I ZAKONSKA REGULATIVA A) Upravljač je prema Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon

prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik dužan pridržavati se graničnih vrijednosti parametara otpadnih voda prije, u toku i na kraju procesa obrade propisanih pravilnikom, te sprovoditi redovne i vanredne kontrole kvaliteta vode, dok je izvještavanje dužan dužan obavljati javnom preduzežu za upravljanje vodama. U nastavku su izvodi iz zakona i podzakonskih akata koji propisuju mjere i vrijeme uzorkovanja vode koja prolazi proces prerade.
GRANIČNE VRIJEDNOSTI POKAZATELJA I DOZVOLJENE GRANIČNE VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJE OPASNIH I ŠTETNIH MATERIJA U OTPADNIM VODAMA KOJE SE IZ SISTEMA JAVNE KANALIZACIJE NAKON PREČIŠĆAVANJA ISPUŠTAJU U PRIRODNI PRIJEMNIK

Ispitivanje graničnih vrijednosti pojedinih pokazatelja i dopuštenih koncentracija opasnih i štetnih materija u otpadnim vodama obavlja se iz trenutačnog uzorka koji se uzima na kontrolnom mjestu neposredno prije ispuštanja u prirodni prijemnik.

10. koja se vrše prema odredbama čl. Pošto je veličina uređaja postrojenja u Odžaku 10 000 ES a kategorija rijeke Bosne III. opasnim i štetnim materijama koje se ispituju u otpadnim vodama: Ocjena kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik vrši se za svaku pojedinu seriju ispitivanja kao i zbirno za sve serije u toku jedne godine. a za suspendovane materije najviše 100%. 9. i to: a) za 4 . granične vrijednosti su: Učestalost uzorkovanja. b) za 8 . koja ima ovlaštenje u skladu sa sa Zakonom o vodama FBiH.Granične vrijednosti pokazatelja u otpadnim vodama koje se ispuštaju u prirodni prijemnik iz uređaja za prečišćavanje.12 uzoraka godišnje. Ako test toksičnosti ne zadovoljava propisanu graničnu vrijednost znači da kvalitet otpadnih voda ne zadovoljava. moguće odstupanje je kod 1 uzorka. nakon određenog stepena prečišćavanja određene su veličinom uređaja i klasom prirodnog vodotoka u koji odlaze vode nakon obrade. bez obzira što ostali parametri kvaliteta mogu biti unutar dozvoljenih vrijednosti. Parametri čije su izmjerene vrijednosti veće od propisanih ne smiju odstupati više od 50%. pokazateljima. i 11. Troškove ispitivanja i ocjene kvaliteta tehnoloških otpadnih. snosi upravitelj sistema javne kanalizacije. Ispitivanje i ocjenu kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik može vršiti samo ovlaštena laboratorija. Svi pojedinačni i zbirni godišnji izvještaji o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik se dostavljaju nadležnom javnom preduzeću za vodno područje. ali u zavisnosti od ukupnog broja mjerenja. ovog Pravilnika . . koja zavisi o količini otpadnih voda. Pri tome se na nivou jedne godine dozvoljava odre|eno odstupanje od propisanih graničnih vrijednosti bilo kojeg ispitivanog parametra. moguće odstupanje je kod 2 uzorka.6 uzoraka godišnje.

trajno otpornog i bioakumulativnog materijala u odloženom mulju. a gdje to ne bude moguće. . 24-satni uzorci. (7) Program obavljanja monitoringa iz stava 6. (6) Monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda koje su ispuštaju u javni kanalizacioni sistem kao i doticanje i ispuštanje iz postrojenja za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda u prirodni recipijent. Do potpunog ukidanja.B) Izvodi iz Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije: Član 9 (Upravljanje muljem) (1) Mulj koji nastaje pročišćavanjem otpadnih voda iskoristiće se dodatno kad god je to moguće. Član 12 (Uzimanje uzoraka i ispitivanje otpadnih voda) (1) Proticaju proporcionalni ili vremenski. mora odobriti Agencija za vodno područje. (3) Minimalni godišnji broj uzoraka utvrdiće se sukladno veličini postrojenja za pročišćavanje urbanih otpadnih voda i industrijskih otpadnih voda sa dominantnim organskim opterećenjem pri čemu će isti biti prikupljeni u redovnim vremenskim intervalima u skladu sa vrijednostima datim u tabeli 4. mjerenje protoka i zahvatanje (pod)uzoraka obavljaće se automatski i to proporcionalno protoku. operater postrojenja mora pribaviti posebnu dozvolu izdatu od strane FMOiT-a. pripadajuće laboratorijske analize i registrovanje dobijenih podataka provodiće ovlaštena/licencirana laboratorija. stav (5) ove uredbe. (3) Federalno ministarstvo nadležno za okoliš utvrditi će akcioni plan kojim će se izbacivanje mulja u površinske vode putem bilo koje vrste transportnih sredstava ili instalacija postepeno smanjivati sve do potpunog ukidanja. ove uredbe. pripadajuće laboratorijske analize i registrovanje dobijenih podataka provodiće operator postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. ovog člana. (pod)uzorci će se uzimati ručno zajedno sa mjerenjem protoka pri čemu vremenski intervali između dva uzrokovanja/mjerenja ne mogu biti duži od 60 minuta. Federalno ministarstvo nadležno za okoliš izdavaće posebne dozvole za ovakav način odlaganja mulja i to na način kako bi se obezbijedila progresivna redukcija količina toksičnog. tačkama postrojenja za pročišćavanje kako bi se pratila usklađenost sa zahtjevima o ispuštanju otpadnih voda propisanih ovom uredbom.1 u prilogu 4. Pri izboru procesa odlaganja mulja štetni efekti na okoliš moraju se minimizirati . U slučaju ispuštanja otpanih voda u javni kanalizacioni sistem. (2) Za odlaganje mulja iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Član 11 (Monitoring) (5) Monitoring kvaliteta i kvantiteta doticaja i ispuštanja iz postrojenja za pročišćavanje urbanih otpadnih voda. će se prikupljati na istim. program također treba odobriti i operator sistema javne kanalizacije i/ili postrojenja za pročišćavanje urbanih otpadnih voda. precizno definiranim izlaznim tačkama sukladno članu 8. (2) Gdje lokalni uslovi to omogućuju. a ako postoji potreba i na ulaznim.

II PARAMETRI KOJI SE ISPITUJU I ANALITIČKE METODE A) Parametri koje postrojenje za prečišćavanje treba kontrolisati redovno prema podacima iz Zakona i podzakonskih akata (postrojenje se treba pridržavati pravila uzorkovanja iz uputstava o radu postrojenja i vršiti izbor parametara koje će redovno – sezonski analizirati prema priloženom uputstvu): .

.

“Inspekt RGH” d.) III AKREDITOVANE LABORATORIJE Na osnovu člana 7. br. Detaljan opis područja i opsega akreditacije nalazi se u dodatku akreditacije i može se dobiti kod akreditiranog tijela za ocjenjivanje usklađenosti ili u Institutu za akreditiranje BiH.o.o Sarajevo Ispitni laboratorij Kakanj Čatići bb 72 240 Kakanj 032 55 47 68 032  55 89 30 BAS EN ISO/IEC 17025 EURO-INSPEKT d.10/02) Institut za akreditiranje BiH vodi registar akreditiranih tijela za ocjenjivanje usklađenosti sa podacima područja i opsega akreditacije.o.B) Parametri koji se automatski kontrolišu u postrojenju tokom rada: • temperatura • pH • protok (sva tri parametra se mjere automatski na ulazu i na izlazu) • redox potencijal • slobodni hlor (sa dr. pijaća i otpadna) BAS EN ISO/IEC 17025 “RAFINERIJA ULJA MODRIČA” Ispitni laboratorij Vojvode Stepe 49 . plivajućeg mulja i sl. – Ispitni laboratorij Osječani 74245 Doboj (053) 28 44 44 (053)  28 44 4 4 Područje: kemija Opseg: ispitivanje tečnih naftnih gorivai voda (površinska.o.parametrima na izlazu) • koncentracija kiseonika (automatski u bazenima) C) Parametri koje je potrebno povremeno mjeriti u toku rada postrojenja i u slučaju funkcionalnih poremećaja: • • • • • • • • • • providnost kod zamućenja i problema sa taloženjem i muljem pH nitrati (NO3) i metan (CH4) kod stvaranja gasova temperatura amonijak na izlazu NH4 nitriti NO2 KPK (HPK) količina O2 u bazenima ukupni azot na ulazu biološke analize mulja usled funkcionalnih poremećaja (kod pojave pjene. Zakona o osnivanju Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”.

površinske. predmeti opšte upotrebe Područje: specifična aktivnost radionuklida Opseg: voda. biologija. kočione tečnosti. naftni proizvodi. BIJELJINA – Sektor laboratorije MILOŠA OBILIĆA BR 51. 76300 BIJELJINA 055 203 567 055  211 574 Područje: hemija. prirodna voda. zemljište BAS EN ISO/IEC 17025 . podzemne i otpadne vode te vode za piće BAS EN ISO/IEC 17025 Javna zdravstvena ustanova „Institut za javno zdravstvo” Služba za sanitarnu hemiju. voda za piće. Centar za zaštitu od zračenja Jovana Dučića 1 78000 Banja Luka 051 232 420 051  216 510 Područje: fizičko –hemijska ispitivanja. mikrobiologija. rashladne tečnosti. voda BAS EN ISO/IEC 17025 “ INSTITUT ZA VODE” d. uzorkovanje te mjerenje protoka i temperature vode Opseg: ispitivanje sirove. Opseg: hrana.o. Služba za mikrobiologiju.o.74480 Modriča (053) 81 01 11 (053)  81 25 41 Područje: fizičko-hemijska ispitivanja i BPK Opseg: tečna naftna goriva. mikrobiološka ispitivanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful