P. 1
Pravilnik o pripravničkom stažu

Pravilnik o pripravničkom stažu

|Views: 144|Likes:
Published by Mickey Brown
prav
prav

More info:

Published by: Mickey Brown on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

PRAVILNIK

O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA
("Sl. glasnik RS", br. 50/2006, 112/2009 i 50/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se plan i program pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, bliži uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa) u kojima se može obavljati pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice, način voñenja pripravničke knjižice, program, sadržina, način i postupak polaganja stručnog ispita, kao i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu.

Član 2
Pripravnički staž je praktičan rad pod nadzorom ovlašćenog zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika - mentora, kojim se zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik (u daljem tekstu: pripravnik) osposobljava za samostalan rad, u skladu sa zakonom. Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita, u skladu sa zakonom.

Član 3
Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi koja ispunjava sledeće uslove, i to: 1) da obavlja odreñene poslove zdravstvene delatnosti prema zahtevima pojedinog dela plana i programa pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike; 2) da u obavljanju odreñenih poslova zdravstvene delatnosti iz tačke 1) ovog stava učestvuje zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita; 3) da ima potrebnu medicinsku i tehničku opremu za uspešno sprovoñenje programom predviñenog osposobljavanja prema zahtevima savremene medicine. Ako zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa u kojoj pripravnik obavlja pripravnički staž ne ispunjava uslove propisane u stavu 1. ovog člana, a prema propisanom planu i programu za odreñenu oblast, može ga uputiti u drugu zdravstvenu ustanovu, odnosno privatnu praksu u kojoj se taj deo staža može obaviti.

Član 4

Pripravnički staž se obavlja po planu i programu kojim su utvrñene preventivne, dijagnostičke, terapijske, procedure i veštine zdravstvene nege i rehabilitacione procedure i veštine koje pripravnik treba da savlada u toku pripravničkog staža. Plan i program pripravničkog staža odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5
Stručni ispit sastoji se iz opšteg i posebnog dela. U okviru opšteg dela vrši se provera: 1) osnovnih znanja o ustavnom ureñenju i propisima o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, lekovima i medicinskim sredstvima, penzijskom i invalidskom osiguranju i radnim odnosima. U okviru posebnog dela vrši se provera: 2) osposobljenosti zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika za samostalno preduzimanje i obavljanje stručno-medicinskih mera, postupaka i aktivnosti u vršenju poslova zdravstvene delatnosti predviñenih planom i programom pripravničkog staža iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 6
Pripravnički staž obavlja se u radno vreme u trajanju od 40 sati nedeljno. Pripravnički staž obavlja se po pravilu bez prekida. Pod opravdanim prekidom pripravničkog staža smatra se bolest, porodiljsko odsustvo i vojna obaveza. Ukoliko je došlo do opravdanog prekida pripravničkog staža u slučajevima iz stava 3. ovog člana, pripravnički staž se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Član 7
O obavljanju pripravničkog staža vodi se Pripravnička knjižica za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike na Obrascu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Pripravničku knjižicu izdaje zdravstvena ustanova i privatna praksa u kojoj je pripravnik zaposlen, odnosno sa kojim je zaključen ugovor o volonterskom radu radi obavljanja pripravničkog staža. Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji u skladu sa zakonom vrši neposredan nadzor nad obavljanjem pripravničkog staža upisuje u pripravničku knjižicu deo pripravničkog staža i overava ga svojim potpisom i faksimilom. Početak i završetak pripravničkog staža overava svojim potpisom i pečatom direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse, u kojoj je započet, odnosno završen pripravnički staž.

Član 8
Po završenom pripravničkom stažu zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa visokom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenom fakultetu i overenom pripravničkom knjižicom. Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa višom i srednjom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri zavodu za javno zdravlje, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenoj odgovarajućoj školi i overenom pripravničkom knjižicom. Prijava sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije 30 dana pre polaganja stručnog ispita. Mesto polaganja stručnog ispita odreñuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 9
Stručni ispit polaže se javno, istovremeno pred svim članovima ispitne komisije. Ispitnu komisiju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja za sve oblasti. Ispitna komisija sastoji se od predsednika i drugih članova komisije. Predsednik i drugi članovi ispitne komisije imaju najmanje isti stepen školske spreme kao i pripravnik koji polaže stručni ispit, kao i položen stručni ispit i pet godina rada u struci. U ispitnu komisiju imenuju se stručnjaci odgovarajuće školske spreme koji se bave odgovarajućim poslovima zdravstvene delatnosti. Poseban deo stručnog ispita za doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane farmaceute i diplomirane farmaceute - medicinske biohemičare ispituju ispitivači koji su dobili naziv primarijus.

Član 10
Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita posebno se obrazuju za: 1) doktore medicine; 2) doktore stomatologije; 3) diplomirane farmaceute; 4) diplomirane farmaceute medicinske biohemičare; 5) zdravstvene saradnike sa visokom školskom spremom; 6) zdravstvene radnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do četiri godine, sa višom i srednjom školskom spremom;

odnosno pri zavodu za javno zdravlje u roku predviñenom u stavu 1. Zdravstvenom radniku. Član 14 Zdravstvenom radniku. Član 16 Administrativno-tehničke poslove za ispitnu komisiju obavlja sekretar koji se imenuje aktom o obrazovanju ispitne komisije. Član 11 Po završenom stručnom ispitu komisija ocenjuje celokupan uspeh pripravnika. odnosno pri zavodu za javno zdravlje ako je iz opravdanih razloga sprečen da pristupi ispitu u roku odreñenom za polaganje stručnog ispita najmanje tri dana pre dana odreñenog za polaganje ispita. Član 12 Pripravnik koji ne položi stručni ispit može da polaže taj ispit u roku koji ne može biti kraći od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 3 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Ocena uspeha na stručnom ispitu glasi "položio" i "nije položio" i donosi se većinom glasova članova ispitne komisije. smatra se da ispitu nije pristupio. Član 17 . osnovne strukovne studije). sa višom i srednjom školskom spremom. Član 15 Pripravnik je dužan da obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 4 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. odnosno na studijama u trajanju do četiri godine. Sekretar je dužan da tokom polaganja stručnog ispita vodi zapisnik. ovog člana ili je razlog odustajanja od polaganja ispita neopravdan. Ukoliko pripravnik ne obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. Član 13 O toku ispita vodi se Zapisnik o polaganju stručnog ispita na Obrascu 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.7) zdravstvene saradnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije.

Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom 2. Predlog programa obuhvata nivoe znanja i veština prema sadržaju rada. Samostalan član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Sl. glasnik RS". br. broj 89/93).posmatra (označeno sa P). koliko puta (označeno brojem uz odgovarajuću skraćenicu). 2. Hirurgija 3 meseca 1 mesec 1 mesec 15 dana 15 dana b) Program pripravničkog staža obuhvata znanja i veštine koje doktor medicine treba da savlada u toku pripravničkog staža iz gore navedenih oblasti medicine.reprodukuje (označeno sa R).Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik RS". Član 18 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".izvodi (označeno sa I). Znanja . koji su označeni na sledeći način: 1. . PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA I PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU ŠEST GODINA a) Plan pripravničkog staža: 1. 112/2009) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". . Interna medicina 3. Veštine . Pedijatrija 4. Ginekologija 5.

1.posmatra I . i dr. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje metoda za rano otkrivanje nezaraznih bolesti Poznavanje mogućnosti i dometa preventivnih aktivnosti Poznavanje vodiča dobre prakse za najčešća oboljenja i stanja u PZZ (šećerna bolest. plućne bolesti i dr. patronažna služba) i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Poznavanje komunikacija sa drugim službama van zdravstvenog sektora i sa nevladinim organizacijama Poznavanje prevencije. lečenje. MKPY/II. rak.) Veštine: P . rehabilitacija i druge postupke sa bolesnicima koji se pojavljuju u ordinaciji opšte medicine Poznavanje mera racionalnog propisivanja lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. KVB. diferencijalne dijagnostike. Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom (3 meseca) Znanja: R .izvodi Specifičan način uzimanja anamneze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Objektivni pregled bolesnika Sistematski preventivni pregled odraslog sa ispitivanjem rizičnog ponašanja Neurološki pregled Psihijatrijski intervju Priprema obolelog i povreñenog za transport Obrada i previjanje hirurške rane R R R R R R R R R R R R R R R R R I10x I10x I 5x I 5x I 2x I 2x I 5x . povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti.reprodukuje Poznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Poznavanje prednosti kućnog lečenja i nege Principi palijativne nege Poznavanje pravnih okvira svog delovanja Poznavanje uloge i značaja primarne zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite Srbije Poznavanje programa unapreñenja zdravlja za populacione grupe sa kojima radi Poznavanje klasifikacionih sistema koji se koriste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (MKB/X.) Poznavanje principa voñenja medicinske dokumentacije i evidencije kao i etičke i pravne posledice (obaveze i prava pacijenata) Poznavanje načina komunikacije sa specijalističkim službama i drugim službama (npr. blagovremene dijagnostike.

dojenčad i adolescenti. s.reprodukuje Poznaje principe zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja s posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe kao što su novoroñenčad. otvaranje bolovanja i izdavanje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad Izdavanje lekarskog uverenja i povredne liste Pružanje hitne pomoći (u zdravstvenoj ustanovi. dehidratacije.v. i.c. Pedijatrija (1 mesec) Znanja: R .Postavljanje urinarnog katetera Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala Bris nosa i ždrela Injekcije (intradermalno.. i. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Pisanje doznaka. prestanka disanja. toplotnog udara.m. akutnih trovanja. opekotina Osmišljavanje i obavljanje kućnih poseta Voñenje razgovora sa bolesnikom i njegovom porodicom u ambulanti i kod kuće Zdravstveno vaspitanje u zajednici u kojoj radi Voñenje umirućeg bolesnika Pregled umrlog Izdavanje umrlice Higijensko-epidemiološka zaštita I 5x I 5x I 1x I10x svaka I 3x I10x I 5x I10x 10x I 3x I 5x I10x I10x I 2x I10x I10x I10x I10x I10x I 2x I 5x I 2x I 5x I10x I 3x R 2x R 2x R 2x 2. R R . van zdravstvene ustanove i u toku transporta) Metode medicinske pomoći kod srčanog zastoja. Poznaje principe sistematskog zdravstvenog nadzora dece .posebno dojenčadi..) Vakcinisanje po programu imunizacije Snimanje i očitavanje EKG-a Demonstracija upotrebe inhalatora bolesnicima Racionalno propisivanje lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Pisanje recepata Prepoznavanje neželjenih terapijskih efekata i njihovo otklanjanje Prepoznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Interpretacija i korišćenje nalaza laboratorijskih analiza Interpretacija i korišćenje nalaza Ro Interpretacija i korišćenje nalaza ultrazvuka Komunikacija sa specijalističkim službama i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Pisanje uputa Voñenje medicinske dokumentacije bolesnika (zdravstveni karton) Ocenjivanje radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti.

supkutanih i intrakutanih vakcina Individualni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Grupni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Anamneza i pregled bolesnog dojenčeta Anamneza i pregled bolesnog predškolskog i školskog deteta Anamneza i pregled bolesnog adolescenta R R R R R R R R R R R R I-10x I-10x I-10x I-10x I-20x I-20x I-20x I-5x I-10x I-10x P-10x I-15x P-5x P-2x I-10x I-10x I-10x . narkomanija. alkoholizam. postavljanju početne i konačne dijagnoze.dece pred upis u školu i adolescenata Poznaje principe specifične zaštite u odnosu na činioce rizika po zdravlje. a naročito akutnih i zaraznih oboljenja. gojaznost. izvan zdravstvene ustanove i tokom transporta Poznaje principe kućnog lečenja obolele i povreñene dece Poznaje indikacije za rehabilitaciju i metode praktične primene odreñenih metoda rehabilitacije Ovladava indikacijama za korišćenje konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda Poznaje indikacije za laboratorijske. bolesti i povrede. kao i skrining metodama Poznaje metode blagovremenog i efikasnog lečenja najčešćih stanja. prerana polna aktivnost) Veštine: P .posmatra I . tehnikama i metodima kliničkog pregleda. posebno AIDS-a i masovnih nezaraznih oboljenja Poznaje metode rane dijagnostike uključujući metode samokontrole Ovladava znanjima. šećerna bolest. akutni gastrointestinalni poremećaji) Poznaje glavne oblike rizičnog ponašanja u adolescenciji (pušenje. sanitetskog materijala i pomoćnih medicinskih sredstava u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom Poznaje vodiče dobre kliničke prakse za najčešća oboljenja i stanja (astma.izvodi Sistematski pregled zdravog dojenčeta Sistematski pregled predškolskog deteta Sistematski pregled školskog deteta Sistematski pregled adolescenta Merenje telesne mase. oboljenja i povreda Ovladava principima pružanja hitne medicinske pomoći povreñenim i obolelim u zdravstvenoj ustanovi. pothranjenog i gojaznog deteta Praktična primena oralnih. rendgen. ultrazvučne i druge pomoćne dijagnostičke metode Poznaje indikacije za upućivanje na bolničko lečenje Ovladava principima propisivanja lekova. telesne visine i obima glave i uporeñivanje sa standardima (grafikonima) rasta Procena denticije Procena stadijuma polnog sazrevanja Ispunjavanje zdravstvenog kartona Proveravanje urednosti vakcinacija (u zdravstvenoj knjižici i kartonu deteta) Objašnjavanje roditeljima (i deci) značaja vakcinacija Davanje pisanog saveta za ishranu dojenčeta. EKG. hipertenzija.

posmatra Veštine: I . Interna medicina (30 dana) Znanja: R .v.v.reprodukuje P . terapije Kardio-pulmonalna reanimacija Praćenje pacijenata do koronarne jedinice i njegovo zbrinjavanje Ubacivanje privremenog pace-markera PULMOLOGIJA (5 dana) Internistička-pulmološka anamneza u plućnoj prijemnoj ambulanti Internistički-pulmološki fizikalni pregled Spirometrija Gasna analiza Očitavanje RTG snimka Davanje terapije i.fizijatra. oftalmologa i drugih specijalnosti Kućna poseta detetu s akutnim oboljenjem Kućna poseta detetu sa hroničnim oboljenjem I-10x I-10x P-5x I-15x P-3x I-10x P-10x I-5x P-2x P-2x 3.Uzimanja brisa ždrela Direktni otoskopski pregled Indirektni otoskopski pregled Prepisivanje recepta Pismeno uputstvo za oralnu regidraciju Tumačenje rezultata hematoloških i biohemijskih analiza Tumačenje rezultata rendgenskih i ultrazvučnih pregleda Pisanje uputa za konsultativni pregled . ORL. Davanje inhalatorne terapije Bronhoskopija GASTROENTEROLOGIJA I ENDOKRINOLOGIJA Internistička-gastroenterološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-gastroenterološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija gastroenteroloških bolesti Lečenje ulkusne bolesti Hitna stanja u gastroenterologiji Internistička-endokrinološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-endokrinološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija endokrinoloških bolesnika I-10x I-10x I-10x P-10x P-10x P (I) P P I-10x I-10x I-10x I-10x R-10x I-5x I-5x P-5x I-10x I-10x P-10x R P I-10x I-10x P-10x .izvodi KARDIOLOGIJA (5 dana) Internistička anamneza i fizikalni pregled u kardiološkoj prijemnoj ambulanti Registrovanje i interpretacija EKG-a Merenje arterijske tenzije Ultrazvučni pregled srca Davanje i.

Lečenje šećerne bolesti Hitna stanja u endokrinologiji NEFROLOGIJA I HEMATOLOGIJA (5 dana) Internistička-nefrološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-nefrološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija nefroloških bolesnika Hemodijaliza Hitna stanja u nefrologiji Internistička-hematološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-hematološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija hematoloških bolesnika Anemije i njihovo lečenje Hitna stanja u hematologiji R P I-10x I-10x I-10x P-10x P I-10x I-10x I-10x R-10x P 4.posmatra Veštine: I . Ginekologija (15 dana) Znanja: R .reprodukuje P .izvodi I-10x I-5x I-5x I-2x I-2x P-2x R R P-5x R R R P-2x I-5x I-5x I-5x I-5x R R I-5x I-5x P-5x R P-2x P-2x Ginekološka anamneza Ginekološki pregled Formiranje ginekološke istorije Dijagnostičke procedure u ginekologiji Ginekološke male hirurške intervencije Ginekološke operacije Preoperativna priprema i postoperativna nega i terapija Inflamatorne promene u maloj karlici Rano otkrivanje malignih oboljenja genitalnih organa Malignomi genitalnih organa Kontracepcija i neposredna postkoitalna kontracepcija Juvenilna ginekologija Hitna stanja u ginekologiji Akušerska anamneza Akušerski pregled Formiranje akušerske istorije Dijagnoza trudnoće Poremećaji u ranoj trudnoći Voñenje normalne trudnoće Priprema trudnice za poroñaj Voñenje normalnog poroñaja Voñenje patološkog poroñaja Puerperijum (babinjare) Krvarenje u ranoj i kasnoj trudnoći Hitna stanja u akušerstvu .

P P-2x I-3x I-2x I-10x I-5x I-2x I-2x R (I-2x) I-2x P-2x R R I-10x I-10x I-2x P-2x R I-2x P-2x P-2x I-2x I-5x Hirurška anamneza Klinički pregled dojke Klinički pregled abdomena Palpacija perifernih arterija i arterija vrata Digitalni pregled rektuma i prostate Hirurške operacije Endotrahealna intubacija i opšta anestezija Protokol preoperativne pripreme Primena osnovnih principa dezinfekcije i sterilizacije Zbrinjavanje urgentnih hirurških stanja Krikotireoidektomija i trahotomija Torakocenteza kod hematopneumotoraksa i pneumotoraksa Hirurška obrada infekcija kože i potkožnog tkiva (drenaža apcesa.reprodukuje P . davanje infuzija Davanje i.m.posmatra Veštine: I .privremena hemostaza Obrada manjih opekotina Obrada većih opekotina Laboratorijske analize i radiološki pregledi u hirurškoj dijagnostici Protokol dijagnostike i urgentnog tretmana neurohirurških povreda Venepunkcija.izvodi I-10x I-5x I-10x I-5x I-2x P-2x P-2x R R P-2x R. uzimanje brisa rane Postavljanje elastičnog zavoja Previjanje rane i uklanjanje konaca Primarna obrada manje i srednje rane Vañenje dostupnih stranih tela Davanje lokalne anestezije Zaustavljanje krvarenja . Hirurgija (15 dana) Znanja: R . incizijaparicijuma). injekcija Asistirano disanje ambu balonom i maskom Oksigenoterapija Priprema za transport do druge zdravstvene ustanove Nazogastrična sukcija Klizme Punkcija pluralne šupljine Postavljanje urinarnog katetera Privremena imobilizacija II PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU PET GODINA .Akušerski (obstretrički) šok P-2x 5.

starost. odmor i dr). stanovanje. Zdravstvena zaštita dece 4. razvoj ličnosti. Interna medicina 6. promene vezane za adolescenciju. rak. Opšta medicina – u službi hitne medicinske pomoći u domu zdravlja. Pneumoftiziologija 9. plućna oboljenja i dr. . Fizikalna medicina i rehabilitacija 13. . odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. vodosnabdevanje. Higijensko epidemiološka zaštita 15. trudnoću. kao i za rad na planiranju porodice. masovnih nezaraznih oboljenja (šećerna bolest. Sudska medicina 14. . Zdravstvena zaštita radnika 5. Zdravstvena zaštita žena – u porodilištu 3. Otorinolaringologija 10. seksualno vaspitanje.a) Plan pripravničkog staža za doktore medicine: 1. bolesti i povrede. Zarazne bolesti 11. radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje. u zaštiti od profesionalnih oboljenja i povreda i dr. (ishrana.. dece pred upis u školu i za vreme školovanja. Kožne i venerične bolesti 16.sistematskog zdravstvenog nadzora. Socijalna medicina b) Program pripravničkog staža za doktore medicine: U toku pripravničkog staža doktor medicine se obučava u obavljanju: 75 dana 15 dana 40 dana 10 dana 40 dana 15 dana 35 dana 35 dana 30 dana 10 dana 8 dana 8 dana 8 dana 10 dana 8 dana 25 dana 10 dana 8 dana . Opšta hirurgija 7.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe. odnosno u zavodu za hitnu medicinsku pomoć 2. Oftalmologija 12. kardiovaskularne bolesti.). a naročito odojčadi. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja posebno AIDS-a. invalidnost i dr. Neuropsihijatrija 8.

). vrši epidemiološka izviñanja i epidemiološke ankete. paracenteze. oksigenoterapije. toplotnog udara. upoznaje se sa merama na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i epidemija i praktično ih sprovodi. akutnih trovanja. pomoćnih dijagnostičkih metoda. upoznaje se sa propisima i njihovom praktičnom primenom u . tamponade nosa i dr. rada patronažne službe. zaštite u visokoferbilnim stanjima. Osposobljava se za vršenje ambulantnih hirurških intervencija (obradu rane i dr. higijenom rada. blagovremenom i efikasnom lečenju najčešćih stanja oboljenja i povreda i zaštiti od nesposobnosti.U okviru primarne zdravstvene zaštite upoznaje se sa zakonom i programima i drugim aktima donetim na osnovu zakona. . kao i indikacije za upućivanje na bolničko lečenje. hemioprofilakse. Ovladava tehnikom uzimanja i slanja na pregled uzoraka vazduha. van zdravstvene ustanove i tokom transporta (metode medicinske pomoći kod "kardijal arest-a". metodama zdravstveno-vaspitnog rada. i neposredno učestvuje u njihovoj primeni. uči da propisuje lekove i sanitetski materijal i pomoćna medicinska sredstva u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom kao i da raspoznaje neželjena dejstva lekova.savladava znanjima. terapijskih klizmi. .učestvuje u kućnom lečenju obolelih i povreñenih i u pružanju hitne medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi. postavljanju početne i konačne dijagnoze. kategorizacije mokraćne bešike. indikacije i tehniku davanja transfuzije krvi i krvnih komponenti. upoznaje metode i sadržaje kontinuiranog nadzora nad hroničnim bolesnicima.obučava se u postavljanju indikacija za rehabilitaciju i praktičnoj primeni odreñenih metoda rehabilitacije. lokalne anestezije. laboratorijskih. EKG. a posebno pružanja hirurške pomoći. i to u oblasti: Higijensko-epidemiološke zaštite: upoznaje se sa osnovnim principima i merama u vezi sa higijenom ishrane. doktor medicine se posebno osposobljava. vode. zaustavljanja krvarenja. Učestvuje u sprovoñenju anketa o vodnim objektima. sadržajima sistematskih pregleda. medicinske mere kod pneumotoraksa. odnosno oblastima zdravstvene zaštite. kao i "skrining“ metodama. infuzije. osnovama zaštite od jonizujućeg zračenja. upoznaje indikacije i potrebu korišćenja konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda. da pripremi i vrši medicinsku obradu bolesnika za upućivanje na ocenu radne sposobnosti.ovladava tehnikom poroñaja i revizije materice. snabdevanjem stanovništva zdravom pijaćom vodom i dr. . . prestanka disanja. školskom higijenom. raznih vrsta punkcija i evakuacija. namirnica i predmeta opšte upotrebe i zakonskim propisima iz ove oblasti. školama i dr. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. dehidratacije. upoznaje se sa izradom analize i njihovom praktičnom primenom. .). rendgen. sukcije. upoznaje i ovladava metodama vakcinacije. vañenje dostupnih stranih tela. osposobljavanje za odgovarajući transport do druge zdravstvene ustanove. opekotina. . asistiranog disanja. U pojedinim granama medicine. medicinske pomoći kod hemijsko-bioloških i jonizujućih oštećenja. Zavisno od oblasti medicine: .upoznaje se sa principima zdravstvene zaštite za slučaj vanrednog stanja i rata. domaćinstvima. intubacije i traheotomije. samokontrole i dr. imobilizacije.upoznaje metode: odreñivanja krvnih grupa. ultrazvučnih i dr. perforacije unutrašnjih organa i dr. antišok terapije. otklanjanjem otpadnih materija.obučava se u ranoj dijagnostici (uključujući metode samokontrole).

seroprofilaksi.). o kliconošama i dr. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći b) Program pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. hemioprofilaksi.sudskog veštaka. upoznaje se sa mestom i ulogom zdravstvenog vaspitanja u zdravstvenoj zaštiti i ovladava metodologijom zdravstveno-vaspitnog rada u svakodnevnoj praksi. Socijalne medicine: upoznaje se sa osnovnim principima zdravstvene zaštite. upoznaje se sa principima epidemiološkog pristupa bolestima koje se prenose polnim putem. Uvežbava klasifikaciju i kvalifikaciju mehaničkih. odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. posebno AIDS-a. fluor profilaksa i dr. oralna higijena. male dece. učestvuje u primeni dermatološke terapije. Praktično radi na postupcima pri izdavanju lekarskih uverenja. III PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE a) Plan pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. predškolske dece. a posebno primarne zdravstvene zaštite. Ortopedija vilica 3. a naročito odojčadi. sarañuje u izradi planova i programa i njihovoj evaluaciji.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje oralnog zdravlja. upoznaje se sa osnovnom koncepcijom organizacije zdravstvene delatnosti. trudnica i dr. upoznaje metode planiranja i programiranja u zdravstvu. Preventivna i dečja stomatologija: doktor stomatologije se u oblasti dečje stomatologije obučava u obavljanju: . . a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja. o obaveznim imunizacijama. Stomatološka protetika 6. savladava osnove zdravstvene statistike i praktično ih primenjuje. Sudske medicine: vrši obdukcije. za vreme školovanja. normativima i standardima u radu zdravstvene službe i osnovama ekonomike u zdravstvenoj zaštiti. zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje usta i zuba. 70 dana 30 dana 65 dana 60 dana 70 dana 40 dana 30 dana . Bolesti zuba 4. praćenja i proučavanja zdravstvenog stanja stanovništva i izradom odgovarajućih elaborata. Oralna hirurgija 7.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. Upoznaje se sa odredbama krivičnog zakona o radu lekara koji neposredno obavlja zdravstvenu delatnost..sistematskog zdravstvenog nadzora u oblasti oboljenja usta i zuba. Paradontologija i oralna medicina 5. Kožnih i veneričnih bolesti: upoznaje se sa ambulantnim radom i ovladava tehnikom dijagnostike i terapije najčešćih kožnih oboljenja i bolesti koje se prenose polnim putem. fizičkih i toksičkih povreda. Preventivna i dečja stomatologija 2. kao i lekara .sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti. upoznaje elemente za procenu kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvenog stanja stanovništva. sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe (ishrana. .

Stomatološka protetika: a) fiksna protetika (35 dana): upoznaje se sa dijagnostikom i planiranjem fiksnih zubnih nadoknada u punom i prekinutom zubnom nizu. vežbe špatulom za sprečavanje obrnutog preklopa sekutića i dr. zdravstveno-vaspitnog rada i učestvuje u njihovoj primeni. U okviru primarne zdravstvene zaštite. mešovite i stalne denticije). savladava preventivne mere u oblasti parodontopatija (profesionalnu i individualnu negu usta i zuba) dijagnostiku parodontopatije i bolesti usta (kliničku i rendgenološku) i sekundarnu prevenciju parodontalnih oboljenja (uklanjanje kamenca. dijagnostikom i terapijom povreda zuba. posebno programa zalivanja fisura. sa primenom interceptivnih mera (brušenja zuba kod prinudnih zagrižaja) i sa terapijom blagih formi malokluzija (miofunkcionalne vežbe i sa i bez pomagala. Upoznaje posebne programe preventivne stomatološke zaštite i učestvuje u njihovom sprovoñenju. lečenjem jednostavnih kanalnih sistema. primena vestibularne ploče i dr. 4. zaštitom pulpe. uklanjanjem dotrajalih fiksnih zubnih nadoknada. cementiranjem fiksnih zubnih nadoknada). upoznaje se sa pregledom. različitim metodama zbrinjavanja depulpiranih zuba. upoznaje se sa zakonima i propisima (posebno Zakonom o fluorisanju vode za piće) i podzakonskim aktima. kod odojčeta.. punjenjem kaviteta klasičnim i savremenim materijalima. postupkom kod urgentnih stanja (prva pomoć) iz oblasti bolesti zuba. podveza brade. Bolesti zuba: upoznaje se sa pregledom. konkramenata i dr. rasprostranjenošću malokluzija u nas. pripremom retencionih zuba za prihvatanje elemenata parcijalne proteze i planiranjem namenskih fiksnih nadoknada. . pripremom karijesnih kaviteta za ispune (preparacija kaviteta I i V klase). 2. dijagnostikom i terapijom kataralnog gingivita u dece. zaštitom brušenih zuba.).). upoznaje se i ovladava metodama sistematskih pregleda i sanacije u oblasti stomatologije. mlečne i mešovite denticije (sprečavanje štetnih navika. kliničkim postupcima izrade različitih fiksnih zubnih nadoknada (brušenjem zuba nosača za fiksne zubne nadoknade. zaštitom pulpe. posebno se upoznaje sa primenom preventivnih mera u cilju sprečavanja malokluzija u doba trudnoće. kontrola nicanja zuba. uzimanjem otisaka savremenim otisnim materijalima. registracijom visine zagrižaja. upoznaje se sa raznim dijagnostičkim i terapijskim metodama u lečenju nepravilnosti stomatognatnog sistema. U okviru dečje stomatologije. dijagnostikom oboljenja pulpe i parodoncijuma. upoznaje se sa mogućnostima savremenih endodontskih tehnika obrade. Parodontologija i oralna medicina: upoznaje se sa uzrocima parodontopatija i bolesti usta i rasprostranjenošću ovih oboljenja kod nas. vañenjem mlečnih i stalnih zuba u dece. upoznaje se sa mogućnostima hirurškog lečenja parodontopatija i manifestacijama sistemskih oboljenja u usnoj duplji. prvom pomoći u oblasti dečje stomatologije. 3. biološkim i biohemijskim testovima u dijagnostici oboljenja mekih tkiva usta. metoda i materijala opturacije kanala korena.preventivno-terapijskih mera u sprečavanju oboljenja usta i zuba. materijalima za ispune. Ortopedija vilica: upoznaje se sa etiologijom nepravilnosti orofacijalnog sistema. dijagnostikom i planom terapije oboljenja usta i zuba u dece (u vreme mlečne. kliničkom dijagnostikom. oblikovanjem i poliranjem ispuna.). dijagnostikom i planom terapije oboljenja zuba. pripremnim postupcima preprotetskog zbrinjavanja. dijagnostikom i terapijom herpetičnog stomatita. izradom inleja. 5. sprečavanje formiranja nepravilnih funkcija.

terapija dentogenih infekcija. upoznavanje sa ortodonskohirurškom terapijom impaktiranih zuba. postavljanje indikacije za hirurško lečenje periapikalnih lezija.20 dana. reparaturom totalne proteze. posebno kod povreda maksilofacijalne regije (omogućavanje prohodnosti disajnih puteva. postavljanje indikacije i kontraindikacije za vañenje izniklih i neizniklih zuba. lečenje komplikacija vañenja zuba. zaustavljanje krvavljenja. ponašanje i odgovornost. različitim metodama podlaganja totalne proteze.10 dana.b) mobilna protetika (35 dana): upoznaje se sa planiranjem u preprotetskom pripremom bezubih pacijenata za izradu totalne proteze. izborom veznih elemenata parcijalne proteze i izradom kompleksnih parcijalnih proteza. zbrinjavanje povreda mekih tkiva. planiranjem i pripremom krezubih pacijenata za izradu različitih oblika parcijalnih proteza. lečenjem benignih i malignih tumora maksilofacijalne regije. radnim uputstvima i standardnim operativnim . kontrolnim pregledima (okluzija. konzervativno lečenje preloma kostiju lica i vilica i povreda zuba). zube i nosače i dr.8 meseci Tokom obavljanja pripravničkog staža u apoteci diplomirani farmaceut se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima apoteke. U toku obavljanja pripravničkog staža diplomirani farmaceut uči da primenjuje i razvija znanja i veštine koje je stekao u toku studija. promene na mekim tkivima. kliničkim postupcima u izradi totalne proteze primenom različitih metoda uzimanja otisaka. laboratorijskim postupcima izrade metalnog skeleta parcijalnih proteza. sa posebnim osvrtom na ranu dijagnostiku u obimu potrebnom za trijažu. zaustavljanje krvarenja. 7. 1. lečenjem ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata sa infekcijama lica. higijenski aspekti). Oralna hirurgija: dijagnostika oboljenja zuba i usta koja zahtevaju oralnohirurške intervencije. vañenje zuba. Socijalna farmacija . Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija . privremena imobilizacija. 2. principi sterilizacije. vilica i vrata. 6. priprema lokalne anestezije. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći: upoznaje se sa urgentnim stanjima u medicini i stomatologiji i obučava se u pružanju prve pomoći.). reparaturom i podlaganjem parcijalnih proteza. uticaj na meka tkiva. IV PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute: 1.11 meseci. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . izgrañuje lični profesionalni stav. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute obuhvata znanja i veštine koje diplomirani farmaceut treba da savlada u toku pripravničkog staža kako bi se osposobio za samostalni profesionalni rad. kontrolnim pregledima pacijenata sa parcijalnim protezama (higijenski aspekti. izradom imedijatnih proteza. planiranjem i preoperativnim i postoperativnim tretmanom pacijenata sa deformitetima maksilofacijalne regije. 3. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija: Staž u apoteci . vañenje zuba kod pacijenata rizika.

3 meseca Pripravnik se upoznaje sa poslovima farmaceutske zdravstvene delatnosti koji se sprovode na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite: izradom. izradom odreñenih kozmetičkih proizvoda i farmaceutskim proračunima. izradom galenskih lekova (sterilnih i nesterilnih) u galenskoj laboratoriji apoteke. intravenske mešavine. Staž u bolničkoj apoteci . kao i drugim zainteresovanim subjektima.) i posebno se upoznaje sa specifičnostima racionalne farmakoterapije u bolničkoj apoteci. praćenjem. odnosno naloga za izdavanje lekova i medicinskih sredstava. magistralnim i galenskim lekovima i njihovom izradom. prijavljivanjem i izveštavanjem o neželjenim reakcijama na lekove i medicinska sredstva. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima. značajem komunikacije sa pacijentima. koncentrati i praškovi za injekcije i intravenske infuzije. izbegavanjem interakcija terapijskog dupliranja primene lekova. odnosno uništavanja lekova. posuña i opreme za izradu magistralnih i galenskih lekova. kao i nesterilni lekoviti preparati i medicinska sredstva. postupkom odlaganja. pružanjem informacija o lekovima. zdravstvenim radnicima. Iz oblasti racionalne farmakoterapije pripravnik se posebno upoznaje sa: sprovoñenjem preventivnih mera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva. kortikosteroidi i dr. preparati za oči i drugi sterilni. antibiotici. voñenjem evidencije o receptima za lekove koji se ne mogu izdati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i lekova koji sadrže opojne ili psihotropne supstance. snabdevanjem. 2. jačina. utvrñenim terapijskim protokolima lečenja i njihovim sprovoñenjem radi racionalizacije troškova. izborom. pripremom pribora. gotovim lekovima (farmaceutski oblik. skladištenjem i čuvanjem lekova. rukovanjem lekovima visokog rizika (citotoksični lekovi. odnosno promocijom zdravlja i prevencijom bolesti. postupcima izdavanja lekova na recept i lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. upoznavanje sa postupkom izdavanja magistralnih i galenskih lekova. planiranjem. medicinskih sredstava i drugih proizvoda pod propisanim uslovima i praćenjem rokova upotrebe. savetovanjem pacijenata o pravilnoj upotrebi lekova. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i proverom prateće dokumentacije. Iz oblasti farmaceutske tehnologije pripravnik se posebno upoznaje sa: izborom. peritonealnu dijalizu i irigaciju. skladištenjem i čuvanjem aktivnih i pomoćnih supstanci i odgovarajuće ambalaže za izradu magistralnih i galenskih lekova. klasifikacijom i listama lekova koji se izdaju i propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . kao što su injekcije. planiranjem i snabdevanjem lekovima. medicinskih sredstava i drugih proizvoda. zdravstvenim saradnicima i grañanima. praćenjem upotrebe lekova i unapreñivanjem farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i medicinskih sredstava.procedurama za rad u apoteci. savremenom stručnom literaturom kojom apoteka raspolaže i pouzdanim izvorima informacija o lekovima. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima. terapijska primena). propisanom terapijom za pacijenta. imunosupresivi. voñenjem odgovarajuće dokumentacije i evidencije. kao i izbegavanje i smanjenje tih reakcija. voñenjem evidencija vezanih za izradu magistralnih i galenskih lekova. radnim uputstvima i standardnim operativnim procedurama za rad u galenskoj laboratoriji. čuvanjem i izdavanjem lekovitih preparata. rastvori za hemodijalizu. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i značajem pridržavanja propisane terapije. zakonskom i stručnom odgovornošću farmaceuta pri obavljanju svoje delatnosti. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima grañanima. prijemom lekova. izradom magistralnih lekova (sterilnih i nesterilnih) po prispelim receptima. intravenske infuzije. pakovanje. drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi. obrascem recepta. zdravstvenim radnicima.

medicinskih sredstava i kozmetičkih proizvoda. posebno apoteka. ambalaže.5 nedelja. osnovnim etičkim načelima u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti.2 meseca. Medicinska biohemija .medicinske biohemičare: U toku pripravničkog staža pripravnik treba da primeni znanja i savlada veštine koje je stekao u toku studiranja. podelom poslova i odgovornosti. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. osnovama zdravstvene statistike i farmakoekonomije. Sanitarna hemija . njihovom praćenju. bolnica. vrstama analiza koje laboratorija izvodi. klinički centar.7 meseci i 2 nedelje. 3. toksikološkoj laboratoriji i laboratoriji sanitarne hemije. radom epidemiološke službe i ulogom farmaceuta u vanrednim prilikama. Pripravnički staž diplomirani farmaceut . obradom i procenom rezultata ispitivanja. Tokom obavljanja pripravničkog staža u biohemijskoj. zakonskim propisima vezanim za ispitivanje i kontrolu lekova. opremom. 4. Socijalna farmacija Pripravnik se upoznaje sa: propisima iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti.medicinske biohemičare: 1. toksikološke hemije i sanitarne hemije u toku trajanja pripravničkog staža. ispitivanjem i kontrolom kvaliteta aktivnih i pomoćnih supstanci. rasporedom prostorija u laboratoriji. 2. planom mreže zdravstvenih ustanova. nacionalnom ili drugim priznatim farmakopejama ili proverenim metodama analize. sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . finansiranjem zdravstvene zaštite i sistemom zdravstvenog osiguranja. V PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE .medicinski biohemičar obavlja u biohemijskoj. 3. privatna laboratorija) diplomirani farmaceut . 5.medicinski biohemičar mora obavezno savladati program pripravničkog staža kroz praktičan rad i upoznavanje sa poslovima koje se sprovode na primarnom. voñenjem laboratorijske dokumentacije. kozmetičkih sirovina i proizvoda primenom odgovarajućih metoda analize u skladu sa evropskom. galenskih i magistralnih lekova. ljudskim pravima i vrednostima u zdravstvenoj zaštiti i pravima i dužnostima pacijenta. medicinskih sredstava.5 nedelja. Nezavisno od tipa zdravstvene ustanove u kojoj obavlja staž (dom zdravlja. toksikološkoj i sanitarnoj laboratoriji pripravnik se upoznaje sa: – organizacijom rada i osobljem laboratorije. izradom planova i programa aktivnosti vezanih za sprovoñenje farmaceutske zdravstvene delatnosti.U laboratoriji za kontrolu kvaliteta lekova pripravnik se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima laboratorije za kontrolu lekova. analizi i evidenciji. primenom etičkog kodeksa u praksi i procenom profesionalne odgovornosti. Toksikološka hemija . izdavanjem . odnosno magistralnim formulama. procedurama i uputstvima za rad u skladu sa smernicama Dobre kontrolne laboratorijske prakse.MEDICINSKE BIOHEMIČARE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . Laboratorijska hematologija i hemostaza . sistemom i načelima zdravstvene zaštite i organizacijom zdravstvene službe.

kreatin-kinaza. hemoliza. ishrana. ukupni proteini. laktat-dehidrogeneza. antikoagulanasa i drugih biohemijskih parametara (hemoglobin. adekvatno čuvanje rastvora. trudnoća. LDL-holesterol (računski). sa pacijentima i drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima). b) analitički faktori: uticaj lekova. 2) pravljenje rastvora: priprema hemikalija i posuña. proteini: glukoza. referentnim intervalima i kliničkom primenom. pravilima ponašanja (u meñusobnim komunikacijama zaposlenih. gvožñe. fizički napor. izrada rastvora poštujući zahteve za izradu rastvora. trigliceridi. alkalna fosfataza. greške u obeležavanju uzoraka. α . lipodi. stres. kalcijum. elementi u tragu. itd. Medicinska biohemija 1) biološki materijal: vrste i načini uzimanja biološkog materijala. bilirubin. natrijum. v) postanalitički faktori: ispisivanje i izdavanje rezultata. plameni fotometar. 3) upoznavanje sa automatizacijom u medicinsko-biohemijskim laboratorijama: a) Biohemijski i hematološki analizator: upoznavanje sa principom rada aparata i samostalan rad na aparatu uz nadzor mentora i korišćenje stručne literature. kalijum. albumin.rezultata i voñenjem laboratorijske dokumentacije. biološkim materijalom iz koga se vrši odreñivanje. merama zaštite na radu.) . cirkadijalni ritam. drugim metodama za odreñivanje datog parametra. imunohemijski analizator. 5) izvoñenje opštih. aparat za očitavanje test-traka za urin. fosfat. 4) upoznavanje sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza: a) preanalitički faktori: uticaj načina uzimanja uzoraka krvi. imunoglobulini) na analitički postupak odreñivanja biohemijskih parametara. 1. merenje supstanci. mokraćna kiselina. lipidi. bilirubin (ukupan i direktan). . ureja. TIBC. klinički-relevantnih analiza: pre izvoñenja analize pripravnik se upoznaje sa: metodom odreñivanja. γ . lipaza.amilaza. analizator za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja (luminometrija. prijem i trijaža biološkog materijala. alanin-aminotransferaza. Test opterećenja: glukozom. Supstrati i metaboliti. položaj tela. hemiluminiscencija.glutamiltransferaza. kreatinin. hloridi. holesterol. interpretacija i validacija rezultata. načinom uzorkovanja. primena standardizovanih postupaka u uzorkovanju. interpretacijom rezultata. farmakološki aktivne supstance i lekovi i dr. promene u uzorku nakon vañenja krvi.zavisno od opremljenosti laboratorije: upoznavanje sa principom rada aparata i analizama koje se rade u laboratoriji. faktorima koji utiču na izbor metode odreñivanja. b) Koagulometar. rukovanju i čuvanju biološkog materijala. HDL-holesterol. Enzimi: aspartat-aminotransferaza. ograničenjima metode. stručnom literaturom u laboratoriji. procedurama i uputstvima za rad u laboratoriji. elektroliti. literaturom. klirens kreatinina. C-reaktivni protein. voñenje laboratorijske dokumentacije.

leukocitarna formula. trombociti). 3. uticaj greške na rezultat laboratorijskog odreñivanja i kliničku odluku. lipida. 2. volumentrijske. pH. kontrola antikogulantne terapije. kritičko tumačenje informacije na deklaracijama. interpretacija rezultata. 2) dokumentacija u sanitarnoj laboratoriji: zahtev za analizu. leukociturija i dr. pisanje i izdavanje mišljenja. pravilno uzimanje uzorka. hemijski pregled test trakama i hemijskim metodama za pojedina konstituente urina. mikrohematurija. mikroskopski pregled sedimenta urina. eritrocitni indeksi. merenje hemikalija i izrada rastvora. Toksikološka hemija . procena kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica na osnovu odreñivanja nutrimenata (proteina. mikroskopsko odreñivanje leukocita i trombocita. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe. polarimetrijske. spektrofotometrijske. boja. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena. odreñivanje fizičkih i hemijskih parametara u vodi za piće i predmetima opšte upotrebe. aditiva i kontaminanata. upoznavanje sa značajem merne nesigurnosti. utvrñivanje greške primenom kontrolnih karti i kontrolnih pravila. interpretacija rezultata krvne slike dobijene na hematološkom brojaču. izrada krvnog razmaza i mikroskopsko odreñivanje leukocitarne formule. učešće u konsultacijama sa ostalim zdravstvenim radnicima u cilju racionalne i ekonomične laboratorijske dijagnostike i izbora relevantnih analiza i protokola u dijagnostici. relativna gustina. procena prilagoñenosti sastava dijetetskih proizvoda specifičnim nutritivnim potrebama. ugljenih hidrata. sedimentacija eritrocita. 4. Sanitarna hemija 1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor homogenog uzorka. kolorimetrijske i hromatografske tehnike. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe: osnovne metode analize namirnica. vode. vitamina). 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. leukociti. interpretacija rezultata pregleda urina (proteinuirija. odreñivanje retikulocita. 7) pregled fecesa: okultno krvarenje. hematokrit. Zavisno od nivoa zdravstvene delatnosti kojoj laboratorija pripada pripravnik može učestvovati u izvoñenju drugih specijalizovanih analiza iz oblasti biohemije i hematologije. Laboratorijska hematologija i hemostaza Odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču (eritrociti.).6) pregled urina: izgled. lečenju i praćenju pacijenata. izračunavanje energetske vrednosti namirnica i dijetetskih proizvoda. 5) ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica. mineralnih materija. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. 3) osiguranje kvaliteta rada u sanitarnoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u laboratoriji sanitarne hemije. 8) upoznavanje sa principima osiguranja kvaliteta rada i racionalne laboratorijske dijagnostike: unutrašnja i spoljašnja kontrola kvaliteta rada u laboratoriji. konfirmatorni testovi. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. koje obuhvataju gravimetrijske. odreñivanje fibrinogena.

merenje hemikalija i izrada rastvora. vode za piće i predmeta opšte upotrebe. odreñivanje sadržaja najznačajnijih aerozagañivača (SO2. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. 2) dokumentacija u toksikološkoj laboratoriji: toksikološki zahtev i nalaz. vode i zemljišta. OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE). aditiva. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. sistematskim i drugim pregledima.zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti .zdravstvena nega u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . VI PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE.skrining procedure. Plan i program pripravničkog staža za medicinske sestre: .1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor i uzimanje uzoraka. a) kliničko-toksikološka ispitivanja: biološki materijal . NOx. identifikacija opojnih droga u urinu. 3) osiguranje kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji.2 meseca. upoznaje se sa postupcima zdravstvene nege. otrove i opojne droge. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. 5. obučava se za primenu preventivnih mera na očuvanju zdravlja.4 meseca. krining lekova i njihovih metabolita u telesnim tečnostima. zdravstveno-vaspitnim radom. b) ekotoksikološka ispitivanja: uzorkovanje vazduha. dijagnostičko-terapeutskim postupcima. aerosedminet) odreñivanje sadržaja toksičnih metala i fenola u vodama. čestica prašine. . osnovni elementi ekološke procene rizika. . biomarkeri ekspozicije i efekta pri trovanju metalima i organskim rastvaračima. interpretacija rezultata. prijemom i trijažom pacijenata. 5) toksikološka ispitivanja: zavisno od tipa laboratorije u kojoj pripravnik obavlja staž izvodi se program a) ili b). odreñivanje sadržaja etil alkohola u krvi. porodice ili grupe u odgovarajućoj oblasti. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na kvalitet i zdravstvenu ispravnost namirnica. ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANJU DO ČETIRI GODINE I VIŠIM OBRAZOVANJEM 1. osnovni elementi procene rizika na zdravlje ljudi. toksikološke hemije i sanitarne hemije Opšti zakoni iz oblasti zdravstva. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za zdravstvenu negu zdravog i bolesnog pojedinca.

specifičnostima higijenskog režima sa akcentom na sprečavanju bolničkih infekcija. osposobljava se za zdravstvenu negu bolesnika u psihijatriji. sarañuje sa drugim službama u zdravstvenim ustanovama. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. prijemom bolesnika. v) Zdravstvena nega u psihijatriji .4 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada u jedinici za intenzivnu negu i terapiju. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa oboljenjima i povredama pluća i disajnih puteva.3 nedelje Upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa psihičkim smetnjama. obučava se za izvoñenje dijagnostičko terapeutskih mera i procedura u hitnim stanjima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. za transport obolelog ili povreñenog. g) Zdravstvena nega u hirurgiji .upoznaje se sa epidemiologijom i specifičnostima odgovarajuće populacije. za psihosocijalnu rehabilitaciju. za primenu dijagnostičko terapeutskih mera u preoperativnoj i postoperativnoj zdravstvenoj nezi. mišića i nerava kao i bolesnika sa akutnim trovanjima. obučava se za trijažu sa identifikacijom i rešavanjem problema u okviru zdravstvene nege. specifičnostima područja koju pokriva patronažna služba. kostiju. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. . obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. Obučava se za primenu dijagnostičko terapeutskih mera kod životno ugroženog bolesnika (enteralno i parenteralno hranjenje. Obučava se za psihičku podršku bolesniku ili povreñenom i članovima njegove porodice. sa organizacijom službe. srca i krvnih sudova. b) Zdravstvena nega u intenzivnoj terapiji . upoznaje se sa ulogom porodice u procesu lečenja i rehabilitacije psihijatrijskog bolesnika i pomoći bolesniku u krizi. U patronažnoj službi pripravnik se upoznaje: sa ulogom. psihijatrijskim i ginekološkim oboljenjima.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada hirurškog odeljenja. obučava se za hitan prijem bolesnih i povreñenih.3 nedelje Upoznaje se sa poslovima na prijemu i zbrinjavanju hitnih stanja. transfuzije krvi i krvnih derivata kao i delovanje medicinskih aparata i njihovu upotrebu). poznavanje upotrebe brzo delujućih lekova. Upoznaju se sa zdravstvenom negom umirućeg pacijenta i postupanjem sa umrlim. trbušnih organa. 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Zdravstvena nega u službi za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja . organizacijom i zadacima patronažne službe. obučava se za prijem i zdravstvenu negu hirurškog bolesnika. kao i specifičnim etičkim pitanjima u zdravstvenoj nezi ovih bolesnika i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za zdravstvenu negu grupacija stanovništva koje su obuhvaćene patronažnim posetama.

obučava se za prijem i zdravstvenu negu internističkog bolesnika. b) Akušerstvo Upoznaje se sa prijemom i trijažom trudnica.akušer.fizikalna terapija . Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Ginekologija Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima ginekološkog odeljenja. izvoñenjem i kontrolom sterilizacije. polivalentna patronažna sestra i socijalni radnik. kontroli involucije. radioizotopska i druga ispitivanja. osposobljava se za rad za primenu diajgnostičko-terapijskih mera.2 meseca. 3. . nezi epiziotomije ili operativne rane. obučava se za prijem i trijažu ginekoloških pacijenata. pedijatar.kineziterapija u oblasti traumatologije . zbrinjavanje hitnih ginekoloških stanja. Plan i program pripravničkog staža za strukovne fizioterapeute i više fizioterapeute: .4 nedelje . sprovoñenje mera na prevenciji intrahospitalnih infekcija i saradnjom sa drugim članovima tima: ginekolog . 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za rad za primenu dijagnostičko-terapijskih mera u oblasti zdravstvene zaštite žena. Obučava se za voñenje fiziološkog poroñaja i zaštite meñice pri poroñaju i asistiranju akušeru kod nepravilnih poroñaja i kod akušerskih operacija. hitnu reanimaciju novoroñenčeta.lekar. o dojenju i nezi deteta. radom na odeljenju visokorizičnih trudnoća uz primenu savremenih elektronskih aparata. Plan i program pripravničkog staža za više ginekološko-akušerske sestre i strukovne medicinske sestre . pripremu pacijenata za operativne zahvate i zdravstvenom negom kod operisanih pacijenata u okviru intenzivne nege i odeljenja ginekologije.babice: . obučava se za pripremu i asistiranje pri malim hirurškim intervencijama. za pripremu pacijenta za različita endoskopska.zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . prihvatom porodilje u porodilište i kontrolom kroz sva poroñajna doba. anesteziolog.4 nedelje . upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama . dijetetičar i socijalni radnik. ranoj dijagnostici karcinoma. edukacije pacijenata o higijenskom dijetetskom režimu i samozbrinjavanju.4 meseca. 2. edukaciji porodilje o higijensko dijetetskom režimu. za rad na akušerskom odeljenju. Obučava se za rad na funkcionalnom ispitivanju i lečenje steriliteta. Upoznaje se sa planiranjem zdravstvene nege i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. radiološka.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima internističkog odeljenja.d) Zdravstvena nega u internoj medicini . obučava se za rad u savetovalištu za planiranje porodice i savetovalištu za trudnice i za saradnju sa drugim članovima tima . za primenu dijagnostičko terapijskih mera. Obučava se za prvu negu novoroñenčeta i procena stanja.

4) Kineziterapija u neurologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u neurologiji. zadacima rehabilitacionog tima.4 nedelje 1) Fizikalna terapija Pripravnik se upoznaje sa odeljenjem za fizikalnu terapiju. obučava se za pristup detetu i porodici.kineziterapija u oblasti interne medicine . 5) Kineziterapija u internoj medicini Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti interne medicine.rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti .4 nedelje . specifičnostima u oblasti traumatologije. Obučava se za terapeutsku procenu stanja i uzimanje funkcionalnog statusa deteta. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa pulmoloških pacijenata. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. kao i za njihovu edukaciju. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa internističkih pacijenata.kineziterapija u oblasti pulmologije . za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. specifičnostima u oblasti fizikalne terapije i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. opremom i tehnikom koja se koristi u sali za kineziterapiju dece. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa neuroloških pacijenata. Plan i program pripravničkog staža za strukovne radne terapeute i više radne terapeute: . 3) Kineziterapija u oblasti pedijatrije Pripravnik se upoznaje sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pedijatrije.kineziterapija u oblasti neurologije . za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa.. voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. sarañuje sa ostalim članovima rehabilitacionog tima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.4 nedelje . 6) Kineziterapija u pulmologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pulmologije. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. 2) Kineziterapija u oblasti traumatologije Pripravnik se upoznaje sa organizacijom odeljenja za traumatologiju.4 nedelje .8 nedelja . aparatima. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.kineziterapija u oblasti pedijatrije . 4. sredstvima i tehnikom koje se koriste u fizikalnoj terapiji.

zavojnog materijala na osnovu trebovanja sa odeljenja. medicinskih sredstava. parafarmaceutskih proizvoda. učestvuje u prijemu lekova. medicinskih sredstava. zavojnog materijala. za planiranje i sprovoñenje korektivnih položaja priručnim i posebno projektovanim i izrañenim sredstvima. proprioceptivnih. sredstava za dezinfekciju. prevenciji deformiteta kod dece i omladine sa izraženim lošim držanjem. 3) Rad u galenskoj laboratoriji . za proučavanje. učestvuje u proizvodnji i podeli masti i infuzionih rastvora i učestvuje u kompjuterskoj obradi podataka. za poboljšanje funkcionalnih sposobnosti i razvijanje sposobnosti prilagoñavanja i kompenzovanja. proveri obezbeñenosti sertifikata. parafarmaceutskih proizvoda. za ergonomsko prilagoñavanje pribora i alata.rad u galenskoj laboratoriji . psihomotornih. Osposobljava se za edukaciju pacijenta kod korišćenje ortoza. čulnih i kognitivnih funkcija. za potrebe zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica..rad u apoteci . deklaracija i uputstava. 2) Rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Osposobljava se za samostalni rad kod provere sposobnosti.16 nedelja 1) Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za samostalan rad na prevenciji lošeg držanja tela. funkcionalnih pomagala i proteza. posturalnoj disfunkciji dece i omladine. dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda u prevenciji i lečenju. izdavanju lekova. u pravilnom čuvanju i tretmanu lekova. medicinskih sredstava. medicinska sredstva i dr. projektovanje i izradu protektivnih. savetovanju za adekvatan izbor zanimanja.8 nedelja 1) Rad u apoteci Pripravnik se upoznaje i obučava za izdavanje i prodaju lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. treningu za korišćenje zaštitnih pokreta i položaja osoba sa rizikom. 2) Rad u bolničkoj apoteci Osposobljava se za prijem lekova.12 nedelja . Obučava se za projektovanje fizičke sredine osoba sa invaliditetom i za edukaciju osoba iz pacijentovog okruženja. za nastavljanje školskih. medicinskih sredstava. motornih.rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . društvenih i uobičajenih svakodnevnih aktivnosti. Plan i program pripravničkog staža za strukovne i više farmaceutske tehničare: . profesionalnih. za rad sa decom iz rizičnih porodica.rad u bolničkoj apoteci .4 nedelje . priprema lekove. parafarmaceutskih proizvoda. 5. davanje uputstava i treninga za aktivnosti svakodnevnog života kod osoba sa početnim ili uznapredovalim znacima oboljenja ili oštećenja organizma. korektivnih i funkcionalnih pomagala. Učestvuje u obradi i pripremi recepata za fakturisanje. sterilnih rastvora. aparata. i u defektiranju lekova. proveri roka upotrebe.

centriranje i nega bolesnika. saradnju sa higijensko-epidemiološkom službom i drugim službama i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.dijetetičare: .rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci . sa osnovnim principima fizike i upravljanja. 2) Rad u radiološkoj terapiji . izbor faktora ekspozicije. Pripravnik se u dijagnostici sa magnetnom rezonancom upoznaje sa načinom postupanja i pravilima pri radu u magnetnom polju. nadzor nad sprovoñenjem organizacije i postupka rada u celokupnom sistemu ishrane. Osposobljava se za samostalno odreñivanje dijetoterapije pacijenata u stacionarnoj ustanovi. kontrolu pripremljenih obroka. za sastavljanje i planiranje jelovnika prema dijetalnim šemama i normativima. krema. Sarañuje sa radiologom i drugim lekarima kao deo multidisciplinarnog tima. sa tehnikama i načinom dobijanja slike-filma. za čuvanje kontrastnog i drugog materijala i opreme koja se koristi prilikom pregleda i za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. kapsula i tableta. sirupa. 7. optimizacija doze. i sa korišćenjem celokupne dodatne i pomoćne opreme. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. izračunavanje i prilagoñavanje energetskih potreba korisnika. količine namirnica i organoleptička svojstava obroka.rad u radiološkoj terapiji .rad u nuklearnoj medicini . Osposobljava se za korišćenje radiološke opreme u interventnoj radiološkoj dijagnostici. gelova. proton slikom. optimizaciju doze. karakteristikama tkiva kao i detekcijom i prijemom signala. rastvora. analizu učinka dijetetske ishrane na dijagnostičke i terapeutske postupke. sterilnih preparata (kapi i masti za oči.Osposobljava se za praktičan rad na izradi sledećih grupa galenskih lekova: prečišćene vode. sa izborom T1 ili T2 faze.12 nedelja Osposobljava se za rad na prevenciji i unapreñenju zdravlja kroz zdravstveno vaspitni rad kod svih grupacija stanovništva. opremom sa pulsnom sekvencom. rektalnih i vaginalnih oblika. losiona. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinskog radiologa i višeg radiološkog tehničara . za postavljanje bolesnika u pravilan položaj za snimanje. planiranje nabavke hrane i kontrola kvaliteta namirnica. organizaciju pravilnog skladištenja namirnica. infuzionih rastvora).16 nedelja .ishrana bolesnih ljudi .4 nedelje . optimizacijama doze i zaštitom bolesnika.dijetetičare i više nutricioniste . za izbor odgovarajućeg softverskog programa za pregled. injekcionih rastvora. postavljanje. 6. Plan i program pripravničkog staža za strukovne nutricioniste . masti.ishrana zdravih ljudi .12 nedelja .4 nedelje 1) Rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci Pripravnik se upoznaje sa radom u radiološkoj dijagnostici. Pripravnik se u okviru oblasti kompjuterizovane tomografije obučava za pripremu materijala i pripremu radiološke opreme. uzimanje nutritivne anamneze.

sa protokolom izrade dijeta zdravih i bolesnih osoba.3 nedelje .4 nedelje . rukovanje opremom za sprovoñenje tretmana. 2) Unapreñenje ishrane U oblasti unapreñenja ishrane.higijena i humana ekologija . skladištenjem. multidisciplinarnim pristupom pri izvoñenju tretmana i voñenju medicinske dokumentacije i evidencije.laboratorija .2 nedelje .6 nedelja 1) Higijena i humana ekologija U oblasti higijene i humane ekologije pripravnik se osposobljava za samostalno uzorkovanje vode za piće. kao i potreba za hranljivim i zaštitnim materijama. i drugih parametara. odreñivanju veličine polja.6 nedelja .radna sredina .unapreñenje ishrane . Upoznaje se sa načinom odvajanja. Obučava se za rukovanje opremom i obezbeñivanjem tačnosti i pouzdanosti opreme. izračunavanjem tačnog volumena i aktivnosti. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog sanitarno-ekološkog inženjera i višeg sanitarnog tehničara .1 nedelja . 3) Dezinfekcija. Upoznavanje sa načinom voñenja evidencije o tretmanu koji je primenjen kao i o čuvanju podataka. postavljanje bolesnika u odgovarajući položaj. upoznaje se sa osnovnim parametrima za izbor optimalnih uslova pregleda i sa zaštitom od zračenja i optimizacijom doze kao i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. aseptičkim obeležavanjem radiofarmaka. pripravnik se upoznaje sa antropomertijskim instrumentima i merenjima i procenom stanja uhranjenosti. načinom njihovog dobijanja.kontrola i prevencija bolesti . dezinsekcija i deratizacija . načinom pisanja i izradom izveštaja i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. dezinsekcija i deratizacija . briseva sa radnih površina. vazduha i sedimentne materije i obučava se za rad na ureñajima za uzorkovanje vazduha i sedimenata. Obučava se za zaštitu od zračenja i optimizaciju doze. 3) Rad u nuklearnoj medicini Upoznaje sa radom u nuklearnoj medicini. mužom generatora i merenjem radioaktivnosti.2 nedelje . sa načinom utvrñivanja energetskih potreba.socijalna medicina . kretanja i tretiranja sa infektivnim medicinskim otpadom. uzorkovanje površinske i otpadne vode.dezinfekcija. postavljanje bolesnika. primene kalupa.Upoznaje se sa radom u radiološkoj terapiji i ulogom u planiranju tretmana. radiofarmacima. 8. namirnica i predmeta opšte upotrebe.

prijem i trijažu biološkog materijala. 9. pripravnik se osposobljava za rad u zdravstvenom nadzoru nad osobama koje podležu obaveznom sanitarnom pregledu.4 nedelje 1) Biohemijska laboratorija U biohemijskoj laboratoriji. 4) Kontrola i prevencija bolesti U oblasti kontrole i prevencije bolesti. primenu standardizovanih postupaka u uzorkovanju. pripravnik se upoznaje sa postupcima analize vode. Obučava se za poslove zdravstvenog vaspitanja i promociju zdravlja.transfuzija . 7) Radna sredina U oblasti radne sredine.7 nedelja . pripravnik se obučava za uzimanje. zdravstvenom nadzoru nad kliconošama zaraznih bolesti.2 nedelje .hematološka laboratorija .biohemijska laboratorija . i obučava se za prethodno i periodično ispitivanje sanitarno higijenskih uslova u radnoj sredini. Upoznaje se sa radom laboratorije i procedurama analize uzoraka sanitarne hemije i toksikologijom. prijavljivanju i evidentiranju zaraznih bolesti. u sprovoñenju protivepidemijskih mera.mikrobiološke laboratorije . Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinsko-laboratorijskog tehnologa i višeg laboratorijskog tehničara: . rukovanju i čuvanju biološkog materijala. upoznaje se i osposobljava za samostalan rad na aparatima u .U oblasti dezinfekcije. namirnica i predmeta opšte upotrebe i upoznaje se sa postupcima kontrole sterilnosti.2 nedelje . pripravnik se upoznaje sa postupcima za proveru održavanja higijene u radnoj sredini.imunohemija .2 nedelje . 6) Laboratorija U oblasti laboratorijske delatnosti.7 nedelja . učestvuje u izradi izveštaja o odreñenim parametrima demografskog kretanja stanovništva. prijavljivanju i evidentiranju nezaraznih bolesti. kao i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.patohistologija . dezinsekcije i deratizacije i upoznaje se sa procedurama sistema kontrole kvaliteta. 5) Socijalna medicina U oblasti socijalne medicine. pripravnik se osposobljava za prikupljanje podataka iz oblasti zdravstvene statistike. pripravnik se obučava za samostalno obavljanje poslova dezinfekcije. dezinsekcije i deratizacije. Upoznaje se sa monitoringom hladnog lanca vakcina i kalendarom vakcinacije i uzima materijal za laboratorijske analize u ustanovi i na terenu. sa intrahospitalnim infekcijama i merama za njihovo sprečavanje i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.

sečenju. 1) Za medicinsku sestru tehničara (opšti smer) i pedijatrijsku sestru: . hemijski i mikroskopski pregled urina i pregled fecesa. bojenju i ostalim pripremama za dijagnostiku uzoraka. pripravnik se osposobljava za samostalno uzimanje krvi. Plan i program pripravničkog staža za medicinsku sestru . odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplatinskog vremena.u domu zdravlja . prenatalna ispitivanja krvi i za pretransfuziona testiranja krvi i komponenata krvi.u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . kao voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. 4) Patohistologija U patohistološkoj laboratoriji. 3) Transfuzija U transfuziji. 6) Laboratorija za imunohemiju U laboratoriji za imunohemiju. 2) Hematološka laboratorija U hematološkoj laboratoriji. pripravnik se osposobljava za odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču i izradu standardnih hematoloških testova. čuvanje i transport krvi. pravljenje hranljivih podloga i rad na mikrobiološkim analizatorima. osposobljava se za izvoñenje standardnih biohemijskih analiza. upoznaje se sa različitim tehnikama i metodama u imunohemijskim laboratorijama. pedijatrijsku sestru.tehničara (opšti smer). obučava se za sterilizaciju laboratorijskog posuña.laboratoriji. obrada.3 meseca. sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza. ispitivanje i kontrolu krvi davalaca. ginekološko-akušersku sestru i medicinsku sestru vaspitača: .3 meseca. odreñivanje fibrinogena. 5) Mikrobiološka laboratorija U mikrobiološkoj laboratoriji. . VII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM 1. pripravnik se obučava se za rad na imunohemijskim analizatorima za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja. zasejavanje biološkog materijala na podloge. pravljenje i bojenje preparata. rukovanje sterilnim materijalom. konzervaciju. pripravnik se osposobljava za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji. pripravnik se osposobljava za rad na fiksiranju i kalupljenju uzoraka.

higijenskih i kulturnih navika. elektroterapije. Prati stanje u odnosu na kretanje zaraznih bolesti. vodi zdravstvenu i pedagošku dokumentaciju. sarañuje sa roditeljima.u zavodu za javno zdravlje . izdaje i vodi evidenciju sanitarnih knjižica. uzima uzorke za hemijska i mikrobiološka ispitivanja i vodi potrebnu evidenciju. socijalnih. Plan i program pripravničkog staža za laboratorijskog tehničara: . upoznavanje osnovnih principa i ciljeva zdravstvenovaspitnog rada i učestvovanje u sprovoñenju zdravstveno vaspitanja kao integralnog rada u svakodnevnoj praksi. krioterapije. radi na adaptaciji novoprimljenog deteta. organizuje i sprovodi slobodne i usmerene aktivnosti dece. a posebno na sprečavanju intrahospitalnih infekcija i AIDS-a. vrši prijem i trijažu trudnica. sprovodi terapiju (pareteralnu i preroralnu). prašina). 2) Za ginekološko-akušersku sestru: Priprema potreban materijal. termoterapije. snabdevanjem vodom i dispozicije otpadnih materijala i druge faktore okoline koji utiču na ljudsko zdravlje. Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje poslova i zadataka svoje struke u cilju pružanja zdravstvene zaštite i sprovoñenje terapijskih procedura u oblasti: fototerapije.zamena roditelja). rasta i razvoja. kontrolu vitalnih funkcija dece. vrši nadzor nad licima zaposlenim u prometu namirnica i nad drugim licima koja podležu zdravstvenom nadzoru. sprovoñenje svih higijensko-epidemioloških mera i sprečavanje intrahospitalnih infekcija. održava ličnu higijenu dece. 3. dezinsekcije i deratizacije. upoznavanje sa primenom principa ishrane zdravih i bolesnih ljudi. vrši nadzor nad javnim i individualnim vodnim objektima kao i objektima za dispoziciju otpadnih materija. sprovodi ishranu deteta. priprema bolesnice za pregled i ginekološke intervencije. buka. nega i kontrola trudnice kod patoloških trudnoća.vaspitača: Osposobljava se za prijem i trijažu dece u ustanovama za dnevni boravak i specijalizovanim ustanovama. mehanoterapije. prati stanja trudnice u sva četiri poroñajna doba. sprovoñenju terapije i uzimanju materijala za analize. 3) Za medicinsku sestru . pribor i instrumente za rad.6 meseci. vodi medicinsku dokumentaciju. primenjuje vaspitne postupke u cilju što uspešnijeg emocionalnog kontakta (sestra . na području na kome deluje zdravstvena ustanova. sekundarne ili tercijarne prevencije. obučava se u kontroli vitalnih funkcija. voñenje odgovarajuće medicinske dokumentacije.Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje opštih i specijalizovanih poslova zdravstvene nege. učestvuje u ispitivanju životne i radne sredine (zagañenost vazduha. Plan i program pripravničkog staža za fizioterapeutskog tehničara: . 4. praktičan rad na voñenju osnovne medicinske dokumentacije i evidencije.6 meseci.služba fizikalne medicine i rehabilitacije . vodi evidenciju kliconoša. priprema decu za uzimanje obroka i spavanje. Plan i program pripravničkog staža za sanitarno-ekološkog tehničara. sonoterapije. primenu metode asepse i antisepse i rad u aseptičnim uslovima. radi na poslovima dizenfekcije. usmeravanje na savlañivanje metoda i postupaka u cilju pružanja zdravstvene zaštite u domenu primarne. . 2. radi na formiranju radnih. priprema bolesnica za operaciju i sprovodi negu operisanih bolesnica. hidroterapije. sprovodi zdravstveno-vaspitni rad sa trudnicom i babinjarom.

Plan i program pripravničkog staža za stomatološku sestru . Plan i program pripravničkog staža za farmaceutskog tehničara: . . čišćenje i dezinfekcija pribora i aparata. . Prijem pacijenata i priprema za stomatološke intervencije.3 meseca. sredstava za ličnu higijenu i kozmetičke preparate za potrebe domova zdravlja i dr.2 meseca. sprovoñenje preventivnih mera i zdravstveno-vaspitni rad.bolnička apoteka . . materijala.1 mesec. . 5.5 meseca.2.1 mesec . izdavanje lekova bez recepata.fiksna protetika ..hematologija .paradontologija i bolesti usta . 7. Uzimanje i prijem biološkog materijala od pacijenata. obavljanje destilacija i redestilacije vode. priprema radnog mesta za dijagnostičke procedure.2 meseca. raspremanje radnog mesta posle stomatoloških intervencija.1 mesec. medikamenata i potrebnog pribora i staranje o njihovom pravilnom utrošku.bolesti zuba . . samostalno izvoñenje poverenih analiza.5 meseca. konzervativnu i hiruršku terapiju na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža. . Osposobljavanje za praktičar rad na izradi svih galenskih pripravaka koji služe kao baza za dalju izradu raznih farmaceutskih oblika. medikamenata i materijala za stomatološke intervencije na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža i asistiranje stomatologu za vreme izvoñenja intervencija.1 mesec.mobilna protetika .u mikrobiološkoj laboratoriji . .kliničko-biohemijska laboratorija .2 meseca. voñenje i čuvanje stomatološke dokumentacije. trebovanje i čuvanje instrumenata. 6.stomatološka protetika . priprema instrumenata. obeležavanje.1 mesec. upoznavanje sa osnovnim principima rada aparata na kojima izvodi analize. .galenska laboratorija .oralna hirurgija . priprema svih farmaceutskih oblika lekova za prodaju bez recepata. zavojnog materijala.preventivna i dečja stomatologija . dezinfekcija i sterilizacija instrumenata i materijala. dijetetskih preparata. kontrola sterilizacije. pribora. vrši sterilizaciju odreñenih magistralnih pripravaka i galenskih lekova. priprema za rad biološkog materijala.2. Plan i program pripravničkog staža za zubnog tehničara: .tehničara: . .apoteka .2 meseca.2 meseca.

delimičnih krunica. odnosno fakulteta Broj i datum izdate diplome Naziv i mesto zdravstvene ustanove/ odnosno privatne prakse (M. inleja. VIII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE SARADNIKE SA VISOKOM.P. nadgradnji. VIŠOM I SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM U zavisnosti od vrste i stepena školske spreme pripravnik se osposobljava za samostalno obavljanje odreñenih poslova zdravstvene zaštite. izrada svih faza rada totalnih i parcijalnih proteza (kako klasičnih tako i skeletiranih proteza i retencionih elemenata) od anatomskog otiska do definitivne obrade i poliranja kao i izrada svih vrsta reparatura parcijalnih i totalnih proteza. namenskih krunica svih vrsta mostova koji su programom predviñeni za četvrti stepen.1 mesec. izrada ortodonskih aparata od sokliranja modela (izrada različitih ortodonskih kukica i opruga) do definitivne izrade sa ugradnjom elemenata. Izrada svih faza rada kod jednodelnih livenih i fasetiranih krunica.ortodonski aparati .. Obrazac 1 PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE Prezime pripravnika (Očevo ime ) i ime Datum roñenja Diplomirao-la dana Naziv škole.) (Potpis direktora/ potpis osnivača) mesto .

radnika .P.saradnika Obrazac 2 ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA I Pred ispitnom komisijom obrazovanom rešenjem ministra zdravlja broj __________ od __________ godine polagao je stručni ispit _________________________ (ime i prezime) zdravstveni radnik u radnom odnosu .) (potpis direktora/ potpis osnivača) (Potpis i faksimil ovl.Staž započeo-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (M.) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Staž završio-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse Naziv organizacione jedinice Trajanje praktičnog rada od do godine Opis poslova: Opisna ocena rada: (M.P. zdr.

Predsednik komisije. Postavljena su sledeća pitanja. i to: STRUČNI DEO Pitanja: OPŠTI DEO Pitanja: Ispit je završen u _____ časova. Članovi komisije . II Stučni ispit je polagao dana Ispit je započeo u _____ časova.________________________________________________ (Navesti organ koji je kandidatu odobrio polaganje ispita) Broj _____ od _________________________ godine. III Zabeleška o odustajanju od stručnog ispita IV Kandidat JE-NIJE položio stručni ispit. Kandidat je završio __________________________________________________________________________ ___ (Navesti stručnu spremu) dana godine i pripravnički staž za Dana _________________________ godine.

Obrazac 3 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku.saradnik sa visokom str. Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit. Ministar. spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik . Predsednik ispitne komisije. .

Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit.Obrazac 4 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku. odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik . MINISTAR .saradnik sa višom i srednjom stručnom spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za _________________________ pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. Predsednik ispitne komisije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->