TEST 1 - Vrste reci

1. Koja tri prideva u srpskom jeziku grade komparaciju uz pomoć nastavka -š? lep, lak, mek dug, kratak, slab dobar, zao, loš 2. Pridev iz rečenice je kog vida? U sobu uđe mlad čovek. određen neodređen 3. Pridevi ''mali, jarki, žarki'' imaju samo: određeni vid neodređeni vid oba vida 4. Koji padeži imaju kraće, enklitičke oblike kod zamenica? nominativ, vokativ, lokativ akuzativ, instrumental, lokativ genitiv, dativ, akuzativ 5. Kako glase opšte imeničke zamenice? svako, svašta, iko, išta, ma ko, ma šta svaki, svačiji, svakakav, ma koji, ma čiji sebe, se 6. Kako glasi genitiv jednine broja ''dva'' muškog roda? dva dvama dvaju 7. Kog su glagolskog roda sledeći glagoli: ''pisati, čitati, pevati, graditi'' ? prelazni neprelazni refleksivni 8. Kako glasi infinitivna osnova glagola ''reći'' i ''peći'' ? reče, peče reč, peč rek, pek

kako pahne snežni behar šljiva!" po vrsti reči je: predlog veznik uzvik 14. U primeru "Ćuti!" glagol "ćutati" upotrebljen je u: imperativu prezentu aoristu . aorist. najviše ljubak 12. imperativ perfekat. pluskvamperfekat. do.9. Koji su složeni glagolski oblici u srpskom jeziku? prezent. futur II glagolski prilozi i glagolski pridevi 10. najljupkiji ljubkiji. Glagol "svitati" je: prelazan neprelazan povratan 13. Reč "o" u primeru "O. na. Kojoj vrsti reči pripadaju sledeće reči: ''uz. Pridev "noćni" po vrsti je: opisni vremenski prisvojni 15. najljubkiji više ljubak. kraj. potencijal. iznad'' ? prilozi veznici predlozi 11. pored. iz. Kako glasi komparativ prideva "ljubak"? ljupkiji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful