I ZAKONSKA REGULATIVA A) Upravljač je prema Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon

prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik dužan pridržavati se graničnih vrijednosti parametara otpadnih voda prije, u toku i na kraju procesa obrade propisanih pravilnikom, te sprovoditi redovne i vanredne kontrole kvaliteta vode, dok je izvještavanje dužan dužan obavljati javnom preduzežu za upravljanje vodama. U nastavku su izvodi iz zakona i podzakonskih akata koji propisuju mjere i vrijeme uzorkovanja vode koja prolazi proces prerade.
GRANIČNE VRIJEDNOSTI POKAZATELJA I DOZVOLJENE GRANIČNE VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJE OPASNIH I ŠTETNIH MATERIJA U OTPADNIM VODAMA KOJE SE IZ SISTEMA JAVNE KANALIZACIJE NAKON PREČIŠĆAVANJA ISPUŠTAJU U PRIRODNI PRIJEMNIK

Ispitivanje graničnih vrijednosti pojedinih pokazatelja i dopuštenih koncentracija opasnih i štetnih materija u otpadnim vodama obavlja se iz trenutačnog uzorka koji se uzima na kontrolnom mjestu neposredno prije ispuštanja u prirodni prijemnik.

granične vrijednosti su: Učestalost uzorkovanja. bez obzira što ostali parametri kvaliteta mogu biti unutar dozvoljenih vrijednosti. opasnim i štetnim materijama koje se ispituju u otpadnim vodama: Ocjena kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik vrši se za svaku pojedinu seriju ispitivanja kao i zbirno za sve serije u toku jedne godine. koja zavisi o količini otpadnih voda.Granične vrijednosti pokazatelja u otpadnim vodama koje se ispuštaju u prirodni prijemnik iz uređaja za prečišćavanje.6 uzoraka godišnje. ovog Pravilnika . moguće odstupanje je kod 1 uzorka. koja se vrše prema odredbama čl. i 11. ali u zavisnosti od ukupnog broja mjerenja. snosi upravitelj sistema javne kanalizacije. b) za 8 . moguće odstupanje je kod 2 uzorka. Pošto je veličina uređaja postrojenja u Odžaku 10 000 ES a kategorija rijeke Bosne III. nakon određenog stepena prečišćavanja određene su veličinom uređaja i klasom prirodnog vodotoka u koji odlaze vode nakon obrade. a za suspendovane materije najviše 100%.12 uzoraka godišnje. i to: a) za 4 . Ako test toksičnosti ne zadovoljava propisanu graničnu vrijednost znači da kvalitet otpadnih voda ne zadovoljava. pokazateljima. Svi pojedinačni i zbirni godišnji izvještaji o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik se dostavljaju nadležnom javnom preduzeću za vodno područje. . Troškove ispitivanja i ocjene kvaliteta tehnoloških otpadnih. 10. Parametri čije su izmjerene vrijednosti veće od propisanih ne smiju odstupati više od 50%. Pri tome se na nivou jedne godine dozvoljava odre|eno odstupanje od propisanih graničnih vrijednosti bilo kojeg ispitivanog parametra. Ispitivanje i ocjenu kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik može vršiti samo ovlaštena laboratorija. 9. koja ima ovlaštenje u skladu sa sa Zakonom o vodama FBiH.

program također treba odobriti i operator sistema javne kanalizacije i/ili postrojenja za pročišćavanje urbanih otpadnih voda. (2) Za odlaganje mulja iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. pripadajuće laboratorijske analize i registrovanje dobijenih podataka provodiće operator postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. operater postrojenja mora pribaviti posebnu dozvolu izdatu od strane FMOiT-a. pripadajuće laboratorijske analize i registrovanje dobijenih podataka provodiće ovlaštena/licencirana laboratorija.1 u prilogu 4. (2) Gdje lokalni uslovi to omogućuju. (6) Monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda koje su ispuštaju u javni kanalizacioni sistem kao i doticanje i ispuštanje iz postrojenja za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda u prirodni recipijent. Član 11 (Monitoring) (5) Monitoring kvaliteta i kvantiteta doticaja i ispuštanja iz postrojenja za pročišćavanje urbanih otpadnih voda. (3) Minimalni godišnji broj uzoraka utvrdiće se sukladno veličini postrojenja za pročišćavanje urbanih otpadnih voda i industrijskih otpadnih voda sa dominantnim organskim opterećenjem pri čemu će isti biti prikupljeni u redovnim vremenskim intervalima u skladu sa vrijednostima datim u tabeli 4. trajno otpornog i bioakumulativnog materijala u odloženom mulju. (3) Federalno ministarstvo nadležno za okoliš utvrditi će akcioni plan kojim će se izbacivanje mulja u površinske vode putem bilo koje vrste transportnih sredstava ili instalacija postepeno smanjivati sve do potpunog ukidanja. ovog člana. Pri izboru procesa odlaganja mulja štetni efekti na okoliš moraju se minimizirati .B) Izvodi iz Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije: Član 9 (Upravljanje muljem) (1) Mulj koji nastaje pročišćavanjem otpadnih voda iskoristiće se dodatno kad god je to moguće. 24-satni uzorci. (pod)uzorci će se uzimati ručno zajedno sa mjerenjem protoka pri čemu vremenski intervali između dva uzrokovanja/mjerenja ne mogu biti duži od 60 minuta. će se prikupljati na istim. Do potpunog ukidanja. U slučaju ispuštanja otpanih voda u javni kanalizacioni sistem. precizno definiranim izlaznim tačkama sukladno članu 8. . mjerenje protoka i zahvatanje (pod)uzoraka obavljaće se automatski i to proporcionalno protoku. (7) Program obavljanja monitoringa iz stava 6. tačkama postrojenja za pročišćavanje kako bi se pratila usklađenost sa zahtjevima o ispuštanju otpadnih voda propisanih ovom uredbom. ove uredbe. stav (5) ove uredbe. a gdje to ne bude moguće. Član 12 (Uzimanje uzoraka i ispitivanje otpadnih voda) (1) Proticaju proporcionalni ili vremenski. Federalno ministarstvo nadležno za okoliš izdavaće posebne dozvole za ovakav način odlaganja mulja i to na način kako bi se obezbijedila progresivna redukcija količina toksičnog. mora odobriti Agencija za vodno područje. a ako postoji potreba i na ulaznim.

II PARAMETRI KOJI SE ISPITUJU I ANALITIČKE METODE A) Parametri koje postrojenje za prečišćavanje treba kontrolisati redovno prema podacima iz Zakona i podzakonskih akata (postrojenje se treba pridržavati pravila uzorkovanja iz uputstava o radu postrojenja i vršiti izbor parametara koje će redovno – sezonski analizirati prema priloženom uputstvu): .

.

br. pijaća i otpadna) BAS EN ISO/IEC 17025 “RAFINERIJA ULJA MODRIČA” Ispitni laboratorij Vojvode Stepe 49 .o.) III AKREDITOVANE LABORATORIJE Na osnovu člana 7. Zakona o osnivanju Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”. Detaljan opis područja i opsega akreditacije nalazi se u dodatku akreditacije i može se dobiti kod akreditiranog tijela za ocjenjivanje usklađenosti ili u Institutu za akreditiranje BiH.B) Parametri koji se automatski kontrolišu u postrojenju tokom rada: • temperatura • pH • protok (sva tri parametra se mjere automatski na ulazu i na izlazu) • redox potencijal • slobodni hlor (sa dr.o.parametrima na izlazu) • koncentracija kiseonika (automatski u bazenima) C) Parametri koje je potrebno povremeno mjeriti u toku rada postrojenja i u slučaju funkcionalnih poremećaja: • • • • • • • • • • providnost kod zamućenja i problema sa taloženjem i muljem pH nitrati (NO3) i metan (CH4) kod stvaranja gasova temperatura amonijak na izlazu NH4 nitriti NO2 KPK (HPK) količina O2 u bazenima ukupni azot na ulazu biološke analize mulja usled funkcionalnih poremećaja (kod pojave pjene.o Sarajevo Ispitni laboratorij Kakanj Čatići bb 72 240 Kakanj 032 55 47 68 032  55 89 30 BAS EN ISO/IEC 17025 EURO-INSPEKT d.o.10/02) Institut za akreditiranje BiH vodi registar akreditiranih tijela za ocjenjivanje usklađenosti sa podacima područja i opsega akreditacije. “Inspekt RGH” d. – Ispitni laboratorij Osječani 74245 Doboj (053) 28 44 44 (053)  28 44 4 4 Područje: kemija Opseg: ispitivanje tečnih naftnih gorivai voda (površinska. plivajućeg mulja i sl.

mikrobiologija.o. uzorkovanje te mjerenje protoka i temperature vode Opseg: ispitivanje sirove. prirodna voda. podzemne i otpadne vode te vode za piće BAS EN ISO/IEC 17025 Javna zdravstvena ustanova „Institut za javno zdravstvo” Služba za sanitarnu hemiju. mikrobiološka ispitivanja. Opseg: hrana. biologija. predmeti opšte upotrebe Područje: specifična aktivnost radionuklida Opseg: voda. voda za piće.74480 Modriča (053) 81 01 11 (053)  81 25 41 Područje: fizičko-hemijska ispitivanja i BPK Opseg: tečna naftna goriva. kočione tečnosti. Služba za mikrobiologiju. rashladne tečnosti.o. zemljište BAS EN ISO/IEC 17025 . BIJELJINA – Sektor laboratorije MILOŠA OBILIĆA BR 51. 76300 BIJELJINA 055 203 567 055  211 574 Područje: hemija. Centar za zaštitu od zračenja Jovana Dučića 1 78000 Banja Luka 051 232 420 051  216 510 Područje: fizičko –hemijska ispitivanja. naftni proizvodi. površinske. voda BAS EN ISO/IEC 17025 “ INSTITUT ZA VODE” d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful