vrs ti goriva cime je o moguce no dostiza nje visokih efek tivnost i.prilagode nos l smeli ta nju na krovovima zgrada sto diktira sku Ce ni i skup i ko risni pros lor u zgradama ve li kih gradova posebno u gradskim eentrima. .usavrsava njc kOllova za korisce nje tecnog i gasovitog goriva koji su zbog relalivno niske ee ne i jed nos tavnos li u ruk ova nju imali vecu po trainju na'td istu od ko tlova za Cvrsto go rivo. UVOD Ko tlovi preds lavljaju uredaje u K ojima se vrsi sago reva nje m go riva pre tva ranje hemijske e nergije go riva u to plo tnu e ne rgiju.sagoreva nje goriva u fluid izova no m sloju. jednostavnos t u ru kova nju . kako e ne rge tskom krizom tako i zastit o m zivo tne o ko line. . a moze bit i i vazd uh.1. 165 . male dime nzije i viso k s tepe n ko risnos li. pa su ka ra tkeristike da nas njih ko tlovskih ko nst rukcija sledecc: . mo de rna ko tlogradnja je uslovljena. kada se pos tiZe po tpunije sago reva nje a time vece isko risce nje ali i ma nje zaga de nje spo ljne oko line produktima sago reva nja. . Uz stalnu teZnju da se snize tros kovi proizvodnje a time i ee na ko tlova. U njima se razv ije na toplo ta predaje radnom fIui du koji sluz i kao pre nos ilae toplote do mes ta nje nog koriscenj a.poveca nje ste pena ko risnos ti ko tlova koji se istov re me no ko riste za pripre mll toplote potros ne vode prime no m prio ril e tnog zagreva nja po tros ne vode II odrede nim vreme nsk im inte rvalima. KOTLOVI 8.poveca nje ste pe na ko risnos ti raz nim ko nstrukcio nim unaprede njima koji se prvens tve no od nose na isko risce ne toplote iz laznih gas ova i na rad sa pre nos iocima toplo te sa pro me nljivim te mpe ra turama.

:: 'c' vcCi stepe n a ut o ma lskog regulisa nja i p rogramira nog lIprav lj anj a. J Livelli kolao za evrslo gorivo sa presekolll izmcdll dva (pO/II) Clallka . Ako sc kor i ~ 1 i uga lj sa Illanjim lId c lo m ispa rljivih supslanci (ko ks. o nd .' po tros nje. nezagaCl iva njc zivo tne o ko line .2.1 'c' kumpk lno sago rcva njc obavlj a 1I lIza re no m slojll go riva . Kod tccnog i gasovi tog go riva lakse sc os tva rujc po tpllno sago reva nje. U siste mima kll cnih ce nlralnih greja nja prime njlljll se i kOllovi na c le ktri cnll e nCl'giju nc lIz imajllCi u obz ir ce nu e le klri cne e ne rgije sv i os tali po kaza te lji idll 1I p rilllg koriscc nja ovih ko tlova: jcd nos tavnos t ruk ova nj a i odrZilva nja . zn a tno ma nje je zaga de nje o ku line. lak a mo nt aza. McCl lll im. pos tii. ko tao se za krile. KOTLOVl ZA RAZNE VRSTE GORIVA Svaki ko lao je svojo m ko nSlruk cijo m prilagotle n vrs ti goriva kojoj jc na mc njc n. ncophod no je prisustvo se kund arnog vazd uh a. iz rad ujll se ko tlovi sa akumul . prcciz no evid e ntirilnj. pi! se raz likuju ko tlovi za evrs to (s li ka 8..cijo m to plo tne c ne rgije pro izvede ne 1I pe ri odu ma njc po tros njc s to se bc neficira 111 zo m tar iro m. POSTROJ£NJA ZA CI::NTRALNO G FlEJANJ£ 8. teeno i gasov it o go rivo (s lik ll 8. ma le dimcnz ije. S /ilw 8. ant raeil .C PI?OJ£Kro VA NJ/. ka me ni lI ga lj).7ixloml·.166 8 . 1).' vre me dovod i 1I rad pu d pllnim o pte rece nje m a mogll Ci Sll i ces ti prekid i pllg()nil. koj i se dovodi iz nad salll<Jg sloja sago revajuceg go riva koje olllogli cava pu tpllnije sago revanje .3). Oa bi ~l' e lckl ricna e ne rgija koris til a u lok u da na rav no me rno.. kao slo su do maci ligni l i iii mrk i lI ga lj . Za o na koja su boga la ispa rljivim ma te rijama. sva ka ko nstmkcij a ima i svoje osobenos ti u zavisnos ti od he mijskog sas tava od relil' nog go riva .

. po lu clanci.2). U prvo m se nalaze vrat a za punje nje go rivo m. se m pre dnjeg i zadnjeg. koji preds tavlja zavrs ni clanak ko tlovske jed inice. iIi celicni. kao i o tvo r za izvlace nje pe pe la i dovodenje vazd uha za sago re va nje. vanja koji stmje oko clanaka u pravcu pro teza nja dimnog kanala (slika 8. ka nale za st mja nje prod uk a ta sagoreva nja i eve ntu alno bunk e r za punje nje gorivom. proizvode se za ka paeite te do GOO kW. PRIMENJENI MATERIJALI I KOTLOVSKE KONSTRUKCIJE pn::ma vrst i ma te rija la ko tlov i mogu biti live ni . zraeenje m pla me na i ko nvekcijo m preko produka ta sagore. 2 Obrazova/lje ~l}t1ovskejedi/liee . nalaz i se priklju ca k za dimni kana!. Svak i cla nak predstavlja supa lj e le me nt koji je tako o blikova n da se s p aj a nj ~}]J fo rmira jedinstven i pros tor koji se ispunjava vodom. od nos no traie nog to plo tnog ka pacite ta (slika 8.3.1). Live ni ko tlov i za ce nt ra lna grejanja. cla naka. Z a ko tlove veCih dime nz ija i ka pacite ta ko ris te se cIa nci iz dva de la. tzv.lIazl/viea. Svi cIa nci su isti . Sa prilagode nom ko nstmkcijom. clankasti ko tlovi mogu biti i za te cno iii gasovito gorivo (slika 8. Fo rmiraju se spaja njem odrede nog broja os novnih e le me na ta.~. KOn OVI 167 8. odeljak ko tla za skuplja nje pe pe la (ako se radi 0 ko tlu za uga lj). a spo ljni delovi C1a naka uobli cavaju komom za sago reva nje goriva.- - Slika 8.3). Spaja njc cla naka se vrsi po mocu ko nicnih nazuvica suprotnih navoja a za teza nje u ce linu pomocu posebnog a nke ra (s lika 8.. odnos no vode kojo m Sll ispunje ni .---------'.. kada se izrad uju od sivog liva. Na zadnje m.Ipaja/ljelll ClIlI/aka a) pritez/la poll/ga b) zavrla/lj za zateza/lje e) sredllji cUlI/ak d) krajrrji Cla/lak e) kOlllls/la spojlliea . je pos ledica pre nosa toplo te goriva kojc sago reva. odnos no fzv. U to m slu caju umesto prednjih vrata nalazi se o tvor za gorionik koji ubrizgava gorivo a cIanci su tako oblikovani da obrazuju loziste kao jedinstve nu po- .-1-. Zagreva nje clanaka. a b I I c e d 4 ..1). do dos tiza nja potrebnc zagrevnc povrsine.

Kils nij im iz mc na ma \I ko nslrtlkcij i is poru civa li SlI 51. Na sli ci 8.]o koj i u do nj e m ddu ima lozis te za lI ga lj sa rde tko m koja se hladi vo do m. Elt::mc nli su v':. ose tljivi su na ko roz iju .: c\:l icni kOllov i (s lika 8.5 prikaza n je jed an i::di '::ni kOI. To o mogll cava povt)ca njl' s tcpc nil ko ri5nos ti. Slika 8. nc Iccnog i gil ~lI ­ vil<lg goriva m: ma pe pdil . POSIO kael prim. M Ogll sc poveeavil li II Slll bljll prosirc nj a grcj nog postroje n ja. prep ravki i prilagodavil nja sa me ko ns truk cijc. s to sp ad il u grupu p rima rnih za hl cVil da nas njc c ne rgc likc . Izra d uju se i kllllovi sa vise p ros t o ra Zil sago rcvil nje poclek ni tako da se u is toj jedinici mogu lIpo tre bljava ti raz licite vrs tc gori v<1 bel.:.tnj a. U slu caju p rska nja moguce Sll o p ravke zilva riva nje m.4) p ril agodl. lilko sc tnm spnrtuju i skl ilPilj ll . . U ciljll e liminisa nj a pojave korozije pri s nizava njll te mpe ra ture iz laz nih gasova is· pod tackc rose prime njlljll sc plcme niti i e maj lira ni celici .: ni za koriscenje u ku c nim grej nim ins lil lacija mil . sl ra nc samo ln im plocama. Izdr7.l'li livelli koillo Zll (celio gorivo C la nkast i kll llov i ~c pro izvotk 1I w liki m sc rija m<l . ima ju vc liko spcci ri cno lop lo lno o ptc recc njL:. C cl icni ko llllVi s u ncosL: lljivi n. a li i d1l7. s lo z naci dil Sl' ncS lo sporije zagrcvilj u.CL: mase s obziro m ela SlI oel li va .vrsinll oblozcnll sa elonj. a pruzaju i vece mogucnos l i ob likova nja p ros llIra Zil sagorevil njc.3 Clallka. dakle r:lcio nalizileiju ko risce nja c ncrgije . o lpo rni s u na knroz ijll i sigurn i SlI 1I pogo nll. U prv im pr ime nama ee nt m lnih sislema greja nja nislI sc koris tili ce licni kOllovi knj i su S(. ne moze im se povecilva ti kapaci lci dograd njom novi h cle mc na ta. kompl ikova niji Sll za tra ns por t i ugradnju. lil ksi su od live nih a kapaci teti kOl lovskih jcd inica mugll bit i i 15 MW.ljivi su na visokim tcmpe ratura ma i pril iseimil. Medll tim.1 nedos la lak vode i do pll njilV.: kapacil e le.:. izrad iva li sa mn za ve likl. I' ri vrhll ko tl a jc druga ko mo ra za sagorcva njl' 1I 1 ja iIi gasil.e hlilde pri pres la nku loze nja.

IL r plldd il:nil odredenoj vrsti goriva.lf't' .~ i !lamil dostiZu veci stepen korisnosti jer se prak!icno radi 0 dvema celin aillil. FI.UfJl.:l ~ ilg. Kon0 1'1 l o(} .I'ufjorevllllje evr. teCllog iii gllsovitog goriva Kotlovi sa vise komo ri! /.\.rl 8. Kotlovi sa pOSCh 1l i11i p<lYr.ftog.I'll d rc' /.. :. .Ir .5 KOtilO .lIl"l'v anic mogu imati posebne iIi zajednicke grejne povrsine.8.-1 (\ /ielli kotao Z(l tcello goriv() Slika 8.

para niskog i vis"k..·IX1F: 8. KONSTRUKCIJE KOTLOVA Kao flllidi koji prilllajll toplolll rilzvijcnu silgorev.5 bar).170 IJ. a kolllVi koji je koristc n:v.'lgrcva do le mp e ra lure ncS lo nize od kljueanja.5 bar nadpritiska) i vis.tnjc m goriva i prcnos<: je dOllj<: do Illesla ncpos n:dnc pOlrosnje.i' I'"OJl.".) . Slika 8.6 Livelli kolao sa izdvojCllil1l dohosastitn :mJol1l lJl pant . Kotlovi sc nazivaju vrelovodnim..:j'lIla do J 10 °C predsl.\7Rt L YOGREl..' I. I vode ni i pami kotlovi mogu bili Cclicni i Iiveni. ciJTh: sc osiguravil kolao oll n.Todo".wlja lophl vollu.4.niskog do 0. Taka\' kOI<1o je poveza n sa eks pan . Vrela vodil ima le mpe ralum prcko 110 °e. ko risle sc lopla i "n:liI voda.iv"ju sc toplovoll nilll.. K7'() I·:·INll: POSTI?()jEXl t Z I rE. Vod e na para ritZvrslava kotlove nil pame . Voda zagn. zio nilll slido m kuji prima dilill ac iju vode pri njcnom zagrc"a nju od tempe rature kojll illla pri pllnjc njll do le mpe rature krajnjeg zagrcvanja. kog prilisk<1 (nad prilisa k veci od 0. i u kotlovima jc usled tuga veCi tlmll · rasnji prilisak . · p reza nja i evc nlualnog prskanja . Kollovi za toplll vod ll imaju ceo svoj unutrasnji proslur ispunjen vodom koja s. ali se pune vodorn sarno do odrcdene visine kako bi osla.! priliska i vazd llh.prr:dnja i l/ultrja strona Para niskog priliska se dobija u kotlovima koji prcdslavljaju prilagodcne konst · nlkeije vodenih kotlova.).

___ ~ ________ J I Stika 8. Pa ra viso kog priliska proizvod i se kao svcl..6). b) g a\"Ol/l pod priliskOITl..a PM...uy~=== ' ~""'-?" " :~ AI r--E:'::':..l sl.T. Vre lll VOd ll se pripre ma u vo de nim kOllovima koji su poveza ni sa za lvo re nim e kspanzio nim sud o m radi odriava nja z nalno ve6ih prilisa ka o d a lmos(e rskog.an.avallje priliska II kot/II: a) PO I/lOCII sops/velie pare II ehpallziollom slIdll..] u pa rn im kOllo vima bi la kaje pos lojecc ko nSlru keijc.. '... '~....- [] I I I '. S obz iro m d a sc po prekidu rad a deo kOllovskog prosla r.. j ~ II ~J' "'' ./ 171 slobod a n pros lor za forrniranje pare..s. Za la se II d il nas njoj kO llograd nji izdvaja pil rni pros lo r II poscbil n doboSllSli sud.:::":::':6+'.~:::.."::.. ~ .! ispunjava vazduha rn. 7 Odri....-:-: •.OI .: §l.-------- :::::~:. D ila laoija vod e se amo rtizuje na razlicite nacine..=--=-::~ -= =~ -----.:.ti no ispunjc na vodo m. ~ . naizrne nicna s me na pare i vilLd uha dovodi do korozije. /t . To moze bili po moclI sopslve nc pa re (s lika ....avanjc visih prili5akil . 8.. i1 sa rno izd vojc ni sud i dclim ic no pa rom (51. =-:.-: -. :::.::- t SR SV -.. a li sa os igura nje m za izd ri._ _ _ _ _ J -' .?~j [] + I L----.. pil jc ose llj ivil i skupa povrS in a ko ll. ~ __ "' __ \!_u_ . . .:.

NJA v i C£NTUA I . nije slucaj kod kotlova koji su konstmisani za vecc toplotne kilpa citc te kocf koj ih se os tv:1ruj e prinudna promaja nadpritiskom pomocl1 ventilatoril" ".. Time sc smilnjujl1 dimenzije prese ka kan. ciji se pritisak odriava iii pomocu boce u kojoj jc gil\ pod pritiskom (slika R. kroz kojc strujc gasovi kil O i l1kupni gabariti kotla . Te mpe ratura izlaznih gasova mora cia se odriava visokom zbog veceg efe kt a pri rodne promajc. 7-gorc) knja 5C naiaz i II pros tllfll e kspanzionog suda izn<ld nivoa vo de. s to clovodi do umanje nja stepcna korisnosti kotla .1).7-dolc) iii r<ld o m kompresora . slo nam( ' . Vl'l l ka prednost ovakvih kot lova je u Ddfzavanjl1 uvck stalne visine uzarenog sloja lI <!Ij. a troskovi clektricne e nergijc /. o nda se kotlovi dele n:1 llne sa donjim i gornjim sagorcvanjem.(lI .1 prime njujll s/. s le di podda kotlova i po radnom pritisku . . To.t1 .-u pa produkti sagorevanja p n llaze kroz celu uzare nu mnsu gorivil pre ma gornjcm sloju koji jc u plamenu (slika R. u c ksp<lnz io nom SUdll voda i g<lS su ra zdvoje ni cl<lsticnom membra nom.! n. Kotlovi visokog pritiska n<llaZL' pri menu kod daljinskih sistema. odnosno para visokog i nis kog pritiska.i if na ci nil os tvCiriv<l nja cirkulacije Vilzduha i produkat<l sagorevanja.1 nil je na 51. S obzirom da se u ko t lovima koristi topla i vrcla voda .'. med utim. zista. Sagorevanje tccnog i gasovitog go riva je uve k 1I mlazu mdavil1l: gasa iii loz \llja .NO GUEJANJE 8.in postize ve6 stcpcn korisnos ti.1('. Kod priro dne promajc ralli ~l ' l1 gl<1v no m 0 podprilisku. «ot lovi sc razlikllju i prem<l pritiscim<l u prostOnI za sagllrevanje. Pos toji pad pritiska u gorioniku. Mc clutim. ako je 1I pitanju cv rstn gnri vo.ke promaje podprilisak vlada Silmo u dclu .1 goreva njil jt" i do pet puta vcca u o dn()su na ko tlove sa prirodnom prnmajol11 pCl je in te nzi vniji prc nos tllpiL)tc ko nve kcijom. ' korisnosti (slika 8. Brzina strujanja produkala \ . 8. Postojc i dru ga reScnja koj a se od nose nil kot love velikih ka pacite t<l. Prirodna promaja sc primenjuje kocl ko tlova manjih toplotnih kapacit e ta a ravno me rni clovocl vazcluha u komom za sagorevanjc obezbedlljc se blagim poclpril i ~ ­ kom u komori.'c' us lov cia se ova kvi ko tlovi proizvoclc iskljucivo u viclll ve rtikalnih konstrukcija . Sago reva nje je 11 donjim slojcvima goriva. Z a potrebe kucnih grcjanj. iskljucivo kollovi niskog pritiska . a u lozistu. sa obe strane !. s to proizi laL.c PUOJr:lGOI :·INJE f'OSTUOJl:.. Ce!ice sc II tu svrhu ko risti nc ki inc rtni gas. Prvi 5\1 prilagmkn i gorivimn bogatim isparljivim mate rijama (Iignit. Zbog niskog stepenil promajc plame n mora iCi na gore. a kot! vdtil'.1 nji h se na ta.8. Kada se koristc OV<lkva rciil: nj a. Kod go rnjcg sagorevanja vazduh struji kroz rese tk.. )." I vazd uhnm koji se lIbClCUjU \I lozisni deo kotla. pri ce mu se gasovi vod e kroz kanalc koji Sl1 postilvljeni iznad ovih loz ista . 1 pogon vcnlilatora iz nose svcga 1-2% o d ccne goriva. mrki lIgalj) i izradlljl1 sc Zil srcdnjL' i vece to plllt nc kapacit e tc . Raspodcla inlenzitcta promaje i pritiska kod prirodne i vcStackc promaje prikaf . nil gasnoj str<1ni gn:jni ll pllvrsina i \I samom dimnjakll se javlja nje gov prirastaj. odnosno o d tzv.1 ri me se omogl1cava postizanje ravnomernog kapaciteta i vrlo male oscilacijc stL' pl' n. pro maje . Todnmv./ 72 8."i pocetka pa d o kraja c1imnja ka.

mgorevlllljcm) . I kolao sa lIadpriliskolll. komorll za .l·ka gllsom iz kot/a .8. 4.HJI'a .- .m lIadprifi.8 Ra.-.2.mgorcvallje. dillllljak..l'lIgorcvallja pl .-. goriollik.fka dill. elimillalor bllkc.9 Kolao sa prolTlajolll kroz II/lIS/l goriva (....- S tika 8. Stika 8.-~ -- -.lIPp ~ lI PO smer gasova lI PO .OVI 173 P 1 2 3 4 5 6 1\ I~ + I lIPN 0 It. L1 p /J dejslvo dil1llljaka. 3.fkolll.dillllljaca.'fille. 6. L1 PN pad prili~'ka od [oi ma do hla. 5. dodaille grcjlle povr.I'll "gomjim" . t-~ . KOTf. II kolao sa prirotillo/TI proll/ajolll.lpodcla prifi. L1 PI' pad priliska II kot/II sa podpriliskolll. pllfa sfmjallja vazdllha i ga.

10 Kotao za tCCIlO gorivo sa skretalljcllI ptalllclla Premil svojil11 o50bc noslima u pogledu regulisanja i opsluiivanja. lipicni primer speeificnih osobina je automatski kotao za evrsto gorivo. anlracir iIi kilme ni ugalj. sto povlaci i nes tabilnos t Slepena korisnosti.10) se izradujll u kuCistu dohro izolovanom minc ralno m vunom. Kotao se zagrev a u relalivno kratkom vremenskom pcriodu a kao gorivo korisli se koks. tako sto su kanali za strujanjc gnsova pos lavlje ni oko komore za sagorevanje a brzina strujanja je vcb nego kod ostalih tipova kotlova. 510 omogllcava lakse punjenje loiista. 8. koje se postepeno dozira na rdetku. Veza izmed u prostora za sagorevanje i dimnih cevi je izvedena skre lnim ko mo rama .c P"OJ [J<.5. Konstrllkcija ovakvih koUova je sp'':cificna po rdenju pllnjenja gorivom. Kod veCih bpacite ta to se postiie posebnim trasportnil11 mehanizl110m (slika 8. Gorivo jt' prethodno droblje no. Kotlovi sa go rnjim silgo reva njcm Sll manjih kapacileta koji znalno varira zavisno od inte nzile ta 1I1. ravnome rniju raspodclu na rdelki kao i stabilan rad i pri niskim toplotnim oplerecenjima.17-J 1 ). I==~===~~ Stika 8. Po svojoj efikasnosti pOlpuno je upored ljiv sa kotlovima za gas i lozno ulje. . bo lje konlrole i podeSavilnjil radil. SPECIFICNOSTI KOTLOVSKIH KONSTRUKCIJA U ciljll boljeg iskoriscenja goriva.11).a re nost i. go tovo sva ka konslrukcija ima neku posebnos t 1'<l ko posloje i kon51 rukcij e sa skre lanjem plilme na koje o mogucavajll bolje iskorisce nje toplote dimnih gllsova.TO I~. VeCi stepen ko risnos ti ko tla se postize pomocu veceg broja "promajil".1I intenz ivniji pre nos toplol e. O ne su tako profilisane da se ostvaruje turbule no slrujanje vrelih gasova koji poSti7.. e fikasnijeg prenosa toplote. Tadom".' Top lo la kOjil se razvija sagorevn nje m gor iva pre nosi se na kOllovskc povrsine oku loz ista zrace nj e m it iznad go riva SlI grejne povrsine koje primajll loplolu i zraee njem i ko nvekcijo m. Takvi kotlovi (slika 8. Ove konstrukcije su nastale usavrsavanjem kotlova sa skrelanjem plamena.r Nfl-: POSTROl ENlA ZA CENTRA LNO G R/:JA Nll. sto se poslize Yodenjem produkitta sagorevanja preko dodatnih grejnih povrsina .

. .".:-.wajll da vada dabra "ispira" grcj nll povrsi nll slo je ad karisti za e[jk<lsa n pre nns loplo le .. O ni mogu bili sa e1ektroolpoenim zagrevanjem vode iii pa macu e lcklroda. Na slici 8. U kalaa Sli lI gradeni (. Kad njih pas to ji nil dllnjoj strani poslaji alvar Zil ulaz vazd uha ncophodnng sa sllgorcvanjc. 13 jc prikaza n presek live nog clankastag ka lla u ka me svaki cla nak imll svaj grejac uVl1 ee n u pase bnu eev o lpoenu n<l koroziju. • 0 ~ .ie verliblne promaje sa visknm vazduha do... dak SlI ve1 iki kallavi pUlpuna a ut omalizovani.. . E lektricni ka tlovi su kompaktni. .. Za hva ljujuci njima j pored slabc promaje i rna lag inlenzil c la slrujanja prodllkilla sagarcvanja slvara se lurbulencija i visaki speci[ic ni pre nos to plol e. 1" . Iznad clanil ka na lazi se skupljac produkata sagoreva nja sa os iguranjem slrujanja sa rna u pravcu dimnjaka. Koso pastavIje ni ka llovski e le me nti a mogll c. E leklricni kallavi sva kilko spadaju u pose bnu ka ns lntkciju. 30%. . . .' .11 . Stika 8. . KOnOn 175 • •• .:--: ..l<l nci koji imilju na svojim grcj nim povrs inama na live nc cvorovc... . Tehnicki padaci nekih e lektricnih kOllava domace proizvodnje dati su na paslednjim slranicama ovaga poglavlja.. poseduju magucnosl ste pe naslog regulisa nja kilpacite la a magu se korislili dire kl nim prikljueenjem u grcjni sislcm iii pavezivanjem sa akumulatorom loplo te radi korisee nj il e leklricne slntje iz pe riadil nae la ri fe pri ce mu se kao akumulacianil maSil najcesee koristi vada..:. .i/ltolllatski kotao Z(I evrslo gorivo Ka tlovi na gllsnvi to gorivo bez ventilillara tilkade predstilvljajll spl:ci fi cno reSc-nje. . Kallavi Zit manjc kapaci lc lc Sli poillalllllmalski i rcgulisli se prema tcmpe ra luri u kOllu.:.8. Gilsni gorio nik (bez vcnlilalara) karakle rise bcSumni rad uz pn~tizan.. Kod veCih ko tlovil is pod nad o lc su na livc ni rukavci kroz kajc slruji voda a ka ka ma re za sagarcvanje uma njujuci laka odavanje laplol e zrace nje m pre ma poslOlju kolla sto je a d znacaja kada se kOllavs ka cenlrala nalazi na krovu zgrade.

176

8. '{",Iorrwi': P{IOJE!<.TO I':'INJI' l'OSl'IWJENJ, 1 7.11 C/',VTRrl I.NO GREJANJE

U e le ktri cnim kllliov imil sa II gratk nim e.lck troda mil (s lika 8. (4) vodil lIzim<1 1I1o" 1I o tpo rnik a i zagn;vil sc din:ktnim proru ~ tilnjcm e le ktri cne s truje. Velicina o tpora /'iIvisi ad vrstc i kll lic im; so li 1I vod i, koja sc kll ris ti kilo ckk tro lit , ka o i a d te mpera ture vode. I<a pa c it e t kotlova se ourc'd llje polllzajcm nllite e lek trod e iii izo la c io nog zasli lnika pre m a fa 7. nim e ld troclam;1. Voda koja sc n,tl ilz i u kotlll , mor<1 sc raz me nji v; ll:imil lop lo le razdvoj iti Del vod e koj 'l c irkulise kro7. grejilil te la . Ka d a Sll II pitilnjll p,lrni ko tl ov i o nda se kapacil c i po ddiav,l izdiza njc m clck lro da iii spus ta njcm nivoa V!!lle(s lik a R.iS).

Slika 8.12 Kolao za ga.v bez vell/ila/ora.1'll "a/mo4er.\·kim" loti.l:lcm

10
0
4

1)

fr

'fr

0
0

0

u

u

0

Slika 8.13 !;ema/.vki prikaz cleklricll og livcl/og prolobrag kot/a spoljl/i poglcd i prc.\·ck

8. KU T LO ""

177

I
\~

1

Slikn 8.14 Spuljlli iz.~lcd kol/a .m c1ekJrodul/lu

Sliku tU 5 l'opreclli presek k1'lll cleklrodc i izvllcelli IIIll el{lk .m clektrodt/l/lt/ 1. ft/ Zll e c1ektrOl'e; 2. Nt/lta e/cklroda 3. izu laciolle plo!':e

Vod a koja se na lazi u ko lill mora se razmc njiva cima IOpl() l..: raz d vojil i u d v()d e koja cirkulise k roz g rejna Ida. Pod aci 0 od n:d c nim kOllovima ne kih d o m a~ ih proizvod ilca (" I:a bri \.;a ratiij a lo ra i kOllova ' - Z re nj a n.in. ~np o' - I'k ograd. 'Zavarival:' - Vra nj c . "Ju go icrm" - li njil a nl') prilozeni Sli na krajll ovog poglavlja.

8.6. TOPLOTNO OPTERECENJE KOTLOVSKIH GREJNIH POVRSINA
Pod lo plo lnim upt e rccc njc m ko lla, po drazumeva se d e kli vll ll pr..:da la lo plola radno m Ouidu koji sloji na raspo la ga nju za Ira ns po rl prc ma pOlrosacima . O na sc izraiava 1I vidu srcdnje vrcdnos li svcd e nc na jcdinicII zagrcvne pov rs ine \.; () ll a. Z ahva ljujuCi c(e klu zraecnja pla me na najvece o plcre~c nj e imaju pllvrsinc 1I ko mori za sagoreva nje. Po napllslanju loz isla dimni gasov i. c ija te mpe ra lura o pad a. pre nose lo plo tu iskuljuCivo konve kcijom pa lo plo lno o pl e recc nje o r ad a tll \.;o m s lnljanja gasova pre ma izlaskll iz kOllil. Sva kilko da turblile nino s lrujanjc o mogllCava ve ci

cfd;a l prc nosn lop lo le i dnprinnsi vc.:ce m slepenu kuris nosti kn tl a pa sc konslrukl i\. nim rde njima Id i vc':e m slc penu lurbu lencijc. loz i s t e dodat n e povrs i ne
1\

----,~
~

3

N

E

-.
120
c------

\
- - t--

Q)

c
'VI '-

0

>

100

-

.-

0-

Q)

.
80

~-

...,
C
Q)

'01

4 ~ -- 1\

.Q) ..,
Q)

c

60 -

'U
Q)

'Q)

'-' 0-

0

40

., V I\; ./ I, f,2)
i',

• ~ r '

I

-

~-

----

_ . - - f---

prosecno
..-

opterecenje
m

:.
I

, "-

.
........ ' ,I

20

t--

l\. ......
o
20

- - -+"-.e "

'

-

,( 3

- - - 35
W

....

kW 2

.0) ~ ~
40

-,

.-

- -80

--

-

i- 22

m

kW 2

""""
100

8

kW

0

2 m

60

grejn a povr s ina kotla u

%

S lika 8.16 Pro.\'CblO /oplo/,/O op/crcccllje IIrcjllih povr,l:illa II livCIlOIII kot/II J. livelli ko/a o rilJliji!l kO/l.\'lrukcija 2. livelli ko/ao lIlodemih kOllslmkhja sa prirodllOIll prolllajulIl 3. livelli ko/ao mudemi!. kO/l.\'lmkcija sa lladpri/iskol1l

Na slici fU6 prikazan je 10k lop lo tnog op lercec nja po vrsi nn u live no m ko tlu i I" za kOllnve sta rijih i mode rnih ko ns trukcija uz prirndnu promaju i nadpritisak. R aspll dela op lercec nia lI l':c lil': nim kOllovima jc slicna . ali sa vccirn vrednostima u prvo m dc lu grcjnih pnvrsina. a nizim u krajnjcm.

8.7. GODISNJE OPTERECENJE GREJNOG SISTEMA
Kapacilcl kUlla jcd nug grejnog sisle ma odred uje se spoljnim proje ktnim uslovirnil, c1;lkk za vrlo niskc spn ljne te mpe rature koje su ekslrernne i javljaju se retko. sarnu 1I

8. KOTI.OVI

179

nckoJiko dana iii cal-. u pe riodu (lei ncko likn cilsllva. '1(1 praklicnn .r.naci (hi kolao II loku najvceeg elela grcjnog period a radi pod tl e limi cnim (lplcr~6cnjl' m od llkn GO% svog !;ap.aeil e la pa se kod modernih kOllnvskih knnstrukcija razlika kllrisli za zagrevanje top ic pO lros ne voelt'. Nil slici R. 17 prikazann je opten;ce nj.: ko tl a lokom gn:jm: sezon.: otl 2:10 d imil sa najnizo m spoljnom tc mperalurom od - 15 " ..

- 15 - 10 -5

gou
Q

;ft.

lOa

__ ._._0_.

maksimalno opterec e nj c

.--- .---.--_.--- .--

Q)

3 kC' t 1a u pogonu

-0

80

g

~ 90
0

u .,
~

" '"
~

'"
~

0 5

70 <=
0

.

:; 80
-" 7Q
.~ 60 <= Q) ' U 50
Q)

0

2 kO l I a u

-0

60 ~

'"
~ ~ ~

,
.@
I I I

I I I
I I

, , , ,
I I I

pogonu

~ 10
Q)

50 '"

~
Q)

40

E
~

" 40 ~
Q)

~ 30
0

.~

'<= "
0
~

15

. ....L-.r!-.~ . - . --1(1) , '0 'I I I I

~

1 kotao u

30 ~
Q)
~

, ,
I

I I

I
I I

,
I
I

I

(i)

0.

20

20
Sep /.

OKT.

NOV.

DEC.

JAN.
'V

FEB.
230 dana

HART.

APR .

HA.!

grejni per i ad

Slika 8. 1 7 Godi.\·lIje optcreeclljc gmpc od tri kotla 1. - 2W/o optercf:cllje ( 35 dall a); 2. - 40'10 optcrcecllje (50 dalla ); 3. - 60% opterecellje (1 10 da lla ); 4. - 80% opterccclljc (25 dalla); 5. -100'10 optcrcccllje ( /0 da lla)

=

Da ko tao ne bi II vecc m ele lu grejnog pe rioel a rael io ela le ko ispud wog nomi na lnog optcrece nja i uslcd loga bio neeko no mi ca n II radu . vt:l icin a lo plo tnog ka paeil e la izabm nng ko tla se IIsvaja ispoel izracllnatog. pa ce se II pe riotlll na jnizi h spo ljnih le mpe ra tu ra ko tao ko ris liti sa preopt e rcce nje m. Uko liko se rad i 0 vcCi m pos lroje njima . cko no mica n m d kotla rnicc se pos tiZe ugradnjo m vist: ko tlova a op tc rcce n je raspmt: duje pca leci klimatskc lIslovt: pod ne blj a. Mo ko tlarnica ima dva ko tl a. u nd a obicnu jetl an pokriva 60% maksima lnih po treba a tlru gi 40% i ukljncuje se sa mo u pcrioclima najniZ ih te mpe ra tu ra. U slui:aju kada ko tl a rnica ima tri kOlla. moze da st' lIsv0ji da syaka jctl ini cil zadovolj ava treCi nu maksima lnog kapacite ta grejoog siste ma. 05nov no op tereeenjc prihvata jeda n, dok se lIklju civa nje os ta lih ko t1ovskih jed inica vrsi prc ma tre nutnim to plo tnim po treba ma s to se najc fik asnije ci ni prace njem spo ljne tempe ra ture.

8.8. SIGURNOSNI UREDAJI
Sve kOllovske jedinice se obezbedllju sigurnos nim uredajima koji su pril agou eni rad nom flu idll ka tla. pa se razlikuju uredaji za vode ne i parne ko tla ve. Za prve to Sli e kspanzion i slldovi. a za druge sigurnosni ve ntil i iii adusne cevi.

I so

n.Todaro";" PRO} l'Xro l ·~I.v} E POSTRO} EN}.'! ZIt CENTR·1 '-NO G RDA NJ E

8.8.1. Otvoreni ekspanzioni sud
Kotlovi koji rad e sa loplom vodom osiguravaju se od poveca nja pritisb koji naslaje zagreva nje m vade. Os iguranjc jl: pomoclI olvorenog ekspanzionog ~lIda koj i prima povecanje zapremine vode koja ispunjava kOlao i ceo grejni sistem. Voda ima najmanju zapreminu nil lemperaturi od 4 °C, a pri lOO "C poveca njc v()lume na je za 4.3 % . Pre ma tome, velicina ekspanzionog suda se izracunava prema lIkupnoj zapn: mini vode u kOllu. grejnim te lima i cevovodima celog grejnog sistema:

v = 0,045 . ~'()([c

(Iilaril)

gde je V,t>k' zapremina vode u celom poslroje nju . Medulim, tilkilV na cin dimcnzionisilnja Irazi odredivanje zapre mine vode ne sarno II kotlu i grejnim tt'lima vec ill svakoj cl:vi i cevnom prikljucku, slo je zamasan pOSilO. pa je prorilcun suda podesen loplotnom kilpacitclu kotla Q(W) i vrsti grejanja: Rildijalorsko grcjilnje Padno grejanje G rl:janje konvckt o rima

v = 1.2 -1,5' Q. ]0- 3
V=l ,5 -2 ·Q· 1O- 3 V = 0,5 -O,8'Q' 10- 3

(I) (1)
(I)

Ekspanzioni sudovi malih zapremina su najceSce cilindricnog oblika (slika S.lg) i pos lavljaju se u horizonlalnom dok se veci ugraduju u vertikalnom polozaju. Uslcd stalne promene nivoa vode u sudll i naizmenicnog kvase nja de la slIda vodom a polom dola7.enjcm u dadir sa vazduhom, postoji pojava korozije, pil se sud pocinkuje. E kspanzioni sud se prikljucuje sa dye sigurnosne cevi razvodne i povralne a snilhdeve n je i prc livnom i "odzracnom" cevi koja sluzi za odvodenje vazdllha koje Sll najccScc na jed nom isto m prikljllckll . One osiguravaju da se ne ispuni ceo sud vodllm \;;to i odriavanje almos(crskog priliska u sudu. Mora postojali i poklopae za revizijll kao i kra lka veza izmedll razvodnog i povratnog sigllrnosnog voda radi obezbedivanja stalne cirklilacije vod e kroz ove cevi, 510 je od znacaja pri niskim spoljnim Icmperalllrama, kilda bi 1I mirnoj vodi moglo doci do njenog smrzavanja (sUka 9.18). Izmedll kotla i ekspanzionog slida nesme poslojati nikakav zaporni organ da bi se osiguraln dil vode ni pros tor kotla llvek bllde II vezi sa sudom. Zatvoreni ekpilnzi o ni sudovi se koriste kod vrelovodnih kotlova. U njima je ugra de na e1asticna membrana koja rilzdvaja vodeni prostor od de la suda II kojem se prolivpritisak odriava nekim inertnim gilSOm. Postavljaju se neposredno uz kotao pa su im kratki sigurnosni vodovi. Olaksana mll je ugradnja i jednostavniji su za kontrolu, sto je llcinilo da se d imas primenjuju i kod toplovodnih kotlova. Za lvore ni e kspanzioni slldovi osiguravaju veec pritiske pri Kojima ne dolazi do kljucanja vode a li vrlo visoki pritisci ogranicavaju njihovu primenu. Zbog povisenih te mpera tura mora se vodili racllna 0 izbom membrane kako ne bi doslo do nekog osteee nja. Sud je obezbeden i sigmnosnim ve ntilom za slucaj pr~koracenja pritiska it

8. KOnO!?1

181

polozaj me mbrane je obavez no horizont alan u cilju njc nog ravno me rnog optcreee nja (slika 8. 19) i lIsled toga duzeg trajanja.

7

6

5
Slika 8.18 Otvorctli ckfpanziotli .\"IId (1. slui; 2. izoiacija ; J . iziaz vuzd;t/ut ; 4. prcliv; 5. sigllrlloslla puvrailla CCI'; 6. prigll.l'C/ljc; 7. cirklliaciullu CCY; 8. sigllrllo.m a razvodlla cCY

M.mb"n.~ . 3
A.zolnl JlSluk .

o
Slika 8.19 ZalYorclli ehpullziolli s/ldoYi

Kao gas koji odriava ravnotdu pritisku radnog f1uida najcesce se koristi azol. Kod manjih instalacija sa toplom vodom gas je pod stalnim pritiskom. Kod vecih kao i kod vrelovodnih sistema pritisak sc odriava i regulise pomocu kompresora a zavisno od temperature vode. Ovi sudovi se ne koriste za kotlove sa evrstim gorivom jer u slucaju porasta pritiska i temperature u sudu iznad dozvoljenih vrednosti i kvara sigumosnog ventila, rad ovih kotlova se ne moze tre nutno obustaviti. Zatvoreni sud je delimicno ispunjcn vo-

182

13. Tor/orol';'; paOJ/o'I \TO.:-INJF. POSTROJENJ,I 2.4 CI"NTRrIl., 0 GRDANJE

dom a zap re mi na Vs s udn mo ril prilwilliti povecanje vo lu me nn od nekih mi ni maln ih (Pm.1) do maksimn lnog (PIli"") pritiska. Vs se izraclInava po mo cll formu le :

Vs = V . _--,P,-,llC lI '"" X _

_ ([)

(H. I )

Pili" - Pmin
1I

kojoj je sa V oznai::e na lI kupn a ko li i::inil vod e u ce lom gn:jno m sistemu .

8.8.2. Sigurnosn i vodovi i povezivanj e ekspanzionog sud a
Sigllrnosni vodovi kojimil je obezbecle na veZil iz me du kot lil i ekspa nzio nog sud a mo raju bit i lako lIgrade ni dil se veza ni ka kvlm greska mil iii s me tnj ama ne moz..: prL' kinu t i. Kod insta laeija sa go rnj im rilzvodom razvo dni vod je istovre me no i gl'lvna u ~­ po nska verti kil la grejnog siste ma. Ovaj vod iz laz i iz najviSc taeke ko tlovskog pros lo ril do k se povrat ni vt:zlIje II niljnize m njegovom deill . Pri tome treba obezbediti ko tall dil pri powca nju priliska ne os lane bez vllcle. D ime nz ije cevi mo ra jll da o moguce nes me t,tllO struj il nje f1u ida tako dil II kU lllI Ill' dode do povec<l nja prit iska rild nog [Il1id il izna d dozvo ljenog. Najmanji pre6nil; ovih eL'vi je 25 mm a d imc nzio nisil nje se vrsi prc m<l n.: lacij <l mil koje lIkljll i::Ujll kap aCil l'1 ko llova Q(W) : Razvodni votl Pov r<l tni votl

DR

=

15 + t,5~Q kOll" / 1000

Dp =1 5 + 0,91 ~Qkolb /1000

U kn likll Sl: jetl a n pil r sigllrnos nih voclova koristi 1I pos troje njll sa vise kOllova ko li i::ina to plOIl.: Q prl.:dstav ljil zhi r kapa c.:it e ta w ih kOllo va. LJ sl1l6ajll Ll tvo re nih siste ma greja nja cirkulacio na pumpa moze se lI gradili is[m '" sa lTIog ku tl a iii Ollma h iza njega, pri ccmll se rilspodcla pritiska pril kti6no m: ml.:nja. Povo ljnije je d i'! se s obz iro m nil trajnos t pllmpe d a sc o na ugradi II vod ni7.c le mpc rillure. dak le isprccl ko tla II povra lni ccvovod. Pre pllr1l611je se da visina o lvo re nog sud ;, iznad najv is..:g grcjnog tcla ocl gova ra napo ru pumpe ka ko nl:: bi tl os lo tl o s lmja njil S; Imo u kra tkoj vezi ko lao - ekspil nzioni sutl us led milnjl.:g otp o ra u njoj. Ina6e Sil m Plllo7.aj ekspa nzio nog sud a ad presud nog jc uticaja na ras podc lu priliska 1I sistl.: mll g.rc·janja pa se 0 lo me mo ra votlili racllna (vidc li pogla vlje 14).

8.9. ARMATURA VODENIH KOTLOVA
Porctl sigllrnos nog uredilja. vlldcni ko tlovi S li s nabdeveni i odretleno m o prCm()nl iIi lzv. armatu ro m koja o moguc;lVa priprc mu ko lla za pogo n i pracc nje njegovog rilda. U il rma luru spatl aju sla vinc za punje njc i praz njenje. hidromc lar, tc rmo me lar " kod kotlova na ugil lj i regul ato r sagorcvanjil. Siav ina Zel ispuslanje votl e je u najn iZcm dclll ko tla a kod dvocle lnih ko tlova mdaZl.: se i dve oVil kve slavine. Uko liko cevi grejne instal<lcijc ima ju nae po lozajc od 1; 01 -

Ii. KOnO I'"

',V3

lovskc slav ine. mora se poscbno obez bedi ti pra7.njcnjc tog dela ecvne mrcze. Punjcnjc kotla i ec lag grejnog sis tema se vrs i s lav inom koja jc u hlizini kotla i koja sc nesmc otvara ti kada jc u to ku pogon , dll 0.; b i doslo dLl ko ntakta hladn c vodt: sa vrclim grejn im povdinama kotla i mogll cnos ti njih ovog prsk anja usll:d kr'11ickih napreza n]a . Zit kontrolll pllnjcnjil instalacije vodom koristi sc hi drometar a zagn ;va njc vode se prati pnmocli tc rmo mctra. knji sc ugrad uje 1I ra zvlllini ccvovod . Kori sno jL' pre:: dvi cl c ti i jcdan tcrmo ml:l a r 1I povratnnm vodu kako bi sc p ra til a raz lib razvoclo.; i pov riltne tt:mpcrat1lrc vocle. Pri silgo rcva nju cvrs tog goriva na jt dc jc rcgu lisanj c temperature vOlk; 1I sis tcmu, zbog otczanog doz iranja ko lici nc lI glj a za sagorcva nje, s to Ilije S III caj sa tecnim iii ga sovitim go rivo m. Za to sc primcnjujll rcgulat o ri promajc koji direktno lIti cu na int c nzitc t sagorevanja u loz is tll promenom ko li cinc val.clll ha prilvaranje m iii n tvilranjt:m vrat a na o tvOni loz i!;ta.

Slika 8,20 Regulator .I'agorcvallja vodcllog kot/a (1. opmga; 2; pOlllgll; 3, lermo.ftat 4. lallae za koji .I'll zakacclla vratll loi.i:fla)

1114

8. T",lo",I';( PROJEKTO I'ANJE POSTlIOJF.NJA Zrl CENTHALNO G I<EfA NJE

Rcgulillor jl·. II slva ri . lermostalska cev kllja jc pnl op ljen a II vodu koja ispunj ava Kolao. Pri pO \:Canjll le mpe ralure izdiz<: se dcs ni krak njcnc polugc pri cc mu se SPll ~­ la levi. 0 koji.ie zakacl: n lanile veZil n za vra lil loz istil . Lanile se SPll SIil. vra Ia za IVi I raj u. a kolicin;1 vazd u ha za sago rcva nje se sma njlljl" Reglliisa nje pro maje moze bili i plllk ~ av;lI1jL'm vdic im; o lvora na dimno m kanaill .

8.10. OSIGURANJE PARNIH KOTLOVA
l'il rni knll11vi se lls iguravaju od prckoraccn.ia prilisa ka. Kod parnih knllov;1 vis!) kog p ri liska. (na llprilisci iZIlild 0.5 bar). obezbcdc njc se oS lva rujc pomocll venlila si gurnos li koji sc o lvara na o urcde noj ve licini priliska i propusla parll II almosfcrll Osiguranjc piHnih kOllllV:l niskllg pritiska sc ll glavno m v rsi po mocll odllsne ccv i (s lika 8.2 1 ). l'iji .ic kraCi krak "a' powzil n sa pa rnim proslomm kOlla i kllj a ne ma nikak av za lvaracki orgiln II svOjllj \ocz i sa kOllo m. D llZi krak "b" je poveza n Sil z;l.~ tiln a m PllSll lIom kOjil .~p rccava gllbilak volle pri prodoru pare iz ka tla ka da se II nje mll prckoril l'i prilisilk . .

ffi

II

P

I
.-

lI Pk

liP k

~--------=- ~~
~--

t--------- - - - - - --

c

b

--

a

-

- - -- - --

II

-

-

-

j- -- - --Sli ka ,'1.2 1 Odll.rlla cev

Ce v je is punje na vodllm. a visi nska rilzlika vlldenih slilbova llllgovara prilisku 1I kllliu i odr/.ilva pro liv lezll pari. Uz dllZi krak "b" o liu s ne ccvi nalazi sc i eev 'c' m ~ njcg prct:nika k(lja j t! priktjucc na nil nd lO vccoj visini negn ccv "b". Kadn kotilO n(' [il

.fa lallccm) DlI/. . 2..11.S. spllsta se nivo vodc II krakll "a" i pri prdasku ispod spoja kraka "c" panl .22 RC~/lialor slIgorcvlIllja pamil! kot/ova (1 .1.ina vceeg kraka ad us nc ccvi je ouredcnil rilclnim pritisko m kotla. pa ee doei do procli ranja parl' i kroL glavn u cev cillZcg kraka "b" oci lls ne cevi. 8. -'..22 desnn). I\OTI . ~ \~~:. t\ko pritisak pnraste iznad uozvoljenog. mano mctar. . 4.: nje n" visina takvil da se ne mozc smcstiti 1I !"otlarniclI primcnjuju se cl:vi iz vise kfilkovil . Kaa spccificni c le me nti u gr~dllju sc vodokaznn 5taklo. Jl knja ndgovilril nadpri tiskll p<ln: . ARMATURA PARNIH KOTLOVA Kao i kotlavi za VOdll. PlInjl. sli ti u nd ll sn ll cev.. poillga . Precnik odusnih ccvi se u5vaja prema kapilc~tctu kotla .njc i prilinjcnje kotla vadom llbl:zbcduje sc dvcma shIVinama b~s k~o i U slllCaju ko tlova za vnuu. sigllrtlo.e biti pomocli s igllrnosnog ventila (slika 8. Uknliko ovo probijilllje pare nije bilo dovoljnn cia sc s nizi pritisak na pntr"bnu meru . taka i parni imaju svoju oprcmu l':iji su ncki ck mcnti spccificn i i rrilagadcni osobina m~ vode nc p~rc. Sl. vralll kot/a. o nda ce ni vn vode 1I ccvi "a" da opada i dalje..: tri cc i voda je na istoj visini clak pri pngonll kotl~ uspllstavlja razlika nivoil D. J.'15 di u ~v.m i vClllil.: prostrujati prcma zastit nllm sud II i pritisak ec se sniz iti a voda koja je dospcla II sk uplj al': ronnvo '. . Pri veeim pritiseima kada j. Osigllranjc kotlovil niskng pritiska tak otie mni.I l':csto i LVllcna sign alizacija za lIkazivanje na ViSllk pritisak iii nizilk v(}(lostaj.:JI ' ' \ \ Slika 8.o I '/ 1. regllialor slIgorcvallja..

sa e kklrit· nim se rvo motoro m i d rll gi. a li link kod vode nih reagujll na po ras t te mpe rature. T..x/or(JI'ic PROl E/au I :4 NJE POSTROlENlA Z ·1 CENTR·1LNO GRE/.f Nl fi Vodo kaz no siak io spaja vodc ni i pami prosto r ko lla i pokazuje Irc nulni nivu vode . Spojc nll je sa kot lo m prcko dye probnc s lavine .i <1" prs nll ca.. Zvucna signa lizacija za viso k pritisak se pos tize povez iva nje m pista ljke sa p" rnim pros to ro m ko tl a tako d " pis la ljk a reagllje na odrede nu ve li cinll pritiskil pare. Zvucna signa lizacija s(' nS lva ruje pista ljaka ma knje su ugrad e ne nc pos redno ispod najnizeg dmvo ljc nog nivo a vntk i iz nad visine vode nog stu ba koj i odgova ra prilisku ko tl a. Z a to se u lakvim slu cajevim obus tavlj a pogo n kOlla kako bi se o hl adio...- .. Inte nzit cl sagorcvanja Ireba ti n prali tre nllinu potrosnju pare.18n 8 . pa ra prodirc II pista Uku i lI o lazi d" zvucnng s ignal". na i::vrs to go rivo os tva rujc regulisa nje m ko liCi nc vazdllha koja 1Iiaz i 11 pros tor za sa g" rcva njc. v. sc poddava ko nlra lego m. R egulisa n jc sc vrsi po mocu ured aja koji preds lavlja poslIdli poveza nu sa p. Nn me mb m null suclu os lonjc na jc po luga koja sc pri pOVl'ca njll pritiska izdizc i p ritvara vrata ko tla splistajuCi ih po mocu la nea nil nae. njujc int e nzil ci promnje .: b ko bi mogao u sva knm Irc nuLkli da sc ocil ava pritisa k. ca k i us ijavajll. koj. kod parnih se to cini pre ma pritiskll pare . Da lje gublje njc vode se mora sprecili je r mozr cloci do prskanj" grcjnih povrs ina koje sc prt'grevajll . Rcglliator i sagnreva nja mogu bili razli cilih ko nstrukcij a: sa plovko m. Pri povratku ko ncl e nzilta iz odusn" eev i ii i p ri dllpllnjavanju sVcZo m vodo m lermicka na preza nj a su lakva da do lil/. Tako Sl: lIm.. Regul ator sagorcva nja ima isli za da lak koji ovi imaju kod vode nih kotlova . Z vu cna signalizacij a lI bzujc na e kstremne priliske a ma no me ta r se ugradllj.rnim pros to ro m k() lla. n:dukujc ko licina vazduha 1I loz isnom pros lo rll i smanjlljl' inl c nzil el s~go revllllj a . Ka d a ko tan izgubi lo lik n cl e da nivo o padnc ispod najnizcg dllzvo lje nog. s lo se kod kn llov.

1rni k0(. milksim:Ul1c tt:!l1perolUre i mdl10g pn'tii k n do J bar.' do nje (vp/o/m." KOTU JI-'I iS7 1- .1j·uCc WIIellt! kama so izriJdujc kilO p.1 do 0.'I yci lIJje man/ih poslo vnih j s(~1I11bem11 ploslonj:.OGRADNJA 11210 Beograd.. Grsc Ad.diti clekllu gn..1O kvm. telll1it kc komktcristike MAG kW bar % MAG r. dozvolieni pritiS:lk slepcn korisnosti OSNOVNE DlMENZlJE KOTLA 3 Il8 1200 500 1880 1300 525 A [mm] B C D E I I 1400 555 750 1600 625 tiOO 2020 1700 670 1800 720 "'f-.. lop/ole radi do bi.1n Zllhttl' Illogu S I! uSJ .m/(: wai e se ugr...f41 rciill10m f<Jd:J WI70 C.rruisilfl ZJ sllgorcv:mjc: lccl1ih i g nsDvi(i/J gon'i'.~1njn topic: potrail1c vode..'.5 b:lI: U abc: "urij.ovor.uci k:l0 do duln i izvDrc:nc:rgijc Uz od.10 mdJlOg po'lisk.. Kmjac • • ul. ? MAG r.> TIP 0 KOTI.! m oei' ud 41 (}(X) U /kg oc1Jrosno 35{)(}() U tni. MAG r.'· 1 . Q 'l(rc Kolno iz oye scrijc j t: dinmocc l'ni kol. K otlovi i'z :«"'njc /YfA G -G s u lop/Dvadni koliovi .\ .ijaflovic!a 27 pp 13 . 200 r.dili izmcnjil'1'1(.. predvideni Z. Nt ' poscb. MAG MAG <'6 25U tQQ!otni kapacitct <'1 50 75 100 150 .

\ Topl ovodni kotao MAG-R " ollvl'.. uL Grge Adrijaopo::.2560 L!§O IL"O 'p TIP 0 KOTLOGRADNJA 11210 Beograd.7k~Jne tc:znfVr..1n Z.\ -- .7. scnj"e je dinmoccvni kO/..ock. IAG R~ I\. f ad.188 lJ. prcdvidcni ZiJ gn.v..: gorivil jt: fI.0 CJO 1110 1040 640 ()()() 740 900 1900 IlOO l360 I-..·\G R~ top/olni k:lp. iz senj"c: NfAG-R !iu top/ovodll.1: drvT1I71 ipoljopn"'~rcdllih ofpad.iC i f'adllog pn'tisk.:i ad 16(J(}()-~(XJOO kJ/kg gr:mu/:lcijc ortlh-}'.lf1jr. ti l'ock'l1ol11 prostol1J.\"() /.1 s/1.:. Todof(J\'I"( PROJEI\TO I':-1NJE I'OSTROJI.7D k otJstruis. Kmja~a.. R1:JASJI: 1 -."Icite t kW 50 75 100 150 3 :ltl I 350 /iOO :-Su d07 .000 2L~ 3200 C D E F I :mo I 960 ~ ""':.lgO[r.)fll S. ~I.\G I ¢ hl\ i~ kc k ar. dobji1JlJ~1 (ople pouosnc arodt:.vl.gorc:vnnjc evrs{og goril7l- upIj donjc tOP/o(11" lJul(. 1 i'A CEN"! 1{ ·I1.Jw:~ {If) .volje ni pritis:lk s tep!! 11 kori snos ti bar % 76 1350 1250 600 A OSNOVNE D IlvlENZIJE KOTLA [nnn) B 1420 1330 700 1J1O 2200 1770 860 1560 2600 :.t':'G R6 MAG R7 ~I. kat/oil. Ko/:IO iz ov:.l rcziflwIII m da do 90!ifJ "C lu.f:mjc: /lwlyib isrcdnjiiJ poslovnih iSlaa!OeaHt prDtSJor:ij:l.I nc:pokrelnoj r:evnoj rm 'nvj hMdclloj FcS(" rk£ /\~'I pOSeb'111 z:JhfeV Dlog u se ugradili c!c:k lro grcj:'/{!i low dud:ltni izvor cnergljc FIJi Qmc"jivac trJpio(c:.'l do J bar. S.?k..L·\(j R L R3 MAG R4 MA G It ) . b<X nxib izmcnR u /oiJ.'\kL~ri s l i k e fo. '!:l pp J3 .

. A..l do (.'.rni""jc..oI'/ 1.! IJU /)0 mu lI.:'u vA . pn: dvitfcni ZIt l.!1M) V"':I' T5 '.g KOTl. II tl vAT T2 IIX' V": I' 1' 3 VI~~I' '.'O/.IU .) 9OI7U -c.lU :.. _ .O IIJU 'I')(J Y4U I: ..simIllIlC I Clllpc:r. 1l111J." ~ hU U~U y ~(I 1lI'!!1 I :'XII II 'AI I I lKK) IIUU X)" 1) TIP 0 KOTLOGRADNJlI 11210 Beograd. 'J' I I IlKK) S ICPCI1 Imnsnosll ((uU ON ) " jO )i') OSNOVNE DINIENZIJE KOTLA llnmj I c SI D t: J' &'<(1 . {):tr . Grgc "<h ij:lI\ovic'o '27 PI' 13 .- 1--1 a • (.. srcdl1Ji'" i ved/J poslovlJih i s/flmbenih prns/m ij. To JUU h J" J~U 'IX ':.. ~c Ichnickc kamktel istikl! "-(\' btl topltltnl bpaCllc t dozvoll COI pnttsak P11k l llU.1.: m:I1IJi71. Krnjac. .·rgi j u.. ul.'Jtulc I/O i mon08 pI ia's}(.'\ .! ( 1)( 1 )()41 ~ Y311 )hU YJU ~ /oIU b~" (HI] oW 1)11 X) II ~ llJ.. 1 --- -- h Kor/o\'!' iz senft: \lA T~ T SlI fop/()\Iodni kvlkwj "':I rdimom md. T7 ~IJU \iAT T~ "T\' bUU ~:~I: SIXI 15u )lJ(} vA.lD Z:l svoj F:ld koristi e/~klIicllu cIJ.nlll:lpOII k\l: ba r V 'Y.d.

".UO IJOO dOi:voljcl1 i ptitiSilk."./f:.JI(}(XJ kJlkg odlloSl/v JS(X)(} J.lmbr.." cihi.:l'isl ik. " .IO iz on!' sc.::J:>'{1\ gmi" .100 1- .1 rcti.O/. kOJ1slruis:w 7.i7.. /I.1 dl'c prnm. ItA"''' kW :!Ot ) olKJ (.\'" I Il AK ~ II A~ :. i. c __.: l oplCl ini k:'p:1CltCl 11 ... . i s/ c . .IUh proj'{onj:'l.J/ur'.'ufljilJ pus/vl"nill i ~1. tdllllcke ka r:lkt .1donie rup/(J /fI(: nJOci od .--- . __ .mom r:Jd'. ru" 70 cC.70 S.'ilJljc. t K su lop/ol'Odni kotlovi 5.350 1350 21:)1) 14511 ~50 uSNuVNE DIMEKZlJE KOTlA [mOl'] B C D E IJ50 ~30 15511 IjflO - I 7f)f' 1050 :250 ] i I I ~ TIP 0 KOTLOGRADNJA 11210 Beograd.. ':: I 'ode:..0' S. m. K O(..'Ir. K rnj:l¢...: m:m. -" -.drict1.7 sl(... ' . .1. c:d"iuc'niz.1Xsim.: -"crilL' H. p.llnc lcmpc:r:llun: JJ(J' e i 1.ni"c it.-. Jrt l)C11 kOrlSllosli bar % A 6 90 1YlXI R50 ICHO 9511 SS 200() 9!XI 1700 ItXXI 87 ::!. " _ _ ___ Kntlm'i i.\ .1fOI t:VlIl1jC tC(:lIog ilili J..'ldllOy p(i'/~'k:J du 6 b. Grgc Adrij~lH)\\ica 27 Pi> IJ . ul..

5 39.. Prik ljutak za poyra lni vod Rl 1/2 7 .OI"I 191 LlVENI CLANKASTI KOTAO ZA ETAZNO GREJANJE ZA CVRSTO GORIVO "MR" FABRIKA "RADIJATOR" ._-. Prikljucak za regu la tor promaje R 3/4 4. 0plala Oznaka peei Broj tlanaka Kapaeileti (kW) Cvrsto gorivo ouiina kolla L rnm MR·6 MR·7 MR-8 MR·9 MR· l 0 MR· 11 6 23 . r' '" '< '" ( <:) x: . 7GO 84b 920 .. katlavi se mogu vez·ati .. Prikljutak za razvodni vad Rl 1/2 8. S iavina za punje nje i prainjenje kotla A 3/4 3 . -"" '/ 8 ~~ h. .520 7 8 9 10 11 600 _.3 27.izraduju se i sa bojlerom za taplu patrosnu vadu sa oznakam MRS....-.-.ZRENJANIN 560 .N KOTI .. . .za potrebe ve6ih kapaciteta ad datih u tabeli..6 _ .~---. '" . 4 1-. .- 680 --.5 43 .---. statickog pritiska do 4 bar .--. ~ ' (c!" .-.u bateriju taka da prema potrebi rade pajedinacna iii grupna . Vrala ubaeivanja 5.4 35.3 3 t . . Dimnjaca 6.kapaciteti se odnose na ugalj sa Hd = 17000 kJ/kg .~e'" 6 7 ~ 0 ]9 6 l5! 1." J ~ j 2 o W 0 ~ . Vrala pepeljare 2......kotlovi rade kao toplavodni.

~.8 Para mrki ugalj 127.7 45.-L .LIVEN I CLAN KASTl KOTAO "NEO VULKAN NV3" ZA .8 276.6 315.000 1.5 mm 1..7 144. . ' .kollovi se mogu vezati u bateriju tako da mogu da rade pojedinacno iii grupno do 12 komada kapaciteta od = 4000 kW . 'I I I .6 48. ako se loze kvalitetnijim ugljem kapaciteti se srazmerno kaloricnoj moci goriva uvecavaju . I..3 240. Duzina (L) Voda koks 208.500 1.kollovi mogu raditi kao parni niskog pritiska do 0. r I I I . _ L • ..I i : ~ last.8 296.2 424.~ . " " I I I " " . I I I I : I j" 1' .2 226.4 262.ZRENJANI N a :~I rm .0 36.0 347.1 259.7 177. .7 210. I " I 1 . -..0 277.6 371. .IVA FABRIKA "RADIJATOR" .9 39.9 164. : /I I .2 397 . It · I I .•.1 276. . .8 183.x.9 230.2 451.1 34... .3 370.5 bar a za toplovodne instalacije centralnog grejanja potrebno je ugraditi izmenjivace toplote: para .3 343.250 1.3 324.4 25.750 1. L _ _ _ _ :: il6Z .3 259.4 235..2 394.3 Grejna povrsina m' 22..1 '··( ! I i iiI I i ~i( - .3 316.za staticke pritiske vece od 3.. r =-=.-I. .125 .3 28.'/ilSTA ~ OP.kapaciteti se odnose na ugalj sa Hd = 17000 kJ/kg.3 289.5 bar iii kao toplovodni do pritiska 4 bar .000 2.-J.625 1.0 253. .2 mrki ugalj 145..2 160. .2 193. 1 I I I I I I I I I I I I I I I I 'I " .5 koks 182.7 300.t-.' -r I I ~:It. .•.4 221.375 1.3 205.voda iii voda .6 202. .__ Kapacitet kotla (kw) I I J ..7 243..2 31.voda.125 1.8 42. 1 I I I . ·:· .. .875 2. 'I' 1 .

4 mrki ugalj 155 .1 276.5 65.voda iii voda .7 506.0 289.5 bar iii toplovodni do priliska 3.S. 254.7 425 .5 415. gor.8 678.2 253.0 395._- '''0 kapacilel (kW) voda lecno i ga • .2 37 1. 1 72. 1 607. 1 53. za stati~k8 pritiske vece od 3 bar.7 469.7 6 1.kollovi mogu raditi kao parni nlskog priliska do 0.~ .7 466.5 242..5 562.8 220.9 301.8100 kW.vOda.4 593.8 438. 1 284. polrebno je ugraditi izmenjiva~8 topiote: para .6 350.:.kotlovi se mogu vezali u bateriju tako da mogu da rade pojedlna~no iii grupno do 12 komada kapaciteta od 5700 .2 198.9 57.2 475. . u zavisnostl od goriva (~o iii te~no) .7 360.3 50.5 bar ..9 376.0 345. _______ . gor.7 42.4 642.kapaciteti S8 odnose: na ugalj sa Hd = 17000 kJ/k~ na tetna goriva sa Hd = 41000 kJ/kg i gasovila sa Hd = 35500 kJ/Nm .3 31..4 536.1 m' 27 .5 46..1 263.6 227.1 3 4.0 53 1.4 351.7 285..1 mrki "galj 177 .0 328.0 sadriaj vorJe grejna (I) povrs in a ____________ .9 voda 640 710 780 850 920 990 1060 1130 1200 1270 1340 1410 1480 para 380 420 460 500 540 580 620 660 700 74 0 780 820 860 kolla cca (kg) 3660 4020 4380 4 740 5100 5460 5820 6180 6540 6900 7260 7620 71180 duiina kolla L (mOl) 983 1108 1233 1358 1483 1608 1733 1858 1983 2108 2233 2358 2483 .2 375.8 202.5 450. TEGNO I GASOVITO GORIVO FABRIKA "RADIJATOR" .9 407.0 501.3 252. 1 3 15.9 38.3 324.6 326.6 177 .3 69.7 572. 1\(17LU I··/ / QJ SPECIJALNI LlVENI GLANKASTI KOTAO ''VULKAN SUPER· VS" ZA GVRSTO.9 393 .. ZRENJAN IN ~ ______ ~ '~ Il.3 307.9 400 .3 430. 222 .za toplovodne instalacije centralnog grejanja.~------- mrtsa para l ecno i gas.

L. I -' .za potrebe vecih kapaciteta od datih u tabeli. ~ QI I r---- ..24 25 .J L .\T/I.31 32-38 39 -49 50-60 400 500 600 800 000 125 125 125 125 153 . kotlovi se mogu vezati u bateriju tako da.kotlovi rade kao toplovodni. rade pojedinal':no iii grupno . ." PIIO//:'i<TO I :tS/1' POSTnOJl'.I LNO anD.kapaciteti se odnose: na laka tel':na goriva sa Hd = 41000 kJ/kg i gasovita sa 3 Hd = 35500 kJ/Nm ..-0 ~~~ I ..·IN/1-" LIVEN 1 GLANKASTI KOTAO ZA ETAZNO GREJANJE NA LAKO TEGNO 1 GASOVITO GORIVO "TERMIK 1" FABRIKA "RADIJATOR" . statil':kog pritiska do 4 bar. prema potrebi.\~A tc 1 CE.. L -' Oznaka kotla Broj clanaka Kapacitet KW L (mm) 0 (mm) T-13 T-14 T .. ~ o I . .15 T -17 T-19 3 4 5 7 9 17 ./0-1 B. J :2 .TCH/om".--' V) V) .ZRENJANIN ~) J----rt-r iiI I' . .

patrebna je ugraditi izmenjiva~e loplale: para .06 2.97 2.kaUavi sa magu vazali u balariju laka da rada pajadinaCna iii grupna do 8 Kam kapacilala ad 10230 kW . iii kaa laplavadni do priliska do 3.5 bar.650 0 .88 1.0 1200 1290 1380 14 70 1560 1650 1740 1830 1920 2010 2100 2190 2280 masa sa dubina sadri in a sadriina ambalavoda pro stora gasa zom (m ») (m») t (mm ) oko (kg) 940 1030 1120 1210 1300 1390 1480 1570 1660 1750 1840 1930 2020 1. broi clanaka n .07 1.0 756.860 0.15 0.7 34 0.112 3 200 34 30 3660 3890 4120 4350 4580 4810 5040 5 270 5500 5730 5960 - .608 0.028 1.8. na le~na gariva sa Hd = 41000 kJ/kg i gasavita sa Hd = 35500 kJ/Nm3 .kapacileti se adnase.52 1.902 0 .kallavl magu raditi kaa parni niskag priliska do 0.0 1047.34 1.vada ill voda .za laplavadne instaJacije centralnag grejanja.986 1.79 1.070 1.16 1. za stali ~ke prltlske vece od 2.25 1.61 1.0 1221 .0 698.0 1163.0 1279.692 0.944 0 .0 640.776 0.43 1. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 kapacitet dubina kotla kotla (kW) T (mm) 581.0 1105.vada.0 872.0 988.70 1.5 bar.0 814 . . KOTLOVJ 195 L1VENI tLANKASTI KOTAO ZA TEtNO I GASOVITO GORIVO "GH-7SR" FAB RI KA "RAD IJATO R" .0 930.ZRE NJANIN HlS nomina In . 8 18 0.0 bar .

loziste dimni kanal cev za odvod dima izlazni vod (topla voda) povratni vod (rashlladena voda) oplata sa izolacijom prikljueak za regulator promaje prostor za pepeo resetka hladena vodom zamenljiva vrata vrata za loienje KAPACITET ZA UGALJ KAPACITET ZA ULJE I PUN KAP .-'T.--.. 9. 11 ._ I I '" LJ'--j:::J==A~='i rt" ij . 19... 4.. 16.-! 1.NTR f U. or/orr"".0 Vh 600 750 750 800 800 mm 637 757 757 822 897 mm 504 519 519 530 697 mm 500 494 494 450 450 mm 1720 1760 1760 1500 2050 37 42 52 .2 151.:ha elektrieni grejac bojlera sonda termostata bojlera izlaz tople vode iz bojlera ulaz vode u boiler iz mreze TIP KOTlA L.. 6.2 230. 15. 7.2 108.. 5. 2.2 kW 35 40 45 52 64 MJIh 126. II.lOr. 17. L=L 2 usmeravajuci poklopac sigurnosni izlazni vod regulator promaje rueica za usmeravajuci poklopac prikljueak za punjenje i praznjenje kotla bojler za sanitarnu toplu vodu prikljucak za odvodenje vazdt. 20.' PRO} £ I\TO I-: I NJ/:' I'OS rHOJ IoN}. mm 1115 1152 1205 1285 1152 H2 mm 801 801 801 964 934 H3 H4 H ZTK 27 32 kW 27 32 37 42 52 MJIh 97.·I·. 14. 3. mm 860 960 960 1085 1100 A=A. 1 l.O G I?f:JA NJ J:: r TOPLOVODNI KOTLOVI NA GVRSTA GORIVA ULJE I PLiN SA BOJLEROM ZA TOPLU VODU AI --~ ' --l ZTK @ @ @ 4 13 @ 15 @'rr'iiiXt-n (Qr .. 21.0 132.2 187. 80JL.0 162. 1B. 8. 12. 13.0 144.0 187.. rrm 580 580 580 670 800 H. 22.• . . I /. 10.

~ . . NP 6 prirubnica za ekspanzionu posudu 14 x d 100/d34 cev za odvod dima prikljucak za dovod hladne vode DN 80. 5.."f 107 TOPLOVODNI KOTLOVI NA ULJE I PLiN ZSK E E \ .--_ ~ _ _. \.~ 0 'I o I I :: _ . NP 6 TOPLOTNI KAPACITET KOlJONA VODe T1P KOTlA ZSK 25 35 45 100 2SO 3SO OlVOR DIIiNOG PRIKUUCKA OlVOR 2A GORIOHIK A 822 946 910 1042 1640 2150 B C 0 . . prirubnica za gorionik otvur za posmatranje vrata kotla prikljucak za odvod tople vode DN 80. 3.. 70 758 71ry E 300 395 F mm G ~2 H 0 570 596 675 690 990 1100 kW I mm 145 145 160 217 217 217 mm 107 107 107 110 125 140 mm mm mm mm mm 575 140 635 912 789 ' 900 900 102(\ 1380 1189 1900 1375 mm mm mm 120 140 ICO 140 160 570 13:. 7. 2.S.j -' I 1 I F 4 j .. I\OTLOJ.! 1 ) . 6. 660 185 680 90 25 35 45 100 2SO 3SO 45 95 110 175 362 600 53? 3£5 540 650 650 ti20 714 750 470 505 2JC 250 300 .._ 1--11_ __ I r I ·f _ 6 .-{- I --l---r--+t==~ B =::=-~ 7'J'[~ A __ \ Z o I 1. 4. 4 I \ .

190 700 ' 550... 5. 6 5 .1 CE.! ~ oo ~~ . 3./' _I 700 -+ 230 h-: ~I r .6 PRIKLJUCNI VOO rrvn 2 O~GURAt OltAENZlJE lEiINA ZAPR. TIP KOTLA f=. 16+ lxl6 L 25 35 50 63 63 mm 700' 550 ..1 ' "~ _I II ' I <- 5 ( ~'r'~--~--~$~~ ~'~ 1. ' CD J. 190 700...\'TR·I/.780' 190 kg 30 31 32 44 45 I 12 12 12 18 18 . 00 . odzracni ventil 9..vO G IIr-JA.. .lnrOl'ic 1' lm JEJ. regulator izlazne temperature prekidac za pustanje kotla urad 10. 6.. TOPLOVODNI KOTLOVI. 4 5.~ .TO I·:·I... 4. L.l OS /3..vJ F.vJE POSTIiOJnil.'~-' .ELEKTRICNI ZEK N ...-. v' -.~ _ M _ M NO _ ~ W W NN o • N N "'''' '-. 470 ---_. ! uvodnica prikljucnog voda pp.. 10 4: .... - .:o----.4 108.. 6 5..""--"----l Jl NO _ M ~r' N M ~ ww "'''' N • N 0 N MM 1O .. 1 2.J.. I / o m . KOlLA 5.2 64..8 86..190 700. :F . T". ulazni vod precnika 5/4" 7.550... izlazni vod precnika 5/4" 8..0 129.y uvodnica kabla cirkulacione pumpe uvodnica kabla sobnog termostata osigurac dugme za reaktiviranje termostata KAPACITEl ZEK 12 18 24 30 36 kW 12 18 24 30 36 MJIh 43.780 ' 190 700. 2. .

2~ .. 12~ . •• nJol' .. ? .. ~ " .. ..9 .... ~.... . ~ll " ." " 172800 8 .... 100 ....J!i05 .. 6noga opt.. " ... ('YL7Tl? •• ~ : n 2"s. :N!J..5 'J <J '0 ' ·... ' O"glJ~ . .... 6 HS -Wl ... 11) J<)..... ..."00 KJ}h KW mn" A kg -.. ''''0 . .~"(iI)tI 2"5'''$6Jr ]OO " .00 ..~.... 2' ...100 .0"""".-<1..8 KonOVI 199 TOPLOVODNI ELEKTRICNI KOTAO "VEK" - r~:~ no n"" ... . '''' . ..clsuw..-.---""'" .nla Grejatl N apalnl - -A grupe 1(\'1 .......".. . CK~tl00 -KW . . ".~ . ~ 9."" 'w " . . . ' '''S.... . ' ~ 11 2 . " . 14 5 .JS(b. . 7('() 18 ' ~H~ SIt Ul J.. • _n.. 9 :b5O .' 0'6'G !h9 .6 5 ... A . ~ JUGQIBtM Fabrlka radl)a19r8 I klima uredaJa GnlUane .. ..... .ntc.. M ... ~ w~ I' :"" $ .- ~. .. " "'.." .

. KOTLARNICE CENTRALNOG GREJANJA Pod kOll a rnico m se podrazumcvn pose bna prosl o rija u koju sc smdla jedan iIi vi se kotlova koji sluie Zil ce nlralno zagreva njc grejnog sislema. Dimenzije ko tlarnice lreba da o mogu Cc nes mclanu monl aiu ko llova...9. !O · Slika 9. sve zavisno od sirine kOlla 13 i njegove duline L (slika 9. L-dllZillll kilt/a) 201 .' ma . Kadil se ugraduje vise kotlovil ond a su odslojanja izmedu njih l. popravke i dmge inlervencije.i·irilla kat/a.. kod praznjenja si~I./ / '---L- ·L+6. KOTLARNICE 9. Fund a menli S\1 vcCih dimenzija od same osnove ko llova i izdignuli su oLl poda i SlllZC ne sarno kao evrsla llsnova za kolao i za prigusenje oscilacija vee i zastilu od prodnra topIc vode.lkva da jc obezhcd c n nes me lani rad i opsluzivanje wa ke jediniee.1) . O ni sc postavljaju na [undamente koji su odvoje ni od zidova ka ko se ne bi prenos ila bub od oscilacija i same (lscilacije pokre tnih ele me nala 11 slmkluru zgrad e. ///..1 Polotaj kot/a /I kallamici (B-. //// . Kotlovi se pos tilvljaju prcma osvclljenju iIi prnzofll .. Zbog loga su propisanit minima Ina ras lojanja od susednih zidova. /./'/ / /~ ~ ~..1. lako rukovitnje. lako da njihova pn:dnja slrilna bude dob ro vidljiva a wi inslmme nti llocljivi.L + 100 .

19 .kotao.elektriclli kabl.·.1..1. 1 O vi II SILlVi SII prin~: .. 14 . 2 .I/IWWmelllr. 17 . _ 1'0 Ill "~ • . 6 .: dcfinisa n poscb nirn pmpis ima .:dujc po tre bna kolieina sVeZcg vazdllita '" lilldc koj i rad c u kOllarniei a za ko t[oVt: sa pri rou nom pfllrn~j()111 i d ovo ljna kllli." ko t larn iea sc pos t avlj n U ":l' nt ra Inom delu zgrad c kako bi ko tao imilo s rL ·d i ~ 11 1 11. lTV Il C mr. .rcgltlatori temperatllre kollll. !.Z(llVllraeki vClltil.povrailli vod tccuo. 1I cilju bo[jih tcrmickih u. .odll..sillflmosflll cev.2 rn s lobodnog pros toril . -I . Za ko tlove vc [ikih k a p ac itct~.Vi.: 13 . O tvo r za dovou v~zduhil ima najrnimjll povrs inu od 0.prikljllcak Zll PlllljClljC.: t"ka v da sc moi.)circci iva nju plllozaja ko tl a rniec i illlilj U rm·d"" drugim kao s tn je duzin :..· gor iv.owctljclljc. I 1'. 1..re:crvoar Zll gll'-. 7 . 1" _ Inzllj na krovu. I.-z.. 1..reglliaciollll kllll'fI" : 9 .! Sill" dimnj ak trcba da illla Stll mimjL: p Wlllcn.1 pravea.: dovodi iza ko t[a gdc se predgrcva tako da je llsobljc zasticcJ1(} "d It bd nog vazduha . " " .111' vod.1 \ '0 GRElA Nll: 9.1 CE.. u ocinosu na ho rizo nt a lni razvod ecv l1 e m rczc.mjc m ko t larniet: se obczlll.Ioll"'.l:lla ccv.ko da bude s to kr~'.. .: oncmogll cc no. ". kilo ida za uzi mit pravil ..prd.. 10 . . 21 11 Filler 10 Slika 9_ 2 l'odrtllllska kolillmicll 1111 tcello gnrivo .. gllri . " la miec je ina e.'·": 20 .!..·. . sme b it i II dircktnnj vczi s" prostl)rijam~ lJ kojima boraw Ijlldi " nj en polol.Ii':I · ranj.: illla ['5 .IIsis. wcZ vilzd uh s. Podrumske kotlarnice Knl larnil:<' 111. 1 '01.WI rczcrvoarolll II zr:radi (Il J( • 1'1 . dimn i.3 rn2 i sn1l"~Ll " .. 21.fllaZlla vratll.. po lllzaj klltla sc bira t.i.: iii polozaj e kspa nzio nog sud.1- . i. 1. I' I d ll ka da od go rnjc iviec kotl. 5. V isi na sa me kotlarniec Irchit (I. 12 . 8 . 11.gorioflik. rn i II .\'. aj II zgradi treba dn j. 3 .::i n.sigflmo.Va nje. U llci noSll Il a dimnj ak.. O tvor z~ pwv.lI . 18 .mi vClllil.razvndlli vod tccllog lIoriva.\J I. IlV . iJ' i reglllatora. I'OST NOl 1. 1' f{Ol EkTO / : I.zlLvlitllll kadll) l'rove tra v.razvodfli vod. travil nje treba pod es iti lako da jc njL'guv" I .\ 7 R ·11.202 II "/".'. do tavitn ie..c llbezbed iti ncs ml' ta no dOpr' llld nj.zaWila ad prcpIIllja vllfljlf : 16 ./.l cluha Zil silgOf(. 15 .

m a cay.I/ivo krova. 10 .o ll arnicc pri prilz nje njll sistema sc postiLe pr il. ~O T'-· l n.fill er Zll I/lje. 17 -Ia. o tvo ri za ve nli laciju mor."ivokaz) .aps(Jrber bl/kc kot/lI .siglll'llo. I J . 5 .dll cvlli rczervoar.ljll bil i na spo lj n je m zidll .V /C F. (. J 4 .mk.fill cr za IIIjC.pl/lIIPll za I/ljc. 12 .kolao.klldll ZCl II(je i vodl/. 2 9. Najmanja povrS ina o tvu r~ za odvud vazu ll hil jc 0.1. 20 . 3 . 7 . 4 .o t la. 19 .~ radnoj zap rc mini I. 16 . 20J blizc pa uli .J8 . al prnvc lravanja.2. ljll cc njc m odvo d a vode na kanil lizacionll fnfcZlI iii sc II graclllj c poscb na jama cija jc zaprl' mina po praviIn veea ii i j e dn a l. 9 . 8 . 14 11 10 Slika 9. Krovne kotIarn ice 4 5 6 I I I 19 I I : I ! ~ to=::?E": - 18 17 16 .3 Krovlla kot/amica (1.2 m a pns tilvlj<t se Sill blizc tavanici cimc sc n mogllCav<t najbo lji c fcl. o llil rni cc II I. Za I.po vrall/i .'od ZlI I/ljc.razvodlli voti w IIlje. 15 . 11.vClllil za IIlldprili.oristi gaso vitu go rivu . E li mi nisanjc vode iz I.siglla illi IIrcdaj.Roriollik . 2 .9.ZVl/clla sigllaliZllcijll.flcr zu iskljl/civalljc. o jima 5C I.rczcrvollr ZlI I/ljc.zulvaracki vClllil.vClllil za prailljclljc. .

Zvucna izolacija kot)ova Kou kO llova nil tceno i g<1sov il o go rivo glilvni izvo [ sumova predstavlja sarno loz is Ie . To svc upu cuje na posfavljanjc kOflova u cc ntrak Sll1cSt e nc na krov\I i u 10m silleaj u koriste se iskljllcivo feena i gasovita goriva.i(. Kou kOlloVil koji kor isle leena gnr ivil pOlrcbno je n(troeilll painju posvefifi problc mu ClI re nj il gnr iva p<l sc pn. 1'J10JEkTO I :-I. Nlodos taci SlI: oleZana montaza i ocl rZ<lva nje pos lroje nja 1I kollamiei.\ u kojill1a se skllplja cve nill il ino iSkklo go rivo . Rczerv.\ ccvovoua pre kinc dovod goriva.la r za gorivo se nalazi 1I podrtl Il1l1 iii ca k va n zgrilue pa se ono pllmpall1(1 transporlllje dirc klno do gorionika iii do dn evnog rczc rvoOlra smeS te nog u krovnoj ko[l a rnici .ic pos lcdica intcnzivnc turbllie ncije go rive smcilc kao i promcne priliska a lozis ill prilikoll1 sagoreva nja . znalno vel:i sigurnos ni za hl cvi naroeit o ako sc koristi leeno gorivll. Ukllliko Sll gorion ici opremljcni vcntilalOrimit njih llV rad prl'dSlavlja poscban izvor buke l:iji inlcnz il e l u lozislu zavisi od saslava goriV" s mdc.! jc r ne pos lllji pol re ba za uzgonskim cfekloll1 Zit slrujanje produkala sagorcvanja . ni pros tor. C irkulaeio nc pUll1pC mogu predslavljati izvor buke kada rade u kavitaeionom rl' zimu iii lISleU dugotrajnog racla kada do laz i do llstccenja Idajcva_ Prilikom slarlllVil nja kolla sUll10vi Sll poslc di ca n<1 glog porasla prilisk<1 i temperature_ Stika 9. kil o i vclii":ine i po lozaja rasprs ivaea. Ccvi Kojima se sprovodi gori vll su povezit nc sa sabirno m poslIcl o ll1 kO . gorionika i ccvnih vodov. !.en. Raspnlozivi prostor u grad sk im Hcdin<lma je we skuplji i sui. potrcba za dodatnim vodovima / .Todoml. pogo lovll slO se podzemni delovi zgrilde sve cd6~ korist c kilO ga ra l.STR-I LVO GREJANJI'.1.ia je obezbeckn a lako da sc u slueaju prskanj..4 Pre/lOs buke iz knllamice vazdll. Uko liko se koriste kot lovi na gasovi fo go rivo sa prirodnom prornajom koji su osc tljivi na dejslvll vetra kojc jc na krovovima ja kog infc nzifeta treba obezbcdili kol larniClI od prel e ranog prouiranj<J spoljnog vazd llha.3. . prigusellje buke (dcsllo).\lJ£ f'OSTROJEVJA %'-1 CF. pa je prosfor I ii smdtaj kOllova do kr<ljnosti ograniecn.:dvidajll poscb ne PllSlIlit: is pod kOlla. pOlrc b<l za dllbrom izo lac ijoll1 od hllke_ 9. Prl'd nosli krovnih kotlarnica SlI: ncpos toja nje dimnjaka eime se postize lIs leda u prLlstnrll i troskovill1a oddava nja .:vuk .20-1 II.fllim pulem i kroz nwJerijai (slilm levo). le mpc raturil izlaznih gasova moze bili znatno nii.. Ira nsporl go rivil.

4).5 Rezervoar za lec/lo gorivo sa za.Q. zavisi velicina pros to ra koji sc moze izdvojiti za smdtaj goriva. a narocito od tOgil ecmu svc podrum trchil da ~llIzi. Obicno se sils toje od ce li cnog kutistil 1I knme se nalazi porozni matcrijal. Svi podzcmni reze rvoari moraju se pc ri odicno ispili - ..4.'ftit/l. Struktumi til lilS ima isti Cizicki srnisao kau i vihrildjc samo jc dmgc frekvencijl'. I Slika 9. cevnim vodovima i prcko grejnog Iclil .5 do najvise 2 m i po moguestvu gorivo se lageruje u viiie izdvojcnih odeljaka. poda. Ak o sn cclicni unda sc ugraduju u be lonsko korito. kmz zidoVl' tiimnjakn. Tecnn go rivo se smeS ta u reze rvoa re cija ve licina zavisi od vise cie me nata . ZVllCni 1<1 las naslajc emitova njem stnlklurnog zvub nil grnnicnim povi"Sinama (s likil 9. Z vu cni lal ilsi se prigusuju a pso rpcionim prigusivacima 1I Kojima sc zvtlcna em. Nasiagil u skiadislu za ugalj je visine 1. p rcnusi se fllndamcntorn preko zid a. sa prigl. Pr igus iva njc strukturnog zvuka vrii i se lI gradnjo m " plivajllCeg" be lonskog funclil me nta .Vucnog laiasil. Kod malih kotlova \1 koje se gorivo ubaellje sa pTednje stTane. O bicno se tdi <la najmllnji kapil citet sklad i5 ta bude dovoljno vetiki za tromesecnu zillihu.1.: jn sc izdaei nadoknaduju time ~ t o se preko le ta mogu nilbavili godis nje koli cil1l' slIvug i znatno jeftinijeg uglja.snim plocamil iii e lils licnim os la nj a njem kntla i a.~Ce stilklena vuna.lkturni tala:. Najpovoljniji 5U reze rvoari koji mogu da prime celu godisnju pntrns nju go riva a 10 SII oni koji se ko riste za poslrojcnja millih kapacileta . U veCim postrojenjima ubacivanje lI gIja je 'ia gnrnj e sl rane pa je pri tome pod skladisla obicno \1 visini gomjc ivice koHa.wovocl a . uga lj se nal az i nil istoj visini sa kotlarnicom. Od vrstc zgrade. Podzemni sintelicki reze rvoari proizvode sc od policsl e r smolc sa armaturom od staklenih vlakana .m korilolll i cevillla 4a odvod/ljava/lje Reze rvua ri se najccSce ukopavajn II ze miju.rgijil lIsled trcnja pretvara u toplOIU . Ovi dmgi su skuplji ali su znalno laksi i ne korndirnjll . KOTIARNICt: 205 Zvtlk se prenosi 1I vidll stmklurnog i :(. Smdtaj goriva Dimenzijc p ros tora za evT slo go rivo tre bil du su sIn je mogu ee vee. Svakako da ti ma le rija li Ireba da 5U nczapaljivi. Ina Ce minimalnil zaprcmina rCZl: fVll il ra Ireba da obczbcdi har zillihu goriva od mesec dana. Rezcrvoari mugu bit i cdicni i sinte tick i. najCc. 9. Strl.

grejac.minll do 2000 I (~Iil.a pn. 9 ..: iz raduju zavil ri vil lljc m na li t'u rn<.r<lzvod pare.kOlldellVI. S .pndgrejae..'1pre-mi IlU do 10000 I sa ugnldcnim eclicnim profilima Z'I povcc. 4 ..:rvllari imajll 7.:s lil i 1I ob likll su pravougaonibl. 7 .izoladja: 6 clckl riclli grej ac. I I I . C:C licni rClcrvoari vclikih z"p rl' o l11in a s<.grejoe fW I/I0 1l1rLl'isavmrja /llja iz rezervollra) 0 . 2 .7 Zagrevllllje leJkog Illjll II cevovodll za IralLlporlovallje oil rczovoara do goriollilw (1.podll.(J) i pns lav ljaju sc u bah:: rijt: nd m:: ko liko komada . vad.vodovi Z{l /llje.lIljl'slilb ilnos li .-' / S tika 9. i spustan j e vazduha Pun j en j e I I Usi s ni vad \ I ~ . 8 .vil li 11~ 7.JI 1 Ii i I -1 I 4 5 6 2 Stilw 9. 3 .c1ektrib ri grejaCi.l' rvo." 9.. Sinkli'::ki ro .l ri mogu i rn a I i 7.: rnll i rCI. (:<:Ii~ni Ilad/. 1.6 NadzclJllli rezervoari 7 9 1 L ___ _ _ _ _ _ _ _ _ r- .1I plivcl1o. eel'lI.

7).ilva s tnlan kvalil el ras pr:iivanja . KOTLrlil.ime 'c J d.~i promc nll m rd ima rada pumpc. VI. Prila godav. 5 _}ilter) . us im izo la cijc vrii i sc i grejanjc sa mih vodova (slika 9.:C se rcglliisa njc klllicinL' gllriva v r. i:. 3 .goriollik. od nosno mc ra e z.. Ovo slnga.lra vanja i "disa nja" rczc rvoa ril II slu cajll viso kih te mpe ra tura kada d o lilzi d() isparava .lvc sa tllP lot nom izo la cijn m a na njihovo m dnll nal az i se g rcja c II oblikll podnc z mije . s tim s to IIs is ni vod trcba dn je najmanje . 4 .: vra ea na IIsis pllmpe za gorivn . a ka ko se pntrcbni g rej ni ueinak mcnja . ci vllcl. nja go riva.kOlllrollli stap. l'rvi sc ko rislc ko d malih ins talacija kod knjih st' viiia k gnriva nl.liiha lilja. 4 2 3 -----. ccv i za transpo rt goriva do gorionika i me rni stap.: primc njuju dV(lccvni sisll.:v ni i prs tc nas ti. kod knjih je jcdan vod razvocini i vezlIjl:: rezcrvnar sa gorionikom. visak koji povralnim vodom cirkulise nalrag pre ma rczervlla ru . Z ils tita o d korozijc se vrsi prc m az ima i 10 pu dnll rezt'rvoara. jccinoccvni. I I max. 4 . Nil lI obli caje nim tc mpcnllllrilma vco ma jc glls to i nc povo ljno za trans p() rt pa jc pntrcbno dil SL' uljc zagre va cimc pos taje tccljivijc. /.cev za vazdl/II. Na Sil mtl m mcs tll uzi manjil gnr iva nalilz i se clndiltni preclg rcjac kojim sc zagrcva go rivn na tc mpc ra tllTli 100.ccv za plllljelljc.dozcnja YOlk .\'/C /: 20 7 (:c licni rczcrvoari Sli po dloz ni koroziji koja jc obieno IIz rok ova na vudom kOj.R) . ce v za o dvo denje prodllbt a iSP. Z it tra ns port tcenog gnr iva iz medll rcze rvoara i go rio nika primc njujll Sl.1I1jc kolicine go riva vrsi sc promeno m preseka rn.'i cm iznad dna rezcrvo aril z hug t. Da bi SC' obczbccl ila potrcb na visknz nos t mawta pogodna za njegov transpo rt . Sv.1. dodavanjcm aditiva koji V Ct lljll VOd ll .: poscbni cevovocli. Kod vccih Sl..l cnzllcijc. to 5C pll javljuje. Tdiko loz IIljc ( mawt ) se koris ti II vclikim sistemimil ccntraln()g grcja nj.l jc poslcdica ko m. Ugraci lljll sc sigurnosni IIledaji ko ji s lit e od prc Plinja va nja rczervoa ra (s lika 9.8 Dvocevlli sistcm za trallsport lakog tcblOg goriva od rczervoara do goriollika (1.Ia z nicl:: gnrionika . sto jc II razvodll IIvc k vcea kolicina gnriva od ncopho dnc. 2 .:mi. Zil duzc CCVOV()dc. gde jc koroz ija i niljkritie nija . Provcra za pt ivc nosti se vrii i po mocli dllplug zid a Sil ko nt ro lno m tccnoscli kojil u s ill cajll prod o ra goriva d a je zvu cni signa l.200 °C koja <'nlOgllcuje njcgovo ra sprs iva nje II go ri o nikll . drugi jc pllvralni i vraca visa k goriva II rczcrvnar.5 m -- 5 I L ___ . iii ka tod no m z<ls titom. R ezcrvoa ri sc pr.li... KondcllZil t je tczi nd gnrivil pa sc s kllplja na dnll rClcrvoa ril .9.J I Slika 9. klljom SL' mlrLava s talan prilisa k II go rio nikll.: i rezcrvoar ima o tvor za pllnje njc gorivom.

208 8.i1 koje se vremenski pn. U gorionicima sa ra sprsivanjc m. uljc se pod pritiskom dovod i do ml az llin' kllj.. Rasprsivanje i mesa nje go riva sa vazduhom se moze plls tiCi njcg" vim isparava nje m.:vilnjc tecnog go ri va je vcoma sloze n heterog.1.I('. Svaka kOllarniea na gasov ito gorivo lre ba da imil regul ato r priliska koji odJ1~vil ko nsta nt il n pritisa k gasa.9). koji obezbcd uje gorionik a posebno mlilznieu za rasprSiva nje od zaeeplje nj . TodofUl ·ic PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJA NJE Sam transport goriva se ostvaruje pumpom. ali se u praksi ne prevazilazi visina od 4.4 m/s. GORIONICI 9.iji jc \'rh okrcllul prcma lozis tll . ra sprsivanjc gorivil mozc se uspd ntl izvrstili i lIkoliko sc vaztluh dO\'\J( li pod vccim pritiskom btla 1I1je im n mali pritisak . 9. Kod rotacionih gorio nik a gorivo sc dovodi u konu snu rotirajllcu posudu (. I· ra smeSlI za silgo reva nje.a sc dovod i go rivu koje isparava i na (aj na cin . 9.liku otl sago reva njil evrstih i lccnih goriva. Stvarilnje sagorivc smck jc iii II samum gurioniku iii U loziiitll. Kod procesa isparavanja toplo t. Gorionici za gasovita goriva Gorio nici za gasovito gorivo mogll bili a tmnsrerski iii sa nadpritiskom iI Z.10).5 m.a silgo rcva njc deli sc na primarni koji ras prsujc gorivo i sc kundarni koji je ncophocla n za prnn:s S. Ona je visokog pritiska. Osim toga se lI gradujc kontrolnik pritiska gasa koj i iskljll l"lIjl· gorio nik 1I s illcajll sma nje nog protoka gasa koj i moze bili uzrokova n njc gov im iSlicanJem. sar:1 pruCC5 silgorcvanja gasa. Za ve like visinc i du zi ne ccvovodil koristi se jednil medu-pumpa .2.2. koja je za viskozna ulja zllpcastog ti pa. Vazdllh potre bnn I.2-0.Jle nlvorc kroz koje pro t icc gnrivo i rasprsbvil sc na niljfinije bpljice p"(1ul magic.1 /.it: ho mogc n. Mcdlltim.Ilrcva nja (s lika 9.IV.1 ima m . sigurnos ni uredaj za zalvaranje koji dopu sla p ro lo k gasa ~a­ mo pri besprekornom funkcionisanju siste ma ka o i ventil za ispustanje gasa II sillcajll kvara na poslrojenjll.:klapajll. Oil bi silgo"rcva njc bilo s to efikasnijc pll l rcbno jc gnri vo rasprsiti na sto sitnije bpljice i o moguciti njegovo intc nzivno ml· ~iI ­ njc sa vazduhom.e ni proces koji 5C sastoji iz nl· koliko fill. najeesCe u zajednickom kuCistll sa pumpom. Obavcza n je i ve nlil za prekid a nje dOloka gasa u slucaju opasnosti van sClmog postroje nja .10 m.J r. rotacijom i Ubilcivilnjc m pod pritiskom. usisava gorivo iz rezervoa ra pri cemu visina usisilvanja mo~e bit i 8. Kud alll1ost'cfski h gorionika vazdllh se injcklorskim dcjstvnm uVllui II go rionik (slika 9. Pod dejslvo m ccntrifugalnih sila gorivo se lalozi po bOl'nilll ivicama i biva o dba ce no 1I loziste. Gorionici za tecDa goriva Sagon. LJ siste mima ccntrillnog grcjanja go tovo iskljucivo sc korist c ova kvi go ri ll l1iri. U ovim ccvovodima ugraduje sc filler za gorivo. Brzina sl ruj a nja ulja je 0.2.1.2. .

plllllpa za IIlje.maglle/lli veil/iii za mlaZllice. 6 Stika 9.primami vazduh. ' o a. 23 .elek/roda.o ·p r.sigllrlloslli IIredaj. 9 . 2 . 20 . svecica.m%r za podesavallje koliane vazduha. 6 .kobl za svecice. 5 . 17 . 3 . 19 . 2 .kOIl/ro/t1O s/aklo.plamen. KOTLARNICE 209 Sliko 9./rallsjorma/or za svet':ice.zaus/avlla ploca.osigurallje m%ra.16 .cev za raspode/II gasa. 11. 10 .razvodlli IIljni vod. 22 . •. 6.10 Injektorski atmosjerski gorionik 0.kolo vell/ila/ora.o o •ofd· °. 15 .jlallsa za poddavallje.pri/islli vod za IIlje) 2 4 I II 'U ' I' u~Btt~~r'" o O:~~o". 7 .Y •• 0 '0 • 0 •• o 0 c °0 a C. 18 . 3 . 21.mlaZllice za I/lje.. 12 .9 Gorionik sa rasprSivalljem goriva vazdllhom (1. 4 .prekidac.mdavilla gasa i vazdl/ha.povra/lli IIljlli vod.motor. 13 . 0. .9. 5 .osigllranje od IIvlacellja plamella. 14 . 4 .glavlla mlavlica.klaplla za vazdllh.s~kll1ldami vazdl/fr) .p/amella cev. 8 .prikljllc:ak za s/rujll.

pad priliska i odgovarajuce karaktcristike kolla. DIMNJAK . a kod kot lova sa prirodnom promajom i da svojim uzgonsk im efe ktom uvede u loziste dovoljn u kolicinll vazd llha za sago revanjc.A CEWrRALNO GREJANJ£ V~/ _ Natprilisni go rio nici imaju dovnd vazduha ve nlilatorom a po tre bna ko licina du ha za sagoreva nje se ta cno doz ira. St ruja njc produkata sagoreva nja kroz dimnjnk naslaje li S led promaje koja sc stva ra za hva ljllju6i razlici izmedll specificne gustine top lih gasova i hladnog vazduha .yJ Di mnj ak ima zada tak da produkte. Visina dimnjaka zavisi od visinc zgradc . sagorevanja sprovede u atmosfe m. Presek dimnjace se uzima 10 .20% ve':i od preseka dimnjaka. brzinll stmjanja gasov<t njihovu prosecnll temperaturll ild _ 9. II . takn da dimnjaci mogu imati manji presek. Promilj a dimnjaka je dakle u loliko veca llkoliko jc dimnjak visi i llko liko jc ve':a raz li b izme du tempera ture prodllkala sagoreva nja i okolnog vazdllha. I'n: sck dimnjaka moze sc gru bo odrediti pre ma obrascu: gde je: Q . PRORACUN KAPACITETA KOTLA Kao osnov za dimenz ionisanje kotla sluzi lIkupna kolicina toplote koju odaju sV<t grejna te la .. za raz liku od ko tlova sa nad pritisko m gde go rio nik savlad uje olpore ko tla. Potrebni kapacit e l kOlin odreduje se po obrascu: . Kod postroje nja za grcj ~ nje zgrada. Duiina dimnjacl' pri prirodno m odvodc nju gasova ne sme bili duza od I !3 visine dimnjaka. njegov presek i hrap avos t unutras nje povrsin c: kao i broj i ostrina prome na pravca strujil nj il. Zil precizno i kore ktno odredivanje prcse ka dimnjaka treba poznavati ko nstmkcione de laljl· dimnjaka. zavisi od svih otpora na ce loj duzini slrujanja iI na koju utice os im duz ine dimnjaka . Z a kollove sa prirodnom p ro majo m moraju se savlad a ti i otpori u sa mo m knt III . pove':a nje se dodaje proccntualno od kolicinl· IOplote koju odajll grejna te la. Kolicina ovih prod ukata ko ju data promaja mOle da izvu ce.026 za koks. n = 0. {/ = 0.210 B.kapacite t kotlova prikljuee nih na dimnjak (W) . Todorovic PROJEKfOJlANJE POSTROJENJA 7.3.: . Ova kolicina loplote se povccava za toplot ne gllbitke kotla i cevne mrl'z. 9. a prcsck od koli cine dimnih gasova.4.visina dimnjaka od rciie tke u lozistu kotla (m). a u zavisnosti od nacina vode nja i vrst e loplo tne zasli te cevne mreze.17 za teeno gorivo.034 za mrke ugljeve. {/ = 0.

dod<llak na brl. uspo nsk i voclovi u zljebovima spo ljnih zid ova. Ovu c inje niclI proje klanl mo ra cia uzme u obzir.10 9.. 15 .Zil greja njc vndom b = 0.20 .grejna povrsi na ko tla (m ) Qk .tln<t mreza izolova n<l i pos(. Doda lak b Ireba dodavali sa rno u slucaju kad a se predvida svakod nevni pn::k id u loze nju i pri najveCi m hladnoca ma i iz nos i: .c z<tgrevanje vode i mase postrojenja (%) Dodaei iz nose: (f = 0. .za poslrojenja ciji su vodovi po lozeni.sini. siroko r<lzgra nati . (f = 0. 211 Qk =Q ·( 1 + (/ + b) (W) Qk Q {/ Ii (9. ho rizo nt a lna mreza izolovana i postavljena na hladno m lavanu. pre lazi se na izbor kolla .2) gde je: 2 A . IZBOR KOTLA Pos lO se prema obrascll (9.5. U svim sillcajevima kada se ne ras polaze podacima 0 kapaeilclll. To se ci ni na os novu k<tpaeil e l<l koje proizvodac da je za svaki lip i velicinll koll<l .1. Priliko m izbora ko ll a Ireba ima li 1I vidll da je proizvodac naveo poda lke prema ispiliva njima 1I labo ra lo rijskim lIslovima id a je pri lome ko risce no gorivo visokog kva lile la.Jlnoca da ce se Itslov i pri kor isce nju knlla raz likova li o d o nih Zil koje je p roizvoclac naven podalke. s to se pra kticno moze dognditi sa rno kod ko llova nn L-vrslo gorivo. na hladnom tavanu.9.dod<llak za toplotne gubilk e kotla i vodova (% ) . a po obrasclI: (9.kolicina top lote ko ju odaju grejna te la (W) . 1) udn: cli ko licina lo plole Qk koja lreba da sc proizvodi u kOllu.wlje m. 1) . konslmkeije ko tla i zagrevnog [Ill ida kao nosiocil to plo te za sistcm grcja nja . KOT/ARN leF. uspo nski vodovi na spo ljnim zid ovima. 10 -za postrojenja cij i su vodovi s labo zas lice ni . lIkoliko posloji vcrov. kan i kada projeklan t navedcne kapacitete zc li da proveri.no rma lno op te rece njc ko lla (W/m2) Norma lno o pt ereee nje ko tl a K zavisi od vrste goriva.po tre bni to plo tni kapacite t ko tla (W) K . ho rizo nt.za greja nje paro m b = 0. Srcdnje vroclnosti za K d a le Sit 1I tabeli 9. ko lao sc bira prema po trcbno j grejnoj pov.kapaeitet kot la (W) .

212

/I. T adorVl·it PROf EJ<..TOVA Nf E POSTROJ ENfA ZA CEN1'Rr1 LNO G REfA Nf E

Tabcla 9.[
Mali kotl ovi • VRSTA vnu~ GOR IVA pa ra Mrki IIgljevi veee 9300 8100 l oplolne moCi Mrki lIslj evi O1 nnje 7000 5800 l oplolne O1oCi Gradski gas LI 600 10500 Teeno Rori vlI 10500 lI GOO , 0) KOl lovi povrs illc do oko 5 111•• ) KOll ovi povrsine do oko 20 01' " ' ) Koll ovi povrsinc do oko 20 · 7501' Srcdnii kotlovi" v()(la parn Veliki korl ovi'"
vod~
p~rn

9300 7000 9300 9300

8100
5800

9300
7000

8[00 5800 8100 8100

8100 8100

9300
9300

9.6. KOTLARNICA ZA TECNO GORIVO
Ko tl nrnicL: sn kOllovima koji ko rislc IcenO gorivo zahtcvaju mnnje prosto ra S obzi · rom d a i ~ prcd kOll it nijL: potre bitl1 pros tor za dzaranjc i eiseenje. Isto lako, 1I ovum silleaju.it: ne po treb na proslorija za smdlaj goriva, jer se avo ellva 1I specijalnim rc:ze r· voarima, koji SlI obieno van zgrade i ukop a ni 1I zemljll . S obzirom na specificne uredaj e kod kotlarnica sa lakim leenim gorivom treba . osi m kolla, dimenzio nisali rcze rvoar i cevovod za teeno gorivo (lllje) od reze rvoar~ do gorio nika, i odredili tip i kapacit e t gorionika. Go rionik se dime nzionise pre ma maksimalnoj casovnoj pOlrosnji goriva. Slieno jL: i Sit cevovodima za gorivo, kod kojih se obicno raellna Sit brzinom llija od 0,3 m/s. Cevi Sll b<lkarne iii cclicne sa pre{;nicim<l 3/8 " - 1 n. O dredivitnjc ve Ueine rczcrvoara za gorivo, sc vr!ii pre m<l proseenoj godiSnjoj potrosnji goriva. Potrcbna o~jasnjenja i podaci dati su liZ primer 9.3. Primer 9.1 Usvojiti ko lao za ccntralno grcjilnjc: loplom vodom ako sva grejna tela Ireba cia odaju 42.S00W. Horizonlalna cevna mrda je izolovana, vodena kroz suteren, a vcrti· bini vodovi su veGi nom \lZ spoljne zidove , vidno poslavljeni i neizolovanL K<lo gorivo se predvida mrki ugalj manje toplotne moGi. Rc!icnje Dodaci:

((=0,10

b=O
No rmalno opterece njc kotla K = 7000 W/m2 Potrebnn gn:jna povriiina KOlla:

9. KOTURNICE

213

9.7. GOpISNJA POTROSNJA TOPLOTE
Potrebna kolicina toplote za grejanje jednog objekta je racunski podatak koji je merodavan za dimenzionisanje postrojenja. Ona se razlikuje od stvamo potrebne, odnosno stvarno utrosene kolicine toplote, koja je osnov za izraclInavanje eksploatacionih troskova a odreduje se merenjem utrosene encgije. Proscena potrosnja toplotne energije mo~e se dosta tacno i predvideti, i nju projektant obavezno treba da proracuna, bez obzira da Ii se radi 0 postrojenjll ccntralnog grejanja sa sopstvenom kotlamicom ili sistemom prikljucenim na rnrezu daljinskog grejanja. Jer to je podatak na osnovu koga sc izracunava potrebna kolicilla goriva i odreduje velicina prostora za smdtaj goriva, a od nje zavise i prosecni -cksp loatacioni troskoyi od cije visine cesto zavisi i definitivna odluka investitora 0 ugradnji ccntralnog grejanja. Zbog valnosti ovih podataka za svako mesto postoje merodavne velicine za izracunavanje proseene godisnje potrosnje toplotne en<.:rgije, i tn one koje zavise iskljueivo od ktimatskih prilika.

9.7.1. Racunska i stvarno potrebna koliCina toplote
Racunska kolicina toplote sastoji se od gubitaka liS led prolaza tc plote kroz sve gradevinske clemente koji ogranieavaju grejane prostorije. Ona se izraclInava prema toplo tno-fizickim karakteristikama objekala i spo ljnoj projektnoj lcmperaturi. GlIbici toplote se zatim, kao sto je vee objasnjeno, uveeavaju u cilju obuhvCltanja infiltraeije spoljnjeg vazdllha i izuzctno nepovoljnih slucajeva koji doprinose povecanju gllbitaka toplote. Ovako korigovani gllbici predstavljajll racunsku potrebnu kolieinu toplote, koja se koristi kao osnovni podatak pri projektovanju poslrojenja. Kako spoljna temperatura varira i II toku jednog dana kao i tokom godine, spoljna i projektna temperatura se mcdusobno retko podudaraju. Osim toga. nepovoljni slucajevi koji su proracunom obuhvaceni dodacima ne deluju jednovremeno i 1I svim prostorijama. A to sve znaci da je postrojenje dimenzionisano za izuzetno nepovoljne uslove koji bi mogli da deluju na grupu prostorija, a nikako na celu zgradu, te da je racunska kolicina toplote za grejanje jednog objekta uvek veca od stvarno potrebne. Medutim, oni obuhvataju i rezervu za sva odstupanja gradevinskog o'bjekta u odnosu na projekat koji je bio osnov za proraeun grejnog sistema. Prilikom izracunavanja stvarno potrebne kolicine toplote povremeni i detirnieni uticaj nepovoljnih uslova (vetar, dmi prekid grejanja i dr.) se uzima u obzir preko korekcionih koeficijenata, koji predstavljaju opste podatke i koji su poznati u struenoj literaturi. Medutim, uticaj spoljnih temperatura je specifican za svako mesto i oeenjuje se preko tzv. s t e pen - dan ft, koji se izracunavaju na osnovu statistieke anaIize temperatumih promena u datommestu,.

21-1

II Tot/orm';f PROJI:.-;;fOV4.SJE POSTROJt:NJA Zrf CENTR4LNO GREJANJE

9.7.2. Stepen - dani
Ako se sa q oz naci kolicina loplole koja je neophod na za greja nje jednog pri razlici u nulras nje (I,,) i spo ljne temperalure (I,) ravnoj jedan Slepen:
I" - I,
llbjl- ~I"

=1

nnda sc slvarno pOlrebna kolicina toplote (Q.) po pojedinim d anima moil- iUM_ ili sledrcim jedna cinamil: - za prvi dan QI = q -( /,, - l sI )-24 - za drugi d a n Q2 = q -(I" - Is7)-24 - za n-li dan Q" = q -(I" -1",)-24 1I kojima su sa 1 " . I s-z, __ _,19 " oz nnCcne srednje dnevne te mperalure odgovarajuce g dil nil .

Sabirajuci ?olreban broj dnevnih kolieina loplote Uednacine annlogne gornjim ) izraeunava se stvarna kolicina loplOle Qg za ceo grejni period od Z dana:

z
Qg =24-q- 2:(1"-1,,,)
II :;::: I

(W-h/god)

(t)_ 3)

iii S obzirom da je lInutrasnja te mpe ra lura I" kooslanlna velicina lokom rad;, gr"I""" poslrojenja , sledi:

Q~ =24- q -(Z -I,,-

,,= 1

Il

s ,,)

(W-h/god)

( L).

_ II

lzraz (9.4) se mo:k transformisa li nil laj naein slo se suma srednjih Jnt'vni h 1, 111 pnatura (drugi clan izraza u zagradi) zamenjuje srednjom tempe ralllrom gr"jnog 1" rioda (Is):

2:15' = Z/~
11 =

Z

I

pa se dobija:
Qg

=24-q-Z-(/" - l g )

(W-h/god)

(CI_ I> )

U nawdenim izrazima koriseena jt: jediniena vrednost Casovne pOln; bne koli'- II1l' loplole. odnosno ona kolicina loplole koja se dobija pri razlici od jednog Slc Pl-lI.1 i/medu spoljne i unutrasnje lempcralurc_ Ova vc!icina (q) se moze lako odrt:J lli r "llh'~1I raclIoske kolicinc loplole QI. proraeunate za projektnu lempe raltJrskli rd i l, " I" - 1.,,_ lun Zit izraclinavanje vrednosli q .ie:

9. KOTLAUNICE

215

q=

Q"
11l- / Jp

(WfK)

(9.7)

u kome je sa I", oz nacc na spo ljna proje ktna It; mpc ralura za dato mes to. Pomocu re ladjc (9.7) i uvo dc njc m ko rckcio nih kocficije nat a. go di~ nja ko licin a IOplo te poslrojenja koja rad e pri razlicitim rdimima .e'kspo loa tacije. mo/.e se izracll nat i preko opsteg obrasea:
Q~ = 2-1 . Q" . Z· "
I - I

K. 'I/ - I ,tp

y' e

(W· h/god)

(9.R)

U go rnjoj jednacini koeficijcnt e obuhvata sill cajcve kada post roje nja ne r<lde sv ih 24 casa u to ku da na i kada postojc i drugi prekidi grejanja (s lI bota . ned e lja, praz nie i). Fak to r y je uslva ri kocficije nl jednovre mc nosti de lova nj a posebno ne povo lj nih lItiCilja, koj i se proracllno m lI zimajll 1I obzir a nikad ne dellljll is tov rc me no 1I svim pros torijama. U jed nacini (9.3) izmz koj i je pod sumo m odnosi se na spo ljne te mpe rature i broj dana grejnog pe rioda koji je funk eija bas tih spo ljnih te mpe rat ura. Pos to su to c leme nti koji ne zavise od samog objekt a, vee isk lju civo od klime koja vlada u posmatranom mes lU, pomenlltim iz razo m se dcfinise pojam "stepe n-dan" koj i je uved e n za ocenjwanje klimatski h 1Ilieaja na s tva rno pOlrebnu ko li cinu to plo te za greja nje :

z
SD =

2:(1" -Is,,)
n::: 1

(9.9)

Stepen-dani (SD) se mogu izrazili i pomocu srcdnje te mpe rature pe rioda grejanja od Z dana, a prema jCdnaCini:

5D=2' (I,, - lg)
Po sme njiva njll (9. 10) potrebne ko licine to plo le:
1I

(9.10)

(9.8) dobija se krajnji oblik jed nacine za iz racunavanjc

Q = 24· Q" . SD · y' e
g

1,,-t,1'

(W· h/god)

(9. 11 )

9.7.3. Prakticno odredivanje step en - dana
Posto u izrazu za s tepe n-dane (9.10) treba pret hodno poznavati sred nju te mpera Il1ru grejnog pe riod a koja se izracunava pomot u srednjih te mpe ra tura svih dana koji pripadaju grejnom periodu, to se za prakticnu primenu koristi je dnacina (9.9) u transformisanom obliku:

2/ 6

R. To(/(}frJl'lc PIW f E kTm -:-I, I E POSTROf ENfA Z-j CENTR-1LNOG /?EJANfF.

11= 1

u ko me .ie: 2 - broj d1t na grejnog pe ri od a, I" - unutras nja prosecna tc m p e ra tu r~ grl' jnng obje kta , 'IE - te mpera tura koj a ogranicava pocetak i kraj greja nja. ' "" - srcd l1j,1 te mperatm a svakog pojed inog da na u to ku pe rioda grejanj iL Posto se eclokupa n p ros to r u jed no m obje ktu ne grejc n a istu te mp e ra turu , I p " kao lInut as nj a te mpera tura me rod av na za iz racun ava nje st.c pe n-<l a na uzima sn:dnja vre d nost te mperatura svih greja nih pros torija, a koja se izracun ava po obrasclI :

('i. 13)
ko me su Vi za pre mine pros to rija, a Ii odova rajuce te mpera ture. Medutim, unllll ~'­ nj e te mp e ra ture po pros to rija ma va rirajll u granica ma od 15 - 22 °C. A pos to Sl ' II prosecnim o bje ktima najveCi broj p ros to rija greje na 20 °C i vise je o nih cija je te mpl'ra tma ispod ove vrednos ti (ho dniei, po mocne pros to rije) nego iznad (kupa til a i s!.) i to se b o srednj a te mp e ra tura adminis tra tivnih. sta mbe nih i dmgih zgrad a slie/1 c 11 ;, me ne moze usvojiti te mpe ra tma od 1 9 °C. G ra ni cna te mpe ra tura grej nog pe riod a 'IE' koja jc pot rebna za ko risce nje jCtlili'l'ine (9. 12) , p redstav lja po d a tak koji moze da se razlikuje od slucaja do sluCaja i l <i vi,i prve nstve no od n a me ne o bjc kt a (Iabo ra torij e. bo lnice. sko le itd .) . U d os a d < I ~ I II " .i pra ks i za najveci broj s lucajeva , pose bno za gradskc to pl1t ne, vaz in je krit e rijum d ., ~l' pocinjc i zav rsava sa grejanje m o oda kada je p rvi, odnoson pos lednji put u sezon l l ime i prelaz nim meseeima srednj1t te mp e ratura tri uz as to pna dana iznosila 1 2 °C: ii i hi la niza o d nje_ Ovaj kritc rijum je bin u d ire ktnoj vez i sa prime no m kotla rni ca sa cvrs tim gnri \ ..'11. kod kojih nijc tako jednos tavno pusta nje pos troje nja 1I rad i p re kid a nja lozcnja. 1,1" SIO je to slucaj kod ve likog broja da nas njih kOlla rni ca koje ko riste gasovit n iii I" " gorivo i imajll po tplIn o allto ma tizova n pngo n. Kod postroje nj a prik ljllee nih na L:' , ko t la rni ec, poce tak i zavrse tak grej nog perioda sc po mL: ra prcma visim spllljni m : pera turama. eime. sc povecava uuzina traj,l nj<l grejnog peri oda a li sc i puho l.is .. uslovi lI god nos ti Ijudi. koji p ri niz im gr<t oicoim tL: mpe ra turnm<l nislI bil i Z<idOvllli, ' dnn ima pre d poce tak i pos le zavrSctka grejanj a. Za Ju go. lavijl1 511 stepe n- d a ni racllna ti za gra nicnu lL: mpc ra turu od 1.2 0(' prosecoa te mpe ra tura grej nih pros torija usvoje na jc vred nns t 1 9°C , pa ~;c S1l' , nvih ve li Ci na II jcd nac inu (9. 12) do bija il.f<lz za ste pe n- d ane u ko mL: kall nq1" /.I' , ostaju sa rno sred nje dncvne te mpe rature i broj da na grejnllg pe riod n:
1I

SD = 2(19 - 12) + 2)12- 1 ,,, )
11 = 1

z

J e d naeina (9. 14) jL: graricki prikazana na s lika ma 9.1 1 i 9. 12 pre ma te mpC l"" kim poci ;lci ma za Beograd i Podgnriell. kao prcds tavni cima kll ntine nt a lnc i I11l "

9 I\OTLARNICE

2 17

klime. Na slici 9. 11 jc dat proseca n tok spoljnih tcmpcrat uril Zit II ogr;]d , it n<: slici 9.12. za Podgo ricu. pre ma me teoroillskom osmatranju u toku pc ri da 1925 19-10 i 1949 -1968 god inc. Tacke 1\ i B na krivoj promene tc mperatur od f,ovariljll vrednosti od 1 2 °C i 117:nacavilju pocctni i krajnji dan sezom; grejanja . ;, r"zm"k iJ.medu ovih tacilka duzintl grejnog pcrioda 1I danima. Prvi Clan jednacinc (9.14) odgovara pnvrsini 11 1, koja jc ndrcde na iwtcrmam<1 2 °C). a drugi unutrasnjc (I" = 19 °C) i gra nicnc tc mp era turc perioda grcja nj a (/18 = 1 clan povrsini 11 7• ciji S lI okviri dcfi nisa ni izo termi1ma grani cnc i krivoil1 proITIcnc spoljnc temperature. Z bir povrisinil /11 i /1 2 odgova ra rdc nju jcdnacim; (9. 14) i pn:cIstavlja broj stcpen- dilna .

r~nske

9.7.4. Tabela stepen -dana za .lugoslaviju
Na 05n0\l11 utvd e nih kriterijuma i metod a izracunati su slepen- dani (SJ) za ndn.:dena mcs ta koji 5C nalaze u tabc li 9.11. U istoj labeli su dati i dt;zina grejnog perioc!;1 (2) II danima. kilO i srcdnja lempcrilluril grcjnog prioda tllll (0C). Ukolik o se 1I neko m slucajll utvrdi da je srednja lemperalllra grcjnog objdta ra 7.lici la oel lIsvojcne vrcdnosl i oel I<J °e, moze se izvrsili korcktllf:l stepcn- cl ;tna. Oil osnovu jcdnacine (9. 12). mcnjajllci podiltak za tll i utvrduju ci razlikll sarno prvog Clan;!.
Z·PER tCD GREJANJA U DANI ,',\A,

. REJAN JA U DAN I MA Z PEx 100 G

gl ':

1 7V, f-i7Ib ,/ 7/-n ,7 / ,/ 7,/, '71;,""7: /./n-7 ,/. 7/*, V -,, +-+-H / ,///,,//// / / ' / / V// /.

~I :
• 1-.
,
"
B

,

-

/./1V/////./' 'lv / / /

/. '//. / / / 7/./////./ /.//- '///

/.::Y/

.

'I t·

'V, (///;// /. V/ ' / / //V//////1 ' / / / / / J ' / ' / / / / / / / // / ' '//, I
/./1)'////./ / / //. ., // '

A \'(

"

\. " """', A~ ~",,'\.'\.V

~ ....... :-.." "''', ". ~ ' :.......,,".......y
','\........\ . . . . . "., ......." ....... V

""""" """,,",,'.
~'\.'\.:Y

B

.

-

,

'\."''''''-'S'\YI ~'\."'\........" y
,

,

o
XI XII IY
DANI


1/
II(

,
X
KI
XI/

I

/I

••
-

IV

DANI

Slika 9.11 Grajicki prikaz stepclI - dalla za Beograd

Stika 9.12 Grajicki prikaz stCPCII za PodgoriclI

dalla

21S

13. T(}(lorOl'ii: PROf EK{'() I·:·INJ E l' OSTROl ENf A

z.t CENTRA LNO G REJA Nf E

Tabela 9, \I

Srbij;t
McslO Alcksill:1c Backi Pel cavae

Bela 'rk"" Beograd Bei:ej 130r Bosiljgrad l3uj:l IIUvac l3ukovicb Banja Valjevo Veliko Gra nisle
V ladimirci

Vlasin;l
Vr~lIljc

Veuas Vrcoc;

Vrnjacka Ba llj a
V rsac Gomj i Mibnov;lc D im il rovge.,( I DivcibaTc Dilkoyic.1

SD 2492 2778 2593 2520 2797 3090 2968 27 16 27-13 2782 2708 2612 40-14 2674 2847 26 19 2784 2560 3076 2826 384 1
2691

Z

Zaguhi<.::l ZJjCC:lf Zcmun (siari ae rodrom) Z ial iuor Zrcnjanin Jarmcnovci Kik itld;1 Knj:l'zcvac Kllviljac.1 Kovi ll Kokin Brad
Kopnollik

3085

2BXB
2468 37 19 2746 2797 2762 2862 2613 2590 3590 5337 2848 2620 2635 2662 11 67 3132 11 42 1800 3093 3698 2774 2265 2761 2801

176 186 179 175 184 200 196 187 189 192 185 175 257 182 188 IS4 194 180 208 193 243 195 202 192 177 239 182 193 183 194 181 179 229 311 194 180 180 183 124 216 121 155 209 244 188 180 190 190

',m

Mcsln

4,7 4, 1 4.4
4,6

Kli rsumlija
Lcskovac

3.8
3,5

3,9

.. .5 4,4 4.5 4,4 4,1 3,3 4,3

Ljuuiccvo- POz.1 r CV3C Mit covac n 3 T:l ci Ml a(il.:novac Negalin Nis Novi Kncievac Noyi P:lzar Novi Sad
Palic

P:mccvo
Pel rovae na MI:wi

Pee
Pifot Prcdcjanc Prdicvo

3,B
4,8 4,7 4,8 4,2 4,3 3,2 5,2 3,8 4,0 5,0 3.4 3,9 4.5 3,9 4,2 4,6 4.5 3,3 1,8 4,3 4,5 4,4 4.5 9,6 4.5 9,6 7,4 4,2 3,8
4,2 6,4 4.5 4,1

Prist illil Pr izrcn Prokll pljc Rekovac SCill a Sjcnicl Smcdcn..:vo Smcdcrcvska Palanka

SD 2892 26 18 2592 4484 2866 2845 2613 274 1 3100 2680 2830 2720 2640 2634 2670 2626 2643 2915 2397 2606 2726 2822 4133 2641 2632

Z

198 181 181 272 193 183 179 183 203 181 188 182 181 186 180 189 190 195 190 186 188 187 251 180 182 194 190 177 185 178 180 201 200 190 163 ISI 184

I,. 4,4 4,5 4.7
1 -.)

4,1 3.6
4,4

4,0 3,7 4,2 4,0 4.1 4) 4,9 4.5 5, 1 5,1 4, 1 6,-1
5,0

4.5 3,9 25
.1 5

45
4,2

Kosovska Mil rovica. Kr:1gujcvac Kraljcvo Kru5cWlc

SokolJalljo Somuor Srcmski Kilrlovci Srcmska Milrovic.1 Svcto7.arcvo Topola Uziec Uroscvae Coe:.k C:uprija Sabac Sid

2875 2865 249& 2740 2606 2475 3036 3044 2752 2647 2586 2685

4,0
4.Q 4.2

4,4 5,3 4,0 3.8

45
4,-1 4,7
4,4

Crna Cora
BtU

Bijclo Poljc BlIdva Virpazar lvangrad Kolasin

NikSic Pljcvlja Podgori<='1 Ulcinj Herceg Novi Cetinjc Prijcdor Sarajevo Srpsko Srebrcnic.1 Trcuilljc

2717 3323 1618 l301 1113 2830 2919 3077 2950 18n

197 219 142 129 120 205 201 21l 206 164

).-

- 1

3,8 7,6 8,9 9,7 5,2 4.5 4,4 4,7 7,7

Rcpublika Srpska
Banja Luka BileCa Visegrad Douoj

9. KOTURNICE

219

9.8. POTROSNJA GORIVA
Godi~nja potrosnja teenog odnosno evrstog goriva predstavlja polazni podatak za odredivanje proseene godi~nje cene grejanja, za dimen2ionis anje rezcrvoara za teeno

gorivo, iii potreboe vt:!ieine prostorije za smestaj Cvrstog goriva. Koristi se obrazac koji sadrii godiSnju kolicinll potrebne toplote:

B= 24·3,6·e'y·SD·Q

(I" -I,)H" '17

(kg/god)

e = e,'eb - predstavlja koeficijent ograni~nja i sastoji sc od koeficijenta tempera turnog (e,) i eksploatacionog (eb) ogranieenja. Prvi obllhvata dnevne prekide lozenja usled kojih je srednja dnevna temperatura grejnih prostorija nua od unutrasnjih projcktnih temperatura. Koeficijent itb uzima u obzir slueajcve kod kojih ulllltrasnji uslovi grejanja nisu svakog dana isti jer se grejanje obustavlja iIi prime tno smanjuje subolOrn i ned eljo m, za vreme praznik a i raspusta (skole is!. ), Koeficijent temperaturskog ogranieenja se izracunava po obrascu:

e, =

tum - / Jm

lu -Ism

gde je sa I,,", oznaeena srednja unutrasnja temperatura zgrade u toku 24 easa, sa I" unutrasnja projektna temperatura, a sa Ism srednja spoljna temperatura u toku grejnog perioda. Vrednost za lum zavisi od dnevnog grejnog period a i moguenosti hladenja zgrade u toku noei. Ako se ne raspola1:e sa potrebnim tempcraturnim podacima, mogu se koristiti pribliZne vrednosti za e, prema tabeli 9,III , Koeficijent eksploatacionog ogranieenja je predviden same za objekte u Kojima se u tokl! pojedinih dana obustavlja iii smanjuje grejanje, sto zavisi od namene zgrade. U taJ..:virn slueajevima se smanjuje iii broj dana grejanja iIi efekat grejanja, sto se odraZava na godisnju potrosnju goriva
Tabela 9, III - KoencUent tcmperaturnog ogrRnl~enJ8 e,
Vrsta zerade Bolnice i wade slime namene 5tambene wade sa weianiem svih prostoriia 5tambene >grade sa izrazitim noenim ograniunjem u grejanju: administrativne >grade, robne I(lICe i drugi sliooi objehi velikih akumulacionih sposobnosti u podru~jima urnerene Idime ~kole sa veurniim kursevimh Administrativne zgrade itd. pri manjoj akumulacionoj ~sobnosti i u podru~ju o~tre klime Ikole sa dYe smene Skole sa jednom smenom nastavo.,i akum\ll~Qm
~obnolfu

" 100
095 0,90

0,85 0,80 0,75

Skole sa jednom smenom nastave i malom alrumulacionom
~obnolfu

220

!1.TOflorm·;r IWOJU<.T O I :'INJE POSTI?OJJ::NJA 7.,.1 CENTR.-1L,\'O G RUA NJF.

Vrcd nost i 7.a e" lI~vajajll sc pre ma labeli C).IV. I<o rc kturni kodicijcnt y U o brascll 7.a od rcdivanje potrosnjc gllriva od n o~i ~ l' 11 " cinjcniclI da je pntrc hna ko licina toplote rilClIna ta prema 17.v. lr<msmis io nim guhi l'i l11" koji su pOVC'Cn ni 7.a clocliltk c na rrc kid lozc nja. uti caj vc tra i elr. Pos to sc us lovi Iho!:! koj ih SU ovi elodaci preclvidcni ne javljaju uwk i istovrc me no. clolil7.i sc clo I.ak ljl lil" da jc vre clnos l ~tv<lrno pOlreb ne toplOlc za grcja nje 1I prosek u ispod racuno m ot!I\'lk . ne . cilk iil ko bi spoljnc tc mpcr<l turc bile bliske projektnoj vrcdnosti. Kodicije nt y iznlis i: - 7.il normalno vetrovitc prcd e lc i za klo nje n po lozaj y = 0,63 - za norma lno ve trov ite predek: i olvo re n po lozaj y = 0.60 - ve trovi ti predcii i zil klo nje n po lozaj y = 0,58 - ve troviii predeli i o tvoren poloz<1j y = 0,55 Oslall: owake 1I obraseu za potros nju goriva su: SD - broj slepen-da na I" - lInulrasnja le mperatura proslo r" koji se greje ("C), I, - spo ljna projektna temperatura ("C). Q - po trcb na koli cinil toplo te za grejanje (W), H" - donja lOp lo t n<l moe go riva (kJ/kg) 'I - s t c pl~ n isko ri see nja postroje nja koji sc sasloji od slepe n<l ko risnos li kill I;, (Ilk). s tepe na korisnosti eevne mrde ('le') i ste pe na ko ris nost i reglll ;l c i o l1 11 ~ siste ma ('7,) sa lIzajamno m vezom 'I = 1 /k" l e"T
Tabcla 9.1Y Koclidjcnti cksploalacionog ograniccnja
Cb
c~
i

r-------------------~~----~--------------------_r--------------___,

VrSla zgnulc Slollio grcjani ohjckli ( slam belle zgode.ooilliec i 51) ZA rade sa ogr;lIIii:c llirn grcjanjc l1l slioolom, Ilcclcljom i 0 pro zni· cima.(Ka liccla rijc i "dmillislralivll e zgradc.oollke ro lme kllcc i sl. )

1,0 0,90 0.75

Sknlc

Primer 9.2 IzraclInati godisnju proseenll pOlros nju mrk og uglja (fill = 17000 k.T/kg) i I;,kll~ loi-ulja (fI" = 42000 kJ/kg) za ma njll s tambe nu zgradu u Beogradu, za koiu je i/.racl! na ta po trebna ko licina loplo te od Q = 30000 W. Zgrad a imil olvorcn polozaj. Prekid loze nja je 10 easova. Kotao je (lei li \'<.: n{)~ gvoida. U aba slueaja rcgul acija postroje nja je automatska, cevna mrda dobro il.oll!va na i izvedena sa do njim razvoelom. Rcscnjc Ste pe n isko risce nj<l se bira na osnovu tabele 9.V. Za evrslo gorivo iznosi:
']k= 0,68, 1"/c = 0,98, ,,,

= 0,95, 1"/ = 0,63

Za !eeno gorivo iznosi:

: nja jc.IV) e" = 1. '7 = 0.78 O .9.9 · 1. 2520 30000 _ 8 = 86 4· 0 9· 10 · 06 · .XO Vrcdnost stcpcnOl korisllosti sc ccni prcma vclicini postrojcnja.0 bez podcJ e na zone obiena ruclln sa staJllom kon lrolom fU m.V Stcpcn korisnosti 1. KOTiJ..}.'10 n.. a kOl:fi l:i.90.95.75.9. Z a no rmalno ve lmv il c predc. KoU o\'i Livelli kOll ovi bez reglJlisallja do 60000 W sa o biclIom rU Coom regulacijom preko 60000 W sa boljom rucllo m regl. . . Na os noYU ov ih pod a laka prosecna godisnj <l po tros nja mrk og uglj<i: 2520 30000 8 = 86.n 9. prema ta hc li za sle pe n.0 ' 0.jc nl eksp loa t a~io nog ogranicc. Cvrslo gor ivo 0.95 . T al.da ne SO = 2520 a s po ljn a p rnjcklna kmpcrat ura je _15°C.72 0.60. O.M kg got! . .: ( Iahela 39. a i ce na im je visoka.llacijo m spcci ia lni ko tl o vi do 175000 W(mehanicko do bro reguliS:lIIje) pre ko 17500 W (mch ll nic ko dobro reAulisallie) Live ni ko tl o vi sa lIal<lIl1<1no uArade nim A o rioniko m Spccijalni koll ovi do 175000 W Spccijailli ko tl ovi preko l75000W 2.4 · 0. vrsli izulacijc j lIill:inu rilzvod a (donii iii A orni i) i iznos i : 0.6 '1 9 +1 5 17000'0.0.0. ]9 42000· 0. Regulacionl sistcm vrsla regul acije autom ntska sa podcJom na zone 1.<J5 U.98.X O 0.l.-+ 15 · = 3)30 . koji sc liS led toga pllne dva iii vise pula 1I lokll sezone gTejnnja.70 Koeficije nl le mpc r<l turnog ogra ni ce nja jc (ta be la 9.63 a teenog go riva: 9686 kg god.98 3.1lI ) e{ = 0. REZERVOARI ZA TEeNO GORIVO Priliko m odrediva nja ve licine rezervoa ra za tel::no gorivo najbolje bi bilo prc.95 .:le i olvo re n po lozaj y = 0. Z a Beograd.75 Teeno i gaso vilo gorivo lUX O.65 0.7 Tabcla 9.-vi rezervoa ri SlI velikih zapre mina i izisl. Z ato se obicno predvidnjll reze rvoari za man!" kolicine goriva.1RN IC£ 22 1 'lk= 0.:dvideti ga Zit ceo pe riod grcja nja. '7.68 0. '7e = 0. . CcvDa mrc7.lju odgovarajllci pros· lor za smes taj. = 0. o.n 0.

57 0.32 6 600 0.60 3.a leono Z . '' '"Ioml'l'' PRO} 1':KIO I'~1N1" I'OSTUO} f.~ . ako sc koristi lakn loz-ulje specificne gust ine 0.GO 20 2. 1 ~ _$. - ~ r. ~ 3500 .broj dana Zit knji sc obezblldllje rczc rva goriva. Z . 1:1 ! .III C':l " 2.96 0.22 5 1.. Prdnil.guslina go riva (kg/m:') Tahclll 9.00 25 2 00 30 200 .110 ( \J) 16 I.222 /I.'10 7 ~o II)() 1.: (1(111) 1.86 kgIL. • - - - \} h In I Slika 9_ 13 Rezervoar za (cello gorivo J h Primer 9_3 O dredili dimcnzije reze rvoara za lro mesecni pe riod grejanja. (111111) 5 500 265 5 500 6 600 2300 8 600 I)()()() I.7 1 0.60 7 1. I S I.N}A 2.15 ~t f 11\ ) Dcbljill a lillln 0. p ..26 5 500 1200 8.00 )5 1 O.:dlljc prcma pOlrosnji gnriva rinda a pO llbr. .96 290 l l!':lI pn.8 0.-1 C£lIlTRA LNO GRElANJ£ Vc li'::i na n:zcrvoara sc nd n.50 128 0.26 5 500 RE5 10 1.2i 27 1 0.VI Re1. .lsclI : U lo ku cclog grcjnog Pl'- 13" . tiufi ll:l I (III) Vis lII:l cI .-10 7 60 2.H2 0.26 5 500 1500 1 .J 2 8.50 8.9(J I Spolini prd nll.c n 'oa r 1. Posto je mesecna potrosnja 800 kg.J2 6 600 1275 I' Q S 0 . r- - - I • - I .GO 6. prosccna d ncvna pOlrosnja go riva (kg/dan).1 2 0.: el var:! 2U( I1I1I1 ) 600 600 600 6100 61_' 11000 j\ las:l Sil il.10 2.ol3ri jolll (I.35 0. to je zaprcmina tromescCne potroSnjc goriva: .80 OAO 7 50 2. pri mesecnoj potrosnji ad 800 kg.26 5 500 1800 6.I I L 2R .:~) 525 2750 3300 4200 5 100 I.5·1 10.lpn:l llin:l (J II ) J ~oriYO I 3 1.5 0 10.26 5 500 700 5.

spoljni pretnik d.VI usvaja se rezervoar zapremine 3 m3 sa dimenzijama: . KOTLARNlCE 223 800 V = . = 1250 mm . Prema tabeli 9.9.ukupna duiina I = 2740 mm .·3=2800L=28 m 3 086 ' .

Velicina tog o tpo ra zavisi od prome ne brzine.1. Uzrok toga je stu se de lici medusobno la nl i slo jc sila koja se lime pro izvodi raz li eita./ .1) 225 . Z bog ovih sila prisustvo evrstih povrsina IIve k se ispoljava kao koenica kre tanju. Sila koja koei kre ta njc f1uid a predst avlja o lpor tre nja. a da sa uda ljava nje m od nj e brzina pos te pe no ras le.1 Prom ella brzille slrujallja Na os novu toga pro me na br. ovo svojs lvo nc majll svi de lici f1ui da u isloj mc ri. zapazice se da na ploei flu id miruj. Koeno deJovanje evrste povrsinc f1uid a i f1uida medu soborn izraz io je Newto n sledecim odnoso m: ( 10.lumolekularnih sila Ouida i ploce i f1uid a medu sobu m.. sli ka 10. Med ulim. UVOD Proll cava njc m slruja nja de liea f1ui da 1I1vrdc no jc da SII o ni vrlo pok re lljivi lako d a jc i naj ma nja sila dovo ljna da izazove kl iza nje jed nih dclica po d ru gima. gu stine f1uida i dubine do koje prodiru molekuli uspo re nih delica.-/ //// ' 7 //////////// / / o SlilU11 0. OSNOVNI ZAKONI STRUJANJA 10.1. 7 I v(y ) / / / 7 / . cvrsle povrs inc i 10 u ne ko m odrede no m tre nul kll vrcmena.:.dne se o bjasnjava delovanje m me!. To sc moze vid e ti pos ma lranje m slmjanja f1l1i da iz nad raYne. Me re njc m brz ine II pravcu osc koja jc no rmalna na slojeve f1l1id a.10.

_ .nja rcalnih E luida. Kod jednug se primecujc oJ rl' de na prav ilnos t. laminar.. ne mesaju se_Takvo st ruja nje fIuid a n...tange ncij alni napo n . mesaju se.). ces tice flllid a izvode oscil ato rnll kre tanje u vise pravaca..1O. uoce no jt: da pos toje:: dva strujanj a. O bc vrs te strujanja mogu se poj aviti i u cevima i II ka nalima pri ce mu lamina rno m struja nju odgova rajll obicno male lm~ ine.Todof'C)I'ic PROJEI<.. Drugu struj a nje izgleda hao ticno.226 8. a s rednj a brLina stmjc jc W m = (0. a tu rbule nt nom vc like.2 Lamillamo i il/rbl/tellino simjalljc Pro fil brzina kod turbule ntnog strujanja je spljoste n. Posmat ra njcm strllj ... tako da je pravac struja nja sa rno u njegovoj srcd ini pravolinijski. Upravo su te vre me nske prome ne IIzrok teskoca pri \'c() rijsko m i e kspe riment alnom prollcavanju turbulencijc pos to kre ta njc oije us taljc nll.21 gde je II - kine ma tski viskozite t (m2/s) . ava grana (izike koja se od nos i na po lja fizickih ve lici na./ - W. Me::dutim. cestice se krecu u sllljevi ma. .85)wnrrr · Kod la mina rnog struj anja profil brzina jc pa ra bo lica n pri CC ITlI I srcdnja brzina iznos i oko 50% od maksimalne brzine u os i struje (sl.. Kod tllrbuh:nt · no g slruja nja.di na micka viskoznos t . ' - rurbult/l t. ~ "\ II \"-. pokaza lo sc da brLine II jednoj tacki osciluju o ko ne ke srednje vrednos li l ine u odrc d ~­ tzv../ - '- ~.8 . ni u jednoj tacki brzina ne os taje kons ta ntna ni po pravcu ni po vc licini i mc nja se to ko m vre me na.- . prosecne brzine. Prusecna brzina predslavlja ne kll vrstu srednje br no m vre me nsko m razdobljll . Na prelaz od lamina rnog na tllrbule ntno stmja nje:: uti&: tre nje fIuid a koji struji () zid cevovoda./ .2.. P" f-:: . Ovaj uti caj pokazao se kao do min ant a n na pojedine fiz icke ve licine cije promCnt: proui'.1 koji Sll poveza ni Reynolds-ovim broje m: JIId Re = II (10... Ta kva vrs ta slruja nj a naz iva se turbule nlno strujanje::.0. prome na brzine i precnika cevovoda kao i kine matski viskozit c t tllli li.rclativna prome na brz ine po normali nil s lojeve fIuida. .-. .ziva se la mina rno... mls - SliIw 10..TOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE gdc je : .

postoje i takvi primeri nes tacio na rnog strujanja na koje je moguce prime niti ove jednacine. 10. U odredenim s licajevima. a s druge slrane. sigurno pos toji od rede na prome na temperature rad nog fluid a na putu od pumpe do grej nog te la. Jcdan od prime r~ prcdstavlja slucaj struj anja kada sc izmedu pos ma trani h preseka nalazi ncka strujna masina. STRUJANJE U CEVIMA Slmj<l nje kroz stmjnu cev je u opste m slu caju ve isedime nzijsko. pa ce se smatrat i da sc o ne me njaj ll sa mo dui vla!. sma tra se da jc fluid ncs tisljiv. Medutim. nacina vodc nj<l i izolacije mrde. OSNOVNI ZAKONI STRUJA NJA 227 Vrednost i Re <2320 od nose se na l<l min amo st ruj anje.2. Uz imajuCi II obzir uops tava nja koja su izvrse na. a Re>2320 na turbukntno. Ako je period posmatranja struja nja znatno duzi od period a po navljanja pe riodicnih prome na visoke ll ccs ta nos ti . duz inc mrde. o nd a se proble m moze smatrati ka o da je stacionaran. lz islih raz loga iskljucuje se ulicaj pro me ne pritiska na promenu gustine. prava gra nica pOCcLka turbulentnog strujanja je dermisan" sa Re >3000. dolazi se do jednostavnih algcbarskih oblika osnovnih jednacina strujanja samo ako jc s trujanje stacio na rno. jer se s jed nc s tmne ne mogll zanemariti promene pojedinih fizickih ve licina po preseku cevi . Dakle. Medutim. Promen<l te mpe raturskog stanja povlaci pro mcnu gustine de lica fluid a i izaz iv<l njihuvo kretanje uz p rome nu pritiska . velicine i ub lika poprecnog prese ka ccvi i niza drugih cinilaca.3.10. jedno dimenz ijsko struja nj e je takvo slruj<l nje kod kojeg fizi cke velicine koje dcfinisu stanje fluida zavise sa rno do jcdne proslornc. pravo linijske iii krivo linijske koo rdinate usme re ne u pmvcu st ruja nj a. T u se prve nstveno misli na pro me nu gustine kao jed nog od cinilaca u hidraulicko m pro ra cunu mreZe. Gustina fluid a je funkeija te mpe rature i priLiska. brzine sLrujanja fluid a . U wkvom slucaju se prome ne pojedinih fizickih '!cliCi na koje o pisuju slill1je fluida po preseku mogu za ne ma rili. neophodno je uvesti pre tpostavku kojom se iz daljeg razmatra nja isk ljucuju prome ne te mpe raturskog polja. nalme . ta promena temperature je dovo ljno mala da ne dovodi do znacajnih prome na drugih fizickih velicina. Tipii::an prime r jednodimenzijskog strujanja pred stavlj<l stmjanje kuoz s trujno vl<lkno. kao sto je to slucaj kod vode nog gravitacionog greja nja sa go rnji m razvodo m. Kako jc u d ime nz io nisanju cevovoda ec ntra lnog greja nja jedan od zad<l tak<l opisiva nje stnljanj<l u mrd i siste m<l . JEDNODIMENZIJSKO I STACIONARNO STRUJANJE U primenjenoj me hanici fluida ces to se srecu takva strujanja kod kojih su pro me ne brzine u jed no m pravcu mnogo vece od prome na u os tala dva pravea. OV<l prome na te mpe rature zav isi od vrste rad nog fluida . Na srecu. 10. korekcija u proracunu je nuz na jer su te mpera turska odstup:ll1ja zna tna. Ovakva slmj<l nj a se nazivaju jednodimcnzijskim strujnim tokovima. i::iji je presek infinitezimala n. nije uvek moguee fo rmirati presek cevi tako da o n bude pribliZno ortogonalan .na. Bez obzira koji je sistem u pitanju .

jam idea lnog Ouid il. dodc do pojave odvaj. bez unutrasnjeg tre nja i neprome nljiVl' gusline.1Cl:.~ avanjil jnl._ 2 c . mogu so.11 2 .] 1I cevi odnosno kanalu.-1) 2 r::. M edutim. Ral.inl· i priliska. Uvode nje m sre dnjih vrednosli cini se otl redcn. pravca pru z..~ .o grdkll.da slnljanjc nijc jcdnodimenzijsko ali ima jednodimcnzijski karakt e r. _____ ___ . T" se najbolje vidi na primcru brzinskog po lja . Todorovic PROJEKTOFANJE POSTROJ£ fA 2. podrazumeva sc <I" je pre osred njavanja po presekll vee ra nije izvrseno osrcd njavanje brzine struja njil flO vreme nu u pojedi nim tackama prese ka. pre svega brl. a "'20 "'3 brzine stnljanja II tim presecimil . jer se 1I opstem slu caju polja fizickih vc1icina me njaju ad tacke do lacke . na sl nljnicama .tnja fluida ad granicne pov rsi i formiranja makrovrtloga. sred njc tj.. konstantne vred noSI i poil·· tlinih fizickih vc li cina... uved e n jl' p". zava nja stva rnim uslovima u cevovodu i lakseg razumt:vanja slrujanja...NTR4 evo GREJANJF.112 "'2 AI "'2 A" I -=1V3 .-. l ' silicaju kada se izmcdu pos matranih preseka nalaze oblasti sa nil ruse nim jed nod i· me nzijskim karaklerom stnljanja .)...l og moze da bude prislistvo ne ke st rujne mas ine b o sio je pllmpa. ll slruino vlakno.voljnuj lac"i preso.228 8.1. -. ( lw pojave znatno ko mplikujll proracun s obzi rom na poslojanje vise projekdj a brl. Z a proucavanje slrujanja i prome na njegovih fizickih velicina. njihov lIlicaj ce se u osnovnim jednacinama din.--. ~ Slika JO.3.onja iii promene prolok. Na os novll nap red recc nog. ko risli 5e jednacina ko ntinuit eta i za ko n 0 odria nju e ne rgije. U cilju prihli. d<tkle vrc me nski srednju brzi nu tj. uvotl e nje m srednjih vrednosli.. odn05 no z<ipreminc koja ostaje ko nstanlna bez obzira na prome nc u pre~"k u ccvovodil. postojc i takvi slucajevi za kojc je 10 mogu Ce ucinil i. nodimcnzijskog karaktera slnljanja dol azi i usled promt: ne preseka.. Aj pres~c i cevovoda.ka prt:dstavlja prosec nu. To je neviskoz ni Ouid. prime nili i u sillcajll strujanj a kroz eev. os novne jetlnacinc di · namik e jed nod imenzijskog strujanja. Jcdnodimenzijski karakler sl rlljanja se u praksi veoma cesto narusava.3 Promelle precllika ccvi i brzillc stmjallja .in.-_. ---. _. -.=-===~ ~ . U slu caju turbule nlnog slrujanja brzi na u proi7.112 ( 1(1.o . 1O.o · mike jcd notlime nzijskih slrujanja lIzimati u o bzir koriscenjem raznih e kspc rin1l'nl :oi nih i drugih poda taka....----'. O davde sledi da se pro me na brzine me nja obrnuto propo rcio nalnll odnosll IH I · gova rajuci h prescka: w" "'I = . Do naru . I II jed no m i II drugo m slucaju mOlt' d: . koje strogo llzcvs i ValC za slucaj strujanja kr. Islo se moze lI radili i sa drugim fizickilll vl·li· cinama koje de finislI sta nje flu id a.. U slucajll OVilkvog slrujanja mogll se na pogodan nacin uves ti lzv. L. ['re ma jednilcini ko ntinuite ta je: (W3) gdt: Stl A" .

. -r ' ····A .. ~(ln S lanlan 2 prc·t\slavljajuci . ·11----< I' .. 1.. .10 ()S.5) iIi : (10.·1 Prc ma I3crnlllij<:vllj j<: dn. :. --r ) ::::::. .. · " . . ._ ..":'ini za l.-----< . . . .cJ. 1 1 - • --' I. .VI s n . .--::1 .bir Slalic~lJg i (\inamil:~og priliska (lS liljl: lzv.1 i j1. . . . • 0 ---_ 0--_ • IV ] .. . ·f-I--... . ....2 2 2 2 (10.. . · ...::-: .'.. l s /.alvun': l1l: ~ruznl! Cl'vllvm k : ( 111.:: (IO. . · .(» oc\nosnn /1 d "'2P "'1/) -I) . 2.:: '+ ' . ... pa jcdnacina (\nbijil obliJ. . .7) (IO. .' • i "1 • I"·. .K) U gornjC' m i z r~zu jJ.() iz ~u ga slctli cia /.... .::=::::-:-:T! } . ukllp an prilisil k.. . . t l Slikll lOA Stmjllllje idellillogflllida kroz ccvOIlod prolllclllJivog precllikll . t-I I" .. ." . .... .. ') ..2 prct\slil vljaju slalic~l! prilis~c 1I prcsC'cima II . . 2 "'~r) IV~P dinamic~c. . / _~"I o • I:: :..\ 2 -..~ . . ' • I . I" · f-I--11 . : : .• .vUl :V1 Z·IKO. : '::.. ' " .l l · ... : '':':':'' :. "'.... . .

Nil sliL:i 10jc. aravan jl' o nom pritisk u. PS I p• . kaji bi bio potreba n da Sl' tn. prikazano jc mL: re njc statickog.nj.. a nda se radi 0 viskoznom fluidu kad kogil postnji unutra snje tre njc. a) <I -w.6.5 Mercllje statif:kog i dill(llllit kog prili.ok koji na zid ccvovod" vrsi f'illici s t rlljcci para kln . dinamickog i lIkupnog pritiska sa Pito-covi. pos tavi o tvo r Pit u-cevi (P itot ) 1I struju nuida (slika 10. pOkil!. P I Po J. ~l'=lr '" Stika IIi. dabija izgled predstavljcn Oil sl. 10.i I'/{OJEI\TO I':-INJf: POSTI?OJENJA 7.-1 e El rRALNO GREJA NJf: Sta ticki pritisak . I\ko s(.4. Dinamicki pritisa k iii za llstavni pritisak je pritisa k kaji sc II stmji fluid " jav lja ispred s redis ta ne kc prl'prekL'. G rafieki prikaz prol1ll'nc din alllickog i stati l': kog pritiska dat jl: na slici LOA. 01) na dcsnnj slr. 10.T"durrJl ·.' Sll razlikc statickug i atmosfcrskog pritiska mc renog pomacu Pito-ccvi sa bocnim 01vornm iii Sil U ccvi ciji jc jedil n kraj povcza n sa a tvo ra m 1I zidll cevi.lL " P I! PS I '. 10. U takvom slucaju ukupni pritisa k se s manjujc us led gllbitka stati ckog pritiska na racun savladiv3nja trenja. ni (.""!.230 IJ. narocito tre njc a zidove cevovad a..nos t iz sta nja Illirnva nja t1 0vcde do hrzinL: kojolll f'iuid struji. pa dijil gra m promcnc pritiska za primer cevovoda sa 5 1.1.5b. .l'ka Na os novll ddinicija s tati l': kog i dinamickog pritiska s ledi i nacin njiha vog Ilwr.ok jc i nnaj prilis.) zidll .c definisl' kao unlltras nji pritisilk f1uitla koji stmji pravo linijski. PRORACUN PADA PRITISKA Kada jc 1I pitanju rea la n fluid .5. na knjoj SL: vidi ci a sa pOvccillljl' m br£inl: sledi poras t dinami i::kag pritiska kaji odgovara smanjc nju stati ckog pritiska i ob rnlil a .cvi isb zujc se razlika ukupnog priti.·-t . koja ima odvoje n spoljni i lInlltras nji deo i pavcza na sa tri U eevi me ri sva tri pritiska II i'luiull kaji struji . daklc pritisa k koji hi pokazao l1lL: rni instrumc nt koj i lJ i sc II struji f1l1id a kre tan zajCdnu sa njilllL: istllm brzinnm. .4. Sta lick i prilis.kil i atmosfcrskug_ Na slid 1O.

a Bernulijcv~ jcdnat'ina bi imala ohlik: (10. Iz gomje jednai':inc ukupni pad priliska u dco nici duzint: I jc : A. _ I ? ( - (10. Izracunnvnnjc pada priliska se vrsi za waki den ecvovoda ncprnme nje nih brakl c rislika IV. Taj gubilak priliska . prora i::umll i.12) Obzimm da u gornjoj jednacini prci':nik d ima ncposrcdnn ulica). dconicu posebno.ina cevi.11) U slueaju horizonlalnog ccvovoda o vaj pad priliska z~visi (1(1 dinamickog pritiskil.13) gdc je: IIp.\. zavisi kako od brl:ine slrujanja. Za prav\) to je pritisak koji sa mor.vOVN I Z"f{ONI S TlWJ./.pad pritiska usled tre nja.· 1 23 1 p AP Pd3 .:0. Pa . l<lko i od hrapavosl i zidova C('vovoda. Stika 10.~ ._ 2P R . kuji se odnosi na Irenjc fluida (l z idtlve eevovoda: (10.10) gdc je 6pp guhil~k ukupnug pritiska lIs lcd sav laclivanja (J lpn r" Irc' nja i c'vcnlualno drugih otrora.. promcnc pn:scka i dodalnih olpora ka o i od duzinl' ccvovoda .t= ). = t ". t R . jcr ul~zi kan velii': in <l za dimcnl:io nisanjc napord pllmpe. dip. OS. prccnik<l ccvi i koc ficijcnta . iz raza za gubil ak priliska. Palm . izdvoje no .iedinicnog r ada rritiska: 6{J = R / (':') ( 10.VJ.6 Prollll!lW priliwka pri stmjwrjll rl!l1uwg flllidu kroz cevovod prikazJ1IIIIU .4.1. 10. m . Prilikom ddinisa nja mal c malii::ko!. ll w d" n jc rojam . pad priliska iii razlika priliska na Ulazll i izlazu iz ccvovod~.) L¥' .dw. odnosno za svaku av.jcdinicni pad pritiska usled trcnja .

hi za o clre cliva nj. ko eficije nl trc nj a dobija se iz odgovllrajueeg lai::nog reSe nja Navier-Slokes-ovih jn l· nacina: A=Re 64 (IO.: nc ku odrcdenll vrcdnost. Z ato sc u slucaju tllrbule nlnog stmjanja ncpotpuni leorijski rezullali moraju do· puniti e kspcrimc ntalnim pOtlacima .: ut v rd e no d a ccvi mogu cia sc ponasaju ka o hidnlllli cki gl.I~) O vaj obrazile prc dsta vlja jedan od rc lkih obrazac. gust ina fluid . da pos toji uti eaj i visk oznos ti i hra p.I': i· na. m 1 . hidraulicki hrapilVl: A = A(Rc.1 za izra cunavanje kodicijc'lll .KfOl':' 1SJF: /'OSTNOJE.kodicijc ll l trc nj a. E kspe rimenlima te vrst'e prvi se sistematski ba · vin Ni~urad ze . m/s D aklc.A).!.l tkc . Z a Rc<2320 prava Ii· nija na clijagramu je nilcrlana rrcma formuli A=Re 64 . If. A = A( Rc· . bczdimc n7 . slib 10.: pacla pritiska pOlre bnll j. bez obzira ci a Ii sc ec v po nasa kao bidraulii: ki g"'tka. komericijalnim cevima bavio se Colebrook.lJ2 n 1' )(/r>m l'.lV<I tck r os ln Reyno lds-I" broj dosli gn.k) nijc moguce je r se ne raspolaze tacnim reSt:lljcm Reynolds -ovih jcclll.7.: raspo lagali pOllz cl a nim pocl:lcima 0 zavis.hidra uli cki pro.k) i hiclraulicki pOlpuno hr<lrave A= A(k). a da nakon toga dominira uticaj h raravos ti .·1 Z ·I CIO.i ciji je otror mnogo veci m:go otpor usl e d viskoznosti Ouida . pa se iZIl ne ra vlli· na rroizvodc vrllOl. Mnogobrojni ckspc rimenti potvrdili 5 11 ispravnlls t i nvog llbrasca .: rime ntima j. U slucaju tllrbuknlnog slmjanja. cl obijanje la cne zavisnnsli A = A(Re. vns ti.: nja koji Sc mnzc do biti lcorctskim putem. hiclraulicki hrapava iii hidraulicki potpuno hrapava. Z alim. U slucaju la millarnog slrujanja pri kome se cevi ponas aju kao hidraulicki g lat~c' .:ynnld s-llvllg broja i re lalivm: hrapavos ti .\ T R.:v Q U RD.1= A( Re ). a na osnovu njcgovi il n:zullala Moody je konstmi sao clijagram koji ima ve liki znacaj za prorai::un ccvovnda u kojima pad pritiska lIslcd trenia dalazi do izrazaja . I :b · pc rime nlima sa tzv.!cnik. I/\'J F: A d p III . E ksp.t tn.vl.t1nih kom· lanti u R e ynold s. Dnminanlan u ticaj hrilravos ti pre · ovlacluje kada lamina rni granicni sloj ne pokriva neravnine n a zidu . nos ti ko c fi cijcnt a lrcnja od R.l.io nalan .13) mogla cia sc u svako m konkre lno m s lu caju upo lrc. = A(Re) i A = A(k). kg/m· - brzina stmjanja. d a bi rormula ( 10.r /'UOfl. Na os novu is pitivanja je utvnl e no dOl se lIlieaj hra pavosti isro lj .ovim jcdnacinama i dobijalljc zavisnc)s ti ). Rczullati koje je clobio omoguCili su o dredivanjc unive rz .

= 64 Re I.ntcnnam nj c koc li cij cn la Ircnja l Red. I .1 Empirij ski ohra sci za i1.lr rn .5 fi Tllrhl UC111110 Il idr"u lii:ki !trapav:! Colchro. U ovoj oblas ti pad pritiska liSled tre nja je linca rn a funk cija brz ine strujanja...\'1. St:-uj anjc II O yoj oblas ti je vco ma neslabilno.1 25 0.10.(Rc. Rc.D 0.VI 7A KONI ST IIW.7. (.5 1 Il iJrau lii:k i glal'ka -.2 .14 r \<e>k T llfbulcill no K. I. (2. rewltati koji su dobijcni mcre nje m nepouzda ni S II i O VII oblas t na svak i nacin treba izbegava ti.71 Rc . ~ U.'urblllcnI I IO NCfXlll7.fi.6 0. 1slicCIlC billil il om I've .1 5 0..IH I.·l llru.1HiJraulii:ki polpuliO IImpav" 10g~ + 1. Krive koje daju vrednosti koeficije nta tre nj a za A =A( Re) definisa ne Sll u tabeli 10. -. I . OSNO V. precnik a cevi i jedinicnog pad a pritiska us led t re nj a.Po mls:l lljc A ntOl Vrsl:1 S lrllJ"" ja Llmi ll ~rn o Hidr. Navcde ni ob razci za izracunava nje koeficijc nt a tre nja u tabe li 10.vosl 0. hidraulicki hrapava i hiuraulicki pot pun" hrapava. ).. Za racunanje u praksi izrade nc su tabde i dijagrami koji daju fun kcionalnu z3visnost izmedu protoka odnosno Im licine toplo te i br Line strujanja.14 ..f .J] 2320<l<c< 4000 4ooo <l<c< 10' 23 560 ..1 5 .m Tabcl a lO..1 su dos ta glomazni i nezgodni za praktica n pro raclln." licki ~I " I k:I Zajccllko Pr. ooor :"I p . = .- --=.. Z it Re~4000 strujanjc je lurbule ntno i cev moze da sc ponasa kao hid raulick i glatka.fi.0 log 2. .0 3. J .dnllo 3. =:. 0.\11<011l1n8 hrftll.k) ).0 1 Apsolutna z3visnosti pojcd inih matcrijala a d kojih SII cevovodi dil ta jc na slici 10.< Rc < k k 5 ~O Prcl:IZlIll lam .( 2/ 1 Tabcla 10.1 za raz lici tc uslDve struj anja.fi. Obl"sl primene l<es2320 . ncki od njih moraju d a se radc ite rativnim pos tupkum sto dodatno otdavil pro racun. Za 2320<Rc<4000 v r~ i sc prc lazak iz lamina rnog strlljanja II turblllcntno . 2.l lldi l 2. nvuzda z. 1 1) + 2... O l o~ (k - A= 5.I1 Apsoluln a hra pa"os li razlieilih vrsla ccvi Vrs lH('cvi Pncin knvanc ccvi Cclil:l1c cc vi Ccvi nd livc ll og gvozda C cvi od livC lloc.

' .---1 'aS. .:"'' 3>/. :. '>. • I ~. ! I 1f-5~~. "0..\ Ii I" %-r r--:: ' .'l.~~ 1 I I ...P I I ~Jl I I 'I I I O..' I I I I 0.o". '0' _ re!a tivn a hrapa vos t d / k= 1000 d ".05 mm d • IOmm - oM V'! ~ 00 ' .....> co. I .~ I SOOm".010 I 11 I ml I I I I 2- ~ ' 1 II turbulentno strujanje 1 I III I 2 3 4 6 B 10 s ' 1 \I .I I II I ).." /g 11.. ) • 0e i ':"-::-:...' soDOD ..I ! I 1 . -~ " ~ 0. ! • ~ ~ "" ~.. II n T I II I I "" ~ "0. c..r t . 9/.>".. 'V DUD I .' ~ 'IJ I 1II TO '>. k:O .1 (5 1111 1 .I J I I I I IU I q...U i l 1 11 11. \ . . :\ K..OB \ Ji "II I I r.~ "'-~~/ l'...' 1 I II .. ..: za R e=6 ' i. " I <0. I 1 I I I dl< ' 101 ~ OJ 'c:- I I ~b ' ~~.06 I 'It I ~ c: I' \ I.? :" I ~ ...>..I c>"'" ~ t1\ ~.. ' . '. '" ~ l.. ~ II I J I 'I I1 ' I 500'- I . ' I IU O"~'- I 3 r:.. t.. -I ~ l TT 1 0.o. 0. ! ...0276 R •• ". .l ' I .:: . ! I I .~ J ""'". ..200 I '~-rrT I 1 I I I 1 I 1 I I III ... Prime. " " "O . 0.000! 1I 1 1 0001 50mm ~ 0... " ' '" I ~I j .0473 ~t"-. 02 ..'l2' .v. 0.-.05 0.> I I 0. . i i'lr I '~CO. 10 '\ I I 1 iI.~ I r-.. ~..---1 d= Sam. Q~tf: :-.." . 1 ~ d.L I 1-: I 20 000: 1000 mm .016 t II i I 2 'I \ ?:: J.' ::. I I I I I'I ' b. -1 i.Re ! "O . ~ I~ 1 I II I .~ 0. <"'3.f'... " '.. q/~::--.00C 6 810J :~ III TI . st~~' -1S I I ..::: ". . I 1 1 2001 J 2- ~ -.---1 "0 .0' Rejnoldsov broj ..OS. ..1 5000 250 mm I ~ .{ "v...._ 0. .- ~ OOOB~' 8 T O· ' II J I I I I CI:b.-" 6 B 10 ' o :.- II I 1 :-:: '" 2. I II ~I . ) d .1" .012 lamlnamo strujanje 0.. " .. ~ ~ ::) '.. I 1 /q/'d 1 Wave '''' /g _I 1~ ~ 1 I ' I I (R ..5mm ~ t.1 rrlllll~~ ~ 2 3 4 6 T rn ITfTl II I rTr~I !.03 I "I" 0.>". ' ::1 '" " 1 1 1' .\I ""-~' ~ r-- I~..."'~ . ' 1' ..~ .J-.. .0 20 0:::' ".~/ I..1 7' .l.r l . i): :) .: 2 3': 6 BIO I 2 0...i .-.>v. 'OOrl .> r~~</....-. ~~ I ~ I II . .

naru se n iii nc.lnj a dovede na u pil anje.VJ.8 Ulicaj proll/cllc prcscka lIa karakJer . na zo nll izmedu granicnih linija..flntjallja . c 11 1 G N C\I Stika 10. ocigkuno je da se ce la oblas t strujanja moze u ovom sluCaju podeliti na dve zone.d rcce nog mOle pos lul iti primer nil slici 10. Njihova pUlanja ima pribliz no oblik krive linije /\B koja sc naziva granicnom linijom.\ ·I ZA KONI S'I'RWA . ne mogu da slede naglo povcca njc preseka ccvi. koja se naziva mrtvom zanom. DeliCi koji se u mrtvoj za ni nalaze u blizini granicne linijc bivaju us led tre nja . Ti me je prime na os novnih jednaeina struj. Bez obz ira da Ii je strujanje laminarno iii turbulentno i koliki je Reyno lds-ov broj. nego se odvajaju od zida i pOnovo "Iepe" za zid te k na neko m rastojanju od mesta promcne prese ka.8. U prOlocnoj zoni izmed u preseka 1-1 i B-B se srednja brzina smanjuje a pritisak pove-Cava. Ut i.VO I··. to se pre svega od nos i na 13e rnoulli-jevu jednaCinu .·1 231 lO. prome na preseb i pro m" n~ pravlAl pruzanja ccvi. delici nuida koji se krecu u ne pos rednoj blizini zida tUe cevi.:aj viscdi mc nz ijskog kara kt era slrujanja na prome ne pojedinih fizickih vc li eina uz ima se u obz ir uvoue njcm dopunskih elanova u jcdnacinama eiji oblik zav isi ou toga da Ii jc jcdnodimenzijski k~raklcr strujanja izmedu posmatranih presck.10 OS. usled ine reije kojom raspolaZu. Kao ilustra cija napn.mj c i spajilllje narus~v~ju jcdnod ime nzijski karaklcr slruja nja u (xv inln. gra n.UTICAJ LOKALNIH OTPORA PRI STRUJANJ U V CEVIMA U lIvod no m de lll je rcee n!) d~ prislI stvo strujne mas ine . kroz koju se vdi proticanje fluid a i koja se naziva protocnom Zonom i zonu izmedu granicnih linija i z id~ cevi.5.

S obzirom da je udeo trcnja 1I odnosu na lIkllpan gllbilak priliska na I11l"11.t l'osmalrajllCi rigorozno to ipak nijc sluc.l ml' stll gd e jc prit i.tJI pn:dslavlja promcnu dinamii:kllg pritiska na krilkteristicnom prcsl'kll ..brLina stmjanja.jc l'kspcrimcili a inilll putcm.2 _ P"'z PI + _ _ 1 = Pz + -.\il k manji .=I. pos tavlji1 sc pi .+!::. 1(» 2 2. lIslcd toga dolaz i do Cormiranja IlliIkro-Vrlloga.sl'k I Jpravo zbog loga sc ovakav gubitak nazivil mcsnim iii lokalnim glli>ilkom. Pa . Stnlktura nv ih vrtloga Sc' 111. Ovim se gubitak encrgije lokalizujc: nil odreden karakteristicni pn.. kg/m . i(ol'i'ieije nt proporcionalnosti pomocu kojeg se izracunava promena dinamickog pril i\k" nazivil se kodicijenl mesnog (lokillnog) olpora koji se odrccill.YJ I~ I'OSTROJ ENJA 7. dobija se : ". lzuzimajllCi ove sllli::ajcvc kocfieijenl lltporil jl' 1'1Inkcij" nc kc gCllmctrijske karaktcristikc prcseka na kome jc narusen karaktcr jcdnlllli l11u l I. I ' sillcajll turblllcntnog slmjanja makro -vrtlozi koji nastajll 1I mrt vuj zu ni pro tiiru II pill toi:nll zunll gti c se raspildaju nil niz strujnih vrtloga. S OIYL i.fA SJ I.Z+.E1 podrazumeva dl'o .1j. Zaustavljaju se pre tacke 13 i krc cu k._+Aj. lI11 na i/.t ('Ra J I :K f'O J ·:·1. gdl' !::.kocficijent lokalnog olpOnt za prtsck sa narusenim jcdnodimcnzijskill l karakterom stmjanja. gde sc javlja dodalni 1Ilicaj trcnja liS led dl'jstva cl'1l1 riI'ligainc sill' na delice Illiida . visinska razlika pnlk li.....'nil ne pnsloji ( Z 1 =zJ .1+.id ll II llvoj nblasti. Za turblile ntnn slru ja ll jl nl'stisljivllg lluidil vazi sledc:&:: PI+ .pad pritiska prouzrokovan lokalnim olporom.1 CEK{J<-I L NO G {"' .tJ 1 pili 2 2 ( 111. pnvui':l:ni ka la cki 11. rn/s 3 P IV .2 1 .. '· dusobno razlikll. ~Z 0 '1 P 2 P 2 gd c: sc: pod t::. bczdimcnzionalan . T'KlofTw.p2 gdcje ~ 2 IV Z ~ . ali sc prilvda i objasnjava potdkocn m d" Sc' gllbici lIslcd lrcnja la~n(} odrcde i izoillju_ Ovo sc najvisc oscca pri pmml-ni pnll 'c'" pnlzanja ccvi odnosno kanala.2..ijskog slrlljanja i stflljnih paramelaril: Z .236 /I. Nakon llvoga. 10 jc kocficijcnl olpora nezavistan llli stanjil strujilnj..1nja tilngeneijalnog naponil na I.I njc' k"ko postaviti 13crnolllli-jevujl'dnai:inli za prcsckc I-I i 2.gllstina. lokalnug o lpora eliminisan.'ncrgijc potreban za rormiranje makro vrt loga II rclat ivno kratkoj mrtvoj zuni i Silmo onaj deo energije makro-vrtloga koji se krccil i/ mcdll prcse ka B-I3 i 2-2 koji dovodc do pOVec. ali ne mngu d~ dospeju u nYU tai:ku je r ne ra s po iazli duvo ljlHl ll1 kinctickum energijom.vrscnu lokalizaeijll gubitaka cncrgijc na odredcn presck..jc u zavisnosti od toga da Ii jc stnljanje laminarno iii tllrblll c nJn o. __ 1 2 + . " ~ I-.

rp ( 10. Za ta se LI Z jedna':inu u kojoj pad pritiska zaVISI a d brzllle I precllIka cevnvoda. brzine i viskoznosti neznatan. 2 gde je t. 2 -dec pada pritiska lIsled lok a lnih otpora .6. OSNO VNI ZrIKONI STRUJA NJA 237 Koeficijcnt lokalnog otpora zavisi od oblika ele me nta koji proizvodi olpor. dok se dinamicki pritisak menja usled bilo kakve primene preseka.10. II !zraz za pad pritska se moze predstaviti istog preenika: funkciji brLine i preenika kroz cevovod ( 10. Pri tome.19) Posta st!. b'lina f1uida nije pozna~a alt sc ~ na ?rot~k u svakoj deo ni ci. dok je uticaj od gustine. Iz izraza za protok: (k~g ) dobija sc brzina u fUnkciji proto ka i precnika: (10.21 ) pa iz (10. pravca struja nja iii protoka duz strujnog puta.{J (lO.11l) . prora':un se sp rovo di za svaku deollicli posebno. priliko m proraclina u praksi. pa se z<l ne maruje.RI .pad pritiska II cevovodu (Pa) 2.20) sledi da je pad pritiska u deonici: . Pad pritiska za savlad iva nje o tpora koji sa javlja pri strujanju fluida u ne ko m cevovodu se izra ellnava prema : t.den pada pritiska usled tre nja fluid a u pravo linijskom delu cevne mrcze (Pa) 2. pre':nik cevovoda me nja od deo nice do dean ice.20) IV 4Q d 2.RI + 2. Zavis nos ti koeficijenta atpora od oblika i drugih spcciricnosti ad zna o lja za pad pritiska date su u tabelama uz primcre proracuna koji su ko riseeni u ovoj knjizi i tabeli VT u prilogu knjige. PRORACUN PADA PRlTISKA Pri strujanju rea lnog f1uid a h oz cevovod lre nje dovodi do gubitka s tati ckog pritiska.p = 2. zavisnost moze izraziti i II odnosu na protok i preenik. 10.

. To jc slu caj kod gravitacionog grejanja toplom vodolll. Protok u jcdnacini (10.22) predstavljaju osnov razlicitih postup~k a I . I · pora i protoka..23S B. ". duzin ama svih pravih delova. Na os novlI pravca cevovoda . a li sc vrsi rckonstrukcija zbog pro mcnje nih za ll le''''' 1 :1 grejanjc m i usled toga nov ih prot oka i brlina strujanja... broje m i vrstom pojedinacnih o tpora .:! ~ ) 1''' precnikll je nemoguce.. I za to. brzina i kocficije nata tre njll ." prccnika cevovoda tako i gubitka pritiska: Prvi slu caj se lako rdava po jed nom od dva oblika jednacina (10. sma njc nje precnik a bi iznosi lo 17% a P"["" pada pritiska bcz uz ima nja u obzi r pojed inacnih o tpora ca k 251 %. Za korisce nje pome nutih jed nacina razl'ijl·II' Sll dye metodc proracllna: metoda smanjc nja brline i me toda konstantnog pad a 1'1 i· tiska. naravno za od rede ni precrtik cevovoda. Trazi se izracunavanjc pad a pritiska: 2. Uz poznate sve e lement e kao II prct hodnoj ta cki.. Pri proracunavanju cevne mreze u praksi sc javljaju tri razlicita silicaja: I. Prva povezlljc pad pritiska i brzinu struja nja . I drugi i treci slueaj su komplikova ni.19) iii (JO. pa za to i nepOl:nal ih prccnika.II' I.tvJ) 3. cima cevovoda.lIljc' 1 .=RI +LZ=A-+ ( d L ~ d 42 7C P I ) 8Q2 (Pa) (1 ()22) Nnvedene jcdnacinc (10.2 2 I. .22) pojavljujc se sa dmgim stepe no m..! zeit-I" d" 5e u islom vod u dobijc povceanjc protoka za 20% pritisak bi porastao za 44 %. prl'clli . " javlja sc kada cevovod postoji. Trcti slllcaj je najceSci.. Liska kroz delovc cevovoda koja je fakticki jos nede[inisa na .-1 CEtvTRALNO GRElANJE tvJ.1:1 pritiska. I 150 mrn ugradila ccv prccnika 125 mrn. dru g. jc r rdava nje jcdnacine (10. i za zada ti pad pritiska treha odrcditi precnikc cevnc mreze: d = J( Q. prot ncima od nos no Im:in"llliI struja nj a sto je isto.. Kada su poznatc svc karnkteristike cevovoda se m njcgovog precnika .. Trazi sc dimenzionisanje cevnc mrde i odrediv.VI c lill tim.21) i (10.19) i ( 10. wlzi se izracllnavanjc: k". TOl/OrOl ·ic PROJEKrOVA II~E POSTROJENlA 2.d pritiska treba pril agod iti precniku ccvovovda tako da pad pritiska odgovara 011 " 111 koji stoji na raspo laga nju . Ako bi SI. Iz tog raz loga mora sc prvo usvojiti neka vrednost brzinc iii pad 1'1j. p" d pritiska i protok.. I brline stmja nja. vrstc i broja loka lni h <. ' razvoda pare kod pamog greja nja. s lo je za datak kod svi h grejnih pumpnih sist e ma." sis le ma kod kojih sc pad pritiska pril agodava vee postojecoj pllmpi i kod svih Si. proracunavanjc cevnc mrcZe. lc lll. Poznata je cevna mrcZa sa svi m detaljima. posto o lpor trc nj a zavisi i od precnika koji se odrcdujc i .. duiina deonica cevovoda. IIkup . llticaj precnika jc sa pctim stepe nom...Z. ako bi 5e umcsto prc6nib .

sto slcd i iz izraza (10.10. Kod proracuna daljinskih vodova. j<::r Sll prclhodno usvojeni pn:cnici manji iii neil to veCi od IzraClina tih. l\. Kod cevovoda koji ods tupaju od prosccnih.1. smatrajuci da je pad priliska posledica iskljueivo Irenja fluida 0 zid ovc cevovllda. izracllnavil 5e prosecni jedinicni pad pritiska R za ce lo cirkul acio no kolo: (10.26) gde je Li. A KONI STRUJA N}'( 239 10. ud eo loka lnih o tpora je ma nji i iznosi a = 10-20%. ovaj ud eo se nc moz<:: precizno proceniti. Kada sc proracun bazira na pozna tom raspolozivllm naporu (grav il acio no grejanjc . Sa prethodno odredenim prccnikom sc radi naknauni proraclln w. II kojoj se pod sllmarna podrazllmevaju zb irovi pad ova pritiska u svim deonicama cirklliacionog kruga koji se uimenz io nise. a { duzina odredc ne deonice. dok je u kucnim insta lacija ma to plovod nog grcjanja a = 33 %.25) pa sc za poznati prol ok deo nicc prethodno od red uju prt'cnici d<::o nica od recl e nog cirkula cio nog kola (ccvovocla) pre ma (10.26).' (-{2-'- ( 10.24) Pre thodno od reuivanjc precnika se vrsi jednacinom (10. zbog skokova vrednos ti stamlardnih prccnika ccvovoda...24). U prcthodnom proraeunu vrsi se dimenzionisanje cevovoda. U me todi konstantnog pad a pritiska. kada sc raspo laie sa raspolozivim naporom. od nos no zadat im padom pritiska 6/1. Na osnovu reccnug sledi da je " rezervisa n" deo napo ra za loka lne o lpo re: ( 10. Podela na prethodni i naknadni proracun Bez obzira po kojem se od dva pomenuta naei na vrsi dimenzionisanje cevne mreie. o nd a se izdvaja deo napora " a" za loka lnc o tpo re. OSNO VNI 7.imajuci u obzir we loka lne otporc za deonicu prccni ka od rcde nog pre t hodnim postupkom. a dimenzionisanje mreZe se vrsi sa osta tko m napo ra (I-a). prime nje nog za svaku deo nicu pos<::bno: ' ( 10.z p L R{ = ( l-a )6p = L A-'.23) a deo koje se od nosi na rayne dclove deoniea: {.24). ukupna uuzina cevovllda do od reuc nog grcj nog tc la i natrag do ko tln. pllmpno II silleajll da je zada ta pumpa). Ovaj naknaclni proraclin se vrsi .6. . proraelln sc deli na prethodni i naknadni.

. 26) d ata jc u la be lama koj<. Zavisnosl izmedu je dinicnog pad a pritisk a i proto ka o dnos no brzine strujan j.22) odnos no (10.. vod a i nje ne specificnos ti.vode na pa ra 20-70 m/s grcjni fluid .t !'C). P rora clln zavisi nd s iste ma grejanja.Todoro.vodne i povra tne vode 90n O0c.. slo odgova ra slucaju najcesce prililV ' njiva nih te mpe ratura raz. U sva koj s ledecoj deo nici ce se umanji vali brzina do najma nje brzine u deo nici koja spaja grejno te lo sa cevovo do m. Kod vcli kih i srcdnjih cevovoda brzinc su: grcjni fluid ..TOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE Ve licina lo kalnih o lpo ra se lakode mo ra p rove rili pos to je 11 pre lhodno m pr' lI d · C l1nll proce nje na vrcdnosclI "a".II· risle 1I proracunima.~' lavlja koja se odnosc na pojedine siste me.to pla iii vre la vo da 0. Me tod sma nje njil brzinc svotl i se na usvilja nje brz ine s tmj a nja 1I deo ni cam.: Sc J. za gustinu vode od 80 °e.5-3 m/s Najbo lje je napraviti upored e nje proracun avajuCi pad pritiska za tri razlicit e Im i· ne slmja nj a i l1svojiti o ptimalno rese nje uz ima nje m U obzir troilkova male rijala i Cl1l·· rgije po trebne za pogo n insta lacije. PROJElI.240 B. ccvs i od o ne koja jc prikljucc na na ko tao. koja va rira 1I zavisnos ti od ko nfiguracijc trase QVI) . i precnik a pre ma je dnacina ma (10.. pa ce bliZa uputstva i prime ri lIslediti li Z r ".

ie u cevovo d' uklju ce na pumpa koja po buduje slruja nje . Kod lo piovodnog grejanja najvisa radna tc mpe ra tura vode je ispod te mpe ra ture isparavanja pri atmos fe rsko m prilisku. cevlla mreza moze biti izvede na sa do njim iii go rnjim razvod o m. Ovi sisle mi grejanjo se zal o nazivaju i sisle mima visokog priliska . kilo zagrevni fluid .JI . a ve licinu priliska u njima diklira le mpe ratura vade. 0 c. predslavljaju vezu izmeclu razvodne i povratnc cevne mrde. u dru g()m slucaju 0 lo ploj vodi . U lakvom slu eaju se radi 0 gravilacio no m grejanju. Yod a. moze ima li r<l zli cil e lemp e ra lure a li za grejno pos troje nje je vaz no da Ii je pro je klna radn a le mpe ratura vocl e iznad iii is pnd 100 U prvo m slu caju rec jc 0 tzv.1.pumpno grejanje. vre loj. Cirkulacij a vode kroz ccvnu mrd u moze se os tva ril i pod ulicaje m ze mljine leZe zahvaljujuCi raz li cilim gustina ma vode u razvodnom i povralno m de lu cevovoda. cijim proucavanjem se vrlo de laljno moze upoznati zavisnos t dimenz ija cevovoda . 2. Bez o bzira da Ii se radi 0 dvocevno m pumpno m iii gravitacionom greja nju. UVOD Kod dvoccv nih grejnih sislema sva ko grej no le lo je spoje no sa cev no m mreZo m pomocu dva prikljucka : jed an je rilzvod ni iii dovndni i k roz njega slnIji voda u grejno lelo. Zbog toga se ovi s isle mi mogu izvoditi nlvoreni prema almosferi. lada se ko risli naziv .11. kako bi se u cevnoj mrd i od navao visi pritisa k od a lmosfe rskog i lako s precilo ispa rava nje. Kada je lempera lura vode iznad la cke ispa ravanja na atmosfe rskom pritisku. Ako . U ovo m poglavlju i izlaze teorija i prineipi gravita eio nog grejanja . po mocu drugog je veza no sa pnvra lnim cevovodo m kroz koji voda iz grejnog le la slnIji nalrag pn: ma izvo m [o plo le. kako ovih tako i pumpnih siste ma greja nja. grejni s is le m mo ra da je "zatvo re n". pad a pritiska i raspo lozivog priliska sto jc preduslnv za uspeS no projektovanje . u Kojima 5C vod a hl adi odaju6 to plo [u o ko lini koja se zagreva . Na taj nac in grejna le la. sli cno k<tn slo izvo r loplo le poveZllje pov ra lni i rilzvodni cevovod . brzine struj anja vode. DVOCEVNA POSTROJENJA GRAVITACIONOG GREJANJA 11.

pa sledi: (11. uz upro~Cenje da je zagrevilnje vode u ko tlu i hJade nje u grejnom teln koncentrisano u taekama K i R.1 prika2ana je ~e mil grejnog sistema.1) (11.Todorovic PROJEKTOVA NJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GRElANlE 11. U taeki A uspostavlja se statiCki pritisak Pa koji je jednak zbiru atmosferskog pritiska koji deluje na nivo vode u ekspanzionom sudu E i visine stuba vode iznad taeke A.2) Uporedivanjem ove dYe vrednosti proizlazi da u tacki B postoji razlika pritisaka koja je definisana sledeCim izrazom: . i pp.1. i posmatra pri zaustavljenoj cirkulaciji vode. Pritisal P. i Ip a gustine p. je konstantan bez obzira na us love cirkulacije vode u cevnoj mrezi.2-12 B. kao i od ta eke A suprotno smeru strujanja vode. pritisilk u njoj se moze odrediti od taeke Au smeru strujanja vode prema tacld B. pri remu velieinu pritiska vodenog stuba definisu temperatura.Stika 11. dok je povratni cevovod oznaeenS1i RECK. 1/ Voda zagrejana u kotlu struji kroz ra2vodni dec cevovoda definisanirn tackama KAR. lackarr/Q K i R.1. Temperature razvodne i povra tne vode su I. odnosno specifiena gustina vade. F A E R Pp Pr B h hb C K . Ako se uoei neka proizvoljna tacka B. Prirodna cirkulacija Na slici 11.1 !jema grejnog sislem~ sa Ulgrevanjem i hladenjem vade koncenJrisanim . do grejnog tela R.

u . "'cc kao rilspolozivi pritisak cclog cirkulilcionog krug<l. Pritisak L:oOSlalm'3o izra7 . J)FOC I::VN.. f U J ( IU) pos le srcdiva nja go mje jed Dai':ine do bija sc vrcdnost ove r:vliL:e : ( IIA) Gomji izraz je do bije n pre tpastavljajuCi da jc u u:'Vovodu u1:oecna cid.adriati ~'Vojc radne paramctrc.I I . i ponovi izcaeuoavanjc prilisL:a sa abc strane laekc B. smalralo se da sc ..~ka koji nastaje usled gravilaciooc sile. 11. sc do bija Zit bilo kojll t<lekll pa prcma tome postoji nc kao prilisaL: taae . .-I I'OSTROJE.- he R hr ha h D tpjJp -- . do bijajll se sledcCc vrednosli (sL 11. .4). hd - B hk .-----.1. Gravitacioni oapor U dosad asnjcm rilZmatranju vclieinc prili.sIVamosli ODO se ostvaruje po ccloj visini kotla oonosno grejnog tcla.. Pod lahum prclpos1avkom dobije no je da postojc dva razlieita pritiska u jedooj istoj lai±i Ta r.uliL:a priliska ncslaje eim se lIsposlavi cirkulacija vode <:iji jc smcr strujanja u pr.::= -IrjJr A -. -uJacija ida Cc bar 1I jed no m Ire nutku posle zaustavljanja kruienja vode te mperalun:: u 1'3Z\\'Odnom i povra tno m cevovodu 7.om (11.grevaDje vode i njeno hladeojc dciava u tai±i U .'CU pada priliska koji je prouzrokovan savladivanjcm olpor<l strujanju.1-' hb #4 "& Stika J 1.ode po risiJri btIa i tela.n.iWA GRA I·TTACIOXOG GRFJ.. V OJ.2.::::.2): .2 Serna grejnog sistema sa VlgrtPanjDfl i hlatJDrjem . Mo sc prclpostavi da sc tempcrillllre i gusline 1I njima menjajll linc<lrno.

a vod sa mo kru gll koji se odnosi na tacku R3..2-1-1 1l7'ot/orcm"i PROJEkTOI'~ 1 'JE POSTROJENJA Z.3.1 C£NTRALNO GREJANJfO ( 11.3. Cevovod sa vise cirkulacionih krugova U pra ksi. Ova Kav sloze ni siste m se moze izd vaja ti II tri nezavisna (s lik a 11.6) U llvo m slucaju raz lika pritiska u tacki B jc: ( 1 I. t. . pri Ce mll Ce plljedine d eo nice b ili zajednicke za sva tri o U njima Ct· 11 \ · lovi struj ilnjil Zit sve bili jed naki. Za ne ma ruju ci hlade nje vode u cevovod ima i zadrzavajuCi isti te mpcraturn i pad II svim grej nim tclima iz se me sa slik a 11. Tn v:li i i za princip st ruja nja vode . a vodovi Be i FG o nima u kojima su tackc (Ida· Vil m : top loto m R2 i R. dtk jed naki. Za gTejna te la RI> R2 i R3 na se mi na sJ.fe cirklliaciollilz kmgova .des no) -:i rkll ' Iilcio na km ga. sis tc mi ce ntralnog greja nja se sastoje iz vise eirkulaeio nih kmgovil koji imaju II jed no m d e lu zajednicke vodove. 11.d. Uko liko pro me na nije linea rna nego krivo linijska. slo znaci da su i priras laj i odnos no gubici pritiska. ras po lozivi pritisci grejnih tela su raz lil' il i i iz nusc: coer -- B - C D -- Rl R2 --< A R1 R2 hI r h2 i h3 K G F E K Slika J 1.3 Grejlli sis/em sa vi. koje li Z pre t· pos tavku linea rne pro me ne te mpe rature po visini ko tla i grejnog te la preds tav ljaill taeke zagreva nj a i hl ade nja. pa su jed nake te mpe ra lure i gllst ine vode. 3. o nu a bi tacna fo rmul a za iz racun ava nje raspo lozivog pritiska bila sloze nija.1 1J vod GKAB pripad a svim kru govima.1. ) s lim sto " oznacava vis insku raz liku izmedu srcdina ko tla i grejnog te la.

Srednja tempe ra tura vode l! grejnom te ll! je 80°C sto nije povoljno za us love ugodnosti. 4. Medlltim. 5.e mu se nadrazuje: sluzokoza disajnih organa. 6. V I·VCFYNA POSTROJf:NJA G /?-1 VITA C IONOG G RFJ. a time i na njegovu cenu. napro tiv prima.. pri (. =g"l (pl' -p.sava nje m prescka cevovoda. one se povlace strujanjem vazduha i covek ih udise. i povratne I" vade je ustva ri o ptimisa nje uzimaju ei II obzir sledece posleclicc ovih te mpe ratura: 1. pa je njegov oseeaj ugodnosti znacaj no po rc meCen. i da covek koji ~e nalazi u njegovoj blizini ne moze da odaje zraccnjem ncophodan deo svoje telcs ne to plo te vee je .2. ) P II ) = g"3(p" .8) Ovi pntisci ostva mju cirklllaciju vode s tim sto wei ras po lozivi pritisak imaj u knlgovi sa visim grej nim tclima u odnosu na izvor toplo te. sto ima za posledicll manjll grejnu povrsinu . Medutim. T() prakticno zn ati da ee de lovi ccvovoda koji pripacl aju svim kru govima biti pocldc ni onom najne povoljnijcm (vid e ti lIputstvo za c1 ime nzionisanje cevne mrek).-1 NJ. pa je izrilZe niji e (ckat prenos a toplote. ImajuCi sve ovo u vidu doslo se do korisee nja te mpe ratura 90nO "C u tzv. ) ( 11.t. nd nos no brzine struja nja. ) I'll. sto sc cini pode. ali to su vrednosti koje se postiZu samo pri spoljnim proje ktnim uslovima koji su re tki. Tempe ra tura rilZvod ne vade iz nad 100 °c Cini da je siste m visokog pritisk.p. . projc ktnim uslovima .·j 2-15 I'll. pa se dobijaju cevovod i malih precnikil i jeftinija cevna mreZa. visa srednja te mpe ra tura je od uticaja na veclI te mpe raturnu razliku izmedu grejnog te la i okoline.1I. 2. ~ t () za hteva pose bne me re obezbecle nja i tzv. Temperaturska raz lika 61= I. Vise !t:mpcrature razvodne i povratnc vad e cine cia je srednja tempe ratura grejnog te la visoka. Prakticno. Veliku 61 znaci smanjeni pro tok vod e kroz cevovod i gTejna te la.Cim razlikama razvodne i povratnc temperature vade. zatvoren siste m. 11.I" uticc na povrSinu ocl nos no vclicinu grejnog tela. sto ope t znaci niZu srednju tempe ratum grejnog tela. Temperatura razvodne vode od 90 nc je najvisa moguCa ispod temperatura koje Sl! bliske te mpe raturi kljucanja. Kod gravitacionog grejanja raspolozivi otpor je veCi pri v. Za to se mora pad pritiska 1I svakom kru gll prilagod iti raspolozivom. Pri visim temperatllrama od 80 "C do lazi do uglje nisanja ces tica prasine na grejnom telu . kmg tela R3 je duzi pa voua prelazi duzi put struj anja. TEMPERATURE RAZVODNE I POVRATNE VODE Izbor tempe ratura razvoclnc I. 3. srednja te mpe ratura vod e u grejnim te lima je u prose ku dosta niia je r su srednje spoljne tempe rature u grejnom periodu znatno iznad projektne vrednosti (za klimu Beograda ona iznosi od 3-5 0c). pa tako kru g grejnog tela R3 ima vcCi pritisak nd kmga grej nog tela Rz. =g"1(P p -p. .

slavine.jedinicni napor za savladivanje otpora pri prolazu vode kroz pray dec cevi dcline 1 m. UPUSTVA ZA PRORACUN Kod vodenog gravitacionog grejanja sila pomocu koje se obavlja cirkulacija vod e kroz postrojenje javlja se usled razlike gustina vodenih stubova u povratnim i razvodnim ce ·ima.raspolozivi pritisak (napor). raspolozivi pritisak za cirkulaciju vode iznosio bi: H = hg(p p - Pr ) (Pa) (11.(raspolozivi napor H) dolazi do stmjanja vod e kroz cevnu mrdu. lokalni otpori javljaju se pri prolazu vode kroz krive delove cevi. Ustaljemicirkulacija biee od trenutka kada se uspos tavi IJrzina slmjanja pri kojoj je potreban ·napor za takvo strujanje jednak raspolozivom. Prema tome. proracunom treba najbriirn putem doci do velicina precnika cevi. pa tek onda sprovesti precizan i konacan proracun cevne rnreze. kroz ventile. jedinicni pad pritiska (Palm) .2-16 B. 1I mestima gde se cevna mreza raeva iii spaja itd.dec napora koji se tro~i za savladivanje otpora u pravirn delovima rnrde (Pa) ili (N/rnl) Da bi se znao napor potreban za savladivanje pojeidinacnih otpora neophodno je poznavati pribhlan precnik eevi.f CENTRALNO GREJANJE 11. Zato se proracun deli na prethodni i naknadni..duZina cevi (m) .Todorovit PROJEKTOVANJ£ POSTROJENJA Z. (Pa) iii (N/m2) h . grejna tela.ra. Napor se tro~i na savladivanje otpora koji nastaju pri strujanju vode kroz pr~ve delove cevne mreze kao i na savladivanje mesnih otpo. tzv. iIi tabele u dodatku) Us led razlike gustine povratne i razvodne vode . uzirnajuci da se 33% od raspoloiivog napora tro~i na pojedinacne otpore.1. 9) H . .razlika gustina povralne (P) i razvodne vode (r) (kg/m ) (tabela 11.Pr. na cije savladivanje se tro~i dec napora. Mesni iii tzv.visinska razlika izmedu sredine radijatora i sredine kotla (m) 3 Pp .3. U prethodnom proraeunu raeuna se sarno sa naporom za trenje u pravimm delovirna cevne rnreie. Ukupan napor se rnoie predstaviti kao: (11.4.dec napora koji se tro~i za saviadivanie svih mesnih otpora (Pa) LRI . Z a grejno tela na slici 11.10) gde je: 2:z R I .

0 173. Za slrujno kola gn:jnog tela ciji jc raspolozivi napor I-l.3 262. r I .7 90.7 137.2 161.8 85 143.2 116. koji indirckIno dcfjni.6 Kao osnov la dimenzionisanje ccvne mrczc sluzi jedinicni pad pritiska R..4 101.9 183.6 140. jc: L2 =0.=-_-1 .0 67.0 226.8 90 175.1 63.67H L[ (11.8 290.3 104.~c prccnik cevi.3 94 .5 198.7 100 243.7 IDS 279. DJlOC EYNA I'OSTROJ£NJ.4 155.-<>-- Pd I I I Pr -C I .-' -1- I - J Slikn 11.1 167.0 70.8 234.4 ORA JlI TA CIONOO O UElA NJA 147 _ .3311 I-l = 0.8 86.4 204.8 131 . .1 122.3 58. 4 Raspoloiivi trapor kod gravitaciOllOg gre}tlog sistema Tubela ILl Napor u Pa (N/m2) kod gravilaciollog grcjanja po 1m vcrlikalnc ccvi Povraln:l Temperatura f:lzvodnc vodc voda Q C 60 65 70 75 80 85 90 95 100 80 111.9 72.1 65..2 217.0 149.9 127.5 97.7 95 208.6 110 315.5 254.2 60.II .11) U ovom racunu poslo se od prelposlavke da je jedinicni pad pritiska R konstantan za celu cevnu mreZu posmalranog grcjnog lela.33I-l + L [R (Pa / m) R= 0.7 190.2 106.

Todorovic PROJEKTOVA NJE POSTROJENJA ZII CE/lrrRAL NO G REIA NJE ~ 1.1 -1) ko me je Q II (W) .c podat ke a top lot no m i mase no m pro lo kll vode za raz lik u razvodil villi. brzine struja njil i jcdinicni napo n pr iti s ~ka R (Pa lm ). 11 ka d gravitacio nog greja nja manje vrednas ti jedinicnog pada pritiska R.3. od 20 K i l K.4): m=32500 · 0 86 =1397 kg /h 20 . ne ma mesnih o tpo ra . Pos tn '. pa se say raspo lozivi napdl' ttosi nil I rc nje II pravim de lovima cevi. a povratne 70 nc. Raspo lozivi na por je 64 Pa. ako je ona deo postroje nj a vode nog grc'ja nj:t u ko me je te mpe ra tura razvodne vode 90 °C.2-/.Jll"ti ko licinll to plo le od 32500 W. to se kod prll raCllna ovog grejanja vise ko riste strane sa niZ im R. Tabe le (I V i V) prime njuju 5 C i za gravitaeio no i za pumpno grejimje.= 4. Jcdinicni raspolozivi pad pritiska iznosi: R=-= 4 16 64 Pa m Ko licini to plo te od 32500 W odgova ra maseni proto k (pre ma 11. . Z~ celi cne i ba karne ccvi. P rimer 1 D ime nzio nisa ti pravll cev du gu 16 m. Tabele za proracun cevne mreze U pri logu knjigc SlI labe le za proracun cevnc mrcZe. Resenjc Pos to jc cev prava. 1. Kroz cev t. 186 (k1/kg K) racuna pre ma izrazu: Vllt! L' 111= lL · 0 86 (khg ) 20 ' II (11.1' B. le sadrl.1 tGmpe ril tllra razvodne i pavra tne vade: (1 1.1 :1 ) Proto k vode kroz ecv se za te mpe raluru vode 90nO °C i specificnu to plo tu C!. 'l" il i t. 12) (11. V rednos t mase nog p ro toka moze se izracllnati iz kolicine to plo te kada sc In.re ba pn.

7 i 64.13 mls i stva rni jcdinicni pad priLiska R=3. za precnik 6-1. deonica. rilzlik e izmedll sredine kotla i sredine svakog pojedinog tipa rildijatora za svilki sprat. zhog evcn lualnog iskljucenja vcrtik ale iz rada postroje nja .2 nun.2 mm. ako je ' . visinsk<:. oznaci se svaki njen dco.3. Ovoj vrednosti odgovara brzina strujanja 0. Osim crteza horizontalne t:evne mrde. kao i kolao. Usvaja se ova dmga.3 Palm Oa bi jedinicni pad priliska bio kao sto je prethodno izracunato. lrazi se najbliZa vrednosl proloka od 1397 kglh.2 nun i duzine 16 m./9 U I~bc li V za R = 4 Palm. odgovarajuCi protoci torlOk.vcdc no kilo sistem sa donjim rilzvodom. 1I ko loni z~ precnik lInlltrasnjcg otvora od 64. odredujll se prethodni precniei i zal im sprovodi n<tkn adni dec proraclIIla. Uspo nski vodovi se crlaju redom prcma brojevima Kojima S\l obeldeni \I t:rteZirna horizonlalne mrcZc u Kojima ih trc ha lakodc \lcrtati kilo i u osnovama svih spralova. usvoje na jc prva cev veceg precnika.8 Pa S LO je milnje ad raspolozivog napora koji iznosi 64 Pa.2 nun traii se najbliia vrednost sLvarome protoku i nalazi se da je L o 1420. tabela VI 1I prilogu. grejnil L e la. . DVO EV II POSTROJENJA GR:A VITACIONOG GREJANJA 2. Prcthoelni proracun sc sllstoji od izracunavanja jedinicnog pilela pritiska za strujno kolo svakog grejnog lcla.2. U odnosu na usponski vod.II . Izv. grejna tela se lIcrtavaju tako kako se vide kada se posmatraju iz proslorije u kojoj se nalazc.:dvida se i na T<1zvodnom. 11. Nil usponsk im vod ovima pn. PomoclI lako dobijenih vrednosli za R. Ova serna se t:rla u razmeri sarno po visini. postroje nje i7. Zbog toga ce pri stmjanju vode 90nO °C kroz U5vojenu ccv precnika 64. kao i brzina stmjanja vode kroz cev. kao i prikilz mreze za odvodcnje vazduha iz postrojcnja pomocll cevi precnika 3/8". Oa bi se uslanov io laca n jedinicni pad priliska. R = 4 Palm tre balo bi da postoji cev nekog precnika izmedu 56.7 nun i 1580 kglh. knja prcdstilvlja ccv jednog datog precnika kroz koji prolilZi konsLanl a n protok grejnog f1uida . T o SlI vrcdnost i 11 50. Se rna obllhvala i vezIJ kotla sa ekspanzionim sudom. Nil Semi lIsponskih vodova obeldavaju sc deonice. kao i nil povratnom kraku zasun . kojoj odgova ra unllLrasnji precnik 56.3=52. veea dime nzija. U tom c1elll proraclina mo raju sc odredili koeficije nli mcsnih otpora. Crtezi i seme za proracuD Poslo se prvo lIcrtajll horizontalna razvodna i povratna mreZa. potrebno je nacrlati i semu lIsponskih vodova . biti potreban stvarni napor H=16x3. a obuhvil\a i grejna tela. Posto takve ccvi nema.

) dom. Tabela za odredivanje mesnih otpora U labe li VI dali su kooe ficij e nli mesnih olpora.8. Postrojenja sa donjim razvodom Prclhodni prnraclln . kao i vre dnosl otpora zavisno <lei br/. Te mpe ralura vod e II razvodnoj mrezi iznosi 90 °C.250 lJ.3.vanja cevne mrcze. kod ra('.a krake b (deonicc manjih protoka). . po<::injuCi o pel sa najnepovoljnijim le lo m nil (o j vcrlikali i lako redo m.raeve cev/le mreie Primer 2 D imenzionis a Li cevnu mreZu poslrojenja za centralno grejanje sa donjim razv.j". pre lazi S<. To je najcesce grejno lela horizontalno najud .3. i 11. b b a b a b Slilm ] 1.7'x/oml·j" PROll:XroVANJE I'OS TF<OJENJA Z4 C£NTRALNO GR£JANJE 11.poCinjc sa izracunavanje m jedinicnog pada priliska Zit s lruj no kolo najnepovo ljnijeg grejnog te la. nije od kOll a. Prilikom odredivanja koeficije nala mcsnih otpora.j nog le la celog pos troje nja . Ako sc kod kOlla cevna mrcZa raev3 II dye granc. opel sc pocinje a d najncpovol j.: 1li1 dru gc lIspo nske vodove .{v. a koje je visinski i najniie u poslroje nju.c r(ik a le). Kada sc zalim izra!': u!1i1 R i za os lala grejna le la na isloj verlikali. a 1I povratnoj 70 "C.5 T . [-l(l r iZO nt a lna i ve rlikalna cevna mreza date su na crteZima 11. nijcg grcjnog tela za lu granu. koja je vee proracunala 1I okvirll prve strane siSl<:mi' II kolu najnepovo ljnijeg gr. 11.3.ine slrujanja grejnog flu ida.slika j 1. a ne Zil krak a (dconi c" zbirnog prolo ka) . slo tesl!) hi · Vii U praksi kad a se prede na proracun druge sirane.t/. me· sni o tpori se uzimaju <.5.-. no m ccv i za celo poslrojenje.6.4. Ne lreba izgllbili iz vida da iz kolla po<::inje razvod jed .

-•••••• ! I C ::) 5050 5050 ~ 1T' _ .1. .....0 ·' 1 1(22) :...6 Horizonlalnu cevlla mreia lJSI"a{SI(I VOD GREJNO TELO f------.. ... _. : -_.J . Slika 11...7 I'rikljllcci grejllih Ida .. __..1 --_ .----0 GREJNO TELO USFaJSKI VO 0 .... D VOCH 'NA I'OS-rJ?OJCNJr l G RAI·n >l ClONOG G I?£lA I JA 25 1 8 ~ @ !E) ic... ···········-··0 D I @ ~ . • 0 Slika 11. f... I : '" I 18 : I ~ om 9 .. : 8 i8 om m .....··----·····----···.I I .·······.. : ® 14 150 21950 1 • __ .. :\ e) - 0) .

.. N U) o o '-- o ...- :} I v i/ / v or-o ." r ." r .8 Serna /lspoTlskih yodova ZJl primer 2 . ......~ ® . N 2 L-- L." .: .. . Todorovic PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO OREJANJE _ . -.252 B..-__r . I .. Q -- f . I~ "" Sliluz 11.... " -.. 006t' g .

6 10 11 12 13 14 1.2 Prcthodni proracun Vel1iknln 1/ a)Slrujno kolo grejlloglela 03 (Ilajnepovoljllijc) ·deonicc I.4 5.4 1.1 Pa 7. 8 ukupne dui inc 7. 15-1 8.3= 733.1 1= 23.2 m Po R = 213.6 x 31B = 213.8 lcdinicni pad pril isb b)"olo grejnog lela 103 deonice 1. 3-6 preoslaje Duzine deonica 3 .8 I.4 7.1 Po 1=15.0 1.0 = 9.11.10.6 lcdinieni pad priliska H=2.11 .0 3. 2.8 Po .4 1. 7.0 6.2 3.Ox122.0 6.1) Za trcnjc II prvim dclovima oS I<tjc Ukupn. II . 2.3 = 733.67 x 318=213.8 m R = 296.1 : 15.18 ledillicni pad pririsb VC l1iknln III H = 2.6 x I22. DVOCEVNA POSTROJE ~A GRAVITACIONOGGREJA NJA 253 Tobcill ll.Om R = 145.14. 14.1 15 16 17 1H 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dui inn (m) 20 1.14.6 Pa 21.19 = 194. 8 Ras poloiivi prilisak (Iabel a 11. 8 ukupne dllzille 21.4 1.dconice 1.3= 318Po 0.7.73 Palm c) Kolo grcjnog lela 04 deonice 1-8 RaspolOiivi prilisak Za Irenjc u pomcnulim deonicama U deonicama 1.4 3.4x9.0 1.6 x 122.8=491.19 Palm H = 6.3.1 m prel hod no je vee ul rosello Za Irenje u deollieamo 15.II .2 6.6.7.7.4 m prclhodno je vee ulro!eno Za Irenje U dconicama.0 1.19 = 68 Pa 145.2 1.8 : 8.67 x 733.8 = 33. R Raspoloiivi pril isak Za I rcnjc u pomcflut im dconicam:l U deonicama 1.8 Po 1= 8.0 x 122.1 : 23.0 6.2x9. 11 · 14. 2.0 1.0 1.2. 7.lI Prcglcd dnzina dconica Broj deonica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Duzina (m ) Droj dconic.9.D 1.0 5.3 = 318 p" O.0 3.4 7.2.2 3.67 Palm eI) Kolo grejnog lela 104 .2 = 9.2 1.8 Po 0. dulilla deonica 1.8 Raspoloiivi prilisak H = 6.

4= 10.4 01 R= 167. 03.1 0.581'a/m VCl1ikn ln I c) Kolo s rejnos lela 0 1 .ukupno ut rOSena 5.8 Pa 0.Ox9.8= 27.2 : 8.7 = 193. 2.8m I? = 297.4 P. koji SlI izracun<lti u pre thodnom proracunu." .] dcollica 19-22 Jccl ill icn i pri lisJ k f) Kolo grejllog Icla 102 .1ma 9 i 10 D uzin3 dco nica 9 i 10 Jcdinicni pad prilisk.0 x 122. 19· 22. 1 I'a 1 = 15.1mn Prcth odno jc vee lI(rosena /I = 6.25-1 B.1 9= 46 Pa 13.6 Pa (I = 5 m) tlcolli"" m" I i 8 (I = 5 m) dconi"" ma 19 i 22 (I = 13.21'" 8. dClInice I .l 3. tleonice I. 19. 11 Palm Na knadni proracun Na knadni pro racun se sprovodi pO formlllarima_ Dco formlllara se pupunjava po· tl acima iz pla na cevnc mreze.9:10. Tod()ro!'it PROJEKTOVANJE POSTROJENJA 2.4 Pa 46 + 145.1 : 15. 8 dllzine 7.8 = 34.0 .08 1. dui inc 13. 26 Jcd in iLlli pad pril is. T rai:va suprolan smer odvajanjc Wo/W= I .4X IO .001 U kupno je ul roscllo rrcest'lje 1.1ma Prc th odno vee ulroscno u dconicclOl<1 I i 8 ukupnc J-J = 2.3= 318 Pa O. Preoslaje za I rCllje II dcoll immo 23· 26 Dui ina dconica 23 .8 m R = 300.67= 125.23· 26.1 Po dlli inc 5 m Prcnsl:ljc loa Irenjc u dconicama 19-22 Dllzin.67 x733.67 x733.9 Pa I = 10.4 m U dconi mma 3 i 6.4 x9. 19 = 68 Po 13.8: 491 "0 7.6 x I 22.8= 49 1. Prcgled koeficijcDatB mcsoih olpora: deo oica l ·kolao · Iuk. r/d=1 <leoniea 2 2. R Rnspolozivi pril isak 5 x 9.3 Irenjc 1I ciconic.1ma Preillod no je vce IIlrokno II dcolli""m" I. U ovo m pre me ru proracunaCe se de taljno ko la grejnih tela 01 .85= 145.= 300.. sa opisom olpo ra.4 m) .. 22.Ox9. os talo se proracunava polazcCi od jedinicnih paduvil pritisa ka.3 .3 = 733.4 = 19 1.85 Palm Z:l Irenjc II pomcnu tim dconic.5 Q. Koe ficije nli mcs nih o tpo ra.7I'a 297. 102 i 103.67 x 318= 213. 8 Raspoloi ivi pril isak Za I rcnjc u pomcllLII im dcollic. 19= 461'" 167.7 Po 68+ 125.1 CENTRALVO GREJANJE Za I rcnjc 11 pomCntll im dconic. dati su u pose bno m preglcdu po deonica ma. 7.

'tzni ventil .9 1.T raev3 suproto ll smcr.6 bQ 3.lW= I.T rac"V.0 dcooica 19 .una krsno oovaj:mjc.1d = 1 35 dconica H .2 1uka .Z.T meva snuimnjc HlJ/""' :::: 0.2 1. sClbiranjc VJII =0. 1 dconica 17 ..'Y.4 2.0 d co nic./t1 = 0.7.1d =O.IcI=O. odvajallje Wo/lV=O.II .0 wu1w = 1.Q 9.5 .lI nakrsno salJiranjc I-.-B c1. odvajanjc WuIW=O . 12 .3 1.T rat.!(rcjno telo dco nirH 13 fd 11.21 uka .2 1l1 ka .T ra&a suprolan smer..prolazni ven lil <!.0 Qd 3.77 .prol.2 1ub 3.J 3.0 .5 1'.W=O.88 .. DVOCEVNA POSTROJENJA G RAVITA CIONOG GRElANJA dconi cs 7 ~ 255 T ra~ slIprotnn smcr. prolaz W.8 2. ouvajanjc 0.0 dcnnit-n 1-1 .5 1.l suprolan smcr.6 d eooir.3 dcooica 20 .8 3.6 1.izvueen ko mad (za o lJilaza k deonicc 12) .IlIk dconicft 11 0.0 4. IS 0.0 1.1SU II ..0 d.2 IlI ka .0 w"lw=O. 1S UIi 2.!V=054 tioid=0.6 .}.W=O.una krsno salJi ranjc.5 0.zasun Q.79 . 16 .5 1. pro laz 2 0..2 1l1ka .T ra&.6 .5 1.0 U 2.. 1 1.0 .79 dcooi .64 d.5 (l.6 !l. sabiranjc 1 -.5 1.unakrsno odvnjanjc Wu/1V=O .64 ...2 luka .54 dold=O.67 dc onica 18 .0 1. odvnjanjc Hlu !w= O.

6 1.9 deonia 23 · T raeva pIOIa7.ld = 0.8 U 12. oovajanjc W. U ovom pregledu paraleino su dati koeficijenti mesnih otpora i za promenjen precnik.lV = 0...1 <lconia 26 .2 o Napomena: .0 0. Ukoliko je u naknadnom proracunu za cevnu rnrefu menjan preCnik neke deoniCC.4 <lroniao 21 .T raeva prolaz.Q 2.IMI=2.0 4.0 10...2 <lconiCll 24 · T raeva supro 13n smer odvajallje Mlu/tV -2 luka .3 l.l.5 l.k dconicc 19) .0 2.5 1.3 1.grcjno Iclo 0 =1 1.0 dcon.ld = 0.54 d.5 11 .0 11.zvijen xomad (za o bilaz.256 B.0 U 8..grejno lelo 4.ak deonicc 23) · T raeva suprolan smer. sabiranjc ~.prolazlli vent if .IW = 2..67 1.0 0.izvijcni komad (za obila7.T raeva sabiranjc tV. = 0.5 4.2 1uka .2 luka . sabiranjc tV.5 <leonia 22 • zaSUll · 2 luka 0.35 d.0 4.3 1. Todorovic PROJEKJ'OVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE .0 ""u/Ml =0. .0 U 9.ica 25 .l! 3.T ral:va silprotan smCf.3 ./V = 0.prolami vcnlil .0 4. sabiranjc V.

05 I 3.0 1.0 Z (Pa) d (mm) w (m.ls) R (Palm) m .17 0. Raspolotivi prilisak H _ 733.1 Sa I2menjenom deonlcom 24 I I I I .6 60.5 < 733.' 1.' '" 1.2 '. 391 9d 9d " 91111l 2100 2100 9100 14150 21950 " " 12 22 26.111' Prelh. pretnlk Mesenl Top/. 7.1 0 11 11 12 70.7 + = 832. 1/1 IZ PLANA MAE1:E Prelh.0 131 .ls) R (Palm) m '. II. B Jedinitn! pad prillska A _ 33.6 ' .0 1.11 so SO 33 so SO 112.0 1.0 19.0 3.' < 318Pa Kolo grelnog lela 102.13 • . Masonl Duzlna cevl d protok p rolok oonice (kg/ll) I(m) (Wj (mm) b w (m/s) R (Palm) I·R {Pal H Z (Pa) d (mm) k w (m.6 28./'1) (POI) Z (p.9 74.4 + 35.11 0. I 'I.4 I . 175.5 +1 4.' 2.6 0.5 11 .4 16..5 33.0 1. 22.5 5.4 13 " 7 391 • I 15 16 17 60. 626. . 11 15 15 3.10 3.5 7.11 Palm Utr0$9no u deonicama I .0 9.3 55.2 31< 1 1/4 5. 112 1/2 0 207 73 0 387." I . ". RaspoiolM plilisak H '" 318 Pa 21950 14150 0.7 + 59.4 1+59.0 1.9 74.5 1315.5 2.8 pad pritiska A . ·R (Pal 0 H 0 Z (POI) '·R (n .2 I J 6OSO I I 3.5 7. 34.R (Pa) 0 H 0 Z (Pa) ' ·R (n _/'I) (Pa) • 19 20 .2 + 47.7 I < 318Pa 1<010 grejnog lela 103.0 3.0 1.S 0.13 0.0 39. S " " 280 32SO 32SO 6OSO 25 140 '" ".S 50 'L"R+'LZ Sa IzmenJenom deonicom 8 + - 0.8 Pa Jedinitni pad !Xitislca R .3 '.0 5.' 1.~ - 656.15 I 22 I 153.5 3.0 Z (p. D (POI) I • I 2 .2 1.1 130 '0 3.5 I Ulro~eno I 210 105 1. KOIO greJnog lela OJ.0 5.0 3.0 5. 9.2 7.1 1.4 306. 9" d 2.' 11.6 . 9" '.22 0 33 I 120.07 0.' .0 13.6 1/2 0.9 I Jedini~ni p q VERnKALA I.Tabe18 71 . 7 21.8 Pa u deonicama I..3 112.8 127.0 0.5 7.4 +47.8 I 118.6 3.8 Prigu~il:i 100 Pa Tabels 11 .19 Palm 60 0.' 3.0 36.73 Palm .5 5. 1/2 O .' 0.2 14. 136.14 0.0 6.4 0.900 0. IS 0.I 'R+'L Z " "".3/4 I 0.07 0.5 9.' 24SO "'0 '900 1/2 " 21 0 ".' 21 22 I7SO 7800 ".0 1.22 0. Duiina cevi d eonica prOiok prolok ~~ICO (k g/h) I(m) (mm) ~~ IZ "'LANA MREte NAKNADNIPRORAtUN SA PRElHODNIM PRECNIKOM SA PROMENJENIM PRECNIKOM CEVI AAZUKA w (m/s) R (Palm) ' ·R (Pa) h 2.2 3.10 7800 1750 336 7S 7S 7.5 126.' I pI~isak I 0. 1 1/4 '.8 336 LI·R+'L Z Sa izmentenom deonicom 20 + I 31< 259.8 20 267 'LI'R+'LZ- 359.' 55 + 11 .0 • 50 t 114 I 9 '. 19. .4 26 280 ". 2.5 + .5 i 24..22 0.22 256.3 9.19 Palm 9.1 15 19 '. p q Jedinitni pad pritiska R _ 9. .( I 3.0 2. 1 75. 11 0.9 1.9 17 51 0.3 11.14 0.3 11. Utro~eno d • 1 \{4 I 9 h 318Pa . Aaspololivi H _ 733. Raspolo!ivi prilisak H u deonicama 1.. pfe~nik NAKNAONIPROAACUN SA PAElHODNIM PRECNIKOM SA PAOMENJENIM PRECNIKOM CEVI RAZUKA conica Top!. D (POI) I I 36.8 +37.17 " " " 22 " . 14.KoIo grojnoo lola 01.l3JI -- -..5 '. 3.2 b .6 VERnKALA II.5 31.3 +7.2 0 I 107.3 3. 7 < 7.

prema semi na slici 11. kao i 1I povratnoj horizontalnoj mrcZi. Zato se za prelhodni proracun raspolozivi napor odredujc isto ka o i Z<l do nji razvud. Usled tog<l je veea razlika gustine vode u glavnoj vertiblnoj razvodnoj cevi i II ostalim dclovima strujnog kola 1I0ecnng grejn)g tela.~ki . a dodatni napor zavisi ad hll- rizontalnllg udaljenja usponskog voda koji se proracunava od glavnog usponskog razvodnog vuua. Z<l kolo grejnog tela koje je prikazano na sliei 11. tako lIa Sll toplotni gllbici II mrezi vcCi i ne mogll sc zanemariti.II .lVljajll nize tempe rature voue i u vertikalnim vodovima.MA GR.) dobija sc dircktno iz tabcle 11.te mperatura lavana oo e.temperatura razvodnc vade I.razvodni vod. za najbliZi i n<ljdalji vcrtikalni vod . a time i stvarni rilSpOI07 . La knln grcjnog tela 1\.gornja razvodna meda jc izolovana .ivi nap~ r. dodajuCi dopunski pritisak /)J I: Razlika J:(p p - p. sobne temperature 20 °C . Podaci vazc liZ skdeec pret postavkc: .\'JA 259 11. pa se kod ovakvog postrujenja javlja i veei raspo lozivi napnr.9 objasniec sc izraclInavilnje m stvarnog napora. = 90 °C . U ()st illim dclovima prikazanog strujnug kola cevi se hlade. kao i ccla horizontalna povratna mrdil se ne hladc . posto se j.glavni IIspon. POSTROJENJA SA HLADENJEM VODE U CEVNOJ MREZI v 11. O bzirom na izloze nn.lI iz kutl.1. je r se s matnlln da je voda na ulazlI u grejno telo iste temperature kilO i voda nil izlal. kao i lJ horizontalnom povr<ltnom ccvovodu EF nema gubitaka toplote. raspolnzivi napor bi iznosio: Da hi mogli da sc mlrede toplotni gubici u pojedinim deonicilma. potrebno je osim protoka puzoilvati i precnike ccvi.4. kod gornjeg rilZVoda horizontal na razvouna mre?a najCcsee prolazi kruz prostorije niZih tempcrilturil (hladan tavan).-1 FrJ:~ CIONOG G RFJA .1.temperaturni pad u grejnim telima je 61=20 K .1. Vrcdnosti dodatnog napora date su II tabclama ILIV i I LV.visina spratova je 3 m . Postrojenje sa gornjim razvodom LJ uu sada imdim prorilcunima ccvne mreZl: nije uzeto II obzir hladenjc ccvovoda. kau i izolacijc ostalih vertikala . Ovo zanemarivanje toplotnih gllbitakil u ccvovodll gotovo uvek je opravuano knu sis te ma sa uonjim razvodom. sto jc n:alna pretpnstavka. Pri tome se smatra da u glavnom vodu FB. Mcuutim.4. posto je ovaj deo ccvovnda dllbro izolovan i nalazi 5C u prostoru vise temperil ture. OJ '0 EVNA POSTROJ/. koje 115tvari te k treba prorilcunati.9.

u prime tno razlii'. trc ba korigovali lIkoliko je te mpe ralllrni pad raz lii'. povrsine se povecavajll. izracunavaju se Jinea rnonl in le rpo Jaeijo m. .- P3 (") .---Ps I --- J E F• -l() . .l te la. Korekture za p ro toke vode kroz grej na teta koji se raz likujll ()(I 50 kg/h.1Zl1 iz njega nae ad predvide nih. pre ma kojima je grej no telo i dime nzio nis ano. . VreLi nosli iz tabele 1 1. N . Z bog loga SIO je usted hJade nja cevi le mpe ra ture vode na utazu u radijator i izl.I I :P 4 I '<t . uvode se pre ko multiptikacio nog koeficije nta .wna je po lovina slva rnog pro toka vode.!V koji Sll d<l ti za ne izoJovanc cevi. odnos no zavisno od udaljenja pos ma trane w rti.V vaic za izolova ne cevi 1I ztjebovirna 1I zidu i 10 i za L1 rllgl" tc mpe ra lurne padove u grcjnim tctima.iz Iabcle 11 .. Uko likll kroz pojedina grejna tda prntii'. svaki ko ti i:ino m vode od 50 kg/h. grejn.r.r.tjblizu i najda J ju vc rt ika lu za ud a ljenj.in. r A ~ . / /// /////"0// -. Medutim.- J Slika 11.r. najdaJjc vc rl ikale do 30 m i pre ko 30 m. VI. prc ma tabcti 11.A CENTRALNO G REJANJE . pod a tkc u tabe ti l1. U sllll:aju L1 a se na spra tu ne nataze dva grejn. ite ko tii:ine vode tn·lla rai:ul1a li sa prosci:no m vrednoscu svih grejnih te la na pOS ma lrilnoj ve rlikati. Ida.k aJe a d gJavnllg lIspll nskog voda. ncgo sa mo jed no . il oel 20 « knd ieije ntima iz tabd c II.na sva ko m spra lu iz jed nc ve rlikalc snabdevaju sc top tom vodo m dVii gn':.Vlllu kojoi su podaei dat i p rc ma dc ktll hJ aele nja.. .r. VII. B ~ P2 p.9 Cevlli sis/em sa gomjim razvodom Vr dno~li za ve rl ika le izmedll najblize i najudalje nije. Poveea nje sc vrsi proce nllla lno.260 IJ. merod .TodofV"i i PROJEKfOVANJE POSTROJENJA 7 ..r. U tabe li se proec nlualno poveca njc navoeli za n.

.0 300 • Odnos/ sa na najblif u i najuda/jenlju vertikalu . .. 373 520 48' '" 382 53' . ..N Dodstni napor u Pa za dvocevno gra vifaciono gr8ianje (vertikale neiz%vsne i pored zids) B . . '0' 353 44' " . pNO 78 " . . 177 pN' . 00' 383 42' '" .. . ..." • 31 177 275 3" 29.I pN' post pNO posl.. 255 . . ' \8 '96 '" 333 300 " '86 '05 ' 35 353 preko2 .0 '" 50' . 31 ' '55 382 .. 50 "".· " '57 ". 382 510 01' <13' 588 559 520 392 353 31' .. .I ".. 01' 22' 3" 255 m 373 500 '" '55 '18 '" '" ".. pelko 1 • 5 prako 1 ... <13. . '12 . 3" 275 '" .." .. '" 373 333 . 579 539 .22 ' 65 ". 00' 50' 510 46' "..." .\8 " posl. 314 '16 " '27 206 '57 226 on 333 373 3<3 300 '51 '" '" 3" '" 392 '" . <13' 392 343 '" 314 213 preko3 38' .. 00' 363 333 ".Tabels 11 .. (' pralova) zgrade """' Qralno leto na nlvou Horlzontalno _prufanlc postrojenla 1m) 10 pIYa' 20 .02 ". '" 255 265 '05 . posl. pNO "".. ' 37 226 " ' 07 . 3 .. 265 '51 2<l6 ' 37 '16 18.

2 Il.00 1..a 10 40 (. Pri ovom ra clInli smatra sc da jc te mper<llura volle na izlaZll iz verti\.ljc.1 kWh Nnjhlii.9) ravna lc mpL' ralliri volle na izlazu iz kotla.:.. ..0 1.15 90·C 1.l NJI-: Tabcla (l.1 7 98 11 8 137 157 177 127 147 177 196 50 IIR 127 147 177 196 216 60 137 11 7 - 177 1% 216 H5 Tllbela II.ka (tai:ka 13 n<l slici 11. nl7.\·odnc n)(le 10 20 . ma labcJi 11. I najdalj.·1 6 0. \.X.8C) 1. pa se raclina hlall. Provera stvarnog raspolozivog napora Postn je odrcllcn "prethollni" r<lspoloz ivi pritisak (napor)..73 0.lV i Il.om d.nal je i prnlnk volle kroz svakll d<:oniclI. 11 A. jno tdo :'0 !~g!h .JIIcntlII I'"ni Inul Tempe".1"'" .27 1. (.0() 1.jlollj" \'crIHa.oo.VIII izrai:unali Sli pod prCl r-oslav\.I . v.6K 0.76 1. IInrl"l. prl·thollnom prl:cnicima . VI Koreklllrll lahele 11.'0 I DO ·C 1.15 O.70 O.-13 IJ 0. hnvima) llruj ni.75 OJ. V nodalni nnpor II PH za dvoccvo gra"ilaciono grcjanjc <l'crtikalc izo hn'anc i II i.lV la prolokc kojc sc razlikujll od SO kglh Prnluk Vcrti11oI.2K 80 "C 0.VII Korcklllra labclell. pO/. vode kWl gn.12 XO 0.11 ovog del" proraL'lInrr. nob:: iz tal".7X i'oda ci II labd i II. Za odstllpanja stvilrnc kolii:ine vodc do pomcnute vrcdnosli.0 rist c .49 0.t .t jc prolo\..) isp.si sc dimcnziunisanjL' ccvne mrde sa tzv.1Q 20 5q (W 30 S8 40 98 lOll 49 69 7X 1)8 .00 1.alnog ralvOt! · nog kr:.vk<! C l. r:.: lUX.:njl· vode u sva koj deonici i izrai:unava sc s rednja vrednost gustine vode .9 1 0...65 1. Po zavrsct\. Kalla jl' .'IiHI""JI'Ir 1'1I0 1l:Kf() 1 '.. POSTR0 1l.) XX lOR r-.:.A CEN r/(·I i AO G RU. Za dmge temperatllrne padovc II grejnim Iclima pol reb!" 1j. kao i prci:nik deoniCit.5x 053 0.NJA i'..77 0.62 056 052 OA9 ~ i I 0.S Ion 120 140 160 180 21XI O .loo pnriAnjc .>oslrojcnjo 10 3') I 2 3 ~ 20 .'6 59 69 IIX li S 127 1.2.017 grcjnim lelim" Tabela Il.'oJ I 'fJ!r:Hl c NHjllllltljcnijtl n!r1ikal. h. N.V za <In'ge lempcralllmc pa<lm'e T'': .

87 n. Is to tak ll tre ha znati kojc Sli d co nicc izo lo vane . Prilikom pro ra i:un a hlalil:njil vode u poje Liinim dconicilma [re ha vod iti ra cun a dil jc nilgib ho rizo nt il lnih vodova 0.. 23 IS 12 10 X (.77 1.\ 4 5 6 6 13 8 5 17 10 7 5 Iii II 9 6 4 21 13 10 8 17 9 7 18 II X najll.36 ""i""1 in ( kl!lh) 20 . prizemlje bi prc' d~lavljillo spral I. "crtik"IH 20 18 II IQ 12 Q 20 15 8 5 3 13 9 7 5 J 17 10 R 6 4 " 6 10 7 20 15 'I 22 16 II 9 6 7 5 Z2 16 II :.VIII I'roccnlualno povccanje povesinc grcjnih lela kod u\'Occvnog gravilacionog grejanja Ilroj Sl'ntlm'lt Si'l'll I NHjfhtljM vcrlikHhl flo 30 m NAjllAljA vcrllk.IA tlrcko 30 m najbli:h. kakvo m vrs lo m izolacije i koje dcb ljim.65 058 0.45 0.1 26 .'I 4 5 I 2 .42 0.gnulc najhlii H \'crlikHIIt m. " " ibl i1.42 80 IOU I lO 14{J 160 180 200 .lj.1 1.jeh'ljH vcrlik"h.005 rn/m. mogli Cc je tacno IItvrditi rilzlik c gus timl vodc nih s tllbova II svakoj d 00 nic i i glavno m uspo ns ko m kraku . :. grcjnog tela l..8Q 0.53 0.60 0.96 1. 10 6 4 12 2 I 2 J ~ 5 (.18 0.1 X Korekillra lahele l1. I 2 3 4 I 2 .14 O.VlII za prol ok koji sc razlilmjc od 50 kljh Proluk VcrlikHl.1 7 0. 44 R r.1 gllstina vode u svak oj dconici. apclmena: U spratllvc Ifcba racunati svaki nivo zgrade iznad kotla. vc rtikHht I 2 3 I I 10 II 15 15 X 7 8 :.39 0.70 0.II .74 0. Tahel a I 1.10 60 1.46 0.53 0. /JI izra i:un~ta VCL1 '''~'1 I'OSTlIOJ£NJA (i UA VITA CIONOG G REJrl NJ. Tubcta Il.

koci"icijenl prolaza to plo te kroz izolova ne ccvi.(j.VIII TClDl)CrJllllrni (lIHI. 0.. .'c I.I LNO GRElANJ£ Tllbclll Il.srcdnja le mpe ratura vode II deonici ("C) I" .t .lsell: II svako j ill . cime jc ra cun znatno uprosccn.'onicu: .X Korckillra tahclc II. b) 35 °C za iznhwanc cevi kojc Sll postavljcne 1I zatvorcnim zljebovim<l zilla.tcmpcrillura oko line ("(:) (.00 I 15 II grcj nim lclima 10 20 30 Pri prove ri slvarno raspolozivog napora .XI (W/mK) 1m .. c) 45 "C za ncizo lovane cevi poslavljene u zalvo rcnim zljebovima zida Koc(icijenti prolaza toplole kJ/ za izolovanc i gole cevi uate su u labdi 1 I.hlauenjc vode (0C) I .1/kg I< = 4186 Ws/kg K =1.t PROlFXrOVANJE POSTROJ£NJA ZA CENTR. (lcilava se iz tabc k II.1 6 Wh/kg K U pre thodnoj jeunacini IImcsto srednjc Icmpe ratllrc vode kaja se izracunava pre ko izraz<l : u ko me je: 'I -ulazna tc mpe ralura vod c u deonicu ("C) [·kn(tt -'0) (. a lIci nje na greska zanemarijiviL Uprosccn obrazac glasi: (0C) (11.specificna toplota vad e (Wh/kg K) c = 4186 . svcdcn na L m dllzinc. Vrednosl raspolozivog napora mozc se izrauunati kada je poznata srcdnja tempe:ratura vade za svaku u.J IJ. prvo se racuna hlad e nje vade dcanici po obr.·. Xl..prol a k vOlk h oz deLl nicll (kg/h) (' .izlazna kmpt' rntura vodc iz deonicc (0C) uzima se Icmperatura vode na ulazu u deo nicll. Todom .>1 dnlgc lcmpcralllrnc plldm'c Korcklll . N 7.duzina u eo nice (m) k n .1 7) Z a tcmperaillru o koline koristc se sledece vrednosti: a) temperalura proslnrijc ako SII ccvi alvarcna izvcdcne .80 1.

vis ina deonice (m) Pili . DVOC£VNA POSTROJ£NJA GRAVrTA CIONOG GREIANJA 2(.srednja te mpe ra tura vode u deo nici (DC) 61 .11.Pr) moze sc dobiti direktno iz tabele III II dodatku. 2 (D C) (11. koja odgovara te mpe raturi vode 1m (kg/m3) Vrcdnost razlika (Pm . II - .izlazna te mperatura vode iz deonice (D C) 1m .srednja gustin a vode u de. 1R) (11.5 I ttl = I. +/.mici.raspolozivi napor 1I odnosu na dconicll /z ' .tc mperatu rski pad IIsled hlade nja (0C) J-I . 20) gde su: ulazna te mpe ratura va de u deo nicu (D C) Il .1 9) (11.

.701 0.301 0.725 0.)l I 60 '0 20 0.851 " eo 0.28 25 0.) • • :0' • C • • c :5' ~ 11 " .67 2.2 1 " 60 6S 2.314 0..661 0.498 0.E E " 1 1/':" 0..640 0.594 0.67 eo 3.451 0.683 ' . 441 0.1 5 kR mm 20 30 '0 50 3/8' 0.949 0.Tabela 11.148 0.366 0. "' 27 0.938 0.545 0.080 0.618 0.98 " 50 .535 " 0.12 3.578 0.<30 0.526 0.839 0.533 1..319 0.154 0.512 1.551 0 . 487 0.811 0.395 1.154 0.929 0.05 1.8 19 0.637 0.948 0.56 Vertikalna cev .186 " >S 20 2S 0.642 2.1 4 "0 3.733 1.516 0.298 0.595 0.765 0.741 0.93 1. 490 0.54\2 0.52 1 0.219 1.893 0.2501 0.566 0. 189 ~I 50 60 0.2"' 9 0.658 0.0<3 0.605 >So '" 1.264 '/2' 0.238 0. 419 0.469 0.267 I 0 .240 0. cevl CCVI u zgradama: k'R = 1.376 0.2 12 0.43 1 0.72 2.209 3/" 0.14 3.651 200 1.805 0.419 0.305 0.451 0.349 0.529 0.278 0.081 0.557 0.2 1 2.609 .529 0.335 0. 4 15 0.562 0.698 1.465 0.134 0.763 0.369 0. .300 0 .118 0.628 1.402 0.632 1.269 0.585 E £1 JO 0. .253 '" 1.28 1.609 0.'" 0.363 0.329 c .565 0.655 0.'191 0.5 13 om podvueene vrednosti oznaeavaju d ebljine izolacije keje se preporueuju ked r8Zvedne mre!e vodenog grejanja Koefi cijent prolaza toplote za gole cevi k (W/mK) Procnik HOrUontalna cev >S 20 1.345 0.454 1.431 0.327 0.556 1.365 0.285 0..025 0.451 1.015 0.6<11 0.352 0.05 1.434 0.618 0.53 1.208 0.933 0.291 0.50< 1.177 0.437 0.3 13 0.74 1.902 0.856 • ~ .872 0.449 0.498 0. 51 . 09 2.XI Koeficijent prolaztl toplote k'R (W/mK) za izolovane Prot.939 0.86 " 1.632 0.928 0.335 0.423 ' .56 2.23< .201 0. 1.612 0.321 0.971 0.702 0.745 0.399 0.09 2.364 0.378 I 0.38< 1.858 0.814 0.065 0.489 1.251 0.701 0._ 0.679 0.360 --- '0 50 60 6S eo 90 '00 0.688 0.

RG . a 12 n<l iz lazu. do k S li za vc rtik a lnc deo nice v i ~. =-·O.n c ray ne tlllzini tlc untce. h ' vis ina dcu niee ( ne duzina) i [J raspolozivi napo r deo nice .f POSTROJ EN}A (j R4 Vn :4ClONOti GRE/A N}.3.4. J l. treba vocl iti raclln a 0 pred vidc no m nagibu eevi (0.J I. tre ba lIsvaja ti za deonice najveceg precnika.u g(Pm . a k 'R koe fi eije nl pro laza to plo le izo lova nc cevi iIi kocficije nt za go lu eev (tabL:l a J UV i ll. ' lJje tempe ratura okol ine. poveC<lvajll Ci tako dobije nll vrednost prema tabe lama ILlV i 1l.(J.). gcle je Q kulicina !Oplole koju ce predati voda. U fabe li za k 'R d ate su vece vrcd nos ti (k'l< = L 15 k R) uzi m<ljuci u obz ir d riacc za CCV l.VIII. moze se jos II pre thodnom racunll iCi na otlredivanje precnik a i pre ko veCih vrednos ti za R. koja pro laz. a t>T te mpcr<lt urski pad 11 grcjnim te lima .V. V) . Dl 'O('[. prema Kojima se vrsi proracun hladenja i izracunilvanje stvarnog napo ra .i kcoz deo nieu. Proracun hladcnja Prilikom proracllna gornjeg razvoda zbog hladenja vode povccava se povrsina grejni h fe la prema poclaeima iz tabell.I'N. kao i kntl proraclIna eevnih mrd il svih vrsti grejanja. U ovom [ormul a ru s je dcb lji nil izn lileijc. prosccna vrednos t za je tlno strujno ko lo. Raspo lozivi napor 1I pre lhodnom proracunll izracllnava se kao j kod do njeg razvuda . a 1m srctlnja vred nost te mpera ture vatic u deon ici . Na knadni proracnn sc izvocli isto kao i kod do njeg razvocla . f 267 11. Pr iliku m odrecliva nja visina ho rizo nt alnih dconicil . Kod prora clloa cevne mreZe sa go rnjim razvodo m. . t>T Q (kg/ h) . tre ba imati u vidu da je pre lhodno odrede ni jedinicni pad pritiska R.p.005 m/m). Raz lika (Jim .g jc raspo lozivi napor pO I m vis int: deo niee . a za ne ke manja. Prnraclin hladc nja moze se izvrsili tabeJarno pomocu formulara sa s ledecim podClcima: Proraclin slvarnng napora Gil d ( mOl ) (kg/h) I (01) S k'!< (m) :) (W /m· 'K) " (or) 7 ("e) '" II 6J (Ue) 9 ("C) '1 I. Z alo. D a bi se ubrzilo p ro racun i izbegao veCi naknadni proraclIn. o nd a tah o povecanje R 1I odnoslI na pre thodnu o dre deno. ) (P~ /m) ii ' (0C) (Ill ) N ( Pa) I 2 3 4 6 to tt t2 l3 t4 U gornjem furmularu G" prctlslavlja casovni protok vode koji se dobija iz: (J/ . pri naknadno m prora clInli o bicnll se usta novi tl a se za pojedine cleonice do bija veca vrednost R od pre thotlno o tlrccle ne. Sa ovim na porom odredllju sc pre thudn i precnici. Ako se to cini . Vrednost I I od nosi se na lempe rafllfu votl e na ul azu u deo niell.

odnosn o kll li cin a vad e pos ma tra nc d co ni ce.0 5.2 10 II 3.'! . a labela l1.4 1. a kroz grejno te lo 104 na sprillu 140 kg/h. P.11 i 11. izo lova ne Sll kizelgu rom. I. jcr jc dobro ilo lova n. Ko re ktllru tre ba izvrsiti ako se p ro lok razlikllje od 50 kglh po grejnom tclu. RU. Kod mesa njil vode pri spaja njll dve iii viSe de o n ica. Uspo nski vodovi Sll vode ni u zlje bovimo spo ljnih zid ova . Priliko m p ro ra cun a hlad c nja horizo nlalne povra lne mreZe sma Ira 51:: d a u njoj oslaje te mpera tura vo de ravnil le mpe raluri vo de na izl aw iz najud a lje nije ve rlikale . za s iste m koji se na la z i na slikama I U O.2 7A 4. povrs ina grejnih te lo se povecava dodatko m pre ma tabd i II.4 1..f: PROJ £ KTOVANJ £ f>OSTROJ £NJ. a pad te mpc: ra turc u gn:jnim tclim a 20 K. Trx loro". je r ko liko 5e vo da hl adi u ovim cevima. Sve ce vi sc m radijalors kih prikljuca ka.0 Povccanjc grcjnih tcla O bz iro m na niZu te mpe ra turu vode (posle dica hlad e nj a vod e) o d o ne za knju ~ll p ro raclln a la grejna te la .4 8 9 du7. 11. JlI adenje u uspo nsko m kraku sc za ne ma rlljc.U 2.VIII je rade na pod . G rcjno lclo 04 Dod a lak za najdalju vertikalu i prvu e taiu zgrade sa dva nivoa iznosi 15%. a L G. T e mpe ra tura lavana je 0 Q C. te mpe ra tu ra meSavine vo d e odre duje sc pre ma o brilst. zbir ko licine vode iz d eonica koje se spajaju . sa gor· njim razvodo m.in a 5. to lik o sc i zagreje mc :. Primci' 3 Proraclln a li cevnu mreZll za pos troje nje vod e nog gravilat.VJ F Kao te mpe raluril vod e n a kraju usp o nskog kraka usvaja 5e le mpe ra tura voll e n~ iz lazll iz kOll a ( najeesce 90 "C). Ti me se go t ova ne cini nik a kva grd ka.. Te mpera tura vo dc na iz lazu iz kOll a jc 90 "C. cijaje le mpe ra tura vode na ulaZll/"ra. a u koj ima je voda ma nje rashlad e na.SIll s': na sva kll m nivou nalazi sa rno po je dno grejno le lt). le mpe ra lura vod e na iz lazlI iz dco ni- ca koje se spaja ju . 12.VIlL V c rlikilla III sma tril se najdaljo m.268 B.1 ZA C£NTI<A LNO C.:io nog grcjanja. koli cina vade 1I de onici koja se spaja.ina dconica: bIO i deDllica t 2 duzilla 1m) t2 brai decni"" 7 3 5 6 1.:lI : gde je G. ~ju Ci 5e sa vodo m kojo do laz i iz ve rlikala bliZih ko llu . Pw· to k kroz g rejno te lo 04 je 77 kglh. a ve rlik a lil I najblizom u pos lroje nju . l'rcgtcd du:i.

l.)SI rujno kola grejnog Icl.96 = 14.vni prolo k: Osno". [e1a ove verlikalc iznosi 108 kglb.vlli prolok: Osnovno povec-.slojanje III vcrlikale od g1avnog usponskog voda jc do 10 m. R.96 7. "rosceni prolok kroz grcjn.4 % Grejoo lelo l~ Prolok: Merodavni prolok: Osno".V(za najdalju ""rlwlu): R. I Grcjoo telo 01 !'rolok: Merod.spolozivi prilisak. za prolok: Ukupno povceanjc: Vertikal.. Ko reklura za prol ok 54>50 jc neznatna. ne uzimajuCi u obzir lo plolne gubilke ccvi Dopunski napor prema labeli II .prol ok: Ukupno poveea llcj: 140 kg (120) 84 kgil' 6% 0.:. D VOCH ' A POSTROlJ.o povceanje: Koreklur.96.6 x 367=245 Pa • 6H = 49 Pa H = H' + 6H = 318 + 49 = 367 Pa . III . pa se zancmamjc f/' =2.5'}b Grajna tela 101 i 102 !'rolok: Merod.o povcCan je: Ko reklur.68 7.68 4. 5·9. 04 (najllc povoljnijc) dea n icc 1·3. ?.' . za prolok: Ukupno povcea njc: 140 kg/h 54 kgil1 8% 0. pa jc merodavan proia" 54 kg/h. ond a je mcrodavna vrednosl protoka za III vcrtik alu: C= 77+ 140 4 =54 kg/h 17.Ii sc raCun.nje: Koreklur.II . Korck tura za protok ott 54 kglh dobija sc interpolacijom prc ma tabe li II.NJA GR·jvrrAClONOG GREIA .1 kgil.7% 75 kgil' 8. Sa polovinom prolo k" jer je labela cadena za dva grejna Icla na jed no m nivou.1 % Prclhodni proracun Verlile.! X i nusi 0. Povceanjc gn:jnog tc la iz nos i 15 xO. 11 % 0. 'fA 269 prctpostavkom da sc na svako m nivou nalazc dva grcjna tela. .

" .-• ~ F '..if:.~. '. (\: .. ~ :. .~: ~ .2 x 6.'.. 10.» . • r .:. ::':.Oxl22.4 = 42..270 B.8+49 =782..7 Pa Prel hodni caspoloVvi prilisak za Irenje u pravim delovimo m rc ~e Prelhodno lIl roleno u deonicama 1-3. ~~..8Pa H =H'+I!.5 Po 30.4 m R= 315. ~..91 Pa H '=6.. " • . 5-9 Jedinifui pad priliska b) Slrujno kolo grejnog lela 104 deonice 1-3.67x367 = 245 Pa 1= 35.: ~~ .8 Po 1 = 7.' ~'.3 i>~ . .i pod priliska u deonicama 10 i 11 Slicni m postupkom dobijaju se vrednosti za jedinicne pad ovc prtiska i za strujna kola osta lih grcjnih tela. ~.5Pa 0.8 = 524.Todorol-it PROJEKTOVANJEPOSTROJENJA ZA CENTRALNOOREIANJE Prelhodno usvojeni raspoloVvi napol za Irenjc.: .H = =733.7-9 Raspol o~ivi prilisak Dopunski raspoloVvi pritisak 0..-: ~=: ::< '> .67 x 782...?!.3= 733.8: 7. '~. 8 '" . u pravim delovima ocvi DuVna deonica 1-3. ' -.' :':: :~~":': l .:~:. :~l.":J-... ?"_'. I~ "1! " .6 = 6. ."f ~::~~~~C 1.. vn f...:.6 m R = 245..?~~ r.: :' . 11. I.:~..2 m) Za Irenje u deonicam a 10 i 11 preostaje du1ina deonica 10 i 11 Jedinia.91 =208. Slika 11_10 HorizonJalna razvodna mrda ..7 Pa 315.! ~ . 7-9 (d uVna 30...9 : 35. .

• 0 I" 1 i~ I@ 0 Slika 11. mI § I CD I I ! I ! I (~ 14150 I· ! I I 21950 I = .II .r. DFOCE VNA POSTROJENJA G1 M VlTA CIONOGGRElA NfA 271 .11 I/orizolliailla povrailla mreia . .

I 2800 .I " 0 • • d -" { 1 750 I I I "' '" ~ N ' G 1 2100 . 1 ~ . I . __ .. 1-lD l . Q 0 0 " "' . N I ~. -. _ ._ . 0 0 0 1 325 0 ~I ". . I 2100 .- I ..--- ~ ~ -- . J .. 2450 1 "._ ..I 0 . "' "' 0 2450 1 rl. 3250.." --t r J'" I I I l . ~ --.W--l . 1 I I I I I@ G II I 1800 I l ~ J . I 0 .--. 1 16O>J "... J I I I I I to..._.

3 luka .-xlva ialljc.1 I .3 dco nic.5 d Cf'lli l-:l " T raCva prnla.. sabiranjc W jW = I 1.Q 8. /JFOCI.5 !U 0.b ironjc prolO? lV.7. sa mo sh S" mnl.05 1.T r:leva 5UprOI:111 smcr.9 -\cnllici 7 .:zi."nino luk 2.II.flV = 2 . llcl v:'janje tvj lV = Oe'5 . ProritC\I!1 jc i.5 JL 2.1 obila7.9 dcollica 9 .3 2.5 0.ak dconicc 5) .T ".flV = 0. K(wfj" ij.0 4.64 0.) 3 " ra M .0 1.grcjn" lela ..2 IlIk il .5 1.1 Naknadni plrOracun Naknadni r'" o ra ::un ~e ~pr' lVod i n:1 i~ ti naein aka i u prikazano m prime ru za cl o nji razvocl.5 2.-. aSUIl . a kocficijenti mcs nih o lpo ra d ill i SII II posebno m prcglcdu .: n1 i mcsnih u (pora: dCOI lic.5 dconica 10 raoo odvajanjc lV. sabiranjc I-:/ F 'dJ d = 0. Y NA f'OSTROJENJA GR·1 VITA CIONOG GI?EJA:VJA 27..luk = 0.~l -k .0 .5 t.gn::jllo tclo -T 1. <.5 0. II .0 cleonic< 2 T me-va supror"n smcr.1luko . prola1' Jl i velll il dcolli.prolazni vent il .izvijcn komad (7.0 U 8. prilla' /-V...5 dconic.2 1.ll'l o ni koji su izracunati IIzi majuCi II obz ir hladt" nje vode II CCV ' ) " J mn.ldavOi IF'r.5 Qd 3.0 Q.d""janje tvu / tv = 1.7 0.Cva. ".65 IlIk 7:1 1111 o 0.T raeva prola7 . /tv = 0.21uko .rI'L' dL'n tabc larn c' . 16 .

.1l prc ma pn. kao i kolicinc .07 + 17 . treba zadrl..61 + 277.12 Pit Stvarno raspo loz ivi Ilapor za kolo grcjllog tel a 104 iZllos i: H= + 11.07+ 17. Z a grcjllo Ic lo 04 izracunal jc raspolozivi napor prema prc lhoelno odrcdenim prcclli<.56 + 277. shodllo Illvrd c na m ril cllnskom pos tllpkll. Tek kada sc raspolazc ovim podacima.1 CENTK-.. je r jc slvarnn r~spoloz ivi napor za grcjno tcla O·k 1I = "2+"311 + hw +"5 + "G T + "1-Q = =0.66 Pa " 2 + " JII ' ' -q Zit ovako izraclinal c raspoluzivc napo re vrsi se ako sc znacajno ra:tlikujll od pn.LNO .l· hod no oel re<.7 =379.VJ/ :.1Vf E I'rovcra s lvarno raspolozivOI( napora I'''s lo jc zavrse n prelhodni i nakn ~ dni proracun ccvne mreZe prcm~ prelhodnn odreele nom napo m .Xll).t. Illaelc nj c vode i stvarni napor SII proracunali pO labe li kaja je vee opisana .71 +46.knih koreklllra n.2 + 440. poznali SII pn:cnici svih dennic. mogucc jc sproves l i pro· ral:t1O hladelenja voele II ccvnoj mrdi i lacno proral:unali slvarno ra spo lozivi napor.\1 ' + " GT + "II + = =-0.67 Pa. I'OSTROfENfA 7.:£1.ima ooel :. .274 /l r"doIT"'.OS + 42.tklladnog proracuna ceVlle mrcZL'.ali izra cunale prccnike ccvi. koji je sprovccil.lhoelno odredc llo m raspo lozivom napo n! ( I.tbela 1I.08+ 37..7 = 777 ." PROf EKI O I '~1.proloci vode kroz svaku deonicu. lakn je 0 11 veci oel pribliZllo odreelenog raspo lozivog napora.

I .0 246.0 7" 12.<3 " 0.47 ° c Iz grejnog tela 04 pritil:e 71 kWh vOOe sa 12 Tempe rature me~avine 140 .55 'm I . 1/2 0.6 0.11 0 2.91 Palm 0.0 ' .92 .59 I 3.94 I 0.<30 89.' 8.6 3.024 I 2.I . 10 608 '" 5. .I Hladenje u grejnim lelima .< .' I 5.08 0. I m p q .5 < 379.0 SOSO 1000 1000 < 5.3 37.11 0. pretnik Topt MaSliI1i l oUiina Cevl d p eonlca protok protok eonlce I(m) fIV) (kg/ h) (mm) 12 PlANA MREiE NAKNAONIPRORACUN SA PRETHOONIM PREtNIKOM RAZUKA R (Palm) w (mJs) R (Palm) '·R (Pa) l: .0 1. k SA PAOMENJENIM PRECNIl<OM CEVI w (m/s) .430 \ 89.70 I 57.71 _ 68. ..56 greJoo 181004 - - 87.457 35 35 0.61 Iz deonice 11 pr~i(:e 140 kg/1'1 vade sa 12 . RaspeloJ:iv1 pritlsak H .0 1.4 I 88.S 17.' 1.<3 608 217 77 77 .7 0.2 4. Raspalolivl naper H = 367 Pa " Jedinl<!ni pad pritlska R a 6.17 0.< 37.' 1. (mm) L' 0 Z (P a) ' ·R (n· h) (Pa) Z (p-D (Pa) 9 h I 24.0 . ·R (Po) • 1 2 3 5 8 7 8 b .2 46.8 ".92 87. Kola grejnog \ela 04.3.66 " h' PRORAtUN STVARNOG NAPORA Oeonlca I (k~) 609 d .24 I 2.I .7 78. .22 SO " 22 270 518.13 0.2 3.26 1.2 I 132. 2.0 40.0 7.18 88.0 ".5 '0 55.18 0. 67. SO I 1/4 .2 7. 497 0.' ' .45 ! 68. .0 5. I .I .2 + 3.0 14.12 Pa Jeaini<!ni pad ptillska R • 42. 21950 141SO I 0.1 \ 2n..' 14.0 1.4 55.06 0. 762.08 '" I <" '.T!lbe/a 1l . 88.09 17.2°C "Ul +"17 Horizontalna povratna mreta 7 -' I . 17 12.95 89.71 Povratni venikalni vod III " I 20 I 0.11 '" 12.21 89.92 I I 0. I '" I 5 77 '" 140 < I I <.5 <.71 °c 129.9 32" 3250 "0 100 2.7 .7 77.34 77..' 8.7 gfe)no tela 104 - . 68.06 0.9 67.Pill (Palm) H (Pa) (m) HOfizontalna razvodna mreia 2 3 I .8 Pa Lhrohno u deonlcama 1.22 :k"R+:E Z" 0.8 0. 1m) Imm) 11/4 • (mml I I 30 30 30 20 k. 1 1 1/4 0.8 • 366.9 <.32 6.0 +7 . 7-9 226.57 11.47 + 71 .6 14. '.4 3.9 70.. 68.0 0.74 I 89.0 14. z (Pa) .92 68.47 I 68.0 ". (Cj • (e) 89. I .7 Palm 10 1.5 2.' " ".8 0.3 12.399 I 35 \ 0.1 < 777.07 Razvodni vlln ikalnl vod III 1 2.9 - 20 20 68.02 88. I 68.7 120.4 48.0 VERTIKALA 111.11 + KoIo grejnog lela 104.1 SOSO 141SO 21950 .0 14.4 L"R+LZ= + 204.6 42.17 ' .XII Prelh.' " 723. I I g '{pm .6 0.0 16.44 I .6 0 0.8 9.4 \ 440.I .5 1 1(4 1. (VI'/ mK) (C) " 90 " (C) o o (C) .006 I I 0.92 I 89.

\I kojima eirkulacija vmle mozc biIi pr irod n(l.: UlilZ i ~ a niZo lll Ic mpe ril turom.i d a je pad le mpc m ture u w ll ko m grcjno m tclu ma nji nego IJ slucaju dvocevnih sis te ma. koja se pros tirll visino m objc kta. iii pri nud na pomoclI pumpc. JEDNOCEVNI SISTEMI CENTRALNOG GREJANJA 12. 0 277 . I sis tclll na dva ve rti ka lna voela.1. Kod jed noccvnog r01zvod. Iz loga proiz ila/.lzvod nOl i pllv ril lna mreza jed instvc n ccvovoel . U ovo m poglavlju iziazli se nacini pos tav lj anjil cevnc mrczc jc elntlcevnih 5is tt' ma. ima isIi pro tok i ko nslOi nla ll prccni k. . uslcd graVil (lcije.1 vcrlika la. da jc hilldc nje vmlc 1I svakoj ve rlik a li c kvivalt: nlnn padu lempe ralure 1I grejnim le lima dvoeevnih sisl<. i sistcm jc bez pumpc. To zna ci d a je sVil ko grejno te lo povezano Z.:vovOelOIll i vra ca prcma izvo m to plo te . stn jt: pose bno u lda nn kad a se grcj anje nll kn adno uvodi. bcz nbz ira na bmj prikljuce nih grejnih lela. preciza n prcdme r ma le rij a la i vodenje dye cevi kroz zgradll . a siste ma sa prinudno m cirkulacijo m u poglavljll X IV.: ma id a srednja le mpc ril lura vode 1I grejnim lclima o pa d~ 1I smc m s t mja nj ~ vode. Povra tna voda se skuplja nczavis nilll l·<. u lIkUpnl1m zbiru grejne povrS inc 5\1 jcdnakc 'kod jCd noccvnih i dvocev nih pus trojc nja. Pos ta jc srednjil tc mpc raluril prvih grcjnih le la visa u odnosu nil tela dvocevnih sist ema. Kao rdenje koje II bl.12. tako el a svako grcj nn tc ln clubija vodll iste te mpe ra ture. 100ko da se njihova povrsina povecilva. Cevna mrda ima rrolllc nljiv rrese k.1sva k.1 1I povra tno m pnvecilva II sllle ru strlljanj<l vodc. Tilk va ccv na mrda za ht eva vi!ic r os l ~ oko mo nt ilzc. pri l:c mll u wilk o skdec<. koji se grcjc. Pos tavk a cev nc nlrdc jc u o ba slu caja i s t ~. a o nih pri kraju ve rli ka le niza. Vuda koja prodc kroz j<.lzava go rnjc ne povll ljnc d e kl e dvoccvnih siste mil rrime njllje sc jed nocev ni sisl e m. sve do k ne izadc iz pns lednjeg gr cjnog le la sa tL' lll pc ra lll ro m kOjll odgovara le mpe ra illri povralnc vod e cclog sisle m01. pri ce mu sc II razvodno lll ce vovodll precnik lImanjlljc. UVOD Dvocevni sistcmi (x nt ral nog greja nj a to plo m vmJ o m imilju p oscb~ n ccvovod za razvod vode.: dno grejno le lo dospcva \I d ru go . kod koga su r. sarno sto su kod gravilacionog grejanj a precnici ccvi vcci. Dime nzio nis anje gravitacio nih siste ma jc izlozc no u ovom poo lilvlju.

1.11A prikazani Sli jcdnoccvni s ist(. kralka vc::a. lO.l slall()va zgr:: dc: . cirkll/adolla ecv. 11. Kot! donjeg razvoda cevi pro lilze ispod najn i. NACINI POSTAVLJANJA CEVNE MREZE 12. l\ ni lIspo ns ki vod.a jcdnoccv nih sis te ma cc nlr.pllmpa.tlni cevni sistemi ('cvn" mn.lIn llg grejanja moZe sc pns tav iti na vis. a iz njega 1I razvodni ho rizontalni eevovod. ko da eke) vade od lazi 1I radijatore. 3. j. 1.VJ/': /'OSTI<1)jf':Vl.:t.: nai'.12. kOlao. Kot! vL'rlikalnih siste ma ga mjcg razvnda hnrizo nl a lni deo ccvovodil Zit rilzvod tllJl k vmk Sc: plls lav lja iznad najvisih grcj nih tc:i.·I CEN TR I L I\'O G liFJ. 2. sn ' : s(. Razvod na voda stmji odozgo nadole iz jednog grejnog le la 1I drllgo . 7 5 a a S /ikll 12. grcjni km g m: mora P() ccti sa vcrlikak. . Kada Sll u istoj lack i vezana dva radij atora .tvnim razvod nim vcrt ikalallla na kojc su priklju l. razvodlli vud.1) !.c ni horizo nl aln i g rcjn i kru gov i. grcjllo le/o.mi sa gnmjim razvodo m. U zavis nosli od bro. niz ih g rejnih tc la.'KI OV/f. prclivlla ecv.' I'II01f. l iglavno lll sc radi 0 "wrtik a lnim" instalacijama sa go rnjim i donjim razvoli n1l1 i () s istc lllillla sa g l.12.I. /'''!'''''' 'i. 5.in a . 8. vee se m OZ l ' vmlil i d irckl no sa razde lnika 1I kotlarniei i z"vr~ iti U S" . nad podo m naj niZc c taze iii kroz plldzL'm nc kan a· k .VJ/:' 12. eevovod se grana (lacka "a" na sI. 7.1 Jedlloeevlli sislem lop/ovodllog grcjallja sa gumjim razvodol1l (I. 4.2. kroz podrum. 1 Z.h:dnocl'vni sislc llli cc nlralnog grcjanja su sa prinudnom. Kod ovakvog sislema YOGa iz ko tla s lmji kroz gl. a den kralk om vezolTl n3s tav lja d a slrllji kroz \ CI . rcgu/aciolli vCllli/.1 . glavlli IIspoIIski vud) a slik a ma 11..i h g rcjnih lela. !wrizollia/Ili povrallli vod. ccvi kOjl' vracajll oh lade nu vodll do kOl la. 9.18 U. na cina povezivanja grejnih Ida. Takvih g rcjnih kru gnva Illnzc bili vise..2.. Kml oba na '::ina ntzvoda. mad " mugu r<td iti i sa prirmJnom cirkul<t cijom vode:. Ide ispod na j.. 6. raspode ljujuci se nil pu jcdi ne vatika le . birn iku u salllnj kotlarnici . ekspallziolli Slid. Vcrtik. U s lu caju grejanja Illa njih s la llliJcn ih zgraJa. siglla/lla eev.

Mogucnost pojedinacnog regulisanja odavanja toplote grejnih te la ne pos loji. sa pome re no m kratkom vezo m i trokrakim ve nlilom.Ure same razvodne vod e moze uti cati na o davanje to plote radijatora .L ______ J Il -II '--!!-=":-=:J"""''. JEDNOCEVNI SISTEMI CI. 7. koji omogueavaju podesavanje odavanja toplOl e svakog rad ijalo ra. sigllallla. 3.I·ki vod. . ko d koga SL' ne vrsi regula eija protoka kroz radija tore. Kod ud alje nih ve rLika la mogu se u najvisoj la cki ugradili skuplj aci vilzduh a r<ldi njcgovog lakseg ispuslanja iz sistema i sprecavanja prekidanja cirkul acijc. din:ktno slmji kroz sled eCi radijator gde se dalje hladi. I I I 5 I I I I I f I I I r ___ -L _________ I I) .m pomerellim kratkim vezama (J.3. 12.4 d ala je serna jednoeevnog pumpnog prolocno-regulisuceg sislema sa go mjim razvodo m. Z naci. J3..12. O hlad e na V OdH iz verlkale skuplja se u ho rizo nlHlnoj povralnoj cevnoj mrdi.ie kratka veza iskljuCe na. prikazana je na slici 12. 5. razvodna voda. ehpallzolli . r-'---] [i"" ' I ~--~I'------r---~6--==------~---------o~7 I I I 9 8 10 -.J Stika J2. Trokraki venti 1 moze svu kolicinu vode llputili kroz radijalor i tada . Sarno se prome nom lemperal. 2. Na slici 12.\'po/jlla cirklllaciO/U/ cev ek. pllmpa. 9.ZdlltU/. Obc prik azH ne se me pogod ne SII za pri me nu u vikspratnim zgrada ma . do ne kle ohladena u jednom iii dva grejna te la kod paralclne veze.Wld. . vo da st ruji kroz sve radijato re jed ne ve rlikale. iii se sva voda moze odvesli kratkom vezom i radijator iskljllciti iz pogona. razvodlli vod.\'pallziollog . slmjeCi pre ma kOLIn u ko me se zagrcva. povralni vod. do poslednjeg grejnog te la na vcrtik ali. radijll10r 11. prelivlla. kolao) Serna pumpnog jednocevnog prot ocnog siste ma sa go mjim razvod o m.ie snabdeve na lrokrakim ventililna. kratke VCZC. glavlli 1I. 6. 8. . JO. Pomeranje kralkih veza je izvrsc no u ci lju povo ljnijegs trujanj<l vode u rad ija to rc. bez posredstva kratkih veza. Na sli ci 12.2 .2 prika za n<l je se rna jednocevnog razvod H sa pre kinulim ve rlikalama i pome re nim kralkim vezama u slra nu grejnih le la. s tn cini da je montaza ovih sis tc mH51 0icnij<l i iziskujc ve6 broj fazonskih de lova. Ova se rna je islove lna sa semom sa pome re nim kratkim vezama. Kod ovog sis te ma ..mbimik v(/. sarno slo .lpOIl.\'/Ida. svako ovakvo poddava nje dire klno ulice na odavanje loplote sledeeeg radijalora. Medutim.lVTR' ILNOG GREIANJA 279 likHlu ./edllocevlli sistemi . 4. i tako redom. reglllaciolli veil til.

2110 Il. 10 1..adavodo 10 f--<>-.1J iz vodo. 2.ado Slika 12. kOlllO.koj modularnoj izgrad nji slimova. 7. takozvanc 'TI" vcrtikalc (pre ma cirilicno m slovu P). 6.5 predstavljcnc 5\1 najvise upo trcbljive semc zgrade do tri sprill ii . 10.L . Se ma na sli. kOlao) Je d noce vni ve rtik a lni sis tc mi sa donjim razvo do m.-. ___ I 1 I 1 1 I _ _ _ _ _ _ .em sa "obicnim" radijatorskim ventilima I po me rcnim kratkim vezama.:i 12. radijalor 9. spojlla cirkillaciolla cev ekfpanziollog . pllmpa.4 Jedllocevll. povratlli cevovod.5 jl. 8.IO. razvodll. 2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LJ.Todom'·/C PI?OJEKfOJlANU : POSTROJ£ JA Z-1 CENTRA LNO G REJANJf. koji je dobio primenu u indus trij. cirk/llaciol/ll cev ehpal/ziollog .I2. 11. 6- I I 1 I 1 1 I I /I -- . sislellli sa Irokrakim vCl/lilima (1. l(utl sistcm~ na sl ici 12... radijalor. trokmki vCl/lil) Na slici 12. vod..· . 9 ___ JI _ __ !---+-- 1. sabimik vazdllha.5 dcsno je prcdstavljen "IT' sistem. plllnpa. J 1. 5. ehpal/ziol/a poslldll. 4. Kod ov ih vcrtikala ra dijato r svakc sobe deli Sf: 11 <1 . _. prclivlla. siRllallla. poee li su se primenjivati sa pojavo m zgrada bez tavan a. prelil.G I' . sigl/all/a cevi 4. 8.J.J 1 I /I I 1 __ ~ ___ ~_~ _____ ~ I 1 • _.\'/It/a. razvodlli vod: 7. 9. pOl'railli vod.3 J et/llocevlli sislem bez reglllacije proloka (1. 3.Or Slika 12. 6. ehpallziolli slld.--L. jednocevni sist.\'/Ida. SpOjlUl cevi 5.tllI cevi 3.. sabimik vazduha.

grrjllo tew.\ T UA LNOG G REh1NJrI 281 dva dd a .. dovodllo cev. lako da ih na istom nivou moze bili visc. kako duiina verlikalnog. vazdl/slli ilpust. pllmpa. "I r vertilwlama (I. Pogodan jc za primenll kod ravnih visespralnjca sa 3-7 spratova .2. sisle m dozvo ljav<1 i poslcpc no . ... pa se grejna lel<1 nc grupi~u .mja po pOCelku unulras njih pcw rsinskih radova. dm gi (sa dcs na) nucguli sli ci . a horizontalne grane hatkim vezama se vode do zavrSoog dela poda. 11.. Horizontalni razvodni krugovi Rasproslranjenosl horizonlalnih sislema grejanja IIslovljena jc povccanjcm dlliina zgrada .5 Jedllocevlli sil·tem sa tzv.. 2 I I I 5 I I I '. U ovakvom sisle mu sa horizonlalnim cirkulacionim granama skracuje sc. o~aJ SC slslcm korisli 1I vc likoj mo nlaz noj izgradnji sla nova. Jn .2. Svaka grana zagreva po dec stambenog objckla na jed nom spratu. 8. 3. odvodna cev. cirklliaciolla. smanjlljllCi loplolni diskomIor proslorijc.p:d~l s nog rcglliisa nja od avanja lo plo te protocnog ra dijat o~ a . 12. JEDNOCEVNI SI. Grejna le la sc horizonlalno naizmcnicno vezlIju. 4. I )1 I. kroz sahtne prolaze u blizinj slepenisla i mokrih Cvorova. prelivlla.12. 5. obrazujuei horizonlalne cirkulacione granc. vee se "rastczlI" pored zaslakljcnih povrSin<1. vellJi/ za reglllifwrje.! I Slika J2. siwra/Ila. 2.spra lno lIkljllciva njc grcj. tako i horizontalnog dela grana koje povezuju ve rtikale. TEMI CF. PrJ prJmcnJ be lo n~ klh grcJnJh pa ncla.pro locni. U lakvim zgradama odsulnosl meduprozorskih stubaca oleZava razmeslanjc vcrtikal<1. Inace. 7. primenom dugackih prozora ild. Na n ajv i ~c m spra tll pOSloji mogllcnost . 6. lIvodenjcm monlaznih panelnih konslnlkcija.jeda n (sa leva) sa kva nlila livnim n:gulisa njem odava nja lo plo lC.:.mda. ~<ao ~ IO jc rc~ no . Vcrtikale za horizontalne grane poslavljaju se u pomoenim prostorijama zgrildc.. u porcdenju sa sislemirna sa vcrlikalama. .6'h-r-f-:lI I I 9 I 1 L-_______ -. kO((lo) 12.I'pojlla cc:v ehpallziollog suda. 9. ekspanziolla po.

. iii sa mo na krajnje m radij ato ru pri pos tojanju spojne "V<ll uus ne " cev i 1I go rnje m de lu grupe radijat o ra . pos to se glavna ho rizu ntaln a ccv pos tavlja iznad fina lizira nog pod". odvodlla cevjll . Na prvo m sprat u je prik azana p ro locna se ma slruj an ja vode kroz reull a veza na grejna lela. Na s red njc m spralu predstavlje na je grana sa kral · kao nepo krc tni . o ni se mogu pripre mili i mo nlira ti na deo glavne ho rizonta lnc ce vi i u rad io ni .JI ___________ -. do druge . grcja nja I ros pra lne zgrad e. insta lacija na ovnm spralu lI mes to kao grejna gra na mo · ze bi ti i7.282 R 'l 'o<loml'ii PI?OJ EKTO J~~ NJ l': POSTROJf:NJA Z.. ekspallziolli slIdj 2. prj j<.. Da bi se dob ili dobro izvedeni vc rtika lni prik ljucci na grcjnim le li· ma. pos ta sc sva ki vezan i radija to r jav lj d .N TR4 L NOGREJANJI' Na sli <. za rcglliisalljcj 9.·. vazdlLflli isplIst j 7. Kod ove se me neo phodno je o bral ili paznju na ko mpe nzaciju to plo tnc di la tacije cevi.. Razvodna ve rtika la na kojoj grcjll i krug pocinjc i povr.os tvaruje se 11.para le lno. kOllveklor) .ttn a na kojo i sc zavrsava. ko el pus kdnjeg grejnog lela. dovodlla CCVjlD. vellt.·I Cf. cirklll. kotaojJ3. pllmpa j 12.II1" fJ rv<l uva s lu caja odrede na je duzino m grcjnog te la. Na svako m radija to ru za iSpUSl vazduha pOSI. Ka ko se sa sli kc vidi . vez a ho rizont a lc i ho rizo nla lnog dela (kra lke veze) is pod radijato ra. 88' . spojlla cev ekspa/lziollog s/ld aj 6.vede na i u o bliku cirkul acin nog kru ga. i sta lno je drukcija. ~ f-1 .: i 12.- II - Slika 12. Na istoj hon w nt a li. r I~ } 1 J 5 I II I 9 12 0- Gt r 7 8 6 r: )~ liJ / r-.3. trokratki vClltil. SIO bi poveca lo o tpo r slrtljanju vode .cvrsti OS IOI1<IC kim vcza ma pod g rejnim tdima.5 prclivl/{/. SlI u tom slucaju postavlje ne jedn . Meclutim. grcjllo telo. fq rP .vO Jcm.: cl nus lra no m spaja nju grejnog te la sa eevi. sigllailla.6 da te su razlicil e se me horizo ntalnih <. Kratk a veza se moze izves ti sa sma njen i1l1 precnik o m. prik aza na je kra lka veza s landa rdne duzine .: irkulacio nih grana u sis leml. 4. Ije nc su vazdllsne s lavine. U to m slucaju. dllzin a kratk e veze u prik ilz . kako bi se o bczbedi o pOlre ba n pro · to k krnz radij ato r..6 Sema razlil:itih cirklliacionih krlllJOva (1.·i.j I I I I 10 _ _ _ -.

koji Sll jcd . l 5. savreme ni jcd noccv ni sislemi sc sas lojc od horizonl a lnih kru gova koj i poc injll na razvodnom.3. radi regulisa nj a odava nja lop lole.DNOCHiVl SlSTEM1CF. 17). koji sadrie 1I seb i razvodni i povralni prikljllCa k. " zavrsavajll se n:l povra lno m lI spo nsko m VOdll. 1I z3vis nos li ou vt:l ici nc objc kl a i 10 lI glavnom kroz vc rliki. U s ill cajll kad. 12. S obziro m na mogll c nos\ izdvajanja sva kog s lana 1I poseb nc eirklilacionc kru govc. Na vcrlikalc po spralovima Sll priklju ce nc klllijc malih uimenz ija . posl av ljajll se grcjna le la k()j a se specijalnim venlilima vczuju z" cev i.7). Na c irk lllacio nc kru gov<.7 Horizontailli cevlli JerI/go vi II stambel/im objektima .IG i J2. U jcdnoj kUliji moze bili prikljuCak za jcdan iIi vise slanova (slika 12. U nbjck lll sa ho riw nlalnim cevnim kru gov ima p rovlaci se ne ko lik o verlikala. 8). Na krajll gra ne je pri kaza n prolocni neregu lislICi ko nveklor. IF.. kao i kra lkll obil az nll veZll (sl.I ed nOl:cvni sislcmi Sli danas lInapredc ni speeij a lnim ko nslrukcija m a venlila. 1I kojima su s meii leni razdc1nici i sabirnici za pojcdinc cirklilacionc kru gove. 12. Sva ko grcjno te lo j l: o pre mlje no venlilom za aulomalsko is pll s lanjc vazdu ha koji jc poslavljcn na najvisoj laeci grcjnog le la. Slika J 2.12.lne gradcvins ke ka nalc 1I blizini s l e peni~la i mokrih cvorova. Iz kulijl' do razd e lnika vuu e se cirkulacioni krugovi najcesce od bakarnih ccv i.-oCa pri poslavlja nju i upo lrebi lrokralkih venlila .l su lI grade na dva konveklora jeda n iznad drugog.1 283 Na Irece m spra tll je prikazana prolocna serna sa lrokra lkim ve nlilima. SA VREMENI JEDNOCEVNI SISTEMI . lJ horizo nl a lnc jcdnoccvne grane Ccs lo se ukljucuju ko iwektori. koja nijc dobila vel iku primenll usled lest. 12. koje SlI prccnik a. a i za "p ro dllvavanje" go rnjeg u s lu caju skupljanja vazduha pule m poviSc nja brzine slruj a nja vode. VeZl! grcjnih lela i ccvi mozc bili sa slra nc iIi o dozdo.lO li Z drll gi (s lika 12.vfRAL NOG GR£JANJ. o nda se Ces lo ispred donjeg poslav lj a ve ntil ( iii slavina). 1I zavisnosli od lipa ven lila..

Jer bakar ima vcJiku otpomost na koroziju sto obezbeduje cevnoj Olft'/i . II I :=J " II II II II II II Dir. 12.nC' c~ Ir od.3.. C~I .. " C [.._J ~ ~ c rC - r: XUPAflLO k lYain/~nJr I I - - .ad w { a.. PoKTJt" j ~d Ulponsk .:- IaftlTILO ~ I I =-=-= II .. Razvodri armari._ ~-:-~ "". f.".28~ I B.... Todaro"ic I'ROJEKTOIlANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREfANJE I RazYOdni ermaic 50 x 50 em u istom spratu . ~ r. sto je posebno izraieno kod jednocc v nih sistema.1 Primena bakarnih cevi Baka rne cevi imaju niz prednosti nad eelicnim.....: u spratu ispod f+ I ~- C C I -- ~~. : I i¥!1 ~! c i~~ c c ~I . . pa su cevi od bakra nas le ve li hll primenu 1I postrojenjima centralnog grejanja.ktni prikljucci be: rozvodnog crmariea . M':' .8 Nacill prikljllcellja horizol1talllilz cirklllaciollih kmgova na Ilspol1ske vodOl'e 12.. .

2 12.NOG (jRElrlNJA 285 dug vek Iraja nja i niic izdalkc Zit od riavilnje . T o o mogu cavil ko risec nje veCih brzina strujanj a vode i kao posledicu toga ugradnjll cevi manjih precnika nego 1I slucaju cclicnih eevi. nt: po l ~~bne za mc ne delova cev ~~ rnreZc . nema tit iOgil ad mu ija kao posicd icc korozlJc pi! n1Je po trebno J?ovre me no 15piranje cevovoda.12 JEDNOCEV 1SISTf:M1 CEN fHr1l. koji su i je ftiniji.9 Bakami spojlli elementi . za isti pad pritiska u cevnoj mTd i. Sa povecanje m duzine eevovod a . je r su.jitilll. Na cevi manjih precnika se ugraduju manji ve nl iii kao i druga armalura.i za cevovode sistema grejallja iz asor1imallafahrike Majdallpek Hrapavosl bakarnih cevi je oko 30 pula manj a nego eelicnih slo prakticno znaci da je niii koe fi cije nl trcnja pri struja nju vode .

k/:!. I'ojava tzv.pravljc ne od hladno valjanih ce licnih lraka. sto vai i i za dvacevne sislcme. S li cnc osub ine bakarnim imajll i cevi od mek og Ce lika. Vrsi se k~pi ­ larnim Ic mIjenjem spojev3 koji se izraduju u vrlo veIikom aso rtimanu (slika 121)) I\naliza cc n~ jc pokazilla da Sll cevnc mrezc od bakra. ali moze bili i razlicil. [ spaja nje bakarnih ccvi je brLo i re lalivno lako. dok je pad temperature obicno u svim grejnim telima isti.4.2) Kod jednoccvnih sistema. tempe rature vode na uIazu i izlazu pojedinih grejnih tcla SlI razlicite. -I. rek tnog dodira sa be lonom ako Sl: lIgradliju 1I po dove pri izvodenjll podnog grejanja . Zbog ve likc clas t icnnst i nislI ase t Ijive na razna slega nja i ve lika povrsinska knn {. DIMENZIONISANJE GREJNIH TELA O dredivanje zagrevne povrsin" grejnih tel a vrsi se po istoj jed nacini kao kilt! <I v" cev nih sist e ma: /1. a sto jc pose bna prcd nos t kilt! jednoccvnih sisle ma kod kojih su celc vc rtik a le istog precnika. jer bakarnc' {. Ispo rucuju se i babi rnc ccvi presvuCcne plas tikom. sa vrlu niskim slepeno m necist oca . Zit jednake protokc. U n" 5e lakk obIikuju od bakarnih. Q.Tc Klo"JI·ir J>ROJ£/(/. ali su nedovoljno 01 _ po rn e na spo ljnc ud arc. _ te mperatura vod e na lliazu 1I radijator liz _ te mperatura vode na izlazu iz radijatora Kod dvocevnih sistema srednja te mperatura vode u svim grejnim telima je is(.2S6 u grad c n~ 13.srednja temperatura vode u grejnom telu I".. racunajuci matcrija l.OVANJ£ J>OSTROJENJA ZA C£NTRALNO GREfANJ£ masa mitterijala ccvi sc smanjuje u odnosu na ccv i od c. isporui:\" ne t! c lovc za grejni s isle m kao i cc nu monlaze.d . I ) u kojoj je: Q . To Sli {.ev i m.po trebna kolicina toplo te za grejanje pros torije(W) koc fi cije nt prolaza topIote za usvoje no grejno telo(W/m . mekih cevJ koje se ispo nl cujll u ko turovima dllzine i do 50 m omogucuie jednoslavno polaganje eevnvoua u jcdnoj cc lini.k(I". Vr10 Sll praklicne kod nak naunog ugradivanja grejanja 1I zgrade. Temperature razvodnc I .liz = consi. povo ljnije nad ec licnim za mreZc pn:.e nlrisana o ptcrece nj~ . Za izracunavanjc povrsine radijatora treba poznavati luJ i liz.I Q ( 12.c lika.10.d + lil ) .tempera tura pros torije(°C) 1m = 1/2· (I. kao sto je slucaj i sa padom temperature: k 2 ill = I. Odredivanje pome: nutih te mperatura objasniee se pomocu seme na slid 12.nika ccvi ad 80 do 100 mm. K) I" .t i jednaka 1/2· (I'd + liz). I3aka rn c ccvi se lako sav ijajll pri cc mu se ne slvaraju nabo ri na cevnom omolacu . ( 12.) -. a li im je vck lrajanja kraci.evi Sli tank oz idnc a osim toga i manjih precnika od ee licni h. koja je svojevrsna zastila ccvi od spo ljnih ud a ra iIi di . 12..

( 12.3: /. prosavii i kroz radij ato r gornjeg sprata snizila svoju te mperatum od t.t luI2 II tir} tSM2 r ~ / lull I lIZ I @ Slika J2. [zjednacavajuCi prethodm: jednacine lltircciuj.0 / tUIJ m / .0 / lizJ tSMJ .J ) Temperatura I ] predstavlja te mpera tum smde vode koja je prosla kroz radijator. JEDNOCEVNI SISTEMI CENTR4LNOG GREJANJA 287 pov rlltne vode II siste mu LIi" = I.12. i de la koji je prosao kroz haIku vezu. J0 Temperatttre vode merodavlle za dimellziollisanj e grejnih leu. QII i QfII..: se ova te mperatura: .3) ~ tr .. Sa ovimje od redena i kolicina lop lo te koja sc transportuje vertika lo m do grejnih te la QA = QI + QII +QIIl' PolazeCi od ovih vrednosli odrede n je protok vod e kroz verlikalu A ..IV Kolicine toplo le koje lreba da odaju radija lllri su oznace ne na iic mi i iznose: QI. Prolok vode kroz vertikalu moze se odrediti i po lazeCi od toga do je voda.do 13' (l2 . .

) pri razliCitim srcdnjim lemperaturama vode lin . QII ( 12. ~ Q I (.WE POSTROJ£ VJA L I CF.-(61 roOSl..9) gdc jc: .ul-upno odavanjc toplotc svih radijatora vczanib za ve rtil.) II X (12.Jc slcdi: (Q + Q IlI . j =1 r Q . smeStc nib isprcd tacke mcSanja za L.8) Q: 1 PostupajuCi daljc na ovaj naan 1D07. 2 Pad te mperalufC vode u svim grejnim tclima po spralovima jc jcdnaL.I.. Todoroo~ PROJEJaOFA .. Q-£naeavajuCi sa n. 7) odaj.6 ) ZamcnjujuCi u ovoj jcdnaCini nadc nu vrcdnost te mpe rature 13 dobija sc: Q. 83 B.-t I r .-u pna odata toplota svib grejnih tela.4 L I n ( 12. Analogno pre thod nom ra · 7.:ak:...\7R. n·li po redu radijator odozgo.ul.-I. dobiec se opSti izraz za Ic mpcraluru smc:Sc vode za radijator: ( I -I ) n ' 1' .3 ( 12. Ova te mperatura sc nalazi u zavisnosti od uslova koji su odrc· de ni za dati SistCIIL Ti oslovi mogu hili slcdcCi: L U svim radijatorima (grejnim tclima) jcdnake su srednje temperature vode (I..1: se odrcditi te mperatura u rna kojoj deonici \"\: rtil. VJE ([2.4LYOGRElr1 .5 ) T emperatura 13 jc pOCctna tempera tura sudivanju slcdi slcdcea jcdnaCina: radija tor II.:alu Za odrcdivanjc povrlinc grejnih te la neophodno jc joS znati tempcraturu vode ko · ja izla7j iz grejnog tc la.-oju sc odredujc tc mperatura . = ronsL) pri I3ZliCitim padovima tcmperature u radijalorima.

I <. . 13) v S obziro m na sniienje te mperature vode pri izlasku iz grejnih te la.. poCev od prvih grejnih te la u smem stmjanja vode.iGRslcdi : G R = C . o ni kod kojih je : 3. manj a ko li cina va de stmji kroz kratku vew ve rtik aIe.I':J. Prvi cc imati manju grejnu povrsinu. Z bog toga.. <I Ii i do povc ea nj<l precnika eevi ko jima se gTcjna te lit vezuju Zil vert ikalu. Utvrde no je da su najeko nomiciniji siste mi o ni kod kojih su i srednje te mpe rature i pad te mperature vode u grejnim telima po spratovima razlicit i. A= QR _ _ --= Q .sina radija tora. utv rd c no je d<l su najeko no micniji siste mi. povccanja srcd nje tempe ra ture vode u gTcj nom te lu i smanje nja povrsine te la. Rukovodeci se gore navede nim uslovima. Srcd nja te mpe ratura vode u grejnim te lima i pad te mpe ra tura zavise od odnosit iz medu ko licinc vodc koja pro tiCe kroz ve rtik alu i kolicine koja prode kroz grejno tc 1 0. Sto je taj od nos blizi jcdini ci./ . JEDNOCEVNI SISTEMI CENrRALNOG G RFJA NJ.ia Pad tempera ture vade u radijatoru je o nd a: ( 12.~ lJ R v. vr. proizil a~ i da Ce se dobiti ista sumama grejna povrSina kao i kod ekvivale ntnih sistema dvocevnog grejanja. 1/1"' pa je: ( 12. kako u pc gledu grejnih te la. - 7 (12. tako i u pogledu ccvi. 12) Sa ovim jc od rede na srednja te mperatura vade u radija torima.. dok Ce se kod ostalih ona povecavati. To dovodi do smanje nja pada tempe rature vodc.1 0) Ako se go rnji od nos oz naci sa a = G. /II = 1. a sa njo m i zagrevna pov./ . II ) Ka ko je s dru ge stram: I':J. javlja se sve ni za srednj a te mpe ratura vode u svakom sledeecm grejno m te ill.. povrSine svih sledecih Ce se poveeava ti. a veca kroz grej no te lo .12.. Ako se kod proracu na prime ni me toda konstantnog pada te mpera ture II kmgu iii vertikali.!!-/ I-=- c ( lui - a Q) R c ·/ c·C v . a sa C R protok kroz rad ija torc. 1st i je slueaj i kod grejnih te la koja su povcza na u eirkulacione kmgove. A ko se sa C v oznaci p ro tok kroz vertika lu u kg/h.ie na su ispitivanja da bi sc odrcdilo koji daju naje ko mo nicnije siste me.lil' to je liz = 1..1 Q _a__ C R ( 12.1 2SQ Srednja te mpera tura vode 1m i pad te mpera ture vode u grejnim te lima 6J imaju razlicite vred nos ti.

Kako se hlade nje vodc u jed nocev no m sislemu vrsi i prc ko radijatora i pre ko ccvi. odrcdcn jc prc ma slici 12..12... 17) u opstem slueaju: . Na deoniei izmcdu radijatora lreceg i dntgog sprata ona iznosi: (12.16) analogno: (12.+QII/ = IQR C· P(/r -I. Qv c· p·IlI.ldcnc povra tne i topic razvodne vode.-1 CENTRA '-NO 0 REfA NJ E 12.) c · p·IlI. (12. "/<xIOfUl'''' "ROJ UcrOl ~4 NJ" POST/W JENJA 2.vi ta cion ih sis tc m<l vode nog grejanja prirodnu cirkulaciju vodc izaziv<l r i U lik a gustina o hl.5.< (12. DIMENZIONISANJE CEVNE MREZE GRAVITACIONIH SISTEMA Kod gn.' priliska koji nils laje uslcd hl ade nja vode u ccvima Ppr.200 8. Vc licina neophodna za njcgovo odredivanje je protok vode kroz vcrtikalu 11 (kglh) i pri zadanoj top lolnoj snazi radijalora i le mpcraturi vod e on iznos i G = QI+ Q.. to sc ras polozivi napor mo)k sma trati kao suma priliska koji nastaje uslcd hlad e nja vad e u grejnim te lima Ppr~' i .I S) 10 - cp- ruv- sumarna top lot nil snaga grejnih lela (toplotno OpICrcec njc vcrlikalc tcmperatura razvodm: vode sistema iii cirku lacionog kntga tc mperatura povratne vode sistema iii cirkulaeionog kruga specificm! toplota vodc guslina vodc lc mpe raturski pad vode u vertikali Tempe ratura vodc 11 svakoj dconici zavisi ad velicine hlade nja vode u radijatori rna. 14 ) Pritisak usled hlade nj a vod c 11 grej nim telima .. kod protocnih sistema sa gornjim razvodo m.

PI . Odredivanjc prirodnog napora kod sistema sa kratkim vezama vcli se na sliean nacin kao i kod protocnog sistema. odreduju se po formula rna kao kod prethodne seme. P2 . Prirodni cirkulacioni pritisak 1I ovom sistcmu sad a ima vrednost: (12. 12> II i I. J I IzraCtltlava1lje gravitacionog napora kod jed1locev/log sistema Hidrostatii':ki pritisak u vertikali pri njenoj visini /t1+/t 2+/tJ iz. . P2 + "1 PI)' Hidros taticki pritisa k 1I glavnoj vertikali pri tc mpe ratllrivode lr iznosi: g (" JP. Protok vode kroz ve rtikalu i temperature vode na svakoj deo nici ve rtikale. To zn<li':i dil se moze smatra ti da se tempe ratura vode IJ Odr. sto ne lInos i greskLl. gustine vode pri tc mperaturama I].nosi g (1r3 P3 + 1r 7. s matraju ~i da se voda 1I ccvovodll nc hladi. uz imajllCi da je odava nje to plo te u sredini grcjnog te la a ne postupno po vis ini . - L Qi1J h11/ hjJ Stika 12.12. 18) c ·G lIkllpna loplo tna snilga svih grejnih te la na ve rtik ali do posmatrane deonice (brojeCi 1I s me ru struja njil vode) Na slici n.- IQi ( / 2.ll srafirane povcline rad ija to ra preds tavljaju delove 1I kojima je temperatura vode 13. +" l Pr + hI Pr) . p. lz ovo- . ) EDr \"OCE'''Vl SISTEMI CENTRAL NOG ORBAN)'! 291 / I. a temperatura I] na visini hz. Proraeunska serna sa svim potrebnim podaeima za proracun data je na slici 12.12..19) gde su: P3 .lilVil 1I vcrtik a li nil vis ini h). = 1. Q.

Prirodni pritisak u ovom sistc mu iz nos i: ( 12. U slucaju sa sLike. Njegoya vclii:..20). odyodni prikljueak i kratka ve · za.19) i (12.292 8. Kako se nivoi ce ntara hlade nja 11 radijatorirna i odgovarajuCi centri hladcnjil u vcrtikali razlikuju za 0.5 hR.12 (u srariranom delu radijatora voda ima temperaturu I" a ukratkoj vezi lui) iznosi: (12. koje obrazuju doyodni prikljucak.2(1) Posto je hl>1I 1' za 0. PROJeXro":4NJf: POSTROJENJA Z-1 CENf'RALNO GREJANJE ga proizilaz i da pri jed nakim to plo tnim op te rece njima grej nih tela i istim poectnim te mpe raturama. c. sam radijator.21 ) gde su: .i na odredena prema slici 12. a.i. b.5 hR to je ujedno i razlika u vclicinama koje odreduju (0 rmu It· (12.. [pil ~ u ovo m siste mu te mpe raturil i gustin a vati c ~c me nj aju ne sa rno II grejnim telima (uslovnim ce ntrima hl ilde nj a). protok i te mpe ratura vade nil deonieama kod obe k me SII istc. to se u m1l 1 0 m cirkulacionom kolu javlja sopstveni prirodni cirkulacioni pritisak. d.l pro te kne kroz rild ija tor i ~roz kratku vezu. vee i u tilcka ma vcrtikalc (erne tacke na slici) gde se meSa voda kOj. T<HIor.. to bi bile deo nicc a. Vertikale sa kratkim vezama imaju lokalna cirkulaciona kola kod svakog grejnog te la.

=lrh Ijz < IJ). Svaka ve rtikala je istovre me no i razvodni i povratani eevovod svih grejnih tela iste vertikale. pos to su grejna tela u rednoj vezi. Ova reze rva se ostavlja za slucaj da se u proracunu izosta- . Vc lici na koefieijenta je /3=0. . koj i uzima u obzir deo prirodnog . radijato ri su veza ni na red i prome na te mpe rature i gustine po horizo nt a li. kod grav it aeionih sistema grejanja. tako da zbir gubitaka pritiska u kolu L (Rl + Z) bude jednak j(j za 5 . koris ti se za savlad ivanje o tpora usled tre nja 1I eevima s is te ma i za savladivanje mes nih o tpo ra." gustina vode u kratkoj vezi. Prirodni cirkulacioni pritisak. obzirom da su u najvece m de lu grejne sezone tempe ra ture vod e u siste mu nile od proje ktnih Oso bc nost jednoeevnih siste ma je til sto svaka vertika la predstavlja jedinstvenu strujno kolo. Pre ma tome. Napor u sistemu os tvare n pumpom je konstantan.12. zbog hlade nja vode u radij a torima ne od rilZava se na velil':inu prirodnog eirkul aeio nog pritiska. moze se odrediti kan razlika hid ros talickog pritiska visine radijatora i kratk e veze: ( 12. Pri proracunu bira se eirkulacio no ko lo koje je najnepovoljnije u hidrauUl': nom pogledu. mora biti zadovoljen usl ov: (12. Hidraulicnim proracuno m glavnog eirkulaeionog kola odreduju se precniei njegovih pojedinih de onica. a to je ono kod kogCl je raspolozivi cirkulaeioni pritisak po jediniei duzine ccvi najmanji.10% manji od velicine racunskog pritiska.5 sto znaci da se uz ima Silmo 50% gravitacio nog napora. Kod ho rizontalnog jedn oeevnog siste ma greja nja.24) gde su: 1'" Pm f3 napor koji ostva ruje pumpa prirodni eirkulaeio ni pritisa k nastao usled rilz lika gustine u razvod noj i povra tnoj eev noj mrd i koeficije nt. u malo m cirkulacionom kolu.22) gde je Pl.napo r.gravitaeionog pritiskil u periodu odrzavanja projeklnog hidraulil':nog rezima u sis te mu .23) Kod pumpnih s iste ma gn:janja raspo lozivi napo r sas toji se iz napo ra pumpe i gravitaeionog. Prema tome. dok se prirodni eirkulaeio ni pritisa k nc pre kidn o menja us led pro me na tempera tura vode. I ovaj napor ce se utrositi za savladivanje o tporil strujanja vod e u mrezi. PostojeCi prirodni eirkulaeioni pritisak . kod pumpnog greja nj a raspo lozivi napo r bi iznosio u o pste m slucajll: (12. a PSR srednja vrednost gusti ne u radijatoru. ft:DNOCEVNl SISTEMl CENTRALNOG GRFJANfA 293 Pu' i Pi! o dgovil raju ce gustine vod e pri tc mpe raturama I". i liz (za radija tor treccg sp ra ta l".

204 R.·ic PROJEK1'() I'l1 M E POSTROJENJA Z4 CE rR4LNOGRI::lA NJE ve n ek~kv i hidrauli cni otpori sto se moze desiti u nedovo ljno ddinisanim planovi l1l. C irklilacio ni pritisak kroz is tu vertikalu. Dil bi se maglo pristllpi ti prorilclInli cevovod a po trebno. pritisak levog vodenog stllba. • B 1 C gr 1 2 hll h2 h3 hI ~r 4 t A 9ml 5 ~gl 3 9m:r II 6 hm h4 h5 7 h0 . gil h1V • E ~-------------' .8... To z naci da treba dil su p07. prikazana Sll i mal i! cirklil ac ion a ko l<1:l. 2.tlje m proraclInli kilo os nova / .Toooro. P mil ) . pro toci kroz nji h i mcs ni o tpor i.6. P r + hill · P ".3. 7. doh drugi.- f- gmn:.g ( ) "0Pr+Pp 2 + "( . 1 i s. ODREDIVANJE GRAVITACIONOG NAPORA Za se mu na s li ci 12. gpi 8. Na istoj se mi .-.wno ci rkulaciono ko lo uzimil sc 1I d.5. pored po mc nut a dva ko la. G. 12. nate dllz ine deo nica.t l1l:kog gr~d ev in skog objckta.2:i ) Prvi clan ove jed nacin e predstavlja pritisak d es nog vodenog stuba . D Slilw 12.. g rejna tela. 13 o dre diec se raspo loz ivi pritisak po ko lll kroz ve rtiblll i P" kolll kro7..13 lzgled cirkllinciollog kola Pritisak kroz cirklilaciono kolo (A BCD E A) iznosi: Pv = g ( "II . P r (12.4.vertik'lle.ie imati go tov\l semll s i\ te ma grcja nja. Proracunato gl. a li i kroz grejna te la: .1 hidrillilicku lIsk lade nost svih os ta lih kola s is te ma.( +" w ..

a suprolnog je smera od napora u kratkoj vczi. p. koji se javlja u malom cirkulaeionom kelu. Na slici 12. I. Ova konslalaeija pOlvrdujc sc jednacinom (12. usmercno cd slrane grejnog Icla u haiku vew. manji od napora u kolu kojc protazi krol grejno Ielo 7. "'g I 3 Stika J 1. 2. 14 malog eirkulacionog kola lal. jer opsla eirkulacija po vertikali savladuje oyu cirJmlaeiju. h".. koci cirkulaciju vodc po vertikali.a napor koji sc javlja usled razlikc Idina vodenih stubova kola 'malc' cirkulacije. P no!· 1 . I I) ( p..::a za L:olo vcrtible. eirkulaeioni prilisal. JEDNOCElr:v1 SlST£~(f CENTRALVQG GR£lAN JA 295 Jl p.12.26). koja bi. 2.: . Usled razlike u guslinama vode.GT > Pv Oduzimajuc::i Jlv od Pv. 4. odozdo navise. 10 se u malom eirkulaeionom kolu Iczi usposlavljanju kretanja vode. lao i padovi pritisL:a kroz njib. kad bi se usposlavila..napor. 3. J i 5. 7.GT = g . 1 • 2 "" Sr gr-t gI 2 f 4 .:oj vezi. poznati su nam preCnici deonica toga kola. II. 2 +PI) + g. 5. Pri lome je deonica )-4 zajedniCJ. G.. 8. . i za malo cirlmlaciono L:olo 1. Kako se vidi iz jcdnacine.14 Lokalno drla. I"z + g. "IP.PmJl .g·"O + ( 2 Moze se zapazili da je Ppr. a samim lim i leZinama (vcta jc u grcjoom tclu)..1 I + g .laciollo /colo grejnog tela Ako se prctpostavi da je dimenzionisanjc izvcieIlO po L:olu ABC 0 E A Znaci.GT i uzimajuCi daje "11=" 2+"3 i "11="-'+"5 posle sredivanja se dobija: (12. zaustavila krelanje vode odozgo nanae po kral\.-ulaeionim kolima I. ne moze usposlavili. U grejnom lelu i kralkoj vezi.+pp) + g.26) p.-vo kretanje st.bYZ. Gubitak napora na kralkoj vezj 1-4 jc L(RJ +Z). 3.27) Ove vclicine izraZavaju naporc koji se javljaju u malim cirJ. 4. napor u kolu vertikale.g. Posto su ta&e 1 i 4 zajcdni&e . (Pml 2 +PII) + (11. Ali ipak.

2Q6 8. koja se moze koristiti kod jed nocevnih sistema.( pos tav i ventil. 12.2') ) iii u o ps le m s lu cajll : (12. biti lIpo treb lje n za savlacl iva njc o lpo ril eirkulaciji vod e u ogra nl. u malum ko lu se javlja dopunski napur koji za radija tor [ iznosi fJl I'.. veza no je za pos toja nje ve ntila pose bne konstrukcije_ Konstmktivna rese nja ovih ve ntila omogucujll d a se o ni postavljajll sa strane radijato ra i odozdo (51. 12. Akn bi lemperatura vode 1I grejno m t. odnosno pre ma ras po[oz ivo m napo ru u to rn ko lu P"r.I i .lpor koj i posluji medu lim tackama de llije i u slnlnu ogran(lka grej na le la.. .li cit e . .2H) i koj i pOlpoma7. koji se danas najvise koriste.Pkr. a sa jednim dodatkom i kod dvocevnih. Medutim.. VENTIL ZA JEDNOCEVNO GREJANJE Za raz liku od dvocevnih sistema centralnog grejanja funkeionisanje horizont a lnih jednoeevnih sistema sa grejnim krugovim. tak o i za kolo male cirku lacije.31 ) Ova jed nacina dobijcna je iz pre thodne jcdnaCinc.I/.. sto je veci o tpor kratke veze.g ' 'II (P. to ce biti i otpor kratke veze veti. SIO ventil bude vise zatv()re n. pritisak ..TO I'ANJE POSTROJENJA & 1 CENTRALNO GREJr1NJE kako za kolo verlika le . o nlla bi precnik e ogranak il mogli odredili prcma naporu 'L(Rl +Z)kRVZ' M. ve ntilska spojnica.e cirk ul (lc iju vode kroz rad ija tor. kako su uve te mpe rature r.:iu i u kralk oj vezi b ile isle. tzv.15 i 12.II . precnike kratkih veza twba od re diti polazeCi od mogllceg gubitka napora: 'i. postoji i je dno univerza lno resenje.:d utim. T""orm'it PROfl:'l<. ima ka radijatortl I i u sa mo m raclijal o ru iznosi: (12. pri da tim precnieima ogran aka. tim ce viSe. jcci nak jc o lPOrtl kralke veze.7. a time cc i vise vode proCi kroz radija tu r.( Rl + Z) I" + p ' .. 1I radij(ltor o tici vode. Taj dodatak omogucujc 100% uvode nja vod e koje je potre bno kod dvocevnih sistema.30) Na taj ntlcin. U koliko je dime nzio nisa nje eirkulacionog kol a izvedeno po kolu kroz rad ija lo rl'.napo r koji mozl. plus proizvociu visi nt: radijalora i raz like guslina vode u radijat o ru i u kriltk oj vezL lz pre thod nog slecii da.1' g ' ( fJ .16). to cirkulaeioni prilisak . U ispravnos l ovog zakljllcka moze se lIver il i aku se na kralkoj vez i izmedu taca ka .GT.v.) (12.n. Pre ma lo me. napor koji moze biti isko risce n za s(lvlaciivanje o tpo ra u radijatOl"lI i u ograncima kit nje mu.+ 2 ( [ 2.

poz.15 predslavlje n je jedan lakav ve ntiI.kroz njega p ro laz i maks ima lno 50% iii 35% od opticajnc ko licinc vode. a ne na ve rtikalama kao kod dvocevnih siste ma.lIvck najbliZi grej no m te lll . To se vidi n a slici 12. 17 .. za .e lo ka o ko d dvoccvnih sis te ma. R azvodni vod pozicija 1. Na slici 12.poz. S lika 12. Za to je proble m reglllacije ovog siste ma svede n na broj stanova. na slici 12. 2 i zavisno od ko ns lnlkcijc . Kos im vc ntilima sa prikljtl ckom za di fe re ncija lni ma no me ta r Irajno se resava pit a njc pro ta ka vade. D ru gi je obilaz ni vot! (bajpas) . i spaja 5l' iza obilaz nog vod a sa razvodno m vodo m . 16) kroz ovaj ho le ndcr ul az i razvodna vod a u grejno telo. deli se na dva pravca: jcda n jc ka grejno m te lll .poz. S o bzirom na nacin odvajanja grejnih krugova od ve rtik a la (moze se vrsiti direktno i prikljuccima). 15. de taljno ra cllnanje viska napo ra i ba la ns ira nje vc rti ka la nijc po trcbno. 3 1I kome voda ne od aje toplotu. 5. Kod ve ntila pos tav lje nih ispod radijato ra kroz hoIc nde r se vraca o hl ade na voda iz radijato ra. 16 Vel/til sa prikljllcko/ll za posla vljal/je ispod grc itwg tela Na pop re'::no m prcsekll ve nti la prik az ani Sli razliciti lokovi vode. Kod ve ntila sa prikljllcko m sa stra ne (s lika 12.NTRALNOG GREJA NJA 297 Na slici 12. [zrade n je od kova nog mes inga i hro miran. 15 Velllil zajcdll ocevll o grejalljc za pnslavljallje sa simile S lika / 2. G rejni kru govi se mogll n:gllES<lli na viSe na'::ina. a ne na sva ku ve rtik a lll i svako grejno t.12. Kada se posma tra ko ncepcija ho rizontalnog jednocevnog ce ntra lnog greja nj a vidi se d a je o na zas nova mi na ho rizo nt a lnim grejnim krugovima razved e nim po s tanovirna. Veza radij a to ra i vc ntila os tvare na je prc ko teflo nskog priklj ucka . JED OCEVNI SISTEMI CF. gde o brazlljll razvo dnll vodu za slcd cce grejno telo. 15 prikaza n je ce tvoro kraki ve ntil sa ho rizo nt a lnim prikljllcko m.pOl. koja je 1I njega dospe la pre ko "lI ronje ne" cevi. 4.ho le nd e ra. a koji je lIsmere n ka razvodno m vodu sledeceg grejnog tela. Povrat na voda iz grejnog te la os tva ruje svoj tok kroz lI rn nSkll cev .

_ IH to.8..--J I I ~""" ~ --3 ir1 I I ~~ 2 i ~ '. . Medutim. Ve ntil se tako moze podesiti na bilo koju zeljenu kolicinu vod. UPOREDENJE JEDNOCEVNIH I DVOCEVNIH SISTEMA Razlike u jed nocevnom i dvocevnom sistemu su pre svega u ukupnoj duiini cevi koja je ma nja i povrliini grejnih tela koja je kod jednocevllih veea.umesto u radijator voda bi neprome nje ne te mpe rature otiSla ponovo u krug ka sledeeem grejnom te lu. ali se utice nil top lo tno odavanje radijatora iza podesavanog. Ovo bi se na rocito ose tilo uko Liko bi se grejno te lo po tpuno iskljucilo it grejnog krugil..o nd a ce u sledece odlaziti voda vise temperature. pa ee i u tim prostorijama porasti te mpe raturil prostorije. _ . Ako se na primer smanji dotok vod e u podesavani radija to r (pritvaranjem ventila). 12. Ostale dobrc stra ne ovog sistema su: manji broj vertika la.! ~ .. OVilkvim podesavanje m ne reme ti se pritisak u cirkulacionom krugu.17 Pres ek velllila Kod ovih tipova ve ntila moze se pos tici fino rueno propo rcio na lno regulisa nic odava nja toplote. i sami ventili za jednocevne sis teme dozvoljavaju individualno podesava nje svakog grejnog te la.Todorovif PROJEKTOI'ANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNOG R£JA NJE jeda n stan.. Ovakvim zatvaranjem hidraulicki rezim se ne bi poreme tio u mrdi jer je samo skn:nut tok vode . slika 12. ~ / \ -'-._ " . pose bno kod horizontalanog razvod a jednocevnih sistema .<: I 4 I t 1 Slika 12. Z a dva grej na kruga od nos no 2 sta na podeSava nje se moze izvrsiti i posebnim STK . Ko liei na vode moze se dozirati obrta nje m rucice za ru eno regulisanje koja pokrece ve ntil (pozicija 14. 1) . '._ . To je mogucc izvrSiti po mocu za tvarajueeg e le me nta oznacenog kao "vre teno N" na slici 12.ve ntilima (strani proizvodae) u razvodnom ormaricu odnosno na poee tku grejnih krugova./' ~1\ H _ II II ~ "'.17) i na taj nacin smanjiti iii poveca ti do to k vode u radija to r.298 8 .

'-' ha _ _ _ _ _ _ _ _ ~ =t~_J . pa je svaka ve rli kala istovre me no i razvod ni i povra tni cevovod sv ih grejni h tc la ist e ve ri ikale. (J) CI III - .12. ko nt rolll odriava nj a i mere nje pOlrosnje lako sc naknad no lI grad uje u gO love o bjek te Kao mana ovih siste ma uglav no m se javlja: neS lo komplikovanije projeklovanje zbog proraclIna te mpe ra ture vode kod mda nja lo kova koji prolaze kroz grejno te lo i o bilazni vod poveca nje povrs ine grejnih le la 1I pros to rijama kod kojih se tela nalaze pri kraju vertik a la. JEDNOCEVNI SISTEMI ENTRALNOG G REJANJA 299 prethodna karakleristika povlati sma nje nje probijanja gradevinske kons1rukcije zgrade siste m je prikladan za mo tainu izgradnjll mo ntala je prostija i bria i moZe se pri lagodi li izgradnji zgrade svaka slambe na jedinica ima vlaslili i gO IOvo nezavis ni krug greja nja.Sema jedl/ocevl/og postrojcl/ja vodel/og gravitaciol/og grcjal/ja . jer su grej na te la u rcdnoj vez i. PRIMER! I UPUTSTVA ZA PRORACUN Pri li kom promeuna jednoccvnih sistema ras plllllziv i napor sc izracu nava na iSli nacin kao i kod dvocevnih. '-' 1 01 '- Slika 12. sa raz li kom 510 klld jednocc vnih sis te ma svaka vertika la predslavlja jedinstve no strujno kolo . s lo o laksava pllpravke. ./8 . tr h4 CD 1 I A CD II CD hs h6 h7 ® B ® .

potrebno je poznavati kolicinc [oplote koje odaju grejna tela I.300 8. b) kada cevna rnrd a prolazi kroz prostor relativno niskih te mpe ratura i kad il se hladenje vode u cevovodu uz ima 1I obzir pri proraclinu. tj.18 prikazana je serna najcdee primenjivanog jednocevnog sis tema. t. Oa lje sniZavanje tempe rature vade je u tack ama B i C. za OVU se mu i slucaju kome se sma Ira da ne ma hlade nj a vode II cevovodu. vee postoje deonice koje predstavljaju tzv. pa 5 11 te mpe ra ture pojedinih deonica : 14 = 15 16 = h Is = 10 Za tacno izracunavanje tempe rature vode u pojedinim deonicama . Prema tome. 'odnosno tacke A.32) odnos no. Veza izmedu te mpe rature i odale toplo te data jc relacijom: (12. kratku vezu pomoCu koje dec ukupnog protoka zaobilazi grejno te lo. usled pome nutog mesa nja.33) gde je: G ukupan prolok vode u verlikali (u ovom primeru i ukupan protok vode u celom sistemu) u (kglh) protoci vode kroz pojed ina grejna le la u (kglh) pad temperature vode u grejnim telima . te mperatura vade ostaje neprome njena od kolla do prve tacke u kojoj sc meSa voda razvodne temperature I. Do istog rezlllt ata za tempcraluru vode moze se doCi ako se problem upros ti i smalra da u tack i A ukupan protok gubi kolicinu loplo te ravnu onoj koju odaje grejno te lo. (12. POSTROJENJA BEZ HLADENJA VODE U CEVNOJ MREZI Na slici 12. kot! koga celokupna voda jed ne ve rtik ale ne prolazi kroz grejna tela. sa vodom koja se u grejno m te lu ras hJ ad ila(tacka A na slici). = t 1 = t2 = 13 U tacki A. B i C. II i Ill .e se razlikllje za slucajeve: a) kada je hlade nje vode u cevima zanemarljivo i kada se ne uzima u obzir. Todorovic PROJEf\fOVANJE POSTROJENJA Zr1 CENTRALNO G REJANJE I kod jednocevnih siste ma proracun rnre:z. temperatura vode pos taje nih (14 < IJ). uz zadatu tempe raturu razvodne vode.

.12. Sarno 1I tom sillcajll ee kroz grejno te lo struja ti kolicina vod e koja omoguclIje odava nje potre bne kolicine topiote . koji sluii za pro racun i definitivno dime nzi o nisa nje cevne mreze. B i C moze se iz rilcuna ti iz e nerge tskog bi la nsa. iI to je najccSci slu caj.1 C (12. Pos to se pro tok kroz glavne deo nice jedne ve rtikil le ne me nja. ova zilvis nost je d ilta n: lacijo m: 6. A to znaci da sc pocinje o d najne povo ljnije ve rtika le i da sc 0. Na knadni proracun se sprovodi pre ma ide nti cnim fo rmularima kao i kod dvocevnog siste ma. Ako su te mpe ra turski pil dovi u svi m grej nim te lima is t i.IS predstavlja raz lik u razvod ne i povra tne vode sis te ma i o na ima u tieaja kako na padovc te mpe ra ture vode u g rejnim te li ma. o dnosno pojedinih ve rtika la. 36) UPUTSTVO ZA PRORACU N P riliko m pristup a nja proracunu. tako i na pro take kroz grejna te lil. Na os no vu toga od red uje se raspo lozivi napo r: ( 12. Z bog odvajanja vode pre ma grejnim telima.po re usled tre nja pri stmja nju vode kroz prave de love cevne mreze. grejno te lo i povra tni prikljllcak). na isti nacin kao i kod s tmjnih ko la od gova rajuceg dvocevnog siste ma. sma trajuCi d a se 1I ovim tacka ma odvodi toplo til koju in ace odaju grejml te la. mes ne o tpo re.sarno o ne deonice ve rtikale koje predstavljaju kra tke veze. Medutim.67· H oee njuje kao dec na po ril koji ce se ut ros iti na o t. Ovim pute m se za tim do lazi do jedini cnog pil d a pritiska R . propustaju ma nje protoke i njihov precnik moze da bude manji nego kod glavnih deonica. to ee ovi vodovi ima ti i isti precnik. a osta tak na lZv. JEDNOCEVNI SISTF:MI CENTRALNOG GREfA NJA 301 T e mpe rll tu rska raz li ka I I .35) [s tim pos tupko m mogu se odrediti te mpe ra ture vo de i u os til lim de lovima eevne mrcZe. zbogjednostavnos ti mo ntaze tre ba teziti da precnici s~ih deo nica jedne ve rtik ale budu isti.34) Te mpe ra tura vo de u tacka ma A. Zato tre ba izvditi proveru gubita ka u kratkoj vezi i cevovoduodgova rajueeg grejnog tela liZ usiov: . D ime nzio nisa nje cevne mrde zavdava se odredivanje m prikljueaka grejnih te la i pri tome mora pad pritiska u kratkoj vezi da bude veti nego u cevovodll grejnog te la (razvodni prikljllCak. Tako se iz e ne rge tskog bila nsa za tacku A dob ija: (12. pil su ta ko pozna te i gustine vo de u pojedinim deo ni ea ma. prvo se odreduje ra spo lozivi na po r Zit s tmjno ko1 0 sva ke ve rtik ale i po mocu ta ko iz racuna tih na po ra vrsi se pre thodni pro racun.

a racuna se prema tacki mesa nja A (slika 12.:i prikljucnih veza. G rejna lela se dimenzia nislI prema srednjoj temperaturi vode 1I njima. Osim toga. to st: mo ra pristupiti njena m proracllnu za svaki sprat i za svaku ve rtikalu pose bno. Z bog vee pomenute prednosti 1I mo ntaii kada je ee la vertikala is tog precnika. Ako navedeni uslov nije ispunjen.'.19 KratkLl veza Gustina vode odreduje se pre ma srednjoj temperaturi vode 1I grejno m telll. odredenog pr. treba ve rtikale dimenz innisali sa neS to veeim jedinicnim padom pritiska od onog prosecnog. treba iCi na prvo reSe nje. Posto una nisu jednaka u svim grejnim te lima. Za na jvisi sprat temperature razvodne vade sistema i vertikale je isla kao i vode koja ulaz i 1I . Todoro .302 8. Da bi se dobili re lat ivno manji precni<.oznaka za kralku vew . Ovaj napo r uslvari smanjuje ukupan gubi ta k pritiska \I (Xvovod u grcjnag tcla.c PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA C£NTRALNOGREJANJ£ (123 7) K CT It PGT PK .oznaka za cevovod grejnog tela .gllstina vode 1I kratkoj vez i U gorojaj jedn acini poslednji Clan preds tavlj a napo r usled hlade nja vode pri oda - va nju toplo te grej nog te la. Pad pritiska u eevovodll grejnog tela moze se ublai iti izbo rom veceg tempe raturnog pada u grejnom telu.gustina vode u grejno m te lu za srednjll te mperalliru grejnog lela . U tom slucaju se pad pritiska smanjujc usled poveea nog ll apora zbog veceg efekt a hladenja vade.visina grej nog tela . ond a tre ba prccnik prikljucaka grejnog te la povcca ti iii smanjiti precni k kratke veze. U tom slucaju precniei horizontalne eevne mrde birajll se za vred nosti R koje SlI iznad prosecnog jedinicnog pada pritiska.1 9) u kojoj cevovod pa novo postaje jedinstve n. K A SlikLl 12. veCi temperaturoi pad smanjujl' pUlreba n pro tok vode. a prerna tabelama II i III 1I dodatku. kao stu je to slueaj kod dvocevnih siste ma.: lhodnim proracllnom. pa je i kroz sa me prikljucke manji gubilak pritiska.

12. Jr-DNOCEVN I SISTElvIl CENTR,1LNOG GRr:JANJA

30J

gn;jna te la. Uz pozna t pad te mpe ra tu re u grej no m te lu , iz racu nava se njegova sred njcl tempe ratu ra:

(12.38)
l't;mpe ra tll ra vode koja ul az i u grejno te la sledeeeg spra ta ima nii u vrednos t usled mcS anja vOlle iz kratke veze i povra tnog prikljucka grejnog te la. Te mpe ra tura rncS <lvinc je lljecln o i te mpe ratura razvodne vode grcjnog te la na niZe m spratu , a izraelln ava sc po obrascu:
1 = 1
'i
r

_ll.L c. c

( 12.39)

gde jc: - ko li cin a toplo te koju odaje (iii ocl aju) greJno te lo na najvise m spratu - ukupni protok vode u ve rtika li c - te mpe ra tura razvodnc vodc Zit grejno te la pre lhodnog sprata I, - specificna toplo ta vode c Tako se moze odred iti sred nja te mpe ra tura vode grejnog te la na niZe m spratu :

QI

I
1111/

=1
rl1

_ _1 _ 1

ill 2

( 12.40)

Odrccl iva njc povrs ine grejnih te la kocl za ne ma riva nja hlade nj a vode moze se izvrsiti i pre dime nzionisa nja cevne mrcie.
Prim er 1

Dime nzi onisa ti strujno kolo najud alje nije ve rtikale jednoccvnog siste ma vode nog grejanj a cij a je se rna prikazana na slici 12.20. Tempe ra tura razvodne vode iz kotla Te mpe ra turni pad u grejnim te Lima Tempera tllfni pad u ve rtikali Te mpe ratura prostorija Visine deo niea

',= 90 /';. I = 20 °C I, -1 = 10 °C
0

20 °C hB =2,8m h l =hf[=h m =l ,Om h6= 2,lm

I. =

ODREDIVANJE RASPOLOZIVOG NAPORA Pro tok kroz ve rtikalu

c=

12560 1,163 · 10

1080 kg
h

8. ToJormii PROJ£Jr..TOV.4;W £ POITROJ£NIA Z-1 C£'ffR.·ILSO GR£JA ;oo<.J£

Odrcdivaoje ICmpcntture vodc u pojcdinim dcooicama:

'1 = 90 °C ,
1-

, 2- -•)-- ,.\ - ," 5-90 °C - ,5 - ,. 5-

61" 1'6= 1 . 6 = 90- 20 = mo e Temperatura vode u dconici 6. poslc mcianja vode iz dconica 6'.6" i 5:
1"6 = 1"5 -

"5= ,..S -61[

90
Pro\>-cra lempcralun: vode u dcooici 8:

3720 + 3260
J.I63-I~

----=80°C
1.163-1~

5580

Zbog istih

tempera'~rnih

padova u svim vcrtil;.alama:

1:;= 19= 110=

'n = 80 OC

Temperatura vode u povratnoj dconici 8 vcrtil;.alc II odgovara zadalom padu tcmperatun: uvcrtil.-:ali od 111=10 Raspolozivi oapor iznosi:

0c.

Pn:ma tabcJi II

za ra.;&)iI;:c

gust ina:

H = 2,8-9.81-6,49+3.1-9,81-3.71=291.1 Pa
Pregkd du:f.ina deooica
broi dconicc
1

duDnaCm)

broi daJnia:

75
4_6 62

2 3
.J

6 7 11
CJO 10 II

duZina (m) 2,.5

to
0,5

25
10 15

5 :;

57 36
H

Primedbo: dcooicc 3 i

"su, ustvari, jcdna dcooica, ali iz prnkt.itnih razloga podc-

Ijcoa je aa horizoolalni i vcrtil;.alni deo_

12. JEDNOCEVNI SISTEMI CENTIVI LNOG 0 R£JANJA

305

PRETHOONI PRORACUN PADA PRITrSKA Raspo lozivi napor Za Ire njc u prav im dc lovima ccvi Ukupna duz ina dco ni ca 1-1 1 lcdin icni pad pril iska Proloci kroz rojcdi ne deo nicc(u kg/h) G} = 2956 G ] = 1740
JI=29 1,1 Pa

0, 67·291,1 = 195,04 Pa
II=38,5 m R= 195,04:38,5 = 5,07 Palm

G 5 = 1080-( 140 + 160)

G3 = 1080 G4 = 1080 G 1 = 160 Gil = 140 - 780

G 6 = 1080 G[IJ = 240 240 = 840 G B = 1080 G 9 = 1080 GIO = 1740 Gil = 2956

DIMENZION ISAN,JE VERTIKALNE CEVNE MR EZE D imcnzio nisa njc cevne rnrdc izv rse no jc prc ma uobicajc nim ro rmul arimil .

14140

20240

I
1256 0
0 d:J

11

0
0 d:J
~

CD
3720

.... '"
E
In

CD
® ®
3260

'" ....,.,
.c:

I

CD
® ® ® ®

II - _ .= .... fci

~-

CD

"

I
I
I

N

0>
",-

55BO

(f) _ __ - - f- _-.-® I ® __ J _ _ _ f--------@
.s::

" <

III- f..- . -

In

f- ~CIO_
N

0-

-

. - 1-.-+-._
f--)

._

.

.

.

._-.

_ .__ .

.s::

~

S/ilm 12.20 Primer 1.

306

H Todoro,,;c PROJ£ KfOVA NJ£ POSTROJENJA Z4 CEfVfR4LNO GRElANJE

DIMENZIONISAN J E HO RIZONTALNE CEVNE MREZE Pos to jc ve rtlka ln a ee vna mrcia dime nzi o nisa na ta ko da ima pad prilis ka 77,S P~ . to za ho rizo nt alnu ccvnu mreZu preos taje raz lik a iz medu raspolozivog napo ra i na pora ul rose nog u ve rtik,1 1i II: .

H,, = 29 I,l-77,5=2 13,6
U ovo m delu mreZc deo
n~ po ra

P~

po tre ba n za tre njc u ravnim deonicama iznos i:

0,67 ·1-1,,=0,67 ·213,6 =143, 11 Pa
Dui ina dco ni ca 1-3 i 9-11 je: 1= 31,0 m, pa jc jedinicni pad pritiska za ho rizo nt;dnu mre7.u

R= 141,37:31,0 =4,62 Palm
NAKNADNI PR O RAC lJN I-IORIZONTALNE CEVNE MREZE P re ma prosecno m l?= 4,62 Palm, pro raclIn horizo ntalne mrcie jc sprovede n na isto m (or mul a ru na ka me je dat i pro ra clIn ve rtik ale . Pre ma proraclInu gubilak pritisbl II ve rti ka li II iznos i 77,5 Pa, a II horizo nt a lnoj mrez i 209,3 Pa, sto cini ukupno 286.X Pa. Ova vrednos l se minim alno razlikuje od raspoloz ivo g napo ra 29 1,1 Pit. P regled mes nih o tpo ra
deonica I:
-kotao

·2 luka dc onic" 2: -T raevn. sli prolan smcr. odvaja njc WofW =0.8 cle onic<l 3: -T racva, prol"~, oclvajalljc W / W =0,92 -7...1sun deonica 4:
-kolcno

2,5 LQ 3,5
1,8

o
Q.J 0,3
1,0

deonica 5: -odvajanje. prolaz d/ d= 1 V. N =O,72 dconica 6: deonica 7: -odvajanjc, prolaz dj d= 1 V.N=O,72 deonic.18 -kolena

1,7

o
1,0

1,0

12. JEDNOC£VNI SIST£MI CENfRAL NOG GREIANJA

307

dconiCl 9
-7.aSUfl

0.,3

-T

ra~-va.

sabiranjc.prol:u, II'jW =0,92

Q.J
0,6

dcooiCl 10:

·T moo, s"prolan smcr, s.,biranjc d,!d= O ,8 ";W= O ,6
deon ica II -2111ka

Prm'era pad. priliska

D

ce,'ovodo &",jaib lei.

G rejno Ielo , Ul"Upni kocficijenl mcsnih oIpo'" imosi ~ =5,0 - prola21li vcntil . grejno Ielo

4,0

25

UsvajajuCi da brzina u deonicama 5' i 6' "ude manja nego u deonici 5, iz tabelc IV sc ocitava: precnik 0 = 1, brLina IV = 0,08 m/s i jcd inicni pad pritiska ~,5 Palm., pa gubiLak pritiska pri dllzini prikljllCaka od 2x 1.5=3,0 m iznosi:

(lR + Z)G7j - hGT, . g(pso - P'IO) = (3 · 4,5 + 35.7) -1.0·9,8 1' (971.83 - 965,34) =
=-H,47 Pa

IZ PlANA MRE2:E

,""",

To,..

Prelh. prefnik Muenilou.tina cOvi d
prolok

NAKNADNIPAOAAtUN SA. PRETHOONIM PRECNIKOM SA PRQMENJENIM PRE¢NIKOM CEVl

RAZUKA R
(Palm)

'''''''' IY"l
b

eonica
I (m)
d

(kg/h)

(mm)

(m/3)


I

A
(Palm)

I ·R
(Pa)
h

L I;
;

Z
(Pa)

d

,
540 540 36 540


SO SO

,
6 6

(mm)
k

(m/I) I

I ·A
(Pa)
n

LI;
0

Z
(p. )

I ·A
(n · h) (Pa)
q

Z
(P'D
(Pa)

i
10,9

m

p

,

VERTIKA.L.A II

R • 5.07 Palm
0.15 0, 11 0,15 0 ,11 0.15

,

, 6 ,

0

12560 00'0
12560

2.5 1,0 2,5 1,0 0,5

'"

3,3

I I

3,3

"

1,0
",

9,9

SO SO
SO

9nO
12560

3,6 6

3,6 3,0
39,9

"

0 1,0 1,0

0 5,'
10,9 31,6

L'·R+ LZ ",

+

-

17,5 Pa

HorizonlaJna mrafa
I I

03,6
14.6

A • 4.6Z Palm

"360
""<0 12560
12560

1478

',5 0,6 6,2 5,' 3,6 3,'

60

0. 16 0 .1 3 0,1 2

3,6 3 3,6 3,6 3 3,6

870 540 540 870
1418

, "
"

3

202<0
3<360

" " " 65
80

13,8

"

3,5 1,6 0,3 0,6 3,0 1,0

22,3 20,S
10,8

2,S 5,0
24 ,6 Il'

0.12 0.13
0, 16

12.2
106.6

L'·R+Ll ;

+

102.1

-

209,3

p,

12. JEDNOC£vNI SIST£!IIf/ C£NTRALNOG GRElANJA

)09

Ka ko jl: U deo nici 5 pad pritiska 3,2. to je za dovo lje n uslov d a je pad pritiska kroz kralkll vezu veei od gubitk a pritiska u cevovodu grejnog te la je r je 13,2 > -1 4,·17. Na isti nacin sc prove ra vrS i i za ostal a grejna tcla.
DIMENZIONISANJE GREJNlIl T ELA

Z a d ime nz io nisa nje grej nih te la tre ba iz racuna ti srednje te mpe ratu re va de. Na osnoVll dati h ab razaca u ran ije m teks tu od redujll se prvo te mpe ra ture razvad nc vode za SVilko grej no tclo: G rejna te la 1 i II 1,= 14= 15= 90 °C Ip= 90 - 20=70 0 c: I m = 80 "C G rej no tela III 90
II'

3720+3260 = 84 4 °C 1,163 ·1080

= 84,4 - 20= 64,4 D C
1m

= 74,4 "C

Povril tna tc mpe filtura vode iz vertik alc iz nosi:
I
fJ

=I.=
8

I - -.!il...
6

5580 = 84 4 C.G ' 1, 163 · 1080

Q

80 0 C

sto odgovil ra zada tim uslovi ma. Poslo su izraclinate i provc rene srednje te mpe rature vode u grejnim te lima. pre lil zi se nil iz raclinava njc grejnih povrsina.

12.10 POSTROJENJA SA HLADENJEM VODE U CEVNOJ MREZI
IZ RACUN AVAN.JE NAPORA U vee opisa nim jednocevnim sistemima smil lrano je d a je rilsp olozivi napor isklju civo posled ica hlade nja vode u grejni m te lima. Medutim, ako se voda hl adi i u to kl.l struj anja kroz cevnu rnrezl.l , o nda ee i ovo snii e nje tempe rature vode lItica ti na ras poloziv i napor sistema. Na slici 12.21 prikaza na je se rna sistema II ko me se napo r stva ra i usled po me nu tih gubi taka toplo te iz eevovoda u okolinu. Ras po lozivi napor se raclina kao i 1I pre thodnim slllcajevima, a li mes ta u rnreii u kojima se sniiava tempe ratura vode nisu vise sa rno tacke A i S, nego i deoniee koje od ilju toplotu . Pre ma to me, imaju6i u vidu ranija o bjas nje nja i navede ne izraze za napo r, ukupno raspoloz ivi napo r za strujno kolo ve rtika le (slika 12.21) bi bio:

310

B. Todorovic PROJ£KTOVANJ£ POSTROJE 'JA ZA C£NTRA L NO GREJANJE

H

= HGT +

He

H = liB ·g(P7 - PJ ) +h6 ' g(P6 - PI )+h5 'g(P5 - PI) +h4 ·g(P4 - PI)+

+"3 'g(P3 - P I)+"2 ·g(P2 - PI)
gdc jc: H
H CiT

Ile

- ukllpno rasp.oIozivi napo r u (Pa) - napo r lIsled hl ade nja vode odava njem toplo te grejnih le la - dodatni napor usled hladenja vode u cevnoj mrd i
~2J

-

.s:

N

.

I<D
A

,

.s:

C"l

8
®

.s:

.....

(f)

.s:

.,., .
'<l

B

®

.s:

-

.

f- -

____ -1

kv

.r
-

<0

Stika 12.21

Prvi deo napora HGT ne daje odmah tacnu vrednost. jer se gustina vod e odredlljc' pre ma srcdnjoj vrednosti te mperature u verlikali. uz pretpostavku da u vodovima ncrna hlade nja vodc. Pre ma tome, tacan racun zahteva izracunavanje temperaturnih padova u svakoj deonici. a to jc moguce tck posto se dimenzioniSe cevna mreza i pm.naje napor. Dodatni deo napora takode moze tacno da se izracuna sarno ako je w .' dime nzionisana cevna mreZa, odnosno poznat ukupan napor. Zbog toga se pocinje Sd tzv. pre thodnim proracunom, kojim se ukupni napor pribllino odreduje cime se omogucava dimenzionisanje cevovoda. Naknadnim proracunom definitivno se izracllnava napor i vrse kurckture precnika cevovoda. Za izracllnavanje pribliZne vrednosti deltl napora usled hlad enja vode u grejnim telima, sve potrebne ve licine su zadatc. pa S l ' ovaj lako odreduje. Medutim.:..pribliZno ocenjivanje dodatnog napora se ne izvodi we 5e odrcdllje prema iskustvenim-podacima koji su dati u tabe li 12.1.

12. 11m.V()C/,·F.Yl SISTE,\/1 Ct::ivTRAL NOG GRUA N}.·I

.Ill

T~hd"

12.[ Oodalni m'por " Pa
cc,'ovod ll

Zil

j cdn oce,'no gra vl lacion o grcjanjc sa hladcnjcm vode "
lIorizo nlJ.lnu l.miR nj c l)Os lrlJjcnjH (m)

Broj spr;lI o,,;,
(nivo:J) zAradc

10
pry" li S
pos!.
prva

20
DOS!.
orv-J

30
I

40
PO'!.
prV:1

50
POs!.

60
prva
DOS!.

prv:t

pos!.

2
3

4 5
6

7
S

157 1% 235 275 324 373

157 196 235 275 324 373 422

108 137 177 216 255 294 343

177 206 245 29-1 JH 382 44 1

98 127 167 206 245 2X4 32"

186 226 265 304 35.\ 402 45 1

98 127 157 196 235 275 314

196 235 275 324 363 412 46 1

8M 11 8 147 186 216 2>5 294

206 245 294 333 382 43 1 48 1

49 li B 147 177 216 255 284

216 255 304 343
391

44 1 490

Podaci u labc li 12.1 su srcdc ni 1I za vis nos li prema izo laciji ve rlikala, broju ni vaa zgrade i horizonta lno m lId a lje njll pus ma tra ne verlikale od glavne - razvodne . Svc vrcdnosti vaze za slllcaj dva grcjna te la n'l jednoj vcrtikali po spratll. Zit protok ud 50 kglh kroz sva ko grejno telo i za te mpe raturne padovc od 20 °C. kako 1I grejnim te lima laka i II celoj ve rtik a li. Os talc pretpos lavke prcma koj ima Sll navcdc ni podaci II tabcli 12.1 Sll isle Zit labe lll 12.10 . Korc kture vred nos ti iz tobe lc 12.1 obovez ne Sli lIvek kada se protok kroz grejna lela razlikllje od 50 kg/h i lIko liko sc tcmc ra tllrni padovi, kako 1I grcjnim tclima. lako ill vcrtika li. rilzliklljll od 20°C. Koreklure za razli cil C prot o ke dale SlI II tabe li 12.1a II vidll kocficijc nl a sa kojima lreb" mnozi li vrcdnost doda tnog napo ra . Ako sc stvarni proto k nalaz i izmcd ll vrednosli proloka 1I labe li, Ireba izvrsi ti lin ea rnu intc rpolaciju . Isto se primenjllje i pri od rediva njll koreklure za nekll vertikalll izmedll najbliZe najlld illjcnijc. je r se II tabe li nalaze nllme ricki podaei sarno za ove dve vertikale.
Tabcla 12.!a KorcktllrR labelc 12.lla protokc koji sc razlikllj" od 50 kglh
Prolok
(kAII I) Vcrtikala

nnibli;,1

naidal ia

20 40 60
80

100 120 140 160 180 200

1.76 1.15 0.89 0.75 0.65 0.58 0.53 0,49 0.46 0.43

1.65 1,l2 0.91 0.77 0.68 -0.62 056 0.52 0,49 0,47

Vrednosti dodatnog napo ra morajll d a se koriglljll i kada temperatllrni pad vertikale iIi grejnih lela nije 20°C. Nume ricke vrednosti korektllre Sll II ta~li 12.1b za razlicite pad ove tempe rature, a pri tempe raluri razvodne vode: 100 DC, 90°C i 80°C.

J J2

IJ.TOfJ orrJIk

I'J?OJEJ..701~-I NJJ'

POSTlWJJ:.NJA Z I CENTR/fLNOG R£lA NJf:

THbcla 12.Ib Korcktu ra tabclc 11.1 za dmgc lcmpcralnrnc padovc
Tc m pcr s lllrni grcjna lela vert ika la

1'""

Korcktu fa ZN

'I.
80·, 0.73 0.48 0,38 I 35 0,76 0,62 2.00 1.00 0,78

10

20

10 20 30 10 20 30

30

to 20
30

IOO·C 1,25 0,80 0.62 2.25 1,27 1,00 350 1.68 1,28

90·C
1,00 0.63 0.50 1,75 1.00 0,75 2.50 1.30 1.00

Poz navaj uci te mpe ra turne padove vo de II grej nim telima, a posle naknadnog p roracuna eevne mrde i vre dnos ti te mpe ra tura II kratkim veza ma i povra lnim prikljllccirna grejnih te la, jedn acinama koje su d ate II IIplitstvima za p ro racun. tacno se izraclI nav(ljll tempe rature vode u tack(lma mesa nja . Na taj nPlcin Sll odrede ne s rednje te mpe rature vode po deo nie(lma, a time i gllstina vode, pa se moze iz racun(l ti d eo napora 1Ir. led odava nj a toplote kroz grej na tda:

l-JGT

= 2.,/1;" .g(fJ;" I

"

PI)

Pa

Ukllpno raspo lozivi napor koji se do bija kao zbir H=f-fc +HGT mt:rodavan je La dimc nzio nisa njc cevne mrde. Uk oliko se minimalno raz!ikllje od napo ra odredc nll).!, u pre thodno m pos tupku proracuna. nik akve kore kture nisll po tre bne. Ako raz like postoje. mora se 1I naknadno m d e lu pro racuna izme niti precnik u delu mreze. Os ta li tok pro racuna cevovod a u sve mll je isti kao i kod jednoeevnih siste ma bez hl ade nja vode u cevovodu , pa se prove ra raz like napo ra II kra tkoj vezi i stntjno m koIII grejnog te la vrsi pre ma pos tupkll koji je ra nije izloze n.

12.10.1 Dimenzionisanje cevne mreze
Sa pre thodno odrede nim IIkllpnim naporo m vrsi se dime nzio nis anje eevne mreZL ' pocevs i od strlljnog ko la najne povo ljoije ve rtika le. Posto je eevna mreza proracllnat a prema pre thodno m i pribliZno odrede no m napo m , prclazi se na naknadni proraClll1. O vaj se sas toji u izracunavanju efe kta hlade nja u svim deo nieama pojedinacno, taku da se do lazi do te mperatura vode i odgovarajuce gustine vod e u svakoj ve rtik ali. Tako se raspo lilZe podaeima po trebnim za iz racun avanje de la napora hlade nj a vode II cevnoj mrezi (He)'

12.10.2 Povecanje grejnih tela
Ko rekeija povrsine grejnih te la vrsi se pre ma stvarnoj sre dnjoj tempe ra turi vode. koja je naa kod sis te ma sa hlade nje m vode 1I cevovodu. Povecanje povrs ine vrsi 51.!

J 2. JEDNOCEYN J SISTEMJ CENTRAl.NOG G REJANJA

.1 1.1

proccntu alnim doda tko m koji SI.! na laz i u labc li 12. ll , koji Sli srcdc ni prt:mll hrojll ni voa zgrllde, sp ratu na ko mc je grejno le la i prc ma ho rizo nl alnom pruza nju posl rojcnj a. PoslO su i ovdl.! navede ni nu me ri i:ki podaei Sll mo Zll nlljb liZu i najuda ljcniju ve ri ikalu. mcdllpod aci sc odredllju linca rno m inlc rpo laeijo m.
Tubela 12.11 l'rocclllllalll o povccallj c pm'rsill fl grcj nih tcl a kod j cdn occvnog gravi taci onog grcj a nja
Ilroj cl.ia (spralov_) zgradc I
2

S JlrHl grcjnog Icl. I
I

N_jd.lj. vcrlik.l" do 30 DI llaibliz. 1 Ilaid' ''ia vcrtikala vc nibl "

Najd.lj_ vcrUk.l. "rcko 30 III 11 0 iLialia ""ibl ii.il vc rl ika l;, vcrlikala

8 4 10

12

7 3 8

14 X

2
I

6
13

15
10 6

3

2
:I I

6
3 II S

8
4 13

5 2
9

15
II

2
4 3 4 I 2 3

3 2
12

9 6
3

5

9 6
4 2

14 10
8

6 4 2 9
7

8

5
I (,

12
9
7

5
3

4
5
I

5
3

2
10

6

2 3 4 5

13 10
8 6
4

14
II 9

4 16
13

8

6
4 3 I II 9 7 5

10
8

6 4
3

6
I 2

2 13
II

7

3 4 5 6 7

9
7

14 12 10
8 6

6 4 16 14
II 9 7

6
5 2

5

5
2
1I

4
I

7 4

Korekture za druge protoke date su razlicile od 20 °C u tabeli 12.IIb.

tabeli 12.lla. a za tcmpe raturne padove

311
B.Todoro ,·;c PROJ EICTOI·~1NJE POSTROJENJA Zr1 CENfR4l .NOG REJA NJE

Tabcla 12.lIa Koreklllra labclc 12.11 za proloke koji sc razliklljll od SOkgfh
Prolok (kg/h )

Verlikal" ""iuli", 1.76 1.15 0.S9 0,75 0.65 0,58 053 0.49 0.46 0.43 naidal ia 1,65 1.12 0,91 0,77 0.68 0.62 0.56 0.52 0.49 O.H

20 40 60 SO 100 120 140 160 180 200

Tabela .I2.l1h Korcklllnl lahelc' 12. 11 za c1rngc Icmperalllrnc paclo"c TeOlper"lurni I'ad
vcrl ik;'ll ;1

Tern )craillra ra1.vodnc vode

grcjno tell)

10

20

10 20 30 10 20 30
10

30

20
30

100'C 0.75 0.53 0.47 1.35 0.95 0.85 2.00 1.45 1.35

90'C 0.75 0.55 0.50 1,35 1.00 0,93 2. 10 1.55 1.60

80 'C 0.75 0.58 0.55 1.35 1.10 1.10
250

I

1.70 2.00

UPUTSTVO ZA PRORACUN

Dime nzionisa nje cevne mrezc pocinje se sa tzv. pn.: thodnim proracunom. Na l1" noYU zadal.e te mperature razvodne vad e (I,) i tempe raturnog pada vod e u grejnim Ie· lima, izracunava se te mp e ratura vode u deonicama vertikale za cijc strujno ko lo Sl vrsi proracun, ne uzimajllci u obzir hlade nje cevne mrcZe. Pocinjc se, kao i kod ~vi h siste ma grejanja, sa najnepovoljnijom vertikalom. Za odredene vrednosti temperatu · ra ocitavajll 5C u tabe li II u dodatku, odgovarajucc gustine vode. Posto Sli ostali POel ;lei poznati iz proracuna potrebne kolicine toplote Zit grejanje i iz plana zgrade. oonnsno seme sistema. prvi deo napora 5e izracunava prema obrasclI:

H GT =

" .g(Pn - PI) III"

(Pa)

( 12.4 I)

Za dodatni napor He lIsled hladenja cevne mreie koristi se tabela 12.1, sa eventu · alnim korckturama za druge temperaturne padove iii pro toke kroz grejna tela. Pri tome se za protok hoz jcdno grejno telo racuna sa srcdnjom vrednosti svih grejnih tda na vertikali, uzimajuCi u obzir dil korekturni koeficijenti u tabeli 12.Ib vaie za slucaj da su za istu vertikalu vezana na svakom spratu dva grejna tela.

12. JED OCEVNI S IST EMI CENTRrlLNOG G RElA Nl.4

315

Uko li ko sc umes to dva na laz i jed no grejno te lo, po lovina s tva rnog pro loka se o bracunava da snabd eva i d rugo fik livno grejno te lo. Pre thod no od rede ni raspo loz ivi napo r se odred uje kao zbir:
ll =Hc;r + l fc

(Pa)

(12.42)

a jed inicni pad priliska R, me rod ava n za dime nzi onisa nje cevne mreze izracunava se na isti nacinkao i kod svi h vod e nih sisle ma:

R= O ,67' H

"2)

( 12.43)

gd e je 2:.1 - duzina st rujnog kola pos mal ra ne vertik ale. Oa lji to k pre thodnog de la pro racuna je isti kao kod jednocevnog siste ma bez hlade nja vode: prvo se pre lazi na dime nzio nisanje sa me ve rtik ale sa nes lo vecim jedinicnim pado m pritiska i tez njo m da ce la ve rlik ala bude iSlog precnika. Za lim se pre lazi na ho rizo nta lnu cevnu rnreiu. Kad a su svi precnici odrede ni , sa pre thodnog se pre laz i na na knadni proracun. Napo r us led hlade nja cevne rnreze (He) izracunava se u sve mu is to kao i kod dvocevnog siste ma. T ako se tacno odrede te mpe ra ture na poCe tku i na kraju svake deonice. Te mpera ture u lacka ma mesa nja se izracunavaju na taj naCin sto se kao te mperatura vode na ulazu u grejno te lo usvaja on a vrednost koja je do bije na na kraju deonice iz koje se odvaja prikljuca k grejnog le la, je r se hlade nje vode u prikljuecima za ne ma ruje. Na osnovu zada tog pad a te mpe rature u grejno m le lu (tJ c;r), izracunava se te mpe ralura vode u pov ralno m prikljucku :

Pos to se iz pro racuna ve rtik ale poznaje kako proto k, tako i le mpe ratura vode na kraju kra tke veze, pomocu jednacine bilans a loplo le odreduje se vrednos t le mpe rature vode u tackama meSa nja:

(0C)
gde su:

(12.44)

- te mpera ture i kolicina vode posle mesanja - te mpe rature i kolicine pojedinih struja vode koje uCestvuju u meSanju T e mpe ratura meS avine moze da se odredi i pre ko obrasca:
1,., =l k -

Qcr
G M 'c

(12.45)

316

8. Todoro!'ic

I'R01EKrO I'~1 Nlf:

I'OSTR01EN1/i Z·1 CEJ'.rrRA LNO GRElAN1F.

gde jc:
I.

QuI'
C

te mpe ratura vode u ve rtikali ispred tacke meSa nja - kolicina toplote koju odaj\l sva grejna te la ciji se povratni vodovi spajaju u ta cki mcilanja sa vcrlikalom - speeificna to plota vode c = 1,163 (Wh/kg' K)
-

Na t<lj nilcin poz nat e su II svakoj deoniei srednj e te mpe ra lure vode, pa se uz ollgo Vilri1juce vrcdnosti gustine izracunava napor usled hladenja eevne mrcZe:

He =

" "2A, 'g(p" -PI)
1

( 12.46)

Z a deo nilporil koji police od odavanja toplot e u grejnim te lima sada postojt t acni poda<:i 0 te mpe raturama vode, pa se moze preeizno odrediti njegova vre dnost. Zbir Hc+l!ul'=H odgova ra stvarnom raspo lozivom naporll. Zato, ako ukupni napor po pre thndnom proracunu odstupa od stvarnog, lreba izvrsiti korekture u precnieima cevovoda. Provera pada pritiska u strujnim kolima grejniil te la ide nticna je kao kod je dnocevnih siste ma bez hJade nja cevne mreze. Povecanje grejnih tela se sastoji u odredivanju potrebne povrsine prcma stvarnoj srednjoj temperatllri vode u lclima (/":G() . O na se izracunava po obraseu:
I

mGr

= 1r

/::"1

2

gdc je:
I,

ill
Primer 2

temperatura vode u dovodnom prikljucku, koja je jednaka te mperatll ri vode na kraju vertikalne deoniee iz koje se odvajil prikljucak za grejno lelo. - tempe raturni pad vod e 1I grejnom te lu
-

Dimenzionisati cevnu mrezu i odrediti povrsine grejnih tela za jednoeevni sislem vod e nog grejanja, Cija je sema data na slici 12.22. PriLikom proracuna uzeti u obzir hladenje vode u eevovodu. Ostali podaci: temperatura razvodne vode iz kotla I , = 90 °C temperaturni pad u grejnim telima !!J = 20°C temperalurni pad u vertikalama pri zanemarenom hladenju vode nema hladenja vode u glavnoj usponskoj vertikali izo\acija horizonlalne cevne mrde na tavanu izvedena JC staklenom vunom

22. JEDNOCEVNl S ISTEMl CENTRALNOG GREJANJA J17 Os tali podaci dati su na slici 12.163 90-1O.8 °C 19 =79. Proracun ce se prikazati sarno za najnepovoljniju vertikalu .imajuCi u obzir hladenje vode u cevovodu: 17 = 16 - _ _ 2700 + 2700 . ne Ul.2=70.2=79. 3000 457.8.90 G·c 457·1.8 °C I' 8=1"8 = 59.6=65 °C .6-5.8-9.6 °C 1 =70611 ' 70.Q/ + Q/I = .-lp)C 25'1. PRETHODNIPRORACUN Protok vode kroz vertikalu G = Q/ +Q/I +QII/ +Q/V +Qv = 13300 (1.12. 79.1163 .2450+2450 457·1163 .163 457 kg h Odredivanje te mperatura vode u pojedinim deo nicama.

_. ~ I@) ®@1) ® ® 2700 II ~ ~ 0 0 . _1 42 1 00 .II... of'0 0332 5 0 o 13300 2700 I ®I .. 0-- - - JH '" ..6 DC Raspolozivi napor u strujnom kolu vertikale... I I III 'ff) ~@')L IV <Vy~ I I I '" . __ .. 3000 ~. 2450 ®-.L@"13300-. N . ne uzimajuCi pojed inim deoniea ma. '" ~ ~ @. Todorovic PROJ EJ(TOVA NJ E I'OSTNOI ENJA ZA CENTRA L OG I?EJA NI r:. <> -c"" <> . iznos i: II o bzir hlade nje vode 1I ...~ 1 3. Slika 12. 22 J Prim er 2 Te mpe ratura vode na kraju ve rtik a le je 65°C. sto odgovara zad ato m padu te mpe" rature od ill = 25°C Srednje te mpe ra ture grejnih te la su: 1/=11/=80 DC Im=I /V=69.8 °C Iv= 60.r / 82450 • e .... • I l I~ uIJ I '" I r~3 i250 -.

3 Palm .4'64.12. Uko liko to nijc slucaj.1 m R = 780.I5=1 66. 1= 15.1a za protok od 95. o nda je za jedno grejno telo me rodavna polovina pro toka. korcktura iznosi O.na po r bez hlad e nja cevi .Zil tre njc u ccvima uzima sc . dodatni napor za pos lednju (najdalju) vcrtikalu u rnrd i iznosi 206 Pit. pre thouno odrede ni dodatni napor lIslc d hlade nja vode 1I cevima iznas I: LVI=20G·O. 1 Pit Odredivanje jeuinicnog pada pritiska R: .jedinicni pad pritiska Dimenzionisanjc vcrlikHlc Pre thodni proritClln vertikale.3 kg h Prema titbe li 12.ukupni napor .duzin a deo niea I -14 . 4: 5 1.4' 118.86 + 3.7 Pa Dodat ni napor se od redllje pre ma tabcli 12. Pri tome treba imati u vidu da su podaci dit ti za slu caj da se na sva ko m spratu nal azc dva grejna tcla spojena is tom vertik a lo m.8 Pa 0.701 -1. 7 Pa MI= 166.3 kglh.67·[-[=780. pa je: H=2. [-[' =998.55 + 3. JEDNOCEVNl S1STEM1CENTRALNOG GREfANJA 3 19 Napor llslt:d raz like glls tina dire ktno se ocitava II tabe li I II II dodalkll.1 Pit [-[= 1164. Podritzumevajuci 6 grejnih te la.92 = 998.lb: 1. srednji protok je: c = m 13300 20'6-1 . Posta podaci iz tabe le podrazumevaju protok kroz grejna tela od 50 kglh. pos to se fiktivno podrazumeva i drugo grejno telo.15 Pn:mil tome. Zit zgradll sa lri nivoa i ne izolova nc ve rtikalne vodove pri ho rizontalnom lldalje njll ve rtikalc od 13 m.dodatni nilpor .5·149. to tre ba izvrs it i korek turu ako jc stvarni protok veci iii manji.4 Pa [=51. 163 95.70L Korektura za te mpe ritturni pitd u vertikali od 25°C dobija se interpolacijom podataka iz titbe le 12.1. njenih glavnih dconica i kratkih veza izvrilen je 1I SVcmll pre ma formularu koji se koristi pri proracunimit cevnc rnrde svih sistema vodenog grejanja.

7 0. lako da je za horizont alnu mrezu i glavnu verlikalu preoslala razlik~ do prelhodno raspolozivog napo ra: I-h=1164.4 Pa Merodavan proseca n jedinicni pad pritiska je: R=542. pokazao je da slvarni napar iznosi : H=11l7. NAKNADNIPRORACUN Naknadni proraclln koji je izveden tabelarno.u vertikali 753 Pa 355.3 Pa Ukupno iskoriseeno: 1108. 7=13.0 0. 1..7 0.5 Pa Uk upna duiina deo nica za horizontalnu mrdu i vertikalu (deonice 1-4 i 12-14) iz-1'1: nos i 40.3 Pa Zbog neznatnc razlike nije potrebna ispravka u dimenzionisanoj cevnoj mrdL .3 Palm Prethodni proraclIn horizontalne cevne mreze i glavnog usponskog voda prilozc lI jc u nastavku forrnulara sa proracunom najnepovo ljnije vertikale.8 ..7 4 4 8 8 9 10 11 12 13 14 Na osnovu pre thodnog proraclina vertikale odreden je gubilak napora kroz SVl" nje ne deonice. Z a tre njc u ravnim de lovima ovag dela mreie izdvaja se 67% ad 1 H.4/40.9 Pa Po proracunu cevne mreie.67u 809. iskoriseeno je: .=0.7 5 4 4 2.7 2.3=809.2 10 . 7 0VANJE POSTROJENJA ZA CENTRA LNO GR£fANJE Preglcd duiina den nica deo nica 1 2 3 4 5 5' 6' 6 duiina (m) 11. 7m.7 0.J20 8.ic PROJEf. TodorrJI.5=542.u horizonlalnoj cevnoj mreii .3555.7 deonica 7 duiina (m) 2. za zbirne koefici jcnte mes nih otpora koji su odredeni procenom.

koeficije nti mesnih o tpora su: . sledi d a je: 41.95 ) = 0.25 dJ d=O.7 ·9. w=O. Za ovaj precni k.16 Pa sto znaci da jc uslov da u kratkoj vezi bude veti pad pritiska ispunje n.81{972.PS8.77 Pa .3 > 83.p ro laz ni ve ntil 4. g (P79. IIkljucujuci i dobil ak napo ra u grejno m te lu.5 . odnos no d =3/4". .3 Pa IR+ 2 =83. D imenzio nisa nje gre jnih tela G rejna te la se moraju dimcnzio nisa ti pre ma stvarnoj srednjoj te mpe raturi vode.razvod ni i povra tni p riklju eci VoN = 0. koja je niZa tlsled hlad enja u cevovodu. a prikljllcne cevi SII dobro dime nzio nis ane.61 = 40. nego u slucajevima kada je hlade nje zane ma rIjivo.966. Za cev 3/4" i Q = 2700W.2 .09 °C H = ".dodatni napor u grejnom lelu za srednju lemperaturu 1m = 79. iz la bcle IV je: R= 8 Palm. [stirn postupkom se prove ravaju prikljucci ostalih grejnih te la.77 11.77 .0) = 43.grejno le lo Ukllpni koe fi cije nt iznosi 17.12.39 . JEDNOCEVNI SISTEM I CENTRA LN00 G REJA NJA 321 D imenzio nisa njc prikljueaka gre jnih te la: G rejno te lo I Z a prikljucke se tlsvaja cev precnika manjeg od ve rtik a le.43 .90 .61 Pa Provero m gubilk a napo ra u kratkoj vezi i prikljuccima.pad pritiska u prikljuecima je . .pad priliska u kratkoj vezi IR+ 2 = 41.09 rn/s .7.0 2.

(Pa) B 0 z {Pal I • Z (n .85 62.20 0..00 2. S 2B ° 12 13 m 1144 1448 22.7 0. R .0 2:/· R + LZ .61 62.7 2.18 10 10 24 117 SO 3.49 0.0 I I I I I I • S • 30 30 20 " 6 f C) 7 90 89 .51 1.02 0.20 80 609 1.366 0.7 0.3 Palm SO SO +0 I I 0.1 0.0 13300 10301) 13300 m 328 <57 30 30 10 II 1 1 " 11 .7 0.85 62.01 0.09 78.27 0 .2 1 165.5 1 62.6 0. 15. 19 9 10 II 1 I I 130 11SO. <57 Najnepovoljnija vertikala • I I I I I • . 14 0. pretnl~ NAKNAONI PRORAt UN SA PRETHOONIM PREC NIKOM w 000" pn.71 4. Oeonica I 0 (kg/h) d (mm) I .24 30 22.7 0." (W) b Top<.0 1.IZ PLANA MRE.83 3.8 1117.7 0. S 58.7 2.55 G2.1 2.8 O. rC) 10 89 .7 R _ 13 .3 P.28 0.8J 89.43 0.4Jl 0.O 10 '.36 162.59 " 4 4 8 195.24 0.2 1 4 .09 61 . + ".7 2.35 78.16 0. 24 0.09 88.52 89.14 0.16 128.7 0. 9 62.2 0.376 1.88 89.5 1 1.67 " rC) II I.20 0.23 61 .' 8. 36 0.51 1. 12 .7 2. .91 347. Maseni Owlna cevi d prolok (kg/h) SA PROMENJENIM PRECNIKO M CEVI RAZ UKA ""':""' I(m) d 1 ""'1 (m/s) I (palm) • .49 13 14 SO SO 2.51 1.09 1.81 78.52 89.9 5 78.7 0.51 1.8 • • 4 4 30 30 6." II rei 8 I. (mml PRORACUN STVARNOG NAPORA ('/'I/m K) Iml 2 1448 11 44 4S7 3 SO . 02 H {Pal 12 0" " \7 2 3 O .7 0.31 0.3 74. I· .07 68. 57 2" <57 328 ° ° 0. 57 22.86 68..02 2.S 10 120 120 26 " 1.28 298.7 2.4 " • 8 SO SO 0.31 88.te Pr9lh.2 21 " IJ R+ IZ " I 273 ..8 2 3 4 33250 13300 13300 332SO 42 100 " .86 89. 2 0.05 10.7 0.65 89.12 0.5 1 • 6 7 8 • • • 2.8 78. .58 78.26 2.02 0.51 1.24 0. '''' <57 HOrlzomalna mreb.7 ° 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 89.90 .78 89.35 69. rC) 9 0.44 m 457 1144 1448 12 1.24 0.69 OZ. 19 66.7 0. 11 .28 0. g · (pm .0 O.24 3.88 0.4 2 ' . 94 89. 02 0.h) i m " p (P'I q II' -D (Pa) .78 89.7 0.24 0.92 72. • 753 P. 42 100 42100 ".2 1 51 .69 66.2 19.2 0.62 82.3 9.5 ° ° ° ° + ° 3.84 " .025 0.pd) (Palm) h' Iml 13 0. 03 91 11 2.54 6..3 S.36 62.1 3 0..4 5 0.8 ° ° ° " ° • 355. m 2" 30 • " 81 1 6.3 Palm • 7 • • 9 13300 7900 13300 .15 '64.1 62.27 68.09 0.8 61. 32. {Pal h H I z {Pal d 1 ""'1 k w (m/s) I (Palm) • I ·.

324 B. 20 2 .35-10=68.09 °C 2 20 G rejna tela III i IV 1m = 20 '7-= 78. .1 CENTRALNO GREIANJE Srednje tempe rature vode u grejnim telima su: G rejna tela I i I I I".35 °C 2 G rejno telo V t In =1 9 --=6869-10=5869°C ' .. =15 .09 -10=79. Todorovic PROJEKl'OVANJE POSTROJENJA Z.= 89.

zavisno od toga da Ii crpe vodu sa jcd nc !II dve slril nc. Slika 13. [(od pos troje nja Sfl prinudno m cirkulacijom uklju eujc sc pump a. za hva lajll teenos t I dcluJu na nJu povccavilJlIcl JO J pnllsa k I brl. Pririlstaj c ne rgijc priliska potice LlU J25 .13. Obrlno ko la.~ l c p e n c iii viscstcpcne. !'rema broJlI obrlnlh ko la.d kojih sc ko lo sils loji. o~ ~os nn . OPSTE 0 PUMPAMA U sis tc mima greja nj a struj a njc vode kroz cevovod os tva rujc sc pri rod nim iii prinudnim pllt e m. U prvo m s lueaju gravilacioni napor je laj koji izaziva to k vode da slruji od izvora toplo le d o grcjnih lela i nat rag. J Cell/riJl/galllc pl/mpe za xis/em grcjallja vodom Pumpc mogll bili jcd nos trlljn c i ~voslrujne. pllmpc Sll j cd no. lz crpnog ccvovoda lcenos t se lIsisava u pumpu kroz 1I1az no grlo. .I~pa li~c . koja pre nosi e ne rgiju na tcenos t koja kroz nju p ro laz i eime se os tvaruje nje no sl ruja nje.lnu.. Pumpa pOliskllje lei:nos l okrclanjcm obnnog kola kojc dobijil c nc rgiju preko vratll il pl~rnpc. o.1. PUMPE U SISTEMIMA CENTRALNOG GREJANJA 13. oda kle duspcva 1I kolo iz koga sc po tisklljc kroz izlazno grlo 1I razvodni dec ccvovoda.

napor Hi broj obrla n . Speeificni broj obrl aja jc definisan sa: ( 13. Kada su pilanju pumpe koje sc korisle u ccnlralnom grcjanjll . naz ivaj u se karak le risticnim krivama. Todof'( )\. Ove tri karakteristike Sll meduso bno zavisne vclicine i beskonaean je broj njihovih kombinacija. os tvaruju ve likc napore. snage. Pri svakoj prome ni tih uslova me nja se s te pe n korisnos ti koji postaje losijl.2. Pri izboru vrs tc obrt nih kola od znacaja je ne sa rno prolok i n ap~ r .e zadll voljili u radu u okviru ccvovoda u koji jc ugrad e na. koja se odnosi na napor i protok za od rede ni broj obrt aja. Pri to me.·I NJE POSTROJENJ/I Zr1 CENTRALNO GREIANJE ddova nj a ecnlrifugalnc si le. CENTRlFUGALNE PUMPE U POGONU Krive kojc predstavljaju odnose izmedu napora. Velicina pro to ka i napora koji treba da os lvari pumpa uticu na ob li k obrl nog kll la. nisu za vel ikc protokl· .' sa najveeim s te pe no m korisnosti. proizvode mali napo r.2. Ova k"Va kriva . dok pogonska snaga uve k ras te sa poveca nje m protoka. 13. pumpa '. nalazi se opseg ce nlri fugal nih pumpi. pri remu se stepe n korisnosti u obe varijante umanjuje. Izmcd u ov ih ekslremnih osobi na. ki sli i::na. speeificni broj obrlaja bi prcdstavljao broj obrtaja pumpe napo n. Sarno u 10m slu caju ce se usposlavili potrebna brlina s trllja nj a I tralcni protok. ako napor J-[ odgova ra slvarno po lrcbno m naporu. a na o rdinali odgova rajuCi napor. 1) i ima jcd naku brojnu vred nosl kod obrtnih kola razlicitih velicina koja su gco mc trij.. s obzirom na vcliki utieaj ee ntrifuga lnih s ila u proizvodnji pritisb . Napor pumpe prcdslavlja ko licinu encrgijc koju jedinicna masa leenosli primi pri pro lask u kroz pumpu. Kod povecanja protoka o pad n napor i obrnuto.. 3 od H=! m (9. Promena protoka pri stalnom broju ob r· taja postiZe se prigu sivanje m iIi vecim otvaranjem ventila kroz koji prolazi teenos!. . Na islo m grafickom prikazu moze da se uerlil i kriva pogonske snage P i stepe na korisnosti '7. Karak te ristika neke pllmpc je prik aza na na slici 13. Rad ija lna kola . napo r i broj obrt aja. a os tvaruju vcliki pro 10 k. Za odrcde ni protok Q. izabere i primeni pump. Na apscisi su vrednosti prntoka. i u manjoj meri od e nergije dobijene usporavanjcm IL·.I~6 8. vee i broj obrtaja kola 11. Kod propclerni h -(aksija ln.·· nos li koja prolazi kroz kolo relalivnom brLinom. pa je uveden pojam "speeifieni broj obrt aja" kao karaklerisIik " koja dozvoljava da sc za trale ni prolo k. onda se gO lovo uvek pogon oSlvarujc prcko cleklromolora.ih) je obrnut o.8 kPa) lIZ protok od ! m /s. pozna ta je kao karakteristika pumpe. ali POSIO imaju uske ka nale u kolu ./': PROJEKrOv. Za tacku Ana kara kte risticnoj kriv(Jj pumpe je najvcei stepe n korisnosti pa ona definise us love za koje je pumpa ko nstrui sa na i treba tezi ti da se pumpa u takvim uslovirna prime njuje. stepe na ko risnosti i prnt llka. pa sc ova vrsla pumpi naziva i cenlrifugal nim pumpama.

dobijaju se drugi tokovi zavisnosti protoka i napora.kriva snage Ako se promeni broj obrtaja pumpe.I LNOG G REJANJA J2 7 H p '7 QH . If " P . 1/1 velicine za koje je pumpa konstruisana.WTR..[ 2 Q -=-2 II (L3.1.J CI. a da se pri tome zadr:li najveci mogllci stepe n korisnosti.. Promena obrta se resto koristi II praksi kada treba II nekom cevovodll smHnjiti protok.2 KarakJerislicllc krivc cClIlrijllgatllilz pumpi Q. Qj.. napor) . jer sc protok i napor menjajll ne sarno prigusivanjem...3) (L3. Ovo se postize ako je zadovo lje n uslov da novi protok i broj obrtaja zadovo!javajll sledeee odnose: HI .1.- HI Q Stika J3.2) H " (13.4) gde su H[...kriva stepena korisnosti .karakteristika pumpe (protok. vee i promenom broja obrtaja.-_. f'UAlf'£ U SISTFMIAI. .

c PROf EI\TOI':'I NJ l'.. tj .NO G RFJrI Nf F: H H2~====~~~~~A2 ..Vfrl ZA C ENrRA I.I. pa je utrosak snage vcci pri radu pumpe sa brojcm obrtaja veCim od onog za koji je konstruisana: PI = p(~r 217 I Il (13.3 Karakleri.rll'.4 Karaklcristike pllmpi i krive stepell4 korisllOsti .) ) Ste pen koris nost i se menja pri promeni broja ob rta. H~ ~~====~2+ H Hl~----------~--~· H2~--------~--~ n nl Ql Q Q Slika 13.128 13..&.7'7 '\ O .8'7 .6) H nIl nI no n1 Ho n2 n3 h4 0.. PI P =p(. J =n~ /I .ftikc pllmpe pri razliCitim brojevima obrta Za prome nu pogonskc snagc pri promt:ni broja ob r!aja vaii rclacija: P. \ Qo Q Slika 13. POSTROf H.)3 ~ n ( D . Tod".97] ""0. 0.

.6-0.protak vade kaji se izracunilva iz veli cine ukupne patreblll: kolicinc toplot e i tempe raturskc razlikc razvodnc i povr<ttnc vade 6J (mJ/s) ..\'J. kaji se krece kad m<lnjih pumpi ad O .1 J2Q Na sliCi 13. PIIMPI': 1I SfSTF. a kod onih najveCih kap<lciteta od 0.ilnjuic se snaga P. kau srednjih ad 0. SNAGA PUMPE lzra cunavanjc primarnc snage pumpe sc vr~ i prc ko a brasea: Q .lOje njem broja obrtajil sa lin. 13.<1 podizanje lecna sti na neku visinu i za savladivanje atpora koj i se javljaju pri slruj"nju tecnosti kroz ccvovod he: "8 H=" 8 +h c (13 . dija gra ma na 51.patreban napar pumpe kaji je jednak ukupnim gubic ima prilikam strujanjil vade kroz cevavad grejnog siste ma (Pa) 3 .pael pritiska kroz eevavad u (Pa) 13.75.75-0.7) (D.9) G ubici u cevovodu proisticu ad otpora u pravolinijskom uelu cevovada i tzv. na 11 .13. ~0.licit e brojeve obrtaja. 11./-/.. RADNA TACKA PUMPE I KARAKTERISTlKA CEVOVODA Napor pumpe kaja se ugraduje u eevavod prcustavlja zbir napora patre bnng 1.S) gu e je: Q J-l P 1/ .NOG URfJA.3.stepen karisnasti pumpe. Pri broju obrtaj a 11 0 pumpa ima maksimalni s te pe n koris nos ti '/n11l" llZ ndredc ni p ro to k Qo i napa r fl. I3A vidi se da se pri svak aj pramc Oi napo ra ill prol o ka sma njuje i s te pe n ko risnosti. p 'I P= odnosna pre ka : (W) (Nm/s) (1 3.4.specificna gustina tecnasti (kglm ) . " 2 itd .6. Inkalnih gubitaka koji se javljaju pri izmeni praveil strujanja te cnosti i u ugradenim ele- .85. s ~. uz is ti p ro to k. . uz napame nu eI <l su to vrcdnosti Z<l uslove za koje je pumpa konstruisana .4 suuc rt<tnc ka ra ktcris tike pumpi z<t ra7.} l1m.MIMA e E. fR·1I.

line slrujanj a Il:\:nosli IV: he= " pra'<llinijski + h lok:lJni (13.13) posto je 2 dn Q=IV-- w=-2 tin 4Q (13. Todom!'.15) he =m·Q 2 (13. Nairne. Proizvod ove konslanle i proloka zove se krakleristika cevovoda i predstavlja parabolu. Ovi gllbici se iz r·afavajll srazmerno kvadra lll br. 12) udnosno ( 13.t Pf?OJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRA L NO GREJANJ£ me nlima cevovod a. 11 ) gde je : A I d ~ p - koeIidje nl Irenja t1l1zina ccvovoda precnik cevovoda koe ficije nt mcsnog olpora brzina strujanja tecnosti gustina tccnosti U zatvo re nom kruznom cevovodll gcodetska vis ina nema znacaja jer je II 10m pogIedu ovakav cevovod lIravnotde n.5). clemcnata koji 511 uzrocnici dodatnog pada pritiska i precnika. karakteristika cevovoda Sl' me nja (51 13. pa jt:: (13. .1-1) 4 10 jc ( 13.16) pri cemu je sa In oznacena kon5tanta cevovoda koji je 1I pitanjll. Pri svakoj promeni trase cevovoda.1 0) (13. nadoknadllje delovanjem gravilacije u povralnom voclu. II cevovodima za grejanje se rad ulrosen na diz<l nj e 1I polisnom.330 B. kao zavisnost napora od protoka.

koji d aje istll prumenll napo ra kao i stvarni eevovod .JrlNJ. ka rakt cris lika ecvovoda se Cormira za ncki ekviva le ntni precnik celog sis tema. H H2 Q2 Stika 13.13. kakll pumpe tako i eevovoda. olpore i prebrike Ako sa ccvovod sasloji iz vise dconica razlii::i tih prci::nik a.5 Karakleristike cevovoda za razlicitc proloke. radna tai::ka sistema nil laz i se 1I njihovom prcsekll . PUMP£ U SISTEMIMA CENTIIAI.NOG Onr-. U dijagrilmll 1I kome Sll lIerlane obe karaklcristike.6 PromelUl radlle tacke pri ivnmi protoka Q .·j JJ I Slika 13.

Ako se protok i dalje smanjuje. deSav. u kojoj pumpa radi u "prazno". a clo toga dolazi usled umanje nog protoka. Svakako da bi bilo najbo lje da se radne tacke II vek nalaze u OpSCgll najvcCi h ste pena korisnost i pumpi.ie: /h a rad na tacka jc II C. s obzirom d a je HA=H D. Olpnri u cevnoj rnrd i nestaju. Takav pogon pumpe. me nja se karakte ristik a cevovoci a.NO G REfA N] E Prema slici 13. pa se potre ban napor pOYl: cava od H I na H2 za tJ1 c. cemu tre ba teziti.7) pa u domenu A-C imaju nes labilan rile! Nai rne. a kako pumpa proizvodi napor HA dolazi do naglog usisava nja tecnosti i siste m ponovo dobija protok i napor prema radnoj tacki D. U tom slu caju me nja se karaktcristika cevovoda i nova tacka je B. Kao posledica. sa stalnim iskljucivanjem i ukljuciva njcm naziva se "Iabilan pogan".13. H A I I I HI I IH I I I I I Q Q2 QI Stika 13. onda se vrsi prigusivanje ventilom. koju definise protok QI i napor HI' Ako je potrehno da se smanjuje protok sa QI na Q2.6 to je tatka A. Daljim prigusivanjcm na protok Q2 napor . kada se protok Q (radna tacka E) prigusuje. pri kome pump" nc ma sposobnosl da prenese potre bnu e nergiju na radni fluid.1 sc da tecnost tezi da slruji u suprotnom smeru pa se tok koci i radna tacka pre me!i ta od C do tacke A.Aka je traZe ni protok H B. dolazi opet do prigusivanja i pome ranja protoka i napora pre ma A.332 B. TooofYJvic PRO]EKTOVA N] E POSTRO] EN]A ZA CENTRA l. na por pumpe H3 poslaje manji od neophod nog.7 Nes{abiul/I rad pllmpe Ne ke pllmpe imajll karakt e ristiku u vidll parabole sa pomerenim te me nom u smc ru povecanja protoka (tacka C na sI. napo r ras te i radna tacka postaje D. Posto je strujanjc prekinuto. .

Na s1. slO jc 1I vezi sa promenama grcjnog kapa cite la .13. a ako rade obe.8 prikazana je karakl c rislika dve jednake pllmpe. zajednicka karaklerislika je predslavljena krivom b. RAD PUMPI U REDNOJ I PARALELNOJ VEZI Iz cislO praklicnih razloga. U sIucajll povezivanja vise pllmpi razlicilih karakterislika nije uvek moguCe da se takva veza u svakom cevovodu ostvari. nezavis nim ukljllciva njc m pojedinih zo na 1I pogon.1. Kada radi jedna ad pumpi. koji je manji od proloka Qe sa kojim bi radila jedna izdvojcna pumpa. Svaka od pumpi radi sa naporom He. jedna QA" a druga . radna lacka sistema je 1I lacki B. Paralalna veza dve pumpe Ako sc dYe pllmpe ugrade 1I Iz v.9 su prikazane karakteristike a i b dveju razlicilih pumpi. Za cevovod karakleristike d radna lacka obe pllmpe u zajednickom pogonu je 1I C. radna lacka je C. PUM I'£ U SIST&lfltllA C£NTRA LNOG GREJA NJA 3. Pumpe se mogll povezali sa ccvna m mrcZo m redno i paralcIno.8 Parale/lla veza dve pllInpe istih karakieristika Ako se obe pumpe ukljllre. parale lnll vew. U paralelnom radu obe pllmpe.5. kada bi radna tacka za dati cevovod bila 1I C.13 13. itd. svaka sa naporom HB i prolokom QA = 1/2 QB. zajedni cka karakl e ristik a se dllbi ja sabiranjcm protoka svakc od pumpi.5. ukljuclIjuCi i krivu a do tacke O. a oSlvarujll razlicite protoke. svaka predslavlje na krivom a. H HA=HB He QA Qe QB Q Slika 13.13. Veza je moguca sarno ako karakleristika cevovoda sere zajednicku karakterisliku paralelno povezanih pumpi. u ccvnll mrezlI ce nlralnih grejnih sisle ma ugraclllje se vise plImpi . protok je QB. Na slici 13. koje imajll zajednicku karakteristiku predslavljen:J krivom e. 13. bda SlI pojcdinacno lIkljuccne u pogo n.

I. pa umesto da tecnost bucle potiskivana. 13.<I obe pllmpe je ista kao radnil tacka kad radi stlmo pumpa karakteristike {/. zajednic· ka karakteristika je predstavljene krivom b. nih pllmpi. pa je lIS111V za ovakvo povezivanje da je svaka od pllmpi predvidena za istu vrednost protoka.ajcdni ckom ritdll je manji ocl zbira pro l () ~ a Zit slucaj cia S li pllmpe pnjl:dinacno uklju l:e nl:: H QC o HC HS HA 0rQs' Qs Qc Q Slika J3. Pri to me pro to k u I. 13. Za slucaj veze dveju pumpi jednakih karakteristika {/ (sl.9 Parakfllll veza dye pllfnpe raz/ici/ilt karakleri.rlika Ukoliko bi karakteristika cevovoda bila clefinisana krivom c. lIZ odnos: . To pokazujl: da veza pllmpi karaktcristika {/ i b nije ostvarljiva.NO GRE/ANi£' Oli' Uko liko su pllmpc pojl:dina cno lIKljuce ne. sa lIkllpnim naporom H A.10).i. kroz svaku pumpu prolazi jednaka kolicina tecnosti. radna tacka pogona .J 8. Redna veza dYe pumpe U rednoj vezi.2..5. Jer.TodmfJl'. pa se zajednicka karakteristika pumpi dobija kao zbir ordinata karakteristika pojl:di. jcdna radi sa protoko m QA i napnfClm II A' dru ga sa OR ill s. Za cevovod karakteristike c.'kTO I . pri cemu svaka purnpa ostvaruje napor H A ..I'OSTROiENJA 211 CENTRA I . pumpa karakteristike b ne bi davala nikakav pozitivan efekat zbog toga sto je njen maksimalni napor ispod potrebnog. svaka sa protokom QA. ukupan napor je jednak zbiru pojedinacnih napora svake od pumpi 1I rednoj vai. Pri 10' me.1 'IF. dolazi do toka u suprotnom smeru. radna tacka sistema je u presekll oznacenom na Semi sa A Pumpe rade.c I'ROil:.

\ T R·lI . na zajednickoj karaktcristicnoj krivoj c.NOG G REJ. Za ccvovod karakteristike c veza je moguCa i radna tacka jc 1I A. 13.11.\·[cc kllrak[cris[ike Uk o liko se povezuju pumpe razlicitih karakt c ristika (a i b na sl. Na prime nJ datom na 51 13. Pre nut tome radna veza za ccvovod karakteristike d je neostvarljiva.·1. tlm ga ce rild ili sa pro to ko m Qc i napmo m Il r · /I b a a • He Ho Qe Orr Q Stika 13. druga sa QB i HR.10 Red/la veza dve p/lmpe i.11). to jc podrucjc. odnosno u takvoj vezi bi postojao samo efekat pllmpc karakleristike b. ogranice no maksimalnim prolokom pllmpc cija karaktcristika predstavljemt krivom n. .JJ PUMI'£ U SISTI' JII.1 Ako S' jcd na od pumpi iskljll':i. U tom sillcitjll svaka od pumpi ostvamje svoj dec napora HI odnosno /-h pri cemll je: Ako bi pllmpe bile pojedinacno lIkljllCcnc radila bi jcdna sa protokom Qc i naporom//c.y}.IIA Ci:. onda pumpa manjcg opscga protoka definisc podrucje u komc je redna vcza moguCcI.

12).1' kay slueaj je moguc sarno ako sislcm ne bi imao povralni cevovod. na lazi sc u 13Cki A.1 I Redlla veza dve plllllpe razliCitih karakteristika 13. iii ukoliko sc radi o nekim pomocnim sislemima grejnog poslrojenja . Paralelno raevanje cevne mreze Cevna mreza grejnih sislema jc vrlo razgranala i sastoji se prvc nslvcno o d vis. ~-I----<ct)-QA-" Q C QB QA Q Slika / 3. ' 1. praklicno ne postoji. Ako sc cevovod rilCVa u dva paralelna loka pumpa pOliskujc Lcenost odred e nim naporom i ukupni protok pumpc sc deli na ova dcla (sl.I ' rale lnih krugova. Raspolozivi napor pumpe u oba krllga cevne mreze je jednak i iznosi: HA =H8=Hc dok su pojedinacni protoci Qc i Q8. RACVANJE CEVNE MREZE 13. Ako se povezuju dva parelclna ccvovoda karakte rislika nib (sl.: P .336 B. 13.6. rau· na tatka sistema bi bila D. npr.6. 13. onaj cija je karakteristika n. slime sto je: QA = Q8 + Qc Ako bi se iz sistema iskljllcio jedan cevovod. zajcdnie"a karakt e ristika je dala zbirnom krivom c njihovih protoka .12). Ra d na tacka sistema la spregu sa pllmpom cija je karakle ristika d. U okviru lakve mrde red no povezivanje.1.TcxlofYJl'ic PROJEKTOVA NJE I'OSTROJEi\'Jr1 ZA CE/vTRAL 0 GREIANJE H c a b . pa bi pllmpa postigla napor Ho i protok QD .

6.onlalnoj ravni i da nema poclizanja tecnosti na vilii nivo. i sistem radi sa poveeanim protokom QB i srnanjenim naporomHB.137 H Qc d ~':~ I : QB c HA QC QD Q Slika 13. na kojoj je A radna tacka sistema sa pumpom karakteristike d. 13.vanja E. Protok u sistemu je QA. gde sc protok deli prema C i D.vojom karakterislikom b. PUMPE U S ISTEMIMA CENTRALNOG GREJANJA . ostaje u pogonu cevovod B.Aka bi se zatvorio protok u ogrank'u D.C sa ~. potiskuje vodu prcma tacki ra('.12 Paralellla veza dva cevovoda 13. Radna tacka postaje B. karakteristike redno pavezanog ccvovoda SII a i b na sl./J. uz odnos: Uz pretpostavku da je cevni sistem u isloj horiz. a napor pumpe H A· Protoci kroz izdvojene redno vezane deonice cevovoda su Qc i Qo. Redno raevanje cevne mreze Pumpa koja je postavljcna u de lu zajednickog cevovoda sa radnom lackom A.2. 13. . Zajedllicka karaktcristika c je dobijena sabiranjem ordinata pojedinacnih k<lraklcristika paralelno vezanog cevovoda.

Todo.c PROJEKTO"~1NJEPOSTROJE1VJA Zr1 C£NTRALNOGREJANJr: H c Qo Qc QA QB Stika 13.333 B.13 Redna VezIJ cevovoda .m'.

SISTEMI GREJANJA SA PRINUDNOM CIRKULACUOM Pumpno gn. za vodu 90{lO DC. Medutim. Na niiim spratovirna. Ako bi 5C kolo ovog grcjnog tel a dimenzionisalo za tu vrednosl napora. preporucuje se da se kod visokih zgrada. grejna tela i pri ovim uslovima imaju praktieno konstanlan napor .napor pumpe.1. jer su 1I tim uslovima nize temperature vode u sislcmu. u projeklnim uslovima za stmjno kolo pomenutog grejnog tela stV'Han raspolozivi napor iznosio bi 12500 Pa. one bi nedovoljno zagrevalo pri visim spoljnim temperatura rna. Oa bi odavanje toplote svih grejnih tela bilo sto ujednaeenije 'tokom vereg dela pe rioda grejanja. Posledica ovoga je da se pri visim spoljnim ternperaturama prostorije na gornjim spratovima nedovoljno greju. Prema tome. Cirklllacija vode ostvaruje se pumpom. gravitacioni napor uzima u racu n sa 50% od svoje maksimalne vrednosti. kod visokih zgrada vrednost gravitacionog napora mora da se obuhvali 1I proracunu. kako bi se dobila mreia sa cevi3JY . gravitaeioni napor iznosi oko 2500 Pa.14. Usled toga je manji gravitacioni a time i unutarnji napor od onog za koje je grejno telo dimenzionisano pa je i prilisak kroz grejno telo lakode smanjen. PRORACUN CEVNE MREZE Proracun cevne mreze treba sprovesti tako da se dobije najekonomicnije postrojenje. gde je gravitacioni napor zanemarljiv. onda bi gomji spratovi pri projektnim uslovima bili pregrejani. Stvarni raspolozivi prilisak kod ovakvil ' postrojenja jc: G ravitacioni napor moze se zancmariti kod postrojenja za grejanje niiih zgrada. jer je mali 1I odnosu na napor pumpe. Primera radi.:janjc primenjuje se kod ccvnih mrda kod kojih gravitacioni napor nijc u stanju da silvlada otpore i obczbedi cirkulaciju vode 1I sistemu (mrde u kojimil je najniie i najdalje grejno telo horizontalno udalje no oJ kotla 40 m). 14. pri napom pumpe od 10000 Pa za grejno lelo na visini 20 mod kOlla. Ako bi se pak gravitacioni napor zanemarivao za sva grcjna tela. Takav proracun bi trebalo raditi u vise varijanti.

pa sc primenjlljc prvcnslvcno Z<1 ualck ovo.ina elal ih II tabcli 14.vJ I:: rna razlicilih prccnika i pOlrcbnih napora.1 l1zimaju za manja postrojcnja.80 1. koji se moze iskoristiti i 11 kolima grejnih tela na najbliZim vcrtikalama.-:inama slrujanja vode.00 150 1.50 1.30 0. bnina strujanja vode ne sme biti milllja od 0. bazirajllci se na is· kllstvcnim podacima za br.napor pumpe (Pa) '7 .:ullha iz postrojenja. TIH/""JI".0 II.iI postrojc nja za grejanje zg r<1da prorilcllnava se.020 0.013 0. Ovo slog<1.060 II ho rizontalnoj cevnoj mrdi .01 · 0.50 minim:lilltl 0. preporucuje se dil se niZe vre elnosli br/. NajccScc se racuna prema br. bez obzira na precnik eevi.b"d i prirodno odvoelcnjc va:. Napor pumpe je obicno oko 10000-20000 Pa.30 0.1. I \'rcporuccnc hrlinc "ode Prccl1ik ccvi (mOl) tI mrcii Brzinc (0115) maksim<:l ll1:l do t5 15 20 25 32 40 5G \Ieee od 50 0.015 U.-:inu struj<1nja vodc kroz mrd u iii na bazi vrednosli jedini\'.. U glavnim vodovima koji prolilzc kroz slam· bene i radne prostorijc.65 0.Q30 0.(: PROJ EKT O 1 '~1 NJ E POSTROJ ENJA Z. Nil taj nacin clobija se manii mlp"r pl1mpe.maksimalni protok vode (m3/s) H .0.stepen korisnosti pumpe .050 .013 0.J.j C F:NTRA LNO G Rr:JA. od koiih bi sc odabrala najckonomicnija varijanla . Ako se proracun cevnc mrdc racuna premil jedinicnom padu pritiska. Sam proracun cevne mrde ne razlikuje se od proracl1na postrojcnja sa prirml. Prepofllcujl1 se vrcclnos li i7 tabc lc 14. pos tavlje noj bez nagiba koji bi treba lo da obe/.UI8 0. Ccvna mre7. onela Llv. bnina voele trcbalo bi cia jc maksimalna. nog pau a prit iska.1.25 mis.lj trcba cia sc krccc oko 100·200 Palm za kolo najnepovoljnijeg grejnog tela. Snilga pumpe moze se izraclInali prema obrascu: p= G·H 1] (W) gde je: G . Tahcla I. OV ell:. Da bi ccvna mrda bil<1 dimenzionisana tako dil strujna kol<1 svih grejnih tcla blltiu ujednaccna u odnosu na raspolozivi nap~r.040 0. nom cirkulacijom vode. <1 kav proracun jc dllg i ncprak lic<1n. sto jcvtinija cev na mrda zaht cva pllmpu vccc smlgc i obrnlllCl.

Pregled koe fi cije na ta mesnih otpora nijc dal. Cesce sc ko risti d eo ta be la IV. Pos lrojc nje radi Sll to plo m vod o m 90nO Pro racun izves ti za vcrli ka le I i VIr. Po treba n na po r se de li na napo r za Ire nje 1I pravim d e lovima ccvi i napor za savladiv<l nje mes nih o tpo ra. P rimer 1 Pro racuna li po treba n napo r pumpe i dimc nzio nis a li eevnu mrd u za pos troje nje ciji su pod aei d a ti na s lik a ma . shod no pre po ruce nim vred nos timil.3) H = 12612 -1040 = 11572 Pa Os lale karakte ristike pumpe: . Resenjc Pro racun je sprove d e n tabe larno (tabela 14 II) .2.0. Kod pumpnog grcja nja. o bzirom na vCCc vrednos li je dinicnog pad a pritiska R . Najnepovo ljnijc grejno lclo jc o no koje je najud a lje nije od kOlla. kao i ko d gravitaeio nog greja nja.5 (17 ' 122.14. ako se ne uzima u o bzir gravi{aeio ni na po r. Pro raG un se sp rovod i lako da brz in a o p ada p re ma grejno m te lu. a li mogu se ko risl iii i bak a rne kod manjih siste ma ko d kojih su pre cnici uglavno m ma nji o d 3" (vide ti ko me ntar dat u o pisu jc dnoccvnih sisl e ma). koje je ho rizo nt a lno najll da lje nije o d kola. s 10 m raz lik o m SIO se ko lo ne 1.2. racun ajuci duz inu ecv ne mreie s lrujnog ko la grejnih te la. onda napor pumpe iznosi: H = 12612 . Cevna mrcia je o bic no o d cclicnih ccvi. V i vrn sa veCim R. SISTEMI (. prcma to me . Pro racun se sp rovodi po [ormul ar ima koj i se ne raz likuju od fo rmulara gravitaeio nog gn . Kod d o njeg rllZYod a.VOM CIRKUIA CIlOM 3-11 14. pos to je odre diva nje koefieije n a lll prikaza no u ranijim prime rima. UPUTSTVO ZA PRORACUN U zav is no~ li od ve li cine postroje nj a usvilja se brz ina u glavnim vodovimil . Na os noYU sproved e nog racun a. p OIreba n napor pumpe iznosi: H=12612 Pa Ako se uzima u~ieaj gravitacije. najne povo ljnije grejno te la je na najvise m spralu. 0c.<1 "p ro mc njcni precnik " ZlI strujna ko la najne povo ljnijih grejnih lel a ne ko risle. 1 i 14.Rf-JA fA SA PRItVUD. Duiine deonica su upisa ne u fo rmula r.1-1.ja nj a .

TO(/Oml'if.. n' : ::: l' I 0-----·.. C = 7200 I/h = 0. OOO £Z i I 6) I- 0 0 0 M N ~~~ o! 01 l i OOOH 1 1 1 1 1 . raspolozivi prilisak za dimenzionisanjc cevne mrde ravan je napo ru pumpe H =11572 Pa.. IQ- I~ Slika 14.1 Sema razllodlle i pOllraJlle mreie .7 Napomcmt: prilikom dimcnzionisanja ko la grejnih lela na niiim spra lovima.002 m3/s = JJ W P = (0.l I OOOTS I " I 1 1 1 0008(.TOVA I IE POSTROJEIVJA ZA C ENTRrI LNO GRE/ANJI'.. _~ 0 0 0 M N __ ~. PROJEI<.002 11572):0. ------S o OOO(e ®-i~ ~ :. -f _ _ ..1._ _ _ _ ir:.J-I2 n.

.._..... I.2 Sema uspolIskiIJ lIodo)!a ....D .\ D II C1R}':U.I I 3-13 29 00 :r III 2900 2 900 --T @) 290 0 B ---T .. 2900 ®1 @1 f @ 2900 2900 ~ I I 0 0 2900 I o o I._I 0 I 0 I.D I .\:JA SA PRIXUD.14...A('fJO. I 0 0 I "' r" 2900 I 2900 2400 /: I® .I 28000 I J 2450'0 Stika 14. I 0 0 I 2400 ®1 N M N i@ 2400 1150 -. ®l ......... '@ 2900 2900 2900 _. ---f.I 2900 co Lf) @ A Qt co Lf) 0 0 1---+ _.. SISTE.. . --I . ...... I 81 I "' " I r...---J..I II GRU... 2400 0 0 I I 0 0 N N N 1150 r---t.

2 0 2193 1204 1 1/2 65 ___ 7. 0 0.0 6. ..24 0. 200' --+I 1215\2 p.3 ~t-~ '2'-t----+--' '''+----+----+----i----+_----t----l L. '" . r--C~c==c==~:==c~= N~ AK ~ N= AT D~ N~ 'P ~R ~O =R ~A=C= U~ N~~~==~~~:=~__~ pril¢nlk Top!.22 3 ." '" '.5 " 70 32 ~ 17 23200 3. '''' 20 ' 20 0 0. " 0 2< O .onlca Top<. Dulin_ co./2 0. 0 .' _.+_~3= '~ 5 -t-'~.19 0. ml 1 12<1 24500 105~ . 55 55 9 m Vertikala I..2-1--0 '-1C---~----r----t----t----t----t----t----~ ~ ~ 2~ 17400 749 • 3.5 3 .t2~ 120 _ . 3 .7 0... . b l~ (I ~__-T'Z ~P ~UW~~A~M ~R~Ei=.. 11000 000 9!.--.'-- • 12117 p.. 1 9.36 40 40 lIS.' I 0 ..2 6. --- .... " = ...' + . Prllllh.5 '1'00 11000 - f'rothoono LArobno u d eOnic.5 0...5 3.-74 ~OOO -..".O :__rc '~ 1/ ~ 4~_~ '~ '~ ~r-' ~ 5~rc3~ IS O-I-"~ " 0-r-~ =c-t____t-__-t____t-__-t____+_---1----.0 1. .0 '." 11 15.~." ". ' lIm nl Duiina cwi 0 protok pr utnk eonlce (WJ ( kR/h ) I (m) d (mm) RAZUKA I ·A (n -h) (Pal SA PREniODN1M PAE¢NIKOM SA PROMENJENIM PRE¢NIKOM CE'v'I Vi w (rn's) R (palm) I ·R (Pa) h L~ Z (P a) (l R (Palm) I A (Pa) Lt Z {Pal Z (mm) k (m/51 (P-D (Pa) .' ' .22 . .5 15 16 11600 17400 499 749 998 I I I 114 2.' 50 '. .5 6.. 0..' '" .5 3. ~15 10154 ~ 1· R +~I .0 .4a 65 I 40 1 _2 _ 00 I 3~ -'~} ~= 205~~~t i~____+ '~____+ L____+ L____+ L____+ L____~ L____-l' ____-j ~ NAK NAON1P AOAAeUH RAZUKA I 422....----2·1500 :10 34 . ~ 0.' 1.0 1/2 ' .2 0.' --.5 . ..~--~ r-~..5 I 1 1/2 0.--3 C'!~J_~~J _ _~~_?:"2 _ _IZ ~~~~~E M N ~. 1 2 b ..'''''''' ~ . .' 0 .C_+" 23~200 ~+-~ ~ ~ .. d ' 20000 1 157~OO bl eo .' 0. +_~ 3~ . 0 .5 --120 . (p ~ Z ..110 0 .. 1 4..S 2<1 5 16. 22 rNI b pruluk ~nk:' (kAfll ) I(ml 97"'" -.-.-~ IM "'.. 0.5 3..0 2. " + 3380 171 0 ...· R (Pe) H z (p') p C n· h) (p. .22 33 3 .~.0 " 1.." '" Vlrtlkllla Vii. .•.-."I 19 5 1000 2 193 6. • 0.- J!' J!' . ~. 30 -. 70 420 1<1.= 3' ~__ 4=5..S 11 5. '.S lI S. . . 9 5 3182 200 422. 2 0._33.5 0... 22 0.' .5 0.' . 3/. .' I. ..-.' 3/...0 6. 2<0 0 ...1 . ._.. SA PRETHOON1 M PREeNIKO M SA PROMENJ ENIJ.' '... kol e groJnog lela e .0 " '." 1 '.' --".+_~.1 9 .0 5. 55 0. . " :n ." "" ' 50 " """ '" """ 250.0 1/2 1/2 3/4 0..5 '. . ~ - .48 120 90 65 70 .42 0.) ' ·R q (p ..19 0.' . -. . I.. 30 0 " ° ..28 30 105 1.0 .~ 20 __.0 1244 3 4 120000 97<XlO N<XlO 5 1<XlO 51 60 4111 55 SO SO 390 420 • • o • 0 o ." '.. -'"..4 PRE¢NIKOM C EVl "". ~2· '--I-C ~ C-·. --. ~ -'- 31 35 22200 .5 3.0' f--..24 0..5~-"~1/~ 4 +_~ •.0 --• . 70 3. 411 1 .. ~ " '" 70 2< " " ° 115 .!>O 0..0 1660 585 4.1 0 .Ec-__~ prmh. Kola grejnog l ela A 167500 143000 ° p q ' <1 .. 33 0 . '..2 13 10 11 12 13 14 11600 5800 2900 2900 S600 499 250 12 5 125 250 I 3.' 1" 1330 ' .<00 .- 0 140 7:>02 -'. . 0 1. 0 0 I. eo 0.2 ~ ---.lab. '· R +}": l .150 840 "' .' 0 .0 r-~ ' ·C-C2~' =900 ~t-'= 204~t-~ 7 '=0-t_'~'~ ~ -t_0 ~. 111 125 0.".--'" --.' 0.40 0. 7202 6 149 .' }. ~15 (mm) w (mle) R (pwm) ' ·R (PI) h ~~ Z (Pa) ) d (mm) k w (mle) R (P. "' ~ "'" .5 I 0...14 0.36 70 33 33 40 40 33 33 70 2<1 5 lIS. 20 0 ".m) m .

/6 8 Todorowc PROJEKTO I :4SJE POSTROJESJA ZA CE... Temperatura vode je 90/70 d Rdcnje Duzine deoni ca.\ T RA L. Sistem je dvocevni sa donj im razvodom.3) na najvisem spratu vert ikale IX.1 . tako i za bakarne cevi .. Koefic ijenti mesnih otpo ra su dati u tabe li VI u pril ogu. Pad pritiska u deonicama 1.. ..... .I'O GREJA..I I L.---~ I I @ I I 1216 W I@ I L.3. koja se od nosi na pad pritiska u bakarnim cevima..\'J £ Primer 2 Dimenzionisat i cevn u mrezlI od bakarnih cevi za sis tem cije je naj nepovo lj nij e kolo grejnog tela (sli ka 14. Za dimcnzionisanje cevne mreze kor iscena je tabe la VIII u prilogu knji ge.I I I I@ 1 0-- - I CD _-.3 Horizollta/lla cevlla mreta i "ertika/a IX sa lIajll epovoljllijim grejllim te/om A .0 VII I I --"'1 ® J. toplotni i maseni protok dati su u tabeli 14. deonicc 1..3 kPa ..b.J ___ I -.20 iznosi 10. VI ( 9 I I I IV 0'":~ ~ V I 1-0 _ _ :...bt--_ I I I I I ® ® I I I I ~---o VIII 1216 W @) l I@ I I --J I I I .0 I I @ I L __ n 1064 W I --"'1 @ I J.I .."1 (J) .J ® r -<> IX A 1368 W IX .. Vrednosti vaze kako za celi cne..20 .r f® I Stika 14.111. Odrediti ukupan pad pritiska kroz c.

5 I.4 22 42 5 .45 054 0 .30 0.~o\ : . .6 1.5 1. 1:- : :6 2bS ~9 ! 1 196 154 I ! .\TU// ( . 1 5! :.43 0.7 5 .5 351 1.5 2776 7 260 1277 12tB 702 209 163 I 11 58 58 I II 163 209 32 3.45 0. 25 L 80 1 55 70 80 80 70 55 80 80 65 70 75 110 100 I'R+L Z = . l54 196 296 296 .67 0 . Kod ovih sistema pretcmo se kuriste bak. " jednocevnim grav ilacionim postrojenjima. 0.5 0.75 . Kod odredivanja pmnib kratkc vcze i kola grejnog tela (oba prikljucka i sarno grejno teIo) mora da se proven us. 680 4':'<:1} I = 10306 Pt 14.' ~ . ..0 1.6 .1 ]A 0 . :.75 0 .3.8 2 .4 1.4 6.5 I 702 1203 1277 2260 2776 4877 18x I 1 I Ilx I 15x I 12x I 12> 1 1511 I Sx 1 18x 1 2S~ 1. To je obiffi<l kolo najudaIjcnije vertikale.0 42 2 .5 3511. . JEDNOCEVNA POSTROJENJA Nacin prorac una pumpnog grejanja jcdnocevnih posrrojenja principijelno je isti lo·~· : kod dvoccv nih s islema. zbog ranije napomcnutih prednosli.6 1.4 1.5~ .5 42x1.8 2 .] [Palmi i [hI 1 1 110 352 255 154 fhl . I 42x 1.5 42~ 1.5 2.m:-e cevi.2 1 024 024 0.5 ! 3 . 0 .8 3 .41 0 .8 5..5 3511.REJ. vodeci racuna 0 specificnostima kojc su nag!ilSene u pog lav L }.1 54 x2 ~2x 1.~ .>j I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 113412 6-156-l 5 2564 29700 27972 ! 16326 4864 3800 2584 1368 1368 2584 3800 4864 16326 27972 29700 52564 6-1564 11 3412 4877 1.2 l J) 68. ! 1 ']. 110 5403 : . 100 110 75 70 65 80 i i ! i ! I :. sa pripadajucim kratkim vczama bude is!og precnika.4 1.2 5. bela 1-'. I\:J. 403 480 1.5 28~1.4 <-!. I I 7-4 22 1 :22 155 2.24 02 1 0.·/ S / PRf.8 2 .5 L~ m 456 464 .5 ~ 2-') 1'.7 3. H Z [mI.0 2. I m 147 255 374 . ! .T? dimenzionisanj e cevne mreze pocinjc sa najncpovoIjnijim strujnim kolom..U S /.67 0 .7 2. Dimcnzionisanje vertikalc treba tako izvrliti da se ten cia cda vertikala.5 35x 1.1 6 .43 004 1 0.8 10.30 02 4 v.1 5412 0 . III IZ PLANA MRUE I Usvoj< ni preCrrik D un na [)conica KoI iCi na KotiCina lkooice j ""vi toplote vodc -1-d[m] [1Dll] [W] II'IlIb] H VERTIKALA !X ' I:OlO GREJNOG TELA 42 1 1 i PRORAOJN PADA PRrIlSKA r W R I·R LJ:.v 12 .3 2.1) iIi jedinieni pad pfltPsh . Usvajajuci preporucene brzine strujanja vode(tabela 14.1 UJI OJI U Rk CLlCIJO II T.

_) = 86. sprovesti prorac un za najnepovoljnij e strujno ko lo. ko lo verti ka le III .\ '. Te mperatura vade u deo nicama: c= 10000 = 860 10 1.163 h .=8" 3500 = 8653 . rli kovo deCi se da brzin a 1I deo ni cama naj veceg protoka bude oko 0. uz zanemari vanj e lliaoenj a vode u cevovodim a. pro rac lIn cevne mreze izvedell jc I'" formlli aru .163 19 = I JO = ( 10 =83 °C III = 110 - 3000 =83-3=80 0 C 860 ·1 .I ) = 16 o 35 00 = 903. da pad pritiska u kra tkoj vezi bude vec i iii jednak pad u pritiska u ko lu grej nog tela. Povrsina grej nih tela se racuna ne uzimaj llci u obzir hladenje cevovoda.) C 860 · 1 .163 h = 18 = ( 8 =86. Ako je temperaturni pad 1I grejnim te lima i vertikalama 10 °C./A ZA CE"'TRALNO GR£JANJE tj .) J C 860 · 1. Prim er 3 Dimenzionisati postrojenj e jednocevnog pllm pnog grejanja sa temperaturo m razl'odnl vode od 90°C.4.163 .3-18 8. Osta li podac i dati su na slici 14. Todor ol'lc PROJ £KTO I 'AX.5 °C 1<) = Is - O .. . I'oslednj i clan na des noj strani jed nac ine predstav lj a dodatni napor zbog hladenja YOlk 1I grejnom te lu i moze se zanemariti kod pump nog grejanja sa malim temperatllrnlill padov ima u grej nim teli ma./f POSTROJ E. RcSe nj e: Za naj nepovo ljnije strlljno ko lo. Ulicaj n10g hladenja se ne zanemaruje sarno kod izrazito horizontalno razvucenih postrojenja. U proraclInlllllesni otpori svih deonica odred iva ni su prellla tabeli VI (u dodatkll).5 m/s.

I ~ SIS rt. a pad pritiska u prikljucc ima (prema proracunu prec nika cevovoda) 79 Pa .25 °C.4 Cevlla mreia iz prim era 3 Za grejno telo I srednj a temperatura vode j e t= 88.\'0.I II GRF.\JA SA PRIS( '0. III > 67.5 Pa .11C1RKI 'I_ ICUO I 3~9 PROVERA PRECNIKA PRIKLJUCAKA GREJNIH TELA I II I II 0 30000 0 2 0000 (£) 10000 ® ® 3500 ® CD 1 0 ® ® @) @ 20000 ® 3500 2 @ 3000 3 ~ ~ ® 10000 Slika 14. .JA.

1·9.58 m 3/h=0.ooon· 5786 = 6 0.02 = 68. p = 970. Karakteristike pumpe su : .5 O( (p = 967.WRALSO GREJANJE Za grej no telo II srednja temperatura vode je 84. Todorowe' PROJEf: TO l ilNJE POSTROJENJA ZA CE.75 O( (p = 968.81·1.=86.000n m'/s H = 5786Pa p= o. a u kratkoj vc zi (deonica 8) 1".napor pUlllpe .kolicina vade . 111 >79 . I za grejno telo III (t=8 1. to se u ovom slucaju nece uzimati u obzir dadatni grav itaciani napar.350 B.6 -1·9.67). 1 =83 O ( (p = 969.6 Pumpa Posto je visina zgrade (postrojenja) mala.8).89 Pa ) sa temperaturom vode u deonici 10.8 1'1.5 0( .13=68 .87 Pa) : 138 > 78.7 W .snaga pumpe 2.

. o. .~ z . 10 "" . ...-411 0.. -o·..0 ' .tOO 3.IZ PLANA MREtE IIOOlca Preth.' m '" --.75 12211 • 51 . .00 0."' .$$ -• -:j. .. Pf~n!k NAKNADNIPRORAeUH SA PRETHOONIM PRECNIKOM SA PROMENJENIM PRECNIKOM CEVI d (mm) RAZU"" Z (P-) TO!'.. "' " 270 . .) Z (P ' D (p~ I k m . " . 14.0 1 1/-4 ~.. .0 ' . 'W<1 7000 . . ) (P . I· . .' kl 'H :.0 .".o -.0 :.la 0..56 DO DO '. .'" .-~ - -on ''''' '00 '211 . . . • '0000 ~~~ . 11. .0 " 0 " 270 " '. III 0.42 eo 0.02 0.. 0. UOO 12"" 3OUOO 20000 -..' " 0 0 "'" 2. '.11 .-3m .42 0.3 eo 110 0 DO 27D -I:.0 • 10000 '''''' -. P q ." 0._ .0.00 0. DO .0 8.42 D..... .. ..0 . .ID " 12 'OODO 20000 :lOOOO _ ..i10' -'~ "/2 00 ~ 3000 --." ~.--I A (lTV.0 '.. 2 3 " 30000 ...10 _ .0 11/2 1 1/4 0 ... -.. (PI) ' ·A .0 . .0 - • 1 1/2 . ' '" 0." 2BD ' ..42 0.13 0. -. 200 '.55 . Slrujno kolo lIenlkal.m) • . 10 10 .0 70.d (mm) w (nv'I) I A (P. .h L' (PZI) -.11 .75 12.'" .~~ "" 0 0 -. >DO 4:1n 3.. ' ._. Mn~~' n l """ok (W) Dutln_ prnlnk oonlco (klt/'h ) I(m) d ".0 " 100<>0 7 "'" .8 D 50 DO -~ ." 0 M .. 0.~ - f-- + 11 . Prlkl/lltol grtJnlh 1111. . .. ..m) • I '· A (PI) L' 0 '· A (n·h) (p.

PRITISCI U SISTEMIMA VODENOG GREJANJA 15. OPSTI POJMOVI Ukupan pritisak tecnosti koja cirkulise kroz cevovod. Velicinll pritisaka u pojed inim delovillla sistema za grejanjc. kada su u sistemu najvise temperature vode. kao i razlicitih protoka vode pri kolicinskoj regulaciji efekla grejnog postrojenja. Javlja se i kondenzacija tako nastale pare i njenog udamog dejstva.2.1. prema Bemulijevoj jednacini sastoj i se od: (15. Kod postrojenja sa vrelom vodom specificna pojava je isparavanje vode pri umanjenju pritiska i stvaranje vazdusnih cepova koji obustavljaju strujanje vode. U toku ovakvog dinamickog procesa promene prit iska najvece njegove varijacijc sc javljajll 1I reiimllmaksimalnog protoka vode koji se ostvarllje pri spoljnilll projektnilll temperaturama il i nj illla blisk im. sto sve predstavlja opasnost po okolinu i cini da postrojenje ne moze da ispuni svoj zadatak. potrebno je sagledati jos 1I ranom periodu rrojektovanja. v 15. Moguce neZeljen~ po led ice kod grejanja toplom vodom su prodiranje vazduha u cevovod.15.1) dinamickog Pdm i statickog Pm pri cemu su svi ovi pritisci definisani sledecim izrazima: 353 . poremecaj cirkulacije vode. Ova varijacija pri! isk:! jc posledica promene temperature vode. to se velicine pritisaka proveravaju za ove uslove. UVOD Hidraulicki pritisak u svakoj tack i zatvorenog grejnog sistema ima razl icilll vrednost koja tokom grejanja podleze i stalnoj promeni. Posto su najvece promene hidraulickog pritiska pri spo ljnim projektnim lIslovima. Na taj nacin mogu da se blagovremeno sprece nepovoljne posledice vezane za pojavu visokih iii niskih pri: isaka korekturom trase cevovoda iii izmenom lokacije pojedinih elemenata odnosno naknadnim izbor011l kva litetnijeg materijala. kao i opseg njegovih mOgucih promena . odnosno njcne gustine. umanjeno odavanje toplote pojedinih grejnih tela i curenje vode.

.I 7. sto je obuhvaceno sledecim oblikom Bemulijeve jednacine: P. + --.. .. + pgh.2- .1 . + --' = p . P oznacen gubitak lIsled strujanja tecnosti. ( 15 . Ovaj pritisak im3 svojll stalnu vrednost sve dok je fluid u stanju mirovanja.\ 'JE Pdlll w-p = . = pgh + P (15 . 2 ( 15. ( 15 .354 13 Todoro vic I'ROJE }. a varijacije ovog pritiska su posledica brzine strlljanja i gllbitaka koji se javljajll pri strujanju.\ TRALSOG R£JA.£. sa druge strane. Kada se uspostave temperaturske razlike. Pritisak vode u zatvorenom sistemu. je konstantan. kao sto je stalan i dinal1licki pritisak u cevovodu odredenog precnika u kome se ne menja brzina strlljanja.""." I/ + PJm' odnosno: =P<I! + P"m} + 6. i prirastaja kineticke energije od strane pumpe. i predstavlja staticki pritisak u stanju mirovanja. Prema tom e. Njegove ekstremne vrednosti dovode do poremecaja 1I koriscenjll postrojenja.2 ) P. 1I svakoj njegovoj tacki sc formira odredeni pritisak koji zavisi od visine vodenog stllba iznad te tacke.5) p. iii kada se ukljuci pumpa. u postroj enju centralnog grejanja sa vodom. Pod takvim uslovima se u tehnici grejanja analizira samo promena hidrostatickog pritiska koji se sastoji od geodetskog pritiska pgh i koji izaziva strujanje vode 1I sistemima sa prirodnom cirkulacijom. + pgh.6) gde je sa 6. P ( 15. pritisak u posmatranoj tacki se menja kao posledica pada pritiska us led savladivanja otpora strujanja sa jedne strane.TO ' AA'JE POSTROJEi\'J.+ t"p 2 2 plV 1 PIV.3) Puk w-p =--+pgh+p 2 .4) gde je: \II - p h g p - brzina strujanja f1l1ida (m/s) specificna gustina f1l1ida (kg/m' ) visina neke tacke sistema prema mernoj ravni (m) lIbrzanje Zemljine tde (m/s2) pritisak f1uida u sistemll (Pa) (N/I1l~) Zbir priti saka sal1log f1uida u sistel1lu i geodetskog pritiska (energija polozaja) predstavlja staticki pritisak koji je od iZllzetnog znacaja za postrojenje. kakvo je postrojenje za grejanje.

a 1I lacki C ponor (grejno te lo) . it najveci u donje m horizonlalnom cevovodll i kons!anlan je dllz ovih delova cevne ITIreZe._. a \ f / \ \ \ A \ \ I ". Ako sc kao geode tski pritisak s ma tnt pritisa k sl ubn tec nos ti iznad dillc tack<..- hI C \ ha \ / / a -.. !\ko jc olvorcn. o ndl! se 1I delll cevne mreze ABC nalazi voda vik lempe- . Zbog lIP rosccnja uob icaj c no j. od nosno sla ti cki pritisak II radII ..ekspallziolli SlId) U gornjoj horizontalnoj ccvi.. Najmanji prilisak je u gornjem.. Ako 58 1I sisl<.. u donjoj " lPg..a iznosi "" pg. mozc sc i radni prilisnk OZOilc iti uu gova rajll co m gcodc tsko m visinom. koji SL' lI~pusta v i II uslovima rad a grcjnog sistema . 15.3..--. hidrostalicki prilisak je " lPg. koji mOl-e bili zalvorcn iii olvoren.:prome nje no m guslinom..1 .155 S taticki pritisilk t111dr<.1 1I lacki A lIkljllCi izvor toplole (kolao). --I- \ \ ... Za slu caj da se 1I cevovod sa slike 15. naziva se radni pritisak.:. sa n<.: da sc w i prilisci oz nilcilvaj u kil o nadpri ti sci prc ma ntmosfe rsk o m prilis kll.. I \ hZ .. / / I / ..1 SCilla hidroslalickog priliska za odredelli sIlica} staliCkog reiil1lCL (ES .-/ Slika /5.: II odnosll na nivo vode u ekspanzionom slIdll II za visno od visine voel e nog s tllba iz nil d svilkc tacke cevne mreze. all !ackama vc rlikalnog c.:mll na lilzi voela bez dej51va pllmpe.. vrednost s latickog pritiska 1I karakl c risli cnim ta ckama sislema prikilzana jc nil slid 15. postavlje n jc 1I nnjvisoj tacki pos trnjenja .. precbtavlja vezu sist c ma sa almosrcrom i mozc sc smalrati da jc nivo vod e 1I njemll nc prome nljiv.:ue no j ta ck i. Zbog toga se hidros ta ti cki prilisilk II grt'jno m s istc mll od n:e111j<..cvovoda U ravni a .o. ".--. I'RITISCI U SfS'nMfMA I·'O DENOG G Rr-:JANJ.. ES / I / / / -t--.I S.1.t. STATICKI PRITISAK U STANJU MIROVANJA I PRI PRIRODNOM STRUJANJU VODE Prilisak 1I ccvovod ll grcj nog pos lrojcnja de fini sc c kspanzi o ni sud.

avlja cirklllacija vode.m ka) [lidrostatil::k i pritisak se odredllje liZ prC'lpostavkll dil je voda II sistemu.NJA 7. 2).- c: II kome je vada vise temperalure iz- (15.2 Raspodcla lzidrostati1:kog priti.' rature sa gustinom P" a u tklu -. / --hJ ------ . il \. POSTROJ/:.razlika priti. voela nize tempe ratlln:. Za takav silleaj niljvcCi pritisak jc 1I ddll cevovoela D . ali veCc gusti ne (slikil 15.9) gde jc " zvisinsko rastojanje izmedu tai':aka zagrevilnja i hladenja vade A i C. to jc hielroslatil::ki pritisak 1I vertikalnim d e lovima ccvovoda.A CI:'N'IR1LNO GREJANJI. pri eemu je uzgonski pritisak: ( 15..'KfO I 'ANJI. vee iskljlleivo od vertikalnog odstojanja taeaka zagrevanja i hlad e nj a.A i iznosi: (i5. vcci 1I dcsnoj vcrtikali C . O vakvn st rujanjc sc naziva prirodnim iii gravitacionim. Ta I'ilzlika gllst ina nstvarllje pritisak loslc. Ph hZK PlhJg "plg(h2+hl) -- / L I / ---. [z izraza za I:J.izvo/'Ioplote.\'ka II cevovodll sa izvorom i pOllorOIll toplole (/ 1 . Ll pg ...pallor loplole. odnosno od gllstina vode u njima.d koga dolazi do cirkulacije vlldc kroz cevavod.356 11. \ \ A \ ).7) Ilidros lalicki prilisak nos l: 1I delu ce vovaela 11. raspodela priliska je prikazana na slici 15. p proizilazi da pritisak koji izaziva cirkulaciju vode nc zavisi od lIkupne visine vod c nog stuba II sistemu. S nbzirom na razlikll hidrostatiekih pritisaka u vertikalnim delovima ccvne mrcZc u sistcmll se lIsposl.·ic' PIIOJI:.:evovoda COli.D ncga 1I Icvoj A-B. ovaj pritisak znaeajno zavisi od temperatura vo· de u dva veri ikalna eevovoda .1'"dom. i pored raz lieit ih te mpe ratura i guslina..S) Posto. II stanjll mirovanja . Osim loga. 1I lldslIslvll cirklllacijc.: lIslovc. .it: P">P.-------- r)pg .. za rilzliku (lei prinmlnog iii pumpnllg. C .2./ _/ Slika 15. Za takve statickc. Q \ \ ( I I B C Ph 112 D I f f \ \ PI \ \ Q.

--. .10) Hidrostaticki pritisak u tacki spajanjn ckspanzionog suda sa cevnom mrt:zom iznosiprghl i pri uspostavljenom stmjanju ostajc nepromenje n. J I o c . I .3 Rllspodelll priliskll II Sllllic/lolII pred. na porast hidrostatickog pritiska 1I desnnj vertikaIi i na opadanjc pritiska u levoj. a u delu te taeke smanjio. o na slici 15.talnim protokom.1..5.- .-:--= :-:. \ .~~\ - --- Slikll 15.3) ntlZiva taekom slalnog pritiska iii neutralnom lackom sistema.4) u kojoj je pritisak pumpc uvek jednak nuli. RASPODELA PRITSKA U SISTEMU SA PRINUDNOM CIRKULACIJOM U sistemu u kome se cirkulacija vade ostvaruje prinudnim putem. To znaci da ne utraln" tae- .-- J.-.. Aka se pretpostavi da se otpori pravolinijskog strujnnja i mesni otpori rav nomcrno me njaju duz cevovodn.\· lav!jlllljll cevovodll i IIllslovilllll prirodlle cirkllillcijc Vrednosti pritiska 1I dYe vertikalne deoniee AB i CD imaju mcdusobnn razlicitc na gibc... Prema tome .. U levoj vertikali pritisak je veti. INJA 357 U uspostavljenom rdimu stmjanja. I J I A \ \ \ .=. I \ \ !i I . U svim os talim tackama pritisak se u uslovima cirkulaeije menja . . rnspolo7.\ I . Nn njoj se zapaza da sc ispred taeke spoja ekspanzionog suda sa ccvovodom hidrostatieki pritisa k povccao u odnosu na statieki rdim.~ .. _.=-~.3._ ._ I I . aa /' ..:.=. PRITISCI U SISTEMIMA VODhNOG GREf. .ivi pritisak L'1 pg je uvek jcdnak ukupnom otpom stmjanja L'1 Po: L'1 Pg = L'1 Po (15 . i -'~j. pumpa ne ma utieaj na hidrostatieki pritisak u tacki spoja ekspanzionog sud a sa cevnom rnrezom (tae:. utiec pad pritiska uslcd otpora strujanjll . je r u pravcll stmjanja vode.. dobice se raspode la pritiska prikazana semom na slici 15. \ I . Z ato se ta lacka 0 (slika 15. ' ". a u desnoj niZi od pritiska u slatiekom rezimu . za dinamicki rezim pri prirodnoj cirkulaeiji vod e. nivo vode u ckspanzionom slldu se ner:c menjati u odnosu na rdim u kome pumpa nc radi. 15.4. po mocll pumpc koja radi ravnome rno i sa s.

. __ 6pp ..1. Iz slike 15. 1/ 1 Na usisnom prikljucku pllmpe vletda o drc dc ni podprilisak 6 fllls .• vel i pritiska pumpe 6p" .lpodeill priliskll II SiS/CIIIII sa prill/uillolll cirkllillcijom i IIticlljCIII gravilacijc (A .. \\ \ \ \ \ \ \ \ \ f¥Jhs " f¥Jg '.pllmpa) Nil slici 1 5 . f f / / -A J P D \ . / \ / .izvor topiotej C .fJI' = 6 Pgflb .1 2) (15...-..~isl c mu. l<1ku da se pojavljllje razlib prilisa ka 6 P'1' Ako se lIkljuci pump" i usposlavi cirkulacija.. u sl.1~ ) s lO znaci det II savladivanjll olpora strujanjll uceslvujt i napor pllmpe gravitacioni napo r.+ .._ . " pni raspoloz ivi prilisak uve k je jednak gubicima usled slrujetnja : ( 15. 1I de Ju mn.kit ill lIslovima prinuunc cirklll<1cijc vode prc dslilvlja mcs to koje razgrilnicavCl nadp rit is a k i podprit is ak 1I . ----I --. l/)Ppr Siika 15.pOllor lopiotcj P .mjll mi rovilllja vOlk.II" pa Sl. dul az i do r<1 spodelc pritiska . u svakoj tacki veti za velicinu pritiska koji sc .\ \ I f . pa je lIkupni raspolozivi prilisa k: ( 15.6 Pc""" (L5. knji jt: pod ulic<1je m ne sarno gravilacionog prilisb 6J}g. ali za sillcaj da lilcke A i C predslilvljajll izvor i pono r loplot e .4 sledi det je pritisak 1I sistemu sa cirkulacijom 1I odnosu na staticki rezim. -/ .Le pod nadpritiskom.13 ) pet je pol re betn netpo r pll mpe 6 fJp = 6 Puk _.4 Ra..~ jc ucrliln hidroslillicki prilisa k u kruznom cevnom kolu.tk 6 /l.' - I --- U .: napor pumpc moze izr<1zili kao zbir ova dva: 6 fJp = 6 p. 6 p. I f f '\ B [ I 0 h2 hJ C I I . + 6 PI" UI-. a na potisnuill nadpritis.

15. Od nc utralm. L8) U delu cevovoda od laekc C prilisak rasl e zbog porasta vodcnog stuba od visinc II do h" 1I lacki D..5...6POB = 0 (15. ukoliko cevovod i armalura nisu dobro zapti- . 15. pa jc 1I lacki 0 lIkllpni prilisak po novo izjednace n sa almosfcrskim. odnosno opel je nadpritisak ravan nuli. P (R.17) 1I pa je lIkupan prilisak jednak almosfcrskom pritisku koji delujc na povrs ini vode spanzionom slldll . a 6jJ pad pritiska u cevovodu izmcdu ovih lacaka i ne utralnc ta ckc.. POLOZAJ EKSPANZIONOG SUDA I RASPODELA PRITISKA Na slic i 15. U de lll sa podpril iskom pritisak jc 1I sva koj tacki manji za o no liko koliko iznosi pad pritiska u cevovod ll od ne lliraine do posmatril ne ta ckc.. GREIANJA 359 tros i od posmatranc ne utralne ta ckc. -/ ® / A o B Stika] 5. Matcmaticki to se moZe prcds tavili iuazima: PII"". +-~ --I. c k- OpA -U ~ .... PRlTlSCI U SISTEMIMA VODENO('..:" ' ~ . Tu je lIkupni prilisak: Pc = P ' d + pgh .5 prikltza na jc raspocl c la pril iska u clt:lu ccvne mrdc od lacke 0 do D 1I zo ni pod priliska i u delu nadpriliskil od A do O.. .. lzmcdu taca'ka BiD prilisak moze bili ispod almosfe rskog i u poslrojcnjima koja rade sa le mpe ralurama vod e iznad 100 °C lada bi doslo do isparavanja vode iii do usisavanja vazduha iz spoljne okolinc. 16) gde SlI hi i hi visinska odstojanja uocc nih taca ka I i .C) (15 .. 15) ( 15...6 P rO-C) = jJfII - t3..' = pgh i + 6 I'. . ta cke 0 do lackc /3 pritisa k opada IIslcd lltpora strujanjllll lacki B i ima vrednos l: PI! = pgh ..5 PojGl'a prilisaka niiil! od atmosJerskog U cevovodu od laeke 13 do C dolazi do daljeg pad a priliska : podprilisak raslc i najvece snizcnje je u tacki C u des nom ve rlika lnom de lu cevovoda.I od nivoa vodc II ckspanzinnom sudu . 0 ( 15.

U lacki B prilisak je : (1 5.\·lav!jll1rje ehpallziollog slIda II IIajvi.flle verliknle kroz kojll voda slmji IIulliie Da bi se izbcg'tl pojava pritis.360 B.VJE ve ni. Pri dcjslvu plImpe hid ros lalicki pritisak ras le i najvcci jc 1I tacki A ho ri zo nl a lnog gn rnjcg cevovoda. Za slucaj preds tavlje n na slici 15.20) _ _ _ _ _ c:: _''___ o \ \ \ ®'\ \ \ c \ Slika 15. u usisno m dc lu cevne mreZc. d.t pumpu . I. slo os igurava pritisa k ilnad a lmos(c rskog u svim lacka ma ccvovoda.Todorov. .7 ccvovod se racva u lacki A na dYe s l:fa ne. obavezna mo ra da je zaoovolje n us lov: (15. To se ne moze pos ti ci ako grauevinski o bjekat ne ma za to polreba n pros tllr pa je PLlvo ljno rese nje po me ra njc ekspa nzio nog sud a u najvisu tacku des ne ve rlik a le (s l..19) ( 15.f1l lackll de.6) kroz koju VOd il slruji odozgo na nile. prilisilk opada u odnosu na PIP til ko da u nekoj lacki O 2 postajc jednak atmos(e rskom: Po. 10 moze da sprcci cirkul aciju vode. Oa bi se ova mogucnos t izbcgla. u odnosu n. =P n -IJ. P AfI pad priliskil u deo nici AIl O d lackc 8 kroz ve rtik alu If.a r. Ako je gra na nje na o be s tra ne.. Tilcka ko nsta ntnog priliska je u 0 1 gde se spajil ekspanzio ni sud s a ccvno m mrdo m grejnag s iste ma.2 1 ) gde je IJ. O vakvo pos tavljanje e kspanzio nog suda je ko ris nll sarno kad a se mreZii grana nil jednu slra ml od glavne lIspu nske vc rtika le.22) . O J tacke A prilisak opada zbog savladivanj<\ o lpora \I deo nica ma AB i 80 1. 15.c PROJEkTOVA NJE POSTROJENJrI ZA CENTRALNO G1 W . = POI =Pa (15. u bilo kojoj lacki "i" hidros la licki pritisak mora da je uve k ve Ci 00 a tmos(e rskog: Pi > p" od nos no. U takvo m slucaju u celoj ve rlika li vlilda poz itiva n hiJ ros tat icki pritisa k. 6 Po.lh o d a lmosfc rskog u kriticno m delu pos trojl:nj a iz medu taea ka B iD na slici 15.P no.5 tre ba ekspanzio ni sud post aviti na vecu visinu.

zona cevovocla pod pritiskom jc PABCDO.7 Nell/raille /a cke II razgralla/oj cevlloj mrei. u svakoj ad ve rtika la sa s trujanje m vade naruzc. npr. blizu same pumpe . zatvaranjem ventila u dconici II .0. PRlTlSCI U SISTEMIAL-1 VODENOG GR£lA NJA 361 tako da postoji jos jedna tacka sa sta lnim pritiskom: (15.26) U ovako izmenjcnim uslovima moze se dogoditi da je pritisak Po niii od neo phodnog i cak ispod atmos[erskog. Za slueaj da u lacki 0 treba os igura ti odrcdeni nadp ritisak Po. tako da se lacka sla 1nog pritiska javlja u do nje m horizonlalnom de lu cevovodit. U takvim uslovima pritisak II taeki 0: ( 15. . U takvoj vczi e kspanzionog suda. i II svim kri lienim tackama u Kojima je poslojala opasnost pojave kljucanja vode je osiguran pri- .IS. tacki O~. za koje vazi od nos : (15. I 11 o III IV SliIuz J 5. T o navocli na povezivanje ckspanzionog suda sa donjom povratnom cevi. sto bi sprcCilo cirkulaciju vode u cevovodu.24) Zavis no od pada pritiska u pojedinim deonicama nulta ta cka se moze javiti i II horizontalnom cevovodtlll.D kaku bi bio zadovoljcn uslov: (15.25) Ukoliko dode do izmene uslova u eksploataciji. spojno mes to cevne rnreZe i c kspanzionog sud a postaje A. pa se tacka nep rome nje nog pritiska premcsta iz 0 1 i O 2 II A i sve ranije pos toj ec~ taeke ko nstantnog pritiska u levom de lu cevne rnreze se spajaju u jednu.i Za dcsni dec mreze od razvudne taekc A. javicc sc po jedna t<lcb nepro me nje nog pritiska. pot reb no je da sc kontrolisc pad pritiska II de III cevovuda 0 4 .23) u kojoj jc pritisak pllmpe nllia.

9. prikIjuce n je e kspanzioni sud e ll tack i A.8 Raspode/a pritiska II cevlloj mreii kadaje vela sa ehpallziollim slldolll lIajlliiem de/II cevnvoda.. ispred pllmpe II 15.'nog Slllbil de [inise prilisa k u mim. dal je na slici l5.' e B R A B K R B K p S tika15. POMERANJE LINIJE PRITISKA U MIRU I RADU U horizonlalnom cevovod u sa grejnog siste ma koji je prikaziln na slici l5 .. Raspod e la priliska za Iil kvu vezu e kspanzio nog suda i za zil ne mare ni uli caj grilvilacije . pri ce mu je sa znakom minus oznace n den eevovoda u ko me jo. cijll velicinll dikliril nivo vode 1I ekspa nzionom slldu. pllmpa P i ko tao K. 1I rad u...6.I -.362 n.9 Radlli pritisak xa grejlli IlOrizolltallli sistem .b od hid roslalickog. TodorrJl'ic PROl EkTOVANlE POSTROlJ::iVlA &1 CENTRALNO GRFJANl" lisa k veci od a lmosfcrskog.: prilisa k ni. Zo na usisavanja je svedena na mali deo cevovoda (OP) . ali i nelilril lnu tackll pritska. Visina vad\.. C A ~ p 0 ---- D .. 1I ko me je hidroslalicki prilisak 1I mirova njll veliki i pad priliska 1I nje mll ne moze doves li do snize nja ispod almosfersko g. grcjno telo R. Stika 15..8.. Rodni prilisok Pritisok u miru . b::~ ffi B r--.

je r nivo vode II sudu nije me nja n.10). Ako bi se II s isle mu prikaza no m na slici 15. pa bi se do bila raspode la pre ma liniji L2 llmeslo pre ma L I .s:: . lakodc u tacki A (s l.iollog sllda . vee 1I tacki C (sl. ----ei----. 15. pri ce mll su u cevovodu blaz i pad ovi priliska nego II radijato nl i ko llu. PRFfISCI U SISTEMIMA VODENOG G REIANJA 363 Uk ljllcc nje m pll mpe do lazi do ci rkul acij~ vode i lIsposlavljanj a odred e ne raspodeIe pri liska. Ali.- c E Ai K p C R I I Stika 15. '-r-' I i I . Poveeanje priliska u eevovodu prollzrokllj e i pro mc na mesla p rikljuce nja e kspa nzio nog sllda. s obziro m na raz licit c o lpore.r:. j L2 -'''1 .11 ~ p '-"'---'L-_R __--'I--- PromeTla vetieiTle pritiska II sistemllltfted promeTle mesta prikljlleka ekspaTl7.11).15. i i I i ru . Uzrok tome je nova lokaeija neutra Lnc tacke koja nije vise u lacki A. prilisa k u radu postaje visi pa o pe l do laz i do pome ranj a linije pritiska paralclno navise. dos lo bi do povcea nja apsollllne vrednosli priliska II svakoj lacki ins ta laeije. 15. IO Povef:allje pritiska zbog primelle zatvoreTlOg iii promelle visille otvoreTlog ekspaflzioflog slIda Pre baeiva nje m mes la prikljucka ekspanzio nog slld a iz lacke A u tacku C prilisak u mini ostaje isti.U A! Stika 15.9 podigla visina ekspanzio nog sud a sa h i na h2 iIi llmcslo o tvo rc nog ugradio za lvo re ni e kspanzio ni sud .

12 Promel/a radl/og priliska sillcaju . h: (15. V= tJ.fi. Pad pritiska uslcd strujanja vode je nepromenjen. Iz ovog sledi da jc: (15.30) . a povecanje zapremine vode u jed nom jednako je smanjenju u drugom. neutralna tacka Ce se ustaliti za· vis no ad oblika ekspanzionih sudova i pritisaka u njima.27) Promena zaprernine vode \I sudovima proporcionalna je njihovim presecima PI i P2. Pri tome.h 1 ·el = tJ.n2P2 u kojoj jc sa V oznacena zaprernina.12) prikljucenim II Alo pritisak II radII je prika· zan linijom L 1. Sa jednim ekspanzionim sudom Cl (slika 15. Dodatkom suda i na mestu A 2.rlema sa dva ekspallzlolla sllda Promena radnog pritiska sledi i ugradnjom dodatnog ekspanzionog suda.28) ( 15.364 D. Razlika nivoa vode (pritisaka u Al i A 2) iznosi tJ. a sa P prcseci sudova. ukljucujuCi i duiinska rastojanja neutralne tacke od ekspanzionih sudova 11 i1 2.29) odnosno. slO je dato rclacijom: tJ.Todorovic PROJEKfOVANJE POITROJENJA Lt CENTRALNO GREJANJE N 1----11 /I A1 p Slika 15. neutralna tacka ce se nalaziti na spoju izmedu oba suda. ali se izmenila vrednost pritiska u svakom delu cevovoda. polozaj ove tacke je definisan sa odnosom: (15.

.VJA 365 15. slo sc dciava kod rcgulisanja grcjnih cfl.7.H . Na slici 15.3 zadali protok Q](mo menja se brakterislika ccvovoda i dobija se raclna laa:a R I_ Pad pritiska u sistemu porastao je 1I odnoslI na ta1:ku R i sada napon oclgo- .a kOlla ugraden je ventil za podeiiava nje pro :' ' . /3 priKazan jc uproSCcn ccvovod I3AB. i1. U dLlu ccvovoda u. PRIT1SCf U SISTEM1H ·1 VODE/VOG G R£J/I . sa cirklll<1cionom pumpllm P. UTICAJ REGULISANJA PROTOKA NA RASPODELU PRITlSKA Promena vrcdnosli pritiska 1I grcjnom sistcmll mozc bili i poslcdica promcnc protoka. izvorom toplote K i ekspanzionim slIdom priklju ce nim iza pllmpe.. daje [adnu la(1:u R i neL:i protok koji je vcCi od traicnog. H neutralna linija r 8 B Slilca 15_/3 A G p B POIYetallje pada pri(iska IIgradlljolll regl/laciollog velllila i IIjegovim pri(varalljelll Karakleristitc pumpe i cevovoda 1I kome ne ma reglllacionog cnlila. grcjnim Ie/om G. Ugradivanjem ventila i njegovim pod esavanjem 7.'kala prigllsiva njL'm. II lacki I\..

. a c1aljim za lvara nje m na Q 50% ka ra kl cristika cevovo d a je C2. Q Slika 15. 13 5e moze oce nili da je la r<tzlika prilisaka toliko ma la.VJA 7A CENTRAI. . tacke B i ulaza u pumpu biee za napor pumpe pri ukllpn o m prol o ku !-I o nili od pritiska u minI.! je \{ 2. da pad priliska u samom ecvovodll..Icvo).mu je i pad priliska.\"U/lj/l protoka prome/lom broja obrtaja pllmpe (des/lo) pritvarll/rjem ventila (Ievo) Regulisa nje proloka prome nom obrtaja pumpe . takodc smanjc n (slika 15. Na slici 15.KTO J ·>JNJ E POSTUOJE. iznllsi oko 50% od pad a pri puno m prolokll.des. _od regulisanja protoka prigllsivanjem pomoell venlila smanjc nje proloka prali veCi lad pritiska 1I sistemu. u ecvovodu lc jc linija priliska blaza nego pri punom proloku vodc.14 .. J.10)..o o 1/211. kao i da se za savladiva nje olpora lroli i samo 40% od napora koji jc za lu d conicu neop hodan pri punom protoku. ·lfHI" rr". Pri lo me prilisak u cevovod u od lacke A do ventila je jednak priliskll u miru koji diktira vis ina ekspanzionllg sllda. U takvom sluCajll linija priliska za dclimicni prolok je iznad linije priliska koja odgova ra projcklno m proloku za puni grejni kapacit c l.NO O RE/A NJF. Zillo 5C i prcporll cuje da e kspanzio na posllda trc ba da je najmanje za visinu Ho iznad najvik lacke cevovo da.3M II. prel i opas nosl od usisava nja vazdllha 1I sislem.': f'/?OJI:. veCi potre ban napor pllmpe i skuplji pogon (slika 15. brt~ina s lrllji1l1ja vode cc se smanjiti. kako jc vee reee no. Prilisa k od ventila.14 . Protok je zallstavljcn pa gubici u cevovodu ne pos loje. a napor pllmpe 1'1 50 . o :I: '" Q so '/. na prime r.14 Li/lija pritiska i rad/le tacke pri reg/lli. pri polovini od proje ktnog prolo ka. da kod nile postavljenih e kpanzio nih sudova pritisak moze bili i nili od a lmosfe rskog. H . vara lrazenom protokll HJ(X)%' Ako 5C prilvaranjcm vc ntila umanji prolo k na po la Q 5IY"Ir . Nagib i visin<l linije pritiska najuocljivijc se me njajll kada je rcgulacioni ve ntil potpuno za lvo rc n. pa 5e lIs led s manjc nj a brzine strujanja s manjio i pad pri l is!. daje ve like usle de 1I energiji u po~on u grejnog sislema jer se lImanje ni protok dobija niiim brojem obrtaja pumpe pri . U takvim slueajcvima. odnosno napor pumpc. pojave kavil acije (formiranje pare) . a li sc islovrcme no o lpor kroz prilvore n vcnlil poveeao Zi' M f 5fYlo' ~to povlaCi i ve ci ukllpno polrebni napoL Radna tack. Za paza se. UnCljivo jc da sc karakterislika cevovodil mc nj a ugrad njom vcntila i poslaje .

pocl iIi plafo n) o bieno imaju nd to visu te mpe raturu ne go kod clrugih vrs ta gre janja (npr.t mil. sa vceim iIi manjim ucdce m jcclnog. Os im toga ko d panc lnog grcjanja i ncgrejil ne povrsine pros torijt:: (os tali z ielovi . na ne ma cko m: "S tril hlungshe izllng". [s tini za vo lju ni prva cle[inicija nije bes pre ko rna.16. o nela to cl iljc oelred e n peca t osecanju ugodn os ti tih osoba. raclijat o rskog iIi vazdu snog). • • y . T ak o se. o clnos no dru gog. " A ulo r ovog poglavlja jc Ale ksilnd a r S te fa novic. ru sko m: "JIY'II!CTOC OTOTIJIClllle" .0. Pre ma dm goj dcEi niciji ova vrsta grcj <t nj a naz ivil se "grcja nje zr ace njc m". na prime r. Na irne post oje ne ke pose bne vrste grejilOja koje po svojoj ko nstruk ciji iIi nilCi nu funkcio nisanj il spadaju u pa nele . pa ne lno gre ja nje u litc ra turi na e nglesko m jeziku nil lazi isklju civo pod na zivo m: " rildi a nt heil ting" . zid ovc. itd . Zbog tllgil se ccs ta ova vrstil gre jil nja nilziva jos i " povrsinskim grcjilOje m" iIi : "grcja njc inl egrisilnim greJOlm po vrSlO itma . o dn. I 36 7 . M e dutim cinje ni ca je cl il se ko d svih vrs ta pa ne lnog greja nja pre nos toplo te o bavlja ko mbi novil no i ko nve kcijll m i z ril ce njc m.lOih povrs inil. po d. obicno integ risa nih u gradevinske e le me nt e Sil me p ros torije: tilva nicu. diplo mirani m as inski inZe nje r iz Beograd a. Sve to na izvcs ta n nil nces tvujn u raz me ni to p 1 cin claje za pravo o nima koji ovu vrs tu grejanja naz ivaju "grcja nje zraee njcm" . a ces to visu i od te mpe ra ture vilzduha u pros toriji. PANELNO GREJANJEl 16. LogiC-no bi bilo pre tpos lilviti da prihvatanje nve definic ije po drazumeva dil je rce o takvo m grcjanju ko d kojeg sc pre d aja to plo te o bavlja pre td no zra cc nje m. il li se ne mogu po kriti prvo m d c fini cijo m. T akve su nil prime r zracecc ploeG (. pa i o ne na o dred e n nacin 0k zrace nje m sa prisutnim oso ba ma. l\Ii ako se ima u vielu ci a 5e 1I prosto riji sa pa ne lnim grcja njc m na lilzi re lativno ve lik a zagrejana povrs inil knj a razme njuje to plo tu Zfilce nje m Sil prisutnim oso b. UVOD Pod pa ne lnim gTeja nje m po d razumeva sc takav sis te m grcjanj a ko cl koga se ocl a vanje to plo te u pros to riji vrsi po mocu zagrej.it·dn a Pllse bna vrs ta grejnih te la koja iskljueivo zrace nje m o bczbe cluju ko mfo rnc us love 1I odred e no m p ros tOfll) iIi pa ne li za to plje nje snega.

. a pozna to je pod nazivom " hipokaust" (grcki : ) " = ispod.duha. a u njemu su sa go!'. Skicajed1lOg hipokausta 1. ko madi drvc la iii drv·~ ni ugalj. odrZflvaJuci povrsine zidova na viSoj tempcra i. 3.:patila.lra lno grejanje bilo je panelno .!! sprccavajuCi time kondcllzovanje pare . Koris tili SlI ga slari Rimlja ni . koji jc predslflv lj ao grejnu povr§inu. Prvo u istoriji pOlTla to cen. Dimni gasovi. 1).368 B.preciznije: pUdn.'! zio se pros\o r vis inc a ko 1 Ill .1. U odflj.duha. 5. V re li gi. Dovod sveteg va:r. PUETECE DANASNJEG PANELNOG GREJANJ A. nje . Todorovic PROJEKTOV. Ispod poda.1.4 . 4. produkti sagoreva nj a Sll PH':. Dovod topwg va:r.e (pradllrnillm) je bilo a lvu n. .· Ii kroz ziclave ael sllplji h opeka." je se os ). kau stas == l. Ventiiacioni faht.: no pre ma spoljnoj okoli ni .ilpa ijen). n . Levi I. kreeuti se prema ve rtikalnim otvo rim a u uglovimil grej ane p w " r ije (s lika 16.J.:: .ma na menjenim .) gr .mj al) po d.:a kl. LoiiJte. 2.16. knji je SlllZio za st ruja nje p mdukata sagoreva nja. 51.\C'E POSTROJENJA ZA CEIIrr'RALNO GREJANJE 16.1sovi su st ruj a li is pad p ad a i ako st u bovil r.

prethodno 1. same S10 sc pretezni deo e nergije prenosi talasnim duzinama 1I okviru navcdenog podrucja. goci ine II Oecijoj klinid na Vra.vrstih tela obicno mogll zanemariti) i najzad od zraka ciji se izvor mtlazi 1I samom teill.8 do 400 pm. Po toj varijanti II pOel ll pros tllrijc . .ilgrejani med uprostor ispod poda. a mozda i Americi.-INJE Stubovi u prostoru ispoel poda su se zagrevali i akumulisali deo toplote vn:lih gilsoya.ttllra topic vode. a c mitovana cnergija razvrstacc se. pustilO spoljasnji vaz.duh kro1. po1. plafone). Zraeenje koje dolazi od nckog tela II principu se silstoji: od zrakil koji Sli sc odbili (rel1ektovali) od njegove povrsine. O vaj kratki pogled na istorijat panelnog grejanja zilvr!. Wkll. godine kada je u E ngleskoj patentirana instalaeija sa eevima lIgralicnim II grad evinske clement e (podnve. Nama je dilnas jasno da je ovo.t najcesCe se deli 1I sledeea podrucja (tabela 16.nato je ela je primenjivano sporaelicno II ne kim objektima bo sto su erkvc iii bolnice.earu. toplotno zracenje sadai s<lmo talasnc dllzine A od 0. PRENOS TOPLOTE ZRACENJEM Posto zl<lecnje toplote ima znatnog llticaja kod panelnng grejanj. ali ce po pravilu jedan dijilpazon A biti glavni preno~ilac energije.1): OVil IIslovna podela ne znaci da.t pocctku biti dal kratak osvrt na problemc prc nosa i rilzme ne toplot e zraccnjcll1. Macla su ubrlo izgrad e ne prve instalacije ove vrstL:. 16.i kro1. a godinll dana kasnije II am:ksu hotcla "M azcs tik ".tkteru zrilcenja. to ce ovdc n. = co. Moze se smatrati da panelno grejanje 1I danasnjcm smislll ima svoj pocctak ]f)U7. Istini za volju ovakvo resenje nije IIze lo veceg ma ha. ostavljeni Sll zatvoreni kanali u koje su sloboelnll poloze ne celicnl' eevi. PoslOjala je i varijanta cla se taka zagrej. zatim od zraka koje je to telll mnz~la propIIstilo (ovi se kod ('. Prcnos encrgije zracenjem ostvarllje sc e le kt romagnctskim lalasima razlicit i h dllzina). neravnomerno na rilzne talasne duzinc. centralno gn:ja nje imalo vrlo malll . (boja). C itavo polje talasnih duzin. prvn Ii istoriji. llZ kllrisce nje umc rc nih tcmper.apaelnoj Evropi . umes to da prola1.2. a kroz koje je prolazila para . do sire primenL: paneinllg grejanja savremcnog tipa do lazi tek pncc tkom trid csctih gollina (prva instalacija u Evropi izvan ~ngleske izgrildena jc 1929. taka da se prostarija mogl il zagrevati i na taj naein sto bi se pos le gaSc nja viltn:. vee prema kar. otvore za dim. odnosno leWista i to u 1. koju tre ba grejati.II [kngradu II grildenc I !)J~. kao i od kilsnijih lIticaja pod Kojima se zraccnje odvija. Na taj nacin dobijala se ncka ko mbinacija podnog i vazdusnog gn:janja. bo jedna varijanta novopronade nog parnog grejanja. i to II Englcskoj. Sve to ce zavisiti (ld prilika II kojjma nastaje zraccnjc. usmerava direktno II gTejani prostar. Pri nekom zraeenjll 1I prineipu moze lIcestvovati ceo spcktar talasnih duiina od A= 0 do ). na primer.t. I kod tog zracenja sc mogll pojaviti ·zraei i drugih talasnih duiina (na primer svetlosni zraci).i [0 pla[onskog . Sledeci korak u razvoju panclnog (opet podnag) grejanja dcs io se u 19.imo pociatkom da Sll prw instalacije pancinog grejanja . gociinc 1I Am~terdamll). skoro nikakvu moguenost regllladjc i da je pri ostrijim hladno ca ma vernvatno bilo i nezadovo ljavajuee.tn vazduh. zidovc.16 PANELNO GI?FJ.

jcdan dec ee se odbi ti od povrsine . 1) r+o+d=l gd e je : r . Ta kvo zracc nje naz iva sc te mpe ratllrnim zracc njc m. Me dutim. T o znaci da sa mo ma te rija moze d a e mituje i apsorbllje zrace nje.J70 IJ. U tom silicaju telo je prakticRo neprozrntno (d = 0) i u d alje m raz ma lra njll ee se smalra ti da svaka evrsta povrsina u potpuJWSli apso rbuje o naj deo d ozraeene toplo tne e ne rgije koji se nijc od nje rcfJek\oVao. te ln i poveea ti njegovll unutras nll c ne rgiju . Skice 1I prvo m redll (a i b) o dnosl' se na te hni cke povrsine kojc jeda n dec zrace nja apso rbuju .4 /1m 0.To(/OfVl'ic PIW JEKrOVA NJE POSTROJENJA ZA Cl:.8llm 0.8 do 400 ll m 400 p m do x km T ip zrace nj a visinsko zraec nje y-zraci rc nd ge nski z raoi ultraljllbicasti zraci sve tlos ni zraci top lo tni ( in fracrvc ni) zraci rll din tll lllS i. Pri to me ee biti: (16. na gra ni ci dva te la razlicite gustine (tacnijc : rIIz licitih svojslava zrace nja) dcsava se d a zraci pro me ne smc r i inle nzile t u tako ta nko m s loju d a moze rno govo riti 0 geo me lrijskoj povrs ini. . Za oblas t kojll se ovd c raz matra inte rcsa ntno je jedino o no zrllce nje koje. Prime r (e ) pre dst avlja hipo le licnu povrSinu.N TRALNO GREJANJE Tabcla 16. jedan dec ee se apsorbovali pri prolazlI krOI. za raz li kll o d d ru gih vrsta zrace nja (radi oa ktivno.4 do O. u dru go m red ll (c i d ) su po tpuno sve lle ( bcle) povrs ine koje svu doz ra ec nll cne rgiju refk ktlljU.) koja nislI jed noz nacnu odred e na tc mpc ra tu rom. a jed a n deo re fie killju .koeficijc nl re fl eksije o . Kod veeine cvrs lih te la dec to plo lnog zracc nja koji se nije reflektovao apso rbujt' se vee 1I dllbini od neko liko mikrona. d o k ec os ta tak proei kroz te lo.koefi eije nt a pso rpeije d . Ski ee na levoj s trani slike prikazuju gla tkc povrsine koje reflcklujll zra ce nje b o ogledalo. i ko je je to m tempe rlll uro m jcd nnz nacno odred e nn. a nika ko geo me trijskc povrsine. zrllce njll zvezd a i td . 2 prikaza ne SII mogllcnosti apsorbova nja i re fl c ktova nja loplo tnih zra ka od povrsina raz licilih svo jstava . a u pos led nje m rcdu (f) je po vrs ina koja o dgova ra crno m tc lu (0 crno m lciu biee reci nes lo b s nijc). osim od prirode ma te rije koja z raci. dok su na des no j s trani ra pave pov rsine koje re fle klujll difuz no. zrace njc a nte ne radi opre dajnika i dr. O d e ne rgije koju nos i ne ko z ra ce nje i koja dospeva d o povrs inc ne kog evrslog Icla.[ Pod ru cjc ta las ne d llzine A Kracc od 5· LO-Y II m 5· 10-' do I· LO" II m 1' 10-0 do 2· 10 ' Il m 2· LQ-L d o 0.koefi cije nt prozracnos ti (dijate rmnosli) pos ma tra nog le la. zavis i jus jcdino o d nje ne te mpe rature. Na s lici 16. pri ee mu jc a na logija sa svc llosnim zracc nje m ocigledna. [-e no me n zraee nja (posebno tcmpe ra turskog) poveza n je iskljll civo sa transfo rma eijo m e ne rgijc.

Svojslva povr. a time i r = 0 (vee je reee no da je kod evrstog te la cL = 0).: . Apsolutno emog te la u prirodi ne ma (najpribliZniji mu je mali o tvor iza koga se nal az i ve lika zatvorena supljina).' / el f1 SI. apso rbujll i naknadno e mitlljll lo plo tno zracenje. Telo. pa je za prirodna te la {( < 1. suv vazdllh i e1e mentami gasovi Sli pot pllno propllstljivi za toplotno zrace nje (Ij. uglje n-dio ksid i sumpor-di oksid.16.2. tj. a = 0). PANEL NO G REJ. naziva se emim tclom. iI ne zavisi od intenziteta dOZfil civania.667 [ WI] m (100 K)' 2 (16. Nairne. I NJF: J71 01 bl c1 dl .2) gde je C c konstant a zracenja emog lela koja iznosi: Cc = 5. Kod njega je {/ = 1. J 6. nie ne te mpe ra ture i talasne duline.3) Prema Kirhovljevom zilkonu za svako evrsto telo vali uslov da je koeficije nt zracenja (koeficijent e misije ) jednak koeficije nlll apsorpcijc.vifla s obzirolll fla zraceflje Sa gasovima je stvar ndto druk cija. Valja za pamtiti da koe fieij e nt apsorpeije {/ cvrste povrsine zavisi od prirode (stanja) povrsine. odnosno evrsta povrsina koja potpuno apsorbuje sve vrst e tuplotnog zracenja. Pre rna Stefan-Bokmanovom zakonu e milovano zrilcenje cmog te la po je dini ci povrsine zavisi od Ce tvrtog stepcna apsollitne te mpe rature i ddinisano je izrazom: T ]~ Eo = Cc [ 100 [~] (16. do k neki viSca tomni gasovi kao vodena para. U o psegll odredenih talas nih dllzina.

Plankll) . Kak a je priroda pov rs ille ernog tela dcfinisa na. 1 CI:..~\~~~r ~~ ~ I p.lvisi od prirodL: povrs ine kajil zraci kil() i ad te mpe rature.. "La ernu tdo SII f c = 1 i (f c = I. 16. ~. Temperalllrsko zracenje cmog lela (prema M .. i d r pre dslavlja illtcnzitl'l e llergijc ernog z ra ce nja te mperature T i ta lasoe du zi· ne A. T t {AT . \ o 1 2 : 3 .-- St. R ece no jc da lc mpe ra tursko zracc njc z. 4- 5 6 7 8 9)1m J.372 8 ./: PRO] EKrO I :' I. a isprckida na linija povezujL: maksimllme illLe nzi le ta.NTIVI L NO G Rr-JA NJ £ F = {f ( 16A ) gde je f kodi e ije nl cmisijc.3 se vidi kaka je te mpe ratllrsk n I.mg~-+4-~~. I 7. Todorol'. '1.3.racenje crnng te la raspnrcde no po ta las nim dlll.~~~~~-r-+~ ~~~-+--4-~ -. to znilci cia je te mpcratursk o z ra ce nje ernog L e la jL:d nozllacno odrcclenu sarno te mperaturom.V n POST RO] F.i · na ma . Na s liL:i 16. iz razen u W /m J .

koja odgovara jed no. Slogil se uzima da je l. SI. Kao sto sc vidi..98 za rilpave. za sivo te lo vrcdi re lacija f =-- E Ec (16. Nasuprot crnom telu uvedcn je pojam sivog te la . Z" md"lm." za ncmetalnc povrsine (nazovimll ih " izolatorima ") je najvc Cim clclom ne promenljiva . Zavisnost ' 'I' od ugla prcma normali prikazana je na slici 16. Ne posl oji telo kojc bi pri (oj temp~:­ raluri ria hila kojoj talasnoj duzini moglo inlenzivnije zracili.95 Zil glalkc povrsine i fI.6) Ocig1edno je da ta relaeija vah za ceo opseg lalilsnih duiina prcko kojih sc zratTnje obavlja. kocficijcnl t1kupnog zraccnja po ~vim pravclma. odredenoj te mpcraturi .! sc jos i koeficijcntom emisije. Pod sivim lelom podrazumcv. Drugim recima Ick kocl jako "i5kOSenog" zraccnja Ef' pocinje naglo da opada.3 posmatra sarno jedna kriva. Pada u oci cia vrednost f . = 0. pak povdine odgovarao bi odnos: rh:1I = . Medutim treba naglasili da cmisioni koeficijcnt evrstih tela zavisi i ocl ugla 'P koji toplotni zraci zaklapaju sa normalom na povrSinu koja zraci.16.D GIV::JANJE J7J Ako se na slici ]6. Jedino zraecnjt: crnog le la posliie nvc inl enzitc lc na svim talasnim duiinama.4.. a f.a "izolalore" rlr n= 0.2. U ovim izrazima t' " jc koeficije nt zraccnja lIpravnog na povriiinu. Emisioni odnos € naziv.! se takvo tdo koje na svim talasnim dlliinama zraci intenzite tom smanjenim 1I istoj razmcri : l sim = f ·lc (16 . la kriva predstavlja gornju gntniCll intenzil e!a tcmperaturskog zraecnja doficne ta lasne dll zine na zad aloj lc mpcraluri. Schmidt) i Ekcrla ( E. /6.5 u po larnim kllordinatama za nckoliko razlicitih materijala. PANELII.fko) zraf:ellje . Eckert). Sa drllgc stran~' kod mclalnih povrsina se r'r osclno menja sa uglom zraccnja i najmanji jt: za zraccnje lIpravno na povrSioll .svc do llglil od GO° do 65°.5) Uporedenje crnog i sivog zraecnja za odredenll IcmperalunJ dato je na slid 16A. Sivo i enlo zrucenjej A = je</lIobojIlO (mollolrromul. a prc ma me re njima Smila (E.\.

Smitll i Ekertll) U tabe li 16.052 0.76 0. /a1.95 0. valjano Gvozde. Tabcla 16.2.8+0. c p ' a) led.98 0.8+0. .93 . voda Ledena kora sirova Staklo. oksidiran GvoMe.85+0.Todoro. glatko Drvo.Q3 0. .94 0.80 0. Emisiolli koeficijenl.93 0.93 0. 16. polirano Led gladak.61 O. poliran Bakar. glatko Papir Porculan Opeka neomalterisana Malter Emajl Minijumski premaz tOe En - 23 20 130 20 100 20' 20 0 0 20 20 20 20 20 20 ..OhO.II. live no Gvotde.5. II d ate su vre dnosti koeficijenta zraeenja za neke materijale .·it PROJEKTOVA ".03 0.E POSTROJENJA ZA CENfRALNOOREJANJ£ D' I' V' IJQ' o ~~JJ90' Qr 42 /l3 QI a.aj /z) gyotdej i) hrom jj) alumiT/ijum. zardalo Zlato.374 B. 0 100 0. CI6 Q7 48 Q9 (0 t- r SI.9 0. Vrednostl kocncUcnta zra~enja Matcrijal • poYr§ioa Aluminijum.9 0.92 0.96 0.. poliran Bakar.anj b) drvoj c) slakloj e) bakarni oksidj f) bizmlllj g) allimillijll11lska broT/l.77 0. (Prema E.

Smatra se da je suv vazduh (tj. 4.50.50 12.80 . Seleklivllo zracellje ga..01. . (i. To je lZv. 16.80 12.02 4..50 2.6) ..11 I Pojasevi zraccnja gasova . Trcba imati u vidu da su prikaza nc brojkc sa mo ilustrativm::.. 3.. 6. kiseo nik i aZOI) rotpuno dijat er ma n za tempera tursko zrace nje za dcbljine slojeva u Kojima se 1I nas im Ic hni ckim problemima sreee.27 -l. gas cc za Ill:ka p ocln l ~j a lalas nih dllzina bili prozracan. zavisi . J6. Gas Vgljen dioksid Pojas Vode na para I II III I 1I III Sirina pojasa od AI do A2 u Jim 2. selektivn a apsorpcija (slika 16.: mo ponasa 1I pag/(.l'Ova U labeli 16..)sov i apsorbllju i e milujll samo 1I ne kim pojasevima spcklril koji SlI za tilj gas ka rakl e ri sl icni. I'ANE.ina apsorbnva l i 1I potpunos ti iii delimicno.LNO anEJANJF. . . J Sf. Ako se deblji sloj nckog gasa prozrilci crnim zrace nj e m. 25 .. Tab cia 16.24 . pojasevi nisu bas ostro ocrtani 'I njihova sirina i od d ebljine sloja < ( .16. je r nc vrcde za sve prilike (apsorpcillni . dok Ce zrakc nekih drugih lalasnih duJ.. 3.175 Dok se veCina cvrst ih malcrijaJa sa Kojima Sl: 1I le hnici susrcc.. .3 prikazani su pojascvi zraCcnjallglje n-dioksida i vodene pare. gasa) ... uglj c n-di o ksida i jos nc kih viscalo mnih gasova. Za te hni cke svrhe znacajno jc se lektivno zrace nje vodene pare.36 .. 8. du le mpcra lurskog zrace nja ka o siva le lo. sa gasov ima jc silllacija dnlgllcija .

7) z rac~ nj e m po jediniei povrsine ova dva te la dat a . i <z.NO G llf-J. a kocficijenli zrace nja <. Te mpe ra lure na povrsini zidova SlI Tl i Tz. razdvojena su neko m dija le rmnom ma le rijom ( napr.·INJE 16. ravna zid a.1. suvim va zcluhom). Svaka od ovih povrsi na e mitllje po jediniei povrsine e ne rgiju E j. 1 2 Sl. M edlltim ceo ovaj p roees do bija stacio na rni vid .i tako d il lje . = a e nc rgija raz mcnje nil " ICe [ T 1O~ ]4 i E 2 = £2 ee[l~O T ]" (16.'. pa je : f. uko liko Sll te mpe ra ture te la koja t1 ces tvujll u zra ce nju definisanc kao nepro me nljive .<' I'ROJEKl OVA . J6. Paralellll: ravlle povrJ-ille Razmak izmeclll ovih zid o'!a mali je 1I odnosu n a druge dve dimenzije obe povrsine.3. odnosno Ez. I i 2 (s lika 16. Med utim ako clva te la raz li cit e te mpe ra lure s tojc u ne ko m medII · sobno m odnosu u pros toru dncice do zracc nj a e ne rgije 1I o ba s me ra . M a te millicki mode l ovakve ra zme ne e ne rgije zra ce nje m d ao je Nuselt (N usse lt ) za neko liko ka rakt cristicnih silicajeva i 0 lome je 1I da lje m lekslU rec. 16. RAZMENA TOPLOTE ZRACENJEM Do sad je bilo pos ma trann zrace nje topln tne e ne rgije nc kog te la ne osvrcll ci se nil oko linu tog te la. odnos no rel'le ksije . Paralelne ravne povrsine Dva pa ra le lm.ie izrilzom: . Pri tome dozrilce nfl c ne rgija od prvog [L'la na dru go te lo biva jednim dc lom a pso rbova na . TodorrJl'.7). a dru gim dclo m re fl e kt ovana .\']E I'OSTROJENJA ZA CF:NTRA l .376 11. odnos no do razmene toplo le iz mcclu la dva te la zra ce nje m. Poto m deo tc re fl c kt ova ne e nc rgije clopire natrag do prvog le la gd e ope l d o laz i do de limicne apso rpeije .7.3.

11) F2 izraz za razmenjenu energiju zraccnjem izmedu ova dva lela glasiee: QII2 = j. 16. _ I = (JJ (16.(T I~O )"] [( Ido (16.12) .2.j .-1 t: 1 t:2 Cc 1 .• ( 16.8. Tela obllltvacetlo drtlgim Ie/om Uzmimo da je telo 1 lakvog oblika da svi zraei koji polaze iz bilo kojc lacke 1\ na njcgovoj povrsini dopiru do povrsinc lela 2.+. Telo obuhvaceno drugim telom Na sliei 16.. F a njihov odnos relaeijom: " F.R) C 1/2 = 1 .CI C2 Cc odnosno : --=-+---.3.8 prikazana 10m2. PA N£LNOG REJANJ£ :177 T2 ( 100 gde je : 1 )4] . ObeleZoviljllci povIsine lela I i 2 sa F" odn.9) . CII2 T)". S":Ialramo lakode da je lelo 2 lakvog oblikil da se iz bilo kojL: lacke B vidi eela kontura Ida 1. C I /2 Cc 1 1 CI 1 C2 1 (1 6. SlI dva lela od kojih je lelo J sa svih slraml obuhvacc no le- 2 SI.-'1:-----:1:----:["--. ( 16. slo znaci da povrsina tela 1 mo ra da bude svuda konveksna iii ravna (znaci nikako i nigde konkavna). 10) 16.+ .16. bo ni veCih izbocina. slO znaci d" tela 2 ne ma dubljih dzepova.

378 8.0 pa jc: (16. tj.10). kada jc FI < < F 2. + ('-. To je recimo slucaj kada se u nekoj veeoj prostoriji nalazi up aIje na s ijalica.14) !l lO znaci ci a su Zil razme nu toplo tc zr:. S1.3. Todomvic PROJEKTOVA NJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GR£fANJE gdc jC: C .15) a takode sa povrSine dF2 vidi se dF I pod prostornirn uglom: . Proizvoljno orijentisane rayne povrsine Pasmatrajmo dye elementarne rayne povrsine.cenjem u tom slucaju merod avne jedino osobine le la 1 (lj. iii grejno te lo u fa brickoj hali. Telo oblllzvaceno drugim lelom 16. £ I). (p lafo n. dF 1 i dFz.13) £1 £2 Zanimljivo je vide li slucaj kada su povrSine FI i F2 medu sobom veoma razlicite. pod iii jeda n od zidova) ugrade n grcjni pane l.-. lj. a sa normalama na pomine zaklapa uglove <PI i <P2' Sa povrsine dF1 vidi se povrsina dF2 pod nekim prostornirn uglorn Ciji je otvor: dQ 1 = dF2 cos <P2 r2 (16.l.9. Pod ovaj primer moze da se podvede prostorija 1I ciju je je dnu granicnu povrs inu .l.16.9. suplji pravougli pa ralelopiped cija jcd na stra na ima te mpe ra turu Tlo a ostalih pet zajednicku te mpe ra turu T 2. U ovaj slucaj moze se lIvrsliti i primer dal na slici 16.3. . U tom slucaju bice 0)"." .1) OJ (6. Razmak njihovih tezista r je konacna velicina (sto znaci da jc znatna veti od dimenzija posmatranih povrSina). smestene proizvoljna u prostoru (slika 16.

takodc za odreden broj pose bnih sillcajeva.COS~~~~'Pl dF. odo. 16.19) . pa je = a z • F(I -1 2)"" J F.1 8) SI.(.10. PANELNO GREfANJ£ 379 dQ .17 tacan sarno u sluc<ljevim<l kada su prostorni uglovi dQ mali. dF2 (16. 2 - COS r U gornjim izrazima dF cos 'I' prcdstavljaju projekcije eleme ntarnih povrSina na ravan koja je upravna na pravac r ./6. 16.4. ProizYoljllo orijelltisalle poydilli! Napome nimo jos da je izr<lz 16. provodenjem To se moze postiCi uvodenjem pojma "koeficijenta prelaza toplote zr<leenjem a z " nil sledeei nacin: Q. (16. Za ovaj slucaj razme nje na toplota zracenje m data je izrazom: 2 'PI (16. Ocig1edno je da je po menuti izraz neprimenljiv za prakticna racunanja.~S . a mogll se naei i pomocni nomogrami. Koeficijent prelaza toplote zraceiljem Za tehnicku praksu veoma je pogodno proracun razmenjcne toplote zraeenjem prilagoditi proracunu prenosa toplote konvekcijom.~rJ.dF.3.16) {f1!2 gde jc: = C1/2[(1~Or U~n !£.CJ/2[(.17) (16. U lileraluri su obradeni mate maticki izrazi za nckc posc bnc slucajcve koji sc sreeu II irnenje rskoj praksi.

ali nije zanemarljivo ni kod podnog grejanja.:janja takode veoma povoljna . Ovo je najvise izrazeno kod plafonskog grejanja. iii jedan njegov deo.C PJ?Ol T:KJV I : INl r: POSTROlJ:. - Kako jc kod veCine Ic hni ckih problemil Zril Cl' nje samo jcdan oel viduya razme nc c ne rgije. Kocl ovog tipa pancla oko 90 % totoplote predaje se prostoriji zrarenjern. Medutim u literatllri se mogn naci dijagrami . lzvcs nu teskocn moglo bi jedino da predstavlj a brojno izracunilvanje vrcdnosti (3. to se gore prikaza nim na(.c'~Or T-T 1 = ('112 ·(3 ( 16. J 'KJ V"ll'.380 B. toplo te znatno pojednostavljujc.aju kumbinovanog prcnosa loplo t\.ukllpni koeficije nt prelaza toplot e .cnjem i konvdcijum pisl' : (I G .Nl A 7. predslavlja grejno telo.22) u ce mu su: Q 1f2 a" ak llkupno razmenjena lo plo ta konve keijom i zracenjem . odnosno zi dovi prostorije dovedeni Sll na tempe raturn visu od oko lnog vazduha i oni odaju toplo ln na okolinll ko nvek cijom i zra(. 16.povoljnija nego kod drugih vrsta grejanja (na prime r radijatorskog).. vidi sliku 7. a sve to zahvaljllj1l6i watnom ucescu zrarenja u razmcni toplote. i T 2. Poznato je da na primer hladnc . clok je kod pla[onskog gn.:njc nc loplol e zril (. a uresee zrilrenja iznosi oko 55 %.ino rn. NiljecsCe prime njivana panelna grejanja prostorija su plafon~ko i pod no grcjilnje. pri cemu uslovi ugodnosti u velikom stepenll zavise ad udela odavanja toplote zracenjem. To znacajno utire na nacin razmcnc toplot e Covekovog tela sa okolinom. ukoliko ne ma veCih komada namestaja koji bi neadd:vatnim rasporedom ometali zrarenje.kog prcllslavljanja razm\. PANELNO GREJANJE Kod pane lnog grejanja grejnil tela ugrad e na SlI II gradcvinske clemente: plafo ne. konvekcijom Kod podnog grejanja najcesee se ceo pod prostorije koristi kao grejno telo.: zra(.kodicijent pre laza loplole ko nvekcijom.r. ra zmatranjc mnogi h slucajeva Iransporl. podno grejanje i grejitnje zidnim pa nl'limil .4. Raspoclela tempe rature vazdllha po visini prostorije kod poclnog grejanja sasvim je pribliZna takozvanoj idealnoj raspodeli (sa gledista komfora).c njcm omogucava da se u s lu(.20) l Ovakav nacin mat c mali (. Kod plafonskog gn::janja plilfon prostorije. Prema tome imamo: pla[onsko grejanje.8.cnje m. la be le koje daju gotove vrednosti {J za razlicite te mperature T.21) gde jc: ( I G. 1 CENTRA LNO G RNA NJ E a = C 1l2 (l~or . pollove iii zidove. odnosno temperatllm lInutrasnjih povrs ina visu nego kod dmgih vrsla grejanja. Jedna od znacajnih karakt eristika panelnog grejanja je da skoro sve unlltrasnjc povrsine prost o rije imaju visu te mperatufll od okolnog vazduha. podovi.. a samo oko 10 (. odn . Plafoni .

lcc njc m".1 le mpcr. Uos lalo m sm a Ira sc d a jc ni!.1 V.::a budc : . Cie nc ra lno rece nt>.lcaj no III icc na osccaj ugodnosti. i njoj p ara lrlnc p ovrSine F2 (sliJ.ne J. odnos no obczbede njil pOl reb nl: Icmpe ra lurl: vazd llh a 1I pros lo riji. p<l Sl: prc ma lome moze 1I od govar. Ta cinjcni ea jl: o d z nacajil pre svcga Zil mc haniz am po kriva njil lo pl o lnih gll bilil k.1 jc Ic mpl'r<l lur. PA .)nj.)ci i pri 10 llle SC dos lo do izVt's nih rezu lta l. bez s lcl L ' po ugocl nos l. . " p rcjako" z race njc top lo \(: sa pl a ro ns kog pane la dl'l uje Vl:o m a ne u godnll n a oso bu koj a sc na lazi II to j p ros lm ij i. B . lIprk lJS povo lj nu j IL' m pl:ral u ri o ko lnog vazd ll ha.J va njl: Inpin lc covc k<l zraiX: nje m.Vi:LNO U I?I·J. cijil Ic m pc ra tura zlxJg loga rash. 16.lIlLlom V '.pallel zal/vma celli POyriilll1 plaJo/la.1 nos i nilziv "gn:ja njc zr.l.)nc la sa o ko lino m.1 za cove kil. Prostorni lIgao sa le mc no m u dF I koji obuhva la ko nturll p ovdine F2 ne J.11. A .1 z n.lzdll ha riziu los ki pnvo lj n ij.) lura V. a odnos ovo g uglil pre ma puno m pros to rno m lI glu .1 S pravo m mozl: eI. II ).) p rime nlj iv ih u pra ks i. pOSIO zracc nje clo mini ra u razmL ' ni lop lo le p. I ~ log. ROI z lngjc pozn a l: sa povccanom srcd njom ll: m pc ra lllnJm llko lnih pnvrs ina s manjllje sc n d. a pre svcga na njl: nll glavu ( koja jc lIglavno m nezils lic:cna .1 in ai::c jc najb liZa za grejano m p la ro nll ) .12). 16. a SIO lakllcle ima uli c.mje ko nve kcijo m.lS I povrs inc prozora i s po ljas nj ih zidov.4. a lakoele i /.::a 16.lja nil lI slovc lI godnos li . <I d n sc ukllpni o scc.::a bude w .O I1l .pa/lel zal/zima polovillli povr.1. povik na Ic mpera lura o ko lnih p ()v r~ in a d ilje oscbj ugodnos li i o nda k<l(1. Toplol/la e/lergija dozra cc/la l'a plaJo/l.a II slnvc ugocinosl i..a. INJI. Na is lraz iva njll ovog fc nomc na radili su mnogi istraz iv. 25°C 33°C b B A I' SI.10.lju C:llj mcri pnvcCali od av. Na iSli naci n. Pla fon ski paneli O va vrs la p<l nc lnog grcj.lzd llh a nl:s lo ni i.i'i/lc plllfolla P osm <l trajroo me dusobni oclnos jedne e lc me nl arne povrs ine tlF..1 p ro i/.il il z i el a sc lempe ra lura vazd llha 1I p ros lo rija ma ko je Sl: grcjll p.n azoviroo ga "ugaoni odnos" .lj lI god nos li nc p ro mc ni .\"kog palle/a Ila zitlovc i p otl. O si lll togil zna ta n deo to pill tnl: c nc rgijc dozril clIjc SL' sa pl a fon skog panda na z id ove i pod prus lo rijc (vidi s libl I().1 s lvarajll nscc:aj hl ~ dnoC:e. Z raCe nje p la fo na na Ijlldskn lcio 1I pros lnrij i grcja nn j p la ro nski m p.lnl' limii mozc s niz ili .

Ta zavisnos t dat il . koja smo gore pomc nuli. . vrecli ncka druga re lacija data dmkcijirn dijagramom iz kogo se o pe l maze procitati vrcdnost <p za poznatc os ta le ve licine.ic graficki jedno m krivom linijo m u odgovarajueem dijagramu. (J) <p = - 4n ( 16. kojim tre ba da budu po kriveni loplotni gubiei prostorije.· e lem e nl a dF.23 ) Ovaj ugao ni odnns prcdstnvlja bezdimcnzionalnu vclicinu prnstornog ugl" frI ( II odnosu na pun ugno) . Nije tesko uslil novili cia se de finisanjem tempe rature 1m limitira kapa eitct plafonskng p!l ncia..24) 'e gde J Im ' temperatllra plafona • J ' pomenutom Krenkovom kriterijumu. glovu neke osobe kojn . dat a SII clva dijagramil : lev i koji daje vrednost <p za razne dirnenzije i visinu pla fo nskog pancla i dcs ni sa krivo m maksimalne dozvoljene srednje temperature panela 1m. s obzirom na mali broj javlja nja najnilih spo lj nih te mpe ra I ura: (16.. Temperiltll .J li2 n Tada lr".12. 16. kojoj mogu neoga rni ec no vreme dn budu izlozene osobe (odnosno njihove gJave) bez ne prijatnih iii ste tnih posledie.13. razlika izmedu temperature plafonil i te mpera ture vazdllha II prosto riji mote biti u najveeem pe riodll grejne sezone za 40 % veeil od one dobije nc iz dijagrama. a i b moze procilati <p. koji se bavio ovim istrilZ ivanjima. Nije tdko uociti da u nvim pri· me rima pnvrsina 1-'2 moze prcdstavljati plafonsk i pane ~ a elemenat elF.·1 CEN'{UALNOGREJANiF. Istraz ivanjima. Za ne ke dmge polozilj. ra 1m je o nil sn:dnja te mperatura povrsine plafona. usta · novlje na jc zJvis nos t iZlTIcclu ugaonog odnosa 'P i maksimalne sn:dnje te mpe ralun: povrs im: plafo nskog panci a. ZracC/ljc eicmcllta dF. Vn:dnos t ovog ugaonog odnosa za dati primer data je jcdnim slotenim izrazolTI koji neec mo ovde eitirati. posto se u litera turi mogu naei dij!l gromi iz kojih se Z!l od rcdenc vrcclnosti II .': Pl?OiEKTO I 'A .ViE I'OSTUOi£NiA /.ic izluze na zrace nju pane la. Na slici 16. S obzirom na kriterijume ugodnosti. Prema kriterijumll Krenka (Chre nko).1. lIa para/e/1I1l POl'rSill1l F z Da bi se graniee kap aeite ta plafonskog panela malo prosirile pribeglo se izvesnoj korekciji dOLvoljenc srednje te mpe ra ture pla(ona. I hi I ~ SI.

Toplota koju plilfonski panel odaje prostoriji Zf<lcenjem bila bi definisana izrazom 16.. 20 OJ ~0 .- 1\ \ In .. 1m \I °C Sf... Najzad ako koristimo izraze 16. 1~'1 NEI_ . Stoga se mora pribeCi odredivanju neke srednje te mperature tih povrsina..f-. I J.IS] ~ - - F:: .0 " " t.. a pogotovll spoljnih zidova i prozoril.- 0 .2 Odnash/.I 0.25) = 0. 'P = 0. I.'..~- L/ 1. tj.. pa bi za konstantu zracenja plafonskog pilnela mogao da se primeni izraz 16.C c '{3(t l -t 2 ) (16... U prostoriji grt:janoj plafonskim pilnclnm povrsina plafona razmenjllje zrace njcm loplolll sa ostalim granicnim povrsinama te proslorije. telo koje ubllhvata.8 O.14..[.. t--.lnelimil koji zilllzimajll manji njen den i kada je visina proslorije veta.. Dalje mozemo smatrati da je povrsina panela F t znatno manja od svih ostalih granicnih povr-sina prostorije F2.0 0. iz cega pruizilazi daje: t.5·.2 1. G~O ~ ~..).X dc.I r. I' valli~ne gr.1 0.. u korne £t predstavlja koeficijent zracenja povrsine plafona. Prvo. r. 5' F:::: " t.G 0. 4 / / /' 17 II ~ . DOplIJtCl/ll temperatllra poyriil/e plujima pri sobl/o) temperatllri 200 (prCIIUI Kolmum) e Z a sillcaj prikazan nil slici 16.5 \ 1\ 1\ alb.. a najveca duzvoljena le mperalma poc.9.20 dobicemo da je sa jedinice povrsine plafonskog panela na ostale povr-sine prostorije predata zraeenjem kolicina toplote: q.-.13. temperatlln: 'rt . povrsina grcjne tilvilnice bila bi Ft.~O .'i d UopSle.. -.VO (i IW-J..2. Sa £1 =£!..1~O.lelo obllhvaceno drugim te lom.19 i 16. srednje (zajednii::ke) temperature T2. je zatvoreni sklop svih ostalih povrsina prostorije (vicli sliku 16. II 24 - I] 1.. _ :0 . 2 0 [\\ t\ \ ~ 3 / '-' .povr~.... '" ~ ~ ~ "\ 1'\ ~ \ 1.75..4 r7 . I (i.c -- . vrsine lavimicc je 26.93 dobieemo vrednost konstante zracenja: ... Temperature lih oSlalih povrsina mogu bili vrlo razlicile. 5 0 .. h. ..I o "\ 0 0 .13. a drugo. I 0.. 1/ f~~1 o .9 " 'c II I 28 32 3G 40 4·1 48 52 SG GO Srednja temp. SledeCi oznake iz poglavlja 16." ~ JO..8 . - t.-. gornji primer niljbolje odgovara sillcajll iz tacke 16. cinili bi povrsinu F 2. a svi ostali zidovi i pod.1\ \ 0 ...: u . Od silicajeva razmene loplote zrilCcnjcm koji Sll matemalicki obradeni.3...9 .2. . velikc vrednusli odnosa 'P pripadajll vccim povrsinilma koje zrace loplolll sa tilvanice.0 I. Ij.. obllhvaceno telo je plafonski panel. f' ~ f-. .\JL· .3. a mak 'f' vrednosli pl. 7 In I " OJ .4 0.

sa pro pi " nom Inplolnom zils lilom i 1I klima lskom podmt:jll slii::nom nasem) jc 10 ud 3() 0( ' . 16. Uob ii::aje ne Il:m[le rillllrc povrs ine plaronil kod pl.h ." olinosc sc na prosillrijc ullbieajenc unlilrasnje visine do :I Ill. i'. lIslovima la~li ll' nugll od prc lcranog zagrcvanja.lime lI stannvlj e nu je cia se pojavljlljll ogn:d" .:recli sc: il.odnijih vrslil grejanja.H zdravs tvc ni p rob lemi kud osulJa koje pos le du7. cajevc pla[unskog grcja nj.. Na OsnOVll tih iskustava lillli l ir. D ij agrami raspodelc IClllperalure vazduha po visini prikazani na sli.It. . kapa c ilei ovakvog grejanja je limiliran.jcd : 2R °C u slambcnim i kance larijskim prostorijama 3D °C 1I izlozbcnim i slicnim halailla 32°C 1I kllpatilima i oko plivili::kih bazena 35°C 11 prostorijama u Kojima se halko borilvi. a da osecaj ugudnusli ne bude namsen.'. lj.cg burilvka u prostoriji Sil ViSll koll lcmpenltllfllll1 poda izadll na hlad a n z imski dan. Med lilim.2. odnosno kroz kuje sc: sam ' prolazi Slicno plafonskim panelima. Tcmperatura povrsim: POd il diktirana je higijcnskim u510vima.l11.'du 25 °C i -IS °C.!tl) Primcra riloi UZmil1111 da jc: sn:onj<l h:mpc:ralufil oslalih povrs ina = 19 0('. [l" l'l mn dobili oa jl' Zil nd. mc:dutim zanil11lji \il) I' diljC i u proslnrijama zn a tno \ieee unulras nje visinc (na primer u crkvamil) mc: rl' nj':fl1 l1 slanovljena slicna povuljna raspodela temperature vilzdllha kod podnog grl'jdl1 i.j". . 'l 0 c. za sve one ubjekle u Kojima ~11 [lostova ni savre illeni propisi 0 toplotnoj Zilslili zgrada. n prmlurije. kilko se danas sve vise paznje poklilnja stednji ~' nL'r­ gije. 'I .l.2 -. jc:r nbezbl' dujc: skorn idcillnll raspodclli lempera tllrc vilzdl1ha po .:og gn:janja \.ll'ons\. Podni paneli Plldnn grcjanjc s pada 1I red niljpog.. lllI ' lIgo linosti. tako da nije pogodan za objekte s velikim spl'l: iri ~' nim gubicima toplo tc. zahvaljujllci zr<1a:nju podnog pancia.:od prnslorija "normalnc" visinc od oko 3 m. Imajl1Ci u vidu obe cinjenicc. = 5.. bda Sll u pitanju 1I . .-1 1 W/111 'I" ook hi za Icmpc:ra luru I I = -10 0('. KriIlISC) jc me rnjc m d os ao On rczull<11 :I: (1 k = 0. Mcdlllim Knili/ ' (I.4.1. ((.l fiwnlalnll povrs inll .9 W/m~K za svc llobi cajcl1c . :IS . O no je sasvim prihvatljvu i za nase klimatske us!ove.a uurcdivilnjc [lrc laza 10p lnlL' sa grejm: lavanicl' ko nvckcijom U [lrincipli bi " mogli kl1rislili p'JLIlali iUilz i za Uk Zil h. N. ovakvo grejanje nalazi sve veeu priml'ntl. Sli milk silllainc l-: mpe r<ilurL' poda za pudno grejanje i date kilko sIcdi: 25 °C u radnilll prusiorijailla 11 Kojima 5C boravi duze vreme uglavnum sl".8-1 WIm. NajeeSce (\. pl ai'o ll : n ko lnc pov rs ine na ncstn visoj Icmpc:raluri.(I(. kuel'ieijcnl prclaza 10piolC 7raccl1 iL' 11l I.0. radijatorima. pa Sll i zgradc bolje lop lotnCl izolovane. tcmpnal llra vazclllha 11 proslClriji grcjanoj pudnim gn::janjcm mo7.e bili nesto nila negll 1I sli t'Ill '1 pros toriji grejanoj npr. u kmpc:rallirLI [lovrsinL' panda II = 25 °C:: Cl l = 5. zbog ogranii::enja tempcrillurc povriiinc poda.K.f Pllmenimo da Sli i kod pudnog grcjanja.

obicnll nctc hni ckc priroclc zbog kojih sc ta druga vrs ta grcjanj a nl: moze prilllc niti (jcdan o d prime ra j c grt jnnje zil tvor. U kratk o njihova primc nil Ilijc prois tl:k la iz za hlcva Z<1 povcea njc tn ud o bnos ti . Odaval/je loplole zidl/og paneta . Zidni paneli Z idni r a ne li najccScc St koris le b o zallle n<t nckoj drugnj vr!. Ovi pilne li niljccSec zil uz imil. s ta ni cnim i s li cnim h()lov im a i crkv(l ma. a s to jt:. Podni pa nc li niljrogodniji su /.8 W/mLI( knd uo bicaje nih komfornih instalaci ja. PANELNO r.14.2 dn 4. R az log leZ i u cinjc ni ci s to jc izvod t nj c po dnog grcja nja jed nos tavnije i jeftinije od pla fo nskog. a wo ma ndgnvaril. 5 do 10. Mcdlltim svcd oci smo d a sc i u takv im obj e ktima Vl:ll llla ccs to lIgraduju po dni panl: li . 400 W m2 300 ~ -'" to: ~ xn .. 1n pi tanja ko mfora .n .jll muzcjima . pa i uz izvcslan us lrb kOIll [oru.trilpCI).·' .mCl. 16.3.tza torlole zraccnjem na lazi 1I gra nicama od ~ .. 1I principu jc povo ljnijc plafonsko grcja njc o d podnog.a rrostorije 1I Kojima je Cl'() pod s lnbod nn. .4. bez names tajil. rnsc bno rrav()s lnv nim. kad a posloje ncki rilzlozi .yJ/o. u kn jima ima dust. Ie sc mnogi invl:s ti tori o dlu cuju za jet'tinijll varijanlu . os im il ko za III nc pos tojc neki drugi ra z loz i izv.1ronll . Nczamcn ljivi SlI 1I r rnstn rima ()kn p li vat:k ih bazena. /(ocficijcnt konvcklivnog prdilza IOr lo le krcec sc u gra nicamn ad :1. pa ni tcmrcrnturn njihovc povrsine nijt: slrogo limitir.185 Konvl:kc ij a kod podno g grcja nja jc z natna . riltli jatorsko m greja nju ). 16. zbog toga s In namcS taj rcml·ti zraccnjc pod a prc ma zid ov ima i p\. !>O to: '-' to: '" > C':l 0C -0 0 100 ~ !- - 030 40 50 60 70 80 DC 90 Srednja temperatura grejne vade tH SI. bko jc vee o hjas njc no. vec iz ne kih dru g ih r<1z loga .ti grcj<tnja ( npr. zna cajno Zit oseca njc ugod nos li. dok St kod iSlih tnkvih ins\<t lncija knl:ficijc nl prL'l.1 krupnog n aml's taja i tcp iha. U rosillv nim proslOrij1lma i s tanov ima..ju Illanji den nc kog zida ( rtl:imo prnzors ki r. ~ > o 0 00 ~ ~ 011) 200 '0' . lj sa pla fonskim i po dnim pa ne lilll<l.m il ka o !ito jc In s !ttl'.. pa jc glavni za ht ('v d<1 pokriju toplllin c guhilkc pros to rijc...0 W/m"K.\ kih cc lij<t).

PANEL KAO GREJNO TELO I NJEGOV PRORACUN Na sl ici 16. U be to nsku ploell lIkupne debljine ( '1 + d + /J I ugradene su ecvi spnljasnic t: precnika d. Presek kroz tipski podlli pallel . Tcmpenlili . va is pad cevi kad pod nog pane!.1 iznosi /J."2 .5.a odrediv<lnil' kapitciteta . kao i lempl" ra lme vazd uha 1I go rnjoj i cl o njoj prosto riji. 16..= 0. a sasloji se iz slojeva ild . a unutrasnja 20 D C.J. pribtzan je prcse k jednog tipicnog podnog pane la Sit ubt: to ninlni lll eevima. na mcdusobnom osnam rastojanju I. C3. Na slici 16.f I'JlOJf:JCll) 1~ I NJ r:. a toplotna izo[acija prema potrebi ( tj. data jc sk ica jed nog zid nog pa nela sa dijagramom 7. pe rature go rnje i donje povrsi. [spod grejne ploee pod nog pandl obavezno se na lazi hidroizo lacija . 16.386 B.1 / . I . debljine ('2.75 m 21 0w. Treba uocili obcJdavanja za ICI11 . 15. ako je spo li<l~ ni" te mpefiltura . itd. karakteristika izolaeije MJ. koeficijcnle preJaza loplole na njima. sa ubl'1 o niranim l·l·' virna.1i . ket.~. sto se iSlovre meno smatra i Z1I srl'l l. Ukupna dcbljinil svi h slojeva iznad n 'vi kod pl d fo nskog pa nela je b. ild . 16.ne. I'OS7ROJh\JA Z. iii lino lcum. Sa gorlljl 51rane belonske pillee pod nog pane la nalaze se pokrivaei: kcraillicke plocice.' r . 1~ . it z iclje od o peke debljinc 36 em. TodotrJ". iii itiso n. Sa do nje slrane obicno se na[az i sloj ma lte ra dcbljine C2. (zn ad grcjm: plo<\: plafonskog pa ne!.1 moZe dn se nade sloj lo plolne izolilcije ako Sl' go rnja proslorij. a moze se II Qcili da Sli i osla la obe leZavanja <lnalogn<l o nim.·I CENTf{.___ tH . ra 5poljasnje povrsine ube toniranih cevi izno5i I f f..NU G /iEJ. prikazan je presek kroz jedan plafonski r.~.\'JE Na sli ci 1 6 . "I.me!. Ova pilleil sa ugrade nilll CCVillld predstavlja u najuzem smislu reei grcjno te lo inst il lacije pane lnng grejanja.15.&. D ijagra m se od nosi na zidni pane l od cevi precnik a ]/2".1 111 ' greje ( na primer ilko je gClf!': lavan).~ Ll Ll " SI. iii pa r. tp u . ako se do nj" prostorija ne greje) i sve to Id i na belonskoj konstmkciji. nju te mpe ra tum grejnog sreds tva (vode 11 cevima). Ukupna debljina svih slojc.15 DC.-.. podni paneL Na t(lj na cin mozemo da ko rislimo iste matematicke izraze za prora ('ull i jed nih i drugih panela.

16 PA I\'£IAO G NFJ. prikaza n je ka rakt e risti can raspon::d te mp e rature povrsine pilne la . O va pOlk zilv isi od toplo tnih i ko nst ruktivnih osobina samog p a neia (raclInajuci ce lu mcu uspra tnu ko ns trll kcij u).. R azu mljivo je d a sc u praktienc pro raeune ne moze uvoditi ova ko komplikova na raspode la te mpe ra ture povrSine pane lil.I NJF: 387 Ta aniea SI. J as no je da zbog samc konstrukcijc pil l1l:la (ube to niranc ccvi kao lo ka lni izvori to plot e u rc lativno ta nkoj be to nskoj ploei) te mpe ra tura pov rs inc ne moze biti uniformna po cciom pa ne lu. od nosno plafo na. Pod 1--Platon u I .17. Kriva temperatllre povrSinc pal/eta . za povrsinu tava nicc i I" za povrsinu pod a. 16. . 16.D SI.1 6. tl' mpcm tll rc grcjne vode i uslova prelaza to plo te na pov rsinama pod a. Na slici 16. t 7. Prcsek kroz tipski plafollski pallel Oa bi se odredila ko licina toplo te koju od ilje jeua n pil Ot:1 mo ra se poznava ti te mpe riltura povrsinc pa nela . pa se pribegava til kozvanoj sre dnjoj te mpe ra turi povrsinc : I.

18. sa manje iii vise srecc.c ' i I \ It L .=l t + IgII (mil ) ( mil 'W-' t ) ( J6. Pre ko d rll gog kraja sta pa odla zi nc b ko licina toplo le qe' Toplo lna provod ljivos t sta pa je A. a koji je za prakticnu prime nu raz rad io Ko L nli lr (A.? II .konv. ne mc nja duz cevi). 16. kada jc q" = 0.i{.il mnogo je dnns lav n ije pri merc p rovodc nj a to plo te tesko na laze ma te mat icka reSl'njil poglld na za lc hni cku prakslI. a na jcdnn m njegnvo m kraju d ovodi mu se koli cina lo plo te q. a dovo lj no tacil il me tod p ror:lclIna pa nela . Poz na to je da se i I. Z'I <lvaj s lll ('a j. a najvaznija muje osn bina. Sla p je dllz inc II . oel loplo lnog izvo ra cija je te mpe rat ura Iw. poznatog 1I litc ra turi pod nil· z ivo m "te orij il stapa" (S labtheorie). te mpera ture t L ko li t-inu to plOlC q ko w LI Z koeficije nt prdaza lo plo le a . vredi iz raz za ko licinu loplo te koja se o d aje sa povrs ine st a pil os o lin i: Q = J.PROJEKfO JlA NJE POSTlWnNJA ZA CENTRAL NOG REJANJI. F m (t wgde jc: 111 IJ IgII (m II ) ( 16.2'») te I ~ef .a SI. s to se rczu lta ti proraclIna lIglavnnm do bro slazu sa pra kso m. S loga se u lile ra luri mngu naCi po ku saji mnngih aul onl koji S\I SC. 2~) a s rednjl1 tc mpcnlllll<t s ili pa d nta jl: izrazo m: 1". ounos no grcjne vodc .2 7) = ~ au AF ( I G .. Provodclljc lop/ol. Po laz na ta cka ovog me lod a je mode l jednog stapa (otud a naz iv " Ieo rij a sta pil ") kome se 11<1 je d no m krajll dovodi to plo ta (s lika L 6.Todoro . prese b F i obima U. lrlldili d a pronadu jedn osla va n. Sa svoje bocne povrs ine stap od aje o ko lno m V<l Zdlli1l1.\ F q. Ovaj me tod sc vee vise dccenija ko risti za praktica n m Clin. to i d a lje os taje tivnd imcnz io na lni p roble m p ros tiranja lo plo le sa singllia rnim prsle nas lilll izvo rima to plo te (a bin bi i tro dimc nz io na lni . zbog slozc nosti samog pa nela . Cl :. Na ime. Na ovn m mes tu izlozice mo rezlIlt a lc jednog me tod a. kad a ne bismo lIsvojili p rc tpos lavku dil se te mpe ra tur a ccvi . Ko llma r).~taplI .388 B. uz sva logic na plljeunos lavlje nj a.' P rak licno od rcuiva nje ca k i srednje te mp cra lu n : pov rs inc pa nela os taje i d a ljl' sloze no . UI. ). o.

15.. ne moze sma trati slIvise komplikovanim. \ 8.za srcdnju tc mpcraturu povrsi nc podnog panc\a: k Ip = I. KII = . pogntovu danas. 16.. U ko lik o zamislimo (posmatrajuCi sliku J6.3 1) . gele sui i c) sirin a.16 PA N lol . slim sto jc sada f' = /0 i {} =:: 21.+2:-' A all J 1 h.+_ c ac [1/ (I" -I..32) .. = I" + k" a" [17 (lfl -1.I.) k(. 16.) (J 6.27.z<t srednju te mpc raturu plafo na ispocl podnog panc lil: I..)+ K c (1 -1/) (I" -I. ka ko je vee rece no.. Imislj e nog rebra u panelu smal ra se cia loplota sa njegovc riktivne povrs inc prdazi na vazduh ispoel. il Alii i A d odgovariljuei kodicije nti toplo tne provo tlljivos ti materijala . b. K c (1-'7) (I" -I.(l-I/) (/.: se hipnbo lil:ka funk cija. od nos no reb ra .)] (16. .30) gde su b. odnos no dru goj povrsini.I... Polazeci od poznatih rc laeija za stap.za odavanje toplote plil[onil is pod podnog p<tnc la po jedinici povrs ine: Cfl = kb 17 (Iff -I. i 16.) da Sll dimenzije stapa u pravcu upravno m na ravan crt da zmllno Yeee u odnosu na njegovll debljinu imaec mo slul:<tj rcbra . Koeficijenti su de finisa ni pozn<tlim izrilzima : I. za koji jc takoele vn:de izrazi 16.kc K" (1. ) . oel nos no kc . i 16.35) ..grejnu cev.-1.). 15. Prcma slici 16. dcb ljinc sllljeva II skladll sa oznaka ma na s likama '16.za odavilnjc toplot e podnog panc\a po jedinici povrsine q I' = kc '/ (I" . a drugim se mctlllsobno slI l:e lj ava ju (s rafirana povrsina na slici 16.) + u cemu su: 17 = IgII -2- (m-/) mi 2 (16. Ovi koeficijc nli obuhvalaju prol<tz toplole od fiktivne povrsine rcbra do o kolnog v<tzduha is pod pl<tfona. 16.NO G Uf:JA NfJ:: U ovom iz raZll pojavljuj. Duzina rc bra jc za polovinll prccnika ccvi m<tnja od po lovine os nog rastoj<tnja ccvi. a sledcci n<t pred n<tvcdcnu itlcju 0 fiktivnom re bru iz medu ube lonira nih cevi t1 0bijaju se sledece rel<tcijc: . .'7) (I. pa umes lo a figurisu koefi cije nti prolaza to plote kh . u skl<tdu sa ozn<tkama na slibma 16.. otlnos no e1ebljina rebr(t . Ind e ksi b i C Ollnosc sc na slojevc prema jcdnoj. ali tn S~' . oclnosno C. to plo ta s<t povrs ine rcb ra prc laz i na okolni vazduh li Z koefieijent pre laza lo plo te a .ma ti l:k i poz nalog slu caja s tapa . odnosno rcbro. p rolazcCi pre thodno kroz slojevc cvrstog m<tlerijala. odnos no izn<td me dusprillne ploce. oelnosno iznad pod <t.33) (16. nil proral:u n srcd njc te mpera ture povrsine panela s<ts toj i sc u tome da se u betonskoj ploci izmedu e1ve suseel ne cevi zamisli jed<tn par rcb<tra c!t'bljinc d koji se jednim svojim kraje m oslanjaju na toplotni izvor .)-K.29. Kod Z. 17.2R i 16.)] (1 6.34) . Osnov na ieleja za primcnu mat.I R. 1 ( 16..

~Cclljl· odgova raju cih oznaka prema slid 16. od potrebnog specificoog optcrecenja panela (koie sc razumljivll ndrcdlljc nil osnovu toplutnih gubitakn prostorijc) . bice I.:17 A s preustavlja klleficijl'nt provodljivosri materijala izmed u ubetoniraoih ccvi . racunata je [fl. Zil danasnja slwillilnja ipak je slIvise zametno.: t.: i dimenzije osnovoih vc!icina ucfinisanc: bctomkil ploCa je debljim: 70 mm.CiViinja prema slid 16. U izrazu 16. .. tj.. a i 1I rllblikacijamn nckih proizvudaca (na primer pruizvodai::n bakarnih iIi policlilcnskih cevi za panl'lnu grejilnjl") mogu naci dijagrami pomocll kojih ~l' moze hr/.16. " is pod bctllnskc ploce jt: tUpkl! na izolacija 30 do 50 mm i betonska konst mkcija tIl'bIjinc :: 150 mm. parh..300 II. Prcsek sa prvom kusom prilvom uaje vrednosti sretlnje lempe ralure poda. lj. Ncposredno koriscenje gornjih izraza za proraclInavanje panelnog grejilnja. s to mcd lllim nema nck i bi!all lIticaj na laellus l n:zultilta .iji.]6) m= k" + kr AIJ d ( 16.: bnu lempe rall! ru grejne vode. (16. Primer jeunog takvog dijagrama dat je na slici 16. pa se gornji izraz i znat 00 pojed nostavljlljll.34 vllze za slllciljevc kada SlI templ'fatllrc vazdllhil 1I proslorija rna iznad i ispod panda razlicit e.:17) Sva o~ti1la obe lc7.) i 10 prckll vred nosli loplotnog . bakarne cevi SlI ugradeoc na ullbini ud 30 mm (rilclInatu do gornje iviec cevi). odgovanl pllkrivacu: leraco dcblji ne 20 mm.V1A . op e t u zJvisnosti od tempe rature vazdllha u prosloriji.TO I ~4 Jlo · I'OSTROlr:.I" = O. Presek sa lldgovilrajucom pravom iz ovog snopa daje potn. uz kori. pil bi lrebalo imati pri ruci i takav dijagram.02 m" K/W.15. kojc sc citilju 1I gornjcm tl e ll! tlijagramil (date za nekoliko stantlddnih lemperatura vazdllha u prostoriji). it d. olpllra pllkrivilca. l'olazi sc otl leve oruinatt:. Za neke drukcije brakterislikc ovog panela (na primer dmgi precnik i dmgo osno rastojanjc cevi) dij :>gram 6:: bili nes to drl. Rilwmljivo da jcdan takav dijagram mozc vaziti sarno za jcdan odrnkn tip panela . 1 'r::STK Il V() G RFJA N1/-.lk('.·. Familija kosih pravih na desr. Stoga se 1I litenlturi . . I. na primer prilikom izradc projekta. To zllaci elil jc 1I millematil:kom muddu grejna cev red ukovana nil tanku (bez c1imenzija) ver tikalnu ploclI visilll: d. Ovaj dijagram je rauen nil lls novll napn:d opisanih maternal ickih relacija. ~ I" . Ustvari lreba ras polagali jedi1im komple tom oval-:vih dijagrama d ~ bi se oni mogli u punoj meri koristili za izradu projekla. Prl"cnik cl'vi i osoo rastojanje cevi za koje tlijagram vazi dati Sll 1I potplSlI. TudOlYJI'ic' I'ROlr::J. Tako na primer pra va za vrcdnnst toplot nllg ulpllra R = 0. Ukoliko SlI ove te mpera lure jednakc.ll doci do trah' nih vrednusli..31 do 16. Tn:ba jllS naglasiti da je u go rnjim izrazima koriscello jns jedno pojedllllstavljenje: duz illa fiktivnog rebra umesto (I-{f)fl. lzrazi 16.oj strani definisc pokrivac pancla (keramickc plocice. a odnusi se na podni panel cije Sll ka raklerislikl. 19. Isti uvi izrazi mugu sc prime niti i za pruraclIn pla[onskog grcjanja.

- }O <:> :. . " I I ~ L . n I )0 ! ~~ I )5 I ! 18 t I I ! I I I 1/ I 11 I ' 5 I so H I ~:i '" = Ii 0 c: 18 20 I 6S I "':xl :::> 2} ~ .' " IT'-:"!' IXL I ' ... rl' :1 -' ¢. ' . 1 l' 1 . . is a " . It . ' .: ~ ." '" 0 _ .. i+ .. ·L II t: }' " . 't -or ::. 'C . l '. t- 5...: .." SO Iv "t 8 t- ~ m ..oa -... r' . '" "" ~ . '-+--I- R:O. mIX .. ..' rl.. I . 0 z r-' ~. . :' ~ r ~ . ... . f '0 ~ . 11 . .-~ _ 4=F .. I t :.. 'l:! "' . II.. . " 7 _· H· ! . ! < 15 JJ }S 11 IS .A TURA VODE I. t !} ~ ().. ... tTl rr (0 R:QOO R:O. . ' I._. I I 1J )( J1 ) 9 I I 16 11 14 19 Xl J I I/). I"C) 11 JJ 1l 15 loS I I I I 11 1 JD 11 U r I c iTi 3: ?O m "'''' 0 .c H r-.. .<)'" '0 I I f1 " ~ H t ~~ SO H 60 U I I Ii J)}( =15 I I I 15 U. Iv Qo . • ..07 ' 0 ' ~ i 2.. -5 :i . i ' 1 -1 "" . I I -~ a I " .::.:.- U' J -z: ~ -+ .c: rrl SREDNJA TEMPER.I ! I .. ~~ .' I" f I I J[ -~ ... c.~ · ::::rr~ ' I '.I Ir 11 11 19 1 JO JI JJJJ I I I 1 I IS 15 I ) 7 19 " I ! ! I 16 1_ so H 60 '.s . I )5. r-+ -j. . . r l l l l l.. 1 .>- ~ f--.... J." 90 C) ~ . I .. i+ ~ .. ''. 4. lj"..~ I < ~.. -~ . \ L: • --- II 0 0 fO ~ :-:-: 1.+ I· '+ ...1 _ I ' _[ 1 . .. · R= 0.. " . :l: ~ .(. ~ c " I . H JS I t 40 fIJ .· ("C) }.<: . • •v..O] ~ -0 R:OOS R=O. :1": - ~ > 0 }O ~ .:s ! 20 I I --L ! L u 10 !S t [ I I I [ so ss t. ....' H":' " -C' -" ..o ss :..: -.~ O c: I I jll I ~. . '. ~ > .J.:.. -. . }7 :.'' f+ t .rJ 19 I I I I J JO)5 19 I JO I 10 JI I JJ J5 J1 I I I .~ JI 10 I lCMPERA TIJRA PODA I. ?.: <: .10 •• ..

od nosno povecati odava nje toplote od ljudi konvckcijom. kao sto jt. 1"'. vrsta grejanja u higijenskom poglcdu veoma povoljna : vazduh za disanje je Ci. Kako panelno grejanjc radi sa relativno niskim temperaturama.392 B. SIO je znacajna prednost u odnosu na neke druge VISle grejanja.1 inercija. ukoL· ko su te promene brze.0 O( To pruZa mogucnost koriseenja alternativnih izvora energijc.I." strane prisutnih osoba je manje. a " ~vako m slucaju gubici toplo te su neS to manji. riodll propust.. pa mok mo govoriti 0 izves noj II ~l~' dl energlJe. lil1.iti ras hlade na voda i time omoguCiti i Ietnje hJadenje prostorijc. " rna druge vrste. to je i tempera lll ra grejne vode nih nego kod drugi h vrs ta grejanja i najccSce iznosi oko 40 do :.t cesto izvoditi sinhronizovano sa gradevinskim radovima. bez potre be da se interve nik na instalaciji grejanja. so la rn a.(If. kroz cevi ugradene u plafo ne. prosecne te mperature okolnih povrsina. PREDNOSTI I MANE PANELNOG GREJANJA Vee je receno d a je kod najecsCe primenjivanih pane lnih grejanja . Neke nove tehnologije. sa panelnim grcja nje m nije mogucno adek. Prostorije grejane panelnim grejanjem nemaju vidna grejna tela. nema ni intenzivnijeg pokretanja ni kruzenja prasine po ptostoriji.Todorov. pa i geotermalna energija. r me rati zidne pregrade. .raspode la tempe rature vazduha po visini prostorije veoma povoljna . To znaci da jc Il'. 'I'J£POSTROJ£NJA ZA C£NTRALNOGRElANJ£ 16. Zahvaljujuci niskim temperaturama grejnih povrsina (niZim nego na grejnim t. ukoEko se ukaZe potreba. koja smanjuje mogucnost regulisanja.6. sto pruia zn 1l'~ . podove. Ni.\ . pa i zidove moze se u Ietnjem p. podnog . Preciznije re eeno. .-valno pratiti promene spoljaSnjih i unutra~njjh uslova. U pogledll lIsiova ugodnos ti kod panelnog grejanja odava nje toplo te zraecnjcm .plafo ns}. odnosno p'" mogucno je u zgrad ama kanr:ela riskog iii slienog tipa. tako j zbog "l'. drugim rccimn . kako zbog zracenja samog p anela. c' smetaju" . G lavna za merk a koja se moze dati p ~lne lnom grejanju je dosla velika topI. odrZavanje cistoce je Iakse. Inace Sll troskovi izvodenja panelnog grejanja visi ncgo Z:I druge instalacije (recimo radijatorskog) grejanja. primena polietilenskih i polipropilenskih cevi u podnom grejanju. Najzad .\ rl t bliska idea lnoj. U nedostatke panelnog grejanja ubrajamo i einjenicu da se ova instalacija tn Ll r .c PROJEKTOVA . na njima nema intenzivne konvekcije. vode ka smanjenjll ukupnih troskova izvodenja. slubodu urede nju e nterije ra: grejna tela ne zauzimaju prostor. sto u nekim slueajevima mo· ze da pOSkllpi izvodenje. Takode dobrim uskladivanjem ma~jnskih j arhitektonsko-gradevinskih projekata mogu se postiCi znatna pojeftinjenja.. Zbog toga je mogucno sniziti te mpera tu! vazduha u prostoriji. na primer radijatorima). tempe ratura vazd uh a II prostoriji smatra se povoljnijom 1I higijenskom poglcdu . kao sto su topl\'\ e pumpe.:. R 1 zlImljivo da se 1I takvim slucajevima mora paziti da temperatura povrSine plafop 1 poda iIi zid a nigde ne side ispod taeke rose za us love koji vladaju u prostoriji. Os im toga aka su paneli rasporedeni po celom plafonu.

. Prnjcklom mora bili tlcfi nisa na graelcvinskii ko nslruk cija 11 koju cc biti lI grad e n panel. Posle toga oclozdo se nabacuje maher I ' vise slojc . Koordinacija iz mcd u dve s truk c .16 1~4 /VELNO GNFJANJE 303 16. ispravnml lIJ1l1lrasnjeg swt log profila) . 1I je d no m pOleZll . prikazan je na ~liLi 16. kao i ko nfigura cija cevovoda. koja proizilaz i iz loplolnog prorai:una. Zalim se cela konslrukcija. Ukllpna debljina malle ra (J ) z<ljedno sa cevima ob. IZVOf)ENJE PANELNOG GREJANJA Posln jc pilnc l simbillZil masinskih i g radcvi nskih c le me n"la. O"de se meduspratna konstrukcija (sa ugrad e mm slIpiJim blokovima) izvodi sinhron. masinskc i gra tl evinsk e.c od profilnog gvol.no iznosi oko 70 mm. Jcdan o d na i::i na poslav ljanja plaro nskog pane la je prikazan na s lici 16. monlira se cev na zmija (4) pre ma masinskom projLklU.20. dimc nzijc panda .a.los pri projcklovanju. Pre posled':jl'g sloja mallt:rll paslavljll se rabie mreza (6).7... zajcdno sa ccvima podi gnL' (uz prethodno pos tavljanje izoladje (2) na mesl o) i prievrsti za medllspralnu konslrllLiju pomoclI. ~J----l k-L. za 10 vee predvide nih vesa ljki.mija .iulanog tkiva. a zavrsava sc na gradilis tu objckta.t. izo la cija. 16.~ 2 3 ~il~~=i 3 Sf. 16. zali m d o lazc masinci koji pos lav ljaju ccvm. pos tojc i slllcajevi bela sc i graclcvinski i masinski radllvi obavljajll sinhronizovann. Tom prilikom se izvrse i pOlre bnc prove re (hladni vodeni prilisak.7. dok je jos na po du . 10 je i njcgovo izvodcnjc bidisciplinarno. Meduspralna bClonska rellrasta konslruk cija (I) je lIradcna pre lhodno i na njoj Sli obczbcclcne vdaljkc za vcSani e konstmkcijc koja nos i CCVl1l1 zmijll. Maller je od kre ca i cemenla sa dodalkom . Na objcktll sc 1I principll prvo uracli grad evinska pod loga za pa nel. koja jc najceS'. f'lliJollski pallel ispod medllspralllc kOllslmkcije Na noseeu konslrllkcijll (5). S obzirom na spccificne probk:me ves anja cev nih ·I.. poi:injc pri izratli projc kala .da. Medlilim.21.1. zmijc sa prikljlli:cima i na kraju gradcvinci daju konai:ni oblik pane lu . Izvodenje plafonskih panela Konslrukcija plilronskllg pa ne/a mora bili prosludiranil i prccLZ lrana .20.. Drugi nacin posl3vljanja pla fonskog pane". Prilikom nabaeivanja malte ra od pnsehnog jc znacaja da mailer pr:one dobra lIZ Ct:vi sa svih strana.wvano sa .

\'ki pallcl illiegri. 1'laJol/. .mlllllllcdllspralllli kOll.Top/oilla izolaeija. 2. . \·tmkeija . 7.I 'lmkcijll I. .a. 5.·I · YJ I:: pandom..CCl'Ila ZlIIija. poSIO Sl. . .Grejlla cev.I'a rabic IIIrezolll ..I1idroizolaeija .JIla jzo lacija. 4. L C SI. .YT/( 1LNO G RI::I..: naknad'll ).21. Posle toga postavljaju sc suplji blokuvi.. .Medllspratl lll kolt. hidmiwl'lcija. .' I'I?OJ£KI O J ·~ I.a lld 11l. Na Il\lrizo ntalnu donju llpla tll pl " l"o n<l Pllst"vlja sc neuphnli nd mrc7. 9.VJ J: I'OS TT~OJ E.1 : 11'. I 7_1 C/·:. Tot/ore ". Toph .Rejlck1l1jllf:a ailllllillijlllllskaJo/ija.da i bc tollira preos ta la meduspratna kUllstrukcijn .22.MalLer. II. 3._~ _ . .Maltcl'. ..Noseca kOllstrukeija ad projilllog gvaida 6.tiijc bdullOI11. 16. trukriju. slojevi poda i maltcrisanjc plafona ratle Sl. a li za ht cva dnblll nrga nizaciju rada na gradilistu . na postavljanju arma ture od bctollskog gvnzda i bctoni[(lnjc mo r<lju izvuti ili si ni1ronizovano.L.Vdaljkc ad projilllog gvozda 7 I 1----- I '----"-'.. 4... J I . dovl'sav. Ovaj Ililcin obczlx:tiujc idcalnu intcgraciju plafonskog pancla u I11ctluspr~tnu klll1 \ . .4'I"-'L. . 5. pa Sl ' sve to /.: radnvi na U:Vllll j zllliji. Lamelasli plaJolIski pallei 1.A/lllllillijlllllSka lamela. J.YJ. 6.WI pl~ronskim n. 2.J________________ =----"-'f'+JL-----' 5 51.S lojcvi poda. 16.Beloll. l11ija (uz we obavcznc PrtlVl: re ). 7 . 10.: Jo nskog gvozda. .Rabie mrel. 11(1 kuju se mo nt ira cev n<l I. l11atura oel bc tllllskug gVll/.

Izolacija. ~ i u kojoj meri je lvakvim rese njima smanje na top lo tna inercija ? Ia[ons!. slika 16. ~. .:. . Oblik same lame le mozt: ':: .- 60cm ~ I 3 CCV..:li jc neosporno cia je ras pocle la te mpera ture pia ro na ravnomc rnija. Na sli ci 16.lSI 0r.. Mode li ovih lamc!astih pla[onskih pane la uglavno m SII definisani patenlima pnjcdi nih proizvodaca. SI. .::1c mogu da budu ra ll ne iii talasas le. sa slobodnim grejnim cevi ma u prostom dllplog plafo na./6.25.. a izmedu scoe se razlikuju II naci nu pricvrsciva nja lamelc za lXV i Z.Allllnillijlllnska lame/a_ 2. °0° 0 '0 0 0°8 1°°° °0° 00 0 0° 000 °0° 0 0 0 ' °0° ° 00° 00 b ° 00 0 o~o . 000 0 0 c c=-. u vclicini i ob liku iame la. Lamclasli plaJolIski pallel bez maliera 1..Grejlla 3_ .. ccvi prievrste lamcle. koja sa donje strane ima toplotnu izola- .i . PANELNO GREJ! INJ£ Jf)5 Lamclas ti plafo nsk i pane l jc varij.mta pla[onskog grejanja koja ima Zil cilj d a u iz vcsnoj mcri smanji to plo tnu inercija ove vrst e greja nja. prikazano je jed no rde nje lar. 16. obicno ad aIUJlI111ijum~ kog li ma. a °0 0 °0 0 °0° °0° °0° °0° 00 0 ° ° : 0°0 .23.22. panela.7 . . Lam. ..-:. :'vrnenimo jos jedan tip plafonskog grejanja.1 bude raz li cil.O odvode toplotu od ccvi. koje brl. prikazano jc nckolikn ka rak tcris ticnih oblika lamc la. Princip je da se na grej m.I na cinll vezivanja sa mal1 ero m.n:!~ l e~a sa do njc stram:. pla fonskog pa ncia.2·t Ne maze se sa sigmnoscu r . 0°0 000 000 00 0°0 0°0 0°0 a 0 0 .24. :n.e:. Grejne cevi (4) okace ne Sll na medllspra tnll kon~tmkciju (I). lzgled trekih palclIlirallih lame/a Postojc i re~L [ :j. Na sli ci 16. prikaza n na slici 16.1 c: 1 '1 d e a ~Ii 2 ~ • "I. \.l pla(on. takode pate nt irani. . '.

lIZ samu grejnu zmiju... . Ovakvo reSenje je neophodno ako se grejna zmija pravi od cevi od polipropilena ili polietilena (pa i onda kada Sll upotrebljenc meke bilkarne cevi)... ' .:.. ' . ..... .15.... ' '..15. . . :... '.... ... vodeCi racuna da ccvi budu dobro obllhvaeene sa svih strana....... ... " ..... . '... Izvodenje podnih panela Ugradnja pod nih panela jednostavnija je od plafonskih.. Ploce (5) kojimct se Sil do nje stranc zat V<l r<l pros to r dllplog pla fu na mogu biti od gipsa. . ..1 cve nill alnc nakn adne int c rve ncijc iii rckonstruk cijc Sli la ko izvadlj ive. " . ..<. :... .... " . . . · · .::\ . ' . '."':' . il lorlola sc na nill sa gi'cjnih ccvi prennsi sk orn isklju civo zra l:e njc m. ' '.. .. .. ..~ '. . .vJA ZA CENTR-JLNO G J?EJANJE ciju (2) prcsvu ee nu rdkkluju cllm a luminijum'iko m rnlijo m (3).......... najeescc <l lllminijllm<l . '..' ' .) ugraduje armaturna mreza od betonskog gvozda i to pri vrhu tog sloja.. ....~.2... Sl. . .... '. ': .). . .... ..._- '. posla se panel p051nvlja sa gornje strane meduspratne konstrukcije. Kada beton tek toliko oevrsne da sc po njemu moze hodati. '. .. .. 0'. . '.":"~' ..... -' " ' " .. Plq[onski panel sa slobodllim grejnim cevima 16. '. .\: :..... ". . .... 1 4 5 .. .. plaslike iIi me tala .' .' :: ....:.~:"":"' . jer se te cevi moraju fiksirati vezivanjem za ar- . .~. . . ... iii pare niskog pritiskil .. ... : .... ' .396 ll.: : : < ~ ..: ~ .. . . . T o plo tn il ine reija je znil tno s manje na . .::~ '. . .7.':'\:~ . .. . .~-..-: ... Montaza ovakvog sist e ma je jed nostavnij <l nego panda sa ube toniranim ecvim<l..-. a mogucno jc ko riscenje grcjnL' vode te mpe rature <J()!70 °C. '" .: : : . . .. " . .: . . " .'.... '... .. ... Najzad 5e ccvna zmija zaliva betonom sve do projeklovane debljinc grejne plocc. Ta ploca us[v<lri prc ts[avlja g n~jni plafan . " . '. .. ...... '. . ... J 6.. . Zatim se nanosi prvi sloj betona u de bljini b l (vidi sliku 16. a preko nje polivinilska folija koja ima za cilj da zastili izolaciju od prodiranja vlage prilikom nanosenja prvog sloja belona....~..25..'. . Neki put se u sloj betona b l (slika 16... .. Na betonsku plocu (meduspratnu konst rukciju) postavlja se toplotna izolacijil (prema masinskom projektu. To<irm)l'ii PIIOJEkT O I :·1ME I'OSTROJC. . .~ .. . : : : :::\~~.....~ ~ . po laZe se cevna zmija... :.. ... ~'.. .. '.. . ... odnosno na mnovu toplotnog proracllna). ispituje i povezuje sa razvodnom i povratnom cevnom mrezom...

cak i posle niza godi- . ' \'. \. \. 16. 1 ' \ \ \ ' \ . \ \ " '\. . .I . '\ ' . slika 16. \. Na taj nacin Lie u loplntne e nc rgije koju nas i vazduh precl aje sc u tim kanalima podu.. O vakvo rdc njc maze se naCj u nc kim crkva ma. \ \ " '. Ci mc sc mo nt aza pa nd a ml pl a ~li l: nih ct'vi p ojl~ dn() S l a vljujc i ubrLava.. cime se elo bija i poclno grejanjc . '. ' " ! " \ '..•• \ . .16. Ne sme se dozvoliti da ube tonirana cev. Z a ra z liku lJd prvog o pisan()g naCi na mo nt az<: . Na [o tl)gra fiji.iI nil koj u Sl' po lazu i vczuju CCVIll. . \ .\.. z a tim kali brisil nc r ncimcl acc za pus lavijilllje a rmalurl' na po lrcb nu vis inu i s!.\ . z mijc.. \ < \ \ . .:: \. Cevi i cevovodi Prilikom izbora cevi za pane Ie mora se zadovoljiti uslov cia o ne tre ba da butiu izvanre dno trajne. . I :-IN·F. a li su nL'\.. -. . " . ~ \ . .. \ \\ '-\ '. \' \ \ SI. 4 \ • .. Ccvnc z mijl' se n aj cc ~ ce za a rmalurtlU mrczu vczuju z ico m.... Po/agal/}e cevl/C zmijc podl/og gre}al/}a Po me nimo najzad cia poslojc i pa cini pa ne li koji o po nasaju istorijski rimski hipoka ust. . . il ko d kojih se topa o vazduh za uba"ivanje u p rosto riju vo cli bt:tanskim kanal ima ne pos rc dno ispod pod a.:. vide ~l' cev nc z mijc po loze nc prc ko arm a lurne mrczt' pre bc to niril nj a. •• . Po~ lllp ak je l" kHV Uil st' prl' ko pn livi nilsk e fo lijc slav lj a ar mal urtl a mrcl. \ '.NO (~ /U'"JANJE 3()7 Illil lurnll mreZlI. .: ne bi prilik o m be to ni ra nja po me ril !. ~ 't - \ .7.\ " . .3. pos le r os lil vIj a nja i isp itiva n ja cevnl' zmije . i p ro izvoclaCi ns mislili p ri gnda n pribor: . .... ovd c sc na li va njc lx:to nn m o bav lj a u jcclnn m r o lez u.. \ :.1 . .26. . b ko ~. a Ko jima ~e jccl nost av nn fik s iraju ccv i u zc ljc nn m r o lolaju .ia ha cc (lei pla st ikc koji sc nal ie ll na a rm alurnu mrcZu. . Rec je 0 obje klim il koji imilju vilzdus nn grejanjc. 16.20 . . opisan u poglavlju 16.

i\ · nij a. Pre ne pune dve cl ece nije na triistu su se pojavile plaslicne ccvi izmde ne na h. Med ll tim.. kao i po llip rip re mJj e n ma terija l za k i ll lj e njc.. ukupnil ce na pil ne la izrade nih od bakil rnih ce vi moze ci a ko nkurise o nima il rad e nim od celicnih. Zajedni ('kll im je dil se cevi jednos lavno i brzo pakuju 1I pane le (isporu cuju se u koturovima vc likc u~l z in e .·~ ccvi na svim dc lo vima) . I'rvi pa nd i rackn i su m. Pose bno se Z<l ht l'V. D alj e .l icit e to plo tne p rovodljivos ti celi ka i ilc tOTI<1 mo ra se vo<ii tl I. gde se lrazi neogranicc na trajnos t.. dOl bct o ll '" '" s po ljne stra nc dobra nfl lcgnc nil ccv ka ko se nc bi fo rmira lc supljinc uz s po ljni zid (T· vi. rcd c od bak<l rnih. Z bog toga je ce na mont aze p a ne la od celicnih cevi rc hltivll li visoka i t rajc du go. na elililt <1 ciji ". prvo II zgrev<l nje novougrade nog pa nel a bude pos tllpn o . mo ra se 0 tome voditi racuna jos pri proje klova nju.''' ' no j grejnoj zmiji vrlo mali. Na mcs tima ta kvih su plj infl vrc mc no m do laz i do kornzije na spo ljo oj stran i (c·.'Vf I': na . ta ko taj posao moze d a o bavi i radnik sa manjim I--valifikacijama od onih k"ic' Sll po lre bne jed no m zava rivacll . f'. . . Tor/oml'. I<a ko je Iinearno te mpe ra tursko izduze njc baka rnih ce vi pod islim uslovima () k. !ito sa ba karnim i plas ti cnim ccvim.d ()stcc(. i.Vf I': />()S'f'/?Of l':.. Urcjne zmije ocl ce li cnih cevi su dovo ljno krule . I · gil ccvne zmijc sc nil gradilistll pravc od pravih cevi i fa bri cki izrad e nih cevnih hl ~ !l\ . tako d a jL' broj na stilvljanja ccvi u j. sto u kr<ljnjcl11 slu caju dovod i cl o pojilve p rocurivanja. i to zbog toga sto je mo nt ilZ ii pancIa otl bakarnih cevi jednos l. · cun a da pro me ne te mpe ratun. baka rne cevi sc mogu isporuciti na01l) ' tillll. Post oji ve ei broj proizvo daca ovih ccvi.k · dutim. odnosno po lip ropile na. Pa nc li izrad c ni od ce li cnih c(.l cdicnih (.1I1" ccvi jc isklju cc nn. o bicno prime njuju na luksuznijim zda njima.V rK I L NO Ci Rf-J. Sve to cini d a se na mont az i moze nad o knacliti <>II" sto se izgu bilo na skuplj e m mat c rijalu. Bitno j(.·1 /.I. T L! mpc ra tursb dil a ta L!ij<l cL' licnih ce vi II d obroj mcri jL' s.1 I II ll pc raciju pos tllje prigodni jccl nos tav ni il lati . na kalc movc dllzine od 50 i viiic me ta ra . it prakticno nisu po tlloznc ko roziji . duze ncgo Sil bil brnim iii plas ticnim cevima. I<oroz ija sa IInutras nj. nj ll (rl'l:imn od koro1. ('I':.5 put a veee od celi cnih.rn ih ccvi. Dil ka rne cevi su skuplj e od ce li cnih.1 zavilr ivaci mo raju ima ti (HI govilfajucll kva lifikacijll ." . uk o liku su cc vi nc p re ki d no ispllnje nc vo d o m.1 nijl sili caj. Os im toga ba karn e cevi se nas lilvljaju lemJje nje m. . uko liko su i1. jc r sc ne SOle dozvo liti da sc uslc cl loscg zavariva nja s\c'lli prt:sc k ccvi ose tno s manji ( iz tog razloga se po zav rse tkll s kl a pa nja cevne zmi. S t" te knjc t<l kvim silicaje vima mll'!l1 d n nas t<l nll su vd ikc .' PROf I':}""I'O I '.: ~ 1 r. Olin" .! \C.1 1.lOS /I.. od rc cl c nog radiju sa.vi. grcjne vode ne budu nagk . Ciji proi/' v('eli se u veeoj iIi manjoj me ri raz likuju u rece pturi os novnog ma te rija la. bel o bzira na ma terija l ce vi.lO bril1. a njih ovo o tkl a nj a njc ko mplikova no i skup o . m""11 cia bud u d ugllvd': ni . sto je n<l p rak ti cnim prime rima i provc re no . To za ht eva vcIiki broj zavilri va nj a. Ba ka rne cevi se mogll bez tcSkoca savija li na sa mo m graclil i\ 11I prc ma po tre bi i jcdnns tavnim alalo m.usl(.' pa ne k. savij aju se na gradilistu bez a la la.l/ i po lie tile na .. Ova osobina ce licnih cevi cini ih vrIo pogodnim Z<I izradll pl il [o nskih pa nch Celi cne cevi nijc mo gll eno kva lifikova no savij a t i na Sil mo m gradilis tll . lako d <l ne pos toji o pas nost da II to ku mo nt aze dodc do iz mc ne ko nri guraeije. P.ijc) p ro wri .ic ~ 1. zbog r<l/.1. sa lIile lo nira nim cevima..vf.1 d. 1.slo lI os ta lo m vilzi Iii \\. 11.vcdc ni ko rc ktno po p roceduri . tog r. .lIl. 1 nju obilvcZllo pro pus ta ka li brisilnil mc til lna ku gli cil kil ko bi sc provc rio svc tli p n '~. a za nastavljanje ccvi proizvodaci su kr. · no tre ba izbegava ti vdike duzine pravih cevi u panelnoj zmiji.. bria i jeftinija .. ' III n<l .

Ova raz lik a se moze isko rislili. Neke varijallte s/agallja cevi II vidll serpent ilia .-) '-' '-- .labora lorij i (rec je 0 s ta re njll ma lc rija la lIzrok ovanog nail. liZ doda tna kons truktivn a reSe nja (s lik a I G.. pojavice se izves na raz lika u le mpera luri grejne povrii ine na jeclno m i dru go m kraju pa neia..7)7//.·INJI:· 3QQ irali prigodan. Z bog nj ihoVL' cktslic nosti mo raju SL' pr i mon lai i pa ne la vez ivali za ne ki i:v rs l ros lilj. el a imajll prihva lljive Ic rmic ke oso binc (di l al~jc ccvi n<: od ~ tupaju mllo go o el di la laci. pouzelan i praklicilil ri ling).27. P.u .ll lj ivu ko nslru kcijll za plarn nskc pane le .b). Kako sc ova vrsla s lare nj" mil le r ij a la zasada ne maze simuli ra li ni ka kvim skracen im proccwm.28. pOSIO nijecla ll o cl pro izvo d acil ov ih ce vi nije po nueli o nek ll prihv. da im . ~Af////(I//////((//// ~/ /ltll/////////(/ /// ))77?777J?717 17)))))))))/ .27. po li propi lc nsk ih cevi rade sarno pocln i pancli. Zasad se o d po li c lile nsk ih.))7))7)777)))))). ako jc pane l. "ubrlillli m slarc njelll" .27. f I '-' '-- ( . Cevi SC· u'jc{l no m pa ne lu mogll u prine ipu slagil li na clva nacin a: u vicl ll serpe nl ina (s likil 16.·IN I: LNO G I?U. J6.26.ic pr ikazaoo n8 slici 16.most za pa ne lno g rejanjc.menicnim promcnama pr it isktl 1 IcmpcC<llurc ) pnlVcrc na d ll go lriljnost i da Sli je fl ine..staga n II vid ll se rpe nlin a. CD SLlli. os la jc da se vid i da Ii le pro me nc imaju nek og 1I1icaja na izdri ljivoSl i Iraj nos l pa nela izrade nih od lih ccvi. Slagallje cevi II vidll serpclltilla (a) i ll vidll pllza (b) ~ obzirom cia le mpe ra tura grejne vo cl c pri pro liea nju kroz grejnu z mijll opacl a.b i 16.a) ii i u viclll PUZil (s lik a 16.ie Izv.. Pns lll ovi ma le rija li imajll osobi nll da im 5e posle nc kog (ug la vnomjako dugog) vrcmc na dc limicno mc nja siruk ili ra Illo·lt:klll a .16.:iiJJ. kil ko . r r" r r" r r------"\ . biee pol reb llo mn ogo god in a ci a bi ovi mil lc rij a li clo kaza li svoju ko nac nll va lj. /J/7/71J//7/Jlll))))7/)71. od n.28.- I ~ l _____ J I l.~ ~ I a b SI.ic be ln nil) .c) ci a se p ojaca grej a nje reeimo liZ spo lj <ci nji zid i ii p rozo r.

J6. 30.ie Ic mpcrillura povrsine pane la manjc-visc ujcdnacenil. viuel i prinu.eifl . t 6. /. Stagallje cevi II i : I r----. ---> ___ I I I I (~----~ vic/II puza Prikljucak nil povrilt ni vou / / ('evna zmi ja Prikljucak 11 2 dovodni vod sa vcntilum u urmaricu St.: r na s lici 1I'i. vrsiflc na jL. ncma osel ne razl ikc 1I le mpaaluri gn:jllc' p. r---------~ I I ~~L ______ ~ St.2V.Uko liko su ccvi ~ I ozcne 1I vidll puza. I loplija cev. MeLiulinl I ' I oVilkvim pakov.m krajll panda.i-vallja ptaJoIIskog pallcta lIa ceVlIl1 mr..dnom i drug.. so:: obczbeuil i dil panel odajc loka lno (recimo pornl P II .lIljCJ11 mol". jer su uvek jedna pored drugc hlillll1lj . lOra) V CClI koliCinu loplol ' ..ema pnvez. pa.29.

prikaza no je se matski poveziva nje plafonskog pane la na mrd u (ovaj problem je naroci to osetljiv kod plafonskih panela) . cevna zmija treba da bude izvede na korektno u horizo nt a lnoj ravni. Povezivanje pod nih pa nela sa mrdom je manje kriticno. PANELNOGREJANJE 401 Povezivanje pa ne la sa razvodnom i povratnom cevnom mIeZo m mora da zadovolji po trebe ured nog odvode nj a vazduha iz vode.31. Na slici 16. koji bi omogucio pravilnu raspodelu grejne vode na sve pane1e. Ako jc u pitanju podni iii plafonski pa ne l. Na razdelniku (na slici gornji ele me nat) nalazi se po jedan regulacio ni ve ntil za svaku zmiju. pre betoniranja cevi i pre ugradnje ormaricil.32. stirn sto se na najvisoj ta cki nal az i sud za sakupljanjc vazduha .30. VezivG/rje podlliil palleia sa sabimikom i razdetllikom Na slici 16. St. od nos no sabirnik. a trebalo bi da na prikljucku svake grejne zmije bude i merac proloka. U praksi Ces to se u jedan ormaric smes taju prikljucci za vise susednih grcjnih z mija. te rmome tri (na dovodnoj i odvodnoj cevi). obicno je smd ten u posebnom ormaricu postavljenom na pogodnom mes tu u zidu. U prime m na prilozenoj fotogra- .16. a prikljllcci moraju da omoguce kre ta nje vazduha prema najvisoj tacki prikljucne mreZe. Uko liko se radi 0 pane lu na najvisoj c ta zi (tj.31. pos to se prikljucci i nil dovodnu i na odvodnu cev po pnlvilu na laze visinski iznad grejne zmije. Obicno sc oba prikljucka smestaju u zajed ni cki ormaric smes te n na pogodnom mes lu u zid u. Na sabirniku (donji elemenat) se za svaku zmiju nalazi po jedan regulacioni navijak i takode automatski venti! za ispusta nje vazduha. g1avni regu!acioni ve ntil i automatski ventil za ispustanje vazduha. 16. Flltografija jc nilpravlje na u fazi mllntazc. prikazani su isti razdelnik i sabirnik u kmpnije m planu. Na slici 16. prikaza n je jedan komplel razde lnika i sabirnika za vise sused nih grejnih zmija o d plasticnih ccvi (istovet na resenja vaze i za podne pane le od ce licnih iii bakitrnih cevi). ako cevnil vertikala ne ide dalje). zajedno sa rcgulacionim ve ntilom. veza nih na zajednicki razde lnik. Prikljueak na dovodnu cev. povr?tni prikljuCclk se mora izvesti analugno prikazanom. Tu su takode i slavin a za punje nje i prainjenje.

. / 6.l: i ma njl' prcclzno. koji moze bili ko tao iii po dsta nica d a ljinskog greja nja. rwclj U. U o ba prime ra pilne lno (1) i radij a to rsko (2) grejanje sna bdevaju se lo plo lo m lz is log izvo m (3). i 16..j nc vocl c za pojecii n.\J. . p<l Cc ba l iln~ ir:1 njl' ko licinc gn. k I SI.! NlI:' fiji. razvoclnc ffifde je dnog i dnlgog grcja nja mo raju na ad e kva la n na cin bili razdvllje nc .OJ F .F)... / 6.T() I :·I SJ I·: l'OS7'I.NO G [. d a li Sli 1I prineipu prime ri me dusobnog povezi · vanja pa nel nog i ril dijillo rskog grejanja.34.d"..402 /I ·". nc ma mCril cii pro lllkil .. .33. zmijc bili 1l'7. mccllllim.32. '. Na slik a ma 16.. Sabimik i rtlzdc/llik ZlL podll c pallele Ekspanziona posudo 2 5 1 I 3 L S I.33. Veza radijatorskog i pallclllog grcjallja sa meSalljcm Ako se 1I jeclnoj zgra di po re d pa ne lnllg greja nja na lazi i ra dij a lo rsko iii ne ko drll go grcja nje. \ (.. Pod razumeva se d a taj izvo r ima regulisa nu te mpe ra turu vo de (II zavis nosti od spo ljne te mpe ra ture) na bazi siste m a 90nO 0c. 1 7_ 1 ( '/:"STRA I .

Veza radijatorskog i palle/nog grejallja sa razmelljivacem toplote Na prime ru sa s like 16. Mreza panelnog grejanja dobija grejnu vodu iz sekundarnog de la razme njivaca toplote lIZ uCesce posebne eirkulcione pumpe (4).34. dok sc za panclno grajanje grejna voda doblJ<l md anJcm II lrokrakom vc ntilu (6) vode iz toplotnog izvora i povratnc vodc iz paneia . Temperaturski senzor (7) kontrolise temperaturu grejne vode i lIpravlja prolaznim motornim ventilom (6) na primarnom krugu razme njivaca . PANELI SA ELEKTRICNIM GREJACIMA U prakticnoj ptimeni je jos jedna vrsta panelnog grejanja.) je jednostavniji i jeftiniji (ima manje lIgradc ne opreme). sto bi moglo da izazoye neocekiva na napreza nja 1I betonskom delu pancla. 16.33 . umesto ubetoniranih cevi SII grejnom vodom. 1I plafonu. pa i osteeenja. Potrebnu tcmpcratllru vod e konlrnlisc te mpcraturski sc nzor (7) koji upravljil motornim trokrakim venti lom (6).""". Cirkulaeiona pumpa (5) pokrece grejnu vodu iz toplo tnog izvora kroz radijatorsku mreiu i kroz primarni deo razmenjivaca toplote (8).16. mrezc panclnog i radijatorskog grcja nja imaju. mrde radiJat orskog i pa nel nog grejanja potpuno su razdvojene.f03 Na primeru Sit slike 16. 0 elektricnim grejacims posebno prilagodenim ZII . medlltim u ovakvom reilenjll postoji opasnost da usled eventllalnog kvara na sistemll regulaeije u pane le nepredvide no dospe grejna voda nedozvoljeno visoke te mpe rature. podu iii zidu nalaze lIbetonirani elektricno-otporni grejaei.34. Sa drugim reSenje m (slika 16.odvoj ene pumpc (4) i (5). Prvi primer (slika 16. kod koga se. Rec je.8. 16.) tako ndto prakticno ne moze da se dogodi . s tim sto se za radijatorskll mreZ\I ko risti ncp?s rcdno g~cJnH vmhl iz toplotnog izvoril.33.:-I Ekspanziona poluda Ekspanziona .34. ~. posuda 2 5 3 6 Sf. PANELNOGRFJANJE .

p<l cc i Ic mpe r<ltura poda biti promenljiva . a i jednnstavJ1 0 rukova njc: dovoljno je sarno okrcmlli prekidac i cvcntualnll podesiti lermos lat.NJA 7.9.NO GREIANJE lIgrlldnj\l \I beto n. visim od projcktn e. Nil slici 1(). pogo tovu ako se ele ktroprivreda zemljc bazira preteZno na tc rmoe le ktranama. prikazan je jcdan t"kav c le ktricni grejac prip r. lako da sc mo gu formirali paneli sa razli ci tim toplotnim oplcrcccnjem.nn ne kim lc mpCralllrskim sc nzoro m. Os novna pak mana im je nc mogllcnost konlin\l a lnog regulisa nj il . Trcnutn(l s naga ()vih grt.lnog rad a. po principu lIkljuce no/iskljuccno.. koji sc danas mogu naei na lriislu vrlo Sll kV(llitetni i dugotrajni (mnogi proizvodaci dajll Z(I ove proizvodc vrc menski neograni ee nu garancijll . lIko liko bi skokovi temperature uslcd diskontinuilt. odnosno lIkoliko se nc ko risti pe riod dnevne minimalne potrosnje . To znilci cia cc se pri spll ijas njim te mpe ratllrama . vodt. ali se ipak mogll svrstati u panele. predst avlja zlollpotrebu nacionalnih c nergc lskih resursa. l'rnizvll(la ci ovih grcjaca obicno imaju 1I svo m programll greja Co. 16. knje sc moze desili i posle vise godina nes me t.la bili zna tni. iZllzcv u slucajevima kada nc postoji tehno-eko no rnski prihvatljiva altcrnat iva. sto bi tre bolo da bude znak izllzetnog kvalile ta).1 CENTRA I .wlje n za lI gradnju 1I panel.. cinjenic(l je dil svaki e leklricni grcj(lc nosi sa sobom pot e ncij(llnll mogucnost pregorevanja. Elektricni grejac za pane/liD grejallje G lavnil osobina ovih clcktri cnih panda jc jednostavna u gradnja i niska uknpna ce na. .<: P1WJE"TO I ~ I NJE rOS1'RO}f. (I mnglo bi da dod e i do dopunskog naprcza nja u bc to nu.jaca podcSava St. POSEBNI PANELI Postoje grejni uredaji koji donckle odstupaju od klasicne definicije panela (grejna te la integrisana u gradevinske povrsine). odnos nn malte ru.404 8 1'01101'01'. Medlltim. Recimo na kraj\l JDS i lO da ncposredno koriscenje e lektricne energije Zil grejanjl: prostorija putem clektro olpo rnih grejoca. Ovde ce biti pomenula dva taha uredaja: viseci zraeeci grejaci i paneli za topljenje snega.35.35. pilnclni grcjac ccsto isklju civali i ponllvno ukljllcivati. prcm<l potrcbama grcja nj (l. Elcktri cni grcjaci za ponelno grejonjc. Sl. 16. razlicite snagc po jcdinici povrsine .

17..Ze zracenjem toplote na mesta gde se Ijudi kreeu (a uglavnomje rec 0 prostorijama u Kojima su osobe stalno u pokretu). kao sto su fabrickc hale.] u izglcd u nelozdo i u preseku . ? . dok je te mpe ratura vazduha relativno niska: od 15 do 18 °C. Li me ni pillst (1) t e~n() je poveza n sa grejnim ccvima (2) zava rivanjc m iii nck im dntgim odgovnriljuCim nacino m i precls tnvlj il z racece grej no tela. pa i vise. . ~ c . r I~ ~ 1= . Primenjuju se za grejanje ve likih i visokoih prostorija. temperatura vazduha po visini prilicno je ujeelnaeena .1. Prikazjedllog viscceg zraceceg grcjaCil G rejaci se obicno rade u vise metara dugackim trakamn. Ugodnost se posti.9. sportske dvorane i sl. a te mpe ratura grejne vode je 90nO °e. a bocnc oborene straniee (4) sputavaju intcnzivniju konvckciju sa do njc stra ne.36 prikaz01no jc jedno rdenje viscccg zrilceceg grejllc.f 6 PANfof . koje odajc toplo tu nanize. 16.16. Grejaci se obicno postavljaju ispoel samog plafona. odnosno onih objekata kod kojih zbog velike unutrasnje visine dolazi do osetne n1zlike u tempe raturi vazduha po visini.0 lacija (3) sprccava osc tnije odavanje toplote nilviiic.NO GRFJANJ£ ·/0:. . Zahva :jujuCi pozna tom efektu panelnog grejanja. ViseCi zraceCi grejaCi Na slid 16. c Pogled odozdo 3 B=170cm Presek 51.36. taKo da gubiei toplote kroz krov i gornje de love zidova nisu preterano ve liki.

-.30 do l6.kopija podnih panela za grejanje prosto rija . lI mcs to prccnik a cevi d pojav icc se dc bljina limenog p las ta.a ma. nave la je mnoge da ove instalacijc lIgnldlljll. TodorrJI. Na slici 16. pre !'..9. Za proracun ovi h grcjaUI mozc sc koristiti metoo prikaz:ln u poglavlju 16.. a ima i svoju realnu finasijsku racunicu... izazvalo pomeranje i otkazivanje brojnih letova.. jesu fudbalski tereni na velikim sports- .17. 1 8 odnosicc se na m3te rij al lime nog plas ta . pa ca k i u trotoare ispred izloga prodavnica i robnih kuca. Energetska kriza. PROJEKroVANJE 1'()SrROJF. = 1u .. zatim u prilaze privatnim gara'l.ejaca II I proizvod/l oj "ali 16. cije bi zatvaranje zbog sneznih padavina.l"porecl visef:ih zrai::ei:ih g.2. Tako c. odnos no izrazi 00 16. dovela je do saznanja da ovakav nacin uklanjanja sncgu prcdstavlja rasipnistvo. kocficijent provodljivosti . PaneIi za topJjcnjc snega Pre vise dcce nija pos ta la je popularna jedna insta lacija .37. J 6. cak i u kracem vreme nskom inte rvalu. ti.' I S l. koja jc 1973. a prevoznicima nanelo finasiske gllbitke (uostalom mehanicko lIklanjanje snega sa iste povrsine takode zahteva znatan utrosak cnergije..' umcs to koeficijenta kc figuri s. do!. ali mt'd ifikovani na oogovarajuci nacin. koji je danas dosta popularan.5.if. posto se na ovak'vim objektima u tu svrhu po pravilu koristi brojna i mocna mehanizacija ). takoreCi tre nutnog uklanjanja snega. Izvanred na mogucnost jednos tavnog i brLog. 6:: tc mp cralllrc vazo uh a sa go rnjc i donje ~lra n e biti medu sobo mjed nakc.lli.lli Cl. ali i parkiralis ta.:.cija jl: uloga da sa slobodnih povrSina topi napadali sneg. recimo poletnosletmt staza ne kog frekve ntnog aerodroma. Ra.VJA ZA CJ::NTR.1LNO GREfANJE u sva ko m ~ llI cajll manji ncgo k.ld a bi sc isli prosto r grl"iao radijatorima iii vazd usni m grcJa n. I ../06 R. sto bi pogodilo veliki broj putnika.vcga u frekve ntne saobracajnice i sletnopo lc tne staze vclikih aerodroma. godine potresla svet.le m. pa sc paneli za topljcnje snega danas uglavnom koriste tamo gde za to postoje ekonom~ko-finansiski razlozi. I i I I 1 :I I' I __ -=-=:. los jed an primer primene panela za topljenje snega.37. Takav objekat je. prikazan je braktcristiea n ra spo rcd viseCih zraeecih grejaca u jed noj proizvod noj h.

medutim. (i rcjne eevi (1 ) ugradc nc 5U u slnj mrs.toplo tna energija prcdata na gllrnjoj povrsini panela mora da nadoknadi 1I principll. I'AN"LNO G /?F J A NfH -10 7 kim stadi o nima . smisla samo ako je temperatursko poIje u p"nelu staeionarno. Slika l6. koj i. Pomcnimo ovcl\: ua bi.~anjm sa voclenom parom.\'ck kroz jedan panel za /op(jcl!ic . tj. daje presc k kroz jeuan tipiea n pa ne l za lo pljcnjc snega postavljcn u javnu saob ra~aj ni cl l. Kapacitet pane la uglavnom m. Pri lome Ire ba raellnati sa relativno vi sokom vrednos~lI koericijenta prelaza toplo te a sa povrsim: panela na mesa vinu vode i snega. Sa donje s lrane nala zi se sloj sljllnka iii lomlj e nog kamena (4).lVog betona (3).38. Gornji konce pt proracuna imaee.16.Ij. tak a da se spreci rormi ranje sncZnog pokrivaca. a tll leli vee pom\:nllti finansijski e rekal. toplotu kojn se sa gornje strane mesavinc snega i vod e odaje okolnom vazdllhll i lo plotu isparavanja onog dela vouenog rilma koji ispari u tokll procesa toplj\:nja snega. Konslmkeija panela za lopljc nje sncga j\: ko pija pudnog panela pos lavlje nog na tlu . po red loplol e loplje nja napadalog sncga. 2 t S= 5cm 3 4 b= 75cm L 5 St. . 16. Neposredno iznad povrsine panela Cormirace se supljina ispunjena zagrejanim vazduhom pome. tunelskog efekla. jos: to plotu pOl rebnu cia sc sneg za grejc do tacke lo plje nja . predstavlja i ne kll to plo tnll izolacijll prema tlu (5) . ako sneg pocne cia pada na hladnu povrsinu panela.avanj\: sportskih prircdbi praklicno po svako m vrcm\: nu . pokrivaea. a kako je sneg do bar loplotni izolator. tj. docicc clo stvaranja (zv.m ega G lavni zadatak panela za lopljcnj\: snega je da obezbeui pre laza k sn6nih pahuljica 1I teeno stanje u sklauu sa inlc nzil c to m sndn\: paclavine .:ee biti dovoljan cia brzo otopi nastali sneZni pokrivac. za vreme snez ne padavin\: .38. Tn z naci cia sc za vr\:me sndne padavine na povrsini panela rarmira mc!iavina voue i s ncZ nih pahllijica lemperalure 0 U 10m rcZimli . Kori~~cnj\: panela za top lje nje sncga na llvakvim objc klima o mogu cava odrl. Ukoliko panel slartuje tek kada sneg pocne ua pada. Sta ce se dalje cleSavati: da Ii ce se sneZni svoclovi obrusavati pa ponovn 0 c. "ko je u trenutku kacla je sneg poceo da pad a panel vee bio zagrejan. iznad koga se nalaz i he to nska ko ns trukeija ko lovoza. I'rc. zasvoclena vee oformljenim sndnim pokrivaee m. docice u prvom Irenutku do [ormiranja sneZnog . pri melcoroloskim lIslovima koji.vladaju 1I na se m podneblju. pored oS lalog. srednja I\:mperalura povr~ ine panda iznosila 2 do 3 n c:.

treba da pokrije i gubitke toplote pre ma tlu. . Iz tog raz loga obit no sc panel plls ti u pogo n i pre poeetk a p ada nj il snega. a koefieije nt pre laza to plote je znatno manji) pa je i odavCl nje to plote drukcije. zavisi od mnogo [aktora .lVina i int e nzite t padanja snegao O vaj drugi pod ata k sc obicno u meteoroloskoj sluZbi vodi u zavisnosti od duzi nc posmatranog pe rioda.ga u tom sillcajll nije odgovo ri o zada tku da od rede na kolovozna povrsin a bude U SVilkom tre nutkll bez snd nog po kriva ca . I\ko se panel prcthod no uzgreva pre pocetka pad avina . iIi Ce se posle izvesnog vre mena s ne g ipak otopiti.-IDS B. vetar moze da se pojaca (cime se povcca va koeficije nt prelaza to plote). itd . Medutim. Najvainiji me teoroloski podaei za dime nzionisa nje panela za toplje nje snega Sll: te mpe rature vazdllha pri kojima dolaz i do sneZnih pad. na osnovll me teoroloske prognoze. R eeimo radi informacije da sm::g 1I Beogradu n<ljcesce pada pri temperaturama od -2 °C do +2 °C. s to je isto tako nepoze ljno kao i forminmje sneZnog pokrivaea.:<1 topljenje s nt. zadriavaju Ci sneg na koIovozu . a to je lre nut ak kada pad avine pres lanu . {(ontrolni proracun pa nela mora se urClditi i za ovakav slucaj. Najzad llkupni ka paeit e l pa neia. sa maksimainim desetogodisnjim 2 intenzitetom od 4 kglm h. u zavisnosti od znacaja povrsine kojll tre ba stititi. zatim maksimalni inle nzitet koji se pojavljllje jednom II 50 godina. pri lome temperalufil v<lzduhCl moze izne nCld Cl znat no da o padne.Todomvir PRO} EKTOV4 IV} £ POSTRO} EIV}A lA rENTR4 LNO GREJA IV} E [ormirati. (povrsina pane lil je suva. da bi se saviada ia poce tna top lo tn a ine reija . NajzCld postoji i treCi sillcaj za koji p ane l mo ra biti pripravljen.. Korisnik instalaeijc j projekta nt Ce se o prede liti. uglavnom manje od nomin Cl lnog kapae it ela pa nela. neosporno je da pane l J. llslovi na njegovoj povrsini Sll drukciji ncgo u (azi akt ivnog toplje nja snega. koju od ponud e nih vrednosti treba uzet i. Tada se na povrsini nalazi film vode. te mpera tura vazduha je najceSce razli ci ta od O°C. moze da dod e do razvedrClva nja i time do povcca nj a zraeenja povrsine . jcr uk o liko panel nije u stanjll da pokrije toplolne gllbitke u ova!:voj sitllaciji moze doci do formiranja leda . Tako postoji mClksimalni desetogodisnji intenzite t.

1 za grcja nje krccII se od 0. do najvise 0. Zavis no od pritiska pa re.1 .skovi pos troje nja Sll niski . pri ct: mu sc os lobadil to plo ta isparava nja i pre nosi 1I pros to r koji se zagrcva .. razliklljll se greja nje paro m niskog i visokog pritiska .lk mora redllkova li . P rednos ti parnog grejanja Sli u njcgovoj ma loj ine rciji i lls led toga II brzo m post iza njll odrede nih le mpe ra tura u greja no m pros torll .1. vode na pa ril kojn je na viik rn priliskll o d a lmns fe rskog struji kroz cevnvod dn grejnih te la. Zbug toga do laz i do pregrevanja p ros to rija p ri visi m spo ljnim tc mpe ratllrama sto sc odraiava ill veCim troskovima pogo na . o nda se pre korisce nj a pare za grejanje prilis.ata .1 bar nac/priliska II s illcajevima kada su krajnja lIdalje nj a ecvne mrc:Ze c/ o 500 m.1 bilL Siste mi pa mug greja nj a niskog pri liska. ne dos ta laka koji su slIzili du me n. Svakako najvaz nij e je teSko prilagod avanje grcjnog kapacil c la tre nlllnim pUlreba ma. Pri visokim te mpe ra lurama pre nos nog f1l1 icl a veci su i gubici to plo te . obzirom na te mperature kako pare lako i ko nd c nzala. Iz pam ag kOlla . Tro. Ne povo ljna je i visoka te mpe ratu ra radij a to ra. keto na prime r kuhinja i vese rnica.17. Vode na para se proizvodi II kOllovima niskng iii viso kog priliska .vanje cest ica pras ine koje vazduh nosi u svojoj cirkulaciji po pros toriji slo je nd IIlicaja na sluzokozlI disajnih organa. medutim pos toji nil. PARNO GREJANJE NISKOG PRITISKA 17.05 ba r ko d manjih grcjnih pos lroje nja. Nadp ritisci od 0. V rednos li niskog p ritisk<lll prakti cnoj p rime ni 1I siste mim.5 bar smntra gornjo m gra ni co m niskog p ritiska.1 bar se jav ljajll 1I silicajevima kad a se pa ro m snabdevajll pored grejnog s iste ma i drll gi po lrosaci. Kac/a je II p ilanjl! ovaj c/ rugi sillcaj. mogll bili sa do njim iIi go rnjim razvn dom pa re i sa nisko iIi viso ko po lnze nim vndovima za pov ra tak ko nckn1. Kud njih ne ma o pas nost i od 1. UVOD Parno grejanjc pripad a vrs li grej nih sis le ma kod klljih se kao nosilac 10 rio te kori sli vod e na pa ra. U n jimn se para kondenzlljc. od o ko 100 "C. prime nc ovog nacina greja nja.a m rzava nja je r cevovod l! pre kidima rad a nije ispunjc n vodo m. a pa m o grcja nje visokog priliskn jc o no kod kngn vodc na pa ra ima nadpril is kc o d 2 do .-1 i 0. O brazova ni ko nd e nza l se vraca povrat nim-ko nd e nznim cevovodo m II ko lno. Slo bilno pogo rsava te rmicki ko mIor. jc r se na tako vi~ o­ kim le mpe ratllrama n a povrsinama grejnih tcla javlja sago n. Losiji SIl i higije nski IIslovi. s tim s to se nadp ritisak o d 0.

Vcrtikalc kondenzne mrek direktno vode u horizontalnu kondcnznll ccv kTOZ koju se kondcnzat sli.o nd clll.1 ce sc u nje mll koncl enzovilti. s obzirom na rilzlikll u guslini p<lrc i vode. Prcma polozajll kondcnzne ffifde razluk-l. Zbog toga se mora voditi raeuna 0 njcgovom oticanjll i oclvode njll kroz kondc nzni cevovod. narocilo u poi:etnom periodu rada siste ma.je~) lJlrc7. dolazi do probijanja kondenzata lIZ prasaL:. Zo na iltmcsrerskog priliska poeinje na izlaznom prikljll cku grejnih lcla i oblllw<lt a celu kondcnznu mrefu. Da hi v.a ka kotlu. pr<l kticno je nemoguCe u svaL:om lrenutku podcia\'ali ve nl il pa se Ilil izlilZlI iz grej nog telil stavlja odvajac kondenz.4 /0 n .nc mrde vew sa al. -_ . zilosla la para se ko nd c nzuje. ali i pored toga jc JDS uvek tezi od p<lr~' i uvek je .: mreZe. kilda su cevovod i hlilclni.. .. je r se cevovod i grejna tela u svaL:om prekjdll grejanja praz ne pil ovlazc nc pllvrsine dolaze u dodir sa vazduhom. + ( ~ d nje. Kondenzal koji sc obrazuje u grejnim telima prirodnim padom otia: kroz kondt:nznu mrdu eij i su prccnici manji od razvodnog pamog dcla ecvovoda. 17. 1I njegil prodire veca iii manja kolicina pare sto je i u vezi sa Irc nulnom vel icinll I11 ()Ivora rcgul acio nog rilclijatorskog ventila.. sto jc po praviJu na prikljlll:nlli kOlld c nz t~oj mrez i prema kOllu. Osim svega navedeoog nedoslalak su i povo ljni U SlllVi za koroziju.. kOlao je clelimicno ispunje n vodom lznad nivoa vode. PIUNCIP RADA P re ukljueenjil u pogo n. U projcktnim lIslovima u grejno telo treba da prodre ona koliCina p"r(' \::0. U zavisnosti od pritiska koji ima p<lri! Ilil ulazll 1I grcj no le lo.Iju se vi.. au razvodnim vodovirna pritisak pa re koji je iznad almosferskog..1()(/orrJl'i c I'IW JEkT0 1 ':'1NJE /'OS7ROJENJA Z-1 CEf>lTRr1L\'OGR£JAl'U E u ccvovocl u stll dircklno smil njujc e[ikasnost sistcma. postrojc nje mor" da ima II delll :. Para potiskujc vilzdu h prema gre nim telimil II Kojima zbog svoje manjc gustine. Kondenzat se sliva u jed nom pravcu i para koja irna znaIDo veeu brzinu ga zaustavlja. IIvek kbdi izmld vilzdllsnog sloja nc mdajuCi se su njime. Puslanjcm urad kolla. Za lo prilisak p<lre isp red grcjnog tela treba da je podden tako da prod. Vazduh u dodim sa parop:! co bija pribliZno njenll temperatunJ.ata koji sprecava prodor pilre 1I konc! c 'lznll mreZlI . U sluc. tako cia se izbegne da para dospe u kondenzni . o ni se postavljaju pod nagibom od oko 5% 0 u pravcu slrujanja pare. Kada su u pitanju horizontaJni delovi pam. II cevimil i grcj nim tdima nalazi se vazduh. Tada u sislemu dolazi do IImanje nja pri .0 Ii cina p<lrc koja se moze u nje mu konde nzovati.~oko ­ polozcna iii SUVil i niskopoloze na iii mokra. Kondenzill se obrazllje i II parnim vodovima. Naslaje nagomilavanje kondenzata i u momcntima kada se naL:upi u kolicini da svojom masom savlada o lpor pare. tiska pa kroz ve lrcnu cev' ulilZi vazduh koji ispunjava celo postrojcnjc.wl llh mogao cia sc pot isne iz eevne mreZc i grcjnih tela. proizvodi se para ciji pril isak rasle do pOI rebne vrednosti . S obzirom da gubil:i top lo le 1I prostoriji varirajll.1 . U rdimu kada sc islJjlll:uje md kOlla i kada prest<lnc slrujilnje p<lre .1ju ve rlikalnih usponskih vodova ne moze se izbeCi da kondcnzat lea: suprotno SlrujanJu pare. U cevovodu za kond c nzil t vladil atmosCcrski.2. Oeo ccvovoda kojim sc ostvarujc spoj sa spoljnom sl'edinoll1 naz ivil se vclrena cev.mosrcrom.: tacno ona ~. para pTOdire II razvodne vodove i grejna tela.f' .

2 Odvodellje kOlldellzata pomocll U . ccvi su u blagom nagibu (oko 5%0) i kad a se rael i 0 veCi m duzinilma .olll (a . 1 ). Nagibom se obezbedllje o tica nje ko nd e nza ta koji se moze pojaviti 1I odrede nim lIslovima pogo na.>< . nivo vade ce 1I krahl pre ma ko n. posto 1I parnom delu vlad a naci pritisak. U toku rada siste ma. radi se i 0 Izv. Slika 17.. dmgi za ko nd eznll cev.vetrella ceVj A .1 Sistem sa dOlijim razvodom i visoko polozellom kOlldellZl101II mrei. izvod e se skokovilll (slika 17. a 1I cevi je voda ... .1) . Kod izvodenja ovog spoja jedan krak je veza n Zit parnu. I Iorizo nlalm.cevi ( a . N IS KOG PI'JTlSKA 411 r-L--. a razlika OdgOVilra ve licini nildpritisk a pa re Pk (slika 17.skok /lOrizolltalllog cevovoda) Iz horizo nt a lnog razvodnog cevovoda para prod ire u grcjnil te la kroz uspo nskc vodove. da nje m razvodu o U tom slubju ccvovod je ispod lava nicc sute re na il iznad ko lla.vcrtikalej c .17. ..horizolltailli razvodj b .J b I r I I I c Slika 17.de nznoj rnrdi bili po mere n na viiic. pa se i nil tom mestu mo ra osigurali njegovo odvode nje . PARNO G RElAN1F.povratlli cevovod za kOlldellzat) -. 2) .vertikaillc cevi za kOlldellzatj d . Kada je ovaj rilzvod poslavljen is pod grej nih lela. :: b a a.razvodlla puma mrezuj b . T o sc poslizc spajanje m sa kond e nznim cevovodom po moclI U . tako da ce pos lojati razli citi nivo i vode . Pri sko kovitom vodenjll ho rizo ntalnog ko nd e nznog cevovoda do laz i do skllplj a nja ko mJ enzilla u tackama cevovoda u kaj ima se izvodi skok na visi nivo (tacka Ana slici 17.cevi.

Kod ovako poslavljc nog glavnog ko nd e nznog cevovoda ne ma potre be za specjalnim elementima za izdvajanje de la mreze pod pritiskom.. po cemu je i dat o ime ovakvoj konfiguraeiji cevovoda.Ilivo vode u kolin za vreme pogona...3). k<Jko bi strujanje vazduha bilo osigurano. da kle iznad vodenog stuba koji odgovara nadpritisku kotla. Pri ovakvllm ra zv. ..3 b). r T rI I I I rI I I c=--1-___ 1. Uko liko se deo horizontalnog kondenznog cevovoda spusta nil nili nivo.. . blizu kotla. na prime r zbog podvla0enja ispod vrMa.-i---e b ~ -- c . ____I. obezbedivanje odvoda vazduha pri pllnje nju kotla vodom. odnosno nadprilisak pare u kotlu. u njenoj najniloj tacki se os igllrava odvod kondenzala spajanjem sa kondenznim cevovodom (slika 17.1dll .""""""".3 f). preko vetrene cevi ciji je o tvor izdignllt za 20-30 em iznad horizontalne kondenzne eevi. b . Stika 17. po isklju ce nju sistema iz pogona. za velicinu nadpritiska u kollu Pk. it 1I toku rad a sa rno jedan nje n deo mokar.. tako da para ne moze da prodre u kondenzni deo eevovoda (slika 17.veza sPIlStenog dela kOlldellZlle mreze sa vauiusllom.".. horizontallni kond e nzni ccvovod jc SHV.. vrs i sc spajanjem sa mreZom za vetrenje (slika 17.cevovod za vazduh. e . ___ I . Ona se nalazi iznad nivoa kondenzata II spojnim cevima. c . odnosnu mokroj kondenZl'..velrella cev.3 c). 1I slucaju da jc horizontalna kondenznit mreza ugradcna pri podu iii cak is pod njvoa pod a. " . onda se radi u niskopo lozc noj.".. Veza sa atmosfcrom je ostvarena u horizontalnuj kond cnznoj mrez i. Medutim. U njcmu je nivo kondenza lil uve k iznad nivl)a vode 1I kotlu. Para pOliskuje vazdllh iz grejnih te la i cevovoda pa se poslavlja poseboa mreza za odvo d vazduha u atmosfcru (slika 17. jer u svim spojnim vertikalnim prikljuCcima nivo vode diklira visina vod e u kotlu .3 d).::: it d ""'. u kanalima..-412 n.3 Scma sistellla sa lIisko po[ozcllom(suvom) kOlldenvlOtn mretom: ( a . Todorovic PROJ J>KTOV/ INJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO GREJANJE llo rizo ntalni konu e nzn i cevovod je pod nagibom pre ma kotlu sa kojim jc u vezi pre ko vcrtikalnog priklj1l0ka 1I koji sc sliva kondenzat.nivo kOlwenzala) .~ .. _. Isti cevovod sluii i za ulazak vazduha u mreiu po pre kidu rada sistema. I kod ovog razvoda. d .oj mreZi (stika] 7. .. ukoliko horizonlalna parna mreza ima skokove.

mokra kondcnzna mreza.- . pC! o tlld a i naz iv ovakvog razvo da ..1 Horizo nt a lna kond enz na mre:la je stalno ispunjena vodom.3.- rI I I I I I ! I I I I I I I .. Ukoliko bi gn:jno te lo bilo iz bilo kojeg razloga ·~a tvore n o .:... PARNOGREIANJENISKOG PRITISKA -11. Pri ponovnom pusta nju pare javili bi se ne prijatni sumovi.fIIyom kOlldellzltom IItrllZ.. pomocu U . tako da se sp re(:i ot ieanje ko nd e nz:lta kroz ve rtikalu sa grejnim telima. . Kroz glavnll ve rtikalnll cev dovodi se para i spusta kroz pojedine ve rtik a le prema grejnim te lima . SISTEM SA GORNJIM RAZVODOM Kod siste ma sa gornjim razvodom pare ho rizo ntalni razvod je iz nad najvis ih grejnih te la. narocito u poce tkll zagrevanja kada su cevi hladne u radijaton: vis ih spra t(wa se sp recava ul az knnclenzil ta postavljanje m radijatorskog prikljucka 1I blagom uspo nll. S obzirom da kroz vertikale o ti ce kondenzat sa st rujom pilre. Kod najniZih grej nih tc lR ce lokup ni kond enza t iz razvodnog ver lika lnog ccvovoda mora n bi cia prode kroz radi ja tor. Odvod ko nd enzata bi sc u to m slucajll o moguCio na kraj evima horizonta lne mre:le. ta ve rt ikala bi se punila ko nd e nza tom.4) i pose bnom ve rtik a lom..L I i o_~ -.4).-- . """"""""""""".'m s illcajll post avIje n sa lIspono m.L------~-----:1 -' I I __ I ". is pod tavaniee posled njeg spra ta iii pri pod ll tavana . Sa izuzc tko m glavne razvodne .. 17.17.. ZC!to jc bolje rese nje ako se izdvajanje ver likctla iz ho rizo nt al ne razvodne mrc zc izvede odozgo savijanjem cevi.cevi (s lika 17.:. Oil bi se to sprecilo razvod ni radij atorsk i prikljuc<lk jc 1I (lv.:=.4 Sistem parnog grejtlllja lIiskog pritiska l·a ..OIfl --. T T ---- ---. . Slika 17. u svim os talim ve rlika la ma pa ra i konuL:nzat slrllje u istom smeru te je uma nje na mogucnost poremecaja toka pare odnos no slivanja kond enza ta (slika 17. I t .

TOf/orrJl'./ /.:ana Serna go rnjcg razvoda ali sa nisko polozenom .veza vertikalc odozgo) 17. grejna tela mogll bili u zoni pritiska pa Ce bili ispunjcni vodom (u praksi se koristi naziv "polopljeni")..6)../ 8.4.c PRO} E1CIOV·1 N} Ii POS7RO} EN}A 7..4 CENn~>1 LNO G RElA N} /~..5 je prika-..mokrom kondcnznom mrcZom.. c I I I I --v-f=" b t: I I _~-. b . .vetrel/a rev. Ovakvi slucajevi se resavajll na taj nacin sio se kondenzat ne vodi direklno u kOIlove..l0.c ne horizo nl a lnc mrele .. U sillcajevima kada SII grejna tela postavljena dovoljno visoko lako da se ne nalaze II zoni pritiska kotla..... vee prelhodno 1I skllpljac D kondenzala u vidu rezervoara (slika 17.zata II kotao Sll ona u kojima kond e nzal olice prirodnim padom. To se dogada kada kOllovi rade sa niZim pritiseimil (O.- '1 I~ I 1 1 t1 ! : I I I I 0 1=--- ~I I I I Slika 17_5 SCilla pamog grejallja sa gomjilll razvodom i lIisko p%zellom kOlldellZllolll mrezom: (a .2 bar) a grejna lela SlI visoko iznad nivoa vode 1I kotlovima.. I 1I ovum sillcajll se vrsi odvod njavanje horizonla lne pa rne mrdc spajanje m krilja horizonlalnog razvounog ccvovoda sa kond enz nim.} . kond e nzni verlikalni vodovi sc splislajll do nisko polo7.T . Zil dovod i izl'lz vazdllh'l iz poslrojenja prcdvid e na jc velrena ccv sa otvorom za vezu sa ill mosferom.. Ako se iz nekih razlogil usvoji viiii radni prilisak pare. Tako se ... Nil slici J 7.otvor. kondenzat ce se slivati direktno 1I kOllove bez ikakvog posrcdnika. Sliviinje kondcnzala II pojedinc vcrlikale se izbegava prikljuckom vertikalc iz gornjcg dela razvodnih cevi II vidll luka.. c . POVRATAK KONDENZATA U KOTAO Najpollzdanija rdc nja za vracanjc kondc:.. pri Ccmll je nivo kondenzala u njima iz nad vis ine vod e II kollll. za visinll slllba vade koji odgovara niltlpriliskll pare. pa neee dobijali pam. Slicnn kilo kod donjeg razvodil.

pa ee nivo vod e u ko ndenznoj cevi bili skoro isli I Prema lekslu prcdavanja Milorada Uroseviea. Pe tlj a elc luje kao vodeni zatvarac. Ukljucivanje pumpe je po pravilu aUlomatsko po moeu ko ntakta sa plovko m koji se llsposlavlja eim nivo vode u glavnom sa birniku ko nd cnza la doslignc odrede ni nivo. oda kle kond enza l prirlldnim padom o lice II kOllove. pa i nize od njcga. vee i u kondenz nom vodu i u pa rnom vlada a lmosferski prilisak.a nije u vezi sa a lmosferom pa nema razlike priliska. Za povralak kond e nzala iz veCih pOlrosaca pare (bojlcri za pripre mu lo ple po trosne vode.). razme njivaei toplo te. Stika 17. U 10m slucaju kond e nzna mrez. Ukoliko se aparali koji korisle paru na laze blizu kotlova mogu se poveza ti dire klno sa ko llom i radiee bez smelnji iako su u zon i pritiska. i to najeesce ne dircklno.6 Vracallje kOlldellzala /I kolao pO. Naravno da laj meclll-rezervoar mom bili loliko iznad nivoa vode u kotlu da raspolozivi hidros lalicki prilisak budc dovoljan da savlada nadprilisak II kOl lu i olpo rc u vcznom ccvovodu .17. ko rist e. vee prvo u jedan visoko polozc ni rezcrvoar S.\'rcdslvom rezervoam Povra lak ko nd enza la iz rezc rvoa ra u kOllovc vrs i sc pomocu pllmpe. PA l va GREJANJ£ NlSKOG PRlTlSKA -1 15 dobija kond cnz na mrda koja nijc 1I dirck lnoj vcz i sa kollom pa neci bil i " po lopljena" i grcj na Icla mogu bili na isloj visini kao i kol lovi. Oa bi se omogueio izlaz vazeluha na ko nd c nznoj ecvi se poslavlja automalski ventil za ispuslanje vazduha koji propusta vazduh a zatvara se pri nailasku pare . O vako vrabnjc kond cnza la je bolje rc sc nje od dircklnog prcbacivanja kondcnzata iz prvog rezervoara jc r jc punjc njc kolla ravnomcrnijc pa su oscilacije nivoa vode u kotlu male l . profesors masinskog fakultet a. koji predavao predmci G rejanje i provelravanjc od 1962-1979 godine. ----. i nc propusla vazduh.7). . grejaci za vazduh ild . se uSlavljaci pare a jos ccSCc ccvnc pet lje (slika 17.

f------- '-- --.200 -300 m 0.05 .8).-- a. 1I zavisnosti od duiine vodova od kotla do.do 100 m 0.ruclIju se sledeci pritisci pare nil izlazll iz ko tla. . ".-------1- ----.0.0.g voda : .. r --.faca pare i kotfa 17.1 .2 bar .'"""""""""""""""" L..5.1 bar -100 -200 m 0.5 ba r nadpritiska. SUku 17. Po iskustve nim podacima pre po. '-- .0....7 a.05 do 0.Q G R£JA NJE ka o i u kotlu .3 bar . Todom"ic I'UOJ EKIO I :'INJ E POSTROJ ENJA Z·1 C ENTRA Lt. . u zavisnosti od duzine najduzeg parno. UPUTSTVA I PRIMERI PRORACUNA Pritisak pare 1I postroje njima za grejanje parom nisk og pritiska krece sc u granicarna od 0. Mil ia raz lika POlil:c od pada priliskil koji posloji u rilzvodu pare (s lika 17.8 Direkllla veza polro. Stika J 7.. najudil Ijc nijcg grejnog tela.2 . 1-----::: x- l!.. -.·116 I].

ie oel proracuna prikazanih za vodcno grejanje. koel parnog grejanja napor se trosi zakljucno sa grejnim lelllm. Horizonlalna pama mreia polaie se sa nagibom koji ne sme d a je milnji od 0.jcdinii':ni pad pritiska R = O.plozivi prilisak PI . pa se na osnovu loga odredllje jeelinii':ni pael prilisak R za kolo najnepovoljnijeg (najlldaIjenijeg) grejnog lela: . maksimalill1 nagib iznosi 0. Prema tome. Koel oba sislema razvoda.za trenje 1I ravnim delovima mreie O.67(Pl . moze dolazili do sumova 1I postrojenju i hidralllicnih lldara. kao raspoloziv napor za dimenzionisilnje cevne mreie od kotJa do venlila grejnih lela prcoslaje: H = P . lz istog razloga nemacke norme daju granicne precnike za pojedine kolicinc toplote koju nosi para (tabcla 17.005 m/m 17. a sovjetske norme maksimalne brzine strujanja pare (tabela 17. veee su brzine strujanja pare.1. prorai':lIn cevne mrdc se ne razliku. povratak kond enzala priroelnim pule m moze bili kroz visoko poloze nu (suvu) iii nisko polozenll (mokru) kondenznu mreill. Povralak konele nzala u kOla o 051varuje se silom tde iii pomoeu pumpe. KocI cevi koje imiljll nagib slIprotan loku konelenzata .1). odnosno 0. PAlmo GREJANJE NISKOG PRn'ISK~ -117 Da bi para prosla hoz ventil grejnog tela i usia u samo te lo.02 bar. Koeficijl. Pri vl. lako i kod pamog grejanja.ra<.:nti mes nih olpora ocIreduju se islo kao i kod vodenog grejanja.pritisak kotla .1I). vrednosl za R ne treba da prede 100 Palm. . U prelhodnom proracunu uzima se ela sc 67% oel raspolozivog napora lrosi na lrenje II pravim elelovima revile mreic. potreba n je napor ad oko 2000 Pa.1'2 . Prilikom proraclIna treba voditi raeuna da 1I lIsponskim voelovima u Kojima para i kondenzat imaju suprotan tok. a s obzirom na suprotan smer olieanja kondenzata.:cim vrednostima za R.P2) . Dok je kod vodenog grejanja 'napor bio polreban za strujanje vode kroz razvoelnu i povralnu mrezu.17.1'2) I Naknadni proraeun treba cia da slvami potre ban napor.5.potreban pritisak ispred venlila grejnog tela .2000 (Pa) Kao i kod vodenog.67(p 1 . raspolozivi napor sc lrosi za Ire nic u pravim delovima ccvi i za savladivanje mesnih olpora. Poslrojenja parnog grejanja izvoele se sa gomjim i donjim razvoelom. Proracun parne cevne mreze Ako jc poznal pritisak pare na izlazu iz kOlla.002 m/m.duZina pamih vodova { (m) .

jer tek treba odrediti pritisa k pare II k(ll lu . 279 1200 . Pri lome treba voditi racuna cia jt: izracunato R ustvari srednja vrednos t jed inicnog pada pritiska i d a treba precni kc odrcci ivati u glavnim deonicama (onim koje su bliZe kotlu) prema veeoj vrednos ti N. Kod parnih vodovCl grejnih telil. prorilclIn vodova najne povoljnijcg grej nog tcl a se nes to razlikllje. Za pro racun vodovll za SVll dru g" grcjna te la sad a .-1CENTR·1 l.5 nun 56990 78730 11 3 88 IloriZOIl13lni vodovi Vcrtikaln i vodovi 603600 825730 102340 140720 137 76S740 1052500 129100 177930 150 978 100 . .I Prccnici cevi za parnc vodove Prcrnik CC\'j Il nrizonl nlni vodnvi Vc rti kJ lni vodovi 1I 7.. 3721600 - Tabela L 7.... l'l i ' 31400 43500 39. Todoro . cev na mrda sc dime nzionis e. k'iko nedostaje podata k (1 ras po lozivo m pritisk u.3.[ i l7. Proracun precnika cevi Postll se pre thodnim proracunom dobije jedinicni p ad pritiska R. Dimenzionisanje kondenznih vodova Cevi kroz koje se odvodi kond enza t ne proracunavaju se.koris· cc ni pritisa k. preostajace neis. Nairne.! 1011 0 13950 70 21510 29070 82.' PROJEkTOVrlNJE I'OSTROJCNlrI 2. vee se njihov precnik usvaja na osnovu paciataka iz tabele 17. prelazi se na t'drcdivanjc pre thodnih prccnika pomoeu labelc VII.ll . Z" taka dimenzionisanu cevnll mrcZu iz racllna se potrcban napor na osnovu kog<l sc usvaja prilisak u kotlu.5.5. Ako lreba izvr~i li proraclIn ccvnc mrczc za pos trojc nje za kojc nije zadat pritis<lk pare.. 17.l osmcrnll ok 14 II! 0k suprolan 1 10 12 14 I" 1'/~ " 22 23 25 I '.Il Maksimalnc brlinc pare Prcl"nik ("cri ~'2" ~/I " \I zllvisnosli od prccnika ccvi MHksimallUt IJrliOlt .5 mm 27900 38840 1110.S .fI8 B.ie poznat pritisak ko tla pi! proracun bazira na jedini cno m padu priliska. koji se tak odc ne nlzlikuje od proracunil vodenog g lT janja..1I!. koeficije nti mcs nor o tpOr<l odred ujll se tak ode prc ma tabcli VI 1I dodatkll. pos to sc precnici cevi nc mogu smanjivati ispod od rcdene g ranice.avis nos li od kolicinc toplole (W).5 5 1. vod eci ra clln a 0 podaci ma iz tabe la 17. 17. (" II I " Prccnik ccvi Horizontalni vodovi Vcrlibill i vodovi Prccnik rl!vi 1/2" 2320 3250 57 75000 103390 (25 3W 5230 7320 (.NO GRFJANJE Tabc la 17. 2384 10 326800 204 338430 465200 235 46 1710 63 150(J 2SI) 2198 100 . 200000 275630 IBO 1575900 .'! " 50mm vcCi od 50 mm 30 30 15 17 20 20 U nak nildn om proracunu .2. koji se na laze blizu kOlla.ore ( m/s) j. pa Sl' visak priliska prigusuje prethodnim doterivanjem o rga na za reglllisanje.

. Na orclinati se clobija vreclnost Z = 47 Pa.605 .610 1. U isto m po lju nalaz i se podatak za brl. U tabe li VII dat jc precnik cevi i jcd inicni pad pritiska u zavisnosti od koli cine top lo te koju nosi para .453. Duiina cevi je 20 m.075 81.750 1.1 bar. s= Primer 1 Ocl recliti po treba n napo r za strujanje pa re kroz cev precnika 3/4.250 1.375 93.300 17.150 581.5. U krajnje le voj iii clesnoj kolonr dobija se podatak za jedinicni pad pritiska R = 80 Palm.070.500 2. Uz kolicine toplote dllla jc za svaki precnik i brlina strujanjil pllre.300 3 14.570.750 2.000 1.250 1. na apscisi se nalazi me rodavita vertikala za zasicenu paru ciji je pritisak 1.bog loga se na kra jlt horizo nl alne mreic mo ra preclvicle ti oclvodenje ko nd enza ta. II Zil koeficijenl mesnog o tp o ra l.300 3.550 4.700 1.720 250.700 1. 125 290.345 366.111 Prccnici kondcnznih vodova kod parnog grcjanja Prei'nik d (mm) Visoko poloieni vodovi Verlikalni Horizonta ln i 13 20 25 32 40 50 (57) 60 70 (76) 80 (8S) 90 100 Nisko Iloloieni vodoyi Horizonlalni iii verlikal ni 1 :s 50 m 50-100 m I> 100 m Kotieina 101110le odDlela od pare Z8 obrozo.151.950 1.745 120. Prema tabe li VII. 15 1. u kolo ni za precnike 3/4 traii se polje sa kolicinom toplote 6490 W. Proracun cevne mrdc postrojcnja kod koga nijc poznat pritisak pa re u ko tlu . ba zira na iskustve nim poclacima i prikazan je u prime ru broj 1.750 1.800 1. kolicina loplote kojlt nosi para jc Q = 6490 W.326.560 872. kako bi sc izclvojila para iz kond enzil la.950 1.550 494.275 581.918.400 1.750 133.950 51 1.6 16. a vrednosti za Z dal e Slt u zavisnos ti od pritiskll i brzine slrujanja pare.1 04.590 48.453.500 2.045 372.1 bar.'anje kondenza t.279.700 2.046. Pritisak pare je 10000 Pa.453.pre ma ma njim R.850 72 1. 7. 60 79.300 2.093.080 116.060 738.445 52.040 46.850 145.744. Za pritisak pa re od 10000 Pa odnosno 0.550 697.526 IXO. Tabcla 17.930 9.560 20.279.1 bar.200 Koe ficijcnti mes nih o lpOra odreduju sc prc ma tllbcli vr.500 872.265 436. Kod go rnjeg razvoda moze sc predvideli ci a se vertikalni voclovi izclvajaju iz horizo nl a lnc cevi odozgo. takod c u tabeli VI.800 697.302.335 29.345 546.010 98.250 2. (W) 4650 6980 32. a zbir koefidjcnata mesni h otpora iznosi 3.045 755 .79 1.4 10 25.f19 dok za os ta li deo mrde .500 872.050 3.300 1. apsolutni pritisak je 1. To je put dll se dobije eko nimicna i ujednare na cevna rnreza.855 203.744. PARNO GRElANJE N ISKOG PRlTISlV1 .750 988.inu strujanja pare v = 12 mls.275 1. Na dijagramu za gubitak pritiska Z. Na lazi se kosa prava koja oznacava brzinu strujanja od 12 mls.520 32"<.505 494.081. 160 366.221.950 250.750 1.046.453.046.500 1.17.

unakrsno odvajanje.8 LQ 2.dva luka deonica 15 -T caeva.Odvajanjc prolaz wplw=O.=O.2 kolena . odvajanjc prolaz wolw = I deonica 4 . odvajanje.T raeva.2 0.8 1.8 wplw=1 deonica 7 -T raeva. Duiine deonica upisane su u formular za proracun cevne rnreze..0 deonica 5 .5 3.76 .T raeva. Postrojenje je izvedeno sa donjim razvodom i suvom kondenznom mrezom Prcglcd mesnih otpora: deonica I .l 3.5 = 164. za koeficijenl mesnog otpora 1.zasun !U 2.0 deonica 2 -T raeva. suprolan smer odvajanje Wo/W=O.4 0.5 =1764.5 Pa Primer 2 Odrediti pritisak pare u koOu i dimenzionisali cevnu rnrezu strujnih kola grejnih tela x i y. odvajanje suprolan smer w"lw=O.T raeva. prolaz dold= 1 wpl. Horizontalna i vertkaIna cevna rnreza dale su na crtezu sa svim pOlrebnim podacirna.una!usno odvajanje.8 deollica 3 . slvarni napor za savladivanje mesnih otpora iznosi: Z = 47 x 3.64 deonica 6 ..0 .420 Po~to B.1 1.izvijeni komad 0.5 1.8 o 0.koleno 1.0 Q.5 WJW = 0.16 . ako se postrojenje zagreva parom niskog pritiska.kOlao (sarno izl az) .3 . prolazdold=O.78 -Iuk .7 0. proia? 0.5 Pa Ukupan napor za zadatu deonicu treba da iznosi: H = 20 x 80 + 164..9 dconic.Todorovic PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRA LNO GREIANJE je Z = 47 Pa. odvajanje suprolan smer WuIW=O.

75 deonica 19 . i -. PARNO GREfANJE NISKOG PRIT ISKA 421 1..T 2900 2300 1T I ®2300 I r>.6 =I 1.J 1.2 deonica 18 unakrsno odvajanje. prolaz duld = 1 W"... 01 g0 T I I I j r-.unakrsno odvajanje.3 3500 T o T 3500 X 2300 Y 1 I . ! I .(#0 2900 01 ~0 T I rl T -(#- 2900 - 1150 ®~ T I I@ I I I T 1150 I -<#-+ I 0L ------- 18600 --~ ~- 11500 --. .85 0.75 1 WulW = 0.-.TraM.-. suprolan smer odvajanje worw -2 luka 0.0 Q.td = 0."". prolaz d. 2300 ~T .W =0.6 . .3 l.q0 0 -~ ~~ 1'<1' --Q0 0 2900'.17.kolcllo .Q 2.. I SlikiJ 17_9 Sema uspoIIskih vodova . zaSlI lI deonica 17 .

10 Horizolltailla cevlla mreia Na osnovu proracuna vodova najnepovoljnijeg grejnog tela x.--I I <0 0 r I I I I I 18600 1.:x. \!V SHim 17.05 bar.::_ .jedinieni pad pritisb 5000·2000=3000 Pa 806 Pa 2194 Po 0. usvaJa se pritisak pare u kotlu 1. Prethodni proraclIn vodova grejnog tela Y: .-122 8. TodOf"CJI'ic PROJEKTOVrtNJE POSTROJENJA ZIt CENTRALNO GREJANJE o r 1 o --.1 dcoollicc 15-19 · za trenjc u ravnim del ovima · dui ina deonica 15· 19 .67 x 2194= 1470 Pa {=2 1 m R = 1470:2 1 = 70 Palm Kondenzna mreia Broj deonicc KoliCina topl ote oduzeta od pare 3500 7000 12800 18600 35000 52000 81000 2300 4600 9200 11500 29000 prcenik eevi (m) 13 13 20 8 9 10 1I 12 13 14 20 21 22 23 24 25 32 32 13 13 20 20 20 25 ..raspoloiivi prit isak · prethodno utroscni pritisak u deon ici I · preostaje Z.

.6 0. pnK:nik cavi d NAKNADNI PAORA¢UN SA PAETHOONIM PAE¢NIKOM SA PAOMENJENIM PAE¢NIKOM CEVl RAZUKA (mm) w (mJs) A (palm) I ·A (Pa) ~~ I 3. . 3000 p.0 7.6 2.0 7. 10S 26 ~ I·R+ LZ - . S 3.0 1 " ".) I A (Palm) m I· A (Pa) (mm) k ~~ 0 Z (Pa) p I· A (n.) • b .5 1.) Z (p .S • h ) " q .IZPlANA MAm Top!. Parnl vodovlgrejnog tela X • I 22.0 3. 11 SOD 9200 4600 2300 6.90 70 3.S 1.0 " '50 77 22 26 0. Napor ZI grejno lelo .3 182 94 .0 57 SO 70 350 .5 3. 1 2.0 10. 56 I1S 0 10 3 11/2 1 1/ 4 1 1/4 " " " 9 9 7 SO 350 . .' " '" 0. 2000 4651 Parr"\l vodovi grelnog lela Y AaspoloIM napor UlfO~no 2000 350 u deonicl 1 " " " 11 29000 7~ 1 1/4 100 70 SO 700 '20 1. 20 14 "" sooo + 803 " - 2651 p.8 6 7 1 30 ". . ~ •••nl protok protok f'i) (kg/h) ~: I(m) d Preth. . 1/2 1 12 9 9 115 "8 60 9 " 60 56 " ~ I'R+~Z- "" + 812 2575 p. p._ • 811)00 2 52000 35000 S 12800 7000 3500 .D (p.2 0. p.8 0 Z (Pa) d w (mJ. 3 .0 1.S 1.~~~ - .h) ~. 5.

1. Medutim. reolla i gradova u cclini. A to povlaci izdvajanje pros lora za lage rovanjc goriva. Autor poglavlja Daljinsko grcjanjc jc diplomirani masinski mzc njer Petar Vasiljevic iz . Prema lome. a sve to uz manju opasnost od pOZara.18. ku cnc podstaniee) i grejnog postrojenja sa svojim eevovouom i grejnim telima u samoj zgradi. manjim zagadenjima iIi bar zagadcnjima koja sc mogu znatno smanjiti povoljnom lokaeijom kotlarniec. koriscenje: so psl vc nog dimnjaka i izdvojeni prostor za sljaku aka je kotao na cvrsto gorivo.. pojcdi nacn<1 grejna postrojcllja sa svojilll kotlolll i dimnjakom. moguenosti preciseavanja otpadnih gasova prc napllstanja dimnjaka i doprcmanju goriva na jedno mesto koje jc obieno udaljeno od zgrada u naselju. boljoj kontroli sagorcvanja. U nasdjillla sa vcCim brnjem objekala. pa je svc to uovclo do snabdevanja toplotnom cncrgijom naselja. Uvod Pojedinacno zagrcvanje: ohjckata sa sopstvcnim centralnim grcjanjcm paurazumcva da svaka zgrada illla samosta lni izvor lOplolC. prednoS li daljinskog sistema grcjanja su u veeem stcpenu korisnosti u proizvodnji toplote na jednolll zajcdnickom mcst ll. tako i uslccl dnpremanja goriva i kasnijeg oclvozenja sljake ako se koristi uga lj. Efikasnost pojeuinaenih korl ava koji su uvek re:lalivno malih kapaciteta jt: uvek manja od onih vcCih snaga. eevovoda za razvod toplotnc cnegijc. veeu sigllrnosti u radu i laksc i strueuno odriavanje. uglja ounosno ulja za lozenje iIi Illazula.1.6eogradskih elcktrana" 425 . DALJINSKO GREJANJE 18. toplotnih preuajnih staniea (tzv. Sistem daljinskog grejanja so:: sastoji od toplotnog izvora. u okviru daljinskih sistcma grejanja. u moguenosti koriscenja jeftinijeg goriva. centralizov<lno. invcstieiona ulaganja su velika. kako zbog dima i ostlih produkata sagarcvanja. ve liki su izvori zagade nj a okolnje:g spoljnjeg prostora. sa zajedniekim izvorolll toplOle i njenilll razvodjenjcm uo svakog potrosaca.

I'IWJE. Daljinsko grejanje u Evropi Tc rmi cku ugodnost u SVllfll i ivOlno m prostoru putem d aljinskog grejanj a danas kuristi u Evropi preko 100 milio na Ijudi. uglavn o m zbog grcja nj a i pripre me tople po tros nc vode. ugalj .x/oral'. Prema nos iocu to plo te mogu bili sa to plo m iii vrc lo m vodo m.TOI ~·I 'JI: I'O~ TROJr. o nd a je rcc 0 to pla na ma (TO).4. uve k prt:ma osnovn im ka rakte risti ka ma odrcde nog sistc ma. 18. r . biogas i tolotnc pumpe.2. U svim po me nutim slucajevim a poveziva nje sa sis te mo m J a ljinskog tra nspo rt a toplo tne e nc rgije se izvodi dire ktnim (ne posrednim) i indire ktnim (posrcdnim ) spajanjcm sa daljinskom mreio m. radijato ra iii bojle ra za to plu vodu . Kad a se na istom mestu pro izvode toplo tna i cle ktri c na cncrgije.1. mazut.-116 Il. Pre ma vrsti po trosaca i njihovoj lokaciji de le se na greja nj t: naselj a iii IZV. Izvori toplote T o plo tn a cnc rgij a se proi zvodi u topl a na ma iii u te rm oelcktra nam a.!. bez obzira da Ii sa vodo m iii pa rom kao primarnim fluidim a za pn. a kao toplo tni izvor se ko risi gas. . Kada se snabdcvaju to plo tn o m e ne rgij o m gradovi u celini iii bar njih ovi veci dc lovi .NJA ZIt C£NTRAL" 'O GREJA NJ£ 18.1. daljin sko grejanjl: jc vi sc u prime ni u ccntralnil11 i scvt: rnim delovim<l ko ntine nta ncgo u juznim. iii parn a da ljinska gn:ja nj a. Cevna nUcZa toplovoda kojo m se pre nosi fluid do obje kta koji je prikJjuce n na da ljinski siste m prcdstavlja prim arnu mrcZu a cevovod od podsta ni ce do krajnjih po trosaca.1. na industrijskc i grads ke siste me. G ranicno mes to primarn e i se kunda rne cevne mrcie su p ods ta nicc. Industrijski da ljinski sis te mi podmiruju po tre be za odvijanj e tc hno los kih procesa u pro izvodnji a uz to i za greja nj a fa bricki h sta nbcnbc nih nase lja koji se uvek gr ade u najblizoj o ko lini ind ustrijsk ih objeka ta.3.:nos loplo te.!. prcdstavlja se kunda rnu cevnu mreiu. nukle ra na c nc rgij a . o nda sc radi 0 tcrm oelektranam3 (TE-TO). Od tog hroja jeJna cctvrtina iivi u ze mlj a ma Ev ropske Unij e ( EU) it tri celvrt ine u cc nlra lno/ istocnim ze mlj a ma (CIE). Podela daljinskih sistema grejanja Podcla da lj inskih greja nja sc mo zc izvrsiti na vist: naCi na . o nd a se kori sti na ziv "gradsko" daljins ko grcJa nJ e. Us led razlicitih klim a tskih fa ktora . blokovske siste me sa izvoro m to piote u jcdno m izdvoje no m o bje ktu . Ako se vrii i same proi zvoJnj a toplo tn e e ne rgij c. em:rgija vode ali da nas i gcote rm alna i sunccva energij a.lop lani. u kojima sc prima rni nos il ac to plo te tra nsformise pre ma po tre bi pojedinih po trosaca da bi sc odatle razvodi o kroz sekund arni ccvovod. 18.

goclinc u Ncmackoj u "idu hlokovskog sis lcm a i korisccno jc z. a snahuevan a je novo iz~ra ucnJ bolnica. nastilje i daljins ko greja njc 1I grauu Fn:dcrick...j a njro u Novom Sadu. cak 6(lc ( SllJmOCnog fonda.JI :l. godinc u Subotici i KragujcvClI ...'i "hjekala 51. gr.ik porrosaea prilJjuc.'. Nisu 35 <..l i povccavanjc broja potrosarn.: daljinskog gn.. Da nas se 52 grJua u Srbiji grejc daljinskim sislcmlma grcjanja. vim Zt' :~11jil lll . Dri:Jn. Od manjih m<. r. a li SLI za.'cka. i 11<. lc nj ega ci:.:'. .Jl nog zagaucnja.t bi polom do 1930.11 SVI'I . Naj.~log . 18. "Vog poslrojenja . Na taj naei n climinisa na su loka ln a lozis la iz bol ni ckih prosIOrija pa jc malno podignul nivo hig ijcne.~ko grcjanjc jt: najzas luplje nijc u Boru sa 5() ty" i O brcno\'cLl sa 80% prik!ju":cn ih SiamOCilih objebla lih gracinva. uuco dosriic i ')()'/..-anasct viscspralnica 5C snabueva lo IOp lo ln o m cncrg ij orn iz kombinO\'anog poslrojcnja za proizvodnju lopl o lm. U ~k:or" .! L1d(.r ira i7111e tILI I '.no jc na sistcm daljinskog gr. sa izuzelko m Isla nda sa f1(icl. god inc.:janja 1I Evrup i izg raucno.:n iskoriSccnja ova J.. I. C zapadnoj E"fOpi ucescc ualjinskl1g gn:pa ia \':.\ snahdcva nj c lopotnom energijom gralhkc bolnice u Bonu.1(lc:ni SLI novi iii proSirivani p()~lOjeCi sislcmi daljinskog grejanja. Ovaj sistcrn jr nas lao prVC nslYCnO Wog jaYne bczhcdnoSli i srn a nj enja 10k.: j1l.lr"jcnja d:dj im:ko. Na pn.~ i Kragujc\ LI 20%.:!":! ra zvo j sis lem. u Beograuu 45%.. a jos 1.:sla d:iljiTl.18." u 1·.: EU najvisc korisle xao gor ivo ugalj 34'lr i prirodni gas :. Prvi siSICJl) gradskog daljinskog grejanja pocco je sa rauom 1900.:ni II lo ku . gouinc u Drczd.llg rat" . pnrodni gas 33 9C a obnovljivi izvori svcga 1% . naraV110 sa nap r.: i c lcklricnc e nc rgije.. 1 BudimpcSla prati trc nd i uobija prvi sislt: m daljin.1 '. D/ lUINShO GRJ:L I IJI.ic 11:>74. ). gooi nc prckn 21)0 pO. snabckvalo same clcktricl10m cnt:rgijom iz iSIng p05lrnj c nja . Daljinsko grejanje u Srbiji Primcna daJjinskog grejanja u Srbiji dalira tck od pocclka ~l:zdcsetih gouin a pro. glld inc u I3c ograd u i Novom S2UU a 1961.:nlL o.gles kol un 5USi u Fin5koj. kog ratil j os 5 vc'likih gradova slcdilo jc ovaj primc r. a 5vakako i da hi se pDStigao vt:Q slcp.: cc 00 12'k LI Hrvalskoj do 71!'?r u krajni i Lcloniji. dok II zc mlj a ma CTE uga lj 6ni 48" ~ udela II celoh pn oj pOITosnji. Najvece p ros ircnjc <ld 7.! gr"janj a I"Jdi lo siron' Enop<!. UzimajuCi U obzir ukupno slanovnislvo.lllpIjcpj i obno\'lji\'i izvori sa 11 9(·..5.1. 41 7 Prvo poslToje nj... U zcmljama elE uccsce daljinskog grcjanja sc kn.k og grcjanj" 1904.~berg (Danska) pri ccmu jc bo gori\'o korisecn gradski olpad.:lasku vckova. Pf\.c1n'1 po. Tokom ohna\·ljanja gradova ko ji su porus<.!\.' ~\. sislcmi su puslcni urad 196 1.Inijom leh· nologijom. Do prvog sVcl. pojcdinim urbanim ZO ll a llla (lvog regiona...4 % godisnjt: wbddeno jc u Austriji. preko 40% ' u knrisnici daljillskog ~re j:lI1j a. Zasloj u ral:Yoju sislema jc bio 10k o m r ve lsko:.

tcena go riva (23 %) i lIgalj (21 %). Tabcla 18. km teg GWh/a Od ukupne prikljuene snage potrosaca od 6 000 MW. 6.podstanica Potrosnja goriva Proizvedena energija MW MW 6000 6600 732 1600 11600 550000 6200 2.II). 3. Ukupna prikljuena snaga potrosaea u Srbiji Kapacitet toplotnih izvora Ukupan broj kotlova u toplanama Duzi na vrelovodne mrdc Broj potrosaea . (tablcla 18.000 970.1.000 180. Statisticki prcgled daljinskih sistema u Srbuji (podaci su iz 2000.180.II. godine. domovi zdravlja i sl. 4.ns II. 5.000 industrijske 100% 31 % 23 % 40% 6% 670.000 Tabela 18. Nisu i 8eogradu revi talizacija jc zapoecta 2001. e ne rgiju Stanovi prikljuee ni na daljinske gradske sistemc St anovi sa grejanjem na drvo ugalj i slieno Stanovi sa industrijskim pogonima sa grejanjem na gas I 3. godinc) Ukupan broj sta nova u Srbiji Stanovi sa grejanjem ne cl. 70% (4200 MW) se odnosi na stambeni prostor a 30% (1800 MW) na poslovni prostor i jayne objekte (skole .000. U to ku je izrada dokumentacije za Valjevo a sprema se i modernizacija sistema u Kragujevcu.) Akcija prikljuccnja novih potrosaca na sisteme daljinskog grcjanja u Srbiji jc zadnjihi godina veoma intenzivna. U Novom Sadu. 7. Karakteristike daljillskih sistema Srbije l. Todorol'lc PROJEKTOVANJE POSTROJENJrI Z4 CENTRA L NO GR£JANJE Kao gorivo u toplanam a u Srb iji najvise se koristi gas (56% ). obdanista. . bolnicc.000 1.

rezervoarima goriva.1 Opisi sistema Osnovni delovi sistema daljinskog grejanja su: .toplOloi izvor sa kOllovima.Basta . dimnjakom i memo regulacionom opremom. fJ. cirkulacionim pumpama. 8a Negotin Bor .2. SISTEM DALJINSKOG GREJANJA (DG) 18. . • Kr Priboj • H~a Varos K"ja~ev Nis •• Kruseville • .1. poslrojenjcm za pripremu vode i odrZavanjc pritiska.i:icc C a c a k . dna .lA NJI. grejanja 18. Novi Paz • Les ovac • ~ ~itrovica Pristina • Slilw /8.U.vlja Prijepolje '.' -12<) PozarevOlC MC'tj~anpek o.G. ~ ZiJJ" e CUtl • ~ Plu. IIJINSI(O ( a l!.c • Kraguit vac _ _ ~ . GrodQvi u Srbiji sa daljinskim sistemima . .Milanovac ~ KosJen.18... . Jag dina ..2.

·no fl. Poh'osaci :'i. .-od . sto jc od posebnog znaeaj a u graclovima.t. lu. vcea pognnska sigllrn os t upo trc: bo lll vise knll ova na jeclnom mcs tll. Razdclnik 7 J 4 3 2 3.zgrad a. koja toplo tnu e ne rgiju iz toplovo d a (primarni deo razvoda) prcdaje kucno m grcjno m pos trojc njll . uimnjaka i rezcrvo ara za go nvo.wp lovodi . .to plotna preuaj na sta ni ca. Cirkulacionc JlUI11Jlc 7. usll: Li a prostllra u zgrad a1ll 3 jcr nl:ma kOllarnice. EksJlanzioni sud Stika 18. razvodi to plo tu ka grejnim te lima iii spre mniku potros nc to pic vode (se kunuarni deo d aljinskog razvoda ).<J rn a si~ lI rnlls t jc:r sc struenn llsoblje na lazi 11 :1 icd l1 <'1ll I11c . / adoI'O I·it /' /WJEKrOVA. CcYo.2. od nos no u bc to nskc ka nale pod zc mlj o m. Uproscena sema sistema daljinskog grejanja Pre do nose nja odluke 0 priklj uee nju na s iste m da ljinskog grejanja analizira se eko no mi enost sis tem a a ona najviSc zavi si od gustine toplo tnog opterece nja koje se izrazava pre ko snage po trosaea p o sta mbe noj povrsini (MW/ km 2) iii s nagom potrosaca po duzini to plovoda (MW/km ). 6 5 1. Kotao 2. n laksan o nu rz<i \'a l1jl' i pro tivpo7.kucno grejno pos troje nje. njihove tc mpe raturske razlike i pritiska. lll 11gll cnost koriscc nja jdtinijih e nc rgcna la (mazu ta i uglja).ecv na mrda kojo m sc e ne rgija u ohli ku VTe le iii to pic vode razvod i do po trosaea . Sabimil..: (i.YJI: f'OSTROlENJI1 ZA CENTRALNO C f<l:JANJE . Prcdnosli daljinskih sislcma grcjanja: • • • • • nc ma po tre be za transpo rtom i doprc manjem gonva clo pojcuinaenih zg rad a. fzbm param c ta ra u si stc mu grcj anj a zavisi pd temperature razvodne i povratne vod a. . Analizira sc i maksim alno to plo tno opterece njc u to ku jcdne grejn c sczo nc ka o i god isnjc iskorisce njc proizvodnih kapaeite te izrazcno u casovim a rad a Cevovod nc mrde se pos tavlj aju bez ka nala sa nadze mnim vode nj e m iii se polazu dirc ktn o 1I ze mlju .

cle po nova nja pe pc la. Toplotni izvori .100 Najvecu gus tinu o pte rcce nj a imaj u graclski centri M W/km 2 a u ncki m g radovim a ca ki i 200 MW/kmz. Osim toga topla ne im aj u e le ktroc nc rgt:ts ko poslrojc nj a iz koj e:g se na pajaju d c klri c ni urcd aj i u nj oj.2. dovo ljnc jc visine. D obar po kaza telj e ko no mi cnos ti rad H to plo tnog izvora je . l z eko no msk ih razloga .. KO G /I1'-1 1 1 \'1r-. ela nas slucaj u Srbiji . vr.Ig. O sil11 toga na pc rifc riji su obicno grad e induslris ki pogo ni pa postoji mogue nos t za njih ovo snabdcva nje paro l11 za tc hn o los ke potre bc i to plo to m za grcja nj e. preko 110 °C kao i pa ra ni skog od nos no visokog pritiska 18. Za c ko no mi can rael to plana i ko mbin ovanih proccsa pro izvodnj c to plo tnc i e lc ktri cnc e ne rgij c po tre bn o je ci a gllstina toplo tnog o plc rcecnj a bude: • koel novo izgradenih nase lj a 2U-30 MW/ km z • za nasclj a sa po rodi cnim kuea ma 15-20 MW/ km z o na se kreee oel 50 . na roCi to zhog doprc l11 a nja goriva.:ntralnog rcgulisa nja (C log S i ~ l .tlJplana. snabd cvanj a svdo m vodol11. elos ti za n broj sati godisnje g trajanj a je 1250. jc r su tad a tros kovi izradc ccvne mrde najnizi. u pojcd inil11 slucaje vil11 a i do 15 km . cak .: m a u S<1m oj to plani . U Beogradu i clrugim gracl ov im a Srhijc broj sa ti lraj a nj a o pte rcee nja. Medllt im.1500 h. izgradnj c vi sok ih d imnja ka (clo 150 m ) i sl.: I. siSle ma pll !llpi 7.b roj sati traja nja o ptc re: ec nja " (ko licnik ukupno proizveelc ne godi snjc to plo tnc cne rglJc I zbirnog ka pacitc ta to plo tnih izvora ) koji sc izrazava u casovim a. mn oge: oko lnost i na l11 ceu po trcbu za uda lj ava njcm to plana 1I od nosu na gra dska jczcra. Nosioc toplo le u siste mu da lji nskog grcja nja mogu bit i topl a voda te mpe rature do 110 °C 1I razvodn o l1l vod u..: ziVOlll ': srccl ine (p(l~ wji sam o jed a n c1imnj a k.: ma ru zi vCl rova 11 izgradcn je kau i to plan a va n sla mbc nog del a grad. e nd kOl lova koji po te nc ij a lllll e ncrgiju gori va prelVaraju 1I lorlOln ll. sa~!Ojl . -131 • • moguenos t c. Maks im aln a razda lj ina po trosaea je do 10 km. U savn:: me nim sistcmima d a ljins kog grcja nj a sa malim ude lo m pripre me po trosne topI c vod e ( PTV) . manj e zaga dc nj.proizvodnja toplote Pos troje njc za pro izvodnju lop lotnc e: ncrgij e . u ko mbin ova noll1 procesli proi zvod njc loplo lne i c h: ktr icnc c ne rgije pos lize sc najbu lje iskur iscenosl gnr iva. • • poslOji mogucnos t spa ljiva nj a gradskog sJll cCa kao izvo ra toplo le i kao i korisee nje ob novljivih izvora top lo le. IJ/lU I N.2..] vo da lempcra lu n. lokacija (op la ne: lrcba d a bude 1I b lizini po trosaea.:1 eirku lac ijll vode i deo sa me rn o m o pre mo m i rcglll acio nim lIre:d a jima od a kJ e sc upravlj a rado m 10pla l1(:. prus to rija za osoblje. SIO jc. radi oni ce: za odrzava nj c op rcme: . skJ adiste evrstog iIi tecnog goriva kao i postrojc nja za hc misku i tc nnicku pri prc mll YOlk .]) . izabra n i locira n pn.

lja ll S~li1Idc . Mille/rJl' pami blok ko/rw T 109. Slika 18.tdu s.1 [l1L'C· i~l.) ''': lranspo r 101 1l1l1gUC''1 11\li s kla d is [ ~ nj a.I'1 1_ It 1'101 11.'.2) i prosccnol11 proizvndnjom topl Olne c ne rgije od 6.i u onLiina lll a kaua j~ I roi zvodnja toplote bila najvc ca .[){)(J lnlla gl)cihllJC S ~lg()[C\ ani'.III<llll a Ilajv i ~c kori slL.'(lli l . 1'lIlIlifa/urom i kOl/la/ldllim fi li I/om sc kor is te u tnpla ll am a su: gas .1 ivi VIr. 1\.3.lcnt! iii kOll1 nin.<:':la jc . kO I i'.:" i p()r~d ugradcni h ('Ic klrnlill T a ) .l.nji sist~1l1 grejanja u Srhiji sa instalisanl)1l1 snago m 1I izvor im a ad 6600 MW (Tabcla 18. U rhiJ i sc II lCl pl .!\' ~I\ ':l\i prnhkll1 LO I o! 1)li 'lli . pred t ~l\ Ilit t:l:c ".hnrll llcha obra lili p:lznj u na ce nt'.: 2fJOJ/tJ-I \ ciiL. i ~Ii'~ nn .! I . " <IS i lTI <lZ UI.11 I : ln~IS SV. Ln l ~"\l\'t.li 100' ( 1I d:t!j ijskill1 SislclI1l1l1a.: ga.)I. WI kOlllo illo llol/im goriol/ikoill go. 6.I. inv cst i cij~ U proizvod nju top lote su boljc i s kori sc~ n c .. 'I ako na f'rill1 ~ r u NIl '1 1111 '.i.\'I : nerg~nli ~ \ )ji IJIfI:/I/.l~. 111[1 lana u 'is u. r llvcci POIl'lIS.lIlll. 11 Bc:"c. n~ pn:lazi J OOOsati .log v~ka I'I'C t(. ve lo govo ri cia j~ aci:Ji.I': lI:-I.ZIl<1 ' ~ k Ui\ < I( 111'1 1. (). )\kll-zdr ..I:t k(l r i~l1 Is klIU t'IV(1 F. . CI Il II!. prcdill1cnzionisa n i ncd ovoljno iskori sccn.'. ulje za 11 . Si~ttr IlLlS lI ! 'llabJcv:lljd ..' 1I ] ' rag L lfcvc'I .200. a nd grc!ilc . .: L1V ~lk" vc likl' koil .:Ca.lVdll! ': PIOlllll"W\ ~ ~ lgn r c vanj . to jc ova ci rra v. p" ~r. 1I1:'LlIt.l' ll jC i uga lj. tls l.: v":c': l""la n~ lIpm rcbljavOlju gas kan USIlOV IllJ g'lrivo.000 MW god isnj c.:raliu ..cli h gndi n<l P' ll. poic li ll ..5 IY£W ( 10 I pare na cas ). Pri nj i' hll\om i7. 11.ann.

post oj i vise vrsta gori o ni ka it o : . LZV. lzgled plamella g01'iollika Prcma nacinu koj im se ovi puslupci ostva ruju . Da bi sc obczbcdilo potpuno sagurevanj e lozivog ulj a u ko tlovim a za g repnJ e 1I gorioniku sc izvrSi fino rasprsi vanjc i isp a ravo nj c go ri va a po tom inte nzivno m c sa nj e sa vaz. Kada sc loplola proizvodi u vre lovodnim ko tl o vim a postoje dva m og uc' l s is te m a: • • dircklan. • gonomci sa IsparavanJcm • gorionici sa rasprsivanjcm . gasnl kombinovani gorionik za gas i m awt. gorionik koji zavis no od ko ri sce nog gor iva moze biti uljni . Gorionici U proccsu proizvodnje to plotc ko tl ov i l1a teena i gasovito gor ivo im aj u lozni uredaj. (51. 18.duhom za sagorc\·a njc. indircklan.. O/ IU INSKO C.U8ANJE -133 Osnovni cle me nt u p roizvod nji lo piclln c e nL:rgij c jG kOlao koj i m oZe bili rar m . . kada se vre la vod a iz ko tl a vod i d o pro tiv-s trujn og a pa rata razmenjivaea toplote. Ta ko dobij e nCl s mesa sc pOlpa lj uj e i sagorGva u lo z is ill kOll a. lo plovodni iIi w elo od ni.. Kada sc lo plola proizvodi u p a rmm kOllovim a ( kOllovi sa pl a me ni m cev ima ii i SlTTTlO<XVIli koLlovi) proizvede na ~ a r a se u p rotiv-s lr uj nim apa ra tim a ko ri s li za zagrev-anje vode.2. u kome vre la vod a iz ko tla cirkulise kroz sekund a rnu di stri b utiv· nu mrefu uz prc thodnu rcdukciju tc mpc ra turc i priliska. Slika. .3.4. u ka m e se vrs i zag re va nj e vade sek u ncla rn ag c ir kulacionog kruga .18.1 SA). pa su kruzn i £o k pa re i kruz ni tok grGj ne vo dL: pO lpun o udvojc ni./B.

.gorio ni ci sa prcdhodnim mesa njem kada sc gas i vazduh I11cSaju unutar S.gorio nici sa udvoje nim uvodcnjem vazduha i gasa u lozisni prostor . ali se dctalji razlikuju. • rntac illni goriuni ci (..5. kako bi se izht: ga tl \it:Ci visa k vazduha II cilju pos ti za nj a boljeg sagorevanje...~l~ Ii ·I otlo...ll-'lEH="':-=j-":":"--Ulje Tcrcijalni \"azduh Primami n.-1 1.5) .." l 'I<OlOJO I . zavisno od proizvodaca..t1a zi ull lltar oLlrt:de nih vrccinnsli..·N TlUII.c n..NO G NFJA Ni l.:. 18.101I.f . l '005..·N1.zduh ' . IllO :!lk( ..1 ~.Sekundarni varouh (SAACKE) Vazduh Sf. U rraksi sc susreCLJ dva os novna li r a gasnih gorionika : . 1. Sematski prikaz rolaciollog goriollika Za sagorcvanje gasa ko riste sc gori oni ci razli Ci tih lipova cija jc ko nstrukcija LJ pri ll ciru slicna.1I11l''. gorio nika..-1 CI. a potom uvode u lozisni proSlor U go ri () niku Illora da se izvrsi stu h olje I11cSanie vazduha i gasa ...... 8rzina ubri zgavanj a vaztluh a i gasa iz gorionika Illora d ~t . "-ada 5e oclredujc vc li Ci na gas nog go ri onika 1110ra cia sc obrati r aznja na brzillu kll" jom sc pr0stire I'la l11 <': 11 g'IS1I .. Ukoli ko je ilrzina iSlicanj a isuvi iic mala. LVi I·. Kombinovani gorionik gas-mazut c Wr+--+--..

11 0/70 °(' I sli enl>.I.J35 je vraea n.i e pla me na u kOllloru za sagorcva nj c.l UINSKO G IU:. O na prilicno varira sa le mpcraturolll .Inc vodL: ad IlO·1 50 0(' za projc kl nc uslavc.t bi s.3. /).:ra tura ptlvra tne vode treba cia jc stu je l110gucc It iza OdnOSIt Ll pUl n: bnn. KODlpald gorlonlci 2 x SKVG-A-82 no kotlu 18MW. Kombinovalli goriOllik gas.1 (ori Ole .J0/70. SIO izaziva Ille tnj c u radu .ic llhezhL:ciili SID vce Ll razli ku tL:l11pcrature razvod m. TO ( SAACKE ) jug~- NI.IO Ill iz povra tnog eevu\'od:1 c. c vodc rre nusi sc veca ko licin. Ovako visnke tCll1 pc l<t ture 1I r: 1 7V( 1(lIlI\I1 1 voLil1 ~<. Vrcl a \'oda na izlazu iz kotl a (i7la zl1c h.18. i povratn c vLlde. Uohi cajcn i tctl1pe raturski rd imi \1 n:l silll torl anama ~ 1I !50/7\ 1. Tc mpt.JANJE . IZBOR TEMPERATURNOG REZIMA RADA TOPLANE U SiSICllli lll Cl daljinskog grejanj a koristi se vrc la voda razvod nc tem pe ra ture clo 150 0 c.: p os ti g l ~l zc lj 'n<l te mperatura razvoc. Brzina kojo m se plallle n proslire nije kon ·tanln a. I s uvi ~c veli ka brzina istiea nja moze izazva ti oduvava nje (o lkida nj e) pla mc na ocl gorio ni ka. 18.: iJnL: Zil rad cir kub cion ih pUl1Jpi jcr.: kspillat<lcijc ni zi su troskovi e ne rgijc po tr.S Slika /8.ic protoh ma nj i a po jedinici ma. 130/70.jl1c nUcZe je jd ti nija a u tdku .ol lovskc tCIll[lc ra lUrc volic su do 190 °e) mesa sc sa VOc. U tom slucaju in aJ a gn.maZllf jirme SAACKE.6.: 1I ZL: IllIj :II11<l zapad- . sa vrsto m gas a i obli ko m gorio ni ka odn os no nj egove mlazn iee-dizne.

iznosc' oko -12 DC. veCina siste ma d a ljinskog gej a nj a u ze mljallla E U p roje kt ova na je za pro me nljiv pro rok i ko ns ta ntnu tc mpe raturu u razvodnom vodu (kvantitativna rcgulaeij a). :1 o ko 25 % . go ri o nika. Mcdjutim. Sa druge strane spo ljne proje ktne te mpe ra ture u gotovo svil11 Evrops killl gradovima su redukovane i za gradove slienog klim a tskog po dru cja Beogradu . efika sno i la ko upravlj a nje sisle mo m claljinskog greja nj a.1 i raclni para mc tri sislc ma se mc mo risu u bazi podala ka.4. ko tl ovs kih pumpi . oda kle se mogu prikazi\':rli .436 B. Ovaj naein rada je orije ntisan ka po trosacu i uz na pl a tu greja nj a pre ma iZl11e rcn oj po tros nji to plo tne e ne rgije rezul tira sma nje nj e l11 po tros nje za 20-30% . T"dorol'i<' l 'rWJf. U ccntru se pos tavljaju pOlrc hni para me tri rad a nudc: te mpe ra tura razvod nc va de. "Scada" sistem olllog uc.. Slicna je situacij a u Srbij i i na os novu izvrse nih i objavljc nih s tru enih ispitiva nj a i mere nja moze se oce kivati povcca nje spoljane proje ktne te mpe ratura za vecinu grad ova. UPRAVLJANJE RADOM TOPLANA Proceso m pro izvoclnje i predaje lo plo tn e e ncrgije dis tribu tivno m sistc mu upr avlja sc iz ko ma ndn og ce ntra topl a ne. Z a grad Beograd su najnovij a istraz ivanj a po kaza la da se ona povecala sa -18 D C na -1 2 D C. ne evrope d a nas ma nj e kor istc. 18. U posled njih nc ko li ko godin . a u zavis nosti OU mctc reo los kih usl<l\'. mrd nih cirkul acio nih pumpi i drugim . a i vcc ina to pl a na u ce nl ra lno is toc nim ze ma lj a je u poslcdnjih 10 god in a znat no spuslil a lcmpe ra llirski ni vo razvodne i povra lne vode . O da tle se lIpravlja rado m ko tl ovskih jedi ni c<1.YJA LA C ENTlU ILNO GRO/ INJ F. Osil11 toga siste mi grcja nj a rade bez nocnog pre kida.(Scad a). T a me ra ce uz pre laza k na celodn evno grej a njc bez nocnog pre kid a o moguCi ti sma nj e nj e stva rnog kapaciteta grej anja kod po trosaea .Sva Illc renj. D o mac i sistc mi daljinskog geja nj a lI gIJvno m Sli proje ktovani sa ko ns ta ntn ill1 pro to ko m i pro me nljivo lll te lllpe ra turo m razvodn e i p ovra lne vode u funk ciji spoljnc te mpe ratu re (kvalita tivna reg\llacija) i sa noc nilll pre kid o m greja nj a. ta. pro to k i pr itisci po magistrala ll1a.1 u svim to pl a nalll a sc vrse mocle rni zacije uprav ljan j:1 rado m pos troje nj a i to primc nolll najsavrem e nij c te hno logijc po mocu mikroproccsor.knn\\'how" tchno loga i pogonskih inzc nj e ra u nas to janju da se upravljanje to pla no m sto vise aut o ma ti zuj e i taka smanji moguc nost grd kc izazva nc Ijuclskim raktoro m.r i specij alnih so ftvc rskih pakc. pre l11a po tre bnoj koli eini to plo te koja se me nj a prc ma spo ljnoj tc mpc ra luri ali i pre ma za htevima po trosaea za sma nj e nj e po trosnje energij e. prace nje i akvizieiju radnih para me tara . . Razvodn a te mpe ra tura za spoljnu projektnu tempra turu od -12 D C hil a hi 11 0 DC sa povra tno l11 te mpera turom od o ko 60 D C."KTOVA NJE /'OSTrWJE. prime no m te rl11 0sta ts kih ventila na radij a to rim a. Pro to k sc odred uj e i podesava u podsta ni ci rado m lo kalne all tol11a tike.r (s poljn a te mpe ratura i brzina vetra). U nj c mu je implem e ntiran .1va sigurn o.

OVO o l:l ksava ana lizu rada toplanc.7. Slika 18.5. J 8.. 18. Za.l'lare/e illslrumellte sa komal1dl1ih tabli (II pozadilli gomjih slika) :a III ell ila je raCtll/arska tellll%gija.37 labdam a i dijagramiI1l a. 0 . prcdvid anjc potro ' njc i proizvodnjc topkl till': c nc rgijc i slic no.· INJI:: .S.1 Konliguracija ccvne mreze Kak(l je vee pOIl1Cnllt o nnsinci loplo te u sistcmu daljinskog greja nja su voda iii para. TOPLOVODNA MREZA 18. KOlllanc!"i celllar top/ane N.18. Para je nekada vise hila u primeni a danas se lIglavnOIl1 koris ti za tehnoloske potrehe inclustr iskih ohjek:lla .Beograd. optimi zaciju . lJ danas njilll sistcrnillla claljillskng grejanja nosioc toplote jc uglav nolll vocla. Stika. Zavisnn m1 vrstc i poloz:lj a potrnsaca primc:njuju sc ra zni ob lici razvoclnih i povratnih cc:vnih nHcZa: .5.Primenjella SimellsOI'a Ilajllovija tellll ologija upral1 ljallja . IUI NSKO GnU .

a sa vodom kao nosiocem toplote kada su razvodni i povratni vod iSlih dimenzija...:vara jedne toplanc snabdcvanje potrosaca toplotnom energijom obczbeduje se iz druge topl ane 3) Razgrdnata mrcia ..u kojoj su svi pOlrosaCi ukljuecni na vod koji polazi od loplanc .lO. U s{ueaju havarijc iii J.... sa konstantnom temperaturom a slun za rad u lelnjim mcsccima.9.. Todomd c PIW 1EKTOV. Trecu cev cini zajcdnicki povratni vod.J3S 8. . ~ .1 8. Pogodne su za manje siSleme (~ 1.. Troskovi mrez. drugi za pripremu potrosne topic vode (PTV)... S1-I8_9_ RazgranaJa mreia Ccvovodi mogu da se grade kao: 1) l ednocevna mrci.c su mali ali su gubici toplote i vode vclikL 2) Dvocevna mrci. (51.poslavlja se u vclikim sistcmima i tame gde obicno pos loj..: loplana u radu.a sa vodcnom parom kao nosioccm toplote bez vracanja kondenzata.).' . 2) Prstcnasta mrcia pogodna je za vcce sislcme a posebno kada postojc dvc iii vis. Pouzdaniji jc rad. U slucaju havarijc toplovoda vrsi sc pregradivanjc ostecenog dela toplovoda i sa nlD mali broj potrosaca." .).- ' .' vrsnc topl ane. . {R. koji se grcje sa tog dcla tolovoda. ostaje privremeno bez grcjanja.'-- . Primenjuje sc tame gde se oCckuje prosirenje sistema i broja potrosaea .·N1A 7A CENTRALNO C REJAN1£ I) Zrakasta .-I N1£ f'OSTlWll:. I ntervc ncije i popravkc prilikom pucanja ccvi su OlcZane jer se prekida lransporl toplOIne c nergijc za skoro svc potrosaee u iSIO vremc. 3) Trocevnc mrez.e kod kojih se jcdan razvodni vod koristi za grejanje sa centralnom regulaoijom temperature.

prikaza na jc toplovodn a mrda ucnana na gcodetskim podlogama a na des nom delu slike je toplovodna mreia ucrta na na aero snimeima gradske cetvrti. postoje- . ulicnog pokrivaca. povr~ in s k c vode. 18. ~ /.~ " ~. Zrakasla mreia Stika IB. D/lUI NSKO GREJANJE 439 4) Ce tvorocevni sis tern se sastoj i od po dva razvodna grejanjc i za potrebe snabdevanja industriskih potrosaca. Nove lelmolog(je prikaza toplovodlle mrei e lIa aero podlo.:ama Na levoj strani slike 18.-\ .10.11. 'r . dva povratna voda za ~ \ .5.2. ' " .18. ras krsnica. SUB. Nacin postavljanja toplovoda Postavljanje cevne mreie toplovoda zavisi od zada tka snabdeva nj a i od lokalnih uslova (stania podzemnih voda.11. -- -.

I _f~ \ . " OSnWJE. d c ncrgija. . .. Naravno oa uz svc to sigllrllos t rad a s istc ma p re d stavlja nc izbci ni fa kto r.ka na li i to od vOdo ne pro pusnog arillira nog beton a.. Po vr lam a ccvi toplovodi mogu hiti : • • sa prccl izo lnvan im ecvima i d irc ktnim po laga nj c ll1 sa cclicnill1 ccvima za po laga njc u bc to nske ka na lc II ze m lj u.. kao i o d propisa zas titc o ko linc. odvod nj ava njc . U pod ru cj ima sa visokim nivoo lll podze mnih iii povrsinskih voda. I'odolO\·ic' I'ROJt::KTO I /lNJ/:. Pored ka nalnog vodc nj a..11 ). puteva iii tra lllvajskih sina .. . topl ovodi mogu da se postavlj aju iznad zCllllje na stu bove. U".).·UO 1J. Kod nas su sc do pocetka 90 god ina uglav no lll ugrad ivale ce licne ccvi koj c su polaga nc u bcto nske ka na lc uz prc thodn u izolaciju ll1inera ln o m vu no m. Ovaj vid p os tavlj a nj a se ko risti na tcrc nilll a sa indust rij skilll objcktima i za to ploo a lc kovod e ve likih du zina. cevnc mos tove iii bcto nska po to lj a.. cih insta lac ija i orugi h postrojcnja za sna bdcva njc (gas. drveca i vcge ta cio nih povrsina. vou a . izrauuju se ova lni . Prohodn i kana li se r ad e ispod vita lnih ras krsni ca. Povrsinska zas tit a se izvodi b ituill ini zirnno ill hartij o m sa t raka ill a o d ne rd ajuccg Illa te rij a la (slika 18. Stika 18. Be tonski kanali u koje sc po lazu cevi mogu biti pro hodni i ne pro hodni. U pojcdi nim sillcajcvima povrsinska zas ti ta sc radi sa lilllc nim o illo ta ccill od a llllll inijull1a iii p ocinkovanog celicilog lima.NJIi 2.11 Cevi u prohodnolll kanalu . t c l cfo n ~ kih linij a .1 CE 'TR/ IL NO G'NEJA 'iF.

Poiarevac Na slikama 18. .13 prikaza n jc toplodaJckovou.I8.5 km sa kojim se Pozarcvac snabdcva toplotnol11 cncrgijom iz terl110eJcktrane Kostolac. sa kojm se grcje Lazarevac iz tnplanc koja sc nalazi u Vreocima i pripaua rudarskom komplcksu Ko lubara. uuzine 6.14. precnika 400 I1lI1l . Toplovou jc uradcn od cclicnih (xvi izo lovan stakknOI11 vunom a spoljasnja zastita je od policstcra . Nadzemlli toplOl'od TE Kostolac./3. /2 Cevi /I Ileprohodllom kallalll Slika /8. prikazan je nad ze mni toplovod . prccnika 600 mm. Na slici 18. duzine 7 km .-1-1 / S1.

·U2 B.14. f'OSTl iOJE J/ l /. U zimskom periodu voda sa saobracajnica. Nadzemni toplovod II LazarevCll zasticen aluminijllmskim omotacem NajveCi problem kod kanalnog polaganja celicnih cevi predstavlja prodor vod e u kanale.:rOIII1NJI. . (odowI ·if I '1IOJO./1 Clo NTf0LNO C Il t:J/lNJE Slika 18. pOIDeSana sa solju prolazi preko poklopaca komora i kroz saslave na betonskim poklopcima kanala. Taj rastvor vade i soli natapa izolaciju (mineralna vuna) i na toplim cevima dolazi do intenzivm: korozije. koja posle odredenog vremena oslabi rev do te mere da ona pod pritikoIll procun .

lih godina i pocinjc kori su.. .-.. U nasoj ze mlji 90.~ .\:.tca na gore navcdcne probleme ..~ . n .' .1 5. S}\(I (aU-J A N}I. Primeri dotrajalih cevi usled prodora vode so ulice Pn. a znacajnija ugrad nj a u ze mlj a ma EU zapocc ta je osamdesctih godin a.~ · i • . Ove cevi. ·U3 ~ < ~. •t .: nj e prctlizolovanih cevovoda..:dizoluvanc ccvi S li odgovor proizvod:. Slika J8. proizvcdene Sli prvi put seda mdcse tih gndina proslog veka.I ii.· IU I . ' . koje sa alarll1nill1 sis temom za detckcijll clirenja... . Pocelkom novog veka svi veCi inves li cioni proj ekli za izgradnjll iii za me nu do trajalih delova sistem a daljinskog grejanja se ustvarllj ll sa prcd izo lova nim cevima. . cine "sistell1 pred izo lova nih cevi".

\ ' I I< 1/ NO r.tvrda pe na (PU celicna ce v SI. /I 'I ".17. 1<1:.'OJ!.18.. Predizolovana cev sa uredajem sa registrovanjrm pojave curenja . Olpornc Sli na te mpe rature do 150°C i rad ni prit isak d o 25 bar...wg WI'Tlf)'(!Tl . !'rilller ZGmene aksija{.. Prt:!dizo lova ne cevi sc izraduju d o nnl11in a ln og prdnika ON 1000 sa s tandard nnn1 iii pojaca nOI11 [Jo liurc ta nsko l11 izo lacijom .!Uf'lI. Rok traj anja iz nosi 30 godina bakarne zice polie tile nska zastitn a cev po liureta n . 12111 i 16111. Isporllcujll se. /6.oJ.1/1 NJ r: S lika / 8. u zavisnosti o d prcc ni ka. zbog prurlura "ode sa IIlice.Irmn'" I'!<O I/.\ 'j 1 / 'I ( 1. veil/i/o i vodeCih os/ollaca 11(1 {opll'odil7la slarosli / 5 god. 1I duzin a l11 a od 6 111. R I (I Vr l SJ I: /'f) \ II.:l/.

18a. osigur avaju sigurn ost. Pojava vlagc sc locira a larlllnim sistc mo m sa prcciznoscu od 0. 17).. du g vc k traja nj a (30 god ina ).2% ko ntro lisa nc dliZinc. Upo tc rb o m razlieitih spo ljnih e lc me na ta ( fitin ga) ko mpe nzacianih d c lova. Za razli ku ad celicnc ccvi koje prvo za htcvaju gradnju be to nskih kan a la. is<Vplus Slika 18. pa se Ill cri o tpo r iZllled u peno lll obla zc nih bakarnih zica i ecliene cevi .pe no m (bez freo na ) i evrsti spo ljni o motoe sprceavaju velike to plotn e gub ilkc. II .'IUINSKO G /W. P. f).· 4-15 U r o li urc ta llsku .18.ova nijc Ii asc u grad skim podru ej ima uz kra tko vrc me mOlllaic ... a ccvi poseduju sistem za ko ntrolu os teCcnj a sva kog de la cevovod·a.'ednos ti predilolovanih cevi: l zo lacij a sa pu r ·. Ugradllja prediz%vallih cel1 ijirme ls0p/IIS direktllo zemlju ispod mosta Gazeta /I Beogradu. predi zoicl\"ane cevi se dire kl no po lazu u zC llllju uz pre tho dno nasipanj c pcs ko m. F izieka osob ina opada nja o tpora kod pojavc vlage iskoriscc na jc za a lar mni SiSlClll . moguce je prcrizno izvcsti najkompi). p ur'· p<: IlU pO l"eloj njenoj du zini sc ugraduj u dve baka rn e zice (51. U slucaju puca nj a ecliene ccvi iii spo ljn c plas tiene ccvi d o lazi do prodo ra viage u pur pc nu .J/ INJI.18.

v_Beograd" 18_5. h3 varijc. ic vai na njihova uloga prilikom otklanj :l !. prelwaulopuJa l.Slika IS. Prcdgradnom armalurom vfiii sc mchaniscko prcgradi" . L' d~uir.utiYT1om Stika 18_19_ Vel/lili .ISb_ Ugradnja prediw/ol"OJlih eel. a poscbno .'atnu ulogu ima afnlalura koja mote " ? ~"graJn3 i f1:gulaciona .i Jinne lsop/us II nad~el1llll1 deollic lI-pr(/11.JI p<))cJinih <IconiC! loplovoda.3 Armatura toplovoda siSlemu I)()f~d cevl .:od Gener Iwfe lIa .

6. Zaptivanje izmedu cilindra i tcla slavine postize se specijalnim mastima.18. Zasulli imaju kucislC i svo jc ugradnc d e lovc: vre tc na sa ru cnim toc ko m i klin as tim iii pravim zasun om i zapli vaccm . . Mogu biti sa rucnim i sa moto rnim pogono m. 18. povezuju se na sistem daljinskog grejanja preko predajne stanice tzv. 19. do 40°C kada je spoljna 12°C. prcgTadni iii rc gula cio ni . Cilindricne slavinc ostvaruju pouzdano zatvaranj e i pregradivanje sistem a ali imaju vcliku tdinu i znatno vece me re za ugradnju u udnosu na leptiraste zatvaracc.6. b o i zapti vaca.1.) sc saslo jc o d ku cis ta i ugT. LJA UINSKO C r<UANJE ·N 7 P regraullu arlll~lllr u cine: vc nlili . PREDAjNE STANICE-POTROSACI 18.Beograd Lcptirasti zalva rac i. sl I S. kupc i sedi sta . Ic pliras ri zav rl aci i cilindri cnc slav inc (s I. i njih ova ugradnj a je znatno lak. Predajne stanice Potrosaci .~~ u odnosu na vcnlil c i zasulle .stambeni iii poslovni.20.ldc nih dc lova. Leptirasti zatvarac firme Adnms sa motornim pogol/om N" 700 I/a polaZIl magistrale II toplani N. pods tan ice. Vc nlili (s I. imaju m ale mere ugradnje. zasuni .) . vre te na i ru cnog locka.20. Stika /S. U kucnoj instalaciji temperatura razvodne vode radijatorskog grejanja se menja od 90°C pri spoljnoj projektnoj tempcraturi. a nal cganj e leptirice na telo se ostvaruj e preko zaptivnih e lemenata iii kao metaln a me tal. Osnovna funkcija predajne stanice jeste snizenj e temperature i pritiska iz toplovoda.27). Najvisi pritisak II ovim sistemima je do 6 bar. Projektne temperature u razvodnom primarnom cevovodu iznose i do 150°C a pritisak do 25 bar. (Slika 1S. 19.L8.l S.

1.19.6. sl 18. Najvisi pritisak u ()vim sistemima jc do 6 bar. U kucnoj instalaciji temperatura razvodne vode radijatorskog grejanja se menja od 90 DC pri spoljnoj projektnoj temperaturi. Leptirasti zatvarac firme Adams sa motornim pogollom N" 700 lIa polazu magistrale II toplalli N. .inu i znatno vece mere za ugradnju u udnosu na leptiraste zatvaracc. a naleganj e Ieptirice na te lo se ostvaruje pre ko zaptivnih elemenata iii kao metal na metal. 18. Zaptivanje izmedu cilindra i tela slavine postize se specijalnim mastima.). i njih ova ugradnj a jc znatno la ksa u odnosu na ventilc i zas ullc .18. Stika 18. Zas uili imaju kuciste i svoje uoradnc delavc: vretcna sa rucnim tocko m i klin asti m iii pravim zas unom i zaptivace m.l8. (Slika 18. Pcedajne stanice PotrosaCi . kupc i sedista.stambeni iii poslovni. Vcnlili (51. PREDAjNE STANICE-POTROSACI 18. Projektne temperature u razvodnom primarnom cevovodu iznose i do 150°C a pritisak do 25 bar.) sc sas to jc od kuCista i ugTadcnih dclova. Mogu biti sa rucnim i sa motornim pogono m.20. pregrauni iii rc gulaci o ni.Beograd Leptirasti za tvaraci. kao i zapti vaca.27). do 40 DC kada je spoljna 12°C. podstanice.20.19. vrcte na i rucnog locka .18. povezuju se na sistem daljinskog grejanja preko predajne stanice tzv. zasuni . Osnovna funkcija predajne stanice jeste snizenje temperature i pritiska iz toplovoda. Cilindricne slavinc ostvaruju pouzda no zatvaranje i prcgradivanje sistema ali imaju vcliku tez. f)/ lUINSKO C FIUANJ E ·/</ 7 Prcgraullu annaluru cinc: vcntili . ICJ1liraSli zavrtaci i ci lindri cnc slavinc (51.6. illlaju male mere ugradnj e.

U to plotno-predajnim stanieallla su ugradeni i cleme nti za merenje pritisaka: MM8 .. Kod d ircJ.{)NU ~ 1-+J.pritisak vode na izlazu iz PS I Ij R I I iI III <.21 Sema indirektne podstanice za grejanje .22.pritisak vode iza regula tora pritiska MM9 . :: : Ll ..l1ll8 . T(xlcmll'ic f'HOJEI>TOVANJE POS7 1 W J ENJA 2A C ioNTRALNO G IU£ JANJ£ Pred ajn e stanice (PS) mogu hiti dirc ktlll: iii illlJirc ktnc s l. maksimalna toplotna snaga MM5 .utrosak toplotne energije.. tn ih prcdajnih sta ni ca te mperatura se redukuje mesa nje m povra tne vode iz kucnc instalaciie i pOlisne vode iz lo pluvod a (u odnosu na prime r 2/3 : 1/3) a pritisak Sl.... Prikaz ana lognih merenja i signa la l1 a dire ktnim i indirektnim podstanica ma 1I sistcmu daljinskog grejanja Beog raJ a prc dstavljcn jc na s likama 18.temperatura spoljnjeg vazduha (koristi se za n:gulaciju). Kod indire ktnih podsla ni ea ugraduje se izmcl1ji..-. I I I L_ "'1115 SI... . Na slici 18.-:.tempe ratura vode u povratno m vodu primarnog d e la PS MM3 .2 1 je prkaza n sistcm sa analognim mcrenjem pri ec mu su: MMI .us 13.te mpera tura vod e u ra zvodnolll vodu primarnog dela MM2 .. toplo tna snaga..21 i 22.J __ .. pa se pritisak odrzava nezavisl1o.proce nat o tvorcnosti ele ktro illo tornog ve ntila (po teneioilletar) MM6 .A6 ..! redllkuje putcm regulatora pritiska.2 1 i 18.-:.-:. Prva eetiri ulaza regulator prihvata iz raeunske jediniee merila toplotne energijc pre ko komunikaeionog prikljueka..pritisak vode na ulazu uPS MMlO .temperatura vode regulaciju) 1I razvodno m vodu sekundarnog de la PS (koristi se za MM7 .18.-:.. 18.. I II II II II "I II.-:. I I "'1. vae toplote i kucna il1stalacija je po tpllno razdvoj e na..JI I I L_-:.-------' ... II III .·::::.protok vade u PS (koristi se za regulaciju) MM4 ..

f).::.. SOY r . U grejllOlII sislelllu Beograda.-.Desllo je primami deo.J I : ~L. ~-----~M~~ SSV I : I I r .23.. MM7 I __ . __ .-_-' J I MMS Slika.-(7r""" . Sel1la direklne podslanice za grejanje Slika 18.·IUINSKO G/lr:.J9 SS V-regul ator pritiska SOV-prcs truj ni ve ntil VFL-rcgul a tor proto ka MM3-me rac pro toka R II' "I R-rcgul a tor-kon tro lc r SONU. direktne.::-. __-_ -_ -_-_-_-. 18. I I II _ _ _ -"I r~ I MM4 I I L~ I I (..lIlNJ/~· .. Izgled nove.:.22.reglilacijolll pritiska i protoka.. .da lj insk i nadzo r RJ-racunska jed inica II I I SONU II: III III • I I I I I .:-_-~ =:.J.~ -. leva seklilldami (kliclla illstalacija) ..18. podslanice sa l1Ierenjel1l ellergije.

.l'INJI-. Kacl a prilisak iza regu la tora po ras tc vis. rad nu i rezclv nu . p(1desava sc na vrccinost za U.ltora prili ~l. 1'()\'7 nOJl.24. SasLOji sc od regulatura diferen cijalnog pritis ka i venti la sa e lektro motarnim pogonom. . orman R egulator prutoka se koris ti da og ranici protok \I primarnom delu podstanice.. Svi clementi smes teni su u jedno ku cis te i zajcd nicki sacinjavaj u intcgralni regulacioni ventil.'\}." tO I . .' dOLVoli parast priti ~ k a iza regul .·1 .""'''' It" 1'/(011.5 bar vecu od priliska koju udrz:1va n:gll iahlr priliska.. (SI.J50 /3 / .27). Regulator protoka Samson sa molornim pogol/om.: od 0. Kod kvantita tivne regulacije u regulatoru protoka smcSte n je i ventil za regulaciju temperature u napojnom vodu se kund a rnog dcla predajne st:mice. ll11 a dve membran e.5 bara prekl) zada lc vrcdllos ti . Prs kanje radne membrane se detcktllJl' eurcnjem vo Ie 11<1 ispustu ugracicnom izmedll m em bra na. Regulacija pritis ka slu zi za oclriava njc konstantnog pritiska u napojnom voclu prilll a rnog del a pocls tani ce sa c1ire ktnim prikljucenje m porrosaca. Pres trlljn i \'l:l1 lil (SOV) SlllLi da n.iI iZilad dll l. iza venti la za regu laeijll te lllfJera tu re i pro toka. Kod kvalita tivne regulacijc protok se odrzava konstantnim. kojim IIpravlja Simeflsov kOfllroler slneSlen II kom. U slu caiu prska lll <l radne runkcijll prc li zi ma rezcrv na me mbran a.\'11. • Slika J8. 18. venti l se otva ra i visa k vode sc pres lrllj av<l pravo 1I povratni vod .\ I • m'EJ -.. Venlil jc pn knn strllkeiji Ill c ha ni c ki . Zadata te mpera tura vode u napojnco lll delu sekundarnog dela predajne s tani ce mcnja sc zav isno od pro ll1ene te mperature spoljasnjeg vazduha.V(1 ljc ne (zada tc vredn US li ). 1 /A CIONTI<AI . sa o pruga illa i Illembra nam a i spada 1I regu lalore bel fJomoc lll: e ncrgij e.\'0 (:/(/:.

'.Nal·rlka za podesavallje.451 PI . ~ P2 . 3. 4.Radna membrana 6.25. 8. Pecurka 4. 2. Pobudivac 6. Osovina pecurke 5. Osovina pubudivaca 8. Indikator pucanja membrane 6. Opruga 9. Regula/or pri/iska Samson (1.2 .0sovina peClIrke.2. Tela ven/ila.Sigurnos na membrana 7.0pruga. Prsten za podesava nje 12. Te lo ventila 1.1 1. 2 3 ~ 7 6 Slika 18. 6. Pres/rlljni velltil I.1 E lementi za poveziva nje 3. Opruga pccurke 6.Pokrel.PeclIrka venlila.26.Sedis/e vell/ila. Poklopac opruge 10. . 7. ($""'<p=~---l Slika 18.aC( ak/ualor) Regul ator rritisk a u kombinaciji sa pres trujnim iIi sigurnosnim ventilom obezbeduj e kucnu instalaciju od previso kog pritiska .l.

...'T'Wl/· \I 1 / ·1 ( hV. Mc:rilo obavlj a s1eJC..-. Naved e ni mern i urcdaj sastoji se iz meraea p ro toka. 1 'I 1 . tempe ra tu re -+-+ -i. -....·INJf' PO. ~. 1LNO C.I:' lJ .:lm prom ene l:If I ~ltP.. mn ozi te mperatursku razliku.vlIcni merae toplote .27.16 .fj ·8 . Me rae to plo tn e c ne rgije je ll red aj koji m sc 11\~' ri loplo tna e negrija koju oslobodi nosilac to plo te u sistc rnu...(\: ru nkcijc: Illcri te mpcra tllrsku razlikll vod e u na pojno m i povratn o m vodu i prote kl u 1. S/ika 18..I - I "" 18 16 1<! 12 10 d 6 ~ 2 0 4 .7 "dO/v..intcgrali" po vremc nll.10 ... qm: l1l inu teenosti . . 0 Te mp eratura slJ oljasnjc!] yudu h(l {OCJ S/ika 18. jcdnog pa ra te mpe ra tllrskih senzo ra i jedini ce za izracu nava nj e. pro te klu zaprem inu vode.28. to pl o tni koeficie nt i .J+f-R .-152 8. /lU/ INl E Dijag r... Simensov ullral.'.c l'IW l l::" T O 1 ·.18 -..

.. Illinimalno se prlj aju i nijc illl komplikovano odrzavanjc. Oni 5e de le prcma radl101l1 IllcLiij lllllu (voLia .I: ....----Slika J8. Plocasti Izmenjivaci S~· ~..... odnosno pre lazi na regulacijll protoka kad iZl11c rena vn:dnost proLO ka postanc jednaka zadatoj ....-~ ~5 ' .. ..-' .mINN""". Plocasti izmelljivaci . u grejn oj tehnici.- . masovno koristili do pocctka devedcse tih godina pros log vcb. U " iii sp ir:dnim cevil11a su se kod nus. Kt-. jeftin iji suo ---. vescstrllko SlI laksi.p pfDC. . kacla je c1oslo do omasovljava nja primellc ploCastih razmenjivaca toplo te .18. .. U grej noj tchniri razlllenjivaci toplote su apa rati 1I kujim a se vrsi razmena topl ote izmedu pare. ". ./1. .. 18.. -. Reglilaeion i kr ug R2 obezbcduje i ogran iccnje l1laksi lll alnog dozvolje llog protoka. Plocasti razmenjivaca toplate 1I odnosu na ecvastc imaju VCC LI toplotnll cfikasnost (do 97%). LPM.6.II. vode iii vre le vocle.:. " """ -""'-'. -153 Mikroprncesnrski rC £III '1[or (knntrnkr) POSC dUjl' dva kUlllun ikaciona prikljucka: jedan za ko mun ibciju S.. .. f) ·II .. Mikroproccsorski regula tor lIgrackn u podstani cu o lllogllcuje rca lizaciju sledecih regll iacionih krugova: krug R I za rcgll iisanjc temperature vOlk 1I se kund arnoj mrezi i R2 za reguli s~ nje pro toka vodc u prilll arnnl11 dell! ccvllog razvoda.......... _______ "/.voda i para .v()(Ja) a prema kOIlstrukciji na dobosas tc (ccvas tc) i plncaste Dobosas ti ra zmclljivac sa prav im . . .~"e ' ..'Ptlv~jjl.I nadrcdcnill1 cc nlrOIll sllll:Stcnill1 1I distriblltivnom ccntru toplane i drugi koji slllzi za kom llni kacij ll sa ra cunarsko l1ljcdinicolll lIgradcnog meril a IOplotne ene rgijc.... 29a.. .2 RazmenjivaCi toplote U sircl11 Sl11islu reCi razl11 cnivaci Sli apara ti u Kojima sc toplota prcnosi sa jecl nog medijuma na drugi.."..vSf(O G IU·:J. .·INJ!. ". manji gabarit (plocasti razmcnjivaCi z<luzim aju 15-30% prostora koji zahtcva cevasti).'....

poclescna na te rm os ta tsko j glavi ve ntil a. ] . reg istruj e se po tros nj a cne rg ij e na svako lll raclijator u lldn osno u svako m s ta nu .1 te mpe ra tura pros to ra. TRACO Plo~as ll IZmenJlvaci loplotc LPM LemlJenl placa9tlizmonJIvaei toplate HS .tNT/v ll.: slll anjuj c i oclrzava sc odab rall.29b../5.mjl koja se zagreva. To su " in tdi gcntni " uredaji koji raziikuju topl o tu prilllije nu o d rali ijat')· ra i o nu iz drug ih izvo ra (sun ce. T ermostatski r adij a to rski ve ntili ~lIn og u c uj u n.guli sa njc tempe ra ture u prOSJ. 1 \. p roto k top ic vode kroz radijator s.1' de .· s toje i elektro nski de litc lj i to pl o te.. U primcni su i elcktro nski razde lni ci sa radi o vezo ll1 koji u mogucavaju <tu tolll :JlS ki pre nos podataka bez potrt:bc za ula zc nje u stan potmsaca radi ocitava nja.· J NJI:'.C P/W lIi K'/ O J'ANJ /:: rOSUWJ/' NI.. koji rcg istruju tros kove greja nj a po mocu st:nlCII':! te mpe ra tu re .J.3 Sistem raspodeJe troskova grejanja po stanovima.. o braduje i mc mo ri se podatke.NO GW:. s tednj a k.·J i'A (. itd. ptocasti iZllIenjivaCi Plocasti izme njivaci mogu biti le mljeni i sa za ptivaCi ma.6.. Pri po rastu te mpe ra ture u pros to riji ras te (cak i za hva ljuju ci ne ko m unutras njL 'IlI izvo ru to plo t../ B. "cle lite lj a " topl o te na sve radij a to rc u o kviru jedne 7 ~ 1 ." I 0 .. . 18.:) . Po de sava nj e m po lozaja tc:rm os tats ke glave nj e nim o brtanje m postizc se vi sa iii ni b te mpe ra tura pros tora o rva ra njelll iii pritva ranjcm prntoka kf(l /.. Todnr(lv.) i im a ju ugracle n mikro proccsor k(lj l reg is truj e.... • lIosul I - ---- I/Hllltl lI II ~' (/ I Stika 18. U gradnj o m razclelnika tzv.~ . radijato r.

I . '. n IU/ . . od nos no pumpa ce obczbediti optima lnu radnu tacku LI Z minimalnu porrosnju c le ktri cne c ne rgij c . elklrollski so radio modemom Uko liko su na radijaloru ugradcni tcrm ostatski vcnti li dolazicc do smanjenj a poveca nj a protoka u kucnom ra zvoclnom postrojc nju . t e mp era tllr ~ i o mogucav::t ve - 11 I I . Bil o kakva pro me na us lcd potrcbe grcjanja (orvaranjc iii zatvaranjc vcntila) cc uzrokovati da pumpa tre nutno rcg uli se protok u sklad u sa potrcbom. eleklrollski Stika 18.lC I • Slika 18.() ( . Delilelji toplote jirllle Zenller 3.U."/. U to m slucaju preporucuje 5e ugradnja kucnih pumpi sa promenljivim protoko m. To su " pamc tnc" pumpe sa promcno l11 brzin-: u sistcll1u grcjanj a.30.30...vSf. isparivi 2. Termoslalski vellliljirme Hen. I/v. Termostatski ventil brzo rcagujc na smanj c nj c sob ne t i pro tok kroz r::tdijator.

.\'r) (: lIr-JANiE ". Grund/o ' PI/ IIl/lL' I P I: 'a promellljivim protokom i daljinskim podda vanjel1l UpOln " 11[1 1 It! rmllslats kih venl" "." .I-.\ lll rJjl· Vi...W.II: A/r JI I ·.l111.5(.:".N I Ii 1I.. I:. . dc lilc lja lurloH.. (·. pumpl sa promenljivim prolo k'lIl! .1 .1<11..'. I !. 1 ( I . ckklricnc clll:r. ljc . 1".. kllCllilll gn::jnilll iIlSI./ilill UU/. l 'I\U.. p o~t i ic st! uSiccia od 20-30% toplotnc c ll crgi..lJ1.f.i ~ i " . .

D!l UINSKO G III:JANJE 457 18. Toplotna c ncrgija dobijena na ovaj nac in moze se korislili za po tre be dalj ins kog greja nja. Ovo se smalra poce tko m kumhin ovane proi zvoelnje u Evropi. U m:kim prime nama se moze ge ncrisa ti para za po kre lanje parne tu rbine. Ova pos tro je nj a su uglavno m manjih snaga..Pri pro izvod nj i e lc klri ene e nc rgij e u ko nve ncionalnim .: na u ne koliko grllpa : 1.1 Opsti deo Ko mhinovana proizvud nja elekl rienc i toploln c cnc rgij e iI i lzv.~. iIi njihova kombin acija. 4.7. U ko mhi nova noj proizvodnji gubi ci su svega desc tak proce na ta.2. 18. Izvor pri ma rne cncrgije (gor ivu) moze hili razli Cit : cvrsta i teen a fos ilna go riva.. Prcdn osti su vi~e sturkc . KOMBINOVANA PROIZVODNJA TOPLOTN E I ELEKTRICNE ENERGIJE 18..ko nde nzacio nim sistemima pos tize se stepen ko risnog dejstva oel 35 % . Stepc n korisnos ti kogcne rat ivnih pos troje nja je znaeajnfl vcCi ncgo koel odvoje m: proizvodnj c .uz guhit ke oel 65 % . Proees ko mbinova ne pro izvodnj e sprovodi se u parn o j iIi gas noj turbini i mo torim a za unutrasnj e sagoreva nj e. prikljuee na na obliznje pos trojenj e za p ro izvudnju e le klricnc e ne rgije . Kao gur ivo ko ri ste prirodn i gas i sas toje se od jednc iIi vise gas nih turbi na. a li jeda n deo pare moze biti izdvojen iz turbinc i iskoriscc n za stvaranj e tople iIi vrele vuele. npr.Kombinovana knlzna poslrojenja su J a nas u siroj primc ni .7. kogc neracija. ali i u industrijskim procesima. dizel iIi gasni mo tori. Kao go ri vo na jcesce se koristi prirodni gas iIi maw t.. izgrade na zgraJ a koja jc za po trebe grejanja. 3.Poslroj enja sa iskoriScenjel11 loplole gaso\la 1I kOllu SlI poslrojenja koja im aj ll gasnu turbinu. iza ko jih sc pos tav lja ko ran. U H amburgu je 1893. bi oma~a i gradski olpad. ko tla za iskori scc nj e toplo te produkala sagorevanj a i parne tu rbine koju pokrece para ge neri san a u kotlu. Pos trojenj a za ko mbinovanu pro izvodnj u mogu hiti poddj.Pnslroj enja sa klipnim masinllllla koristc mo ture sa unutra~ njim sagorcva nj e m umes to gasnih turbin a.. Kombinovana proizvodnja u daljniskom grejanju Visok ste pe n korisnos ti koge ncracijskih postrojenj a omoguCio jc u pns lcdnj e dvc deee nije njihovu ekspanziju u primc ni. je proces istovre me ne proizvod nj c e le klricnc i lopl ntne e ncrgijc u isto m proecs u.Kondenzna poslruj ellja sa izdvajanjem su name nj ena za proizvod nju sa mo e1ektriene e ne rgije.7. l z turbine vreli prndukti sagorevanja prolaze kroz korao gde se gc ncrisc toplotn a e nergij a. konSlruisa no pe l goelin a ra ni je. 2. a prni zvc dena kori sna to plo tn a i elek tri cna e nergija cini 90 %. Poreel oellva nj a pri- .. pri roda n iIi Jcpo ni ski gas.

zv. U zcm ljama centraln c i istocnc Evrope koliCi na toplotne encrgije iz kombino an ih rroccsa jc ni za ncgo u ze mlj al1la EU i krcee se od 35% (Letonija i litvanija) do 69 r . a za toliko jc smanjcna i ukupna emisij a i ko li ci na CO 2 .: usled smanje nja koefi cie nt a provodenja toplote. Svcdska je poseban slueaj jcc se u velikoj men koristi ot r ad na top Iota. Pod korozijom se pourazumeva rcakeija mc tala sa svojom okolinom koja prouz· rokuje mcrljivu proll1cnu strukturc materija la i moZe da dovede do ojegovog ost. Uzrok tome. za is te ko li cinc toplotn e i e lcklri cne c nc rgij e. Pri zagrevanju vode u postrojcnjima daljinskog sistema grejaoja na grcjnim povrsi· nama kotla i ccvovoda do lazi tlo izdvajanja ka me nea koji suZava prcscke.1" . II IOku pllgona sprovotli sc hcmisjka i t0rmicka priprcma vode koja podrazli .: · ce nj a. tj 52% u proscku. 94% toplotne cncrgijc daljinskog grcjanja je iz kom· binova nih proecsa. U zc mljama EU ueeSec toplotne e ncrgije dobijcnc u postrojenjima za kombino\·a· nu proizvodnju u ukupnoj kolicini top lo tne e nergije je veliko. I o ko 67% . Rumuniji i Slo\'aekoi je za pazcna tende ncija izgrad njc l1lanjih gasnih postrojenja 18. Nova postrojenja kombinovane proizvodnje ~1I 1I izgrad nji iii su ugovorena u mn ogi l1l zem ljama a u Madarskoj. prouzrokujc toplotn. na primer.8. Kurozija sc u ccvovodima i apa ra tima ustanovljava na osnovu slabljcnja zitlo\ ' odnosno nastajanj a rupa . (CeSka i Hrvatska). tvrda voda. jcdno za odvojen u i drugo za spregnutu proizvodnju. odoosoo 1. I'OS'! IW }I' N}. ka m Cllea . j<!r jc smanjcno za adCI:lc kao i c lllisija CO!. a tim c imaju i manjc stctnih emisija u okolinll. ko ~~ uporcd c dva slicna postrojc nja . DOl bi sc sill anj ila os teec nj a prouzrokovana korozijom i stvaranjem kotlovskog. U pcoscku ono izno. In ln o za grcvanjc. l11arnih rczcr" i fosiln ih g(lriva. Sirova voda i voda koj u daju vodovodne staniee sadric uvek vceu iii ll1 anju koliCinu rastvorcnih soli koje ul icli na pojavu korozije i stva ranj e kamcn ca. ovo drugo trosi za oko 30% manjc gI l riva.: trzistu. ZASTITA OD KOROZUE I KOTLOVSKOG KAMENCA Kako jc vise pUla vee nagcaseno osnovni nosioe toplote u sistemu daljinsk\l1! greja nj a je voda. A psulutn o cista voda u prirodi ne postoji. Dcjstvo korozije sc ubrzava sa povisenjcm temperaturc priliska vodc iii pare pri daljinskom transpo rtu top lotnc energije. t. prvcnstvcno je sadriaj soli u vodi . Za lw<J ljlljllCi vi snko l11 stcpc nu ko nvcrzije kombioOV"dllil proizvoJ nl<l zahlcva l11 anjll ko liCinu go riva . U Holaniji.1 naprezanja sa puklltinama na kotlovskim cevima.-158 /J Tod".-I 2-1 C IONTRAL '0 CRE'AN/I.VJ/·. smanjujl: prolaz topl ot\. U vcCi ni zema lj a E U sc poscbno stim uli sc izgratlnja i rad kogenerativnih postrojc nja pre ko smanjcnja da zbina pri izgradnj i do povlasecnih cena po ponudi cncrgi i. u Nem ackoj 81 %.."I'/(' I'I?O}I: KTO I ~-I . vcoma lIticajnog jcdinj enj a na efcka t staklene baStc. znacajni su c koloski ci'ckti.

h e mi ~k ih trelmana kotlovske i vode za sis lcme daljinskog grcjanja u primeni pn.33. .ov laclavaj u roslllpci za dodalni tre lm an vode koji su viSe fi zicke prirode ncgo hcmi skc. LViI.IS. koji rruza kompklnu za~ lilu od ko rozije i kamcnca uz obezbedenje efibsnog i bezbcd nog raslvaranja vee stvorcnog kamcnea.:janja. li. Filleri delimicnog loka se prikljucuju paralclno sa glavnim povral nim vouom. flJI I SF. -159 Olev. oll l<:ksava nj <: odc i tioLiavanj<: inhihilOra pro tiv kOl"Ozije. J. rosturak i naziv proizvoda za lrctma n kollovsk~ i vode u siste mima el a ljinskog gn..on linll a lnu srna nje nj e mulj a i op ilj aka reuukuj e lal oze nj e 1I kotlovim a . . Usmeravanjcm dela povralnc vode (5-15%) n a fi lt ere oelsl ranjuju sc mulj i gvozdenc ces licc (lJpiljci). Hydro .! o dvaja llj <: ~a~O \· ~1 i Iljih\WII n<:lItra li za<:iJII.X jt. s l. 'I Slika. raciijal o rim a i venlilima pa sc oeldava visok ni vo c fibsnosli u prcnosli lu pl o le . iz me nji vaci ma .O ( d iU. 18.:. it' _ \ )"' . 18. ccv im 3. Izgled unlltrasT/justi cevi magistralllog cevovoda kada priprema vode lIije bila odgnvarajllca Pored tradi cio nalnih . Jii . Uz ovaj pO~lupak sprovoeli se i fillriranje vod e u ~is lcmll .32.

// D i lNi E Stika.·I /.vi . ie' I'liOi U. god.'\/() (.I 8. Tod" .ITIiOH .3]. II TO BarCa plltem dO llacije isloim f.1 Ci:'NTlU II..o. .II. Madem a poslraj ellje za dodailli Ire/mall vode jirme Hydro-X ugradell o 2002.'llc jirmt'. /'(I..TO I : It\H:.

46 1 . o bj ekti koris te e lek tricnu encrgiju i za osvc tle nj e. da le ko najveci dec to plo lne energije se odnosi na greja nj e u gradevinskim obje ktim a i prvcnstve no zavisi od sa me zgrade. U njim a je ona ispod 100 kWh/m z. R azlog ve likc potros nj e u nasim zgradama je u cinjeni ci d a d aleko najveCi deo stanbenog fo nda u gradovim a Srbije predstavlj aju gradevine podignute u vre me kada energe tska kri za nij e jos bila ni na pomolu iii te k sagledavana.19. God isnj a potros nj a energije u najvece m broju pos tojeCih zgrada u Srbiji je u proscku 2-3 puta veca nego u najnovijim. nj egove geo me trij e ali pre svcga od ve licine i ka ra kte ristik a transparc ntnih c le mc nata u fasa tlama. vrste prozora i njih ove ve licinc. "LOpiotne" svrh e (za grejanj e. UVOD An alizc i studij c enc rge tike 1I gradovima Srbijc [1 9] pokaza le su da se u nasoj sredin i oko 40% ukupnc po treb ne e nergije kori sti u stambe nim i javnim zgrada ma u Izv. sto kod nas nij e bilo ozbiljno shvace no. Ali LO je bi o i pe riod kada je u nasoj ze mlj i vl adala kri za stanova pa jc prim aran zadatak bio omoguCiti smestaj Ijudima a ne trositi investicije na ene rge tski efikasne zgr ade. nj ene lokacije.1. kao i od ob ima infiltraeij e spo ljnj eg vazduh a sto je takodc odraz kvalitcta grad nj e. zapravo od ma terij ala zidova. Pri tome. ve ntil aeijll. To danas nij e slucaj i najnovije zgra de su p rojektovane u e ne rge tskom poglcdu dale ko kvalitctnije jer se potrebama za grejanje. ope t zavisno od samog grade \'inskog obje kta. OGRANICENJE POTROSNJE ENERGUE ZA GREJANJE 19. klim a tizaeiju i pri pre mu tople potros ne vo de). kao i !etnje hl ade nj e. pod ignutim u neko liko zadnjih godin a. prilazi stroiije s obzirom na porast cena c nc rge nata i tros kova grejanj a. cesto i u dnevnim pe ri odima. sto bi mogla da bude dan as gornja. od termi ckih osohin a nj enog omotaca. Uz po trosnju u lopl a tn e svrh e. gra ni cna maksimalna vrednos t potrosnj e koja bi se dozvoljava la. Ako hi se ob ulwa til i i ka nee la rij ski i sta mbe n i obje kti koji se nalaze u okviru industrijskih ko mple ksa i evide ntiraju izdvoje no kao pot rosnj a e nergije industrij e. ond a bi se pokaza lo da se u toplolne svrh e u gradevinski m obj ektim a trosi gotovo polovina uku pnc energije n a~c zemlje.

. hotelski kompleksi. G rubim an laliza ma sc pokazalo da bi intcrvencijama na poslojccim o bje klima. INJE Za lo. itd. Uz to mora da se predvidi i definise remo nt i podesavanje svih elemenata sistema za grcjanje. potrosnja tokom . Nove objekte treba projektovati po savremenim metodama integral no obuhvataju6i sve clemente od lIticaja na odrziv razvoj do onih koji se odraiavaju na energetske zahteve. provere izvedenog stanja. pa Se lIvode mcraCi i sistc m naplate prema stvarnoj potrosnji . Na spoljnim zidovillla i krovu sc 1I takvim slllCajevima dudaje izolacija a na prozorima sc vrsi za me na sta bla iIi ce lokllpnog prowra. Naravno da pri revitalizaciji grac1evinskih objekata pre svega to treba lICiniti kod velikih potrosaca (bolnicki ccntri.5 izmena ako su oni lIgradeni. A to su bioklimatski faktori. ventilacija. nc stimulise na raci o nalno ko risccnjc i stednjll . dosadsnja praksa naplaCiva nj a utrokne e ncrgij e iz sistema daljinskog grejanja koja se obraclln ava prcma kvadraturi kori scc nog pros to ra. Utvrujeno je da je 1I slllcajll naplate prema izme ren oj stvarnoj polrosnji ona bila manj a za prc ko 10% nego u odgova rajllcim stanovima sa naplatom prcllla njih ovoj povrsini . A da bi se to ~ve ostvarilo znacajno bi bilo da se prethodno lIspostave za konski normativi. klimatizacija. kad a jc rec 0 cne rge tskoj efikas nosli zgraua trcba razlikova ti pos tojccc zgrade ou onih kojc su zidanc zad njih ucsc t god ina iIi se tek projcktuju i predvid aj u za gradnju. Sve to LI Z savremene programe optimizacijc.-162 8. njihovim prikljuCivanjc m na ce ntralizovane daljinskc siste me grcjanj a.) da ' c pri ra zlici unutrasnj cg i spoljnjeg pritiska a d 50 Pa oSlvaruju 3 izmc nc: vazduh n. osobine i velicine fasadnih elemenata a pre svega prozorskih povrsiona. Ovab'c nakn adn c mere za po bolj ~a nj e encrgctske c rika snos ti zgrada mora Ja obuhvate i novo izo lova nje cevne mrde ako je 1I zgracli inst.''''. odgovarajuCi gradevinski materijali. da se kotl ovskc jedinice lI grade nc pre trideset godin a u predviden OI1l rokll za mcne. Tenclencija je da svaka zgrada ima svoj zvanican atest potrosnje cnergije koji bi na vidnom mestu u zgradi bio postavljen. spo rtske dvorane i drugi. Au individulnim kotlarnica ma treba slediti primer Ncmacke. Todorol"ic I'R OJ"KT()I ~ 4I\'J" f'OSm O. programa kontrole optmalnog rada svih cnergetskih sistema i regulisanja njihovih efekata.]lisan o cc ntralno grejanje. Prvc su u veCi ni i prcdstvljaju naj manjc 80'1(> ukupnllg gradcvinskog fonda u gradoiv im a Srbije. mora sc izvrsiti njih ova cne rgc tska rchahilitcija naknadnim gradcvinskim radovima. njih ovo m e nerge tskom revitalizacijom i nakn adnim prilagod ava nj e m novim l:ne rgetski m kritcrijiumima. provcren jc na izabranim objektim a prikljuce nilll na Beogradsk o d ~djin s k(1 grcja nj e. po trosnja e ne rgijc samo za greja nje mogla da se um anji za 20-40% . a da novo lIgradeni kotlovi ispunjavajll odredeni stepcn korisnosti. raspored i karakteristike gradevinske mase. Poboljsa nje izolacije sc radi i na zidovim a prcma negreja nim proslorijama. sistemi za grejanje. standardi i druga obavezujuca akta. Zaptiv<lnje zgradc treba cia bllde fa!.). osvetlenje.NO GREJ. . Da bi sc po trosnja e ncrgije 1I zgradam a iz ranij cg pcrioda grad njc svc la na n:tjmanjll 1ll0gllClI meru . Pri to me i u ve likim sta nhcnim i poslovnim objcktim sa vise korisnika.lENJA Z/I CENT/v II. liftovi. Upore dcnja potrosnje 1I zgradallla sa naplatllm prema iZlllcrcnoj stva rno j po tros nji sa sta novima sa placanjcm prcma kvad raturi . simulacije ponasanja zgrada u uslovima koriscenja.] sat ako zgrada nc:ma nikakvc vcntilaci(1ne uredaj e a 1.

__... Nova zgrada bi dohija la uputebnu dozvolu ako bi potro ' nja bila ispod dozvoljene gra ni cc. . .. .:. lokalnim interesirna i e ncrge tskim prilikama. ~ -1~ 'C J ~ . "\ _--_. Ene rgija koj a dospeva do krajnjeg po trosaca (zgrada koja se grcj e) predstavlja fin alnu cne rgija i ona jc manja ad primarn c zbog guhitak a u spoljnj. Evropska inicijativa energetske efikasnosti U cilju ogran icavanj a potrcba za e ncrgijo m u gradcvinskim objc ktim a Evropska Un ij a jc done la propise 0 maksim alnoj dozvoljenoj potrosnji energije za grejanje.19.~'7~L~a~ cl~Ja ~ Q ' dv t. vee u vidu kolicne primarne energije . za pravo izvornog cnerge nta u pogodan ohlik i nj egov transport do k0risnika. DistribuciJ'a I " 'I Kotao . saglcdaju njih ove godis nj e potrebc i ako je potrebno izvrse blagovremenc korckeije i us aglasava nj c sa propisanim vrednostim a. n .. . ne u koliCini fin alne energije. To znac i.2 .:m lancu koji su dcfinisani odgovarajeim stepCnllI11 korisnosti.1 Skica energetskog lanca dd primame do korislIl! energije. -~h .. nc sarno da se obuhvataj u guhiei u samoj zgradi (od fin a lne do korisne energije).2.~. nego i o ni u spoljnem delu " Ianca " prenosa cnergije.: dozvoljene potrosnje .1._._-_. . ~ .u n .. OGRANICENJE POTlWSNJE ENU?GIJE ZA GREJANJE -163 vrcm.' - I' --"'It ' . Spoljni deo .-d ~ ~-.". one koja se trosi u zgrad i da bi se ostv:l ri o krajnji ze ljeni efekat. r Q ' '. 19.. Finaln~ energija SI. U n ekim zem lj ama sc cak insistira na izrazava nju e nerge tskih potreba. Namera je da se vee u pocetnoj fazi projektovanja nove zgrade iii rcn oviranj a postojeee. Ogranice nj a sc daju u vidu maksimaln. J \. c Prima~a energlJa ~L _ _. ······ ·····~~~ l 1( ~~~ i L I ~-'c _ _ __ __ a_ 7 (... " i J .:n3 provcravana a dok:umcnt s vrcmcna na vreme korigovan. ~ ~ ----- Qv ~ . ·>v .:. i·:·····················.t .Janca" obuhvata transformaciju primarnog ohlika e nergije. OGRANICENJA GODISNJE POTROSNJE 19. i i : : Q C' 1····I·~CJ>r. Evropski propisi sadrie opsti deo i smerniee a svaka zcmlja ih dopunjava prema svoj im specilicnim potrebama.... \ Konsn a energlJa A1cumu· . oo . 19...:_. .

. a postoje i gubici u samoj prcdaji toplote grcjanom prostoru (Q". Prcma tom pravilniku za nove stambenc zgrade koje se greju na tempcraluru ] 9 DC i iznad. Dozvoljene maksimalne potrebe energije Prcma standardima i preporukama Evropske zajednicc. koriscenjem kvalitctne regulacione opreme. Doneta su pravila za cnergetsk.94 + 75. u distribuciji toplote do grcjnjih tela CQd) iii do zagrejaca ventilacionog vazduha.]) Ako se topla sanitarna voda priprema pretcino koriscenjcm elektricne energije. Ako se topla potrosna voda zagreva iz istog izvora koji snabdeva i sis tern grejanja. vcntilaciji (Q. climinisanjcm toplotnih mostova.'''ITI koja podrazumeva i potrebni nivo zaptivanja.29 A/Ve + 2600/(100 + An) kWh/m2 (19.-u zastitu zgrada i enerctski racionalna poslrojcnja. Faktor oblika predstavlja oJnos povrsine omotaca Ao (m2) i zaprcmine grejanog prostora Ve (mJ) a korisna povrsina na grejani deo zgrade. uredjaja za povratno koriscenje otpadne toplote kao i primena obnvvljivih izvora.:: pos tiiu odgovarajucom izolacijom. dozvoljcnc maksimalne vrcdnosti primarne cncregije se odreduju z3\'isno od faktora oblika zgrade i korisne povrsine zgradc .) i transmisionih gubitaka toplote (Q. Zahtevane vrednosti s..29 A/Ve kWh/m2 (19. projektovanjem omotaca zgrade rJ a sc zimi koriste dobici toplote sunccvog zracenja za smanjenje gubitaka toplote.korisne encrgijc (Qh) kojom se postii c krajnji cfckat grejanj a. Mcdutim javljaju sc povremcno dobici od suncevog zracenja (Os) i unutraSnji dobici od osvetlcnja. primenjuje se formula: O~od = 72. ogranicenja potrcbe '~ oe rg ije sc za nove stanbcne zgrade definisu prema godisnjoj potrosnji svedeno na !t: dinicu povrsine starnbcnog proslora (kWh/m~).). 19.). Ijudi i raznih elektricnih aparata (Oi).2. pa je je korisna koliCina energije CQh) u tom slucaju manja od potrebne za nc utralisanje ventilacionih (Q. ogranicenje se daje po jedinici povrsine omotaca zgrade. U Nemack. maksimalna kolicina primarne energije se odreduje se prcrna lzrazu: O~od = 50. ns mi sljenim postavljaojem cevne nUeZe i njene izolacije.2) .19.1) je namenjen a grcjanju (Q. Za objekte koji nisu namenjcni sta110vnju. Todorovic PROJEKTOVA NJE POS7ROJENJA ZA CENTRALNO G HEJANJE Finalna energija (sI.464 B.2. dobrom gradr. ugradnjom sistema grejanja i urcdaja za pripre mu tople vode visokih stepena korisnosti. Ako se koristi akumulacija toplote onda se i tu javljaju odrcdeni gubici (0.oj su prihvacene preporuke i standardi Evropske Unije i urade ne detaljni ie razrade.94 + 75.).). Sistem grcjaIlja ima gubitke u transformaciji ent:rgijc u toplotnu u kotlu (Q~).) i cventualno pripremi tople potrosne vode QM ali je zbog gubitaka u samoj zgradi veca od stvarno po trebne .

: gc mjih izraza potrebno jc prethodno odrediti faklOr obli ka zgrade. Ako ne ma preciznijih podataka ona se izracunava prema izrazu: (19. Medutim. aka sc ia\i.6) 19. koja se odnosi na koristan prostor zgrade a za visine spratova do 2.. onda i podne povrsine tak-vog sprata koje su sa donje strane u dodiru sa spoljnim vazrluhom. OGR4NICENJE POTROSNJE ENERGIJE ZA GREJ. ukoliko razgra niCa\'aju grcjani prostor (xl spoljnc sredine. staklenih vTata. jc uvek manja od ukupnog volumcna zgrade Vi u proscku za zgrade do tri sprata iznosi: Ve = 0. ISIO tako se obraeunava u o molac j povr ~i n a kr(wa prema spoljnoj srcdini. predstavljaju deo omotaca. Zapremina grejanog pros lOra V..6 m.3) Za koriscenj.1 NYc kWhim! (19.Jja)1l Illl ulraSllji prostor od spoljne srcd inc kan i pOHsinc zidova u ncizolovanom polkro 'Ijl!.fXJE -165 Za ostale zgrade najvcte vrcdnosti dozvoljcnc potrosnje primame cnerglJe se izracunvaju prema jcdnaCini: Q roo = 9..::g spra ta. U tu svrh u SL I'n 'o izracunava iX'\Tsina omotaea zgradc koja obuhval.4) a za ostale zgrade: Ve = 0. odnosno do gomje iviee efektivne izolaeije zgTade.80 V (m 3 ) (19.3.. Ona obuhvata Casovne podatke svih klimatskih parametara za svaki dan u godini. zapravo povTsi na poda koja len na zemlji iii podrumska tava nica ako se podrum (suteren) ne zagreva_ Ukoliko se zgrada siri na nekoj svojoj visini i pre\'azil azi osnovu nile etaie. Sa donje stranc zg-rade kao den omotaca treba ukljuCi ti povrsinu OS nove zgradc. uzimaju sc u obzir i gubici us led toplotnih mostova.9 + 24. . obracunavaju se i dobici usled suncevog zraeenja kao i ad unutraSnjih toplotnih Izvora. Llzimaju se kao den om< ' laea svc povrsine prowra. vrata i krovnih prozora.5) Za oderedivanje maksimalno dozvoljene potrosnje merodavna jc i neto povrsina AN.19. odnosno ventilacije. Godisnja potrosnja se racuna prema meteoroloskoj godini mesta u korne se nalazi zgrada uz koriscenje raeunarskih programa. Uz gubitke toplote usled transmisije i iofiltracije.76 V (m 3 ) (19.: nivoa zemljista iii.Inica najnizc claze! nalazi iznad pO\Tsine zemljisla ond a ad gomjc ivicc plafona do gomjc i\'icc ta\'anicL najvis.I ~'<': g-ra menc zido\'c koji oov. Raeuna sc od gomjc ivic. PRORACUN POTREBNE KORISNE ENERGUE.

Springer Ve rl ag. Great Britain.-/(. Rob e rt s . Banhidi L.~ inski fakultet. Beograd. Kra ft G unth e r. Oldenburg Vo!riag. EUROH EAT& Power . VOl . W. Zbomik 2 1. 27. Liese.U. B. Zbomik radova: Savetovanje toplana TOP YU 2000 Nis. Jo nes . J5 .~a M.Metoda proracuna difuzije vodene pare u zgrddama .Tasc henbuch fur den Maschinenbau.l/:. Termofizika zglade. Stroiz dat. 1976. Mos kva. 1978. 31. 1990. F. 1980. N a t a. lng Malic Dragomir. Rakoczv. 520 . 28. Magistarski rad. Edv vard s Arn o ld Publis hers. Dubbe! . Beograd .l. 1967. Obradovic Nikol a i Curcic Vojislav ing. Beograd.5. Kongrcsa KGH . 30. District Heat in Europe.M . 1991 . 26. Maj 2000 36.1. JUS . Kolmar. Tehnicka knjiga. Marjanovi c. Matematicko-fi zicko modeliranje procesa adsorpcije i desorpcije lako-isparijivih organskih komponennta u klimatizovanilll prostnrijallla. V EB Verlag fur Gallwcscll.:rgamo n Pn::s. 25. M .8 8. Mackassy A. N ikolic. 33 . . :!. April 200 I :. 2. TodorOl'ic PROJEKI "(W/I/I. Ol 470 1.Beograd. Beograd. Strahlung Heizung. P.P . Country by Country. Silj ak. 20. 1992. C. 34. Nauka 0 toplini. ~. 1985. Lj ilja na D . 195 7. Diplolllski rad . MaSinski faku ltet. Be rlin . Air Conditioni g Eng inee rin g. Bottcher.Ve riag. Zagreb. 32.4NJJ:' "I.S .11 CENTRAL N O GR£I. 11 deo. 1983. Uti caj izolac ij e na poj avu tran spo rta vlage i formiranj e modifikovane atmos fe re u rashladnim komorama sa osvrtom na osobine do maCih izo lacionih materijala. Air Co nditionin g a nd Ventilati o n o f Buildings.!3mssels.·"'·JA 7. Regein n lr die Bc rechnung des Wam lebedarfs von Gebaude n. Pri log istrazivanju uticaja lo kacij e grejnog tcb na toplotni bi lans prostorije. M a. 1976. LuCi stoe otopleni e. Beograd 1961 . Dr. Bra ni s lav E>akov ic. C roo me. Laasko. DJ . H. Tehnicar mas in ski prirucnik. POSTRO. T. Doktorska disertacija. G eb nudenll s rus tlln g . n . ll andubu c h fur Tc chni sc hc n . 1985.'JF.. 1990. Klimatechnik. Bos nj nkovic. MaSinski fakultet . Hand ubllch de r Techni schen Gebaudeausmstung.

DODATAK .

470 B.c PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA CENTRALNOGREIANJE .Todaro..

9 i . 145 C.87 2.S 57.5 20 22.6 2.31 ! . 5 (DIN 2448) 6 7 Ce I i cne cevi bez sava .366 0. I I I 1.2 16 16 16 17.8 51.3 76.7 38 42. .61 5.58 2.3 21 2Z .9 41 .88 2. I .95 3.3 25 26.7 42.65. i 50 i 12.6 2.9 30 31 .6 28.8 26.S 48 .57 . .2 20 21.5 16 .3 60 . I I I 2.346 0.6 2. 20 ! 0.882 4.2 i I I I 13 .B5 .2 I I I .638 0. 35 2. .01 2. Ii i .647 1.8 37.25 3.2 35.845' 1. 683 1 0 .556 0 .2 14. .65 Ha~sima l na 12·.2 39. 12 i 3.333 2.206 Sadr za j vad e precnik mm deb lji na zida nTn kg/m ' I /m I 2 3 4 JUS C.4 40 44.8 48.9 2.6 2 .0 Unu tra snj i preen i'k rM1 0. 2. TEZINA.1 B 8 8.28 6.2 54.372 2. 087 1 .213 1.852 1 .44 3.059 2. .3 63.581 1 .83 5.3 26. I 82. 225 3/8 1/2 3/4 I I 1/4 I 1/ 2 2 Naz ivni 10 15 20 25 32 40 50 Spol j ni preenik IT'" 17.9 2'.6 2.25 3.5 32.5 14. .8 33.22 1.6 2.48) 0 .5 I I .S 70 76.201 0.615 3./71 TABELA I CELICNE CEVI (DIMENZIJE. i . 65 I I I I I I I .77 1 . 1 .6 I . SADRZAJ VODE) Nazivna me ra Naz i vni precnik Im1 Spoljn! pre c ni k 1T'.25 3.962 ! .3 2.0 21. 53.7 .10 Hasa ce v i 0. l 4.1 45.14 4.9 2.8 .0 12 1.4 48. 65 2.29 2.548 I .22 1 .3 24.2 70 .36 4.391 C. .3 7 .235 0.6 2 .3 43.9 2. 3 Uobicajena debljina z ida nm 2 . I i . 4.123 0.7 64.6 27. 13 I 0 . 0. 17. .65 3.5 12.6 16 17.459 1. 2.237 3.14 3.5 5 5 6.V"dMflk .m DehlJ ina z ida rM1 Unutra s nj i precnik mm (DIN 2440) Hasa kg/m : Sadrzaj vad e 11m Srcdnj e teske na vq jne cevi po JU S C.9 3. 8 2 2 2 2. 0 .32 3.8 10 11 i .4 I . 890 . I I i i I I .9 33.6 2. 3 51 54 57 60 .2 21.

5 16.3 7.B 13. 1 7. B12.4 100.8 lB2.3 177 . 1 I 7 .151 17.4 6 5.237 50.3 70.81 8.4 10 I 6 3 3.B B31 .12.6 352 388.273 32.6 4 I .138 19.5 12.4 150 156 . I I 19 .314 118.84.31.009 11.5 2.8 584.8 B63.2.8 107.9 101 7 5. 3 127 133 139. B21 42. 5 12 . " 55.6 635.76 9. 1 2.107 7S..5 4.6 3.671 19.7 339. • 5 12.4 419 457.2 50B 521 55B.3 6.5 7 •1 8 8 8/8 10 10 I1 1 I •5 12 .33 249 333 386 491 194.~08 200 250 300 I I 350 400 I 500 550 600 650 700 750 Boo B50 900 1000 11 0 135 144 170 lB5 201 217 2.9 355.3 25 31 • 1 31 37. I9 .2 3.725 125.4 260 .5 4.3 2. PUSTR01£N1A ZA CF.5 25 2.9 254.1 40.B 85.72 13.782 223.2 25 25 25 25 25 2. 1 168.98 9.5 5 5.8 18 • I 21 ..5 25 25 25 25 25 2.5 2.3 6. 12.4 159 165.98.5 20 4 22.6 660.4 976 6 6.6 51•1 57. 1 159.5 2.5 12.5 25 25 2.5 267 273 2.5 4.3 16.. .6B.931 2.5 12.9 6 .036 150.091 369 .4 I7.8 609. .6B5 33.2 762.6.5 131 .383 748.62.751 42.5 25 25 25 25 I 5 82.9 204 207.4 686. 5 16 17.114 26.8 399 437 .B 193.6 108 I I4.44.c PfW1EKTOVA NJF.415 317.B3 53.149 607.7 216 2." 2.-l72 8_ TodorOl -.6 3.579 97.5 25 25 25 25 25 25 25 25 2.999 7.6 4 4 4 4.6 879.5 2.6 914. 441 543. 12.2 486 498 533 .6 368 406.33 9.NTRAL NO G REJAN1£ TABELA I (NASTAVAK) 1 80 100 2 88.7 143.256 63.122 125 150 I 12.4 711 .7 152.6 6B.2 737 787.481 72.5 31B 323.4 185.3 167.3 303 309 .9 101 .346 6.9 12.331 90.604 4B7 .793 2.151 .5 2.2.5 2.2.5 94.

31 3. 298 3.3 2.346 0.157 2.83 9.3 152.78 3.4 159 165.57 8.4 55.7 58.693 5.7 .8 67.39 1 . I 8 8 8 8 8 8 8.6 108 114.8 193. I 7.4 16 16.669 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.4 151 157.8 132 .182 22.6 16 17 .5 200 4.Z4 0 17 .7 219.6 4 4 4 4 4.9 26 27.13 3. B5.48 1 .3 2.437 2.3 7.3 25 26.948 4.379 26.725 3.5 5 5 13.75 5.8 12.50 4.6 125 .1 168.9 64. 908 1• 158 I .f)ndnlak TABELA I (NASTAVAK) ~ 1 2 3 5 6 7 ee l i cne ce vi sa sa vom JUS C. 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.2 3 .9 4.7 141 .201 0.5 76 .531 0. 16 6.3 127 133 139.6 6.3 51 57 60. 1 125 150 4.429 13. 3 83.84 I I .5 . 7 34 38.2 20.8 184.9 77 .8 29 . 3 21 22 .6 2.11 2.3 19. 691 2.5 1. 1 82.79 2. 5 70 73 1.3 Z.7 I 0.4 52.63 2.01 2.2 3. 13 1 .5.5 43. 15.3 63.208 8.6 2.8 33.5 80 100 88 .3 2.6 3.2 7 • 11 7.35 4. 3.2 20 21 .377 17.9 2.9 101 .793 34.1 45 0.423 12. I 44 11.3 168 .7 210.7 38 42.384 20.693 0.203 9.1 0. 48.3 177 .5 4. I 7.55 4.9 3. I 160. 6.890 0.2 107.124 16.608 0.235 0.9 23.2 12.1 95.8 70.4 40 .57 1 .6 2.789 14.24 1 .962 I .6 2.9 2.9 120.412 0. 9 2 .6 12.7" 46.3 14.1 144.61 3.607 0.3 6. I 7.8 102.5 Z. 288 1 .424 7. 3 2. 5 134.4 40 50 44.908 19. 9 30 31.

6 5.963 1747. 2 7 43 .2 80.3 6.5 32 . 6 368 406 . 5 12.8 846 894 . 6 1 195 .8 333.75 3 234 .28 779.1 28 946. 2 697 746 796 . 3 70.962 381..2 14 . 3 33 43. 8 48.4 1016 11 20 122.3 6.8 609 .6 660. I I I I I B.4 44 4 .642 562. B 10 10 11 12 . • I 49 . 5 12 .798 129 .8 79 /121.7 344.3 I I j I 12 .797 93 .8 406 .5 12 . 6 914 .2 16 .2 597 646. 5 257 263 ) 12. 9 355. 2 3 4 5 234 . .409 1980. 986 12 1.2 762 812. 2114 ..5 12 .573 .568 1'317. 087 498 .1 7. 3 6. 923 32 7.4 546.Tot/OIOI-i'.'1 C/:NT~ ILNO GREJANJE TABELA I (NASTAVAK) 1 250 300 350 400 500 550 600 650 70a 750 800 850 900 1000 11 00 12 00 1)00 140 0 1500 160 0 I .4 71 1. .2 508 558 . PI<OJf:'f.3 6. 5 267 27-) 323. 55 3 ·437 .1 89 51. 5 12 .6 5.5 12 .12 2 628.5 12.4 64.4 356 .1 94.5 12 .4 996 1098 1195 1295 1391.5 17.325 76 .8 86 3. 6 6.6 1491. 5 20 20 20 2a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 I .3 7. 6 .6 1588 6 29.31 1 279. 4 41 9 457.132 1520.-1 7-1 B. 717 155. TO I'ANlI: I'OSTlW JENJA 7. 1 8 8 I I ! i ! .249 )92.3 78 . 875 54.5 14 . 9 62.0 1320 14 20 1520 1620 5 5 5 5.5 12 . 157 99.1 /15 124 148 158 185 223 248 301 372 403 492 527 633 I i I .

24 992. 5 54 .82 990.4 52 . 0 49 .6 55. 4 42 . 52 388 .3 45 .09 989 .2 50. 87 985. 7 50. 5 42. 7 49. 9 kg / n 3 987. 46 990 .5 5 I . I 50. 5 47.2 47.0 48.8 50 .78 989.87 988. 15 987.7 48 . 16 988.3 54 .75 987. 3 43.6 53. 92 987 .57 989.4 53.48 98 7. 05 989.30 . 3 55 .74 99 1.66 990. 34 988.7 55.74 989. 5 50 . 19 991 • 15 991 • 11 991.9 46 . 70 991 . 36 989. I -55. 87 986 .3 53.31 991 .5 45 . 40.6 2 991 .74 990 .4 2 990 .6 1 14.07 991 . 2 46 .8 54. 0 52 .97 991 . 96 988 . 9 kg/m 3 992 . 01 991.33 987. 7 45. 5 44 . 52 . 07 986 .1 6 990 . S 55. 2 45.4 3 99 1. 5 53.23 987. 03 990. 92 985.91 1 991 . 74 988.28 98 7. 0 53.2 5I .21 986. 1 53. 12 99 0.94 990. 09 992.0 43.3 50.80 987. 35 991 . 6 11 8.9 49. I 42.8 46. 27 989 . 0 42 .6 52. 1 48.3 47.8 49 .39 98 5.43 987. 82 989. 0 50.6 49. 33 990 . 48.8 48 . 83 986 .0 47.4 46.7 46. 99 989 . 9 I< g 1m 3 Tem p.40 989. 1 52.89 987.35 98 5.86 99 1.2 44 . 6 41. 68 985.0 46 . 3 40. 78 985.57 987 .9 51 .27 991 .49 985 . 44 . 44 985. 2 53 . 2 4 1. 3 52.S 52. 58 99 0.9 7 987. 97 990 .2 9 990 . 4 50 .4 43 .2 40 .4 40 . 0 54 .74 986 .71 987.9 45 .3 46 . 78 988. a 51 • I 51 . 3 49. I 49. 92 986 .78 991 . 17 992.99 990.2 42.03 989 . 50 990.25 990 . 47 988.4 49.90 990.0 55. 61 988 . 79 986 . I 46. 62 987. 5 49 . 69 986.3 42.7 54. 4 44 . 7 53 .90 989 .5 41. 40 986 . 3 51 .2 43 . 3 41. 52 987.8 45 .84 987. 6 42 . I 54.5 0 986 .2 55 .7 0 988. 65 989.4 48 . 7 52 .05 992 .20 988. 5 40. 58 99 1. 01 986 . 02 98 7.0 40.7 47.02 985 . 07 988 . 3 44 . 6 46. 35 986 . 2 52 .6 47. 1 40. 45 986.66 991 . 8 1 14 .82 99 1.86 990. 4 41.9 '< g/m 3 Tem p. 7 42. 16 986.8 52. 4 55 .7 41. 51 1 990 .8 3 988 . 73 985 . 6 54. 38 990 . 6 45.7 44 . 19 986 .9 55. 4 5I .8 55 .6 51 .43 988 .2 49.0 4 1• 1 41. 7 51 . 25 988 .00 988. 70 Tem p.6 3 985.8 43 .95 989 .8 47 . 1 44. I 1 988 . 55 99 1.07 99 0.7 40.1 47. Tem p.8 3 985 .1 1 986 .4 45 .62 99 0 .5 46.20 992. 10 987. 3 48 . 26 986. 59 986 . S 48. 8 41.92 988 .21 99 0. 22 989 . 9 42 . a 44 . 14 989. 2 54 . 9 41. 1 43.6 1 989 . 51 991 . 38 988.6 40.23 991 .9 54. 8 53. 1 45.38 987.18 389. 56 988 .69 989 . 13 992. 8 51 .8 42 .8 40 .90 99 1. 53 989 . 5 43.44 989 .59 985.9 43.9 7 985.9 47.65 988 . 55 986. 64 986 .7 43.Doda /llk -175 TABELA II GUSTINA VaDE 00 40 DO 100°C .2 48 .78 990. 3 1 986 .9 53 .0 45 . 39 991 .86 989. 06 98 7. 54 985.4 54 .6 43.66 987. 47 991 .4 47 .6 50 . 29 988.31 989.48 989 .9 50.

29 977. 8 70. 5 66.10 98 G.2 63.93 582.3 0 984.9 9S2 .0 68.1 62 .6 59.9 65. 981 . 60.06 979.9 61 .8 68.4 70.0 .7 58.00 984.05 985.6 64.3 68.9 66. 58 .38 69.9 55 .4 68.44 979.3 63.60 984 .4 63. i Temp .65 984.S 59.3 5 984 .0 983.8 62.7 60.93 979 . /\'}A 7.71 980.50 979.O ) Temp.65 980.0 59.32 69.46 932.0 62 .80 984. 4 kg/m 3 985.81 980. 64.21 69.48 980.99 979.3 57.29 62.. ] 63. 3 66 .8 58.97 980. 6 62. I 978.00 Temp.61 978.56 979.50 978.24 981 .5 5 984.4 57.90 976. 68.0 kg/m 3 98 I .01 976.87 979. 6 98 1.6 57.55 983.3 61 .4 978.2 64.1 58 .20 984 .6 63.6 65.37 980.72 979.7 67.0 67 .82 979.9 98 3.8 60. I 61.8 66.08 98 j.34 963.07 981 . 89 98 1. 94 :18 1.S 58 . 10 985.2 68.0 56. 1 57. r"dorm 'i(' P'WJ':KIOI ~'INJr:: POSTlWJI.6 56.4 71 . 0 58 .02 980.3 65.44 69.25 985. I 64.50 983.5 63.53 980.60 983.35 977.50 984. 16 69. J 6 2 !J • 62 .04 69.9 977 ..3 70.62 982 . I 68.0 63 .46 977 • 40 977 ..8 65.3 64. OC .20 985.2 65.3 S~.4 56. 84. 67 .2 60.45 983.7 0 983.21 980. 1 60.3 60.6 67.6 61 .4 66 .67 979 .S 978.40 984 .3 67.24 983.7 56.4 65. NTIt-lLNO GRI:JANJE TABELA II (NASTAVAK) Temp.51 981.-1 C1. 10 69.82 978.7 62.2 6&.2 5 <.93 69. 72 98 1.9 .2 978.2 67.16 979.3 978.8 61 . I 65. 26 982 .8 71.6 68.8 63.S 64.7 977 •98 69.62 98] .S 68.5 57.42 980.88 978.88 982.6 66.0 71 • ] 71.91 980. IS 985.8 4.6 71 .0 70.23 977.29 981 .2 61 .0 64.9 5 2 . ] 70.S 60. ] 2 977 •a7 977.22 979.7 57.46 981 .7 70.4 59. 19 983.31 9S2 .7 66.0 57.40 981.9 67. S 62 .28 979.98 982.6 70.3 59.67 982.7 59.7 71 .7 63.78 98 ] .64 977 •58 977 .8 57.2 70.95 98 1.0 61 .7 61.95 983 .9 57.35 981. 2 58 .66 978.3 56. 10 982 .39 979. 2 I 5 66.8 67.70 984.9 7] .27 69.77 982.26 980.7 65 .8 59.72 982 .5 71.9 63.7 68. 05 98 1.9 977.75 977.32 980 . 1.2 57. 1 kg/m 3 983. 90 98 3.36 )82.45 984.75 953 .5 61. ] 59.71 978.6 60. 14 983 .05 979 . . 15 .8 56.4 60.61 979.0 65. ] 0 '} 8 ~.57 98] .77 978.95 976. 95 58 ] .2 0 ~ 32 .65 983.03 982. 978.51 982 .17 977.2 7] .16 980.3 71 .94 978. 11 979.4 61 .S 56.8 5 963 . 56.2 56.8 64.41 982.83 98 1.84 976 ~~8 976.57 982. 85 984. ] 8 66 .70 977.75 984.30 983 .S 65.4 64.0 I 60 . 81 977 .55 978. .2 59.. 13 981.7 64.9 kg/m 3 978.52 977.S 59.4 67. 90 984 .76 980.86 980. I 56./7(1 /J.87 70.8 977.5 70. I 67.59 980.83 982 . 2 58.77 979 .6 978.33 979.S 67.

6 85 .1 0 974 . 9 87 . 18 975 . 40 971 . 8 976 . J 73. 2.1. •7 71. . 4 71.52 97 1. 4 79 .9 79 . 2 80 .8 83. 57 972 . 01. 975. 98 973 . 3 79.3 0 975.9 73.66 '3 76 . 80 . 2 76 .86 967 . 82. .3 78 . 51 972. 33 972 .9 71.56 969. 1 82 . 86. 0 87 ..5 87. 25 976 . 7 86.83 971.46 97 1.0 77 1 1 97 1 t . 1 76 .7 80. 98 968 . 4 85. 21.80 973 . 65 968. 07 976.36 975.7 81. 88 966 . 9 82.1 971.7 1 975. 14 963.7 76 . 969 . 75 969 .6 83 . I 72.5 81 .1. 3 83.66 97 5. 02 970.76 972.5 78.70 970..87 969.58 968 . 970. . .71 971 .8 81 . 51.83 970. 1 87. 95 974.77 970. 2 82.6 72. 30 976. 13 975.4 83. 9 973 . 29 1 97 '.20 968 ..3 83..S 80 .89 970. 9 78.8 87. 95 966. I 80 .6 75 . 0 78.27 971 .0 1 972 . 6 76. 0 76 .9 976 . 6 80. 3 85 .5 75. 61 96 7.06 970 . 5 72. 8 73.9 .57 970 .8 975 .1. 05 968 . 82 972.6 5 974. 07 973. 3 84 . kg/m 3 72. 973 . 3 72.4 8 967.9 81.71 958 . 6 71.1. •8 71.9 97 1.4 73.4 77 . 1 81 .2 75. 8 76 . 88 97 2.35 76 .6 84.68 969. 80 . 6 78 .59 974 .1. 1 86 .7 87. 6 86 .25 973..0 1 975.8 85 .6 87.3 71.5 76 .0 82.71 974.7 77 . 971 . 976.5 0 970 .f)nda("A -/ 77 TABELA II (NASTAVAK) Temp. 84.6 73 .6 0 975. 31 973.. 33 97 1. 2 86 . 62 973.1. 41 974. 53 974 .8 75 . 2 78. 96 7. 1.89 971. 1. 71.0 86 . 86 973 . 5 73.3 75. 9 86.8 1. 5 77 . 3 77 .62 969.1 6 97 1 .0 83.5 82.0 73 .0 72 . 968 . .13 970.1 79.07 968 .1.89 85 .81 969. 75 77. 2 969 .2 77 .6 79 .0 85 .7 78 . 8 86 . . 7 75 .3 87.8 I 966 . 58 97 i .6 968 . 85 .07 975.4 75. 1 8l . 2 72.2 81 . 77 974. k g/m 3 Temp. 63 972.4 2 976. 3 86 .7 82 .83 975. 08 972 . 5 86 .39 972 . . 95 972 . 1 73 . 2 81. .0 81 .30 969.8 80. 1 I 969 .4 87. 1. 25 970. 52 968 . 83 971. 32 970. 55 973 . I J 976.. 5 85.11. 54 96 7. 0 80 .77 971. 68 973 . 91 96e .4 72. 49 973. 51. 9 83. 0 75.2 79 . kg/m 3 Temp .·50 969.96 970.9 75 .43 969. 14 96 7.01 966 . 1. 11.8 77.5 71. 33 968 . 08 971.00 967 . 18 969. 20 972.7 79. I 83. 93 967 . 7 73 . I 75 .0 79 . 975 . 26 972. 8 78 .96 971 .8 81. 36 976 .8 82 . . 3 e 1. 5 83.28 96 7.95 975.6 8 1.2 74 .60 976 .0 74 . 00 969.9 65 . 80 96 7. 4 76 . 8 7Z . 7 83. I 74.7 81 . 92 973 .45 972 . 67 96 7. 5 81 . kg/m 3 Temp .0 81. 63 970. 1 967. 34 967 .65 97 1. 43 973. 3 76 . 37 81. 4 81 .1 3 973 .8 79. 38 970 .70 972 . 19 976 . 39 968 .94 969.89 975 .7 85. 42 975.1 9 970. 37 373 . 78 .5 79 . .27 968.77 97 5.7 7Z .2 I 967. 3 80 . 87. 2 73. 21. .2 83.7 974 . 23 374 .1.77 968 .6 77.01 971.6 82. 1 78 . Q2 971 . 9 77 .0 8 96 7. 19 973 . 14 972 . 2 .

4 90. 92.68 965.5 99.-I CENT/UL N O C I?l:JANl£ TABELA II (NASTAVAK) Te mp .& 97.24 959.3 91.8 96 .92 961 . 5 92.0 91.7 90.81 964.5 98.88 959.2 92.4 91.2 86 .0 90.6 93.01 964.9 100.~5 97.3 90 .1 98. 0 92. 6e 966 .44 960.9 99.06 92 .5 11 96 2.3 98.8 94 . 1 97.95 958. 61 962.:TOI · I JI: i 'O S mOl!:Nl -I Z.3 99. 9Z 963 .9 95.7 98.21 966.82 962 .34 96 2.~3 961 .81 958.54 964.1 93.13 964. 9 89 . 02 959.96 962 .95 965.41 96 5. ·/"" dom". 75 962. 1 91. kg/m 3 88 .S 90 . 03 962 . 7 93 .26 964.68 962 .9 5 959.8 90.7 94.94 964.6 96 .64 961 .4 93 .8 98.0 9 96 0. G 93 .66 960 . 17 959.54 965.48 965.33 964. 23 960 .81 959.-1 78 IJ.4 88 .3 95.1 99. 35 966 ..3 92 .6 88 . 963 .1 95.7 97. 16 963 .7 92.30 960 .9 'I 96 1. 2 89 . 1 92 .61 964.2 95.65 9b 3.0 I 958.0 96 .2 99.21 965 .2 98.4 98. 71 963.82 965.1 6 96 0.07 961 .6 B9.8 97.5 88 .13 962.·I.80 960 .~ 966.52 958. 89 962. I 8'3 . 58 963 . 7 91.0 99.4 97.6 92. B 91 .11 95.7 99.29 96..4 99.57 961.6 95.3 93 .7 95.2 90.0 89 .7 88 . kg /m 3 Temp.94 960 . 14 966 .2 97 .87 960 .8 93.37 960 .20 96 2. 22 961.73 960 . 96.6 98.5 97.5 93 .7 8 96 3.0 9" . 9 51.50 961 .88 958. 4 89.09 959. I.41.28 965. I 88.67 964.51 96 3.74 964.3 96. I 96 . 23 963.2 91 . 30 963 .51 96 0.38 .2 91. 19 <.74 958.0 95. 01 960.1 94.40 962.47 964. 8 88 ..2 96 .10 963.9 94 .S 94.4 94.71 961 .78 961. 15 965 .0 98.8 99.4 7 962.32 959.5 5 966 .40 964.2 93 .36 961 . 3 89 .61 965. 28 966 .3 4 965. 9 93 .60 958. 37 963.88 965.46 959.88 964.75 965.6 94.08 965. 53 959.' I'I<OJI.62 966.48 966.67 959.99 961.64.6 90.9 96 3. 03 966 .0 37 . 99 96 3 . kg/m 3 Te mp . 85 963. 3 91 1.6 99. 01 965.5 91.8 92 .67 95B.02 958.39 959.S 95.6 91 . 1 90.0 88 .27 962.9 98.9 90.5 96 . 7 89.85 961 .3 97. 15 961.41 966 .5 9 960 .8 89.08 961.7 96 ..8 95.60 959 . 74 959. 3 SB .S 89.

69 26.57 - - - - - - . 95 33.38 26.1 92. 65 180°C I TEMPERATURAMA U SllAZNOM KRAKU 00 95 DO 500C (SVEDENO NA Uzgo n u P.14 8. 6 94.4 94 .0 3 29.nom kraku od I U ~go n 11 Pa pr t le mpcralu ri u uspo nskom kraku od 95 ~ 90 3 85 4 80 5 95 2 90 3 85 4 5 94.02 4. - 91.45 8.62 30 .55 18. 0 92 .1 9 L .0 - - 22.2 94.8) 39.1 89.77 7.54 3 4.8 9 4. 2 9) . 7 89.5 92.97 - - - - - - - 90 .3 91 . 9 92.) 92.t prl l empc rnturi u sfla7.69 1. S 90.24 18.8 5 13.0 89.34 29.69 1.0 91.8 92.6 89 .Dodalak -179 TABELA 11/ NAPOR U Pa PRI TEMPERATURAMA VODE U USPONSKOM KRAKU 1m VERTIKALNE CEVI) 0095.59 16.63 24 .0 27.91 35.26 32 .2 91 .90.4 90.30 20. 6 90 .32 25.) 94.7 9 ).96 2.9 94 .25 ]8.51 10.99 21.1 94 .23 34.9 91.8 7 )7.2 92. 5 9) .30 30.98 6.]0 5.2 89.97 17.8.33 4.9 89 .7 92.26 - I - - - 9 1 .4 92.61 20.4) 4.7 0.08 6.4 9 1.91 15.6 5 7.01 25 .52 40 / 11 - - - .7 90 .1 90 .5 94.9) 19.75 ).28 16. 12 - - - 4.9 6 2.8 8 9.6 92.68 3 2. 7 94 .56 ]8.5 91.16 12 .5) 14.22 14.99 ) 1 .)7 1 .71 5.6 93 .8 91.65 3.37 1.4 89. (.4 9). 5 89.50 36.8) 9.95 23.) 9) . 8 90.89 11 . )9 6.1 9) .) 89.1 - - - 0.19 ]6.57 12.9 9) . 8 9).) 90 .67 22.20 10. 9 90 .0 93. 2 90.71 5.

52 40. 1O 1 5.79 6.42 20. 65 79.60 ) 1 . 8 81 . 2 85 . 8 83 .37 I 33. ' P/iOJEKFO I :·INJI: PO.38 '11.79 11. 59 1.97 88.9 82. 32 29. 9 0 44.7 8 8 .84 5 4 .77 32.83 24 .-l CFI"TFV If . 14 18. 39 5 7.9 81 .0 8 7.8 84. 57 2 2 .38 3 6 . 22 42 . 6 84.55 3 . 7 J 25. 7 6 43 .95 48.32 35.11 .2 8 8 .65 . 55 4 6 . 87 46 . 2 87 .29 56.70 36. )) 4 9 .7 85.79 77 . 8 8 5. 9 2 75 .6 5 18.34 19.0 - - - - - 82. 59 67 . 8 88 . 8 87 .4 8 5 .7 2 11 .6 88 .00 61.00 26 .25 53 .29 - 86 .55 18.1 0 51.70 56. 26 22. 80 H . 18 1 5 . 51 15.2 81 . 7 81 .29 46.45 6 4 .N J'l l .72 65 . 09 40 . 10 76. 37 77.B5 8.43 SO .5 8 5 .06 17.19 31 .1 8 8 . 9 2 70 51 71 .84 49. J\ 61.38 2 1.10 2 0.3 8 5. 6 83.2 83.96 12.79 16 .4 2 25 . 5 82.42 45 .3 81. 0 86 .94 59 .88 52. 1 85.42 9 1.4 8 8.24 23.83 42.83 14 .83 90.88 5 2. 66 58 .5 1 76.15 53 .14 6 (.3 86 . 10 86.14 84.96 83 .6 8 5. 07 7.80 41. 0 8 5 .78 72. II 55.34 8.18 1 .97 47.97 37. 60 51. 1 2 24 .56 43. 77 27.24 5 88.05 )) .3 J 74 .7 86 . I 83. 51.1 0 10.10 15.2 82 .24 79.-180 IJ.83 14 .4 9 H.06 7. 42 15. I 1 40. 6 8 13. T"dorU\ '.73 2 9 .5 7 62.0 82.51 81.92 9 .64 23 . 2 0 71. 5 4 24 .84 44. 24 13.79 87 . 5 88.9 84.40 2 6 . 1 81.25 4 3 . 8 5 23.25 38 .66 38.7 9 21. 40 1 1 .10 81 . 7. 5 81..83 - - - - ° - - 73.64 34. 4 4 9 .1 87 .88 57.5 8) . 30 20 . 0 9 12. 1 82 .3 8 7. 4 81. 7 83 .0 60.3 3 42 . 55 84.7 82. 25 58. 4 84.38 82.62 13.4 86.65 8. 6 B1 .3 83. 9 1 3 0.07 5 7 .46 28 .4 6 - - 81.II 50. 86 63.38 11.43 55.38 17. 52 5 5 .02 1 9.5 87 .69 16. 05 28. 0 83. 80 56 .57 19.92 4.70 46.14 4 7 . 1 5 48. 9 7 22. 23 69 .3 84. 8 9.2 86 .86 2. 20 5. 83 39. 10.~ 66 . 7 87 .9 85.3 8 8.9 83 .9 2 50 . OJ 10.97 - - I 3.01 35.31 66. 1 86.51 5 . 6 82.61 20 . 99 21 . 60 51.5 6 48.27 62 .38 16. 8 86 .96 78' .56 5 3. 69 82.5 84 .\TIWII.3 82.1 9 51.9 88 . ° 85 . 97 17 '.64 49.vO C IiEJA NJE TABELA III 1 (N AS TAVAK) 2 3 4 5' I 2 J 1 0 .8 82.56 53.9 67. 6 86 .06 73.7 84 . 8 6 68 .2 84 . 38 87. S 8 6 . II 55.5 3 9.37 7. H 45.83 80. 42 86. 4 8 7 .4 83. 37 47 .24 89.6 87. J 8 67 . 26 - - - - 84. 55 69 . 1 84 .65 I 3 .6 5 74.84 54.

7J 85. 4 6 114.) 80 . 8 8 0. 8 78 . 09 36.09 1 17 .77 31. 50 9 7 . 27 I . 66 124 . 1 79 . 30 25 . 0 3 120 . 2 i . 89 92 . 37 105.70 4 6 . 42 95. 56 94 .7 6 82 . 48 1 08 . 7) 29 . 27 67 . 57 12 .21 65 . 65 28 . ~4 J 6 1 . 86 2. 5 80. 6 7 8 . 67 22 . II 45. 35 43.3 73. 43 60 . 87 17.8 8 47. 07 93 . 1 2 90.52 11 1. 89 26. 18 97 . 8 4 1 25. )8 82. 4 7 5.53 90. 1 5 28 .9 7 9 .4 . 7) 1 9 . 5 74. 17 108 .3 1 40 . 50 11 7 .3 8 3 6. 2 1 ) 5 .2) )9 . 39 13 2 .79 37 . 8 7 5. 65 64 . 36 88 .85 1 04. 45 64 .8 9 107 . 7 79 . 1 4 69. 50 21.8 2 1 3 6. 5 7 1 34 . 69 26 . 2 1 13 1. . 60 I 27 . 65 .28 102. 49 57. 92 8 0. 2 78 .9) 44.1 6 ° 7 4.34 109.9 6 63 . 3 1 55 . 34 7 9 . ) 76. 05 3) . 68 10) .33 72 . 44 39 . 35 73.5 7 78 . 49 87. 02 126 .71 54 . 89 41 . 44 ) 4 . 40 36 .8 5 23 . 84 10 1.~4 58. 0 73.49 6 . 9 80 .3 78 . 0 78 .41 137. 5 38 .0) 105 . 96 129 . 8 73 . 6 7 9. 24 91 . 3 74 .45 3 . 70 11 2 . 04 3 . 08 6 .9 3 14 .H 10. 62 101. 30 1 06. 74 49 . 97 93 . 28 1 6 .6 1 18. 48 93 .64 34 . 77 98. 1 4 ° ° 1 00 . 9 78 . 1 76 .90 5.52 4 5 . 02 60. 5 76 . 9 73.4 11 5 . 11 111.1 6 7 8. 2 3 135 . 7 78 . 53 · 9 .87 10 ).74 115. 86 5 8 . 2 75 . 67 98 . 38 95 .2 76 . 17 42. 5 1 15 . 27 5 2 .1 78.68 37 / 27 - - 76 . 81 35 .51 81. 4 77. 9 74. 85 99 .05 4 8. ) 10.76 43 . 09 5 1. 98 7 7 . 24 28 . 5 77 . 9 77 . 30 91 .3 77. 02 60 . 0 ) 5 9 1 . 46 99.09 102 .4 73 . 29 46 . I 1 5 .1 73.6 74 .7 9 12 .00 13 8.5 78 .4 7 8. 19 127 . 72 106 .90 71. 73 95 . 20 10 1.96 8) . 6 4 3 9 . 42 30 . 1 62.7 75 . 61 6 1 . 6 7 5.81 4 0.91 86 . 1 8 0. 72 55 . 42 96. 25 58 . 75 1 3. 68_ 52 . 90 56 .64 1 00 .8 7 11 3 . 26 98 .0 77. 51 66 .5 79. 46 4 8.19 61.88 62 . 54 24 . 2 73 . 23 ) 6 .3 75 . 6 76 . 98 13 ) .22 75 .33 7 . 4 6 104.43 60 . 23 64 . 67 9 1. 97 37 . 2 79 .8 74. 04 64 . 06 63..48 27 .5 75 . 64 UI . )2 19 .Dod{/wk 48 1 TABELA III (NASTAVAK) Z 3 1 1 8 0. 69 16. 62 35 .29 11 2. 59 1. 9 1 1 16 .31 7 0. 18 72 . 63 65.0 0 71. 40 102.60 97. 81 3 9 .7 77. 3 4 1 3. 44 1 20 . 81 76 . 95 89.18 8 7. 47 63 .1 0 66 .0 74. 6 80 .8 7 9.7 4 69 . 8 77.1 4 84. 8 5 33 . 92 6 5.7 8 128.17 32 .1 6 68 .7 74 .74 135. 1 9 0. 23 69 .98 11. 68 118 . 26 7 . 9 1 20 . 9 75 . 0 0 13 7 . 50 5 1.37 128 . 25 1 24 . 19 61. 7 5 7 9 . 65 94 . 7 76 .64 105.78 62 . 56 28. 03 34 . 72 121 . 22 4. 55 84 . 92 50 . 4 76 .93 11 0. 7 80 .97 27 . 71 25 . 20 81 . 0 5 99. 19 31. 07 57. 42 )0 . 3 79 .77 88 . 07 1 23 . 77 7) . 27 11 8 .3 I 1 21 . 0) 39 . 07 27 .4.69 102 . 4 1 71 . 60 31 . 55 69. 7 7 32 .09 97 . I 75. 66 58 . 49 1 23 . 5 73.0 5 ! 2 3 4 49 . 76 1 09.91 96 . 22 100 .63 75. 69 67 .15 134 . 83 29 . 85 38 . 8 2 7 0.43 126 .12 24. 5 6 38.8 6 119 . 1 77. 9 76. 39 66 . 98 67 . 12 9. 46 33 . 00 7 2 . 6 73 .1 4 94 . 4 6 103. 85 8 . 1 5 58.4 79 . 2 77. 84 59 .01 96. 55 130.74 59. 0 5 114. 2 80 . 26 J2 . 55 18.8 76 .58 ° .)2 85.69 92. 60 Jl . 45 54 . 99 41.94 74.18 7 2.0 7 9. 7 73 . 80 132 .28 92 . 39 76 .57 68.04 1 30 . 63 4 . 0 7 5. 0 1 30 . 26 1 03. 80 74 . 28 26. 0 ) 10 0 .9 25 . 6 77 . 86 5 ). 90 1 22.4 80 . 23 3 4 .08 2 1.73 70. 01 30 . 46 42.1 8 138. 72 40 . 26 22 .

79. 7 68.67 93 . 6) 121. S 65 .32 10 0. 82 146.2 71 .5 7 1 49 . 49 14 3 . 33 1 45 . 5"1 8 e . 47 73 . 0 1 11 6 . 0 6 7.12 136 . 5 68 . 20 13 7 . 9 68 . 84 44 .06 116. 24 8 4 . 6 7 164. 40 11 4 .06 68. 0 1 7) . 5 70.07 174. 44 120 .7 8 1 3 3 . 42 45 . 67 98. 66 10 4 . 2 67. 23 59 . 24 155 .6 66 . 42 11 6 .7 1 58 .49 65. 57 1 54.7 3 146 .40 106 . 17 42 . 7 4 105 . 3 69 . 13 130. 13 4 9 . 9 71.54 176 . 67 144 . 6 72. 73 1 00. 0 1 45 .27 1I 8 .52 8) . 14 150. 31 7tl.4 ~ 0. S 67 . 04 13 5 .75 84 . 2 69.01 1 82 .60 84 . 0 1 1 62 .27 13 8. 98 57 . 21 55 .0 7 106. 35 4) . 7) 11 2 . 03 1 20 . 1 ~6.37 77 . 7 67.73 171. 3 2 11 3 . 3 9 51 . 44 81.. 24 16 5. 1 70 .90 14 7. 54 68 . 54 11 0. 9~ 42 . 31 60 . 32 1 46 . 29 1 27. 54 1 25 .56 109 . 70 137. 40 106.) 70. 22 7 5 . 07 108 .6 68 . 55 1 3 0 . 88 86. 2 72. 5 0 1 68 .0 70 . 90 71. 86 7 8. ~0 155 .) 9 1 47. 75 94 .11 1 31.55 74. Todoro l'l'c !'[WJEKTOVA NJE POSTROJENJA ZA CENTRALNO C RElII N}E TABELA III (NASTAVAK) I 72 .6 5 165 . 9 67 . 99 10 7. 3 65. 55 11 6. 94 140 .3 5 13 9 . 42 56. 66 17 0 . 06 73 .1 9 79 .6 69 .5 5 13 5 . 7 8 1 38. 4 65 . 07 169 . 20 76 . 37 7 7 . 3 2 1 46. 72 126 . 06 58 . 9 1 101 .4 71.37 143 . 57 63.5 4 49. 3 67. 62 17 7. 60 9 7. 75 160 . 0 ) 11 5.15 6 3. 68 81 . 3 6 8. 6 1 14 2. S 66 . 5) 14 1.08 ( 4) .55 69. 96 78 .1 65 . 55 150 . )7 5 2. 1 7 1 . 7 8 8 0. 96 1 44 . 85 . 02 80. 47 148. 8 7 179 .90 66. 81 76. 99 107 .83 85 .0 9 80 .9 3 181. 80 1 1 2 . 53 14 1. 81 106. 42 93 .0 66 . 94 14 0 . 79 17R .56 175 / 05 1 28. 95 4 8.09 168 . 13 125 .39 7 1. 24 104. 9 70 . 21 126 . 14 69 . )5 7}. ) 71. 4 72 .JS2 B. 02 141 . 48 17 4.26 15 9 .73 1 66 .09 5 13 9 .96 53 . 1 3 54 .6 1 76 . 7 72. 1 67. 96 1 4 9 . DO 1 42 . 1 96 .37 13 3. 81 152. 06 149 . 91 1 5 7 .37 4 7.2 1 12 1.8 8 52. 66 1 09 .8 67 . 64 59 .63 75 .H2 65 . 8 66. 5 5 4) . 80 51. 75 145 . 08 158 . 57 58 . 4 66 . 47 68. 2 68. 78 14 3 .6 !l0 . 98 82 . 32 8 5.40 152 .40 86 .0 71. 82 60. 60 7 9 .1 69 . 25 109 . 86 11 4 . 0 ll l . 16 1 64. 47 123 . 42 65.2 70 . I 4 117. 08 62 . 21 50 . 1 6 98.83 1 6 1.20 1 4 2 . 98 67 .6 65 . 0 7 1.0 1 62 . 18 82. 1 68 . 1 4 1 4 5.7 69.85 1 80 .7 0 132.42 91. 79 77.4 69 .90 11) .9 9 173 . 78 118. 78 4 7. 9 8 1 48. 09 9 7. 19 4 6 . 49 62 .1 9 117.7 0 122 . 50 1 02 . 6 71. 09 1 02. 26 144 . )2 15 1.75 89 .5 0 117 . 90 6 1. 29 122 . 1 72 . 88 7 2 . 2 66.9 69.47 129 . 2S 1 78 . 24 89. 4 67.72 50 . 88 12 3.32 1 66 . 02 1 41. 03 17 6 .08 92. 5 0 1 83.4 2 11 1.39 56 . 9 66 .58 1 03 .65 99. 73 85 . 48 108 .67 8). 05 1 09 .3 6 1 13 . 65 64.87 113.9.01 " 8) .6 1 3 4.8 3 9 0. 83 95 .0 . 59 1 6 3. 36 -78 . 69 82 . 8 72 .5 72 .0 8 1 63 . 26 54 . 06 1 2 9 .5 7 11 5 . 98 87 .9 65 .88 84 .3 4 160. 29 11 2.)7 151 . 8 8 77. 55 1 45. 73 7 0 . 9 72 .3 6 80. 36 1 79. 96 124 . 80 1 27. 83 1 56 .38 76 .19 1 32 . 8 65. 02 7 5.07 10 3. 62 55 . 2 1 111.86 139 .21 177 . S 7 1 . 45 139 . 1 6 154. 7 66.49 66 .3 2 171.8 3 11 0.75 105 .8 69.24 170. 5 3 13 6. 1 4 74. 14 11 2 . 86 1 19 . S 69. 58 1 69.24 99 .4 0 1 72.26 8 3 . 44 1 80.3 2 85 . 98 1 53 . 0 69 . 7 70.1 6 88. )4 94 . 3 66 . 44 114.90 14 7. 8 71. 8 68 . ()0 1 57.7 2 3 4 5 I 2 3 4 9'6 . 51 14 2. 39 14 7 .50 92. 93 11 5 . 8 1 172. 4 68. 62 1 31 . 55 ° 64.01 91.3 72 . 81 1 06 . 48 1 08 .2 3 17 5.1 0 8 1.88 148 . 6 67.2 65. 67 159.61 8 1. 41 65.0) 110 . 60 46 . 62 111.3 2 105 .91 1 6 7. 8 70 . S) 7 5 .7 6 74 . 42 1 8 2 .

)5 6 1 .j 8 168.00 218. 6) 146. I 60.55 14 0 .8 2 121.46 169. 8 6 2.06 111. )9 11 7.56 175.82 187 .31 1 87 .91 187.71 16 2. 20 101. 14 145 . 96 134.50 1.81 106.76 124. 6 6) .0 59 . 95 114.84 196. 76 119.41 1) 1 .22 100. 88 13).» 196.27 118 .4 58.28 10 2 . 89 . 46 173.08 1 58 .0) 191.0) 125.JS3 TABELA III (NASTAVAK) 1 64.2 62.1 64 .31 121.57 88 .01 1 82 .2 58.4 61.)7 118.49 152 . 74 125.2 61.04 2 16.86 119. 42 156.64 10 9. 14 2 11.01 172 . 5 1 1 4 2 .74 1 20 .39 1) 2 .6 62 .96 200 .4 6 113.8 0 188.6 60 .44 114.08 189.85 155.43 2 01.4 59.75 104.0 154. 0 62 . 57 2 10 . 50 172.90 188.1 62 .06 205.47 15).1 6) . 06 13 9 .)9 122.82 131 .61 147 .8 9 168.8 8 189.0 61 .45 22 0. 0 58. 9) 156.)3 130.54 12 5 . 77 9).5 59.58 98. 5) 21 7.1 61.)9 188.88 1 99 . 79 16). 9) 166. 87 164.41 187. 8 59. 1 2 90. 77 1 54.9) 1 15.65 1 60 . 69 92 . 24 104.47 205.99 18).94 135.82 1 21. 0 6 149. 3 2 1 0 5. 34 10 9 . 06 88. 1 59 . 10 208 .91 157.02 141 . 22 151.98 86. 4 6). 87 108.59 14) . 10 109 .85 94 .51 137. 8 64 .41 222.9 1 142.0) 17 6. 3 64.5) 207.51 208.92 222.55 206.68 194.)0 1 62.92 136. 44 155.1 58.45 154.4) 221.76 129.0 57 .11 177.80 122.0 8 87.)6 lO8.29 1 22. 5 60.42 186. J4 165.8J 183.47 19 9 . 98 15).74 1 05. 06 210 .25 124.1 57. 69 15).51 218.26 154.91 223.1 4 16 0.02 151.8 58. 28 92 . 0 8 143.46 1 8 4.85 1 65 .68 184. ~9 173. 40 157.» 120 . II 127 .96 181 ·.49 137.8 57 .) 58.43 135. 44 94 .95 170. 61 213 .S 62 . 87 113.92 202. 9) 186.89 14 4 .97 169.0 63.89 112 .0 6 148 .02 207.88 12).30 106.71 152. 93 96.4 62·.06 215. 7 3 151.7 57.6) 161. 17 128. 7 60. 04 89 .27 184. 65 14 5 .50 96. S 64 .54 176.72 1 26 . 5 3 141.14 1 50 . 80 12 2.5 58 . 94 22 1. 9) 156.4 2 166.00 15 2.) 6 164.96 220.00 1)7.)5 119.31 1 21.96 1 24.s 107.48 18) .95 190.47 12 3.94 20 1.4 57.42 116.0<1 1 40 .65 99.19 19).8 61. 7 59.57 14~.52 182. 05 18 0 . 0 ·\ I SO .60 190. 22 161 .28 16). 9 1 167. 44 18 5 .4 9 87. 65 21 1 . 7 7 1 2 3.23 125.7 61. S) 151. 97 184.54 191.4 1 197.9) 171.15 99. 95 155. 57 1 59. 03 18: . 62 192 .82 197.45 134.3 6 9).61 91 .fi8 I 18 .79 57.9 6). 68 I 28 .0 10).47 1 J) .1 2 2 12 . 6) 2 12 .60 1 -1 8 .04 20 6 . 11 1 9 ) . 8 2 3 '1 .) 60 . 9 59 .9 6 2.00 20).) 61.6 9 102.90 1J2.44 117. 08 214 .S 61 . 9 0 117.05 175.84 12 0 .9 64 .47 2 1 9 .2 57.Doda!o" .98 150. 9 57 . 02 2 17.9 58 .08 209 .80 lI8.39 198.23 186.28 1 5) .3 59.12 14 6 .6 61.26 103.6 204.2 64.6 59. 95 185 .3 57.6 58.25 1 29 .07 98.1( 1 9 4. 2 60 .40 22) .47 13 9 . 32 110.9 2 ~ 1 5 1 60 . 84 1)0. ) 62 .7 64 .45 200. 19 1 27 .4 2 157. B3 110 .2 0 91 .99 97. 57 215.00 157.46 18 9 .4 60 .52 172.76 185. 5 9 148.7 6) .39 188. g 60 . 2) 1 20 . 49 158.52 177.)4 155.20 1 52 . 51 15 2.62 126 .2 5 119. 6 64 . 9 7 174.40 167.25 195.55 1 5 0 .49 203.07 J 8 0 .58 179.37 189. ·\0 11 6 .90 198. 5 63 .01 96.S 57. 55 2 1 6.8 6).54 138.77 60 . 76 195.25 185.6) 90. 57 1 49.55 89 .28 107 . )8 II 2 .21 1 26 .40 111.7 58.51 2 03. 59 209.2 63 . 59 170.49 2 18 . 09 16 7 . 7 62. 98 2 1 9 . 4 64 .71 101.70 2!4 .82. H 186. 27 1 2 ).

'J7 i 1 '3 ':-! • '1 tJ r- " .6 1 ~.\ ' • 4: .1 6 230 . 20 . 81 22 8. 5 55. n .05 2 41.1 5 1 ." . ~ 1 ----~-. 70 1 7 3.2. 5 oJ" 2 . _' t " "7 2 S:. 83 22 7.8 5 ::. . l q ~. 31. 02 I~ :~ J . 09 5J.4 52 . f _ •. 62 1 97 .00 2 08. 36 20 1 ..Nhl 7. 8 J .1 5 177 . ] 5 5. ~' ...42 2 4 2. '-13 Il'l 'l. I · I . 3 2 227 .' 7 ' tIL.3 54. 7 (J 24 9 .~c.9 9 200.1" 1 59.~ __ I 2 1) ':1 . .:J.2 54 . "2 'j 5 ( 4 . 36 1 69 ..93 116.60 1 98 . 54: 14') . S 56 .) "~ . ~ lJ . 8 2 202 . . r" '. I" 'J:. 1:. 6 56 .-. 2' ! I"'" I 1"'.1 6 2 0 5.! l :.. 22 1 7 1. ') ~ 1:) 4 .--.. 78 1 94 . eO. n ". 80 l3 7 . (. 04 1 40 .8 52.l 7 24 5 . '39 11 46 . . 3 3\ 2J5 . 85 226 . 29 236.2 52. :. 8 1 1 30.. . 111 2<' 8 . 0 . '\~ .. Todoru". 2 2 :' ·.. 5 8 1 98 .0 23 3. 0 50 . e8 3. .1 5 5..·) ~.:· ~ 4 7 ~~i2~.'. 5 41 2 46..8 2 1 92 . t ') l r..).85 1 6.5 4 175.' I . 2 .4 4 .J I "J ~ . 113 0 .51 18 0. 77 1 64 .. 99 1 68 . b I 2 t3 .3 6 225 .~ 1 ~_Bl . 5 3111 7. 1 ~0 .3 9 14 2 .0 14 2 . 6 51 . 4':: 2::) 0 •• .c PROJl. 4 51 . 204.5 9 2 40. '~~_l~~')_' ' ~! ' 1<+.59 132 . 3 5 3.' .' /l'iJC TAB ELA III 1 (NASTAVAK) 2 ~ ·1 5 I----+-. -.-.0 5 0. 6 .3 3 19 1. fi l. ' I ll '--f " . 85 1 70. 67 139. 98 13 3 .> 2 l0..I. 9 '0.1 . .~~ ~ . 79 13 1 .3 0 228. 71 204 . 4 53 .. "" ~~ ~ c: -~ I 54. J" l17 .' i 1 ~!iJ..16 13 9 .. 74 196 ..66 L4 S . 85 1 28 .83 237 . 89 2. ' : IB ·. 76 1 95.07 174. 202 .8 5 3.66 251 ~ 5 2S I ~1 4 .20 1 6 ) . 9 4 234.1 2 232 .7 1 52 . 27 194 . 23 196 . 17 238 . 8 56. 9 52. 0::-' " j .9 '. 0 J · .88 109. 3ry .37 143.. 82 13 6 . I L. ':: . I 1 224. ) . G 3 L : . 4 54 .3 6 1 28 . O~ 21:. 6 G 24 6. .1 5 1 6 0 . ] 5 G.7 53.' ~ 55.6 14 0 .48 234. 2 .l9 "4" ..S 52. 0 55. ' ''. :. ••. 0 1 233 .9 55 . 2)5.87 2 0 1 . 5 54 . .01 1 6 7.0 9 1 98 . ] 56.5 4 24 1 . 84 1 91 . l I I ~ 1 I ~ i' i r) " • f :.51 206.' V .'. 0 54 . 2 5 1.91 205 .31 2. 65 206 .11 1 9 7 . . 5 ~ ~ c· . 8 51 .I\TO VANJE POSTROJl:. 50 132 . 7 01 1 7 0 . SO 1 93 . I t 50 ..82! . 8 7 1 69 . 4 56 . 7 1 1 72 . ll 1 62 . jJ . 68 159 . ~ . 5 0 1 95 .73 . . I). . 1 4 178. 68 2 3 7 .. 0 5 '~ H . 68 2 50 .U7: r S0 I \ Sc.28 229 . J -.33 13 5 .5 53.7 226 . 63 232 .9 56 . 7 5 1. 'It... ~ i5'.]7 17 2 . 0 4 206 . 8(-. 6 9 1 3 8 . ~ 5 1.-J: ~ j I ' " 4 'I i "" 1 1 ' 1 .' 8 It.8 54. 52 23 3 . 8 55 .. ~~J \2 6 • i~_f~5 '1 '-?~~.02 20 7 . . 6 5 1 65 . :0 6 50 . Ov l . -j -_ j 56. 17 14 7 " : " i ? 12 . 1 1IjH.6 55 . 22 203 .Q '1 2 11. 34 1 29 . .7 2 40. 30 20) .\ ·U G{?U. l .62 1 62.1 0 13 2.e6 I 2 13 : 0::.4 7 133 . :1:1 14 .4 55.5 6 175. 17 250.38 1 2 7 .. 1 2 ~ l 7 . 48 1 68 ..7 54 . 6 52.__ J____ . 83 12 9. '\ "1 I " 14 " 1b . IlP. 29 13 7.88 14 3 .3 9 208.24 1 45.1 3 1 6 1.' '.l7 ') " " '" '1" 5 '_ " 1 251.1 J.1 6 1 64 . 32 130 .5 6 2 41. c :.1 2 1 66 '. 3 0 1 13 1. 63 1 66 . ~.1 ./8-/ B. .6 6 144..J'1 I. 6 6 1 1 '1 5 . 6 5 2 lJ.. 77 230 .. l :' 1.79 1 90 . 6 238 . 177 . 6 54 .. 29 193 .05 24 6 . 9 8 1 99 . 6 7 1 27 . [... 58 174. 2 1 2 . 21 20\ 8 . l rJ 2 1 1 . 96 134. 7 50 . 5] 141 .. 7 1 2 1G .2 G . ._ I H . e:) 75 f~ . 66 160 . 6 317 9 . '/ .i r .93 1 2!:1 4 . 1 .7 5 1 45.66 1 6 7..2 5 158 .'52 ..). J 7 ! ~~~.1 8 13 8 .6( / 1 5 3..O~_ 12I~~. L" !.l .3 1 51 .H 1 1 5 \ .1 4 16 5 . 87 225 ." I . 3 5 144. 28 2 4 4. 98 U 5 .1 8 2 3 9 . 8 3 1 7 1. 1. ·\ 0 2 4 3 . 7 -.-. 53 2 07. I .L -- ' i J 5 3.1:: •. 7 .2 5 ~..2 81 15 1 . 0 5 175. 25 J I 1 i ~ 8. 2 5 3 . '. 20 136 . ' 1) 1 :~ l :' LiS t DJ .14 2 31 .34 1 70 .. ~.2 1 17 9 .i _J" . 4 5 20 0. 9 54.1 9 15 8 .~ I I l iS :" . 69 2 3 9 .~4 1 ~ ! 8 . I i" P I . . 3 1 1 92 . 00 14 2 .91 141. 96 16 3 . . 9 3 242..42 176. 7 56 . 1 24 . 19 17 3. 1 229.1 5 3 . l" '.l l ~ 16.-.3 5l .-1 CIoN /'/\. 2 55 .4 5 134. 247 . 5 2 1 6 7.::.1 1-_ _ _ 5) .3 ~ 56 .~ u.] 52.'1 5 1 . 65 252. 4 7 1 99 . u-.6~ 1 61 .. 3 8 2 24.

You're Reading a Free Preview

Download