P. 1
Misljenje-Prerada Otpadnih Voda

Misljenje-Prerada Otpadnih Voda

|Views: 18|Likes:
Published by Jovica Sjeničić
prerada otpadnih voda
prerada otpadnih voda

More info:

Published by: Jovica Sjeničić on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2014

pdf

text

original

I ZAKONSKA REGULATIVA A) Upravljač je prema Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon

prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik dužan pridržavati se graničnih vrijednosti parametara otpadnih voda prije, u toku i na kraju procesa obrade propisanih pravilnikom, te sprovoditi redovne i vanredne kontrole kvaliteta vode, dok je izvještavanje dužan dužan obavljati javnom preduzežu za upravljanje vodama. U nastavku su izvodi iz zakona i podzakonskih akata koji propisuju mjere i vrijeme uzorkovanja vode koja prolazi proces prerade.
GRANIČNE VRIJEDNOSTI POKAZATELJA I DOZVOLJENE GRANIČNE VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJE OPASNIH I ŠTETNIH MATERIJA U OTPADNIM VODAMA KOJE SE IZ SISTEMA JAVNE KANALIZACIJE NAKON PREČIŠĆAVANJA ISPUŠTAJU U PRIRODNI PRIJEMNIK

Ispitivanje graničnih vrijednosti pojedinih pokazatelja i dopuštenih koncentracija opasnih i štetnih materija u otpadnim vodama obavlja se iz trenutačnog uzorka koji se uzima na kontrolnom mjestu neposredno prije ispuštanja u prirodni prijemnik.

Ako test toksičnosti ne zadovoljava propisanu graničnu vrijednost znači da kvalitet otpadnih voda ne zadovoljava. bez obzira što ostali parametri kvaliteta mogu biti unutar dozvoljenih vrijednosti.Granične vrijednosti pokazatelja u otpadnim vodama koje se ispuštaju u prirodni prijemnik iz uređaja za prečišćavanje. pokazateljima. granične vrijednosti su: Učestalost uzorkovanja. moguće odstupanje je kod 2 uzorka.12 uzoraka godišnje. Svi pojedinačni i zbirni godišnji izvještaji o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik se dostavljaju nadležnom javnom preduzeću za vodno područje. Pošto je veličina uređaja postrojenja u Odžaku 10 000 ES a kategorija rijeke Bosne III. ovog Pravilnika . moguće odstupanje je kod 1 uzorka. i 11. Troškove ispitivanja i ocjene kvaliteta tehnoloških otpadnih. b) za 8 . opasnim i štetnim materijama koje se ispituju u otpadnim vodama: Ocjena kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik vrši se za svaku pojedinu seriju ispitivanja kao i zbirno za sve serije u toku jedne godine. koja zavisi o količini otpadnih voda.6 uzoraka godišnje. Parametri čije su izmjerene vrijednosti veće od propisanih ne smiju odstupati više od 50%. 9. koja ima ovlaštenje u skladu sa sa Zakonom o vodama FBiH. . Ispitivanje i ocjenu kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik može vršiti samo ovlaštena laboratorija. Pri tome se na nivou jedne godine dozvoljava odre|eno odstupanje od propisanih graničnih vrijednosti bilo kojeg ispitivanog parametra. snosi upravitelj sistema javne kanalizacije. nakon određenog stepena prečišćavanja određene su veličinom uređaja i klasom prirodnog vodotoka u koji odlaze vode nakon obrade. 10. a za suspendovane materije najviše 100%. ali u zavisnosti od ukupnog broja mjerenja. i to: a) za 4 . koja se vrše prema odredbama čl.

B) Izvodi iz Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije: Član 9 (Upravljanje muljem) (1) Mulj koji nastaje pročišćavanjem otpadnih voda iskoristiće se dodatno kad god je to moguće. precizno definiranim izlaznim tačkama sukladno članu 8. a gdje to ne bude moguće. (6) Monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda koje su ispuštaju u javni kanalizacioni sistem kao i doticanje i ispuštanje iz postrojenja za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda u prirodni recipijent. 24-satni uzorci. trajno otpornog i bioakumulativnog materijala u odloženom mulju. (pod)uzorci će se uzimati ručno zajedno sa mjerenjem protoka pri čemu vremenski intervali između dva uzrokovanja/mjerenja ne mogu biti duži od 60 minuta. Član 12 (Uzimanje uzoraka i ispitivanje otpadnih voda) (1) Proticaju proporcionalni ili vremenski. program također treba odobriti i operator sistema javne kanalizacije i/ili postrojenja za pročišćavanje urbanih otpadnih voda. Federalno ministarstvo nadležno za okoliš izdavaće posebne dozvole za ovakav način odlaganja mulja i to na način kako bi se obezbijedila progresivna redukcija količina toksičnog. pripadajuće laboratorijske analize i registrovanje dobijenih podataka provodiće ovlaštena/licencirana laboratorija. tačkama postrojenja za pročišćavanje kako bi se pratila usklađenost sa zahtjevima o ispuštanju otpadnih voda propisanih ovom uredbom. Pri izboru procesa odlaganja mulja štetni efekti na okoliš moraju se minimizirati . ovog člana. a ako postoji potreba i na ulaznim.1 u prilogu 4. . Član 11 (Monitoring) (5) Monitoring kvaliteta i kvantiteta doticaja i ispuštanja iz postrojenja za pročišćavanje urbanih otpadnih voda. mora odobriti Agencija za vodno područje. U slučaju ispuštanja otpanih voda u javni kanalizacioni sistem. će se prikupljati na istim. (2) Za odlaganje mulja iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. (3) Minimalni godišnji broj uzoraka utvrdiće se sukladno veličini postrojenja za pročišćavanje urbanih otpadnih voda i industrijskih otpadnih voda sa dominantnim organskim opterećenjem pri čemu će isti biti prikupljeni u redovnim vremenskim intervalima u skladu sa vrijednostima datim u tabeli 4. Do potpunog ukidanja. stav (5) ove uredbe. (2) Gdje lokalni uslovi to omogućuju. ove uredbe. pripadajuće laboratorijske analize i registrovanje dobijenih podataka provodiće operator postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. mjerenje protoka i zahvatanje (pod)uzoraka obavljaće se automatski i to proporcionalno protoku. (7) Program obavljanja monitoringa iz stava 6. (3) Federalno ministarstvo nadležno za okoliš utvrditi će akcioni plan kojim će se izbacivanje mulja u površinske vode putem bilo koje vrste transportnih sredstava ili instalacija postepeno smanjivati sve do potpunog ukidanja. operater postrojenja mora pribaviti posebnu dozvolu izdatu od strane FMOiT-a.

II PARAMETRI KOJI SE ISPITUJU I ANALITIČKE METODE A) Parametri koje postrojenje za prečišćavanje treba kontrolisati redovno prema podacima iz Zakona i podzakonskih akata (postrojenje se treba pridržavati pravila uzorkovanja iz uputstava o radu postrojenja i vršiti izbor parametara koje će redovno – sezonski analizirati prema priloženom uputstvu): .

.

pijaća i otpadna) BAS EN ISO/IEC 17025 “RAFINERIJA ULJA MODRIČA” Ispitni laboratorij Vojvode Stepe 49 . plivajućeg mulja i sl.o Sarajevo Ispitni laboratorij Kakanj Čatići bb 72 240 Kakanj 032 55 47 68 032  55 89 30 BAS EN ISO/IEC 17025 EURO-INSPEKT d.10/02) Institut za akreditiranje BiH vodi registar akreditiranih tijela za ocjenjivanje usklađenosti sa podacima područja i opsega akreditacije. “Inspekt RGH” d.parametrima na izlazu) • koncentracija kiseonika (automatski u bazenima) C) Parametri koje je potrebno povremeno mjeriti u toku rada postrojenja i u slučaju funkcionalnih poremećaja: • • • • • • • • • • providnost kod zamućenja i problema sa taloženjem i muljem pH nitrati (NO3) i metan (CH4) kod stvaranja gasova temperatura amonijak na izlazu NH4 nitriti NO2 KPK (HPK) količina O2 u bazenima ukupni azot na ulazu biološke analize mulja usled funkcionalnih poremećaja (kod pojave pjene.o.B) Parametri koji se automatski kontrolišu u postrojenju tokom rada: • temperatura • pH • protok (sva tri parametra se mjere automatski na ulazu i na izlazu) • redox potencijal • slobodni hlor (sa dr.o.) III AKREDITOVANE LABORATORIJE Na osnovu člana 7. Zakona o osnivanju Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”. Detaljan opis područja i opsega akreditacije nalazi se u dodatku akreditacije i može se dobiti kod akreditiranog tijela za ocjenjivanje usklađenosti ili u Institutu za akreditiranje BiH.o. br. – Ispitni laboratorij Osječani 74245 Doboj (053) 28 44 44 (053)  28 44 4 4 Područje: kemija Opseg: ispitivanje tečnih naftnih gorivai voda (površinska.

podzemne i otpadne vode te vode za piće BAS EN ISO/IEC 17025 Javna zdravstvena ustanova „Institut za javno zdravstvo” Služba za sanitarnu hemiju.74480 Modriča (053) 81 01 11 (053)  81 25 41 Područje: fizičko-hemijska ispitivanja i BPK Opseg: tečna naftna goriva. Centar za zaštitu od zračenja Jovana Dučića 1 78000 Banja Luka 051 232 420 051  216 510 Područje: fizičko –hemijska ispitivanja. Služba za mikrobiologiju. Opseg: hrana. prirodna voda. naftni proizvodi. mikrobiologija. predmeti opšte upotrebe Područje: specifična aktivnost radionuklida Opseg: voda. biologija. voda BAS EN ISO/IEC 17025 “ INSTITUT ZA VODE” d. uzorkovanje te mjerenje protoka i temperature vode Opseg: ispitivanje sirove.o.o. voda za piće. BIJELJINA – Sektor laboratorije MILOŠA OBILIĆA BR 51. površinske. zemljište BAS EN ISO/IEC 17025 . kočione tečnosti. mikrobiološka ispitivanja. rashladne tečnosti. 76300 BIJELJINA 055 203 567 055  211 574 Područje: hemija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->