PRAVILNIK

O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA
("Sl. glasnik RS", br. 50/2006, 112/2009 i 50/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se plan i program pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, bliži uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa) u kojima se može obavljati pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice, način voñenja pripravničke knjižice, program, sadržina, način i postupak polaganja stručnog ispita, kao i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu.

Član 2
Pripravnički staž je praktičan rad pod nadzorom ovlašćenog zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika - mentora, kojim se zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik (u daljem tekstu: pripravnik) osposobljava za samostalan rad, u skladu sa zakonom. Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita, u skladu sa zakonom.

Član 3
Pripravnički staž se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi koja ispunjava sledeće uslove, i to: 1) da obavlja odreñene poslove zdravstvene delatnosti prema zahtevima pojedinog dela plana i programa pripravničkog staža za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike; 2) da u obavljanju odreñenih poslova zdravstvene delatnosti iz tačke 1) ovog stava učestvuje zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita; 3) da ima potrebnu medicinsku i tehničku opremu za uspešno sprovoñenje programom predviñenog osposobljavanja prema zahtevima savremene medicine. Ako zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa u kojoj pripravnik obavlja pripravnički staž ne ispunjava uslove propisane u stavu 1. ovog člana, a prema propisanom planu i programu za odreñenu oblast, može ga uputiti u drugu zdravstvenu ustanovu, odnosno privatnu praksu u kojoj se taj deo staža može obaviti.

Član 4

Pripravnički staž se obavlja po planu i programu kojim su utvrñene preventivne, dijagnostičke, terapijske, procedure i veštine zdravstvene nege i rehabilitacione procedure i veštine koje pripravnik treba da savlada u toku pripravničkog staža. Plan i program pripravničkog staža odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5
Stručni ispit sastoji se iz opšteg i posebnog dela. U okviru opšteg dela vrši se provera: 1) osnovnih znanja o ustavnom ureñenju i propisima o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, lekovima i medicinskim sredstvima, penzijskom i invalidskom osiguranju i radnim odnosima. U okviru posebnog dela vrši se provera: 2) osposobljenosti zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika za samostalno preduzimanje i obavljanje stručno-medicinskih mera, postupaka i aktivnosti u vršenju poslova zdravstvene delatnosti predviñenih planom i programom pripravničkog staža iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 6
Pripravnički staž obavlja se u radno vreme u trajanju od 40 sati nedeljno. Pripravnički staž obavlja se po pravilu bez prekida. Pod opravdanim prekidom pripravničkog staža smatra se bolest, porodiljsko odsustvo i vojna obaveza. Ukoliko je došlo do opravdanog prekida pripravničkog staža u slučajevima iz stava 3. ovog člana, pripravnički staž se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Član 7
O obavljanju pripravničkog staža vodi se Pripravnička knjižica za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike na Obrascu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Pripravničku knjižicu izdaje zdravstvena ustanova i privatna praksa u kojoj je pripravnik zaposlen, odnosno sa kojim je zaključen ugovor o volonterskom radu radi obavljanja pripravničkog staža. Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji u skladu sa zakonom vrši neposredan nadzor nad obavljanjem pripravničkog staža upisuje u pripravničku knjižicu deo pripravničkog staža i overava ga svojim potpisom i faksimilom. Početak i završetak pripravničkog staža overava svojim potpisom i pečatom direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse, u kojoj je započet, odnosno završen pripravnički staž.

Član 8
Po završenom pripravničkom stažu zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa visokom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenom fakultetu i overenom pripravničkom knjižicom. Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa višom i srednjom školskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadležan za poslove zdravlja obrazuje pri zavodu za javno zdravlje, zajedno sa overenim prepisom diplome o završenoj odgovarajućoj školi i overenom pripravničkom knjižicom. Prijava sa dokumentacijom iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije 30 dana pre polaganja stručnog ispita. Mesto polaganja stručnog ispita odreñuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 9
Stručni ispit polaže se javno, istovremeno pred svim članovima ispitne komisije. Ispitnu komisiju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja za sve oblasti. Ispitna komisija sastoji se od predsednika i drugih članova komisije. Predsednik i drugi članovi ispitne komisije imaju najmanje isti stepen školske spreme kao i pripravnik koji polaže stručni ispit, kao i položen stručni ispit i pet godina rada u struci. U ispitnu komisiju imenuju se stručnjaci odgovarajuće školske spreme koji se bave odgovarajućim poslovima zdravstvene delatnosti. Poseban deo stručnog ispita za doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane farmaceute i diplomirane farmaceute - medicinske biohemičare ispituju ispitivači koji su dobili naziv primarijus.

Član 10
Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita posebno se obrazuju za: 1) doktore medicine; 2) doktore stomatologije; 3) diplomirane farmaceute; 4) diplomirane farmaceute medicinske biohemičare; 5) zdravstvene saradnike sa visokom školskom spremom; 6) zdravstvene radnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do četiri godine, sa višom i srednjom školskom spremom;

odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 4 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.7) zdravstvene saradnike sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije. Član 16 Administrativno-tehničke poslove za ispitnu komisiju obavlja sekretar koji se imenuje aktom o obrazovanju ispitne komisije. sa višom i srednjom školskom spremom. odnosno na studijama u trajanju do četiri godine. ovog člana ili je razlog odustajanja od polaganja ispita neopravdan. odnosno pri zavodu za javno zdravlje ako je iz opravdanih razloga sprečen da pristupi ispitu u roku odreñenom za polaganje stručnog ispita najmanje tri dana pre dana odreñenog za polaganje ispita. Zdravstvenom radniku. Član 14 Zdravstvenom radniku. Član 13 O toku ispita vodi se Zapisnik o polaganju stručnog ispita na Obrascu 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Sekretar je dužan da tokom polaganja stručnog ispita vodi zapisnik. Član 17 . Član 12 Pripravnik koji ne položi stručni ispit može da polaže taj ispit u roku koji ne može biti kraći od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita. smatra se da ispitu nije pristupio. Ocena uspeha na stručnom ispitu glasi "položio" i "nije položio" i donosi se većinom glasova članova ispitne komisije. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu na Obrascu 3 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. osnovne strukovne studije). Član 11 Po završenom stručnom ispitu komisija ocenjuje celokupan uspeh pripravnika. Član 15 Pripravnik je dužan da obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. Ukoliko pripravnik ne obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja. odnosno pri zavodu za javno zdravlje u roku predviñenom u stavu 1.

izvodi (označeno sa I). 112/2009) Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". br. Znanja .posmatra (označeno sa P). PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA I PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU ŠEST GODINA a) Plan pripravničkog staža: 1. Pedijatrija 4. Samostalan član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Sl. broj 89/93).Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik RS". .reprodukuje (označeno sa R). Veštine . 2. Predlog programa obuhvata nivoe znanja i veština prema sadržaju rada. koji su označeni na sledeći način: 1. Hirurgija 3 meseca 1 mesec 1 mesec 15 dana 15 dana b) Program pripravničkog staža obuhvata znanja i veštine koje doktor medicine treba da savlada u toku pripravničkog staža iz gore navedenih oblasti medicine. Član 18 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Interna medicina 3. Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom 2. Ginekologija 5. . koliko puta (označeno brojem uz odgovarajuću skraćenicu). glasnik RS".

rak. rehabilitacija i druge postupke sa bolesnicima koji se pojavljuju u ordinaciji opšte medicine Poznavanje mera racionalnog propisivanja lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. MKPY/II. diferencijalne dijagnostike. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje metoda za rano otkrivanje nezaraznih bolesti Poznavanje mogućnosti i dometa preventivnih aktivnosti Poznavanje vodiča dobre prakse za najčešća oboljenja i stanja u PZZ (šećerna bolest.1.izvodi Specifičan način uzimanja anamneze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Objektivni pregled bolesnika Sistematski preventivni pregled odraslog sa ispitivanjem rizičnog ponašanja Neurološki pregled Psihijatrijski intervju Priprema obolelog i povreñenog za transport Obrada i previjanje hirurške rane R R R R R R R R R R R R R R R R R I10x I10x I 5x I 5x I 2x I 2x I 5x . patronažna služba) i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Poznavanje komunikacija sa drugim službama van zdravstvenog sektora i sa nevladinim organizacijama Poznavanje prevencije.) Poznavanje principa voñenja medicinske dokumentacije i evidencije kao i etičke i pravne posledice (obaveze i prava pacijenata) Poznavanje načina komunikacije sa specijalističkim službama i drugim službama (npr.posmatra I . Primarna zdravstvena zaštita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom (3 meseca) Znanja: R . blagovremene dijagnostike. plućne bolesti i dr.) Veštine: P .reprodukuje Poznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Poznavanje prednosti kućnog lečenja i nege Principi palijativne nege Poznavanje pravnih okvira svog delovanja Poznavanje uloge i značaja primarne zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite Srbije Poznavanje programa unapreñenja zdravlja za populacione grupe sa kojima radi Poznavanje klasifikacionih sistema koji se koriste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (MKB/X. lečenje. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Poznavanje načela ocenjivanja radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. KVB. i dr.

. dojenčad i adolescenti.) Vakcinisanje po programu imunizacije Snimanje i očitavanje EKG-a Demonstracija upotrebe inhalatora bolesnicima Racionalno propisivanje lekova za odreñene bolesti i poremećaje zdravlja Pisanje recepata Prepoznavanje neželjenih terapijskih efekata i njihovo otklanjanje Prepoznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje Interpretacija i korišćenje nalaza laboratorijskih analiza Interpretacija i korišćenje nalaza Ro Interpretacija i korišćenje nalaza ultrazvuka Komunikacija sa specijalističkim službama i pravilan način upućivanja uključujući i kriterijume za upućivanje kod specijaliste Pisanje uputa Voñenje medicinske dokumentacije bolesnika (zdravstveni karton) Ocenjivanje radne sposobnosti u smislu privremene sprečenosti za rad usled bolesti. otvaranje bolovanja i izdavanje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad Izdavanje lekarskog uverenja i povredne liste Pružanje hitne pomoći (u zdravstvenoj ustanovi. s. i. akutnih trovanja. povrede i ostalih poremećaja zdravlja Pisanje doznaka. toplotnog udara.Postavljanje urinarnog katetera Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala Bris nosa i ždrela Injekcije (intradermalno.posebno dojenčadi. dehidratacije.. van zdravstvene ustanove i u toku transporta) Metode medicinske pomoći kod srčanog zastoja.reprodukuje Poznaje principe zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja s posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe kao što su novoroñenčad. prestanka disanja.v. i. opekotina Osmišljavanje i obavljanje kućnih poseta Voñenje razgovora sa bolesnikom i njegovom porodicom u ambulanti i kod kuće Zdravstveno vaspitanje u zajednici u kojoj radi Voñenje umirućeg bolesnika Pregled umrlog Izdavanje umrlice Higijensko-epidemiološka zaštita I 5x I 5x I 1x I10x svaka I 3x I10x I 5x I10x 10x I 3x I 5x I10x I10x I 2x I10x I10x I10x I10x I10x I 2x I 5x I 2x I 5x I10x I 3x R 2x R 2x R 2x 2.m. Pedijatrija (1 mesec) Znanja: R . R R .c. Poznaje principe sistematskog zdravstvenog nadzora dece .

posmatra I . oboljenja i povreda Ovladava principima pružanja hitne medicinske pomoći povreñenim i obolelim u zdravstvenoj ustanovi. a naročito akutnih i zaraznih oboljenja. alkoholizam. EKG. šećerna bolest. prerana polna aktivnost) Veštine: P .izvodi Sistematski pregled zdravog dojenčeta Sistematski pregled predškolskog deteta Sistematski pregled školskog deteta Sistematski pregled adolescenta Merenje telesne mase. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. hipertenzija. izvan zdravstvene ustanove i tokom transporta Poznaje principe kućnog lečenja obolele i povreñene dece Poznaje indikacije za rehabilitaciju i metode praktične primene odreñenih metoda rehabilitacije Ovladava indikacijama za korišćenje konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda Poznaje indikacije za laboratorijske.dece pred upis u školu i adolescenata Poznaje principe specifične zaštite u odnosu na činioce rizika po zdravlje. bolesti i povrede. posebno AIDS-a i masovnih nezaraznih oboljenja Poznaje metode rane dijagnostike uključujući metode samokontrole Ovladava znanjima. akutni gastrointestinalni poremećaji) Poznaje glavne oblike rizičnog ponašanja u adolescenciji (pušenje. sanitetskog materijala i pomoćnih medicinskih sredstava u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom Poznaje vodiče dobre kliničke prakse za najčešća oboljenja i stanja (astma. narkomanija. pothranjenog i gojaznog deteta Praktična primena oralnih. rendgen. supkutanih i intrakutanih vakcina Individualni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Grupni zdravstveno-vaspitni rad sa adolescentima Anamneza i pregled bolesnog dojenčeta Anamneza i pregled bolesnog predškolskog i školskog deteta Anamneza i pregled bolesnog adolescenta R R R R R R R R R R R R I-10x I-10x I-10x I-10x I-20x I-20x I-20x I-5x I-10x I-10x P-10x I-15x P-5x P-2x I-10x I-10x I-10x . telesne visine i obima glave i uporeñivanje sa standardima (grafikonima) rasta Procena denticije Procena stadijuma polnog sazrevanja Ispunjavanje zdravstvenog kartona Proveravanje urednosti vakcinacija (u zdravstvenoj knjižici i kartonu deteta) Objašnjavanje roditeljima (i deci) značaja vakcinacija Davanje pisanog saveta za ishranu dojenčeta. ultrazvučne i druge pomoćne dijagnostičke metode Poznaje indikacije za upućivanje na bolničko lečenje Ovladava principima propisivanja lekova. gojaznost. kao i skrining metodama Poznaje metode blagovremenog i efikasnog lečenja najčešćih stanja. postavljanju početne i konačne dijagnoze.

posmatra Veštine: I .izvodi KARDIOLOGIJA (5 dana) Internistička anamneza i fizikalni pregled u kardiološkoj prijemnoj ambulanti Registrovanje i interpretacija EKG-a Merenje arterijske tenzije Ultrazvučni pregled srca Davanje i. ORL. oftalmologa i drugih specijalnosti Kućna poseta detetu s akutnim oboljenjem Kućna poseta detetu sa hroničnim oboljenjem I-10x I-10x P-5x I-15x P-3x I-10x P-10x I-5x P-2x P-2x 3. Interna medicina (30 dana) Znanja: R .fizijatra.reprodukuje P . terapije Kardio-pulmonalna reanimacija Praćenje pacijenata do koronarne jedinice i njegovo zbrinjavanje Ubacivanje privremenog pace-markera PULMOLOGIJA (5 dana) Internistička-pulmološka anamneza u plućnoj prijemnoj ambulanti Internistički-pulmološki fizikalni pregled Spirometrija Gasna analiza Očitavanje RTG snimka Davanje terapije i.v.Uzimanja brisa ždrela Direktni otoskopski pregled Indirektni otoskopski pregled Prepisivanje recepta Pismeno uputstvo za oralnu regidraciju Tumačenje rezultata hematoloških i biohemijskih analiza Tumačenje rezultata rendgenskih i ultrazvučnih pregleda Pisanje uputa za konsultativni pregled .v. Davanje inhalatorne terapije Bronhoskopija GASTROENTEROLOGIJA I ENDOKRINOLOGIJA Internistička-gastroenterološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-gastroenterološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija gastroenteroloških bolesti Lečenje ulkusne bolesti Hitna stanja u gastroenterologiji Internistička-endokrinološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-endokrinološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija endokrinoloških bolesnika I-10x I-10x I-10x P-10x P-10x P (I) P P I-10x I-10x I-10x I-10x R-10x I-5x I-5x P-5x I-10x I-10x P-10x R P I-10x I-10x P-10x .

izvodi I-10x I-5x I-5x I-2x I-2x P-2x R R P-5x R R R P-2x I-5x I-5x I-5x I-5x R R I-5x I-5x P-5x R P-2x P-2x Ginekološka anamneza Ginekološki pregled Formiranje ginekološke istorije Dijagnostičke procedure u ginekologiji Ginekološke male hirurške intervencije Ginekološke operacije Preoperativna priprema i postoperativna nega i terapija Inflamatorne promene u maloj karlici Rano otkrivanje malignih oboljenja genitalnih organa Malignomi genitalnih organa Kontracepcija i neposredna postkoitalna kontracepcija Juvenilna ginekologija Hitna stanja u ginekologiji Akušerska anamneza Akušerski pregled Formiranje akušerske istorije Dijagnoza trudnoće Poremećaji u ranoj trudnoći Voñenje normalne trudnoće Priprema trudnice za poroñaj Voñenje normalnog poroñaja Voñenje patološkog poroñaja Puerperijum (babinjare) Krvarenje u ranoj i kasnoj trudnoći Hitna stanja u akušerstvu . Ginekologija (15 dana) Znanja: R .posmatra Veštine: I .reprodukuje P .Lečenje šećerne bolesti Hitna stanja u endokrinologiji NEFROLOGIJA I HEMATOLOGIJA (5 dana) Internistička-nefrološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-nefrološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija nefroloških bolesnika Hemodijaliza Hitna stanja u nefrologiji Internistička-hematološka anamneza u prijemnoj ambulanti Internistički-hematološki fizikalni pregled Dijagnostika i terapija hematoloških bolesnika Anemije i njihovo lečenje Hitna stanja u hematologiji R P I-10x I-10x I-10x P-10x P I-10x I-10x I-10x R-10x P 4.

Hirurgija (15 dana) Znanja: R .privremena hemostaza Obrada manjih opekotina Obrada većih opekotina Laboratorijske analize i radiološki pregledi u hirurškoj dijagnostici Protokol dijagnostike i urgentnog tretmana neurohirurških povreda Venepunkcija.reprodukuje P . P P-2x I-3x I-2x I-10x I-5x I-2x I-2x R (I-2x) I-2x P-2x R R I-10x I-10x I-2x P-2x R I-2x P-2x P-2x I-2x I-5x Hirurška anamneza Klinički pregled dojke Klinički pregled abdomena Palpacija perifernih arterija i arterija vrata Digitalni pregled rektuma i prostate Hirurške operacije Endotrahealna intubacija i opšta anestezija Protokol preoperativne pripreme Primena osnovnih principa dezinfekcije i sterilizacije Zbrinjavanje urgentnih hirurških stanja Krikotireoidektomija i trahotomija Torakocenteza kod hematopneumotoraksa i pneumotoraksa Hirurška obrada infekcija kože i potkožnog tkiva (drenaža apcesa.m.Akušerski (obstretrički) šok P-2x 5. incizijaparicijuma).posmatra Veštine: I . uzimanje brisa rane Postavljanje elastičnog zavoja Previjanje rane i uklanjanje konaca Primarna obrada manje i srednje rane Vañenje dostupnih stranih tela Davanje lokalne anestezije Zaustavljanje krvarenja . injekcija Asistirano disanje ambu balonom i maskom Oksigenoterapija Priprema za transport do druge zdravstvene ustanove Nazogastrična sukcija Klizme Punkcija pluralne šupljine Postavljanje urinarnog katetera Privremena imobilizacija II PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE MEDICINE ČIJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU PET GODINA .izvodi I-10x I-5x I-10x I-5x I-2x P-2x P-2x R R P-2x R. davanje infuzija Davanje i.

starost. . kao i za rad na planiranju porodice. Opšta hirurgija 7. Sudska medicina 14. trudnoću. odnosno u zavodu za hitnu medicinsku pomoć 2. Pneumoftiziologija 9. Zdravstvena zaštita dece 4. . kardiovaskularne bolesti. bolesti i povrede. Interna medicina 6. (ishrana. stanovanje. Fizikalna medicina i rehabilitacija 13. Socijalna medicina b) Program pripravničkog staža za doktore medicine: U toku pripravničkog staža doktor medicine se obučava u obavljanju: 75 dana 15 dana 40 dana 10 dana 40 dana 15 dana 35 dana 35 dana 30 dana 10 dana 8 dana 8 dana 8 dana 10 dana 8 dana 25 dana 10 dana 8 dana . dece pred upis u školu i za vreme školovanja. invalidnost i dr. promene vezane za adolescenciju. Opšta medicina – u službi hitne medicinske pomoći u domu zdravlja. radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje opšteg zdravstvenog stanja sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe. a naročito odojčadi. Zdravstvena zaštita radnika 5.). vodosnabdevanje. Kožne i venerične bolesti 16. masovnih nezaraznih oboljenja (šećerna bolest. Zdravstvena zaštita žena – u porodilištu 3. rak. Oftalmologija 12.a) Plan pripravničkog staža za doktore medicine: 1.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. Otorinolaringologija 10.. Zarazne bolesti 11. .sistematskog zdravstvenog nadzora. razvoj ličnosti. Neuropsihijatrija 8. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja posebno AIDS-a. seksualno vaspitanje. odmor i dr). u zaštiti od profesionalnih oboljenja i povreda i dr. odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. plućna oboljenja i dr. Higijensko epidemiološka zaštita 15.

savladava znanjima. Ovladava tehnikom uzimanja i slanja na pregled uzoraka vazduha. osnovama zaštite od jonizujućeg zračenja. vode. blagovremenom i efikasnom lečenju najčešćih stanja oboljenja i povreda i zaštiti od nesposobnosti. školama i dr. i to u oblasti: Higijensko-epidemiološke zaštite: upoznaje se sa osnovnim principima i merama u vezi sa higijenom ishrane. opekotina. samokontrole i dr. imobilizacije. Učestvuje u sprovoñenju anketa o vodnim objektima. ultrazvučnih i dr. vañenje dostupnih stranih tela. rendgen. pomoćnih dijagnostičkih metoda. vrši epidemiološka izviñanja i epidemiološke ankete. upoznaje indikacije i potrebu korišćenja konsultativnih specijalističkih i konzilijarnih pregleda. perforacije unutrašnjih organa i dr. tehnikama i metodima kliničkog pregleda. medicinske mere kod pneumotoraksa. kao i indikacije za upućivanje na bolničko lečenje. raznih vrsta punkcija i evakuacija. zaustavljanja krvarenja. upoznaje se sa merama na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i epidemija i praktično ih sprovodi. intubacije i traheotomije. lokalne anestezije.obučava se u postavljanju indikacija za rehabilitaciju i praktičnoj primeni odreñenih metoda rehabilitacije. metodama zdravstveno-vaspitnog rada. prestanka disanja. indikacije i tehniku davanja transfuzije krvi i krvnih komponenti. kategorizacije mokraćne bešike. domaćinstvima. odnosno oblastima zdravstvene zaštite.upoznaje se sa principima zdravstvene zaštite za slučaj vanrednog stanja i rata. a posebno pružanja hirurške pomoći. osposobljavanje za odgovarajući transport do druge zdravstvene ustanove. . Osposobljava se za vršenje ambulantnih hirurških intervencija (obradu rane i dr. . upoznaje i ovladava metodama vakcinacije. upoznaje se sa izradom analize i njihovom praktičnom primenom. otklanjanjem otpadnih materija.obučava se u ranoj dijagnostici (uključujući metode samokontrole).U okviru primarne zdravstvene zaštite upoznaje se sa zakonom i programima i drugim aktima donetim na osnovu zakona. laboratorijskih. toplotnog udara. da pripremi i vrši medicinsku obradu bolesnika za upućivanje na ocenu radne sposobnosti. infuzije. . medicinske pomoći kod hemijsko-bioloških i jonizujućih oštećenja.). upoznaje se sa propisima i njihovom praktičnom primenom u .učestvuje u kućnom lečenju obolelih i povreñenih i u pružanju hitne medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi. hemioprofilakse. Zavisno od oblasti medicine: . zaštite u visokoferbilnim stanjima. . akutnih trovanja. U pojedinim granama medicine.). uči da propisuje lekove i sanitetski materijal i pomoćna medicinska sredstva u skladu sa farmakoterapijskom doktrinom kao i da raspoznaje neželjena dejstva lekova. asistiranog disanja. školskom higijenom. kao i "skrining“ metodama. . sukcije. sadržajima sistematskih pregleda. higijenom rada.ovladava tehnikom poroñaja i revizije materice. EKG. paracenteze. oksigenoterapije. snabdevanjem stanovništva zdravom pijaćom vodom i dr. dehidratacije.upoznaje metode: odreñivanja krvnih grupa. i neposredno učestvuje u njihovoj primeni. namirnica i predmeta opšte upotrebe i zakonskim propisima iz ove oblasti. . doktor medicine se posebno osposobljava. tamponade nosa i dr. upoznaje metode i sadržaje kontinuiranog nadzora nad hroničnim bolesnicima. rada patronažne službe. antišok terapije. van zdravstvene ustanove i tokom transporta (metode medicinske pomoći kod "kardijal arest-a". postavljanju početne i konačne dijagnoze. terapijskih klizmi.

. normativima i standardima u radu zdravstvene službe i osnovama ekonomike u zdravstvenoj zaštiti. upoznaje se sa osnovnom koncepcijom organizacije zdravstvene delatnosti. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći b) Program pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. sarañuje u izradi planova i programa i njihovoj evaluaciji.sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti. praćenja i proučavanja zdravstvenog stanja stanovništva i izradom odgovarajućih elaborata. zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje usta i zuba. Ortopedija vilica 3. Kožnih i veneričnih bolesti: upoznaje se sa ambulantnim radom i ovladava tehnikom dijagnostike i terapije najčešćih kožnih oboljenja i bolesti koje se prenose polnim putem.specifične zaštite u odnosu na ličnu higijenu. hemioprofilaksi. trudnica i dr. male dece. Sudske medicine: vrši obdukcije. odreñene faktore rizika po zdravlje ljudi. kao i lekara . Uvežbava klasifikaciju i kvalifikaciju mehaničkih.sistematskog zdravstvenog nadzora u oblasti oboljenja usta i zuba.zdravstvenog vaspitanja za očuvanje i podizanje oralnog zdravlja. posebno AIDS-a. seroprofilaksi. predškolske dece. učestvuje u primeni dermatološke terapije. Preventivna i dečja stomatologija 2. a naročito odojčadi. a naročito kod akutnih i zaraznih oboljenja. upoznaje elemente za procenu kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvenog stanja stanovništva. fizičkih i toksičkih povreda. sa posebnom pažnjom na pojedine dobne grupe (ishrana. Stomatološka protetika 6. a posebno primarne zdravstvene zaštite. Oralna hirurgija 7. savladava osnove zdravstvene statistike i praktično ih primenjuje. upoznaje metode planiranja i programiranja u zdravstvu. za vreme školovanja. oralna higijena. 70 dana 30 dana 65 dana 60 dana 70 dana 40 dana 30 dana . Preventivna i dečja stomatologija: doktor stomatologije se u oblasti dečje stomatologije obučava u obavljanju: . upoznaje se sa mestom i ulogom zdravstvenog vaspitanja u zdravstvenoj zaštiti i ovladava metodologijom zdravstveno-vaspitnog rada u svakodnevnoj praksi.sudskog veštaka. III PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE a) Plan pripravničkog staža za doktore stomatologije: 1. Bolesti zuba 4. upoznaje se sa principima epidemiološkog pristupa bolestima koje se prenose polnim putem.. fluor profilaksa i dr. Socijalne medicine: upoznaje se sa osnovnim principima zdravstvene zaštite. o kliconošama i dr.). . o obaveznim imunizacijama. Upoznaje se sa odredbama krivičnog zakona o radu lekara koji neposredno obavlja zdravstvenu delatnost. Paradontologija i oralna medicina 5. Praktično radi na postupcima pri izdavanju lekarskih uverenja.

rasprostranjenošću malokluzija u nas.). zdravstveno-vaspitnog rada i učestvuje u njihovoj primeni. savladava preventivne mere u oblasti parodontopatija (profesionalnu i individualnu negu usta i zuba) dijagnostiku parodontopatije i bolesti usta (kliničku i rendgenološku) i sekundarnu prevenciju parodontalnih oboljenja (uklanjanje kamenca. biološkim i biohemijskim testovima u dijagnostici oboljenja mekih tkiva usta. mlečne i mešovite denticije (sprečavanje štetnih navika. pripremom karijesnih kaviteta za ispune (preparacija kaviteta I i V klase). Stomatološka protetika: a) fiksna protetika (35 dana): upoznaje se sa dijagnostikom i planiranjem fiksnih zubnih nadoknada u punom i prekinutom zubnom nizu. metoda i materijala opturacije kanala korena. 4. Ortopedija vilica: upoznaje se sa etiologijom nepravilnosti orofacijalnog sistema. izradom inleja. upoznaje se i ovladava metodama sistematskih pregleda i sanacije u oblasti stomatologije. različitim metodama zbrinjavanja depulpiranih zuba. zaštitom pulpe. pripremom retencionih zuba za prihvatanje elemenata parcijalne proteze i planiranjem namenskih fiksnih nadoknada. dijagnostikom oboljenja pulpe i parodoncijuma. postupkom kod urgentnih stanja (prva pomoć) iz oblasti bolesti zuba. upoznaje se sa zakonima i propisima (posebno Zakonom o fluorisanju vode za piće) i podzakonskim aktima. kliničkom dijagnostikom. kontrola nicanja zuba. oblikovanjem i poliranjem ispuna. mešovite i stalne denticije). Bolesti zuba: upoznaje se sa pregledom.). pripremnim postupcima preprotetskog zbrinjavanja. upoznaje se sa mogućnostima hirurškog lečenja parodontopatija i manifestacijama sistemskih oboljenja u usnoj duplji. sa primenom interceptivnih mera (brušenja zuba kod prinudnih zagrižaja) i sa terapijom blagih formi malokluzija (miofunkcionalne vežbe i sa i bez pomagala. U okviru dečje stomatologije. zaštitom pulpe. vañenjem mlečnih i stalnih zuba u dece. punjenjem kaviteta klasičnim i savremenim materijalima. kliničkim postupcima izrade različitih fiksnih zubnih nadoknada (brušenjem zuba nosača za fiksne zubne nadoknade. posebno programa zalivanja fisura. materijalima za ispune. 5. zaštitom brušenih zuba. 2.preventivno-terapijskih mera u sprečavanju oboljenja usta i zuba. 3..). vežbe špatulom za sprečavanje obrnutog preklopa sekutića i dr. . uklanjanjem dotrajalih fiksnih zubnih nadoknada. upoznaje se sa raznim dijagnostičkim i terapijskim metodama u lečenju nepravilnosti stomatognatnog sistema. upoznaje se sa pregledom. podveza brade. Parodontologija i oralna medicina: upoznaje se sa uzrocima parodontopatija i bolesti usta i rasprostranjenošću ovih oboljenja kod nas. U okviru primarne zdravstvene zaštite. kod odojčeta. upoznaje se sa mogućnostima savremenih endodontskih tehnika obrade. prvom pomoći u oblasti dečje stomatologije. uzimanjem otisaka savremenim otisnim materijalima. dijagnostikom i terapijom povreda zuba. primena vestibularne ploče i dr. dijagnostikom i planom terapije oboljenja usta i zuba u dece (u vreme mlečne. dijagnostikom i planom terapije oboljenja zuba. konkramenata i dr. posebno se upoznaje sa primenom preventivnih mera u cilju sprečavanja malokluzija u doba trudnoće. dijagnostikom i terapijom kataralnog gingivita u dece. dijagnostikom i terapijom herpetičnog stomatita. lečenjem jednostavnih kanalnih sistema. registracijom visine zagrižaja. sprečavanje formiranja nepravilnih funkcija. cementiranjem fiksnih zubnih nadoknada). Upoznaje posebne programe preventivne stomatološke zaštite i učestvuje u njihovom sprovoñenju.

Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija .b) mobilna protetika (35 dana): upoznaje se sa planiranjem u preprotetskom pripremom bezubih pacijenata za izradu totalne proteze. ponašanje i odgovornost. posebno kod povreda maksilofacijalne regije (omogućavanje prohodnosti disajnih puteva. kliničkim postupcima u izradi totalne proteze primenom različitih metoda uzimanja otisaka. terapija dentogenih infekcija. reparaturom totalne proteze. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . vilica i vrata. vañenje zuba. zaustavljanje krvarenja. izborom veznih elemenata parcijalne proteze i izradom kompleksnih parcijalnih proteza. higijenski aspekti). 3. 6. upoznavanje sa ortodonskohirurškom terapijom impaktiranih zuba. kontrolnim pregledima pacijenata sa parcijalnim protezama (higijenski aspekti. U toku obavljanja pripravničkog staža diplomirani farmaceut uči da primenjuje i razvija znanja i veštine koje je stekao u toku studija. privremena imobilizacija. Socijalna farmacija . laboratorijskim postupcima izrade metalnog skeleta parcijalnih proteza.10 dana. postavljanje indikacije za hirurško lečenje periapikalnih lezija. zaustavljanje krvavljenja.11 meseci. 2. izradom imedijatnih proteza. postavljanje indikacije i kontraindikacije za vañenje izniklih i neizniklih zuba. principi sterilizacije. 7. lečenjem benignih i malignih tumora maksilofacijalne regije. uticaj na meka tkiva. lečenje komplikacija vañenja zuba. 1. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute obuhvata znanja i veštine koje diplomirani farmaceut treba da savlada u toku pripravničkog staža kako bi se osposobio za samostalni profesionalni rad. vañenje zuba kod pacijenata rizika. izgrañuje lični profesionalni stav.20 dana. planiranjem i pripremom krezubih pacijenata za izradu različitih oblika parcijalnih proteza. planiranjem i preoperativnim i postoperativnim tretmanom pacijenata sa deformitetima maksilofacijalne regije. sa posebnim osvrtom na ranu dijagnostiku u obimu potrebnom za trijažu. Oralna hirurgija: dijagnostika oboljenja zuba i usta koja zahtevaju oralnohirurške intervencije. zbrinjavanje povreda mekih tkiva. Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći: upoznaje se sa urgentnim stanjima u medicini i stomatologiji i obučava se u pružanju prve pomoći. reparaturom i podlaganjem parcijalnih proteza. priprema lokalne anestezije.). konzervativno lečenje preloma kostiju lica i vilica i povreda zuba). različitim metodama podlaganja totalne proteze. kontrolnim pregledima (okluzija. Farmaceutska tehnologija i racionalna farmakoterapija: Staž u apoteci . radnim uputstvima i standardnim operativnim . zube i nosače i dr.8 meseci Tokom obavljanja pripravničkog staža u apoteci diplomirani farmaceut se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima apoteke. lečenjem ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata sa infekcijama lica. promene na mekim tkivima. IV PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute: 1.

zdravstvenim radnicima. odnosno uništavanja lekova. voñenjem evidencije o receptima za lekove koji se ne mogu izdati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i lekova koji sadrže opojne ili psihotropne supstance. Iz oblasti farmaceutske tehnologije pripravnik se posebno upoznaje sa: izborom. zdravstvenim saradnicima i grañanima. snabdevanjem. magistralnim i galenskim lekovima i njihovom izradom. savetovanjem pacijenata o pravilnoj upotrebi lekova. kao i izbegavanje i smanjenje tih reakcija. skladištenjem i čuvanjem lekova. rastvori za hemodijalizu. kao što su injekcije. antibiotici. značajem komunikacije sa pacijentima.3 meseca Pripravnik se upoznaje sa poslovima farmaceutske zdravstvene delatnosti koji se sprovode na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite: izradom. pakovanje. izradom galenskih lekova (sterilnih i nesterilnih) u galenskoj laboratoriji apoteke. izborom. skladištenjem i čuvanjem aktivnih i pomoćnih supstanci i odgovarajuće ambalaže za izradu magistralnih i galenskih lekova. preparati za oči i drugi sterilni. praćenjem. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i značajem pridržavanja propisane terapije. pripremom pribora. zdravstvenim radnicima. voñenjem odgovarajuće dokumentacije i evidencije. radnim uputstvima i standardnim operativnim procedurama za rad u galenskoj laboratoriji. drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi. koncentrati i praškovi za injekcije i intravenske infuzije. peritonealnu dijalizu i irigaciju. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima grañanima. voñenjem evidencija vezanih za izradu magistralnih i galenskih lekova. zakonskom i stručnom odgovornošću farmaceuta pri obavljanju svoje delatnosti. obrascem recepta. Iz oblasti racionalne farmakoterapije pripravnik se posebno upoznaje sa: sprovoñenjem preventivnih mera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva. medicinskih sredstava i drugih proizvoda pod propisanim uslovima i praćenjem rokova upotrebe. posuña i opreme za izradu magistralnih i galenskih lekova. praćenjem upotrebe lekova i unapreñivanjem farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i medicinskih sredstava. izradom odreñenih kozmetičkih proizvoda i farmaceutskim proračunima. rukovanjem lekovima visokog rizika (citotoksični lekovi. propisanom terapijom za pacijenta. medicinskih sredstava i drugih proizvoda i proverom prateće dokumentacije. kortikosteroidi i dr.procedurama za rad u apoteci. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima. odnosno naloga za izdavanje lekova i medicinskih sredstava. medicinskim sredstvima i drugim proizvodima. upoznavanje sa postupkom izdavanja magistralnih i galenskih lekova. planiranjem. prijemom lekova. Staž u bolničkoj apoteci . čuvanjem i izdavanjem lekovitih preparata. terapijska primena). utvrñenim terapijskim protokolima lečenja i njihovim sprovoñenjem radi racionalizacije troškova. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava . intravenske mešavine. pružanjem informacija o lekovima. imunosupresivi. prijavljivanjem i izveštavanjem o neželjenim reakcijama na lekove i medicinska sredstva. jačina. gotovim lekovima (farmaceutski oblik. postupcima izdavanja lekova na recept i lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. izradom magistralnih lekova (sterilnih i nesterilnih) po prispelim receptima. odnosno promocijom zdravlja i prevencijom bolesti. planiranjem i snabdevanjem lekovima. kao i drugim zainteresovanim subjektima. medicinskih sredstava i drugih proizvoda. savremenom stručnom literaturom kojom apoteka raspolaže i pouzdanim izvorima informacija o lekovima.) i posebno se upoznaje sa specifičnostima racionalne farmakoterapije u bolničkoj apoteci. izbegavanjem interakcija terapijskog dupliranja primene lekova. postupkom odlaganja. 2. kao i nesterilni lekoviti preparati i medicinska sredstva. klasifikacijom i listama lekova koji se izdaju i propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. intravenske infuzije.

medicinskih sredstava.2 meseca.medicinski biohemičar mora obavezno savladati program pripravničkog staža kroz praktičan rad i upoznavanje sa poslovima koje se sprovode na primarnom. osnovama zdravstvene statistike i farmakoekonomije.U laboratoriji za kontrolu kvaliteta lekova pripravnik se upoznaje sa: organizacijom rada i poslovima laboratorije za kontrolu lekova. kozmetičkih sirovina i proizvoda primenom odgovarajućih metoda analize u skladu sa evropskom. Sanitarna hemija . galenskih i magistralnih lekova. toksikološke hemije i sanitarne hemije u toku trajanja pripravničkog staža. ispitivanjem i kontrolom kvaliteta aktivnih i pomoćnih supstanci. izradom planova i programa aktivnosti vezanih za sprovoñenje farmaceutske zdravstvene delatnosti. 5. toksikološkoj laboratoriji i laboratoriji sanitarne hemije. voñenjem laboratorijske dokumentacije.5 nedelja. primenom etičkog kodeksa u praksi i procenom profesionalne odgovornosti. finansiranjem zdravstvene zaštite i sistemom zdravstvenog osiguranja.medicinske biohemičare: U toku pripravničkog staža pripravnik treba da primeni znanja i savlada veštine koje je stekao u toku studiranja.medicinske biohemičare: 1. obradom i procenom rezultata ispitivanja.5 nedelja. nacionalnom ili drugim priznatim farmakopejama ili proverenim metodama analize. zakonskim propisima vezanim za ispitivanje i kontrolu lekova. privatna laboratorija) diplomirani farmaceut . ambalaže.medicinski biohemičar obavlja u biohemijskoj. medicinskih sredstava i kozmetičkih proizvoda. njihovom praćenju. ljudskim pravima i vrednostima u zdravstvenoj zaštiti i pravima i dužnostima pacijenta. posebno apoteka. planom mreže zdravstvenih ustanova. klinički centar. b) Program pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . vrstama analiza koje laboratorija izvodi. V PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE . Toksikološka hemija . izdavanjem . 4. odnosno magistralnim formulama. Medicinska biohemija . 3. toksikološkoj i sanitarnoj laboratoriji pripravnik se upoznaje sa: – organizacijom rada i osobljem laboratorije. Nezavisno od tipa zdravstvene ustanove u kojoj obavlja staž (dom zdravlja. 3. Socijalna farmacija Pripravnik se upoznaje sa: propisima iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti.MEDICINSKE BIOHEMIČARE a) Plan pripravničkog staža za diplomirane farmaceute . podelom poslova i odgovornosti. radom epidemiološke službe i ulogom farmaceuta u vanrednim prilikama. analizi i evidenciji. sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti. opremom. Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije.7 meseci i 2 nedelje. Laboratorijska hematologija i hemostaza . Tokom obavljanja pripravničkog staža u biohemijskoj. osnovnim etičkim načelima u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti. sistemom i načelima zdravstvene zaštite i organizacijom zdravstvene službe. Pripravnički staž diplomirani farmaceut . rasporedom prostorija u laboratoriji. bolnica. procedurama i uputstvima za rad u skladu sa smernicama Dobre kontrolne laboratorijske prakse. 2.

holesterol. hemiluminiscencija. referentnim intervalima i kliničkom primenom. γ . greške u obeležavanju uzoraka. elektroliti. interpretacijom rezultata. albumin. lipidi. itd. lipaza. bilirubin (ukupan i direktan). voñenje laboratorijske dokumentacije. fosfat. b) analitički faktori: uticaj lekova. LDL-holesterol (računski). alkalna fosfataza. merenje supstanci. lipodi. analizator za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja (luminometrija. 4) upoznavanje sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza: a) preanalitički faktori: uticaj načina uzimanja uzoraka krvi. ureja. ukupni proteini. cirkadijalni ritam. farmakološki aktivne supstance i lekovi i dr.glutamiltransferaza. laktat-dehidrogeneza. aparat za očitavanje test-traka za urin. sa pacijentima i drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima). imunohemijski analizator. C-reaktivni protein. literaturom. interpretacija i validacija rezultata. α . Supstrati i metaboliti. biološkim materijalom iz koga se vrši odreñivanje. plameni fotometar. drugim metodama za odreñivanje datog parametra. HDL-holesterol.zavisno od opremljenosti laboratorije: upoznavanje sa principom rada aparata i analizama koje se rade u laboratoriji. 5) izvoñenje opštih. primena standardizovanih postupaka u uzorkovanju. 1. .) . prijem i trijaža biološkog materijala. Test opterećenja: glukozom.rezultata i voñenjem laboratorijske dokumentacije. Medicinska biohemija 1) biološki materijal: vrste i načini uzimanja biološkog materijala. gvožñe. procedurama i uputstvima za rad u laboratoriji. antikoagulanasa i drugih biohemijskih parametara (hemoglobin. klirens kreatinina. trigliceridi. elementi u tragu. 2) pravljenje rastvora: priprema hemikalija i posuña. kalijum. promene u uzorku nakon vañenja krvi. TIBC. merama zaštite na radu. izrada rastvora poštujući zahteve za izradu rastvora. bilirubin. Enzimi: aspartat-aminotransferaza. položaj tela. kalcijum. ishrana. b) Koagulometar. trudnoća. adekvatno čuvanje rastvora. kreatinin. fizički napor. stres. faktorima koji utiču na izbor metode odreñivanja. pravilima ponašanja (u meñusobnim komunikacijama zaposlenih. imunoglobulini) na analitički postupak odreñivanja biohemijskih parametara. načinom uzorkovanja. natrijum. stručnom literaturom u laboratoriji. rukovanju i čuvanju biološkog materijala. hemoliza. kreatin-kinaza. ograničenjima metode.amilaza. proteini: glukoza. hloridi. alanin-aminotransferaza. 3) upoznavanje sa automatizacijom u medicinsko-biohemijskim laboratorijama: a) Biohemijski i hematološki analizator: upoznavanje sa principom rada aparata i samostalan rad na aparatu uz nadzor mentora i korišćenje stručne literature. mokraćna kiselina. v) postanalitički faktori: ispisivanje i izdavanje rezultata. klinički-relevantnih analiza: pre izvoñenja analize pripravnik se upoznaje sa: metodom odreñivanja.

interpretacija rezultata.). merenje hemikalija i izrada rastvora. izračunavanje energetske vrednosti namirnica i dijetetskih proizvoda. kolorimetrijske i hromatografske tehnike. Toksikološka hemija . hematokrit. eritrocitni indeksi. odreñivanje fibrinogena. odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena. mikroskopski pregled sedimenta urina. Sanitarna hemija 1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor homogenog uzorka. 4. procena kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica na osnovu odreñivanja nutrimenata (proteina. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. 3. mikrohematurija. trombociti). 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. 7) pregled fecesa: okultno krvarenje. boja. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe: osnovne metode analize namirnica. utvrñivanje greške primenom kontrolnih karti i kontrolnih pravila. Zavisno od nivoa zdravstvene delatnosti kojoj laboratorija pripada pripravnik može učestvovati u izvoñenju drugih specijalizovanih analiza iz oblasti biohemije i hematologije. lipida. pisanje i izdavanje mišljenja. volumentrijske. spektrofotometrijske. upoznavanje sa značajem merne nesigurnosti. aditiva i kontaminanata. leukociturija i dr. lečenju i praćenju pacijenata. kontrola antikogulantne terapije. sedimentacija eritrocita. polarimetrijske. mineralnih materija. vode. procena prilagoñenosti sastava dijetetskih proizvoda specifičnim nutritivnim potrebama. 3) osiguranje kvaliteta rada u sanitarnoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u laboratoriji sanitarne hemije. interpretacija rezultata krvne slike dobijene na hematološkom brojaču. mikroskopsko odreñivanje leukocita i trombocita. izrada krvnog razmaza i mikroskopsko odreñivanje leukocitarne formule. odreñivanje fizičkih i hemijskih parametara u vodi za piće i predmetima opšte upotrebe. Laboratorijska hematologija i hemostaza Odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču (eritrociti. konfirmatorni testovi. učešće u konsultacijama sa ostalim zdravstvenim radnicima u cilju racionalne i ekonomične laboratorijske dijagnostike i izbora relevantnih analiza i protokola u dijagnostici. vitamina). ugljenih hidrata. koje obuhvataju gravimetrijske. relativna gustina. leukocitarna formula. 5) ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica. leukociti. odreñivanje retikulocita. pravilno uzimanje uzorka. uticaj greške na rezultat laboratorijskog odreñivanja i kliničku odluku. pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe. 2) dokumentacija u sanitarnoj laboratoriji: zahtev za analizu. 2. hemijski pregled test trakama i hemijskim metodama za pojedina konstituente urina. 8) upoznavanje sa principima osiguranja kvaliteta rada i racionalne laboratorijske dijagnostike: unutrašnja i spoljašnja kontrola kvaliteta rada u laboratoriji. pH.6) pregled urina: izgled. kritičko tumačenje informacije na deklaracijama. interpretacija rezultata pregleda urina (proteinuirija.

3) osiguranje kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji: upoznavanje sa osnovnim principima unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta rada u toksikološkoj laboratoriji. toksikološke hemije i sanitarne hemije Opšti zakoni iz oblasti zdravstva. porodice ili grupe u odgovarajućoj oblasti.4 meseca. NOx. merenje hemikalija i izrada rastvora. 1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za zdravstvenu negu zdravog i bolesnog pojedinca. osnovni elementi procene rizika na zdravlje ljudi. 4) izrada rastvora: specifičnosti pranja i pripreme posuña. a) kliničko-toksikološka ispitivanja: biološki materijal . Pravna regulativa u oblasti medicinske biohemije. faktori koji utiču na stabilnost uzorka. vode za piće i predmeta opšte upotrebe. 2) dokumentacija u toksikološkoj laboratoriji: toksikološki zahtev i nalaz. obučava se za primenu preventivnih mera na očuvanju zdravlja. Plan i program pripravničkog staža za medicinske sestre: .2 meseca. osnovni elementi ekološke procene rizika. čestica prašine.zdravstvena nega u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . sistematskim i drugim pregledima. ODNOSNO NA STUDIJAMA U TRAJANJU DO ČETIRI GODINE I VIŠIM OBRAZOVANJEM 1.zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . 5) toksikološka ispitivanja: zavisno od tipa laboratorije u kojoj pripravnik obavlja staž izvodi se program a) ili b). odreñivanje sadržaja etil alkohola u krvi. aditiva. . dijagnostičko-terapeutskim postupcima. aerosedminet) odreñivanje sadržaja toksičnih metala i fenola u vodama. upoznaje se sa postupcima zdravstvene nege. identifikacija opojnih droga u urinu.skrining procedure. 5. VI PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE. OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE). b) ekotoksikološka ispitivanja: uzorkovanje vazduha. vode i zemljišta. biomarkeri ekspozicije i efekta pri trovanju metalima i organskim rastvaračima. odreñivanje sadržaja najznačajnijih aerozagañivača (SO2. kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na kvalitet i zdravstvenu ispravnost namirnica. otrove i opojne droge. zdravstveno-vaspitnim radom. adekvatno obeležavanje i čuvanje rastvora.1) uzorci i uzimanje uzoraka: pravilan izbor i uzimanje uzoraka. krining lekova i njihovih metabolita u telesnim tečnostima. prijemom i trijažom pacijenata. . interpretacija rezultata.

upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa oboljenjima i povredama pluća i disajnih puteva. za psihosocijalnu rehabilitaciju. sarañuje sa drugim službama u zdravstvenim ustanovama. obučava se za trijažu sa identifikacijom i rešavanjem problema u okviru zdravstvene nege. v) Zdravstvena nega u psihijatriji . obučava se za zdravstvenu negu grupacija stanovništva koje su obuhvaćene patronažnim posetama. Obučava se za primenu dijagnostičko terapeutskih mera kod životno ugroženog bolesnika (enteralno i parenteralno hranjenje. 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Zdravstvena nega u službi za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja . transfuzije krvi i krvnih derivata kao i delovanje medicinskih aparata i njihovu upotrebu). obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. organizacijom i zadacima patronažne službe. specifičnostima područja koju pokriva patronažna služba.3 nedelje Upoznaje se sa specifičnostima zdravstvene nege bolesnika sa psihičkim smetnjama. b) Zdravstvena nega u intenzivnoj terapiji . obučava se za izvoñenje dijagnostičko terapeutskih mera i procedura u hitnim stanjima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. poznavanje upotrebe brzo delujućih lekova.upoznaje se sa epidemiologijom i specifičnostima odgovarajuće populacije. osposobljava se za zdravstvenu negu bolesnika u psihijatriji. prijemom bolesnika. mišića i nerava kao i bolesnika sa akutnim trovanjima.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada hirurškog odeljenja. obučava se za hitan prijem bolesnih i povreñenih. trbušnih organa. obučava se za prijem i zdravstvenu negu hirurškog bolesnika. psihijatrijskim i ginekološkim oboljenjima. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. za transport obolelog ili povreñenog. za primenu dijagnostičko terapeutskih mera u preoperativnoj i postoperativnoj zdravstvenoj nezi. obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. Upoznaju se sa zdravstvenom negom umirućeg pacijenta i postupanjem sa umrlim. sa organizacijom službe. kostiju. Obučava se za psihičku podršku bolesniku ili povreñenom i članovima njegove porodice. specifičnostima higijenskog režima sa akcentom na sprečavanju bolničkih infekcija. g) Zdravstvena nega u hirurgiji . U patronažnoj službi pripravnik se upoznaje: sa ulogom. kao i specifičnim etičkim pitanjima u zdravstvenoj nezi ovih bolesnika i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.3 nedelje Upoznaje se sa poslovima na prijemu i zbrinjavanju hitnih stanja. . upoznaje se sa ulogom porodice u procesu lečenja i rehabilitacije psihijatrijskog bolesnika i pomoći bolesniku u krizi.4 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada u jedinici za intenzivnu negu i terapiju. srca i krvnih sudova.

1) Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za rad za primenu dijagnostičko-terapijskih mera u oblasti zdravstvene zaštite žena. kontroli involucije. za primenu dijagnostičko terapijskih mera. zbrinjavanje hitnih ginekoloških stanja.zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama . ranoj dijagnostici karcinoma. polivalentna patronažna sestra i socijalni radnik. Plan i program pripravničkog staža za više ginekološko-akušerske sestre i strukovne medicinske sestre . osposobljava se za rad za primenu diajgnostičko-terapijskih mera. Upoznaje se sa planiranjem zdravstvene nege i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. radioizotopska i druga ispitivanja. o dojenju i nezi deteta.akušer. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije 2) Zdravstvena nega u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a) Ginekologija Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima ginekološkog odeljenja. 3.babice: . sprovoñenje mera na prevenciji intrahospitalnih infekcija i saradnjom sa drugim članovima tima: ginekolog .4 nedelje . Obučava se za voñenje fiziološkog poroñaja i zaštite meñice pri poroñaju i asistiranju akušeru kod nepravilnih poroñaja i kod akušerskih operacija.4 meseca. pedijatar. radom na odeljenju visokorizičnih trudnoća uz primenu savremenih elektronskih aparata. b) Akušerstvo Upoznaje se sa prijemom i trijažom trudnica. za pripremu pacijenta za različita endoskopska. pripremu pacijenata za operativne zahvate i zdravstvenom negom kod operisanih pacijenata u okviru intenzivne nege i odeljenja ginekologije. upoznaje se sa specifičnostima higijenskog režima i sprečavanjem bolničkih infekcija i obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. Obučava se za rad na funkcionalnom ispitivanju i lečenje steriliteta.zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . obučava se za prijem i trijažu ginekoloških pacijenata. dijetetičar i socijalni radnik. anesteziolog.fizikalna terapija . obučava se za prijem i zdravstvenu negu internističkog bolesnika. edukacije pacijenata o higijenskom dijetetskom režimu i samozbrinjavanju. edukaciji porodilje o higijensko dijetetskom režimu. Obučava se za prvu negu novoroñenčeta i procena stanja.kineziterapija u oblasti traumatologije . za rad na akušerskom odeljenju. izvoñenjem i kontrolom sterilizacije.3 nedelje Upoznaje se sa organizacijom rada i poslovima internističkog odeljenja. hitnu reanimaciju novoroñenčeta. prihvatom porodilje u porodilište i kontrolom kroz sva poroñajna doba.lekar. obučava se za rad u savetovalištu za planiranje porodice i savetovalištu za trudnice i za saradnju sa drugim članovima tima . Plan i program pripravničkog staža za strukovne fizioterapeute i više fizioterapeute: .d) Zdravstvena nega u internoj medicini .2 meseca. . radiološka. nezi epiziotomije ili operativne rane. 2. obučava se za pripremu i asistiranje pri malim hirurškim intervencijama.4 nedelje .

2) Kineziterapija u oblasti traumatologije Pripravnik se upoznaje sa organizacijom odeljenja za traumatologiju. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa.4 nedelje . obučava se za pristup detetu i porodici. 5) Kineziterapija u internoj medicini Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti interne medicine. 6) Kineziterapija u pulmologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pulmologije. opremom i tehnikom koja se koristi u sali za kineziterapiju dece. za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa pulmoloških pacijenata. voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.kineziterapija u oblasti interne medicine . za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.kineziterapija u oblasti pulmologije . sarañuje sa ostalim članovima rehabilitacionog tima i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.kineziterapija u oblasti pedijatrije . 4. kao i za njihovu edukaciju. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa internističkih pacijenata. Plan i program pripravničkog staža za strukovne radne terapeute i više radne terapeute: .4 nedelje . za sastavljanje kineziterapijskog plana i programa. obučava se za uzimanje funkcionalnog statusa neuroloških pacijenata. za edukaciju pacijenta i porodice i upoznaje se sa voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. 4) Kineziterapija u neurologiji Upoznaje se sa specifičnostima kineziterapije u neurologiji. specifičnostima u oblasti traumatologije. Obučava se za terapeutsku procenu stanja i uzimanje funkcionalnog statusa deteta. specifičnostima u oblasti fizikalne terapije i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.kineziterapija u oblasti neurologije . zadacima rehabilitacionog tima..4 nedelje .4 nedelje 1) Fizikalna terapija Pripravnik se upoznaje sa odeljenjem za fizikalnu terapiju.8 nedelja . 3) Kineziterapija u oblasti pedijatrije Pripravnik se upoznaje sa specifičnostima kineziterapije u oblasti pedijatrije. aparatima.rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti . sredstvima i tehnikom koje se koriste u fizikalnoj terapiji.

zavojnog materijala. društvenih i uobičajenih svakodnevnih aktivnosti. medicinskih sredstava. Obučava se za projektovanje fizičke sredine osoba sa invaliditetom i za edukaciju osoba iz pacijentovog okruženja. sredstava za dezinfekciju.rad u apoteci . izdavanju lekova. deklaracija i uputstava. davanje uputstava i treninga za aktivnosti svakodnevnog života kod osoba sa početnim ili uznapredovalim znacima oboljenja ili oštećenja organizma. čulnih i kognitivnih funkcija. posturalnoj disfunkciji dece i omladine. Učestvuje u obradi i pripremi recepata za fakturisanje. Osposobljava se za edukaciju pacijenta kod korišćenje ortoza. medicinska sredstva i dr..12 nedelja . 2) Rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Osposobljava se za samostalni rad kod provere sposobnosti. za nastavljanje školskih. priprema lekove. za poboljšanje funkcionalnih sposobnosti i razvijanje sposobnosti prilagoñavanja i kompenzovanja. parafarmaceutskih proizvoda. medicinskih sredstava. parafarmaceutskih proizvoda. projektovanje i izradu protektivnih. za rad sa decom iz rizičnih porodica. parafarmaceutskih proizvoda.8 nedelja 1) Rad u apoteci Pripravnik se upoznaje i obučava za izdavanje i prodaju lekova čiji je režim izdavanja bez recepta. dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda u prevenciji i lečenju. učestvuje u prijemu lekova. 3) Rad u galenskoj laboratoriji . korektivnih i funkcionalnih pomagala. medicinskih sredstava.4 nedelje . prevenciji deformiteta kod dece i omladine sa izraženim lošim držanjem.16 nedelja 1) Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Osposobljava se za samostalan rad na prevenciji lošeg držanja tela. proveri obezbeñenosti sertifikata. medicinskih sredstava. profesionalnih. funkcionalnih pomagala i proteza.rad u galenskoj laboratoriji . sterilnih rastvora. i u defektiranju lekova. u pravilnom čuvanju i tretmanu lekova. savetovanju za adekvatan izbor zanimanja. za potrebe zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica. treningu za korišćenje zaštitnih pokreta i položaja osoba sa rizikom. proveri roka upotrebe.rad u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . Plan i program pripravničkog staža za strukovne i više farmaceutske tehničare: . za proučavanje. učestvuje u proizvodnji i podeli masti i infuzionih rastvora i učestvuje u kompjuterskoj obradi podataka. motornih. psihomotornih. proprioceptivnih. za ergonomsko prilagoñavanje pribora i alata. za planiranje i sprovoñenje korektivnih položaja priručnim i posebno projektovanim i izrañenim sredstvima. 5.rad u bolničkoj apoteci . zavojnog materijala na osnovu trebovanja sa odeljenja. 2) Rad u bolničkoj apoteci Osposobljava se za prijem lekova. aparata.

6.rad u radiološkoj terapiji .Osposobljava se za praktičan rad na izradi sledećih grupa galenskih lekova: prečišćene vode. centriranje i nega bolesnika. kapsula i tableta. analizu učinka dijetetske ishrane na dijagnostičke i terapeutske postupke. Osposobljava se za samostalno odreñivanje dijetoterapije pacijenata u stacionarnoj ustanovi.dijetetičare i više nutricioniste . Osposobljava se za korišćenje radiološke opreme u interventnoj radiološkoj dijagnostici. sa izborom T1 ili T2 faze. sirupa. planiranje nabavke hrane i kontrola kvaliteta namirnica. izbor faktora ekspozicije. Plan i program pripravničkog staža za strukovne nutricioniste . karakteristikama tkiva kao i detekcijom i prijemom signala. Pripravnik se u dijagnostici sa magnetnom rezonancom upoznaje sa načinom postupanja i pravilima pri radu u magnetnom polju. sa tehnikama i načinom dobijanja slike-filma. rastvora. 7. za postavljanje bolesnika u pravilan položaj za snimanje.ishrana bolesnih ljudi . za sastavljanje i planiranje jelovnika prema dijetalnim šemama i normativima. Pripravnik se u okviru oblasti kompjuterizovane tomografije obučava za pripremu materijala i pripremu radiološke opreme.12 nedelja Osposobljava se za rad na prevenciji i unapreñenju zdravlja kroz zdravstveno vaspitni rad kod svih grupacija stanovništva. saradnju sa higijensko-epidemiološkom službom i drugim službama i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. uzimanje nutritivne anamneze. optimizacija doze. kontrolu pripremljenih obroka.dijetetičare: . Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinskog radiologa i višeg radiološkog tehničara . proton slikom. krema. nadzor nad sprovoñenjem organizacije i postupka rada u celokupnom sistemu ishrane. opremom sa pulsnom sekvencom. gelova.rad u nuklearnoj medicini . optimizacijama doze i zaštitom bolesnika.12 nedelja . masti.ishrana zdravih ljudi .rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci . količine namirnica i organoleptička svojstava obroka.4 nedelje . izračunavanje i prilagoñavanje energetskih potreba korisnika. sterilnih preparata (kapi i masti za oči. losiona.16 nedelja . injekcionih rastvora. za izbor odgovarajućeg softverskog programa za pregled. Obučava se za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. optimizaciju doze.4 nedelje 1) Rad u radiološkoj dijagnostici i magnetnoj rezonanci Pripravnik se upoznaje sa radom u radiološkoj dijagnostici. sa osnovnim principima fizike i upravljanja. i sa korišćenjem celokupne dodatne i pomoćne opreme. infuzionih rastvora). organizaciju pravilnog skladištenja namirnica. 2) Rad u radiološkoj terapiji . Sarañuje sa radiologom i drugim lekarima kao deo multidisciplinarnog tima. rektalnih i vaginalnih oblika. za čuvanje kontrastnog i drugog materijala i opreme koja se koristi prilikom pregleda i za voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. postavljanje.

skladištenjem.higijena i humana ekologija . rukovanje opremom za sprovoñenje tretmana.unapreñenje ishrane .laboratorija .Upoznaje se sa radom u radiološkoj terapiji i ulogom u planiranju tretmana. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog sanitarno-ekološkog inženjera i višeg sanitarnog tehničara . multidisciplinarnim pristupom pri izvoñenju tretmana i voñenju medicinske dokumentacije i evidencije. radiofarmacima. 2) Unapreñenje ishrane U oblasti unapreñenja ishrane. primene kalupa.kontrola i prevencija bolesti . vazduha i sedimentne materije i obučava se za rad na ureñajima za uzorkovanje vazduha i sedimenata. 8. 3) Rad u nuklearnoj medicini Upoznaje sa radom u nuklearnoj medicini. dezinsekcija i deratizacija . Obučava se za zaštitu od zračenja i optimizaciju doze. namirnica i predmeta opšte upotrebe. načinom pisanja i izradom izveštaja i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije. upoznaje se sa osnovnim parametrima za izbor optimalnih uslova pregleda i sa zaštitom od zračenja i optimizacijom doze kao i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.2 nedelje . uzorkovanje površinske i otpadne vode. aseptičkim obeležavanjem radiofarmaka.3 nedelje . kao i potreba za hranljivim i zaštitnim materijama. Obučava se za rukovanje opremom i obezbeñivanjem tačnosti i pouzdanosti opreme.2 nedelje . i drugih parametara.6 nedelja . 3) Dezinfekcija.socijalna medicina . dezinsekcija i deratizacija . postavljanje bolesnika. Upoznavanje sa načinom voñenja evidencije o tretmanu koji je primenjen kao i o čuvanju podataka.1 nedelja .radna sredina . pripravnik se upoznaje sa antropomertijskim instrumentima i merenjima i procenom stanja uhranjenosti. mužom generatora i merenjem radioaktivnosti.4 nedelje . Upoznaje se sa načinom odvajanja.6 nedelja 1) Higijena i humana ekologija U oblasti higijene i humane ekologije pripravnik se osposobljava za samostalno uzorkovanje vode za piće. kretanja i tretiranja sa infektivnim medicinskim otpadom. načinom njihovog dobijanja. sa načinom utvrñivanja energetskih potreba. sa protokolom izrade dijeta zdravih i bolesnih osoba.dezinfekcija. odreñivanju veličine polja. briseva sa radnih površina. izračunavanjem tačnog volumena i aktivnosti. postavljanje bolesnika u odgovarajući položaj.

mikrobiološke laboratorije . 4) Kontrola i prevencija bolesti U oblasti kontrole i prevencije bolesti.U oblasti dezinfekcije.transfuzija . 6) Laboratorija U oblasti laboratorijske delatnosti. dezinsekcije i deratizacije. 7) Radna sredina U oblasti radne sredine. Upoznaje se sa radom laboratorije i procedurama analize uzoraka sanitarne hemije i toksikologijom. Obučava se za poslove zdravstvenog vaspitanja i promociju zdravlja. 9.2 nedelje . pripravnik se obučava za uzimanje.2 nedelje . pripravnik se upoznaje sa postupcima analize vode.biohemijska laboratorija . pripravnik se osposobljava za rad u zdravstvenom nadzoru nad osobama koje podležu obaveznom sanitarnom pregledu. prijavljivanju i evidentiranju nezaraznih bolesti. prijavljivanju i evidentiranju zaraznih bolesti. sa intrahospitalnim infekcijama i merama za njihovo sprečavanje i voñenjem medicinske dokumentacije i evidencije.hematološka laboratorija . u sprovoñenju protivepidemijskih mera. Plan i program pripravničkog staža za strukovnog medicinsko-laboratorijskog tehnologa i višeg laboratorijskog tehničara: . dezinsekcije i deratizacije i upoznaje se sa procedurama sistema kontrole kvaliteta. zdravstvenom nadzoru nad kliconošama zaraznih bolesti.imunohemija . primenu standardizovanih postupaka u uzorkovanju. rukovanju i čuvanju biološkog materijala.patohistologija . kao i voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. Upoznaje se sa monitoringom hladnog lanca vakcina i kalendarom vakcinacije i uzima materijal za laboratorijske analize u ustanovi i na terenu. pripravnik se obučava za samostalno obavljanje poslova dezinfekcije.7 nedelja . prijem i trijažu biološkog materijala. pripravnik se upoznaje sa postupcima za proveru održavanja higijene u radnoj sredini.2 nedelje . učestvuje u izradi izveštaja o odreñenim parametrima demografskog kretanja stanovništva.7 nedelja . pripravnik se osposobljava za prikupljanje podataka iz oblasti zdravstvene statistike. namirnica i predmeta opšte upotrebe i upoznaje se sa postupcima kontrole sterilnosti.4 nedelje 1) Biohemijska laboratorija U biohemijskoj laboratoriji. i obučava se za prethodno i periodično ispitivanje sanitarno higijenskih uslova u radnoj sredini. upoznaje se i osposobljava za samostalan rad na aparatima u . 5) Socijalna medicina U oblasti socijalne medicine.

Plan i program pripravničkog staža za medicinsku sestru . . pravljenje hranljivih podloga i rad na mikrobiološkim analizatorima. pedijatrijsku sestru. rukovanje sterilnim materijalom. pripravnik se osposobljava za rad na fiksiranju i kalupljenju uzoraka. sa uzrocima varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza. čuvanje i transport krvi.laboratoriji. obrada. zasejavanje biološkog materijala na podloge. prenatalna ispitivanja krvi i za pretransfuziona testiranja krvi i komponenata krvi. pripravnik se obučava se za rad na imunohemijskim analizatorima za odreñivanje tumorskih markera i hormona sa različitim tehnološkim principom merenja. odreñivanje fibrinogena. VII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM 1. 4) Patohistologija U patohistološkoj laboratoriji. 5) Mikrobiološka laboratorija U mikrobiološkoj laboratoriji. pripravnik se osposobljava za odreñivanje kompletne krvne slike na hematološkom brojaču i izradu standardnih hematoloških testova. sečenju. pravljenje i bojenje preparata. hemijski i mikroskopski pregled urina i pregled fecesa.u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi . kao voñenje medicinske dokumentacije i evidencije. obučava se za sterilizaciju laboratorijskog posuña.u domu zdravlja . odreñivanje protrombinskog vremena i aktiviranog parcijalnog tromboplatinskog vremena. pripravnik se osposobljava za samostalno uzimanje krvi. 1) Za medicinsku sestru tehničara (opšti smer) i pedijatrijsku sestru: . pripravnik se osposobljava za obavljanje poslova u mikrobiološkoj laboratoriji. bojenju i ostalim pripremama za dijagnostiku uzoraka. upoznaje se sa različitim tehnikama i metodama u imunohemijskim laboratorijama. konzervaciju. ginekološko-akušersku sestru i medicinsku sestru vaspitača: . 6) Laboratorija za imunohemiju U laboratoriji za imunohemiju. osposobljava se za izvoñenje standardnih biohemijskih analiza.3 meseca. ispitivanje i kontrolu krvi davalaca. 3) Transfuzija U transfuziji. 2) Hematološka laboratorija U hematološkoj laboratoriji.tehničara (opšti smer).3 meseca.

. sonoterapije. obučava se u kontroli vitalnih funkcija. priprema decu za uzimanje obroka i spavanje. upoznavanje osnovnih principa i ciljeva zdravstvenovaspitnog rada i učestvovanje u sprovoñenju zdravstveno vaspitanja kao integralnog rada u svakodnevnoj praksi. Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje poslova i zadataka svoje struke u cilju pružanja zdravstvene zaštite i sprovoñenje terapijskih procedura u oblasti: fototerapije. a posebno na sprečavanju intrahospitalnih infekcija i AIDS-a. 3) Za medicinsku sestru .6 meseci. Plan i program pripravničkog staža za fizioterapeutskog tehničara: . vodi medicinsku dokumentaciju. Prati stanje u odnosu na kretanje zaraznih bolesti. hidroterapije. 2. primenu metode asepse i antisepse i rad u aseptičnim uslovima. sekundarne ili tercijarne prevencije. uzima uzorke za hemijska i mikrobiološka ispitivanja i vodi potrebnu evidenciju. na području na kome deluje zdravstvena ustanova. 2) Za ginekološko-akušersku sestru: Priprema potreban materijal. pribor i instrumente za rad. sprovodi terapiju (pareteralnu i preroralnu). praktičan rad na voñenju osnovne medicinske dokumentacije i evidencije. usmeravanje na savlañivanje metoda i postupaka u cilju pružanja zdravstvene zaštite u domenu primarne. 3.u zavodu za javno zdravlje . kontrolu vitalnih funkcija dece. sarañuje sa roditeljima. dezinsekcije i deratizacije. vrši nadzor nad javnim i individualnim vodnim objektima kao i objektima za dispoziciju otpadnih materija. radi na adaptaciji novoprimljenog deteta. organizuje i sprovodi slobodne i usmerene aktivnosti dece. održava ličnu higijenu dece. vrši prijem i trijažu trudnica. Plan i program pripravničkog staža za laboratorijskog tehničara: . rasta i razvoja. vrši nadzor nad licima zaposlenim u prometu namirnica i nad drugim licima koja podležu zdravstvenom nadzoru.služba fizikalne medicine i rehabilitacije . radi na poslovima dizenfekcije. sprovoñenje svih higijensko-epidemioloških mera i sprečavanje intrahospitalnih infekcija. priprema bolesnica za operaciju i sprovodi negu operisanih bolesnica. sprovoñenju terapije i uzimanju materijala za analize. priprema bolesnice za pregled i ginekološke intervencije. elektroterapije. Plan i program pripravničkog staža za sanitarno-ekološkog tehničara. termoterapije. učestvuje u ispitivanju životne i radne sredine (zagañenost vazduha. higijenskih i kulturnih navika.Osposobljavanje kroz praktičan rad za samostalno obavljanje opštih i specijalizovanih poslova zdravstvene nege. prašina). socijalnih. primenjuje vaspitne postupke u cilju što uspešnijeg emocionalnog kontakta (sestra . upoznavanje sa primenom principa ishrane zdravih i bolesnih ljudi. buka. voñenje odgovarajuće medicinske dokumentacije.6 meseci. sprovodi ishranu deteta. krioterapije. snabdevanjem vodom i dispozicije otpadnih materijala i druge faktore okoline koji utiču na ljudsko zdravlje. vodi evidenciju kliconoša. 4. radi na formiranju radnih. sprovodi zdravstveno-vaspitni rad sa trudnicom i babinjarom.zamena roditelja). nega i kontrola trudnice kod patoloških trudnoća. prati stanja trudnice u sva četiri poroñajna doba. mehanoterapije.vaspitača: Osposobljava se za prijem i trijažu dece u ustanovama za dnevni boravak i specijalizovanim ustanovama. izdaje i vodi evidenciju sanitarnih knjižica. vodi zdravstvenu i pedagošku dokumentaciju.

izdavanje lekova bez recepata. obavljanje destilacija i redestilacije vode. medikamenata i potrebnog pribora i staranje o njihovom pravilnom utrošku. Plan i program pripravničkog staža za farmaceutskog tehničara: . voñenje i čuvanje stomatološke dokumentacije. . priprema za rad biološkog materijala. Uzimanje i prijem biološkog materijala od pacijenata.oralna hirurgija .3 meseca.1 mesec.2.2 meseca.2 meseca.1 mesec.paradontologija i bolesti usta .hematologija . . 7. priprema radnog mesta za dijagnostičke procedure. priprema svih farmaceutskih oblika lekova za prodaju bez recepata. raspremanje radnog mesta posle stomatoloških intervencija.mobilna protetika . materijala. konzervativnu i hiruršku terapiju na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža. samostalno izvoñenje poverenih analiza. Plan i program pripravničkog staža za stomatološku sestru .fiksna protetika .stomatološka protetika . trebovanje i čuvanje instrumenata.5 meseca. Osposobljavanje za praktičar rad na izradi svih galenskih pripravaka koji služe kao baza za dalju izradu raznih farmaceutskih oblika.u mikrobiološkoj laboratoriji . . 6.2.1 mesec . . priprema instrumenata..preventivna i dečja stomatologija . obeležavanje. .bolnička apoteka . pribora. zavojnog materijala. 5.2 meseca. dijetetskih preparata.bolesti zuba .tehničara: . .apoteka . sredstava za ličnu higijenu i kozmetičke preparate za potrebe domova zdravlja i dr. . Prijem pacijenata i priprema za stomatološke intervencije.1 mesec. vrši sterilizaciju odreñenih magistralnih pripravaka i galenskih lekova. .2 meseca. medikamenata i materijala za stomatološke intervencije na odeljenjima predviñenim planom pripravničkog staža i asistiranje stomatologu za vreme izvoñenja intervencija. kontrola sterilizacije.1 mesec. dezinfekcija i sterilizacija instrumenata i materijala.2 meseca. .kliničko-biohemijska laboratorija . Plan i program pripravničkog staža za zubnog tehničara: . upoznavanje sa osnovnim principima rada aparata na kojima izvodi analize.galenska laboratorija .5 meseca. čišćenje i dezinfekcija pribora i aparata. sprovoñenje preventivnih mera i zdravstveno-vaspitni rad.

Izrada svih faza rada kod jednodelnih livenih i fasetiranih krunica.ortodonski aparati . namenskih krunica svih vrsta mostova koji su programom predviñeni za četvrti stepen. izrada svih faza rada totalnih i parcijalnih proteza (kako klasičnih tako i skeletiranih proteza i retencionih elemenata) od anatomskog otiska do definitivne obrade i poliranja kao i izrada svih vrsta reparatura parcijalnih i totalnih proteza. delimičnih krunica. Obrazac 1 PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE Prezime pripravnika (Očevo ime ) i ime Datum roñenja Diplomirao-la dana Naziv škole. nadgradnji.) (Potpis direktora/ potpis osnivača) mesto . odnosno fakulteta Broj i datum izdate diplome Naziv i mesto zdravstvene ustanove/ odnosno privatne prakse (M. inleja.P. VIII PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE SARADNIKE SA VISOKOM. izrada ortodonskih aparata od sokliranja modela (izrada različitih ortodonskih kukica i opruga) do definitivne izrade sa ugradnjom elemenata..1 mesec. VIŠOM I SREDNJOM ŠKOLSKOM SPREMOM U zavisnosti od vrste i stepena školske spreme pripravnik se osposobljava za samostalno obavljanje odreñenih poslova zdravstvene zaštite.

) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Staž završio-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (Potpis direktora/ potpis osnivača) Naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse Naziv organizacione jedinice Trajanje praktičnog rada od do godine Opis poslova: Opisna ocena rada: (M.P. zdr. radnika .) (potpis direktora/ potpis osnivača) (Potpis i faksimil ovl.Staž započeo-la dana godine u (naziv i mesto zdravstvene ustanove/odnosno privatne prakse) (M.saradnika Obrazac 2 ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA I Pred ispitnom komisijom obrazovanom rešenjem ministra zdravlja broj __________ od __________ godine polagao je stručni ispit _________________________ (ime i prezime) zdravstveni radnik u radnom odnosu .P.

Predsednik komisije.________________________________________________ (Navesti organ koji je kandidatu odobrio polaganje ispita) Broj _____ od _________________________ godine. i to: STRUČNI DEO Pitanja: OPŠTI DEO Pitanja: Ispit je završen u _____ časova. III Zabeleška o odustajanju od stručnog ispita IV Kandidat JE-NIJE položio stručni ispit. II Stučni ispit je polagao dana Ispit je započeo u _____ časova. Kandidat je završio __________________________________________________________________________ ___ (Navesti stručnu spremu) dana godine i pripravnički staž za Dana _________________________ godine. Članovi komisije . Postavljena su sledeća pitanja.

Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit. odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik . . Ministar.Obrazac 3 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku. Predsednik ispitne komisije. spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja.saradnik sa visokom str.

saradnik sa višom i srednjom stručnom spremom polagao je _________________________ godine stručni ispit za _________________________ pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. Prema oceni ispitne komisije _________________________ položio-la je stručni ispit.Obrazac 4 UVERENJE o položenom stručnom ispitu zdravstvenom radniku. MINISTAR . Predsednik ispitne komisije. odnosno zdravstvenom saradniku sa višom i srednjom stručnom spremom koji je položio stručni ispit REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA Broj: __________ datum: __________ Beograd Ministar zdravlja izdaje UVERENJE zdravstveni radnik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful