P. 1
Opsta zoologija

Opsta zoologija

|Views: 238|Likes:
Published by Sefer Kuduzović
Zoologija
Zoologija

More info:

Published by: Sefer Kuduzović on Aug 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2013

pdf

text

original

Sections

 • KARAKTERISTIKE ŽIVE MATERIJE
 • RAZLIKA IZMEĐU BILjNIH I ŽIVOTINjSKIH ORGANIZAMA
 • ZADACI ZOOLOGIJE I VEZA SA DRUGIM NAUKAMA
 • OSNOVI ZOOCITILOGIJE
 • FIZIČKE KARAKTERISTIKE PROTOPLAZME
 • ĆELIJSKE ORGANELE
 • RAZMNOŽAVANjE JEDNOĆELIJSKIH ŽIVOTINjA
 • KONJUGACIJA
 • RAZMNOŽAVANJE VIŠEĆELIJSKIH ŽIVOTINJA
 • Spermatozoidi
 • Jajna ćelija
 • GAMETOGENEZA
 • OPLODNjA JAJNE ĆELIJE
 • Proces oplodnje jajne ćelije
 • Partenogeneza
 • EMBRIONALNO RAZVIĆE VIŠEĆELIJSKIH ŽIVOTINjA
 • EMBRIONALNO RAZVIĆE KIČMENjAKA
 • SLOŽENO RAZVIĆE METAZOA
 • SLOŽENO RAZVIĆE METILjA (rod - Fasciol ili Distonum hepatica)
 • SLOŽNO RAZVIĆE PANTLjIČARE
 • OSNOVE HISTOLOGIJE
 • Epitelna tkiva
 • Vezivna tkiva
 • MIŠIĆNO TKIVO
 • Kožni sistem
 • Skeletni sistem
 • Mišićni sistem
 • Endokrini sistem - sistem organa sa unutrašnjim lučenjem
 • Ekskretorni sistem – organi za izlučivanje kičmenjaka
 • Sistem organa za varenje
 • Sistem organa za disanje
 • Nervni sistem
 • Nadražljivost (iritabilitet)
 • Cirkulatorni sistem
 • Polni organi
 • Ženski reproduktivni sistem
 • Muški reprouktivni sistem
 • KLASIFIKACIJA ŽIVOTINJA
 • PROTOZOA
 • SPOROZOA
 • MEZOZOA
 • SPONGIA – sunđeri (spužve)
 • COLLENTERATA – dupljari
 • Rebronoše (Ctenophora)
 • Platodes (pljosnati crvi)
 • NEMATHELMINTES (valjkasti crvi)
 • ANNELIDES (prstenaste gliste)
 • ZGLAVKARI – Artrhropoda
 • ECHINODERMATA - BODLJOKOŠCI
 • MOLLUSCA – MEKUŠCI
 • CHORDATA
 • VERTEBRATA – KIČMENJACI
 • GMIZAVCI – REPTILIA
 • AVES – PTICE
 • MAMMALIA – SISARI
 • OSNOVI EKOLOGIJE ŽIVOTINJA
 • OSNOVI EVOLUCIJE ŽIVOTINJA

KARAKTERISTIKE ŽIVE MATERIJE Živa materija predstavlja skup elemenata koji se mogu naći i u prirodi ali je način njihovog

vezivanja u osnovnoj jedinici organizma (ćeliji) vrlo specifičan i predstavlja osnovnu karakteristiku života. U ćeliji se nalaze brojne neorganske supstance među kojima je najznačajnija voda, a od organskih su zastupljene bjelančevine – proste i složene, ugljeni-hidrati, masne supstance itd. Osnovna masa unutar ćelije je protoplazma (najveći dio), zbog prisustva bjelančevina koje su u gel ili želatinoznom stanju. Kod jednoćelijskih životinja (protozoa) sve životne funkcije obavlja jedna ćelija, a kod višećelijskih životinja (metazoa) ćelije se grupišu u tkiva, organe, sisteme organa, što čini cjelinu organizma. Prema tome, životne funkcije obavlja skup ćelija. Osnovna jedinica života je ćelija i sve životne funkcije počinju promjenom stanja unutar ćelije. Jedna od karakteristika žive materije jeste prenošenje kontinuiteta života od roditelja na potomstvo. Složeni mehanizam prenošenja kontinuiteta proučava GENETIKA. Osnovni način razmnožavanja životinja su bespolni i polni. Najveći broj životinjskih vrsta razmnožava se polnim načinom i tom načinu prethodi stvaranje polnih ćelija u procesu „gametogeneze“. U muškom polu nastaju spermatozoidi a u ženskom polu jajne ćelije i to su procesi spermatogeneze i oogeneze. Nakon stvaranja polnih ćelija dolazi do oplodnje jajne ćelije i razvića organizma. Razviće organizma od momenta razvića jajne ćelije do smrti jedinke predstavlja ontogenetski razvoj, a razvoj životinjskog organizama kroz duži vremenski period jeste evolucija. Sve životinje podijeljene su u sistematske kategorije i one su uključene u ekološke sisteme različitog nivoa organizacije, kao i različite evolutivne sisteme što objašnjava njihov nastanak. RAZLIKA IZMEĐU BILjNIH I ŽIVOTINjSKIH ORGANIZAMA Osnovna nauka koja proučava ćeliju naziva se citologija, a nauka koja proučava isključivo životinjsku ćeliju naziva se ZOOCITOLOGIJA. U velikom broju slučajeva biljne i životinjske ćelije su slične, ali među njima postoje značajne razlike. U biljnoj ćeliji postoje ćelijske organele ( hloroplasti) koji u procesu fotosinteze uz pomoću sunčeve svjetlosti mogu sintetisati organsku iz neorganske komponente. Na taj način biljni organizmi postaju jedan od osnovnih izvora hrane životinjama viših sistematskih kategorija. Životinje uglavnom nemaju ovu sposobnost, a samo mali broj jednoćelijskih životinja, najčešće bičara (EUGLENA) imaju neznatne količine zelenog pigmenta i djelimičnu sposobnost sinteze organske materije. U biljnoj ćeliji, u ćelijskom zidu, postoji CELULOIDNA supstanca koja daje određenu čvrstoću biljnoj ćeliji. Značajna razlika između biljaka i životinja odnosi se na razmjenu materije i energije sa spoljašnjom sredinom. Kod biljaka se ovaj proces vrši u spoljašnjosti, a kod životinja u unutrašnjosti organizama. Razčlanjenost kod biljaka je vanjska, a kod životinja unutrašnja. Nadražljivost kao životna osobina znatno je izraženija kod životinja. ZADACI ZOOLOGIJE I VEZA SA DRUGIM NAUKAMA Zoologija je kompleksna nauka koja se bavi proučavanjem životinjske ćelije, zatim svim fazama životinjskog razvića, histološkim proučavanjma, organološkm proučavanjima, problemom sistematike, ekologije i evolucije životinja. Embriologija proučava period od oplodnje jajne ćelije do razvijenog životnog oblika. Radi ovakvog kompleksnog pristupa zoologija koristi rezultate drugih nauka kao što su : citologija, embriologija, histologija, ekologija, morfologija, evolucija, genetika, fiziologija, anatomija, biohemija itd.

1

OSNOVI ZOOCITILOGIJE Osnovnu masu žive ćelije čini protoplazma, i u toj protoplazmi nalaze se ćelijske organele, od kojih svaka ima specifičnu funkciju. U sastav te osnovne mase ulaze ulaze mnoga neorganska jedinjenja: C, H, N, O, P, S, a za život materije neophodno je prisustvo još većeg broja neorganskih elemenata: Ca, Mg, K, Fe, Mn, Mo, Cl, Na, Co, J, Zn, Cu. Sve ovo su elementi koji se mogu naći i u neživoj sredini, ali je način njihovog vezivanja specifičan. Većina elemenata nalazi se vezana za druge elemente, a među njima je najznačanija voda koja kod nekih organizama obuhvata do 75% .Od organskih materija u protoplazmi su najzastupljenije bjelančevine (10%), dok su manje zastupljeni ugljeni-hidrati i masti. FIZIČKE KARAKTERISTIKE PROTOPLAZME Koloidni rastvor ima rastvorene čestice većih dimenzija. Osnovno stanje u kome se protoplazma nalazi je žitko ili gel stanje. Ponekad se može desiti da protoplazma gubi vodu i to se najčešće dešava u vrijeme teških fizioloških poremećaja organizma. Proces gubljenja vode se naziva TIKOTROPIJA i tada protoplazma prelazi u gušći oblik koji se može okarakterisati kao „sol stanje“ . Važna osobina protoplazme je i viskoznost, što znači da ima osobinu i izgled približan tečnom medu. Još jedna važna osobina protoplazme je postojanje osmotskog pritiska, koji se javlja zahvaljujući prisustvu rastvorenih soli u plazmi. Zahvaljujući tom pritisku dešava se međućelijski transport čestica. ĆELIJSKE ORGANELE ENDOPLAZMATSKI RETIKULUM Ćelijska organela koja se nalazi u blizini jedra je endoplazmatski retikulum (ER). Ova organela je (jednim djelom) povezana sa jedrovom membranom. Ova organela je sistem šupljina unutar kojih se privremno odlažu i nagomilavaju produkti ćelijske sinteze i još neke štetne supstance. Te materije se vrlo kratko zadržavaju ali se u procesu ekskrecije transportuju, prvo, dublje u ćeliju, a zatim se izbacuju van ćelije. Postoje dva tipa endoplazmatskog retikuluma (ER) ,od kojih jedan ima granule na membrani i to je granulirani ER, dok drugi tip ima glatku membranu i to je agranulirani ER. MITOHONDRIJE Ove organele se ubrajaju u krupnije organele i predstavljaju energetske centre u ćeliji. Najčešće imaju elipsoidan oblik. Broj mitohondrija unutar ćelije je različit, od nekoliko desetina do nekoliko hiljada. Sa spoljne strane, mitohondrije obavija glatka membrana (plazmolema), a sa unutrašnje strane nalaze se nabori - CRISTAE MITOHONDRIALES. Na vrhovima tih nabora oslobađa se energetska supstanca koja se u metaboličkim procesima razlaže do iskoristivih dijelova za organizam. Osnovna supstanaca u mitohondijama je HONDROPLAZMA ili matriks, i uglavnom je sastavljena od proteinske supstance. U normalom periodu razvoja ćelije, kada se ne dešavaju diobe, mitohondrije su nepravilno razbacane u unutrašnjosti ćelije. U vrijeme dioba (mitoze i mejoze) mitohondrije se nalaze koncentrisane uz centralnu organelu – jedro. GOLDŽIJEV APARAT Ova organela je ralativno sitnija, ali je slično građena kao ER. Goldži, talijanski istraživač, prvi je opisao ovu organelu, po čemu je dobila naziv. Građena je od membrana koje imaju veze sa procesima ćelijskog izlučivanja, ali joj definitivna funkcija još nije utvrđena.

2

LIZOZOMI Ovo se organele karakteristične za životinje, imaju veoma male dimenzije i uokvirene su sa plazma membranom koja je građena po tipu plazmaleme. Funkcija im nije dovoljno proučena ali se smatra da su to centri za sintezu katalitičkih fermenata - ENZIMA . CENTRIOLI Ove organele predstavljaju citoplazmatske tvorevine koje su najčešće parne i koje na poprečnom presjeku imaju tačkast ili zrnast oblik, a po dužini su nešto izdužene. Jedan par centriola gradi jedan centrozom i ovi centrozomi, posebno su vidljivi u vrijeme diobe ćelije tj. u vrijeme kada se oko njih stvaraju ljepljive niti, koje predstavljaju diobeno vreteno i pomoću kojih se prihvataju hromozomi iz ekvatorijalne ravni jedra. Nakon toga osnovna ćelija podijeli se na dvije nove. JEDRO Jedro je centralna organela koja na neki način upravlja (koordinira) radom ostalih ćelijskih organela protoplazmi. Osnovna masa od koje je izgrađena unutrašnjost jedra, hromatin, sačinjena je od nukleinskih kiselina koje imaju posebnu ulogu u formiranju hromozoma tj. u procesu prenošenja nasljednih osobina sa roditelja na potomstvo. Jedro je obavijeno membranom ali unutar jedra postoji gušći dio hromatinskog materijala – JEDARCE i ono nema ovojnicu (membranu). PLAZMALEMA Predstavlja ovojnicu koja je karakteristična i za ćeliju i za ćelijske organele u protoplazmi. Građa ove membrane je troslojna. Sa spoljašnje i sa unutrašnje strane nalaze se proteinske supstance, a u sredini je lipidni sloj. U zidu ove membrane nalaze se otvori, pore, koje su manjih dimenzija i kroz njih mogu da prolaze čestice samo malih dimenzija. Unutar ćelije takođe postoji osmotski pritisak i zahvaljujući razlikama u pritisku unutar i van ćelije, dešava se prirodan prolaz sitnih čestica. Ova osobina membrane da ima samo male otvore i da omogućava prolaz manjim česticama naziva se SEMIPERMEABILNOST. Ukoliko je potrebno ostvariti prolaz krupnijih čestica kroz pore membrane, dolazi do njihovog usitnjavanja, zahvaljujući fermentskim procesima u zidu plazmaleme. To se najčešće dešava se krupnijim česticama bjelančevina ili masti. Oblik ćelija u organizmu je različit. Postoje okruglaste, ovalne, zvjezdaste, pločaste ćelije ali i ćelije sa nešto modifikovanima oblikom. Te ćelije uglavnom imaju stalan oblik ali postoji određen broj ćelija koje nemaju oblik. Takva je slučaju kod nekih jednoćelijskih životinja (ameba). I veličina ćelije može da varira. U životinjskom svijetu postoje krupnije i sitnije ćelije. Krupnije su npr. jajne, a sitnije su spermatozoidi. Podjela (dioba) ćelije dešava se na nekoliko načina. Jedan od načina je mitotička dioba koja je uglavnom karakteristična za tjelesne ćelije i diobom osnovne ćelije ne dolazi do smanjenja hromozoma (diploidni broj hromozoma). Drugi tip diobe je mejoza - dioba polnih ćelija i tada se dešava redukcija, pri čemu se diploidan broj hromozoma svodi na haploidan. Kod čovjeka postoje i amitotičke diobe kojim se dijele stare i bolesne ćelije. Svaka ćelija živi i razvija se ali na kraju umire, što predestavlja njenu fiziološku smrt. Simptomi umiranja ćelije uglavnom su isti, a počinju smanjenjem ukupne aktivnosti ćelije i uvećavanjem jedra na račun okolne protoplazme. Istovremeno se u jedru javljaju vakuole, čiji se broj postepeno povećava dok ne ispune kompletnu unutrašnjost jedra. Jedrova membrana izčezava, a zatim nestaju ćelijske organele, životna aktivnost ćelije se postepeno gasi i ona prelazi u mrtvu materiju.

3

RAZMNOŽAVANjE JEDNOĆELIJSKIH ŽIVOTINjA Najjednostavniji način razmnožavanja protozoa jeste binarna dioba ćelije roditelja. Osnovna ćelija, roditelj, jednostavno se podijeli i to je vegetativni - bespolni način diobe, a novonastale ćelije imaju istu strukturu i građu kao ćelija roditelj, i na taj način mogu samostalno nastaviti razvojni ciklus. Drugi način razmnožavanja takođe je bespolni način, a karakterističan primjer se dešava u populaciji trepljastih jednoćelijskih životinjica (paramecijum). U tom slučaju ishodišna ćelija se podijeli, ali se istovremeno dijele i krupnije i sitnije jedro ishodišne ćelije. Na taj način produkuju se dvije nove ćelije, koje osim jedra nemaju sve organele kao ćelija roditelj. Da bi normalno funkcionisale dalje, ćelije moraju nadoknaditi nedostajuće dijelove, i to se dešava iz citoplazmatičnog diferenciranja osnovne supstanace u ćeliji. Kod nekih parazitnih jednoćelijskih životinja dešava se višejedarna dioba, pri čemu se jedro više puta izdijeli. Stvara se veći broj novih ćelija i ovakav tip razmnožavanja se zove višejedarna (multipna) dioba. Pored bespolnog načina razmnožavanja, protozoe se mogu razmnožavati i polno i to je proces kopulacije u kome dolazi do trajnog sjedinjenja jedara, odnosno, ćelija gameta, i drugi način je konjugacija, kada dolazi do privremenog sjedinjavanja gameta. Ćelije koje se transformišu u gamete razvijaju se u dva pravca i to – KRUPNIJE, koje na neki način predstavljaju ženske gamete i to su makrogametociti, i SITNJE gamete koji predstavljaju muške gamete i to su mikrogametociti. Postoji nekoliko karakterističnih slučajeva spajanja ovih gameta: *ukoliko se spajaju gameti približno iste veličine to je IZOGAMIJA, a ukoliko se spajaju gameti različite veličine, to je ANIZOGAMIJA. * ukoliko se spajaju gameti koji potiču od srodnika, to je PEDOGAMIJA KONJUGACIJA

Dvije jedinke (ćelije) koje predstavljaju konjugante priljube se jedna uz drugu. Na mjestu gdje se spoje formira se citoplazmatični most i to je mjesto preko koga privremeno prelaze jedra iz jedne ćelije u drugu. Obe ćelije imaju krupnije (makronukleus) i sitnije (mikronukleus) jedro. Nakon izvjesnog vremena u obe ćelije krupnije jedro isčezava, a sitnije se dijeli dva puta. U tom trenutku u obe ćelije postoje četiri jedra od kojih se tri degradišu u protoplazmu, a preostalo jedro u obe ćelije se još jednom podijeli i tek u tom trenutku formiraju se GAMETSKA jedra i to krupnije jedro, makrogametocit, koje miruje i mikrogametocitno jedro (koje se kreće). Manja jedra iz obe ćelije preko citoplazmatičnog mosta prelaze u suprotnu ćeliju i tamo oplode veće jedro ili MAKROGAMET. Poslije se svaki mikronukleus vraća u svoju matičnu ćeliju. Oplodnja je završena, nestaje citoplazmatski most, ćelije se razdvajaju. Svaka ćelija ima krupnije i sitnije jedro i svaka od ćelija nastavlja svoj samostalni život. Pored bespolnog i polnog razmnožavanja postoji i pojava sazrijevanja. U tim pojavama se 2n (diploidan) broj hromozoma svodi na polovinu ili haploidan broj. Kod parazitarnih oblika jednoćelijskih životinja koje pripadaju klasi sporozoa, postoji smjena bespolnih i polnih ciklusa. To je primjer kod jednoćelijske životinje iz roda EIMERIA. Neke od ovih vrsta izazivaju infekcije u regionu zdravih ćelija epitela crijeva. Te se bolesti jednim imenom nazivaju KOKCIDIOZE (crvenilo epitela). Prvi ciklus u razmnožavanju je bespolna doba i naziva se ŠIZOGONIJA. Njega smjenjuje polno razmnožavanje i to je GAMETOGONIJA, a poslije toga se ponovo pojavljuje bespolna dioba zigota -SPOROGONIJA. Ciklus razmnožavanja počinje prvim stepenom infekcije. Dio parazita koji je transformisan u sporozoit prodire u zdravu ćeliju epitela i još uvjek ne dolazi do polnog ciklusa. U narednom periodu započinje polni ciklus jer se sporozit dijeli (multipna dioba) na veliki broj novih jedara (obično ih ima 32) koji se nazivaju MEROZOITI. Od tog trenutka započinje tipični ciklus (gametogonija) i u tom ciklusu neki od merozoita rastu i razvijaju se u gamete i to sitnije, koji

4

Spermatozoidi Ovo su jedne od najsitnijih ćelija u životinjskom svijetu i u njihovoj građi učestvuje glavni. U sljedećem trenutku dolazi do migriranja sitnijeg gameta prema ženskom gametu i dešava se oplodnja. a kada se umire oni nemaju moć oplodnje i postaju inaktivni. Jajna ćelija Po svojoj veličini to je ćelija koja ima veće dimenzije od spermatozoida i najkrupnija je ćelija u životinjskom svijetu. U glavenom dijelu se nalazi relativno krupno jedro. MEZOLECITNA . EKSTREMNO TELOLECITNA JAJA .Jajna ćelija ima gornji ili animalni pol i donji ili vegetativni pol. 3. i ta količina je obično veća od preostale količine protoplazme. Veoma je često da više ribe i ptice imaju ovakva jaja. Jajne ćelije s obzirom na količinu hranjive supstance mogu biti: 1. Značajni ekološki faktori koji se upotrebljavaju u ovu svrhu su: određena temperatura ili stavljanje spermatozoida u rastvore nekih hemijskih supstanci. Oplodnja jajne ćelije od strane spermatozoida dešava se u vlažnoj sredini što omogućava pokretljivost spermatozoida. dok manji dio u tom regionu zauzima citoplazma. miješanju sa nekim razrijeđenim solima. 4. Najčešći oblik je okruglast ili elipsoidan i za razliku od spermatozoida koji su pokretni jajna ćelija je nepokretna. Aktivnost spermatozoida može i vještački da se očuva. koja ponovo može da izazove infekciju. vrlo često je ta količina mala u odnosu na oligolecitni tip jaja. odnosno započne novi ciklus razmnožavanja EIMERIE. MEGALECITNA (polilecitna jaja) . ali se u isto vrijeme spermatozoid uvrće oko svoje ose.Ova ćelija ima ravnomjerno raspoređenu hranjivu supstancu. 2. trupni i repni dio. ali se to dešava na određenoj temperaturi. OLIGOLECITNA .Ovaj tip jajnih ćelija sadrži najviše hranjive supstance. Smatra se da je u tom trenutku završen polni ciklus (gametogonija) i da započinje bespolna dioba oplođenog jedra i to je sporogonija. Čuvanje može da se vrši u bezvazdušnom prostoru. RAZMNOŽAVANJE VIŠEĆELIJSKIH ŽIVOTINJA Najveći broj životinja ima biseksualnu reprodukciju i pri tome ima muške i ženske polne ćelije (gamete). vratni. ženske gamete koji predstavljaju makrogamete.Ova jaja sadrže hranjivu materiju u centru ćelije i karakteristična su za većinu insekata. 2. Sve dok se kreću spermatozoidi su aktivini.Radi se o relativnoj maloj količini deutoplazme koja je najčešće ravnomjerno raspoređena. ali u tom slučaju na kretanje utiče veliki broj ekoloških faktora. Druga podjela je izvršena prema kriteriju rasporeda hranjive materije u njoj: 1.Ovaj tip jajne ćelije ima nešto više hranjive supstance. CENTROLECITNA JAJA . Pravac kretanja ka jajnoj ćeliji je spiralan. 3. Ukoliko je hranjiva supstanca samo u jednoj polovini ćelije.Ova jaja sadrže hranjivu supstancu koja je u većini slučajeva potisnula protoplazmu.predstavljaju mikrogamete i krupnije. rastvorima šećera ili baza. onda su to telolecitna jaja. Ovakav tip jaja imaju neke ribe i vodozemci. Oplođeno jedro se dva puta dijeli i formira se tvorevina sa 4 jedra. 5 . IZOLECITNA JAJA . TELOLECITNA JAJA . i u sastavu ove supstance su uglavnom proteini i masne supstance. 20-30% cjelokupnog sadržaja ćelije. Pored svih komponenti koje su karakteristične za jajnu ćeliju u jajnoj ćeliji se nalazi hranjiva supstanca (DEUTOPLAZMA).

a zatim nastaju spermacite drugog reda. Partenogeneza Ovaj proces predstavlja razviće jedinke iz neoplođene jajne ćelije. Nakon toga dešava se oplodnja koja podrazumijeva prodiranje spermatozoida u unutrašnjost jajne ćelije.GAMETOGENEZA Proces nastajanja polnih ćelija naziva se gametogeneza. Najrašireniji je oblik razvića kod nižih životinja posebno u pčela. Pri tome. Unutrašnja oplodnja se dešava u organizmu jedinke (ženke) i proces oplodnje takođe podrazumijeva ulazak spermatozoida u unutrašnjost jajne ćelije. Kada su u pitanju ribe. glaveni dio spermatozoida se kreće ka jedru jajne ćelije. a to su spoljašnja i unutrašnja oplodnja. a kod većine životinja započinje embrionalani period života. a spajanjem jedara spermatozoida i jajne ćelije ponovo se uspostavlja diploidan broj hromozoma. Svi ostali spermatozoidi postaju inaktivni. koja je smjesa tečne supstance i spermatozoida. iz epitela polnih žlijezda (jajnika) i nazivaju se oogonije. čim se proces oplodnje jajne ćelije završava. ženke u vrijeme polne zrelosti odlaze na određena mjesta i tu izbacuju jajne ćelije. probijajući opnu jajne ćelije. U ženskom polu mitotičkom diobom iz oogonije prvo nastaju oocite prvog reda. Spoljašnja oplodnja uglavnom je zastupljena kod životinja nižih sistematskih kategorija. vlažna sredina i odgovarajuća temperatura. ovaj oblik razviće susreće se i kod nekih viših životinjskih kategorija. Kod mužjaka. 6 . U muškom polu. U ovom trenutku u oba pola započinje redukcijska dioba (MEJOZA). Kretanje spermatozoida dešava se po spiralnoj putanji. a zatim i oocite drugog reda. a proces nastajanja jajnih ćelija u ženskom polu naziva se oogeneza. U muškom polu formiraju se prvo ćelije koje su označene kao spermatocite prvog. Proces nastajanja polnih ćelija u oba pola započinje izdvajanjem ishodišnih ćelija koje se kasnije dijele. Proces gametogeneze je razlog postojanja većeg broja spermatozoida . U unutrašnjost jajne ćelije ulazi samo glaveni dio u kome se nalazi jedro. i ostaju priljubljeni uz opnu jajne ćelje. Spermatozoid ulazi šiljastom tvorevinom na glavenom dijelu . Postoje dva osnovna tipa oplodnje. Međutim. Kod ženki. U muškom polu nastaju četiri nove ćelije i svaka od tih ćelija formira se u gamet sposoban za oplodnju jajne ćelije. Neposredno nakon toga. ili kod nekih kičmenjaka nižih kategorija (kod riba). ishodišne ćelije izdvajaju se. proces nastajanja spermatozoida naziva se spermatogenaza. osa itd. Čin sjedinjenja spermatozoida i jajnih ćelija dešava se u vodi ili u nekoj drugoj spoljašnjoj sredini. U ženskom polu nastaju četiri polarne ćelije i vremenom se tri degradišu u protoplazmi. međutim okolnosti pod kojima se dešava oplodnja su različite. Nakon ulaska. Istovremeno. jedro jajne ćelje kreće se u pravcu glave spermatozida. Samo jedan od tih spermatozoida uspije da uđe u unutrašnjost jajne ćelije. Prve diobe koje se dešavaju kod oba pola ne predstavljaju redukcijske diobe. što daje veću energiju kretanja. Nakon izvjesnog vremena jedra se spajaju i nastaje tvorevina koja se naziva SINKARION. Proces oplodnje jajne ćelije Ovaj proces počinje priljubljivanjem velikog broja spermatozoida uz opnu jajne ćelije. na ta ista mjesta dolaze mužjaci i prelijevaju jajne ćelije sa mliječi. takođe. OPLODNjA JAJNE ĆELIJE Sam proces oplodnje jajne ćelije uglavnom je isti kod svih životinja. a samo jedna od tih polarnih ćelija razvija se u jajnu ćeliju sposobnu za oplodnju. a to su: pokretljivost spermatozoida. moraju da budu zadovoljeni osnovni uslovi oplodnje. i u tim diobama još uvijek ne dolazi do haploidnog broja hromozoma. ishodišne ćelije se nazivaju spermatogonije i diferenciraju se iz epitela polnih žlijezda (testisi).

gmizavci. Ona je karakteristična po porusu na vegetativnom polu.ptice. Kod sisara treća ovojnica (SEROZA) srasla je sa drugom ovojnicom (ALANTOIS) i mjesto na kom srastaju naziva se HORION. i to ako se jaja počnu razvijati pod uticajem nekog ekološkog faktora. rod Dafnia Sp.bezvilične ribe. Tok embrionalnog života kod različitih životinja je specifičan.novonastale ćelije koje se produktuju imaju uglavnom istu veličinu bez obzira da li su to manje ili veće ćelije. ali istovremeno služi kao disajni sistem. Nakon prve faze embrionalnog razvića formira se tvorevina koja se naziva BLASTULA. Aves . EMBRIONALNO RAZVIĆE KIČMENjAKA S obzirom na tok embrionalnog razvića.ovakav tip diobe daje ćelije različite veličine. INEKVALNO BRAZDANjE . 2. postoje kičmenjaci koji tokom ovog perioda života nemaju nikakvih dodatnih ovojica oko embriona i pripadaju grupi ANAMNIA. i ta pukotina se naziva blastopors. Prema tome. 7 . Mammalia sisari). ADEKVALNO BRAZDANjE . 3. CENTROLECITNI TIP BRAZDANjA .mezoderm. osa. Kod vodozemaca. unutrašnji endoderm. Ovaj period može da se podijeli u četiri faze: 1. Tokom embrionalnog razvica. Stalna prirodna partenogeneza se susreće kod pčela. pa do pojave samaostalnog ili slobodnog oblika života. 3. 4. mrava itd. za proces početka razvijanja novog organizma. Amphibia .vodozemci). EMBRIONALNO RAZVIĆE VIŠEĆELIJSKIH ŽIVOTINjA Ovaj period obuhvata vrijeme od oplodnje jajne ćelije. Prirodna parentogeneza može biti stalna i povremena. i taj dio direktno opkoljava embrion.ovakav tip diobe dešava se u centru ćelije i karakterističan je za većinu insekata. npr. Kod nekih bodljokožaca. 2. a između je središnji (klicni) sloj . Parentogeneza može i da se izazove vještački. mezoderm) faza histološke diferencijajcije (obarazovanje tkiva) faza obrazovanja začetaka organa. početak invaginacije (uvrta) novonastalih ćelija (blastomera) počinje na donjem (vegetativnom) kraju jajne ćelije. Kod kičmenjaka je specifičan embrionalni razvoj vodezemaca. To se dešava kod insekata (dudovi svilci). Pisces . brazdanje ili dioba oplođene jajne ćelije obazovanje klicnih listova (endoderm. Druga ovojnica jeste ALANTOIS. Funkcija ove ovojnice jeste da se u zidu razvija kapilarna mreža. Prva ovojnica oko embriona jeste AMNION.tipične ribe. koji kasnije srasta sa zidom uterusa i obrazuje posteljicu ili placentu preko koje se dalje vrši ishrana embriona od strane organizma majke. U tu grupu ubrajaju se niži kičmenjaci (Cyclostoma . Ubrzo nakon toga. 1.Parentogeneza može biti prirodna i vještačka. na suprotnom polu ćelije se formira tvorevina koja se naziva krov pracrijeva. Na toj tvorevini ubrzo se uočava tamna pruga koja predstavlja začetak osovinskog skeleta životinje. Prirodna povremena parentogeneza susreće se kod nekih nižih rakova. potklasi Entamostratae. i to kod jedinki koje pripadaju klasi Crustacea. neophodni su neki citogenetski faktori u protoplazmi. jaja počinju da se razvijaju ako se stave u rastvor kuhinjske soli ili u rastvore nekih šećera. U drugu grupu ubrajaju se viši kičmenjaci i to je grupa AMNIA (Reptilia . Spoljašnji sloj blastule naziva se ektoderm. oko embriona postoje ovojnice koje učestvuju u razvoju mladog organizma. Jajne ćelije se dijele na nekoliko načina. ektoderm. pod uticajem svijetlosti.

Ukoliko ovakav oblik čahure ovca ponovo unese u organizam ciklus razvića se ponavlja. U spoljašnjoj sredini iz takvih jaja razvija se larva koja se naziva MIRACIDIUM. Nakon što je dospjela u tijelo barskog puža. a zatim se preko crijeva izbacuju u spoljašnju sredinu. Ukoliko definitivni domaćin (čovjek) bobičavo meso unese u organizam. RAZVIĆE PREKO ZAJEDNIČKE LARVE . i ovi oblici provedu jedno vrijeme u regionu jetre. 6. Prema tome pantljičara je parazit. a najkarakterističniji primjer su morske zvijezde (Asteroidea). METAMORFOZA . Jaja koja se razviju u unutrašnjosti ovce. 5. pri čemu se najčešće smjenjuju bespolni i polni ciklus sa partenogenetskim razvićem. Definitivan razvoj bobice dešava se u organizmu prelaznog domaćina.SLOŽENO RAZVIĆE METAZOA Najčešći oblik razvića jeste klasično razviće. kod nekih životinja (prstenaste glise i mekušci) javlja se zajednički oblik larve. a zatim se učahure i u većini slučajeva čahura se i sasuši.ovakvo razviće podrazumijeva smjenu različitih generacija. a nakon toga se izbacuju u spoljašnju sredinu. ali se može desiti da začeci budu u vezi sa roditeljski tijelom i tada se radi o kolonijama (SUNĐERI). U spoljašnjoj sredini. SLOŽENO RAZVIĆE METILjA (rod . Odrasla pantljičara se glavenim dijelom učvrsti za unutrašnji zid crijeva. Iza glavenog. Cerkarije izvjesno vrijeme plivaju (močvarno stanište). i to u disajnu duplju. 2. bobica se putem krvotoka unese do unutrašnjeg zida crijeva i na tom mjestu počinje razviće. ali u životinjskom svijetu postoji i nekoliko složenog razvića: oblika 1. Da bi se razviće metilja nastavilo. 3. ova larva mora da dospije u barskog puža (prelazni domaćin). 4. Pupljenje se može završiti odvajanjem nove jedinke začetka od roditelja. Glaveni dio pantljičare na sebi ima kukice koje služe za pričvršćivanje. a dešava se kod nekih bodljokožaca.Fasciol ili Distonum hepatica) Razviće metilja pripada grupi složenih tipova i dešava se sa promjenom domaćina.slučaj vrlo složene metamorfoze. BESPOLNI TIP RAZMNOŽAVNjA . nalazi se vratni dio koji produkuje tjelesne segmente koji se nazivaju PROGLOTISI. zatim u crijeva. HETEROGONIJE . To je najčešće svinja ili goveče. razvijaju se partenogenetski i prvo dospijevaju u žuč. 8 . razvija se stadijum koji se naziva BOBICA. iz jajnih ćelija. Pantljičare koje su karakteristične su svinjska pantljičara ( Tenia solium) i goveđa pantljičara (Tenia saginata).nakon embrionalne faze života. SLOŽENA METAMORFOZA . Jedno vrijeme redije ostaju u regionu respiratorne duplje barskog puža. Samo zadnji tjelesni segment sadrži zrele polne produkte koji se izbacuju van. Ovakav tip razvića nije sličan kao embrionalni tok života već se začetak novog organizma pojavljuje iz dijela tijela roditelja. METAGENEZA . Na tim mjestima metilj živi kao hermafroditni oblik. jer koristi tjelesne sokove domaćina. Odrasli oblici metilja žive u žučnim kanalima ovce. I u ovom slučaju prelazni domaćin mora postojati da bi se ciklus razvića nastavio.ovakav način razmnožavanja naziva se i vegetativni način. On podrazumijeva diobu ćelija roditeljskog tijela koja može biti vrlo intenzivna i tad se radi o pupljenju. SLOŽNO RAZVIĆE PANTLjIČARE Odrasli oblik pantljičare živi kao hermafroditini oblik i parazitira u crijevu kičmenjaka. a zatim odlaze u region jetre.ovako razmnožvanje podrazumijeva smjenu polnog i bespolnog ciklusa i karakteristično je za dupljare. razvijaju se oblici koji se nazivaju REDIJE. Tu se razvijaju oblici koji se nazivaju CERKARIJE. koja se naziva Trochofora i nakon toga dalji tok razvića prstenastih glista i mekušaca se razlikuje.to je takvo razviće koje podrazumijeva promjenu ili preobražaj osnovnog oblika tijela ka određenom obliku.

4. Nakon toga izrasta vratni dio pantljičare iza kojeg se produkuju tjelesni segmenti (proglotisi). a složeni višeslojan. i pomoću tih kukica glaveni dio se učvršćuje za unutrašnjost crijeva. a kod složenijih je prisutno u embrionalnoj fazi života i predstavlja prethodni stepen u razviću složenijih vezivnih tkiva. ove ćelije mogu slobodno da se kreću.ovo tkivo je nešto složenije. Naziv epitela uglavnom potiče od osobina ćelija koje ga izgrađuje. Najčešće je pločast ili cilindričan.Pojavljuje se glaveni dio sa šest kukica koji se naziva HEKSAKANTA. a kod viših životinja je višeslojan. 3. Na ovaj način ciklus razvića pantljičare je završen. VLAKNASTO ili FIBROZNO vezivno tkivo . međutim. 3. Vrlo složeno razviće dešava se kod pseće pantljičare (Tenia ehinococus). Ćelije u epitelu mogu da budu u direktnom kontaktu a ponekad su odvojene tankom međućelijskom masom. Ova tkiva imaju zaštitnu funkciju i prema građi mogu biti jednostavna ili složena. Drugi podtip jeste elastično vezivno tkivo i u masi ovoga tkiva mogu da se pojave čvršće tvorevine i tako nastaje hrsksvičavo i koštano vezivno tkivo. PAČASTO ili GALERTNO . Najjednostavnije jeste : 1. OSNOVE HISTOLOGIJE Životinjska tkiva podijeljena su u četiri kategorije: 1. U masi ovog tkiva pojavljuju se vlakna koja se mogu ukrštati a ponekad su usnopljena u tetivama. pluća ili neki drugi vitalni organ i početi da rastu i da opterete organizam.a ispod je sloj živih ćelija na račun kojih se obnavljaju svi slojevi epidermisa (Stratum germinativum).ovo tkivo sadrži „razgranate“ vretenaste ćelije koje se nalaze u jednoj mrežastoj tvorevini. Osnovna masa ovog tkiva je limfa. Dijelovi bobice mogu znatno narasti i dospjeti na mozak. Postoje jednostavna i složenija vezivana tkiva. Gornji sloj epitela predstavlja „mrtve“ ćelije (Stratum corneum). a u nekim slučajevima mogu da izazovu smrt. Kod ptica se pojavljuje žlijezdani epitel koji je karakterističan za njihov jajovod. Vezivna tkiva To su „dubinska tkiva“ koja nastaju iz središnjeg klicnog lista (mezoderma). Ponekad na vrhu epitela mogu da budu treplje i to je trepljasti epitel. ali se od njega razlikuje po prisustvu vlakana unutar ćelija. 2. Ovo tkivo nalazi se u limfnim organima čovjeka i nekih životinja. Kod nekih beskičmenjaka (insekti) na površini se luči čvršći kutikularni sloj. Jednostavni epitel je najčešće jednoslojan. epitelina tkiva vezivna tkiva mišićna tkiva nervno tkivo Epitelna tkiva Epitelna tkiva imaju malo ćelijskih proizvoda. Specijalni podtip ovoga veziva jeste rastresito vlaknasto vezivno tkivo. Ovo tkivi je zastupljeno kod najprostijih metazoa. MREŽASTO ili RETIKULARNO vezivno tkivo .ovo tkivo prema izgledu i rasporedu ćelija pokazuje sličnost sa prethodnim. Gornji dio epitela naziva se epidermis i kod životinja nižih kategorija (beskičmenjaci) on je jednoslojan. bobica se može početi vegetativno razmnožavati tako da svaki dio bobice može izrasti u odrasli oblik. i po toj mreži koja je bjelančevinastog karaktera. jer se u masi ovoga tkiva pojavljuju vlakna koja su specifičan tip veziva. Hrskavica može imati raznu strukturu mase i u odnosu na taj karakter podijeljena je u tri grupe: 9 . 2. Ciklus razvića je sličan kao u prethodnom slučaju.

2.1. tako da je njihov broj konstantan.leukociti. Krvne ćelije su crvena krvna zrnca . ali i kod ptica.ova hrskavica ima osnovnu masu koja je bjeličasta i providna i u njen sastav ulazi relativno velika količina vode. eritrociti su eliptični i relativno većih dimenzija u odnosu na sisare kod kojih su okruglasti. zastupljena je u ušnoj školjci. Za hidrolimfu je karakteristično da nema stalan sastav i ne postoje ustaljeni putevi cirkulacije. fibrozna ili vlaknasta hrskavica . S obirom na složenost građe tjelesne tečnosti se mogu podijeliti u 5 kategorija: 1. nosa. Ne sadrži krečne materije. Na tim mjestima obavlja prenošenje kiseonika i učestvuje u metaboličkim procesima.u osnovnoj masi ove hrskavice postoji mreža elastičnih vlakana koja izgleda žućkasto i neprozirna je. rebara. Po sastavu je veoma slična okolnoj sredini (voda). U ovom tkivu nalazi se mineralna materija koja daje najveću čvrstinu ovom tkivu.ova hrskavica se najčešće nalazi između kičmenih pršljenova i sastoji se od krupnih kolagenih vlakna i dijelova hijalinske hrskavice. Hemolimfa Zastupljena je kod većine zglavkara ali i kod nekih mekušaca.eritrociti i bijela krvna zrnca . a u citoplazmi postoje granule. Broj eritrocita u krvi je stalnog karaktera u normalnom stanju organizma. Kod mladih jedinki u srži pljosnatih. hijalinska ili staklasta hrskavica . a kod starijih u srži izduženih kostiju. Drugi oblik predstavljaju ćelije sa režnjevitim jedrom. Ona ima samo djelimično određene puteve cirkilacije a dio ove tečnosti se slobodno razlijeva po tijelu životinje. Crvena krvna zrnca nalaze se samo u krvi kičmenjaka i imaju crvenkastu boju koja potiče od bjelančevine hemoglobina. a kod viših životinja dio je zglogava. Svaka vrsta ima karakterističan broj eritrocita koji predstavlja biosistematski karakter vrste. 3. LIMFA Hidrolimfa Ovo je tjelesna tečnost najnižih sistemtskih kategorija (sunđeri i dupljari). Usljed njihove velike aktivnosti oni se brzo troše (kratko žive). Eritrociti se kod embriona stvaraju u slezeni i jetri. HIDROLIMFA 2. ali se brzo i obnavljaju. Bijela krvna zrnca javljaju se u dva oblika. a to je sposobnost zahvatanja stranih tijela u krvi. Ona je proizvod organizma i ima uglavnom stalan sastav. To su agranulociti ili limfociti. grkljana itd. Jedna od osobina bijelih krvnih zrnaca jeste fagocitoza. U vezivno tkivo ubrajaju se i tjelesne tečnosti. sastavljen od krvne plazme i krvnih ćelija. Kod nižih kičmenjaka. koja je vezana uz njih. Ulazi u sastav skeleta hrskavičastih riba. 10 . Celomska tečnost Ova tečnost je prisutna u tjelesnim dupljama životinja. koja se dijele na dva tipa: leukociti i limfociti. HEMOLIMFA 3. Prvu grupu čine ćelije sa bubrežastim jedrom i bez granula u osnovnoj masi citoplazme. KRV 5. mrežasta ili elastična hrskavica . Bijela krvna zrnca imaju značajnu ulogu u raznošenju hranjivih čestica. To su granulociti ili leukociti. Krv To je tjelesna tečnost sa stalnim sastavom. Limfociti se stvaraju u limfi. Poseban tip elastičnog vezivnog tkiva je koštano tkivo i ono se nalazi samo kod kičmenjaka. Ova tečnost ulazi u organizam i raznosi se po cijelom tijelu sa sobom noseći kiseonik i rastvorene hranjive materije tako da ih cirkulacijom doprema do svih ćelija. Formiraju se na sličan način kao eritrociti. CELOMSKA TEČNOST 4.

prugasto 2. Globulini su podjeljeni na α. Citoplazma unutar ovih ćelija je crvenkasta.U krvi su prisutne krvne počice – TROMBOCITI. γ globulini služe kao gradivna supstanca za antitijela krvi.prugasta mišićna vlakna se dugačka. Sva mišićna tkiva vode porijeklo od mezoderma i mogu se podijeliti u tri kategorije : 1. Ugljeni . β i γ globuline. koji se javljaju samo kod kičmenjaka i to nisu ćelije već fragmentirani dijelovi koštane srži. i zavisi od rada poprečno prugastih mišića koji ih izgrađuju. LIMFA To je takođe tjelesna tečnost koja je dosta slična krvi. masne kiseline i fosfatide. Bjelančevine u plazmi su ALBUMINI. srčano mišićno tkivo. Mišićna vlakna koja obavljaju najveći rad. Najzastupljenija bjelančevina u krvi je globulinski fibrinogen. α i β globulini prenose hormone. zajedno sa poprečno prugastim mišićnim vlaknima. jer se na njemu naizmjenično smjenjuju svijetle i tamne pruge. SRČANO TKIVO 11 . Albumini služe kao gradivna osnova za bjelančevine u organizmu. Unutar poprečno . ovo je najznačajnije o glatkom mišićnom tkivu. Najčešće imaju pločast oblik a značajni su za proces koagulacije. Najveći miociti nalaze se u materici gravidnih krupnijih sisara. ali se od nje razlikuje po boji jer je mutna i ne sadrži eritrocite. poprečno . Poprečno .prugaste mišićne ćelije. On se prilikom koagulacije transformiše u želatinoznu masu na rani. Svako pojedinačno vlakno sastoji se od tankih dijelova (miofilamenti). U sastav krvi ulazi i krvna plazma koja je međućelijeska žućkasta tečnost i glavni organiski sastav u njoj su bjelančevine. izdužena i pri bazama zaobljena. i ova tkiva uglavnom grade unutrašnjost tijela životinja. a masne supstance vezane su za holesterole. Mišićna vlakna u ćelijama (miociti) pružaju se paralelno sa uzdužnom osovinom ćelije. glatko 3. U organizmu može da se nađe zajedno sa krvi samo u regionu najsitnijih sudova kapilara.prugasti karakter.prugastih mišićnih vlakna. POPREČNO PRUGASTO MIŠIĆNO TKIVO Osnovnu jedinicu ovog tkiva čine poprečno . a ujedino i troše najveću energuju. Dužina i debljina ovih vlakana je različita. Svako pojedinačno mišićno vlakno ima poprečno .hidrati uglavnom su vezani za ukupnu glikoznu masu. U zavisnosti od veličine. ali su najznačajniji kondicija i starost jedinke. GLATKO MIŠIĆNO TKIVO Ova tkiva kao osnovnu jedinicu imaju ćeliju miocit. Debljina ovih vlakana zavisi od mnogih faktora.prugaste ćelije može biti i veliki broj jedara koja su u najvećem broju raspoređena uz ćelijsku membranu. imaju najdeblja tkiva. Dakle. U toj citoplazmi ima i poprečno . Oko ovih jedara nalazi se citoplazma u kojoj se nalaze ostale organele karakteristične za sve ćelije. GLOBULINI i FIBRINOGEN.KONTRAKTILNOST. holesterol. broj ovih vlakana može biti različit (od nekoliko desetina do nekoliko stotina). Ćelijski prizvodi su mišićna vlakna (miofibrili) koji imaju osnovnu karakteristiku da se grče i otpuštaju . jer se u njoj nalazi bjelančevina koja se naziva mioglobin. MIŠIĆNO TKIVO Sva mišićna tkiva bez obzira kojoj vrsti pripadaju sastavaljnjna su od različitih tipova mišićnih ćelija koja predstavljaju osnovnu morfološku i fiziološku jedincu tkiva.

što znači da se grči i opušta i kada mi ne mislimo na to. organi i sistemi organa. Pored ovih ćelija u nervnom tkivu se nalaze i neuroglijske ćelije koje nisu nosioci nervne provodljivosti. Poseban oblik regeneracije jeste traumatološka regeneracija. U citoplazmi neurita nalazi se Nislova supstanca koja je građena od ribonukleoproteina i ova supstanca se smatra osnovom pamćenja. Ova osobina naziva se nadražljivost ili IRITABILITET. jer mišićna vlakna u srcu obrazuju srčanu muskulaturu.EKTODERMA. Osnovnu morfološku i fiziološku jedinicu čini neuron (neurocit). Kao i nervne ćelije i neuroglijske ćelije vode početno porijeklo od spoljašenjeg klicinog lista . Ukoliko se nedostajući dijelovi tijela obnavljaju u jednom normalnom procesu. endo i mezoderm). NADALNOM dijelu koji je pod uticajem nevoljnog dijela nervnog sistema. a zatim iz tih slojeva nastaju tkiva. Iznad mjesta koje je oštećeno stvara se regeneracioni blastem. i na račun tog blastema stvaraju se nedostajući dijelovi tijela. a duži su neuriti (aksoni). zaštitnu i trofičku funkciju (preko njih se vrši ishrana neurocita). gdje se obnavljaju dijelovi tijela najćešće izgubljeni slućajnim oštećenjem. to je fiziološka regeneracija. Duži nastavci pri kraju se još i granaju. Unutar neurona su nervna vlakna . jer se stalno grči i opruža zahvaljujući tzv. čime se povećava moć prihvatanja nadražaja. Ovo tkivo ima veliku radljivost (kontraktilnost). NERVNO TKIVO Ovo tkivo predstavlja jednu kategoriju životinjskih tkiva. 12 . Neurociti (neuroni) mogu biti različite veličine. REGENERACIJA Ovaj proces predstavlja uspostavljanje nedostajućih dijelova tijela. Neurociti primaju nadražaje iz spoljašnje sredine ili iz unutrašnjosti organizma i te nadražaje provode do CNS-a. Kraći i deblji su dendriti. Svi regenerativni procesi mogu se posmatrati slično srastanju rana. Glavne funkcije ovih ćelija se odnose na potpornu.Srčano tkivo ima poprečno-prugasti karakter.neurofibrili koji su osnov provodljivosti. gdje se prvo diferenciraju klicini listovi (ekto. ali ih i u obrnutom smjeru provode do mjesta reagovanja. koja je tanja i često u obliku mreže. ali bez obzira na to ove ćelije imaju kraće i duže citoplazmatske nastavke preko kojih najčešće prihvataju nadražaj. Upravo zbog toga nervno tkivo ima malu ili gotovo nikakvu moć obnavljanja. a osobina da se nadražaji prihvate i provode jeste provodljivost. Tok regeneracije potpuno je različit od toka embrionalnog razvića. Drugi tip je reparativna regeneracija. i sastavljeno je od jako diferenciranih ćelija koje imaju specifične produkte u njima. Primjer za ovakav tip regeneracije jeste obnavljanje noktiju. bilo da su to izgubljeni ili oštećeni dijelovi. gdje se kod nekih životinja može obnoviti cijeli dio tijela (rep guštera ili krak morske zvijezde). i od osnovnog poprečno-prugastog mišićnog tkiva se razlikuje.

3. Treći sloj kože je potkožno tkivo ili subkutis. znojne. krzno ili korijum. 2. krljušti riba. 12. nokti. ženki. a zatim ista ili slična tkiva obrazuju organe i sisteme organa koji zajedno čine jedinstvenu cjelinu . Ova dva tipa skeleta imaju različito embrionalno porijeklo. subcutis). 13. perje. i u njemu se izdvajaju dva sloja: 1. je višeslojan. 10.organizam. 9. epidermis). 1. 4. a kod sisara. za vanjski skelet je ljuska puža ili oklop rakova. čvrstinu i zaštitu organima. Skeletni sistem Osnovna osobina skeletnog sistema jeste da daje oblik. kandže. 2. mirisne žlijezde. Tkiva koje prethode obrazovanju organa sastavljena su od skupa ćelija koje obavljaju sličnu ili istu u organizmu.OSNOVE ORGANOLOGIJE Organologija je nauka koja proučava organe i sisteme organa. osim kod kopljaste ribice.corium) -unutrašnji sloj . Među karakteristične rožne organe kičmenjaka ubrajaju se npr. -Kožni sistem -Skeletni sistem -Mišićni sistem -Endokrini sistem . 7. dlake. prema epidermisu (spoljašnjosti) se nalazi papilarni sloj rastesitog veziva.sistem organa sa unutrašnjim lučenjem -Ekskretorni sistem – organi za izlučivanje kičmenjaka -Sistem organa za varenje -Sistem organa za disanje -Nervni sistem -Čulni organi –Nadražljivost (iritabilitet) -Cirkulatorni sistem -Polni organi -Ženski reprouktivni sistem -Muški reprouktivni sistem Kožni sistem Ovaj sistem čine tri sloja: -spoljašnji sloj . Egzoskelet je ektodermalnog. građen je od potpornog tkiva i to je potkožno dubinsko tkivo (lat. lojne. I ovaj sloj građen je od vezivne komponente. 5. 6. Kod kičmenjaka postoje skeletni elementi unutar organizma i to je unutrašnji ili endo skelet. 14. 13 . -središnji sloj .sačinjen je od epitelne pokožice (lat. ali je on mrežast ili retikularan i u ovom sloju nalazi se veliki broj krvnih ćelija. ali u tom vezivu ima elemenata masnog tkiva. a među njima se nalaze i pigmentne ćelije. Među žlijezdanim organima karakteristične su suzne. ali je u embrionalnoj fazi razvoja jednoslojan. Npr.. Ispod epidermisa se nalazi vezivni sloj. Gornji sloj ili epidermis kod svih kičmenjaka. a endoskelet je mezodermalnog porijekla. prema potkožnom tkivu nalazi se takođe i vezivni sloj. aktivne su još i mliječne žlijezde. 8.to je najdublji sloj kože prema unutrašnjosti organizma.to je sloj vezivnog tkiva koji predstavlja krzno (lat.. Kod životinja nižih sistematskih kategorija (neki beskičmenjaci) skelet se nalazi sa vanjske strane tijela i predstavlja vanjski ili egzo skelet. U koži kičmenjaka mogu se javiti različiti kožni organi i obuhvataju 2 grupe kožnih organa: rožni i žlijezdani. 11.

a to su : 1. Visceralni skelet . Kožnu muskulaturu čine mnogobrojni mišići kože. Ova žlijezda javlja se kod svih kičmenjaka ali je kod riba relativno mala. ali se sastoji od dva režnja. šaran itd.tiroksin je značajan za promet materije i energije . a kod sisara je najčešće neparna. Kosti koje pripadaju ovom skeletu povezuje glaveni i trupni region. 3.metabolizam. Štapićastog je oblika i leži u nivou uzdužne ose tijela. Kao primjer postojanja elektriciteta u mišićima može se navesti električni som (Malopterus electricus) koji pripada nižim kičmenjacima. To se posebno odnosi na kornjače koje imaju zaštitne ploče u vidu oklopa. Produkti lučenja žlijezda (hormoni) u krv dospijevaju bez posebnih odvodnih kanala. lobanja. Mišićni sistem obuhvata mišiće glave. 4.Razviću endoskeleta prethodi razviće jednostavnijeg oblika unutrašnjeg skeleta. ribe se mogu podijeliti u dvije velike potklase. U oba ova slučaja izdvajaju se kosti pokretnog i nepokretnog dijela. unutrašnji skelet može da bude hrskavičav ili koštan.Pisces. Obzirom na građu tog skeleta. kod gmizavaca je neparna i kod ptica je parna. Endokrini sistem . između nervne cijevi i crijeva. kao i mnogobrojne kosti u tim regionima 2. koje luče hormone (kod kičmenjaka u krvi) i ti hormoni imaju specifičan uticaj na organizam. kao što su neki organi kod riba.sistem organa sa unutrašnjim lučenjem U sastav ovog sistema ulaze žlijezde sa unutrašnjim lučenjem.ovaj skelet obuhvata koštane elemente u nivou prednjeg dijela crijeva. HRSKAVIČAVE ribe (Chondrichtyes) 2. kod vodozemca je parna. kod riba. Osovinski skelet . kao npr. posebno kod riba . Kod mladih jedinki reguliše i rast. Skelet kičmenjaka čini više cjelina: 1. a poprečno-prugasti mišići najčešće grade skeletni sistem mišića. U mišićima mogu da postoje tzv. Među značajnim žlijezdama s unutrašnjim lučenjem ja štitna žlijezda (Glandula thyroidea).ovaj skelet čine kičma. Njen hormon . crijevnog zida. ali se generalno može reći da su to kosti ramenog i karličnog pojasa. To su ribe pastrmka. a to je HORDOIDNI skelet. Kožni skelet – ovaj tip skeleta je razvijen kod nižih kičmenjaka. On se javlja u ranim embrionalnim fazama razvića skeleta kičmenjaka. mišiće krvnih sudova. KOŠTANE ribe (Osteichtyes) Među hrskaviče ribe spadaju mnogobrojne ajkule i morski psi. mišiće urogenitalnih sistema. električni organi. Kod razlličitog broja kičmenjaka. Skelet udova (ekstremiteta) . kao i ribe koje se nazivaju koštanim ribama. 14 . Ti organi uglavnom imaju poprečn-prugastu strukturu. ali i kod nekih jedinki koje pripadaju gmizavcima.kosti koje čine skelet udova obuhvataju veliki broj pojedinačnih kostiju. mišiće visceralnog dijela tijela. ali su na neki način predodređeni za produkciju elektriciteta. Mišićni sistem Ovaj sistem uglavnom čine dvije grupe mišića: -glatki -poprečno-prugasti Glatki mišići učestvuju u izgradnji najvećeg broja unutrašnjih organa.

Ipak većina istraživača smatra da se glavnina probave dešava u srednjem crijevu. dok se njegova funkcija kod viših kičmenjaka gasi nakon embbrionalne faze života i mijenja ga definitivni bubreg . Kod njih se iz ždrijela nastavlja jednjak i želudac. Mokraća pri izbacivanju van dolazi u jedan „depo“ koji je kod kičmenjaka najviših sistematskih kategorija mokraćna bešika. Javlja se u najranijim fazama embrionalnog života jedinke. Crijevni sistem kod kičmenjaka (cijelom dužinom) je obložen endodermalnom sluzokožom. i radi se o tzv. Kod suvozemnih kičmenjaka škržni prolazi se gube.ova žlijezda je parna kod riba. gdje se luči hormon folikulin. a drugi hormon uglavnom učestvuje u regulaciji krvnog pritiska i sazrijevanju jajne ćelije . U okviru ovog sistema nalazi se i gušterača preko koje se luče homoni koji učestvuju u metabolizmu ugljenih hidrata. a poslije nastupanja polne zrelosti ona se reducira. Glavnina varenja obavlja se u prednjem dijelu tankog crijeva. Prvi dio sistema za varenje gdje se odigrava samo djelimično varenje su usta. kao i na normalno razviće uterusa i mliječnih žlijezda sisara. Međububrežni dio luči hormon koji djeluje na povećanje otpornosti organizma. a utiče i na pretvaranje glikogena u jednostavnije oblike šećera iskoristivih za organizam. Prednji dio tankog crijeva predstavlja dvanestopalačno crijevo. i on utiče na pojavu polne zrelosti jedinke. Mezonefros. i kod razčičitih grupa kičmenjaka različito funkcioniše. ispred srca. Hormoni grudne žlijezde utiču na razvoj skeleta i polnih žlijezda. Intersticijalne žlijezde se nalaze u gonadama. Kod sisara. i ti prorezi otvaraju se prema spoljašnjoj sredini. srednji ili primarni bubreg. i u tom regionu smještene su žlijezde koje luče sekrete i pomažu u ukupnom razlaganju hrane. Iza usta dolazi ždrijelo. kod mladih jedinki je dobro razvijena. Pronefros predstavlja prvi razvojni stadijum. Posebna diferenciranost odnosi se na crijevni dio. a kod sisara se nalazi u predijelu grudi. Posebno su značajne u jajnicima ženke. a to su nefridije.Grudna žlijezda (Thymus) . Jedinstvo polnog i ekskretornog sistema jedinki predstavlja urogenitalni sistem. Njegova građa je najčešče oblika dva kanalića koji morfološki odgovaraju ekskretornim organima nižih kategorija.ovulaciji. Sistem organa za varenje Najsloženiji i najviše diferenciran je sistem organa za varenje kod kičmenjaka. gmizavaca. Iza želudca nastavljaju se pojedini dijelovi crijeva. Ekskretorni sistem – organi za izlučivanje kičmenjaka Glavni ekskretorni organ kičmenjaka je bubreg. Najznačajniji hormon je hormon rasta. a sami 15 . Nadbubrežne žlijezde su parne tvorevine smještene u blizini bubrega. a iznad grudnice. prednjem režnju bubrega. Tanko crijevo se nastavlja u debelo crijevo (završno crijevo). Hipofiza luči u krv više hormona. i način disanja je prilagođen na kopneni način života. vodozemaca. U želudcu se vrši razlaganje bjelančevinaste komponente pod uticajem ždrijelnog soka u kiseloj sredini. Kod riba i vodozemaca funkcioniše cijeli život. 2.To su respiracijska ili disajna mjesta. Nadbubrežni dio luči adrenalin koji povećava krvni pritisak. Ove žlijezde su građene od međububrežnog i nadbubrežnog dijela.metanefros. značajno reguluše otrovne materije u krvi. po čemu je i dobila ime. i osnovna karakteristika bubrega je da iz krvi izdvaja nepotrebne supstance i kao mokraću ih izbacuje iz organizma. gdje se odigrava vanćelijski tip varenja ili ekstracelularno varenje. U građi hipofize učestvuje jedan dio koji pripada ventralnom (donjem) zidu međumozga. Gornji dio je režanj epifize koja je prvobitno predstavljala neparno oko kičmenjaka i hormoni epifize utiču na rad polnih žlijezda. Bubreg tokom svog razvića prolazi kroz više razvojnih faza: 1. Pored toga on ubrzava rad srca. Kod nižih kičmenjaka u ždrijelu se javljaju škržne kese koje predstavljaju evaginacije ili uvrat prednjeg dijela crijeva. a drugi dio je žlijezdani i porijeklom je čak iz usne duplje.

Najprostije građena pluća su kod vodozemaca i gmizavaca i kod njih je unutrašnja strana pluća naborana. U vodi funkcionišu škrge. On je povezan sa prednjim crijevom. RECEPTORNIM ili SENZITIVNIM neuronima označavaju se nervne ćelije koje primaju nadražaj. a put kretanja je primanje nadražaja. krvni pritisak. ASOCIJATIVNI neuroni su nervne ćelije koje se nalaze u nervnim centrima. a na kopnu pluća. Ti snopovi predstavljaju specijalizovane nerve. Zajednički naziv za sva mjesta koja reaguju su EFEKTORI. Oni primaju nadražaj senzitivnih neurona i prenose ga na motorne. tj. Sistem organa za disanje S obzirom u kojoj životnoj sredini žive. 16 .visceralne funkcije. i ti neuriti su vrlo često građeni u snopovima. Srednji dio mozga ne trpi značajnije promjene dok se zadnji mozak (Rombencephalon) diferencira u moždani most (pons). PNS u kontaktu je sa CNS-om i čine ga kranijalni i spinalni nervi. gastrointestinalni trakt. Najznačajnije autonomni ili vegetativni NS koji kontroliše visceralni dio tijela . Nervni sistem se dijeli u dvije komponente . znojenje. održavanje tjelesne temperature i još mnoge druge funkcije u organizmu. Kod ptica u plućima postoje vazdušne kese u kojima uvijek cirkuliše svježi vazduh. Nadražaj se primi preko čulnih organa i to preko njihovih receptornih dijelova. Završni dio slijepog crijeva je analni otvor životinja. Nervni sistem Nervni sistem predstavlja posebnu cjelinu organizma. a konačni disajni proces. u moždanim jedrima i u središtu kičmene moždine. Od prednjeg mozga se razvija veliki mozak (Telencephalon) i međumozak (Diencephalon). zadnji mozak (Rombencephalon) i kičmena moždina (Medulla spinalis). a jedan njegov dio ili režanj učestvuje u disajnim procesima posebno kada su uslovi za život nepovoljni.početak ovog dijela crijeva diferenciran je u slijepo crijevo. Bijela masa potiče od marginalnog dijela nervne cijevi i nalazi se u središtu velikog i malog mozga. odnosno do mjesta reagovanja na nadražaj. Bez obzira o kojem tipu nervnog sistema je riječ. U odnosu na to kojoj sistemtskoj kategoriji pripadaju. U sastav ovog sistema ulaze posebno građene nervne ćelije koje imaju izdužene neurite. Posrednik između receptora i efektora je nervni sistem. a nervna vlakna ga prenose do EFEKTORA ili MOTORNIH NEURONA. a u sredini se nalazi plućno tkivo.Respiratorni procesi se dešavaju u naborima.bronhiole. koja služi za primanje nadražaja iz spoljašnje sredine ili iz unutrašnjosti organizma. kičmenjaci imaju dva osnovna tipa respiratornih organa. Primljeni nadražaj se prenosi do mjesta reagovanja. Siva masa se nalazi na periferiji velikog i malog mozga. prevođenje do nervnog centra i od nervnog centra do mjesta koje reaguje. pražnjenje crijeva. Kod nekih nižih kičmenjaka (Pisces . Na leđnoj strani tijela takođe postoje centri koje leže dublje u unutrašnjosti. Pravac kretanja primljenih nadražaja uvijek je isti i u jednom smjeru je. mali mozak (cerebellum) i produženu moždinu (medulla oblongata). CNS čini prednji mozak (Prosencephalon).ribe (dvodihalice)) u disajnim procesima učestvuju i dodatni organi kao što je riblji mjehur.CNS i PNS. odnosno razmjena gasovitih supstanci. Kičmenjaci imaju cijevast nervni sistem sastavljen od mozga i kičmene moždine. Kod kopnenih kičmenjaka razvili su se razni oblici pluća. Pored toga čine ga i ganglije koje predstavljaju skupove nervnih ćelija. pojedini vodeni organizmi imaju različito građene škrge. lučenje crijevnih sokova. koja se sastoje od glavnih disajnih puteva. Kod kopnenih kičmenjaka viših kategorija javljaju se vrlo složena pluća. njega izgrađuju siva i bijela masa. CNS obuhvata mozak (Encephalon) i kičmenu moždinu (Medulla spinalis). odigrava se u završnim mjehurastim tvorevinama koje se zovu alveole. a provodni putevi između tih nervnih centara (receptora i efektora) predstavaljaju PNS (periferni nervni sistem). a u kičmenoj moždini nalazi se periferno od središnjeg dijela koji izgrađuje siva nervna masa. a to su bronhiije koje se granaju u sitnije ogranke .

Nadražljivost (iritabilitet) Kod najjednostavnijih životinja (protozoa) uglavnom cijelo protoplazmtičko tijelo reaguje na nadražaje a kod višećelijskih životinja najčešće postoje dvije grupe čulnih ćelija koje čine određeno čulo sposobno da reaguje na specijalne nadražaje. Portalni sistem između arterija je prisutan u bubregu. Ovaj tip ćelija nalazi se u organima ukusa. Čulni organi kičmenjaka – postoje dvije grupe čula. čulo sluha. ali se kapilarna mreža može naći i između dvije ili više arterija ili vena.čula mirisa (nos) i ukus (jezik) 3. LVS čine limfni kapilri i veći limfni sudovi. a to su opšta i specijalna čula. U KVS kao cirkulatorna tečnost se javlja krv koja teče od srca prema unutrašnjosti organizma (oksidovana krv). 17 . a brzina prenošenja nadražaja zavisi od njegove jačine i intenziteta.Čulni organi Su visoko specijaliovani i uvijek su u vezi sa nervnim sistemom.čulo osjećaja bola. sluha.oko 2. ravnoteže itd. već ih predaje ograncima dendrita (prve nervne ćelije. KVS se može podijeliti na mali i veliki krvotok. pritiska. ORJENTACIONA REAKCIJA – u ovom slučaju životinje reaguju tako što se kreću u pravcu odakle draž dolazi. Ovaj tip ćelija nalazi se u organima mirisa i vida. Kod protozoa (bez obzira o kojoj se draži radi). vida. Kod kičmenjaka čulne ćelije su grupisane u čulne organe. položaja tijela u prostoru itd. vene). SVIJETLOSNO ČULO . Najsitniji krvni sudovi nalaze se na prelazu između arterija i vena i na tim mjestima grade kapilarnu mrežu. međutim. sluha. kretanje paramecijuma u električnom polju vrši se od kuda dolazi draž. ukusa. 2. Najčešće se protozoa kreće u pravcu svijetlosti. Posebno je specijalno prenošenje svijetlosnih draži. prema srcu (redukovana krv). dodira. PRIMARNE ČULNE ĆELIJE – to su ćelije koje primaju nadražaj preko posebnih vlakana i preko drugog pravlakna prevode primljeni nadražaj do nervne ćelije. moguće je razlikovati dva tipa lokomotornih funkcija. organi bočne linije kod riba. Mali krvotok obuhvta cirkulaciju od srca ka plućima i to je pulmonalni dio dok veliki krvotok obuhvata cirkulaciju u ostale dijelove organizma. taktilna čula i sva druga čula koja reaguju na mehaničke draži. ali može da teče i u suprotnom smjeru. temperature. donje). 1. Prenošnje draži kod jednoćelijskih životinja vrši se u svim pravcima istim intenzitetom. Opšta čula obuhvataju ona čula koja primaju opšte nadražaje iz spoljašnje sredine ili unutrašnjosti organizma. ova čulna ćelija primljeni nadražaj ne odvodi kao što čini primarna čulna ćelija. Npr. SEKUNDARNE ČULNE ĆELIJE – to su ćelije koje su građene od epitelijalne ćelije koja se modifikovala u čulnu ćeliju. U sastav čulnih organa ulaze različiti tipovi čulnih ćelija: 1. KVS čine srce i krvni sudovi (kapilari.podrazumijevaju grupisane receptore koje su najčešće smješteni u regionu glave. tj. -specijalna čula . MEHANIČKA ČULA . a venski portalni sistem prisutan je u jetri. Ovim čulima pripadaju čulo mirisa. arterije. Cirkulatorni sistem Ovaj sistem se može podijeliti na kardiovaskularni sistem (KVS) i limfi (LVS).čulo ravnoteže. S obzirom na draž koja draži ove čulne organe. bočnim organima kod riba itd. HEMIJSKA ČULA . postoji nekoliko tipova čula kičmenjaka: 1. i to je portalni sistem krvotoka. -opšta čula . REAKCIJA ŠOKA – ova reakcija bazira se na sposobnost životinje da razlikuje draži različitog intenzieta 2.

U sistemu krvotoka postoji imuni sistem pomoću kojeg je omogućena djelimična. materica i usmine) 3. U procesu gametogeneze. spoljašni polni organi ženki Jajnici se nalaze u karličnoj duplji i od njihovog spoljašnjeg sloja vrši se izdvajanje ishodišnih ćelija (oogonije) koje se u procesu oogeneze transformišu u zrele jajne ćelije. koja luči bjelančevinasti sekret i taj sekret se sjedinjuje sa produkovanim spermatozoidima i obrazuje jedinstvenu spermanu tečnost. parne gonade . koje ritmičkim kontrakcijama potiskuje oksidovanu krv. Jajnik je građen od spoljašnjeg dijela. Materica . Muške polne žlijezde (sjemenici/testisi) su parne tvorevine koje su slične kao i jajnici.Osnovni pulsirajući organ cirkulacije je srce . odakle se izbacuje u vanjsku sredinu i na taj način ostvaruje se jača veza sa bubregom nego što je to slučaj kod ženki. genitalni trakt (jajovodi. Kod mužjaka je to prostata. Od jajnika do materice postoje tvorevine koje se nazivaju jajovodi i preko kojih se vrši distribucija jajnih ćelija. vratnog dijela (grlića) i suženja materice.COR. Kod mnogih. Osnovnu karakteristiku imunog sistema čine ćelije – limfociti. Druga uloga jajnika jeste endokrina funkcija koja se zasniva na sintezi ženskih hormona. koje u procesu fagocitoze zahvataju strana tijela koja su dospjela u organizam. a to su ESTROGEN i PROGESTERON. a polni sistem i ekskretorni organi čine jedinstveni urogenitalni sistem. a u pauzama kontrakcija ne postoji nikakav zastoj krvotoka već se ona mišićnim kontrakcijama u kontraktilnim centrima sudovnog sistema potiskuje dalje. gdje takođe postoji veza. i na njemu se razlikuju kora i srž. ili kompletna odbrana organizma od uticaj štetnih agenasa. Polne žlijezde u principu počinju funkcionisati znatno kasnije nakon rođenja i doba polne zrelosti je različita kod pojedinih životinja. U ženskom polu jajnu ćeliju preko jajovoda odvode u sredinu gdje se ostvaruje kontakt sa spermatozoidima.centralni dio ovog sistema i sastoji se od : tijela. dok u muškom poli u procesu spermatogeneze nastaju spermatozoidi.jajnici 2. ali je ona slabija. Kora jajnika sadrži mnogobrojne ishodišne ćelije (oogonije) koje se kasnije dijele i od njih nastaje dublji sloj jajnika (srž) i izuzetno je bogat krvnim sudovima. U ovome sistemu postoji i supstanca koja se naziva žuto tijelo koja predstavlja žlijezdu privremenog djelovanja i javlja se svakih mjesec dana tokom reproduktivne faze života. Treći dio reproduktivnog sistema ženki je usmina ili vagina i to je ženski spoljašnji organ preko koga se 18 . Dio tijela materice tokom reproduktivne faze života podložan je djelovanju hormona (28 dana). i to u ženskom polu oogeneze. te se u crijevni sistem završava analnim otvorom. U jajniku se nalazi supstanca koja se naziva hilus i to je dio koji ima funkciju u ostvarenju kontakta krvnih sudova i nerva. Spermalna tečnost se preko posebnih vrpci odnosi u VOLFOV kanal. Polni organi U polnim organima mužjaka i ženki kičmenjka nastaju polne ćelije ili gameti. U vezi sa izvodnim kanalima stoje i druge žlijezde. nastaju jajne ćelije. a prema unutrašnjosti se nalaze kora i srž janika. U sintezi ovih hormona djelimično učestvuje i hipofiza. Kod sisara kloaka se još u embrionalnoj fazi života podijeli. Kod sisara jajovod na završetku obrazuje proširenje koje se naziva materica (uterus). Kod ženki. Supstance koje povezuju ćelije imunog sistema se CITOKININI i ta povezanost je naročito izražena među limfocitima. polna žlijezda predstavlja jajnik. Osnovna funkcija mu je intenzivna produkcija progesterona i uticaj na definitivnu zrelost jajnih ćelija. približno nižih kičmenjaka (vodozemci) izvodni kanali polnih ekskretornih organa izlijevaju se u dio crijeva i to u tvorevinu koja se naziva kloaka. Ženski reproduktivni sistem Ovaj sistem sastoji se od tri kompomente: 1. Nakon toga perioda nastupa menstrualni ciklus koji obuhvata niz promjena na materici i te promjena uglavnom su vezane za uticaje hormona i dešavaju se otprilike svakih mjesec dana.

Nakon što je hrana unijeta u organizam započinje njeno varenje gdje dolazi do razlaganja i iskorištavanja hranjivih čestica. Spoljašnji genitalni organ mužjaka je penis i preko njega se ostvaruje kontakt sa ženskim reproduktivnim sistemom.parne gonade 2. naslonjene na zadnji zid mokraćne bešike. Sjemene kesice su parne tvorevine. Već u ustima kičmenjaka se dešava djelimično varenje hrane i to samo ugljenohidratne komponente. U reproduktivnom sistemu mužjaka značajne su i pomoćne žlijezde.abdominalnoj duplji. Jedan od značajnijih kanala je i sjemevod koji omogućuje pražnjenje i evakuaciju spermatozoida. Te životinje mogu da budu ektoparaziti i nalaze se na spoljašnjosti tijela domaćina ili su to endoparaziti koji žive u unutrašnjosti tijela. Među njima je i kanalić koji stalno. Od testisa polaze odvodni kanalići. Ovo razlaganje se dešava pod uticajem sokova pljuvačnih žlijezda. spoljni kopulacioni organ Prvobitno testisi nastaju u trbušnoj . karnivore. ali i bjelančevinaste. OSNOVNE FUNKCIJE U ORGANIZMU 1. Ovo razlaganje dešava se pod uticajem enzima i fermenata koji utiču na promjenu osnovnog sastava. a zatim stvaranje sekreta sa fermentima i na kraju sama faza izlučivanja sekreta. 19 . sistem izvodnih kanalića 3. Neke od tih životinja su parazitski oblici i uzimaju gotovu organsku hranu od domaćina.ostvaruje veza sa unutrašnjim genitalnom sistemom ženki. testisi . Muški reprouktivni sistem Ovaj sistem čine četiri komponenete: 1. Prostata je smještena u maloj karlici i svojim baznim dijelom podupire dno mokraćne bešike. Kod unošenja hrane u digestivni sistem kičmenjaka dešava se razlaganje koje može biti djelimično ili potpuno u pojedinim dijelovima ovog sistema. Kod različitih životinja ti fermenti su različiti i specifični. u koje se ubrajaju sjemene kesice. a masne supstance fermenti iz grupe lipaza.Scrotum. koji u tom trenutku imaju oplodnu moć. Fermenti se nalaze u tečnoj masi a jedno od značajnih lučenja sokova zajedno sa fermentima dešava se iz crijevnih žlijezda. Ugljene hidrate razlažu fermenti iz grupe karbohidraza. a posebno kod kičmenjaka. Životinje uzimaju razne tipove hrane (herbivore. Ekskrecija ili lučenje žlijezda obuhvata više faza od kojih su značajnije faze primanje sokova i sirovina za sintezu. dok vršnim dijelom dopire do gornje površine urogenitalne membrane. ISHRANA – kod jednoćelijskih životinja varenje hrane se obavlja unutar jedne ćelije i to je intracelularni tip varenja ili unutarćelijsko varenje. pomoćne žlijezde 4. Prema tome predstavlja kopulatorni organa ali i važan dio porođajnih puteva. Kod višećelijskih životinja. u jednom kontinuiranom procesu prima definitivne spermatozoide iz testisa. Aktivnošću prostate (mišićnom aktivnošnoću) doprinosi se istiskivanju sekreta prilikom ejakulacije. U tom kanalu spermatozoidi se čuvaju i tu provode vrijeme do ejakulacije. Bjelančevinaste komponente se počinju razlagati pod uticajem fermenata iz grupe proteinaza i razlaganje se vrši do nivoa peptidnih lanaca. Bulbouretralne žlijezde u toku seksualnog odnosa produkuju sekret i taj sekret utiče na lakšu kopulaciju spoljašnjih genitalnih organa ženki i mužjaka. Dalje se razlažu ugljeno-hidratne komponenete. Fermenti razlažu hranjivu masu a nerazloženi dijelovi se izbacuju van. Osnovna funkcija testisa jeste da se iz epitela ovih tvorevina izdvajaju ishodišne ćelije koje u procesu spermatogeneze rastu i umnožavaju se i na kraju iz njih formiraju se spermatozoidi. a kasnije u toku života spuštaju se niže u tvorevine koje se nazivaju mošnice . prostata i bulbouretralne žlijezde. masa hrane se unosi preko usnog otvora u probavni sistem i to je vanćelijski ili ekstracelularni tip varenja. omnivore). Hrana se preko jednjaka i ždrijela doprema u želudac gdje se u kiseloj sredini nastavlja proces razlaganja. Načini uzimanja te hrane su različiti.

koji preko kapilarnog sistema. To je proces koji obezbjeđuje organizmu neophodni kiseonik. U usnoj duplji se stvori negativni pritisak. alveolama. Generalno se može reći da životinje koje uzimaju biljnu hranu imaju duži probavni trakt. 20 . a sa druge strane sa spoljašnjom sredinom. kod većine jedinki postoje klasična pluća. iz krvi se otpušta C02. gdje se vrše respiracijski procesi. odnosno razlike u pritiscima izmedu spoljašnje sredine i unutrašnjosti organizma veže kiseonik iz vode. koja su uglavnom kesastog oblika. ali ih imaju paukolike životinje. Maksimum razvijenosti pluća je kod ptica (AVES) i kod sisara (Mammalia). preko posebnih respiratornih dijelova. Kod vodozemaca (AMPHIBIA) pluća imaju glatke zidove ili su ta pluća izdijeljena naborima koji formiraju plućne komore. preko tzv. a kao respiratorna mjesta funkcioniše tjelesna duplja. ili su to pluća. čime se još više povećava respiratorna površina. Kod mnogih kičmenjaka. a bronhiole se završavaju slijepo. prisutne su bakterije koje nisu štetne ali pomažu proces razlaganja hrane. Kod beskičmenjaka pluća su rijetka. U zidovima alveola je kapilarna mreža. Traheje su ustvari invaginisane cijevi kože. koji žive u vodi respiratorni organi su škrge različite složenosti i građe. na određenim mjestima. a posebno masna supstanca i ti limfni sudovi ulijevaju se u venozni sistem cirkulacije. a rjeđe su cjevasta. Svježi kiseonik u tim «kesama» i u sistemu pluća stalno cirkuliše tako da ptice i kad lete obavljaju respiratorne procese. Kod nekih životinja prenošenje čestica obavljaju i pokretne ili ameboidne ćelije. To je oblik jednostavnije građenih pluća. Mnogi insekti koji žive u vazdušnoj sredini respiracijske procese obavljaju trahejama ili dušnjačkim cijevima. listasta pluća. koje su sa jedne strane u vezi sa organizmom. uz pomoć difuzionog pritiska. Najjednostavniji način transporta susreće se kod dupljara gdje je prenošenje hrane neposredno od ćelije do ćelije (preko klicnih listova). U prednjem dijelu zadnjeg crijeva vrši se resorpcija razloženih hranjivih čestica. čime se ukupna respiratorna površina povećava. dušnjačkih stabala omogućuju dotok svježeg vazduha. koje kao respiratorni organi funkcionišu u vodenoj sredini. pluća stoje u vezi sa vazdušnim kesama. Transport hranjivih čestica u organizmima različitih životinja je različit. Mehaničko funkcionisanje škrga može se sagledati na primjeru obavljanja respiracijskih procesa kod riba. Razmjena gasova obavlja se na respiracijskim mjestima u organizmu. Kod beskičmenjaka. U odnosu na mjesto gdje se disajni ili respiracijski procesi odvijaju. ali su još više izdijeljena. U probavnom traktu nekih životinja a posebno kod preživara. Škrge predstavljaju respiratorni organ. odnosno spoljašnjeg sloja tijela. razlikuje se spoljašnje i unutrašnje disanje. Kod Protozoa funkcija disanja.Razlaganje se nastavlja u crijevnom sistemu i na tim mjestima postoji uticaj crijevnih žlijezda i njihovih sekreta. Kod kičmenjaka prenos čestica hrane se obavlja preko cirkulatornog sistema. Kod raznih životinjskih kategorija to su različite. Preko kapilarnog sistema u škrgama. a istovremeno se vezuje potrebni kiseonik iz vode. Kod gmizavaca (REPTILIA) pluća su nešto složenije građe. Riba zatvori usnu duplju i škržni poklopac. do pluća se prenosi oksidovana krv i raznosi po organizmu. Kod ptica. Spoljašnje disanje se obavlja izmedju organizma i spoljašnje sredine. specifične tvorevine. Kod kopnenih puževa škrge su “zakržljale”. Ovakav primjer raznošenja čestica po tijelu sunđera gdje se čestice na jednom mjestu vežu zatim se raznose po organizmu i na određenim mjestima se otpuštaju. Vazdušni putevi bronhia i bronhiola jako su razgranati. a unutrašnje disanje se obavlja izmedu krvi i tjelesnih tečnosti u organizmu. uz odavanje štetnih i nepotrebnih gasovitih supstanci. Disanje je funkcija organizma koja podrazumijeva razmjenu gasova između organizma i spoljašnje sredine ili unutar organizima. Površina alveola je jako velika i u odnosu na površinu pluća mnogo veća. Razlaganju hrane pomaže i žuč. koja respiracijske procese obavljaju u vazdušnoj sredini. Unutrašnjost pluća je razgranata ili naborana. a kontrakcije i pokretanje krvi obavljaju se zahvaljujući mišićnoj akciji srca. kao dopunski respiratorni organ funkcioniše koža. Kod kopnenih kičmenjaka. Posebnim sistemom arterija. ugljeni-hidrati i masti dospijevaju u jetru i nakupljaju se u limfnim sudovima. koje predstavljaju rezervoare svježeg vazduha. čime je i ukupna respiracijska površina povećana. To su tzv. koji predstavljaju cjevaste tvorevine. Transport čestica može da se vrši i preko intracelularnih prostora i šupljina u tkivu. kao i sve ostale funkcije obavlja jedna ćelija. a usta ostaju napunjena vodom. prije svega CO2. To je najčešće difuzni transport u čijem osnovu su osmoregulativni procesi ćelije. Kod kičmenjaka to su ili škrge. Traheje ili dušnjačke cijevi. Kod kopnenih organizama respiratorni organi su pluća. Bjelančevine.

Ekskrecija predstavlja fiziološki proces izlučivanja produkata metabolizma ili nekih drugih supstanci. Kretanje. To je. Ekskretorni organi. Nepotrebne i štetne supstance. Iz tog razloga. Kad se plazma uvuče u osnovnu masu površina pseudopodije se nabora i pseudopodija se rastvori. koja se naziva “kapica” ili “glavica” pseudopodije. miofibrile. a mogu mijenjati oblik ili kod nekih drugih Protozoa one mogu biti i izdužene i tanke čak i končaste. Pseudopodije mogu biti kratke i zdepaste. potklasi Radiolaria. Kod Metazoa (višećelijskih životinja) proces ekskrecije je različit. a nakon toga. bazna uloga ekskrecije vrši se preko ekskretornih ćelija. koje su prilikom razmjene materije i energije postali nekorisni ili štetni za organizam. Npr. Izgledaju kao kap tečnosti. Prema strukturi miofibrila moguće je razlikovati dva osnovna tipa mišića. Plazmatično kretanje. Udarac naprijed (savijanje) vrši se brzo i pri tome je treplja kruta. zajedno sa raspadnutim ekskretornim ćelijama dospijevaju u tjelesnu duplju gdje se još više masa raspada pod uticajem fermentnog sistema u tom regionu tijela. Nakon toga razložena masa dospjeva do glavnog ekskretornog organa bodljokožaca. kretanje pomoću treplji ili bičeva i mišićno kretanje. Udarac nazad (ispružanje) teče sporije i treplja je labava i tako daje najmanji otpor vodi. Prilikom kretanja bičevima ili flagelama mogu se vršiti najrazličitiji pokreti. kod ameba koje se kreću to izgleda kao da amebe koračaju. Time aksopodije postižu čvrstinu. Pri izduživanju pseudopodije može se pojaviti tvorevina na vrhu pseudopodije. a to su nefridije. Masa ekskreta može i da se čuva u tijelu. kao i brzina njihovog rada i kod većine životinja ovo je proces koji ne stoji direktno pod uticajem centralnog nervnog sistema. Najčešće se radi o jednoj pseudopodiji. u suštini skraćivanje mišićnih tvorevina. pomoću “lažnih nožica” . Muške polne ćelije. Ponekad protoplazma koja struji može postići takav oblik da površinski sloj. Glavni ekskretorni organi kičmenjaka su bubrezi. u obliku konglomerata talože u tim ekskretornim ćelijama. a poprečno- 21 . to se dešava sa ekskretima u tijelu ili u bubrežnim kanalićima. Ekskreti. pigmentni sastojci kod crva. koja se putem ekskretornih procesa moraju eliminisati van organizma. Drugi način kretanja životinja je pomoću bičeva ili flagela. u uzdužnom pravcu. koja sadrži te supstance. Postoje tri osnovna oblika kretanja životinja. kod Echinodermata . to su poprečno-prugasti i glatki mišići. Kod ameboidnog kretanja struji čitava masa plazmatičnog tijela i to u određenom pravcu. a rjeđe o nekoliko. Npr. Ekskreti se. koja navire ili nadolazi iz osnovne mase protoplazmatičnog tijela. već su to prolazni stadijumi protoplazme gdje se tečna masa zaustavlja. U unutrašnjosti ispružene mase (aksopodije) prisutna je končasta struktura i to je osovinski končić od osnovne mase protoplazme. u jednom kontinuiranom procesu u osnovu koga postoje osmoregulativni procesi. po tipu kretanja pomoću bičastih tvorevina. najčešće poslije prskanja zida ekskretorne ćelije. Razlikuje se ameboidno kretanje i kretanje pomoću aksopodija. Treći tip kretanja je mišićno kretanje. Kretanje aksopodijama susreće se kod jednoćelijskih životinja koje pripadaju klasi Sarcodina. zajedno sa ekskretima dospijevaju van kompleksa osnovnog tkiva gdje je vršena ekskrecija. Ovakav tip kretanja može se uporediti sa načinom veslanja. u suštini je strujanje tečne mase u proizvoljnom. Osnovna. Glatki mišići imaju sporije. koje omogućuju skraćivanje i izduživanje kompletnog mišića. prilikom disanja kao štetna supstanca javlja se ugljen dioksid (C02) ili ugljena kiselina. Slična aktivnost trepljama omogućuje i kretanje sadržaja u dupljama višećelijskih životinja. preko kojih se razložena masa izbacuje van organizma. kao npr. pokreti u obliku veslanja.bodljokožaca) ove raspadnute ćelije. Plazmatično kretanje. U trenutku kad se pseudopodija uvuče u osnovnu masu protoplazme iz nje naviru nove pseudopodije i prijanjaju za podlogu. Izduženo plazmatično tijelo mišićnih ćelija sadrži mišićna vlakna. U nekim slučajevima (npr. rotiranja ili klaćenja trepljaste tvorevine. neodređenom pravcu i ne karakteriše ga postojanje čvrstih struktura. Kod Protozoa ekskrecija se obavlja preko kontraktilne vakuole. kao npr. ali ne radi se o trajnim strukturama. koji su kod životinja različitih sistematskih kategorija specifično građeni.. preko bubrega se izbacuju u vanjsku sredinu putem mokraće. u dodiru sa vodom očvrsne i dobije oblik. Ovakvo kretanje prisutno je kod najvećeg broja trepljastih jednoćelijskih životinja (INFUSORIA CILIATA). kod životinja određenih sistematskih kategorija su specifični. Ukoliko se radi o pokretanju treplje kao kod veslanja dešava se savijanje treplji u jednoj ravni. U osnovi ovih fizioloških procesa leže procesi prelaska štetnih i nepotrebnih supstanci iz krvi u mokraću.pseudopodija. Građa trepalja i bičeva je različita. prilikom aktivnog kretanja u tečnoj sredini imaju sličan način pokretanja. ekskreti dospijevaju van. Kod nekih životinja postoje specifični slučajevi da masa sekreta migrira (kreće se) prema nekoj slobodnoj površini u tijelu.

pored ovih osnovnih sistematskih kategorija postoje i tzv. Hemijska čula (čulo mirisa i okusa) 2. ali istim intenzitetom. Kod višećelijskih životinja postoje specijalizovane nervne ćelije za prihvatanje draži. čulo ravnoteže i čulo sluha) KLASIFIKACIJA ŽIVOTINJA Osnovna podjela životinja izvršena je na osnovu njihovih spoljašnjih karakterisitika. Reakcija šoka. uglavnom utrobni mišići. a zahvaljući provodljivosti nervnog tkiva one se prenose do centralnog nervnog sistema. Mehanička čula (čulo dodira. Primarne. Na osnovu toga razlikuje se unutrašnje i spoljašnje draži. koja izaziva kretanje jednoćelijskog organizma u smjeru odakle dolazi nadražaj. Da bi jedna draž izazvala reakciju organizma ili ga iritirala mora da ima intenzitet koji mora dostići prag nadražljivosti. To su čulne ćelije ili receptorne ćelije nervnog sistema. na kraju nose nervno efektorno vlakno koje služi za sprovođenje nadražaja. Primanje draži kod jednoćelijskih životinja odigrava se na kompletnom protoplazmatičnom tijelu ćelije. Iza dvije latinske riječi stoji početno slovo autora koji je opisao tu vrstu a često se navodi i godina kada je to učinjeno. a zatim slijedi red (ordo). Organi koji reaguju na nadražaj. Ukoliko su osnovne vrste izolovane i nalaze se na razdvojenim lokalitetima onda se radi o podvrstama (subspecies). Osnovna sistematska kategorija je vrsta (species). Poprečno-prugasti mišići su brojniji i uglavnom izgrađuju skeletni mišićni sistem. Svaka vrst se piše sa dvije latinske riječi od kojih prva riječ znači pripadnost vrste rodu (višoj kategoriji) a druga riječ pobliže opisuje vrstu. Nakon toga nervni centar reaguje i u obratnom smjeru. Kod kičmenjaka čula se mogu grupisati prema obliku energije koja ih draži i to u 4 grupe: 1. koja se bazira na sposobnosti da se razlikuju draži različitog intenziteta i orijentaciona reakcija. da na uticaje iz spoljašnje sredine ili na uticaje iz samog organizma reaguje. IRITABILITET ili nadražljivost. čulnim kvržicama ili čulnom epitelu. Ovakav način podijele predstvalja primjenu klasičnih metoda klsifikacije. i na kraju kao najveća kategorija koja objedinjuje sve skupa jeste organizacioni tip. Čulno-nervne ćelije do mjesta nadražaja kontaktiraju preko receptornog nastavka (receptorno vlakno). Brzina prenošenja nadražaja zavisi od intenziteta. Ako draž po intenzitetu ostaje ispod praga nadražljivosti. najčešće su mišići i žlijezde u organizmu. mogu se razlikovati tri tipa čulnih ćelija. Primljeni nadražaj se prenosi u raznim pravcima. koji nadraženom mjestu u organizmu donose ili oduzimaju jedan vid energije. sekundarne i čulno-nervne ćelije. 22 . Dejstva draži su poremećaji stacioniranog ili ustaljenog životnog stanja jedinki. To je osobina organizama. Kod kičmenjaka. a u ovim promjenama osnovnog stanja protoplazme troši se kiseonik. Iste vrste i podvrste svrstavaju se u veću sistematsku kategoriju rod (genus). Temperaturna čula 3. putem nervnog sistema šalje draž do mjesta u organizmu koje reaguje. Čulo vida 4. Ti uticaji se nazivaju draži i u suštini predstavljaju fiziološke procese. Ovakav pristup u pisanju i označavanju vrsta uveo je švedski prirodnjak Karl Line 1835 godine. anatomskih ekoloških evolutivnih i ostalih sličnosti i razlika među jedinkama. Noviji biosistematski pristup podrazumijeva kombinaciju klasičnih i novijih metoda rada. rotaciono čulo. Na mjestu nadražaja primaju se draži. koje izazivaju iritabilitet. glatki mišići su mišići unutrašnjosti tijela. Novije metode podrazumijevaju analizu citogenetičkih. klasa (classis). fizioloških biohemijskih. Promjene koje se tada uočavaju odnose se na promjene osnovnog pravca kretanja jedinke i na promjene koje se manifestuju lučenjem specifičnih materija. čulo strujanja. Veće sistematska kategorija koja objedinjuje prethodne jeste familija (famillia).prugasti mišići brže kontrakcije. Primarne čulne ćelije. odnosno promjene stanja energetske i materijalne razmjene u stanju mirovanja. Kod Protozoa moguće je razlikovati dva tipa lokomotornih reakcija. ili grupisani u čulnim organima. ali se i njegov intenzitet modifikuje. Pisanje latinskih naziva predstavlja isti princip koji se primjenjuje svuda u svijetu. Prva promjena ispoljava se na protoplazmi ćelije. Morfološki. ona najčešće ostaje ispod nivoa štetnog dejstva. Sekundarne čulne ćelije su bez nastavaka i primljeni nadražaj prenose ograncima nerava koji ih okružuju. Tek ovako komleksan pristup omogućuje jasan biosistematski pregled životinjskog carstva. Čulne ćelije i slobodni nervni nastavci mogu se javljati pojedinačno. Nervnim sistemom se nadražaj prenosi.

Konkretno kod morskih zvjezda radi se o petozračnoj radijalnoj simetriji. U ovu kategoriju ubraja se veliki broj beskičmenjaka ali i vrlo složeni kičmenjaci uključujući i ljudsku populaciju. Mastigophora . Heliozoa 23 . Oni čine grupu anamnia i tu se ubrajaju cyclostoma (bezvelične ribe). Ova grupa životinja u toku embrionalnog razvića ima embrionalne ovojnice a to su amnion. Protoplast se nalazi u osnovnom. amphibia (vodozemci). Protoplast predstavlja koloidan način što znači da su u njoj krupnije čestice. Ova jedra se odlikuju obiljem hromatisnke materije (nukleinske kiseline) Najčešća podjela jednoćeliskih životinja je u 4 klase. nadklasa ili potklasa. PROTOZOA Jednoćelijske životinje predstavljaju najsitnije organizme koji se mogu mikroskopski posmatrati. ekskrecija itd. U drugu grupu ubrajaju se kopneni kičmenjaci i to je grupa amnia gdje pripadaju reptilia (gmizavci). Radiolaria 3. aves (ptice). Mnoge životinje nakon embrionalne faze života imaju jedan oblik simetrije tijela a kao odrasle jedinke drugi oblik simetrije tijela. Bilateralno simetreične životinje imaju identičnu građu i lijeve i desne polovine tijela. Najsloženije višećelijske životinje su svrstane u organizacioni tip metazoa. zatim slijede životinje koje predstavljaju prelaz od jednoćelijskih ka višećelijskim i one pripadaju organizacionom tipu mezozoa. Pored podijele na osnovu karaktersitika životinje su podjeljene i prema složenosti građe tijela. Sporozoa – eimeria – izazivaju upalu crijeva 4. U nekim slučajevima prema vani ektoplazma obrazuje perifernu opnu ili pelikulu. Rhizopoda 2. Razmnožavanje protozoa može biti bespolno i polno ali može biti i smjena generacija (heterogonija). Infusoria – paramecium – papučica Sarcodina – ova klasa se dijeli na 3 potklase: 1. Pored ove podijele postoji i detaljnija podjela jednoćelijskih životinja: 1. Sarcodina 2. pisces (ribe).bičari 3. nadred ili podred. Ovaj proces se naziva tikotropija i on je ireverzibilan. mammalia (sisari).sistematske kategorije kao što su nadfamilija ili subfamilija. Naredna podjela životinja izvršena je na osnovu simetrije tijela. žitkom ili gel stanju i u slučajevima kada gubi vodu može da pređe u gušće sol stanje. Najjednostavnije su jednoćelijske životinje koje pripadaju protozoama. Osnovna građa ćelije su protoplast i ćelijske organela koje se nalaze u njoj. Radijalno simetrične životinje (morske zvijezde) imaju više simetrija identičnosti tijela. ili podorganizacioni tip životinja. Spoljašni sloj protoplasta se naziva ektoplazma i on je gušći i čvršći u odnosu na unutrašnji sloj koji se naziva endoplazma i koji je rijeđi. jedra spermalnog tipa 3. Niži kičmenjaci tokom embrionalnog razvića nemaju ovojnice oko embriona. Lokaliteti koje naseljavaju ove životinje najčešće su vodeni ekosistemi ali postoje i vrste koje naseljavaju vlažna zemljišta. alantois i serosa i svaka od ovih ovojnica ima određenu funkciju a to su osnovne životne funckije kao što su disanje. OBLICI JEDARA – kod protozoa su različiti ali se mogu izdvojiti tri osnovna tipa : 1. jedra masivnog tipa. Poseban kriterij odnosi se na podijelu kičmenjaka prema fazi embrionalnog razvića. ishrana. Ovularni tip – mjehurasta jedra 2.

Peridina – to su bičari sa 2 karakteristična biča a neke vrste imaju zaštićenu spoljnu stranu tijela i najveći broj vrsta živi u morima. 24 . kao što su npr. 6. a polni ciklus u tijelu malaričnog komarca.Svakako je najkarakterističnija prva klasa gdje se ubrajaju razne jednoćelijske životinje (amebe). Gregarinidia – ubrajaju se najkrupniji oblici ove potklase koji imaju vrlo složen ciklus razvića. Coccidida – vrste ovog reda slične su prema izgledu Gregarinidia ali su sitnije i parazitiraju u intercelularnom prostroru domaćina. Generalno se može reći da bespolni ciklus razvića teče u čovjeku. Haemosporidia – u ovaj red ubrajaju se sitni predstavnici koji parazitiraju u mišićima domaćina i među tim vrstama nalaze se i vrste uzročnici malarije (plazmodium). Protomonadina – u ovaj red ubrajaju se parazitarni oblici kao što su krvni paraziti koji pripadaju rodu Trypanosoma. Najčešća podjela bičara je na 7 redova. Najveći broj vrsta su parazitarni oblici. Pored ameba prisutne su i vrste roda Entamoeba. Ekskreciju. 7. ali ima nekoliko vrsta koje izazivaju opasna oboljenja kao što je npr. Myxosporidia . Mastigophora – ove vrste nazivaju se i bičari koje imaju najveći broj zajedničkih osobina kao i ostale klase protozoa. 1. U drugoj potklasi . Sa strane tijela imaju končaste pseudopodije i najčešće se razmnožavaju bespolno (dioba ćelije). ali za razliku od njih ima veći broj vrsta u slatkovodnim ekosistemima. 3. ždrijelo i kontraktilnu vakuolu. amebna dizenterija. Veliki broj vrsta parazitira u crijevu ili u tjelesnim dupljama beskičmenjaka. 3. Telosporidia Neosporidia Prva potklasa Telosporidia najčešće se dijeli na 3 karakteristična reda: 1. disanje i ishranu ove vrste uglavnom obavljaju preko površine tijela. vrste koje žive u usnom regionu (Entamoeba gingivalis) i (Entamoeba coli) koja živi u debelom crijevu čovjeka. Ova klasa se dijeli na 2 potlklase: 1. I jedna i druga nisu štetne i smatra se da mogu koristiti na mjestima gdje su prisutne. Hypermastigina – tu se ubrajaju bičari koji često parazitiraju u crijevima termita i na tim mjestima pomažu razlaganje celuloze SPOROZOA Ove vrste pripadaju 3 klasi jednoćelijskih životinja. 2. Polymastigina – u ovaj red ubrajaju se parazitarne vrste koje često žive u debelom crijevu i pripadaju rodu Trichomonas. Mnogobrojne vrste ovog reda nemaju jasno izdiferenciran usni otvor. Karakterstičan predstavnik je eimeria kod koje postoji smjena generacija u ciklusu razvića. Postoji još nekoliko vrsta koje žive u debelom crijevu viših katogrija.Radiolaria uglavnom se nalaze planktonske vrste iz mora koje imaju loptast oblik tijela. Rjeđi oblik je polno razmnožavanje i to je konjugacija gdje dolazi do trajnog sjedinjavanja jedara. 2. 4. Chrysomonadina – u ovaj red ubrajaju se sitni bičari i imaju žutozlatnu do mrku boju tijela. Phytomonadina – to su takođe bičari sa 2 biča i žive samostalno ili u kolonijama. Ova potklasa obuhvata 3 karakteristična reda 1. Treća klasa obuhvata vrste slične prethodnim. Druga potklasa sporozoa jeste Neosporidia. 2. Euglenoidea – to su relativno krupni oblici zelene boje tijela i žive u slatkim vodama a karakteristična vrsta je Euglena viridis.najveći broj vrsta su višejedarni oblici koji se razmnožavaju sporama i parazitiraju na ribama. 5.

Ciliata 2. INFUSORIA – u ovu klasu ubrajaju se vrste od kojih najveći broj ima treplje na površini tijela. Najveći broj živi na podlozi životne sredine i to je sesilan način života. Holotricha – u ovaj red ubrajaju se neparazitski oblici gdje pripada i papučica ili paramecium. 3. Spirotricha – u ovaj red uglavnom se ubrajaju trepljaste vrste koje imaju desno uvijenu zonu okolousnih membrana. Karakteristične vrste iz ove klase pripadaju rodu Rhaopalura. Dicyenida U prvu klasu spadaju sitni oblici mezozoa i pored toga što se nalaze u tjelesnim dupljama česti su i u polnim žlijezdama. Jedinke iz ovog roda uglavnom su razdvojenog pola. Sarcosporidia – vrste ovog reda većinom su paraziti mišića raznih sisara gdje se u mišićima vide kao ovalne kesice. Po izgledu tijela liče na uprošćene pljosnate crve. Druga potklasa klase Infusoria je Suctoria. MEZOZOA U ovu grupu životinja ubrajaju se jedinke koje po organizaciji tijela nisu ni tipične jednoćelijske ni višećelijske. Osnovni izgled tijela je peharast. Jednike imaju složen ciklus razvića gdje se smjenjuju partenogenetska i polna generacija (heterogonija). Nakon oplodnje jajne ćelije. 2. Suctoria Potklasa Ciliata dijeli se na 4 karakterisična reda: 1. 3. Kasnije razviće dešava se u spoljašnjoj sredini. a značajan dio predstavlja osovinska ćelija koja je prekrivena trepljastim epitelom. U ovoj klasi karakteristične vrste pripadaju rodu Dicyena. Vrste imaju dupljasto tijelo i spoljašnost tijela prekrivena je trepljama. Microsporidia – ove jednoćelijske vrste parazitiraju na insektima ali ima i vrsta koje parazitiraju i na čovjeku kao što je vrsta koja izaziva bjesnilo kod sisara. Većina vrsta su parazitiski oblici koji parazitiraju unutar tjelesnih duplji beskičmenjaka (endoparaziti). Mogu se podijeliti u 2 klase: 1. 25 . Karakteristično je da vrste nemaju treplje ni tipičnog usnog otvora i žive u slatkim vodama. Ova klasa se dijeli na 2 potklase : 1. SPONGIA – sunđeri (spužve) U ovaj organizacioni tip ubrajaju se najjednostavnije građene višećelijske životinje koje se nazivaju sunđeri. Tijelo ženke je crvoliko. Protociliata – u ovaj red ubrajaju se vrste koje nemaju izdiferenciran usni region a često su prisutne u crijevnom traktu mnogih vrsta a najčešće vodozemaca. Vrsta koja izaziva to bjesnilo živi i razmnožava se u nervnim ćelijama pljuvačnih žlijezda. Peritricha – to su vrste koje imaju lijevu zakrenutu zonu okolousnih membrana 4. već prelazne forme od metazoa ka protozoa. U drugoj klasi (Dicyenida) nalaze se mnoge vrste koje su endoparaziti u bubrezima glavonožaca. Samo mali broj vrsta su parazitski oblici. Na prednjem kraju tijela je centralni otvor – osculum – preko koga ulazi najveći dio vode se potrebnim kiseonikom i hranjivim česticama. Ukupna dužina ženki ne prelazi 10 milimetara. Jedinke iz ove grupe pretežno naseljavaju vodene sisteme i najbrojnije su u morima. Orthomecida 2. a do odraslog oblika dešava se transformacija larvenog stadijuma. prva faza embrionalnog razvića dešava se unutar tijela ženke.2.

Osnovna karakteristika dupljara je ta da je najveći dio unutrašnjosti tijela zauzima razgranata duplja (pracrijevo – kolenteron) po čemu je cijeli organizacioni tip životinja dobio naziv. kao i smjena bespolnih i polnih oblika (jedna vrsta metageneze). U odnosu na stepen razvoja sunđera. što predstavlja osnovnu funkciju za prikupljanje hrane ili odbrambenu funckiju. ali postoje oblici polnog razmnožaanja. građa tijela se usložnjava. Kod definitivnih odraslih oblika javlja se najsloženija građa sunđera – LEUKON. Nakon oplodnje jajne ćelije sa spermatozoidiom. prisutan je osnovni oblik tijela koji se naziva ASKON. što znači da meduze predstavljaju polnu generaciju. U nepovoljnim uslovima. Triaxonia – u ovaj red ubrajaju se vrste koje imaju skelet od troosnih SiO2 iglica. Slično kao i kod npr. Incalcarea – u ovoj klasi nalaze se vrste koje u sponginu sadrže SiO2 U zavisnosti kakvog je oblika SiO2 . Osnovni tip razmnožavanja je bespolni – pupljenjem. Iz polipa se razvijaju oblici koji se nazivaju meduze i u njihovom tijelu se javljaju polni elementi. Dendroceratida – sunđeri sa rožnim skeletom koji je u obliku razgranatog stabla 4. Kod dupljara postoji nervni sistem difuznog tipa. i sa strane tijela postoje manji otvori i zbog tih otvora ili pora. koji se naziva polip. Razmnožavanje – najčešće bespolno. COLLENTERATA – dupljari Ove jedinke isključivo žive u morima i ako ima oblika koji pripadaju slatkovodnoj fauni kao što je npr. čula (difuzni tip). Tjelesna tečnost kada dospije u unutrašnost tijela životinje djelimično se iskoristi. oni se međusobno oplode i razvija se trepljasta larva – planula. razvija se trepljasta larva koja vremenom raste i transformiše se u odrasli oblik. Spoljašnji tjeslesni zid je ektodermalnog porijekla. ali postoje i nervni ogranci – vrpca preko kojih se inerviraju svi dijelovi tijela životinje. kada se od osnovnog roditeljskog tijela odvoji dio koji raste i razvija se u vodenoj sredini. manji broj vrsta se razmnožava i polno. Kod najmlađih uzrasnih kategorija sunđera. polni elementi i ostali organi životinje. najčešće novonastali pupovi ostaju u vezi sa roditeljem i na taj način se stvaraju kolonije sunđera u morima i okeanima. nalazi se endodermalni sloj. Kada se uslovi normalizuju. Tetraxonia – u ovaj red ubrajaju se četvoroosni i višeosni skeleti od SiO2 3. kada se između ektodermalnog i endodermalnog sloja formiraju spermatozoidi i jajna ćelija koja se izbacuje u spoljašnju sredinu. sa SiO2 iglicama. Pored bespolnog. Prema unutrašnjosti tijela. opna oko gemula se rastvara. ili u zimskom periodu ili u vreme suše gomile ćelija roditeljskog tijela „zaodjenu“ se čvrstom opnom koja ih štiti. U unutrašnjem sloju tjelesnog zida nalaze se kragnasto uvijene ćelije i one se nazivaju hoanocitne ćelije. Calcarea . Svi dupljari mogu da se podijele u 3 klase: 26 . 2. zelena hidra (hydra viridis). klasa Incalcarea podijeljena je u 4 reda: 1. Osnovni oblik tijela dupljara je bespolni oblik. ali iz ove duplje se vrši i raznošenje hranjivih čestica u unutrašnost dubine tijela. U spoljašnjem ektodermalnom sloju nalaze se žarne ćelije ili knide koje imaju funckiju da parališu manju životinjicu ili da izazovu neprijatan bol u dodiru sa drugom životinjom. Ipak.Pored ovog otvora. a neiskorišteni dio zajedno sa ostacima nesvarene hrane i neiskorištenim kisikom iz vode izbacuje se preko oskuluma. Nakon što su se polni elementi izbacili u spoljasnju sredinu. raniji naziv sunđera bio je porifera. Sa rastom mladog sunđera forma tijela se usložnjava i naziva se SIKON. Osnovna masa tijela sunđera naziva se spongin i u zavisnosti koja se materija nalazi u sponginu izvršena je klasifikacija u dvije velike klase : 1. Osnovna funckija ove duplje je da se u njoj vrši varenje. Cornacuspongia – to su vrste koje imaju isprepletena vlakna osnovne mase – spongina. a ispod ukupnog ektodermalnog i endodermalnog sloja postoji mišićni sloj.u ovoj klasi nalaze se vrste koje u sponginu imaju CaCO3 2. Ova larva se učvrsti za podlogu i ponovo se razvija do bespolnog oblika – polipa. a unutrašnji tjelesni zid je endodermalnog porijekla. a unutrašnje ćelije nastavljaju se razvijati do odraslog sunđera. sunđera na kraju tijela se nalazi otvor koji vodi u tjelesnu duplju životinje.

Crijevni sistem ili nije. Ovi polipi se mogu podijeliti u odnosu na izgled usnog otvora i ukoliko u regionu usta postoji 8 zrakastih tvorevina to su osmozračni korali i oni su izdvojeni u potklasu Octocoralia. a unutrašljost tijela ispunjena je parenhimskom masom. Nervni sistem je ganglionaran. a to je posledica parazitarnog načina života jer najčešće ovi crvi uzimaju gotove sokove od domaćina preko površine tijela. Pri kraju embrionalnog razvića javlja se začetak trećeg klicinog lista (mezoderma) koji nastaje proliferacijom ćelija između ektoderma i endoderma. Anthozoa – u ovu klasu dupljara ponovo se ubrajaju bespolni oblici – polipi koje rjeđe žive sami a češće u kolonijama i grade morske sprudove.Hidrozoa – ubrajaju se polipoidni oblici među kojima je i slatkovodna zelena hidra Sciphomendusoa – u ovu klasu ubrajaju se slobodnoplivajući sitni toplomorski oblici među kojima ima i krupnijih oblika koji obuhvataju vrste koje su polna generacija u ciklusu razmnožavanja dupljara. a neki ih svrstavaju u dupljare. Od želudca se odvajaju kanalići koji podsjećaju na radijalne kanaliće meduza. što znači da pripadaju životinjama koje imaju identičnu lijevu i desnu polovinu. U sistemu tih kanalića mogu se izdvojiti tri glavna kanala od kojih jedan polazi prema prednjem dijelu životinje. Za razliku od metilja i pantljičara u ovoj 27 . a zauzimaju veliku unutrašnjost tijela. putem čega je obezbjeđena inervacija cijelog tijela. Mišićna vlakna u tom sistemu nemaju jasan oblik pružanja već se nalaze u svim pravcima. Radi se o slobodnoplivajućim morskim oblicima koji imaju sličan oblik tijela kao i meduze. a ostala 2 vode u unutrašnjost zadnjeg dijela tijela. Polni organi pljosnatih crva su hermafroditi i vrlo složeno su građeni. Ono izgleda kao spljoštena cijev. Iza usnog otvora prema unutrašnjosti tijela nalazi se ektodermalno ždrijelo. što znači da su otovori unutra i na površini tijela. Na površini tih pipaka nema žarnih ćelija već je to ljepljivi epitel. Ova masa nalazi se u svim dijelovima tijela i „opkoljava“ unutrašnje organe životinje. Cestodes (pantljičare) 4. ždrijelo vodi u endodermalni želudac koji je takođe spljošten. Nakon oplodnje dešava se brazdanje – dioba jajne ćelije i nestaju sitnije mikromere i krupnije markomere. Rebronoše su hermafroditni oblici. Ekskretorni sistem je vrlo jednostavan i građen po tipu protonefridija. Organizacioni tip Platodes najčešće je podijeljen na 4 klase. Ako je u regionu usta 4 takva zraka to je potklasa Tetracoralia. gdje se vrši klasična oplodnja jajne ćelije sa spermalnom. Na spoljašnjosti tijela postoji 8 karakterističnih tvorevina koje podsjećaju na rebra i prema tim tvorevinama cijeli organizacioni tip je dobio naziv. 3. Osnovni oblik tijela rebronoša je miješak. a njihovo tijelo je izgrađeno po principu dvozračne simetrije. 1. 1. Turbelaria (trepljasti pljosnati crvi) 2. Nemertine – to su crvi koji po organizaciji tijela predstavljaju prelaz od pljosnatih ka valjkastim oblicima Turbelaria – to su sitni oblici pljosnatih crva. Na površini tijela postoji potkožno tkivo koje izgrađuje mišićna vlakna. Trematodes (metilji) 3. Većina rebronoša ima jedan par pipaka koji služe isključivo za hvatanje plijena. ili jeste slabo razvijen. 2. a polni produkti koji se produkuju u tijelu izbacuju se preko usta u spoljašnju sredinu. koji uglavnom naseljavaju vodene ekosisteme (i slatkovodne i morske). Ukoliko oko usta postoji 6 takvih tvorevina to su šestozračni dupljari i oni čine potklasu Hexacoralia. Nervni sistem je ganglionarnog tipa i glavninu tog sistema predstavlja subektodermalni splet nervnih čulnih ćelija. Platodes (pljosnati crvi) To su životinje bez tipične tjelesne duplje. ali se od njih razlikuju posebno po građi organa za kretanje. Rebronoše (Ctenophora) Neki autori ih izdvajaju u poseban organizacioni tip. ali su prisutni i na vlažnim mjestima. ali se od tih ganglija prema unutrašnjosti tijela spuštaju vrpce i od tih vrpca ogranci nerava.

NEMATHELMINTES (valjkasti crvi) Ovi crvi imaju primarnu tjelesnu duplju i izduženi oblik tijelo koje još uvijek nije segmentirano i podijeljeno na članke. Unutar tijela većine vrsta postoje određena zadebljanja i to su njačešće četiri zadebanja od kojih su dva sa strane tijela a po jedno ide leđnom i trbušnom stranom. na prednjem kraju tijelo im je usni a na zadnjem analni otvor. Površina tijela obrasla je trepljastim tvorevinama koje isključivu služe u svrhu lokomotornih funkcija. 2. Cestodes – odrasli oblici parazitiraju unutar crijeva beskičmenjaka i to sa glavenim djelom koji je učvršen za unutrašni zid crijeva. Kodpseće pantljičare postoji još komplikovaniji ciklus razvića i to je razmnožavanje vegetativnim putem preko već formirane bobice. Monogenea – uglavnom se ubrajaju parazitarne forme koje nejčešće parazitiraju na koži ili škrgama riba i često imaju 3 ili više pijavki. Definitivni odrasli oblici nemaju treplje po površini tijela. Sistem za izlučivanje ili ekskretorni sistem je jednostavne građe i ta građa je po principu izmjenjenih žlijezda kože sličnih protonefridijama. Veliki metilj u odraslom stadijumu parazitira u žučnim kanalima ovce. goveđa (Tenia saginata). Nemathodes Gordiacea Acehocephala Kinorinha Nematodes – tijelo im je izduženo. Najčešće oblik koji se naziva bobica dolazi u sistem krvotoka prelaznog domaćina a ukoliko definitivni domaćin konzumira takvo meso razvija se odrasli oblik pantljičare. 4. Da bi se razmnožavanje odvijalo u kontinuitetu larveni oblik pantljičare mora da dospije u tijelo prelaznog domaćina. ili mali metilj (Fasciola (Distomum) lanciolatum). i pseća pantljičara (Tenia echinococus). Ostale zajedniče karakteristike su kao i kod ostalih pljosnatih crva. koji polne produkte izbacuju u spoljašnju sredinu i nakon oplodnje se razvija larva Pilidium koja postepeno raste do odraslog vrlo izduženog oblika. Na površini tijela je jedna vrsta kutikularnog sloja a ispod je sloj hipodermisa. Iza glavenog dijela se nalazi vratni dio koji produkuju tjelesni segmenti (proglotis) Ciklus razmnožavnja pantljičare (koji su hermafroditalni oblici) teče smjenom hermafrodnitnog razmnožavanja sa polnim oblikom reprodukcije. Ova klasa se dijeli na 2 potklase: 1. Digenea – u ovoj klasi metilji sa dvije pijavke i tu se ubrajaju veliki i mali metilj. 3. U našim vodama česte su vrste roda Planaria. 2. Najčešće žive u morskim ali i u slatkim vodama. U vezi sa parazitarnim načinom života na donjen dijelu tijelo postoje pijavke pomoći kojih se jednika učvrsti za podlogu. Kod većine vrsta ne postoje treplje i bičevi i to su životinje sa razdvojenim polovima. Trematodes – u ovu klasu ubrajaju se parazitarni oblici kao što su npr veliki metilj (Fasciola (Distomum) hepatica). ali one postoje kod larvi preko kojih se vrši razvoj do odraslog oblika. Nemertine – ubrajaju se pljosnati crvi koji po organizaciji tijelo prestavljaju prelaz ka valjkasim. Još uvijek ne postoje respiratorni i krvni sistemi.klasi samo rijetke vrste parazitiraju. U regionu Banja Luke najčešći oblici su svinjska (Tenia solium). Kod odraslih oblika razlikuju se ženke i mužjaci. U tom hipodermisu nalaze mnogobrojna jedra. Ispod 28 . Odrasli oblici na površini tijela imaju zaštitni sloj koji predstavlja jednu vrstu kutikularnog sloja i štiti tijelo od fermenata digestivnog sistema. Organizacioni tip valjkastih crva dijeli se u 4 klase: 1. Respiratorni organi ne postoje i disajni procesi se obavljaju preko površine kože.

Kod njih je dobro razvijen sistem krvotoka a često i disajni organi. među kojima su stablične. Neke jedinke polažu jaja a ima vrsta koje rađaju žive mlade. Bez obzira da li su to jajaj ili je to larveni oblik. Kod mužjaka postoje končasti sjemenik koji prelazi u izuvijani sjemevod i na kraju muskulozna cijev. Annelides se dijele u 5 klasa: 1.pa zadnje crijeova pa analni otvor. postoje oblici koji se hrane sitnim životinjama ali i parazitarne forme. Telogonia – ova podklas uključuje veliki broj vrsta a sve od njih uglavnom imaju izdužen oblik tijela. Thylecida – u ovoj podklasi nalaze se parazitarne forme nematoda kao što su npr. Oplođenje jedinke je unutrašnje.hipodermisa su mišići a između mišića i tijela je tjelesna duplja. Sjemevode se nalazi ispod crijeva a ored sjemenovoda mužjaci imaji i kopulacioni organi koji je u obliku dviej iglice. Nervni sistem se sastoji od ganglija (ganglionarni tip) a značajnija ganglija je nadždrijelna a prenos nadražaja prema ununtrašnjosti tijelo se posebno vrši putem parnog trbušnog stabla nerava. a tjelesni segmenti su međusobno odvojeni tankim lamelama koje često imaju epitelijalni karakter. iz jednjaka je prednji dio crijeva i to crijevo je relativno tankih zidova. Kod prstenastih glista pojavljuje se sekundarna tjelesna duplja (celom).korijenove. oni se izbacuju u spoljašnju sredinu i da bi se razviće dalje nastavailo treba da dospiju u tijelo prelaznog domaćina. Sve člankovite životinje sa obzirom na taj karakter pripadaju grupi Articulata. U ovu klasu ubrajaju se vrste roda Filaria a među njima su vrste koje izazivaju SIONOVU bolest-to podrazumijeva deformaciju kostiju. Iz tog dijela slijed kratko. Od ovog prstena prema unutrašnjosti tijela odvajajuse nervne vrpce. Kod svih vrst postoji relativno dobro razvijen krvotok i to je krvni sistem zatvorenog tipa i glavninu ovog sistema čine dva krvna suda od kojih se jedan pruža iznad a drugi ispod crijeva. Osnovni oblik tijelo je valjkast. Na sam kraju životinje j erepni region. ANNELIDES (prstenaste gliste) Osnovna karakteristika ovih životinja je segmentiranost tijelo (ova segmentiranost javlja se počev od prstenastih glista do životinja najviših sistematskih kategorija).biljne parazitarne forme . Tu se ubraja i dječija glista (Enterlobius verdicularis) i obična glista . 3. Prelazni domaćin moe biti i druga odrasla jedinka nematoda. Uterusi se sužavaju i prelaze u jajovode a ovi u jajnike koji su končasti. Jednike nematoda su razdvojenih polova a ženke i mužjaci su u vriejme polne zrelosti se jasno razlikuju(polni dimorfizam). koja se nalaze u okousnom regionu. plni sistem počinje neparnim otvorom koji prelazi u jedno proširenje i to je jedna vrsta vagini koja se nastavlja u dvije jače razvijene cijevi koje predstavljaju uteruse. A u gornjem sudu krv struji od repa prema glavi a u donjem sudu struji odbrnuto 29 .travne i mnoge namatode koje izazivaju pjegavost korijena. Chaetopoda – u ovu klasu ubraja se najveći broj vrsta sa tipičnom segmentacijom tijelo. Kao ekskretorni organi funkcionišu metanefrijdije koje su segmentarno raspoređene.Ascaris lumbricoides. U vezi sa načinom života i čula ovih životinja su rlativno slabo razvijena . Razviće prstenastih glista dešava se preko larvenog stadija i to je larva koja se naziva Trochophora. Crijevo je u obliku cijevi koja se longitudinalno proteže od usnog ka analnom otvoru.osim čula dodira. Nologonia – u ovu potklasu ubrajaju se parazitarne forme karakteristična vrsta je čovječia glista (Trichiurus trichiura) 2. Ostale osobine slične su kao i za sve valjkaste crve. Nervni sistem je ganglionaran sačinjen od ždrijelne ganglije u obliku prstena. Kod nekih vrsta taj dio ima „ kutikularne zuba“ . Sve prstenaste gliste imaju tjelo podijeljeno u segmente ali je kod nekih segmentacija jasno izražena a kod nekih manje. Kod ženki. Prednji dio crijeva predstavlja jednu vrstu jednjaka sa spoljašnjim čvrstim mišićnim dijelom i spolja je obavijeno čvrstim kutikularnim dijelom. U ovu potklasu ubrjaja se i mali crvenkasti crvi koji parazitiraju u dvanestopalačnom crijevu (Amcilostoma duodenala ). Klasa Nemathodes dijeli se 3 klase : 1. Među vrstama nematoda.

ali su tamo rijeđe. ali istovremeno služi za jače pričvršćivanje. od kojih je jedna obično na ventralnom dijelu druge polovine tijelo i služi za pričvršćivanje. U čistim vodama žive vrste roda Tubifex a tu pripada i kišna glista Lumbricus terestris. 3. To su jedinke razdvojenih polova način razmnožavanja polni. Rhinobdellida – pijavice sa rilicom 3. Krvni sistem pijavice predstavljen je sa 4 uzdužna «kanala». Većina vrsta imaju na segmentima dobro razvijene nožice (pauropodije). Rotatoria) uglavnom imaju sve karakteristike kao i ostale prstenaste gliste. i tada se uglavnom hrane tjelesnim sokovima domaćina. koje žive u vodi mogu da plivaju i pokreću tijelo vijugajući. Oligochaeta – tu pripadaju vrste od kojih je većina sitnija od prethodnih ali za razliku od njih imaju po segmentima sitnije čekinje. Sa obziraom da prstenaste gliste nemaju izdiferencirano srce potiskivanje krvi obavljaju kontraktilni centri najčešće smješteni u zidovima krvnih sudova. Veličina tijelo im je mala i imaju skoro istu segmentaciju tijelo i to je homonomna segmentacija. pijavice imaju u pljuvačnim žlijezdama jedan sekret koji se luči na ranu i sprečava zgrušavanje krvi.od glave prema zadnjem dijelu tijelo. Acantohobdellida – pijavice sa čekinjama 2. Pijavice žive isključivo u vodenoj sredini. Krv se mora koristiti u svježem stanju i da ne bi došlo do zgrušavanja krvi. Ova klasa podijeljena je u 3 potklase: 1. Jedan od ta 4 kanala pruža se leđno. Nervni sistem je ganglionaran a polni produkti se izbacuju van preko nefridija. U procesima izlučivanja ne učestvuju samo metanefridije već i ekskretne ćelije koje se nazivaju horagoge i kojim ima puno iznad i ispod crijeva. Druge pijavice. Neke od pijavica predstavljaju egzoparazitske oblike. samo kod nekih vrsta na segmentima postoje pramenovi (čekinje). Za razliku od većine drugih prstenastih glista pijavice su hermafroditni oblici. Polychaeta – to je raznovrsna i vrstama relativno brojna potklasa. Archycobdellida – to su čeljusne pijavice. raspoređene su po segmentima 2. Početak crijeva proširen je u čvršću tvorevinu koja na neki način predstavlja ždrijelo. Najveći broj vrsta nemaju nikakve nogice ili čekinje pomoću kojih se vrši kretanje tj. muške i ženske. Sa obzirom da većina vrsta živi u vodi glavnina raspiratornog procesa se obavlja preko jedne vrste respiratornih škrga. jedino je dobro razvijeno čulo dodira koje je u okolousnom regionu. bilo da su to mora ili slane vode. Ova klasa najčešće se najčešće dijeli u tri potklase : 1. sa obe strane crijeva postoje ispupčenja u koja prilikom parazitiranja može da stane veća količina krvi. U ustima pijavice nalaze se hitinski izraštaji (najčešće 3) i to je jedna vrsta pločica pomoću kojih pijavica progrize kožu domaćina. Hirudinea – klasa hirudinea predstavlja drugu klasu prstenastih glista . ali neke druge tjelesne tečnosti koja se kasnije iskorištava. 2. U procesima ekskrecije ove ćelije se raspadaju a njihov sadržaj se preko nefridija izbacuje u spoljašnju sredinu. koje djeluje prilikom uzimanja krvi kao «pumpa». Čula nisu baš dobro razvijena i uglavnom su prilagođena načinu života. na tijelu pijavica obično postoje vanjski nabori i većem broju tih nabora na spoljašnjem dijelu tijela odgovara samo jedan unutrašnji segment. Druga pijavka nalazi se sa donje strani ili u usnom regionu i služi pri pomaganju prilikom uzimanja hrane. Na tijelu pijavica uočavaju se pijavke. drugi trbušnom stranom. Polne žlijezde. 30 . Prilikom kretanje pijavke se naizmjenično pričvršćuju ya podlogu pomjerajući tijelo nepred. Pariapulida. Obuhvata slobodno plivajuće vrste ili se nastanjuje unutar posebnih cjevčica koje luči organizam jedinke. dok se mogu sresti i na kopnu. u čemu učestvuje mišićni sistm. a ti kanali su povezani kapilarnom mrežom. Unutrašnjost tijela pijavice ispunjena je parenhimskom masom unutar koje se nalaze mišića vlakna. a 2 preostala pružaju se bočno. Archiannelides – predstavljaju grupu prstenastih crva od kojih najveći broj živi u morima i to su primitivni prstenasti crvi. Ostale klase prstenastih glista (Echiurida. tu se ubraja i medicinska pijavica (Hirudo medicinalis). Ovi bočni kanali imaju više kontraktilnih karakteristika (zamjenjuju srce).

a u njihov sastav ulaze članci od kojih svaki segment ima naziv. U vrijeme polne zrelosti mužjaci i ženke se razlikuju prema nekim sekundarnim karakteristikama i to je pojava polnog dimorfizma. 2. prostor se spaja u jedinstvenu cjelinu i tako nastaje jedinstvena tjelesna duplja. Rakovi dišu na specijalno građene škrge (jednostavniji tip škrga nego kod riba) i mnogobrojne vrste rakova naseljavaju vodene ekosisteme (morske i slatkovodne).Poseban organizacioni tip predstavljaju CRVULJCI (VERMIDEA) koji takođe pripadaju segmentiranim životinjama. PALEOSTRACA (između školjki i rakova) 4. a njihovo tijelo je prekriveno čvrstom supstancom – oklopom i u sastav te supstance ulazi CaCO3 . Crijevni aparat jasno je građen od prednjeg. U regionu srednjeg crijeva postoje žlijezde koje luče sekrete u tom regionu i pomažu lakšem varenju hrane. ali broj njihovim članaka je manji u odnosu na prethodne (prstenaste gliste) i najčešće se radi o 3 segmenta tijela. U ovom podtipu su i paukolike životinje koje jedine imaju disajne procese u vazdušnoj sredini. BRYOZOA – uglavnom sesilni organizmi dna 3. TARDIGRADA (svi vodeni zglavkari) Crustacea – imaju najveći broj zajedničkih karakteristika kao i svi zglavkari. Bez obzira u kom dijelu tijela se nalaze. Ovaj podtip najčešće se dijeli na vrste koje su svrstane u šest klasa: 1. Organizacioni tip Artrhropoda dijeli se na dva velika podtipa : 1. BRACHIOPODA – crvuljci slični mekušcima 4. Crvuljci se najčešće dijele u 4 klase: 1. Najveći broj vrsta imaju odvojene polove i kod gotovo svih zglavkara je polni način reprodukcije. BRANCHIATA TRACHEATA Prvi podtip (Branchiata) obuhvata uglavnom sve vrste u vodenoj sredini i oni disajne procese obavljaju škrgama. Rakove su nazivali i ljuskari. GEPHYRE (zvjezdasti crvuljci). Životinja intenzivno raste. U takvoj organizaciji tijela kod većine vrsta se dešava presvlačenje kutikule koje je često praćeno preobražajem vrste. Površina tijela pokrivena je čvrstom supstancom i ta supstanca se često naziva i kutikula i ona je jače razvijena na člancima nego mjestima gdje se članci spajaju. ali kasnije zidovi duplje nestaju . Za vrijeme embrionalne faze razvoja pojavljuje se nesegmentirana tjelesna duplja. članci su različiti i imaju specifične nazive u pojedinim regionima tijela. CRUSTACEA (rakovi) 2. PANTOPODA (morski pauci) 6. U sistemu krvotoka pojavljuje se pulsirajući organ – srce. ali se rakovi 31 . srednjeg i zadnjeg dijela. Osnovnu građu tijela čini poprečno-prugasta struktura i upravo ta struktura omogućila je da se kod nekih vrsta (insekti) razvijaju neki organi sa brzim treperenjem – krila. Nervni sistem je ganglionarnog tipa ali se posebno izdvaja lanac trbušnih ganglija. Ovi crvuljci uglavnom naseljavaju morski bentos (dno) 2. ali i neke specifičnosti. članci u njihovom tijelu slijede jedan iza drugog i ponekad su jasno odvojeni dijelom ili cijelom površinom mišića. Bez obzira da li su iz vodene ili kopnene sredine. dok je kutikula mekana i to je najčešće nakon presvlačenja. ARACHNOIDEA (paukolike životinje) 5. a ekskretorne organe predstavljaju modifikovane nefridije ili MALPIGIJEVI SUDOVI. PHORONIDA – u ovu klasu ubrajaju se malobrojne vrste crvuljaka čije je tijelo uglavnom sakriveno u vlastitu “cjevčicu” ZGLAVKARI – Artrhropoda Zglavkari predstavljaju najmnogobrojniji organizacioni tip u životinjskom svijetu (oko 500 000 vrsta i pod vrsta) i predstavljaju ČLANKOVITE ŽIVOTINjE sa bilateralnom simetrijom. TRILOBITA (trilobit) 3. Kod većine vrsta zglavkara postoje dobro razvijeni udovi ili ekstremiteti i oni su vezani za centralni dio tijela pokretljivim vezama i ovi udovi slično su građeni kao i cijelo tijelo životnje.

mogu sresti i na vlažnim mjestima. U razviću rakova dešava se metamorfoza gdje se kod nižih rakova larva NAUPLIUS preobražava u odraslu jedinku. U trbuhu se nalazi različit broj segmenata i broj tih segmenata predstavlja biosistematski karakter vrste. Najveći broj vrsta pauka hrani se isisavanjem tjelesnih sokova iz žrtve. a među njima su i vrste roda Daphnia. Tijelo pauka i njihovih srodnika sastoji se od glaveno-grudnog dijela i abdomenalnog dijela. Tijelo insekata sastavljeno je uglavnom od 3 segmenta i to su glaveni region 32 . Prednji dio tijelo najčešće ima 4 članka. Kod viših rakova larva ZOA se takođe preobražava u odraslog raka. TARDIGRADA – ova klasa obuhvata sitne zglavkare (najčešće slatkovodne vrste) koji su veliki oko 1 mm. Neke vrste vode poluparazitski ili parazitski način života i veliki su od 1-15 cm. ali i neke morske vrste kao što su KRABE. U ovom redu pripadaju razni pauci i njihovi srodnici kao i škorpije. ARACHNOIDEA – u ovu klasu se ubrajaju paukolike životinje i one jedine iz ovog podtipa uzimaju atmosferski O2. Organi za dodir i miris se nalaze na prvim antenama. Kod većine vrsta postoje mužjaci i ženke. S obzirom da je segmentirano tijelo kod rakova postoji sraslost glavenih i grudnih segmenata i ovaj dio tijelo se naziva CEPHALOTORAX. a disanje se obavlja preko površine tijelo.OPŠTE KARAKTERISTIKE INSEKATA: Velika većina insekata živi iznad površine zemlje u vazdušnoj sredini i disajne procese obavlja dušnjačkim cijevima – trahejama. TRACHEATA (podtip suvozemnih zglavkara) Klasa INSECTA . Na tijelu pauka postoje 4 para nogu i to u grudnom regionu. Noge rakova su člankovite i pri krajevima se račvaju. pedipalpi «lažne škorpije». Insekti imaju izraženu segmentaciju tijela. U ekskretornom sistemu funkcionišu salne žlijezde koje se najčešće izlijevaju pri otvorima prvog ili trećeg para nogu. To je jedna od prilagodbi koja ima pomaže u kretanju kroz vodu. pauci i njihovi srodnici uglavnom legu jaja. Klasa CRUSTACEA dijeli se na 2 potklase: 1. a u regionu usta se nalaze gornje i donje vilice (maxille i mandibule). TRILOBITA – u ovu klasu se ubrajaju izumrli rakovi koji su živjeli u paleozoiku i to u morima. ali uvijek na mjestima koja su najviše izložena strujanju svježe vode. U regionu digestivnog trakta postoji želudac koji je snabdjeven aparatom za sitnjenje hrane. Na glavi rakova obično se nalazi 2 para pipaka (antena). Neke riječne vrste rakova imaju redukovane škrge. Škrge se nalaze u prednjem dijelu tijela. Manji broj insekata živi u zemlji i pripada tzv. 10-ak redova. U trbušnom dijelu nalazi se poptuno drugačiji tip segmenata i to su ABDOMENALNI SEGMENTI. Insekti su po segmentiranosti tijela slični prstenastim glistama koje imaju homonomnu segmentaciju tijela. kosci. krpelji i slične vrste. MALACOSTRACA (viši rakovi) U prvu potklasu (Entomostraca) ubrajaju se niži račići koji se nazivaju vodene buve. Rakovi imaju parne facetovane oči ali i neparno oko na čelu. Pauci imaju člankovite noge i najčešće se radi o 7 članaka i na kraju zadnjeg članka postoje kandžice koje pomažu u kretanju jedinke. PALEOSTRACA – u ovu klasu se ubrajaju jedinke pod zajedničkim nazivom RAKOŠKORPIJE i one su pred izumiranjem i naseljavaju isključivo mora. U drugu potklasu (malacostraca) nalazi se veliki broj vrsta. a zadnji dio je nečlankoviti trbuh. beskrilnim insektima koji se ubrajaju u potklasu APTERYGOTA. Tu pripadaju i planktonski račići (COPEPODA). ali su segmenti u tijelu različiti i to je tip heteronomne segmentacije. Najveći broj karakterisitika je isti kao i za sve vodene zglavakare. a izuzev kod škorpija i nekih grinja koje rađaju žive mlade. Najveći broj rakova imaju odvojene polove i polni način reprodukcije a samo rijetke vrste su hermafroditi. PANTOPODA – u ovu klasu se ubrajaju vrste koje se nazivaju «morski pauci» i koji liče paucima ali se po drugim osobinama izdvajaju. ENTOMOSTRACA (niži rakovi) 2. Disanje obavljaju trahejama koje su građene od mnogobrojnih listića između kojih se nalazi vazdušni prostor. Nauka koja proučava insekte je ENTOMOLOGIJA. a to su najčešće hitinski izraštaji na unutrašnjoj strani želudca. U ovu potklasu ubrajaju se riječni rakovi.

Grudne noge insekata takođe su člankovite i sastoje se od bazalnog dijela (COXA) zatim slijedi netipična čašica (TROCHANTER). Pipci se sastoje iz bazalnog dijela koji je užljebljen u glavenu čahuru. slijedi trbušni ili abdomenalni dio koji najčešće uključuje 11 trbušnih segmenata. zatim jednjak (ESOPHAGUS) pa slijedi prednji dio želudca (PROVENTRICULUS) i još mišić (VALVULA CARDIACA) čija je osnovna funkcija da sprečava povrat hrane iz narednog dijela crijeva. mirisa. Grudi i noge su prilagođene funkciji koju obavljaju. nose spoljašnju genitalnu strukturu. Svaki od ovih segmenata je sastavljen iz 4 kutikularna dijela. golenjača (TIBIA) i stopalo (METATARSUS) na kome su najčešće dvije kandžice. Trbušni segmenti. Ovaj 33 . kao i od 2 bočne ploče. Usni aparat insekata je složeno građen i uslovljen načinom ishrane. Iza prednjeg slijedi srednje crijevo koje je kod nekih vrsta prošireno sa bočnim izraštajima i završava se takođe mišićem koji ima istu funckiju (VALVULA PYLORICA). ali se u ovom dijelu crijeva vrši i djelimično razlaganje hranjive komponente. Prednje crijevo služi za provođene unijete hrane i pripremu za razlaganje. Iza glave slijedi grudni region (THORAX). kutnjača (FEMUR). kutikula može biti različite boje. Prednja krila su hitinizirana 3. i to iz gornje i donje kutikularne ploče. a dole su razvijena čula opipa. Mogu imati dlačice ili ljuspice a mogu da budu i hitinizirana i kod većine insekata tada ne služe za letenje (stjenice). Ispod kutikule. središni nešto deblji dio zadnjeg crijeva koji se naziva COLON i na kraju je rektalni dio (RECTUM). lizanje itd. a sa strane nalazi se guša (GULA). žlijezde koje najčešće luče vosak i neke «odbijajuće» mirise. a kod ženki je tu najčećše legalica (dio kroz koji izlaze jaja). zatim u dijelu segmenta i potpuno suženi trbuh kao kod mrava. Iza grudi dolazi trbušni dio.(CAPUT). Veoma često se gornji sloj kutikule naziva epikutikula i ona je nešto mekša. a pri cirkulaciji pomaže i tjelesna duplja. U grudnom dijelu koji obuhvata nekoliko sraslih prstenova nalaze se 3 para nogu i krila (kod nekih vrsta 2 para. Krila su različita kako po veličini tako i po boji. Način vezivanja grudi ili trbuha može biti cijelom širinom. Oblik trbuha insekata je različit. daleko jednostavnije od grudnih nogu. Prednje crijevo se naziva STONODEUM. ovalan ili loptast. temperaturno čulo itd. Prednja krila su smanjena a zadnja dobro razvijena 4. Krv cirkuliše zahvaljujući kontrakcijama pulsirajućeg organa. Prednja su veća od zadnjih 2. koja se kod nekih vrsta transformiše u žaoku (OSE) I na trbuhu postoje noge. Iza srednjeg crijeva dolazi zadnje crijevo koje je završni dio sistema i podijeljeno je na prednji uži dio (ILLEON). koji je sastavljen od manje više 11 segmenata. prema unutrašnjosti je sloj hipodermisa. Pipci koji postoje na vrhu glave su člankoviti. zatim slijedi člankoviti dio i na kraju je izduženi bičoliki dio. srednja pločica (CLYPEUS). Krila insekata su bočna ispupčenja kutikule i postoji nekoliko slučajeva veličine krila: 1. Glavu insekata «čini» čvrsta glatka čahura koja obuhvata dijelove koji su srasli po «šavovima». Osnovni tip usnog aparata je usni aparat za grickanje. a zadnje PROCTODEUM. vretenast. Spoljašnjost je obavijena čvrstom supstancom i vrlo često se ta supstanca naziva kutikula. Na vrhovima pipaka nalaze se neka od čula. i na kraju je analni otvor. ukusa. zatim oči i usni aparat. srednje MEZENTEUM. ali postoje i usni aparat za sisanje. Iza grudnog. kod nekih 1). Na glavi postoje pipci i antene. Na prelazu između prednjeg i zadnjeg crijeva izlijevaju se odvodi ekskretornih organa – Malpigijevih sudova. koji ja najčešće sastavljen iz 3 stopljena segmenta. Sa strane glavenog regiona nalaze se bočni dijelovi koji na neki način predstavljaju «obraze» (GENEE). Kao i krila. glatka ili naborana. a pored toga se nalaze i proste oči tipa OCELA. U hipodermisu su ćelije koje hrane dlaku. kod mužjaka dodaci za pridržavanje ženki tokom parenja. iza je zatiljak (OCCIPUT). najčešće deveti. a zadnji segment u trbuhu se nazuva TELSON. a oči su uglavnom facetovanog tipa (mozaične). srkanje. Položaj i broj nerava u tkivima uglavnom se smatra biosistematskom karakteristikom vrste. Raniji naziv za insekte zbog postojanja 6 grudnih nogu bio je hexapoda. Kao odrasle jednike imaju bilaterlanu simetriju tijela. Boja krila može biti prozirna ili bezbojna. a najviše se međusobno razlikuju po broju nerava (inervaciji) u regionu krila. grudni (THORAX) i trbušni (ABDOMEN). a još dublje su mišići i ligamenti za koje su učvršćeni unutrašnji organi. zatim čelo (FRONS). I prednja i zadnja krila su smanjena ili zakržljala Digestivni ili probavni sistem počinje prednjim regionom u kojem se nalaze neke pljuvačne žlijezde zatim slijede različito diferencirani regioni crijeva. a ponekad različito obojena. Krvni sistem je zatvorenog tipa ali je nepotpun jer se krv zalijeva po tjelesnoj duplji i ulazi u noge insekata. Prednje crijevo započinje usnim regionom koji se nastavlja u ždrijelo (PHARINX). Na glavi se razlikuju dijelovi koji predstavljaju tjeme (VERTEX).

Protura 2. Muški polni organi se sastoje iz dva segmenta građena od sjemenih cjevčica. Postoji i partenogenetsko razviće gdje se iz neoplođenih jaja razvijaju jednike a kod nekih parazitskih osica iz neoplođenih jaja razvijaju se začeci organizma koji se dalje razvijaju u larvu određenog pola a kasnije u odralsu jedinku – poliembrionija. Blataria (bubašvabe) – ovi insekti imaju duge pipke. PTERYGOTA – u ovu klasu ubrajaju se «krilati» insekti koji obuhvataju mnogobrojne vrste složene građe. 3. 4. Razviće insekata se dešava preko larvi i u odnosu kako larve izgledaju razlikuju se 3 osnovna oblika: 1. 1. najčešće duža od trbušnog ili abdomenalnog dijela. Kod insekata postoji mišićna dijafragma koja horizontalno dijeli šupljinu na dva dijela i to na manji dio – perikardni sinus. Nervni sistem je ganglionaran. Poznati insekat je «putujući» skakavac. Svaka komorica ima bočne otvori ili OSTIOLE koji imaju funkciju da zajedno sa zaliscima spreče ulazak jednom usisane krvi. Orthoptera (pravokrilci) – najveći broj vrsta ima prednji par krila koji je hitiniziran i služi kao zaštita zadnjim krilima. i veći dio – trbušnu duplju. Tu se čuva sperma do oplodnje.cjevasti kontraktilni organ leži duž leđne strane tijela i pruža se cijelom dužinom od glave do kraja repa. Tercijalne – potpuno različite Kod nekih se poslije larve pojavljuje stadijum LUTKE – odrasli oblik insekta je IMAGO. a iza je neparni prostor (vaginalni. Velika većina su biljne štetočine i često se nazivaju biljne vaši 34 . Najveći broj vrsta razvija se direktno (bez preobražaja) i ova potklasa se dijeli najčešće na 4 reda: 1. Karakteristična vrsta je čovječja vaš. Sekundarne larve – slične odraslim ali imaju posebne organe koji se gube kad se potpuno razviju 3. Sastoji se od kontraktilnog dijela i aorte. međusobno povezane i odvojene mišićnim zaliscima. kojima ovi insekti lete. Ova potklasa se dijeli na veliki broj redova. Collembola 3. Kontraktilni dio je razdijeljen u komorice. zatim kesica za sparivanje i ljepljive žlijezde i legalica (žaoka). Homoptera (jednakokrilci) – ove vrste imaju usni aparat za bodenje. kao i muške polne žlijezde. SISTEMATIKA INSEKATA Insekti predstavljaju klasu suvozemnih zglavkara i dijele se na dvije velike potklase. a posebno značajne su ganglije u glavenom i grudnom regionu i trbušni lanac ganglija. Ovom sistemu pripadaju i parni sjemevodi koji su na donjem kraju prošireni u sjemene mjehure. Ženske polne organe predstavljaju jajnici. Thysamura Najbrojni red je Collembola i tu spada veliki broj insekata koji živi u zemlji ili na samoj površini zemlje. Zadnji par nogu je nešto duži i te noge su prilagođene skakanju. tako da dozvoljavaju samo jednosmjerno kretanja krvi od glave prema zadnjem dijelu tijela. zatim parni jajovod. Diptura 4. Primarne larve – slične odraslom insektu ali nemaju polne organe i krila i nemaju ni larvene organe 2. Ovom sistemu pripada i kopulatorni organ mužjaka. Anoplura (vaši) – ovi insekti najčešće parazitiraju na tijelu čovjeka i pojedinih sisara. a samo kod nekih vrsta se javlja hermafroditizam i to je pojava koja se naziva GINANDROMORFIZAM. 2. APTERYGOTA – obuhvata relativno jednostavno građene insekte koji pripadaju beskrilnoj grupi insekata. prednja krila hitinizirana i duga. Insekti uzimaju hranu u sva tri agregatna stanja. Ženskom reproduktivnom sistemu pripadaju i sjemene kesice. Apterygota i Pterygota. Ovi parni sjemevodi uviru u neparni sjemevod gdje postoji mišićna muskulatura za izbacivanje sjemene tečnosti. uterusni) prostor gdje se deponoju jajne ćelije a ponekad se mogu izbaciti van organizma. Insekti imaju razdvojene polove.

Lokomotorne funkcije se obavljaju AMBULAKLARNIM sistemom. Najveći broj puževa je u grupi suvozemnih jedniki među kojima je i vinogradarski puž Helix pomatia. Na kraju nožica su kontraktilne ambule. Najveći broj leptira nisu štetočina kao što su to npr. Manji broj su puževi «golaći». Na ljušturi postoje otvori preko kojih se uzima i izbacuje voda preko spoljašnje sredine. pseća buha 10. Ovaj sistem počinje od prednjeg crijeva od kojeg polazi 5 radijalnih kanala. Aphanoptera (buhe) – većina vrsta parazitira na sisarima. Diptera (dvokrilci) – u ovaj red se ubrajaju razni komarci i obadi 11.5. ŠKOLJKE (Lamellibranchia) 3. Hymenoptera (opnokrilci) – u ovaj red se ubrajaju mnoge vrste osa. 8. Punjenje tog sistema omogućuje povećanje i smanjenje pritiska. a površina tijela je prekrivena sitnim i često obojenim hitiniziranim ljuspica. Simetrija je izražena i u unutrašnoj i spoljašnjoj strani tijela. Kao organ za kretanja služi neparni mišić na trbušnoj strani – stopalo. Mogu da žive u vodi i kao disajni aparat koriste jednostavne škrge. Nervni sistem je ganglionaran. nervni sistem je ganglionaran i ovaj sistem ima obilježja petozračne radijalne simetrije. ali difuznog tipa. već štetne supstance iz organizma izbacuju ameboidne ćelije. 7. Najpoznatiji predstavnici su CRINOIDEA (morski krinovi). Disajni organi su razni tipovi škrga. Između tih dijelova ljušture nalazi se mišićna tvorevina – stopalo. pčela itd. Obuhvataju jedinke iz 3 klase: 1. Coleoptera (tvrdokrilci) – ovo je red sa najvećim brojem vrsta i većina tih vrsta imaju hitinizirana prednja krila. ECHINOIDEA (morski ježevi). Od ovih kanala se odvajaju bočni ili poprečni sudovi koji se završavaju mišićnim tvorevinama – ambulaklarnim nožicama. Ova krila grade dokrila koja štite zadnja krila kojima ovi insekti lete. PUŽEVI (Gastropoda) 2. Pluća imaju vezu sa spoljnom sredinom preko otvora plašta SPIRACULUM. Važna osobina je postojanje krečnog skeleta ispod ektoderma i on se najčešće nalazi u vezivnom tkivu. GLAVONOŠCI (Cephalopoda) PUŽEVI – bilateralnu simetriju tijela puževa čini specifičnost uvijene ljušture i unutar tog prostora nalaze se svi unutrašnji organi. Na glavenom regionu puževa nalaze se dva para pipaka koje se usljed priliva i doliva krvi mogu ispružati ili uvlačiti. koje zajedno sa štetnim supstancama dolaze u spoljašnju sredinu ili kroz škrge ili kroz tanje dijelove tjelesnog omotača. Glaveni region školjki nije tipičan i predstavlja «zakržljali» dio tijela. ŠKOLJKE (Lamellibranchia) – imaju bočno spoljšteno tijelo koje je pokriveno plaštenim naborima koji nose ljušturu koja je sastavljena iz dva dijela i ti dijelovi su kapci ljušture. leptiri kupusari 12. kamenog kanala i u tom trenutku sistem se napuni vodom i nožice se ispruže a odliv vode iz tog sisteme uzrokuje povlačenje tih nožica. Ove životinje imaju prostranu tjelesnu duplju sekundarnog tipa. 9. Svi bodljokošci imaju prostranu tjelesnu duplju. Lepidoptera (leptiri) – imaju oba krila i prednja i zadnja.BODLJOKOŠCI Osnovna karakteristika građe je petozračna radijalna simetrija. 6. MOLLUSCA – MEKUŠCI Ovo su bilateralno simetrične životinje i na leđnoj strani postoji ljuštura koju luče žlijezde spoljašnjeg epitela. Pri bazi pipaka nalaze se oči. Punjenje vodom vrši se iz centralnog tzv. a bodljokošci nemaju ekskretorne organe. Neuroptera (mrežokrilci) – doživljavaju potpun preobražaj a larve iz kojih se razvijaju odrasli najčešće žive u vodi. Ostale 35 . Thysanoptera (trips-insekti) – najčešće sitniji od ostalih imaju usni aparat za sisanje i bodenje. Heteroptera (stjenice) – prednji par krila djelimično hitiniziran i u prirodnim uslovima hrane se sisanjem sokova iz nadzemnih dijelova biljki. Pluća su kožna proširenja u vidu plašta i u njima se nalazi veliki broj krvnih kapilara. Poznata je npr. ECHINODERMATA . dok suvozemni puževi dišu na pluća. ASTEROIDEA (morske zvjezde). Na taj način životinja se kreće. Prostor između duplje ispunjen je parenhimskom masom.

TUNICATA – obuhvata ascidije ili plaštaše 3. Dio lobanjske čahure. vegetativni i autonomni dio. a manji broj su hermafroditi. GLAVONOŠCI (Cephalopoda) – osnovna karakteristika je to da je stopalo preobraženo u ljevkastu tvorevnu. dok je ispod horde crijevni sistem. kopljasta ribica 4. obuhvata jednike koje se zovu «bezvilične» ribe i to su uglavnom stanovnici vodenih sredina. lignje. CRANIUM ili lobanja štiti mozak kičmanjaka. Srce je u perikardičnoj duplji i sastoji se od jedne pretkomore i jedne komore. CHAEMICHORDATA – obuhvata manji broj jedniki uglavnom morske organizme koji nemaju tipičnu hordu kao osovnski skeleta već je ta horda u vidu hordalnih izraštaja. ali se ističu veliki mirisni režnjevi. Za njih je takođe karakteristično postojanje mastiljave kese iz koje oni ispuštaju zaštitnu boju. Kod nižih kičmenjaka ANAMNIA lobanja je hrskavičava a kod većine ostalih je koštana. Broj pršljenova kod raznih vrsta je specifičan i predstavlja biosistematski karakter vrste. Ova supstanca je smještena najčešće iznad crijeva i to je osovinski organ jedinki. Prva klasa kičmenjaka. periferni. a kod nekih je prisutna samo u embrionalnoj i postembrionalnoj fazi razvoj. Kod vodenih hordata od prednjeg dijela crijeva nastaju škržni prorezi koji se kod suvozemnih hordata javljaju tokom embrionalne faze života. S obzirom da se samo u embrionalnom razvoju javlja horda osovinski skelet kod riba se u postembrionalnom razviću zamjenjuje sa hrskavičavim odnosno koštanim elementima. Po spoljašnjem izgledu imaju izdužen oblik tijela i nemaju vilice. formira se preobrazbom prednjih kičmenih pršljenova. Kod nekih hordata. Unutrašnjost tijela zauzima tjelesna duplja CELOM. Dijele se na četiri podtipa 1. i slični organizmi. riba. Kod većine hordata iznad horde se javlja nervni sistem u obliku cijevi. a eksktretorni organi imaju u osnovi građu nefrijdija. Centralni dio je cjevastog tipa – kičmena moždina. Neke od ovih školjki (kamenice. Ogromna većina je razdvojenih polova. 2. U ovu klasu ubrajaju se mnoge sipe.karakteristike su zajedničke kao i za sve mekušce. Glavni ekskretorni organi su bubrezi koji stoje u vezi sa polnim sistemom i čine jedinstveni UROGENITALNI dio tijela. Koža ovih jedinki je gola a na bočnim stranama iza glavenog regiona su bočni prorezi. Kod kičmenjaka horda se javlja samo tokom embroinalnog razvića. Cyclostoma. ostrige) mogu se gajiti. 36 . Pored craniuma postoji i kičmeni stub koji je sastavljen od pojedniačnih kičmenih pršljenova. Javlja se različito građeno srce. tzv. CHORDATA Za njih je karakteristično postojanje vezivne supstance koja se naziva horda. Osnovne funckije je da se voda istiskuje iz plaštane duplje. U sistemu crijeva nema jasno diferenciranog želučanog dijela. ACRANIA – obuhvata manji broj vrsta koje nemaju u poptunosti formiran glaveni region i tu pripata Amphioxus lanceolatus. Nervni sistem čine centralni. Većina vrsta su ektoparaziti na koži kičmenjaka viših sistematskih kategorija. Najveći broj pršljenova imaju ribe i zmije. Sam kičmeni stub je COLUMNA VERTEBRALIS. Kolouste su razdvojenih polova i tokom razvića do odraslog oblika dešava se metamorfoza a larva iz koje se razvijaju se smatra posebnom jednikom. Mozak je jednostavan. VERTEBRATA – kičmenjaci VERTEBRATA – KIČMENJACI Po složenosti građe tijela dostigli su najveći evolutivni razvoj i imaju u potpunosti razvijen glaveni region i to je podtip CRANIOTA. horda se zadržava duži period. RIBE – PISCES Ribe predstavljaju drugu klasu vodenih kičmenjaka koje sa ubzirom na tok embrionalnog razvića pripadaju grupi Anamnia.

. Na glavi i trbuhu još se stvaraju rožne ploče (kornjače) i na tim mjestima kožno disanje je svedeno na minimum. Skelet gmizavaca je u potpunosti okoštao. i srce vodozemaca trpi promjene.Kod morskih pasa. a komora ostaje jedinstvena i zbog ovakve građe srca dolazi do djelimičnog miješanja oksidovane i redukovane krvi. Ekskretnorni sistem riba su parni organi bubrezi koji se nalaze iznad crijeva. Kod zmija postoji specefičnost u pogledu građe glavenog skeleta jer donja vilica nije zglobljena sa donjom (savitljive su i omogućavaju zmijama da progutaju krupniji plijen). tako da se na vertebri (kičmi) može razlikovati samo grudni ustvari trbušni region. jer im temperatura tijela u najvećoj mjeri zavisi od sredine u kojoj se nalaze. a vrlo značajna promjena je prelazak sa škržnog na plućno disanje. a odrasli oblici dišu plućima. U odnosu na prethodnu klasu. APODA (CAUDATA) – beznogi vodozemci 2. Kod riba je dobro razvijena jetra. Ribe pripadaju kičmenjacima i imaju veći broj pojedinačnih pršljenova. U odnosu na vodozemce dolazi do veliki promjena u građi kože i na skeletu. šaran. Na površini kože javlja se pokožica a posebno je značajan sloj orožnalih ćelija (stratum corneum).. Među ove gmizavce ubrajaju se zmije. Disanje larvenih oblika kod žaba (punoglavaca) vrši se škrgama. U drugu potklasu OSTEICHTYES ubrajaju se ribe kod kojih se javljaju koštani elementi u osovinskom skeletu i tu se ubraja većina vrsta koje imaju šira kosmopolitsko rasprostranjenje. jednjak. kao i promjene koje se odnose na građu organa za kretanje vodozemaca po kopnu. jer kod riba još uvijek ne postoji razvijena grudna kost za koju se vežu nastavci kičmenih pršljenova (rebara) kao što je to slučaj kod ptica ili sisara. U sistemu krvotoka postoji srce koje je nešto složenije građe u odnosu na vodozemce. a oksidovana krv polazi iz tvorevine koja se naziva ARTERIJSKI BULUS (bulbus arteriosus). GMIZAVCI – REPTILIA Gmizavci predstavljaju prvu klasu kopnenih kičmenjaka koji sa obzirom na tok embrionalnog razvića pripadaju grupi Anamnia. Najčešće se razvija još jedna pretkomora. Iz ove tvorevine se krv škržnim arterijama dovodi prema škrgama i tu se oksidiše. Jedna od karakteristika riba je da na površini tijela postoji pokrov (krljušti) i te krljušti mogu biti različitog tipa. URODELA (GYMNOPHIONA) – repati vodozemci Među žabama u ovom regionu poznate su zelene i smeđe žabe koje se mogu naći u vodi i na kopnu. Prije ulaska u pretkomoru srca redukovana krv iz tijela se nakuplja u tvorevinama VENOZNIM SINUSIMA (sinus venosus). Vodozemci se ubrajaju u pojkilotermne životinje. oslić. Vratni dio kičmenice nije izdiferenciran. Bez obzira što borave u vodi sve vrste dišu plućima različite građe. VODOZEMCI . Kičmenica je čvrsta (nije zglobljeno spojena sa glavom – craniumom).AMPHIBIA Vodozemci predstavljaju treću klasu vodenih kičmenjaka koji pripadaju grupi Anamnia. a među njima su npr. Najčešće zauzimaju prostor odmah iza glave prema repu. Klasa vodozemaca najčešće se dijeli na 3 velike potklase: 1. ANURA (žabe) 3. a u sistemu krvotoka postoji srce koje još uvijek nije u potpunosti izdiferencirano i sastoji se od jedne komore i jedne pretkomore. Kod riba ima postoje dobro razvijena čula i postoji još jedno čulo koje se nalazi na boku i to je čulo bočne linije. Kod nekih vodozemaca desile su se neke promjene u organizaciji tijela. Sastoji se iz 2 pretkomore i jedne komore. ajkula.itd. Dužina crijeva kod riba uslovljena je načinom ishrane. Kičmenjaci viših sistematskih kategorija imaju mehanizme održavanja stalne temperature tijela i prema tom karakteru predstavljaju homeotermne životinje. ribe. Kroz srce riba teče samo redukovana krv. raža nastaje hrskavičavi skelet i prema tom kriterijumu ove ribe pripadaju potklasi CHONDRICHTYES. Krvni sistem je zatvorenog tipa. zadim ždrijelo. a u toj komori je nepotpuna 37 . Visceralni skelet predstavljaju koštani elementi u nivou prednjeg dijela crijeva. tanko i debelo crijevo i na kraju analni otvor. i ta dužina predstavlja biosistematski karakteristiku. Glavni skelet riba čine lobanja i visceralni skelet. pastrmka. Kičmeni pršljenovi imaju nastavke koji se slobodno završavaju u tijelu (riblje kosti). Organi bočne linije vrše «obavještavanje» ribe o svim ekološkim faktorima sredine u kojoj živi. som . Crijevni trakt počinje usnim regionom.

Kao ekskretorni organ funkcioniše bubreg koji predstavlja srednje razvijen stadijum. LACERIALIA – gušteri 4. NORKE 16. OPHIDIA (SERPENTES) – u ovaj red se ubrajaju mnogobrojne zmije 5. GALEBOVI 15. ALBATROSI 6. LEŠINARI. RHINOCEPHALES – u ovaj red ubrajaju se karakterističan predstavnik jednostavnije građenih gmizavaca a to je Aciterija sa Novog Zelanda 2. Prednji udovi su transformisani u krila na čijem kraju su duga pera koja omogućuju let. Americi 3. Današnje ili recentne ptice jasno se razlikuju po nizu specifičnosti od gmizavaca. Značajni redovi su: 1. ROVCI) 11. Kod većine ptica postoji dobro razvijena grudna kost koja na sebi ima greben ili kobilicu i naziva se STERNUM. Jedna od prvih ptica koja se pojavila u evolutivnom procesu je ARCHEOPTERIX. ali je češća sistematika koja obuhvata jedinke iz 5 redova: 1. PINGVINI 4. ali i od ostalih vrsta kičmenjaka. CROCODILIA – u ovaj red se ubrajaju svi krokodili AVES – PTICE Prve ptice koje su se pojavile su imale veliki broj zajedničkih karakteristika sa gmazevima od kojih su nastali. Kod nekih ptica (noj) noge su dobro razvijene i služe za trčanje. ČAPLJE. FAZANI) 13. GRABLJIVICE (ORAO. U ramenom ili karličnom pojasu postoji niz kostiju koje su dobro razvijene ali se može reći da postoji i pokretni i nepokretni dio u tom regionu. GUSKE. PURANI. NOJEVI 2. a za mladunce postoji roditeljska briga. PAPAGAJI 38 . Jedna od karakterisitika je to da su to pernate životinje sa suvom kožom na tijelu. Kiseonik iz ovih rezervoara može se trošiti prilikom letenja. JASTREBI. Vratni dio kičmenice je dug i pokretljiv a ostali pršljenovi u kičmenici su srasli međusobno. CHELONIA – kornjače – u ovaj red se ubrajaju mnogobrojne kornjače 3. Iz lijeve komore polazi desni aortin luk i odvodi oksidovanu krv u tijelo. Razviće se dešava preko jaja. Gmizavci se mogu podijeliti na veliki broj redova. Pluća ptica su složeno građena. SOKO. PREPELICE. Noge ptica se završavaju sa 4 prsta od kojih su tri okrenuta prema napred a jedan je povijen prema nazad. a onaj klasični dio podrazumijeva posebno postojanje vazdušnih puteva (bronhija) koje se granaju na tanje vazdušne ogranke (bronhiole) a ovi se na kraju završavaju plućnim mjehurićima (alveolama). Srce je podijeljeno na 2p+2k i krv se ne meša (oksidovana i redukovana). i od njega polazi 12 pari moždanih nerava. PTICE MOČVARICE (PATKE. Prednji mozak kod gmizavaca je dobro razvijen. KOKOŠKE (PAUNI. GNJURCI 5. Ptice su homeotermne životinje sa stalnim mehanizmom održavanja tjelesne temperature. a ptice tada ne vrše klasične respiratorne procese. Ptice nemaju zube. Skelet ptica je lagan i gibak i većina kostiju ispunjena je vazduhom. Jedinke gmizavaca su razdvojenih polova i razviće se dešava preko jaja. PLAMENCI – ptice jarkih boja 10. LANDORI) 12. BLUNE 8. RODE I SRODNE VRSTE 9. U sistemu pluća ptica postoje još i tvorevine koje se nazivaju vazdušne kese i koji predstavljaju REZERVOARE svježeg vazduha. Samo kod krokodila komora je potpuno pregrađena. GOLUBOVI 17. TETRIJEBI.pregrada pa dolazi do neznatnog miješanja krvi. ali uglavnom nema metamorfoze (peobražaja). ŽDRALOVI I SRODNE VRSTE 14. vilice su tanko pričvršene rožnom materijom koja formira kljun. PELIKANI I SRODNE VRSTE 7. KAUZAMI I EMUI – ima ih u J.

LASTAVISE. i ne preživara. ARTIODACTYLA (papkari. delfini). Duplja unutar tijela podijeljena je mišićnom tvorevinom (dijafragmom) na 2 dijela i to grudni i trbušni dio. KUKAVICE I TURAKOSI 20. Postoje 2 osnovne ekološke discipline i to: AUTEKOLOGIJA SINEKOLOGIJA Auteokologija se bavi proučavanjem samo jedne jedinke u odnosu prema okolini. Kod životinja koje naseljavaju različite tipove staništa. Ovi organizmi u koži imaju dlake.) OSNOVI EKOLOGIJE ŽIVOTINJA Ekologija je nauka koja proučava uzajamne odnose živih bića i okoline koja ih okružuje. RODENTIA (glodari. PLACETALIA – PLACENTARNI SISARI Najbrojniji su placentarni sisari i dijele se: 1. ovce. itd. razlikuje se više tipova ekologije. čovjekoliki majmuni. a time dobijaju hranjive sastojke. itd. PERISSODACTYLA (kopitari – konji) 7. mačke. PRIMATES (majmuni.. Sisari imaju parne ekstremitete. a kod većine vrsta to su ekstremiteti za hodanje. zečevi. ŽUNE 26. Ogromna većina živi na kopnu a manji broj sisara su morski oblici. Neki sisari mogu da žive i na kopnu i u vodi. Oni su homeotermne životinje koje disajne procese obavljaju u vazdušnoj sredini preko pluća.) 3. CARNIVORA (zvijeri. što znači da većina vrsta ima različito građene zube i to sjekutiće. bilo na površini ili na drveću. očnjake ili kutne zube. hijene. ekologija koja proučava ekološke zakonitosti u slatkim vodama zove se LIMNOEKOLOGIJA. Zubi sisara su heterodontnog tipa. a manji broj vrsta živi u morima (kitovi. DJETLIĆI I TUKANI 25. psi. SARAŽE 19. I srce sisara je podijeljeno na dvije pretkomore i dvije komore. Ekologija koja proučava ekološke odnose mora i okena zove se OCEANOGRAFIJA. Jednike su razdvojenih polova. U jednom ekosistemu postoji najpovoljniji uticaj svih faktora i oni čine 39 . VRANE. ježevi. polne žlijezde ženki su jajnici (ovarijumi)..vjeverice.) 4. PTICE PJEVAČICE (VRAPCI.) 2. miševi.. MONOTERMATA – KLJUNARI 2. Ova klasa sisara se najčešće dijeli na 3 potklase: 1. SOVE 21.. Od nepreživara značajne su svinje. CETACEA (kitovi) 5. koja su kod različitih vrsta različito građena. pacovi. KLJUNOKOŠCI. VODONARI 24. a sinekologija se bavi proučavanjem ukupnog odnosa jednog ekološkog sistema. Većina vrsta živi ili na zemlji. Koža je bogata žlijezdama. Ekskretorni organi su definitivni bubrezi (metanefros). MARSUPALIA – TORBARI 3. KOLIBRIĆI I ČILPE 23. Naziv ekologija potiče od 2 grčke riječi i to OICOS – mjesto (prebivalište.. itd.) 6. ŠEVE. SLAVUJI) MAMMALIA – SISARI Sisari predstavljaju šestu klasu evolutivno najrazvijenijih kičmenjaka.18. grupe preživara.. a posebno sa svim biološkim disciplinama. INSECTIVORA (bubojedi. goveda. krtice. MRKE PTICE. Ekologija je povezana sa drugim prirodnim naukama. a ekologija kopne je TERESTRIČNA ekologija.. ŽABUSTE PTICE 22. areal) i LOGOS – nauka. a mužjaka testisi. Sisari su viviparne životinje koje rađaju žive mlade (osim kljunara koji ima primitivnu karakterisiku da leže jaja) U koži ženki za vreme bremenitosti funkcionišu mliječne žlijezde tako da mladunci sišu sekrete mliječnih žlijezda. a preživari su jeleni..

Iz podataka o natalitetu može se izračunati i stopa nataliteta koja se izražava kao broj rođenih jedinki u jedinici vremena. POPULACIJA 3. 1. a to je ekološki nivo koji se obrazuje zajedničkim životom biljaka i životinja na jednom mjestu. Stvarni mortalitet se može konstatovati a teoretski se odnosi na smrtnost pod «idealnim» ekološkim uslovima. Takođe može doći i do grupisanja kada se na određenom mjestu u populaciji grupišu pojedinačne ili grupe jednki. Ekološka niša je skup svih mogućnosti koje organizam iskorištava za opstanak u ekosistem. Jedinke unutar populacije mogu biti raspoređene na karakterističan način i to je distribucija jedinki. Populacija predstavlja skup jedniki iste vrste koje žive na istom prostoru i u isto vrijeme i koje su sposobne da razmjenjuju genetički materijal. Organizmi koji mogu podnijeti manju ekološku valencu su STENOVALNTNI ORGANIZMI. Mortalitet je takođe osobina populacije i postoji stvari i teoretski mortalitet. Naredni nivo je populacija. Za većinu populacija karakteristična je gustina koja se izražava njihovim brojem. Primjer za jednu biocenozu je šuma. KOMENSALIZAM – to je takav odnos u kojem jedna vrsta ima koristi od zajedništva. Ekološki sistemi organizovani su na više nivoa. Ovaj odnos u prirodi je rijedak. a najnepovoljniji uticaju čine ekološki pesimum. Osnovna osobina populacije je NATALITET. MUTUALIZAM – to je takav odnos gdje 2 vrste žive zajedno i na neki način se međusobno dopunjuju i ne mogu živjeti jedna bez druge 4. Skup svi ekoloških valenci čini EKOLOŠKI SPEKTAR za određenu vrstu. BIOSFERA Osnovnu jedinicu ekoloških odnosa i ekološke integracije predstavlja jedinka ili organizam. Životnu formu organizma predstavlja skup morfoloških i fenotipskih (genotipskih) osobina i svaka forma ima skup vanjskih karateristika (fenotipske) i skup osobina koje se prenose sa roditelja na potomstvo (genotipske). U populaciji može da se konstatuje i rast i to je ona vrijednost kada je natalitet veći od mortaliteta. Kretanja mogu da budu unutar ili izvan matične populacije. Ukoliko su životinjske vrste sposobne da podnesu veće kolebanje jednog ekološkog faktora (ekološku valencu) oni predstavljaju EURIVALENTNE ORGANIZME.-45) i to je ekološka valenca. Npr. Nasuprot grupisanju može postojati i izolacija kada je jedinka ili grupa jedinki izolovana. masom ili zapreminom na jedinicu površine ekološkog sistema. EKOTON predstavlja prelaz između dvije biocenoze npr. Fluktuacija predstavlja kolebanje veličine populacije i postoji više tipova fluktuacija.ekološki optimum. ali i smrtnost ili MORTALITET jedinki. ORGANIZAM (JEDINKA) 2. ljudski organizam može podnijeti temperaturu koja varira između 80-90ºC (+45 . prelaz između livade i šume. 5. neki sunđeri «puste» određene račiće da žive na njihovoj površini. a druga je indiferentna. PARAZITIZAM (ekto i endo – paraziti) 7. KOMPETICIJA – podrazumijeva da jedna vrsta ugrožava drugu u odnosu na jedan ekofaktor 3. AMENSALIZAM – to je takav odnos u kome je jedna vrsta spriječena u rastu. Za populaciju je karakteristično da postoji uticaj jedne jedinke na drugu i takav odnos se zove INTERAKCIJA 1. Npr. EKOSISTEM 5. konzumiranja i uzimanja hrane (konzumenti i reducenti) 40 . a druga nije i prema tome nema koristi od zajedništva. Unutar populacije izraženo je kretanje jedinki i to su MIGRACIJE. Ekološka valenca predstavlja dijapazon variranja jednog ekološkog faktora u okviru kog je moguć život. NEUTRALIZAM – ova interakcija podrazumijeva da nema nikakvog uticaja organizma na drugi 2. a zatim se gustina preračunava na cijeli ekološki sistem. i oni imaju koristi od toga. dok sunđerima ne smeta. 6. BIOCENOZA 4. Za biocenozu je karakterističan broj i specifičnost vrsta. gdje je izražena spratovnosti i gdje na određenim nivoima (visinama) žive karakteristične vrste. PREDATORSTVO Treći nivo organizacije je BIOCENOZA. U biocenozi su izražene i pojave reprodukcije.

EKOSISTEMI SLATKIH VODA EKOSISTEMI KOPNA Postoje i bočatni ekosistemi – bočatne vode predstavljaju prelaz od slanih ka slatkim vodama (ušća rijeka u mora) Poseban nivo organizacije predstavlja BIOSFERA i to je tanak zemljin omotač obuhvaćen životom. Postoje 3 osnovne kategorije ekosistema a to su: . populaciju.Četri nivo organizacije je EKOSISTEM koji predstavlja i funkcionalno i strukturno jedinstvo jednog biotopa ili staništa i biocenoze.. što podrazumijeva proučavanje organizama na osnovu morfoloških sličnosti i razlika. To je najveći nivo koji uključuje i organizam. Izuzetak čine površinski slojevi litosfere sa podzemnim krečnjacima. evolutivni dokazi mogu biti i MORFOLOŠKO-ANATOMSKI. OSNOVI EVOLUCIJE ŽIVOTINJA Učenje o evoluciji podrazumijeva dugotrajan proces koji je tokom vremena pratio razvoj i sistematiku životinja svijeta. Najznačajnija životna zajednica tog područja je vazdušni plankton u kome se pojavljuje ogroman broj vazdušnih spora.EKOSISTEMI MORA I OKEANA .atmosfera. Dokazi evolucije mogu da budu na osnovu iskopina u proteklom periodu (PALEONTOLOŠKI DOKAZI). Iznad litosfere (20-ak km) nalazi se sloj biosfere u kome postoji život . Stvaranje novih vrsta naziva se SPECIJACIJA. 41 . Posebno je značajno Darvinovo učenje o evoluciji koje podrazumijeva nastanak novih vrsta putem prirodnog odabiranja. Neki naučnici razdvajaju anatomske i morfološke razlike. biocenozu. ekosistem.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->