PRAVILNIK

O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA
("Sl. glasnik RS", br. 50/2006, 112/2009 i 50/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se plan i program pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, bliži uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa) u kojima se može obavljati pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice, način voñenja pripravničke knjižice, program, sadržina, način i postupak polaganja stručnog ispita, kao i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu.

Član 2
Pripravnički staž je praktičan rad pod nadzorom ovlašćenog zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika - mentora, kojim se zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik (u daljem tekstu: pripravnik) osposobljava za samostalan rad, u skladu sa zakonom. Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita, u skladu sa zakonom.

Član 3
Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi koja ispunjava sledeće uslove, i to: 1) da obavlja odreñene poslove zdravstvene delatnosti prema zahtevima pojedinog dela plana i programa pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike; 2) da u obavljanju odreñenih poslova zdravstvene delatnosti iz tačke 1) ovog stava učestvuje zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita; 3) da ima potrebnu medicinsku i tehničku opremu za uspešno sprovoñenje programom predviñenog osposobljavanja prema zahtevima savremene medicine. Ako zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa u kojoj pripravnik obavlja pripravnički staž ne ispunjava uslove propisane u stavu 1. ovog člana, a prema propisanom planu i programu za odreñenu oblast, može ga uputiti u drugu zdravstvenu ustanovu, odnosno privatnu praksu u kojoj se taj deo staža može obaviti.

Član 4

Pripravnički staž se obavlja po planu i programu kojim su utvrñene preventivne, dijagnostičke, terapijske, procedure i veštine zdravstvene nege i rehabilitacione procedure i veštine koje pripravnik treba da savlada u toku pripravničkog staža. Plan i program pripravničkog staža odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5
Stručni ispit sastoji se iz opšteg i posebnog dela. U okviru opšteg dela vrši se provera: 1) osnovnih znanja o ustavnom ureñenju i propisima o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, lekovima i medicinskim sredstvima, penzijskom i invalidskom osiguranju i radnim odnosima. U okviru posebnog dela vrši se provera: 2) osposobljenosti zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika za samostalno preduzimanje i obavljanje stručno-medicinskih mera, postupaka i aktivnosti u vršenju poslova zdravstvene delatnosti predviñenih planom i programom pripravničkog staža iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 6
Pripravnički staž obavlja se u radno vreme u trajanju od 40 sati nedeljno. Pripravnički staž obavlja se po pravilu bez prekida. Pod opravdanim prekidom pripravničkog staža smatra se bolest, porodiljsko odsustvo i vojna obaveza. Ukoliko je došlo do opravdanog prekida pripravničkog staža u slučajevima iz stava 3. ovog člana, pripravnički staž se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Član 7
O obavljanju pripravničkog staža vodi se Pripravnička knjižica za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike na Obrascu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Pripravničku knjižicu izdaje zdravstvena ustanova i privatna praksa u kojoj je pripravnik zaposlen, odnosno sa kojim je zaključen ugovor o volonterskom radu radi obavljanja pripravničkog staža. Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji u skladu sa zakonom vrši neposredan nadzor nad obavljanjem pripravničkog staža upisuje u pripravničku knjižicu deo pripravničkog staža i overava ga svojim potpisom i faksimilom. Početak i završetak pripravničkog staža overava svojim potpisom i pečatom direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse, u kojoj je započet, odnosno završen pripravnički staž.

Član 8
Po završenom pripravničkom stažu zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa visokom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenom fakultetu i overenom pripravničkom knjižicom. Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa višom i srednjom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri zavodu za javno zdravlje, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenoj odgovarajućoj školi i overenom pripravničkom knjižicom. Prijava sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije 30 dana pre polaganja stručnog ispita. Mesto polaganja stručnog ispita odreñuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 9
Stručni ispit polaže se javno, istovremeno pred svim članovima ispitne komisije. Ispitnu komisiju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja za sve oblasti. Ispitna komisija sastoji se od predsednika i drugih članova komisije. Predsednik i drugi članovi ispitne komisije imaju najmanje isti stepen školske spreme kao i pripravnik koji polaže stručni ispit, kao i položen stručni ispit i pet godina rada u struci. U ispitnu komisiju imenuju se stručnjaci odgovarajuće školske spreme koji se bave odgovarajućim poslovima zdravstvene delatnosti. Poseban deo stručnog ispita za doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane farmaceute i diplomirane farmaceute - medicinske biohemičare ispituju ispitivači koji su dobili naziv primarijus.

Član 10
Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita posebno se obrazuju za: 1) doktore medicine; 2) doktore stomatologije; 3) diplomirane farmaceute; 4) diplomirane farmaceute medicinske biohemičare; 5) zdravstvene saradnike sa visokom školskom spremom; 6) zdravstvene radnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do četiri godine, sa višom i srednjom školskom spremom;

Ukoliko pripravnik ne obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja.7) zdravstvene saradnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije. Član 14 Zdravstvenom radniku. Zdravstvenom radniku. Član 17 . Član 11 Po završenom stručnom ispitu komisija ocenjuje celokupan uspeh pripravnika. Sekretar je dužan da tokom polaganja stručnog ispita vodi zapisnik. Član 12 Pripravnik koji ne položi stručni ispit može da polaže taj ispit u roku koji ne može biti kraći od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita. Ocena uspeha na stručnom ispitu glasi "položio" i "nije položio" i donosi se većinom glasova članova ispitne komisije. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 3 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 13 O toku ispita vodi se Zapisnik o polaganju stručnog ispita na Obrascu 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. smatra se da ispitu nije pristupio. odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 4 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. ovog člana ili je razlog odustajanja od polaganja ispita neopravdan. odnosno pri zavodu za javno zdravlje u roku predviñenom u stavu 1. odnosno na studijama u trajanju do četiri godine. odnosno pri zavodu za javno zdravlje ako je iz opravdanih razloga sprečen da pristupi ispitu u roku odreñenom za polaganje stručnog ispita najmanje tri dana pre dana odreñenog za polaganje ispita. sa višom i srednjom školskom spremom. osnovne strukovne studije). Član 16 Administrativno-tehničke poslove za ispitnu komisiju obavlja sekretar koji se imenuje aktom o obrazovanju ispitne komisije. Član 15 Pripravnik je dužan da obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja.

posmatra (označeno sa P). Hirurgija 3 meseca 1 mesec 1 mesec 15 dana 15 dana b) Program pripravničkog staža obuhvata znanja i veštine koje doktor medicine treba da savlada u toku pripravničkog staža iz gore navedenih oblasti medicine. br.Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik RS". 112/2009) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". . Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom 2. Pedijatrija 4. koliko puta (označeno brojem uz odgovarajuću skraćenicu). Član 18 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Veštine .reprodukuje (označeno sa R). Ginekologija 5. Samostalan član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Sl. 2.izvodi (označeno sa I). Interna medicina 3. Predlog programa obuhvata nivoe znanja i veština prema sadržaju rada. broj 89/93). glasnik RS". . Znanja . koji su označeni na sledeći način: 1. PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA I PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU ŠEST GODINA a) Plan pripravničkog staža: 1.

patronažna služba) i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Poznavanje komunikacija sa drugim službama van zdravstvenog sektora i sa nevladinim organizacijama Poznavanje prevencije. diferencijalne dijagnostike.) Poznavanje principa voñenja medicinske dokumentacije i evidencije kao i etičke i pravne posledice (obaveze i prava pacijenata) Poznavanje načina komunikacije sa specijalističkim službama i drugim službama (npr. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. MKPY/II.izvodi Specifičan način uzimanja anamneze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Objektivni pregled bolesnika Sistematski preventivni pregled odraslog sa ispitivanjem rizičnog ponašanja Neurološki pregled Psihijatrijski intervju Priprema obolelog i povreñenog za transport Obrada i previjanje hirurške rane R R R R R R R R R R R R R R R R R I10x I10x I 5x I 5x I 2x I 2x I 5x .posmatra I . Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom (3 meseca) Znanja: R . povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje metoda za rano otkrivanje nezaraznih bolesti Poznavanje mogućnosti i dometa preventivnih aktivnosti Poznavanje vodiča dobre prakse za najčešća oboljenja i stanja u PZZ (šećerna bolest. blagovremene dijagnostike.1. rehabilitacija i druge postupke sa bolesnicima koji se pojavljuju u ordinaciji opšte medicine Poznavanje mera racionalnog propisivanja lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. KVB.) Veštine: P . plućne bolesti i dr. lečenje.reprodukuje Poznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Poznavanje prednosti kućnog lečenja i nege Principi palijativne nege Poznavanje pravnih okvira svog delovanja Poznavanje uloge i značaja primarne zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite Srbije Poznavanje programa unapreñenja zdravlja za populacione grupe sa kojima radi Poznavanje klasifikacionih sistema koji se koriste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (MKB/X. i dr. rak.

povrede i ostalih poremećaja zdravlja Pisanje doznaka.Postavljanje urinarnog katetera Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala Bris nosa i ždrela Injekcije (intradermalno. Poznaje principe sistematskog zdravstvenog nadzora dece . van zdravstvene ustanove i u toku transporta) Metode medicinske pomoći kod srčanog zastoja.) Vakcinisanje po programu imunizacije Snimanje i očitavanje EKG-a Demonstracija upotrebe inhalatora bolesnicima Racionalno propisivanje lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Pisanje recepata Prepoznavanje neželjenih terapijskih efekata i njihovo otklanjanje Prepoznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Interpretacija i korišćenje nalaza laboratorijskih analiza Interpretacija i korišćenje nalaza Ro Interpretacija i korišćenje nalaza ultrazvuka Komunikacija sa specijalističkim službama i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Pisanje uputa Voñenje medicinske dokumentacije bolesnika (zdravstveni karton) Ocenjivanje radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti.posebno dojenčadi. R R . otvaranje bolovanja i izdavanje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad Izdavanje lekarskog uverenja i povredne liste Pružanje hitne pomoći (u zdravstvenoj ustanovi. dehidratacije.reprodukuje Poznaje principe zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja s posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe kao što su novoroñenčad. s. dojenčad i adolescenti. toplotnog udara. akutnih trovanja. Pedijatrija (1 mesec) Znanja: R . i.v..c.. opekotina Osmišljavanje i obavljanje kućnih poseta Voñenje razgovora sa bolesnikom i njegovom porodicom u ambulanti i kod kuće Zdravstveno vaspitanje u zajednici u kojoj radi Voñenje umirućeg bolesnika Pregled umrlog Izdavanje umrlice Higijensko-epidemiološka zaštita I 5x I 5x I 1x I10x svaka I 3x I10x I 5x I10x 10x I 3x I 5x I10x I10x I 2x I10x I10x I10x I10x I10x I 2x I 5x I 2x I 5x I10x I 3x R 2x R 2x R 2x 2.m. i. prestanka disanja.

izvan zdravstvene ustanove i tokom transporta Poznaje principe kućnog lečenja obolele i povreñene dece Poznaje indikacije za rehabilitaciju i metode praktične primene odreñenih metoda rehabilitacije Ovladava indikacijama za korišćenje konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda Poznaje indikacije za laboratorijske. supkutanih i intrakutanih vakcina Individualni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Grupni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Anamneza i pregled bolesnog dojenčeta Anamneza i pregled bolesnog predškolskog i školskog deteta Anamneza i pregled bolesnog adolescenta R R R R R R R R R R R R I-10x I-10x I-10x I-10x I-20x I-20x I-20x I-5x I-10x I-10x P-10x I-15x P-5x P-2x I-10x I-10x I-10x . postavljanju početne i konačne dijagnoze. narkomanija.dece pred upis u školu i adolescenata Poznaje principe specifične zaštite u odnosu na činioce rizika po zdravlje. ultrazvučne i druge pomoćne dijagnostičke metode Poznaje indikacije za upućivanje na bolničko lečenje Ovladava principima propisivanja lekova. oboljenja i povreda Ovladava principima pružanja hitne medicinske pomoći povreñenim i obolelim u zdravstvenoj ustanovi. rendgen. a naročito akutnih i zaraznih oboljenja. pothranjenog i gojaznog deteta Praktična primena oralnih. akutni gastrointestinalni poremećaji) Poznaje glavne oblike rizičnog ponašanja u adolescenciji (pušenje. kao i skrining metodama Poznaje metode blagovremenog i efikasnog lečenja najčešćih stanja. šećerna bolest. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. hipertenzija. sanitetskog materijala i pomoćnih medicinskih sredstava u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom Poznaje vodiče dobre kliničke prakse za najčešća oboljenja i stanja (astma.izvodi Sistematski pregled zdravog dojenčeta Sistematski pregled predškolskog deteta Sistematski pregled školskog deteta Sistematski pregled adolescenta Merenje telesne mase. alkoholizam.posmatra I . EKG. telesne visine i obima glave i uporeñivanje sa standardima (grafikonima) rasta Procena denticije Procena stadijuma polnog sazrevanja Ispunjavanje zdravstvenog kartona Proveravanje urednosti vakcinacija (u zdravstvenoj knjižici i kartonu deteta) Objašnjavanje roditeljima (i deci) značaja vakcinacija Davanje pisanog saveta za ishranu dojenčeta. bolesti i povrede. prerana polna aktivnost) Veštine: P . posebno AIDS-a i masovnih nezaraznih oboljenja Poznaje metode rane dijagnostike uključujući metode samokontrole Ovladava znanjima. gojaznost.

terapije Kardio-pulmonalna reanimacija Praćenje pacijenata do koronarne jedinice i njegovo zbrinjavanje Ubacivanje privremenog pace-markera PULMOLOGIJA (5 dana) Internistička-pulmološka anamneza u plućnoj prijemnoj ambulanti Internistički-pulmološki fizikalni pregled Spirometrija Gasna analiza Očitavanje RTG snimka Davanje terapije i.izvodi KARDIOLOGIJA (5 dana) Internistička anamneza i fizikalni pregled u kardiološkoj prijemnoj ambulanti Registrovanje i interpretacija EKG-a Merenje arterijske tenzije Ultrazvučni pregled srca Davanje i.fizijatra.v. Interna medicina (30 dana) Znanja: R .reprodukuje P . ORL.v. oftalmologa i drugih specijalnosti Kućna poseta detetu s akutnim oboljenjem Kućna poseta detetu sa hroničnim oboljenjem I-10x I-10x P-5x I-15x P-3x I-10x P-10x I-5x P-2x P-2x 3.Uzimanja brisa ždrela Direktni otoskopski pregled Indirektni otoskopski pregled Prepisivanje recepta Pismeno uputstvo za oralnu regidraciju Tumačenje rezultata hematoloških i biohemijskih analiza Tumačenje rezultata rendgenskih i ultrazvučnih pregleda Pisanje uputa za konsultativni pregled . Davanje inhalatorne terapije Bronhoskopija GASTROENTEROLOGIJA I ENDOKRINOLOGIJA Internistička-gastroenterološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-gastroenterološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija gastroenteroloških bolesti Lečenje ulkusne bolesti Hitna stanja u gastroenterologiji Internistička-endokrinološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-endokrinološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija endokrinoloških bolesnika I-10x I-10x I-10x P-10x P-10x P (I) P P I-10x I-10x I-10x I-10x R-10x I-5x I-5x P-5x I-10x I-10x P-10x R P I-10x I-10x P-10x .posmatra Veštine: I .

Lečenje šećerne bolesti Hitna stanja u endokrinologiji NEFROLOGIJA I HEMATOLOGIJA (5 dana) Internistička-nefrološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-nefrološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija nefroloških bolesnika Hemodijaliza Hitna stanja u nefrologiji Internistička-hematološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-hematološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija hematoloških bolesnika Anemije i njihovo lečenje Hitna stanja u hematologiji R P I-10x I-10x I-10x P-10x P I-10x I-10x I-10x R-10x P 4.izvodi I-10x I-5x I-5x I-2x I-2x P-2x R R P-5x R R R P-2x I-5x I-5x I-5x I-5x R R I-5x I-5x P-5x R P-2x P-2x Ginekološka anamneza Ginekološki pregled Formiranje ginekološke istorije Dijagnostičke procedure u ginekologiji Ginekološke male hirurške intervencije Ginekološke operacije Preoperativna priprema i postoperativna nega i terapija Inflamatorne promene u maloj karlici Rano otkrivanje malignih oboljenja genitalnih organa Malignomi genitalnih organa Kontracepcija i neposredna postkoitalna kontracepcija Juvenilna ginekologija Hitna stanja u ginekologiji Akušerska anamneza Akušerski pregled Formiranje akušerske istorije Dijagnoza trudnoće Poremećaji u ranoj trudnoći Voñenje normalne trudnoće Priprema trudnice za poroñaj Voñenje normalnog poroñaja Voñenje patološkog poroñaja Puerperijum (babinjare) Krvarenje u ranoj i kasnoj trudnoći Hitna stanja u akušerstvu .posmatra Veštine: I . Ginekologija (15 dana) Znanja: R .reprodukuje P .

incizijaparicijuma).reprodukuje P .izvodi I-10x I-5x I-10x I-5x I-2x P-2x P-2x R R P-2x R. davanje infuzija Davanje i. Hirurgija (15 dana) Znanja: R . injekcija Asistirano disanje ambu balonom i maskom Oksigenoterapija Priprema za transport do druge zdravstvene ustanove Nazogastrična sukcija Klizme Punkcija pluralne šupljine Postavljanje urinarnog katetera Privremena imobilizacija II PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU PET GODINA .posmatra Veštine: I .Akušerski (obstretrički) šok P-2x 5.m.privremena hemostaza Obrada manjih opekotina Obrada većih opekotina Laboratorijske analize i radiološki pregledi u hirurškoj dijagnostici Protokol dijagnostike i urgentnog tretmana neurohirurških povreda Venepunkcija. uzimanje brisa rane Postavljanje elastičnog zavoja Previjanje rane i uklanjanje konaca Primarna obrada manje i srednje rane Vañenje dostupnih stranih tela Davanje lokalne anestezije Zaustavljanje krvarenja . P P-2x I-3x I-2x I-10x I-5x I-2x I-2x R (I-2x) I-2x P-2x R R I-10x I-10x I-2x P-2x R I-2x P-2x P-2x I-2x I-5x Hirurška anamneza Klinički pregled dojke Klinički pregled abdomena Palpacija perifernih arterija i arterija vrata Digitalni pregled rektuma i prostate Hirurške operacije Endotrahealna intubacija i opšta anestezija Protokol preoperativne pripreme Primena osnovnih principa dezinfekcije i sterilizacije Zbrinjavanje urgentnih hirurških stanja Krikotireoidektomija i trahotomija Torakocenteza kod hematopneumotoraksa i pneumotoraksa Hirurška obrada infekcija kože i potkožnog tkiva (drenaža apcesa.

stanovanje. vodosnabdevanje. bolesti i povrede.sistematskog zdravstvenog nadzora. rak.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe. Zdravstvena zaštita žena – u porodilištu 3. Kožne i venerične bolesti 16. starost. odnosno u zavodu za hitnu medicinsku pomoć 2. Oftalmologija 12. Opšta hirurgija 7. a naročito odojčadi. . a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja posebno AIDS-a. . Zdravstvena zaštita radnika 5. trudnoću. (ishrana. Zarazne bolesti 11. plućna oboljenja i dr. Sudska medicina 14.). kao i za rad na planiranju porodice. Otorinolaringologija 10. seksualno vaspitanje.a) Plan pripravničkog staža za doktore medicine: 1. Higijensko epidemiološka zaštita 15. invalidnost i dr. Socijalna medicina b) Program pripravničkog staža za doktore medicine: U toku pripravničkog staža doktor medicine se obučava u obavljanju: 75 dana 15 dana 40 dana 10 dana 40 dana 15 dana 35 dana 35 dana 30 dana 10 dana 8 dana 8 dana 8 dana 10 dana 8 dana 25 dana 10 dana 8 dana . razvoj ličnosti. masovnih nezaraznih oboljenja (šećerna bolest. promene vezane za adolescenciju. Opšta medicina – u službi hitne medicinske pomoći u domu zdravlja. dece pred upis u školu i za vreme školovanja. odmor i dr). kardiovaskularne bolesti.. u zaštiti od profesionalnih oboljenja i povreda i dr. radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje. Zdravstvena zaštita dece 4.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. Pneumoftiziologija 9. Neuropsihijatrija 8. Interna medicina 6. Fizikalna medicina i rehabilitacija 13. . odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi.

medicinske pomoći kod hemijsko-bioloških i jonizujućih oštećenja.obučava se u postavljanju indikacija za rehabilitaciju i praktičnoj primeni odreñenih metoda rehabilitacije.ovladava tehnikom poroñaja i revizije materice. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. akutnih trovanja. i to u oblasti: Higijensko-epidemiološke zaštite: upoznaje se sa osnovnim principima i merama u vezi sa higijenom ishrane. Zavisno od oblasti medicine: . . i neposredno učestvuje u njihovoj primeni. školskom higijenom. ultrazvučnih i dr. Učestvuje u sprovoñenju anketa o vodnim objektima.obučava se u ranoj dijagnostici (uključujući metode samokontrole). namirnica i predmeta opšte upotrebe i zakonskim propisima iz ove oblasti. indikacije i tehniku davanja transfuzije krvi i krvnih komponenti. oksigenoterapije. upoznaje i ovladava metodama vakcinacije. doktor medicine se posebno osposobljava. osposobljavanje za odgovarajući transport do druge zdravstvene ustanove.upoznaje metode: odreñivanja krvnih grupa. domaćinstvima. upoznaje se sa propisima i njihovom praktičnom primenom u . . terapijskih klizmi. rendgen. uči da propisuje lekove i sanitetski materijal i pomoćna medicinska sredstva u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom kao i da raspoznaje neželjena dejstva lekova. pomoćnih dijagnostičkih metoda. otklanjanjem otpadnih materija. tamponade nosa i dr. EKG. sukcije. sadržajima sistematskih pregleda. perforacije unutrašnjih organa i dr. imobilizacije. intubacije i traheotomije. upoznaje metode i sadržaje kontinuiranog nadzora nad hroničnim bolesnicima. upoznaje se sa merama na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i epidemija i praktično ih sprovodi. opekotina. toplotnog udara. samokontrole i dr.). zaštite u visokoferbilnim stanjima. higijenom rada. prestanka disanja. Ovladava tehnikom uzimanja i slanja na pregled uzoraka vazduha. školama i dr. . blagovremenom i efikasnom lečenju najčešćih stanja oboljenja i povreda i zaštiti od nesposobnosti.savladava znanjima.upoznaje se sa principima zdravstvene zaštite za slučaj vanrednog stanja i rata. metodama zdravstveno-vaspitnog rada. infuzije. . Osposobljava se za vršenje ambulantnih hirurških intervencija (obradu rane i dr. kao i indikacije za upućivanje na bolničko lečenje. zaustavljanja krvarenja.U okviru primarne zdravstvene zaštite upoznaje se sa zakonom i programima i drugim aktima donetim na osnovu zakona. laboratorijskih. asistiranog disanja. antišok terapije. kao i "skrining“ metodama. da pripremi i vrši medicinsku obradu bolesnika za upućivanje na ocenu radne sposobnosti. hemioprofilakse. . rada patronažne službe. vode.). upoznaje indikacije i potrebu korišćenja konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda. U pojedinim granama medicine. postavljanju početne i konačne dijagnoze. . vañenje dostupnih stranih tela. upoznaje se sa izradom analize i njihovom praktičnom primenom. raznih vrsta punkcija i evakuacija. odnosno oblastima zdravstvene zaštite. a posebno pružanja hirurške pomoći. osnovama zaštite od jonizujućeg zračenja. dehidratacije. medicinske mere kod pneumotoraksa. van zdravstvene ustanove i tokom transporta (metode medicinske pomoći kod "kardijal arest-a". lokalne anestezije.učestvuje u kućnom lečenju obolelih i povreñenih i u pružanju hitne medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi. vrši epidemiološka izviñanja i epidemiološke ankete. kategorizacije mokraćne bešike. paracenteze. snabdevanjem stanovništva zdravom pijaćom vodom i dr.

Upoznaje se sa odredbama krivičnog zakona o radu lekara koji neposredno obavlja zdravstvenu delatnost.sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti. upoznaje se sa mestom i ulogom zdravstvenog vaspitanja u zdravstvenoj zaštiti i ovladava metodologijom zdravstveno-vaspitnog rada u svakodnevnoj praksi. predškolske dece. Kožnih i veneričnih bolesti: upoznaje se sa ambulantnim radom i ovladava tehnikom dijagnostike i terapije najčešćih kožnih oboljenja i bolesti koje se prenose polnim putem. o obaveznim imunizacijama. 70 dana 30 dana 65 dana 60 dana 70 dana 40 dana 30 dana . Ortopedija vilica 3. a posebno primarne zdravstvene zaštite. fizičkih i toksičkih povreda. posebno AIDS-a. oralna higijena. Bolesti zuba 4. hemioprofilaksi. Paradontologija i oralna medicina 5.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje oralnog zdravlja. Praktično radi na postupcima pri izdavanju lekarskih uverenja. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći b) Program pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. a naročito odojčadi. savladava osnove zdravstvene statistike i praktično ih primenjuje. . odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. fluor profilaksa i dr. za vreme školovanja. normativima i standardima u radu zdravstvene službe i osnovama ekonomike u zdravstvenoj zaštiti. zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje usta i zuba.sudskog veštaka. . Uvežbava klasifikaciju i kvalifikaciju mehaničkih. upoznaje se sa principima epidemiološkog pristupa bolestima koje se prenose polnim putem. kao i lekara . Preventivna i dečja stomatologija 2. upoznaje metode planiranja i programiranja u zdravstvu. upoznaje elemente za procenu kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvenog stanja stanovništva. učestvuje u primeni dermatološke terapije. sarañuje u izradi planova i programa i njihovoj evaluaciji. Stomatološka protetika 6. sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe (ishrana. Sudske medicine: vrši obdukcije. male dece. III PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE a) Plan pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1.. o kliconošama i dr. Preventivna i dečja stomatologija: doktor stomatologije se u oblasti dečje stomatologije obučava u obavljanju: . trudnica i dr. seroprofilaksi.). upoznaje se sa osnovnom koncepcijom organizacije zdravstvene delatnosti. Oralna hirurgija 7. praćenja i proučavanja zdravstvenog stanja stanovništva i izradom odgovarajućih elaborata. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja. Socijalne medicine: upoznaje se sa osnovnim principima zdravstvene zaštite.sistematskog zdravstvenog nadzora u oblasti oboljenja usta i zuba.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu.

sa primenom interceptivnih mera (brušenja zuba kod prinudnih zagrižaja) i sa terapijom blagih formi malokluzija (miofunkcionalne vežbe i sa i bez pomagala. izradom inleja. savladava preventivne mere u oblasti parodontopatija (profesionalnu i individualnu negu usta i zuba) dijagnostiku parodontopatije i bolesti usta (kliničku i rendgenološku) i sekundarnu prevenciju parodontalnih oboljenja (uklanjanje kamenca. kontrola nicanja zuba.). materijalima za ispune. Upoznaje posebne programe preventivne stomatološke zaštite i učestvuje u njihovom sprovoñenju. mlečne i mešovite denticije (sprečavanje štetnih navika. vañenjem mlečnih i stalnih zuba u dece. vežbe špatulom za sprečavanje obrnutog preklopa sekutića i dr. posebno se upoznaje sa primenom preventivnih mera u cilju sprečavanja malokluzija u doba trudnoće. pripremom karijesnih kaviteta za ispune (preparacija kaviteta I i V klase). upoznaje se sa zakonima i propisima (posebno Zakonom o fluorisanju vode za piće) i podzakonskim aktima. dijagnostikom i terapijom kataralnog gingivita u dece. U okviru dečje stomatologije. kliničkom dijagnostikom. primena vestibularne ploče i dr.). konkramenata i dr. 3. upoznaje se sa raznim dijagnostičkim i terapijskim metodama u lečenju nepravilnosti stomatognatnog sistema. zaštitom pulpe.preventivno-terapijskih mera u sprečavanju oboljenja usta i zuba. metoda i materijala opturacije kanala korena. dijagnostikom i terapijom povreda zuba. . rasprostranjenošću malokluzija u nas. Parodontologija i oralna medicina: upoznaje se sa uzrocima parodontopatija i bolesti usta i rasprostranjenošću ovih oboljenja kod nas. uklanjanjem dotrajalih fiksnih zubnih nadoknada. Ortopedija vilica: upoznaje se sa etiologijom nepravilnosti orofacijalnog sistema.). dijagnostikom i planom terapije oboljenja usta i zuba u dece (u vreme mlečne. kliničkim postupcima izrade različitih fiksnih zubnih nadoknada (brušenjem zuba nosača za fiksne zubne nadoknade. pripremom retencionih zuba za prihvatanje elemenata parcijalne proteze i planiranjem namenskih fiksnih nadoknada. postupkom kod urgentnih stanja (prva pomoć) iz oblasti bolesti zuba. prvom pomoći u oblasti dečje stomatologije. upoznaje se sa pregledom. dijagnostikom i terapijom herpetičnog stomatita. punjenjem kaviteta klasičnim i savremenim materijalima. 2. dijagnostikom oboljenja pulpe i parodoncijuma. sprečavanje formiranja nepravilnih funkcija. 5. lečenjem jednostavnih kanalnih sistema. različitim metodama zbrinjavanja depulpiranih zuba. uzimanjem otisaka savremenim otisnim materijalima. upoznaje se i ovladava metodama sistematskih pregleda i sanacije u oblasti stomatologije. pripremnim postupcima preprotetskog zbrinjavanja. dijagnostikom i planom terapije oboljenja zuba. upoznaje se sa mogućnostima savremenih endodontskih tehnika obrade. biološkim i biohemijskim testovima u dijagnostici oboljenja mekih tkiva usta. zaštitom pulpe. posebno programa zalivanja fisura. registracijom visine zagrižaja. cementiranjem fiksnih zubnih nadoknada).. 4. zaštitom brušenih zuba. podveza brade. mešovite i stalne denticije). U okviru primarne zdravstvene zaštite. upoznaje se sa mogućnostima hirurškog lečenja parodontopatija i manifestacijama sistemskih oboljenja u usnoj duplji. kod odojčeta. zdravstveno-vaspitnog rada i učestvuje u njihovoj primeni. oblikovanjem i poliranjem ispuna. Stomatološka protetika: a) fiksna protetika (35 dana): upoznaje se sa dijagnostikom i planiranjem fiksnih zubnih nadoknada u punom i prekinutom zubnom nizu. Bolesti zuba: upoznaje se sa pregledom.

privremena imobilizacija. sa posebnim osvrtom na ranu dijagnostiku u obimu potrebnom za trijažu. 3. Socijalna farmacija . 2. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . radnim uputstvima i standardnim operativnim . različitim metodama podlaganja totalne proteze. principi sterilizacije. vañenje zuba kod pacijenata rizika. zaustavljanje krvarenja. IV PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute: 1. 1. zube i nosače i dr. planiranjem i preoperativnim i postoperativnim tretmanom pacijenata sa deformitetima maksilofacijalne regije. U toku obavljanja pripravničkog staža diplomirani farmaceut uči da primenjuje i razvija znanja i veštine koje je stekao u toku studija. terapija dentogenih infekcija.). promene na mekim tkivima. lečenjem benignih i malignih tumora maksilofacijalne regije. izradom imedijatnih proteza. lečenjem ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata sa infekcijama lica. planiranjem i pripremom krezubih pacijenata za izradu različitih oblika parcijalnih proteza.10 dana. vilica i vrata. kliničkim postupcima u izradi totalne proteze primenom različitih metoda uzimanja otisaka. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija: Staž u apoteci . 7. priprema lokalne anestezije. izborom veznih elemenata parcijalne proteze i izradom kompleksnih parcijalnih proteza. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute obuhvata znanja i veštine koje diplomirani farmaceut treba da savlada u toku pripravničkog staža kako bi se osposobio za samostalni profesionalni rad. laboratorijskim postupcima izrade metalnog skeleta parcijalnih proteza. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći: upoznaje se sa urgentnim stanjima u medicini i stomatologiji i obučava se u pružanju prve pomoći. posebno kod povreda maksilofacijalne regije (omogućavanje prohodnosti disajnih puteva.20 dana. reparaturom totalne proteze. ponašanje i odgovornost. zbrinjavanje povreda mekih tkiva. vañenje zuba. zaustavljanje krvavljenja. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija . postavljanje indikacije i kontraindikacije za vañenje izniklih i neizniklih zuba. upoznavanje sa ortodonskohirurškom terapijom impaktiranih zuba.b) mobilna protetika (35 dana): upoznaje se sa planiranjem u preprotetskom pripremom bezubih pacijenata za izradu totalne proteze. izgrañuje lični profesionalni stav. Oralna hirurgija: dijagnostika oboljenja zuba i usta koja zahtevaju oralnohirurške intervencije.8 meseci Tokom obavljanja pripravničkog staža u apoteci diplomirani farmaceut se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima apoteke. uticaj na meka tkiva. 6. higijenski aspekti). reparaturom i podlaganjem parcijalnih proteza. kontrolnim pregledima pacijenata sa parcijalnim protezama (higijenski aspekti. konzervativno lečenje preloma kostiju lica i vilica i povreda zuba). lečenje komplikacija vañenja zuba. kontrolnim pregledima (okluzija. postavljanje indikacije za hirurško lečenje periapikalnih lezija.11 meseci.

Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . zdravstvenim radnicima. antibiotici. rukovanjem lekovima visokog rizika (citotoksični lekovi. klasifikacijom i listama lekova koji se izdaju i propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. značajem komunikacije sa pacijentima. kao što su injekcije. kao i nesterilni lekoviti preparati i medicinska sredstva. čuvanjem i izdavanjem lekovitih preparata. preparati za oči i drugi sterilni. medicinskih sredstava i drugih proizvoda. odnosno uništavanja lekova. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i značajem pridržavanja propisane terapije. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima grañanima. planiranjem. kao i drugim zainteresovanim subjektima. obrascem recepta. utvrñenim terapijskim protokolima lečenja i njihovim sprovoñenjem radi racionalizacije troškova.) i posebno se upoznaje sa specifičnostima racionalne farmakoterapije u bolničkoj apoteci. savremenom stručnom literaturom kojom apoteka raspolaže i pouzdanim izvorima informacija o lekovima. rastvori za hemodijalizu. magistralnim i galenskim lekovima i njihovom izradom. 2. postupkom odlaganja. voñenjem evidencije o receptima za lekove koji se ne mogu izdati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i lekova koji sadrže opojne ili psihotropne supstance. posuña i opreme za izradu magistralnih i galenskih lekova. Staž u bolničkoj apoteci . propisanom terapijom za pacijenta. pripremom pribora. zakonskom i stručnom odgovornošću farmaceuta pri obavljanju svoje delatnosti. Iz oblasti farmaceutske tehnologije pripravnik se posebno upoznaje sa: izborom. koncentrati i praškovi za injekcije i intravenske infuzije. radnim uputstvima i standardnim operativnim procedurama za rad u galenskoj laboratoriji. izradom magistralnih lekova (sterilnih i nesterilnih) po prispelim receptima. Iz oblasti racionalne farmakoterapije pripravnik se posebno upoznaje sa: sprovoñenjem preventivnih mera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva. kao i izbegavanje i smanjenje tih reakcija. prijavljivanjem i izveštavanjem o neželjenim reakcijama na lekove i medicinska sredstva. pružanjem informacija o lekovima. snabdevanjem. praćenjem upotrebe lekova i unapreñivanjem farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i medicinskih sredstava. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima. zdravstvenim saradnicima i grañanima. izradom odreñenih kozmetičkih proizvoda i farmaceutskim proračunima. kortikosteroidi i dr. prijemom lekova. gotovim lekovima (farmaceutski oblik. izradom galenskih lekova (sterilnih i nesterilnih) u galenskoj laboratoriji apoteke. imunosupresivi. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i proverom prateće dokumentacije. intravenske infuzije. praćenjem. peritonealnu dijalizu i irigaciju. jačina. skladištenjem i čuvanjem lekova. odnosno naloga za izdavanje lekova i medicinskih sredstava. intravenske mešavine. pakovanje. zdravstvenim radnicima. savetovanjem pacijenata o pravilnoj upotrebi lekova. medicinskih sredstava i drugih proizvoda pod propisanim uslovima i praćenjem rokova upotrebe. voñenjem evidencija vezanih za izradu magistralnih i galenskih lekova. planiranjem i snabdevanjem lekovima. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima. drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi. odnosno promocijom zdravlja i prevencijom bolesti.3 meseca Pripravnik se upoznaje sa poslovima farmaceutske zdravstvene delatnosti koji se sprovode na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite: izradom. voñenjem odgovarajuće dokumentacije i evidencije. izborom. skladištenjem i čuvanjem aktivnih i pomoćnih supstanci i odgovarajuće ambalaže za izradu magistralnih i galenskih lekova. upoznavanje sa postupkom izdavanja magistralnih i galenskih lekova.procedurama za rad u apoteci. terapijska primena). postupcima izdavanja lekova na recept i lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. izbegavanjem interakcija terapijskog dupliranja primene lekova.

medicinski biohemičar obavlja u biohemijskoj. kozmetičkih sirovina i proizvoda primenom odgovarajućih metoda analize u skladu sa evropskom.medicinski biohemičar mora obavezno savladati program pripravničkog staža kroz praktičan rad i upoznavanje sa poslovima koje se sprovode na primarnom. 4. toksikološke hemije i sanitarne hemije u toku trajanja pripravničkog staža. Toksikološka hemija . sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti. finansiranjem zdravstvene zaštite i sistemom zdravstvenog osiguranja. 2. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. medicinskih sredstava.U laboratoriji za kontrolu kvaliteta lekova pripravnik se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima laboratorije za kontrolu lekova. izdavanjem . bolnica. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute .2 meseca. toksikološkoj laboratoriji i laboratoriji sanitarne hemije. 5. procedurama i uputstvima za rad u skladu sa smernicama Dobre kontrolne laboratorijske prakse. Socijalna farmacija Pripravnik se upoznaje sa: propisima iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti. ljudskim pravima i vrednostima u zdravstvenoj zaštiti i pravima i dužnostima pacijenta. vrstama analiza koje laboratorija izvodi. medicinskih sredstava i kozmetičkih proizvoda. klinički centar. Pripravnički staž diplomirani farmaceut .5 nedelja. voñenjem laboratorijske dokumentacije. osnovama zdravstvene statistike i farmakoekonomije. osnovnim etičkim načelima u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti.medicinske biohemičare: 1. privatna laboratorija) diplomirani farmaceut . radom epidemiološke službe i ulogom farmaceuta u vanrednim prilikama. zakonskim propisima vezanim za ispitivanje i kontrolu lekova. izradom planova i programa aktivnosti vezanih za sprovoñenje farmaceutske zdravstvene delatnosti. analizi i evidenciji. odnosno magistralnim formulama. 3. obradom i procenom rezultata ispitivanja. opremom.7 meseci i 2 nedelje. nacionalnom ili drugim priznatim farmakopejama ili proverenim metodama analize. Laboratorijska hematologija i hemostaza . Medicinska biohemija . Sanitarna hemija . rasporedom prostorija u laboratoriji. ambalaže. podelom poslova i odgovornosti.MEDICINSKE BIOHEMIČARE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . Nezavisno od tipa zdravstvene ustanove u kojoj obavlja staž (dom zdravlja. Tokom obavljanja pripravničkog staža u biohemijskoj.medicinske biohemičare: U toku pripravničkog staža pripravnik treba da primeni znanja i savlada veštine koje je stekao u toku studiranja. sistemom i načelima zdravstvene zaštite i organizacijom zdravstvene službe. galenskih i magistralnih lekova. ispitivanjem i kontrolom kvaliteta aktivnih i pomoćnih supstanci. posebno apoteka.5 nedelja. toksikološkoj i sanitarnoj laboratoriji pripravnik se upoznaje sa: – organizacijom rada i osobljem laboratorije. primenom etičkog kodeksa u praksi i procenom profesionalne odgovornosti. V PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE . 3. njihovom praćenju. planom mreže zdravstvenih ustanova.

lipidi. alkalna fosfataza. hloridi. trigliceridi. b) Koagulometar. natrijum. 5) izvoñenje opštih. procedurama i uputstvima za rad u laboratoriji. fizički napor. 4) upoznavanje sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza: a) preanalitički faktori: uticaj načina uzimanja uzoraka krvi. bilirubin. referentnim intervalima i kliničkom primenom. primena standardizovanih postupaka u uzorkovanju. elektroliti. lipaza. 1. aparat za očitavanje test-traka za urin. hemiluminiscencija. imunoglobulini) na analitički postupak odreñivanja biohemijskih parametara. v) postanalitički faktori: ispisivanje i izdavanje rezultata.glutamiltransferaza. interpretacijom rezultata. laktat-dehidrogeneza. klinički-relevantnih analiza: pre izvoñenja analize pripravnik se upoznaje sa: metodom odreñivanja. kalijum. elementi u tragu.amilaza. izrada rastvora poštujući zahteve za izradu rastvora. 2) pravljenje rastvora: priprema hemikalija i posuña.zavisno od opremljenosti laboratorije: upoznavanje sa principom rada aparata i analizama koje se rade u laboratoriji. C-reaktivni protein.) . 3) upoznavanje sa automatizacijom u medicinsko-biohemijskim laboratorijama: a) Biohemijski i hematološki analizator: upoznavanje sa principom rada aparata i samostalan rad na aparatu uz nadzor mentora i korišćenje stručne literature. interpretacija i validacija rezultata. cirkadijalni ritam. Enzimi: aspartat-aminotransferaza. Test opterećenja: glukozom. sa pacijentima i drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima). rukovanju i čuvanju biološkog materijala. gvožñe. b) analitički faktori: uticaj lekova. literaturom. ograničenjima metode. faktorima koji utiču na izbor metode odreñivanja. stručnom literaturom u laboratoriji. lipodi. alanin-aminotransferaza. itd. . položaj tela. prijem i trijaža biološkog materijala. merenje supstanci. plameni fotometar. načinom uzorkovanja. ureja. stres. analizator za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja (luminometrija. klirens kreatinina.rezultata i voñenjem laboratorijske dokumentacije. kalcijum. bilirubin (ukupan i direktan). HDL-holesterol. promene u uzorku nakon vañenja krvi. antikoagulanasa i drugih biohemijskih parametara (hemoglobin. trudnoća. holesterol. TIBC. biološkim materijalom iz koga se vrši odreñivanje. kreatin-kinaza. Supstrati i metaboliti. α . Medicinska biohemija 1) biološki materijal: vrste i načini uzimanja biološkog materijala. voñenje laboratorijske dokumentacije. LDL-holesterol (računski). albumin. farmakološki aktivne supstance i lekovi i dr. adekvatno čuvanje rastvora. γ . ukupni proteini. imunohemijski analizator. ishrana. kreatinin. drugim metodama za odreñivanje datog parametra. proteini: glukoza. mokraćna kiselina. greške u obeležavanju uzoraka. hemoliza. merama zaštite na radu. fosfat. pravilima ponašanja (u meñusobnim komunikacijama zaposlenih.

leukociti. kolorimetrijske i hromatografske tehnike. pisanje i izdavanje mišljenja. vode. Zavisno od nivoa zdravstvene delatnosti kojoj laboratorija pripada pripravnik može učestvovati u izvoñenju drugih specijalizovanih analiza iz oblasti biohemije i hematologije. lečenju i praćenju pacijenata. trombociti). mikrohematurija. spektrofotometrijske. merenje hemikalija i izrada rastvora. izračunavanje energetske vrednosti namirnica i dijetetskih proizvoda. procena prilagoñenosti sastava dijetetskih proizvoda specifičnim nutritivnim potrebama. sedimentacija eritrocita. polarimetrijske. mineralnih materija. ugljenih hidrata. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe: osnovne metode analize namirnica. boja.). hematokrit. pravilno uzimanje uzorka. odreñivanje fibrinogena. 8) upoznavanje sa principima osiguranja kvaliteta rada i racionalne laboratorijske dijagnostike: unutrašnja i spoljašnja kontrola kvaliteta rada u laboratoriji. kritičko tumačenje informacije na deklaracijama. relativna gustina. 2. 3) osiguranje kvaliteta rada u sanitarnoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u laboratoriji sanitarne hemije. odreñivanje fizičkih i hemijskih parametara u vodi za piće i predmetima opšte upotrebe. učešće u konsultacijama sa ostalim zdravstvenim radnicima u cilju racionalne i ekonomične laboratorijske dijagnostike i izbora relevantnih analiza i protokola u dijagnostici. konfirmatorni testovi. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. 3. volumentrijske. 5) ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica. leukociturija i dr. interpretacija rezultata. upoznavanje sa značajem merne nesigurnosti. vitamina). 4. Sanitarna hemija 1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor homogenog uzorka. interpretacija rezultata pregleda urina (proteinuirija. lipida. aditiva i kontaminanata. kontrola antikogulantne terapije. odreñivanje retikulocita. Toksikološka hemija . 7) pregled fecesa: okultno krvarenje. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe. koje obuhvataju gravimetrijske. izrada krvnog razmaza i mikroskopsko odreñivanje leukocitarne formule. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. uticaj greške na rezultat laboratorijskog odreñivanja i kliničku odluku. utvrñivanje greške primenom kontrolnih karti i kontrolnih pravila. Laboratorijska hematologija i hemostaza Odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču (eritrociti. 2) dokumentacija u sanitarnoj laboratoriji: zahtev za analizu. procena kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica na osnovu odreñivanja nutrimenata (proteina. leukocitarna formula. mikroskopski pregled sedimenta urina. hemijski pregled test trakama i hemijskim metodama za pojedina konstituente urina.6) pregled urina: izgled. mikroskopsko odreñivanje leukocita i trombocita. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena. interpretacija rezultata krvne slike dobijene na hematološkom brojaču. pH. eritrocitni indeksi. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora.

zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . aerosedminet) odreñivanje sadržaja toksičnih metala i fenola u vodama. . obučava se za primenu preventivnih mera na očuvanju zdravlja. merenje hemikalija i izrada rastvora. interpretacija rezultata. Plan i program pripravničkog staža za medicinske sestre: . vode za piće i predmeta opšte upotrebe. ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANJU DO ČETIRI GODINE I VIŠIM OBRAZOVANJEM 1. NOx. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. .1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor i uzimanje uzoraka. odreñivanje sadržaja etil alkohola u krvi. osnovni elementi procene rizika na zdravlje ljudi.2 meseca. vode i zemljišta. osnovni elementi ekološke procene rizika. biomarkeri ekspozicije i efekta pri trovanju metalima i organskim rastvaračima. toksikološke hemije i sanitarne hemije Opšti zakoni iz oblasti zdravstva. b) ekotoksikološka ispitivanja: uzorkovanje vazduha. porodice ili grupe u odgovarajućoj oblasti. zdravstveno-vaspitnim radom.4 meseca. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. odreñivanje sadržaja najznačajnijih aerozagañivača (SO2. upoznaje se sa postupcima zdravstvene nege. otrove i opojne droge. identifikacija opojnih droga u urinu.zdravstvena nega u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE). aditiva. sistematskim i drugim pregledima. VI PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE. 3) osiguranje kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. dijagnostičko-terapeutskim postupcima. prijemom i trijažom pacijenata. krining lekova i njihovih metabolita u telesnim tečnostima. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. 5. a) kliničko-toksikološka ispitivanja: biološki materijal . čestica prašine. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za zdravstvenu negu zdravog i bolesnog pojedinca. 5) toksikološka ispitivanja: zavisno od tipa laboratorije u kojoj pripravnik obavlja staž izvodi se program a) ili b). kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na kvalitet i zdravstvenu ispravnost namirnica. 2) dokumentacija u toksikološkoj laboratoriji: toksikološki zahtev i nalaz.skrining procedure.

za psihosocijalnu rehabilitaciju. obučava se za trijažu sa identifikacijom i rešavanjem problema u okviru zdravstvene nege.upoznaje se sa epidemiologijom i specifičnostima odgovarajuće populacije.4 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada u jedinici za intenzivnu negu i terapiju. mišića i nerava kao i bolesnika sa akutnim trovanjima.3 nedelje Upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa psihičkim smetnjama. transfuzije krvi i krvnih derivata kao i delovanje medicinskih aparata i njihovu upotrebu). specifičnostima područja koju pokriva patronažna služba. . psihijatrijskim i ginekološkim oboljenjima. upoznaje se sa ulogom porodice u procesu lečenja i rehabilitacije psihijatrijskog bolesnika i pomoći bolesniku u krizi. sa organizacijom službe. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za izvoñenje dijagnostičko terapeutskih mera i procedura u hitnim stanjima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa oboljenjima i povredama pluća i disajnih puteva. osposobljava se za zdravstvenu negu bolesnika u psihijatriji.3 nedelje Upoznaje se sa poslovima na prijemu i zbrinjavanju hitnih stanja. za primenu dijagnostičko terapeutskih mera u preoperativnoj i postoperativnoj zdravstvenoj nezi. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. kostiju. sarañuje sa drugim službama u zdravstvenim ustanovama. trbušnih organa. obučava se za hitan prijem bolesnih i povreñenih. organizacijom i zadacima patronažne službe. v) Zdravstvena nega u psihijatriji . 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Zdravstvena nega u službi za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja . specifičnostima higijenskog režima sa akcentom na sprečavanju bolničkih infekcija. srca i krvnih sudova. U patronažnoj službi pripravnik se upoznaje: sa ulogom. obučava se za zdravstvenu negu grupacija stanovništva koje su obuhvaćene patronažnim posetama.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada hirurškog odeljenja. Obučava se za primenu dijagnostičko terapeutskih mera kod životno ugroženog bolesnika (enteralno i parenteralno hranjenje. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. za transport obolelog ili povreñenog. b) Zdravstvena nega u intenzivnoj terapiji . obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. g) Zdravstvena nega u hirurgiji . Obučava se za psihičku podršku bolesniku ili povreñenom i članovima njegove porodice. kao i specifičnim etičkim pitanjima u zdravstvenoj nezi ovih bolesnika i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. prijemom bolesnika. obučava se za prijem i zdravstvenu negu hirurškog bolesnika. poznavanje upotrebe brzo delujućih lekova. Upoznaju se sa zdravstvenom negom umirućeg pacijenta i postupanjem sa umrlim.

Obučava se za prvu negu novoroñenčeta i procena stanja. obučava se za prijem i zdravstvenu negu internističkog bolesnika. obučava se za prijem i trijažu ginekoloških pacijenata. pedijatar. za primenu dijagnostičko terapijskih mera. edukaciji porodilje o higijensko dijetetskom režimu.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima internističkog odeljenja.babice: . sprovoñenje mera na prevenciji intrahospitalnih infekcija i saradnjom sa drugim članovima tima: ginekolog . izvoñenjem i kontrolom sterilizacije. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za rad za primenu dijagnostičko-terapijskih mera u oblasti zdravstvene zaštite žena. prihvatom porodilje u porodilište i kontrolom kroz sva poroñajna doba. Obučava se za rad na funkcionalnom ispitivanju i lečenje steriliteta. za pripremu pacijenta za različita endoskopska.fizikalna terapija . obučava se za rad u savetovalištu za planiranje porodice i savetovalištu za trudnice i za saradnju sa drugim članovima tima .d) Zdravstvena nega u internoj medicini . polivalentna patronažna sestra i socijalni radnik. edukacije pacijenata o higijenskom dijetetskom režimu i samozbrinjavanju.4 meseca. Upoznaje se sa planiranjem zdravstvene nege i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. Plan i program pripravničkog staža za više ginekološko-akušerske sestre i strukovne medicinske sestre . . za rad na akušerskom odeljenju. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Ginekologija Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima ginekološkog odeljenja. pripremu pacijenata za operativne zahvate i zdravstvenom negom kod operisanih pacijenata u okviru intenzivne nege i odeljenja ginekologije.akušer.4 nedelje . anesteziolog. zbrinjavanje hitnih ginekoloških stanja. o dojenju i nezi deteta. 3. Obučava se za voñenje fiziološkog poroñaja i zaštite meñice pri poroñaju i asistiranju akušeru kod nepravilnih poroñaja i kod akušerskih operacija.zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama . radom na odeljenju visokorizičnih trudnoća uz primenu savremenih elektronskih aparata. obučava se za pripremu i asistiranje pri malim hirurškim intervencijama.zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . nezi epiziotomije ili operativne rane. b) Akušerstvo Upoznaje se sa prijemom i trijažom trudnica.4 nedelje . Plan i program pripravničkog staža za strukovne fizioterapeute i više fizioterapeute: .2 meseca. osposobljava se za rad za primenu diajgnostičko-terapijskih mera. radioizotopska i druga ispitivanja. radiološka. dijetetičar i socijalni radnik. kontroli involucije. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije.kineziterapija u oblasti traumatologije .lekar. ranoj dijagnostici karcinoma. 2. hitnu reanimaciju novoroñenčeta.

specifičnostima u oblasti traumatologije. 4.4 nedelje 1) Fizikalna terapija Pripravnik se upoznaje sa odeljenjem za fizikalnu terapiju. 2) Kineziterapija u oblasti traumatologije Pripravnik se upoznaje sa organizacijom odeljenja za traumatologiju. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa neuroloških pacijenata. 6) Kineziterapija u pulmologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pulmologije. 4) Kineziterapija u neurologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u neurologiji. Obučava se za terapeutsku procenu stanja i uzimanje funkcionalnog statusa deteta. obučava se za pristup detetu i porodici. 5) Kineziterapija u internoj medicini Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti interne medicine.kineziterapija u oblasti pulmologije .kineziterapija u oblasti interne medicine . za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. zadacima rehabilitacionog tima.4 nedelje . obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa internističkih pacijenata. kao i za njihovu edukaciju. voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.kineziterapija u oblasti neurologije . za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa pulmoloških pacijenata. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa.kineziterapija u oblasti pedijatrije ..8 nedelja .rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . aparatima. 3) Kineziterapija u oblasti pedijatrije Pripravnik se upoznaje sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pedijatrije. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.4 nedelje . specifičnostima u oblasti fizikalne terapije i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. Plan i program pripravničkog staža za strukovne radne terapeute i više radne terapeute: . sredstvima i tehnikom koje se koriste u fizikalnoj terapiji.4 nedelje . sarañuje sa ostalim članovima rehabilitacionog tima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. opremom i tehnikom koja se koristi u sali za kineziterapiju dece.

4 nedelje . medicinskih sredstava. za rad sa decom iz rizičnih porodica. 2) Rad u bolničkoj apoteci Osposobljava se za prijem lekova. posturalnoj disfunkciji dece i omladine. proveri obezbeñenosti sertifikata. medicinska sredstva i dr. u pravilnom čuvanju i tretmanu lekova.rad u galenskoj laboratoriji . davanje uputstava i treninga za aktivnosti svakodnevnog života kod osoba sa početnim ili uznapredovalim znacima oboljenja ili oštećenja organizma.8 nedelja 1) Rad u apoteci Pripravnik se upoznaje i obučava za izdavanje i prodaju lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. motornih. za nastavljanje školskih. proprioceptivnih. prevenciji deformiteta kod dece i omladine sa izraženim lošim držanjem. medicinskih sredstava. funkcionalnih pomagala i proteza. sterilnih rastvora. medicinskih sredstava. medicinskih sredstava..rad u bolničkoj apoteci . za potrebe zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica. Plan i program pripravničkog staža za strukovne i više farmaceutske tehničare: . sredstava za dezinfekciju. savetovanju za adekvatan izbor zanimanja.rad u apoteci . za proučavanje. parafarmaceutskih proizvoda. dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda u prevenciji i lečenju. projektovanje i izradu protektivnih. zavojnog materijala. učestvuje u proizvodnji i podeli masti i infuzionih rastvora i učestvuje u kompjuterskoj obradi podataka. za planiranje i sprovoñenje korektivnih položaja priručnim i posebno projektovanim i izrañenim sredstvima. izdavanju lekova. psihomotornih. 2) Rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Osposobljava se za samostalni rad kod provere sposobnosti. priprema lekove. zavojnog materijala na osnovu trebovanja sa odeljenja. deklaracija i uputstava. za poboljšanje funkcionalnih sposobnosti i razvijanje sposobnosti prilagoñavanja i kompenzovanja. 3) Rad u galenskoj laboratoriji . treningu za korišćenje zaštitnih pokreta i položaja osoba sa rizikom. za ergonomsko prilagoñavanje pribora i alata.16 nedelja 1) Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za samostalan rad na prevenciji lošeg držanja tela. i u defektiranju lekova. profesionalnih. korektivnih i funkcionalnih pomagala. Učestvuje u obradi i pripremi recepata za fakturisanje. društvenih i uobičajenih svakodnevnih aktivnosti. parafarmaceutskih proizvoda. 5. čulnih i kognitivnih funkcija.rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . Obučava se za projektovanje fizičke sredine osoba sa invaliditetom i za edukaciju osoba iz pacijentovog okruženja. proveri roka upotrebe. Osposobljava se za edukaciju pacijenta kod korišćenje ortoza. učestvuje u prijemu lekova. parafarmaceutskih proizvoda. aparata.12 nedelja .

sa osnovnim principima fizike i upravljanja.Osposobljava se za praktičan rad na izradi sledećih grupa galenskih lekova: prečišćene vode. 6. sterilnih preparata (kapi i masti za oči. 2) Rad u radiološkoj terapiji .16 nedelja . optimizaciju doze. Pripravnik se u dijagnostici sa magnetnom rezonancom upoznaje sa načinom postupanja i pravilima pri radu u magnetnom polju.dijetetičare i više nutricioniste . Osposobljava se za samostalno odreñivanje dijetoterapije pacijenata u stacionarnoj ustanovi.rad u nuklearnoj medicini . rektalnih i vaginalnih oblika. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. uzimanje nutritivne anamneze.ishrana zdravih ljudi . opremom sa pulsnom sekvencom. centriranje i nega bolesnika. količine namirnica i organoleptička svojstava obroka. injekcionih rastvora. sirupa. planiranje nabavke hrane i kontrola kvaliteta namirnica. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinskog radiologa i višeg radiološkog tehničara . Pripravnik se u okviru oblasti kompjuterizovane tomografije obučava za pripremu materijala i pripremu radiološke opreme. optimizacijama doze i zaštitom bolesnika. gelova. sa izborom T1 ili T2 faze. Sarañuje sa radiologom i drugim lekarima kao deo multidisciplinarnog tima. kapsula i tableta. krema. 7.12 nedelja . kontrolu pripremljenih obroka. sa tehnikama i načinom dobijanja slike-filma. losiona.rad u radiološkoj terapiji .12 nedelja Osposobljava se za rad na prevenciji i unapreñenju zdravlja kroz zdravstveno vaspitni rad kod svih grupacija stanovništva. izračunavanje i prilagoñavanje energetskih potreba korisnika. karakteristikama tkiva kao i detekcijom i prijemom signala. masti. Plan i program pripravničkog staža za strukovne nutricioniste . za postavljanje bolesnika u pravilan položaj za snimanje. proton slikom. analizu učinka dijetetske ishrane na dijagnostičke i terapeutske postupke. infuzionih rastvora). nadzor nad sprovoñenjem organizacije i postupka rada u celokupnom sistemu ishrane. Osposobljava se za korišćenje radiološke opreme u interventnoj radiološkoj dijagnostici.dijetetičare: . saradnju sa higijensko-epidemiološkom službom i drugim službama i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. za čuvanje kontrastnog i drugog materijala i opreme koja se koristi prilikom pregleda i za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. za izbor odgovarajućeg softverskog programa za pregled. organizaciju pravilnog skladištenja namirnica. rastvora. optimizacija doze. i sa korišćenjem celokupne dodatne i pomoćne opreme. postavljanje.4 nedelje 1) Rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci Pripravnik se upoznaje sa radom u radiološkoj dijagnostici.4 nedelje .rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci .ishrana bolesnih ljudi . za sastavljanje i planiranje jelovnika prema dijetalnim šemama i normativima. izbor faktora ekspozicije.

kontrola i prevencija bolesti . Obučava se za rukovanje opremom i obezbeñivanjem tačnosti i pouzdanosti opreme.socijalna medicina . skladištenjem. odreñivanju veličine polja. upoznaje se sa osnovnim parametrima za izbor optimalnih uslova pregleda i sa zaštitom od zračenja i optimizacijom doze kao i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. dezinsekcija i deratizacija . Upoznavanje sa načinom voñenja evidencije o tretmanu koji je primenjen kao i o čuvanju podataka. namirnica i predmeta opšte upotrebe. Obučava se za zaštitu od zračenja i optimizaciju doze. mužom generatora i merenjem radioaktivnosti. uzorkovanje površinske i otpadne vode. kao i potreba za hranljivim i zaštitnim materijama. kretanja i tretiranja sa infektivnim medicinskim otpadom. načinom pisanja i izradom izveštaja i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. izračunavanjem tačnog volumena i aktivnosti.dezinfekcija. 3) Rad u nuklearnoj medicini Upoznaje sa radom u nuklearnoj medicini. multidisciplinarnim pristupom pri izvoñenju tretmana i voñenju medicinske dokumentacije i evidencije. aseptičkim obeležavanjem radiofarmaka.unapreñenje ishrane .1 nedelja . 8. vazduha i sedimentne materije i obučava se za rad na ureñajima za uzorkovanje vazduha i sedimenata.6 nedelja . načinom njihovog dobijanja. Upoznaje se sa načinom odvajanja.laboratorija . briseva sa radnih površina. postavljanje bolesnika u odgovarajući položaj. rukovanje opremom za sprovoñenje tretmana.2 nedelje .higijena i humana ekologija . 3) Dezinfekcija.3 nedelje . 2) Unapreñenje ishrane U oblasti unapreñenja ishrane.radna sredina . postavljanje bolesnika. dezinsekcija i deratizacija . primene kalupa. sa načinom utvrñivanja energetskih potreba. pripravnik se upoznaje sa antropomertijskim instrumentima i merenjima i procenom stanja uhranjenosti.6 nedelja 1) Higijena i humana ekologija U oblasti higijene i humane ekologije pripravnik se osposobljava za samostalno uzorkovanje vode za piće. i drugih parametara.Upoznaje se sa radom u radiološkoj terapiji i ulogom u planiranju tretmana. sa protokolom izrade dijeta zdravih i bolesnih osoba. radiofarmacima. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog sanitarno-ekološkog inženjera i višeg sanitarnog tehničara .2 nedelje .4 nedelje .

6) Laboratorija U oblasti laboratorijske delatnosti. 9. u sprovoñenju protivepidemijskih mera.4 nedelje 1) Biohemijska laboratorija U biohemijskoj laboratoriji.patohistologija .2 nedelje .U oblasti dezinfekcije. 7) Radna sredina U oblasti radne sredine. i obučava se za prethodno i periodično ispitivanje sanitarno higijenskih uslova u radnoj sredini. pripravnik se obučava za samostalno obavljanje poslova dezinfekcije. pripravnik se osposobljava za prikupljanje podataka iz oblasti zdravstvene statistike. zdravstvenom nadzoru nad kliconošama zaraznih bolesti. Upoznaje se sa radom laboratorije i procedurama analize uzoraka sanitarne hemije i toksikologijom.biohemijska laboratorija . 4) Kontrola i prevencija bolesti U oblasti kontrole i prevencije bolesti.hematološka laboratorija . upoznaje se i osposobljava za samostalan rad na aparatima u . Obučava se za poslove zdravstvenog vaspitanja i promociju zdravlja. rukovanju i čuvanju biološkog materijala. učestvuje u izradi izveštaja o odreñenim parametrima demografskog kretanja stanovništva.2 nedelje .transfuzija . Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinsko-laboratorijskog tehnologa i višeg laboratorijskog tehničara: . dezinsekcije i deratizacije. kao i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. Upoznaje se sa monitoringom hladnog lanca vakcina i kalendarom vakcinacije i uzima materijal za laboratorijske analize u ustanovi i na terenu. primenu standardizovanih postupaka u uzorkovanju. dezinsekcije i deratizacije i upoznaje se sa procedurama sistema kontrole kvaliteta.7 nedelja . prijem i trijažu biološkog materijala. prijavljivanju i evidentiranju zaraznih bolesti. namirnica i predmeta opšte upotrebe i upoznaje se sa postupcima kontrole sterilnosti.imunohemija . 5) Socijalna medicina U oblasti socijalne medicine. pripravnik se obučava za uzimanje.mikrobiološke laboratorije .7 nedelja . prijavljivanju i evidentiranju nezaraznih bolesti.2 nedelje . sa intrahospitalnim infekcijama i merama za njihovo sprečavanje i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. pripravnik se upoznaje sa postupcima za proveru održavanja higijene u radnoj sredini. pripravnik se osposobljava za rad u zdravstvenom nadzoru nad osobama koje podležu obaveznom sanitarnom pregledu. pripravnik se upoznaje sa postupcima analize vode.

4) Patohistologija U patohistološkoj laboratoriji. . odreñivanje fibrinogena. konzervaciju.u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . ginekološko-akušersku sestru i medicinsku sestru vaspitača: . upoznaje se sa različitim tehnikama i metodama u imunohemijskim laboratorijama. ispitivanje i kontrolu krvi davalaca.3 meseca. osposobljava se za izvoñenje standardnih biohemijskih analiza. zasejavanje biološkog materijala na podloge. VII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM 1. bojenju i ostalim pripremama za dijagnostiku uzoraka. rukovanje sterilnim materijalom. 3) Transfuzija U transfuziji.laboratoriji. obrada. Plan i program pripravničkog staža za medicinsku sestru . pripravnik se osposobljava za rad na fiksiranju i kalupljenju uzoraka.u domu zdravlja . 6) Laboratorija za imunohemiju U laboratoriji za imunohemiju. obučava se za sterilizaciju laboratorijskog posuña. 2) Hematološka laboratorija U hematološkoj laboratoriji. pravljenje hranljivih podloga i rad na mikrobiološkim analizatorima. sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza.3 meseca. pedijatrijsku sestru. pripravnik se obučava se za rad na imunohemijskim analizatorima za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja. hemijski i mikroskopski pregled urina i pregled fecesa. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplatinskog vremena. prenatalna ispitivanja krvi i za pretransfuziona testiranja krvi i komponenata krvi. pripravnik se osposobljava za odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču i izradu standardnih hematoloških testova. 1) Za medicinsku sestru tehničara (opšti smer) i pedijatrijsku sestru: . pravljenje i bojenje preparata. kao voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. čuvanje i transport krvi. pripravnik se osposobljava za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji. sečenju. 5) Mikrobiološka laboratorija U mikrobiološkoj laboratoriji. pripravnik se osposobljava za samostalno uzimanje krvi.tehničara (opšti smer).

upoznavanje sa primenom principa ishrane zdravih i bolesnih ljudi.zamena roditelja). socijalnih.Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje opštih i specijalizovanih poslova zdravstvene nege. sprovodi terapiju (pareteralnu i preroralnu). radi na adaptaciji novoprimljenog deteta. buka. priprema bolesnica za operaciju i sprovodi negu operisanih bolesnica. voñenje odgovarajuće medicinske dokumentacije. krioterapije. praktičan rad na voñenju osnovne medicinske dokumentacije i evidencije. snabdevanjem vodom i dispozicije otpadnih materijala i druge faktore okoline koji utiču na ljudsko zdravlje. na području na kome deluje zdravstvena ustanova. kontrolu vitalnih funkcija dece. prati stanja trudnice u sva četiri poroñajna doba.6 meseci. vodi evidenciju kliconoša. vodi medicinsku dokumentaciju. Plan i program pripravničkog staža za sanitarno-ekološkog tehničara. vrši nadzor nad javnim i individualnim vodnim objektima kao i objektima za dispoziciju otpadnih materija. uzima uzorke za hemijska i mikrobiološka ispitivanja i vodi potrebnu evidenciju. nega i kontrola trudnice kod patoloških trudnoća. . priprema bolesnice za pregled i ginekološke intervencije. sprovoñenju terapije i uzimanju materijala za analize.služba fizikalne medicine i rehabilitacije . a posebno na sprečavanju intrahospitalnih infekcija i AIDS-a. Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje poslova i zadataka svoje struke u cilju pružanja zdravstvene zaštite i sprovoñenje terapijskih procedura u oblasti: fototerapije. elektroterapije. sprovodi zdravstveno-vaspitni rad sa trudnicom i babinjarom. radi na formiranju radnih. dezinsekcije i deratizacije. sprovodi ishranu deteta. primenu metode asepse i antisepse i rad u aseptičnim uslovima. sonoterapije. upoznavanje osnovnih principa i ciljeva zdravstvenovaspitnog rada i učestvovanje u sprovoñenju zdravstveno vaspitanja kao integralnog rada u svakodnevnoj praksi. 3. priprema decu za uzimanje obroka i spavanje. pribor i instrumente za rad. sekundarne ili tercijarne prevencije. 4. 2.u zavodu za javno zdravlje . održava ličnu higijenu dece. Prati stanje u odnosu na kretanje zaraznih bolesti. vrši prijem i trijažu trudnica.vaspitača: Osposobljava se za prijem i trijažu dece u ustanovama za dnevni boravak i specijalizovanim ustanovama.6 meseci. obučava se u kontroli vitalnih funkcija. higijenskih i kulturnih navika. usmeravanje na savlañivanje metoda i postupaka u cilju pružanja zdravstvene zaštite u domenu primarne. rasta i razvoja. vrši nadzor nad licima zaposlenim u prometu namirnica i nad drugim licima koja podležu zdravstvenom nadzoru. 3) Za medicinsku sestru . sarañuje sa roditeljima. hidroterapije. Plan i program pripravničkog staža za fizioterapeutskog tehničara: . vodi zdravstvenu i pedagošku dokumentaciju. mehanoterapije. termoterapije. prašina). Plan i program pripravničkog staža za laboratorijskog tehničara: . sprovoñenje svih higijensko-epidemioloških mera i sprečavanje intrahospitalnih infekcija. primenjuje vaspitne postupke u cilju što uspešnijeg emocionalnog kontakta (sestra . učestvuje u ispitivanju životne i radne sredine (zagañenost vazduha. organizuje i sprovodi slobodne i usmerene aktivnosti dece. 2) Za ginekološko-akušersku sestru: Priprema potreban materijal. radi na poslovima dizenfekcije. izdaje i vodi evidenciju sanitarnih knjižica.

tehničara: . trebovanje i čuvanje instrumenata. priprema za rad biološkog materijala.apoteka .oralna hirurgija .1 mesec.5 meseca. samostalno izvoñenje poverenih analiza. priprema radnog mesta za dijagnostičke procedure. obavljanje destilacija i redestilacije vode. medikamenata i potrebnog pribora i staranje o njihovom pravilnom utrošku. Plan i program pripravničkog staža za stomatološku sestru .5 meseca. 5. . Prijem pacijenata i priprema za stomatološke intervencije. čišćenje i dezinfekcija pribora i aparata. .2 meseca.1 mesec. obeležavanje. voñenje i čuvanje stomatološke dokumentacije. .mobilna protetika . konzervativnu i hiruršku terapiju na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža. izdavanje lekova bez recepata. priprema instrumenata. priprema svih farmaceutskih oblika lekova za prodaju bez recepata. 7.stomatološka protetika .. materijala. .galenska laboratorija .1 mesec. vrši sterilizaciju odreñenih magistralnih pripravaka i galenskih lekova. raspremanje radnog mesta posle stomatoloških intervencija.hematologija . . sprovoñenje preventivnih mera i zdravstveno-vaspitni rad.2 meseca. Uzimanje i prijem biološkog materijala od pacijenata.bolnička apoteka .2. Plan i program pripravničkog staža za zubnog tehničara: .bolesti zuba . . upoznavanje sa osnovnim principima rada aparata na kojima izvodi analize.kliničko-biohemijska laboratorija .1 mesec .3 meseca.2 meseca.2 meseca. pribora. .2. kontrola sterilizacije. Osposobljavanje za praktičar rad na izradi svih galenskih pripravaka koji služe kao baza za dalju izradu raznih farmaceutskih oblika.2 meseca. dijetetskih preparata. 6.preventivna i dečja stomatologija . zavojnog materijala.fiksna protetika . sredstava za ličnu higijenu i kozmetičke preparate za potrebe domova zdravlja i dr. .paradontologija i bolesti usta . . medikamenata i materijala za stomatološke intervencije na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža i asistiranje stomatologu za vreme izvoñenja intervencija. Plan i program pripravničkog staža za farmaceutskog tehničara: . dezinfekcija i sterilizacija instrumenata i materijala.1 mesec.u mikrobiološkoj laboratoriji .

) (Potpis direktora/ potpis osnivača) mesto . Izrada svih faza rada kod jednodelnih livenih i fasetiranih krunica. Obrazac 1 PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE Prezime pripravnika (Očevo ime ) i ime Datum roñenja Diplomirao-la dana Naziv škole. odnosno fakulteta Broj i datum izdate diplome Naziv i mesto zdravstvene ustanove/ odnosno privatne prakse (M.1 mesec. nadgradnji. inleja. izrada ortodonskih aparata od sokliranja modela (izrada različitih ortodonskih kukica i opruga) do definitivne izrade sa ugradnjom elemenata. VIII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE SARADNIKE SA VISOKOM.. namenskih krunica svih vrsta mostova koji su programom predviñeni za četvrti stepen. delimičnih krunica.ortodonski aparati .P. izrada svih faza rada totalnih i parcijalnih proteza (kako klasičnih tako i skeletiranih proteza i retencionih elemenata) od anatomskog otiska do definitivne obrade i poliranja kao i izrada svih vrsta reparatura parcijalnih i totalnih proteza. VIŠOM I SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM U zavisnosti od vrste i stepena školske spreme pripravnik se osposobljava za samostalno obavljanje odreñenih poslova zdravstvene zaštite.

P.) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Staž završio-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse Naziv organizacione jedinice Trajanje praktičnog rada od do godine Opis poslova: Opisna ocena rada: (M. zdr.) (potpis direktora/ potpis osnivača) (Potpis i faksimil ovl.Staž započeo-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (M.P. radnika .saradnika Obrazac 2 ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA I Pred ispitnom komisijom obrazovanom rešenjem ministra zdravlja broj __________ od __________ godine polagao je stručni ispit _________________________ (ime i prezime) zdravstveni radnik u radnom odnosu .

________________________________________________ (Navesti organ koji je kandidatu odobrio polaganje ispita) Broj _____ od _________________________ godine. Predsednik komisije. Kandidat je završio __________________________________________________________________________ ___ (Navesti stručnu spremu) dana godine i pripravnički staž za Dana _________________________ godine. Članovi komisije . Postavljena su sledeća pitanja. III Zabeleška o odustajanju od stručnog ispita IV Kandidat JE-NIJE položio stručni ispit. i to: STRUČNI DEO Pitanja: OPŠTI DEO Pitanja: Ispit je završen u _____ časova. II Stučni ispit je polagao dana Ispit je započeo u _____ časova.

saradnik sa visokom str. spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. Ministar. Predsednik ispitne komisije. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik .Obrazac 3 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku. Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit. .

Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit. Predsednik ispitne komisije.saradnik sa višom i srednjom stručnom spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za _________________________ pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja.Obrazac 4 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku. MINISTAR . odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful