P. 1
Misljenje-Prerada Otpadnih Voda

Misljenje-Prerada Otpadnih Voda

|Views: 18|Likes:
Published by Jovica Sjeničić
prerada otpadnih voda
prerada otpadnih voda

More info:

Published by: Jovica Sjeničić on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2014

pdf

text

original

I ZAKONSKA REGULATIVA A) Upravljač je prema Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon

prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik dužan pridržavati se graničnih vrijednosti parametara otpadnih voda prije, u toku i na kraju procesa obrade propisanih pravilnikom, te sprovoditi redovne i vanredne kontrole kvaliteta vode, dok je izvještavanje dužan dužan obavljati javnom preduzežu za upravljanje vodama. U nastavku su izvodi iz zakona i podzakonskih akata koji propisuju mjere i vrijeme uzorkovanja vode koja prolazi proces prerade.
GRANIČNE VRIJEDNOSTI POKAZATELJA I DOZVOLJENE GRANIČNE VRIJEDNOSTI KONCENTRACIJE OPASNIH I ŠTETNIH MATERIJA U OTPADNIM VODAMA KOJE SE IZ SISTEMA JAVNE KANALIZACIJE NAKON PREČIŠĆAVANJA ISPUŠTAJU U PRIRODNI PRIJEMNIK

Ispitivanje graničnih vrijednosti pojedinih pokazatelja i dopuštenih koncentracija opasnih i štetnih materija u otpadnim vodama obavlja se iz trenutačnog uzorka koji se uzima na kontrolnom mjestu neposredno prije ispuštanja u prirodni prijemnik.

Granične vrijednosti pokazatelja u otpadnim vodama koje se ispuštaju u prirodni prijemnik iz uređaja za prečišćavanje. a za suspendovane materije najviše 100%. Pri tome se na nivou jedne godine dozvoljava odre|eno odstupanje od propisanih graničnih vrijednosti bilo kojeg ispitivanog parametra. Svi pojedinačni i zbirni godišnji izvještaji o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik se dostavljaju nadležnom javnom preduzeću za vodno područje. Ako test toksičnosti ne zadovoljava propisanu graničnu vrijednost znači da kvalitet otpadnih voda ne zadovoljava. koja se vrše prema odredbama čl. granične vrijednosti su: Učestalost uzorkovanja. i to: a) za 4 . moguće odstupanje je kod 1 uzorka. pokazateljima. Parametri čije su izmjerene vrijednosti veće od propisanih ne smiju odstupati više od 50%. moguće odstupanje je kod 2 uzorka. snosi upravitelj sistema javne kanalizacije. Ispitivanje i ocjenu kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik može vršiti samo ovlaštena laboratorija. 10. i 11. ovog Pravilnika . koja ima ovlaštenje u skladu sa sa Zakonom o vodama FBiH. bez obzira što ostali parametri kvaliteta mogu biti unutar dozvoljenih vrijednosti. 9. . Troškove ispitivanja i ocjene kvaliteta tehnoloških otpadnih. nakon određenog stepena prečišćavanja određene su veličinom uređaja i klasom prirodnog vodotoka u koji odlaze vode nakon obrade. b) za 8 . ali u zavisnosti od ukupnog broja mjerenja.6 uzoraka godišnje. koja zavisi o količini otpadnih voda.12 uzoraka godišnje. Pošto je veličina uređaja postrojenja u Odžaku 10 000 ES a kategorija rijeke Bosne III. opasnim i štetnim materijama koje se ispituju u otpadnim vodama: Ocjena kvaliteta otpadnih voda koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik vrši se za svaku pojedinu seriju ispitivanja kao i zbirno za sve serije u toku jedne godine.

(2) Gdje lokalni uslovi to omogućuju. . stav (5) ove uredbe. (7) Program obavljanja monitoringa iz stava 6.1 u prilogu 4. (6) Monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda koje su ispuštaju u javni kanalizacioni sistem kao i doticanje i ispuštanje iz postrojenja za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda u prirodni recipijent. (2) Za odlaganje mulja iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. ovog člana. ove uredbe. Pri izboru procesa odlaganja mulja štetni efekti na okoliš moraju se minimizirati . Član 11 (Monitoring) (5) Monitoring kvaliteta i kvantiteta doticaja i ispuštanja iz postrojenja za pročišćavanje urbanih otpadnih voda. tačkama postrojenja za pročišćavanje kako bi se pratila usklađenost sa zahtjevima o ispuštanju otpadnih voda propisanih ovom uredbom. program također treba odobriti i operator sistema javne kanalizacije i/ili postrojenja za pročišćavanje urbanih otpadnih voda. 24-satni uzorci. precizno definiranim izlaznim tačkama sukladno članu 8. mora odobriti Agencija za vodno područje. će se prikupljati na istim. (3) Federalno ministarstvo nadležno za okoliš utvrditi će akcioni plan kojim će se izbacivanje mulja u površinske vode putem bilo koje vrste transportnih sredstava ili instalacija postepeno smanjivati sve do potpunog ukidanja. a ako postoji potreba i na ulaznim.B) Izvodi iz Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije: Član 9 (Upravljanje muljem) (1) Mulj koji nastaje pročišćavanjem otpadnih voda iskoristiće se dodatno kad god je to moguće. Do potpunog ukidanja. Član 12 (Uzimanje uzoraka i ispitivanje otpadnih voda) (1) Proticaju proporcionalni ili vremenski. pripadajuće laboratorijske analize i registrovanje dobijenih podataka provodiće operator postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. (3) Minimalni godišnji broj uzoraka utvrdiće se sukladno veličini postrojenja za pročišćavanje urbanih otpadnih voda i industrijskih otpadnih voda sa dominantnim organskim opterećenjem pri čemu će isti biti prikupljeni u redovnim vremenskim intervalima u skladu sa vrijednostima datim u tabeli 4. (pod)uzorci će se uzimati ručno zajedno sa mjerenjem protoka pri čemu vremenski intervali između dva uzrokovanja/mjerenja ne mogu biti duži od 60 minuta. Federalno ministarstvo nadležno za okoliš izdavaće posebne dozvole za ovakav način odlaganja mulja i to na način kako bi se obezbijedila progresivna redukcija količina toksičnog. U slučaju ispuštanja otpanih voda u javni kanalizacioni sistem. mjerenje protoka i zahvatanje (pod)uzoraka obavljaće se automatski i to proporcionalno protoku. trajno otpornog i bioakumulativnog materijala u odloženom mulju. a gdje to ne bude moguće. pripadajuće laboratorijske analize i registrovanje dobijenih podataka provodiće ovlaštena/licencirana laboratorija. operater postrojenja mora pribaviti posebnu dozvolu izdatu od strane FMOiT-a.

II PARAMETRI KOJI SE ISPITUJU I ANALITIČKE METODE A) Parametri koje postrojenje za prečišćavanje treba kontrolisati redovno prema podacima iz Zakona i podzakonskih akata (postrojenje se treba pridržavati pravila uzorkovanja iz uputstava o radu postrojenja i vršiti izbor parametara koje će redovno – sezonski analizirati prema priloženom uputstvu): .

.

) III AKREDITOVANE LABORATORIJE Na osnovu člana 7.o.o.10/02) Institut za akreditiranje BiH vodi registar akreditiranih tijela za ocjenjivanje usklađenosti sa podacima područja i opsega akreditacije. Detaljan opis područja i opsega akreditacije nalazi se u dodatku akreditacije i može se dobiti kod akreditiranog tijela za ocjenjivanje usklađenosti ili u Institutu za akreditiranje BiH.parametrima na izlazu) • koncentracija kiseonika (automatski u bazenima) C) Parametri koje je potrebno povremeno mjeriti u toku rada postrojenja i u slučaju funkcionalnih poremećaja: • • • • • • • • • • providnost kod zamućenja i problema sa taloženjem i muljem pH nitrati (NO3) i metan (CH4) kod stvaranja gasova temperatura amonijak na izlazu NH4 nitriti NO2 KPK (HPK) količina O2 u bazenima ukupni azot na ulazu biološke analize mulja usled funkcionalnih poremećaja (kod pojave pjene. br. – Ispitni laboratorij Osječani 74245 Doboj (053) 28 44 44 (053)  28 44 4 4 Područje: kemija Opseg: ispitivanje tečnih naftnih gorivai voda (površinska.B) Parametri koji se automatski kontrolišu u postrojenju tokom rada: • temperatura • pH • protok (sva tri parametra se mjere automatski na ulazu i na izlazu) • redox potencijal • slobodni hlor (sa dr. pijaća i otpadna) BAS EN ISO/IEC 17025 “RAFINERIJA ULJA MODRIČA” Ispitni laboratorij Vojvode Stepe 49 . Zakona o osnivanju Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”.o Sarajevo Ispitni laboratorij Kakanj Čatići bb 72 240 Kakanj 032 55 47 68 032  55 89 30 BAS EN ISO/IEC 17025 EURO-INSPEKT d. “Inspekt RGH” d. plivajućeg mulja i sl.o.

Opseg: hrana. kočione tečnosti.o. voda BAS EN ISO/IEC 17025 “ INSTITUT ZA VODE” d. prirodna voda. predmeti opšte upotrebe Područje: specifična aktivnost radionuklida Opseg: voda. mikrobiološka ispitivanja.74480 Modriča (053) 81 01 11 (053)  81 25 41 Područje: fizičko-hemijska ispitivanja i BPK Opseg: tečna naftna goriva. rashladne tečnosti. mikrobiologija. Centar za zaštitu od zračenja Jovana Dučića 1 78000 Banja Luka 051 232 420 051  216 510 Područje: fizičko –hemijska ispitivanja. Služba za mikrobiologiju. BIJELJINA – Sektor laboratorije MILOŠA OBILIĆA BR 51. 76300 BIJELJINA 055 203 567 055  211 574 Područje: hemija. biologija. podzemne i otpadne vode te vode za piće BAS EN ISO/IEC 17025 Javna zdravstvena ustanova „Institut za javno zdravstvo” Služba za sanitarnu hemiju. uzorkovanje te mjerenje protoka i temperature vode Opseg: ispitivanje sirove. naftni proizvodi. površinske.o. zemljište BAS EN ISO/IEC 17025 . voda za piće.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->