13.12.2012.

RAZLIKE U CIJENI U TRGOVINI

RAZLIKA U CIJENI
• Služi za pokriće troškova poslovanja i ostvarenje dobiti; • Razlikujemo 2 oblika razlike u cijeni u trgovini: • marža • rabat

• Marža bi trebala biti tako dimenzionirana da bi mogla pokriti troškove poslovanja te da se ostvari dobit; • Ostvarena dobit trebala bi služiti za proširenje materijalne osnove i modernizaciju poslovanja.

1

13.12.2012.

UKUPNA RAZLIKA U CIJENI
Marža robne raspodjele (distribucije): • ukupna je razlika u cijeni koja nastaje nakon izlaska robe iz proizvodnje pa sve do krajnjeg potrošača; • ukupna razlika u cijeni koju ostvaruju sudionici u robnom prometu. Bruto marža je razlika između vrijednosti ostvarenog prometa od trgovinske djelatnosti i nabavne vrijednosti trgovinske robe kada bi zalihe na početku razdoblja i na kraju razdoblja za koje se utvrđuje bruto marža bile 0. bruto marža = promet od trgovinske djelatnosti – nabavna vrijednost trgovačke robe

UKUPNA RAZLIKA U CIJENI
U robnom prometu postoje zalihe na početku i na kraju obračunskog razdoblja za koje se utvrđuje bruto marža, stoga:
bruto marža = promet od trgovinske djelatnosti – nabavna vrijednost trgovačke robe – (zalihe trgovačke robe na kraju razdoblja – zalihe trgovačke robe na početku razdoblja) * Bruto marža i razlika u cijeni su jednake ako nema razlike između vrijednosti početnih i završnih zaliha; * Kako je marža razlika između prodajne i nabavne cijene, bruto marža za trgovačku robu bit će veća od razlike u cijeni.

2

13.12.2012.

UKUPNA RAZLIKA U CIJENI
razlika u cijeni = promet od trgovinskih djelatnosti – nabavna vrijednost trgovačke robe bruto marža = promet od trgovinske djelatnosti – nabavna vrijednost trgovačke robe – ili + korekcija vrijednosti promjene zaliha trgovačke robe * Bruto marža je uvijek veća od razlike u cijeni za obračunski period ako je vrijednost zaliha na kraju razdoblja veća od vrijednosti zaliha na početku razdoblja.

MARŽA KAO OBLIK RAZLIKE U CIJENI
• Prodajna cijena trgovačke robe u sustavu marže formira se tako da se na nabavnu cijenu dodaje marža; prodajna cijena = nabavna cijena robe + marža • Maržu bi trebalo utvrđivati tako da pokrije troškove poslovanja koji se odnose na prodaju konkretne trgovačke robe i da se ostvari razlika koja služi za proširenje materijalne osnove rada trgovaca; • Troškovi poslovanja su materijalni troškovi, amortizacija, troškovi rada i ostali troškovi koji se odnose na prodaju trgovačke robe.

3

13.12.2012.

MARŽA KAO OBLIK RAZLIKE U CIJENI

• Jedan od trendova u suvremenoj europskoj maloprodaji je trend “pada prometa po četvornom metru prodajne površine uz porast marže” → time marža, kao oblik razlike u cijeni, dobiva na značenju; • Marža se može računati u:
• Apsolutnom iznosu: kao razlika između prodajne i nabavne cijene, predstavlja vrijednost marže u novcu; • Relativnom iznosu: izračun marže u postotku, u odnosu prema prodajnoj cijeni i u odnosu prema nabavnoj cijeni.

MARŽA KAO OBLIK RAZLIKE U CIJENI
Nabavna cijena proizvoda A je 7 n.j., a prodajna cijena je 10 n.j. Marža u apsolutnom iznosu: marža = prodajna cijena – nabavna cijena = 10-7 = 3 n.j. Marža u relativnom iznosu: marža u postotku = (marža/prodajna cijena) x 100 = 3/10 x 100 = 30% marža u postotku = (marža/nabavna cijena) x 100 = 3/7 x 100 = 42,86%

4

13.12.2012.

VRSTE MARŽI I NJIHOV IZRAČUN

Individualna (pojedinačna) marža: • izračunava se za pojedinačni proizvod; • može se izračunati u apsolutnom iznosu (razlika između prodajne i nabavne cijene) i u relativnom iznosu (u odnosu prema prodajnoj i nabavnoj cijeni robe).

IZRAČUN INDIVIDUALNE MARŽE U ODNOSU PREMA PRODAJNOJ CIJENI
I. Prodajna cijena (Pc) i nabavna cijena (Nc) su poznate, a nepoznata je marža u apsolutnom iznosu i u postotku

Treba izračunati maržu u postotku kad su poznate prodajna i nabavna cijena trgovačke robe. Proizvod X ima prodajnu cijenu (bez PDV-a) 600,00 kn. Njegova nabavna cijena je 360,00 kn. marža = prodajna cijena (Pc) – nabavna cijena (Nc) = 600,00 – 360,00 = 240,00 kn Kad se izračunava marža u odnosu prema prodajnoj cijeni, tada je prodajna cijena osnovica (Pc = 100,00) marža u postotku =(240 / 600) x 100 = 40 %

5

13.12.2012.

IZRAČUN INDIVIDUALNE MARŽE U ODNOSU PREMA PRODAJNOJ CIJENI
II. Prodajna cijena (Pc) i marža u postotku su poznate, a nepoznata je nabavna cijena
Treba izračunati nabavnu cijenu (Nc) proizvoda X kad su poznate prodajna cijena (Pc) i marža u postotku. Proizvod X ima prodajnu cijenu (Pc) 120,00 kn bez PDV-a. Marža je 30%. 120 : 100 = 1,2 kn za 1% nabavna cijena = 1,2 x 70 = 84,00 kn marža = prodajna cijena – nabavna cijena marža = 120,00 – 84,00 = 36,00 kn

IZRAČUN INDIVIDUALNE MARŽE U ODNOSU PREMA PRODAJNOJ CIJENI
III. Nabavna cijena (Nc) i marža u postotku su poznate, a nepoznata je prodajna cijena (Pc)
Treba izračunati bez PDV-a prodajnu cijenu (Pc) kad su poznate nabavna cijena (Nc) i marža u postotku. Proizvod X ima nabavnu cijenu (Nc) 2.520,00 kn, a marža je 40%. 2.520,00 : 60 = 42,00 kn za 1% prodajna cijena (Pc) = 42 x 100 = 4.200,00 kn

marža = prodajna cijena (Pc) – nabavna cijena (Nc) marža = 4.200,00 – 2.520,00 = 1.680,00 kn

6

13.12.2012.

IZRAČUN INDIVIDUALNE MARŽE U ODNOSU PREMA PRODAJNOJ CIJENI
IV. Poznata je marža u apsolutnom iznosu (u kn) i u relativnom iznosu (u %). Nepoznate su nabavna i prodajna cijena (Pc)
Treba izračunati nabavnu i prodajnu cijenu proizvoda X ako je poznata marža u apsolutnom i relativnom iznosu. Proizvod X ima maržu od 30% ili 36,00 kn. 36 : 30 = 1,2 kn za 1% prodajna cijena (Pc) = 1,2 x 100 = 120,00 kn nabavna cijena (Nc) = 1,2 x 70 = 84,00 kn

IZRAČUN INDIVIDUALNE MARŽE U ODNOSU PREMA NABAVNOJ CIJENI
I. Poznate su prodajna cijena (Pc) i nabavna cijena (NC), a nepoznata je marža u postotku

Treba izračunati maržu u postotku nabavne cijene (Nc) kad su poznate prodajna cijena (Pc) i nabavna cijena (Nc). Proizvod X ima prodajnu cijenu (Pc) bez PDV-a 600,00 kuna. Nabavna cijena (Nc) je 360,00 kuna. marža = prodajna cijena (Pc) – nabavna cijena (Nc) marža = 600,00 – 360,00 = 240,00 kuna

marža u postotku = (marža : nabavnom cijenom) x 100 marža u postotku = (240 : 360) x 100 =66,7%

7

13.12.2012.

IZRAČUN INDIVIDUALNE MARŽE U ODNOSU PREMA NABAVNOJ CIJENI
II. Poznate su nabavna cijena (Nc) i marža u postotku. Nepoznata je prodajna cijena (Pc)
Treba izračunati prodajnu cijenu bez PDV-a kad su poznate nabavna cijena (Nc) i marža u %. Nabavna cijena proizvoda X je 2.520,00 kn. Marža je 40%. 2.520 : 100 = 25,2 kn za 1% prodajna cijena (Pc) = 25,2 x 140 = 3.528,00 kn marža = prodajna cijena (Pc) – nabavna cijena (Nc) marža = 3.528,00 – 2.520,00 = 1.008,00 kn ili marža = 25, 2 x 40 = 1.008,00 kn

IZRAČUN INDIVIDUALNE MARŽE U ODNOSU PREMA NABAVNOJ CIJENI
III. Poznate su prodajna cijena (Pc) i marža u postotku, a nepoznata je nabavna cijena (Nc)
Treba izračunati nabavnu cijenu kada su poznate prodajna cijena (Pc) i marža u %. Prodajna cijena (bez PDV-a) proizvoda X je 120,00 kn. Marža je 30%. 120 : 130 = 0,92308 za 1% nabavna cijena (Nc) = 0,92308 x 100 = 92,31 kn marža = 0,92308 x 30 = 27,69 kn

8

13.12.2012.

IZRAČUN INDIVIDUALNE MARŽE U ODNOSU PREMA NABAVNOJ CIJENI
IV. Poznata je marža u apsolutnom i relativnom iznosu, a nepoznate su nabavna cijena (Nc) i prodajna cijena (Pc)
Treba izračunati nabavnu cijenu (Nc) i prodajnu cijenu (Pc) ako je poznata marža u apsolutnom i u relativnom iznosu. Kolike su nabavna i prodajna cijena (bez PDV-a) proizvoda X ako je marža 30% ili 36,00 kn? 36 : 30 = 1,2 kn za 1% nabavna cijena ( Nc) = 1,2 x 100 = 120,00 kn prodajna cijena (Pc) = 1,2 x 130 = 156,00 kn

KUMULATIVNA MARŽA
• Kumulativnom maržom utvrđuje se marža na ukupni asortiman trgovačke robe koji trgovac nudi kupcima u nekom razdoblju; • Prosječna marža koja se utvrđuje na osnovi prosjeka marže sadržane u početnoj zalihi trgovačke robe i realiziranih nabava tijekom određenog razdoblja; • Razdoblje za izračun kumulativne marže najčešće je 1 mjesec.
kumulativna marža =Σ prodajnih vrijednosti – Σ nabavnih vrijednosti kumulativna marža u % = (marža u ukupnoj trgovačkoj robi / ukupna trgovačka roba po prodajnoj cijeni) x 100

9

13.12.2012.

KUMULATIVNA MARŽA
• Ima važnost pri nabavi trgovačke robe i određivanju marži; • U funkciji je utvrđivanja zadovoljavajuće prodajne cijene; • Omogućuje planiranje marža prodavaonica, skladišta i drugih organizacijskih jedinica trgovinskih poduzeća; • Ima važno mjesto pri kreiranju robne politike trgovinskog poduzeća → politika asortimana trgovačke robe omogućuje trgovinskom poduzeću da nabavlja robu s različitim mogućnostima obračunavanja marža koje u prosjeku daju zadovoljavajuću kumulativnu maržu.

IZRAČUN KUMULATIVNE MARŽE
Prodajni odjel imao je početkom mjeseca ožujka nabavnu vrijednost (Nv) trgovačke robe u iznosu 138.000,00 kn. Prodajna vrijednost je bila (Pv) 210.000,00 kn. Tijekom ožujka nabavna vrijednost robe bila je 162.000,00 kn, a prodajna vrijednost 270.000,00 kn. Treba izračunati kumulativnu maržu za ožujak.

10

13.12.2012.

IZRAČUN PROSJEČNE MARŽE
Raspoloživi proračun za nabavu trgovačke robe je 300.000,00 kn. Utrošeno je 78.000,00 kn za nabave na koje je obračunana marža 35%. Kolika bi trebala biti marža na ostatak nabava ako se želi ostvariti prosječna marža u iznosu 37,5%?

37,5%

IZRAČUN PROSJEČNE MARŽE
a) Ostatak raspoloživog proračuna namijenjenog nabavljanju = ukupno raspoloživi proračun za nabave – ostvarene nabave = 300.000 – 78.000 = 222.000,00 b) Prodajna vrijednost (Pv) za ukupno nabavljenu robu:

300.000 : 62,5 = 4.800 za 1% 4.800 x 37,5 = 180.000 kn

11

13.12.2012.

IZRAČUN PROSJEČNE MARŽE
c) Utvrđivanje prodajne vrijednosti (Pv) za ostvarenu nabavu:

78.000,00 : 65 = 1.200,00 za 1% 1.200 x 35 = 42.000 kn (vrijednost marže)

IZRAČUN PROSJEČNE MARŽE
d) Određivanje prodajne vrijednost (Pv) na ostatak raspoloživog proračuna za nabavljanje (Pv) na ostatak proračuna = ukupna Pv – Pv na ostvarenu nabavu: 480.000,00 – 120.000,00 = 360.000,00 kn e) Određivanje marže na ostatak proračuna namijenjenog nabavi trgovačke robe marža = Pc –Nc f) Određivanje marže za ukupno nabavljenu trgovačku robu.

12

13.12.2012.

IZRAČUN PROSJEČNE MARŽE

POČETNA (INICIJALNA) MARŽA
• Prva je originalna marža → razlika između prodajne i nabavne vrijednosti trgovačke robe; • Treba je dimenzionirati tako da pokrije troškove poslovanja u vezi s prodajom konkretne trgovačke robe i da se ostvari dobit; • Ono što mijenja ostvarenu maržu u odnosu prema početnoj jesu različiti popusti i dodatne marže koje može primjenjivati trgovinsko poduzeće;
početna marža = prva (početna) originalna Pc - nabavna cijena (Nc) početna marža u % = (početna marža / originalna Pc) x100

13

13.12.2012.

IZRAČUN POČETNE MARŽE
Trgovačko poduzeće planira nabaviti robe u vrijednosti 90.000,00 kn. Očekuje da nabavljeno proda za ukupno 138.000,00 kn. Kolika bi bila njegova početna (inicijalna) marža ako očekuje sniženje nabavne vrijednosti od 12.000,00 kn? početna (inicijalna) marža = marža + popusti početna (inicijalna) marža = 48.000,00 + 12.000,00 početna (inicijalna) marža = 60.000,00 kn

OSTVARENA I DODATNA MARŽA
• Ostvarena marža je razlika između krajnje (ostvarene) prodajne cijene robe i njezine nabavne cijene; razlikuje se od početne marže zbog uključenja sniženja, popusta, manjkova trgovačke robe i dodatne marže; • Dodatnom maržom:
• korigira se prodajna cijena robe naviše; • dodaje se početnoj (inicijalnoj) marži; • nabava nove pošiljke trgovačke robe po višoj cijeni od istovrsne robe koju ima na zalihi omogućuje trgovcu primjenu dodatne marže; • dodatnom maržom trgovačkoj robi na zalihama povećava se cijena do razine cijene nove nabave trgovačke robe.

14

13.12.2012.

RABAT KAO OBLIK RAZLIKE U CIJENI
• Rabat je klasičan oblik razlike u cijeni → odbitna marža; • U sustavu rabata nabavna se cijena utvrđuje kao razlika između prodajne cijene (Pc) i rabata; nabavna cijena = prodajna cijena (Pc) – rabat • Rabat je popust koji proizvođač daje trgovcu za pokriće troškova prodaje proizvoda i ostvarenje dobiti; • Rabat kao popust često omogućuje trgovcima da samostalno vode politiku cijena proizvoda tako da se ukupnim ili dijelom popusta dobivenog od dobavljača koriste pri kalkuliranju njihovih prodajnih cijena.

15