ZAHTJEV ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

OSNOVNI PODACI (popunjava podnosilac prijave)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prezime, očevo ime i ime Mjesto i datum rođenja (dan, mjesec i godina) Školska sprema, odsjek i smjer Mjesto i adresa stanovanja Kontakt telefoni E-mail
službeni _______________ kućni ______________ mobilni ____________________

PRILOZI UZ ZAHTJEV: 1. Izvod iz matične knjige rođenih; 2. Ovjerena kopija diplome o završenom fakultetu; 3. Naziv preduzeća, odnosno drugog pravnog lica u kojem je kandidat zaposlen, vrstu poslova koje obavlja i godine radnog iskustva; 4. Potvrda preduzeća, odnosno drugog pravnog lica o vrsti poslova na kojima je kandidat radio i o radnom iskustvu; 5. Biografski podaci; 6. Ovjerena kopija radne knjižice. NAPOMENA: Uplatu na ime troškova za polaganje stručnog ispita, u iznosu od 150,00€, izvršiti na žiro-račun broj 530-1870-29, (dokaz o uplati dostaviti uz zahtjev). PODNOSILAC ZAHTJEVA ___________________________
U Podgorici, ____/____/20___. god.

Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 31 tel.: +382 20 228 297; 228 294; 228 295; fax: 228 296; e-mail: ing.komora@t-com.me; www.ingkomora.me