PRAVILNIK

O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA
("Sl. glasnik RS", br. 50/2006, 112/2009 i 50/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se plan i program pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, bliži uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa) u kojima se može obavljati pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice, način voñenja pripravničke knjižice, program, sadržina, način i postupak polaganja stručnog ispita, kao i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu.

Član 2
Pripravnički staž je praktičan rad pod nadzorom ovlašćenog zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika - mentora, kojim se zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik (u daljem tekstu: pripravnik) osposobljava za samostalan rad, u skladu sa zakonom. Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita, u skladu sa zakonom.

Član 3
Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi koja ispunjava sledeće uslove, i to: 1) da obavlja odreñene poslove zdravstvene delatnosti prema zahtevima pojedinog dela plana i programa pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike; 2) da u obavljanju odreñenih poslova zdravstvene delatnosti iz tačke 1) ovog stava učestvuje zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita; 3) da ima potrebnu medicinsku i tehničku opremu za uspešno sprovoñenje programom predviñenog osposobljavanja prema zahtevima savremene medicine. Ako zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa u kojoj pripravnik obavlja pripravnički staž ne ispunjava uslove propisane u stavu 1. ovog člana, a prema propisanom planu i programu za odreñenu oblast, može ga uputiti u drugu zdravstvenu ustanovu, odnosno privatnu praksu u kojoj se taj deo staža može obaviti.

Član 4

Pripravnički staž se obavlja po planu i programu kojim su utvrñene preventivne, dijagnostičke, terapijske, procedure i veštine zdravstvene nege i rehabilitacione procedure i veštine koje pripravnik treba da savlada u toku pripravničkog staža. Plan i program pripravničkog staža odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5
Stručni ispit sastoji se iz opšteg i posebnog dela. U okviru opšteg dela vrši se provera: 1) osnovnih znanja o ustavnom ureñenju i propisima o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, lekovima i medicinskim sredstvima, penzijskom i invalidskom osiguranju i radnim odnosima. U okviru posebnog dela vrši se provera: 2) osposobljenosti zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika za samostalno preduzimanje i obavljanje stručno-medicinskih mera, postupaka i aktivnosti u vršenju poslova zdravstvene delatnosti predviñenih planom i programom pripravničkog staža iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 6
Pripravnički staž obavlja se u radno vreme u trajanju od 40 sati nedeljno. Pripravnički staž obavlja se po pravilu bez prekida. Pod opravdanim prekidom pripravničkog staža smatra se bolest, porodiljsko odsustvo i vojna obaveza. Ukoliko je došlo do opravdanog prekida pripravničkog staža u slučajevima iz stava 3. ovog člana, pripravnički staž se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Član 7
O obavljanju pripravničkog staža vodi se Pripravnička knjižica za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike na Obrascu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Pripravničku knjižicu izdaje zdravstvena ustanova i privatna praksa u kojoj je pripravnik zaposlen, odnosno sa kojim je zaključen ugovor o volonterskom radu radi obavljanja pripravničkog staža. Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji u skladu sa zakonom vrši neposredan nadzor nad obavljanjem pripravničkog staža upisuje u pripravničku knjižicu deo pripravničkog staža i overava ga svojim potpisom i faksimilom. Početak i završetak pripravničkog staža overava svojim potpisom i pečatom direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse, u kojoj je započet, odnosno završen pripravnički staž.

Član 8
Po završenom pripravničkom stažu zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa visokom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenom fakultetu i overenom pripravničkom knjižicom. Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa višom i srednjom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri zavodu za javno zdravlje, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenoj odgovarajućoj školi i overenom pripravničkom knjižicom. Prijava sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije 30 dana pre polaganja stručnog ispita. Mesto polaganja stručnog ispita odreñuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 9
Stručni ispit polaže se javno, istovremeno pred svim članovima ispitne komisije. Ispitnu komisiju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja za sve oblasti. Ispitna komisija sastoji se od predsednika i drugih članova komisije. Predsednik i drugi članovi ispitne komisije imaju najmanje isti stepen školske spreme kao i pripravnik koji polaže stručni ispit, kao i položen stručni ispit i pet godina rada u struci. U ispitnu komisiju imenuju se stručnjaci odgovarajuće školske spreme koji se bave odgovarajućim poslovima zdravstvene delatnosti. Poseban deo stručnog ispita za doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane farmaceute i diplomirane farmaceute - medicinske biohemičare ispituju ispitivači koji su dobili naziv primarijus.

Član 10
Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita posebno se obrazuju za: 1) doktore medicine; 2) doktore stomatologije; 3) diplomirane farmaceute; 4) diplomirane farmaceute medicinske biohemičare; 5) zdravstvene saradnike sa visokom školskom spremom; 6) zdravstvene radnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do četiri godine, sa višom i srednjom školskom spremom;

Član 15 Pripravnik je dužan da obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. odnosno pri zavodu za javno zdravlje u roku predviñenom u stavu 1. odnosno na studijama u trajanju do četiri godine. Član 17 . osnovne strukovne studije). Član 11 Po završenom stručnom ispitu komisija ocenjuje celokupan uspeh pripravnika. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 3 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 14 Zdravstvenom radniku. odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 4 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Zdravstvenom radniku. Član 16 Administrativno-tehničke poslove za ispitnu komisiju obavlja sekretar koji se imenuje aktom o obrazovanju ispitne komisije.7) zdravstvene saradnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije. odnosno pri zavodu za javno zdravlje ako je iz opravdanih razloga sprečen da pristupi ispitu u roku odreñenom za polaganje stručnog ispita najmanje tri dana pre dana odreñenog za polaganje ispita. Ukoliko pripravnik ne obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. sa višom i srednjom školskom spremom. Ocena uspeha na stručnom ispitu glasi "položio" i "nije položio" i donosi se većinom glasova članova ispitne komisije. ovog člana ili je razlog odustajanja od polaganja ispita neopravdan. Član 12 Pripravnik koji ne položi stručni ispit može da polaže taj ispit u roku koji ne može biti kraći od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita. Član 13 O toku ispita vodi se Zapisnik o polaganju stručnog ispita na Obrascu 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. smatra se da ispitu nije pristupio. Sekretar je dužan da tokom polaganja stručnog ispita vodi zapisnik.

koji su označeni na sledeći način: 1.izvodi (označeno sa I). Veštine . Interna medicina 3. Predlog programa obuhvata nivoe znanja i veština prema sadržaju rada.posmatra (označeno sa P). 2. koliko puta (označeno brojem uz odgovarajuću skraćenicu). Znanja . 112/2009) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Samostalan član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Sl.Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik RS". Hirurgija 3 meseca 1 mesec 1 mesec 15 dana 15 dana b) Program pripravničkog staža obuhvata znanja i veštine koje doktor medicine treba da savlada u toku pripravničkog staža iz gore navedenih oblasti medicine. br. broj 89/93).reprodukuje (označeno sa R). . Član 18 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Ginekologija 5. Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom 2. glasnik RS". PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA I PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU ŠEST GODINA a) Plan pripravničkog staža: 1. Pedijatrija 4. .

diferencijalne dijagnostike. lečenje. Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom (3 meseca) Znanja: R . rehabilitacija i druge postupke sa bolesnicima koji se pojavljuju u ordinaciji opšte medicine Poznavanje mera racionalnog propisivanja lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti.izvodi Specifičan način uzimanja anamneze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Objektivni pregled bolesnika Sistematski preventivni pregled odraslog sa ispitivanjem rizičnog ponašanja Neurološki pregled Psihijatrijski intervju Priprema obolelog i povreñenog za transport Obrada i previjanje hirurške rane R R R R R R R R R R R R R R R R R I10x I10x I 5x I 5x I 2x I 2x I 5x . plućne bolesti i dr. KVB. blagovremene dijagnostike. i dr.1.reprodukuje Poznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Poznavanje prednosti kućnog lečenja i nege Principi palijativne nege Poznavanje pravnih okvira svog delovanja Poznavanje uloge i značaja primarne zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite Srbije Poznavanje programa unapreñenja zdravlja za populacione grupe sa kojima radi Poznavanje klasifikacionih sistema koji se koriste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (MKB/X.posmatra I . patronažna služba) i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Poznavanje komunikacija sa drugim službama van zdravstvenog sektora i sa nevladinim organizacijama Poznavanje prevencije. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. MKPY/II.) Poznavanje principa voñenja medicinske dokumentacije i evidencije kao i etičke i pravne posledice (obaveze i prava pacijenata) Poznavanje načina komunikacije sa specijalističkim službama i drugim službama (npr. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje metoda za rano otkrivanje nezaraznih bolesti Poznavanje mogućnosti i dometa preventivnih aktivnosti Poznavanje vodiča dobre prakse za najčešća oboljenja i stanja u PZZ (šećerna bolest.) Veštine: P . rak.

i. s. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Pisanje doznaka. dojenčad i adolescenti.posebno dojenčadi. i.. akutnih trovanja. Poznaje principe sistematskog zdravstvenog nadzora dece . otvaranje bolovanja i izdavanje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad Izdavanje lekarskog uverenja i povredne liste Pružanje hitne pomoći (u zdravstvenoj ustanovi.v. Pedijatrija (1 mesec) Znanja: R .Postavljanje urinarnog katetera Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala Bris nosa i ždrela Injekcije (intradermalno. opekotina Osmišljavanje i obavljanje kućnih poseta Voñenje razgovora sa bolesnikom i njegovom porodicom u ambulanti i kod kuće Zdravstveno vaspitanje u zajednici u kojoj radi Voñenje umirućeg bolesnika Pregled umrlog Izdavanje umrlice Higijensko-epidemiološka zaštita I 5x I 5x I 1x I10x svaka I 3x I10x I 5x I10x 10x I 3x I 5x I10x I10x I 2x I10x I10x I10x I10x I10x I 2x I 5x I 2x I 5x I10x I 3x R 2x R 2x R 2x 2.m. van zdravstvene ustanove i u toku transporta) Metode medicinske pomoći kod srčanog zastoja.reprodukuje Poznaje principe zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja s posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe kao što su novoroñenčad.c. dehidratacije. prestanka disanja. R R .) Vakcinisanje po programu imunizacije Snimanje i očitavanje EKG-a Demonstracija upotrebe inhalatora bolesnicima Racionalno propisivanje lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Pisanje recepata Prepoznavanje neželjenih terapijskih efekata i njihovo otklanjanje Prepoznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Interpretacija i korišćenje nalaza laboratorijskih analiza Interpretacija i korišćenje nalaza Ro Interpretacija i korišćenje nalaza ultrazvuka Komunikacija sa specijalističkim službama i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Pisanje uputa Voñenje medicinske dokumentacije bolesnika (zdravstveni karton) Ocenjivanje radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. toplotnog udara..

rendgen. supkutanih i intrakutanih vakcina Individualni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Grupni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Anamneza i pregled bolesnog dojenčeta Anamneza i pregled bolesnog predškolskog i školskog deteta Anamneza i pregled bolesnog adolescenta R R R R R R R R R R R R I-10x I-10x I-10x I-10x I-20x I-20x I-20x I-5x I-10x I-10x P-10x I-15x P-5x P-2x I-10x I-10x I-10x . gojaznost. pothranjenog i gojaznog deteta Praktična primena oralnih. postavljanju početne i konačne dijagnoze. EKG.posmatra I . prerana polna aktivnost) Veštine: P . tehnikama i metodima kliničkog pregleda.dece pred upis u školu i adolescenata Poznaje principe specifične zaštite u odnosu na činioce rizika po zdravlje. oboljenja i povreda Ovladava principima pružanja hitne medicinske pomoći povreñenim i obolelim u zdravstvenoj ustanovi. bolesti i povrede. hipertenzija. ultrazvučne i druge pomoćne dijagnostičke metode Poznaje indikacije za upućivanje na bolničko lečenje Ovladava principima propisivanja lekova. telesne visine i obima glave i uporeñivanje sa standardima (grafikonima) rasta Procena denticije Procena stadijuma polnog sazrevanja Ispunjavanje zdravstvenog kartona Proveravanje urednosti vakcinacija (u zdravstvenoj knjižici i kartonu deteta) Objašnjavanje roditeljima (i deci) značaja vakcinacija Davanje pisanog saveta za ishranu dojenčeta.izvodi Sistematski pregled zdravog dojenčeta Sistematski pregled predškolskog deteta Sistematski pregled školskog deteta Sistematski pregled adolescenta Merenje telesne mase. a naročito akutnih i zaraznih oboljenja. akutni gastrointestinalni poremećaji) Poznaje glavne oblike rizičnog ponašanja u adolescenciji (pušenje. izvan zdravstvene ustanove i tokom transporta Poznaje principe kućnog lečenja obolele i povreñene dece Poznaje indikacije za rehabilitaciju i metode praktične primene odreñenih metoda rehabilitacije Ovladava indikacijama za korišćenje konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda Poznaje indikacije za laboratorijske. posebno AIDS-a i masovnih nezaraznih oboljenja Poznaje metode rane dijagnostike uključujući metode samokontrole Ovladava znanjima. sanitetskog materijala i pomoćnih medicinskih sredstava u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom Poznaje vodiče dobre kliničke prakse za najčešća oboljenja i stanja (astma. kao i skrining metodama Poznaje metode blagovremenog i efikasnog lečenja najčešćih stanja. narkomanija. šećerna bolest. alkoholizam.

ORL. Davanje inhalatorne terapije Bronhoskopija GASTROENTEROLOGIJA I ENDOKRINOLOGIJA Internistička-gastroenterološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-gastroenterološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija gastroenteroloških bolesti Lečenje ulkusne bolesti Hitna stanja u gastroenterologiji Internistička-endokrinološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-endokrinološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija endokrinoloških bolesnika I-10x I-10x I-10x P-10x P-10x P (I) P P I-10x I-10x I-10x I-10x R-10x I-5x I-5x P-5x I-10x I-10x P-10x R P I-10x I-10x P-10x .Uzimanja brisa ždrela Direktni otoskopski pregled Indirektni otoskopski pregled Prepisivanje recepta Pismeno uputstvo za oralnu regidraciju Tumačenje rezultata hematoloških i biohemijskih analiza Tumačenje rezultata rendgenskih i ultrazvučnih pregleda Pisanje uputa za konsultativni pregled .v.izvodi KARDIOLOGIJA (5 dana) Internistička anamneza i fizikalni pregled u kardiološkoj prijemnoj ambulanti Registrovanje i interpretacija EKG-a Merenje arterijske tenzije Ultrazvučni pregled srca Davanje i. oftalmologa i drugih specijalnosti Kućna poseta detetu s akutnim oboljenjem Kućna poseta detetu sa hroničnim oboljenjem I-10x I-10x P-5x I-15x P-3x I-10x P-10x I-5x P-2x P-2x 3.fizijatra.v.posmatra Veštine: I . terapije Kardio-pulmonalna reanimacija Praćenje pacijenata do koronarne jedinice i njegovo zbrinjavanje Ubacivanje privremenog pace-markera PULMOLOGIJA (5 dana) Internistička-pulmološka anamneza u plućnoj prijemnoj ambulanti Internistički-pulmološki fizikalni pregled Spirometrija Gasna analiza Očitavanje RTG snimka Davanje terapije i.reprodukuje P . Interna medicina (30 dana) Znanja: R .

Ginekologija (15 dana) Znanja: R .reprodukuje P .posmatra Veštine: I .Lečenje šećerne bolesti Hitna stanja u endokrinologiji NEFROLOGIJA I HEMATOLOGIJA (5 dana) Internistička-nefrološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-nefrološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija nefroloških bolesnika Hemodijaliza Hitna stanja u nefrologiji Internistička-hematološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-hematološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija hematoloških bolesnika Anemije i njihovo lečenje Hitna stanja u hematologiji R P I-10x I-10x I-10x P-10x P I-10x I-10x I-10x R-10x P 4.izvodi I-10x I-5x I-5x I-2x I-2x P-2x R R P-5x R R R P-2x I-5x I-5x I-5x I-5x R R I-5x I-5x P-5x R P-2x P-2x Ginekološka anamneza Ginekološki pregled Formiranje ginekološke istorije Dijagnostičke procedure u ginekologiji Ginekološke male hirurške intervencije Ginekološke operacije Preoperativna priprema i postoperativna nega i terapija Inflamatorne promene u maloj karlici Rano otkrivanje malignih oboljenja genitalnih organa Malignomi genitalnih organa Kontracepcija i neposredna postkoitalna kontracepcija Juvenilna ginekologija Hitna stanja u ginekologiji Akušerska anamneza Akušerski pregled Formiranje akušerske istorije Dijagnoza trudnoće Poremećaji u ranoj trudnoći Voñenje normalne trudnoće Priprema trudnice za poroñaj Voñenje normalnog poroñaja Voñenje patološkog poroñaja Puerperijum (babinjare) Krvarenje u ranoj i kasnoj trudnoći Hitna stanja u akušerstvu .

Hirurgija (15 dana) Znanja: R .izvodi I-10x I-5x I-10x I-5x I-2x P-2x P-2x R R P-2x R. injekcija Asistirano disanje ambu balonom i maskom Oksigenoterapija Priprema za transport do druge zdravstvene ustanove Nazogastrična sukcija Klizme Punkcija pluralne šupljine Postavljanje urinarnog katetera Privremena imobilizacija II PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU PET GODINA .reprodukuje P . uzimanje brisa rane Postavljanje elastičnog zavoja Previjanje rane i uklanjanje konaca Primarna obrada manje i srednje rane Vañenje dostupnih stranih tela Davanje lokalne anestezije Zaustavljanje krvarenja . davanje infuzija Davanje i. incizijaparicijuma). P P-2x I-3x I-2x I-10x I-5x I-2x I-2x R (I-2x) I-2x P-2x R R I-10x I-10x I-2x P-2x R I-2x P-2x P-2x I-2x I-5x Hirurška anamneza Klinički pregled dojke Klinički pregled abdomena Palpacija perifernih arterija i arterija vrata Digitalni pregled rektuma i prostate Hirurške operacije Endotrahealna intubacija i opšta anestezija Protokol preoperativne pripreme Primena osnovnih principa dezinfekcije i sterilizacije Zbrinjavanje urgentnih hirurških stanja Krikotireoidektomija i trahotomija Torakocenteza kod hematopneumotoraksa i pneumotoraksa Hirurška obrada infekcija kože i potkožnog tkiva (drenaža apcesa.m.posmatra Veštine: I .privremena hemostaza Obrada manjih opekotina Obrada većih opekotina Laboratorijske analize i radiološki pregledi u hirurškoj dijagnostici Protokol dijagnostike i urgentnog tretmana neurohirurških povreda Venepunkcija.Akušerski (obstretrički) šok P-2x 5.

Kožne i venerične bolesti 16. Zdravstvena zaštita žena – u porodilištu 3. plućna oboljenja i dr.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe. trudnoću. kao i za rad na planiranju porodice. Higijensko epidemiološka zaštita 15. Interna medicina 6. masovnih nezaraznih oboljenja (šećerna bolest. Zarazne bolesti 11. Otorinolaringologija 10. (ishrana. radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje. Zdravstvena zaštita dece 4. Socijalna medicina b) Program pripravničkog staža za doktore medicine: U toku pripravničkog staža doktor medicine se obučava u obavljanju: 75 dana 15 dana 40 dana 10 dana 40 dana 15 dana 35 dana 35 dana 30 dana 10 dana 8 dana 8 dana 8 dana 10 dana 8 dana 25 dana 10 dana 8 dana . odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. . Sudska medicina 14.sistematskog zdravstvenog nadzora.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. odnosno u zavodu za hitnu medicinsku pomoć 2. . invalidnost i dr. dece pred upis u školu i za vreme školovanja. odmor i dr). bolesti i povrede.a) Plan pripravničkog staža za doktore medicine: 1. a naročito odojčadi. . promene vezane za adolescenciju. vodosnabdevanje. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja posebno AIDS-a. Neuropsihijatrija 8. stanovanje. Zdravstvena zaštita radnika 5. starost. kardiovaskularne bolesti.. seksualno vaspitanje. Pneumoftiziologija 9.). rak. Opšta hirurgija 7. razvoj ličnosti. u zaštiti od profesionalnih oboljenja i povreda i dr. Opšta medicina – u službi hitne medicinske pomoći u domu zdravlja. Fizikalna medicina i rehabilitacija 13. Oftalmologija 12.

laboratorijskih. vode. indikacije i tehniku davanja transfuzije krvi i krvnih komponenti. otklanjanjem otpadnih materija. hemioprofilakse.obučava se u ranoj dijagnostici (uključujući metode samokontrole). upoznaje metode i sadržaje kontinuiranog nadzora nad hroničnim bolesnicima. samokontrole i dr.U okviru primarne zdravstvene zaštite upoznaje se sa zakonom i programima i drugim aktima donetim na osnovu zakona. pomoćnih dijagnostičkih metoda. EKG.upoznaje se sa principima zdravstvene zaštite za slučaj vanrednog stanja i rata.). Učestvuje u sprovoñenju anketa o vodnim objektima.savladava znanjima. domaćinstvima. da pripremi i vrši medicinsku obradu bolesnika za upućivanje na ocenu radne sposobnosti. toplotnog udara. kao i indikacije za upućivanje na bolničko lečenje. i neposredno učestvuje u njihovoj primeni. vañenje dostupnih stranih tela. . školskom higijenom.učestvuje u kućnom lečenju obolelih i povreñenih i u pružanju hitne medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi. uči da propisuje lekove i sanitetski materijal i pomoćna medicinska sredstva u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom kao i da raspoznaje neželjena dejstva lekova. namirnica i predmeta opšte upotrebe i zakonskim propisima iz ove oblasti. . metodama zdravstveno-vaspitnog rada. upoznaje se sa propisima i njihovom praktičnom primenom u . i to u oblasti: Higijensko-epidemiološke zaštite: upoznaje se sa osnovnim principima i merama u vezi sa higijenom ishrane. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. akutnih trovanja. rendgen. doktor medicine se posebno osposobljava. tamponade nosa i dr. U pojedinim granama medicine. perforacije unutrašnjih organa i dr. osnovama zaštite od jonizujućeg zračenja. blagovremenom i efikasnom lečenju najčešćih stanja oboljenja i povreda i zaštiti od nesposobnosti. .upoznaje metode: odreñivanja krvnih grupa. kategorizacije mokraćne bešike. medicinske mere kod pneumotoraksa. .obučava se u postavljanju indikacija za rehabilitaciju i praktičnoj primeni odreñenih metoda rehabilitacije. sadržajima sistematskih pregleda. Osposobljava se za vršenje ambulantnih hirurških intervencija (obradu rane i dr. antišok terapije.). intubacije i traheotomije. upoznaje i ovladava metodama vakcinacije. imobilizacije. paracenteze. asistiranog disanja. opekotina. odnosno oblastima zdravstvene zaštite. dehidratacije. upoznaje se sa izradom analize i njihovom praktičnom primenom. postavljanju početne i konačne dijagnoze. infuzije. upoznaje se sa merama na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i epidemija i praktično ih sprovodi. školama i dr. kao i "skrining“ metodama. raznih vrsta punkcija i evakuacija. oksigenoterapije. Ovladava tehnikom uzimanja i slanja na pregled uzoraka vazduha. zaštite u visokoferbilnim stanjima. lokalne anestezije. a posebno pružanja hirurške pomoći. vrši epidemiološka izviñanja i epidemiološke ankete. Zavisno od oblasti medicine: . sukcije. . osposobljavanje za odgovarajući transport do druge zdravstvene ustanove.ovladava tehnikom poroñaja i revizije materice. prestanka disanja. upoznaje indikacije i potrebu korišćenja konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda. snabdevanjem stanovništva zdravom pijaćom vodom i dr. terapijskih klizmi. higijenom rada. rada patronažne službe. . medicinske pomoći kod hemijsko-bioloških i jonizujućih oštećenja. van zdravstvene ustanove i tokom transporta (metode medicinske pomoći kod "kardijal arest-a". ultrazvučnih i dr. zaustavljanja krvarenja.

sistematskog zdravstvenog nadzora u oblasti oboljenja usta i zuba. . Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći b) Program pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. savladava osnove zdravstvene statistike i praktično ih primenjuje. Ortopedija vilica 3. seroprofilaksi. predškolske dece. sarañuje u izradi planova i programa i njihovoj evaluaciji. . Stomatološka protetika 6. normativima i standardima u radu zdravstvene službe i osnovama ekonomike u zdravstvenoj zaštiti. hemioprofilaksi. za vreme školovanja. odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. upoznaje se sa osnovnom koncepcijom organizacije zdravstvene delatnosti.). male dece.. Oralna hirurgija 7. oralna higijena. Preventivna i dečja stomatologija: doktor stomatologije se u oblasti dečje stomatologije obučava u obavljanju: .sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti. upoznaje metode planiranja i programiranja u zdravstvu. Upoznaje se sa odredbama krivičnog zakona o radu lekara koji neposredno obavlja zdravstvenu delatnost. Sudske medicine: vrši obdukcije. Kožnih i veneričnih bolesti: upoznaje se sa ambulantnim radom i ovladava tehnikom dijagnostike i terapije najčešćih kožnih oboljenja i bolesti koje se prenose polnim putem.sudskog veštaka. kao i lekara . a posebno primarne zdravstvene zaštite. sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe (ishrana. o kliconošama i dr. posebno AIDS-a. upoznaje se sa principima epidemiološkog pristupa bolestima koje se prenose polnim putem. trudnica i dr. III PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE a) Plan pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje usta i zuba. fluor profilaksa i dr. a naročito odojčadi. Preventivna i dečja stomatologija 2. upoznaje se sa mestom i ulogom zdravstvenog vaspitanja u zdravstvenoj zaštiti i ovladava metodologijom zdravstveno-vaspitnog rada u svakodnevnoj praksi. o obaveznim imunizacijama. fizičkih i toksičkih povreda. učestvuje u primeni dermatološke terapije. 70 dana 30 dana 65 dana 60 dana 70 dana 40 dana 30 dana . a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja. upoznaje elemente za procenu kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvenog stanja stanovništva.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje oralnog zdravlja. Socijalne medicine: upoznaje se sa osnovnim principima zdravstvene zaštite. Paradontologija i oralna medicina 5. Uvežbava klasifikaciju i kvalifikaciju mehaničkih. Bolesti zuba 4. Praktično radi na postupcima pri izdavanju lekarskih uverenja.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. praćenja i proučavanja zdravstvenog stanja stanovništva i izradom odgovarajućih elaborata.

zaštitom pulpe. zaštitom brušenih zuba. zdravstveno-vaspitnog rada i učestvuje u njihovoj primeni. rasprostranjenošću malokluzija u nas.. posebno programa zalivanja fisura. dijagnostikom i terapijom herpetičnog stomatita. uzimanjem otisaka savremenim otisnim materijalima. uklanjanjem dotrajalih fiksnih zubnih nadoknada. posebno se upoznaje sa primenom preventivnih mera u cilju sprečavanja malokluzija u doba trudnoće. Stomatološka protetika: a) fiksna protetika (35 dana): upoznaje se sa dijagnostikom i planiranjem fiksnih zubnih nadoknada u punom i prekinutom zubnom nizu. 5. Ortopedija vilica: upoznaje se sa etiologijom nepravilnosti orofacijalnog sistema. punjenjem kaviteta klasičnim i savremenim materijalima. Parodontologija i oralna medicina: upoznaje se sa uzrocima parodontopatija i bolesti usta i rasprostranjenošću ovih oboljenja kod nas. oblikovanjem i poliranjem ispuna. metoda i materijala opturacije kanala korena. upoznaje se sa mogućnostima hirurškog lečenja parodontopatija i manifestacijama sistemskih oboljenja u usnoj duplji. kontrola nicanja zuba. kliničkim postupcima izrade različitih fiksnih zubnih nadoknada (brušenjem zuba nosača za fiksne zubne nadoknade. . registracijom visine zagrižaja. kliničkom dijagnostikom. 2. 4. upoznaje se sa mogućnostima savremenih endodontskih tehnika obrade. Upoznaje posebne programe preventivne stomatološke zaštite i učestvuje u njihovom sprovoñenju. dijagnostikom i terapijom kataralnog gingivita u dece. dijagnostikom i planom terapije oboljenja usta i zuba u dece (u vreme mlečne. savladava preventivne mere u oblasti parodontopatija (profesionalnu i individualnu negu usta i zuba) dijagnostiku parodontopatije i bolesti usta (kliničku i rendgenološku) i sekundarnu prevenciju parodontalnih oboljenja (uklanjanje kamenca.). pripremom retencionih zuba za prihvatanje elemenata parcijalne proteze i planiranjem namenskih fiksnih nadoknada. vañenjem mlečnih i stalnih zuba u dece. pripremom karijesnih kaviteta za ispune (preparacija kaviteta I i V klase). U okviru dečje stomatologije. 3. mlečne i mešovite denticije (sprečavanje štetnih navika. sprečavanje formiranja nepravilnih funkcija.preventivno-terapijskih mera u sprečavanju oboljenja usta i zuba. upoznaje se sa pregledom. sa primenom interceptivnih mera (brušenja zuba kod prinudnih zagrižaja) i sa terapijom blagih formi malokluzija (miofunkcionalne vežbe i sa i bez pomagala. pripremnim postupcima preprotetskog zbrinjavanja. U okviru primarne zdravstvene zaštite. lečenjem jednostavnih kanalnih sistema. mešovite i stalne denticije).). izradom inleja. vežbe špatulom za sprečavanje obrnutog preklopa sekutića i dr. različitim metodama zbrinjavanja depulpiranih zuba. podveza brade.). konkramenata i dr. prvom pomoći u oblasti dečje stomatologije. biološkim i biohemijskim testovima u dijagnostici oboljenja mekih tkiva usta. materijalima za ispune. upoznaje se sa zakonima i propisima (posebno Zakonom o fluorisanju vode za piće) i podzakonskim aktima. primena vestibularne ploče i dr. kod odojčeta. zaštitom pulpe. dijagnostikom i terapijom povreda zuba. dijagnostikom i planom terapije oboljenja zuba. postupkom kod urgentnih stanja (prva pomoć) iz oblasti bolesti zuba. cementiranjem fiksnih zubnih nadoknada). dijagnostikom oboljenja pulpe i parodoncijuma. upoznaje se sa raznim dijagnostičkim i terapijskim metodama u lečenju nepravilnosti stomatognatnog sistema. Bolesti zuba: upoznaje se sa pregledom. upoznaje se i ovladava metodama sistematskih pregleda i sanacije u oblasti stomatologije.

planiranjem i preoperativnim i postoperativnim tretmanom pacijenata sa deformitetima maksilofacijalne regije.11 meseci. higijenski aspekti). zaustavljanje krvarenja. vañenje zuba kod pacijenata rizika. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija . promene na mekim tkivima. kontrolnim pregledima pacijenata sa parcijalnim protezama (higijenski aspekti. upoznavanje sa ortodonskohirurškom terapijom impaktiranih zuba. kliničkim postupcima u izradi totalne proteze primenom različitih metoda uzimanja otisaka. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći: upoznaje se sa urgentnim stanjima u medicini i stomatologiji i obučava se u pružanju prve pomoći. 1. postavljanje indikacije i kontraindikacije za vañenje izniklih i neizniklih zuba. konzervativno lečenje preloma kostiju lica i vilica i povreda zuba). 2. zaustavljanje krvavljenja. lečenje komplikacija vañenja zuba. vilica i vrata. 6. izradom imedijatnih proteza. zbrinjavanje povreda mekih tkiva. reparaturom totalne proteze.).8 meseci Tokom obavljanja pripravničkog staža u apoteci diplomirani farmaceut se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima apoteke. IV PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute: 1. terapija dentogenih infekcija. lečenjem benignih i malignih tumora maksilofacijalne regije. U toku obavljanja pripravničkog staža diplomirani farmaceut uči da primenjuje i razvija znanja i veštine koje je stekao u toku studija. privremena imobilizacija. 3. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija: Staž u apoteci . Socijalna farmacija . uticaj na meka tkiva. zube i nosače i dr. različitim metodama podlaganja totalne proteze.10 dana. reparaturom i podlaganjem parcijalnih proteza. lečenjem ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata sa infekcijama lica. postavljanje indikacije za hirurško lečenje periapikalnih lezija. priprema lokalne anestezije. principi sterilizacije. laboratorijskim postupcima izrade metalnog skeleta parcijalnih proteza. kontrolnim pregledima (okluzija. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . vañenje zuba. Oralna hirurgija: dijagnostika oboljenja zuba i usta koja zahtevaju oralnohirurške intervencije.20 dana.b) mobilna protetika (35 dana): upoznaje se sa planiranjem u preprotetskom pripremom bezubih pacijenata za izradu totalne proteze. ponašanje i odgovornost. planiranjem i pripremom krezubih pacijenata za izradu različitih oblika parcijalnih proteza. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute obuhvata znanja i veštine koje diplomirani farmaceut treba da savlada u toku pripravničkog staža kako bi se osposobio za samostalni profesionalni rad. sa posebnim osvrtom na ranu dijagnostiku u obimu potrebnom za trijažu. posebno kod povreda maksilofacijalne regije (omogućavanje prohodnosti disajnih puteva. izgrañuje lični profesionalni stav. radnim uputstvima i standardnim operativnim . 7. izborom veznih elemenata parcijalne proteze i izradom kompleksnih parcijalnih proteza.

kao i izbegavanje i smanjenje tih reakcija. medicinskih sredstava i drugih proizvoda pod propisanim uslovima i praćenjem rokova upotrebe. praćenjem. koncentrati i praškovi za injekcije i intravenske infuzije. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima.) i posebno se upoznaje sa specifičnostima racionalne farmakoterapije u bolničkoj apoteci. Iz oblasti racionalne farmakoterapije pripravnik se posebno upoznaje sa: sprovoñenjem preventivnih mera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva. Iz oblasti farmaceutske tehnologije pripravnik se posebno upoznaje sa: izborom. antibiotici. praćenjem upotrebe lekova i unapreñivanjem farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i medicinskih sredstava. odnosno naloga za izdavanje lekova i medicinskih sredstava. savremenom stručnom literaturom kojom apoteka raspolaže i pouzdanim izvorima informacija o lekovima. izradom magistralnih lekova (sterilnih i nesterilnih) po prispelim receptima. klasifikacijom i listama lekova koji se izdaju i propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. zdravstvenim radnicima. medicinskih sredstava i drugih proizvoda. značajem komunikacije sa pacijentima. zdravstvenim saradnicima i grañanima. planiranjem. planiranjem i snabdevanjem lekovima. 2. izborom. Staž u bolničkoj apoteci . kao i nesterilni lekoviti preparati i medicinska sredstva. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima grañanima. prijavljivanjem i izveštavanjem o neželjenim reakcijama na lekove i medicinska sredstva. rukovanjem lekovima visokog rizika (citotoksični lekovi. skladištenjem i čuvanjem aktivnih i pomoćnih supstanci i odgovarajuće ambalaže za izradu magistralnih i galenskih lekova. radnim uputstvima i standardnim operativnim procedurama za rad u galenskoj laboratoriji. voñenjem evidencija vezanih za izradu magistralnih i galenskih lekova. odnosno uništavanja lekova. obrascem recepta. gotovim lekovima (farmaceutski oblik. postupkom odlaganja. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . pružanjem informacija o lekovima. snabdevanjem. peritonealnu dijalizu i irigaciju. terapijska primena). zdravstvenim radnicima. rastvori za hemodijalizu. pakovanje. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i proverom prateće dokumentacije. postupcima izdavanja lekova na recept i lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. utvrñenim terapijskim protokolima lečenja i njihovim sprovoñenjem radi racionalizacije troškova. čuvanjem i izdavanjem lekovitih preparata. drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi. intravenske infuzije. jačina. savetovanjem pacijenata o pravilnoj upotrebi lekova.3 meseca Pripravnik se upoznaje sa poslovima farmaceutske zdravstvene delatnosti koji se sprovode na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite: izradom. kortikosteroidi i dr. izradom odreñenih kozmetičkih proizvoda i farmaceutskim proračunima. voñenjem odgovarajuće dokumentacije i evidencije. imunosupresivi. izradom galenskih lekova (sterilnih i nesterilnih) u galenskoj laboratoriji apoteke. kao i drugim zainteresovanim subjektima. izbegavanjem interakcija terapijskog dupliranja primene lekova. propisanom terapijom za pacijenta. prijemom lekova. voñenjem evidencije o receptima za lekove koji se ne mogu izdati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i lekova koji sadrže opojne ili psihotropne supstance. intravenske mešavine.procedurama za rad u apoteci. magistralnim i galenskim lekovima i njihovom izradom. odnosno promocijom zdravlja i prevencijom bolesti. pripremom pribora. posuña i opreme za izradu magistralnih i galenskih lekova. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima. upoznavanje sa postupkom izdavanja magistralnih i galenskih lekova. zakonskom i stručnom odgovornošću farmaceuta pri obavljanju svoje delatnosti. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i značajem pridržavanja propisane terapije. skladištenjem i čuvanjem lekova. kao što su injekcije. preparati za oči i drugi sterilni.

galenskih i magistralnih lekova.5 nedelja. 4. kozmetičkih sirovina i proizvoda primenom odgovarajućih metoda analize u skladu sa evropskom. izradom planova i programa aktivnosti vezanih za sprovoñenje farmaceutske zdravstvene delatnosti.medicinske biohemičare: 1. Sanitarna hemija . zakonskim propisima vezanim za ispitivanje i kontrolu lekova. medicinskih sredstava i kozmetičkih proizvoda. opremom.medicinski biohemičar obavlja u biohemijskoj. bolnica. 2. analizi i evidenciji. sistemom i načelima zdravstvene zaštite i organizacijom zdravstvene službe. ispitivanjem i kontrolom kvaliteta aktivnih i pomoćnih supstanci.2 meseca.5 nedelja. podelom poslova i odgovornosti. primenom etičkog kodeksa u praksi i procenom profesionalne odgovornosti. planom mreže zdravstvenih ustanova. toksikološkoj laboratoriji i laboratoriji sanitarne hemije. odnosno magistralnim formulama.medicinski biohemičar mora obavezno savladati program pripravničkog staža kroz praktičan rad i upoznavanje sa poslovima koje se sprovode na primarnom.medicinske biohemičare: U toku pripravničkog staža pripravnik treba da primeni znanja i savlada veštine koje je stekao u toku studiranja. Laboratorijska hematologija i hemostaza . posebno apoteka. izdavanjem . obradom i procenom rezultata ispitivanja. rasporedom prostorija u laboratoriji. nacionalnom ili drugim priznatim farmakopejama ili proverenim metodama analize. toksikološkoj i sanitarnoj laboratoriji pripravnik se upoznaje sa: – organizacijom rada i osobljem laboratorije. radom epidemiološke službe i ulogom farmaceuta u vanrednim prilikama. voñenjem laboratorijske dokumentacije. ambalaže. Nezavisno od tipa zdravstvene ustanove u kojoj obavlja staž (dom zdravlja. finansiranjem zdravstvene zaštite i sistemom zdravstvenog osiguranja. vrstama analiza koje laboratorija izvodi. toksikološke hemije i sanitarne hemije u toku trajanja pripravničkog staža. osnovama zdravstvene statistike i farmakoekonomije.7 meseci i 2 nedelje. 3. Socijalna farmacija Pripravnik se upoznaje sa: propisima iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti. procedurama i uputstvima za rad u skladu sa smernicama Dobre kontrolne laboratorijske prakse. klinički centar. Pripravnički staž diplomirani farmaceut . osnovnim etičkim načelima u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti. V PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE . ljudskim pravima i vrednostima u zdravstvenoj zaštiti i pravima i dužnostima pacijenta. 5. sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti. Toksikološka hemija . njihovom praćenju. Tokom obavljanja pripravničkog staža u biohemijskoj. Medicinska biohemija .MEDICINSKE BIOHEMIČARE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. medicinskih sredstava. privatna laboratorija) diplomirani farmaceut . 3.U laboratoriji za kontrolu kvaliteta lekova pripravnik se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima laboratorije za kontrolu lekova.

aparat za očitavanje test-traka za urin. antikoagulanasa i drugih biohemijskih parametara (hemoglobin. literaturom. Supstrati i metaboliti. imunoglobulini) na analitički postupak odreñivanja biohemijskih parametara. 1. hemoliza. stres. proteini: glukoza. izrada rastvora poštujući zahteve za izradu rastvora. LDL-holesterol (računski). referentnim intervalima i kliničkom primenom. faktorima koji utiču na izbor metode odreñivanja. natrijum. albumin. trudnoća. hloridi.amilaza. bilirubin. 2) pravljenje rastvora: priprema hemikalija i posuña. merama zaštite na radu. 4) upoznavanje sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza: a) preanalitički faktori: uticaj načina uzimanja uzoraka krvi.zavisno od opremljenosti laboratorije: upoznavanje sa principom rada aparata i analizama koje se rade u laboratoriji. fosfat. imunohemijski analizator. TIBC. plameni fotometar. mokraćna kiselina. analizator za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja (luminometrija. gvožñe. alkalna fosfataza. itd. lipodi. α . prijem i trijaža biološkog materijala. elementi u tragu. pravilima ponašanja (u meñusobnim komunikacijama zaposlenih. elektroliti. ukupni proteini. procedurama i uputstvima za rad u laboratoriji. Medicinska biohemija 1) biološki materijal: vrste i načini uzimanja biološkog materijala. hemiluminiscencija. kreatinin. greške u obeležavanju uzoraka. 5) izvoñenje opštih. kreatin-kinaza. laktat-dehidrogeneza. sa pacijentima i drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima). fizički napor. bilirubin (ukupan i direktan). ishrana. 3) upoznavanje sa automatizacijom u medicinsko-biohemijskim laboratorijama: a) Biohemijski i hematološki analizator: upoznavanje sa principom rada aparata i samostalan rad na aparatu uz nadzor mentora i korišćenje stručne literature. γ . merenje supstanci. voñenje laboratorijske dokumentacije.rezultata i voñenjem laboratorijske dokumentacije. b) Koagulometar. položaj tela. interpretacijom rezultata. ograničenjima metode. adekvatno čuvanje rastvora. ureja. klirens kreatinina. b) analitički faktori: uticaj lekova. kalcijum. alanin-aminotransferaza. .) . promene u uzorku nakon vañenja krvi. v) postanalitički faktori: ispisivanje i izdavanje rezultata. C-reaktivni protein. načinom uzorkovanja. cirkadijalni ritam. Enzimi: aspartat-aminotransferaza. biološkim materijalom iz koga se vrši odreñivanje. rukovanju i čuvanju biološkog materijala. interpretacija i validacija rezultata. primena standardizovanih postupaka u uzorkovanju. kalijum. drugim metodama za odreñivanje datog parametra. klinički-relevantnih analiza: pre izvoñenja analize pripravnik se upoznaje sa: metodom odreñivanja. farmakološki aktivne supstance i lekovi i dr. lipidi. stručnom literaturom u laboratoriji. lipaza. trigliceridi. holesterol. HDL-holesterol.glutamiltransferaza. Test opterećenja: glukozom.

interpretacija rezultata krvne slike dobijene na hematološkom brojaču. 5) ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica. 7) pregled fecesa: okultno krvarenje. odreñivanje retikulocita. 4. 3) osiguranje kvaliteta rada u sanitarnoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u laboratoriji sanitarne hemije. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. vitamina). 2) dokumentacija u sanitarnoj laboratoriji: zahtev za analizu. 3. koje obuhvataju gravimetrijske. leukociturija i dr. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. aditiva i kontaminanata. konfirmatorni testovi. kolorimetrijske i hromatografske tehnike. spektrofotometrijske. upoznavanje sa značajem merne nesigurnosti. procena prilagoñenosti sastava dijetetskih proizvoda specifičnim nutritivnim potrebama. mikroskopsko odreñivanje leukocita i trombocita. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe. leukocitarna formula. polarimetrijske. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. 8) upoznavanje sa principima osiguranja kvaliteta rada i racionalne laboratorijske dijagnostike: unutrašnja i spoljašnja kontrola kvaliteta rada u laboratoriji. sedimentacija eritrocita. Laboratorijska hematologija i hemostaza Odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču (eritrociti. relativna gustina. procena kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica na osnovu odreñivanja nutrimenata (proteina. kritičko tumačenje informacije na deklaracijama.). lipida. izrada krvnog razmaza i mikroskopsko odreñivanje leukocitarne formule. uticaj greške na rezultat laboratorijskog odreñivanja i kliničku odluku. ugljenih hidrata.6) pregled urina: izgled. hemijski pregled test trakama i hemijskim metodama za pojedina konstituente urina. hematokrit. učešće u konsultacijama sa ostalim zdravstvenim radnicima u cilju racionalne i ekonomične laboratorijske dijagnostike i izbora relevantnih analiza i protokola u dijagnostici. lečenju i praćenju pacijenata. merenje hemikalija i izrada rastvora. pisanje i izdavanje mišljenja. utvrñivanje greške primenom kontrolnih karti i kontrolnih pravila. mikroskopski pregled sedimenta urina. 2. pravilno uzimanje uzorka. odreñivanje fizičkih i hemijskih parametara u vodi za piće i predmetima opšte upotrebe. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe: osnovne metode analize namirnica. leukociti. trombociti). pH. vode. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena. mikrohematurija. interpretacija rezultata pregleda urina (proteinuirija. kontrola antikogulantne terapije. Zavisno od nivoa zdravstvene delatnosti kojoj laboratorija pripada pripravnik može učestvovati u izvoñenju drugih specijalizovanih analiza iz oblasti biohemije i hematologije. boja. mineralnih materija. Toksikološka hemija . odreñivanje fibrinogena. volumentrijske. izračunavanje energetske vrednosti namirnica i dijetetskih proizvoda. eritrocitni indeksi. Sanitarna hemija 1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor homogenog uzorka. interpretacija rezultata.

a) kliničko-toksikološka ispitivanja: biološki materijal . sistematskim i drugim pregledima. 5. OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE). upoznaje se sa postupcima zdravstvene nege. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. interpretacija rezultata.1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor i uzimanje uzoraka. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. Plan i program pripravničkog staža za medicinske sestre: . 2) dokumentacija u toksikološkoj laboratoriji: toksikološki zahtev i nalaz. vode za piće i predmeta opšte upotrebe. ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANJU DO ČETIRI GODINE I VIŠIM OBRAZOVANJEM 1. osnovni elementi ekološke procene rizika.zdravstvena nega u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi .skrining procedure. merenje hemikalija i izrada rastvora. odreñivanje sadržaja etil alkohola u krvi. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za zdravstvenu negu zdravog i bolesnog pojedinca. aditiva. NOx. porodice ili grupe u odgovarajućoj oblasti. zdravstveno-vaspitnim radom. VI PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE. 3) osiguranje kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji. b) ekotoksikološka ispitivanja: uzorkovanje vazduha. dijagnostičko-terapeutskim postupcima. obučava se za primenu preventivnih mera na očuvanju zdravlja. prijemom i trijažom pacijenata. kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na kvalitet i zdravstvenu ispravnost namirnica. identifikacija opojnih droga u urinu. osnovni elementi procene rizika na zdravlje ljudi. odreñivanje sadržaja najznačajnijih aerozagañivača (SO2. . aerosedminet) odreñivanje sadržaja toksičnih metala i fenola u vodama. faktori koji utiču na stabilnost uzorka.4 meseca. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. vode i zemljišta. toksikološke hemije i sanitarne hemije Opšti zakoni iz oblasti zdravstva. 5) toksikološka ispitivanja: zavisno od tipa laboratorije u kojoj pripravnik obavlja staž izvodi se program a) ili b). čestica prašine. krining lekova i njihovih metabolita u telesnim tečnostima. .2 meseca.zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . otrove i opojne droge. biomarkeri ekspozicije i efekta pri trovanju metalima i organskim rastvaračima.

srca i krvnih sudova. sa organizacijom službe. transfuzije krvi i krvnih derivata kao i delovanje medicinskih aparata i njihovu upotrebu). trbušnih organa. sarañuje sa drugim službama u zdravstvenim ustanovama. za transport obolelog ili povreñenog. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. . psihijatrijskim i ginekološkim oboljenjima. osposobljava se za zdravstvenu negu bolesnika u psihijatriji.4 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada u jedinici za intenzivnu negu i terapiju. organizacijom i zadacima patronažne službe. b) Zdravstvena nega u intenzivnoj terapiji . obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za zdravstvenu negu grupacija stanovništva koje su obuhvaćene patronažnim posetama. 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Zdravstvena nega u službi za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja .3 nedelje Upoznaje se sa poslovima na prijemu i zbrinjavanju hitnih stanja. prijemom bolesnika.3 nedelje Upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa psihičkim smetnjama.upoznaje se sa epidemiologijom i specifičnostima odgovarajuće populacije. upoznaje se sa ulogom porodice u procesu lečenja i rehabilitacije psihijatrijskog bolesnika i pomoći bolesniku u krizi. kao i specifičnim etičkim pitanjima u zdravstvenoj nezi ovih bolesnika i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. za psihosocijalnu rehabilitaciju. obučava se za izvoñenje dijagnostičko terapeutskih mera i procedura u hitnim stanjima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. v) Zdravstvena nega u psihijatriji . Upoznaju se sa zdravstvenom negom umirućeg pacijenta i postupanjem sa umrlim. U patronažnoj službi pripravnik se upoznaje: sa ulogom.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada hirurškog odeljenja. obučava se za trijažu sa identifikacijom i rešavanjem problema u okviru zdravstvene nege. Obučava se za primenu dijagnostičko terapeutskih mera kod životno ugroženog bolesnika (enteralno i parenteralno hranjenje. upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa oboljenjima i povredama pluća i disajnih puteva. Obučava se za psihičku podršku bolesniku ili povreñenom i članovima njegove porodice. mišića i nerava kao i bolesnika sa akutnim trovanjima. poznavanje upotrebe brzo delujućih lekova. obučava se za hitan prijem bolesnih i povreñenih. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. specifičnostima higijenskog režima sa akcentom na sprečavanju bolničkih infekcija. specifičnostima područja koju pokriva patronažna služba. obučava se za prijem i zdravstvenu negu hirurškog bolesnika. g) Zdravstvena nega u hirurgiji . za primenu dijagnostičko terapeutskih mera u preoperativnoj i postoperativnoj zdravstvenoj nezi. kostiju.

4 meseca. pripremu pacijenata za operativne zahvate i zdravstvenom negom kod operisanih pacijenata u okviru intenzivne nege i odeljenja ginekologije. za pripremu pacijenta za različita endoskopska. prihvatom porodilje u porodilište i kontrolom kroz sva poroñajna doba. o dojenju i nezi deteta.fizikalna terapija . edukacije pacijenata o higijenskom dijetetskom režimu i samozbrinjavanju. Obučava se za rad na funkcionalnom ispitivanju i lečenje steriliteta. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za rad za primenu dijagnostičko-terapijskih mera u oblasti zdravstvene zaštite žena. zbrinjavanje hitnih ginekoloških stanja. Plan i program pripravničkog staža za više ginekološko-akušerske sestre i strukovne medicinske sestre .d) Zdravstvena nega u internoj medicini . nezi epiziotomije ili operativne rane. obučava se za pripremu i asistiranje pri malim hirurškim intervencijama. .lekar. osposobljava se za rad za primenu diajgnostičko-terapijskih mera.2 meseca. dijetetičar i socijalni radnik. 3. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. pedijatar. Plan i program pripravničkog staža za strukovne fizioterapeute i više fizioterapeute: . hitnu reanimaciju novoroñenčeta.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima internističkog odeljenja. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Ginekologija Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima ginekološkog odeljenja.babice: . edukaciji porodilje o higijensko dijetetskom režimu.akušer.4 nedelje . 2.4 nedelje .zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama . radioizotopska i druga ispitivanja. Upoznaje se sa planiranjem zdravstvene nege i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. polivalentna patronažna sestra i socijalni radnik. obučava se za prijem i zdravstvenu negu internističkog bolesnika. obučava se za prijem i trijažu ginekoloških pacijenata. anesteziolog. izvoñenjem i kontrolom sterilizacije. za primenu dijagnostičko terapijskih mera. b) Akušerstvo Upoznaje se sa prijemom i trijažom trudnica. sprovoñenje mera na prevenciji intrahospitalnih infekcija i saradnjom sa drugim članovima tima: ginekolog . za rad na akušerskom odeljenju. radiološka. obučava se za rad u savetovalištu za planiranje porodice i savetovalištu za trudnice i za saradnju sa drugim članovima tima . Obučava se za voñenje fiziološkog poroñaja i zaštite meñice pri poroñaju i asistiranju akušeru kod nepravilnih poroñaja i kod akušerskih operacija. radom na odeljenju visokorizičnih trudnoća uz primenu savremenih elektronskih aparata. Obučava se za prvu negu novoroñenčeta i procena stanja. ranoj dijagnostici karcinoma. kontroli involucije.kineziterapija u oblasti traumatologije .zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti .

sredstvima i tehnikom koje se koriste u fizikalnoj terapiji.. specifičnostima u oblasti traumatologije.rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . sarañuje sa ostalim članovima rehabilitacionog tima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. opremom i tehnikom koja se koristi u sali za kineziterapiju dece. obučava se za pristup detetu i porodici.kineziterapija u oblasti pulmologije . specifičnostima u oblasti fizikalne terapije i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. 5) Kineziterapija u internoj medicini Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti interne medicine.kineziterapija u oblasti neurologije . Obučava se za terapeutsku procenu stanja i uzimanje funkcionalnog statusa deteta. Plan i program pripravničkog staža za strukovne radne terapeute i više radne terapeute: . aparatima.kineziterapija u oblasti pedijatrije . za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.kineziterapija u oblasti interne medicine .8 nedelja .4 nedelje . obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa pulmoloških pacijenata. kao i za njihovu edukaciju. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. 2) Kineziterapija u oblasti traumatologije Pripravnik se upoznaje sa organizacijom odeljenja za traumatologiju.4 nedelje . za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.4 nedelje 1) Fizikalna terapija Pripravnik se upoznaje sa odeljenjem za fizikalnu terapiju. 3) Kineziterapija u oblasti pedijatrije Pripravnik se upoznaje sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pedijatrije. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. 4) Kineziterapija u neurologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u neurologiji. zadacima rehabilitacionog tima. 6) Kineziterapija u pulmologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pulmologije.4 nedelje . za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa neuroloških pacijenata. 4. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa internističkih pacijenata.

priprema lekove. projektovanje i izradu protektivnih.16 nedelja 1) Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za samostalan rad na prevenciji lošeg držanja tela. za planiranje i sprovoñenje korektivnih položaja priručnim i posebno projektovanim i izrañenim sredstvima.8 nedelja 1) Rad u apoteci Pripravnik se upoznaje i obučava za izdavanje i prodaju lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. parafarmaceutskih proizvoda. sredstava za dezinfekciju. za nastavljanje školskih.rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . savetovanju za adekvatan izbor zanimanja. medicinskih sredstava. sterilnih rastvora.4 nedelje . učestvuje u prijemu lekova. prevenciji deformiteta kod dece i omladine sa izraženim lošim držanjem. medicinskih sredstava. proprioceptivnih. medicinskih sredstava. izdavanju lekova. Plan i program pripravničkog staža za strukovne i više farmaceutske tehničare: . čulnih i kognitivnih funkcija.rad u apoteci . 5. Obučava se za projektovanje fizičke sredine osoba sa invaliditetom i za edukaciju osoba iz pacijentovog okruženja.12 nedelja . deklaracija i uputstava. dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda u prevenciji i lečenju. za poboljšanje funkcionalnih sposobnosti i razvijanje sposobnosti prilagoñavanja i kompenzovanja. za potrebe zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica. društvenih i uobičajenih svakodnevnih aktivnosti. profesionalnih. za proučavanje. psihomotornih. proveri obezbeñenosti sertifikata. parafarmaceutskih proizvoda. za rad sa decom iz rizičnih porodica.rad u galenskoj laboratoriji . za ergonomsko prilagoñavanje pribora i alata. davanje uputstava i treninga za aktivnosti svakodnevnog života kod osoba sa početnim ili uznapredovalim znacima oboljenja ili oštećenja organizma. zavojnog materijala na osnovu trebovanja sa odeljenja. i u defektiranju lekova. medicinskih sredstava. medicinska sredstva i dr. motornih. 2) Rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Osposobljava se za samostalni rad kod provere sposobnosti. u pravilnom čuvanju i tretmanu lekova. 3) Rad u galenskoj laboratoriji . proveri roka upotrebe. 2) Rad u bolničkoj apoteci Osposobljava se za prijem lekova. funkcionalnih pomagala i proteza. učestvuje u proizvodnji i podeli masti i infuzionih rastvora i učestvuje u kompjuterskoj obradi podataka. aparata. korektivnih i funkcionalnih pomagala. treningu za korišćenje zaštitnih pokreta i položaja osoba sa rizikom.rad u bolničkoj apoteci . Osposobljava se za edukaciju pacijenta kod korišćenje ortoza. parafarmaceutskih proizvoda.. zavojnog materijala. posturalnoj disfunkciji dece i omladine. Učestvuje u obradi i pripremi recepata za fakturisanje.

rastvora. centriranje i nega bolesnika. postavljanje.ishrana bolesnih ljudi . optimizacija doze. organizaciju pravilnog skladištenja namirnica.12 nedelja Osposobljava se za rad na prevenciji i unapreñenju zdravlja kroz zdravstveno vaspitni rad kod svih grupacija stanovništva. Pripravnik se u okviru oblasti kompjuterizovane tomografije obučava za pripremu materijala i pripremu radiološke opreme. Plan i program pripravničkog staža za strukovne nutricioniste . nadzor nad sprovoñenjem organizacije i postupka rada u celokupnom sistemu ishrane. karakteristikama tkiva kao i detekcijom i prijemom signala.Osposobljava se za praktičan rad na izradi sledećih grupa galenskih lekova: prečišćene vode.rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci . 2) Rad u radiološkoj terapiji . uzimanje nutritivne anamneze. Osposobljava se za samostalno odreñivanje dijetoterapije pacijenata u stacionarnoj ustanovi. injekcionih rastvora.4 nedelje . opremom sa pulsnom sekvencom.rad u nuklearnoj medicini . za sastavljanje i planiranje jelovnika prema dijetalnim šemama i normativima. kontrolu pripremljenih obroka. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. optimizaciju doze. sirupa. 6. sterilnih preparata (kapi i masti za oči. gelova. za čuvanje kontrastnog i drugog materijala i opreme koja se koristi prilikom pregleda i za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. krema.dijetetičare i više nutricioniste . proton slikom. za postavljanje bolesnika u pravilan položaj za snimanje. rektalnih i vaginalnih oblika. sa izborom T1 ili T2 faze. optimizacijama doze i zaštitom bolesnika. i sa korišćenjem celokupne dodatne i pomoćne opreme. količine namirnica i organoleptička svojstava obroka.ishrana zdravih ljudi . masti.4 nedelje 1) Rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci Pripravnik se upoznaje sa radom u radiološkoj dijagnostici. Pripravnik se u dijagnostici sa magnetnom rezonancom upoznaje sa načinom postupanja i pravilima pri radu u magnetnom polju. izbor faktora ekspozicije. saradnju sa higijensko-epidemiološkom službom i drugim službama i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. analizu učinka dijetetske ishrane na dijagnostičke i terapeutske postupke. 7. sa osnovnim principima fizike i upravljanja. losiona. za izbor odgovarajućeg softverskog programa za pregled. kapsula i tableta. planiranje nabavke hrane i kontrola kvaliteta namirnica. Sarañuje sa radiologom i drugim lekarima kao deo multidisciplinarnog tima.12 nedelja . infuzionih rastvora).rad u radiološkoj terapiji .16 nedelja . sa tehnikama i načinom dobijanja slike-filma.dijetetičare: . Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinskog radiologa i višeg radiološkog tehničara . Osposobljava se za korišćenje radiološke opreme u interventnoj radiološkoj dijagnostici. izračunavanje i prilagoñavanje energetskih potreba korisnika.

dezinsekcija i deratizacija . Obučava se za zaštitu od zračenja i optimizaciju doze. mužom generatora i merenjem radioaktivnosti.2 nedelje .kontrola i prevencija bolesti . briseva sa radnih površina.6 nedelja 1) Higijena i humana ekologija U oblasti higijene i humane ekologije pripravnik se osposobljava za samostalno uzorkovanje vode za piće. 2) Unapreñenje ishrane U oblasti unapreñenja ishrane. aseptičkim obeležavanjem radiofarmaka. 3) Rad u nuklearnoj medicini Upoznaje sa radom u nuklearnoj medicini.radna sredina . pripravnik se upoznaje sa antropomertijskim instrumentima i merenjima i procenom stanja uhranjenosti. načinom njihovog dobijanja. multidisciplinarnim pristupom pri izvoñenju tretmana i voñenju medicinske dokumentacije i evidencije. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog sanitarno-ekološkog inženjera i višeg sanitarnog tehničara .laboratorija .6 nedelja . načinom pisanja i izradom izveštaja i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. kretanja i tretiranja sa infektivnim medicinskim otpadom. 3) Dezinfekcija. kao i potreba za hranljivim i zaštitnim materijama. postavljanje bolesnika.4 nedelje . Upoznaje se sa načinom odvajanja. rukovanje opremom za sprovoñenje tretmana. odreñivanju veličine polja.3 nedelje . primene kalupa. upoznaje se sa osnovnim parametrima za izbor optimalnih uslova pregleda i sa zaštitom od zračenja i optimizacijom doze kao i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.1 nedelja .socijalna medicina . 8. i drugih parametara. postavljanje bolesnika u odgovarajući položaj. skladištenjem.higijena i humana ekologija . Upoznavanje sa načinom voñenja evidencije o tretmanu koji je primenjen kao i o čuvanju podataka. sa načinom utvrñivanja energetskih potreba.2 nedelje . vazduha i sedimentne materije i obučava se za rad na ureñajima za uzorkovanje vazduha i sedimenata. radiofarmacima. sa protokolom izrade dijeta zdravih i bolesnih osoba.dezinfekcija. dezinsekcija i deratizacija . izračunavanjem tačnog volumena i aktivnosti. Obučava se za rukovanje opremom i obezbeñivanjem tačnosti i pouzdanosti opreme.unapreñenje ishrane .Upoznaje se sa radom u radiološkoj terapiji i ulogom u planiranju tretmana. uzorkovanje površinske i otpadne vode. namirnica i predmeta opšte upotrebe.

6) Laboratorija U oblasti laboratorijske delatnosti. pripravnik se obučava za uzimanje. prijavljivanju i evidentiranju zaraznih bolesti. i obučava se za prethodno i periodično ispitivanje sanitarno higijenskih uslova u radnoj sredini. pripravnik se obučava za samostalno obavljanje poslova dezinfekcije. dezinsekcije i deratizacije.2 nedelje .2 nedelje .7 nedelja . sa intrahospitalnim infekcijama i merama za njihovo sprečavanje i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.mikrobiološke laboratorije .imunohemija .7 nedelja . kao i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.U oblasti dezinfekcije.transfuzija . 7) Radna sredina U oblasti radne sredine. pripravnik se osposobljava za rad u zdravstvenom nadzoru nad osobama koje podležu obaveznom sanitarnom pregledu. prijem i trijažu biološkog materijala. prijavljivanju i evidentiranju nezaraznih bolesti.biohemijska laboratorija . Obučava se za poslove zdravstvenog vaspitanja i promociju zdravlja.patohistologija . upoznaje se i osposobljava za samostalan rad na aparatima u . Upoznaje se sa monitoringom hladnog lanca vakcina i kalendarom vakcinacije i uzima materijal za laboratorijske analize u ustanovi i na terenu. u sprovoñenju protivepidemijskih mera. pripravnik se osposobljava za prikupljanje podataka iz oblasti zdravstvene statistike. učestvuje u izradi izveštaja o odreñenim parametrima demografskog kretanja stanovništva. primenu standardizovanih postupaka u uzorkovanju. namirnica i predmeta opšte upotrebe i upoznaje se sa postupcima kontrole sterilnosti. rukovanju i čuvanju biološkog materijala.4 nedelje 1) Biohemijska laboratorija U biohemijskoj laboratoriji.2 nedelje . 4) Kontrola i prevencija bolesti U oblasti kontrole i prevencije bolesti. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinsko-laboratorijskog tehnologa i višeg laboratorijskog tehničara: . Upoznaje se sa radom laboratorije i procedurama analize uzoraka sanitarne hemije i toksikologijom. zdravstvenom nadzoru nad kliconošama zaraznih bolesti. pripravnik se upoznaje sa postupcima za proveru održavanja higijene u radnoj sredini. dezinsekcije i deratizacije i upoznaje se sa procedurama sistema kontrole kvaliteta.hematološka laboratorija . 5) Socijalna medicina U oblasti socijalne medicine. 9. pripravnik se upoznaje sa postupcima analize vode.

osposobljava se za izvoñenje standardnih biohemijskih analiza. 5) Mikrobiološka laboratorija U mikrobiološkoj laboratoriji. pripravnik se osposobljava za odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču i izradu standardnih hematoloških testova. pedijatrijsku sestru. obučava se za sterilizaciju laboratorijskog posuña. ginekološko-akušersku sestru i medicinsku sestru vaspitača: . pripravnik se osposobljava za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji. upoznaje se sa različitim tehnikama i metodama u imunohemijskim laboratorijama. zasejavanje biološkog materijala na podloge. sečenju. bojenju i ostalim pripremama za dijagnostiku uzoraka. odreñivanje fibrinogena.u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . VII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM 1.laboratoriji. 4) Patohistologija U patohistološkoj laboratoriji. konzervaciju.tehničara (opšti smer). pripravnik se obučava se za rad na imunohemijskim analizatorima za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja. kao voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. pravljenje hranljivih podloga i rad na mikrobiološkim analizatorima. sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza.u domu zdravlja . . pripravnik se osposobljava za rad na fiksiranju i kalupljenju uzoraka. Plan i program pripravničkog staža za medicinsku sestru . obrada. prenatalna ispitivanja krvi i za pretransfuziona testiranja krvi i komponenata krvi. čuvanje i transport krvi. pripravnik se osposobljava za samostalno uzimanje krvi. 3) Transfuzija U transfuziji. 1) Za medicinsku sestru tehničara (opšti smer) i pedijatrijsku sestru: .3 meseca. 6) Laboratorija za imunohemiju U laboratoriji za imunohemiju. 2) Hematološka laboratorija U hematološkoj laboratoriji. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplatinskog vremena. hemijski i mikroskopski pregled urina i pregled fecesa. ispitivanje i kontrolu krvi davalaca. rukovanje sterilnim materijalom.3 meseca. pravljenje i bojenje preparata.

upoznavanje sa primenom principa ishrane zdravih i bolesnih ljudi. hidroterapije. nega i kontrola trudnice kod patoloških trudnoća. termoterapije. učestvuje u ispitivanju životne i radne sredine (zagañenost vazduha. na području na kome deluje zdravstvena ustanova. primenu metode asepse i antisepse i rad u aseptičnim uslovima. radi na poslovima dizenfekcije. mehanoterapije. kontrolu vitalnih funkcija dece. sprovoñenju terapije i uzimanju materijala za analize. radi na adaptaciji novoprimljenog deteta. 3. rasta i razvoja. primenjuje vaspitne postupke u cilju što uspešnijeg emocionalnog kontakta (sestra .6 meseci. prašina). vodi medicinsku dokumentaciju. vrši nadzor nad javnim i individualnim vodnim objektima kao i objektima za dispoziciju otpadnih materija. Plan i program pripravničkog staža za laboratorijskog tehničara: .6 meseci. krioterapije. priprema bolesnica za operaciju i sprovodi negu operisanih bolesnica. usmeravanje na savlañivanje metoda i postupaka u cilju pružanja zdravstvene zaštite u domenu primarne. Prati stanje u odnosu na kretanje zaraznih bolesti.vaspitača: Osposobljava se za prijem i trijažu dece u ustanovama za dnevni boravak i specijalizovanim ustanovama. sprovodi terapiju (pareteralnu i preroralnu). upoznavanje osnovnih principa i ciljeva zdravstvenovaspitnog rada i učestvovanje u sprovoñenju zdravstveno vaspitanja kao integralnog rada u svakodnevnoj praksi. sprovodi ishranu deteta. sonoterapije. Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje poslova i zadataka svoje struke u cilju pružanja zdravstvene zaštite i sprovoñenje terapijskih procedura u oblasti: fototerapije. socijalnih. vrši nadzor nad licima zaposlenim u prometu namirnica i nad drugim licima koja podležu zdravstvenom nadzoru. priprema bolesnice za pregled i ginekološke intervencije. radi na formiranju radnih. sarañuje sa roditeljima. 3) Za medicinsku sestru . buka. voñenje odgovarajuće medicinske dokumentacije.u zavodu za javno zdravlje . obučava se u kontroli vitalnih funkcija. Plan i program pripravničkog staža za fizioterapeutskog tehničara: . Plan i program pripravničkog staža za sanitarno-ekološkog tehničara. snabdevanjem vodom i dispozicije otpadnih materijala i druge faktore okoline koji utiču na ljudsko zdravlje. sprovodi zdravstveno-vaspitni rad sa trudnicom i babinjarom. održava ličnu higijenu dece.zamena roditelja). 2.Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje opštih i specijalizovanih poslova zdravstvene nege. sprovoñenje svih higijensko-epidemioloških mera i sprečavanje intrahospitalnih infekcija. vrši prijem i trijažu trudnica. pribor i instrumente za rad. . organizuje i sprovodi slobodne i usmerene aktivnosti dece. priprema decu za uzimanje obroka i spavanje. vodi evidenciju kliconoša.služba fizikalne medicine i rehabilitacije . dezinsekcije i deratizacije. sekundarne ili tercijarne prevencije. a posebno na sprečavanju intrahospitalnih infekcija i AIDS-a. 4. elektroterapije. prati stanja trudnice u sva četiri poroñajna doba. 2) Za ginekološko-akušersku sestru: Priprema potreban materijal. higijenskih i kulturnih navika. uzima uzorke za hemijska i mikrobiološka ispitivanja i vodi potrebnu evidenciju. praktičan rad na voñenju osnovne medicinske dokumentacije i evidencije. izdaje i vodi evidenciju sanitarnih knjižica. vodi zdravstvenu i pedagošku dokumentaciju.

apoteka ..u mikrobiološkoj laboratoriji . Plan i program pripravničkog staža za farmaceutskog tehničara: . sprovoñenje preventivnih mera i zdravstveno-vaspitni rad.2 meseca. priprema za rad biološkog materijala. Osposobljavanje za praktičar rad na izradi svih galenskih pripravaka koji služe kao baza za dalju izradu raznih farmaceutskih oblika.kliničko-biohemijska laboratorija . upoznavanje sa osnovnim principima rada aparata na kojima izvodi analize. Uzimanje i prijem biološkog materijala od pacijenata.preventivna i dečja stomatologija .5 meseca.hematologija . konzervativnu i hiruršku terapiju na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža. medikamenata i potrebnog pribora i staranje o njihovom pravilnom utrošku. zavojnog materijala. sredstava za ličnu higijenu i kozmetičke preparate za potrebe domova zdravlja i dr.2 meseca.1 mesec.1 mesec. Prijem pacijenata i priprema za stomatološke intervencije. .1 mesec.2.bolnička apoteka . materijala. 6. .bolesti zuba . obeležavanje.paradontologija i bolesti usta . Plan i program pripravničkog staža za zubnog tehničara: . Plan i program pripravničkog staža za stomatološku sestru .2 meseca.1 mesec. pribora. .galenska laboratorija . voñenje i čuvanje stomatološke dokumentacije.2 meseca.stomatološka protetika . .5 meseca.fiksna protetika . obavljanje destilacija i redestilacije vode. kontrola sterilizacije. samostalno izvoñenje poverenih analiza. dezinfekcija i sterilizacija instrumenata i materijala. . raspremanje radnog mesta posle stomatoloških intervencija. 7. . priprema instrumenata. čišćenje i dezinfekcija pribora i aparata. izdavanje lekova bez recepata. medikamenata i materijala za stomatološke intervencije na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža i asistiranje stomatologu za vreme izvoñenja intervencija. dijetetskih preparata.oralna hirurgija . .mobilna protetika . . priprema svih farmaceutskih oblika lekova za prodaju bez recepata.1 mesec . 5. vrši sterilizaciju odreñenih magistralnih pripravaka i galenskih lekova. priprema radnog mesta za dijagnostičke procedure.2 meseca.2.tehničara: . trebovanje i čuvanje instrumenata. .3 meseca.

) (Potpis direktora/ potpis osnivača) mesto . Obrazac 1 PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE Prezime pripravnika (Očevo ime ) i ime Datum roñenja Diplomirao-la dana Naziv škole. namenskih krunica svih vrsta mostova koji su programom predviñeni za četvrti stepen. inleja. izrada ortodonskih aparata od sokliranja modela (izrada različitih ortodonskih kukica i opruga) do definitivne izrade sa ugradnjom elemenata.ortodonski aparati . delimičnih krunica.P. izrada svih faza rada totalnih i parcijalnih proteza (kako klasičnih tako i skeletiranih proteza i retencionih elemenata) od anatomskog otiska do definitivne obrade i poliranja kao i izrada svih vrsta reparatura parcijalnih i totalnih proteza. odnosno fakulteta Broj i datum izdate diplome Naziv i mesto zdravstvene ustanove/ odnosno privatne prakse (M.. Izrada svih faza rada kod jednodelnih livenih i fasetiranih krunica. VIII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE SARADNIKE SA VISOKOM. nadgradnji. VIŠOM I SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM U zavisnosti od vrste i stepena školske spreme pripravnik se osposobljava za samostalno obavljanje odreñenih poslova zdravstvene zaštite.1 mesec.

Staž započeo-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (M. zdr.P.) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Staž završio-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse Naziv organizacione jedinice Trajanje praktičnog rada od do godine Opis poslova: Opisna ocena rada: (M. radnika .saradnika Obrazac 2 ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA I Pred ispitnom komisijom obrazovanom rešenjem ministra zdravlja broj __________ od __________ godine polagao je stručni ispit _________________________ (ime i prezime) zdravstveni radnik u radnom odnosu .P.) (potpis direktora/ potpis osnivača) (Potpis i faksimil ovl.

Članovi komisije . III Zabeleška o odustajanju od stručnog ispita IV Kandidat JE-NIJE položio stručni ispit. Kandidat je završio __________________________________________________________________________ ___ (Navesti stručnu spremu) dana godine i pripravnički staž za Dana _________________________ godine. Predsednik komisije. i to: STRUČNI DEO Pitanja: OPŠTI DEO Pitanja: Ispit je završen u _____ časova. Postavljena su sledeća pitanja.________________________________________________ (Navesti organ koji je kandidatu odobrio polaganje ispita) Broj _____ od _________________________ godine. II Stučni ispit je polagao dana Ispit je započeo u _____ časova.

odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik . Ministar.saradnik sa visokom str. Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit. Predsednik ispitne komisije. spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. .Obrazac 3 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku.

Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit. MINISTAR .saradnik sa višom i srednjom stručnom spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za _________________________ pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik .Obrazac 4 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku. Predsednik ispitne komisije.