P. 1
25439123 Svojstva Poslanikovog Sallallahu Alejhi Wa Sallam Namaza Od Abdesta Do Zikra Safet Kuduzovic

25439123 Svojstva Poslanikovog Sallallahu Alejhi Wa Sallam Namaza Od Abdesta Do Zikra Safet Kuduzovic

|Views: 70|Likes:
Published by Ehlimana Baručija

More info:

Published by: Ehlimana Baručija on Jul 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

Naslovknjige:

SVOJSTVAPOSLANIKOVOG,SALLALLAHU ALEJIII VE SELLEM, NAMAZA od abdestado zikra
Autorl mr. SafetKuduzoviö Serijatska recenzüal - mr. SemirImamoviö - Abdul-VarisRibo,prof. - EnesJulardzija, Fof. - AmL Dumiö, prof. - NedimHaraöiö, prof. - hfz. Dzevadcolos, prof. Lektor i redakor: Remzija Huriö-BeCiroviö Stampa: Bemust, Sarajevo
CIP - Katalogizacjja u pubtikaciji Näcionalna i univerz itetskabibtioteka Bosne i HercegovingSarajevo

DTP: SafetKuduzovid DesiDg korice: Sead BeCoviö Izdavaö: Autor u suadnji sa Dzematom Kewser- Linc Tirazl 2000

KuDuzovre safet
Svojswa Poslanikovog, sallattahu alejhive sellem,namaza: od abdesta do zika / Safut Kuduzovit.- Saraj€vo: S. Kuduzovig 2007. - 304 str. ; 24 cm Bibliografüa: str. 289-299 i uz tekst ISBN978-9958-993G7-7 coBrss.BH-ID 15850758

Safet \ytuzwit

SVOJSTVA POSLANTKOVOG, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM. NAMAZA od abdesta do zikra

Sarajevo, 2007. god..

EsiFsuiL
'ü ineittafra ful-ihstivog, Samilomog!
Uzvi5eniAllah ka.äe:

i# ßt;"i:'tti'.1.'5 1 i; nt'' </; J ik i: ;s';t;" ßt;3:.J.';
"Recii 'Ako Atlaha vollle, mene slijedite, i vas de Allah vo[ieti i grijehe vam oprostiti!' a Allah prasta i Samilo6tan jC' (Prijevod alai€nja Alu Imran, 31.) Allahov Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,je rekao: " Kanjajte onakokako stevidjeli meneda klanjatn!" (Buhari) Imam Safijaje rekaoAhmedub. Hanbelu: "O Ebu-Abdiüah, ti si uöeniji od mene u hadisu! Kada vidis hadisobavijestime da radim po njemu!" vjerodostojan t Hilij enl-evlija) @bu.-Nuajm Abdullah b. Mubarekje kazao: "Lanacprenosilaca je od dere. Da nemalancaptenosilacagovorilo bi po se äljama i naho<lenjima." -Sahihi El-Hanb'r Serefu ashabil-hadis) (Mtrslilun n Mukaddimetus

PREDGOVOR Allahovomblagodati, naftondecenija stagnacije na polju islamskog nauönog rada,kako u cijelommuslimanskom svijetu,takoi kod nas,ovo vrijemeobiljeZava oZivljenje islamskih znanosti. Iakoje to samizaöetak, on ulijeva nadu da öe naSummet odluönokrenuti putem duhovnog, progresa. nauönog i vjerskog Samimtim 3toje sudbina islamskog svijeta potpuno ovisnaod odnosaspramdini-islama, tako svakavrsta studijei rada na izuöavanjuvjere, prije svega koz razumijevanje Allahove uzvisene knjige Kur'ana i koz ozivljavanje Sunneta posljednjeg Allahovog Poslanika,sallallahualejhi ve sellem,svojevrstan je napredak i korak naprijed. U ovom pogledu,djelo koje je pred namaima svojevrstan znaöaji jer prvenstveno ulogu, tretira stub vjere namaz najoöitiji öovjekov izrazposlusnosti svomeStvoriteljui priznanja Njegoveveliöinei svoje zavisnostiod Stvoritelja.On je temelj dini-islamai svjedoöanstvo priznanjaAllahovog Poslanika, sallallahualejhi ve sellem,za vodu i uzor. 'Reci: 'Ako Allaha volite mene släedite, pa 6e vas Allah zavoljetii grüehevam oprostiti'." (Prijevod znaöenja Alu Imran,31.) Kur'an tretiranamazopöenito. Ne defin a njegovoblik, naöin,niti broj, veö ga izriöito nareduje i terminom "ekimu es-salah" definira naredbu kao "uspostavljanje" namaza, tj. obavljanje namaza onakokako ga je uspostavio Allahov Poslanik, sallallahu alejhive sellem, koji nam "Klanjajtekako viditedaja klanjam!"Ovo djelo nareduje: cijelim svojim sadriajem tezi postiöicilj iz konteksta hadisa, da öitalac detaljno upozna je kako Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem,obavljaonamaz. Njegov autor nize predaje koje opisujuPoslanikov, sallallahu alejhi ve je sellem, abdest i namaz,njegovuveliöinui oblik, koje ajereuöio iz Kur'ana, prilikama. te doveu kamkteristiönim Ovdje valja ukazatina jednu komponenhr islamakoja se ne moZe naöiu drugimreligijamai ideologüama, a zbog koje je ustaljena taöno iskazana sintagma da je islamvjera seneda, tj. vjerakoja svojudoktrinu ne gradi na legendama niti predajama bez izvora, veö samona onomesto je vjerodostojno i ima svoj lanacprenosilaca. Pri tomese vodi raöuna o je svakom prcnosiocu, kolika njegova uöenost i koje su mu

je izrekao karakteristike, iz generucijeu generaciju' od izvora koji te öinjenicanajvide da uoöiti u nauci o odretlenusintagmrido nu.. Ouu "el-dterhu vet-t'adil"' hadisu,te iz nje izasloj nauci Tako autot, sluzeöisenauönommetodom,uz svakupredajuspominje ne uzimajuöiza validandokazapolsifnei vierodostojnosti, nie; stepeD käo slaüo ocijenlene predajer lahkim naöinom bha Pdoritemiji stav u oosledu pravnih pitanja kod kojih postoje nzilalenja U ovome se I u ibadete spomenute ovogdjela.takoda öitalac wiiednost naiveöa äeieda ni"rnu .ö2" prakticirati kao da je vidio BoZijeg Poslanika"sallalahu aieihive sellem, kako ih obavlja.

Nedim Haraöiö.prof.

@ & s

45/338. bojte se Gospodara svoga koji vas od jednog öovjeka stvara.62/s6.Hakim. Tirmizi.i od njegaje suprugu njegovustvorio i od njih dvoje [uroge muSkarce i iene rasijao. Lbn-Diltud. sa[[affahu Sr. bojte se Allaha istinskom bogobojaznosau i umirite samo kao muslimani. On 6e vas za vasa dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti. Najgorestvarisu novotärije je svcka novolarijä zabludc.Njemu se utjeöemo od zla naiih du!a.6/127-131. Ibn Mad.8/363364/8147.a a[4fü veqfu Uvod 7 1 ZahvalapripadaAllahu.jmijje i Hdsiilerer Sirdi na Sutrcnun-Nesai.eosfanifun'og.18. nikoga u zabludu ne moie odvesti. a kogaOn u zabludu odvede. Vidjeti: Me.1.) "O ljudi." (Prijevod znaöenja El-Ahzab.l'Jnu'ul-fetara. "Hutbetul-hadze" kojomje Poslanik. Njegovrob i Njegovposlanik.I Allaha sebojte s imenomöijim jedni druge molite.) "O vjernici. Koga On uputi. obra6ajuöi se ashabimanä hutbamai u drugim prilikama. "O vjernici. Svjedoöimo da nemadrugogboga osim Allaha i da je Muhammed.1115. niko ga napraviput ne mozeuputiti.i rodbinskevezene kidajte. Taberani." (Prijevod znaöenja En-Nisa.6/187-188/10449. sallalhhü xlcjhi ve sellem.a najboljauputaje uputa Muhammedova.'ojstt. 3/303304/5800-5804 i 1t23523'7 | 13826-t3831. Abdur Rezzak. jer Allah.1/4s2.2/103-104/1089. 70 71. sallallahu alejhive sellem. HadisbiLjeieMuslim. Ahmed.Bejheki.102. 18/163. A onaj ko se Allahu i PoslanikuNjegovu bude pokoravaopostiti 6e ono Stobude ielio. T ajalisi.6/89. Ebu Davud. 2/131-132/1547-15. bojte se Allaha i govorite samo istinu. SamoNjega oboiavamoisamo od Njega pomoö trazimo. I Ovoje prijevod znaöcnja tzv. Nesai. a svaka zabluda ie u \ arru. Kurtubiu El-birla.e. zaista.zll178/1105.stalnonad vama bdi. od lbn-Te.sld." (Prijevod znaöenja Alu Imran.) Uistinu. 2/182-183. 1/432l. sallallahu alejhive sellem. 3/20-211679.poöinjao svoj govor.153/1:103.najljep5igovorje Allahov govor. .

takoder. koji te najvüe stepene Dienneta naslijediti. propisao namaz. smatra se otpadnikom od vjere. '. nijedan ibadet u islainu ne moZe se uporediti sa Damazom. sallallahu alejhi ve sellem. a. l/552-5531213 i At:fJn]ed. 2/98/1444i t\ Es-saqiru 2l88.Taberani.am Hakim i Zehebi kazu da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije.ok je dZihadna Allahovomputu stvar je islam."(Prijevod znaöenja El-Bekare.) ' Ahmed.. 2ll'701741162. 2/136.s. . smatraju ga vjercdostojnim. Abdur-Rezzak.Uzviseni Allah kaze: '?omozite sebi strpljenjem i obavljanjem namaza.Vidjetli El-hayil-kebit. 911. te mu iznad sedam nebesa.. Haliz Munziri i iejh Albani.' uöenjaka ehlussunetski Na vrijednost namazaupuöuje i to sto je spomenutu Uzvisenom Kur'anu vise od devedeset puta u raznim kontekstima.U2t.3/16.neuz-zevaid. 2/228.l/22tl449." (hijevod znaöenjaEl-Muminun. U86 I Inaut Eatit. 31328-329121tO. 40. 51276-2'77122737.sr. oni de u njemu vjeöno boraviti.45. Imam yidjetl Med. odmahnakondva Sehadeta. oni su dostojni nasljednici. nego je Sebi uzdigao Svoga Poslanika.Hakia. ko porekne oba. Mtrsllm. rckao je: '. Allahov Poslanik."'U drlgoj predaji stoji da je namaznajbole djelo koje semozeuöiniti.gdje nijedno sworcnje nikada nije dospjeto. Etnuqni 2D91. 90-91/349. bezkojih nemaimananiti islarna. l/670/2150. 1+1415112669. 141126. Etkawni ut'fikhijje. Medtnu'ut-fetava. te5koosim posluBnima. Nejlul-eyta\ U361.El-nedZnua. a to je. Et-temhid. str.i koji namazesvoje redovno obavljaju. d. uistinu.Imam Tirmizi i lejh Albani ovaj hadis su ocijenili vjerodostojnim. Tnrnizi.Inl. salallahu alejhi ve sellem. Mukaddimatu Ibni-Ruid. takoder. 2/525.Najvrednija je hjegoy stub. El-muhattß. tU193194/20302. jedini ibadet koga Allah nije propisao ovome ummetu preko DZibrila. sfr.kao temeljom naße uzvisene vjere. po konsenzusu pravnih usmjerenja.. Timizi.22/22. a Hadis o propisivanju nam^zarokom nodi El-Isra biljeze: Buhari. U105/278.' Namaz je.o Zato.uistinu.Ahmed. 'Ibn-Madie..Uvazeni bmte i cijenjena sestro. . l/255. yidjetl Sahihutter?ib. 52. a namoz vrhunac islama. Uzviseni Allah je rekao:".) Obeöavajuöi nagradu onima koji ustraju u obavljanju namaza. EI-Iurua.{ezt namaza.'71349350n2366. Bejheki. Hejseni ga smatradobrjm.

" (Prijevod znaöenja "Tesko se onima koji.''lidje.svi su duZniobavljati namazu njegovo vrijeme.ni mudlahid. -namaz biti svjetlo vjemika na Sudnjem danu. u prvom redu. .' u razloga dok se bilo koji drugj ibadetmore zbog lerijatskiopravdanog obaviti. i za poiudama poiloie' Merjem.kaae "Obraduj alejhive sellem. dok obavezanamazapadana svakogpunoljetnogi pamehog muslimana' ciklusu i nakon porodaja(nifas). dnnu. ovaj öasni odgojza vjemike. Sejh Albani je ovu predaju'zbog nnoatva puteva. Es-seilul-diena. takoder.'' tJ one *iii idi )ocui u dianije potpunimsvialom na Sudnjem nasda obavjeitava alejhive sellem. ili ga zapuitati.ali se iz ovoga moie razumjeti da pet dnevnih namazäpredstavljanajjaöu vezu izmidu Altaha i Njegovih rcbova. 3/80-81/223.r9l34r.3UzviSeni Allah ne öe da izostavenamazni putnik. elzuzetaksu Zeneu vrijeme mjeseönog ciklusa i nakonPorodaja to. HadidZ mora obaviti jednom u Zivotu onaj ko u moguönosti. ni bolesnik. vee se samo pretvaraju"' (Prijevod El-Ma'un. koii namaz ostavise. ne obavljaju ih kako treba.pouzdani.d: MedZmu' l-Jetava.Ostavljati a potomi tjelesni duhovni.Vidjeti: ?ürJ&tul'ahvezL 'Muslim.muskarcai Zene. kad namaze Allah je.ni dozvoljava stlra i. sallallahu drugom hadisu Poslanik. te da su ovi namazi.ocljenio vjerodostojnom.Hafiz Munziri tvrdi da su njeni prenosioci 2113. Sejhul-islamlbn-Tejmijje potpunostiizostavili ili na-knadno "Islamski od obaveza kategodönÜa da su slolni je namaz uöenjaci kaie: je hadZdZa. znaöisebegurati vlastitim rukamau zabludui propast 'A njih (prave vjemike) Uzvileni Allah o ovakvima kaie: zamijenüe zli potomci. " eU-nuuua."rl osnova islama kategorienija Uzvi3eniAllah najbolje zna mudrostonoga 3to propise. izmeduzdravogi bolesnog. .) znaöenja 6Na iaciiui sabah-namaz. Nema razlike osim iene u mjeseönom bogalogi sigumogi onogakoji je u strahu. 59 ) oni 6i sigurno iuänu zavrsnicu imati. Tit'fiüzi. " Vidieti.nemogla osoba.21131223. lmam Sevkani od zekara.4-6.kazao: obavljaju. !161-16U56r. sallallahu U iednoipredaiiPoslanik. U292. ibadet. 'u je Namar tvrdi: siromasnos.

njegov polozaj ili njegova hgovina.ienah.6/150/6576.Nako. Amr ko sretni Allaha beznamazabite u druiteu Karuna.lmäm Hejsem. str. kaze: su ociienjLvjerodoslojnom i seih AnmedSarir ovu predajLr lmam lbn Abdut-Hadr ö/l50 Dobromje na El'nusn?d r opaske i Sak.. lletsg. Ibn-Hadz€r Hejtemi i Sejh Albani vidjeti: Ez-zewdZi\ ll28'7. Halefom.namaza kaTe:-Sta vas je o ovim nesretnicima.bez sumnje.oiozo. reöi öe: 42-43 ) Et-Muddessir. r/133/58. znaöenja Prenosi se da je Poslanik. :7 t t Vidieti: tenkihut-tahk . Faraona. Adäurri u ti'. Upozoravajuöina opasnostostavljanja namaza. "Onai ve sellem.Ibn'Hibban'1/132254(El-mevarid).sa[h[tfiu ve sellen. Koga od namaza odvrati polozaj biöe sa Hamanomi koga od namazaodvrati njegovatrgovina biöe u dflrstvu sa "'o I-Ibejjomb. 1488-1489/7M? i drugi.Poslanik sallallaiu "Parova koji odvaiaviercvanie od ncvierstva ve seflem. IbnD anri 2D4\/2721. 2/59/82. il|govo. 21644-655/265 l . Mitkatul'nesabih. togaje Poslaniku. sanjaojednog öovjekakoji leZi na ledima. je rekao: Ibn-Kajjim stvorio. l/319/890. licemjera)ie namaz: ko ga ostari D Buhari.Koga od namazaodvrati njegovavlast biöe u drustvu Faraona. Darekutni' 2/4111?35' Kadrus-salah. sn. rekao: je alejhi sallallahu Poslanik. UzviseniStvoritelj. l/183 i Es'semerul-mustetatrU53 14'. "y.nakon -Preno<ioc' pouzdani predaie su Ahmedove H:kebiru i El-.i.ll1561463. 3l.r3 Oni su.lim. od lbn-Kajjimai Ez-zeT ' ad.u 'Abduuah wemenima ü u njihovimpropisanim ne obavljajudl namazä.rove ik.2l88}l899. te ga ovaj ponovo udara na isti da naöin. u je pripisao Tdberaniju tto ovu Predaju tct|ibu.sallallahualejhi ve sellem. Hamanai kljaje Allah najgorastvorenja IJbejab. 11287 ß Mu.Tirnnzi"|135212620' Darimi' 1/197/1233'Ibn Nasr u Ibn Madze. iamedu nas i njih (tj. Koga imetak odvrati oä namazabiöe u dru5tvuKaruna. Nakon ito je citirao ovaj hadis Sejhul-islam "Öovjeka od namaza odvraöa jedna od öetid stvarj: njegov imetak."t' Poslanih. Halefu.obja5njeno vrijeme se radi o öovjekukoji je odbijao Kur'an i koji je spavao. a drugi stoji iznad njega savelikim kamenom na dva dijela Zatim u ruci i udaraga njime po glavi dokje ne prepolovi se njegovaglava vraöau prvobihi oblik. aleihi le rckaot "obavljanje alejhi ve sellem'rakoderje sallallahu je . 1067/4678' Ebu-Davud' Nesait.lt'n-Sa\i\\ Na$ u radnts-ralaft. 13Ahmed.azao.i€rian. Er 2165r-6521275.v'a . sallallahu alejhi ve s€llem.2/21.govoreöi 'Nismo obavliali namaz""" (Prijevod u Däehennemdovelo?.-ut uio hufi" Munziri. str. Adzuni u EJ-. njegova vlast.str.tidiett Huknu tunkß-rdl"I'. prenosi da b.

9ll9l/8941-8942 prenosi Ibnovome Sliöno 1/382 Es'silsiktud-dtiP Il3'lO i Sahihut-terlib.Ul561462.Burejde b el-Husajnprenosida je Alahov poöinio je nevjerstvo. Ahmed u Er'Srn'a l/358/769' lbn-Nasr u KaAnls-salah.ehebi. Abdutlaha koju biljezi Ibn-Na$ n Esaalah' 2J904/947 i lbn' 11273-2'7418't6 El-ibane' u Serhi usulil-iatikad. ln45 i Es'se eruI'mllstetab. kazao: "Do menl ie doprta vijest da'lzmedu ipoöinjenog muslimana sallallahualejhi ve sellem. Neilul-evta' l/363' rcryib lt366 11348 i Sahihu| Ke|ful-hafa. ' Ibn-Na$ u (r(a. kada bi iziöao u vojni pohod öekaobi zoru' Ako bi öuo iabahskiezan vratio bi se. U2'13-2'14ß?7.2/40/l?33.ova predaja ima potpom u ' Lalekü n verziji Dzabira b. Sejh Albani ovu predaju smatrajü isptavnom vidietir El-medLnuo' 3116' Hulasatut-ihkm.62112943 i Muslim.lru. Abdulah b.str.'rfr. 2/87?/894. Malik kaZe: klanja. ll0/553. Nesai.od Abdullaha b Amra b el-Asa' B ACd. su njegova satlallahualeihi ve sellem."tl Ako slijedi ovakva kazna koji nikako ne za onogakoji ostavi samoikindiju-namaz.' Il4Slrr' Irlam Timizi. Vidjen: Ebi-Seibe. Haldm.5/95/24052. Ibn-Bettah prenosilaca lancem dobrim \rr. Il383l3I'l-3I8 Lalekai u Serl' usulil-iatikai.u\nedu. si. Abdulah b.":: bez opravdanog jesle ostavljanje ramaza Iüka i nevjerslva '. Ibn-Abdul BelI n Et-temhidu. t E!-sefiah. Zehebi. 1152. od imamaDarekutnija A Ttnnizi.lakv.20 su ashabi Allahovog Poslanika.govorÜ: '-log-i. 4/230' Hakllx.4tll382 le vidiet\.sallallahualejhi ve sellem. 7ß54n622. Ahtned n Esaunne' U3591172i ocijeniodobrom SejhAlbanije ovu predaju Tabeßrt t El-kebiru.lhl5oel2294li lbn-Abdul-Benl4l124 r3Buhari.ita je sa onim "Allahov Poslanik.sa ispravnim lancem prenosilaca' Vidjeti: Eserija' Nuamanija str. "t IUn-g"tt"tt n El-ibane.385/2634. saltaUahualejhi ve selle4 rekao: "Ko (namjemo) ottavi ikindiju-namaz niegora-diela su poniitena. 4lgog'910i1fi7. Ahmed.i Mesetetut'te16r' l/61.lÜt Nesai. 2/134. I/291/292. Zikn esnait-tarj'tn.laj nema "Nevje6tvo je ostaviti namaz"" drugoj verziji od lbn-Mesuda stoji: 16 t\hned' 51346122833' M^dZe'r/319189r' Tirmizi. Lalekai."t6 poslanit. sa Diad u El-|/. sa dobrim lanc€mprenosilaca' . Iraki' Menavi' AdZtuni i Albani ovaj hadis smatraju vjerodostojnim vidie.ostavljanjenijednog djela Hasanel-Basd je nisu smatmli nevjerstvom.112od Ebu-Abdullaha Hutonu tunkis-salah.osim ostavljanjenamaza."rs Poznatitabi in Abduüah b Sekik el-Ukajli'" kaie da ashabi ÄIahova Poslanika.u vJere Abdullah b. Darekutni. Mesudje kazao: Ko ostavi namaz.211898/935. djela?!Enesb. '' Bdari.. u prolivnim bi se borio protiv niih.I-' ll4Sll2 Inam Nevevi' Z.r-srldll. lhn Ebi-Sejbe' 6/1723043'l i HskiI. 4/902/1520.'1135312621. Ibn-Mende t El-inan.

nTr.tam tUn_ T?"Iü" 'OnaJ r eJmrJJe rekao: ko oslavinamaz gorije od kadliivca.Nakonsüka nema ve6eg qriieha od nama. b Hanbet . pozvanda klanjasabah-namaz. 182/654. Ko ga buderedovno obavljaosaöuvao ie svoiu vjeru.F<. ' RindUünama7. sresr de Allaha'a \T-a:: Io Allah srdir na njega. '" Ibn-Fbi-Sejbe..od imamaZehebria. je rekao:.'2a Ebu-Derda Ibn_Abbas je osravi nam-az a u je moguönosri obaviti ga.uidjeti: Medimuul-f"ta!a.AfbanrJe Lzlekai n Seüu usulil-iatikad. ' Malik.. et_ . 6/164t3O352.ojno m. Abdv-Rezzak.Ko [aze: . il' podnei rkindiru 7aDutni[a.tereb. Darekttni. lo. ow predaju oc'jenio vje rodosr. 7/4J44 35t37M5.ve sellem. ut-Ietava.)7 Ebu_B.. . oporuöio mu pazi da na Rpostelji 'lama7. Rahevej Tapaia: uöeniaci od "."" lj. . t/53b-5j7/2OJSiiaha\irsprhut-neani. lbn-Nasr u ra(1tus-salah. str. sa rspra!nim lancem prenositaca.rsejn.icriah."r0 Na drugom mjisru iejhul_islam kaie: "Ko ne klanja dnevni namar3' do zalaskaiunca üilo zbog zauzetosti na radnommjestu. . lancem preno. 2/tO^232. i:*..on je najveia propalica.lslamski on je nevjemik. Ko o:t.-32 ']lüa se po mi5ljenju veöine islamskih gole.Za mene Hattabposlao pismosvojimnamjesnicima u komeie stalalä: je najvainijastvar narnaz.iajit Imam Zehebi ka2e: -Ko klanj. pa "Da. usut it -iari kAd.lova ili hizmetauöitelju i odbije se za tä -uöenjaka. !1".. t/150-151/578 581 i 3n2st50l0. n-1j11 u porpunosri.ilaca. 2te03/. el_Hartab na samrmim mukama nakonstoje izboden nozem. nema udjelau islamuko napusti Jerekao: namazi'paje klanjaoiäk krv je curila iz njegovih rana.y.kr le ie.y . " Vrdjeli: El. '.4/q08/ t 5i6 | tbn-t\a\t u Kadrus_\atah.tr. od rmama Zehebiia. *^ea " az ina". ^ . nesrelnil i zloöinac. rwmaza je rekao:"Nemaimanaonaj ko ne klanja. Ko ga uopcene klanjaon je kao kradljivac i bludniöar." prenosise da je Omer b.2e Sejtrut_i.je. 22134. . l/2cll29o.f/öl-o2/5.t€rdi. sa iqpravn./a dok ne prodenjegovovrijeme.Ko ga budezanemario zanemario sve ostalo. " Adium ü E31.qailÄ i lt2q2 2cj.i izmeduostalog.a45.neduklanjati.ltg3.' v idteti:Mediau ut-fetava.22t26."'"fhned lmarnIshakb. od sejhut:rsrama tbn Tejmij. v idtetj:M cdanu.2c4-2q5. 2U2t. 2tgg3tg24.. ftn_Ebi-5ejbe.Ibn-Sadu tr.'" Tmam lbn-Hazmje rekao: .'.J7. Abdur-Rezrak. U146-14?/81.rioh.anamazposlije njegovogvremänapoeinioje velßr gnjen.a srnrmoj pozvao Omem. Vidieli:Sahihut.tubekat.26 U drugoj predaji stqi da ie Omer U. t/35O-351. '. ' Vidjeu: #l"ra1a sn.. bludnlka Je i onogakoji konzumira alkoholi drogu.. 4t9O9nS35 ^ Ma1* | Et-nwetta. vJ70.

2/905/50'75 i Sahihu ßüti.5/251/22214.u. k"Ze: Lanacprenosilaca ove predaje ispunjava kiterije Buhariiei Muslima.. Poslanik."r5 Prvo za Sta öe öovjek polagati raöun je namaz."'" U drugoj predaji se navodi da je Vjerovjesnik.i odbije naklanjatiga. Ibn-NasL u Kalzs-ralal.i. Bejheki ü ad d?id{ 7/205.Imam Hakim i iejh Albani ovaj hadis smatraluispravnin. Hadis u ovome znaöenju vjerodostojnimje oci.Sattihul-dia.jetumuz. t/503/25'7s Keiful hafa. a predaje su pouzdrn. Ibn-Hibban. ka:e: 'Ovaj hadis biljezi Ahmed i TaberaniI El-k?bitu.5/309-310/2933. do danainjih dana smahaju da onaj ko ostavi namaz namjemo.tdttj? \to .u.jenio hafizAskalani. sallallahu alejhi ve sellem. ako prode taj ispit je. Ahmed."Niti islana te se otkidati.ti. Vidjeti: rrn{etut atNe. tretira se neviemikom. 1/3321324.je rekao'.aostanikwog.Musliman ne moze ustrajatina pravom putu bez namaza.Hakim. Ta\ayi u serhul nuikil. l/l76.sallallahualejhi ve sellem. 15111116'/\5.nio. str.-. ocijenio sa je dobnm.l " Ahmed.11253. Et-tenltid. r d d n . 2/299.a'nan.jcre. s druge strane. L vidjeti. tt tn-gibtun. Abdu b. salla[ahuabjLipeu&-. te opasnostostavljanja ovoga ibadeta. rekao: "Pno ito te nestati mealuljutlima je '" poricrcnjp I cmonetI a :. Navedeniajeti i hadisijasno ukazuju na vrijednostnamazas jedne. 445/1542. a ako mu namaz ne bude ispravan.l9/209/12169. *'titmizi. c n t r e n o n l i c r u j Vidjeti: Al.2/40t-4o2t413.. 8/226-22113203.7/14-1-145/2078."11tj.taddae. O\aj 6adis u njegovom smislubiljeze:Makdisi I El Dtuhtarc. sallallahualejhi ve sellem. öuvajte dobro svoje namaze. .nrßr"1"..djetl Sallihul-r|:atut l/503/2573." prenusioci " O \ ut r e d a i b r l t e tH r 3 k i mf i m i / i u ^ . Prw ito öe se izgubiti od islama je islamska vlast. 1/225-226. Taberani.2/402. 3t6t/s495. Spojsna g I vremena Poslanika. 2/55. c os!atiod r. Hafiz Hejsemiu t1npdined.sallallahualejhi ve sellem. Imam BDsä \t Mis(ibihu. a zadnje ito öe ostati od ujere je namaz. Sejh Albani er smana vjercdostojnim. jedna po jedna. V. Humejdu tf.rekavii im: "Namui. upropasten Poslanik.r \ d r i . 141570-571/6605. EbuJala.S/l16/7486."Sejh Albanije ovu predajü ocjjeniovjerodosiojnom. 2/:40/185q I Ahmed. namaz. bez opravdanja. Kada se god koja otkine ljudi öe se hvatati :a sljedeöu./r. . 4tto1/7o22. .'7/281. Vidjeti: Sahihul-d:aDtia. na samrtnim mukamaje savjetovao svoje ashabe. Taberani ü t7 ?.ull nal.jer Sta je muslimanu preostalo od vjere ako ostavi namaz.sni. 2/ l 19/38'/3. / . s x J o b r i m l r n . Vidietj:Sahihuldaanlia." Allahov uspio je. SejhAhmedSakiroru ver/rtu\marr.Ken. U/14l5/7880.

45.Naredujudi svome Poslaniku.AlIJJed.ako budehtio oprostiöemu ili öega kazniti.2/665/1001. sallallahu alejhi ve setlem. Nesai.sallallahu alejhi ve sellem.n ra 4/105/978." (prijevod znaöenja El-Ankebut." odgovoio je Poslanik. Ko ne bude tako öinio nemaobeöanjakod Allaha . Ibn-Mesud ponovo upita: . Sahihut. Hakim.koje djelo je najboljeda se uöini.)U drugom ajetu Allah je rekao: "Uspio je onaj ko se oöisti.Uzvisenije rekao: "Uspjeli su vjernici. t/283."*' Ebu-Hurejreprenosida je Poslanik. 4rBuhari.) Obraöajuöise vjemicima. UzviSeni Allah je rekao: "Dostavliaj ono Bto ti se objavljuje i obaylj4i namaz.a mi öemospomenutisamoneke od njih. je kazao. tatoder. l/418-41911158.u."AUah je propisao pet namaza." Imam Ibn-Abdul-Berr.rekao "Sta mislite kada bi nekome svojim ashabima: ispred njegovih rrat@tekla { eU-Oavua. zekatdqlu i ruku öine."ao Ibn-Mesudje pitao Posladka.. sallallahualejhi ve sellem. ocjjenili vjerodostojnim. 14-15. Allahov Poslanik.1-2.aniav6t6t3242. 512r/1731. Begaviu S"rtrr-$..llJ85. 23/288. 1283/5970 i Mustim. sallallahu alejhi ve sellem. mu rcöe "Borba na Allahovomputu. 55. 3/5-6/45'75. 1/383-385/26?.) Obeöavajuöi uspjehonimakoji ustrajavaju u narnazu.2/62185.sallatlahualejhi ve sellem. ft.. 4/20.Ibn-Hibban.mu je "Namaz odgovorio: u njegovovrijeme. str. a Poslanik. Imam N€vevi t El-nedinua. l\'l/425 i ovo je njesova verzija. Ibn-EbiAsin u svomSrne. Ut55/460. Hulasatu bedit-munir. kaie: "Ovaj hadisje ispravan." (Prijevod znaöenja El-Eala. 7/308-309/36348.Hanjao u odreilenim namaskim vremeniftta. 1ll80l570. Abd\r-Rezzak.) Brojni su hadisi Poslanika. 2t4gj. f ssemerul-nüstetab. Et-klhisul-habi\ 2n18.d. Menavi. Ibn-Hibban su ga. . koji svoga Gospodara spomene i namaz obavi. 513191221'72. oni koji namaze svoje skruöenoobavljajui" (Prijevodznaöenja El-Muminun.ll53 i El-ni'kah.Sta je poslije toga'|" "Dobroöinsteo prerna roditeljima. yldjett Et-tenhid.Ko se budepropisno abdestio. Zgrkanlie\ komefiar na El-nuvetü!.sallallahu alejhi ve sellem. zaista naBaz odvrada od razvrata i svega 5to je ruZno.upotpunjovao rukue i bude skruien u namazu Allah se obavezaoda te mu oprostiti..Staje poslije toga?" Poslanik.Ibn-Ebi-Sejbe. Es-silsil?tus-sahiha. Ibn-Madze.sallallahualejhi ve sellem. Uzvileni Allah kaZe:"VaSi zaStitnici su samo Allah i Poslanik Njegoy i vjernici koji redovno namaz obayljaju. koji ukazuju na wijednost namaza. sallallahu alejhi ve sellem."(Prijevod znaöenja El-Maide. Malik." Ibn-Mesudje potom upitao: .

. 3/313i Metlitrcu. Jedan od njih je poginuo na Allahovom putu."1i.f.reöe: 'Zar nije postio nakon smrti iehida. kazne. nije mu niita odgovorio."'4r lbn-}i4.2/139-140/667 str.na to je rekao: dnevnihnamaza Allah njima sapire grijehe Svojih robova.i rllcrrr'rll/]. l7l71.oi hadis nenrozc iako su dokazo dozvolineizvrsavanja ie. 'i. 3/158/1814. takoder ie kazao: dnevnih nama:ä i di. " e"t"'i. sallallahu nalaZe izvrienje Serijatske alejhi ve sellem.sallallahu alejhi ve sellem. 1/554/211.. Hafiz Munziri i imam Heisemi ovu predaju vldjerj: Sahihut-teryib. zajedno primila islam. sallallatu alejhi ve sellem. l2l3o-31.sallallahu prouöen alejhi ve sellem. pa kazni me!" Poslanik.QoslaniKotog. 101204. predanja. Ubejdullahjedne noöi je sanjaoda je onaj drugi usaou Dzennet pdje iehida. smatraju dobrom. 16J196-197/10285. Vidjeti:tr-s. 'tltmizl.ijatskihkazninadonimakoji to zasluZuju \idjetl Dtinhad:. Fc*&/ klanjali. sallallahu aleihi ve sellem. mu kaza: "Allah ti je oprostio ono ito si poöinio""' Allahov Poslanik. na uöinjeno djelo. 3/95/233.adiei lbn-Hibban ovoj "'Buhari. "Zar nisi klanjao sa nama dmai?" Odgovorio je: 'Jesam. { Musliin. od imama Nevevija. . itilne+ i Muslim. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve "Pet sellem. 2/20. satla[laiuakjfuvese[ü Suojstua 15 t rijeka.iedan ramazani klanjao iest hiljada i toliko i tuliko rekata.ld. 12113'7 Neilul-eüar.ga je lpitaol. pristajuöiza Poslanikom. r+ö r++ilotz:. Ebu-Awane. | | /31 t -3't216486. 1261528 koristiti kao o. Kada je osvanulo doiao je kod Poslanika. Poslanik. "Dva Ebu Hurejre kaze: su öovjeka u vrijeme Allahovog Poslanika.uma do tliume briiu s|e slole manleoa t'errKtn Sruena. sallallahu poöinio sam djelo koje alejhi ve sellem.i rekao: "O Allahov Poslaniöe. Talha b.ewid. da li bi na njentu bilo inalo prljavitine'!" Ashabi su rekli: "Ne.Zbog objasnjenjs EI '7 -138.u-Jala. rs Ahmed. sallallahualejhi ve sellem.. 5/20 25l1733. Ibn Hrzejme.U28ll64. Nakon zavrlenog namaza ovaj öovjek jc ponovo podsjetioPoslanika. i Bejheki. Rtiti. / l2l i At.l0/315/20758.sallallahualejhi ve sellem. a drugi je Zivio nakon njega godinu dana.Ibn Hibban. i ispriöao mu san. te da izvrii ierijatski odgovarajuöukaznu nad njim.v. SejhAlbanijuje svrstao meduvjerodostojna 6/116t2591. ne bi ostalo na njemu niSta.?/333/8380 i Ebu-Jala. Ahmed.""' Takoder se prenosi da je jedan öovjek dosao Poslaniku. i on se u njoj kupoopet puta dnerno.Neposredno nakon toga je ikamet i öovjek je klanjao.sallallahu alejhi ve sellem. Allahov Poslanik. Eb. ul nabud." "Tako je i sa pet Vjerovjesnik." a Poslanik.

zaista. takodeü Sdn ihut-tutdZerirnbita *r. 9. a na Suduiemdanu da nas proävi sa vjerovjesdcima. iarcAt njih dvojice je kao iznedu nebesai zemlie..3na4 i Sahihut-tergib. 43.divno druStvo!Amin. na.po H. a oni su. IbnMadie. uöini borcimana Njegovomputu. god.ocijedo vjercdostojnom. Sehidimai dobrima.. iskrenima. .hll Snn.Jordan Amman &€s { Ibn-Mudle. Vidjeti."ao Molim Allaha da nas uövßti u obavljanju namaz4 najöasnijeg ibader4 da naspouöi naloj vjed. juni god.sefer1420.3/314.An%-129413g25 i lbn-HibbaD.verziji hadisa dodaju: ". .Sejh Albanije ovu veniju hadis4 takoder. ja Rabbel-alemin! Aütor 25. Vidjeti: Sai. 1999. 7n4S-Ugt29g2.$in imecima i ävoti44 da nam zairtnica bude Sehadet.

od imamBejhekija.ö. "Fethul-bari" hafizaAskalanija. . iznosio samdokazei jedne i drugeili vise strana. koristio samnarcdnemetode: Pnot Polazio sam sa izno3enjem kur'anskih. a potom hadiskih Serijatsko-pravnih dokaza.str. lmam Safija smatrada je stvami jaöi od pojedinaönih(ahad) hadisa (rj. osim u iznimnim situacijamagdje nüe postojala moguönost koristenjaoriginala.' Posebna paZnjaposveöena islamskihuöenjaka. i. kadje bilo moguöe i Ito je najpreöe."El-mugni" imamaIbn-Kudamei nekadrugadjela. upozoravajuöi na neke neispravne predaje koje su rasirene medu svüetom. tot2o. moleöi UzviSenog Allaha da se muslimani okodstenjime. Öetwto: Kot'lsno sam ponekadvise razliöitih izdanjajednog te istog djela ovisnoo potrebi.Ietava. Imam Zehebije rckao: "Nema nikakve koristiod predaja gdje suizmjeianiispravni i slabihadisi!"47 je konsenzusu Drago. 7/2s.ito je oznaöeno izrazom "uzetoiz" ili "preuzeto iz". a u sluöaju.'tsIdtamia" imamaTirmizije. oa ttn-eUi-gaLim a. kroz opis namazaPoslanika. ' VidFn: BeJanu zeqalil-ilnive! taleb.kila\e f itnirtivaj" sv 431. Peto: Kod izriöito spomih pitanja medu islamskim pravnicima. spominjuöi stepen vjerodostojnosti svakog hadisa. pddrzavajuöi se.principai pravila koje su uslovili islamski u-öenjaci.od ßn-Tejmjije. potomsamkomentirao slabijedokaze.bilo iz Kur'anaili Sunneta.pri tome. jer je on.kao sto su: "El-musned" imama Ahmeda. navodeöipotom dotiönodjeto ili ukazivanjem da seradio prenosenju iz drugogdjela.Nekoliko napomena u pogledu samogdjela Pisudiovo skomno djelo. vriio sampomienje (tevfik)stavova. mimo mutevarir konsenzus predaja).sallallahualejhi ve sellem.ad Na ovaj smisao ukazaoje i Sejhul-islam lbn-Tejmijje. i.ae Treie: Sve navedene dokaze.^Menakibui-Safi '. sLr.govora ashabaili tabi'ina.u svjetlu Ku/ana i vjerodostojnog Sunneta. verifftovani i legitimni vjerski izvor kod uöenjaka ehlus-sunnetskih pravnih usmjerenja.yidJeu:tvtedanu'ut. takoder. Sr'eruealanin-nubela. od tmama Zehebija.lz.2130. EI .'Es-sunen" imamaEbu-Daluda. iz odginalnih zbtki i djela. uzimao sam sa izvora. . ^ v ddjeü Ad'bus-Safii. osjeöajuöi neophodnim.

jer je. Devetot Iz ielje da sejasno predstave izvori navedenih dokaza....vevD. Tutrfetut-arrväzi:: ::z.Et-ta[ris. tryruoareKrun).. ito öemodetalj-no pojasniti.. ponekadsu fusnotepo svome sadr2aiu I pnDuznegtavnom dtjelu reksta. korisreöi dokazeiz Kur'anaiSunneta. ovisno o stepenu ispravnosti i jaöini iznesenih argumenata.Smarramo da öi ciiaoci oväs ll9 djela.I\. nu jeziku.1ba."qd T:. t-mumda b.Sesro: Djelu nije cilj naklonjenosl jednepravneskole.d. iit. inSa Allah .."a.tako misljenju .e aUaest uvJetnamaza. Sljedeöa djela zasluiuju da se istaknu:"El-evsaf' (Ibn-Munzir). aol .og rcr.RahmanaEserija."j..i rijeöiuöenjaka prvü i potonj .iovo skromno djelo u ovoj verziji ugledalo svjetlodana.a zavrsavanaöinomzika poslije namaza."rno nauönommdu. . leksra.Osmo: . da sam prevashodno. fi siferis_ salatihatemil-murselin'. S.tu.U njima se nalazehadisi postaaika.El-medZmua. N..ul_fetava.s-Serhu ' Aroanua. P:l?. Konsto sün viSeod öetiri stotineiTvora.od5ejhaEbu-Abäul.primjemoda. f":Ji.. ": selJem...ll*i l"jq t krlka objainjenjagtavnine Des€lo: Spomenute dove su napisanena izvomom arapskomteksfu. od iejha Muharnmeda od SejhaMepuka b.Sifetu wduin-Nebijj". Nuha :y.naidina razumijevanje i da im öitanjefusnotaneöep.q U-jueu. Atija lbrahima. odabirao meritomüe misljenje. SeidaEnbalija.u ashabt pndavaliveliku paznjuovom propisu. -r.Siradäl_munekin nram . bosanskom Jedanqesto:Ukratko sam obradio pitanje Fegrade (sutre) za namaz.i'Fethul-bari.Medimr. _)trefu satarin_Nebijj.n"ra"1u.. SalihaUseimina'-Es-satarul-mesrukah". :ll.r. _ na bosanskijezik i na kaju rranskipcüu utäp.. Od sawemenih djela izmeduostalihkorislena su:. (Askalani). Da b.iiskul_ . (Ibn-Kaiiim) "Nejlul-evrar' rsevtanit.T ?di:*d Haorst i<ojtse tiöu sameforme namaza pisanisu samou prijeuoa. s tim Sto.. octseJha Ahmedab. g. kraüa studüa od sejha Fehda U. poteSkoöe.'.ovaj sunnelzaposravljiu"f* l.wfiuf.ito ie o?ly.veJ. .jer su oboje usko yezalri za rramaz. ebaur_nahmana od Sejha Muharnmedab.zdrzo:Djelo poöinje govorom o abdestu.. habir".

bilo nauöne i ftampaßke prirode.Dvanaesto'.sallallahualejhi ve sellem. dokaz su nesawienosti. naglasiti da je vrijeme nepogrelivih zap€öad€no slnrcu Poslanika.Zetim.Zato eventualne greskeu ovome djelu.a islamje öist od svegatoga. takoder. Uudske @ @ & .

.

a. s-allallahu alejhive sellem. el-Katldr.rdis sü ocijenili ispravnim. od lbn-Munzira.i po glavamasvojim potarite. Ibnt I l04tZZ2.7126 1Sudiuduttilave.Mddre.1-15/s3. Autentiönost ovogabadisa yidjelii Hulasatul-be. Ahmed.""'Ibn-AbbaskaZe da je Vjerovjesnik."" Alija b.1/123/1006.lad. Datimjl/l I 7/b86.2/184 i Tuhfetul-ahve. .84. sallallahu alejhive sellem.nu4 3/289. " Ebu Davud. Danr .Ebu-Davud.od imana Alija b. potvrdujuimam Rrfi'i. E6t)-Da\ü. Ibn-fbr-Seibe l/14/2q. str. od lbn-rejmijje. l/1O5/224. ovaj h. (operite).lrhutIrrrtö. l/188. Tirmizi. Vidjeti: El-ned. a zavrietak Islamskiuöenjacise sla. l/138-139. bez kojeg ne vrijedi namaz.5/489/1841.ma. Serhus sunne.80 81. " Nesäi.3/82/224. Begavii Mubirekfuri. SahihuL-ditn\ia.El-ikna. 1142. Tirr zi. Vidjeti -til. "Ne rekao: pima se namaz bez abdesta. taloder. 2l'l 16-'7l'7l3l9'7. kada Zelitenamaz obaviti. srr..rv SudZudut e. .Medinu'ul-fetara. sallallahu alejhi ve sellem."s0 Muslim.3/84/225. Hatib u Taihu Bae.rekao:"Naredeno mi je da se t prije obavljanja namaza. 1/2427l1.od Ibn Bettala.aosfanitwog. 2/ tO24/5885. l/1.fejhieq{St'ojstua Namazsene prima bezabdesta B t UzviseniAllah kaZe:"O vjernici.sallallahualejhi ve "Ne prima se namaz sellem. 1/218. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite. Mesuda a Sejhul-islam Ibn-Tejmijjega srnatra vjerodostojDim. T.l/208/2380. ::Buhari. i Mu slim. poöetak mu je tekbir. Sefiu Sahihil-Buhati.18/135 str.Nesai.prenosi se kod Bejhekija 2/16/2096 i 2/173/2790. l/15/55. Hakimi Zehcbitvrde da ovaj hadisispunjava Muslimovekriterije. 3/289 i hafiz lbn-Hadzer u El-fethu. Bejheki. Darekutni. 2/589.21247n962. od hafizalrakija.l/53/139. l/223 224140'7. l/51/132.u da je abdest uvjet." i nogesvojedo iza ölaDaka (Prijevod znaöenja El-Maide. Nevevi i sejh Albani ovaj hadis srnaraju vjerodostojnnn. Ebi-Talibprenosida je Poslanik. 6. kao rijeailbn(mevkufen). 29. rckao: "Kljuö namaza je abdest. Ovajhadis. .Imam Neveviu El medinua.UIO1 i El-id.10n9s-196/5339. 1/l171687. kaZe: onogako izgubiabdest dok seponovo neabdesti. Imam Tirmizi. nl[al[afrua. 1/38-40/3.H^l:trn.Tirmizi.i.) Od Ibn-Omera se prenosida je Poslanik. Ibn Ebi Sejbe.st(. 5{ Vialeti:a evsar.lil-nuni\ tt1tt.. Ibn Madie. V352/1345."s abdestim Ebu-Hurejreprenosi hadis u kome Poslanik.

svrstao meduvjerodostojne Vidjed:Saft iäul-dZania. ll 1391442. Abned. rekao: "Ko uz. Hakim. biva u namazusve dok se ne vrati kuöi. l/22U926. rckao: "I(o se abdesti kod kuöe. Ibn-Madzid ed-Dimjati i sejh Albani ovaj hadis smatraju vjemdostojnim. a to neic umanji!injihovunagradu. 11223/456i BeiheLi 'r Süabul-inanu. rckao: "Upotpunjavahje abdesta u neugodnostima. U234l484. rekao: "fo se abdesti upotpunjavajuöi sroj abdest. Allah öemudati nagradu kao onima koji su klanjali u dlematu.nar'i. 3l'71n899. 23133 i str. Imam Hakirn i Zehebi smatrajuda ova predajaispunjava Muslimove kit€rij€. Affan jedne prilike zatraZiovodu za abdest.ve sellemlnamaaa Vrijednosti abdesta Humran kaie da je Osmanb.lß24n44. 2/r06t/6r63. 66/160. a zatimje kazaodaje AllahovPoslanik. Ebi-Talib prcnosi da je Allahov Poslanik.rne abdest na naöin kako sam seja abdestio.Hakim.52/159 i Muslim."" Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. öisti od gijeha. H^kim."'o Ebu-Hurejre kazedaje Allahov Poslanik. Zehebii Sejh Albani smatraju da ova predajaispunjavaBuharijinei Muslimove kiterije. sallallahu alejhi ve sellem. koroöahjeprema dZ.bite mu oproiteni proili grijesi. 1/1211316. Imam Munziri. potom ode u dZamiju.Ul13/528. Tatimskruienoklnnja dva rekata. r/1rU526. Tirmizi. sa vodom ili zadnjomkapi rode spadaju gruesi koje je poöihio svojim oöima. 53Nesai. Sahihut-tersib.poslije obavljenog nam."" U drugomhadisu Avfb. U43l103.l/130/91. Vidjeti: ts-rsnelrl mustetab. Humejd."ss U drugoj predaji Alija b.te se abdestiona isti naöin kako se abdestioPoslanik. 2/646-64'7 i Sahihul-d.sallallahu alejhive sellem. Harisprenosi daje Allahov Poslanik. Kada opere sroje rüke. pa opere svoje lice. Hakim. yidjetl: SahihulnetdknHabih.4/24r/18128.lr. sallallahu alejhive sellem. Abdu b. 56tbn-Sahin u Er-rerstra l/104/36. 2/390/1159.Ebu-Jata. sallallahu alejhi ve sellem.tzo. str.pmiji-iisöekivanje arednog. lll95 i Sahihul-d'ania. rekao: "Kada se abdesti musliman. i neka he prepliöe moje ruöne prste. . 21 36. sallallahu alejhi ve sellem. potom ode u diamiju. sa vodomili zadnjomkapi vode spadajugijesi kojeje ssBuhäri.Imam Hakim i Zehebikatu da ova predaja ispunjava lv:uslimove krikrije. Ebu-Davu d.Imam Hejsemitvrdi da su prenosioci pouzdani. v Nesai. sallallahu alejhi ve sellem. ovogapredanja Vidjeti: M edan euz-zeI aid.ania.3/aA-89/226.1/283-284/854 i Ebu-Davud. ali ne stiBne u diemat. SejhAlbanjje o!aj hadis predaje. Tajalisi. Iß27n54.

BidajetuI nudltehid. " yidjen: Muka. lr/66/6202."60 Ebu-Hurelre kazeda je Allahov Poslanik. Ibn Huzejme. 8/145-14öt5o0 i Ibn-Ebr-Sejbe. | 186 i lrvaul-galil."o' Hvaleöionekoji ushajavaju u ovome ibadetu.2ß8/1444i ü Es-sasitu.3/108/245. 1/3-412.Vidjeti: El. rekao:"U*/aji (svjetlo) vjernika (na Sudnjem d^nu) biöe do ono7 mjesta do kojeg je dostizala voda kad se abdestio."62 Odluka za abdest(niäet) Nijjet je uslov za valjanostabdesta po misljenju izrazite veöine islamskü_ pravnika. l/252ll50. l/137. a njegovprvi dio su rijeöi Poslanika.l rrrisal. MrpnilmuhtadZ11167 i Reüatut-talibin. Bejheki. Efi-Jala. od imama Ibn. 112211449.Trberani. Mesailun fil-fikhil-tnukarcn. 11355-358.pa se tako potpunooöisti od gijeha. Bejheki.un. .21136. l/75.Tabeftni. hu Musllm.2/37118840.1/155. El-kavaninul-jkhijje. 14. Hakim."a (afüske.\u. 5/2'76-2'77/22737. El medbnua. Ez.I|usn?.1/299303. l/670/21s0.l/b6/476. ll33t. Safija u tt."'" Osmanb.rekaoje: "Samo se pfavi vjemikpridräova redovnog ufimonjaabdesta. Omera el-Eskala i r. DZamiululum. Imam Haldm i Zehebi ka. v16/49. od imamaBejhekij ja. takoder. 51. El-likhulislanijj. Ahmed. str. ll8.sallallahualejhi ve sellem. 6rMuslim. sallallahualejhi ve sellem. 24. Abdul-Kerimr Zejdana. 3/107-108/244.1/244. Tnnnzi. " vldjetl El-hilafujat. Ei-ierhut-kebir. Ahmed. 11332. El-fenkihud deyanLl/210. l/5/4. Et-hilafijjat.od dr.Io i lbn Ebi Sejbe. str. sa rodom ili 4dnjom kapi vode spadaju gijesi koje je poöinia svojim nogama. Affan prenosida je Allahov Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem. stt. smatrajuga Vidjeti:Sahihut-teryib.tß3-94/257i Bega:vi.Ahme d. od dr.-tattZu . Kada opere svoje noge. U303. El-ialam. Ahmed.El-havilkebir. 5/252. 11164 od Ilrn-Hadiffa.ehietu f futuil-nalikijje. t198. "u.Vjerovjesnik. Fethul-Ban.6' Ovaj stav zaslupajuuöenjaci malikijske.rekao: "Ko sepropisno abdcstL njcqovo tijelo ie seoiittiti od güeha. t/t5/rq. r/234. Et-vesit.67 {bukvalisliöke) 5' Muslim.Ö) hanbelüskeou i zahirijske pravne skole. srt.vjerodostojnim. 1187. 3/113/250. Nesai.25t poöinio svojim rukama. Mevahibul4Zelil._ "' Ovo je drugi dio hadisa. l/3r2/2t9. r/226.Et lel iklil. od Ibn Redzeba.n5.Mulekkina. -. Ebu-Awane. Hafiz Munziri i SejhAlbani.r.1/5657l149. sallallanu alejhi ve "Namaz je najbotje settenm: djelo koje se noZe uöiniti.limnatu lbni-Ruid.Ul57. -Begavi. .Imam Kuftubi spominje da neki Safijski . l/105/218.u da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije. tak i ispodnoktiju.29-30. 2/88." Ib'J MadLe.

El-kaf. koji smatrajuda je abdestcitjan sam po sebi.It4O2 j Undetut-kan. Et-ihlijar. tAI .od dr. tnliAvO.Vidjen: Bedaius'saneia.nije ispravnouslovljavatiga. '' vldje* El-insaf. takoder. '".. lßO. od imamä Dzessasa. tt-^"n"Uo." Dokaz prvoj skupini uöenjakaje hadis koga prenosi Omer b.Fethut-Ban. Uts. U5l.El-havit-kebir. Omera el-ESkra.107. od Abdur-Rezzak^. Ulll. 6 Vidje& El-nesail. Etinsat lll42. 21334. Serhufethil-Kadir. Sefiuz-zerkeii. Serhu:-sunne. Ahkamul21334.65 66. S te stranenije ispravnoporediti pokrivanje stidnog jer nemaargumenata_toji mjestas abdestom. llr42. Kejiafal-kina. stoga.l/ß.60.pa. Ut2t.2ß34. -.i4 Medutim. stü. HatijetutTahtav' srr.El-benaje. Lll06. '' Vidjetr: El-dZamiuIi ahkamil-Kur'an. " v.73. El-lutua. lll8r. uklanjanjeneöistoöe sa odjeöe. U4O2. Bedaiul-fevaid.od Ebu-Davuda. tDO I ut64. B?daiursaMia. El-nedltnua.I/106. 1n35. Medimu'ul-fetava. zahtijevalo nijjet! Ova skupina pmvnika smatrada nijjet nije spomenutu ajetu koji narcdujeabdest. ispravnoje misljenje veöineislamskih uöenjaka. Ahkan n-nisa. takoder. a dokaz za to su brojni hadisi u kojima se spominje da se uzirnanjem abdesta brisu grijesi.3/18? od Ibn-Kajjima. sE. '. Oro je. el-Hattab u kome stoji da je Poslanik. E!-terhulkebi4 lll5l. sallallahu alejhi ve se_llem.IO-|U27-29. . U32.. beznijjeta.oeselfem. 160.odlazak na narnaz. iako. od imama Ibn-NasmMeNezlja. tßO.Buhari."Nijjet.jedno od izninurih miiljenja u hanbelijskoj pravnoj Skoli. Ahkmnul-Kur'an. str.ai"t. Se us-sunne.Vidjen El-dimiu Ii ahkanilKur'aL6/85.kaZu ovi uöenjaci. Et-musni. Etbenaje.pokdvanje stidnogmjestaza namazitd.ID35i Umdetul-kan. I|I4O i Ei-ierhut* Vidjett: AhkAnul-Kur'an.63Suf.73 Ako bi sredstvado ibadetä. t8tr45. _^Kur'aL '' Vidje[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[-IhtiIafuI-Iukaha.ovisila o nijjetu onda bi pokrivanje stidnog mjesta.rekao: "Djela . twnaza Hanefijski pravnici. 6eVitieti: et-nusanneT l/232895.kaonpr. !8. 6/87. '' yidjet: El-nebsuL W2-13 i Bedaius-sanaia.13t46-41t1901 . str.an es-Sevri6e i El-Evzalo kaZu da nijjet nije uslov za ispravnostabdesta.rll (cijene se i vrednuju) prema namjerama. ukazujuda za pokrivanje stidnogmjestapripadaposebna nagrada."'" Druga skupinauöenjaka kaZeda abdestnije ciljan sampo sebi veöje sredstvo paje validan do ibadeta. I l/1 i Mustim. El-hidaje. odimam rlnübiiai Mesailuifl-fkhilmukarcL s|j. 11355. nije spomenut u pravnici smatraju da nije potsebannüjer za abdest. Bidajetul-nudbehd.11106. 17.

Takvo nesto nije nam preneseno tome. str. Sliölo ovomekazao "Imami öetiri pravneSkoleslozni su da se nijjet hanefijski uöenjak. poöinjao je svoj namaz rijeöima 'Allahu ekber. idjen:i4 ?dinu'ul-Jctava. od sejha ErSukajrija.31560."3r je pitao svogauöiteljaimamaAhmeda:"Da li se prije Ebu-Davud je: "Ne izgovan.d'.' Nüjet nikada nije izgovarao naglas. zekat. Es. izgovaranje niti bilo koji drugiibadet.hadi.gusl. I et muoredeat. niti neko od ashabaili imarna öetiri pravne 5kole."'" U drugomdjelu lbn-Kaijim kaze:"Mjestonijjetaje u srcu. 64.'" kogaprenosi Omerjasno aludira Sto se tiöe nijjeta on se donosiu srcu i nije legitimnoizgovaranje nijjeta jezikom.s8. su.namaz.46/210. Nema ispravnih niti neispravnih hadisa o izgovaranju nijjeta naglas (rijeöima).sE 94. dok jezik nema apsolutno nikakve veze s nijjetom. od Ebu-Davuda."30 kaZe:"Nije Sejh Muhammed e5-Sukajri obredoslovljima ni gusul."'Ibn-Ebil-'Aizz. ). fi .. sallallahu alejhi ve sellem. tan sasctul-l?he *vidien: Ll-bahruFruik. V idieli: K€rfiretusalatin-Ncbij idjen:Z^adu i. 26159.ni za abdest.kaie: donosi srcem i nije nam od njih prenesenoda su trazili da se nijjeti predajise navodida je rijeöirna. ummetje danas alejhi ve sellem."3a Ibn-Redzeb kaZe:"U vjerodostdnoj 76 Vldjett Mesailunfrl-fikhil-mukarcn. tejemum. l / l J6-l 17. niti od njegovih ashaba."7e "Izgovaranje nijjeta jezikom. 7-1^\r miije.jer_prethodno citiranihadis ajetuabdesta uslovje za njegovuispravnost.U_natoö uveliko iskusanovom ruZnomnovotarijom. Nijjet sedonosisrcem.veö srcem. hanefijski pravnik. kaze: oteZanje vjere.'unenu l:-viiJent " Vidieti:E/-n€rarl."" Sejhul-islamlbn-Kaijim tvrdi: "Poslanik. l9t | 48 i Z2tl4O I a | ."32 poöetnog nestodrugo?"Odgovorio tekbiraizgovara je öejhul-islam velfü lbn-Tejmijje. si. pohvalno nijjetadjeöima. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaze: "Nijjet za abdest.28. od Poslanika.sallallahu uvedenastvar. Zl346i Haiüetulbni-Abidia. na tu öinjenicu. od Ibn-Käjjima. opöenito. od lbn-Tej ^v t-n"ad. y VidJeti: M edr.iskupine i ostaleibadetepo konsenzusu je Nijjet rijeöima islamskih uöenjaka ne donosise rijeöima. novotarija je u svim (ibadetima).ni namaz. Oni koji nijjete dosaptavanja koja ih uvodeu raznetegobei rijeöimaslijedeSejtanska poznati Ibn-Nudzejm.nu'ul-Jetava. A vidietj: Et-k4vlut-nubin ahtail-nusa in. od lhn-Baza' "-vidjeb: t l/145.

Nema pouzdanih dokaza od Allahovog Poslanika.Ibn-Had2f. l/169/240. M.saltallahu alejhi ve sellem.Jeziöko znaöenjenijjeta je övrsta odluka srcem na nesto. Tefsirul-Kut'anil-Azin. Ibn-Mulekkin. str. Haldm. j ! Ed-dua. " Vüe|. tn5.niti od imama (prvih generacija)da su izgovarali nijjet rijeöima. . DZamiut-Timizi. str. 3e Ebu-Davud. Sanani.obaveznoje zbog rijeöi Poslanika. nijjetarijeöima a sunnet . Ibn-Kesir. sallallahu alejhive sellem" upuöuje da se nitjet donosisrcem.sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-Sälah.Ahmed. ni od ashaba.22. prije uzimanja abdesta.r. 11352.barekftri.33 Propis izgovaraqia Allahova imena (bismille) prije uzimanja abdesta IzgovaranjeAllahova imena (bismillah). sallallahu alejhi ve sellem: "Nema namaza onome ko se ne abdesti.Ebi-Sejbe.Ibn Sunniu An"lul-jewi.ne postojeierijatski dokazi o izgovorunijjeta rijeöima.rbn-kajjim. l/51. Ibn-Omer mu tada reöe: 'Zar to obavjeitavai ljude?Zar Allah ne znaStajeu tvojimgrudima?"'85 Imam Sujuti kaZe:"Poslani-k. Hai i ietu I bni-Abidin.tbn-MtJnzir u El-evsatu. Bejheki." Ibn-UsejminkaZe: "Da je izgovaranjenijjeta bilo legitimno.140-141/52. r44-r54t94-95.\E )95 31vide. Ovai hadisdobrimsu ociienili:Ibn EbiSejbe. tvrdi sljedeöe: Poslanika. sif. Tajatlsi. a nemaabdesto onome ko ne spomene Allahovoime. tlr54/53.l/138/325. | /235. Albani i drugi. 3evidieti: Zrnugni. Vidjeti.ulunivel-hik?n. 31/101. Ibn.srr. El-kaf. Munzin.: ELenru h -itiha. tlr2l15. s|'. Ibn-Sa}'in u baersibu. Darekutni ln2/220.pojasnio. I/36'7/344."87 Znaöi.Ibn-Omer öuo jednog öovjeka koji je oblaöeöiihrame govorio: 'Allahu moj hoöu da obavim hadzdz i urnru. Bezav| 1/303/209. kako ro definiSu islamski uöeniaci.po nekim islamskim uöenjacima. l. Ebuubejdu8 tutur.n-sejidin nas. l/15g. 18144a121025. I/38 (Sakn). 14t26.: E!-ierhul-n ntia. Sevkani.to bi nam Poslanik.niri iko od ashaba nijenijetio rijeiima zanamaz. l6aD52 i n Matifetusa nen. U245l519."86 Sejhlbn-Baz u dielu"El-ferava' 'lzgovaranje l/23'7 je novorarija.ü. l/l)2-l)3/25. 6112115699 29721380."8e ß Vidjeü:Daaniut. El-bahnbruik.lraki. I/544. Sejjid Sabik. salallahualejhi ve sellem.Tirmizi. Siddik Han. TabeteJlti. Ibn-Madze. El-nedZnua. Ahmed Sakir.

lß4na. koji.-Neki islamskipravnicipraverazliku izmeduonoga koji zaboravi izgovoriti"bismillu" i onogakoji je namjemoizostavi. El-. ln6.ovim ne obavezujem nikogada me slijedi. M( Äatul fl{atih. U drugom hadisustoji da je furusijje. Ertelhßul-habir. Fikhus-sunne.t/136. Subulusaelam. rckavsi: "Abdestuese u Allahoto .a.Er-re|datun-nedijje.r. f?nva.r.srr. l/132.-Hrr'zejme. Tuhfetul-ahvezi. pa ga ponovim izgovarajuöi bisrnillu. Poslanik.. bismille.t'l. 1/341191 i Darekü . ltt t4-1tS i Medimu'ul-leuva. koji kaZe: "Ne smatram da iko treba izostaviti bismillu prije abdesta.Vidjeti: Netard.7." Jednaskupina pravnika smatla da je spomenutanegacüaabdestau ovomehadisunegacijanjegoveupotpunjenosti.vdatun nedijj.Elstt. ItIoI. ltTO-1 | " Viai. od lbn Munzira. \tr.sejlul dZeüar. N"1t"t-". l/118.pojaöavajujedni druge)e2 i smatraju izgovor Allahova imena prije uzimanja abdesta Neizgovaranje sunnetom.naredio ashabima da se abdeste. Bejheki.sallallanualejhi ve sellem.ea Kao rezime ovog pravnog pitanja korisno je spomenuti odabrano mi3ljenje imama Ebu-Ubejda. l15. Netaidiul elka4 lD24 226."" 2124.rlisri. l/'74/144. lOl.. rtr'72.kod ovih uöenjakane utjeöe na ispravnost abdesta. Hafiz Askalanii SejhAlbani su ovu predajuocijenili vjerodostojnom.89. tako da se ne radi o neispmvnosti.1/118. od hafirrEbu-UbeJda Kasimr b Sellamr. Sahihul-daania. lll92.lihul-ahkam.r efta\ 11231-232. Sahihus-sunen. e1 vidjet|{ Ahkamul-Kw'an. od imama t t26.ti. lll03. bilo namjemo ili lz zaborava. 2/ t249n st4-'7 srs.68. U3I. Bega\ ija. Es. lll17-112.lul-nead. 2135'7. e'Vidßt: EHeydalun nedüie. L. Se. l9ll58. od imama lbn-Küejbe. Ibr. Inaul-ealiL r/r22-123." Nesai. tlcd?nu ul str. Metlutim. U7l-'721218. 1/76-'t'7. l5l. Me*atul-mefatih.Ponekad iz zaborava ne spomenem Allahovo ime prije abdesta. Tev. bez surnnje.l-krtu\üic. . sr. 5D19. ll34 i Udaalctur-neibil-nutcmcnni. l^lg i Tena ul-ninne. Es sejtuH{errar.niti-smatram da su pokvareni namaz i abdest onome ko ne izgovoribisrnitlu. Hilijetul-ulema.ne (bismillah). 2l lO5. "r vi{ed: freu'ar. od imarna DZessasa. l/410-411. l0l i E1-nenahii-ieraijje. U prvomslucaju valjanima u drugompokvarenim. Et-t. l/30?. * Uporediti:tevilu nuhrclifl-halL. 2|IOS i FetavaL-leda etid-daine.qrOstali abdest smatraju islamski uöenjacinisu prihvatili ovaj hadis (iako je doiao sa viSe razliöitih puteva.Iz spoljasnjegznaöenja ovoga hadisa neki islamski uöenjaci porpunu^ zakljuöuju negaciju abdesta onomeko ne kaZe bismillah prije uzimanja abdesta. ^'" vrdjeri: Er r. Nejtüt-ettaarlr35. El-hilaftjaL l/293-298.huysunne. Il2st-2s2.

kao trenurninedosrarak vode za cijeli abdesl.Vidjeti: El-mesail. 1/114/376. 11166.: tt-neazm. Haiijetud-Dusuk. Ebu-Davud.Hanefijskie i Safijskiroopravnici smatraju da öinjenje duZih Fekida pri uzimanju abdestane utjeöe na njegovu ispravnost. 3/107/243.i. _posroji " Vidjerl EI-nebsu!. 1ü Vidjeri:Et-unm. Bidajetut-nud\tehi.r0r veöina islamskih Sejhul-islam Ibn-Tejmijje smatrada je dinjenjeovih prekidazabranjeno osim ako za ro postoji opravdan razlog. EI hubdia. 1o1 vldielj| El ialam.2r t8t. '* vo"ti.Errerdul-nufiia. Serhul-umne. ll2ö4. tntl. torv. sll.rlr32. . E1-tuyaninul-fikhijje. 1t56. sallallahu alqhi ve sellem. 1163-(4. 10' v iiieti: M edamu ul Jetava.ro3 Uöenjacikoji kaiu da je zabranjeno praviti duze prekide dokazujuto predajomkoju prenosi Omer da jedan öovjek prilikom uzimanja abdesta nije opraona svomestopalumjestoveliöinenokta koje je ostalosüho.sld. Awul-nabud. Ez zehireh l/263. H ai iietut-Tahtaü. e7Vidjetln El-nusni. Kadaje to vidio. 1189. muje rekao:"yrari se i popravi svoj abdest!"tta % Viaieti: nt-nuaewenenl-kubru. Menerus-sebiL U32.esit. 11136. sifr.24. U58. El./zoDa li je dozvolieno praviti veöevremenske pauzepri uzimanju abdesta Tslamski pravnompitanju.Darekutni.Neki uöenjacismatrajudaje kadi Fekid sve dok se ne osusiprethodnoopräni dio tijela. 1150. 11418-479.Keiiail-kina. Uöenjaci udenjaci su se razisli po ov^om malikijskeo6 i reöinauCenjaka hanbelijskeo/pravne lkole smarraiu da niie dozvoljeno praviti veöee8 prekide pri uzimanju abdesta. ll 136. U438. rlr7. Bejheki. Taberani u tr-sasitu. Poslanik. El-eysat.El-havit-kebir.djeü:El ctsat.l. Medutim.jer vefika razlika v. ln n. B?daiurtuMu. El-r.nedinua. U192. t/333.ro2 Sro se tiöehaöih prekida oni ne kvareabdest po konsenzusu pravnika.'7 2. 11420. r/322 I EIfevakihud-dev ani. U203 i El-fkhu alel-nezahibil-erbea. 1138127. lnl5. irmedu ljeta i zime. t/3O.Meyahibul-dielil.El-insaf. EInuhezzeb. Hasii?tu Ibni-Abidin. e3Da li se neki prekia smatra dutim ili kra6im to se moze znari na osnovu obiöajnog prava. Et-kafi. 11123. imam lbn-Munzir kaze da ovo miSljenjenemajake osnove.l/478 (El-medzmn ).iiet. od Ebu-Davuda. Ibn-Mulekkin tvrdi da ovo miSljenje zastupa pravnika. llll2.ll42l. 18/62. 1/35/158. rl1 51.. Mupnil muhtadZ. 1/135/394.

. huJ 2lort tttlrrüt /rt.45q. Davttd. 31 ) lmam Hattabi i Kadija Ijad su ovim hadisomdokazivalizabranu jer je Poslanik.. sallallahu öinjenja duiih prekidapri uzimanjuabdesta. prenosilaca ovogahadisa Bejheki. tric: n."rro Poznatoje da se Ibn-Omer najövrSöc alejhi ve sellem.pru!nom ocitenio ie h!fi. lll28."' Allahovog Poslanika. qtrtul-nabüt!. Ispravno ovo Sto se od )ll5tdl(oder.afejhiveffi saftaffafru Spojstvaaos[anittrvog.e: LJrrc je slab. k. ne zadovoljivii naredio da alejhive sellem. pranjem onoga Stojeostavio suhim-"'' rekavsi: "Ovo Imam Nevevi se nije sloZio s ovim miSljenjem.r \evevurl. 1/457. ..2.:ttt'-41."r-suen.. od rm. \tolelt: Ll-tttltlharl:. Imam Satija kazc: ispmvan.{. Kattan. Ovu preDosi Ibn-Omera sa ovinr dodatkom.r. lmrm \c\c!r u L/-/a. ^_ . "" Beiheki. iako 16 Vidjeti:Meali). .t4. USao u predvodeöi d.:/il 1:*. U drugoj.emat. lttlt).k.2n0-11.namjerno. naredio tom öovjeku je postupak uöenjaci Dokazna koji se pozivajuhanefijskii Safijski je pozvanda koji se abdestio. nakon Sto mu se abdestbio dodatakr drzao za Sunnet osu5io.. uhalla..navodi se da je Poslanik. jer popraviti abdestmoze znaöiti i njegovo je neispravno. lmrm Bciheki.ako bi se desiloda öovjeknapraviduZi prekidpri uzimanju bi bio iJi. ovr .arln l/45{.nalon öega Ibn-Omera je potom potrao mestve..tit+2."" duZe sallallahu predaji. t. a mesdzid. '* Fbu-D"uu. MuhtesaruSuneii Ebi' \"ihtl-t. se samo popravi-svoj abdest.'ß'.. A'lJlrni I 7. pak.loü 'r.rt. a nije opraonoge. zaborava "Onaj ko napravi je preöe ne öiniti ih. je predaju. El..\1tut.'lt.rl...2/. misljenje (pranjemonoga sto je ostalo suho). l/4'l/J..nusüedu. l/llö/1o7./qlituHalik ttt vi[ieri Toknk rph-th.l6i lbn-\4un.. BpJut lJ.Ibn Hrzm i drugi. svoje klanja dzenazu-namaz.]1tü.'kon iro je (irirrn ^vü predsiu. '* vatitr. teltut-"v'a.ir..neispravnoj ponovi namaz-r03 da abdest i alejhi ve sellem. t1r0.ar. S. Sahihu Krdije ljada i Mu\tnn. tttl5tTlntilt . l/Jö/lö1.pa je potrao po mestvama.-L'kort l/aro i Vl lö."r06 Zato je druga upotpunjenje praviti daje dozvoueno navedenim hadiso-m dokazivala skupina uöenjalo prekide pri uzimanju abdesta. s:rkonentarom tn Vfierr. Vidjeti E1-.Srf'1"u Ll.." Slabimsu ga ocijenili: lman Munziri. sallallahu Dakle. njegovabdest abdesta bilo iz potrebe.rm. ".hilafuJal.roe Kod imamaBejhekijastoji zatim klanjao dzenazu.10. kojrrvrdraJ je predajJ vjerodostojnr. l/55.84.: r:r:.

t/17q.t/182.i.sallallahu alejhive sellem..(du:i) prefjg. izrazitaveiina pravnikato smatrapohvalnim. 3/g5 i EI-ncdamua.l/260. Sufian ' es_ Sevri. Zeid lta Imam Ibn-Munzir.12.nuntcka. UStj. s?thus-sunne. su. Fethul_Bai. . Jt2tO.Ibrahime. 18t236. a prije negose staveu posudu sa vodom.. l/408. Sefiu Sahihil-Buh.At4 Tavus.tZma. str. Sunenirbni-MadZe. Ita hadis Sesterica.FarrlAa i. thka.od Nevevija i rt-tula. l/136.I/297-2q8. od imama Bejhektj^i Er havit-kebit.Aida. od lbn_Bettal a. . tß28.rr3 Pranje ruku (Saka) hanje ruku prije uzimanja abdesta je sunnet.. Undetul-kai. Hasan el-Basd. sto-se !öe pranjaruku nakonspavanja. ___ "" vldjetl Et. od imamdBadziia.Islamski uöeniaci su sloZnidaje pranjeruku prije uzimanja abdesta sunnet. Ibn-Munzir i drugi./ima pranjeruku ako su neeisre..imamBuharija.Ida neki . abdesta.3iA i-Butu7ut-enani..j. 'rr Vialeti: It-eusar.22.. el-Musejjib. od imarnaAtaud.. vlql. Seüu Sahihit-Buha.od 1bn Dekika el.?.rr.t/42t. rß79. od imama Be|ba\ija.Nevevi i Ibn-Mulekkinkaiu: ..ri7"t'""-"rneni vet-asar.ät"^ M".. . IJnJctut-kari. U prekdima kod uzimanja abdestane vide smetnje:Ibn_Omer. " vidjeri: El. od rbn_Mutekkina. od Ibn_Munzira.Seidb.Et-iatan. od Ibn_ Muleklina. ooaveznlm_ U.od tbn_ Betljta. "'u.34/21 i Et-eysat. U375..94yi . l/388..'rrs Iz ovogäse izu. iako nije oDavezan. ''" Uidjeti: Et-lcnhid.t -minhani.. Spomenuöemo ga u cJelosrisa izvorima u poglavlju: -O]aj -bitjeie "Pranje lica". Jern. Et-istizkat._Nehai. Dokaz tome su mnogobrojnihadisi u kojima se opisuju svojstvaposlanikovog.i"t. lijepo je da poöne sa abdesromiznova.ut-ahk m. Jedan od njih je hadiskogaprenosi Lbdullah b. jer je radanjihovopranjeobavizno. |/446. t/25t.

rre Dokazi uöedaka koji kaiu daje ispirarje usta i nosa obavezno Uzviieni Allah u Svojoj plemenitd Knjizi kaie: .nu|ni.r2rHafiz ibn-Hadzeru komentaru hadisa." Vidjeti: El-havil-kebia l/1O3." tvrdi ova skupinauöenjaka. I/263.zehirch.) Ibn-Kudame tvrdi:. "'Buhäri.4ß2. Ez.neAsut.l/254.temhid. Et.lspirar\ie usta i nosa pranjaruku do zglobovaispiraju se ustai nos..Spoljasnjeznaöenjehadisa ukazuje da ispiranje ustai nosaspadaju u pranjelica.Ako bismo kazali. Et-nedZmua. kada hldete molitvu obaviti. s!l.Ban. |1185.^*Ispianje usta i nosaje obavezno (vadzib)jer . 6. od rbnBet2J^.'rz0 lrnarnZerkesikaZe: i nos pripadaiu licu pa ü je obaveznoispirari sa pranjem lica. . '' lnidietii Fethul. str. Et-rgvaninut-fthijj.122 u kome se opisujeabdest Poslanika.sallallahu alejhi ve sellem.O vjernici.da citirani ajet nije jasan dokaz o obavezi ispianja usta i nosa. sallallahu alejhi ve sellem.2s. SerhuSahihil-Buhan.. brojni hadisi Allahovog Poslanika. I7 i El-ialam. Mevahibut-d?etit.ir8 dokve6ina kaZe da ie to sunnet. I/62. koga prenosiIbn-Abbas. 1n32. Muknilmuhtada. a u kojima st naredujenjihovo ispianje. Ahkanun-nisa. t/268n416.V29l. 5/86. ttB . 1149. Bedaius-sanaia utt). '" yidjeu: Serhuz-Zerkz|i.Usla spadaju u pranjeüca. 1e ViAiett: nl."r23 . str.Nakon dru€im Favnim pitanjima pa i u ovom islamski uöenjaci imaju podijeljene stavove. t.. Jedni smatrajuispianje ustai nosaobaveznim.'. l/3g5. 11353 i Tarhut-tesrib." (Prijevod znaöenja El-Maide.l/t87. to potvrduju. Kao u mnogim . kaie: .. lica svoja i ruke svoje do iza lakata operit€. 12o7. El-dZamiu li ahkamil-Kur'an.od Ibn-Mulekidna.ed.x vidietl: Et.491140 i AhIJt..

" . Abdul-Kerin.#.406. '" DajekuLni.Allahovposlanih sallallahu alejhi ve sellem.. t uhJetut-ahve. sallallahu aleihive sellem.fikt\sE.78.f*" : . gdje -spomrnje ga lbniLirlii"llXli i#lfä-'ffiä1ff'sil::1 l'. ^.25183 ist' ?iä?J.*il1.. '' vidietl Avnul-nabud.q_r.:" *"veznoi ostaju rakve svedokih nepromijeni jasam Imam Ebu-TajjibAbadi kaZe:.:!:n:a!:i E:\"i t... jer brojni i"airli .'11.i7[[: ".t#. .h..... j lba_HaüEt. namje naredioispiranje usta i nosa. ..dze ftar.iJ.ur..'ro Od LekitaL.*'ry. :tr.:.] .."J. i/86_87n38.". srr. f f-r*n----u A ra E b i J U.:"lt*" -' ßDlranra- "na ateihive selem.x'#iliT$i dZatnia.jasnesu naredber2T koje ukazuju daje ispiranje ustai nosaDri . iiiffi .Ko se bude aDdest@neka isDe re usta"'.osc reKaoi budeabdestio nekaispcrenos.'Nemasumnjeda je ispiünje usta i nosa pri uzimanju abdesta obavezno."". ue6...' rxBuhari. str. 12y409 i Bejheki.. E/ Mp(air.:l'#"T'5:... UIOBi Sahihus-sun"n.y"Ji. khak b. Meatimuusutit. t/48.irnu-. Mustim. Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Mubarek.r^!#3T'..'i"Jf "i*n'JJ.lflitf t. -Rebah.?iT.kzq Od Ebu-Hurejre seprenosi daje poslanik.lll*' äT.sall.y.e*ant fll ?*"0.. r. "K..:....z.Ibn_Ebi_Lejla.. .sn.: tjfr i. i. It8 t.läl fl i.![# ^.l:d"#!1".gllahu alejhi ve sellem.tn*]. - I I tor. tnqs..ffil." :""::r'xj.r.ix'iÄfi'. Sabireta se prenosr oa Je postanü. t. tlvadiü ".. rbn-Mulekkin...i'Äl i ]. ii.* l:tl1ti.i..iff en_Nenrtita. EDr-Jurclrnan." Ebu-Hulejreje rekao: .uiazuJu Jr."11t'"..tmam Sevkani . J/t0l/237.rekao:. od dr... . stt. 1t81 ntctuJt davi et-kitabi ves-sunneh.". sevkanii druei. y. l? .Ibn_ ^ Durej dZ. . Lt- n.qif"f.u!:Hi:#!"... -!::: j. t2n Dakle.:'J"J.'i. ti i''""1il'äffi. Nevevi.:i.l/ F u Neitut-?vtaru.-Zejdana.:::ru:*r. 53/162.#fl $t#\::.ili.. äi # i:{'. 224. Rahevej.H:'[f6'.'. -b. 'rA0/ll L tmam Besavi. Ebi-sejbe.dr'" kaze: j"it '#ff "'. Ez_Zubri.

sallallahualejhi ve sellem.takoder. Fethul-Btri.str.r': U svakom sluöaju.za razliku od onoga koji ostavi jeq po njihovommilljenju. 11263.l..i.koji zastupaju ovo miiljenje. l/315 i Atrnl ob l. l/353 tvrdi: "ovaj hadisje je i"p. .'dr. tlt Vidjeri xilaJuLfukdha. Sabreh. l'71O.I/498 i Avul nabu." (Prijevod znaöenja El-Maide.''' Dokazi uöenjakakoji kaZuda ispiranje usta i nosanije obavezno Pwi dokaz su rijeöi UzviSenog Allaha: "O vjernici.ll3l5. uöenjaka.i 1)e se@ta'.Aridatul-ah|e. i glave svoje potarite i noge svoje do iza ölanaka (operite). Selam. ispiranje usta po miiljenju ovih Onajko ostaviispiranje nosa.ka\ 1/ 160.Ispiranje nosasmatraju obaveznim. Ebu-Ubejd prave b. Ibn-Munziri Ibn-Hazm razlikuizmeduispiranja nosai usta. srr. a u tom öiiöenju 1{ Vidjerl:Ihtilatul Et-eß(t."tsa pustinjaku: öovjeku Neki pravnici.Rid4etklitudatehid. vjerodo. duzanje ponoviti abdest. je ispiraosvojausta i nos pri abdestu.i El-nuhalla. Iica svoja i ruke svoje do iza lakata operite.'" Mealutim. El isti.J\nim. l/319. Et-ten*irl.u hadisima ispiranje usta. 6.rr0 senareduje samo je da se naredbao ispiranjenosa a ne i usta.roln.1DA5.El er. lmam Neveviu tfrrc. Fethul-Bari. upuöene 'Abdestisekao itoje Allah naredio.sa[[a[[aßu Srojstra eosfanifu)eog. kada hoöete namazobaviti. konstantno tako da nemajasnih predcja daje ikada osta\ io njihovo i!piranje. rJkode.ocijcniots. str. kao ito je prethodni hadi\koga preno.4/35. fukaha./irlrü.) Drugi dokazsu rijeöi Poslanika. EI isti.i Lekrlb. kaiu da Allah nareduje vjemicimada se prije obavljanjanamazaoöiste. Hud:dktutlahitbalipa.100. t' v idieti:El iala. sallallahu alejhi ve sellem. El-isti.ka\ 1/161.Allahov Poslanik.l/264. 1/36. l/319.kar.ispravno ispiranjuusta.n.33'1. El-nnlßlla. 11285.l. 1/163/'76'7.r 35 t ImamEbu-Sevr. a pohvalnim. tß Vldieti':Et-tenhi.od lbn-Mulekkina. 2t49. rv Ebu-Davud.spominjeu vjerodostojnom sunnetu. l/160. 2149. ielh Albdni. 1160 El ialan.Et-tuhur. 4[ejfr.99.

od imamä Kunubüa. dodaju "se Po:lanik9v9.-1. p..rckao:. Ispiranje usta i nosa. Uöenje El_Fatiheje :-'" vidjeti smisaoovih rij eött Ahkanut Kur.r e" h"i" M.) do_i(a3 hadiskoji prenosi Rifa.u xui. vaUanost abdesra.. 2t340.*o 1 nuSur. sallallahu alejhi ve sellem.ate b..ne mora fgn:nta!: znaöitida nüe obavezno..tbn. Buharije. lt22t 222^|32s.."(prijevodznaöenja El_Enfat. .dis. naredbekroz hadise i na taj naöin odazivarnonaredbi Uzvijenog Allaha: .Ol: e:egaja.6 kaZu. t/t5t/4b5.-t. vei sä sporrunJe uaenJeneöega lahlog iz Kur. Dannx.spomenuleu ajetu.od imarIlaDäessasa.an..sallallahu alejhi ve sellem. :^:1Ti :" U r.*1.Znaai li lo da poaetnitekbii nije obavezan? Ne.1]rTr"ll" t r sa surom El-Fariha. i/168/88t.anu... tmam Hafim i Zehebi kazu da ovaj hadis odgovaragr|*. ovi pravnici.dok ispiranjeusta i nosa nüe narerleno ovim -_ atetom.".. -NesaiHa\im..vqrvajarr. okretanjeprema kibli koje je uslov za valjanostnamaza.äu.".6_"nu. fu.. a.Nije potpunn" or'n"iiä od vas dok se propisno ne abdesti _ opere lice i ilr" a" UUrr).sp:men]ltoje öetvero.ju islamskil __ ucenja.Iu.tercib. Allaiovoj Lr. a ispiranje usrai nosa nüespomenulo. . Itga. an i jedna zakonodavna cjetina koja se ne moze i *-. Kako eod obavezüokretanjeprema kibli uzimamoiz drugih hadisa.jer je dini-islam vjera uteme|ena kakona Kur.*r. Rafiau komestoii da ie ^ JTii ie Poslanik.ana. namiu ne vrijedi.O vjernici.naredujei zabraniuie po OUiaui svogaGospodara. zDog toga se uz ove öetiri naredbe... nareduje.. Je koja nüe spomenua u ovomehadisu. po meritomüemmiflje.njizi nije spomenut poöerni lekbir YTIUT:" lgdj" .. jer u istom ovom h. potomdonese tekbir.AbdutBerr kazeda je vlerodovojan. nüe .: 1a132 neke njegove cjetini. Poslanik. odazoviti se Allahu i Poslaniku. tuli-ahkonil'l/Jo8/ 35.t(a.u lteKDrrut-tfiltah).":. bez koga. kao sro lo öini Uzviseni Äffuf.ir. i Muslimovim kilenJrma.räÄ potare-svoju glaru i operenogedo ölanaka...1i "ää1" dobrim. . Et dZaniu Kut an.Vidieri:Satrirrr... "k..potom prouöinelto lahkoiz Kur'anaöemu gaje poiöio Alloh.aru. sallallahu alejhi ve sellem. Kornentar:Nije uslov da sve naredeno budespomenuto u Kur.L. Ibn-Madze. i . Sejh Albani lvrdi d" i"p"q. t::y drugih prethodno spomenurih predaja. rsri sluöaj 1.precizüala je sraje neophodno za ...5t87. t4. iako nije spomenuro.

saffaffafru a&jhive w{ry' Sr. litkihirrrh lr. Keiialin-kit4. .bu." "Ovaj spomenuo ovaj hadis u l/116. Ha:ij?tut-Tohtori. ."tr. U lancu prenosilacaovoga hadisa imrju Ismail b.. kaZe: hadis je neispraran. Vidjeti: Ndrrrrr ra|e. Fethul-Bari.l-D. 11163. Ovo misljenjezastupaju uöenjaci hanbelijske. o öemu öemo kasnijegovoriti.). '" VidJerl:F/.Qostanifu)rog. EL.t/lhtitl l.rekao: "lspiru je usta i nosa je sunneL"tll Komentar: Citirani hadisnije vjerodostojan. Haiijetu lbni'Abi. l . l/329. srt. El ialatn..ehireh. je hadiskogaprenosi eetvrti dokazove skupine uöenjaka Ibn-Abbas u kome se navodi da je Poslanik. 1 t 5 6 .t. bezkoje namaz ne v jedi.k. sI(. K L .10. F l D . lttqg. tulhSr rrthtad-. 3/32411308. o d i m a m sZ e n e b I r . Ispiranje usta se öini poketanjem vode u usnoj Supljini. l/ lu0. r E . Casn ko.k.| 3 5 .ojstt..'. ovu predaju.rrr jednog Ispilanje ustai nosaöini se iz poteza. slabim su pa.1it1.I t | 3 4 .. A . . .sallallahualejhi ve sellem.ji su nepouzdani. '. thk üiul'ahka.: (lera i.ferakihu(l 213.7112.l/315 j l/32O. l/88 89/278. 11133. 1krr"t.-. l t l l E . u h a l l o 2 1 4 8L ..I . fa r V i a i e r i f i . l/261. ükihul. od Ibn Ahdul Hr.krlrnUr. \ n .tir. Etzehieh. \ a S \ 9 b . a Uzviseni Allah najbolje zna.''3 Zehebirre i hafizIbn-HadZer Askalani. t . "'\$elt. l/353. r . Et tad:u |el iklil. tY V i ß r : T d l t h u t t o h h l . ll16l-162. El.ti.t.t q p d ' r r t n .rl0 Naöinispiranja usta i nosa Ispiranje nosaöini se usmrkavanjem vode u nosne iupljine. T. | | t . ltl-.Kako god obavezu uöenja El-Fatihe uzimamoiz pojainjavajuöi drugihhadisa. 11253. Ibn-DZevzi nakonstoje "EFtahkiku. lakoder. 11212 E.ouijenili irnam Dlrekutni. I I | 5 2 . ltlutl tl.zatim izbacivanjem vode iz usta.a 37 t elementami dio (rukn)svakogrekata. t l ..Ei-ierh l. 1/139. .-'Vidieri: Sr?rcn. t J kI r p a d .n llitt.lar veöina uöenjakaSafijskerrri neki uöenjaci lra malikijske pravne Skole. t f .. lll53. Darekutri. oq. t/188.la|. t/8q. zatimse ponovnimiimrkavanjem voda tjera napolje. od lon Had7erJ A.31A5. l/26.Haiijenrl-Düsüki. El hsaf. Haiijet d-D s ki.ltu1:. 1u Yidjer. Muslim i Kasim b. tl hatil. r l .nhtl l/l l-1. j an I n n . tt88. u g \ t . . l / r ? .VÄJer| U.lijr ../ .trJ.n.tako öinimo i sa ispiranjem usta i nosa. rr7 Hatib u Är-rza-irr.

i. rirj.tu. -.fbn_K. ltililll: ponavlaJuci ro ni puta. öineii to tri pura.p*"ile od postanika..t. Subütus selan |/rc5..Irnam ookazda se ustai nos ispirajuiz jed.f!. sa dobrim tancemprenosijaca. da je-reiao: sam AllahovaPostanika.noi. l4l24i Bejheu.Njesovomitljenje dii"I . Zejd.:.U f*"u p"j"o"if"iu . r/8s/224. Tuhfetut-ahve.raj Neveviu komenlaru. \idjeu: Asarus-sahab?.)li.sellem. FethutBan. Drugaskupina islamskih ueenjaka smatra da reba razdvojiri ispiranie uslao_d tsplranJa nosa.loT: saitaltahu alejhi ve sellem.. Sanani.|162tDt!\utit.... Takoder ovoje slabijemiitjenjekod ueenjaka 3ahiske'"pravne Skole. o ispiranju ustai nosa. IItt}.Vidjerii öl-itel l/187. rs u tr-."..u.t(g pravne ikole. Malikar'8 i lbn-Omerar.t 'Viüet:.?r. a on od svoga djeda. tpola rode iz iake za Sliönoovome kazu: Ibn_Srah. rma_ m?hana." Vidjeti: rr kthlrut-habir.Aniri potezom.||35 ud-detan i.i*ti^. '. u-ioutu nor.nudanua. JJ9/295.o\. 3/99. str.-zeh.R38 j" hadisu komeopisujuöi abdesr Allaiovoga postanika. v130.. Ova skupina pravnika kao dokaz koristi hadis koga prenosi Talha b.i.miSljenje zasrupaju ueenjaci hanefijsker.1.Vidio \. Polu..vcs.oga hadisa kaze:. da'je oOuol.nog zahvata.?r sr. . 51'u-Ubetd aje . r/53.1sqy..irJ]. UZt 2-213.upiJl usta i nos-"1s3 I{5Buhari.9:1 sala ahuaieJhj ve. kaoda su jedandio rüera).U ovoj predajijejasan . .1 r"ai. vti8.:D":y9 *ij.59/t9i I Müstim.1!J. "' !!.I]rsarrif 9d svoga oca. Ibn_Hadzer kaze:.Jirn. l/43l408. il. prenosi seod Enesab."o i najjasnijesto je preneseno L"..^Lt-serhut."" 'Ibn-Eb'-Sejbe.||)6q.kebir.l'scrhufcüit'Kadi.niJu " ma_l sjs. .r.E. sadobnm tancem preno.UtO6. Dakle. Ul 15. Abdullahb.u ue. ._.apoiom ie isorao ustai nosjednimpolezom. J2S. iiü.14evahibu-dZetit.. vB6i Lt..ä:. sr. '. .. ':t" u nosa. Ibn-Hadzer. Takoder.3/98/235.vidjetj: El-ninhada. Mubarekfuri i drugr. slabim.o i u"".Vidjen: Zad_ul-ncad. .t0i..t-Jelakth ':'\U-tdtei Et-havilaebit..ron" f.'31'.. sala ahu alejhi ve säUem.i'?h. .v3e7-J98.itaca..Muenit-nuhtadi.räa. vjdjeri: Hutasatu bedrit-nu.-J.iloäi)'i._ Murekkin i sanani...a da su jspiraliurtu l'n* l.:!. Et.-. Ovo. rbn_Ebi_Harim p . uzz i "s"id.L.i:i:..prvo se ri putaizape. Pol. ka2e:.

am Z€hebije ovu predajuizbrisao slabostirs Ebu DauLr<]."v ldjeri:Tuhfenn "Le.potomsu kazali: i razdvojeno Affanada su seabdestili "Vidjeli smo Poslanika. slr. lm m ove predajepoüzdani Vidjeri Medhleu. VStOlSSgg. Imam Tirmizi i SejhAlbani ovu tltq+ i45l48.71.ja\ &-tuhur. !allallahu Opraoje Sake.i'r.inom. Ibn-Abbas'oo Mugireb.r'6 aleihive sellem. Citiranihadisima i drugumJrrnu.ib. Poslanik. 173/8?i Taberäni\ El-ersatu.ira zbog njene t. Ertabekatul Sinankoji nepouzdan. . Zatim je Alija rekao: 'Htio sam vam pokazatikako se abdestioPoslanik.sallallahu alejhi ve sellem. srt.arul je kuhru.jsjenepouzdan kod svih uienjaka". kaZe:"Vidio sam Aliju kada se abdestio. a on je kao ffgument.. rt2'79. Seih Albani snatrx da je ova predajapotpunoslaba t61ntu-utelau gr-ru.l/51 .SejhMubarekturi Yidjeri:Zadul-mead. Et'telhisttlhabi\ l/115. Tenkihul-kelam. 1* Tatleftit\ r\ El-ersatu. Affan. 31212/2926. 3186. Malik.i. ovogahadisa U lmcu prenosilaca 'l lbn-S^da' Mi. a to je Müsanif llll2. "'ri. l/ I 12. ieiha Ahmeda sa opaskama Et nufled. Vidjett oci. .sallallahu EbuOsmanb. /214 od vidjetj.ttn Enesb.i.mardlu \ idieli: !rerodu'r.jenio vjerodosrojnom.ll2ll-212. Jid-duafa. str..rb i Ibn Hüzejme.r58 Hurejre. Amrkoii ima anonimnu 1e Yid\etlEI-beaie. "'Huti.r5T Ali b.t6t b predaju koja senavodiod Alije i Osmana Ovdjemoiemospomenuti ispiraliustai nos.e: "Ovaj hadisne mozeposluziti 1/130. l/101 102.6/162/5912.ewid' Heisemikate da su prenosioci U320.hafizAskalaninije nlveo tanacprenosilaca Sekenu." pouzdanih alvz. Sdrir.safkffaLu a[sjßivqr&aostaniLwog. b. prenos'Talha b Musanifocijenio ispnanju ustainosa. ro Ovu predajunavodi hafiz Askalan. SeJh AhmedSalrr re ovu predJJu ll78/151. Ebi-Talib. Suktti'Eb!DavuJ lAl Dred U I$ Ahmed.u T"lltrxl'ndl. r" Slicnoorome prenose i Hasan b.l/blrl. Satlra. ustai nos' ' ispirao razdvojeno alejhi ve sellem.a 39 t za]ljuiitidaje sena\ode predaje i/ lojü semoTe u sunnetu Medurim..a ovaj hadisje ocijcnioslabim Vidjeti: tl ninhadf. Vjdjeti: Tdl ribut'tch.aa str. 341116. 371133.jer u njegovomlancu prenosilaca 'lzvröe lance prenosilaca i navodi od njega kaze: Ibn-Hibban za nepouzdan.-." Zatim hadiskoji ka. ima Lejs b Ebisulejm."r62 pri na razdvajanjc hadisa koji upuöuje Ibn Kajjim tvrdi: "Nemanijednogispravnog je slabim. Ebu-Dauud. da se ovako abdesti. Svüjstt. 176/91. 1 El-mueni iatidal. l/350.i.2125'7 biografiju. Ebu-Hajjeh zatimje isprao svoja ustatri puta i svoj nos td puta. t" eUu-Ut". 1/ll5 i pripisujeje lbn nili juJe ove predaje Medutim. iz tr-rell. 5u'abe. ima Hakemb.ImämNevevilvrdi: ono ito nisuk azali.Hulasatulahkotrt. Et t tz str.

ociienioseih Ahmed satdr u Et-nusncdu.HasiiclutTahlavi.rjtJ.28. najboijeina.k" rbn.Iil:.. h:o1ti.r s tim Stosu predaie koie sporxnJuspaJanje jasnüe i priorilemüeza prakrikovanje preiaia oO iz koJrh serazumüe razdvajanje.EHaÄhus-\a|ir.. u vjerodosrojnim hadisima se naroäi samotspranjeustavodom.u oba naöina ispüanja usla i nosa. Ut tr I Fethut-Eari. str.U lancu prenositaca oue preaaieim-puno nepouzdan prenositac.J 39. bthb-Lt-nund d.-'.namaza Na osnovuovih predajaimam Ebu_Ijbejdi hafiz Askalani smataju da se moe. ' Ahmed. U tancu Drenosilaca ove preoaJe ima Muhrar b.Litanu gda dare upustr vodiu njega..koaler. ope-t.k?nat.'ne uüeiu na samuispravnosr abdesta.. I a.-. Nafia Tejrru koji je nepouzdan. Nakon ovoga vidimo d". tzv.eniaci. pa ga nije ispravnoispimti pd abdestu..sekena kojaseToveEr.30t4OJ. q iansiobs.2/13J. Et_tarihus-sa7i.U2gt.Iraktikovati oovoteno. loda tjem premaustima.tidjeri: Tadaitut-m anonimnu bfograffju. Jeonlm.jt" poöelnog dijelagrla. a '(ola Je bez lanaca prenositaca.i. poLom i^191i1.rzorsucr. tea.arcb.ve sellan.Abdu b.. "gargara.-". sF.."1J" "autipuLeÄ. lt23J_ ßz::t:t-lzeriv..i!i. Stabimsa i.'u'. rakoder nalazi u lancu prenositaca ovoga hadisa ima . f6 Vidleri: ir-rutrrir str.dostoj. jer hadisikoji spominju ovaj postupat< nisu vj.Tchzibutkemat.etJo. Humejd. gcllenll ovaj hädisdobnm. trnam Hejsemiwrdi:.."-tbnt '" vidkti l.Sp"jl"j" ili razdvajanje ier se i crrugrm naeinom postiie cilj ispiranja.. vÄteti: 2/tl. kalo smanajunekj u. vidjen: Er isakutnustatfifa.ZgJ.ube.t)r2.r66 Medirim. Slicno prenosiimam Taberani u ir *"ai*. e"-:ee djela nanacin . a grlo ne pripada ustjma.sallallahualejhi ve sellem. 8?5 i fl_ .nuntetta je izsuhtjella :'J:ll" t u ongrnalu. s|'.t-ta!ir.1.L!aethisut-habir.{ispiranje grla) koliko nam ii poznaro.El-nudi?nut. vt44-t4|tg5.tzv.sahjhur. Ebu_Marü AJnr b. . Bt3ll.r... ranc€mprenositaca.fi nu ispi.:l. niie preneseno od Poslanika.. a Allah. l/158f1155. Net<i ueenia'ci smatrajuda se pod punim intenzitetom ispbanja usta -i.. a Allah najbolie zna.r. 595. Vidjett Tehzibut.i #. se. '* vidjeti: Serhufethit-iadia tns.lss. El-bahru t'" EI'bena|e'tt2t3 Haiiietu AbiJM.i. t/254. :'t. je bitno napomenutida ne trebapd ispinnju ustaprstima Ov-dje öistiti uslaili .._. zajedno i . "madnada.S. \n.v?jr. .". Abdillal Dzuheni koji se. Et-dzeru vertadit..'"to . zt. Vidjett:EI-ned:aea. . srr.svalalo.

| | l. U38/91. M."'r63 Ovo misljenjezastupajuuöenjacihanehjske. tt\'. Ibn-Huzejme. 31360-36111079. .. llt )4 i El. l/151 152/281.vidJerl El. a potom izapmo nos lijevomrukom.v. d"ta|r.rT0 Safijsker?r i hanbelijske"'pravneikole.a liiera za öäöenjeposlije nuide. rekao:"Desnatuka se koristiza lice. l/e8. . n. ll2o9..u d:etit. Uzeoje vodu desnomrukom. Ali prenosida je Poslanik. ra Nesai.i. Jevatuhüd "'Vidjeti EI nedinua. Darekurni. Ib i.Du.Ahmed. '. napuniosvoja usta i nos.a.'".--VidJeri: Bda \ so aiu.nurni. .ult.l/80-81/221. sallallahu alejhive sellem.s.Abidn. a nosse ispirelijevomrukom. '.:oüaio. l/397 i Mugnihnuhtad:. a Allah najbolje zna.'.hcnoi.Qosfaniknog.v188.'0" malikijske.r vierod. "> vddteri: Siieru cdtdtni| tuheta. "Sjedili AbduHajr kaie: smo i posmatrali Aliju kako seabdesti.I rsa I Haii" ITahto. tt2tJ. seihAlbJnig. Dobdm sale ocijenioimam Nevevju ällasarl jc \rßruomedu ortda. ovaj hadis nije zabiljeZen u poznatim hadiskimzbirkama. buduöi da se ispiranje_m nosauklanjajuneprüatnosti.HoiijcrkJ. Kao dokazkoriste predajuu kojoj Hasan b.lllI). 1/76/147. t.uöinivii to tri puta."tla Medutim.'"'Drugi kazu da se voda ipak unosiu nos desnom ftkom.itlsrJ...rojne hrdise. '. nekagledakako se ja abdestim.6^vddßtt: Haiiien. 2/350-351/l133.3/:hb. | | 2 | Fl. paje to neophodno öiniti lüevom rukom.\dhtt. tttb}. ga spominje imam Zehebiu svome _ _v€ö " ali je prethodno djelu"Sijeruealamin-nubela. 1/94l29s i Bejheki. Ebu."' citirani hadisdovoljan kaoargument.Potomje rekao:'Ko Zeli znatikako se abdestio Poslanik.\t 10.Jala. "" \ ßjetr L:-.?hirph. Neki sljedbenicihanefüske pravneSkole smatraju da öe se voda u nos unositi liievom rukom. Svajstpa sa[ih[afru a[4füve tqfu Kojom rukom seispiraju ustai nos 41 - Vodasedonosido ustai nosadesnom.\t'dJetl Bdaiu\. tt2t 2. Darimi. lll52. s. l/t?0/701.Ibn-Hibban.

541168 i Muslim. Hasi"tu tbni-Abidin.tiljil* öiiienja-ruiimanje .:*t i:#:riit..i.str. . se.:.O Altahov poslaniöe.em.3/131/268.-.se prenosida je rekao:. t/2s4.ilti!.f" ^l'ili::Th. |213.fiH:.i.ejhi ve älllifi'"".ä##{ii{r{ii'.i.H:. F:i:y.'rt.H.*1f Mu.I.ä1 iü".Dubinsko ispiranje nosa aj.t88.133.. #1iti..".'. i.!-.. '-^i.. .::Iahu.jiii.: b.#*ll".t.1'J*"ffi tr".ni#:...:. .t87.. .iiiXf yjl[i!:i|".bd.f ü"i. rekao: -ä:\:.':1". Sabirera..{i#i r30 Buhari.. ' " \-idleri: ELndnua.i..]lität "il .ä.iö:*xn"'.:i.... ln' ....::.+:l.'.i. t/3g6 i Et-benaic.oj.?#i..i..j-"J:"ff[i3jÄ11.#lär^. . ii"T[:".sf.i:..i:.!:i: pri abdestu poöiDje sesa desnestrane .lY"*X.i"t1ä"].!..i*.#-111'1l" .nit-nuhndz .#'r..1".':.

ttsv. AfrJnr. l/t07.I srr.dieti El ntuhalla. Oprao je ruke (!ake) dva puta. Utndetul kai.l/l\6. sallallahu alejhi ve sellem.potom ispraoustai nos.-. sallallahu je alejhive sellem? paje zatrazio Rekao da moZe.og.ko\ ll166. Na rßs kaju je opraosvojenogedo iza ölanaka t3t YidieritUndetul-kati.58/185. l')lo.2 i H"\Uai lb\i. a zatim opraolice tri puta. Haiij?IhJ. l/q8 oq/215. . E1-hat'il-kebir. uJ Osmrna hadis biljezeBuhari.Buhan. I ll4J. 1u Vidjeri': E -. 1ll1.poöinjeod vrha öelado vrha brade(isturenog djeladonjevilice) i odjednog uhado drugog." (Prijevod znaöenja El-Maide.QosfaniRgr. 3/28.lll}t .ehirc.. 1/246. po mi3ljenjuapsolutne veöineuöenjaka öetiri pravne lkole.r3: Pranje lica Uzviieni Allah kaZe:"O vjernici."13r Medutim.'"* Gotovo u svim hadisimau kojima se opisuje abdestAllahovog Poslanika.i.11183. . 1/381. El-nugni.spominje se pranjelica. UIprit htuhtüJ. I ll.20/122. 3132.58/185 i Muslim. ttz ViAjei':Et-te. pranje lijeve ruke ili noge prije desne ne utjeöe na ispravnost po konsenzusu abdesta islamskih uöenjaka. '. El-isti. EI-Ji!rua.a 43 a Na osnovuovogahadisa imam Buharije u svome"Sahihu"naslovio "Poöinjanje poglavlje: pri abdestu sadesne stmne i gusulu.DurtAt. "e frenosi b.Sertuz-Zzrkeii.rsr Lice.. EI-ersat. Elüed:n1a.Nakontogaje potrao po glavi. poöevdipotiranjeod prednjegdjela i zavriivsi kod rukama potiljka. potiruöi. ll27o. El-insof l/151. sa[al[afru a[ejfüve sq{* Slojsu.3/88-89/226.latulahe. Zejdje pitanda li mozepokazati kako se abdestio Poslanik.l Ovo je jasna Allahova naredbavjemicima da se prije obavljanja namaza openr. po konsenzusu uöenjaka. Ari. te je. vodu za abdest. MuJim. o..vratiosvojenrke do mjestasa kogaje poöeo. 1/417Fethul-Bari.AbiJiü. tl2g6. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite. kad hodetenamaz obaviti.str.potomje opraomke do iza lakatadva puta. Ar ul ntabud.nhi(l. I/120. Abdullah b.a u sastavni dio toga ulazi i pranjelica. Slicn.

aynom. t8 1ts8. Ut6O i Es-silsiletuddaife.prari..Bli€ prozivani pripadkici rnoga ummeta na Sudnjem daku a na hjihorim licima.{"tt." $.tJ.o0 Od'postani-ka] saralahu ateJhrve sellem. t/299. vtoleü.lo. st nkij^. ts lb.i-i*. lan "Napojte .. pa ko niie neka pereStoviie.: ol"9 njene aulenriönosriposroJr spor medu hadiskim strucnracrma' pranje ruku (podlaktica) Uzviseni Allah kaUe:.muo. Et nedzn"i. od tbn.J. .i. Uidjeni.no pranjeunutrasnjosti odiju {zjenica)..M-izanüI-iati(1a1.. '-rr'ldjeri: E/.nogama bite svjetlotragovaabdcsta.VidieLi: S?rrü '" sme. daje Ibn-Omerprskao.t/t2a_t25ßb2... Prvoje opraosvojelice. ialo se to navodi . Ur40.kart.t/498. Et-ned.Ahmed. kako kaze: . Et. I/t08ß5J. Serhuz-Ze*ani atet-tnuvetta. Ibn-Munzrr. ^.e."*.ki..Buhari. Serhuz-zerkeii. navodi se predajao pranju oönih kuta. l/fotrJ itbn-DzevTr u Lritetut-nutcnahij?.""" Ie lmam Nevevikaz€: "prenosise u ispravnojpredajrda je lbn_Omer tako cinio. .. visi.Er-lurua.2/4o0/grBa.ni rbni. l/2'78/10'74. . '' r Ahmed.I34gti. (Prijevod znaöenja El-Maide.. '-Muslim. r/J44_J46. od imama Mu uisk"t.98 Hitiktut-utema. Et-mpetrnua.e'rrl.iuo sam postanila./näCr pmtidio polkotienica i nadlaklica.. Et-dipniuti ahkanit-Kur. 6/87. Et-nupni. Abdullaha da je vidio Ebu_Hurejrukako se . t/8a. je opraLi obavezno unutamje oönekule(udubina ispod donieq oa.Bejh. 6.e 'vtdjerit El-unn. I*"--f.an.Apokri r33 oo."iitn. V idteü:El_nedamua 1t403.r.9. Biljeze MaLik..I ruke svoje do üa lakata operite. lttj..ij.tut i*". A arova sallallahu alejhi ve sellem.{rjeisprav. urt7.1254. 2/303.3/109/246. t/155.. abdesti. Et-nusn.potomsvojerukesadijelom"nadlakrica zarm Jeopmonogesadijelompotkoljenica i na krajuje rekao:. lt}Bo. . ojeraslo vrse_.1ehadis u kome stoji: vaie oöi vodom kada se abdestite.Ebi Harjmu Et-l?/. r/4.t}e Medutim.tt4ad. Sefiu Sahihil.odu u svoje oöi t"a" Ui * *"p"".1itii.i"r"ri predaju o\u smaLra isp.5/258/222?7.kplul: jer pripadajuvanjskom dijetu lica.tini. "" i nekih r8.rukama.rl9.) Pr:n9si se od Nuajma b.Betrata.d-ul.lbn-Umera Safijskih i hanbelijskih pravnika. t/t5a_t60/98 i Abdur_Rezrak.. tAAs i . ia6z-iiÄ'i !t. t/i8t/3ol I Darekuhi.

ilo sejasno vidi u prethodno spomenutom hadisu.da kaZe-. sallallahu alejhi ve sellern. Abdillah(iedanod prenosioca) (ne kaZe:'Ne znam sjeiamse) dali surijeöi:'pa ko mozenekapereStoviie'. da rijeöi "pa ko moZe nekr pere5toviie nisuPoslanikove. Sllqjstua sa[ihffahuafejLite se[hl- 45 t Mnogihadiskieksperti smatraju da rijeöi:"Pa ko mozenekapereito viSe"nisu Poslanikove.Qosfanifunog. sallallahu alejhi ve sellem. '': I /.16/454/10'7'18. a sva ova razilazenja rjcSava predajaEbu Hurejre kada je. 1 0 8 .pranjeruku sa dijelom nadlaktica i pranjenogusa dijelom potkouenicaje sunnet i nema iiitajasno i vjerodostojno da oponira tome.takoder. 2/41. .Kod Ibn Ebi-Sej be. potomje rekao:"Vidio samAllahovaPoslanika. rijeöiPoslanika. noge neperu Imam Nevevi u odgovoru lbn-Bettalu i Kadiji Ijadu kaZe: "Neispravno je miiljenjekadüe(tj. njegova praksa to potvrduje.l 0 o l l b r L b u Mu5lrm A\\Jne. potvrduje predaja koju biljeZiimamMuslim da seEbu Hurejre peludirukedo ispodpazuha. I /s8/607. takoder.tti. je tlosti:uktt'odoabdesta.djeti Et-nn1tudi l/I09. porckroje hifi / A ' k r l r nL i L/r. 5toje. ljada) i Ebu-Hasana Malikija (rj.veö su rijeöi EbuHurejre. prao svoje ruke sa dijelom nadlakticai noge sa dijelom potkoljenica. Zato. IbnBettala)o konsenzusu islamskih uöenjakada pranje preko lakata i ölanaka nije sunnet. da seovakoabclesti.ale AllahovaPoslanika. 3/l l3/250. sallallahualejhi ve sellem.dgu\o o'Linok:r^ i m r m\ e \ e .i/s uhati.1 r'6Muslim. abdestio a zatirrje rekao: euo sam "Do.r/' l8 I lo i. ili Ebu-Hurejre. sallallahu alejhive sellem.rrr. sallallahu alejhive sellem."te6 ukrosi rjemika(n^ S\rdnjem clanu) tlokle t'r Vidjeli: S?/rriSdni/. 1% v. Ovo. Konsensuz kogx nävodikadüaljad." Ibn-Bettal i KadijaIjad kazu: 'Islamski uöenjaci se slaZu da seruke i n viie ud l kalr r ölanaka. | /22t-222i komcntr lj^d^ na Sah ihr M ßtitr. 124.To potvrduje predaja koju biljezi imam Ahmed u svome "Musnedu".Kako smatrati to rniSljenjeispravnim kada je oprcöno onomelto se prenosi od Poslanika.prioritetnije miSljenje. upotpunjavajuöi svoj abdest.''res Ako potvrdimo. dakako. sa ispravnimlancem prenosilaca u kojoj Nuajmb.stoji dodatak daj e praoi nogcdo koljena. i Ebu-Hurejre?l"re] Nema sumnje u ispravnostrijeöi imama Nevevija. sallallahu alejhi ve sellem.

Vidjeü:E _rpti._11t.Vecina pravnila to smarra obaviznim. Et Jevaküu.1t22t._tuhuru. "i... kare: prenos je dobär.Ebu-Hurejre koji prenosi ovaj hadis. str.Lanac Rllij" uJ te. . rn-ii"i"Äi Es-sethut-nuntia.r...-"iio .r&l habir. D gi hadis. v4l(--420 i l\ugnitnuhtadL rlt'74-115.'-U opisu poslani_kovog. y. .116/24...2o lslamski_ ]rienjacisu se raziili du t. sa rukama. Et-hidaje.nua. marlkljske. Jt4| (Dusukit. t/2t]'-2t8. Et-kavaninut-I"Lhiij?. tA5 i Halijetu lbni-Abidin. Hartzrbn_Hadier Pn:Eliselb€.i!. nUlUSAi.. LLtns a i U l t :!t3i. sn.2oa {osim imamaZuf.ine. praosvojeruke . Tehzibus-sunen. 1n49.letorn . Fethur-Ban. . lt}s.t v toJeU: "3 Ei-scrhut-/'?bi.79-282. ^' vidiett Sethu Sahihit Buhari. -. EtJurua. l/11'7.rli"U"t " "fäil ve sellem. t/6. | . UgO-Et-ned. uzimajuöi abdest ljeti.kebir. 3t2ts t sy"ut-vuau.vesit. 3t2.id-jen:El-mebsut.U "do" lakatai ölanaka. rßa.-'eiri_ Da\. . '"' vidselli Lz-zehireh. ajetuje doila naredba za pranjeruku i nogu sa terminom. .Scrhuz-z4k?si.Nafia do ispodpazuha. Medutirn.uöenjaka hanefijske. Ul2. 25. sc'..ila. sij"t". odi Fl'dzaniu h ahkonit'Kutan.tt24}. Ruhut-neani. uda.je obau"rno pranie laktova . i*" "ea"ial" sarUsKe:"rzrazjte vecine.It Ovo je poznatopravilo kod hadiskih struönJaka . '' vidteti: El-havit.^^ '... '- u r.nueeJiu obuhvara rukuod laktado vrhovi prsriiu.'" obnuhrara i p3nj: iakÄ jer one u jeziökom znaöenju l* -.. Vidjeirl:Iatamul-muyekkine.u. Ei sthut-k"bir. uzimali abdesr."u.too p^odtakrica u le. .Dakle.navod i seda je Vjerovjesnik.aoUrirnji *iii"^" N*"r| i ir^"iää.24. I /4lll l5 i dnrgih. nt vidjeti: Lßanut-areb..uaa... Bedaius-sa@ia. El. u2t6.'' prenosi"daje lbn-Omer. )t45j I El-kavaninut-liLhiic. srr._1..lmam TiImizi r hafiz Askatani ovu predaju smarajU rspm!noft. pnpadajurukarna... . l/s7l604 i Ebu-Ubejd u . stitan ovorne.nlf-eltala . !!"ti. El-ihtijar. sallallahu alejhi ve sellem. abdestau nekim predajamakod imama Tirmiziie.oirt'"!! t/tbJ. t rö.ila"mole znaöitii._ .zakljuöioie iz niesada ." i hanbelijske.2o2 O"" i.a prenositachadisa najbotje ra_zimije :lT :"*".t-devani."o pravne lkole. nJegovo znaöenje. |. 3/554..vi2. 'M U.^. i taca .ra).. piehks .prao podlaktjcetri pura.

.dn ro p . pitanjezakljuöiöemopredajom u kojoj se navodi rJa je Osman b..r. tllr)t. t/)5. o DJrekulnl u \vom rrr. A n u l n n a k t d ./. / . . po.jll.[ .hin Kut.t / \ 1 7 .. oprao 'ro1e Iice.!." /. p l r t n i h : d i s i o pranjuruku do iza lakatai nogu do iznad ölanaka. ' O v o i c m i j l i e n j e\ c r l i l c k ü r n e l H l o r r . l/t67 ztl-vidjeti: EI .1.r poromnrke. 1117.. i rj. I L .nome ko ne porare sn rar 'u Medutim._r.t:tehi.e abde:r . Et ihtiJlt. _-:. Bi.I t t n t . t r . ] r r .hnatu lbri R id. str.stnuia. u r i E a t t .. vßn.n prenosilncaje dobir.)ito znaöi:.zrr Imam Kurtubi kaZedi se u vezi s ovim pitanjemnavodi jedanaestmilljenja. ." Sliöno ovome prenosiBejheki..lmam BedruddinAjni tvrdi clapo ovom prainom pitanju ima tdnaest misljenja. lto znaöida ne vnjedi rla\u. { q 0r o t r L .rrl Iöb-U-. / r . st. pokazujuöikako se abdestioposlanik.. glavama svojimpotarite". / r r ' p . -Ovo Affan.t?0 H:Ir/ L Ltt t.iht. orome . . ' .Et-t usri. \ .h. r . t4. t / t 8 1 . / .-u Potiranjeglave UzviSeni Allah kaZe:"I po glavama svojim potarite. t . Oro je jedrnsrr.Ovoje sravuöenjaka hanefijske pravne ikolc.. Lr-h\htt I t1. . "" yiqei.rrrVe6ina trVioeI|: l i .nt ü ahkaDtit Kut . .lamskih uaenjalr.H 3 J z eu r F1lt tl Büur.taietLtl x.. salall.nt. .St. Et d:ß tü li ühlaü'il-hrt ot' b ö\.. r L l l L j r ö ^ vidteti: ! . t .. Mukad. f / .rr pr'erh. razumijevaju daje obavezno potmtisamodio (öetvrtinu) glave.) Potiranje glaveje elementami dio (rukn) abdesta. tt. ' n ' t K r .t r t J l x r : o . .58 i Haiijctu lbri Abtrtin.ojstpaQosfaniLnog. . |/222)23. v r r . l/93/255.- q7 - tj.Pol\rda KuIana. | \rt (-/e L. / t / . l/6r). l 1r"1tJürtt. i . 2 / 2 5i l b n .rrr Neki islamski uöenjaci iz "Femsehu prethodnog ajeta: (. 6. a \ i l .' (prijevod znaöenja El-Maide. sa[faffafiu a4fü ae se[[en+. t .sa lakrovimr i r ö l a n c i m r .6/89.hu ateihi ve rellem. f u r u a . u predaji od Dzabna ali sa slabim lancem prcnosilaca kako tvrdc: Ibn-Kesn u T..ihzenji koli dio !lave je obavezno potrati. j.:r dijelom naclllkric.+ ' . ^ . . Redaitß. .I po bi ru0sikum'.r. Et-hi. m e n u li i. t \ . 1/13.tai. kadaje. t/t75. r. I t . . Itaiijcttn Tdhtari..laat.ntit A. " Vldieti: EI bekaie.loie\eli13ril. . d j e r i :S .. "" V .

t/60. El-hatil-kebir. od Ebu-Davuda.naslovio cjelinu:'?otiranjecüele ". lr66-t67. t. je potrati cijelu isto tako. I/lbb.zbogrijeöi Uzvisenog Allaha: po glavamasvojim potarite". E\-nedZmua.bif. Et-isti. (Prijevodznaöenja El-Maide. lll\liSubulur-sclam. Haiiietud-Dusuki.pa kaze Uzvi5eni:"Femsehu \. nanaza pravnika safijskih jer se kaze daje dovoljno porrari samo nekoliko dlaka./rtl. .e da jednogdijelaglave. MuRnil-muhtadi.-. tt25t. 'rs Vidlerr:Ei-trfr.''" Vf"tuti-. '^ \ idjeli: Zndulnn d. I/124. l/224. zehirch. kao Stoje obavezno potrati cijelo lice kod tejmmuma. '13 vidjetl El-Mesail. El-mueni. 25.Oni to ovako dokazuju:Allah nas pouöavakako da uzmemotejemmum. El-fevakihud-de\)ani. 4g ffiW.. Serhuz-Ze rkeii.3.Et-insaf. obavezno glavu pri u. '" Zbogobjä(njenja !idjeri: I4sin Kur'a il-A. dovrsiobi potiranjeostalogdjela po kapi (pokivaöuglave). l/gl."7r" Sejhul-islam [bn-Kaiiim tvrdi: "Nemanijednogispravnog hadisa da se Poslanik. 1/t61.Ko ka. t/81. Metahibut'dZetil1136'7.329. Keinir-Rahman.kar. sa{k[Iafrudfejfüoeseten.2r6 Ovo misljenje 'o veiina zastupa malikijskih'" ihanbelijskih pravnila.) U ovome kao i u prethodnom ajetu upotrijebljen je prefiks "bi"."21113. 1/ l4't.|5t. Da li to znaöi da pri uzimanju tejemmuma trebada potiremosamomanji dio lica?2r5 To niko nüe rekao od islamskihuöenjaka. je 6.El daaniuliohkanit Kur'an.aietr: et-nua"'""etu1 kubra. od Semsuddina b. | / l'76. Ako bi pohao prednji dio glave (nasijetun). E. t/190.6. Prematome. El-kavaninül-fekhijje. l/430. str.st. Et lesit.ograniöiona potimnjejednog dijela glave.1191. tlII4.r govorio poliranju pogretno sh\atiokuaansLu porulu iz ovogaajeta. kaLe: "Miiljenje o obavezipotiranja jer u Kur'anu cijele glaveje ispravno. Naprotiv. Et-kaji. sallallahu alejhi ve sellem. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje u "MedZmu'ul-fetava.l/t10.. Ei-ierhul-kebn. od Cdmrrüri Ls-s?thutnnuntla.r/141.t?jj./ t. nemanistaito upuöuje na potiranje samojednog dijelaglave.ovaj ajetje dokazkod uöenjaka koji kazu da je obavezno potiranjecijele glave.i glave. laloder: f/ re.im 2t26. t314/42. "' V. zbog idenriönih dokaza. !i'Vidieli. ajer(El-Maide. t/tq0. $i.! svoja potarite". to smatra Dotiraniem. Kudame ' S€rrxz-lc. Potomje imam Buhari spomenuo rijeöi lbn-Musejjiba:"Zena potire 'ra yld[erl El-umm. ouo misljenjenije jako.t/21't. 1/219."2:o hnamBuharije u svome"Sahihu".str. 6/8'7 i Teisirul. Et-nunteka.i) Stoznaöi:"I lica bi vudzuhikum"./imanju abdesta.

c. Dailus V. 4l1s6trt436. lanciprenosilaca n. Malika u kojoj se navodi dio glavekao dokazuzimajupredajuEnesa potraoispod uzimajuöi abdest alejhive sellem. islamskog o samojkakvoöipotiranja. ciieluelav0.'..r. sn. Sahihil-Buhari.ad.str. 2l/14'7 l/131.J"4/. od irnama vidjerl Et nurtewenenrl '.d.471112.i'. t1-t Malika trl'."nole i sa dva druga ovome SIleno biljeze:lmam Safijau t/'rrn. r'a. sa ispravnimlancemprenosilacäVidjetii Ararur1?7lbn Uzetoiz djeli vetrt u r!.u oraj hadis " nema ove Predaje .iur-Re/z!k.ini.18i. l/'ll i u l/41 i u t/ ' rnedl.1.14 i Bejhekiü Ar.d/tä. sallallahu da ie Poslanik. S. slt.17. El r?din a.":7: "Svi struönjaci pravnik i hadiski struönjak Ibn-Abdul-Berr kaie: shodno prava smatrajuda Zenapotire glavu^käomuskarac. . 19 l Tenkihul aDten. qb. l/21.ti alejhi sallallahu Poslanika.djeti: Zartulln. l/124. "'gtu-lavud. 3/28 od imäma Kirmanija. '^ Vldleri:El-isti.e."22r glavukao cÜelu ghve.ka\ ll1'73.ojsna 49 t "Nemarazlike lmam Malik kaze: cijelu glavu isto kao i muikarac. Asa s-sahabe.l<'l lrneri u Dtuniul-bejan. predaje kao i druge Medutim.*. u Ei-"rrr' puta. hadisi Allahovog dvojbeda su vjerodostojni hadiskim zbirkama. stt. Dredrir 1. Poredisprarno.jeti::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.Drusu predäju ovih Et-nlusne(lu.ki Sliino o\ome kazaoie imamSafij.preöi za ve sellem. Poznati muslarac. Medutin. l/124. kekün srt./e"vere. lnn Ebi 5irbe.sa[[a[Iafru ahjfüw ffi aosfaniLwog.otUnN4un. l/h/b.ra.225 kape ne mogu posluZitikao dokaz Neki uöenjaci zbog svoje neispravnosti potirco lojoj .ie.n.Onx p-olire izene kod poliranja izmealu muikarca ' malilij."-'" razliöitim mislienjima da je dovoljnopotratisamoprcdnji koji smatraju Islamskiuöenjaci b.e na\odi daje Ibn-Omer pojricvaju predajom. t440. l/160. sa ispravnimlancemprenosilaca 1156.ova po prednjem dijelusvojeglave. Predaju Seida b biljezi lbn-Ebi Sejbett El'Musarnet'it uusilit'a sa spojenimlancemprenosilaca ll30l24l. sa slabimlancenprenosihca lbn-Mrd.\u\ ierodo\t. 14. hiljezi imam Safijl PIai prene.--' 'rl via. str.preneseni u najispravnijim kada se zna da drugi ashabinisu po naroöito irad njima slijedenje Tako se prenosiod Aiie. da je potirala postupali kao_Ibn-Omer.40/1.Vidjeti.amo prednii dio svojeglave.

sallallahualejhi ve sellem.nije abdest potrebnopoiirati koiu koja padamimo duZineglave. je hadisom se kaZeda b. Et-temhiü 20/123.23r Potirar{e po kapi U sunnetuAllahova Poslanika.navodese tri naöinapotiranjaglave.Bedaius-sanaia. uJ b.""Takoder.l/114. u vidjen: h-tenhit 2oll25. Zejda. sa izvorimau poglavlju ^ Tirnuzi. Setuu Sahihil"Buhan. I/39/13. 6/89 i lalaus-sunea llSI-82. zejd pretbodno je 2r ijdieti. kako seabdestio rukamapo glavi. kadaje pokazivao ". Et-lerhul-kebb. 11283. El-dZamiu li Semsuddina ahkanil-Kur'an. sallallahu Kada se sporninjepotiranje cijele glave.23a u vidjen: El-havil-kebit.Alo neki djeliCi ostanu^^nepotrani je ispravan po konsenzusu islamskihuöenjaka. ltrsg. M evahibul-dZelil. a spomenutje o pranjulica."' alejhive setlem.poöeopotirati od potilj\q ka prednjem vratio svoie ruke na potiljak. rll70.od lbn-Betta]'^. l/387. potirao cijelu gla!'ü. EI ßnzkaL tn6a. 1t63i El-kessaf.""' U nekim verzijama navodi se da je Poslanik. te potiruöi vratio svojeruke do mjestas kojegje poöeo. Ul65-r66.. "e ''lldjeri: Fethul-Ban.50 Pored ovog razilatenju svi islamski uöenjacisu slozni da je bolje i potpunijepotirati cijelu glavu.. El-istizkar. El-istizkal 11169. a sve mimo toga nemavalidne osnove.potomje potrao sallallahu alejhive sellem: Poslanik.El-medzmua. a zavriio je kod potiljka. lrlVidieti: El-kaf. Hadis koji prenosi Abdullah b. ts! sitiezega:eirericai amgi. Prvi naöin nalazimo u hadisuAbdullaha b.11433. Bidajetul'mudZtehid. time se ne misli potiranje takav svakogdijela njene povrsine.223 Kada je upitan imam Malik da li je dovoljno potrati samodio glave..lmamTirnuzi i sejhAlbaniovaj hadissmatraju dobrim. rlrr4."'Ovaj obmuti naöro potimnja glave poznatoje miSljenjeu malikijskoj gavnoj 3koli. r/'7. ll3 3. poöeoje potiünje od prednjegdijela glave. sallallahu alejhi ve dijelu glave. ll1. El-mebsut. Kndarne. Zejd u ko^me kogaprenosiAbduUah odgovorio je Poslanik.| /3'7 I . te potiruai sellem.

1/49.naredio Islamskipravnici su slozni da je ispravnopotrati cijelu glavu'33kao je ispravnopotrati prednji dio glave i preostali dio po kapi Spol j9 potiranjakose.Ahme4 5/275."'Darekutni'lff)0n21' Safiz t El-nusnedu' 3ll4ltn4. salla[ahu alejhi ve sellem. stt. i pokivaöu glave' {lahu alejhi ve sellem.Vidieü El'evsat' 1160' El'nuhalla' v\dje 1/412. i to u najispravnijim i drugih.. prenoseöiod svoga oca da je ro: "Vidio sam Allahova Poslanika. potirao po prednjem dijelu glave i nastavio !e po kapi. VLdiertFethul-Ban.. Mttsl]tra. da po svojoj kapi i meswama.1/441107. sallallahu i mestvana""' da potirajupo svojimkapama ashabima rm.öinio meshpo mestvama alejhi ve Drugapredajaopet navodida je vjerovjesnil. od Ibn-Gasile Sunabihija "Vidio sam Ebu-Bekra da pofue po pokdvaöu ot"nosi du i" rekao: je glave.Ibn-Hazmle ovu predajuocijenio ispravnom .twdi dasuprenosioci 3ß9' l/166. vlaj"ii' a -nedbnua rl4o} i sahihür-rue.lmani Nevevi i SejhAlbani je smatraju qJ*o. Nesai.-. 5.'3s Trcöi naöin opisuje DZafer b. str.Naime. sabiraöa smo prethodno naveli. lallallahu alejhi ve sellem.'' Drugi naöin prenosi Ibn-Mugire od svoga oca da je Poslanik. kao sunena zbirkamakod Buharije.'j. sallallahu alejhi ve sellem' meshpo kapi i po pokrivaöuglave.62205i Musßm. Arff. Muslima. nefu. 'Buhari. El-ittizkor' li ahkanil-Ku/a4."236 U Mustimovoj zbirci od Bilala b.Vedinaislamskih po pokrivaöuglave bj.SejhKasimiu pouzdani ovepredaje Et-nßshastt.saltaltahualejhi ve se[em. subulus-selam'Il91 i NejlüI'evta\ rl2@' 1493494'Ibnu ErMüra.38. Rebbaha stoji da je Poslanik. Et-dtumiu \ldtat:^ Medittu'ul-Ietava 2ll122 i Merutibuf idbna.29229."' Na mi5ljenje veöine uöenjaka moZe se odgovoriti hadisima rcsenim od Poslanika. ll28-29D2o i 226 il}'n-M:unzt' 1146'1 Ibn:Ebi-Sejbe i Fethtl-Bari' 11467 Munzir tvrdi da je ova predaja autentiöna.23.U49l146.Ibn-Bbi-Sejbe. Potiranjepo poloivaöu glave se prenosi od dva najbolja Allahova r postii! postanlta i vjerovjesnika. str.3ll42n7 I Etu-Dar"rd. El-minhadL' 618'7. da je Poslanik. 1. lt4l2.14.^z potiranja iakakaie da to nije dozvoljeno.

2ao Nakon ito je spomenuo ove predaje.nabudu.. Ebu-Tajjib Abadi. Ali.''?Potiranje po kapi.Ibn-Munzila5 navodi rijeöi uöenjaka koji kaZu:"Kadane bi bilo ni jednogvjerodostojnog hadisa od Poslanika.1l2oi 209.ir. lt172.kaZe:'Slijeditedvojicu . E|-nuhatta. 1/51/82.Aridatul-atuezLl/139. Nejlül-ertür. . str. 1160 I Fethul-Bari. Ahmed. 1l15|. Mekhul. r/28-291220 i 226 iIbn-M:unzir.a ispravnimlancemprenosilaca. Sevkani. el-Dzenah. A6 rirrnzi."'241 U drugoj predaji stoji daje Omerrekao:"Ko budesmanao-d-a po kapi neie mu poriranje koristiri kao öistoia. El-nuhalh. Mali-kar'l i Ebu-Umame. 9/67-68/8426. l/4t2. 3/151155/681.EbuBel. El elsat.Nebatekaie: "Pitao sam Omerao potiranjupo kapi. -. sa dobnmtdncem V ldletl Asarus-sahabe. 17. r/467/493 4g4. 3/80/4455. 35/132od Abdullaha. l/467-468.Ja poslije mene iOmeral'6i hadisa u komesroji:Alo seljudi j Omeru pokoravali budu Ebu-Bekru pulu. Vidjeti: E/.)/224 | lbn-\4unrir. 185.Na ispravnosr ove i nnredne ukaTäo lbn-Mun. Hilijetul-uleruj.kako se EI nueniju ll34l. Ibn-Madte.ctlatu.'aB /1 lbn-Ebi-Sejbe u E1. Allah ga^ ne oaislio.t /17| . pa je rekao: 'Alko Zeli5-potari po njoj. tl t'72.laloder. EInugn| 11340 341. 15-16/49-50. '$ Vidjeti:El-nesait. Medlmu'ul-fetat a._ -' Muslim. o ovom pitanju po kapi ili pokdvaöugiave) to bi bilo legitimno öiniti zbog hadisau kome Allahov Poslanik. El-Evzai.IbaMunzir i Ibn-Hazm tvrde da je ova predaja vjerodostojna. N?jlul.l/l8qtj8.st. 5/382/23293 i sßa5nn24. (potiranja sallallahu alejhive sellem. Ibn-Tejmüje.Citiranupredajuzabiljezioi imam El-Hallal. Abdil-Aziz. Ibn-Hazm. Katade. 1/139.od Ebu Davüd^. El-mesail. lbn-Hazm tvrdi da je ova predaja prenesena najvjerodostojnjjim putem. Hasan el-Basri. Ibn Fbi Sejbe. 2/60. Telüibus-sunen. t\hmed.. a ako neöeS-ne mom5.M usa nefu. ut Vidieti: El-eßüt. EI insaf. Ebu-Derda.€yrdr.sallallahualejhi ve sellem.str. . Omer b. IbnKajjim. 1113.-na\odiu ^ Abdur Rezrak. Hakim. Davudb. l/468469. Vidjeti: Ardrar-ffrare. I/408/4ob. prenositaca. Dredaje ie imam H mn-eritelte. Taberäni. prenosi seod Enes b. Ebi-Vekkas.Zehebii leih Albani su ovaj hadis ocüenili ispravnim. 2r/108-109.| / 139. Ahkamun-nisa. Bidajetul-ntüdZtehid. .l/467.Vekiab. 1/r'73. ztzZOnggZ.I/2.'/biie napravom Ovo miiljenje zastupaju: Sad b.t/468/4qq. 2/58.Avnul-mabud. tt209i Avnul. Ebu-Sevr. l/2ol22j i lbn-Mun7r. '' tbo-lt-t EI nuhalla. Imam Hakim.

'" Yid)et Me. potiraosvoju glavu tri puta.a a[ejfü vese[qq-. Ä-0lbn-Ebi Sejbe.tD.2158iEt..takoder. -'.ltnt r.n r o\e fredrieie. \/1'll.kaze:"Ummu-Seleme svojeglave. 1/2Ogi Ei.r.?re Od majkepravovjernih. 11196-19'7."* ito je svakako sigumijei preöe..aos[anifun'og.i?thutnurti. kater "Jednuod ove predaje (o dvüe potimnju slave rri pura) Ibn Huzejme i drugi su ocijenili vierodo"rojlom.Imam Nevevi je dobar.. O!r preJ. nemarazlikeizmedumuSkarca i Zenepo ovom pitanju. U111.r mnoirvo verzija dizu ovaj hadis na l/434 kaze: 'L. r/24l22r i Ibn Munzir. '" Vidieti:Ä1n?Jaf l/185186 tn Viai..laima.":'r Ovo upuiuie.a ona to ne bi öinila bez Poslanikove.rs5 w VidJeti: Etniud?iv ?t|t-kubkt.rsr Postoji razilazenje medu islamskim uöenjacima oko izgleda pokivaöaglave po kome je dozvoljeno potirati. Dobrimsu ga. tä r"n. l/468/389. l/345.lli lus. sa[[a[[aiu Spojsn.Jr i\ ! Jcf ih\Jrlj .lam u najmanju rukuocijeniodobrom. ocUenili Ibn Srhh i Ibn Mulekkin. r-a. t/l Iq. ^" Ebu Davud. .Et ü halla.. sallallahu alejhi ve sellem. Llajeo!u predrgu rcjhul-i.t/103-104/294 i Drrekutni.lrrgi krr1. analogno mestvama ida potiranje ne bude duzeod tri danaza putnikaijednog danaza onogakoji se nalaziu mj€stu svogaprebivali5ta. l/96/301. dozrolc. Hrfiz Ihn Hadzeru El-Jänü. Vidjeri:AVhL//r.od dr. LanTpreno.r bude drupi..11319. Yldjerl El-iola . Potiranjepo pokrivaöuglave kod nekih uöenjakauslovljenoje pokivanjem glavep punojöistoöi./Iildr'. Ummu-Seleme.Beiheki.prenosise da je potiralapo pokivaöu svoje glave.rc prenosilaca stepen vtercdostojnosti. Neki'' uslovljavdu da pokri\rö glave podrezan. trkoder.Ahmeda Omerila.r50Sejhul-islamIbn Tejmijje.1.ar.r. a Uzviieni Allahnaibolie zna. Potiranj€ glave vise puta Od Osmanab.sallallahualejhi ve sellem. Neiltneüat.. nakÄn ito je spomenuo je potiralapo pokrivaöu ovu predaju. Ailäna se prenosi da je Poslanik. 53 t Takotler.t.l/23/98. lllgl lg5..ui{in .hJ.il.ttltkatt.

1n55. Bidajetul-nud\ehid. tt82. pa kaä da je opis prihvatila ove predaje.Ko Zeli dokazeveöineuöenjaka neka pogleda: hanbelijski'6e "El-hilafijjat".26? malikijski'6s i pravnici. Ovo misljenje zastupaju hanefijski. Metlutim."' Malika daje potirao glave tri Atbani kaZe:". w vÄjeu: EI-hitafrjjat. 11305.ve sellet4 tamaza Prerosi se od Alije u opisu abdestaPoslanika.MedZmu'ul-fetava. * tn-tUuaz". Betraius-sanaia.!1124.1169 i El-ihtija\ Ul3. potirao glavu dva puta. sallallahu alejhi ve sellem. Ez' zchirch. 1t93. zn yidtetli El-mebsut. a vidTei. 2l/15..telhisul-habir. od poöetkaglave do potiljka raöunase jednim. U293.11163. El veur.i. BidajetutEl-dZa'niu li ahtunil-K r'an. l/60. "Et-tuhur".da je potiraosvoju glaw tri. El-insaf.tehid. s Ibn-Ebi-Seibe. Aridatul-ahve. 1165. 'n vidietii El'irriziaa r/168. r/144. a predaje koje govore o potfuanju glave jednom. str. bez lancaprenosilaca(muallekan)." Hadis biljezi i Ebu-Davud . l/3gl-392ßao. xt iiaied:renanui-ninne. t/217.t E|-mugtti. z6e yidjeti. sallallahu alejhi ve sellem.. ttt88-189. Drenosilaca.puta.260 idrugi.:62 fbn-Dzevzi.l/56. I/150. tflO+fZSZ. a nije natrag drugim potiranjem. l/146/357. veöina islamskih uöenjaka'66 jer ih smatrajuiznimnim.256 po glavitri puta. 360-361 b. l/13.sallallahu alejhi ve Prenosise od Enesab. Serhu Sahihil-Buha'. l/25. n V. r.l/82-83. Ill3. i lbn-Hazm. sellem. nisu opreöne i ueöina potire i ovalo. br viijeti: Tent<ihuLlahktft. gt. .to je ispravno(potiranje Sejh Nasiruddin puta).2ln5. ukna.odlbn-Abdul:H. od lbn-Bettala. sa dobrim lancem Vidi€ti:Ärdtus aahabe.e: "Lanacprenosilacaje dobar. El-nunteka.^mNeve\]D El-nedrnua. iako su je da se ponekad ovoj verziji..2172-13. El-kaf. Hiliietulmud.dier]n: El nuhaLta. El-insaf.Mulnit-nuhndi. Od sunneta mnogobrojne. l/431 ka..adijaiEt. U85/263 i drugi sa ispravnim lancimä 266 Vidjeri El-istizka\ r/168. U163.tj.l/23l140 i lbn-Munzir.6189. od hafizaEbu-Ubejde "u n"ircU.265 neki islarnski uöenjaci su ih protumaöili kao jedno potiranje. Darekutni.stI.'6l imam Ahmed po ueenjala safijskepravne skole. Sellama.)6] Sanali2fl Davud Predaje koje govore da je Poslanik. prenesen u brojnim vjerodostojnim hadisima.ln. w v idleri: Subul us-s?lanu. abdesta Poslanika. El-umn. ^' v tdlle]:Medamü ul-fetava. l/lll-flö."2'3 ovo misljenje zasrupaju imam Satija2to jednoj verziji. u kojima se navodi potiranje glave samo jedanput.

* Vidjeti. Rahevej kaze (vadzib). Imam Ahmed smatrada onaj ko namjemo potiranje ostavi usüutrebaponovitisvoj abdest.:g* 55 1 l/305-339 od imamaBejhekija. 1/ 153. Selmana. t/\2Oi Keiiaful-ki a. od lmamaMugletäjr.Ovaj stav zastupaju uöenjaci. Potiranje uSiju Islamski uöenjaci su sloznida je potiranje postupati uSijulegitiman je da to bila stalnapraksaAllahovog Poslanika. ''' V."" je i iejh MiSljenje o obavezipotiranjausiju odabrao Albani.Tashihul fitnta. nisunikada ostavilipot anjeuliju pri abdestu. 1/l4i EI benaje.'''Veöinanjih smatra daje to sunnet ida ne postoji obavezi njihovogpotiranja. 11263.-Ze*eii. 1A46. El-ihtijar.'T' dahjske'Tr i. Et-te'nhi." "Zadul-mead"1/130i od Ibn-Kajjima. l/442 i Mugitihnkhto.11213. 14/45.ili neko od ashaba.ll \'75.ll2'7j. 1191.25i Mevahibul-dielil. Sttqjstpa saffalIafiu a[qjhive. ."Ialaus 2U75 od Ibn-Tejmijje.Scfiu.Metlutim.Es-silsiletus'sahiha. . i njegovih ashaba. '74 vidjet| kart. 18/225. sallallahualejhi ve jasandokazo sellem..:?r malikijske. l/81-83od Tehanevija. 37. l/88. sunen".i ako se namjemoostavirreba daje potiranje u-i_iju obavezno ponoviti__abdest."Medzmu'u1. ll116. a UzviSeni Allah najbolje zna. Hasana "El-evsaf'."' Poredovog razilaienja medu islamskimuöenjacima najbitnijeje napomenuti da Poslanik. t70 Vidjeti: Meratibul idZna. srr.Aostanifuno.'''Ishakb.. a najboua uputaje uputa Poslanika.El vsit. sallallahu alejhive sellem.-. El-nedinua.li l/190. l/351.fetava. str. l/12O. Ehnedinua. r7s Vidieti:d-nesail.ehirch.djeti El-havil-kebir. nr"Vidjerl Bedaius-sa aia. i ma. po jaöem misljenju.sa opaskama iejha Meihura b._ Hitjetut ule " Vidieti. sallallahu alejhi ve sellem. neki uöenjaciidu dalje od toga pa smatraju potiranje uSijuobaveznim.t. "6 Vidjeti:tl-"'rda 11405. srr. Haiijenl Ib i-Abitlin.uöenjaci hanbelijske:7a pravneSkole. od Ebu-Davudu. t/395 397 od lbn-Munzira. l/350. E. SerhuSunenilbni-Mad:r. v168. hanefijske. El-kayaninul-fikhijje. t/r'75.

lll7b.mead. I/ll2 Posrupäk tbn-Omera bitjezj imam Mätik u Et-nuve i. potirao usi sa spoljainjei unutrainjestlane..u drugoj predaji.takoder. v|6 i Hasijrlut Tahtatt.I3 )O ve selfan. l/249/s27. Et havit-kcbt. lß2. :3) Vidjeti: l. v djetl A r idou l -ahve zi. vt 32. I t66. -_^ ''' Nesai. uzimaonovu vodu za potiranje uSiju (vei je potiraosa onim tlo preoslane nakonpotiraniaglave).3" pravnlci.dZctit. lbn..et "Lamc prenosilacaove prejaje je vjerodostojaniti dobar.Uzimanie novelode jedinoseprenosi od lbn Omera. vt20-t2t i EI-n?dinua. Hakjm.Vidjeti: j€rÄ.ramaza Naöin potira.U337.. Datln'n. *.Ebi-Sejbe idrusr.^Ihn-HddzEt Jedobrim.r S neni tbni-MadZe.Vidje0preüodne izvore. '72. ImamNereviu El-nedbnua.Tirmizi.2?3 Ibn-Abbas.". Vidjert Hutasatutahkan.tmam Taberi ovaj hadis smatraispravnirn. Mctahibut.sliaan o\ ome. sallallahu alejhi ve sellem. ^" Vidjeli Zadul nead. l193-94. Ebu-Davud. t/l11/316.ocijenio . N€vevi i SejhAlbani ovu predajusmatrajuvjerodosrojnom.ni.zs' '?8 Nesai.rrif"i. Ibn-Ebi-5ejbe.pabi kazipßrima potrao unutrainjost usüu.ii.u kojoj opisujePoslanikov.U43l102.a palcima -sporlasnlost. Imam Timizi kaze:"Veöinaislamskih uöeniaka smatra da usi treba potraü sa spoljasnje i unutralnjestrare. I öJ. tbn-Madze. Tah^\j " S"rnh ^"o"i. Bejheki. kaie: "Ovaj hadisjedobar.1/410."28u Ouo mjslienie zasruDaiu hanefijski.\tt. l/146/358. v3it i Haiuetud-Du\uki.. lA4t.)82 sal4ski)8r i hanbelij"ki.krkesi. sallallahu alejhive sellem. l/90/282. lancem . Ul35166. lll l0 i Sahihu Sunenirrirmizi.'. lt27O. ^. Kestalulkina. I-".Dja usiju Od Ibn-Abbasa se Fenosi da je Poslanik. v ßteti: Seüu/. vt60 i Zadut. l/3'l.tt4t. u Lt-klhilul-habiru. saispravnim prenosilaca. t/I2r-n2nj\. uz7l1t7. t/12it36. hadis.]darr.zs' matikilskl. kaj. ^' Vidjeli S? u Jerihl-kAdn ll27-2a..-.vidleri: EI-umn. Darekurni.' Ibn-Mulekldn u Hlrlasatut-bedil nu.. lbn-Mrd/e.. sallallahu alejhive sellem. r/25/t't2. Da li seuzima nova voda za potiranje usiju Sejhul-islam Ibn-KajjimkaZe:"Nemanijedneispravne predaje da je Poslanik. abdeslkaie:. Bedaius-sanaia. "*.. tlt31.

j^öeje i prihvatljivije 1'rr-r"/11rr.L o r . selaD\ 1193. t/t4.kaZe: -ih potirati zajedno sa glavom bez uzimanja posebnevode za njih. od lbnAbdul Hadüa.:3eDokaz tome je hadis u kojem Allahov Poslänik.:./x..Iprk. lmam Kattan i tujh Albani ovu ptedaju ). Ibn Munzira. dvanaesl najpoznatüih tabi ina koji . l/24l161. tltoll:os i ocijenio ga je ispravnin. Tevditul-ahkant l/180. ts-rihi1. Be(laius-sanaia. I l4l2.4 ll35] od imrmr Muglelaja. "' gtu-lavua. Zeida da je vidio Posjanika.saru S 'rcii Ebi Ddtd.Tultknt ahr..168 372. 1141811952.tt2t3 | Haiij. Ed darfe. Vidjeti:. l/401/395 i Trhiviji. spor se vodi oko hadisakoga biljezi imam Bejheki od sallallahu alejhj ve sellem.21421i a3Vidjeti:Z ! ri/silerrdla itl. l/ll/2s. 21. sa ispravnim lxncem prenosilaca. 11154..1e daje hxdisneobiaan n?di ua.letl. a Ibr Dekik el-Eaid.'\e \odea da mttnrjenadena usijuuzimanlem Naime.tt. l/92.1'r". 1226/119 (Er rcvdul-bessam). 5/'58/).i.171162.1/166/1114.":qotj. Et benaje. Vidjeti: Rülrsulltknttl. mimo vode kojon je potrao glavu. Ko ieli vi:e o doküima vjerodostojnosli navodi se kao-rleöi Ovaj hadis. l?a. od in1an1a Müznira i EIa üsa'trct.sa affafiu afejfiive se04!SvojsnuQosfaniLwog. ll8l90.aslupaju miiljenje da uii pnpadajuglavi. lbn-Madze l/1. str.l/103/320.t u l / J 1 8 . Subulus srt 36' Tlhiet -ahte.B e j h c t . Et-ihtijot. 2/115.t.l/l16 l2l.od Ebu-Ubejda b. l/130.)--.tu lbni Ab iI..u Telkihul-kclaDt. nuket ala lbni Sdktlt. 21 . tll1t/294. Nejlulei'ta\ \/161.kod Abdur-Rezzaka.aletl:'.SerhxIc lil Kadir. "Llii ptipadajlt g/ali. Ibn Omcrä. D t u ( k u r n tr/. l/1o1-4o2.119. 8'vidieti. polirxnje n.t. .Ahmed. Merkat nelhtih. St' ü Sr eti lbli Mdtr.296 i El . i Ebu Müsael-Eiarija. Vidjeti: t1€frd/. I n s / J 1 l b n . Avtxl Dnl. slr.Tahrüw aLatitrarcb.81 82. 1 / t 5 r l . r. Isto se prcnosiod lbn-Abbasa navodi Ibn-Munzir U24tt58i 160.dailc.Ibn-Ebisejbe.ul.n. 124.tdis:r neka uporedi t/ ovoga 17. h.u. | /t)| ..iü.1124-25.. Darekutnija.'trs-rrlrlra.od icjha Mubarekturija. 11263. str. Hatib u Ää4.6/380/3. koji upucuje t\rdi: Ne znrm nijcdrrn Sejh Mubarekfun ' zamierka./. takoder.tusamef. trcba iallallahualejhi ve sellem. "'ae. Temmam u El fera .. lbn-Hadzer smatraju ispravnom. l/132."' svoju na uzimanje nemaniSta ito obavezuje SejhAlbanikaZe:"U sunnetu vodomna rukama uiiju. Il28/122. kakouzima-n_ovu vodu za potiranjeuiiju. l/1. Sr/. Abdullaha b. kao takav nije pdhvatljiv. 132 133. ( e i ht. 2/424i Es silsile tus'ahihd. 2 . 1| l2a.od ]bn Ebi Seibe. l/128/37. l/101. M tt. 57 t nr haLli:. Tirmizl.. vei sepotirupreostalom novevodeza potiränje zastupaju uöenjacihanefijske Ovo miSljenje nakonpotiranjaglave"'oo pravne ikole. Teikihutaahkik. i SaDinidobrom. ELehodiv tl.i. r s niim se slotioNcvcvi u E/i izniman(irz).Vidjeti: t/ ers. r" v.1."' 86 vidieri: Tuh\eht-ah\'?.r. Sell!m. sll/ne'i Ebi Davrl Ul\l. 1/tt6.

Serhu. sallallahu alejhi ve sellem:". El lelt. 1/lO2-104. zu YidyLi sunenun urat.Viöjetl EI-havil-kcbir. jer Jera vodanekorisrena. r/36.: Ha:ijetu tbn^ridt4 1/263. n[. 1/r17.i mrogi Safijskii'' pravnicismaüaju da je potiranje vrata legitiman postupak.160.3/360/1078. l/343-3491h^fiz Ibn-Hadier n Et-telhisu... 5g \-EinLLzi&W. 74. nanaza Medutim. l/10. imam Nevevi u tlnedi. 116. lll'75.2e4 Veöinaislamskihpravnika2es smata da treba uzeti novu vodu za poliranjeuSiju.1/414-415.El-n?d1nua. 1D68 i Haiijetut-Tahtay4 srr.alkhu abjfü pesellen. 'e3 Nesai.imam Mugletaju . hanefijstihutenraka _-_ "' Vfdretf:Aly?sir ll88 i EI-medrnua.Vidjeti. od rbnRedzeba. 11358.imam Darekutnin Es-Sunenu. tr4(Sindi iSujuu. 11443.od Abdullala. El-insaf. lll47. Vidjeti: Et-telhisul habir. MuBnil-nuhtada. 1r7l148 i lbn-Hibban. 27195.Zerkeii. El-kafi. Ul5. U488.3.mebsut. lzrazila veiina hanefijskii'. lDTOi ^4evahbul dietil.Et-ihtijar."'e3 Na osnovuove predaje imarn Nesaijenaslovio cjelinu:"Potiranje u5ijusaglavom". uöen Onaj ko uzme novu vodu za potiranje usiju njegovo potiranje öe biti validnopo konsenzusu islamskih uöeniaka. ll 133-134. Ibn-Huzejme. n vidjeti: Et.ierla Sneni lbni-MadZe. '. 1t88.nua. Ul32 i Sahihus-sunen. '"' Y1dß11: ELnedznua. Haiijetu lbni-Abidi . l/r2l i El-keiiaf. Bedaius-sanaia. Vrat se po misljenju porirevänj\kimdijelomprstiju. str.. Ibn-Huzejme.11443.Serhu fethil-Kadit. '% Vidjetl El-mesail. ltl20. 1166.tou saflski'ot i. !% Yiilei: Ez-zehireh. rl43.2ee Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanju abdesta Islamski pravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja.hanbelijski"o jaci.potom vodu i potraopo svojoj glavi i uSima..Ovo mi^^sljenje zasrupaju malikijski.mnogihadiskistruönjaci su odbaciliovaj hadis.rl13s-136.'e' Ova skupina uöenjaka kao dokaz koriste i hadis koga prenosilbn-Abbasu opisu je uzeo novu abdesta Poslanika. Tashihul-Iutua. po jaaoj verziji. takoder'IaknruI-knlaid. It90. t99yidjeti. El-nugni. Ibn-Mendei iejh Albani ovaj hadis srnatraju dobrim.302 Veöina islamskih uöenjakasmatra da :e1 lzmedu ostalih. 3ü Nakontogaserazilaze da Lije ro sunnet ili etika(edeb) abdesta.. . 1/431102.

| / 112-173. Zbog togaje irnän . M Viaieti:ti-nusni. r'1Ebu-Nuajm ove predaje ima ArLr b. i Vidteti:titrurije. Mugnil-nuht. Ebu-Tajjib ^bli. sellem.al'le. es21/16 I Tnlinits-satnh. stt. stf. Irnäm Neveviu E7'. !3 viiletr 2ll7. 1/464-46s.1a . od Muhammeda Savvafa. 5/32716368. ! Atrü üabü.tiir'ut-Jiftr'o.'0 Ovo je jaöe miiljenjeu 5afijskoj305 i hanbelijskoj306 stavmalikijskihroa uöenjaka.net':ut. od Ibn-Ka. stt."' potiranjevrata sunnetom kao dokazkoriste Uöenjaci koji smatraju jer ne predaju koja. pravnojSkoli i stav nekih hanefijskihroT uöenjaka. 5/254. Io Vidieli: Aurr/ . t/r32.e.satfttlIafr. Arnutnabud. 1/161 1 Fen^. uctf:rnt ul 1c'dra. Kab.d lbr Tejmi e. tt152.imamNev-evi."t'zauzdan A! Yiöjeri: Me(riü\tt'lena. tvrdi: "Ovaj hadisjeslabpo miiljenjo svih je doila sa dvr puta. 2/115.neie biti sindiirimana Sutlniem danu. u e/rbarzarrdldlr. 1/61. Keiili Jntu. a u drugomLejs b. Ebu-Tajjib ovosmatraju Sejhul-islam Abadii stalnikolegijzaislamsko misionarstvo. Scrtut:-turkaniala nuhtesai Halil. Musarrifa."t-iktit. t/1r8. Sevkani.' t/i61. Sevkanit Nejh -e\aa\ l/163.str. rekao: "Ko bude potruo tvoj |rat kada se abdesti. El-bidar tjel-nuhtlesat.rro To ukazuje da se radi o klasiönom a on od svogoca. je predajakoju potiranjuvrata.jjima i Takibut-teh. A'viÄiet: zaautncia.U jednom ima Musaffif b. Tahavi \ Se tul-itrcani..t/131. Et-nertlua.utut feta|a. Sejhul-islam IbnTejmijie kxze: Nemr nijednogi\prirvnoghadisr dr je Poslanil. 253 2s4. Syojstt:a 59 t jer nije utemeljen. Bejheki.Ibn Tejnij. r| gtu l91180 ?s/301/ls95l." Ova predaja a drugi nepouzdan.ib. 1125717533 l/14716382.2/212. potirro{\oj \ral pri u."a. sallallahu sellem. lauua.O I St'hü tttit-Kudir lllo l.a.Ahmed.l/32 idrusi. i kadabi bila ispravna. I/381. l/30/l18.u akjßieese{ry Aos[aniLwog. a biljeZe imam Ahmedi drugi od Talheb. 63'7i Fetdral le./imanju abde\n. 1/152.edi. 21t6.. tn' \nier. ä on je läZov. 1/go.. Ill33 i Haiiietud Dusuki. od Ibn Had. rN vldjeti: Er-ra.€. Tabemni. Prvi je nepoznat. vjdierl: Lisanrl.abrd. Amr b. u :unnelu.lirc tid-dAitne..EI insdJ.1nüne.jc \ Me. Ke:ialil-ki a. da potirepo svojojglavi svedo potiljkai prvogdijelavrata."'" U alejhi ve drugojapokrifnojpredajinavodi se da je Poslanik.. l/99/278. Metla. Rerrlatt k ibil.i.U lancuprenosilaca Mubarnmed. ./inrd. Ebi'Sulejm. s l/190 i Vidjetil tl r. islamskih uöenjaka.l. 33. Ovu predaiu neispravnom ocijenili: Ibn-Hadzer\ Tellisul-habiL 1/135.t. sallallahu alejhive on od svoga djedadaje rekao:"Vidio samPoslanika. su 181/409. l/488. l/152.: Ft . porhanje vratanije legitjrnno. 5 /254. Es seiht rt:erat.| .a . ne bi bila validanargument. \e iellem.2tt'76.1da. '" lslo scllcllahu alejhi lbn-Kajjim.lirctid'.

:n. nqSmS..r.i:i. !3 u idpnt Ahkjm .:'"1'*#Tl$""JJ. ztßa i Et isli?kar.Ät?t]ff . U57.zt:! ii.f.1li ".: " ka" ' sir"!'t'*d' .J.'.'.:r. .Zä Är'^rä.J.i. veseilem' naredio ie dase .r ..7!or u pogravrju: 2/178/1596."i$|ir:.i.Utb4.. prolaienje prstima izDlealuprstiju _.ti' .i. #r]::!fi!''[.iäii. t/156..t!ili__ vt34i Kcs\alut.Ll.fl**************************************** t/j8.*"It:.sal[qffafru ve se{fern.Kut a . '4 "'" Vid9ti: HutavtuLbednl n.1itu .."?r'..:älä "'v.tq.:.m iiilil. i*1"''.:l. runaza uli"an" toomenajer suili laine. Er-hidaje. Abdu b.' ..ii:I hanefijsk uöenjakEbrI-Bek el_DZessa da niko od uöeniaka ovaj postupak ne smaha obaveznim lvadiibosmtvrdi ffi r**.:ix'. Hunejdt Et.ina i Et.#"':. a njegov ."flH:'.:i1.djeti: U+art. oni koji öiste izmedu svojih prstiju. T::ti:" . t" u:-ktkpii.ffi t".Dze\zi " a .:.i""l)...-ili fl. :.'J.ltr..ü' z r{ i*-ii"i i"ä. .od Ibn-M utekJ. t/203/217 i r6n.'#i.T::'i'."..#J.!"*xT#'#r. lilillo". il:ilä!: ...kiAa. Navode se i druge predaje kojima se Zeli potkrijepiti ovo mislienie..? l:.JXä.nusnedu.(.:il: tn4 f.'320 j #:1fll -"."i lrüiÄlüi.Dubinsro je spomenur ."i:n:: fll.oo"l3l...ili bezlancaprenosilaca.iä:tä:tr 13""i.r:rü#i$i::#.x. ttb Et- . 4/t7i/4061 i x Et-evsatu.. ut4.ia .i!{'ä|.tabenni..::..mugni.i"li: y.f... ltt6|t: .a. :'I:.nsal.r'fj'#.f "j***rojän. ^:^!::( j:3::ih ::.I/82od hafila Et'ih'aar.

Surehbilkaze da je Ibn-Mesud rckao: "lli öe öovjek dobro oprari izmedu svojihprsta. . V t b 4 i R . t . i h . ) .K p . 61 a Spoljalnje znaöenjehadisaobuhvataruöne i nozneprste. '. \ r t i l D c r e k u r n il n l / j U I . .ili öe ga prZiti vatra diehenemska. 6/tto-t12. . r . '7/3136 Inaul-gali|.os[anifunog. 'Mu. saffa[[afru St.ü oirt.ito je jasno doilo u hadisukoga prenosiIbn-Abbas u kome Poslanik.Ll-merilr\ul .". t . srt. ) ..kebin.'rl. a vjerodosrojnim ftn Sejjidin'näs. Vidjeli: El Dtevhktt. Na njeno pojaiavanje ukazro je i hafiz lbn-Hadzcr.litnt.t J 5 .. 1t235i 5/29 . Vidjeti: Et \itrit?nts vjhiha. f ."-f r r m r / . 186/187. .""'Gajlan el-Mahzumi kaZe: "Vidio sam IbnOmerakadaje prao svoje noge da je öislio izmedu prstiju. --_ "Sufjan Es-Sevri u t'i-. 6111218951. hejan.th\r. l + h . t h l a t J L ü c ü i t . 4 t o / ' t . L t t p a i l l . r i .a. sa ispravnin lancem prenosilaca.ojsn'a afejhive se[aq-.. l / 1 . 1 ) .l/lllr .litua.H r t r m . Tirmizi i Nevevi. lbn D/. I l l l / J o . Afiana. t 2 . Drnogi uöenjaci su prigovorili ovoj tredaji. a ./. U2l-13l68. . r . i Sdhitut tetgib. v . (Et lelhisul-habir. I t \ ..1. . A r m e d . str. ."3:sHuzejl b. rr eUu Ute. u . t r t a t \ 1 . l O i / 2 q 5 .l/5. sallallahu alejhi ve je kada se abdestio proSao malim prstom izmedu noZnih sellem.npdu prstiju ruku i ttogu. r \ 4 . a inlm Kauan i s€jh Albani vjerodostojnom. l m .r.P. ü t r . B . Vidjeri: Nasb . l t 1 : ] .. . sallallahuaieihi ve sellem. Hrtdsan .t i t " ..[.salnb( v53 54." . / .r I r rl.rlJ. lh o t t l t 4 l ) . YidJeti: El1üe. . H r 1 .' .oDr Albani je ovu predaju ocijenio dobrcm. l b n M J d r e .3/133. Dobnm su ga ocijenili: imrm Buhad. t/t31. rI't. Mcdutinr. . . lbn-Dzcrjr l lr:lltli -b?iot. kaZe: "Kudu se budei abdestio.vdrr Jd.-. ' l " T i r m i / i . . Vidjeri:Ä.rö?. t .ja I Et-hliuit. k i . 1 0 . t m l m Tirmizi ovu verziju sn tü dobrom.L r . . J t i | ü r ."Ir Ibn Omer je vidio neke ljude kako abdeste.nje. t t t t\ p / c x r I 8 .'an.e.d.S h h . takoder. Abdur Rezzak. . r n \ e \ e \ r o ! r p r e J . t/27. l ' n n . J / e l. potom je rekao: "Vidio sam Allahova Poslanika. b . .prenosi se da je prolazio po tri p[ta prstom izmealu noznih prsta."3?6 U drugoj predaji stoji: "Cistite izmedu svoiih prsriju pa ih Allah nede prziri varr. 1 i S . Sliöno ovomebiljezc: AbduFRezzxk. l/205..sallallahualejhi ve sellem.prodi i. t . ' t 2921648. t t t .da prsqu.da ovako öini. . -Od Osrnanab. t . pa im je rckao: "Prodite (prstom)izmedu prstiju. V i d l e n : A / / ü e .rr:. L I ) v l z l . 9/216/921 l-t)2). t . 8 r g r r i . t a t a . .l / 1 . t ? d n 1ü n i ' l l . t \ t t t . / l ) i . . Seddadastoji: "Vidio sam Allahova Poslanika. sa ispravninl lancem prcnosilä.rd. l/424. Me. i . I I l." 32t IJ predaji kod Tinnizije i Ibn-Madze od Mustevrida b.Vidicri: Ärafrlr. T abetuni \t El. .L d t h t d i . l .lded u fl t.2. l/137). 386/385.' .J i s p t u \ n o m . . 6/t12/89J9. . Et-telhistl hdbir. . \ 4 . Ebu-Ubcid u Etiuhü . .. ' . t . 4 U lb . l/14 25/74.

a. v456 i M uBnit -nuhada.. "'E9! . ali je ro pogresno k"k" .)r.r-?. r. Et-bcnaj".f 1-*i.r U8s. smärravjerodo\rojnom.t.. ramaza diehenemskom.krkcti. qbdu. i Tuhferul. Sahihar. liUJ i.t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku.ncdZnua.sallallahu aiej-hi ve sellem.lt89 "'Ebu.snicu za jelo. prenosida je poslanik. U23b. vttg.. Sefiu:. geld u Ertuhutu."s2T U nekim verzüama.Mewhibul-dZetit. . HaiiJeht-rahtavi.rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati. "' y:dl:.ahvezi. od Ibn-Ebi-Haümd.r. J85/18J. tt22b i Kejsalulkina. I/19/qi. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta)." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J. I/8/J3'.1/t63.7r.sallallahu alejhi ve sellem. |135. kaze: 'Allahov poslanlk. l/23-24l7t. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu. Et-medimua. Hafsa. Vid9li: M?dzneu_.stose rjöeruönihprstiju. analogno öiiöenjuposlijenuZde. piie i obiaöenje.e.nedanua. 'Vidjeti: EI ncd?nua. l ß 1. El-benaje.U2O. -" u.ve sellem. rx Darekutni. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti. v20\206. Sprhuz.koristio svoJu.nugnL t^38. v2ao.a fjh Albdni \Jerodosfojnom.'. 1/1 50. U3a4i Sahthus-\unen.. ". t/226. . a s\oju ljevicuta sve mimo toga.idjeu: EI.'roCi!öenie. sallallahu alejhi ve sellem.9.Takode.Davud.3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali. ri?l: r.33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa. Ibn_Ebi..' v idieri: LI.--.e'\rsi malim prstomlijeve n_rke. . vldjeri: El-uedimuo. Jttstttrlss.U42t. Vidjen: EI.\8. |455.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog..lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja.. sE.."33.u predajusmara dobrom.1T \evevi o\.Et-benaj.sib.k*esi.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom.de.-Rezzat. S. Subütus_setan.zevai..422 i v45ö. Utjj.*di ili. Taberani u F/ evsatu. f/100/llJ . tt20 tt.Seibe..a.. """ . v3B4| Sahihus sun?n.

Vidjen: EI.sallallahu alejhi ve sellem. vldjeri: El-uedimuo. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu.stose rjöeruönihprstiju.33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa..422 i v45ö. "'E9! . l/23-24l7t.Seibe. U3a4i Sahthus-\unen. geld u Ertuhutu. od Ibn-Ebi-Haümd.zevai. "' y:dl:. J85/18J.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom.. """ . a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti.*di ili. Hafsa.. Utjj.nedanua. Sprhuz.t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku.U2O. HaiiJeht-rahtavi. U23b.. ali je ro pogresno k"k" .r-?.9.sib.'roCi!öenie.ncdZnua.3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali. a s\oju ljevicuta sve mimo toga. sE.r U8s.a fjh Albdni \Jerodosfojnom. 1/1 50. .a.e'\rsi malim prstomlijeve n_rke. 'Vidjeti: EI ncd?nua.1/t63. -" u.Mewhibul-dZetit.. f/100/llJ .f 1-*i. piie i obiaöenje. t/226. tt20 tt. ri?l: r.Davud. i Tuhferul.nugnL t^38. r.1T \evevi o\.sallallahu aiej-hi ve sellem. Jttstttrlss.-Rezzat. kaze: 'Allahov poslanlk.lt89 "'Ebu. analogno öiiöenjuposlijenuZde. Ibn_Ebi. sallallahu alejhi ve sellem. ". I/8/J3'. prenosida je poslanik. Vid9li: M?dzneu_.krkcti. S.koristio svoJu." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J..' v idieri: LI. rx Darekutni.lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja.de.\8.rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati. |135.snicu za jelo.k*esi.)r.. . Subütus_setan.r. El-benaje.e. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta).. vttg.'.t.. v456 i M uBnit -nuhada..ahvezi. I/19/qi.U42t.idjeu: EI. .7r. Et-bcnaj".a.Takode."33. |455. Et-medimua. liUJ i.--. Sefiu:. l ß 1."s2T U nekim verzüama. smärravjerodo\rojnom. v20\206.. Taberani u F/ evsatu. tt22b i Kejsalulkina. v2ao. v3B4| Sahihus sun?n.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog. qbdu. Sahihar.Et-benaj.u predajusmara dobrom.ve sellem. ramaza diehenemskom.

1/30/132.Haflz Askalani Hakim. 1116'7 su ImamHejsemi kaze:"ovu predaju biljezi Trbemniu tl-evrrrrl. a Ibn Hadzer dobrim." rv Tirmizi.Qosfanifunog.trckuhi. lll\Ir. Jesir.kojima se plenoseove predaje.\lr. "Lxnac prenosilaca ovoga 1/250/530. Imam Nevevi u A1-.t/tzl4l14q. Hakim Hakim 1/250/5?8. nuhtare. njeso\ u(enik __'. Imam Tirmizi. Sif€tih'Ir. da'u preno'ioci kodAlme. sallallahu alejhive sellern.1i.1 t161.rr3 puteva.lbnEbi Sejbc.6/t07 108/2096. l/250/531. t/tl8 Trrm. hadisaje dobarili vjerodoslojaD.str.stf. razliöitaputa. Ebu Jala.krko prenosi 'm. ltl. l/14.'rdAmmar b. Darekutni. Hakim i Neveviovaj hadissnalrajüvjerodostojnim.ri Sd/dn. Ibn-Ebi-Sejbe. 2/s40. l/li9/31. Malik navodise sa öetiri osnovu u sunnetu. sal[aftaluafejLi vese{Svojsn'a Prolaienje prstima kroz bradu 63 t alejhi ve sallallahu Od Enesab. Ebü Davud. NasbuFftlie. Hakim. 1/95-96/289. Bejheki./. l/250/527.?1. 31. 8'l/04r. 136-137."' Drugi ashabi. Ibn-Ebi-Sejbe. Et-telhisul ßt vldteri:Enrtuketu str. Tcll. Imam Hejsemiklzc \rdreri: M'd:nhü /'.lr pou/.Ahmed. ud lbn Lbi-Hrrrm3.i. str. En nuketu ah lbn-Snlah. 136.prenosehadise Poslanika.r!.\ldleu: t/-. 30 Ahmed.l:rJd. lbn-Huzejme. prilikom uzimanja abdesta donio vodu u Saciispodsvojebrade. D.ürI mmu'seleme-'t rs EbnDavud.'zl.ukazuju na njihovu mnostvo Hadiskoji prenosiEnesb.l/'78 79/t51 152. lt)]5. 1/120' Dija Makdisi u tf 12117021. l/144/350.1/177. l/374. l/90/247.Ltqtlnllo. prslima \allallahu kroz bridu rleihi re sellem. sr TirmiTi. Vidieti t/'redined. hdhn. i '.-tc./r. je projno prstima koz nju. Vidjeti lbn-Hibban. l/:l/113. Douzdani.Danmi. 6/234126012. Medutim. 61234t26ot2. lbn-Madre. Ibn M&Ec.thf'trt 'tt\'. Hume. -' Tabemnr. l/20/106.Imam Buhafije ovaj hrdis ocijeniodobdm. Afl'ana.. t/t t5/ta-lU. at&Ib. Neki islamski uöenjaci nisu prihvatili ove hadjse.3/180/l604. lrlö'.""n prolazio prstima koz svojubradu. Malika se prenosida je Poslanik./. koii gororeo prolrzeniu i mnogi drugi.Vidj eti. 1123.m Fbu-l. i rekao:"Ovako mi ie nurediomoj zatim prenosise da je Allaho-l Od Osmana b.takoder. Te ihul ahkatn. Ibn Huzejne. ovu predaju smatra dobrom. kaZer Ibn Kxjjimje ovaj hadisocijentuvjcrodostoJnim.di.l/376. i E*n ketuala lbn Salah. Dadmi.Vidieti: tr-ldlrirr1-la. l/233/146.tr l/126. 8/l3l-l14/8070. a prenosioci 137. l/l7o l2ll7o4. sellem.'a kao: Aiia."' Poslanik.iJ..r vierodonoj|lint i rmrm Zehebiocrieni 9:r .1/350. takocler.ibusswrcr.1/20/98.d vrdjeI| r. Ibn-Ebi-Sejbe. . 11125. l/20/106./r. Gospotlar.1Jnr. Hakim. El-medi ua.

t/63. vl2|. sallallahu alejhive sellem. paje opraoSake tri pula.vani. ^ vidteu: El-nu\annef. Medurim.Imam Malik smatrada ovaj postupak nije legitimno öiniti.Urnmu-Selame. t/182/160. 1123.". l/20/oq. Edu-Derdaa. takoder.l:itei E\pthisut-hobir.11163. El-ihrüar. t/139. sdi\provnrm lancem prenosrtaca. t/t25. t/J82 38o. 1D27-228.ve selfem. EI.Vidjeti: t"i^"_""n"t".1/80. Ut tj.3e Preneseno Ibn-Abbasa.. Akbere. 6/lö1. Bedaius-sanaia.352 Redoslijed pri uzimanju abdesta UzviseniAllah je naredio abdesr u Kur'anui spomenuo je redoslijed koji se mora postovatipd uzimanjuabesta. l st.sa vjerodo\rojnim tancem prenositaca. Ebu-Beketa. od lbn_ Munzira.knam Ebu-Jusuf smatra ovaj postupak sunnetom. Nasbü raje.Elbenaie.3ae Safiiski35o uöenjaci i. . Abdullahab.il_Mikdurn b. Seüurkrkesl Ut74_t75. Nuirni. doliEbu_Hanife i Muhammed smatraju da je ro samodozvoljeno(dZaiz).Munzir. od tbn_Ebi sejbe i E/_pv.l/tt6. " vtdteti: Lt-LaJi. t uh[ctut-ahvczi. 18 vialeti: tt-neOsut.od lbn-Omera. -.". Nemajasnog-i ispravriog argumentakoji dozvoljava izmjenu redoslijeda po kome je naretleno uzimanje abdesta. sa stabim lancempreno\itaca.medamua.ina3a3 da su prolazili svojim prstima koz bradu. osim ispüanja ustai nosairo nakonpraniapodlakrica. l/i82/J04.tsat tlt33 t34 | Kesialt kina.|r4.ova predajadruse verzije koje je pojatavaju. Et eysat. r/20/100 i rbn.po odabranom miSljenju. Diabira. s Od Ibn Abbasa. I t59 w Buh:n x tr@ihut kebiru. U454-4:D I Mu|nit-nuhndZ. M€dutim. lbn-llt telbe -" Ibn EbFSejbe. r50 Vi.l. -" ibn-lbi Sejbe. 1187. U383 i El-fevakihud-d.evtar.ai: r/-ueslr. 13t Vidiet| Nejtul.Ibn-EbiEvfa i Ebu-hjuba. t/t6.Kaba b. 35' Utüüüüüüüüüüüüüüüteri: tt-murlevvenetut-kubra. Mad prenosida je donesena voda za abdest Allahovomposlaniku. Ut83 i Ei-iefiul muntia. sadobnmtancem prenosrtäca. Et-hidaje. t/20-2r.zalimlice ni pura. namaza je. t/2t6. hanbelijski3sr pravnicismatraju daje sunnetprolaziti prstimakroz bradu. l/20/l0l i lbn-Munzir. salla ahualeihive sellem .3a5 Enes43a6 Ebu_ Umame'*' i drugih ashaba i tabi. jer sezato nalazi dokaz u vjerodoslojnom sunn"ru. Amra.Vi. ovo je bila izuzetno rijetkapraksa Poslanika. 127. El-i.

Ibn Hazmu Eltnuhalla. '"'MusLim..| ll156. 1/112./-isrcldl. I/422. rl:elil.'73I Hdiijttü Ibni-Abklin. ll32a-329. lll55 i Lt terd:ih. l/198 199. ll24/93-9512126.od Muhammeda sr Vidieti: Be.--\idlel.I/181 i Hilij?ttnaneua. lsi Vidjteti: El-hatit-küit. 5/10-ll/8827. jer. .32r). s Vidieti:E/ ef.i/ril-. . ll166I E:-iefinb u nia. Bejheki."' dok u protivnompostoji razilaZenjeoko njegove ispmvnosti. Hiliienl ulena.apoteiuodakleje Allalt naredio da se poüre.-Z?*eii. # Vidieti: .€"1.16') Hanefijskir6r i malikijskir6zuöenjaci.. |/27| 2'72.l/27l117. El nerlinüa. kako kod sastavnih dijelova abdesta(farzova).""" Dokaz tomc ie i opöenitost hadisa u kome Poslanik. 3s vialeü: fl rnrgr.rl-*irl't l/165 (Dusuki).2/66. Lejs b.kar.n:r. ll155 i Musnil-itluhttltl:.8/135-153/1218.Keiiaful kitn. tshakai drugih.l/264. Et-ka!i. 3.""' pravnika. str. l/138.. i u'ta.er. Ebu Sevra. Ahmed. Darckutni.Pored ovih razilaZenja islamski uöenjacisu slozni daje bolie slüediti rcdoslijed.-'' Neki uöenjaci smalraju da je obaveza slijediti redoslijed.\ | BrlitrtlD\rti.d zirtimje isfrao '\oj no. lil r.l/$. .:5. 11423.J spr. s'Vidjeli: El karafit -tr(llirc.ehircli. Nesai.221325 128/14-1. 2/60/1285.Sufjan es-Sevi. Et-hidaj.Ahmcd. Serh fethil Kdrln. lmam Nelevi. l::t "üg.ltld. l131-35. Spoiu./. jer je takav abdestispravanpo konsenzusuislamskih pravnika.r.t/ trsr{. 233/1668. Il156. U komentar-u ajeti koji naredujeabdestimam Sadi kazer "U ajetuje naredba o slijedenju redoslüedakada se abdesti. El-Evzai.kr.QostaniLopog. Tairlisi..5'763. E.2/2231255. saffat[afru afejhivese{-. l/16.r. b. rs glu Oauua. Sadi drugl"'smatraju ovaj redoslijedsunnetoma ne obavezom.l/156.: Tejsn Kdüiir Rdlnnn.r. l/154-155. Ibn Had.srt.'' Stojesvakako bolje i sigurnije. Et hdtit kebü. l/156.kat. Mewhil. EbuOvo je stav Saflskihr5si hanbclijskih35q Ubejde.-.11319 i Ei iethul kebi\ l/170 (Dusuki).:N. 1/111.Ef isti...HilijdrtatteDn.11t89." U drugoj predaii sk)ji: "Poöetemo odakleie Allalt naretlio.. kaze: "T. El-isti. EI ialan. l/180 l8l.4ll32ll'722'7. srt.rr i. sallallahu alejhj ve sellem. a Allah najbolje zna.s6 Yldjcr. Ebu-Jala.10. lll38.1. Hiliiertla ena. 1/138139. l/83.2/333/2969.a 65 t potomrukedo i/r lxkctatri puta.rj 66666/-irri:laa lll8g. tako ikod pohvalnih (sunneta). "' Vidjeri: tlfl{dal1. Taberani. Haiijetu Tahtari st.ldnrr ranaie.ßnorn. M Vidieli:t1"rsdl. Sevkani i Abdür Rahmrn Elbcnnr ovü predajusmatrnjudobrom.. str. Onera Bazemüli.o ierh Alh. 1/116. Sci1u. l/i92.

6." Uzviseni Allah ka-Ze: (Prijevod znaöenjaEl-Maide. lll23.namaza Pranje nogu ". 1/86. a ne potiranje po stooalima". po pravnika. UlzO.ve sellen.11441 i Et-mu?ni. El-mup. El-kabes.str. 1D66."' s Vidjeti hadis koga prenosi Abdultah b. i da ih nije obavezaprati.Kut'a46/93..l /1s8."363 (osim ako se potire po Pranjenoguje elementarnidio (rukn) abdesta.) Mnogobrojni su dok^zi iz sunnet4 a neke smo veö spomenuli. Ußa.EI. rll77.36e mestvama). Andatulabezi. EI-dZaniL li ahkamil.ned2nua. misljenju apsolutoe veöine Ovo je stav Po ovome pitanju navodi se konsenzus uöenjaka ^öetiri pravne 3kole. . l/306. i zato su brojni uöenjacipobili ovo misljenje. Z€jd koga biljete Sesterica a spomenutje u poslavtju pranju o üca. t4. "" V'dleti: tlh.3/105-106/Zl.Eakabisu poledine petä(äle smjeslene izaölanaka).z?hireh. Bidajetul-n dltehid. Fethul-Bad. Mevahibul-d. Amr prenosi da Allahov Poslanik.Keftanii drugi ovaj hadis vixeod Finaest smatraiu mutevatirom ashaba.1t62. U413. n-"r""t. sallallahu alejhi ve sellem. EL-bahwruil. "'vidjet 9üu neaniLasan t/33. lll23. Mugnil-nuhtadZ. EI. Ez. Imam Buhari je naslovio cjelinu: "Pranje nogu. rlrl. ierea Drenosi s vialeri: 3e'1ru-sanre rti2c.' imama Begavija. "u' Viai"ti. I/69."367 U komentaru ovoga hadisaimam Begavi kaze: "Ova pdjetnja se odnosi na one koji ne upotpunjavaju Fanje nogu(pri abdestu). Nemadvojbeu 'spravnosr rijeci . rll5."' Neki uöenjaci smatraju da je dov^oljnopotrati po nogama (kao po mestvama). 38/q6i Muslim.ihnJat.''' Mealutim. sallallahualejhi ve sellem. 3/105to6t24t-242.370 pravnika..ovo misljenje nije prihvadjivo jer se kosi sa stalnom praksom Allahovog Poslanika.benaje. El-havil-kzbit.bududi da se taj smisaonavoal u viSepredajakod Muslima. -_.lctul-kan 3nO 3n03. Mukaddimatu lbni-Rusd. je Abdullah b.i noge svoje do iza ölanaka (operitQ. rckao: "Teiko se eakabimas66 od vatre. Es-sejlul-dZetar.365 koji aludiraju na obavezu pranja nogu. Ilr5O. El-medZnua" lFA1. El-b?januver tahsil. "' Buhäri. 3?'Vidjeri:E/-kd]t. lmam Sujuti.Zelil. El-minnadZ n Vidjeti:El. i Fethut-Ban.lll3.ltl5O. sn. 11261.

Ahmed.tinua. Darimi. Bidajet tnud:t.Ibn Huzejme. koliko znamo. 1/16. Vidieli. E 'nuketuala lbttsalah' srr' 90' vidjer. Safijau Efur''ir.St..Hakim. Ebu Jata. hadisu kogaprenosi pri U drugom misvak svakonabdestl.''" veöine islamskih aosolutne UpotrebamisYaka rekao: sallallahu alejhive sellem. Ebi-Sejbe. U73l140. bez övoruga.Nesai. Hülasatul bednl-tnunir. dobnm lmamHejsemi Sakiri Albaniovaj hadissnatrajuvjerodostojnim. Hutasa rl-drld.validneosnove Ne trebase koristiti u lezeöem debljine malogprsta. l/23.. 1273.ImamBegavikazedaJeova. Taberani u E/ "rsat 2l5'71t238' Beiheki. sa smatra di ea.rr' nedanüL. TejsirutK?ritüt-Rahua\ str. l/216/143."l16 usta aado.\115.r. '7 n v idjeti:Et-tu.25. 306/2328. 1/8s. l/2s7l143(El mevarid)."37s "Mis|akom se alejhi ve sellem. 13/141.prav. Malik. Menavi.El kat'a ittul' vidjeti: t'fisti:ida lll'73.lbn-Huzejne.El od iejha Sakirui lnaxl-sd?il l/109 lbn'Mendc sa opaskama Et-nusned. 1/ll?/684. sallallahualejhi ve sellem' govorau knjizi posta-" propisi vezani za misvak a U nekim djelima navodese odrealeni kao: "Misvaktrebabiti u sunnetu nemaju. Sahihut teryib )/29.u li^lisi. ImamHakim.412/396. 1/23.hitl. r'a.t/268. ll5l4..Munziri i Nevevi ovu prcda. 402..102(muallekan). t/328. 328-329 eNta\ llI42.Ibn 'JEt tarihu. Keiidful-kina. 1116.1/5s/138. ispravnom.ts1r. . " citiranoshadisa Vidjeti: tvrdi: "slozili su se islamskiuöeniacinx ispravnosli tlt51.l/70l13s. slr. 8/51/4569 Bejheki. dznl23249.j 12.l Taberani. tt EL'e|latu.ju Ibn-Huzejme.)oljstro ]77 (ispiranju usta) pti abdestu misvaka upotrebu ikolesmatrajLl sunnetom i nekih propisamisvakao tomeje bilo opiimÜeg Stose tiöe vrijednosti "Svojstva Poslanikovog.ne. El l/2O3.rekao: stoji da je Poslanik.ojsna Qos[aniLwog. st. sa[[affafru a[ejfü ve se[[eT- 61 t Bitno je napomenutida se noge_perusa ölancima i to po miiljenju uöeniaka. str. l/l:1/5. Aiia. smatraju Ibn-Hibban.1/57ll'16. 3?r EI hidaj?.ri 1/91/276. Ahmed 1612219928. l/245/516. i N€ilr1rtkhiije.Ma. Tevhiünahkatn.t/errr-rivd. 8/210/'7744. v5 Buhai. Ibn-Hibban. El-nlit1lnd: va1.Ibn-Hadzer.Vidjeti: hadisdob. (muallekan). Ebu-Hurejre "Da se ne bojim alaiu ote:ati st'ome narediobih im clakoriste ttmDtetu. sr.sallallahu pravne Uöenjaci öetiri postiieöistoöa i Gospotlara.thid.Zehebi. E|-hidaie. Et'nedinua. Buh. El. prenosi daje Poslanik. v6 Buharl.Ahmed Nevevi.T Safi.ia u t/ ü'. U156/1792.1116'7 t2oo.

na njemu sjedi Sejtan. "Abdest-niputa. u protivnom Sejtannjime öisti svoja usta. Buhari. sallallahualejhi ve sellem. jer to dovodi do poveöanja slezene.73 Takoder. dvapura.". 1 te do ludila. Ebu-Davud. Abdullah b. r. Daamiurrtrmizi. . Ako je misvak duä od jednog pedlja. tjt224.od rbn-Muura. SuncnuEbrDavud. Zejd prenosiaa ie eosianU. trebä jer bi njegovo polaganje moglo dovesti lspSyr_ti.ve se[fem. I t2g^ 26. Ne treba sisati misvak.t3tl(lnilt. navodise i öetvrti.s!r.rut-muhtar. Sunenu lbni-MadZe. po dva i pojedanput Prenosise da je Poslanil. salallahu alejhi ve sellem. l/137-r44. 1/407-408. llJit42. """ Vidjeu: Sohihul-Buhari. jedanpul .ln38-243. <n.I/t4l80.a öovieka nasmrmojposrelji na izgovorkelime-i-sehadeta itd.. "' -firmizi. 3/85-87/226. I/t19/696. Ibn_ .". Darekutni. Pranje po tri. n uidjeln: E'-suncnu vel. Tirmizi. Vidjeti. "' Buhari. Kada se ostavua. takoder: Swjstva postanikoj)o8. Merukil-felah.jer to izaziva slijepilo.52/158. . hadiski stmenjacisu u svojim zbirkamanaslovlti poglavlja:. t/251 253 (rbn-Abidin). uzimajuöi abdestoprao iake i rule do lakata 373 Viaieti: U-au. Musnedu EiiAvtane. str.Dza d u Ll-nunkka. Ebu-Davud. Es-sunenut-kubrc t/r2j-t}g. J triputa.t/tJq/41. od Bejhekija i Er"ysar.l/tt8_trg.r3o U drugim hadisimä se navodi da". svü. . Misvakje lijek za svakubolesr osim srnrli i podsie.."" U sunnetu Poslanika. srr. Ibn-Ebi-Sejbe. sallallahu alejhi ve sellem. ft. jer ie zbog toga analniotvor oboliti od hemoroida. Darimi. Nakon upotrebeheba misvak oprati.. 52/15?.nubt?deat. r/t41.Neqai. po"Ä. l/28/124. Sunenu-Danni.Ibn-Asa|jru fl. sF. namaza polozaju.je prao svoje düelove rijela po dva puta. Ahmed. 2B-2s..3ra nekadapo " Mnogi jedanpur. .527159 i Mustim. t/84/260. "t .6j (Tahta\i). kombiniraninaöin pranja. od sejha Sukajrija. L/18/81 .t/251/534.tbnMadze. nema vjerodosrojnihhadisa koji ukazuiu na uöenie 'o oüedenihdovaprilikomkori3lenja misvaka.tarihu.AbdesFdvapura.Hakim. Ne treba ga obuhvatati cijelom Sakom. v)B-2o. sE. Sahihulbni-Huzejne.AbdesFjedanpur.40/69.saua ahu atejhi yi seuen.1/14U337. 1/l 28/375.misvak treba ga potoziri.. uzimaiudi abdesr.tlgj. prao svoje dijelovetüela po ri pura. Bejheki.Buhari.

Ncvevi ihalLz Ibn str.rs'r Jedan viie od tri puta.12/14.l:" l/188.f.2/12.a nekada dijelove prao po dva a druge po tri puta. l/87 . rs Vidieti:t/'tdld.f0.: tt1}s.i1-nird.salIa[[afr. Tahavi r Bcjheki. ll/75lll09l.u d[ejfr.'"' Ibn-Mulekkin kaZe: "Dozvoljeno je po konsenzusu neke dijelovi tijela islamskihuöenjaka a nekedvaputa. ll12l. da ga pouöi abdestu.29:.ehißh. a potomje rekao: je uöitio i granicuje tteprawlu Onaiko dodana ovo ruito je poslupio. .shodnocitiranon hadisu. M.D1r.pa se Vjerovjesnik. zadutDrca.]nhnrut:" 3/86. s Nesai.IbDMidzc.dva puta i tri-puta.a lice i nogepo tri puta.abdestio hadisima se navodida se Poslanik. 1/tt6. . l/322/229. zbog oöuvania najbolje zna. 11311i ltlugnilrütt\to. lijepo je ävome pitanju navodi konsenzusuöenjaka. l u tiieh i l r p r a nd i i e l o v e Jc no\olilr"" granice. 146l. F. "Ko ra\rPl. s Vidjcri:E/ .i ve se$elSrojsn. Ebu-Ubejd u tr rr.l. l/15.r3l Ibn-Kajjimkaze:"U ispravnim sallallahu alejhi ve sellem. 175/90.r"zönd.''"' lmrm Sujutikxzer budeprclomjerno -' r i s c .16. pranjedijelovatijela naglasitida nüe ispravno Ovdieje neophodno jerje pustinjakjedoiao neosnovan.a Spomenute jeste pranje-svakog dijela po tri najboljii najpotpunijiod ovih naöina puta.t. r8t ViJieri:E/-kar.Liio. tt' vidtetl EI nlta. Et\'?sit. E. a hitdis # iidie:t.jhive sellem. Hadzer ovaj hadis smxtraju ispravnim. Imam l/16. l/:]. 3/lM i Et-t.a Allah ponekad. sallallahualeihi ve sellem. predaje prenesene su u vjerodostoinimhadisima.Vidieti: H lasatttlahkan. taj postupak Poslaniku.a neketri puta. str."' Imam Nevevi po Medutim. 69 I po dva puta. abdestiopred njim.sallallahuale.po miSljenjuuöenjakaöetiri pravne skole. l/89/174. IbD Huzejme. od imamaSulutija. ' r l p u t a . l/219. l/1. tnitllktrE. l/128/373.\'ahibrl (t:. Begavi. peruöi "OlaÄo se uaina dbdest dijelovetijela po tri puta.lit. t r i o n p r ia b d e .Lhisul r" Vidjeti:t1 e. l/64.nije prao ili u Biljeze je spomenut o säizvorima u pogla\'liu u cjelosri Buharija i Muslim.onai koji pere ili potire Prekoraöuje dijelovetijela koje Poslanik. sallallahualejhi ve sellem. sunneta. El hahn. Senuhncani.ll. \odu prekor. 1/53/1.aQosfunifunog.r33 praktikovatiidruge naöine. Ial itttiirü. Ttberani. Ahmed.r/r. 1l/27716684. je neke peruöi dijelovetijela po jedanput.""' opralijedanput.

) Od Enesab. Sefius-sunne. kupao (gasulio) sa öetiri do pet muddova. ali je prao.3eT je rasipati Yodu Pokualeno pri uzimanju abdesta 'I Uzviieni Allah kaZe: ne rasipaj mnogo. Rahevej Imam Buhari amatrajuda to ne öini osim onaj koji je. tY v idietl i4 edinu ut-fetava. 11445 Y viüen: Fethul-Bari. Malika se prenosi da se Poslanik.3es jednimmuddom.26-27. sallallahu alejhi ve a uzimao bi abdest sellem.. 39. 11445 | Ncjlut-?wat.ezi. uistinu. ln2.teu "Poslanik.potirao pd abdestu. iskusan. ll'12. takoder. sallallahu alejhi ve sellem. !3 viilert : Meratibut-idZma. Mubarek rckao: "Ne islamskih uöenjaka.)U drugom ajetu A ah öejtanova."(Prijevodznaöenja "On kaze: ne voli one koji pretjeruju.87. Islamski uöenjaci smatrajupokudenim da se prckoraöuju granice koje je uspostavio Poslanik. .3e2 Uzviseni A[ah je rekao: "Zaista. Allah ne völi znaöenja El-Maide. losviileri: laaanl-at.ll2l8.""U jednoj predajistoji da sePoslanjk."(Prijevod uöenjakada pranje dijelova tijela Imam lbn-Hazm navodi konsenzus Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe: viie od tri puta nema svoga smisla. ori)oii lausti."3q jamöim onomekoji pere_dijelove vile od üi tijela pri uzimanja abdesta "' puta da nije grüesan. w7U rq Mudd ie iednaDresrst aovieka. dva ili tri obavezno puta i nije dodavaona to. praktiönoje pojasnio da je kaZe: prarje dijelova tijela jednom. sallallahu alejhi ve sellem." Irnam Alrmed b. i Atidatul-ahvczi.) onekoji graniceprekoraöuju. Drosietna * sut'*i.21 198.3e3 "Pranje düelova viSe od tri puta je novotarija i zabluda. od Ibn-Abdul-Berla.po konsenzusu Navodi se da je Abdullah b. "" v Äieu:Scüüs-sunne. alejhi sallallahu !2 vidietl El-istizkaL l/157.str." (Prijevod znaöenjaEl-Earaf.. 31. ". zaista su rasipnici brada El-lsxa. Hanbel i tshak b. 3i7-8li25.

rekao'. abdesfo i sa Ponekad "ovo manjeod toga .". 3ß64/1083. lmam EbuBejheki. J0/94. Vidj etj. Dija MakdisiD El-muhtarc.4l i Sahihus'sunen isDravnom. 1289/2628. Vidjed: El'nusned' 3ll82 Ha$z " "Pr€nosiociove Hejsent i El-nudbnea.ve sellem. preoori da je Poslanik. telhßul-habir. Ebu-Jala. SejhAhmed Sakir oru predaju smatsaispmvnom. 4/86/16842. !o l. pa mu je rekao: 'Zar i kod upotrebevode moie vode. yidjet Et-telhßut-habir. tbn-Huzejme." " "eetiri mudda On tada je pitao. 1D8414301sa larcen0 prcnosilaca koji ispunjavaMuslimove laiterije. 1/1341255 Ahned.l/32-3ita.odgovoi mtr dabuderasipanje?" o Ebn-Davud."42Enes b. Malik prenosi da je "k abdest je dovoljanjedan sallallahualejhi ve sellem.*t Ebu-Tajjib Abadi kaze: je najmanjesto je preneseno od Poslanika. Ebu-Davud. V rdieti. 2lt214-205tl3?88. str.asi i na rtjeci koja teöe.Bezzar.2f981897.sa dvije tredinemudda. | | | 15.rekavsimu: alejhive sellem.9136u337.Imam Zerkesi i lejh Albani or1r Predaju smatraju lll32. l/510. l/171. Poslanik.Sahihus-sunen. Vidjeti: Epredaju smatraju vjerodostojnom. sallallahu alejhi ve sellem.a Ibn-Abbas ponovo mu je odgovorio: 'Meni ukori zbog njegovih to nije dovotjno!" Ibn-Abbasga Zestoko reöe: "Majka je koji je to bilo dovoljno. lD23 i El-ina. . 1/233. ' Abdullah b. .iesai. (Keatul-estar) Taberad. Vidieti:Et-kaliul'n"nsure sE.onome te nemala. l/62rlllS lbn-Hibban. 11225 V idjeü Avnul-nabud.lß5-36/96.4o bi se Vjerovjesnik.Poslaniku.Ill25l-25Ull646. Es-silsiletus-sahih441644. Zun er-Rzzi i lejh Albani oi'u 1135. öak d. kaze: Fe-dajusu pouzdani 6 Ebu-Davud.'* sallallahu bioboüiod tebe.2D23. Ibn-Kestu wrdi da je lanac Fenosilacaovog hadisad obff.1/196/895.lti u -".sa[allahü alejhi ve sellem. Abdu b Humej4 l/180/500' Ruvjani u svom Musnedu. Tefsirtrl-Kur'anil"Azim.Hafiz Askalani i Xejh Albani ovaj hadis smatsajuispravnim. sallallahu alejhi ve sellem. rekao: "IJ mome ummetu öe biti liudi koii öe pretieriv. abdestio tako da nimalo vode nije dospjelo na zemlju.rudd. prosao "Kakvo je to prekomiemo pored sada kada se abdestio. Ebu-Awane. . sallallahu alejhi ve 'sellem. 112J445. l5tl66t6'763. .. A]'med."4o3 "Koliko mi treba vode za Jedan öovjek je upitao Ibn-Abbasa. Mugaffel kaZe da je Vjerovjesnik. rijeöi. Ibo-O-". s!i.aos cuicewuI aovr.o ioliöini upotrebüenevode za abdest. i. o Sade'!|" Sad ga upita: '?a. Ahrred. "Koliko mi trebaza kupanje?" aMest?"Odgovoriomu je: 'lledan mudd.Hakim l/2671579 lbn-Hibbao. B€jheki. 1/196D00.

92-93 -" Vidjeti: S?rra Sahihil-Buhari.e. t/86/269. \8. koia ie kod Buharijebez lancaprcnosijaca.Ibn-Hadzer i Jejh Albani ovaj hadis smatrajuslabim.Ibn-Had'er I Ajni rvrde daje ova predajaispravna. Ibn-Hadzer ovaj hadis smarrajuslabim.I/388. str. spojili su: rbn-Ebi-Seibe.39*40/8 U22ln06S.1t86l-86t.5. I/94260 i Darekuhi.5eii Albani je pod kraj svogazivorapromijeniorrustjenje i svrsrao ovaj hadls medu predanja.Et-telhisut-habir. Vidjeti: Etned'nua.a pomjerali pßten pri uzimanju abdesta. od brqnih predajakoje biljezi Ibn-Ebi-Sejbe da su ueenjacii. g i Ahmed.. r\l323. Medurin.u^ "Ne kako seabdesti pamuje rekao: protiievai.i.Svi uöenjaci koje poznajem sloZnisu daje za uzimanje jedanmuddvode. Sirin praomjism gdjesenalaziprsten. Ahrned Sakir je ovaj hadis ocjjenio ispravnim. U3tB.Vidjeri: il-musrcd. Vidjeti: Serftü Smeni lbni-Mad. lt3'8. * \E.od Ibn-Munzira. 1/171. Serhu Su eni lbni-MadZe. sallallahu alejhi ve sellem. l/258.l/62 i Essitsitetud-daife. ne Zaftljuöiöemoovo pitanje rijeöima Ibn-Munzira: . Ebu-Muhammedlsbili.Taglikut-talile r/t06 i Undetut-kan. sallallahu aleihi ve sellem. dobra Vidjeü:Es silsil" s-sahiha.Vidjeti: Fethul-Ban. uzimajuöi abdestpomjerao svoj prsten. s tim 5tonije obaveza ograniöitisetom mjerom.Madie. Busiri. Nevevi.-' Ibn.saslabimtancima prenositaca. . tr Ibn-MadZe. t/267. Misbahuz zudZad1e. tbn-Maaze. Mßbahuz'zudZadZe. U lancu prenosilaca ovoga hadjs ima nekotrkomahana. Bejhek.{6 U jednom potpuno neprihvatljivom hadisu stoji da je Poslanik. Fethut-Ban. Ovo ie ied. 112621838.o'u Imam_Buhari navodidaje Muhammed b. 6/4|t.-Yfrw. Ovu Dredaiu. Vidjeri: Tenkihut.tetan.^ " Bejheh. 11359.{"üt" h"otj frt" u ttt"r. l/95/261i 262. *ro"o Allahov Poslanik.. I/224 i Inaut-Balil. t/388_389. Vidjeri: $rhu Sunenilbni-Madie. i EI evsat. l/394. Vidjeti. 3/22.i:A:*:. srr. 1162. l/316-318.40/91. od Ibn-Munzi'a. '.tnam Darekurnj. . p-irr g"n.. 'rl!)ii:!.*..Imam Mugletaj.@ To se isto prenosiod Atije i Ibn-Omera. 111471424. tqtqzÄ i S"iÄ " Btarihul-kebir. pomjerao gije pri pranju). sallallahu alejhi ve sellem. abdesta dovoljan a za kupanjeöetiri.atr (tj..'/o3 PomjeraDje prstena prilikom pranja ruku Od Ebu-Rafia se prenosida je Poslanik. . ffi Vidjeli: Ehdzna. takoiler: Et-dvrar.$ z. od lbn-Benala. Istamstlr u{enjacisu \e \lolili na neispravnosri ovoga hadjsa. 34120.

o*i-i.Od Omera se prenosi da je Poslanik.-Mrdz".ar'safijske.rci"Ko go. rcöe: potom gaje skinuo i bacio'ars ü .od Ebu-Dnvtds i EI'. VE ENNE \ Bedaius-salaia' llll4' El+n. i .bsut.ESIßDU EN LA ILAHE ILLALLAH EN ABDUHUVE RESULUHU".r .ü*ni I lll9' sa ispmvnim lancem PreüosilacaVidjeti: Aran6a Mu]jkilut-asar.rprrt"no*t" Dovanakonuzimaqiaabdesta . Omer b.1/158-159/55. u67. upotpunjovajuöi 'lt !.U protivnom bi bila upitna ispravnost . el-Hattab. sallallahu alejhi ve -sellem' pa potom kaLe: svoj abdast. str'16132' Ibn-sunni. Ah-"4 41r45-r46tr7352. s]:D1]1]d:. katei kako bi tupaklbn-Sirina) da se-pomjeraPrstenpri"uzimanju abdesta po Ako ie prsten tijesan onda je njegovo pomjeranje. Tilmizi. . drugoj verziji ovogahadisastoji."'n'6 .itr'* l'!. Bejh€ki.-113^4. Nesai.1/1261369 .raia str. vidjevli to. . isfp.ispodojega prDavstina eventualna otkionila "Ovo ukazuje (tj' rmam Sevkani u 'Nejlul-evtaru.l seaidesti. 15/46.Favne skole' bi voda äospjelaispod njega.13/2104. ltll.J|:lt ßr i|l if !:f 'svjedoöimda nema dnrgog bola osim Allaha i da je Muhamnvd osam sov rob i Niegov postanih sigunlg te mu se oMoiti svih up7ä ia uäe"a kojozeii. el-Hattaba J-edan-od "Kako se moZeö na ruci. Et-ncdbnua !4n i Revdatü-talibitt' Et-ftl"..'." i hanbelijske". 1116 1163. Serhufethil'Kadir. iissn'8s. suo-Awanq1/225.obavezno-' ljenju uöJnjakahanefijske. PotlTdaovomeje predajaEbu-Temimau kojoj se navodi-daje u5ao njih je imao joI neLoliko tabi'irra kod Omerab.ti/scsenzt.i. 1/s6l148. vtz+nto." 1t153.

'Slavljen da nemadntgog boga osim Tebe. AsbehaniI Et-tergibu.u preno. sallallahu alejhive sellem.lr-rrrsrd. Imam Ibn_Kaijim ovu "pr"dqi ..llto7 i Tenanut-nMe. Bejheki u ..-R..r. vjerodo\rojnom.pm! noiir'*".'+ "vt t.6t:i it.t: s J at t.. efU-i orui t uai. 1/41-4A94. . ol:-rr..-. a ne posranika... Allahu moj. ".e jredale pou/drnj. RESULUHU.-rroid..irilr'!'. pa seabdestio. Vßr''l: Zndut.. Z*r.itt't ti . vlLtrti i sujcdoiim dajc Muhamned Njegovrob i Njegov poslanik. A J'!f : c.t"--1.::"i Ci \t.ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA SERIKE LEHU VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUH''-V.. po. Vidieli: lvted:neut-. i Halim 11152-75 lmamHufr*.rlw t'"Z.' je bitno_ukazari na sljedeiupredaju u kojoj senavodidaje Ebu_ . i. neka si Ti.. vidieLi opaske k(ejha AlbanUä na sdhihu!-!prpib. ALLAHUMME-DZATNI MINET-TEVVABINE VEDZALNI MINEL-MUTETAHIRIN I' hadisu poslanik.^Ovdje Musa reKao: uonesena je voda za abdestAllaiovom poslaniku..Jcvn srr.. L veri . 3t5B/2086."ll135. Tebi svakahvela pripada.p:i l/48-48/55.sr.idleu opa.411 . ot)Sßq]g i Anetut.ke imamJ Ahmeda Sat."*:i.vomemisiteniu.t. 16/32. tvrdi da su ovo rijedi Ebu-Seida. \ile!ud daü?..::'a na D:aniurrinii:. Aiahu moj uöini me od onih koji se öestokaju i öestoöisrcj'. qo_s7.1t S!.. Ibn Sunni str. l-. S Vt'. .tctCih..shabo!ato nejrone govoripo .ii gte. kaZe: seabdesti a zatimkaie: |:D..." p. tt20g. t7il8t.rarü. \natralu i\pravnim tmam Munzur i Helcemikazu da . tm-\. njegote rijeöi te se upisati i zapeöatitido Sudnjegdana.n?ad.Ls.t/tJ2. Ne5.. --\esri 2/132/14r8 \t2012.U .rocr o. Taberänr u Etp. ör_ro samgakakomoli: g'i.\ "" u_gf/trrm. I/20o./naro je dd .l3i j{Ät . kogaprenosi Ebu-Seid el_Hudri sallallahu _ _Ujednom "Ko alejhive sellem.: ar1-Tirmizi.' \)iLr lirr ir r. ..t.ar8 "SUBHANEKE-LLAHUMME VE BIHAMDIKE ESHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJKE. i. . . Svjedoöim .tit.ea{iy da nemadrugog boga osim AllahLt Koji nemaswlruga u .Tebeza oprost molim i Tebi si kaiem. v13q i Sahihut. trna...!i:+i J.satünalu arelrri ve seirem Medulim.

niti od sallallahu od Poslanika.isa rnoze zakljuöiti je vjerodostolnosti prekinut. 268' od Ibn Kajjima Vidjeti' takoder: stt. llr32 i Sahihul'vabiL. Tmnul-ninne. u Anelrlie'fl. nam niji prene"eno ""'" pravne ikole ili tabi'ina. Vidien: DZani t'Tintlizi str' 381/3500 i Sahihul'dtumia' s ' ll2&13}33 i 6132129246' WI-2:7211265. Kaäim ovu Fedaju smatraju ispravnom. Njegovoj hadisa ovoga M€dutir& lanac Fenosilaca Sujurii. aÜNesai ImamNevevii Ibnstr. Vidjeti: i drugo.ni od imamaÖetiri ashaba njegovih kaZe:"Svi hadisi u kojima se navode es-Sukajri SejhMuhammed odredine dove za abdest su laini.reenjäci str' 36 jedno El'e. i kazu da se iz h. . Neti '." pa rckao"'Zar ie lspomenuta neln propustilal'a1e . Vidiet: ane poslije. 14-15/28 i lbn-Sunni. sr. str. Da li seuöe posebnedove pri uzimanju abdesta na U Seriiatskimizvorima nema validnih dokaza koji obavezuju "Sve uöenjedova pri uzimanju abdesta. 172-173180 sE 36 i tunuLnead'.t p*" ""t"ij".-i vrijeme abdesta uei za smatrajuda se ova dova ?315. pasmosezadovoljili navedenim. döru uöionakonnamaza.ALLAHTJMME-GFIR LI ZENBI! VE VESSIA LI FI DARI! VE BARIK LI FI RTZKI!'" U hadiskim zbirkama nalazimo i druge dove koje se uöe nakon ali njihovoj autentiönostisu prigovorili neki hadiski struönjaci.stoje dodatni argumento slabostiprve Predaje' @ tudul-nead.ejh Albani Vjdjerr:Neladaul'eßot ll263' lrieovorü su: Hafi7 Askalani.75r>I "AlLahu moj. Tashihud-dua. 7l-74 U drugim dobrim pr€dajamaspominje se ova dova opöenito' a ne näkon abdesta. El'ezka. str.t"to. Cinar[ld Vedaju biljezi lbn-Ebi-Sejbe je olu da (mevkufen). q5-46 i Caietul-ncrom str.. u opskrbimoTbj!" mi bereket dova) je samte kako molis lalo i tako. navodedi kao rijeöi Ebu-Müsa ispm\rliü lancemprenosilaca. Nije ih kazao Allahov Poslanik. oprosti mi griiehe moie! Dom moj prostranim uöini! Dai "O öuo Rekaosam: Allahov Vjerovjesniöe. abdesta.tu. 366..sto ukazule na .Sejhul-islam Ibn-Kajjim kaZe: dovJkoje se uöe za vdjeme uzimanja abdestasu apokrifne Tako neito alejhi ve sellem.

E / O

sallallahu alejhi ve sellem,niti je svoj ummetpouöio tim dovama.',42r Sliönoovometvrdi stalna komisijaza islamsko misionarstvo.r22 'Fikhus-sunne" Sejh Sejjid Sabik u kaZe: "Nema vjerodosrojnog hadisaod Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, o ufeniu aova oi uzimanju abdesta, osim(prethodne) Ebu-Müsäove predaje."a2: Oni koji podsli(u na uöenje dovaza svakjdio üielakoii .e pere pri abdestu. povode se za lainim hadi'omaligovore o Uzvisenom Allju bezdokaza, oteZavajuöi vjerukojuje Allah uöiniolahkom. Uzviieni Allah kaze: .,I nije vam u vjeri niSta tesko propisao.,, ._ (Prijevodznaöenja El-HadZdZ, 78.) U drugomajetuAllah kiie: ; Alah vam ieli olaksati,a ne ieli yam poteskoöe öiniti.,' (prijevodznaöenja El-Bekare, 185.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Olak5avajte, a nemojte oteZavati.,,a25 Takoaler, uöenjesure El-Kadr (Inna enzelnahu...), nakon uzimania abdesta nemavalidne osnove. Hadiskoji govorio uöenju ore sureje

apokrifan.426

Da li setijelo posusiva nakon abdesta
Ebu-Bekr,r27 Muaz b. DZebel,a28 Aisa,a2e Enesrso i Selmana3r prenose da je Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, posuiivao neke diielove tiiela
o" vidFr', A" \un?u vct-nut'kdctr.:tt 2S.od .ejhaSuLajnld. '.'.'.V|dtetl Ll.bidauv"tn "id, {d/. \'r 6J5 olb "" Vidjeri: i i(r,j,lrtr. t/3?.prerhodno smou\tano!rti shbo,rove preddje. -- Tbn-Hjbb.n u Ll ned:tuhi,t.I/tö5. U veTiapoknfnosrr o\og h:di,r'vidjeri: ,/ilelut-nutcn ije, l/33aa39. Et-nrcdrnud, t/46s, Rev(tatuttatibin, I/62, il_ezkar, sijJ. 35. Netaidiul-elka\ 1/261,Et-tethisut-habir, t/145, Es-sunenu,a-,nuL,*a"ot, str. 29-30, od sejha Sukajrjjai Es sunenuvet-mubtedeat str. 36_38,od Amr; Selima. rE Buhan. .r'. ol9/ r018. Mustim. ?lJ. Ahmed, | 2/J4lt 4t I It tol5i I dtltt2i. " Vldle'i lr-r/,€,r, \cl nubhd?nr srr. r0. od.ejha sukainia. Eysiisitetud.Jate, i Tdshihud-dua, str.361. .,. l/167,1/646-647 -" 8 ejheki,l/286/878 sastabim lancem prenosilac a. V idjett SerhuSuneni rbtti-Madae, l/395,od imamaMusletaj ÄiTuhfet -arNe.i,t/ts3.

S'toßtyaQoskniknog, sa[a[]afrualcjhive selLet-

71 -

nalon abdesta. Hadiski struönjacise spore oko vjerodostojnosti ovih hadisa. Imam Tirmizi. Nevevi i Ibn-Kaiiim tvrde da nisu autentiöne predrje vertiji.toji Loie.e nr\odeo ovomprt,'n1u.'Lt 1edno1 niitcvnoj " daje Poslanik, sallallahu alejhive scllem,rekao: Ko seobde.tti pototlt.te presuiilijepojepostupio, ali je boljeneprcsuiivatitijelo.""' Neki islamski pokudenim posuöivanje uöenjaci su smatrali tijelanakon abdesta, a drugi su nepresuiivanje smatralipreöim. Ovi stavovi se prcnose od: Dzabira, tbn-Abbasa, Ataa,Seidab. Dzubejra. Ibn-Ebi-Lejle. Ibrahima en Nehaija,MudZahida, Seidab. Musejjiba,Ebul-Alije, EzZ u h r i j r . 'O ' ' r o j e' r a r u ö e n i a k iJ rf i j 5 kp c r r \ n ci k o l c . " . Medutim, u pravnim izvorima nema .jasnog i vjcrodosto.jnog argumenta pa ovaj postupak koji braniposuiivanje nakonabdesta, ostaje na svojoj osnovi, tj. da je dozvoljen (mubah) dok se autentiönim argumentima ne potvrdi suprotno.Posusivanje tüela nakon abdesta smatmju dozvoljenim: Enesb. Malik,|6 Beiir b. Ebi-Mesud,$7 Osman b. Affan,El-Husejn b. Ali, Hasan el Basri,Ibn-Sirin, Alkame,Ed-Dahhak, El-Esved, Mejmun b. Mehran,Mesruk, Sufjan es Sevri, Ishak i Ibn Munzir.Jr8 Ovaj stavzastupaju hanefijski,{e malikijski{oi hanbelijski{1 pravnici. a Allah najbolje zna.
$ Tinnizi, l/15,1/5.1. sn slabimlancemprenosilaca. Vidjcri: As rxnenrl trt'?, 1/286, od lmrmJ Bell'. kii,l. l/t/lltt'rt hnt4r | .J\ i 1i'l,t ,rt ol,-.'1.11.\. ,.^ " - l i r m r / . .l . l c J r ' . . : r ' l , , h i r l , , r n . r n p r r n ' ^ i l , r , r . \ i J j . /r:i ': \ r , . 4 , / { , / / . / , ' r 5 . Et te lis|l habn, l l l42 i Txhl.ttl -ahtc.i, U 154. 'tn rtO. ...hhim s acjr"L,i. vrdJe t lrn.emDreno.rl3." r' /r/,/,rr'l-.,/r,.;. l/l).{. ' lbn-\4id/e l /.l 5 E / 4 D I 3n . s m B r r . i n Jn . t . r r , , J r .i . ' 1 ' i i , p|,|\ ni r |. r * i\ c l h r r r dobrim. Vidicli: Mirralrr. .ü.]:ad:e,l16'7. 1r'Vidjeti: Ä"ddtr,/ zrhc.i, l/'7T. El ltd:'t ta, 11481, Hutasat|l-ahkam, l/125 126. t/t91 i El4ituje, stt.51-s5. .--Z.adulatlead, '"'Temman (Er'revdul-bessam). u tl-l!.ri./, U229l182 Vidieli: t1 .1:a,ru, l/319. od Abdus-Scl:rma Alluia. jr Vidjeti: E/,trrran,eJl/181 18:/706 z?,xrrd,r,c, l/138 712.od AbdüfRe,zakr. 139/1592 1599. ril cisdr, l/411 i Atklat .ahre.i, 1/19. od Ibn Ebi Sejhe. rrs \ rdler: t/-' , ';r 1189.Lt-n,,t.:uut,t.l/.184-lbbrMrr,r/-/r,/r,r/ l.l(ri * l o n - \ 4 u n / lll/.4 l i 4 i l . , : i . t . , v r i n J n r . n , \ 'r q r a r 4 ' a t u ' . o 1 , a h , tr.n'^i1...: l/65-66. s7 ltn l,lunzir. l/416/,124. sa ispravnimlxncemprenosilaca. Vidjeti: Ara'?r-sdft.?be, l/65. {s Vidjeli:E1rirsd"nel; l/183 l8:l/71:l719,od Ahd$ Re?,z k^, El D|tsatnef l/13'7 138/1571 1591]. od lbn-Ebi-Sejbe. tf?fs.Ir, lA]15-1]11 i Ehned:nüu, 11486.

78 Potiranje (mesh) po mestvama Od Mugire b. Su'abese prenosida je rekao:"Bio s.rmna putu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je obavio prirodnu potrebu. Potom sam mu polijevao dok se abdestio.Opraoje lice i ruke, a zatim je potraopo glavi i mestvama."e2 U drugoj predaji Mugire kaie: 'tsio sam sa Poslanikom,sallallahu alejhi ve sellem, na putu. Htio sam skinuti njegove mestve, pa mi je rckao: 'Ostavi ih, obukao sark ih na ößte noge,' pa je potrao po n ma_ Imam Ibn-Abdu1-Berr,Ibn-Hazm, Ibn-Ebi: Aizz i Ibn-HadZertvrde da su hadisio potiranju po mestvama dostigli stepen mutevatirhadisa.e Od Hasana el-Basrija se navodi da je rckao: '?riöalo mi je sedamdeset ashabada su vidjeli Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, kako potire po mestvama."asImam Velijuddin el-kaki tvdi da hadiseo potftanju po mestvama prenosi oko Sezdeset ashaba.ffiIbn-Mulekkin je nakon sabiranja predajakoje govore o potiranjupo meswama kazao: ''Ove prenosi hadise viSe od osamdeset ashaba.'s7

as VidJetit El-ncbsut.1173, El-bahrurraik. ll28 i Hasij.t Tahtavi.su.j9. ^ vidjeit El-nud?vvenetul-kubra. ltl25. Ez-zehirch. lt28t. Et-kavani^ul-fkhijj?, srf. 26, Scrhuz-kftani ala nuhksan Halil.ltl33i Hatij?tud-Dusuki, |173. ,,, "' Vid:letj:El.,nzlail, sn. 291105. od Abdultaha. Elnngu': Ut6t. Et-sprhut-kebit, tt t77. EI-kAfi. t165'66, El-insaf. I tt66. ELfurua. I 25. ,,. -' Buhari,str.58/1 82 i Mush'x,. 3lI37n1 4. sr Buhari, sn.621206 i Muslim.l/138-l19/274. w vidjed: Et-t?nhid. lllI37, Ll-nuha o. U8l. Sprhut-akid"tit-Tahavijje. A55t. Fethul-Ban, V267 268 i El-akidetut-Taharijje, str. ?1, sa komentarcm 5eiha Albaniia. at Viaieti rrevsat, tt+231457 , El-ihtijar, r/34, El-musni, |281 , El-d|amiu li ahkanitKur'an, r/93. M Vidletii Tarhut-tu snb. 21230. w Viii"t ' at-ioto ,l/615 od lbn-Mulekkina.

I
a[ejfr.i aosfaniLwog, sat[af[aßu vW? Syojsuta 19 V

I
.
i.

Rijeöi islamskihuöenjakao potiraniu po mestvama (nevjerstva) je rekao: "Bojim se apostazije za Imam Ebu-Hanitb jer je nas preneseno do po to porekne potiranje mesNama. onogako putem Slicnoovomenavodise od tbukoji je bli/u mutevatira."o'o je pobjedono\nu pitan simbolima koji odlil(uju Malil o lusufa.ao Enes b. '"ru 'Vole Ebu-BekJc i Omerai potirupo meilvama paje rekao: skupinu. Zun-Nuni b. Ibrahim kaze: "Tri stvari simbolirajusunnet: Ebu-Fejd i ljubav potiranjepo mestvama, redovno obavljanjedzume-namaza "*'' prema prvimgeneracijama. je i novotara ehlus-sunnela kie: Paravan izmedu lbn-Abdul-Berr su i drugihmjesta Iraka,Sama potiranje po mestvama. Uöenjaci Hidzaza, postupak. Negirajuga samo po mestvama legitiman slozni daje potiranje propali novotari koji su izaili iz okvita muslimanskezajednice.. ih oko hadisima, a prenosi po mestvarna potilanje se navodiu mutevatir "Neki novotari, kao ashaba."a52 Ebu-AbbasKurtubi kaze: öetrdeset Ibn-Dekikil-'Aid haridziije,porekli su potiranje po mestvama..."r5r "Potiranje a ehlus-sunneta, po se simbolom mestvama tretira zapaia: i Ajni Imam Ibnul-Arebiou" praksesimbolomnovotata."454 negitatrj" "iotiranje novotar."as5 Imam poriöe zabludjeli po mestvama samo taiu: 'Bojim koji zaonoga kaie: seolpadniitva Ljbejdultah el-Kerhi b. Husejn potiranje po mestvama.""o negira oveprakse primijetiliodstupanje i negiranje Kadasu naii prethodnici po mestvama u akaidska ubrojalisu potiranje sekti,157 odnekihzalutalih
"Mutevatif' je w vidjeti: Serhu fethil-Kadir, tlr43, El-illtiiar Ii illilil-nuhtar, 1134. vijest koja je prenesena brojnim putevima,pa je nelogiönosumnjatiu njenu ! "" 6 e ß e & e s zej leijr viai* r"q,,a-n"*oi&. I/ 137. od ,mdrnd Vidietl. MerkatuLnefa! ih. 21198. Ibn:Abdil-Ben u El-;:? nia.2/tl'1912332. Vidieri,t tenhid, I l/134 i I l/l J7. . viiient El-nufhnn. 1/52'7 od lbn-Mulekinna. stx.lI7 i El-ialam,1/615, vidleti:lhkßnut-ahkam, i El-hidaje, r/3O. vidleri: Andatut-ahvezi, llr3o i Undetul-kari, 3197 l/7'7. viieot Bedaius-sanaia, od imamaMervezijaiEl-nedimua,t/50O. Vid;eri: tr-r"nn€, str.25?/416,

I

t I

aesellet4namaza

pitanja, kao Sto su uöinili: Imam Ebu-Hanife,as3 Ebu-MuhammedelBerbehari,ase Ebu-Amr ed-Dani,a60 Ebu-DZaferet-Tahavi,a6r Ebu-Kasim el-Lalekai,462 Ebu-Bek e1-Bejheki,a63 Muhammedsiddik Han6 i drugi. Imam lbn-Munzir,a65 Ibn-Bettal,a6 Gazali,67 Kirmani,a68 Nevevi,o6e Ibn-Tejmijje,a7o Ibn-ivlulekkin,a?r Ibn-Usejmina?3 Seharenfuri,a?2 i drugi navode konsenzusuöenjakao dozvoli potiranja po mestvamakoje su obuvenepri punoj öistoöi(tj. nakon abdesta sapranjemnoguili gusula).

Potiranje po öarapama je rekao:"Poslanik, Mugire b. Su'abe salla ahu alejhive sellem, se paje potraopo svojim öarapama abdestio, i nanularna.'/?4

8 viAiett:a.lrn*eWea sr. 6l. Preuzeto iz djela:B?daius-sanoia. lt7 i7 tuqnore. * viaj.t' J"ir'^-*-", su. ?241. od rmarna El-Berbeharija. 6 Y icjen: Er-isalenl-vafiie. sn- 25'l. 6t vidleti. Serhul.akideni-Tahavü 2t55t. ie, e v i6eLj lankadu?hlis-"unn". üfi}-tl t tltq I ztzosßzq. e,viiJeti: El-iatil<ad.su. ISJ.od imamäBejhekija. * vidied: Kottus-sener. str. I38. od imamaMuhammeda Sidd'kaHanaelKinnevdziia. es vidien: Ei-idzna, sld.35. 6 Vldie1lJSeftu Sahihil-Buhan, lßO4, odlbn-Bel;l^ta. ffi viiien: ELresit. rlr33. yvid\eir SerhuSahihil-Büt'dr'l 3/sl, od nnana Kirnanija. M v;aiet: tr^i"noa| zll34 i El-medinua, 11500-5oL a1o VÄpu: UedZnu ul-fetava, 21ll2}. a1tvideü: Et-ialan. ri6t3-6t4. e v iiteü Bezlul-nedihud. 2/3. a7' viiien: Ei-:efiut-nuntia. r/r83. {7{ rirmizl, t29Ol99 rqes^i, r/491r25, Ebu-Davud, 1/331143,Ibn-Madle, llr74l35g, Ahmed,4D5Ur8231, Bejheki, 1142511349, Tahayi \ Sefiul-m tkil, Il9'7,IbrMunzir, l/4621159, Ibn-Ebi-Sejbe, 1/171lr973.Imam Tirmizi, ftn-Hibban,Kasimi, Ahned Sakir i Albani ovaj hadis smatraju ispravnim. vidjeti: El'meshu akldkvrcbejni, str. 7, 29 i 30. Medutim, njegovoj vjerodostojnosti su prigovorili: Nesai,Ebu-Dawd, Sutjan es Sevri, Ibn-Mebdi, Imam Ahmed. Jahjab. Mein, Ali b. Medini, imam Muslim, Nevevi i drugi. Vidjen: Eüenjiz str. 154-156, od imarna MMrslima, Es-sünenl-lab.a, l/425428, od im na Bejhekrja, El-medZmua,l/500,

cpostaniLwog, saffaf[afru afsjaivewSt'ojstva

g1 t

Veliki je broj ashaba i tabi'inaod kojih se prenosi da su potiralipo svojimöarapama.'"Imam Ahmed tvrdi da je sedamili osam ashaba potiralopo svojim öarapama. po Ishak b. RahevejkaZeda je potiranje poslije njih.''' Ibn öarapama bio sunnetashaba, tabi'ina i generacija Munzir kaZe:"Poti.anjepo öarapama ashaba: se prenosiod deveterice Alije b. Ebi-Taliba, Ammamb. Jasira, Ebu Mesuda(el-Ensarija), Enesa b. Malika,Ibn-Omera, El-Beraa b. Aziba,Bilala, Ebu-Umame i Sehlab. joi rpominje poredore dereterice. Sadr.' Sejhul-islam lbn-Kajjim. potiranje po öarapama.*'o öetvericu ashaba od kojih seprenosi Ibn-Hazm tvrdi:"Nije poznat niko od ashaba daje kazaosuprotno ovome."47e Od Kabab. Abdullaha seprenosi daje rekao:"Vidio samAliju daje poslije prirodne potrebe potraopo öarapama i nanulama."a3o obavljene potiraopo svojim Prenosi Halid b. Sad da je Ebu-Mesud el-Ensari öarapama i nanuiama.a3l Takoder, prenosi se da je lbn Omer polirao po öarcpama I papucama. Ibn-Harisprenosida je lbn-Mesudpotirao po svojim öarapama i je po nanulama.r33 Bem b. Azib öinio mesh svojim öarapamai nanutama

Huldsatul-ahkan,t/t29. Sefiu f?ttlil-K.idit, l/158. Ndrö"/r?je, l/184 185, od dr Milih:riiu. .-- rnht trl.ahv .i. l/)o)-)o3.LIJ'adirthtnl,/. 'lr.46-aq. "'Uporedrli: A/ pu\d/.lta62 a64. Fl nuhdlla.:t9t,iFl ttu{t. ll2e5. e,ror t.t4t}4bai Fl qrsri. ttTtt 1}). ; ) llerl {1 vloteü: r crarrd-rrn1r,r/rö /. 3' Yidierl: EI nühalla,2187. *n S".1het'i. | lon Ur2-,t15.'.A"dLr Re//rk. l/loo/7'J. lhn Ehi Sejbc.l/l-211o80 Munzir.1/462l,179, sadobim lancem Drenosilasa. *'8..1h.k'. tlrlrt-l:". AbduFRe//rk.l/lqo/77+. lbn Ebi Sejhe. l/17:,,038i lbn je Munzir, l/,1621480. MubarekfuriI Et-utlfe. t/292. kaie: 'Lanac prenosilaca "',qiau. n.rrut. | /lgg/'776 i Ibn Müz;\ 1A62/$2. 4r Abdur-Rezzak, prenosilaca. l/200/777, saispravnim lancem e Abdur-Rezzak, U200l778, Bejheki, l/42711355, lbn-Ebi-Sejbe. l/17211984 i Ibn Munzir, i/463/483,sa ispravnimlancemprenosilaca. Vidjeti Sy'atl-r'rzl,r, str. 51,

El'ihtija. Amü. Sufiana esOvo je stav Ed-Dahhala.54. 1D57. Ata. ul?3/1991..aor uöenjaka iMuhammeda.486 Prenosi se da ie Ibrahim Nehai obavio malu nuZdu. 43 Ibn-Ebi-Sejbe. El-hidaie. rll10 4Y vldieti: El-nuha a. s? ALdur-Rez7äI.'433 lbn-omer je. j .rlI53 i El-hidaje. rll'l2llg82 i Dulabi u El-. 1132.i drugih.oo' od: Omerab. Musejjiba. twdi: "Lamcprenosilaca Albaniu El-meshu."-' i dozvolioporiranje promijenio misljenje ss Bejh€ki." Albad kare: e Abdur Rezzak.Ibn-Ebi-5ejbe. Vidjeti:rlsmatra ispravnom.o'oU djelima hanefijskogfrkha se skole. 1/181. i nanularna.l/1O2. str. a%Viiiett Bedaius-sanaia.ia. pravne lahjskeo" zahirijskee i nekih uöenjaka hanbelijske. ispravan.ve se[en.it.nedZnua. tt464ttt12lts1 7 i rbn'Mvnz'J. Ibn-Munzü.' n" ttnjsuis.a35 i Ibrahim Nehija prenosi da je Ibn-Mesud potirao po svojim öarapama nanulama. 1132.ara. nanaza Prenosi se da je Enes b. aelvidjett El-mugni. r/39'| I El'insaf. se Abdur Rezzak. Seidab. poistovijetiopotiranje po öarapamasa potiranjem po mestvatna. tstraka. Malik potimo po svojim öatapama.llkbeta b. Hasanaet-Basrija. t t tT t-172/tg7 l -|gso. SejhAlbani ovu predaju rr"ri.takoder. str.Ovu rll'1311994 str.a"z Seu.ry?5.54 p'edaludobromjeocijeniolejh Albani Vidjeti: El-tttPrr. Ibn-EbFseibe. ove Dredaie ie isoravan. Malik rekao: Katade Po po meswama. stt. nusoi od Nufiu. je l/200t7S.218'l. str. Seidab. Hattaba. M viiiett El-mebsut. -Länacprenosilaca as ebaur-Aezzak.54. Ibn-Mubareka. t/4g vidjen: Ll-nedinua |527.a8t meshpo svojim öarapama ^da rekao: "rotiranje pä öarapama je isto kao potiralje po mestvarna.a potom uöinio je Prenosise.1/201t82. Eameia. ka2e: tt' ffiäil*"rt".a39 "Potiranje öarapama je prenosi da ie Enesb. Sefiuz-turkeii. u428l1357. !a3. tluade b.Mubarekturi v Tuhfetul'ahvezi' U29l' zaSo\an isDravnost ove Dredaie.Sadab. rakoder. ll33l. Albani u El-t ?rrü. u364 i El. l/37. aes viiteti: Et-havil-kebir. Ebi-Vekkasa. Diubejra.'too i lbn-Dzurejdiod Ataai lsto prenosi isto kao pot'iranie po darapama se prenosi potiranje Tal(oder. i lbn-Munzir' 1/463. Ebu-Jusufa je imam Ebu-Hanife u zadnjim danima svoga Zivota navodi da po öarapama. 54.63. Tebiinut-hakßik. l/l9ö. Ibn-Ebi-Sejbe.Sejh "Lanac je prenosilaca Vidj etl El-mesh. Ul?t1975. ll2OO-2Ol/781.

i El'nedbnua. U45Oi El'd. 11524. . El-nedlmua. Suian es-Sevd. sallallahu alejhi ve sellem. 1D94. lll57 i Ahhlmut-iitti. r. Sahihit-Buhan. El-vesit. El-hidaie. i MevahibuldZeLil. Ibn-Tejmijje' po mesrvama koje stoje smatmjuda je dorvoljenopotir-ati Ibn-Usejmin nanogamabezobzirakoliko su pocijepane. 11526-521. vas. 21100. 11136 \'ßjetj[ Elhal. Sahihufkhß'sunne. ll39l-392 i El-insaf. \idjetit El-ßtizkAt. ll3c9. irn. lll9l. 36 Vrdjet: El-kAvaninul-fkhiije. 1/188.Ai. s vii)en: H-nedlaua. Da li je dozvoljeno Potirati Po pociiepanim mestvama medu islamskim Po ovom pravnompitanju postojevelika razilaZenja Veöina hanefrjskih pravnika dozvoljava potiranje ako uöenjacima.'u' M V.Ibn-Mubarek.Kajj Mnogi islamski uöeljaci koji dozvoljavaju potitanje po öarapama postavljaju posebne uvjeteiprave razlikuizmedudebljih itanjih öamp* je ispravno da nemarazlikeizmedudebljih i tanjih öarapa. Rahevej. El-et sat. ll0 (Tahtavr ! Vidiea:eeaai"s-sanaa. jer Poslanik.*'" iejhul-islamlbn. 23-24.Sefiuz-Zc*eti. Davud i Ibn-Hazm. rll57. 11469.il-kebir. potiranje nedozvoljavaju Sufjan b.amiu Ii ahkanil'Kur'an.n'r"tuit^*"""e". Elistizkat. Sahihu odlbn-Kajjimai fikhis'sunne.Jezid b. pocjepanost nije veia od sirine tri nozna prsta. 11523.ulgo-rg3.a.u protivnom po pocijepanim mestvama. 6lro3. Ibn-Munzir. nwntia. Vidjen: El-evsat 11448450.Mnostvo ovih predaja ukazuje da je potiranje po öarapamabila praksanajboljih generacijamuslimana. 11294-295'Serhu 2lU3 I Er-lefiul' MedZmu'ul'feta1.s@ Safijskiso' pocjepanost mala. Ei-ierhuL-nuntia.5ol uöenjaci i hanbelijski5s nije. 11362-363. i ashabi nisu napravili razliku medu niima. El-muhaqa. sE.Sto se tiöe propisa potiranja po kako rvrdi oni se ne razlikuju od potiranja po mestvzuna öarapama.ll3l i MPrakil*lah stt.1/181-182."" Neki sljedbenici nije veia poLiranje hrlikijske pravneSkole ako pocjepanosr dozvoljavaju je potirati akoje da dozvoljeno tmam Malik smatra odmöine stopala. Vidje* n-nu?ni 320-321. Ujejne' Ishak b. Ebu-Sew."' Medutim. stl. Harun.

"''' Ibnto bi pojasnioPoslanil. Sufjanes-Sevri "Potirite po njima sve dok stoje na nogama.str. Ci0rani hadis biljeTe:Buhari. . l/449. 2/ rO0. <b cJ/J58 t od Ebu-Hurqre Muslim.Kada je Poslanik.uzduz ili poprijeko Sve to nüe vidi veöi dio stopala. rekao je'.naroöito ako su starije i pohabane..mumttu. pocijepane. predajom t Ed-difa srr' 4c. 5-ro Vidjerit El-evsat. labranjeno. U saisPravnim lancem 11425/1347. RezalqIlI94n53 iBejhel<t.zttlo2."5o? u u pogleduizgledamestvine moguprihvatitijer nemajusvojeosnove Kur'anui Sunnetu. od idjeti djelo ve/rs ovom w vt[ien: Medunuul-f?tava. do pocijepane!"s03 Sejhul-istam Ibn-Tejmijje. '-" V idjetr Ei.bez posebnih ograniöenja. e3 Abdurlt prenosilaca.531/2561 i Muslim. te da se zbogpocijepanosti preDrekaza poliranie po l.akvim mestvama. tr Buhari. 'A zar svako od vas ima dvodjelnu odjeöu'!|"'soe je rekaor"Da je poüranje po pocijepanim meswama bilo Ebu-Sevr sallallahu alejhi ve sellem. sejha Arnra Selima. Hazm kaie: "Ne smetaako su mestvevise ili manje.4/193/515.ali pod uslovom da t stojena nogama.'*U odredeno ne ustanovi "Sra pa rekao: alejhive sellem. r. na hadisAi3e.a."s'2 i#osralno lili prirezanet'" sffiVidjeti: ElcxdL 11448 i r/450.Iefiul. sallallahu alejhi ve sellem. bili siromasnii nisu imali moguönostizamijeniti svoje mestve. pitan o obavljanju namaza u jednodjelnoj odjeöi. "' v idieti: El-nuhalla.Uöenjaci koji dozvoljavaju potiranje po pocijepanim öarapamai polaze sa stanoviita da je mestvama. nakon Sto je odabrao misUenje o kaze: "Mestve öesto potiranjapo pocijepanimmestvama. ovome seoslanjaju o$aniöenje. ispravnosti Mnogi ashabisu bivaju pocijepane. zar su mestve rekao: doseljenika (muhadzira) i Medinjana (ensarija) mogle biti ikakve. | | 192. pa je je pitan o potiranjupo pocÜepanim mestvama.daje Poslanil.l0/114-115/1504.sallallahu ie ro sviietu (iaftow) S|aki uviel koji u Allahovoj knjizi.. sve dok se validnimdokazom dolvoljeno potiranjepo svim meslvama. koji nisu uslovljataju uvjete Ovim hadisomzele reöi da sepostavljeni uslovi nije u njoj ne vrijedi.

i Onrj kir potirc 'rnro lumji dio hanerij. Ebi Talib. Medutim. Scih Ahmcd Sakif ovu preddiu l/20?/760i Ahmecl.l/-1041/161."irs 'Vidio san1 Poslanika. sve dok nisam vidio Poslanika. J1101Bati' Fethul lnhn ll2'l su ga ocijenili ispralDim.llcrr:\'tl'ttta*\tta' a .sallallahualejhi El-Mugire b.erodo'l"lnom.jhi ve sellem. smatr't l/ll9/717.ti" ll3t).. Su'abc kaZe: ve sellern. . EI l:l . da potire gornju stranu "Smatl-aosam potiranje donje strane mcstvi drugoj prcdaji Aiija kaZel prioriietnlim ocl gomje.N e h c i . Ahmed' l/165/1895 Scjbe lbn Hazmu Ä1trrrrdl/al/i ll.l.t\r. Darckutoi. vidio.r I136.r".1/1264. i '5_ . kllze: stranemestvi bilo bi prioritetnijeod gomjeg. 20/377 'a I v. Eblr'Da!üd.68' rfrrrria" slsvidieri:rt resir.l/33/1l.21125 Ke:iafüt-ki JB Da. r c l r n i i m .Et. ll9l.licti:Eflrlii. ' r m r r l i k i j ' k c .. Beiheki.u'.ßulairs sanaid tlS'7i EI hahnrraik l/180.ekurni. r a h i m( n . : i lrrnbelri.sat[at[afiu afejftive se[[en.'rri.E.rn 5rrVi. Ibn-Ebi 1/l0l 202/219.ki'rl:enliliil po konsen/u\u 5\ojihIne.sallallahu al. .'t sttr. Haiiitttl lb.Mc|ahihrl''t:elil \/1. rt I'l rvdhalu 11136/tlA6.H c \ a n e l . 1llA5.... 'r?gbuO"ruA. prcdalu smatra ovr TrrmiTi lmanr l71l/882881. isDravnom./. ll33o. r . 5t' iirmizi. icih Alban' a dohtun. l/107/759.lll13.ru t\tltthtt'B tit't 112lHiliiet ltlcün \ll'7'l nLnn r\lllll l lnF oa Inl BerlJl /f srrVidjeti: rt'rrcbsrr.ehn? tlfl5.pr'rr.1 \ldlell: t/. p r r \ n o p o t l l r t i p n n i i l 'riu ' h i r n c l i i .. ..rcd:rnkt 11523 i Mttgrillttultt'ila ll205 sr6 kntL lll1l i Ahkarün nisa stt' Ktlii/fut ittfutl llt'79. ' i' r l r i ' k e /äsllrnrju öenjcc Oromiiljenic pravne ikole hanbeliiske''' Naöin Potirania Po mestvama "Kad{ bi vjcra bila po logici' potiranjedonjc Alija b.l. ' ' O v o I n i i l j e n j c " e' Sc''ri lhn'Vurr/ir lhn Hii/m SrrllJn L . niego\ rhJestic r.li'Ahkl?l l/489' 5'{vialeti: """rrrr kubru. l e .ki prrvni. i u\:1 . \ i.B l '-r i ' " l r a n i\ \ o j i h t n e ' l v i . ru l r o l i v n o l nn i i e i .og. . Albani i iejh Sakir H. | | 181 Vdielii t/. Trberani' l/203/7:14. l/2SS/9S.sam '" U Poslanika. buduöi da se . DxrekutDi.Spojsntaaosfani/tipt.lui s tundirrll83.sallallahualejhi vc sellem' kako potirc po gomjoJ / i r ' l u p r .El mtsnttl.tliz Abdül G ijj cl Makdisi lbn-Ha'lieLAhmed 2/41.topJlo p e r es . Vidlcri: Et ttthisul lll10 i l^nn'!talil a.Bt.17.!- 95 t Mestve po kojima se potire moraju pokivati öllnke. Lt hi. kako potire s gomje str-ane. viaieti: 11. ||116. ' S r r oiih .

Il5O8 i Mugnit-nLhlodZ. 1/r85. Ll-n?damua. a onai koii se nalaziu miestusvogaprebivalista iedandan i noi. Ur39. takoder Et-hilafijat. El.525 Sto se tiöe fotiranja po mestvama vise od jednog puta. ipak. El-insaf.jskit'" i h-anbelilskit'o Viie od dvadeset prenosi ashaba hadise u ovom znaöenju. Ispravnoje da se potare toliko da se moie llazyatl potiranjem. a koliko onaj koji boravi u mjestu svogaprebivali3ta Veöina islamskih uöenjakasmatua da putnik moie pottuaritri danai tri noöi.s2'Ovo mi3ljenjezasrupaju hanefijski. Vidjeti. lDor. IßO.aese(Ien"ndmaza Imarn Sananitvrdi: "Nema nijednog ispravnoghadisakoji precizira kakvoöu potiünja mestvi. s-av idjeti: rhu -k Se z e si.l/322."52a Veöina uöenjaka." '" viaiett: Zr*"1. Usl. ttSOB i El-benaje.-Ze*. l ^85. tt5a0i Hasijetu lbni-Abidin.da ne skidamo svoje mestve tri danai tri noöi. s! vidiett: El-musni. Serhu-fethil-Kadia tlt41. Serhu. El-nedZnua. tts13. lll17. Serhuz-Zerkeii. Assalase prenosida je rekao: "Dok smo bili na putu naredio namje Poslanik.sallallahualejhi ve sellem. 11454.osimzbogkupanja. nema pouzdanih dokaza na koje bismosemogli osloniti.526 Koliko dana potire putnik. 1/114. I/98-99. l/r84-185i KeiiafuI-kina.od Alija el-Halebija el-Eserija. El-b?Mj".53r Od Favnici.t 1 403 i K"t hIu t -kina. 3/253-266 i El-resit. sü yidjetl El-mebsut. sts 2?. I/384-385. El-hidaje. U35. 5E Vidjeti: El-?ysat.El-futua r/r34 i E|-insaf Ul'76. U52G523. r/4O2. El-ihtijar. --'" Vidjetir El"mn. Et-nedZnua. a koja pojasnjavasamo mjesto potiranja.eesit. smatra da treba potrativeöidio gomjegdüelastopala. 51r Vidjeri:Al*anui'iita. El-eßat.s'i 3afi.eti. 11547 i Hilijetul5u Viaiea: Sututus-setaa. lll39. 527 viilat: ueatimus-sunen. l/580. Safvanab. "' Vidieü: El-medimua. Wl. osim predaje koju prenosi Alija. . U3O8. Serh sahihil'Buhan. I/434-438.

|1422. ustvari.lß21142' Ih M^dLe.od lbn-BeMla s vide:j'. äolla Poslanika.5r6 Da li je dozvoljeno priöati prilikom uzimaqia abdesta "Nema ni jednog ispravnog dokaza koji Imam Nevevi kaZe: priöanjepri uzimanju abdesta.lenr^e. s Vidien Es-sunenul-kubra."' Imam 'Olaklica za potiranjeonomeko obuje Bejhekije nasloviopoglavlje: abdesta". l/401. sallallahu alejhi ve sellem. sve dok se validnimdokazom -zabrana u sunneluAllahova prieanja u namazu.1/304/184(El-m€varid).El-nda/nua. Darckrutn| Vzan31. s Vidieri: ie'rtr:drtnil-8rnat. Ill4g i Ah}(lj'.lmamTirmizi je ove dvije Predaje smarajudobrim Vidiei ELnedanua ll484 Nevevlriejh Albaniobähadisa sNesai. l/309. Taha\i.uöinio olakiicu za pumika da potire tri dana i tri noöi. pri njihovom Da bi oblaöenju.po konsenzusu islarnskih oravnika.str. a o potiranju po meswama. dozvoljava kao ilo je zabrana. Safrja ü El'unm.an. r/331/23'7. 16911219. Nesai. Kunfuza se razgovaranja sallallahu orenosi da ie rekao:"NazvaosamselamAllahovomPoslaniku..ll8l.Bejheki. l/50/126 prenosilaca.sr5 obutinakonpropisno uzetogabdestasa opranimnogama. (istihbab) Dokaz je. u kojoj stoji tome druga sellem. Seojstva &iffi 8i pitan sallallahu alejhive sellem. 17.Od MuhadZirab.tkthfru eosttniLovog.""' zabranjuje se Dakle.11341 Tajalisi. 11466iSilctu ßu'lin Ncbijji sE54 s viile'a: Ca. ocijenioispravnimlmam $ El-musnedu. U drugojpredajistojidaje Poslanik. Bezza\ 4n l-2211578. l/434/1376.sa. postoje dokazi o dozvoli prilikom uzimanja abdesta. . Ibn-Huzejme' U96l192' Ibn-Hibban.''tNaprotiv. lancem l/202437. str. B2 Timirl tnSl-282/95-96. rlt'7214s3. ne ustanovi oriöaniet.dobrovoljna a ne obavezna hadisu je ve alejhi je sallallahu predaja da Poslanik. od Dzemaluddinael-Hanbelija. sai\pravnim r Darekumi.Beg \i. Ebu-Davud.pa je rekao: je u ovom prebtualiita."s32 Naredba din (i niö)'za onogakoji u mjestu (vadZib). "Tri dana (i -n-oti) za pumihl. str' 38. s \iiieüt Serhufethil-Kadir. l/50/128. 4t24\/I8ll9.ovo pravnopitanjeostajena svojoj osnovi(tj.5r' nakon upotpunjenog mestve nije neophodnoimati nijjet Za potiranje po mestvamaili öarapama semoraju mestve potiranje bilo validno. Ahmed.ur'iita.

na dan oslobodenja Mekke.dok se gusülio iza zastorakoga je postavila i nadzirala njegova köerka Fatima. ltl262\5. . sauauahualejhi ve sellenL tada priale jednom zidu. reöei "Dobro dolla. sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik.dok se abdestio. uze tejemmum i uzvmti mu selam. Zehebii ieih Albaniovai hadissmatraiu isDmvmm. neki uöenjaci kao dokaz koriste hadis u kome stoji da je Umnu-Hani. doila kod Poslanika. * guh*i. 4/251336. Allahov Poslanik.a potom mi rekao: 'Nije me spijeöilo do ti urvratim selam osim to ito nisam imao abdest-"'s3e Ovo potwduje hadis koji je prenosi Ebu-DZuhejmu kome kaä da neki öovjek pro3ao pored Poslanikq sallallahualejhi ve sellem"i poselamioga. je sa abdestom. ell::7 i lvlu"li-. l\hngÄ. str.3171i Muslim.-541 se@ '3e Ibn-MadZ".pa mi nije odvratio sve dok rije zavdio alejhi ve sellem.Ummu-Hani.54 Takoder. UmmuHani.Imam Hakin.upitai "Ko je to'!" Ona odgovori:'Ta sam. sallallahu alejhi ve sellem. 41283tI8259i Ilakim tt27U5g2.sallallahu alejhi ve sellem."t . 670." Vjerovjesnik.slsr-s43eq-' sr Buhari. pa mu je nazvala selam.

NAMAZA .SVOJSTVA LANIKOVOG.SALLALLAHU POS ALEIHIWSELLEM.

Haiicru Ibni'Abidtn 2/9394Ll-insaf.cri. Hilijetul El'medbnua. lüepo se obucite kad hoöete UzviseniAllah je rekao: odjeöe El-E'araf. rt. mjesta stidnog 1.ehirch' 114'73." (Prijevodznaöenja pokrivanje stidnih se na ajetu.31t13 sYifien:Ez-zehireh.5'ö \eki safij\ki uÖenjaci koieie neophodno pupka i pokrivanje ramena.El'katanin'rtkhijje. 1145. boljei sigumije. pa ih nije dozvoljeno otkiti. Bidajetut-nudZtehid. slg.'aL rvalom sluöaju.a.2162 El-nuhe?zeb. 41348. 11542 hanbelijskipravnici smatraju da su aakeZenestidno mjesto.. .11449. *-vialiti. *liänomlesto.5a2 pokivanja stidnih mjestau namazu.41. U473 i Ruhul-neani.Abidin'1193'94. hkoder. l/o5Iit/6b7. El-mediJnua. *Vidlett: al-ull4'74. odnosi koje se spominjeu citiranom Nema rzil^ienia medu islamskim uöenjacima o obavezi miesta.El. * Vidiei: El-nebsut. Maatibulidana su 53. 6ß'16-i El'meditnua'3111t i El' tllt{. oifle.5{ Pored ovoga hanbelijski uöenjaci smatraju da nije dozvoljeno otkriti ramena u Hanefijskipravnici smatrajuda su i ko|ena stidnomjesto namazu. osimlicai iaka pokriticÜelo onaie u nafirivu Stoseriöe2ene. El-hidaje.a prije poöetkan naza mora se ispuniti nekoliko ne bi bio validan bezkojih namaz narednih uvjeta. 2/l'77 i Et tadZu tl2s7. frkhiiie. Vidjen. iäkode( Et'temhid. 2162.sa8 otkriti i je namazu dozvoUeno Zeni u da hanefijskihpravnika smatra s2vidjeti': Ez-zehieh. El-nugni l/651'652.543 je u namazu Po miiljenju uöenjakaöetLi pravne Skolemuskarac obauezanpotriti dj. n vidleti:: (Medin\t ) i Hilijetul'ulena.' Ez'zehirch. MedZnu'ul-Jetava..11248. kavaninl -frkhi iie. Pokrivanje "O vjernici. smatraju pokriti.Ll'nugu. koljenaje tijelo.ahjaiiwV eoskniLwog.2/62 31173-115 s ViäjetirEl-.l/4'75. s viaieti: fi re.str4'tIEt'tad\u'.lo izmedu pupka i koljenä.'el'iHil. 31173.rsrr 116'72.47.i. rel'iklil.tl45 iHa:ijetu lbni. hidtje ierhut-bidaje. i Hilijetul'ulema. tt^s4'455 L\-furua tt281 i KeßüIül'kina Ll'in'at ti654. r2li'tl. El-vesit. srr. i Ke:iaful-kina l/366 Medutim.-.3160.2/182' s Vidieti:El-rertr.lD6a.22lIt'| fethil-Kadir.sas daje pupal. . El'kavaninul' ulena. 1ß68.S?r'i" . uienjala Vecina i hanbelijski}s5o iafijsuhsan Ovoje sravmalikjjskih.ln48-U9.sa[kt[ahu $tojstoa Uvieti za narnaz 91 S Nakon öistoöe.neki El-insaf. 3t ) Oblaöenje namaz obaviti. E.

Potomje dosaokadaje proilo pola ili treöina noöi i naredio mu da klanjajaciju. nanaza stopala.s. DZibril.ö.od Sena Sebir.a. ponovo dotle i kaza: 'Klanjaj sabah-namazl' Zatim je doiao drugogdala i narediomu da lJanja podnekadaje sjenasvakestvari dostiglanjenu duZinu. Abdullahkaze:"Do5ao je DZibril. kao i hadiskih struönjakakada spomhju namaska wemen4 uglavnom poöinjuod podne-namaza..s. Nastupanje namaskog vremena Namazi su propisani u precizno odredenimvremenskimrazmacima. kada sunce prello polovinunebai rekaomu: 'Ustani i klanjaj podne!'Kadaje sjenasvakogpredmeta dostiglasvoju duZinu."' Medulim. jednostavno iz razloga sto je D.ibril. 2/t2s-t2b i Hasijc!urbni-Abidin.n?retifrsataa.. Potommuje dosao kadaje sjena svake stvaridostigla svojedvüe duiine i naredio mu da klanja ikindiju-namaz. M..st-^ Ovo miSljenje je.s.a. a. je opet dosao i rekao poslaniku. U35. a. lakoder. a. 2.. sallallahu je alejhive sellem. a. srav veöine islamskihpravnikaje merilomiji. Zatimje dosao ujuho sst. odabrao sejhul-islam IbnTejmiije.rejmijje.. namaskim vremenima poCe!Si od podne-namaza. UzviseniAllah kaze: "Namaz je propisan vjernicima u odrealenim vremenskim periodima. '"' Vidjeti: tlrrdzta'.sallallahualeihi ve sellem. 2ll31. st." Nashrpanje je uvjet bez namaskog vremena koga ne vrijedi namaz po jednoglasnom miSljenju islamskih uöenjaka.ve se[Iem. sallallahu alejhi ve sellem:'Klanjaj aksam-namaz !' Nakon ito je nestalo crvenilana nebu." (Prijevod znaöenja En-Nisa'. pouöavao Poslanika.rekaoje Poslaniku. Et-bpnaje.30. DZabirb..ta|. Diibril. "" Vddjetli Medlmuut.vidjett Et-hidaje. buduöida ne postojijasanargument koji ukazuje na dozvoluotkrivarja stopala u namazu.s. 103.DZibrill.Zatim mu je dosaou isto akiamskovrijemekao prethodnog dana.. U komentaru citiranogajeta imam Alusi u "Ruhul-meani. . a Allah najbolje zna.).Poslaniku. srr.. od tbn__.55l Veöina islamskih pravnika.dZnu ul-fetara.ponovoje dolao i rekao:'Ustanii klanjaj ikindiju-namaz!. 2U456 i 26t332i Ahkanul-iadeti. 125.s.tetava. sallallahu aleihi ve sellem: 'Sadaklanjajjacüu-namaz!' je Kada naslupila zoraDZibril.s.22nt i Hidiabut. kaie: "Namaska vremenasu ograniöena inije dozvoljenoklanjanjenamaza mimo njegovogvrcmena. 2F(. Kada je suncezailo.

d:t' n Vidjeti:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Er-r?rüid.Ahnrcd Sekir i sejh Albrni ovaj hadis smatrajuispravnim Vidjeti: D:d. taha!i. Hakim. eaLiL.i. 5/l l9 l:0/6. Ll . 2 1 1 1E 56tvidieti: t.ht . 'lzmedu ova dvl vremenaje namaskovrijeme.nr.LuTinu s t r a r id . t u5 " .po konsenzusu tbu-Berze kaie dr je Poslrrrik.r".j5s neba. El Dtellit R.alhllrhrr rlcjhi re sellem. l/3t).o ie .nji-t" podne-namiln kon ito bi \unce preslo nii dluPu folu\inu neba "Vrijcme Poslanik.Serln-. .n t Sdhihil'Buluri jcrr.11. lnAT (Sakid. Ilnrü Tirmizi. r \ e n k 3 . lll11. je rekao: Podne-ttol1:d neba i trdie s|e nastupakatLLsunceprijede ia aenitu na dtug-u^poltn'inu dok siena öo|ieka ne bude tliegove duiirte.l/110| Ellttcd:Dtru 3121. 3t75.11268.srr. 55'Viai"ti: a "'.3121i El'kflt'(l.rrv m.kih. F d h t t l ' t a l i k l I I l A 5sVidieti:81tr.-Ze*eii l/161 i tlü1'. 1/l'17.l('ne mijenjrli ": j z u k o Dokczl"lne ie hrdi\ u komc z t r r uL r .nrl3/27.üü likhiii(. \1321.'r. 3/ll0/l'1578. 1136. ." l ' l ß / ' t ' t t n \ ' t t t o L t . Ei:erh kebit.tull.ra.üs.sallallahu alejhi ve sellem. L-1isri:.. El-|.i. Ltt"'t t.bez rneduvtemena. 3s' V i d i c t i :E l .17.on la m ud a k l J n i i r D o L l nk er d i e s i e n c . kl. Drrckurni l/265 Tirmizi. E l T l | a k i h r t l r t c w u t i . 5s'Muslim.s. ne Iaöunaiuöi duZinumale sjene koja se primjeti dok je sunceu zenittr' U prethodnom "Zatim je doiao drugog dana i naredio hadisukoga prenosi Dzabir stoji: jenu.S'tojsn a Qosknifuxtog. ?/160. .rmrza Odabrrno ie \ve dok \urrcenc l. . saffa[fafiu afejfürte seffe4iü 93 t Potom je kadase dobro rasvanuloi naredio mu da klanja sabah-narnaz. kada hlad nekog predmetadostigneduzinu istog.trd:LILl. Ahmed. btut./i."n Ikindijsko vrijeme nastupa neposredno po isteku podnevskog vrcmena.1. l ih'6 O. ssrvid. l/142. Ir.' vrijelnc ikindiie-n. uhsatul'b(dtil Dtuir' I/85 i ltvat!' TitltLi. l/'168. s6? 3D18 i 8/16. u srolu 5g IbD Hibban. 5/93/61:. h eii.r/i. l / 2 2 4 . 7/1fl i EIa . I 1 2 6 0 .sit. .k t b n . 266/1000.11. Ll e|sa1. 128/541i Muslim.rlikij. od ßti.11]'64.\1)1. v r k e ' r f i j : k i h ' pravnikr' i h r r r r b e l i j .1't).po miSljeniu veiine jslamskih uöeniaka."'''" Diibril.l/335 l16/1-172. B.rekao: Podnevsko vrijeme nastupa kada sunce prijede na drugu pobvinu Dokaz tome je hadis u kome islarnskihuöeniaka. El Ibn Bettala. IhD HuzejIne. E t h a r i ! ..I!. S./ y132. ltloatih 'itl:!1. sr' 19. . Zehebi. t/. l/. a.kar.(ai. Nevevj.+/150.""' Podnevskovrijeme traje do ikindije-namaza.leti: ill rrsar. llll5. l/326 i 2/355. '* Buhari. r s t i .i s r i : i 1 r : | 1 3 6 3 8 . E|'tctlllil 8ll0.

. Njegovo vrijeme prestaje nestankom "rv"nila nu zapadu.ma. EI.ut-f". ttt atibut-idima. od Ibn-Benah. sallallahu alejhi ve sellem. po misljenju apsolutneveöine uöenjakaöetiri pravne Skole. 2/t56. Mpraribut-idana. Arid.sE.. 4/8/2363.t47j. Bedaiuss:yia.49. octAbdullaha.2t21.uxn. EI-b?naj?. 5/90-9U612. 2t223t.ur. 2t5. stet. U4ö8.b"naje. t/t18.. tlti|. se Vlaleti: Il-ann. svi islamski uöenjaci smatrajuda je -pohvalnopozuriti sa akSam_namazom..ni: . ffi vidjen: ELevsat..'o'.2t356. Mugnil_muhtadZ. sr.id!rn.. u kome Poslanik. Mcrutib .sr'.ss wijeme.s'o Dokaz lome je hadis koga prenosi AiSa. Et-tafr.uidieti: El-kafr. nastupapo . po konsenzusuislamskih uöenjaka. 2t23. )334.Ovo misljenjezas. s n. 3J1. f mesaitir.Davud. 4/337/1473. E:-n:ug. n3i. islamslih uöenjaka. Ishak. 2/186.. Sefiu Sahihil-Buhan. Medttnu. rcbjinut-ha*aik.-'. Et-ned.ur-fetara. US3. .. iitn. -vidieti: El.y!-Bn! Serhut-krk?3i 11472. 4q.iiieme . kaä: |'Vijeme aklam-natnazaje do nestakka cnenilß. tß}t j Ei bewie.566 Dokaz tomeje hadis u kome Poslanik. S?fiu Sahihil-Buhan. turkeii. r.ßk:!i:: Pt-nmhada.a. U190.40.Nejtut-evrar.Aksamsko zalasku sunca. . Bl'rr.rl-. 2D5-26 t' Vu.kaie:-. od lbn-Bettat4 Aidatut-ahyezi. 2t24. trr"nhid" Btgt.ü.rr-runne.y!26. v424. El-nunteka. Fs-i"rhut-kebir.Et-jefiul. d Ebu-Daluda. 4q.]io t :. Jl33. Lt-lenhirt. Ebu-Sevr. Medinu.56e 1el?nkon cwenila na nebu. str. 42^83. t/4:/3. Ibn_Hibban.b?janu vet-lahsit.El-kavaninut-fikhijje.. Et-medimua. ELv?\tt.atut-ahvez. Srq. Et-mesail. Et.?rail st.38.sallallahu alejhi ve sellem.l/107/396.taja|lsi Mjslim.'. 3/41. v4i3.ed.. sallallahu alejhive sellem. po konsenzusu jacijsko vrijeme traje do pola noöi. sE.tetava 23t26j. Seüuz-krkcsi. u"aZ_u.2/344 i Umdetul kari. "* VidJeti:_E1-p'\dr. 11246. imam Buhari.Sefiu wanit-a\ar. t/225.id.ako se ikindija-namaz nije obavila u ovom uemenu moZeseklanjati do prije zalaskasrinca.Ebu.2t333.nua.^ Bnt2. nantaza Poslanik. vtSS. 4t342. s6 . )/3?o:. tn2i i Serhu. t..ve sellem. E!:ryinhadi.sa Mealutim. a noö se raöunaod ialaska Odabrano suncad_o zore. 52... ln32. 44. zbogkatkoöenjegovog vremena.^nrpaju: Suljan es_Sevri. Alr n. 23D67 j Se. ti.hAvil-kebit.-2"*esi.tt40f.ncdinua. Ft. Et-ik14. kazeda je wijeme ikindije svedok sunce_ ne poönemijenjatisvoju boju. l/^t]1. s/69. U47'7.El-evsat. Ibn-Mubarek.t0ii i -tatatßt4ßn363 '6 Vd'djeti: Ll-asat. Jerl.Et-ihtijar.56l Medutim.s6s Jacijsko vrijeme nastupa prestanlom aksamskog vremena. 3t38.

3tTs:.tuäuju t'*ef'jtti'fl . 4..": : ::.zi-i"i"t+.ai.' äi. n" ii't.: #!rY..os vriieme"'5'1.sE. 5/90-9U612.U48r' .s8o Ju'pota pravezore po jednoglasnom wiieme pocinjenasrupanjem Sabahsko kad" *.t. t6s-'tott4..1:e*i rß1' EI-W Yßr' EI. kai:e'tz ov.Ä:ä::.-ttsli."r u KoJoJ konste predaJu pravnici.. f.s?8 "Ko stive.Haüanieo:" ':P:-:{l* kaZe: i"r]ää" tr":rti ve sellem.. santa il'i k.Ied\mü'ul'fetava firJ/üe. Bidajetul'nudztehid.Y..tf ."3 zoranasnrpa Prava udenjaka. t-umije da onaj ko ne stigneUanjalr JedanreKal öitüanog Medutin" poredovih i"""ä a" "ii" t.Serhuz'22*eii.\'HÄ:f.!j^YA. 4/3l711460' Ibn-Hibban' g^ftf"rfi-..' "iiÄ-s""^a.^. "r'. str'2?' Beiheki' .'' pn]: iudisu . f..:ß*#'i..]ö.'.f StOA 1/l18/441."5tr Medutim' izraTitaveöinaislamskih iacäe-narnza ie do pola loli 'ueeniara poJaveplarr'e smatrada se jacija mora najkasnije klanjati--do sufijstti't" malrkijsq''i i zi.. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx H#it:#*#. rt2stDttsuki' i Haiijetud tt263 uot' t 'fewkihud-de'ani.1":?: t eq4us'say"' e')At' B n hidai rr ss' :1ätä-ä-indp.Elrnedämüa . ' 2nw6966.r..'E-t-temhid.?I:i*syll4.sluie seopÖimznaöenjem "Niie Je neunierenost u snu' neumJe-r-ehos' aleihi ve sellem.? ü-evsat.'.i:. ii*:*ni:lyt!nrx"i. Musnil3t4243'T. iön.srigaojekIanjatisabah-n4ma.t3r nienluistamstitr l:Y?:: blago pojaöava' koja se postepeno il-roi" poj-i "oootu"nasvjetlost' Ahmed' U183/354' Ibn-Huzejme' l/1071396.zt34o.i rslamsKrn po konseDzusu haäsa se svakako izuzima sabah-namaz' Na ovu iznimlu ukazujei hadisu kome Allahov roslanlK' üteniaka.6 50n52r3."ä"ri ". Ebu-Davud.. Muslim.40. !556/1't73.... Et-kawninut24123' "ih... Ebu-Davud.pi drugo namasko T.t '''" veii dio noöi je sajacÜom svedok nije prosao okasnio hadisau kome Poslanik' sallallahu Takotler.igL khnjai sabah-namaz da je boljeodgodid nije kazao "i" "rl" "i islÄsklh ueenjaka noeit oopredsabah.SlrSf. rt416'i. ti... iwuzapnkizIaskasunca.) ELnusne&'. tt.ttt4..'Kf.:*".Kao dokazovi uöenjaci haubeliiskis?5 "Jedne ve sellem' alejhi veöeri Poslanik'sallallahü exn 1".

sn.nn5. 2. Bdaietul.50.. 22t2}g. ll5O3. u njenom u protivnom. El-ikna.'erhu Sahih Buhari. Sirokom)safu ne bi bio ispravan.'o' Sabahskovrijeme. s-:vidje|. LI-bahrur. El-nugni. ""-"-" obasjavajuöi vrhovebrda. kaie.nudatchid.ß.8/74.l20q. Aziba koju bitieä Muslim. ". ll4eratibut-idina. lö5. sn. sto je suprctnokonsenzusu uöen1aka. Ll. njegovnamaz nije ispravan.nugni.2/o0. Uttt.neclinua. nal(on iega ponovo nastaje noöna tama. Fethul-Ban.. laina zora. Lt. ll2tr3.lll48. 3t 1o3. od lbn-Kesirai Hudid-ctu aht bati?a. 144.t^95. sedamnaest od propisivanja namaza vjemici su se okretalipremaBejtut-makdisu (Kudsu). 3l1l2. Ebu-Da!ud. "h. ll4a1i El nulessal.Vidjeri: El. El-ne. Ulag. .a ona se ogledau pojavi kmtkotrajne vertikalne popul vuöjegrepa. Ridajetul nudatchid.pn: & rcmhid. s-n vdß:. tt487i Medimu ul-Jplava.) Na sabah-namazu u mesdiidu Kuba. EI nedinua.."'o' 3.Ahmed. Ettemhid.!cnhid.3t46i tt-furua.titj. narnazu dugom (tj. 'H Muslim. 11308. sLr.588 buduöida mnogi klanjaöi iz dugogsafa neöebiti usmjerenipreciznou pravcu kabe. 11300. * vldjeti Et-temhid.6.5/8/525. trajedo poöetka izlaskasunca..rnu ut Ietava. llß). 4l15l.r'd:"rd..Prije ovepravezoreima tzv. islamskihuöenjaka.a wijene sabah-namazaje od zorepa do iTlaska sunca. 3t41 . okrenite lica svoja na tu stranu. 2t2ro/6966. t/t83/354. lbn-Huzejme. Et. od Ibn ltllt. Okretanjepremakibli premakibli je uvjer za ispravnost Okretanje po konsenzusu namaza. E=iehireh. 3t203. ". mjeseci. Prvih Sesnaest po drugommisljenju. sallallahu alejhive -sellem.- * -*-" ""fi"|T.ratk. U5O5 | Mctta. n-i. Bidajctul-nudatehid. da seusmjeriprema (Mekka).ar.l-nua. okreni zato lice svoje prema Öasnomhramu i ma gdje bili. svjetlosti. 1197. duZanje okrenuti se u pravcu stranena kojoj se nalazi Kaba.l/107/196. 11154.brd. t1348-35O.'"'Ko vidi Kabu svojim oöima mora se okenuti taöno pravcu. sallallahu alejhive sellem. Meritomijeje prvo rnisljenje koje se navodiu predajiEt-Bera b.58? U protivnom. 17154. Scrtu neanil-asar.533 Dokazovome je hadisu kome Poslanik.-. Bedaius-sanaia.Zatimje Allah naredio Poslaniku. s/e21612. po miSljenju svih uöenjaka. .53e El-mesdZidul-haramu Uzviieni Allah kaZe:" Mi Vidimo kako sa Zudnjom bacas pogled prema nebu. Mi 6emo sigurno uöiniti da se okredes prema strani koju ti ielis._Benala. '"" Vidjeri: Ka{a\!/-p. nakon objavljivanjaovog s8"/idjen: El nuhalla. -'* Vidjeti: L!."." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare.536 Onaj ko ne vidi Kabu svojim oöima.ncdinua.

"(Prijevod znaöenja ElMuddessir. pa makar klanjaou pogrelnom pravcu. tt potomtlonesiteADir"ser Ko ne znana je pokulati odredirikiblu. 4. srr.urc.2/220 22t i Slhihu fikhk su. 97 - ajeta.sallallahu alejhi ve sel1em.1/l| ) | Lt1t.nugri. Na nuznostuklanjanjaneöistoöa sa tijela ukazuju brojni hadisikoji govoreo obaveziöiSöenja nakon obavljene velike ili male s Buhari. Lhfub.'vddier HairJ. 1n50. sunca. '. upotpuni abdest. str. 8 / 7 5r M u .19/66.lina. dok su ashabiklanjali. Et-ihtijat. 1161 62.: fl +/. ir i. ondaje öistoöa tijela obaveznija. a n / 1 9 7 5") Vidier.5el 4. srt.) Kada je Allahov Poslanik.ie glasnik i rekao: "Ove noii je naredeno Poslaniku.vjetrai sl. t/235-236.rir IAoliE./d.54.t 2/:5-. "' euhar..22/242.t ( .SvojsnaQostanifunog.u avionu. Mug'til tnuhtad:. ltlugnil-tltuhta. sallallahu alejhi ve sellem.l. ierhuL-ntunltia. l/291. ö5/127 i Muslim. naredio ta-kre odjeie. brda.rh l.vozuili na brodu).5eo Vjerovjesnik. Bedaius sa aia. saliallahu alejhive sellem.. 11185.ecnice. Ei.5e: Nakoi toganeöe ponavljati namaz. 3/162/291 5%Vidjerl: Et teuhi. 4 . El.Medutim.kaze:".5/9-i0/526527.:rdf. (ne prekidajuöinamaz)okrenuli su se prema Kabi.". Ako nismou stanju klanjatiokrcnuti prema kibli dok smona putu(npr.. sallallahu alejhi ve sellem. Öistoöa odjeöe. El-tlat tiu li .dovoljno je samozapoöeti namazu tom pravcu. t r m .rtho. t)e5. tijelai mjesta na komcseobavlja natnaz "I UzvileniAllah kaZe: haljine svojeoöisti.i. usmjeriseprema kibli. "" Buhan. Merutihutidlna. 102/403 i Muslim.da se u namazu okene prema Kabi. t h .. pa kad-su öuli naredbu.'' Ako je öiSienjeodjeöeza namazobavezno.'"'l/ralita veiinai. U poduZemhadisu Poslanik.l: l/402.i.. pomoau kojojse straninalazikibla obavezan zvijezda. ondaspada obaveza okretanja prema kibli. u brojnimhadisima naredio je okretanjeprema kibli u namazu.thkauit-Kur'an. pilrno odjeci-nr je pränje kojuje dorpjehkv od mje..tiIbIi qt\t1tüttll). .kada ustaneida klanjai. ako ni to nismo u moguönosti. saffa[tahu a[ejfüoese[p-.pa uöinitei vi takol" Klanjaöisu bili ohenuri premaSamu. doiao . El ihta ji "tcsailil.rr.lrmskihpravrrila \mrtrada ie eijienie jedrnod urjerri"prar odjeie nosri namrza. l/4O2.

El-iba f nEsailil-itlbu. El-ihtija.R g Ir u ^ t N i fü * ottu"'.22n42.4 fizioloike potrebe.buduöi sx vidjeti: Sdn'rü. lA7.El-nuha a. sallallahu alejhi ve sellem. -' Vidieu: El-bejanu vet-tahsil.5e Cistoöa mjesta na kome se obavlja namazje _uvjet za njegonr po milljenju vedineislamski} uöenjaka. 14. Uzviieni Allah kaZe:"I Ibrahimu i Isrnailu stavismo u obavezu da Kabu Moju oöiste za one koji je budu obilazili. Muenil-muhtad| 1t402.f1. Bedaius-sanaia.s1tr.Ovo je miluenje imama Ahmedapo jednoj verziji. hegrada ispred klanjaöa Prije poöetkanamazapotrebnoje staviti Fegradu (sutru) premakojoj se klanja.sallallahualejhi ve setlem. 125. Sevkanija..'*Samimuklanianiem postize neöistoöe secilj."o ispravnost. klanjao osim premaperdi. 365. ruku i sedZdu öinili. Redaius-saraia.60r Ova skupinapravnika poziva sena hadisekoji naredujukoriStenje pregrade u namazu i kazu da nemaispravnih i jasnih dokazada je Poslanik. lt4O3. t" nunari. Stavljanje pregrade ispred llanjaöa neki islamski uöenjaci smatrajuobaveznim.tn37. 11402.) Allahov Poslanik.I 22. tt6t-62.tr-sunne. Ahkamul-kible.11294. zidu. srr. El-iha fr '. Esaejlul-dZenar.Esailil-idirn. Serhus-sunne. Et-ihtijar.tt3t8. veöina islamskih uöenjakasmatra upotrebu prcgrade sunnetom. 3/155/284 ffi V dlijer:Ert?nhid" 2Zltol. 3D. ili obiönomzabodenom stapu.'ret/amulminne. sti.M?vahibut-di?tit.5e6 Apsolutna veöina islamskih uöenjaka smaha öistoöutijela uslovomza ispravnostnarnaza.In5. 11176.3N0o. 3tt0t. uöenjaka zahirijske pravne skole. a Allah najbolje zna.nekih hanbelijskihi drugih uöenjaka. stt."tt. koji u njoj budu boravili. Ibn-Abdus-Selama. tijela i mjestana kome se-obavlja namaznije potreban niijet po konsenzusu islamskih uöenjaka. tZq:leOZs iMuslin. Ibn-Ruida. t9lö6. IniO.11293.59 i Ahkamus-sutrc. U6t-62. El-daaniuIi ahttnit-Kw'an. . Haiijetut-Tahtavi.Mealutim.naredioje da se u njegovoj dZamiji saspeposudavode na mjestona komeje jedan pustinjakobavio malu fiziolo5ku potrebu. MrynilnuhonZ. Ei-sefiul-nuntia. "' Vidjeut Et-t"nhirl. 11235. Nejlul-evtat. El-v?sit. n vldjelo' El-nusni. ttt85-ta6. Et-mugni. U220-22r i Sahihufikhis-sunne. tB3." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare.5ee Za diSöenje odjeöe.

rekao: joj se pribliii. Sebreh "stavite pa mal. 2131810. hanbetijske-' i veiina uöenjala malikiiske. Ahmed.603 safiiske6@ Dokaziuöeniakakoji smatraju da ie pregrada u namazu obavezna 1. 2141503. pravne ikole. 11382 1925. Ibn-Hibban. stedeöi @ Vrdieii EI nebsul. 3D26.61659. Ibn-Ebi-Sejbe. 3| | 122. Abd[rr/25012875' 1/296t88. 11249/2862."606 2. e vidier:: Neilul-evtar. sa dobrim lancem Rezz aI. sprijeöi ga silom. b. Bejhekl' tß79t3449.@' Ovo misljenjezastupaju klanjaobez pregrade. Neka ne dozvoli nikome da prode iuedu pedi i nefu1 njega i pregrade. Hakim. Btuhai D Et'taihul'kebiru' Taberani. prolnzi ispred tebe. 315. u karektedstiönimprilikama uöenjacihanefrj"ke. 2/l5/2105.EI'lerhul-mumtia. neka klanjo prema salallahualejhi ve sellem. BeihekJ. a ako pokula.sallallahualejhi ve rekao: "Ne klanjaj osim prema pregradi i ne dozvoli nikome da sellem.Ibn-Ebi-Sejbe. 4!18'7 12430. @ Ebu-Davud. 2/9-10/800. tarihil-kebi r.da je Poslanik. Mabedod Poslanika. 4/188/506.Ovtt predaju pouzdanom su ocijenili lbni XejhAlbani. El'hafit-kebir. uprkos tome. 21196.3o5i lalaus-sunen. 1/135/96. neka mu mbrani silom. rot2l4. 6112612362. * tbn-ttor"j.". a Hejsemi tvrdi da su njeni prenosiocipouzdani Vidjeti: ElHuzejme Es-silsiletus'sahiha.21383 13464. u376-311 i Fetaval-IedZnetid-dnine ft Muslim. 51b8."@8 pregrade u namazu obavezno dajeuzimanje prenosi salldlahualejhi ve sellem. zaista. 2J208 i El'nedbnua. . 7n6.Ako pokuia. U hadisukoga prenosiEbu-Seidel-Hudri stoji da je Poslanik' "Ko bud. sallallahu atejhi ve sellem. 7aßtaje on iejtan. Ibn-Madze."6ü "Ovaj hadis ukazuje lmm Sevkani ovako komentira citirani hadis: (vadiib). HairßturTahtavLstr. l llg}. str' 45 s vidlea: at-unn..eklanjao. 4t Ia3.ar koplie"o* hadis: sebipregradu zanamaz. E!-iunteka. a6'7.t Et-tcmhid. 3131'l i TahridLut' edhnea. N vÄ1et:: tl-ngni. 2415'7115240. 3. Ei-ie l-muntia. 1t282i El-kavan inut'f*hijjc. prenosilaca. Ibn-Huzejme. s njim ie lejtan. ß V tieti. ier. Od lbn-Omerase prenosi da je Poslanik.?/134/6540'Begavi.

U drugom prema pregradi.k-nn qffaffahu nfeißit.it. u" suh*i.naprekidanje skrusenostii validnosti. "Klanjaj preman1emu. r/526 ) Serhu fethil-Kadn.Zenau ovome hadisunije spomenutau konteksfir poredenja. mjestoZene pojasnimoznaöenje ovoga hadisa. st. Ebu-Davud. ashabi zavrlio saakiamskim Malik ka'e: "NakonStobi mlrjezin po stubove ustali. H lasatul-ahk'n. .nostinamaza Mnogi koji ne vole islam zloupotebljavajuovaj hadis.""'' (Ü. kako sejtan ne bi proiaoisprednjega jednomod stubova klanjatiprema kadane bi imaomoguönosti lbn-Omer "OkJeni u mi leda.o'' lancem saispravnim b."6r2 Sliönoovomeprenosise od usmjeren rekao: prenosilaca. Imam Buhari biljeZi da je Omer vidio öovjeka kako klanja izmetlu te mu uhvatioga je za potiljaki pribliiio jednomod stubova' dva stuba. rd405.l/136/650.ltrn. veö zbog toga ito prolazeöi ispred predstavljaizazov. bi alejhi Poslanika. 4/190/510. l/285t86."6roAshabi Allahovog Poslanika.2n4o. a cmi pot je Seiron"''' Veiina islamski-tr uöenjaka smatra da se ovaj hadis odnosi. ftieöi ve sellem.) je spojioIbn-Ebi-Sejhe Et-nusannellt' ovu predaju 6tt vidietr Icthul-Bari.sallallahu 610Muslim. rekaoNafi i: "Ibn-Omer nije klanjao osim predanju Nafia kaze: namazu).+. sallallahu alejhi ve "Ako ispred klßniaöa nemapregrade u visi i zadniee sellem. I t 158i Taplikuqalik. Ibn Madi:e. 6tt vidjeti. l/250/2877.Tako Enes b. Omera Abdullaha "Ko ineka budeklanjaonekaklanjapremapregradi lbn-Omerkaze: "''" Prenosi sedaje joj sepriblizi. prenosilacä.-- ^'-E.Nesai. lancem saispravnim V250l28?8. 2tr48n50r. muskarca. 6t6 Abd'r-Rezz^k. Dija Makdi'si D El'muhtate' 212/331 . ezanom.6rr a ne njegove potp.prckidajunu namaz ieno.re. 5/161 61250D2:76. l/249r49. u'oIun-es'-S. je rekao: lako proöluisry1dnicgalpunoljcna djelajahalice. sallallahu alejhi ve sellem. pridavali su veliku paznju koristenju pregrade. magaraci cmi pos. lancem sa ispravnim 615 prenositaca.. 219/22'1 3. da mu bude zastor u dzamiji. lbn-Ebi-5ejbe. 120 (muallekan. dokazuÖi zenu i poredije sa psimai magarcimaKako njime da islam ponizava islamai da vide pozabave izuöavanjem bismovoljeli da seove neznalice da podrobno nam ne dozvoljava Temaove studije u islamu.. naruza Ukazujuöi na vrijednost pregrade Poslanik.Tirmizi' 1270/2146?. Ahmed.Ukratko.

. )tte.6/102/837.r-l7o * Virlie'l F/.pr. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahualejhi ve sellem. 143/625 ut'gun*i. 'J r. el-Hattab bi haramu u Mekki prema zabodeno^rn klanjao prema usadenomkoplju.trrrrr.. \ i d i e r . karaktera Dakle. U jednoj veriji Ibn-Abbas kaic: "Ktanjaoje Poslanik..Iirl 'm eki'|. Ä / / a .ne znaöi nepostojanjepregrade. predvodio dzemat na Mini.lt)1- tJ6u. na Arefätu iza koplja 617 i Muslnn. . / . rt.r8-. Seth lbn-Sad. ponekad klanjao iprema koplju.Betheki. Ll Lrt1"1 .4 . ' t t . "vu . sallallahu alejhi ve sellem."' Dokazi uöenjaka koji smatrqiu daje pregrada u namazu sunnet L Ibn-Abbas je doSaojasuöi dok jc Poslanik.. str. t . naredivaodok je bio na putu da mu se usadikoplje premakome bi klanjao. sallallahu alejhi ve sellern. 5/b5/2 -' u" gunari. 7/13i IhD Munziru E/ ".rr.. { l//b. o d l h n R e d / c l ' J ..m."6r3 Prcnosi se da je Enes b. rdrerr Hadi-. . l ."''' Omer b."' Prenosise da je Poslamik. a ispred njega nije bilo zida. L drug"j predcjiEne. sallallahualejhi ve sellem."" ugledajuöi se time na Poslanika.sdt[af[afru ahjfüvesertSvojsttnaostaniLwog.t trcJ:'ju _"rli. r . ltrl thhntttr.4/187/505. 'l srn"". Buhafi.tr1\nim I n. ./.."6rr Komentar: Neposlojanje zida ispred Poslanika. 1g1 t ''r preml niimr.rvnüm.str.tt ql+g+ i ltuslim. Malik_lilanjao u El-MesdZidulprutu. l/2.. mesdzidu da klirnjaiu u*mjereni "Vidio kaie: sam najpoznatije ashabe kako prije akiam namaza traZe stubove. h lr ' i h . sallallahu alejhi ve sellem. t . tztlso:.sallallahu alejhi ve sellem. :t :j t l ! :.r J2r!. . AlhJni i. 6" ltn-su seite.82 i. ll. r \'1. I ö .t. dokazi koji obavezujukoristenjepregradeopdeg_^su ivrijede za onoga koji boravi u svome mjestu i za putnika.6rr Ibn-Abbas kaze: "Klanjao bi Poslanik. str. 2 I8/lllh I ll-r MIn/I.18/285-1.uJ \ V /'rl.5/89/243?. i Jnr3i. stt.t"u.Jk."t. t i . raf. Llttrtri.1rr cl"dur-Re.jer je Vjerovjesnik.

. +neelsos. ako hodete molitvu obaviti.\za'."625 tome. neka sprijeöi svakoga ko proA ispred njega.obiöavaoklanjati iza zida.iefiul-muntia. 3t3'78-37g. " Tako namaz.tntZtZtZS.4/187/505 68 V idieri: Ei. sallallahu alejhi ve sellem. rekao:..4/183/50t. Sunneta i konsenzusa muslimana.SejhAhmed Sakir ovu predajusmatraispravnom. Hadis. Ovo je poznatou arapskom jeziku.nanaza prema koje bi mu se usadilo a magaracje prolazio ispred koplja. veö ovaj izraz znaöi"kada". sallallahu alejhive sellem.O vjernici. nije bilo pregrade a ne zida. sallallahu alejhi ve sellem. Ebu-Seid prenosi daje Poslanik.sallallahualejhi ve sellem.I la/494 i Muslim." (Prijevodznaöenja El-Maide.robavezune spusta na nizi stepen.Vidjeti Sakiro\e opaske na Et-musned.. namaza dobrovoljno?! Ne. u ovome sluöaju. upuöuje da je Poslanik.Sliöanovome je hadiskogaprenosi Ebu-Seid el-Hudriu kome stoji da je Poslanik. ttn-Hnzeine. sallallahu alejhi ve sellem... .2/26/84}. neka ea sp jeii kotisteöi htjedne_ sl/a. ovaj hadis nije jasan i ne moze posluziti za dokaz o dozvoli namazabez pregrade.na Mini ni.6. a potvrda tome su i rijeöi Uzvi5enog Allaha: .klanjao na Mini bez pregrade.""'' Ueenjaci koji smarraju da je pregrada sunner kaZuda je arapski "li)termin iza" (ako. neka ne dozvoli nikome da proLlzi ispred..kada)spomenut u ovom hadisu. "'" Vidjerl tl-b?ia\u vet.tdlrr?.O vjernici. Naime.tor: Ovaj hadis je \tezat za znaöenjearapskoglztaza .l'62e es /\trnea.Isti sluöaj je i sa pregradom zbog jasnih naredbio obavezinamazapremaperdi.?&o neto bude klanjao.. Slianoovome biijeieBuhari..e bilo gradevine. ustvari.02 salkffafru oe seffen. 1221509 i Muslim.. on ne znaöida se dozvoljavaizbor izmedunamazasa pregradom ili bez pregrade..Da je Ibn-Abbas Zelio negirati posrojanjeperde rekao bi da ispred Poslanika. lica svoja i ruke syoje do iza lakata operite. veöispravno znaöenje ajetajeste: kada htjednete molitvu obaviti. Ovaj hadis h. njega.2tS5S. tU243At62O.str. ostajeobaveznim. rckao: "Ako neko bude Hanjao prema pregradi. "' Buhari.626 2. a ako odbije.628 Komer.od lbn-Ru(da. o" l.. s!r. Iman Ibn-RuSd je pobio misljenje uöenjakakoji iz ovoga hadisa zakljuöuju da je Poslanik. pa nije ni mogaoklanjati premazidu. lica syoja i ruke syoje do iza lakata operite. ali.tuil-. I/25J.zbog jasnih dokazaiz Kur'ana.'faberani.) Znaöih to da je obavljanje . dokazda klaniaö moZe ldanjatiprema pregradi a moZe i beznje. Ovaj ajet ne spujta obavezu nafi\aza na stepen sunneta.

r'tora i oi"i n. . Ibn Abbasa le 'u pc' i a i.. L ' .Abdur Rezzak' 2/28/2158' h J J i ' n i J J ! ' r rV. Bejheki. l .e.äi. lbn-Abba.. jc ler 'tpontrr . 68/142. Taberanr' 630 Ebu-Davud. . A l b r r r ik J / e o \ ! j h J d r ' j ' s l J b / b o g r ' ' p o n r r r r u ' t r S ( l l | \ur'h l / 2 d 4 D r e n o . Ahmed. l e n r u ' l r \ i m V i . U225226. l e p r e k r n u r " \ i ' l l e ' r f / _ / r ' r Ä ' t r ' 1/32'1 A f f r u r A r l e o .3/379 ß6\idtßrit Ztdrl !a..l / ."o osimBuharije Prcthodno -. S. .. r l l . J .e primakro or"sr"d".*"al . " g o t . slabim Vidjcri:Medi ?ttt tevaitt 2/61 ovaj hrdis ocU€nio Hejsemije ß VidietiN€i/ri-dvrdr3/5. " r .u'o.od lbn-Käjjimr' . t l l l S e l .'r Cirirrni hrdis.smospomcnuli ti1". 3/324/1817.ie. ili nejasne.o\ ih leda.103 I je: " kadaneko ajetu' a njegovoznaöenje Hadisje potpunoidentiöan klanjao. . ilzolsul.nim. l . rSi". neprihvalljiv hadisu u kome Poslanik'sallallahualejhi ve sellem' uleiodo.1. zehebi i Nevevi ov'! ispravnin V\.prednjeganiie bilo z. u t h a t l n .rinjia i. e o \ r l .niti nei. '17012601Haliz '" 4/469 Ebu Jala rn:alrsos. lcloder.role 5ve u namil/u\lnatrrju \unnelom koji pregrJdu uöenjrci sallallahualejhi ve sellem' klanjaobez pregradesu govoreaa'je eostanit<.nije dozvolioovci da prodeizmedun1ega sattattahu da je orcr moglaprocisrmo i/x npj ret<o u"i."'' ili neispravne kao dokaz koristi logiku. mag acproili ispred je neprih'r'atljiv u lancuprenosilaca' Ovajhadis. i 5 n { .xltd." bude je alejhive sellem'klanjao sallallahu kaie: "Poslanik' 3.osimStoima mahanu ispravnim predajamakoje govore da Posllnik' ier se suprotstavlja I ateihi vi sellem. a njego\u nei\Pravno'lpotvrduiu pre'lille.Lojnom trtmn prepratle u ri:ini 'aJtticl. str.: ... l c r rt:/ ' ' r r r l ' / "'rt"-g.predniegrnijebiloprePrade u puslinii d7em3t predvodeii a on nllerelglrao n1epa.vore h:'dß4.ttrjttca tll rntt pd\' lend mag)lLtc jahali.pro.käiel KIanjao '^" lmami Hej'emi iMun/in" u pu.2/387/3'180.tjeri Hutasaün'üka't t/523 harlis smatraju "'Huai. pa kaZuda bi 5." s""i". Hoti. j t .. .rqi"... 65 Vidicli ti-i"'n /'trn.ttanu.*e J\olhe F t .nu prckilu Putroliertrtt je Postaniksrllalbhu aleihi\e sellem' 4.dii Ll taie: lio i:pted kl..qr. q .t. Ova skupinauöenjaka poteikoöuza klanjanjapremapregradiponekadpredstavljala obaveza naöipregradu jer nije uvijekjednostavno klanjaöe. i/385/9l4 Imam Haknn. r n .dier': l h n H 1 / m r v r d r d .

dzihaditd.hadzdz. sallallahu alejhive seilem. 211312292. visine podlaktice).'"' U jednojnista\noj predaji se navodi daje Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. EI. Jednostavno."'Prema pregrada tome.Nesai.14i Ibn-Huzejme.osim u sluöajuda ß' Muslim. neki Safijski i drugi je od lgloba do zavrsed(a uöenjaci.^ -' \ d)eti. El. od lbn-Berrdlä.faatade.6'3 Podlakrica srednjaka tsrednjeg prstar. Abdt(Rezz k.4bl.er "Lanac prenosilacä Vidjeti.6a0 "Ovo Ibn-Huzejme kaze: seodnosina visinupregrade. 2t42o.pa je rekao: "Kao zadnjidio sedla7ajahalicu. l/134/637. 5/88.Dokaz tome je postupak Poslanika. Vrdje|]: J82/c24. sallallahu alejhive sellem. sa$a![afru afejftive se[[an.unaza Medutim. . sallallahu alejhi ve sellem..wdanua. Jt 226 | El hcnap.hda|e. rt248/'745. . Sejh je ispravan.post. lbn-Hu7ejme. a ne na njenu Sirinu.se prenosi je da za vrijemeBitke na TebukuAllahov Poslanik. 2/1t-r2/817.pitan kolike visine trebabiti-pregrada u nalnazu. stavinize svello klaniae od visine sedlane smaüase pregradom za namaz.a onoje lnatnomanje iirineod sedla.. U282l777. Ibn\4ad7e. 2/qr7o i drugi. I/281/778. islamskih pravnika. takoder: tl-evrdr.a.90.hanefijski.2/12. d su-navud.L\an arcb. kojaje u visinisedla smatra se ierijatski po konsenzusu validnom. str. na Stoupuöuju vjerodostojni hadisi. logiöki jasnih dokazi ne vrijede i ne uzimaju se u obzir pored Poslanikovih. Ls-silsiläulr."o'' Sedloje u visini podlaktice kako kazu:Ata. sallallahu " Kaopregrada ve sellem.ejme. 2/9.21457iLl-kaf. 4/182/500. kojije khnjaoprema usaitenom koplju. _. Ibn Huzejme.l.Abdur-Rezzak.slt.dotk. Nafia. Hadisdaje Poslanik. 2l | | la05. ltl9O. Ll-nrblur. Tako je i u vezi s pregradom u namazu. ll9/494. ali ih je jer je Allah propisao u njima korist za ljude na ovom i na buduöem svijetu.Od Ai$e. alejhi rekao: vrijedi sveito je u visinisedla za '6"1 jahalicu.r. klanjao prema usadenom koplju biljeze: Buhari.Madie. 4/182/501. po svojoj spoljainjosti. 6ru \ rdteri: iprr" SdrirrlSriali 2/113. mnogi ibadeti. öakiakoje tankokaodlaka. lbr. l/63. dt Sahihu Ibn-Hu.izgledaju teSki poputpet dnevnihnamazä u diematu. Izgled pregrade i neki propisi vezani za r\iu Serijatskiispravnapregradatreba biti u visini sedla (tj. naredbi. Dakle. Sufjanes-Sevri. U35." Albani ka. "' Hakim.A1g4 #i&gwq. Muslim.

z/13/81l Alxncd' Ibn-Huzcime Ibn Madtc.".85 i Ahkamts'stttt".qr. koji l/183/1466 Bejbeki dl2511161. r ako Dcmanr togl' onoa presirde-a ako nemaprcgrade. Dl!ud.lhr llu/eir'" 1ro'öUl f rbcJrri H'rkrm' T']jilisi str' l9l/ll'll 1 (El-fethurrebtraDi).5Il. 2iJ12.aa' tni' ie4"i ne prekidi nanrL:. nr. izuzimajuöi irnama Malika' navodi konsenzus uöenjaka po ovom pitanju-6! Dokaz za to su stjedeie Poslanikove' "Krt hutle klanjatt neka se :aklotti i sallailal. t h .u alejhi ve sillem. 3/a I TcrnDnt'tüDülc str.1. I19i22/. M. lakadet:7&h a edtl lD)4-225 i Ahka'nts'stttr''str' 4l-43' 509.n. r r' ./r!l'stl.''t'!5 je biva kako zbog ljudi i Zivotinja tako i zbog lejtana Klanjaöu.slr" 99 ln m Malik ka. vJercdostojnom il:stlc::.. srL. N4hn'".507.ojsun QostaniRlnog. r a e n : \ r r l i r r e n r c r e p o q ' 1 .str'751953. kao: televizor' ogledalo' prozor' srgbu Oavud. h h t i l . \'r1: i . . druge Neiut<ttar.i".499.rlratilattttit?J 11176 * fo'r. .163/689.:rr. : ' i i .c da povhienje uöenjaci 'kubtd islariski ll23t3 Ncki niilavanpostupak Yidjeri:El'Mxl\'\'cn?1 I Jruli ' c l h e l 'q ' " : ' l r n r ^ h r n e Jl \ r r \ 1 d r n r B ' u n r h r r .. rr.1" *"j ha. r/llb"r.. Ahmed.n 3t4 Sub t$ \eht l/ll'l Ä1-lar/rr11rZO. i Tr:rLi N'\evr BeeJ\ lnl-s3l:rl Dr-ek'rrnt lrnr\i. j t .t-t".. dokaT' ieijrtski ispravan navedcn od mogüinosti gdjejezll svaku . Ibn 2/169/542.3/ 130/:15 6/119/562.t.r lb5. str. .' t . .?:. r . irnuln Haknn.5011. Hibban.". \. safa[[afiu afejfü ve seffa!fl 1115 nema moguönostiza !e jatski propisanomprcgradom To znaöi da cfta Je nerspravan koju povuöe klanjaö ispred sebe ne vrijcdi kao zastor'ler o" (kao preglade) ha. r . t . t249tls6 i Bcgavi.B .' munr i ' r 1h r J r .." jc crre rrrrrti.*4. J . Zehebii Nevevi ovu lredaju smarraiu Vidjeti:Elrr.lik.lis neisPravnimVidlcti: r-r toilrrd 1t20l) Hulasalul'ahkall atr"niin.Muslim4/l82-193/501'501' v idjcli..300 Kada bismo pihvatili ocJenu koristenjc pNo naredqe se njine dok:rz harln nc mozeposluiiti kao lcr skupine onda b drveni prut. jr.. ! e : P i.. . t t 1 .1.c t . orut itd. . 5!iir. . I ' t l " l l t t n t ' t ' n t ' t t t.is.lo.502.3/2:14 * suüo. dozvoljenoda za pregraduuzme koplje. .6r6 Medutim' nije pohvalno uzimali za pregmdu oredmet koii dekoncentdöeklanjaöa.St.:"'. v . U ß ß ne' p r u r ' ' l m r r m s r i j n b ' ! l . .t i'.51251l.ndd.19. povlaöenjucfte ispredklanjaÖa Iz prethodnihhadisa razumije se da je koriötenjepregradelegitimno bez ob)ira da li klanjaö oöekuje da öe neko proöi ispred njega ili ne Imam Es-sefarini.198. rijeöi: nekt pride pregrudi. iid.. stub' jahalicu' hev|rt' ÖovJeka' drvo. l. .t. jer iejton prokri ßpred njega" U drugoj predaji Dakle' zastirade u namazu stq. crtc olakiicai to povlaöenjem 4 r raieLr. Lbu .

str. 2/35."""' Hafi/ Ibn-Hadzer smarra da je imamBuhari ovim poglavljem ZelioospoririAbdur-Re.a. ffi Yldjerl: El-musannef. 5/36/556./r.e porpuno a njegor I haJhi odbacuJu.2/157 i rekaoda ga imam Buhari smalraneispravnjm.rncem Dzodu Ll nrsüedu. nakonitoje ovu predrjupripisao Taberaniju proiirenom u nesro obliku. 423/. "' Yjdteri:Felrul-Bai.kaie: 'U lancu prenosrlrcä im3Jasrn b.- rc6 fifuciRqvoB. 2/63.. nemapotrebe za pregradom u namazu. Znali su da je to (sastavni) dio vjere. .. 22.o"o lbn-Munejr kaZe: Buhrrirovimpoglavljem pobiti misljenjeonih koji smarrrjuda ktanjaöu nije porrebna pregrada akose nalazi u Mekli. Ibn-Mad.a UzviseniAllah ne oprereöuje Svoje robove prekonjihovihmoguönosti. neöimsporednim i ovaj smisao ukazuju hadisikoje biljeze:rruhan.a./zakov srav kojj je iznio u svome Musannefu'"" u poglavlju pod na. s? Na .te da u vjeri nemaniita nebitno. ^.U vrijemediihada. vidi se koliko su ashabi pazili na sve Stose tiöe vjere. Ebi-KesirkaZe: "Vidio sam lbn-Ome_ra kako klanja u Kabi i ne dozvoljava nikomeda prodeisprednjega.Vidjeri.ponekada zbogprevelike guZveöovjek neöebiti u moguönosti u mekanskom ili medinskom haremukoristiti pregradu ili sprijeöiti prolazak ljudi ispredsebe.Rati. \ä i. tj. Iz hadisakoga prenosiAiia. VrOleri: Had:. 1259/s817 i str.271757. Imam Hejsemi. Niie vjerodoslojan hadis koji go\ori dr je Poslani_k.28q5. \allallahu alejhi ve sellem.nJIbn-BedtJ.2391585 i drugi.str.str.Neispravnim gaje ocijeniohafiz ! El-fethu. sdilril-Arrafr 2/tJ2. d Vidjeu: ii..ez-ZUar.U Vlekki ni(ra ne moZepresjeöi namaz"o". r.prJvnrm prenosla. pa mu je duZnost da se boji Allaha koliko moze. oni pitaju o pregradiu narnazu.za mekanskii medinski haremkao i za ostaledzamije. klanjaou El-MesdU idul-haramu bezpregrade. 21 151..e. takoder. |255. 6s2 Ne.d:e tM Nebijj..lo\om.ai.jer nema validnogargumenta koji ukazuje na njihovoizuzimanje.652 Jahiab.r * lbn '.kada se lije krv na Allahovom putu. Danas neki muslimani ova i sliöna pravnapitanjanazivaju"simbolikomi ljuskama".rr.""" Medutim.jer se lime znatno umanjuje o'' skruienost u namazrr Uzimanje pregradei zabranaprolaska ispred klanjaöa vdjedi. sa[k[[afru a[ej6ieeseffeq narnaza iarenuili slilanu ili ispisanu ploöui sl. *' Y ß )eü:Fe thul. Pregrada u Mekki i van "Zelioje timam Mekle . 1281/5959 i Muslirn.tj.2/ t5'/ .. srr. ImamBuhariie u svome_Saiihu" nasloviopoglavlje. rakoderiMe|ahibut-dAliL 2t263 i Haiijetud-Dusuki.

ne govoriovakonesto ashab . Sadprenosi prodiorca.takoder. Ibn-EbiSeibe. kaie da su ove rijeti u osnoviod Poslanika. (iedan KaZe Ebu-Nadr öetrdeset.65a Ovdje se misli na udaljenost Tidaimjestagdje-je daje izmedu namaru {kijaml. ffi riueranl.umanjujevrijednosti njegovog "Onaj.4/188/507.sallallahualejhi ve Od Ebu-DZuhejma "Kada staje zaradio klanjaöa bi znaoonaj ko prodeispred rekao: sellem.1.saispravnim 6' lbn Ebi-Seibe." mogla ainiosedzdu alejhive sellem. Ovo vrijedi ako klanjaöklanja premaSerijatski pregrade? Da li je je bez sa onim ko klanja na otvorenom Ali. sal[t{h. gDgE-29912989.4/189/508.u" Hattaba.660 ispravnojpregradi. Od Bilala se prenosida je Poslanik.ovo je propisna dok öini sedzdu." (odgdjeha). sallallahu i sutrepremakojoj izmeduklanjaöa udaljenost Dakle. Poslanik.tojstva 1g11 nije tako muslimana nebitnim.12215 10 i Muslim.sallallahualejhi ve sellem' od zidapremakomeje u Kabi a bio je udaljenoko tri podlaktice klanjao do sutre dok klanjaö stoji u klanjao. Sehlb..-koji prolazi namaza. klanja u vremenu se prenosida je Poslanik. U584. t/25312915. 6t vidieli:F/ r. Prenosise da je Abdullahb. dok je prolazakispred pregradedozvoljenpo konsenzusu uöenjaka.hu af4fürlryfi Sr.l/249178. str.mjeseciili znarn da li je rekao öetrdeset od prenosilaca): godina. 4/188. verzijahadisa Ovoje Nesaüeva i Nesai. 120/496 66Buhari. bilo bi mu boljeda saöeka "Ne dana. Mesudrekao: U drugoj namaza. 9/29919290. 2124' prenosilaca.Abd\t(Rezzak.2/2412339 u Fetlxl u Ä'r{z/ai.HafizAskalani. ita s Buhari.jer sallallahu i Omera. lancem 252340. 2/25/2342 Abdr\'Rezzak' Täberani. I aosfani{wog. l/25212908. Meilutim."656 Ovim hadisomje istaknutazabranaprolaskaizmedu klanjaöai pregrade. kao stoje navedeno i Ebu-Nuajm e lbn-Mesuda ovedvije predäj nakonstoj e spomenuo Balr!. i Muslim. 12U506 6 Buhari. po svommisljenuvidjeri: FethulBari ll584. ffi t$dü-Re. alejhive sellem."653 ispredklanjaöaumanjuje vrijednostnjegovog umanjuje je kazao predaji da onaj ko prolaziispredklanjaÖa lbn-Mesud b elprenosi se i od Omera pola ome Sliöno o\ odvriiednosli namaza. vidimo da najboljageneracija razmi3lj ala.nriJ. str. srr."" islamskih Prolazakispredklanjaöa.z^k.

. sallallahu alejhi ve sellem.pri. pristupio .34/76i Mustim.meatutim. predvodio dZematna Mini.... prolazakneposred no isprednjegaj gdjeje granicanakonkoje .Ko proäe ßpredklanjaöa (koji nemapregradu ispredsebe)na udaljenosri veöj od tn nije grijelan. 6t . salallalu jahalicu alejhi ve seUem. ispred Je klanjaöa? tmam lbn_Hazm kaze:. namaza do. . Vidjeri. dok je Poslanik. jahalice.prolazakispredklanjaia koji kJanja bez pregrade ni. sigurnijije od grijeha. * uidjen: Fethul-Bari. . dozvoljeno prcii. * Buhari. od imama Ibn-Häzma.leei .739i EhvDawtd..aK.Nikonije osporio moj postupak. je svaKa(ostgumue.Sahihu".4/185/504.uau klanjg. \a opaskama iejha lbn-Baza.66r Ovo mistjenj. Poslanikom. pregrada imama je ujedno pregrada i muktedijama Odlbn-Abbasa seprenosi daje rekao:. i ostavio da pase."" Nemajaku osnovuu vjerskimizvorimamiSijenje "ni da.""'" Imam Buhari u svome . Potom samproiao ispred prvog safa i sisaos. t/ t65.Doiaosamja3uöina etanu. * Srt'*i. naslovili su poglavlje:.."""S U drugq predaji stoji daje lbn_Abbas rekao:. sumnJe da je ovo miiljenje zasnovano na Serijatski valdnomargumer1tu...Nema prola. str. -. ne mole se niko obavezivati njime jerje osnova da je dozvoljeno prclaziti nakon razdaljine od t i poät*tc"... takoder: 6t164 i 172.podlak^lice. u svome "Sunenu". "tt. -'Hadi< koSapreno(iBitat kogasmoprerhodno spomenurr.4/186.lo bi eesrodovelo do poteskoöa onimakoji Zele napustiti dZarruju.. S€jh Jbn-Baztvrdi: . 2t42'1 i Et-insat 2^ 29. Takoder.pregrade..Kotiko se god öovjek viSeudalji od klaniaea r(oJ:t:lanJl bez. 21... U ovome sluöajugnjesi onaj koji klanja bez pregrade a ne koji prolazi ßprednJega na propisnoj udaljenosti.eOozvotlen nar(onudatjenostt od m podlaktice.voljen.laSAeSU i Mustim.6e .108 aeselfcm.?regradaimama je ujedno Vidietl El-muha a.El-bpnajc. 4/i 85/SM. 1/136. a klanjaö nerna pruuo äa rnu .

ovo milljenje je slaboiz dva razloga: Prvi: Ako bismo pretpostavili da Poslanik' sallallahu dlejhi ve sellem. s! 87 6" Buhari. r'irlitn las (u namazu) i:a obavljanje naÄaza.107/6644.t.ncpojmliivojc da ashabisve ovo Presute l ne upltaju postupaksall^llahrralejhi ve sellem'o proprsu Poslanika. stoiii kha kao itt. sa[[a[[afri afejfr." (Plijevod znaöenjaAlu Imürn. jednoga dana. 2/128.oon Stoga. nije znao za lbn-Abbasov postupak' znao je to Uzviieni Allah "Allahu nije skriveno nista.tha. 5/107 i El rtttgtti 2/68 6d Vidjeri: jcrl! srrilii1 Brrlafi.lje se postarlia jedno pitanje: Kada klanjaö koji jedan ili vile iekata ustanenakon lto imam preselami'Zeleöiupotpunrtr ivoi namaz..lti. Nevevi i drugi 1t6 att tbn Bari' Felhul 4tt86. nakon sto ih je podstic{o ashabe na ispmvno "Idi. Muslim.o6rOvo miiljenje zastupa veöina islamskih ue"niutu. \. st2].o njemu. tiusannet: 2/tt.asyidin karla steispretl nrcne-"61t . slr. o aoio.oB.tada pregradaimama vise nije njegova pregrada'pa ita treba ctnlü1 67 Vidjeti: l]l Ovo isto navodi i Abdur'Rezztk. 2l stf i Alldrrls'rr.le preihoclni prolazakizmecluimama i pregr'ade zabranjen Neki islamski uöenjaci ne prihvataju ovaj hadis kao dokaz' da Poslanik.l. . '1ll:4/'123.jer se iz ovakvih postupaka ve Drugi: EbLt-Hurejreprenosi da je Poslanik' sallallahu alejhi sellem. 5 ) Allah ne bi dozvolio da ovaj ve sluöaj prode a dn ne obavijesti Svoga Poslanika' sallallahu alejhi uzimaju vjerski propisi selleÄ.*t Ibn Bettal navodi konsenzusislamskih uÖenjakapo ovom to iziskuje pitanlu. ni na Zemlji' ni na Koji za Sebe kaze: neüu." uidi du..Äu. Redzeba ffi Vidieti: t'/-evrrt. Ibn Abdul Berr.Medutim.1" Poslanik. od lbn-Bettäla 670 Vidieti: A1-ftd'l!1.r tome.. 1. nema smetnje proöi izmedu safova kada 6T(r Jedino je Abbasa lbn postupak iot. Etrthtükta. Et t. je zakasniona Ov. ttli All.ojsna Qosknif{n.ive sd{zn- 1119 pregradaonima iza njega".tirl''r.St. rekao: hadisa Iz citiranog.sallallahualejhi ve sellem niie znao za postuplk smatrajuöi Ibn Abbasa. sallallahu alejhi ve sellem znao za lbn-Abbasov Takoder.

o7{Sirnile radnleu namazu ne-uüeauna njegoqrispravnosl po konsenzusu uöenja*a.ve sellen. pa ako se ona odmaknenije duian iöi za njom.17j. Hasan.180.twmtza Odgovot Imatn Malik kaäe: "Nema smetnje da se klanjaö malo pomjeri bilo naprijed ili nazad."61s Prenosi se da su Dzabir i Ebu Seid el-Hudri klaniali na brodu stoje6i.jimje ulaTao na ispravnostsmisla ovoga hadjsa. a SejhAtbani ispravnim.-htdi\iij?.ipal.uöenjaci malikijske. Ovo misljenje zasfirpajuEbuJusuf. 5afijske. Sto se tiöe prolaskaizmedu safovadok imam predvodi jer je imam zastorklanjaöima dzemat.mejeste.. E6cnhid.2t4t4.r.lijevo ili desnou potrazi za sutrom.. prigovoritiovojpredaji. t14t3t669. l6o. Darekurni.2/145. Ah*tnus-tutrc. 2t904.2t i Et-kavtut-nubin. " " Vidieti: Undetul-kati. Namaz na brodu Poslanik. osim ako seradi o koraku ili dva. Ibn-Dzevzi u El-ilelu. Vidjeli: tpyail.A2J5. Vidjeti: Sarjrl-dZania. Seihrt-istün Ibn-Kaj. nemazapreke.20195i S?fiu Sahihil-Buhan. je odgovorio: plaii( osimakose da sene utopii.vidjett S"fius sunnc.Ako bi suhabila malo dalje.pa "Klanjajstojeti. zavrSiöe namazna mjestugdje senalazi.Neki hadiski slruönjaci su.6?a a Uzvi5eniAllah naibolie zna. --Vidjeü o'' Hafdm. iza Onaj ko na ovakav naöin ostanebez pregradeliöi onomekoji je uzeo jahalicu za pregradu. piranje o namaTu na brodu. a ako nije. Muhammedb. str. -. Z6ql656J i Bejheki.B:. sallallahu alejhive sellem. od lbn-Berhla.l/22t15492. 21217 . klanjaö öe ostati na mjestu na ko. s|'. l/40c/1019.J/22U5489i l ^tanfetut suncn.ImarnBejhekiovaj hadjssmarra dobrim.2J439. dok grijeh pada na one koji prolazeneposrednö isFed njega. Lanacprenositaca su spojili: Ibn-EbiSejbe.4/109 tmuallekanr.ako postoji moguönostza to. . "'' VidieLi: Fetayalbni-Rusd.676 Veöina islamskih uöenjaka smatra stajanje u namazu na brodu obaveznim.srr. 2n\s/3. 2tl380/t458.Fethut-Ban. 11634 i Taelikut-talik.hanbelijskei 612 Vidjeti:Lt-tadlu vet-iktit.672 Ibn-RuSdkaZe:"Al<oje pregada blizu. Bejheta. pribliiir öejoj se.

ii^n1oo nu. 1'rar16tt."i.'te. '* . . ottdtt lta "*" nP tno-ri anda 'jetleii' a ako "4 14x'c\ tri tüAo 6?7 su aia ll2g2' El'hidaie 1ll8 Ha:iktu lb'l' Vidieti:t'/. kl/e: lbn-Hllm oloult'"...15.li ce khnjati.rra1ld.titi. N"t on ito je rpomenuoovu predaju.'u. rütlfeh 'Jukaha'l/156 i str/'rlr'lr selan. ".].. 2/ 163 6r Vidieti:E/-r... 4ttls' Fe lul'Ba'i tt4e8' Et'unntta' tt1s6.etovu predaju EA-dnaje. E/-'rsal..rekro: [J'-.jedecii neie poncvljäti onesviie. il^tje köi. 5Jeoecr' nekirl(lanla nc ladi ili klJniabezodJece klaniä "I volu iarionu se klenjastojeciako po'toje Seih Tehanevikaze: "635 Sliöno ovome kazaoje iejh Ibnori"u u proiiuno.l.i äan.'ti*. 'i"i.636 i". .i'i"n n*a*. tmam Hejsemikazeda su prenosioci V idieti M edin e .n.. stoianie onaj ko nuäuj o potpunortl"t"* Jedino imam Ebu-Hanitbsmatrada a mozestojatiili klanjatina öineöiruku i sedZde if""i" "" i"ai sjedeöi r'7e postupio alije ruZno ispravan.llrI "Ko ostavr lbn-Kajjim kaie: Sejhul-islarn pravne Skole.krrxr."r] ri.| 129 "' vtäi"r. razLrmije .t. 212'Bedants r/335" Et'funta'. 6e Vidjeti:r€r.e i/36211016' 2/'132-:133/3659' Bejheki' 198 32' 2ß69li410. zl!iry+565. uusnihnuhha:" vts3.-rlzs+." u jednoj \laboj prediji sojidaje lbn Abbas.iö ulopitiili U k o l i k ok l r n j c cr l e m xI n o g u i n o ' l i l i p l c ' i d a c c s e "" . .erd i.4/4261 pouzdani ove predaje tu: r-i.":6sl o.'.. Malik podne-namazsjedeöi dok je lada brzo "Nije "t.. se. Hafiz Ibn-Had.u lome Poslanik.der. Darekütni "' ä"i"ii. tarikis-rd/d/' Huknu 61e lY idieri Bedaitts'saünia.' tnzz.i.":lZt r tt.qiä"' n".*. u namazu. kazc: K/d/Uni ve sellem rtejhi 'dllallahu r. ihtilaJilanettn ' U351 Muhtesatu 671vidjeri: str. nrma/ Dolr/ on."?r zahirijske istije kao onaj ko ostavi osimko nije u moguönosti.2u' Et nntbditt2tro3' KeiiaJut r/s5' z'dut tn stakia' . b Vclik klcnjc 'jedeii o'im kxdr nemamogucnosll noimliivoda L. ßs vidieti: talauss nen lDol.'.Ahmed. iz predajeu kojoj Enesb sirin' kaze: .i^or: i. nanja se sjedeöi Baz." ii'f'"a1.'i. je Enes b.nes "onaj ko .1l2l0. Ebu-Davud l/l?9/839' Ibn-Mad." l/184 .rvdtrlarr.tak. l/138.art -"rt'ii tt2'70.i.t*s..4/185 snatra slabom vidjeti.:.srt r24.rii.. r..

'' Boh*i.688 ßolesnik klanja shodno moguönostima Namaz je obavezakoja se namjemo i svjesno ne smije Fopustiti. 79. a ako ne. po konsenzusu islamskih uöenjaka.6e0 Prenosi se da je Poslanik.Ahmed. sjededi. Imam Ahned b. po H. 6/r59D5295.47/83. rll32. 3155l1620. ß viSei: .u avionuje isti kao propis namaza Sejh Albani tvrdi: "Propis narnaza na brodu-kJanjase stojeöi ako za to postoje uvjeti.t Sifetus-salah. Poslanik. a Uzvi5eni tipa opasnost sredstvimaovoga zna. Allah najboue Obavljeni namaz na brodu je ispravan po konsenzusuislamskih uöenjaka.n."68? jer u savremenim je potpuno prihvatljiva. ELAima.2/69. Ed-durerus-seminetu fr hülan s-salatifrs-sefnel'. sallallahu alejhi ve sellem. Nejlul-evta.) ima posebnu studiju o namazu na brodr. onda sjedeöi. Izdavaö:Daru Ib l-Kajjim (1408) i Darus-sahabeh Riiad. s8.sE. muhana. prijevoznim Ova analogüa po ponekad postoji klanjaöa. neposredno pred svoju smrt klanjao u sjedeöem poloZaju. 21148 i lataus sunen. Se uz-Zzrke|. . 3159. 48.6el shodno Sejhul-islam lbn-Tejmijjekde: "Bolesnil 6e klanjati namaz svojim moguönostima. EIVidjelj: Ettemhid. su sloZnida ne postoji razlogzbog Ibn-Hazmkaie: "Islamskiuöenjaci koga bi se nanaz mogao namjemo ostaviti. T|mizl 213091362. ffi El-eßat.t vnul-nabud.19/247 i 22/31'1. Ibr-Huzejme. ffi v idietr Merutibul -idtna. pristajuöi za EbuBekrom. "tr. El-insaf2l3OS. veö se klanja shodno moguönosri: stojeii. .sallallahualejhi ve sellem.rekaoje 67 vidieti. 4/86. pokretima glave ili kako veö UzviSeni Allah je iz Svoje neizmjeme milosti dao olaksicu za bolesnikakome.7 l2O7 . Muhanmed el-Hamevi (1098 god.prima namazonako kakogaje u moguönosti obaviti. 41373. leZeii. ßgnt2.

'KlaniLi stoieöi. 6t vidleüi Medimu ul fetaea. U drugoj predaji AiSa.. priöao-b. onda sjedeöi.bi je noöuklanjao stojeöi."6e2 "6e3 öiniti namaro. Et'nuhalla. str.a kadabi seprimakaozavdetku uöenja. . a kada bi uöio stojeii.ebu-Davud. r.a ponekad klanjao sjedeöi'sellem. I t3l . po konsenzusu udenjaka. kaie:'?oslanik. oiSntO.a..2ll242i 231224* Vulti.. ustao bi i dovrsio rekat u staJeÖem Na drugom rekatubi öinio isto poloiaju.ueiä 6i u namazusjedeöi. Husajnu: neöeponavljati ne mo|e! ni t. r'a.a kadabi zavrsio 'o"' i on bi legaoda spava a akobih spavala budna. Potom bi uöinio ruku i sedZdu. . 22112475.a äuuu""niku uko ih nii" u moguönosti Noöni namaz u stajademi sjededempoloiaju '?oslanik. Z l8-la/125l. sallallahualejhi ve selem. Laoi naprvom. El'medbnua' ua3i. 6/l I 19. onda na boku.23?n *-v'd:Ä-iin"i-*"i"i.' Nakon toga bolesnik "Sve u osnovre-radnje kaä: Na drugommjestuSejhul-islam namaz. (kijaml u njimaje elementami stajanje namazä Stose tiaeobaveznilt dio (rukn).ko. Muslim.a ako ne molel. da je rekla: uöio je Kada. Ibn-Hibbaf-t'1226 ff Buhari.paduju .a ako Irnranub.i sa mnomako bih bila namaz. pregibaobi se na ruku iz slojeöegpoloz"F "o'" poloZaja prelitao tl sena rukuiz sjedeieg sieäedi. sallallahu alejhi ve Prenosise od Ai3e.. Zcrke:L 116l'7 3t236' SeÄu'' uto3.uttullutto ul"jtti ve sellem' rckao: 6e vidierl Medatnu 2ll24z ul'fetava. ukoliko ne postoji validna 696 zaDreka Namaz u Papuöama(obudi) je povremeno klanjati u nanulamaili papuöamaPrenosise da Sunnet "Razlikujte se od üdova' je Poslanik. nekih trideset do öetrdesetajeta.

izuli su svoje papuöe. sallallahu alejhi ve sellem. DaÄnn.s. l/l9t/302.VidjellJ:El-medam a. Nevevi i Zehebi ovu Fedaju smatrajuispravnom. sallallahu alejhi ve sellem. U388/1516.sallallahualejhi ve sellem. . da ldanja bos a i u papuöama.t "Obuj papuöe kada budei Hanjao. str. Bejheki. Amra se prenosidaje rekao: "Vidio samposlanika. lancem Vidjeri: Sahihus-sunen. I/190/q52 Imam Häkimi Zehebismatsaiu ow prcdaju ispm!nom. je upitao: . odgovorioje: "Da. Abdur-Rezzak. koga prenosi Ebu-Hurejrc."Ko bude Hanjao. 9aß86. 1018319972. l/128-129/610.V adZe. ili neka klanja u niima. l/391/957i Bejhekj. stoii. sallallahu alejhi ve sellem.". 286/2154. a. Taha\i u Serhut-neanL l/511. Ebu-Jala.. U|2U6O7. ü." Allahov Poslanik.Taha\i v Serhut-neani. '" Ebu-Davud."?@ Od Ebu-Hurejrese prenosi da je Poslanik. '" Halim. Hakim. Tfnxzi 2ßjart4üO. zbog öegaste izuli svojepapuöe?"Rek1isu: 'Vidjeli smo tebeda si ih izuo. Hatdm.Ne uüEhiravaj njhta Ebu-Seidel-Hudd kaze: "JednogadanaPoslanik. Nakon namazaPoslanik. | ß0?/858 i Darckutni. sa i\pravnimtancem prenositaca.i obavijestio me da je na niimaneöistoia. 3^32. Bejheh. Iata. 2/604t424e. Malik upitan da li je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Enes b.T^beftnj. Muslim. .U4o9trr94. lt256nj4.2606/42ö0.Inam Z€hebi smara da ova Dredaia ispunjava Euharijine i Muslimove krireriJe.sallallahualejhi ve sellem. U toku namaza izuoje svojepapuöe i stavio Fedvodioje dzemat.Ibn-Sad. A605/4251. EtD. Kada su to vidjeli ashabi.ßra re desilo. sallallahu alejhi ve sellem. klanjao u papuöarna. 5/35/555. ili ih izuj i st tl)i ih izmedustopala..| /3 I U I | 80. ih na lijevu stranu. im tadareöe:"Doiao ni je D2ibd. Ibn Huzejme..6e U drugol "Vidjeli smo Poslanika. Od Abdullahab.str. l/193. 5/56012185. l/235lt378."7o1 IJ drugom hadisu."'"" n Ebu-Davud.3/100/1 1976.rekao. I/j9t/955. pa smo isto uöinili.Nesai. Imatn Hayjm i predaju zehebi our smaräjuispravnom. 2/605/4253. l/128/605. Almed.oni ne klanjaju u papuöamai mestvama"6e7. Imam Hakim.. 7mtln. '" Ebu Dalud. Tajatisi. U39U956 i Bejheki.5I44n633. Hakim. sa ispravnim prenositaca. ln34-235t1377 ltstt.^_ "'" Buhari. str. zl05/t010. U480. . -^ * Ebu-Davud. Anrned. vi klanjajte u njima. neka izuje svoje papuöe i sravi ih ivnedu stopala. Begavi. Dadn't. 3/20/l It5J. IbnHibban. da Fedaji stoji: klanja u papuöama a i u mestvama. _^. 157/651.

'ii"-lj:l?f iji"ä 11: ". nn-Hadär prenosilaca ovajlanac 21254. . oa s"ju ruuhammeda ln4str05rirmizi'v431242..-Z"J 'ur"lfri ne' ili momentu u datom n" t"u". r:'zs. "ä""1". "".it'idb..ili uezii niljetomza spo-en.. str ls0.Äi.zi4 i Er-ibda' er-Kasimija J..u papuöama namaza U ovom hadisuje poreddokazao legidmnosti pa oa da zavrslnamaz nisuÖekali vrlo bitnapouka.' iia.ä m....r. Darirni.ßi Et-imkur:ie niiie. od lbn-Redteba i.?s Nijjet je obavezanPrÜe namaza *1.. . vidjeti: ispravinim smatra '*:i-ui*. * p*rinutim lancemprenoslica sE. od Alija el-Kadija 1n \idier: Bedaeul'fe\)aid.2. "a""* äJä l-' I**T.+!.'l:Hl:* * abdest . je Ne lf"ii1l<:'J: "ri:..*.to su" ä.ä.n. tuVrdietl Fethul'Bari 3/42..tt::.t1""".. Ähmed' t-i[". sallallahu t" a" ie svako äobro u slijedenjuPoslanika-.ö#idi narnaz.]*ä.-Ndäi.2itaatsze.qiiq \"'"' * äitJi'ä--ä rtre4 | Ii ahkanil'Kur'an' El'dzaniu zrit.sallallahu alejhi ve sellem' "Kada bi Poslanik'sallallahu u-ebi-T..-.'ellianab .r Alija Mahfuza 278-279.l/1e8n236' 6t31t240'16. 'r'i". tn"j"äno pojmio to razum nÜnaza o legitimnosli u'enjacima meduislamskim Nemarazilazenja u oapuöarna."rekao äq"rrr"" *rr". t290llw6. 22| 239 vidjeti Dianiutuluni v?l'hiken * n"Iui-Oui:".Ib1. Darekutni. .ib je rekao: r*uääö'efii.1i:t:^ 9:: "äi"rh"r Nijj"'"d':..l'..3| 188- *.atltuttu ut"lt'i ve sellem zbog öegaje izuo svoje 1.ashabi iedna .ain#Llti omerb. bi: Allahu Ekber'"'7to na namaz..kazjo: ]ii:-d...i:ilvrijedi i:.kir.5ns\t po konsenzusu Nijjetje uvjetbezkoga. LZA Poöetni tekbir (tekbiretul'iftitah) poöinjao je svoj namaz Poslanik..od Sejha str. str' 42ts8' Meäbnu'ul-fetav. Fethul-Ban.'i'.^'orroa ^r-""i r / ' t o ll/875 /i' Ebu-Dawd l/2e +riie-ts..'. !:- .Naime..i.

2tJ75l8875. Tajatisi.avi.idrna. ::.2tZ5S.Nevev' ". i I j I I I I i .havil-kebir. inÄ t y:i3yi 1 r:jh Albani ovaj hadis smarrajuispravnim. Dlfltun.7-r7 Ibn_Hazm. ''" Vidjeti: El 1Jri.inak.. . Scrhu Sahihit. 'ä Vidfeti: Scrhut. sallallahu alejhive sellem.. 55. 2/q4. 'vidjeti: El-ninhad| 4ß0i Lt-nedanua.ejhek:.722 lbn_ Iah. str. _. rnT-234/46O. ".3n62.t401666 i Ebu-Avvane.'.''' iü poslijerekbira. "' HaJum.str. Ibn_ Htllzejme. "'Buhari. lt54l.ao: ispravan.4/80/J9I. str.a porcm n? _. navode konsenzus uöenjaka o ispravnostidizanju ruku pri poöetnom tekbiru. "" Muslim. ''' Vidielr:El.352.viajit . '" VidJetlEl. 3t. str. tmam Hakim.7. Elzed.Ebu-Davud.3n2 i Et-ittana.. stt. r."' ili sa rekbirom. Dizao tri ruke medden'26 1rj. Zehebi i sejh Albani oväi hadis smarraiu l isprarnim. '' Vidjetl Bidajetul-nuditehid.tar.cv\at.42t60 i Et ikna f nesaitit. 3t2SO i FethutBati. vÄJett:Lt-nu8ni. 42t. l/tJS.ro4/1e4.'l Dizanje ruku pri poöetnomtekbiru Allahov Poslanik.. Vidjeri:Sahihut diania. I/J68/88t.Ibn-Abdut-B_en. El. . U33i.t/280(Serhufelhjt-Kadir). ''" Nestu.1t2+rysl8s7.idana..Tr6 Imam[bn_Munz.l/408.lVUe kaZetAllah.'' Nije ispravanhadis u kome se kaie da je Poslanik.g ".ve seller4tunaza Ibn-Rafia ez-Zerki prenosi da je poslanik. 1t228. 2551905. t/lc8/t217. 164t38 i Muslim. '" V)djeü: El.11547.t/35:'. 2t3e/24\.'vidjeri: I Se ur neani.mugni. Bidajetut."" lslarnskiuöenjacisu slozni da namazpoeinje tekbirom. F. r/22r_222/t3zs.sb.. *r. '"' yidjerl Tuhfetul-ahre. . v4j5t2420.I ftfrn izi.nanaz dok se propisnone abdesti. 2t98. vt2l.72r lbn_Rusd. Darimi.djeri: EI ev'a!. U134. str.7r0 ".'\v.uekber. Kudame. 2/38 i Sifetus-satah.".nudatchtd. 4t9lj90 i Ibn-Huzeime..iü-aä^iq I 2186614761 i Er-rcydul-bessan. dizao bi ruke Driie tekbra. UaUTß.Tr2 a izrazitaveeina iz prvi} i poronjihgeneracila smatra da ie poöetni tekbirsastavni dio (rukn)namaza. Atüned.i.Muslim. 3n5.y1yerdi.4/80/391. nije spajaoprsre niti ih je puno razdvaJaol.nua. '" yidiet| Merutibul-idima..o^vy9. sallallahualeihi ve sellem. 334 i 2562. l rbn-Dzarud. od lbn Beualä.g. ".i Baheni'.t/29Jl882.Buhan.e*.i.

u po tijevoj odmahnakondizanja'?35 . dZmua. porom ih stavejednu preko druge -uvaj ve sellem' o'oiap"L*rn" ornou" u . Bejbeki.4et2't72' ntidat n^anu"t ..::. l/2lJl458.n"t""o*t-."' a prsti ni skupljenini rasüeniod svoje tijelo okretaopremakibli' öak i svoje seprenosida bi cije^lo Omera palce(kadabi dizao ruke). D Buhari.. Sirio svoje prste pri poöetnom tekbiru'?23 je-dizao ruke u alejhi ve sellem. t/38121c.-.ö-.rl259no6' t\hmed'31436115600 ßr Y idiet]..l'{"t ^i.kojl.-i"nia.. i Daifut'dißniastI' .uPoslanikasallalahu-alejhi .G.El-me 31266. ilfzästi. ni"t"irrrt prenosilaca'.Madze.tj. 1s\jdieti. i Muslim.unna. u2921818' Ibr. Zrdul'ncad l1202Vidjeo.r: pojediniüanjadinakondizanja näime.str. e lbn-Sad. ü.r/235-21ö .".--.T2n lbndianovibili u pruu.163135 * il-"rri-.t't OvdjetJeba dizao tekbiru poÖemom pri ruku poiau.Ä tiiiiii q:l. sallallahu najednunepravilnu ukazari svolerukeu uirini p. u Lo*.4r9l390.Daifus'sune 6441444'7.i.:""i"9:-1-' p""". str. nije prenesenonikakvo prema usmjerenim sadlanovima dizanieruku u visini slomaka Doloviöno 'To je kaze: Nevevi "."' Od Poslanika. koju bilF'i tnäq stienoo"omen.qlahov Poslanik.."'' Takoder' nije vjerodoslolan alejhi ve sellem' hudi. sallallahu alejhi ve sellem.f.ini" du je Poslanil. pr€nosjlaca lancem saispravnim 4/117. gdjexio predaje) prenosioca ove od Puno (jedan en-Nadzi vo.i9." .r". ipustesuoie ruke niz tijelo.df ll-Pyi rehzibut'khzib i . S.anpostupakkoji nema osnove. u visinu svojih uiiju'' tal(oda-ol-mu a ponekadvisinuramena.sallallahu alejhi ve sellem.po.if''.Et-nadinu.Ä.u.it. ipomenuo'njirovo . ukoder: * äi--d"r. ß \idjeü Ei-terhul'numtia' 3143 . +lsti i S.*fl"t .u kibl".uodi sei u jednojdrügojPredali 1"ii'.ponekad sallallahu .rr' .nf:i.!i.u.'. 283. i.2/4'2118 Imdm. * Tit i.a u.Tirnuzi' slabifi vßlen ttetut'h4at\' Nevevi i Gjh Albani ovaj hadi\ smaÜaju Ebu-Hatim.Ibn-Huzejme.o se dee dizanjaruku iznadglqve' imam nista.3/263.n rt3ss. vrojeu: prenosrlaca lancem Jabim sa l/4zq Lr Et'il?Iul'nurcnahij? Ibn-Dzevzi Te kihul-kelam."r. i"ar* Nilo od brojnihi pouadanih ä.sn 4It239 täsO-zii. va'-eis"tr' st^ 24ol248s4 slabimlancem Prenosrlacä je.

. Zt4U.. . 6/t4O/5772..tbn-Madie-llZ+slO6g. iLZ. Sud kaze:-Naredenoje da se u namzuu desna ruia stavina podfafcicu fijeve ruke.evtar. EI-nuBni. IrnamNevevika2eda ova predaja ispunJava Mustimove uviete. namaza Stavljade desneruke na lüelu o_!ßy... Oya predajq shodnohadiskoj renDinotogiji. _.....3n68 i Undc!ut.. Almed. Taberani. Vidjeti: il"rtil n""ii lll14..ve sellem.....moze sepripisati postanitu. l/t72-t731500(Et_ferh).potomje Vail b. lmam i. . 2n62. 2nsDs2. 2/96-9r. 3/269. IUn_eUad_g.poslan. )15A3 spomenuo konsenzus uienjakana ispravnosü . Zerkani i Atbani ovaj hadis smatrajr ispravnim... Ibn-Abbasprenosida je poslanik..Y ".ic.medbnua. /6/1085t. Ebu. 11249/667. l/288/f083. 4/l I2-l13.sallallahualejhi u"'r"Grn.." ispravan.lu prekodruge. 14o12654. ..Vidjeb:Fethut.. 297. El.ulnj.-pa ruku i stavio je na lijevu..lt54g.Ban.'ie u EI istizkan. Ahmed Sakir La. t+ti. Bejhetd. .i -rrenoslocr ove predajesu pouzdanj.n*gu Allahovoga poslanik4 sallallahu alejhi ve sellem. _^ '" Buhari. Aimed. saUlafru Aeim ve seffem vidjeti: g/-niinhad| 4t9t i Fethut-Bari. 2^BBj i Et-nuhatia +lt t:. r/2s4-29s/st6.srr. "r"k"o.''" Jedna Mjesto na kome se yeiu ruke u namazu Islamski uö. . MuIk srr. ^ Spomenuöemo ih sadokazimai komentä. Uzaolroö2. l{us_t'1"11i96_f-0. v473-4j4 i Ahtenut-dienarz.Zu: ."'" Veijna islamskih uöenjaka smatra da serukeu namazu stavia. oar.rrtSel...sallallahualejhi ve sellem.IIudä kaZe: staviosvojudesnu rukupä lijevo.1""_ iä.lb.Ä:. T abg(aÄ. I64t4O. Mesud kaZe: '. Ebu_Awane. vidjeu: Mednneuz-zpvaid. '* "' ü.nr.uti.enjaci po ovom pravnom pitanju imaju öetiri miitjenja.Vidieri: -Lanac preno"ncä Lt-nedznua.! . DarekuEri.::? -vTmeng)i da u nannazu lijcvoj.73.nma.. Hafiz IUn_Haazer sa ie ocüenio dobrim. rtr44t6si .Avlane.je prosaopored mene dok sam u namazuddao lijevu ruku na je uzeomoju desnu desnoj.Ibn-Sejjidin-nas .ima jc narcdeno da po1uimo sa i. TaJalisi. 4/31?-318/18886. 'Ebu-Davud.t.VidJeti: N"/rt...y.v144t686.^ 'Vidje|J:El-cvlat...""' Abdullah b.poslanik..rbn gazm.rtmjzj. srr.5/2:/g. tlt99/rut. Serhuz-Zcrlatni.Fjbu-Dayud.tm3qlanj6.lS.ry_"j lbn-MadiE. "Nama.kari.3ß2.t nun S:j:.ftaroru da odgodino t?!\"e sravljamo desnuruku po :!. 4/4Ot/812s." ovog hadisa..

tr. HudZIa se prenosi da je rekao: salalahu atejhi ve sellem' pa je sraviosvoJudesnuruxu Poslanikom. l5O.i""t vail b Hudzr'.*'ä'#li fiffi:*'ffi 'ä':[iJ.vidjeti' takoiler: 314541. sallallaiu 7arlbn-Huzelme..hadlsa svoioisrudiiiFevzul-kiram.illf'{'n'fl10".jer slabi hadisine mogu koristiti kao 1ryt:T' *it-i" kao stoje imam Nevevi Medutim bilo "äe-i.r'"n*...veZu Irnam Nevevi kaie: ''?4) ' ovo znaöida je citirani hadiskod imamaNevevija'u n.ff.Iut'eviar'a tae kaiet E!-iehul-muntia' ilä ä*nä. "Tar prekolijeve na prsa "Hadis Vaila b Hudira je dokaz da se ruke.eruriz'sE..a tt"aitUrt eksperata ne lznao ruku na prsa.:*:u**l'.* tr"1#ifi'trffili:'ffi.'f L:t##g#^ *r.'$3."-t iti p.T.zi2lSJ Inr.1{ry{"*'#T r.ä-:iiii"oi ]. 1a\ldietl rl-*inhodi un . " Poslanika' Od Hulba et-Taijase prenosida je rekao: vidio sam po na ruku luevoJ prsa daje staviodesnu alejhive sellem.Vezanje ruku na Prsa dokazei ovaj stavpozivaju sena sljedeöe Uöeljaci koji zastupaju "KlanJao sam sa Od Vaila b. dobar.xtriJxöff 1#'.d-..L.i Iffi.. ..a kazatida je ovaj hadisdokazo vezanju bi Dreöe Sirdi Je potvrdrooa ovaJ Muharnmed nuoka.*n.lat "vezanje desne ruke po lijevoj na prsrma Je nasiovio poglaulje: SUnnet .*i:'#. iradisispuniaua lnramBejhekije na osnow ovoga.m*tnfm Inam Ibn-Huzejme' Mubarckfud'i "Nemaispravnijes u o vezanJ hadisa il'si r^"J S* i*i " t t".ä-t.ka ". Ah*nnul-d.u.:ü. llA3t47g i Beiheyn'a6t2335 jr*:jüäY'$'.r.. .Hi"il:'"trj::Hffi rbn hanza kod hadis r. 1ß\ldieü Tuhfetutahv.. Veliki haneliiskiuöenjak u uslove lbn-HuzejmeOvo je Sejh Sindi spomenuo.u*: -ovaj 1'ffi!..*.

iii"l "'o'üü.". kako je u namazustavro ve sellem. #i*nli.'.["fft"[:.'J * qtri::. ' pupka."$lllllr.'..'..'"..v*tl."i*J.lru:r. jiilg.m:i*1ffi .'".tm iä:ä: '.'#l..m **'..:..{ffi{# l'..' #iil!1. oi"hadisa "r""i "-il" "'..i."' 1f. i**'.ffi .ili *."" dodatak Je spomenut Konentor: U ovom hadisu prenosi.."1 ..'i*:' isPrar r". v"i".:.:l':*.2i -'i1u^'0""'.$üi.". i*l::-r{ ffi tr Lf.'iir "' ?#".'!!iif*|!i!':'WT' :-:.:$1":''ü" lUif.i"l'...'..j'1i. "ispll pl{^:..:1. je ""i"41" tllli prsimadozvoljeno Dakle."":fi: i:1 . Tii.E:'.llü' rl 1l.. Lohhamarc trecrpflmleraK Muhammeda u":aetAbad lls6/rq66 *'lL" t"äü.ii' nije #..Stose u jeziku smatra no-PreÜerivaili:.12r' hadiskr uvjetekoje su uspostavili tspunlavalu ovepredaje.s:jl|..da[J#t:J:lflff'$ttj:*]l$']ä se b."äää.. ii...iä:x.1::.t..'n."l"o.T"li :f '}{p d.'.ler medusobno zna' a Allah najbolje struönjaci..'".Hudzra odvaila s' Dopisao-sa-j'#lir:iff:il:\."'" "X""":l:..sunnetu' Vezanie ruku ispod Pupka rffi:.::.3'":J'.]"8"?:1".Tn i.l jer oprecn ispod vrata)' Je (neposredno ve sellem.i""" I..:' .*.li..: r. i" doKa/e: sljedece O\ i pravniciI'oriste Skole. LT.illlill.ltailir*iii::i.5.t'Lit.*fi n.

. ... UB2.Nisammogaonati ovu prenositaca.a on je nepouzdan.. namaza nepobitnoje dokazaoda ovaj dodatakne pdpadaspomenutom hadisu." -oguo opravdati onaj koji je pogrüeiiokod prijepisa jesreSroodmahiza oväga hadrsa rrnaslaba predaja u-kojojstoji daje Ibrahimen_Nehai kazao daie ruke vezu ispod pupka._. ^T:93j:. tamaei powraio te slabosr o!e predaje.dqq 2/105iEl isti r.." "' Et. sa pärpuÄ irti.odgadanie sehura i vezanje desne rukepo lijevoj ispodpupka.riA. Ono öime . Et-tßdimhin. . takvaJeruStavna i ne moZeposluZiti kaodokaz.airt... Viqetj Etaarihut-kzbir.ai. po konsenzusu islamskih NL slabosrove verzije ukazujepreäajau kojoj Ebu-Derda :d:njaY.Sejh Fedaju \ polezanimtancem Mubarekfuri...".-izmjene "bi sunneta Allahorra Poslanika.Ettarihß-sasir...a u njemu je iiuzet dodatak 'lq)od pupka". ELmusn|_U4s3 od Zehebija.isDod pupka"zavrsile u kontekstu hadisa Allahovogposlanika.'te Vidimoda u ovoj iredaji nije spomenut dodatak"ispod pupka"..igtCT_SZ. stl. lancemprenosilaca kao i kod Ibn-Ebi-5ejbe. .756 Ono Slo polvrduje da dodatak nije sastavni dio hadisaiestepredaia koiu biljezi imam Darekulni u slome .nakon sro je cirirao olo verziru. kaze: Tlb:rTi-l 3n/114. l/289/1088. Ovo ukazujena ..nenanjeran pokusaj. Sun"nud.Darpkuni.. sallal"afru afe. iÄ09. aß9.sallallahu alejhi ve sellem.kebiru.. Vidjetj:Tuhfctut-ahvczi. nLaZ"rn . 7_5-5 Vtdjetit Feüut-saIur. Abdur-Rahman Sindi. Drugi dokazje predaja u kojoj seprenosi daje Enesb.te selfem. tmam Hejsemi.Sunenu. "' rbn-E-bl-!g!be v342tJe3g.".odgadanje sehura i vezanje desne rukepo lijevoj u namazu.r.U tancupreno\rFca ove predare rmaEbu_Miser koii se ToveNedzri b. rekao: "Ud etd(eposlanstva je troje:poZurivanje sa iftarom.." ''" u. u"azü[-. A4O4_405. 4/l ll {bez rancaprenositaca _ muallekanj.. El-kanit.753 Komentan Ova predaja je zabiljezena bez lancaprenosilaca i kao .EI-I4uha a. . Lßanut_ni.. zko 21 586.' Tako su rijeöi imama en_Nehaiia ." v. 2/3O3. . je prenesena pouzdanim p.. Malil.. 3548. Sejh Ahrned :bl-Harm latur u svojrm opaskama na ELMuha a.!b"P.tehzib. it'Ei1i. kaze:. "Ud e[ke poslafikäje Ki\ze: Eoje:poZuriv-anje iftara. 4^t3.1tO l Taknbd.fri ve sellem.

ni.ova predaja se suprotstavlja ispravnijoj verziji u kojoj stoji da je Atija drzao ruke u namazuiznad pupka. Ishak po misljenjusvii uöenjaka.m namazu slavitidesnuruku po lijevoj ispodpupta. Ibn-Hibban. slaba '" po konsenlusu koji je nepouzdan hadisuh struanjaka. ovog hadisaima Abdur-Rahman Komenter:U lancuprenosilaca je Ishakel'Vasiti.. predanja ne Mozdaöe se postavitipitanje:zar se ova rmogobrojna je jedna prve sa dokazima pojaöati drugima."7d je isti prenosilac kao u ovog hadisa Ko entari U lancuprenosilaca prethodnom b. b. str. Sakirocijenio imarnAhrned str. str. I l44l13235i Nejtul-evtar.tojna Pornatihanefijskiu.enjdk Bedruddin alejhive sellem"Vidjeti: Undetul-kari. Nepouudarim ga smatrajuAhmed b. Imam NevevikaZe:"Ova predaja jer je prenosiAbdur-Rahman b. Ebi-TalibkaZe:"Sunnet /ou U nekimnisla\. i SejhAlbani su ocijenili 2/224 i tnaul-ealil. Ibn-Mein. BejheLt. kao Sto to uöinjeno mogu skupine? Islamski uöenjacisu uslovili kriterije na osnovu kojih se mogu nekeod kriterija. Ishak. je u Treöidokazje predaja u kojoj Alija b. 512'79 16t v idietit El-miniadz" 4t91 .a on je nepouzdan. koju prenosi Alija od Poslanika.sejbe. 214812324. Hudzrau ovom sluöaju ne moie se uvaziti.SeojstvaAostani4wog. 741157. 2/69. 2/r8t. Abdullahb. Ahmedu El-nesailu. 76!Y idien: rakribut-tehzib. U289l1089.' slab idam.EbuHatim i drugi.?4/159. 21188. 3n'70 i El'hü16a. Ahmed. Hanbel. Imarn Nevevi n El-nedLnua. Fethul-Bari. pojaöavati dokaza nije zadovoljila hadisi. Ibn Hazm. 11359 po konsenrusu uöenJala. pa je odgovorna ovu hadisu. Ebu oavua. vesellem. Zejlei Bejheki.sa[qffaLu atljfrlw- 121. 2122218'7s.Irnam je r/3r4. i kao takva nije validna za ne sadrzi spomenutidodatak 70 Düeknrni.Abdur-Rahman predaju kaoi na prethodnu.20177. Zarje moguöe da Alijajedno govoria drugoöini?! "Ruke se u eetvrti dokaz je predajau kojoj Ebu-Hurejrekaze: namazu drie ispodpupka.n. Ibn-AbdulBerr I Et-temhidu.jer u sustini Predaja "ispod pupka". sallallahu i Et-benaie. r/34313945. 7a Ebu-Davud.Ovu predaju .lbn-Hadzer. a2-&3/26O.Ova skupina Vaila b.4/113.''' verzijama sallallahu alejhi overijeaipripisuju sePoslaniku.Ibn Eb. neispravnom. vidjeti: Nasbw rcje.kih kaze: Oväjhddi(Je ___ '"' ova \eEijr Ajru loze: Nüe vjerodo.'"' Osim navedenog. Buhari.

Poslanikovi. ispravniji od nje. kaie. Ibn-Mein. 76' . a lbn-Hibban kaZe da nüedozvoljeno ko.d Ukrihir. 2t2t2t3 OOt.tDarekuhli.". 2/S4B/48t2.Bejheki i drugi kaZuda je Abdur-Rahman b. DZebelvidio poslanika. . 16/515 518.isriti se njegovim predajama. svakako.diruhit1.766 Prema tome.tarillut-kebi\3/l/259.'^'Takoder.Lanac Drenosilaca ie vierodos(ojan 'li dobar. Et-üi. predaja kojasenavodiod Ebu-Hureire ima mahanu u lancuprenosilaca i ne moTebiü ja_ka predhadisima [oii su.hadisi ukazuiu na vezanje rukuna prsima i nema dvojbe da su prioritetniji za slijedenje od postupakanekih ashaba. Takoder. 2/tg/587.a on je lazov.rc?i. 20/74-75ll )t2^.naroöito kada se prenoseslabim lancima prenosilaca. " Trbemnr. 2/15U316g. Maliku nemasvog lancaprenosilaca.luala. sr." Hafiz rraki i tbn Mulekttin su kategoriöki odbacili ovu predaju.)tsi. a Uzviieni Allahnaibolie zna.Osimtoga.saffal[afru ve set[tm.na osnovu navedenog.. Dakle. \ttlt.nekiuöenjaci kaoStosr-r: Buhari. Vidjeri:a-. u kojoj stoji da je Muaz b.741158.767 eU-navua. Sejh Mubarektun.ier se u drugoj vjerodostoj-nijoj verziji navodida je Alija klanjaodrZeii sroje rukeiznadpupka. lslo Lako.rusnt. iskljuöena je moguönostmetlusobnog pojaöavanja ovih predaja. Spuötanje ruku niz tüelo (nevezanje ruku) Ova skupinauöenjaka za dokazkoristi potpunonistavnu predaju. t/1O9i Hatasatut-bed munir. Et-n.nanaza dokazo vezanjuruku ispodpupkau namazu.Tch?ibul kcnat.lcrhM rebbant. sallallahualejhi ve sellem. t/-J. 1t593/3s2s. Ed. kalo je spusrio svojerukenizase nakon lto ih ie disaou visini uiiju. rq Imrm Hej. .21121.dieri: Et. A1r. FI. Alijine rijeainisu validan dokaz. Dzuhder. 2ttl. pa ne moZe ni drugim predanjimabiti potpora. Sto je _svaka opöepoznato u hadiskoj terminologiji. Et kaiif. predaja koja se pripisujeEnesub. Ona samomoZeposluiiti kao opii argumenl o stavljanju desne ru(e po lije\oj.Ona u mnogo öemu liöi apokrifnoj predaji.emi. _ '* V. rrhkt .an.p/na vp!rndit.!sri. l/111. a ponekad bi staviodesnu prekolijeve.sallallahu aleihi ve sellem. 2t7)8-12o. Ishak DotDuno \lab prenosilac {merrukr. Sunem. klzet U tuncupreno\itacd o\e predajeima Husajnb.

i."t"" Malika' preko lbn-Kasima'da malikijskih veöina zastupa ruku u üamazu ..jt."".i"r"ii"r : l+l:..:. Je Sto se tiöe predajelbn-Kasima'njena autentiönost Komentar'. e porom imoma rnucio i r i e j e d a n\ l x d r r t i r d n i n * k i . sallallahu Poslanika. ' ."4"" "a i.i 'r ve sellem. furrl kaze: \i. naslovio poglivlje: Jesne i arezrnje d a ' e t " o d n o sn ot'1ltni" aai"..Sad Ovaj stavzastupa uöenjaka. S'ntu''zctk't . 31268 \ Etd:e'tt' i 1t4'71 * ""i"ii ... l e lezilr' mogilo iuieiro !a lr njcSo\cruke nrkonÖegrih nije Molika rukupo \lJ\ ili desn(r efo or"rp*r".r2s .e: L:rnac i. ie.'n"a-u. Nij" pojmljivo da imam Malik tome lmitm Malik je u svome a radi süplotno .r./i!8. t'..N e k i n r r .tu t nut""tu."ttl ?6Vidieti:: i El'tc| tkl zo/'76 I /343/1949 Ä1-nrsa.da su i pouzdane)' Nehaiia. niti ashaba' alejhive sellem' eostrnitu.rql.kdlr2/586i El DttiiüM. "stavljanje ruku jedne preko "'i.nßni' 1155o . vierodostojrn ili dobnr"' 17'Et-nevtil.äldt"ftu "i"jt.l2l2t:o i El.. .. str.l navodeda Hasanel Basli i tbrahim lbn-EbiSejbei tbn-Abdul-Bcrr to3 spominjese en-Nehainisu vezali svoje ruke u namazu Takoder' je klanjao spustenih 0. ?T0Vidieti: A1-rrri." Sto se rilc Jerto nue na niih sene fiebani osvnati(öak.nti' ri isri:tai 2ts86. i*o O. str' 60' kaze:"U sunnetu Allahova lmam Sindi u o nevezanju predttje nemaispr{vne alejhive sellem.Poslanika' prenosi . imamt4alrknijcbio u strrnitr u tome' iir"r.lio sxm \lrju -. jedno od. prcko ruke iznad imama Ahmecla) cla je u namazu stavljao ruku pupka.k.t* MiSlj*J" o spustanju "" i Lejs b. jc prcnosläca r/82 k.-".in Murarerttnri.tr nlrncTtr (rJ' Abdulllh h AhrnedkJ)e: Vrdro\am hiDu izncdpupll desnom.ri.. ?.po..1esalikl/214.o o f i i " t o l ..ft. je u stanjupojasnitipropis da ga ljudi ne sliiede misleiida takopraktikujusunnet "Fethulgafuru". el-Basrijai lbfahimaenHasana predaja .i. .sallallahu tita piat<sa Vezanje ruku iznad pupka a ispod prsa kori\lc nredrjuD/elirr b Dabrj u lojoi ovi uöenjrci liro crdumerlt d:l preku lglobr drTr lrle\u.

4/318/18890. nasloviopoglavlje:.?74 ljevicui stegnuo U drugoj predaji od istog ashaba stoji: "poslanik.2i25.. 31172-17ll500 tEl-feth). 4/96. dok. vZ3S. 1371020. Taberani.nua. Bejheki. Hudlr jasan o vezanju ruku na prsa.pesetbt4 namaza Ovo miSljenje zastupaju uöenjaci Safijske pravne 5kole. sallallahu alejhi ve sellem. ustao doniorekbüi digaoruke u visini svojihuSiju. Bejheb. llJ56 i lnaul-gatit."?76 Ovako se drZeruke na Drsima. zgloba i jednogdijelapodlaktice.3n6e. sallallahu alejhive sellem. obiöavaoie vezati rukenatri naeina spomenura u narednim hadisima: Od Vaila b.3n6g. Ibn Huzejme.praksu. sallallahualejhi ve sellem. daje prihvatiosvoju je desnicom. Naöini vezanja ruku Allahov Vjerovjesnik. sk.je stajaou namazu. Ahmed. Predajaod Alije u kojoj se spominjevezanjeruku iznad pupka.pored toga Sto je postupak ashaba.tn43l480. 2/69. Ebu-Davud.22135/a2.Taberani. Musnit-muhtada. Abdullahb.IbnKalim ilbn-Huzejme ovu predajusmatrajuispravnom. r43. sallallahualeihi ve je na namaz. pa je u ovome sluöaju obavezno slijediti poslanikolu. Imam Nevevi. Ahmed. dok je hadis koga prenosi Vail b. -_.""' Sehl b. 2lto1-El-n?di/nuL.ispodprsaa iznad pupka". sellem. 1/2951888. kao Sto je precizirano hadisom koji prenosi Vail b. Sejh Albani kaze: .Vidio sam poslanika. ''' Nesai. Dzabüie nt vidjeü: Ll-hav kebir. ß4n4O. Ibn-Huzeime.6^40t':-:'2. I/288/t085.str. "" Buhari. . l/43D325.' t5 Nesai. I/2q4 295/886. l/2431480..Darimi. Taialisi.1/140/667.773 Imam Nevevi je u "El-minhadZu".Ibn-Hibban I s\om Sahihu.vidjeri: El-ned.. HudZr.DareLurnr.Vezanje desne ruke po lijevoj poslije poöemog tekbira. nije potpuDo jasno precizirala mjesto vezanja ruku.Lanac prenosilaia ie isDravan. Darekuhi. t/28q/t0ol. Sadkaze: "Ljudima je naredivanoda se u namazudesnaruka stavi na podlakticulijeve ruke. Potomje sraviodesnidlan na vanjski dio dlana lijeve ruke.2/201-202/485. l/la9/l 241. Hulasatul.ahkAn. Hudzra se prcnosi da je rekao: .

ne 'tiÄetif.o uthabi spajaliölanakuz ölanak hema tome. sa tancemprcnosilacakoji ispunjavaBuharijirc i kiterije. Ei-3efiul'nunti'. Onsz:izo.stavitidlan sa drugestrane. ior (mualäun)' Ebu-Davud. Sada.?8o ?81 ü.niti suvisepriUtiZuiuöi u nama''u Ujejneb Abdurjäan i na drugi niein ot"zulodrze stajanje " .topio ta stopalomu namazu. n"ri..nu lt4Tt i LJnderul'kan51219 Bedoius'saAaia k*it-Xaair' 1128'7. Takoder. ili stavliati rulie na lijevu shanu plsa kako öine pojedini kLn. kuz" du .Irna.koji ga je vidio da prakikovaohadisSehlab. 3145.2l lO5. l/196/662. 41. u sunnetuPoslanika'sallallahu ri öruze äuz podlakrice. klanjaö öe stati u iirini svojih ramenane iireöi se preko jedno drugom'jer bi se i na svojastopala miere. Vidjeti: Es-rjhiletus-sahiha' ll39' .tr..T'8 aleiiri ve setlem. DZuna-nanaLstr' l14 ll5 od autora Vrdjeti lakoder: "' il.ttn Poloiai stopala u namazu vjerodostojni sunnet Poslanika. n viisfjti: Se. 162/725. Hejse-i kai"' "ovu predajubiljezi Taberani sa dobrim lancem Fenosilaca Vidiei: Medirn"uz'zevaid. razlike izmeäukhnjaöa koji klanjaju zasebno i stopala je uvijei isti.aöi.nemadokazakoji aludira na vezanjeruku u namazuna ovai naöin.kako prenosi"Ukbe "' lijeverukeu namazu driidesnuna podlaktici Iz ova tri hadisajasno se vidi da je sunnetsa öetiri prsta obuhvatiti ili drugi naöin.pa kaZuda ruke' a ostala pilcem i malimprstomdesne sezslob liieve rukeobuhvati Medutim. zglobai podlaktice' ruku na podlakticulijeve' teci naöin-itaviti rtesnu Neki islamski uöenjacisu spojili izmeduprva dva hadisa.. nije ispravno desnomrukom obuhvatiti nadlakticu liieve ruke. Ibn-Huzejme' 1t82'a3tr6o' Muslimove iso-faia. satlallahu alejhi ve sellem' nije klanjaeeOno sto se navodiu poloiai stopala 1a pojedinacne orecizirao je za kolektivni narnaz Medutim'nema vezano predäiamä autentienim polozaj tijela pa i dzemata. * Suhari. Enes prenosi da su ashabi spajali rame sa U drugoj prcdaji En-Numan Ä"ooro i". s iednei palcem oodlakticu ili na desne ruke oreto pojedinedlanalijeve ruke. .

733 Pogled u mjesto sedide Uzviseni Allah kaZe: "Uspjeli su vjernici. primijeti se da neki klanjaöi.240rls4l.ve selhm.. stave desnu nogu naprijed.aza Rahmankaze da je bio sa svojim ocem u dzamiji te da je vidio öovjeka koji je pribliZio jednu nogu drugoj u namazu. Zehebi i Albani kazu:"Ovaje Fedaja mursel. u ibadetimanema analogije.Bat|2t27|. Vidjeti: Ed-durul-mensrn." Vidjet Inaul-ealil. koji namaze syoje skrus€no obavljaju. Ll-iatisa?. Ovdje je bitno ukazati na jednu nepravilnos! naime..ehebi isejh Albani kazu da ova predaja ispunjava Buharijine i Muslimove kriterije. Bejhek. lancem '-. dok stoje u narvuu.ali nijedanod njih nije nikadatako neSto öinio.'"' ?32 lbr-Ebi-Sejbe. lmam Häkim. 11296. ashaba u ovoj dZamiji. . 21542 i El-nuva1akat. sallallahu alejhi ve sellem. 1-2.2fi2-13. Z.pa kadaje objavljenovaj ajet. l/652. 21426i3483 i Bejheki. kada bi usaou Kabu. Enesje ovakvepostupkenazivaonovotarijamau vjeri.5/258/9726.|.rs-rdldr. ali je ispravn^.nam. 2l/lI It062. Meilutim. o öemu öemo naknadno govoriti. smatrajuöida se desnojstrani treba dati prednosti da öe ulazak u Dzennet biti desnomnogom." (Prevod znaöenja El-Mu'minun. sallallahu alejhi ve sellem. 31.a.Imam Malik b. Vidjeti: Iefu! hadir.) U komentaru ovoga ajeta poznati tabi'in Ibn-Sirin kaäe da su ashabi u premanebu. 6/83-84. ne bi dizao svoj pogledsa mjestased2de sve dok ne bi izisao iz nie. a u ispravnim hadisima se ne spominje ovaj postupak.653/176t i Bejheki.?84 Aila.Vidjeti: El-bejanu vet-tahsil. 3t4eg. 'Ibn-DZerir. ka:e da su prenosfoci ovepredaje Vidteu:L?üul. Hakrlx'. namazu dizali svojepoglede spustili su svojeglavepremazenlji. Vidjeü müljenje imama Almeda po ovom pitanju u R'ral€r. _ _ 'Hakim.2/73. Ibn-Hadte( pouzdani. veö se slijedi ono Sto je prenesenood Poslanika.pa mu je Abdur-Rahman rekao: "Vidio sarn osiunnaest Poslanikovih. tmaJnHatim. str. r. Medutim."?8' NoZni prsti bivaju usmjercnipremakibli na kijamu i sedZdi.dok se na tesehudupolozaj stopala nesto razlikuje. sallallahu alejhi ve se em. imäm Ebu-Hatim er-Razi je prigovorio ovoj predaji.l8t4/1922e. sä ispravnim prenosilaca. prenosi da Poslanik. od Ibn.Sirinai Ebu-Hurejr€. Vidjeti: IIv rtsalil.2/120-121.

Ebu-Davud. i 6923291.. Pojedini klanjaöi nisu srnireniu namazu. 5ßlO. dizati pogled premanebu.pa joj je 'To je kratlakojom Sejtan pottmda namaz klanlaöa. str.Neki se okreöu lijevo-desnostoje velika geska i propust.rDA+ 3n74l590. d tun-vuuarei.fnogi istamskiuöenjacinavodekonsenzus uznemirenosti u namazu.AiSa.213s6. lbn-Hazm.t165. 3n7. tt-musni. rckaot "Allah je naspram Svoga rcba sve dok se ne poöne okretati (1t Imarn nmaz.l/361/862.l). Bejheki. sala[ahu alejhi ve sellem. Ibn-Huzeilr. El-nusni. rekao: miesto sedide!"'oo Dakle. .pa kada okrenesvoje lice. Allah se okreneod njega. ZJ99ß529. prenosilaca. Safijske. Tirmizi. A3O3 i UnnetuI-kan. gledaju sallallahu alejhive sellem.ena se prenosida je Allahov Poslanit. htl'tl.U vezi s ovim pitanjem öestose navodi slabapredajau kojoj stoji da '?o& si u namazu. 61243. Z5l484.11480 ahihut te ib.2ß16n33.zeb. ß Buhari. u rz-zaur.Ovo midljenje zastupaju uöenjaci harefijske.166151 lbn-lltbbalr."733 Od odgovorio: Ebu-Z. a Ebu-Davud i SejhAlbani dobdm. (Med.Ibn-Huzejnß. Nesai.i ne oketati se^(üjevodesno). Hakim i Z€hebi ovaj hadis smatraju I ispmvnim. S ry 7nv'aieü:atitens-satafi.. d64n287. 3t4so enennia. je pitala Poslanika.r.ß36. U388/1195.e. Be9avi. 2n3. Imam Ibn-Huz€jn€. hanbelijske i neki uöenjacimalikijske pravne3kole. l/171/804.. 6t7OD4457.Taialisi.J/5/368s.78? Noporne o. | | 3 6tJ.31. Fethul-Ban.: Et-nuhe. je Posfanik. Hakim.odimama Almedant viijen: E-tenhi4 2ltto3-Et-isrizkar.nua). saslabimlancem 7e vialp|.a.o okretanju(glave) u namazu. sallallahu alejhi ve sellem. Ahmed. u u*sneaul-Frd"vr. str. dok klanjaö stoji u namazunjegov pogled öe biti usmjerenka mjestu sedZde.791 1u oelten. u Cuvajte seokretanja namazuier kaiu da kvai namaz-"'tu o pokudenostiokretanjai l.-78e "Lijepo je gledati ne Ahmed kaZe: u namazu u mjesto sedZde. El'ihtijar.. ltbg6. El-nedznuo. 159/I l6I.Vidjen: Hula:atul-ahkan.3mo. 2164-651930.

str.Ovom prilikom öemospomenutinajpoznatije oo njln. ALLAHUMME.sallallahualejhi ve sellem.snijegohl i BAID BEINI Vt' tsEJNE HATAJAJE KEMA BA'ADTE BEJNEL-MESRIKI VEL-MAGRIB.ALLAHIA4ME 7" Buhari. 5/80/597.DENES. ALLAHTJMME-GSILM MIN HATAJAJE BIL-MAI VES-SELDZI VEL-BERED. oöisti me od grtjeha kao lto se öisti büela odjeta od p javStinc.Dove kojima je Poslanik. NEKKINI MIN HATAJAJE KEMA ruNEKKA ES-SEVBIJL-EBJEDU MINED. sallallahu alejhi ve seltem. svoj namazpoöinjaorijeöima: . saltattahu alejhi ve sellem.poöinjaonamaz." Od Alije se prenosi da je Poslanik. .sapei s mencmoje grijehe vodom. 165t44 i Muslim. pouöioEbu- "Allahu moj.^Allahu .poliqiao Damaz U sunnetusenavodebrojne dove kojimaje Poslanik.Allahu moj. udalji me od gijeha mojih kao ito si udaljio istok od zapada.rroj.

LA SERIKE LEHU VE BI ZALIKE UMIRTU LA ENE MINEL-MUSLIMIN.ie sh'orio nebesai ZenLiu s111t1 Ja nisan mnogobo:ttc. Ti si noj Gospodar. ntoj 'ivot i nloid il'il? \rJlin\''/ Koii ttenta\ttdtultt u ttn'tt' Co:poLlaru orioaduiuAll. iena boga osim Tebe. d i't san Tloi Zaist(tsam prema sebi nepra|edan bio.itlloptost aa syojef ijehe'''" .tln prcdunih Alloh nt Ti ni ie n. St akä .. Tebi se od'tzivanl i Tloiu ponaiem.ko 'i nn iid \om nd All.'11 a ih ste oproiri.sallallahualejhi ve sellem. tt jtt ttspijevamsanto Tt'ojom v. Prianajen syoie Eriiehe' 'ato..MUSRIKIN' INNE SALATI VE NUSUKT VE MAHJAJE VE MEMATI LILLAHI VE RABBIL-ALEMIN.VEDaDaEHTV VEDZHIJE LILLEZI FETARES-SEMAVATI VEL-ERDI HANIFEN VE MA ENE MINEL.)d Tebe utoöiile tfttlütt./ '. lbn Ebisejbe Darimi.\ rr]i rLlJ 1. ALLAHUMME' ENTEL-MELIKU ILAHE ILLA ENTE.'ru*ri.TEBAREKTEVE VES-SERRU VE ETUBU ILEJK.ie dobro u Trojil1l rukanta' tt :ltt sc ne pripisüie Tebi' 'K.oliont Slavljen i IJ:r'iien neka si! Od Tebetr(t:.9f9lI/144/688 Ebu-Davud' l/2e7l8e6. Ncsai.rgnspru BI ZENBI FAGFIR Ll ZUNUBI DZEMIA' INNEHU LA JAGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE. LEJSEILEJK.to s. ZALEMTU t'tipsr veA. 'T.QoskniLtpog.upita: 'Atltti je najteti. ENTE RABBI VE ENE ABDUK.'Fi.thu. itdö-lnz. jer ih sdtl1oTi oprosliti tolri. . s4ffa[[4[1u4fejfüve se[la&Y-.lmo Ti mttiei.j'i "Ko je od vas Nakon toga Poslanik. VEHDINI LI AHSENIL AHLAKI LA JEHDI LI AHSENIHA ILLA ENTE. VASRIF ANNI SEJJIEHA LA JASRIFU ANNI SEJJIEHA ILLA ENTELEBBEJK! VE SADEJKE VEL-HAJRU KULLUHU BI JEDEJK. s'aka hvala pripuda Allahu i neka je slavljen rckao: "Ja sam to prouÖio' o Allahov jLttrom i uveier!"' Jedanashab reöe: "'l. Tf"t1't. ENE BIKE VE ILEJKE. or+g-+sn:t..:> \r1' !. l/296-29711124' .trcdt tob Vladar. Moj nanaz i obredi. S1)djstea l3l t "lskreüo okreöemlice svoje Ononte Koji. l/198/l238 Dxrekutni. ".." TEALEJT!ESTAGFIRUKE uöio (na poöetkunamaza) Ibn-Omerprenosida je neko od ashaba dovu: narednu .:) \. Potldri mi nailiepiu öLtd. yieru lole ni saöuictj. t/2t0/2399.

Ebu-Davud. Keifijjetus_satah.4q. Bejhevr. 2/522Js0.-1ss *SUBHANEKE AI-LAHIMME._'aor. ltr. Haldm. rbn_Ebi-Sej. od Ibn-Red:eba.e.Ebu-Jara.'rr&. i 6/386-387..46t242 243.' Ais: i Ebu..Ebu-Davud.Darnrn.smarra slabim.n"L^"". iür._ H"d-Zer idrugi oru predaju emarraju tpra!nom.funa-DiÄ. S.rnr*" 'spravnim. l?6_184.str. ''" Nesai. 2t46. Medutim. jc. 2nst2ss4."Slavlkn " je neka ifie Tvojei üzviieno veliöanstvo. tntojzÄI.Davud.Darekuhi. Ä.m. l/298/898. t)\si-li8 l/117. Tajalisi.. 128/947 i Hakim.Vidieü El-czkaLsF. *"f t"ai" . Ibn_Mulekkin.svoj namaz poöinjao rijeiima: -rp i1. l/3b0/859. l/199/1239. Vidjeli: Ibid i Fcthut-Ban.. trnam Hakim.vai nadrs. t/148t0t.2/t2 rsakirr. Ov" uerzij" sa tomi"mirn i"uJrirna spomennte su ! SbadZul-mutekin.a-Uzvi5eniAllah najbolje zna."lea .Redzeb.i.t -:t.. Gospodaru moj Tebi hvala pipada. eb^"a. od lbn. otvoila sujoj se nebeska vrata.Ovo mi\tjaniezastupaju: imam Ahmed. sallallahu .'i.:C. Zehebi i Ahmed S"u.HAMDU LILLAHI KESIRA VE SUBHANALLAHI BUKRETENVE ESILA.t.Vetrnahaaiskih sFu'enia}a. slr. Daetaut enün. Darekutni."n"_ Huzejne. st. ttZggtttZS.e\evija. od imama |{{i. . rßii. sallallahu alejhi ve sellem.cirimni hadisprenosiosamasf. 181163. 2tstD348. '..r. 4.i " S.ila me tvoja dova." Ove dove je najbolje praktikovatikombinovanozbos oCuvania sunnera Poslanika. Kaiim4 FetavasSadije."at ue+ neka si. vidjetj:DZaniut-rinnizi.XtouLazuie nu n1egoluosnovu. Hakjm.Poslaniöe. __ '.".sallallahualejhi ve sellem.Vidjeü: DianiuLTimizi. sü. . 11240t47 | idrugi. 4s. J Haftab poöinjaosvoj namaz.Zadi.Seida el-Hudrijase prenosi daje poslanik. 3:'. Vjdjeri:S/?rr?r-\ll/dt. Eb. ZtSStitäi.i. str. t a uöeseu sebipo konsenzusu islamskih uöeniaka:'e & Vuslim.stx. l/2391470.Tinruzi.na to rcöe: .c r'ti-].*i. .iÄolr'i iö. Nevevi. rbn-Huzejme. Et-ezkar.. . Et-tethisut_iabi.. str. Ibn Hadzer i drusi.-iäÄÄ: ?t-!(Znüa. bedril-nunir. Bejhekj.Tqo Ucenieoiii dova " ie sunnet.ALLAHU EKBERU KEBIRA.uta. VEBIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA N-AIß G{RUK. sadodarkom daje lo proucioto pura. ruj*. Äa{i: Rezzak. Dobrim su gä ocijenjti imarn ukajli i seJh Albani. Sunenud Darektni. 1t247t662.451. 8/3s8/ 08. Nevevi.ä p O-_ U. Bejheki.Od aleJnr ve se em. iDn-nuzejme. I/160/858. fbn. fllmizi. vzgs. tbn_Madie. VEL. tmam Darekurni.O". st.. 5/81/601. o*. Nema boga oiii Tebe.."Poslanik. 3/3r9-32o. Slavljeno .

G(tspotl'ru Diibtila.iue i Fettul Bui' 6/386 od Ibn Redzeba. Ebu'Davud' ul461694' 2/304-305 Ebu-Avvane. Ibn-Hibban' si302i+io. 6/156/2s266' . i Zemlje i Z"nt1u i'ono no i" i njina. Dovena nocnomnamazu 133:I ve sellem. Tirmizr' "''la-*liÄ.-v"az.qFI'E iÄTTNSS-SEMAVATI IBADIKE FIMA KANU FIHI 3iiaOgN ENTETAHKUMUBEJNE IHDINI I-IMEHTULIFEFIHI MINEL-HAKKI BI lqllrfi-IpuN " MUsrEKrM SIRATIN ILA TESAU MEN rsHDI INllsrc üNrrs. ve sellem na Ibn-Abbas prenosi da je Poslanik. el+:-+stlo. ii Koii.Qoskni. sallallahu alejhi noinom namazuuöio sljedeöudovu: "Gospodaru moi. 6/335/2600. Ti Koji odrilvai nebesa i.r:irit ii . od lbtt-"tcjr. It'. Tebi pripacla hvala i vlast nebesa 1q vidjeri: Medittu ut'Jataw 221214. Mikaita i Isru.nai Nidljiro i nevi(llji|o Ti tei suditi-roboNima koie se u orro^" oko iego su se sporili Uö\'rsti me na istini okt iii^ "U'räi r.p"tuiii kogahotei na Prali put'"'e' *ALLAHUMME RABBE DZEBRAILE VE MIKAILE VE VEL-ERD'ALIMEL'GAJBIVESrsn.fila' Sntttitelju nebesai Zemlje. Nesai' l/529/1624.. Tebi hlah priptttla.. rt4o3trr24' Ahmed.uÖlo "O Allahtt moj.

ALLAHUMME LEKEL-HAMDU ENTE KAJJ]MUS-SEMAVATI VEL-ERDI \'E MEN FIHINNE. VE BIKE HASAMTU. runoza onogana njima. sunneta.6/454bt6! 3wV idjeri: M edimu'ul-fetava. od. Tebi hvala. VE LEKEL-HAMDU ENTEL-HAKK VE VADUKEL-HAKK VE LIKAUKE HAKKLTN vE KAWUKE HAKKUN VEL-DZENNETU IIAKKT]N VEN-NARU HAKKUN VEN-NEBIJJUNE HAKKIJN VE MUHAMMEDLTN.! }i .tri ?qe Bühari. HAKKI]N VES-SA'ATU HAKKUN.sallallahu alejhi ve sellem. t . Tvoji poslanici i Muhammed.i Sudnji dan su istina.'. molio je Allaha da ga zairiti od prokletog Sejtana rijeöima: ya : j : \j. VE LEKELHAMDU NURUS-SEMAVATI VEL-ERDI.9'): au:tr. 22/268.sallallahu alejhi ve sellem. SALLAILAHU ALEJHI VE SELLEM.Oprosti ni noje priile i bu. VE LEKEL-IIAMDU LEKE MTJLKUS-SEMAVATI VEL-ERDI VE MEN FIHINNE. Tebipripatla hvala Koji si svjetlo nebesai Zemlje. Zbog Tebemrzim i südomTvojim sudim." Ove kao i prethodnedove lijepo je praktikovati kombinovanozbos oöuvanja Poslanikovog. Tvoje rüeöi. 238/l 120i Mustim. u.. DZenneti DZehennem. VE ALEJKE TEVEKKELTU. oke koje sam na javu iznio i koje sam sakrio. salhtkfruotejfü eesetten. Ti si pmi i Posljednji."1ee .lute Brijehe. sallallahu alejhive sellem. .8@ UöenjeKur'ana u namazu Prije poöetkauöenjaAllahov Poslanik. tbn-T eJnjjje. Ti i Tyoje obeöanjeste istina i susret s Tobomje istina.3]34'ffig. VE BIKE AMENTU. VE ILEJKE ENEBTU. VE ILEJKE HAKEMTU FAGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EIIHARTU VE MA ESRERTU VE MA EALENTU ENTELMUKADDIMU VE ENTEL-MUEHHIRU LA ILAHE ILLA ENTE.na Tebese oslanjam i Tebi se pokoravam. s!r. Gospodarumoj Tebi sepotpuno predajem i u Tebeujerujem.Nemabogaosim Tebe. ALLAHIA4ME LEKE ESLEMTU.

salallahu alejhi ve sellem." (Prijevod znaöenja En-Nahl. Almed. twAt o "UtjeöemseAllahu od prokletog sejtana!"3o3 -EUZU BILLAHI MßTES-SEXTANR-RADZM!'' "Kada hoöei uöiti Kur'an."sor spletki. MD. 3/60/ll4Tl lbD-HuzeJme. Onomekaii $'e öuie isve zna' od prokletog obmane"'"' i njegove oholosti niegove iejtana.Inaul-qalil' 2/54 Dipmiut'Iirmizi. 3n r.toöni nullraz.'ZA3n+2. . Dan-mi. . r9r' st i Siradlul'muttekin' (SaYn). smaEaiu Nz Tnt-ri.'bertüi' 5178-'7911779. ll22ln-15.U248l665. r/148r01.EIJZU Mtr{E5-SEJTANIR' BILLAHIS-SEMI'IL-ALIMI RADZM.I IüMZtr{ VE NEFHIHI VE NEFSIH.ALLAHTMME.) Hasan el-Basri prcnosi da je Poslanik. str' 88/32."Allahu moj. Ebu-Davxd. Dokaz torne su rijeöi UzviBenogAllaha: zatraä od Allaha zastitu od prokletog sejtana. badis ovaj sejh Albani Z€hebi i Hakin' Ibn-Hibban' 215412356. q6 Vidjei: Siferut'salah isDra!nim. . INNI EUZU BIKE MINES-SEXTANIR-RADZM MIN }#MZIHI VE NEFSIHI NEFHIH.8@ ova predaja. rt21512426''l.Jrl'-!r j'' .| : . Tebi se utieöem od prokleto| lejmna" od njegovih njeEow' obmanei njegoveoholosti. Vidjeti: dobrim ocijeniti ovaj hadis i Albani su Sakir Ahmed 3/8?.o'). il Ebu-Davudu E!.) "Iljeöem sc Allahu.98.od njegovihspletki' .bi prouöio: .*. lbn-Ebi-Sejbe.Almed' 3/50/11491' Ibn-Hibban' Beiheki' 2l3llß302. . Poslanik. kada bi ustao nu .2lrl s3 yidietii Ei"Serhul-mumtia.pored svoje slabostiu lancu prenosilaca(mursel). Ibn-Madze.l/360/858. sallallahu alejhi." Nakon Sto bi rekao tri puta LA ILAHE ILLALLAH i tn puta ALLAHU EKBERU KEBIRA.n d. l/199/lz39 Darekutni' u E] ?rsatu' 11238t467 ' lbn-MnnzlJ' U298lf|27." Neki uöenjacismatrajudaje dovoljno kazati: ^isu \rlf .'artl. . Medutim. t dij t .ldav&n. ".Hanz Askalani.+r' F --J' dr! rr'' J e.ve sellem.nije jasna &1 Bbu-Dalud.oöio euzu na ovakav naöin.P l" ' .

u poznarim hadiskim zbükama.i8@ Sliönoouoi" p.'*&I Komentinjuöi ovo. UlOg. od Ibn-ReÄrßba i Medbn"uz-z"vaid. Bio je uz poslanika. m3Buhari.salla.sallallahualejhi ve sellem. uöio nakon stupanjau namaz. M 'vidiett: Et-mupni."ouo Nemadvojbeda je najboljepraktikovari ono ito se navodi od Poslanika.prouöiobismillu.Klanjao Prenosise da je Enes b.. ..' .Tahavi t Serhul-neani.RADZM."3o3 U drusoi Dredaii "Uöili stoji: su bismillah u sebi(rihimglasom. saflalahu alejhi ve sellem. Malik rekao: sam za poslanikom. Aisa.. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellerq Ebu-Bekom.Ne znamo da je ova predaja zabiljezena. 2n\g.6.EUZU BILLAHT tMIllESSEJTAlVtr{.od njegova dolaskau Medinu sve do njegove smrti.v203. Fethul-Ban. osimu mursel hadisima Ebu_ Davuda.SejhAlbani kaie: .noi. U554. i i ro u sebi.da bi prijg uöenjaKut'anaprouöio:. idudi na hadzdz. Samilosnog!" *BISMILLAHIR-RAHMÄNIR-RAHIM" 7. u pouzdanim predajama. w Vidietl Tenamut-ninne.lo? Potombi Poslanik.Uöenjacihädisasu stoZnida nema nijednog ispravnog i jasnog hadisa o uöenju bismille naglas .da je to Vjerovjesnik.uahu adihi ve jahao.sallallahüalejhi ve sellem.lavodi se od poslardk4 sallallahu aleihi ve sellem.Ovo je najispmvnijeilo je preneseno od Poslanika.. salallahu aleihi ve sellem. a imam Hejsemi twdi da su njeni prenosioci pouzda . ('/44JJ. i ojegovihpravednih vladara. r. Malik je sluäo Poslanika. "U ime Allaha.Lt iJ'lt ^7.. Vidjetlf. slr.a ne naglas. kod kuie i na putu. Enesb.Dok je Allahov poslanil. r65t43 i Mustim... on je bio ispod deve tako da se niena M Yidieni Fikhus sunna. Milostivog. Omerom i Osmanomi nisam nijednoga od njih öuo da je uöio bismillu naglas. Ibn-Munzt kaie: 't.. l/250/498. Ebu-Hurejrei drugi ashabi. * Itn-ttuzejme.Sejhul-islam lbn-TejmiijekaZe:.. sellem. str.a.t76.#93/399. sallallahu alejhive sellem. HaIu lbn-Redzeb our predaju smatraispmvnom. Ijlazio je u sobenjegovih Zena prije naredbe o pokivanju. Tmzenje utoöi5ta(euzu b^illah)uöi se tihim glasom(u sebi) po misljenju svih islamskihuöenjaka.

..i"tif" rrojrca 'Nema bl\mllle nirPla\'.liT:1.j.fT. 'ir il. Iman Hxkimi zehebi Hak.. .-' .llrlll'J.b i ..tao: nrjeu stanjunauöitiovu katku ali napora' önui to.]i "n" "r i."" ...io bi jet po ajet u imc All:rhr. nuton svih utoZenih je umjesto nje prouöiti: duZan .ktu: .iuuöeniaci " : pravne idruei e'-seuri suilrn Lelrä.".?lLtll."li'Jliii"'...l:"f*liojlo"'i:::]". iiil. n i i eu a r .t2szi hdkaik."*azu...'.. Ei'ic'hut .bii.'*" i'1l".ir"*"" pa bi Slmilo\norn. .i!'r-j "n':u:-: .akr-rji i.toji: U. ' " r r " t .llii!ill..' / r ' r \ . pu .i.iq lr . ::iH n glJ\'jerdcjetobilaniego\anrck'ä l r c i t i t ."') bagd o'i|n "slarlicn treka je Allalr' Sta htlt l\i' nu pri"d./.iiL!.tuD.5 .lff ffl:r l':.Nend nt t'1t'iibr' Allnhd Atiah ie nujte. Miiosiiuom za.reo ili 'i.i'l'Jffi*'*"..: ::l:T.i Net 't stt'tgc Njego.uiä..m l/367368/880 l/178/18e' .'."iii'iliiJll #. Jlii. r.lT.'Ui i" ".'i. r / r \ ' r h ' r l 8 J l r ' 'ri r h r " J r b ' F . nuiu'.".:iJ i3.'/i:1i'#:a.. *"i"i. ürili*. "uöio je ajet po ajel" u .1lJ1lll.-.räi o*J.ß7 tt o\ek\oibliskoslisc p l i u r r ö k rs l i j e v a l p a o r i j e l uL n e ' r b M x l i k i U n d l o e 'uo uienje bismille ää'f""it". ijfiilll'i-dor UöenjeKur'ana aiet Po aiet alejhi ve sallallahu r.tii..pra.:li}[:].'.ii'l"'lüä iY":' ^t'^Y *h'i"l*lm.l'...".uru tgl-patihu).n . m i l l u nrlboljihrshrbc lmrm Ukajli i Zcilei."ftu ät"jtti '" sellem'nikadirnije ""ü'.a.je oagovotita: t"il. t t h i d ' ."."aniju o".'r':iiiji "iii.'*ff"'.ij!."'r"o'" :: I":1i11 ul dkniu.x ..'.ä:i. a.lll.3. t .ili. 2t893/ s01o Sahih "*i'T.11'.1#oi*"a. .'.j"-..nog 'liole rDu i hanbelij\ke hxnefijske miilienie7c.i.il.i ."F Hrrra b za..! Fi ijriii' .Mib'lll"l.. pitanaje o Poslanikovom' Ummu-Seleme.ii1. vvu ukil/uje na uL:enJe hadi.

! tn5i Lt-bcnr )Lta . 3/236239. 2/369.kar. Prvi smatraju da setrebauöiti za imamomna svim namazima. Avnä.\ertlu Sahihit-Buhdli. 3/86 i Fetawl-leditetid-daime.Skole.HiriJetut-uteüa. tbn Ebi-Lejte.Lejsa b. sal[affafru af4hi veseftem. Ovo "b. Kunubüa.. imama Buharije. ne uöi /a niim.r. Mekhula. Seida b..2t253. 316 Vidjeti:Il les.2/tO5.-ßB --ittlbkniLwog. Ei-:eitu| kebi\ U556.r. ie -sufjana stav uöenjaka hanefijske pravne.'' . 2/11.nua.3/190. vK. 6/416-417.t.Et.8r' Drugi smahajuda se ne uöi za imamomu svakomsluöaiu. 3t32t.Ei-i'erhul-n ntia.Ovo ie strv ovu predaJu smatraju ispravnom.llt36. tctttit :t\t) "'. Hafiz Munziri i lejh Albani kar. 3lA. po misljenju vecine pravnika.2/271 ./.Ejjuba es_sihtijanüa. Ovo ie odabranistav uöenjakaiafijske pravne !kole. [bn-Hrlma. t!c--ia. Sada.namaza.'bra.50 I Ei-ierhut mutntiai.BHANALLAHI Uöenjeiza imama Uöenje El-Farihe la imäma i za pojedinaine klanjaöe elementami ie s Stoseriie dio {rukn.t1/39.: str. l/lU\.Vldjerr: L/-cu\d/."'' Treia skupina udenjakazastupamisljenje da muktedija uöi za imamomako imam ne uöi naglas(na tzv. Et iatant. Diubejra i drucih. El-nert:.islamskiuöenjaci po tom pravnompitanju imajutri mistjenja.SI.i sti. od imana Leknevija.t)pnojc. v3)8i Lt. S?rhr sohittitBrhaü. *'3VidJeri. 3/tOS. str.3rs Sufjanaes-Sevrija. N€jlr ertat. namaza VEL-HAMDU LILLAHI LA ILAIIE ILLALLAHU ALLAHU EKBER. LA HAVLE VE LA KUWETE ILLA BILLAH. vt9t. Sevlanija.dr ua..Ehn. od tbn Be|dtx. Inat.od Ibn Kudame. F/-/.noinimnamazima. Scrhu Kodit. a ako imamuii naglas {na tzv.Et-teühid.3 islamskih uöenja muktedüa iza imama.od tbn-Benal a. dnevnimnamazima). sralne komisije za islamrko misionarsrvo i drugih.3r6 Abdullahab.Lseimina. 3/85 86. 11225.ul-ketani. lbn.Fl-Evzaüa.Ebu-Sewa. FethulBari. 317 Vidieti: E!"irdr.H ii"htl uL na.Vidieti:1rrür1€a1il.r. Et-daamiu ti ahkanit_Ku/an. Ibrahima en. 315 vialerr: rie' 'ar.rdaje ovapredaja J.6'7. 2tJt)e.r.Nehaija. 2/ 136. Ujejne. Es-Sabija. EI Druhatta.

1163r). srrvueti: ar-. Sr'?r'rJ-srrxnz 2/223 Met:ttut ut' i stt42' rkia Rthul 2t25OI srt 6.21230 131.1 1'ala'n*.. E.tf.Ltihu.. rr i.Etlttrn!.rir-. i r e L l . iun-Hihban.Ez ZuhrÜai veöineuöenjaka dolize '\x[c 'kufine Uz Alhhoru pornoi. vidjeri: . a ne uöi El-Fotihu' t(tk' ' ndntd' ie k tjdr"" To rckao: upitln: irr ''k" kl:'njam" l r i o u l r . .1/25.i. 21t33' t4t. ri:"'rrt 3ttO7'Et'tnedlnrn 3/366.i h o u . 167/756 'll8'l/39'l i Muslim.. F c r i h ur ie. thka' n ahka'u slt 2't4' EI ialaDt 3l l81 i Nejlul ertar.i.?.5/91/17s9. ukltko cemo tp'rmenrrti miiljenje' potom odabratin'leritornije sakomentarima.fu .t-: Nei. stt tltt i tt Hcnklt4atit-it''od'"t' zt i lbn'Eb. Vrijedi kako za imama tako iza muktedije i klanjaju pojedinaöno. smrt|ajU iNeveviovr pfedalu lmrm Darekutni l/:19/1212. Ebu-Hurejre prcnosi da jc Poslanik' sallallahu alejhi ve "Ko Ha.u tA32 i LtEd . .h 4. nli.r u opcoj lormi i obuh\alr pro-uirft F.2t54 5r)... .s{ Stojsnta QostaniFJntoL.poljrinici .Sejhc 203/1'715. ka..r r"D.' stt t3'7 * vial". et'it'rattt..sa[[a[[ahu afejhi pe se[[en. lz.tit et'r.i.and:.. "'-Nl"riiln. '?r guh". Bejheki 2/137?38/1918-Buhai u Ell/:29fi"". l/380."r". 13t1t malikijskihs'o i hanbelijskih3rlpravnika. str. Samit prenosi L Ubacle ' u tt 4 ott. ßpnvnonr' 3a Darekulni.zlttts'rcg... il-".Ovci hadi' je spomenut one koji iu" nu. e b i .ä.rrrrs. Dokazi uöenjaka koji smatraiu da se opdenito uöi za imamom rleihl !e sellem' dxjc Poslrnik \illlallirhu b.tj A't nr protr'i Ll Furihtr ttttttt(l:u rekao: Acrrrannn14 .Nejtul'ettlt t"t.t1 i1'"rr' str' 6' od lbn-Tejmlje "'vlai. 5051 vial"ti. Et Dütstti l/63e. u Ibn-Hadzef ukazao isPravDost ie njesovu N4 str.. Zejda b Aliia' Ibn-Mubareka' "" lshaka.. niie pravio Ebu-Hurejre da znaöenjaove predaje moZemo zakljuöiti bi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä' u protivnom objasnio propise vezane za hadis i njegovo pravo znaöenje Zato nije ispravno iaziti da se riieöi Ebu Hurcjre odnosesamona dnevnenamaze $10 H(iiienkl Dusuki./ri. 1l2a\).ehirch. irJi*".o" sellem2.ilssl}r:. 1128.N r k o n l n p i j c f b u H u r e l"rre i eo o n u v i o 'rckeo l t .:.tojl: NilP itprowl n"to: unold ko 1t' <lrueoiverziii orogs hirdis.

2/234l2qt5.sE. Ahmed.Vidjeri: Ie hzibul-kemal.im tadareöe: '!e öjlite jer to. Hakim. Nafiaje rekaoflbadi: "Cujemte da uöisza imamomdok on uöi.ana? Ne uöite d.sallallahu aleihive sellem.Nejtut-pvtaL2t2SZ.t. Pouzdanjm ga smaraj'r lbn-H.ok ja uöim naglas. Er nedünu4 ltfqarekrun 3/366. 1/2151824."321 jasno Ovaj hadis aludira da se uöi iza imamaiako on uöi naglas i to samo El-Fatiha4.Da.ljbade b. Ed-diruie." odgovorili su. vljj. 2t52-53tgtg.El-ialam. Daretulnri Zehebi.Kadaje zavrSio namaz. Ebu Daurd.31189-t90. Naime. rbn_ Abdul." Ubade mu odgovori:"Da. osim El-Fatihe. Rebia. Samitje iza. sallallahu alejhi ve sellem. llbade b. Tirmizi. Ibn_AbdulBerr i lbn-HadZerkaär da je nepoznat.Buhari u Lf kirceh.. 32' Nakon Ito je naveoovu predaju. ZnöttZtt.. (Et-mevarid\ Z/lj4-t7'/460.im tadareöe: "Pomislih. Et-tethisut-habir. osim El-Fatihe.!. Imam Tirmizi.2lll7 (Sakn\. 2/101/?c7.t. 'Da. sabah_ namaz.Isti ashab prenosi da su ashabi klanjalisabah-namaz za poslanikom." Poslanik. l/Jlo/f)00.ImanDarekurni kate: . vidie|n: L4eatinu\suncn. tmam Buhari.Vi. sallallahu alejhive sellem. t/379. Ialanül-ah|an.inhadi\jeorUenio a prijeovoga dobnmt/ll6/t2d0..82e Darekutni.tt31j/t204. sallallahu alejhi ve sellem. Samirprenosida je poslanik.2/487.18/64. Buhariu Err imetuhatfet-inam. je klanjaojedan nakon Sto od namaza u komejeuöionaglas. Nevevi.Da li neko uöi neito iz Kur'ana d. l/3641869. Darekurni. Munziri.tbu Da!ud.ibot.Ibn-Hibban. Besa. 5/313/22723.. iskalani i je cmaraju dobrom.164. prije ovoga hadisa navodise da su Nafia i lJbademalo zakasnili na sabah_namaz.Lanac prenosilaca je dobar. Darekutni.imamauöio El-Fatihu. Bejheki. jedanNafi.Vidieu Er e7 .Ibn-Mutekkin. ove predaje a prenosioci su Douzdani.okja uöim naglas?. sallallahu poslanik."Potomje lJbadespomenuo dogadajkoji senavodiu prethodnom hadisu.t nnom u uöenjuKur. predvodeöi dzemat. je rekaoda su nieni prenosioci imam Darekutni pouzdani.2/221222/601 3/36-37115I .. AhmedSakiroi u predaju smadaju ispmvnom..l/318/1207. Hakim. ü_t2n3 i x Halku phlil. sporse vodi oko prenosioca kojr se zoveNalia b. alejhi ve sellem. tbn-Ha?m. stIJ.2t2O3. l/2151824 i Darekutnija. upitao:.-8r8U predaji Ebu-Davuda.upitaoje: "Da li utite u namazudok ste iza mene.D?pni. ko se to natjeöes.Ibn-Hibbdn.natnaza 3. I02. Poslanik.4tqo sa[hllafru oese[fen.Berf. Beihek.bban. 3 89. Fethul-Bari. klanjao je Poslanik.Bejheki ü Marüetussunen. Hattabi. o Allahov Poslaniöe. ne vrijedi namazbeznje.29/292 i Et-takrib.Tahavi u Scrhut neani. t/2J6.Nakonzavrsetka namaza sallallahu alejhi ve selfem. Ibn-Hüzejme I.. Muhammed b. ErtuhJe. Kadasu stali u saf imam koji je predvodionamaz(Ebu-Nuajm) je uöio naglas. Beeävi." 'u"tir""zi. vZtS. srr.' Rikli su: ...

ji!tr.irnut"ee"t.f..äF***tffi: *".l:T"1ff äXlt"J*.ll'.'::i:l*:#*""x* illliil'til#*#-$"**üä$ä#ä j"i'.#.'ä l"rää.::'Äliffi ärfJY:'Jl". a arapsrorn na l#l'*i."'y'fr u "Ne öinite-to'ieö uöitv-samo EI-Fatihü kome ie Poslanik."H:T'"rl:il' u"''"'"*' a"jr'i Jffi .""JJ.#.': ..:x.. :itäi'i."#'l:i.+::::ii:***.'. Enesb.rulnm':J1tnot"mooaou.fi j'y'.i'Hil.. Malik prenosida je .l'l'"*t*ll.' i-Jiiiur'u 3ijH"""'ff hadisa.JTtri.:*.ffi jenj zar e..#il#..ii dvije sallallahu u kojima Poslanik' predaje iiil:.3:::. ü.j " ...*.**i*ru"llf "::l::i"i'fl.ilÄ'!-ii#i!.il1il i.*1.l..H:fl *fJ"ffi jezitor. iä"-..-:"-.*i.':.'pin" ."ru."Hä !üüü!:!lj'.##''{.il:li: jiJ': . ."83o alejhi ve sellem' sallallahu 5.:'""1""T'öi'"äi"T iffi d" ":'.*f.l:l ti: :Hl..ll il-e$iui"tltliiliT.rifuxr.j.".':iii. j:i'. jür::.f"i'".13!'}" ffi liig:l: {+.n:::'re'n""'.i'lf. lilt"H """#. ".r.odne ***x..2. tekst Akolazmotrimo Sltl:":""T._'ff . sl .."t^o: sebi.r.Poslanik' i"[:T'+ffi #:"if ]f'l!-rt':{-ä}::T mstt'**a.mq. .if l.':#..4iT. je ."i'ioti*.'-1"llTrJ"1lar'r":ffi" J sallallahu alejhi ll"tn.":.i:l äffiiläfi"ää.l.:"j""i'#:'..'ft't*i..".ii"'.f f. äil.irztg' |.?..." mi :ä'äü.

{ytole ::Lr krra?tu houctaman. verzüau kojoj sroji ovaj dodaral.gid el-Hudrije pilan o uöenjuiza imama. LUu_Seia äl_Huari i drusi ashabi-""'" 7."Zatim ga -mu "Cak je upitao: .""'jasnopotvrduje Ova predaja hadisposlanika..i.Uöi Fatihu. nije govorio o vjerskimpropisimaza vrijeme Poslanika. Ibn-Surejkje pitao Omera b.n. ne bi Poslanik. o uöenju Fatihe iza rmama. sn. U". Darekurii.iako imam uöi naglas. ltn.... takoder.". sallallahu alejhive sellem.auy.anaiza imama.Uöi za 'Svejedno imamomEl-Fariiu.inan. nmr. 2t222. zabranio uöenje iza imamana noönimnarnazima osim El-Fatihe.2t223. Da se ovaj dogadaj zbio na nekomod dnevnihnamaza...jer je Ibn-Surejktabi.. Samit. t6l51. str. Imam B-uharijakaie: "Omerovo mijeljenje..kinc ha\"t. Kab.pa je rekao:.. Bejheki.. rbn-Mtrjt'r. "'.edaie.luls. sallallahu alejhi ve sellem.uöjo naglas?. o. Om€r odgovori:. je staba. sallallahu alejhi ve sellem. vjerodosroinim.Vidi se da je Omer naredivao uöenjeiza imama nakon smrti Poslanika. ELkimetu hatfel-iman. \rr. LJbade b. zabnniouöenje jer osim El_Fatihe. 6.znal -24212q4O i u EI kirach.' Omermuje odgovorio: al(-o budem !dio naglas.Abdu ah b. el-Hattaba o uöeniu Kur.öik alo budes.öak ako si ti imam?. t6 i sprhu*tunne. Z/238t2929. 29ttO6. Hakim._ upitaoga j€.pa mu je Omer rekao:. lß2717_48 JmamDäl-ekurn'.öakako samja imam.Atija..Da. *'Buhariu Et. sallallahu alejhi ve sellem. 2/24jl2945. t/328/J755.Imam Nejmevii lanac prenos. ove p."pr. l/316/1198. su ashabi uöili za imarnom na dnevnimnamazima El_Fatihu i suru. Medurim. 3^Og/1322.Bejhekj. zastupaju:Ubejj b.\u..drugoj predajistoji dodarak: uiio "'Za imamnaglas ili u sebi. lbn-Abbasow predaju rrijediisroStoiza jer Ibn-Abbas Omerovu. -. vdjeüt r. i tbn_Ebi_Sejbe.iti5e'jUe.q "'" El-Falüul je opieg karakrera Ova predaja i obuhvatisvenamaze. l/365/873.in.alejhi ve sellem. 9ö/2t0. jraTe: tmam Betheuje tanacprenositaca Sejh Mubarekfun p*. "..n^gg_-r .Da. *" Bejhekj.hletutahlezr. viäjeri: Tuhfe!ul-ahvezi. E. Prenosi se da je Ibn-Abbas rekao jednom öovjeku: . sl.maaaju dobn". Hahm i Zehebi predaju o!u smalraju ispravnom.21221.kao sto öebiti spomenuto u narednoji drugim predajama. Huzejfe.Uei _.racä y6*llyl.

kada bude..Ebu-Abdullah u\le u konlek'thadrsa od prenosilaca su nekog uiio..Ako iö.. i sejh {lbanisu oru lbn-H17m lmam .ii*lrl '.. it n"a'n"s.i'e". 21221' ß'iiiiiti tt"ta'noai" l/338 odIbnEblHätimaiEs-s enul'kubra 3$vidietl: Bezl t-medihud' 41238-239.J "o Ahmera lmamBuhcri el b Hibbana Sulejmana oäi. Omer. dajuiiralo pravo osrmhl-Fatrne bilo zabranjeno za imamomlkadauei naglasl uee-nie koji argumentai'pravna dva ö"Ji..si |)3. l" ulino"upo.i't*tnp"i kao ito s."nii... kada uöini tekbir uiinite i vi' a kada lutite.ii.'.ffi..Jue l/3ll/lTsq ie vidiett: Et'nut tla J/240 ovai doddtäk vrerodosrojnom "r. sa pomrntl gaje neophodno onda hadisa o'"oga i"pravnost oremostavimo jjednomidrugomdokazupa Dl ä."Je" i" '. Prenosi bude uöio' \'i se tteba slijetliri. l/256/6q5. at ovajdodarak ."* (mualleran\ i prenosilaca lanca ti' porpunog ti"'r1."331 "Najveöi "Marifetus-sunen"' 2/46' kale: Komentor:Imam Bejheki u Ebu-Hatim' rruiirr..ö1"". smatfrju äu"-nff. .r: Jahjab Mein.-r'i.enulidc kad..tt"t. +ito. l/105/q20. hadisu nepripada '..t."t.:i+o+ anit'Azitt "iu.||'ninhadiltao tethul-Bon u il frkh slt Mcolmu i J4l t\4?tthrliui str' JJB nala .ni."ffi. *eu. ri i ilc'greikom "lbn-AdZlan je pogrije(io Ovaj kazu: i imamBejhäki ilu-gurh er-Äazi "i'3 Ebu-Davud je greika ova da smarra hadisu .."nr.ziiJzlisselb"-ruiS. ako se problemmoze "iti u-U-"11 je uöinjeno u ovomsluöaju' kao Sto prvojfazi. ako je moguie' Allaiov Po'lanik sallalla}u rDomirili s' Neqr." pripada .rl" "ä eü"-g"riaa 3{.ä. Ebu-Davud' da i.1*t-.jeiit'o.+o.: r.. p''jr'lano haols' i derogrrajucr derogirani traTiti Nije ispravno mogudno"t to oostoii u o\oj rije(iti piJf"ri*:""i -gu.a-O*Aumi8tt81i Ld'dtuic"1r'IÖ4odlbn-Had)erd' l/2soil0l83ti' *'i.it r'.". ^ v..p'r"" * vidietr Et'nnthttli un2 n3 i 1ctsirut'K 21292. .143 ll Dokaziuöeniakakoji smatraiu da se ne uöi za imamom 'lmam alejhive sellem'rekao: sallallahu se da je Poslanik' l.i"-. 3t2a9.."po^l'i...3al raditipo svimhadisima du2nost kaze: Obligatnaje lmamlbn-Hazm aleJh've ih. 282-283.cfi Ü. Dffeku'nr'lil2l/l2ll BejheLi' lbnMrdze. \e nadu "uprisLarljajujedan drugom najpre'eih J.

w Vidjei: Et-e|sat. Tenkihut-tahkik. Hulasatul-ahkan. 3ll12. * Vidjen: &. veö dozvoljenim ili prioritetnijim. Mubarekfuri i druei citirani hadis smatrajuslabim."8a2 uöenje. 2n5 1. a Sejh Albani dobrim. nakonSto 2. sallallahu alejhi ve sellem.t/176. 3t24O24t . . 2122 1. rekao: "tro je ujednoi njegovouöenje.üeniogaje ljerodosLojrum."M U drugomdjelu kaie: "Ovaj hadisje slab po mi\ljenju najveiih hadiskihsruenjaka. kai. tmam Ibn-Turknani ovaj hadis smarra vjerodostojnim.osim ako bude klanjao za lmamom.ve sellem" nanaza sellem."s3 budekla. sallallahu alejhi ve sellem.216-t4.'Dakle.v258-259. Sevkani. Zehebi. Bejheki. 2D27-228. niti mog! biri snaga prednjim. "' rU-irlaaZe.U citiranoj predaji nije jasan dokaz da je Dzabir zabranjivao uöenje za imamom. u5 vidjeidtr efiul-Rad. Abdullah uöio za imamomu namazu. r/332ß8m.U. Tuhfe tul -ab ezi. 2/5O. rekao je: '.rclhisul-harir. l/180.d2evhetun-nckijj. Prenosi se. 5/118.ne rrijedi mu namaz.Balil. A228 i truaul. Ul53-156. 2/487:Vidieti. Nevevi.Fethut. s' e.od Ibn-AMutHadiia.e:'Nema namaTaoraj ko ne prouöi El-Fatihu u namazu.8o6 Ako pretpostavimo ispravnosr ovola hadisa.a kada bude uöio. Vjercvatno ga nije smatrao obaveznim. EI."""" w Vidien: ELmuhalla.imamovouöenje Kornenlql: Hafiz lbn-HadZer tvrdi: 'Ovaj hadis je dolao sa vise putevai svi su slabi. Z/210.. l/311. takoder lletul-hadis. NdJJri! eyta. ß Vidieri: Ne -evta t. Manfetusaunen. ti iutite.. EbuM0sä er-Razi. Abdullah rckao: "Ko ne bude uöio ElFatihu u namazu.€td". Vidjeti: Nasbur-nj?. muktedija 6e slusati imamovo prouöiEl-Fatihu.njao za imamom. ZZ:SiZSgO i o. - Komentat: U dokazima treöe skupine spomenuöemo vjerodostdnu predajuda je Dzabir b. Es-sunenul-kubru.od Kinnevdtiia.' V drugom hadisu Poslanik. Darckutni.jn."o"'lbn-Munzir. !a. ondabi odgovor bio kao i naprethodni hadis. Ibn-Ebi-Sejbe. Imam SevkanikaZe:"Poredtoga Stosu ovo rijeöi ashaba.koder: Tp nkihut-tahk*. jasnomhadisu onene oponiraju kogaprenosi Ubade. od imama Zehebija. vidJeti.da je Poslanik. Prenosi se da je Dzabir b. U257699. 2D20. 3. rß22/1225. tlul .

o. poslijenjih tabi'ina i generacija da seuöi zaimamom. rjerodostojna prenosi ""'' lbn-Abdnlje imamo\ouÖenje akoovaj uÖinaglas iaze: Dovoljno "Ko budeklanjaoiza imama'dovolJno Ben kaZeda rijeöi lbn-Omera: j^no i iz njih se ne moze opiep su karaltera ueenje'..i."i I El diaDtiL.kltul-ahw:. abdur ovu predajusmatraispravnomVidjeti: hre..lerse kosi sa praksom lmam Tirmizi kaZe: ko."3so Ibn-Omer u k.kat2ll3t 1El'nuntekt. l/278.i imam Malik' sa v2'7'7ll89. 1/186."3ae dovoljnomuje imamovo imama.fetul'ahv'i 212]. od imana ZcrkanUa' komentar oogledati 3s!iiiieti: at-rennia.. l'/-.35r i veöineashaba sellem. "Miöljenjeveöineuöenjaka --ashaba. Z:Zenoot i ociienio je ispravnimSliönoovomebilje. 21\ ' 2/364. Sabira 5.ivqlgffi SvojsttL aostanifun.sa[[a[[ttfru 145 t "Ko bude klanjao iza 4. prethodnu' Komentat: Odgovorna ovu predajuisti je kao na njoj "Neuöenje je za poglavlje: naslovio ImamMalik na osnovuove predaje S druge strane'od Ibn-Omerase imamornako irnam uöi naglas. Prenosise da je Abdullahb Omer rekao: uöenje.dok je predajau kojoj stoji: "Dovoljno oru opcu je imamovo akoovaj uii na ghs .i.0 . muje imamovo razumijetina koje se namazeodnose.iu*Ls sunnc.ojoj verzijr kojaoponirxovoj predaji.2/223i Tuh. 35' 14 lmamlon AbaJlB" u L/-tn?/r''Lr {17/2 l l i Belheti :rl J"rl8 Rezzak.. 3s0 BrdzijJ od . 2/b0.a[eifr. 3s' Imarn rirm. rI/36 3'7i Et'isti. pojasnila uaenje imamuöinagla\'"u kojima ncnamale predaju iogranieilaje 35l da nije uöioza imamom seod Zejdab.nakon hadis' Ebu-Hurejre kaze: Miilienje jeste u'enje za poslije njih veaineuaenjaka ashaba.rrl."ott ieste "' e"jl"t i.lisu uöili za imamom. imama.nhid tl/36 Ovdje bi bilo pozeljno r/ 'n!rere.2/60 sr Beileki.mrm. ?/23212911 l/330/3783 i lbn Ebi-Sejbe.. Prenosi ovepredajeKadabi ispravnosti Komentar:Allah najboljeznastepen ne moze posluzitiza dokaz o zabraniuöenjaiza bila i vjerodostojna alejhive sallallahu AllahovogPoslanika.tabi'ina i seneracija 8s5 'nldjeti Ari. \ idreri.

) Neki islamski uöenjaci smatrajuda je ovi4 ajetom dokinuto uöenje iza imamaako imam uöi naglas. ja stx.an. Ako uöini bilo Stadrugomimo ovoga.3i::7:.. Ponislih. .1i.postupioje po ovom aJeru i po hadisima. 2t2t 4-219. onda ga moramopomiriti sa ostalim argumentima. Citirani ajetje zabraniouöenjeKur. kao Sto smo prethodnoobjasnili.kogapojasnjavaju drugi hadisi. UzviSeni Sutite." (hijevod znaöenjaF. 643. nakonilo je zavßio sajednim od namazä u komeje uöionaglas.3s' poznatoie ia veiina obredoslovlja nüe detaljno pojaSnjena Kur. Allahov Poslaniae. Ed- * #. Isti sluöaiie i sa ovim ajetom. Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik.zanemario ie rad po jednom od dokaza.rekao je'. g/Zt6-221. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu aleihi ve sellem.a hadisi naredujuuöenjeEl-Fatihe. sunneta. Ako muktedija prouöi saino El_Fatihu nakon imama.353 2. odirnama sevkani ß tJporcdlti.t-iüaf.31i. 7t336-33. t04.o'o Ako prihvarimo misUenje veiine uöenjaka koji kaZu da se ovaj ajet odnosi na namaz. l.kako twdi imam Munziri. Tuhfe tul -ahve zi.anomkao jto su: namaz.!.Nije ispravno govoriti o dokidanju jednog dokaza ili traziti prioritetnije misljenje ako postoji moguönostpomirenja.a potom iuti i slusaimamovo uöenje.Stoje svakakopreferirijuöi stav. El-dZaniu ti ahkanit-Kur.ko @ Zelida se naljcöe sa mnon u uainju? lbn-Silab ez- 356 Viaieti: Oianiurteian. veö se ove pojedinosti uzimaju iz Poslanikova. ja. post. da biste bili pomilovani.. vi ga sluiajte i . upitao: "Da Ii je neko uöio ßtovremenosa mnom?" Jedanod ashabaie rekao: "Da. Komentar: Postojeraz-ilazenja medu komenalorimaKur'ana oko povodaobjaveovogaajeta." Poslanik.anaiza imama.638 i FethüI-Ko. zekat hadZdi.1. sallallahu aleihi ve sellem. ako za to postoji moguönost.Zato se kazeda ie sunnet doiao kao pojasnjenje itumaö Kur'ana.Dokazi uöenjaka koji smatraju da se uöi za imamom samo na dnevnim nannzima Allah je rekao:'A kad se uöi Kur'an.

Prestalisu uöiti naglas. naredivaoje uöenje iza imama.ka<la sallallahu Komentar: Iz ovog hadisa se ne razumije opia zabranauöenja za p l a s o ml.. IIariz Heisemi."0o' Komentar: Postoji moguönost da je Ibn-Mesud nislio na uöeiJe Kur'ana za imamom. dobrim. kao ito smo spomenuli u jednoj od prethodnih predaja kojü biljeZi imam Muslim. Prenosi ako imam ne uöi lnaglas).ttje ne rrijedi narra.2/301-102/799:1Ibn Hibban. 61362 ocijenilivjerodoslojnom.ihadissmatri Ahmcd. koji prenosi ovaj hadis.osim 3.onda bismo kazali da ona ne moze biti snaian argumentpred hadisima Allahovog Poslanika.l:. sallallahuatejhi ve sellem.ali ne i u sebi. mnogo öemu liöio komentaru na prethodno spomenutiajet. 1/155/736. 2/187/983.Tühfctul ah|. bi uöio naglas. Tirmizi. Ebu Davud. osim El-Fatihe. 1/1O3. Zelio ie ukoriti dok uöi. Mffaffafiu a[ejfüle seftq- 147t Zuhri kaze: "Kada slr to öuli. ßpravnost oveprcdxje. va1 '88 '61Tab.!/ kubra.a k od i r . ito je zabtanjeno na noönim po miiljenju svih uöenjaka.15. i SÜt:tus sataL stt 99. uzeli spoljainje znaöenje bez pokuiaja pomirenja sa drugim argumenlima.2/226i El-tlrdatl\ki.e. Prcnosi se od veÖine ashaba da su uöili u namazuiza imarnaposlije Poslanika.rani.sallallahualejhi ve sellem.Vidieti: ts'rtrnc. se dr je lhn Me\uL!rekru: Ne uei se 1r imilmom. kao Sto se obmlio ashabimakoji su uöili na sabah-namazu. Innm Tnmizi ova.iutim.360 ashaba koji ga je ometao u uöenju. koji jasno ukazuju na uöenje El Fatihe iza imamana svim namazima.Tako bi odgovor na ovu predajuu namazima. l/304/918.imam Bejheki iNevevi su odb. iel' be:.i. IbD Kajiim i Albani su ovu predaju Hrfiz Ebu-Hatim er Razi.shodnohadßkoj tenninologiji.r.e c / r b r ä n au ö e n j a Poslanik. rekavli: "Ne crirzite to osim El-Fetihe. prestali su uöiti zajedno sa Poslanikom. 3/36'7'368. 15'Nesai. e o m e l r i m r m povrsenim i m x m o m\. ffi Yidieti: Et-t tinha.2/28.Slojstia ?oshflifunog. Da im je htio zabraniti uöenje. Ebu-Hurejre."35e alejhi ve sellem. 9/303/93 potpünu ne znnöe ove djeai pouzdani-Me. 2/205/312.1. . 2/2t)1-208i Ei ieitu l'nüüia.iz koje se zakljuöujeopöa zabrana. Medütim. sallallahualejhi ve seltem.to bi jxsno rekao. vidJett EI d:e ü \'t!'tadil." Nisu potpuno prihvatljive rteöi imama Ez-Zuhrija da su ashabi preslali uöiti za imamom.Ibn-Hibban.ili ovu predaju. ustvari. Ako bismo ove predaje. ove ptcdaiesu kate: "Prenosioci l2.2/17U. Humejdi.1-285.

r. a na zadnja dvarekata samo El-Fatihu..a na zadnja dvarckata samo El-Fatihu 'oo' 5. 100/228.i.Liraetuhdtlpt-inon.d€rr halfe I-imam. dokaz je da u3enje iza irnama niie jer MudZahid dokinulo.y32}/t217. Onajko ZeIiviSenekasepogleda djelo . Darekutni. 2/ll0_tjt/2775.muktedija moZe pored El-Fatihe uöiti neku od sura ili opöenito odlomak iz i<ur. Prenosi seda je Dtabir b.l7l54.ve seffem. Ebi-Talibnaredivao uöenie za imatnom na podne i ikindiji-namazu. r El..i. w Büar. Bejheki."86a Odgovorna ovu predajuje isti kao i na dvije prethodne predaje.863 Ove_dvüe predaje ukazujuda ako iman uöi u sebi.Madt:. u ovim predajamanemagovora o narnazimau kojima se uöi naglas. Abdullahrekao:.i Ibn-Ebi_Sejbe. str.takoder. vidjeri: Tuhfent-atuezi.. utrnnza 4.. Mudiahid b. isDravnom. Ibn_ Ebiisejbe. str. nije doziviovrijeme sallallahu alei"hi ve sellem.iZehebi o!u predarüsmarrajui\pravnom.Ailinu predajubrljezii imam Buhariu Eltj. 13 130.hadisakoji prenosiUbadeb. _ Postupak ovoga ashaba. %2rbn-. el_ Hattaba koje sujasne po ovompitanju. Enesa8ö5 idru. . koji su prakticirali uöinie iza imamä. .Iman D. 2/242/2942. Samit i predajaOmeä b.Vidjeli: Tuhfetul ahve."" p*d"i" ". Hzktm.stt. 1t365366/874. 2/239/2932.El-kiraetuhalfel-imÄ.. Sliöno ovim predajama navodi se iod Ai(e. 6" S"1neW ZtZll-ZUtZS+7i 2950.ti: .a dvarekara El_Farihu i"uru.A222.. Navodisedaje Alija b. y. t/328/3753. Hakrm. Amra da uöi iza imamanapodnei ikindiji-namazu. Bejheki. i Albani ovu predaju smatraju ispravnom.Ldnac prenosrtaca ove pred{e ubruiase medu najNpmrnrje koti posroje. za razlik! od.Imam Sindi.ih ashaba. rtr. Medutim..kao i mnogobrojne predije od tabi'inai generacija nakonnjih. DZebrkaZe: samAbdullaha b. poslanila.Na osnovuovoga imam Buharije uöenje ta imamomsmin-ao obaveznim. Bejhekt.ku. pa_ zato_ne mogukodstitikaojasanargument na ovom mjestu.Uöilismoza imamom na prva_dvarekatapodne-namaza El-Fatihu i suru.l!T:Hd -sunen.tmam Bejheki wr. od imama Buharije.2/243/2944i i tiraen. Abdur-Rerzak.. Imam Bejheki . Imam Bejheki navodi oko pedeset predaja od osamnaest ashaba koji su uöili iza imama. U327l3750. t8/ö0. na pr\.ana. U256/6g4.öuo 6. 2/22I Sahihus I t256 w B\thari D El-kimetuhatfetimam.

<ve miiljcnje rko vei nije mogucepomlnll mo2eodabrctipreferiraiuce ili nekeargumenlc.'r* hcdr\al'hcb Ubxdeb u verziji koju ."l" ""it pravnrka. t"".uo.ä|.. nssloji polkr :t Imir' ucenJalia skuplna iedna u!lxvnom rrzila/enja L.4edulim. zrii:.. m j e \ t t lb o r i l \ l r i n ä p u l u b i l o d d sebi".".ii"Oi nut.prauniie..tuouuoovome dogadaju e6 Vidieti:Iul!irü1-(rrr?ril-A:i'r' 2/292..or" u kojima imam uöi naglas' se."iti.nr I m r m u c l n i g l r s r r ru n a m r z i m au .i" lJ-.1"'.i' ucili ni:lä i7 ."u"rt xjclom L] o'igovxra * r. nattnt'nLrttit iä")..'i".i. frcvnih öeBre o\no\u na iii broinrjedokrze r.od Ibn-Kesi|a e7 Vidieri:J€. i.ll|128-29 B€gav'la' * i.u.3"? Diskusiia o argumentima prve skupine skupina' shodno Nakon navedenih dokaza./'.'.i" pri. vidimo da sv{ka "J" iicpiri Ti:!:ll: dokä/imx kojima rxspola/e.rcl l. o" "i Ei-farihr.ensrrija t".i Üblde b S:rmit i da "". 2/369 od Ibn Berula w vidieri: Et-tetltlti. bez nje lreca skuprnrn. ovcj hcdis vi ga \lusalte I kome Uzriieni Allith lilzc: A kada \e uöi Kur'an' 'i'rüi" da secitiraniajet smahaju a" u* nirr p"milovani"'ovi uöenjaci slu5anje' jer oänorinu nu.r' su nakonobjave a ashabi P." t" p'""". 9145'7 '70Vidieti:Eh:'.1"t l" .-1i foji .azu rekao ashabimaäa uöe iza njega El-Fatihu' .rc. Meattn t te 'i1' 3/320'-od reJsitl ' I 5trl3' beiaü' I'eth 4A18' ttlgt'.äi".uni ajetje objavljenu Mekki's{'e ilc imamcDokil/ na srbJhncmllu ucili Ll-l-Jlihu u \4edini aielir ovosd Samil .Kuianx /x nijc dozvoljenn rjafi. i/ d\r rcllogä' nenrih\rtlji\x O'i primjeclbrje i-"Ä"il. 'nenar.. niirn"u.14e )l koje.i^i..t""tr.ie r a d i l o b \ a l o u k r / u j ei p o e l s \ l i e \ \ e i c J n oo l o i e m ' e n e m a z u imlmx i mukedila 'vtm S"hihu : Obl\ e/c uÖenix ""."ii"." . 3/505'5O6iLtsdnl gabe 2l51o .* r.rSdnini/Brrlrari. imam'rKurtubijr.nateduje *u8 po tome' samokrda imamuöi niglas Prema .iä"li äü".ia"aiii""i"l.. iloLaze kao \idimo ds pnä 'l'upinä imr n'rjixsnije tJ orome sluöaju ve cleJnr u kome ie Poslanikscllallähu hadi' kuji preno...

' .njega.ri:Jil.. z*. prethodno smo ukazalina ponxrcnJa ovogaajetasa hadisom koga prenosiUbadeb... i ..Sve Stoji aoSlooa porfa"ifia. ..p"rr.V.p".toß||.!::i..nije ispravno davaliprednosl jednomod dokaza.t}"."._bfl. sallallahu alejhi. el-Harlab.r*nje Bqheki. sellem..narcd. sJUffJu alejhive sellem. zastupaju: Mä.ri bio dokinutovompredajom. .:.i ä. ...zuh.-n" il. *:lj*:l: ."i.Klanjali biljeZi Ebu-Davud. drusa skupinauöenjaka. salaltaiu aleJhi ve sellem.ä#. Drugo. v. . h o y..i "" . n\ ü !.z"i..J: rosraruK.T:11::i susrozni dasu. Lr_Haub.y:l:. "1k:.: r. Ovdje mozemo samo dodarida rijeöi imarna l.::iji .. *'o rije.. Omerb. ratoder. lacrn onal koji radi po svemu Sloje kazao ili öinioA ahov :rayr::eErl.l1"l9i vidre.j... .u 21201.i*i""..ve sellem.. d.. . uostalom.smni. !ltitajuti hadis koga prenosi Ebu-Hurejre.:. :1l"l.rijeei E7_zuhrija usre u r."ä.. Samit. ._r.:! t?or:.r"... Samil.:lT..ii. il. Ne moraznaeiLi da su ?r.... ..'fU"_Sifr"ü J_ 3dgo1glr."j "..". Ilj:a.f..0{.n. a drugi ashabito nisu . prenosiUbade.'*':n': ::::! f lrc. n'ilj.----ukazuje da ovaj ajetne mozepoiluziti kaodotuz nu ouoÄ" .onreksr had.i_y:11.. 1"3 -t :l:l::"j:1"1:"j.:*1ll -i..-og.:i:.i daje..i. nJc uzo-o.i. Tako im je.I150-fuifu. na noönim namazima. t". MoZdasu ostaviliuöenje Kur. i.. vezane za.ka1^ e7:r smo sabah_narnaz iza Poslanika..k.. 1/279.sa.."-ff"^ 37r Ebu-Davud..us sunn.iÄi .ovome hadisu nisu porpuno jasne.1'.ll{'_ll:jl * "srraur"p'esJi Ub.prihvalanje svih ispravnih dokaza ie oäee oä ooDacrvanJa rlr zapostavljanja nekogod njih. t.. :!:! :. i:.': "!:ji hadisom koga prenosi Ebu-_Hurejre ..sakomentarom .u.. ...i E. ... sallallahu äf". F" ! hut. . ako oosroii mogucnosr pomrrenja isrih. poslanik..lol::: bi r ßi B.r.J1. n.. ZBS_ZB...ü il. rraZilisu da seuct rzatmama na svim namazimao.... str. i to nakonposlanij<ove. iji.tuj" ukazali smo na neke . ...Tako bi hadis k"ji p*.öä1. s6!14[ofr atejfü eesetten nonuza .Llbadeb..i nije moguieda se ispravnihadisi suprotstavlj_aju jedan drugom.. sallallahu alejhive sellem. räkoder: t. 1.. imamaZerkanüa i Tenkihui-ketan. zot. lDt51823.*.li*_ M t.ä:.i!. lakoder.:nia.54."..ana mimo El-Fatihe.:". . uea üui i. od Bejhekija.. a .. r.*Ju ajnaot ostavtl uaenJe opcenito.: Manle. Ebu-Hurejre i drugi ashabi..1lj:r". *:.jästu.'._ql"-1119:" u.ol:1. 'S.:..ä .: li:ij.. suitaje istinakoja semorasliiediti.

. "' vezane za njega na svesumnje i odgovorio ovogahadisa isüavnosl Sto se tiöe predaje Omera b. neophodno neki su slabi' a neki pouzdarr' oreösi razlieitimlancimaprenosilaca: jer se u obzir uzimaju ispravni iuko du.namazimane moZe biti dokaz. 5/269' od hafiza AskalafiJa i Fethul-Bari' 2/36'7 Redteba. n itdjeti. sE. ne pddavajuöi im nikakvu vrijednostj?6 sto ie lof jedan u nizu dokaza o slabostr ove oredaie. za imamom' El-Fatihe uöenje koji su zagovarali Hudrijaidrugihashaba. el-Hattaba da je taiio uöenje za irn unom na svini namazima. Neki islamski uöenjacisu odbacili hadis Ubadeb Samita' smatajuöi imam Ahmed i *u rfuui."rcä. U"atmu. pa ni u vdjeme njegovih Rijeöi imama Ez-Ztthija su u ovome predanju' hulfair-raSidina. Stoje jasno spomenuto ez-Zuhi pripadaskupinipoznih tabi'ina.23^63 i El-etmanast 2G27.häbi. u"" dvojbe. sallallahu alejhi ve sellem..8?5 ne ustvari.8?7 je spomenuÜda se.1"huait u globalu vjerodostojan. drusih ashabada su negirali uöenje El-Fatihe iza imama Spomenutr u.pa su njihove rijeöi i mi3ljenjapreöada seslijede.-u radilo.nismo naSüadekvafte odgovoreuöenjaka m VidieriEeci. Fekinutog lanca prcnosilaca)'koji se uvaZiti poredisFavnih i jasnih hadisa' moZe Na ovo motemo dodati da neki hadiski struönjaci u potpunostr odbacuiu mursel Fedaje Ibn-Sihaba ez-Ztthrtla.Aio bi pretpostaviliispravnostovoga hadisa' kako onda elEbu-Seida Ebu-Hurejre' i-ru"j. izmedu ostalih zastupaju Ispravnoje prigovoriti nekom od .Takoder. godinePo llid:ri vidjen: sij? eatanin nubekl 51326.oval hadls ovoga hadisa. "'iiajÄ.put omera b el-Hattaba. ' od lbn' r"t iu"r"n iö.na stepenumuisela (tj.. 1 ne slabi tmam Nevevi je nepobitnodak?zao tanci pienosilaca. jasnih predajaod nema bez oizira o-ko* .i pot.n 5-n9 .Ibn-Sihab u nekim hadisima'8?a naredioda uöine. uöeniji su od Ibn-Sihaba ez-ZuhÄja.puteva ieihul-islamlbn-Tejmiije. *ü"-" Porlanitu.koji sigurnonije prisustvovao koii se navodi u hadisuEbu-Hurejrehema tome nJegova doeadaiu alejhi ve sallallahu *äniu au tu ashabiostavitiuöenjeiza Poslanika' jer Zivio .Medutim.urfaova. od Xejhul-islama..cetvrt i peÜdokä7 Prveskupine' "' tt"'-Sir'"u *-z"M ji rodennaton 50. na t oeni.u on nije . Ouo milliänje. es vidleri: Et-nedbnua 31366 i Inanul-kelatn." no.

kakvaje korist od imarnovoguöenjanaglas? Nema dvojbe da su muktedijeduZneslusatiimamovouöenie.jer je Poslanik.satlallahualejhi ve sellem. ne pnveöi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä. Takoder. Nema mjestalogici poredjasnih dokaza. prema tome. od druga dva mi3ljenja.lmam lbn-Turkmanije preiutaoOmerovupredaju. kada je traiio uöenje za imamom. U veri s prvim hadisom koga su zabitjeZiti Buhari i Muslim. 31e V idieü: El-dievherun-nekiii.i njegovih plemenitih ashaba.:t Mehasinut-tevi I. Sejhul-islam nije dao .kako za imama tako i za muktedije i pojedinaönelilanjaöe. M't idjetj Ll-nuhalta.3Te Sejhul-istam lbn-Tejmijjeu .tto dok i" uzimanjemjednog.Takotler.koji ne smatrajulegirimnimu-öenje El-Farihe.nije pravio razliku izmedunamazä. sve dok se drugim pravnim dokazima ne ustanovi da se njime mislilo samo na odretlene namaze. . Isto ovo vrijedi za prcdaju Ebu-Seida el_ Hudrija.razmi5ljajuöi o kur'anskim porukama?!U protivnom.kaie: "Nema nahaza onoi ko ne prouii El-Fatihuu nat@Zu"..r. nije ispmvno odbacivati vjerodostojnehadisejedne.nikakav komentar na predaju koju je zabiljeiio imam Muslim od Ebu_ Hurejre.a UzviSeniAllah najbolje zna Meritornüe miStjeDje Na osnow iznesenihargumenata sve tri skupine. ovaj hadis ostaje na svojoj opöenitostii wijedi kako za noöne tako i za dnevne narnaze. hazio od ashabada uöe iza njega El-Fatihu na sabah-namazu. uzimaniem ovoga misljenja daje se pravo svim arglmenrima drugedvije . salallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem.El-el_rnamu" nije uopöe spominjao ovo predanje.MoZda öe se reöi. Takoder. ne uvaZavaosim dotiöno miSljenje. zw nije obavezamuktedijama da sluiaju imamovo uöenje. 3tt4{. a u kome Poslanik. neld uöenjaci kaZudaje ovo opöi hadis koji ne moze posluZiti kao dokaz. 3t6}:'.\koji. najbolja uputaje uputa Allahovog Vjerovjesnika.ali nakonStoprouee El-Fati}u.moie se zaliJjuöiti da uöenjaci koji zagovarajuuöenje iza imama opöenito imaju naijaöu i najjasniju podlogu u praim dokazima.unä. 2taa. Medutim. takoder.

i""ii"i*llutr.'. ne budumogli okupiti "i".o ouit izvorima Ato se muslimani i'.i lsto ovo vriledi i za druga pravna "amin iza imama' äi. t. je po obaveza raditi dokaza koji nije derogiran' .k"g.. .oq Öetiripravne meduimamima a naroöilo davnihvremena.oo naöin spuiianja na sedzdu ird Nema smelnje Medutim'takvi imam äiii"":ä.-tcmhid.. mimoEl-Fatihe' u'iti ira njega nijedozvoljeno Dok imamuai naglas 83iMuktedija saEl-Fatihom' ie.th ./: skole 5vall.rjelavajuöi medusobna .drugeskupine'a Allah najboljezna drieöi se..fi..:-" i sunneta.. zuti.poÖeti uöenjala po *.g tf**d imanaili drugihokolnosti' razilaienja' onda im K.""".onr"nrrtu islamsiih 332 sure oveöasne i*"r Jä t-".. "t.3t2Jhi Mcdamu 33t'niiie\i: Ibn'usej in' 1|31I Ferava slabo'ti njegove i !u iurtit' s moguönoiöu .t. urujti."g ul'Ießva 2lll54 s vid\ent:E. ako Dakle."-txi sauöeniem oko ovog pravnogpilanja poznalasu.'u.'. Ztog rcga niji dozvoljenopojedincuniti skupini odabrali smo lako neosnouanim i.kttii jedni radeu onomegdjese'lazu' a da loleriraju da zaiedniÖki ie duZnost -druee I tspravnost da kadaseispostavr Bitnoje na'lnaöiri edieserazilaze. prethodno spomenutidokazi. ako imam uöi naglasmuktedijauöi samoEl-Fatihu' sebi.ä rnl<ri"niu.pri tome.il.-iu i tl.. ä. "t:"iler drugakao ötoje to öinio svaki ili mr'nju buduöida vjemicima medu neslogu n" .Jtt je vratiliseKur'anu obaveza sede5irazilazenje.samoza dokaze je ispravno Sta a. tada muktidija uöi El-Fatihui odlomakiz Kur'ana' *.unälrei il potpuno ä. Ll-nuhatta.uäui"rnodruga misljenjakoja smatramo pitanja'poput "iirt""" "'o""tie"oi...od Razilazenja Napomen.Jt:".tnih i dva zadnja rekata öetverorekatnih ärrrn'* .i'.t" 11 da osuduJu äälni"...u u"tunja rukuu namazuizgolor rije'i preleruatl Jeono. doci do praunogrjeienja .'atz"e slabUim s mogucnoscu n" o. t"'p"ltlll: po/ivajuci . upucuju gdjele dovoljnoprouöitisamoEl-FatihuNa ovoJasno namazä. *tahr trorek...iiu jzazvati oorriroii u pravnim miiljenjima'alr ne lolense islam toleriserazilazenia srca vjemiÖkih razjedinjenje i Sl"":q'.1. Kada Allan Uzvlsenl najn nebi rjeienjeU protivnom naiispravnije ieu niima jednos .

qdrjercdosrojnjm taniem preno.fr Imam Ebu-Hanife i Ebu-Jusuf kaZu:.. '* vidjert.. sallallahu alejhive sellem. el-Mubarek prenosi daje imam Ebu_Hanife kazao: "Kada Poslanik. t/107. pripisuje imamuMalilu. sallallahu alejhi ve sellem. Zlatn€ izrekelekih islamskihuöenjaka Poznati tabi'in Mudiahid b.Iarhut-t?\nb. tuBetheki * Ibn-Abdul-Berr u El-dilrnia. nesto kaUe to ie neprikosnoveno.to -o je poznalirabi'in i pravnikEl-Hakem kazao b. El-kat lul-nufd. . l/44t i u Ll. Sto se tiöe tabi'inadiskutovademo o njihovim . takoder.r. Kada kaZu ashabi mozemo birati izmedu njihovii mi5ljenja. rakod. tOt3S.'"'Abdullahb. 2ß25 j61. 2t63.'Nije dozvoljeno nikomeda sliiedi ß A"t'*r " n"7"ut-1"*iri str."tt"-j'fo'f.Odsvakog seprihvata i odbüa osim rijeöi Poslanika. od lbn Useimrna.itaca. dok uöenjaci mogu pogrije5iti u interpretiranju vjenko_ pravnih pitanja.rbn-Abdu rBer u El-dZamia.Uzeto iz Miftahul-dienne.Nuajm ! El-hitije.ncdhalu.ououärru.. sa ispravnjm lancem prenositacr. sa dobrim lancem prenositaca. '* vidjeti: Hasijetu lbni. 2n2a i Hori\etulbni-Abidin. Ebu. sE.Abidin. N. jer nepogrjesivost u vjeri pripadalamo poslanicima."336 lsto ovo se prenosiod osiatarri imamai Ebu_ Sevra. bez obzi.2/ I62. Utejbe el_Kufi. siff.1tttt.885 .rana stepen njihove znanosti.iistaknuriie -ih islamske liinosti i osnivaei velikihpravnihikola nisu dozvolilida neko slijepo slijedi ili preferiranjihova miSljenjanad hadisimaposlanika. Dzebrje rekao:. 2/63.. 92 i 104 iz fusnote.2tg2l-g26 . ^'vidie|j: Sij?ru?atanin-Aubeta. zabiljezio je imam Bejhekit\ El-nedhalü. sallallahualejhi u" . Hanb I El*kihu vet-nutefekkih. 3s lbn-Abdul-gen u Et munteka.. 145.88a Cirirana izreka!e.kts+ njemu i nije dozvoljeno zbog misljenja bilo kojeg imama ostaviti rad po nekomod dokaza.Kada ImamEbu-Hanife je_rekao: seispostavi vjerodostojnost hadisa to je m^oje miSljenje.762_ 1765. Niko od imama nije obavezivao na slijepo slijedenjenekoga od islarnskihuöenjaka posebno. Ovu prcdaju. 3/300. 153/179.

'".:''öä:$:"1.tuuiti Od imama zbog rileei ioslanika' sallallahualejhi ve sellem ue en'iLu "Ako vidite u mojim knjigama sto se kosi\a nesro ""iii? -a'l"Ol.'j." ahbari r ..r-.i... Prenosim zunnarom?: "Nije dozvoljeno Safije se prenose i naredne izreke: --o.li.x!nI".i"ll"üi t"iää'' r' da o'ri r5" ":i' s ffi]ffi:':".lit.iÄä!r.*:."d a ostavrte alejhive sellem'uzmiteSunnet d""it ?.Ak. sallallahu "."'.podudara ga ostavite.lzi:. znajte da samPametzguDlo l45 od imamasana Ja' w Vidierit talanul'nuveki'in 2l2l| i lrtadun'nukkddstr' A.rn pätrLir.d ^.?il1ii. jaöimargumentima) njega jekazaoi t" :'T -"j"*. .y':::.uiHt:.. iiö'ööF T :t::Tl.i)llJäii3 po njemu. sr viditeda se moje misljenje. Malik Imam l'i..sebe trüäi.' .o.T**?i*:ilffi .äl ä"n "ga prihvatiÖemo (tj.ll::il#T.#tülli*Xli.:täö"jHä*'.t#":*5"rt.iip'."'"' u Drotivnom i potvrdio njegovu Jednogadana imam Safrja je spomenuohadis rad Po Jedan od prisumih ga upita da li prihvata vierodostäinost.j:ll+i?j'fiü. "Smatraö li me iodönom'hadisu. i24 r.i1. od Ibn-Kajjima' "l: 3::1?:*ili:i sT1:1o.. lmam Safija se naljuti i reöe: opasao ifr "i me mozda vidio u crkvi?! Da li sam to. r*. KJt#I'.ö1il6e'i talamut' od rbn-H^zna."'# iä ::j1.banija .ltrl-9+l:?#LT"'6.".....1: savjerodostojnirn 1/174' Äsbihan' m. 1/?5..."radpo nJemul a da neprihvatim hadis.u'ä.l :i.'ljH1iilJ'13j... 6n44.11".mirna .:.. *liüitr. navettlin.y.

156

ve se[[en,namaza

dozvoljenoostaviti vjerodostojan Sunnet zbog neöijeg miSljenja."8e8 "Odriöemse svojihmiiuenjakoja nisu u skladusa Sunnetom Poslanika, "Vjerodostojni satlallahualejhi ve sellem,i slijedim hadise."8e hadisi su "Ako se preöiod mojih misljenja. Ne slijediteslijepomoja miSljenjal"em "O Ebuuspostavi vjerodostojnost nekoghadisa, to je moje midljenje."eor Abdillah (imam Sahja se obraöa imamu Ahmedu b. Hanbelu), ti si uöenijiod meneu hadisu.Kadavidii vjerodostojan hadisobavijesti me da radimpo njemu."eo2 lmam Ahmedje govorio: Ne slijeditemene.ni Malika. ni Safiju. ni Evzaia. ni Sewijaveduzmiteodakle su oni uzeli."00l Imam Ibn-Hazm, osnivaö bukvalistiöke pravne ikole, govoreöi o "Da je ispravan jednomslabom hadisu, kaUe: radobih ga prihvatioi ne bih ga ostaviozbogneöijihdrugihmi5ljenja."e@ Na drugommjestulbnHazmje rekao:"Sto senastiöe,niöüerijeöinisukategoriöan dokazosim rijeöi Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem. Da ima ispravna Fedaja od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, po ovom pitanju, prihvatilibismoje i zadovoljilisetime."eos Velfü hadiski autoritet Ebu-Bek b. Huzejme je rekao: 'Niöije se rijeöi ne mogu uporediti sa rijeöima Poslanika, sallallahu alejhi ve prenesene."e06 Identiönoovome kazaoje sellem,ako su vjerodostojno Omerb. Abdul-Aziz.eo?
M yidietl lalamul-muyekki'in. ln. s Eb;-N uaimu El-iila:e,9/ | 07. V idieti.rakoder: ,la tanul-nuvekki'in,2t285 . m vialet: .rAa,ar-Sa.f t. sr. b7-68.od lbn-Et)t-Haum i. 11473, od - M"nakibLs-Saf imarnä Beihekji&Hilrer" l-cttiia.91t06-101 i Sijcru?alonin-nubclo. tol33.

^' v;a;.t, pi--unouo itsr .

x7 Viijen Hilijetul-evlija, 9/170, Sijeru ealamin-nubela, ll/213 i Humetu ehlil-itm, str.181. * fetani, (ttl). LJzetoiz Sifetu salatin-Nebijj, str. 53. Vidjeti, takodeti lalamulnuvckki in. Zt2Ot. Lr-nh. str.588i El-kavlül-nufid. I/61.od imamaSevkanjja. 'M vidieti,: El-nuhalta. 10/408.od Ibn-Hazma. eos vlüer;.: El-nuhalta. 5175. eß Bqleki r El-netlhalu, ,106, Hatib u El-fekihu rel-nutefekkti, l/536 i Kajsed u preno.ilaca. 2n 28.sa ;pmvnim lancem --_T?.*irctul-hulfaz -'Darimi, tt8l432. Adz:um! Es-i"nah. l/182, Ibn-NasrMervezi u E(-rxnrp. 9ö, Ibn-Bettth \t El-ibane, l/60, Hercvi t Zennul-kalani w ehlihi, 3/12 i 5D1 H^nb n El-fekihu vel-mutefekkih,l/508, sa dobrim lancemprenosilaca.

1s7!

llli'l ::i$i';: iiljikT:$:' ,""'.",'.:$;'S, ?lü'",iil1",i,,il1 rlejhr ve sellem k()jesu nefnl ialloll.rhu
osnovomkoja sudl Vidimo da su naii prethodnici -smatraliSunnet

l:',*i.',liitll*',l.yll'i,',"i"iiil,;::l'";lüü::': ;;;giT

; liix ;:rq*r i::11: :n; : tr[ :r{iil-''"'J,""
Poslsnrka sijllall' prihrrtite Sunnem, ' eshabir"njegovih

T"'i: ::^:?#jT"il"'l:; Tlffiil::'tff l'l *.i*1"'J1",:i"'i:lili' sa skladnosti nisuu potpunoj akonlihtvi siavovi itt#;ö;il
ili Sunnetom Ku/anom
lezi s Postom sest dirnir nirkon rxmir,

jedanldmi::J;'J"i#T^f"li:J spomenutemo s ovirn u vezi

:: j: 1'"i: ;I;'"""";,::i t,T:: r:iiil::'ül.: ::l* l*.1'; s] iäti;i;i;il;;;";h::,,::"H;,";;p*'l','ffi9'iii'"Iil
""sur'it'u " u'uo"'" ff äliii;:"#"5il'HTI"".lil!|'".ru;.ri'nekih na miilienje "pt^""" "staviti rad p; niemu'bezobzira
ä"äääiä

nä}il.ii#jäoü#;i:},i;};l4lvn.lli-i Y'},rr"}iiil"lr'r'i i lbn' u'j ii'kl r/r32
Adzu'ri r4r. * i,,"ii"*:l'iä1,'1,:.",,'#,l,i"ilil"^"'.,''*'

1 Ad/ur'' Eo ",ni'j :-"'i;:l'l'l i[:\TiilT'li;)'" -/' iile'Jr ";1,i1: :;,,

u,'," ",'ült:,i';i*r;1 )i;t il;.:ili;iiillll.".,,.', jl il:;,1 jl; ;l'1,:: ;;.1,111,,,,,,,,"''' ",ll'J:;:l:l;:j,:' n/l-l ,t,i,,.. l,:n, tt ,',-t 1/ lI | /d/'7r'{rr'n

r'itiir, :ilff:""i'': ::r'lr ;;ll:';r't. l;i;;:,i;' ":r ;;?iiiü j;ü::i: .''',u'"'"

ve selfen,namaza uöenjaka iz prvih generacija koji nisu öuli za ovu predaju, kao ito je bio sluöajsaimamomMalikom b. Enesom. Et-te'min (izgovaranje rijeöi amin) po konsenzusu Rijeö aminela, islamskih, uöenjaka izgovaraju imami prouöene muktedije nakon naglas El-Fatihe.er5 Medutim, spor se vodi oko naöina ugovannja. Prva skupina uöenjaka smaha da se to öini poviSenimglasom.Ovo je stav uöenjakaSafiskeer6 i hanbelijskeerT pravne Skole,Ebu-Sevrai Ishaka,er3 imama Buharije,eLe Ibn-Hazmae2o i drugih. Druga skupinaislamskih uöenjakasmatrada se amin izgovaratihim, pri$Senim glasom. Ovo je stav hanefijskihozr i malikijskiho)r pravnit<a. Suljana es-Sewija. imama Taberija i drugih.""

fo miSqenlu vetine uöenjalaöetiripravneXkoleamin znaöi:"cospodaru, uslixaj!" Vidjetii Er-temhid,7/9, El- istizkar,2ll45, El-nuhana,3n66, El-yesit,1n23, EInusni, rts67, Fethul-Ban, 21306,El-benaje, 21218,Mevahibul-dZelil, UU3 i EIfe vakihud-deva"i, I D'74. eß vidjeti: El-ned\mua, 31332,El-ninhadZ 4ll31, Umdetul-kan, 5118,Et-temhid, '7112 i El-ßtizka4 2/196. Me.lutim, imam Malik, po jednoj verziji, smatrada imam nede izgovarati amin veö samo muktedije. Vidjeti: Ettemhid, TlIl, El-istizlar, 2ll4'7 i Ez-zehieh, 216O. e16 V idjeri El-unn, ll3l |, El-havil-kebir, 2lrrt , El-nedimua, 3t33r i Hitijetut-utena. 2 O7. 't1-vidjeu: Ll-nueAi, t t565, S?rhuz.Zzrkcsi, U55t I Et-in\aL2t5t. 'i3 V ialeri : Se.i,, tal ii'ri .Buhan, 2tJsb.od rbn-Benata.Et-nuha a. 3t 264i EH?nh id, '71t3. e1e -48. v idietii u mdetut-kari. 614'7 ex Yidield: El-nuhatla. 3D64. e'| Viileti zl-netsut, lt32-33, El-ihtijar, 1167, El-hidaje, lts} i labus-sünen, 2/231, 245. eD.vidjeti: Ez-zehirch.216l. Et-tadau v"t.iklit,1243i El-f?vakihud-d?vani. 1t275. -' Vidjeu:Lt-tcnhid.7113. EI rstizlar,2ll48 i El-muhalla, 3t264.

st{

159I
naglas Dokazi uöenjakakoji smatraju da seamin izgovara r l e l h ir c ' e l l e t n ' eP u ' lr n i k ' s l l a l l ' r h u l. tbu-Hurcire n r e n r ^J i c 1'' :'"dn'i:t p{lol'i *rnol. lx"ia" ii,,,,rit,t.\: rtmin. rr' t1(i Ni utkli itJr '' 'i.lr,,)ri N1 ":1i:: ,,,t"1,, tti"" tnttol'tu\1(ttivtosli.ar4''i nJreolrr ovr ie rr 'rome S rhihri-n:r'lo\lo hldi.:rimamBuherl ciriranog 'll9o\lrcnle xmln rmrn nrgLs' i poeiutr"lr,taarrro"oizgorarcnje ' Po/nrloie d:r\e pla\namisljen1ir inrilmr l"ii^' äJ.,ra"" rnukredija zbirci u 'rojoj hadisr'ri i; i"gi"'r1" r"l" ie nLsrovio ;;";;;";i;;1. protirnom' u ier rmin nrglas' ö"tl ilir.l,,'* "l. ru1",trim''miigorrrra propr' prrrnjeniti nemogu'e bilo ;" bi aule imamaps bi ;"iJii" i u rmin rijeci ,,;"";t"n;u'- o"o 'e oJno'i nr izgor.r ;;;.0;.';t 't^a"-i*". u kojimaimamuÖr a ötosetiöenamazä ,reinaglas' ";'*"ri.^ naglas' tla seaminneizgovara "]"üi-itr"..ti ",""lrci su sioZni se prenosida je 2. PutemSufjanaes-sevrijaocl Vaila b Hudzra ve sellcm'kadaje ;ö",,-.". ilr"hova Posianika' aJejhi sallallahu *m, re led-dallin lrrko krie: Amin' äu;"if-rnugdübi ffi,o, .aleihim "'" pri tome svojglas orezuii {-uli \mo {AllJho\'l U D r e L l xlih i n\ 4 r J / c \ ' r i l h l l u J / r l r T e : je i/8o\r'rio amin Kod p-finii'.-.'rif "rr"f'" alcjhi ve 'ellcrn.rkrdx 'Aminl"' ". .povisiojesvojglasizgovamjuöi: oalJti"il^ ""ji,

'T#1" älilTliir'.Tiliilll;.?Jlii ü,,llliilliJi ;,';#'m:ü'ililiilll

ä "*:lrlii'il):r;lli:til:::1, );,:;; )iiir;ii l'irr:'r,,1 l;:r i,ül
U328.

rlf;1i El nttlhiJi.nß'ic,zrtic,str' 102'

Darekutüi' r/25el803, ;X'fi:3"'"fi:T,iil,'-tl. rirmizi. Ibn-Mrdtc' 61/2r1t. 2/60
Darekütni' Muslim.

:n121,;;,1,1;;;l;.ik?,:ä[iJ,T,l,]ll s",r. ili,7,z!?ri!i.li"-ri,L Bejheki.Zejlei,lbü-H

j: i;;i:rr rir'[lr;li;hr;:: *',ji: l;*:,-:im!l
f't,'''l-dl r' 1 1/r'1 tli*"'" esi,r s.,r'ioet'tc'r\ 'ojfrl

ve sellen,natnaza 3. Ebu-Hurejre prenosi da bi poslanik, sallallahu aleihi ve sellem. nakon zavrsetka nCenja Kur'ana (tj. El-Fatihe) izgovorio: ,Amin!, poviienimglasom."" Irnam Muslim tvndi: "Od poslanikasallallahualejhi ve sellem. prenose semutevatit predaje daje izgovarao aminnaglas.,nlo 4. Aisa, r.a., prenosidaje poslanik, sallallahualejhi ve sellem,rekao: "Najvise na öemu varn Zidovi zavide jeste nazivanje selama i vaje izgovaranjeamin u namazu.,,e3l Aninarle u ovome hadisuuporedeno je sa nazivanjem selama. Dakle, zavist Zidova .ye u onome Sto javno ispoljavamo,_ ne ono sto kijemo ili govorimo u sebi. Ovo je, takodea bitan simbol islama, kada muslimani kao jedan, u velikom broju, izgovore amin. Tada Atlahovi neprijatelji osjete snagu, jeains$o i veliöinu muslimanskog tijela. 5. Poznatitabi'in Ata je kazao:,.Slujaosam imane i muktediieda nakon zavrietka El-Fatilekazuamin.lakoda seu d2amijisveorilo..ie.) e, je klanjao, pristajuöi za Mervanom b. Hakemom,pa . . flu-flgrejre "...ve kada bi prouöio led-dallin. Ebu-Hurejre bj rekaoamin, ore2uii pn tomesvojglas."' 7. Prcnosise, takoder,da je Z|bey, zajednosa muktedijarna iza , sebe,izgovaraoamin povi3enimtonom.
r/2s8t7o3, Ha]ilm,l/34sl812, rbn-Hibban, :b::D.a::9,-]tt t6/824, rbn-Madze, A176-17 7 /462, BejtßI:r, U84/2448, Darekttni, l/32911259.rmam ,q.hmed, iakirn, Zehebj. Ibn-Kaü'm i Ajbani o\'|r predajusmaüraJu rspravnom. lmam Darekurnj i ovu predaju smarraju ispravnom. Vidjeri: Maüctus-sunen,U3q2 | :elnjKßJ_ Tuhletul-ahveri. Zt77| Es sitsit?tus-s.thiha, ln53/4(4. ^.^ 'Vidien: EHcnjiz sn. 134.od imamaMustirnai Ft-hadisut-nal,1str. t3, od dr. Harnze El-Milibariia. n'

Hrzejmei sejhAlbaniovupredaiu sma!äjuispravnom.\ridjert tadtu ahir.samed, 2t449 '3' ,tbdur-Rezzak, 2/g72(A3, Ibr'-Hl|?jm,3/204 I rbn-Abdul-Berr, 7/15, sa isDmvnim lancem prenosilaca. VidJeüAsaruraahabe, v23t. ^.. '" Bejheki.2/85/2451. Sejh Atbaniovu predaju smatraispravnom. vidjetr: Ed-daiIe, 2t369 'r Butrari, str. 172 (mualtekan),Bejheki,2J86t2454, Ahdw-Rezz*, Z/g6t264O, S^fija \ El-Musne&t, s\t. 51, tbn-Hazm, 3/264. tmam Ne\evi ! Hulasa,ut-ahkan. tßdl.

"'.e11t.11-"_-a-"a4iry'ulredu.\t.3}onss.tbnMadze.tnsgn}4.Ahmed AbduFRezzak, 2ßg/2649,rbn,Huzejme. rlzS}tsia. h;n in,135/X073,

Dokazi uöenjaka koji ne smatraju da seamiu izgoYaranaglas "Klanjao 1. PutemSu'abe,od Vaila b. Hudzn Fenosi se daje rekao: samza Poslanikom,sallallahualejhi ve sellem,i öuo ga kadaje prouöio: 'gajril-magdubi alejhim ve led-datlin.' rekao je amin prigusenim slasom, __ Ovaj hadis, kako smo veö spomenuli, dosaoje putem Sufjana esalejhi ve sellem, Sevrija,i u njemu se spominjeda je Poslanik,sallallahu " "prigusenim "oreiuöi glasom glas" ne pri tome svoj a izsovorioamin "Öuo sam Muhammeda (tj. svogauöiteljainama Liarn Tirmizi kaze: "Verzüa je od preDosi Sulian. ispravni^ja koju Buhariiu)da ie rekao: ""'o lmam Su'abeiovevärzije. Su'abe je pogrijelio u ovom hadisu er-Razijao Su'abetovoJ Timizi. takoder,pitao je hafiza Ebu-Zuraa "Hadis od Sufjanajeispravniji pa muje odgovorio: verziiiovosahadisa, "U je naöinio ovomehadisuSu'abe kale: niegä.-n"Euu-Bett el-Esrem Hafiz Darekuhi iätiiab (mahana zbog koje se odbacuje hadis)."e38 "Su'abeje predaja ovaj hadis Sufjanova pogdjesio konstatira: Fenoseöi 'Najv,eöi na öelu eksperti hadiski je ispravnija."e3e Im; Bejheki, tvdi: Buharijom sloZni su da je Su'abe, pogrijeBio u ovom iu i-*ou Sugan es-Sewije bio pouzdaniji,jer je Su'abeviSegrile5ioha<lisu."eo je viSegrjeiakakoje Su'abe preno3eniu haiisa. lmam Tirmizi spominje "Kada se je imam Bejheki kazao: nacinio.orenoseiihadise.qrZato Sufiani Su'aberazidu (oko nekoghadisa),prihvata seSufjanovaverzija,
kate' ;' U El-mEdilnua' 313'10' tvrdi: "Lanac prenosilacaje vjerodostojanili dobar "lman Buhariovu imana dijeli misljenje Albani Sejh ispravnom." smatra Predaju Buhadje.Vidjeti: Er-rilsiletud'daife 21369. * Hrki-,i, ZnS:nstf, Muslim u Et-r€njkr, str. 133ßö. DaIekuEli l/J28/1256' Tirrnizi: 265 (rnuallekan),Ahmed, 3/205/546(El-f€th). lman Hakim i Zehebi olu isPravnom. Dredaiu smatraiu % vidi;nt Tuhtentl-ai,ezi, 2166. w viÄetn| Tainurtesnb, 2J234 i T'lhfetutahvezi' a66

* v 'dl"t',stt"tn*"Ln"tir, tlzgl .

w \,niietii Sotenud'Darekuhi, 11329 m \iitel.j: Mariferus'sune4 l/531.od imamaBejhekija' %t Yiiea: ruhient-ahvezr. 2/65-66 Pogledatiovaj izvor zbog detaljnijeg objainjenja'

abe.'ea7 Takoder. * v idieri: El.pa sevratioSufjanovoj verziji. "'Vidjeti: S?fiu itelit-t irmizi.:. ä.""* U drugoj predajiSu'abekaZe:.:n trs. Es-sunenut-kubra.abe el-Kattan niti mu ie iko ravan. oa? viajeLi:a re. a Su. tmam Su..pa bi^galiöno upitao o tome. *". uvjerio bi seu preciznostSufjanovapamöenja.abetovu verziju.. ll53t. 2842448 i ocijeniogaje vJerodosLojn irl. pouzdanüimiLi bro1nijimprenosiocima... dok Sufjanovuverz-iju prenose drugimlancima prenosilaca generaciie: trojicaiz niegove Atai.re.roega jos dvojica sroga podupiru .em pnsovoriro se äY:!tr:i:..VidientTuhlerut-ahv?zi.a u kojoj Su'abe kaZe daje sallallahu aleihi ve sellem. Salih i Muhammed b. '"' V jdjeri: Tuhfetul.Sutan ima bolje pamöenje od -boije mene. ß0/25.jer je imao bolje pam6enje poznati i bio je uöeniji od 5u.. ali q4 kadaserazide saSufjanom.:. 4tI I3..uu a*Ji"u * po.V |dieLti T?hzibut-tehzib.. 1t433. Ovim puremhadiskisruenjaciorkrivajugrjeskekoje uöinepouzdani (poput Su'abeta)..abeiovapredaja podudara sa Suüanovom verzijom. prihvaraju se rijeöi Sufjana.y:y.r.67-68 i Se rhu iletit-Tirmizi.d imamMuslr nna i El-dZerhuyet-tadil.sufjan pamti od Äene. Jahia b. je verzijakoju biljezi imam ove predaje _ -Joi.oso Ouim se Su. I t6J. )n0.ahvezi..q8'Ftafiz kaze: je prioritefi!üa predaja zbog.u odnosuna Sufjana.. t/63. 2nO.--Zato je sam Su'abegovorio: . -.jaöidokazneispravnosti poslanik.abeta.} . nema niko od drugih prenosilaca da bi pojaöaoSu... -tbn_Had)er Salil.dani.tr. AIi b. rada prilvatamSufjanov hadi.z vidjeti'.esr Imam Bejhekije rekao:. bioje dostanesiguran u prenosenju lanaca prenosilaca i teksrova hadisä... tt95 96t Tuhletut-ahvezi. Seleme.uporedujuCi prenosroci nji}ove verziie sa drugim. Seiä je rekao:"Niko mi nije draZiod Su. " Bejheki. '"-' \ idjeti: Tuhletut-ahvezi.Moglie JedaJe5u'abeuoöiosvojugieSku.2.abera niko. izgovorio amin poviSenimglasom.'ea2 hadiskistruenjak Jahjab. dvollcapouzdanih). 2t66.e52 q.dae rhu let -tadiI. 2nO. i t258. t e. Kada bi prenosiood nekoga. Bejheki. .f"!llg"l (tJ. Mein kaZe:'Kadase neki prenosilac odretlenoe 'qa' hadisa razide sa Sufianom.vldjeLl Manfetusaunen..

snifrd'd a|a. El-'. D-tat'h. sbu-Hati. Nepouzdanim HrJi' koji i tJrugi"-" r. Ebu Vail prenosida Omer i Alija nisu izgovtali amin naglas U lancu prenosilaca ovog hadisa ima Seid b el Murzuban' ga smatrajuSutan b Ujejne' Jahja b Mein. b u . Eiji su hadisi ni5tavnikako kazu imam Darekutni' Ibn-Hibban' Jahic h Mein imilm gr smctrrjr-t: lbn-HaJ.e56 je samo po sebi. odbijanje 3.163:ll q5i 2.rrararekuo: . Ebu-ZuraerNepouzdanim nazi. IdZli' Ibn-Adijj' Zehebi i drugi"" Imam Buharija i El-Felas smatraju Seida b el Muzubana potpuno nepouidanim.1rvr' nr 5alll7 r7'ltril'"' /''r'-i' l/j"b "'r lbn Ha'l7err w Dnlahi u EI rtrrn v?/ errrd..2165.' zatim je povisenim tonom a otcgnutim Slasom rckao: 'Aminl'Time je Zeliosamoda naspottöi""' Spomenuti dododak: time je ielio samo da üas pouÖi. Sto a citimnu veüiju prenosiu formi Hatim i Daiekutni. HudZ| u opisu Poslanikovog' sallallahu 'gajril'magdubi al{him " alejhi ve sellem. Seid b elAhmed' EbuMurzuban ie obrnaniivaö (mudellis) kako tvrde imam "od" (ar' 'an). ahve:i.U hadiskoj nauci odredenidodatakse smatra porpuno slabim i odbaöenim (munker)' kada nepouzdan prenosilacipotnene dodatak ili verziju koju u doliÖnom hadisu nisu pouzdaniprenosiocl spomenuli n'r tanavi u Settn eaiilaßar' l/20'l Vidjeti: hihafr 'ttchere l2ll97 od IbnIrnam Mubrekfuri tvrdi da je ova pr€dajäniitavnä Vidjeti: lüfetrlHadzera.Ni u jeclnom od njih nije spomenutovaj dodatak: "time ie Zeliosamo clanas pouöi ". Prenosi se da je Vail b. Nesai.e55Pored toga. prouöioje: ve led"dallin. a njegove hadisc niitavnim. 63' od imamaNesarjaEl'd:efitt .J. tirmiu B u h a r iE . HudZ[ prenesenje mnostvom ispravnih puteva' a neke smo vei spomenuli.h--ib." nije prihvatljivjer se u lancu prenosilacaove predajenalazi Jahja b Seleme ü.na.ai.)51:'IFl qtSüi titl-lioIt l/]]'l] "$Vidien: fdb. fufr"jf.l A bir. 2/356/8515. a shodno hadiskim pravilima' dovoljan mzlog zil neke prcdaje. Ebu-Darud . er-nazi. e s iy i d i e t i . .et'lddilu 1162 Ibnod l/296/263'l iTaktihül1.?.od imamaZehebrja HadZera. 120/270. e. l/441-442/1558 '53vidjeri: Tdkriblr rer:iö. %! vidjeti: E(Lrruafa.l.str.el i drugi. I /113. H a t i mN prenosiVail b.//r.

-' Poznati htabr'fn Arä nazlaoje amin dovom. Takotler. K Muslirn.. pa kadarob kaze:'Uputi nas na pravi put. nije uvijek ispravna.koji kaZe:"Ova predaja Ibrahimaen-Nehija i sliönenjoj ne mogu biti snagapred hadisimaPoslanika.' UzviSeniAllah kaze: . Duznost ie posrupiri po ispravnom dok^zu.a kada bi bila ispravna.) Tspravnije bi bilo kazatida je amin samo zavr(eral i peaar jedne dove.t/2'73276ll 85 i drugi.Najbolje i najispravnije je onako kako su to öinili AllahovPoslanik.Matjk.Moliti se Allahu tihim je bolje zbog eventualnog glasom pretvaranja koje bi se moglo pojaviti. po najispravnijem misljenju. djeöi Ibrahima jer sesuprotstavljaju en-Nehüa). 22b8l8844i Abdur-Rezzat."(Prijevod znaöenja El-E'araf.kloneii se tumaöenja jJe koja nemaju podloge. kaZu.vidjeu: Iahut-Bai. namaza I I I 4. * Vldlell: TuhJerul.. rekao: '?odijelio sam narnazizmealuMene i Moga roba."e60 Sejh Mubarekfuri kaZe:"One ne zasluzujuni spomena (tj.Ovo ie za Mogarobai njemupripada ono StotraZi.a dova boljatilim glasom. Prenosise da je Ibrahim en-Nehairekao: "Peteroimarn izgovarau "Euzu billah". znaöi Allahu usliSaj."'e63 Ovalijepadovas" . takoder. kao Sto smo rekli. sallallahu alejhive sellem. prenoseöi od UzviSenogAllaha.I I I 1rcq sallallafii ve selfem. l/154-155/7 34. Imam Kurtubi ovako komentiracitirani ajet: '.7/qL..uuiSauu sa amin koja.Davud. odgovaramo rijeöima imama hanefijske pravne Skole ElLeknevija.' V idleri: Tuhfetut-ahlezi. i njegoviashabi. I i I I I l l l I .""'jerje polorina druga El-Fatihe dova. 2/87/2597.zbogrijeöiUzviSenog Allaha: "Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome. 2t65. . ^. "Amin" "Allahumme rahmanir-rahim". a ne na put onih koji su protiv sebesrdibu izazvali. vjerodostojnim hadisirna. 2t65 . Uöenjaci koji zastupaju ovo mi3ljenje.eba. i Rabbena ve lekel-hamd.da ie amin je dova. {s' Ibn-Ebi-Sejbe.Bismillahirsebi:"Subhanekellahumme ve bi hamdike"."e5e Allah najbolje zna da li je ova predajaispravna. od IbnRed. u sebi. Ebu. niti onih koji su zalutali.ahvezi.sallallahualejhi ve sellem. U vjerodosrojnim hadisima se navodi da je Poslanik. tvrdnjada je dovau sebibolja negonaglas. na put onih kojima si milost Svoju darovao."e6l 5. 4/85-86/390.On ne voli one koji se previseglasnomole.sallallahualejhi ve sellem.55..

r/'rrl tltl:a\. II tOA I Ll. s'Vidierl:/n.e65 Sevra.javni kolektivnornnamazu Medutim. moguönosti muktedijama stav o ostavljanju alejhi ve sellem. 21219/307'7. Ovo stav da muktedijama trebaostavitimoguönost Medutim.e67 Neki islamski da je Poslanik.Ishakai drugih. wvidßi: El-d:aüiu lt ohkürtit-Kuro .i.a[ejfr. Vrdleri: afi.Slabi su i]i nejasnihadisina kojima poöiva da prouöe El Fatihu. 2n 5. Ebu-Davud.Imamovo uöenjeu namazuveöinombiva oblik ispoljavanja naglas. ima isti naglas. Avnulmabud. Ibn-Madze. a samimtim i drugi dio El-Fatihekoji je dova biva.sallallahu El-Fatihe.Lilr."e6a tj..u Sunnetu El-Evzaije. <Ja seizgovara za uöenjeEl-Fatihe Da li semuktedijamaostavljamogu6nost El-Fatihe da imam nakonprouöene smatraju Neki islamskiuöenjaci je je Ebuprouöe. kao kraj te dove.:t )88.Ahmed. Danmi.2/342 i Tulietul-alÜe.tstvovanje ibadeta.lerl: Lr-Icl.s1r. Ztll lstzst. da Ebu-Bek el-DZessas uöenjaci su prihvatiliovaj hadisi rad po njemu.di'.pravio duZu pauzu s ciljem da muktedije sallallahu prenosi je öiniti dvije pauze u namazu.rh d:r a. 1/230/1260 1/200/1234. sallallahu daje AllahovPoslanik. \l. koji ukazujeda imam pravi pauzu nemaispnvnog i jasnogargumenta nakonprouöene El-Fatihe. Od Semurese prenosida je Poslanik. imama5afije. Et ncJrnur' 1t3t). 5t211202511. odbacio u Ahkanul-Kur'anu./. Darekutni.u alejhi ve sellem.e63 hadis.L-'litptud J"it.|\6). Rejhevr.aI'lnl'L lata. . 69/162 i 1261. B. tltlo.rtud:t/htJ. predaja nije jasno spomenuto citiranoj Medutim. "o tit iri.samo prisr. Semure prouöe El-Fatihu. qd ltl2t.iee se$ry saffaffahu SvojstraQosfaniLwo1. rc5 t je po sebi.?- ./ q//i/.2t25iT. pa je sasvimlogiöno da i amin.taj\!kt."e66 i poslijeprouöene nakonpoöetnog tekbira öiniopredah i spomenuo mahanu ovogahadisa obrazlozio SejhAlbanije detaljno ovaj je 3/50. naglaspropis. '\t )92 "ß !. Sunnet praviodvije pauze u alejhi ve sellem. '761164 i 165.str. takoder.

2/t34D192.6152t77 3. stt. Imam H^lJm.str. &ugu nakon prouöeneElFatihe. . Mu\tim. Bejbetr. str.ekmood postanrkr. SehavjI drusi oväj hadissmaraju släbim.5/20D(n42.e6e Hasanel-Basri kaZe:"Poslanik. uöio duZe. Abdul-Hakl lsbili. . .. Et-esrurut. 2/27gß07A. t llO6tt86. l/355r80.poslije donesenog namazu poöetnog tekbim i kada zavrji sa uöenjem Kur'anau cjelosti(neposredno prije rukua).ovaj hadrs smatraju ispmvnrm. U549. Vidjeti: El-'flelasidul-hasene.zai u . UöeqieKur'ana nakon prouöene El-Fatfüe Allahov Poslanik. salallahualejhi ve sellem. sdta ähu atejhive sellem.zabranjuie djeci dot. 184178.str. Taberani.str. sallallahualejhi ve sellem." rbn_ Mad)e. Ubejd za koga se je navodi da bio n_ovotar i lazov. Daifutacrgrb. 25. Alnned.jednu nakon poöetnog tekbin. etr. .-.rbn Hadzer. uli bi eu skratio duvsiplaedjeceiz milosriprema njimainjihovim majkarna. Zehehi i Albani.M t\slim. 19012636. -'' Mußel hadi\je ladd labi in prenosr di. a pdje uöe^nja sure.24U L| 35. Daitut-d:pnia. tO2.da ie rckao.Ibn-MesudkaZe:. Busiri.e?r Bez ove mahane ovaj hadis ä murselie .a ponekadkaöe. Nesai.iJedne Obiöavao noöi sam klanjao sa Poslanikom.Keifut_ hafa.. "PoZelio samda sjednem i napustim namaz. Ovajhadisje dokä? da ie dor!oljeno djeri.61t57. 'rr. \t.. salialfahualejhi ve s€ltem.'' Buhari.u namazu bi ponekad .ei2 poznata vrstaslabihhadisa. t82lrs4.i4unziri.itur. pravio je tn pauze . naroöitou predajamakole prenoii od Hasana el-Basrija. 2t8}t5i}4 i LI-irya. _^ -'" Ibn-Ebi-Seibe.Sta si oomistiot. r'15.nefua.tbn-Dtevzi. sE..Ebu-Davud. l5qröq. l/334."e?f Huzejfeb. sallallahualejhi ve sellem."e?o U lancu prenosilaca ovoga hadisanalazi se Amr b.Et-fe|aidul-nedinui.Bezzar. Neko upita: . -r Butra'i. 2t2a:.1e-mursel.Toliko ie oduliio namaTda sam pomislio neito loie.4/t56l5?/470. Fethut-Ban.dolaziri u dzamije i da nije ispravanhadis koji se pripisuje rostariftLr.ianiie. 7/22616942. Jeman kaie: se H?kirn. ne spominiudi ashaba.r en-ib. Hejsemi. l/24712817 't VAieu: t it.Ahmed.d'l je oduljiti noöni namaz.. Nekada je Zelio oduziri nu-a". i fteöu nakon zavrsetkauöenji sure a prije pregiba(rukua).Abdrr-Rezzak. Sdcrur-satah. lmam Buhari.

nastavioje uöiti cijelu suru En-Nisa.od podnevskihsunnetaklanjao: dva rekata prije podne-namaza dva poslije. S. Potom je uöinio luku i rekao 'Subhnne Rabbijel Azini.6/sl sj7:l:.ntt Potom se ispravio i rekao: 'sentiulltthu li nen stajanjem hamideh.mealutim. e6 Muslim.e3o ei ti. Kada bi uöio ajete öiji kontekstisadrzedovu. u auzlnlr. Fikhus snrc. e3Muslim. Pomislio sam da 6e zavriiti suru El Bekare na pNom rekatu.eTe Bolje je klanjati dva po dva rekata. t/r56. srr.eTT öetiri prije i clva poslije. En-Nisä i Alu lmran. sallallahu aleihi ve sellem.alije nastavio. 6/8/730et Nesai.Pomislio sam da öe stati kod stotogajetate Poöeo sure. Et ntsaJ.rat.r. kufunslnm * -" Buhari. t. Ncsal.Nakon toga pomislih da öe stati kod dvjestotogajela. Huzejme. l/443 444. Kada bi uöio ajete u kome se traUi zaitita od Allaha.Svojstpa aostanikopog.eT3 öetiri prije i öetiri poslije.lbttti-Kadi. Ebu Davu<l.. l/l4O i h ntltfe. .l/2-161428. r..zavriio.249/ll8U. takoder. potomse vratio na suru Ali-Imran koju je. Uöio je lagahno. 6/8/71o."q76 Podnevski sunneti U pouzdanimhadisima se navodi da je Poslanik.ecnia s.jhi ve sellem. Tirmizi.' pa je oduzio sa pregibom (rukuom) kao i sa (kijamom). oci. nastavio uöiti viie od loga. 2/205/ I 190.1/539/1663. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu ale. a moze se klanjati i öetiri rckata sa jednim selamom.Hilijetul ü\trtt.sallallahualejhi ve i sellem. slavio bi Ga. str. uputio bi Allahu dovu. sattaffafru afejhi ve sel{at- 67 t 'Jedne veöeri sam klanjao sa Poslanikom. traiio bi je.razmiSljajuöi o porukamaajeta. je sa surom El-Bekare. Kada bi uöio ajete u kojima se slavi UzviSeni Allah.2/t39.rra: El-Bekare.Muslim.2ll8'7.jenlo vjerodosrojnom.tju 's vialeii: r'l-.'pa je u tom polozaju ostao skoro onoliko koliko je ostao nir ruku'u. j e dokazda uaenj e su[ U ovomehadisu nemoru hiLi redosliieJu. Poslanik.ImamTirmizije ovu prcd. lbn1/572 574/1811 1816. Potomje uöinio sedZdui izgovarao:'SubhaneRabbijel-Eald r na sedidije ostaoskoro koliko i na ruku u.298/1269.2/135-136. ali je Poslanik.

l/120/927.# I{itrI#äH::*..i1 i:.U:'l." |4|...ä"::'Er ffi i3e3ä 3.".::i'ä :ffi "'". 168t59 i Mustim. j::ü1. saispravn..4"lll"?tti"i. ***qtj*$*ülä.. ..ä:f jif. "..:üff .: -.'-^je ovaj Ne'evi had. na podnevsk.. 4/143/451.i.ll.u.i:li%ä:]. . ':l nl'..Jj.l.ll. ocien o .1i.llä.t""ia. sr..HT:ililiäf *d."Tä::i:L'hs5$ffi "illiäil".93..m r.4/l4ll451. 4/t46_1471454..cu.. '"'Bühari."J:f"ä:iJ.i :"olli:""luT"ol".Tr.'iärä.fl 1.".. i.i*i1"1. ?i".. . tr.i"-":f rgi'ii!:!'öü"ä'i1'#"'.." ä"[t *.r'..üff j qrMust'm.!'."#'.i"Tli"'n Ikindijski sunnet ä{* ü:.."ä.rnp. Nesar.'."$lx#."Ä:. se'em..L"l"il.#:'..i.t]iil.podnevski farz :#fiiiiJ.""*".o.:i.r. :i':..'t.i:"dü'..lJTil.n..ilff lii['.1.ä"iln5#.....tfi"H?Hflf..li.'"*:. Mustrm.H:iifllTl."'.1*. .no.#ä#'Hä.fllxö:.J. l/25715r r.l':l.fi "..."J1'.f t: +flT.:: .."oobavitiprir a.

'* Muslim. ezana izmedu * Buh-i.21492 e' sbu-Dauua. Ibni I Ei'ierniht str' 154-155/241' Tirmizi. "r. elr U jednom hadisu alejhi ve sellem. je poglavlje: naslovio l/223. Poslanik.'" .-eeo Alija b. ekspeni nekihadiski e3Buhari."'I cio bi i5l" ito i na i'. dobrom.13/960. \allxllahu Poslirnik. Ori *unnetistr rzlcrtu priie ikindiie klütid. Bejheki.13162.. smatra. Z'd l'nedrt tl3tt i Et'telhisül' isprxvnim. "Za onoga ko lsli cla 'fo namaa.t je izostavljaoza tj. Ib. 2143613t/430.Ahmed. vidjeti..l.l/321/976 4/143/451 es U ovimhadisima nxmazzajedno i ikindÜa sespominJU Podne . klanjao öetiri rekata prije ikindije reho: A//'ri r' . l.tj.V2a6T:3t/1t32. Tirmizi."oiiA. sallallahu frIdrl.rtii n'ilovoo'. 2/435/'129 predaju ovu i iejh Albani Tiünizi Ahme. prvom i drupom .12-3. 168159.lesnik.lcnik.2/117/5980 me.ImamTinnizi..tlrt dr'.ju hadisuVidjeli Er-leliiselprigovorili ovome su Bezzari Ibn Hadzer lbn'Mubarek.6/102/838 et Nesai.2/79/650lmam Madze. Ebi-Talib prenosi da je Allahov^.l/3. Hibbanovaj hadissmatraju idria 2/492.Ibn-Hibban.lva rekxtsucio bi ramo El Frrihrr." je ponovio tri puta..ee5 $'Imam Nesaiu El-tntuLJeba.Poslanik.Ja zadnic uöio bi u Na prva dva rekata ikindije-namaza podneusiom farzu. . sejhAlbani i Amaut su ga ocijenilidobnm Medutim' Vtdiett h'l lanead U3lI su prigovoriliovoj predaji.alhllJhu Jlejhi ve 'ellem' opienilost 't:nedu . 21116 hw. klanjao' redovno kojeje sunneta' i podnevskih razlikunpr. i Nesai.ellem.6/206/2:153' ' lbn Huzejme 1193.t.toli da ie Vlerou. a potom dodao. i Tu\fetul'o habir. od sabahskih Ikindiiski farz kao i podnevskiUöi se ElIkindijskifarz se sastojiiz öetiri rckata. nä osnovuovogahadisa ''Namaz i ikameta.l/i'13/451 str.1.illbllahu aleihi ve 'ellem. sallallahualejhi ve sellem' ih nepritvrdeni.l/289-290/873.r.2/206/ Ibn-Huzci 2/665/4a85. Fatiha i surana prva dva rekita i El Fatihana dmgadva u sebi Allahov i 'uromna klanjlobi tr El-l-clihom alejhive..sat[afflfruthjfüve sel{4Seojstudaosfani?geog.lmam a imamNevefi vjerodostojnom. 169 - haJisau kome Allaho\ Po.Muslim. Muslim.tttrt rtj izmedu\vrlog e/irnx i ikrmeta'-''i' laze'. rekatu' nd druPom duTe na fr\ om ne^8o uÖeil rekrru. Vidjeti: E/-'rcdi'ud 4/8.:.i.

*..'1 toga viaieti: x"171i".. ü1.*."'j#".Buhari.nas ie vidio i nije..ff #:r'tmrfi li. nakon rntu. \jerovatnonisu pritrvadü .'ii prenosi.. Mugalfet prenosi da je postanik.." rl"ir..Lu.1n.da posrani*."r.ür1l::.ugtavnomnije uobiöajavao uöiti na zadnjaa"" *t"" p.::"llt*::. tss srr.""P.. rb euna ttj.ilil1ä..ä.1fr :: *tri#'Hr..r sellem.. i "il"?" Allahovog Poslanila..:i-jk.i.:ifl' . :zl.. t/27JltuJO..lzmedu hadis u komese kaZe: ima namaz..t4Jl024.h'"'l.izmedu svakog ezanäi ikamelalje namaz. iJ.r}:'"il.. Ä:t#i". da uöenjaci. -* Muslim.i:.mam .Zelida ktanja."ir"]i"r..\' .nam zabranjivao niti naredivao da klaniamo.. je Äuarov .. En . b. :::ll J". l*:9."T. .ä.-". "lameilu ve seltem. 272b?128c. koji su to porekJi.S+.. tbn_Hibban. Ahmed.rj ü1.un'"u.r.. ]lbdlll* lo:r:Y.ltrl"]...""" ü i"J"Ji "äll di salralahu atejhi ve serrem.."i Plö-älbi:ii..2/660/4488.Medulim.liJ'i:".2a onoRa no3 jffi.".::.Xtiliä:i"y#f.. 4/1441452.if. Jbn_ HuTejme. Malil( kaze:lff"".i.]iii. I/2j8/t t40.pi:ffi.lal(o axsama. #lli:i:." To je ponovio tri pura..tri"."i.riiiJfi"#".sallallahu alejhi ve sellem. 4/45711588. poslanik.-'.'.. a na zadnja dvapolovinu od AkSamski sunnet prije farza b... u pnJeaxsam-narnaza.jä): +. strcno rome.. Lbu_Dävud. * ''' st_r.:4.*:*j*j Jabm .6/102/838. .fiv."Li .3/2/10986.ola predaja .. osimaksama.<lr.. sa altahualejhive "^. _^ öuna-n. Darekumr. roanlao oi. 24ql 8J. rekaot svaka dvo ko. ajeta rckatu."' posloji In nlsuznatr za ovu predaju..T.:..' ?f.'n..**1.f. o/t02/8J6 i Buhrn.Mustim.|"-. ''-..:i*ff {'Ti*i"i4rA.-k'rä.1i!irfä!.a"" r l'ilräi"l nam3za osim Et-Fatihe.:).*r:ru..k17o: äX'jit fo na svakom o"'"""t. a potom dodao:.ta q Muslim.*saltallahu alejhive sellem. Bejheu.t4llö25.:":äüxi$.*#l.r.

'oot 'l/|i0/-16Mu\lrm....r..1" o. Int.nii I'J.{ Spojstr.detalja sellem."i1".rttt. srrn lbn-Huzclme' 100r Buhari. ldje \e nr\odi .ilnik.uun b Htkem kazc da mu se obratio Zejd b ""S" Jl. pr.r0.Jru . vi(c f'rc'lf.Qoshni?Jßtog. p o * i " A ' u . hücempreno$l"r' ispfa!ninl sa 1/323/982 **-it.a na treöem samo El-Fatiha u sebi Poslanik. sve ovo je .'r "'o ".fekao: dttt . . l/ll'1/988.sunnetAllahovog Poslanika' sallallahu neka Najbolje gaje prakticirati naizmjeniöno Ko Zeli vi!e.r ""' Ponekrdbi pr"ucio'uru El-Mursclilt . sallallahu ponekadbi .. Hakim. r loie jc h:rfiz lhn-AbJul-Befi ispravnim.'oou'r. claje na akiam-namlzu uÖiosure El-E'araf i ale. 'M guhari. n grnrliönrn se kut(t u D:ennetlt öeliri rckatd Priie Podllc 'oL'ttt yrij' ooJiie.Nesai.rrrJruhr ". str.. rmrNe.t 'ltt I'ottrit 1't ii' i 'lta 'ninl.iinto.. tbe L Lt-4tt't \tr l/l ll/lr r"aril l' {\o s h "/ri " \ Hrl 'leri m \m..169/765. la"..t'.:r . Akiamski sunnet Posliie farza alejhi ve Ummu-Habibe.1r' irr'rn' g.t u.io." '" r' 'rlhlhlru Po'hnil od ir'n-örner k.ta 111 t Aköamski lhrz i Akiamski farz ima tri rekala Na prva dva uöi se naglasEl-Fatiha ve alejhi sura. u E l T t r r ' ' 0 "O p i s u i r r c ". tL'.ltti sattattatru 'Ptrnekcd irlejhi\e \ellem 5uru bl.lielo" Fik-hus-. I/lll. Ebu Drvud l/l5l/7l8 l6 ' rr'l \r4 r/"/r' t'i' lrjg/5lb /boa 'l-trrnl.ita potlitr' ok..sa[[afhfiu afejfü tte se[[efl.ir*" "'.. | . prenosi da je Poslanik' sallallahu "Ko u toku tlana i noti kldn. l/:04-l0s/l l8s Hakim l/456/llTl lmanr Timizi.h' f"' leJ:rr l. hi Po.ia d\\tüaesl (dobrovolinih) sellem.i'i . 169/764. r'4.n I h.e: Zr1'rnttr.rl:rte \'rl"/r" a''r' l/1-5 \ rJl..Ebu-Hurejre kaze: alejhi ve Dakle."".". l/lt5/(. ImrNesai. löq/761. 'y151/461 Muslim.unnc ooeleda ucllcrrro ueiniu nl .. pon"ua bi na aksamu oduzio s uöenjemKur'ana' a rijeöima: Sabit .n N \'rr 'r11( (.Zchebii iejh Albirniovaj htdis inrtr'ilü ßpravnrnr' .i+osl+r: inn'H. .'lrrir.a na akiamu ie uöio kratke sure-'100? ve sellem. sallclhhLr li g"i. Buh"n.zejr:. p" na aklam-namazu uöi! kratke sure?l Öuo sam Posllnika' ve sellem. nil d! rekrta E arrf pruuölo alcihi r ir r m r / P n ' l i r n i k r''r l l r r l l c h u .kslm nlmJ/u.

'f..X{.:!:f.:".# ovu predar' smatra .:"'r'#T". äüfi{":rriltr.":: ilii '". o:0.l lS. . ärar"]r" megutrari.:iltr'[xffiy. .." smara icpmvnjm.:::trÄ:. str.l::^^::'!:.".üü"Jif-'..ff "..flifl#. Aüatrov p*Äit.spmvnom..1-***-.l$.äi. ljiu:äi | ä..*I. t/6i' Et'bahrurtuik.*l-lill{ila""rirmiz... 4n00..:).. a na druga dva El-Fariha u sJbi.*toi. jiilHäT.""'T #::il*:".#. vidJeLi: Es... .itsiktus-\ahin.h.1"fr ffi *t***ä*U*'""i1liii...15.iffi:'. fiff i'.'trilf1ä:i'..y.*"" t/638'Et'hidaie.us4 I Haiijetu . Na prva dva se uöi El-Fatiha i sura naglas.ffi. #jli'iil1.l::" W..Xl...ä..Fffi1*#rtu#.äü.ä"il.. Jacijski farz Jacijski farz ima öetiri rekata."11i.'il#i"iü.1*":*.*"ä-i.2F !ol:"zs imajudva rekata.:'.:..T.:..*:* ve serrem' nije preneseno da j.". j'11*4f #ffiö fi l*t#.st. ii*:'"X*:x..t:i[^tr..l..1. i..ji#t#rääfu Jacüski suuet prije farza il*i-ü*.t" S-.Zagnt tO.

169/766' Muslinr.i.4/l5l/'165' "t.sr.1"'t i da sesastojl sunnet pdtvraleni jacijski sunnel Sabahski sunnet sallallahualejhi Sabahskisunnet se sastoji od dva rekala Poslanik' sunnetu Od Aiie' r'a ' prenoslse ve sellem. r0r' po'lrlel'rli Vrdierr oosr]ttic qki$n"kr Jrnner r0... :lz4l+ro:'A|lt"L'ni äiliitn+sn.llJ:ll9qg.l s n i x o . zt+ott+tt'lbn-M't. 158/705.r'r^ U drugojrerzrjisr')ji: :tt (ilDansKog '0" suhffi. 169/769' Buha. smaradobron a *" ll"'"i..***sx::l.4/ l5 I /46 str. "rors farza Jacijski sunnetPoslÜe hadise koii ukazuju da je smo sPominjali Prethodno o.Lejl). .Sl..El Alek) ä.+t."tiu'-" I ötuera '#:: Rabbike"(.kratko bi uöio na sabahskom e\ r l e i h i\ c ' e l l e m ' . ejjuhel-Lalirun 'vidlel. ii."rtue bismi (E..7. d\a rekata sallallaiualejhi re tcllem. Muslint.ad.?: sto t".6/.l*:*"*t"*:*ü::1il.fr'u4[ejfüeesew-f 173 t El-lniikak iöineöi aleihive sellem. 't ..i.' izi. jd s.".^i. '7tt1g 12l'115/13s28' Taberani 257ll893 srt Taialisi' t2012046' "-it'.l "".klanjaoje jaciju uöeöi suru j: :"1.:l:: E::i.i.sutt^ff..i*11:. r.l'ehad"1Ellhla.i. Ia2ihLoMuslim.""T'li jekao '-ä. .Ti.:.:tze' 2t23t/1645'-Dit^ u rtaüßtahrcd'u ot.2/199/309lr"'rnrTirmizi ovu predaju Albanivjen)dostoino'n Seih tnttSutru." 6l14873 Bejheki.1/1. -xtii.r*f..ll"""ä lii".3/60 .J.'lill.:lij.r'r'' \e 5cllem nr \dban$om alcjhi 'llLllahu je prenosi Po:'lcnik th lakoder.l dva reiata.0 Bu.ojsna aostLnilgeog. : :q r r " r ' .i".5/63/s78 10t6 Muslim. l'rko kallo llenjx i Kul H^uvallahu rtl Kclirunr . * i. Ibn-Hibban' l/2le-240/95{l -' v"iii"l'ilolize.P o s l a n i k ' AI\c ezrni i ikamelcprije 'rbxh nanll/a kraLla relarr iTmedu .:.!!i!ffi.a l l a l l a hru i " l " r " i i .

. 1/450/1152. Bejhekj.Muq]im. je: je rekao rob spoznao svogaGospodara. isti öovjek. '0" lbn-HiSlan.uobiöajavao je na sabahskom farzu oduljiti uöenje.".Nije bilo dobrovoljnogn.kaZe: Dva rekata labahskogsunnetodraii su mi od ivopa ruijetai onogairo je na njemu. 2+lll t?t .'ot' AiSa. Mxstim..) i Tealev ila kelimetin.Huzejnr'e. 7/3t2.3nq sunneta. kaze: '.'r021 lbn-AbbaskaZe:.. Ibn-HadZer sE.unaza kome_je Vjerovjesnik. str. '". a na drugomrekatu Isa (Alu lrnran 52.. sallallahu alejhi ve sellem.uöioje suru:. 'us elu-oarua.r023 Sabahski farz Sabahaski farz se sastoji od dva rekata.(Alu tmran 64. .r022 Dzabir prenosida je jedan öovjekna sabahskom sunnetu uöio .. ID33 i Fethul-Bari. pa kada je zavrsiosa uöenjem. '" Muslim.poslanik. je ovaj hadisocijeniodobrin. 6/6n21. Vidjeti: Sy'"rris-sa/dl..). Vidjeri: Sifetus_satah. 6/5t25. '-.' Buhari.a. rt2.l/2J4lll2 L SejhAtbanije ovupredaju ocijenio dobrom. U jednomhadisuposlanil<. od imarnaTaberanita. sn.Ebu-Berze prenosida je poslanik.KuI Huvallahu ehid".poslanik.Kul ja ejjuhel.. sallallahualejhi ve sellem.1t562 '758i Tirnnzi. "Felenma ebasse (El-Bekare 136.sallallahu "Ovaj alejhi ve sellem. Nesar. Vidjeri: Efevrdr.'"" U drugojverziji srojida je Allahov poslanik.).. pa kadaje zavr3iosa uöenjem ove sure.). majka vjemika. 5/f50/68O. na sabahskom sunneruuöio ie: . Zadut-nead. sallallahu a. 112. r. sallallahu aliihi ve sellem.. sallallahu alejhi ve sellem.. "t .Hakjm.')o)' poslanik.Z 63-t64t|t'.2/r16t4tö.Kulu amennabiilahi.rekao ie: "Ovaj rob vjeruje u svogaGospodara. Hafiz lbn. na prvomrekaru sabahskog sunnera ueio. . sallallaiualejhi ve sellem.sallallahu aleihi '02'But'*i. Poslani-k.6/5t24.. Z7l1169iMuslim.leihi ve sellem.. Na drugomrekatu. ltn.Kü10 ämen^nä billahi" {El-BekaretJ6. pa sam se zapitalada li je uopöeuöio El_Fatihu?. kafirun". 61213-2t4t24t'O.. saltallahu alejhive selleir. 3/61/48?5.Hadzerovu predaju smäEa dobrom.2/6'73 6'74.6t4n24.ali bi ga ponekad i skratio.A[ahov poslanik. '"'' Muslim. nije ostavuao dvarekata sabahskog sunneta öakni na putu. posveiivao viSepdnje "u'o od sabahskog sunnera.

40... lri!äijoe i " rir-. i t a 1 / h ß ' t h i h a 4 t n l .. \ r r / 1 5 6 6 i 5 4 / i / r ' 4 ' l ' r x " r l' /r''r r ' ."tt".i6t guu-Hu. o!r. Bttie. 2/159.. *.riot n".ugom: alejhive sellem' sallallahu da je Poslanik' iorl.I 'uru Fl-leK\ll te ' c ie uL'io i t r k o d c rd ckctlr'' Pren. i.llhl' dainatu.Jore:-N..ocr|. 'Kul..f.. r0rs t' 4/l'11/45 Muslim. Ahmed.nt. 170/771.. 1/6s/184.llilil. V3kia i nioj slrruFl uÖio dc je nr 'xbrh-nrmrTu verziii.. Z. str.""5 Noöni-namaz alejhi ve Ai5a.-c -qa Ebü-Nuajm u ü s'd'il (Elkesr) i Bejheki l/2e8i62i Bezzar.tti ve.0 | u fttttc..r.rm"ru l"i:.takoder. rbn-Hibban.r. nurnazuuöio u sebi ili naglas' 'u1e Muslim.Uutt n.. 'Drrrrrirn '\'r' hldr' {nrrr!itr r'nr.tl .tib.6{|. er'u.rl 'r'. Buhari..t5t7.' i i a " " s u r c "Iza zulzileiil-eräu' (Ez-Zelzele) sabah' na oba rekala iJ ". .qffufro-tga na uöeniena DNom rckatu sabdhai podnenamaza a skratlo daueom.. 5/l?6lbn-Hibban' 2/r ls-l l6/2721 Abdur-Rezzak 168/1210.:litl.e nreno\i iednoi ' ' i j e r o v j c ' n i k\ i l l r l l r h r c jedne r \ ie t e l l e r n l r cJh 1 " " J ' r r i " i .N m .''. q{.1tPn. ored3iu.':Lr' k.nro 7/ro(r/lu1q\rr selh Alb:n' .' ji"ä'.c*-.qr.D r J \ n o m\ r o i e l i : L " . 'u.3/133/s9l r nullsl I..168/759.MU.'t.-"f-"In".tj. H. Nesai.l..i-.4 il2lole:r.. -. n ad r u g .. ve alejhi sallallahu .{r:j.tallri.a. ilrisiaie..lelhi t'tl.||m.h/|Ln/h60U]cdnomhJd|.-r.l/315-316/950. "Kul euzu birabbin-nas"(Enbirabbil-felek"(El Felek)'a na dr.f.dohrom tr"r'?iaP' vrdl'rr: iejl' i'prJ\ro n rr Ncve\i^vul rdalL'mJrrlr'tr rr 5evKrnr brJnio le I rmJm l/: l0 \'enL I'Drrrno'l \rttthttr\utt/r' t 11rZ't .satfa[[afiuafejhive se[[zn"1wta Qodanikovog. 1.u''lo'l. 1/36"876 Hakim. qlb'n..iä1" "01". EbuDavud l/ls4/731'Ib-n-Mrd:e' lß10/35'12' lbnEbiSejbe' l/214/1299' Darimi..rti' :ejltAll-Jnr . . 127l1819.n.. Berheki2/5-h/4021.euzu '"^Ä"r" ttl Prenosi uöio: je rekatu prvom na dä se. Butrari.4/150/'t6l sr. Seojst l'/5 | U tlölo lzme'lu iezdeseli stotinuajetaL0rt na sabah-namazu ve sellem.ellem. upiranaje da li je Allahov Poslanik' sallallahu "Ponekadje je pa rekla: . isPravDom ocrjenio prcdaju SejhAlbiniie ovu Imrm rer ltu-O."prenosi i:"ill pnorn nr utio 'ufu Es-SeJzde p. (ßl ferh)'lbn Hibban 5/lrr/1821 '. il"J]üHltr. potf"nit.g.ü't. no nntno. 536.h''n.. jc "" ri"'r.n.vud.r68/s34 s/rrs-r26/r818. r. o r bi oduZiti uobiöajavao sellem.

sallallahualejhi ve sellem. Vidjen: HulasatuI-ahkat\ 1/393. uöeöi stotinu ajeta.lSZlt?5.a ne kao sto öine neki klanjaöi koji uöeu sebi."t&2 Ptenosise daje Allahov Poslanik. salallahu alejhi ve sellem. lMtEbu-Davud.a ko klanja. str. na noönomnamazuuöio u duZini uöenjapedeset ajeta.| 18. Malika se prenosi da je Poslanik. biöe upisanmedu iskreke Hanjaöe. nete biti upisan medu nemame. uöenjeda sam öujes sebetihim glasom. s|J.r038 Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. Alu Imran.Nesai.ro3? Od Enesab. uöeöidvije stotine ajeta. En-Nisai Alu Imran. uöeöisedarn dugih sura.SferüFralar. Vjerovjesnik. 1ü2 Buhari.rekaoje: "Zar da ne budem je Allahu zahvalan rob'!l"tß3Jednenoöi lbn-Mesud klanjao sa Poslanikom. po drugommifljenju). Nes. Uöenje u sebi je. slicnorome. str.4/213.saltallahualejhi ve sellem. Zehebii sejh Albani ovaj hadissmatsaju ispravnim.!. l7l136/2819. sallallahu alejhi ve sellem.Zehebi r Seih Albrni ovu Dredaiu smatraiu isDravnom. 1/326l994. je öegato öini. Imam Nevevj i SejhAlbani su ga ocijenili ispravdm. i ne smatra se ufeniem. '0* ttatitn. i rekaomu: "O Allahov Poslaniöe.-to3ePonekad je Poslanik. En-Nisa. I I . sallallahu alejhi ve sellem.a nekadabi skatio. rekao: "i(o klanja u noöi." Poslanik.1407/6643.aeseffa4namaza uöio naglas. a Allah mu oprostio ranije i kasnije propuste. Inam Hakim. Ovaj nadrs u cjelo<d sa irvorima u poglavlju: Uöenje Jespomenut Kur'ana nakon prouöene El-Fatihe".ne otvarajuöi pogdesno usta. 1/538/1661 i Ebu-Davud.Vidieri:E/-lrvlul-nubin.roar Jedanöovjekje dosao Poslaniku. sallallahu alejhi ve sellem. ta sura vrijedi treöinu Kur'ana. I 1ß6Nesai.Toje. Sejh Albani ovajhadis smatra vjerodostojnim. tl+St-. uzwatio jet "Tako mi Onoga u öijoj ruci je tuojo dula. EI-Maide. Sedam dugih sura su: El-Bekare.l/24611179. sr. bez sumnje. l/452 | I o l. r7t4O7trt3o6. Tbn-Hu7eime."r036 Nekadabi Poslanik. lM Buhari. sallallahu alejhive sellem.24011130. r0rn Hakim. Tako se prenosi od Huzejfe b. str. Et-Ea'mf i Et-Tevbe(ili JunusumjestoEt-Tevb€. 2/ | 80/I 142. ElEn'am.a ponekadu sebi.96-99. oduUio sa uöenjem. I I I I I i I I i I rM euhari.jedne noöi klanjao. 1/255/1216. sallallahu alejhi ve sellem.klanjao no6nenamazetako da bi mu pa kadaje upitanzbog od duzinestajanja oticalastopala i potkoljenice. uswari. ponavljajuöi je neprestano. Vidjeti:Avnul nabud. Muslim.'Ahmed.lM a ponekadu duZinisureEl-Muzemmilna svakomrekatu. r0r7 Muslim. Jemanada je jedne noöi klanjao za Poslanikom.lmam Hakim. imam komSüukoji klanja noöni namazi na njemu ne uöi osim suru "Kul Huvallahu ehad" (El-Ihlas). sallallahu alejhi ve sellem.. u mislima. z+o-i+ri t i:+.pa je na jednom rekatu uöio sure:El-Bekarc.

o ierri)r. tffi Nesai. r. t05rslu-oavua.100/l I15.-vone.ro5o provodili prouöirii Kur'annajednomrekatu.n^s. Prenosise od Osmanab.Muslinr. a.1t321. Inrxm ispravnom.-HadZer smatra vierodostoinom. lbr tor-Ser"e smalraju ispravnom.x. t t ol40 t. "NajdnZi (dobrovoljni) ißDn. l/572od lbn Kudume. DZubejra. | "t idje i \ t s r.n ^_ '* Mu\lim. Attahu sallallahu alejhi ve sellem. l/348.s. 100/:17r.pom(nurr u UaenieKur'rnl nJl'. Darimi. majka vjemika. 2/332/428. Timizi. u Lj-j. 2/24318573.lbn-Mubarek u t .on. Affana. a pot.r i. '-. l/lör/b5j5.r0t6 Temima ed-Darija. r.rt rl-l. kaZe da Poslanik. 3 154..lo{ Aiia. Ebu' ovu predair Nuajm u tfnilte..8/19/1159. Sto se cijelu noi na namazu tiöe hadisakoga prenosi Abdullah b.6/66i Sijeru ealanh tuhetd.sallallahualejhi ve seflem.sallallahualejhi ve sellem.' i/. l/57 i Ibn Sad u Auabeiat. l/204/l4s).sattallaßu atejfüve.koji ie rcka.roae Seida b. Ibn-Madze.2. Arittatut-ttbe:i.t Kur'an o aj ko ga prouöi aa manje od ti dana. t. sallallahu alejhi ve sellem..rÄ4 217311007.qfu SvojsanAosfdniQpvog. 2/482.i}'"ri u j.h/1223/746. HJdi. spawo je pola noci. lajJli. Vidrer. siien eatatnin Nbeh. klanjao u iznnnnnn situacijama cijelu noö./]dlla. Ibn Madze.ru* Abdullaha b. Ahmcd.te7r poglJ\ltu: p"'uicneEl F. 3/'t4. : h u gt a d | 5 2 | t t r t t r I t i n 1 t u b.ondaje to isbvremcnoi dokazda to nije bila uobiaajena praksa Poslanikx./r.2ßö8/2t84..r/J. '** g. U.sallallahualejhi ve sellem.re5Medutim. l/.üihe .t. Buhari.im T'mi/ijc loji g:r br. Da|da. le' Tahavi u iai*ul-zeari. su. t*t guu s"kt ttuttutu Ä.10/i l3 L. postoje predajeiz kojih se moZezakljuöili da je Poslanik. itzelmg. 8/233/2949..u i . l/532/1637. ili ga nisusmatralivjerodostojnim... H^fiz lbr.ipak proveo crjelu noö u namazu.. ri la. 117 1 sallallahualejhi ve sellem. 1030 Vidieti:El .n rpar.Fetlul Bari.o: jestenana.lmam Tnmizi i lejh Alb.i. Timizi i lejh Albani ovu prcdajusmnrraju nije znala da je Poslanik. sallällahu alejhive sellem NajboljaupurajeuputaMuhamneda. 8o i ""'Vrdretr: fl-rrrrai.tniovu predaju . Ako kazemo dr Aii!.i. ibadclioni?nuttetita..t0rT Ebu Haniferosr i drugihr052da su Zubejra. BrljeTe iesrencr.9/7i."la5rovi uöenjaciili nisu znali za citirani hadis. 6/333334/2175.je toliko oduljio da je ovaj plemeniti ashab poielio napustitinamaz. nikada nije prouöio cijeli Kur'an u jednoj noöi niti je klanjao cijelu noö.4.a.u u.rekao: "Ne razumije i ne shvat. .a Allah najbolje zna. Amr da je Poslanik.101/lll8. t.str.

4n0-21 i 8/386.a klanjaoje vitr na sedlusvojejahalice. Allahov Poslanik. 21511615. bez obzia u kom pravcu se usmjerila. rmam Bejheki i Nevevi su ga ocijenili slabim. 1/. NejluL-evtaL2n\5-m6. 21463/454. Samitje osudiorijeöijednogöovjeka koji je kazao daje vitr obavezni namaz. 1060 Sh-navua. 2/463. Ei. r0se Ahmed. El-medbnua.Sejhul-islamlbn-Tejmijje navodi konsenzus muslimanapo piranju. Alned. lbn Sahinu En-nasihuyel-nensuhit.El-minhad| 5/l'72. sä ispravniÄlancemprenosilaca. a vamadobrovoljno: vitrnamaL duha-namaz i sabahski sunnet. 205/200. Tuhfetul-ahyezi. DaiIul-dZania. sll."ro5s propisane namaze jer ga Ovaj hadisjasno aludirada vitr nüe propisani-obavezni namaz. nisu autentiöni hadisi koji jasno obavezuju na vihnamaz. Sejh Albani oul predaiu smaravierodostoInom.los8 Ujednom niStavnom hadisustoji:"Tro7e7e meni obaveza.-1059 Takoder. Ltu önuua. Nije klanjao ja3uöi. ryib.Ibn-Ebi2/q3/ö862. Ebü Nuajn.141/1118."r0s? Ubadeb. str. sallallahu alejhi ve sellem. _-__ '""gutran srr 21411000 Muslim 5/l?l/700 t0n vidjen. 2ß3/I4Ig. 2{titllzo.veöje sunnet koga je uspostavio Allahov Poslanik.: El-ninhad|. 21463. 5/r'72. a SejhAlbani apohifnim. Vitr-namaz Vitr-namaz je pritvrdeni sunnet po misljenju veöine islamskih uöenjaka. 2/342. sallallahu alejhi ve sellem. 1t125i l/39t. Nesai. Tuhfetul-ahvezi. 21147. Uzvi5eni Allah voli ovaj namaz. V idieti:Sahihut-t? |/383. Fethul-Bati. Darekutni. l0/26 i drugi. '0" ti. 9/232. sallallahualejhi ve sellem.twmaza ve se{Iem. dizudi i spuStajuöi svoju glavu i tijelo (tj. klanjajte ütr- tM vidletr: Saninu nni-Huzejme. Darekutni.nuJhbn.kazao jei "O rjemici. 23/88.'060 Pored toga.sallallahualejhi ve sellem. 21567.2f17l1624. Haktm. l/54Aß75.-i"i. 'N Vidjeri: sahihus-sunen. Vidjerit ovom M?dZnu ul-f?tava. öineöiruku i sedZdu). hafiz Zehebi niltavnim. ne bi klanjaoja3uöi.klanjao je noöni nainazna putu na svojoj jahalici.ro5a Kao argument uzimajupredanje u kome Ibn-OmerkaZe: "Vjerovjesnik. lßAl-442llllg. . se da je Alija kazao:"Vitr-namaz nije Fopisan kao obavezninarnazi. Sejbe. Haknn. 3'78n56t. 5/351D3O69. 1/23112050.r056 Prenosi Poslanik. Vidjeü El-mustedreh ll300.Ebu-Nuajm u El-hilije.

vitr namaz se moze klanjatina nekoliko naöina. Bejheki.rr06r "Alloh las poaastio stl Vjerovjesnik. r.a. satkftahu afejfüve selIer- 99 - U drugoj predaji nama. tlSSOlt:tl. Medutim.. Yidierl I h-aül-Ral t*' N"iui. ll2/1336. Blrhxrijine Ahrnija. Haknn' lbn-Hibban lmam l/'14'1/ll28 Hakim. rd. Ahmed.jenili ' je ovajbadisisptavxn. 2/459/'f52.r.6/180/2122.tvnost.15/l180. kaZe: i? je to je |ilr' devt) (bolji cn'enih joi jednim namaaom.dteti vjetudostojtl Zehebi i Nevevika. Darekutni. klanjao vitr namaz sa jednim rckatom' priöaiuöiizmedu dva rekata i vitra.h |cl"nesdni 2/t12' l/4. 1/250.ü. lmaln imanl ZefLaDija od sa komeDtarom E/ Müv?rr.r0('tDakle. 1t11i ttl üte'l:tüta v. prenosi da je Poslanik' sallallahu aleihi ve sellem.4/55/1220.ittt:iiei nasntpa:ore S obzirom na naöin kl{njanja i broj rckata. AlbanivJerodosnlnim.tvtde nestoito se suprotstavlja uöenjaci vjerodostojnim hadisima Allahova Poslanika' sallallahu alejhi ve sellem.l065 rs' Nesai. Oni koji kaZu da su islamski sloZnida je vitr-narnaztri rekata. daje hxdis\aerodosroian on olako nesto da su ovo rijeöiashab't. 3/39/4795. Ibn Madze 1/351/986. 2/62/1+l6 Ibn Madte' Tnnrizi. (tj.u daje ovr Predaja Bejheki' Darekutni. 2l|56.r\rud. Bdd.S'tojsna Qos[ani|gvog.l/165. .2/46:/'151."t06t Ai5a. l/2671126.tkimi Zehebisu sa oci. ispunjava 6ll12111962. Tahavi. gbu D. vidimo da posloje jasii dokazicia se vih moze klanjali jedan rckat.t ia nrya stado'ttt ih 'tera il. sallallahu alejhi ve "Ko rekao: sellem. k:rda tri trctpostavili Bdri. od slada vm 'tt)61 Njegolovijeme je i-meilu.19/1148.tli kao rijcii Ebu Eiiubr da jc ovaj hadisispravan EbuHatim i drugi smatraiu kaze: Ovoje ßpnvan (mevkufen).18 4. Tirmizi.l/542/1676. l/31-1'315/l179Hakim' Ibn-Madze. ScjhAlbanitvftli da I ll/816. ttr2glu-Oauua.2/89/6830. nesovoriDosvome '* sUi'Oouuä. ibn-Hibb{n. vjercdostojniln. . l/389.t ko ieli neka klcnja jetlan rekd. lmamH. Haliz lbn Hadletx t:t ttlhis l hobiru l/'19'1. ali bezdodatka b. 1/3. titrit(nß'sllhihd Vidieti: tr iMusiimovc knterÜe. F lxrl ali kdo rUeairshaba)Vidjcti. l/165 i odgovor imamaAskxlanija . Ltistiru . nahodeniu. Ov. icjha po miiljenju s obzifomnx svoju isrr.2/63/1419.jbe. EbuDavud.sr. Ibü-Ebi-Asinrrt El'aha.sallallahualejhi ve sellem. aeli üekakknja titr-n.je Alkrh Vitr (Nepar) i voli vial-. lbn'Ebi Bezzrr. je hrdis oclcnio dobdm'a ieJh Tirmizi ovq lmam l/86/652. 2/1711625.t predaja. Ebu-Ejjub el Ensad prenosi da je Poslanik. Se. tK Vidjetirl'?rtr.unaapet rekata' ko :!li tri. takodcr: stav.

satfafafra oese[fem. r.. ispravnoje drugih da su klanjali vitr samo ponekad klanjati vitr jedan rekat i nije uslov da se prije njega nelto klanja.pa mu je odgovorio: "Klanjaj dva po dva rekata. Ebu-Avvane. a kada se pobojii zore (kada osjetii da Öe Kadaje jednomAiJa. namaza "U je Hafiz lbn-HadZeru "Fethul-bariju" kaZe: ispravnim predajama doslo da je skupina ashabavitr-namazklanjala jedan rekat.r067 Prematome.sallallahq-alejhive sellem. 123 124 (manuskiPt) navodi skupinu predajaod pwih generacijakoje govore o klanjanju vjtra jednim '*' 2/89/6807i 6808.. 313/1338.U28411581. 3/165.3/2414652. klanjao vitr-namaz tt6 vidjett Fethut-Bai. verzijuu znaöenju 2/2411658. Ebu Avväne. Nesai. D eklutni.upitana o vitr-namazu. Nasr u Kddrur-rula. Ibn-Ebisejbe. l/551/1716.Tahavi.spajajudi rekata: klanjaotokomnoii tfinaest je predao selam. sltr. Zubejra i jedan rekat. sellem.predaiuii selam na svakadva rekatai klanjajuöina iedanaest r06a Jedanöovjek je pitao Allahova Poslanila. ttztgtztz. spominjuöiGa.'."r0?o saje. l/389. a digao na deveti je je poslije koje je preselamio.I\. 6/15136.o noönomnamazu. prenosida je Allahov Poslanik. . 1 1 n6t.a.zak. a nije predavao potom Allaha. sjeo.241lll37. Nasr prenosi. str. uöeöi dovu. 6/28t49. M^lik. r. Ove dvije biljeii Ibn-Ebisejbe. ltre Muslin.'uoo pelomrekatu. devet rekata. da je Osman b. 5/l'1912€46. je: alejhive sallallahu odgovorila r. \)itra. 6/15/737. rbn-Munzir.str.2/89/6808. takoder. je na zahvaljujuöi ne sjedeöi osim osmom. l3'7 1070 Bühari. majka vjemika. 1289. Sadovu predaje vjerodostqnim je ocijenio imam Zerkani u svom komentaru na El Mutexu. Ibn-Ebi-Vekkas_4 Abdullaha b.. spominjuöi rekat."r066 je prenesenood lbn-Omera.l/246/ll'17. klanjaou noöi jedan rekati na njemuuöio cijeli Kur'an.Tirmizi. Ai3a. D'trekulJti:. Ebu-Davud. Ibn-Munzü.prenosi da bi ponekadldanjao rekata.lnim rekatom nastupiti zoraj.2/2411654.Nakon Sto ostario. 2/l'10145a. 'ou' vuslim. Laju jedan rekat viua sallallahualejhi ve sellem. 2/89/6809. Sadi Muavija klanjali sü po jedan rckat vitra. 2ß26.a.Muslim. Affan lancem sa ispravnim b. Ibn-Ebi-Sejbe. 2/325. i nije klanjao niita mimo njega . a IbnVjerodostdnim putevima Abbasje to dmahaoispravnimpostupkom.zavr. Muhamrned prenosilaca.. tvtut*..a. Ebu-Davud. ih zajedno i pet rekatavitra. Muhanmed b. 6/215/25847. DaÄnn. Muavijinu predaju 'ilieiet At'dü Re.{i "Poslanik. klanjao selam. 5ll'79n(A2. uöeöi dovu.a potom ne sjedeii osim na zadnjem AiSa.Potom se Atlahu. Ahnmed.

da time oponaiate ve sellem. BejhekJ. Ahmed. lm Buhari. (Ai3a. tri i se vitr da dozvolio sallalahu alejhi ve sellem. ga 621169?.oöit dokazda je dozvoljeno sedmog). satlallahu atejhi ve sellem. Hakim. Poslanik. posluzit -31165. Ibn-Ebi-Sejbe.'o'2U vjerodostojnom "salatlahualejhi ve sellem. rekat.JT{: na iadnjem. 2/666/4489' Nesai' str' /\hrr'eÄ' 61155-1561252(A.vidjeti izvore na potetku poglavlja: ."t0tt u ovom hadisu' ili devetrekata.senavodi predaja' oko öije ispravnosti zadniem. 3/4614816. b/I5 16438 Muslim. 1/553/1720'Ebu -Avvane.dandrugom. ni ovaj hadis ne moZe selamosim na zadniemrekaru.a.sliöno tome. 6/ß5n4ag. na vitrkale:'Zabrana se odnosina to da s€ " Ako se aksama pa tako biva oponasanje öini dva tesehhuda. U jednoj predaji se spominje da je Poslanik' aleihi ve sellem.u kojoj stoji da je Poslanik.l] predaju smatraju ispravnom Vidjen: Fethul-Bari 31164 "vitr-namaza " 106 vjerodostojanhadis. klaniaovitr-namaz sa tri rekatai da nüe sjedio niti predavaoselamosim hadisu se navodi d" it P9. 1m Hok" . 21321-325' Beiheki' 3143' 240/68r7 ftn-Ebi-Sejbe."'015 je klanja pet.Hakim' u446l1138' Darekutni. prenosilaca' lancem saispravnim l/548/1700. razitazenja. 2/911684l ltaaßi Hakim i Z€hebi su ga smatraju i dflgi Sejh Albani Bejheki' ocijenili ispravnim.)nÜeFecizfuala prenosilac hadisa ipomenulabroj rekata. citiranih hadisa' i jednim selamom)jeste prividno neslaganje sjedenjem ü preäajikolu prenosiEbu-Hurejrestoji da je Poslanik.klanjao tri rekatavitra ida nije predavao saüallahu Medutim. a imam Ahmed' slabim.ekata.na naöinspomenut sedam nam^z Sto se tiöe klanjanja vitr-namaza td rekata. 1144611139' Bejheki.6/53-54/24314. namazu nr Mttslitim. hafiza Ibn-HadZerakoji u rijeöima je. " "Prenosioci ovoga hadisa su Povjerljivi Ibn2/19/1634. 4414810.24311147. Zehebi i Ibn-Hadzer o\. klanjao viü-nam^z sa m rekata.sallallahualejhi "Nemoite klani^ti 1)itr tri rckala". öemo se iFethul-Bariju". ro4Nesai.Nesai.jer nije Ono Stobi moglo potvrditi ovo milljenje (o tri rekatasajednim sjedenju. str.sedam rekata (sjedivsi samo na Sestom i predajuöi selam poslije klanjati vitrOvo je. u' Ibn"Hibb*.6t22-23L46. all veöje samo naöinklanjanja.r. dakle.1o76 . bez sjedenja osim na postoje u sunnetu.lmam Darekuhi kaiei Hibban.lo7a jasno da se radi o jednom spomenuo posluZiti kao dokaz. rekao: U drugom hadisu okioi-no oz wt klnniiite pet ili "edam .iedan koji se prividno suprotstavlj4u Da bismo pomidli ova dva hadisa.

Ili da kaZemo: Klanjaju se dva retata. ve se[fem. Kab prenosida je poslanik. Nüe moguöe da se dva ispravna hadisa istinski jedan drugom. tt24e-25}. kJanjao vitr sa tri rekata. ruvi.f*hijj?. niieja.r.nlrf.sallallahu alejhi ve sellem. . nmtza vitr-namaz klanja tri rckata.losrSliöno se navodi od Omera b..d. kolikosmoupoznati. veö se to prenosiod Ibn-Mesuda.. Medurrm. Sunnetu. '*'Abdur-Rez7al. "'Ovajlekbir seprenosijedino od lbn-Mesuda. SffIf. saslabim rM viajeri: t. suprotstavljaju Veliki hadiski ekspertEbu-Bek Ibn-Huzejme je rckao: ."r0?3 Vezaio za vift-namaz.jer u Allahovoj vjeri nemanesklada. od tbra}}l| ma DTdtü Muhajnmeda. sajlallahu alejhi ve sellem.ft"ilT:" u.. Ijnam Bejheki je ovu predajuocijenio Uerodosrojnom.Kul ja ejjuhel_kaffrun.zalvrsi vitra kao Sro je doslo u vierodostojnim hadisima.2/l0t/6q5j r 6o54. _-_'-" VidJei ft-nesailul.""'Ovoje najtogiöniji pomirenja naein ovadualialsa.Ko budenasao dva kontradiktoma hadisa neka mi se obrati da uskladim njihova znaöenja. sa samo jednim (zadnjim) tesehhudomi selamom.2n6e r?0iri.no da semdio kunul-do!i na !ir-namazu.sallallahualeihi ve sellem. bimo je naglasiti ia u Poslanikovom. Preüodnojespomenur izvor hadisa.Ne poznajemdva (vjerodostojna) hadisa koji oponiaju jedan drugom. nije preneseno od Poslanika." 2/300/1t50.sä dobrimIancem '*'.r0ß1 UöenjeKur'ana na vitr-namazu Ubej b. ßn Ebi-Sejbe. dove.koliko znam. 2/l0t/o947. pa sepredaselarir."c52 I Ibn-Ebi-Sejbe.7q.Sebihisme Rabbikel_ Eala.u autentiönim predajama.lo82 lzrazita veöina islamskih pravnika smaha dizanje ruku na kunut-dovi legitimrim. 17_r8.. a ÄUah najbolje zna.4/J25.rl sts. nema pouzdanih predajl^\pjeukazujuna dizanjeruku spramramena ili uiiju i donoknje tekbira'"'" prije kunut-dove. od imamatseJheUja iAttz. 2t I t5.J00-101." (El-Eala).. (El_ rffi AL.a potom jednim rekarom se sve to..1"j1'.i-r.jen: rnaur-satit. a na drugom rekatu . od lejha .ET.ta str. '.-" v idjeti: Tedtibur. tada bi nestalo ove prividne opreönostiizmedu spomenutih hadisa.rrd. niti poriranjelica nakon kunut.'uou Udenje dovedignutim rukama na kunuru. ueeöina prvom rekatu:. el-Hattaba.-*near.hari i l\4uslim.

|126126811262'1267 ' Darimi' l/286/1589' i tbtl lbn Ebi'Sejbe'2/91/6a12 OnÄtnl."i/. hrd:"kojl vieroJo''ornr '*"itn Uutz".krlaniß o\u pre. Ahmed' 5/123/21179' dodaju El Ihlas uz sunt Madze. i drdg'm orom I r.nr d.11.O':r \el7rlrrmr por\rdu 'tllor' vrJ'eti:/nrn'l 4'r/l1 'monJreih Albunr' a/J2?/c425. .j/104.t-di. 5^4'ttb71..a na treöem rekao: i selama kunut-dove 'tr'ij' oj' ''.* rosr "subhanel'Melikil-Kuddu.rakoder.sallallahu ': d' prijc rukuaL03o-Preno': ioru na riü-nemazu 'ellem.\c.rnut-douu "Da öinili smo Pitaosam EnesaU Maiit^ o kunut-dovipa je rekao: "Prije "Prije ili poslijerukua?"'upitaosam rukua"' rekao kunut-dovu.".'lnom r"o.iTlrr urrr'r"rirflr\nrm vrdlerr: AJniirlh AlbJni'u gr ociienili Bedrud-drn Ü1fl1i. tsn_l\lsa' 17 sure iJe(a uöioslo vira idaje na njemu jedan rekat Kunut'dova na vitr-namazu alcjhi ve Ubejj b.i.17-548/l698Ebu-Davud.3..ttilrUu:.1/556 rosNesai. .l/3a6l97.7A. rmamNevev. ovo led.i"l i s"-N*. Vu. 1.sallallilhu se.t.2t161 kari.rom i Muslima'5/l'171677 str' 21411001 Buhariie..ucrrr sa-llallaiu idrugi Poslanikori. kutuvjer.315ll i Hula\ütul'ahkan.l/5.llanirro da je AllahovPo'llnik.nm. lbn-Me.oaoqro.' '*t Brt"ri.laju 2.se .1 pr(drlr drugoi u Jednuj l. 73iltltu 6172 ltalil.lore Dre. prenosrlacÄ' lancem saispravnim t/555/1727."' Ei i.'ellem.-5.ud el Ah!el LrTe na vltnr prije ruluarnBA'im b Sulejman l.t"' Prenosi tn puta. ütio kunut l: alejhi\e sellemcsnrol.'." "Meni je priöaojedan öovjek da si ti rekao da. Kab prenosida je Allahov Poslanik.onupredaju i V563 Elqerllnua.'+ortto+.tt ousnnen ' oot.. rnnogoboZacaiedan r0&Nesai. zlZ+ zvlOSs. je dovio nakon rukua "'033 tu praksu potomnapustio mjesec. ti. rod lJb€tul' .183)I "Kul Huvallahu ehad"' (El-lhlas)'da bi nakon Kafirun). o.s lim ito se kod njegana trcöcmrekatu vjerodosojnonvidjcti: smatta . y. kazaä: 'tonuuao* "Nije tako Poslanik' uöi poslije -kuui! En"t tada reöe: protiv nekih ruff^ff"ft" "f":fti ve sellem.ti."ll ulnl:ll *" lii E5. h3d.uöeöiduZetleöi put atejhi.rJe kr/e t6n K{Jim rmrrr 1/2_l' Zidrttttcd'1 \ idleli \rrr'nrrn:r-/u nd triiemelunul . rFnr' Hrr.don.t|tg.

el-Hanaba.'w' Aüje b.r$rSulan es-Sevri. od 'mamaBejhekjja. Hasan el-Basri.roeo Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Omer. uöio kunut-dovuprije rukua. '--' vidjeü lhtilaJul-f1tkaha. 2^1t. 297168S9.roo3 osmana b. str. V idieti Er t?lhisul-habir. lshal b. ""' V idjeti: E/-rnrgni. a porekaoje uöenjekunutdove nakon rukua. f$r lbn-Ebi-Sejbe.smafia rre Nema sumnje dozvoljenim razilaienjem. 4n8-29. vremenakunut-dovena vitru). 11215. ZAdul-mustaknit 4t28(El-ni|vrr|n^t i Et-insaf.'u') uzimajuii ih za dokazputemanalogije.roo'uöenjaci hanefijske pravne Skoler@l i imam Ahmed po slabijojverziii. 6c08 i 6909i Abdul-Rezzlik.Mvslim st14il6t1 rM v ldie6. Ei-iefiul-muntia. 857. r@5 Butan.'. Kaba. rM Ka.10o6 ili na neke jasne ali slabe predqjg. usaglasivSi jer bi d protivnom oveargumente.* L'be]|a b. Enesovo negiranje kunut-dovenakon rukua odnosi se na vitr-namaz. | 1405." vidjedu' El-n?bsut.3. Rahevej. 3lSlOi RevdatuHatibin.'"' Druga skupinauöenjakasmatrada se kunut-dovana vitr-namazuuöi nakonrukua. kako stoii u Buharijinoj i Mustimovoj hadiskoj zbirci. Ibn-Stuin.sto se.tltU.Po-zivaju se na vjerodostojne predaje koje govoreo kunuF dovi opöenito. Däubejr. Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Ashabi su se uveliko razisli po ovom piranju (tj. 2Dg5. Fethut-Ban. Malik je potvrdio da je Poslanik.tt42g i B?daiu!-sanaia.6n3.ro8ePrema tome. da su oba postupka r03tBuhari.I l82l. '0s Zbog objasnjenjavirlj eti: El-di"vhemn-nekijj. Seid b. Affqq. ''Yidien:Fethul-Ran. osim jedan mjesec na sabah-namazu. hadis koga biljezi imam Halim. sg' I tO i Andahlt-ahve.2/491 i opaske na lalaus-sunen. 29716900. Ebi-Taliba. po svemu sudeöi. tnSS. Se rhuf?thit-Kodir. Et-n?dinua. t6^3 Viigt': t:-sunenut-*"b'a 2y296. 'w vidien: Et-insaf. sallallahu alejhi ve sellem. Zttj I. sa slabim lancem Drenositaca. nanaza U ovoj predaji Enes b. 11or eUur-nezzak gnZOlaggO.'o"Ovo je misljenjeOmerab.1090i Mtrslim 5t 147167'7 . 21569 . I t612.i. Ibrahim en-Nehai. rI0rVidlet: rt-eusar.Ibn-Mubarek.6901.ßq aesellem. '-. v456. 21411001 . ovi hadisibili kontradiktomi. 3/188/4800. rN Vidieri: Efnxlrr: l/82L t rmIbn-Ebi-Seibe.Iol uöenjaka Safijskerro' i hanbelljskerr03 pravne Skole. J 2Ot4e93 i 4gg4. sn.

3l i Stthihü Yidieti xiianu ratna. Beiheki.trit't tut1ir.tmaVidJeri: seovadovämozekazati . 2115r't5211o9s. vjerodostojnim ilmihalin.u QosfaniLoeog.Ibndobnn hadis snätra Sez. a Allah najbolje argumenata. lmam Nevevi. INNEHU LA JEZILLU MEN VALEJTE VE LA JEIZZIJ MEN ADEJTE TEBAREKTE RABBENA VE TEALEJTE.lmam Tirmizi ovd Vidjeti: El tnedinua ispravnim. 6/90/29696. be.ofejßive seqDf saffa[fofi." reöi: Od sunnetaje. Tajalisi st163/1179' Ibn Hibban. l/199-200/1718. jer Ti odredujei.|i. EblTalib prenosi da ga je Allahov Poslanik."tto6 . uputi me sa onimtt koje si vet uputio! Oprosti mi s onima kojima si vt oProstio! Llzmi me u Sroju zaititu sa onimu koie si ono ito si ni podaio! Sdöuvajme od zla odluka koje si uzeo!BkLgoslovi vet donio. puuaio do!i kojl seuöinar itr-namazu: ve\ellem.lul tneda sn 32' runndan' Kijanlu prüe ili posiijesel. "ou tt"iut. Tirmizi.ALLAHLMMEHDINI FIMEN HEDEJTE! VA AFINI FIMEN AFEJTE! VE TEVELLENI FIMEN TEVELLEJTE.e' 1/26711263. 41213 da SejhAlb'tni smatfa hud. takoderl 1/ll0 i lll28. 2129'7/3t40. El'nug. el Hattaba. l/286/1591.3n6"77/2111' Bejheki.rl05 Hasan b. hadis smatraju Mulekkin i hafiz Irald citirani Vidjeti. Ibn Huzejme.lon. 3/188/4800.1 eG') "AIIahu noj. je poznata bosanskim u koja künut-dove se tiae Sto NasbuHaje. ali kao rijeöi lancemprcnosilaca. 2/298-299/3 t1t7viäiet: tvnut-nama. Tabeßni. VE BARIK LI FIMA EATAJTEI VE KINI SERRE MA KADAJTE FE INNEKE TAKDI VE LA JUKDA ALEJKE..kome se Ti suprotstLris' Blagoslotljen si. Hakim.Ibn-EbiSejbe' l/348/975. Alj b. Dxrimi. 143. t Be.1 ß5 t utemeljenau vjerskim izvorirna. 7/2'15-246. ona jc prenesena alejhive sellen Biljezije imam sallallahu a ne od Poslanika. Ebu-Davud. Jikhis'suüß ll39|.Ibn-Mad.GospodLlrunai i (Jatiien. Nena poniienja onotte koga Ti zaititii. 2/482483/464. Omera b.takoder. Nema ponosa onaj. 3/2241944.alhllahu alejhi . ali je prvi preöi zbog jasnoÖe zna.. Visslru++. S')ojstv. .aL4tnett$l. a Tebi se ne odreiluje.na vitr-namazuposlije selamarl0T 1103 str. 2/12s. Hulasan 3/495-496. Ahmed.

5/190. Ahmed. lbn-Mun7ir.)t . sa]lallahu alejhi ve sellem."tttuU verzüi koju prenosilbn-OmerPoslanik.jj.Ne mopu Te istinskipohl)ctliti. Ebu-Davud. 'ey .i utjeöemse Tebi od Tebe. u !)Li). ^bdu b. LA I]HSI SENAEN AIEJKE.:ü\. utjeöem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdibe. neka tada klanja."tto3 *ALLAHIJ']\4ME.50 i Meratibul-idjna. rt47lt089..ttt3 U komentaruovoga hadisaimam Nevevi kaZe:'. 'tt.. str.. sallallahu alejhi ve sellem. kaie'. neposrednoposlije jacije-namaza).i cs Ui ."tttt Abdullah b."ttt2 lJ predajikoju prenosiDZabir stoji da je Poslanik. ENTE KEMA ESNEJTEALA NEFSIK.a ko moZeustati na ktuju noöi da ga klanja.. Ibn-Madte.Ti si onaka\)kah)im si Sebeopisao.^ ''"'Vidjeli: 6lcvlar.cLt . "" vidjen: EI.6126n49.rr@ Ebu-Seid prenLsida ie .U ovoj predaji je dokaz da je bolje odgoditjvi[-namazdo prednastup zoreonomeko je siguran da öe ustati ""'" trü Nesai. iltrr ü.sallallahualejhi ve sellem. i Tvomeoprostu od Tvoje ka7ne. SejhAlbaniovu predaJu \mahaispravnom. Ibn-Huzejme. VE EUZU BIKE MINKE.'!t3t w. u tu vrtjememelekiprisustvuju namazu.U348l976.22^18 4207. Ibn-Munzir.56181.'Klanjajte AllahovPosfanik. neka klanja vitr na poöetku /?oli (tj.Neka vaj zadnji nanaz u noti bude vitr. rckao: . .ö/)q/755. 5/189/2b70 rlrr Muslrm. "" Buhari.6/271750.. "AIIahu moj.. sE.6/29l754." Vrüeme u kome seklanja vitr-namaz Islamskjpravnici su sloZnida vrijeme virr-namaza poöinienakon jacije-namaza itraje do nastupa pravezore. kazao: vitr prije nastupazore. 2tLstk'zj.+i \ .2l 4/998.!a j !rl .Anmed. sailallahu alejhi ve sellem. Humejd u E/nunrchabu. .M uslim.a to je bolje..kazao: "Ko se budeplaiio da öe prespavati. 5/l 89/26ö8. 1/268/1265.t.El-idZna. Zaista. "Preteknite zoru vitrom. lil3 Muslim. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE. VE BI MUAFATIKE MIN UKTIBETIKE.'. Dija M^*dtsi u Ll-nuhßrc.58 '''" Muslim. Omer prenosi da je Poslanik..siu. Ibn-MaaEe.:4.ninhada6t29 30.s|I. tß6t751.l/350/981. 1/559/1746.

koji se nalaziu rnjestu nlusliman punoljetni i pametni ve alejhi .44.|ül'nrcad. osi\11 aet\'erice: roba. Hakim.Fikhus-stnre.fe Üa.qni 212ii6.lnoB.kait.khnjrc Je .kaLe: 'rp 'u jeohave:tu tt aA.1/999.nik. ( 1/. 1l/615 i 2ll139.t predaja Vidjeti: Selh Albxni je smalravjerodostojnom 2/758 4A83i Hutatutüt'. " kada ie bio outnik.('2U745 ovoje Muslimova str.l/425/l062lmamHak'm. str.li ucenjrci 'uglr'ni dr Jc idr "nej iio porekncnjentrnbaveztt dzumrnrmrr oblipalnruberezr Itrs 5/l921721 Muslim. Ef idiM s|J. srr. V++:ll::0. .nilc uslavlJiru \:lllallahu Vjerorje. Zehebi i Nevevi ga smatüiü vjercdostojnin \idjeti: Elatrc'Iiim 41483i Hulasankkkan.lbn H zejme. 5/ 1721700.) sallallahu Poslanik. preno\i ' ' n r kr:rjunnui nekrdr u .Imam Bejhckije ukazaona pojaiavrnjcovogahadisa' Vidjeti: tr Jrn?r.EbtFMüsäprenosida je Poslanik.413/tg8t. Butrari.143) Nrrd. Et Dtertar lbii 1/301.tm lnalJcrnikrr. kazito: . 10/211-2'78.2/3/156i' l/279/1067.sallallahu "St'akont muslittttutu sellem. 1116 verzijahxdis3 Muslim.redini. Et tetltlid.21. Haiiietu Meni r'ul.ul. ltne' bolesnika." Diuma-namaz je propisaninamaz koga je duzan klanjati svaki DZuma-namaz se Sastoji bo|avka. V idieti. 2/757. Syojstpd 197- "Oporuöio mi je moj najbolji prijatelj (tj' Ebu-HurejrekaZe: tri stvari:Da postimtri biieladana alejhive sellem.ellcrn. IrtT ll2a3. Ebü Davud.neki hadiskickspeti nisu pdhv'ttili tt'' Ue. Bedai *saMid. svakog "rr 15 plije negoklanjamvitr'-namaz.rtr tt'' yidjtetit ahr?:i AtitunLtl El'e|sat. Buhari.rssrs'?. Od Aiie' r. Buhafi. t/51'7.'majkevjetnika' zaspem . l/92-93/142. 3/110/1721Ima'n Muslinmvekdteri.11291.d dva rekata. E/-'rrr.Hai1. Za.ie strogd ob|\'eaaklaüiati d:un1u' namaa tt tl:emLlu.. Abidin. Sdi.lus-Srxe.. i da ne da klanjamdva rekataduha-namaza lun:rinogmjeseca.lul rtad l/283 i t/228.sa[k[[afru a{ejfrive se[hwQos[anif.e dr Je reklst Po. M slin. "'ß gtu-oavud. Darekutni.a nck:rde virrne|cchna poeetku. \ ilr-rrrmx/ni xlejhi re . l/2l0 Medutim.sallallahualejhi ve sellem.jeVidjeti: t1'''e'Onird' ispunjavx Nevevikäzeda ov. \s 21 115.a.lilnik. 159' 3/158 ua 4/363."ttls nl1lollob ika i "Dlunta U iednom hadisu Poslanik.11.allallahu alejhire tellcm.7t1.l'cjjdri stt.tu l'llrnt.2141996.

Muslim. l/208/9e2. po mi5ljenju svih islamskih uöeniaka. "r' viäjeri: E/-i{rklu. T.6/14?/889.rr25 lbnAbbaskaze:"Vjerovjesnik.r126 Ibn-Kajjim rvrdi:. Ibn-Ebi-Sejbe. sallatlahu aleihive setlem. Ibn-Huzejme. takav je veliki grje3nik.Ibn-Madze. "Muslim.ali je ne obavlja. tt21 Viaietl: neaaiu*sanaia. Caiije.. Ibn-Hibban.' Bajram-namaz Ebu-Seid el-Hudriprenosi daje AllahovPoslanik. rl'5 Buhad. el-Beiir prenosida je Allahov Poslanik. 7D2u6179.str. Ahmed. a na drusom El. lbn. Ibn-Lbi-sejbe..ll22 ' UöeqieKur'ana ua däumi-namazu Ebu-Hurejre prenosida je Poslanik. sallallahu alejhive sellem.s/r3-14120026 i 2N37..994. sts. Ebu-Davud. od koga sene prihvata svjedoöenje. Muslim.6/138/878.l/458/142t. U322| M?nhibut.6/ll8/877.47 n806-2807.rmizi."" Numan b. 7/48/2808.rüa O propisimadZume-namaza bilo je oplimijeg govorau posebnom djelukoje sezove:"Dzuma-namaz pravni(fikhski)propisi.16-17. . ye huknu taikiha. nije prije klanjao 4ejhi ramazanskog bajrama niti poslije. Ebu-Damd. l/471/5451.Huzejme.J/ l7 I / I 72lI 84b.izlazl rz okvira islama (smaftase apostatom). 1146. na dZumii bajrarn-namazu uöiosure:El-E'ala i El-Gaiije.rr2r Ukoliko. Tirmizi. ''Muslim. Nesai. 3/55/519.l/208/q93.T^be:rLfi.'postanik. l/458/1422. sallallahu ve sellem.sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Madze. 3^'72tr847. klanjaobajram-namaz (otvorenom na musalli prostoru).. ipak. l/312/q26.5451.2 b8.. I/47t15452.2061956. Nesai.dretit.Bezza\gtLl5tJj 5q.6/151/884. ne porekne obavezu dzume-namaza. str.na prvom rekatu dZume-namaza uöio suru El-DZumua. rr'6 Buhari.2l2/989. Ibn-Hrbbän. l/56 {muauekan). Ponekad bi umjestoEl-GaSüe na drugomrekaruuöio iuru ElMunalikun. .od Ibn11577 i Es-salatü Kaiiima.ti3il1924.

sallallahu je alejhi ve Vjerovjesnik. Alkame. 2/3sl1708. str. V532l428 läncenprenosilaca.Nesäi. t1x Vidjeü Sethu Sahihil Brhati. "tr. a vraöaose drugimnamaz uöenjaka.etuI-kubn.Ibn-MadZe' BDhari.Nesai' l/505-s06/1557'Tiflnizi.6/1471886 str-2071960 "' gut'*i. Darekutni.21tl986. a isto se prenosiod Alije b Ebi-Taliba Ovo miiljenje zastupaju: Malik' SafÜa Katade. sx ispravnim 3/309/5753."" islamskih veöina apsolutna Ibnje da imamodrzi prigodnu hutbunakonbajram-namaza. 6/149/890. l/507/1561."rsovo mi5ljenjepreferira jednim. l/391/1088. tt3t Mzllk t El-mudev.isao je na bajramputem."sallallaiu Diabir prenosida bajrama. 2t3t5785.. Allahov Poslanik.lusnedu' Ahned' 2/338/8454' 1/2921 1613' Dannm."rrr3 i okupati prije izlaska pje5aöiii do musalle.ad t'neßd. "Lanac pr€nosilaca lut Ibn-Ebi-Sejbe. Ebu-Davud str' 265/1148.rL30 bajram-namaza. lancem saispravnim inam Et-Furjabi tl{ rvidieü El-muPni. 11$ str' 74. Sunnet "Klanjao alejhi sallallahu saPoslanikom.3ll04' prenosilaca.djett:lnaul galil.""" namusallu tokomklanjanja lbn-Omer'Lr': kakojeÖinio seprijebajram-namaza. i Abdur Rezzak. 13 Isto ovo se Vidje\l Salatul-idejni.Ata.i t\ EI.-rr' "'" i ikameta bezezana bajram-namaz klanjao sellem. 1ß89/1081. Urve. "rtru i lbn-Munzir. el-Musejjib Ibnjesti se. "Ne uöi se ezan na Ibn-Abbasi DZabir b. 21572. Ebu-Zinad' E5-Sabi. sallallahu ciklus' s tim da se izaduna musallu. i Muslim. Tinnizi. od lbn-Be'rila. Lijepojeokupati ramazansLom je rekao: Tri \u stvarisunnet na Seidb. 21228. 6/146/885. ua Mustim.31 1t" Buhari. 3t73| 532.naredio Poslanik. 3/89'90154r..t\hmed. 3/86/539. Abdullah su rekli: "ll2e bajram-namazu i kurbanskom ramazanskom je da Zenei djevojke alejhi ve sellem. bajramu: "Pohvalno je Ibnje öinio okupati se na bajram Tako kaze: Kudame Omer. 211/981.e. 314/l'1369. Muslim. "" Mulik.Tirmizi. lbn-Madze. sambajram-namaz kaZe: Abbas tD1v\dieri ?. I I I I i t I I I I i I l 3 t t .sallallahualejhi ve sellem.Sejh Atbani kaze: !1qralar' lbn-Ebi Sejbe prenosi i od Alije str. r/233. U29U1609.Safii^ t EL-ulnu.öak i one koje imaju mjeseöni "Obaveza je svakezeneda izade Ebu-Bekrjekazao: izdvoje ustranu. 1A43.I i t 189)I nisu klanjaliprije niti poslije i njegoviashabi alejhive sellem. l/245 Selh Albani tvrdi da ovu Fedaju prenosi i V. Danni. je 2/3/s784. En-Nehai.

sabrraöi Kur'anana dzumi-namazu."i klanjatipodne u svojojkuii. . ""'Ne\ai. Mustim. Ebu-Bekom.tumaza ve sellem.3n4:ts/r476.Ebu-Davud.dozvoljeno je nakon .nj" 'id.ail . U62t . rekao:"Uljepiavajk svojcglasivepri uienju Kur'ana.sallallahu alejhi ve .l/ar. telhßul-habir.u spomenur u cjetosrju pogtavtju: "Uöenje. t5 n|2i..dze.2071962.ü "* qghT.Davud..6/14?/888. BeSir_prenosi da je Allahov poslanik."'r37 Ibn-OmerkaZe:.'-' MelodiönouöenjeKur'ana Prenosi sedaje AllahovPoslanik. . Omerom i Osmanom. Izvor 66. .....u38 .: desi da su za isri dar bajrami dzuma.-ü snarra ispravnim. Vidjeti: u-^"U. rbn_M. tbn-Madze. $o KlanJanog balrarna tzostatt sadzume".. rekao:. t/igrt089 tmam Alib. "-' Muslim. "'" Buhari. od Safera Kuduzoviia. str. Hakim.. ijf M uslrm.Ne pripadanama\ti.. ]ZJT i u Et usnedu. Ebt)Davud..207/961. iA26-127/120. Zt"goq*"J.iei: Diuma-nomaa. 296. :+en +OA. t585| mualtekan r.77. 285. l/l92rb.a na drugom suruEl-Catije.. Ebu-Bek i Omersuklanjalibajmrn-namaz prije hutbe.srr. str. 6/15l/89t.Svaki je klanjao namaz prije hutbe. *. selem. t/llrl0i4.146/1471. 41283 . na prvom rckatu bajram-namaza prouöio El_E. "* But'ari. Mustim.Mediniovaihadis -qtüi.Io0 UöeqieKur'ana tra bajram_namazu Numanb. Supud i drugi. tt62l2100.*ttu rrv Buhari. t/214/t02J."""" U hadisu El-Beraa b. t/39s/tI I r. neslüedinaiu prahsut onaj ki ne uii melodiino KI.. ln5alsg/20g2. 2s-J4. sallaltahu alejhive sellem. Nesai. "t. Ahmed. sallallahu alejhive sellem.rr Ponekad je uöio suruKaf na prvomi El_lnSilai'na qrusomrckatu. sr'.ala..6/14i/884.Se.h AüaJ-.Imam Nevevi ga smatradobrim. st . Ahmed. Sarüat Et-unnu. Ibn Hibban.i. Azibasrojidaje poslanik.ve sellan. Humejdi. Ebu.aUffufro uf". I/516/15cO. srr.nl * " sellem. Hakim.'Allahovposlanik.

' Abd'ub 2/85/2582. Sevkani i s€jh Albani. sallallahu Nakonstobi Poslanik.smahajuda su hadisi o dizanju.Abdur-Rezzak. . Dizanjeruku "Hadisi o dizanju ruku dostigli su stepen Imam El-Kiimiri kaze: mutevatirhadisa teoretski i praktiöno.i. l41156/2203. kako u namazu) Ruku (Pregibanje zavrsio sauöenjem alejhive sellem. i 739i t\4u. Ibn-Hadzer.t".Vidjeti: Et'telhisul-tubir' ocijeniovjerodostojnim 2ß34n1 t. 104. sallallahu Vjerovjesnik. 1/343/380. spomenuli pauzu. Od toga nije dokinuto ni jedno jedino slovo. rdliha. prouöivsiEl-Fatihui odlomakiz Kur'ana. Ebul-As se jedne prilike pozalio Poslaniku'sallallahu alejhi ve sellem. da ga Sejtanometa dok uöi Kur'an u narnazu' koji mu odgovod:"To je Sejtan alejhive sellem. 164/716 lrsvidjeti: El rawl-. l/344-345/370' Ahmed. Ibn-Sunni' Tar'avi. bi malu napravio tj. sam ka2e:.pa kada ga osjetiS." (5imbotiöno) pljucni na lijevustranu "" je prisrup meni.Sujuti. 116 ü u cjelostisaizvorirna prenosilaca Hadisjespomenut lancem ttatirn saispravnim ' -Da li \e ostavli.rl/bn.vog.I I i atzjfü!8sattatahu a Q. Kur'ana. na prethodno "'' mke.2Ml5'7'7. 4/1583 i Er-srlrtl€rus 11ßMuslim.4/21611805?."taa. digao svoje naÖin."Uöinio Osman tri puta. /abranio pamu Allah mije reieno. Humeid.od lbn Omera s'r. str.Bejhek' \\ Ed'llelail' 5130'7 sE.uku dostigli stepen ! i i l I po Muslimovim kriterijirna.. : ß| Sta da uöini onaj koga Sejtanometa u namazu i osman b.'ßo a potom bi. i njega Allaha od kod trazi utoöiite sezoveHinzeb."rras Imam Zehebi.takoder.4tcl190. 51t.lrm. proüae El-Falihu da moguino\r mukredijima ooalavltu "{? Äuhaji.ßf.

Vidjeti: Et-nedünüa. N?y'ut-?vtat.rr4o Predaje koje govoreo dizaniu ruku prjie rukua i nakon rukua(i nalon dizanjana.Ashabi A ahovaposlanik. .ve selfer4namaza mutevatira.'1r58 Imam Hakim i Ebu-Kasim b..ts-v rdteh: Fethul.Bari. Iirmizi. u prisustvu deseterice ashaba i nijedan od njih nije porekao dizanje ruku prije i poslijerukuai nakon dizanja na rreöi rekat.ohve.4/96/401.rr_eöi rekat)rr50 prinosebrojnl ashabi. tethur-Bari.rajc. t. 2n30.::d: V idjett:Hulasa! ut ahkan. Darekurni.4/80/391. t/2tt-2r2. Ima ih oko pedeset. Ibn-Madtf. sn.{hlnd 3137 3 I Et-k lhisül. Ilx. Ebi-TaUb..sallallahu Vial"ti.ld es-sajdirr5o koji je opisivao namaz Poslanika.. _!91-?. lesnb. 40/21.Nepoznajemo hadiseo nekompitanju koje prenoseöetvericapravednihvladarai o.^ '.. ln90l1096.Vail"b.. t/261/873. 44t27.2t92. t64t3? i Muslim. Sliöno tome navodi Sejh MubarekJuri u l.. TuhI?tu|.29. el-Huvejris. 2/t88_t89/J04i hbu Davud.nhfelut ahve. ttto VlÄieri: rena-Bari. IT11lr. rD6.. je 2/I8l.. trnam Se\kari u N"jtut-evtaru. Od niih su: Malik b.habiL I ß60.. . Hatlala:. . sbh.. ) 50 1o i Tarhu!.rr5e Imam Hakim i Bejhekikaäu:'.2/93. 2t230. t/261/87 t. "" Buhaj] t ReIeul-j?dcjri.7-268 Et_fewidulnedünua. spomenuo predajeod petnaesr ashaba koji prenosehadiseo dizanju ruku. "" r/194t738.Ibn-Madze. "'' Buhari.\ idjetli Nasbur.. 2t22e.rm m Nevevi je ovu predajuocijenio vjerodostojnorn. osim hadisao dizanju ruku u namazu"lt6o Imam Buhari u djelu "Refeul-jedejni" navodi sljedeöerijeöi Hasana el-Basdja i Humejda b. u352.rclnb.1ri1 Hafrz Zejnuddin el-kaki kaZe:"Sakupio sam imena ashaba koii prenosehadise o dizanjuruku. "s gutrart u Refeul.Yidieüi Taüu-tesrib. Hudzr.a[h Besterica obradovanih DZennetom i drugi poznatiashabi. sa ispravnim lancem rr5a Muslim. Vidjeti: Sahihu Suneni Ebi-Davud..rr5r Alija b.a'x. prenose desetericakoji su obradovani DZennetom. v4t74tB. "o' . Hafiz Ebu-Fadl (edan o<t uöitelja Ibn_ HadZera) kaZe:'Tladise o dizanju ruku prenosipedeset ashab a. str.jedejni.l5i Enes. t28._ ".Tirmizi i Sejh Albani ovu predaju smatraju ispravnom. 2t93i Silct^ .2/258.r15' Ebu-Hurejrerr55 i Ebu-Hume. l'74n33. slr.. i Nevevi ovu predaju smatraju ispravnom.'-' v Äjeü: ReI?ul-kdejni. 42/26. Tarhu!.Zt2O: i Tuhwtul-ahvezi.i. Sijeru eatanin-nubeta. srr. 5D93.atah. ".. "" Buhari u Releut-i?dejni.t29.s|J.i. -. Mende kalu da te hadise. 2n5g. izmedu ostalih. sE. salallahu alejhi ve sellem..

sallalJahu Poznatitabi'in Seid b.dizali su ruke u namazu.1271132F"thut-Bati.l/481-484.r. bio jedanod najuöenijih "Nüe je onome koji öuje svojevrijeme. prije i poslije rukua. sE. ß Vidjeti: Refeul-jedejni.Vidjetl] El-Medbnua. inaöe. -ahvezi. Tuhfeul M Vidien:R. Ahmedab. lß62. Subulus-selßn."rrs üd po sunnetu Poslanika.Nema ispravnüih hadisa od onih koji govore o 162 dizanju ruku u namazu. 1ß3 i Fethul-8afi" 21256.W4.Imam Nevevi je ovu predajuoci.Vidjeti. Darekutsli.takoder: A459.e. Medini (Buharijin uöitelj) kaze: "Hadis koji prenosiIbn-Oner (o dizanju ruku pri poöetnomtekbiru.da osravi alejhive sellem. 38.Vidjetii EI-Medbnua. najuöeniji öovjek u hadisu svih uemena tlrdi da nema nijedneisprayne predaje koja govori da je neko od ashabaostavljao dizanjeruku u ruunazu.. snariaju ispravnim.fcul-jed"jni.alejhive sellem.Et-klhisul-habb. U92. Diubejr je iritan o dizanju ruku u namazu. Imam Safija rekao: dozvoljeno hadiso dizanju ruku kod poeetnogtekb a.Ali b." aßsnszS. sltr. 3r.pa je rekao:"Io je stvar kojom se uljep5avanarnaz. sallallahu alejhi ve sellern.U29Zll05.1OD53."l Dakle. B\harr ü Rqeul-jedejni. 95/82.ll39l. 103 i M?nakibus-Saf'i. 3/4O5 ."tt63 u Ibn-Medini.jenioispravnom."r16r U istomdjelu imam Buhari kaze: "Ko bude smatraodaje dizanjeruku u mmazu novotarija.le. Et-kthßul-habir.2t94. !to s"ih"A. pri odlasku namku i waöanju sarukua) dokazje za sve muslimanei obavezujeih da postupaju po njemu. rra viäleti: El-kavlul-mlrin. taj vrijetla ashabe Poslanika. Omem. l2cl135. str. Neilul-evtar.sE. sr.jer nema nijedne ispravne predaje da je neko od njih ostavio dizanjeruku u namazu.kctr. * Vidief: Et-tenhid. Ahnted\r EI-MesaiIu. 2n57. Et-telüsut-tu1bir. 11359i Tuhfetul-ahvezi. Abdulah b. stx. FethuL-Bari. Hanbelaovom dvajetu Poznati tabi'in Tavus imadodatak".bez izuzetkanekogod njih.. ß Y"i*t " neieut i"a"i"i. vidjeti. Tulfeul-ahvezi. 31405.str. | 1362."rr67 w Refeul"jedejni. Imam Nevevi i Ibn-Hadär lanac pr€nosilacaove Fedaje | F ethul-Bari" 21459. 53/36.96t84. 4180.i naredio bi mu da diie ruke. Kod Abdullaha b.rr66Nafia da kamenöiöima klanjaöakoji ne bi dizo svoje ruke kada ide na ruku i kada s€vraöasa rukua. tf. od jmarna Bejhekija."rl6s Isto ovo navodi se je prenosi Ibn-Omer gadao od Abdullaha b.

2ttlot2524 | u Mari?!u\.313ö7 i Mulnil-nuhtada. l/58.-t94 . 75/64. | 12s8. Vidjeti: Sirad'tl -nutte kin. Imam Malik po zadnjoj 1163Abdur-Rezzak.\uncr. ttln vialeri: Mealimus sunen. namaza?! "Ashabi Hasanel-Basrikaze: Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem. 3122-23. rbn-Mnnz:lt Et-elsatu. Bejheki. Ibn-Munzir\ El-evsatu. sa ispravnimlancemprenosilaca.3/13 8/1383. 11554-558. izgledale kaopokretne lepeze.Medutim.ll63 (mimo poöetnog Dokazio dizanjuruku u namazu tekbfua) zaistasu mnogobrojni i nemamo moguönostisve ih spomenuti.I-i-fb*!4tqng. koji nije dokinut. insaI. 31139-146. Staje ondasahadisima koji su dostigli poput navedenih st€penmutevatim. 3/368 i MedZnu'ul-fetat a. 2/239.rr7l hanbelijske. "'' Yidßr. t! tnedZmua. sa[6lIafr 4fejftioe seffem. kada sazna za dobar ili vjerodostojan hadis. treba ga prihvatiti i raditi po njemu. sallallahu alejhi ve sellem. nekih uöenjaka malikijskerrTa pravneikole. '.2/28 I Et tadiu rel-ikli|.Sethusrunne. 6/332 od Ibn Redzeba. poslijedizanjasa rukuai nakondizanjana treöi rekat. El-nunteka.rhuz-Zcrkcsi. El minhadZ. je dovoljno kao argument. Tarhut-testib.6l i S. El-ßtizlar. Ibn-Ebi-Sejbe. navodipreko pedeset uöenjaka \voje prvih generdciJa koji su dizäh r!ke u ncmJlu. El 2l5q. 22/260. o dizanjuruku u namazu. 2169t2525.mealu desetericom ashaba i svi su potvrdili njegovopisPoslanikovog. sallallahu alejhive sellem.koji se praktikujetoliko puta u svakomdanu?!Kako razumjetivjerodostojni hadiskoga prenosiEbu-Humejd es-Saidi koji je spomenuo dizanjeruku prije odlaska na ruku. o öijem dokidanju ne postoji validan argument?! Kako zagovaratidokidanje predajama najvjerodostojnijih hadisa koje nisuprihvatilivrhunskihadiski struönjaci?!Kako da vedina ashabai tabi'ina nije poznavalaovaj dokinuti propis. Fethul-Bari. 3/138/1385. su dizali svojerukekadasu iili na ruku i kadasu sevraöalisanjega. 117a Yi$eid:Oz-zehire. jer svaki sljedbenikAllahova navedeno Poslanika.11514-582. sa ispravnim lancem prenosilaca. \tr..' Yiqeti. 4lAl. 2158-62. 145. 4180. 2/41713259.rrT2 zahirijskerrT3 i je. tako da su.: El nuhalla. Ibn-Abbasa i Ibn-Zubejra kako diZu svoje rukeu namazu. 4/89. EI-nuEni. 2/222."]r6e Ovo je stav apsolutneveöine islamskih klasika od ashabai tabi'ina"70zatim uöenjakaSafijske. lbn-Abdul-Beff. IbnHazm. lbn-Müzn. fl neA?nua.od dizanja. . ii'i v rayeu: lt-an. ^ "" Buhdn u Rckut.kdcjni.n.ukolikoje u moguönosti. namaza ka-Ze da je vidio Ibn-Omera.llJb7. l/16'7. sti. ll2l2/2432.9/217.

''5ejh 3 ' i h r n b e l i j ' l u jp r c r n o j ..4. "Nema razlike kod dizanjaruku u namazuizmedu öovjekai HadZer kaZe: Zene di2u ruke u nlma/u i\lo kro i ljudi.srt./. 6/132. s l o l .r.Srojsnn Qos[aniLot.ti. Allahov Poslanik' sallallahu alejhi ve onoga dizao ie ruke u namazu. s/329. . j p r e f e r i r c j um ce "7enediirl rukeu nrrmr/uIsloKaoI musKrrcl l! rdi: lbn-Useimin tt15 | Et'r'fiid' 91213 str. takoder.J. od Ibn-Red. a f i j s k . dizala ruke u namazu "Zene ashabasu uöenije Buhari.od Ibn-Redtebir "'" säÄi a"t" l/216/2427 . kaZe: od njih (onih koji poriöu dizanje ruku) idizale su svoje ruke u namazu. 2/226. 31175 Et tudinua vidjetl predaju smatB ispravnom ImamNeveviovu ttsr vldjeti: Refeut'je(lei1i.: fettutt-aa ri. kada se vraöa sa rukua i pri poöetnomtekbiru. 2/90 1t35 ". Me. leTeii ""' Hafiz Tbn i dohro\oljnihnamaza ilmedu obaveTnih zene i djeleta. tt$ viiJerit Tafiüt-tc srih.a ."1l3o "Pohvalno (mustehab) je dizati ruke kada se ide Imam Nevevi kaze: na ruku.saf[a[[afruafejfi.a neki nam zabranjuju'1" "To ne zabranjujeosin novolar.tltia. i i s l j e n ju e. 2/46 I. r'& vidieti: a/-rrs. ttbtvldler\:Et. U tom pogledu i/medu nemcrr/like izmeJu onoga koii lllnj. i Tdrhuttestib 212)2 91222."" dizanja ruku u namazu. tr17viiieri. nakon Stoje naveo ovu predaju. tt3' \ iÄel|./.:Fethn -Bari.i"d"j..3136'1. 'jeJeci.'-s'c/rlrll . stt 61t5t1rEt tarihü 3/3t8' lbn Ebi-Sejbe.iee selfa\iü 195 t preko verziji. Se un-sunne. 68152.cbä i FcthüI'Bai 21251 o'l lbn'H''llera tt73 Yinieri: F?üut'Bxri. r."r" O\o jc 'lakoder' 2ene.3/139'146.r 'lojeci.og.rr!tssünen 1116'7' Yldjeri:Ihtilalt -Jltkah. . ll0 l3l. dizao ruke u namazLlllt5 lbn-Munzir navodi"to Elkoji su dizali ruke u namo'u pedeset uöenjakaiz prvih generacija "lslamski pravnici. editna.a Ibn-Onerje gadaokamenöiöima sellem.3133i 11301 Vidiet: r.."rr73 dizanje ko bi ostavio lrt' Imam Prenosise da je Ummu Derda.osim uöenjr|ka ispravnosti "Neki ljudi l1am nafeduju Jedan öovjek je rekao imamu Ahmedu: Imam Ahmed odgovoli: dizanjeruku u namazu. ruku.se slalu oko bvzai i lbnlNasr el-Mervezi kaZu: " Kufe.3/21 1176 vidieti: Er"i.

gong. pokazivali smo svojim rukama lijevo i desno.. knam Muslim je poslije ovoga hadisanaveo drugo predanjekoje ga pojasnjava.. citirani hadis nije validan argumentna ovom mjestu. Zt2eS.t. . od Kazviniia. Ibn-Hibban. A3t5.onda bi bili u pravu oni koji kaZu da ne klanjaju zato Stoje Allah u Kur'anu rckao: "Tefko se klanjaöima.tj. 5/f 97-lq8/f 878. 5/200/t88t. "'6 Vidjeü: El-dianiu li ahtakirruw. 4/1271430. je . IbnHibban.Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nije sunn€t 1. sallallahu alejhi ve sellem.. Poznato lbn1136 Muslim.repovi uznemircnihkonja?l Budite smireni u namazul"l186 Komentqti Pored svoje ispravnosti. sE.rl8e sa Serijatskim znanjem.Ako pitanju. DZabirb. 5/107/20425. knain ehlus-sunneta Ahmed b.2/85.).4." (prijevod znaöenjaElMa'un. Semurerekao: "Klanjali smo za Poslanikom. Poslanik. nam rcöe: . Ahmed.1/361/733. ttn yldjen Rdeul-jedejni. Ibn-Huzejme. neöemo doii do istine.U toj verziji stoji da je Dzabir b. saltallahu aleihi "Sn vam ve sellem._ "'' Muslim. od Hatib^Bagdadija i Et-irla.vidimvasda diZctc rekaoashabima: svojeruki u namazu kao da su. uzimajuöi ga za dokaz o nedizanjuruku u namazu.Sta vam je pa pokazujete svojim rukama kao da su repovi jogünastih konja?l Kada neko od vaspredaje selamnektt se okrene(glayom)prema syomebratu i neka ne pokazuje rukanaa-'-tta1 Iz ovih hadisa vidimo koliko ie neophodno sakupljanje svih predaja jer se koje govoreo nekompiranju. kojoj kategoriji klanjaöaseprijeti.isti se ne moze razumjeti. Mein tvrdi: "Ukolilo ne sakupimo jedan hadissa stolinuputeva. Semure prenosidaje Allahov Poslanik. jer zanernaruju staUzviseniAllah kaZeposlijetoga. . Ako bismo to zanemarili. Islamski uöenjaci zabranjuju uzimanje za dokaz jednog ajeta ili hadisabez uzimanjau obzir svegastoje reöenoo odredenom lerüatskom . l3l46'n472. pa kada smo predavali selam. samo tako moze mzumjeti i shvatiti njihova poruka. tbu-Jala.4/128/411.saltallahualejhi ve sellem.""""tmamBuharikaie:'Onaj ko se posluzi ovim hadisom..nemanikakaveveze je da seto odnosina teiehhud.Tabetanl 2t223t1827. Ebu-Awane. Hanbel kare: se ne uzmu u obzir svi putevi jednog hadisa." Jahjab.

Mein.Ibn-Hibban. 180. ovaj hadissmatradobrim. 61331. ih nije dizaodo kaja namaza. struönjaka.10/224(Mevsuatus Safi't)' Mealin s-sunen'r/16'7'El' Et-telhisul habit U363. Azib veli: a je svojerukeu visiniuSiju. Bezzar. je stupio digao u nama7. srt' 'nuwzene' El str. b. . od Ibn-Redzeba. 1/24?. HamzeMllib!trlja I SiradZul'nuttekin 194-197. Imam Nevevi kaZe: imam Od njih su:Sufjanes-Sevri. Hulasatul-ahkam.Ti.""-" ''Vidio sam Poslanika.2/ll)/2511.uorn" u selam dok predaje lijevoi desno ko pokazuje poglavlje:.l/.Fethul-Bari.Ibn-Kajjim. tM Yidjeti. Neilule'!ü . El nevluaL l l2l' Et'telhisul'habir' 31403.i 2l4l sa opaskama tß Vidiet'. Zubejr. El-mevduaL 2196 Tuhlet ul'ah'.Humejdi.Ebu-Davud. Adem(uöiteljimamaAhmeda).od lbn-Ebi-Hatima' El-nusni. alejhive sallallahu 2.-r'e' svihhadiskih misljenju Jahja Ahmed. Svi su slozni da je Jezid b.eine' 1136l uerDarekutni. Abmed Sakir i Albani vjerodtstojnim' Almeda Sakira' viiieri Et-muhalta. l1e viäjeid:lhtilafuI-hadß. t122. kada sellem. I 16. kakoje klanjao klanjam "-' tekbiru inije diraorukeosimpri poöemom klanjao Komentar:Vrhunskihadiskiekspenikao Sto . Ahmed. Darimi. TuhJetul-ahvezi. Mubarek.Tenkihul-kelan Ban. 25Ja. DZamiut'Timi.-Ukor onome namazu. El medanua' 11364' Fethül' l/354. AhmeJ. 21 uq Be"iheki.lUauUatr b.188/lb8l.Ibnovome hadisu Hadieri drugi.I I ahjfü ffi-f sa{Iattofru SeojsteaeostoniLdoog. 3n35. Su'abe. tl2l3l214l..imam 5an1a.a p-otom "Hoöete li da vam 3. st 160 od dr. Ibn-Dzevzi. dodao: . Alkame prenosi da je Ibn-Mesudupitao: je Zarim ve. Nevevi. nn-lUaut-n"rr.u: imam Safija. Bejheki' 2/l l0 I 1I /2528 l/ I 43/684. nakon Sto je nepobitnoargumentirao 1M vidleri: sahihulbn'Hu. ' namaza. Ebi-Zijad "r les ". EbuDavud. Ebu-Jala' 1/143/683.^Darekutni.3/3'/ I . neiZmua.sellem?" alejhi 5allallahu Postanik.3ß7r.mi7r.2/s5/257. a Ibn Hazm. Jahja i veöina Mubarekfurilres n"jh"n.Hattabi.Ebu-Hatim' Bezzat. Bejheki. Imam Tirmizi 8/453-454/5040 Ibn-EbiSejbe. . tls'75. 21257 .Ibn-DZevzi. EI-Benab." na osnovu ovog hadisa naslovio je Huzejmeu . . I I t F t .Abdullahb.i. 1/295/1 r1e2 vidieti: El-nedamua.Umdetul'kti' 512'73. b.-rr" potom do kraja ih nijedizao "Ovaj hadis je neispravan po Komentar. ß7 t ' I i i I "ühihu. slabimrte6 citirani hadis smatraju prvih i potonjih generacija uöänjaka ovo zashrpaju koji je ujedno i najjaöi dokaz uöenjacima Ova predaja slabost mistenje. Darimi' Ebu-Davud' Buhari.imam Buhad. da. tt"t"t-t""ai'.280-281' 219'l.

Apokdfni hadis:"Ne vrijedi namaT onomekoji diZeruke. I/2q0/1096. str. '.Safija i Nevevi. osim posluziti kao argument.imam Buhari.Ebu Bekom. lbn-Dre!zi u El-nevduau.<tr.. 1M lbn-Hibb^n ü El'medZruftir.r2o2 Kornentar: Ova predajaje slaba.2/159.koga nepouzdanim smatraju:Ebu-Zura.Neispravnomsu je ocijenili: imam Buhari.r'or 5.od imamaZehebija. 6. Sufjan es-Sevri.Die\zEkani \ E|-ebatil. Ali-{ari.r2s potomostavisunnet Allahovog Poslanika.Osmaned-Darimi. 2ß2a."rre8 lrnam Zehebirroo ovu verzüu smatra slabom.ao/30i Bejhekj. 2ll8/391.29.J. kaze:". Nesai.Zato oslanjati sena o.r2o3 Pored toga. 1re vidjei: renibut-mevdüar.El-diefiu yet-tadilu.Hafiz n Ertelhisul-habiru. Ibn-Madie. Sevkanii iejh Albani ovu predaju smatrajuapokifnom.saopaskama od lejha HalilaMemuna. 2/383 (muallekan). rr'3Darekuhbli.2l/l14. t. od lbn-KaJ'ma.Ibn-Hibban i drugi. po konsenzusu uöenjaka.opet ne bi mogao jer ako Ibn-Mesudnije prenio dizanjeruku. Ebi-Talibklanjaoi da nije dizaorukeosim pri poöetnom tekbiru. KeIfuI-hafa.vjerodostojnim hadisima.vu predaju i njome oponirati. 154. Ahmed.l126lß71. 4.nije logiönoda Alija prenosi vjerodostojan hadiso dizanjuruku. 3/373 i Et-telhisül-habiL l/36). El-IdZli.vidjeti: Et mcdinua. 29 i Er silsiletud daife. Prenosi sedaje Alija b.rzm U lancu prenosilaca ove predajeima Muhammedb. sallallahualejhi ve sellem. 44127. pd poöetnom tekbiru. 3/429-430. Omeromi nisu dizali svoje ruke osimpri poöemom tekbiru. Ebu-Davud."1re7 Kada bismo prihvatili autentiönost ovoga hadisa. Vidjeti: El-medZnua. Därekutni. a Sevkani apokrifnom. str.anul-iatidal.. a koji potvraluju dizanje ruku u narnazu. 7l2lg-220.n^t s*an r ne1"aVaelar. a lbn-Dtevzi slaborr. U drugoj verziji Ibn-Mesud kaze: "Klanjao sam za Poslanikom. s!. H-feyaidul-nedZnua. luner.namaza ve seltem. sE. 3/496i Takibut-kh.dZm&. Iman Ahmed i Nevevi olu predaju smatraju ispravnom. 1nnviajen: -fetaidul n. je pravi promaiaji greska ovogahadisa. k^tet "Biljezi sa i .ib. 2l4O'41. sallallahu alejhive sellem.lbn-DrevTi u Et nevduaL31811 767. ImaJnDzevzekani.yidjetl Mizan Iiatidal. f /2c5-29blll2O. prenijeli su drugi ashabi.bus.Ibn-Mein."t2os I te1V idjet: Teh.l/373. od imarna Neveviia.r/36s.^. DZabir el-Jemami. l/21. tnt Vidjeri Et-tarihus-sagiL 21173.. '* Buhan v Re[eul-iedeini. 23 I 8-l la. Mi.

t 1 2 2 . Hanbel. takoder: 282-283. tttt' vidietl: Referl-iedeiti.l* ttteanil-asar' I/221'228' Ari'latul<ttt'e'i ll]o9 Urxletul'kt1ri 'Nen{ smo spomenulirije'i imama Buharije: 5/272273.ka. su slabim sve hadisei predajeod ashabakoje govore o ned[anju za dizalle ruku posebno djelo vezano ImamBuharije napisao ruku.r. l / . Ltt.4 8 5 . a r e rlir . l / / / 1 . / J b 5 i \ .19lli. t i y . Abdullah u svoievdjeme'smatralr a bili su najuöeniji lshakb. ez-Zubejr. r / K I ! ' " \ r A j e r1 r :r .djelo Ovo ve sellem. l-€nti"/ i?1d'? str' Hakim u Arrre. u r I.2l2ai Fethul'Bari 2125'7 ':0s l /. b. r . / a .. l7120. laZnihadis. . . zapoöeo'je naveli moguönosti' sanjega.. i uaenjaka i. ttot viapt..str. ( t n i r * \ a h t L t . 49. B . t t . i . alejhi sallallahu bilu pioktu AllahovogPoslanika' ruku o nurnuru dizanje svoje. 2 / 1 8 1 ."L:lo da le dokazao U njemuje sakupiosve predajei nepobitno u namazu.lee)I osim da ni spominjati' Komentar:Ovaj. dana?! do Sudnjeg postojeöim osnovama.rll. stväri"ma. / f .Zabranjeno kako da ne budeu vjeri koja segradina övrstimi . i kazedaje apoknfan" Vidjeti. nepobitnim tabi'inr'r'n' r s l r a bia sieo d n e k i h uu k up r e n u s o n e d i z l n jr Miilienie hanefiislcpr'trne po shbiioi \er7iji.l:os na dokazedru8eskupine' i komentara argumenata Nakoniznesenih i neprihvatljivost üvidjetinjihovuslabost mozemo od dokazivrnjr orinr lbn-DZcrziki]7e: Sla iml neispra!nije ruku u namxlurkojc 'e ja\no suprol\llivljinju {o nediTenju predäjama -'' m hadisime.ttLnt. ir".''oikole.Et.nije dozvoljeno je rijeö o kada je posezati za laZima se upozorina njegä.rt"riiutni. Rahevej.pretlrodno predaie da je neko od njih (tj ashabr)ostaviodizanjeruku u nijedncispLavne r'0rViriicri:ri anrlcL'renatul EI koß'titnl'likhijj(' st kubra' l/165' Et'tenttid 91212. '1 d1 rI r v . ."rr" Da imamo na -t<u ivraöanja odlasta i sallallahualejhi ve sellem' ashaba bismosve predajeod Poslanika' Medulim' bilo bi to opiirnije nego tabi'inao iizaniu ruku u namazu. r r ." vierodostoini "Hadiskistruönjaci i lraka kao sto sul iz HrdLaza ImamBuharitvrdii Alij b Abdullahb Dzater'Jahjab Mein' Ahmed b. ll L t b i r t. l . st 96184 '1'rVidieti:Rii?&l J". Medutim."ma Malik. . . . n r l . + R 4 .u t .njegovih ashabi i uöenjakanakon njih "Odgovotonimak-ojiporiöudizanjeruku prilikom rije&mu.

u prvomredudjelo"Refeul-jedejni" od imamaBuharije.t. Buh:rri.V82lt92.t/167..Zt35b | 2/405.46 4 i t3o.lzosravljanje o\oga ili drugü tekbira. 2/259.Oni mu odgovoriie:"A zaito diZesvojerukeu namazu?!.lrnua. god.. od imama Satibiir .od tbnut ArcbUa et Matitrla. polombi doniorekbiri uainio ruku. kakotvrdeislamski uöenjaci. )t35\.r2r6 Allahov Poslanik. osimpocetnog. Ovo nije samosluöaju nasem vremenu. pa se prednost trebadati je."'_'' Napomena: Nepoznavanjeovog propisa izazvalo je izvjesne probleme u nekimpodnebljima. 41340. od tbn-Berrala. suoöavali naii Imam Ebu_ BekJIbnulArebiel-Malikispominje da je njegovueiteljEbu-Bekr el Turtusi (umro 530. veö su se sa sliönimproblemima prethodnici. nanaza cijelaova studija.Pokusavao je odvrarili ih od zie namjere. dodatni argument i znanje.) uSaou jednu dZamijui klanjaodiiuöi svojeruke kadabi öinio ruku' i vraöaose sa njega.' ImamBuhari kaze: Alojedan preno\ilac potvrduje a drugi negira. srt. govoreii: "To je imam Et-TurtuSi. sr. 29.-2OO elifuteog. .''.l641718. po H.. ne urjeee na ispravnost namaza.a koji govoreo nedizanju negiraju.prednosr nesira. ubijtega ibacite u moreda vasniko ne vidi!.Kadaie te rijeöiauo njegovueenik lbnul-Arebi el-Malikieotovo da mu se "rie IaspukJo od muke.3/3'72i El-fetuidulme.Jedanod prisutnih recesvojojdruzinir"Pogledajre ovogaisroenjaka kakoje usa.po konsenzusu islamskihuöenjka..Et-dlpniu Ir i EI ßtisan.veseffem. El-nedZnua. sallallahu alejhive 5ellem. ahkdrrl Kur'an. t't^ VidJer: Scfir sdhihiLAuha. Na kaju mozemo konstatovati da hadisikoji govoreo dizanjuruku potvrduju. Mustrm.2b0.rzanju postoji potvrdi. sallalfafruaQjni. je porpuno naredio smirenje na \zt' viaieti: ueatimussunen.'l.ljeu: Re. l9l2ö9-210 '''' . u nalu diamiju! Ustanite.r2ra Nastavakopisarukua Allahovaposlanika.nekapogleda djelakojima smo sesluzili. v i.najveöi pravnik ovoga vremena!'. "'" Vd|dßti.leu t pdejni. Ahkanul-Kur'an. str.. Ko äeli vise. se daje onome koji porvrduje a ne onäme koii . sallallahu alejhi re sellem. 1. sallallahualejhi ve sellem Po^slanik.

N"sai' 1/313-315/8?7' lbn-Madze' 1/340/1038. tom poloiaju posulavoda.iSaoPosianiku. g5l43' 4/3351244?' Ebv-Jala' st iuu-ouuoa" El'merasitu' thryd' opZserO.Zatim pride i ponovo poselami "Vrati se i klanjaj'jer nisi r. I D98 / 589. +llrsliss. i'otom prouöi3ta zna( iz Kur'ana Zatim donesl i ostani na ruku'u dok se potpuno ne uöini ruku. 52' U l2r I25 Beit'ekt. rariszs.i i ponovo rede:"Vrari se i klanjaj. veöbi je drlao u istoj ravnini u mvnlruocuu na ruku'u biti usmjeren ie dokazda öe pogledklanjaÖa päÄ noinirir prstima. i.ne bi poteklasa njih niesovim 1222 U ovomhadisu ." ur Buhari. ove dasuprenosioci rvrdi Hejsemi lrnam r^ta 4t335t2447 \iÄiqs. 5/185-186/1869'Bqheki' tn-Hibban.a potomje rekao: alejhi ve sellem'staviosvoje ruke na saltallahu Kada bi Poslanik."tr-it. Ibn-Hibban. Ebu Ibn-Huzelme' * iai'Jii.klanjao' ruku'u. Ebu-Hurejreprenosida je jedan öovjek usaou dZamijui selam' mu nazvao i ootort p.:P:" smiri u tom polozaJu laKo te sepotpuno tekbnidisni glavusasedzde. -"NÜepotpun ko ne uömltal(o onoga namaz kraja. 2lrzrD555-.. jer nisi klanjao Ashab se-'vratio ve aleJru Poslanüa'salla-tlanu klaniao.i potpuno rasiriobi prsterrrs koliena. 4/89-90/397' str.lnesinlg' Taberani r2lr6'ttr2a'7r t. verz{4.ri"ä"ir"J r-rn" i"a".g" alejhi ve sellem'opisaol"tT sallallahu ie AXahoi Poslanik..-rso..rbsao0.'"f. öovjek reöe: ti-i-. 1335/6251." Foitunik.mu odgovod na i. Stavi ruke na koljena 'semi Allahu limen hamideh" i ostani u . U368/88l Ovoje Halimova Muslin.ir. iriJ.rniris. t. Hakim. niti Fema mjestu sedzde'Dalle' i"a-"f:i. i tt Et'ersatu.Äif. poto. i selam sallallahu alejhi vJ se[em.". iobuhvatio njima svojakoljena'''.lo ooävnaoledana ruku'u. Iman i Hakim' l/346/814 5/247-24811920 rne:iz6s. .'t'oIfuda bi se--u r"' nrü br Je Gla!1|ne bi-spustao ledima.potom se okrni prema kjbli i tekbr I donesitekuir. tm uo6".se uspravi i reci dok si svakakost ne vrati na svojemjesto-Poromdonesi tom polozaiu ekbir i spustise na sedzdui smiri svojeeelo na zemljr'li*. sa uUaho alejhi ve sellem' -rede: 'Upomuni svoi abdestprije namaza.i. El'kebiru.' ^"mn)n'.sallallahu alejhi ve sellem." mumfö aa nanjam.["1^ o" mu odgouorina seiami rs5sl "Allahov Postaniöe'pouöi me lluton trieg puta. ocrlenro A3O5 SejhAlbanije olu predalu pouzdanividjeli El'mcdamea oredaie \2' ll\bU41 Vidjeti:Sanrlrul-dlania isoravnom.. t t oe.. triterije lmam Muslimove Hakim j Zehebrsmatrajuda ova predajaisPunjava ztrr' dobrom Vidjeti:M€clLneuz'zevad ocüeruo Hejsemijeovu predaju nim' *' rÄ. I mamTirmizi ga smatravjerodosroj iböawa.

niti njimaglad utoli. Bejheki. L'7 Buhari. U368/881. 1335/6251. Taberani. Buh-i. | 401t6644. umro bi kao sljedbenik druge ujere. Hejsemi i Albani lanacFenosilaca ovog hadisasmatrajudobrim. Musttm.a' isto je i sa zadnjim sjedenjem(koje öemo kasnije spomenuti)na trorekamimi öetverorekatnim nanazima. I/332/665. Potpuna smirenost na ruku'u Allahov Poslanik. Ibn Munzir \t El-eysatu. rekao: "Upotpunjar)ajteruku i sedZde. 2/303 i Sr/erur ."r22a Sejh MuhammedUsejmin kaZeda seruke na ruku'u mzmiöu u stranu. Ibn-Huzejme.1/141/673. 213'79. Malik genosi da je Poslanik. mimo Muhammedoye. t"5 vÄieü: Ei iefiut-muntia 1t12:' 1226 r. ja vas vidim iza srojih leda dok öinite tuku i sedidu.r223 Imam Tirmizi kaZe: "Izbor islamskih uöenjakaje da se ruke (laktovi) razmaknuna ruku'u i sedZdi. *tt. Ebu-Dalud.1225 Ovo se odnosina namaz u dZemahr.aBusirija. Poslanik.2517. Ibn-Huzejme.Irnam Munziri. ra5irio bi laktove u stranu.mn. Muslim.tt3tt.4/89-90/397.sallallahualejhi ve sellem. Vidjeti: -salah..l/539/1663. a sedZdu "Kada na stoje rekao: bi umro na onomeito öini. str.2n}8-ß9n60. Kada se klanjaö osloni na lijevi kuk.. tako hi Onoga u öijoj ruci je moja duia."t228 Jednomje Allahov Poslanik. salallahu alejhi ve sellem.salla ahu alejhi ve sellem.r226 Naredio Enesb. vidio öovjeka kako klanja je öinio kao pijetao kada kljuca zmje ne upotpunjavajuöiruku. Hatirn..26127/2573. sallallahu alejhi ve sellem.bi oduzio sarukuom i u potpunosti je da se tako öini. 4t t24t42'.1iustim.str. AtSrSZnlZ i Nesai. l3I.3/154/1402. Primjer ovakvog Hanjaöa je kao prinjer iqladnjelog ioujeka koji jedc datule. 4/136/3840. 2t1. od lmarr. 2/105-106. t'a vidie!|: Äridatut ahvezi. postoji moguönostuznemiravanjaklanjaöa s lijeve strane(koji ne praktikuje ovaj sunnet). Uzmejcdnu ili dvije koje mu niito ne okoistc. El-itihaf.122? se smiriona njemu.namazd pogled tleba biti izmedu toga.ali pod uslovomda se time ne ometajudrugi klanjaöi. Imam Tirmizi ovu Dredaiu smatra ispravnom.aeseffen. Ovo ie Hat imova ."'"" tu Tnnn?l. "" n". t/298/589.

'' odgovorio. r l l l v i r . ll::+lto::. r o gk r o L r k or r c p . "tBuhr. Tirmizi. . Suiuri i Sevkaniovu p. 2/316 vidjeti: Me. Vidieri: Ell cd:Dtld. .li. a Huzejle b.i. 6/8L "" N"io.evoid. 203 t U vjerodostojnojpredaji se prenosi da je Poslanik.pa mu je rekao: klanjiro.th l ßoriit. k o j o mj e p o " h n M u l ü r n m e d . Jemanmu j-e kazaokako veö öetrdeset 'Tako mi Allaha.!nkü|t tttarih..r-r.od iejha SejhAlbaniovaihadissmatra Albanüa.."'1to "Nisi koji klanja a ne upotpunajavarukue i sedzde.r. a kako se to kradeod namaza? upitali ndmaia. predije pouTdani. .-opog.rrird. U drugim predajamr opet se spominie da öe öovjek klanjati lezdeset godina. / . Vidieli:. m r t rJ r r n e v r i j e d rn : r n r . sallallahu alejhi ve sellem. mimo one .Vedina islamskih :" I p r a v n i k a . Ibn-Madze.)/310. lbn Bbi Scrbc. . stt. Irlki.103.Zehebii Büsiri oval hadß smatmjüispr.n. odgovod im: Huzejfe b.eimc. l i / . r . Vidieti:tr-ri1ri/. ! ' 1 o l 'J.5/ll711981. 5/106/1888.Vierovjesnik.t ledo na ruku'u i 'Ovaj hadis je dokaz da je obavezno selidi.3/167/l8i iTrbcirni.gleda (ti. c l h l l l 1 l r u "Musnedu '71211-242/2819. l/25711960.2A:dl92l. l/153/E15."rrrt Imam Sevkani tvrdi: smirivanje leda dok se klanjaö nalazi na lLrku i sedZdi. godina klanja tako.l. o d n : r . Vidjeti lll itrlnf. umro br nr drug. lmnm Trrmizi. Ibn-Hibban. r / . J / .Hakim. sallallahualejhi "Najgori krudlji|ci su oili koji krodu otl svoga ve sellem. . . o o l h I R .ove predae \u pouzdani.. . l/lll-331/663. srr. EA05406/8261.a njegovi namazi neöebiti primljeni jer ne upotpunjavarukue i sedZde. ir ksdirbi urnrnkiru lilktv.l/11. Jemanjc vidio öovjeka upotpuljavajuöin*ue i secl7le. je öovjek dodaje da ovaj Bezzaru svome . t A .tlnin./ l 0 l ./irn. J l r t t t t . A V d i e l i .. lmam Hakim.. Taberani.l?IIbn-Mesud prenosi da je Poslanik. I Etaeryih. b\ . F / / / . ' Tmlm rlejlri te sellem. I/262 261/717.21529."t t'tF'\]t fi dhtailrüttulht. t n . '"uniiuUutai"i lnl:lm u l-l "l.sallallahualejhi ve sellem.cdriu ocijenjujuisprrvnom. / ' . i lbn-Ebi-Dunjru Et tuhtrl:tl:tu|u. ' t u p i . Vrdjeti: t/ Darekuhri. 1741791 srr.3/271/328-1. '/2il .l]]?a6.sa[[a[[afru afejhi oe selhqSlojstw QosfaniF. .I ' j . 1?r: Vez."'. rekao: "O Allahov Poslaniöe. lbn Hu. drugojpredaji se kaze da Uzviieni Allah ne. lbn Hibbln. . l/256/:957.'"" r'30Ahmcd. r'. rckaor "Nc yrije(li üan1aaononte ko nc t':nriii svoj. Ihn Ebi-Sejbe.rjrjeri. U340/1301.r.n mntuk." lmam Hejsemik{tc: Prcnosioci . :'5:)I1'l.4D2 ove Hejsemi tvrdi da su prenosx)ci istrivnin]. I i a . r . tnr esOetrani SeJhAlbani olu predajusmalm dobrom. 120-121." 'We su ashabi.mo zaovai hadisvidjetirijeii hafi?{ Ibn IlanLe"är t".5/310/21695.1/la)5. Darekutni. i/rl.t. ri nisi obavljao namazöetrdeset godina. ne prima) namaz onosako se ne smiri na ruku'u i setlZdarna.

jO. Ti]:nnzi./Jt7l62q6.-'". poslanik.$ ''"' Albaniovu predaju smatra dobrom. sedmine. Zato je neophodnopaziti na naöin obavljanja namaza. sallallahuaLjhi ve sellem. pitine..o/5jn277.niti sjedenjeir-"ao auij" sedZde.Hjbban. r. Allahov poslanik. 2^/138-189.poslanik..dok se ldanjaö.Ibn-Hibban. osim ona koja .. kijam poslije rukua. ir"_Hiurä.. sallallahu alejhi ve sellem.ImamMunziri i Hejsemi su ovu predaiu ociienilr Ebu-Davud. 5 223-Z24 B9i. sejh Albani je katesoriöki odbacio ovu verziju. ne upolpunjavajuöi elementame dijelole (rüknove)namaza.-"N. 2/tj\t2j2j.v34t. l/Js2/811. Via. str.ir* Zikrovi i dove na ruku.. tr-*ni"ur*otii.u Nakon Sto bi se poslanik. Ebu-Jala. tifit..hmed. ipotpuni"ro.. t/t65r74. rdiS-l 3J6/128J.ifu ueryia.marajri ispravnim. A. iDio-iirrreas. r/224D55a. 2t| 2t. l/J4llf0. osminc. rekao ier "Uistinu. str. t5512.j".Ji.Tahavi t sethut. smatÄjuCi. sallallahu alejhi ie sellem.evrijedi ruku.. 2 t2t26l. . .*Lmi. 9/ | ll/368b." up"nirno_..j"ti.izgovorio bi tri puta: *)tG'tttL B1-Vdl. str. vidjeu: Medame uz-z? va id. OJo smalm veiina uöenjaka. Ibn-Huzejme.e . :estine. rii+gl v. t/J3t/6b2.. U2l6l1306..I u1A3-rA4. 3/189-l90n6ls.ev\a!u.' dobrom. Ebu_Avvane.. Darimi. 24t}e. '-' Nesai.)recine ili .deveine. a rbn Hadrerdobrim. Es silsiletud-daife.. BejhetJ.^ '^ Taherani \ Et. sve. l4nezt87Br.tt. Ahrned. AllAh nepiha djela. kate: .. 2/398-399/3521.' Hakm. 'Ebu*Davud.10.smirio na ruku'u.etine. Ebu-Dallld. . U drugoj predaji nakon Slo je podsticaoashabena upotpunjavanjenamaza. t5t482t6tj9.nütkit.a jaö zavrii hamasa od njega mu se ne upiii osim des.203/862. .ijetfi Et-daaniuti ahkanit-Kur'an.ilm. ü. öennine. se oa ni"ga pnma samo ono Sto se ispravno obavi.*Tn_5u-oi navodeöi i potwdujuöirijeöi Ibn-Abdul-Bena. saUlahu aLjtri ve sellem.kazaoje: "Kl. rman rirmizi o"ai hadis smararspra!nim. -' porovtne. Ibn-Ebi_Sejbe. je da klanjaö obavlja namazkao plica kada kljuca *zabranio --" zmJe. .tmamHakimi Zehebi ovo preaan. o. Ibn. Vidjeu.porpuno ne smiri u ivom"potoZaju. Bejhetr. Tajalisi.r88196. sedZdi.| 22 | D. Bezzar.

. .'firfü. 280. LrJJ."SIJBHÄNE RABBIJELAZM" rckao: Porckad bi naruku'u i sedzdi iL6d"5^Lt. 6/48-50jr/71." bi Poslanik. .'IJ rlrri\rlj 'ra. Ebu-Dawd.. ' oP-rr. KUDDUSUN..1.arosti mil"tu3 "SIJBIIANEKE ALLAHTJMMB. .. ' . Dalekuli.bila"rw .. mozaknoj..RABBENA VE BI IIAMDIKE. IIASEA LEKE SEMAI VE BESARI VE MI'HHI VE VE ASABI. Tebi sv. s'llallehu alejhi ve sellem.: .tq'&\i!:+ "Slavljeni neka si Gospodarunal. mojei nemi moji. :'slavljeni i ÖasniGospodarmetel<a i Dli."'^ ALLAHUMME LEKE REKATU vE BIKE AMENTU !'E LEKE .' i. sr. ustao lodu da llanja. 1/165t75.SIJBBtJHIJN. IGFIR LI!'' bi naruku'urekao: i samose moj.J. 91306-307ß422. . RABBT]L-MELAIKETI VER-RIJH.Tebi su pokomi naj vid moi sluh." J?tLi]lt'!i. Nesai.Y168./484. l/3421047..i. 5/22611 899..t hvala pipadrL A\ahu i. Nesai.-l.L..l/34311050. samoTebi ruku öinirn samou Tebeujerujem potpurc predajen. izgovamobi: .. bio na ruku'u. r. . l?5r94.r' qt) oEi/ 4/l7ll48?. . Muslim" Darekutni. Ibn-Hibban.

. rJ:.Ti si ioj Gospodar. HASEA SEMAI.-". st.. S^Jija! Et-nulu\nedu.Tebi prip4dd{Gospodaru moj). Malik navodi daje Poslanik.. moj.VE LAHMI..itt . kla{ajuöi noöninamaz naruku.*'e-"Allahu ." U drugoj predaji od Ibn-Selemestoji da bi poslanik.Strahuju od Gospodara svihsvjetova. ueionaruku.... Sejh Atbani je tanacprenositÄ ovoghadisa ocüeruo ispmvnim. Taberanj.nema istinskog VE BIHAMDIKE LA ILAHE ILLA ENTE.u ..sallallahu U.sLr. sallallahu alejhive seIem.vialeri: rt nedznua iÄi."Svaka Slava^i hva..!)1t'. moje meso. Ebu-Davud. Cl . posjednik Wasri.AZAMETI. k Gordi. VE ASA.r. . samo u Tebeujerujem i samose Tebipotpunopredajem i samose na Tebeostanjam. '-' Muslim.l/166t?6. 9-) €3'. alejhi ve sellem. moi mozaki neni moji. r* . samo Tebi ruku öinim. l/366/llJ0.. . tk. '* \esai. rbn_hbi Asrm u Er-ahaduvetne'ani.. moj vid.u: t. l/343l105i. 165t267.AIEMIN. Tebi v poniznimoj sluh. srr. Ä. U34?/1048."t 4 I . Ul \tAl\ -!i-t-J ULi bo1anstva mimo Tebq. hadisa Avf b. IT1^ tTutasatut-ahkam.. \'E LEKE ESLEMTU VE AIEJKE TEVEKKELTU. 4t46-47t1q93.moia krv. tnßtzi \! E:-iemailu.. t8.i LILLAHI RABBIL. Nesäi. DostojansNa i . 4/ t701485." predajiod."Slavljen VeIiiansnenosti-"'"' "SIJBHANE ZIL-DZEBERUTI VEL-MELEKI-TTI VEL-K]BRIJAI VEL. VE BIKE AMENTU.izgovarajudi overijeöi ostaonaruÄ:u u duziniuöenja sureEt-Belare. ":':"1 je ovn-predajuocijenio ispravnom.t2aE *ALLAHUMME LEKE REKATU. r.a-.stoji daje Allahov poslanik.i ::t'. .ne+g.__. u . ENTE RABBi. VE BESARI.la. . sa[allahu aleihi ve sellem. prenoqilac l/3e6 i Et ezkar.r":*:.te/2lll515. ..!ni 'pä L'.56. :. klanjajudidobrovoljne namaze.Aite.*l u. VE MUHHI. VE DEMI.- "SUBHANEKE Nesai.

| ). l / 1 5 5I.sa[[a[[aftu 2g7 t predajama se navodi da je Poslanik. t"o Vuttltn.lrl-'. Kur'aüa rckao. Ibn-Abbas prenosi daje Allahov Poslanik.I l .dter..mur.sallallahu U vjerodostojnim (u noinimnamazima) istokolikoisa ve sellem.1 .3ll5g/1413.afejfü?ese$eniU SeojsntQos[aniLwog./r.ji prije nego zavrie uöenje Kur'am öineruku'. koji je öinio katki predahnakon zavrsetkauöenja Kur'ana a prije r-ukua. je i neispravna.' r r . Nesai.llrs kiiamonr nakomeie uöiosure: El-Bekare. tbay idjeti:Erknhid. hm. i/255/297.l. da uöim nesto iz Kur'ana dok sam na ruku'u ili na sedZdi. .rr5' I4 Vidjeti u poslavlju: Uienje Küaananakon hadiskogaprcnosiHuzci|cb. "t. l l l o r . 2/510.125r dok Ibn-Abdul-Ben spominje konsenzus islamskih uöenjalao zabranitoga postupka.ad Ibn Bettalai Felfu/ Ad'i. te uöenjesureili ajetadovrlavajuna ruku'u.1 .r. l3l37. sedidi. sallallahu alejhi ve sellem.n.r.r:51 iznimna Iz ovih hadisa se vidi greökaklanjaöako. l/162/ll18. R/r//.D J n m r .ka t. En-Nisa Zabrana uöenja Kur'ana na ruku'u alejhive sellenr.!a./ ' 2 1 / l r r 5 . M u .. 2/l48. Jeman " El-Fatihe Droueene r!" . r'. JU. ien& SahihitBrhdri.l.lN o: e. l r m .dana dobrovoljnih namazä.| 18 i Et-isti. sallallahu ''Zabranieno je na ruku'u i Dti do Ltöit1 neito ia.. +lteOl+gO. "" \ .lbn-Munztr uEt-et'satu.r. sa rukuom alejhi duZio i Alu Imran.od rmumu Airineo: 1153 vi$eti veainu'ur\a. od lbn-Tejm iJje. Predajakoju biljeZi lbn-Asakir u nemasmetnje uöiti Kur'an na mku'u i sed. 17/299/1.+A Ebu-Jala. 4 / l o .. 161 .2/4t6.r:51 Uöenjacisu se sloiili da je pokudenouöiti neStoiz Kur'ana na ruku'u ili sedZdama. I I. rlsl ."t?!')Prenosi se da je Alija rekaot sallallahu alejhi ve sellem."rrs0 Ova zabrana se odnosi na obavezne i dobrovoljne "Talihu Dimesk".I ' o . a u isto vrijene i napuitanje sunneta Allahova Poslanika. "Zabranio mi je Poslanik. To je..da namaze. pogredanpostupak.kao 5to smo to prethodno pojasnili. bez sumnje. lbn Asxkir ovupredriJ Uzero ir djeL rin rn "d/d/.

"t256 Nakon lto bi izgovorio semiAllahu limen hamideh.4t82t392." Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik.rr. Kada uöii ruku'..Zoirm. M ustin. recite: :titut!.'itt.. svakahvala Tebipripada. str.rekaobi: !. RABBENA.4ßA3g2.* . "'" -Buhari." .HAMD. sallallahu alejhi ve sellem. uönitei vi.a. .. (ALLAHIMME. sallalahu alejhi ve sellem. te ostane tako dok mu se svaka kost ne yrati na svoje mjesto. . "Gospodaru nai samoTebi svakahvalapripada. pa ne o^tupajte od toga..hü limen hamidei. rc\a9: "lnam se treba slijediti.r$i Allahu.broporavnajte"i popravite safove. a kada ka\e: 'SemiA .) uö:u seüAu. lJ35/6251. k^Ze:"Nije potpun hantaznikomeod yasdok ne upotpuri ivoi atiaJ. LEKEL-HAMD.Vradaqie sa rukua Potom bi se Allahov poslanik. L/368/881.Mt\stiri. Ako bude klanjao sjedeti.-t2ss LIMEN IIAMIDEH. sallallahu alejhi ve sellem. Gospodarunai. Muslim..SEMI ALLAHU U prethodno citiranom hadisu poslanik. üöiniteje i yi. tzst99. n4n 89. a u drugoj verzüi stoji: -RABBENA VE LEKEL.7 potom se digne sa rukua i kaZesemi Allahu limen hamidih.-r2sj "RABBENA LEKEL-HAMD". str. fada i vi sjedeöi.q: "Öuje Atlah onogakoji Ga hvali. Do. 4t}g-s}ßs:' i Hakim..." It tt '65 guhari.t1" . porornoioni" salov a upotpu njava nama 1. Hanjajte . rH guhari.'t:!t U '1.!t 'ett. str. Ovo je Hakimova verziia hadisa.ispravio u polozaji rekao: stojeöi '..

u p. "Gospodaru nai. 4116314'77." Poslanika' Jedne prilite dok su ashabi klanjali iza Allahovog "Semi Allahu sallallahu alejhi ve sellem.koja ispunjava nebesa i Zemlju i ito Ti hoöe!osimnjih.4/112/414.Ibn-MadZe. ieste: Allahu moj.kada se vratio sa rukua i rekao: je jedan od ashaba rekao: limenhamideh. ALLAHUMME LA MANIA LIMA EATAJTE VE LA MI-ITIJE LIMA MENATE VE LA JENFEU ZEL-DZEDDI MINKEL-DZEDD.a niti ikome ne moZe "t'6o korßtinjegovasnagapored Tvojesnage ." "Gospodarunai.I]AMDU VE MILUL.tn''ritl'y.: !'S''ia'u 'i. m Muslim. str.sallallahu alejhi ve sellem' nakon spomenutog dodavao: -rtc. 3/87n1845." .."t25e "RABBENA LEKEL.k 'c t$"r.niti iko moZedati ono ito Ti uskratü. Muslim. Tebi hvala . Nesai..J ut c'' 6 Buhari.Muslim. 161122.'.23|1904. MEDZDI EHAKKU MA KALEL-ABDU VE KULLUNA LEKELABD. ono ito Ti dajei niko uskratiti. 1Ae U3l0/612. .sa$offahu kniLovob. u '7 cl'y.RABBENA LEKEL-TIAMDU MILUS-SEMAVATI \T MILULERDI VE MILU MA SITE MIN SEJIN BADU EHLUS-SENAI VEL. kos Seojrtea &fu--rl(2og t Ponekadbi Postanik. 1/349/106?. Tebi hvala koia ispunidw nebesai Zemlju i ito ti hoöei osim njih. Ti zastuiujei svu hralu i slavu Najpreöe lto neki rob kaie. ll222lw7 ' Ibn-Huzejme' 4/16U476. 11265n26' Ahmed' V218n313 Darimi. MILUS-SEMAVATI ERDIVE MILU MA SITEMIN SEJINBAD. 5n30.Ibn-Hibban' Ebr-D^\üd.? t". a svi smo mi Troii robovi.

VE LEKEL-HAMDU HAMDEN KESIREN TAJJIBEN MUBAREKEN FIH.146-J47l106t.. a izmetlu."t26t ponekad bi na noönom namazu dodao: i:jrj.. velika hvalq lijepa i blngoslovljena. I/3ö8/881. . sallallahu alejhi vi sellem."Gospodafunai.potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamidehi ostani u tom poloZtlju do'kti se svaht kost ne yrati na svoje mjesto.'. Na kaju hadiia je rekao: .r t:jr eL Gospodaru mome. Hvala pipada Gospod. l/t6617?.str.sallallahualejhi ve sellem.. Kad.dv^ije je sjedio tako dugo da bismo sedzde p_omislili da je zaboravio. _I!4a zavrsio narnaz.stl. Oto je Hakimova verzija hadisa. 4/8S-90/ic7 i Haidm.kare. onome öovjeku koji je traiio da ga pouöi namazurekao: a.mu reöe. srr 175t?6/799. Muslim._:tajanja). ostao bi trko stojeöi da bismo pomislili da je zaboravio (od duljil:. Ahmed. "LIRABBIJEL.aru nrin(a mome.'Ja sam. Tajalsi.Wi. .te _ kaie: "Vidio sam ga kako öini nestoStovi ne öinite..Vidio sah viie od tideset meleka.Poslanik." je alejhi ve sellem.'r263 poduZem U iradisukoga irenosi Ebu_ Hurejre stoji da je Allahov poslanik. 5/1s8. Malik opisuje namazposlanika.. Ebü-Da\rd.Enesb.' .RABBENA.4/t 58/4?2.'. . 56/414." kaza ashab. '-'Nesai. ''Buhari.7e potpunhamaz onogako ne öini tako. 180/82I. lJl5/625t. sE. ''Buhari. tß49/t068. natjeöu se ko öe je prvi ttpisati.HAMDU. SejhAlbanigaje ocijenioi\pravnim. upitao . Ne\ai.'.. Tebi hvala..23421. sallallahu je: "Ko je onaj ito je rekao to i to?. bi se vratio sa rukua. Must'm.u.lA "H. Allahov Poslanik.. LIRABBUEL-HAMD.."''"'ponavljajuöiro u duiini udenja sureEl_B.g! "'r Butra'i.sallallahualejhi ve sellem..

vezao u nekom od tih hadisa.gdje kaze: . Ko da klanjaö u ovom stanjuspustaruke niz tijelo. 3I r45.npr.Da li se ruke veiu nakon povratka sa rukua Islamskipravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja: prvi smatraju ie ruku nakonrukua legitimnim i njihovi dokazisu sljedeöi: "Klanjao sam sa Poslanikom. Buduöi da nije alejhi ve sellem. 21189 Nejlul'a'ta\ Vidjetj. mola doöi sajasnim ispravnim dokazom.ltut Takoder.146.'label"[]t." . tj.salallahu alejhi 1. poslije poöehog tekbira.kao Stoje navedeno i tada. Ahmed. "Stavljanje ruke desne Vail b. ruku ispravnije od Drugi islamski pnvnici smaftaju da je spudtanje a njihovidokazisu: L Hadisi u kojima se opisuje ramaz Allahova Poslanika.i ostani u Mubarelfud.a potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamideh. Vail b.znaöida to Poslanik. Imamlbn-Huzejme' ll243t41gi Bejtrcki 2/46/2335. Hudä u poglavlju: Vidjeti."r266 Ovo su dva opöa hadisa. smatraju Amaut ovu Albanii i. predaju vjerodostojrcm.saltauahu 2. U njima se spominje vezanje ruku u Ono se odnosi na namaz. Sehlb. (Bl-feth).. Ibn-Huzejme.hadiskoeaprcnosi polijevoj. tako i poslije rukua.spominju vezanjedesneruke po lijevoj nakon poöetnog 1268 ali ni u iednom od tih hadisa nije spomenutovezanje ruku o dizanjasa rukra. Hadis koga prenosi Ebu-Hurejre."r265 sellem. kazu da je to stanje u kome klanjaö izgleda ponizan i pred svojim Gospodarom. Buhad. pouöavaoonogaöovjeka namazu. oni koji su stava da se ruke-veiu xtiie rukuu.2183. Daje Poslanik.nije ni öinio' !eno.sallallahu ri ve sellem. 164t40. "Naredeno je ljudima da seu namazudesnaruka 2.ntvetulabezi. v idjeti:Ei -i erhul-mumtia. kada je Allahov Poslanik' lallahualejhi ve sellem. HudZr kaäe: paje staviosvoju desnuruku preko lijeve na prsa.bilo bi sDomenuto ie ruku prije rukua. Sadkaäe: i na podlakticulijeve ruke.kako prije. 6lvn/5'172' 3/172-l?3/500 str.sallallahualejhi ve sellem.

ierhul-nuntia. ima viSernisljenja po odredenom t"' Buh-i. Uzviöeni je u prsimaljudi i zna svejavno i skriveno.l27o Prioritetniie misuenie Oöito je da su dokazi obje skupine zasnovaüi na razliöitim hadisa. i Hakin' l/368/881.Ono sto razumije svakastranaiz svojih dokazaispravnoje i zbog toga kazemo.kazaoje da je dozvoljenoi jedno i postupa. mjestu.nije nam preneseno Takoder."12@ vraöanje kostiju na svojemjestobiva samoako seruke ispruzeniz tijelo.ono Stoje rekaoimam Almed.1/i nanazuka n?äil?!"ponavljajuiito nekolikoputa. 2D05r76.i da ni za jedno miSljenjene postojejasni razumijevanjima argumenti. Sejha Bessama. "t . Nije pogtedpremanebu da bi Allah öuo dovu Svogaroba lzmealuostalog.a potomje rekao:^ V pogledi ukoöeni-"'''' ostati im njihovi te prekinuti to iiniti. SemurePoslanik. Ovo je Muslim. öetid imama su rniiljenja da se ruke spustajukada se wati sa rukua. 1335/6251.uslim. "t. sallallahu alejhi t'ut Bohari. a Allah najbolje ispravno takoder.onaj ko vezeruke nakonrukua. Hakimova 1Ürvidieri: Subullrs-selarn. a ko drugo. po drugoj verziji' kada je pitan-_o ovom pravnompitanju. ili ie drugoj predaji koju Fenosi Dzabi b. sve dok ti se svaka kost ne wati na svoje mjesto.rekao: ie .31146 tuethodno da ruku. postupa. l/393.ispravno zna.'2tlDakle.sallallahualejhi ve sellem. Enes b. M. Napomennt Neophodnoje upozoriti na greiku koju öine pojedini klanjaöi diäuöi pogled prema nebu nakon vraöanja sa rul:ua. Malik prenosi da je Poslanik' "Sta ljudima pa diZusvojepogledeu salallahu alejhi ve sellem.4/r2'l/429.tom poloZaju. lijeve ruke desnomodvaja jer ponovo vezanjena prsa i obuhvatanje zglobove lakata i Saka. od Abdulaha i u. 166/750. sa opaskama rz7t vidjet: El-mesail.u hadisimaAllahovog Poslanika. ne veZe.Poredsvega. On zna A[ah dobrozna Sta glavu i pohebno dizati svoju ono sto je skrivenije od svake tajne.doilaje opöa z br^Da za takav postupak. 4la9-9o1397 venija hadisa.te u tom polozaju nije svaka kost na svome da je neko od selefatako öinio. l .Za njegajepoznato o spustanju mifljenjeimamaAhmeda smospomenuli pitanju.

r.{iift Ibnod i Fethul'8a'i."Ili ce eiiet preya ne\t üestati dizati suoiepogledasellem. 122011321' .rll-t^..kaZe: .sedZdu. Ebu-Dawd' 1n58n46.*a.u raztt ili im sepogledi nete vratiti nazßd""'' lmam Nelevl spomrnJe o zabrani dizaoja pogleda ka nebu u irf"-ti."ovaj hadis i-.i"644: ä.Nevevi iä-iäati-iistißz lbo-Hadter 2n8' a"'üJürü""i ri-.r'76 rukena zemljuili da Ii seprvospustaju suserazitsli ski uöeniaci a i komentarima' ioo-"oot e" o oba mi3ljenjasa dokazima odabBti pdodtetnije misljenje.qßsllr. tt2so D 4t]2a'r2e. ''rn. Darimi.#til?.t" vail b' koji prenosi p".*.. o."&la ua 3l42ti trvaul-eatiL HaJiz Ebu-H-urejre' (ti koea hadis Prenosi J". B\tu'ti \t Et-tarihut+'biru'rtrtr3g' i zerlani ovaj-hadis ImamBesavi.Äiirßü uwnezt' rbnrdüm.ift p***" na sedltlu SpuBtanje salallahualejhive sellem'donio Nakonpovra*a sa rukuaPoslanik' daje lüepo smatraju Neki uöenjaci lruit tpirsojocise na. Dokaziuö€qiakakoii zastupaiuspuStaqie ruku Priie koliena '.Ä" " . tlil.7213' lYf}-ralibin.r2'5 otegnuti ovaj tekbü.p'rÄ' .i" dtiena) jaöi je od hadisa Ahmed' 1ß55/1090.

Tuhfetul-ahyezi.pa kadaim se priblizio. Nejlul-evtar.ru. I4O. s!r.sallallahualejhi ve sellem.7/133/6601.pa. Tahavi. 2/485-487 i drugi. 41116/17591.!mazu. kada se spuSta na de.Ko zeli oplimiji odsovorlbn-Kajjimunekapogleda M"*atut neIalih.Tehzibuttuea. 2/254-25s. nije neprihvatljiv i ne moZe posluiirikaodokazza odbijanje ovog vjerodostojnos predanja. kenosi se da je Ibn-Omerspustao svojeruke prije koljenadokje "Tako je öinio sedZdu.3/r6s1r430."Buhari. rnisljenje (koje zastupa Ibn-Kajjim) da su koljena deve na zadnjim nosamanije jäko. i Ebu-Beka dok su öinili Hid. 11349. a u drugom takopostupa u svome n. sallallahu alejhi ve sellem. Citirani hadis vjerodostojnimsmatraju:Ibn Mulekkin. Abdul-Hakk Isbili. El-muhk'n. 2/58-59. Ispravnosr ovoga hadisabranioje poznati hanefijski hadiskj ekspen Ibn-Turkmani \i El-dZevherun-nekijju. öini ro prvo svojim koljenima. sltr.|/J|8ltq/ö27.Ahrned. sallallahu alejhive sellem.l/51'7-520.DarekuInr.lmam Hakim i Z€hebitvrder"Ova predaja ispunjava Mustimove kriterije. Mubarekfuri. srr. Slidnoovome je poznati kazao hanefijski uöenjak Ibn-Turkmani r El-dZeyherun-nekijju. Amaut i dr. Zeledi im zlo. rjeöniciarapskog 14/263.neki vrhunski hadiskistruönjaci suprigovoriliovomehadisu.212. 10/216. . sll. 4lt3o.kama 269 i El-menahit-tetuijje. Imam Tahavija twdi da su koljena deve na prednjim nogama. 817818/3906.str. Bejhel:t l Ed-delaitu. kao sto to potvrdujunajpriznatiji jezika: Lisatlul-areb."r278 Imam Hakim kate: '"telim ka verziji Ibn-Omira (o spuitanj.3)14 -Ei-Eh4ifu4tog. ndnaza 2. str. l/552. okrenuvsi hadis. 21549.ashaba Hudtr". t27e vidieti El-nustedtek. Vidjeri: Fethul-Bari. Sethu*vnne.u ruku prije koljenatzbogmnosrva predaja od ashaba i tabi'inao tome.Vidjeti: Serhul-nuikiL2/168-169. I I i SindauLnultckin." Ibn-Huzejme i lejh Albani ovaj hadis smatrajuispravnim.pod pretpostavkom da je neko od prenositaca pogrijesio. sallallahu alejhive seltem. Takoder.t/Jr7lt288. Sevkani. Ahmed Satir. sallallahu alejhive setlem.59. .Ibn-Munziru Eldvsatu. l/ll5.Vidjeti: Bulugul-nenn.Kajjima ovome hadisu u Zadtllneatu.Sala kamila koja. (tj. kazav5i: öinio Poslanik. Medutim. Taberani.2/t4412018 U348-349/821. shodnoovomehadisu. Siradzul-nunctn.Bejheki. Potvrda ovome misljenju je verzija Ebu-Humejdaes-Saidijjau duZem hadisukadaopisujenamaz Poslanika."'' Ovo su dva hadisa o spuslanju ruku prije koljena.sFh. Ovo potvrdujei poduzi hadiskoji prenosi Suraka kadaje slijedioPoslanika.1/254. Hazißi t Eltibaru.Suaka ka. satil. 1/155. saopa.N?hju\-s"rbp. 2t7.2lr45.Prigovor Ibn.2/145.mke trebaspustatiprije kotjen4 kako se time ne bi opona.Sifetussalah. u prisustvu deseterice Poslanikovih. od hadiskoji govori o spustanju koljenaprije ruku). S njina se slotio Ahmed Sakir u svojim op skam na Diamiut-Tinizi. Albani.-_"'"Ibn-Huzeime. Inauliejha Suajba. 62 i lnaul-galil. 21128.e: "Ruke (tj.U prvom hadisuPoslanik. nareduje da se spustaju ruke prije koljena. sa{Iattafru aQjfüpe setten.2t78. ve6 su na prednjim. prednje noge)mogakonja su potonule u zemljusvedo koljena.

lmam Hakim i Zehebi snatraju da ovo predanje Buharijine i MuslinovekriterÜe. 3/166. 1/338/1293.str.potom*s .u Qos[aniLwog. Sifetus-sdah.oll Bari. t* u*i. alejhi sall^llahu daje Allahov Poslanik. ove predaje Darnni l/229l1356. 31t64. Serhu.ttenahi:'i?raijje. 53.Ul4?/1. U12o-121.nakotttoga bi sespuitaona setlirlulireti gdje.afejfüaeesaf[a[[afr.tlst] i Fikhüssunne Halil. od Ibn Bettala. t/131..?.Lanacprenosilaca je ociienio Sejh Atbani t Tentatnul tni. sa ispravnim iz dicla: prenosilaca Preuzeto Iancem '7/220.kc2e: .str' l95 Na osnovu vjerodostojnim "Sirenje imam Ibn Munzir t El e|sat .. vidieli: Iaglifrrl/ /dlik.Ze a i ala Dülnesati Sub ltß-selan. rekaor samljudeda \puitäju Ibn-Omer. '' "Zatekao . 140.'-' hadiskih Dokaziuöenjakakoji zastupajuspuötanie koljena prije ruku l. po jednoj !erliji i veiinr malikij"ke \truönixka. Enes b. 2/433. sallallahu alejhi re sellem.Serhusahihil-Buhdli.kakvabi ve sellem."t230 iviie rukeu stranu. 60. El . Prenosi seda je imcmL. potombi uöiniosedidu."' IaoIbn gu'eime 1/317-318/625.-. uöenjaci zastupaju: Ovo misljenje prarne.. 4/129. imirm Ahmed. El-Evzai. Syojstua 2y5- ". a"lheki. Malik. 31166. hadisa sezakljuöuje Iz ovoga jer.Darekutni.fevkihud'dc|an| ll2T9. v120.Vidjeti. opisujuöi namaz Allahovog Poslanika. izmedu ostalog. u protivnom.n'slovio ie cjelinu: ovogahädisa na sedzdu. pripreme na njih da sespusti ruku u stranu.. Hazimlt) Et-ilibaru. Fethul ElPtrdr.ikole.srr.1?6(muallekan).. El'hraf 2/65.l-Erzai. ispunjava .2/25. lbn-Hazm." rukuu sranukod spuilanja HtBuhari. 21325-32? ra: Meweziu El rresailri. spultaosvojeruke prije koljena. Ia Vidieii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t/-er5ar. takoder: Ibn'Redt€ba i N?l/x/ cri.\ ojerukeprijekoljena. osim koist od Sirenja bila svojerukeprije koljena. I"ethul Bdti stt..1tL.od Ibn Redzebä.'r31 spuitao Nafiaprenosi daje Ibn-Omer poznali prrvniki hadislistrutnjrk. uletne.1. 7/220.purtio na sed/dulalo da 'u Luljena -"t pretekla njegove ruke. 2/143/2632.El . Hiliiet El-katanitnl-Jikhijje. kalze'.imam Malik. 11319. tl:+oftzz. str.

od hafizalbn_Had7era. j.ff tvrdi: "Ovajhadis je niitavan.".t #'Jl:j ".1."#_"/.i:.111ü..'. v4 t1t i t/80/502. imaju lbiahim b.f.l''-:iJ.aeseftem..'Jahi..'u'"m:ä:i".ub b.:.idkti: r/s2 od rbn-Kajj'ma '.i.#.iii!{{..^ 2: Yu.1i.7.d l.nl.coyoT.rakode t: Zadlt-mead.[*.*. Sad b.i* k*'r.. )J12.1.'. Ebi_Vekkas prenosiod svogaoca da je rekao: *:äl:.. lsmail i Ism.ii2ü.erolea:r uttetut-ahrezi.o.H._..T:ili:'J.Jtiilllllil..f flxi". r*i'"{-..:Un üJ'# mm. $läffr..'il::: :fl: ilä'".i.MadT su j:i*T:i'.liffi::. nam^aza Kolnelty: U lancu prenosilacaovoga hadisaima Ala b.' Ä: 2:..13.:r* sunerutn rd.l{fu ifiU#*m**rfi t235 udiet.*.g*'rr üi:..: .1. i.1.ff h*Xit#: :f'":":l?il illffj"fi".".+ 1il fit..H. nestaro .'{i 't-" V. Ismail el- *J.:'h: älflj.l*:ll.t/r59 i Et-telhisüt_ j#fl *.'i.i-Ä.1.! Taltbur-khzö.'*'J:"?.i biraz'azenia ari r:"ilT":g x*'*i{*l.t?'ilffi lffi füil""-t.i# . ..1:j::.l.'51 .e'#"1iii#'frt1i# ü.:'iit 3#l iäil.. it "tH!.a."van..1'iil1.x uLr .. 2143.st 60 lancu prenosilaca y.ibaru... rbn.ilffi . Vidjeri.:i1t:xiäji:Y:i1yilil.tH#t":ä#":'ii l#i"ffi.x'.q ü".iJf :i:Jjl*1..i.' . Iil .

lancemprenosilaca. a kada bi se dizao.llioril. Nafia prenosi da je Ibn-Omer. tte6 viiieti: -medlnua.u nePouzdanim ' idrugi. koji je imao vrlo lole pamöenje. Ebu-Harim. _ slabom. 2/519. Ibn-Mein. 2/193 19416814.1.'roo Komentar: U lancu prenosilaca se nalazi Muhammed b Abdur Rahman b. srr. tuhltrt ttr.rm t' * vidieri: rz.pa je zbog loga punogrijerio. kome se poremetilo Abdullaha. lmanr Tirmizi. l/236/2702 Medutim. takoder.ooog. ttbl.ite koliena prüe sellem. . Neki hadiskistuanjacismitrajudaje Surejk 1/317/308. spuit. t30t Takibut't?]lib. Ebu-Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik.'t293 Komentar: U lancu prenosilacaovoga hadisa nalazi se Abdullah b.Tütlat 'ah|e:i 2/121 121 t'e v. trt 2e6 \ .:.afejrt'iae se04a!sa[[aftahu Qos[aniF.Ibn Ebi Sejbe.ll4l3. tbusx o\im predanjem Izdvajanje Surejka "o u djelu Surejka i Tirmizr. lbn-Hibban i drupi. sallalltihu alejhi ve "Kada butlete öinili sed:du.io u celrri 'r' s vrrlren:. lmamTchebi Davud..-o. Begavi i Hazimi ovaj 5123111912. nepouzdanc samo u kome navodi 3'7613'702.A11'41'klof' 'lorrne hJJi' rd etr pognte. Beiheki ie spomenuo "Mizanul-iatidal".i 2121.1.h m e J B 5.' . 'rmlbn-Ebi-Sejbe.r njega ." preJrte portrdiu u F-'tfft t Irta t :lla'l Bqlheki nelsprd\no'lo\e ic rm. 31372 meduhadiskim postoje razilazenja prenosioce i oneoko öije pouzdanosti predaju smatraju i Albani ovtt Sejh Mubarekfuri struöniacima. D'u. hrdissmatraju dobrnn.2115 "Biljeti ga Ibn-Esrcmsa dobdm 11'3 Hafiz Astatani \t FethulBatiit.tbu-Zura.Njepovom. bu-Halim F e l l a 'D . Ebi Lejla. u svojoj Peneracrjir.srnqi..su.: n&l4nl-ahve. ..lrnju su fri8n\orili: lmam Ahmed. kada bi öinio sedzdu. Ir|aut gatit.21123.der.b. prvo bi poöeo sa rukama a potom koljenima. 61.zl12l. 4.Kattan. "" Sejh Mubarelfuri je ovaj hrdi.k q. Seidel-Makberi. Svojstt.i. k^ie: Biljezi ga. Hazimi n El-itiban. u h a r iE . r/236/2705. spusfao koljenaprije ruku.ru Darztarii L/-r18.1/l08'1jr8. a r e k u l nA r .. Et telhisül'hübü.a 217- pr putcm Surejkr b prcno'e o\di hadis Svi ko1iprenose Komentar: nakon öto je pamöenje kadije u Kufi. ocijenili:. . ttet\idjeti: Takribut'teh. ImamDirrelLtlni ' pa nije pou/danu torn \luöaiu Surejtrrj.pominjui imrm Buhcri. rekao: rukLr. "' prenosi srmo klze: Ovajhcdi' posLarljen za kadiju. r' t.

na pravnün argumenrima Jaeün i da su hadisio spuitanjuruku prije-koljena jaöi od onih koje navodi druga . tbn-Ebi. __-. pored odabranogmiiljenja. -Ovo. tlt20. sa a ahualejhive seltem.nasanie dev.Mubarekfuri.ve se[tem. Vßg.Sejbe.Vidjeli smo Omerakako se sDusta .iiÄü.l lon-Umer spustao rukeprije koliena. rr04 ftoJeri Lt m?bsut t|Jl. y|qL.t] v32r. ova predaja oponira ispravnijoj. odluöno daje prednost iadisima o spu5tanju ruku prije ko4ena..äie"-is. zabranio ie op. kao iro se spulla deva.Sliönoovome kaZu Kaäiia gbu_ tleki eFArebi.a ffema rome. Alkamei El-Esved kazur'.ut '-'Tahavi. i nareoro KanJaeu da spu<ra rukepnje svojihkotjena. . idteti: Tuhfe. takoaler. * vidjetr Et aidoh.jimu Zadut-neadu.6na rukua. tn40..1t59O. . Et. '"* vidiett: El-dievh?tun-nekijj. 1/302.rie .rniiljenje zasrupaju iafijske'"' i hanbelijske-106 pravne ikole.ia. ne tr^zv -ahvezi.kao <lo to öini de. Meritordje miBlienje Nakon iznesenih dokazadviju srranavidi se da je prvo miilienie gmoeno.ned.'i0'Hanefiiskihadiski shuönjak lbn-Turkmani. v563 i Et-in\aI. tn_S""iiiA. 2tö2. 3:lllll predaJi koju smo prerhodno spomenuti. |4ot i T"bjinut-hakaik. a u kojoj sioji dä je l-tlltl.|il^:$1" Omer b. ifi 1t-"--. Serhu(Zerk"Si. 2tb5. 3t3s5 | Hitüchlr-utena. uvote se ndvodrda Je Omer spusrao prvo svoja koljena.o"Hadisi nas kaze:.. AhmedSa{ir i drugi.^ opasKrma seJha sakjra.2rI 29. EI-tefi. o spusranjuruku prije nogu lt otlenay iatisu I pnontetnuiza postupanje po njima. )t t45.mua. 2126-127 i Dianiut.tdtetj: El-mugni. twmnza . I/25o. el-Hanab. predajiJe isto Lato poNrda hadisukogä prenosiEbu_Hureire. prvo koljenimäporom .kolena deve\u nä njenim predrjim nogama koje spusra na zen iu pnje zaonlrna post:lnrk.r303 Medutim. Et-ihtijar |/69.t -a gun. uöenjaci hanefijske.]"bT'1": Pored toga.tuhI. Ovu oredaiu vlerooosloJnom Je ocrjenio iejhul_istamtbn_Kaj. E!. J/105/t4Jt..od imamatbnt urkmff.v. t/236t2jo4 i lbo-Mtnzi. Bcdaius-sanaia.

Au lrrBVjerovjesnik' alejhi sallallahu bi dobrola zemlju i nospritisnuo eel.ofr. 'e kijds '!oje a rulc spuslile uainilised-TLlu kaoilice..2]9 Sl)ojstea t lr{rt da nazvatistavve6inepravnikaneosnovanim oni smatraju mozemo ove prakse'te da-Je hadisaukazujena utemeljenje mnoitvonavedenih 'cllclhhtr . r . . trinua.imiijc a. t . .s.. Vidjeri:.'mrrN-r' r\31 l r i c i h A l b J no l m a l l ' l r r r n i / ' N . Vidieti: t/ "!.l' ot..l o r / i b q + -l b n H u ^ i m e hrdr.ori*ni" f.'ir"Ä^jln"..QoskniF(nog.r.l . l/149-350/823 e"jh. .7/.e).{ .. r.n"prijeruku bila praktaAllrhovusPn'laniLa idrupo a nr niiho\om i iednr-r odubrcvirju t" -"ff"* Neli ucen'j."i.kaZe: sallallahu Poslanik..oln uakin i zehebicitlranopredmjesnntr'liu (sli'no "" ä":i"ri. pr hd. äri-oüiodä.iit"J'i' uili bi paralelni uiiju Svoje s\('iihrulu. 0 / l ' 0 .i.n .'"i."oi. Et ncd:Düta.7/219.t..]'t ispnvnin. m i . od lbn Redzeba' r$]]{.fi.'.:lls+ 155/2673' ispmvninl' ieih Albaniovaj hadissnrxlraju *' üäuÄ. B l n e k i r ' l o r . t . l r r o +I 5 1H u / c r m e ' nro|.rl r'' lnrrrnNe\evi kczeJa 'c ne mo:e islamlbn T. SeihAlhni rvrdida.jje lill'nl'::l' *. rttzo .'.:ilil'ln" liliiixjl -\hnM jloÄor."J. i'lem'kih uÖenlxlJ orri'uor.. " .B e r h e ^ lr.od lbn Bettila i. t. l . l q r .:ssiiior.if. .jellnac prenosihca trtsVidieri.*" kibli je 'unner.no kon\en/usu 'N. dignire ''' ruinih O\o u. fl3t)5. rinnizi. ' e ! i l. l/132/271. lmam Hakim'zehebrl Hakim.t/t66.i tj 't'rviobi ih u ravnini I/medu tl'"ii t"O. i .. ' r r ' i t r ' J ' . Fdlü (r' l0r' gdlc se sponinje miilenre itü.micrenjc A.i u't. 3/425| Sif?nts'ttlih "" ri. r .0 l'J'öi:J"il1. ..e rler"dn'1"lne 'u PJ" r't!li rne'lu Ul2 /ör0.lh Alh:rnr . ns sattnt ntsnrta ve6ineislamskih uaenJaka 'r'0 Vidieti: M€d:. l/12'v6'r2' Bejeheki' l/162/26e6 lbn-Hibban' ispravnim iizai z+sllqzo./ rrl:&/drQ 221162. o ."inur zna' tajedno od ovadvamiiljenja''rl a Allah najbolje opreäileliii OPissedide "Ruke öine sedZdu isto alejhi ve sellem. Ahmcd 'rl3i7 318/ltlT68 Bejheki' rimizi i iejh Albani ga smatftju Imanr Ii"-sli-S.r htjcdnerc ' r ' S l u p i ' ' b i r u ' n cp r t l e J -icdano s r o j er u k e lua. h .". i . j / t .'nb. rln'Huzejmc.1:-".iurii ih u prlrcu lible.. r..r. iltl BriQii 2/429.f'u i" '.lmrm l Inai/r. tt231t2666 zlöie'il.safta[hfrua[ejhive se[aÜ-. .no*u. l ' r r u / l .'liiordzä.o 'Bari. i l * ö . . od lbn Tejmi. . S4/r ' . r .:le.'.b n N 4 J l e ln U32l/b40 st l. . .. r r . t/32'rl643 lbn E i'Scjbel/23d2712 rspravan' ovosr hadisx to. r6 sr r'rmenimr' P"neu'l bi .'.

T1ä! l.r.'jili.Primjelno sedZdu.\dlllfi i ovu p'edaru smaDaju Anmed.1. 2t42a...sallafafru aese[faa.. ovaj hadisispunjava Buharijine i Musrimove .Ui totienu jedno od drugog i ne bi naslanjaosvoj *:191o sromak na -_ natKottenrce. sallallahu "'' S? fiu Sahihit-Buhan. tbn_Hurqjme.:d"" kibli.?.u.. Mushm..ä'jtrj ljls i.j hadi.uuio bi stopala bi öinio sedZdu. sraviri svojdlanni njegora sropaia.4 i3t4g}. po konsenzusu jre1a.i eiSu. 9ol( r. Tahavi u S?rir. t/t62165.. dobrom.:älä[*"uda ttzt vidlett: Ei-se rhut. rekaoje: ..rtßri (öelo)na ?pmlju. ne bi mogla q. s-....T.ctnrm sedZdu v tcdan düelovarijela: ielom.. p.f -11. * .t.. Hakim.saopaskama od t!4uhamneda Avrane). 178/809.b'.:t:unoT. pritisni svedoknc osjctij opseg zem47.dlanovima. -' *. 5/248_24olt92t.r) Usmjerenje noznih .(".-. "dlanovima. r/j52/832."... sallallahu alejhi ve sellem. Poslaruk.* uvjere.rrft Hadis ukazuje äa je lotl.Ibn-Hu7ejme.. tbn-Hibban. .. Seih Albani . rekaoje: .G. sallallaiu alejhive sellem.0 tUn-AUla. tini ji sa sedan diefivä rijela:licem. r.io je da neki klanjaöine spuslaju nos na zemlju kada eine . rada neki prsri ne bi biti usmjereniprema Tlilll. daJejednenoii poslanik."Poslanik." "p.$kj '"".I Lrs:Ju Haltz. rmam ...povio i usmjerio ih prema kibli.. Bejheki. je To velikagreska. i H-nn"\. prste bi.lfl.NoZne je sunner.kale:. sallallahu alejhi ve sellem..a ry.od tbn-Rerrala. kianjao.r3rT Alfaho..rr:5 Ovo potvrduje i hadis kogap*""."'"' Atlahov Postaniksallallahu alejhi ve sellem. lbn-Abbas prenosi da je poslanik..r. i/287/2604.nunna.Vidjetl vidjeri:fr-ritsi/eras-sa. Ft"-?"*d... lt22l6J8.Bfl..Sunnel je skupilinoine prste.fi:i.. jer ako bi se od drugog. l/488t35 . l/J3ss-JujJollAmäut ..J. 3n69-t:/0..tbn-Hadzer kaze:.. '"^ VidjeLi: Fethul-Ban. ". 2/t82I8l.u AiSa.Iiada öin* sedilu. a ona je stavilasvoj dlan na njegova sropala dokj..a. pa je poka.usmjerenimprema kibli. 2t554. bio na seazdisapoviienim nr11'1u.:Noua"ii _i p aa. spojio svoja stopala nasedzdi. str. '"" \4uslin 4t174t491.namaza ve sellem. koljcniha i prstima yopala.r. "" Buhäri. -' Fbu-Davud.jata. '"' t428/654..t3te IJ drugoj predaji Poslanik. koljenima i stopalima.J.. Ebu-A! vane.riha.. ier. 2 67 rca}:'ß.?ll.ffiil:.1T.ldbli istamskih uöe.a.rao svoiom ruKomna nos.Kada öinii sed1du.t}23 tJ dipoi predajistojir "Kado A ahov rcb uiini sedZdu. sallallahu alejhi ve sellem.

str. l/26'7n32 Imarr\Ng|f-vit HulasatüL-ahkan' it -Ou*a. sallaltahu alejhi ve sellem.r'ro ' ':l)potpuniavajte ruku i sedZiLe'"''"' Vidjetr druge ie[em.99/390. tekao od tijela. Poslanik. rekao je: "Potpuna smüenost na :hadisekoji govore o ovoj temi u poglavlju: nrku'u. 1/368/88r' Haldm' 4/89-90/39?. 4/1241425.t]d. Muslim.l1O Muslim.ihAlbani ovaj hadis Vidieti Temamul-min e' sE. . -rtl'"|'L. Buhari. str. biöe ponekadotezano. ovogsunneta ga.takoda sejasnovidjelabjelina . 4/1?6/494. hrhari.""to Rukebi razmalnuo Do te mjereji to cinio da je jagnje moglo proii iojJ irooa pazuha. 1407/6644.1335/6251. Ebu-Awane' 2n83' Hakim' 1ß52ß31.'t135 potpunesmirenostina sedzdi Obaveza je potpunu Allahov Poslanik. to je zabnnio' rekavdi: na "Budirc spultatisroiepodlaktice i nemojte dok öinitesedZdu umiereni ve alejhi ahu salla tteooonailäiuiipsa. U169. Ebu-Da\. 180/822.leihive sellem.rrlr kaze: ispodämaknut r ruku. naredio onome ko tako ne na sedzdi i kazao da ne vrijedi nzunaz smircnost alejhi ve Nareduiuii svome uI netu."''o U drugomhadisuPoslanik' -Kada öinite sedldu' spusite dlanove' a diSnie . str. Nopon enL: Neki klarljaöi dok öine sedzduspustajusvoje podlaktice na tlo.rr'2Mmer b. Buhari. tl+o+fsgf-ss8."Nema nanau onai iiii nos nc dolakne a.s"U#." ispIavnim' smatsaju l$ ffukirn. Mtrslidn. Muslim. LuZ".ImamHakimi Ie. rnrOnSz. uutL " "Ova je ispravna predaja konstatira: 4/178-l'191498' Muslim. Dzezin'jedan od ashaba' ga gledajuöi -Sazatlavati smo Poslanika'sallallahualejhi ve sellem-'^ "'"' Prakticiranle kotiko razmiöesvoje ruke u stranudok dini sedZdu ostavru smemJe pa nema u diematu. +nrrt+ge.4/176/495.95.str. Poslanik sallallahu DostuDi. Buhari. lUn-Mradle' " "Lana€ predajeje vjdrodostojan Sejh Albani prenositaca ove iqtr. sallallahu alejhi ve sellem. 'lahove."^liu.

Imam Tirmizi ovai hadissmarra ispravnim. sallallahu alejhi ve sellem.ti\t j" rel "Slnvljennekaje uzviieni Gospodarl"t3al(fi .eÄ.. Darekurni. Darimi. 2/1581268b. It2U\ZSS8. Ebu-Awane. kazao je: . 512261 1899. 1/369/1136. Atur. Ibn-Hibban.2t4|t t946t. Ahmed." (Pdjevod znaöenja El-'Alek. . '-' Muslim. I/t65t?5. 4/17U48?. Darekumi. .--^ '"" Muslim. ü). '71452-453D2735.öinio je na sedZdimzne zikrove.SUBBI]HUN KUDDUSUN RABBUL-MELAIKETI VER-RUH!'' Takoderbi uöio narednudovu: r's Muslim.tl-neani.Poslanik. '*' U"iui. 2^r2D6Z.) Allahov Poslanik.Vidjeri:LHethisut-habir. pa hrnoso se molite svomz Cospodaru dok stena sedili.Ibn-Ebi-Sejbe. Tirrrnzi. Ibn-Huzejme. naveSöemo nekeod niih: 9(.SUBHANE RABBIJEL. Abdur-Rezzak. l/2 164306.EALA!'' Ponekad bi kazao: ptta). | /336/ 1286. e.Bezzar.I5/4to. jer zbogsvakesedideA ai te i rekaoje: "Cini ito viie sedzdi. BezzaL 9t345t3903. povetati stepen ili oprosti neki gijeh. 2t34h-347t388. 9/133/3686.9 . Ibn-Hibban.".sallallahualejhi ve sellem.Ibr. 3n3/4A46. t"ai)':)\ Gospodarmekka i Diibrila'!"t342 .t3oo A[ahov Poslanik. -. Ibn-Mad7e. Ebu-Awane.Neeai. sajlallahu aleihive sellem. Tnmizi. 1a vldielj: Ruhl. U396. "Slavljeni i öasni ..l/13/316. l/165174. t/426/lt7?. Uz Allahow pomoö. tl:+UtOAO."tJlgTakodir. Ebu Dawd. t/315336/1283.JJit. l/342lt047.'t33e Zbog toga vise islamskih uöenjaka sedidu smatra najuednijom radnjom u narnazu. 5//223-224/1891.ve sellan.Nesu.. Ebu-Davud. Ebu-Davud. Bejheki.ramtza Vrijednost sedide i njeni zikrovi Uzviieni Allah je rekao: '?ribliäavql se (syome Gospodaru) öinedi sedidu. 4/16'l/482. tn66niB.-Hibb^n. 2/188-18q. 19.Rob je najbliZi Gospodaru dok üni sedidu. 5/254-255/1928. 2/180. 411721488. a lbn-Hadzer dobnm.

.IGFIR LII" govorio: predaji srojidabi nasedzdi U drugoj .i I\'t'u'. *.': '.. 2/186. rstBuhuti.175/79.. :-1.st.sallaftafru afejfülese* aos[aniF(trog. 2^81.l/135/1280. ALLAHUMME RABBENA. Darekutni.SUBHANEKE.'r'.moje. .v168/483.:.*i '-'t. oprosti rniP'lr'1:l .4/168/.ritclil""" . .:-i -. l/36'Vll25.? '^it J ti dovu: uöiosljedeöu alejhive sellem.|'iJt.1.tiicn ncka ic AItah. . Tebi hvala pripadLl! Alkthu moi. Moje lice sedidu öini Ononle koji ga ie u najljepsenobliku sNorio. SEMAHU SEKKA SAVVEREHU VE TEBAREKELLAHU AHSENUL-HALIKIN !'' Ponekad bi uöio: Ji\r ijl ! il. te nu ic |iJ iculo tniittio.Ii '-ita\'. IGFIR LI ZENBI KULLEHU. rs Muslim. "i. VE BI HAMDIKE' ALLAHUMME..iedini t najtietsi Sn L. L'r. l/395/969 Ebu Avvane.Ebü Awane.ALLAHUMME LEKE SEDZEDTU VE BIKE AMENTU VE LEKE ESLEMTU SEDZEDE VEDZHI LILLEZI HALEKAHU VE VE BESAREHU.Hakim.. U.6/4850/771.Nesäi.j. l. Muslim.'{-J "Allahumoj. ...: u :trr l.J: "sltrvljeni nai Cospodaru.:. oprostimi griiehe.i ti . sallallahu Nekad bi Poslanik.. javno sam ili tajnopoiitiol"''koje .184M Muslim. Spojstua 2n t --'.. '.A' "Alldhu moj sanlo Tebi sedfuluöinim i Lt Tebe vjeruien Samo se Tebi potpuno pretlajem.ALLAHUMME. male i velike'ranije i kasnije.!) Jlrü-:. DIKKAHU VE DZILLEHUVE EVVELEHU VE AHIREHU VE ALANIJETEHU VE SIRREHU!" 'i' ' '"i.

+ +'.tc selfem.-t346 "Svaka *SUBHANEKE vE BIIIAMDIKE..Ahned.i" . Ti ri onakav kakvin :i Sebe opisao. vE ErrzrJBrKEMhrG. v . \'E "Allahu moj.:rrL :t :tt. zahvalim... nannaza slava i hvala Tebi orioada (Gospodaru moj).u.i r. _-!. l/3_64/t l2J.ALLAHUMME ." 'Muslim.lesai. Zabrana uöeqlaKur'ana na sedidi urjeiem se Tvomezadovoljsyu od Tvojc srdlbe.- U.anana ruku. Netue istinskog boZansta osim Tebe. t/l6b/t l2S i drug. 8/77-1812431 {Et.u-. LA ILATIEILLA ENTE..t/6ct/t880. . Ibn-Ebi_Sejbe. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE. rM Mlslim.?lr:t. Ne. uöioje: .'a6 ''ALLAHUMME.mevarid. 4/l701486.Tebe.aj..IEJTEALA NEFSIKj. ". '. IbnHibban.*rffiodo* ^oi.ar:rL' -!)6J'.. i Tvoioi nilotti od Tvojekoz.ne.)t. ova vJerodosloJna hadisa o zabraniuöenja Kur. poglavlju:'Zabmna uöenjaKur.:J.äri '$.ui sedZdi.spomenuli smo .jytorn naseozdanu nocnog namaza uöiosliedeiu dovu: . Na noönom namazu.i cs ul1ei .l MrN UKUBETTKE..i[. Imam Hakim i Zehebi ovaj hadissmarraju ispravrum. 'J. i utjeiem se Tebi od a"'fiä .. oprostimi onoito samskrio i ohoito samna iava IGFIR LI MA ESRERTUVE MA EALEIVTU!. U tom pogledunemarazlike izmeduobaveznihi dobrovolinih narnazä. . 6/J0/29228.. ENTE KEMA ESI. ts/94-95/19877. takoder. sallaUahu alejhive seUem. Hakim. LA IJ_I{U_4IATTKE I]IISI SENAEN ALEJKE. 4/ | 701485.$ü." hadisu sekaze daje poslanik. .anana ruku.

t*' euhu. .matraju Tsbranjenim Vraöanie sa Prve sedzde Poslanik.a povio hi pr5ledesnenoger':'r-r"mjerivsi sieona. 148.i' vidjeti: Eh htnd:' 5lt6 t'7 od imana Nevevija I Tuhlbt objasnjenja 21145'146.nc ''rharamom) poludeno.voiu 'i sunnetu U Poihniko!om.rikao je: Tcko je tinio PoslaniL'.str.". Nesai' 1/376/1157' Bejhcki :/1671/328/654 Ibn-Huzejmc. 176/803. Muslirn.uoiih na otatäu naain. Zubejrada tako sjedeu namazu i Abdullaha Et'teD lid' t# vidjeti:Medin( ul FethulBari' 21s30' od lbn-Tejrntjje' 23158' JeLrvd.Liucenjrcisu slolni da je u'enje Kur'ana. Kada ie lbn-Abbas ooiedinu. 161 ll8 i El. lsusz8.i sti.rt.r350Pouöavajudi jednog ashaba namazu' Poslanik' digni glov.' 'navodi se i drugi naöin sjedenjaizmedu dvije sedZde'tako da prsti obje ostaju nog" tuau po-vijeni i'usmjereni prema kibli (dok stopala ispoiena kao. Ebu'Davud.i logJ bt \akon sa"ed:de.." "Vidio sam Abdullaha b Abbasa' Abdullaha b Amra tabi'inTavus kaZe: "1356 b.Tirnizi.l98/845i dfugi Zbog -ahre.l/368/881 str-1335/6251.kazioje: .4/178-179/498 *' e"..iiicpotpunnamazonogako tako nc iinl ih liieuu nogu. Muslim. Muslim.. a neliga.i. r3s Muslim. smatra ovu predÄju lbn-Hadzer a". t Vidjeti: is.u alejhive scllem. zlllznz:s ||42o telhisul-hahir.oravtiena izmedudrije upitano sjedenju pei".lteri:EI ts rstrrvnom.ravnom.'ll82/392 rst Buhari.4/8990/397'Hakim. 181/828. Vi. 2/145/283. sallallahualejhi ve sellem orematiuti.. "t./c vrijeme sedzder. potontJontsr rekbit sallallahu "' .\allallahu leazOe " I'to ouo \e preno\i i od lbn Omera' Po/nltl alejhive sellem.sallallahualejhi ve sellem' digao bi svoju glavu sa sedZde' donoseöi tekbir.zfiztzlzs-z737 HafizIbn-Hadzer suovupredaju i sejhAlbanr 2122 i Inaul'satit rl42o /llhisul'\nbn. Hakim.*a\ 21 t* But'.a klanjaö sjedne nx u.1/3s2l823 168/2719. 'i...i.22s t ruku u | 'ed:di lslam.n"n. ocijenili '"0 selnn. 5/16/536.

.'jzt:. \'EHDIM."j{i ..wft . rakodugosjedio izmedu dvijesedzd.1t'e.:äf*i}l'.:i+lo I " ir. VEDZBURNI. oprostimi!.ve sellan.ui.afjfuf..:qiä.iä..izmedudvije sedZde k-J:k"d ').ABBI.gpl. digao sa prve moj. VERFEANI....i'iw..'trse ponekadbi po. .' "Gospodaru._. oprostimi! Gospodaru... IGFIRLI! RABBI.IGFIRLI!Obavezapotpune smirenosti izmetlu dvije sedide namaz jednom ashabu i pouöavajuöiga.i1f* v'" Er'ned. d" bi "J. je rekao: donesitekbi)i aieni ehv) sa sedixlc.. bi Poslanik.u A"ifri'"" sellem.bi.T. VERHAMNI.Tff| . mei opskrbi mel"t3sl "Allahu upütr ..potom sallallahu aiejhive sellem. -smii onomeko nko ne n. poslanik.....l?il"I"ll: -.ä. oprosti mi.:ff*. namaza Dove izmeilu dvije sedzde alejhi ve sellem..'#ll.fäil. . .nua.."...#f :.R.ilflli'jl.{ru#Ji[ . VERZUKNiI.ALLAHUMME.te se potpuno u bn poloZaju..'*r*i"trt#"ü#..t. '""]ffi '.r3s8 ..... IGFIR LI.. salla ahu alejhi ve sellem.Nijc p.'"'..

r krrrtko'jedcnie nxvodi tr rjerodo't"jnim pauzi' kaze: o kratkoj hrdis i."'ioz".ejaa jieüitolos deset tt* B."' r.4/317/18760. saftaf[afru afejßi ee se[[ar{-. oko Postojiraiilaienjc mcdu islamskim lrc!nicime hr'lt'tma oitanü.ää.||161 3s/8l u vczi sa "63. k rdi opisu1e nijmJ/ Po\lilnika' o.'..i"d""i". ß61 viä'eil za. r']"4.pominie oo. pouzdanrm xlelhi ve sellem' U oDi!u nirnazr AllahovopPo\lcnikil.. 136vidjeti: El neda\ü|d 3t142 ...a.''"1 rekJr" virre'.lit. Ahmed.o'ldnjaitrci\e pll]l:'C o\oC. -n.r"lli Pdje.lit". ekDt' 217 Snad:ut'rnr str' 214 ti^i"st" """g.i r"^..u pflgovorilil.. Üt ilt"-Ht.. *I" "r. str' 309 i Tenkihul'kclaar.ä. i." "rejhi ve sellem'donosb bi tekbircöineöisvakunovu radnju' u btlre/cBuhrn i \4uJim l kor'plelr' '/\'re 'pomeniemo loplJvliu Hadis / 'rr' 2b od Ihn\''l r'dal'rild :öi."i.i.. ir:'ttroto Bcjheki' 2/17827s7 lbn'Hibban' .-x?Ä.tuock '*ii"rLr.. Ebu-Davud.ri. 5i26U1914...1/174-375/lls0.4 krda bi digao 'uoju plavu 'a drupe \ed'ide bi Oufi.rho.ttt-t.i d.."ti i.rncu uaeniaci lreno'ilacirhcdisa b i ' m r t r a j u i / n i m n i mi n e p r i h \ J l l j i \ i m Pc rrt. Nes. a potom bi 'e diFxo.. . i o\o kratko o'rolog'pominje i.ilko 'e or. 362-366 1/i59/750'T'rmrz'' "" ä"r""i 'n. i"irriri'rrr.iie"edzde Kratko sjedenie priie dizanja na drugi rekat (dZelsetul-istiraha) l-lcmski putevrrna alejhirc 'ellinr.äZAu pr't i/rnedud\ije tcLlZdcOraj \aponena: Ncki klrnjaci pomjerrrju '" oo Medutim'un nUePlenc\en lbn Kajjim i dlugi . Muslim. r'' koJc-: Teimiiie. L'tii gn\orr o f'r'rnJcrJnlu ..t""..n. S1)ojst1)a 227 t r160 Potom bi' donoseöitekbir' uöinio drugu (ita dalje da öini) zaboravio r:'6r no irti nulin too itoje uöinioi prvu .rgo-rgrlt:4. rxbe|ani 22134 zro:n522. daje Svi supotvrdili ashaba .l.f"""tl.\jeo (rukrmal o /emiju (nakratko'." i". 5/53 54/20s58' Ahmed.'V158/'172 "rt.s:rthllLrhu ".. 180/82 '"'p"'mir."id.r e' SaiJijjc. 1..medu ve tellem.QostfüFgt og. sn. nakon Sto ie citirao prethodni ' "'Oro potvrduje -Nema hadisrda se ko'i 'r "ronr pred:riom niiednup "etu-ttu.* vlttjeri:Td'wnttl Dlit1ne.t.

tbn-Madze. str. SeAu Sahihit-Euhad.r16T Neki iafijski i hanbelijski pravnici smatrajuda öe ovu katku pauzu öiniti klanjaöi koji se nalaze u poznüim godinarna. od tbr.9l-92. '"" Buhari. 2n2. 41124.öinio zbog starostii tjelesne nemoöi.. 11116-11'7. Ebu-Humejd._^ "-'' vidJeü Keifijjetu* salah. El-medLnua 3/419 i El-mensurat.kao ato tvrde neki uöenjaci.. Ishak.unm. '* . Tenkihut-tahkitt 1/408.Fethut-Bari.l80-l8l/824.)tl178/2760. imam Safija. u najmanju ruku.sallallahualejhi ve sellem.r(i.öinio ovu pauzusano u poznim godinamasvogaZivota.ve selfen.ahvezi. El. Aridatul."_sallallahu alejhive sellem. El-nuha a. El-med. 4352. tt22el1356. veöinauöeniaka pravne Safijske Skole i drugi. Feh. EbuKatade.ll33O.Redi'eb! FethulBari 2/352. Zadul-mead. od lbr'-Hadif. Tftnnzi. Medutim. 2t123-124.136e Nije preneseDo da je Poslanik. buduöi da se ne oslanjana Boh*i. 2t437.''" U ovomekao i u drugimhadisima spomenuro je samo oslanjanje. 181/828. objasnio daje to Poslanik. l/J lJ-3I5/877. Ahmed. Hammad b.sallallahu alejhi ve sellem.-RedtEba. srr. pobiodjeöi Ebu-Humejda. 11327. .sar. tako klanjao. ili bi. Nesai. Ovo midljenje zastupaju:Malik b.2/188-189/304. 9.?v\at. 3t197-ßa.7t287. od lbn-Redieba. Dai.Davud. sallallahu alejhi ve sellem. imam Ahmed (po zadnjem misljenju).l/375/1152. Ebu-Davud. .. '71287. 3t4lg.twmaza Allahov Poslanik. digaona drugi rekat. od lbr. El-Ha al.tä'. stt. Salüa uE/. Ebu-Kilabe. öinio nesto od zikrana ovomeka&om siedeniu. oslanjajuiiseo zemlju.neko od prisuhih bi. el-Huvejris.r366 Da je Poslanik. "t .müa. zakljuöuje se da se radi o oslanjanjuna ruke. '36' Viajetl: zl-e. bez sumnje.Ibn-Hazm. Bejhekj.r363 dok veöina islamskihuöenjaka ne smatraovaj kratki predahsunnetom. EI-fcthut-rcbbani. Hilijerul-ulena.str. FethutRan: 7/287.3l19l. Fethul-Ban. od lhn-HadZeru El-insaf. Abdul-Hadija.sallallahualejhi ve sellem.r'ßn30.od Ibn. El-insaf.-Betala. odlbr. unnu.bez preciznog pojasnjenjanaöina. Zejd. 1D41.l3?o Dizanje na drugi rekat Potombi se Poslanil. 3t296.2112 rß Vidjeti.'"' VidJeü El.l-Bari. st424n3647.

i ErVidjen: Fethul-gafi. 2rl440. silsilefr/d-dai. El-evsat. Abdul-Aziz.140. 21392. a njen lanac je dobar.Zato su najpoznatiji uöenjaci hadisa odbacili ovaj hadis.U ovome smislu navodi se Ovo hadisa. 2]/. U44O od rbn' Ferh l-Bari" 7n92. lß4713996-3997 i Abdur-Rezzak.rrTs Ako klanjaö ustane. Taberaniu EJ-evsdtü. Ibn-Munzir.HilijetuLdcna.Fethul-BarL 7/291. str. predaju sqn . A9\ i Ibn-Hadzerpredaju Ibn-Mesudaocijeüili su vjerodostojnom. 2194. U525. Serhu sahihil-Buhai. Ibrahim en- od Ibn-Bettala.2806. . Et odimije o ovom Fedanjr neka pogJeda. Malilq imam Ahmed. po jednoj verziji. sa ispmvnim lancem prercsilaca. 7/293. vidjeti: Ed-daife. Omer b. 21392. Ibn-Mesuda. Mesruk.Ehisul-habir. 31423. ll33q.jer nemavjerodostojnoghadisakoji precizin naöin Ja.od Ibn-Hadzem i SerhL sahihil-Buhafi. l9'l. Ovo miBljenjezastupaju:Ibn-Omer. .e. Mekhul.Alija b.Ibnio.od IbnI El-medZmua3|4U. nabilo koji naöinpodupre rukarna njih. 2392. ali su prcnesenislabim lancima prenosilaca. U423-4U. lJb^ni v Es-silsilet ä-daife. 148. od lb*Redzeba.eli Fethul-Bai. et-Hattab.lfU*i or"r smatra dobrom." stoji:"Düuöi se podupirao bi se svojim Sakama. 7n93 -294. 3/199/1508. El-edZzaul-hadirüje. thÄjett El-unn.ne oslanjajuöi se rukama o zemlju. Vidjeti: Irvaul-gal .fe. Ata." out 'predaju zabiljezio je i lbn-Ebi-Sejbe. A392. 4/391/4007 i Ebu-Ishak el-Harbi ! Ganbul'hadßu. kaZe: "Prenosioci ove Fedaje su pouzdani.l3?7 zastupaju:Omer b. od Ibn-Redzeba. 2ß92. Hasaneli. 484 i Elr0nhijjatul -lemijj e. Nlednnm. od lbn' Rü?Ji\ Ehnedbnua.Ibn-Omer podupiraobi se svojim rukama i oslanjaose dok sediz. i pravne i Safijske skole. 3/199. pdoriletdje je kazati da je ovaj hadis slab i da se ne moze pojaöati dmgim pr€dajama.Bejheki. ispravnoje od Alüe. Fethul-Ban.U drugoj slaboj niti se dizanje sakoljena naziva oslanjanjem. jer je takav naöin dizanja prenesen Ibn-Zubejrar3?6 i &ugih ashaba.Vidjeti: El31424. Sejt. Ko . sE. 21fi4n964.Serhu sahihil-Buhan. Ebi-Talib. od lbftRedzeba . Fethul-Ban."r3t' u namazu.rr?a Ako seklanjaö je postupio.r3?2 Kadabi.Huknu tarikis-salak str.

w vidjen: Et-. t.od tbn-Bettata.. Et nedbnua. iscrpljenost i sl.Et_mebsut. sallalahu alejhi ve sellem. 3t200. tako da se mole prakticirati ijedno i drugo. ili samo "BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHM".t38r (sjedeqie) Prvi teBehhud K. El-hidaje..il13'#*r- es-Sevri.. te uöenjaci hanefijske i hanbetijske pravne pohvalno da klanjaöuslaje prvo najednu Dog! potomna drugu. Obje skupine imaju dokaze koji su opöeg karaktera. ali bi drugi skatio u odnosuna prvi rekat.at. . Sefiu sahihit-Buhari. Serhu. Jt tsi -tq6. l/572.). U drugojpredaji srojid.Prstedesnenoge bi povio i . 5/80/599 (muattekan) i drusi. 2t44O. '-'Buhari.ih je rn ViaieÄ: -evsat.'(npr.bi sjeo na unutrasnjustranupoloZenog lijevog stopala.-ze*e:.EUZU BILLAHI_MI\ES_SEnANIR_ RADZM".unia.a desno uspravio.380 Nakon toga bi öinio sve Stoje öinio na prvom rekatu.3DO0. 1/603.EUZOM"ili beznie.v.'" Sraviobi dlanove na kotjena.Nüe osrm axormavajrclno opravdanje.tj. 1:23_.El-nwni. sa. ys2. l8l/828.. bolest.poslanik.'.adbi uöinio dvije sedZde drugog rekata.3t425. ''"' Zbogobjasnjenja vidjeniLrr? rhut-. .. Bedaiuß-sanaia.Äi. t/t8l/852idrusi...u4s5.. Islamskipravnici su se razisli da li se na drugom rekatu uöi . Drugi rekat Na drugom rekatu bi poöinjao uöenie Kur'ana sa . kao sto smo to prethodnopojasnili.u :l:l3l?"..Ebu-Davud. El-ißaL 2n | ... "'"Muslim.bi kibli.iä ih pre. sIJr.EL_ HAMDULILLAHI RABBIL-ALEMIN.

no itiii".ES-SELAMU l/27sl751 rrsrMuslim."' r/154/714. ES-sELAMU ALEJNA vE ALA IBADILLAHIS- vE ESHEDU ieäriril BsHtou EN LA ILAHE ILLALLAHU' " vE RESULUHU ABDUHU iNxg l.lr 'rt 'l it :i :+i :*-tÜf ili >G *r l'-'.. i Albanr Hibbän 'V318 lbn 319/18?78 Ahmcd *.tövrtä+. ri" rl-"1.sallallahualeihi ve sellem' 6emonavesti ." itia"''i..luu."äij. ''o' do kuka natkolienicu desni lakat bi spustto na Uöenjena tesehhudu je pouöio ashabe Allahov Poslanik.(El '* tiä""i. ri.. Ibn-Hibban .'.ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU VET-TAJJIBATU VE RAHMETULLAHI VE AI-EIKE EJJUHEN-NEBIJJU SS-SEI-E.mi'tt') 'äo. .i :!)t i>tri 'i'-)"\\'t iii)t) l:. ufä:fti rafoffuftu "Neka '-r\'?t.itu o*ua..t.l:.rpaotnt i" je Muhanmetl .. Neka i '1't't' i'krctt' iirror.i-rL<.:'Li :.t-ti je mir na Allahovog uöili smo: " ALEN NEBIJJ Vjerovjesnika.qvN4epEN "Ovako smo uöili dok je Poslanik' Potom ie lbn-Mesudrekao: svomeGospodaru' bio Ziv' pa kadaje preselio ve sellem. l/180/8'14.to. 2/222'Ibn-Madze' Ebu-Avvanc' 5/65-67/5?9'580 "uoo+ 'sPravnorn smalralu ovuDredaju trs gutrirl.4/97-98/402 2/201-2o2/'r85..l.(bedra).rieüi. .. ll38/6265'Muslim.i.1 b ä.23lll 1331 a svoj stavio na natkoljenice.MU sEiEKAiuHu. i Njepta blnuosl't N'ka ie nur nu na' ha'onvn.iti\ i:t i)ai . sti.-nue inl-o uöenjana teiehhudu ovom prilikom od njih: neke Ibn-Mesud: kogaPrenosi Teöehhud ''')"."rrss'. i' "Velii(nie r.tttloAllahu pripatla' kao i noji tn a'i' tltuie dore I i je Allahov nir na tebe' o Allalloy Viero|jesniöe' dobradieta. Jo n'lnn 'lntloc ^tittrko! Njegot'rob i NjeSot'tlosltt'1ik" i .J..iirii..

2120413075. ashabisu govorili: 'ES-SELAMU ALE KE EJruHENNEBUru.. .^ir. 5n8411954. Tesehhud koga prenosilbn-Abbas: 'u'. t/t83/86b.od Abdul-AzimäBedevija... Vidjetjt F?thul-RaÄ. .r t tr i:t .c j.''1386 porvrduje predaja Ovo i koju biljezi Abdur-Rezzakod Ataa da je rekao: "Dok je Poslanik. 1337 lbäur-nezza. Darekurni. lHaflz Ibn-Hadär porvrduje ispravnosr ove predaje.oe selfet4 twmazd Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Iz ove predajese uzima dokaz da su ashabi u vremenuPoslanika." tt* vidiln: Fethul-Ban.porvrdujeverzüa tesehhuda koju prenosi AiSai postupak Ibn-Omera. 2/158/2q0.)\ \Ä tt.govorili: 'ES-SELAMU ALEJKE EJJI-r'HEN-NEBUJ' (donoseöiselam na Poslanika.u drugomlicu).t. 4/ss-I00/403. takoder.t/i42."t38q *ET-TEHUJATU EL-MTJBAREKATU ES-SALEVATU ET"Veliöanje TAJJIBATU LILLAHI. Svjedoöim da nema drugog istinskog boZanstva mimo Allaha. ES-SELAMU ALEJKE EIJTJIIEN.:f .oöimda je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik..'-d^t l.NEBUru VE RAHMETULLAHI \'E BEREKATUHU. Neka je Allahov mir na tebe.. Ibn-Madze.2qO0-2O12A26.Jjri i. Bejhe}J. . kao i moji namazi.k.3 iü t:irJ'ri !*fl lirr!r ir .'. l/2?lt4J. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN.. Tirmizi.sallallahualejhi ve sellem. ''"" Muslim. tsz sarno Allahu pripada. a nakon Stose vratio svomeGospodaru. govoredi: 'ES-SELAMUALEN-NEBUJ. i Njegora milort i Njegov blagoslov. i svjed. ESIIEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU. Ebu-Davud. thoje dave i dobro i lijepo.'a kada.'.se vratio govorili svome cospodaru.'''-' Ovo. lbn-Hibb?tr..-.il. su'ES-SELAMU ALEN-NEBIJJ.Ji ifli .83. donosilisu ovaj selamkao na odsutnu osobu(u treöemlicu).yii j. Safija ELmusncdu. o Allahov Vjerorjesnüe.l3 I I. 343/l3 l0. bio Ziv.. ra326 i 2t578 579. su.'lk.ts\ tk )'i \tte. Neka je rftir na nas i no sve iskrene Allahove robove. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU VE RESULUH. l/409/127q. t\F:i -üt . Nesai.42. sallallahu alejhi ve sellem.sallallahualejhi ve sellem. I I . 21579 i Elv"dzia srr.

TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VET-TAJJIBATU ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN NEBTJJU VE RAHMETULLAHI..3rÜr '!t 'q "r. ' 4 .il i "Veliöanje pripada stnto Alkrhu' kao i st'e lijepo.233 t Ibn-Orner: kogaPrenosi Teiehhud . Abdur-Re7zak.''! . Ibn-Omer je rekao da je dodavao: VE SERKE LEHU'. Hakim' l/398/979 Bejheki' 2/205-206/283& u tf''"/:'?r?d' Nevevi rm^tß 2120211067 ie. dove idobra djela. (lbn-Omer '' " Njegovrob iNjegor poslanik da ie Muhammed vlarri.ijenrhi'prJ\nom vrdlelr')/'" )x/r'4r su o\u prc.*'j: t '$ ':f i'. LaJ'ri'".hull-neani. ':-3j rtj rlL ..) Nekdie tla nena drugog isthlskogboittttsio fiin1o Allahove robtt'e.511544.' '* i>üi .. trz87-289/200.ET.)':li :i ji:ir "ilr. el-Hattab: -irr L:. kao i moii naDla'i. . Siiidoöin do nenn drugttg isthtskog je Muhanmed Njegot'rob i Njegovposkmik"'tte0 usq r /' ' 4 t l l 4 l .üi .1.'' Telehhudkoga prenosiOmer b..e ' h e k i / l a q / 1 8 ' 1 D l /.öG'. 'VE BEREKATUHU'' ES-SELAMU Ibn-OmerkaZe: Ja sam dodavao: EN LA ILAHE ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN' ESHEDU 'VAHDEHU LA ILLELLAHU.*.')) it--:.r Srjedoöim .ir q I !i li:l . Neia je nir na tebe' o Allahov' Vietorjesniöe' i NieSova ilosti Njegovbereiet. ! l::j) "il.tji) (li J.j. Neka'je Allahttt' mir i rahnet a tebe.1 8 2 / E ) 7 Fbu-DrvJJ o.l n : r m .t4. 'j. ii-j.'. o Allahot' VjeroviesniAe mir a ttasi na sre iskretrc libn Omer dädavao. Svjecloöitn je doderro: Samoje On Bog Koji nema\udmgaou Aildrd. Nekaje ntir na nas i tlo sve iskreneAllahove boittnstvanimo AlLahai dtt robor".lrju iMugleLJj DJrekürnr lbni Madae.l/261..rt lrlsl o1. J r c t u r nr B. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU RESULUH. Tahav' u rr* naufk.LtJt "Veliacnje s(l/no Allcthu pripatla. kotisno i moii namazii doie. 't.iei"blagoslov".

t3el .e: . moji namazi i dove.ET-TEHIJJATU VET-TAJJIBATU VES-SALEVATU EZZAKIJATU LILLAHI. sallallahu alejhive sellem. te da se rijeöi Ibn-Mesuda (kod prvog teöehhuda) ne mogu smatrati konsenzusom ashaba. ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU.Slo se desilo poslije smrti Allahovog poslanika.Malik.: .SELAMU ALEN-NEBUJ VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU. ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJru VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU. 66 i imam Zejlei u lvdsburraje. i sviedoöim dl1jeMuhammed Njegovrob i Njegov poslanik..." nu piuori "ES-SELAMU tesehhudu izgovara samo: ALEN-NEBIJJ.ET-TEHIJJATU "Veliianje pripada samo Allahu.Lanci prenosilacaovit hadisa su ispravni.kar. je dokazda su neki äshabi Ova predaja nakon smrti Poslanika. str. Srjedoöimda nemadrugoSistinskogboZanstva mimo Allaha.^. Nekaje mrr na nas i na sve iskreneAilahove robove. ''-' .. sve lijepo. l/261/29c3.a. r. tj. r/422.oeselfet4namaza LILLAHI VEZ-ZAKIJATU LILLAHI \'ETTAJJIBATU VES-SAIEVATU LILLAHI. ES. .Nekaje Allahot mir na Vjerovjesnika. Sliönoovomerekaojeu svompoznatom djelu:Il lasatul-ahkam. ka. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. ESFEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VE ESHEDU ENNE MI'HAI\4MEDEN ABDUHU VE RESULUHU.lmam Neyevi n El-e." U ovoj verziji se navodi da je Omerbio na minberui pouöavao narod ovom tesehludu. 66. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU \'E RESULUHU. I/434.ES_SELAMU ALEJKE EJruHEN-NEBIJJ". 2t20öng40.kar.Tesehhud kogaprenosi Aiia. da...Bejheki.i Njegovi mitosi i Njegov blagoslot.. kao i sve koisno...sallallahualejhi ve sellem.tbn-EbiSejbe. str. l/292 2o3l202." TeSehhud kogaprenosi Ebu-Müsa el-E5ari: 3/456 i t El-e. ES. . tvfie da ie tanac penosilaca ove predaje ispravai. govorili: . SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN.

ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU.i robovc. Nesri.dobra djela... MadZe. $'tae . moli namazii rnoje dove. o Alluhov Vieroviestliöe.rÜ' -ir'c "Veliöanjepripatla sano Allahu kao i svelijepo' loji nlmlai i ntuic i Njegova dove. t:*:'ti :$ii . 4/100-102/. Nekaie mir tt 11.i l.1J"')qt rüi . Neka je rnir.10.t. veliöanjesamo Allahu pripada.'' Telehhudkoji se prenosiod tbn-Omera(rijeöi ashaba): -lt''.y LIFiiÜi "U ime Allaha.SELAMU ALEJNA VE ALA SALIHIN. VE RAHMETULLAHI VE EJJUHEN-NEBIUU SELAMU LAHIS IBADIL BEREKATUHU. lanceDprcnostlaca.(loiimJo n?ntttdt ta! trtitttloBb. i poi\jedoaio m da. milost i bereket na Allahova Neka.''.je Allahov mir na nas i na sve iskleneAllahove Vjerovjesnika.kog robove. Allahove iskrcne i na sve nilost i Njego\) bereket.Svj.ttnned Nytot rub i Nie]ur I'oslou . Darckutni. t/290 zgtlzot i Bcjheki.kflru'srt 61 .1s Allah. mrmo boTansl\n 'lm dr nemadrugogistin.SEHIDTUEN LA ILAHE ILLELLAHU. ür j! l .+: .ie no'hnil "BISMILLAHI ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU LILLAHI VEZ-ZAK]JATU LILLAHI VET-TAJJIBATUES-SELAMU ALEN-NEBIJJI VE RAHMETULLAHI VE BAREKATUHU ESSELAMUALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. 235 t -Ll-ii -ri:r -r:iurr :.'. ::. Por\jedoöto "' . "'i. .:"A.Ibn' T.w[fal[afru afejfü"teseqztt*SpojsnaQoskxiF"woL.an:ia nti. ES.Ebu Davud. SEHINTU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH. '3t3vutit.'*Li.ttu ' l svj...ir lt a-rrii:+i .IhnviU263 U34'Vl317.ET-TEHIJJATU ET-TAJJIBATU ES-SALEVATU LILLAHI ES. Jr .. sa isprxvnirn kato tvrdi iman Neveviu El e. i:'. VE ESHEDU ENNEMUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.'' 13r Muslin. '-4 i'.. 1/182 183/858. ll2'71-212/744..1.. \4uhcrnrneLl Njcgo\ Allahr.'Ä< i'-'. ri::'ti J. l/409/1279..2/203-204/2812.:r":e.Neka je Allahov nrir na tebe.loiin Jt)je Muh.

\:. gt::"y odimarna BadTija 8. opcenlto.ui.. .iäfi r.).s1. :'..ti ."ff*:.."{: '* t. ::."'il'" "-#. 1 ..i.2 se.$"ä# Imam Safija. spominjanje Allahovog imena prije teiehhuda nema osnoveu vjerodostojnom sunnetu kal Imam Bejheki kaUe: ..:{#.ox.::Kil:.. . :f.Tffrä.ruua.il..""ä:i"#ffy.g. Aridalut-ahv?zi.jl#1?*tffi:i""ll' uöenjaka.frild#ni l'. itff.ii.*tlta'"""..:'ä : #:äi' . tesenrruarn-nooasai.HjJ.:: p"redaja koje seprenose do o. 'gq. t6 8:. Etnunkra.:.."'^iT.#i.-dr'.!i\:.:x: i i{i "'" Er. H' -nubin.7.i.ld1a$rugih u.:' .?iffi1:.o"i1li.*: fä.1#.\i:ti:: ."'i. Ahmed.kar.Lr' ka vt ur \t' 56 .u* ".yi^.:" Jt2O..fi:". i': ."":*:l'JJ''ff ä:m*.'. 3s 3i. 1fff""". odabrari sutej"hh"dk"ji p..{i"tr.:"i.' .^' t:ifi: . .:.u""?ä"n:oJ. r*oa"i.i#!t"iä. i::1ffi..'. namaza Medutim. .... Ibn-Mubare s-. Ibn_Abdul_l dod'i su pouzdanim .t::.."ä91. ill.**" 2t202'2o5' El'ned.tcnhid.*Ju"äff.:..t.?i.:"t:ä"td. E!.Tri naöina tesehhuda .i..1^1 .#:i":i"yä:". ..i:iii'."ji.".|ii't".n-:". Bedaius^.ä"ini. i'ü .oese[[em.."T1"ff '.r*tr'#. uüi. navode se u vjerodostojnom sunnetu:Tesehhud I j"Hif ffi trä.:_ :::f.1Jffi kl'"k.t'::.ffi.nua.'.k"4. *.i}ä1.:9. Y'dj:.2r4. ."-''.!..r3ee 'füäT]iimteiehhudkosapren "*HH.1*'üf Imam Malik je odabraote3ehhud koga prenosiOmer.. uj.7.il...#irjryjt6.:f: "1'i:::.

4/105/406.ALLAHIJMME.453. I\. S''-j..r':)ttttJ Jt k &jJi v+$. \tdjet Medbnü'ul-fetata.1. SALLI ALA MUHAMMEDIN VA ALA ALI KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME \'E ALA ALI INNEKE HAMIDI'N MEDZID. spomenuti raznenaöinedonosesalavate nekeod njih: "Allahu moi smiluj se Mufuimmedui njegovompotohstvu kao ito si smibvao lbrahimu i nieSorom potomstvu.ßDZID.tJ.sallallahualejhi ve sellem.?r1/33?0. hista si Ti Uz'riien i it.b ! )ui et. G r:." ')(.je pouöio ashabe na njega. str. ALLAHIIMME BARIK MIJHAMMEDIN \ts ALA ALI MUHAMMED KEMA INNEKE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHM. blaSoslavi MuhLtnmeda i potomstvo nedovo kao ito si blLgosloviolbrahima i potomsi)o lbrahimovo' si Ti lJzvileni Plemenii. a mi öemo. stt.odIbn-Kaijima. Allahu naj.insa Alla\. c? u'-. Buhalistr.r4or Salavati na teiebhudu da na Allahov Poslanik..kombinovanozbog oöuvanjaPoslanikovog' sallallahu alejhi ve sellem' sunneta.eüt!J.Hrknu tunkß-salah. Muslim."toz . . 161i Dielaul-eJham' 22D68.

p -i. I l5o/6J60. -l-.5 +rj. r . + . Z. Ebu-Jata.+'.. : t. Blagoslovililuhammeda kno :to si blagoslovioporodicu lbrahimovü..1 . l8/24ll l4JJ. ." j .a.ATLAHIIMME.. . ! e + . r-s . Ji .lustjm.. '* . SATLI ALA MUIIAMMEDIN ABDIKE VE RESULIKE. t .l355/635. )1.. smiluj se Muhammedu..sr. INNEKE HAMIDT]N MEDZID.. .\4aük.ll\. .38/94.*j i.41 i* . plemenit." . '-Buhari. . '*" \. .I /4 / 1 -j Ot3220.. .Mu\tim.".!.qet.Titmt7.*i G') e Je "t.. i. 3 ".. VE BARIK ALA MUIIAMMEDIN VE ALA AII MUHAMMED KEMA str. J." .). Jt !. Ibn-Sunni..'1 . KEMA SALLEJTE AIA IBRAHIME VE BARIK ALA MUHAMMEDIN KEMA BAREKIE ALA ALI IBRAHM. u_njr:rJ.9t6g 4961397. \'E BARIK AIA MUHAMMEDIN VE EZV ADLIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA BAREKTE ALA ALI IBRAHIM.^."Allahu moj.. INNEKE HAMIDI]N MEDZID.: J.. i- j=* . ) .Sejbe.tßtasi Ti llzviien.t)'.1.. ' .:1.':-l'* . robu Svomei poslnniku Svome. ' . \ 3' "?ur. . Blagoslovi Muhammedai njegovesuprugei porod kao jto si blagoslovio lbrahimovu porodicu. 4/l 0J. ."\N5 .-ral3 *ALLAHUMME. \. t /4q5284. 4/l 06-107/407.& j. SALLI ALA MUHAMMEDIN VE EZVADZIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA SALLEJTE ALA ALI IBRAHM. ..clt.8. thr-Madle. "Allahu moj smiluj se Muhammedui Muhamhedovojporodici kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici.njegovim suprugamai porodu kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici. *. kao ito si se smilovaolbrahimu. 9+-.i.. smiluj se Muhammedu. Bktgoslovi Mihammeda i Muhammedovu poroclicu kao lto si blagoslovio metlu svi sviieto|ima Ibrahimotu porodicu. ..1 04/405.- !* 91. Nesai. +rJjl) -. 1.r4rl 9."tqa *AILAHUMME.. str. Ahrrled..'. 2n48l8ö13. g'. 2/st5't364. "Allahu moj.r ß J:*. SALLI ALA MUIIAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA AII IBRAHM.Zaista si Ti [Jzviieni plemenit.-Jr. i .. 1 .Ne<ai. tn72n45. . r/414/t2g2..+. Zaista si Ti Uzvi1en i Plemenit.Ibn-Ebi.

. pravnikada ovi salavati(poslije Imam Nevevi navodi konsenzus p*[ irä' ilt.I Dokaziuöenjakakoji ne zagovarajuuöenie salavata na Prvom tefehhudu *: ":]."s"ht'odu. .7 nisu obavezni.Ibn-Huzejme. ier salavati ukazuje . ueenjaka'oe sarijskii . I tzS2l+zgz. srzos' Betlaiui'sanaia. AhmedaSakira . a Poslaniksallallahu predstavljaju tesehhuäa." Nu p*om sjedenju sjedenju'dovio bi poslije L-vhhroal r.rä-ä'i.-.l*"3^b]1. 116llw itäÄ. !T.crrl. .sallallahualejhi 'ETTEHIJJATU kao i na drugom.ieSehhudu."a" rli tio n.i?"i'" n{e reen" pnvnika smatrada uö€nje salavatana ovom mJestu ^iit" oot ispmvno.iä je dow na zadnj-m sjedenju prije selama'kako citiani hadis..pa bi predäoselam nakon Ovai hadisupuiuie da se na prvom rjedenjune u'e salavati ve aleJhr dow.nä"d. "Prenosioci ka'e: * f." prvom lslamski uöenjaci se tazilaze oko uöenja salavata na Jednito smatrajulegitimnim. El'musni' rt6rr i Aidtltut'ahvezi' 1ß88.. INNEKE MEDZID. . ABDUHUvE ENNE MUHAMMEDEN ESHEDU re Vidieti: El?ztar.lvs nakonprouöenog neposredno bi ustao nlSWUffU.li".uöio: . üli. 69 i EI nugn.. drugom (zadnjeln) L€3 proJ"noj t"s"ttnoau.f'h:d11.i"Oiei-nup*o.i^ i#*"i*.HAMIDUN BAREKTE ALA ALI IBRAHIME FIL.. str. lß5onoS Hafiz Hejsemi vidjerl Mcdincuz 7?vaid2/142 SejhAhmedSakirga """ "*a"i" * o*ta*i a Atbani dobrim vidjei'' El'nuved 4/218 sa opaskamd . drugi ne' tesehhudu. Ibn-Mesudprenosida bi Poslanik.ALEMIN. tt4se.i-s"uii"-i""ei"" -YlgliT: ve--sellem' 1.

Navodi se da je Allahov Poslanik. 1/402993. Ebu-Jala. Aisa. Dokazi uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom tesehhudu l.sallallahu alejhi ve sellem. Hattz lbn-Had:e( ie u fitelhisul-habin. lß88.Begayi. Ebr|-Dayud.Hakim. klanjao deveti rekat. Ne bi sjedio ni na jednom od njih sve do osmog rekata. Bejhekt. 2119212799.3ö9. sallallahu alejhi ve sellem.sr'. ali ne bi prcdao selam. t\ El-unmu.kaZeda predajeu kojima je Poslanik..... Selemeprenosida Je Ebu-Bekrna prvom sjedenju izgledao kao da sjedina Zeravici dok ne usta.ne.lanacove predaje ocUenio ispravnjm. ) t402. Seleme el-Kufi nije dozivio Ebu-Beka.mlm b.. Ahmed6/168/3656.441331 Safija. zahvalioAllahu. v42s-43oi Et. Temim b. '-'' Ibn-Ebi-Seibe. lmam Ibn-Arebi el-Malikj ovaj hadis smarr-a ispravnim.a. pa je lanac pr€nosilaca ove pr€daje prekinurVidjed:SifrdZulnu ekin. kako tvrde hadiski ekspeni.T. Trtrtrzi. r.. potom bi uöio dovu. ilä v ialt t'. . 3.U420. prenosida bi Allahov Postanik. 2311995.2. sjedeCina prv^omtesehhuduizgledao kao da sjedi na uZarenim karnenöidima-'* Da lanac prenosilaca citiranog hadisa nije prekinut.str. takoder. donio salavatna tae N""ui. 1126313011 i ßn-Diäd.Et-tcthisut-habi r. 1/121.'4" Slienoovomenavodi se i od Ibn-Omera.Tada bi zahvalio Allahu. l/2öllj016.Vidieu:Andatul-ahvczi. srr. 491204. donio salavatna poslanika. 91149/5232.t 'Ibn-Ebi-Sejbe.Ibn-Ebi-Seibe. 3t46t. AZ69t67r. "t. str. -^"a7".klanjao devet rekatavitra. Zatim bi se digao. 2/t37/366.a imam Tirrruzidobrim. poslu2io bi kao jak arglrmenro krarkoöi prvog sleoenta. 1/2631110I9-1022 .'. pouöavao ashabe te3ehhudune spominju salavate na prvom telehhuduveö samona zadnjem. Tajalisi.laI Ova skupinauöenjaka.must?drck. sallallahu alejhi ve sellem.3711175. Ibrahima en-Nehaija i ESSabija. Hasana el-Basrija. Medudm. sallallahu alejhi ve sellem.

. Es-silsihtus vidien: 3 Nesai.r. sallallahu alejhi ve sellem.atlsi I Albani i Am. sa ispravnim lancemPrenosilaca' Malik.o i. 1/552-553/1?19.kaZeda nigdje u hadisima. sallalahu alejhi ve na prvom tesehhudu.". hadisu '-" misljenje ovo ne zasrupa uöenjaka veiinaislamskih Metlutim. a podto se Poslalik.sallallahu alejhi ve sellem. rsr304.i .s"hhudkogapr€nosi Sdh ür.e. "Nismo znali dtada uöimo na svakomsjedenju' 2. i3-ffii. Ebu-Hurejrckaze: da je osim Sto smo donosili iekbire. 12.sto se jasno vidi iz njegov.rt t-u au 1" i"p. nije Zalo salavalr razlika izmedu prvog i drugog tesehhuda. tÄ2. uöio salavate sellem. 21567. vrijede. sallallahu alejhi ve sellem.u kojima Poslanik.znaöida sepotomuöesalavati' sellem. zahvaljivali Allahu i govorili " Muhammed."" p"a":u o"ij. rarlTako lbn'Mesud do k*1a kaot.Ebu-Awane. spomeDuta Ovome kako za prvi tako i za drugitesehhud kazuovi uöenjaci. Prenosise da bi [bn-Omer'nakonprcuöenog bi isto tako. dove."tats prvog resehhuda' 3. pouöio ashabe -kazivl. a nakon toga bi prcdao Poslanika.sallallahu alejhi ve sellem. "r. 2324 Sejh Albaii ovu predaju smat'a ispravnom.sned.u"not.uöio dovu. Ä.. N.p. selam. takodett Keifiiietus'salah s][. sjedenju..lnt' Ova Fedaja spominje da je Allahov Poslanik.Na zadnjem uöiorazne Citiranim hadisom lbn-Hazm dokazuje da je dozvoljeno uöiti doru kao i na drugom.'''' öinio takoder.J.'talapotom dovite ka*o ielite..ii Serh l0/57ee12 raberani. 2n5201 -sahiha. pouöava svoje ashabe. Po ovome predaje jle postupaolbn-Omer. a jedan od oblika dove je i na pwom teSehhudu. . . [jepö doniieti salavatena njega. Ova skupinauöenjak4 takoder. ve sellem' alejhi sallallahu dodajurta je nakon spominjanjaPoslanika." i.sallallahualejhi ve sellem.u*u Po Mustimovim kilerijima Vidjeri: Er Dn. '" 'ei'. sahiha A567 i Eltnu.vidjetr. ru. sallallahualejhi ve spominjena kraju tefehhuda. donolenjesalavatana Poslanika. vidjeti:El-mÄn?d -41163 .7 (El-munt€ka).fada siednete na svakn dva rekata recite" 'ETTEHUJATU LILLAHI. pouöensvakom dobru Potom tesehhudu' je Vjerovjesnik..

rar3U drugim autentiönim predajamanavodi se da je Allahov Poslanik.Iz ovog Foizilazi da izostavljanje salavata na prvom tesehhudu ne utjeöena ispravnostnamaza. Ibn-Huzejme. Tabeßri. Ebu-Davud. l/18ö/874. Ibn-Huzej me. Ibn-Madie. IInaIn Nevevi ow predajusmarmispmvnom. svoj desni dlan stavio bi na koljenodesne nogeili na na&oljenicu.kaie: "Bitjezi ga Ebu-Davud sa ispravnim lancem prenosilaca. Ebtr-Awane. str. Beg vi. T|II'nzi.Beg vi. Bejhet<I. t'21 Nesai. 4115n22. U274/678.'"" Vail b. 2n74/6'78. Ebu-Awane. l/244-2851195. sallalahualejhi ve sellem. 5/27111944.pogledne bi prelazio njegovkdiprst. Malik.pomjerao svoj kaziprsli einio dovu njime.Darekutni. 512'7111944. Nesai. Ibn-Huzeime. Ibn-Hibban.'"'"Poslanil^ov. 2J226.naöinivBi kariku.2tr63t2g3. I/40611267. Ibn. 21226. ID75nß. I/t85t87t. Ibn-Hibban.^ '-'Nesai.ro2r U komenlaru rars Muslirn. Danrrn. 2D26. | | 139. Tabet?tri. sallallahu alejhi ve sellem. 2/190/2789.lm n Neyevl ü Hulasatul-ahkam"1/427. l /3421 130q. 1/354114. Hudi prenosi daje Poslanik. Ahmed.5D7t-2'72t1g45. Bejheki. U186l874. skupiobi pßte u Saku osim kaZiprstakojim bi pokazivao u pravcu kible. a pogled mu je bio usmjerenu njega. Y idieti: El-nedZJnua 3/455. Pomjerar\ie kaziprsta na tesehhudu Allahov Poslanik.1/3771159. Alnx'ed.Preferirajude miSljenje Razmatrajuöidokazejedne i druge skupine uöenjaka.2/189/2785. Ibn-Ebi-Sejbe. t/40Zn2Z+. Beiheki. l/2128441. Ebu. a Allah najbolje zna. 'at N"*i. 22134/81.Ibn-Hibban.sallallahu alejhi ve sellem. . Bejlrckl. . 4/15122 (El-Fethur-rebbani). sallallahu alejhi ve sellem.22135182..Awane.Ebu-Davud. Ibn-Huzejme. a onaj ko ih prouöi ima nagradudjela mustehaba. Ahnlned. U355r18. te pokazivao svojim kaiiprstom u pravcu kible.. Ull9/6O00 i 4t3t8-3t9tr81i8. l/3??/1159.2n90n790. Ahmed. 41. l/355-15ö/719. 2/1a6D779.4l318/18722. spojio vrh palca sa vrhom srednjaka. 2168n522. Vidjeti: Hulas atul-bedm-n nir. Ibn-Huzejme. I/J55/218. Ebu-Da'. S?trtj^t El-nusnedu.uoöavamoda su dokazi onih uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom teiehhudujednakojasni i jaki poput dokazauöenjakakoji zagovarajuda se ne uöe salavatina prvom sjedenju. Abdur-Rezzak.5/65/579."Njegovo miiljenje dijeli lbn-Mülektin.ud. 1122411338.

str. sl::eleooo.i dovili s njima u namatu *[./irrüd 2/334 Vidjeti.l/tl2l56j (Ei-keirl. prenosida je Poslanik'sallallahu prrtn..n.Timizi."'"-- alejhi ve sellem' Abdullahb. . Hakim iZehebi ovu "Prenosioci ove prcdajesu pouzdxni"'Vidjeti: Haflz Hcisemiknzer isDravnom.Ä"J."'. 159. svojim jedni'n'" pokazujuöi je äovisaviie prstiju. 'r'1Vidjeti:Avarrnar.1l?6 'Zaista je Allah Jedan' Jedini' Istinsko je povio jedan i rekao: Boianstvo.-.o'o ooi"sn.241: "U njemu je dokaz o stalnom ovogahadisaEbu-Tajjib Abadi kaZe: pomjeranjü kaZiprsta.'nr u UeJ u. O\ü predJru Hej...'7 t8 Nesai. a njcni prenosiocisu kazao: 'ellem' preno. E/'r. Ebu-lala' 'n'utleäi. s". zejrla Kesira *"ir".'. lu.. sikuu. u no..iLh je \jero\je'nik.pa mu rekao: pa mu prsta' sadva kakopokazuje lbn-Omerjevidio öovjeka prstom. oc. pouzdani Erftprilu..a.: . +:lt:o'1. 2ubej.sr..'no """1 frcdxlr \rdleli: hfu141'ad l1lr'-'l6S vidierr' Irkode: srt 1 15 Tenkihul'k?la'n.da alejhi ve sellem'vidio sallailahu prilikePoslanik. Tertutttttt 3/202' tia' t Dno Ei'ieth \idleri: Hulasatxllhedril nnnir' l/ß9.u dok ie uöio dovu' ali ga nle pokazivao. nomlerlrje t''ra iini de'n"mrul'rm lnrrmHei"emr to/:6' r'l E :/raid a""u pi. lmam Timizi.i."''_' ispravnim Ibn'K'ijiilll i AlbaDiovajhadissmatraju Hibban.4/3713550' u Taberäni illz:ne:..\e "Ponieranjr om pr\]o JL t?j!.c.lrni \ rdrerr: '1:n' . predaju smatraiu *""ai a" p io bio Sad. kr/.Lr.str.a" .jena samolbn Hibban u 's poüzdanim ocijenio b.vojim pomlelao. SejhAhmedSakirjeovu ptedaju iejha Albanija ovoga hadisadobrim-jc ociienioispravnon Medütim. ''Jednin.tJ je jednog ashaba. I\rJ' r.)(. 'clhlliiu rrlejhi lbn-Omer .em.'o. 230/989 Imlm Nevevije lanacprenosiaca u45r' lbrrKd iim Je tler"Jor"jrrm \ i'lleri:l/-'kJ-r'a hadi"rocrienro or. alejhi ve Prenosise dlr su ashabiAllahova Poslanika'sallallahu tt" Jedn' wojim prstima. L fal'fmam biljc. "" it"-eti-S"ll.takoder: 1351. Ebu-Davud. 10i262 Inam Tüerani u t/ €rrl7tr' l/218/713'navodipredaju iedrneu:-:evatut. sutIn."ii"i r*:.u. Ahmed ls/258/9'139' Hibban' lbn tl-etrdtu..i 3/196 'nr..d. 1/719/l966 i i 6/88/29673 21232/8410 Ebr-Sejbe. p"arre pouz. eezzar.i u".^. 3/179/1820. 2/?3U84?9 Sejh Albxni krte: Lan:rc prenosilxca Je dobar" Vidjeti:S|lz/ar'rdldr.rsa prig".tnu te:c ud ltddftnJd :?U? .i lJher.. i Ibn 4l6s-10/1231 ilteoles+. llio:nzrr i 1272.Ibn-Mulekkin. Ncv€vi."s.

'. 2/159/29t i Hakim. sr. 164. Hadis koji . l15. od lbn-Ba7a.4tJO5t233O.la3l o:loy: ovih predajavidimo grjeiku ktanjaöa koji poviju svoj .. sallallahu aleihi ve sellem. |3nt. t62. 3/444i EI-?-I4r. 36}_361 .Zove setEI-kavlul-Iasil. vidjeri: DaifuSun?ninNesa .'3 vidiet.'ra.. '"' Ibn-Hurejme.. a Hakim i zehebi emdaju vjerodosrojnom.ra35 t4. str.t'6.medUuo.pouöavao ashabe teSehiudu kaoilo ii je pouiavaokur. u vjerodostojnomsunnetu se navode predaje o ispravnosti pokazivanjaprstom u pravcu kible i njegovim pomjeranjem.ta3 U vjerodostojnoj predajistoji daje Allahovposlanik.uidkn: preuTe ELktava.42ttzj 3 i SnadauLnunekin.sallaltahualejhi ve sellem. '. te se tako moZei prakticirati. '"' vdjetl Subutus-selan. ovoje stavimamaRafi.anskim surama. . Ovaj njje utemeljen u vjerodostojnom sunnetu.iia.Dakle.". l'1ry tl:HadZerg\.ahaduvel-m?\ani. Tirmil.Nu kaZiprstviSeili manje dok pokazuju u pravcu kible. Mustim.! V idietji Netad2ul -efka t.hhud kaze:"sunnel u . "" Buhari.Mubarekfurila 1a2e i sejha Ibn-Baza.: Et daaniuti ahkanit Kw on. i.^.postupak govod o pov-üanju Euvon PovrJanjukaZiprstana tesehhuduima mahanuu svom lancu Takoder..'"" Ibn-Mesud je uöitiles. l/185/8?0. Sejh Ebu_Bek et_ Di€zairi ima posebnustudiju posveienu naCinupomjeranjaprsta u namazu. U44O44l i Tuh[etut-ahve?i. U tB L ta35 viajet: tt. . 1318/6265.a Imam Nevevi navodi konsenzusmuslimana o uöenju teSehhuda tihim glasom. su. to I dieta: Et-kLvtut-nubin. '* Ebu-Davud.sv. tbn Ebi-Asim u Ei. tmam t rrmiziI smarraju dobrom.str.Sananija. . Imam Kunubi kaze:"Islamsk pravnicisu se razisli da li se pomjeraplst ili se pokazuje njime.la3o prenosilaca. a neki i kuZe njime. '* Vidjeu: El kavlul-nubin."ra28 Takotler..t/J54l818.pomjeranjeprsraili pokazivanjenjime izriöito kod Sehadeta nije gradeno na validnom argumentu.4/99/402. sr!. i4t6/t996.2rltö5.ebi..1t354-J55/7t6. t\ izdanju"Mekreberut_utumi vel_hikemi.". Oboje je preneseno ispravnim putevima od Allahovog Poslanika.

Qosfanifunog, Sr.,ojstt,a satatfafiu a[ejfr.ive y[&Tredi i öetvrti rekat

245t

Potombi se Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, digao na treöirekat,donoseöi tekbirl|6 idizuöi svojeruke.l$?potombi öinioisto je öinio na prethodnom Sto rekatu,rr}donoseöi tekbirekod svakenove radnje.r{re U drugoj verziji koju prenosiEbu-Hurejre stoji: "Poslanik, je rako(rj. donoseöi sallallahu alejhive sellem, klanjao tekbire kod svake nove radnje) svedok senije vratiosvornGospodam."ia0 Nakonito bi uöiniodvije sedzde (treöeg zadnjeg ili öetvnog) rekara (ovisno o namazu), sjeo bi, stavljajuöi lijevu nogu ispod desne potloljenice, oslonjenna lijevi kuk, sa povijenimprstimadesnenoge usmjerenim prema kibli.rarr Ponekad bi sjeona sliöannaöin,ali bi desnu nogu(stopalo) polozio sa unutrainje strane na tlo, dok bi lijevo stopalo stavio izmedu potl<oljenice i bedradesne noge.'tt2 Nekada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,sjediona zadnjem tesehhudu oslanjajuöi se na lijevi krk. a obje nogebi isturiona (desnu)
stralu.lrl3 Ovo su, dalile, tri naöina sjedenja na zadnjem teiehhudu koja se prenoseod Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnim predajama.

Takoder, Ibn-Omerje sjedio oslanjajuöi se nt tue\,r KuK. uvo miiljenje zastupaju:Ishak b. Rahevej,rI5 ucenJxcl malrKUsKe.
t436 Buhari. slr- 176/803. Muslim.4/82/392. t'3t Buh.i. "rr- l6,f/739. Nesai.l/384/ 81.Ibn MadLe. t/26U8' . tr$ Buhnri. str. t761803. Muslim. 4/82/392. (r Bubari. str. t73/785. Mustim.4/8:/392. 14 Sarrja u Erarrsae,lir,str. 38. Nesai. l/37s,376l1155, Dafimi. l/201/12,18, lbn H\zejne, t/291/579.Ali b. el-Medini i rejh Albani ovaj dodatak srn.taaju ', , ",'. B u h a r i . .lr. l8l/828. F h uD J \ u d .l / 1 8 0 - l E l / - 5 0 T.i ' m i / . ) / t 8 8 I 8 , )1 0 . 1l,b n Huzejme, Ul50/708.Ahmed,7/39214382. Tahaviu lerhul-tneani,1/258 i Darimi. vr,ljcri:,/rzlr/ I/2)g/l J5h. TboS obJ3intent.r tr,. dd. I | ö L ,,.. '"' Muslim,5/65/57q. r{rEbu-Da!ud..rr. ob). 2),1 gi i. .\Uerroi,pra\nrm. Sethqtbrnr
i'prd\nim. Vlolell: N/tlüt cttar 1ll1o i lt üil-!,tlil. 2,7.

ve sellen,rwmaza Sahjskera?i hanbelijskeraspravne Skole. Nema razlike u sjedenju u namazuizmedumu5kr.roa i iene.t{g Hanefijski pravnicira5oi Sufr.lan es-sevrirasr smatraju da se na zadnjemtefehhudusjedi kao na prvom. Prcthodnosmo govorili o poloZajurukura52 i pomjeranjukaiiprsta. Potom, isto kao i na prvom sjedenju,prouöi se tesehhudi salavatina Allahova Poslanika,sallallahualejhi ve sellem.krram Safija uöenjeovil salavata(prije selama)smatraobaveznim(vadZib)i ne priznaje validnost namaza beznjih.la53 Poslanik,sallallahualejhi ve sellem, öuoje öovjeka kako uöi dovu u namazua nije zahvalio Allahu (nije uöio reSehhud), niri je donio salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je, nakon Sto se öovjek udaljio, rckao: *Poäurio je." Ashabi ga pozvaie, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,reöe'."Kada budeteklanjali, zahvaliteAllahu i donesite salayatha Allahova Poslanika,a potom uöitedovekako ielite.,,1asa

ttall*, ttZ9lttgg. Imam Nevevi ovo predanje smatra ispravnim. Vidj€ti: H ulasatuI-ahkam, | / 425. t# v ;aiett: tt'ritalu t-Suraha. su. 138i El-?vsat, 3t203. t% vidJe': EI ßnz*.at, 2l ts4, El.munkka.2t73.Et-kavaninut fkhijj?. str.53. '"' Vidjeri: tl-yl('1, 1n35, El-ncd?nua, 3/430-Mulnit-muhtad| U37j, Hitüetut. ulena, Zll28. t4^Valett: tt.mugni.I t6l2- Se rhuz-7*rkcfli. 1t584-585. EI-intoJ, Z^ Sg. '-' Vidieü El-istizkar. Zll54. t.as-o vidjeti: tt-nctsur. 1124. El-hid'je, l/53 i Bedaus.sanaia. tt4s6. '".'' Vidjetr lhtitalut-fukaha, sv. 138.El-isti.hj|, u154 i S? us.'unne,3^12. '-' Ebu-Avvane. prcnosida bi Poslänik. 21226sata ahu alejhj ve \e em. uhvaüo lijevon rukom lijevo koUenoi oslanjaose na njega.Medutim, ova predajau lancu prenosilaca ima mahanu koja spreaava da se radipo njoj. .,., '*,vidjeti: Ll-unn. l/331-1J5,El.z,(ar. srr.ö9 i EI.n dimm. Jt44i. ""' Bezzaru El.nurnedu. 9n0]13148.Hakm, t/354l840.tmam Hakim, Z€hebii Nevevi ovu predajusmatrajuispmvnom.Vidjeti: HüIasatul-ahkan, tpA2.

14

241 t
Traienje utoöistaod öetiri stvari ve Ebu-Hurejreprenosi da je Allahov Poslanik,sallallahualejhi " utjeöitese Allahu od öeliri rekao: iatia budetena teiehhutlu, sellem, stvaria
e i iJ Jt--J'.;l
: - ' .

ij!:-.

. - ; .

'!t-'u.J.t;-.--&J:'

, ,

rJ''r;rP

:

i

-

Jgljl c-!r pontj( noj. Tebi le utieöemotl dZ .ncmskc potnic kobu,r\k '' i,kuienja ovig i budute| rviicla iod zla opako| Ded'd'ala ..ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MIN AZABI DZEHENNEM, VE MIN FITNETIL'MAHJA VEL' VE MIN AZABIL-KABR, " 'A;lahu

FITNETIL-MESIHID-DEDZDZAL vnuÄir w l,rn SERRI
DovePrije selama

bi molio na teiehhud'r alejhi ve sellem, sallallahu AllahovPoslanik, raznim dovama.Uz Allahovu pomoö' spomenuöemo svogaGospodara neke od njih. 'Ji! u-i J"rJ.r- '-.-'i'J'J';li "Allahu moj, Tebi se utjeöemod zla koje sam spoznaoi od zla koje ne .ALLAHUMME INNI EUZUBIKE MD{ SERRIMA ALIMTU VE MA LEM EALEM." MIN SERRI dovu: ponekad bi uöiosljedeöu alejhive sellem, sallallahu Poslanik,
'*'But'*i, i Bejheki' "t. 182832,Müslim, 5r2l588. Irnam Nesai.1/42042111309 d Polo'n ptedaji dodÄju: ovoj sa ispravnimlancemprenosilaca 2122o1i882, ekamoliAIIaha.a ita Zeli." rbn Ebi'"' r'a'"ii ", iin:niro. Ibn-Madze'3/25713111' Nesai, 3/480-481/s538' \t263/3'79' t EvSunne Ibn-Ebi-Asim 3"Ä ätttzsrrO, Ährned' 6n00/24065, I 032. 3/306/ lbn-Hibban.

'1v*t"{i
"Allahu moj, uöinimi lagahnim polaganje raöuna.',r{s1 .ALLAHUMME HASIBNI HISABENJESIRA.' Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je pouöioEbu-Bekra sljedeöoj . dovi:

!--r

'J-

a , . . . ' - r . ö,_-iL J /u J: rj _;i, ;iu vy ,.s Ui ;:-:J j, :J, ;")t )ie;ttui :t:1. ;,:;')t I

moj, zaista.sam prema sebi nepraveden bio, a samo Ti grüehe ptuitai, pa oprosti mi i smiluj mi se.Zaista si Ti onaj Koji je milostivi Koji punopralta."tas8 *ALLAHI'MME, INNI ZALEMTU NEFSI ZIJ'LMEN KESIRA, VE LA JAGFIRUZ-ZI]NUBE ILLA ENTE, FAGFIR LI MAGFIREiEN MIN INDIKE VERHAMNI. INNEKE ENTEL-GAFT]RUR-RAHIM.,' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odobriojednom ashabu . da uöi sljedeöu dovu:

"Allahu

. --r, ) --^ i: Lt ,'; i:<, !, r"; !r 4 ! r..it', ,-1j,j!.nt.,J

#, /Jt',lett ui:üy 4i;i;

moj, ja te motim,jer si Ti Altah Jedini, Koji je utoöiite ."Gosp_9dyu svakom, Koji nije lodio niti je roden i Kome niko nije iaian, ckt mi opro.ui:.,(!j" giiche. Zoisrasi Ti onaj Koji j? I4itos;iv i Koji mno|o INNI ESELUKE BILLAHIL-EHADIS-SAMED, ELLEZI LEM JELID VE LEM JULED \'E LEM JEKULLEHÜ KUFUVEN EHAD EN TAGFIRE LI ZUNUBI. INNEKE ENTELGAFURUR-RAHIM."
ta57Ahmed, t7/262t24}97, Hakim, l/385/936. rmam Hakim i Zehebi ovu predaju smaralußDravnom. 'n'3gut'r'i. "r..ia,g.tq, v ust|fi,, nt2s/2705. '"' Ne\ai. l/41?/1J00. Ahmed.4/lt-J2/985 {Et-feLhr. Ibn_Huzerme. l/J58r24, Hakim, l/400/985.Imam Halim i Zehebisü ovu predaju ocijeniliispravnom.

*ALLAHUMME,

og,satk[fafru staniF;w Ao
je sljedcöudovu: Poslanik,sallallahualejhi ve selleN' uöio L' +r j.^ r- -- i ' --j :-* ', --1. . ;, .- ,+- * i';.. '. -"-"'i) 3:*'''lL ' "r---t,* -' j-"i* *L'1u--.*

249t

+ ' -

a -,
3:-ü

.-a . -t-.
- j-' .:L'

-: r -- '; -t - ' .: r ''- -i
.-:- ' -. L' "J :.l; -'^ "'

j'-:

t" ^'Ä

- ':'-

nrcr.i,'::",:,,:,1: i;,i:;:':r::;,;:;ff: .,sxt'i ,"a ir.1i^ roiiovintcL,

i,Trojdn "Allahu ntoj' nolitn Te Trttjitn :nunien o neviclljit'ottt

toct

,:t üsmrli ne ako .ie u tottle dooro '(' got'oritn u srtlibi i ;i,ru i jawtu Molittt Te da isti'1tt ;;;":;ör,;t;, u raskoii i siromttil.r'uMolin Te ,oäoyoijrru. Moiirn Te zn umierenost M'1",::...Ti,!:,
ne..üenon koje.'t t'es('lje Tär,ita.ri kojene prestttju, uqiodanttvol te
itt Molin iriri' zoaorotion ,tttim itt' mi Ti otlredii lice'. Ttoj.e u Plemetli,to pÄiü t^-it. rtoli. r" ,lo ^n potosti! 'la 1le'lan 'Molim bez itete koil tlü Te da ni potlctri! öeinju 'a susrcton s Tobon' All':n.! koi(t tne nttie u:ublutlu ttclt'es.ti ,:Ift; moie nauclitii b;. sü1Lttü.ie ()niultt tq)ttcLlJLt' kolt ukrari nas biserintt im(tnai uputi tt.-si ttiitli tr'ts .ALLAHUMME, BI ILMIKEL-GAJB VE KUDRETIKE ALEL V! iNIE E.LIUITEI-UEJATE HAJREN LI. HALä",A;I;INi

LI,ALLAHUMME' iiuäpsNi iZ,oKANErEL-vEFAruHAJREN vE SEHADETI vEs GAJBI FIL rl,a.s:erexp' - -KII-IMETEL-HAKKI ö' ;sELüö FILGADABI vER-RIDA v-E siglüö NETMEN üir-Üöt iosop FIL-cINAvEL'FAKRVE ESELUKE vE LA ArNINLA TENFEZU ii"säröÜ vi-nsiLUKE KURRETE KADA vE ESELTTKE i's]ft;irü ve psrr-ursn-mlA BADEL NEZART LEZzETEN gäiö';i-iisr B6EL-MEVr' ,vE EsELUKE FI ILA LIKAIKE' GAJRI ii veo/ur. ve ESELUKES-SEvKA vE LA FITNETIN MUDILIII bänoi--i"luor*nerrN "eäl'iruwe, zEJJINA BI zINETIL-IMANI vEDZALNA
HUDATEN MUHTEDIN.djeöima: je sallallahualejhi ve sellem uöio dovu sljede'im Poslanik, ovu i Zehebi Inam Hakim rrs Nesai, i Hakim l/705-706/l923 1/'118'419/130'l-1305 snatrxlu'sPravnorn prcdaju

ve sellet4namaza
. i , . r , . - r ' . , . : , r . . i : . )r.\r r.n'Jr'J:tJ )t J:+,f ) j4'f : , , . , r . . : , ! - . , ? , :t rrrrrJJ4rJ), 'trrr' +j';Ul
'.i, --. , )e\ a v ,., :' t, .!,. --. , e4 )JerJ '.rri € J' J4

"Allahu moj Tebi se utjeöeh od ikrtosti, kukaviölukct i pozne starosti.7-.tititi tne od dunjaluökihiskuienja i kaburske patnje."ta6l ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MINEL-BI]'HLI VE EUZU BIKE MINEL-DZUBNI, VE EUZU BIKE EN NUREDDE ILA ERZELIL-IJMIIR. VE EUZU BIKE MIN FITNETID-DUNJA. VE EUZU BIKE MIN FTTNETIL-KABR. Zadnje dto bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao prije selamaje: ; - 3:;r !r .; !j;t u1'jtu, !',)i -, -.;t;t J:üu.t.i,-.i,

j' 3\t i6 i:"Lit uI "t1i1't ul

"Allahu moj, oprosti mi tkoje ranije i kasnije grijehe, tajne i javne i moju eumjerenost,i ono ito Ti atai botje od mene. Ti si Prvi i Posljednji.Nemaistinskogbo/ansna mimo Tebe."ta62 *ALLAHUMME, IGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EHHARTU VE MA ESRERTU VE MA EAIENTU VE MA ESREFTU, VE MA ENTE EALEMU BIHI MINNI. ENTEL-MUKKADIMU VE ENTELMI-IEHHIRU LA ILAIIE ILLA EME." Na osnovuprethodnospomenutog moze se konstantiratida uöenjeu jezika i izgovaranjem, namazu(Ku/ana ili dova) mora biti pomjeranjem jer ne vrijedi i ne smatrase uöenjemono fto öinepojedini klanjaöi, tj. da svoj namazpoönui zavde zatvorcnimustima,uöeöiu mislima. je da klanjaö Najispravnije öujesamsebe kadauei. neometajuöi rime druge.'* Imam Buharibitjezi da su ashabiznali da Poslanil<, sallallahu alejhive sellem, uöi na podne-namazu po pomjeranju njegove brade.l@

141Büafl,slü.596na22 i str. 1361/6390. 1{' Muslim.6/48-50t71.Ebu-Awane.2/235. 143 yidjen h-temhid, rl/29, El-insaf, 2kA, Hilijetul-eylija, 2/108, Fethut-Bati, 2/491/760-76r. te vldjeti. Fethul-Ban,2l4gtn6l, El-nedimua,3l2g5, El bejanuvet-tahsil, rl4g1.

r lbn-Hodzc hrliz lmam t\e\.-i' i:. El nitthada.lbn Abdul Hadi i lbn Dekik el Aid u svojim djclima su prenijelida se ovaj dodataknalaziu hadisuPn selamuna desnüi i'lew stranu' Et nl.. 'd i-tru-t-r""a.391-395.ine. i na lijevu stranu' rijeöima:'irL. 5168. veliki hadiski eksperti kao. Askaläni.tlt'76t151 Ibn EbiSeibc. r4/z .€.r{u rou/r1q.Hilij?tul ulentul 2/198'A\ tltt rnbr'1. Vidjeti: l'/ autentiönim. t{6 Muslim..ovu predaju 'mJ|lrrj l predr|jc \rn11' crrrrur"' lJkoJc.idlttud 3/419."1167 Ponekadbi Poslanik.2tt68. l/359 160/728. sallallahu alejhi ve sellem' dok bi predavao "l Njegov bktgoslot.21t61/295.2/229 21t32. l/266/1046. :12. izvomi manuskript iieno provleravao "Vs je i ieih Suaib ovo uÖinio lsto na obje strane BREKATUHUaoaatir rijeöi lmama Sananija.juöi Ebu-Davudove nnne. AbJu Re/" k lbr Hazm u EI nnkalla. sü.. 5/68/5s2. tako da bi se vidjela bjelina njegovih obrazadok bi "Vidio sam Ebupredavao Prenosilachadisalbn Omer kaZe: selam.1/1318.ako sc u rekorrlod primjeraka Serhre . l.:(! "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahot' ntir i blagoslot.tautlttuttekh. dodavao.n. Ibn Madzine i nekih drugih 1/453.'165Poslanik.3/275. ra6s Vidieti: t/-r$i:tdr 2/110. 'tnrr.nije ispravno str. Lt ittsdJ..izi. jada jednom ne svina njih ali jer od desiti previdu ovih imama.]tttgtti ll6ll. na las" RAHMETULLAH". l/186/878.jj tou'"vE BERELA.Vidjeri opaskeicjha Amauta na Amaut. se to moic -Joi daje l/453 u Sx/'r1ilr-s€la'r.'.j3:j "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahov mir i blagoslo| na yas" I's-' "Neka ie RAHMETULLAH".' selam na desnu i lijevu stranu. sallallahu alejhi ve sellem' "Neka je .1/349/1131. 71205. lmam Srnani spominjc potvrda ono fto ovomejesre te je u njemu nriao Ibn Madzina. Me|ahibuLd:clil.vr. Nevevi' Ebu-Abbrs Kurtubi. str' 187 vjerodostojnonVidjeri:sy'i'rrrr smatra dlitd.rd.Btltrsulnteram'sI( 64 81 ittüM1' Vidj. e.|-:' predaobi selam na desnlrstranu. Prematome.U pojedinlm pdnrjercimaEbu-Davudove' sesa'nopfl seramu zbirki ovai dodatak: VE BEREKATUHU" spominie hadiskih na desnu stranu. lbn-Huzeime lbn Madze. potvrdu. sekttn' i Stbulus srr' 64 314-19. lDn-Hu.TUHU". llll}i Sira.Ebu Davud.saffatfafiua[ejhive 251 I Predavanje selama Selamie elementamidio (rukn) svakognamaza'po mi5ljenju izrazite veöine islamskih pravnika. lmrm Dafekutniovu prcdalus'natra Darekurni..Mcdutim..sr."1166 Bekrai Omerada tako öine.rÜeöima:. rcöida seradl o Prema tolnc..tattaa.'r.l/250.ti: E/-rrd?t. Bulusulltrcmn' . Et. Imam Abdul-Hakkcl-lsbili u tr 2121913129.l/42. 2/56. r{? Nesai.

it.Me. kJanjajuiivitr_namaz ":'" predao bi selam na zadnjem rekaru samo na jednu .neki hadiskisrruanjaci sü prigovonti o..-i .zabitjeUio sraDrm lancem prenosilaca.ncnhitj.. . .Hibban 6/lq5-tso/2442 itbn-Huzejme. 2/254De85.o Askatani i kaZeda ispunjavaBuharijine i Muslirnove krireriie. n.sallallahualejhi ve sellem.-l::!i!. .ES_SELAI4U Är_gfxifV .u nerr. BeJhekt. tnoi. l/628_629. sallallahu alejhi ve sällem..ES-SELAMU ALEJKUw.:gfa-ta. af. tm m]d*rn. Vail nije öuo od svoga oca nijednog hadisa. a:" . pr1 . l/425/1320. a na lüevu: !. I. ili lbn-Madzine hadiske zbirke ne bude natazio ovaj dodatak i na lijevu stranll ondaje ro propustkopisrakoji nisu preciznoprenijeti sa originala.". pripisuje Serad2evom Mureda Ovo br nalvJerovahtemogta bid njegola predajajer verzije lbn_Hibbana i lbnHüzeJme potpuno nNu. ra?r fbn." prcnosjocj ovog?hadisa poudani..iru. 2t146. ueenlaci'iz p.4t0 eISu. 1t433."üi.]ilil l27y:9t. da se radio predavanju Jasne \etamasamonajednusEanu.. iliÄ olome je i Ebu_Davud et_Tajatisi.. sallallahu alejhi ve se em. N. Taberaniu Et_evsara. ztzt. 2A45-4611t5. tt | 4t-t42 O7B.1-1. @l_ü:.-I469 U.Ponekadbi Vjerovjesnik. Haf. stranu. Haßz ^skalani u &Rlhßut.r/j20. sponinjeovaj dodatak samo na lüevusnanu....lcprenositaca je prekinur. str.. od rbn_Ebi_Haümi ru"Änii.i. l/354/841 lbn_Huzejme. lbn-Earabi ! Et-mudZemu.Ovaj lanac prenositaca ispunjava Mustrmove xnrenJe_ HarrzAskalanj oval hadis.o.iÄ"äiahkam.'tahav| 2t168-t6et2c6. 2/B7L-g72nBti. a AItahnaibolr(zna.postdi i öetvrti naöin predavanjaselamai to okeöuöi lice blago na desnustranu rijeöima: I . Medurim. takoder.navodr islu verz üu kojuje nav.Vidjeri..tsl. su. 11445.tus. ove predaje jer Alkameb. sunn€tuAllahovog Poslanika. rakoder.Läacprenosilacaje ispravan.luüm.rcijjc. e)zzäiäää'.i:_j ii __11 ALEJKI'M. tr_fr4ol"ttirl i Albani ovu predaju smarrajuispravnom.tus-sahiha. Äauii. .r-.hadis. Vidjeu: MedZneuz-zevaid..ES_SELAMU VE RAHMETULLAH'. rbn-Mad. 2/2351518 (El-nevarid)."oosi au je Allahov Poslanik. t/2iu.l/441.''' Ibn-Omernavodida je postanlk.::j.. e*. Hafiz Hejs"-i i ltr_HuaZ"i mä" au .Tenkihltt-tahk*.. Praktrkovau .r.. r/267t3072.ra.od lbn_Mesuda.Seih Albani kaze:'. 2/376..vidjetirä*lit"t_t"dzii.u.sajlallahualejhi ve sellem. Hakim. takoder Et. ztrr-t4 | Lt-sirsit._^pri selamu '*'Nesai. Ibn_Hibban. rvrdi: . 2/303.truaut-pail.222. str. vidietr etut. liTlil 31220/154r.. t/423424 . ali .z rbn_ . l:Y:. B*".. od rbn_Abdul_Hadija. spominje da. Dredavaiuii selamnadesnu sranu rekao: .hab..?I-prla. p.u Jednojod predajanavodispome-nut aoaaratsamo na oesnusrmnu.5/J33/tcoj..tan. r/36}r/29.tE.8*ü" ovajsunner. rmamsevkaniu Neil. rbn Munzir u Et-ev\atu. ä... rbn_Eüi_Sejbe.^ '-" rD1o.r. J7l286. Irnam Taberani.

tJt. ' ..1+ 3htrI Ei e. *r" j.$..t^^a" *r. lltart-cat. . i t J " ' " t " i " . 76?'168/306630Te Vitljiti: E1'rrsar..zi.r i?/.. 2/103-304 N.rnö) i r07hI lhn-lvün/r'{/'li/15-loi '518 11'l '\ lr:rr."fu-i nu i"anu 5tranu h. 1/'60/730. r ?rrl'/ iA'r?1'r str' 385-3e0 'r'rtetnr' stzr'1:r/ .inon 'r p|"ronlN." Muglet. str' 223 iArdfrri rthahe tl259' rair'Ilrir' Vidjeti:Äsd/.r r /..-i"nititLsadri..a. nua"'irezz.. 'i.rrr 1a'6 prenosilacr' laDcem 3n:3/rss0."-Na*"i.Lnl"U"l* S"t"tO" r' Cail"rr."l. slisti.rti€. t . " .edavanje misrjenje I :.*?ilii.-.1"-" na samojednu stmnurrT') prJ."'"TilJl.e.lc lbn Ebi Eui. *'i.. l r l .'. ' 3 V i a i c r rC : tl.i:l'.3t223od hafi'" tbn Munzrra serama dazap.Vidie!il .'' ätÄ t'i"it. o\ J p-e.i. r r . ri.. . . r. J.J..r'ir" . r'..i"i.ne.. / 1 r 6 .i.-hn-rrH r .'.1".. sll ispravnim run-üunzrr. .. l'ncen' J brm i 't.. r'2li'rrIi ini'kd Et 31212'223' -' . (d 'bror. rr1' 1 m l3r' oo'r"'nin i\je rreno' '"i'ii".r. Urretc. " ' r " /ri r e d J j U o d U ^\e n'.bn "Lanrc kazei Askalani Ht\rizIbn-Hadzef tisli:s8d.h l \ e 3 ' i i n i o .o.rAl'm-eJ-irkl .1*to"ll ' ' labr'rn' po/nalr-l:lf] Ebi-Lejla' lbn jedntr ttrrnu nl sarno sehm oredaiuii taLo l \ o l i o d r j e A l i j ab L b i .".."r.i. Omerr lhn Abdul-A/izr' Seldir lbnffutu"o el-Basrija' Sulejmana b Jesara' lbn-Sidna' i"f".'rI ' ..e n59.. r " ä " .j:*". el-tk\eä hl Hir(irnb semure' Enes b.:ono...d. Sad.tb e j d k a z e : "r116 <japredajeselamsamonajedlu stlanu ashaba) oJ: lbn-Omerr' Preda\rnje. ii. ooor'.1fi:iiil"f Huze..d..bi$b.: ?/303 imamuUkajlÜu \ Et fethurftbbaDiji' ala5. .ai-".. r . preselamiosamo na 'lllJllahu ilejhi ve 'ellem: od Poslilnikr' prenose .J .ja. e h m n a i e d n r\rt r a n ur F o" V i d i o s a m S c l e m u{ l h n .eliml nil jcdnu 'tr'rnu Prenosisc-i ' sekrkob' b DTubeJrJ Ene. t ' L " r i a b . " '' i drugih Zuhriis Hazima.'.-S"it.ttll t | .r Slh"ro g " " r 8 : 'L/ "" "a 5'7r-75 :' \ i' J j ' r r : / : 'I / r r ' l i".-i". Bejhck..t'rr.*. r.n l3r rrvrlr'l'l 8 27o "'".. l/2b lbu/.odsovaraju'i Nejsaburija "" voJ" ri'.o 'd f Ibn-olrerr .253)l jednu stranurur Predavanje klaniaiudi vitr-namaz.ft:.ii.. Krrj'a b Fbifbu-tli. '* fi.l i b . t t l .::lT.t. je 304 lmam Sevkani krtesori'ki odbacio i"i. i[J'ffi. r r J rd ! s u o \ c d ! i j ' o r e ' l ' l e -u r t . r t . '"t ir'" iu. ätas. L . ' d e r 'p r e d r r . \4. Sehlb.lJ i"'".xi."i.u.m"i:".1 " ^'1J..lik.. i'ora\rn DlenorilJ.l:.ß. o dozvoli Ibn-Munzir navodi konsenzus islamskih uöenjaka Imam Ed-Davuditvrdil r. 3t222t151s \ ' d J e t iL : tethirrl lrtbtt l'4Jl pren'srJr'' virreri / /''r 4/rrl/J/rrj rlii-.sa. ut'detut 1t213' Fethut'&tti Ibn:Beltil^' od l/4s3.. t I t. l.erri'. .r'"'r. i .l'^rr. ' ' . 1 " i *t..Selerne Aiia lspravnim putem se prenosi dx le . t i .ao"'..rilr1-cfrrü dok.

Preostali ashabi i drugi uöenjaci smarraju dozvoljenim predati selam " rasa samo najednu(desnu) stranu..4" VidFb: EI-ieizkor.8a Pored spomenutih.Niie nam Dreneseno ni od jednogislamskog uöenjaka. Vidleü."'"' Hallz [bn-Abdul-Ben i imam Kumrbi Nrde: .ev!at. Lejs b.2ltb8 i Sefiu Sahihit-Buhori.Oba postupka su prenesena_ prvih od generacija."r48o Ima. v446. Sad. ra.7t3:'2-311. tt4l2-433.r"35 Medurim. '. v342.vrat. Fethut-Bari.To miSljenje astupa veiinaashaba.*.inai islamskih ueenjakinalon nji}. tn74 2. '".'.rakoder EI-unn. 7t36. "Najispravnije predaje govore o predavanjuselamana obie strane. '* \'lidjen: Es sunenut-kubru. od lbn-Redzeba i Na\buFrui?.3t223i FcthutBai.l.od lbn-RedZeba."'"'" Süöno ovomekazalisu imamTaberii lbn_Abdut_Ben... 2t2SS.vesetet4 tamaza "Onaj ko preselami jednu (desnu)^^stranu na upotpunioje svoj namazpo konsenzusuislamskih uöenjaka.iashaba ukazuju na ispravnost ovogapostupka..tj. lraka.m Nevevi kaZe: "priznäti islamskiuienjacise"slazu da je dozvoljeno ograniöiti se najedan selam (nadesnu stranu). slf.a ko Zeli neka predaselainna obje strane. '*" Vidielj.ß tizkar.1-31t. srr.M.Amctuehtit-Mcdine.Safiiai Ishak.vidjeti: Et ninhada 5t68.r.r'"o "Ko Zeli nekapreda Imarn Safija tvrdi sUedeöe: selamsamona iednu shanu. El-Evzai. predavanje selama na samo iednu stranu dozvoljavaju: ImamMalik. 2 ö8 i Et daa n iu ti ahkan . lzat i Sircdaut-nunckin. Sto ukazuje na urcmeljenost razliöitih stavova. 3t223. tau Viiiet: OTaniw-rimizi. od imamaKurtubrja. 161190.SamaiLi geipta.Vidjeu: El. Vidjeu. '. Et-tenhid.. . me sruLa. aa -drueom je osudivaopredavanje selamasamo na jednu stranu. V idjeri: Et.koder: Es-salarul.vtaien tt-^u1ni^.K ut an.l487 Imam B. Neki islanski"uöenjaci su prigovarali hadisima o predavanju selama jednu na srranu.82 U djelu lbn-Abdul-Berr kate: "Dozvoljeno je preselamiri na obje iti samo na jednu stranu.3gO.iheki je od skupineashaba kaie: "Preneseno da su predavali selamna iednu stranu.mnosrvo dh hadisakat i postuD. 2tl454.sa komenrarom Mubarekturija.raro '. '. | 363. 2Jt :/0. '*" Vidjeti: Natbur-mje. od lbn_Benala. '* Vd'dieüi Amcluehlit-Mpdine.11432-433 i Lt.ra8r tmam Tirmizi kare.Ovo ulaz i u dozvoljena pravna razila2enja i nemasmet-nje ovako postupati. t& Vidteti: Hulasaul-ahl@n..-. labi. 96. bilo iz Hidzaza.'. . 2t204.

jednu (desnu) Dakle. . tum ei"io. a AIah najbolje zna s6e -rU.taelL da je Poslanik sa allahu alejbi ve . Undetul-kai. dozvoljeno je Ponekadpreselamiti samo na "" t ti^ S.naglaiitidazapreq--ig ::t3* :?. 61123 .":. ugta*om.. 9bj" r.i *.pllodno.ai" i"b argumenti.

.

wkratiti ono Sto Ti podarit' niti iko moZepodltii^ono lto Ti odTebe neöezalrtiti njegovobogatstl)o.-roe I ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM' r A ZELDZEL lJ-I YEL-IKRAM. 431109. VE LEHIJL-HAMDU VE IIUVE ALA KULLI \DIR. Ne6ai. 5r4l591.lml n g.L:. sallallNhu aleihi ve selleE. 1t429430t1336. 18+185/844. i. oplosti mil" )4 tri puta Li izgovorio: AGFIRULLAH !" a potomProuöio: riU'.4l6a'186 (ElAbdü-Rezzak. prouöiobi na kraju svakogpropisanog Ebu-Damd. sts. niko svavlast i zahvalapipadaju i Onje Svemoöni. 1/28U1339'Tümizi' .l2n lß47' /\brne/l. 3D98.LA MANIA LIMA EATAJTE'VE LA LIMA MENATE. 5161593.--:-l "Allahu. Ti si Mir i od Tebe je Mir. Uzvileni.l. vAHDEHU LA SERIKE LEH.ii:Jr :ri. Plenaniti i ä& cospodaru.2n37ß197.--ttt'. . 'r*jul u:i.ft'n-Madie. Allahov Poslanik.Posla[ikov. Dannn. Muslin. ALLAHIJMME. zikr nakon namsza Nakon Sto bi Dredaoselam." ma ßtinskog boaßnstvamimo Allaha. sallalahu alejhi ve '. ii:Jr Jf äjli tnoi."'"" BoBatog Ä r-alre ILLALLAHU.VE LA JENFEUZELDZEDDI MINKEL namaza: . Koji nema s^uöesnikd! Allahu moj..

Tebi se utjeöem od: nevjersna. tzo6q4. LEHTJL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLi SEJIN KADIR. tt90t99 i I/393/9Z.\idjeü Netaid1."Nema istinskög boZansnamimo Allaha. Atnfiled. Ibl'_Hibbtu. Sunni. Ne oboitzyamonikoga osim Njega. 'o'{ Mus." Allahov Poslanik." Ponekad bi Poslanik.SENAUL-HASEN. 441111. jJ. kaju svakogpropisanognamaza kaZupo tridesettri puta: t {r . Hakim. sts.Nesai.Ebu-Dawd. 260n0t. Od Njega su sve blagodati i dobrote i Njemü prtpoia svaka hvala.KABRI. Nema istinskog boianina osim Allaha.mu|tcdu. Njemu sya vlast i zahvala pripadaju i On je Svemoöni. NeÄa moöi ni snage bez Allaha. VAI{DEIIU LA SERIKE LEII.FAKRI "ALLAHIJMME. 3/303/1028.m. LA ILAHE ILLALLAHU vE LA NABUDU ILLA IJJAHU LEFiUN.Imam Aakim i Zehebi oru predaiu ju je ocijeniodobrom.. str. t/28t/tJ34. Njemu iskrenoujent ispovijedamoiako to neujembi preziru.iii ."Allahu ät". NIMETU \'E LEHIJL-FADLU VE LEHUS.. . VE AZABIL.U4j)tj46 i l/46415480. Ibn.Ui moj. lbn-H€dzer j:pTylg'r :T:"r^"^ zt)u r -ree I uazaktutruRi.I-A ILAHE ILLALLAHU.sallallahualejhi ve sellem.eJkat. lJDun n.prouöio: *:t -t-r. LA ILAHE ILLATLAHU MUHLISINE LEHUD-DINE VE LEV KERIHEL-KAFIRUN."laea .. Koji nena sudrugou vlasti.siromalna i pamje u INNI EUZU BIKE MINEL-KUFRI \'EL. u Lt-edebut.t/430/lJJ8. Nesa. .t:. 4 -r-:J' ( lrj Jr>.l'.it -mut enenni. Ibn-Huzejme.U lO.r.t.sallalahu alejhi ve sellem. Sß6n026J. LA HAWE \'E LA KUWETE ILLA BILLAH.je pouöio ashabe da na _ . Nema istittskog boZpnstva mimo Allaha. tß67n4j.

sa a[i e u j 6 ifv o [g[ ,a f fa Svojsa no asfaniLw f ie

261

"SlavaAIIahu, hvakt Allahu, Allah je najveli."t+e( "SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER." "...i Iridc'ct ,'errri pura U jednoj verziji ovoga hadisa stoji: ALLAHU EKBER .T'"- U drupomrivajetuod Vu.lima stoji da 5e ovaj zik ponovi po trideset tri puta (to je devedeseti devet), a pofom upotpunisa stotinomkoji glasi:

;i,;"k

lrirl v ir_,iir, *';'r'.5r ijrUifrN'i..:1;

"Nema istinskogboi.anstva mimo Allahl, Koji netna sauöesnika. svavlasti h ttlapfipa.lajui Onje Svemolni."'1ea Njemu "LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU, LA SERIKE LEH. LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI SEJINKADIR." (manji)grijesi,öakda su i Onaj ko ovo izgovoribiöe mu oproSteni poput pjene. morske petputa: U drugojpredaji stoji da sekazepo dvadeset

.l r , ,-?-iiir lirr':r , .i rir ,

i'

'."

4

"Slava Allahu, hvala Allahu, Allah je najveöi, nema istinskog boianstva osimAllaha."lree .SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER i LA ILAHE ILLALLAH." sallallahu alejhive sellem, Abdullahb. Amr prenosida je Poslanik, "Zikrite poslije pet (propisanih)namaza i sraki put recite: rckao'. SUBHANALLAH,ELHAMDU LILLAH i ALLAHU EKBERPOdEii?I, danu) hiUatlui pa to bude sto pe(leset puta, a na vagi (na Sutlnjem

1{'6 Buhari, str. 184/843, Muslim.5/771595. 1r'7 i Darimi. U228l1354. Muslim,5181596, Nesai,l/343/1349 r{'3 Muslim,5/791597. rae Nesai.l/434/1349, (El feth), Hakim. T;rmizi, 9/29113413. Ahmed, 4/57-58/780 .mär'aju predaju oru Hrkim. lehebr r Albrni U383/928.Imam Tnmizi.

ve sellan,rumaza petsto." Amr je rckao: ..Vidio sam poslanika,sallallahualejhi ve sellem, kako zikri svojom (desnom) rukom."rsr Jedan od prenosilaca ovogahadisa koji se zoveSuhejl.r^zumioie da se svaki od ova ni zika {subhanallah. ehamdulillah I el*u .i.U"o izgov"ra. po jedairaesl pura.pa ukupnobuderrideset i "i pu,u.If4"äuii., ron-KaJJrnI Askatani nisu Drihvatili ovakvo shvaranje dodenog hadisa.r5or Hafiz Ibn-HadZersmätrada nema nijednog predanjakoje Li podrZaoSuhejlovo razumijevanje ovoga hadisa. oiirn u.äii" Loiu -. prenosiIbn-Omeru kojoj se sporninie zikr po jedanaesr puta.;i joj je I5x2 slablarac prenosilaca. djeöi islamskihuöenjaka, kaZeda ne treba . .Imam Sujuti, prenoseöi dodavati na prenesenibroj pri zikru (niti oduzimäti od nj"ga), j"; ;-;; se krije njemu. pa bi njegovomi.rnj""norn tt-Jat 1:-1"9t:tl,hJ" "u mogao ostah beznagrade.',u, Jedneprilike Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,je u zeo Muaza b. Dtebela za ruku i rekao mu: "O Muaze, talcomt AllanL, te votii,;; i ia ga je p-osavjetovao ldjeöima:"Nemojpropustiti da kaiei ia kraju svikog namazä:

:tb-,t, ;t ) ! f.:,.3.! ; j'Jt,?i,4i
moj. pomo.Ti,ni da Te spominjem. da Ti se zahvaljujem ida _ ,.!lhh.! tt tuepo roaaet crntm- "Buh*i. "rr. l3J0-lJ5t/bj2c. Nesai. v433tI J4 t. Tiroi/i. et2e8289/14tO i ovo ie njegovaverzila. Medutim.botje je ustavnomTitriu p" .a*.it'l ""*. ,.r " 1" rosraru(,saflarlaiu alejhjve seuem,laloainio.Vidjeti: Tuhterut-ahvezi. ,rn, 2ßgL. ''" vidjen: Zadurncad, )nß Z2Oi Fethut.Ban, 2/Sql Sqz.djj.ei S"r"jt" ;rlrr. * u Muslimovom Sarrili. 5/78/595. .-,_ ""' BeTzaL 4ltg-2\t3oo4 | EI-keifl sa stabimtrncemprenoqtaca. U lancuDrenosilaca or e natari .e Mü\ä b. rJbejde Rebezrya. je kojr *pr_a* r,ia r,"Ji.üi .predaje. strucnJaKa. vfdjerf:tehribut-kcnat,2qtt04-|l4. Tph:ib tehrib.I0ßt8_J2j,tf nedünea.lqlt0ti Fethut Ba'i,2/59j. .-^'"'Vidjeli: tr-,euiir.2/80J, od rmama Suiuriia ''* po u\tovima ji"1,.,":y Buhanje Jesanrn i Mu.rima. S njim sesto2io I z.eneDl. Nesiu u Lt amcru. st'r. t8?/t09. Taberani,20/t251250, Almed, 4/54_ 55t74 (El-feth), Ibn-Hibban, 5/364-365/2020. tmam nakim, zetreli i [n, Mulekkin ovu predajusmatrajuispravnom. Vidjeti: Et-iatan, 4 3_14, od i;'*

rbn Huzej;e.i ii6sl7s 1.rbn sunni. sn.46lrr8. Hakjm, f9,i;91:yl..y lr:,rs22. ' Kare od

alejßive qg8-I sa[[alfafru St'ojstvaaosfanif,opog,

2$ )

..AILAHUMME EINNI ALA ZIKRIKT VE 5I TRIXC VE HI.SNI IBADETIKE." je: "Ko na kraju kazao Poslanik, sallallahu alejhive sellem, Takoder, t255- ajet sureElprouöiAjerul-Kursiju propisanog namirzä svakog ''" I niita osim smrl ga ulaska u Dzennel Belare nedijeli od

'fr .ir s},;',iit 3 üJerrü.1ri ,i':r1ri1i + ü;j,il.iil L iiL y ,ifr

+'\i:+

!1ie !"..;Jr ; \i'l-,--1.r". i,.,:er'+4 t ;,:,"n'r'J r+.;.i
t c'r'c;t:i'i r t,,c di, 4, ;;,4LL ;;,";, -a',iit

"Allnh je - nema boga osint Njega - 'ivi i Vjeöni! Ne obuzina Gu ni drüemei ni san! Njegovoje ono ito je na nebesimai ono ito je na Zemlji! Ko se moZeprcd Njin zeuzimalizd nekogabez dopuitenja NiegoNa?!On zna ita je bilo i pije jih i ita te biti poslije njih, a od onoga ito Otl .,1a drugi znaju samo onoliko koliko On i.eli. Prijesto NjeSov obuhv1t1 i nebesa i Zemlju i Njenu ne dosatli odriavanie niihoto: On je Sveviinji, Veliöansn-enil" U jednoj predaji oko öije vjerodostojnostipostoji spor, stoji da Je "Ko prcuöi Ajetul Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kursiu na kmju svakog lAra nama:ä, bit öe u Allahovoj ;4.iti|i sve do | 5ob nare dnog natnuaa." .ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL KAJJUM! LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVMI LEHU MA FIS.SEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI JESFEU INDEHU ILLA BI IZNIH?! ]ALEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM, VE
Dtetu"it, str' 65 i Mulekkina. Dobrcm su ic ocijenili hafiz Ibn H^diet u BuLuBul Ibn-Tejmijje l/468Sejhul-islam Neveviü El-":k ?tr. stf. 74 i x Hüals.ltul-ahkan, Drcad, U221i prije Vidieri: Lldul teichhudu selamd. da seova dovauöi na smalra TeJmiiie. od Ibn A|edrku ul fetata.l21103. rsOs 'rr. lbn-SLnnr. \e,ar u Ä,,"/r///.'r,. .r. lsl-183,100.frberJnr8/13J.75J1. 48/124. lmam Munziri. Ibn Abdul-Hadi. lbn-Kesir. lbn-HadZeri Süj ri ovu Vidjeli: hdull ead, )n22'223, Ud:rtletutnqibil' predajusnalraju ispravnom. n tetnenn.l/1'78i Ei ierhrl-tnl,ntia,3/3093lO. 1s06 raUerani. 3/83-84UT.Irnm Munziri i Hejsemiovu predajusmxtrqu dobrom. ovom hadisuVidieli: trvldjerl: Et-tied:trua.l0/102.SeihAlbanije prigovorio -230. daife,| 11229 silsiletud

--264

:I-i-ft*gry,

sa![a[[a6v atejfü eesetten, nanaza

LA JUHITUNE BISEJ]N MIN ILMIHI ILLA BI MA SAE. VESIA KURSUJUHUS-SEMAVATI VEL-ERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHIIMA; VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM!" Ukbe b. Amir kaZe: "Naredio mi je Poslanik, saltallahu alejhi ve sellem,da na kmju svakognamazä uöim surc El-Feleki En-Nas.,'r507 "...i ImamTaberani dodaje: suretul-Ihlas."1s03

Dodatni zikrovi nakoDsabahi aKam-namaza Ummu-Selerne, r.a., prenosi da bi Poslanik,sallallahuateihi ve sellem, nakonsabah-namaza izgovorio:

'5 G:;;r'tSi\;','aj *.tt:t

"Allahu moj, ja Te molim da üe pouöü korisnomznanju, da pimii noja djela i da mi dai lijepu opskrbu."t .,ALLAHT]MME, INNI ESELUKE ILMEN NAFIAN, VE AMELEN MUTTEKABBELENVE RZKAN TAJJIBEN." Takoder, Poslanik, sallallahu alejhive sellem, je ashabe podsticao da prije nego nestoprogovore, neposredno poslije sabahi aksam-nalnaza, nakonrjjeöi: "ja zel-dZelalivel-ikram", po deset putaprouöe:
15üNesai,

;tiÄ;

1/42911335, Ebu-Davud,U284l1348, Tirmizi, 8/t8l/2903, rbn-Huzeime. l/372l?55.Ibn-Hibbrn. 5t344.345t2004. Ha.kim.I/J8J/92o.tmain Tirniri;vai hadicsmä'ra dobnm.a Hakm. Zehebii tbn-Hadter i<pra!nim.Vidjeti:Netadtui cllü r. / zao i Ud:alctur ruBi bil-mulpnenni. I I t1 5. t7 b. -.'""" .Icberani. 8/lJ4/7532. Imamlvrunziri, Ebu-Hasan, Ibn-Hibban. Her\emi i Behuu ciriranu p'edoju smarraju ispravnom. Vidteu: E: \eüuLnumr-, .li.tOq-jtO, Subulus-selam, l/462 i E. ziktu ved-dua. stt.78. fso tbn-tr,taaze. l/277n62, Ä)mejdi, t/309-310/301, Ebu-Jala. t21361/6930, tbn-Ebi, Sejbe, 6/34/29256, Ahmed, 6/294n640r, Ibn,Sunni, srr. 24/54, Nesaj I Ametutjevn, stlj. 184/102.Abdur-Rezzak, 2/234t319t. Hafiz Hejsemi l0/ 4 tvrdi: ''Prenosioci ovogahadis.su pouzdani." Hafiz Askatani gaje ocijeniodobrim.IbnKajjim zagovara pojaöavanje ovih verzüai kazeda je öuo rbn-Tejmijjuda kaze käl(o nikadanije ostaviouöenjeAjetul-Kußije poslije namaza. Vjdjeti Zadut. mead, tt223 i Medbnu'ul-fetava, 22/294-296.

a[ejfri vesffi sa[[a[[afru aosfanifuryog, Srojsan
. ' , . . . ' , .''

265 1

'i'.. :LiJrJJr.,-:!i3,

"Nema istinskog bollns.la mimo Allaha' Koii nema sauöesnika' o dobnt On Njcmu tvLl t last i :uh ola pripadaju. Ll N ietoni ruci ie stul " U na'trrku ji taj kojiumt'lJttj, i ,)aittiLltn iOn je S,noini"t' "Ko ro i.ßo|ori bit te mu za svaki put upisano citiranog hadisa stoji: " deset dobrih, oproiteno desetloiih tljekLi bit te uzdignutdesetstepeni ILAHT ILLALLAHU, VAHDEHU LA SERIKE LEH' LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU BI JEDIHIL HAJR. JUHJI VE JI]MITU VE HUVE ALA KULLI SEJIN KADIR.'' Takoder. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem' podsticaole sedamputa izgovore: ashabe da nakon aklam i sabah-namaza .LA

"Allahumoj, spasi !"15rr mevatredZehenemske *ALLAHUMME, EDZIRNI MINEN-NARI" prenosi da je Poslanik,sailallahualejhi ve sellem, Ebu-Hürejre "SUBHANALLAH" i 'LA ILAHE "Ko krie stotinu ,rutd rekao: ILLELLAH. po'lije vhaLnana;a. bit it mu ol'ro:tdti qrijPsi fa pjene."'' ' nakdrbili poputntorske

"'o tir.iri. :nl:ntOO i 2765. Ahned. 29/5t2tt1990.Nesai u Ä'rllaher"' str' lbtl I I 9 i u Ed dua 211122/'706. 20/65/ Taberani, 196112'l . Bezz t . 9/438/'f050, Munzri, Hafiz ispfavnim hadis smarra Tirmizi ovrj Imam str. 54/140. Sunni. 61134' Askälänii Dimiaii su ga ocijenili dobrint.Vidjeli: Es'silsiletus'sahiha 1/195-199. Sahihlrnetd:.tn'rabih, str' 75. i E:IJd.ialentr'ragibil-nutenentl, u kod Taberanija zikruveddua, srr.16.lmamHejscmi,l0/l I l, lvrdi: Prenosioci tl-evralr su pouzdani." t5rr EbuOavua.str. I150/5079.Ibn'Hibban,7/362-164/2346 (El mevarid).Ahmed. slr' 53 54/139 'r iIbn-Sunni' 189/ill Nesai A elutievn, str' 188 4/2341180521. Netaid:ll eßd\ 2/126 Vidjeti: je dobLom Haliz Askalani ovu predaiuocijenio s121't29, r'?'iha, Er-ri/ril€rxs je Vidjeti: prigovorio ovom hadisu SejhAlbani qr- l ()5 i / -E l l rri r t top i b; l' ltxrPr,, t J. " t tt l 2t'l Lt Daifu l "laania. "tt. r5rr ! erooo'rorne hrdi'c gr jc {^rao me,lu Seil qlbJnr Ne.ai, l/415/rJ5J.

hadisu,a ne za zikt nakon akSami sabah_namaza, a Uzvi3eni Allah najboUe zna.

flj:1.]'"""-,1i. t t*"-ji

oorkrijepira. " k.,. ;;;;;"'diö';;.i;i, 1j,",111",*ll^11 :'. .Hadis * ser rem, podsLicao "rhil ;; ;;;;tÄä;;;,il'ä :i1'11fl,1 :].itu i ""e..ii",*,.

Vezano za dodatni treba _zikr nakon aksam i 6abah_namaza, napomenuti da se u pojedinim knjigama navodi uöenje tri zadnje kur'anskesure i ro po tn puta. Medutim, ne znamo pouzdanu i jasnu

;äj;;#'#HXiäT

prethodno spomenuk i .il:il1.i";i" posreda iää;-q"'" Yl"*.iJ 1"1 -Diamiuf'
72-76.' Fii<hus-sunne". -g,,uf,,t"f t/130.134. ,"_"ä" "Siradzul-mutrekin", str. 74-84, srr. 4( ;t;ä;:,

3r.3"::,liil^,. .

j;fJo,"i'yJ,'iJi,,'"T"ff#T""1". ."-o,ä"ä ih rrebakombinirano
prakricimri aä U i. "J""""

usur... 4t2 |3.22s...*"",,,,ff1i.1.'i,trtsi..iä1F

zikra poslijefarz-namaza g3:"-: \" uöenje upuöujubrojni h"di.i;;j;

:t11,!r ä: ;Jut*: :riinfu #{ft':f tiil+:
a u kojima sepreporuöuje zikr nakon

;äoo'3'""fllTu.,Hff#ii'

,ffi,i:."'f,Yit"t*

3r;'lt:"j;: fii1::iu;i:1fl f#tT;?#.#.iq;# iöt"",. t*lanikovog, sallallahu at"I'i uer"tt"rn, nÄä Joiü

g,"':xr'':3[T;j'iä"'',*',f.n"J"rT';i?,'? .^1fl .TJj::"iü

'''' Buhan,sr. t 84/841 i Mustrm, 5/691583. '"'' Buhari. srr.t841185 i Mustim.5/69/5Rl

'"" ^fil J' tr::;;i1fl^iftit ^it!t-rt"ä'hif t?,*,i,i,,i*i ij:ä:äli, "" :i_:il' :::.8 :#;:: ;!:;; :;; : "i,i-i\!;i:,;tri;f:, Y itlr:Hi;;:;: ' jlftu'ri*l y;i1.;fi,;"'.,# ;::l i::11,ffi X ä+l;:*,,,,r*f

l.r.aÄ(r..lt""i..ar.r5?1 pravnih Ibn-Bettal.toi t^*. loli ..l si''r{r sz.l:lttt .kkis '*..2/303 ri)0 trbr/r'l/lq9 Narrl-i.. üi""" iedno .i1"*fl o\ri sunnel lbn-Bettrl po'tttpcopo citirarroj i"Jiog irt...i'iÄi.i . takotlefosudio JeovaJ imamehlus-sunneta' J-ei..ö. Vrdietr: Errv.261t znaöenje lslam. u. tnes.rieti: t"r*.tr*"d t. ri.ki ucenjcci nisu jedno\tJvno prih!xLrli slroljcinje na IxlliÖilcnciine lmam 5äIrJrK:rze ve6 su ih protumeeili orih predcia.ir/458 od rbn od lirn-Reazerr' ..-nije u porpuno'ri Jr.-..rop prr\nikJ da ie . .takoder.r*u.el"mc lsprxvninrethodnici neDo\rednü 'trmJo 44q god po H I kaicd3 ne ". 1.2tz9g.od Il 1-B.tttt lbn-Abbrsa Di-ie' Zna ie d.rro.ra i 2l5o2. I rjadüvsa satih..ri'1"'r... nel'i ucenla. l.4)t.. od Ibn-Bettala' "".fi '" .r ie MuJTahidbio niripozn'lijru'enik rsenlm öuo od njcgx rli drrrpihr'hirbr dr /ikJe ili uie lekhrrefro\ uislinu.r. "" via:i" r"ir. nam nuzno "" ti äu-aj postupat nazvao novotarijom ovo .j:.i.i i".i ne poriiuiiih lmrmEbuHanife.rrrr.r"Uo..i.ä. Undetxl t Ialintl-Arrrari :/458. pri i/lrskuili van einjeni . de 1e o\o rrÖenielekbira P''viienim !la5om 'u o'udili mnogt lxhr'rnr'l''rt): njih orri postup:rk novotarija.ttnfiot'l!r.. posiupak.l.rrrlS.lfril.'':Prije 'ut"ia" Buhcriiine i \4uslimove :r i drugih hadi'kih Btoini kornentctori Seid b El-Musejjibi s.iirrl '5': | Et1'ltit.i ... 2142t' Iri'(t'tus'stti)t5O2 U'ttttrt'kari 6ltzl' A\rütl' nabud.andc li se radio rekbiriml ovogJ ummelilnliu nllkon ..thttt Bnri 2/42t' ß..:..kc.no'' dc \tr o\ i tekbiri ö.dierr..tvrdi da su sloZni uöenjacipriznatih glasomnre ftoU iarugi pravnici da ovo uöenjetekbira povisenim pohvalno. Hanbel. 2t458 t'Butnri ralril.u dozirjeL mnogelrbi ine otul.u "'f..".'ttA.eme/bog podu'c! irnia'te . tsn Vidieti:lrrrafuLrrrrlttt 21535.trnoni' MudZahitl' ä"rif'li-e*".'lri"e"i...'5?? l'.. vi.l'i/rir-B!/r".ogu.iieöilbn-Bettrlx r kolr su nlm nrenllerr Malik b.t.i predaj i. BertalaIUt rdel kari' 6l126 . tt:tthud5t344NtLn't.mri''ju 'tll ie prvc verzijrp9i::njel..li -'-" ". zil'rommisli \imo nr lekDlre dl \e spomenulim iro Tnxal drueom.:". 8rl.'i'"'jer'rraai. :1. je p'rromtd prak\x .

ott22.: .kod imämaBejhekija.u vrijemeposianika.To zakljuöuju iz rijeöi lbn-Abbasa: . vidom istuhom a ne bicem. reje: '. ljH . Taberanr.r523-Za dokazuzimajui predaju u kojoj Eb.u-vaJoj poslanl. '-KoJese navodiod lbn-Omera kod Darkurnrja.. tstoJ i..im _sallallahu znanjem.el_Esa...i. alejhi ve sellem:"sa lana u vaioj blürn.qo.l7l2jl2704. ve sellem. sailallahu blizini. ovaj h.ilaca. tome.KaZu da su ashabi.6l0/29c2... i nakon Poslanika.. sallallahu alejhi ve sellem._Müs. u vi3e hadisä je zabranio ometanje klanjaöa. "" Buhari. 2t458.. seltem. l/lb2 lbJ/ 8t.. Kaze oa su ashabl.*i ""1_". Mustrm.i..-" ir-. j/398.ltl488/56JJ. 7/63 i. ocij".iaista. takoder:Fpüul-Bari.. smaFavjerodosroinom.. t]::l'^k""g"kg-.Hakina.T. 1/263. postanik. t2/428t1Jsl2.su ashabiu vrijeme poslanika..predaj sa allahu alejhi ve sellem...sunnetu..a potom napustilitu praksu.toj9j nebaposrupali perputadnevno.r530 Nemasumnjeda bi ovakvim zikrom tsx Uidien.tt 7 jako su. lß94l6t2e. od lbn-RedZeba..gnus-Sahihit.ili . Irnan Seihekj ovll o*ä. Ibn-Huzejme. Vidjeb: Inaut-gatit. ne bt rnale svogasmisla.dis * vidjetj. RiJeai Poslanika. sallalJahu alejhive "kqkdiJoriSenim gtasovima.. .. ovo. Olu predaju su imam BethekjI drucl EDruavua..il. vrdjeri: sub:kjjev r... Vatik.saltaltahu alejhi ve I ::ll:. S.l"").tr.e preneieno iJ Ibn. onda rijeöi_ Ibn-Abbasa: .a vjeÄdosrojnim lancimapreno.. ovdjesepostavlja piranje: Zbog öega namnüe od ashaba prenesen md po ovome..ttalahu läi.: Eb'-Sejbe.. a drugonije: Zato iztazita veöina islamskih uöenjakasmatra da je bolje zikriti rihim glasom. alejhi ve iellem.a 5"*i.. iln . :ITJ". uöenjetekbimpri izlaskuna bajram_nan Je prcneseno.. 3llso3su223j. |5O9_s1O. Ibn-Abassa i drusih ashäb. v487t56j9 i Bejhelija. 2/ö7l5J49. El-nenahii iemijje. Takoder. az.sallallahu alejhi ....u)til Viijetl FethutRan. 2t4OOod lbn_Red2ebä. Uprkos jedno namje preneseno. .i..Buhan. U262 Z6J i4.yi. vrdleti.iao ito npr.. lAi.9 .argumenri o bajramskom uöenju lekbiraznaLno siabijiod predaje lbn_ a9oasa. . Olt: rjun"l uöenjaci vide dokazo napuilanjuove prakseu . t/4j8/tt06..u vrijemeposlanika..ltr"ju rihim gtasom. Ahmed. Ibn-Ebi-Sejbe. postupali po spomenuiojpre<la. via1r...2/JJ/t696.Jednom bili na putusaposlanikom.. en*o.flt:2. Albani t Sahihus-sunenü.Mesuda. faloter. od lbn-Bettata. je samoAva a bajram puragootsnJe... znate: svJ.. jer vi ne dozivate gtuhägnii odsumoq."ts2q Isto ra-ko.."]1.'S/riaJii svojeglasove.dijedan öinili to period.Lr.j.___ "" Ebu--Davud. str.rn.. vei do|ivate Onoeakoii fla iuje i koji je ra vama.je-d.

smatra najbolje zna. je: nije dizao svoje alejhi ve sellem.G'os[aniLotog.uöetihim Ez-Zerkesi glasom.rs! ove 2.iL. 2lt3q. tvr{tida su prcnosioci lmam Hejsemi raurani u rt-*at'. dkDüt. s/289 i 4136'7. a samo prenosilaca ove lancu je Aziza b. ELkanilu lid dua|a. sallallalu selamrekao je ovogahadisa rukesve do zavrietkanamaza. 4/34."l5rl Po ovom pitrnju nxjprihvarljivije ie mi:ljenjeimameSafijekoji ograniöeno na ovaj postupak legitimnimsamozbog pouöavanja.'71399.rr?drxl .n.ra. str. sallallahu alejhi ve sellem.u a[ejli. "Ko potomkie.E(trt alau t'el.r tüJtt 1t t 2. 15rr str. Za njegaje imam Ahned rekaodaje laZov. dok upotpunjavaju bili ometani oni koji zakasne "Sunnet je rekao: je da se svi zikovi. tnutenetlni.Ls3 rsr Vidieti:. Druga prekinut b.t. saffaffafr. Ud:aletur-raeibil 1515 (EI mcdzmea). osimtelbije. :ll lt) i Tashihuddua. Sulejmankoji osporava miiUenje imamaHejsemija... Ebi-Jahje i Abdullaha izmeduMuhammeda je nepouzdan. perioda ne trajno.dteti g a|e. 1l L 15!t i Ävut'nabuti.ltnul-iatidal. 'Poslanik. El-itt. ove tst'V.5/38s. Ebi Jahja kaZe: "Abdullah b.ovim hadisima i niihovoj autentiönosti hadiski ekspeni. Abdur-Rahmana el Kurelijja dovoljan razlog za odbijanje predaje. Lßanul nizan.ljt}ri ld Jttrt. vldjeri Et-darthurct-tadil. -. stt. FethulRati. tUnut-earati u rl-araa ts3a Mi. tt.rctrukine.?esadji. od lbn-Redzeba Viiiei'.53/138.'"' a Allah UzviSeni kraöivremenski Dizanjeruku pri dovi nakon namaza spominje se u nekolikohadisa Dizanjeruku pri dovi nakonnamaza prigovorilisu whunski Medutim.1. Enesb. Muhammedb. Malik prenosida je Poslanik. l/193.oje rüke ne kraju namaza rekao: prisustvo Abdulpredaje imaju ti mahane. 2t6ot)/t204 i lbn Sünni. ito mahanaove predajeie Fudajl b. l. 10/169 predrie pouzdani. .""" U god digne st.rlaruhü1. taiinbnt t.215. Zubejra. ez-Zubejrje vidio Kadaje predao öovjeka koji je digaosvojeruke i uöio dovuprije selama.ive$awaSeojstr)d 269 t lmam propuötene rekate. 440. Ll-. 312t1. 2tlo8."""' Lanacprenosilaca b.

1.j zbirci o ovoj temi sakupio oko trideset hadisa. ukazao je na njegovu slabost. 638/4399. sallallahu alejhi ve se[em. yidjetj: Tefsirut-Kufanit-Äzin. zatim bi njima potrao svoje lice. hadiski struönjakEz-Zejlei i SejhAlbani su ovu predajuocij€nili slabom. t t tol. tt2OO '$ov iajet:renvat-rcaütia-aai^".a Allah najbolje zna.Ll-nusni fid-duala.kenat. '"" vlatat: A-aZ"*u vitadit. novotarijom.-^ ". Medrtim. 4j S. sallalahualeihi ve sellem. . 2n44-145. posredstvom isrogprenosioca. '*. ali ne spominjedizanje ruku.'r'r'U lancuprenosilacä oväga hadisa ima_. Ovai "r5'e postupak setretiranovotarijom. 4D53. Es-silsiletus-sahiha. 2J43 i Kasasul-enbüa. ove predajenisu postedene prigovoraod stranahadiskihstuönjka.l5a Potimnje lica Dakon dove Potianje lica nakon dove preneseno je u nekoliko hadisa. Inaul-eal .'"'Ovu predaju. Vidjeti: Nasbur-mje. zabiljeziojei "DZamiul-bejan.Metlutim.' vidjeü El-ninhad| b^ss i ELncdimua. Ebu-Hurejre ka7e:"Poslanik. I nakonpropisanihnamazä. Seid kaZe: "Kada bi Posladk. sallallahu ateihi ve sellem. t4lt3l178ö7. .3. Stalni kolegij za islamsko misionarstvosmatradizanje ruku pri dovi.Ali b.tehzib.Taberani.''"' lmam Nevevije u Buharijinoji Mustimovojhadisk. od IbnKesta. sts.Ahmed.. 3t41:'4g0 '* Ebr'-Da!ud. uöio dovu digao bi ruke.. Jezid b. 3/5r.Vidietl: Fetava islaniiie. r?haibut."r5a3 U lancu tot tbn-Ebi-Hutiu svom ?eFiru." imam Taberi u 4l32ll8t2j. 2185.ie disao svojerukenakonselama iueio dow. taloder. 2/80/f492. posrojebrojni hadisio opöenirom dizanjuruku pri uöenju dove. po:lfiatt 22t241-Z42thJt. Zejd el-D:udan koji je nepouzdan kod hadiskih struönjaka. 6 86. i njegovi ashabi dizali svoje ruke nakon namva. Citirani hadis nije prisutan u atampanimprimjercima Ibn-Ebi-Hatimovoa !elsira. Takribut. 2}t43g. Sejh Ibn-Baz tvrdi: "Nije potvrdeno da su postanik. Imam Munziri. '*' Vjdjeü Medamu' ul-Jetava 22t3M. l/555. Vidjeti:Alrürnabud. a Allah naibolie rna. AnA_r1g i Daiful-dZania.

lwlä.Nevevi. Ha5im ez-Zuhri Prvi je rsrr a dÄgi ima anonimnubiografiju nepouzdan. Daifi -da!'nia.djett:rett:it ut t"'nll.2/'78-1gll48si lbn Madze.1. I.? l9l196?.]' ßs0vldieti: zl-rarll'.271.koj u nepouzdan isa el Dzuheniel-vc5ili koji "Zovu ga El-Garik (utopljenik) On je dedZdZal kaZe: za njega Hakim (laZac). .srt. prenosilaca ovoga hadisaima lbn-Lehia i Hali b. 1/368.ibttl'ke|ul 7l7l 1 Mi. stL l'15/346.i L loncuprcnosilacr '-'" Imrm nauci je hrJi. a kada aavriii Potari njima svoje /ice."lsa! U lancu prenosilacaovoga hadisa ima Salih b Hassan el-Ensari el-Basri koji je nepouzdanpo konsenzusuhadiskih i drugi nlegove Imam Buhari.sallallahualejhi ve sellem. Ibn-HadTer slruöniaka.Ebu-Hllim.|n'aul-galil 2ll'79 142' h dii.1112. l/373/1l8l lmam Ebu-Davud Ebu slabom Vidjeti: I€1l' smatraju Hatim. "Kada bi Poslanik' sallallahu alejhi ve 2.malraju potpunoni*tarnimr"o tbn Hibban . t55r Vid. Takribut 's5 Tirmizi. . i Daifin'd:atniQ lna l pa!it. lll88 . od innma N-csaije. Omer b. ahft. hadis.i' stt 358'Tuhletul E/-1:ldl slabomvidjetii ocÜenili su. 4/391'398'Mi.vu prcdaju Srt. Et'kaiiJ' 21118.jeti:a/i €Jdr. 3s8 i Nasbur'raje. EI dZettluwt'tadit.ie.haLllt3ota Yldietl Et üreda thi.11254.!)nul iatidat. ts7 vidjeti El ne. Ibn-Abbasprenosi da je Poslanik.ib. ne bi ih \putlio prije nego 'ellem.jetir I]lrrd:'nrlrrr. 2/291i Takribut-teh. 412'15. lol403i Takribut-teh.disro svoie ''' b o!ogil hrdi. teh. el-Hattab.zl njepa rekao: ' "lzmilliahadise prenosiocima ipripisuleih pouzdanim rs \tidjeti: El-(l:crhüwtladit. Prenosi laZnehadise od Ibn-DZurejdZi Dzafera b Muhammeda "Nije dozvoljeno koistiti njegove Ibn-Hibban tvrdi: es-Sadika.640/1412.2/178'119 rs6 V. rro]" lice."r.5/145 118..imamNevevikazeda u priznatimprimjercimaEI datuniane stoji ova ocjena od imatrlaTirmizije' i Albani 3ts2 Im^m Nevevi'Mubarekfuri vid.a ima He-mmad po.U nekimprimjercima je imamTirnizi ovu predxjuocijcnioispravflomMedutim. 7128l-282. kaze: (to nrke pn uieniu dove. 91268.ib.ai."'5r7 3. Ne.Busiri i sejhAlbani ovu predaju El'ezkar.El-.rekao: "Kada budei uöio dotu dovi sroiim dlanorimt!.rnul ialidal' 11343.f\. "" gUu-nuuua.l'dttafa l/288' Medineu"eNnid' l/196. .9/26713386 Ä/-'l:d'rid stoji da i Hi*im. El'ttl gtti.Teh.u(l:fudle l/141.t-labn.ib.10A92i Es'silsilets'sahilld 2111.st 358'Misbatlu.tr. 11569| 214'75'483.

glrr?rdil. str. Es-sunenul-kubra. srr. uoöiöemo da je. r$' Viaied: rt. rakoder: Ebu-Davuda. Porcd toga. govoreöi o zikru nakon tarnaza.339. 1t463 i Es-sahiha.uöio sa ashabima kolektivni zikr.. '"' Vidjert El-b"naj".o tome imamojedan. potiranje lica nakon namazaje puno manja greSkanego potiranje u sarnomnarnazu. pojaöavanja iskljuöena moguönost ovih predaja. 2l/300-301. 227.Fejdut-kadir. 134-135. t02. 334. ukazujuna utemeljenje ovog postupka u sunnetu. ili dvahadisa kojimasenikakone moZe dokaz ivati..242-214.3l3l5.od s€jha Beka b.Neki pravnici smatrajuda potira[je lica u namazukvari namaz. porcd njihove slabosti.Ako neprisfasno pogledamou lance prenosilacaovih hadisai njihove mahane.Tetaua. 221304. srr.r5sz Metlutim.sallallahu alejhi ve sellem. odlbn-Tej. tss vialei: VeaZnu'ur|ebva."r55a Dakle. . 421041 Ed-duau vez.str. sil sil etus ts y idjel: Medtmu ul-fetava. Ko ieli deraljnije poja5njenje ovog pitanja neka pogleda: Tafühud-daa.llltjje. kolektivni zikr uveden je u posljednjim godinama slabosti muslimanskogummeta u pojedinim zemljama. 47. potiranje lica nakon nzunaza nema validne osnove u sunnetu Poslanika.r556 Naprotiv. niti bilo ko iz odabranihgeneracUa ili islamskih uöenjakakroz dugi niz stoljeöa. od imana Bejhekija i El-l"r/. od od imamaAjnüa.apotiranje lica nakondove. A | 44.zikr. kada se umanjio broj uöenih i kada je oslabila islamskavlast. Sejhul-islamlbn-Tejmjjje.VidJetr.aese[fem" namaza Neki islamski uöenjaci smatraju da ova tri hadisa. Subulus-sela||". Abdus-Selam osimpravaneznalica. je rekao:"Ne potiresvojelice (nakondove) El:Alzz b. kaie: "Niko nema pravo uvoditi nelto r*2 vialeti: Bulugul-meram. sE. 119. zbog veöegstepena slabosti./rrcbbani. pojaöavanjehadisa jednog drugim ima svoje uvjete koje su postavili hadiski struönjaci. od tbn-Abdus-Setama. 22/303.2t504. salallahu alejhi ve sellem.l555 Da li sezikri zajedniöki Nije zabiljezen pouzdan nijedan i jasanhadisdaje AllahovPoslanik. sl[."1553 Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe:". Abdullaha i Fi rrr-ralcft.

r ' ./xa. Med:nt'ttl feto|a' 221229 t5" ili.\b j f üv es e f f i f so l [g [.str'4'15 . sallallahualejhi ve sellem' sftogoje zabranioometanjeklanjaöa Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem' to le jacije i dzume-narnaza). koji je legitinrnoöiniti poslije farz-namaza' vremena ali ne öuju njegovu dovu l amirl Dzematlije aminaju za imamom'1553 (sto znaöi: Ällahu. " . at[aß u S l . biva ometan takvim vrstamazikra' namaza. . \unnel rs6" zbirkama u hrcliskim zabiliezeno akSama' Ovakav zikr vodi ka spajanju faza i sunneta(kod podne' a Poslanik. jaciji i dZumi) odstupa od zika. Potiranielica nakon dove. . poslije namaza'nte Poslanikov' sallallahu r':' Uaenje El Fltihe nalon \vegr logr nUe aleihi ve . akiamu.1-l!/d.je uiemeljen Vidieu:Idrriixd .kao ito smo prethodnopojasnili' Na taj naöin se ometajui oni koji Zelezikriti zxsebno' pravog Time se (na podne.. . . o j s tQ r 'o as k n i L o v 2't3 ) \unn-etu Jer od dovs I TikJo!anakonn lnalr. u h a uttitb ' l i / 1 0 r ' o o ß ( r h e t i r ' 'rf l16 S"ä.D l v u drJt . t5t1\idieri. ima svoje manjkavosti. I r .:'ooz u'a'tnu ut lctotü 22lslui rdrlr'l'"J-d4" lsmVidjeti:?arrir{. sallallahu afejhi ve sellem' koji hadiskimzbirkama'koga smo ukntko spomenull' najvjerodostojnijim Ako neko od klanjaöa stigne na zadnji rekat ikindije ili sabaha te mu ostaie di naklanja. u. oslmonogxslrr\e navodiu ' ' do/!olio nle lo vjeru_ I Allah !e to cmrlrau\cdenimstrrrima u Svaki postupak u obredoslovljima' koji nema osnove-u rjelskim zikr izvorima. ''o' zabranio. " ' . . . . o d b b u .l""l alejhive se1lem roslanika'sallallahu u sunnetr'r f""t'p^li . Vezano za zajedniöki neke od ovih manjkavostl: spomenuöemo doili u Neki od ovih zikova su djela i rijeöi ljudi. r . i . u brojnim hadisima.tlioi!) toZ" se nakon zavr5enecjeline u dovi ili onogaStose trazi. 209 * " v . u najmanju ruku' sadrZeono jasnepotporeu sunnetu Time se..innt".ellem. s druge strane' napulta izapostavlja slnnet Allahovog je prenesen u Poslanika. a nisu kao talivi sto nema ispravnimpravnim izvorima' ili.\tr.

str."1568 '16lNa traju ovogajetaimaposebno poglav|eo ovomprtanlu.Aime.aine. niti njegoviashabi. od Hajniddina 'K3 viatett tataus-sunen. sallallahu alejhive sellem. ili svih skupa. tffi Vidien: ns-sunenuvel-mubtedeat.Takvo nestonije potvrdenood Poslanika. "" v ddJeE: l\lahul-ncsodaid. t34. znol . bilo da zikre svi kolektivno ili slu5ajujednog od prisumih.sallallahualejhi ve sellem. lO4. sü. napustiti ovu novotariju i slijeditisunnet.r563 Sejh Ali Mahfuz kaZe: "Klasiöni zajedniöki zikr nakon namazaje pogdnanovotarija. lb0. duZnisu za dotiöni postupak donijeti validan argument. od AnE'ia Selima.284. . smaha se novotarijom.Tako nesto nije öinio Poslanik. tffi v idiet: Fetawl-Iedirend-d. buduöi da nema validne osnove u Poslanikovom. smatra se novotarijom u vjeri. a i u drugimvremenima. Selim kaie: "Zajedniöki zikr nakon namazaje ra3irena novotarija.i El-ibda."r567 Sejh Amr b."rs6' Poznati hanefijski uöenjak EFTehanevi tvrdi da je zajedniöki zikr nakon namazazabranjena(haram) novotarija. u protivnom se takav postupak smatraniitavnim.'74 Imam Ibn-HadädzkaZe:"Treba zabraniti zajedniökezikrove prije ili jer senjimaometaju poslijenamaza. Duinostje svakogmuslimana koji slijedi Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem. ts61 iitett Feta|al-Iedinend-d. sunnetu. sallallahu alejhive settem. niti ashaba. dignutih ili nedignutih ruku."r56s Stalni kolegij za islamsko misionarstvo(El-ledZnetud-däime) kaie: "Imamkoji dovi nakonnamaza a muktedije aminaju. str."rsuu Na drugom mjestu stalni kolegij tvrdi: "Dova nakon namazasa podignutim rukama od stmne imama ili muktedija. ljudi. | | | i EI-nesdaidu Jil-islan. AbdullahEbu-Zejd kaZe: zik povi3enim ili prigudenimglasom."l5s "Zajedniöki SejhBek b. r$5 vidiet: Tashihud-dua" str. 7| lOO. sts. v 7| lo3. r# Vidieti. Sunnetje uöiti zik tihim glasom i zasebno.

31203. "" ti'*iri.Vidjetii Äl'miikah' 2n16.rekavöijojda kaze: kolpica. 21316 i Sahihul d:ani&. 141i Siradaul-muttekin. svrstao koji se zove Kinane mevla Safijje Vidjeti: drugu slabost.to. aleihi ve sellem.u lÄncuprenosilaca smaträju ispravnom. y wt-tadil.i' e ar. Ibn Ebi-Sejbe. Et-kaiiJ. idjerl: a on nepouzda el Kufi. 21753.Pouöiojuje onome Ät :t Jr iel" "Slavljett neka je Allah onoliko pLtta koliki je bro.i Njegovih . Sahihut-Tirmi.iteui-n. l/280/1330i Beiheki. sallallahu ImamTirmizi i drugiovoj predaji dinu. su 2/l 19 lmamTirmizi-i Mubarekfuri Takribut'teh.nia.Tintti. str. Abdu-lbniHumejd.'mariiu dohrom VidieriHutasatl ahkdtttll4l\' Tühldul gl3ol r t7-sit.299. 2/410/1568. u drusojpredaji ima potporu 2l'753 i Sahih 'da6. El'dZerhü je 191213' Teh.31111 '57'glu-oavud. gl+:o-+:tl:S54.SUBHANALLAHI ADEDE HALKIHI'' 1s6' sbu-Dauua. Hakim.Sejh Albäni gaje ovogahädisa. 314'tr r'0 Ovajdodätak od Aise(mevküfen)Vidjeli: El'"itai.2/359/3368 Imam Nevevi. gll}4 1O5. Propis zikra tespihom 27 5t Podstiöuöi Zene na spominjanjeUzviSenog Allaha' Poslanik.i.a to .Munziri i Askalani ah\''i ovu Dredriu .(edna od njegovihsupruga) je ito boljeod toga. BtJh^r1 \t Ettarih l-kebn 8/23212831.r..i ne ostarüajte ga alejhi ve sellem. kako zikri sa öetirihiljade vidio Safijju..aaostanifupog.ie prenosilac srt 433 str. Sahihu. jer öe prsti biti im ie rekaoda zikre na prste.afejk pesefusalla[[afru Slojsa. Tashihud-dua. 9/366367/l'186. Irnam pr€daju ispravnom' smatraju i Sujuti ovu Imam Zehebi Hakim.a. rrae.1s6e pitanii govoiidena Sudnjem "ts7j (ztkt).'s?' alejhi ve sellem' sallallahu U jednoj predajistoji da je Vjerovjesnik. Tinnizi. lt32l2008 Imam Hakim i Zehebiovu predaju ima Hasimb Seid ove predaje Medutim. ..2/16311655.ib. 2ll16. sr je svrsraomedu ljerodl''rojne hadise. Neilul' l1472' Hulßatul ahkattt Vidjeti: dobrom Ibn-Hadzefje smatraju Nevevii 1Et-kavluln"rir. Siin Albrn. ostavljttjuti tfine nilost äodaju:-". Vidjeti: TuhJetul'ahvzi9l43l. n.ibul'kemal.zikrio je na prste desne Allahov Poslanik. ukäzali na slabost Ulls Ova predajaima i vidieri: Es'silsiletud'daife' mealu slabehadise. 1/73212007.sallallahu ruke. 1/280/1329.

pa joj je rekao: lalcie i bolje od toga.alnAIIahu isto toliko. Tashihud-dua. EbiHelel kome se poremeilo pam6enje. 4. ova predaja se ne razlikuje od njoj prethodne.u lal-€'cu Abdus-Samedb. "Slavljen neka je Allah toliko puta koliko ie stvorio stvorenit na je (isto toliki broj puta| Altah najveöi Zenlji i izmedu njih. Mosa el-Hasimi i Muhanrned b. rsla oejten. n32-13312009. H^kim. D ga mahana ovoga lanca je Seid b. \:' it. sil.aza ve sellem.-e. H.str. 4' 1."t513 . J.SUBHANALLAHI HALEKA FIS-SEMAI.llL.kako to spominje prenosilaca imam Almed. ADEDE MA FIL-ERDI.HAMDU LILLAHI.'g Si ^\: . l/35911712. Er-sißiletud-daife. i . U lancu pr€nosilacaovoga hadisa ima prenosilacHuzejme i prenosi od AiSe bint Sad b Ebivekkas. smatra Sejh Albani ovu PredaJu predajeimaju jos tri nepoznata apohifnom. EKBERU.'riL." u kome se vezano za ovo pitanje öestose spominje apokifni hadis"Lijep li je pripisujePosfaniku.TKE. MISLE ZALIKE.'. MISLE ZALIKE. r uusneduL-fudevs.d r. nebesima. U dmgoj . Bejhekrü Suabul'inanu. MISLE ZALIKE.:.t v: .. llll} I Tashihud-dua. :r . ' .ram. citirad hadis smatrajudobrim. 143-144 i SirudLul-muft ekin.1$ i. Tahnru tuknbittehzib.Harun b Mensur' Prvi je ove a za drugogje reöenoda je lazov. sallalahualejhi ve sellem. Vidjeti: Taknbufteh.r' u|. Nema moöi osimsa Allahom.str. ato je nepoznato kod uöenjaka hadisa Vidjeti: MizMüI-indaL 2144012510. . VE LA HAVLE VE LA KIJWETE ILLA BILLAHIL-ALIJJIL-AZIM. prenosioca.ur-tj. \'E ADEDE MA IIALEKA SUBIIANELLAHI VE ZN. BeE vi. i . isti broj puta.itit i. MA BEJNE ADEDE SUBHANELLAHI VALLAHU SUBHANELLAHI ADEDE MA HUVE HALIKTIN.!r Jf'* s. u.tKE. l i . U drugoj predaji stoji da je usao kod jedne od Zena dok je tespihal4 "Pouöitu te onome ito je brojeöi na Spice ili kamenöide. 432. VE LA ILAIIE ILLELLAHU. 31158411738.l' . Imam Tirmizi i Begavi 114241602.ib.r' I P t )-rt d} Jr J: *1":r' rc+i . :.' (' tG ^i)\ :.. Vidjeti..r.Mudutim. 166.'tabejr]niü Ed-dua. u lancu Prenosilaca nepouzdan. MISLE zAr..'t lt rrut. Nemaboga osimAllaha. VEL. : J l. UZ98-299. Hakim i Zehebi su se slozili na isFavnosti ovoga hadisa.'"-a\. .ti.t. prenosilacaove predajenalazi se 5ll5l7o29.da je rek^oi ztkr tesDthom! '"'" Titß'ia| 10/13-14/3568. Poredtoga. isto toliko. 416111279. Reci: t j -.r J. .i. .

lbn-Veddah ''Koliko je .38/21." Ibn-Mesudim reÖe: zablude?1" r'-.2/163/1656 'lasllihud-dxn. uöeniji oi ashaba /ikJx-i selaZedajc lbn Me. . 436-119i re6Zeli im lbn Mesurlukazati na blizinuposlanstva ts7'narlmi u Es-su. gadao svedok ih nije istjerao kamenöidima spominje da ih je Ibn-Mesud "Uveli ste ruZnunovotalju. 60/52.ali Zikr na sliöan naöin prene-sen prenosilaca.u lancina prenosilaca Ibn-Ebi-Sejbe.ipe aosfanifunog. ili otvarate vmta Rekli su: "Ne Zelimo osim dobro. 128ß639. ll4ll-49/2M i Taberani. mu.t. nikxkvo dobro. On im odgovori: illallah)i tespihe " da se vasadobradjela neöezaboraviti Potomim reöe: vam garantujem "Teskoti se. dua l/117 i Tasllillud prenosilaca.ja od Muhamneda Sabbaha Yidjeri Ma d:ac.o slabosti lbn-EbiSejbc.'"' lancima nepouzdanim Hadiski autoritetibiljeZeda je Ibn-Mesuduiao u jednu dZamijui pa ih je upitao koji zikre na kamenöiöe.djerl: E|4rc. je i od skupine ashaba. 153. Spojstpa v{- 27 a. sr(. -169.ul V.fil bi. 9/ "'* tun-veaoalu bida.a.o ummete kako alejhi ve sellem.U ovomesmisluprenose ovih predaja t/16417669 i 7657.rcnu. Preneseno viie vjerodoslojnih alejhi ve sellcm praktikovao sallauahu Poslanik. Mi.Le. osudujeposlupkekoje nijc i t/el Kunubi. ashaba je bolji od ummeta Takomi onogau öijoj ruci mojaduia. s. Muhammed nalazise Abdullah ovosahadisa iatidal. hadis i hadiska Kudami od kogr b.1s76 (ashaba)Poslanika.latuhin. zatekao skupine üudi u halkama ita to öine?Rekli su da broie tekbire(Allahu Ekber) tahlile (la ilahe "Brojte svojegrijehe. je u kojima IbD Mesrd verÜa imaiu mahme.Et silsil?trtd'daife se predaje od Omerai Aiie koje je zabiljezn) str.1L-kebir. prenosilaca.rmo onih koji iele clobrorli grijese.str. predaji.2139. sallallahu Muhammedov.udmrzioprebroiavonie predaji U drupoj ' poiinlena dobradjela '' govorioje: Zar se t. cniJid '575 je u djelimx: ovih predajakazivano 1665."1573 sallallahu alejhi Posla.r {llahu prebauulu lbrahimen-Nehaikoji ujednoprenosicitiranupredajuod lbn-Mesuda' alejhi ve sellem. ve sellem.sallallahu alejhi ve sellem. str.rispravnnn iancem 2/16. sallallahu navodise da jc Poslanik. sujo5 uvijek i posude Zivih meduvama!Njegovaodjeöa sellem. vi ili ste tu.saprckinutim pr€nosilaca. prenosilaca str' 68 U lancu I Tatih D:u/d:dn. srr.tu. Dz\ndZani zikrio na kamcnöide. kao da ste potom im je rekao: iz dZamije.täkoderapokriiDoj. lancem '57'Ibn Ebi Sejbe. sallallahualejhi ve se lahko uprcpaltavas!Evo vam Poslanikovih.l'dtife.ika. sa ispravnimlancem 9/12718636.Medulim. ja (subhanellah). naukänisu vidjeli 48 3/47 | ts62 \ Es'silsit. str.td.v7666. t81 E|nt dua.fu 31180 .sa[[affafru afejfr. 183. Vidjetii t/ trld. 16'7 Simdtul4 uttcki.

tj.Sjedi. Nakon toga. Taberani.Vidieti: Er-rih €r.'.r53o Neki uöenjaci kaZu da se iz ovih. vidi da Allahov Poslanik. . 2131. Sahihut-')abil str. Hariietut-Tahtavi. EL bahrurraik. Omer mu reöe:.28180/16866. IU2A4. sallallahu alejhi ve sellem. nije osudio postupakovih Zena. od lbn-Tejmijie. Medutim. 2ß16-317 i Tuhfetutahvezi. sallallahu alejhive sellem. '.. poslanik.l0ll).uistinu sljedbenici Knjige (ädovi i k5öani) uniötenisu jer nisu pravili pauzu izmedunamazä.Muavija ga je pozvaoi rekaomu: . t9l315. 22/297. Abdlll-Rezzak. I/20c/sq9. Ebi-Sufjanom. 't" Uu"Urn. Ebu-Davud.^.Aviut-nabud. 2/t641669.6i t4l-142l8äj. vei ih je uputioi ukazao im na bolje od toga.sadobrimtancem prenosrlaca.ry12. r3t342-3$n356. sallallahualejhi ve sellem.vesellet4 namaza branio je svojoj köeri^dapomaZeZenama koje su prele konce za tespihe na koje bi tespihali. da spajai dzumu-namaz sa drugim namazom. narcdio nam je da ne spajamo namaz sa namazom prenosise da ie dok ne5to ne ptogovorimo ili ne izidemo.. 2t316| Et nev\ua tfkhijj?. .Neöini vise ono Stosi uöinio. tffi Vidierl: MedZnü'ul-fetat a. Alrmed. dakako slabih predaja. Ebu_Jata. 247..3t249t5534.Ka2uda ie analogno zilru sa 3picama i kamenöiiima dozvoljeno zikr-iti respihom.rd-daife. "" \idjedü M?danuul-futava. islarnski uöenjaci su sloZni da je zikr na prste bolji i preöi i da je tako postupao AllahovPoslanik. U192. Nejlul-cvtar. t/t8t/t8ö?..r534 jedafl eovjekustaoda klanjaneposredno jkindiie_namazi. Kada je Muavija predaoselam Ibn_Ebi_ Huvarajeustao da klanjasunnete na isrommjestugdjeje ktanjaodZumu.r532 "Kada Sejh Albani kaZe: u korijtenju tespihane bi bilo drugemahane osimnapuitanje sunneta onobi bilo dovoljnokaopogrda.22t29i. rs Ibn-EbiSejbe. Neitul-evtar. 4/2sa.r533 Propis klanjanja sunneta neposredno poslüefarz-tramaza Prenosi se od Ibn-Ebi-Huvara da je klanjao dzumu_nanaz za Muavijom b.Ibn_Huzejme. nakonselama Vidjevsi ga Staöini.'.Haiijetut-Tahtayt lt2r3.is3' naroiito ako se klanjaö plaii da öe se prcbrojati u zikru na prste. lnt 3.

107/432.Ul40/ll4l. '$7 B. sallallahu alejhi ve sellem. t5'0Ebu'-Dävud. Muslrm.27aI Poslanik."'5ae Zejd b. Poslanik. ImamHejsemi 6/105 ' SejhSejj id Sabiku rt&rr s(nll€. Kod "Klanjajte u Allahov Poslanik. osim proPisallog (tJ' njegovojkuöi je bolii otl namaz. . l6313l Buhari.t127. tj. Beihctc. 2/43213973 Abdur-Rezzak' Bcjheki. volim Hanjati u njoj viie nego u d:amiji' L'sin1 propiianih (fatz) namazi.veö je dovoljno neito progovoriti ili pomjeriti se. lmam Büsiri \ Misabihu.udladle t/444' kaze: Lanac je ispravan.rr'l SeihAlbdnr l/341/5c45.'. 2/871/3046.. a ne öinite ih kaburovima. ovomebiljc'e: pl€nosilaca SliöDo l."a. S druge snane. I / 142i sejhAlb ^ni u Es-silsitetus'sahiha isnrrvnom ovuorediiu suuciienili Isb EbuDavud. odobrio je ovaj Omerov postupak' "DoDro si postupio. saispravnim i Muslim."\535 Jednom je lbn-Omer rekavii: gdjeje klanjaodzumu namar.sallallahualejhi ve sellem."tsse pitao Poslanika. slr. razdvojiti obavezni namaz od dobrovoljnog samo zikom. 1/403/993.jer se prenosi od Poslanika. u tl-n?d:.11/882. pa mu je odgovorio: diamii|ll Uprkos tome. 21190..brojni su hadisi koji podstiöu na klanjanje sunnetau kuöi.allallahu alejhi re 'ellem. rekao je: je prilike Ibn-Sad Jedne svojim kutama. Sabit prenosi sljedeöi hadis "Numaa öot'jeka u Allahovog Poslanika. str.pa gaje vidio öovjeka da Urnja na mjesru 'oo l/ citiranc gumuo i upitao: Zi-r ldanja. Ahmed.rncem str. 16/s30/23015. tttt lbn-Maaz. 'ht.rn. Muslin. "Prenosioci poüzdani predaje su ove kaze: 2/489. u ispravnim predajama da je zabranio spajanje namaza sa '535 Awamc)' Ebu-Jala' 2/66/999(Muhammed Ebu-Davüd. sine Hattabov. napustiti mjesto na kome se klanjao obavezni namaz.da li je bolji namazu kuöi ili "Zar ne vitLii da je moja kuia najbliia u dZarniji.Hakim. o\u tredrnre. iako je 1o najbolji oblik razdvajanja. Omerkie: Poslijed)ume-namrza "' dvc rekale kuie bi klanjao ne bi klanjaodok se ne vrrli kuci. sallallahu alejhi ve sellem. ö/1. 202/937.sallallahualejhi ve sellem. sr. 15sBuhari.hari."Sejh Albani je ovu predajuocijenio vierodostoinom prenosilaca v idieri: l rwul Pal il.. dzumu aeliri rekatr?l predajejasno se zakljuöuje da ovaj öovjek nije pravio pauzu poslije Iz lbn-Ebi-Huvarave verzije vidimo da nrje obavezno dZume-namaza. sallallahu alejhi ve sellem: u noioj d:afiiji. l3/10?1166. 6/57-58181."lseo "Sunnet je rastaviti propisane od Sejhul islam Ibn-Tejmijje kaze: dobrovoljnih namazä. Ibn.84n044.6/56177.a farza). str.

Es sitsitetus sahihd.lFri:ndrl. 6/860863i EI. "-' 8uh. Nemai\pravnih dokaza u Kur'anu iSunneru koji upucuju da se namaz mu5karca.u D a v u d t. neie klanjati ni far.. posroje dokazikoji ukazuju suprolno lom. \rr. Imam Ibn Kanan i Sejh Albani su ovu predaJuocijenili ispravnom. S obzirom na ovo.Termiüe. ne osvröuöise na zabranuAllahova poslanika.namazo namazom.oB/2|]. poslanik._ ali je ipak neophodno razdvojitiobavezno od dobrovoljnog. Darimi. za njih vrijedeisli serijarrkj Je: Fi \ i.u *pamii ljutli.ra\iti dobrovoljne namaTe od propisanih nakoi selama. lfarz.r)r-2)d."r5et Iz navedenih dokaza vidimo da ie sunnei ra. Darekutni."t"' Dalle. Neki klanjaöi iz velikeljubavjpremanamazu kaTuda alo ne llaniaiu sunnete. i koji pobijajuratvo miöljenje./.t/138.Sliöno ie sa . yr"i. rekao: "Klanjajte onako kako vidite mene da klania. ali ono Stose zakliuöuie jesteda je zabrana dosla da se ne pomije(a oba\ezno sa dobrovoliniÄ. r'. \aproriv. a Uzviseni Allah. srr. razlikuje od nu-uru Zen". vbsi sitttus. Suprorno bi bilo samo al<o bi dosao dolaz koji mijenja ovo prarilo. srr. Malik b. / 3 o q _ 4 0 0 / 2 . .1'.2q11-.niikah.satür. soffa[[4fru a[ejfüoese[[an.rri. l/l4l I42lltJ. rtr rL JvU. namazä dok sunnele prije [arzaod farz-namaza razdvajaikamet.. odtbnusejmina.15e2 Citirani hadisje opieg karrkrera i vrjjedi ra svakogmusiimana i muslimirnku.rr. 1/24a. Nemarazlike izmealu namazamuskarcai iene S\ e (lo smospomenuli od abdestä do zikravriiedikakoza muikarca lakoi /a zenu. osim ako izmedunjih neito progovoriili sepomjeris mjesta.7? 79..od tbn. oöita je greSkaklanjaöakoji spijaju sunn"L . 'illl -Trmi/i- \un?ü. I /338-339/1296. 8/t49/4694. naibolie zna.qhmed 18/158/26073.u selamomfarz-namaza. I/202/t25J.'"'L drugom hadisu Poslanik. a izmealu je mjesec ovadvadana je ramazan koji obaveia posriti. sallallahu alejhive sellem. t525n24b. sallallahu alejhi ve sellem. po svojoj formi.. Mudrostovih propisaAllah najboljezna. Nemasumnje da je po2eljno llanjarisve sunnete.Et-anJzh fr b. el-Huvejris je prenosi da sailailahu ilejhi ve sellem.Vjdjeri: Kerfurhafa. s7..ne posrise /adnjidan labana posrom nili prvi dan sevvala.rl. relao "Zene . Ehü-t^t^.-2Bo -&gwg.d.I t Ftnnulrcdu.

k l j ü . l/305. / ' : 1 ..cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' . Ibn ^. stojidaje Poslanik.äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje.S e i o i" l l i .rez!i1r.etltanntttkijj.:d. l l .'inrte s.1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789. ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene).'hr'n. r ' 1 ' r ' . 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda... Hati el-Vederri.. Ehrtd:taa. . p 1 1 r r r rIr nh .r/rrl Ba'i.i muikarec.lmed u t:t Desail . r .q. J l c d : rI u d . Medutim.' ' + r ' ls*V.nuru. n i Jo v e r e f / i i c '*'. ' a r r . Orner imc rs's vidieti: F. l r u g i . E n e .sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog.q.'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi . l u F R e / / J t J r . U22-23.s|J.2l315.l.2.El d!.osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az. i r n Ji. otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ .iediläu n-tmg/u Prcno. l 8 l ! m u . ?'erÄül-Bdri. 1/391. )i I I t t t t i t u ß . stt 258. r@Belhek.n r .Juskupite kojesu Llrnjale. ."t..f r ' .uuti*r l. sa ispravninl lan. 4/122. dr je . ' r .: Etrmhnlla. tel Via"ieri::: Zl. u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na. r e m o c u i n '* r l ' ' i . l b n . zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b. Et telhisul-lxlbit. 2 . l { ^ . ^ J q D .on bi se odnosio na. l b n . yidjer.l . rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04. 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa. : c n i 1 ' .'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem. r s s V i t r e r r : t h r r .ll{lqrlooruce|lroirie.r/ed!.voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim.11299l0o. str. I/rl.ur. 2gya propisikao za muikarce.:ünk. r l l e ^ r . ntuoöitou pogledu:rukua.b 5 . 1ao viüer|. izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene."l:u' ' ljuJi.d. El ürL. '5o"tun-t ur-sqoe1 .ibul-ke xthr.11D Teh.H a / m .e od UmmuDerde."'r I tbt.l. r. . Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk. . Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i .r.. Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c .105-106i:l/-195. 221465.q 3 ..rni. "uB u h ' " .em prenosilaca. . 1 ' t r ( n o r l i ( r . Vidjetil El neduud. . e j m i n i . r I e u t . r " l"b n . 31109.L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne. I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca.""' Smi.u . preno\ilxcr Ahdulhh b. mh a J r . 21115 i E! silsil?tttd'daife.J14-Jl).t t t ' . x l .l r l r l r r5F ch bi c l 2 r .Hrn/lhnHJJ/.od lbn-Dekika. 3/.a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c. i?hkan4 KI.tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b . El-d:c|henoi ü?kiij.dlell: L/-J..tul ahkd.r\.

.. e j m i n i .Juskupite kojesu Llrnjale.r/rrl Ba'i. zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b.l r l r l r r5F ch bi c l 2 r .s|J. 21115 i E! silsil?tttd'daife.. . Hati el-Vederri. r@Belhek. dr je .rni.t t t ' .voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim. 2gya propisikao za muikarce. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk.etltanntttkijj.q. ..d. preno\ilxcr Ahdulhh b. rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04.l.r.a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c. ' r .rez!i1r. n i Jo v e r e f / i i c '*'. Medutim.'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem.i muikarec. mh a J r ."l:u' ' ljuJi.tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b ."'r I tbt.. El-d:c|henoi ü?kiij.b 5 .osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az. tel Via"ieri::: Zl.ibul-ke xthr. sa ispravninl lan.S e i o i" l l i .ur. i r n Ji. 4/122. 1ao viüer|. Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i . ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene). ^ J q D . x l .r/ed!. r .f r ' .q.. ntuoöitou pogledu:rukua.. El ürL. otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ .Hrn/lhnHJJ/.lmed u t:t Desail . Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr.n r .l . / ' : 1 .El d!. 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa. p 1 1 r r r rIr nh . : c n i 1 ' . ' a r r .2. r s s V i t r e r r : t h r r . Et telhisul-lxlbit.q 3 .:d. l { ^ .ll{lqrlooruce|lroirie.H a / m . E n e . U22-23. I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca.J14-Jl). 3/.11299l0o.nuru.'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi . Ibn ^. l 8 l ! m u .l. r.dlell: L/-J. stojidaje Poslanik.r\.11D Teh. yidjer.sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog. l b n . r l l e ^ r . "uB u h ' " .e od UmmuDerde.em prenosilaca. r e m o c u i n '* r l ' ' i . '5o"tun-t ur-sqoe1 .u . l/305. 1/391.1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789. izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene. l r u g i . 221465. . )i I I t t t t i t u ß . 2 . J l c d : rI u d . . r " l"b n . u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na. i?hkan4 KI. Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c .'inrte s..105-106i:l/-195. ?'erÄül-Bdri.iediläu n-tmg/u Prcno.uuti*r l. r ' 1 ' r ' .2l315. str. l u F R e / / J t J r . Vidjetil El neduud. k l j ü .: Etrmhnlla.on bi se odnosio na.cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' .od lbn-Dekika. I/rl.L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne. 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda.' ' + r ' ls*V."t..'hr'n. Ehrtd:taa. r I e u t . 31109.""' Smi. stt 258.tul ahkd. l l .:ünk. .äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje. Orner imc rs's vidieti: F. 1 ' t r ( n o r l i ( r . l b n .

ali je spoma njela vjerodostojnost. slabe. najbolje zna.nepouzdan.rtim. str.sallallahualejhi ve sellem." (Prijevod Hud.n. El-nedZmhia U6. Lanac prenosilacaove predajeje prekinut. zabranioje Zenarna ljudi.) znaöenja '* Vitiea: rd-du4". 11242-?r'3.a neki ga smatraju larovom.l6o Jedanod dokazakojim se sluZeovi uöenjacisu rijeöi je."1@3Sliöno ovome navodi se i od nekih ispravnih prethodnika.325. sallallahu prije da diZu svoje glave sa sedZde alejhi ve sellem. totoMed. zbog komentaraove Fedaje vidjeti: E! ninhadZ. g3t362. Abdullah el-Esedidz nije öuo od Ibn-Abbasa. od Abdur-Rezzaku i El-nusanef. 6/105. od Ibnll 169. Poslanik. Abdullah el-Eaver koji je nepouzdan. opet. 51. 5 1286.3na. a to je prenosioc koji se zove Ebu-Ishak. koje je trettualonamaz Poslanika. 'Ja samo äelim da uöinim dobro koliko mogu.r61riz istog tuzloga. str.4/r4r. 1/24212?78. bole. tl-"r. 1o3Ibn-Ebi-S€jbe. tott Boh*i.Ispravnou njemu je od Uzvisenog Allaha. lll44-145. odgovorio: Ibn-Abbasa kada "skupice se.l@e Iz ove. Mizßnulitidal. "t-. A185. Vidjeti: El-dlerhu vettadil.j€r Bukejr b.je du tene klanjaju u svojin kuöam4 daleko od pogleda tudi. od Ibn-Ebi-Sejbe.er. El-kanil. Et-takrib.od Abdulaha i El-nesail.3/138-141. koji nisu pravili muskarca i zene razlikuizmedunamaza izuzeti namazZeneu odjeöikoja bi mogla otkdti Ovdje je neophodno neStood njenog tijela (mimo lica i Saka).r/222. od Ebu-Davuda. . S druge strane. "t . 3O2. str. 411341441. Hlbbam i Tehzibut-tehzib. 4ll5 | -152. na sto aludiraiu broini hadisi. 88. od imama Nesaije. U lancu prenosilacaove predajeima Haris b. rffi lbn-tui-Sejbe.l66Takoder. 791281. Vidjeti: Tenkihul-ke lam. nakon sto je upitan o namazu Zene. dok klanjaju iza njih.Ibn-AbbasoveFedaje nazire se opreönost sa hadisima Poslanika.r610 poZudakod onih koji je gledaju. od Alije se navodi Fedaja koja ukazuje na razliku izmedu namaza muSkarca i Zene. sallallahu alejhi ve sellem. tM vidjet El-musanef. Ova predaja ima drugu mahanu. Tehzibut-khzib.M\slim. El-medzruhin. Vidjeti: ts-.a Allah Uzvi5eni.tar. Ovim bismo priveli kaju ovo skronmodjelo. ili postoji moguönost daje onda öe skupiti svoje tijelo u namazuda se ne izazove ljudi vide. UlO]. ELkanil. El"mesail. 4/134 i Fethul-Bad 2n2. 1tu2t2777. a uspjeh moj je od Ällaha.

RABBIL. 10. 53. Gospodaru svih svjetova!" IIAMDU LILLAHI.) {Hrp"#frHWJA s€& . osim one kojoj se jusuf. zaist duia navodi na zlo.) moj smiluje. praydam ne s€b€.ALEMIN!'' znaöenja Junus." (Prijevodznaöenja asaposljednjadovaje: Allahu.je od mene i molim Mlostivog Gospodara Pogre3no da mi oprosti.

umadel-ula 1428. Safeta Kuduzoviöa. sallallahu alejhive sellem..Onaje prvo opseznüe ajelo t<oje Letä svapitaniau vezi sa formomPoslanikovog. sallallatrualejhi ve sellem. 26.Fedaja i izjava ashaba. g.lüepog i korektnogodnoia i tolerancije.jedinstvena je po mnogoeemu. Semira Imamovida Svaka hvala i zahvala pripada Uzviienom Allahu. tabiina.. rijeöi: "Klanjajte onako kako ste menevid. Knjiga 'Svojsrua poslanikovog namaza.Sunnel. maj 2OO7 .-ä. sallallahu alejhi u". i olaksa put ka Dzennetu."*4u. SemirImamoviö 10. a\tora InI. Sto knjigu öini relevantnijom. sallallahu alejhive sellem. prakrom.bezobzimna to da lije njihovomiiljenjeu datompitanjuocijenio jaöim ili. a moZemoreöi da je i svojevrstankomentarposiaaikovih.U"m.dzelleSenuhu. podari mu snaie. H.slabijim. ito trJba da buae Änova svatome onome koji ieli predstaviti islamu njegovom izvomom svjetlu iupoznati ljude sa Poslanikovom. Amin! mr.koz navodenje_i komentar misljenja islamsühklasika.pripadnika razliöitih pravnih skola. toji tretiraju ovu izrazito vaLnu temu. upise ga metluonekoji su rjeöjui djelompomogliposlanikov.iIJ njoj po prvi pur imamo pritiku öitati detaljanpregledizvoda i ocjenesvih hadisa. da primi njegovtrud. pokazao visok stepenpostovanjaprema svima njima. kadaje pisana rijeö na naöem jeziku u pitanju.d.Recenzija mr. autentiönüom i izvomUom. Autor se koristio velikim brojem klasiönih i novijih djela. n. sallallahu alejhi ve seliem. god.-Sunnet. dzelle lenuhu. Ne moguse ot"ti utirä da.Sroi odgovara renomeu onih koji oZivljava. Molim UzviienogAltaha. promovisu i afirmisuPoslanikov.jelida klanjam.lu. znanja i mudrosti..Muhammeda. *[unuf.u ut":ti ve sellem." autor. prenose. Bugojno .a samim time i Njegovu vjeru.. i _ neka je mL i spasna posljednjeg poslanika. i prvih I poznlh gene. jei je on paradigma dobra.

Muhammeda.Najme. starijem.Svojstva pred sobom. magistarSafet rekohpreporodu. sallallahu . 2g5t je mir i spas na posljednjeg pripada Allahu. Imali smo priliku upoznati je je i studija a od kojih napisao. znaöajnu karalteristiku. na znanjemladeg. ve sellem. u proteklih deset:tkgodina knjiga. kvalitetukoz nekoliko djela koja imate namaza". jednu veoma a da u njegovimdjelima ne prcpoznamo Ne moZemo a to je nauönipdstup. pisanju usporedilis pristupompoznatihsavremenih u itavile.najbolje daje za pisanje ove studijekoristeno einjenica je nauönom pristupurteö. na veliku slijepa pristrasnost dokaza neistomisljenika.sada starijeg.Allahovom. u njemu njegovduh i prepoznati Kuduzoviö. voljom kroz koji semanifestuie islamskipreporod kontinuiran i rastudi svjedoöe je preporodna polju pisanjai r^znefome. Poslanikovog. evo.veö na skomnost i poniznost godina veö nekih desetak prostori nale zemlje dZelleianuhu. !ejh. je je od bilo pitanjunadmasuje ga. Dievada Golosa. öesto budeIazlogom sinboliökog tumaöenja njihovog a istinizavolju. alejhi . Metod kog autor koristio daleko smoda pravnojikoli ili uöenjakuSvjedoci pristrasnosti odredenoj kakve prepoznati u Zalost. kada su neki detaUi bismose da za njim nimalone zaostaje. na stotine napisane suili prevedene koji su pisali svojim peromi doprinjeliovom. kurra hafiza Rijeö-dvijerecenzenta prof.ponekad i razlogom Temakoju hetira ova studijajedna je od najvazniiihza svakoga muslimana koji Zeli ispmvnopraktikovativjeru i slijediti sunnet. Jednaod njih zasigumo prevodenja islamske literature. tajenja odredenim djelima.ne sallallahu pretpostavljajuöi u tome pogledu nikoga nad Poslanikom. alim.aAos[aniknog.ta öinjenica dogada. ondase to. Ako se nikadau historiji nije dogodiloto da mladi izvrii recenziju ne upuöuje Medutim.sa[fallafru afejLive sefd Spojsn. Ako bismo ovaj pdstup govorio kakavom uvjerili uöenjaka. Poslanika.neka Zahvala Uzvisenom sallallahu alejhive sellem. koju alejhi ve sellern. posebno u ovomedje1u. moze koja se.. nam 424 izvora.kako Jedan od pisaca zasigumoje i nai brat.

Allah ga saöuvao. I kadaje ü pitanju doprinosislamskoj idejnoj baitini odgovomotvrdim da ovaj udzbenik zauzimarelevantnomjesto i ulogu. ito je sluöajs ovom studijom. Mostar . u studiji iznosi miSljenjai argumentesvih uöenjaka. imame. boönjaöko naslijede na polju vjerske misli. maj2OO1 .ali nije mi poznatoda je nekö od njih uraileno u duhu komparativnogfikha. pa i 5ire.A ovom bih pdlikom pozvaoi braöudaije. god. molim Svemoguöeg Allaha da obilno nagradina5egbüta. nakon öeganam ukazujena koje od tih misljenjaupuöuju vj erodostojni hadisi. Naii su uöenjaciiza sebeostavili veliki broj djela iz oblastifikha i hadisa. Safetaza nesebiöan trud koga je ulozio ostavuajuöiiza sebevrijedan poklonmuslimanima u Bosnii Hercegovini. savjetujem svoju braöu muslimanime i islamskuomladinu da knjigu mnogo öitaju i pomno studiraju. posebno iz oblastifikha i hadisa. rnr.peseller4namaza Autor.a posebno oni koji su kenuli putem islamskogdaveta:uöenici medresa i islamskih fakulteta.Dzevad Golos 24.Amin! hfz.nastavnike i profesoreda se svesrdnozaloie u nastojanjuda shrdüabude jedan od mogu6ihudzbenikapremakom öepouöavatisvojeuöenike. Na osnolu prethodnog. Studüa ima posebnu vaznost kada je u pitanje nase.. Na kaju.

je obavljaonas najbolji uzor. AllahovPoslanik.davanju zekata.Varisa Ribe. sallallahu "Ktanjajte kako ste mene vidjeli da Hanjam. se je hadisu smatra spomenuto u Ono Sto prethodno bezsvojihstubova.ri: sallallahu alejhi ve sellem.aeoskniLovob. Od namaza ga na njegov podsjeöa muslimanom. kaze: koji u jednomhadisu alejhive sellem. islamne mozeopstati i öovjekov stubovima islama.oba ianiu hadZdaa (Buharija i Muslim) ramazana. sallallahu Allahov Poslanik." (Bthatrja) U . Hattaba. kao ito poznato. bezovih stubova. alejhi sallallahu pamöenje.obatijanju natuaza. zavisiod naseg namaza. akomu namaz je veomabitno da ispravno 2570)Stoga vidi: Sahihul-dZami'. je jedan na koji od naöina i to temeljima poredisa gradevinom i njenim znanjeduboko je pouöavao s ciljem da im se odrealeno svoje ashabe ve sellem. najvaZnijih obaveza ima za cilj da i vrijemenamaza Uöestalost dnevno klanja pet namazaZivota u vrtloguovosvijetskih svoga nikadne zabonvimosvrhui zadatak svoju pet namaza time uövrsöujemo aktivnosti. bit öe mu dobru i ostala djela' a ptr ako mu namaz namaz ne budedobar. Poslanikovo. sallallalahu Poslanik. Klanjajuöisvakodnevno Allahu. "Pmo s tim rekao: za ito te öoriek na Sudnjemdanu polagati ftröunie bude (lobar. onako kako ih obavimosvoje namaze.dkjßigW-sottafkfru st|. Abdullahaibn Omera ibn ElPrenosise od Ebu Abdurahmana. i duhovnog moralnog nemaboÜeg uzdiZemo. 287'. besprijekomim trening öini öovjeka je uvjek na ga mu i da vjeru öini ugovors Allahom. radüallahu da kaie: "Islam je sagrade na pet st:".uöimosepokomosti öistimosvoju duiu od grijehai moralnose i odluönost. Seoj Recenzija Abdul. ureZeu njihovo uporetlivanjeovih temeljnih islamskih duznosti sa gradevinomukazuje je da ni jednagradevina ne mozeopstati jer poznato nanjihovuvaznost. daje rekao:o CuosamAllaho|a Poslanika' anhuma. se na iskrcnost Ovaj treninga.oZivljavanjegovu vjera ponajvi5e S obziromda naSa raöuna. da nema boga osim AIIaha i da je MuhammedAllahov sr)jedoöenju i postu Poslanik." mjeseca u ovomehadisuislam alejhi ve sellem.prof."(sahlh.nete mu biti dobrani dtugadiela. navikavamo i poslusnosti Uzviienom vjeru. umi Sudnjidan i polaganje je u vezi alejhi we sellem. Taberani. je namaz Namazje jedna od najbitnijishrbislama NakonSehadeta je obavezan je da musliman vjere i.

Knjiga je. Abdulvaris Ribo. Safeta Kuduzoviöa (Svojstva Poslanikovog namaza. od abdesta do zikrD. prije svega. utemeljenuna najvjerodostojnijimhadisima. Ovo djelo je jedinstvenopo svojoj tematskojSirini. koje nas opiimo i detaljno upoznaje kako je klanjao Allahov Poslanik. Njena njavedarÄ. da bi ga i u tom segmentu vjere mogli slijediti. Zenica . a naroöitooblasti ibadala(obredoslovlja).detaljno je opisan Poslanikov.eanost. nauöna studüa koja prcdstavlja jedan veliki doprinos islamskim naukama na nasim Drostorima.je u tome Sto nam nudi jednu potpunu predstaw poslalikova namaza.god.vjerodostojnim hadisima koji su do nas preneseni.salallahu alejhi ve sellem. sveobuhvatnosti i Serijetskoj utemeuenosti.juni 2007. i zbog toga je neuporedivosa drugim djelima na nasemjeziku koja obraduju ow tematiku.Radi se o knjizi mr. kako bi moeli obavljati svoje namazebaSona-ko kako ih je obavljao nai poslanilk. Prcd muslimanskomöitalaökomjavnosöu je jedno veoma vrijedno pisano djelo. sallallahualejhi ve sellem.pa tako smo u moguönosti da u potpunostisaznamo kako je on klanjao. 06.öast mi je i zadovoljstvoda ovu vrijednu knjigu preporuöim svim muslimanima.sallallahualejhi ve sellem. koja je evo doZivjelai svoje drugo izdanje. prof.namaz.

Ahkamul-iadeti.e 37. 13. Abdul-Hanid HatebiEseri. Kajjin Dimeski(751). Muhanüled b. Semsuddin b. Bejrut (1417). Ali Dzessas Razi. Nlh Albrni (1420). HuseJn Bejheki (458). Zekcrijab.Muhammedb. b. Abdur Rahman El-Bena. Ahmed b. Daitu Sunenil-Tirmizi. (sr El-feth). Allrted b. Dzerir Taberi (310).LStrl. Ebi-Hatim Razi(327). U.115 b. Kliro (l. 30. Zejnuddinb. Muhanned b. Kaijim Dimeiki (751). 4. (1420). Ahkamus-Sita.r7).108). 31.Rijad (1427). 26.Rijad (1421). Bezlul medzhud. Tirnizi (279). OsmanSebir. Arebi (543)-Bejtut (1415). Halil b.Muhammedb.ll3).Muharnined lrrmr/i!2/q.Abdur-Rahman b. SuajbN€sri (303). DuafaulUkijli. Daitul dzania. 27. Ali b. Dzuma-namaz . 25. Dzaniul ulumi vel hikcm.satfaffaßu aosfanifunog. Sevrete ) 35.isiruddinMuhammedb. NasiruddinMuhammedb. 14. Bejrut (i418).120). 17.Amman(1421). MuhammedMedeniBusak. M u h d m m e b d Sevre.Dinesk (ll. Abdul Ber Endelusi(463). ). Mesud Kasani(587). 12. ( 1146).SafetKuduzoviö.jli 32. Nuh Albani (1420). 6. Ahmed b.Bejrut (1404).Amman(1405). 34.Bejrut (1105). Bidljerul-mudZlehid. Daifu SuneniEbi-Davud. Abdur-Rahman b.lm. Abdul'Hamid Halebi Eseri. 19. Amelu ehlil-medine. SenaMuhamed b. Muhammed b. 5. Gulam b.Bejrur (1421)33. Arnelul-jevmivel-lejle.Dubai (1421). Aslu sifelis-salah. Ahkamul idejni-Hlsd b. 20. Daifu Sunenin-Nesai. Nüh Albani Rijad (1417). Rijad ( 1423).---r. Beirut (1419). Nuh Albani (1. Dtamiu bejanil-. Nuh Albani (1. Omer Lrka. 9.Rij ad ( 1422). N. Avnul-mabud. Bejrut (1406).jevm. Ali b. (pravnipropisi). Asms sahabe.115). 16.Bejrut ( l4L6). Ahmed Seharenturi 21.). Hddter Askalani 24. Ahned b. Muhammed b. Muhammed b. 3 6 . Dzmiut Timizi (sa Et ruhfe). Dzevzi (597).Kairo (1..(370). Ahkanun-nisa. Ahkanul-Kur'an. Bedaeul-fevaid. Ahkamul-dzenaiz. aQifüvegfi Spojsna Bibliogralija 2ggt 1. Rijad (1419). Kano C--.Bejrul (1a21).Ahmed b.Bejrul (-. Nuh A-lbani 28. Ahmed b. Bedaeus-srnaiaAlauddin b. Dzamiul-bejan. Muhammedb.iu Kdiro. Delrilun-nubuvve. Muhnmed b. Daitu Sunenilbni'Madze. Rijad (1119).Z€rka (1. Bejanuzesalil ilmi vcr-taleb. AhmedZehebi(748). vel'lejle. Kadir Pakistani15. RedzebHanbeli(?95). Muhanrmed b. 29. 3. 7. Bulu8ul-merrm. Nuh Albanj (1120). Kuvajt (1419). D r a m u rT i m i / i . Ruid Kurlubi (595). Hasanb. 10. Rijad (1112). Anman (2002).Bejrur C---). Bejrut (142r). Sunni(364).Abmed b. Dzelaulefham. Muhammedb.Semsuddin b. El-Kur'anul-Kerim. 1E. (322). AdabusSafiai.. Aridatul anvezi. Nuh Albani (1420).RÜad(1a20). Ali b. Amelul-. Al*amul Kur'm.120). Mübammed Ebu Taijib Abadi C---). Daitut tersibit tcrhib.Jusu I b.Bejrut (1. Muhammedb. 22. 38. Bejrut (1a19). Abdullahb. Abdulbn lbnul Arebi (543). 2. Buiusul-emani (852).Bejrur (1410). Muhammed (1420). Muhammed b. Beirut (1417). 23.Muhamed b. 8.

El-fevatihud-devani. El-ehadisul-muhtareh. Muhammed 62. kmail Buhari(256). Ibrahimb Munzir Nejsaburi(318).üe. El-akidetut-Tahaviije. Bejrut (1403)' Muharnnedb. 41. kmail Kadi. ELahl(aln. Dzevzi(59?). b Muhammed Abdul'vahid MaLdisi (643) Mekka (1410)' 64.Bejrut(1415) Ahmed b. veddah Kurtubi (287) Kairo (1416). Abdur-Rahman vel-metukin. Kqiro (1423)' Ebu-Abdir-Rahman 76.l(). /t3.Ebu-velid b. Dzezeri. Z€jnuddin 45. Fd-duml-mensur.Bejrot (1413) b.Rijad (t4r9). El-turusi.Muhammed Ali b. (7?4). Abdur-Rahman 59.Rijad (1421). Ali Hatib Basdadi(462). Kaiiin Dinesk (751) HailO41?)' b. 69. El-d. 49.39.). Bejrut (1420)' 50. ELbahrür-raik.Armed b. 51. Dälaluddin Abdü-RahlnanSujuti (911) Kairo (1422) Muhanmedb. Abdullah. Sujuti (911) Bejrut (1421). Ali IGri (1014). Kaim (1420). Ed-duafau 42. El-dtamiu li ahhkn-ravi. Muhammbd 54. Se. SalimNefravi 71. Ahned Kurtubi (671). MuharunedAIu5. El-esrarul-merfta. El-hadisul-malul. b.Teküuddin b.Ebu.Abdur-Rahman 55.Bejrüt (1406). Muhammed Tahavi(321) Albani. 57. Arnr b Ebi-Asim Sejbani(287) Rijad(r4ll)' omeri. (749). 48.tujad (1403). b.Rijad (1414)' 67. b. El-ebatilvel-menakir.aidiu. Ebu-z€jd 63. Ed-dua. Ali Sevkani(1250). AhmedTabemni(360) Bejrut (1407). Ali Hatib Bagdadi(462). Muhammed b. El-dzamiuIi ahlamil-Kur'an. Milibad. El-benaje Nemle Rijad (1423). El-dramia. Bejrut (1399)' Ahmedb. MahmudAjni (8s5). Ed-durerus-s€mine. Nudzejm Ibrahim b.Bejrut (1408)' Ahned b. 65. El-edebuLmufred. IbrahimDtevzekani 61. HadzerAskalani(8s2) B€jrut C--)' . El-fikhül-islamiij.Dmesk (1406).Bejrut (-----).Muhammed rerhul-hidajeBednddin b.€fDimeJkiNevevi(6?6). Bejrut (1420)' AMus-Selam 52. Muhammed 44. Bek b.Bejrut(1416). El-bida. Muhammed 70.Bejrut (1420)' (sa Haskefi 60. Abdullah Hamza 78. vel-metukin. El-fikhu alel-mezahibil-€rbea.kerija Jahjab. b. . (970). Ahmedb. RuadKurtubi (520). El-evsat. Muhanrnedb.Bejrut (1416)' 53. El-fevaidul-n€dzmua. (r417). 68.Bejnt (1404).Ahned b. El-turukus-leraiiie. b. Ali b.kih. b. El-edzzaul-hadisiiie. El-furua. Hamvi (1098). Ed-durrul-muhia! lbn-Abidin). Muhaffned (s43).Dzelaluddin (1088).Ahmedb. JüsufEndelusi 47.Bejrut C--. El-ernrubil-itiba.Rijad (1418). El-fekihuvel-nutefek.fi ehadisil-ibadat.Bejrut (1416). El-baistrl-halis. Bejnt vehbeh Zuhejli ?3. Abdur-Rahman 72. (l125). Bejrut (1416) Dirneski tsmailb. Ed-duafau b Ali b. Muflih Makdisi (762). Bl-d:evherun-nekijj GaEs-sunenul-hbra) Ibn-Turkmani. Ahmedb Tejmiije (728). b Mühammed Semsuddin 77. El-aladu vel-nesani.Bejrut (1405).im Razi(327). El-turkan. Abdulah b. El-ezkar. 74.Bejrut (1417) Ahmedb. Muhammed 58.Abdul-Kerimb. EbiHa. El-b€januvet-tahsil.Bejrut (1418) 75. b. Kesir KureSi 46.sulejmanb.Bejrut (1271)' vet-tadilu. Ahmedb. Ed-dirajefi tahridäl-hidaje. El-bahrul-muhit. Rijad (1422) Husejinb. SuajbNesai(303). 66. Et-dZerhu Mekka(1414)' 56.

Bejrut (1. Ebu BekrMuhlmmed b. Abderi (717). 97.Muhammed Abmedb. Ali Hatib B. Bejrut (1416). Ali b. Müsä Ilazimi 83. 99. El isdbe.Muhammed b.108). Alib. 104. Abdullahb.Beirur ( l4l9). El krmilu tid duafa. li talilil nuhrü. AbdullahZcrkeSi(77?). HdzmEndelusi(456). Ebi Bck Me.ginani(591). 105. Bejrrt (1422). El'iman. Kairo (1404). El-ikna .Bejrut (1417). Abdullahb. El-isrizkar. El kavlul-nubin. Muhammed 90. El-idzma. 95. El iatikaduvcl hidaje. (1410). Halil b. 110. Adi Dzurdzlni (365). (256). Bejrut (14041 117. Ahmed b.Abdullahb.. b. El-ikn! fi mesailil-idZma Abdur Rahmdn b. b. Ibrahimb.Meshurb. (463). Ibn Baz sa skupinomuöeniaka. El hilafijjat.Beiru! (1401) 118. Ahmed Zrhebi (748).ihlUar Maverdi C ). HadZdZ .146). KudameMakdisi {620). Bejheki(. RijÄd(1424) 107. Ali Merdavi (885). b. Misn CarnaliSatibi 84.Bejrut (1403).1). Bejnl (1414). Bchreini(1420). El.Ali b.Muhammcdb. El iriad.r08).190).Bejrut ( i4l2). Bcjrut (-.1. El'krväninul-fikhiije.Anmed b.ta"ih1 nn . Muhammcdb. 101. (. El-kavlul-mufid. El ibd'u fi medmil-ibrida. Rijad (1a16). El-ihkam.rgdadi Betru! (1408). Abdullahb Muhammedb. Mende(395). 87. Muhammed . El-ilelul-mutenahiie.--). 92.Ali Mahtnz. b. Jahjab.Beirut (l'120).rekiiiuddin b. Dubai (1423). El lihjetufi davil-Kirabives-Sunne. Muhanried b. Bcjrut (l'rl8). 100. El kiraeh. El-mebsut. Ali Tamavi. lshak b.121).1s8). Beirut (1416). Ahned Kelbi(741). El-iatibar.+58). MahmudMusili (683). Muhammed (790). 113.Ahmed b.{09). Abdullah Hakim Nejsabnri(:105). Ka(an Farisi (628). SalihUsejmin( 1. Jusufb. Bcjrut (--').dffalToiu dfehi re seo- "ot t 79. El-kavlul-m!fid. Abdi. Rahim Dehlevi( I 176). Huse. Amna.Bcjrut (142?1. El-nedhal. l-luharnmcd (462).t. AIi b. Munzjr Nejsabui 89. m e r b . El-ibdne. 109. Ahmcd Serhasi Bejru! {1420). 91. Muhammcdb.jn R i j a d( 1 4 1 7 ) . kiro (1. 111. El-havilkebir.Bejrur(l'r04). Muhammed b. E n s a r i( . El insat Alauddinb. (187). HusejnBejheki(:158).. 94. Hasrn Ali Selnan.A l i b .Beirut (14i2). Ahmed Dulabi (l l0).r09). Ahmed b. BerlaAkbed (318). Bcjrut (1 r03) 112. 116. HuseinBejhekia. 114. Ali Sevkani{1250)."i. El-idlam O . 102. el-tetrir. 86. 82. El bidru vei-nuhdesal. Ali b.Dinclk {l-121). Alib. Ahmedb. Beimt ( .Zerka(1. HadzerAsknlani(852). Ibmhim b.Rijad ( l42l). El-kuia vel-esma. M u l e k k i n (58.s. E5. 93.-). 80.Ahmcd b. Muhammedb. El. Riiad ( 1. El-iatisam. Teimüe (728).8 0 4 ) . Dzevzi (597). Husejntscjheki(458).Kuvait (1396) 106. Ahmed b. 98. 115. Mühanmedb.Medim( ---. " q. Abdul Berr EndelLrsi b. El-medhdl. El-kilajefi ilmn ivdje. El medhal. IsmailBuhrri Muhrmmed b. Mnhammed 103. Ahmed Halili Kazvini (. El hidajeserhul-bidaje.". Abdullahb. Hemdani Beiru! (1416). Ef ilmam. Rijrd (1419). El-lnsaf. Beirut (1411). MuhammedMaverdi (450). El-lealiul'mensure. 88. Ahmed b. Ali b. El-kiraeh. l0E.ßcirut (----). El'kafi. 96.

El-nusl€drck. Sulejman b. 158. 134. El-nuhezzeb Ibrahim b. (1420). 146. Muharnmed b. tl-umm. Ebu-BekAhm€d b. Jahja b. 142.. Kudame Makdisi Bejrut(14M). MnsäGamati Satibi Saudijska Anbija (1a17). Almed Täbermi Kairc(1415). nanaza (676). Alined Taberani Bagdad 137.alije. Abdullah b. El-muvafakat. El-nuhezzeb fi usulil-fikh. El-mesailul-f*hii. Alib. (307). Dievzi Enirati (1423). Malik b. Hazm Endelusi Bejftt C . 150. Abdullah b. El-muadu enul-evsat. . El-nenhijatus-seraijje. ( 139. 12. Alib. El-muadzemul-kebn. Sulejrnen b. 135. Hajruddin Van€li. (1411). 125. Enes Medini(179).Aid Helali. Muhamm€d b. El-rnesailu fil-r*h. 120. AhnedTaberdi (360). Bejrut(1417). Esas sidtistani B€jrut(1418). El-medzmua lerhul-rnuhezzeb. El-mudewenetul-kubra. El-mugni. El-ninhadz.Bejrur(1422). B€jrut(1420). 153. El-munteka Serhul-muvetta. Bejrur ). El-muadu emuesagir. 145. 141. (676). (360). 136.Ahmed Asbeha. Ali b.. Dimjat(1416). (1424). Seref Dimeski Nevevi(676). El-munteka. omerel-Elkar saskupinom sdadnika.-). Rijad(1417). Abdul-Kerim Z€jdan. (405). Janja b. (sakomen. 131. (1404). (59?). El-neshu alel-dzevrebejni.i Be. HibbanB'isti Temimi (354). 129. Muflih (884). Janja b.Muhammed b. 149. 155. zijad rbnul-Arebi Rijad(1418).Bejrut (620). BejrutC--). 130. Anmed b. (2?s). selimb. sulejrnan b. Ali b.Bejrur 157.€. Abdu-RahmdSehavi Bejrut(140s). El-musnifid-duafa. Ali b. El-netalibul. 122. 119.mufessalu fi ahtmil mera ve bejril-muslin. Husejnkaki (806). SerefDimeskj Nevevi Bejrut(141s).Haleb(---). 143. Dzarud Nejsaburi Bejrut(1408). Ebu-Abbas Ahmed b. Ahmed b. Enes M€dini(179). Rijad(1420). Muhammed b. 128. El-v€d. (1420). Bejrut(1422). El-merasil. Ebu-Zejd Bek b. Lbu-Abdull$Muhammed b. El mensurat. Bejrur (--). El-mekasidul-hasei'e. Bejrut(1415). Muhammed Kasimi (852). Abdullah Milibari. l2l. Islamska zajednica Kuvajt. El. El-muvazene.Bejrut (1418). AbdulAzim Bedevi Halefi. El ved. El-muhalla.Bejrut(1415). Seref Dimeski Nevevi Bejrut(1415).). ( 1422).izufi usulilfikh Abdul-Kenm z€jdan. Rijad(1421). (333).Bejrut ( t40o). Kuvajt(1410). 123.Ibrahimb. 151. M$hammed b. HalefBadziEndelusi Bejrur (430). Abbas Sali i (204. El-menahis-seraiije fis-Sunnetin-Nebevijje. Hamza b. Muhamed Nemle. l3E. Idrisb. El-mevduat. Malikb. Abdur-Rahmän b. El-medzruhin. AbdulbnHakimNejsaburi Bejrur (790). Sulejman b. Hadzer Askalani Mekla(1418). AhmedZehebi(748). El musni (saEl-ihja). (456). Sulejman b. Bejrut(1406). (902). Ahmed b. El-mubdia. Ebu-Fadl b. Muhammed b. (656). 140. El-mesdzidu fil-islam. El muadzem. El-muvena od Zerkanija). El-mudzalese. Ibrahim DtaluMuhamned. Ibrahim b. 132. El-mevsuatul-fikhijje. (1419). (494).ve sellem. EbuNuajmb. Mervan Dineveri Bejrut(1421).izu fi fikhiesunneti vel-Kitab. On€r Kurtubi Dinesk. Kano(1419).Bejrur(1420). 148. Muhamed b. El-rnufhim. JusufSejrazi 147. Amman 127. 152. 133. 144. 126.rnua). Abdullah. 156. (340). El musrahredz.irut(1416). (saEl-medr. 154. (---. AbdulKenmb. (360).

Kliro (1412) mesruka. b. (751) Bejrut(1422) b KajjimDimeski b. (1416) (1345) Bejrut Kntani b Dzafer Muhlmmed 165.).ur Buhüi b.Abdul 196. Es semerul-mustetab. Es sunenu r---l Su\riri tSrprr Hr\anor .abjfr. (1395) (35'l) Bejrut Busti b. Er risaletul'vafije. Husejn Muhammed Ebu'Bekr 187. Er-revdul-rnurbia. (1387) ('163) Alzir Endelusi Ben Jusufb. Omerb SdlimBrzemulRijad Muhammed 198. (281). Sllih b. Bejrut(14r1) Nesai(3{}3) Ahmcdb. Es sunne. Es silsilelud-daifc. seidEbuAff Dani 166. NäsrMervezi ) Muhanmed 178. 177. Semsuddin ve hukmu 169. salihUsejmin Muhammed 188. Es-sikat. 161. Es sunne. El vesit. Amr b. Muhmmedb SadBasri 189. Hibban Muhammed 174. F' (1413) (279). Beirut(1398)JusufAbderi b vel iklil. Es sunne. Es-sunenul (1s8) Bejrut(14201 Beiheki . Es-sunenussugra. Es-silsiletus-sähiba. KairoC. Fehd Dzasim b Sulcjman bessam. 180. (l'125) SelimEgipar Munaim Atu b. Et-rerdzih. Muhammed Abdullah 193. Muhanmed Muhamned 159. 168.) b Ebi Dunja b. -) ( (230) Beiut kubra. Rijad b. En nuket b Han Kairo(1420) Siddik b. Et rabekatul (89?). (lal7) Ali Sejh RÜad 194. Suajb kubra. Er-revdatun DevseriBejrul(1408) b.i. 170. Ei lerhul'mumtia. EGrekmil.unenu b Ahned "et mJbredeJr' Vuhdmmed l8J. Ebi-AsinSejbani Ahmcd 176. (1'116) (290) Demmam Sejbani b Hanbel b. Ei-ierhul-kebir Kairo(l't23)' Adzuri (360). 182. Abdul vel nubredeat. Hasan nedijje. Er risnlelul'mustdrrife. HadZer alalbni-Salah. EFlarihul (1406) (256) Bejrur Buhlri b lsnail Muhammed 192. Ali b Hadzer Ahmed 195. (294 RÜd(1422) b. b. Omerb. ( (28?) Rijad l4le) b. Et tehedzdzud. Rijrd(1410) Harun b Haual(31t) b Muhammed Ahmedb. 186. Ei-ieriah. 163. Er'taruhus-sagir.Hadzduadz 197. (1201) Bejar!{1423)' Adevi b. (261) saudijskä Arrbija(l'110) NeJsaburi Muslimb. (1416)' (1421). NuhAlbani(1420)Kuvait(1422)' Muhamrned 171. Es sunenul-ktrbr. Srojstua tefu 2% ) (505) Kairo(1417) Gazali b. AbdulAzizb Muhammed (1417) Mekka Askrlani(852). E(-serhul (682)' Bejrut(l'10'l) Makdisi (sa b.qhned b Huscjn 181. Evsunne. . Es-salatu (1250) Bcjtt't b Ali Sevkani Muhammed C. (1'ri6) (385) Mensura b Sahin vel mensuh. Muhammed 167. Et-temjiz. Et-telhisul-habir. 162. EGEmhjd. lsmail G--) Muhdnmed kebir. 185. (256l BeJ. 164. (1420)Rijad(1392) b NuhALbani Muhammed Nasiruddin 172. (1421)' (444) Kuvajt osmanb. Es-sejlul-dzenar. Askalani Ahmed b. Mekkr(l4l'1) Bejheki(a58) b Husejn Ahmed 179.iee sa[[a[[afru aosknifunog. Ahmed Ebu'Feredz EL-mugni). Muhammed Et-tadzu 190. 191. Sevteh 184. Er-revdul (1395) (1051). Rijad Albani Tirmizi EbuIsäb. EFruh. Ammed Abdullah 175. Sensuddin Merzuk b Alilbrahim. Muhammed Ahmed kcbi (saDusuki). En nasihu (852) Bejrul( --). Krjjim Dzevziije laikiha. Es-salatuL (751) KanoC )' b. b NuhAlbani(1420)Rijld (1404)' Muhlmmed Nasiruddi' 173. Ali b. RUad Junus Behuli Mcnsur b. (1423)' b. Ahmcd 160. EisemaiLul-muhammedijje. b.

Muhajruned b.aese{fan. 234. 218. . Mubammed b. Hadzer (852). DTemaluddin b. rtuiro(1407). Idris b. Mubarek (l8l). 233. Sejjd Sabil { 1422r.Ibn_Baz. Bejrur 203. 215. Muhürunedb. Ebu-verid b. Sejtuddinb. Abdul-Hadi Sindi(113s). Ahmedb. Fethul. Bejrut(1421). Bejrur I r40B). 217. Feraval-ledznerid-d. 227.Rijad (1403). Abdu-Rahnan Karari(6s4). KaüimDmesu r7srr. 212. osmanb. Muhammed b. Ai Sevkani (1250). Ahmedcamati (741).Egipar (1318). Ahmed b.zuhdu veFrekaik. Nuruddin b. Ahnedb. Ibn-Baz.l. Ahm€d b. Askalani Bejru!(1413). Hanbet Sejbdi (241). FethulBari. RurdKurrubi (520). Ali b.Bejrut(1405). Sahin (385). Et-lersib. Bejrut(1402). Nuruddin b. HadzerHejremi(974). Ebi-Bel. Hasijeulbni-Abidin. 204. . Ahmedb. Zejnuddin b. ft-teshil li ulunoit-Tenzil. Bejrur (t4l9J. Sujurj rql L.namaza 199. Bejrut (1418). 213. Ez-ze\adr. Nuh Älbani (1420). Bejrut(1412). Haaijetut-Tahravi. Hadzer (852). Eeipat 210. Ali b. Er tuhur.AIIlnan (1408). Rijad(141s). RijadI t4 t6.Bari. Siddikb. 202. 22. Fefiul-Malik bi lebvibit-temhid. Fetavas Sadiije. 229.Kaim (1414). Fetava tbni. Fethul-Bari. Bejnt (1423).Bejrut c_.Ibn-Dzibrin. Fethul-gafur. 226. Ez. Hidzebul-mera fis-salah.Bejrut c_--). F€thul-kadn. Ahned b. Kasim b. 223. Et-tergibuverterhib. AMir-Rahman (176). Ez-zehne. Muhairtrned Tailavi (123t).n. 228. Abdur-Ral'man b. HanKinnevdzi KaLar I t4tO). Musrafasanire. Ahnedb.Muharunedb. Bejrut(1421). Bejrur(1422).Ebu-Isharb. Bejrut (1405). tujadI r4l6r. Muharnmed b. Seidb. Ahm€d b.Bejrut (1414). 214. Ibn Usejnin. Fethul-Bari. AbdullahAsbehani (430). Jusuf Hanbeli {90sr. Hamis Enbati. ArefeDusuki (1230). 236. 235. Hudzdtetullahil-baliga. 200. Ahmedb. Hadzer (852). Semsudd. Medina 219. Muhamned b. 230. Fevaidun hadisüe. Dehtevi 238. b. SrtihUsejnjn(1421).r ( t4t6). cajetul-memn. Muhammed ( rJOT). Bejrut0424). Asb€hani 201. Ez-zikru ved-dua. Bejrur (l4l9r. (1356). Cajerul-neram. carieul-hadis. tbrahimHarbi (285). Bejrut(1413). NasnSadi(1376).iime. hmail b. 206. Ali b. Hilijetul-evlija.Anmed b. 220. Sellam Ebu-tftejd r224r. Askatani Bejrut(1397). Muhammed b. Abdunah Nuamani Eseri. Ez-zuhd. 221. Halijetus-Sindi. 208. Demnam (1420). 211. 231. Abdur-Rezzat Duveis. Huknu tarikis-satah. B€jrut(1415). Dzelaluddin b. 237. Fevzib. Rijad(1414). Abidin(r2s2). Askalani Bejrut(1407). Muhamrned b. Tekiijuddinb. Hadzdzetun-Nebijj. Hitijet'rl-u1ema.n b.B€jmt(13s6). omerb. Ahmed b. ). 209. Halku efalit-ibad. Abdul-Hadi sindi(lt3s). Hanbeli (1417).Bejrur(1403). 222. 216. Ahmed b.Bejrut (1419). F khus*unne. l*med b. Abdulahb. Fejdul-kadir. NuhAlbani0420). Eminb. Anmed b. Abdur-Reuf Menavi(1031). Feiava lbni-Usejnin. rsmailBuhari(256). 205. Dzedda\l4tü. Bejrut(14t8).ejnijje (72s).Rusd. Muhamed (535). 232. AhinedKatral (50?). 225. R€dreb (79s). 207. Hasijetud-Dusuki. Er-revsih. Fethul-bejan. Feta\aNlarniüe.

Alib. Mcnsur b. Huseiin usulil fikn. ". omerb. Husein 277. lriadussJri. Abbas Safii Muhammed 248. KajjimDime. Siddikb. Seref 241. Oner b. Hindi(975) Beirut(1409) Alauddin b. KaijimDimeski(751) Sclnsuddin 239. Lisanul-mizan. Kairo(1423) b.lri Muhanrned b. Ihkamul-ahkam. (l182). (807). lsmajl MukaddimEgiPar b Almed b ehlililm. Iülful-mehere. Kutubi C-'-) Bejrut(l'116) Muhamed Sabbah 273.ntt. ksadun'nukkad. Krttussencr. Muhamm€d 247. Ebi-Hatim Abdur-Rahman 250. Ali b.\.h nlrißiop. (1014). AbdulAziz b.jrut b."ii^. Irhaful-haieretil (1417) ( 852) Medina Askalani Ahmcdb. (1162). Ahmed Razi(327). Ihtilatulhadis. Mulekkin 240. Mattui. Bejrut Adzluni 268. 251. (1409). Isnail sanani Muhammed 254. Rijad Da. Ali b. (1420) Bejrut Bchuti(1051).-{-.Muhammed Rijad(1416). Ialamul b. Mubamed Hatlabi 276. Rijad(1419) b. Mesud Begavi Tenzil. Bejrut endm. Ahmed 267. (204). nelulhddis. ldrisb. (516) Bejrut(1420) b. Bejrut Dzemltuddin b. Ismrilb. Nuri. HanKinnevdzi 262. Ihlilatultukaha. Riiad(142(l). Keiful-hafa. Mealimu .Muhnmmed 255. Bejrut Ali K. Hükmu larikis-salal. Kijamu ramadan. Harned b.ai. Busti(388). Alj b. Be. (852) Bejrut(1406) Askalani An'ned b. 261. (1307) Rijad(1422) b. Dekik Muhammed 260.Muhamed b. Irsadul-fuhul.edda l-eknevi 252. Marifetus-sivak. Mealimut Dzizmi Rijad( 1419) b. Hurmetu (1'116). (923) Bejrut(1416) Kastallni b. Irlamulmuvekkin.Saidi)Bejrut EbuTdib Kadi(Same. (804). Muhammed Dzemaluddin 257. Nevcvi Bejrut(1418) Jahja b. Bejrut Muharnned b. Ali b. Ebu-BekHeiseni 266. Alauddin (140s).ekutni 249. Lisaüul-areb. Kenzul-ummal. Junus 265. Kesiatul-kina. (711). ( (702). Islahul mesadzid. (1411). IleludDdeklrni. 274. Had. (8. OsmmTchanevi 245. Abdullan 269. IalaLrs-sunen. ( l'11l ) ( 1104) D. lrvaul-galil. " p^. Muhannedb. varltetus-sunen. Baz(1420). brmul-kelam. Menzur 271.lt.er 272.Ahmed (1420)Anman(1405) b. ( Dimeiki(774) Mensure Ismail b. Ahmed 258. Hulasarul-ankam.) b. t1422). t4l8) Aid Kairo b. Mealimus-sunen.10). (1405). lsmailBusiri mchcre. ltelur-Tirmizi. Kejfijjeius-salah. 270. Hulasatul-bedril (676). (751) KairoC--). Riiad(1410) rnunir.Vustafa ßejrut(1417). Nasiruddin ( 1403). Bejrut(1397) b. (1417).Bejrut( 1413) b. KajjimDimeski 246.Nuruddin (710) Bejrul(1417) Buhari AbdulAziz b. Nasr Mervezi(294). Kasasul-enbija.< -- KairoC. b. Husejn 275. (385). NuhAlbäni(1420). Zejd 243. Semslddin b. Abul'Hakim (141'l) (1250).t. Muhammed 242. (458) Bejrut Bejheki ahmedb. Keitul evr. Iglsetut-telefan. (1422). KesirKuresi ). 263. Ahmed b.ki(7sl) Bejrut(1393) Semsuddin 244. Hassanuddin 264. Ma dzae fil-bida. Beirut(1416). Akilb. Bejrut Kasimi. Keiful esrü. (1394)Bejrut(1418) Zalerb. Ali Sevkani 253.. Muhammed 278.. Hadzer 259.d. Muhannedb. Muhammed (1068)Bejru!(1411) Kuslanlini b. Nuh Albani Muhammed 256.^" . Keifuz-zunun. (1122).

Ahmed Bejrut b. Dzelaluddin b. (230). 309. 298. Muhammed b. Musnedul-imami Alrned. Muhtesaru Ebi-Davud.ri ( 1014]. Dimesk (saTahtavi).üuddin b. 305. Musned'i lbni-Ebi-Sejbe. Muharerul-vedziz. b. Abd b. Sulejman b. Bejrut(1398). Ali b. MedzrIgz. 296. r'airo C--). 315. (l4ZZ). Mukaddimatu Ibni-Rusd. Ammar Semeblali Bejrut( 1418).oeselfa4 naraza 279. Abdulanb. Mühainmed b. Abdul-Medzid Mesabi. Medtmu'ul-fe(äva. Dahiije (1418). Musn€dul-imami Ahmed. ( 1068). Abdulah b. 289. Misbahuz-zudzadze. 301. Musnedo lbnil-D.ad Dzevhe.Bejrut C--). Hanbel Sejbani Bejrut(1416).Rijad C--). Abdur-Rahman Darini (255). Ebu. Bonbaj(1399). Musannetu Abdn-Rezzak. Teki. b. Mevariduz-zarnam.Rijad (1423). Katar(-----). Amr b. 293. Ahned b.ad. Mifrahul-dzenne. Menahidzul-muhadisin. Musn€dul-inami Ahrned. Ebu-Bek Hejseni (80?). M€sailul-imami Ahmed. Jasir Semali. (316). Abdul-Azimb. 316. Ahmed b. Nuruddinb. Musannetu lbni-Ebi-Sejbe.Bejrut C--). Humejdb. (290). zubejrHumejdi Bejrot(1409). (456). Nasr(249). Musnedu Abdi-Ibni-Humejd. 282. Musnedul Hunejdi.Kaim C'. Ahnedb. AbdullahHatib C--) (Albani). Ibrahim b. Muhamed b. Esas Sidzistani Bejrut( 1420). HusejnBejheki(4s8). Rijad 1418). (1418). Abdur-Rezzak b. Bejrut (1405). Bejrut(141s). Musnedul-Bezzar. Med. Ahmmed b. Abdu ahb. selixn b. 317... Merakil-felah Hasan b. Muhanmedb. Esferaini Bejrut Jalobb.i Bejrt (1417). Abdullah b. Abduuah b. Bejrut(1417). 297. 284. (-----). 2E6. Nurüddin b. Bejrut(1416). Abdul-Hakkb. (1421). 300. Musnedu Ebi-Jala. 281. 318. (30?). ( Meselenßtetdir. Tejniije(?28). Musnedul firdevs. Bejrut(1409). Abdullah b. Hazn Endelusi Bejrut(1419). Muhammed b. Musnil-nuhtad. Hänb€lSejbani (241). bnail Busiri Miskatul-mesabih. Ali IG. 311. Tejmiüe(728).Ishak C--). Muharnned Kufi (235).Abdullah b. Ebi-Beksujuti(911). 292. Mizanül-itidal. 302.Ebu-velid b. Ahmed b. 290. Rijad(1418). Hanbel Sejbani Kairo(1414).Kano(1419). Salim Mevahibul-dzelil. MuhajDned HadbSerbini Bejrut(141s). 299. Ahined b. (80?). Rijad(141s). 308. (840). Ahmed b. Ali Ternimi Bejrut(1418). Bejrut( 141 1). 313. Menhedzun-nakd. 306.hebi (748). 291. Nuruddin Aitr. 307. Sejrevejh (219). 288. D.. Musannefu lbni-Ebi-Sejbe. Bezzar(292). RuId Kurtubi (520). 287. Bejrut (1403).mu'ul-fetava. Merkatul-mefatih. 295. Muhammed Kufi (235). Ali b. Ebu-BekHejsemi Din€sk(1411). Atijje Endelusi(-----).revajd. (1408). Musnedu Ebi-Awane. 314. 303. 285. Anmed b. Musnedud-Darini.). 3(M. Almed z. 310. 294. Abdur-Rähnar Masdbi(954). (23s). 280. ReJrut (2?5). Mevsuatut-rnenahis-Ieraiüe. (Sakn). Tekiituddinb. Abdul-Kaviij Munziri (656). Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. Muha]nmed Kufi (235). (241). (241). 283. Hanbel Bejrut. Arnman Menakibulsafiai. 312. (Amauo. Muhamrned Kufi Bejrut ( 1409). . Ahmedb. Aid Hilali.Bejrur(1402). Menaruesebil. Mesailul-imami Ahmed. Ahmedb. (509). Hamrnam sanani(2l l). Meratibül-idtma. (1403). Duveijm(1353).Se<rza Dejlemi Bejrut(1396).

335. Subulus-selam. (385). (l4ls) (261). Bejrut(1415). Sahihul-metdzerit-rabih. Beirut b. Ebu-Ishak 325. nulut-neml. Bejrut(1413)' b. l-eftar. Musnedut-Tajalisi.. Abdulläh 351. sanihul-edebil'mufied. Sahihul 339. Bejrut(1412). 352. Rijad(1418). N€vevi Jähja b. NuhAlbani(1420). 346. NasbuFraje.n-Nebij. Muhamnedb. (1417). (676) Bejrut(140s). 350. (1420) (204). ( -r' Bejrul Emin b MuhrarSenk'rr' Vuhanmed b u"ulil-fikh 32J. RÜad b. sijeruealarnin-nubela. Nuh Albani (1420). Siferu (748). (1420). 343. Siiied Salin. (1415)' (1182). 354. lbniHibban. Muhar nedb. Alusi b. Seref 329. IdrisSaf i (204). Nuh Albani (1420). Salätut-teravih. sifetu\uduin-NebÜ. Rijad b. Tejmi. AIlu b Abdul-Munaim C--) 353. Ali 327. Muhanmed 320. Hanbel Sejbani sälah. Muslimb. (1a20). Bejrut(1416). b. RÜad b. (1416) Rijad Aid Hilali. C. savmin-Nebiii. Ahmed b. (241). Musnedur-Ruvjani. Sahihus (1419). Omer 358. Sanihufikhis-sunne. Ahnedzehebi Muhamned 355. Muhanmed Sunenin 345.jje T€kijjuddin 357. Hadzer Ahmed b. Nesai. Sahihu (1416) (2s6) Bejrüt b. Muhanrnedb HibbanTemimi (3s4) B€jrut (1408). SerefDimeski 330. \udu. Jusuf Zejlei Abdullaü C--). sahihu Muhamrcd b. Sitrauuddin Esipat Kemalb. Musnedu-Safiai. sahihus (1420)' (1420) Rijad b Nuh Albani Muhammed Sunent-Tirmizi.Muhamnedb. NuhAlbani(1420).-). Sahihus Rijad(1417)' b. Sahihut-tergibitlerhib. Sifetu suslin-Nebijj. 333. Sahihu (l4l2) (311) Amrnan b.Hadzdzadz Muslin 337. Kairo b. Ali Sevkani 326. Muhammed 338. sahihul d. EseriKairo(1408). Bejrut(1416)' b lsmailBuhdi Müharnmed 328. (676). NuhAlbani Muhammed 347. Mahnud 332. Revdatut-talibin. Nehjus (1250)Kano(1413). 340. hhakb. . Bejrut(1397). ( 1417) Bejrut Selin Helalii Ali Halebi. Rijad Albani b. Huvejni suhbe. (852) Dmesk(142t) Askalani b.NuhAlbani(1420). Bejrut b lsmailSanani Muharnmed 356. Nuh Muhamed salatin-N€biij. sahihul-vabilis-sajjib. Sifetu (1417) Eseri Bahrejn Nuamani Fevzib.14. Refeul-jedejni. Sunenud-Darekumi. Rijadus-salihin. Nejlul-evtar. sahihus (1421) (1420).Isnail Buhdi Buhari. Bejrut(1416) b. selimb Ebu-Usame 342. SnadZul-muttekin. Darekutni Ali b. Dzemaluddin 324. NuhAlbani Muhanmed sl'neniEbi Davud. (705) Bejrut(1422)' b Seref Dinjati Muhammed 341. Netaid. Risaletus (1270). Nevevi Dimeski Jahjab. (1400). sahihumevaridiz-zaman. Esipat Tajalisi Ebu-Davud b. Muhamed b. Kuvajr(14l4r' Suvejb Abdur-Rahmd Fehd b. Mu/ekereN (762). Muhanmed 348. Suneni 3. b. Ahmed 331.turman (1408). (2s6). Sudhdut-tilave.Kairo ( 1416) 319. B€jrüt(1417). Belidb AhmedAdzman Ebu-Seid 349. Dzarud Ebu-Davud 322. HarunRuvjaoi(307). Bejrut Nejsaburi (El-minhadt).amia.Rijad (1422) 336. Huzejme Muhammed lbni Huz€jme. 334. Drarud 321. (728). Muhammed lbni-Madze. (1419) (204) Däze-Esipat Tajalisi b. Musnedut-Tajalisi. NuhAlbani(1420). Sufetu Mensut€ Selim. (1419) (1420).

Iskenderla(1421). Ahrned b. ehmedb. rejmijje Rijad(1a13).Bejrut (1405). EMsSidzistani lbni-Madre. 369. Merdavi Bejrut(1418). AmmanC--). Serhul-muskil. Abdul-Kerimb.Muhammed b. 383. K^.Bejrut (1419).rkani ala Halil. NasrMerveÄ (2'A\. Muhammed Tahavi Bejrut(1412). Kano 361. Anmedb.to (1423). 398. 396. Takdbut (795). 367. 380. Serhus+unne. 394. Muhammed b. ESas Sidtistdi (275).Muharnmedb. Redzeb Ali b. Abdul-Bakib. Sulejmen b. 378. (1408). sulejnenb. 363. Halefb. Semsuddin Kirmani. (1122). Seretuashabil-hadis. 359.Ahmedb. Rijad(1418). Serhumeanil-asar. 362. (728). 393. 376. sunenu Ebi-Darrud. Hibetullah b. 385. Husejnlraki (806).Dzubejl-Libanon 390. (2?s). Mein (233). Sunenu (728). 360. Besavi Bejrut( 1403). Ebil-Aiz Dineski (793). Abdur-Rahno b.Ankara(1392). 366. 364. (885). Muhammed b. Abdullah. 372. Matmud Bab€rti(?86). 379. Bejrut (1410). Ahm€d b. Zejnuddin b. JezidKazvini (275). Suabul-iman. Sunenu (2?s). 384. Muhammed b. Tejmiije Bejrut(1415).Benal(449). Tazimukadris-salah. Tarhut-tesrib. Muha]nn€db. Hasan talekai(418). Nuh Alboi (1420). Ali b. 368. Husejin b.salihUsejinin(1421). Redzeb (1418). Tebjinul-halaik. HadzerAskalani(852).Bejrut (1420). Ahmed. Serhus-sunne. (321). Ali b. rekijjuddinb. Serhu Sahihil-Buhari. Muhammed b.serhurijadis*alihin. Ahned b. Rijad(1417). Ali HatibBagdadi(462). Täelikut-talik.Rijad (1420). Ali zejlei (743). AbdullahZ€rkeli Rijad (-----).MuharDmed sefarini C--). Serhu usulil-iatikad. Serhul-umde. Serhusulasijatil-iroarn (329). AbdullahMugletaj(762). Rijad (1420). Serhul-inaje. 373. 374. Husejin Bejheh(458).peselIem. Sulejman GaEl-turua). Hasd b. Ahmed b. Hanbeli 388. 381. (681). 397. Äli b. Ali satib Bagdadi(462). Serhulakidetit-Tahaviije. ZejnuddinEbu-Feredz b. Bejrut(1410). Takirul-kavaid. T€driburjavi. Asakn(s71). Serhu Sahihil-Buhari. Mesud 377. 375. SerhusuneniIbni-Madz€. Abdul-Baki Zerkani Bejrut(1417). (772). Lrbejd. Tarihu Baedad. BejrutC--). Serhu fethil-kadir.I<aifo(1414). Rijad(1416). 382. Hasanb. rabekatul-nudelisin. Serhuz-z€rkeli. Bejrüt(141s). Talridzul-tarihil-kebn. Tashihul-turua Ali b. 391. Abdul-validSejvasi (795). Dzelaluddin Abdur-Rahnan sujuti(911).Alauddinb. sunnetul-dzumua"Teküuddin Ahmedb. 395.IGno(1419).Dmesk (1400).Muhainmed b. Serhuz. MuhanmedTahavi Bejrut ( 1399).Bejrut (1421). HalefBerbehari Rijad(1421). Hadzer Askalani Bejrut(1417). 370. Muharnmed b. . Rijad (1421). Sunenu Ebi-Darud. HadrerAskalani(8s2). nanaza Bejrut(1420). 365. lehzib. b. (516). Ali b. Serhuz-%rkani. Ali b. Esas sidzistani Avvane.Ali b.Falmddin osnan b. 386. 389.Bejrut (1422). Alib. Ahmed b. 371. 392. Ebi-Davud. Bejrut(1401).Bejrut C--). 387. TarihuDimeik. Jusufz€rkani(1099). Sulejinen b. Tashihud-dua. Serhuilelit-Tirmizi. Ebu zekeriija Jahjab. TahrimualatiFtareb.Bejnit C--). Tarihu lbni-M€in. Rijad(1420).Rijad (1419). (852). Ahmed b. Elu-Zejd Bek b. (321).

(385).Bejrut (1a05). Almed Maldisi 421. Tuhfetul-tukana. Drelaluddin AbdurRahnan 409. Tehzibul-k€nal. (481) Medina b. T€rtibul-mevduat. Zikrü esmaiFtabi'in. (?sl).Rijad ( 1415) Muharnm€d b. Tenkihu. z€hebi Muhanm€d b. Kajjin Dimeski Semsuddin 419. (744). Rijad(1421).tahkik. Bessan. B€jrut(1415) b. (1a04) Bejrut. (774). Muhammed Herevi kelan. Semsuddin (690) (El-mumtia). Abdur-Rahman at*am. Tehzibutrehzib. Sujuti(9ll). Haduer 403. Muslim Dineveri(276). b. Abdur-Rahman Muhammed 415. Ebu-Usame Selirn 416.Bejnt C---). Ddekutni Bejrut Ali b. Tezkiretul-huff^z.-).jrur Gularn b. BejrutC--.Dzematuddin (751) Bejrut(1419). . AbdurRahman 404. (1420). (1353). Muhammed 420. Umdetul 'Aizzuddin b. . Ahmedb. KesirKuresi 399. (751) Bejrut(1407) b. Ahned semrekandi 414. Rijad(1416) Musab. Muhanmedb.Bedruddin b. Zikn (1406). Bejrut(1406)..Abdullahb. zadul mead. Tenvirul-havalik. kari.299. Tahh Kajserani 413. b. S"rnsuddin (852). 417. Tevdihul 412. Dnn€ski Isnail b.Muharnmed (748). Rej t(1400)JusufEbu-HadtdzadtMizzi'(742]. 405. Tenkihul-kelam. Omer 42.Abdullah 422. Bejrur (1419) b. Bejrut(1415) Mubarek{wi b. 406. Nuh rermanul-minne. Zek€rijab. Z€mmul (1314). Abdullah ahbari Asbehan. Tuhfeni ahvezi. Mekka(1414) b. Muhammed b. Muhamed b. t€jdun Asbehani Ahrn€d b. 401. (14t8).Abdullan 411. Ahmed 408. Tenkihut-tahlik. RidaC. Aid Hilali. Abdul-Hadi 4()7. EsnC--). KaüimDimeski b. (430). zaaut-meaa. Usdul-gab€.') (1420) Albdi Aden( Muhanmed b. Be. KadirPakistani. Tevilu nuhtetifil-hadis.). Ali b. KajjimDimeski 402. T€fsinl Kur'anil-Azim. Bejrut(1415) Zehebi(748). Z?dul-muslaknia (1418).. Rijad(1413). Bejrut(1422). 423. Tefsirul-rnenar. Resid Muhanm€d 400. MähnudAjni (855). Muhamned b. Bejrut b NasirSadi(1376). Askalani Almed b. BejrulC--). b. Bejrut(1408) 418. reuitus-sunen. Tejsirul-Kerinn-Rahman. (539). Udzaletur-ragibil-mutemenni. (507). Anmed 410.

dva 68 Pranje . SALLALLAHU ALEJI{I ) 7 l7 ABDESTA-----------------vE sELLErvr.'sal[zlkhu ve selfa4 ndtntza SadrZaj PREDCOVOR -----Uvod ----u pogledusamogdjela Nekoliko napornena SVOJSTVA POSLANIKOVOG.. koji kazudaje ispiranje Dokaziuöenjaka ----35 ustai nosa nije obavezno koji kaiu da ispiranje Dokaziuöenjaka --------------------i nosa ispiranja usta Naöin ustai nos------Kojomrukomseispiraju 4l ----------------------nosa Dubinsko ispiranje 42 ----pri abdestu strane Poeinje sesadesne 42 ---------lica Pranje 43 -----ruku (podlaktica) 44 Pranje ----glav€ Potiranje 50 po kapi----Potiranje glaveviie puta---------------------Potiranje Potiranie u(iiu -------55 usiju---56 Naöinpotiranja potiranje usiju Da li seuzimanovavodaza J8 Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanjuabdesta--------------------prstUu prstimaizmedu Prolaienje 60 prstima koz bradu--------------60 Prolaienje --. ----------Namaz seneprimabezabdesta Vrijednosti abdesta -----------(nijjet) Odlukaza abdest PropisizgovaranjaAllahova imena(bismille) prije uzimanja 2l 25 28 -----Da li je dozvoljenopraviti veöi prekid pd uzimanjuabdesta 30 (5aka)--32 Pranjeruku 30 lspiranjeustai nosa---------------------------33 usta i nosa obavezno-------. po ijedanpul tri.pri uzimanju abdesla 64 Redoslijed --------66 Pranje nogu --6't misvaka Upotreba ---------------.

79 ------. nam. sa[[a[i[afruafejiioe se[.'----Da lije dozvoljenopriöati prilikon uzimanjaabdesta SVOJSTVA POSLANIKOVOG.'72 prstenaprilikom pranjaruku Pomjeranje '73 ----. Öistoöa ----ispred klanjaöa Pregrada u namazu daJepregrada koji smatraju Dokaziuöenjaka obavezna---------sunnet u namazu daje pregrada koji smatraju Dokazi uöenjaka zanju pregrade i nekipropisivezani Izgled --.Stojstpa Qos[aniLwog.----.er- 391 1 '10 ------.---Rijeaii'tamskihuienjakao poliranju no me\lvcma .----I lviar! /.80 Potiranjepo ödrapama ------.---------85 Naöinpotiranjapo mestvama Koliko danapotire putnik.'74 Potiranje(mesh)po mestvama ---------.87 -.83 ------Da li je dozvoljenopotirati po pocijepanimmestvama ---'.-.-------vremena-.----muktediiama pregrada Pregrada imamajeujedno nabrodu Namaz -mogucnostrüu klanjashodno Bolesnik i.--Dova nakonuzimanjaabdesta ------------.? Poüivanje stidnogmjesta-----.-----. a koliko ko boravru mjestu 86 svogaprebivaliSta .NAMAZA --.."--'je rasipativodu pri uzimanjuabdesta Pokudeno -------.--.---desne Stavljanje _ Mjestonakomesevezurukeu namazu Vezanje rukuna prsa 89 91 9l 92 96 -----.jedecem u stajaccm Noininamal PoluTaltl' (obuii) ---Namaz u papuöama -pnje namaza Nijjetje obavezan iftitah)tekbir(tekbiretul Poöetni tekbiru rukupri poöetnom Dizanje rukena llevu --.------nakon abdesta tijelo Da li se posusiva ------' -.97 98 99 101 104 108 110 I l2 Il3 113 ll5 115 Il6 lr8 118 119 .-----. SALLALLAHU ALEJHI vE SELLEM.-_-----_ Nastupnamaskog prema kibli Okretanje ----na komeseob^vljanamaz tijelai mjesta odje6e..----75 dove pri uzimanjuabdesta Da li se uöe posebne -'76 .------.-.

ae selfem.za Alsamskisunnet 170 AkSamskifarz -----t7l ----------postijefarza 171 Ak3arnski sunnet prije farz ----------------------Jacijski sunnet 172 -------Jacijskj farz 172 poslüefarza-----------sunnet Jacijski 173 Sabahski sunnet-----173 174 Sabahski farz .-*-Vezanje rukuispodpupka Spuitanjeruku niz tijelo (nevezanje ruku) Vezanje ruku iznadpupkaa ispodprsa-Naöin vezanjaruku -- 12l t24 r25 126 121 128 ----------------Pogledu mjestosedZde Dove kojima je Poslanik.lii<ki frr" -----169 ------------prije fa.sallallahualejhi ve sellem.poöinjao ---------------------------130 naunaz --------------------133 Dovena noönom namazu -----------------------------134 Kur'ana namazu Uöenje u ----------------13'7 Kur'ana ajetpo ajel Uöenje -r38 Uöenje iza imama -------Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seopöenitouöi za imamom t39 ---------------.t43 Dokaziuöenjaka koji smatraju da sene uöi za imamom Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seuöi za imamomna dnevnim ------------namaTima 146 ---149 prveskupine Diskusija o argumentima 152 MeritomijemiSljenje --Zlameizrekenekihislamskih uöenjaka 154 158 Et-temin (izgovaranje rijeöiamin)------------------Dokaziuöenjaka koji smataju da seaminizgovara naglas 159 Doka"i uöenjaka koji ne smataju da seamin izgovara arnin naglas 161 165 Da li semuktedijamaostavljamoguönost za uöenjeEl-Fatihe----166 Uö€njeKur'ananakonprouöene El-Fatihe-Podnevski sunneti r67 Podnevskifarz ---168 --Ikindijskisunnel 168 Tlin. namaza .

---Vitr-namaz 178 --------------------------------182 Udenje Kur'ana na vilr-namazu --------.---------:Vdjednost sedzde i njenizikovi 222 --------Zabrana Kur'ana na sedZdi 224 uöenia --------.....uöenjaka koji zastupaju 213 -..187 ----.-----------------200 alejhi ve sellem----------2o2 Potpuna smirenost naruku'u --------------204 Zikovi i dovenaruku'u -----------207 Zabrana na ruku'u uöenja Kur'ana '' -Vraöenje sarukua 208 . sallallahu .-221 potpune Obaveza smirenosti na sedzdi -.----------------Drugirekat 230 -----------------------------(sjedenje)---Prviteiehhud 230 .-.-.-. 3g31 -----Noöninamaz 175 '.---------------------Uöenje Kur'ana na bajram-namazu 190 . Dali serukevezunakonpovratka sarukua 2lI -----------------------212 Pdoritetnije miiljenje---Spuitanje na sedzdu 213 Dokazi spuitaderuku prije koljena-.DZuma-namaz -------. 225 Vraöanje saprvesedide-----------------------'--.'----.-'.-.227 prije dizanja istiraha) Ika&o sjedenje na drugirekat(dzelsetul -------------------228 Dizanje nadrugirekat '.-------------= Doveizmedu dvije sedzde 226 "-. -------------183 Kunut-dova na vitr-namazu -------Vrijeme vitr narnaz u komeseklanja 186 ''.--------191 StadauöinionajkogaSejtan ometa u namazu -----191 Ruku(pregibanje u namazu) ----191 Dizanje ruku "----Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nrjesunnet 196 Nastaval opisa rukuaAllahovog Poslanika.188 -----------Kur'ana na diumi-namazu Uöenje --------------------188 Bajram-namaz .226 ---potpune Obaveza smirenosti izmedu dvijesedzde ---.----.------------------------------Melodiöno uöenje Kur'ana I90 ..saftaffafiu afejfü vese{Stoian aos[anifuno1.215 prije ruku Dokazi spustanje koljena uöenjaka koji zastupaju ------Meritomije milljenje218 ---------219 Opissedide -----------------.

izenie utoeista od öetirislvari------------------Doveprije selama selama---hedavanje '240 242 245 241 247 251 SVOJSTVA POSLANIKOVOG. sallallahu alejhive sellem.264 i aksam-namaza Dodatni zikrovi nakonsabah -------Dizanjerukupri dovi nakonnamaza 269 Potiranje licanakon dove--------------------210 ------------'---------Da ti sezikri zaiednitki 272 275 Propiszikm tespihom -------------poslij neposredno e farz-namaza Propisklanjanja sunneta 278 --------------------------.04 -na tesehhudu Uöenje Salavati teiehhudu --- te se[Iem. 257 -----------. 287 Rihlinorqfiia 289 SadrZaj-'--------300 .--uöenje salavata na Dokaziuöenjaka koji zagovaraju -:prvomtesehhudu -----------------------miSljenje Preferirajuöe -------* kaiipßta nateiehhudu Pomjeranje -Tredii öetvnirekar Tra. ZIKRA NAKON NAMAZA . namaza 231 23'7 uöenjesalavata na Dokazi uöenjaka koji ne zagovaraju prvomteiehhudu--. Semira Imamovi6a Recenzija 284 Recenzija hfz. kurraDtevadaGoloia. ---------------------------. 285 prof.259 zikr nakonnamaza Poslanikov. prof.280 Zenei muskarca Nemarazlike izmedunamaza ------------mr.----Receruija Abdul-Varisa Ribe. SALLALLAHU ÄLEJHI VE SELLEM.

iee'ro.''1'o planlu VarisaRlb-'. .i saiäta Krrduzoviöa svolstva ."-.prol z r. ..".. " b .mr.. frosebno L Lrradeno njih od da le.i".it .'orno bait Lla nskoiiclelnoj L O gL Lröeniaka' savremeilh ' i .::i:i'i:lli"Tj.lf..o s'eclaza rr..rpadn . . u n j .Ll]s" r" nanaiem grm cjelrma uosadrL n"Jpl.n n lnili n.u"qo."r"lri".tu.lli" lotsteno +24 Lzvole lalboje i'.iri.plsano Preclruslimarrsl(or ö ta aökon lavnoö'L ve aLelFl sallallahLl Pos anlk "i.-' tlUi.. " r . ' c o ' L m J e z a d o v o l i s td SVmlllUS]la|]la'ka]lol]lTro!]uoaVl]ätjsvoJenamazebasolakokakoih]eobavao n a : P o s l a n k .ca karakte. "rrr"st likharha. iüÄlo'al"l"-.J o.l.. : l l c l rv e s e c n l . .rl tolefarrcJe.L.f"liio nnl"t jezkrr u pitarlL jednstvena le antkovo! sal alLahla clhivc dlelokole tfelllas'/ä pranliru vezl sa fonrom Pos opse:nile 'nuÄn.... t" gu StrLdila ostäv sebe za iz ob aslif kha hadisaNa6is! Lr'eniacl "" o"fi."pirrt """g fLkha.. .da le u p la'rlunase boSnjaöko in.'Ä.nd rra dopi ros s amsKm naLlKamä ve k a edan i."1"m.nekÖ r. posebnr nnfn. eÖl KlaflalteonilKoKanosie mene vidje da kLanjam alelh ve seL Ne nogL se otet izvornLom.t" lo.n liomentarP'rslar l(ovLh a rroiemo rei da le .]i:1oi... n na u . s a a a h u .svojevrstan -salalah! alrnut A!tor-sekoristlo em." !t" .stoiodgovararelomeLLonflKolio2Lvlavajrl i kolektnogodnosäL gma dobra lllepog u"-... nnuino'.inri malone. . l i " l r l l . ra hfz D:-'vadaGo (ria proi lz recenzij-'l(L veorna znacallrL Ne mozemo a da |r nlegovn djelma ne prepoznamolednLl daJe-zapsanle prstup Cinief naLrör1L a tole r ovorrJtlleLu.a rlro I detalno upoznaleiiakole k anlaoA ahov ko e ras od naraza Poslalikovoll ..1"] S rini sveobuhvatnost iefiiatsko jezkrikola o!*dl! "lii!fl:lk-'^.lriakoja predstav ie I ovla) Nle'la iob eclos ii"i:'. ..rt rud eclnLl p f e p o u c Lm Ln rj i g u va oo v l r v r j e d nk .:jLe-1:o5L lra namaza utenrellerL Posanikova potpuliLpfedstavLl iu".zaoslaje na-sliiede va:nostk. SlLriIei ler le on pilracl ..tl lracleia ll:al1^eÖ1.llsa a nriefri poznaio p oopnnos lanlLr ! Kada s ovolnstudijon le 5lo je s Lrdai trli l ".uin oÄu ul"ir.. r " . r ro rnleslo re evant ma k zaLlz u'2bcri da oval tvfcllm r odgo'.ra.ii". " . ...]l':j:i?iji:'l:li".lozlvjel:risvoledrugoizdanJe to!la zlrog le uiemeLielrostL .:..""".l :]:qei 'räv I Ih0..i.scbno r ec jenaLlöromprslup-L n o kalivo iam llovori li.ih da :':. l p::]:yaff v sok pravnih ökol'-pol(azao razliöitilr ka ra".nS. "1.ii"Äf."j'. " "".Seff almamovlca z recenzlle Safeta KLdLlzovöakade e Kniloa Svoslva Poslar kovolj namaza' aLlloranr po filogo öelllLLOna le prvo p."'" "1il'"r.i ir.] Lltisklr Loclen o p i " ."iit.. je' n-stv:no q: dielo ovo le "Lif ".i. z o b z r a n a t o r i a l r l e n l l l r o v o f r i s l e n l e ! d a l o m p l a n lP kl o vl a c m S prenose Lpr'omo vL r o s l a n isabiilFn.ip ltaviie kadaslr nekidetall u iul"rifi frl.. n ." kol.t''l'on'poznath Laltl p. " . ."rl"i L'""1.". .lr.cenzrleAbdul dLelo je jedno veoma vrijedno..tlkLr.v.nn" t.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->