P. 1
Sigurnosne i Mirovne Studije Sigurnosne i Mirovne Studije

Sigurnosne i Mirovne Studije Sigurnosne i Mirovne Studije

|Views: 134|Likes:
Published by Anto Josipović
Sigurnosne i Mirovne Studije Sigurnosne i Mirovne Studije
Sigurnosne i Mirovne Studije Sigurnosne i Mirovne Studije

More info:

Published by: Anto Josipović on Aug 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE

Sigurosne i mirovne studije

Nastavni plan master studija Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija
Sedmi semestar Civilno društvo Mirovne operacije Politike i strategije nacionalne sigurnosti Pedagogija Psihologija Osmi semestar Nauka o miru Demokratska kontrola sistema sigurnosti Proliferacija, razoruţanje i zabranjena oruţja Terorizam i savremeni svijet Izborni predmet Deveti semestar Zaštita i spašavanje Rodne studije i mir MeĊunarodna zajednica i upravljanje konfliktima Prevencija društvenih konflikata Metodika nastave Deseti semestar Projektovanje nauĉnih istraţivanja u oblasti sigurnosti i mira Prijava, izrada i odbrana magistarskog rada 3+3 5 30 25 UKUPNO ECTS 120 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 30 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 30 Predavanje vježbe 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 ECTS 6 6 6 6 6 30 Ukupno ECTS

Izborni predmeti: 1. Izborne predmete studenti biraju sa drugih odsjeka Fakulteta politiĉkih nauka na nivou master studija

2

Civilno društvo.samoevaluacija profesora.Modeli graĊanskog društva (otvoreno i riziĉno društvo. profesionalizam. . Javne vrline (Beograd: Libertas. 3. 2007). b/h/s . nastanak i razvoj civilnog društva .CIVILNO DRUŠTVO Odgovorni profesor: Profesori / saradnici u nastavi: Cilj modula: Upoznavanje studenata s problematikom definiranja civilnog društva kao i njegovim savremenim kritikama.Definiranje pojma. A (10). D (7).interaktivno uĉenje u grupi – grupni rad i prezentacije. . Civilno društvo i demokratija (Beograd: Politeia.Civilno društvo u BiH kontekstu .Civilno društvo i drţava . 15 sati vjeţbi. Studenti će imati teorijske uvide u savremene polemike u vezi distinkcije izmeĊu civilnog društva i drţave (odnos privatno i javnog). 2004).izrada samostalnog ili grupnog pismenog rada i usmena prezentacija. Vukašin Pavlović.Savremeni koncepti civilnog društva ..procjena znanja studenata: pismena provjera znanja (midterm) i završna provjera znanja.kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata. F (5) Metode poučavanja i učenja Procjena ishoda učenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija Ocjenjivanje Literatura: 1. 2. B (9). .Civilno društvo i konflikti . . dobro obrazovanje. odgovornost. Fx (5/6). 80 sati individualnog / grupnog rada. kao i borbom politiĉkih subjekata za javni prostor i pozicioniranje unutar njega. nudeći svoje vlastite doprinose u znanstvenim i prakseološkim alternativnim pravcima jaĉanja pluralizma civilnog društva. . Studenti će biti takoĊer upoznati s isprobanim i alternativnim modelima graĊanskog društva kroz eminentne interpretatore iz ove oblasti. identiteti) . . Obavezan 6 30 sati predavanja. Dţon Kin. . 2003). Viktorija Kampas. C (8).Privatno i javno . Godina Semestar Ishodi učenja Sadržaj IV VII Student će moći kritiĉki problematizirati i prepoznavanati diskriminatorne i autoritarne prakse.) .prikupljanje mišljenja studenata o kvalitetu procesa pouĉavanja.GraĊanske vrline (solidarnost.interaktivna predavanja.seminari iz literature. E (6). tolerancija. (Beograd: Filip Višnjić.. 3 . Cilj je kod studenata razviti senzibilitet i emancipatorsku imaginaciju koja će im omogućiti da detektiraju diskriminatorne i autoritarne prakse i nude alternativne pravce u jaĉanju pluralizma graĊanskog društva.

B (9). kako u samoj Bosni i Hercegovini. od njihova formiranja do danas. F (5) 4 . E (6).samoevaluacija predavaĉa . C (8). sila i njena uloga u meĊunarodnim odnosima . uvjeti. Godina Semestar Ishodi učenja IV VII Student će moći: . uvjeta za mirovne operacije.Liga naroda i Ujedinjene nacije . D (7).generisati zajedniĉke karakteristike i uslove u kojima se mirovne operacije realiziraju .samostalna priprema studije sluĉaj Obavezan za studente Odsjeka sigurnosti – smjer Sigurnosti i smjer Mirovne studije. njihova organizacija i zadaće u pogledu oĉuvanja mira u svijetu .MIROVNE OPERACIJE Odgovorni nastavnik: Cilj modula: Komparativno izuĉavanje mirovnih procesa i mirovnih operacija Organizacije Ujedinjenih nacija.Mirovne operacije u Bosni i Hercegovini i njihovi dometi interaktivna predavanja interaktivno uĉenje u grupi – radionica seminari iz literature te studije sluĉaja Sadržaj Metode poučavanja i učenja Procjena ishoda učenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija Ocjenjivanje .Mirovne operacije. tako i u regionu Zapadnog Balkana / Jugoistoĉne Evrope . demokratija i ljudska prava 6 30 sati predavanja b/h/s .Mirovne operacije do devedesetih godina XX stoljeća i poslije – uloga pojedinih regionalnih organizacija u njima .razumjeti širi meĊunarodno-pravni i geopolitiĉki kontekst u kojem otpoĉinju i odvijaju se mirovne operacije . Fx (5/6).Ideje o svjetskom miru .Oblici meĊunarodnog organiziranja i djelovanja u meĊunarodnim konfliktima .Pravni okvir Ujedinjenih nacija.Mirovne operacije na Balkanu . vrste i njihove perspektive .kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata . uloge velikih sila i drugih meĊunarodnih faktora u oĉuvanju mira u svijetu.Rat i mir.procjena znanja studenata: pismena provjera znanja (midterm) i završna provjera znanja .prikupljanje mišljenja studenata o kvalitetu procesa pouĉavanja .adekvatnije razumjeti mirovnu operaciju u Bosni i Hercegovini i njenu vezu sa budućim dešavanjima.eksterna evaluacija A (10).

Prevencija konflikata u meĊunarodnim odnosima. 5 . Travnik. BiH od Vens-Ovenovog plan do Dejtonskog sporazuma (1991. Kasim Begić. Rijeka. Izet Beridan. 2003 2. 2003. 3. Geopolitika kao sudbina. 4. Pravni fakultet Sveuĉilišta u Rijeci. Vladimir Đuro Degan.-1996.). 1996. Kenan Dautović. FPN. Bosanska knjiga. Muhamed Smajić. 5. Sarajevo. MeĊunarodno pravo. Sarajevo. 2002. Mirovne operacije Organizacije Ujedinjenih nacija. FPN. Nerzuk Ćurak. Sarajevo. Konflikti.Literatura: 1. 6. FMO. KZB Preporod. Sarajevo. 2000. 2007.

C (8). regionalnom i globalnom pl anu u tokovima novog svjetskog poretka i globalizacije Godina IV Semestar VII Ishodi učenja kontinuirano praćenje rada studenata u svim oblicima nastavnog rada Sadržaj Prvi dio: Opšta razmatranja o politici i strategiji nacionalne sigurnosti Teorije politika i strategija u memoriji znanja Pojam politike i strategije Teorija politiĉkih sistema i strategije Odnos politike i strategije Odnos politike. diskusija Kontinuirano praćenje rada studenata u svim oblicima nastavnog rada Obavezan 6 3+1 b/h/s Razgovor sa studentima i evidentiranje njihovih mišljenja o kvalitetu modula.POLITIKE I STRATEGIJE NACIONALNE SIGURNOSTI Odgovorni nastavnik: Cilj modula: Produbiti i proširiti opšta i posebna znanja o politikama i strategijama nacionalne sigurnosti. izlaganje. D (7). U ovom kontekstu naglasiti njihov meĊusobni odnos kao i uticaj politike na strategiju sigurnosti ali i strategije sigurnosti na politiĉka kretanja na nacionalnom. A (10). F (5) Metode poučavanja i učenja Procjena ishoda učenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija Ocjenjivanje 6 . B (9). ekonomije i strategije Drugi dio: Sigurnosne politike i strategije Teorijske osnove strategije nacionalne sigurnosti Pojam strategije nacionalne sigurnosti Društvena i nauĉna ishodišta strategije nacionalne sigurnosti Osnovna koncepcijska odreĊenja strategije nacionalne sigurnosti Sadrţaj strategije nacionalne sigurnosti Modeli izrade i primjene strategije nacionalne sigurnosti Treći dio: Savremene globalne strategije sigurnosti Pojam i sadrţaj strategije drţave Strategija i geopolitika Strategije instrument uspostavljanja dominacije krajem XX vijeka i poĉetkom XXI vijeka Strategija paradijastola globalizacije Strategija posibilizma globalnih alijansi sigurnosti -interaktivna nastava -grupni rad na prouĉavanju i analizi tekstova -seminarski rad. E (6). vrednovanje pisanih radnji i priprema za završnu verifikaciju znanja. Samoevaluacija odgovornog profesora i profesora u nastavi Procjena znanja studenata. Fx (5/6).

1991 Zbigniew Brzezinski: Velika šahovska ploĉa: Ameriĉka nadmoć i njeni geostrategijski imperativi. 1998. Colorado. Zagreb 1998 Slavko Kulić: Strategija nasilja kao strategija razvoja Jagoš Dujović. 27. London Barry Buzan: People States & Fear. 2002 Beridan Izet. Konflikti. Zagreb. California. Izvan kontrole. 137 -237) br. Gray: Explorations in strategy/1996. 1999 7 . S. No4. Zagreb 1999 Zbigniew Brzezinski. Security Dialoge. Zagreb. V. Bijela kuća. 3-4/2000 Radovan Vukadinović: MeĊunarodni politiĉki odnosi. December 1996 Grizold. 1995 Strategija nacionalne sigurnosti za novo stoljeće (SAD). An Agenda for International security in the Post Cold War Era. Sarajevo. (From the Modern State to Cosmopoliten governance. Sarajevo. 2005 Nacionalna strategija sigurnosti za novo stoleće. Tatalović. Stanford.Literatura: Colin S. FPZ. Teorija strategije. 2003 David Held: Democracy and the global order. Cvrtila: Savremeni sistemi nacionalne sigurnosti. 1995) Sorensen Georg: Individual Security and Nacional Security: The State Remains the Principal Problem. FPN. Odbrana (s. Vol. FPN.

Profesija odgajatelja-nastavnika:ja kao budući odgajatelj/nastavnik/. odgoj. društvo. tj. ili najmanje 80% ĉasova. testa znanja koji se boduje prema utvrĊenim kriterijumima. obitelji i lokalne zajednice. budućih nastavnika pretpostavke za razumijevanje. upravljanje i finansiranje škole i školski menadţment.uvaţavanje i poštovanje odgajanika. multikulturalnost i razumijevanje meĊu ljudima.Interaktivno predavanje .Uĉenik/Student/Polaznik: raznovrsnost meĊu uĉenicima/polaznicima. uĉenje po modelu. voljno). moć i granice odgajanja /optimizam ili pesimizam u odgoju/.kako ĉovjek uĉi . poticati i promovirati samostalnost u radu studenata.osnovni pojmovi u pedagogiji. razumijevanje i uvaţavanje individualnih razvojnih potreba. Svaki student je duţan napisati jedan esej ili jedno saopštenje na neku od tema koje su naznaĉene u programu.Izrada samostalnog ili timskog pisanog rada i usmena prezentacija obavezan 6 2+1 (30 sati predavanja. uĉenik i uĉenje.Ĉovjek znanje i odgoj: ĉovjekova uroĊena potreba za usvajanjem znanja i za “stvaranjem” znanja. obrazovni sistemi drugih zemalja. obrazovanje i nastava. Škola i školski sistem: struktura odgojno-obrazovnog i školskog sistema u BiH. Faktori odgojno-obrazovnog djelovanja: porodiĉni odgoj. emocionalno. odgoj i obrazovanje uĉenika s posebnim potrebama. Razvojne karakteristike ĉovjeka: podruĉja razvoja liĉnosti (kognitivno. sistematski graditi lik savremenog odgajatelja i pomagati studentima u razumijevanju i razvoju njihove vlastite liĉnosti . Blum).Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata. odgoj i obrazovanje u budućnosti.kako kreira znanje. Erikson. Bruner. Svi studenti su obavezni uĉestvovati u realiziranju najmanje jednog grupnog istraţivaĉkog zadatka. nauĉno istraţivaĉke metode. predškolski odgoj. školski odgoj. 15 sati vjeţbi. promjena poloţaja uĉenika u procesu nastave. operativno uĉenje. riziĉne grupe uĉenika i odgojni rad. uĉitelj i pouĉavanje.90 sati samostalnog rada) b/h/s Završni ispit se sastoji od pismenog rada. kultura i odgoj. U toku nastave obavezno je redovno prisustvo.afirmirati raznovrsnost. odgojne s trategije u prevazilaţenju netrpeljivosti i netolerancije.usvaja znanje . . Pijaţe. škola i školovanje. Metodika odgojnog rada: naĉela i metode odgojnog rada. Kolberg. Bronfenbrener. teorije o psihiĉkom razvoju ĉovjeka i njihov utjecaj na odgoj (Frojd. .Psihopedagoške zakonitosti procesa uĉenja i odgajanja: uĉenje uslovljavanjem. znanje i saznavanje. unapreĊenje i inoviranje odgojne prakse.PEDAGOGIJA Godina Semestar Ishodi učenja IV VII Usvajanjem teorijskih znanja iz pedagoške znanosti stvarati kod studenata. Globalizacija i individualizacija odgoja/pouĉavanja: problemi i izazovi savremenog doba i odgoj. ĉije rezultate treba da prezentiraju 8 Sadržaj Metode poučavanja i učenja Procjena ishoda učenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija . Osnove znanosti o odgoju / osnove pedagogije/:historijski razvoj znanosti o odgoju /najznaĉajniji pedagozi/. poticati i pomagati razvoj kritiĉkog mišljenja u analiziranju odgojne prakse kod nas i u svijetu. kognitivno uĉenje. Vigotski. potrebu za samouĉenjem i vlastitim razvojem.Seminari iz literature i prezentacije . partnerstvo škole.promovirati demokratske vrijednosti . vanškolski odgoj i odgoj u slobodnom vremenu. analiziranje.

Bratanić M. 1995.Ocjenjivanje na ĉasovima vjeţbi. Educa.Temeljna znanja. C (8). Vukasović A. 1993. Školska knjiga. 1994. Ĉasopisi: "Naša škola". "Didaktiĉki putokazi" i "Prosvjetni list" 9 .: Pedagogija . "Obrazovanje odraslih". Educa. Zagreb 1996. 1993. F (5) Literatura: Giesecke H.: Uvod u pedagogiju. H. Sveuĉilišna naklada.: Pedagogija. B (9).: Mikropedagogija. Zagreb. O temama za esej ili saopštenja. te o definiranju zadataka za grupni rad studenti se dogovaraju s predmetnim nastavnikom. A (10). Zagreb. D (7). Zagreb. Gudjons. Zagreb. Bratanić M. Fx (5/6). E (6).: Paradoks odgoja.

Ĉudina-Obradović. Zagreb. (2001). Psihiĉki razvoj. Školska knjiga. Temelji psihologije. Miller.samoevaluacija profesora . Obavezan 6 45 sati predavanja i 15 sati vjeţbi h/b/s . E (6).interaktivno uĉenje u grupi – grupni rad i prezentacije. R. Liĉnost. S. B. 1992 ili izdanje 2005. Biološke osnove doţivljavanja i ponašanja. (1998). M. Naklada Slap. Školska knjiga. emocionalni. B. kognitivni. Psihologija. Šiber.. Šverko.) Psihologijski rjeĉnik. Godina IV Semestar VII Ishodi učenja Student će moći: . etiĉka naĉela istraţivanja u psihologiji. učenja . istraţivanjima. Zagreb. Metode . S. Bronfenbrener. B. Zagreb. I. (1991). razvojne i socijalne psihologije.prikupljanje mišljenja studenata o kvalitetu procesa poduĉavanja . Školska knjiga.interaktivna predavanja poučavanja i . (155-228 str. Freud. Uvod u psihologiju.definirati i razumjeti baziĉne pojmove i procese psihologije . Zagreb..primjenjivati steĉeno znanje pri razlikovanju razliĉitih razvojnih faza i stupnja razvoja odreĊene psihiĉke pojave Sadržaj OdreĊenje psihologije. D (7).procjena znanja studenata: pismena provjera znanja (midterm) i završna provjera znanja . Socijalne osnove doţivljavanja i ponašanja. Naklada Slap. metodologija istraţivanja u psihologiji (longitudinalni i transverzalni nacrti istraţivanja). Kohlberg i drugi. Mali rjeĉnik iz psihologije – Osnovni pojmovi iz Petz. (2001).seminari iz literature Procjena ishoda učenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija . V. M. Politiĉka psihologija. Naklada Slap. (1994) Osnove opće i razvojne psihologije.kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata . Politiĉka kultura. Zagreb.razumjeti razvoj psihiĉkih procesa i ponašanja . C (8). S. 10 .. Povijesni pregled. Prosvjeta. Ciljevi i problemi opće. B (9). Fx (5/6). Haith. Jastrebarsko. J. metodama i teorijama iz suvremene psihologije koji su nuţni za uĉinkovito razumijevanje i primjenu psihologijske znanosti.PSIHOLOGIJA Odgovorni profesor: Cilj modula: Upoznavanje s temeljnim pojmovima. (ur. Šira literatura: Petz. konativni i socijalni razvoj. Najpoznati je teorije u psihologiji: E. Vasta. I. (1998) Djeĉja psihologija. Jastrebarsko.) Furlan.teorijski izloţiti i kritiĉki analizirati fenomene i probleme koji su predmet psihologije . (2006). Erikson. Ĉovjekov psihiĉki razvoj.eksterna evaluacija A (10). Jastrebarsko Andrilović. Osnovni psihiĉki doţivljaji i zakonitosti razvoja (biološki i okolinski faktori razvoja).procjena znanja studenata: polusemetralni (midterm) i završni ispit. F (5) Ocjenjivanje Obvezna literatura: Rathus.

) MeĊunarodne organizacije i istraţivanje mira Rat-nerat-mir Mirovni proces Filozofija mira Ideologija mirovnih formi u dvadesetom stoljeću Mirovne forme u dvadeset prvom stoljeću Distribucija politiĉke moći i konstitucionalni mir Medijsko pokrivanje mira Mirovno pregovaranje Nobelova nagrada za mir Zakljuĉna razmatranja o mogućnostima razvoja akademskih curriculuma iz irenologije Interaktivno predavanje sa prethodnim odreĊivanjem fokusa. Uvod u disciplinu i njeno društveno i znanstveno porijeklo. Transformacija mirovnih studija u nauku o miru (od deskripcije ka analizi) Historijski razvoj teorijskog izuĉavanja mira u kontinentalnoj i anglosaksonskoj zajednici. institutima i mirovnim pokretima koji istraţuju i praktiĉno uĉestvuju u proizvodnji mira kao lokalnog i svjetskog dobra.. Upoznati se sa suvremenim interpretacijama u istraţivanju mira. Kroz prezentacijske vjeţbe upoznati dihotomiju nasilje-mir i steći pretpostavke za razumijevanje sukoba i aktivno mirovno posredovanje. Teorijske i praktiĉne pretpostavke razvoja nauke o miru. - Sadržaj - Metode poučavanja i učenja Procjena ishoda učenja - . 11 .Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata. Galtung. Steći afinitet za izgraĊivanje mirovne kulture sa posebnim akcentom na razvoj mirovne kulture u regiji Jugoistoĉna Evropa. Problemska pitanja i odgovori. Pagvaški pokret. Protokol seminara iz literature.. Russell.NAUKA O MIRU Odgovorni profesor: Profesori / saradnici u nastavi: Cilj modula: Godina Semestar Ishodi učenja IV VIII Student će: Ovladati kategorijalnim aparatom nauke o miru kroz teorijsku elaboraciju povijesnog razvoja discipline. Osposobiti se za interdisciplinarno razumijevanje mirovnih procesa u razliĉitim regionalnim krizama. Osposobiti se za kritiĉko motrenje razliĉitih mirovnih formi kao otvorenih i zatvorenih ideoloških projekata. Pioniri u istraţivanju mira (Grotius. Upoznati se sa razliĉitim organizacijama.

Synopsis. 6.samoevaluacija . Str. Nerzuk Ćurak: Vjeĉni mir i Bosna kao ja i Ti: Postmodertno ĉitanje Kantovog republikanskog traktata. C (8). Zagreb. D (7). 5. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. . sijeĉanj 2008.Završni ispit. br. E (6). 26 -61. 2. F (5) 1.evaluacija modula A (10). 12 . 2006. Grupa autora: Svetska enciklopedija mira I-II. Biljana Vankovska Cvetkovska: Vojska i mir poslije hladnog rata: U potrazi za novom misijom vojske. Fx (5/6). Beograd. Ĉasopis Geo. Zagreb. Obavezan 6 120 ( 60 sati PiV.Status ECTS Sati Jezik Evaluacija Ocjenjivanje Literatura: . 2. 2003. Zagreb.Izrada samostalnog pisanog rada (esej) i pismene provjere znanja . 1999. 3. str. 60 sati individualni rad) . temat u broju 1. 2000. 1998. Polemos. Sarajevo-Zagreb. Robert Kagan: O raju i moći. Immanuel Kant: Prema Vjeĉnom miru. u: Pravno-politiĉki spisi. B (9). 131-137. Beograd. Amerika i Evropa u novom svetskom poretku. Rat ili mir.Individualno i grupno debatiranje odreĊenog mirovnog problema. Politiĉka kultura. 4. u: Obnova bosanskih utopija. Ĉarobna knjiga.

. 6.prepoznavati specifiĉnosti sistema sigurnosti BiH i pretpostavke za njegovu demokratsku kontrolu. Protokol seminara iz literature. F (5) Literatura: 1. ABCeda demokratije. Problemska pitanja i odgovori. 5. 1957. Fx (5/6). Zagreb: Školska knjiga. B (9). Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine 13 . Sadržaj Metode poučavanja i Učenja Procjena ishoda učenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija Ocjenjivanje . 2. Demokratija i ljudska prava (Zbornik radova). D (7).Civilno – vojni odnosi . Huntington. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. . 1990. .Završni ispit obavezan 6 120 ( 60 sati PiV.Specifiĉnosti civilno – vojnih odnosa u BiH .Izrada samostalnog pisanog rada (esej) i pismene provjere znanja . 2003. 4. sarajevo. 3. Dejtonski mirovni sporazum 7. S. Civitas.Pretpostavke za demokratsku kontrolu sistema sigurnostri u BiH Interaktivno predavanje sa prethodnim odreĊivanjem fokusa.razumjevati osnovne pojmove koje definira ovaj predmet. E (6).Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata.OdreĊenje pojma sistem nacionalne sigurnosti . C (8).Vrste demokratske kontrole .DEMOKRATSKA KONTROLA SISTEMA SIGURNOSTI Cilj modula: Studente upoznati sa temeljnim pojmovima vezanim za demokratsku kontrolu sistema sigurnosti.Pretpostavke za demokratsku kontrolu sistema sigurnosti . Sarajevo. Godina Semestar Ishodi učenja IV VIII Studenti će moći: . 2002. Soroš. Sarajevo.prouĉavati i praviti distinkciju izmeĊu demokratskih i nedemokratskih reţima i njihovog odnosa spram sistema sigurnosti. 1994. David: Modeli demokracije.evaluacija modula A (10). Demokratska kontrola sektora sigurnosti. 60 sati individualni rad) b/h/s/ .samoevaluacija .OdreĊenje pojma „demokratska kontrola“ i „kontrola“ .Oblici kontrole . Osposobiti studente za samostalno prosuĊivanje i prouĉavanje politiĉkih sistema i oblika kontrole sistema sigurnosti u okviru njih. CSS. Held. .

razoruţanja i zabranjenih oruţja. Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata. razoruţanja i zabranjenih oruţja u suvremenim meĊunarodnim odnosima. Izrada samostalnog pisanog rada (esej) i pismene provjere znanja Završni ispit. pa i na primjerima netom završenih balkanskih ratova. prouĉavati primjenu meĊunarodnih ugovora i konvencija o zabrani pojedinih vrsta oruţja. C (8). zabranjenog oruţja. E (6). proliferacije i razoruţanja. proliferacije i razoruţanja. Pojam oruţja. Konvencionalno naoruţanje Nekonvencionalno naoruţanje Oruţje za masovno uništavanje Zabranjena sredstva Neproliferacija oruţja Povelja Ujedinjenih nacija. Fx (5/6). Omogućiti studentima da steknu politiĉke. 6 120 ( 60 sati PiV. Protokol seminara iz literature. RAZORUŽANJE I ZABRANJENA ORUŽJA Cilj modula: Upoznati studente sa vaţnošću pitanja proliferacije. mjere za oĉuvanje mira i razoruţanje Konvencije i drugi ugovori iz podruĉja kontrole.PROLIFERACIJA. Godina Semestar Ishodi učenja IV VIII Studenti će moći: razluĉivati vrste naoruţanja . prepoznavati ulogu meĊunarodnih organizacija. neproliferacije i zabrane oruţja OESS i kontrola Interaktivno predavanje sa prethodnim odreĊivanjem fokusa. F (5) obavezan Sadržaj Metode poučavanja i učenja Procjena ishoda učenja ECTS Sati Jezik Evaluacija Ocjenjivanje Status 14 . D (7). pravne i druge pretpostavke za prouĉavanje pitanja proliferacije. njihovu moć i nemoć u reguliranju pitanja zabranjenih oruţja. Problemska pitanja i odgovori. 60 sati individualni rad) b/h/s samoevaluacija evaluacija modula A (10). samostalno prouĉavati historiju meĊunarodnih odnosa sa stanovništva ugovora i sporazuma o naoruţanju. B (9).

html.org/item/4163. godine.. 4.2007. Eleventh Meeting of the Ministerial Council. Kodeks ponašanja o vojno-politiĉkim apektima sigurnosti. 2001. 128 stranica. 19. godine. 5. 16 stranica. Darvin: Upravljanje rizicima u planiranju protuminskih akcija.html. 2007. Beĉ.org/item/22286. Sporazum o sub-regionalnoj kontroli naoruţanja 22. 2005. godina. Terorizam u budućnosti. godina. 18 strana. “Svjetlost”. 1999. 2007. S.10.. S.html. Conflict Prevention Centre. 2007. 18. 2007. 17. 11.html. Vladimir-Đuro Degan: MeĊunarodno pravo i meĊunarodna sigurnost. Sali. Jan and Bernardo Ribeiro: Non-proliferation of Nuclear Weapons & Nuclear Security: Overview of Safeguards Requirements or States with Limited Nuclear Material and Activities. Charter for European Security. (ur). 2000.10. Beĉ. godina. godine. Sarajevo. Grizold.org/item/13550. Department for Disarmament Affairs. 2006. datum pristupa 20.html. Sarajevo. godina. Terzić: MeĊunarodni dokumenti o ljudskim pravima. godine 21. Beridan. New York. Sarajevo. OSCE Document on stockpiles of conventional ammunition. Forum for Security Co-operation.2007. 2003.10. 7. Nacionalna i meĊunarodna sigurnost. 16. 2003. 2007. godine 23. Pravni centar Fond otvoreno društvo BiH. i Horgan J. Handbook of Best Practices on Small Arms and Light Weapons. 24. 12. Taylor M. Beĉ.538 stranica. OSCE Handbook. Brussels. godina. Politiĉka kultura. OSCE Document on Small Arms and Light Weapons. 475 stranica. Medium Term Strategy 2006–2011. 6.org/item/17497. Forum for Security Co-operation.html.2007. 260 stranica. godina. Zagreb. 1982. godine. Beć. 17 stranica. 2006. UN Department for Disarmament Affairs. Public Diplomacy Division NATO. 145 stranica.10. godina. 3. 20 stranica. Ivo M. Menon.html?ch=29. Izvor: http://www. Sarajevo.2007.2007. New York. 392 stranica. 2006. 1996. Izvor: http://www. Izvor: http://www.2007. 161 stranica. Izvor : http://www. A. godina.org/item/2076. Interanational Atomic Energy Agency. Interanational Atomic Energy Agency.osce. OSCE. 2006. 34 stranice.. godina. godine. OSCE Strategy to Address Threats to Security and Stability in the Twenty-First Century. Statute of the IAEA. OSCE Secretariat. 20.LITERATURA: 1. 185 stranica. NATO priruĉnik. Beĉ. Lodding.org/item/1538.osce. Tomić i Muharem Kreso: Leksikon sigurnosti. 2003.osce. 61 stranica.osce. Zagreb. datum pristupa 1. IAEA Safety Glossary: Terminology used in nuclear safety and radiation protection: 2007 edition. godine. 9. godina. godina. Izvor: http://www.osce. Interanational Atomic Energy Agency. datum pristupa 20. 25 stranica. 2006. 2006. Tatalović i V. Maastricht 2003.. 14. 13. datum pristupa 1. Interanational Atomic Energy Agency. Cvrtila: Suvremeni sistemi nacionalne sigurnosti.org/About/statute_text.10. Pravni domašaj helsinškog Završnog akta. 10.10. Instrumenti Ustava Federacije BiH. 2. FSC Support Unit. godina. OSCEBiH. IAEA Safeguards: Staying Ahead of the Game. 436 stranica. The United nations Disarmament Yearbook 2006. Izvor: http://www.10. 238 stranica. 20 stranica. godina. godine. Ministarstvo civilnih poslova BiH-International Trust Fund.osce. „DES“ Sarajevo. Istanbul. 24 stranice. Milenijska deklaracija Opće skupštine UN-a 15. Zagr eb. Izet. godina. 8. 15 . Izvor: http://www. OSCE Press and Public Information Section. datum pristupa: 22. godina . godine. datum pristupa 17. godina. 1999. Lisica. S. Tatalović. Bashar: Disarmament – A Basic Guide.iaea. Beĉ. Golden marketing. i Z. datum pristupa 1.

politika i dr. . -Objkti. -Terorizam i savremeni svijet.Terorizam kroz histroiju. interaktivna predavanja. -Drţavni teror.Ispit se polaţe usmeno ili pismeno. .org TERORIZAM I SAVREMENI SVIJET Godina Semestar Ishodi učenja IV VIII Studenti će moći: . osnovnim pojmovima u vezi sa terorizmom i terorom (nasilje. C (8).org 26. što će 50% uticati na konaĉnu ocjenu koja se utvrĊuje na završnom ispitu.Nasilje i politika. -MeĊunarodno pravo i terorizam. Web stranica: http://www. . -Vrste terorizma. E (6). Web stranica: http://www. 1 sat vjeţbi B/H/S . -Uzroci terorizma. B (9). što će zavisiti od uvjeta utvrĊenog reţima polaganja. Obaveza za Odsjek sigurnosnih i mirovnih studija 6 3 sata predavanja.Ideologija i terorizam. seminari iz literature Sadržaj Metode poučavanja i učenja Procjena ishoda učenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija Ocjenjivanje Literatura: . . D (7). motivima Terorizma u savremenom svijetu. A (10).25.org 27. . F (5) 16 .grupni rad i prezentacije rada.Znanje studenata se provjerava jednim testom koji će se raditi na predavanjima.ovladati osnovnim elementima kako definiranja tako i višeznaĉenja pojmova teorizam i teror .osce.izrada samostalnog pisemnog rada i usmena prezentacije. .osposobiti za rad u drţavnim organima koji se bave pitanjima sigurno stima i borbe protiv terorizma -Višeznaĉnost pojmova teror i terorizam.) .kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata.ovladati osnovnim znanjima o historijatu. Web stranica: http://www. vrstama. uzrocima. sredstva i posljedice teroristiĉkih aktivnosti. interaktivno uĉenje u grupi. Fx (5/6).iaea. Praćenja uspješnosti nastave se i anketiranjem studenata pomoću odgovarajućih upitnika.oscebih. .Uspješnost studenata u savladavanju sadrţaja modula kontinuirano se prati tokom nastave i izraţava se odgovarajućim bodovima /Kreditima/.

Unutrašnji terorizam. Zagreb. Harman. NIN Sveske. Sarajevo. 7. Dosje. Gloden marketing. Branislav R. Beograd. (terorizam iznutra). Savremene kamikaze. CIP Podgorica. 2000. Izet Beridan. 2002. DES. 2002. Zbornik radova sa nauĉne konferencije FKN Sarajevo „Terorizam i savremeni konflikti“. 11. NIRO Knjiţevne novine. Leksikon sigurnosti. 3. Beograd.SrĊanović. Savremeni terorizam. 17 . Sarajevo. JP Sluţbeni list SRJ. Teror i terorizam-višeznaĉnost pojmova. 2. 1978. Grupa autora. Narodna knjiga Alfa. Grafomark. 5. Beograd.1. 2002. 2000. 1978. 1998. 9. 12. Beograd. 13. 1997. Sarajevo. Zbornik radova sa nauĉne konferencije FKN Sarajevo „Terorizam i savremeni konflikti“. 2001. 8. Strahovlada. 2002. Radoslav Gaĉinović. 1997. Beograd. Semjuel Hantington. Aktualitet teroizma u BiH – identifikacija i ambijentalnost. Mirko Klarin. Vojin Dimitrijević. meĊunarodni terorizam. Terorizam. Terorizam. Milan Pašinski. O terorizmu s kriviĉno-pravnog i drugih aspekata. Brus Hofman. Rusmir Tanović. 2000. Zagreb. Christopher C. Vojin Dimitrijević. Terorizam danas. Mirsad Abazović. 10. 4. Romanov Banja Luka. Beograd. Sukob civilizacija. 6. Beograd.

Suvremeni sistemi nacionalne sigurnosti. godine. organizaciju i mogućnosti suprotstavljanja tim opasnostima. i dr.NATO i regionalnih organizacija. rukovoĊenju i upravljanju sistemom zaštite. godine. regionalnih i Euroatlantskih organizacija. NATO. Fx (5/6). Hobes T.Posebno potencirati meĊuzavisnost drţava i naroda u katastrofama koje prevazilaze mogućnosti nacionalnih sistema sigurnosti.ublaţavanja i asanacije. planiranju. The limits of Civil defence i the USA. -samoevaluacija profesora. ublaţe i otklone posljedice prirodnih i drugih nesreća (vladin i nevladin sektor). -Izvori i vrste ugroţavanja ljudi i materijalnih dobara u društvu. -Mogućnosti nacionalnih sistema sigurnosti da preveniraju. izlaganje.ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Cilj modula: Na osnovu teorijsko-pravnih postavki razvoja sistema zaštite i spašavanja u svijetu (posebno u Europi) i Bosni i Hercegovini razvijati spoznaje o opasnostima prirodnog i antropološkog porijekla. Sarajevo. Glouchester. Switzerland. snage i subjekti sistema. Regionalno i euroatlntsko povezivanje drţava u katastrofama je nuţnost savremenih drţava i njihovih sistema sigurnosti. Grizold A. -RukovoĊenje i upravljanje sistemom zaštite i spašavanja. D (7). -interaktivna nastava -grupni rad na testovima -seminarski rad. Oslonac na pomoć OUN. -Procjnjivanje. pomoć UN. te upotrrebi . Lawrence J. 2007. -spoznati procedure prijeme ili pruţanja meĊunarodne pomoći u katastrofama. rukovoĊenje i upravljanje u takvim uvjetima te problem prelaska drţavne granice. 2. 4.1987. programiranju. Zagreb. 1978. -razumjeti potrebu povezivanja drţava i naroda u zajedniĉkom djelovanju. F (5) Sadržaj Metode poučavanja i učenja Procjena ishoda učenja Status ECTS Jezik Evaluacija Ocjenjivanje Literatura: l. -Teorijski i meĊunarodno-pravni aspekti zaštite i spašavanja. London. Godina Semestar Ishodi učenja V IX Studenti će moći: -razumjeti nacinalne i meĊunarodne sisteme zaštite i spašavanja. diskusija -kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata -samostalna priprema studije sluĉaja Obavezan za Master sigurnosnih i mirovnih studija 6 b/h/s -prikupljanje mišljenja studenata o naĉinu rada. 3. E (6). 1999. FPN. -eksterna evaluacija A (10). godine. -Organizacija ZiS u nacionalnim sistemima sigurnosti (pozicija CO – CZ). Civilna zaštita u sistemu sigurnosti. godine. -Pozicija BiH u odnosu na drţave u okruţenju i integracija u EA sistem sigurnosti. FKZ. C (8). B (9). Britain and Soviet Union. 18 . London. Osposobiti studente za timski rad na procjenjivanju. The Cive. planiranje i programiranje po fazama:preven cije. -Civilno-vojna saradnja. -Organiacija ZiS u Bosni i Hercegovini (CO_ CZ). Husejnbašić Ć.V.

2006. nesrećama. 2004.godine. i 1999.2006.Suvremeni sustavi civilne obrane.FUCZ.god.g.i dr. 2004. FPN. Sarajevo. 8.MeĊunarodna C-V koordinacija pomoći u odgovoru na katastrofe. Dujović J. Matijašec R. 1992. godine. Husejnbašić Ć. Zagreb. 7.SA. Sarajevo. Huseinbašić S. 2002. 11. 9. 14.5 . FUCZ.Tihić A. IP Sejtarija.Strategijski koncept NATO iz 1991. RukovoĊenje i upravljanje sistemima sigurnosti. minimalni standardi vitalnih resursa za preţivljavanje stanovništva u katastrofama.g. RukovoĊenje akcijama zaštite i spašavanja u prir.Husejnbašić Ć. DEK. godine. 2006. 19 . 12. Rjeĉnik civilne zaštite. 10. Sarajevo.Terenski priruĉnik o procjeni katastrofa i koordinaciji OUN. Sarajevo. Humanitarna povelja MFCK.SFERA Projekt. DEK. Sarajevo. 2000. 13.godine.DEK i FUCZ. 6. Otvoreno sveuĉilište.Pomoć NATO u katastrofama. Sarajevo. godine.g. 2006. RukovoĊenje i upravljanje u katastrofama.

naroĉito uloge ţene i djeteta. 1971. . Simon de Bovoar. analizirati uloge ţene i djeteta. Ţrtve rata po rodnim kategorijama u poratnom periodu. 1982. obavezan 6 120 ( 60 sati PiV. Ţrtve rata po rodnim kategorijama.Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata.Završni ispit.Problemska pitanja i odgovori. Beograd. .RODNE STUDIJE I MIR Cilj: Prouĉavanje fenomena rata i mira i razliĉitih uloga generacija po rodu u njima. Metode poučavanja i učenja Procjena ishoda učenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija Ocjenjivanje Politika kao dominantna društvena djelatnost i participacija rodova u njoj. Stanje porodiĉnoga sistema Bosne i Hercegovine u poratnom periodu. Prosveta. Mišel Fuko.. Civilno društvo i rodne studije. rodne s tudije i mir. rodne studije i mir. bavljenje socijalnim i politiĉkim okruţenjima u kontekstu kršenja osnovnih ljudskih prava. Beograd.. F (5) Literatura: Vera Erlih: Jugoslovenska porodica u transformaciji. D (7). B (9). Zagreb. pravna i socijalna zaštita rodova u odnosu na nacionalno. evropsko i meĊunarodno pravo. Fx (5/6). Ideologija. .. .Interaktivno predavanje sa prethodnim odreĊivanjem fokusa. 1998. C (8).samoevaluacija . . Godina Semestar Ishodi učenja V IX Student će moći: Sadržaj samostalno prouĉavati fenomene rata i mira i razliĉitih uloga generacija po rodu u njima. BIGZ.evaluacija modula A (10).Izrada samostalnog pisanog rada (esej) i pismene provjere znanja . bavljenje socijalnim i politiĉkim okruţenjima u kontekstu kršenja osnovnih ljudskih prava. E (6). Istorija seksualnosti. 20 . Zakoni i drugi propisi Bosne i Hercegovine neophodni za rodne studije i ljudska prava. Kultura. 60 sati individualni rad) b/h/s .Protokol seminara iz literature. Drugi pol.

Institucije i reţimi upravljanja konfliktima. postmodernistiĉki uvid. . 15 sati vjeţbi. Razvoj meĊunarodne zajednice. konstruktivistiĉki pristup. MeĊunarodna zajednica i mirovni procesi.. Afganistan. Irak. Omogućiti studentima da spoznaju vezu izmeĊu meĊunarodne zajednice i drugih subjekata meĊunarodnih odnosa unutar nje. MeĊunarodna zajednica i drugi instrumenti upravljanja konfliktima. Bosna i Hercegovina. Teškoće u definiranju meĊunarodne zajednice (realistiĉki/neorealistiĉka perspektiva. u upravljanju konfliktima razliĉitih nivoa i intenziteta. Bliski Istok. Mjesto i uloga meĊunarodne zajednice u meĊunarodnim odnosima.analizirati utjecaj meĊunarodne zajednice na kreiranje meĊunarodne sigurnosti. . institucionalizam i teorije meĊunarodnih reţima). nivo drţave i društva). normativnim i praktiĉnim aspektima djelovanja meĊunarodne zajednice.liberalna/neoliberalna perspektiva. Godina Semestar Ishodi učenja V IX Student će moći: .spoznati vezu i odnose izmeĊu meĊunarodne zajednice i drugih subjekata meĊunarodnih odnosa unutar nje.90 sati samostalnog rada) b/h/s Prikupljanje mišljenja studenata o kvalitetu procesa pouĉavanja Samoevaluacija profesora. te im omogućiti da steknu znanja o teorijskim. grupni i individualni studentski rad i razradu studija sluĉaja (case studies) osposobiti studente da svoje znanje mogu primjeniti u razliĉitim meĊunarodnim institucionalnim okvirima za upravljanje konfliktima.prepoznati ne/djelotvornost razliĉitih instrumenata konfliktnog managmenta koji primjenjuju institucije meĊunarodne zajednice Pojam i sadrţaj predmeta. . Studije sluĉaja (case studies): disolucija Jugoslavije i medjunarodna zajednica.razumjevati mjesto i ulogu meĊunarodne zajednice u upravljanju konfliktima. Kosovo. kao jedne od kljuĉnih kategorija suvremenih meĊunarodnih odnosa. Interaktivno predavanje Seminari iz literature i prezentacije Rad na studijama sluĉaja (case studies) . kvizovi i završna provjera znanja 21 Sadržaj Metode poučavanja i učenja Procjena ishoda učenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija . vjeţbe. MeĊunarodna zajednica i strategije intervencija. Ponuditi studentima razliĉita interdisciplinarna znanja o institucijama meĊunarodne zajednice i instrumentima konfliktnog managmenta Kroz predavanja. .. Promjena globalnog konteksta konflikata (sistemski nivo. kao i spoznaju njezin utjecaj na kreiranje meĊunarodne sigurnosti. Procjena znanja studenata: pismena provjera znanja (midterm).analizirati djelovanje meĊunarodne zajednice u razliĉitim konfliktima. .MEĐUNARODNA ZAJEDNICA I UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA Cilj modula: Upoznati studente sa teorijskim kontroverzama oko definiranja pojma meĊunarodne zajednice.Izrada samostalnog ili timskog pisanog rada i usmena prezentacija Obavezan 6 2 + 1 (30 sati predavanja.Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata.

F (5) 22 . B (9). E (6). Fx (5/6).Ocjenjivanje Eksterna evaluacije A (10). D (7). C (8).

Ćurak Nerzuk (2002): Geopolitika kao sudbina. Bose. Zagreb 5. Bert. Martin Press 7.(2002): MeĎunarodno pravo. Frankfurt/New York: Campus 21.C. Derek (2007): Tajna povijest Daytona. Nationalist Partition and International Intervention. James (2004): MeĎunarodno organiziranje i upravljanje u turbulentnim vremenima u: Bennet A. James (2004): MeĎunarodne organizacije. stoljeću. Beograd: Filip Višnjić 12. Kosovu i Makedoniji. Nerzuk (2008): MeĎunarodna zajednica i upravljanje “zarobljenom“ državom. Dţozef (2006): Intervencije. Slučaj Bosna: postmodernistički ogled o perifernoj zemlji. Kasim (1997): Bosna i Hercegovina od Vanceove misije do Daytonskog sporazuma. Holbrook Richard (1998). United States Policy in Bosnia 1991 – 1995. Sarajevo:MeĊunarodni forum Bosna 8. Zagreb:Izvori 20. Fakultet politiĉkih nauka 14. Chandler. LeRoy i Oliver K. Cirn. LeRoy i Oliver K. Sarajevo: Bosanska knjiga 4. LeRoy i Oliver K. Dobbins. Florian (2004): Institucionaliziranje etničnosti: postignuća i neuspjesi nakon ratova u Bosni i Hercegovini. Bieber. Ćurak. Zagreb 6.Politologija. David (1999):Bosnia. Bennet A. Bennet A. Završiti rat. Evropska unija i Bosna i Hercegovina: IzmeĊu upravljanja krizom i izgradnje drţave (2005). Ćurak. Francis (2005): Izgradnja države. Beograd:Filip Višnjić 22. Mihael (2003): Upravljanje sa one strane nacionalne države.): Turbulent Peace.Beograd: Stubovi kulture 23 .: United States Institute of Peace Press 13. globalizacija i globalno upravljanje u: Bennet A. politička filozofija i sociologija Dejtonske države i društva. The Challenges of Managing International Conflict. Paddy (2007): Swords And Ploughshares: Building Peace in the 21st Century: Bringing Peace to the 21st Century. LeRoy i Oliver K. James (2004): MeĎunarodni odnosi. Sarajevo: VPI 16. Carol (2007): Velika Britanija I Balkan od 1991. Gromes Thorsten (2007): Demokratisierung nach Bürgerkriegen.Vlada i svjetski poredak u 21. James et al. Globalizacija i denacionalizacija kao šansa. London: Weidenfeld & Nicholson 3. James (2004): MeĎunarodne organizacije. Sarajevo. Zagreb:Golden marketing 2. Politiĉka kultura. institucije i regionalni i etnički sukobi u: Naj S. Washington D. Fukuyama. New York: St. Sumantra (2002): Bosnia after Dayton. Zagreb:Detecta 23. Chollet. Sanata Monica: RAND Corporation 18. London: Hurst & Company 9. Naj S. Ćurak. Nerzuk (2002): Geopolitika meĎunarodne zajednice u. Rijeka: Pravni fakultet Sveuĉilišta u Rijeci 17. Od moderne države ka kosmopolitskoj vladavini. Faking Democracy after Dayton.(ur. Vladimir Đ. Sarajevo/Zagreb: Synopsis 15. London:Pluto Press 10. Mihael (2003): Dvostruka uloga meĎunarodnih institucija – Upravljanje danas u: Cirn. Dţozef (2006): Kako razumevati meĎunarodne sukobe.Literatura: 1. Crocker A. Begić. Hodge. Degan. Das Beispiel Bosnien und Herzegowina. Sarajevo: Fondacija Heinrich Boell 19. Nerzuk (2006): Obnova bosanskih utopija. (2007): The Beginner's Guide to Nation – Building. Chester et al. Aron Raymond (2001): Mir i rat meĎu narodima. Zagreb: Golden marketing 11. Wayne (1997): The Reluctant Superpower. Held. do danas. Sarajevo: Šahinpašić 24. Dejvid (1997): Demokratija i globalni poredak. Politiĉka kultura. Ashdown.

Dţozef (2006): MeĎunarodni sistemi i nivoi uzročnosti u: Naj S.asp http://www. Vukadinović.crisisgroup.oscebih.europa. Waltz.asp?lang=EN&cm sid=246 http://www. rat.int/ http://www.europa.eupm.int/DefaultEN.htm http://www. Sarajevo: Müller 27.org http://www. država.europarl. Sarajevo:Svjetlost 28.org/kosovo/ http://www. Ţarko (2001): MeĎunarodne politike podrške zemljama Jugoistočne Evrope: lekcije (ne)naučene u BiH.org/eufor/ http://www. Papić.org http://www.ba/ http://euforbih.eu/ http://ec. Zagreb:Barbat 30. Naj S.eu/europe2004/index_en. (1998): Čovjek.asp http://www.org/ http://www.org/ http://www.eupm.osce. Radovan (1998): MeĎunarodna zajednica u: Vukadinović.europa.Beograd: Stubovi kulture 26. Kenneth N. Petritsch Wolfgang (2002).unmikonline. Sarajevo: Fondacija Heinrich Böll 29.eusrbih.htm 24 .undp.consilium.eu/index_en. Radovan (1998): MeĎunarodni politički odnosi. Primjer Bosne i Hercegovine:Održivi koncept ili stranputice meĎunarodne zajednice? (2007).org/oscebih_eng.org/ http://www. Dţozef (2006): Kako razumevati meĎunarodne sukobe.ohr.25.eu/cms3_applications/applications/solana/index.europa.esiweb. Bosna i Hercegovina od Daytona do Evrope. Zagreb:Barbat Relevantne web stranice: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) http://www.ba/ http://www.coe.

Leksikon sigurnosti.Izrada samostalnog pisanog rada (esej) i pismene provjere znanja . Izet.2003. politika i konflikt). Shvatanje konflikta i rata.Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata. Sarajevo: DES. 2007. Izet. 25 . obavezan 6 120 ( 60 sati PiV. Teorije o društvenim konfliktima Društveni konflikti – pojam. E (6). Kreso. Fx (5/6). (Društvo. Metode poučavanja i Učenja Procjena ishoda učenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija Ocjenjivanje . te njihovom strukturom. 2001 3. Upoznati studente sa pojmom.Završni ispit. Protokol seminara iz literature. 60 sati individualni rad) b/h/s . Kenan. 2. Problemska pitanja i odgovori. Ivo M. funkcije i dinamika Analiza društvenih konflikata Nastanak i razvoj prevencije društvenih konflikata Multidimenzionalni karakter prevencije društvenih konflikata Prevencija konflikata na nacionalnom nivou i u meĊunarodnim odnosima Interaktivno predavanje sa prethodnim odreĊivanjem fokusa. vrste i dimenzije Društveni konflikti – struktura. Sarajevo: Fakultet politiĉkih nauka. Tomić.samoevaluacija . . Beridan. Lewis. C (8). Travnik: KZB Preporod. Godina Semestar Ishodi učenja V IX Student će moći: Sadržaj samostalno prouĉavati suvremene teorije o društvenim konfliktima.evaluacija modula A (10). funkcijama i dinamikom. prouĉavati modele prevencije konflikata. Coser. vrstama.PREVENCIJA DRUŠTVENIH KONFLIKATA Cilj modula: Omogućiti studentima da ovladaju kljuĉnim teorijama društvenih konflikata i pojmovima koji se odnose na ovaj predmet. Rummel.J. Beridan. F (5) LITERATURA: 1. Dautović. B (9). Sarajevo: Fakultet kriminalistiĉkih nauka. R. Muharem. Konflikti. D (7). A. 4. 5. dimenzijama društvenih konflikata. 2001. Funkcije društvenog konflikta. Sarajevo: Fakultet politiĉkih nauka. Prevencija konflikata u meĎunarodnim odnosima. 2001. analizirati društvene konflikte na nacionalnom i meĊunarodnom nivou.

Umijeća pedagoškog djelovanja. Makro. mezo i mikrometodika. Metodika kao predmetom odreĊena didaktika (didaktika nastavnog predmeta). »Educa« Kyriacou. Uspješno učenje i podučavanje. individualni projekti i zadaci. Interes za nastavu i motivacija za uĉenje. Zdravlje nastavnika. Osnovni cilj ove nastave je da studentima omogući uvid u temeljna nastavna umijeća (teaching skills) koja predstavljaju rezultat najnovijih nauĉnih dostignuća kako bi se stekle osnovne nastavne kompetencije. C. 2. metodiĉka podruĉja. Slatina. S. Zagreb. ĉeklista. E (6). Zagreb. (2001). (1995). Nastavni metod – Prilog pedagoškoj moći suĎenja. Fx (5/6). nastavna poučavanja praksa i akcijska istraţivanja Procjena Kontinuirano praćenje rada – stupanj steĉenih nastavnih kompetencija ishoda učenja Status Obavezni ECTS 6 Sati 2+1 Jezik Bosanski Evaluacija o ocjena aktivnosti na predavanjima i vjeţbama (). 5. 4. W. F (5) Literatura: Glaser. Sadržaj Povezanost didaktike i metodika. »Educa« Neill. o ocjena izraĊene skice izvoĊenja nastave o ocjena jednog izraĊenog mjernog instrumenta (test znanja. Profesionalne kompetencije nastavnika. (2001). Izvori stresa u radu nastavnika i naĉini borbe protiv stresa. Metode učenja i Predavanja. inventar interesovanja.A (10). 26 . Razumljivost izraţavanja i razumljivost tekstova. o pismeni ispit (ZOT – zadaci objektivnog tipa) samoocjenjivanje i meĊusobno ocjenjivanje: sumiranje postignutih rezultata Ocjenjivanje Načini provjere znanja: .METODIKA NASTAVE Cilj modula: Ovaj predmet je u funkciji obrazovanja/formiranja sposobnosti i umijeća poduĉvanja i uĉenja drugih. Studenti će se upoznati sa modelima odnosa teorije i nastavne prakse i razviti temeljna nastavna umijeća. 1994. Temeljna nastavna umijeća. vjeţbe.: Neverbalna komunikacija u razredu. metodike nastavnih predmeta. B (9). Teorijsko zasnivanje metodika kao povezivanje predmetnog supstrata i didaktiĉkog modela. M. Metodike kao konkretizacije didaktike. Zagreb. D (7). »Alinea« Grupa autora.pismeni i usmeni oblici provjeravanja u procesu nastave. mentorski rad. Sarajevo.). odnosno profesionalne kompetencije nastavnika. Godina Semestar Ishodi učenja V IX Ishodi će biti opće i specifiĉne kompetencije nastavnika. internet. C (8). Filozofski fakultet 1. Pedagoški mediji. Zagreb. upitnik. skala stavova i sl. dr. Kriteriji dobre nastave. (1999). o kolokvij . 3. Temeljna nastavna umijeća. Metodika stupnjeva. Svaki učenik može uspjeti. metodike medija. skaler.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->