TEST 1 - Vrste reci

1. Koja tri prideva u srpskom jeziku grade komparaciju uz pomoć nastavka -š? lep, lak, mek dug, kratak, slab dobar, zao, loš 2. Pridev iz rečenice je kog vida? U sobu uđe mlad čovek. određen neodređen 3. Pridevi ''mali, jarki, žarki'' imaju samo: određeni vid neodređeni vid oba vida 4. Koji padeži imaju kraće, enklitičke oblike kod zamenica? nominativ, vokativ, lokativ akuzativ, instrumental, lokativ genitiv, dativ, akuzativ 5. Kako glase opšte imeničke zamenice? svako, svašta, iko, išta, ma ko, ma šta svaki, svačiji, svakakav, ma koji, ma čiji sebe, se 6. Kako glasi genitiv jednine broja ''dva'' muškog roda? dva dvama dvaju 7. Kog su glagolskog roda sledeći glagoli: ''pisati, čitati, pevati, graditi'' ? prelazni neprelazni refleksivni 8. Kako glasi infinitivna osnova glagola ''reći'' i ''peći'' ? reče, peče reč, peč rek, pek

U primeru "Ćuti!" glagol "ćutati" upotrebljen je u: imperativu prezentu aoristu . na. iz. Kojoj vrsti reči pripadaju sledeće reči: ''uz. iznad'' ? prilozi veznici predlozi 11. Pridev "noćni" po vrsti je: opisni vremenski prisvojni 15. imperativ perfekat. pored. do. Koji su složeni glagolski oblici u srpskom jeziku? prezent. Glagol "svitati" je: prelazan neprelazan povratan 13. kako pahne snežni behar šljiva!" po vrsti reči je: predlog veznik uzvik 14. kraj.9. najviše ljubak 12. potencijal. pluskvamperfekat. aorist. Reč "o" u primeru "O. futur II glagolski prilozi i glagolski pridevi 10. Kako glasi komparativ prideva "ljubak"? ljupkiji. najljubkiji više ljubak. najljupkiji ljubkiji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful