P. 1
Demokratija i Ljudska Prava

Demokratija i Ljudska Prava

|Views: 32|Likes:
Published by Sabrina Becic
skripta
skripta

More info:

Published by: Sabrina Becic on Jul 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Odsjek: Sigurnosne i mirovne studije

UNIVERZALNOST LJUDSKIH PRAVA I GENERACIJE LJUDSKIH PRAVA

Student: Bečić Sabrina Sarajevo, april 2011.

Mentor: prof. dr. Izet Beridan

implicitno zadržana njihova hijerarhija mehanizmom implementacije i zaštite. Podjela ne predstavlja hijerarhijsko rangiranje po vrijednosti i značaju ovih prava. Potrebno ih je odvojiti da bi se precizno moglo znati šta su prava a šta političke težnje. . već upravo izražava stepen na hijerarhijskoj skali vrijednosti i značaja koji imaju za zaštitu ljudske ličnosti. jer ljudska prava egzistiraju u odnosima meĎusobne povezanosti i meĎuzavisnosti koji ne dozvoljavaju njihovo izolirano posmatranje.UVOD Katalog ljudskih prava usvaja podjelu na ljudska prava prve. druge i treće generacije nije samo metodološkog karaktera. To nije u funkciji ljudskih prava nego. uprkos formalno široko postavljenoj listi ljudskih prava. ne radi se o razvoju ljudskih prava nego o dopunjavanju kataloga ljudskih prava željama. slabi njihov dignitet jer se težište sa pravnog prebacuje u ideološki i politički domen. Suprotno stanovište je da podjela prava na ljudska prava prve. ali se u regulisanju mjera zaštite nejednako odnosi prema različitim ljuskim pravima. Tako je. druge i treće generacije. Dakle. široko postavljen koncept. Koncept Kataloga ljudskih prava u UN usvaja prvi. upravo suprotno. težnjama i političkim ciljevima.

političko ili drugo mišljenje. jezik. Usvojena graĎanska i politička prava države ugovornice obavezne su da poštuju i garantuju svim licima koja se nalaze na njihovoj teritoriji i koja potpadaju pod njihovu nadležnost bez obzira na rasu. roĎenje ili svaku drugu okolnost. godine. boju. Međunarodni dokumenti usvojeni u Ujedinjenim nacijama koji se odnose na ljudska prava prve generacije Usvajanjem Univerzalne deklaracije.LJUDSKA PRAVA PRVE GENERACIJE ILI KLASIČNA GRAĐANSKA I POLITIČKA PRAVA Opće karakteristike GraĎanska i politička prava pripadaju klasičnim. pravo slobodnog ispoljavanja ličnosti i skup političkih prava koja sugerišu demokratski oblik državnog ureĎenja. Ova prava razvijala su se unutar zapadnoevropske povijesti. Diskriminacija po bilo kojem od ovih osnova predstavlja povredu ljudskih prava. Pojedina prava iz oblasti graĎanskih i političkih prava bila su predmet samostaln og regulisanja u Ujedinjenim nacijama: . fizičkog. Fakultativni protokol uz MeĎunarodni pakt o graĎanskim i političkim pravima. graĎanska i politička prava dobivaju meĎunarodni karakter i postaju zajednička baština čovječanstva. vjeru. na Generalnoj skupštini UN-a 10. Osim Univerzalne deklaracije. Rezolucijom 217 (III). najstarijim. nacionalno ili socijalno porijeklo. decembra 1948. na graĎanska i politička prava odnose se: MeĎunarodni pakt o graĎanskim i političkim pravima. Svojim sadržajem uglavnom su usmjerena na zaštitu prava pojedinca i odnose se na temeljne vrijednosti: zaštitu života. psihičkog i moralnog integriteta ljudske ličnosti. odnosno ljudskim pravima prve generacije. spol. vladavinu prava i sistem u kojem je zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda graĎana neodvojiv dio pravnog poretka. na prostor slobode zaštićen od neovlaštenog i nezakonitog uplitanja trećih lica i same države. Drugi fakultativni protokol uz MeĎunarodni pakt o graĎanskim i političkim pravima. imovno stanje.

slobodu i zaštitu integriteta ličnosti Sloboda od ropstva i prakse slične ropstvu Sloboda od prisilnog rada Zaštita od torture i ostalih oblika okrutnog. MeĎunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. minimalnoj starosti za brak i registriranje braka.- Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena. Skup tih prava naziva se klasičnim graĎanskim pravima. MeĎunarodna konvencija o suzbijanju i kažnjavanju zločina apartheida. Suverenitet naroda odreĎuje smisao političkih prava. Dopunska konvencija o ukidanju ropstva. Svrha postojanja ovih prava je da zajamče pojedincu samostalnost u odnosu na državnu vlast. Deklaracija o ukidanju svih oblika netrpeljivosti i diskriminacije na osnovu vjeroispovjesti ili uvjerenja. Protokol o statusu izbjeglica. Konvencija o pristanku na brak. Smisao odnosa ljudskih prava i države iskazuje se u razumijevanju države kao zakonom ograničene strukture moći koja poštuje prava i slobode svojih graĎana. - - Smisao graĎanskih prava leži u ograničavanju moći slobodnog djelovanja represivnih državnih organa do granice iza koje počinje prostor ličnih prava i sloboda graĎanina. trgovine robljem i institucija i prakse slične ropstvu. nehumanog i ponižavajućeg kažnjavanja i postupanja Zaštita od samovoljnog hapšenja i pritvaranja . Konvencija o statusu udatih žena. Konvencija o političkim pravima žena. neljudskog ili ponižavajućeg kažnjavanja ili postupanja. Katalogom ljudskih prava utvrĎena su sljedeća graĎanska i politička prava:      Pravo na život. Minimalni standardi o postupanju prema zarobljenicima. Garancije za zaštitu prava osoba nad kojima treba da bude izvršena smrta kazna. Konvencija protiv mučenja i drugog svirepog. Konvencija o nezastarjevanju ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Konvencija o statusu izbjeglica. Kodeks ponašanja lica odgovornih za primjenu zakona.

znači da se izbori održavaju po usvojenim pravilima organizovanja izbora. uključujući i slobodu sindikalnog udruživanja Pravo učestvovanja na svim razinama vlasti u državi. Vladavina prava. demokratskim. uključujući vlastitu. jer suprotnost tome vodi u tiraniju. Slobodno izražena politička volja znači da se ljudi slobodno mogu udruživati u političke stranke ili pristupati političkim strankama i da glasači mogu bez straha glasati. Narodu pripada pravo na političko samoopredjeljenje. S ovim se veže pojam demokracije kao oblika političke vlasti.       Ljudska prava u sudskom postupku Pravo svakoga da napusti bilo koju zemlju. odnosno pravo na slobodno izražavanje političke volje na redovnim. Kao klasična graĎanska i politička prava javljaju se aktivno i pasivno biračko pravo. izvršnu i sudsku je osiguravanje mehanizama unutar same organizacije državne vlasti koji sprječavaju njenu neograničenu moć. savjesti. . Tajnost izbora – je povezana sa slobodnim izražavanjem političke volje i sprječavanjem mogućih negativnih posljedica zbog slobodno izražene političke volje. općim. Podjela vlasti – osnovna ideja podjele vlasti na zakonodavnu. Opći – znači da se izbori provode za sve nivoe vlasti u državi. bez diskriminacije. Redovni – znači da je učešće u vlasti vremenski ograničeno. Jednaki – znači da svi graĎani ravnopravno učestvuju u izborima. Demokratski. uvjerenja i religije Sloboda mišljenja i izražavanja Sloboda udruživanja. i da se vrati u svoju zemlju Pravo na imovinu Sloboda misli. pravna država i pravo na nezavisno i nepristrano sudstvo Elementi koji čine državu prepoznatljivi su na meĎunarodnom nivou razumijevanja graĎanskih i političkih prava i počivaju na sljedećim pretpostavkama: Narodni suverenitet – znači da se osnov svake vlasti nalazi u narodu. na slobodni izraz političke volje. jednakim i tajnim izborima.

zabrana torture i svakog okrutnog nehumanog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja. . Kao klasična graĎanska i politička prava stoje prava i mogućnosti graĎanina da. Pravo na nezavisno i nepristrano suĎenje je jedno od temeljnih ljudskih prava i povezano je sa ulogom sudova u afirmaciji pravne države. Prožimanje političkog i pravnog sistema ljudskim pravima – Pravilo je da Katalog ljudskih prava dio ustavnih odredbi sa kojima su. koji je u svom radu jedino vezan zakonom i vlastitom savješću. Ograničenja ljudskih prava u odnosu na druge iskazana su priznavanjem istih prava i sloboda drugim. učestvuju u upravljanju javnim poslovima. kretanja i slobodnog izbora mjesta stanovanja. jednako za one koji vladaju i za one kojima se vlada. Odnosno. privatnog i porodičnog života. Pravna država i vladavina prava – Pravna država predstavlja zakonom ograničenu strukturu moći. odnosno vladavinu zakona. usklaĎeni čitav pravni sistem i zakonska zaštita ljudskih prava i sloboda. bez ikakve diskriminacije. ekonomsku konkurenciju. pravo na demokratske izborei političke predstavnike. vjeroispovjesti. slobodu štampe.    Kulturna prava koja podrazumijevaju slobodu obrazovanja.  Politička prava koja uključuju slobodu mišljenja. po principima ustavnosti i zakonitosti. a u odnosu na državu poštovanje zakona. pravo na slobodu i ličnu sigurnost. nepovredivost stana i prepiske. od vanjskih pritisaka i utjecaja. skup prava vezanih za krivični postupak. slobodno tržište. Ekonomske slobode koje se odnose na privatnu svojinu. udruživanja. pravo na poštovanje intime. govora. zakon je jednako obavezujući za sve graĎane u državi. pisanja. zakonski je ograničena i podliježe kontroli parlamenta. kulturnog i umjetničkog izraza. aktivno i pasivno biračko pravo. Kao klasična graĎanska i politička prava i slobode smatraju se:  Prava vezana za integritet ljudske ličnosti: pravo na život. djeluje u okviru pravnog poretka i treba biti nezavisna od zakonodavne i izvršne vlasti. a to je pravo na suĎenje pred fer i nepristasnim sudijom. Sudska vlast je odvojena od zakonodavne i izvršne. izbora profesije.Izvršna vlast je odvojena zbog zahtjeva efikasnosti. Postojanje nezavisnog sudstva je preduvjet za ostvarivanje jednog od fundamentalnih ljudskih prava.

Minimalni standardi u postupanju sa zatvorenicima Minimalni standardi u postupanju sa zatvorenicima su još jedan skup prava. nehumanog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Osnovni smisao prava na slobodu i ličnu sigurnost usmjeren je prema represivnim državnim organima i od njih zahtijeva da se ograničenje ili uskraćivanje slobode temelji na zakonu. Pravo na život U hijerarhiji vrijednosti na koje se odnosi zaštita integriteta ljudske ličnosti. moralni i društveni aspekt ličnosti. d) skup prava vezanih za krivični postupak i e) pravo na poštovanje intime. kažnjavanja držanjem u mračnim ćelijama i svi oblici svirepog.PRAVO NA ZAŠTITU INTEGRITETA LIČNOSTI Integritet ljudske ličnosti uključuje fizički. privatnog i porodičnog života. U cilju poboljšanja općih uvjeta života lica lišenih slobode predviĎena su pravila o uvjetima boravka. da je jednoobrazno. Stoje u direktnoj vezi sa pravom lica lišenih slobode na humano postupanje i poštovanje ljudskog dostojanstva i odgovaraju cilju kaznenog režima – popravljanje i rehabilitacija. kontrolisano i praćeno obavezom naknade štete licu na koje je nezakonito primijenjeno. koja je ukinuta u mnogim zemljama koje tu s voju odluku zasnivaju na tome kako je pravo na život neotuĎivo tako da se ni u ime zakona ne može oduzeti. b) pravo na slobodu i ličnu sigurnost. Pravo na život je neotuĎivo ljudsko pravo i istovremena obaveza za sve da ga poštuju. Pravo na slobodu i ličnu sigurnosti i s tim u vezi zabrana torture i svakog okrutnog. ili luĎačke košulje. higijeni. psihički. prvo mjesto pripada pravu na život koje je neodvojivo od ljudske ličnosti. a njegovu zaštitu garantuju: a) pravo na život. odjeći. Posebno pitanje koje se veže za ovo pravo jeste smrtna kazna. c) zabrana torture i svakog okrutnog. nepovredivost stana i prepiske i zaštita ugleda i ličnosti. te upotreba sprava koje ograničavaju kretanje kao što su lisice. lanci. zdravstvenoj zaštiti. koja se odnose na zaštitu integriteta ljudske ličnosti. režimu posjeta bliskih . nehumanog ili ponižavajućeg kažnjavanja. Ovdje spadaju zabrana tjelesnog kažnjavanja. okovi. nediskriminirajuće. nehumanog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

 Privatnosti prostora – podrazumijeva zaštitu doma i okoline kao što je zaštita na radnom mjestu ili javnom prostoru. Jedan od zaštićenih prostora slobode pojedinca je pravo na intimu. Skup prava u krivičnom postupku imaju za cilj da olakšaju položaj okrivljenog lica za vrijeme trajanja krivičnog postupka.  Privatnost komunikacije – odnosi se na zaštitu pisma. elektronske pošte i ostalih oblika komunikacije. e) pravo na predlaganje dokaza i prisustvovanje dokaznim radnjama. Pravo na privatnost Svaki čovjek ima pravo na poštovanje imuniteta. g) pravo na žalbu.  Tjelesna privatnost – podrazumijeva zaštitu tjelesnog integriteta od invazivnih procedura kao što su genetski testovi.prijatelja i čanova porodice. testovi na drogu. Polazna osnova je zaštita integriteta ljudske ličnosti. d) pravo na odbranu. telefonskih razgovora. nepovredivost stana i prepiske. odnosno. j) poštovanje principa zakonitosti. da zaštite dostojanstvo i integritet njegove ličnosti i da mu omoguće djelotvorno suprotstavljanje optužbi što predstavlja garanciju za pravilnost krivičnog suĎenja. To uključuje istraživanje privatnosti. b) pravo na pretpostavku nevinosti okrivljenog. video-zapise. f) pravo na šutnju okrivljenog. na zaštićeni prostor. Skup prava vezanih za krivični postupak Tu spadaju: a) pravo na nezavisno. identifikacijske isprave. porodice. c) pravo na poznavanje predmeta optužbe. nepristrasno. privatnog i porodičnog života. privatnost života. i) pravo na jednakost. . javno suĎenje pred sudom ustanovljenim na osnovu zakona. h) priznanje načela ne bis in idem. prirodno dostojanstvo ljudi koje je neodvojivi dio ličnosti. Privatnost obuhvata sljedeće oblasti:  Zaštita podataka – odnosi se na zaštitu informacija koje se odnose na kredite. i slično. doma i prepiske. zabranjeno je proizvoljno miješanje u privatni i porodični život. stan ili prepisku te protuzakoniti napad na ugled i čast. zdravlje i one kojima raspolaže vlada.

boji kože. Pravo učešća u vlasti Pravo na učešće u vlasti zaokružuje politička prava i demokraciju. religijskoj pripadnosti. religije ili uvjerenja Ova sloboda priznata je kao apsolutno pravo koje ne može ničim biti ograničeno. njihova jednakost pred zakonom. U osnovi ovog prava stoje graĎani kao nosioci suvereniteta. političkom uvjerenju.POLITIČKA PRAVA I SLOBODE Kao klasična politička prava i slobode smatraju se: a) sloboda misli. kolektivnih i drugih interesa u državi. Regulišući ovo pravo istaknuta je i odgovornost za informacije i ideologiju koja se informacijama širi. imovinskom stanju. jeziku. rasi. spolnoj etničkoj. uključujući i prava sindikalnog organizovanja Ovo pravo pripada političkim pravima. Sloboda izražavanja i informisanja Na prvoj sjednici Generalne skupštine UN raspravljalo se o slobodi informacija i zaključeno je da je ova fundamentalna sloboda uvjet svim ostalim slobodama. Ono direktno uvjetuje demokraciju. Sloboda udruživanja i okupljanja. te stvara mogućnosti graĎanima na udruživanje u cilju zadovoljavanja svojih političkih. gdje je individualna različitost zaštićena zabranom diskriminacije po bilo kojem kriteriju individualnog razlikovanja. Sloboda misli. širenje informacija u funkciji stvaranja svjetskog javnog mnijenja i njegovog utjecaja na saradnju i povjerenje meĎu narodima. Sloboda informisanja podrazumijeva istraživanje činjenica bez predrasuda. o univerzumu i Stvoritelju. Ova sloboda je unutrašnja ljudska sloboda i proizilazi iz ličnog uvjerenja o fundamentalnim pitanjima. ograniči ispoljavanje uvjerenja. savjesti. individualnih. d) pravo učestvovanja u vlasti. ili država. . Niko. kulturnih. b) sloboda izražavanja. MeĎutim. nemaju pravo nametanja religije ili drugog vjerovanja. ekonomskih. c) sloboda udruživanja i okupljanja uključujući i prava sindikalnog organizovanja. država ima pravo da u odreĎenim slučajevima. socijalnih. te je sadržano u Univerzalnoj deklaraciji. u skladu sa zakonom. socijalnom porijeklu. ali je dio ekonomskih i socijalnih prava. drugi pojedinci ili grupe. savjesti i religije ili uvjerenja. sportskih.

 pravo na pravične i povoljne uslove rada. . Sva tri regionalna dokumenta o ljudskim pravima sadrže odredbe o ekonomskim. razumno ograničenje radnog vremena.  pravo na napredovanje u sladu sa godinama staža i sposobnostima. pored ovog u regionalni sistem unapreĎenja i zaštite ljudskih prava uvrštena je Evropska socijalna povelja.  pravo na zaštitu i usluge. SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA Opće karakteristike Ekonomska.  pravo na pravičnu zaradu i jednaku nagradu za rad jednake vrijednosti. čija se prava i slobode ne razumijevaju samo na graĎanskom i političkom nivou. stvaranje ekonomskih i socijalnih prilika koje ljudsko dostojanstvo neće dovoditi u pitanje.  pravo na odmor. NerazraĎena ekonomska i socijalna prava kako se nabrajaju uključuju:  pravo na rad. već uključuju i slobodu od bijede. kulturna i socijalna prava nazivaju se ljudskim pravima druge generacije.  pravo na obrazovanje. MeĎutim. tako da ekonomska.LJUDSKA PRAVA DRUGE GENERACIJE ILI EKONOMSKA. socijalnih i kulturnih prava u mnogim zemljama svijeta. kulturnim i socijalnim pravima.  pravo na kulturu. socijalna i kulturna prava čine:  pravo na rad. U Teheranskoj proklamaciji naglašeno je da je puna realizacija graĎanskih i političkih prava nemoguća bez implementacije ekonomskih. socijalna i kulturna prava i kroz regionalne sisteme dobivaju priznanje i zaštitu. povremena plaćena odsustva. U osnovi im leži filozofsko poimanje čovjeka kao bića slobode i uroĎenog dostojanstva.  pravo na zdravlje. U razraĎenom obliku ekonomska.  pravo na bezbjedne i zdrave uslove rada. Evropska povelja o ljudskim pravima sadrži samo graĎanska i politička prava i njihovu zaštitu.

u skladu sa uvjerenjem da nema općeg mira bez socijalne pravde. godine osnovana je MeĎunarodna .  pravo na slobodu u oblastima nauke i stvaralaštva. socijalnim i kulturnim pravima. godine.  prava porodice.  pravo korištenja dostignućima nauke i tehnike. socijalna i kulturna prava u međunarodnim dokumentima usvojenim u Ujedinjenim nacijama i Međunarodnoj organizaciji rada Najznačajniji dokumenti usvojeni u UN-u koji se odnose na ekonomska. godine održana je Prva meĎunarodna diplomatska konferencija o poboljšavanju položaja radnika. Prvi oblici međunarodne zaštite ekonomskih. Ekonomska. MeĎunarodni pakt o ekonomskim. socijalnim i kulturnim pravima. te konvencije i preporuke koje su donošene u okviru MeĎunarodne organizacije rada i UNESCO-a. pravo na organizovanje (sindikalne prava i slobode) i pravo na štrajk.  pravo roditelja na moralni i vjerski odgoj u skladu sa njihovim uvjerenjima. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena. a stupile su na snagu 1912. socijalnih i kulturnih prava U Berlinu 1890.  pravo na obrazovanje.  pravo na uslove koji obezbjeĎuju razvoj i širenje nauke i kulture. godine u Parizu bilo osnivanje MeĎunarodnog udruženja za pravnu zaštitu radnika. socijalna i kulturna prava su Univerzalna deklaracija. Prvi meĎunarodni dokumenti sa kojima počinje meĎunarodna djelatnost na unapreĎenju i zaštiti prava radnika zaključeni su u Bernu 1906. 1919.  pravo na učestvovanje u kultunom životu. Nakon I svjetskog rata.  pravo pojedinca na najveći stepen fizičkog i mentalnog zdravlja. ostali se odnose na zabranu diskriminacije u uživanju ovih prava.  pravo na odgovarajući životni standard i zaštitu od gladi.  pravo na socijalnu sigurnost. godine. MeĎunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. To su MeĎunarodna konvencija o smanjenju upotrebe bijelog fosfora u proizvodnji šibica i MeĎunarodna konvencija o zabrani noćnog rada žena u industriji. djece i maloljetnika na zaštitu. MeĎunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica.  prava koja proističu iz autorskih prava. da bi kao rezultat konferencije održane 1900. Dokumenti koji direktno odreĎuju ova prava u Katalogu ljudskih prava su Univerzalna deklaracija i MeĎunarodni pakt o ekonomskim.

a radne sedmice na 48 sati. uz uslov da su pravila sindikata unaprijed utvrĎena u . godine Konvenciju o jednakom nagraĎivanju muškaraca i žena za rad iste vrijednosti i Preporuku koja se odnosi na isto pitanje. Sindikalna prava i slobode Sindikalna prava podrazumijevaju pravo svake osobe da sa drugima osniva sindikat. posebno garanciju ženama da uslovi njihovog rada nisu gori od uslova koje koriste muškarci i primanje iste nagrade kao muškarci za isti rad. Pravo na ograničenje broja radnih sati i na odmor Prva Konvencija koju je donijela MOR posvećena je pitanju ograničavanja radnog vremena na 8 sati. Konvencija obavezuje države ugovornice da podstiču i osiguraju primjenu načela jednakosti nagraĎivanja muške i ženske radne snage za rad jednake vrijednosti. Cilj osnivanja MeĎunarodne konvencije rada (MOR) je poboljšanje uslova života i rada radnika. Godine 1924. Pravo na rad definiše se kao pravo koje pripada svakom licu kao mogućnost zaraĎivanja kroz slobodno izabran ili prihvaćen rad. donešena je Preporuka o razvoju uslova za korištenje slobodnog vremena radnika. Pravo na jednaku plaću za jednak rad MOR donijela je 1951. Na pitanju uređenja sedmičnog odmora u 1921. Današnje tendencije idu u pravcu smanjivanja broja dnevnih radnih sati i sedmičnog broja na 40 sati. godini MeĎunarodna organizacija rada usvojila je Konvenciju o primjeni sedmičnog odmora u industrijskim preduzećima na bar 24 sata neprekidnog odmora u svakom razdoblju od 7 dana. za koju su karakteristične dvije stvari – da se zaštiti slobodno vrijeme i izbjegavanje bilo kakve prisile radnika u pogledu korištenja slobodnog vremena. da se učlani u sindikat po svom izboru.organizacija rada. Pravo na pravične i povoljne uslove za rad podrazumijeva nagradu koja se minimalno osigurava svim radnicima. Pravo na rad podrazumijeva negaciju prisile i slobodu izbora zaposlenja. donešena je Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru. itd. U okvirima djelatnosti MOR-a donijete su konvencije i preporuke kojima se nastojala suzbiti diskriminacija pojedinih radnika ili odreĎene vrste diskriminacije prema svim radnicima. pravičnu zaradu i jednaku nagradu za rad iste vrijednosti. Godine 1936. a odnosi se na osobe zaposlene u velikom broju industrijskih i trgovačkih djelatnosti. pristojan život za radnike i njihove porodice.

dovode u opasnost život ili škode normalnom razvoju. donesena je Konvencija br. starosti ili drugog pomanjkanja sredstava za život u prilikama koje su izvan njegove moći. kao i zakonsko odreĎenje donje dobne granice za plaćeni rad djece i omladine. 1921. bez ikakve diskriminacije u pogledu dobi. godine. udovištva. Pravo na socijalnu sigurnost Pravo na socijalnu sigurnost ima za cilj da obezbijedi socijalnu sigurnost svakoj osobi kao članu društva. rase. nesposobnosti. vjeroispovjesti. bilo odreĎene kategorije aktivnog stanovništva u ukupnom iznosu od 20%. a posebno u slučajevima nezaposlenosti. Njome su obuhvaćeni svi rizici i sva davanja sa tendencijama proširivanja na cjelokupno stanovništvo. Konvencija o zaštiti materinstva reguliše položaj žena zaposlenih u industriji.cilju zaštite i unapreĎenja ekonomskih i socijalnih interesa. te ekonomska. Najčešće mora obuhvatiti:    bilo najmanje 50% ukupno zaposlenih. zakonsku zaštitu od rada na poslovima koji izlažu opasnosti moral ili zdravlje. Nakon I svjetskog rata. na neindustrijskim i poljoprivrednim radovima. Zaštita djece i omladine obuhvata zaštitu od ekonomske i socijalne eksploatacije. socijalna i kulturna prava. godine. čiji iznos se odreĎuje prema općem nivou plaća u svakoj zemlji. 11 koja u pogledu sindikalnih prava izjednačava radnike zaposlene u poljoprivredi sa radnicima zaposlenim u industriji. bolesti. zaposlene majke i djeteta Društvena briga i zaštita porodice odnosi se na zaštitu majke u vremenu prije i poslije roĎenja djeteta. ili bračnog statusa. Zaštita porodice. bilo sve stanovnike čije je imovno stanje u predviĎenim slučajevima ispod odreĎenog maksimuma. davanja u naturi i periodičnih novčanih naknada. Glavni ugovor iz ove oblasti je Konvencija o minimalnim normama socijalne sigurnosti donesena 1952. omogućavanju korištenja porodiljskog plaćenog odsustva ili odsustva uz davanja iz socijalnog osiguranja zaposlenim majkama. . Sindikalna prava i slobode direktno dotiču graĎanska i politička prava. te žena koje za plaću rade kod kuće. Konvencijom je odreĎena i minimalna norma u pogledu davanja zdravstvene njege.

profesionalna i druga oboljenja i da osigura svima ljekarske usluge i pomoć u bolesti. svim graĎanima dostupan zdravstveni sistem. socijalne i kulturne situacije u skladu sa vizijom čovjeka koja izrasta iz Kataloga ljudskih prava. Sve obrazovne institucije imaju obavezu poštovati humanističke principe obrazovanja i ispunjavati minimalne norme koje propiše država. . a postupno ostvarivanje besplatnog srednjeg i višeg školovanja. u kojoj se poštuje istraživačka i stvaralačka sloboda i djelatnost. obavezu da poboljša sve vidove higijene sredine i industrijske higijene. efikasan. u kojoj su zaštićeni moralni i materijalni interesi autora u oblastima nauke. smještaj. podrazumijevajući poboljšavanje uslova života. razvijaju i štite naučna i kulturna dostignuća. Realiziranje ovog prava ostaje na nivou težnje i dugoročnih razvojnih i političkih ciljeva. Kulturna prava Stvarajući atmosferu u kojoj se čuvaju. upotpunjava se obaveza države za kreiranjem opće ekonomske. Pravo na obrazovanje Ovo pravo priznaje se svakom pojedincu i vezano je za puni razvoj ljudske ličnosti i dostojanstva. Ovo pravo podrazumijeva izgraĎen. a graĎani učestvuju u kulturnom životu. a to su jednaka dostupnost školovanju svim pojedincima. odjeća. Pravo na najbolje postizanje najboljeg fizičkog i mentalnog zdravlja Ovo pravo se realizuje kroz obaveze koje ima država u poduzimanju mjera za smanjivanje broja mrtvoroĎene djece i smrtnosti djece kao i stvaranju uslova za zdrav podmladak.Zaštita porodice podrazumijeva pravo na standard koji je dovoljan pojedincu i njegovoj porodici da ne oskudijeva u osnovnim potrebama kao što su hrana. književnosti i umjetnosti. Načini realiziranja ovog prava podrazumijevaju nekoliko osnovnih principa. da sprječava i liječi epidemična. obavezno uvoĎenje besplatnog osnovnog školovanja. endemična.

Kolektivna prava asociraju da se radi o koncepciji shvatanja ljudskih prava koja je suprotna individualističkom shvatanju po kojem samo pojedinci mogu biti subjekti prava. i sl.  pravo na mir.  pravo na slobodno upravljanje narodnim bogatstvom i prirodnim izvorima. ali se prava garantuju i narodu i porodica je priznata kao prirodna ćelija na kojoj se zasniva društvo. kao neotuĎivo pravo koje se ne može dovoditi u pitanje. tu spadaju Afrička povelja o pravima čovjeka i naroda kao regionalni dokument. ali isto tako priznaje pravo na dostojanstvo narodima. onda su to:  pravo na ravnopravnost naroda. Pravo na ravnopravnost naroda Ovo pravo izvedeno je iz Povelje UN-a koja dostojanstvo ljudske ličnosti povezuje sa pravima koja pripadaju svim ljudima bez diskriminacije i koje se štiti sistemom ljudskih prava u zemljama članicama UN-a. U skladu sa Afričkom poveljom svaki pojedinac je nosilac prava. te aktivnost UN-a u kojoj se prepoznaje utjecaj zemalja Trećeg svijeta koje su po sticanju nezavisnosti primane u članstvo. Što se tiče meĎunarodnih dokumenata koji se odnose na narod/naciju. Alžirska deklaracija o pravima naroda. „Prava naroda“ je izraz koji koristi Afrička povelja koja samim nazivom sugeriše da se ljudska prava priznaju i pojedincima i narodu kao kolektivitetu.  pravo na zaštitu okoline. o nedefinisanom subjektu kome su upućena. socijalni i kulturni razvoj. pravo da .  pravo na samoopredjeljenje. Ako slijedimo listu prava koju daje Afrička povelja kao regionalni dokument koji ravnopravno pravima čovjeka u naslovu ističe i pravima naroda. da je univerzalna zaštita samo poželjno ali ne i stvarno činjenično stanje. Priznavanje počiva na uvjerenju da se radi o ljudskim pravima.  pravo na ekonomski.LJUDSKA PRAVA TREĆE GENERACIJE Opće karakteristike Kao prava treće generacije razumijevaju se kolektivna prava. da je njihov titular narod. Osporavanje ovih prava počiva na argumentima o nedefinisanom titularu ovih prava.

Vanjski znači pravo naroda da se slobodno.): „Prijateljski odnosi meĎu narodima zasnovani su na pravu na jednakost i samoopredjeljenje. (Afrička povelja. vanjski i unutrašnji. Pravo na samoopredjeljenje posjeduje dva aspekta.“ Formulaciju prava na samoopredjeljenje sadrži Deklaracija o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima u kojoj se kaže da „svi narodi imaju pravo na samoopredjeljenje i da. Unutrašnje pravo na samoopredjeljenje ima status klasičnog ljudskog prava i znači da svaki graĎanin ima pravo i mogućnost utjecaja na vršenje javnih poslova i time na odreĎenje svog političkog statusa. Pravo naroda na ravnopravnost vezano je i za formalno potvrĎivanje nediskriminacije kao osnovnog načela koja prožima sve dokumente o ljudskim pravima. čl. a kojem su narodi Afrike bili izloženo. Razrada prava na razvoj koji u smislu ekonomskih.budu jednaki i ravnopravni u sistemu meĎunarodnih odnosa i odnosa u UN-u. opredijeli na odreĎeni politički status. Smatra se da su korijeni prava na samoopredjeljenje. tumačio se kao osnova prava svakog naroda na vlastitu homogenu državu i u tom smislu je unijeto u Wilsonovih Četrnaest tačaka. socijalnih i kulturnih . ustanovljeni Atlantskom poveljom (1941. slobodno odrede svoj politički status i ekonomski. a posebno one koje vrše meĎunarodni monopoli kako bi omogućili svojim narodima potpuno uživanje u prednostima koje proističu iz njihovih nacionalnih izvora. odnosno uzimanja za cilj zadovoljavanje temeljnih potreba čovjeka u svim dijelovima svijeta. onako kako su formulisani u Povelji UN-a. Pravo na upravljanje nacionalnim resursima Države članice ove povelje obavezuju se da uklone sve oblike strane ekonomske eksploatacije. U XIX i XX stoljeću u ovaj pojam je uneseno još jedno značenje. bez stranih utjecaja. u skladu s njim. Pravo na samoopredjeljenje Ovo pravo se u XVII stoljeću razumijevalo kao zahtjev da politička vlast bude utemeljena na volji graĎana. 21) Pravo na razvoj Pravo na razvoj znači prihvatanje razvojne politike koja u svom središtu ima potrebe čovjeka. suprotstavljeno je apartheidu kao zločinu protiv čovječnosti. i konačno afirmiše na filozofskom nivou pravo „biti drukčiji“. socijalni i kulturni razvoj“.

U Rezoluciji 5 Komisije za ljudska prava UN utvrĎeno je pravo svakoga da živi u uslovima svjetskog mira i meĎunarodne saradnje. uvjerenje. Pravo na mir Svi narodi imaju pravo na unutrašnji i meĎunarodni mir i bezbjednost. i u sljedećoj rezoluciji koja se bavi pravom na mir kaže se da svaka nacija i svaki čovjek bez obzira na rasu. Konstituisanje prava na mir.  u ovim uslovima pravo na mir je nerealno. jezik ili spol. u teoriji o ljudskim pravima. Evropska konvencija sadrži ovo pravo kao ljudsko pravo i Sud za ljudska prava Evropske zajednice u praksi štiti ovo pravo. imaju od prirode dato pravo na život u miru. Smetnje koje se ističu u ostvarivanju ovog prava su sljedeće:  nepodobnost da se konstituiše kao pravo pojedinca ili pravo kolektiviteta.prava znači pravo pojedinca na svestran. opasnostima koje se pojavljuju kao produkt civilizacije. nailazi na najveće otpore. kao ljudskog prava. Poremećaji u prirodi prouzrokovani svim vrstama zagaĎenja. a time i nepodesno. odnosno zajednice na zadovoljenje i razvoj svih segmenata društva. izlažu jednakom stepenu ugroženosti sve ljude i otuda je lakše postizanje konsenzusa za uvrštavanju ovog prava u Katalog ljudskih prava. za pravno normiranje. Pravo na zdravu okolinu Pravo na zdravu okolinu izrasta iz zajedničke potrebe svih ljudi da se zaštite od negativnih posljedica koje prouzrokuju opasnosti narušavanja ekološke ravnoteže. ukupan razvoj ličnosti koji pokriva sve segmente života proširuje se na pravo naroda. . tim prije što se u meĎunarodnim aktima pominje pravo na mir u smislu zaštite globalnog mira.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->