PRAVILNIK

O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA
("Sl. glasnik RS", br. 50/2006, 112/2009 i 50/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se plan i program pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, bliži uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa) u kojima se može obavljati pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice, način voñenja pripravničke knjižice, program, sadržina, način i postupak polaganja stručnog ispita, kao i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu.

Član 2
Pripravnički staž je praktičan rad pod nadzorom ovlašćenog zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika - mentora, kojim se zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik (u daljem tekstu: pripravnik) osposobljava za samostalan rad, u skladu sa zakonom. Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita, u skladu sa zakonom.

Član 3
Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi koja ispunjava sledeće uslove, i to: 1) da obavlja odreñene poslove zdravstvene delatnosti prema zahtevima pojedinog dela plana i programa pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike; 2) da u obavljanju odreñenih poslova zdravstvene delatnosti iz tačke 1) ovog stava učestvuje zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita; 3) da ima potrebnu medicinsku i tehničku opremu za uspešno sprovoñenje programom predviñenog osposobljavanja prema zahtevima savremene medicine. Ako zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa u kojoj pripravnik obavlja pripravnički staž ne ispunjava uslove propisane u stavu 1. ovog člana, a prema propisanom planu i programu za odreñenu oblast, može ga uputiti u drugu zdravstvenu ustanovu, odnosno privatnu praksu u kojoj se taj deo staža može obaviti.

Član 4

Pripravnički staž se obavlja po planu i programu kojim su utvrñene preventivne, dijagnostičke, terapijske, procedure i veštine zdravstvene nege i rehabilitacione procedure i veštine koje pripravnik treba da savlada u toku pripravničkog staža. Plan i program pripravničkog staža odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5
Stručni ispit sastoji se iz opšteg i posebnog dela. U okviru opšteg dela vrši se provera: 1) osnovnih znanja o ustavnom ureñenju i propisima o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, lekovima i medicinskim sredstvima, penzijskom i invalidskom osiguranju i radnim odnosima. U okviru posebnog dela vrši se provera: 2) osposobljenosti zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika za samostalno preduzimanje i obavljanje stručno-medicinskih mera, postupaka i aktivnosti u vršenju poslova zdravstvene delatnosti predviñenih planom i programom pripravničkog staža iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 6
Pripravnički staž obavlja se u radno vreme u trajanju od 40 sati nedeljno. Pripravnički staž obavlja se po pravilu bez prekida. Pod opravdanim prekidom pripravničkog staža smatra se bolest, porodiljsko odsustvo i vojna obaveza. Ukoliko je došlo do opravdanog prekida pripravničkog staža u slučajevima iz stava 3. ovog člana, pripravnički staž se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Član 7
O obavljanju pripravničkog staža vodi se Pripravnička knjižica za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike na Obrascu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Pripravničku knjižicu izdaje zdravstvena ustanova i privatna praksa u kojoj je pripravnik zaposlen, odnosno sa kojim je zaključen ugovor o volonterskom radu radi obavljanja pripravničkog staža. Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji u skladu sa zakonom vrši neposredan nadzor nad obavljanjem pripravničkog staža upisuje u pripravničku knjižicu deo pripravničkog staža i overava ga svojim potpisom i faksimilom. Početak i završetak pripravničkog staža overava svojim potpisom i pečatom direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse, u kojoj je započet, odnosno završen pripravnički staž.

Član 8
Po završenom pripravničkom stažu zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa visokom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenom fakultetu i overenom pripravničkom knjižicom. Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa višom i srednjom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri zavodu za javno zdravlje, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenoj odgovarajućoj školi i overenom pripravničkom knjižicom. Prijava sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije 30 dana pre polaganja stručnog ispita. Mesto polaganja stručnog ispita odreñuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 9
Stručni ispit polaže se javno, istovremeno pred svim članovima ispitne komisije. Ispitnu komisiju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja za sve oblasti. Ispitna komisija sastoji se od predsednika i drugih članova komisije. Predsednik i drugi članovi ispitne komisije imaju najmanje isti stepen školske spreme kao i pripravnik koji polaže stručni ispit, kao i položen stručni ispit i pet godina rada u struci. U ispitnu komisiju imenuju se stručnjaci odgovarajuće školske spreme koji se bave odgovarajućim poslovima zdravstvene delatnosti. Poseban deo stručnog ispita za doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane farmaceute i diplomirane farmaceute - medicinske biohemičare ispituju ispitivači koji su dobili naziv primarijus.

Član 10
Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita posebno se obrazuju za: 1) doktore medicine; 2) doktore stomatologije; 3) diplomirane farmaceute; 4) diplomirane farmaceute medicinske biohemičare; 5) zdravstvene saradnike sa visokom školskom spremom; 6) zdravstvene radnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do četiri godine, sa višom i srednjom školskom spremom;

Ukoliko pripravnik ne obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. Ocena uspeha na stručnom ispitu glasi "položio" i "nije položio" i donosi se većinom glasova članova ispitne komisije. Sekretar je dužan da tokom polaganja stručnog ispita vodi zapisnik. odnosno pri zavodu za javno zdravlje u roku predviñenom u stavu 1.7) zdravstvene saradnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 3 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. odnosno pri zavodu za javno zdravlje ako je iz opravdanih razloga sprečen da pristupi ispitu u roku odreñenom za polaganje stručnog ispita najmanje tri dana pre dana odreñenog za polaganje ispita. odnosno na studijama u trajanju do četiri godine. Član 16 Administrativno-tehničke poslove za ispitnu komisiju obavlja sekretar koji se imenuje aktom o obrazovanju ispitne komisije. Član 13 O toku ispita vodi se Zapisnik o polaganju stručnog ispita na Obrascu 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 11 Po završenom stručnom ispitu komisija ocenjuje celokupan uspeh pripravnika. osnovne strukovne studije). smatra se da ispitu nije pristupio. sa višom i srednjom školskom spremom. Član 17 . Zdravstvenom radniku. ovog člana ili je razlog odustajanja od polaganja ispita neopravdan. odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 4 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 12 Pripravnik koji ne položi stručni ispit može da polaže taj ispit u roku koji ne može biti kraći od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita. Član 15 Pripravnik je dužan da obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. Član 14 Zdravstvenom radniku.

izvodi (označeno sa I). koliko puta (označeno brojem uz odgovarajuću skraćenicu). . Pedijatrija 4. PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA I PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU ŠEST GODINA a) Plan pripravničkog staža: 1. glasnik RS". 2. broj 89/93). koji su označeni na sledeći način: 1. . Član 18 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Hirurgija 3 meseca 1 mesec 1 mesec 15 dana 15 dana b) Program pripravničkog staža obuhvata znanja i veštine koje doktor medicine treba da savlada u toku pripravničkog staža iz gore navedenih oblasti medicine. Interna medicina 3. Predlog programa obuhvata nivoe znanja i veština prema sadržaju rada. Znanja .reprodukuje (označeno sa R). Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom 2. Veštine .posmatra (označeno sa P).Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik RS". Samostalan član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Sl. Ginekologija 5. 112/2009) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". br.

plućne bolesti i dr.1.reprodukuje Poznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Poznavanje prednosti kućnog lečenja i nege Principi palijativne nege Poznavanje pravnih okvira svog delovanja Poznavanje uloge i značaja primarne zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite Srbije Poznavanje programa unapreñenja zdravlja za populacione grupe sa kojima radi Poznavanje klasifikacionih sistema koji se koriste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (MKB/X.) Poznavanje principa voñenja medicinske dokumentacije i evidencije kao i etičke i pravne posledice (obaveze i prava pacijenata) Poznavanje načina komunikacije sa specijalističkim službama i drugim službama (npr.izvodi Specifičan način uzimanja anamneze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Objektivni pregled bolesnika Sistematski preventivni pregled odraslog sa ispitivanjem rizičnog ponašanja Neurološki pregled Psihijatrijski intervju Priprema obolelog i povreñenog za transport Obrada i previjanje hirurške rane R R R R R R R R R R R R R R R R R I10x I10x I 5x I 5x I 2x I 2x I 5x .posmatra I . rehabilitacija i druge postupke sa bolesnicima koji se pojavljuju u ordinaciji opšte medicine Poznavanje mera racionalnog propisivanja lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom (3 meseca) Znanja: R . blagovremene dijagnostike. diferencijalne dijagnostike. lečenje. patronažna služba) i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Poznavanje komunikacija sa drugim službama van zdravstvenog sektora i sa nevladinim organizacijama Poznavanje prevencije. MKPY/II.) Veštine: P . rak. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje metoda za rano otkrivanje nezaraznih bolesti Poznavanje mogućnosti i dometa preventivnih aktivnosti Poznavanje vodiča dobre prakse za najčešća oboljenja i stanja u PZZ (šećerna bolest. i dr. KVB.

akutnih trovanja.m. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Pisanje doznaka. R R ..v.. toplotnog udara.Postavljanje urinarnog katetera Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala Bris nosa i ždrela Injekcije (intradermalno.reprodukuje Poznaje principe zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja s posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe kao što su novoroñenčad. i. prestanka disanja.) Vakcinisanje po programu imunizacije Snimanje i očitavanje EKG-a Demonstracija upotrebe inhalatora bolesnicima Racionalno propisivanje lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Pisanje recepata Prepoznavanje neželjenih terapijskih efekata i njihovo otklanjanje Prepoznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Interpretacija i korišćenje nalaza laboratorijskih analiza Interpretacija i korišćenje nalaza Ro Interpretacija i korišćenje nalaza ultrazvuka Komunikacija sa specijalističkim službama i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Pisanje uputa Voñenje medicinske dokumentacije bolesnika (zdravstveni karton) Ocenjivanje radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti.posebno dojenčadi. Poznaje principe sistematskog zdravstvenog nadzora dece . Pedijatrija (1 mesec) Znanja: R . s. van zdravstvene ustanove i u toku transporta) Metode medicinske pomoći kod srčanog zastoja. i. otvaranje bolovanja i izdavanje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad Izdavanje lekarskog uverenja i povredne liste Pružanje hitne pomoći (u zdravstvenoj ustanovi. opekotina Osmišljavanje i obavljanje kućnih poseta Voñenje razgovora sa bolesnikom i njegovom porodicom u ambulanti i kod kuće Zdravstveno vaspitanje u zajednici u kojoj radi Voñenje umirućeg bolesnika Pregled umrlog Izdavanje umrlice Higijensko-epidemiološka zaštita I 5x I 5x I 1x I10x svaka I 3x I10x I 5x I10x 10x I 3x I 5x I10x I10x I 2x I10x I10x I10x I10x I10x I 2x I 5x I 2x I 5x I10x I 3x R 2x R 2x R 2x 2. dehidratacije.c. dojenčad i adolescenti.

postavljanju početne i konačne dijagnoze. alkoholizam. telesne visine i obima glave i uporeñivanje sa standardima (grafikonima) rasta Procena denticije Procena stadijuma polnog sazrevanja Ispunjavanje zdravstvenog kartona Proveravanje urednosti vakcinacija (u zdravstvenoj knjižici i kartonu deteta) Objašnjavanje roditeljima (i deci) značaja vakcinacija Davanje pisanog saveta za ishranu dojenčeta. kao i skrining metodama Poznaje metode blagovremenog i efikasnog lečenja najčešćih stanja. a naročito akutnih i zaraznih oboljenja. posebno AIDS-a i masovnih nezaraznih oboljenja Poznaje metode rane dijagnostike uključujući metode samokontrole Ovladava znanjima. supkutanih i intrakutanih vakcina Individualni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Grupni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Anamneza i pregled bolesnog dojenčeta Anamneza i pregled bolesnog predškolskog i školskog deteta Anamneza i pregled bolesnog adolescenta R R R R R R R R R R R R I-10x I-10x I-10x I-10x I-20x I-20x I-20x I-5x I-10x I-10x P-10x I-15x P-5x P-2x I-10x I-10x I-10x . rendgen. sanitetskog materijala i pomoćnih medicinskih sredstava u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom Poznaje vodiče dobre kliničke prakse za najčešća oboljenja i stanja (astma. šećerna bolest. izvan zdravstvene ustanove i tokom transporta Poznaje principe kućnog lečenja obolele i povreñene dece Poznaje indikacije za rehabilitaciju i metode praktične primene odreñenih metoda rehabilitacije Ovladava indikacijama za korišćenje konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda Poznaje indikacije za laboratorijske. hipertenzija. gojaznost. oboljenja i povreda Ovladava principima pružanja hitne medicinske pomoći povreñenim i obolelim u zdravstvenoj ustanovi. EKG. ultrazvučne i druge pomoćne dijagnostičke metode Poznaje indikacije za upućivanje na bolničko lečenje Ovladava principima propisivanja lekova. bolesti i povrede. akutni gastrointestinalni poremećaji) Poznaje glavne oblike rizičnog ponašanja u adolescenciji (pušenje. prerana polna aktivnost) Veštine: P .dece pred upis u školu i adolescenata Poznaje principe specifične zaštite u odnosu na činioce rizika po zdravlje.posmatra I . narkomanija.izvodi Sistematski pregled zdravog dojenčeta Sistematski pregled predškolskog deteta Sistematski pregled školskog deteta Sistematski pregled adolescenta Merenje telesne mase. pothranjenog i gojaznog deteta Praktična primena oralnih. tehnikama i metodima kliničkog pregleda.

Interna medicina (30 dana) Znanja: R . Davanje inhalatorne terapije Bronhoskopija GASTROENTEROLOGIJA I ENDOKRINOLOGIJA Internistička-gastroenterološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-gastroenterološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija gastroenteroloških bolesti Lečenje ulkusne bolesti Hitna stanja u gastroenterologiji Internistička-endokrinološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-endokrinološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija endokrinoloških bolesnika I-10x I-10x I-10x P-10x P-10x P (I) P P I-10x I-10x I-10x I-10x R-10x I-5x I-5x P-5x I-10x I-10x P-10x R P I-10x I-10x P-10x .v.izvodi KARDIOLOGIJA (5 dana) Internistička anamneza i fizikalni pregled u kardiološkoj prijemnoj ambulanti Registrovanje i interpretacija EKG-a Merenje arterijske tenzije Ultrazvučni pregled srca Davanje i.v. terapije Kardio-pulmonalna reanimacija Praćenje pacijenata do koronarne jedinice i njegovo zbrinjavanje Ubacivanje privremenog pace-markera PULMOLOGIJA (5 dana) Internistička-pulmološka anamneza u plućnoj prijemnoj ambulanti Internistički-pulmološki fizikalni pregled Spirometrija Gasna analiza Očitavanje RTG snimka Davanje terapije i.Uzimanja brisa ždrela Direktni otoskopski pregled Indirektni otoskopski pregled Prepisivanje recepta Pismeno uputstvo za oralnu regidraciju Tumačenje rezultata hematoloških i biohemijskih analiza Tumačenje rezultata rendgenskih i ultrazvučnih pregleda Pisanje uputa za konsultativni pregled .posmatra Veštine: I . oftalmologa i drugih specijalnosti Kućna poseta detetu s akutnim oboljenjem Kućna poseta detetu sa hroničnim oboljenjem I-10x I-10x P-5x I-15x P-3x I-10x P-10x I-5x P-2x P-2x 3.fizijatra. ORL.reprodukuje P .

izvodi I-10x I-5x I-5x I-2x I-2x P-2x R R P-5x R R R P-2x I-5x I-5x I-5x I-5x R R I-5x I-5x P-5x R P-2x P-2x Ginekološka anamneza Ginekološki pregled Formiranje ginekološke istorije Dijagnostičke procedure u ginekologiji Ginekološke male hirurške intervencije Ginekološke operacije Preoperativna priprema i postoperativna nega i terapija Inflamatorne promene u maloj karlici Rano otkrivanje malignih oboljenja genitalnih organa Malignomi genitalnih organa Kontracepcija i neposredna postkoitalna kontracepcija Juvenilna ginekologija Hitna stanja u ginekologiji Akušerska anamneza Akušerski pregled Formiranje akušerske istorije Dijagnoza trudnoće Poremećaji u ranoj trudnoći Voñenje normalne trudnoće Priprema trudnice za poroñaj Voñenje normalnog poroñaja Voñenje patološkog poroñaja Puerperijum (babinjare) Krvarenje u ranoj i kasnoj trudnoći Hitna stanja u akušerstvu .reprodukuje P .posmatra Veštine: I . Ginekologija (15 dana) Znanja: R .Lečenje šećerne bolesti Hitna stanja u endokrinologiji NEFROLOGIJA I HEMATOLOGIJA (5 dana) Internistička-nefrološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-nefrološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija nefroloških bolesnika Hemodijaliza Hitna stanja u nefrologiji Internistička-hematološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-hematološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija hematoloških bolesnika Anemije i njihovo lečenje Hitna stanja u hematologiji R P I-10x I-10x I-10x P-10x P I-10x I-10x I-10x R-10x P 4.

reprodukuje P . Hirurgija (15 dana) Znanja: R .privremena hemostaza Obrada manjih opekotina Obrada većih opekotina Laboratorijske analize i radiološki pregledi u hirurškoj dijagnostici Protokol dijagnostike i urgentnog tretmana neurohirurških povreda Venepunkcija. injekcija Asistirano disanje ambu balonom i maskom Oksigenoterapija Priprema za transport do druge zdravstvene ustanove Nazogastrična sukcija Klizme Punkcija pluralne šupljine Postavljanje urinarnog katetera Privremena imobilizacija II PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU PET GODINA .m. uzimanje brisa rane Postavljanje elastičnog zavoja Previjanje rane i uklanjanje konaca Primarna obrada manje i srednje rane Vañenje dostupnih stranih tela Davanje lokalne anestezije Zaustavljanje krvarenja .izvodi I-10x I-5x I-10x I-5x I-2x P-2x P-2x R R P-2x R.Akušerski (obstretrički) šok P-2x 5. davanje infuzija Davanje i. P P-2x I-3x I-2x I-10x I-5x I-2x I-2x R (I-2x) I-2x P-2x R R I-10x I-10x I-2x P-2x R I-2x P-2x P-2x I-2x I-5x Hirurška anamneza Klinički pregled dojke Klinički pregled abdomena Palpacija perifernih arterija i arterija vrata Digitalni pregled rektuma i prostate Hirurške operacije Endotrahealna intubacija i opšta anestezija Protokol preoperativne pripreme Primena osnovnih principa dezinfekcije i sterilizacije Zbrinjavanje urgentnih hirurških stanja Krikotireoidektomija i trahotomija Torakocenteza kod hematopneumotoraksa i pneumotoraksa Hirurška obrada infekcija kože i potkožnog tkiva (drenaža apcesa.posmatra Veštine: I . incizijaparicijuma).

Interna medicina 6. radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje. odmor i dr). Higijensko epidemiološka zaštita 15.).a) Plan pripravničkog staža za doktore medicine: 1. invalidnost i dr. plućna oboljenja i dr. (ishrana. .sistematskog zdravstvenog nadzora. u zaštiti od profesionalnih oboljenja i povreda i dr. Opšta hirurgija 7. Zdravstvena zaštita žena – u porodilištu 3. Oftalmologija 12. Zdravstvena zaštita dece 4. bolesti i povrede. . odnosno u zavodu za hitnu medicinsku pomoć 2. stanovanje. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja posebno AIDS-a.. a naročito odojčadi. rak. Opšta medicina – u službi hitne medicinske pomoći u domu zdravlja.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. Otorinolaringologija 10. vodosnabdevanje. Sudska medicina 14. kardiovaskularne bolesti. trudnoću.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe. . odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. Pneumoftiziologija 9. Socijalna medicina b) Program pripravničkog staža za doktore medicine: U toku pripravničkog staža doktor medicine se obučava u obavljanju: 75 dana 15 dana 40 dana 10 dana 40 dana 15 dana 35 dana 35 dana 30 dana 10 dana 8 dana 8 dana 8 dana 10 dana 8 dana 25 dana 10 dana 8 dana . starost. Fizikalna medicina i rehabilitacija 13. Zarazne bolesti 11. Zdravstvena zaštita radnika 5. promene vezane za adolescenciju. razvoj ličnosti. Neuropsihijatrija 8. dece pred upis u školu i za vreme školovanja. masovnih nezaraznih oboljenja (šećerna bolest. kao i za rad na planiranju porodice. Kožne i venerične bolesti 16. seksualno vaspitanje.

terapijskih klizmi. toplotnog udara. .obučava se u ranoj dijagnostici (uključujući metode samokontrole). intubacije i traheotomije. osnovama zaštite od jonizujućeg zračenja. infuzije. rada patronažne službe.).ovladava tehnikom poroñaja i revizije materice. medicinske pomoći kod hemijsko-bioloških i jonizujućih oštećenja. zaustavljanja krvarenja. osposobljavanje za odgovarajući transport do druge zdravstvene ustanove. . doktor medicine se posebno osposobljava.upoznaje se sa principima zdravstvene zaštite za slučaj vanrednog stanja i rata. pomoćnih dijagnostičkih metoda. uči da propisuje lekove i sanitetski materijal i pomoćna medicinska sredstva u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom kao i da raspoznaje neželjena dejstva lekova. vrši epidemiološka izviñanja i epidemiološke ankete. Učestvuje u sprovoñenju anketa o vodnim objektima. upoznaje indikacije i potrebu korišćenja konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda. Osposobljava se za vršenje ambulantnih hirurških intervencija (obradu rane i dr. upoznaje se sa merama na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i epidemija i praktično ih sprovodi. sukcije. medicinske mere kod pneumotoraksa.učestvuje u kućnom lečenju obolelih i povreñenih i u pružanju hitne medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi. da pripremi i vrši medicinsku obradu bolesnika za upućivanje na ocenu radne sposobnosti.savladava znanjima. akutnih trovanja. kao i "skrining“ metodama. domaćinstvima. EKG. odnosno oblastima zdravstvene zaštite. školskom higijenom. a posebno pružanja hirurške pomoći. U pojedinim granama medicine. dehidratacije. i neposredno učestvuje u njihovoj primeni. imobilizacije. kao i indikacije za upućivanje na bolničko lečenje. upoznaje se sa propisima i njihovom praktičnom primenom u . perforacije unutrašnjih organa i dr. otklanjanjem otpadnih materija. van zdravstvene ustanove i tokom transporta (metode medicinske pomoći kod "kardijal arest-a". upoznaje i ovladava metodama vakcinacije. vañenje dostupnih stranih tela. asistiranog disanja. raznih vrsta punkcija i evakuacija. tamponade nosa i dr. laboratorijskih. indikacije i tehniku davanja transfuzije krvi i krvnih komponenti. antišok terapije.). postavljanju početne i konačne dijagnoze. upoznaje metode i sadržaje kontinuiranog nadzora nad hroničnim bolesnicima. . vode. snabdevanjem stanovništva zdravom pijaćom vodom i dr. metodama zdravstveno-vaspitnog rada. . i to u oblasti: Higijensko-epidemiološke zaštite: upoznaje se sa osnovnim principima i merama u vezi sa higijenom ishrane. . kategorizacije mokraćne bešike. paracenteze. oksigenoterapije. namirnica i predmeta opšte upotrebe i zakonskim propisima iz ove oblasti. ultrazvučnih i dr.upoznaje metode: odreñivanja krvnih grupa. sadržajima sistematskih pregleda. upoznaje se sa izradom analize i njihovom praktičnom primenom. Zavisno od oblasti medicine: .obučava se u postavljanju indikacija za rehabilitaciju i praktičnoj primeni odreñenih metoda rehabilitacije. Ovladava tehnikom uzimanja i slanja na pregled uzoraka vazduha. školama i dr. opekotina. hemioprofilakse. blagovremenom i efikasnom lečenju najčešćih stanja oboljenja i povreda i zaštiti od nesposobnosti. zaštite u visokoferbilnim stanjima. . higijenom rada. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. lokalne anestezije. rendgen. prestanka disanja.U okviru primarne zdravstvene zaštite upoznaje se sa zakonom i programima i drugim aktima donetim na osnovu zakona. samokontrole i dr.

a naročito odojčadi. učestvuje u primeni dermatološke terapije. upoznaje elemente za procenu kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvenog stanja stanovništva.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje oralnog zdravlja. Preventivna i dečja stomatologija 2. 70 dana 30 dana 65 dana 60 dana 70 dana 40 dana 30 dana .specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. Stomatološka protetika 6. . III PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE a) Plan pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja. za vreme školovanja. odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. Uvežbava klasifikaciju i kvalifikaciju mehaničkih. savladava osnove zdravstvene statistike i praktično ih primenjuje. Oralna hirurgija 7. . oralna higijena. seroprofilaksi. Socijalne medicine: upoznaje se sa osnovnim principima zdravstvene zaštite. upoznaje metode planiranja i programiranja u zdravstvu. trudnica i dr. Bolesti zuba 4. upoznaje se sa osnovnom koncepcijom organizacije zdravstvene delatnosti. normativima i standardima u radu zdravstvene službe i osnovama ekonomike u zdravstvenoj zaštiti. Sudske medicine: vrši obdukcije. predškolske dece. fluor profilaksa i dr. Kožnih i veneričnih bolesti: upoznaje se sa ambulantnim radom i ovladava tehnikom dijagnostike i terapije najčešćih kožnih oboljenja i bolesti koje se prenose polnim putem. Praktično radi na postupcima pri izdavanju lekarskih uverenja. o obaveznim imunizacijama.). kao i lekara . sarañuje u izradi planova i programa i njihovoj evaluaciji. fizičkih i toksičkih povreda. upoznaje se sa mestom i ulogom zdravstvenog vaspitanja u zdravstvenoj zaštiti i ovladava metodologijom zdravstveno-vaspitnog rada u svakodnevnoj praksi.sistematskog zdravstvenog nadzora u oblasti oboljenja usta i zuba. upoznaje se sa principima epidemiološkog pristupa bolestima koje se prenose polnim putem.sudskog veštaka.. sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe (ishrana. Paradontologija i oralna medicina 5. praćenja i proučavanja zdravstvenog stanja stanovništva i izradom odgovarajućih elaborata. Preventivna i dečja stomatologija: doktor stomatologije se u oblasti dečje stomatologije obučava u obavljanju: . zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje usta i zuba.sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći b) Program pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. male dece. a posebno primarne zdravstvene zaštite. hemioprofilaksi. Upoznaje se sa odredbama krivičnog zakona o radu lekara koji neposredno obavlja zdravstvenu delatnost. posebno AIDS-a. o kliconošama i dr. Ortopedija vilica 3.

pripremom retencionih zuba za prihvatanje elemenata parcijalne proteze i planiranjem namenskih fiksnih nadoknada.). kliničkom dijagnostikom. oblikovanjem i poliranjem ispuna. mlečne i mešovite denticije (sprečavanje štetnih navika. kontrola nicanja zuba. 5. Upoznaje posebne programe preventivne stomatološke zaštite i učestvuje u njihovom sprovoñenju.preventivno-terapijskih mera u sprečavanju oboljenja usta i zuba.). sprečavanje formiranja nepravilnih funkcija. uzimanjem otisaka savremenim otisnim materijalima. cementiranjem fiksnih zubnih nadoknada). 4. upoznaje se i ovladava metodama sistematskih pregleda i sanacije u oblasti stomatologije. registracijom visine zagrižaja. mešovite i stalne denticije). zaštitom brušenih zuba. U okviru dečje stomatologije. dijagnostikom oboljenja pulpe i parodoncijuma. upoznaje se sa pregledom. zaštitom pulpe. pripremom karijesnih kaviteta za ispune (preparacija kaviteta I i V klase). pripremnim postupcima preprotetskog zbrinjavanja. 3. upoznaje se sa zakonima i propisima (posebno Zakonom o fluorisanju vode za piće) i podzakonskim aktima. posebno programa zalivanja fisura. materijalima za ispune. kliničkim postupcima izrade različitih fiksnih zubnih nadoknada (brušenjem zuba nosača za fiksne zubne nadoknade. . postupkom kod urgentnih stanja (prva pomoć) iz oblasti bolesti zuba. kod odojčeta. dijagnostikom i terapijom herpetičnog stomatita. 2. metoda i materijala opturacije kanala korena. sa primenom interceptivnih mera (brušenja zuba kod prinudnih zagrižaja) i sa terapijom blagih formi malokluzija (miofunkcionalne vežbe i sa i bez pomagala.. Parodontologija i oralna medicina: upoznaje se sa uzrocima parodontopatija i bolesti usta i rasprostranjenošću ovih oboljenja kod nas. dijagnostikom i terapijom kataralnog gingivita u dece. zaštitom pulpe. Bolesti zuba: upoznaje se sa pregledom. različitim metodama zbrinjavanja depulpiranih zuba. upoznaje se sa mogućnostima savremenih endodontskih tehnika obrade. punjenjem kaviteta klasičnim i savremenim materijalima. podveza brade. U okviru primarne zdravstvene zaštite.). uklanjanjem dotrajalih fiksnih zubnih nadoknada. biološkim i biohemijskim testovima u dijagnostici oboljenja mekih tkiva usta. izradom inleja. dijagnostikom i planom terapije oboljenja zuba. rasprostranjenošću malokluzija u nas. Stomatološka protetika: a) fiksna protetika (35 dana): upoznaje se sa dijagnostikom i planiranjem fiksnih zubnih nadoknada u punom i prekinutom zubnom nizu. prvom pomoći u oblasti dečje stomatologije. konkramenata i dr. Ortopedija vilica: upoznaje se sa etiologijom nepravilnosti orofacijalnog sistema. vežbe špatulom za sprečavanje obrnutog preklopa sekutića i dr. primena vestibularne ploče i dr. vañenjem mlečnih i stalnih zuba u dece. zdravstveno-vaspitnog rada i učestvuje u njihovoj primeni. dijagnostikom i planom terapije oboljenja usta i zuba u dece (u vreme mlečne. lečenjem jednostavnih kanalnih sistema. savladava preventivne mere u oblasti parodontopatija (profesionalnu i individualnu negu usta i zuba) dijagnostiku parodontopatije i bolesti usta (kliničku i rendgenološku) i sekundarnu prevenciju parodontalnih oboljenja (uklanjanje kamenca. dijagnostikom i terapijom povreda zuba. upoznaje se sa mogućnostima hirurškog lečenja parodontopatija i manifestacijama sistemskih oboljenja u usnoj duplji. posebno se upoznaje sa primenom preventivnih mera u cilju sprečavanja malokluzija u doba trudnoće. upoznaje se sa raznim dijagnostičkim i terapijskim metodama u lečenju nepravilnosti stomatognatnog sistema.

11 meseci. reparaturom i podlaganjem parcijalnih proteza.b) mobilna protetika (35 dana): upoznaje se sa planiranjem u preprotetskom pripremom bezubih pacijenata za izradu totalne proteze. zube i nosače i dr. privremena imobilizacija. sa posebnim osvrtom na ranu dijagnostiku u obimu potrebnom za trijažu. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute obuhvata znanja i veštine koje diplomirani farmaceut treba da savlada u toku pripravničkog staža kako bi se osposobio za samostalni profesionalni rad. postavljanje indikacije i kontraindikacije za vañenje izniklih i neizniklih zuba. radnim uputstvima i standardnim operativnim . planiranjem i preoperativnim i postoperativnim tretmanom pacijenata sa deformitetima maksilofacijalne regije. kontrolnim pregledima (okluzija. zaustavljanje krvavljenja. Socijalna farmacija . konzervativno lečenje preloma kostiju lica i vilica i povreda zuba). upoznavanje sa ortodonskohirurškom terapijom impaktiranih zuba. ponašanje i odgovornost.8 meseci Tokom obavljanja pripravničkog staža u apoteci diplomirani farmaceut se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima apoteke. vañenje zuba. higijenski aspekti). uticaj na meka tkiva. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija .10 dana. lečenjem benignih i malignih tumora maksilofacijalne regije.).20 dana. zbrinjavanje povreda mekih tkiva. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći: upoznaje se sa urgentnim stanjima u medicini i stomatologiji i obučava se u pružanju prve pomoći. 1. izborom veznih elemenata parcijalne proteze i izradom kompleksnih parcijalnih proteza. promene na mekim tkivima. U toku obavljanja pripravničkog staža diplomirani farmaceut uči da primenjuje i razvija znanja i veštine koje je stekao u toku studija. postavljanje indikacije za hirurško lečenje periapikalnih lezija. 2. različitim metodama podlaganja totalne proteze. kliničkim postupcima u izradi totalne proteze primenom različitih metoda uzimanja otisaka. posebno kod povreda maksilofacijalne regije (omogućavanje prohodnosti disajnih puteva. planiranjem i pripremom krezubih pacijenata za izradu različitih oblika parcijalnih proteza. 3. Oralna hirurgija: dijagnostika oboljenja zuba i usta koja zahtevaju oralnohirurške intervencije. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . 7. IV PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute: 1. priprema lokalne anestezije. lečenje komplikacija vañenja zuba. reparaturom totalne proteze. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija: Staž u apoteci . izgrañuje lični profesionalni stav. izradom imedijatnih proteza. 6. zaustavljanje krvarenja. lečenjem ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata sa infekcijama lica. principi sterilizacije. laboratorijskim postupcima izrade metalnog skeleta parcijalnih proteza. vañenje zuba kod pacijenata rizika. terapija dentogenih infekcija. kontrolnim pregledima pacijenata sa parcijalnim protezama (higijenski aspekti. vilica i vrata.

radnim uputstvima i standardnim operativnim procedurama za rad u galenskoj laboratoriji. skladištenjem i čuvanjem lekova. zdravstvenim radnicima. prijemom lekova. 2. voñenjem evidencija vezanih za izradu magistralnih i galenskih lekova. planiranjem. odnosno uništavanja lekova. obrascem recepta. savremenom stručnom literaturom kojom apoteka raspolaže i pouzdanim izvorima informacija o lekovima. izradom galenskih lekova (sterilnih i nesterilnih) u galenskoj laboratoriji apoteke. drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi. Iz oblasti farmaceutske tehnologije pripravnik se posebno upoznaje sa: izborom. terapijska primena). izborom. klasifikacijom i listama lekova koji se izdaju i propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. izradom magistralnih lekova (sterilnih i nesterilnih) po prispelim receptima. snabdevanjem. propisanom terapijom za pacijenta. medicinskih sredstava i drugih proizvoda pod propisanim uslovima i praćenjem rokova upotrebe. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i značajem pridržavanja propisane terapije. voñenjem odgovarajuće dokumentacije i evidencije. rukovanjem lekovima visokog rizika (citotoksični lekovi. prijavljivanjem i izveštavanjem o neželjenim reakcijama na lekove i medicinska sredstva. kao i drugim zainteresovanim subjektima. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . koncentrati i praškovi za injekcije i intravenske infuzije. izradom odreñenih kozmetičkih proizvoda i farmaceutskim proračunima. odnosno promocijom zdravlja i prevencijom bolesti. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima.3 meseca Pripravnik se upoznaje sa poslovima farmaceutske zdravstvene delatnosti koji se sprovode na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite: izradom. preparati za oči i drugi sterilni. antibiotici. upoznavanje sa postupkom izdavanja magistralnih i galenskih lekova. savetovanjem pacijenata o pravilnoj upotrebi lekova. magistralnim i galenskim lekovima i njihovom izradom. medicinskih sredstava i drugih proizvoda. Staž u bolničkoj apoteci . kao i nesterilni lekoviti preparati i medicinska sredstva. izbegavanjem interakcija terapijskog dupliranja primene lekova. zdravstvenim radnicima. kao što su injekcije. zdravstvenim saradnicima i grañanima. praćenjem. pružanjem informacija o lekovima.procedurama za rad u apoteci. značajem komunikacije sa pacijentima. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i proverom prateće dokumentacije. praćenjem upotrebe lekova i unapreñivanjem farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i medicinskih sredstava. postupkom odlaganja. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima grañanima. Iz oblasti racionalne farmakoterapije pripravnik se posebno upoznaje sa: sprovoñenjem preventivnih mera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva. zakonskom i stručnom odgovornošću farmaceuta pri obavljanju svoje delatnosti. pripremom pribora. kortikosteroidi i dr. gotovim lekovima (farmaceutski oblik. odnosno naloga za izdavanje lekova i medicinskih sredstava. rastvori za hemodijalizu. skladištenjem i čuvanjem aktivnih i pomoćnih supstanci i odgovarajuće ambalaže za izradu magistralnih i galenskih lekova. čuvanjem i izdavanjem lekovitih preparata. intravenske infuzije.) i posebno se upoznaje sa specifičnostima racionalne farmakoterapije u bolničkoj apoteci. planiranjem i snabdevanjem lekovima. postupcima izdavanja lekova na recept i lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. voñenjem evidencije o receptima za lekove koji se ne mogu izdati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i lekova koji sadrže opojne ili psihotropne supstance. utvrñenim terapijskim protokolima lečenja i njihovim sprovoñenjem radi racionalizacije troškova. intravenske mešavine. imunosupresivi. posuña i opreme za izradu magistralnih i galenskih lekova. pakovanje. kao i izbegavanje i smanjenje tih reakcija. jačina. peritonealnu dijalizu i irigaciju. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima.

vrstama analiza koje laboratorija izvodi. primenom etičkog kodeksa u praksi i procenom profesionalne odgovornosti. osnovama zdravstvene statistike i farmakoekonomije. opremom. Toksikološka hemija . Pripravnički staž diplomirani farmaceut . analizi i evidenciji.medicinski biohemičar obavlja u biohemijskoj. medicinskih sredstava. toksikološkoj laboratoriji i laboratoriji sanitarne hemije. klinički centar. Sanitarna hemija . izradom planova i programa aktivnosti vezanih za sprovoñenje farmaceutske zdravstvene delatnosti.5 nedelja. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . procedurama i uputstvima za rad u skladu sa smernicama Dobre kontrolne laboratorijske prakse.5 nedelja. osnovnim etičkim načelima u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti. Nezavisno od tipa zdravstvene ustanove u kojoj obavlja staž (dom zdravlja. 5. odnosno magistralnim formulama. 3. bolnica.U laboratoriji za kontrolu kvaliteta lekova pripravnik se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima laboratorije za kontrolu lekova.2 meseca. galenskih i magistralnih lekova. toksikološkoj i sanitarnoj laboratoriji pripravnik se upoznaje sa: – organizacijom rada i osobljem laboratorije. izdavanjem . rasporedom prostorija u laboratoriji. V PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE . sistemom i načelima zdravstvene zaštite i organizacijom zdravstvene službe.MEDICINSKE BIOHEMIČARE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . Medicinska biohemija . finansiranjem zdravstvene zaštite i sistemom zdravstvenog osiguranja. planom mreže zdravstvenih ustanova. ljudskim pravima i vrednostima u zdravstvenoj zaštiti i pravima i dužnostima pacijenta. obradom i procenom rezultata ispitivanja. ispitivanjem i kontrolom kvaliteta aktivnih i pomoćnih supstanci. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. nacionalnom ili drugim priznatim farmakopejama ili proverenim metodama analize. kozmetičkih sirovina i proizvoda primenom odgovarajućih metoda analize u skladu sa evropskom.medicinske biohemičare: U toku pripravničkog staža pripravnik treba da primeni znanja i savlada veštine koje je stekao u toku studiranja. ambalaže. zakonskim propisima vezanim za ispitivanje i kontrolu lekova. njihovom praćenju. Tokom obavljanja pripravničkog staža u biohemijskoj. toksikološke hemije i sanitarne hemije u toku trajanja pripravničkog staža. medicinskih sredstava i kozmetičkih proizvoda. Socijalna farmacija Pripravnik se upoznaje sa: propisima iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti. sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti. 2. posebno apoteka. privatna laboratorija) diplomirani farmaceut . podelom poslova i odgovornosti. Laboratorijska hematologija i hemostaza . radom epidemiološke službe i ulogom farmaceuta u vanrednim prilikama. 4.medicinske biohemičare: 1.medicinski biohemičar mora obavezno savladati program pripravničkog staža kroz praktičan rad i upoznavanje sa poslovima koje se sprovode na primarnom.7 meseci i 2 nedelje. voñenjem laboratorijske dokumentacije. 3.

interpretacijom rezultata. lipodi. položaj tela. itd. holesterol. LDL-holesterol (računski). antikoagulanasa i drugih biohemijskih parametara (hemoglobin. imunoglobulini) na analitički postupak odreñivanja biohemijskih parametara. natrijum. alanin-aminotransferaza. 3) upoznavanje sa automatizacijom u medicinsko-biohemijskim laboratorijama: a) Biohemijski i hematološki analizator: upoznavanje sa principom rada aparata i samostalan rad na aparatu uz nadzor mentora i korišćenje stručne literature. kalcijum. procedurama i uputstvima za rad u laboratoriji. cirkadijalni ritam.glutamiltransferaza. kalijum. ukupni proteini. 1. primena standardizovanih postupaka u uzorkovanju. bilirubin. b) Koagulometar. načinom uzorkovanja. b) analitički faktori: uticaj lekova. 4) upoznavanje sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza: a) preanalitički faktori: uticaj načina uzimanja uzoraka krvi. merenje supstanci. albumin. trigliceridi. lipaza. adekvatno čuvanje rastvora. biološkim materijalom iz koga se vrši odreñivanje. promene u uzorku nakon vañenja krvi. Medicinska biohemija 1) biološki materijal: vrste i načini uzimanja biološkog materijala. drugim metodama za odreñivanje datog parametra. pravilima ponašanja (u meñusobnim komunikacijama zaposlenih. Supstrati i metaboliti. ishrana. analizator za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja (luminometrija.) . referentnim intervalima i kliničkom primenom. bilirubin (ukupan i direktan). greške u obeležavanju uzoraka. Enzimi: aspartat-aminotransferaza. rukovanju i čuvanju biološkog materijala. C-reaktivni protein. literaturom. fosfat. hemiluminiscencija. fizički napor. v) postanalitički faktori: ispisivanje i izdavanje rezultata.zavisno od opremljenosti laboratorije: upoznavanje sa principom rada aparata i analizama koje se rade u laboratoriji. Test opterećenja: glukozom. α . izrada rastvora poštujući zahteve za izradu rastvora. alkalna fosfataza. interpretacija i validacija rezultata. lipidi. klinički-relevantnih analiza: pre izvoñenja analize pripravnik se upoznaje sa: metodom odreñivanja. 5) izvoñenje opštih. mokraćna kiselina. hemoliza. trudnoća. elektroliti. kreatin-kinaza. 2) pravljenje rastvora: priprema hemikalija i posuña. TIBC. farmakološki aktivne supstance i lekovi i dr. plameni fotometar. prijem i trijaža biološkog materijala. merama zaštite na radu.amilaza. . hloridi. ograničenjima metode.rezultata i voñenjem laboratorijske dokumentacije. proteini: glukoza. kreatinin. elementi u tragu. sa pacijentima i drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima). stručnom literaturom u laboratoriji. voñenje laboratorijske dokumentacije. ureja. aparat za očitavanje test-traka za urin. γ . laktat-dehidrogeneza. HDL-holesterol. klirens kreatinina. imunohemijski analizator. faktorima koji utiču na izbor metode odreñivanja. stres. gvožñe.

hemijski pregled test trakama i hemijskim metodama za pojedina konstituente urina. ugljenih hidrata. pravilno uzimanje uzorka. eritrocitni indeksi. leukociturija i dr. interpretacija rezultata krvne slike dobijene na hematološkom brojaču. pH.6) pregled urina: izgled. kritičko tumačenje informacije na deklaracijama. Zavisno od nivoa zdravstvene delatnosti kojoj laboratorija pripada pripravnik može učestvovati u izvoñenju drugih specijalizovanih analiza iz oblasti biohemije i hematologije. 2. uticaj greške na rezultat laboratorijskog odreñivanja i kliničku odluku. 7) pregled fecesa: okultno krvarenje. mineralnih materija. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. odreñivanje fizičkih i hemijskih parametara u vodi za piće i predmetima opšte upotrebe. 4. odreñivanje retikulocita. 8) upoznavanje sa principima osiguranja kvaliteta rada i racionalne laboratorijske dijagnostike: unutrašnja i spoljašnja kontrola kvaliteta rada u laboratoriji. 3. sedimentacija eritrocita. kontrola antikogulantne terapije. leukocitarna formula. hematokrit. mikroskopski pregled sedimenta urina. Laboratorijska hematologija i hemostaza Odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču (eritrociti. procena kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica na osnovu odreñivanja nutrimenata (proteina. procena prilagoñenosti sastava dijetetskih proizvoda specifičnim nutritivnim potrebama. 5) ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica. relativna gustina. pisanje i izdavanje mišljenja. Sanitarna hemija 1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor homogenog uzorka. lečenju i praćenju pacijenata. boja. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. 3) osiguranje kvaliteta rada u sanitarnoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u laboratoriji sanitarne hemije. izračunavanje energetske vrednosti namirnica i dijetetskih proizvoda. polarimetrijske. kolorimetrijske i hromatografske tehnike. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena. lipida. interpretacija rezultata. aditiva i kontaminanata. učešće u konsultacijama sa ostalim zdravstvenim radnicima u cilju racionalne i ekonomične laboratorijske dijagnostike i izbora relevantnih analiza i protokola u dijagnostici. Toksikološka hemija . trombociti). upoznavanje sa značajem merne nesigurnosti. izrada krvnog razmaza i mikroskopsko odreñivanje leukocitarne formule. konfirmatorni testovi. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe. spektrofotometrijske. mikrohematurija. 2) dokumentacija u sanitarnoj laboratoriji: zahtev za analizu. odreñivanje fibrinogena. leukociti. interpretacija rezultata pregleda urina (proteinuirija. utvrñivanje greške primenom kontrolnih karti i kontrolnih pravila. volumentrijske. merenje hemikalija i izrada rastvora. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe: osnovne metode analize namirnica. mikroskopsko odreñivanje leukocita i trombocita. koje obuhvataju gravimetrijske. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. vitamina).). vode.

vode i zemljišta. 3) osiguranje kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji.1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor i uzimanje uzoraka. dijagnostičko-terapeutskim postupcima. identifikacija opojnih droga u urinu. obučava se za primenu preventivnih mera na očuvanju zdravlja. upoznaje se sa postupcima zdravstvene nege. b) ekotoksikološka ispitivanja: uzorkovanje vazduha. kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na kvalitet i zdravstvenu ispravnost namirnica. sistematskim i drugim pregledima. biomarkeri ekspozicije i efekta pri trovanju metalima i organskim rastvaračima. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za zdravstvenu negu zdravog i bolesnog pojedinca. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. 5. otrove i opojne droge. aditiva. . odreñivanje sadržaja etil alkohola u krvi. merenje hemikalija i izrada rastvora. OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE). osnovni elementi procene rizika na zdravlje ljudi. interpretacija rezultata. aerosedminet) odreñivanje sadržaja toksičnih metala i fenola u vodama. . osnovni elementi ekološke procene rizika. 2) dokumentacija u toksikološkoj laboratoriji: toksikološki zahtev i nalaz. 5) toksikološka ispitivanja: zavisno od tipa laboratorije u kojoj pripravnik obavlja staž izvodi se program a) ili b). zdravstveno-vaspitnim radom.skrining procedure. VI PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE. a) kliničko-toksikološka ispitivanja: biološki materijal . prijemom i trijažom pacijenata. NOx. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. krining lekova i njihovih metabolita u telesnim tečnostima. porodice ili grupe u odgovarajućoj oblasti. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. toksikološke hemije i sanitarne hemije Opšti zakoni iz oblasti zdravstva.2 meseca.zdravstvena nega u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . Plan i program pripravničkog staža za medicinske sestre: .zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . vode za piće i predmeta opšte upotrebe. odreñivanje sadržaja najznačajnijih aerozagañivača (SO2. ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANJU DO ČETIRI GODINE I VIŠIM OBRAZOVANJEM 1. čestica prašine.4 meseca.

za primenu dijagnostičko terapeutskih mera u preoperativnoj i postoperativnoj zdravstvenoj nezi. srca i krvnih sudova. upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa oboljenjima i povredama pluća i disajnih puteva. za transport obolelog ili povreñenog. specifičnostima higijenskog režima sa akcentom na sprečavanju bolničkih infekcija. upoznaje se sa ulogom porodice u procesu lečenja i rehabilitacije psihijatrijskog bolesnika i pomoći bolesniku u krizi. U patronažnoj službi pripravnik se upoznaje: sa ulogom. osposobljava se za zdravstvenu negu bolesnika u psihijatriji. za psihosocijalnu rehabilitaciju.3 nedelje Upoznaje se sa poslovima na prijemu i zbrinjavanju hitnih stanja.4 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada u jedinici za intenzivnu negu i terapiju. b) Zdravstvena nega u intenzivnoj terapiji . obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za zdravstvenu negu grupacija stanovništva koje su obuhvaćene patronažnim posetama. v) Zdravstvena nega u psihijatriji . specifičnostima područja koju pokriva patronažna služba.upoznaje se sa epidemiologijom i specifičnostima odgovarajuće populacije. . obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za izvoñenje dijagnostičko terapeutskih mera i procedura u hitnim stanjima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. psihijatrijskim i ginekološkim oboljenjima.3 nedelje Upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa psihičkim smetnjama. sa organizacijom službe.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada hirurškog odeljenja. kao i specifičnim etičkim pitanjima u zdravstvenoj nezi ovih bolesnika i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. Obučava se za psihičku podršku bolesniku ili povreñenom i članovima njegove porodice. g) Zdravstvena nega u hirurgiji . obučava se za hitan prijem bolesnih i povreñenih. obučava se za prijem i zdravstvenu negu hirurškog bolesnika. mišića i nerava kao i bolesnika sa akutnim trovanjima. obučava se za trijažu sa identifikacijom i rešavanjem problema u okviru zdravstvene nege. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. trbušnih organa. poznavanje upotrebe brzo delujućih lekova. organizacijom i zadacima patronažne službe. 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Zdravstvena nega u službi za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja . kostiju. Obučava se za primenu dijagnostičko terapeutskih mera kod životno ugroženog bolesnika (enteralno i parenteralno hranjenje. prijemom bolesnika. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. transfuzije krvi i krvnih derivata kao i delovanje medicinskih aparata i njihovu upotrebu). sarañuje sa drugim službama u zdravstvenim ustanovama. Upoznaju se sa zdravstvenom negom umirućeg pacijenta i postupanjem sa umrlim.

b) Akušerstvo Upoznaje se sa prijemom i trijažom trudnica.zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . . radiološka. ranoj dijagnostici karcinoma. radom na odeljenju visokorizičnih trudnoća uz primenu savremenih elektronskih aparata. obučava se za prijem i zdravstvenu negu internističkog bolesnika.zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama . sprovoñenje mera na prevenciji intrahospitalnih infekcija i saradnjom sa drugim članovima tima: ginekolog . osposobljava se za rad za primenu diajgnostičko-terapijskih mera. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.4 nedelje . Obučava se za voñenje fiziološkog poroñaja i zaštite meñice pri poroñaju i asistiranju akušeru kod nepravilnih poroñaja i kod akušerskih operacija. edukacije pacijenata o higijenskom dijetetskom režimu i samozbrinjavanju.4 meseca. 2.lekar. kontroli involucije.d) Zdravstvena nega u internoj medicini . zbrinjavanje hitnih ginekoloških stanja. obučava se za prijem i trijažu ginekoloških pacijenata. edukaciji porodilje o higijensko dijetetskom režimu.2 meseca.kineziterapija u oblasti traumatologije .3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima internističkog odeljenja. za pripremu pacijenta za različita endoskopska. obučava se za rad u savetovalištu za planiranje porodice i savetovalištu za trudnice i za saradnju sa drugim članovima tima . pedijatar. obučava se za pripremu i asistiranje pri malim hirurškim intervencijama. pripremu pacijenata za operativne zahvate i zdravstvenom negom kod operisanih pacijenata u okviru intenzivne nege i odeljenja ginekologije.4 nedelje . Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Ginekologija Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima ginekološkog odeljenja. anesteziolog. Obučava se za prvu negu novoroñenčeta i procena stanja. 3. radioizotopska i druga ispitivanja.akušer. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za rad za primenu dijagnostičko-terapijskih mera u oblasti zdravstvene zaštite žena. nezi epiziotomije ili operativne rane. za rad na akušerskom odeljenju. Plan i program pripravničkog staža za više ginekološko-akušerske sestre i strukovne medicinske sestre . izvoñenjem i kontrolom sterilizacije. Plan i program pripravničkog staža za strukovne fizioterapeute i više fizioterapeute: . o dojenju i nezi deteta.babice: . Obučava se za rad na funkcionalnom ispitivanju i lečenje steriliteta. prihvatom porodilje u porodilište i kontrolom kroz sva poroñajna doba. hitnu reanimaciju novoroñenčeta. za primenu dijagnostičko terapijskih mera. polivalentna patronažna sestra i socijalni radnik. Upoznaje se sa planiranjem zdravstvene nege i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.fizikalna terapija . dijetetičar i socijalni radnik.

obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa internističkih pacijenata. 4. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa neuroloških pacijenata. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. opremom i tehnikom koja se koristi u sali za kineziterapiju dece. specifičnostima u oblasti traumatologije. 2) Kineziterapija u oblasti traumatologije Pripravnik se upoznaje sa organizacijom odeljenja za traumatologiju.kineziterapija u oblasti interne medicine . obučava se za pristup detetu i porodici.4 nedelje . sredstvima i tehnikom koje se koriste u fizikalnoj terapiji. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa.kineziterapija u oblasti pedijatrije . voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. 5) Kineziterapija u internoj medicini Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti interne medicine. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.8 nedelja . Obučava se za terapeutsku procenu stanja i uzimanje funkcionalnog statusa deteta. zadacima rehabilitacionog tima. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa pulmoloških pacijenata.4 nedelje . za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.kineziterapija u oblasti neurologije ..rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . sarañuje sa ostalim članovima rehabilitacionog tima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. aparatima. 4) Kineziterapija u neurologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u neurologiji. 3) Kineziterapija u oblasti pedijatrije Pripravnik se upoznaje sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pedijatrije.4 nedelje . kao i za njihovu edukaciju. specifičnostima u oblasti fizikalne terapije i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.kineziterapija u oblasti pulmologije . za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.4 nedelje 1) Fizikalna terapija Pripravnik se upoznaje sa odeljenjem za fizikalnu terapiju. 6) Kineziterapija u pulmologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pulmologije. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. Plan i program pripravničkog staža za strukovne radne terapeute i više radne terapeute: .

priprema lekove. medicinska sredstva i dr. parafarmaceutskih proizvoda. društvenih i uobičajenih svakodnevnih aktivnosti. sterilnih rastvora. 2) Rad u bolničkoj apoteci Osposobljava se za prijem lekova. za rad sa decom iz rizičnih porodica. savetovanju za adekvatan izbor zanimanja. medicinskih sredstava. proprioceptivnih. za ergonomsko prilagoñavanje pribora i alata.8 nedelja 1) Rad u apoteci Pripravnik se upoznaje i obučava za izdavanje i prodaju lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. profesionalnih. učestvuje u proizvodnji i podeli masti i infuzionih rastvora i učestvuje u kompjuterskoj obradi podataka. deklaracija i uputstava. prevenciji deformiteta kod dece i omladine sa izraženim lošim držanjem. 5. Učestvuje u obradi i pripremi recepata za fakturisanje. posturalnoj disfunkciji dece i omladine.12 nedelja . 3) Rad u galenskoj laboratoriji .rad u bolničkoj apoteci . za nastavljanje školskih.rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . medicinskih sredstava. treningu za korišćenje zaštitnih pokreta i položaja osoba sa rizikom. čulnih i kognitivnih funkcija. motornih. učestvuje u prijemu lekova.rad u galenskoj laboratoriji . psihomotornih.. medicinskih sredstava. za proučavanje. za potrebe zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica. i u defektiranju lekova.16 nedelja 1) Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za samostalan rad na prevenciji lošeg držanja tela. parafarmaceutskih proizvoda. Plan i program pripravničkog staža za strukovne i više farmaceutske tehničare: . zavojnog materijala. izdavanju lekova. parafarmaceutskih proizvoda. Osposobljava se za edukaciju pacijenta kod korišćenje ortoza. proveri obezbeñenosti sertifikata. sredstava za dezinfekciju. funkcionalnih pomagala i proteza. korektivnih i funkcionalnih pomagala. proveri roka upotrebe. zavojnog materijala na osnovu trebovanja sa odeljenja. medicinskih sredstava. projektovanje i izradu protektivnih.rad u apoteci . u pravilnom čuvanju i tretmanu lekova. aparata. dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda u prevenciji i lečenju. za planiranje i sprovoñenje korektivnih položaja priručnim i posebno projektovanim i izrañenim sredstvima. Obučava se za projektovanje fizičke sredine osoba sa invaliditetom i za edukaciju osoba iz pacijentovog okruženja. davanje uputstava i treninga za aktivnosti svakodnevnog života kod osoba sa početnim ili uznapredovalim znacima oboljenja ili oštećenja organizma.4 nedelje . za poboljšanje funkcionalnih sposobnosti i razvijanje sposobnosti prilagoñavanja i kompenzovanja. 2) Rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Osposobljava se za samostalni rad kod provere sposobnosti.

rad u radiološkoj terapiji . optimizaciju doze. centriranje i nega bolesnika.12 nedelja Osposobljava se za rad na prevenciji i unapreñenju zdravlja kroz zdravstveno vaspitni rad kod svih grupacija stanovništva. injekcionih rastvora. optimizacija doze. postavljanje. rastvora. Plan i program pripravničkog staža za strukovne nutricioniste .Osposobljava se za praktičan rad na izradi sledećih grupa galenskih lekova: prečišćene vode. kapsula i tableta. i sa korišćenjem celokupne dodatne i pomoćne opreme. optimizacijama doze i zaštitom bolesnika. proton slikom. za postavljanje bolesnika u pravilan položaj za snimanje. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinskog radiologa i višeg radiološkog tehničara . uzimanje nutritivne anamneze. za čuvanje kontrastnog i drugog materijala i opreme koja se koristi prilikom pregleda i za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.12 nedelja . količine namirnica i organoleptička svojstava obroka. nadzor nad sprovoñenjem organizacije i postupka rada u celokupnom sistemu ishrane. sa izborom T1 ili T2 faze. Pripravnik se u dijagnostici sa magnetnom rezonancom upoznaje sa načinom postupanja i pravilima pri radu u magnetnom polju. planiranje nabavke hrane i kontrola kvaliteta namirnica.4 nedelje 1) Rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci Pripravnik se upoznaje sa radom u radiološkoj dijagnostici. 2) Rad u radiološkoj terapiji . za izbor odgovarajućeg softverskog programa za pregled. kontrolu pripremljenih obroka. Osposobljava se za samostalno odreñivanje dijetoterapije pacijenata u stacionarnoj ustanovi. infuzionih rastvora). organizaciju pravilnog skladištenja namirnica. karakteristikama tkiva kao i detekcijom i prijemom signala. analizu učinka dijetetske ishrane na dijagnostičke i terapeutske postupke.rad u nuklearnoj medicini . sterilnih preparata (kapi i masti za oči. masti. sa tehnikama i načinom dobijanja slike-filma. gelova. za sastavljanje i planiranje jelovnika prema dijetalnim šemama i normativima. saradnju sa higijensko-epidemiološkom službom i drugim službama i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. 6.4 nedelje . opremom sa pulsnom sekvencom. izračunavanje i prilagoñavanje energetskih potreba korisnika.16 nedelja .ishrana bolesnih ljudi . sa osnovnim principima fizike i upravljanja. 7. izbor faktora ekspozicije. sirupa.rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci . Sarañuje sa radiologom i drugim lekarima kao deo multidisciplinarnog tima. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.dijetetičare: . Pripravnik se u okviru oblasti kompjuterizovane tomografije obučava za pripremu materijala i pripremu radiološke opreme.dijetetičare i više nutricioniste . losiona.ishrana zdravih ljudi . Osposobljava se za korišćenje radiološke opreme u interventnoj radiološkoj dijagnostici. rektalnih i vaginalnih oblika. krema.

laboratorija .higijena i humana ekologija .2 nedelje . aseptičkim obeležavanjem radiofarmaka.socijalna medicina . mužom generatora i merenjem radioaktivnosti. izračunavanjem tačnog volumena i aktivnosti. 8. sa načinom utvrñivanja energetskih potreba. 3) Rad u nuklearnoj medicini Upoznaje sa radom u nuklearnoj medicini.unapreñenje ishrane . multidisciplinarnim pristupom pri izvoñenju tretmana i voñenju medicinske dokumentacije i evidencije. 3) Dezinfekcija. rukovanje opremom za sprovoñenje tretmana. primene kalupa. postavljanje bolesnika u odgovarajući položaj. skladištenjem. uzorkovanje površinske i otpadne vode.6 nedelja 1) Higijena i humana ekologija U oblasti higijene i humane ekologije pripravnik se osposobljava za samostalno uzorkovanje vode za piće.4 nedelje .kontrola i prevencija bolesti . načinom njihovog dobijanja. kao i potreba za hranljivim i zaštitnim materijama. pripravnik se upoznaje sa antropomertijskim instrumentima i merenjima i procenom stanja uhranjenosti.1 nedelja . 2) Unapreñenje ishrane U oblasti unapreñenja ishrane. Upoznaje se sa načinom odvajanja. dezinsekcija i deratizacija . sa protokolom izrade dijeta zdravih i bolesnih osoba. Upoznavanje sa načinom voñenja evidencije o tretmanu koji je primenjen kao i o čuvanju podataka. i drugih parametara. Obučava se za rukovanje opremom i obezbeñivanjem tačnosti i pouzdanosti opreme. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog sanitarno-ekološkog inženjera i višeg sanitarnog tehničara .2 nedelje .3 nedelje . dezinsekcija i deratizacija .dezinfekcija. upoznaje se sa osnovnim parametrima za izbor optimalnih uslova pregleda i sa zaštitom od zračenja i optimizacijom doze kao i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.radna sredina . kretanja i tretiranja sa infektivnim medicinskim otpadom.Upoznaje se sa radom u radiološkoj terapiji i ulogom u planiranju tretmana. postavljanje bolesnika.6 nedelja . namirnica i predmeta opšte upotrebe. odreñivanju veličine polja. vazduha i sedimentne materije i obučava se za rad na ureñajima za uzorkovanje vazduha i sedimenata. Obučava se za zaštitu od zračenja i optimizaciju doze. radiofarmacima. načinom pisanja i izradom izveštaja i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. briseva sa radnih površina.

imunohemija . Upoznaje se sa monitoringom hladnog lanca vakcina i kalendarom vakcinacije i uzima materijal za laboratorijske analize u ustanovi i na terenu. u sprovoñenju protivepidemijskih mera. 6) Laboratorija U oblasti laboratorijske delatnosti. zdravstvenom nadzoru nad kliconošama zaraznih bolesti. dezinsekcije i deratizacije i upoznaje se sa procedurama sistema kontrole kvaliteta.transfuzija . pripravnik se upoznaje sa postupcima za proveru održavanja higijene u radnoj sredini. 9. rukovanju i čuvanju biološkog materijala. kao i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.4 nedelje 1) Biohemijska laboratorija U biohemijskoj laboratoriji.7 nedelja .mikrobiološke laboratorije . primenu standardizovanih postupaka u uzorkovanju. dezinsekcije i deratizacije.patohistologija . 4) Kontrola i prevencija bolesti U oblasti kontrole i prevencije bolesti. namirnica i predmeta opšte upotrebe i upoznaje se sa postupcima kontrole sterilnosti.2 nedelje . 5) Socijalna medicina U oblasti socijalne medicine.U oblasti dezinfekcije. pripravnik se osposobljava za rad u zdravstvenom nadzoru nad osobama koje podležu obaveznom sanitarnom pregledu. i obučava se za prethodno i periodično ispitivanje sanitarno higijenskih uslova u radnoj sredini. učestvuje u izradi izveštaja o odreñenim parametrima demografskog kretanja stanovništva. 7) Radna sredina U oblasti radne sredine. Obučava se za poslove zdravstvenog vaspitanja i promociju zdravlja.biohemijska laboratorija .2 nedelje .2 nedelje . Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinsko-laboratorijskog tehnologa i višeg laboratorijskog tehničara: .hematološka laboratorija . prijavljivanju i evidentiranju zaraznih bolesti. pripravnik se obučava za samostalno obavljanje poslova dezinfekcije. pripravnik se osposobljava za prikupljanje podataka iz oblasti zdravstvene statistike. Upoznaje se sa radom laboratorije i procedurama analize uzoraka sanitarne hemije i toksikologijom. upoznaje se i osposobljava za samostalan rad na aparatima u . pripravnik se upoznaje sa postupcima analize vode.7 nedelja . pripravnik se obučava za uzimanje. prijem i trijažu biološkog materijala. sa intrahospitalnim infekcijama i merama za njihovo sprečavanje i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. prijavljivanju i evidentiranju nezaraznih bolesti.

u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . hemijski i mikroskopski pregled urina i pregled fecesa. osposobljava se za izvoñenje standardnih biohemijskih analiza.tehničara (opšti smer). Plan i program pripravničkog staža za medicinsku sestru . 6) Laboratorija za imunohemiju U laboratoriji za imunohemiju. pedijatrijsku sestru. pravljenje hranljivih podloga i rad na mikrobiološkim analizatorima. pripravnik se obučava se za rad na imunohemijskim analizatorima za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja. odreñivanje fibrinogena. čuvanje i transport krvi. 2) Hematološka laboratorija U hematološkoj laboratoriji.laboratoriji. pripravnik se osposobljava za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji. bojenju i ostalim pripremama za dijagnostiku uzoraka. obrada. 1) Za medicinsku sestru tehničara (opšti smer) i pedijatrijsku sestru: . pripravnik se osposobljava za samostalno uzimanje krvi. pripravnik se osposobljava za odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču i izradu standardnih hematoloških testova. kao voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. 4) Patohistologija U patohistološkoj laboratoriji. prenatalna ispitivanja krvi i za pretransfuziona testiranja krvi i komponenata krvi. 3) Transfuzija U transfuziji. upoznaje se sa različitim tehnikama i metodama u imunohemijskim laboratorijama.3 meseca. ispitivanje i kontrolu krvi davalaca. pripravnik se osposobljava za rad na fiksiranju i kalupljenju uzoraka. sečenju. . obučava se za sterilizaciju laboratorijskog posuña. 5) Mikrobiološka laboratorija U mikrobiološkoj laboratoriji. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplatinskog vremena. sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza. zasejavanje biološkog materijala na podloge. ginekološko-akušersku sestru i medicinsku sestru vaspitača: . konzervaciju. rukovanje sterilnim materijalom. VII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM 1.u domu zdravlja .3 meseca. pravljenje i bojenje preparata.

sprovoñenju terapije i uzimanju materijala za analize. priprema decu za uzimanje obroka i spavanje. Plan i program pripravničkog staža za laboratorijskog tehničara: . održava ličnu higijenu dece. obučava se u kontroli vitalnih funkcija. Prati stanje u odnosu na kretanje zaraznih bolesti. a posebno na sprečavanju intrahospitalnih infekcija i AIDS-a. sprovoñenje svih higijensko-epidemioloških mera i sprečavanje intrahospitalnih infekcija. priprema bolesnice za pregled i ginekološke intervencije. higijenskih i kulturnih navika. voñenje odgovarajuće medicinske dokumentacije. 4. vrši nadzor nad licima zaposlenim u prometu namirnica i nad drugim licima koja podležu zdravstvenom nadzoru. Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje poslova i zadataka svoje struke u cilju pružanja zdravstvene zaštite i sprovoñenje terapijskih procedura u oblasti: fototerapije. buka. elektroterapije. uzima uzorke za hemijska i mikrobiološka ispitivanja i vodi potrebnu evidenciju. 3. usmeravanje na savlañivanje metoda i postupaka u cilju pružanja zdravstvene zaštite u domenu primarne.zamena roditelja). Plan i program pripravničkog staža za fizioterapeutskog tehničara: . sprovodi ishranu deteta. sprovodi zdravstveno-vaspitni rad sa trudnicom i babinjarom. snabdevanjem vodom i dispozicije otpadnih materijala i druge faktore okoline koji utiču na ljudsko zdravlje. 3) Za medicinsku sestru . prati stanja trudnice u sva četiri poroñajna doba. radi na poslovima dizenfekcije. radi na adaptaciji novoprimljenog deteta. sonoterapije. dezinsekcije i deratizacije. primenjuje vaspitne postupke u cilju što uspešnijeg emocionalnog kontakta (sestra . rasta i razvoja. na području na kome deluje zdravstvena ustanova. upoznavanje sa primenom principa ishrane zdravih i bolesnih ljudi. Plan i program pripravničkog staža za sanitarno-ekološkog tehničara.Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje opštih i specijalizovanih poslova zdravstvene nege. praktičan rad na voñenju osnovne medicinske dokumentacije i evidencije.služba fizikalne medicine i rehabilitacije . vrši nadzor nad javnim i individualnim vodnim objektima kao i objektima za dispoziciju otpadnih materija. priprema bolesnica za operaciju i sprovodi negu operisanih bolesnica. . organizuje i sprovodi slobodne i usmerene aktivnosti dece. mehanoterapije. pribor i instrumente za rad. kontrolu vitalnih funkcija dece.vaspitača: Osposobljava se za prijem i trijažu dece u ustanovama za dnevni boravak i specijalizovanim ustanovama. prašina).6 meseci. radi na formiranju radnih. sarañuje sa roditeljima. vrši prijem i trijažu trudnica. sprovodi terapiju (pareteralnu i preroralnu). 2) Za ginekološko-akušersku sestru: Priprema potreban materijal. izdaje i vodi evidenciju sanitarnih knjižica. vodi evidenciju kliconoša. 2. primenu metode asepse i antisepse i rad u aseptičnim uslovima. učestvuje u ispitivanju životne i radne sredine (zagañenost vazduha. vodi medicinsku dokumentaciju. krioterapije. nega i kontrola trudnice kod patoloških trudnoća. hidroterapije. vodi zdravstvenu i pedagošku dokumentaciju. termoterapije. upoznavanje osnovnih principa i ciljeva zdravstvenovaspitnog rada i učestvovanje u sprovoñenju zdravstveno vaspitanja kao integralnog rada u svakodnevnoj praksi.6 meseci.u zavodu za javno zdravlje . sekundarne ili tercijarne prevencije. socijalnih.

.kliničko-biohemijska laboratorija . kontrola sterilizacije. .fiksna protetika . Plan i program pripravničkog staža za farmaceutskog tehničara: . pribora.2 meseca.hematologija . priprema instrumenata. zavojnog materijala. Plan i program pripravničkog staža za zubnog tehničara: . čišćenje i dezinfekcija pribora i aparata.oralna hirurgija .2 meseca.stomatološka protetika . . Prijem pacijenata i priprema za stomatološke intervencije. Osposobljavanje za praktičar rad na izradi svih galenskih pripravaka koji služe kao baza za dalju izradu raznih farmaceutskih oblika.5 meseca.2.1 mesec . izdavanje lekova bez recepata. 6.3 meseca. sprovoñenje preventivnih mera i zdravstveno-vaspitni rad.preventivna i dečja stomatologija .mobilna protetika .bolnička apoteka . materijala. 5. obeležavanje.u mikrobiološkoj laboratoriji . vrši sterilizaciju odreñenih magistralnih pripravaka i galenskih lekova. . medikamenata i potrebnog pribora i staranje o njihovom pravilnom utrošku.2 meseca. priprema radnog mesta za dijagnostičke procedure.paradontologija i bolesti usta .1 mesec.bolesti zuba .apoteka . Uzimanje i prijem biološkog materijala od pacijenata. .5 meseca.1 mesec.2. 7. upoznavanje sa osnovnim principima rada aparata na kojima izvodi analize. voñenje i čuvanje stomatološke dokumentacije. konzervativnu i hiruršku terapiju na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža. . trebovanje i čuvanje instrumenata. dijetetskih preparata. priprema svih farmaceutskih oblika lekova za prodaju bez recepata. Plan i program pripravničkog staža za stomatološku sestru . . medikamenata i materijala za stomatološke intervencije na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža i asistiranje stomatologu za vreme izvoñenja intervencija. raspremanje radnog mesta posle stomatoloških intervencija. obavljanje destilacija i redestilacije vode. dezinfekcija i sterilizacija instrumenata i materijala.2 meseca.2 meseca. samostalno izvoñenje poverenih analiza..1 mesec.tehničara: . . priprema za rad biološkog materijala.galenska laboratorija .1 mesec. . sredstava za ličnu higijenu i kozmetičke preparate za potrebe domova zdravlja i dr.

namenskih krunica svih vrsta mostova koji su programom predviñeni za četvrti stepen. Izrada svih faza rada kod jednodelnih livenih i fasetiranih krunica.ortodonski aparati . izrada ortodonskih aparata od sokliranja modela (izrada različitih ortodonskih kukica i opruga) do definitivne izrade sa ugradnjom elemenata. VIII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE SARADNIKE SA VISOKOM. odnosno fakulteta Broj i datum izdate diplome Naziv i mesto zdravstvene ustanove/ odnosno privatne prakse (M.1 mesec.. delimičnih krunica. VIŠOM I SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM U zavisnosti od vrste i stepena školske spreme pripravnik se osposobljava za samostalno obavljanje odreñenih poslova zdravstvene zaštite.) (Potpis direktora/ potpis osnivača) mesto . izrada svih faza rada totalnih i parcijalnih proteza (kako klasičnih tako i skeletiranih proteza i retencionih elemenata) od anatomskog otiska do definitivne obrade i poliranja kao i izrada svih vrsta reparatura parcijalnih i totalnih proteza. Obrazac 1 PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE Prezime pripravnika (Očevo ime ) i ime Datum roñenja Diplomirao-la dana Naziv škole. inleja. nadgradnji.P.

radnika . zdr.P.P.saradnika Obrazac 2 ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA I Pred ispitnom komisijom obrazovanom rešenjem ministra zdravlja broj __________ od __________ godine polagao je stručni ispit _________________________ (ime i prezime) zdravstveni radnik u radnom odnosu .) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Staž završio-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse Naziv organizacione jedinice Trajanje praktičnog rada od do godine Opis poslova: Opisna ocena rada: (M.) (potpis direktora/ potpis osnivača) (Potpis i faksimil ovl.Staž započeo-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (M.

Predsednik komisije. III Zabeleška o odustajanju od stručnog ispita IV Kandidat JE-NIJE položio stručni ispit.________________________________________________ (Navesti organ koji je kandidatu odobrio polaganje ispita) Broj _____ od _________________________ godine. Postavljena su sledeća pitanja. II Stučni ispit je polagao dana Ispit je započeo u _____ časova. Članovi komisije . i to: STRUČNI DEO Pitanja: OPŠTI DEO Pitanja: Ispit je završen u _____ časova. Kandidat je završio __________________________________________________________________________ ___ (Navesti stručnu spremu) dana godine i pripravnički staž za Dana _________________________ godine.

spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. Ministar. .Obrazac 3 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik . Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit. Predsednik ispitne komisije.saradnik sa visokom str.

Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit. Predsednik ispitne komisije.saradnik sa višom i srednjom stručnom spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za _________________________ pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. MINISTAR . odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik .Obrazac 4 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful