TEST 1 - Vrste reci

1. Koja tri prideva u srpskom jeziku grade komparaciju uz pomoć nastavka -š? lep, lak, mek dug, kratak, slab dobar, zao, loš 2. Pridev iz rečenice je kog vida? U sobu uđe mlad čovek. određen neodređen 3. Pridevi ''mali, jarki, žarki'' imaju samo: određeni vid neodređeni vid oba vida 4. Koji padeži imaju kraće, enklitičke oblike kod zamenica? nominativ, vokativ, lokativ akuzativ, instrumental, lokativ genitiv, dativ, akuzativ 5. Kako glase opšte imeničke zamenice? svako, svašta, iko, išta, ma ko, ma šta svaki, svačiji, svakakav, ma koji, ma čiji sebe, se 6. Kako glasi genitiv jednine broja ''dva'' muškog roda? dva dvama dvaju 7. Kog su glagolskog roda sledeći glagoli: ''pisati, čitati, pevati, graditi'' ? prelazni neprelazni refleksivni 8. Kako glasi infinitivna osnova glagola ''reći'' i ''peći'' ? reče, peče reč, peč rek, pek

U primeru "Ćuti!" glagol "ćutati" upotrebljen je u: imperativu prezentu aoristu . Koji su složeni glagolski oblici u srpskom jeziku? prezent. do. najviše ljubak 12. na. Glagol "svitati" je: prelazan neprelazan povratan 13. Reč "o" u primeru "O.9. pored. aorist. iznad'' ? prilozi veznici predlozi 11. kraj. najljubkiji više ljubak. Kojoj vrsti reči pripadaju sledeće reči: ''uz. futur II glagolski prilozi i glagolski pridevi 10. iz. pluskvamperfekat. Kako glasi komparativ prideva "ljubak"? ljupkiji. imperativ perfekat. Pridev "noćni" po vrsti je: opisni vremenski prisvojni 15. potencijal. kako pahne snežni behar šljiva!" po vrsti reči je: predlog veznik uzvik 14. najljupkiji ljubkiji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful