PRAVILNIK

O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA
("Sl. glasnik RS", br. 50/2006, 112/2009 i 50/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se plan i program pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, bliži uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa) u kojima se može obavljati pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice, način voñenja pripravničke knjižice, program, sadržina, način i postupak polaganja stručnog ispita, kao i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu.

Član 2
Pripravnički staž je praktičan rad pod nadzorom ovlašćenog zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika - mentora, kojim se zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik (u daljem tekstu: pripravnik) osposobljava za samostalan rad, u skladu sa zakonom. Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita, u skladu sa zakonom.

Član 3
Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi koja ispunjava sledeće uslove, i to: 1) da obavlja odreñene poslove zdravstvene delatnosti prema zahtevima pojedinog dela plana i programa pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike; 2) da u obavljanju odreñenih poslova zdravstvene delatnosti iz tačke 1) ovog stava učestvuje zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita; 3) da ima potrebnu medicinsku i tehničku opremu za uspešno sprovoñenje programom predviñenog osposobljavanja prema zahtevima savremene medicine. Ako zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa u kojoj pripravnik obavlja pripravnički staž ne ispunjava uslove propisane u stavu 1. ovog člana, a prema propisanom planu i programu za odreñenu oblast, može ga uputiti u drugu zdravstvenu ustanovu, odnosno privatnu praksu u kojoj se taj deo staža može obaviti.

Član 4

Pripravnički staž se obavlja po planu i programu kojim su utvrñene preventivne, dijagnostičke, terapijske, procedure i veštine zdravstvene nege i rehabilitacione procedure i veštine koje pripravnik treba da savlada u toku pripravničkog staža. Plan i program pripravničkog staža odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5
Stručni ispit sastoji se iz opšteg i posebnog dela. U okviru opšteg dela vrši se provera: 1) osnovnih znanja o ustavnom ureñenju i propisima o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, lekovima i medicinskim sredstvima, penzijskom i invalidskom osiguranju i radnim odnosima. U okviru posebnog dela vrši se provera: 2) osposobljenosti zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika za samostalno preduzimanje i obavljanje stručno-medicinskih mera, postupaka i aktivnosti u vršenju poslova zdravstvene delatnosti predviñenih planom i programom pripravničkog staža iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 6
Pripravnički staž obavlja se u radno vreme u trajanju od 40 sati nedeljno. Pripravnički staž obavlja se po pravilu bez prekida. Pod opravdanim prekidom pripravničkog staža smatra se bolest, porodiljsko odsustvo i vojna obaveza. Ukoliko je došlo do opravdanog prekida pripravničkog staža u slučajevima iz stava 3. ovog člana, pripravnički staž se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Član 7
O obavljanju pripravničkog staža vodi se Pripravnička knjižica za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike na Obrascu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Pripravničku knjižicu izdaje zdravstvena ustanova i privatna praksa u kojoj je pripravnik zaposlen, odnosno sa kojim je zaključen ugovor o volonterskom radu radi obavljanja pripravničkog staža. Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji u skladu sa zakonom vrši neposredan nadzor nad obavljanjem pripravničkog staža upisuje u pripravničku knjižicu deo pripravničkog staža i overava ga svojim potpisom i faksimilom. Početak i završetak pripravničkog staža overava svojim potpisom i pečatom direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse, u kojoj je započet, odnosno završen pripravnički staž.

Član 8
Po završenom pripravničkom stažu zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa visokom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenom fakultetu i overenom pripravničkom knjižicom. Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa višom i srednjom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri zavodu za javno zdravlje, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenoj odgovarajućoj školi i overenom pripravničkom knjižicom. Prijava sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije 30 dana pre polaganja stručnog ispita. Mesto polaganja stručnog ispita odreñuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 9
Stručni ispit polaže se javno, istovremeno pred svim članovima ispitne komisije. Ispitnu komisiju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja za sve oblasti. Ispitna komisija sastoji se od predsednika i drugih članova komisije. Predsednik i drugi članovi ispitne komisije imaju najmanje isti stepen školske spreme kao i pripravnik koji polaže stručni ispit, kao i položen stručni ispit i pet godina rada u struci. U ispitnu komisiju imenuju se stručnjaci odgovarajuće školske spreme koji se bave odgovarajućim poslovima zdravstvene delatnosti. Poseban deo stručnog ispita za doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane farmaceute i diplomirane farmaceute - medicinske biohemičare ispituju ispitivači koji su dobili naziv primarijus.

Član 10
Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita posebno se obrazuju za: 1) doktore medicine; 2) doktore stomatologije; 3) diplomirane farmaceute; 4) diplomirane farmaceute medicinske biohemičare; 5) zdravstvene saradnike sa visokom školskom spremom; 6) zdravstvene radnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do četiri godine, sa višom i srednjom školskom spremom;

odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 4 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. ovog člana ili je razlog odustajanja od polaganja ispita neopravdan. Sekretar je dužan da tokom polaganja stručnog ispita vodi zapisnik. Ukoliko pripravnik ne obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. Član 17 . osnovne strukovne studije). Član 12 Pripravnik koji ne položi stručni ispit može da polaže taj ispit u roku koji ne može biti kraći od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita. Ocena uspeha na stručnom ispitu glasi "položio" i "nije položio" i donosi se većinom glasova članova ispitne komisije. Zdravstvenom radniku. Član 13 O toku ispita vodi se Zapisnik o polaganju stručnog ispita na Obrascu 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. odnosno pri zavodu za javno zdravlje ako je iz opravdanih razloga sprečen da pristupi ispitu u roku odreñenom za polaganje stručnog ispita najmanje tri dana pre dana odreñenog za polaganje ispita. smatra se da ispitu nije pristupio. Član 11 Po završenom stručnom ispitu komisija ocenjuje celokupan uspeh pripravnika.7) zdravstvene saradnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije. Član 16 Administrativno-tehničke poslove za ispitnu komisiju obavlja sekretar koji se imenuje aktom o obrazovanju ispitne komisije. sa višom i srednjom školskom spremom. Član 14 Zdravstvenom radniku. odnosno na studijama u trajanju do četiri godine. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 3 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. odnosno pri zavodu za javno zdravlje u roku predviñenom u stavu 1. Član 15 Pripravnik je dužan da obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja.

PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA I PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU ŠEST GODINA a) Plan pripravničkog staža: 1. . Veštine . koji su označeni na sledeći način: 1.reprodukuje (označeno sa R). br. 112/2009) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Pedijatrija 4. broj 89/93). . Predlog programa obuhvata nivoe znanja i veština prema sadržaju rada. Ginekologija 5. Interna medicina 3. Hirurgija 3 meseca 1 mesec 1 mesec 15 dana 15 dana b) Program pripravničkog staža obuhvata znanja i veštine koje doktor medicine treba da savlada u toku pripravničkog staža iz gore navedenih oblasti medicine.Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik RS". Samostalan član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Sl. Znanja . Član 18 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 2.posmatra (označeno sa P). koliko puta (označeno brojem uz odgovarajuću skraćenicu).izvodi (označeno sa I). Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom 2. glasnik RS".

lečenje.1. rehabilitacija i druge postupke sa bolesnicima koji se pojavljuju u ordinaciji opšte medicine Poznavanje mera racionalnog propisivanja lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje metoda za rano otkrivanje nezaraznih bolesti Poznavanje mogućnosti i dometa preventivnih aktivnosti Poznavanje vodiča dobre prakse za najčešća oboljenja i stanja u PZZ (šećerna bolest. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti.) Veštine: P .izvodi Specifičan način uzimanja anamneze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Objektivni pregled bolesnika Sistematski preventivni pregled odraslog sa ispitivanjem rizičnog ponašanja Neurološki pregled Psihijatrijski intervju Priprema obolelog i povreñenog za transport Obrada i previjanje hirurške rane R R R R R R R R R R R R R R R R R I10x I10x I 5x I 5x I 2x I 2x I 5x . rak.reprodukuje Poznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Poznavanje prednosti kućnog lečenja i nege Principi palijativne nege Poznavanje pravnih okvira svog delovanja Poznavanje uloge i značaja primarne zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite Srbije Poznavanje programa unapreñenja zdravlja za populacione grupe sa kojima radi Poznavanje klasifikacionih sistema koji se koriste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (MKB/X.posmatra I . Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom (3 meseca) Znanja: R . KVB.) Poznavanje principa voñenja medicinske dokumentacije i evidencije kao i etičke i pravne posledice (obaveze i prava pacijenata) Poznavanje načina komunikacije sa specijalističkim službama i drugim službama (npr. MKPY/II. diferencijalne dijagnostike. i dr. patronažna služba) i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Poznavanje komunikacija sa drugim službama van zdravstvenog sektora i sa nevladinim organizacijama Poznavanje prevencije. blagovremene dijagnostike. plućne bolesti i dr.

c. van zdravstvene ustanove i u toku transporta) Metode medicinske pomoći kod srčanog zastoja. R R .posebno dojenčadi..v. dehidratacije. Pedijatrija (1 mesec) Znanja: R . otvaranje bolovanja i izdavanje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad Izdavanje lekarskog uverenja i povredne liste Pružanje hitne pomoći (u zdravstvenoj ustanovi.reprodukuje Poznaje principe zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja s posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe kao što su novoroñenčad. Poznaje principe sistematskog zdravstvenog nadzora dece .Postavljanje urinarnog katetera Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala Bris nosa i ždrela Injekcije (intradermalno. i.m. opekotina Osmišljavanje i obavljanje kućnih poseta Voñenje razgovora sa bolesnikom i njegovom porodicom u ambulanti i kod kuće Zdravstveno vaspitanje u zajednici u kojoj radi Voñenje umirućeg bolesnika Pregled umrlog Izdavanje umrlice Higijensko-epidemiološka zaštita I 5x I 5x I 1x I10x svaka I 3x I10x I 5x I10x 10x I 3x I 5x I10x I10x I 2x I10x I10x I10x I10x I10x I 2x I 5x I 2x I 5x I10x I 3x R 2x R 2x R 2x 2. akutnih trovanja.. prestanka disanja.) Vakcinisanje po programu imunizacije Snimanje i očitavanje EKG-a Demonstracija upotrebe inhalatora bolesnicima Racionalno propisivanje lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Pisanje recepata Prepoznavanje neželjenih terapijskih efekata i njihovo otklanjanje Prepoznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Interpretacija i korišćenje nalaza laboratorijskih analiza Interpretacija i korišćenje nalaza Ro Interpretacija i korišćenje nalaza ultrazvuka Komunikacija sa specijalističkim službama i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Pisanje uputa Voñenje medicinske dokumentacije bolesnika (zdravstveni karton) Ocenjivanje radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. i. dojenčad i adolescenti. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Pisanje doznaka. s. toplotnog udara.

kao i skrining metodama Poznaje metode blagovremenog i efikasnog lečenja najčešćih stanja. oboljenja i povreda Ovladava principima pružanja hitne medicinske pomoći povreñenim i obolelim u zdravstvenoj ustanovi. narkomanija.izvodi Sistematski pregled zdravog dojenčeta Sistematski pregled predškolskog deteta Sistematski pregled školskog deteta Sistematski pregled adolescenta Merenje telesne mase. bolesti i povrede. gojaznost. supkutanih i intrakutanih vakcina Individualni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Grupni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Anamneza i pregled bolesnog dojenčeta Anamneza i pregled bolesnog predškolskog i školskog deteta Anamneza i pregled bolesnog adolescenta R R R R R R R R R R R R I-10x I-10x I-10x I-10x I-20x I-20x I-20x I-5x I-10x I-10x P-10x I-15x P-5x P-2x I-10x I-10x I-10x .posmatra I . sanitetskog materijala i pomoćnih medicinskih sredstava u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom Poznaje vodiče dobre kliničke prakse za najčešća oboljenja i stanja (astma. telesne visine i obima glave i uporeñivanje sa standardima (grafikonima) rasta Procena denticije Procena stadijuma polnog sazrevanja Ispunjavanje zdravstvenog kartona Proveravanje urednosti vakcinacija (u zdravstvenoj knjižici i kartonu deteta) Objašnjavanje roditeljima (i deci) značaja vakcinacija Davanje pisanog saveta za ishranu dojenčeta. posebno AIDS-a i masovnih nezaraznih oboljenja Poznaje metode rane dijagnostike uključujući metode samokontrole Ovladava znanjima. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. EKG. ultrazvučne i druge pomoćne dijagnostičke metode Poznaje indikacije za upućivanje na bolničko lečenje Ovladava principima propisivanja lekova.dece pred upis u školu i adolescenata Poznaje principe specifične zaštite u odnosu na činioce rizika po zdravlje. izvan zdravstvene ustanove i tokom transporta Poznaje principe kućnog lečenja obolele i povreñene dece Poznaje indikacije za rehabilitaciju i metode praktične primene odreñenih metoda rehabilitacije Ovladava indikacijama za korišćenje konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda Poznaje indikacije za laboratorijske. hipertenzija. šećerna bolest. pothranjenog i gojaznog deteta Praktična primena oralnih. akutni gastrointestinalni poremećaji) Poznaje glavne oblike rizičnog ponašanja u adolescenciji (pušenje. postavljanju početne i konačne dijagnoze. rendgen. alkoholizam. a naročito akutnih i zaraznih oboljenja. prerana polna aktivnost) Veštine: P .

oftalmologa i drugih specijalnosti Kućna poseta detetu s akutnim oboljenjem Kućna poseta detetu sa hroničnim oboljenjem I-10x I-10x P-5x I-15x P-3x I-10x P-10x I-5x P-2x P-2x 3. Davanje inhalatorne terapije Bronhoskopija GASTROENTEROLOGIJA I ENDOKRINOLOGIJA Internistička-gastroenterološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-gastroenterološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija gastroenteroloških bolesti Lečenje ulkusne bolesti Hitna stanja u gastroenterologiji Internistička-endokrinološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-endokrinološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija endokrinoloških bolesnika I-10x I-10x I-10x P-10x P-10x P (I) P P I-10x I-10x I-10x I-10x R-10x I-5x I-5x P-5x I-10x I-10x P-10x R P I-10x I-10x P-10x .Uzimanja brisa ždrela Direktni otoskopski pregled Indirektni otoskopski pregled Prepisivanje recepta Pismeno uputstvo za oralnu regidraciju Tumačenje rezultata hematoloških i biohemijskih analiza Tumačenje rezultata rendgenskih i ultrazvučnih pregleda Pisanje uputa za konsultativni pregled .v.posmatra Veštine: I . ORL. Interna medicina (30 dana) Znanja: R .reprodukuje P .v. terapije Kardio-pulmonalna reanimacija Praćenje pacijenata do koronarne jedinice i njegovo zbrinjavanje Ubacivanje privremenog pace-markera PULMOLOGIJA (5 dana) Internistička-pulmološka anamneza u plućnoj prijemnoj ambulanti Internistički-pulmološki fizikalni pregled Spirometrija Gasna analiza Očitavanje RTG snimka Davanje terapije i.fizijatra.izvodi KARDIOLOGIJA (5 dana) Internistička anamneza i fizikalni pregled u kardiološkoj prijemnoj ambulanti Registrovanje i interpretacija EKG-a Merenje arterijske tenzije Ultrazvučni pregled srca Davanje i.

reprodukuje P .izvodi I-10x I-5x I-5x I-2x I-2x P-2x R R P-5x R R R P-2x I-5x I-5x I-5x I-5x R R I-5x I-5x P-5x R P-2x P-2x Ginekološka anamneza Ginekološki pregled Formiranje ginekološke istorije Dijagnostičke procedure u ginekologiji Ginekološke male hirurške intervencije Ginekološke operacije Preoperativna priprema i postoperativna nega i terapija Inflamatorne promene u maloj karlici Rano otkrivanje malignih oboljenja genitalnih organa Malignomi genitalnih organa Kontracepcija i neposredna postkoitalna kontracepcija Juvenilna ginekologija Hitna stanja u ginekologiji Akušerska anamneza Akušerski pregled Formiranje akušerske istorije Dijagnoza trudnoće Poremećaji u ranoj trudnoći Voñenje normalne trudnoće Priprema trudnice za poroñaj Voñenje normalnog poroñaja Voñenje patološkog poroñaja Puerperijum (babinjare) Krvarenje u ranoj i kasnoj trudnoći Hitna stanja u akušerstvu .Lečenje šećerne bolesti Hitna stanja u endokrinologiji NEFROLOGIJA I HEMATOLOGIJA (5 dana) Internistička-nefrološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-nefrološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija nefroloških bolesnika Hemodijaliza Hitna stanja u nefrologiji Internistička-hematološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-hematološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija hematoloških bolesnika Anemije i njihovo lečenje Hitna stanja u hematologiji R P I-10x I-10x I-10x P-10x P I-10x I-10x I-10x R-10x P 4. Ginekologija (15 dana) Znanja: R .posmatra Veštine: I .

izvodi I-10x I-5x I-10x I-5x I-2x P-2x P-2x R R P-2x R. injekcija Asistirano disanje ambu balonom i maskom Oksigenoterapija Priprema za transport do druge zdravstvene ustanove Nazogastrična sukcija Klizme Punkcija pluralne šupljine Postavljanje urinarnog katetera Privremena imobilizacija II PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU PET GODINA .privremena hemostaza Obrada manjih opekotina Obrada većih opekotina Laboratorijske analize i radiološki pregledi u hirurškoj dijagnostici Protokol dijagnostike i urgentnog tretmana neurohirurških povreda Venepunkcija. davanje infuzija Davanje i.posmatra Veštine: I . Hirurgija (15 dana) Znanja: R .Akušerski (obstretrički) šok P-2x 5. incizijaparicijuma). uzimanje brisa rane Postavljanje elastičnog zavoja Previjanje rane i uklanjanje konaca Primarna obrada manje i srednje rane Vañenje dostupnih stranih tela Davanje lokalne anestezije Zaustavljanje krvarenja .m. P P-2x I-3x I-2x I-10x I-5x I-2x I-2x R (I-2x) I-2x P-2x R R I-10x I-10x I-2x P-2x R I-2x P-2x P-2x I-2x I-5x Hirurška anamneza Klinički pregled dojke Klinički pregled abdomena Palpacija perifernih arterija i arterija vrata Digitalni pregled rektuma i prostate Hirurške operacije Endotrahealna intubacija i opšta anestezija Protokol preoperativne pripreme Primena osnovnih principa dezinfekcije i sterilizacije Zbrinjavanje urgentnih hirurških stanja Krikotireoidektomija i trahotomija Torakocenteza kod hematopneumotoraksa i pneumotoraksa Hirurška obrada infekcija kože i potkožnog tkiva (drenaža apcesa.reprodukuje P .

vodosnabdevanje. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja posebno AIDS-a. radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje. Higijensko epidemiološka zaštita 15. Zdravstvena zaštita radnika 5. rak.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe.a) Plan pripravničkog staža za doktore medicine: 1. Zdravstvena zaštita žena – u porodilištu 3..specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. Opšta medicina – u službi hitne medicinske pomoći u domu zdravlja. odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. Socijalna medicina b) Program pripravničkog staža za doktore medicine: U toku pripravničkog staža doktor medicine se obučava u obavljanju: 75 dana 15 dana 40 dana 10 dana 40 dana 15 dana 35 dana 35 dana 30 dana 10 dana 8 dana 8 dana 8 dana 10 dana 8 dana 25 dana 10 dana 8 dana . Zdravstvena zaštita dece 4. trudnoću. odnosno u zavodu za hitnu medicinsku pomoć 2. Kožne i venerične bolesti 16. odmor i dr). (ishrana. kardiovaskularne bolesti. Fizikalna medicina i rehabilitacija 13. plućna oboljenja i dr. Oftalmologija 12. invalidnost i dr. Interna medicina 6.). Pneumoftiziologija 9. seksualno vaspitanje. dece pred upis u školu i za vreme školovanja. starost. a naročito odojčadi. razvoj ličnosti. Neuropsihijatrija 8. stanovanje. kao i za rad na planiranju porodice. . Zarazne bolesti 11. . masovnih nezaraznih oboljenja (šećerna bolest. . Sudska medicina 14. bolesti i povrede. u zaštiti od profesionalnih oboljenja i povreda i dr. promene vezane za adolescenciju.sistematskog zdravstvenog nadzora. Otorinolaringologija 10. Opšta hirurgija 7.

obučava se u ranoj dijagnostici (uključujući metode samokontrole). pomoćnih dijagnostičkih metoda. vode. kategorizacije mokraćne bešike. upoznaje se sa izradom analize i njihovom praktičnom primenom. školskom higijenom. upoznaje se sa merama na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i epidemija i praktično ih sprovodi. van zdravstvene ustanove i tokom transporta (metode medicinske pomoći kod "kardijal arest-a". i neposredno učestvuje u njihovoj primeni. EKG. kao i indikacije za upućivanje na bolničko lečenje. osnovama zaštite od jonizujućeg zračenja. upoznaje i ovladava metodama vakcinacije.upoznaje se sa principima zdravstvene zaštite za slučaj vanrednog stanja i rata. terapijskih klizmi. akutnih trovanja. . zaustavljanja krvarenja. .upoznaje metode: odreñivanja krvnih grupa. uči da propisuje lekove i sanitetski materijal i pomoćna medicinska sredstva u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom kao i da raspoznaje neželjena dejstva lekova. odnosno oblastima zdravstvene zaštite. sukcije.ovladava tehnikom poroñaja i revizije materice. . Zavisno od oblasti medicine: . laboratorijskih. vañenje dostupnih stranih tela. imobilizacije. upoznaje se sa propisima i njihovom praktičnom primenom u . opekotina. hemioprofilakse.U okviru primarne zdravstvene zaštite upoznaje se sa zakonom i programima i drugim aktima donetim na osnovu zakona. higijenom rada. ultrazvučnih i dr. snabdevanjem stanovništva zdravom pijaćom vodom i dr. zaštite u visokoferbilnim stanjima. domaćinstvima. metodama zdravstveno-vaspitnog rada. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. osposobljavanje za odgovarajući transport do druge zdravstvene ustanove. i to u oblasti: Higijensko-epidemiološke zaštite: upoznaje se sa osnovnim principima i merama u vezi sa higijenom ishrane. samokontrole i dr. .obučava se u postavljanju indikacija za rehabilitaciju i praktičnoj primeni odreñenih metoda rehabilitacije. intubacije i traheotomije.). antišok terapije. medicinske mere kod pneumotoraksa.savladava znanjima. školama i dr. da pripremi i vrši medicinsku obradu bolesnika za upućivanje na ocenu radne sposobnosti. oksigenoterapije. rada patronažne službe. sadržajima sistematskih pregleda. upoznaje metode i sadržaje kontinuiranog nadzora nad hroničnim bolesnicima. upoznaje indikacije i potrebu korišćenja konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda. Učestvuje u sprovoñenju anketa o vodnim objektima. infuzije. indikacije i tehniku davanja transfuzije krvi i krvnih komponenti.učestvuje u kućnom lečenju obolelih i povreñenih i u pružanju hitne medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi. otklanjanjem otpadnih materija. lokalne anestezije. . blagovremenom i efikasnom lečenju najčešćih stanja oboljenja i povreda i zaštiti od nesposobnosti. Osposobljava se za vršenje ambulantnih hirurških intervencija (obradu rane i dr. medicinske pomoći kod hemijsko-bioloških i jonizujućih oštećenja. doktor medicine se posebno osposobljava. U pojedinim granama medicine. . perforacije unutrašnjih organa i dr. asistiranog disanja. prestanka disanja. postavljanju početne i konačne dijagnoze.). paracenteze. vrši epidemiološka izviñanja i epidemiološke ankete. raznih vrsta punkcija i evakuacija. dehidratacije. kao i "skrining“ metodama. toplotnog udara. tamponade nosa i dr. namirnica i predmeta opšte upotrebe i zakonskim propisima iz ove oblasti. rendgen. a posebno pružanja hirurške pomoći. Ovladava tehnikom uzimanja i slanja na pregled uzoraka vazduha.

III PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE a) Plan pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. Uvežbava klasifikaciju i kvalifikaciju mehaničkih. fizičkih i toksičkih povreda. o obaveznim imunizacijama. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći b) Program pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. o kliconošama i dr. Preventivna i dečja stomatologija 2. . sarañuje u izradi planova i programa i njihovoj evaluaciji. trudnica i dr. predškolske dece. a posebno primarne zdravstvene zaštite. upoznaje se sa mestom i ulogom zdravstvenog vaspitanja u zdravstvenoj zaštiti i ovladava metodologijom zdravstveno-vaspitnog rada u svakodnevnoj praksi. seroprofilaksi. oralna higijena. Oralna hirurgija 7. Stomatološka protetika 6.sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti. upoznaje se sa principima epidemiološkog pristupa bolestima koje se prenose polnim putem. male dece. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja. Preventivna i dečja stomatologija: doktor stomatologije se u oblasti dečje stomatologije obučava u obavljanju: . Ortopedija vilica 3. Sudske medicine: vrši obdukcije.sudskog veštaka. savladava osnove zdravstvene statistike i praktično ih primenjuje. kao i lekara . 70 dana 30 dana 65 dana 60 dana 70 dana 40 dana 30 dana . Socijalne medicine: upoznaje se sa osnovnim principima zdravstvene zaštite.sistematskog zdravstvenog nadzora u oblasti oboljenja usta i zuba. odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje oralnog zdravlja. Paradontologija i oralna medicina 5. hemioprofilaksi. Bolesti zuba 4. fluor profilaksa i dr.. učestvuje u primeni dermatološke terapije. normativima i standardima u radu zdravstvene službe i osnovama ekonomike u zdravstvenoj zaštiti. Upoznaje se sa odredbama krivičnog zakona o radu lekara koji neposredno obavlja zdravstvenu delatnost. posebno AIDS-a. a naročito odojčadi. Praktično radi na postupcima pri izdavanju lekarskih uverenja. Kožnih i veneričnih bolesti: upoznaje se sa ambulantnim radom i ovladava tehnikom dijagnostike i terapije najčešćih kožnih oboljenja i bolesti koje se prenose polnim putem. . praćenja i proučavanja zdravstvenog stanja stanovništva i izradom odgovarajućih elaborata.). upoznaje elemente za procenu kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvenog stanja stanovništva. sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe (ishrana. upoznaje se sa osnovnom koncepcijom organizacije zdravstvene delatnosti.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. za vreme školovanja. zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje usta i zuba. upoznaje metode planiranja i programiranja u zdravstvu.

registracijom visine zagrižaja. Ortopedija vilica: upoznaje se sa etiologijom nepravilnosti orofacijalnog sistema. sa primenom interceptivnih mera (brušenja zuba kod prinudnih zagrižaja) i sa terapijom blagih formi malokluzija (miofunkcionalne vežbe i sa i bez pomagala. dijagnostikom i terapijom herpetičnog stomatita. uzimanjem otisaka savremenim otisnim materijalima. . dijagnostikom i terapijom kataralnog gingivita u dece. mešovite i stalne denticije). dijagnostikom i planom terapije oboljenja usta i zuba u dece (u vreme mlečne. uklanjanjem dotrajalih fiksnih zubnih nadoknada.). upoznaje se i ovladava metodama sistematskih pregleda i sanacije u oblasti stomatologije. vañenjem mlečnih i stalnih zuba u dece. dijagnostikom oboljenja pulpe i parodoncijuma. različitim metodama zbrinjavanja depulpiranih zuba. U okviru dečje stomatologije. postupkom kod urgentnih stanja (prva pomoć) iz oblasti bolesti zuba. biološkim i biohemijskim testovima u dijagnostici oboljenja mekih tkiva usta. upoznaje se sa zakonima i propisima (posebno Zakonom o fluorisanju vode za piće) i podzakonskim aktima. vežbe špatulom za sprečavanje obrnutog preklopa sekutića i dr. zaštitom pulpe. konkramenata i dr. pripremom karijesnih kaviteta za ispune (preparacija kaviteta I i V klase). upoznaje se sa mogućnostima savremenih endodontskih tehnika obrade. upoznaje se sa raznim dijagnostičkim i terapijskim metodama u lečenju nepravilnosti stomatognatnog sistema. 3. upoznaje se sa mogućnostima hirurškog lečenja parodontopatija i manifestacijama sistemskih oboljenja u usnoj duplji. Upoznaje posebne programe preventivne stomatološke zaštite i učestvuje u njihovom sprovoñenju. oblikovanjem i poliranjem ispuna..). metoda i materijala opturacije kanala korena.).preventivno-terapijskih mera u sprečavanju oboljenja usta i zuba. kliničkim postupcima izrade različitih fiksnih zubnih nadoknada (brušenjem zuba nosača za fiksne zubne nadoknade. pripremnim postupcima preprotetskog zbrinjavanja. upoznaje se sa pregledom. mlečne i mešovite denticije (sprečavanje štetnih navika. sprečavanje formiranja nepravilnih funkcija. zdravstveno-vaspitnog rada i učestvuje u njihovoj primeni. materijalima za ispune. lečenjem jednostavnih kanalnih sistema. kod odojčeta. posebno programa zalivanja fisura. podveza brade. Parodontologija i oralna medicina: upoznaje se sa uzrocima parodontopatija i bolesti usta i rasprostranjenošću ovih oboljenja kod nas. zaštitom pulpe. Stomatološka protetika: a) fiksna protetika (35 dana): upoznaje se sa dijagnostikom i planiranjem fiksnih zubnih nadoknada u punom i prekinutom zubnom nizu. pripremom retencionih zuba za prihvatanje elemenata parcijalne proteze i planiranjem namenskih fiksnih nadoknada. kontrola nicanja zuba. punjenjem kaviteta klasičnim i savremenim materijalima. Bolesti zuba: upoznaje se sa pregledom. izradom inleja. primena vestibularne ploče i dr. zaštitom brušenih zuba. savladava preventivne mere u oblasti parodontopatija (profesionalnu i individualnu negu usta i zuba) dijagnostiku parodontopatije i bolesti usta (kliničku i rendgenološku) i sekundarnu prevenciju parodontalnih oboljenja (uklanjanje kamenca. 4. dijagnostikom i planom terapije oboljenja zuba. prvom pomoći u oblasti dečje stomatologije. posebno se upoznaje sa primenom preventivnih mera u cilju sprečavanja malokluzija u doba trudnoće. U okviru primarne zdravstvene zaštite. 5. cementiranjem fiksnih zubnih nadoknada). dijagnostikom i terapijom povreda zuba. 2. kliničkom dijagnostikom. rasprostranjenošću malokluzija u nas.

izradom imedijatnih proteza. lečenjem benignih i malignih tumora maksilofacijalne regije.10 dana. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći: upoznaje se sa urgentnim stanjima u medicini i stomatologiji i obučava se u pružanju prve pomoći.20 dana. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija . 1. privremena imobilizacija. lečenjem ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata sa infekcijama lica.). Socijalna farmacija . priprema lokalne anestezije. kontrolnim pregledima pacijenata sa parcijalnim protezama (higijenski aspekti. vañenje zuba. uticaj na meka tkiva. reparaturom i podlaganjem parcijalnih proteza. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute obuhvata znanja i veštine koje diplomirani farmaceut treba da savlada u toku pripravničkog staža kako bi se osposobio za samostalni profesionalni rad. posebno kod povreda maksilofacijalne regije (omogućavanje prohodnosti disajnih puteva. 2. kontrolnim pregledima (okluzija.11 meseci. vañenje zuba kod pacijenata rizika. 6. 7. postavljanje indikacije i kontraindikacije za vañenje izniklih i neizniklih zuba. higijenski aspekti). sa posebnim osvrtom na ranu dijagnostiku u obimu potrebnom za trijažu. zube i nosače i dr. ponašanje i odgovornost. planiranjem i preoperativnim i postoperativnim tretmanom pacijenata sa deformitetima maksilofacijalne regije. laboratorijskim postupcima izrade metalnog skeleta parcijalnih proteza. zbrinjavanje povreda mekih tkiva. radnim uputstvima i standardnim operativnim . promene na mekim tkivima. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . principi sterilizacije. zaustavljanje krvavljenja. reparaturom totalne proteze. IV PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute: 1. konzervativno lečenje preloma kostiju lica i vilica i povreda zuba). Oralna hirurgija: dijagnostika oboljenja zuba i usta koja zahtevaju oralnohirurške intervencije. U toku obavljanja pripravničkog staža diplomirani farmaceut uči da primenjuje i razvija znanja i veštine koje je stekao u toku studija. izgrañuje lični profesionalni stav. planiranjem i pripremom krezubih pacijenata za izradu različitih oblika parcijalnih proteza. upoznavanje sa ortodonskohirurškom terapijom impaktiranih zuba. 3. terapija dentogenih infekcija.b) mobilna protetika (35 dana): upoznaje se sa planiranjem u preprotetskom pripremom bezubih pacijenata za izradu totalne proteze. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija: Staž u apoteci . postavljanje indikacije za hirurško lečenje periapikalnih lezija. lečenje komplikacija vañenja zuba. izborom veznih elemenata parcijalne proteze i izradom kompleksnih parcijalnih proteza. zaustavljanje krvarenja.8 meseci Tokom obavljanja pripravničkog staža u apoteci diplomirani farmaceut se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima apoteke. različitim metodama podlaganja totalne proteze. vilica i vrata. kliničkim postupcima u izradi totalne proteze primenom različitih metoda uzimanja otisaka.

planiranjem. rastvori za hemodijalizu. postupcima izdavanja lekova na recept i lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. kortikosteroidi i dr. kao što su injekcije.3 meseca Pripravnik se upoznaje sa poslovima farmaceutske zdravstvene delatnosti koji se sprovode na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite: izradom. terapijska primena). izbegavanjem interakcija terapijskog dupliranja primene lekova. radnim uputstvima i standardnim operativnim procedurama za rad u galenskoj laboratoriji. izradom galenskih lekova (sterilnih i nesterilnih) u galenskoj laboratoriji apoteke. peritonealnu dijalizu i irigaciju. praćenjem. praćenjem upotrebe lekova i unapreñivanjem farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i medicinskih sredstava. izradom odreñenih kozmetičkih proizvoda i farmaceutskim proračunima. savetovanjem pacijenata o pravilnoj upotrebi lekova. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima. snabdevanjem. magistralnim i galenskim lekovima i njihovom izradom. pripremom pribora. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i značajem pridržavanja propisane terapije. utvrñenim terapijskim protokolima lečenja i njihovim sprovoñenjem radi racionalizacije troškova. kao i drugim zainteresovanim subjektima. 2. koncentrati i praškovi za injekcije i intravenske infuzije. obrascem recepta. intravenske infuzije. voñenjem evidencije o receptima za lekove koji se ne mogu izdati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i lekova koji sadrže opojne ili psihotropne supstance. drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi. rukovanjem lekovima visokog rizika (citotoksični lekovi. zdravstvenim radnicima. kao i izbegavanje i smanjenje tih reakcija. čuvanjem i izdavanjem lekovitih preparata. medicinskih sredstava i drugih proizvoda pod propisanim uslovima i praćenjem rokova upotrebe. zdravstvenim saradnicima i grañanima. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima.) i posebno se upoznaje sa specifičnostima racionalne farmakoterapije u bolničkoj apoteci. jačina. pakovanje.procedurama za rad u apoteci. propisanom terapijom za pacijenta. postupkom odlaganja. savremenom stručnom literaturom kojom apoteka raspolaže i pouzdanim izvorima informacija o lekovima. prijemom lekova. Staž u bolničkoj apoteci . imunosupresivi. upoznavanje sa postupkom izdavanja magistralnih i galenskih lekova. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i proverom prateće dokumentacije. pružanjem informacija o lekovima. voñenjem evidencija vezanih za izradu magistralnih i galenskih lekova. izborom. zdravstvenim radnicima. gotovim lekovima (farmaceutski oblik. značajem komunikacije sa pacijentima. medicinskih sredstava i drugih proizvoda. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . skladištenjem i čuvanjem aktivnih i pomoćnih supstanci i odgovarajuće ambalaže za izradu magistralnih i galenskih lekova. odnosno uništavanja lekova. klasifikacijom i listama lekova koji se izdaju i propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima grañanima. odnosno promocijom zdravlja i prevencijom bolesti. prijavljivanjem i izveštavanjem o neželjenim reakcijama na lekove i medicinska sredstva. izradom magistralnih lekova (sterilnih i nesterilnih) po prispelim receptima. antibiotici. zakonskom i stručnom odgovornošću farmaceuta pri obavljanju svoje delatnosti. Iz oblasti farmaceutske tehnologije pripravnik se posebno upoznaje sa: izborom. preparati za oči i drugi sterilni. posuña i opreme za izradu magistralnih i galenskih lekova. intravenske mešavine. odnosno naloga za izdavanje lekova i medicinskih sredstava. skladištenjem i čuvanjem lekova. kao i nesterilni lekoviti preparati i medicinska sredstva. voñenjem odgovarajuće dokumentacije i evidencije. Iz oblasti racionalne farmakoterapije pripravnik se posebno upoznaje sa: sprovoñenjem preventivnih mera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva. planiranjem i snabdevanjem lekovima.

2. sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti. izradom planova i programa aktivnosti vezanih za sprovoñenje farmaceutske zdravstvene delatnosti. njihovom praćenju. Tokom obavljanja pripravničkog staža u biohemijskoj. sistemom i načelima zdravstvene zaštite i organizacijom zdravstvene službe. 3. galenskih i magistralnih lekova. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute .U laboratoriji za kontrolu kvaliteta lekova pripravnik se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima laboratorije za kontrolu lekova. nacionalnom ili drugim priznatim farmakopejama ili proverenim metodama analize. osnovnim etičkim načelima u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti. medicinskih sredstava. Toksikološka hemija . radom epidemiološke službe i ulogom farmaceuta u vanrednim prilikama. osnovama zdravstvene statistike i farmakoekonomije.medicinski biohemičar mora obavezno savladati program pripravničkog staža kroz praktičan rad i upoznavanje sa poslovima koje se sprovode na primarnom.5 nedelja. zakonskim propisima vezanim za ispitivanje i kontrolu lekova. opremom. ljudskim pravima i vrednostima u zdravstvenoj zaštiti i pravima i dužnostima pacijenta.2 meseca. Nezavisno od tipa zdravstvene ustanove u kojoj obavlja staž (dom zdravlja. 4. Sanitarna hemija . izdavanjem . posebno apoteka. rasporedom prostorija u laboratoriji. toksikološke hemije i sanitarne hemije u toku trajanja pripravničkog staža. privatna laboratorija) diplomirani farmaceut . Laboratorijska hematologija i hemostaza . ispitivanjem i kontrolom kvaliteta aktivnih i pomoćnih supstanci. 5. V PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE .MEDICINSKE BIOHEMIČARE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . obradom i procenom rezultata ispitivanja. bolnica. finansiranjem zdravstvene zaštite i sistemom zdravstvenog osiguranja. voñenjem laboratorijske dokumentacije. vrstama analiza koje laboratorija izvodi. Pripravnički staž diplomirani farmaceut .5 nedelja. toksikološkoj i sanitarnoj laboratoriji pripravnik se upoznaje sa: – organizacijom rada i osobljem laboratorije. procedurama i uputstvima za rad u skladu sa smernicama Dobre kontrolne laboratorijske prakse. primenom etičkog kodeksa u praksi i procenom profesionalne odgovornosti. analizi i evidenciji. Socijalna farmacija Pripravnik se upoznaje sa: propisima iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti.medicinski biohemičar obavlja u biohemijskoj. 3. podelom poslova i odgovornosti. toksikološkoj laboratoriji i laboratoriji sanitarne hemije. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. medicinskih sredstava i kozmetičkih proizvoda. planom mreže zdravstvenih ustanova. klinički centar.7 meseci i 2 nedelje. Medicinska biohemija . odnosno magistralnim formulama.medicinske biohemičare: 1. ambalaže.medicinske biohemičare: U toku pripravničkog staža pripravnik treba da primeni znanja i savlada veštine koje je stekao u toku studiranja. kozmetičkih sirovina i proizvoda primenom odgovarajućih metoda analize u skladu sa evropskom.

gvožñe. načinom uzorkovanja. bilirubin. 3) upoznavanje sa automatizacijom u medicinsko-biohemijskim laboratorijama: a) Biohemijski i hematološki analizator: upoznavanje sa principom rada aparata i samostalan rad na aparatu uz nadzor mentora i korišćenje stručne literature. faktorima koji utiču na izbor metode odreñivanja. C-reaktivni protein. trudnoća. 1. Supstrati i metaboliti. stručnom literaturom u laboratoriji. ureja. alanin-aminotransferaza. laktat-dehidrogeneza. elementi u tragu. b) Koagulometar. analizator za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja (luminometrija. 2) pravljenje rastvora: priprema hemikalija i posuña. adekvatno čuvanje rastvora. drugim metodama za odreñivanje datog parametra. γ .rezultata i voñenjem laboratorijske dokumentacije. holesterol. interpretacija i validacija rezultata. HDL-holesterol. aparat za očitavanje test-traka za urin. Test opterećenja: glukozom. albumin. natrijum. elektroliti. fizički napor. hloridi. cirkadijalni ritam. promene u uzorku nakon vañenja krvi. izrada rastvora poštujući zahteve za izradu rastvora. antikoagulanasa i drugih biohemijskih parametara (hemoglobin. lipidi. lipodi. TIBC. alkalna fosfataza. primena standardizovanih postupaka u uzorkovanju. kalijum. merama zaštite na radu. merenje supstanci. kalcijum. ukupni proteini. imunoglobulini) na analitički postupak odreñivanja biohemijskih parametara. ograničenjima metode. Medicinska biohemija 1) biološki materijal: vrste i načini uzimanja biološkog materijala. greške u obeležavanju uzoraka. v) postanalitički faktori: ispisivanje i izdavanje rezultata.amilaza. pravilima ponašanja (u meñusobnim komunikacijama zaposlenih. imunohemijski analizator. itd. prijem i trijaža biološkog materijala. Enzimi: aspartat-aminotransferaza. lipaza. farmakološki aktivne supstance i lekovi i dr. plameni fotometar. 5) izvoñenje opštih. mokraćna kiselina. biološkim materijalom iz koga se vrši odreñivanje. klirens kreatinina. kreatinin. rukovanju i čuvanju biološkog materijala. α . fosfat. položaj tela.glutamiltransferaza. stres. procedurama i uputstvima za rad u laboratoriji. hemoliza. voñenje laboratorijske dokumentacije. ishrana.zavisno od opremljenosti laboratorije: upoznavanje sa principom rada aparata i analizama koje se rade u laboratoriji. referentnim intervalima i kliničkom primenom. trigliceridi. proteini: glukoza. kreatin-kinaza. bilirubin (ukupan i direktan). klinički-relevantnih analiza: pre izvoñenja analize pripravnik se upoznaje sa: metodom odreñivanja. . 4) upoznavanje sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza: a) preanalitički faktori: uticaj načina uzimanja uzoraka krvi. literaturom. b) analitički faktori: uticaj lekova. hemiluminiscencija. interpretacijom rezultata. LDL-holesterol (računski).) . sa pacijentima i drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima).

8) upoznavanje sa principima osiguranja kvaliteta rada i racionalne laboratorijske dijagnostike: unutrašnja i spoljašnja kontrola kvaliteta rada u laboratoriji. odreñivanje retikulocita. 2. Laboratorijska hematologija i hemostaza Odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču (eritrociti. mikrohematurija. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. polarimetrijske. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena.). interpretacija rezultata pregleda urina (proteinuirija. upoznavanje sa značajem merne nesigurnosti. odreñivanje fibrinogena. ugljenih hidrata. 4. kritičko tumačenje informacije na deklaracijama. kolorimetrijske i hromatografske tehnike. merenje hemikalija i izrada rastvora. 2) dokumentacija u sanitarnoj laboratoriji: zahtev za analizu. odreñivanje fizičkih i hemijskih parametara u vodi za piće i predmetima opšte upotrebe. 5) ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica. utvrñivanje greške primenom kontrolnih karti i kontrolnih pravila. volumentrijske. Zavisno od nivoa zdravstvene delatnosti kojoj laboratorija pripada pripravnik može učestvovati u izvoñenju drugih specijalizovanih analiza iz oblasti biohemije i hematologije. procena prilagoñenosti sastava dijetetskih proizvoda specifičnim nutritivnim potrebama. konfirmatorni testovi. mineralnih materija. uticaj greške na rezultat laboratorijskog odreñivanja i kliničku odluku. leukociti. hematokrit. učešće u konsultacijama sa ostalim zdravstvenim radnicima u cilju racionalne i ekonomične laboratorijske dijagnostike i izbora relevantnih analiza i protokola u dijagnostici. procena kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica na osnovu odreñivanja nutrimenata (proteina. pisanje i izdavanje mišljenja. lipida. mikroskopsko odreñivanje leukocita i trombocita. mikroskopski pregled sedimenta urina. leukocitarna formula. boja. leukociturija i dr. interpretacija rezultata. pravilno uzimanje uzorka. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe: osnovne metode analize namirnica. spektrofotometrijske. izračunavanje energetske vrednosti namirnica i dijetetskih proizvoda. pH. sedimentacija eritrocita. hemijski pregled test trakama i hemijskim metodama za pojedina konstituente urina. interpretacija rezultata krvne slike dobijene na hematološkom brojaču.6) pregled urina: izgled. kontrola antikogulantne terapije. 7) pregled fecesa: okultno krvarenje. lečenju i praćenju pacijenata. koje obuhvataju gravimetrijske. vitamina). pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe. aditiva i kontaminanata. trombociti). 3) osiguranje kvaliteta rada u sanitarnoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u laboratoriji sanitarne hemije. 3. Toksikološka hemija . faktori koji utiču na stabilnost uzorka. Sanitarna hemija 1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor homogenog uzorka. eritrocitni indeksi. relativna gustina. izrada krvnog razmaza i mikroskopsko odreñivanje leukocitarne formule. vode.

2) dokumentacija u toksikološkoj laboratoriji: toksikološki zahtev i nalaz. aditiva. odreñivanje sadržaja najznačajnijih aerozagañivača (SO2. čestica prašine. aerosedminet) odreñivanje sadržaja toksičnih metala i fenola u vodama.4 meseca. . osnovni elementi ekološke procene rizika. identifikacija opojnih droga u urinu. krining lekova i njihovih metabolita u telesnim tečnostima.skrining procedure. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. biomarkeri ekspozicije i efekta pri trovanju metalima i organskim rastvaračima. 5. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. interpretacija rezultata. vode za piće i predmeta opšte upotrebe. prijemom i trijažom pacijenata. b) ekotoksikološka ispitivanja: uzorkovanje vazduha. vode i zemljišta. OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE). obučava se za primenu preventivnih mera na očuvanju zdravlja. VI PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za zdravstvenu negu zdravog i bolesnog pojedinca. merenje hemikalija i izrada rastvora. ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANJU DO ČETIRI GODINE I VIŠIM OBRAZOVANJEM 1.2 meseca. a) kliničko-toksikološka ispitivanja: biološki materijal . zdravstveno-vaspitnim radom. odreñivanje sadržaja etil alkohola u krvi. sistematskim i drugim pregledima. . upoznaje se sa postupcima zdravstvene nege. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. NOx. 3) osiguranje kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji. osnovni elementi procene rizika na zdravlje ljudi. dijagnostičko-terapeutskim postupcima.zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . Plan i program pripravničkog staža za medicinske sestre: . otrove i opojne droge.1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor i uzimanje uzoraka. 5) toksikološka ispitivanja: zavisno od tipa laboratorije u kojoj pripravnik obavlja staž izvodi se program a) ili b). toksikološke hemije i sanitarne hemije Opšti zakoni iz oblasti zdravstva.zdravstvena nega u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na kvalitet i zdravstvenu ispravnost namirnica. porodice ili grupe u odgovarajućoj oblasti.

Obučava se za psihičku podršku bolesniku ili povreñenom i članovima njegove porodice. kao i specifičnim etičkim pitanjima u zdravstvenoj nezi ovih bolesnika i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. specifičnostima područja koju pokriva patronažna služba. psihijatrijskim i ginekološkim oboljenjima. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. upoznaje se sa ulogom porodice u procesu lečenja i rehabilitacije psihijatrijskog bolesnika i pomoći bolesniku u krizi. srca i krvnih sudova. obučava se za izvoñenje dijagnostičko terapeutskih mera i procedura u hitnim stanjima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. specifičnostima higijenskog režima sa akcentom na sprečavanju bolničkih infekcija. obučava se za prijem i zdravstvenu negu hirurškog bolesnika. obučava se za trijažu sa identifikacijom i rešavanjem problema u okviru zdravstvene nege.3 nedelje Upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa psihičkim smetnjama. mišića i nerava kao i bolesnika sa akutnim trovanjima. prijemom bolesnika. trbušnih organa. 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Zdravstvena nega u službi za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja . kostiju. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. organizacijom i zadacima patronažne službe. osposobljava se za zdravstvenu negu bolesnika u psihijatriji. Obučava se za primenu dijagnostičko terapeutskih mera kod životno ugroženog bolesnika (enteralno i parenteralno hranjenje. transfuzije krvi i krvnih derivata kao i delovanje medicinskih aparata i njihovu upotrebu). v) Zdravstvena nega u psihijatriji . obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.4 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada u jedinici za intenzivnu negu i terapiju.3 nedelje Upoznaje se sa poslovima na prijemu i zbrinjavanju hitnih stanja. poznavanje upotrebe brzo delujućih lekova. sarañuje sa drugim službama u zdravstvenim ustanovama. sa organizacijom službe. Upoznaju se sa zdravstvenom negom umirućeg pacijenta i postupanjem sa umrlim. za transport obolelog ili povreñenog.upoznaje se sa epidemiologijom i specifičnostima odgovarajuće populacije. za psihosocijalnu rehabilitaciju. za primenu dijagnostičko terapeutskih mera u preoperativnoj i postoperativnoj zdravstvenoj nezi.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada hirurškog odeljenja. g) Zdravstvena nega u hirurgiji . b) Zdravstvena nega u intenzivnoj terapiji . . U patronažnoj službi pripravnik se upoznaje: sa ulogom. obučava se za zdravstvenu negu grupacija stanovništva koje su obuhvaćene patronažnim posetama. obučava se za hitan prijem bolesnih i povreñenih. upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa oboljenjima i povredama pluća i disajnih puteva.

babice: .zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti .fizikalna terapija . anesteziolog.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima internističkog odeljenja. b) Akušerstvo Upoznaje se sa prijemom i trijažom trudnica. zbrinjavanje hitnih ginekoloških stanja.2 meseca. Obučava se za prvu negu novoroñenčeta i procena stanja. Obučava se za voñenje fiziološkog poroñaja i zaštite meñice pri poroñaju i asistiranju akušeru kod nepravilnih poroñaja i kod akušerskih operacija. radom na odeljenju visokorizičnih trudnoća uz primenu savremenih elektronskih aparata. osposobljava se za rad za primenu diajgnostičko-terapijskih mera.4 nedelje .kineziterapija u oblasti traumatologije .lekar. hitnu reanimaciju novoroñenčeta. za pripremu pacijenta za različita endoskopska. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. ranoj dijagnostici karcinoma. Plan i program pripravničkog staža za više ginekološko-akušerske sestre i strukovne medicinske sestre . obučava se za rad u savetovalištu za planiranje porodice i savetovalištu za trudnice i za saradnju sa drugim članovima tima . edukaciji porodilje o higijensko dijetetskom režimu. pripremu pacijenata za operativne zahvate i zdravstvenom negom kod operisanih pacijenata u okviru intenzivne nege i odeljenja ginekologije. obučava se za prijem i trijažu ginekoloških pacijenata. radioizotopska i druga ispitivanja. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Ginekologija Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima ginekološkog odeljenja.zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama .4 nedelje . za primenu dijagnostičko terapijskih mera. nezi epiziotomije ili operativne rane. za rad na akušerskom odeljenju. 3. edukacije pacijenata o higijenskom dijetetskom režimu i samozbrinjavanju.d) Zdravstvena nega u internoj medicini . obučava se za prijem i zdravstvenu negu internističkog bolesnika. sprovoñenje mera na prevenciji intrahospitalnih infekcija i saradnjom sa drugim članovima tima: ginekolog . radiološka. obučava se za pripremu i asistiranje pri malim hirurškim intervencijama. dijetetičar i socijalni radnik. Obučava se za rad na funkcionalnom ispitivanju i lečenje steriliteta. o dojenju i nezi deteta. izvoñenjem i kontrolom sterilizacije. 2. pedijatar. polivalentna patronažna sestra i socijalni radnik.4 meseca. Plan i program pripravničkog staža za strukovne fizioterapeute i više fizioterapeute: . Upoznaje se sa planiranjem zdravstvene nege i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. prihvatom porodilje u porodilište i kontrolom kroz sva poroñajna doba.akušer. kontroli involucije. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za rad za primenu dijagnostičko-terapijskih mera u oblasti zdravstvene zaštite žena. .

4 nedelje . specifičnostima u oblasti fizikalne terapije i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. 6) Kineziterapija u pulmologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pulmologije.4 nedelje . voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa neuroloških pacijenata.kineziterapija u oblasti pedijatrije . obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa pulmoloških pacijenata.4 nedelje . za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. obučava se za pristup detetu i porodici. sredstvima i tehnikom koje se koriste u fizikalnoj terapiji. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. 4) Kineziterapija u neurologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u neurologiji. opremom i tehnikom koja se koristi u sali za kineziterapiju dece.kineziterapija u oblasti pulmologije . Obučava se za terapeutsku procenu stanja i uzimanje funkcionalnog statusa deteta. specifičnostima u oblasti traumatologije. kao i za njihovu edukaciju.4 nedelje 1) Fizikalna terapija Pripravnik se upoznaje sa odeljenjem za fizikalnu terapiju.rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . Plan i program pripravničkog staža za strukovne radne terapeute i više radne terapeute: .8 nedelja .kineziterapija u oblasti interne medicine . sarañuje sa ostalim članovima rehabilitacionog tima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. aparatima. 5) Kineziterapija u internoj medicini Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti interne medicine. 2) Kineziterapija u oblasti traumatologije Pripravnik se upoznaje sa organizacijom odeljenja za traumatologiju. zadacima rehabilitacionog tima.kineziterapija u oblasti neurologije . 4. 3) Kineziterapija u oblasti pedijatrije Pripravnik se upoznaje sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pedijatrije. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa internističkih pacijenata.

5. proprioceptivnih. čulnih i kognitivnih funkcija.12 nedelja . za potrebe zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica. proveri obezbeñenosti sertifikata. Obučava se za projektovanje fizičke sredine osoba sa invaliditetom i za edukaciju osoba iz pacijentovog okruženja. učestvuje u prijemu lekova. korektivnih i funkcionalnih pomagala. za ergonomsko prilagoñavanje pribora i alata. i u defektiranju lekova. za rad sa decom iz rizičnih porodica. parafarmaceutskih proizvoda. sredstava za dezinfekciju. savetovanju za adekvatan izbor zanimanja.rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi .8 nedelja 1) Rad u apoteci Pripravnik se upoznaje i obučava za izdavanje i prodaju lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. medicinskih sredstava.rad u bolničkoj apoteci . parafarmaceutskih proizvoda. priprema lekove. Osposobljava se za edukaciju pacijenta kod korišćenje ortoza. za proučavanje. aparata. deklaracija i uputstava. učestvuje u proizvodnji i podeli masti i infuzionih rastvora i učestvuje u kompjuterskoj obradi podataka. zavojnog materijala. funkcionalnih pomagala i proteza. 2) Rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Osposobljava se za samostalni rad kod provere sposobnosti.16 nedelja 1) Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za samostalan rad na prevenciji lošeg držanja tela. društvenih i uobičajenih svakodnevnih aktivnosti. sterilnih rastvora. posturalnoj disfunkciji dece i omladine. 2) Rad u bolničkoj apoteci Osposobljava se za prijem lekova.rad u apoteci . parafarmaceutskih proizvoda. zavojnog materijala na osnovu trebovanja sa odeljenja. medicinskih sredstava. 3) Rad u galenskoj laboratoriji . psihomotornih. davanje uputstava i treninga za aktivnosti svakodnevnog života kod osoba sa početnim ili uznapredovalim znacima oboljenja ili oštećenja organizma. projektovanje i izradu protektivnih.4 nedelje . Učestvuje u obradi i pripremi recepata za fakturisanje. medicinskih sredstava. profesionalnih. medicinska sredstva i dr. treningu za korišćenje zaštitnih pokreta i položaja osoba sa rizikom. medicinskih sredstava. proveri roka upotrebe. za nastavljanje školskih. za poboljšanje funkcionalnih sposobnosti i razvijanje sposobnosti prilagoñavanja i kompenzovanja. dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda u prevenciji i lečenju. prevenciji deformiteta kod dece i omladine sa izraženim lošim držanjem. u pravilnom čuvanju i tretmanu lekova. izdavanju lekova.. motornih. Plan i program pripravničkog staža za strukovne i više farmaceutske tehničare: . za planiranje i sprovoñenje korektivnih položaja priručnim i posebno projektovanim i izrañenim sredstvima.rad u galenskoj laboratoriji .

izbor faktora ekspozicije. kapsula i tableta. Sarañuje sa radiologom i drugim lekarima kao deo multidisciplinarnog tima. analizu učinka dijetetske ishrane na dijagnostičke i terapeutske postupke. nadzor nad sprovoñenjem organizacije i postupka rada u celokupnom sistemu ishrane. organizaciju pravilnog skladištenja namirnica.ishrana zdravih ljudi . za postavljanje bolesnika u pravilan položaj za snimanje.12 nedelja .dijetetičare: . za čuvanje kontrastnog i drugog materijala i opreme koja se koristi prilikom pregleda i za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. za sastavljanje i planiranje jelovnika prema dijetalnim šemama i normativima. sa tehnikama i načinom dobijanja slike-filma.rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci . sa osnovnim principima fizike i upravljanja. optimizacijama doze i zaštitom bolesnika. Osposobljava se za samostalno odreñivanje dijetoterapije pacijenata u stacionarnoj ustanovi. 7. gelova. saradnju sa higijensko-epidemiološkom službom i drugim službama i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. rektalnih i vaginalnih oblika. uzimanje nutritivne anamneze. rastvora. optimizaciju doze. krema.dijetetičare i više nutricioniste . Pripravnik se u okviru oblasti kompjuterizovane tomografije obučava za pripremu materijala i pripremu radiološke opreme.rad u radiološkoj terapiji . za izbor odgovarajućeg softverskog programa za pregled. optimizacija doze. infuzionih rastvora).ishrana bolesnih ljudi . centriranje i nega bolesnika.rad u nuklearnoj medicini . i sa korišćenjem celokupne dodatne i pomoćne opreme. količine namirnica i organoleptička svojstava obroka. opremom sa pulsnom sekvencom.4 nedelje 1) Rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci Pripravnik se upoznaje sa radom u radiološkoj dijagnostici. karakteristikama tkiva kao i detekcijom i prijemom signala. postavljanje. proton slikom.12 nedelja Osposobljava se za rad na prevenciji i unapreñenju zdravlja kroz zdravstveno vaspitni rad kod svih grupacija stanovništva. planiranje nabavke hrane i kontrola kvaliteta namirnica. Plan i program pripravničkog staža za strukovne nutricioniste . Pripravnik se u dijagnostici sa magnetnom rezonancom upoznaje sa načinom postupanja i pravilima pri radu u magnetnom polju. sirupa.4 nedelje . sterilnih preparata (kapi i masti za oči.Osposobljava se za praktičan rad na izradi sledećih grupa galenskih lekova: prečišćene vode. losiona. Osposobljava se za korišćenje radiološke opreme u interventnoj radiološkoj dijagnostici. masti. izračunavanje i prilagoñavanje energetskih potreba korisnika. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinskog radiologa i višeg radiološkog tehničara . Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. sa izborom T1 ili T2 faze. 2) Rad u radiološkoj terapiji .16 nedelja . 6. injekcionih rastvora. kontrolu pripremljenih obroka.

postavljanje bolesnika.higijena i humana ekologija . pripravnik se upoznaje sa antropomertijskim instrumentima i merenjima i procenom stanja uhranjenosti. sa načinom utvrñivanja energetskih potreba.socijalna medicina . načinom njihovog dobijanja. postavljanje bolesnika u odgovarajući položaj.Upoznaje se sa radom u radiološkoj terapiji i ulogom u planiranju tretmana. rukovanje opremom za sprovoñenje tretmana.6 nedelja . izračunavanjem tačnog volumena i aktivnosti. kretanja i tretiranja sa infektivnim medicinskim otpadom. Obučava se za rukovanje opremom i obezbeñivanjem tačnosti i pouzdanosti opreme.unapreñenje ishrane . Upoznavanje sa načinom voñenja evidencije o tretmanu koji je primenjen kao i o čuvanju podataka. 8. multidisciplinarnim pristupom pri izvoñenju tretmana i voñenju medicinske dokumentacije i evidencije. aseptičkim obeležavanjem radiofarmaka. sa protokolom izrade dijeta zdravih i bolesnih osoba. dezinsekcija i deratizacija . radiofarmacima. skladištenjem.laboratorija .dezinfekcija.radna sredina . primene kalupa. briseva sa radnih površina. odreñivanju veličine polja.4 nedelje . Upoznaje se sa načinom odvajanja. uzorkovanje površinske i otpadne vode. mužom generatora i merenjem radioaktivnosti. namirnica i predmeta opšte upotrebe. 3) Rad u nuklearnoj medicini Upoznaje sa radom u nuklearnoj medicini. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog sanitarno-ekološkog inženjera i višeg sanitarnog tehničara . 3) Dezinfekcija.kontrola i prevencija bolesti . i drugih parametara. načinom pisanja i izradom izveštaja i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. Obučava se za zaštitu od zračenja i optimizaciju doze.3 nedelje .6 nedelja 1) Higijena i humana ekologija U oblasti higijene i humane ekologije pripravnik se osposobljava za samostalno uzorkovanje vode za piće.1 nedelja .2 nedelje . dezinsekcija i deratizacija . kao i potreba za hranljivim i zaštitnim materijama. vazduha i sedimentne materije i obučava se za rad na ureñajima za uzorkovanje vazduha i sedimenata. upoznaje se sa osnovnim parametrima za izbor optimalnih uslova pregleda i sa zaštitom od zračenja i optimizacijom doze kao i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.2 nedelje . 2) Unapreñenje ishrane U oblasti unapreñenja ishrane.

Upoznaje se sa monitoringom hladnog lanca vakcina i kalendarom vakcinacije i uzima materijal za laboratorijske analize u ustanovi i na terenu. prijavljivanju i evidentiranju zaraznih bolesti. namirnica i predmeta opšte upotrebe i upoznaje se sa postupcima kontrole sterilnosti. i obučava se za prethodno i periodično ispitivanje sanitarno higijenskih uslova u radnoj sredini. primenu standardizovanih postupaka u uzorkovanju.transfuzija . 4) Kontrola i prevencija bolesti U oblasti kontrole i prevencije bolesti. rukovanju i čuvanju biološkog materijala. pripravnik se upoznaje sa postupcima za proveru održavanja higijene u radnoj sredini. zdravstvenom nadzoru nad kliconošama zaraznih bolesti.7 nedelja . pripravnik se obučava za uzimanje.hematološka laboratorija .imunohemija . dezinsekcije i deratizacije. sa intrahospitalnim infekcijama i merama za njihovo sprečavanje i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.biohemijska laboratorija . dezinsekcije i deratizacije i upoznaje se sa procedurama sistema kontrole kvaliteta. pripravnik se obučava za samostalno obavljanje poslova dezinfekcije. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinsko-laboratorijskog tehnologa i višeg laboratorijskog tehničara: . prijem i trijažu biološkog materijala. 9. pripravnik se osposobljava za prikupljanje podataka iz oblasti zdravstvene statistike.2 nedelje . pripravnik se upoznaje sa postupcima analize vode. Upoznaje se sa radom laboratorije i procedurama analize uzoraka sanitarne hemije i toksikologijom. pripravnik se osposobljava za rad u zdravstvenom nadzoru nad osobama koje podležu obaveznom sanitarnom pregledu. 5) Socijalna medicina U oblasti socijalne medicine. u sprovoñenju protivepidemijskih mera.patohistologija . upoznaje se i osposobljava za samostalan rad na aparatima u .7 nedelja .2 nedelje .4 nedelje 1) Biohemijska laboratorija U biohemijskoj laboratoriji.mikrobiološke laboratorije . 6) Laboratorija U oblasti laboratorijske delatnosti. Obučava se za poslove zdravstvenog vaspitanja i promociju zdravlja. 7) Radna sredina U oblasti radne sredine. učestvuje u izradi izveštaja o odreñenim parametrima demografskog kretanja stanovništva.2 nedelje . kao i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. prijavljivanju i evidentiranju nezaraznih bolesti.U oblasti dezinfekcije.

pripravnik se osposobljava za samostalno uzimanje krvi. pripravnik se osposobljava za odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču i izradu standardnih hematoloških testova. hemijski i mikroskopski pregled urina i pregled fecesa. kao voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. osposobljava se za izvoñenje standardnih biohemijskih analiza. pravljenje hranljivih podloga i rad na mikrobiološkim analizatorima. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplatinskog vremena. prenatalna ispitivanja krvi i za pretransfuziona testiranja krvi i komponenata krvi. 1) Za medicinsku sestru tehničara (opšti smer) i pedijatrijsku sestru: . bojenju i ostalim pripremama za dijagnostiku uzoraka. 5) Mikrobiološka laboratorija U mikrobiološkoj laboratoriji. odreñivanje fibrinogena. zasejavanje biološkog materijala na podloge. ginekološko-akušersku sestru i medicinsku sestru vaspitača: . pripravnik se osposobljava za rad na fiksiranju i kalupljenju uzoraka. pedijatrijsku sestru. čuvanje i transport krvi. rukovanje sterilnim materijalom.3 meseca.u domu zdravlja . 3) Transfuzija U transfuziji. 2) Hematološka laboratorija U hematološkoj laboratoriji.3 meseca. obučava se za sterilizaciju laboratorijskog posuña. Plan i program pripravničkog staža za medicinsku sestru .laboratoriji. VII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM 1. pripravnik se osposobljava za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji. . sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza. obrada. 6) Laboratorija za imunohemiju U laboratoriji za imunohemiju. pripravnik se obučava se za rad na imunohemijskim analizatorima za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja. 4) Patohistologija U patohistološkoj laboratoriji. upoznaje se sa različitim tehnikama i metodama u imunohemijskim laboratorijama.tehničara (opšti smer).u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . ispitivanje i kontrolu krvi davalaca. pravljenje i bojenje preparata. konzervaciju. sečenju.

sarañuje sa roditeljima. hidroterapije. . voñenje odgovarajuće medicinske dokumentacije. obučava se u kontroli vitalnih funkcija. primenjuje vaspitne postupke u cilju što uspešnijeg emocionalnog kontakta (sestra . sprovodi ishranu deteta. kontrolu vitalnih funkcija dece. vodi medicinsku dokumentaciju. priprema bolesnica za operaciju i sprovodi negu operisanih bolesnica. sprovodi terapiju (pareteralnu i preroralnu).vaspitača: Osposobljava se za prijem i trijažu dece u ustanovama za dnevni boravak i specijalizovanim ustanovama. higijenskih i kulturnih navika. vrši nadzor nad javnim i individualnim vodnim objektima kao i objektima za dispoziciju otpadnih materija. upoznavanje osnovnih principa i ciljeva zdravstvenovaspitnog rada i učestvovanje u sprovoñenju zdravstveno vaspitanja kao integralnog rada u svakodnevnoj praksi. mehanoterapije. uzima uzorke za hemijska i mikrobiološka ispitivanja i vodi potrebnu evidenciju. a posebno na sprečavanju intrahospitalnih infekcija i AIDS-a. rasta i razvoja. vodi evidenciju kliconoša. na području na kome deluje zdravstvena ustanova. snabdevanjem vodom i dispozicije otpadnih materijala i druge faktore okoline koji utiču na ljudsko zdravlje. praktičan rad na voñenju osnovne medicinske dokumentacije i evidencije. radi na adaptaciji novoprimljenog deteta. 2. organizuje i sprovodi slobodne i usmerene aktivnosti dece. Plan i program pripravničkog staža za sanitarno-ekološkog tehničara. sekundarne ili tercijarne prevencije. elektroterapije. vrši nadzor nad licima zaposlenim u prometu namirnica i nad drugim licima koja podležu zdravstvenom nadzoru. vodi zdravstvenu i pedagošku dokumentaciju. učestvuje u ispitivanju životne i radne sredine (zagañenost vazduha. Prati stanje u odnosu na kretanje zaraznih bolesti. buka. termoterapije. priprema decu za uzimanje obroka i spavanje. izdaje i vodi evidenciju sanitarnih knjižica. 3) Za medicinsku sestru . primenu metode asepse i antisepse i rad u aseptičnim uslovima. 2) Za ginekološko-akušersku sestru: Priprema potreban materijal. usmeravanje na savlañivanje metoda i postupaka u cilju pružanja zdravstvene zaštite u domenu primarne. održava ličnu higijenu dece.6 meseci. prašina). Plan i program pripravničkog staža za fizioterapeutskog tehničara: . vrši prijem i trijažu trudnica. nega i kontrola trudnice kod patoloških trudnoća. upoznavanje sa primenom principa ishrane zdravih i bolesnih ljudi. dezinsekcije i deratizacije. Plan i program pripravničkog staža za laboratorijskog tehničara: . radi na formiranju radnih. 4. sonoterapije. sprovodi zdravstveno-vaspitni rad sa trudnicom i babinjarom. priprema bolesnice za pregled i ginekološke intervencije. sprovoñenju terapije i uzimanju materijala za analize. sprovoñenje svih higijensko-epidemioloških mera i sprečavanje intrahospitalnih infekcija. prati stanja trudnice u sva četiri poroñajna doba. 3.Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje opštih i specijalizovanih poslova zdravstvene nege.6 meseci. krioterapije.u zavodu za javno zdravlje .zamena roditelja).služba fizikalne medicine i rehabilitacije . Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje poslova i zadataka svoje struke u cilju pružanja zdravstvene zaštite i sprovoñenje terapijskih procedura u oblasti: fototerapije. socijalnih. radi na poslovima dizenfekcije. pribor i instrumente za rad.

stomatološka protetika . . materijala.paradontologija i bolesti usta . . trebovanje i čuvanje instrumenata.hematologija . priprema svih farmaceutskih oblika lekova za prodaju bez recepata. izdavanje lekova bez recepata.2.5 meseca. dezinfekcija i sterilizacija instrumenata i materijala. . dijetetskih preparata.mobilna protetika . priprema radnog mesta za dijagnostičke procedure.u mikrobiološkoj laboratoriji . voñenje i čuvanje stomatološke dokumentacije. obeležavanje.3 meseca. samostalno izvoñenje poverenih analiza. sredstava za ličnu higijenu i kozmetičke preparate za potrebe domova zdravlja i dr.2 meseca.1 mesec. medikamenata i materijala za stomatološke intervencije na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža i asistiranje stomatologu za vreme izvoñenja intervencija. Prijem pacijenata i priprema za stomatološke intervencije.2 meseca. čišćenje i dezinfekcija pribora i aparata. zavojnog materijala. konzervativnu i hiruršku terapiju na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža.2 meseca.2. Osposobljavanje za praktičar rad na izradi svih galenskih pripravaka koji služe kao baza za dalju izradu raznih farmaceutskih oblika.bolnička apoteka .tehničara: . 5. priprema instrumenata. . priprema za rad biološkog materijala.5 meseca.1 mesec. . . raspremanje radnog mesta posle stomatoloških intervencija. sprovoñenje preventivnih mera i zdravstveno-vaspitni rad.. upoznavanje sa osnovnim principima rada aparata na kojima izvodi analize.1 mesec. Plan i program pripravničkog staža za farmaceutskog tehničara: .apoteka .1 mesec.preventivna i dečja stomatologija .bolesti zuba .kliničko-biohemijska laboratorija . Plan i program pripravničkog staža za zubnog tehničara: . medikamenata i potrebnog pribora i staranje o njihovom pravilnom utrošku. pribora. 6. vrši sterilizaciju odreñenih magistralnih pripravaka i galenskih lekova.2 meseca. . . 7.oralna hirurgija . Plan i program pripravničkog staža za stomatološku sestru .1 mesec .2 meseca. obavljanje destilacija i redestilacije vode. Uzimanje i prijem biološkog materijala od pacijenata. kontrola sterilizacije.fiksna protetika . .galenska laboratorija .

delimičnih krunica.P. VIŠOM I SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM U zavisnosti od vrste i stepena školske spreme pripravnik se osposobljava za samostalno obavljanje odreñenih poslova zdravstvene zaštite. odnosno fakulteta Broj i datum izdate diplome Naziv i mesto zdravstvene ustanove/ odnosno privatne prakse (M.. nadgradnji. inleja. Obrazac 1 PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE Prezime pripravnika (Očevo ime ) i ime Datum roñenja Diplomirao-la dana Naziv škole. Izrada svih faza rada kod jednodelnih livenih i fasetiranih krunica.1 mesec.ortodonski aparati .) (Potpis direktora/ potpis osnivača) mesto . VIII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE SARADNIKE SA VISOKOM. izrada svih faza rada totalnih i parcijalnih proteza (kako klasičnih tako i skeletiranih proteza i retencionih elemenata) od anatomskog otiska do definitivne obrade i poliranja kao i izrada svih vrsta reparatura parcijalnih i totalnih proteza. namenskih krunica svih vrsta mostova koji su programom predviñeni za četvrti stepen. izrada ortodonskih aparata od sokliranja modela (izrada različitih ortodonskih kukica i opruga) do definitivne izrade sa ugradnjom elemenata.

saradnika Obrazac 2 ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA I Pred ispitnom komisijom obrazovanom rešenjem ministra zdravlja broj __________ od __________ godine polagao je stručni ispit _________________________ (ime i prezime) zdravstveni radnik u radnom odnosu .P.) (potpis direktora/ potpis osnivača) (Potpis i faksimil ovl.) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Staž završio-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse Naziv organizacione jedinice Trajanje praktičnog rada od do godine Opis poslova: Opisna ocena rada: (M.Staž započeo-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (M. radnika . zdr.P.

II Stučni ispit je polagao dana Ispit je započeo u _____ časova. Kandidat je završio __________________________________________________________________________ ___ (Navesti stručnu spremu) dana godine i pripravnički staž za Dana _________________________ godine. Članovi komisije . III Zabeleška o odustajanju od stručnog ispita IV Kandidat JE-NIJE položio stručni ispit.________________________________________________ (Navesti organ koji je kandidatu odobrio polaganje ispita) Broj _____ od _________________________ godine. i to: STRUČNI DEO Pitanja: OPŠTI DEO Pitanja: Ispit je završen u _____ časova. Postavljena su sledeća pitanja. Predsednik komisije.

Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit. Predsednik ispitne komisije. spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. .Obrazac 3 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku.saradnik sa visokom str. Ministar. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik .

odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik . Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit.Obrazac 4 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku.saradnik sa višom i srednjom stručnom spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za _________________________ pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. Predsednik ispitne komisije. MINISTAR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful