PRAVILNIK

O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA
("Sl. glasnik RS", br. 50/2006, 112/2009 i 50/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se plan i program pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, bliži uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa) u kojima se može obavljati pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice, način voñenja pripravničke knjižice, program, sadržina, način i postupak polaganja stručnog ispita, kao i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu.

Član 2
Pripravnički staž je praktičan rad pod nadzorom ovlašćenog zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika - mentora, kojim se zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik (u daljem tekstu: pripravnik) osposobljava za samostalan rad, u skladu sa zakonom. Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita, u skladu sa zakonom.

Član 3
Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi koja ispunjava sledeće uslove, i to: 1) da obavlja odreñene poslove zdravstvene delatnosti prema zahtevima pojedinog dela plana i programa pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike; 2) da u obavljanju odreñenih poslova zdravstvene delatnosti iz tačke 1) ovog stava učestvuje zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita; 3) da ima potrebnu medicinsku i tehničku opremu za uspešno sprovoñenje programom predviñenog osposobljavanja prema zahtevima savremene medicine. Ako zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa u kojoj pripravnik obavlja pripravnički staž ne ispunjava uslove propisane u stavu 1. ovog člana, a prema propisanom planu i programu za odreñenu oblast, može ga uputiti u drugu zdravstvenu ustanovu, odnosno privatnu praksu u kojoj se taj deo staža može obaviti.

Član 4

Pripravnički staž se obavlja po planu i programu kojim su utvrñene preventivne, dijagnostičke, terapijske, procedure i veštine zdravstvene nege i rehabilitacione procedure i veštine koje pripravnik treba da savlada u toku pripravničkog staža. Plan i program pripravničkog staža odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5
Stručni ispit sastoji se iz opšteg i posebnog dela. U okviru opšteg dela vrši se provera: 1) osnovnih znanja o ustavnom ureñenju i propisima o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, lekovima i medicinskim sredstvima, penzijskom i invalidskom osiguranju i radnim odnosima. U okviru posebnog dela vrši se provera: 2) osposobljenosti zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika za samostalno preduzimanje i obavljanje stručno-medicinskih mera, postupaka i aktivnosti u vršenju poslova zdravstvene delatnosti predviñenih planom i programom pripravničkog staža iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 6
Pripravnički staž obavlja se u radno vreme u trajanju od 40 sati nedeljno. Pripravnički staž obavlja se po pravilu bez prekida. Pod opravdanim prekidom pripravničkog staža smatra se bolest, porodiljsko odsustvo i vojna obaveza. Ukoliko je došlo do opravdanog prekida pripravničkog staža u slučajevima iz stava 3. ovog člana, pripravnički staž se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Član 7
O obavljanju pripravničkog staža vodi se Pripravnička knjižica za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike na Obrascu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Pripravničku knjižicu izdaje zdravstvena ustanova i privatna praksa u kojoj je pripravnik zaposlen, odnosno sa kojim je zaključen ugovor o volonterskom radu radi obavljanja pripravničkog staža. Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji u skladu sa zakonom vrši neposredan nadzor nad obavljanjem pripravničkog staža upisuje u pripravničku knjižicu deo pripravničkog staža i overava ga svojim potpisom i faksimilom. Početak i završetak pripravničkog staža overava svojim potpisom i pečatom direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse, u kojoj je započet, odnosno završen pripravnički staž.

Član 8
Po završenom pripravničkom stažu zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa visokom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenom fakultetu i overenom pripravničkom knjižicom. Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa višom i srednjom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri zavodu za javno zdravlje, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenoj odgovarajućoj školi i overenom pripravničkom knjižicom. Prijava sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije 30 dana pre polaganja stručnog ispita. Mesto polaganja stručnog ispita odreñuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 9
Stručni ispit polaže se javno, istovremeno pred svim članovima ispitne komisije. Ispitnu komisiju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja za sve oblasti. Ispitna komisija sastoji se od predsednika i drugih članova komisije. Predsednik i drugi članovi ispitne komisije imaju najmanje isti stepen školske spreme kao i pripravnik koji polaže stručni ispit, kao i položen stručni ispit i pet godina rada u struci. U ispitnu komisiju imenuju se stručnjaci odgovarajuće školske spreme koji se bave odgovarajućim poslovima zdravstvene delatnosti. Poseban deo stručnog ispita za doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane farmaceute i diplomirane farmaceute - medicinske biohemičare ispituju ispitivači koji su dobili naziv primarijus.

Član 10
Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita posebno se obrazuju za: 1) doktore medicine; 2) doktore stomatologije; 3) diplomirane farmaceute; 4) diplomirane farmaceute medicinske biohemičare; 5) zdravstvene saradnike sa visokom školskom spremom; 6) zdravstvene radnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do četiri godine, sa višom i srednjom školskom spremom;

Ocena uspeha na stručnom ispitu glasi "položio" i "nije položio" i donosi se većinom glasova članova ispitne komisije. odnosno pri zavodu za javno zdravlje u roku predviñenom u stavu 1. Sekretar je dužan da tokom polaganja stručnog ispita vodi zapisnik. odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 4 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 11 Po završenom stručnom ispitu komisija ocenjuje celokupan uspeh pripravnika. Član 13 O toku ispita vodi se Zapisnik o polaganju stručnog ispita na Obrascu 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. odnosno pri zavodu za javno zdravlje ako je iz opravdanih razloga sprečen da pristupi ispitu u roku odreñenom za polaganje stručnog ispita najmanje tri dana pre dana odreñenog za polaganje ispita. Član 16 Administrativno-tehničke poslove za ispitnu komisiju obavlja sekretar koji se imenuje aktom o obrazovanju ispitne komisije. sa višom i srednjom školskom spremom. Član 12 Pripravnik koji ne položi stručni ispit može da polaže taj ispit u roku koji ne može biti kraći od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 3 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 17 . Član 15 Pripravnik je dužan da obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. smatra se da ispitu nije pristupio.7) zdravstvene saradnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije. Član 14 Zdravstvenom radniku. odnosno na studijama u trajanju do četiri godine. ovog člana ili je razlog odustajanja od polaganja ispita neopravdan. Ukoliko pripravnik ne obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. Zdravstvenom radniku. osnovne strukovne studije).

koji su označeni na sledeći način: 1. Veštine . glasnik RS". Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom 2. Interna medicina 3. 2. . 112/2009) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA I PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU ŠEST GODINA a) Plan pripravničkog staža: 1. koliko puta (označeno brojem uz odgovarajuću skraćenicu). Ginekologija 5.izvodi (označeno sa I). Pedijatrija 4.Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik RS". Znanja . Član 18 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".reprodukuje (označeno sa R). Samostalan član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Sl. Hirurgija 3 meseca 1 mesec 1 mesec 15 dana 15 dana b) Program pripravničkog staža obuhvata znanja i veštine koje doktor medicine treba da savlada u toku pripravničkog staža iz gore navedenih oblasti medicine.posmatra (označeno sa P). broj 89/93). Predlog programa obuhvata nivoe znanja i veština prema sadržaju rada. . br.

reprodukuje Poznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Poznavanje prednosti kućnog lečenja i nege Principi palijativne nege Poznavanje pravnih okvira svog delovanja Poznavanje uloge i značaja primarne zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite Srbije Poznavanje programa unapreñenja zdravlja za populacione grupe sa kojima radi Poznavanje klasifikacionih sistema koji se koriste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (MKB/X. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje metoda za rano otkrivanje nezaraznih bolesti Poznavanje mogućnosti i dometa preventivnih aktivnosti Poznavanje vodiča dobre prakse za najčešća oboljenja i stanja u PZZ (šećerna bolest. lečenje. plućne bolesti i dr. rehabilitacija i druge postupke sa bolesnicima koji se pojavljuju u ordinaciji opšte medicine Poznavanje mera racionalnog propisivanja lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. rak.) Poznavanje principa voñenja medicinske dokumentacije i evidencije kao i etičke i pravne posledice (obaveze i prava pacijenata) Poznavanje načina komunikacije sa specijalističkim službama i drugim službama (npr. Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom (3 meseca) Znanja: R . blagovremene dijagnostike. patronažna služba) i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Poznavanje komunikacija sa drugim službama van zdravstvenog sektora i sa nevladinim organizacijama Poznavanje prevencije.izvodi Specifičan način uzimanja anamneze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Objektivni pregled bolesnika Sistematski preventivni pregled odraslog sa ispitivanjem rizičnog ponašanja Neurološki pregled Psihijatrijski intervju Priprema obolelog i povreñenog za transport Obrada i previjanje hirurške rane R R R R R R R R R R R R R R R R R I10x I10x I 5x I 5x I 2x I 2x I 5x . MKPY/II.posmatra I . povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. KVB. diferencijalne dijagnostike.1. i dr.) Veštine: P .

toplotnog udara.Postavljanje urinarnog katetera Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala Bris nosa i ždrela Injekcije (intradermalno.. R R .c. dehidratacije. dojenčad i adolescenti. van zdravstvene ustanove i u toku transporta) Metode medicinske pomoći kod srčanog zastoja. i.) Vakcinisanje po programu imunizacije Snimanje i očitavanje EKG-a Demonstracija upotrebe inhalatora bolesnicima Racionalno propisivanje lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Pisanje recepata Prepoznavanje neželjenih terapijskih efekata i njihovo otklanjanje Prepoznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Interpretacija i korišćenje nalaza laboratorijskih analiza Interpretacija i korišćenje nalaza Ro Interpretacija i korišćenje nalaza ultrazvuka Komunikacija sa specijalističkim službama i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Pisanje uputa Voñenje medicinske dokumentacije bolesnika (zdravstveni karton) Ocenjivanje radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. Poznaje principe sistematskog zdravstvenog nadzora dece . opekotina Osmišljavanje i obavljanje kućnih poseta Voñenje razgovora sa bolesnikom i njegovom porodicom u ambulanti i kod kuće Zdravstveno vaspitanje u zajednici u kojoj radi Voñenje umirućeg bolesnika Pregled umrlog Izdavanje umrlice Higijensko-epidemiološka zaštita I 5x I 5x I 1x I10x svaka I 3x I10x I 5x I10x 10x I 3x I 5x I10x I10x I 2x I10x I10x I10x I10x I10x I 2x I 5x I 2x I 5x I10x I 3x R 2x R 2x R 2x 2. Pedijatrija (1 mesec) Znanja: R .m. prestanka disanja..posebno dojenčadi. akutnih trovanja.reprodukuje Poznaje principe zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja s posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe kao što su novoroñenčad. s.v. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Pisanje doznaka. i. otvaranje bolovanja i izdavanje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad Izdavanje lekarskog uverenja i povredne liste Pružanje hitne pomoći (u zdravstvenoj ustanovi.

postavljanju početne i konačne dijagnoze.izvodi Sistematski pregled zdravog dojenčeta Sistematski pregled predškolskog deteta Sistematski pregled školskog deteta Sistematski pregled adolescenta Merenje telesne mase. telesne visine i obima glave i uporeñivanje sa standardima (grafikonima) rasta Procena denticije Procena stadijuma polnog sazrevanja Ispunjavanje zdravstvenog kartona Proveravanje urednosti vakcinacija (u zdravstvenoj knjižici i kartonu deteta) Objašnjavanje roditeljima (i deci) značaja vakcinacija Davanje pisanog saveta za ishranu dojenčeta. narkomanija. oboljenja i povreda Ovladava principima pružanja hitne medicinske pomoći povreñenim i obolelim u zdravstvenoj ustanovi. kao i skrining metodama Poznaje metode blagovremenog i efikasnog lečenja najčešćih stanja. gojaznost.posmatra I . posebno AIDS-a i masovnih nezaraznih oboljenja Poznaje metode rane dijagnostike uključujući metode samokontrole Ovladava znanjima.dece pred upis u školu i adolescenata Poznaje principe specifične zaštite u odnosu na činioce rizika po zdravlje. ultrazvučne i druge pomoćne dijagnostičke metode Poznaje indikacije za upućivanje na bolničko lečenje Ovladava principima propisivanja lekova. bolesti i povrede. izvan zdravstvene ustanove i tokom transporta Poznaje principe kućnog lečenja obolele i povreñene dece Poznaje indikacije za rehabilitaciju i metode praktične primene odreñenih metoda rehabilitacije Ovladava indikacijama za korišćenje konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda Poznaje indikacije za laboratorijske. sanitetskog materijala i pomoćnih medicinskih sredstava u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom Poznaje vodiče dobre kliničke prakse za najčešća oboljenja i stanja (astma. rendgen. pothranjenog i gojaznog deteta Praktična primena oralnih. hipertenzija. alkoholizam. EKG. šećerna bolest. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. supkutanih i intrakutanih vakcina Individualni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Grupni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Anamneza i pregled bolesnog dojenčeta Anamneza i pregled bolesnog predškolskog i školskog deteta Anamneza i pregled bolesnog adolescenta R R R R R R R R R R R R I-10x I-10x I-10x I-10x I-20x I-20x I-20x I-5x I-10x I-10x P-10x I-15x P-5x P-2x I-10x I-10x I-10x . akutni gastrointestinalni poremećaji) Poznaje glavne oblike rizičnog ponašanja u adolescenciji (pušenje. prerana polna aktivnost) Veštine: P . a naročito akutnih i zaraznih oboljenja.

izvodi KARDIOLOGIJA (5 dana) Internistička anamneza i fizikalni pregled u kardiološkoj prijemnoj ambulanti Registrovanje i interpretacija EKG-a Merenje arterijske tenzije Ultrazvučni pregled srca Davanje i. ORL. Interna medicina (30 dana) Znanja: R .Uzimanja brisa ždrela Direktni otoskopski pregled Indirektni otoskopski pregled Prepisivanje recepta Pismeno uputstvo za oralnu regidraciju Tumačenje rezultata hematoloških i biohemijskih analiza Tumačenje rezultata rendgenskih i ultrazvučnih pregleda Pisanje uputa za konsultativni pregled . oftalmologa i drugih specijalnosti Kućna poseta detetu s akutnim oboljenjem Kućna poseta detetu sa hroničnim oboljenjem I-10x I-10x P-5x I-15x P-3x I-10x P-10x I-5x P-2x P-2x 3.v. terapije Kardio-pulmonalna reanimacija Praćenje pacijenata do koronarne jedinice i njegovo zbrinjavanje Ubacivanje privremenog pace-markera PULMOLOGIJA (5 dana) Internistička-pulmološka anamneza u plućnoj prijemnoj ambulanti Internistički-pulmološki fizikalni pregled Spirometrija Gasna analiza Očitavanje RTG snimka Davanje terapije i.fizijatra.posmatra Veštine: I .reprodukuje P . Davanje inhalatorne terapije Bronhoskopija GASTROENTEROLOGIJA I ENDOKRINOLOGIJA Internistička-gastroenterološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-gastroenterološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija gastroenteroloških bolesti Lečenje ulkusne bolesti Hitna stanja u gastroenterologiji Internistička-endokrinološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-endokrinološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija endokrinoloških bolesnika I-10x I-10x I-10x P-10x P-10x P (I) P P I-10x I-10x I-10x I-10x R-10x I-5x I-5x P-5x I-10x I-10x P-10x R P I-10x I-10x P-10x .v.

reprodukuje P .Lečenje šećerne bolesti Hitna stanja u endokrinologiji NEFROLOGIJA I HEMATOLOGIJA (5 dana) Internistička-nefrološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-nefrološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija nefroloških bolesnika Hemodijaliza Hitna stanja u nefrologiji Internistička-hematološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-hematološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija hematoloških bolesnika Anemije i njihovo lečenje Hitna stanja u hematologiji R P I-10x I-10x I-10x P-10x P I-10x I-10x I-10x R-10x P 4.izvodi I-10x I-5x I-5x I-2x I-2x P-2x R R P-5x R R R P-2x I-5x I-5x I-5x I-5x R R I-5x I-5x P-5x R P-2x P-2x Ginekološka anamneza Ginekološki pregled Formiranje ginekološke istorije Dijagnostičke procedure u ginekologiji Ginekološke male hirurške intervencije Ginekološke operacije Preoperativna priprema i postoperativna nega i terapija Inflamatorne promene u maloj karlici Rano otkrivanje malignih oboljenja genitalnih organa Malignomi genitalnih organa Kontracepcija i neposredna postkoitalna kontracepcija Juvenilna ginekologija Hitna stanja u ginekologiji Akušerska anamneza Akušerski pregled Formiranje akušerske istorije Dijagnoza trudnoće Poremećaji u ranoj trudnoći Voñenje normalne trudnoće Priprema trudnice za poroñaj Voñenje normalnog poroñaja Voñenje patološkog poroñaja Puerperijum (babinjare) Krvarenje u ranoj i kasnoj trudnoći Hitna stanja u akušerstvu .posmatra Veštine: I . Ginekologija (15 dana) Znanja: R .

privremena hemostaza Obrada manjih opekotina Obrada većih opekotina Laboratorijske analize i radiološki pregledi u hirurškoj dijagnostici Protokol dijagnostike i urgentnog tretmana neurohirurških povreda Venepunkcija.reprodukuje P . incizijaparicijuma). P P-2x I-3x I-2x I-10x I-5x I-2x I-2x R (I-2x) I-2x P-2x R R I-10x I-10x I-2x P-2x R I-2x P-2x P-2x I-2x I-5x Hirurška anamneza Klinički pregled dojke Klinički pregled abdomena Palpacija perifernih arterija i arterija vrata Digitalni pregled rektuma i prostate Hirurške operacije Endotrahealna intubacija i opšta anestezija Protokol preoperativne pripreme Primena osnovnih principa dezinfekcije i sterilizacije Zbrinjavanje urgentnih hirurških stanja Krikotireoidektomija i trahotomija Torakocenteza kod hematopneumotoraksa i pneumotoraksa Hirurška obrada infekcija kože i potkožnog tkiva (drenaža apcesa. injekcija Asistirano disanje ambu balonom i maskom Oksigenoterapija Priprema za transport do druge zdravstvene ustanove Nazogastrična sukcija Klizme Punkcija pluralne šupljine Postavljanje urinarnog katetera Privremena imobilizacija II PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU PET GODINA .m.Akušerski (obstretrički) šok P-2x 5.posmatra Veštine: I . davanje infuzija Davanje i.izvodi I-10x I-5x I-10x I-5x I-2x P-2x P-2x R R P-2x R. Hirurgija (15 dana) Znanja: R . uzimanje brisa rane Postavljanje elastičnog zavoja Previjanje rane i uklanjanje konaca Primarna obrada manje i srednje rane Vañenje dostupnih stranih tela Davanje lokalne anestezije Zaustavljanje krvarenja .

. Zarazne bolesti 11. razvoj ličnosti. Otorinolaringologija 10. invalidnost i dr. Opšta medicina – u službi hitne medicinske pomoći u domu zdravlja.sistematskog zdravstvenog nadzora.). Socijalna medicina b) Program pripravničkog staža za doktore medicine: U toku pripravničkog staža doktor medicine se obučava u obavljanju: 75 dana 15 dana 40 dana 10 dana 40 dana 15 dana 35 dana 35 dana 30 dana 10 dana 8 dana 8 dana 8 dana 10 dana 8 dana 25 dana 10 dana 8 dana . a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja posebno AIDS-a. masovnih nezaraznih oboljenja (šećerna bolest. kardiovaskularne bolesti. rak. . stanovanje.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe. Zdravstvena zaštita radnika 5. odnosno u zavodu za hitnu medicinsku pomoć 2. Higijensko epidemiološka zaštita 15. trudnoću. kao i za rad na planiranju porodice. seksualno vaspitanje. bolesti i povrede.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. dece pred upis u školu i za vreme školovanja. Neuropsihijatrija 8. Fizikalna medicina i rehabilitacija 13. Zdravstvena zaštita dece 4. radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje. odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. Zdravstvena zaštita žena – u porodilištu 3. . Opšta hirurgija 7. Interna medicina 6. Kožne i venerične bolesti 16. . Oftalmologija 12. a naročito odojčadi.a) Plan pripravničkog staža za doktore medicine: 1. plućna oboljenja i dr. u zaštiti od profesionalnih oboljenja i povreda i dr. (ishrana. vodosnabdevanje. odmor i dr). starost. Sudska medicina 14. Pneumoftiziologija 9. promene vezane za adolescenciju.

obučava se u postavljanju indikacija za rehabilitaciju i praktičnoj primeni odreñenih metoda rehabilitacije. terapijskih klizmi. ultrazvučnih i dr. akutnih trovanja. rendgen. upoznaje se sa izradom analize i njihovom praktičnom primenom. pomoćnih dijagnostičkih metoda. sukcije. antišok terapije. vañenje dostupnih stranih tela. intubacije i traheotomije. namirnica i predmeta opšte upotrebe i zakonskim propisima iz ove oblasti.U okviru primarne zdravstvene zaštite upoznaje se sa zakonom i programima i drugim aktima donetim na osnovu zakona. U pojedinim granama medicine. zaustavljanja krvarenja. perforacije unutrašnjih organa i dr. upoznaje se sa propisima i njihovom praktičnom primenom u . raznih vrsta punkcija i evakuacija. da pripremi i vrši medicinsku obradu bolesnika za upućivanje na ocenu radne sposobnosti. oksigenoterapije. infuzije. školskom higijenom. vode. EKG. školama i dr. tamponade nosa i dr. . kao i indikacije za upućivanje na bolničko lečenje. postavljanju početne i konačne dijagnoze. Učestvuje u sprovoñenju anketa o vodnim objektima. toplotnog udara. Zavisno od oblasti medicine: . zaštite u visokoferbilnim stanjima. samokontrole i dr. kao i "skrining“ metodama. kategorizacije mokraćne bešike. otklanjanjem otpadnih materija. uči da propisuje lekove i sanitetski materijal i pomoćna medicinska sredstva u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom kao i da raspoznaje neželjena dejstva lekova. a posebno pružanja hirurške pomoći. osposobljavanje za odgovarajući transport do druge zdravstvene ustanove. sadržajima sistematskih pregleda. higijenom rada. prestanka disanja. doktor medicine se posebno osposobljava. domaćinstvima. i to u oblasti: Higijensko-epidemiološke zaštite: upoznaje se sa osnovnim principima i merama u vezi sa higijenom ishrane. medicinske pomoći kod hemijsko-bioloških i jonizujućih oštećenja. dehidratacije. blagovremenom i efikasnom lečenju najčešćih stanja oboljenja i povreda i zaštiti od nesposobnosti. van zdravstvene ustanove i tokom transporta (metode medicinske pomoći kod "kardijal arest-a". upoznaje se sa merama na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i epidemija i praktično ih sprovodi. upoznaje metode i sadržaje kontinuiranog nadzora nad hroničnim bolesnicima. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. lokalne anestezije.učestvuje u kućnom lečenju obolelih i povreñenih i u pružanju hitne medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi. paracenteze.).ovladava tehnikom poroñaja i revizije materice. snabdevanjem stanovništva zdravom pijaćom vodom i dr. osnovama zaštite od jonizujućeg zračenja.obučava se u ranoj dijagnostici (uključujući metode samokontrole).savladava znanjima. laboratorijskih. i neposredno učestvuje u njihovoj primeni. indikacije i tehniku davanja transfuzije krvi i krvnih komponenti. Osposobljava se za vršenje ambulantnih hirurških intervencija (obradu rane i dr. hemioprofilakse. . rada patronažne službe.upoznaje se sa principima zdravstvene zaštite za slučaj vanrednog stanja i rata. upoznaje i ovladava metodama vakcinacije.). . . Ovladava tehnikom uzimanja i slanja na pregled uzoraka vazduha. metodama zdravstveno-vaspitnog rada.upoznaje metode: odreñivanja krvnih grupa. opekotina. medicinske mere kod pneumotoraksa. imobilizacije. asistiranog disanja. odnosno oblastima zdravstvene zaštite. vrši epidemiološka izviñanja i epidemiološke ankete. upoznaje indikacije i potrebu korišćenja konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda. . .

Socijalne medicine: upoznaje se sa osnovnim principima zdravstvene zaštite. upoznaje metode planiranja i programiranja u zdravstvu. Oralna hirurgija 7. a posebno primarne zdravstvene zaštite. hemioprofilaksi. Kožnih i veneričnih bolesti: upoznaje se sa ambulantnim radom i ovladava tehnikom dijagnostike i terapije najčešćih kožnih oboljenja i bolesti koje se prenose polnim putem. Bolesti zuba 4. Praktično radi na postupcima pri izdavanju lekarskih uverenja. Preventivna i dečja stomatologija: doktor stomatologije se u oblasti dečje stomatologije obučava u obavljanju: . Upoznaje se sa odredbama krivičnog zakona o radu lekara koji neposredno obavlja zdravstvenu delatnost. sarañuje u izradi planova i programa i njihovoj evaluaciji. zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje usta i zuba. o obaveznim imunizacijama. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja.sudskog veštaka. upoznaje se sa osnovnom koncepcijom organizacije zdravstvene delatnosti. praćenja i proučavanja zdravstvenog stanja stanovništva i izradom odgovarajućih elaborata. Stomatološka protetika 6. Ortopedija vilica 3.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. Paradontologija i oralna medicina 5. predškolske dece. III PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE a) Plan pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. Preventivna i dečja stomatologija 2. upoznaje se sa principima epidemiološkog pristupa bolestima koje se prenose polnim putem.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje oralnog zdravlja. posebno AIDS-a. kao i lekara . Sudske medicine: vrši obdukcije. savladava osnove zdravstvene statistike i praktično ih primenjuje. fizičkih i toksičkih povreda. fluor profilaksa i dr. seroprofilaksi.sistematskog zdravstvenog nadzora u oblasti oboljenja usta i zuba. a naročito odojčadi. učestvuje u primeni dermatološke terapije. 70 dana 30 dana 65 dana 60 dana 70 dana 40 dana 30 dana . za vreme školovanja. male dece. oralna higijena. . . Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći b) Program pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. upoznaje elemente za procenu kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvenog stanja stanovništva. trudnica i dr. sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe (ishrana.sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti.). Uvežbava klasifikaciju i kvalifikaciju mehaničkih. o kliconošama i dr.. odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. upoznaje se sa mestom i ulogom zdravstvenog vaspitanja u zdravstvenoj zaštiti i ovladava metodologijom zdravstveno-vaspitnog rada u svakodnevnoj praksi. normativima i standardima u radu zdravstvene službe i osnovama ekonomike u zdravstvenoj zaštiti.

zaštitom brušenih zuba. posebno programa zalivanja fisura. kontrola nicanja zuba.preventivno-terapijskih mera u sprečavanju oboljenja usta i zuba. pripremnim postupcima preprotetskog zbrinjavanja. sprečavanje formiranja nepravilnih funkcija. 3. primena vestibularne ploče i dr. upoznaje se sa mogućnostima hirurškog lečenja parodontopatija i manifestacijama sistemskih oboljenja u usnoj duplji. pripremom retencionih zuba za prihvatanje elemenata parcijalne proteze i planiranjem namenskih fiksnih nadoknada. 2. U okviru dečje stomatologije. uklanjanjem dotrajalih fiksnih zubnih nadoknada. metoda i materijala opturacije kanala korena. dijagnostikom i terapijom kataralnog gingivita u dece. vežbe špatulom za sprečavanje obrnutog preklopa sekutića i dr.). biološkim i biohemijskim testovima u dijagnostici oboljenja mekih tkiva usta. savladava preventivne mere u oblasti parodontopatija (profesionalnu i individualnu negu usta i zuba) dijagnostiku parodontopatije i bolesti usta (kliničku i rendgenološku) i sekundarnu prevenciju parodontalnih oboljenja (uklanjanje kamenca. Stomatološka protetika: a) fiksna protetika (35 dana): upoznaje se sa dijagnostikom i planiranjem fiksnih zubnih nadoknada u punom i prekinutom zubnom nizu. kliničkim postupcima izrade različitih fiksnih zubnih nadoknada (brušenjem zuba nosača za fiksne zubne nadoknade. 4. dijagnostikom i terapijom herpetičnog stomatita. registracijom visine zagrižaja. oblikovanjem i poliranjem ispuna. Ortopedija vilica: upoznaje se sa etiologijom nepravilnosti orofacijalnog sistema. kod odojčeta. pripremom karijesnih kaviteta za ispune (preparacija kaviteta I i V klase). mešovite i stalne denticije). materijalima za ispune. zaštitom pulpe. konkramenata i dr. vañenjem mlečnih i stalnih zuba u dece. punjenjem kaviteta klasičnim i savremenim materijalima. Bolesti zuba: upoznaje se sa pregledom. postupkom kod urgentnih stanja (prva pomoć) iz oblasti bolesti zuba. U okviru primarne zdravstvene zaštite. izradom inleja. prvom pomoći u oblasti dečje stomatologije. upoznaje se sa pregledom. upoznaje se sa zakonima i propisima (posebno Zakonom o fluorisanju vode za piće) i podzakonskim aktima. različitim metodama zbrinjavanja depulpiranih zuba. upoznaje se sa mogućnostima savremenih endodontskih tehnika obrade. sa primenom interceptivnih mera (brušenja zuba kod prinudnih zagrižaja) i sa terapijom blagih formi malokluzija (miofunkcionalne vežbe i sa i bez pomagala. upoznaje se sa raznim dijagnostičkim i terapijskim metodama u lečenju nepravilnosti stomatognatnog sistema. uzimanjem otisaka savremenim otisnim materijalima. posebno se upoznaje sa primenom preventivnih mera u cilju sprečavanja malokluzija u doba trudnoće. lečenjem jednostavnih kanalnih sistema. Parodontologija i oralna medicina: upoznaje se sa uzrocima parodontopatija i bolesti usta i rasprostranjenošću ovih oboljenja kod nas. rasprostranjenošću malokluzija u nas. zaštitom pulpe. zdravstveno-vaspitnog rada i učestvuje u njihovoj primeni.).. cementiranjem fiksnih zubnih nadoknada). upoznaje se i ovladava metodama sistematskih pregleda i sanacije u oblasti stomatologije. Upoznaje posebne programe preventivne stomatološke zaštite i učestvuje u njihovom sprovoñenju. podveza brade. . dijagnostikom i terapijom povreda zuba. dijagnostikom i planom terapije oboljenja usta i zuba u dece (u vreme mlečne. mlečne i mešovite denticije (sprečavanje štetnih navika. dijagnostikom i planom terapije oboljenja zuba. dijagnostikom oboljenja pulpe i parodoncijuma. kliničkom dijagnostikom.). 5.

kontrolnim pregledima pacijenata sa parcijalnim protezama (higijenski aspekti. reparaturom totalne proteze. lečenjem ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata sa infekcijama lica. zaustavljanje krvarenja. IV PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute: 1. 1. konzervativno lečenje preloma kostiju lica i vilica i povreda zuba). zbrinjavanje povreda mekih tkiva.20 dana. Oralna hirurgija: dijagnostika oboljenja zuba i usta koja zahtevaju oralnohirurške intervencije. terapija dentogenih infekcija. Socijalna farmacija . kliničkim postupcima u izradi totalne proteze primenom različitih metoda uzimanja otisaka. lečenjem benignih i malignih tumora maksilofacijalne regije. 7. vañenje zuba kod pacijenata rizika. 2. privremena imobilizacija. različitim metodama podlaganja totalne proteze. lečenje komplikacija vañenja zuba. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . vañenje zuba. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute obuhvata znanja i veštine koje diplomirani farmaceut treba da savlada u toku pripravničkog staža kako bi se osposobio za samostalni profesionalni rad. principi sterilizacije. promene na mekim tkivima. zube i nosače i dr. uticaj na meka tkiva. 6. izborom veznih elemenata parcijalne proteze i izradom kompleksnih parcijalnih proteza. planiranjem i pripremom krezubih pacijenata za izradu različitih oblika parcijalnih proteza. postavljanje indikacije za hirurško lečenje periapikalnih lezija. upoznavanje sa ortodonskohirurškom terapijom impaktiranih zuba. higijenski aspekti). reparaturom i podlaganjem parcijalnih proteza. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći: upoznaje se sa urgentnim stanjima u medicini i stomatologiji i obučava se u pružanju prve pomoći.11 meseci. U toku obavljanja pripravničkog staža diplomirani farmaceut uči da primenjuje i razvija znanja i veštine koje je stekao u toku studija. vilica i vrata. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija: Staž u apoteci . kontrolnim pregledima (okluzija. postavljanje indikacije i kontraindikacije za vañenje izniklih i neizniklih zuba. ponašanje i odgovornost. priprema lokalne anestezije. posebno kod povreda maksilofacijalne regije (omogućavanje prohodnosti disajnih puteva.). laboratorijskim postupcima izrade metalnog skeleta parcijalnih proteza. izradom imedijatnih proteza.8 meseci Tokom obavljanja pripravničkog staža u apoteci diplomirani farmaceut se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima apoteke. planiranjem i preoperativnim i postoperativnim tretmanom pacijenata sa deformitetima maksilofacijalne regije. zaustavljanje krvavljenja. 3. radnim uputstvima i standardnim operativnim . Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija . izgrañuje lični profesionalni stav.10 dana.b) mobilna protetika (35 dana): upoznaje se sa planiranjem u preprotetskom pripremom bezubih pacijenata za izradu totalne proteze. sa posebnim osvrtom na ranu dijagnostiku u obimu potrebnom za trijažu.

medicinskim sredstvima i drugim proizvodima.) i posebno se upoznaje sa specifičnostima racionalne farmakoterapije u bolničkoj apoteci. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima. propisanom terapijom za pacijenta. pakovanje. postupcima izdavanja lekova na recept i lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. Iz oblasti racionalne farmakoterapije pripravnik se posebno upoznaje sa: sprovoñenjem preventivnih mera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva. antibiotici. utvrñenim terapijskim protokolima lečenja i njihovim sprovoñenjem radi racionalizacije troškova. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . Iz oblasti farmaceutske tehnologije pripravnik se posebno upoznaje sa: izborom. pružanjem informacija o lekovima. jačina. prijavljivanjem i izveštavanjem o neželjenim reakcijama na lekove i medicinska sredstva. odnosno naloga za izdavanje lekova i medicinskih sredstava. odnosno promocijom zdravlja i prevencijom bolesti. savetovanjem pacijenata o pravilnoj upotrebi lekova. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i proverom prateće dokumentacije. izradom odreñenih kozmetičkih proizvoda i farmaceutskim proračunima. kao što su injekcije. rastvori za hemodijalizu. voñenjem evidencija vezanih za izradu magistralnih i galenskih lekova.procedurama za rad u apoteci. praćenjem upotrebe lekova i unapreñivanjem farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i medicinskih sredstava. planiranjem i snabdevanjem lekovima. zakonskom i stručnom odgovornošću farmaceuta pri obavljanju svoje delatnosti. koncentrati i praškovi za injekcije i intravenske infuzije. izbegavanjem interakcija terapijskog dupliranja primene lekova. posuña i opreme za izradu magistralnih i galenskih lekova. rukovanjem lekovima visokog rizika (citotoksični lekovi. drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi. izborom. gotovim lekovima (farmaceutski oblik. izradom galenskih lekova (sterilnih i nesterilnih) u galenskoj laboratoriji apoteke. obrascem recepta. 2. savremenom stručnom literaturom kojom apoteka raspolaže i pouzdanim izvorima informacija o lekovima. medicinskih sredstava i drugih proizvoda. zdravstvenim saradnicima i grañanima. intravenske mešavine. zdravstvenim radnicima. pripremom pribora. magistralnim i galenskim lekovima i njihovom izradom.3 meseca Pripravnik se upoznaje sa poslovima farmaceutske zdravstvene delatnosti koji se sprovode na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite: izradom. imunosupresivi. upoznavanje sa postupkom izdavanja magistralnih i galenskih lekova. skladištenjem i čuvanjem lekova. intravenske infuzije. postupkom odlaganja. preparati za oči i drugi sterilni. voñenjem evidencije o receptima za lekove koji se ne mogu izdati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i lekova koji sadrže opojne ili psihotropne supstance. izradom magistralnih lekova (sterilnih i nesterilnih) po prispelim receptima. kao i drugim zainteresovanim subjektima. prijemom lekova. skladištenjem i čuvanjem aktivnih i pomoćnih supstanci i odgovarajuće ambalaže za izradu magistralnih i galenskih lekova. Staž u bolničkoj apoteci . značajem komunikacije sa pacijentima. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima grañanima. praćenjem. medicinskih sredstava i drugih proizvoda pod propisanim uslovima i praćenjem rokova upotrebe. kortikosteroidi i dr. terapijska primena). klasifikacijom i listama lekova koji se izdaju i propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i značajem pridržavanja propisane terapije. čuvanjem i izdavanjem lekovitih preparata. snabdevanjem. planiranjem. peritonealnu dijalizu i irigaciju. radnim uputstvima i standardnim operativnim procedurama za rad u galenskoj laboratoriji. zdravstvenim radnicima. voñenjem odgovarajuće dokumentacije i evidencije. kao i izbegavanje i smanjenje tih reakcija. kao i nesterilni lekoviti preparati i medicinska sredstva. odnosno uništavanja lekova.

osnovnim etičkim načelima u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti. Medicinska biohemija . 3. primenom etičkog kodeksa u praksi i procenom profesionalne odgovornosti. podelom poslova i odgovornosti. Sanitarna hemija . V PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE . sistemom i načelima zdravstvene zaštite i organizacijom zdravstvene službe. procedurama i uputstvima za rad u skladu sa smernicama Dobre kontrolne laboratorijske prakse. njihovom praćenju. izradom planova i programa aktivnosti vezanih za sprovoñenje farmaceutske zdravstvene delatnosti. Tokom obavljanja pripravničkog staža u biohemijskoj. 4.5 nedelja. sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti.U laboratoriji za kontrolu kvaliteta lekova pripravnik se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima laboratorije za kontrolu lekova. planom mreže zdravstvenih ustanova. voñenjem laboratorijske dokumentacije. analizi i evidenciji. osnovama zdravstvene statistike i farmakoekonomije. Laboratorijska hematologija i hemostaza . galenskih i magistralnih lekova. posebno apoteka. 2.7 meseci i 2 nedelje. zakonskim propisima vezanim za ispitivanje i kontrolu lekova.medicinski biohemičar obavlja u biohemijskoj. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. izdavanjem . medicinskih sredstava. radom epidemiološke službe i ulogom farmaceuta u vanrednim prilikama. obradom i procenom rezultata ispitivanja.MEDICINSKE BIOHEMIČARE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute .5 nedelja. ispitivanjem i kontrolom kvaliteta aktivnih i pomoćnih supstanci. Pripravnički staž diplomirani farmaceut . klinički centar.2 meseca. 5. nacionalnom ili drugim priznatim farmakopejama ili proverenim metodama analize. bolnica. rasporedom prostorija u laboratoriji.medicinski biohemičar mora obavezno savladati program pripravničkog staža kroz praktičan rad i upoznavanje sa poslovima koje se sprovode na primarnom. opremom. toksikološkoj i sanitarnoj laboratoriji pripravnik se upoznaje sa: – organizacijom rada i osobljem laboratorije. Socijalna farmacija Pripravnik se upoznaje sa: propisima iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti. finansiranjem zdravstvene zaštite i sistemom zdravstvenog osiguranja.medicinske biohemičare: U toku pripravničkog staža pripravnik treba da primeni znanja i savlada veštine koje je stekao u toku studiranja. toksikološkoj laboratoriji i laboratoriji sanitarne hemije. ambalaže. kozmetičkih sirovina i proizvoda primenom odgovarajućih metoda analize u skladu sa evropskom. toksikološke hemije i sanitarne hemije u toku trajanja pripravničkog staža. vrstama analiza koje laboratorija izvodi. 3. privatna laboratorija) diplomirani farmaceut .medicinske biohemičare: 1. Toksikološka hemija . medicinskih sredstava i kozmetičkih proizvoda. odnosno magistralnim formulama. ljudskim pravima i vrednostima u zdravstvenoj zaštiti i pravima i dužnostima pacijenta. Nezavisno od tipa zdravstvene ustanove u kojoj obavlja staž (dom zdravlja. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute .

elementi u tragu. imunohemijski analizator. drugim metodama za odreñivanje datog parametra. ograničenjima metode. fizički napor. itd. Enzimi: aspartat-aminotransferaza. izrada rastvora poštujući zahteve za izradu rastvora. alkalna fosfataza. ishrana. interpretacija i validacija rezultata. γ . Medicinska biohemija 1) biološki materijal: vrste i načini uzimanja biološkog materijala. b) analitički faktori: uticaj lekova. bilirubin. natrijum. v) postanalitički faktori: ispisivanje i izdavanje rezultata. prijem i trijaža biološkog materijala. Test opterećenja: glukozom. interpretacijom rezultata. kalcijum. voñenje laboratorijske dokumentacije. plameni fotometar.) . primena standardizovanih postupaka u uzorkovanju. C-reaktivni protein. 4) upoznavanje sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza: a) preanalitički faktori: uticaj načina uzimanja uzoraka krvi. hemoliza. alanin-aminotransferaza. imunoglobulini) na analitički postupak odreñivanja biohemijskih parametara. načinom uzorkovanja. farmakološki aktivne supstance i lekovi i dr. albumin.amilaza. rukovanju i čuvanju biološkog materijala. promene u uzorku nakon vañenja krvi. trigliceridi. α . mokraćna kiselina. hemiluminiscencija. gvožñe. kalijum. cirkadijalni ritam. laktat-dehidrogeneza. lipodi.glutamiltransferaza. stručnom literaturom u laboratoriji. kreatinin. kreatin-kinaza. holesterol. hloridi. fosfat. faktorima koji utiču na izbor metode odreñivanja. stres. HDL-holesterol. 3) upoznavanje sa automatizacijom u medicinsko-biohemijskim laboratorijama: a) Biohemijski i hematološki analizator: upoznavanje sa principom rada aparata i samostalan rad na aparatu uz nadzor mentora i korišćenje stručne literature. merenje supstanci. literaturom. biološkim materijalom iz koga se vrši odreñivanje. analizator za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja (luminometrija. lipaza. LDL-holesterol (računski). položaj tela. pravilima ponašanja (u meñusobnim komunikacijama zaposlenih. Supstrati i metaboliti. greške u obeležavanju uzoraka. adekvatno čuvanje rastvora. lipidi. 1. ureja. aparat za očitavanje test-traka za urin. . TIBC. 5) izvoñenje opštih. elektroliti. klinički-relevantnih analiza: pre izvoñenja analize pripravnik se upoznaje sa: metodom odreñivanja. bilirubin (ukupan i direktan). trudnoća. referentnim intervalima i kliničkom primenom. b) Koagulometar. proteini: glukoza. 2) pravljenje rastvora: priprema hemikalija i posuña. klirens kreatinina.zavisno od opremljenosti laboratorije: upoznavanje sa principom rada aparata i analizama koje se rade u laboratoriji. sa pacijentima i drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima). antikoagulanasa i drugih biohemijskih parametara (hemoglobin.rezultata i voñenjem laboratorijske dokumentacije. merama zaštite na radu. ukupni proteini. procedurama i uputstvima za rad u laboratoriji.

4. mikroskopski pregled sedimenta urina. Sanitarna hemija 1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor homogenog uzorka. procena kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica na osnovu odreñivanja nutrimenata (proteina. pisanje i izdavanje mišljenja. kontrola antikogulantne terapije.). sedimentacija eritrocita. 8) upoznavanje sa principima osiguranja kvaliteta rada i racionalne laboratorijske dijagnostike: unutrašnja i spoljašnja kontrola kvaliteta rada u laboratoriji. 3) osiguranje kvaliteta rada u sanitarnoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u laboratoriji sanitarne hemije. vitamina). leukocitarna formula. leukociti. izračunavanje energetske vrednosti namirnica i dijetetskih proizvoda. koje obuhvataju gravimetrijske. relativna gustina. hemijski pregled test trakama i hemijskim metodama za pojedina konstituente urina. trombociti). pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe. ugljenih hidrata. 7) pregled fecesa: okultno krvarenje. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. polarimetrijske. odreñivanje fibrinogena. leukociturija i dr. mikroskopsko odreñivanje leukocita i trombocita. pH. interpretacija rezultata krvne slike dobijene na hematološkom brojaču. Toksikološka hemija . spektrofotometrijske. 3. interpretacija rezultata. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. lipida. volumentrijske. lečenju i praćenju pacijenata. mineralnih materija. pravilno uzimanje uzorka. upoznavanje sa značajem merne nesigurnosti. uticaj greške na rezultat laboratorijskog odreñivanja i kliničku odluku. eritrocitni indeksi. vode. 2. mikrohematurija. 2) dokumentacija u sanitarnoj laboratoriji: zahtev za analizu. 5) ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica. hematokrit. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. konfirmatorni testovi. kolorimetrijske i hromatografske tehnike. utvrñivanje greške primenom kontrolnih karti i kontrolnih pravila. kritičko tumačenje informacije na deklaracijama. Laboratorijska hematologija i hemostaza Odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču (eritrociti. odreñivanje retikulocita. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena. Zavisno od nivoa zdravstvene delatnosti kojoj laboratorija pripada pripravnik može učestvovati u izvoñenju drugih specijalizovanih analiza iz oblasti biohemije i hematologije. odreñivanje fizičkih i hemijskih parametara u vodi za piće i predmetima opšte upotrebe. aditiva i kontaminanata.6) pregled urina: izgled. interpretacija rezultata pregleda urina (proteinuirija. učešće u konsultacijama sa ostalim zdravstvenim radnicima u cilju racionalne i ekonomične laboratorijske dijagnostike i izbora relevantnih analiza i protokola u dijagnostici. boja. izrada krvnog razmaza i mikroskopsko odreñivanje leukocitarne formule. procena prilagoñenosti sastava dijetetskih proizvoda specifičnim nutritivnim potrebama. merenje hemikalija i izrada rastvora. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe: osnovne metode analize namirnica.

3) osiguranje kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. identifikacija opojnih droga u urinu. Plan i program pripravničkog staža za medicinske sestre: . osnovni elementi procene rizika na zdravlje ljudi. krining lekova i njihovih metabolita u telesnim tečnostima. dijagnostičko-terapeutskim postupcima. biomarkeri ekspozicije i efekta pri trovanju metalima i organskim rastvaračima. odreñivanje sadržaja etil alkohola u krvi. obučava se za primenu preventivnih mera na očuvanju zdravlja. zdravstveno-vaspitnim radom. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. a) kliničko-toksikološka ispitivanja: biološki materijal . faktori koji utiču na stabilnost uzorka. . sistematskim i drugim pregledima. 5. odreñivanje sadržaja najznačajnijih aerozagañivača (SO2.zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . aerosedminet) odreñivanje sadržaja toksičnih metala i fenola u vodama. b) ekotoksikološka ispitivanja: uzorkovanje vazduha. vode i zemljišta. ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANJU DO ČETIRI GODINE I VIŠIM OBRAZOVANJEM 1. merenje hemikalija i izrada rastvora.zdravstvena nega u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . aditiva. OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE). otrove i opojne droge.2 meseca.4 meseca. upoznaje se sa postupcima zdravstvene nege.1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor i uzimanje uzoraka.skrining procedure. vode za piće i predmeta opšte upotrebe. 5) toksikološka ispitivanja: zavisno od tipa laboratorije u kojoj pripravnik obavlja staž izvodi se program a) ili b). NOx. VI PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE. kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na kvalitet i zdravstvenu ispravnost namirnica. osnovni elementi ekološke procene rizika. interpretacija rezultata. prijemom i trijažom pacijenata. toksikološke hemije i sanitarne hemije Opšti zakoni iz oblasti zdravstva. . 2) dokumentacija u toksikološkoj laboratoriji: toksikološki zahtev i nalaz. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za zdravstvenu negu zdravog i bolesnog pojedinca. čestica prašine. porodice ili grupe u odgovarajućoj oblasti. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña.

za transport obolelog ili povreñenog. obučava se za zdravstvenu negu grupacija stanovništva koje su obuhvaćene patronažnim posetama. Obučava se za psihičku podršku bolesniku ili povreñenom i članovima njegove porodice. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za prijem i zdravstvenu negu hirurškog bolesnika. kao i specifičnim etičkim pitanjima u zdravstvenoj nezi ovih bolesnika i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. . g) Zdravstvena nega u hirurgiji . Upoznaju se sa zdravstvenom negom umirućeg pacijenta i postupanjem sa umrlim. za primenu dijagnostičko terapeutskih mera u preoperativnoj i postoperativnoj zdravstvenoj nezi. srca i krvnih sudova. sarañuje sa drugim službama u zdravstvenim ustanovama. Obučava se za primenu dijagnostičko terapeutskih mera kod životno ugroženog bolesnika (enteralno i parenteralno hranjenje. sa organizacijom službe. obučava se za izvoñenje dijagnostičko terapeutskih mera i procedura u hitnim stanjima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. v) Zdravstvena nega u psihijatriji .3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada hirurškog odeljenja.3 nedelje Upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa psihičkim smetnjama. za psihosocijalnu rehabilitaciju. specifičnostima higijenskog režima sa akcentom na sprečavanju bolničkih infekcija. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.4 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada u jedinici za intenzivnu negu i terapiju. obučava se za hitan prijem bolesnih i povreñenih. upoznaje se sa ulogom porodice u procesu lečenja i rehabilitacije psihijatrijskog bolesnika i pomoći bolesniku u krizi. upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa oboljenjima i povredama pluća i disajnih puteva. b) Zdravstvena nega u intenzivnoj terapiji . psihijatrijskim i ginekološkim oboljenjima. trbušnih organa. obučava se za trijažu sa identifikacijom i rešavanjem problema u okviru zdravstvene nege.upoznaje se sa epidemiologijom i specifičnostima odgovarajuće populacije. 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Zdravstvena nega u službi za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja . organizacijom i zadacima patronažne službe. U patronažnoj službi pripravnik se upoznaje: sa ulogom. transfuzije krvi i krvnih derivata kao i delovanje medicinskih aparata i njihovu upotrebu). osposobljava se za zdravstvenu negu bolesnika u psihijatriji. prijemom bolesnika. poznavanje upotrebe brzo delujućih lekova. specifičnostima područja koju pokriva patronažna služba. kostiju. mišića i nerava kao i bolesnika sa akutnim trovanjima.3 nedelje Upoznaje se sa poslovima na prijemu i zbrinjavanju hitnih stanja.

obučava se za rad u savetovalištu za planiranje porodice i savetovalištu za trudnice i za saradnju sa drugim članovima tima .4 nedelje .zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama .4 meseca. Obučava se za prvu negu novoroñenčeta i procena stanja. za primenu dijagnostičko terapijskih mera. pedijatar. obučava se za prijem i trijažu ginekoloških pacijenata. b) Akušerstvo Upoznaje se sa prijemom i trijažom trudnica. za rad na akušerskom odeljenju. za pripremu pacijenta za različita endoskopska. nezi epiziotomije ili operativne rane. polivalentna patronažna sestra i socijalni radnik. Obučava se za voñenje fiziološkog poroñaja i zaštite meñice pri poroñaju i asistiranju akušeru kod nepravilnih poroñaja i kod akušerskih operacija. radom na odeljenju visokorizičnih trudnoća uz primenu savremenih elektronskih aparata. sprovoñenje mera na prevenciji intrahospitalnih infekcija i saradnjom sa drugim članovima tima: ginekolog .zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . kontroli involucije. Plan i program pripravničkog staža za strukovne fizioterapeute i više fizioterapeute: . upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. radiološka.fizikalna terapija . zbrinjavanje hitnih ginekoloških stanja.2 meseca. Obučava se za rad na funkcionalnom ispitivanju i lečenje steriliteta.babice: . obučava se za prijem i zdravstvenu negu internističkog bolesnika. ranoj dijagnostici karcinoma.kineziterapija u oblasti traumatologije . Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Ginekologija Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima ginekološkog odeljenja. edukacije pacijenata o higijenskom dijetetskom režimu i samozbrinjavanju.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima internističkog odeljenja. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za rad za primenu dijagnostičko-terapijskih mera u oblasti zdravstvene zaštite žena. hitnu reanimaciju novoroñenčeta. 3.d) Zdravstvena nega u internoj medicini .4 nedelje . anesteziolog. o dojenju i nezi deteta. prihvatom porodilje u porodilište i kontrolom kroz sva poroñajna doba. obučava se za pripremu i asistiranje pri malim hirurškim intervencijama. . edukaciji porodilje o higijensko dijetetskom režimu. 2.akušer. pripremu pacijenata za operativne zahvate i zdravstvenom negom kod operisanih pacijenata u okviru intenzivne nege i odeljenja ginekologije. radioizotopska i druga ispitivanja. izvoñenjem i kontrolom sterilizacije. Plan i program pripravničkog staža za više ginekološko-akušerske sestre i strukovne medicinske sestre . osposobljava se za rad za primenu diajgnostičko-terapijskih mera.lekar. dijetetičar i socijalni radnik. Upoznaje se sa planiranjem zdravstvene nege i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.

kao i za njihovu edukaciju. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. specifičnostima u oblasti fizikalne terapije i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa pulmoloških pacijenata. Obučava se za terapeutsku procenu stanja i uzimanje funkcionalnog statusa deteta..kineziterapija u oblasti neurologije . za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. opremom i tehnikom koja se koristi u sali za kineziterapiju dece. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. aparatima. obučava se za pristup detetu i porodici. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa internističkih pacijenata. zadacima rehabilitacionog tima.4 nedelje 1) Fizikalna terapija Pripravnik se upoznaje sa odeljenjem za fizikalnu terapiju. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. sredstvima i tehnikom koje se koriste u fizikalnoj terapiji.4 nedelje .8 nedelja . specifičnostima u oblasti traumatologije.rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . 5) Kineziterapija u internoj medicini Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti interne medicine. 2) Kineziterapija u oblasti traumatologije Pripravnik se upoznaje sa organizacijom odeljenja za traumatologiju. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. 4) Kineziterapija u neurologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u neurologiji.kineziterapija u oblasti pedijatrije . 4.kineziterapija u oblasti pulmologije .kineziterapija u oblasti interne medicine . obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa neuroloških pacijenata.4 nedelje . Plan i program pripravničkog staža za strukovne radne terapeute i više radne terapeute: . 6) Kineziterapija u pulmologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pulmologije. 3) Kineziterapija u oblasti pedijatrije Pripravnik se upoznaje sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pedijatrije.4 nedelje . sarañuje sa ostalim članovima rehabilitacionog tima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.

proveri obezbeñenosti sertifikata.. parafarmaceutskih proizvoda.rad u bolničkoj apoteci . Obučava se za projektovanje fizičke sredine osoba sa invaliditetom i za edukaciju osoba iz pacijentovog okruženja.rad u galenskoj laboratoriji . psihomotornih. i u defektiranju lekova. zavojnog materijala na osnovu trebovanja sa odeljenja. za potrebe zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica. u pravilnom čuvanju i tretmanu lekova. 2) Rad u bolničkoj apoteci Osposobljava se za prijem lekova. medicinskih sredstava. društvenih i uobičajenih svakodnevnih aktivnosti. 5. prevenciji deformiteta kod dece i omladine sa izraženim lošim držanjem. korektivnih i funkcionalnih pomagala. deklaracija i uputstava. aparata.rad u apoteci . parafarmaceutskih proizvoda. motornih. Plan i program pripravničkog staža za strukovne i više farmaceutske tehničare: . Osposobljava se za edukaciju pacijenta kod korišćenje ortoza. parafarmaceutskih proizvoda. za ergonomsko prilagoñavanje pribora i alata. funkcionalnih pomagala i proteza. učestvuje u proizvodnji i podeli masti i infuzionih rastvora i učestvuje u kompjuterskoj obradi podataka. proprioceptivnih. savetovanju za adekvatan izbor zanimanja. za poboljšanje funkcionalnih sposobnosti i razvijanje sposobnosti prilagoñavanja i kompenzovanja. profesionalnih. medicinskih sredstava. treningu za korišćenje zaštitnih pokreta i položaja osoba sa rizikom. dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda u prevenciji i lečenju. sterilnih rastvora. medicinskih sredstava.4 nedelje . proveri roka upotrebe.rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi .8 nedelja 1) Rad u apoteci Pripravnik se upoznaje i obučava za izdavanje i prodaju lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. za planiranje i sprovoñenje korektivnih položaja priručnim i posebno projektovanim i izrañenim sredstvima. priprema lekove. medicinska sredstva i dr. čulnih i kognitivnih funkcija.12 nedelja . Učestvuje u obradi i pripremi recepata za fakturisanje. zavojnog materijala. za nastavljanje školskih. sredstava za dezinfekciju. posturalnoj disfunkciji dece i omladine. 3) Rad u galenskoj laboratoriji . projektovanje i izradu protektivnih. medicinskih sredstava. davanje uputstava i treninga za aktivnosti svakodnevnog života kod osoba sa početnim ili uznapredovalim znacima oboljenja ili oštećenja organizma. izdavanju lekova.16 nedelja 1) Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za samostalan rad na prevenciji lošeg držanja tela. za proučavanje. za rad sa decom iz rizičnih porodica. 2) Rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Osposobljava se za samostalni rad kod provere sposobnosti. učestvuje u prijemu lekova.

Osposobljava se za praktičan rad na izradi sledećih grupa galenskih lekova: prečišćene vode. saradnju sa higijensko-epidemiološkom službom i drugim službama i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. kontrolu pripremljenih obroka. gelova. nadzor nad sprovoñenjem organizacije i postupka rada u celokupnom sistemu ishrane.dijetetičare i više nutricioniste .rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci .rad u nuklearnoj medicini . infuzionih rastvora). izračunavanje i prilagoñavanje energetskih potreba korisnika. rastvora.ishrana zdravih ljudi . 7. opremom sa pulsnom sekvencom. 2) Rad u radiološkoj terapiji . sa izborom T1 ili T2 faze.4 nedelje . optimizacija doze. sa osnovnim principima fizike i upravljanja.4 nedelje 1) Rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci Pripravnik se upoznaje sa radom u radiološkoj dijagnostici. Osposobljava se za korišćenje radiološke opreme u interventnoj radiološkoj dijagnostici. količine namirnica i organoleptička svojstava obroka.16 nedelja . Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinskog radiologa i višeg radiološkog tehničara . organizaciju pravilnog skladištenja namirnica. sirupa. za čuvanje kontrastnog i drugog materijala i opreme koja se koristi prilikom pregleda i za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.12 nedelja Osposobljava se za rad na prevenciji i unapreñenju zdravlja kroz zdravstveno vaspitni rad kod svih grupacija stanovništva. sa tehnikama i načinom dobijanja slike-filma. izbor faktora ekspozicije. za sastavljanje i planiranje jelovnika prema dijetalnim šemama i normativima. sterilnih preparata (kapi i masti za oči. i sa korišćenjem celokupne dodatne i pomoćne opreme. Sarañuje sa radiologom i drugim lekarima kao deo multidisciplinarnog tima. centriranje i nega bolesnika. optimizacijama doze i zaštitom bolesnika. uzimanje nutritivne anamneze.rad u radiološkoj terapiji . kapsula i tableta. za postavljanje bolesnika u pravilan položaj za snimanje. Pripravnik se u dijagnostici sa magnetnom rezonancom upoznaje sa načinom postupanja i pravilima pri radu u magnetnom polju.dijetetičare: . Osposobljava se za samostalno odreñivanje dijetoterapije pacijenata u stacionarnoj ustanovi. losiona. rektalnih i vaginalnih oblika. za izbor odgovarajućeg softverskog programa za pregled. postavljanje. karakteristikama tkiva kao i detekcijom i prijemom signala. planiranje nabavke hrane i kontrola kvaliteta namirnica.12 nedelja . Pripravnik se u okviru oblasti kompjuterizovane tomografije obučava za pripremu materijala i pripremu radiološke opreme. masti. analizu učinka dijetetske ishrane na dijagnostičke i terapeutske postupke. optimizaciju doze. 6. Plan i program pripravničkog staža za strukovne nutricioniste . krema. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. injekcionih rastvora. proton slikom.ishrana bolesnih ljudi .

rukovanje opremom za sprovoñenje tretmana. dezinsekcija i deratizacija . uzorkovanje površinske i otpadne vode. odreñivanju veličine polja. Upoznavanje sa načinom voñenja evidencije o tretmanu koji je primenjen kao i o čuvanju podataka. pripravnik se upoznaje sa antropomertijskim instrumentima i merenjima i procenom stanja uhranjenosti. 2) Unapreñenje ishrane U oblasti unapreñenja ishrane. upoznaje se sa osnovnim parametrima za izbor optimalnih uslova pregleda i sa zaštitom od zračenja i optimizacijom doze kao i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. vazduha i sedimentne materije i obučava se za rad na ureñajima za uzorkovanje vazduha i sedimenata. skladištenjem. Obučava se za zaštitu od zračenja i optimizaciju doze. 8.socijalna medicina .higijena i humana ekologija . primene kalupa.2 nedelje .4 nedelje . kao i potreba za hranljivim i zaštitnim materijama.dezinfekcija.radna sredina . načinom njihovog dobijanja. kretanja i tretiranja sa infektivnim medicinskim otpadom.6 nedelja .6 nedelja 1) Higijena i humana ekologija U oblasti higijene i humane ekologije pripravnik se osposobljava za samostalno uzorkovanje vode za piće. mužom generatora i merenjem radioaktivnosti. sa načinom utvrñivanja energetskih potreba. postavljanje bolesnika u odgovarajući položaj.unapreñenje ishrane . namirnica i predmeta opšte upotrebe.Upoznaje se sa radom u radiološkoj terapiji i ulogom u planiranju tretmana. Upoznaje se sa načinom odvajanja. i drugih parametara. aseptičkim obeležavanjem radiofarmaka. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog sanitarno-ekološkog inženjera i višeg sanitarnog tehničara .1 nedelja . Obučava se za rukovanje opremom i obezbeñivanjem tačnosti i pouzdanosti opreme. dezinsekcija i deratizacija . postavljanje bolesnika. multidisciplinarnim pristupom pri izvoñenju tretmana i voñenju medicinske dokumentacije i evidencije.kontrola i prevencija bolesti . izračunavanjem tačnog volumena i aktivnosti.3 nedelje .laboratorija . 3) Dezinfekcija. načinom pisanja i izradom izveštaja i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.2 nedelje . briseva sa radnih površina. sa protokolom izrade dijeta zdravih i bolesnih osoba. 3) Rad u nuklearnoj medicini Upoznaje sa radom u nuklearnoj medicini. radiofarmacima.

rukovanju i čuvanju biološkog materijala. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinsko-laboratorijskog tehnologa i višeg laboratorijskog tehničara: .patohistologija .7 nedelja . i obučava se za prethodno i periodično ispitivanje sanitarno higijenskih uslova u radnoj sredini. Upoznaje se sa radom laboratorije i procedurama analize uzoraka sanitarne hemije i toksikologijom. 7) Radna sredina U oblasti radne sredine. sa intrahospitalnim infekcijama i merama za njihovo sprečavanje i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. pripravnik se upoznaje sa postupcima analize vode. pripravnik se osposobljava za rad u zdravstvenom nadzoru nad osobama koje podležu obaveznom sanitarnom pregledu. prijem i trijažu biološkog materijala. primenu standardizovanih postupaka u uzorkovanju. pripravnik se obučava za samostalno obavljanje poslova dezinfekcije. namirnica i predmeta opšte upotrebe i upoznaje se sa postupcima kontrole sterilnosti.transfuzija . Upoznaje se sa monitoringom hladnog lanca vakcina i kalendarom vakcinacije i uzima materijal za laboratorijske analize u ustanovi i na terenu. Obučava se za poslove zdravstvenog vaspitanja i promociju zdravlja.4 nedelje 1) Biohemijska laboratorija U biohemijskoj laboratoriji. prijavljivanju i evidentiranju zaraznih bolesti.U oblasti dezinfekcije. dezinsekcije i deratizacije. kao i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. pripravnik se osposobljava za prikupljanje podataka iz oblasti zdravstvene statistike.7 nedelja .2 nedelje . prijavljivanju i evidentiranju nezaraznih bolesti.2 nedelje . pripravnik se obučava za uzimanje. 9. 5) Socijalna medicina U oblasti socijalne medicine. 4) Kontrola i prevencija bolesti U oblasti kontrole i prevencije bolesti. upoznaje se i osposobljava za samostalan rad na aparatima u .2 nedelje . u sprovoñenju protivepidemijskih mera. učestvuje u izradi izveštaja o odreñenim parametrima demografskog kretanja stanovništva. 6) Laboratorija U oblasti laboratorijske delatnosti.imunohemija . pripravnik se upoznaje sa postupcima za proveru održavanja higijene u radnoj sredini.mikrobiološke laboratorije .hematološka laboratorija . zdravstvenom nadzoru nad kliconošama zaraznih bolesti.biohemijska laboratorija . dezinsekcije i deratizacije i upoznaje se sa procedurama sistema kontrole kvaliteta.

ispitivanje i kontrolu krvi davalaca.tehničara (opšti smer). VII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM 1. 6) Laboratorija za imunohemiju U laboratoriji za imunohemiju. sečenju. odreñivanje fibrinogena. pripravnik se osposobljava za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji. pripravnik se osposobljava za odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču i izradu standardnih hematoloških testova. 2) Hematološka laboratorija U hematološkoj laboratoriji. 1) Za medicinsku sestru tehničara (opšti smer) i pedijatrijsku sestru: . obrada. Plan i program pripravničkog staža za medicinsku sestru . obučava se za sterilizaciju laboratorijskog posuña. konzervaciju. pravljenje hranljivih podloga i rad na mikrobiološkim analizatorima. upoznaje se sa različitim tehnikama i metodama u imunohemijskim laboratorijama. čuvanje i transport krvi. prenatalna ispitivanja krvi i za pretransfuziona testiranja krvi i komponenata krvi.laboratoriji.u domu zdravlja . sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza. pravljenje i bojenje preparata. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplatinskog vremena. 3) Transfuzija U transfuziji. . pedijatrijsku sestru. pripravnik se osposobljava za rad na fiksiranju i kalupljenju uzoraka. pripravnik se osposobljava za samostalno uzimanje krvi.3 meseca. zasejavanje biološkog materijala na podloge. osposobljava se za izvoñenje standardnih biohemijskih analiza. bojenju i ostalim pripremama za dijagnostiku uzoraka. 5) Mikrobiološka laboratorija U mikrobiološkoj laboratoriji. ginekološko-akušersku sestru i medicinsku sestru vaspitača: . 4) Patohistologija U patohistološkoj laboratoriji. rukovanje sterilnim materijalom. hemijski i mikroskopski pregled urina i pregled fecesa. pripravnik se obučava se za rad na imunohemijskim analizatorima za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja.u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . kao voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.3 meseca.

primenu metode asepse i antisepse i rad u aseptičnim uslovima. nega i kontrola trudnice kod patoloških trudnoća. Plan i program pripravničkog staža za sanitarno-ekološkog tehničara. vodi medicinsku dokumentaciju. sonoterapije. uzima uzorke za hemijska i mikrobiološka ispitivanja i vodi potrebnu evidenciju. vodi evidenciju kliconoša. priprema bolesnice za pregled i ginekološke intervencije. sprovoñenju terapije i uzimanju materijala za analize. dezinsekcije i deratizacije. učestvuje u ispitivanju životne i radne sredine (zagañenost vazduha. 3) Za medicinsku sestru . priprema decu za uzimanje obroka i spavanje. 2) Za ginekološko-akušersku sestru: Priprema potreban materijal. prašina). izdaje i vodi evidenciju sanitarnih knjižica. mehanoterapije. sarañuje sa roditeljima.zamena roditelja). na području na kome deluje zdravstvena ustanova. socijalnih.Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje opštih i specijalizovanih poslova zdravstvene nege. 2. hidroterapije. sprovodi terapiju (pareteralnu i preroralnu). elektroterapije. a posebno na sprečavanju intrahospitalnih infekcija i AIDS-a. upoznavanje osnovnih principa i ciljeva zdravstvenovaspitnog rada i učestvovanje u sprovoñenju zdravstveno vaspitanja kao integralnog rada u svakodnevnoj praksi. Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje poslova i zadataka svoje struke u cilju pružanja zdravstvene zaštite i sprovoñenje terapijskih procedura u oblasti: fototerapije. održava ličnu higijenu dece. usmeravanje na savlañivanje metoda i postupaka u cilju pružanja zdravstvene zaštite u domenu primarne. voñenje odgovarajuće medicinske dokumentacije.u zavodu za javno zdravlje . prati stanja trudnice u sva četiri poroñajna doba.6 meseci. Plan i program pripravničkog staža za fizioterapeutskog tehničara: . primenjuje vaspitne postupke u cilju što uspešnijeg emocionalnog kontakta (sestra . Plan i program pripravničkog staža za laboratorijskog tehničara: . 4. priprema bolesnica za operaciju i sprovodi negu operisanih bolesnica. rasta i razvoja. sekundarne ili tercijarne prevencije.služba fizikalne medicine i rehabilitacije .6 meseci. vrši prijem i trijažu trudnica. organizuje i sprovodi slobodne i usmerene aktivnosti dece. obučava se u kontroli vitalnih funkcija. vrši nadzor nad licima zaposlenim u prometu namirnica i nad drugim licima koja podležu zdravstvenom nadzoru. upoznavanje sa primenom principa ishrane zdravih i bolesnih ljudi. termoterapije. buka. vrši nadzor nad javnim i individualnim vodnim objektima kao i objektima za dispoziciju otpadnih materija. 3. . snabdevanjem vodom i dispozicije otpadnih materijala i druge faktore okoline koji utiču na ljudsko zdravlje. sprovodi zdravstveno-vaspitni rad sa trudnicom i babinjarom. radi na adaptaciji novoprimljenog deteta. radi na poslovima dizenfekcije. pribor i instrumente za rad. kontrolu vitalnih funkcija dece. radi na formiranju radnih. vodi zdravstvenu i pedagošku dokumentaciju. Prati stanje u odnosu na kretanje zaraznih bolesti. sprovodi ishranu deteta.vaspitača: Osposobljava se za prijem i trijažu dece u ustanovama za dnevni boravak i specijalizovanim ustanovama. higijenskih i kulturnih navika. krioterapije. praktičan rad na voñenju osnovne medicinske dokumentacije i evidencije. sprovoñenje svih higijensko-epidemioloških mera i sprečavanje intrahospitalnih infekcija.

kontrola sterilizacije.bolesti zuba . .1 mesec.1 mesec. zavojnog materijala.2 meseca.paradontologija i bolesti usta . .kliničko-biohemijska laboratorija . pribora. upoznavanje sa osnovnim principima rada aparata na kojima izvodi analize. medikamenata i materijala za stomatološke intervencije na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža i asistiranje stomatologu za vreme izvoñenja intervencija.2. sredstava za ličnu higijenu i kozmetičke preparate za potrebe domova zdravlja i dr. raspremanje radnog mesta posle stomatoloških intervencija.5 meseca. sprovoñenje preventivnih mera i zdravstveno-vaspitni rad.bolnička apoteka . .oralna hirurgija . priprema svih farmaceutskih oblika lekova za prodaju bez recepata.tehničara: .u mikrobiološkoj laboratoriji . .1 mesec.1 mesec . Osposobljavanje za praktičar rad na izradi svih galenskih pripravaka koji služe kao baza za dalju izradu raznih farmaceutskih oblika. priprema instrumenata. .preventivna i dečja stomatologija .2 meseca. .5 meseca. čišćenje i dezinfekcija pribora i aparata.3 meseca. trebovanje i čuvanje instrumenata. Prijem pacijenata i priprema za stomatološke intervencije. Plan i program pripravničkog staža za zubnog tehničara: . . . vrši sterilizaciju odreñenih magistralnih pripravaka i galenskih lekova. dijetetskih preparata.galenska laboratorija . priprema za rad biološkog materijala.fiksna protetika . izdavanje lekova bez recepata.mobilna protetika .hematologija . priprema radnog mesta za dijagnostičke procedure.. medikamenata i potrebnog pribora i staranje o njihovom pravilnom utrošku.2 meseca. konzervativnu i hiruršku terapiju na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža.2 meseca.2. 6. 5. 7. obavljanje destilacija i redestilacije vode. Plan i program pripravničkog staža za farmaceutskog tehničara: . Plan i program pripravničkog staža za stomatološku sestru . voñenje i čuvanje stomatološke dokumentacije.apoteka . Uzimanje i prijem biološkog materijala od pacijenata. materijala. dezinfekcija i sterilizacija instrumenata i materijala.stomatološka protetika . samostalno izvoñenje poverenih analiza. obeležavanje.2 meseca.1 mesec. .

namenskih krunica svih vrsta mostova koji su programom predviñeni za četvrti stepen.. odnosno fakulteta Broj i datum izdate diplome Naziv i mesto zdravstvene ustanove/ odnosno privatne prakse (M. nadgradnji. inleja. izrada svih faza rada totalnih i parcijalnih proteza (kako klasičnih tako i skeletiranih proteza i retencionih elemenata) od anatomskog otiska do definitivne obrade i poliranja kao i izrada svih vrsta reparatura parcijalnih i totalnih proteza. VIII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE SARADNIKE SA VISOKOM. delimičnih krunica. izrada ortodonskih aparata od sokliranja modela (izrada različitih ortodonskih kukica i opruga) do definitivne izrade sa ugradnjom elemenata. Obrazac 1 PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE Prezime pripravnika (Očevo ime ) i ime Datum roñenja Diplomirao-la dana Naziv škole. Izrada svih faza rada kod jednodelnih livenih i fasetiranih krunica.ortodonski aparati . VIŠOM I SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM U zavisnosti od vrste i stepena školske spreme pripravnik se osposobljava za samostalno obavljanje odreñenih poslova zdravstvene zaštite.) (Potpis direktora/ potpis osnivača) mesto .1 mesec.P.

saradnika Obrazac 2 ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA I Pred ispitnom komisijom obrazovanom rešenjem ministra zdravlja broj __________ od __________ godine polagao je stručni ispit _________________________ (ime i prezime) zdravstveni radnik u radnom odnosu .Staž započeo-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (M. radnika . zdr.) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Staž završio-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse Naziv organizacione jedinice Trajanje praktičnog rada od do godine Opis poslova: Opisna ocena rada: (M.P.P.) (potpis direktora/ potpis osnivača) (Potpis i faksimil ovl.

Kandidat je završio __________________________________________________________________________ ___ (Navesti stručnu spremu) dana godine i pripravnički staž za Dana _________________________ godine. Članovi komisije . III Zabeleška o odustajanju od stručnog ispita IV Kandidat JE-NIJE položio stručni ispit. i to: STRUČNI DEO Pitanja: OPŠTI DEO Pitanja: Ispit je završen u _____ časova. II Stučni ispit je polagao dana Ispit je započeo u _____ časova. Postavljena su sledeća pitanja.________________________________________________ (Navesti organ koji je kandidatu odobrio polaganje ispita) Broj _____ od _________________________ godine. Predsednik komisije.

saradnik sa visokom str. spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik . . Predsednik ispitne komisije. Ministar.Obrazac 3 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku.

Obrazac 4 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku. Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit. odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik .saradnik sa višom i srednjom stručnom spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za _________________________ pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. Predsednik ispitne komisije. MINISTAR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful