PRAVILNIK

O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA
("Sl. glasnik RS", br. 50/2006, 112/2009 i 50/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se plan i program pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, bliži uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa) u kojima se može obavljati pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice, način voñenja pripravničke knjižice, program, sadržina, način i postupak polaganja stručnog ispita, kao i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu.

Član 2
Pripravnički staž je praktičan rad pod nadzorom ovlašćenog zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika - mentora, kojim se zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik (u daljem tekstu: pripravnik) osposobljava za samostalan rad, u skladu sa zakonom. Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita, u skladu sa zakonom.

Član 3
Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi koja ispunjava sledeće uslove, i to: 1) da obavlja odreñene poslove zdravstvene delatnosti prema zahtevima pojedinog dela plana i programa pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike; 2) da u obavljanju odreñenih poslova zdravstvene delatnosti iz tačke 1) ovog stava učestvuje zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita; 3) da ima potrebnu medicinsku i tehničku opremu za uspešno sprovoñenje programom predviñenog osposobljavanja prema zahtevima savremene medicine. Ako zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa u kojoj pripravnik obavlja pripravnički staž ne ispunjava uslove propisane u stavu 1. ovog člana, a prema propisanom planu i programu za odreñenu oblast, može ga uputiti u drugu zdravstvenu ustanovu, odnosno privatnu praksu u kojoj se taj deo staža može obaviti.

Član 4

Pripravnički staž se obavlja po planu i programu kojim su utvrñene preventivne, dijagnostičke, terapijske, procedure i veštine zdravstvene nege i rehabilitacione procedure i veštine koje pripravnik treba da savlada u toku pripravničkog staža. Plan i program pripravničkog staža odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5
Stručni ispit sastoji se iz opšteg i posebnog dela. U okviru opšteg dela vrši se provera: 1) osnovnih znanja o ustavnom ureñenju i propisima o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, lekovima i medicinskim sredstvima, penzijskom i invalidskom osiguranju i radnim odnosima. U okviru posebnog dela vrši se provera: 2) osposobljenosti zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika za samostalno preduzimanje i obavljanje stručno-medicinskih mera, postupaka i aktivnosti u vršenju poslova zdravstvene delatnosti predviñenih planom i programom pripravničkog staža iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 6
Pripravnički staž obavlja se u radno vreme u trajanju od 40 sati nedeljno. Pripravnički staž obavlja se po pravilu bez prekida. Pod opravdanim prekidom pripravničkog staža smatra se bolest, porodiljsko odsustvo i vojna obaveza. Ukoliko je došlo do opravdanog prekida pripravničkog staža u slučajevima iz stava 3. ovog člana, pripravnički staž se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Član 7
O obavljanju pripravničkog staža vodi se Pripravnička knjižica za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike na Obrascu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Pripravničku knjižicu izdaje zdravstvena ustanova i privatna praksa u kojoj je pripravnik zaposlen, odnosno sa kojim je zaključen ugovor o volonterskom radu radi obavljanja pripravničkog staža. Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji u skladu sa zakonom vrši neposredan nadzor nad obavljanjem pripravničkog staža upisuje u pripravničku knjižicu deo pripravničkog staža i overava ga svojim potpisom i faksimilom. Početak i završetak pripravničkog staža overava svojim potpisom i pečatom direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse, u kojoj je započet, odnosno završen pripravnički staž.

Član 8
Po završenom pripravničkom stažu zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa visokom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenom fakultetu i overenom pripravničkom knjižicom. Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa višom i srednjom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri zavodu za javno zdravlje, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenoj odgovarajućoj školi i overenom pripravničkom knjižicom. Prijava sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije 30 dana pre polaganja stručnog ispita. Mesto polaganja stručnog ispita odreñuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 9
Stručni ispit polaže se javno, istovremeno pred svim članovima ispitne komisije. Ispitnu komisiju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja za sve oblasti. Ispitna komisija sastoji se od predsednika i drugih članova komisije. Predsednik i drugi članovi ispitne komisije imaju najmanje isti stepen školske spreme kao i pripravnik koji polaže stručni ispit, kao i položen stručni ispit i pet godina rada u struci. U ispitnu komisiju imenuju se stručnjaci odgovarajuće školske spreme koji se bave odgovarajućim poslovima zdravstvene delatnosti. Poseban deo stručnog ispita za doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane farmaceute i diplomirane farmaceute - medicinske biohemičare ispituju ispitivači koji su dobili naziv primarijus.

Član 10
Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita posebno se obrazuju za: 1) doktore medicine; 2) doktore stomatologije; 3) diplomirane farmaceute; 4) diplomirane farmaceute medicinske biohemičare; 5) zdravstvene saradnike sa visokom školskom spremom; 6) zdravstvene radnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do četiri godine, sa višom i srednjom školskom spremom;

Član 14 Zdravstvenom radniku. Ocena uspeha na stručnom ispitu glasi "položio" i "nije položio" i donosi se većinom glasova članova ispitne komisije. odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 4 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. odnosno pri zavodu za javno zdravlje u roku predviñenom u stavu 1.7) zdravstvene saradnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije. osnovne strukovne studije). Član 17 . Član 11 Po završenom stručnom ispitu komisija ocenjuje celokupan uspeh pripravnika. sa višom i srednjom školskom spremom. odnosno pri zavodu za javno zdravlje ako je iz opravdanih razloga sprečen da pristupi ispitu u roku odreñenom za polaganje stručnog ispita najmanje tri dana pre dana odreñenog za polaganje ispita. Sekretar je dužan da tokom polaganja stručnog ispita vodi zapisnik. Zdravstvenom radniku. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 3 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. odnosno na studijama u trajanju do četiri godine. smatra se da ispitu nije pristupio. Član 15 Pripravnik je dužan da obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. Član 13 O toku ispita vodi se Zapisnik o polaganju stručnog ispita na Obrascu 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Ukoliko pripravnik ne obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. Član 16 Administrativno-tehničke poslove za ispitnu komisiju obavlja sekretar koji se imenuje aktom o obrazovanju ispitne komisije. ovog člana ili je razlog odustajanja od polaganja ispita neopravdan. Član 12 Pripravnik koji ne položi stručni ispit može da polaže taj ispit u roku koji ne može biti kraći od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita.

Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom 2. Predlog programa obuhvata nivoe znanja i veština prema sadržaju rada. Znanja . Pedijatrija 4.posmatra (označeno sa P). Hirurgija 3 meseca 1 mesec 1 mesec 15 dana 15 dana b) Program pripravničkog staža obuhvata znanja i veštine koje doktor medicine treba da savlada u toku pripravničkog staža iz gore navedenih oblasti medicine.izvodi (označeno sa I). koji su označeni na sledeći način: 1. 112/2009) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Član 18 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Interna medicina 3.reprodukuje (označeno sa R). broj 89/93). Ginekologija 5.Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik RS". Samostalan član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Sl. . 2. glasnik RS". Veštine . PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA I PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU ŠEST GODINA a) Plan pripravničkog staža: 1. . koliko puta (označeno brojem uz odgovarajuću skraćenicu). br.

MKPY/II. lečenje. blagovremene dijagnostike.1.) Veštine: P . povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje metoda za rano otkrivanje nezaraznih bolesti Poznavanje mogućnosti i dometa preventivnih aktivnosti Poznavanje vodiča dobre prakse za najčešća oboljenja i stanja u PZZ (šećerna bolest.) Poznavanje principa voñenja medicinske dokumentacije i evidencije kao i etičke i pravne posledice (obaveze i prava pacijenata) Poznavanje načina komunikacije sa specijalističkim službama i drugim službama (npr. i dr. rehabilitacija i druge postupke sa bolesnicima koji se pojavljuju u ordinaciji opšte medicine Poznavanje mera racionalnog propisivanja lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti.izvodi Specifičan način uzimanja anamneze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Objektivni pregled bolesnika Sistematski preventivni pregled odraslog sa ispitivanjem rizičnog ponašanja Neurološki pregled Psihijatrijski intervju Priprema obolelog i povreñenog za transport Obrada i previjanje hirurške rane R R R R R R R R R R R R R R R R R I10x I10x I 5x I 5x I 2x I 2x I 5x . rak.reprodukuje Poznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Poznavanje prednosti kućnog lečenja i nege Principi palijativne nege Poznavanje pravnih okvira svog delovanja Poznavanje uloge i značaja primarne zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite Srbije Poznavanje programa unapreñenja zdravlja za populacione grupe sa kojima radi Poznavanje klasifikacionih sistema koji se koriste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (MKB/X.posmatra I . diferencijalne dijagnostike. patronažna služba) i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Poznavanje komunikacija sa drugim službama van zdravstvenog sektora i sa nevladinim organizacijama Poznavanje prevencije. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. KVB. plućne bolesti i dr. Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom (3 meseca) Znanja: R .

otvaranje bolovanja i izdavanje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad Izdavanje lekarskog uverenja i povredne liste Pružanje hitne pomoći (u zdravstvenoj ustanovi.m. akutnih trovanja..posebno dojenčadi. toplotnog udara. Pedijatrija (1 mesec) Znanja: R . i. s.) Vakcinisanje po programu imunizacije Snimanje i očitavanje EKG-a Demonstracija upotrebe inhalatora bolesnicima Racionalno propisivanje lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Pisanje recepata Prepoznavanje neželjenih terapijskih efekata i njihovo otklanjanje Prepoznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Interpretacija i korišćenje nalaza laboratorijskih analiza Interpretacija i korišćenje nalaza Ro Interpretacija i korišćenje nalaza ultrazvuka Komunikacija sa specijalističkim službama i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Pisanje uputa Voñenje medicinske dokumentacije bolesnika (zdravstveni karton) Ocenjivanje radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. dehidratacije. opekotina Osmišljavanje i obavljanje kućnih poseta Voñenje razgovora sa bolesnikom i njegovom porodicom u ambulanti i kod kuće Zdravstveno vaspitanje u zajednici u kojoj radi Voñenje umirućeg bolesnika Pregled umrlog Izdavanje umrlice Higijensko-epidemiološka zaštita I 5x I 5x I 1x I10x svaka I 3x I10x I 5x I10x 10x I 3x I 5x I10x I10x I 2x I10x I10x I10x I10x I10x I 2x I 5x I 2x I 5x I10x I 3x R 2x R 2x R 2x 2. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Pisanje doznaka. i.reprodukuje Poznaje principe zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja s posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe kao što su novoroñenčad. prestanka disanja. Poznaje principe sistematskog zdravstvenog nadzora dece . R R . dojenčad i adolescenti. van zdravstvene ustanove i u toku transporta) Metode medicinske pomoći kod srčanog zastoja.c..Postavljanje urinarnog katetera Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala Bris nosa i ždrela Injekcije (intradermalno.v.

akutni gastrointestinalni poremećaji) Poznaje glavne oblike rizičnog ponašanja u adolescenciji (pušenje.dece pred upis u školu i adolescenata Poznaje principe specifične zaštite u odnosu na činioce rizika po zdravlje. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. prerana polna aktivnost) Veštine: P . alkoholizam. narkomanija. a naročito akutnih i zaraznih oboljenja.posmatra I . posebno AIDS-a i masovnih nezaraznih oboljenja Poznaje metode rane dijagnostike uključujući metode samokontrole Ovladava znanjima. ultrazvučne i druge pomoćne dijagnostičke metode Poznaje indikacije za upućivanje na bolničko lečenje Ovladava principima propisivanja lekova. izvan zdravstvene ustanove i tokom transporta Poznaje principe kućnog lečenja obolele i povreñene dece Poznaje indikacije za rehabilitaciju i metode praktične primene odreñenih metoda rehabilitacije Ovladava indikacijama za korišćenje konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda Poznaje indikacije za laboratorijske. kao i skrining metodama Poznaje metode blagovremenog i efikasnog lečenja najčešćih stanja. hipertenzija. rendgen. šećerna bolest. EKG. bolesti i povrede.izvodi Sistematski pregled zdravog dojenčeta Sistematski pregled predškolskog deteta Sistematski pregled školskog deteta Sistematski pregled adolescenta Merenje telesne mase. supkutanih i intrakutanih vakcina Individualni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Grupni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Anamneza i pregled bolesnog dojenčeta Anamneza i pregled bolesnog predškolskog i školskog deteta Anamneza i pregled bolesnog adolescenta R R R R R R R R R R R R I-10x I-10x I-10x I-10x I-20x I-20x I-20x I-5x I-10x I-10x P-10x I-15x P-5x P-2x I-10x I-10x I-10x . oboljenja i povreda Ovladava principima pružanja hitne medicinske pomoći povreñenim i obolelim u zdravstvenoj ustanovi. pothranjenog i gojaznog deteta Praktična primena oralnih. sanitetskog materijala i pomoćnih medicinskih sredstava u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom Poznaje vodiče dobre kliničke prakse za najčešća oboljenja i stanja (astma. telesne visine i obima glave i uporeñivanje sa standardima (grafikonima) rasta Procena denticije Procena stadijuma polnog sazrevanja Ispunjavanje zdravstvenog kartona Proveravanje urednosti vakcinacija (u zdravstvenoj knjižici i kartonu deteta) Objašnjavanje roditeljima (i deci) značaja vakcinacija Davanje pisanog saveta za ishranu dojenčeta. postavljanju početne i konačne dijagnoze. gojaznost.

fizijatra. terapije Kardio-pulmonalna reanimacija Praćenje pacijenata do koronarne jedinice i njegovo zbrinjavanje Ubacivanje privremenog pace-markera PULMOLOGIJA (5 dana) Internistička-pulmološka anamneza u plućnoj prijemnoj ambulanti Internistički-pulmološki fizikalni pregled Spirometrija Gasna analiza Očitavanje RTG snimka Davanje terapije i. ORL. oftalmologa i drugih specijalnosti Kućna poseta detetu s akutnim oboljenjem Kućna poseta detetu sa hroničnim oboljenjem I-10x I-10x P-5x I-15x P-3x I-10x P-10x I-5x P-2x P-2x 3. Interna medicina (30 dana) Znanja: R . Davanje inhalatorne terapije Bronhoskopija GASTROENTEROLOGIJA I ENDOKRINOLOGIJA Internistička-gastroenterološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-gastroenterološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija gastroenteroloških bolesti Lečenje ulkusne bolesti Hitna stanja u gastroenterologiji Internistička-endokrinološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-endokrinološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija endokrinoloških bolesnika I-10x I-10x I-10x P-10x P-10x P (I) P P I-10x I-10x I-10x I-10x R-10x I-5x I-5x P-5x I-10x I-10x P-10x R P I-10x I-10x P-10x .izvodi KARDIOLOGIJA (5 dana) Internistička anamneza i fizikalni pregled u kardiološkoj prijemnoj ambulanti Registrovanje i interpretacija EKG-a Merenje arterijske tenzije Ultrazvučni pregled srca Davanje i.posmatra Veštine: I .v.reprodukuje P .v.Uzimanja brisa ždrela Direktni otoskopski pregled Indirektni otoskopski pregled Prepisivanje recepta Pismeno uputstvo za oralnu regidraciju Tumačenje rezultata hematoloških i biohemijskih analiza Tumačenje rezultata rendgenskih i ultrazvučnih pregleda Pisanje uputa za konsultativni pregled .

Ginekologija (15 dana) Znanja: R .izvodi I-10x I-5x I-5x I-2x I-2x P-2x R R P-5x R R R P-2x I-5x I-5x I-5x I-5x R R I-5x I-5x P-5x R P-2x P-2x Ginekološka anamneza Ginekološki pregled Formiranje ginekološke istorije Dijagnostičke procedure u ginekologiji Ginekološke male hirurške intervencije Ginekološke operacije Preoperativna priprema i postoperativna nega i terapija Inflamatorne promene u maloj karlici Rano otkrivanje malignih oboljenja genitalnih organa Malignomi genitalnih organa Kontracepcija i neposredna postkoitalna kontracepcija Juvenilna ginekologija Hitna stanja u ginekologiji Akušerska anamneza Akušerski pregled Formiranje akušerske istorije Dijagnoza trudnoće Poremećaji u ranoj trudnoći Voñenje normalne trudnoće Priprema trudnice za poroñaj Voñenje normalnog poroñaja Voñenje patološkog poroñaja Puerperijum (babinjare) Krvarenje u ranoj i kasnoj trudnoći Hitna stanja u akušerstvu .reprodukuje P .Lečenje šećerne bolesti Hitna stanja u endokrinologiji NEFROLOGIJA I HEMATOLOGIJA (5 dana) Internistička-nefrološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-nefrološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija nefroloških bolesnika Hemodijaliza Hitna stanja u nefrologiji Internistička-hematološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-hematološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija hematoloških bolesnika Anemije i njihovo lečenje Hitna stanja u hematologiji R P I-10x I-10x I-10x P-10x P I-10x I-10x I-10x R-10x P 4.posmatra Veštine: I .

m. uzimanje brisa rane Postavljanje elastičnog zavoja Previjanje rane i uklanjanje konaca Primarna obrada manje i srednje rane Vañenje dostupnih stranih tela Davanje lokalne anestezije Zaustavljanje krvarenja . injekcija Asistirano disanje ambu balonom i maskom Oksigenoterapija Priprema za transport do druge zdravstvene ustanove Nazogastrična sukcija Klizme Punkcija pluralne šupljine Postavljanje urinarnog katetera Privremena imobilizacija II PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU PET GODINA .izvodi I-10x I-5x I-10x I-5x I-2x P-2x P-2x R R P-2x R. davanje infuzija Davanje i. P P-2x I-3x I-2x I-10x I-5x I-2x I-2x R (I-2x) I-2x P-2x R R I-10x I-10x I-2x P-2x R I-2x P-2x P-2x I-2x I-5x Hirurška anamneza Klinički pregled dojke Klinički pregled abdomena Palpacija perifernih arterija i arterija vrata Digitalni pregled rektuma i prostate Hirurške operacije Endotrahealna intubacija i opšta anestezija Protokol preoperativne pripreme Primena osnovnih principa dezinfekcije i sterilizacije Zbrinjavanje urgentnih hirurških stanja Krikotireoidektomija i trahotomija Torakocenteza kod hematopneumotoraksa i pneumotoraksa Hirurška obrada infekcija kože i potkožnog tkiva (drenaža apcesa.posmatra Veštine: I .privremena hemostaza Obrada manjih opekotina Obrada većih opekotina Laboratorijske analize i radiološki pregledi u hirurškoj dijagnostici Protokol dijagnostike i urgentnog tretmana neurohirurških povreda Venepunkcija.Akušerski (obstretrički) šok P-2x 5.reprodukuje P . incizijaparicijuma). Hirurgija (15 dana) Znanja: R .

Neuropsihijatrija 8. radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje.a) Plan pripravničkog staža za doktore medicine: 1. rak. dece pred upis u školu i za vreme školovanja. Zarazne bolesti 11. stanovanje. (ishrana.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. . trudnoću. .). Otorinolaringologija 10. Pneumoftiziologija 9. Kožne i venerične bolesti 16. Fizikalna medicina i rehabilitacija 13. razvoj ličnosti.. Oftalmologija 12. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja posebno AIDS-a. vodosnabdevanje. kao i za rad na planiranju porodice. plućna oboljenja i dr. seksualno vaspitanje. Zdravstvena zaštita radnika 5. odnosno u zavodu za hitnu medicinsku pomoć 2. promene vezane za adolescenciju. kardiovaskularne bolesti. a naročito odojčadi. invalidnost i dr. Opšta hirurgija 7. . odmor i dr). masovnih nezaraznih oboljenja (šećerna bolest.sistematskog zdravstvenog nadzora. odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. Opšta medicina – u službi hitne medicinske pomoći u domu zdravlja. Zdravstvena zaštita žena – u porodilištu 3. Higijensko epidemiološka zaštita 15. starost. Socijalna medicina b) Program pripravničkog staža za doktore medicine: U toku pripravničkog staža doktor medicine se obučava u obavljanju: 75 dana 15 dana 40 dana 10 dana 40 dana 15 dana 35 dana 35 dana 30 dana 10 dana 8 dana 8 dana 8 dana 10 dana 8 dana 25 dana 10 dana 8 dana . Interna medicina 6. Zdravstvena zaštita dece 4. Sudska medicina 14. bolesti i povrede. u zaštiti od profesionalnih oboljenja i povreda i dr.

. upoznaje se sa izradom analize i njihovom praktičnom primenom. blagovremenom i efikasnom lečenju najčešćih stanja oboljenja i povreda i zaštiti od nesposobnosti. kao i indikacije za upućivanje na bolničko lečenje. Osposobljava se za vršenje ambulantnih hirurških intervencija (obradu rane i dr. školama i dr.upoznaje metode: odreñivanja krvnih grupa. sukcije. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. Zavisno od oblasti medicine: . i neposredno učestvuje u njihovoj primeni. upoznaje se sa merama na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i epidemija i praktično ih sprovodi. upoznaje indikacije i potrebu korišćenja konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda. tamponade nosa i dr. raznih vrsta punkcija i evakuacija. imobilizacije. . upoznaje metode i sadržaje kontinuiranog nadzora nad hroničnim bolesnicima. toplotnog udara. zaštite u visokoferbilnim stanjima. . van zdravstvene ustanove i tokom transporta (metode medicinske pomoći kod "kardijal arest-a". domaćinstvima. EKG. osnovama zaštite od jonizujućeg zračenja. Učestvuje u sprovoñenju anketa o vodnim objektima. Ovladava tehnikom uzimanja i slanja na pregled uzoraka vazduha. opekotina. snabdevanjem stanovništva zdravom pijaćom vodom i dr. antišok terapije. akutnih trovanja. asistiranog disanja. U pojedinim granama medicine.savladava znanjima. terapijskih klizmi. doktor medicine se posebno osposobljava.obučava se u ranoj dijagnostici (uključujući metode samokontrole). rendgen. metodama zdravstveno-vaspitnog rada. zaustavljanja krvarenja. dehidratacije.učestvuje u kućnom lečenju obolelih i povreñenih i u pružanju hitne medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi. . indikacije i tehniku davanja transfuzije krvi i krvnih komponenti. a posebno pružanja hirurške pomoći. infuzije.obučava se u postavljanju indikacija za rehabilitaciju i praktičnoj primeni odreñenih metoda rehabilitacije. laboratorijskih. . uči da propisuje lekove i sanitetski materijal i pomoćna medicinska sredstva u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom kao i da raspoznaje neželjena dejstva lekova. kao i "skrining“ metodama. vañenje dostupnih stranih tela. vode. lokalne anestezije. medicinske mere kod pneumotoraksa.). ultrazvučnih i dr. paracenteze. . rada patronažne službe. postavljanju početne i konačne dijagnoze. pomoćnih dijagnostičkih metoda. prestanka disanja. osposobljavanje za odgovarajući transport do druge zdravstvene ustanove. kategorizacije mokraćne bešike. intubacije i traheotomije.). upoznaje i ovladava metodama vakcinacije. vrši epidemiološka izviñanja i epidemiološke ankete. školskom higijenom. higijenom rada. i to u oblasti: Higijensko-epidemiološke zaštite: upoznaje se sa osnovnim principima i merama u vezi sa higijenom ishrane. da pripremi i vrši medicinsku obradu bolesnika za upućivanje na ocenu radne sposobnosti.upoznaje se sa principima zdravstvene zaštite za slučaj vanrednog stanja i rata.ovladava tehnikom poroñaja i revizije materice. oksigenoterapije. sadržajima sistematskih pregleda. upoznaje se sa propisima i njihovom praktičnom primenom u . samokontrole i dr. namirnica i predmeta opšte upotrebe i zakonskim propisima iz ove oblasti. medicinske pomoći kod hemijsko-bioloških i jonizujućih oštećenja. otklanjanjem otpadnih materija. odnosno oblastima zdravstvene zaštite.U okviru primarne zdravstvene zaštite upoznaje se sa zakonom i programima i drugim aktima donetim na osnovu zakona. perforacije unutrašnjih organa i dr. hemioprofilakse.

praćenja i proučavanja zdravstvenog stanja stanovništva i izradom odgovarajućih elaborata. Uvežbava klasifikaciju i kvalifikaciju mehaničkih.sistematskog zdravstvenog nadzora u oblasti oboljenja usta i zuba. III PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE a) Plan pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. upoznaje se sa principima epidemiološkog pristupa bolestima koje se prenose polnim putem. posebno AIDS-a. . a posebno primarne zdravstvene zaštite. Sudske medicine: vrši obdukcije.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje oralnog zdravlja. Paradontologija i oralna medicina 5. o obaveznim imunizacijama. učestvuje u primeni dermatološke terapije. Preventivna i dečja stomatologija: doktor stomatologije se u oblasti dečje stomatologije obučava u obavljanju: . savladava osnove zdravstvene statistike i praktično ih primenjuje. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja. upoznaje se sa mestom i ulogom zdravstvenog vaspitanja u zdravstvenoj zaštiti i ovladava metodologijom zdravstveno-vaspitnog rada u svakodnevnoj praksi. 70 dana 30 dana 65 dana 60 dana 70 dana 40 dana 30 dana . Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći b) Program pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. seroprofilaksi.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. Preventivna i dečja stomatologija 2. za vreme školovanja. upoznaje se sa osnovnom koncepcijom organizacije zdravstvene delatnosti. Ortopedija vilica 3. fluor profilaksa i dr. predškolske dece.sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti.). male dece. Praktično radi na postupcima pri izdavanju lekarskih uverenja. . Oralna hirurgija 7. Bolesti zuba 4. o kliconošama i dr. oralna higijena. kao i lekara . sarañuje u izradi planova i programa i njihovoj evaluaciji. hemioprofilaksi. normativima i standardima u radu zdravstvene službe i osnovama ekonomike u zdravstvenoj zaštiti. upoznaje elemente za procenu kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvenog stanja stanovništva. sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe (ishrana. a naročito odojčadi. odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. Kožnih i veneričnih bolesti: upoznaje se sa ambulantnim radom i ovladava tehnikom dijagnostike i terapije najčešćih kožnih oboljenja i bolesti koje se prenose polnim putem.. upoznaje metode planiranja i programiranja u zdravstvu. Upoznaje se sa odredbama krivičnog zakona o radu lekara koji neposredno obavlja zdravstvenu delatnost. Socijalne medicine: upoznaje se sa osnovnim principima zdravstvene zaštite. trudnica i dr.sudskog veštaka. zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje usta i zuba. Stomatološka protetika 6. fizičkih i toksičkih povreda.

dijagnostikom i planom terapije oboljenja zuba. Upoznaje posebne programe preventivne stomatološke zaštite i učestvuje u njihovom sprovoñenju. materijalima za ispune. upoznaje se sa pregledom. pripremom retencionih zuba za prihvatanje elemenata parcijalne proteze i planiranjem namenskih fiksnih nadoknada. primena vestibularne ploče i dr. Bolesti zuba: upoznaje se sa pregledom. sa primenom interceptivnih mera (brušenja zuba kod prinudnih zagrižaja) i sa terapijom blagih formi malokluzija (miofunkcionalne vežbe i sa i bez pomagala. sprečavanje formiranja nepravilnih funkcija.). postupkom kod urgentnih stanja (prva pomoć) iz oblasti bolesti zuba. kliničkim postupcima izrade različitih fiksnih zubnih nadoknada (brušenjem zuba nosača za fiksne zubne nadoknade. različitim metodama zbrinjavanja depulpiranih zuba. registracijom visine zagrižaja.preventivno-terapijskih mera u sprečavanju oboljenja usta i zuba. punjenjem kaviteta klasičnim i savremenim materijalima. vežbe špatulom za sprečavanje obrnutog preklopa sekutića i dr. Parodontologija i oralna medicina: upoznaje se sa uzrocima parodontopatija i bolesti usta i rasprostranjenošću ovih oboljenja kod nas. dijagnostikom oboljenja pulpe i parodoncijuma. prvom pomoći u oblasti dečje stomatologije. pripremnim postupcima preprotetskog zbrinjavanja. 2. zaštitom pulpe. 4. oblikovanjem i poliranjem ispuna. upoznaje se sa mogućnostima savremenih endodontskih tehnika obrade. pripremom karijesnih kaviteta za ispune (preparacija kaviteta I i V klase). metoda i materijala opturacije kanala korena. posebno programa zalivanja fisura. upoznaje se i ovladava metodama sistematskih pregleda i sanacije u oblasti stomatologije.). . vañenjem mlečnih i stalnih zuba u dece. 5. mlečne i mešovite denticije (sprečavanje štetnih navika. izradom inleja. kontrola nicanja zuba. lečenjem jednostavnih kanalnih sistema. Stomatološka protetika: a) fiksna protetika (35 dana): upoznaje se sa dijagnostikom i planiranjem fiksnih zubnih nadoknada u punom i prekinutom zubnom nizu. kliničkom dijagnostikom. upoznaje se sa mogućnostima hirurškog lečenja parodontopatija i manifestacijama sistemskih oboljenja u usnoj duplji. rasprostranjenošću malokluzija u nas. posebno se upoznaje sa primenom preventivnih mera u cilju sprečavanja malokluzija u doba trudnoće. 3.. zaštitom pulpe. dijagnostikom i terapijom kataralnog gingivita u dece. dijagnostikom i planom terapije oboljenja usta i zuba u dece (u vreme mlečne. upoznaje se sa raznim dijagnostičkim i terapijskim metodama u lečenju nepravilnosti stomatognatnog sistema. savladava preventivne mere u oblasti parodontopatija (profesionalnu i individualnu negu usta i zuba) dijagnostiku parodontopatije i bolesti usta (kliničku i rendgenološku) i sekundarnu prevenciju parodontalnih oboljenja (uklanjanje kamenca. cementiranjem fiksnih zubnih nadoknada). konkramenata i dr. zaštitom brušenih zuba. dijagnostikom i terapijom herpetičnog stomatita. zdravstveno-vaspitnog rada i učestvuje u njihovoj primeni.). uzimanjem otisaka savremenim otisnim materijalima. U okviru dečje stomatologije. dijagnostikom i terapijom povreda zuba. kod odojčeta. U okviru primarne zdravstvene zaštite. biološkim i biohemijskim testovima u dijagnostici oboljenja mekih tkiva usta. Ortopedija vilica: upoznaje se sa etiologijom nepravilnosti orofacijalnog sistema. mešovite i stalne denticije). upoznaje se sa zakonima i propisima (posebno Zakonom o fluorisanju vode za piće) i podzakonskim aktima. uklanjanjem dotrajalih fiksnih zubnih nadoknada. podveza brade.

reparaturom totalne proteze. 3. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute obuhvata znanja i veštine koje diplomirani farmaceut treba da savlada u toku pripravničkog staža kako bi se osposobio za samostalni profesionalni rad. postavljanje indikacije i kontraindikacije za vañenje izniklih i neizniklih zuba.20 dana. postavljanje indikacije za hirurško lečenje periapikalnih lezija. Oralna hirurgija: dijagnostika oboljenja zuba i usta koja zahtevaju oralnohirurške intervencije. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija . posebno kod povreda maksilofacijalne regije (omogućavanje prohodnosti disajnih puteva. lečenjem ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata sa infekcijama lica. zaustavljanje krvavljenja. principi sterilizacije. zaustavljanje krvarenja. terapija dentogenih infekcija. privremena imobilizacija. priprema lokalne anestezije. promene na mekim tkivima.11 meseci. izradom imedijatnih proteza. zube i nosače i dr. lečenjem benignih i malignih tumora maksilofacijalne regije.). kontrolnim pregledima pacijenata sa parcijalnim protezama (higijenski aspekti. planiranjem i preoperativnim i postoperativnim tretmanom pacijenata sa deformitetima maksilofacijalne regije. izgrañuje lični profesionalni stav. laboratorijskim postupcima izrade metalnog skeleta parcijalnih proteza. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava .10 dana. lečenje komplikacija vañenja zuba.8 meseci Tokom obavljanja pripravničkog staža u apoteci diplomirani farmaceut se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima apoteke. 1. radnim uputstvima i standardnim operativnim . vañenje zuba kod pacijenata rizika. vilica i vrata. 7. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija: Staž u apoteci . Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći: upoznaje se sa urgentnim stanjima u medicini i stomatologiji i obučava se u pružanju prve pomoći. uticaj na meka tkiva. ponašanje i odgovornost. zbrinjavanje povreda mekih tkiva. kontrolnim pregledima (okluzija. različitim metodama podlaganja totalne proteze. sa posebnim osvrtom na ranu dijagnostiku u obimu potrebnom za trijažu. kliničkim postupcima u izradi totalne proteze primenom različitih metoda uzimanja otisaka. 6. vañenje zuba. planiranjem i pripremom krezubih pacijenata za izradu različitih oblika parcijalnih proteza. U toku obavljanja pripravničkog staža diplomirani farmaceut uči da primenjuje i razvija znanja i veštine koje je stekao u toku studija. higijenski aspekti). izborom veznih elemenata parcijalne proteze i izradom kompleksnih parcijalnih proteza. reparaturom i podlaganjem parcijalnih proteza. Socijalna farmacija . upoznavanje sa ortodonskohirurškom terapijom impaktiranih zuba. konzervativno lečenje preloma kostiju lica i vilica i povreda zuba). 2.b) mobilna protetika (35 dana): upoznaje se sa planiranjem u preprotetskom pripremom bezubih pacijenata za izradu totalne proteze. IV PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute: 1.

kao i nesterilni lekoviti preparati i medicinska sredstva. izborom. Iz oblasti racionalne farmakoterapije pripravnik se posebno upoznaje sa: sprovoñenjem preventivnih mera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva. praćenjem upotrebe lekova i unapreñivanjem farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i medicinskih sredstava. utvrñenim terapijskim protokolima lečenja i njihovim sprovoñenjem radi racionalizacije troškova. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima. snabdevanjem. planiranjem. odnosno uništavanja lekova. drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi. obrascem recepta. rastvori za hemodijalizu. postupkom odlaganja. odnosno promocijom zdravlja i prevencijom bolesti. radnim uputstvima i standardnim operativnim procedurama za rad u galenskoj laboratoriji. praćenjem. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . intravenske infuzije. peritonealnu dijalizu i irigaciju. jačina. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i značajem pridržavanja propisane terapije. zdravstvenim saradnicima i grañanima.procedurama za rad u apoteci. odnosno naloga za izdavanje lekova i medicinskih sredstava. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i proverom prateće dokumentacije. kortikosteroidi i dr. Staž u bolničkoj apoteci . imunosupresivi. značajem komunikacije sa pacijentima. propisanom terapijom za pacijenta. Iz oblasti farmaceutske tehnologije pripravnik se posebno upoznaje sa: izborom. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima grañanima. upoznavanje sa postupkom izdavanja magistralnih i galenskih lekova. preparati za oči i drugi sterilni. čuvanjem i izdavanjem lekovitih preparata.3 meseca Pripravnik se upoznaje sa poslovima farmaceutske zdravstvene delatnosti koji se sprovode na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite: izradom. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima. 2. savetovanjem pacijenata o pravilnoj upotrebi lekova. zdravstvenim radnicima. kao što su injekcije. klasifikacijom i listama lekova koji se izdaju i propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. voñenjem evidencije o receptima za lekove koji se ne mogu izdati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i lekova koji sadrže opojne ili psihotropne supstance. koncentrati i praškovi za injekcije i intravenske infuzije. izradom galenskih lekova (sterilnih i nesterilnih) u galenskoj laboratoriji apoteke. postupcima izdavanja lekova na recept i lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. zdravstvenim radnicima. izradom odreñenih kozmetičkih proizvoda i farmaceutskim proračunima. magistralnim i galenskim lekovima i njihovom izradom. izradom magistralnih lekova (sterilnih i nesterilnih) po prispelim receptima. pakovanje. pružanjem informacija o lekovima. prijavljivanjem i izveštavanjem o neželjenim reakcijama na lekove i medicinska sredstva. antibiotici. izbegavanjem interakcija terapijskog dupliranja primene lekova. kao i drugim zainteresovanim subjektima. voñenjem odgovarajuće dokumentacije i evidencije. prijemom lekova. planiranjem i snabdevanjem lekovima. rukovanjem lekovima visokog rizika (citotoksični lekovi. gotovim lekovima (farmaceutski oblik. voñenjem evidencija vezanih za izradu magistralnih i galenskih lekova. skladištenjem i čuvanjem lekova. pripremom pribora. medicinskih sredstava i drugih proizvoda pod propisanim uslovima i praćenjem rokova upotrebe. kao i izbegavanje i smanjenje tih reakcija. zakonskom i stručnom odgovornošću farmaceuta pri obavljanju svoje delatnosti.) i posebno se upoznaje sa specifičnostima racionalne farmakoterapije u bolničkoj apoteci. intravenske mešavine. savremenom stručnom literaturom kojom apoteka raspolaže i pouzdanim izvorima informacija o lekovima. posuña i opreme za izradu magistralnih i galenskih lekova. medicinskih sredstava i drugih proizvoda. skladištenjem i čuvanjem aktivnih i pomoćnih supstanci i odgovarajuće ambalaže za izradu magistralnih i galenskih lekova. terapijska primena).

toksikološkoj laboratoriji i laboratoriji sanitarne hemije. Socijalna farmacija Pripravnik se upoznaje sa: propisima iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti. galenskih i magistralnih lekova. ljudskim pravima i vrednostima u zdravstvenoj zaštiti i pravima i dužnostima pacijenta.medicinski biohemičar obavlja u biohemijskoj. njihovom praćenju. ispitivanjem i kontrolom kvaliteta aktivnih i pomoćnih supstanci. Toksikološka hemija .medicinske biohemičare: 1. 3. ambalaže. obradom i procenom rezultata ispitivanja. sistemom i načelima zdravstvene zaštite i organizacijom zdravstvene službe. opremom. sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti. zakonskim propisima vezanim za ispitivanje i kontrolu lekova. voñenjem laboratorijske dokumentacije. osnovama zdravstvene statistike i farmakoekonomije.5 nedelja. rasporedom prostorija u laboratoriji.5 nedelja. procedurama i uputstvima za rad u skladu sa smernicama Dobre kontrolne laboratorijske prakse. podelom poslova i odgovornosti.MEDICINSKE BIOHEMIČARE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . osnovnim etičkim načelima u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti.2 meseca. izdavanjem . Sanitarna hemija . vrstama analiza koje laboratorija izvodi. posebno apoteka. finansiranjem zdravstvene zaštite i sistemom zdravstvenog osiguranja. medicinskih sredstava i kozmetičkih proizvoda. klinički centar. privatna laboratorija) diplomirani farmaceut . kozmetičkih sirovina i proizvoda primenom odgovarajućih metoda analize u skladu sa evropskom. nacionalnom ili drugim priznatim farmakopejama ili proverenim metodama analize. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. 4. odnosno magistralnim formulama. Medicinska biohemija .7 meseci i 2 nedelje. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . Tokom obavljanja pripravničkog staža u biohemijskoj. 2. toksikološkoj i sanitarnoj laboratoriji pripravnik se upoznaje sa: – organizacijom rada i osobljem laboratorije. bolnica. medicinskih sredstava. 5. radom epidemiološke službe i ulogom farmaceuta u vanrednim prilikama. toksikološke hemije i sanitarne hemije u toku trajanja pripravničkog staža.medicinske biohemičare: U toku pripravničkog staža pripravnik treba da primeni znanja i savlada veštine koje je stekao u toku studiranja. Nezavisno od tipa zdravstvene ustanove u kojoj obavlja staž (dom zdravlja.medicinski biohemičar mora obavezno savladati program pripravničkog staža kroz praktičan rad i upoznavanje sa poslovima koje se sprovode na primarnom. 3. primenom etičkog kodeksa u praksi i procenom profesionalne odgovornosti. planom mreže zdravstvenih ustanova. analizi i evidenciji. Pripravnički staž diplomirani farmaceut . izradom planova i programa aktivnosti vezanih za sprovoñenje farmaceutske zdravstvene delatnosti. V PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE .U laboratoriji za kontrolu kvaliteta lekova pripravnik se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima laboratorije za kontrolu lekova. Laboratorijska hematologija i hemostaza .

antikoagulanasa i drugih biohemijskih parametara (hemoglobin. rukovanju i čuvanju biološkog materijala. γ . sa pacijentima i drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima). Supstrati i metaboliti. fosfat. procedurama i uputstvima za rad u laboratoriji. greške u obeležavanju uzoraka. b) Koagulometar. bilirubin. ishrana. hemiluminiscencija. promene u uzorku nakon vañenja krvi. itd. alanin-aminotransferaza. 1. interpretacijom rezultata. 3) upoznavanje sa automatizacijom u medicinsko-biohemijskim laboratorijama: a) Biohemijski i hematološki analizator: upoznavanje sa principom rada aparata i samostalan rad na aparatu uz nadzor mentora i korišćenje stručne literature. mokraćna kiselina. ukupni proteini. Enzimi: aspartat-aminotransferaza. natrijum. ograničenjima metode. interpretacija i validacija rezultata. imunoglobulini) na analitički postupak odreñivanja biohemijskih parametara. trigliceridi. lipaza. kalcijum. fizički napor. farmakološki aktivne supstance i lekovi i dr. kreatinin. lipidi. Medicinska biohemija 1) biološki materijal: vrste i načini uzimanja biološkog materijala. merama zaštite na radu. analizator za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja (luminometrija. klinički-relevantnih analiza: pre izvoñenja analize pripravnik se upoznaje sa: metodom odreñivanja. LDL-holesterol (računski). imunohemijski analizator. 5) izvoñenje opštih. alkalna fosfataza. faktorima koji utiču na izbor metode odreñivanja. kalijum. elektroliti.glutamiltransferaza. Test opterećenja: glukozom. stručnom literaturom u laboratoriji. ureja.zavisno od opremljenosti laboratorije: upoznavanje sa principom rada aparata i analizama koje se rade u laboratoriji. α . literaturom.) . položaj tela. klirens kreatinina. stres. HDL-holesterol. b) analitički faktori: uticaj lekova. lipodi. C-reaktivni protein. 2) pravljenje rastvora: priprema hemikalija i posuña. aparat za očitavanje test-traka za urin. cirkadijalni ritam. kreatin-kinaza. prijem i trijaža biološkog materijala. merenje supstanci. hloridi. drugim metodama za odreñivanje datog parametra. voñenje laboratorijske dokumentacije. hemoliza. laktat-dehidrogeneza. holesterol. elementi u tragu. proteini: glukoza.rezultata i voñenjem laboratorijske dokumentacije. trudnoća. 4) upoznavanje sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza: a) preanalitički faktori: uticaj načina uzimanja uzoraka krvi. .amilaza. biološkim materijalom iz koga se vrši odreñivanje. TIBC. primena standardizovanih postupaka u uzorkovanju. gvožñe. bilirubin (ukupan i direktan). pravilima ponašanja (u meñusobnim komunikacijama zaposlenih. referentnim intervalima i kliničkom primenom. adekvatno čuvanje rastvora. v) postanalitički faktori: ispisivanje i izdavanje rezultata. plameni fotometar. albumin. izrada rastvora poštujući zahteve za izradu rastvora. načinom uzorkovanja.

pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe: osnovne metode analize namirnica. interpretacija rezultata krvne slike dobijene na hematološkom brojaču. odreñivanje fibrinogena. spektrofotometrijske. procena prilagoñenosti sastava dijetetskih proizvoda specifičnim nutritivnim potrebama. pisanje i izdavanje mišljenja. upoznavanje sa značajem merne nesigurnosti. hematokrit. sedimentacija eritrocita. mikroskopsko odreñivanje leukocita i trombocita. izrada krvnog razmaza i mikroskopsko odreñivanje leukocitarne formule.). ugljenih hidrata. mikroskopski pregled sedimenta urina. Zavisno od nivoa zdravstvene delatnosti kojoj laboratorija pripada pripravnik može učestvovati u izvoñenju drugih specijalizovanih analiza iz oblasti biohemije i hematologije. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. interpretacija rezultata pregleda urina (proteinuirija. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena. mineralnih materija. trombociti). pravilno uzimanje uzorka. lečenju i praćenju pacijenata. vode. merenje hemikalija i izrada rastvora. 3) osiguranje kvaliteta rada u sanitarnoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u laboratoriji sanitarne hemije. 4. 3. koje obuhvataju gravimetrijske. konfirmatorni testovi. pH. izračunavanje energetske vrednosti namirnica i dijetetskih proizvoda. Laboratorijska hematologija i hemostaza Odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču (eritrociti. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. leukocitarna formula. volumentrijske. Toksikološka hemija . eritrocitni indeksi. 7) pregled fecesa: okultno krvarenje. utvrñivanje greške primenom kontrolnih karti i kontrolnih pravila. Sanitarna hemija 1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor homogenog uzorka. boja. odreñivanje retikulocita. odreñivanje fizičkih i hemijskih parametara u vodi za piće i predmetima opšte upotrebe. leukociturija i dr. leukociti. 2. hemijski pregled test trakama i hemijskim metodama za pojedina konstituente urina. vitamina). mikrohematurija. kritičko tumačenje informacije na deklaracijama. polarimetrijske.6) pregled urina: izgled. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe. procena kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica na osnovu odreñivanja nutrimenata (proteina. 5) ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica. 8) upoznavanje sa principima osiguranja kvaliteta rada i racionalne laboratorijske dijagnostike: unutrašnja i spoljašnja kontrola kvaliteta rada u laboratoriji. 2) dokumentacija u sanitarnoj laboratoriji: zahtev za analizu. učešće u konsultacijama sa ostalim zdravstvenim radnicima u cilju racionalne i ekonomične laboratorijske dijagnostike i izbora relevantnih analiza i protokola u dijagnostici. kontrola antikogulantne terapije. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. kolorimetrijske i hromatografske tehnike. uticaj greške na rezultat laboratorijskog odreñivanja i kliničku odluku. interpretacija rezultata. relativna gustina. lipida. aditiva i kontaminanata.

ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANJU DO ČETIRI GODINE I VIŠIM OBRAZOVANJEM 1. upoznaje se sa postupcima zdravstvene nege. 3) osiguranje kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji. VI PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE. 5) toksikološka ispitivanja: zavisno od tipa laboratorije u kojoj pripravnik obavlja staž izvodi se program a) ili b).zdravstvena nega u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . . adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. 5. OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE). merenje hemikalija i izrada rastvora. . faktori koji utiču na stabilnost uzorka. osnovni elementi procene rizika na zdravlje ljudi. interpretacija rezultata. vode za piće i predmeta opšte upotrebe. kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na kvalitet i zdravstvenu ispravnost namirnica. otrove i opojne droge. identifikacija opojnih droga u urinu. čestica prašine. b) ekotoksikološka ispitivanja: uzorkovanje vazduha. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za zdravstvenu negu zdravog i bolesnog pojedinca. porodice ili grupe u odgovarajućoj oblasti. obučava se za primenu preventivnih mera na očuvanju zdravlja.1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor i uzimanje uzoraka. dijagnostičko-terapeutskim postupcima.4 meseca. biomarkeri ekspozicije i efekta pri trovanju metalima i organskim rastvaračima. zdravstveno-vaspitnim radom. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. NOx. a) kliničko-toksikološka ispitivanja: biološki materijal . 2) dokumentacija u toksikološkoj laboratoriji: toksikološki zahtev i nalaz.2 meseca. toksikološke hemije i sanitarne hemije Opšti zakoni iz oblasti zdravstva. sistematskim i drugim pregledima. aditiva. prijemom i trijažom pacijenata. odreñivanje sadržaja etil alkohola u krvi. krining lekova i njihovih metabolita u telesnim tečnostima.skrining procedure. odreñivanje sadržaja najznačajnijih aerozagañivača (SO2.zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. osnovni elementi ekološke procene rizika. vode i zemljišta. aerosedminet) odreñivanje sadržaja toksičnih metala i fenola u vodama. Plan i program pripravničkog staža za medicinske sestre: .

transfuzije krvi i krvnih derivata kao i delovanje medicinskih aparata i njihovu upotrebu). osposobljava se za zdravstvenu negu bolesnika u psihijatriji. sa organizacijom službe. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.3 nedelje Upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa psihičkim smetnjama. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada hirurškog odeljenja. srca i krvnih sudova. g) Zdravstvena nega u hirurgiji . Upoznaju se sa zdravstvenom negom umirućeg pacijenta i postupanjem sa umrlim. specifičnostima higijenskog režima sa akcentom na sprečavanju bolničkih infekcija. za psihosocijalnu rehabilitaciju. psihijatrijskim i ginekološkim oboljenjima. organizacijom i zadacima patronažne službe. 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Zdravstvena nega u službi za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja .upoznaje se sa epidemiologijom i specifičnostima odgovarajuće populacije. za transport obolelog ili povreñenog. upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa oboljenjima i povredama pluća i disajnih puteva. obučava se za trijažu sa identifikacijom i rešavanjem problema u okviru zdravstvene nege. obučava se za zdravstvenu negu grupacija stanovništva koje su obuhvaćene patronažnim posetama. b) Zdravstvena nega u intenzivnoj terapiji . poznavanje upotrebe brzo delujućih lekova.4 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada u jedinici za intenzivnu negu i terapiju. Obučava se za psihičku podršku bolesniku ili povreñenom i članovima njegove porodice. sarañuje sa drugim službama u zdravstvenim ustanovama. U patronažnoj službi pripravnik se upoznaje: sa ulogom. upoznaje se sa ulogom porodice u procesu lečenja i rehabilitacije psihijatrijskog bolesnika i pomoći bolesniku u krizi. . upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za izvoñenje dijagnostičko terapeutskih mera i procedura u hitnim stanjima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za prijem i zdravstvenu negu hirurškog bolesnika. Obučava se za primenu dijagnostičko terapeutskih mera kod životno ugroženog bolesnika (enteralno i parenteralno hranjenje. trbušnih organa. prijemom bolesnika. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. v) Zdravstvena nega u psihijatriji . mišića i nerava kao i bolesnika sa akutnim trovanjima. kostiju. kao i specifičnim etičkim pitanjima u zdravstvenoj nezi ovih bolesnika i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. specifičnostima područja koju pokriva patronažna služba. obučava se za hitan prijem bolesnih i povreñenih. za primenu dijagnostičko terapeutskih mera u preoperativnoj i postoperativnoj zdravstvenoj nezi.3 nedelje Upoznaje se sa poslovima na prijemu i zbrinjavanju hitnih stanja.

kontroli involucije. 3. edukaciji porodilje o higijensko dijetetskom režimu. prihvatom porodilje u porodilište i kontrolom kroz sva poroñajna doba. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Ginekologija Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima ginekološkog odeljenja. sprovoñenje mera na prevenciji intrahospitalnih infekcija i saradnjom sa drugim članovima tima: ginekolog . ranoj dijagnostici karcinoma.lekar.fizikalna terapija .zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti .3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima internističkog odeljenja. edukacije pacijenata o higijenskom dijetetskom režimu i samozbrinjavanju.d) Zdravstvena nega u internoj medicini . radom na odeljenju visokorizičnih trudnoća uz primenu savremenih elektronskih aparata. Obučava se za prvu negu novoroñenčeta i procena stanja. obučava se za prijem i zdravstvenu negu internističkog bolesnika. Obučava se za voñenje fiziološkog poroñaja i zaštite meñice pri poroñaju i asistiranju akušeru kod nepravilnih poroñaja i kod akušerskih operacija. . za pripremu pacijenta za različita endoskopska.4 nedelje .2 meseca. pedijatar.kineziterapija u oblasti traumatologije . obučava se za pripremu i asistiranje pri malim hirurškim intervencijama. za rad na akušerskom odeljenju.akušer.zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama . o dojenju i nezi deteta.babice: . Plan i program pripravničkog staža za strukovne fizioterapeute i više fizioterapeute: . radiološka. Plan i program pripravničkog staža za više ginekološko-akušerske sestre i strukovne medicinske sestre . dijetetičar i socijalni radnik. izvoñenjem i kontrolom sterilizacije. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za rad u savetovalištu za planiranje porodice i savetovalištu za trudnice i za saradnju sa drugim članovima tima . radioizotopska i druga ispitivanja. zbrinjavanje hitnih ginekoloških stanja. hitnu reanimaciju novoroñenčeta.4 meseca. Obučava se za rad na funkcionalnom ispitivanju i lečenje steriliteta. b) Akušerstvo Upoznaje se sa prijemom i trijažom trudnica. polivalentna patronažna sestra i socijalni radnik. za primenu dijagnostičko terapijskih mera. Upoznaje se sa planiranjem zdravstvene nege i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za rad za primenu dijagnostičko-terapijskih mera u oblasti zdravstvene zaštite žena. 2.4 nedelje . anesteziolog. nezi epiziotomije ili operativne rane. osposobljava se za rad za primenu diajgnostičko-terapijskih mera. obučava se za prijem i trijažu ginekoloških pacijenata. pripremu pacijenata za operativne zahvate i zdravstvenom negom kod operisanih pacijenata u okviru intenzivne nege i odeljenja ginekologije.

4 nedelje . 4) Kineziterapija u neurologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u neurologiji. 6) Kineziterapija u pulmologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pulmologije. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa pulmoloških pacijenata. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. 2) Kineziterapija u oblasti traumatologije Pripravnik se upoznaje sa organizacijom odeljenja za traumatologiju. sarañuje sa ostalim članovima rehabilitacionog tima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. aparatima.kineziterapija u oblasti interne medicine . za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa.kineziterapija u oblasti pulmologije . za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. specifičnostima u oblasti traumatologije. sredstvima i tehnikom koje se koriste u fizikalnoj terapiji. 4. 5) Kineziterapija u internoj medicini Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti interne medicine. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa internističkih pacijenata. specifičnostima u oblasti fizikalne terapije i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.4 nedelje 1) Fizikalna terapija Pripravnik se upoznaje sa odeljenjem za fizikalnu terapiju. Plan i program pripravničkog staža za strukovne radne terapeute i više radne terapeute: .kineziterapija u oblasti pedijatrije . za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. Obučava se za terapeutsku procenu stanja i uzimanje funkcionalnog statusa deteta. 3) Kineziterapija u oblasti pedijatrije Pripravnik se upoznaje sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pedijatrije. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za pristup detetu i porodici.rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti .8 nedelja . opremom i tehnikom koja se koristi u sali za kineziterapiju dece..kineziterapija u oblasti neurologije .4 nedelje . kao i za njihovu edukaciju. voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. zadacima rehabilitacionog tima. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa neuroloških pacijenata.4 nedelje .

rad u apoteci . 3) Rad u galenskoj laboratoriji . u pravilnom čuvanju i tretmanu lekova. Plan i program pripravničkog staža za strukovne i više farmaceutske tehničare: .rad u bolničkoj apoteci . posturalnoj disfunkciji dece i omladine. profesionalnih. medicinskih sredstava..12 nedelja . Osposobljava se za edukaciju pacijenta kod korišćenje ortoza. parafarmaceutskih proizvoda. za rad sa decom iz rizičnih porodica. proveri obezbeñenosti sertifikata. deklaracija i uputstava. za nastavljanje školskih. korektivnih i funkcionalnih pomagala. 2) Rad u bolničkoj apoteci Osposobljava se za prijem lekova. za poboljšanje funkcionalnih sposobnosti i razvijanje sposobnosti prilagoñavanja i kompenzovanja. parafarmaceutskih proizvoda. učestvuje u prijemu lekova. učestvuje u proizvodnji i podeli masti i infuzionih rastvora i učestvuje u kompjuterskoj obradi podataka. izdavanju lekova. aparata. treningu za korišćenje zaštitnih pokreta i položaja osoba sa rizikom. proveri roka upotrebe. 5. zavojnog materijala. sredstava za dezinfekciju. zavojnog materijala na osnovu trebovanja sa odeljenja. davanje uputstava i treninga za aktivnosti svakodnevnog života kod osoba sa početnim ili uznapredovalim znacima oboljenja ili oštećenja organizma. projektovanje i izradu protektivnih. Obučava se za projektovanje fizičke sredine osoba sa invaliditetom i za edukaciju osoba iz pacijentovog okruženja. psihomotornih. motornih.4 nedelje . medicinska sredstva i dr. funkcionalnih pomagala i proteza. za planiranje i sprovoñenje korektivnih položaja priručnim i posebno projektovanim i izrañenim sredstvima. medicinskih sredstava.rad u galenskoj laboratoriji . društvenih i uobičajenih svakodnevnih aktivnosti. prevenciji deformiteta kod dece i omladine sa izraženim lošim držanjem. medicinskih sredstava. i u defektiranju lekova. proprioceptivnih. sterilnih rastvora. za potrebe zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica. savetovanju za adekvatan izbor zanimanja. za proučavanje. za ergonomsko prilagoñavanje pribora i alata. parafarmaceutskih proizvoda. priprema lekove. 2) Rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Osposobljava se za samostalni rad kod provere sposobnosti. medicinskih sredstava. čulnih i kognitivnih funkcija.8 nedelja 1) Rad u apoteci Pripravnik se upoznaje i obučava za izdavanje i prodaju lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda u prevenciji i lečenju. Učestvuje u obradi i pripremi recepata za fakturisanje.16 nedelja 1) Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za samostalan rad na prevenciji lošeg držanja tela.rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi .

sa osnovnim principima fizike i upravljanja. Pripravnik se u dijagnostici sa magnetnom rezonancom upoznaje sa načinom postupanja i pravilima pri radu u magnetnom polju. sa izborom T1 ili T2 faze. optimizacijama doze i zaštitom bolesnika. uzimanje nutritivne anamneze. karakteristikama tkiva kao i detekcijom i prijemom signala. Osposobljava se za samostalno odreñivanje dijetoterapije pacijenata u stacionarnoj ustanovi. losiona. za postavljanje bolesnika u pravilan položaj za snimanje.ishrana zdravih ljudi .dijetetičare i više nutricioniste . za izbor odgovarajućeg softverskog programa za pregled. za sastavljanje i planiranje jelovnika prema dijetalnim šemama i normativima. 6.ishrana bolesnih ljudi . saradnju sa higijensko-epidemiološkom službom i drugim službama i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.dijetetičare: . za čuvanje kontrastnog i drugog materijala i opreme koja se koristi prilikom pregleda i za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. planiranje nabavke hrane i kontrola kvaliteta namirnica. izračunavanje i prilagoñavanje energetskih potreba korisnika. optimizaciju doze.4 nedelje 1) Rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci Pripravnik se upoznaje sa radom u radiološkoj dijagnostici. količine namirnica i organoleptička svojstava obroka. injekcionih rastvora. rektalnih i vaginalnih oblika. postavljanje. Osposobljava se za korišćenje radiološke opreme u interventnoj radiološkoj dijagnostici.16 nedelja . proton slikom. rastvora. krema.12 nedelja Osposobljava se za rad na prevenciji i unapreñenju zdravlja kroz zdravstveno vaspitni rad kod svih grupacija stanovništva. sa tehnikama i načinom dobijanja slike-filma. analizu učinka dijetetske ishrane na dijagnostičke i terapeutske postupke. Plan i program pripravničkog staža za strukovne nutricioniste .rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci . kapsula i tableta. sirupa.rad u radiološkoj terapiji . Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinskog radiologa i višeg radiološkog tehničara .rad u nuklearnoj medicini .12 nedelja . optimizacija doze. 2) Rad u radiološkoj terapiji . opremom sa pulsnom sekvencom. organizaciju pravilnog skladištenja namirnica. Pripravnik se u okviru oblasti kompjuterizovane tomografije obučava za pripremu materijala i pripremu radiološke opreme. masti. kontrolu pripremljenih obroka. izbor faktora ekspozicije. infuzionih rastvora). centriranje i nega bolesnika.Osposobljava se za praktičan rad na izradi sledećih grupa galenskih lekova: prečišćene vode. gelova.4 nedelje . i sa korišćenjem celokupne dodatne i pomoćne opreme. 7. nadzor nad sprovoñenjem organizacije i postupka rada u celokupnom sistemu ishrane. sterilnih preparata (kapi i masti za oči. Sarañuje sa radiologom i drugim lekarima kao deo multidisciplinarnog tima.

Obučava se za rukovanje opremom i obezbeñivanjem tačnosti i pouzdanosti opreme. Upoznaje se sa načinom odvajanja. vazduha i sedimentne materije i obučava se za rad na ureñajima za uzorkovanje vazduha i sedimenata. kao i potreba za hranljivim i zaštitnim materijama. aseptičkim obeležavanjem radiofarmaka. postavljanje bolesnika u odgovarajući položaj. odreñivanju veličine polja. 3) Dezinfekcija.1 nedelja .higijena i humana ekologija .3 nedelje . Plan i program pripravničkog staža za strukovnog sanitarno-ekološkog inženjera i višeg sanitarnog tehničara . i drugih parametara. izračunavanjem tačnog volumena i aktivnosti.2 nedelje . Obučava se za zaštitu od zračenja i optimizaciju doze. dezinsekcija i deratizacija . multidisciplinarnim pristupom pri izvoñenju tretmana i voñenju medicinske dokumentacije i evidencije. načinom njihovog dobijanja. mužom generatora i merenjem radioaktivnosti. 8. načinom pisanja i izradom izveštaja i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. sa načinom utvrñivanja energetskih potreba.socijalna medicina . 2) Unapreñenje ishrane U oblasti unapreñenja ishrane. primene kalupa. postavljanje bolesnika. kretanja i tretiranja sa infektivnim medicinskim otpadom. Upoznavanje sa načinom voñenja evidencije o tretmanu koji je primenjen kao i o čuvanju podataka.6 nedelja .kontrola i prevencija bolesti . briseva sa radnih površina. upoznaje se sa osnovnim parametrima za izbor optimalnih uslova pregleda i sa zaštitom od zračenja i optimizacijom doze kao i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. namirnica i predmeta opšte upotrebe. pripravnik se upoznaje sa antropomertijskim instrumentima i merenjima i procenom stanja uhranjenosti.6 nedelja 1) Higijena i humana ekologija U oblasti higijene i humane ekologije pripravnik se osposobljava za samostalno uzorkovanje vode za piće. rukovanje opremom za sprovoñenje tretmana. skladištenjem. 3) Rad u nuklearnoj medicini Upoznaje sa radom u nuklearnoj medicini. uzorkovanje površinske i otpadne vode. sa protokolom izrade dijeta zdravih i bolesnih osoba.Upoznaje se sa radom u radiološkoj terapiji i ulogom u planiranju tretmana.2 nedelje .unapreñenje ishrane .dezinfekcija. radiofarmacima.radna sredina .laboratorija . dezinsekcija i deratizacija .4 nedelje .

učestvuje u izradi izveštaja o odreñenim parametrima demografskog kretanja stanovništva. pripravnik se obučava za uzimanje.7 nedelja . 7) Radna sredina U oblasti radne sredine.2 nedelje . primenu standardizovanih postupaka u uzorkovanju. Upoznaje se sa radom laboratorije i procedurama analize uzoraka sanitarne hemije i toksikologijom. i obučava se za prethodno i periodično ispitivanje sanitarno higijenskih uslova u radnoj sredini. pripravnik se osposobljava za rad u zdravstvenom nadzoru nad osobama koje podležu obaveznom sanitarnom pregledu. prijem i trijažu biološkog materijala. zdravstvenom nadzoru nad kliconošama zaraznih bolesti. dezinsekcije i deratizacije i upoznaje se sa procedurama sistema kontrole kvaliteta. u sprovoñenju protivepidemijskih mera. pripravnik se osposobljava za prikupljanje podataka iz oblasti zdravstvene statistike. pripravnik se upoznaje sa postupcima za proveru održavanja higijene u radnoj sredini.biohemijska laboratorija .2 nedelje . rukovanju i čuvanju biološkog materijala.2 nedelje . upoznaje se i osposobljava za samostalan rad na aparatima u . 9.7 nedelja .4 nedelje 1) Biohemijska laboratorija U biohemijskoj laboratoriji. 5) Socijalna medicina U oblasti socijalne medicine. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinsko-laboratorijskog tehnologa i višeg laboratorijskog tehničara: .patohistologija . Obučava se za poslove zdravstvenog vaspitanja i promociju zdravlja. pripravnik se obučava za samostalno obavljanje poslova dezinfekcije.hematološka laboratorija . sa intrahospitalnim infekcijama i merama za njihovo sprečavanje i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.transfuzija . 6) Laboratorija U oblasti laboratorijske delatnosti. dezinsekcije i deratizacije. Upoznaje se sa monitoringom hladnog lanca vakcina i kalendarom vakcinacije i uzima materijal za laboratorijske analize u ustanovi i na terenu. prijavljivanju i evidentiranju zaraznih bolesti. 4) Kontrola i prevencija bolesti U oblasti kontrole i prevencije bolesti. kao i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.U oblasti dezinfekcije.mikrobiološke laboratorije . prijavljivanju i evidentiranju nezaraznih bolesti. pripravnik se upoznaje sa postupcima analize vode. namirnica i predmeta opšte upotrebe i upoznaje se sa postupcima kontrole sterilnosti.imunohemija .

u domu zdravlja . obrada. VII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM 1. upoznaje se sa različitim tehnikama i metodama u imunohemijskim laboratorijama. pripravnik se osposobljava za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji. pravljenje i bojenje preparata. zasejavanje biološkog materijala na podloge. osposobljava se za izvoñenje standardnih biohemijskih analiza. . odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplatinskog vremena. odreñivanje fibrinogena. 4) Patohistologija U patohistološkoj laboratoriji. 6) Laboratorija za imunohemiju U laboratoriji za imunohemiju. pripravnik se osposobljava za samostalno uzimanje krvi. 2) Hematološka laboratorija U hematološkoj laboratoriji.3 meseca. kao voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza. pripravnik se osposobljava za odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču i izradu standardnih hematoloških testova.laboratoriji. 1) Za medicinsku sestru tehničara (opšti smer) i pedijatrijsku sestru: . pravljenje hranljivih podloga i rad na mikrobiološkim analizatorima.u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . čuvanje i transport krvi. hemijski i mikroskopski pregled urina i pregled fecesa. ginekološko-akušersku sestru i medicinsku sestru vaspitača: .tehničara (opšti smer).3 meseca. sečenju. ispitivanje i kontrolu krvi davalaca. bojenju i ostalim pripremama za dijagnostiku uzoraka. prenatalna ispitivanja krvi i za pretransfuziona testiranja krvi i komponenata krvi. 5) Mikrobiološka laboratorija U mikrobiološkoj laboratoriji. rukovanje sterilnim materijalom. pedijatrijsku sestru. Plan i program pripravničkog staža za medicinsku sestru . pripravnik se obučava se za rad na imunohemijskim analizatorima za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja. obučava se za sterilizaciju laboratorijskog posuña. konzervaciju. pripravnik se osposobljava za rad na fiksiranju i kalupljenju uzoraka. 3) Transfuzija U transfuziji.

priprema bolesnica za operaciju i sprovodi negu operisanih bolesnica. vodi medicinsku dokumentaciju. radi na formiranju radnih. učestvuje u ispitivanju životne i radne sredine (zagañenost vazduha. vodi zdravstvenu i pedagošku dokumentaciju. održava ličnu higijenu dece. upoznavanje sa primenom principa ishrane zdravih i bolesnih ljudi. nega i kontrola trudnice kod patoloških trudnoća. organizuje i sprovodi slobodne i usmerene aktivnosti dece. buka. kontrolu vitalnih funkcija dece. sprovoñenje svih higijensko-epidemioloških mera i sprečavanje intrahospitalnih infekcija. termoterapije. sprovodi ishranu deteta. 4. prašina). rasta i razvoja. izdaje i vodi evidenciju sanitarnih knjižica. upoznavanje osnovnih principa i ciljeva zdravstvenovaspitnog rada i učestvovanje u sprovoñenju zdravstveno vaspitanja kao integralnog rada u svakodnevnoj praksi. prati stanja trudnice u sva četiri poroñajna doba. dezinsekcije i deratizacije.vaspitača: Osposobljava se za prijem i trijažu dece u ustanovama za dnevni boravak i specijalizovanim ustanovama. Plan i program pripravničkog staža za fizioterapeutskog tehničara: . radi na poslovima dizenfekcije. vrši nadzor nad javnim i individualnim vodnim objektima kao i objektima za dispoziciju otpadnih materija. vrši prijem i trijažu trudnica.u zavodu za javno zdravlje . Plan i program pripravničkog staža za sanitarno-ekološkog tehničara. krioterapije. sekundarne ili tercijarne prevencije. hidroterapije.zamena roditelja). uzima uzorke za hemijska i mikrobiološka ispitivanja i vodi potrebnu evidenciju. mehanoterapije.6 meseci. usmeravanje na savlañivanje metoda i postupaka u cilju pružanja zdravstvene zaštite u domenu primarne. 2) Za ginekološko-akušersku sestru: Priprema potreban materijal. sprovodi terapiju (pareteralnu i preroralnu). 3) Za medicinsku sestru . . sprovodi zdravstveno-vaspitni rad sa trudnicom i babinjarom. voñenje odgovarajuće medicinske dokumentacije. sarañuje sa roditeljima. na području na kome deluje zdravstvena ustanova. Prati stanje u odnosu na kretanje zaraznih bolesti. pribor i instrumente za rad. radi na adaptaciji novoprimljenog deteta. vodi evidenciju kliconoša. socijalnih. snabdevanjem vodom i dispozicije otpadnih materijala i druge faktore okoline koji utiču na ljudsko zdravlje. sprovoñenju terapije i uzimanju materijala za analize. 3. priprema bolesnice za pregled i ginekološke intervencije. vrši nadzor nad licima zaposlenim u prometu namirnica i nad drugim licima koja podležu zdravstvenom nadzoru.služba fizikalne medicine i rehabilitacije . 2. praktičan rad na voñenju osnovne medicinske dokumentacije i evidencije. Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje poslova i zadataka svoje struke u cilju pružanja zdravstvene zaštite i sprovoñenje terapijskih procedura u oblasti: fototerapije. a posebno na sprečavanju intrahospitalnih infekcija i AIDS-a.Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje opštih i specijalizovanih poslova zdravstvene nege. priprema decu za uzimanje obroka i spavanje. sonoterapije. primenjuje vaspitne postupke u cilju što uspešnijeg emocionalnog kontakta (sestra . higijenskih i kulturnih navika. Plan i program pripravničkog staža za laboratorijskog tehničara: . primenu metode asepse i antisepse i rad u aseptičnim uslovima. elektroterapije.6 meseci. obučava se u kontroli vitalnih funkcija.

sprovoñenje preventivnih mera i zdravstveno-vaspitni rad. . upoznavanje sa osnovnim principima rada aparata na kojima izvodi analize. zavojnog materijala.1 mesec. medikamenata i materijala za stomatološke intervencije na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža i asistiranje stomatologu za vreme izvoñenja intervencija. izdavanje lekova bez recepata.bolesti zuba . . Plan i program pripravničkog staža za farmaceutskog tehničara: . dezinfekcija i sterilizacija instrumenata i materijala. priprema za rad biološkog materijala.bolnička apoteka . .hematologija . obavljanje destilacija i redestilacije vode.tehničara: .2 meseca.2 meseca.preventivna i dečja stomatologija . priprema radnog mesta za dijagnostičke procedure. kontrola sterilizacije.1 mesec. Uzimanje i prijem biološkog materijala od pacijenata.2. . medikamenata i potrebnog pribora i staranje o njihovom pravilnom utrošku. trebovanje i čuvanje instrumenata. .2 meseca. 5.1 mesec .fiksna protetika .5 meseca.stomatološka protetika . 6.1 mesec.2 meseca. priprema instrumenata. voñenje i čuvanje stomatološke dokumentacije. Plan i program pripravničkog staža za stomatološku sestru .2 meseca.. samostalno izvoñenje poverenih analiza.u mikrobiološkoj laboratoriji .2. . obeležavanje. Prijem pacijenata i priprema za stomatološke intervencije.apoteka . priprema svih farmaceutskih oblika lekova za prodaju bez recepata.1 mesec. . dijetetskih preparata.galenska laboratorija . čišćenje i dezinfekcija pribora i aparata. . sredstava za ličnu higijenu i kozmetičke preparate za potrebe domova zdravlja i dr.oralna hirurgija . materijala. raspremanje radnog mesta posle stomatoloških intervencija.3 meseca. konzervativnu i hiruršku terapiju na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža.kliničko-biohemijska laboratorija .paradontologija i bolesti usta . . Osposobljavanje za praktičar rad na izradi svih galenskih pripravaka koji služe kao baza za dalju izradu raznih farmaceutskih oblika. Plan i program pripravničkog staža za zubnog tehničara: . pribora. vrši sterilizaciju odreñenih magistralnih pripravaka i galenskih lekova. 7.mobilna protetika .5 meseca.

VIII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE SARADNIKE SA VISOKOM.P.ortodonski aparati . izrada ortodonskih aparata od sokliranja modela (izrada različitih ortodonskih kukica i opruga) do definitivne izrade sa ugradnjom elemenata. VIŠOM I SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM U zavisnosti od vrste i stepena školske spreme pripravnik se osposobljava za samostalno obavljanje odreñenih poslova zdravstvene zaštite. delimičnih krunica.1 mesec. odnosno fakulteta Broj i datum izdate diplome Naziv i mesto zdravstvene ustanove/ odnosno privatne prakse (M. izrada svih faza rada totalnih i parcijalnih proteza (kako klasičnih tako i skeletiranih proteza i retencionih elemenata) od anatomskog otiska do definitivne obrade i poliranja kao i izrada svih vrsta reparatura parcijalnih i totalnih proteza. inleja.) (Potpis direktora/ potpis osnivača) mesto . namenskih krunica svih vrsta mostova koji su programom predviñeni za četvrti stepen. Izrada svih faza rada kod jednodelnih livenih i fasetiranih krunica. Obrazac 1 PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE Prezime pripravnika (Očevo ime ) i ime Datum roñenja Diplomirao-la dana Naziv škole. nadgradnji..

P.saradnika Obrazac 2 ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA I Pred ispitnom komisijom obrazovanom rešenjem ministra zdravlja broj __________ od __________ godine polagao je stručni ispit _________________________ (ime i prezime) zdravstveni radnik u radnom odnosu .) (potpis direktora/ potpis osnivača) (Potpis i faksimil ovl.) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Staž završio-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse Naziv organizacione jedinice Trajanje praktičnog rada od do godine Opis poslova: Opisna ocena rada: (M.Staž započeo-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (M. radnika . zdr.P.

II Stučni ispit je polagao dana Ispit je započeo u _____ časova. III Zabeleška o odustajanju od stručnog ispita IV Kandidat JE-NIJE položio stručni ispit. i to: STRUČNI DEO Pitanja: OPŠTI DEO Pitanja: Ispit je završen u _____ časova. Postavljena su sledeća pitanja. Predsednik komisije. Članovi komisije . Kandidat je završio __________________________________________________________________________ ___ (Navesti stručnu spremu) dana godine i pripravnički staž za Dana _________________________ godine.________________________________________________ (Navesti organ koji je kandidatu odobrio polaganje ispita) Broj _____ od _________________________ godine.

Ministar. Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit.saradnik sa visokom str. Predsednik ispitne komisije. . spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja.Obrazac 3 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik .

Predsednik ispitne komisije.Obrazac 4 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku. Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit. MINISTAR .saradnik sa višom i srednjom stručnom spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za _________________________ pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik .