P. 1
Pravilnik o pripravničkom stažu

Pravilnik o pripravničkom stažu

|Views: 145|Likes:
Published by Mickey Brown
prav
prav

More info:

Published by: Mickey Brown on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

PRAVILNIK

O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA
("Sl. glasnik RS", br. 50/2006, 112/2009 i 50/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se plan i program pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, bliži uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa) u kojima se može obavljati pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice, način voñenja pripravničke knjižice, program, sadržina, način i postupak polaganja stručnog ispita, kao i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu.

Član 2
Pripravnički staž je praktičan rad pod nadzorom ovlašćenog zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika - mentora, kojim se zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik (u daljem tekstu: pripravnik) osposobljava za samostalan rad, u skladu sa zakonom. Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita, u skladu sa zakonom.

Član 3
Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi koja ispunjava sledeće uslove, i to: 1) da obavlja odreñene poslove zdravstvene delatnosti prema zahtevima pojedinog dela plana i programa pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike; 2) da u obavljanju odreñenih poslova zdravstvene delatnosti iz tačke 1) ovog stava učestvuje zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita; 3) da ima potrebnu medicinsku i tehničku opremu za uspešno sprovoñenje programom predviñenog osposobljavanja prema zahtevima savremene medicine. Ako zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa u kojoj pripravnik obavlja pripravnički staž ne ispunjava uslove propisane u stavu 1. ovog člana, a prema propisanom planu i programu za odreñenu oblast, može ga uputiti u drugu zdravstvenu ustanovu, odnosno privatnu praksu u kojoj se taj deo staža može obaviti.

Član 4

Pripravnički staž se obavlja po planu i programu kojim su utvrñene preventivne, dijagnostičke, terapijske, procedure i veštine zdravstvene nege i rehabilitacione procedure i veštine koje pripravnik treba da savlada u toku pripravničkog staža. Plan i program pripravničkog staža odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5
Stručni ispit sastoji se iz opšteg i posebnog dela. U okviru opšteg dela vrši se provera: 1) osnovnih znanja o ustavnom ureñenju i propisima o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, lekovima i medicinskim sredstvima, penzijskom i invalidskom osiguranju i radnim odnosima. U okviru posebnog dela vrši se provera: 2) osposobljenosti zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika za samostalno preduzimanje i obavljanje stručno-medicinskih mera, postupaka i aktivnosti u vršenju poslova zdravstvene delatnosti predviñenih planom i programom pripravničkog staža iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 6
Pripravnički staž obavlja se u radno vreme u trajanju od 40 sati nedeljno. Pripravnički staž obavlja se po pravilu bez prekida. Pod opravdanim prekidom pripravničkog staža smatra se bolest, porodiljsko odsustvo i vojna obaveza. Ukoliko je došlo do opravdanog prekida pripravničkog staža u slučajevima iz stava 3. ovog člana, pripravnički staž se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Član 7
O obavljanju pripravničkog staža vodi se Pripravnička knjižica za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike na Obrascu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Pripravničku knjižicu izdaje zdravstvena ustanova i privatna praksa u kojoj je pripravnik zaposlen, odnosno sa kojim je zaključen ugovor o volonterskom radu radi obavljanja pripravničkog staža. Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji u skladu sa zakonom vrši neposredan nadzor nad obavljanjem pripravničkog staža upisuje u pripravničku knjižicu deo pripravničkog staža i overava ga svojim potpisom i faksimilom. Početak i završetak pripravničkog staža overava svojim potpisom i pečatom direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse, u kojoj je započet, odnosno završen pripravnički staž.

Član 8
Po završenom pripravničkom stažu zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa visokom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenom fakultetu i overenom pripravničkom knjižicom. Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa višom i srednjom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri zavodu za javno zdravlje, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenoj odgovarajućoj školi i overenom pripravničkom knjižicom. Prijava sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije 30 dana pre polaganja stručnog ispita. Mesto polaganja stručnog ispita odreñuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 9
Stručni ispit polaže se javno, istovremeno pred svim članovima ispitne komisije. Ispitnu komisiju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja za sve oblasti. Ispitna komisija sastoji se od predsednika i drugih članova komisije. Predsednik i drugi članovi ispitne komisije imaju najmanje isti stepen školske spreme kao i pripravnik koji polaže stručni ispit, kao i položen stručni ispit i pet godina rada u struci. U ispitnu komisiju imenuju se stručnjaci odgovarajuće školske spreme koji se bave odgovarajućim poslovima zdravstvene delatnosti. Poseban deo stručnog ispita za doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane farmaceute i diplomirane farmaceute - medicinske biohemičare ispituju ispitivači koji su dobili naziv primarijus.

Član 10
Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita posebno se obrazuju za: 1) doktore medicine; 2) doktore stomatologije; 3) diplomirane farmaceute; 4) diplomirane farmaceute medicinske biohemičare; 5) zdravstvene saradnike sa visokom školskom spremom; 6) zdravstvene radnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do četiri godine, sa višom i srednjom školskom spremom;

Zdravstvenom radniku. Sekretar je dužan da tokom polaganja stručnog ispita vodi zapisnik. Član 14 Zdravstvenom radniku. smatra se da ispitu nije pristupio. sa višom i srednjom školskom spremom. Član 16 Administrativno-tehničke poslove za ispitnu komisiju obavlja sekretar koji se imenuje aktom o obrazovanju ispitne komisije. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 3 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. odnosno na studijama u trajanju do četiri godine.7) zdravstvene saradnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije. Član 11 Po završenom stručnom ispitu komisija ocenjuje celokupan uspeh pripravnika. Ukoliko pripravnik ne obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. odnosno pri zavodu za javno zdravlje ako je iz opravdanih razloga sprečen da pristupi ispitu u roku odreñenom za polaganje stručnog ispita najmanje tri dana pre dana odreñenog za polaganje ispita. ovog člana ili je razlog odustajanja od polaganja ispita neopravdan. Član 15 Pripravnik je dužan da obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 4 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 12 Pripravnik koji ne položi stručni ispit može da polaže taj ispit u roku koji ne može biti kraći od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita. Ocena uspeha na stručnom ispitu glasi "položio" i "nije položio" i donosi se većinom glasova članova ispitne komisije. odnosno pri zavodu za javno zdravlje u roku predviñenom u stavu 1. Član 17 . Član 13 O toku ispita vodi se Zapisnik o polaganju stručnog ispita na Obrascu 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. osnovne strukovne studije).

Predlog programa obuhvata nivoe znanja i veština prema sadržaju rada. Veštine . Pedijatrija 4. . glasnik RS".izvodi (označeno sa I). Samostalan član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Sl. Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom 2.posmatra (označeno sa P). 2. Znanja . Interna medicina 3. koliko puta (označeno brojem uz odgovarajuću skraćenicu). . 112/2009) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".reprodukuje (označeno sa R). Ginekologija 5. Hirurgija 3 meseca 1 mesec 1 mesec 15 dana 15 dana b) Program pripravničkog staža obuhvata znanja i veštine koje doktor medicine treba da savlada u toku pripravničkog staža iz gore navedenih oblasti medicine. PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA I PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU ŠEST GODINA a) Plan pripravničkog staža: 1. broj 89/93). br. koji su označeni na sledeći način: 1. Član 18 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik RS".

plućne bolesti i dr.izvodi Specifičan način uzimanja anamneze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Objektivni pregled bolesnika Sistematski preventivni pregled odraslog sa ispitivanjem rizičnog ponašanja Neurološki pregled Psihijatrijski intervju Priprema obolelog i povreñenog za transport Obrada i previjanje hirurške rane R R R R R R R R R R R R R R R R R I10x I10x I 5x I 5x I 2x I 2x I 5x . povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. rak. rehabilitacija i druge postupke sa bolesnicima koji se pojavljuju u ordinaciji opšte medicine Poznavanje mera racionalnog propisivanja lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. i dr. KVB. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje metoda za rano otkrivanje nezaraznih bolesti Poznavanje mogućnosti i dometa preventivnih aktivnosti Poznavanje vodiča dobre prakse za najčešća oboljenja i stanja u PZZ (šećerna bolest.posmatra I .) Veštine: P .1. Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom (3 meseca) Znanja: R .reprodukuje Poznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Poznavanje prednosti kućnog lečenja i nege Principi palijativne nege Poznavanje pravnih okvira svog delovanja Poznavanje uloge i značaja primarne zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite Srbije Poznavanje programa unapreñenja zdravlja za populacione grupe sa kojima radi Poznavanje klasifikacionih sistema koji se koriste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (MKB/X. diferencijalne dijagnostike. MKPY/II. lečenje. patronažna služba) i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Poznavanje komunikacija sa drugim službama van zdravstvenog sektora i sa nevladinim organizacijama Poznavanje prevencije. blagovremene dijagnostike.) Poznavanje principa voñenja medicinske dokumentacije i evidencije kao i etičke i pravne posledice (obaveze i prava pacijenata) Poznavanje načina komunikacije sa specijalističkim službama i drugim službama (npr.

i. opekotina Osmišljavanje i obavljanje kućnih poseta Voñenje razgovora sa bolesnikom i njegovom porodicom u ambulanti i kod kuće Zdravstveno vaspitanje u zajednici u kojoj radi Voñenje umirućeg bolesnika Pregled umrlog Izdavanje umrlice Higijensko-epidemiološka zaštita I 5x I 5x I 1x I10x svaka I 3x I10x I 5x I10x 10x I 3x I 5x I10x I10x I 2x I10x I10x I10x I10x I10x I 2x I 5x I 2x I 5x I10x I 3x R 2x R 2x R 2x 2.) Vakcinisanje po programu imunizacije Snimanje i očitavanje EKG-a Demonstracija upotrebe inhalatora bolesnicima Racionalno propisivanje lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Pisanje recepata Prepoznavanje neželjenih terapijskih efekata i njihovo otklanjanje Prepoznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Interpretacija i korišćenje nalaza laboratorijskih analiza Interpretacija i korišćenje nalaza Ro Interpretacija i korišćenje nalaza ultrazvuka Komunikacija sa specijalističkim službama i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Pisanje uputa Voñenje medicinske dokumentacije bolesnika (zdravstveni karton) Ocenjivanje radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti.v.Postavljanje urinarnog katetera Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala Bris nosa i ždrela Injekcije (intradermalno. R R . i. dehidratacije. otvaranje bolovanja i izdavanje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad Izdavanje lekarskog uverenja i povredne liste Pružanje hitne pomoći (u zdravstvenoj ustanovi. s.c. Poznaje principe sistematskog zdravstvenog nadzora dece . povrede i ostalih poremećaja zdravlja Pisanje doznaka. van zdravstvene ustanove i u toku transporta) Metode medicinske pomoći kod srčanog zastoja.reprodukuje Poznaje principe zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja s posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe kao što su novoroñenčad. toplotnog udara.. akutnih trovanja. dojenčad i adolescenti. Pedijatrija (1 mesec) Znanja: R ..posebno dojenčadi. prestanka disanja.m.

gojaznost. akutni gastrointestinalni poremećaji) Poznaje glavne oblike rizičnog ponašanja u adolescenciji (pušenje. narkomanija. oboljenja i povreda Ovladava principima pružanja hitne medicinske pomoći povreñenim i obolelim u zdravstvenoj ustanovi. postavljanju početne i konačne dijagnoze. telesne visine i obima glave i uporeñivanje sa standardima (grafikonima) rasta Procena denticije Procena stadijuma polnog sazrevanja Ispunjavanje zdravstvenog kartona Proveravanje urednosti vakcinacija (u zdravstvenoj knjižici i kartonu deteta) Objašnjavanje roditeljima (i deci) značaja vakcinacija Davanje pisanog saveta za ishranu dojenčeta. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. a naročito akutnih i zaraznih oboljenja.izvodi Sistematski pregled zdravog dojenčeta Sistematski pregled predškolskog deteta Sistematski pregled školskog deteta Sistematski pregled adolescenta Merenje telesne mase. šećerna bolest.posmatra I . sanitetskog materijala i pomoćnih medicinskih sredstava u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom Poznaje vodiče dobre kliničke prakse za najčešća oboljenja i stanja (astma.dece pred upis u školu i adolescenata Poznaje principe specifične zaštite u odnosu na činioce rizika po zdravlje. posebno AIDS-a i masovnih nezaraznih oboljenja Poznaje metode rane dijagnostike uključujući metode samokontrole Ovladava znanjima. rendgen. supkutanih i intrakutanih vakcina Individualni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Grupni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Anamneza i pregled bolesnog dojenčeta Anamneza i pregled bolesnog predškolskog i školskog deteta Anamneza i pregled bolesnog adolescenta R R R R R R R R R R R R I-10x I-10x I-10x I-10x I-20x I-20x I-20x I-5x I-10x I-10x P-10x I-15x P-5x P-2x I-10x I-10x I-10x . ultrazvučne i druge pomoćne dijagnostičke metode Poznaje indikacije za upućivanje na bolničko lečenje Ovladava principima propisivanja lekova. alkoholizam. kao i skrining metodama Poznaje metode blagovremenog i efikasnog lečenja najčešćih stanja. pothranjenog i gojaznog deteta Praktična primena oralnih. EKG. hipertenzija. prerana polna aktivnost) Veštine: P . bolesti i povrede. izvan zdravstvene ustanove i tokom transporta Poznaje principe kućnog lečenja obolele i povreñene dece Poznaje indikacije za rehabilitaciju i metode praktične primene odreñenih metoda rehabilitacije Ovladava indikacijama za korišćenje konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda Poznaje indikacije za laboratorijske.

Interna medicina (30 dana) Znanja: R .Uzimanja brisa ždrela Direktni otoskopski pregled Indirektni otoskopski pregled Prepisivanje recepta Pismeno uputstvo za oralnu regidraciju Tumačenje rezultata hematoloških i biohemijskih analiza Tumačenje rezultata rendgenskih i ultrazvučnih pregleda Pisanje uputa za konsultativni pregled .izvodi KARDIOLOGIJA (5 dana) Internistička anamneza i fizikalni pregled u kardiološkoj prijemnoj ambulanti Registrovanje i interpretacija EKG-a Merenje arterijske tenzije Ultrazvučni pregled srca Davanje i.v. terapije Kardio-pulmonalna reanimacija Praćenje pacijenata do koronarne jedinice i njegovo zbrinjavanje Ubacivanje privremenog pace-markera PULMOLOGIJA (5 dana) Internistička-pulmološka anamneza u plućnoj prijemnoj ambulanti Internistički-pulmološki fizikalni pregled Spirometrija Gasna analiza Očitavanje RTG snimka Davanje terapije i. ORL.fizijatra.reprodukuje P .posmatra Veštine: I . oftalmologa i drugih specijalnosti Kućna poseta detetu s akutnim oboljenjem Kućna poseta detetu sa hroničnim oboljenjem I-10x I-10x P-5x I-15x P-3x I-10x P-10x I-5x P-2x P-2x 3. Davanje inhalatorne terapije Bronhoskopija GASTROENTEROLOGIJA I ENDOKRINOLOGIJA Internistička-gastroenterološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-gastroenterološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija gastroenteroloških bolesti Lečenje ulkusne bolesti Hitna stanja u gastroenterologiji Internistička-endokrinološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-endokrinološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija endokrinoloških bolesnika I-10x I-10x I-10x P-10x P-10x P (I) P P I-10x I-10x I-10x I-10x R-10x I-5x I-5x P-5x I-10x I-10x P-10x R P I-10x I-10x P-10x .v.

Ginekologija (15 dana) Znanja: R .posmatra Veštine: I .reprodukuje P .izvodi I-10x I-5x I-5x I-2x I-2x P-2x R R P-5x R R R P-2x I-5x I-5x I-5x I-5x R R I-5x I-5x P-5x R P-2x P-2x Ginekološka anamneza Ginekološki pregled Formiranje ginekološke istorije Dijagnostičke procedure u ginekologiji Ginekološke male hirurške intervencije Ginekološke operacije Preoperativna priprema i postoperativna nega i terapija Inflamatorne promene u maloj karlici Rano otkrivanje malignih oboljenja genitalnih organa Malignomi genitalnih organa Kontracepcija i neposredna postkoitalna kontracepcija Juvenilna ginekologija Hitna stanja u ginekologiji Akušerska anamneza Akušerski pregled Formiranje akušerske istorije Dijagnoza trudnoće Poremećaji u ranoj trudnoći Voñenje normalne trudnoće Priprema trudnice za poroñaj Voñenje normalnog poroñaja Voñenje patološkog poroñaja Puerperijum (babinjare) Krvarenje u ranoj i kasnoj trudnoći Hitna stanja u akušerstvu .Lečenje šećerne bolesti Hitna stanja u endokrinologiji NEFROLOGIJA I HEMATOLOGIJA (5 dana) Internistička-nefrološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-nefrološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija nefroloških bolesnika Hemodijaliza Hitna stanja u nefrologiji Internistička-hematološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-hematološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija hematoloških bolesnika Anemije i njihovo lečenje Hitna stanja u hematologiji R P I-10x I-10x I-10x P-10x P I-10x I-10x I-10x R-10x P 4.

P P-2x I-3x I-2x I-10x I-5x I-2x I-2x R (I-2x) I-2x P-2x R R I-10x I-10x I-2x P-2x R I-2x P-2x P-2x I-2x I-5x Hirurška anamneza Klinički pregled dojke Klinički pregled abdomena Palpacija perifernih arterija i arterija vrata Digitalni pregled rektuma i prostate Hirurške operacije Endotrahealna intubacija i opšta anestezija Protokol preoperativne pripreme Primena osnovnih principa dezinfekcije i sterilizacije Zbrinjavanje urgentnih hirurških stanja Krikotireoidektomija i trahotomija Torakocenteza kod hematopneumotoraksa i pneumotoraksa Hirurška obrada infekcija kože i potkožnog tkiva (drenaža apcesa.Akušerski (obstretrički) šok P-2x 5. incizijaparicijuma). davanje infuzija Davanje i. uzimanje brisa rane Postavljanje elastičnog zavoja Previjanje rane i uklanjanje konaca Primarna obrada manje i srednje rane Vañenje dostupnih stranih tela Davanje lokalne anestezije Zaustavljanje krvarenja . injekcija Asistirano disanje ambu balonom i maskom Oksigenoterapija Priprema za transport do druge zdravstvene ustanove Nazogastrična sukcija Klizme Punkcija pluralne šupljine Postavljanje urinarnog katetera Privremena imobilizacija II PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU PET GODINA .m.posmatra Veštine: I .privremena hemostaza Obrada manjih opekotina Obrada većih opekotina Laboratorijske analize i radiološki pregledi u hirurškoj dijagnostici Protokol dijagnostike i urgentnog tretmana neurohirurških povreda Venepunkcija. Hirurgija (15 dana) Znanja: R .reprodukuje P .izvodi I-10x I-5x I-10x I-5x I-2x P-2x P-2x R R P-2x R.

Oftalmologija 12.a) Plan pripravničkog staža za doktore medicine: 1. seksualno vaspitanje. promene vezane za adolescenciju. starost. kardiovaskularne bolesti. Sudska medicina 14. vodosnabdevanje.). . rak. kao i za rad na planiranju porodice. Pneumoftiziologija 9.. odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. stanovanje. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja posebno AIDS-a. odnosno u zavodu za hitnu medicinsku pomoć 2. Higijensko epidemiološka zaštita 15. bolesti i povrede. Zdravstvena zaštita radnika 5. Zdravstvena zaštita žena – u porodilištu 3.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe. Kožne i venerične bolesti 16. masovnih nezaraznih oboljenja (šećerna bolest.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. Zdravstvena zaštita dece 4. Opšta hirurgija 7. u zaštiti od profesionalnih oboljenja i povreda i dr. Socijalna medicina b) Program pripravničkog staža za doktore medicine: U toku pripravničkog staža doktor medicine se obučava u obavljanju: 75 dana 15 dana 40 dana 10 dana 40 dana 15 dana 35 dana 35 dana 30 dana 10 dana 8 dana 8 dana 8 dana 10 dana 8 dana 25 dana 10 dana 8 dana . Otorinolaringologija 10. odmor i dr). . radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje. a naročito odojčadi. (ishrana. plućna oboljenja i dr.sistematskog zdravstvenog nadzora. Zarazne bolesti 11. Neuropsihijatrija 8. . razvoj ličnosti. Opšta medicina – u službi hitne medicinske pomoći u domu zdravlja. trudnoću. Fizikalna medicina i rehabilitacija 13. invalidnost i dr. dece pred upis u školu i za vreme školovanja. Interna medicina 6.

kategorizacije mokraćne bešike. laboratorijskih. rada patronažne službe. imobilizacije. a posebno pružanja hirurške pomoći.upoznaje se sa principima zdravstvene zaštite za slučaj vanrednog stanja i rata. intubacije i traheotomije. asistiranog disanja. kao i "skrining“ metodama. toplotnog udara. upoznaje metode i sadržaje kontinuiranog nadzora nad hroničnim bolesnicima. vañenje dostupnih stranih tela. zaštite u visokoferbilnim stanjima. namirnica i predmeta opšte upotrebe i zakonskim propisima iz ove oblasti. antišok terapije. opekotina. da pripremi i vrši medicinsku obradu bolesnika za upućivanje na ocenu radne sposobnosti. paracenteze.). raznih vrsta punkcija i evakuacija. upoznaje se sa propisima i njihovom praktičnom primenom u . medicinske mere kod pneumotoraksa. i neposredno učestvuje u njihovoj primeni.savladava znanjima. doktor medicine se posebno osposobljava. školskom higijenom. odnosno oblastima zdravstvene zaštite.U okviru primarne zdravstvene zaštite upoznaje se sa zakonom i programima i drugim aktima donetim na osnovu zakona. . osposobljavanje za odgovarajući transport do druge zdravstvene ustanove. . . . lokalne anestezije. snabdevanjem stanovništva zdravom pijaćom vodom i dr. postavljanju početne i konačne dijagnoze. dehidratacije.upoznaje metode: odreñivanja krvnih grupa. Osposobljava se za vršenje ambulantnih hirurških intervencija (obradu rane i dr. van zdravstvene ustanove i tokom transporta (metode medicinske pomoći kod "kardijal arest-a". upoznaje i ovladava metodama vakcinacije. infuzije.učestvuje u kućnom lečenju obolelih i povreñenih i u pružanju hitne medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi. sukcije. vrši epidemiološka izviñanja i epidemiološke ankete. higijenom rada. prestanka disanja. uči da propisuje lekove i sanitetski materijal i pomoćna medicinska sredstva u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom kao i da raspoznaje neželjena dejstva lekova. hemioprofilakse. upoznaje se sa izradom analize i njihovom praktičnom primenom. školama i dr. samokontrole i dr. blagovremenom i efikasnom lečenju najčešćih stanja oboljenja i povreda i zaštiti od nesposobnosti. indikacije i tehniku davanja transfuzije krvi i krvnih komponenti. Učestvuje u sprovoñenju anketa o vodnim objektima. Zavisno od oblasti medicine: . osnovama zaštite od jonizujućeg zračenja. upoznaje indikacije i potrebu korišćenja konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda. vode. sadržajima sistematskih pregleda. pomoćnih dijagnostičkih metoda. tamponade nosa i dr. i to u oblasti: Higijensko-epidemiološke zaštite: upoznaje se sa osnovnim principima i merama u vezi sa higijenom ishrane. ultrazvučnih i dr.ovladava tehnikom poroñaja i revizije materice. rendgen. Ovladava tehnikom uzimanja i slanja na pregled uzoraka vazduha.). zaustavljanja krvarenja.obučava se u ranoj dijagnostici (uključujući metode samokontrole). metodama zdravstveno-vaspitnog rada. upoznaje se sa merama na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i epidemija i praktično ih sprovodi.obučava se u postavljanju indikacija za rehabilitaciju i praktičnoj primeni odreñenih metoda rehabilitacije. U pojedinim granama medicine. . oksigenoterapije. otklanjanjem otpadnih materija. perforacije unutrašnjih organa i dr. kao i indikacije za upućivanje na bolničko lečenje. EKG. domaćinstvima. medicinske pomoći kod hemijsko-bioloških i jonizujućih oštećenja. akutnih trovanja. terapijskih klizmi. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. .

Oralna hirurgija 7. Kožnih i veneričnih bolesti: upoznaje se sa ambulantnim radom i ovladava tehnikom dijagnostike i terapije najčešćih kožnih oboljenja i bolesti koje se prenose polnim putem.sudskog veštaka. Preventivna i dečja stomatologija 2. o obaveznim imunizacijama. a naročito odojčadi.sistematskog zdravstvenog nadzora u oblasti oboljenja usta i zuba. praćenja i proučavanja zdravstvenog stanja stanovništva i izradom odgovarajućih elaborata. zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje usta i zuba.sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti. trudnica i dr. seroprofilaksi. upoznaje metode planiranja i programiranja u zdravstvu. sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe (ishrana. Uvežbava klasifikaciju i kvalifikaciju mehaničkih.). savladava osnove zdravstvene statistike i praktično ih primenjuje. Upoznaje se sa odredbama krivičnog zakona o radu lekara koji neposredno obavlja zdravstvenu delatnost. upoznaje se sa mestom i ulogom zdravstvenog vaspitanja u zdravstvenoj zaštiti i ovladava metodologijom zdravstveno-vaspitnog rada u svakodnevnoj praksi. fizičkih i toksičkih povreda.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje oralnog zdravlja. kao i lekara . normativima i standardima u radu zdravstvene službe i osnovama ekonomike u zdravstvenoj zaštiti. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja. hemioprofilaksi. za vreme školovanja. Paradontologija i oralna medicina 5. oralna higijena. .specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. upoznaje se sa principima epidemiološkog pristupa bolestima koje se prenose polnim putem. male dece. posebno AIDS-a. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći b) Program pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. učestvuje u primeni dermatološke terapije. a posebno primarne zdravstvene zaštite. Stomatološka protetika 6. fluor profilaksa i dr. 70 dana 30 dana 65 dana 60 dana 70 dana 40 dana 30 dana . upoznaje se sa osnovnom koncepcijom organizacije zdravstvene delatnosti. o kliconošama i dr. .. Socijalne medicine: upoznaje se sa osnovnim principima zdravstvene zaštite. Ortopedija vilica 3. Bolesti zuba 4. III PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE a) Plan pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. predškolske dece. upoznaje elemente za procenu kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvenog stanja stanovništva. Praktično radi na postupcima pri izdavanju lekarskih uverenja. Sudske medicine: vrši obdukcije. Preventivna i dečja stomatologija: doktor stomatologije se u oblasti dečje stomatologije obučava u obavljanju: . sarañuje u izradi planova i programa i njihovoj evaluaciji.

zaštitom brušenih zuba. prvom pomoći u oblasti dečje stomatologije. 5. vañenjem mlečnih i stalnih zuba u dece. 3. upoznaje se sa mogućnostima hirurškog lečenja parodontopatija i manifestacijama sistemskih oboljenja u usnoj duplji. Ortopedija vilica: upoznaje se sa etiologijom nepravilnosti orofacijalnog sistema. 4. konkramenata i dr. zaštitom pulpe.).. U okviru primarne zdravstvene zaštite. mlečne i mešovite denticije (sprečavanje štetnih navika. vežbe špatulom za sprečavanje obrnutog preklopa sekutića i dr. primena vestibularne ploče i dr. Bolesti zuba: upoznaje se sa pregledom. kliničkim postupcima izrade različitih fiksnih zubnih nadoknada (brušenjem zuba nosača za fiksne zubne nadoknade. punjenjem kaviteta klasičnim i savremenim materijalima. dijagnostikom i terapijom povreda zuba. zaštitom pulpe. sprečavanje formiranja nepravilnih funkcija. uklanjanjem dotrajalih fiksnih zubnih nadoknada. pripremom retencionih zuba za prihvatanje elemenata parcijalne proteze i planiranjem namenskih fiksnih nadoknada. uzimanjem otisaka savremenim otisnim materijalima. Upoznaje posebne programe preventivne stomatološke zaštite i učestvuje u njihovom sprovoñenju. podveza brade. kliničkom dijagnostikom. savladava preventivne mere u oblasti parodontopatija (profesionalnu i individualnu negu usta i zuba) dijagnostiku parodontopatije i bolesti usta (kliničku i rendgenološku) i sekundarnu prevenciju parodontalnih oboljenja (uklanjanje kamenca. pripremnim postupcima preprotetskog zbrinjavanja. dijagnostikom oboljenja pulpe i parodoncijuma. Parodontologija i oralna medicina: upoznaje se sa uzrocima parodontopatija i bolesti usta i rasprostranjenošću ovih oboljenja kod nas. biološkim i biohemijskim testovima u dijagnostici oboljenja mekih tkiva usta. upoznaje se sa zakonima i propisima (posebno Zakonom o fluorisanju vode za piće) i podzakonskim aktima. sa primenom interceptivnih mera (brušenja zuba kod prinudnih zagrižaja) i sa terapijom blagih formi malokluzija (miofunkcionalne vežbe i sa i bez pomagala. dijagnostikom i terapijom herpetičnog stomatita. izradom inleja. materijalima za ispune. upoznaje se i ovladava metodama sistematskih pregleda i sanacije u oblasti stomatologije. rasprostranjenošću malokluzija u nas. 2. dijagnostikom i planom terapije oboljenja zuba. različitim metodama zbrinjavanja depulpiranih zuba. pripremom karijesnih kaviteta za ispune (preparacija kaviteta I i V klase). upoznaje se sa pregledom. upoznaje se sa mogućnostima savremenih endodontskih tehnika obrade. cementiranjem fiksnih zubnih nadoknada). posebno programa zalivanja fisura.preventivno-terapijskih mera u sprečavanju oboljenja usta i zuba.). mešovite i stalne denticije). dijagnostikom i terapijom kataralnog gingivita u dece. oblikovanjem i poliranjem ispuna. dijagnostikom i planom terapije oboljenja usta i zuba u dece (u vreme mlečne. kod odojčeta. upoznaje se sa raznim dijagnostičkim i terapijskim metodama u lečenju nepravilnosti stomatognatnog sistema. lečenjem jednostavnih kanalnih sistema.). posebno se upoznaje sa primenom preventivnih mera u cilju sprečavanja malokluzija u doba trudnoće. metoda i materijala opturacije kanala korena. . Stomatološka protetika: a) fiksna protetika (35 dana): upoznaje se sa dijagnostikom i planiranjem fiksnih zubnih nadoknada u punom i prekinutom zubnom nizu. postupkom kod urgentnih stanja (prva pomoć) iz oblasti bolesti zuba. kontrola nicanja zuba. registracijom visine zagrižaja. U okviru dečje stomatologije. zdravstveno-vaspitnog rada i učestvuje u njihovoj primeni.

promene na mekim tkivima. konzervativno lečenje preloma kostiju lica i vilica i povreda zuba). radnim uputstvima i standardnim operativnim . Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija .20 dana. 3. lečenjem benignih i malignih tumora maksilofacijalne regije. U toku obavljanja pripravničkog staža diplomirani farmaceut uči da primenjuje i razvija znanja i veštine koje je stekao u toku studija. postavljanje indikacije i kontraindikacije za vañenje izniklih i neizniklih zuba. izradom imedijatnih proteza. 1.8 meseci Tokom obavljanja pripravničkog staža u apoteci diplomirani farmaceut se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima apoteke. privremena imobilizacija. IV PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute: 1.). kontrolnim pregledima pacijenata sa parcijalnim protezama (higijenski aspekti. vañenje zuba. izborom veznih elemenata parcijalne proteze i izradom kompleksnih parcijalnih proteza. različitim metodama podlaganja totalne proteze.10 dana. uticaj na meka tkiva. posebno kod povreda maksilofacijalne regije (omogućavanje prohodnosti disajnih puteva. kontrolnim pregledima (okluzija. ponašanje i odgovornost. 7. sa posebnim osvrtom na ranu dijagnostiku u obimu potrebnom za trijažu. postavljanje indikacije za hirurško lečenje periapikalnih lezija.b) mobilna protetika (35 dana): upoznaje se sa planiranjem u preprotetskom pripremom bezubih pacijenata za izradu totalne proteze. Socijalna farmacija . principi sterilizacije. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute obuhvata znanja i veštine koje diplomirani farmaceut treba da savlada u toku pripravničkog staža kako bi se osposobio za samostalni profesionalni rad. zbrinjavanje povreda mekih tkiva. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . kliničkim postupcima u izradi totalne proteze primenom različitih metoda uzimanja otisaka. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija: Staž u apoteci . planiranjem i preoperativnim i postoperativnim tretmanom pacijenata sa deformitetima maksilofacijalne regije. izgrañuje lični profesionalni stav. zaustavljanje krvavljenja. zube i nosače i dr. higijenski aspekti). 6. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći: upoznaje se sa urgentnim stanjima u medicini i stomatologiji i obučava se u pružanju prve pomoći. vañenje zuba kod pacijenata rizika. lečenje komplikacija vañenja zuba. 2.11 meseci. terapija dentogenih infekcija. upoznavanje sa ortodonskohirurškom terapijom impaktiranih zuba. Oralna hirurgija: dijagnostika oboljenja zuba i usta koja zahtevaju oralnohirurške intervencije. planiranjem i pripremom krezubih pacijenata za izradu različitih oblika parcijalnih proteza. priprema lokalne anestezije. reparaturom i podlaganjem parcijalnih proteza. reparaturom totalne proteze. laboratorijskim postupcima izrade metalnog skeleta parcijalnih proteza. lečenjem ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata sa infekcijama lica. zaustavljanje krvarenja. vilica i vrata.

odnosno promocijom zdravlja i prevencijom bolesti. izradom galenskih lekova (sterilnih i nesterilnih) u galenskoj laboratoriji apoteke. Iz oblasti racionalne farmakoterapije pripravnik se posebno upoznaje sa: sprovoñenjem preventivnih mera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva.3 meseca Pripravnik se upoznaje sa poslovima farmaceutske zdravstvene delatnosti koji se sprovode na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite: izradom. intravenske mešavine. zakonskom i stručnom odgovornošću farmaceuta pri obavljanju svoje delatnosti. medicinskih sredstava i drugih proizvoda pod propisanim uslovima i praćenjem rokova upotrebe. praćenjem upotrebe lekova i unapreñivanjem farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i medicinskih sredstava. gotovim lekovima (farmaceutski oblik. medicinskih sredstava i drugih proizvoda. Staž u bolničkoj apoteci . voñenjem evidencija vezanih za izradu magistralnih i galenskih lekova. pružanjem informacija o lekovima. preparati za oči i drugi sterilni. kao i drugim zainteresovanim subjektima. pripremom pribora. rastvori za hemodijalizu. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima. odnosno naloga za izdavanje lekova i medicinskih sredstava. upoznavanje sa postupkom izdavanja magistralnih i galenskih lekova. odnosno uništavanja lekova. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i značajem pridržavanja propisane terapije. zdravstvenim radnicima. Iz oblasti farmaceutske tehnologije pripravnik se posebno upoznaje sa: izborom. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i proverom prateće dokumentacije. radnim uputstvima i standardnim operativnim procedurama za rad u galenskoj laboratoriji. propisanom terapijom za pacijenta. kortikosteroidi i dr. praćenjem. rukovanjem lekovima visokog rizika (citotoksični lekovi.procedurama za rad u apoteci. intravenske infuzije. koncentrati i praškovi za injekcije i intravenske infuzije. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . značajem komunikacije sa pacijentima. voñenjem odgovarajuće dokumentacije i evidencije. savremenom stručnom literaturom kojom apoteka raspolaže i pouzdanim izvorima informacija o lekovima. izborom. 2. skladištenjem i čuvanjem aktivnih i pomoćnih supstanci i odgovarajuće ambalaže za izradu magistralnih i galenskih lekova. antibiotici. terapijska primena). pakovanje. savetovanjem pacijenata o pravilnoj upotrebi lekova. peritonealnu dijalizu i irigaciju. voñenjem evidencije o receptima za lekove koji se ne mogu izdati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i lekova koji sadrže opojne ili psihotropne supstance. planiranjem i snabdevanjem lekovima. utvrñenim terapijskim protokolima lečenja i njihovim sprovoñenjem radi racionalizacije troškova. izradom magistralnih lekova (sterilnih i nesterilnih) po prispelim receptima. planiranjem. zdravstvenim saradnicima i grañanima. magistralnim i galenskim lekovima i njihovom izradom. snabdevanjem. postupkom odlaganja. prijemom lekova. kao i izbegavanje i smanjenje tih reakcija. posuña i opreme za izradu magistralnih i galenskih lekova. zdravstvenim radnicima. skladištenjem i čuvanjem lekova. kao što su injekcije. klasifikacijom i listama lekova koji se izdaju i propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. kao i nesterilni lekoviti preparati i medicinska sredstva. prijavljivanjem i izveštavanjem o neželjenim reakcijama na lekove i medicinska sredstva. izradom odreñenih kozmetičkih proizvoda i farmaceutskim proračunima. izbegavanjem interakcija terapijskog dupliranja primene lekova. drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi.) i posebno se upoznaje sa specifičnostima racionalne farmakoterapije u bolničkoj apoteci. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima. jačina. obrascem recepta. imunosupresivi. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima grañanima. čuvanjem i izdavanjem lekovitih preparata. postupcima izdavanja lekova na recept i lekova čiji je režim izdavanja bez recepta.

medicinske biohemičare: 1. nacionalnom ili drugim priznatim farmakopejama ili proverenim metodama analize. Tokom obavljanja pripravničkog staža u biohemijskoj. zakonskim propisima vezanim za ispitivanje i kontrolu lekova. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije.5 nedelja. podelom poslova i odgovornosti. 3. njihovom praćenju. Sanitarna hemija . obradom i procenom rezultata ispitivanja. analizi i evidenciji. toksikološkoj laboratoriji i laboratoriji sanitarne hemije. bolnica. planom mreže zdravstvenih ustanova. posebno apoteka. sistemom i načelima zdravstvene zaštite i organizacijom zdravstvene službe.medicinske biohemičare: U toku pripravničkog staža pripravnik treba da primeni znanja i savlada veštine koje je stekao u toku studiranja. opremom. galenskih i magistralnih lekova. osnovama zdravstvene statistike i farmakoekonomije. vrstama analiza koje laboratorija izvodi. sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti.medicinski biohemičar mora obavezno savladati program pripravničkog staža kroz praktičan rad i upoznavanje sa poslovima koje se sprovode na primarnom. V PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE .medicinski biohemičar obavlja u biohemijskoj. Pripravnički staž diplomirani farmaceut . klinički centar. toksikološkoj i sanitarnoj laboratoriji pripravnik se upoznaje sa: – organizacijom rada i osobljem laboratorije. 4. primenom etičkog kodeksa u praksi i procenom profesionalne odgovornosti.U laboratoriji za kontrolu kvaliteta lekova pripravnik se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima laboratorije za kontrolu lekova. medicinskih sredstava.7 meseci i 2 nedelje. rasporedom prostorija u laboratoriji. izradom planova i programa aktivnosti vezanih za sprovoñenje farmaceutske zdravstvene delatnosti. medicinskih sredstava i kozmetičkih proizvoda. izdavanjem . ispitivanjem i kontrolom kvaliteta aktivnih i pomoćnih supstanci. Socijalna farmacija Pripravnik se upoznaje sa: propisima iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti. ljudskim pravima i vrednostima u zdravstvenoj zaštiti i pravima i dužnostima pacijenta. odnosno magistralnim formulama. osnovnim etičkim načelima u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti. voñenjem laboratorijske dokumentacije. procedurama i uputstvima za rad u skladu sa smernicama Dobre kontrolne laboratorijske prakse. radom epidemiološke službe i ulogom farmaceuta u vanrednim prilikama.MEDICINSKE BIOHEMIČARE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . 3. ambalaže. 2.5 nedelja. 5. Medicinska biohemija . toksikološke hemije i sanitarne hemije u toku trajanja pripravničkog staža. Laboratorijska hematologija i hemostaza . Nezavisno od tipa zdravstvene ustanove u kojoj obavlja staž (dom zdravlja.2 meseca. Toksikološka hemija . b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . privatna laboratorija) diplomirani farmaceut . finansiranjem zdravstvene zaštite i sistemom zdravstvenog osiguranja. kozmetičkih sirovina i proizvoda primenom odgovarajućih metoda analize u skladu sa evropskom.

biološkim materijalom iz koga se vrši odreñivanje. klinički-relevantnih analiza: pre izvoñenja analize pripravnik se upoznaje sa: metodom odreñivanja. kalijum. hloridi. merama zaštite na radu. adekvatno čuvanje rastvora. 2) pravljenje rastvora: priprema hemikalija i posuña. kalcijum. hemoliza. farmakološki aktivne supstance i lekovi i dr. b) analitički faktori: uticaj lekova. klirens kreatinina. proteini: glukoza. 3) upoznavanje sa automatizacijom u medicinsko-biohemijskim laboratorijama: a) Biohemijski i hematološki analizator: upoznavanje sa principom rada aparata i samostalan rad na aparatu uz nadzor mentora i korišćenje stručne literature. C-reaktivni protein. Enzimi: aspartat-aminotransferaza. 5) izvoñenje opštih. trigliceridi. lipidi. izrada rastvora poštujući zahteve za izradu rastvora. 4) upoznavanje sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza: a) preanalitički faktori: uticaj načina uzimanja uzoraka krvi. rukovanju i čuvanju biološkog materijala. antikoagulanasa i drugih biohemijskih parametara (hemoglobin. faktorima koji utiču na izbor metode odreñivanja. stres. Test opterećenja: glukozom. analizator za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja (luminometrija. imunoglobulini) na analitički postupak odreñivanja biohemijskih parametara. ishrana. kreatinin. merenje supstanci. ograničenjima metode. imunohemijski analizator. interpretacijom rezultata. ureja. plameni fotometar. procedurama i uputstvima za rad u laboratoriji. pravilima ponašanja (u meñusobnim komunikacijama zaposlenih. holesterol. v) postanalitički faktori: ispisivanje i izdavanje rezultata. sa pacijentima i drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima). laktat-dehidrogeneza. hemiluminiscencija. fizički napor.rezultata i voñenjem laboratorijske dokumentacije. elementi u tragu.) . mokraćna kiselina. LDL-holesterol (računski). bilirubin (ukupan i direktan). elektroliti. lipaza. fosfat. položaj tela. literaturom. HDL-holesterol.amilaza. primena standardizovanih postupaka u uzorkovanju. b) Koagulometar. kreatin-kinaza. drugim metodama za odreñivanje datog parametra.zavisno od opremljenosti laboratorije: upoznavanje sa principom rada aparata i analizama koje se rade u laboratoriji. α . ukupni proteini. greške u obeležavanju uzoraka. bilirubin. γ . lipodi. . referentnim intervalima i kliničkom primenom. načinom uzorkovanja. gvožñe. natrijum. trudnoća. stručnom literaturom u laboratoriji. 1. cirkadijalni ritam. TIBC. alkalna fosfataza. Medicinska biohemija 1) biološki materijal: vrste i načini uzimanja biološkog materijala. promene u uzorku nakon vañenja krvi. itd.glutamiltransferaza. albumin. Supstrati i metaboliti. voñenje laboratorijske dokumentacije. interpretacija i validacija rezultata. prijem i trijaža biološkog materijala. aparat za očitavanje test-traka za urin. alanin-aminotransferaza.

uticaj greške na rezultat laboratorijskog odreñivanja i kliničku odluku. boja. kritičko tumačenje informacije na deklaracijama. 4. interpretacija rezultata. 7) pregled fecesa: okultno krvarenje. kolorimetrijske i hromatografske tehnike. eritrocitni indeksi. učešće u konsultacijama sa ostalim zdravstvenim radnicima u cilju racionalne i ekonomične laboratorijske dijagnostike i izbora relevantnih analiza i protokola u dijagnostici. hematokrit. leukocitarna formula. Sanitarna hemija 1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor homogenog uzorka. lipida. procena kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica na osnovu odreñivanja nutrimenata (proteina. lečenju i praćenju pacijenata. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. odreñivanje retikulocita. izračunavanje energetske vrednosti namirnica i dijetetskih proizvoda. pravilno uzimanje uzorka. trombociti). Zavisno od nivoa zdravstvene delatnosti kojoj laboratorija pripada pripravnik može učestvovati u izvoñenju drugih specijalizovanih analiza iz oblasti biohemije i hematologije. volumentrijske. mineralnih materija. sedimentacija eritrocita.). 5) ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica. leukociturija i dr. polarimetrijske. pisanje i izdavanje mišljenja. mikroskopsko odreñivanje leukocita i trombocita. vode. utvrñivanje greške primenom kontrolnih karti i kontrolnih pravila. odreñivanje fibrinogena. aditiva i kontaminanata. vitamina). leukociti. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. hemijski pregled test trakama i hemijskim metodama za pojedina konstituente urina. procena prilagoñenosti sastava dijetetskih proizvoda specifičnim nutritivnim potrebama. kontrola antikogulantne terapije. spektrofotometrijske. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena. ugljenih hidrata. upoznavanje sa značajem merne nesigurnosti. izrada krvnog razmaza i mikroskopsko odreñivanje leukocitarne formule.6) pregled urina: izgled. Laboratorijska hematologija i hemostaza Odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču (eritrociti. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe: osnovne metode analize namirnica. 3. 3) osiguranje kvaliteta rada u sanitarnoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u laboratoriji sanitarne hemije. mikroskopski pregled sedimenta urina. 2. odreñivanje fizičkih i hemijskih parametara u vodi za piće i predmetima opšte upotrebe. koje obuhvataju gravimetrijske. mikrohematurija. konfirmatorni testovi. pH. interpretacija rezultata krvne slike dobijene na hematološkom brojaču. 2) dokumentacija u sanitarnoj laboratoriji: zahtev za analizu. relativna gustina. Toksikološka hemija . merenje hemikalija i izrada rastvora. 8) upoznavanje sa principima osiguranja kvaliteta rada i racionalne laboratorijske dijagnostike: unutrašnja i spoljašnja kontrola kvaliteta rada u laboratoriji. interpretacija rezultata pregleda urina (proteinuirija.

VI PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE. biomarkeri ekspozicije i efekta pri trovanju metalima i organskim rastvaračima. ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANJU DO ČETIRI GODINE I VIŠIM OBRAZOVANJEM 1. NOx.2 meseca. identifikacija opojnih droga u urinu. odreñivanje sadržaja najznačajnijih aerozagañivača (SO2. kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na kvalitet i zdravstvenu ispravnost namirnica. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. osnovni elementi ekološke procene rizika. sistematskim i drugim pregledima. dijagnostičko-terapeutskim postupcima. Plan i program pripravničkog staža za medicinske sestre: . obučava se za primenu preventivnih mera na očuvanju zdravlja.1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor i uzimanje uzoraka.zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . 3) osiguranje kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji. . merenje hemikalija i izrada rastvora. b) ekotoksikološka ispitivanja: uzorkovanje vazduha. osnovni elementi procene rizika na zdravlje ljudi. porodice ili grupe u odgovarajućoj oblasti. a) kliničko-toksikološka ispitivanja: biološki materijal . .4 meseca. vode za piće i predmeta opšte upotrebe. odreñivanje sadržaja etil alkohola u krvi. prijemom i trijažom pacijenata. vode i zemljišta. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za zdravstvenu negu zdravog i bolesnog pojedinca.skrining procedure. zdravstveno-vaspitnim radom. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. 5. 5) toksikološka ispitivanja: zavisno od tipa laboratorije u kojoj pripravnik obavlja staž izvodi se program a) ili b). toksikološke hemije i sanitarne hemije Opšti zakoni iz oblasti zdravstva.zdravstvena nega u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE). 2) dokumentacija u toksikološkoj laboratoriji: toksikološki zahtev i nalaz. aditiva. upoznaje se sa postupcima zdravstvene nege. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. krining lekova i njihovih metabolita u telesnim tečnostima. interpretacija rezultata. otrove i opojne droge. aerosedminet) odreñivanje sadržaja toksičnih metala i fenola u vodama. čestica prašine.

sa organizacijom službe. g) Zdravstvena nega u hirurgiji . specifičnostima područja koju pokriva patronažna služba.3 nedelje Upoznaje se sa poslovima na prijemu i zbrinjavanju hitnih stanja. za transport obolelog ili povreñenog. U patronažnoj službi pripravnik se upoznaje: sa ulogom. upoznaje se sa ulogom porodice u procesu lečenja i rehabilitacije psihijatrijskog bolesnika i pomoći bolesniku u krizi. transfuzije krvi i krvnih derivata kao i delovanje medicinskih aparata i njihovu upotrebu). obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. kao i specifičnim etičkim pitanjima u zdravstvenoj nezi ovih bolesnika i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. Obučava se za psihičku podršku bolesniku ili povreñenom i članovima njegove porodice. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. sarañuje sa drugim službama u zdravstvenim ustanovama. za primenu dijagnostičko terapeutskih mera u preoperativnoj i postoperativnoj zdravstvenoj nezi. obučava se za prijem i zdravstvenu negu hirurškog bolesnika. prijemom bolesnika. obučava se za trijažu sa identifikacijom i rešavanjem problema u okviru zdravstvene nege. mišića i nerava kao i bolesnika sa akutnim trovanjima. 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Zdravstvena nega u službi za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja . b) Zdravstvena nega u intenzivnoj terapiji . . Upoznaju se sa zdravstvenom negom umirućeg pacijenta i postupanjem sa umrlim. obučava se za izvoñenje dijagnostičko terapeutskih mera i procedura u hitnim stanjima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. kostiju. obučava se za zdravstvenu negu grupacija stanovništva koje su obuhvaćene patronažnim posetama. Obučava se za primenu dijagnostičko terapeutskih mera kod životno ugroženog bolesnika (enteralno i parenteralno hranjenje. specifičnostima higijenskog režima sa akcentom na sprečavanju bolničkih infekcija. poznavanje upotrebe brzo delujućih lekova.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada hirurškog odeljenja. upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa oboljenjima i povredama pluća i disajnih puteva. organizacijom i zadacima patronažne službe. osposobljava se za zdravstvenu negu bolesnika u psihijatriji. za psihosocijalnu rehabilitaciju. trbušnih organa.3 nedelje Upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa psihičkim smetnjama. obučava se za hitan prijem bolesnih i povreñenih.upoznaje se sa epidemiologijom i specifičnostima odgovarajuće populacije.4 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada u jedinici za intenzivnu negu i terapiju. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. psihijatrijskim i ginekološkim oboljenjima. v) Zdravstvena nega u psihijatriji . srca i krvnih sudova.

1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za rad za primenu dijagnostičko-terapijskih mera u oblasti zdravstvene zaštite žena.zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama .kineziterapija u oblasti traumatologije . obučava se za pripremu i asistiranje pri malim hirurškim intervencijama. kontroli involucije. obučava se za prijem i trijažu ginekoloških pacijenata. o dojenju i nezi deteta.4 nedelje .4 nedelje . radom na odeljenju visokorizičnih trudnoća uz primenu savremenih elektronskih aparata. nezi epiziotomije ili operativne rane. . za pripremu pacijenta za različita endoskopska. za primenu dijagnostičko terapijskih mera. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Ginekologija Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima ginekološkog odeljenja. Obučava se za voñenje fiziološkog poroñaja i zaštite meñice pri poroñaju i asistiranju akušeru kod nepravilnih poroñaja i kod akušerskih operacija. prihvatom porodilje u porodilište i kontrolom kroz sva poroñajna doba.fizikalna terapija . upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. Plan i program pripravničkog staža za više ginekološko-akušerske sestre i strukovne medicinske sestre . obučava se za prijem i zdravstvenu negu internističkog bolesnika. Plan i program pripravničkog staža za strukovne fizioterapeute i više fizioterapeute: . edukacije pacijenata o higijenskom dijetetskom režimu i samozbrinjavanju. dijetetičar i socijalni radnik. pripremu pacijenata za operativne zahvate i zdravstvenom negom kod operisanih pacijenata u okviru intenzivne nege i odeljenja ginekologije. sprovoñenje mera na prevenciji intrahospitalnih infekcija i saradnjom sa drugim članovima tima: ginekolog . radiološka. izvoñenjem i kontrolom sterilizacije. obučava se za rad u savetovalištu za planiranje porodice i savetovalištu za trudnice i za saradnju sa drugim članovima tima . pedijatar. za rad na akušerskom odeljenju.akušer. anesteziolog. Obučava se za rad na funkcionalnom ispitivanju i lečenje steriliteta.4 meseca. 3. Obučava se za prvu negu novoroñenčeta i procena stanja.babice: . b) Akušerstvo Upoznaje se sa prijemom i trijažom trudnica.2 meseca.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima internističkog odeljenja. osposobljava se za rad za primenu diajgnostičko-terapijskih mera. 2. hitnu reanimaciju novoroñenčeta. zbrinjavanje hitnih ginekoloških stanja. edukaciji porodilje o higijensko dijetetskom režimu. radioizotopska i druga ispitivanja.zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti .lekar. ranoj dijagnostici karcinoma. Upoznaje se sa planiranjem zdravstvene nege i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. polivalentna patronažna sestra i socijalni radnik.d) Zdravstvena nega u internoj medicini .

kineziterapija u oblasti interne medicine . opremom i tehnikom koja se koristi u sali za kineziterapiju dece. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa internističkih pacijenata. kao i za njihovu edukaciju. sredstvima i tehnikom koje se koriste u fizikalnoj terapiji. 4. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.4 nedelje . za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.kineziterapija u oblasti neurologije .4 nedelje 1) Fizikalna terapija Pripravnik se upoznaje sa odeljenjem za fizikalnu terapiju. 6) Kineziterapija u pulmologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pulmologije.4 nedelje . 2) Kineziterapija u oblasti traumatologije Pripravnik se upoznaje sa organizacijom odeljenja za traumatologiju.kineziterapija u oblasti pedijatrije . voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. 3) Kineziterapija u oblasti pedijatrije Pripravnik se upoznaje sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pedijatrije. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa pulmoloških pacijenata.kineziterapija u oblasti pulmologije . sarañuje sa ostalim članovima rehabilitacionog tima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije..rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . specifičnostima u oblasti fizikalne terapije i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.8 nedelja . Plan i program pripravničkog staža za strukovne radne terapeute i više radne terapeute: . zadacima rehabilitacionog tima. obučava se za pristup detetu i porodici. 5) Kineziterapija u internoj medicini Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti interne medicine. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. specifičnostima u oblasti traumatologije. aparatima. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. 4) Kineziterapija u neurologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u neurologiji.4 nedelje . obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa neuroloških pacijenata. Obučava se za terapeutsku procenu stanja i uzimanje funkcionalnog statusa deteta.

treningu za korišćenje zaštitnih pokreta i položaja osoba sa rizikom. čulnih i kognitivnih funkcija. Obučava se za projektovanje fizičke sredine osoba sa invaliditetom i za edukaciju osoba iz pacijentovog okruženja. funkcionalnih pomagala i proteza. učestvuje u proizvodnji i podeli masti i infuzionih rastvora i učestvuje u kompjuterskoj obradi podataka.rad u bolničkoj apoteci . parafarmaceutskih proizvoda. Učestvuje u obradi i pripremi recepata za fakturisanje. 2) Rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Osposobljava se za samostalni rad kod provere sposobnosti. za potrebe zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica. medicinska sredstva i dr. učestvuje u prijemu lekova.. za proučavanje. proveri obezbeñenosti sertifikata. savetovanju za adekvatan izbor zanimanja. 2) Rad u bolničkoj apoteci Osposobljava se za prijem lekova. priprema lekove.4 nedelje . 3) Rad u galenskoj laboratoriji . posturalnoj disfunkciji dece i omladine. dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda u prevenciji i lečenju. parafarmaceutskih proizvoda. proveri roka upotrebe.8 nedelja 1) Rad u apoteci Pripravnik se upoznaje i obučava za izdavanje i prodaju lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. profesionalnih. psihomotornih. u pravilnom čuvanju i tretmanu lekova.rad u galenskoj laboratoriji . medicinskih sredstava.rad u apoteci . medicinskih sredstava. proprioceptivnih. zavojnog materijala. sredstava za dezinfekciju. zavojnog materijala na osnovu trebovanja sa odeljenja. prevenciji deformiteta kod dece i omladine sa izraženim lošim držanjem. sterilnih rastvora. za planiranje i sprovoñenje korektivnih položaja priručnim i posebno projektovanim i izrañenim sredstvima. društvenih i uobičajenih svakodnevnih aktivnosti. davanje uputstava i treninga za aktivnosti svakodnevnog života kod osoba sa početnim ili uznapredovalim znacima oboljenja ili oštećenja organizma.rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . za poboljšanje funkcionalnih sposobnosti i razvijanje sposobnosti prilagoñavanja i kompenzovanja. motornih. Osposobljava se za edukaciju pacijenta kod korišćenje ortoza. izdavanju lekova. i u defektiranju lekova. korektivnih i funkcionalnih pomagala. za rad sa decom iz rizičnih porodica. aparata. za nastavljanje školskih.12 nedelja . medicinskih sredstava. medicinskih sredstava.16 nedelja 1) Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za samostalan rad na prevenciji lošeg držanja tela. za ergonomsko prilagoñavanje pribora i alata. projektovanje i izradu protektivnih. Plan i program pripravničkog staža za strukovne i više farmaceutske tehničare: . deklaracija i uputstava. parafarmaceutskih proizvoda. 5.

4 nedelje 1) Rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci Pripravnik se upoznaje sa radom u radiološkoj dijagnostici. centriranje i nega bolesnika.4 nedelje .dijetetičare: . sa tehnikama i načinom dobijanja slike-filma. 7. Pripravnik se u okviru oblasti kompjuterizovane tomografije obučava za pripremu materijala i pripremu radiološke opreme. količine namirnica i organoleptička svojstava obroka.Osposobljava se za praktičan rad na izradi sledećih grupa galenskih lekova: prečišćene vode. kontrolu pripremljenih obroka. za izbor odgovarajućeg softverskog programa za pregled. sa osnovnim principima fizike i upravljanja. za postavljanje bolesnika u pravilan položaj za snimanje.ishrana zdravih ljudi .12 nedelja Osposobljava se za rad na prevenciji i unapreñenju zdravlja kroz zdravstveno vaspitni rad kod svih grupacija stanovništva. 6. i sa korišćenjem celokupne dodatne i pomoćne opreme.dijetetičare i više nutricioniste . masti. injekcionih rastvora. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. sterilnih preparata (kapi i masti za oči. gelova. losiona. organizaciju pravilnog skladištenja namirnica. izbor faktora ekspozicije. za čuvanje kontrastnog i drugog materijala i opreme koja se koristi prilikom pregleda i za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. Sarañuje sa radiologom i drugim lekarima kao deo multidisciplinarnog tima. izračunavanje i prilagoñavanje energetskih potreba korisnika.16 nedelja . kapsula i tableta.rad u radiološkoj terapiji . optimizaciju doze. 2) Rad u radiološkoj terapiji . proton slikom. rastvora. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinskog radiologa i višeg radiološkog tehničara .12 nedelja . nadzor nad sprovoñenjem organizacije i postupka rada u celokupnom sistemu ishrane. sirupa. Plan i program pripravničkog staža za strukovne nutricioniste .rad u nuklearnoj medicini . saradnju sa higijensko-epidemiološkom službom i drugim službama i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. uzimanje nutritivne anamneze. krema. za sastavljanje i planiranje jelovnika prema dijetalnim šemama i normativima. rektalnih i vaginalnih oblika. planiranje nabavke hrane i kontrola kvaliteta namirnica. optimizacija doze.ishrana bolesnih ljudi . karakteristikama tkiva kao i detekcijom i prijemom signala. infuzionih rastvora). Pripravnik se u dijagnostici sa magnetnom rezonancom upoznaje sa načinom postupanja i pravilima pri radu u magnetnom polju.rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci . postavljanje. Osposobljava se za samostalno odreñivanje dijetoterapije pacijenata u stacionarnoj ustanovi. sa izborom T1 ili T2 faze. analizu učinka dijetetske ishrane na dijagnostičke i terapeutske postupke. Osposobljava se za korišćenje radiološke opreme u interventnoj radiološkoj dijagnostici. opremom sa pulsnom sekvencom. optimizacijama doze i zaštitom bolesnika.

Obučava se za zaštitu od zračenja i optimizaciju doze. i drugih parametara. primene kalupa. mužom generatora i merenjem radioaktivnosti. rukovanje opremom za sprovoñenje tretmana.kontrola i prevencija bolesti .1 nedelja .socijalna medicina . briseva sa radnih površina. namirnica i predmeta opšte upotrebe.2 nedelje .dezinfekcija.Upoznaje se sa radom u radiološkoj terapiji i ulogom u planiranju tretmana. načinom pisanja i izradom izveštaja i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. kao i potreba za hranljivim i zaštitnim materijama. upoznaje se sa osnovnim parametrima za izbor optimalnih uslova pregleda i sa zaštitom od zračenja i optimizacijom doze kao i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.higijena i humana ekologija . aseptičkim obeležavanjem radiofarmaka. 3) Rad u nuklearnoj medicini Upoznaje sa radom u nuklearnoj medicini. pripravnik se upoznaje sa antropomertijskim instrumentima i merenjima i procenom stanja uhranjenosti.radna sredina . 2) Unapreñenje ishrane U oblasti unapreñenja ishrane. Upoznaje se sa načinom odvajanja.6 nedelja . radiofarmacima. dezinsekcija i deratizacija . odreñivanju veličine polja. uzorkovanje površinske i otpadne vode. vazduha i sedimentne materije i obučava se za rad na ureñajima za uzorkovanje vazduha i sedimenata. 8. izračunavanjem tačnog volumena i aktivnosti.unapreñenje ishrane . načinom njihovog dobijanja. skladištenjem. sa protokolom izrade dijeta zdravih i bolesnih osoba.4 nedelje . sa načinom utvrñivanja energetskih potreba.2 nedelje . Plan i program pripravničkog staža za strukovnog sanitarno-ekološkog inženjera i višeg sanitarnog tehničara .6 nedelja 1) Higijena i humana ekologija U oblasti higijene i humane ekologije pripravnik se osposobljava za samostalno uzorkovanje vode za piće.3 nedelje . postavljanje bolesnika u odgovarajući položaj. Obučava se za rukovanje opremom i obezbeñivanjem tačnosti i pouzdanosti opreme. kretanja i tretiranja sa infektivnim medicinskim otpadom. postavljanje bolesnika.laboratorija . 3) Dezinfekcija. dezinsekcija i deratizacija . Upoznavanje sa načinom voñenja evidencije o tretmanu koji je primenjen kao i o čuvanju podataka. multidisciplinarnim pristupom pri izvoñenju tretmana i voñenju medicinske dokumentacije i evidencije.

prijavljivanju i evidentiranju nezaraznih bolesti.mikrobiološke laboratorije . prijem i trijažu biološkog materijala. 9. kao i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. primenu standardizovanih postupaka u uzorkovanju. namirnica i predmeta opšte upotrebe i upoznaje se sa postupcima kontrole sterilnosti. 6) Laboratorija U oblasti laboratorijske delatnosti. učestvuje u izradi izveštaja o odreñenim parametrima demografskog kretanja stanovništva. dezinsekcije i deratizacije.biohemijska laboratorija .2 nedelje . sa intrahospitalnim infekcijama i merama za njihovo sprečavanje i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.7 nedelja .patohistologija . pripravnik se upoznaje sa postupcima analize vode. u sprovoñenju protivepidemijskih mera. Upoznaje se sa monitoringom hladnog lanca vakcina i kalendarom vakcinacije i uzima materijal za laboratorijske analize u ustanovi i na terenu.imunohemija . pripravnik se obučava za uzimanje.4 nedelje 1) Biohemijska laboratorija U biohemijskoj laboratoriji. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinsko-laboratorijskog tehnologa i višeg laboratorijskog tehničara: . 4) Kontrola i prevencija bolesti U oblasti kontrole i prevencije bolesti. Obučava se za poslove zdravstvenog vaspitanja i promociju zdravlja. i obučava se za prethodno i periodično ispitivanje sanitarno higijenskih uslova u radnoj sredini. rukovanju i čuvanju biološkog materijala. dezinsekcije i deratizacije i upoznaje se sa procedurama sistema kontrole kvaliteta. zdravstvenom nadzoru nad kliconošama zaraznih bolesti.hematološka laboratorija . pripravnik se osposobljava za rad u zdravstvenom nadzoru nad osobama koje podležu obaveznom sanitarnom pregledu. 7) Radna sredina U oblasti radne sredine.7 nedelja . pripravnik se upoznaje sa postupcima za proveru održavanja higijene u radnoj sredini.2 nedelje . pripravnik se obučava za samostalno obavljanje poslova dezinfekcije. prijavljivanju i evidentiranju zaraznih bolesti. 5) Socijalna medicina U oblasti socijalne medicine. Upoznaje se sa radom laboratorije i procedurama analize uzoraka sanitarne hemije i toksikologijom. pripravnik se osposobljava za prikupljanje podataka iz oblasti zdravstvene statistike. upoznaje se i osposobljava za samostalan rad na aparatima u .U oblasti dezinfekcije.2 nedelje .transfuzija .

6) Laboratorija za imunohemiju U laboratoriji za imunohemiju. prenatalna ispitivanja krvi i za pretransfuziona testiranja krvi i komponenata krvi. sečenju. VII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM 1. sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza. hemijski i mikroskopski pregled urina i pregled fecesa.tehničara (opšti smer). pripravnik se osposobljava za samostalno uzimanje krvi. osposobljava se za izvoñenje standardnih biohemijskih analiza. obrada. 2) Hematološka laboratorija U hematološkoj laboratoriji. rukovanje sterilnim materijalom. pripravnik se osposobljava za rad na fiksiranju i kalupljenju uzoraka. odreñivanje fibrinogena. ginekološko-akušersku sestru i medicinsku sestru vaspitača: . zasejavanje biološkog materijala na podloge. kao voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. upoznaje se sa različitim tehnikama i metodama u imunohemijskim laboratorijama. pripravnik se obučava se za rad na imunohemijskim analizatorima za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplatinskog vremena. čuvanje i transport krvi.laboratoriji. ispitivanje i kontrolu krvi davalaca.3 meseca. pedijatrijsku sestru. pravljenje hranljivih podloga i rad na mikrobiološkim analizatorima. 3) Transfuzija U transfuziji. 4) Patohistologija U patohistološkoj laboratoriji. bojenju i ostalim pripremama za dijagnostiku uzoraka.3 meseca. pripravnik se osposobljava za odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču i izradu standardnih hematoloških testova. pravljenje i bojenje preparata. obučava se za sterilizaciju laboratorijskog posuña. Plan i program pripravničkog staža za medicinsku sestru . 1) Za medicinsku sestru tehničara (opšti smer) i pedijatrijsku sestru: . .u domu zdravlja .u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . konzervaciju. pripravnik se osposobljava za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji. 5) Mikrobiološka laboratorija U mikrobiološkoj laboratoriji.

vaspitača: Osposobljava se za prijem i trijažu dece u ustanovama za dnevni boravak i specijalizovanim ustanovama. 3) Za medicinsku sestru .Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje opštih i specijalizovanih poslova zdravstvene nege. Prati stanje u odnosu na kretanje zaraznih bolesti. 2. sprovodi zdravstveno-vaspitni rad sa trudnicom i babinjarom. buka. Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje poslova i zadataka svoje struke u cilju pružanja zdravstvene zaštite i sprovoñenje terapijskih procedura u oblasti: fototerapije. radi na formiranju radnih. socijalnih. Plan i program pripravničkog staža za laboratorijskog tehničara: . održava ličnu higijenu dece. vodi medicinsku dokumentaciju.služba fizikalne medicine i rehabilitacije . dezinsekcije i deratizacije. hidroterapije. a posebno na sprečavanju intrahospitalnih infekcija i AIDS-a.6 meseci. Plan i program pripravničkog staža za fizioterapeutskog tehničara: . radi na adaptaciji novoprimljenog deteta. priprema bolesnice za pregled i ginekološke intervencije. sonoterapije. vrši prijem i trijažu trudnica. sekundarne ili tercijarne prevencije. primenu metode asepse i antisepse i rad u aseptičnim uslovima. krioterapije. mehanoterapije. priprema decu za uzimanje obroka i spavanje. voñenje odgovarajuće medicinske dokumentacije. primenjuje vaspitne postupke u cilju što uspešnijeg emocionalnog kontakta (sestra . organizuje i sprovodi slobodne i usmerene aktivnosti dece.zamena roditelja).u zavodu za javno zdravlje . kontrolu vitalnih funkcija dece. Plan i program pripravničkog staža za sanitarno-ekološkog tehničara. vrši nadzor nad javnim i individualnim vodnim objektima kao i objektima za dispoziciju otpadnih materija. higijenskih i kulturnih navika. usmeravanje na savlañivanje metoda i postupaka u cilju pružanja zdravstvene zaštite u domenu primarne. . uzima uzorke za hemijska i mikrobiološka ispitivanja i vodi potrebnu evidenciju. izdaje i vodi evidenciju sanitarnih knjižica. upoznavanje sa primenom principa ishrane zdravih i bolesnih ljudi. elektroterapije. snabdevanjem vodom i dispozicije otpadnih materijala i druge faktore okoline koji utiču na ljudsko zdravlje. vrši nadzor nad licima zaposlenim u prometu namirnica i nad drugim licima koja podležu zdravstvenom nadzoru. učestvuje u ispitivanju životne i radne sredine (zagañenost vazduha. 3. pribor i instrumente za rad. nega i kontrola trudnice kod patoloških trudnoća. sarañuje sa roditeljima. vodi evidenciju kliconoša. praktičan rad na voñenju osnovne medicinske dokumentacije i evidencije. vodi zdravstvenu i pedagošku dokumentaciju. sprovodi ishranu deteta. sprovodi terapiju (pareteralnu i preroralnu). rasta i razvoja. prati stanja trudnice u sva četiri poroñajna doba. sprovoñenju terapije i uzimanju materijala za analize. priprema bolesnica za operaciju i sprovodi negu operisanih bolesnica. prašina). na području na kome deluje zdravstvena ustanova. termoterapije.6 meseci. 4. radi na poslovima dizenfekcije. upoznavanje osnovnih principa i ciljeva zdravstvenovaspitnog rada i učestvovanje u sprovoñenju zdravstveno vaspitanja kao integralnog rada u svakodnevnoj praksi. sprovoñenje svih higijensko-epidemioloških mera i sprečavanje intrahospitalnih infekcija. 2) Za ginekološko-akušersku sestru: Priprema potreban materijal. obučava se u kontroli vitalnih funkcija.

dijetetskih preparata.2 meseca. materijala.2 meseca.3 meseca. priprema svih farmaceutskih oblika lekova za prodaju bez recepata. vrši sterilizaciju odreñenih magistralnih pripravaka i galenskih lekova. . 5. sredstava za ličnu higijenu i kozmetičke preparate za potrebe domova zdravlja i dr.2. obavljanje destilacija i redestilacije vode.paradontologija i bolesti usta . konzervativnu i hiruršku terapiju na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža.2 meseca. voñenje i čuvanje stomatološke dokumentacije. dezinfekcija i sterilizacija instrumenata i materijala.kliničko-biohemijska laboratorija .tehničara: . Uzimanje i prijem biološkog materijala od pacijenata. raspremanje radnog mesta posle stomatoloških intervencija.2.2 meseca.mobilna protetika . . obeležavanje. Plan i program pripravničkog staža za stomatološku sestru .5 meseca. . trebovanje i čuvanje instrumenata. Osposobljavanje za praktičar rad na izradi svih galenskih pripravaka koji služe kao baza za dalju izradu raznih farmaceutskih oblika.apoteka .bolesti zuba .5 meseca.bolnička apoteka . kontrola sterilizacije.galenska laboratorija . Plan i program pripravničkog staža za zubnog tehničara: . 7.1 mesec. Plan i program pripravničkog staža za farmaceutskog tehničara: . pribora. .u mikrobiološkoj laboratoriji . upoznavanje sa osnovnim principima rada aparata na kojima izvodi analize.oralna hirurgija . priprema radnog mesta za dijagnostičke procedure. priprema za rad biološkog materijala. zavojnog materijala.preventivna i dečja stomatologija .hematologija . Prijem pacijenata i priprema za stomatološke intervencije. . . čišćenje i dezinfekcija pribora i aparata. priprema instrumenata. izdavanje lekova bez recepata. samostalno izvoñenje poverenih analiza.. medikamenata i potrebnog pribora i staranje o njihovom pravilnom utrošku. 6.1 mesec. medikamenata i materijala za stomatološke intervencije na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža i asistiranje stomatologu za vreme izvoñenja intervencija. .stomatološka protetika . . sprovoñenje preventivnih mera i zdravstveno-vaspitni rad.fiksna protetika .1 mesec.2 meseca.1 mesec.1 mesec . .

1 mesec. Izrada svih faza rada kod jednodelnih livenih i fasetiranih krunica. Obrazac 1 PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE Prezime pripravnika (Očevo ime ) i ime Datum roñenja Diplomirao-la dana Naziv škole. inleja. odnosno fakulteta Broj i datum izdate diplome Naziv i mesto zdravstvene ustanove/ odnosno privatne prakse (M. delimičnih krunica. namenskih krunica svih vrsta mostova koji su programom predviñeni za četvrti stepen.ortodonski aparati . VIŠOM I SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM U zavisnosti od vrste i stepena školske spreme pripravnik se osposobljava za samostalno obavljanje odreñenih poslova zdravstvene zaštite.P.) (Potpis direktora/ potpis osnivača) mesto . izrada svih faza rada totalnih i parcijalnih proteza (kako klasičnih tako i skeletiranih proteza i retencionih elemenata) od anatomskog otiska do definitivne obrade i poliranja kao i izrada svih vrsta reparatura parcijalnih i totalnih proteza. nadgradnji.. VIII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE SARADNIKE SA VISOKOM. izrada ortodonskih aparata od sokliranja modela (izrada različitih ortodonskih kukica i opruga) do definitivne izrade sa ugradnjom elemenata.

P.) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Staž završio-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse Naziv organizacione jedinice Trajanje praktičnog rada od do godine Opis poslova: Opisna ocena rada: (M.P. zdr.Staž započeo-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (M.) (potpis direktora/ potpis osnivača) (Potpis i faksimil ovl. radnika .saradnika Obrazac 2 ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA I Pred ispitnom komisijom obrazovanom rešenjem ministra zdravlja broj __________ od __________ godine polagao je stručni ispit _________________________ (ime i prezime) zdravstveni radnik u radnom odnosu .

III Zabeleška o odustajanju od stručnog ispita IV Kandidat JE-NIJE položio stručni ispit. i to: STRUČNI DEO Pitanja: OPŠTI DEO Pitanja: Ispit je završen u _____ časova. Postavljena su sledeća pitanja. Kandidat je završio __________________________________________________________________________ ___ (Navesti stručnu spremu) dana godine i pripravnički staž za Dana _________________________ godine. Članovi komisije . Predsednik komisije.________________________________________________ (Navesti organ koji je kandidatu odobrio polaganje ispita) Broj _____ od _________________________ godine. II Stučni ispit je polagao dana Ispit je započeo u _____ časova.

Obrazac 3 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik . Ministar. .saradnik sa visokom str. Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit. spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. Predsednik ispitne komisije.

Predsednik ispitne komisije. odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik .saradnik sa višom i srednjom stručnom spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za _________________________ pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit.Obrazac 4 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku. MINISTAR .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->