Naslovknjige:

SVOJSTVAPOSLANIKOVOG,SALLALLAHU ALEJIII VE SELLEM, NAMAZA od abdestado zikra
Autorl mr. SafetKuduzoviö Serijatska recenzüal - mr. SemirImamoviö - Abdul-VarisRibo,prof. - EnesJulardzija, Fof. - AmL Dumiö, prof. - NedimHaraöiö, prof. - hfz. Dzevadcolos, prof. Lektor i redakor: Remzija Huriö-BeCiroviö Stampa: Bemust, Sarajevo
CIP - Katalogizacjja u pubtikaciji Näcionalna i univerz itetskabibtioteka Bosne i HercegovingSarajevo

DTP: SafetKuduzovid DesiDg korice: Sead BeCoviö Izdavaö: Autor u suadnji sa Dzematom Kewser- Linc Tirazl 2000

KuDuzovre safet
Svojswa Poslanikovog, sallattahu alejhive sellem,namaza: od abdesta do zika / Safut Kuduzovit.- Saraj€vo: S. Kuduzovig 2007. - 304 str. ; 24 cm Bibliografüa: str. 289-299 i uz tekst ISBN978-9958-993G7-7 coBrss.BH-ID 15850758

Safet \ytuzwit

SVOJSTVA POSLANTKOVOG, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM. NAMAZA od abdesta do zikra

Sarajevo, 2007. god..

EsiFsuiL
'ü ineittafra ful-ihstivog, Samilomog!
Uzvi5eniAllah ka.äe:

i# ßt;"i:'tti'.1.'5 1 i; nt'' </; J ik i: ;s';t;" ßt;3:.J.';
"Recii 'Ako Atlaha vollle, mene slijedite, i vas de Allah vo[ieti i grijehe vam oprostiti!' a Allah prasta i Samilo6tan jC' (Prijevod alai€nja Alu Imran, 31.) Allahov Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,je rekao: " Kanjajte onakokako stevidjeli meneda klanjatn!" (Buhari) Imam Safijaje rekaoAhmedub. Hanbelu: "O Ebu-Abdiüah, ti si uöeniji od mene u hadisu! Kada vidis hadisobavijestime da radim po njemu!" vjerodostojan t Hilij enl-evlija) @bu.-Nuajm Abdullah b. Mubarekje kazao: "Lanacprenosilaca je od dere. Da nemalancaptenosilacagovorilo bi po se äljama i naho<lenjima." -Sahihi El-Hanb'r Serefu ashabil-hadis) (Mtrslilun n Mukaddimetus

PREDGOVOR Allahovomblagodati, naftondecenija stagnacije na polju islamskog nauönog rada,kako u cijelommuslimanskom svijetu,takoi kod nas,ovo vrijemeobiljeZava oZivljenje islamskih znanosti. Iakoje to samizaöetak, on ulijeva nadu da öe naSummet odluönokrenuti putem duhovnog, progresa. nauönog i vjerskog Samimtim 3toje sudbina islamskog svijeta potpuno ovisnaod odnosaspramdini-islama, tako svakavrsta studijei rada na izuöavanjuvjere, prije svega koz razumijevanje Allahove uzvisene knjige Kur'ana i koz ozivljavanje Sunneta posljednjeg Allahovog Poslanika,sallallahualejhi ve sellem,svojevrstan je napredak i korak naprijed. U ovom pogledu,djelo koje je pred namaima svojevrstan znaöaji jer prvenstveno ulogu, tretira stub vjere namaz najoöitiji öovjekov izrazposlusnosti svomeStvoriteljui priznanja Njegoveveliöinei svoje zavisnostiod Stvoritelja.On je temelj dini-islamai svjedoöanstvo priznanjaAllahovog Poslanika, sallallahualejhi ve sellem,za vodu i uzor. 'Reci: 'Ako Allaha volite mene släedite, pa 6e vas Allah zavoljetii grüehevam oprostiti'." (Prijevod znaöenja Alu Imran,31.) Kur'an tretiranamazopöenito. Ne defin a njegovoblik, naöin,niti broj, veö ga izriöito nareduje i terminom "ekimu es-salah" definira naredbu kao "uspostavljanje" namaza, tj. obavljanje namaza onakokako ga je uspostavio Allahov Poslanik, sallallahu alejhive sellem, koji nam "Klanjajtekako viditedaja klanjam!"Ovo djelo nareduje: cijelim svojim sadriajem tezi postiöicilj iz konteksta hadisa, da öitalac detaljno upozna je kako Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem,obavljaonamaz. Njegov autor nize predaje koje opisujuPoslanikov, sallallahu alejhi ve je sellem, abdest i namaz,njegovuveliöinui oblik, koje ajereuöio iz Kur'ana, prilikama. te doveu kamkteristiönim Ovdje valja ukazatina jednu komponenhr islamakoja se ne moZe naöiu drugimreligijamai ideologüama, a zbog koje je ustaljena taöno iskazana sintagma da je islamvjera seneda, tj. vjerakoja svojudoktrinu ne gradi na legendama niti predajama bez izvora, veö samona onomesto je vjerodostojno i ima svoj lanacprenosilaca. Pri tomese vodi raöuna o je svakom prcnosiocu, kolika njegova uöenost i koje su mu

je izrekao karakteristike, iz generucijeu generaciju' od izvora koji te öinjenicanajvide da uoöiti u nauci o odretlenusintagmrido nu.. Ouu "el-dterhu vet-t'adil"' hadisu,te iz nje izasloj nauci Tako autot, sluzeöisenauönommetodom,uz svakupredajuspominje ne uzimajuöiza validandokazapolsifnei vierodostojnosti, nie; stepeD käo slaüo ocijenlene predajer lahkim naöinom bha Pdoritemiji stav u oosledu pravnih pitanja kod kojih postoje nzilalenja U ovome se I u ibadete spomenute ovogdjela.takoda öitalac wiiednost naiveöa äeieda ni"rnu .ö2" prakticirati kao da je vidio BoZijeg Poslanika"sallalahu aieihive sellem, kako ih obavlja.

Nedim Haraöiö.prof.

@ & s

nikoga u zabludu ne moie odvesti. T ajalisi.Njemu se utjeöemo od zla naiih du!a. bojte se Gospodara svoga koji vas od jednog öovjeka stvara.153/1:103.Hakim. A onaj ko se Allahu i PoslanikuNjegovu bude pokoravaopostiti 6e ono Stobude ielio. 2/131-132/1547-15. 1/432l. Taberani. a svaka zabluda ie u \ arru.'ojstt. obra6ajuöi se ashabimanä hutbamai u drugim prilikama. Kurtubiu El-birla.i od njegaje suprugu njegovustvorio i od njih dvoje [uroge muSkarce i iene rasijao.najljep5igovorje Allahov govor. Vidjeti: Me. 18/163.jmijje i Hdsiilerer Sirdi na Sutrcnun-Nesai. 70 71.8/363364/8147.poöinjao svoj govor. Koga On uputi. Nesai.eosfanifun'og.a najboljauputaje uputa Muhammedova.) Uistinu.) "O ljudi. Ahmed. Abdur Rezzak. sallallahu alejhive sellem. 2/182-183.e.62/s6.zll178/1105. HadisbiLjeieMuslim.18.) "O vjernici. sallallahu alejhive sellem.45/338. od lbn-Te.1115." (Prijevod znaöenja Alu Imran.I Allaha sebojte s imenomöijim jedni druge molite.2/103-104/1089." (Prijevod znaöenja El-Ahzab. sallalhhü xlcjhi ve sellem. I Ovoje prijevod znaöcnja tzv.i rodbinskevezene kidajte.l'Jnu'ul-fetara. bojte se Allaha i govorite samo istinu.102. niko ga napraviput ne mozeuputiti. "O vjernici. Svjedoöimo da nemadrugogboga osim Allaha i da je Muhammed. Tirmizi. sa[[affahu Sr. jer Allah. "Hutbetul-hadze" kojomje Poslanik.6/127-131. Njegovrob i Njegovposlanik.1/4s2.stalnonad vama bdi. SamoNjega oboiavamoisamo od Njega pomoö trazimo.a a[4fü veqfu Uvod 7 1 ZahvalapripadaAllahu.sld. . 3/20-211679. Ebu Davud. Ibn Mad.1.6/187-188/10449. Lbn-Diltud.6/89. On 6e vas za vasa dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti. zaista. bojte se Allaha istinskom bogobojaznosau i umirite samo kao muslimani. Najgorestvarisu novotärije je svcka novolarijä zabludc." (Prijevod znaöenja En-Nisa.Bejheki. 3/303304/5800-5804 i 1t23523'7 | 13826-t3831. a kogaOn u zabludu odvede.

2/98/1444i t\ Es-saqiru 2l88.ok je dZihadna Allahovomputu stvar je islam. odmahnakondva Sehadeta.o Zato.neuz-zevaid. ko porekne oba.sr. 2/136. oni de u njemu vjeöno boraviti. Medtnu'ut-fetava. 2/525. Haliz Munziri i iejh Albani. Bejheki. te mu iznad sedam nebesa.{ezt namaza. nego je Sebi uzdigao Svoga Poslanika. str.uistinu. te5koosim posluBnima. nijedan ibadet u islainu ne moZe se uporediti sa Damazom.Uvazeni bmte i cijenjena sestro. a. smatraju ga vjercdostojnim. El-muhattß. Tnrnizi. sallallahu alejhi ve sellem. bezkojih nemaimananiti islarna.Taberani. a Hadis o propisivanju nam^zarokom nodi El-Isra biljeze: Buhari. l/670/2150. Imam yidjetl Med. Mtrsllm.' uöenjaka ehlussunetski Na vrijednost namazaupuöuje i to sto je spomenutu Uzvisenom Kur'anu vise od devedeset puta u raznim kontekstima. Hejseni ga smatradobrjm. 2/228. a to je.) ' Ahmed. koji te najvüe stepene Dienneta naslijediti. U105/278.22/22. Etnuqni 2D91. 31328-329121tO..45. Abdur-Rezzak. Mukaddimatu Ibni-Ruid. Uzviseni Allah je rekao:".Uzviseni Allah kaze: '?omozite sebi strpljenjem i obavljanjem namaza.Inl. oni su dostojni nasljednici. salallahu alejhi ve sellem. rckao je: '. '. tU193194/20302. . a namoz vrhunac islama.am Hakim i Zehebi kazu da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije. yidjetl Sahihutter?ib.. l/552-5531213 i At:fJn]ed. EI-Iurua. l/255.Najvrednija je hjegoy stub. 40. 2ll'701741162.i koji namazesvoje redovno obavljaju. 141126. U86 I Inaut Eatit. po konsenzusu pravnih usmjerenja. Timizi. . 51276-2'77122737. propisao namaz. smatra se otpadnikom od vjere. 1+1415112669.l/22tl449. jedini ibadet koga Allah nije propisao ovome ummetu preko DZibrila.U2t.gdje nijedno sworcnje nikada nije dospjeto. d. 911.) Obeöavajuöi nagradu onima koji ustraju u obavljanju namaza. sfr. takoder."(Prijevod znaöenja El-Bekare.s. 'Ibn-Madie. 52. Etkawni ut'fikhijje.Imam Tirmizi i lejh Albani ovaj hadis su ocijenili vjerodostojnim.Vidjetli El-hayil-kebit.Ahmed.Hakia."'U drlgoj predaji stoji da je namaznajbole djelo koje semozeuöiniti. Nejlul-eyta\ U361.. Allahov Poslanik. takoder. uistinu.' Namaz je.3/16. 90-91/349..El-nedZnua.kao temeljom naße uzvisene vjere." (hijevod znaöenjaEl-Muminun. Et-temhid.'71349350n2366.

nemogla osoba." (Prijevod znaöenja "Tesko se onima koji. ovaj öasni odgojza vjemike. U292. . i za poiudama poiloie' Merjem.ni dozvoljava stlra i. Sejhul-islamlbn-Tejmijje potpunostiizostavili ili na-knadno "Islamski od obaveza kategodönÜa da su slolni je namaz uöenjaci kaie: je hadZdZa.Vidjeti: ?ürJ&tul'ahvezL 'Muslim.r9l34r. elzuzetaksu Zeneu vrijeme mjeseönog ciklusa i nakonPorodaja to. 59 ) oni 6i sigurno iuänu zavrsnicu imati.''lidje. u prvom redu. HadidZ mora obaviti jednom u Zivotu onaj ko u moguönosti.d: MedZmu' l-Jetava. ibadet.3UzviSeni Allah ne öe da izostavenamazni putnik. te da su ovi namazi. Nema razlike osim iene u mjeseönom bogalogi sigumogi onogakoji je u strahu. ni bolesnik. Sejh Albani je ovu predaju'zbog nnoatva puteva. lmam Sevkani od zekara. koii namaz ostavise.ocljenio vjerodostojnom. vee se samo pretvaraju"' (Prijevod El-Ma'un. takoder. dok obavezanamazapadana svakogpunoljetnogi pamehog muslimana' ciklusu i nakon porodaja(nifas).) znaöenja 6Na iaciiui sabah-namaz.muskarcai Zene. sallallahu drugom hadisu Poslanik.ali se iz ovoga moie razumjeti da pet dnevnih namazäpredstavljanajjaöu vezu izmidu Altaha i Njegovih rcbova. izmeduzdravogi bolesnog. " Vidieti.' u razloga dok se bilo koji drugj ibadetmore zbog lerijatskiopravdanog obaviti.pouzdani. ili ga zapuitati. !161-16U56r. Tit'fiüzi.4-6.21131223. dnnu. znaöisebegurati vlastitim rukamau zabludui propast 'A njih (prave vjemike) Uzvileni Allah o ovakvima kaie: zamijenüe zli potomci. Es-seilul-diena. -namaz biti svjetlo vjemika na Sudnjem danu. 3/80-81/223.'' tJ one *iii idi )ocui u dianije potpunimsvialom na Sudnjem nasda obavjeitava alejhive sellem. kad namaze Allah je.svi su duZniobavljati namazu njegovo vrijeme. ne obavljaju ih kako treba.kaae "Obraduj alejhive sellem.ni mudlahid. " eU-nuuua.Ostavljati a potomi tjelesni duhovni.kazao: obavljaju. 'u je Namar tvrdi: siromasnos. sallallahu U iednoipredaiiPoslanik.Hafiz Munziri tvrdi da su njeni prenosioci 2113."rl osnova islama kategorienija Uzvi3eniAllah najbolje zna mudrostonoga 3to propise. .

i. Mitkatul'nesabih. Hamanai kljaje Allah najgorastvorenja IJbejab. Koga imetak odvrati oä namazabiöe u dru5tvuKaruna. sallallahu alejhi ve s€llem. aleihi le rckaot "obavljanje alejhi ve sellem'rakoderje sallallahu je .v'a . str. kaze: su ociienjLvjerodoslojnom i seih AnmedSarir ovu predajLr lmam lbn Abdut-Hadr ö/l50 Dobromje na El'nusn?d r opaske i Sak.Tirnnzi"|135212620' Darimi' 1/197/1233'Ibn Nasr u Ibn Madze.lt'n-Sa\i\\ Na$ u radnts-ralaft.r3 Oni su. 21644-655/265 l . "Onai ve sellem. IbnD anri 2D4\/2721. rekao: je alejhi sallallahu Poslanik.Nako. 1488-1489/7M? i drugi. u je pripisao Tdberaniju tto ovu Predaju tct|ibu. od lbn-Kajjimai Ez-zeT ' ad.. r/133/58. 11287 ß Mu.ienah.namaza kaTe:-Sta vas je o ovim nesretnicima. 1067/4678' Ebu-Davud' Nesait. prenosi da b.bez sumnje. togaje Poslaniku.Poslanik sallallaiu "Parova koji odvaiaviercvanie od ncvierstva ve seflem. 13Ahmed. 3l. njegov polozaj ili njegova hgovina. :7 t t Vidieti: tenkihut-tahk . Amr ko sretni Allaha beznamazabite u druiteu Karuna. je rekao: Ibn-Kajjim stvorio.sallallahualejhi ve sellem. Nakon ito je citirao ovaj hadis Sejhul-islam "Öovjeka od namaza odvraöa jedna od öetid stvarj: njegov imetak.rove ik. Ibn-Hadz€r Hejtemi i Sejh Albani vidjeti: Ez-zewdZi\ ll28'7. njegova vlast. Halefu. sanjaojednog öovjekakoji leZi na ledima.sa[h[tfiu ve sellen.ll1561463.tidiett Huknu tunkß-rdl"I'.6/150/6576.govoreöi 'Nismo obavliali namaz""" (Prijevod u Däehennemdovelo?. iamedu nas i njih (tj. Er 2165r-6521275.Ibn'Hibban'1/132254(El-mevarid). Adäurri u ti'.azao. lletsg. l/319/890. sn. "y. Upozoravajuöina opasnostostavljanja namaza.i€rian.lmäm Hejsem.str. str.u 'Abduuah wemenima ü u njihovimpropisanim ne obavljajudl namazä. a drugi stoji iznad njega savelikim kamenom na dva dijela Zatim u ruci i udaraga njime po glavi dokje ne prepolovi se njegovaglava vraöau prvobihi oblik. Koga od namaza odvrati polozaj biöe sa Hamanomi koga od namazaodvrati njegovatrgovina biöe u dflrstvu sa "'o I-Ibejjomb. Darekutni' 2/4111?35' Kadrus-salah. Halefom.oiozo.nakon -Preno<ioc' pouzdani predaie su Ahmedove H:kebiru i El-.-ut uio hufi" Munziri.2/21. Faraona. l/183 i Es'semerul-mustetatrU53 14'.Koga od namazaodvrati njegovavlast biöe u drustvu Faraona. reöi öe: 42-43 ) Et-Muddessir. te ga ovaj ponovo udara na isti da naöin."t' Poslanih. il|govo. znaöenja Prenosi se da je Poslanik. licemjera)ie namaz: ko ga ostari D Buhari.lim. UzviseniStvoritelj. Adzuni u EJ-.obja5njeno vrijeme se radi o öovjekukoji je odbijao Kur'an i koji je spavao. 2/59/82.2l88}l899.

I-' ll4Sll2 Inam Nevevi' Z.4tll382 le vidiet\.211898/935. sa dobrim lanc€mprenosilaca' . kazao: "Do menl ie doprta vijest da'lzmedu ipoöinjenog muslimana sallallahualejhi ve sellem. I/291/292. Malik kaZe: klanja.2/40/l?33.112od Ebu-Abdullaha Hutonu tunkis-salah. Abdulah b. Ibn-Abdul BelI n Et-temhidu. Neilul-evta' l/363' rcryib lt366 11348 i Sahihu| Ke|ful-hafa.5/95/24052. 2/87?/894.od Abdullaha b Amra b el-Asa' B ACd.govorÜ: '-log-i.'1135312621. Ahmed u Er'Srn'a l/358/769' lbn-Nasr u KaAnls-salah.20 su ashabi Allahovog Poslanika.str.Ul561462.u\nedu.62112943 i Muslim. ln45 i Es'se eruI'mllstetab. Vidjen: Ebi-Seibe.Burejde b el-Husajnprenosida je Alahov poöinio je nevjerstvo. djela?!Enesb.' Il4Slrr' Irlam Timizi. U2'13-2'14ß?7.ova predaja ima potpom u ' Lalekü n verziji Dzabira b. od imamaDarekutnija A Ttnnizi.'rfr."tl Ako slijedi ovakva kazna koji nikako ne za onogakoji ostavi samoikindiju-namaz.i Mesetetut'te16r' l/61. 4/902/1520.385/2634.ita je sa onim "Allahov Poslanik. saltaUahualejhi ve selle4 rekao: "Ko (namjemo) ottavi ikindiju-namaz niegora-diela su poniitena. "t IUn-g"tt"tt n El-ibane.r-srldll.9ll9l/8941-8942 prenosi Ibnovome Sliöno 1/382 Es'silsiktud-dtiP Il3'lO i Sahihut-terlib. ' Ibn-Na$ u (r(a.lakv.u vJere Abdullah b. Il383l3I'l-3I8 Lalekai u Serl' usulil-iatikai. 4/230' Hakllx.laj nema "Nevje6tvo je ostaviti namaz"" drugoj verziji od lbn-Mesuda stoji: 16 t\hned' 51346122833' M^dZe'r/319189r' Tirmizi.. kada bi iziöao u vojni pohod öekaobi zoru' Ako bi öuo iabahskiezan vratio bi se. Haldm.lhl5oel2294li lbn-Abdul-Benl4l124 r3Buhari. Sejh Albani ovu predaju smatrajü isptavnom vidietir El-medLnuo' 3116' Hulasatut-ihkm. Ibn-Mende t El-inan. Ahtned n Esaunne' U3591172i ocijeniodobrom SejhAlbanije ovu predaju Tabeßrt t El-kebiru. Iraki' Menavi' AdZtuni i Albani ovaj hadis smatraju vjerodostojnim vidie. Lalekai. 7ß54n622. ll0/553. si. lhn Ebi-Sejbe' 6/1723043'l i HskiI."rs Poznatitabi in Abduüah b Sekik el-Ukajli'" kaie da ashabi ÄIahova Poslanika. Nesai.ehebi.":: bez opravdanog jesle ostavljanje ramaza Iüka i nevjerslva '.lÜt Nesai. Abdulah b.lru. sa Diad u El-|/. 1152.osim ostavljanjenamaza. t E!-sefiah. '' Bdari. u prolivnim bi se borio protiv niih. Ibn-Bettah prenosilaca lancem dobrim \rr.sallallahualejhi ve sellem.ostavljanjenijednog djela Hasanel-Basd je nisu smatmli nevjerstvom. Ahmed. 4lgog'910i1fi7. Abdutlaha koju biljezi Ibn-Na$ n Esaalah' 2J904/947 i lbn' 11273-2'7418't6 El-ibane' u Serhi usulil-iatikad. Mesudje kazao: Ko ostavi namaz. 2/134. su njegova satlallahualeihi ve sellem."t6 poslanit. Zikn esnait-tarj'tn.sa ispravnim lancem prenosilaca' Vidjeti: Eserija' Nuamanija str. Darekutni. Zehebi.

n-1j11 u porpunosri. . . lbn-Nasr u ra(1tus-salah.Nakonsüka nema ve6eg qriieha od nama. Darekttni. 22134. el_Hartab na samrmim mukama nakonstoje izboden nozem. U146-14?/81. '.on je najveia propalica.neduklanjati.rioh. pa "Da.' v idteti:Mediau ut-fetava.ve sellem."r0 Na drugom mjisru iejhul_islam kaie: "Ko ne klanja dnevni namar3' do zalaskaiunca üilo zbog zauzetosti na radnommjestu.Ko [aze: . ' RindUünama7. lo. Ko ga uopcene klanjaon je kao kradljivac i bludniöar.y .F<. " Adium ü E31. Ko ga buderedovno obavljaosaöuvao ie svoiu vjeru.22t26.-32 ']lüa se po mi5ljenju veöine islamskih gole.f/öl-o2/5.t€rdi.a srnrmoj pozvao Omem.J7. ftn_Ebi-5ejbe. nema udjelau islamuko napusti Jerekao: namazi'paje klanjaoiäk krv je curila iz njegovih rana..uidjeti: Medimuul-f"ta!a. . usut it -iari kAd. bludnlka Je i onogakoji konzumira alkoholi drogu.. ut-Ietava. Rahevej Tapaia: uöeniaci od ".'2a Ebu-Derda Ibn_Abbas je osravi nam-az a u je moguönosri obaviti ga.icriah. oporuöio mu pazi da na Rpostelji 'lama7.kr le ie. lancem preno.. '" Ibn-Fbi-Sejbe.2e Sejtrut_i.anamazposlije njegovogvremänapoeinioje velßr gnjen.. pozvanda klanjasabah-namaz. Ko o:t. '.ltg3.Ko ga budezanemario zanemario sve ostalo.a45. 2/tO^232. rwmaza je rekao:"Nemaimanaonaj ko ne klanja.je. *^ea " az ina". 2U2t. v idtetj:M cdanu.)7 Ebu_B.ilaca. Vidieli:Sahihut. 6/164t3O352. Abdur-Rezrak.rsejn. 2tgg3tg24."" lj. sresr de Allaha'a \T-a:: Io Allah srdir na njega. je rekao:. 2te03/.2c4-2q5.iajit Imam Zehebi ka2e: -Ko klanj.Ibn-Sadu tr. od rmama Zehebiia. ow predaju oc'jenio vje rodosr.'" Tmam lbn-Hazmje rekao: .4/q08/ t 5i6 | tbn-t\a\t u Kadrus_\atah.tereb. ' Malik.AfbanrJe Lzlekai n Seüu usulil-iatikad.tr. i:*. ^ . " Vrdjeli: El.ojno m.." prenosise da je Omer b. b Hanbet ..Za mene Hattabposlao pismosvojimnamjesnicima u komeie stalalä: je najvainijastvar narnaz. l/2cll29o. .lslamski on je nevjemik. !1"."'"fhned lmarnIshakb. od sejhut:rsrama tbn Tejmij.nTr. vJ70. nesrelnil i zloöinac. sa rspra!nim lancem prenositaca./a dok ne prodenjegovovrijeme. 4t9O9nS35 ^ Ma1* | Et-nwetta.tam tUn_ T?"Iü" 'OnaJ r eJmrJJe rekao: ko oslavinamaz gorije od kadliivca.tubekat. t/53b-5j7/2OJSiiaha\irsprhut-neani. t/150-151/578 581 i 3n2st50l0.qailÄ i lt2q2 2cj. 7/4J44 35t37M5. et_ .y. sa iqpravn. Abdv-Rezzak.i izmeduostalog. 182/654. il' podnei rkindiru 7aDutni[a. str.26 U drugoj predaji stqi da ie Omer U. t/35O-351.. ' Vidjeu: #l"ra1a sn.od imamaZehebria.lova ili hizmetauöitelju i odbije se za tä -uöenjaka..'.

3t6t/s495. V. Taberani. do danainjih dana smahaju da onaj ko ostavi namaz namjemo.l " Ahmed. Vidietj:Sahihuldaanlia.ti. s x J o b r i m l r n . Ahmed. Hafiz Hejsemiu t1npdined. Imam BDsä \t Mis(ibihu. te opasnostostavljanja ovoga ibadeta. ako prode taj ispit je.jer Sta je muslimanu preostalo od vjere ako ostavi namaz. 15111116'/\5.i. c os!atiod r. SejhAhmedSakiroru ver/rtu\marr. Humejdu tf. 2/ l 19/38'/3. Poslanik. 8/226-22113203."11tj. str.sallallahualejhi ve sellem.Hakim. na samrtnim mukamaje savjetovao svoje ashabe.. Sejh Albani er smana vjercdostojnim.2/40t-4o2t413.'7/281.sni." Allahov uspio je. Spojsna g I vremena Poslanika. O\aj 6adis u njegovom smislubiljeze:Makdisi I El Dtuhtarc.tdttj? \to .ull nal. L vidjeti.7/14-1-145/2078.Musliman ne moze ustrajatina pravom putu bez namaza.jenio hafizAskalani.djetl Sallihul-r|:atut l/503/2573.u.jetumuz.-. 4tto1/7o22. t/503/25'7s Keiful hafa.u. jedna po jedna. a zadnje ito öe ostati od ujere je namaz. / . r d d n . ocijenio sa je dobnm./r.nrßr"1". c n t r e n o n l i c r u j Vidjeti: Al. a ako mu namaz ne bude ispravan. l/l76. Kada se god koja otkine ljudi öe se hvatati :a sljedeöu.Imam Hakim i iejh Albani ovaj hadis smatraluispravnin.r \ d r i .Ken. s druge strane. Navedeniajeti i hadisijasno ukazuju na vrijednostnamazas jedne.5/251/22214.sallallahualejhi ve sellem. .jcre. 1/225-226. . . 1/3321324.aostanikwog. upropasten Poslanik. Taberani ü t7 ?. 2/:40/185q I Ahmed..a'nan. 445/1542. Vidjeti: rrn{etut atNe.i odbije naklanjatiga. U/14l5/7880. tt tn-gibtun.11253. k"Ze: Lanacprenosilaca ove predaje ispunjava kiterije Buhariiei Muslima. 2/55. Hadis u ovome znaöenju vjerodostojnimje oci. Ibn-Hibban. 2/905/50'75 i Sahihu ßüti. Prw ito öe se izgubiti od islama je islamska vlast.rekavii im: "Namui. salla[ahuabjLipeu&-. rekao: "Pno ito te nestati mealuljutlima je '" poricrcnjp I cmonetI a :. 141570-571/6605.l9/209/12169.taddae.nio. Ta\ayi u serhul nuikil." prenusioci " O \ ut r e d a i b r l t e tH r 3 k i mf i m i / i u ^ .2/402."'" U drugoj predaji se navodi da je Vjerovjesnik.je rekao'. Abdu b.Sattihul-dia. 2/299. Et-tenltid. öuvajte dobro svoje namaze. Bejheki ü ad d?id{ 7/205. sallallahu alejhi ve sellem."Niti islana te se otkidati.S/l16/7486. tretira se neviemikom.5/309-310/2933."r5 Prvo za Sta öe öovjek polagati raöun je namaz.. bez opravdanja. sallallahualejhi ve sellem. Ibn-NasL u Kalzs-ralal. Vidjeti: Sahihul-d:aDtia. a predaje su pouzdrn. *'titmizi. EbuJala."Sejh Albanije ovu predajü ocjjeniovjerodosiojnom. namaz. ka:e: 'Ovaj hadis biljezi Ahmed i TaberaniI El-k?bitu.

koji ukazuju na wijednost namaza.Ibn-Ebi-Sejbe. 7/308-309/36348.koje djelo je najboljeda se uöini. Ko ne bude tako öinio nemaobeöanjakod Allaha .Sta je poslije toga'|" "Dobroöinsteo prerna roditeljima. Ut55/460. 4/20. zaista naBaz odvrada od razvrata i svega 5to je ruZno. Malik. Sahihut. Abd\r-Rezzak. Ibn-Madze. 45.Staje poslije toga?" Poslanik.u.2/62185. 1283/5970 i Mustim..) Obeöavajuöi uspjehonimakoji ustrajavaju u narnazu." (Prijevod znaöenja El-Eala.upotpunjovao rukue i bude skruien u namazu Allah se obavezaoda te mu oprostiti. Menavi.) Brojni su hadisi Poslanika. 513191221'72. 4rBuhari. Ibn-Mesud ponovo upita: . 512r/1731."*' Ebu-Hurejreprenosida je Poslanik.llJ85. sallallahu alejhi ve sellem.AlIJJed.ll53 i El-ni'kah. Uzvileni Allah kaZe:"VaSi zaStitnici su samo Allah i Poslanik Njegoy i vjernici koji redovno namaz obayljaju. Allahov Poslanik.Hanjao u odreilenim namaskim vremeniftta. 14-15." odgovoio je Poslanik. Imam N€vevi t El-nedinua."(Prijevod znaöenja El-Maide.sallallahu alejhi ve sellem.2/665/1001."AUah je propisao pet namaza. koji svoga Gospodara spomene i namaz obavi. sallallahu alejhi ve setlem. a Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. str. Hakim. 3/5-6/45'75.)U drugom ajetu Allah je rekao: "Uspio je onaj ko se oöisti. ocjjenili vjerodostojnim." Ibn-Mesudje potom upitao: . 1ll80l570. UzviSeni Allah je rekao: "Dostavliaj ono Bto ti se objavljuje i obaylj4i namaz.. ft. 55.rekao "Sta mislite kada bi nekome svojim ashabima: ispred njegovih rrat@tekla { eU-Oavua. Hulasatu bedit-munir. oni koji namaze svoje skruöenoobavljajui" (Prijevodznaöenja El-Muminun.aniav6t6t3242. 1/383-385/26?. Begaviu S"rtrr-$. 23/288."ao Ibn-Mesudje pitao Posladka.mu je "Namaz odgovorio: u njegovovrijeme. l/418-41911158. Et-klhisul-habi\ 2n18. je kazao. 2t4gj. Zgrkanlie\ komefiar na El-nuvetü!.sallallahu alejhi ve sellem.) Obraöajuöise vjemicima. Nesai." (prijevod znaöenja El-Ankebut. mu rcöe "Borba na Allahovomputu.sallallahualejhi ve sellem.ako budehtio oprostiöemu ili öega kazniti.. Ibn-Hibban su ga. zekatdqlu i ruku öine. tatoder. . kaie: "Ovaj hadisje ispravan.Ibn-Hibban.Uzvisenije rekao: "Uspjeli su vjernici. Ibn-EbiAsin u svomSrne.1-2. Es-silsil?tus-sahiha. l\'l/425 i ovo je njesova verzija.a mi öemospomenutisamoneke od njih.Naredujudi svome Poslaniku.Ko se budepropisno abdestio..n ra 4/105/978. t/283.d. yldjett Et-tenhid. f ssemerul-nüstetab." Imam Ibn-Abdul-Berr. sallallahualejhi ve sellem.sallatlahualejhi ve sellem.

i on se u njoj kupoopet puta dnerno. 12113'7 Neilul-eüar.reöe: 'Zar nije postio nakon smrti iehida. 3/158/1814. od imama Nevevija. Poslanik." a Poslanik. "Dva Ebu Hurejre kaze: su öovjeka u vrijeme Allahovog Poslanika. Ibn Hrzejme.v. " e"t"'i.na to je rekao: dnevnihnamaza Allah njima sapire grijehe Svojih robova. r+ö r++ilotz:. | | /31 t -3't216486. 2/20. rs Ahmed. i ispriöao mu san. nije mu niita odgovorio. a drugi je Zivio nakon njega godinu dana. Nakon zavrlenog namaza ovaj öovjek jc ponovo podsjetioPoslanika. 1/554/211. Ebu-Awane. Rtiti." "Tako je i sa pet Vjerovjesnik.Neposredno nakon toga je ikamet i öovjek je klanjao. sallallahu alejhi ve sellem.QoslaniKotog. l7l71. sallallahu aleihi ve sellem. zajedno primila islam.uma do tliume briiu s|e slole manleoa t'errKtn Sruena. kazne. Eb.sallallahu alejhi ve sellem. ne bi ostalo na njemu niSta."1i. { Musliin.f."'4r lbn-}i4.Zbog objasnjenjs EI '7 -138.ld. 5/20 25l1733. 1261528 koristiti kao o.2/139-140/667 str. SejhAlbanijuje svrstao meduvjerodostojna 6/116t2591. Fc*&/ klanjali.sallallahu alejhi ve sellem.ga je lpitaol. pristajuöiza Poslanikom. 101204. Talha b. "Zar nisi klanjao sa nama dmai?" Odgovorio je: 'Jesam. 16J196-197/10285. takoder ie kazao: dnevnih nama:ä i di. / l2l i At. l2l3o-31. predanja. ul nabud.""' Takoder se prenosi da je jedan öovjek dosao Poslaniku.?/333/8380 i Ebu-Jala.sallallahu prouöen alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve "Pet sellem.i rllcrrr'rll/].U28ll64.l0/315/20758. Allahov Poslanik.u-Jala.iedan ramazani klanjao iest hiljada i toliko i tuliko rekata. i Bejheki.adiei lbn-Hibban ovoj "'Buhari. mu kaza: "Allah ti je oprostio ono ito si poöinio""' Allahov Poslanik. na uöinjeno djelo. sallallahu poöinio sam djelo koje alejhi ve sellem.ewid. 'i.sallallahualejhi ve sellem. 3/95/233. smatraju dobrom.i rekao: "O Allahov Poslaniöe. 3/313i Metlitrcu. Vidjeti:tr-s. sallallahualejhi ve sellem. sallallahu nalaZe izvrienje Serijatske alejhi ve sellem.Ibn Hibban. satla[laiuakjfuvese[ü Suojstua 15 t rijeka. Ubejdullahjedne noöi je sanjaoda je onaj drugi usaou Dzennet pdje iehida.ijatskihkazninadonimakoji to zasluZuju \idjetl Dtinhad:. Kada je osvanulo doiao je kod Poslanika. da li bi na njentu bilo inalo prljavitine'!" Ashabi su rekli: "Ne. Ahmed..oi hadis nenrozc iako su dokazo dozvolineizvrsavanja ie. Hafiz Munziri i imam Heisemi ovu predaju vldjerj: Sahihut-teryib. . sallallatu alejhi ve sellem. te da izvrii ierijatski odgovarajuöukaznu nad njim. itilne+ i Muslim. . Jedan od njih je poginuo na Allahovom putu.. 'tltmizl. pa kazni me!" Poslanik.

hll Snn. Vidjeti. a na Suduiemdanu da nas proävi sa vjerovjesdcima.verziji hadisa dodaju: ". iarcAt njih dvojice je kao iznedu nebesai zemlie.Jordan Amman &€s { Ibn-Mudle. god..An%-129413g25 i lbn-HibbaD. 43. takodeü Sdn ihut-tutdZerirnbita *r. 7n4S-Ugt29g2. 1999. Vidjeti: Sai. Sehidimai dobrima.ocijedo vjercdostojnom. uöini borcimana Njegovomputu.sefer1420. .3na4 i Sahihut-tergib."ao Molim Allaha da nas uövßti u obavljanju namaz4 najöasnijeg ibader4 da naspouöi naloj vjed. . juni god. a oni su. ja Rabbel-alemin! Aütor 25. na. iskrenima.3/314.po H. 9. IbnMadie. zaista.$in imecima i ävoti44 da nam zairtnica bude Sehadet.Sejh Albanije ovu veniju hadis4 takoder..divno druStvo!Amin.

Öetwto: Kot'lsno sam ponekadvise razliöitih izdanjajednog te istog djela ovisnoo potrebi. verifftovani i legitimni vjerski izvor kod uöenjaka ehlus-sunnetskih pravnih usmjerenja.ö. . a u sluöaju. takoder. vriio sampomienje (tevfik)stavova.str.Ietava. . iz odginalnih zbtki i djela.kila\e f itnirtivaj" sv 431.principai pravila koje su uslovili islamski u-öenjaci."El-mugni" imamaIbn-Kudamei nekadrugadjela. moleöi UzviSenog Allaha da se muslimani okodstenjime. ^ v ddjeü Ad'bus-Safii. Sr'eruealanin-nubela.u svjetlu Ku/ana i vjerodostojnog Sunneta. sLr.od ßn-Tejmjije.lz. od tmama Zehebija. Imam Zehebije rckao: "Nema nikakve koristiod predaja gdje suizmjeianiispravni i slabihadisi!"47 je konsenzusu Drago.2130. koristio samnarcdnemetode: Pnot Polazio sam sa izno3enjem kur'anskih. mimo mutevarir konsenzus predaja). iznosio samdokazei jedne i drugeili vise strana. i. osjeöajuöi neophodnim.kao sto su: "El-musned" imama Ahmeda. upozoravajuöi na neke neispravne predaje koje su rasirene medu svüetom.Nekoliko napomena u pogledu samogdjela Pisudiovo skomno djelo. jer je on.ae Treie: Sve navedene dokaze. Peto: Kod izriöito spomih pitanja medu islamskim pravnicima. i.'Es-sunen" imamaEbu-Daluda.ad Na ovaj smisao ukazaoje i Sejhul-islam lbn-Tejmijje. spominjuöi stepen vjerodostojnosti svakog hadisa. uzimao sam sa izvora. ' VidFn: BeJanu zeqalil-ilnive! taleb. EI .sallallahualejhi ve sellem. kadje bilo moguöe i Ito je najpreöe. "Fethul-bari" hafizaAskalanija.bilo iz Kur'anaili Sunneta.yidJeu:tvtedanu'ut. tot2o. osim u iznimnim situacijamagdje nüe postojala moguönost koristenjaoriginala. a potom hadiskih Serijatsko-pravnih dokaza. lmam Safija smatrada je stvami jaöi od pojedinaönih(ahad) hadisa (rj. navodeöipotom dotiönodjeto ili ukazivanjem da seradio prenosenju iz drugogdjela. potomsamkomentirao slabijedokaze.govora ashabaili tabi'ina.pri tome. pddrzavajuöi se.od imamBejhekija.' Posebna paZnjaposveöena islamskihuöenjaka. kroz opis namazaPoslanika. oa ttn-eUi-gaLim a.^Menakibui-Safi '. 7/2s.ito je oznaöeno izrazom "uzetoiz" ili "preuzeto iz".'tsIdtamia" imamaTirmizije.

f":Ji.. :ll.primjemoda.Sesro: Djelu nije cilj naklonjenosl jednepravneskole. Nuha :y.. SalihaUseimina'-Es-satarul-mesrukah". korisreöi dokazeiz Kur'anaiSunneta. ebaur_nahmana od Sejha Muharnmedab. nu jeziku.a zavrsavanaöinomzika poslije namaza. Sljedeöa djela zasluiuju da se istaknu:"El-evsaf' (Ibn-Munzir).s-Serhu ' Aroanua.n"ra"1u.. ito öemodetalj-no pojasniti.. SeidaEnbalija. poteSkoöe..i rijeöiuöenjaka prvü i potonj ..jer su oboje usko yezalri za rramaz.naidina razumijevanje i da im öitanjefusnotaneöep.r. g.ll*i l"jq t krlka objainjenjagtavnine Des€lo: Spomenute dove su napisanena izvomom arapskomteksfu.wfiuf.. P:l?..Medimr.T ?di:*d Haorst i<ojtse tiöu sameforme namaza pisanisu samou prijeuoa. -r.U njima se nalazehadisi postaaika.iovo skromno djelo u ovoj verziji ugledalo svjetlodana. (Askalani). s tim Sto. Devetot Iz ielje da sejasno predstave izvori navedenih dokaza. t-mumda b."a..Sifetu wduin-Nebijj"..I\. (Ibn-Kaiiim) "Nejlul-evrar' rsevtanit.d.u ashabt pndavaliveliku paznjuovom propisu.ul_fetava. octseJha Ahmedab.Siradäl_munekin nram . ponekadsu fusnotepo svome sadr2aiu I pnDuznegtavnom dtjelu reksta. S.tako misljenju . ": selJem..ito ie o?ly."qd T:.RahmanaEserija.vevD. Od sawemenih djela izmeduostalihkorislena su:. . da sam prevashodno.i'Fethul-bari. bosanskom Jedanqesto:Ukratko sam obradio pitanje Fegrade (sutre) za namaz.veJ."rno nauönommdu. Konsto sün viSeod öetiri stotineiTvora... odabirao meritomüe misljenje. fi siferis_ salatihatemil-murselin'.Et-ta[ris.1ba. kraüa studüa od sejha Fehda U. inSa Allah .El-medZmua. tryruoareKrun). Da b. _)trefu satarin_Nebijj. habir".iiskul_ .ovaj sunnelzaposravljiu"f* l. ovisno o stepenu ispravnosti i jaöini iznesenih argumenata.. Tutrfetut-arrväzi:: ::z. leksra."j.Smarramo da öi ciiaoci oväs ll9 djela.q U-jueu.'. aol .og rcr.. Atija lbrahima.Osmo: .od5ejhaEbu-Abäul. _ na bosanskijezik i na kaju rranskipcüu utäp. od iejha Muharnmeda od SejhaMepuka b.tu. . iit.zdrzo:Djelo poöinje govorom o abdestu. N. jer je.e aUaest uvJetnamaza.

Dvanaesto'.Zetim.sallallahualejhi ve sellem. naglasiti da je vrijeme nepogrelivih zap€öad€no slnrcu Poslanika. dokaz su nesawienosti.a islamje öist od svegatoga.Zato eventualne greskeu ovome djelu. bilo nauöne i ftampaßke prirode. takoder. Uudske @ @ & .

.

Nesai. (operite). Datimjl/l I 7/b86. Ibn-fbr-Seibe l/14/2q..lrhutIrrrtö.Ebu-Davud. " Ebu Davud. 2l'l 16-'7l'7l3l9'7."s abdestim Ebu-Hurejreprenosi hadis u kome Poslanik.rv SudZudut e.ma. sallallahu alejhive sellem. 2/589. nl[al[afrua. 1/38-40/3.) Od Ibn-Omera se prenosida je Poslanik.prenosi se kod Bejhekija 2/16/2096 i 2/173/2790. SahihuL-ditn\ia.H^l:trn.l/53/139. V352/1345. 6. Vidjeti: El-ned. Bejheki.lil-nuni\ tt1tt. Mesuda a Sejhul-islam Ibn-Tejmijjega srnatra vjerodostojDim.a." i nogesvojedo iza ölaDaka (Prijevod znaöenja El-Maide. Ovajhadis.Tirmizi.u da je abdest uvjet. 1/2427l1. el-Katldr. od lbn-Munzira. i Mu slim. l/1O5/224. Begavii Mubirekfuri.st(. sallallahu alejhi ve sellem. Sefiu Sahihil-Buhati. l/138-139.i. poöetak mu je tekbir. Nevevi i sejh Albani ovaj hadis srnaraju vjerodostojnnn.Medinu'ul-fetara.od Ibn Bettala. Ibnt I l04tZZ2. od hafizalrakija. rckao: "Kljuö namaza je abdest."" Alija b.84.2/184 i Tuhfetul-ahve.Mddre. Ibn Madie. l/223 224140'7.. Ahmed. Ebi-Talibprenosida je Poslanik.i po glavamasvojim potarite. potvrdujuimam Rrfi'i. kada Zelitenamaz obaviti. ::Buhari."s0 Muslim. 29. Darekutni. l/15/55. kao rijeailbn(mevkufen). l/1.lad.1-15/s3.aosfanitwog. bez kojeg ne vrijedi namaz.10n9s-196/5339.Imam Neveviu El medinua.1/123/1006. Ibn Ebi Sejbe. . 3/289 i hafiz lbn-Hadzer u El-fethu. kaZe: onogako izgubiabdest dok seponovo neabdesti.21247n962.l/208/2380.UIO1 i El-id. s-allallahu alejhive sellem.od imana Alija b. " Nesäi. 2/ tO24/5885.80 81. Autentiönost ovogabadisa yidjelii Hulasatul-be. ovaj h. Serhus sunne. Vidjeti -til.sallallahualejhi ve "Ne prima se namaz sellem.5/489/1841. taloder. od lbn-rejmijje. Hatib u Taihu Bae. Tirmizi. srr. 5{ Vialeti:a evsar. Danr .nu4 3/289. a zavrietak Islamskiuöenjacise sla. Imam Tirmizi. Hakimi Zehcbitvrde da ovaj hadisispunjava Muslimovekriterije.fejhieq{St'ojstua Namazsene prima bezabdesta B t UzviseniAllah kaZe:"O vjernici.18/135 str. "Ne rekao: pima se namaz bez abdesta.rdis sü ocijenili ispravnim. T.7126 1Sudiuduttilave. . str. E6t)-Da\ü. 1142. l/188. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite.El-ikna. . 1/l171687. 1/218.3/84/225. Tirr zi.3/82/224.rekao:"Naredeno mi je da se t prije obavljanja namaza.""'Ibn-AbbaskaZe da je Vjerovjesnik. l/51/132.

v Nesai. lll95 i Sahihul-d'ania. Hakim. rekao: "Ko uz. 53Nesai."'o Ebu-Hurejre kazedaje Allahov Poslanik. Hakim. l/22U926.nar'i. rekao: "fo se abdesti upotpunjavajuöi sroj abdest. rckao: "Upotpunjavahje abdesta u neugodnostima.poslije obavljenog nam. sa vodom ili zadnjomkapi rode spadaju gruesi koje je poöihio svojim oöima. Ebu-Davu d. Affan jedne prilike zatraZiovodu za abdest.lr. Sahihut-tersib. Abdu b. rekao: "Kada se abdesti musliman. sallallahu alejhi ve sellem. öisti od gijeha. H^kim."ss U drugoj predaji Alija b. a zatimje kazaodaje AllahovPoslanik. str. sallallahu alejhi ve sellem. svrstao meduvjerodostojne Vidjed:Saft iäul-dZania.bite mu oproiteni proili grijesi. 11223/456i BeiheLi 'r Süabul-inanu. biva u namazusve dok se ne vrati kuöi. 2/646-64'7 i Sahihul-d. ll 1391442. ali ne stiBne u diemat. sallallahu alejhi ve sellem. SejhAlbanjje o!aj hadis predaje. 21 36. 3l'71n899. sa vodomili zadnjomkapi vode spadajugijesi kojeje ssBuhäri. Imam Hakirn i Zehebi smatrajuda ova predajaispunjava Muslimove kit€rij€.sallallahu alejhive sellem.1/283-284/854 i Ebu-Davud.ania. Kada opere sroje rüke. U234l484. rckao: "I(o se abdesti kod kuöe."" U drugomhadisu Avfb.Ul13/528. Humejd.tzo. . Vidjeti: ts-rsnelrl mustetab. 23133 i str. 2/r06t/6r63. ovogapredanja Vidjeti: M edan euz-zeI aid. Zehebii Sejh Albani smatraju da ova predajaispunjavaBuharijinei Muslimove kiterije. pa opere svoje lice. Iß27n54. Imam Munziri.pmiji-iisöekivanje arednog. 1/1211316.Ebu-Jata. Tirmizi. Tatimskruienoklnnja dva rekata. 2/390/1159.lß24n44. r/1rU526.rne abdest na naöin kako sam seja abdestio.52/159 i Muslim. 66/160. potom ode u dZamiju.Imam Hejsemitvrdi da su prenosioci pouzdani. Allah öemudati nagradu kao onima koji su klanjali u dlematu. Abned.Imam Hakim i Zehebikatu da ova predaja ispunjava lv:uslimove krikrije. potom ode u diamiju. yidjetl: SahihulnetdknHabih. sallallahu alejhi ve sellem. Ebi-Talib prcnosi da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhive sellem.4/24r/18128. 56tbn-Sahin u Er-rerstra l/104/36. a to neic umanji!injihovunagradu.3/aA-89/226. koroöahjeprema dZ.l/130/91. Ibn-Madzid ed-Dimjati i sejh Albani ovaj hadis smatraju vjemdostojnim."" Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. Tajalisi.ve sellemlnamaaa Vrijednosti abdesta Humran kaie da je Osmanb. i neka he prepliöe moje ruöne prste.Hakim. U43l103.te se abdestiona isti naöin kako se abdestioPoslanik. Harisprenosi daje Allahov Poslanik.

"60 Ebu-Hurelre kazeda je Allahov Poslanik.rekao: "Ko sepropisno abdcstL njcqovo tijelo ie seoiittiti od güeha. Et-vesit.n5. 24. 8/145-14öt5o0 i Ibn-Ebr-Sejbe. BidajetuI nudltehid. Mesailun fil-fikhil-tnukarcn. od Ibn Redzeba.\u.29-30. l/5/4.tß3-94/257i Bega:vi. Bejheki. r/226.Et lel iklil. 14.un. MrpnilmuhtadZ11167 i Reüatut-talibin. v16/49. Fethul-Ban.Imam Kuftubi spominje da neki Safijski . 5/2'76-2'77/22737. l/137.Ö) hanbelüskeou i zahirijske pravne skole.od dr. Ei-ierhut-kebir. -. ll33t.sallallahualejhi ve sellem.6' Ovaj stav zaslupajuuöenjaci malikijske. rekao:"U*/aji (svjetlo) vjernika (na Sudnjem d^nu) biöe do ono7 mjesta do kojeg je dostizala voda kad se abdestio.1/5657l149. lr/66/6202.3/108/245. Bejheki. El-fenkihud deyanLl/210. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahualejhi ve sellem. Ez."o' Hvaleöionekoji ushajavaju u ovome ibadetu. Nesai.u da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije. " vldjetl El-hilafujat. l/252ll50. 11332. " yidjen: Muka.El-havilkebir.l rrrisal. El-likhulislanijj. srt.r. Safija u tt. Tnnnzi.pa se tako potpunooöisti od gijeha.Trberani. Kada opere svoje noge.Ul57. Abdul-Kerimr Zejdana.I|usn?. 5/252. 11355-358. str. El medbnua.vjerodostojnim. Imam Haldm i Zehebi ka. Hakim. ll8. Efi-Jala.21136.Vidjeti: El. l/75. Affan prenosida je Allahov Vjerovjesnik."'" Osmanb.25t poöinio svojim rukama. Ebu-Awane. Et-hilafijjat. stt. 112211449. a njegovprvi dio su rijeöi Poslanika. l/3r2/2t9. t/t5/rq. El-ialam. | 186 i lrvaul-galil."a (afüske. U303. takoder. .2ß8/1444i ü Es-sasitu. 1187.Mulekkina. hu Musllm.67 {bukvalisliöke) 5' Muslim.Tabeftni. Ahmed. Omera el-Eskala i r. 6rMuslim. t198.l/b6/476.limnatu lbni-Ruid. 11164 od Ilrn-Hadiffa. Ahmed. od imama Ibn." Ib'J MadLe. Ahmed.Io i lbn Ebi Sejbe. l/670/21s0. r/234. 51.rekaoje: "Samo se pfavi vjemikpridräova redovnog ufimonjaabdesta. str. . od imamaBejhekij ja.2/37118840. DZamiululum. 1/3-412.1/155. "u. l/105/218.-tattZu .Ahme d. Hafiz Munziri i SejhAlbani. smatrajuga Vidjeti:Sahihut-teryib.1/299303.ehietu f futuil-nalikijje. od dr. Mevahibul4Zelil. sallallanu alejhi ve "Namaz je najbotje settenm: djelo koje se noZe uöiniti._ "' Ovo je drugi dio hadisa.1/244.Vjerovjesnik. tak i ispodnoktiju. sa rodom ili 4dnjom kapi vode spadaju gijesi koje je poöinia svojim nogama. 3/107-108/244. -Begavi."62 Odluka za abdest(niäet) Nijjet je uslov za valjanostabdesta po misljenju izrazite veöine islamskü_ pravnika. 3/113/250. 2/88. Ibn Huzejme. El-kavaninul-jkhijje.

'' vldje* El-insaf.rll (cijene se i vrednuju) prema namjerama. tßO.13t46-41t1901 . 11355.rekao: "Djela . str. 21334.l/ß. iako. !8. Se us-sunne.IO-|U27-29. El-lutua. Kejiafal-kina. od Abdur-Rezzak^.3/18? od Ibn-Kajjima.60. .jedno od izninurih miiljenja u hanbelijskoj pravnoj Skoli. 6eVitieti: et-nusanneT l/232895. -.Buhari. llr42. '' yidjet: El-nebsuL W2-13 i Bedaius-sanaia. od imamä Dzessasa. koji smatrajuda je abdestcitjan sam po sebi.107. Etbenaje. Serhu:-sunne. 160.pokdvanje stidnogmjestaza namazitd."'" Druga skupinauöenjaka kaZeda abdestnije ciljan sampo sebi veöje sredstvo paje validan do ibadeta. od imama Ibn-NasmMeNezlja. Omera el-ESkra. tt-^"n"Uo.kaonpr. str. Ulll.El-havit-kebir. Ut2t. Sefiuz-zerkeii. lll8r. Bedaiul-fevaid. tnliAvO. takoder.oeselfem. Ahkamul21334. takoder. Medimu'ul-fetava. " v. Ahkmnul-Kur'an. nije spomenut u pravnici smatraju da nije potsebannüjer za abdest. stoga. beznijjeta. S te stranenije ispravnoporediti pokrivanje stidnog jer nemaargumenata_toji mjestas abdestom. El-nedltnua. Bidajetul-nudbehd. sE.odlazak na narnaz. El-hidaje.an es-Sevri6e i El-Evzalo kaZu da nijjet nije uslov za ispravnostabdesta. sallallahu alejhi ve se_llem. stü." Dokaz prvoj skupini uöenjakaje hadis koga prenosi Omer b. ukazujuda za pokrivanje stidnogmjestapripadaposebna nagrada.Fethut-Ban.11106.73. _^Kur'aL '' Vidje[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[-IhtiIafuI-Iukaha.El-benaje.I/106. 1n35.ID35i Umdetul-kan. Lll06. 6/87.73 Ako bi sredstvado ibadetä. tDO I ut64. t8tr45. U5l. uklanjanjeneöistoöe sa odjeöe. U32. I l/1 i Mustim. twnaza Hanefijski pravnici. E!-terhulkebi4 lll5l.2ß34. 17. Ahkan n-nisa.It4O2 j Undetut-kan.i4 Medutim. a dokaz za to su brojni hadisi u kojima se spominje da se uzirnanjem abdesta brisu grijesi. lßO. ispravnoje misljenje veöineislamskih uöenjaka.65 66.Vidjen: Bedaius'saneia. tAI . Serhufethil-Kadir. El-kaf. Oro je.ovisila o nijjetu onda bi pokrivanje stidnog mjesta. '' Vidjetr: El-dZamiuIi ahkamil-Kur'an.. odimam rlnübiiai Mesailuifl-fkhilmukarcL s|j. zahtijevalo nijjet! Ova skupina pmvnika smatrada nijjet nije spomenutu ajetu koji narcdujeabdest. U4O2. Uts. '."Nijjet. I|I4O i Ei-ierhut* Vidjett: AhkAnul-Kur'an.od Ebu-Davuda. Et-ihlijar.pa.63Suf.od dr. Et-musni. '". B?daiursaMia.ai"t.. el-Hattab u kome stoji da je Poslanik.nije ispravnouslovljavatiga. 6 Vidje& El-nesail.Vidjen El-dimiu Ii ahkanilKur'aL6/85. Etinsat lll42. HatijetutTahtav' srr.kaZu ovi uöenjaci.

sallallahu uvedenastvar. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaze: "Nijjet za abdest. I et muoredeat. Es.ni namaz.d'."'Ibn-Ebil-'Aizz. od Ebu-Davuda.namaz.kaie: donosi srcem i nije nam od njih prenesenoda su trazili da se nijjeti predajise navodida je rijeöirna. zekat. Nema ispravnih niti neispravnih hadisa o izgovaranju nijjeta naglas (rijeöima). sallallahu alejhi ve sellem."3r je pitao svogauöiteljaimamaAhmeda:"Da li se prije Ebu-Davud je: "Ne izgovan.31560. hanefijski pravnik. str. si. Oni koji nijjete dosaptavanja koja ih uvodeu raznetegobei rijeöimaslijedeSejtanska poznati Ibn-Nudzejm. tan sasctul-l?he *vidien: Ll-bahruFruik. izgovaranje niti bilo koji drugiibadet.veö srcem. ). tejemum.U_natoö uveliko iskusanovom ruZnomnovotarijom. V idieli: K€rfiretusalatin-Ncbij idjen:Z^adu i. od Poslanika.gusl.jer_prethodno citiranihadis ajetuabdesta uslovje za njegovuispravnost."30 kaZe:"Nije Sejh Muhammed e5-Sukajri obredoslovljima ni gusul.nu'ul-Jetava."'" U drugomdjelu lbn-Kaijim kaze:"Mjestonijjetaje u srcu.'unenu l:-viiJent " Vidieti:E/-n€rarl.' Nüjet nikada nije izgovarao naglas. 64. poöinjao je svoj namaz rijeöima 'Allahu ekber."32 poöetnog nestodrugo?"Odgovorio tekbiraizgovara je öejhul-islam velfü lbn-Tejmijje.28. pohvalno nijjetadjeöima. l / l J6-l 17. Nijjet sedonosisrcem.ni za abdest. od Ibn-Käjjima."3a Ibn-Redzeb kaZe:"U vjerodostdnoj 76 Vldjett Mesailunfrl-fikhil-mukarcn. od lhn-Baza' "-vidjeb: t l/145.s8.iskupine i ostaleibadetepo konsenzusu je Nijjet rijeöima islamskih uöenjaka ne donosise rijeöima. y VidJeti: M edr."7e "Izgovaranje nijjeta jezikom. 26159. su. od sejha ErSukajrija. Takvo nesto nije nam preneseno tome. niti neko od ashabaili imarna öetiri pravne 5kole.'" kogaprenosi Omerjasno aludira Sto se tiöe nijjeta on se donosiu srcu i nije legitimnoizgovaranje nijjeta jezikom. ummetje danas alejhi ve sellem. Zl346i Haiüetulbni-Abidia. od lbn-Tej ^v t-n"ad. kaze: oteZanje vjere. opöenito. l9t | 48 i Z2tl4O I a | . Sliölo ovomekazao "Imami öetiri pravneSkoleslozni su da se nijjet hanefijski uöenjak.46/210.. dok jezik nema apsolutno nikakve veze s nijjetom. 7-1^\r miije.hadi. niti od njegovih ashaba. A vidietj: Et-k4vlut-nubin ahtail-nusa in."" Sejhul-islamlbn-Kaijim tvrdi: "Poslanik.sE 94. na tu öinjenicu. fi . novotarija je u svim (ibadetima). idjen:i4 ?dinu'ul-Jctava.

Munzin. l/169/240.lraki. Tefsirul-Kut'anil-Azin. 3e Ebu-Davud. sallallahu alejhive sellem" upuöuje da se nitjet donosisrcem. Sevkani. l6aD52 i n Matifetusa nen.Tirmizi. Haldm.niti od imama (prvih generacija)da su izgovarali nijjet rijeöima. I/38 (Sakn). r44-r54t94-95.22. DZamiut-Timizi. Ibn-Madze. Ebuubejdu8 tutur. . j ! Ed-dua."86 Sejhlbn-Baz u dielu"El-ferava' 'lzgovaranje l/23'7 je novorarija.Ibn Sunniu An"lul-jewi. El-kaf.Ebi-Sejbe. l.ne postojeierijatski dokazi o izgovorunijjeta rijeöima. Nema pouzdanih dokaza od Allahovog Poslanika. Ibn-Kesir. Siddik Han.niri iko od ashaba nijenijetio rijeiima zanamaz.: E!-ierhul-n ntia.l/138/325. str.sallallahu alejhi ve sellem. Darekutni ln2/220. " Vüe|. a nemaabdesto onome ko ne spomene Allahovoime. Ibn-Sa}'in u baersibu. tn5.srr. U245l519. Ibn-Mulekkin.33 Propis izgovaraqia Allahova imena (bismille) prije uzimanja abdesta IzgovaranjeAllahova imena (bismillah). Albani i drugi. kako ro definiSu islamski uöeniaci. Bejheki."8e ß Vidjeü:Daaniut. sallallahu alejhi ve sellem: "Nema namaza onome ko se ne abdesti. I/544. l/l)2-l)3/25. 3evidieti: Zrnugni.pojasnio. El-bahnbruik. Ovai hadisdobrimsu ociienili:Ibn EbiSejbe.\E )95 31vide. M. Ahmed Sakir. El-nedZnua.Ibn-Omer öuo jednog öovjeka koji je oblaöeöiihrame govorio: 'Allahu moj hoöu da obavim hadzdz i urnru. 6112115699 29721380. Tajatlsi. ni od ashaba. 14t26.rbn-kajjim.n-sejidin nas. TabeteJlti. 18144a121025. 11352. Vidjeti." Ibn-UsejminkaZe: "Da je izgovaranjenijjeta bilo legitimno.ulunivel-hik?n.140-141/52. Ibn-Omer mu tada reöe: 'Zar to obavjeitavai ljude?Zar Allah ne znaStajeu tvojimgrudima?"'85 Imam Sujuti kaZe:"Poslani-k. sif.po nekim islamskim uöenjacima.ü. prije uzimanja abdesta. 31/101. I/36'7/344.Ahmed.: ELenru h -itiha.r.tbn-MtJnzir u El-evsatu. Hai i ietu I bni-Abidin.Ibn-Had2f. tlr2l15.Jeziöko znaöenjenijjeta je övrsta odluka srcem na nesto. tlr54/53. Ibn-Sälah. s|'. salallahualejhi ve sellem. l/51."87 Znaöi.to bi nam Poslanik. Sanani. tvrdi sljedeöe: Poslanika. l/15g. Bezav| 1/303/209.barekftri. str. | /235. Sejjid Sabik. Ibn.obaveznoje zbog rijeöi Poslanika.saltallahu alejhi ve sellem. nijjetarijeöima a sunnet .

Hafiz Askalanii SejhAlbani su ovu predajuocijenili vjerodostojnom. Ertelhßul-habir. El-hilaftjaL l/293-298. od imarna DZessasa. Es. 5D19. od imama lbn-Küejbe.lul-nead. Bega\ ija.vdatun nedijj. 2l lO5. ltt t4-1tS i Medimu'ul-leuva. Bejheki. Nejtüt-ettaarlr35. ln6. l^lg i Tena ul-ninne." Nesai." Jednaskupina pravnika smatla da je spomenutanegacüaabdestau ovomehadisunegacijanjegoveupotpunjenosti. Sahihus-sunen.Er-re|datun-nedijje.a. koji."" 2124. * Uporediti:tevilu nuhrclifl-halL. l/'74/144. M( Äatul fl{atih.r efta\ 11231-232.r.t/136. l0l i E1-nenahii-ieraijje. Es sejtuH{errar..qrOstali abdest smatraju islamski uöenjacinisu prihvatili ovaj hadis (iako je doiao sa viSe razliöitih puteva. L. l/118.68. ltTO-1 | " Viai. Ibr.-Neki islamskipravnicipraverazliku izmeduonoga koji zaboravi izgovoriti"bismillu" i onogakoji je namjemoizostavi. bismille. e1 vidjet|{ Ahkamul-Kw'an.srr. lß4na.t'l. Fikhus-sunne. Metlutim. 2/ t249n st4-'7 srs.1/118. Sahihul-daania. Et-t. ll34 i Udaalctur-neibil-nutcmcnni. l5l. f?nva. "r vi{ed: freu'ar.huysunne. Netaidiul elka4 lD24 226. 1/341191 i Darekü . 2|IOS i FetavaL-leda etid-daine. U3I. l/132. tlcd?nu ul str. od lbn Munzira.niti-smatram da su pokvareni namaz i abdest onome ko ne izgovoribisrnitlu. U7l-'721218. l/30?.ea Kao rezime ovog pravnog pitanja korisno je spomenuti odabrano mi3ljenje imama Ebu-Ubejda. U drugom hadisustoji da je furusijje.rlisri. Inaul-ealiL r/r22-123.ovim ne obavezujem nikogada me slijedi. Poslanik. Tuhfetul-ahvezi. Se. Tev.pojaöavajujedni druge)e2 i smatraju izgovor Allahova imena prije uzimanja abdesta Neizgovaranje sunnetom. lOl.sejlul dZeüar. rckavsi: "Abdestuese u Allahoto .-Hrr'zejme. Subulusaelam. koji kaZe: "Ne smatram da iko treba izostaviti bismillu prije abdesta.sallallanualejhi ve sellem. od hafirrEbu-UbeJda Kasimr b Sellamr.. l/410-411. N"1t"t-".Iz spoljasnjegznaöenja ovoga hadisa neki islamski uöenjaci porpunu^ zakljuöuju negaciju abdesta onomeko ne kaZe bismillah prije uzimanja abdesta.Ponekad iz zaborava ne spomenem Allahovo ime prije abdesta.naredio ashabima da se abdeste. tako da se ne radi o neispmvnosti. 2135'7. bez surnnje. 1/76-'t'7. El-.Vidjeti: Netard. ItIoI. Me*atul-mefatih. l9ll58. l15.7. od imama t t26. e'Vidßt: EHeydalun nedüie. \tr. rtr'72.lihul-ahkam.ti. sr. Il2st-2s2. lll03.l-krtu\üic. bilo namjemo ili lz zaborava. ^'" vrdjeri: Er r.Elstt.kod ovih uöenjakane utjeöe na ispravnost abdesta. lll17-112.r.ne (bismillah). . U prvomslucaju valjanima u drugompokvarenim.89. Hilijetul-ulema. lll92. pa ga ponovim izgovarajuöi bisrnillu.

_posroji " Vidjerl EI-nebsu!. 1163-(4. EI hubdia.l/478 (El-medzmn ).r0r veöina islamskih Sejhul-islam Ibn-Tejmijje smatrada je dinjenjeovih prekidazabranjeno osim ako za ro postoji opravdan razlog. Awul-nabud. rlr7. El-eysat. e3Da li se neki prekia smatra dutim ili kra6im to se moze znari na osnovu obiöajnog prava. EInuhezzeb.kao trenurninedosrarak vode za cijeli abdesl.. B?daiurtuMu. H ai iietut-Tahtaü./zoDa li je dozvolieno praviti veöevremenske pauzepri uzimanju abdesta Tslamski pravnompitanju. sifr.Meyahibul-dielil.rlr32. ll2ö4. tntl. 10' v iiieti: M edamu ul Jetava. 1ü Vidjeri:Et-unm. od Ebu-Davuda. 11136. Ez zehireh l/263.ll42l. Bejheki.djeü:El ctsat. ln n. rl1 51.El-insaf. 11418-479. Taberani u tr-sasitu. torv.'7 2. imam lbn-Munzir kaze da ovo miSljenjenemajake osnove. 1150.l. El. U58. 18/62. sallallahu alqhi ve sellem. muje rekao:"yrari se i popravi svoj abdest!"tta % Viaieti: nt-nuaewenenl-kubru. Mupnil muhtadZ. llll2.jer vefika razlika v. Kadaje to vidio. Hasii?tu Ibni-Abidin.Errerdul-nufiia. 1o1 vldielj| El ialam.ro3 Uöenjacikoji kaiu da je zabranjeno praviti duze prekide dokazujuto predajomkoju prenosi Omer da jedan öovjek prilikom uzimanja abdesta nije opraona svomestopalumjestoveliöinenokta koje je ostalosüho. 1189.Vidjeti: El-mesail. 3/107/243.Keiiail-kina.nedinua. . sll. Bidajetut-nud\tehi. lnl5.ro2 Sro se tiöehaöih prekida oni ne kvareabdest po konsenzusu pravnika. U203 i El-fkhu alel-nezahibil-erbea. Ibn-Mulekkin tvrdi da ovo miSljenje zastupa pravnika. Et-kafi. '* vo"ti. El-r. U438. Menerus-sebiL U32. t/3O. Ebu-Davud.2r t8t. irmedu ljeta i zime. Haiijetud-Dusuk. e7Vidjetln El-nusni.Hanefijskie i Safijskiroopravnici smatraju da öinjenje duZih Fekida pri uzimanju abdestane utjeöe na njegovu ispravnost.esit. 11420. Uöenjaci udenjaci su se razisli po ov^om malikijskeo6 i reöinauCenjaka hanbelijskeo/pravne lkole smarraiu da niie dozvoljeno praviti veöee8 prekide pri uzimanju abdesta. 1138127. Medutim. E1-tuyaninul-fikhijje. r/322 I EIfevakihud-dev ani. U192. 1/114/376. Poslanik. t/333. 11166.24.Darekutni. 1t56. 1/35/158.i.El-havit-kebir.: tt-neazm. 1/135/394. Serhul-umne. ll 136.Neki uöenjacismatrajudaje kadi Fekid sve dok se ne osusiprethodnoopräni dio tijela. 11123.sld.iiet.

lmrm \c\c!r u L/-/a. El. naredio tom öovjeku je postupak uöenjaci Dokazna koji se pozivajuhanefijskii Safijski je pozvanda koji se abdestio.. .]1tü.rl.neispravnoj ponovi namaz-r03 da abdest i alejhi ve sellem. sallallahu Dakle. Imam Satija kazc: ispmvan. ne zadovoljivii naredio da alejhive sellem. prenosilaca ovogahadisa Bejheki.: r:r:..\1tut.10.45q.nalon öega Ibn-Omera je potom potrao mestve. . '* vatitr. od rm.rt.'kon iro je (irirrn ^vü predsiu. tric: n. l/llö/1o7. qtrtul-nabüt!./qlituHalik ttt vi[ieri Toknk rph-th. t1r0. t.hilafuJal. ovr . l/Jö/lö1.tit+2. teltut-"v'a.:/il 1:*..r.e: LJrrc je slab.2n0-11. svoje klanja dzenazu-namaz. sallallahu öinjenja duiih prekidapri uzimanjuabdesta.:ttt'-41. MuhtesaruSuneii Ebi' \"ihtl-t.pru!nom ocitenio ie h!fi. s:rkonentarom tn Vfierr.. jer popraviti abdestmoze znaöiti i njegovo je neispravno..r \evevurl..Ibn Hrzm i drugi."r-suen. kojrrvrdraJ je predajJ vjerodostojnr. pak.. k. 1/457. je predaju. tttl5tTlntilt . "" Beiheki.namjerno. '* Fbu-D"uu.'ß'.nusüedu.2.. njegovabdest abdesta bilo iz potrebe. Sahihu Krdije ljada i Mu\tnn. pranjem onoga Stojeostavio suhim-"'' rekavsi: "Ovo Imam Nevevi se nije sloZio s ovim miSljenjem. lmrm Bciheki. Ovu preDosi Ibn-Omera sa ovinr dodatkom.-L'kort l/aro i Vl lö.emat.l6i lbn-\4un. "."' Allahovog Poslanika."" duZe sallallahu predaji. se samo popravi-svoj abdest. \tolelt: Ll-tttltlharl:. misljenje (pranjemonoga sto je ostalo suho).pa je potrao po mestvama. Ispravno ovo Sto se od )ll5tdl(oder..rm.k.ako bi se desiloda öovjeknapraviduZi prekidpri uzimanju bi bio iJi."r06 Zato je druga upotpunjenje praviti daje dozvoueno navedenim hadiso-m dokazivala skupina uöenjalo prekide pri uzimanju abdesta.afejhiveffi saftaffafru Spojstvaaos[anittrvog.Srf'1"u Ll. S."rro Poznatoje da se Ibn-Omer najövrSöc alejhi ve sellem." Slabimsu ga ocijenili: lman Munziri. ^_ . zaborava "Onaj ko napravi je preöe ne öiniti ih.loü 'r.roe Kod imamaBejhekijastoji zatim klanjao dzenazu. l/4'l/J.navodi se da je Poslanik.t4. BpJut lJ... A'lJlrni I 7. iako 16 Vidjeti:Meali).84. a mesdzid.'lt. 31 ) lmam Hattabi i Kadija Ijad su ovim hadisomdokazivalizabranu jer je Poslanik. . Kattan. Davttd.{.. a nije opraonoge. USao u predvodeöi d. uhalla. lll28.. Vidjeti E1-. l/55. U drugoj.ar. huJ 2lort tttlrrüt /rt.2/.arln l/45{. lttlt).ir.. nakon Sto mu se abdestbio dodatakr drzao za Sunnet osu5io.

od imama Be|ba\ija. Jern. Jedan od njih je hadiskogaprenosi Lbdullah b.94yi . Sunenirbni-MadZe. od Ibn_Munzira.nuntcka.i"t. abdesta. ___ "" vldjetl Et.12. 3/g5 i EI-ncdamua.Et-iatan..t -minhani. Ibn-Munzir i drugi. |/446.Aida. a prije negose staveu posudu sa vodom. "'u.rr3 Pranje ruku (Saka) hanje ruku prije uzimanja abdesta je sunnet. sto-se !öe pranjaruku nakonspavanja.Nevevi i Ibn-Mulekkinkaiu: .od 1bn Dekika el.l/260.. Hasan el-Basd. Seüu Sahihit-Buha.(du:i) prefjg.rr.Ida neki ../ima pranjeruku ako su neeisre. Fethul_Bai.tZma.Ibrahime. od lbn_Bettal a.sallallahu alejhive sellem. " vidjeri: El. od imarnaAtaud.ut-ahk m.. Spomenuöemo ga u cJelosrisa izvorima u poglavlju: -O]aj -bitjeie "Pranje lica". U375. lijepo je da poöne sa abdesromiznova. str. s?thus-sunne._Nehai. iako nije oDavezan.t/182.Seidb. ooaveznlm_ U. UStj.imamBuharija.od tbn_ Betljta.3iA i-Butu7ut-enani. Jt2tO.I/297-2q8. rß79. el-Musejjib. .. izrazitaveiina pravnikato smatrapohvalnim. Dokaz tome su mnogobrojnihadisi u kojima se opisuju svojstvaposlanikovog. IJnJctut-kari. l/136.FarrlAa i. Zeid lta Imam Ibn-Munzir. vlql..ri7"t'""-"rneni vet-asar..At4 Tavus. . od imama Bejhektj^i Er havit-kebit. Sefiu Sahihil-Buh. . l/408. Et-istizkat. Ita hadis Sesterica. l/388.ät"^ M". od imamdBadziia.?. 18t236. 'rr Vialeti: It-eusar. Sufian ' es_ Sevri.od Nevevija i rt-tula.34/21 i Et-eysat. ''" Uidjeti: Et-lcnhid.. tß28.t/42t.Islamski uöeniaci su sloZnidaje pranjeruku prije uzimanja abdesta sunnet... thka. su. Undetul-kai.22. od rbn_Mutekkina. jer je radanjihovopranjeobavizno.'rrs Iz ovogäse izu.i.j. t/25t... t/17q. U prekdima kod uzimanja abdestane vide smetnje:Ibn_Omer. od Ibn_ Muleklina.

od rbnBet2J^.ir8 dokve6ina kaZe da ie to sunnet. ttB .) Ibn-Kudame tvrdi:. t.x vidietl: Et. Muknilmuhtada. Mevahibut-d?etit. s!l.zehirch. SerhuSahihil-Buhan. Jedni smatrajuispianje ustai nosaobaveznim.V29l." Vidjeti: El-havil-kebia l/1O3. lica svoja i ruke svoje do iza lakata operit€. str. I/263. koga prenosiIbn-Abbas." (Prijevod znaöenja El-Maide. Bedaius-sanaia utt). 11353 i Tarhut-tesrib..sallallahu alejhi ve sellem.122 u kome se opisujeabdest Poslanika. El-dZamiu li ahkamil-Kur'an. I/62.temhid." tvrdi ova skupinauöenjaka. Ahkanun-nisa..Ako bismo kazali. kaie: .. a u kojima st naredujenjihovo ispianje. Et. '' lnidietii Fethul.Ban.491140 i AhIJt.Usla spadaju u pranjeüca. 5/86.2s. l/3g5.od Ibn-Mulekidna. Ez. sallallahu alejhi ve sellem.r2rHafiz ibn-Hadzeru komentaru hadisa.l/t87.nu|ni. t/268n416. 1149.rre Dokazi uöedaka koji kaiu daje ispirarje usta i nosa obavezno Uzviieni Allah u Svojoj plemenitd Knjizi kaie: . Kao u mnogim . Et-rgvaninut-fthijj.O vjernici.'.Nakon dru€im Favnim pitanjima pa i u ovom islamski uöenjaci imaju podijeljene stavove. |1185.l/254..neAsut. 1n32.ed. kada hldete molitvu obaviti.Spoljasnjeznaöenjehadisa ukazuje da ispiranje ustai nosaspadaju u pranjelica.. .lspirar\ie usta i nosa pranjaruku do zglobovaispiraju se ustai nos. '" yidjeu: Serhuz-Zerkz|i. Et-nedZmua.^*Ispianje usta i nosaje obavezno (vadzib)jer . 6. to potvrduju.'rz0 lrnarnZerkesikaZe: i nos pripadaiu licu pa ü je obaveznoispirari sa pranjem lica.4ß2. I7 i El-ialam.da citirani ajet nije jasan dokaz o obavezi ispianja usta i nosa. 12o7. str. "'Buhäri. brojni hadisi Allahovog Poslanika."r23 . 1e ViAiett: nl.

-!::: j.:::ru:*r. äi # i:{'.'11.-Zejdana.. -Rebah. 12y409 i Bejheki."".: tjfr i.y"Ji.jasnesu naredber2T koje ukazuju daje ispiranje ustai nosaDri .406.sn... ...r^!#3T'. . - I I tor... gdje -spomrnje ga lbniLirlii"llXli i#lfä-'ffiä1ff'sil::1 l'.'i"Jf "i*n'JJ. sallallahu aleihive sellem. UIOBi Sahihus-sun"n.H:'[f6'. .25183 ist' ?iä?J..l/ F u Neitut-?vtaru. E/ Mp(air.t#.. Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Mubarek.. ti i''""1il'äffi. 53/162.* l:tl1ti. ^."J. "K.. Sabireta se prenosr oa Je postanü.tn*].78. :tr. t2n Dakle. stt.Ibn_Ebi_Lejla... t uhJetut-ahve.ffil.'ro Od LekitaL.q_r.x'#iliT$i dZatnia.. i.Allahovposlanih sallallahu alejhi ve sellem.iJ.dze ftar.:.osc reKaoi budeabdestio nekaispcrenos.dr'" kaze: j"it '#ff "'.'Nemasumnjeda je ispiünje usta i nosa pri uzimanju abdesta obavezno.f*" : . -b.. Abdul-Kerin.uiazuJu Jr..?iT.kzq Od Ebu-Hurejre seprenosi daje poslanik.ix'iÄfi'.#fl $t#\::.iff en_Nenrtita.ili.lflitf t.![# ^. l? ..rekao:." ..*il1.Ibn_ ^ Durej dZ.. namje naredioispiranje usta i nosa..läl fl i. rbn-Mulekkin.. t/48. iiiffi .:" *"veznoi ostaju rakve svedokih nepromijeni jasam Imam Ebu-TajjibAbadi kaZe:.:i. Rahevej. 1t81 ntctuJt davi et-kitabi ves-sunneh.. 224. f f-r*n----u A ra E b i J U.. y.. tnqs.i7[[: ".l:d"#!1". khak b.tmam Sevkani . j lba_HaüEt.:"lt*" -' ßDlranra- "na ateihive selem.irnu-.z..' rxBuhari. '" DajekuLni..:!:n:a!:i E:\"i t.i.lll*' äT.] . jer brojni i"airli .:'J"J.gllahu alejhi ve sellem.h. r. str..u!:Hi:#!".r."11t'". It8 t. srr.'.*'ry.". od dr. 'rA0/ll L tmam Besavi..'i.. Lt- n.Ko se bude aDdest@neka isDe re usta"'. ue6.. Mustim. Ez_Zubri." Ebu-Hulejreje rekao: .fikt\sE. Ebi-sejbe.:. tlvadiü ". sevkanii druei.". i/86_87n38. EDr-Jurclrnan. .qif"f.ur.:l'#"T'5:.. J/t0l/237.sall..#.i'Äl i ]..e*ant fll ?*"0. t. Nevevi. ." :""::r'xj.y. ii.. Meatimuusutit. '' vidietl Avnul-nabud.

l/160./irlrü. El-isti. l'71O.ka\ 1/ 160. tlt Vidjeri xilaJuLfukdha.u hadisima ispiranje usta.l. je ispiraosvojausta i nos pri abdestu. 11263.koji zastupaju ovo miiljenje. 6.i.Ispiranje nosasmatraju obaveznim." (Prijevod znaöenja El-Maide. kada hoöete namazobaviti.) Drugi dokazsu rijeöi Poslanika. EI isti. kao ito je prethodni hadi\koga preno.1DA5.spominjeu vjerodostojnom sunnetu. El isti. Et-ten*irl. Fethul-Btri.l. uöenjaka. 4[ejfr.'" Mealutim. ielh Albdni.I/498 i Avul nabu. sallallahu alejhi ve sellem. fukaha. a u tom öiiöenju 1{ Vidjerl:Ihtilatul Et-eß(t. Ebu-Ubejd prave b. upuöene 'Abdestisekao itoje Allah naredio.El er.. ispiranje usta po miiljenju ovih Onajko ostaviispiranje nosa.100. vjerodo.ocijcniots. Sabreh. 1160 El ialan.99. 2149. duzanje ponoviti abdest.ll3l5.kar. 1/36. srr. konstantno tako da nemajasnih predcja daje ikada osta\ io njihovo i!piranje.J\nim. tß Vldieti':Et-tenhi.str.sa[[a[[aßu Srojstra eosfanifu)eog.sallallahualejhi ve sellem.r 35 t ImamEbu-Sevr. l/319.ispravno ispiranjuusta. l/319.za razliku od onoga koji ostavi jeq po njihovommilljenju.Et-tuhur. l/353 tvrdi: "ovaj hadisje je i"p. 1/163/'76'7.Allahov Poslanik. Selam. rJkode. rv Ebu-Davud.Aridatul-ah|e. l/315 i Atrnl ob l."tsa pustinjaku: öovjeku Neki pravnici. lmam Neveviu tfrrc.Rid4etklitudatehid.i 1)e se@ta'. a pohvalnim.33'1.'dr. i glave svoje potarite i noge svoje do iza ölanaka (operite). Fethul-Bari. El-nnlßlla.od lbn-Mulekkina.l/264. Iica svoja i ruke svoje do iza lakata operite. Hud:dktutlahitbalipa.roln.takoder.n.ka\ 1/161. kaiu da Allah nareduje vjemicimada se prije obavljanjanamazaoöiste.4/35. 2t49.i Lekrlb. 11285. str. t' v idieti:El iala.rr0 senareduje samo je da se naredbao ispiranjenosa a ne i usta. . Ibn-Munziri Ibn-Hazm razlikuizmeduispiranja nosai usta.r': U svakom sluöaju.''' Dokazi uöenjakakoji kaZuda ispiranje usta i nosanije obavezno Pwi dokaz su rijeöi UzviSenog Allaha: "O vjernici.i El-nuhalla.

.. Allaiovoj Lr.njizi nije spomenut poöerni lekbir YTIUT:" lgdj" .anu.an. nüe .*1.äu.. i . Buharije. okretanjeprema kibli koje je uslov za valjanostnamaza. .. Ibn-Madze. tuli-ahkonil'l/Jo8/ 35.AbdutBerr kazeda je vlerodovojan. naredbekroz hadise i na taj naöin odazivarnonaredbi Uzvijenog Allaha: ..Iu.tercib. i/168/88t..Vidieri:Satrirrr..t(a.dok ispiranjeusta i nosa nüe narerleno ovim -_ atetom. lt22t 222^|32s. jer u istom ovom h..sp:men]ltoje öetvero. sallallahu alejhi ve sellem. ovi pravnici.-t.6 kaZu.ir. Poslanik. tmam Hafim i Zehebi kazu da ovaj hadis odgovaragr|*. kao sro lo öini Uzviseni Äffuf.. p. Kornentar:Nije uslov da sve naredeno budespomenuto u Kur. 2t340.od imarIlaDäessasa. t/t5t/4b5..räÄ potare-svoju glaru i operenogedo ölanaka.. namiu ne vrijedi.spomenuleu ajetu.ate b.vqrvajarr.. Et dZaniu Kut an.r e" h"i" M. nareduje.-1. sallallahu alejhi ve sellem...sallallahu alejhi ve sellem.... t::y drugih prethodno spomenurih predaja. potomdonese tekbir. a.) do_i(a3 hadiskoji prenosi Rifa. vei sä sporrunJe uaenJeneöega lahlog iz Kur. Rafiau komestoii da ie ^ JTii ie Poslanik. fu.potom prouöinelto lahkoiz Kur'anaöemu gaje poiöio Alloh.5t87. Sejh Albani lvrdi d" i"p"q. po meritomüemmiflje.Znaai li lo da poaetnitekbii nije obavezan? Ne. a ispiranje usrai nosa nüespomenulo.tbn.". Ispiranje usta i nosa. rsri sluöaj 1.dis. -NesaiHa\im.. iako nije spomenuro.precizüala je sraje neophodno za .jer je dini-islam vjera uteme|ena kakona Kur.L. an i jedna zakonodavna cjetina koja se ne moze i *-.u lteKDrrut-tfiltah). bez koga..*r.Ol: e:egaja. dodaju "se Po:lanik9v9. :^:1Ti :" U r.6_"nu. t4."(prijevodznaöenja El_Enfat.. odazoviti se Allahu i Poslaniku.Nije potpunn" or'n"iiä od vas dok se propisno ne abdesti _ opere lice i ilr" a" UUrr)."..1]rTr"ll" t r sa surom El-Fariha.ana.ju islamskil __ ucenja. Je koja nüe spomenua u ovomehadisu.*o 1 nuSur. . i Muslimovim kilenJrma.aru. Kako eod obavezüokretanjeprema kibli uzimamoiz drugih hadisa..: 1a132 neke njegove cjetini. Itga.rckao:.":. Uöenje El_Fatiheje :-'" vidjeti smisaoovih rij eött Ahkanut Kur. zDog toga se uz ove öetiri naredbe. .O vjernici.ne mora fgn:nta!: znaöitida nüe obavezno. Dannx.1i "ää1" dobrim.u xui. "k. od imamä Kunubüa.naredujei zabraniuie po OUiaui svogaGospodara. vaUanost abdesra.

"tr. Fethul-Bari. \ n . Etzehieh. sI(." "Ovaj spomenuo ovaj hadis u l/116.tir. El.''3 Zehebirre i hafizIbn-HadZer Askalani.nhtl l/l l-1. litkihirrrh lr. l/88 89/278.-'Vidieri: Sr?rcn.ltu1:. rr7 Hatib u Är-rza-irr.ojstt. '" VidJerl:F/. t J kI r p a d . Casn ko. F l D . Darekutri. tulhSr rrthtad-. 11253.lijr . '. | | t .sallallahualejhi ve sellem.10.t q p d ' r r t n . tY V i ß r : T d l t h u t t o h h l .bu..l-D.. Muslim i Kasim b. . EL.1it1.k. 1/139.ji su nepouzdani..l/315 j l/32O. l t l l E . Ovo misljenjezastupaju uöenjaci hanbelijske./ . lll53.ouijenili irnam Dlrekutni. tt88. l / r ? . Ispiranje usta se öini poketanjem vode u usnoj Supljini. t l . l/353. t . r E . ltl-. l/ lu0. slabim su pa.. saffaffafru a&jhive w{ry' Sr.31A5. o öemu öemo kasnijegovoriti.I t | 3 4 . je hadiskogaprenosi eetvrti dokazove skupine uöenjaka Ibn-Abbas u kome se navodi da je Poslanik. T. .Kako god obavezu uöenja El-Fatihe uzimamoiz pojainjavajuöi drugihhadisa. 1krr"t. El hsaf. ltlutl tl. od lon Had7erJ A. l/329.-. U lancu prenosilacaovoga hadisa imrju Ismail b.rekao: "lspiru je usta i nosa je sunneL"tll Komentar: Citirani hadisnije vjerodostojan. Haiijet d-D s ki. 1u Yidjer. ll16l-162. Haiijetu lbni'Abi.n llitt. srt. 3/32411308. zatimse ponovnimiimrkavanjem voda tjera napolje.'. 11212 E. j an I n n . ovu predaju.a 37 t elementami dio (rukn)svakogrekata.ti. lttqg. bezkoje namaz ne v jedi. od Ibn Ahdul Hr.I . El ialatn. 11163. Et tad:u |el iklil. t/8q. lakoder.t/lhtitl l. kaZe: hadis je neispraran. oq.tako öinimo i sa ispiranjem usta i nosa. Keiialin-kit4. r l . 1 t 5 6 . .7112. \ a S \ 9 b .Haiijenrl-Düsüki.rrr jednog Ispilanje ustai nosaöini se iz poteza.Qostanifu)rog. a Uzviseni Allah najbolje zna. Ha:ij?tut-Tohtori. u g \ t .k. thk üiul'ahka. o d i m a m sZ e n e b I r . . u h a l l o 2 1 4 8L . . l/261. l/26.t.ehireh. ükihul. "'\$elt. . Vidjeti: Ndrrrrr ra|e. l . r .lar veöina uöenjakaSafijskerrri neki uöenjaci lra malikijske pravne Skole.: (lera i.Ei-ierh l.rl0 Naöinispiranja usta i nosa Ispiranje nosaöini se usmrkavanjem vode u nosne iupljine.| 3 5 .n..t. K L . I I | 5 2 . A .zatim izbacivanjem vode iz usta.la|. tl hatil.ferakihu(l 213.)... fa r V i a i e r i f i . t f .krlrnUr. Ibn-DZevzi nakonstoje "EFtahkiku.trJ.. t/188. 11133.VÄJer| U.

_.UtO6.?r sr. sala ahu alejhi ve säUem. uzz i "s"id.R38 j" hadisu komeopisujuöi abdesr Allaiovoga postanika.i..1sqy. .kebir. str. Ul 15.vcs... l/43l408. kaoda su jedandio rüera).t(g pravne ikole.1. 51'u-Ubetd aje . Ova skupina pravnika kao dokaz koristi hadis koga prenosi Talha b.ron" f.)li."" 'Ibn-Eb'-Sejbe.?r.apoiom ie isorao ustai nosjednimpolezom.u. 3/99. Tuhfetut-ahve. Ibn_Hadzer kaze:. Dakle. il. \idjeu: Asarus-sahab?.fbn_K.vidjetj: El-ninhada. Drugaskupina islamskih ueenjaka smatra da reba razdvojiri ispiranie uslao_d tsplranJa nosa.I]rsarrif 9d svoga oca. Sanani. Polu.Vidjerii öl-itel l/187.r.prvo se ri putaizape.||35 ud-detan i.ä:. '. tpola rode iz iake za Sliönoovome kazu: Ibn_Srah.t0i. prenosi seod Enesab. Takoder ovoje slabijemiitjenjekod ueenjaka 3ahiske'"pravne Skole.:!.Aniri potezom. Abdullahb. slabim.a da su jspiraliurtu l'n* l.9:1 sala ahuaieJhj ve.nudanua.i.14evahibu-dZetit. J2S.upiJl usta i nos-"1s3 I{5Buhari. .miSljenje zasrupaju ueenjaci hanefijsker. "' !!. .raj Neveviu komenlaru. rs u tr-.u ue..oga hadisa kaze:...o i u"".. l4l24i Bejheu.L. da je-reiao: sam AllahovaPostanika.Vidio \.:D":y9 *ij. JJ9/295. vjdjeri: Hutasatu bedrit-nu.iloäi)'i. v130. sa dobrim tancemprenosijaca. UZt 2-213.-J.3/98/235. . FethutBan. Mubarekfuri i drugr..Njesovomitljenje dii"I .räa. Subütus selan |/rc5. u-ioutu nor.t 'Viüet:. da'je oOuol.1!J._ Murekkin i sanani. '..sellem. Et." Vidjeti: rr kthlrut-habir.v3e7-J98.:."o i najjasnijesto je preneseno L".. Ovo.||)6q. ka2e:.Irnam ookazda se ustai nos ispirajuiz jed.E.niJu " ma_l sjs.'31'.Muenit-nuhtadi.f!..i'?h. Pol.noi. ltililll: ponavlaJuci ro ni puta.Vidjen: Zad_ul-ncad.itaca..-zeh.1 r"ai. sadobnm tancem preno. iiü. vti8. IItt}.. .Jirn. öineii to tri pura.tu. . vB6i Lt.irJ]. . rbn_Ebi_Harim p . a on od svoga djeda. sr. Takoder. rma_ m?hana.t-Jelakth ':'\U-tdtei Et-havilaebit. ':t" u nosa...p*"ile od postanika.U f*"u p"j"o"if"iu ..loT: saitaltahu alejhi ve sellem..". o ispiranju ustai nosa.^Lt-serhut.t..nog zahvata. r/53.o\..i*ti^.. Malikar'8 i lbn-Omerar. rirj. r/8s/224.U ovoj predajijejasan .l'scrhufcüit'Kadi.|162tDt!\utit. Ibn-Hadzer..59/t9i I Müstim. -.-. Zejd.i:i:.

sallallahu alejhi ve sellem.i'r.potomsu kazali: i razdvojeno Affanada su seabdestili "Vidjeli smo Poslanika. Et t tz str. Imam Tirmizi i SejhAlbani ovu tltq+ i45l48. Jid-duafa. l/350. "'ri.l/51 .SejhMubarekturi Yidjeri:Zadul-mead.jenio vjerodosrojnom.2125'7 biografiju.ira zbog njene t. 5u'abe. "'Huti.jer u njegovomlancu prenosilaca 'lzvröe lance prenosilaca i navodi od njega kaze: Ibn-Hibban za nepouzdan. Ebi-Talib.rb i Ibn Hüzejme.r5T Ali b.. Et'telhisttlhabi\ l/115. r" Slicnoorome prenose i Hasan b.am Z€hebije ovu predajuizbrisao slabostirs Ebu DauLr<].sallallahu EbuOsmanb.inom.r58 Hurejre. 1* Tatleftit\ r\ El-ersatu. 371133.71.l/blrl. !allallahu Opraoje Sake.aa str.u T"lltrxl'ndl.i. lm m ove predajepoüzdani Vidjeri Medhleu. Zatim je Alija rekao: 'Htio sam vam pokazatikako se abdestioPoslanik. Ertabekatul Sinankoji nepouzdan.ll2ll-212. b.ja\ &-tuhur... . Tenkihul-kelam. a on je kao ffgument. /214 od vidjetj. Amrkoii ima anonimnu 1e Yid\etlEI-beaie.Hulasatulahkotrt. t" eUu-Ut". Sdrir. Malik. ima Lejs b Ebisulejm."r62 pri na razdvajanjc hadisa koji upuöuje Ibn Kajjim tvrdi: "Nemanijednogispravnog je slabim. Suktti'Eb!DavuJ lAl Dred U I$ Ahmed. ro Ovu predajunavodi hafiz Askalan.arul je kuhru. Affan.-.a 39 t za]ljuiitidaje sena\ode predaje i/ lojü semoTe u sunnetu Medurim. ustai nos' ' ispirao razdvojeno alejhi ve sellem. SeJh AhmedSalrr re ovu predJJu ll78/151. 31212/2926.ImämNevevilvrdi: ono ito nisuk azali.i.i. VStOlSSgg.ib. Poslanik. Ebu-Dauud. Ebu-Hajjeh zatimje isprao svoja ustatri puta i svoj nos td puta." Zatim hadiskoji ka. a to je Müsanif llll2. .t6t b predaju koja senavodiod Alije i Osmana Ovdjemoiemospomenuti ispiraliustai nos. 176/91. iz tr-rell.6/162/5912.a ovaj hadisje ocijcnioslabim Vidjeti: tl ninhadf. da se ovako abdesti. l/101 102. str. ima Hakemb. Svüjstt. prenos'Talha b Musanifocijenio ispnanju ustainosa."v ldjeri:Tuhfenn "Le. 3186. Seih Albani snatrx da je ova predajapotpunoslaba t61ntu-utelau gr-ru.r'6 aleihive sellem.e: "Ovaj hadisne mozeposluziti 1/130.ttn Enesb.hafizAskalaninije nlveo tanacprenosilaca Sekenu. Vidjett oci. srt. ieiha Ahmeda sa opaskama Et nufled. Ibn-Abbas'oo Mugireb.safkffaLu a[sjßivqr&aostaniLwog. rt2'79. 1/ll5 i pripisujeje lbn nili juJe ove predaje Medutim.jsjenepouzdan kod svih uienjaka"." pouzdanih alvz. slr. Vjdjeti: Tdl ribut'tch. Satlra. l/ I 12. 341116. Citiranihadisima i drugumJrrnu. kaZe:"Vidio sam Aliju kada se abdestio.ewid' Heisemikate da su prenosioci U320. 1 El-mueni iatidal. ovogahadisa U lmcu prenosilaca 'l lbn-S^da' Mi. 173/8?i Taberäni\ El-ersatu.mardlu \ idieli: !rerodu'r.

t)r2. lt23J_ ßz::t:t-lzeriv. bthb-Lt-nund d. Ut tr I Fethut-Eari.i!i.. vÄteti: 2/tl. I a.EHaÄhus-\a|ir.S.rjtJ.sekena kojaseToveEr. ... u vjerodosrojnim hadisima se naroäi samotspranjeustavodom. Jeonlm.nuntetta je izsuhtjella :'J:ll" t u ongrnalu. vt44-t4|tg5..-. sF. Vidjett Tehzibut.J 39. srr. Net<i ueenia'ci smatrajuda se pod punim intenzitetom ispbanja usta -i. Stabimsa i.'"to .'u'... . Humejd.1. \n. jer hadisikoji spominju ovaj postupat< nisu vj.fi nu ispi. rakoder nalazi u lancu prenositaca ovoga hadisa ima . '* vidjeti: Serhufethit-iadia tns.tidjeri: Tadaitut-m anonimnu bfograffju.eniaci. Bt3ll.lss.i.u oba naöina ispüanja usla i nosa.r.30t4OJ. tzv.2/13J.r. Nafia Tejrru koji je nepouzdan.Litanu gda dare upustr vodiu njega.k" rbn. str. Vidjett:EI-ned:aea.t-ta!ir.jt" poöelnog dijelagrla. kalo smanajunekj u.svalalo.HasiiclutTahlavi.arcb. trnam Hejsemiwrdi:. l/158f1155. ranc€mprenositaca.L!aethisut-habir. niie preneseno od Poslanika.r66 Medirim. pa ga nije ispravnoispimti pd abdestu.Iil:. 595.Sp"jl"j" ili razdvajanje ier se i crrugrm naeinom postiie cilj ispiranja. a grlo ne pripada ustjma.Iraktikovati oovoteno.koaler..ve sellan. U tancu Drenosilaca ove preoaJe ima Muhrar b. t/254. poLom i^191i1. a Allah. gcllenll ovaj hädisdobnm.sahjhur.El-nudi?nut.28. Abdillal Dzuheni koji se.-". Slicno prenosiimam Taberani u ir *"ai*.'ne uüeiu na samuispravnosr abdesta.dostoj.i #.sallallahualejhi ve sellem.. Et_tarihus-sa7i. 8?5 i fl_ . q iansiobs..ube. .". h:o1ti._.U lancu prenositaca oue preaaieim-puno nepouzdan prenositac. je bitno napomenutida ne trebapd ispinnju ustaprstima Ov-dje öistiti uslaili .i. s|'.Abdu b. e"-:ee djela nanacin . "madnada.r s tim Stosu predaie koie sporxnJuspaJanje jasnüe i priorilemüeza prakrikovanje preiaia oO iz koJrh serazumüe razdvajanje.rzorsucr. Nakon ovoga vidimo d".k?nat.-'.U2gt."1J" "autipuLeÄ. ope-t. El-bahru t'" EI'bena|e'tt2t3 Haiiietu AbiJM...etJo. zt. :'t. Et-dzeru vertadit.. tea. Ebu_Marü AJnr b... "gargara.tzv. ' Ahmed. najboijeina.. f6 Vidleri: ir-rutrrir str. loda tjem premaustima. a '(ola Je bez lanaca prenositaca. zajedno i .v?jr. ociienioseih Ahmed satdr u Et-nusncdu. se.{ispiranje grla) koliko nam ii poznaro.:l. a Allah najbolie zna. vidjen: Er isakutnustatfifa.namaza Na osnovuovih predajaimam Ebu_Ijbejdi hafiz Askalani smataju da se moe."-tbnt '" vidkti l.ZgJ..Tchzibutkemat.

2/350-351/l133. Darekurni. "Sjedili AbduHajr kaie: smo i posmatrali Aliju kako seabdesti. 31360-36111079.vidJerl El.a.\t 10. sallallahu alejhive sellem..rT0 Safijsker?r i hanbelijske"'pravneikole. n.Ahmed. Ali prenosida je Poslanik. M. . tt\'. llt )4 i El. '. '. t.Qosfaniknog. Dobdm sale ocijenioimam Nevevju ällasarl jc \rßruomedu ortda. ll2o9.r vierod.:oüaio. tttb}.hcnoi.nurni. | | 2 | Fl. lll52. ra Nesai.ult.itlsrJ. l/e8.6^vddßtt: Haiiien.Ibn-Hibban. | | l.\dhtt. l/151 152/281.\t'dJetl Bdaiu\."'r63 Ovo misljenjezastupajuuöenjacihanehjske.s. Jevatuhüd "'Vidjeti EI nedinua.I rsa I Haii" ITahto.'. Uzeoje vodu desnomrukom.'"'Drugi kazu da se voda ipak unosiu nos desnom ftkom.Potomje rekao:'Ko Zeli znatikako se abdestio Poslanik. 1/76/147. U38/91. l/t?0/701. "" \ ßjetr L:-. Neki sljedbenicihanefüske pravneSkole smatraju da öe se voda u nos unositi liievom rukom.?hirph. Ebu.Du.a liiera za öäöenjeposlije nuide.Jala.rojne hrdise. a potom izapmo nos lijevomrukom.v188. ovaj hadis nije zabiljeZen u poznatim hadiskimzbirkama. seihAlbJnig.--VidJeri: Bda \ so aiu.i..l/80-81/221.u d:etit.'0" malikijske. paje to neophodno öiniti lüevom rukom... "> vddteri: Siieru cdtdtni| tuheta.HoiijcrkJ. nekagledakako se ja abdestim.uöinivii to tri puta. '. a nosse ispirelijevomrukom. Ibn-Huzejme. napuniosvoja usta i nos. tt2t 2. tt2tJ."tla Medutim. l/397 i Mugnihnuhtad:.Abidn. 1/94l29s i Bejheki. s. Kao dokazkoriste predajuu kojoj Hasan b."' citirani hadisdovoljan kaoargument. d"ta|r. Svajstpa sa[ih[afru a[4füve tqfu Kojom rukom seispiraju ustai nos 41 - Vodasedonosido ustai nosadesnom.'".v. rekao:"Desnatuka se koristiza lice.lllI).3/:hb. Darimi. . . ga spominje imam Zehebiu svome _ _v€ö " ali je prethodno djelu"Sijeruealamin-nubela. Ib i. a Allah najbolje zna. buduöi da se ispiranje_m nosauklanjajuneprüatnosti.

i. se..i"t1ä"].':1". Hasi"tu tbni-Abidin.. #1iti.fiH:.. rekao: -ä:\:.#*ll".ni#:.H.se prenosida je rekao:.ejhi ve älllifi'"".i. t/2s4.H:.. '-^i...'.i... ln' .133..bd.f" ^l'ili::Th..t87..::.'rt.!.:*t i:#:riit.i.f ü"i..em..sf.?#i. .#lär^.-.:i.Dubinsko ispiranje nosa aj.. .i:.jiii. F:i:y.541168 i Muslim.str.j-"J:"ff[i3jÄ11..ä..: b..1".nit-nuhndz .'.':.i.1'J*"ffi tr".I.!-.*1f Mu.i.!:i: pri abdestu poöiDje sesa desnestrane . ii"T[:".ä##{ii{r{ii'..i*. i.:.{i#i r30 Buhari.oj. ' " \-idleri: ELndnua.tiljil* öiiienja-ruiimanje .]lität "il .:.. Sabirera.t..+:l.i:.ilti!. .::Iahu.".O Altahov poslaniöe.. t/3g6 i Et-benaic.iö:*xn"'.#-111'1l" .lY"*X. .t88. |213.#'r.iiiXf yjl[i!:i|"..ä1 iü".3/131/268. .

20/122. '. I ll4J. I/120.Nakontogaje potrao po glavi. sallallahu je alejhive sellem? paje zatrazio Rekao da moZe. Utndetul kai.l/l\6.dieti El ntuhalla. 1/246.r3: Pranje lica Uzviieni Allah kaZe:"O vjernici. kad hodetenamaz obaviti. EI-Ji!rua.-. El-insof l/151.. 1/417Fethul-Bari. sa[al[afru a[ejfüve sq{* Slojsu. Na rßs kaju je opraosvojenogedo iza ölanaka t3t YidieritUndetul-kati. o. Haiij?IhJ. 3/28.2 i H"\Uai lb\i. sallallahu alejhi ve sellem.l Ovo je jasna Allahova naredbavjemicima da se prije obavljanja namaza openr.lll}t .spominje se pranjelica. Elüed:n1a.a 43 a Na osnovuovogahadisa imam Buharije u svome"Sahihu"naslovio "Poöinjanje poglavlje: pri abdestu sadesne stmne i gusulu.I srr. 1ll1. tl2g6. . Abdullah b.vratiosvojenrke do mjestasa kogaje poöeo.str. MuJim. po konsenzusu uöenjaka. "e frenosi b. UIprit htuhtüJ. EI-ersat.potom ispraoustai nos."13r Medutim.nhi(l. ll27o.58/185 i Muslim.rsr Lice. uJ Osmrna hadis biljezeBuhari. Ar ul ntabud.poöinjeod vrha öelado vrha brade(isturenog djeladonjevilice) i odjednog uhado drugog. Zejdje pitanda li mozepokazati kako se abdestio Poslanik.Buhan. 1u Vidjeri': E -. ttsv.DurtAt. AfrJnr.11183.ehirc.potomje opraomke do iza lakatadva puta. l/q8 oq/215." (Prijevod znaöenja El-Maide.. po mi3ljenjuapsolutne veöineuöenjaka öetiri pravne lkole.. l')lo.Sertuz-Zzrkeii.3/88-89/226. a zatim opraolice tri puta. Ari.latulahe. Slicn.i. te je. El-isti. .a u sastavni dio toga ulazi i pranjelica.ko\ ll166. 1/381. El-nugni. 3132. vodu za abdest. Oprao je ruke (!ake) dva puta. l/t07.58/185. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite. poöevdipotiranjeod prednjegdjela i zavriivsi kod rukama potiljka. I ll.QosfaniRgr. E1-hat'il-kebir. potiruöi.og.AbiJiü. ttz ViAjei':Et-te.'"* Gotovo u svim hadisimau kojima se opisuje abdestAllahovog Poslanika. pranje lijeve ruke ili noge prije desne ne utjeöe na ispravnost po konsenzusu abdesta islamskih uöenjaka.

tAAs i . Et-dipniuti ahkanit-Kur..) Pr:n9si se od Nuajma b. lttj. Et-nupni.VidieLi: S?rrü '" sme.o0 Od'postani-ka] saralahu ateJhrve sellem.tJ.kart. ia6z-iiÄ'i !t. abdesti.t}e Medutim. l/2'78/10'74."*. .e 'vtdjerit El-unn.M-izanüI-iati(1a1. r/J44_J46.t/t2a_t25ßb2.Ebi Harjmu Et-l?/. . Serhuz-zerkeii. vtoleü. t/155. od imama Mu uisk"t.. Prvoje opraosvojelice. V idteü:El_nedamua 1t403. I*"--f. lt}Bo."iitn. '' r Ahmed. t/t5a_t60/98 i Abdur_Rezrak.iuo sam postanila. 6/87.. t8 1ts8. "" i nekih r8..Bli€ prozivani pripadkici rnoga ummeta na Sudnjem daku a na hjihorim licima..Er-lurua. Abdullaha da je vidio Ebu_Hurejrukako se . Serhuz-Ze*ani atet-tnuvetta..J.Betrata.Apokri r33 oo. r/4.. kako kaze: . je opraLi obavezno unutamje oönekule(udubina ispod donieq oa..{"tt. daje Ibn-Omerprskao. navodi se predajao pranju oönih kuta.2/4o0/grBa.i"r"ri predaju o\u smaLra isp.i.rukama. Et. I/t08ß5J.. l/fotrJ itbn-DzevTr u Lritetut-nutcnahij?..e.{rjeisprav. (Prijevod znaöenja El-Maide. Ut6O i Es-silsiletuddaife.ki." $.potomsvojerukesadijelom"nadlakrica zarm Jeopmonogesadijelompotkoljenica i na krajuje rekao:. st nkij^.r...ni rbni. Ur40.1ehadis u kome stoji: vaie oöi vodom kada se abdestite. ts lb./näCr pmtidio polkotienica i nadlaklica. Et nedzn"i.prari. 6.kplul: jer pripadajuvanjskom dijetu lica. t/8a. t/299. od tbn. Et-mpetrnua. Et-nusn.nogama bite svjetlotragovaabdcsta.98 Hitiktut-utema...ij.odu u svoje oöi t"a" Ui * *"p"". A arova sallallahu alejhi ve sellem. '-rr'ldjeri: E/. Uidjeni. lan "Napojte . ojeraslo vrse_. urt7.muo. Et-ned. ^.9.tt4ad.rl9. t/i8t/3ol I Darekuhi. .1itii.5/258/222?7. Biljeze MaLik.d-ul.e'rrl. 2/303.t/498.1254. .tini.: ol"9 njene aulenriönosriposroJr spor medu hadiskim strucnracrma' pranje ruku (podlaktica) Uzviseni Allah kaUe:.no pranjeunutrasnjosti odiju {zjenica).aynom.i-i*.""" Ie lmam Nevevikaz€: "prenosise u ispravnojpredajrda je lbn_Omer tako cinio.Ahmed. ialo se to navodi .an. '-Muslim.lo.3/109/246.I ruke svoje do üa lakata operite.I34gti.tut i*". visi. Sefiu Sahihil. Ibn-Munzrr.lbn-Umera Safijskih i hanbelijskih pravnika. pa ko niie neka pereStoviie.Bejh.Buhari.

stoji dodatak daj e praoi nogcdo koljena. 124. ljada) i Ebu-Hasana Malikija (rj.tti. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahualejhi ve sellem. sallallahu alejhive sellem. njegova praksa to potvrduje.16/454/10'7'18. rijeöiPoslanika. 2/41.prioritetnije miSljenje.1 r'6Muslim. Zato. da seovakoabclesti. takoder.i/s uhati.r/' l8 I lo i. 1% v. potomje rekao:"Vidio samAllahovaPoslanika."te6 ukrosi rjemika(n^ S\rdnjem clanu) tlokle t'r Vidjeli: S?/rriSdni/. IbnBettala)o konsenzusu islamskih uöenjakada pranje preko lakata i ölanaka nije sunnet. 5toje. Ovo. 1 0 8 . a sva ova razilazenja rjcSava predajaEbu Hurejre kada je.ale AllahovaPoslanika.To potvrduje predaja koju biljezi imam Ahmed u svome "Musnedu"." Ibn-Bettal i KadijaIjad kazu: 'Islamski uöenjaci se slaZu da seruke i n viie ud l kalr r ölanaka. I /s8/607. potvrduje predaja koju biljeZiimamMuslim da seEbu Hurejre peludirukedo ispodpazuha.Kod Ibn Ebi-Sej be. Konsensuz kogx nävodikadüaljad. ili Ebu-Hurejre.takoder. da rijeöi "pa ko moZe nekr pere5toviie nisuPoslanikove. noge neperu Imam Nevevi u odgovoru lbn-Bettalu i Kadiji Ijadu kaZe: "Neispravno je miiljenjekadüe(tj. dakako. .Kako smatrati to rniSljenjeispravnim kada je oprcöno onomelto se prenosi od Poslanika. sallallahu alejhive sellem.veö su rijeöi EbuHurejre. sa ispravnimlancem prenosilaca u kojoj Nuajmb. prao svoje ruke sa dijelom nadlakticai noge sa dijelom potkoljenica.l 0 o l l b r L b u Mu5lrm A\\Jne. upotpunjavajuöi svoj abdest. i Ebu-Hurejre?l"re] Nema sumnje u ispravnostrijeöi imama Nevevija.''res Ako potvrdimo. je tlosti:uktt'odoabdesta. '': I /.da kaZe-. sallallahu alejhi ve sellern. sallallahu alejhi ve sellem. ilo sejasno vidi u prethodno spomenutom hadisu.djeti Et-nn1tudi l/I09. | /22t-222i komcntr lj^d^ na Sah ihr M ßtitr.pranjeruku sa dijelom nadlaktica i pranjenogusa dijelom potkouenicaje sunnet i nema iiitajasno i vjerodostojno da oponira tome. Abdillah(iedanod prenosioca) (ne kaZe:'Ne znam sjeiamse) dali surijeöi:'pa ko mozenekapereStoviie'. 3/l l3/250. porckroje hifi / A ' k r l r nL i L/r. abdestio a zatirrje rekao: euo sam "Do. Sllqjstua sa[ihffahuafejLite se[hl- 45 t Mnogihadiskieksperti smatraju da rijeöi:"Pa ko mozenekapereito viSe"nisu Poslanikove.dgu\o o'Linok:r^ i m r m\ e \ e .rrr.Qosfanifunog.

r.letorn .oirt'"!! t/tbJ. uda.Lanac Rllij" uJ te.kebir.. str..uöenjaka hanefijske.t v toJeU: "3 Ei-scrhut-/'?bi. '- u r. lt}s. l/s7l604 i Ebu-Ubejd u . Et Jevaküu. rßa...navod i seda je Vjerovjesnik. stitan ovorne. 1n49._ . Tehzibus-sunen.'" obnuhrara i p3nj: iakÄ jer one u jeziökom znaöenju l* -.Vidjeü:E _rpti._11t." i hanbelijske.^.ra). )t45j I El-kavaninut-liLhiic..id-jen:El-mebsut. piehks . Fethur-Ban..2oa {osim imamaZuf.Ebu-Hurejre koji prenosi ovaj hadis.Dakle.Vecina pravnila to smarra obaviznim.t-devani.. sn.nlf-eltala . Jt4| (Dusukit. ajetuje doila naredba za pranjeruku i nogu sa terminom. 3t2.. | . nJegovo znaöenje...uaa._tuhuru.Nafia do ispodpazuha.i!.zakljuöioie iz niesada . .too p^odtakrica u le.r&l habir. |.nueeJiu obuhvara rukuod laktado vrhovi prsriiu. UgO-Et-ned.79-282.24."u. t rö. Et-hidaje._1. D gi hadis. LLtns a i U l t :!t3i. sij"t". u2t6. 3t2ts t sy"ut-vuau.u.'' prenosi"daje lbn-Omer. Hartzrbn_Hadier Pn:Eliselb€. Et-kavaninut-I"Lhiij?..Scrhuz-z4k?si.ila. uzimali abdesr.a prenositachadisa najbotje ra_zimije :lT :"*".. Ei sthut-k"bir.1t22t. kare: prenos je dobär..vesit.aoUrirnji *iii"^" N*"r| i ir^"iää. tA5 i Halijetu lbni-Abidin. ^' vidiett Sethu Sahihit Buhari. 'M U. . abdestau nekim predajamakod imama Tirmiziie.ine. v4l(--420 i l\ugnitnuhtadL rlt'74-115. "i.prao podlaktjcetri pura.vi2. -. Ruhut-neani. nt vidjeti: Lßanut-areb..nua. odi Fl'dzaniu h ahkonit'Kutan.. marlkljske. y.U "do" lakatai ölanaka.-"iio . i taca . . sc'. srr. nUlUSAi. .rli"U"t " "fäil ve sellem.-'eiri_ Da\. '' vidteti: El-havit. 3/554.116/24. . Medutirn.2o lslamski_ ]rienjacisu se raziili du t.It Ovo je poznatopravilo kod hadiskih struönJaka . '"' vidselli Lz-zehireh. t/2t]'-2t8. Bedaius-sa@ia. pnpadajurukarna. .ila"mole znaöitii. uzimajuöi abdest ljeti.tt24}.2o2 O"" i. i*" "ea"ial" sarUsKe:"rzrazjte vecine. 25.. El-ihtijar. Ul2. . praosvojeruke .^^ '.'-U opisu poslani_kovog. sa rukama.. I /4lll l5 i dnrgih. EtJurua.lmam TiImizi r hafiz Askatani ovu predaju smarajU rspm!noft. sallallahu alejhi ve sellem. Vidjeirl:Iatamul-muyekkine. l/11'7.. rn-ii"i"Äi Es-sethut-nuntia. !!"ti. El. t/6.."o pravne lkole.je obau"rno pranie laktova .

r.t r t J l x r : o ." Sliöno ovome prenosiBejheki.nt ü ahkaDtit Kut .:r dijelom naclllkric. kadaje. f u r u a . . t . / r . t / t 8 1 . .sa lakrovimr i r ö l a n c i m r .) Potiranje glaveje elementami dio (rukn) abdesta.hu ateihi ve rellem..taietLtl x.+ ' . t . razumijevaju daje obavezno potmtisamodio (öetvrtinu) glave. I L . po.jll. "" V .h. r . / . t/t75. vßn.r.rrrVe6ina trVioeI|: l i .St. .. / r r ' p . / t / .6/89. salall. t . { q 0r o t r L . orome . sa[faffafiu a4fü ae se[[en+. "" yiqei. . Itaiijcttn Tdhtari.ntit A. r L l l L j r ö ^ vidteti: ! .t / \ 1 7 . Lr-h\htt I t1./.rrr Neki islamski uöenjaci iz "Femsehu prethodnog ajeta: (.dn ro p . . t r . " Vldieti: EI bekaie. str. oprao 'ro1e Iice.stnuia. .[ .58 i Haiijctu lbri Abtrtin. i rj. . Et ihtiJlt.!. lto znaöida ne vnjedi rla\u. ' n ' t K r . pitanjezakljuöiöemopredajom u kojoj se navodi rJa je Osman b. . l/93/255.hnatu lbri R id. A n u l n n a k t d .t:tehi. .n prenosilncaje dobir.ihzenji koli dio !lave je obavezno potrati. tllr)t. -Ovo Affan. t \ . Bi. p l r t n i h : d i s i o pranjuruku do iza lakatai nogu do iznad ölanaka. ^ . d j e r i :S .nome ko ne porare sn rar 'u Medutim.. ' O v o i c m i j l i e n j e\ c r l i l c k ü r n e l H l o r r .._r.I t t n t . I t . Et d:ß tü li ühlaü'il-hrt ot' b ö\..1.zrr Imam Kurtubi kaZedi se u vezi s ovim pitanjemnavodi jedanaestmilljenja. t/)5." /. _-:. j.laat.e abde:r ..loie\eli13ril.Ovoje sravuöenjaka hanefijske pravne ikolc.hin Kut.I po bi ru0sikum'. . m e n u li i.nt. 1117. pokazujuöikako se abdestioposlanik. t4.)ito znaöi:. ] r r . Oro je jedrnsrr. 2 / 2 5i l b n .rrl Iöb-U-. 6... i . v r r . 1/13. / . st.- q7 - tj.. tt.r poromnrke.t?0 H:Ir/ L Ltt t. f / . u predaji od Dzabna ali sa slabim lancem prcnosilaca kako tvrdc: Ibn-Kesn u T..tai.iht.Pol\rda KuIana.. glavama svojimpotarite".ojstpaQosfaniLnog.rr pr'erh. . | \rt (-/e L. |/222)23. l 1r"1tJürtt. u r i E a t t .Et-t usri. .H 3 J z eu r F1lt tl Büur. Redaitß.lamskih uaenjalr. Et-hi.' (prijevod znaöenja El-Maide. l/t67 ztl-vidjeti: EI .r... .-u Potiranjeglave UzviSeni Allah kaZe:"I po glavama svojim potarite. \ . o DJrekulnl u \vom rrr. l/6r). a \ i l . Mukad.lmam BedruddinAjni tvrdi clapo ovom prainom pitanju ima tdnaest misljenja. ' .

2r6 Ovo misljenje 'o veiina zastupa malikijskih'" ihanbelijskih pravnila.e da jednogdijelaglave. lr66-t67. laloder: f/ re.t/21't.. lll\liSubulur-sclam./rtl. l/gl. Serhuz-Ze rkeii.i) Stoznaöi:"I lica bi vudzuhikum". 1/t61.st. !i'Vidieli.ograniöiona potimnjejednog dijela glave. Prematome.Oni to ovako dokazuju:Allah nas pouöavakako da uzmemotejemmum. ajer(El-Maide. 1/219. t. tt25t.r govorio poliranju pogretno sh\atiokuaansLu porulu iz ovogaajeta.Ko ka. je 6. to smatra Dotiraniem. Et-isti.ovaj ajetje dokazkod uöenjaka koji kazu da je obavezno potiranjecijele glave. "' V. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje u "MedZmu'ul-fetava. od Semsuddina b. El-kavaninül-fekhijje. | / l'76. $i. dovrsiobi potiranjeostalogdjela po kapi (pokivaöuglave). (Prijevodznaöenja El-Maide. 6/8'7 i Teisirul. obavezno glavu pri u.str. E\-nedZmua.-. Et lesit.|5t. 25.pa kaze Uzvi5eni:"Femsehu \. t/190. Et-kaji. od Cdmrrüri Ls-s?thutnnuntla.El daaniuliohkanit Kur'an. t/tq0. Kudame ' S€rrxz-lc.naslovio cjelinu:'?otiranjecüele ". E. l/224../imanju abdesta. '13 vidjetl El-Mesail. ouo misljenjenije jako."21113. Ei-ierhul-kebn. kaLe: "Miiljenje o obavezipotiranja jer u Kur'anu cijele glaveje ispravno. El-mueni. t/60. Naprotiv.t?jj.Et-insaf.r/141. Potomje imam Buhari spomenuo rijeöi lbn-Musejjiba:"Zena potire 'ra yld[erl El-umm.! svoja potarite". 1/ l4't.aietr: et-nua"'""etu1 kubra. sallallahu alejhi ve sellem. t314/42.6.3.bif.kar. Et-nunteka. sa{k[Iafrudfejfüoeseten. tlII4. str./ t. nemanistaito upuöuje na potiranje samojednog dijelaglave. . 'rs Vidlerr:Ei-trfr. nanaza pravnika safijskih jer se kaze daje dovoljno porrari samo nekoliko dlaka. zehirch."2:o hnamBuharije u svome"Sahihu".l/t10. Ako bi pohao prednji dio glave (nasijetun). Metahibut'dZetil1136'7. '" Zbogobjä(njenja !idjeri: I4sin Kur'a il-A. t/81.''" Vf"tuti-. El-hatil-kebir.i glave. Da li to znaöi da pri uzimanju tejemmuma trebada potiremosamomanji dio lica?2r5 To niko nüe rekao od islamskihuöenjaka."7r" Sejhul-islam [bn-Kaiiim tvrdi: "Nemanijednogispravnog hadisa da se Poslanik. kao Stoje obavezno potrati cijelo lice kod tejmmuma.im 2t26. MuRnil-muhtadi. od Ebu-Davuda.1191. Keinir-Rahman. l/430. I/lbb.zbogrijeöi Uzvisenog Allaha: po glavamasvojim potarite". zbog idenriönih dokaza. El-fevakihud-de\)ani. Haiiietud-Dusuki. I/124.329.) U ovome kao i u prethodnom ajetu upotrijebljen je prefiks "bi". je potrati cijelu isto tako. 4g ffiW. '^ \ idjeli: Zndulnn d.

otUnN4un.l<'l lrneri u Dtuniul-bejan. Malika u kojoj se navodi dio glavekao dokazuzimajupredajuEnesa potraoispod uzimajuöi abdest alejhive sellem. sa ispravnimlancemprenosilaca 1156.i'.14 i Bejhekiü Ar.n. slt. sa slabimlancenprenosihca lbn-Mrd. Asa s-sahabe.":7: "Svi struönjaci pravnik i hadiski struönjak Ibn-Abdul-Berr kaie: shodno prava smatrajuda Zenapotire glavu^käomuskarac. u Ei-"rrr' puta.40/1.ini. Predaju Seida b biljezi lbn-Ebi Sejbett El'Musarnet'it uusilit'a sa spojenimlancemprenosilaca ll30l24l.d.*. El r?din a. ."22r glavukao cÜelu ghve.r. Poznati muslarac.jeti::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 4l1s6trt436. sa ispravnimlancemprenosilacäVidjetii Ararur1?7lbn Uzetoiz djeli vetrt u r!. lnn Ebi 5irbe.e na\odi daje Ibn-Omer pojricvaju predajom. kekün srt. l/124. r'a.J"4/. "'gtu-lavud. Poredisprarno.Onx p-olire izene kod poliranja izmealu muikarca ' malilij.1. l/'ll i u l/41 i u t/ ' rnedl.17.e./e"vere.ie. sn.c.d/tä. predaje kao i druge Medutim.ojsna 49 t "Nemarazlike lmam Malik kaze: cijelu glavu isto kao i muikarac. S.ki Sliino o\ome kazaoie imamSafij.471112.ti alejhi sallallahu Poslanika.ova po prednjem dijelusvojeglave. Dailus V. Dredrir 1.Vidjeti.225 kape ne mogu posluZitikao dokaz Neki uöenjaci zbog svoje neispravnosti potirco lojoj . l/160.iur-Re/z!k. 3/28 od imäma Kirmanija. islamskog o samojkakvoöipotiranja.str. Sahihil-Buhari. hiljezi imam Safijl PIai prene. od irnama vidjerl Et nurtewenenrl '. Medutin. t1-t Malika trl'.ka\ ll1'73.preneseni u najispravnijim kada se zna da drugi ashabinisu po naroöito irad njima slijedenje Tako se prenosiod Aiie.\u\ ierodo\t. 2l/14'7 l/131. l/124. 14.18i. ciieluelav0. 19 l Tenkihul aDten. str.u oraj hadis " nema ove Predaje ."-'" razliöitim mislienjima da je dovoljnopotratisamoprcdnji koji smatraju Islamskiuöenjaci b. hadisi Allahovog dvojbeda su vjerodostojni hadiskim zbirkama. l/h/b.ad. l/21.'. qb. '^ Vldleri:El-isti.ra. da je potirala postupali kao_Ibn-Omer.djeti: Zartulln.. lanciprenosilaca n.sa[[a[Iafru ahjfüw ffi aosfaniLwog. sallallahu da ie Poslanik. t440.preöi za ve sellem.--' 'rl via."nole i sa dva druga ovome SIleno biljeze:lmam Safijau t/'rrn.Drusu predäju ovih Et-nlusne(lu.amo prednii dio svojeglave. stt.

u vidjen: h-tenhit 2oll25. ltrsg.l/114. ll1.23r Potirar{e po kapi U sunnetuAllahova Poslanika. a sve mimo toga nemavalidne osnove. l/387. a spomenutje o pranjulica. El-istizkar. Setuu Sahihil"Buhan. a zavriio je kod potiljka. uJ b. rll70.""' U nekim verzijama navodi se da je Poslanik.. El-istizkal 11169. EI ßnzkaL tn6a. Ul65-r66. Bidajetul'mudZtehid. lrlVidieti: El-kaf. rlrr4. 6/89 i lalaus-sunea llSI-82. Et-lerhul-kebb.50 Pored ovog razilatenju svi islamski uöenjacisu slozni da je bolje i potpunijepotirati cijelu glavu.navodese tri naöinapotiranjaglave. El-mebsut. kadaje pokazivao ". sallallahu Kada se sporninjepotiranje cijele glave."' alejhive setlem.""Takoder. sallallahu alejhi ve dijelu glave. kako seabdestio rukamapo glavi.Alo neki djeliCi ostanu^^nepotrani je ispravan po konsenzusu islamskihuöenjaka. time se ne misli potiranje takav svakogdijela njene povrsine. sa izvorimau poglavlju ^ Tirnuzi.. poöeoje potiünje od prednjegdijela glave."'Ovaj obmuti naöro potimnja glave poznatoje miSljenjeu malikijskoj gavnoj 3koli. r/'7.od lbn-Betta]'^. te potiruöi vratio svojeruke do mjestas kojegje poöeo. 11283.poöeopotirati od potilj\q ka prednjem vratio svoie ruke na potiljak. je hadisom se kaZeda b. te potiruai sellem.11433. 1t63i El-kessaf. I/39/13. Hadis koji prenosi Abdullah b.. Prvi naöin nalazimo u hadisuAbdullaha b.23a u vidjen: El-havil-kebit.El-medzmua. Kndarne.223 Kada je upitan imam Malik da li je dovoljno potrati samodio glave. "e ''lldjeri: Fethul-Ban. Et-temhiü 20/123.lmamTirnuzi i sejhAlbaniovaj hadissmatraju dobrim.Bedaius-sanaia. El-dZamiu li Semsuddina ahkanil-Kur'an.potomje potrao sallallahu alejhive sellem: Poslanik.nije abdest potrebnopoiirati koiu koja padamimo duZineglave. ll3 3.sallallahualejhi ve sellem. potirao cijelu gla!'ü. M evahibul-dZelil. Zejd u ko^me kogaprenosiAbduUah odgovorio je Poslanik.| /3'7 I . Zejda. ts! sitiezega:eirericai amgi. zejd pretbodno je 2r ijdieti.

62205i Musßm.. str.U49l146. stt. potirao po prednjem dijelu glave i nastavio !e po kapi. El-ittizkor' li ahkanil-Ku/a4.twdi dasuprenosioci 3ß9' l/166. Muslima. da je Poslanik.'' Drugi naöin prenosi Ibn-Mugire od svoga oca da je Poslanik.29229. Potiranjepo poloivaöu glave se prenosi od dva najbolja Allahova r postii! postanlta i vjerovjesnika. Nesai. salla[ahu alejhi ve sellem. i pokivaöu glave' {lahu alejhi ve sellem. kao sunena zbirkamakod Buharije."' Na mi5ljenje veöine uöenjaka moZe se odgovoriti hadisima rcsenim od Poslanika.lmani Nevevi i SejhAlbani je smatraju qJ*o.23. nefu.Vidieü El'evsat' 1160' El'nuhalla' v\dje 1/412.'3s Trcöi naöin opisuje DZafer b. subulus-selam'Il91 i NejlüI'evta\ rl2@' 1493494'Ibnu ErMüra. sallallahu alejhi ve sellem' meshpo kapi i po pokrivaöuglave. vlaj"ii' a -nedbnua rl4o} i sahihür-rue.'j.SejhKasimiu pouzdani ovepredaje Et-nßshastt. VLdiertFethul-Ban. Arff.14. i to u najispravnijim i drugih. ll28-29D2o i 226 il}'n-M:unzt' 1146'1 Ibn:Ebi-Sejbe i Fethtl-Bari' 11467 Munzir tvrdi da je ova predaja autentiöna.-. Et-dtumiu \ldtat:^ Medittu'ul-Ietava 2ll122 i Merutibuf idbna. prenoseöiod svoga oca da je ro: "Vidio sam Allahova Poslanika.3ll42n7 I Etu-Dar"rd. 1.Naime.Vedinaislamskih po pokrivaöuglave bj. lt4l2. 1/49. sallallahu i mestvana""' da potirajupo svojimkapama ashabima rm. Mttsl]tra. 'Buhari."'Darekutni'lff)0n21' Safiz t El-nusnedu' 3ll4ltn4. da po svojoj kapi i meswama. El-minhadL' 618'7.Ahme4 5/275. sabiraöa smo prethodno naveli.Ibn-Hazmle ovu predajuocijenio ispravnom . lallallahu alejhi ve sellem..naredio Islamskipravnici su slozni da je ispravnopotrati cijelu glavu'33kao je ispravnopotrati prednji dio glave i preostali dio po kapi Spol j9 potiranjakose.38.Ibn-Bbi-Sejbe.saltaltahualejhi ve se[em. str.öinio meshpo mestvama alejhi ve Drugapredajaopet navodida je vjerovjesnil. 5. od Ibn-Gasile Sunabihija "Vidio sam Ebu-Bekra da pofue po pokdvaöu ot"nosi du i" rekao: je glave.1/441107.^z potiranja iakakaie da to nije dozvoljeno."236 U Mustimovoj zbirci od Bilala b. Rebbaha stoji da je Poslanik.

Ibn-Tejmüje. A6 rirrnzi.€yrdr.M usa nefu.)/224 | lbn-\4unrir. . Hakim. EI insaf. El-mesail. Ebu-Tajjib Abadi. 17. 1113.-na\odiu ^ Abdur Rezrak. EInugn| 11340 341.Citiranupredajuzabiljezioi imam El-Hallal.1l2oi 209.Aridatul-atuezLl/139.Nebatekaie: "Pitao sam Omerao potiranjupo kapi. 2/60. 1/r'73.nabudu. 1160 I Fethul-Bari. pa je rekao: 'Alko Zeli5-potari po njoj. tt209i Avnul. 35/132od Abdullaha. Dredaje ie imam H mn-eritelte. Vidjeti: Ardrar-ffrare.t /17| . Nejlül-ertür. El-nuhalh.IbaMunzir i Ibn-Hazm tvrde da je ova predaja vjerodostojna. sa dobnmtdncem V ldletl Asarus-sahabe. ztzZOnggZ.ctlatu.st. .t/468/4qq. 2/58. '$ Vidjeti:El-nesait. Ahmed._ -' Muslim. 2r/108-109. a ako neöeS-ne mom5. l/467-468. I/408/4ob. IbnKajjim.a ispravnimlancemprenosilaca. E|-nuhatta.Ja poslije mene iOmeral'6i hadisa u komesroji:Alo seljudi j Omeru pokoravali budu Ebu-Bekru pulu. Imam Hakim. 1l15|. Hilijetul-uleruj.. N?jlul. o ovom pitanju po kapi ili pokdvaöugiave) to bi bilo legitimno öiniti zbog hadisau kome Allahov Poslanik.ir.2ao Nakon ito je spomenuo ove predaje. 5/382/23293 i sßa5nn24.'aB /1 lbn-Ebi-Sejbe u E1. t\hmed. Telüibus-sunen.kako se EI nueniju ll34l. Ahkamun-nisa. ut Vidieti: El-eßüt.EbuBel. Katade. Ibn Fbi Sejbe.l/467.sallallahualejhi ve sellem. prenositaca. lt172.od Ebu Davüd^.Avnul-mabud. Bidajetul-ntüdZtehid.''?Potiranje po kapi. Allah ga^ ne oaislio. Ebi-Vekkas. Mali-kar'l i Ebu-Umame. Hasan el-Basri. '' tbo-lt-t EI nuhalla. 1/139.Vekiab. Ali. l/468469.Ibn-Munzila5 navodi rijeöi uöenjaka koji kaZu:"Kadane bi bilo ni jednogvjerodostojnog hadisa od Poslanika. l/2ol22j i lbn-Mun7r. Sevkani. r/467/493 4g4. El elsat.'/biie napravom Ovo miiljenje zastupaju: Sad b. el-Dzenah. El-Evzai. 185.I/2.laloder. Abdil-Aziz. Omer b. prenosi seod Enes b. 3/151155/681. 15-16/49-50.kaZe:'Slijeditedvojicu .| / 139. . -.str. 3/80/4455. Vidjeti: E/.l/l8qtj8."'241 U drugoj predaji stoji daje Omerrekao:"Ko budesmanao-d-a po kapi neie mu poriranje koristiri kao öistoia. Ibn-Madte. Taberäni. Mekhul. Ibn-Hazm. 9/67-68/8426. lbn-Hazm tvrdi da je ova predaja prenesena najvjerodostojnjjim putem. (potiranja sallallahu alejhive sellem. r/28-291220 i 226 iIbn-M:unzir. l/4t2.Na ispravnosr ove i nnredne ukaTäo lbn-Mun. Medlmu'ul-fetat a. str. Ebu-Sevr. tl t'72. Davudb. 1/51/82.Zehebii leih Albani su ovaj hadis ocüenili ispravnim. Ebu-Derda..

.r. Ummu-Seleme.ltnt r. Ailäna se prenosi da je Poslanik. Llajeo!u predrgu rcjhul-i. Ä-0lbn-Ebi Sejbe.tD.. 53 t Takotler.Ahmeda Omerila.aos[anifun'og.Et ü halla.r.a ona to ne bi öinila bez Poslanikove. analogno mestvama ida potiranje ne bude duzeod tri danaza putnikaijednog danaza onogakoji se nalaziu mj€stu svogaprebivali5ta. Hrfiz Ihn Hadzeru El-Jänü.1. Neki'' uslovljavdu da pokri\rö glave podrezan.Jr i\ ! Jcf ih\Jrlj . Vidjeri:AVhL//r. -'. r-a.r bude drupi. ocUenili Ibn Srhh i Ibn Mulekkin.n r o\e fredrieie.kaze:"Ummu-Seleme svojeglave.hJ. trkoder. Dobrimsu ga. potiraosvoju glavu tri puta. Potiranj€ glave vise puta Od Osmanab.. tä r"n.takoder.sallallahualejhi ve sellem. t/l Iq.11319.?re Od majkepravovjernih. sallallahu alejhi ve sellem.rc prenosilaca stepen vtercdostojnosti. LanTpreno.rs5 w VidJeti: Etniud?iv ?t|t-kubkt.i?thutnurti.prenosise da je potiralapo pokivaöu svoje glave. lllgl lg5.ui{in . l/345. sa[[a[[aiu Spojsn.a a[ejfü vese[qq-.r mnoirvo verzija dizu ovaj hadis na l/434 kaze: 'L.2158iEt. l/468/389.laima. l/96/301.. Neiltneüat.il.l/23/98.r50Sejhul-islamIbn Tejmijje."* ito je svakako sigumijei preöe.Beiheki.":'r Ovo upuiuie. nemarazlikeizmedumuSkarca i Zenepo ovom pitanju. dozrolc. 1/2Ogi Ei. U111.ttltkatt.Imam Nevevi je dobar.lli lus.od dr. Yldjerl El-iola . '" Vidieti:Ä1n?Jaf l/185186 tn Viai.rsr Postoji razilazenje medu islamskim uöenjacima oko izgleda pokivaöaglave po kome je dozvoljeno potirati. Potiranjepo pokrivaöuglave kod nekih uöenjakauslovljenoje pokivanjem glavep punojöistoöi.. nakÄn ito je spomenuo je potiralapo pokrivaöu ovu predaju. \/1'll.. 11196-19'7. kater "Jednuod ove predaje (o dvüe potimnju slave rri pura) Ibn Huzejme i drugi su ocijenili vierodo"rojlom. O!r preJ.ar. . '" Yid)et Me.lam u najmanju rukuocijeniodobrom. a Uzviieni Allahnaibolie zna. r/24l22r i Ibn Munzir./Iildr'.t/103-104/294 i Drrekutni.. ^" Ebu Davud..lrrgi krr1.t.

. a vidTei.l/23l140 i lbn-Munzir. Betraius-sanaia. w vÄjeu: EI-hitafrjjat.MedZmu'ul-fetava.256 po glavitri puta.t E|-mugtti. od poöetkaglave do potiljka raöunase jednim.adijaiEt. zn yidtetli El-mebsut. l/25. r/144. El-insaf. Drenosilaca. Aridatul-ahve.puta. gt. U163.tj. pa kaä da je opis prihvatila ove predaje."2'3 ovo misljenje zasrupaju imam Satija2to jednoj verziji. a nije natrag drugim potiranjem. El-kaf. sa dobrim lancem Vidi€ti:Ärdtus aahabe. Darekutni. nisu opreöne i ueöina potire i ovalo. od lbn-Bettala. r.260 idrugi.Ko Zeli dokazeveöineuöenjaka neka pogleda: hanbelijski'6e "El-hilafijjat". Ill3. El-insaf. Ovo misljenje zastupaju hanefijski. tflO+fZSZ. 'n vidietii El'irriziaa r/168. 360-361 b. bez lancaprenosilaca(muallekan). l/3gl-392ßao. "Et-tuhur"."' Malika daje potirao glave tri Atbani kaZe:". u kojima se navodi potiranje glave samo jedanput.telhisul-habir. . n V.da je potiraosvoju glaw tri. I/150.i. a predaje koje govore o potfuanju glave jednom. BidajetutEl-dZa'niu li ahtunil-K r'an.. 11305. l/431 ka. 2l/15. i lbn-Hazm.1169 i El-ihtija\ Ul3. l/60. iako su je da se ponekad ovoj verziji.^mNeve\]D El-nedrnua. potirao glavu dva puta. ttt88-189.stI. Od sunneta mnogobrojne. U85/263 i drugi sa ispravnim lancimä 266 Vidjeri El-istizka\ r/168.265 neki islarnski uöenjaci su ih protumaöili kao jedno potiranje.6189. t/217. El-nunteka. l/13.'6l imam Ahmed po ueenjala safijskepravne skole.ln.to je ispravno(potiranje Sejh Nasiruddin puta). ukna. prenesen u brojnim vjerodostojnim hadisima. l/lll-flö.:62 fbn-Dzevzi. El-umn. br viijeti: Tent<ihuLlahktft. od hafizaEbu-Ubejde "u n"ircU. * tn-tUuaz". ^' v tdlle]:Medamü ul-fetava..1n55. abdesta Poslanika.ve sellet4 tamaza Prerosi se od Alije u opisu abdestaPoslanika. Metlutim. str.odlbn-Abdul:H.Mulnit-nuhndi. U293. s Ibn-Ebi-Seibe. sallallahu alejhi ve sellem.2172-13. Bidajetul-nud\ehid. xt iiaied:renanui-ninne. w v idleri: Subul us-s?lanu.2ln5. Hiliietulmud. 1165. l/146/357.sallallahu alejhi ve Prenosise od Enesab. Ez' zchirch.e: "Lanacprenosilacaje dobar.l/82-83. 1t93.11163." Hadis biljezi i Ebu-Davud .. z6e yidjeti. Sellama. sellem. sallallahu alejhi ve sellem. Serhu Sahihil-Buha'. tt82.!1124.)6] Sanali2fl Davud Predaje koje govore da je Poslanik.l/56.tehid.26? malikijski'6s i pravnici. El veur.dier]n: El nuhaLta. veöina islamskih uöenjaka'66 jer ih smatrajuiznimnim.

. * Vidjeti. 1/ 153. Imam Ahmed smatrada onaj ko namjemo potiranje ostavi usüutrebaponovitisvoj abdest. Ehnedinua. a UzviSeni Allah najbolje zna.Ovaj stav zastupaju uöenjaci. od Ebu-Davudu.:?r malikijske.ehirch. .Es-silsiletus'sahiha.Aostanifuno. Rahevej kaze (vadzib).El vsit."" je i iejh MiSljenje o obavezipotiranjausiju odabrao Albani."' Poredovog razilaienja medu islamskimuöenjacima najbitnijeje napomenuti da Poslanik. v168.Metlutim. srr. i ma. t/r'75. Potiranje uSiju Islamski uöenjaci su sloznida je potiranje postupati uSijulegitiman je da to bila stalnapraksaAllahovog Poslanika. 1/l4i EI benaje. sallallahu alejhive sellem. neki uöenjaciidu dalje od toga pa smatraju potiranje uSijuobaveznim. srr.'''Veöinanjih smatra daje to sunnet ida ne postoji obavezi njihovogpotiranja. "6 Vidjeti:tl-"'rda 11405. l/88. Et-te'nhi. l/442 i Mugitihnkhto. i njegovih ashaba.Scfiu.sa opaskama iejha Meihura b. El-nedinua. nisunikada ostavilipot anjeuliju pri abdestu. l/350. '74 vidjet| kart. l/81-83od Tehanevija.-.11213. ll116. t/395 397 od lbn-Munzira. r7s Vidieti:d-nesail. sunen".uöenjaci hanbelijske:7a pravneSkole. E. t/\2Oi Keiiaful-ki a. t70 Vidjeti: Meratibul idZna. El-kayaninul-fikhijje. l/12O. od lmamaMugletäjr.fetava.. a najboua uputaje uputa Poslanika.'''Ishakb.ili neko od ashaba. 11263. Sttqjstpa saffalIafiu a[qjhive."Ialaus 2U75 od Ibn-Tejmijje. nr"Vidjerl Bedaius-sa aia.i ako se namjemoostavirreba daje potiranje u-i_iju obavezno ponoviti__abdest. El-ihtijar. 1A46. 14/45.Tashihul fitnta. 18/225.ll \'75. 37. po jaöem misljenju.:g* 55 1 l/305-339 od imamaBejhekija.25i Mevahibul-dielil. Haiijenl Ib i-Abitlin. Hasana "El-evsaf'. Selmana.li l/190."Medzmu'u1. 1191.djeti El-havil-kebir. hanefijske._ Hitjetut ule " Vidieti. SerhuSunenilbni-Mad:r. . str.ll2'7j. l/351.t. sallallahu alejhi ve sellem. ''' V. sallallahualejhi ve jasandokazo sellem." "Zadul-mead"1/130i od Ibn-Kajjima.-Ze*eii.'T' dahjske'Tr i.

. Datln'n. uzimaonovu vodu za potiranje uSiju (vei je potiraosa onim tlo preoslane nakonpotiraniaglave).\tt.2?3 Ibn-Abbas.zs' '?8 Nesai.krkesi. v djetl A r idou l -ahve zi. Tah^\j " S"rnh ^"o"i. abdeslkaie:...tmam Taberi ovaj hadis smatraispravnirn. I/ll2 Posrupäk tbn-Omera bitjezj imam Mätik u Et-nuve i. Hakjm. :3) Vidjeti: l. tbn-Madze.I3 )O ve selfan. sallallahu alejhive sellem.)82 sal4ski)8r i hanbelij"ki. tlt31. l/146/358..ni. lll7b. I-". lt27O. lA4t.sliaan o\ ome.Ebi-Sejbe idrusr. lbn-Mrd/e.rrif"i.dZctit.. Bedaius-sanaia.ii. lß2.1/410.et "Lamc prenosilacaove prejaje je vjerodostojaniti dobar. lancem . r/25/t't2. Imam Timizi kaze:"Veöinaislamskih uöeniaka smatra da usi treba potraü sa spoljasnje i unutralnjestrare. Da li seuzima nova voda za potiranje usiju Sejhul-islam Ibn-KajjimkaZe:"Nemanijedneispravne predaje da je Poslanik.Vidjeti: j€rÄ. ^" Vidjeli Zadul nead. saispravnim prenosilaca. sallallahu alejhi ve sellem. Ul35166.takoder."28u Ouo mjslienie zasruDaiu hanefijski.]darr.mead.zs' matikilskl. N€vevi i SejhAlbani ovu predajusmatrajuvjerodosrojnom.pabi kazipßrima potrao unutrainjost usüu. lll l0 i Sahihu Sunenirrirmizi. vt 32. l/3'l.". Ibn-Ebi-5ejbe. v|6 i Hasijrlut Tahtatt.Uzimanie novelode jedinoseprenosi od lbn Omera. kaj.a palcima -sporlasnlost. -_^ ''' Nesai. u Lt-klhilul-habiru. I t66.tt4t. t/I2r-n2nj\. '72. v ßteti: Seüu/. l/90/282. l193-94.r S neni tbni-MadZe.U337.. sallallahu alejhive sellem. Mctahibut.3" pravnlci. t/l11/316.' Ibn-Mulekldn u Hlrlasatut-bedil nu. hadis. lbn.Dja usiju Od Ibn-Abbasa se Fenosi da je Poslanik. Vidjert Hutasatutahkan.ramaza Naöin potira. kaie: "Ovaj hadisjedobar. ^' Vidjeli S? u Jerihl-kAdn ll27-2a.u kojoj opisujePoslanikov.-.Vidje0preüodne izvore..^Ihn-HddzEt Jedobrim. Darekurni. ^. Kestalulkina. *. uz7l1t7. v3it i Haiuetud-Du\uki. Et havit-kcbt. I öJ.vidleri: EI-umn.'. l/249/s27. ImamNereviu El-nedbnua.u drugoj predaji.U43l102. vt60 i Zadut. t/12it36. Bejheki. "*. Ebu-Davud.. potirao usi sa spoljainjei unutrainjestlane. vt20-t2t i EI-n?dinua.ocijenio .Tirmizi.

4 ll35] od imrmr Muglelaja. str. l/128/37.'\e \odea da mttnrjenadena usijuuzimanlem Naime. 1141811952.u Telkihul-kclaDt. 5/'58/).:.1124-25. Ibn Munzira.tdis:r neka uporedi t/ ovoga 17.tt. od lbnAbdul Hadüa. Ed darfe. i SaDinidobrom.dailc.tt2t3 | Haiij. Nejlulei'ta\ \/161. "' gtu-lavua. Darekutnija. kakouzima-n_ovu vodu za potiranjeuiiju. nuket ala lbni Sdktlt. selaD\ 1193. ll8l90. 57 t nr haLli:.kaZe: -ih potirati zajedno sa glavom bez uzimanja posebnevode za njih.saru S 'rcii Ebi Ddtd. 21.119.l/103/320.l/l16 l2l.168 372.tusamef. Merkat nelhtih. ts-rihi1.ul..u. ELehodiv tl. kao takav nije pdhvatljiv. Sr/. j^öeje i prihvatljivije 1'rr-r"/11rr.aletl:'.letl. h. l?a. l/1./.1e daje hxdisneobiaan n?di ua. r.iü. r" v. Avtxl Dnl.t. 11263. Et-ihtijot. 1226/119 (Er rcvdul-bessam). spor se vodi oko hadisakoga biljezi imam Bejheki od sallallahu alejhj ve sellem.od Ebu-Ubejda b. koji upucuje t\rdi: Ne znrm nijcdrrn Sejh Mubarekfun ' zamierka. 1 / t 5 r l . 124. str. Be(laius-sanaia. lbn-Madze l/1.1'r". lmam Kattan i tujh Albani ovu ptedaju ). tltoll:os i ocijenio ga je ispravnin. vei sepotirupreostalom novevodeza potiränje zastupaju uöenjacihanefijske Ovo miSljenje nakonpotiranjaglave"'oo pravne ikole..kod Abdur-Rezzaka.sa affafiu afejfiive se04!SvojsnuQosfaniLwog. Vidjeti: t1€frd/. l/132. | /t)| .n.. takoder.6/380/3.81 82. M tt. Teikihutaahkik.:3eDokaz tome je hadis u kojem Allahov Poslänik. i Ebu Müsael-Eiarija.Tahrüw aLatitrarcb..tu lbni Ab iI. ( e i ht.i. l/401/395 i Trhiviji.. sll/ne'i Ebi Davrl Ul\l. dvanaesl najpoznatüih tabi ina koji . od in1an1a Müznira i EIa üsa'trct. l/130. Sell!m. l/ll/2s.aslupaju miiljenje da uii pnpadajuglavi.r.296 i El .t u l / J 1 8 . l/24l161. 2/424i Es silsile tus'ahihd. 2 .i.171162.t."' svoju na uzimanje nemaniSta ito obavezuje SejhAlbanikaZe:"U sunnetu vodomna rukama uiiju. Vidjeti: Rülrsulltknttl. 2/115. r s niim se slotioNcvcvi u E/i izniman(irz).od icjha Mubarekturija. St' ü Sr eti lbli Mdtr.od ]bn Ebi Seibe. 11154. Ko ieli vi:e o doküima vjerodostojnosli navodi se kao-rleöi Ovaj hadis.Iprk. tll1t/294. l/1o1-4o2.Vidjeti: t/ ers..L o r .":qotj. sa ispravnim lxncem prenosilaca. Temmam u El fera . 21 .21421i a3Vidjeti:Z ! ri/silerrdla itl. 8'vidieti.'trs-rrlrlra. I l4l2. Hatib u Ää4..)--. 1| l2a. a Ibr Dekik el-Eaid.1.Ibn-Ebisejbe. "Llii ptipadajlt g/ali. lbn-Hadzer smatraju ispravnom. mimo vode kojon je potrao glavu.SerhxIc lil Kadir. Ibn Omcrä. Zeida da je vidio Posjanika. Tirmizl. Subulus srt 36' Tlhiet -ahte. t/t4.. Abdullaha b.Tultknt ahr. D t u ( k u r n tr/. "'ae. Isto se prcnosiod lbn-Abbasa navodi Ibn-Munzir U24tt58i 160. Et benaje. 132 133. 1/tt6.1/166/1114. slr. .B e j h c t . Il28/122."' 86 vidieri: Tuh\eht-ah\'?. Tevditul-ahkant l/180. trcba iallallahualejhi ve sellem. polirxnje n. I n s / J 1 l b n .Ahmed. Vidjeti:. l/101. l/92./x.

mebsut... It90.rl13s-136. r/36. El lelt. Tashihul-Iutua. 1/431102. Bedaius-sanaia. Ibn-Huzejme.3/360/1078. imam Nevevi u tlnedi. '% Vidjetl El-mesail.tou saflski'ot i. tr4(Sindi iSujuu.mnogihadiskistruönjaci su odbaciliovaj hadis. jer Jera vodanekorisrena. 11443. n[. l/r2l i El-keiiaf.Vidjeti.hanbelijski"o jaci. 74. uöen Onaj ko uzme novu vodu za potiranje usiju njegovo potiranje öe biti validnopo konsenzusu islamskih uöeniaka.Serhu fethil-Kadit.. lDTOi ^4evahbul dietil.od Abdullala.11443. 1/lO2-104. lll47. ll 133-134. lzrazila veiina hanefijskii'. n vidjeti: Et.160. hanefijstihutenraka _-_ "' Vfdretf:Aly?sir ll88 i EI-medrnua.potom vodu i potraopo svojoj glavi i uSima.Et-ihtijar. od rbnRedzeba. Ibn-Huzejme. sallallahu alejhi ve sellem:". takoder'IaknruI-knlaid. nanaza Medutim.1/414-415. El-insaf. !% Yiilei: Ez-zehireh.nua.. U488. 3ü Nakontogaserazilaze da Lije ro sunnet ili etika(edeb) abdesta.: Ha:ijetu tbn^ridt4 1/263. l/343-3491h^fiz Ibn-Hadier n Et-telhisu. Serhu. Vidjeti: Et-telhisul habir. El-kafi. po jaaoj verziji.El-n?d1nua. MuBnil-nuhtada. lll'75.. 11358. El-nugni. .Zerkeii. Ibn-Mendei iejh Albani ovaj hadis srnatraju dobrim.Ovo mi^^sljenje zasrupaju malikijski. Haiijetu lbni-Abidi . 27195.Viöjetl EI-havil-kcbir. Ul32 i Sahihus-sunen.imam Mugletaju .ierla Sneni lbni-MadZe. 1D68 i Haiijetut-Tahtay4 srr.alkhu abjfü pesellen. str.2e4 Veöinaislamskihpravnika2es smata da treba uzeti novu vodu za poliranjeuSiju. Vrat se po misljenju porirevänj\kimdijelomprstiju. '"' Y1dß11: ELnedznua. l/10.imam Darekutnin Es-Sunenu. zu YidyLi sunenun urat.2ee Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanju abdesta Islamski pravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja.'e' Ova skupina uöenjaka kao dokaz koriste i hadis koga prenosilbn-Abbasu opisu je uzeo novu abdesta Poslanika. 1r7l148 i lbn-Hibban. 1t88. Ul5."'e3 Na osnovuove predaje imarn Nesaijenaslovio cjelinu:"Potiranje u5ijusaglavom". 'e3 Nesai. 5g \-EinLLzi&W.302 Veöina islamskih uöenjakasmatra da :e1 lzmedu ostalih.i mrogi Safijskii'' pravnicismaüaju da je potiranje vrata legitiman postupak. ltl20. '. 1166.3. rl43. 1/r17. 116. t99yidjeti.

.imamNev-evi.U jednom ima Musaffif b. Ebi'Sulejm. tn' \nier.al'le. l/488. Zbog togaje irnän .Ibn Tejnij.. Sevkani. I/381. Ill33 i Haiiietud Dusuki. Keiili Jntu.| / 112-173.a. sallallahu sellem. Syojstt:a 59 t jer nije utemeljen. Io Vidieli: Aurr/ ./inrd. !3 viiletr 2ll7. Ovu predaiu neispravnom ocijenili: Ibn-Hadzer\ Tellisul-habiL 1/135. sallallahu alejhive on od svoga djedadaje rekao:"Vidio samPoslanika. stt. Scrtut:-turkaniala nuhtesai Halil. 1/61.abrd. rN vldjeti: Er-ra. El-bidar tjel-nuhtlesat. 5/254. A'viÄiet: zaautncia. ! Atrü üabü. Ebu-Tajjib ovosmatraju Sejhul-islam Abadii stalnikolegijzaislamsko misionarstvo.. uctf:rnt ul 1c'dra.1a . M Viaieti:ti-nusni.€. su 181/409.2tt'76. es21/16 I Tnlinits-satnh. rekao: "Ko bude potruo tvoj |rat kada se abdesti. 5 /254."' potiranjevrata sunnetom kao dokazkoriste Uöenjaci koji smatraju jer ne predaju koja. a biljeZe imam Ahmedi drugi od Talheb. t/r32. r| gtu l91180 ?s/301/ls95l.lirc tid-dAitne. l/99/278.1nüne. 5/32716368. s l/190 i Vidjetil tl r. lauua. sellem.utut feta|a. Prvi je nepoznat. stt." Ova predaja a drugi nepouzdan. l/152. u :unnelu.e./imanju abde\n. Amr b. od Muhammeda Savvafa. Rerrlatt k ibil. Tahavi \ Se tul-itrcani. Et-nertlua.u akjßieese{ry Aos[aniLwog. ne bi bila validanargument. Bejheki. porhanje vratanije legitjrnno. Ke:ialil-ki a.."'" U alejhi ve drugojapokrifnojpredajinavodi se da je Poslanik.t.O I St'hü tttit-Kudir lllo l. Tabemni. 1/161 1 Fen^. t/1r8."t-iktit. Kab. 1/go. ä on je läZov. Mugnil-nuht.edi. je predajakoju potiranjuvrata.EI insdJ. tt152.lirctid'. stf.str. '" lslo scllcllahu alejhi lbn-Kajjim.: Ft .a . Arnutnabud.neie biti sindiirimana Sutlniem danu.ib. l/30/l18. r'1Ebu-Nuajm ove predaje ima ArLr b. 1/464-46s. 253 2s4.jc \ Me. tvrdi: "Ovaj hadisjeslabpo miiljenjo svih je doila sa dvr puta.rro To ukazuje da se radi o klasiönom a on od svogoca."a. 33.net':ut. 1/152. Sevkanit Nejh -e\aa\ l/163. 2/115.l.l/32 idrusi. Metla. od Ibn-Ka. Musarrifa.i."t'zauzdan A! Yiöjeri: Me(riü\tt'lena.2/212.1da. Ebu-Tajjib ^bli.d lbr Tejmi e. vjdierl: Lisanrl. 63'7i Fetdral le. Irnäm Neveviu E7'. 1125717533 l/14716382. u e/rbarzarrdldlr. od Ibn Had.t/131. Es seiht rt:erat.satfttlIafr. i Vidteti:titrurije..' t/i61.tiir'ut-Jiftr'o. a u drugomLejs b.| . da potirepo svojojglavi svedo potiljkai prvogdijelavrata.U lancuprenosilaca Mubarnmed.'0 Ovo je jaöe miiljenjeu 5afijskoj305 i hanbelijskoj306 stavmalikijskihroa uöenjaka. \e iellem. Sejhul-islam IbnTejmijie kxze: Nemr nijednogi\prirvnoghadisr dr je Poslanil. 21t6. i kadabi bila ispravna.jjima i Takibut-teh. islamskih uöenjaka. . potirro{\oj \ral pri u.Ahmed. pravnojSkoli i stav nekih hanefijskihroT uöenjaka.

"?r'.1li "..!"*xT#'#r.:'"1'*#Tl$""JJ. veseilem' naredio ie dase .J."i lrüiÄlüi.f..Ät?t]ff .ti' .i.f "j***rojän. ltt6|t: ..#"':."flH:'.ili bezlancaprenosilaca..I/82od hafila Et'ih'aar..t!ili__ vt34i Kcs\alut.Ll.:.'.:il: tn4 f.:i1.'.oo"l3l.. :. t/203/217 i r6n. '4 "'" Vid9ti: HutavtuLbednl n.Kut a .ii:I hanefijsk uöenjakEbrI-Bek el_DZessa da niko od uöeniaka ovaj postupak ne smaha obaveznim lvadiibosmtvrdi ffi r**. !3 u idpnt Ahkjm . T::ti:" ."i$|ir:.ltr. Navode se i druge predaje kojima se Zeli potkrijepiti ovo mislienie.djeti: U+art.i.Utb4.m iiilil.i"li: y. ^:^!::( j:3::ih ::.". t/156.7!or u pogravrju: 2/178/1596. oni koji öiste izmedu svojih prstiju. runaza uli"an" toomenajer suili laine. t" u:-ktkpii.a.zt:! ii..sal[qffafru ve se{fern.(. Abdu b.:r.:l.i!{'ä|.. a njegov . U57.: " ka" ' sir"!'t'*d' . Hunejdt Et..x.ia .tabenni. #r]::!fi!''[.1itu . ut4..i..r.fl**************************************** t/j8.iäii. nqSmS.. :'I:.ina i Et..'J. lilillo". .:ix'. ztßa i Et isli?kar.::.i""l).Dubinsro je spomenur .:.JXä.iä:tä:tr 13""i.ü' z r{ i*-ii"i i"ä.nusnedu.i:i. prolaienje prstima izDlealuprstiju _..tq.:n..ffi t".. Er-hidaje. il:ilä!: ..-ili fl.'320 j #:1fll -".*"It:.nsal.' .r:rü#i$i::#.:älä "'v.'#i..T::'i'. .od Ibn-M utekJ.Zä Är'^rä.f.Dze\zi " a .r'fj'#.. i*1"''."i:n:: fll.J.r ..kiAa.#J.. 4/t7i/4061 i x Et-evsatu.? l:. ttb Et- .mugni.

nje.kebin. Dobnm su ga ocijenili: imrm Buhad. . 6/t12/89J9..Vidicri: Ärafrlr. Vidjeri:Ä. 1 0 . lh o t t l t 4 l ) . Drnogi uöenjaci su prigovorili ovoj tredaji. . Et-telhistl hdbir.prenosi se da je prolazio po tri p[ta prstom izmealu noznih prsta. r n \ e \ e \ r o ! r p r e J . pa im je rckao: "Prodite (prstom)izmedu prstiju.S h h .. . f . t . l t 1 : ] .ja I Et-hliuit. l b n M J d r e . v . l . ) . A r m e d . 1 ) . L I ) v l z l . str.d. saffa[[afru St..". J t i | ü r .1. 4 U lb . lbn-Dzcrjr l lr:lltli -b?iot. a inlm Kauan i s€jh Albani vjerodostojnom. . ./. 6111218951.vdrr Jd.os[anifunog. . r . Tirmizi i Nevevi.. Abdur Rezzak. t t t .da prsqu."3:sHuzejl b. I t \ .r.a. 186/187. ' l " T i r m i / i . t . -Od Osrnanab. . Afiana.. Ebu-Ubcid u Etiuhü . t m l m Tirmizi ovu verziju sn tü dobrom. U2l-13l68.Ll-merilr\ul . t ? d n 1ü n i ' l l . . V t b 4 i R . . u . / . t .[. Seddadastoji: "Vidio sam Allahova Poslanika. sa ispravninl lancem prcnosilä. 1t235i 5/29 ..' . Vidjeri: Nasb .ojsn'a afejhive se[aq-. l m . Na njeno pojaiavanje ukazro je i hafiz lbn-Hadzcr. 9/216/921 l-t)2). \ 4 .litua.'rl. . Mcdutinr. Vidjeti: Et \itrit?nts vjhiha. k i . r i . takoder. ."Ir Ibn Omer je vidio neke ljude kako abdeste. sallallahu alejhi ve je kada se abdestio proSao malim prstom izmedu noZnih sellem. 61 a Spoljalnje znaöenjehadisaobuhvataruöne i nozneprste. .npdu prstiju ruku i ttogu. kaZe: "Kudu se budei abdestio. a . 386/385.rö?.sallallahualejhi ve sellem. b .. . --_ "Sufjan Es-Sevri u t'i-. 1 i S .'an.l / 1 . l + h . srt. t/27. t r t a t \ 1 .prodi i. l / 1 .ili öe ga prZiti vatra diehenemska.oDr Albani je ovu predaju ocijenio dobrcm.rlJ. Surehbilkaze da je Ibn-Mesud rckao: "lli öe öovjek dobro oprari izmedu svojihprsta. ü t r .litnt. potom je rekao: "Vidio sam Allahova Poslanika. t a t a . a vjerodosrojnim ftn Sejjidin'näs. .""'Gajlan el-Mahzumi kaZe: "Vidio sam IbnOmerakadaje prao svoje noge da je öislio izmedu prstiju.H r t r m . l ' n n . T abetuni \t El. r \ 4 .ü oirt.J i s p t u \ n o m . H r 1 . i Sdhitut tetgib. sa ispravnin lancem prenosilaca. t ." . 4 t o / ' t .r I r rl. t \ t t t . t h l a t J L ü c ü i t . . YidJeti: El1üe. I I l.e. i h . . Me. ' . t . 8 r g r r i . . I l l l / J o .3/133.da ovako öini. L t t p a i l l . J / e l.' . B .-.th\r. l/137). '7/3136 Inaul-gali|. . rI't. hejan. 6/tto-t12.t J 5 . ' t 2921648. . t .2.K p . . 'Mu.rd."3?6 U drugoj predaji stoji: "Cistite izmedu svoiih prsriju pa ih Allah nede prziri varr. / l ) i . Sliöno ovomebiljezc: AbduFRezzxk.. sallallahuaieihi ve sellem. i . t t t t\ p / c x r I 8 .L r . . lbn D/."-f r r m r / . ) . V i d l e n : A / / ü e . l/14 25/74.l/lllr .l/5.lded u fl t. t .ito je jasno doilo u hadisukoga prenosiIbn-Abbas u kome Poslanik.t i t " . (Et lelhisul-habir. \ r t i l D c r e k u r n il n l / j U I . l/424. t/t31.rr:.L d t h t d i . r . . Hrtdsan . t 2 .salnb( v53 54. '. l/205. Vidjeli: El Dtevhktt. rr eUu Ute.P. . l O i / 2 q 5 ." 32t IJ predaji kod Tinnizije i Ibn-Madze od Mustevrida b.

S. tt22b i Kejsalulkina.*di ili..3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali.zevai.'. qbdu.ncdZnua. """ .t.--. Sefiu:.422 i v45ö.de. f/100/llJ . 'Vidjeti: EI ncd?nua. v20\206. v3B4| Sahihus sun?n.f 1-*i.. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu.stose rjöeruönihprstiju.sallallahu alejhi ve sellem. Et-medimua..1T \evevi o\.idjeu: EI.lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja. I/8/J3'. . Jttstttrlss. El-benaje.a fjh Albdni \Jerodosfojnom.krkcti.U42t.)r..ve sellem. t/226. I/19/qi.snicu za jelo.. sallallahu alejhi ve sellem. "' y:dl:.nedanua. r. rx Darekutni." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J.1/t63.k*esi. HaiiJeht-rahtavi.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog. Sahihar.r U8s. "'E9! .33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa. J85/18J.U2O.Et-benaj.'roCi!öenie. liUJ i..7r.a. . piie i obiaöenje. geld u Ertuhutu.u predajusmara dobrom.Seibe. ". vldjeri: El-uedimuo.Davud.e. sE.Takode.r-?. smärravjerodo\rojnom..r.lt89 "'Ebu..9. Vid9li: M?dzneu_.rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati.\8.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom.' v idieri: LI. -" u. ramaza diehenemskom. l ß 1. od Ibn-Ebi-Haümd. l/23-24l7t. a s\oju ljevicuta sve mimo toga. Sprhuz."s2T U nekim verzüama.Mewhibul-dZetit. vttg.t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku. v456 i M uBnit -nuhada. Utjj. Vidjen: EI.. Et-bcnaj"."33. prenosida je poslanik. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti.sib. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta).-Rezzat..ahvezi. ali je ro pogresno k"k" . |455.koristio svoJu. 1/1 50. ri?l: r. . Subütus_setan..sallallahu aiej-hi ve sellem. Ibn_Ebi. i Tuhferul. v2ao. Hafsa. |135.a. Taberani u F/ evsatu. kaze: 'Allahov poslanlk. analogno öiiöenjuposlijenuZde.e'\rsi malim prstomlijeve n_rke. U23b.nugnL t^38. U3a4i Sahthus-\unen. tt20 tt.

ri?l: r.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog.krkcti.' v idieri: LI.." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J. a s\oju ljevicuta sve mimo toga.3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali.Seibe. smärravjerodo\rojnom..koristio svoJu.k*esi.--. r.U2O.r-?. . rx Darekutni. tt22b i Kejsalulkina.ncdZnua. Taberani u F/ evsatu. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta). Et-medimua. "' y:dl:.'roCi!öenie. 1/1 50. v20\206. Sefiu:. I/19/qi.nedanua. """ .idjeu: EI. . t/226.1/t63. Subütus_setan..Mewhibul-dZetit. i Tuhferul.de. vttg.sallallahu aiej-hi ve sellem.1T \evevi o\. liUJ i.\8. v2ao.Et-benaj.snicu za jelo. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti. Hafsa.Takode.a. prenosida je poslanik. I/8/J3'. ". |135.."33.ahvezi. U3a4i Sahthus-\unen.t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku. ali je ro pogresno k"k" .e'\rsi malim prstomlijeve n_rke. tt20 tt. U23b.7r.f 1-*i.u predajusmara dobrom.U42t. l/23-24l7t. Sahihar.stose rjöeruönihprstiju.lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja.ve sellem.. piie i obiaöenje. Et-bcnaj". Jttstttrlss. qbdu.. J85/18J.a fjh Albdni \Jerodosfojnom.sallallahu alejhi ve sellem. "'E9! . Vidjen: EI. -" u.zevai.Davud.e.33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa.-Rezzat.*di ili.r U8s. vldjeri: El-uedimuo. 'Vidjeti: EI ncd?nua. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu. El-benaje. geld u Ertuhutu.'. l ß 1. Vid9li: M?dzneu_. Utjj.. kaze: 'Allahov poslanlk. od Ibn-Ebi-Haümd.lt89 "'Ebu.. sallallahu alejhi ve sellem."s2T U nekim verzüama.rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati. HaiiJeht-rahtavi. . analogno öiiöenjuposlijenuZde. ramaza diehenemskom.a. v3B4| Sahihus sun?n. sE.t. Sprhuz. S.9. |455.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom.r.sib. Ibn_Ebi.422 i v45ö. f/100/llJ ...)r.. v456 i M uBnit -nuhada.nugnL t^38.

prslima \allallahu kroz bridu rleihi re sellem. l/14. hdhn. lbn-Madre. l/250/527.tr l/126.Vidieti: tr-ldlrirr1-la. Dadmi. Ibn M&Ec. l/144/350.r vierodonoj|lint i rmrm Zehebiocrieni 9:r . Malika se prenosida je Poslanik.1Jnr.Ltqtlnllo. 1/120' Dija Makdisi u tf 12117021. Et-telhisul ßt vldteri:Enrtuketu str. kaZer Ibn Kxjjimje ovaj hadisocijentuvjcrodostoJnim. Ibn Huzejne. a prenosioci 137.Haflz Askalani Hakim.m Fbu-l.iJ. Ebü Davud. i '. .-tc. takocler.1 t161. Neki islamski uöenjaci nisu prihvatili ove hadjse. str.Qosfanifunog. at&Ib.di. Imam Nevevi u A1-. Hume.i. l/20/106. l/l7o l2ll7o4. Ebu Jala. l/374. Sif€tih'Ir. 31.r!.1/177. Te ihul ahkatn. sr TirmiTi. Imam Tirmizi.ürI mmu'seleme-'t rs EbnDavud.rr3 puteva. t/tl8 Trrm./. Imam Hejsemiklzc \rdreri: M'd:nhü /'. prilikom uzimanja abdesta donio vodu u Saciispodsvojebrade.1/20/98.Imam Buhafije ovaj hrdis ocijeniodobdm. 136-137. 136. 11125. D.6/t07 108/2096. lt)]5. njeso\ u(enik __'. ovu predaju smatra dobrom. Jesir. Bejheki. l/li9/31.krko prenosi 'm. 2/s40. ltl. 6/234126012. l/20/106.l/376. i E*n ketuala lbn Salah. l/:l/113.\ldleu: t/-. Vidieti t/'redined.Vidj eti.l:rJd.'rdAmmar b.thf'trt 'tt\'. En nuketu ah lbn-Snlah.Ahmed. Afl'ana."' Poslanik. a Ibn Hadzer dobrim. Medutim. je projno prstima koz nju.lr pou/.?1.3/180/l604. 61234t26ot2. sal[aftaluafejLi vese{Svojsn'a Prolaienje prstima kroz bradu 63 t alejhi ve sallallahu Od Enesab.lbnEbi Sejbc.\lr. 1/30/132. Hakim i Neveviovaj hadissnalrajüvjerodostojnim. 1/95-96/289. 8/l3l-l14/8070.ukazuju na njihovu mnostvo Hadiskoji prenosiEnesb. Malik navodise sa öetiri osnovu u sunnetu.takoder. Hakim Hakim 1/250/5?8. Darekutni.d vrdjeI| r./r. -' Tabemnr.kojima se plenoseove predaje. Ibn-Ebi-Sejbe.trckuhi.str./r. Ibn-Ebi-Sejbe. Douzdani. Ibn-Ebi-Sejbe.Danmi. hadisaje dobarili vjerodoslojaD.t/tzl4l14q.1i.stf.prenosehadise Poslanika. Hakim. sallallahu alejhive sellern. nuhtare. Tcll. 1123.'zl. lrlö'." rv Tirmizi.1/350.ibusswrcr. koii gororeo prolrzeniu i mnogi drugi. lll\Ir. ud lbn Lbi-Hrrrm3. 1116'7 su ImamHejsemi kaze:"ovu predaju biljezi Trbemniu tl-evrrrrl. Hakim. razliöitaputa. Gospotlar. lbn-Huzejme. l/233/146. l/250/531. i rekao:"Ovako mi ie nurediomoj zatim prenosise da je Allaho-l Od Osmana b. 8'l/04r. l/90/247. Vidjeti lbn-Hibban. 30 Ahmed."' Drugi ashabi. sellem.'a kao: Aiia. El-medi ua.. NasbuFftlie.ri Sd/dn. da'u preno'ioci kodAlme.l/'78 79/t51 152. "Lxnac prenosilaca ovoga 1/250/530..""n prolazio prstima koz svojubradu. t/t t5/ta-lU./.

Ut83 i Ei-iefiul muntia. t/139.vani.knam Ebu-Jusuf smatra ovaj postupak sunnetom. 35' Utüüüüüüüüüüüüüüüteri: tt-murlevvenetut-kubra.Elbenaie. 127.Vi. 1D27-228. l/20/oq. od tbn_Ebi sejbe i E/_pv. t/2t6. Nasbü raje. paje opraoSake tri pula. Bedaius-sanaia. t/t25. Diabira. t/t6. l/20/l0l i lbn-Munzir. -. El-ihrüar.|r4. osim ispüanja ustai nosairo nakonpraniapodlakrica.ova predajadruse verzije koje je pojatavaju. t/182/160. salla ahualeihive sellem . 18 vialeti: tt-neOsut. Et eysat. ovo je bila izuzetno rijetkapraksa Poslanika.po odabranom miSljenju. sadobnmtancem prenosrtäca. . sallallahu alejhive sellem.Urnmu-Selame. Et-hidaje. l st.. l/i82/J04.352 Redoslijed pri uzimanju abdesta UzviseniAllah je naredio abdesr u Kur'anui spomenuo je redoslijed koji se mora postovatipd uzimanjuabesta. r/20/100 i rbn. -" ibn-lbi Sejbe.medamua.Imam Malik smatrada ovaj postupak nije legitimno öiniti.1/80. 1123. s Od Ibn Abbasa.l:itei E\pthisut-hobir. Abdullahab. Akbere. El-i.Ibn-EbiEvfa i Ebu-hjuba. ^ vidteu: El-nu\annef. Nemajasnog-i ispravriog argumentakoji dozvoljava izmjenu redoslijeda po kome je naretleno uzimanje abdesta.zalimlice ni pura.tsat tlt33 t34 | Kesialt kina. sdi\provnrm lancem prenosrtaca.il_Mikdurn b.3e Preneseno Ibn-Abbasa.ai: r/-ueslr. sa stabim lancempreno\itaca. U454-4:D I Mu|nit-nuhndZ. Ebu-Beketa. takoder.11163. EI.od lbn-Omera. Seüurkrkesl Ut74_t75. M€dutim. Amra.ve selfem. 13t Vidiet| Nejtul. od lbn_ Munzira. 6/lö1. vl2|. Medurim. U383 i El-fevakihud-d. jer sezato nalazi dokaz u vjerodoslojnom sunn"ru.evtar. t uh[ctut-ahvczi.sa vjerodo\rojnim tancem prenositaca. " vtdteti: Lt-LaJi.3ae Safiiski35o uöenjaci i.Kaba b.l/tt6.".". I t59 w Buh:n x tr@ihut kebiru. Nuirni. doliEbu_Hanife i Muhammed smatraju da je ro samodozvoljeno(dZaiz). t/20-2r. hanbelijski3sr pravnicismatraju daje sunnetprolaziti prstimakroz bradu.Munzir. Edu-Derdaa. Ut tj. namaza je.3a5 Enes43a6 Ebu_ Umame'*' i drugih ashaba i tabi.ina3a3 da su prolazili svojim prstima koz bradu.l. t/J82 38o. 1187.Vidjeti: t"i^"_""n"t". r50 Vi. Mad prenosida je donesena voda za abdest Allahovomposlaniku. lbn-llt telbe -" Ibn EbFSejbe.t/63.

: Tejsn Kdüiir Rdlnnn. Sadi drugl"'smatraju ovaj redoslijedsunnetoma ne obavezom.2/2231255. EbuOvo je stav Saflskihr5si hanbclijskih35q Ubejde. tshakai drugih.."' dok u protivnompostoji razilaZenjeoko njegove ispmvnosti. El-isti. El nerlinüa.l/156. tako ikod pohvalnih (sunneta).er. ll155 i Musnil-itluhttltl:. EI ialan.J spr.od Muhammeda sr Vidieti: Be.32r). 3.:N.kat. Ebu Sevra. l/83.ehircli.i/ril-. 1/111. Ebu-Jala. 2/60/1285. i u'ta.-Z?*eii. Hiliienl ulena.apoteiuodakleje Allalt naredio da se poüre.| ll156.'' Stojesvakako bolje i sigurnije. Hiliiertla ena. rl:elil. lll55 i Lt terd:ih.n:r. lil r.a 65 t potomrukedo i/r lxkctatri puta.l/$. 11423. Il156. Sevkani i Abdür Rahmrn Elbcnnr ovü predajusmatrnjudobrom.2/333/2969.. # Vidieti: ..Ef isti. Bejheki. 233/1668.l/27l117. l/180 l8l. ll166I E:-iefinb u nia.d zirtimje isfrao '\oj no.-.ltld. . Sci1u. Ibn Hazmu Eltnuhalla.r. sallallahu alejhj ve sellem.ldnrr ranaie././-isrcldl..10. Taberani.5'763.11t89.r." U drugoj predaii sk)ji: "Poöetemo odakleie Allalt naretlio.'73I Hdiijttü Ibni-Abklin.o ierh Alh. Haiijetu Tahtari st. Et-hidaj.rj 66666/-irri:laa lll8g. '"'MusLim. Onera Bazemüli. l/154-155.€"1. Darckutni. Spoiu. 1/112.1.s6 Yldjcr.. l/16..Keiiaful kitn. l/138.l/264. jer. l/156. 5/10-ll/8827.kar. rs glu Oauua. b. 1/138139.I/181 i Hilij?ttnaneua.srt.rr i.8/135-153/1218. lsi Vidjteti: El-hatit-küit. M Vidieli:t1"rsdl. Lejs b. Ahmed.. 1/116. .--\idlel.HilijdrtatteDn. Et hdtit kebü.QostaniLopog. l/198 199. lll38. str..""' pravnika.t/ trsr{.r. a Allah najbolje zna.4ll32ll'722'7.rl-*irl't l/165 (Dusuki).kr. srt.-'' Neki uöenjaci smalraju da je obaveza slijediti redoslijed. I/422.2/66. Serh fethil Kdrln. ll24/93-9512126.Sufjan es-Sevi. Et-ka!i. saffat[afru afejhivese{-. El-Evzai.\ | BrlitrtlD\rti. ll32a-329. 3s vialeü: fl rnrgr. str.16') Hanefijskir6r i malikijskir6zuöenjaci. U komentar-u ajeti koji naredujeabdestimam Sadi kazer "U ajetuje naredba o slijedenju redoslüedakada se abdesti. l131-35. s Vidieti:E/ ef. jer je takav abdestispravanpo konsenzusuislamskih pravnika.Pored ovih razilaZenja islamski uöenjacisu slozni daje bolie slüediti rcdoslijed. l/i92. l::t "üg. Ibn Had.ßnorn. Tairlisi. "' Vidjeri: tlfl{dal1.Ahmcd.221325 128/14-1. |/27| 2'72. E. Nesai. kako kod sastavnih dijelova abdesta(farzova). .""" Dokaz tomc ie i opöenitost hadisa u kome Poslanik. kaze: "T. lmam Nelevi.11319 i Ei iethul kebi\ l/170 (Dusuki). Mewhil. s'Vidjeli: El karafit -tr(llirc.:5.

Nemadvojbeu 'spravnosr rijeci . El-b?januver tahsil.Keftanii drugi ovaj hadis vixeod Finaest smatraiu mutevatirom ashaba. 3?'Vidjeri:E/-kd]t. t4.lctul-kan 3nO 3n03. rll77. i da ih nije obavezaprati.lll3.EI. misljenju apsolutoe veöine Ovo je stav Po ovome pitanju navodi se konsenzus uöenjaka ^öetiri pravne 3kole. "" V'dleti: tlh.bududi da se taj smisaonavoal u viSepredajakod Muslima. lll23.11441 i Et-mu?ni." Uzviseni Allah ka-Ze: (Prijevod znaöenjaEl-Maide. a ne potiranje po stooalima". lmam Sujuti. EI-dZaniL li ahkamil..str. -_.370 pravnika. Es-sejlul-dZetar.ovo misljenje nije prihvadjivo jer se kosi sa stalnom praksom Allahovog Poslanika. Z€jd koga biljete Sesterica a spomenutje u poslavtju pranju o üca. ierea Drenosi s vialeri: 3e'1ru-sanre rti2c. Ilr5O.z?hireh. El-mup. rll5.l /1s8. 11261. EL-bahwruil. i zato su brojni uöenjacipobili ovo misljenje. U413.' imama Begavija."' s Vidjeti hadis koga prenosi Abdultah b. Ez.36e mestvama). sallallahualejhi ve sellem. l/306. UlzO."367 U komentaru ovoga hadisaimam Begavi kaze: "Ova pdjetnja se odnosi na one koji ne upotpunjavaju Fanje nogu(pri abdestu). i Fethut-Ban. Amr prenosi da Allahov Poslanik.1t62. I/69. "' Buhäri.namaza Pranje nogu ". Andatulabezi. sallallahu alejhi ve sellem. rckao: "Teiko se eakabimas66 od vatre. Bidajetul-n dltehid. je Abdullah b. El-havil-kzbit.Zelil.benaje. po pravnika. rlrl.ve sellen."' Neki uöenjaci smatraju da je dov^oljnopotrati po nogama (kao po mestvama). Ußa.''' Mealutim. El-medZnua" lFA1.ihnJat. .) Mnogobrojni su dok^zi iz sunnet4 a neke smo veö spomenuli. sn. Fethul-Bad.365 koji aludiraju na obavezu pranja nogu. 1D66.ltl5O.Eakabisu poledine petä(äle smjeslene izaölanaka). "u' Viai"ti. Mugnil-nuhtadZ.3/105-106/Zl. Mevahibul-d. "'vidjet 9üu neaniLasan t/33. Imam Buhari je naslovio cjelinu: "Pranje nogu.Kut'a46/93. EI. El-kabes.. El-minnadZ n Vidjeti:El. 3/105to6t24t-242. 6. n-"r""t."363 (osim ako se potire po Pranjenoguje elementarnidio (rukn) abdesta. lll23. 1/86.i noge svoje do iza ölanaka (operitQ. Mukaddimatu lbni-Rusd.ned2nua. 38/q6i Muslim.

1/5s/138. ImamHakim.Hakim.prav. Ibn-Hibban. sallallahualejhi ve sellem' govorau knjizi posta-" propisi vezani za misvak a U nekim djelima navodese odrealeni kao: "Misvaktrebabiti u sunnetu nemaju. l/2s7l143(El mevarid). 1/8s. 1/ll?/684.thid. 8/210/'7744.. '7 n v idjeti:Et-tu.1116'7 t2oo.Munziri i Nevevi ovu prcda. Ahmed. Malik.El od iejha Sakirui lnaxl-sd?il l/109 lbn'Mendc sa opaskama Et-nusned. ll5l4.ts1r. v5 Buhai. El l/2O3.102(muallekan)."l16 usta aado.t/268. 402.l/70l13s.ju Ibn-Huzejme. E|-hidaie.lbn-Huzejne. Sahihut teryib )/29.Ibn-Hadzer.ImamBegavikazedaJeova. 328-329 eNta\ llI42. Ebu-Hurejre "Da se ne bojim alaiu ote:ati st'ome narediobih im clakoriste ttmDtetu.r. 1/23. 306/2328.''" veöine islamskih aosolutne UpotrebamisYaka rekao: sallallahu alejhive sellem.1/57ll'16.\115.sallallahu pravne Uöenjaci öetiri postiieöistoöa i Gospotlara. dznl23249. " citiranoshadisa Vidjeti: tvrdi: "slozili su se islamskiuöeniacinx ispravnosli tlt51. Keiidful-kina.)oljstro ]77 (ispiranju usta) pti abdestu misvaka upotrebu ikolesmatrajLl sunnetom i nekih propisamisvakao tomeje bilo opiimÜeg Stose tiöe vrijednosti "Svojstva Poslanikovog. v6 Buharl. (muallekan). TejsirutK?ritüt-Rahua\ str.. i N€ilr1rtkhiije. 1273. Vidieli. Hutasa rl-drld.u li^lisi. t/328. str.ia u t/ ü'.Vidjeti: hadisdob.ne.tinua.validneosnove Ne trebase koristiti u lezeöem debljine malogprsta.ri 1/91/276. E 'nuketuala lbttsalah' srr' 90' vidjer. El-nlit1lnd: va1. Tevhiünahkatn. U156/1792. hadisu kogaprenosi pri U drugom misvak svakonabdestl.412/396..Zehebi.El kat'a ittul' vidjeti: t'fisti:ida lll'73.rekao: stoji da je Poslanik.. Ebi-Sejbe. Taberani u E/ "rsat 2l5'71t238' Beiheki.Ibn Huzejme. Et'nedinua. Buh. Darimi. sa[[affafru a[ejfü ve se[[eT- 61 t Bitno je napomenutida se noge_perusa ölancima i to po miiljenju uöeniaka. Bidajet tnud:t. sr.j 12.25. Aiia.ojsna Qos[aniLwog."37s "Mis|akom se alejhi ve sellem. 8/51/4569 Bejheki. l/23.Ahmed Nevevi.Ibn 'JEt tarihu. 3?r EI hidaj?. U73l140. smatraju Ibn-Hibban. 13/141. El.T Safi. koliko znamo. sa smatra di ea. bez övoruga. . tt EL'e|latu.Nesai.rr' nedanüL.t/errr-rivd. Safijau Efur''ir.St. l/216/143. Menavi.hitl. l/245/516. 1116. dobnm lmamHejsemi Sakiri Albaniovaj hadissnatrajuvjerodostojnim.Ma. Ahmed 1612219928.l Taberani. l/l:1/5. st. prenosi daje Poslanik. Ebu Jata. slr. Hülasatul bednl-tnunir. r'a. ispravnom. 1/16.

Bejheki. sallallahu alejhi ve sellem.Dza d u Ll-nunkka. tjt224.73 Takoder. od sejha Sukajrija.40/69. I t2g^ 26.AbdesFdvapura. Musnedu EiiAvtane.Neqai. Ibn_ . Sahihulbni-Huzejne.t/tJq/41. 3/85-87/226. 1 te do ludila.a öovieka nasmrmojposrelji na izgovorkelime-i-sehadeta itd.527159 i Mustim. t/84/260.tlgj. Vidjeti.Buhari. Es-sunenut-kubrc t/r2j-t}g. 52/15?. "Abdest-niputa. l/137-r44.. takoder: Swjstva postanikoj)o8. sF.52/158. Zejd prenosiaa ie eosianU. "' -firmizi.3ra nekadapo " Mnogi jedanpur. .Hakim. ..tarihu. salallahu alejhi ve sellem. trebä jer bi njegovo polaganje moglo dovesti lspSyr_ti. n uidjeln: E'-suncnu vel. l/28/124. """ Vidjeu: Sohihul-Buhari. hadiski stmenjacisu u svojim zbirkamanaslovlti poglavlja:. Tirmizi. Ebu-Davud. r/t41. dvapura. nema vjerodosrojnihhadisa koji ukazuiu na uöenie 'o oüedenihdovaprilikomkori3lenja misvaka. po"Ä.jer to izaziva slijepilo.s!r. t/251 253 (rbn-Abidin). Pranje po tri. llJit42. Ebu-Davud. sE. Merukil-felah.1/14U337. . srr.". jer to dovodi do poveöanja slezene. Ibn-Ebi-Sejbe. Ako je misvak duä od jednog pedlja. Sunenu-Danni.AbdesFjedanpur.t3tl(lnilt. L/18/81 . od Bejhekija i Er"ysar. "' Buhari.r3o U drugim hadisimä se navodi da".misvak treba ga potoziri."" U sunnetu Poslanika. svü. "t . Darekutni.. po dva i pojedanput Prenosise da je Poslanil.Ibn-Asa|jru fl. jer ie zbog toga analniotvor oboliti od hemoroida.saua ahu atejhi yi seuen. J triputa. Kada se ostavua. SuncnuEbrDavud. Buhari.l/tt8_trg.I/t4l80. Ahmed. na njemu sjedi Sejtan.od rbn-Muura.nubt?deat.je prao svoje düelove rijela po dva puta. v)B-2o. u protivnom Sejtannjime öisti svoja usta. Abdullah b.. Sunenu lbni-MadZe. sallallahualejhi ve sellem.rut-muhtar. Nakon upotrebeheba misvak oprati. 1/l 28/375. str. <n. ft. namaza polozaju. uzimaiudi abdesr.ve se[fem. kombiniraninaöin pranja.t/251/534. Darimi. 2B-2s. Ne treba sisati misvak. Ne treba ga obuhvatati cijelom Sakom.". prao svoje dijelovetüela po ri pura.. r. Daamiurrtrmizi.6j (Tahta\i).tbnMadze. I/t19/696. . uzimajuöi abdestoprao iake i rule do lakata 373 Viaieti: U-au.ln38-243. jedanpul . navodise i öetvrti. 1/407-408. Misvakje lijek za svakubolesr osim srnrli i podsie.

l/1.f0.aQosfunifunog.IbDMidzc.t. Imam l/16."' Imam Nevevi po Medutim. sallallahualejhi ve sellem.lit.""' opralijedanput.u d[ejfr. l u tiieh i l r p r a nd i i e l o v e Jc no\olilr"" granice. l/87 .pa se Vjerovjesnik.\'ahibrl (t:.Lhisul r" Vidjeti:t1 e.sallallahuale.D1r. E. . 1/53/1. tt' vidtetl EI nlta. .l. predaje prenesene su u vjerodostoinimhadisima. ' r l p u t a .i ve se$elSrojsn.f. Ahmed. "Ko ra\rPl.salIa[[afr. taj postupak Poslaniku. l/15. 1l/27716684. pranjedijelovatijela naglasitida nüe ispravno Ovdieje neophodno jerje pustinjakjedoiao neosnovan.ll.i1-nird.a nekada dijelove prao po dva a druge po tri puta.po miSljenjuuöenjakaöetiri pravne skole.''"' lmrm Sujutikxzer budeprclomjerno -' r i s c .a lice i nogepo tri puta. l/64. l/219. l/128/373.r"zönd.a neketri puta.'"' Ibn-Mulekkin kaZe: "Dozvoljeno je po konsenzusu neke dijelovi tijela islamskihuöenjaka a nekedvaputa. M. El hahn. je neke peruöi dijelovetijela po jedanput. da ga pouöi abdestu. 146l.abdestio hadisima se navodida se Poslanik.2/12.]nhnrut:" 3/86. Ncvevi ihalLz Ibn str.r33 praktikovatiidruge naöine.ehißh. Ttberani. s Vidjcri:E/ .jhive sellem. sallallahualeihi ve sellem.r3l Ibn-Kajjimkaze:"U ispravnim sallallahu alejhi ve sellem. 175/90. peruöi "OlaÄo se uaina dbdest dijelovetijela po tri puta. Ial itttiirü. tnitllktrE. zbog oöuvania najbolje zna.shodnocitiranon hadisu. 3/lM i Et-t. abdestiopred njim. zadutDrca.dva puta i tri-puta. Tahavi r Bcjheki. t r i o n p r ia b d e . l/322/229.a Spomenute jeste pranje-svakog dijela po tri najboljii najpotpunijiod ovih naöina puta. str.16. Begavi.29:. IbD Huzejme. a hitdis # iidie:t. F. Hadzer ovaj hadis smxtraju ispravnim. l/:].r/r.nije prao ili u Biljeze je spomenut o säizvorima u pogla\'liu u cjelosri Buharija i Muslim. lijepo je ävome pitanju navodi konsenzusuöenjaka. ll/75lll09l. 1/tt6. 11311i ltlugnilrütt\to. 69 I po dva puta. Ebu-Ubejd u tr rr. rs Vidieti:t/'tdld.a Allah ponekad. od imamaSulutija. Et\'?sit.Vidieti: H lasatttlahkan. l/89/174.onai koji pere ili potire Prekoraöuje dijelovetijela koje Poslanik.: tt1}s.12/14. sunneta.l:" l/188. ll12l.Liio. s Nesai.rs'r Jedan viie od tri puta. Senuhncani. a potomje rekao: je uöitio i granicuje tteprawlu Onaiko dodana ovo ruito je poslupio. r8t ViJieri:E/-kar. \odu prekor.

str. ". . Islamski uöenjaci smatrajupokudenim da se prckoraöuju granice koje je uspostavio Poslanik.. od Ibn-Abdul-Berla. Rahevej Imam Buhari amatrajuda to ne öini osim onaj koji je. iskusan.3es jednimmuddom. Drosietna * sut'*i. Malika se prenosi da se Poslanik. losviileri: laaanl-at. ali je prao. Sefius-sunne.3e2 Uzviseni A[ah je rekao: "Zaista." (Prijevod znaöenjaEl-Earaf. ll'12.) Od Enesab. Allah ne völi znaöenja El-Maide.ezi. kupao (gasulio) sa öetiri do pet muddova. sallallahu alejhi ve a uzimao bi abdest sellem. i Atidatul-ahvczi. tY v idietl i4 edinu ut-fetava.potirao pd abdestu. 39. 31.ll2l8.po konsenzusu Navodi se da je Abdullah b.)U drugom ajetu A ah öejtanova.21 198."(Prijevodznaöenja "On kaze: ne voli one koji pretjeruju."3q jamöim onomekoji pere_dijelove vile od üi tijela pri uzimanja abdesta "' puta da nije grüesan. 3i7-8li25.26-27. Hanbel i tshak b."(Prijevod uöenjakada pranje dijelova tijela Imam lbn-Hazm navodi konsenzus Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe: viie od tri puta nema svoga smisla. takoder." Irnam Alrmed b.""U jednoj predajistoji da sePoslanjk. dva ili tri obavezno puta i nije dodavaona to. alejhi sallallahu !2 vidietl El-istizkaL l/157. sallallahu alejhi ve sellem.. ln2. !3 viilert : Meratibut-idZma.87. 11445 | Ncjlut-?wat. sallallahu alejhi ve sellem.3e3 "Pranje düelova viSe od tri puta je novotarija i zabluda. praktiönoje pojasnio da je kaZe: prarje dijelova tijela jednom. "" v Äieu:Scüüs-sunne. ori)oii lausti. 11445 Y viüen: Fethul-Bari. zaista su rasipnici brada El-lsxa.) onekoji graniceprekoraöuju. uistinu.3eT je rasipati Yodu Pokualeno pri uzimanju abdesta 'I Uzviieni Allah kaZe: ne rasipaj mnogo. Mubarek rckao: "Ne islamskih uöenjaka. w7U rq Mudd ie iednaDresrst aovieka.teu "Poslanik.

Mugaffel kaZe da je Vjerovjesnik. kaze: Fe-dajusu pouzdani 6 Ebu-Davud.sa[allahü alejhi ve sellem.Poslaniku. sallallahu alejhi ve sellem.2D23. 4/86/16842. telhßul-habir.Hakim l/2671579 lbn-Hibbao. Ahrred. abdesfo i sa Ponekad "ovo manjeod toga . SejhAhmed Sakir oru predaju smatsaispmvnom. . 3ß64/1083. Ibn-Kestu wrdi da je lanac Fenosilacaovog hadisad obff.a Ibn-Abbas ponovo mu je odgovorio: 'Meni ukori zbog njegovih to nije dovotjno!" Ibn-Abbasga Zestoko reöe: "Majka je koji je to bilo dovoljno. Poslanik. 1/196D00.2f981897. tbn-Huzejme. Malik prenosi da je "k abdest je dovoljanjedan sallallahualejhi ve sellem. Abdu b Humej4 l/180/500' Ruvjani u svom Musnedu."42Enes b. 112J445.rudd. B€jheki. Vidjed: El'nusned' 3ll82 Ha$z " "Pr€nosiociove Hejsent i El-nudbnea. rijeöi. sallallahu alejhi ve 'sellem. 1D8414301sa larcen0 prcnosilaca koji ispunjavaMuslimove laiterije.lß5-36/96.Hafiz Askalani i Xejh Albani ovaj hadis smatsajuispravnim." " "eetiri mudda On tada je pitao. 1289/2628. sallallahu alejhi ve sellem.lti u -". l/510. Zun er-Rzzi i lejh Albani oi'u 1135..odgovoi mtr dabuderasipanje?" o Ebn-Davud.9136u337.l/32-3ita. 1/1341255 Ahned. Ebu-Jala. prosao "Kakvo je to prekomiemo pored sada kada se abdestio. str.4o bi se Vjerovjesnik.aos cuicewuI aovr. l5tl66t6'763. Ebu-Davud. .onome te nemala. Es-silsiletus-sahih441644. . Vidjeti: Epredaju smatraju vjerodostojnom.4l i Sahihus'sunen isDravnom.sa dvije tredinemudda.ve sellem. l/171. ' Abdullah b.rekavsimu: alejhive sellem. o Sade'!|" Sad ga upita: '?a.Bezzar."4o3 "Koliko mi treba vode za Jedan öovjek je upitao Ibn-Abbasa. lD23 i El-ina. lmam EbuBejheki. preoori da je Poslanik. Vidj etj.o ioliöini upotrebüenevode za abdest. !o l. pa mu je rekao: 'Zar i kod upotrebevode moie vode.asi i na rtjeci koja teöe.rekao'. Vidieti:Et-kaliul'n"nsure sE.". Dija MakdisiD El-muhtarc. J0/94. Tefsirtrl-Kur'anil"Azim. | | | 15. l/62rlllS lbn-Hibban. 11225 V idjeü Avnul-nabud.'* sallallahu bioboüiod tebe.Imam Zerkesi i lejh Albani or1r Predaju smatraju lll32.*t Ebu-Tajjib Abadi kaze: je najmanjesto je preneseno od Poslanika. A]'med. öak d. Ibo-O-". Ebu-Awane.iesai. rekao: "IJ mome ummetu öe biti liudi koii öe pretieriv. yidjet Et-telhßut-habir. "Koliko mi trebaza kupanje?" aMest?"Odgovoriomu je: 'lledan mudd. i. abdestio tako da nimalo vode nije dospjelo na zemlju. 2lt214-205tl3?88. .Ill25l-25Ull646.Sahihus-sunen. (Keatul-estar) Taberad. 1/233. V rdieti. s!i.1/196/895.

ne Zaftljuöiöemoovo pitanje rijeöima Ibn-Munzira: .u^ "Ne kako seabdesti pamuje rekao: protiievai.Imam Mugletaj. tr Ibn-MadZe. od Ibn-Munzi'a. Busiri. \8. sallallahu aleihi ve sellem.40/91. . Misbahuz zudZad1e.92-93 -" Vidjeti: S?rra Sahihil-Buhari. *ro"o Allahov Poslanik. t/267. ffi Vidjeli: Ehdzna.$ z. 11359. g i Ahmed. * \E. takoiler: Et-dvrar.-' Ibn. I/224 i Inaut-Balil. str.Vidjeri: il-musrcd. p-irr g"n.atr (tj. Vidjeti: Etned'nua. 3/22. Sirin praomjism gdjesenalaziprsten. Vidjeti: Serftü Smeni lbni-Mad.. Vidjeti.i:A:*:. spojili su: rbn-Ebi-Seibe.*. Medurin.Ibn-Hadzer i Jejh Albani ovaj hadis smatrajuslabim.od Ibn-Munzira. srr. U lancu prenosilaca ovoga hadjs ima nekotrkomahana. r\l323.. Serhu Su eni lbni-MadZe. l/316-318. sallallahu alejhi ve sellem. 111471424. 1162.e.Ibn-Had'er I Ajni rvrde daje ova predajaispravna. Ahrned Sakir je ovaj hadis ocjjenio ispravnim. .a pomjerali pßten pri uzimanju abdesta. 34120. U3tB. dobra Vidjeü:Es silsil" s-sahiha. tqtqzÄ i S"iÄ " Btarihul-kebir.{6 U jednom potpuno neprihvatljivom hadisu stoji da je Poslanik. I/94260 i Darekuhi.Et-telhisut-habir. Mßbahuz'zudZadZe. l/258. abdesta dovoljan a za kupanjeöetiri.i. 112621838. sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-Hadzer ovaj hadis smarrajuslabim. od brqnih predajakoje biljezi Ibn-Ebi-Sejbe da su ueenjacii. Fethut-Ban. uzimajuöi abdestpomjerao svoj prsten.Svi uöenjaci koje poznajem sloZnisu daje za uzimanje jedanmuddvode. Istamstlr u{enjacisu \e \lolili na neispravnosri ovoga hadjsa. 6/4|t.39*40/8 U22ln06S. Vidjeri: Tenkihut. 'rl!)ii:!.Taglikut-talile r/t06 i Undetut-kan. lt3'8. Nevevi.tnam Darekurnj. koia ie kod Buharijebez lancaprcnosijaca.{"üt" h"otj frt" u ttt"r. i EI evsat.-Yfrw. tbn-Maaze.tetan.l/62 i Essitsitetud-daife. l/394. . Bejhek.saslabimtancima prenositaca. Ovu Dredaiu.5eii Albani je pod kraj svogazivorapromijeniorrustjenje i svrsrao ovaj hadls medu predanja.^ " Bejheh. pomjerao gije pri pranju). '.Vidjeti: Fethul-Ban.I/388. 1/171.@ To se isto prenosiod Atije i Ibn-Omera. l/95/261i 262.Madie.'/o3 PomjeraDje prstena prilikom pranja ruku Od Ebu-Rafia se prenosida je Poslanik..o'u Imam_Buhari navodidaje Muhammed b. Ebu-Muhammedlsbili. Ovo ie ied. t/388_389. t/86/269..1t86l-86t. od lbn-Benala. s tim 5tonije obaveza ograniöitisetom mjerom..5. Vidjeri: $rhu Sunenilbni-Madie.

ü*ni I lll9' sa ispmvnim lancem PreüosilacaVidjeti: Aran6a Mu]jkilut-asar. el-Hattaba J-edan-od "Kako se moZeö na ruci.-Mrdz".1/158-159/55..ar'safijske.r .13/2104.obavezno-' ljenju uöJnjakahanefijske. Bejh€ki.rprrt"no*t" Dovanakonuzimaqiaabdesta .U protivnom bi bila upitna ispravnost .J|:lt ßr i|l if !:f 'svjedoöimda nema dnrgog bola osim Allaha i da je Muhamnvd osam sov rob i Niegov postanih sigunlg te mu se oMoiti svih up7ä ia uäe"a kojozeii. s]:D1]1]d:.Od Omera se prenosi da je Poslanik. ltll. isfp. iissn'8s. 1116 1163.'.od Ebu-Dnvtds i EI'. Omer b." 1t153.itr'* l'!. vtz+nto. 1/s6l148.ti/scsenzt. Serhufethil'Kadir. PotlTdaovomeje predajaEbu-Temimau kojoj se navodi-daje u5ao njih je imao joI neLoliko tabi'irra kod Omerab. ."'n'6 . Nesai. u67.raia str. rcöe: potom gaje skinuo i bacio'ars ü . 15/46. . el-Hattab.-113^4. Ah-"4 41r45-r46tr7352.o*i-i. suo-Awanq1/225. drugoj verziji ovogahadisastoji.rci"Ko go.ESIßDU EN LA ILAHE ILLALLAH EN ABDUHUVE RESULUHU". i .ispodojega prDavstina eventualna otkionila "Ovo ukazuje (tj' rmam Sevkani u 'Nejlul-evtaru.bsut.i. katei kako bi tupaklbn-Sirina) da se-pomjeraPrstenpri"uzimanju abdesta po Ako ie prsten tijesan onda je njegovo pomjeranje.1/1261369 ." i hanbelijske". VE ENNE \ Bedaius-salaia' llll4' El+n. upotpunjovajuöi 'lt !. Tilmizi. vidjevli to. Et-ncdbnua !4n i Revdatü-talibitt' Et-ftl".l seaidesti. sallallahu alejhi ve -sellem' pa potom kaLe: svoj abdast.Favne skole' bi voda äospjelaispod njega. str'16132' Ibn-sunni.

Svjedoöim . . \natralu i\pravnim tmam Munzur i Helcemikazu da ..lr-rrrsrd. Imam Ibn_Kaijim ovu "pr"dqi . vidieLi opaske k(ejha AlbanUä na sdhihu!-!prpib. v13q i Sahihut...itt't ti .tit.t.Tebeza oprost molim i Tebi si kaiem.t.. tt20g. po. ot)Sßq]g i Anetut. \ile!ud daü?.'+ "vt t."*:i. Aiahu moj uöini me od onih koji se öestokaju i öestoöisrcj'.sr. i Halim 11152-75 lmamHufr*..-.rlw t'"Z..ii gte. A J'!f : c. a ne posranika. kogaprenosi Ebu-Seid el_Hudri sallallahu _ _Ujednom "Ko alejhive sellem."ll135.^Ovdje Musa reKao: uonesena je voda za abdestAllaiovom poslaniku. Vßr''l: Zndut./naro je dd .." p.' je bitno_ukazari na sljedeiupredaju u kojoj senavodidaje Ebu_ .. ALLAHUMME-DZATNI MINET-TEVVABINE VEDZALNI MINEL-MUTETAHIRIN I' hadisu poslanik.!i:+i J.. Taberänr u Etp.u preno. qo_s7... S Vt'..e jredale pou/drnj.. i. neka si Ti.Ls.t: s J at t. Tebi svakahvela pripada.t"--1.-rroid.llto7 i Tenanut-nMe. tvrdi da su ovo rijedi Ebu-Seida.U . 1/41-4A94. efU-i orui t uai..p:i l/48-48/55.n?ad. RESULUHU. trna.6t:i it. .' \)iLr lirr ir r.vomemisiteniu.r. 16/32. Ibn Sunni str. Ne5. AsbehaniI Et-tergibu. pa seabdestio. . ol:-rr.. Z*r. i. L veri . sallallahu alejhive sellem.'Slavljen da nemadntgog boga osim Tebe.::'a na D:aniurrinii:. t7il8t. 3t5B/2086.shabo!ato nejrone govoripo . .1t S!.\ "" u_gf/trrm..Jcvn srr.tctCih.. vjerodo\rojnom.ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA SERIKE LEHU VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUH''-V. ör_ro samgakakomoli: g'i. Allahu moj.rarü.irilr'!'. kaZe: seabdesti a zatimkaie: |:D.ke imamJ Ahmeda Sat. Vidieli: lvted:neut-.idleu opa. --\esri 2/132/14r8 \t2012. .ar8 "SUBHANEKE-LLAHUMME VE BIHAMDIKE ESHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJKE.411 . ". I/20o.pm! noiir'*".ea{iy da nemadrugog boga osim AllahLt Koji nemaswlruga u . l-.rocr o.. Bejheki u .. tm-\... njegote rijeöi te se upisati i zapeöatitido Sudnjegdana. vlLtrti i sujcdoiim dajc Muhamned Njegovrob i Njegov poslanik..satünalu arelrri ve seirem Medulim.-R.l3i j{Ät .t/tJ2.::"i Ci \t.: ar1-Tirmizi.

aÜNesai ImamNevevii Ibnstr. str. Cinar[ld Vedaju biljezi lbn-Ebi-Sejbe je olu da (mevkufen). döru uöionakonnamaza. Vidiet: ane poslije.-i vrijeme abdesta uei za smatrajuda se ova dova ?315. pasmosezadovoljili navedenim. 172-173180 sE 36 i tunuLnead'.Sejhul-islam Ibn-Kajjim kaZe: dovJkoje se uöe za vdjeme uzimanja abdestasu apokrifne Tako neito alejhi ve sellem. .niti od sallallahu od Poslanika. nam niji prene"eno ""'" pravne ikole ili tabi'ina. sr.. u Anelrlie'fl.isa rnoze zakljuöiti je vjerodostolnosti prekinut. navodedi kao rijeöi Ebu-Müsa ispm\rliü lancemprenosilaca. Tashihud-dua. str. 7l-74 U drugim dobrim pr€dajamaspominje se ova dova opöenito' a ne näkon abdesta.ALLAHTJMME-GFIR LI ZENBI! VE VESSIA LI FI DARI! VE BARIK LI FI RTZKI!'" U hadiskim zbirkama nalazimo i druge dove koje se uöe nakon ali njihovoj autentiönostisu prigovorili neki hadiski struönjaci.stoje dodatni argumento slabostiprve Predaje' @ tudul-nead.ni od imamaÖetiri ashaba njegovih kaZe:"Svi hadisi u kojima se navode es-Sukajri SejhMuhammed odredine dove za abdest su laini. Vidjeti: i drugo. llr32 i Sahihul'vabiL. i kazu da se iz h. Tmnul-ninne. abdesta. Kaäim ovu Fedaju smatraju ispravnom. 366. q5-46 i Caietul-ncrom str.75r>I "AlLahu moj. Nije ih kazao Allahov Poslanik.t"to. 14-15/28 i lbn-Sunni. Vidien: DZani t'Tintlizi str' 381/3500 i Sahihul'dtumia' s ' ll2&13}33 i 6132129246' WI-2:7211265.t p*" ""t"ij".reenjäci str' 36 jedno El'e. 268' od Ibn Kajjima Vidjeti' takoder: stt. El'ezka.ejh Albani Vjdjerr:Neladaul'eßot ll263' lrieovorü su: Hafi7 Askalani. Njegovoj hadisa ovoga M€dutir& lanac Fenosilaca Sujurii. oprosti mi griiehe moie! Dom moj prostranim uöini! Dai "O öuo Rekaosam: Allahov Vjerovjesniöe. Da li seuöe posebnedove pri uzimanju abdesta na U Seriiatskimizvorima nema validnih dokaza koji obavezuju "Sve uöenjedova pri uzimanju abdesta. u opskrbimoTbj!" mi bereket dova) je samte kako molis lalo i tako. Neti '." pa rckao"'Zar ie lspomenuta neln propustilal'a1e ..sto ukazule na .tu.

E / O

sallallahu alejhi ve sellem,niti je svoj ummetpouöio tim dovama.',42r Sliönoovometvrdi stalna komisijaza islamsko misionarstvo.r22 'Fikhus-sunne" Sejh Sejjid Sabik u kaZe: "Nema vjerodosrojnog hadisaod Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, o ufeniu aova oi uzimanju abdesta, osim(prethodne) Ebu-Müsäove predaje."a2: Oni koji podsli(u na uöenje dovaza svakjdio üielakoii .e pere pri abdestu. povode se za lainim hadi'omaligovore o Uzvisenom Allju bezdokaza, oteZavajuöi vjerukojuje Allah uöiniolahkom. Uzviieni Allah kaze: .,I nije vam u vjeri niSta tesko propisao.,, ._ (Prijevodznaöenja El-HadZdZ, 78.) U drugomajetuAllah kiie: ; Alah vam ieli olaksati,a ne ieli yam poteskoöe öiniti.,' (prijevodznaöenja El-Bekare, 185.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Olak5avajte, a nemojte oteZavati.,,a25 Takoaler, uöenjesure El-Kadr (Inna enzelnahu...), nakon uzimania abdesta nemavalidne osnove. Hadiskoji govorio uöenju ore sureje

apokrifan.426

Da li setijelo posusiva nakon abdesta
Ebu-Bekr,r27 Muaz b. DZebel,a28 Aisa,a2e Enesrso i Selmana3r prenose da je Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, posuiivao neke diielove tiiela
o" vidFr', A" \un?u vct-nut'kdctr.:tt 2S.od .ejhaSuLajnld. '.'.'.V|dtetl Ll.bidauv"tn "id, {d/. \'r 6J5 olb "" Vidjeri: i i(r,j,lrtr. t/3?.prerhodno smou\tano!rti shbo,rove preddje. -- Tbn-Hjbb.n u Ll ned:tuhi,t.I/tö5. U veTiapoknfnosrr o\og h:di,r'vidjeri: ,/ilelut-nutcn ije, l/33aa39. Et-nrcdrnud, t/46s, Rev(tatuttatibin, I/62, il_ezkar, sijJ. 35. Netaidiul-elka\ 1/261,Et-tethisut-habir, t/145, Es-sunenu,a-,nuL,*a"ot, str. 29-30, od sejha Sukajrjjai Es sunenuvet-mubtedeat str. 36_38,od Amr; Selima. rE Buhan. .r'. ol9/ r018. Mustim. ?lJ. Ahmed, | 2/J4lt 4t I It tol5i I dtltt2i. " Vldle'i lr-r/,€,r, \cl nubhd?nr srr. r0. od.ejha sukainia. Eysiisitetud.Jate, i Tdshihud-dua, str.361. .,. l/167,1/646-647 -" 8 ejheki,l/286/878 sastabim lancem prenosilac a. V idjett SerhuSuneni rbtti-Madae, l/395,od imamaMusletaj ÄiTuhfet -arNe.i,t/ts3.

S'toßtyaQoskniknog, sa[a[]afrualcjhive selLet-

71 -

nalon abdesta. Hadiski struönjacise spore oko vjerodostojnosti ovih hadisa. Imam Tirmizi. Nevevi i Ibn-Kaiiim tvrde da nisu autentiöne predrje vertiji.toji Loie.e nr\odeo ovomprt,'n1u.'Lt 1edno1 niitcvnoj " daje Poslanik, sallallahu alejhive scllem,rekao: Ko seobde.tti pototlt.te presuiilijepojepostupio, ali je boljeneprcsuiivatitijelo.""' Neki islamski pokudenim posuöivanje uöenjaci su smatrali tijelanakon abdesta, a drugi su nepresuiivanje smatralipreöim. Ovi stavovi se prcnose od: Dzabira, tbn-Abbasa, Ataa,Seidab. Dzubejra. Ibn-Ebi-Lejle. Ibrahima en Nehaija,MudZahida, Seidab. Musejjiba,Ebul-Alije, EzZ u h r i j r . 'O ' ' r o j e' r a r u ö e n i a k iJ rf i j 5 kp c r r \ n ci k o l c . " . Medutim, u pravnim izvorima nema .jasnog i vjcrodosto.jnog argumenta pa ovaj postupak koji braniposuiivanje nakonabdesta, ostaje na svojoj osnovi, tj. da je dozvoljen (mubah) dok se autentiönim argumentima ne potvrdi suprotno.Posusivanje tüela nakon abdesta smatmju dozvoljenim: Enesb. Malik,|6 Beiir b. Ebi-Mesud,$7 Osman b. Affan,El-Husejn b. Ali, Hasan el Basri,Ibn-Sirin, Alkame,Ed-Dahhak, El-Esved, Mejmun b. Mehran,Mesruk, Sufjan es Sevri, Ishak i Ibn Munzir.Jr8 Ovaj stavzastupaju hanefijski,{e malikijski{oi hanbelijski{1 pravnici. a Allah najbolje zna.
$ Tinnizi, l/15,1/5.1. sn slabimlancemprenosilaca. Vidjcri: As rxnenrl trt'?, 1/286, od lmrmJ Bell'. kii,l. l/t/lltt'rt hnt4r | .J\ i 1i'l,t ,rt ol,-.'1.11.\. ,.^ " - l i r m r / . .l . l c J r ' . . : r ' l , , h i r l , , r n . r n p r r n ' ^ i l , r , r . \ i J j . /r:i ': \ r , . 4 , / { , / / . / , ' r 5 . Et te lis|l habn, l l l42 i Txhl.ttl -ahtc.i, U 154. 'tn rtO. ...hhim s acjr"L,i. vrdJe t lrn.emDreno.rl3." r' /r/,/,rr'l-.,/r,.;. l/l).{. ' lbn-\4id/e l /.l 5 E / 4 D I 3n . s m B r r . i n Jn . t . r r , , J r .i . ' 1 ' i i , p|,|\ ni r |. r * i\ c l h r r r dobrim. Vidicli: Mirralrr. .ü.]:ad:e,l16'7. 1r'Vidjeti: Ä"ddtr,/ zrhc.i, l/'7T. El ltd:'t ta, 11481, Hutasat|l-ahkam, l/125 126. t/t91 i El4ituje, stt.51-s5. .--Z.adulatlead, '"'Temman (Er'revdul-bessam). u tl-l!.ri./, U229l182 Vidieli: t1 .1:a,ru, l/319. od Abdus-Scl:rma Alluia. jr Vidjeti: E/,trrran,eJl/181 18:/706 z?,xrrd,r,c, l/138 712.od AbdüfRe,zakr. 139/1592 1599. ril cisdr, l/411 i Atklat .ahre.i, 1/19. od Ibn Ebi Sejhe. rrs \ rdler: t/-' , ';r 1189.Lt-n,,t.:uut,t.l/.184-lbbrMrr,r/-/r,/r,r/ l.l(ri * l o n - \ 4 u n / lll/.4 l i 4 i l . , : i . t . , v r i n J n r . n , \ 'r q r a r 4 ' a t u ' . o 1 , a h , tr.n'^i1...: l/65-66. s7 ltn l,lunzir. l/416/,124. sa ispravnimlxncemprenosilaca. Vidjeti: Ara'?r-sdft.?be, l/65. {s Vidjeli:E1rirsd"nel; l/183 l8:l/71:l719,od Ahd$ Re?,z k^, El D|tsatnef l/13'7 138/1571 1591]. od lbn-Ebi-Sejbe. tf?fs.Ir, lA]15-1]11 i Ehned:nüu, 11486.

78 Potiranje (mesh) po mestvama Od Mugire b. Su'abese prenosida je rekao:"Bio s.rmna putu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je obavio prirodnu potrebu. Potom sam mu polijevao dok se abdestio.Opraoje lice i ruke, a zatim je potraopo glavi i mestvama."e2 U drugoj predaji Mugire kaie: 'tsio sam sa Poslanikom,sallallahu alejhi ve sellem, na putu. Htio sam skinuti njegove mestve, pa mi je rckao: 'Ostavi ih, obukao sark ih na ößte noge,' pa je potrao po n ma_ Imam Ibn-Abdu1-Berr,Ibn-Hazm, Ibn-Ebi: Aizz i Ibn-HadZertvrde da su hadisio potiranju po mestvama dostigli stepen mutevatirhadisa.e Od Hasana el-Basrija se navodi da je rckao: '?riöalo mi je sedamdeset ashabada su vidjeli Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, kako potire po mestvama."asImam Velijuddin el-kaki tvdi da hadiseo potftanju po mestvama prenosi oko Sezdeset ashaba.ffiIbn-Mulekkin je nakon sabiranja predajakoje govore o potiranjupo meswama kazao: ''Ove prenosi hadise viSe od osamdeset ashaba.'s7

as VidJetit El-ncbsut.1173, El-bahrurraik. ll28 i Hasij.t Tahtavi.su.j9. ^ vidjeit El-nud?vvenetul-kubra. ltl25. Ez-zehirch. lt28t. Et-kavani^ul-fkhijj?, srf. 26, Scrhuz-kftani ala nuhksan Halil.ltl33i Hatij?tud-Dusuki, |173. ,,, "' Vid:letj:El.,nzlail, sn. 291105. od Abdultaha. Elnngu': Ut6t. Et-sprhut-kebit, tt t77. EI-kAfi. t165'66, El-insaf. I tt66. ELfurua. I 25. ,,. -' Buhari,str.58/1 82 i Mush'x,. 3lI37n1 4. sr Buhari, sn.621206 i Muslim.l/138-l19/274. w vidjed: Et-t?nhid. lllI37, Ll-nuha o. U8l. Sprhut-akid"tit-Tahavijje. A55t. Fethul-Ban, V267 268 i El-akidetut-Taharijje, str. ?1, sa komentarcm 5eiha Albaniia. at Viaieti rrevsat, tt+231457 , El-ihtijar, r/34, El-musni, |281 , El-d|amiu li ahkanitKur'an, r/93. M Vidletii Tarhut-tu snb. 21230. w Viii"t ' at-ioto ,l/615 od lbn-Mulekkina.

I
a[ejfr.i aosfaniLwog, sat[af[aßu vW? Syojsuta 19 V

I
.
i.

Rijeöi islamskihuöenjakao potiraniu po mestvama (nevjerstva) je rekao: "Bojim se apostazije za Imam Ebu-Hanitb jer je nas preneseno do po to porekne potiranje mesNama. onogako putem Slicnoovomenavodise od tbukoji je bli/u mutevatira."o'o je pobjedono\nu pitan simbolima koji odlil(uju Malil o lusufa.ao Enes b. '"ru 'Vole Ebu-BekJc i Omerai potirupo meilvama paje rekao: skupinu. Zun-Nuni b. Ibrahim kaze: "Tri stvari simbolirajusunnet: Ebu-Fejd i ljubav potiranjepo mestvama, redovno obavljanjedzume-namaza "*'' prema prvimgeneracijama. je i novotara ehlus-sunnela kie: Paravan izmedu lbn-Abdul-Berr su i drugihmjesta Iraka,Sama potiranje po mestvama. Uöenjaci Hidzaza, postupak. Negirajuga samo po mestvama legitiman slozni daje potiranje propali novotari koji su izaili iz okvita muslimanskezajednice.. ih oko hadisima, a prenosi po mestvarna potilanje se navodiu mutevatir "Neki novotari, kao ashaba."a52 Ebu-AbbasKurtubi kaze: öetrdeset Ibn-Dekikil-'Aid haridziije,porekli su potiranje po mestvama..."r5r "Potiranje a ehlus-sunneta, po se simbolom mestvama tretira zapaia: i Ajni Imam Ibnul-Arebiou" praksesimbolomnovotata."454 negitatrj" "iotiranje novotar."as5 Imam poriöe zabludjeli po mestvama samo taiu: 'Bojim koji zaonoga kaie: seolpadniitva Ljbejdultah el-Kerhi b. Husejn potiranje po mestvama.""o negira oveprakse primijetiliodstupanje i negiranje Kadasu naii prethodnici po mestvama u akaidska ubrojalisu potiranje sekti,157 odnekihzalutalih
"Mutevatif' je w vidjeti: Serhu fethil-Kadir, tlr43, El-illtiiar Ii illilil-nuhtar, 1134. vijest koja je prenesena brojnim putevima,pa je nelogiönosumnjatiu njenu ! "" 6 e ß e & e s zej leijr viai* r"q,,a-n"*oi&. I/ 137. od ,mdrnd Vidietl. MerkatuLnefa! ih. 21198. Ibn:Abdil-Ben u El-;:? nia.2/tl'1912332. Vidieri,t tenhid, I l/134 i I l/l J7. . viiient El-nufhnn. 1/52'7 od lbn-Mulekinna. stx.lI7 i El-ialam,1/615, vidleti:lhkßnut-ahkam, i El-hidaje, r/3O. vidleri: Andatut-ahvezi, llr3o i Undetul-kari, 3197 l/7'7. viieot Bedaius-sanaia, od imamaMervezijaiEl-nedimua,t/50O. Vid;eri: tr-r"nn€, str.25?/416,

I

t I

aesellet4namaza

pitanja, kao Sto su uöinili: Imam Ebu-Hanife,as3 Ebu-MuhammedelBerbehari,ase Ebu-Amr ed-Dani,a60 Ebu-DZaferet-Tahavi,a6r Ebu-Kasim el-Lalekai,462 Ebu-Bek e1-Bejheki,a63 Muhammedsiddik Han6 i drugi. Imam lbn-Munzir,a65 Ibn-Bettal,a6 Gazali,67 Kirmani,a68 Nevevi,o6e Ibn-Tejmijje,a7o Ibn-ivlulekkin,a?r Ibn-Usejmina?3 Seharenfuri,a?2 i drugi navode konsenzusuöenjakao dozvoli potiranja po mestvamakoje su obuvenepri punoj öistoöi(tj. nakon abdesta sapranjemnoguili gusula).

Potiranje po öarapama je rekao:"Poslanik, Mugire b. Su'abe salla ahu alejhive sellem, se paje potraopo svojim öarapama abdestio, i nanularna.'/?4

8 viAiett:a.lrn*eWea sr. 6l. Preuzeto iz djela:B?daius-sanoia. lt7 i7 tuqnore. * viaj.t' J"ir'^-*-", su. ?241. od rmarna El-Berbeharija. 6 Y icjen: Er-isalenl-vafiie. sn- 25'l. 6t vidleti. Serhul.akideni-Tahavü 2t55t. ie, e v i6eLj lankadu?hlis-"unn". üfi}-tl t tltq I ztzosßzq. e,viiJeti: El-iatil<ad.su. ISJ.od imamäBejhekija. * vidied: Kottus-sener. str. I38. od imamaMuhammeda Sidd'kaHanaelKinnevdziia. es vidien: Ei-idzna, sld.35. 6 Vldie1lJSeftu Sahihil-Buhan, lßO4, odlbn-Bel;l^ta. ffi viiien: ELresit. rlr33. yvid\eir SerhuSahihil-Büt'dr'l 3/sl, od nnana Kirnanija. M v;aiet: tr^i"noa| zll34 i El-medinua, 11500-5oL a1o VÄpu: UedZnu ul-fetava, 21ll2}. a1tvideü: Et-ialan. ri6t3-6t4. e v iiteü Bezlul-nedihud. 2/3. a7' viiien: Ei-:efiut-nuntia. r/r83. {7{ rirmizl, t29Ol99 rqes^i, r/491r25, Ebu-Davud, 1/331143,Ibn-Madle, llr74l35g, Ahmed,4D5Ur8231, Bejheki, 1142511349, Tahayi \ Sefiul-m tkil, Il9'7,IbrMunzir, l/4621159, Ibn-Ebi-Sejbe, 1/171lr973.Imam Tirmizi, ftn-Hibban,Kasimi, Ahned Sakir i Albani ovaj hadis smatraju ispravnim. vidjeti: El'meshu akldkvrcbejni, str. 7, 29 i 30. Medutim, njegovoj vjerodostojnosti su prigovorili: Nesai,Ebu-Dawd, Sutjan es Sevri, Ibn-Mebdi, Imam Ahmed. Jahjab. Mein, Ali b. Medini, imam Muslim, Nevevi i drugi. Vidjen: Eüenjiz str. 154-156, od imarna MMrslima, Es-sünenl-lab.a, l/425428, od im na Bejhekrja, El-medZmua,l/500,

cpostaniLwog, saffaf[afru afsjaivewSt'ojstva

g1 t

Veliki je broj ashaba i tabi'inaod kojih se prenosi da su potiralipo svojimöarapama.'"Imam Ahmed tvrdi da je sedamili osam ashaba potiralopo svojim öarapama. po Ishak b. RahevejkaZeda je potiranje poslije njih.''' Ibn öarapama bio sunnetashaba, tabi'ina i generacija Munzir kaZe:"Poti.anjepo öarapama ashaba: se prenosiod deveterice Alije b. Ebi-Taliba, Ammamb. Jasira, Ebu Mesuda(el-Ensarija), Enesa b. Malika,Ibn-Omera, El-Beraa b. Aziba,Bilala, Ebu-Umame i Sehlab. joi rpominje poredore dereterice. Sadr.' Sejhul-islam lbn-Kajjim. potiranje po öarapama.*'o öetvericu ashaba od kojih seprenosi Ibn-Hazm tvrdi:"Nije poznat niko od ashaba daje kazaosuprotno ovome."47e Od Kabab. Abdullaha seprenosi daje rekao:"Vidio samAliju daje poslije prirodne potrebe potraopo öarapama i nanulama."a3o obavljene potiraopo svojim Prenosi Halid b. Sad da je Ebu-Mesud el-Ensari öarapama i nanuiama.a3l Takoder, prenosi se da je lbn Omer polirao po öarcpama I papucama. Ibn-Harisprenosida je lbn-Mesudpotirao po svojim öarapama i je po nanulama.r33 Bem b. Azib öinio mesh svojim öarapamai nanutama

Huldsatul-ahkan,t/t29. Sefiu f?ttlil-K.idit, l/158. Ndrö"/r?je, l/184 185, od dr Milih:riiu. .-- rnht trl.ahv .i. l/)o)-)o3.LIJ'adirthtnl,/. 'lr.46-aq. "'Uporedrli: A/ pu\d/.lta62 a64. Fl nuhdlla.:t9t,iFl ttu{t. ll2e5. e,ror t.t4t}4bai Fl qrsri. ttTtt 1}). ; ) llerl {1 vloteü: r crarrd-rrn1r,r/rö /. 3' Yidierl: EI nühalla,2187. *n S".1het'i. | lon Ur2-,t15.'.A"dLr Re//rk. l/loo/7'J. lhn Ehi Sejbc.l/l-211o80 Munzir.1/462l,179, sadobim lancem Drenosilasa. *'8..1h.k'. tlrlrt-l:". AbduFRe//rk.l/lqo/77+. lbn Ebi Sejhe. l/17:,,038i lbn je Munzir, l/,1621480. MubarekfuriI Et-utlfe. t/292. kaie: 'Lanac prenosilaca "',qiau. n.rrut. | /lgg/'776 i Ibn Müz;\ 1A62/$2. 4r Abdur-Rezzak, prenosilaca. l/200/777, saispravnim lancem e Abdur-Rezzak, U200l778, Bejheki, l/42711355, lbn-Ebi-Sejbe. l/17211984 i Ibn Munzir, i/463/483,sa ispravnimlancemprenosilaca. Vidjeti Sy'atl-r'rzl,r, str. 51,

a8t meshpo svojim öarapama ^da rekao: "rotiranje pä öarapama je isto kao potiralje po mestvarna. 1/181. Tebiinut-hakßik.'433 lbn-omer je. stt. r/39'| I El'insaf.oo' od: Omerab.llkbeta b. tluade b.rlI53 i El-hidaje. Malik rekao: Katade Po po meswama. Ul?t1975.' n" ttnjsuis..Sejh "Lanac je prenosilaca Vidj etl El-mesh.Sadab. Sefiuz-turkeii.54 p'edaludobromjeocijeniolejh Albani Vidjeti: El-tttPrr. -Länacprenosilaca as ebaur-Aezzak. !a3. El'ihtija. 1132. tt464ttt12lts1 7 i rbn'Mvnz'J. i nanularna. tstraka. Ebi-Vekkasa. str. ll2OO-2Ol/781. s? ALdur-Rez7äI. Ibn-Munzü. poistovijetiopotiranje po öarapamasa potiranjem po mestvatna. nanaza Prenosi se da je Enes b.ry?5.ia. Hattaba.a potom uöinio je Prenosise. ka2e: tt' ffiäil*"rt". twdi: "Lamcprenosilaca Albaniu El-meshu. Albani u El-t ?rrü.l/1O2. se Abdur Rezzak. l/l9ö. ove Dredaie ie isoravan. je l/200t7S. 43 Ibn-Ebi-Sejbe. Seidab. Ibn-EbFseibe. Ebu-Jusufa je imam Ebu-Hanife u zadnjim danima svoga Zivota navodi da po öarapama. str."-' i dozvolioporiranje promijenio misljenje ss Bejh€ki. rll'l2llg82 i Dulabi u El-.i drugih.a"z Seu.a39 "Potiranje öarapama je prenosi da ie Enesb. nusoi od Nufiu.54. 1132. Ibn-Mubareka." Albad kare: e Abdur Rezzak. M viiiett El-mebsut. Eameia. Malik potimo po svojim öatapama.it.'too i lbn-Dzurejdiod Ataai lsto prenosi isto kao pot'iranie po darapama se prenosi potiranje Tal(oder. Seidab.ara. Vidjeti:rlsmatra ispravnom.Mubarekturi v Tuhfetul'ahvezi' U29l' zaSo\an isDravnost ove Dredaie. aes viiteti: Et-havil-kebir. str.nedZnua. rll10 4Y vldieti: El-nuha a. a%Viiiett Bedaius-sanaia. aelvidjett El-mugni.a35 i Ibrahim Nehija prenosi da je Ibn-Mesud potirao po svojim öarapama nanulama. t/4g vidjen: Ll-nedinua |527. ul?3/1991.takoder. t t tT t-172/tg7 l -|gso.aor uöenjaka iMuhammeda. ispravan.ve se[en. 1D57.Ovu rll'1311994 str. pravne lahjskeo" zahirijskee i nekih uöenjaka hanbelijske. rakoder. Diubejra.o'oU djelima hanefijskogfrkha se skole. 54. Amü. Ata.63.486 Prenosi se da ie Ibrahim Nehai obavio malu nuZdu. ll33l. Ibn-Ebi-Sejbe. i lbn-Munzir' 1/463. El-hidaie. Hasanaet-Basrija. SejhAlbani ovu predaju rr"ri. Sufiana esOvo je stav Ed-Dahhala. u364 i El.1/201t82.218'l.54.Ibn-Ebi-5ejbe. j . Musejjiba. l/37. u428l1357.

i MevahibuldZeLil. 23-24.Kajj Mnogi islamski uöeljaci koji dozvoljavaju potitanje po öarapama postavljaju posebne uvjeteiprave razlikuizmedudebljih itanjih öamp* je ispravno da nemarazlikeizmedudebljih i tanjih öarapa. sallallahu alejhi ve sellem. 36 Vrdjet: El-kAvaninul-fkhiije. Sahihufkhß'sunne. U45Oi El'd. Da li je dozvoljeno Potirati Po pociiepanim mestvama medu islamskim Po ovom pravnompitanju postojevelika razilaZenja Veöina hanefrjskih pravnika dozvoljava potiranje ako uöenjacima. El-hidaie."" Neki sljedbenici nije veia poLiranje hrlikijske pravneSkole ako pocjepanosr dozvoljavaju je potirati akoje da dozvoljeno tmam Malik smatra odmöine stopala. 11526-521. Suian es-Sevd. Ebu-Sew.n'r"tuit^*"""e". 1/188.Ai. rll57. pocjepanost nije veia od sirine tri nozna prsta. Ibn-Munzir. vas. Vidjen: El-evsat 11448450.u protivnom po pocijepanim mestvama. Elistizkat. 6lro3.il-kebir. ll39l-392 i El-insaf.5ol uöenjaci i hanbelijski5s nije.Sto se tiöe propisa potiranja po kako rvrdi oni se ne razlikuju od potiranja po mestvzuna öarapama. El-nedlmua. lll9l. Ei-ierhuL-nuntia. 1D94. sE. El-et sat. Davud i Ibn-Hazm.Mnostvo ovih predaja ukazuje da je potiranje po öarapamabila praksanajboljih generacijamuslimana. 11524. irn. jer Poslanik. i ashabi nisu napravili razliku medu niima. ll3c9. potiranje nedozvoljavaju Sufjan b.Ibn-Mubarek.Sefiuz-Zc*eti.amiu Ii ahkanil'Kur'an. Sahihit-Buhan. . Harun. El-muhaqa. s vii)en: H-nedlaua. lll57 i Ahhlmut-iitti.s@ Safijskiso' pocjepanost mala. \idjetit El-ßtizkAt. r.Jezid b. Ujejne' Ishak b. 21100. Ibn-Tejmijje' po mesrvama koje stoje smatmjuda je dorvoljenopotir-ati Ibn-Usejmin nanogamabezobzirakoliko su pocijepane. i El'nedbnua. nwntia."' Medutim. Vidje* n-nu?ni 320-321. Rahevej. 11294-295'Serhu 2lU3 I Er-lefiul' MedZmu'ul'feta1.ll3l i MPrakil*lah stt. 11469. 11362-363.*'" iejhul-islamlbn. stl.1/181-182.'u' M V. 11523.a. ll0 (Tahtavr ! Vidiea:eeaai"s-sanaa. Sahihu odlbn-Kajjimai fikhis'sunne.ulgo-rg3. 11136 \'ßjetj[ Elhal. El-vesit.

str. | | 192. do pocijepane!"s03 Sejhul-istam Ibn-Tejmijje. rekao je'. predajom t Ed-difa srr' 4c. sallallahu alejhi ve sellem. pa je je pitan o potiranjupo pocÜepanim mestvama. ovome seoslanjaju o$aniöenje. zar su mestve rekao: doseljenika (muhadzira) i Medinjana (ensarija) mogle biti ikakve.bez posebnih ograniöenja.Kada je Poslanik.4/193/515.akvim mestvama. sve dok se validnimdokazom dolvoljeno potiranjepo svim meslvama.531/2561 i Muslim. RezalqIlI94n53 iBejhel<t. bili siromasnii nisu imali moguönostizamijeniti svoje mestve. . U saisPravnim lancem 11425/1347. ispravnosti Mnogi ashabisu bivaju pocijepane. labranjeno. na hadisAi3e.. pitan o obavljanju namaza u jednodjelnoj odjeöi."s'2 i#osralno lili prirezanet'" sffiVidjeti: ElcxdL 11448 i r/450. te da se zbogpocijepanosti preDrekaza poliranie po l."5o? u u pogleduizgledamestvine moguprihvatitijer nemajusvojeosnove Kur'anui Sunnetu.a.ali pod uslovom da t stojena nogama. <b cJ/J58 t od Ebu-Hurqre Muslim. r. l/449. 2/ rO0.zttlo2. sejha Arnra Selima. Sufjanes-Sevri "Potirite po njima sve dok stoje na nogama.l0/114-115/1504. od idjeti djelo ve/rs ovom w vt[ien: Medunuul-f?tava. Hazm kaie: "Ne smetaako su mestvevise ili manje. '-" V idjetr Ei.daje Poslanil. e3 Abdurlt prenosilaca.naroöito ako su starije i pohabane. pocijepane. tr Buhari.sallallahu ie ro sviietu (iaftow) S|aki uviel koji u Allahovoj knjizi.'*U odredeno ne ustanovi "Sra pa rekao: alejhive sellem. "' v idieti: El-nuhalla. 'A zar svako od vas ima dvodjelnu odjeöu'!|"'soe je rekaor"Da je poüranje po pocijepanim meswama bilo Ebu-Sevr sallallahu alejhi ve sellem.mumttu.Uöenjaci koji dozvoljavaju potiranje po pocijepanim öarapamai polaze sa stanoviita da je mestvama. nakon Sto je odabrao misUenje o kaze: "Mestve öesto potiranjapo pocijepanimmestvama.. koji nisu uslovljataju uvjete Ovim hadisomzele reöi da sepostavljeni uslovi nije u njoj ne vrijedi.uzduz ili poprijeko Sve to nüe vidi veöi dio stopala.Iefiul. 5-ro Vidjerit El-evsat. Ci0rani hadis biljeTe:Buhari."''' Ibnto bi pojasnioPoslanil.

"irs 'Vidio san1 Poslanika. : i lrrnbelri. l/107/759. rt I'l rvdhalu 11136/tlA6. ll9l.N e h c i . 'r?gbuO"ruA. r . ru l r o l i v n o l nn i i e i . l e . | | 181 Vdielii t/. Haiiitttl lb. 1llA5.og.sat[at[afiu afejftive se[[en.Mc|ahihrl''t:elil \/1. sve dok nisam vidio Poslanika. .l. . Eblr'Da!üd. prcdalu smatra ovr TrrmiTi lmanr l71l/882881. i u\:1 . kako potire s gomje str-ane. Ibn-Ebi 1/l0l 202/219. Ahmed' l/165/1895 Scjbe lbn Hazmu Ä1trrrrdl/al/i ll.sallallahualejhi vc sellem' kako potirc po gomjoJ / i r ' l u p r . da potire gornju stranu "Smatl-aosam potiranje donje strane mcstvi drugoj prcdaji Aiija kaZel prioriietnlim ocl gomje.sallallahualejhi El-Mugire b.llcrr:\'tl'ttta*\tta' a .l/33/1l. . p r r \ n o p o t l l r t i p n n i i l 'riu ' h i r n c l i i . Albani i iejh Sakir H.lui s tundirrll83. Beiheki. l/2SS/9S.ki'rl:enliliil po konsen/u\u 5\ojihIne. . kllze: stranemestvi bilo bi prioritetnijeod gomjeg..B l '-r i ' " l r a n i\ \ o j i h t n e ' l v i .Spojsntaaosfani/tipt. viaieti: 11.. i '5_ .H c \ a n e l .rcd:rnkt 11523 i Mttgrillttultt'ila ll205 sr6 kntL lll1l i Ahkarün nisa stt' Ktlii/fut ittfutl llt'79.topJlo p e r es . smatr't l/ll9/717. ||116.Et.l/-1041/161./.. ' i' r l r i ' k e /äsllrnrju öenjcc Oromiiljenic pravne ikole hanbeliiske''' Naöin Potirania Po mestvama "Kad{ bi vjcra bila po logici' potiranjedonjc Alija b. ' r m r r l i k i j ' k c .t\r.jhi ve sellem.pr'rr. Lt hi. 5t' iirmizi.21125 Ke:iafüt-ki JB Da.lll13. r a h i m( n .l.licti:Eflrlii.'t sttr.ti" ll3t).El mtsnttl. Su'abc kaZe: ve sellern.ki prrvni..li'Ahkl?l l/489' 5'{vialeti: """rrrr kubru.ru t\tltthtt'B tit't 112lHiliiet ltlcün \ll'7'l nLnn r\lllll l lnF oa Inl BerlJl /f srrVidjeti: rt'rrcbsrr.r".Bt.17.. ' ' O v o I n i i l j e n j c " e' Sc''ri lhn'Vurr/ir lhn Hii/m SrrllJn L . EI l:l .i Onrj kir potirc 'rnro lumji dio hanerij.rn 5rrVi. r c l r n i i m . 20/377 'a I v.E.!- 95 t Mestve po kojima se potire moraju pokivati öllnke.1 \ldlell: t/.1/1264. J1101Bati' Fethul lnhn ll2'l su ga ocijenili ispralDim.sam '" U Poslanika. ' S r r oiih .sallallahu al. isDravnom.68' rfrrrria" slsvidieri:rt resir. Ebi Talib.tliz Abdül G ijj cl Makdisi lbn-Ha'lieLAhmed 2/41.erodo'l"lnom. vidio. icih Alban' a dohtun. Scih Ahmcd Sakif ovu preddiu l/20?/760i Ahmecl. Medutim. Trberani' l/203/7:14. Darckutoi..ehn? tlfl5. ll33o.. Vidlcri: Et ttthisul lll10 i l^nn'!talil a.r I136. DxrekutDi.u'. buduöi da se .ßulairs sanaid tlS'7i EI hahnrraik l/180. \ i.ekurni. niego\ rhJestic r.'rri.

1/114. Ll-n?damua.osimzbogkupanja. 11454. 3/253-266 i El-resit. l ^85. sü yidjetl El-mebsut. Serhu-fethil-Kadia tlt41. U35. Wl. Assalase prenosida je rekao: "Dok smo bili na putu naredio namje Poslanik. Safvanab. nema pouzdanih dokaza na koje bismosemogli osloniti. lll39. El-insaf. "' Vidieü: El-medimua.-Ze*."52a Veöina uöenjaka. s! vidiett: El-musni. tts13.l/322. U52G523. a onai koii se nalaziu miestusvogaprebivalista iedandan i noi.Il5O8 i Mugnit-nLhlodZ." '" viaiett: Zr*"1. IßO. El. I/384-385.53r Od Favnici. 527 viilat: ueatimus-sunen. El-b?Mj". Et-nedZnua. Usl. sts 2?. El-hidaje.sallallahualejhi ve sellem.eesit. Ispravnoje da se potare toliko da se moie llazyatl potiranjem. . El-ihtijar.s'i 3afi.jskit'" i h-anbelilskit'o Viie od dvadeset prenosi ashaba hadise u ovom znaöenju. l/580. Serhuz-Zerkeii.El-futua r/r34 i E|-insaf Ul'76. 5E Vidjeti: El-?ysat. osim predaje koju prenosi Alija. U3O8.s2'Ovo mi3ljenjezasrupaju hanefijski. I/98-99. takoder Et-hilafijat. l/r84-185i KeiiafuI-kina.t 1 403 i K"t hIu t -kina.od Alija el-Halebija el-Eserija. ttSOB i El-benaje. a koja pojasnjavasamo mjesto potiranja.da ne skidamo svoje mestve tri danai tri noöi. a koliko onaj koji boravi u mjestu svogaprebivali3ta Veöina islamskih uöenjakasmatua da putnik moie pottuaritri danai tri noöi. Vidjeti.525 Sto se tiöe fotiranja po mestvama vise od jednog puta. lDor. smatra da treba potrativeöidio gomjegdüelastopala. Serhu. tt5a0i Hasijetu lbni-Abidin. El-nedZnua. 51r Vidjeri:Al*anui'iita. 11547 i Hilijetul5u Viaiea: Sututus-setaa. r/4O2. Ur39. ipak.aese(Ien"ndmaza Imarn Sananitvrdi: "Nema nijednog ispravnoghadisakoji precizira kakvoöu potiünja mestvi.eti. El-eßat. --'" Vidjetir El"mn. 1/r85.526 Koliko dana potire putnik. I/434-438. Serh sahihil'Buhan. lll17. s-av idjeti: rhu -k Se z e si.

Od MuhadZirab.Beg \i. l/50/128. s Vidieri: ie'rtr:drtnil-8rnat. dozvoljava kao ilo je zabrana. Ebu-Davud. 16911219.El-nda/nua. "Tri dana (i -n-oti) za pumihl.lß21142' Ih M^dLe.uöinio olakiicu za pumika da potire tri dana i tri noöi. s \iiieüt Serhufethil-Kadir. Ibn-Huzejme' U96l192' Ibn-Hibban. (istihbab) Dokaz je. sve dok se validnimdokazom -zabrana u sunneluAllahova prieanja u namazu. pri njihovom Da bi oblaöenju. str' 38. ustvari."' Imam 'Olaklica za potiranjeonomeko obuje Bejhekije nasloviopoglavlje: abdesta". s Vidien Es-sunenul-kubra. lancem l/202437.dobrovoljna a ne obavezna hadisu je ve alejhi je sallallahu predaja da Poslanik. a o potiranju po meswama. Taha\i.po konsenzusu islarnskih oravnika.pa je rekao: je u ovom prebtualiita.ur'iita.ovo pravnopitanjeostajena svojoj osnovi(tj. Bezza\ 4n l-2211578.''tNaprotiv.an.5r6 Da li je dozvoljeno priöati prilikom uzimaqia abdesta "Nema ni jednog ispravnog dokaza koji Imam Nevevi kaZe: priöanjepri uzimanju abdesta."s32 Naredba din (i niö)'za onogakoji u mjestu (vadZib). Seojstva &iffi 8i pitan sallallahu alejhive sellem.5r' nakon upotpunjenog mestve nije neophodnoimati nijjet Za potiranje po mestvamaili öarapama semoraju mestve potiranje bilo validno.str. Kunfuza se razgovaranja sallallahu orenosi da ie rekao:"NazvaosamselamAllahovomPoslaniku..Bejheki. B2 Timirl tnSl-282/95-96. Darckrutn| Vzan31.lenr^e. Ahmed. |1422. 4t24\/I8ll9. r/331/23'7.ll8l.11341 Tajalisi. u kojoj stoji tome druga sellem.""' zabranjuje se Dakle. U drugojpredajistojidaje Poslanik. 11466iSilctu ßu'lin Ncbijji sE54 s viile'a: Ca. Ill4g i Ah}(lj'.sa. Safrja ü El'unm.1/304/184(El-m€varid). l/309. str.sr5 obutinakonpropisno uzetogabdestasa opranimnogama. l/50/126 prenosilaca. ocijenioispravnimlmam $ El-musnedu. od Dzemaluddinael-Hanbelija. ne ustanovi oriöaniet. äolla Poslanika. l/434/1376. Nesai.lmamTirmizi je ove dvije Predaje smarajudobrim Vidiei ELnedanua ll484 Nevevlriejh Albaniobähadisa sNesai. l/401. rlt'7214s3. sai\pravnim r Darekumi. 17. .od lbn-BeMla s vide:j'.tkthfru eosttniLovog. postoje dokazi o dozvoli prilikom uzimanja abdesta. sallallahu alejhi ve sellem.

ltl262\5. sauauahualejhi ve sellenL tada priale jednom zidu. ell::7 i lvlu"li-. doila kod Poslanika. l\hngÄ. str. sallallahu alejhi ve sellem. 41283tI8259i Ilakim tt27U5g2.Ummu-Hani.pa mi nije odvratio sve dok rije zavdio alejhi ve sellem. reöei "Dobro dolla. sallallahu alejhi ve sellem. 670.3171i Muslim.dok se gusülio iza zastorakoga je postavila i nadzirala njegova köerka Fatima. UmmuHani.-541 se@ '3e Ibn-MadZ". Poslanik. na dan oslobodenja Mekke. . Allahov Poslanik.dok se abdestio. neki uöenjaci kao dokaz koriste hadis u kome stoji da je Umnu-Hani. pa mu je nazvala selam. 4/251336." Vjerovjesnik. * guh*i.slsr-s43eq-' sr Buhari.upitai "Ko je to'!" Ona odgovori:'Ta sam.a potom mi rekao: 'Nije me spijeöilo do ti urvratim selam osim to ito nisam imao abdest-"'s3e Ovo potwduje hadis koji je prenosi Ebu-DZuhejmu kome kaä da neki öovjek pro3ao pored Poslanikq sallallahualejhi ve sellem"i poselamioga."t .Imam Hakin. Zehebii ieih Albaniovai hadissmatraiu isDmvmm. uze tejemmum i uzvmti mu selam.sallallahu alejhi ve sellem.54 Takoder. je sa abdestom.

NAMAZA .SVOJSTVA LANIKOVOG.SALLALLAHU POS ALEIHIWSELLEM.

Maatibulidana su 53.cri. pa ih nije dozvoljeno otkiti. *Vidlett: al-ull4'74.Abidin'1193'94. 41348.11449. hkoder. boljei sigumije.2/182' s Vidieti:El-rertr. oifle. i Ke:iaful-kina l/366 Medutim. rt.ehirch' 114'73.i. Haiicru Ibni'Abidtn 2/9394Ll-insaf. Hilijetul El'medbnua. kavaninl -frkhi iie. El-nugni l/651'652.11248. l/o5Iit/6b7.lD6a.47. lüepo se obucite kad hoöete UzviseniAllah je rekao: odjeöe El-E'araf. El-vesit. 1ß68.31t13 sYifien:Ez-zehireh. smatraju pokriti. n vidleti:: (Medin\t ) i Hilijetul'ulena.l/4'75. frkhiiie. mjesta stidnog 1.str4'tIEt'tad\u'.22lIt'| fethil-Kadir.Ll'nugu.El'katanin'rtkhijje. s viaieti: fi re. Bidajetut-nudZtehid.a.2/62 31173-115 s ViäjetirEl-.a prije poöetkan naza mora se ispuniti nekoliko ne bi bio validan bezkojih namaz narednih uvjeta.. osimlicai iaka pokriticÜelo onaie u nafirivu Stoseriöe2ene.543 je u namazu Po miiljenju uöenjakaöetLi pravne Skolemuskarac obauezanpotriti dj. *liänomlesto. 1145. El-hidaje.5{ Pored ovoga hanbelijski uöenjaci smatraju da nije dozvoljeno otkriti ramena u Hanefijskipravnici smatrajuda su i ko|ena stidnomjesto namazu. 11542 hanbelijskipravnici smatraju da su aakeZenestidno mjesto. srr.'el'iHil.sa8 otkriti i je namazu dozvoUeno Zeni u da hanefijskihpravnika smatra s2vidjeti': Ez-zehieh. El'kavaninul' ulena.ahjaiiwV eoskniLwog.2162 El-nuhe?zeb. r2li'tl.tl45 iHa:ijetu lbni. 31173. slg. U473 i Ruhul-neani. . * Vidiei: El-nebsut. 2162. iäkode( Et'temhid.sa[kt[ahu $tojstoa Uvieti za narnaz 91 S Nakon öistoöe.'aL rvalom sluöaju. . MedZnu'ul-Jetava.41.5a2 pokivanja stidnih mjestau namazu.' Ez'zehirch.rsrr 116'72. rel'iklil.. i Hilijetul'ulema. tt^s4'455 L\-furua tt281 i KeßüIül'kina Ll'in'at ti654.S?r'i" .3160. E. koljenaje tijelo. Vidjen. uienjala Vecina i hanbelijski}s5o iafijsuhsan Ovoje sravmalikjjskih. Pokrivanje "O vjernici.neki El-insaf. 3t ) Oblaöenje namaz obaviti. El-mediJnua. odnosi koje se spominjeu citiranom Nema rzil^ienia medu islamskim uöenjacima o obavezi miesta.El. hidtje ierhut-bidaje.lo izmedu pupka i koljenä. 2/l'77 i Et tadZu tl2s7.5'ö \eki safij\ki uÖenjaci koieie neophodno pupka i pokrivanje ramena." (Prijevodznaöenja pokrivanje stidnih se na ajetu. 6ß'16-i El'meditnua'3111t i El' tllt{.sas daje pupal.ln48-U9.-. *-vialiti.

pouöavao Poslanika.s." Nashrpanje je uvjet bez namaskog vremena koga ne vrijedi namaz po jednoglasnom miSljenju islamskih uöenjaka. UzviseniAllah kaze: "Namaz je propisan vjernicima u odrealenim vremenskim periodima.n?retifrsataa. jednostavno iz razloga sto je D.s.rejmijje.s. "" Vddjetli Medlmuut.a. U komentaru citiranogajeta imam Alusi u "Ruhul-meani. a Allah najbolje zna. 2ll31.. .Poslaniku. ponovo dotle i kaza: 'Klanjaj sabah-namazl' Zatim je doiao drugogdala i narediomu da lJanja podnekadaje sjenasvakestvari dostiglanjenu duZinu. kaie: "Namaska vremenasu ograniöena inije dozvoljenoklanjanjenamaza mimo njegovogvrcmena.tetava. M.ibril. DZabirb. Et-bpnaje. sallallahu alejhi ve sellem:'Klanjaj aksam-namaz !' Nakon ito je nestalo crvenilana nebu.s.ponovoje dolao i rekao:'Ustanii klanjaj ikindiju-namaz!. 2. 2/t2s-t2b i Hasijc!urbni-Abidin. nanaza stopala. sallallahu aleihi ve sellem: 'Sadaklanjajjacüu-namaz!' je Kada naslupila zoraDZibril.od Sena Sebir. a. lakoder. U35.. od tbn__." (Prijevod znaöenja En-Nisa'.st-^ Ovo miSljenje je. namaskim vremenima poCe!Si od podne-namaza. Potommuje dosao kadaje sjena svake stvaridostigla svojedvüe duiine i naredio mu da klanja ikindiju-namaz.DZibrill. '"' Vidjeti: tlrrdzta'..22nt i Hidiabut. Kada je suncezailo. je opet dosao i rekao poslaniku."' Medulim. srav veöine islamskihpravnikaje merilomiji. 2U456 i 26t332i Ahkanul-iadeti.s.. odabrao sejhul-islam IbnTejmiije. 103.Potomje dosaokadaje proilo pola ili treöina noöi i naredio mu da klanjajaciju.ve se[Iem.vidjett Et-hidaje. Diibril. Abdullahkaze:"Do5ao je DZibril.).sallallahualeihi ve sellem. sallallahu je alejhive sellem. a.55l Veöina islamskih pravnika. srr. 125.s. a.ta|.30. DZibril.rekaoje Poslaniku.a. st. a. Zatimje dosao ujuho sst. kada sunce prello polovinunebai rekaomu: 'Ustani i klanjaj podne!'Kadaje sjenasvakogpredmeta dostiglasvoju duZinu.ö. Nastupanje namaskog vremena Namazi su propisani u precizno odredenimvremenskimrazmacima...Zatim mu je dosaou isto akiamskovrijemekao prethodnog dana.. kao i hadiskih struönjakakada spomhju namaska wemen4 uglavnom poöinjuod podne-namaza.. 2F(. buduöida ne postojijasanargument koji ukazuje na dozvoluotkrivarja stopala u namazu.dZnu ul-fetara.

l/335 l16/1-172.k t b n . IhD HuzejIne.'r.r". je rekao: Podne-ttol1:d neba i trdie s|e nastupakatLLsunceprijede ia aenitu na dtug-u^poltn'inu dok siena öo|ieka ne bude tliegove duiirte. l ih'6 O. l/.ra. l / 2 2 4 . 3s' V i d i c t i :E l .11.1't).LuTinu s t r a r id . .sit.nji-t" podne-namiln kon ito bi \unce preslo nii dluPu folu\inu neba "Vrijcme Poslanik. ltloatih 'itl:!1. taha!i.\1)1.11]'64. l/326 i 2/355.j5s neba. Nevevj. 1136. . 2 1 1 1E 56tvidieti: t. saffa[fafiu afejfürte seffe4iü 93 t Potom je kadase dobro rasvanuloi naredio mu da klanja sabah-narnaz. .d:t' n Vidjeti:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Er-r?rüid. 'lzmedu ova dvl vremenaje namaskovrijeme. kl.Serln-.o ie . a."n Ikindijsko vrijeme nastupa neposredno po isteku podnevskog vrcmena. 55'Viai"ti: a "'. ssrvid. r s t i ." l ' l ß / ' t ' t t n \ ' t t t o L t .nr. 128/541i Muslim.. Hakim./i. E|'tctlllil 8ll0. l/3t).üs. ne Iaöunaiuöi duZinumale sjene koja se primjeti dok je sunceu zenittr' U prethodnom "Zatim je doiao drugog dana i naredio hadisukoga prenosi Dzabir stoji: jenu. h eii. 3/ll0/l'1578. t/.sallallahu alejhi ve sellem.ht . B. E l T l | a k i h r t l r t c w u t i .11.""' Podnevskovrijeme traje do ikindije-namaza.Ahnrcd Sekir i sejh Albrni ovaj hadis smatrajuispravnim Vidjeti: D:d. Ahmed. '* Buhari. Ilnrü Tirmizi. lnAT (Sakid.rlikij. l/'168.po konsenzusu tbu-Berze kaie dr je Poslrrrik. 7/1fl i EIa . l/142. 266/1000.rmrza Odabrrno ie \ve dok \urrcenc l.r/i.nrl3/27.rekao: Podnevsko vrijeme nastupa kada sunce prijede na drugu pobvinu Dokaz tome je hadis u kome islarnskihuöeniaka.kar.3121i El'kflt'(l.üü likhiii(.s.-Ze*eii l/161 i tlü1'. El Ibn Bettala. ?/160. Ll .1.i.leti: ill rrsar. \1321.17. btut. u srolu 5g IbD Hibban.po miSljeniu veiine jslamskih uöeniaka. llll5.trd:LILl. E t h a r i ! . . F d h t t l ' t a l i k l I I l A 5sVidieti:81tr. Ei:erh kebit.+/150. 5/93/61:. Zehebi. s6? 3D18 i 8/16. v r k e ' r f i j : k i h ' pravnikr' i h r r r r b e l i j .I!. od ßti. lll11.alhllrhrr rlcjhi re sellem.11268. kada hlad nekog predmetadostigneduzinu istog.n t Sdhihil'Buluri jcrr. Ir.kih. 1/l'17.l/110| Ellttcd:Dtru 3121.i s r i : i 1 r : | 1 3 6 3 8 . . r \ e n k 3 . El Dtellit R. sr' 19. 5/l l9 l:0/6. .l('ne mijenjrli ": j z u k o Dokczl"lne ie hrdi\ u komc z t r r uL r .(ai.S'tojsn a Qosknifuxtog. 3t75."'''" Diibril. El-|. I 1 2 6 0 .. Drrckurni l/265 Tirmizi.on la m ud a k l J n i i r D o L l nk er d i e s i e n c .i. L-1isri:. t u5 " . eaLiL.tull.srr./ y132. Ltt"'t t.bez rneduvtemena.' vrijelnc ikindiie-n. uhsatul'b(dtil Dtuir' I/85 i ltvat!' TitltLi. Ll e|sa1. S.rrv m. 5s'Muslim.

)334. US3. tß}t j Ei bewie.sr'. turkeii.Aksamsko zalasku sunca.. Arid.El-kavaninut-fikhijje.. Bl'rr.'. stet.rl-. svi islamski uöenjaci smatrajuda je -pohvalnopozuriti sa akSam_namazom. tn2i i Serhu. Jl33.38.ut-f". tlti|.566 Dokaz tomeje hadis u kome Poslanik. Srq. 2/t56. Mcrutib .^ Bnt2.. Et-tafr.iiieme . vtSS.kaie:-.s'o Dokaz lome je hadis koga prenosi AiSa..ur. E!:ryinhadi.Et-ihtijar. Et. 23D67 j Se.sE. Ishak. nastupapo .t47j.Ebu.b?janu vet-lahsit.2t333. t/4:/3. str. kaä: |'Vijeme aklam-natnazaje do nestakka cnenilß.y!-Bn! Serhut-krk?3i 11472.. ti. od lbn-Bettat4 Aidatut-ahyezi. a noö se raöunaod ialaska Odabrano suncad_o zore. E:-n:ug. islamslih uöenjaka..id!rn. v424. 2D5-26 t' Vu. Et-ned. Lt-lenhirt. ffi vidjen: ELevsat.ni: . imam Buhari.t0ii i -tatatßt4ßn363 '6 Vd'djeti: Ll-asat. Mugnil_muhtadZ. 4/337/1473.uxn. Ebu-Sevr. sE. sr.ed. EI. n3i. 5/90-9U612. ttt atibut-idima. 3t38.56l Medutim. ELv?\tt. u kome Poslanik.ss wijeme.. )/3?o:.'o'. sallallahu alejhive sellem. 3/41.Sefiu wanit-a\ar.2t356. Medinu. 2t5. 2t223t. Seüuz-krkcsi.. f mesaitir.ncdinua.nua. 42^83. Ft.. iitn. 4/8/2363.40. sallallahu alejhi ve sellem. EI-b?naj?.ßk:!i:: Pt-nmhada. Alr n. rcbjinut-ha*aik.ve sellem. Mpraribut-idana..Et-jefiul. s n.]io t :. Medttnu.. t/t18.-2"*esi. 11246.-'. t. 2t23. nantaza Poslanik. od Ibn-Benah.tt40f.56e 1el?nkon cwenila na nebu.rr-runne. d Ebu-Daluda. kazeda je wijeme ikindije svedok sunce_ ne poönemijenjatisvoju boju.l/107/396.sallallahu alejhi ve sellem. El-nunteka.sa Mealutim. Sefiu Sahihil-Buhan. 4q.Ovo misljenjezas. octAbdullaha.2/344 i Umdetul kari.b"naje. -vidieti: El.tetava 23t26j. po konsenzusuislamskih uöenjaka. s/69. u"aZ_u. "* VidJeti:_E1-p'\dr. Njegovo vrijeme prestaje nestankom "rv"nila nu zapadu.a. Jerl.ako se ikindija-namaz nije obavila u ovom uemenu moZeseklanjati do prije zalaskasrinca.id. v4i3. 52. l/^t]1.El-evsat.atut-ahvez.y!26.ma.taja|lsi Mjslim. 4q. t/225. 2t24.ur-fetara. Ibn_Hibban. .hAvil-kebit. S?fiu Sahihil-Buhan.Davud. Et-mesail.Nejtut-evrar. ln32. trr"nhid" Btgt.^nrpaju: Suljan es_Sevri. Fs-i"rhut-kebir. U4ö8.ü. zbogkatkoöenjegovog vremena.?rail st. 3J1. r. 4t342. po konsenzusu jacijsko vrijeme traje do pola noöi.. 2/186.2t21. . 44. s6 . po misljenju apsolutneveöine uöenjakaöetiri pravne Skole. se Vlaleti: Il-ann.. Et-ik14. Ibn-Mubarek.49.uidieti: El-kafr. U190. U47'7. Bedaiuss:yia. Et-medimua.s6s Jacijsko vrijeme nastupa prestanlom aksamskog vremena.

Ebu-Davud.. kai:e'tz ov.igL khnjai sabah-namaz da je boljeodgodid nije kazao "i" "rl" "i islÄsklh ueenjaka noeit oopredsabah.SlrSf. t6s-'tott4.'' pn]: iudisu ."5tr Medutim' izraTitaveöinaislamskih iacäe-narnza ie do pola loli 'ueeniara poJaveplarr'e smatrada se jacija mora najkasnije klanjati--do sufijstti't" malrkijsq''i i zi. tt.sluie seopÖimznaöenjem "Niie Je neunierenost u snu' neumJe-r-ehos' aleihi ve sellem.zt34o. rt2stDttsuki' i Haiijetud tt263 uot' t 'fewkihud-de'ani."3 zoranasnrpa Prava udenjaka.s?8 "Ko stive...r."r u KoJoJ konste predaJu pravnici.os vriieme"'5'1. "r'.tuäuju t'*ef'jtti'fl ..:ß*#'i.f StOA 1/l18/441..ttt4. ii*:*ni:lyt!nrx"i.'Kf. Ebu-Davud.srigaojekIanjatisabah-n4ma. rt416'i.pi drugo namasko T.]ö.. ti.40.Ied\mü'ul'fetava firJ/üe.s8o Ju'pota pravezore po jednoglasnom wiieme pocinjenasrupanjem Sabahsko kad" *.t. t-umije da onaj ko ne stigneUanjalr JedanreKal öitüanog Medutin" poredovih i"""ä a" "ii" t.i rslamsKrn po konseDzusu haäsa se svakako izuzima sabah-namaz' Na ovu iznimlu ukazujei hadisu kome Allahov roslanlK' üteniaka.. 4.:*". 5/90-9U612.1":?: t eq4us'say"' e')At' B n hidai rr ss' :1ätä-ä-indp. Muslim..!j^YA.Kao dokazovi uöenjaci haubeliiskis?5 "Jedne ve sellem' alejhi veöeri Poslanik'sallallahü exn 1". santa il'i k.' "iiÄ-s""^a.1:e*i rß1' EI-W Yßr' EI.t3r nienluistamstitr l:Y?:: blago pojaöava' koja se postepeno il-roi" poj-i "oootu"nasvjetlost' Ahmed' U183/354' Ibn-Huzejme' l/1071396.zi-i"i"t+. n" ii't.?I:i*syll4.Ä:ä::. Bidajetul'nudztehid.Serhuz'22*eii... f. ' 2nw6966. f.? ü-evsat.Elrnedämüa .3tTs:.tf .t '''" veii dio noöi je sajacÜom svedok nije prosao okasnio hadisau kome Poslanik' sallallahu Takotler. 4/3l711460' Ibn-Hibban' g^ftf"rfi-. str'2?' Beiheki' ..-ttsli.^.' äi.) ELnusne&'.\'HÄ:f..: #!rY.. Musnil3t4243'T..Y.Haüanieo:" ':P:-:{l* kaZe: i"r]ää" tr":rti ve sellem.'. iwuzapnkizIaskasunca.. iön.. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx H#it:#*#.U48r' .": : ::..6 50n52r3.i:.'E-t-temhid.'..sE..."ä"ri ".ai. Et-kawninut24123' "ih. !556/1't73.

n-i. da seusmjeriprema (Mekka)..ar. 3l1l2.Zatimje Allah naredio Poslaniku. Bedaius-sanaia. od lbn-Kesirai Hudid-ctu aht bati?a. Meritomijeje prvo rnisljenje koje se navodiu predajiEt-Bera b. "h. EI nedinua.'"'Ko vidi Kabu svojim oöima mora se okenuti taöno pravcu.l-nua.5/8/525.lll48. ll5O3. po miSljenju svih uöenjaka.Ahmed.. ""-"-" obasjavajuöi vrhovebrda.588 buduöida mnogi klanjaöi iz dugogsafa neöebiti usmjerenipreciznou pravcu kabe. sn. Ll.l20q. LI-bahrur.Vidjeri: El. narnazu dugom (tj. 3t203.neclinua. U5O5 | Mctta. tt487i Medimu ul-Jplava.'erhu Sahih Buhari.2/o0.!cnhid. ll4eratibut-idina. 144. nal(on iega ponovo nastaje noöna tama.) Na sabah-namazu u mesdiidu Kuba. Fethul-Ban. 1197. E=iehireh. El-ne. Ridajetul nudatchid. svjetlosti. 11300. lö5. t1348-35O.- * -*-" ""fi"|T. duZanje okrenuti se u pravcu stranena kojoj se nalazi Kaba.3t46i tt-furua. 'H Muslim..53e El-mesdZidul-haramu Uzviieni Allah kaZe:" Mi Vidimo kako sa Zudnjom bacas pogled prema nebu. 3t 1o3. Lt. 11308.".ncdinua. s-:vidje|.a wijene sabah-namazaje od zorepa do iTlaska sunca. Bdaietul."'o' 3.l/107/196. kaie. llß). trajedo poöetka izlaskasunca. 11154. 2. od Ibn ltllt. laina zora. sto je suprctnokonsenzusu uöen1aka.nugni. ll2tr3.pn: & rcmhid. Ebu-Da!ud. okreni zato lice svoje prema Öasnomhramu i ma gdje bili. * vldjeti Et-temhid..'o' Sabahskovrijeme.8/74.ratk. njegovnamaz nije ispravan. 17154. El-ikna. 4l15l. '"" Vidjeri: Ka{a\!/-p. Prvih Sesnaest po drugommisljenju.nn5. El-nugni. sn..58? U protivnom.536 Onaj ko ne vidi Kabu svojim oöima. Aziba koju bitieä Muslim. Et.nudatchid. ". Uttt. ". Ulag._Benala.Prije ovepravezoreima tzv.t^95.rnu ut Ietava. 2t2ro/6966. t/t83/354.6. sallallahu alejhive -sellem. s/e21612. 22t2}g.brd. ll4a1i El nulessal. Bidajctul-nudatehid. okrenite lica svoja na tu stranu. sLr.ß. mjeseci. nakon objavljivanjaovog s8"/idjen: El nuhalla.titj. Ettemhid. lbn-Huzejme. sallallahu alejhive sellem. 3t41 .r'd:"rd. Mi 6emo sigurno uöiniti da se okredes prema strani koju ti ielis. sedamnaest od propisivanja namaza vjemici su se okretalipremaBejtut-makdisu (Kudsu). .a ona se ogledau pojavi kmtkotrajne vertikalne popul vuöjegrepa. u njenom u protivnom. Scrtu neanil-asar." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare.-. s-n vdß:. . -'* Vidjeti: L!. Okretanjepremakibli premakibli je uvjer za ispravnost Okretanje po konsenzusu namaza.533 Dokazovome je hadisu kome Poslanik. islamskihuöenjaka.50. Sirokom)safu ne bi bio ispravan.

'.".rtho.SvojsnaQostanifunog.nugri. pa makar klanjaou pogrelnom pravcu. upotpuni abdest.t 2/:5-.urc.da se u namazu okene prema Kabi.tiIbIi qt\t1tüttll). pa kad-su öuli naredbu. u brojnimhadisima naredio je okretanjeprema kibli u namazu.kada ustaneida klanjai. doiao .Medutim. ako ni to nismo u moguönosti. srt.5eo Vjerovjesnik.5/9-i0/526527.sallallahu alejhi ve sel1em.thkauit-Kur'an.vozuili na brodu). ondaspada obaveza okretanja prema kibli..5e: Nakoi toganeöe ponavljati namaz.. "" Buhan.lina.. srr.ie glasnik i rekao: "Ove noii je naredeno Poslaniku. 4 . 1161 62. Ako nismou stanju klanjatiokrcnuti prema kibli dok smona putu(npr. sunca. Bedaius sa aia.19/66. (ne prekidajuöinamaz)okrenuli su se prema Kabi.1/l| ) | Lt1t. "' euhar. ltlugnil-tltuhta.u avionu. dok su ashabiklanjali. naredio ta-kre odjeie.lrmskihpravrrila \mrtrada ie eijienie jedrnod urjerri"prar odjeie nosri namrza. pomoau kojojse straninalazikibla obavezan zvijezda. 97 - ajeta.vjetrai sl. 3/162/291 5%Vidjerl: Et teuhi. sallallahu alejhi ve sellem. Ei. l/291. Merutihutidlna.i. tijelai mjesta na komcseobavlja natnaz "I UzvileniAllah kaZe: haljine svojeoöisti. ir i. U poduZemhadisu Poslanik. El. t r m . Lhfub.rr.dovoljno je samozapoöeti namazu tom pravcu. Na nuznostuklanjanjaneöistoöa sa tijela ukazuju brojni hadisikoji govoreo obaveziöiSöenja nakon obavljene velike ili male s Buhari. 11185.'' Ako je öiSienjeodjeöeza namazobavezno.'vddier HairJ.rir IAoliE.pa uöinitei vi takol" Klanjaöisu bili ohenuri premaSamu.54. a n / 1 9 7 5") Vidier.. 4.2/220 22t i Slhihu fikhk su. Et-ihtijat. tt potomtlonesiteADir"ser Ko ne znana je pokulati odredirikiblu. saffa[tahu a[ejfüoese[p-. El ihta ji "tcsailil.l: l/402. str.kaze:". ondaje öistoöa tijela obaveznija. El-tlat tiu li .t ( . pilrno odjeci-nr je pränje kojuje dorpjehkv od mje.:rdf."(Prijevod znaöenja ElMuddessir.i. 1n50.) Kada je Allahov Poslanik.22/242. t h . l/4O2.: fl +/.rh l.l.. ierhuL-ntunltia. saliallahu alejhive sellem. t)e5. ./d. brda. Öistoöa odjeöe.5el 4. usmjeriseprema kibli. Mug'til tnuhtad:. sallallahu alejhi ve sellem..'"'l/ralita veiinai. 8 / 7 5r M u .ecnice. ö5/127 i Muslim. t/235-236. 102/403 i Muslim.

Ovo je miluenje imama Ahmedapo jednoj verziji. 3tt0t. sti. zidu. IniO. Bedaius-sanaia. hegrada ispred klanjaöa Prije poöetkanamazapotrebnoje staviti Fegradu (sutru) premakojoj se klanja. Stavljanje pregrade ispred llanjaöa neki islamski uöenjaci smatrajuobaveznim. Serhus-sunne. klanjao osim premaperdi.11293.sallallahualejhi ve setlem.I 22.) Allahov Poslanik. t9lö6.5ee Za diSöenje odjeöe. stt. sallallahu alejhi ve sellem.Esailil-idirn. tt6t-62.59 i Ahkamus-sutrc. ttt85-ta6. uöenjaka zahirijske pravne skole.4 fizioloike potrebe. a Allah najbolje zna. "' Vidjeut Et-t"nhirl.naredioje da se u njegovoj dZamiji saspeposudavode na mjestona komeje jedan pustinjakobavio malu fiziolo5ku potrebu. El-iha fr '.tn37.5e6 Apsolutna veöina islamskih uöenjaka smaha öistoöutijela uslovomza ispravnostnarnaza. U6t-62. El-v?sit. Muenil-muhtad| 1t402. koji u njoj budu boravili. n vldjelo' El-nusni."o ispravnost. 11402. 365. Esaejlul-dZenar."tt. El-daaniuIi ahttnit-Kw'an.buduöi sx vidjeti: Sdn'rü.. 14. tijela i mjestana kome se-obavlja namaznije potreban niijet po konsenzusu islamskih uöenjaka.22n42. El-ihtija. veöina islamskih uöenjakasmatra upotrebu prcgrade sunnetom. MrynilnuhonZ.Mealutim. Uzviieni Allah kaZe:"I Ibrahimu i Isrnailu stavismo u obavezu da Kabu Moju oöiste za one koji je budu obilazili.tt3t8. Sevkanija. ruku i sedZdu öinili. Haiijetut-Tahtavi.R g Ir u ^ t N i fü * ottu"'. 3D. 11176. lt4O3. U220-22r i Sahihufikhis-sunne. 3/155/284 ffi V dlijer:Ert?nhid" 2Zltol.5e Cistoöa mjesta na kome se obavlja namazje _uvjet za njegonr po milljenju vedineislamski} uöenjaka. -' Vidieu: El-bejanu vet-tahsil.M?vahibut-di?tit.3N0o. Et-ihtijar. lA7. srr. Ahkamul-kible. tZq:leOZs iMuslin. 125.60r Ova skupinapravnika poziva sena hadisekoji naredujukoriStenje pregrade u namazu i kazu da nemaispravnih i jasnih dokazada je Poslanik.nekih hanbelijskihi drugih uöenjaka. 11235. Ibn-Abdus-Selama. ili obiönomzabodenom stapu.tr-sunne.f1. Redaius-saraia.El-nuha a." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare.In5. tB3. Ibn-Ruida.s1tr. Nejlul-evtat. Ei-sefiul-nuntia. . t" nunari.'ret/amulminne.11294.'*Samimuklanianiem postize neöistoöe secilj.El-iba f nEsailil-itlbu. Et-mugni.

". hanbetijske-' i veiina uöenjala malikiiske. 21196.21383 13464. zaista. u karektedstiönimprilikama uöenjacihanefrj"ke. 4!18'7 12430. 7n6. tarihil-kebi r. BeihekJ. 3131'l i TahridLut' edhnea. * tbn-ttor"j. 6112612362. 7aßtaje on iejtan. sallallahu atejhi ve sellem. prenosilaca. Abd[rr/25012875' 1/296t88. 3D26."@8 pregrade u namazu obavezno dajeuzimanje prenosi salldlahualejhi ve sellem. str' 45 s vidlea: at-unn. @ Ebu-Davud.3o5i lalaus-sunen. Bejhekl' tß79t3449. 1t282i El-kavan inut'f*hijjc.?/134/6540'Begavi. Sebreh "stavite pa mal. uprkos tome. 51b8. rot2l4.61659. Ahmed. 4t Ia3. .da je Poslanik.t Et-tcmhid. rekao: joj se pribliii.Ako pokuia. sa dobrim lancem Rezz aI. 2/9-10/800. 2415'7115240. sprijeöi ga silom. b. u376-311 i Fetaval-IedZnetid-dnine ft Muslim.Ibn-Ebi-Sejbe. Mabedod Poslanika. a6'7.603 safiiske6@ Dokaziuöeniakakoji smatraju da ie pregrada u namazu obavezna 1. Ibn-Hibban. pravne ikole. 2/l5/2105. 1/135/96.eklanjao. ier. 2J208 i El'nedbnua.@' Ovo misljenjezastupaju klanjaobez pregrade. El'hafit-kebir.ar koplie"o* hadis: sebipregradu zanamaz.sallallahualejhi ve rekao: "Ne klanjaj osim prema pregradi i ne dozvoli nikome da sellem. Ei-ie l-muntia. 4/188/506.EI'lerhul-mumtia. a Hejsemi tvrdi da su njeni prenosiocipouzdani Vidjeti: ElHuzejme Es-silsiletus'sahiha. Ibn-Ebi-Sejbe. 11382 1925. U hadisukoga prenosiEbu-Seidel-Hudri stoji da je Poslanik' "Ko bud. 3| | 122.. Neka ne dozvoli nikome da prode iuedu pedi i nefu1 njega i pregrade. 3. s njim ie lejtan. 11249/2862. 2131810."606 2. neka klanjo prema salallahualejhi ve sellem. N vÄ1et:: tl-ngni. Od lbn-Omerase prenosi da je Poslanik. E!-iunteka. stedeöi @ Vrdieii EI nebsul. neka mu mbrani silom. HairßturTahtavLstr. ß V tieti. a ako pokula. Hakim. l llg}. 2141503. Ibn-Madze.Ovtt predaju pouzdanom su ocijenili lbni XejhAlbani. 315. Btuhai D Et'taihul'kebiru' Taberani. Ibn-Huzejme."6ü "Ovaj hadis ukazuje lmm Sevkani ovako komentira citirani hadis: (vadiib). prolnzi ispred tebe. e vidier:: Neilul-evtar.

Ibn Madi:e. 120 (muallekan. l/285t86.) je spojioIbn-Ebi-Sejhe Et-nusannellt' ovu predaju 6tt vidietr Icthul-Bari.Ukratko.Tirmizi' 1270/2146?. pridavali su veliku paznju koristenju pregrade. veö zbog toga ito prolazeöi ispred predstavljaizazov. 6tt vidjeti.""'' (Ü. lancem sa ispravnim 615 prenositaca.prckidajunu namaz ieno. u" suh*i.Tako Enes b. magaraci cmi pos. Omera Abdullaha "Ko ineka budeklanjaonekaklanjapremapregradi lbn-Omerkaze: "''" Prenosi sedaje joj sepriblizi. kako sejtan ne bi proiaoisprednjega jednomod stubova klanjatiprema kadane bi imaomoguönosti lbn-Omer "OkJeni u mi leda. ezanom.it.. 6t6 Abd'r-Rezz^k. 219/22'1 3.. Ahmed.-- ^'-E. 5/161 61250D2:76. dokazuÖi zenu i poredije sa psimai magarcimaKako njime da islam ponizava islamai da vide pozabave izuöavanjem bismovoljeli da seove neznalice da podrobno nam ne dozvoljava Temaove studije u islamu.Zenau ovome hadisunije spomenutau konteksfir poredenja.Nesai. je rekao: lako proöluisry1dnicgalpunoljcna djelajahalice. muskarca. naruza Ukazujuöi na vrijednost pregrade Poslanik. a cmi pot je Seiron"''' Veiina islamski-tr uöenjaka smatra da se ovaj hadis odnosi. prenosilacä. st."6r2 Sliönoovomeprenosise od usmjeren rekao: prenosilaca.ltrn.+. Ebu-Davud.re. rekaoNafi i: "Ibn-Omer nije klanjao osim predanju Nafia kaze: namazu). l/249r49. u'oIun-es'-S. r/526 ) Serhu fethil-Kadn. mjestoZene pojasnimoznaöenje ovoga hadisa. sallallahu alejhi ve sellem. Dija Makdi'si D El'muhtate' 212/331 . l/250/2877. lancem saispravnim V250l28?8.sallallahu 610Muslim.naprekidanje skrusenostii validnosti. 4/190/510. Imam Buhari biljeZi da je Omer vidio öovjeka kako klanja izmetlu te mu uhvatioga je za potiljaki pribliiio jednomod stubova' dva stuba. ashabi zavrlio saakiamskim Malik ka'e: "NakonStobi mlrjezin po stubove ustali. rd405. bi alejhi Poslanika. sallallahu alejhi ve "Ako ispred klßniaöa nemapregrade u visi i zadniee sellem. "Klanjaj preman1emu.o'' lancem saispravnim b.2n4o. lbn-Ebi-5ejbe."6roAshabi Allahovog Poslanika.6rr a ne njegove potp.l/136/650. I t 158i Taplikuqalik. 2tr48n50r.U drugom prema pregradi. da mu bude zastor u dzamiji.k-nn qffaffahu nfeißit.nostinamaza Mnogi koji ne vole islam zloupotebljavajuovaj hadis. ftieöi ve sellem. . H lasatul-ahk'n.

/ .. 6" ltn-su seite.. sallallahu alejhi ve sellem. str. .18/285-1."''' Omer b. Malik_lilanjao u El-MesdZidulprutu.sdt[af[afru ahjfüvesertSvojsttnaostaniLwog.t"u. )tte. . 143/625 ut'gun*i. predvodio dzemat na Mini. Llttrtri."' Prenosise da je Poslamik. t i . U jednoj veriji Ibn-Abbas kaic: "Ktanjaoje Poslanik.Betheki. Ll Lrt1"1 .sallallahu alejhi ve sellem. 'l srn"". AlhJni i. ll."6r3 Prcnosi se da je Enes b. Buhafi.5/89/243?. 'J r. t ."' Dokazi uöenjaka koji smatrqiu daje pregrada u namazu sunnet L Ibn-Abbas je doSaojasuöi dok jc Poslanik.ne znaöi nepostojanjepregrade.6/102/837. rdrerr Hadi-. mesdzidu da klirnjaiu u*mjereni "Vidio kaie: sam najpoznatije ashabe kako prije akiam namaza traZe stubove. sallallahu alejhi ve sellem. "vu ..4 .jer je Vjerovjesnik. rt. raf. karaktera Dakle. ' t t .pr. .trrrrr.lt)1- tJ6u.4/187/505. stt.6rr Ibn-Abbas kaze: "Klanjao bi Poslanik.rr.t. L drug"j predcjiEne. :t :j t l ! :.m. I ö ./. r .tt ql+g+ i ltuslim."" ugledajuöi se time na Poslanika.r-l7o * Virlie'l F/.. \ i d i e r . dokazi koji obavezujukoristenjepregradeopdeg_^su ivrijede za onoga koji boravi u svome mjestu i za putnika.t trcJ:'ju _"rli.Jk.r J2r!. h lr ' i h . o d l h n R e d / c l ' J .tr1\nim I n. l/2. r \'1.1rr cl"dur-Re.Iirl 'm eki'|. { l//b."6rr Komentar: Neposlojanje zida ispred Poslanika. str.rvnüm. .r8-. naredivaodok je bio na putu da mu se usadikoplje premakome bi klanjao."t. sallallahu alejhi ve sellem. 1g1 t ''r preml niimr. na Arefätu iza koplja 617 i Muslnn.. sallallahualejhi ve sellem.82 i. ltrl thhntttr. 2 I8/lllh I ll-r MIn/I.str. tztlso:.uJ \ V /'rl. el-Hattab bi haramu u Mekki prema zabodeno^rn klanjao prema usadenomkoplju. ponekad klanjao iprema koplju... 7/13i IhD Munziru E/ ".. t . 5/b5/2 -' u" gunari. l . sallallahualejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellern. Seth lbn-Sad. a ispred njega nije bilo zida. i Jnr3i. Ä / / a .

Naime. a ako odbije. ostajeobaveznim.Vidjeti Sakiro\e opaske na Et-musned. njega.tntZtZtZS.Isti sluöaj je i sa pregradom zbog jasnih naredbio obavezinamazapremaperdi.zbog jasnih dokazaiz Kur'ana.4/187/505 68 V idieri: Ei. neka sprijeöi svakoga ko proA ispred njega. u ovome sluöaju.) Znaöih to da je obavljanje . neka ea sp jeii kotisteöi htjedne_ sl/a.628 Komer." (Prijevodznaöenja El-Maide.tor: Ovaj hadis je \tezat za znaöenjearapskoglztaza . ustvari. ali. " Tako namaz.nanaza prema koje bi mu se usadilo a magaracje prolazio ispred koplja..str.tuil-. Ebu-Seid prenosi daje Poslanik.e bilo gradevine.626 2.iefiul-muntia. lica syoja i ruke syoje do iza lakata operite. namaza dobrovoljno?! Ne. Hadis.Da je Ibn-Abbas Zelio negirati posrojanjeperde rekao bi da ispred Poslanika...l'62e es /\trnea. . 1221509 i Muslim. a potvrda tome su i rijeöi Uzvi5enog Allaha: . "'" Vidjerl tl-b?ia\u vet.obiöavaoklanjati iza zida.od lbn-Ru(da. Iman Ibn-RuSd je pobio misljenje uöenjakakoji iz ovoga hadisa zakljuöuju da je Poslanik.02 salkffafru oe seffen. dokazda klaniaö moZe ldanjatiprema pregradi a moZe i beznje. veöispravno znaöenje ajetajeste: kada htjednete molitvu obaviti. sallallahu alejhi ve sellem.Sliöanovome je hadiskogaprenosi Ebu-Seid el-Hudriu kome stoji da je Poslanik.SejhAhmed Sakir ovu predajusmatraispravnom.. nije bilo pregrade a ne zida. +neelsos. lica svoja i ruke syoje do iza lakata operite. neka ne dozvoli nikome da proLlzi ispred. Ovaj hadis h. pa nije ni mogaoklanjati premazidu.6.?&o neto bude klanjao.'faberani. o" l.I la/494 i Muslim. ako hodete molitvu obaviti.robavezune spusta na nizi stepen.. rekao:..2/26/84}. Ovaj ajet ne spujta obavezu nafi\aza na stepen sunneta. sallallahu alejhi ve sellem. I/25J.klanjao na Mini bez pregrade.. upuöuje da je Poslanik.na Mini ni. sallallahu alejhive sellem. tU243At62O.4/183/50t. sallallahu alejhi ve sellem. Slianoovome biijeieBuhari.2tS5S. "' Buhari..O vjernici. ttn-Hnzeine. 3t3'78-37g."625 tome. ...sallallahualejhi ve sellem.kada)spomenut u ovom hadisu. Ovo je poznatou arapskom jeziku. rckao: "Ako neko bude Hanjao prema pregradi.O vjernici.\za'.""'' Ueenjaci koji smarraju da je pregrada sunner kaZuda je arapski "li)termin iza" (ako. on ne znaöida se dozvoljavaizbor izmedunamazasa pregradom ili bez pregrade. s!r. veö ovaj izraz znaöi"kada". Sunneta i konsenzusa muslimana.tdlrr?. ovaj hadis nije jasan i ne moze posluziti za dokaz o dozvoli namazabez pregrade.

i/385/9l4 Imam Haknn. U225226. ili nejasne. Taberanr' 630 Ebu-Davud. t l l l S e l .Lojnom trtmn prepratle u ri:ini 'aJtticl.*"al .. Ova skupinauöenjaka poteikoöuza klanjanjapremapregradiponekadpredstavljala obaveza naöipregradu jer nije uvijekjednostavno klanjaöe..ttrjttca tll rntt pd\' lend mag)lLtc jahali.'r Cirirrni hrdis..: . .rinjia i. l e n r u ' l r \ i m V i . r n .o\ ih leda. L ' . " g o t .role 5ve u namil/u\lnatrrju \unnelom koji pregrJdu uöenjrci sallallahualejhi ve sellem' klanjaobez pregradesu govoreaa'je eostanit<.prednjeganiie bilo z."o osimBuharije Prcthodno -.Abdur Rezzak' 2/28/2158' h J J i ' n i J J ! ' r rV. J . Ahmed. 65 Vidicli ti-i"'n /'trn.nim.ie. A l b r r r ik J / e o \ ! j h J d r ' j ' s l J b / b o g r ' ' p o n r r r r u ' t r S ( l l | \ur'h l / 2 d 4 D r e n o . j t . mag acproili ispred je neprih'r'atljiv u lancuprenosilaca' Ovajhadis. Ibn Abbasa le 'u pc' i a i." s""i".103 I je: " kadaneko ajetu' a njegovoznaöenje Hadisje potpunoidentiöan klanjao.smospomcnuli ti1".e. lcloder.niti nei.xltd. jc ler 'tpontrr . pa kaZuda bi 5. u t h a t l n . rSi".. q .osimStoima mahanu ispravnim predajamakoje govore da Posllnik' ier se suprotstavlja I ateihi vi sellem..3/379 ß6\idtßrit Ztdrl !a. ilzolsul. l . i 5 n { . a njego\u nei\Pravno'lpotvrduiu pre'lille...*e J\olhe F t . r l l .qr.l / .1. .t.tjeri Hutasaün'üka't t/523 harlis smatraju "'Huai. .pro.käiel KIanjao '^" lmami Hej'emi iMun/in" u pu.od lbn-Käjjimr' ..vore h:'dß4.e primakro or"sr"d". 68/142.dier': l h n H 1 / m r v r d r d . slabim Vidjcri:Medi ?ttt tevaitt 2/61 ovaj hrdis ocU€nio Hejsemije ß VidietiN€i/ri-dvrdr3/5. neprihvalljiv hadisu u kome Poslanik'sallallahualejhi ve sellem' uleiodo." bude je alejhive sellem'klanjao sallallahu kaie: "Poslanik' 3. Bejheki. Hoti. l c r rt:/ ' ' r r r l ' / "'rt"-g. l e p r e k r n u r " \ i ' l l e ' r f / _ / r ' r Ä ' t r ' 1/32'1 A f f r u r A r l e o . l . e o \ r l . 3/324/1817. .ttanu.predniegrnijebiloprePrade u puslinii d7em3t predvodeii a on nllerelglrao n1epa.. '17012601Haliz '" 4/469 Ebu Jala rn:alrsos.äi.r'tora i oi"i n.2/387/3'180. lbn-Abba..nije dozvolioovci da prodeizmedun1ega sattattahu da je orcr moglaprocisrmo i/x npj ret<o u"i. . str.dii Ll taie: lio i:pted kl. " r . zehebi i Nevevi ov'! ispravnin V\.u'o. S.nu prckilu Putroliertrtt je Postaniksrllalbhu aleihi\e sellem' 4."'' ili neispravne kao dokaz koristi logiku.rqi".

21457iLl-kaf. sallallahu alejhi ve sellem. klanjao prema usadenom koplju biljeze: Buhari.hadzdz. 2/qr7o i drugi. Ls-silsiläulr. Jednostavno. Abdt(Rezz k. takoder: tl-evrdr.er "Lanac prenosilacä Vidjeti.faatade.. 211312292. _.^ -' \ d)eti. dt Sahihu Ibn-Hu. alejhi rekao: vrijedi sveito je u visinisedla za '6"1 jahalicu.. "' Hakim. lbr.6'3 Podlakrica srednjaka tsrednjeg prstar.hda|e. .wdanua.L\an arcb. U35.izgledaju teSki poputpet dnevnihnamazä u diematu. Sejh je ispravan.dotk.a onoje lnatnomanje iirineod sedla. sallallahu alejhi ve sellem. po svojoj spoljainjosti. sallallahu " Kaopregrada ve sellem.osim u sluöajuda ß' Muslim. stavinize svello klaniae od visine sedlane smaüase pregradom za namaz. ll9/494. ali ih je jer je Allah propisao u njima korist za ljude na ovom i na buduöem svijetu.se prenosi je da za vrijemeBitke na TebukuAllahov Poslanik.4bl.pa je rekao: "Kao zadnjidio sedla7ajahalicu. Tako je i u vezi s pregradom u namazu.Dokaz tome je postupak Poslanika.2/12. 5/88.Od Ai$e. str. naredbi. I/281/778."'Prema pregrada tome. El. U282l777. sallallahu alejhive seilem.post. Dakle.r. Ll-nrblur.Nesai. lbn-Hu7ejme. Izgled pregrade i neki propisi vezani za r\iu Serijatskiispravnapregradatreba biti u visini sedla (tj.unaza Medutim. Nafia. 2t42o. sa$a![afru afejftive se[[an. od lbn-Berrdlä. Hadisdaje Poslanik. l/134/637. mnogi ibadeti. kojaje u visinisedla smatra se ierijatski po konsenzusu validnom."o'' Sedloje u visini podlaktice kako kazu:Ata. 4/182/500. a ne na njenu Sirinu.hanefijski. Ibn\4ad7e.'"' U jednojnista\noj predaji se navodi daje Poslanik.pitan kolike visine trebabiti-pregrada u nalnazu. 2l | | la05. 6ru \ rdteri: iprr" SdrirrlSriali 2/113. na Stoupuöuju vjerodostojni hadisi. neki Safijski i drugi je od lgloba do zavrsed(a uöenjaci. Sufjanes-Sevri.90.l. Ibn Huzejme. logiöki jasnih dokazi ne vrijede i ne uzimaju se u obzir pored Poslanikovih. dzihaditd.Madie.A1g4 #i&gwq. ltl9O. islamskih pravnika. Muslim.14i Ibn-Huzejme. rt248/'745. EI. 2/9. l/63." Albani ka. .Abdur-Rezzak. öakiakoje tankokaodlaka. visine podlaktice). d su-navud. 4/182/501. 2/1t-r2/817. Vrdje|]: J82/c24.ejme. kojije khnjaoprema usaitenom koplju.6a0 "Ovo Ibn-Huzejme kaze: seodnosina visinupregrade.slt.a. sallallahu alejhive sellem. Jt 226 | El hcnap.

crtc olakiicai to povlaöenjem 4 r raieLr.1. rr.n 3t4 Sub t$ \eht l/ll'l Ä1-lar/rr11rZO.lhr llu/eir'" 1ro'öUl f rbcJrri H'rkrm' T']jilisi str' l9l/ll'll 1 (El-fethurrebtraDi). druge Neiut<ttar. ! e : P i.163/689.19.3/ 130/:15 6/119/562. Lbu . kao: televizor' ogledalo' prozor' srgbu Oavud. . Dl!ud. Zehebii Nevevi ovu lredaju smarraiu Vidjeti:Elrr.. safa[[afiu afejfü ve seffa!fl 1115 nema moguönostiza !e jatski propisanomprcgradom To znaöi da cfta Je nerspravan koju povuöe klanjaö ispred sebe ne vrijcdi kao zastor'ler o" (kao preglade) ha.u alejhi ve sillem. r r' .5Il. 2iJ12.. irnuln Haknn. r/llb"r. Ibn 2/169/542.. iid.slr" 99 ln m Malik ka.' t .is. I ' t l " l l t t n t ' t ' n t ' t t t. z/13/81l Alxncd' Ibn-Huzcime Ibn Madtc..?:.". .qr.1" *"j ha. ./r!l'stl. . jr. I19i22/.i". t h . vJercdostojnom il:stlc::. . l. . lakadet:7&h a edtl lD)4-225 i Ahka'nts'stttr''str' 4l-43' 509.t-t".rlratilattttit?J 11176 * fo'r.ojsun QostaniRlnog. .c da povhienje uöenjaci 'kubtd islariski ll23t3 Ncki niilavanpostupak Yidjeri:El'Mxl\'\'cn?1 I Jruli ' c l h e l 'q ' " : ' l r n r ^ h r n e Jl \ r r \ 1 d r n r B ' u n r h r r .str'751953.n. M. dozvoljenoda za pregraduuzme koplje.:rr. r ..lis neisPravnimVidlcti: r-r toilrrd 1t20l) Hulasalul'ahkall atr"niin.507.*4..aa' tni' ie4"i ne prekidi nanrL:.198. povlaöenjucfte ispredklanjaÖa Iz prethodnihhadisa razumije se da je koriötenjepregradelegitimno bez ob)ira da li klanjaö oöekuje da öe neko proöi ispred njega ili ne Imam Es-sefarini.499.''t'!5 je biva kako zbog ljudi i Zivotinja tako i zbog lejtana Klanjaöu.1. izuzimajuöi irnama Malika' navodi konsenzus uöenjaka po ovom pitanju-6! Dokaz za to su stjedeie Poslanikove' "Krt hutle klanjatt neka se :aklotti i sallailal. Hibban.85 i Ahkamts'stttt". stub' jahalicu' hev|rt' ÖovJeka' drvo.c t . str. orut itd.' munr i ' r 1h r J r . r ako Dcmanr togl' onoa presirde-a ako nemaprcgrade. j t . koji l/183/1466 Bejbeki dl2511161. jer iejton prokri ßpred njega" U drugoj predaji Dakle' zastirade u namazu stq. . : ' i i .t i'. .".502.lo. nr. i Tr:rLi N'\evr BeeJ\ lnl-s3l:rl Dr-ek'rrnt lrnr\i.Muslim4/l82-193/501'501' v idjcli.lik.St.5011. r . rijeöi: nekt pride pregrudi. .ndd.r lb5.. \. v .:"'.B . dokaT' ieijrtski ispravan navedcn od mogüinosti gdjejezll svaku . t t 1 . 5!iir.. \'r1: i . srL. r a e n : \ r r l i r r e n r c r e p o q ' 1 .3/2:14 * suüo. t249tls6 i Bcgavi. t .6r6 Medutim' nije pohvalno uzimali za pregmdu oredmet koii dekoncentdöeklanjaöa. N4hn'". Ahmed. 3/a I TcrnDnt'tüDülc str." jc crre rrrrrti.t. J .t.300 Kada bismo pihvatili ocJenu koristenjc pNo naredqe se njine dok:rz harln nc mozeposluiiti kao lcr skupine onda b drveni prut.51251l. h h t i l .. U ß ß ne' p r u r ' ' l m r r m s r i j n b ' ! l .

22.ez-ZUar. Pregrada u Mekki i van "Zelioje timam Mekle .ai. 21 151.nJIbn-BedtJ. srr./zakov srav kojj je iznio u svome Musannefu'"" u poglavlju pod na.rncem Dzodu Ll nrsüedu. Niie vjerodoslojan hadis koji go\ori dr je Poslani_k... d Vidjeu: ii. "' Yjdteri:Felrul-Bai.- rc6 fifuciRqvoB. ImamBuhariie u svome_Saiihu" nasloviopoglavlje.28q5.U vrijemediihada. *' Y ß )eü:Fe thul. VrOleri: Had:. sa[k[[afru a[ej6ieeseffeq narnaza iarenuili slilanu ili ispisanu ploöui sl. ffi Yldjerl: El-musannef. Danas neki muslimani ova i sliöna pravnapitanjanazivaju"simbolikomi ljuskama". 5/36/556. 1281/5959 i Muslirn. Znali su da je to (sastavni) dio vjere. Ebi-KesirkaZe: "Vidio sam lbn-Ome_ra kako klanja u Kabi i ne dozvoljava nikomeda prodeisprednjega.kada se lije krv na Allahovom putu.2391585 i drugi. Imam Hejsemi.jer se lime znatno umanjuje o'' skruienost u namazrr Uzimanje pregradei zabranaprolaska ispred klanjaöa vdjedi. takoder. .str. 6s2 Ne. Iz hadisakoga prenosiAiia.2/ t5'/ . nemapotrebe za pregradom u namazu. r.d:e tM Nebijj... 423/.e porpuno a njegor I haJhi odbacuJu.a UzviseniAllah ne oprereöuje Svoje robove prekonjihovihmoguönosti. rakoderiMe|ahibut-dAliL 2t263 i Haiijetud-Dusuki. vidi se koliko su ashabi pazili na sve Stose tiöe vjere. nakonitoje ovu predrjupripisao Taberaniju proiirenom u nesro obliku.a."""' Hafi/ Ibn-Hadzer smarra da je imamBuhari ovim poglavljem ZelioospoririAbdur-Re.. pa mu je duZnost da se boji Allaha koliko moze. klanjaou El-MesdU idul-haramu bezpregrade.lo\om.te da u vjeri nemaniita nebitno. Ibn-Mad. s? Na .ponekada zbogprevelike guZveöovjek neöebiti u moguönosti u mekanskom ili medinskom haremukoristiti pregradu ili sprijeöiti prolazak ljudi ispredsebe..2/157 i rekaoda ga imam Buhari smalraneispravnjm.U Vlekki ni(ra ne moZepresjeöi namaz"o".a.""" Medutim.kaie: 'U lancu prenosrlrcä im3Jasrn b. \allallahu alejhi ve sellem.jer nema validnogargumenta koji ukazuje na njihovoizuzimanje.271757.r * lbn '.Vidjeri. 1259/s817 i str. |255.Rati. \ä i.tj.prJvnrm prenosla.str. oni pitaju o pregradiu narnazu. 2/63.str. neöimsporednim i ovaj smisao ukazuju hadisikoje biljeze:rruhan. tj. sdilril-Arrafr 2/tJ2. 2/35.Neispravnim gaje ocijeniohafiz ! El-fethu.o"o lbn-Munejr kaZe: Buhrrirovimpoglavljem pobiti misljenjeonih koji smarrrjuda ktanjaöu nije porrebna pregrada akose nalazi u Mekli.za mekanskii medinski haremkao i za ostaledzamije.652 Jahiab. ^.e./r.rr.

2/2412339 u Fetlxl u Ä'r{z/ai. 9/29919290.sallallahualejhi ve Od Ebu-DZuhejma "Kada staje zaradio klanjaöa bi znaoonaj ko prodeispred rekao: sellem. 4/188. I aosfani{wog..HafizAskalani.mjeseciili znarn da li je rekao öetrdeset od prenosilaca): godina. kaie da su ove rijeti u osnoviod Poslanika."653 ispredklanjaöaumanjuje vrijednostnjegovog umanjuje je kazao predaji da onaj ko prolaziispredklanjaÖa lbn-Mesud b elprenosi se i od Omera pola ome Sliöno o\ odvriiednosli namaza. klanja u vremenu se prenosida je Poslanik. bilo bi mu boljeda saöeka "Ne dana. Poslanik. Sehlb.Abd\t(Rezzak. ita s Buhari. Sadprenosi prodiorca.-koji prolazi namaza.u" Hattaba. gDgE-29912989." (odgdjeha)." mogla ainiosedzdu alejhive sellem.65a Ovdje se misli na udaljenost Tidaimjestagdje-je daje izmedu namaru {kijaml. alejhive sellem. (iedan KaZe Ebu-Nadr öetrdeset.4/189/508.tojstva 1g11 nije tako muslimana nebitnim. U584. vidimo da najboljageneracija razmi3lj ala. sallallahu i sutrepremakojoj izmeduklanjaöa udaljenost Dakle. str. Ovo vrijedi ako klanjaöklanja premaSerijatski pregrade? Da li je je bez sa onim ko klanja na otvorenom Ali. str."656 Ovim hadisomje istaknutazabranaprolaskaizmedu klanjaöai pregrade. ffi riueranl.12215 10 i Muslim.saispravnim 6' lbn Ebi-Seibe.sallallahualejhi ve sellem' od zidapremakomeje u Kabi a bio je udaljenoko tri podlaktice klanjao do sutre dok klanjaö stoji u klanjao. sal[t{h.4/188/507.hu af4fürlryfi Sr. t/25312915. lancem 252340. ne govoriovakonesto ashab . Ibn-EbiSeibe. dok je prolazakispred pregradedozvoljenpo konsenzusu uöenjaka. 12U506 6 Buhari. Prenosise da je Abdullahb.jer sallallahu i Omera.l/249178. srr. po svommisljenuvidjeri: FethulBari ll584.umanjujevrijednosti njegovog "Onaj. Od Bilala se prenosida je Poslanik. l/25212908. verzijahadisa Ovoje Nesaüeva i Nesai."" islamskih Prolazakispredklanjaöa. i Muslim. kao stoje navedeno i Ebu-Nuajm e lbn-Mesuda ovedvije predäj nakonstoj e spomenuo Balr!.660 ispravnojpregradi. 2124' prenosilaca. ffi t$dü-Re. Meilutim.nriJ. Mesudrekao: U drugoj namaza. 2/25/2342 Abdr\'Rezzak' Täberani.1.takoder. 120/496 66Buhari. 6t vidieli:F/ r.z^k.ovo je propisna dok öini sedzdu.

6t .6e .Nema prola. Poslanikom. je svaKa(ostgumue... predvodio dZematna Mini.pregrade.... a klanjaö nerna pruuo äa rnu . sigurnijije od grijeha. namaza do. t/ t65..Kotiko se god öovjek viSeudalji od klaniaea r(oJ:t:lanJl bez.Doiaosamja3uöina etanu."""S U drugq predaji stoji daje lbn_Abbas rekao:. . U ovome sluöajugnjesi onaj koji klanja bez pregrade a ne koji prolazi ßprednJega na propisnoj udaljenosti. pregrada imama je ujedno pregrada i muktedijama Odlbn-Abbasa seprenosi daje rekao:.Nikonije osporio moj postupak. Vidjeri.. -'Hadi< koSapreno(iBitat kogasmoprerhodno spomenurr. sallallahu alejhi ve sellem..eOozvotlen nar(onudatjenostt od m podlaktice..34/76i Mustim. ne mole se niko obavezivati njime jerje osnova da je dozvoljeno prclaziti nakon razdaljine od t i poät*tc". jahalice.. 2t42'1 i Et-insat 2^ 29.voljen.4/186.meatutim. dozvoljeno prcii. -.739i EhvDawtd..pri. Takoder. "tt. * Srt'*i. 21.prolazakispredklanjaia koji kJanja bez pregrade ni. \a opaskama iejha lbn-Baza. naslovili su poglavlje:.?regradaimama je ujedno Vidietl El-muha a. S€jh Jbn-Baztvrdi: .66r Ovo mistjenj.108 aeselfcm.uau klanjg. str. dok je Poslanik..aK. u svome "Sunenu". * Buhari.leei . prolazakneposred no isprednjegaj gdjeje granicanakonkoje . sumnJe da je ovo miiljenje zasnovano na Serijatski valdnomargumer1tu.""'" Imam Buhari u svome .El-bpnajc. 4/i 85/SM.lo bi eesrodovelo do poteskoöa onimakoji Zele napustiti dZarruju.4/185/504. Potom samproiao ispred prvog safa i sisaos. . 1/136. salallalu jahalicu alejhi ve seUem. od imama Ibn-Häzma.. pristupio . i ostavio da pase.laSAeSU i Mustim.Sahihu". takoder: 6t164 i 172. ispred Je klanjaöa? tmam lbn_Hazm kaze:. * uidjen: Fethul-Bari.Ko proäe ßpredklanjaöa (koji nemapregradu ispredsebe)na udaljenosri veöj od tn nije grijelan."" Nemajaku osnovuu vjerskimizvorimamiSijenje "ni da.podlak^lice..

Muslim. je zakasniona Ov.lti.asyidin karla steispretl nrcne-"61t .sallallahualejhi ve sellem niie znao za postuplk smatrajuöi Ibn Abbasa.r tome. 2/128. sallallahu alejhi ve sellem znao za lbn-Abbasov Takoder.jer se iz ovakvih postupaka ve Drugi: EbLt-Hurejreprenosi da je Poslanik' sallallahu alejhi sellem. Redzeba ffi Vidieti: t'/-evrrt.107/6644." (Plijevod znaöenjaAlu Imürn..oon Stoga." uidi du.lje se postarlia jedno pitanje: Kada klanjaö koji jedan ili vile iekata ustanenakon lto imam preselami'Zeleöiupotpunrtr ivoi namaz.Medutim. \. Ibn Abdul Berr. 2l stf i Alldrrls'rr. r'irlitn las (u namazu) i:a obavljanje naÄaza. ovo milljenje je slaboiz dva razloga: Prvi: Ako bismo pretpostavili da Poslanik' sallallahu dlejhi ve sellem. rekao: hadisa Iz citiranog. 1.o6rOvo miiljenje zastupa veöina islamskih ue"niutu. stoiii kha kao itt. ttli All. sa[[a[[afri afejfr.tirl''r. nije znao za lbn-Abbasov postupak' znao je to Uzviieni Allah "Allahu nije skriveno nista. o aoio. Etrthtükta.Äu. nema smetnje proöi izmedu safova kada 6T(r Jedino je Abbasa lbn postupak iot. 5/107 i El rtttgtti 2/68 6d Vidjeri: jcrl! srrilii1 Brrlafi. tiusannet: 2/tt.ive sd{zn- 1119 pregradaonima iza njega". Et t. nakon sto ih je podstic{o ashabe na ispmvno "Idi...ojsna Qosknif{n. .le preihoclni prolazakizmecluimama i pregr'ade zabranjen Neki islamski uöenjaci ne prihvataju ovaj hadis kao dokaz' da Poslanik. '1ll:4/'123.1" Poslanik. ni na Zemlji' ni na Koji za Sebe kaze: neüu.*t Ibn Bettal navodi konsenzusislamskih uÖenjakapo ovom to iziskuje pitanlu.t. jednoga dana.tha.o njemu. 5 ) Allah ne bi dozvolio da ovaj ve sluöaj prode a dn ne obavijesti Svoga Poslanika' sallallahu alejhi uzimaju vjerski propisi selleÄ.tada pregradaimama vise nije njegova pregrada'pa ita treba ctnlü1 67 Vidjeti: l]l Ovo isto navodi i Abdur'Rezztk. slr. Nevevi i drugi 1t6 att tbn Bari' Felhul 4tt86. s! 87 6" Buhari.St. st2].oB.l.ncpojmliivojc da ashabisve ovo Presute l ne upltaju postupaksall^llahrralejhi ve sellem'o proprsu Poslanika. od lbn-Bettäla 670 Vidieti: A1-ftd'l!1.

Seihrt-istün Ibn-Kaj. E6cnhid. l6o. 11634 i Taelikut-talik. " " Vidieti: Undetul-kati.20195i S?fiu Sahihil-Buhan. sallallahu alejhive sellem.. Namaz na brodu Poslanik. Ah*tnus-tutrc. . Vidjeti: Sarjrl-dZania.srr.17j. -. t14t3t669. --Vidjeü o'' Hafdm. Sto se tiöe prolaskaizmedu safovadok imam predvodi jer je imam zastorklanjaöima dzemat.ve sellen.. dok grijeh pada na one koji prolazeneposrednö isFed njega.2/145. 2n\s/3. je odgovorio: plaii( osimakose da sene utopii. pribliiir öejoj se. Hasan. str. osim ako seradi o koraku ili dva.2t4t4. a ako nije.pa "Klanjajstojeti.2t i Et-kavtut-nubin. Ibn-Dzevzi u El-ilelu.r.Ako bi suhabila malo dalje. 5afijske. Vidjeli: tpyail. od lbn-Berhla.Fethut-Ban.ipal. Bejheta.ako postoji moguönostza to.-htdi\iij?.J/22U5489i l ^tanfetut suncn."61s Prenosi se da su Dzabir i Ebu Seid el-Hudri klaniali na brodu stoje6i.l/22t15492.A2J5.B:.vidjett S"fius sunnc.jimje ulaTao na ispravnostsmisla ovoga hadjsa.hanbelijskei 612 Vidjeti:Lt-tadlu vet-iktit. Ovo misljenje zasfirpajuEbuJusuf. 2t904. 21217 .672 Ibn-RuSdkaZe:"Al<oje pregada blizu.lijevo ili desnou potrazi za sutrom. piranje o namaTu na brodu.mejeste.twmtza Odgovot Imatn Malik kaäe: "Nema smetnje da se klanjaö malo pomjeri bilo naprijed ili nazad.4/109 tmuallekanr. prigovoritiovojpredaji. 2tl380/t458. Lanacprenositaca su spojili: Ibn-EbiSejbe. "'' VidieLi: Fetayalbni-Rusd. l/40c/1019.6?a a Uzvi5eniAllah naibolie zna. iza Onaj ko na ovakav naöin ostanebez pregradeliöi onomekoji je uzeo jahalicu za pregradu. pa ako se ona odmaknenije duian iöi za njom.ImarnBejhekiovaj hadjssmarra dobrim.2J439.180. Z6ql656J i Bejheki. klanjaö öe ostati na mjestu na ko. zavrSiöe namazna mjestugdje senalazi. Darekurni. o7{Sirnile radnleu namazu ne-uüeauna njegoqrispravnosl po konsenzusu uöenja*a.uöenjaci malikijske. Muhammedb. nemazapreke.Neki hadiski slruönjaci su. a SejhAtbani ispravnim. s|'.676 Veöina islamskih uöenjaka smatra stajanje u namazu na brodu obaveznim.

].rekro: [J'-.' tnzz.. razLrmije . u namazu. zl!iry+565. tmam Hejsemikazeda su prenosioci V idieti M edin e .rii.| 129 "' vtäi"r. je Enes b.rvdtrlarr.rra1ld.t. nanja se sjedeöi Baz. stoianie onaj ko nuäuj o potpunortl"t"* Jedino imam Ebu-Hanitbsmatrada a mozestojatiili klanjatina öineöiruku i sedZde if""i" "" i"ai sjedeöi r'7e postupio alije ruZno ispravan. "..'i. ihtilaJilanettn ' U351 Muhtesatu 671vidjeri: str."?r zahirijske istije kao onaj ko ostavi osimko nije u moguönosti.Ahmed. l/138.i'i"n n*a*. 212'Bedants r/335" Et'funta'.15. ßs vidieti: talauss nen lDol. ottdtt lta "*" nP tno-ri anda 'jetleii' a ako "4 14x'c\ tri tüAo 6?7 su aia ll2g2' El'hidaie 1ll8 Ha:iktu lb'l' Vidieti:t'/. b Vclik klcnjc 'jedeii o'im kxdr nemamogucnosll noimliivoda L.i äan. nrma/ Dolr/ on. Malik podne-namazsjedeöi dok je lada brzo "Nije "t.i.":6sl o.-rlzs+. 'i"i.4/4261 pouzdani ove predaje tu: r-i." l/184 .l.nes "onaj ko .'te.li ce khnjati.jedecii neie poncvljäti onesviie.titi.2u' Et nntbditt2tro3' KeiiaJut r/s5' z'dut tn stakia' . Ebu-Davud l/l?9/839' Ibn-Mad.t*s. il^tje köi. r.4/185 snatra slabom vidjeti.llrI "Ko ostavr lbn-Kajjim kaie: Sejhul-islarn pravne Skole.u lome Poslanik..iö ulopitiili U k o l i k ok l r n j c cr l e m xI n o g u i n o ' l i l i p l c ' i d a c c s e "" . tarikis-rd/d/' Huknu 61e lY idieri Bedaitts'saünia.'u.." ii'f'"a1.'ti*.tak." u jednoj \laboj prediji sojidaje lbn Abbas. N"t on ito je rpomenuoovu predaju. rütlfeh 'Jukaha'l/156 i str/'rlr'lr selan.":lZt r tt..ii^n1oo nu. 2/ 163 6r Vidieti:E/-r.i. iz predajeu kojoj Enesb sirin' kaze: .:.n. . Hafiz Ibn-Had.krrxr.*.'. uusnihnuhha:" vts3. 4ttls' Fe lul'Ba'i tt4e8' Et'unntta' tt1s6. kazc: K/d/Uni ve sellem rtejhi 'dllallahu r. kl/e: lbn-Hllm oloult'"."r] ri..qiä"' n". se. ..'..art -"rt'ii tt2'70.1l2l0."i..etovu predaju EA-dnaje. 1'rar16tt. 5Jeoecr' nekirl(lanla nc ladi ili klJniabezodJece klaniä "I volu iarionu se klenjastojeciako po'toje Seih Tehanevikaze: "635 Sliöno ovome kazaoje iejh Ibnori"u u proiiuno.i^or: i.636 i". Darekütni "' ä"i"ii.erd i. '* .der. .srt r24. E/-'rsal. 6e Vidjeti:r€r...e i/36211016' 2/'132-:133/3659' Bejheki' 198 32' 2ß69li410..

Poslanik. 41373. 79. pristajuöi za EbuBekrom. po H.t vnul-nabud.) ima posebnu studiju o namazu na brodr."68? jer u savremenim je potpuno prihvatljiva. . a ako ne. a Uzvi5eni tipa opasnost sredstvimaovoga zna. neposredno pred svoju smrt klanjao u sjedeöem poloZaju.6e0 Prenosi se da je Poslanik. onda sjedeöi. veö se klanja shodno moguönosri: stojeii.19/247 i 22/31'1. prijevoznim Ova analogüa po ponekad postoji klanjaöa.6el shodno Sejhul-islam lbn-Tejmijjekde: "Bolesnil 6e klanjati namaz svojim moguönostima. sallallahu alejhi ve sellem. 48. 21148 i lataus sunen.prima namazonako kakogaje u moguönosti obaviti.t Sifetus-salah. 3155l1620. Nejlul-evta.rekaoje 67 vidieti. ffi v idietr Merutibul -idtna. s8.sE. 6/r59D5295.688 ßolesnik klanja shodno moguönostima Namaz je obavezakoja se namjemo i svjesno ne smije Fopustiti. 4/86. ß viSei: .7 l2O7 . leZeii. . ELAima. su sloZnida ne postoji razlogzbog Ibn-Hazmkaie: "Islamskiuöenjaci koga bi se nanaz mogao namjemo ostaviti. T|mizl 213091362.Ahmed. 3159.47/83. Izdavaö:Daru Ib l-Kajjim (1408) i Darus-sahabeh Riiad. po konsenzusu islamskih uöenjaka. rll32. Muhanmed el-Hamevi (1098 god.n. Allah najboue Obavljeni namaz na brodu je ispravan po konsenzusuislamskih uöenjaka. El-insaf2l3OS. muhana. Ed-durerus-seminetu fr hülan s-salatifrs-sefnel'. Se uz-Zzrke|.sallallahualejhi ve sellem. '' Boh*i.u avionuje isti kao propis namaza Sejh Albani tvrdi: "Propis narnaza na brodu-kJanjase stojeöi ako za to postoje uvjeti. ffi El-eßat. Ibr-Huzejme. sjededi. Imam Ahned b. EIVidjelj: Ettemhid. ßgnt2. pokretima glave ili kako veö UzviSeni Allah je iz Svoje neizmjeme milosti dao olaksicu za bolesnikakome.2/69. "tr.

Ibn-Hibbaf-t'1226 ff Buhari."6e2 "6e3 öiniti namaro. kaie:'?oslanik. Zcrke:L 116l'7 3t236' SeÄu'' uto3. 6/l I 19. ukoliko ne postoji validna 696 zaDreka Namaz u Papuöama(obudi) je povremeno klanjati u nanulamaili papuöamaPrenosise da Sunnet "Razlikujte se od üdova' je Poslanik. .a ako Irnranub. onda sjedeöi. nekih trideset do öetrdesetajeta. str. sallallahu alejhi ve Prenosise od Ai3e. Et'nuhalla.a. Laoi naprvom.. 6t vidleüi Medimu ul fetaea.bi je noöuklanjao stojeöi. ustao bi i dovrsio rekat u staJeÖem Na drugom rekatubi öinio isto poloiaju.i sa mnomako bih bila namaz.a kadabi zavrsio 'o"' i on bi legaoda spava a akobih spavala budna. .a äuuu""niku uko ih nii" u moguönosti Noöni namaz u stajademi sjededempoloiaju '?oslanik.a ako ne molel. da je rekla: uöio je Kada. Muslim. r'a.. pregibaobi se na ruku iz slojeöegpoloz"F "o'" poloZaja prelitao tl sena rukuiz sjedeieg sieäedi...ueiä 6i u namazusjedeöi. priöao-b. I t3l .ebu-Davud.23?n *-v'd:Ä-iin"i-*"i"i.ko. onda na boku. U drugoj predaji AiSa. po konsenzusu udenjaka.a kadabi seprimakaozavdetku uöenja. r.a ponekad klanjao sjedeöi'sellem. El'medbnua' ua3i. 22112475. a kada bi uöio stojeii. sallallahualejhi ve selem. oiSntO.'KlaniLi stoieöi.' Nakon toga bolesnik "Sve u osnovre-radnje kaä: Na drugommjestuSejhul-islam namaz.2ll242i 231224* Vulti. Husajnu: neöeponavljati ne mo|e! ni t. Potom bi uöinio ruku i sedZdu. Z l8-la/125l. (kijaml u njimaje elementami stajanje namazä Stose tiaeobaveznilt dio (rukn).paduju .uttullutto ul"jtti ve sellem' rckao: 6e vidierl Medatnu 2ll24z ul'fetava.

Od Abdullahab. Almed. 5/56012185. DaÄnn. 7mtln. zbog öegaste izuli svojepapuöe?"Rek1isu: 'Vidjeli smo tebeda si ih izuo. Tfnxzi 2ßjart4üO."?@ Od Ebu-Hurejrese prenosi da je Poslanik. -^ * Ebu-Davud. Hakim. 286/2154. Tajatisi. neka izuje svoje papuöe i sravi ih ivnedu stopala. l/235lt378. l/l9t/302. 157/651.Ne uüEhiravaj njhta Ebu-Seidel-Hudd kaze: "JednogadanaPoslanik. ln34-235t1377 ltstt. l/391/957i Bejhekj. Bejheki.". l/128/605."Ko bude Hanjao.^_ "'" Buhari. U toku namaza izuoje svojepapuöe i stavio Fedvodioje dzemat. '" Halim.| /3 I U I | 80. IbnHibban. A605/4251. l/193. odgovorioje: "Da.6e U drugol "Vidjeli smo Poslanika.t "Obuj papuöe kada budei Hanjao.. Muslim. Imam Hakim. sallallahu alejhi ve sellem. 1018319972.s.V adZe. da Fedaji stoji: klanja u papuöama a i u mestvama.T^beftnj. vi klanjajte u njima. 3/20/l It5J. lancem Vidjeri: Sahihus-sunen. str. ü. Ebu-Jala. EtD. Begavi.VidjellJ:El-medam a.rekao. ili neka klanja u niima.Ibn-Sad. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. izuli su svoje papuöe.U4o9trr94. Ibn Huzejme. Bejheh. da ldanja bos a i u papuöama. sallallahu alejhi ve sellem. U480. a."'"" n Ebu-Davud. im tadareöe:"Doiao ni je D2ibd.str. Malik upitan da li je Poslanik.sallallahualejhi ve sellem. str. Nevevi i Zehebi ovu Fedaju smatrajuispravnom. Iata. sa i\pravnimtancem prenositaca.. koga prenosi Ebu-Hurejrc."7o1 IJ drugom hadisu. . lt256nj4. U39U956 i Bejheki.oni ne klanjaju u papuöamai mestvama"6e7. 2/604t424e. je upitao: .. Imatn Hayjm i predaju zehebi our smaräjuispravnom. 9aß86.Taha\i v Serhut-neani. | ß0?/858 i Darckutni. pa smo isto uöinili.sallallahualejhi ve sellem.ßra re desilo. 3^32. Hakim. '" Ebu-Davud." Allahov Poslanik. Kada je Enes b. Anrned. Taha\i u Serhut-neanL l/511. . sallallahu alejhi ve sellem. Kada su to vidjeli ashabi. Amra se prenosidaje rekao: "Vidio samposlanika.3/100/1 1976. I/j9t/955. zl05/t010. Dadn't. Nakon namazaPoslanik.Inam Z€hebi smara da ova Dredaia ispunjava Euharijine i Muslimove krireriJe.. ili ih izuj i st tl)i ih izmedustopala. U388/1516. '" Ebu Dalud. stoii.2606/42ö0. U|2U6O7. 2/605/4253. l/128-129/610. Abdur-Rezzak. 5/35/555. _^.Nesai. Hatdm. sa ispravnim prenositaca.5I44n633. klanjao u papuöarna.i obavijestio me da je na niimaneöistoia. . ih na lijevu stranu. I/190/q52 Imam Häkimi Zehebismatsaiu ow prcdaju ispm!nom.

oa s"ju ruuhammeda ln4str05rirmizi'v431242.."rekao äq"rrr"" *rr".. r:'zs. je Ne lf"ii1l<:'J: "ri:...'i'.-. str' 42ts8' Meäbnu'ul-fetav.?s Nijjet je obavezanPrÜe namaza *1.tt::..r Alija Mahfuza 278-279. "".i. .i:ilvrijedi i:. Fethul-Ban. "ä""1".]*ä.ib je rekao: r*uääö'efii. tuVrdietl Fethul'Bari 3/42.3| 188- *. Ähmed' t-i["..l/1e8n236' 6t31t240'16..it'idb.ßi Et-imkur:ie niiie.ä m.'ii"-lj:l?f iji"ä 11: ".2itaatsze. sallallahu t" a" ie svako äobro u slijedenjuPoslanika-.. !:- . Darirni.'l:Hl:* * abdest . * p*rinutim lancemprenoslica sE.od Sejha str.atltuttu ut"lt'i ve sellem zbog öegaje izuo svoje 1. nn-Hadär prenosilaca ovajlanac 21254. 'r'i".'ellianab .ili uezii niljetomza spo-en.2. LZA Poöetni tekbir (tekbiretul'iftitah) poöinjao je svoj namaz Poslanik..-Z"J 'ur"lfri ne' ili momentu u datom n" t"u".u papuöama namaza U ovom hadisuje poreddokazao legidmnosti pa oa da zavrslnamaz nisuÖekali vrlo bitnapouka.qiiq \"'"' * äitJi'ä--ä rtre4 | Ii ahkanil'Kur'an' El'dzaniu zrit.. .kazjo: ]ii:-d.kir.. bi: Allahu Ekber'"'7to na namaz.. .' iia..r. "a""* äJä l-' I**T..ä.zi4 i Er-ibda' er-Kasimija J. str ls0.'.ö#idi narnaz. od lbn-Redteba i.. 22| 239 vidjeti Dianiutuluni v?l'hiken * n"Iui-Oui:". t290llw6.Äi..to su" ä.ashabi iedna .t1""".1i:t:^ 9:: "äi"rh"r Nijj"'"d':.sallallahu alejhi ve sellem' "Kada bi Poslanik'sallallahu u-ebi-T.ain#Llti omerb.Ib1.n..5ns\t po konsenzusu Nijjetje uvjetbezkoga.+!..*. od Alija el-Kadija 1n \idier: Bedaeul'fe\)aid.-Ndäi.^'orroa ^r-""i r / ' t o ll/875 /i' Ebu-Dawd l/2e +riie-ts.Naime. vidjeti: ispravinim smatra '*:i-ui*.l'... tn"j"äno pojmio to razum nÜnaza o legitimnosli u'enjacima meduislamskim Nemarazilazenja u oapuöarna. Darekutni.

t/lc8/t217.352. v4j5t2420.nua. '" yidiet| Merutibul-idima.ejhek:..3n62.4/80/J9I. Elzed.1t2+rysl8s7.sb.'.djeri: EI ev'a!. Scrhu Sahihit. 'vidjeti: El-ninhad| 4ß0i Lt-nedanua.str. 2/q4.t/29Jl882.t/280(Serhufelhjt-Kadir).7-r7 Ibn_Hazm.idrna. nije spajaoprsre niti ih je puno razdvaJaol. Darimi. 4t9lj90 i Ibn-Huzeime.t401666 i Ebu-Avvane. .lVUe kaZetAllah. '' Vidjetl Bidajetul-nuditehid. str."' ili sa rekbirom. 3t. 'ä Vidfeti: Scrhut.l/408..". l/tJS. lt54l. 55. U33i. r. *r.'\v.''' iü poslijerekbira. sallallahualeihi ve sellem. Zehebi i sejh Albani oväi hadis smarraiu l isprarnim. 164t38 i Muslim. ".Buhan..cv\at.g.4/80/391.a porcm n? _.i..tar. Kudame. ::. El. U134.3n2 i Et-ittana. UaUTß. Ibn_ Htllzejme. "" Muslim. rnT-234/46O.uekber.722 lbn_ Iah.ro4/1e4. 3t2SO i FethutBati.72r lbn_Rusd. '"' yidjerl Tuhfetul-ahre.y1yerdi.42t60 i Et ikna f nesaitit..ve seller4tunaza Ibn-Rafia ez-Zerki prenosi da je poslanik. "'Buhari. Bidajetut. sallallahu alejhive sellem. stt.i.havil-kebir. '" V)djeü: El. Tajatisi.ao: ispravan.viajit .7. tmam Hakim.inak. navode konsenzus uöenjaka o ispravnostidizanju ruku pri poöetnom tekbiru. ". 2t3e/24\. 2/38 i Sifetus-satah.e*.g ". 2551905. 3n5. ''' Vidielr:El.mugni.Tr6 Imam[bn_Munz.Ibn-Abdut-B_en.i Baheni'. r/22r_222/t3zs. i I j I I I I i . ''" Nestu.t/35:'. . Atüned.Nevev' ".11547. l rbn-Dzarud. str.nanaz dok se propisnone abdesti.2tZ5S. Vidjeri:Sahihut diania.avi.Ebu-Davud. 2t98. F..'' Nije ispravanhadis u kome se kaie da je Poslanik.nudatchtd.I ftfrn izi. str. str. dizao bi ruke Driie tekbra. 1t228.7r0 ". 42t. '" VidJetlEl.'l Dizanje ruku pri poöetnomtekbiru Allahov Poslanik."" lslarnskiuöenjacisu slozni da namazpoeinje tekbirom. Dlfltun. 334 i 2562..idana. inÄ t y:i3yi 1 r:jh Albani ovaj hadis smarrajuispravnim.Muslim.o^vy9. ''" Vidjeti: El 1Jri.Tr2 a izrazitaveeina iz prvi} i poronjihgeneracila smatra da ie poöetni tekbirsastavni dio (rukn)namaza. od lbn Beualä..iü-aä^iq I 2186614761 i Er-rcydul-bessan. 2tJ75l8875. "' HaJum. vÄJett:Lt-nu8ni. .'vidjeri: I Se ur neani. Dizao tri ruke medden'26 1rj. I/J68/88t. _. vt2l.

str. * Tit i.Et-nadinu.df ll-Pyi rehzibut'khzib i . pr€nosjlaca lancem saispravnim 4/117. sallallahu najednunepravilnu ukazari svolerukeu uirini p. ü. ipomenuo'njirovo . str.163135 * il-"rri-. Zrdul'ncad l1202Vidjeo.Ä tiiiiii q:l. Sirio svoje prste pri poöetnom tekbiru'?23 je-dizao ruke u alejhi ve sellem. e lbn-Sad. l/2lJl458.4r9l390.sallallahu alejhi ve sellem.4et2't72' ntidat n^anu"t . gdjexio predaje) prenosioca ove od Puno (jedan en-Nadzi vo.u.--.if''.rr' .'.3/263.ö-.r/235-21ö . ukoder: * äi--d"r.n"t""o*t-.!i. i. i Daifut'dißniastI' .po." .n rt3ss.tj.*fl"t . ilfzästi. i Muslim..t't OvdjetJeba dizao tekbiru poÖemom pri ruku poiau. i"ar* Nilo od brojnihi pouadanih ä.Ä. u2921818' Ibr.ponekad sallallahu .-. porom ih stavejednu preko druge -uvaj ve sellem' o'oiap"L*rn" ornou" u .it. nije prenesenonikakvo prema usmjerenim sadlanovima dizanieruku u visini slomaka Doloviöno 'To je kaze: Nevevi ". ß \idjeü Ei-terhul'numtia' 3143 .:""i"9:-1-' p""". ipustesuoie ruke niz tijelo.nf:i. va'-eis"tr' st^ 24ol248s4 slabimlancem Prenosrlacä je..rl259no6' t\hmed'31436115600 ßr Y idiet].i9.a u.f.r: pojediniüanjadinakondizanja näime.Daifus'sune 6441444'7.uPoslanikasallalahu-alejhi .Tirnuzi' slabifi vßlen ttetut'h4at\' Nevevi i Gjh Albani ovaj hadi\ smaÜaju Ebu-Hatim."r.".qlahov Poslanik. 283.unna. vrojeu: prenosrlaca lancem Jabim sa l/4zq Lr Et'il?Iul'nurcnahij? Ibn-Dzevzi Te kihul-kelam. koju bilF'i tnäq stienoo"omen..Madze.r".ini" du je Poslanil.G.uodi sei u jednojdrügojPredali 1"ii'.Ibn-Huzejme. u Lo*.."' a prsti ni skupljenini rasüeniod svoje tijelo okretaopremakibli' öak i svoje seprenosida bi cije^lo Omera palce(kadabi dizao ruke).i."' Od Poslanika. t/38121c.El-me 31266.l'{"t ^i. u visinu svojih uiiju'' tal(oda-ol-mu a ponekadvisinuramena.u..u kibl".sn 4It239 täsO-zii. 1s\jdieti.u po tijevoj odmahnakondizanja'?35 .-i"nia. D Buhari.::. Bejbeki. +lsti i S.T2n lbndianovibili u pruu.kojl. ni"t"irrrt prenosilaca'."'' Takoder' nije vjerodoslolan alejhi ve sellem' hudi. dZmua.2/4'2118 Imdm.anpostupakkoji nema osnove. sallallahu alejhi ve sellem.o se dee dizanjaruku iznadglqve' imam nista. S.

Serhuz-Zcrlatni. lmam i. ..t. Zt4U.Vidjeb:Fethut...Ibn-Sejjidin-nas .ima jc narcdeno da po1uimo sa i.'ie u EI istizkan.y.nr.Vidieri: -Lanac preno"ncä Lt-nedznua. Oya predajq shodnohadiskoj renDinotogiji.3n68 i Undc!ut. IUn_eUad_g..enjaci po ovom pravnom pitanju imaju öetiri miitjenja. 4/l I2-l13.ulnj. )15A3 spomenuo konsenzus uienjakana ispravnosü .^ 'Vidje|J:El-cvlat.rbn gazm..poslan. 4/31?-318/18886..Zu: . srr. saUlafru Aeim ve seffem vidjeti: g/-niinhad| 4t9t i Fethut-Bari... _^ '" Buhari. 4/4Ot/812s. Hafiz IUn_Haazer sa ie ocüenio dobrim.lt54g. Aimed..ry_"j lbn-MadiE...tbn-Madie-llZ+slO6g.73.5/2:/g. Bejhetd. Ebu.1""_ iä.lS. 2n62. Taberani. Vidjeti: il"rtil n""ii lll14..kari. _. "Nama.Y ".potomje Vail b. /6/1085t. 6/t4O/5772.lb.Ban.ic. iLZ.. Mesud kaZe: '. I64t4O. l/288/f083." ispravan.rrtSel.v144t686.Avlane.. . vidjeu: Mednneuz-zpvaid. Uzaolroö2. Zerkani i Atbani ovaj hadis smatrajr ispravnim.3ß2.i -rrenoslocr ove predajesu pouzdanj..sallallahualejhi u"'r"Grn. .je prosaopored mene dok sam u namazuddao lijevu ruku na je uzeomoju desnu desnoj. tlt99/rut." ovog hadisa. "r"k"o. MuIk srr.poslanik. 2^BBj i Et-nuhatia +lt t:. Ibn-Abbasprenosida je poslanik. l{us_t'1"11i96_f-0.Fjbu-Dayud. t+ti. Sud kaze:-Naredenoje da se u namzuu desna ruia stavina podfafcicu fijeve ruke.ve sellem. 'Ebu-Davud. 3/269. r/2s4-29s/st6..nma. El.Ä:. oar.VidJeti: N"/rt... IrnamNevevika2eda ova predaja ispunJava Mustimove uviete. .sallallahualejhi ve sellem. TaJalisi.moze sepripisati postanitu.. EI-nuBni.. DarekuEri.::? -vTmeng)i da u nannazu lijcvoj..evtar. '* "' ü. T abg(aÄ.ftaroru da odgodino t?!\"e sravljamo desnuruku po :!.t nun S:j:. l/t72-t731500(Et_ferh). 2/96-9r.. 14o12654.srr. Almed.medbnua.IIudä kaZe: staviosvojudesnu rukupä lijevo.rtmjzj.''" Jedna Mjesto na kome se yeiu ruke u namazu Islamski uö. namaza Stavljade desneruke na lüelu o_!ßy. v473-4j4 i Ahtenut-dienarz. 11249/667.""' Abdullah b...uti...lu prekodruge. rtr44t6si .."'" Veijna islamskih uöenjaka smatra da serukeu namazu stavia.. 2nsDs2.n*gu Allahovoga poslanik4 sallallahu alejhi ve sellem.-pa ruku i stavio je na lijevu. Ebu_Awane.! .. 297. ^ Spomenuöemo ih sadokazimai komentä..tm3qlanj6. . Ahmed Sakir La..

d-.lat "vezanje desne ruke po lijevoj na prsrma Je nasiovio poglaulje: SUnnet .* tr"1#ifi'trffili:'ffi.i""t vail b Hudzr'.r'"n*...xtriJxöff 1#'.u*: -ovaj 1'ffi!. .. l5O.eruriz'sE.u. dobar.m*tnfm Inam Ibn-Huzejme' Mubarckfud'i "Nemaispravnijes u o vezanJ hadisa il'si r^"J S* i*i " t t".L.ä-t.illf'{'n'fl10"."-t iti p..i Iffi...'$3.hadlsa svoioisrudiiiFevzul-kiram. HudZIa se prenosi da je rekao: salalahu atejhi ve sellem' pa je sraviosvoJudesnuruxu Poslanikom. iradisispuniaua lnramBejhekije na osnow ovoga.. "Tar prekolijeve na prsa "Hadis Vaila b Hudira je dokaz da se ruke. Veliki haneliiskiuöenjak u uslove lbn-HuzejmeOvo je Sejh Sindi spomenuo.*n.T.jer slabi hadisine mogu koristiti kao 1ryt:T' *it-i" kao stoje imam Nevevi Medutim bilo "äe-i.a kazatida je ovaj hadisdokazo vezanju bi Dreöe Sirdi Je potvrdrooa ovaJ Muharnmed nuoka. 1a\ldietl rl-*inhodi un .a tt"aitUrt eksperata ne lznao ruku na prsa. sallallaiu 7arlbn-Huzelme.*i:'#.:*:u**l'.:ü..'f L:t##g#^ *r.r.Iut'eviar'a tae kaiet E!-iehul-muntia' ilä ä*nä.zi2lSJ Inr.ka "..tr.Vezanje ruku na Prsa dokazei ovaj stavpozivaju sena sljedeöe Uöeljaci koji zastupaju "KlanJao sam sa Od Vaila b.veZu Irnam Nevevi kaie: ''?4) ' ovo znaöida je citirani hadiskod imamaNevevija'u n. .*'ä'#li fiffi:*'ffi 'ä':[iJ. Ah*nnul-d.ff..vidjeti' takoiler: 314541. llA3t47g i Beiheyn'a6t2335 jr*:jüäY'$'.1{ry{"*'#T r.*.ä-:iiii"oi ]. " Poslanika' Od Hulba et-Taijase prenosida je rekao: vidio sam po na ruku luevoJ prsa daje staviodesnu alejhive sellem.Hi"il:'"trj::Hffi rbn hanza kod hadis r. 1ß\ldieü Tuhfetutahv.

'#l.'.....*fi n. ii. i" doKa/e: sljedece O\ i pravniciI'oriste Skole.: r.ltailir*iii::i.$üi..{ffi{# l'."$lllllr. i**'.'n. kako je u namazustavro ve sellem.illlill.::..'J * qtri::.E:'.j'1i.l jer oprecn ispod vrata)' Je (neposredno ve sellem.i.'.i""" I."'" "X""":l:.. ' pupka.:$1":''ü" lUif.lru:r. jiilg..tm iä:ä: '. "ispll pl{^:... i*l::-r{ ffi tr Lf. LT.m **'.'i*:' isPrar r".t'Lit.ili *.3'":J'.'". #i*nli."' 1f.ffi .m:i*1ffi .ler medusobno zna' a Allah najbolje struönjaci.'"..1::.Tn i.:l':*."" dodatak Je spomenut Konentor: U ovom hadisu prenosi.'..'.'iir "' ?#". v"i".5."äää."l"o."1 ..:.llü' rl 1l.li...Hudzra odvaila s' Dopisao-sa-j'#lir:iff:il:\. Tii.iä:x..["fft"[:...:' .v*tl.iii"l "'o'üü..s:jl|.'!!iif*|!i!':'WT' :-:.".2i -'i1u^'0""'...T"li :f '}{p d."."i*J.' #iil!1. oi"hadisa "r""i "-il" "'..'".da[J#t:J:lflff'$ttj:*]l$']ä se b.:..i"l'.."":fi: i:1 .ii' nije #.sunnetu' Vezanie ruku ispod Pupka rffi:. je ""i"41" tllli prsimadozvoljeno Dakle.t.Stose u jeziku smatra no-PreÜerivaili:.*.]"8"?:1".'.12r' hadiskr uvjetekoje su uspostavili tspunlavalu ovepredaje.:1. Lohhamarc trecrpflmleraK Muhammeda u":aetAbad lls6/rq66 *'lL" t"äü..

Sejh Fedaju \ polezanimtancem Mubarekfuri.. namaza nepobitnoje dokazaoda ovaj dodatakne pdpadaspomenutom hadisu.igtCT_SZ. l/289/1088. iÄ09. 4/l ll {bez rancaprenositaca _ muallekanj.airt. Vidjetj:Tuhfctut-ahvczi. A4O4_405.. 3548. ELmusn|_U4s3 od Zehebija. sallal"afru afe..riA. Et-tßdimhin..tehzib.!b"P.Sunenu.ai." -oguo opravdati onaj koji je pogrüeiiokod prijepisa jesreSroodmahiza oväga hadrsa rrnaslaba predaja u-kojojstoji daje Ibrahimen_Nehai kazao daie ruke vezu ispod pupka.isDod pupka"zavrsile u kontekstu hadisa Allahovogposlanika.' Tako su rijeöi imama en_Nehaiia .fri ve sellem. lancemprenosilaca kao i kod Ibn-Ebi-5ejbe. Lßanut_ni.nenanjeran pokusaj.Nisammogaonati ovu prenositaca. "Ud e[ke poslafikäje Ki\ze: Eoje:poZuriv-anje iftara.".. je prenesena pouzdanim p. nLaZ"rn ._. Ovo ukazujena . Ono öime . kaze: Tlb:rTi-l 3n/114. ^T:93j:.odgadanie sehura i vezanje desne rukepo lijevoj ispodpupka. 4^t3. 2/3O3. zko 21 586...." "' Et.753 Komentan Ova predaja je zabiljezena bez lancaprenosilaca i kao . "' rbn-E-bl-!g!be v342tJe3g.U tancupreno\rFca ove predare rmaEbu_Miser koii se ToveNedzri b. Malil. Abdur-Rahman Sindi.a u njemu je iiuzet dodatak 'lq)od pupka". . Viqetj Etaarihut-kzbir. .te selfem..Ettarihß-sasir. Drugi dokazje predaja u kojoj seprenosi daje Enesb.EI-I4uha a. UB2. Sun"nud.. aß9.dqq 2/105iEl isti r.-izmjene "bi sunneta Allahorra Poslanika. 7_5-5 Vtdjetit Feüut-saIur. ." v. it'Ei1i.. u"azü[-. tamaei powraio te slabosr o!e predaje.". ...kebiru... po konsenzusu islamskih NL slabosrove verzije ukazujepreäajau kojoj Ebu-Derda :d:njaY.. Sejh Ahrned :bl-Harm latur u svojrm opaskama na ELMuha a. rekao: "Ud etd(eposlanstva je troje:poZurivanje sa iftarom. kaze:..'te Vidimoda u ovoj iredaji nije spomenut dodatak"ispod pupka".odgadanje sehura i vezanje desne rukepo lijevoj u namazu.. stl. tmam Hejsemi. El-kanit.Darpkuni. sa pärpuÄ irti...a on je nepouzdan. .r." ''" u.nakon sro je cirirao olo verziru.1tO l Taknbd. takvaJeruStavna i ne moZeposluZiti kaodokaz.756 Ono Slo polvrduje da dodatak nije sastavni dio hadisaiestepredaia koiu biljezi imam Darekulni u slome .sallallahu alejhi ve sellem.

SeojstvaAostani4wog.'"' Osim navedenog. pa je odgovorna ovu hadisu.Abdur-Rahman predaju kaoi na prethodnu.?4/159. 76!Y idien: rakribut-tehzib.a on je nepouzdan. 214812324. str. 741157. vesellem.. 2/69. 2122218'7s. kao Sto to uöinjeno mogu skupine? Islamski uöenjacisu uslovili kriterije na osnovu kojih se mogu nekeod kriterija. b. 512'79 16t v idietit El-miniadz" 4t91 . Ishak po misljenjusvii uöenjaka. i kao takva nije validna za ne sadrzi spomenutidodatak 70 Düeknrni. Fethul-Bari.enjdk Bedruddin alejhive sellem"Vidjeti: Undetul-kari. slaba '" po konsenlusu koji je nepouzdan hadisuh struanjaka. 11359 po konsenrusu uöenJala.kih kaze: Oväjhddi(Je ___ '"' ova \eEijr Ajru loze: Nüe vjerodo. Zarje moguöe da Alijajedno govoria drugoöini?! "Ruke se u eetvrti dokaz je predajau kojoj Ebu-Hurejrekaze: namazu drie ispodpupka. Hanbel. 21188.ni. koju prenosi Alija od Poslanika.tojna Pornatihanefijskiu. Ahmedu El-nesailu. sallallahu i Et-benaie. Ebu oavua."7d je isti prenosilac kao u ovog hadisa Ko entari U lancuprenosilaca prethodnom b.Irnam je r/3r4. predanja ne Mozdaöe se postavitipitanje:zar se ova rmogobrojna je jedna prve sa dokazima pojaöati drugima.n. Zejlei Bejheki.sa[qffaLu atljfrlw- 121.lbn-Hadzer. 3n'70 i El'hü16a. Ishak.20177. Hudzrau ovom sluöaju ne moie se uvaziti.''' verzijama sallallahu alejhi overijeaipripisuju sePoslaniku.ova predaja se suprotstavlja ispravnijoj verziji u kojoj stoji da je Atija drzao ruke u namazuiznad pupka.4/113.Ibn Eb. neispravnom. Sakirocijenio imarnAhrned str.EbuHatim i drugi.m namazu slavitidesnuruku po lijevoj ispodpupta. Ahmed. Ibn-Hibban. ovog hadisaima Abdur-Rahman Komenter:U lancuprenosilaca je Ishakel'Vasiti. Ibn-AbdulBerr I Et-temhidu. U289l1089.jer u sustini Predaja "ispod pupka". 7a Ebu-Davud.Ovu predaju . 2/r8t.' slab idam. pojaöavati dokaza nije zadovoljila hadisi. Nepouudarim ga smatrajuAhmed b. I l44l13235i Nejtul-evtar. Ibn Hazm. vidjeti: Nasbw rcje. je u Treöidokazje predaja u kojoj Alija b. Ebi-TalibkaZe:"Sunnet /ou U nekimnisla\. Buhari. Imam NevevikaZe:"Ova predaja jer je prenosiAbdur-Rahman b. BejheLt. str. Ibn-Mein. r/34313945.Ova skupina Vaila b. a2-&3/26O.sejbe. Imarn Nevevi n El-nedLnua. i SejhAlbani su ocijenili 2/224 i tnaul-ealil. Abdullahb.

741158. A1r. a Uzviieni Allahnaibolie zna.lcrhM rebbant.Osimtoga.21121. 16/515 518. rq Imrm Hej. Ibn-Mein. . Et kaiif. predaja koja se pripisujeEnesub.diruhit1. Alijine rijeainisu validan dokaz.Ona u mnogo öemu liöi apokrifnoj predaji. kalo je spusrio svojerukenizase nakon lto ih ie disaou visini uiiju. FI. rrhkt .". Takoder. Maliku nemasvog lancaprenosilaca.p/na vp!rndit.rusnt.766 Prema tome. ispravniji od nje.tDarekuhli.na osnovu navedenog. Spuötanje ruku niz tüelo (nevezanje ruku) Ova skupinauöenjaka za dokazkoristi potpunonistavnu predaju. 76' .a on je lazov.d Ukrihir. a ponekad bi staviodesnu prekolijeve. _ '* V." Hafiz rraki i tbn Mulekttin su kategoriöki odbacili ovu predaju.sallallahu aleihi ve sellem. predaja kojasenavodiod Ebu-Hureire ima mahanu u lancuprenosilaca i ne moTebiü ja_ka predhadisima [oii su.Lanac Drenosilaca ie vierodos(ojan 'li dobar. Et-üi. . iskljuöena je moguönostmetlusobnog pojaöavanja ovih predaja. Dakle.emi. Vidjeri:a-.naroöito kada se prenoseslabim lancima prenosilaca. 2t2t2t3 OOt. 2ttl.!sri. Ona samomoZeposluiiti kao opii argumenl o stavljanju desne ru(e po lije\oj. sr.isriti se njegovim predajama. sallallahualejhi ve sellem. \ttlt. 2/S4B/48t2. Sunem. Dzuhder. t/1O9i Hatasatut-bed munir. " Trbemnr.rc?i. pa ne moZe ni drugim predanjimabiti potpora.nanaza dokazo vezanjuruku ispodpupkau namazu.saffal[afru ve set[tm. Poslanikovi. klzet U tuncupreno\itacd o\e predajeima Husajnb. Et-n. 2t7)8-12o. Sto je _svaka opöepoznato u hadiskoj terminologiji. u kojoj stoji da je Muaz b. Ishak DotDuno \lab prenosilac {merrukr.'^'Takoder. kaie. t/-J.767 eU-navua. Ed.an.luala. a lbn-Hibban kaZe da nüedozvoljeno ko. Sejh Mubarektun. 2/tg/587.. 20/74-75ll )t2^.dieri: Et. 2/15U316g.Tch?ibul kcnat.hadisi ukazuiu na vezanje rukuna prsima i nema dvojbe da su prioritetniji za slijedenje od postupakanekih ashaba. 1t593/3s2s.ier se u drugoj vjerodostoj-nijoj verziji navodida je Alija klanjaodrZeii sroje rukeiznadpupka.Bejheki i drugi kaZuda je Abdur-Rahman b. l/111. lslo Lako. DZebelvidio poslanika.)tsi.tarillut-kebi\3/l/259. svakako.nekiuöenjaci kaoStosr-r: Buhari.

l navodeda Hasanel Basli i tbrahim lbn-EbiSejbei tbn-Abdul-Bcrr to3 spominjese en-Nehainisu vezali svoje ruke u namazu Takoder' je klanjao spustenih 0.. furrl kaze: \i.. "stavljanje ruku jedne preko "'i.1esalikl/214.'n"a-u. i*o O.da su i pouzdane)' Nehaiia." Sto se rilc Jerto nue na niih sene fiebani osvnati(öak. Nij" pojmljivo da imam Malik tome lmitm Malik je u svome a radi süplotno . imamt4alrknijcbio u strrnitr u tome' iir"r. je u stanjupojasnitipropis da ga ljudi ne sliiede misleiida takopraktikujusunnet "Fethulgafuru". el-Basrijai lbfahimaenHasana predaja . .Sad Ovaj stavzastupa uöenjaka.r. sallallahu Poslanika. str."4"" "a i.Poslanika' prenosi .i"r"ii"r : l+l:.r2s ..o o f i i " t o l .nti' ri isri:tai 2ts86.äldt"ftu "i"jt.e: L:rnac i.tu t nut""tu."ttl ?6Vidieti:: i El'tc| tkl zo/'76 I /343/1949 Ä1-nrsa. Je Sto se tiöe predajelbn-Kasima'njena autentiönost Komentar'. ie.i.in Murarerttnri.-"..N e k i n r r .i. e porom imoma rnucio i r i e j e d a n\ l x d r r t i r d n i n * k i .. l e lezilr' mogilo iuieiro !a lr njcSo\cruke nrkonÖegrih nije Molika rukupo \lJ\ ili desn(r efo or"rp*r".""... ?.lio sxm \lrju -."t"" Malika' preko lbn-Kasima'da malikijskih veöina zastupa ruku u üamazu .i 'r ve sellem.ft. S'ntu''zctk't ./i!8. .rql.l2l2t:o i El. vierodostojrn ili dobnr"' 17'Et-nevtil. naslovio poglivlje: Jesne i arezrnje d a ' e t " o d n o sn ot'1ltni" aai". jedno od. ?T0Vidieti: A1-rrri.:.nßni' 1155o .sallallahu tita piat<sa Vezanje ruku iznad pupka a ispod prsa kori\lc nredrjuD/elirr b Dabrj u lojoi ovi uöenjrci liro crdumerlt d:l preku lglobr drTr lrle\u.t* MiSlj*J" o spustanju "" i Lejs b. t'.. ' . jc prcnosläca r/82 k.k.. 31268 \ Etd:e'tt' i 1t4'71 * ""i"ii . str' 60' kaze:"U sunnetu Allahova lmam Sindi u o nevezanju predttje nemaispr{vne alejhive sellem. prcko ruke iznad imama Ahmecla) cla je u namazu stavljao ruku pupka.kdlr2/586i El DttiiüM..ri. niti ashaba' alejhive sellem' eostrnitu.po.tr nlrncTtr (rJ' Abdulllh h AhrnedkJ)e: Vrdro\am hiDu izncdpupll desnom.jt..

2/69. Darekuhi. l/la9/l 241.Darimi.773 Imam Nevevi je u "El-minhadZu".nua.ispodprsaa iznad pupka". Musnit-muhtada.3n6e. Ahmed. dok je hadis koga prenosi Vail b. zgloba i jednogdijelapodlaktice. sallallahualejhi ve sellem. Potomje sraviodesnidlan na vanjski dio dlana lijeve ruke.Taberani.6^40t':-:'2. Ebu-Davud. sallallahu alejhi ve sellem. 1/2951888.Vezanje desne ruke po lijevoj poslije poöemog tekbira. ''' Nesai. ß4n4O. daje prihvatiosvoju je desnicom. l/43D325. 2lto1-El-n?di/nuL.pored toga Sto je postupak ashaba. Bejheb. llJ56 i lnaul-gatit.3n6g. ustao doniorekbüi digaoruke u visini svojihuSiju.praksu. I/2q4 295/886. Ahmed.""' Sehl b.2/201-202/485. kao Sto je precizirano hadisom koji prenosi Vail b. obiöavaoie vezati rukenatri naeina spomenura u narednim hadisima: Od Vaila b.je stajaou namazu. Dzabüie nt vidjeü: Ll-hav kebir.2i25. nije potpuDo jasno precizirala mjesto vezanja ruku.Ibn-Hibban I s\om Sahihu. dok.. HudZr..pesetbt4 namaza Ovo miSljenje zastupaju uöenjaci Safijske pravne 5kole. I/288/t085. Taberani."?76 Ovako se drZeruke na Drsima. Imam Nevevi. Naöini vezanja ruku Allahov Vjerovjesnik. t/28q/t0ol. Abdullahb.DareLurnr. sallallahu alejhive sellem. Predajaod Alije u kojoj se spominjevezanjeruku iznad pupka. "" Buhari. -_. Sejh Albani kaze: .22135/a2. . sk.?74 ljevicui stegnuo U drugoj predaji od istog ashaba stoji: "poslanik.. Ibn-Huzeime. Hudzra se prcnosi da je rekao: . 31172-17ll500 tEl-feth).' t5 Nesai.vidjeri: El-ned. Bejheki.str. vZ3S. l/2431480.ahkAn.IbnKalim ilbn-Huzejme ovu predajusmatrajuispravnom. 4/318/18890. Ibn Huzejme.Vidio sam poslanika. Taialisi. sellem. 4/96.tn43l480. Sadkaze: "Ljudima je naredivanoda se u namazudesnaruka stavi na podlakticulijeve ruke. Hudlr jasan o vezanju ruku na prsa. pa je u ovome sluöaju obavezno slijediti poslanikolu. Hulasatul.1/140/667.Lanac prenosilaia ie isDravan. nasloviopoglavlje:. r43. 1371020. sallallahualeihi ve je na namaz.

sa tancemprcnosilacakoji ispunjavaBuharijirc i kiterije.kako prenosi"Ukbe "' lijeverukeu namazu driidesnuna podlaktici Iz ova tri hadisajasno se vidi da je sunnetsa öetiri prsta obuhvatiti ili drugi naöin.tr. n viisfjti: Se. * Suhari. Vidjeti: Es-rjhiletus-sahiha' ll39' .ttn Poloiai stopala u namazu vjerodostojni sunnet Poslanika. 3145. ili stavliati rulie na lijevu shanu plsa kako öine pojedini kLn..aöi.. Ei-3efiul'nunti'.topio ta stopalomu namazu.2l lO5.niti suvisepriUtiZuiuöi u nama''u Ujejneb Abdurjäan i na drugi niein ot"zulodrze stajanje " . razlike izmeäukhnjaöa koji klanjaju zasebno i stopala je uvijei isti.koji ga je vidio da prakikovaohadisSehlab.stavitidlan sa drugestrane.. 41. Hejse-i kai"' "ovu predajubiljezi Taberani sa dobrim lancem Fenosilaca Vidiei: Medirn"uz'zevaid.nu lt4Tt i LJnderul'kan51219 Bedoius'saAaia k*it-Xaair' 1128'7. nije ispravno desnomrukom obuhvatiti nadlakticu liieve ruke. u sunnetuPoslanika'sallallahu ri öruze äuz podlakrice.pa kaZuda ruke' a ostala pilcem i malimprstomdesne sezslob liieve rukeobuhvati Medutim.nemadokazakoji aludira na vezanjeruku u namazuna ovai naöin. Onsz:izo. ne 'tiÄetif. s iednei palcem oodlakticu ili na desne ruke oreto pojedinedlanalijeve ruke. Sada. klanjaö öe stati u iirini svojih ramenane iireöi se preko jedno drugom'jer bi se i na svojastopala miere. DZuna-nanaLstr' l14 ll5 od autora Vrdjeti lakoder: "' il. l/196/662.o uthabi spajaliölanakuz ölanak hema tome. Takoder. 162/725. zglobai podlaktice' ruku na podlakticulijeve' teci naöin-itaviti rtesnu Neki islamski uöenjacisu spojili izmeduprva dva hadisa. Ibn-Huzejme' 1t82'a3tr6o' Muslimove iso-faia. n"ri. ior (mualäun)' Ebu-Davud. satlallahu alejhi ve sellem' nije klanjaeeOno sto se navodiu poloiai stopala 1a pojedinacne orecizirao je za kolektivni narnaz Medutim'nema vezano predäiamä autentienim polozaj tijela pa i dzemata. Enes prenosi da su ashabi spajali rame sa U drugoj prcdaji En-Numan Ä"ooro i".T'8 aleiiri ve setlem.Irna. .?8o ?81 ü. kuz" du .

Meilutim. primijeti se da neki klanjaöi. a u ispravnim hadisima se ne spominje ovaj postupak.ve selhm. _ _ 'Hakim. dok stoje u narvuu. l/652." Vidjet Inaul-ealil. lmam Häkim.653/176t i Bejheki.5/258/9726.|.. sä ispravnim prenosilaca. Vidjeti: Iefu! hadir. 1-2.733 Pogled u mjesto sedide Uzviseni Allah kaZe: "Uspjeli su vjernici. tmaJnHatim. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve se em.l8t4/1922e.2/120-121. ali je ispravn^. str.a..) U komentaru ovoga ajeta poznati tabi'in Ibn-Sirin kaäe da su ashabi u premanebu. Ovdje je bitno ukazati na jednu nepravilnos! naime. 31." (Prevod znaöenja El-Mu'minun. stave desnu nogu naprijed.2fi2-13.ehebi isejh Albani kazu da ova predaja ispunjava Buharijine i Muslimove kriterije. 6/83-84. 'Ibn-DZerir.240rls4l. ashaba u ovoj dZamiji.pa kadaje objavljenovaj ajet. imäm Ebu-Hatim er-Razi je prigovorio ovoj predaji. Ll-iatisa?. Zehebi i Albani kazu:"Ovaje Fedaja mursel. Bejhek. Vidjeü müljenje imama Almeda po ovom pitanju u R'ral€r."?8' NoZni prsti bivaju usmjercnipremakibli na kijamu i sedZdi.2/73. o öemu öemo naknadno govoriti. Z.Bat|2t27|. ka:e da su prenosfoci ovepredaje Vidteu:L?üul.nam. Hakrlx'. r. Ibn-Hadte( pouzdani. sallallahu alejhi ve sellem.Vidjeti: El-bejanu vet-tahsil. ne bi dizao svoj pogledsa mjestased2de sve dok ne bi izisao iz nie. Medutim.Imam Malik b.pa mu je Abdur-Rahman rekao: "Vidio sarn osiunnaest Poslanikovih.Sirinai Ebu-Hurejr€. namazu dizali svojepoglede spustili su svojeglavepremazenlji. 2l/lI It062. od Ibn. kada bi usaou Kabu. koji namaze syoje skrus€no obavljaju.rs-rdldr. 21426i3483 i Bejheki.dok se na tesehudupolozaj stopala nesto razlikuje.aza Rahmankaze da je bio sa svojim ocem u dzamiji te da je vidio öovjeka koji je pribliZio jednu nogu drugoj u namazu. lancem '-. u ibadetimanema analogije. Vidjeti: IIv rtsalil.ali nijedanod njih nije nikadatako neSto öinio. Vidjeti: Ed-durul-mensrn. . smatrajuöida se desnojstrani treba dati prednosti da öe ulazak u Dzennet biti desnomnogom. 21542 i El-nuva1akat.?84 Aila. 11296.'"' ?32 lbr-Ebi-Sejbe. Enesje ovakvepostupkenazivaonovotarijamau vjeri. prenosi da Poslanik. 3t4eg. veö se slijedi ono Sto je prenesenood Poslanika.

odimama Almedant viijen: E-tenhi4 2ltto3-Et-isrizkar. htl'tl. Allah se okreneod njega. lbn-Hazm. i 6923291. .Taialisi.3mo. 2164-651930. Fethul-Ban. Pojedini klanjaöi nisu srnireniu namazu. dok klanjaö stoji u namazunjegov pogled öe biti usmjerenka mjestu sedZde. Nesai. El'ihtijar. je pitala Poslanika. 159/I l6I.rDA+ 3n74l590.78? Noporne o. a Ebu-Davud i SejhAlbani dobdm. u u*sneaul-Frd"vr. ltbg6. Ebu-Davud. prenosilaca. Imam Ibn-Huz€jn€.166151 lbn-lltbbalr.ena se prenosida je Allahov Poslanit.pa joj je 'To je kratlakojom Sejtan pottmda namaz klanlaöa.213s6.zeb. Safijske. 3t4so enennia. tt-musni.Neki se okreöu lijevo-desnostoje velika geska i propust. str. Hakim.r. Be9avi. Hakim i Z€hebi ovaj hadis smatraju I ispmvnim. str.Vidjen: Hula:atul-ahkan.fnogi istamskiuöenjacinavodekonsenzus uznemirenosti u namazu. rckaot "Allah je naspram Svoga rcba sve dok se ne poöne okretati (1t Imarn nmaz.AiSa.791 1u oelten.J/5/368s. je Posfanik.i ne oketati se^(üjevodesno).a.. d64n287.Ibn-Huzejnß. 3n7.o okretanju(glave) u namazu. Tirmizi.nua). 5ßlO.l)."733 Od odgovorio: Ebu-Z.e.Ovo midljenje zastupaju uöenjaci harefijske. S ry 7nv'aieü:atitens-satafi. U388/1195. Z5l484. rekao: miesto sedide!"'oo Dakle. sala[ahu alejhi ve sellem.t165. 6t7OD4457. d tun-vuuarei. ß Buhari. sallallahu alejhi ve sellem.U vezi s ovim pitanjem öestose navodi slabapredajau kojoj stoji da '?o& si u namazu. 2n3. Ibn-Huzeilr.-78e "Lijepo je gledati ne Ahmed kaZe: u namazu u mjesto sedZde.31.l/361/862. (Med. El-nusni.. u Cuvajte seokretanja namazuier kaiu da kvai namaz-"'tu o pokudenostiokretanjai l.2ß16n33. l/171/804. Ahmed.pa kada okrenesvoje lice.: Et-nuhe. hanbelijske i neki uöenjacimalikijske pravne3kole. ZJ99ß529.. 61243. dizati pogled premanebu. u rz-zaur. | | 3 6tJ.ß36. El-nedznuo.11480 ahihut te ib. Bejheki. A3O3 i UnnetuI-kan. gledaju sallallahu alejhive sellem. saslabimlancem 7e vialp|..

snijegohl i BAID BEINI Vt' tsEJNE HATAJAJE KEMA BA'ADTE BEJNEL-MESRIKI VEL-MAGRIB. ALLAHTJMME-GSILM MIN HATAJAJE BIL-MAI VES-SELDZI VEL-BERED. svoj namazpoöinjaorijeöima: .rroj. 5/80/597.sapei s mencmoje grijehe vodom.poliqiao Damaz U sunnetusenavodebrojne dove kojimaje Poslanik." Od Alije se prenosi da je Poslanik.poöinjaonamaz.Ovom prilikom öemospomenutinajpoznatije oo njln. 165t44 i Muslim. ALLAHUMME. .^Allahu . NEKKINI MIN HATAJAJE KEMA ruNEKKA ES-SEVBIJL-EBJEDU MINED.DENES. oöisti me od grtjeha kao lto se öisti büela odjeta od p javStinc. sallallahu alejhi ve seltem. pouöioEbu- "Allahu moj.ALLAHIA4ME 7" Buhari. udalji me od gijeha mojih kao ito si udaljio istok od zapada. str.sallallahualejhi ve sellem.Dove kojima je Poslanik. saltattahu alejhi ve sellem.Allahu moj.

or+g-+sn:t..\ rr]i rLlJ 1. itdö-lnz. l/296-29711124' . VASRIF ANNI SEJJIEHA LA JASRIFU ANNI SEJJIEHA ILLA ENTELEBBEJK! VE SADEJKE VEL-HAJRU KULLUHU BI JEDEJK.VEDaDaEHTV VEDZHIJE LILLEZI FETARES-SEMAVATI VEL-ERDI HANIFEN VE MA ENE MINEL. Moj nanaz i obredi. ntoj 'ivot i nloid il'il? \rJlin\''/ Koii ttenta\ttdtultt u ttn'tt' Co:poLlaru orioaduiuAll..trcdt tob Vladar. St akä . iena boga osim Tebe. tt jtt ttspijevamsanto Tt'ojom v.'Fi.:> \r1' !. Ncsai.rgnspru BI ZENBI FAGFIR Ll ZUNUBI DZEMIA' INNEHU LA JAGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE. ENE BIKE VE ILEJKE.. jer ih sdtl1oTi oprosliti tolri. l/198/l238 Dxrekutni..'ru*ri. Potldri mi nailiepiu öLtd. Ti si noj Gospodar.lmo Ti mttiei. .ie sh'orio nebesai ZenLiu s111t1 Ja nisan mnogobo:ttc.upita: 'Atltti je najteti.ie dobro u Trojil1l rukanta' tt :ltt sc ne pripisüie Tebi' 'K.9f9lI/144/688 Ebu-Davud' l/2e7l8e6. s'aka hvala pripuda Allahu i neka je slavljen rckao: "Ja sam to prouÖio' o Allahov jLttrom i uveier!"' Jedanashab reöe: "'l. LEJSEILEJK. d i't san Tloi Zaist(tsam prema sebi nepra|edan bio.:) \.thu.itlloptost aa syojef ijehe'''" .oliont Slavljen i IJ:r'iien neka si! Od Tebetr(t:.j'i "Ko je od vas Nakon toga Poslanik. ALLAHUMME' ENTEL-MELIKU ILAHE ILLA ENTE. S1)djstea l3l t "lskreüo okreöemlice svoje Ononte Koji.'11 a ih ste oproiri. t/2t0/2399. LA SERIKE LEHU VE BI ZALIKE UMIRTU LA ENE MINEL-MUSLIMIN.QoskniLtpog.MUSRIKIN' INNE SALATI VE NUSUKT VE MAHJAJE VE MEMATI LILLAHI VE RABBIL-ALEMIN.)d Tebe utoöiile tfttlütt. Tf"t1't. ZALEMTU t'tipsr veA.sallallahualejhi ve sellem.TEBAREKTEVE VES-SERRU VE ETUBU ILEJK. ". yieru lole ni saöuictj. ENTE RABBI VE ENE ABDUK.tln prcdunih Alloh nt Ti ni ie n.to s. 'T. Prianajen syoie Eriiehe' 'ato./ '." TEALEJT!ESTAGFIRUKE uöio (na poöetkunamaza) Ibn-Omerprenosida je neko od ashaba dovu: narednu . Tebi se od'tzivanl i Tloiu ponaiem. VEHDINI LI AHSENIL AHLAKI LA JEHDI LI AHSENIHA ILLA ENTE. s4ffa[[4[1u4fejfüve se[la&Y-. lbn Ebisejbe Darimi.ko 'i nn iid \om nd All.

ila me tvoja dova. Ov" uerzij" sa tomi"mirn i"uJrirna spomennte su ! SbadZul-mutekin. od imama |{{i.a-Uzvi5eniAllah najbolje zna. Ä. 128/947 i Hakim. rßii.stx. Slavljeno . iDn-nuzejme. Hakjm.t. Tajalisi. tmam Darekurni. trnam Hakim.. ltr. Medutim.*i.. t a uöeseu sebipo konsenzusu islamskih uöeniaka:'e & Vuslim. str.HAMDU LILLAHI KESIRA VE SUBHANALLAHI BUKRETENVE ESILA. bedril-nunir. 3/3r9-32o. sallallahu . iür. l/298/898. l/3b0/859. VEL. otvoila sujoj se nebeska vrata. vzgs..XtouLazuie nu n1egoluosnovu.iÄolr'i iö. fbn. 4. 11240t47 | idrugi.. tbn_Madie. od Ibn-Red:eba. 1t247t662. '.Zadi.Ebu-Davud. Ibn_Mulekkin.smarra slabim.Darnrn. Bejhekj. Äa{i: Rezzak.t -:t. eb^"a.:C. Vidjeli: Ibid i Fcthut-Ban._'aor. 2/522Js0.2/t2 rsakirr. 2tstD348.. vidjetj:DZaniut-rinnizi. 2t46.Vidieü El-czkaLsF. slr. Nema boga oiii Tebe. rbn-Huzejme.Poslaniöe."Poslanik. VEBIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA N-AIß G{RUK. l/2391470. sü. __ '.Darekuhi.Tqo Ucenieoiii dova " ie sunnet.-iäÄÄ: ?t-!(Znüa. J Haftab poöinjaosvoj namaz. l/199/1239.m._ H"d-Zer idrugi oru predaju emarraju tpra!nom. Bejhevr.uta. . tntojzÄI.Tinruzi. str. 3:'.funa-DiÄ. t)\si-li8 l/117. *"f t"ai" .ä p O-_ U. Ebu-Davud. Et-ezkar. Daetaut enün. 2nst2ss4.Davud.. Ibn Hadzer i drusi.cirimni hadisprenosiosamasf. 181163.i " S. st. ttZggtttZS. Nevevi.na to rcöe: . Kaiim4 FetavasSadije. Darekutni. ''" Nesai.Od aleJnr ve se em. I/160/858. rbn_Ebi-Sej.svoj namaz poöinjao rijeiima: -rp i1. 5/81/601. ruj*. Zehebi i Ahmed S"u.ALLAHU EKBERU KEBIRA. Vjdjeri:S/?rr?r-\ll/dt."n"_ Huzejne.46t242 243.sallallahualejhi ve sellem. 8/3s8/ 08. Dobrim su gä ocijenjti imarn ukajli i seJh Albani. fllmizi.Vetrnahaaiskih sFu'enia}a. S. i 6/386-387. t/148t0t. Et-tethisut_iabi.Ovo mi\tjaniezastupaju: imam Ahmed..e. .'i.-1ss *SUBHANEKE AI-LAHIMME. sadodarkom daje lo proucioto pura.' Ais: i Ebu. . Keifijjetus_satah.r.str.Seida el-Hudrijase prenosi daje poslanik.i. st. o*.Vidjeü: DianiuLTimizi.c r'ti-]. Eb.451.e\evija. od lbn. l?6_184. Haldm.O".Ebu-Jara."lea ."Slavlkn " je neka ifie Tvojei üzviieno veliöanstvo. . Sunenud Darektni.n"L^"". sallallahu alejhi ve sellem." Ove dove je najbolje praktikovatikombinovanozbos oCuvania sunnera Poslanika.'rr&. Bejheki.."at ue+ neka si.Redzeb. 4s.rnr*" 'spravnim. ZtSStitäi.". Gospodaru moj Tebi hvala pipada.i. jc.vai nadrs... Nevevi.4q.

Tebi pripacla hvala i vlast nebesa 1q vidjeri: Medittu ut'Jataw 221214. Tirmizr' "''la-*liÄ. Nesai' l/529/1624.. rt4o3trr24' Ahmed. Tebi hlah priptttla.iue i Fettul Bui' 6/386 od Ibn Redzeba. Mikaita i Isru. el+:-+stlo. It'.nai Nidljiro i nevi(llji|o Ti tei suditi-roboNima koie se u orro^" oko iego su se sporili Uö\'rsti me na istini okt iii^ "U'räi r.fila' Sntttitelju nebesai Zemlje.p"tuiii kogahotei na Prali put'"'e' *ALLAHUMME RABBE DZEBRAILE VE MIKAILE VE VEL-ERD'ALIMEL'GAJBIVESrsn. 6/335/2600. ii Koii. sallallahu alejhi noinom namazuuöio sljedeöudovu: "Gospodaru moi. i Zemlje i Z"nt1u i'ono no i" i njina.r:irit ii . ve sellem na Ibn-Abbas prenosi da je Poslanik. Ibn-Hibban' si302i+io.-v"az.qFI'E iÄTTNSS-SEMAVATI IBADIKE FIMA KANU FIHI 3iiaOgN ENTETAHKUMUBEJNE IHDINI I-IMEHTULIFEFIHI MINEL-HAKKI BI lqllrfi-IpuN " MUsrEKrM SIRATIN ILA TESAU MEN rsHDI INllsrc üNrrs.uÖlo "O Allahtt moj. Dovena nocnomnamazu 133:I ve sellem. Ti Koji odrilvai nebesa i. G(tspotl'ru Diibtila. Ebu'Davud' ul461694' 2/304-305 Ebu-Avvane.. od lbtt-"tcjr. 6/156/2s266' .Qoskni.

Tebipripatla hvala Koji si svjetlo nebesai Zemlje. Tvoji poslanici i Muhammed. t . od. VE BIKE AMENTU. Tebi hvala.na Tebese oslanjam i Tebi se pokoravam.6/454bt6! 3wV idjeri: M edimu'ul-fetava. Tvoje rüeöi. Zbog Tebemrzim i südomTvojim sudim.8@ UöenjeKur'ana u namazu Prije poöetkauöenjaAllahov Poslanik.Nemabogaosim Tebe. VE ILEJKE ENEBTU. VE LEKEL-HAMDU ENTEL-HAKK VE VADUKEL-HAKK VE LIKAUKE HAKKLTN vE KAWUKE HAKKUN VEL-DZENNETU IIAKKT]N VEN-NARU HAKKUN VEN-NEBIJJUNE HAKKIJN VE MUHAMMEDLTN. SALLAILAHU ALEJHI VE SELLEM. sallallahu alejhive sellem.lute Brijehe. Ti i Tyoje obeöanjeste istina i susret s Tobomje istina.'. VE LEKELHAMDU NURUS-SEMAVATI VEL-ERDI.3]34'ffig. sunneta.i Sudnji dan su istina.sallallahu alejhi ve sellem. salhtkfruotejfü eesetten. 238/l 120i Mustim.9'): au:tr.Oprosti ni noje priile i bu. molio je Allaha da ga zairiti od prokletog Sejtana rijeöima: ya : j : \j. VE BIKE HASAMTU.! }i . Gospodarumoj Tebi sepotpuno predajem i u Tebeujerujem. HAKKI]N VES-SA'ATU HAKKUN." Ove kao i prethodnedove lijepo je praktikovati kombinovanozbos oöuvanja Poslanikovog. ALLAHIA4ME LEKE ESLEMTU.sallallahu alejhi ve sellem. u. Ti si pmi i Posljednji. DZenneti DZehennem. VE ILEJKE HAKEMTU FAGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EIIHARTU VE MA ESRERTU VE MA EALENTU ENTELMUKADDIMU VE ENTEL-MUEHHIRU LA ILAHE ILLA ENTE. runoza onogana njima.ALLAHUMME LEKEL-HAMDU ENTE KAJJ]MUS-SEMAVATI VEL-ERDI \'E MEN FIHINNE. .. VE ALEJKE TEVEKKELTU. oke koje sam na javu iznio i koje sam sakrio. tbn-T eJnjjje. s!r."1ee . 22/268. VE LEKEL-IIAMDU LEKE MTJLKUS-SEMAVATI VEL-ERDI VE MEN FIHINNE.tri ?qe Bühari.

Ibn-Madze.ve sellem."Allahu moj. ". INNI EUZU BIKE MINES-SEXTANIR-RADZM MIN }#MZIHI VE NEFSIHI NEFHIH.| : . Almed. salallahu alejhi ve sellem. Ebu-Davxd.toöni nullraz." Neki uöenjacismatrajudaje dovoljno kazati: ^isu \rlf .Inaul-qalil' 2/54 Dipmiut'Iirmizi.EIJZU Mtr{E5-SEJTANIR' BILLAHIS-SEMI'IL-ALIMI RADZM.pored svoje slabostiu lancu prenosilaca(mursel). 3n r. . lbn-Ebi-Sejbe.98. Medutim. . . rt21512426''l.Almed' 3/50/11491' Ibn-Hibban' Beiheki' 2l3llß302. t dij t . ll22ln-15. Vidjeti: dobrim ocijeniti ovaj hadis i Albani su Sakir Ahmed 3/8?. smaEaiu Nz Tnt-ri. Poslanik.o').Jrl'-!r j'' .bi prouöio: .'ZA3n+2.nije jasna &1 Bbu-Dalud." (Prijevod znaöenja En-Nahl. Tebi se utieöem od prokleto| lejmna" od njegovih njeEow' obmanei njegoveoholosti. kada bi ustao nu .*. . sallallahu alejhi. twAt o "UtjeöemseAllahu od prokletog sejtana!"3o3 -EUZU BILLAHI MßTES-SEXTANR-RADZM!'' "Kada hoöei uöiti Kur'an. MD. 3/60/ll4Tl lbD-HuzeJme.) Hasan el-Basri prcnosi da je Poslanik.od njegovihspletki' ."sor spletki.) "Iljeöem sc Allahu.ALLAHTMME.2lrl s3 yidietii Ei"Serhul-mumtia.+r' F --J' dr! rr'' J e. il Ebu-Davudu E!. r/148r01.8@ ova predaja. Onomekaii $'e öuie isve zna' od prokletog obmane"'"' i njegove oholosti niegove iejtana.'artl. r9r' st i Siradlul'muttekin' (SaYn).oöio euzu na ovakav naöin. badis ovaj sejh Albani Z€hebi i Hakin' Ibn-Hibban' 215412356.n d." Nakon Sto bi rekao tri puta LA ILAHE ILLALLAH i tn puta ALLAHU EKBERU KEBIRA. l/199/lz39 Darekutni' u E] ?rsatu' 11238t467 ' lbn-MnnzlJ' U298lf|27.Hanz Askalani. Dokaz torne su rijeöi UzviBenogAllaha: zatraä od Allaha zastitu od prokletog sejtana.I IüMZtr{ VE NEFHIHI VE NEFSIH.'bertüi' 5178-'7911779. Dan-mi. str' 88/32.P l" ' .ldav&n.U248l665.l/360/858. . q6 Vidjei: Siferut'salah isDra!nim.

('/44JJ. on je bio ispod deve tako da se niena M Yidieni Fikhus sunna. r.. str.sallallahualejhi ve sellem.. r65t43 i Mustim. Ibn-Munzt kaie: 't.RADZM. sallallahu alejhi ve sellem.. Ebu-Hurejrei drugi ashabi. saflalahu alejhi ve sellem.sallallahüalejhi ve sellem.Klanjao Prenosise da je Enes b.Dok je Allahov poslanil. U554."ouo Nemadvojbeda je najboljepraktikovari ono ito se navodi od Poslanika.6. Tmzenje utoöi5ta(euzu b^illah)uöi se tihim glasom(u sebi) po misljenju svih islamskihuöenjaka.a. Fethul-Ban. a imam Hejsemi twdi da su njeni prenosioci pouzda ."3o3 U drusoi Dredaii "Uöili stoji: su bismillah u sebi(rihimglasom. sellem. sallallahu alejhive sellem.t76. idudi na hadzdz.a ne naglas.Tahavi t Serhul-neani.SejhAlbani kaie: .. Vidjetlf. salallahu aleihi ve sellem. * Itn-ttuzejme. od Ibn-ReÄrßba i Medbn"uz-z"vaid.da bi prijg uöenjaKut'anaprouöio:..' . l/250/498. 2n\g. u pouzdanim predajama.od njegova dolaskau Medinu sve do njegove smrti.. . sallallahu alejhi ve sellerq Ebu-Bekom. i ojegovihpravednih vladara. m3Buhari. Samilosnog!" *BISMILLAHIR-RAHMÄNIR-RAHIM" 7.prouöiobismillu. M 'vidiett: Et-mupni.. uöio nakon stupanjau namaz. slr. Ijlazio je u sobenjegovih Zena prije naredbe o pokivanju. Malik rekao: sam za poslanikom.i8@ Sliönoouoi" p. "U ime Allaha. Malik je sluäo Poslanika.noi.. w Vidietl Tenamut-ninne.lavodi se od poslardk4 sallallahu aleihi ve sellem.Uöenjacihädisasu stoZnida nema nijednog ispravnog i jasnog hadisa o uöenju bismille naglas . i i ro u sebi. Milostivog.Sejhul-islam lbn-TejmiijekaZe:. UlOg.salla.EUZU BILLAHT tMIllESSEJTAlVtr{.uahu adihi ve jahao.Ne znamo da je ova predaja zabiljezena.#93/399.Lt iJ'lt ^7.v203.'*&I Komentinjuöi ovo.Ovo je najispmvnijeilo je preneseno od Poslanika.da je to Vjerovjesnik. kod kuie i na putu. Bio je uz poslanika. osimu mursel hadisima Ebu_ Davuda.lo? Potombi Poslanik. HaIu lbn-Redzeb our predaju smatraispmvnom.u poznarim hadiskim zbükama. Omerom i Osmanomi nisam nijednoga od njih öuo da je uöio bismillu naglas.. Enesb. Aisa.

. Iman Hxkimi zehebi Hak.l:"f*liojlo"'i:::]". ::iH n glJ\'jerdcjetobilaniego\anrck'ä l r c i t i t .Mib'lll"l.il.j.llrlll'J."') bagd o'i|n "slarlicn treka je Allalr' Sta htlt l\i' nu pri"d. vvu ukil/uje na uL:enJe hadi.iq lr .i"tif" rrojrca 'Nema bl\mllle nirPla\'.". pitanaje o Poslanikovom' Ummu-Seleme.tao: nrjeu stanjunauöitiovu katku ali napora' önui to.je oagovotita: t"il.io bi jet po ajet u imc All:rhr.. "uöio je ajet po ajel" u .fT.toji: U.l'.5 .! Fi ijriii' .. r.tii..j"-.lll.-' .?lLtll.iiL!.t2szi hdkaik./.. Ei'ic'hut .reo ili 'i.:li}[:]..liT:1. a.3."iii'iliiJll #."" ..ii1.i'l'Jffi*'*".'/i:1i'#:a. m i l l u nrlboljihrshrbc lmrm Ukajli i Zcilei.". pu .' / r ' r \ ..".räi o*J. .'i.."ftu ät"jtti '" sellem'nikadirnije ""ü'..'.i!'r-j "n':u:-: .i.uru tgl-patihu). Jlii.".ii'l"'lüä iY":' ^t'^Y *h'i"l*lm... r / r \ ' r h ' r l 8 J l r ' 'ri r h r " J r b ' F . iiil.iuuöeniaci " : pravne idruei e'-seuri suilrn Lelrä. t .'r':iiiji "iii..llii!ill.nog 'liole rDu i hanbelij\ke hxnefijske miilienie7c.'.bii. nuiu'.ij!....'Ui i" ".-."'r"o'" :: I":1i11 ul dkniu.ä:i.."li'Jliii"'.'. n i i eu a r .ktu: .a..pra. 2t893/ s01o Sahih "*i'T.'..'. ürili*. Miiosiiuom za.lT. ' " r r " t ."aniju o"..i ..ir"*"" pa bi Slmilo\norn.b i .ili.ß7 tt o\ek\oibliskoslisc p l i u r r ö k rs l i j e v a l p a o r i j e l uL n e ' r b M x l i k i U n d l o e 'uo uienje bismille ää'f""it".m l/367368/880 l/178/18e' . 'ir il.uiä.1lJ1lll. t t h i d ' .tuD..Nend nt t'1t'iibr' Allnhd Atiah ie nujte.'*ff"'.n .11'.i Net 't stt'tgc Njego.'*" i'1l"..: ::l:T.:iJ i3.x .]i "n" "r i.i."F Hrrra b za. ijfiilll'i-dor UöenjeKur'ana aiet Po aiet alejhi ve sallallahu r.akr-rji i.1#oi*"a.lff ffl:r l':. nuton svih utoZenih je umjesto nje prouöiti: duZan . *"i"i. ."*azu.

Lseimina..ul-ketani. 2/11. [bn-Hrlma.Ei-i'erhul-n ntia.noinimnamazima.t.-ßB --ittlbkniLwog./.3r6 Abdullahab.2/271 . po misljenju vecine pravnika. a ako imamuii naglas {na tzv. EI Druhatta. imama Buharije. 3/236239. Ibrahima en.Ejjuba es_sihtijanüa.Et-teühid. v3)8i Lt. l/lU\. 2/ 136.HiriJetut-uteüa.8r' Drugi smahajuda se ne uöi za imamomu svakomsluöaiu. S?rhr sohittitBrhaü. F/-/.r.nua. ne uöi /a niim. t!c--ia.3 islamskih uöenja muktedüa iza imama. N€jlr ertat.3rs Sufjanaes-Sevrija.'bra. 3/tOS. 3/86 i Fetawl-leditetid-daime. str.Nehaija.Ehn. tctttit :t\t) "'.6'7.'' .rdaje ovapredaja J. Es-Sabija. Inat.BHANALLAHI Uöenjeiza imama Uöenje El-Farihe la imäma i za pojedinaine klanjaöe elementami ie s Stoseriie dio {rukn.SI. od tbn Be|dtx.2/tO5.namaza."'' Treia skupina udenjakazastupamisljenje da muktedija uöi za imamomako imam ne uöi naglas(na tzv. Sevlanija. tbn Ebi-Lejte.H ii"htl uL na. 317 Vidieti: E!"irdr.t)pnojc.r. Mekhula. Ovo "b. Kunubüa. Ei-:eitu| kebi\ U556. Prvi smatraju da setrebauöiti za imamomna svim namazima. *'3VidJeri. 3t32t. FethulBari.Vidieti:1rrür1€a1il.od Ibn Kudame. 2/369.50 I Ei-ierhut mutntiai.Vldjerr: L/-cu\d/. namaza VEL-HAMDU LILLAHI LA ILAIIE ILLALLAHU ALLAHU EKBER.Fl-Evzaüa. Avnä.\ertlu Sahihit-Buhdli. 2tJt)e.llt36. Ujejne. El-nert:. 315 vialerr: rie' 'ar. Sada.Ebu-Sewa. 3/85 86.islamskiuöenjaci po tom pravnompitanju imajutri mistjenja.r. Hafiz Munziri i lejh Albani kar. sralne komisije za islamrko misionarsrvo i drugih.t1/39.od tbn-Benal a.Lejsa b. Scrhu Kodit.r. Et iatant.i sti. lbn. Seida b. 3lA. ! tn5i Lt-bcnr )Lta .. 316 Vidjeti:Il les.: str. 11225.2t253. Et-daamiu ti ahkanit_Ku/an. sal[affafru af4hi veseftem.dr ua.kar. od imana Leknevija. dnevnimnamazima)..3/190.Ovo ie strv ovu predaJu smatraju ispravnom.Skole. LA HAVLE VE LA KUWETE ILLA BILLAH. Ovo ie odabranistav uöenjakaiafijske pravne !kole. vt9t.Et. 6/416-417. ie -sufjana stav uöenjaka hanefijske pravne. vK. Diubejra i drucih.

vidjeri: . nli.. irJi*".1163r). 21t33' t4t. Samit prenosi L Ubacle ' u tt 4 ott.rrrrs.' stt t3'7 * vial". rr i..tit et'r. ukltko cemo tp'rmenrrti miiljenje' potom odabratin'leritornije sakomentarima.2t54 5r). ."r".Sejhc 203/1'715.ä. u Ibn-Hadzef ukazao isPravDost ie njesovu N4 str. "'-Nl"riiln. 1128.h 4. il-"..:. thka' n ahka'u slt 2't4' EI ialaDt 3l l81 i Nejlul ertar.1 1'ala'n*. i r e L l .tf. str. E. 1l2a\). Zejda b Aliia' Ibn-Mubareka' "" lshaka. Et Dütstti l/63e. et'it'rattt. Sr'?r'rJ-srrxnz 2/223 Met:ttut ut' i stt42' rkia Rthul 2t25OI srt 6. lz. Ebu-Hurejre prcnosi da jc Poslanik' sallallahu alejhi ve "Ko Ha.Ltihu.1/25. ßpnvnonr' 3a Darekulni. e b i . iun-Hihban.i h o u .?.Nejtul'ettlt t"t./ri.ehirch.and:.. . '?r guh". Bejheki 2/137?38/1918-Buhai u Ell/:29fi"".t-: Nei.Ovci hadi' je spomenut one koji iu" nu.rir-.Ez ZuhrÜai veöineuöenjaka dolize '\x[c 'kufine Uz Alhhoru pornoi. smrt|ajU iNeveviovr pfedalu lmrm Darekutni l/:19/1212.t1 i1'"rr' str' 6' od lbn-Tejmlje "'vlai.i.i. l/380.tj A't nr protr'i Ll Furihtr ttttttt(l:u rekao: Acrrrannn14 . Dokazi uöenjaka koji smatraiu da se opdenito uöi za imamom rleihl !e sellem' dxjc Poslrnik \illlallirhu b.r r"D..5/91/17s9. niie pravio Ebu-Hurejre da znaöenjaove predaje moZemo zakljuöiti bi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä' u protivnom objasnio propise vezane za hadis i njegovo pravo znaöenje Zato nije ispravno iaziti da se riieöi Ebu Hurcjre odnosesamona dnevnenamaze $10 H(iiienkl Dusuki.zlttts'rcg. ri:"'rrt 3ttO7'Et'tnedlnrn 3/366. 13t1t malikijskihs'o i hanbelijskih3rlpravnika. a ne uöi El-Fotihu' t(tk' ' ndntd' ie k tjdr"" To rckao: upitln: irr ''k" kl:'njam" l r i o u l r .poljrinici . stt tltt i tt Hcnklt4atit-it''od'"t' zt i lbn'Eb.ilssl}r:.u tA32 i LtEd .sa[[a[[ahu afejhi pe se[[en.s{ Stojsnta QostaniFJntoL.fu ...Etlttrn!. srrvueti: ar-. .i.. ka... F c r i h ur ie.tojl: NilP itprowl n"to: unold ko 1t' <lrueoiverziii orogs hirdis.N r k o n l n p i j c f b u H u r e l"rre i eo o n u v i o 'rckeo l t .r u opcoj lormi i obuh\alr pro-uirft F. Vrijedi kako za imama tako iza muktedije i klanjaju pojedinaöno.21230 131.o" sellem2. 5051 vial"ti... 167/756 'll8'l/39'l i Muslim.

18/64.2/221222/601 3/36-37115I . Fethul-Bari. Bejheki.Bejheki ü Marüetussunen. Darekurni.inhadi\jeorUenio a prijeovoga dobnmt/ll6/t2d0. Beihek... llbade b.tt31j/t204. Naime.Lanac prenosilaca je dobar.2/487. ne vrijedi namazbeznje. Muhammed b. prije ovoga hadisa navodise da su Nafia i lJbademalo zakasnili na sabah_namaz.D?pni.82e Darekutni. alejhi ve sellem.164. sabah_ namaz.Ibn-Mutekkin. Ibn-Hüzejme I. Ialanül-ah|an.sE. tbn-Ha?m.upitaoje: "Da li utite u namazudok ste iza mene. Buhariu Err imetuhatfet-inam. Rebia. osim El-Fatihe. Er nedünu4 ltfqarekrun 3/366. sallallahu alejhi ve sellem..natnaza 3.imamauöio El-Fatihu. Munziri. 3 89. sallallahu alejhi ve sellem. (Et-mevarid\ Z/lj4-t7'/460.ljbade b." 'u"tir""zi.2lll7 (Sakn\. sporse vodi oko prenosioca kojr se zoveNalia b. Beeävi. I02. t/379. Hakim." Ubade mu odgovori:"Da.Da li neko uöi neito iz Kur'ana d.sallallahu aleihive sellem. Pouzdanjm ga smaraj'r lbn-H....t. ZnöttZtt..t nnom u uöenjuKur.ana? Ne uöite d.im tadareöe: "Pomislih.Vi."321 jasno Ovaj hadis aludira da se uöi iza imamaiako on uöi naglas i to samo El-Fatiha4.Tahavi u Scrhut neani. klanjao je Poslanik. Ed-diruie. o Allahov Poslaniöe. stIJ. Besa. AhmedSakiroi u predaju smadaju ispmvnom. Kadasu stali u saf imam koji je predvodionamaz(Ebu-Nuajm) je uöio naglas. Tirmizi. t/2J6. 2t52-53tgtg."Potomje lJbadespomenuo dogadajkoji senavodiu prethodnom hadisu. Samirprenosida je poslanik.t. 2/101/?c7.ImanDarekurni kate: . je rekaoda su nieni prenosioci imam Darekutni pouzdani. ove predaje a prenosioci su Douzdani. ko se to natjeöes. Imam Tirmizi." odgovorili su.Ibn-Hibban. 2/234l2qt5. rbn_ Abdul. iskalani i je cmaraju dobrom. Hattabi. vljj. Darekutni.El-ialam. predvodeöi dzemat. 'Da.Nejtut-pvtaL2t2SZ. jedanNafi.bban.Kadaje zavrSio namaz.Isti ashab prenosi da su ashabi klanjalisabah-namaz za poslanikom.im tadareöe: '!e öjlite jer to. l/Jlo/f)00. 5/313/22723.' Rikli su: . ü_t2n3 i x Halku phlil.okja uöim naglas?. vZtS.2t2O3.ibot. l/3641869. Poslanik. Ebu Daurd.tbu Da!ud." Poslanik. vidie|n: L4eatinu\suncn.l/318/1207. Ibn_AbdulBerr i lbn-HadZerkaär da je nepoznat. srr.Vidjeri: Ie hzibul-kemal.31189-t90.-8r8U predaji Ebu-Davuda.Berf. je klanjaojedan nakon Sto od namaza u komejeuöionaglas.!. 32' Nakon Ito je naveoovu predaju. osim El-Fatihe.Buhari u Lf kirceh. Nafiaje rekaoflbadi: "Cujemte da uöisza imamomdok on uöi. Ahmed. Hakim.4tqo sa[hllafru oese[fen.ok ja uöim naglas.Vidieu Er e7 .Nakonzavrsetka namaza sallallahu alejhi ve selfem. ErtuhJe. Samitje iza.. l/2151824 i Darekutnija. tmam Buhari.. 1/2151824. Et-tethisut-habir.29/292 i Et-takrib. Daretulnri Zehebi.Ibn-Hibbdn.Da. upitao:. Nevevi. sallallahu poslanik. sallallahu alejhive sellem.

rifuxr.*."H:T'"rl:il' u"''"'"*' a"jr'i Jffi . je . sl .."t^o: sebi.l.i'Hil.:"j""i'#:'..':iii..mq.äF***tffi: *".".l:T"1ff äXlt"J*.l:l ti: :Hl." mi :ä'äü.*1... Enesb.::'Äliffi ärfJY:'Jl".ll il-e$iui"tltliiliT.. :itäi'i.Poslanik' i"[:T'+ffi #:"if ]f'l!-rt':{-ä}::T mstt'**a."#'l:i.:*.. ".':. äil.if l.13!'}" ffi liig:l: {+.".r.""JJ.'-1"llTrJ"1lar'r":ffi" J sallallahu alejhi ll"tn. .i:l äffiiläfi"ää..ll'.. ji!tr.i'lf.':#. Malik prenosida je .r.*f.j. ü.irztg' |..f.##''{.H:fl *fJ"ffi jezitor.:x.ilÄ'!-ii#i!.il1il i.'::i:l*:#*""x* illliil'til#*#-$"**üä$ä#ä j"i'.JTtri..fi j'y'.3:::.ii dvije sallallahu u kojima Poslanik' predaje iiil:. iä"-."83o alejhi ve sellem' sallallahu 5..ii"'.il:li: jiJ': . lilt"H """#.#.'ä l"rää. tekst Akolazmotrimo Sltl:":""T. .#.#il#.l'l'"*t*ll.': .rulnm':J1tnot"mooaou..'pin" ."'y'fr u "Ne öinite-to'ieö uöitv-samo EI-Fatihü kome ie Poslanik."ru. j:i'.":."i'ioti*.?.'.irnut"ee"t.."Hä !üüü!:!lj'.l.'ft't*i.f"i'".ffi jenj zar e.-:"-.f f.+::::ii:***.j " .' i-Jiiiur'u 3ijH"""'ff hadisa.odne ***x.*i.**i*ru"llf "::l::i"i'fl.n:::'re'n""'. a arapsrorn na l#l'*i._'ff .:'""1""T'öi'"äi"T iffi d" ":'...4iT.2... jür::.

Bejheki.iako imam uöi naglas.n. \rr.maaaju dobn". nmr.. LJbade b. Hahm i Zehebi predaju o!u smalraju ispravnom..{ytole ::Lr krra?tu houctaman. Da se ovaj dogadaj zbio na nekomod dnevnihnamaza."Zatim ga -mu "Cak je upitao: .. lbn-Abbasow predaju rrijediisroStoiza jer Ibn-Abbas Omerovu. sallallahu alejhi ve sellem.öakako samja imam.Uöi za 'Svejedno imamomEl-Fariiu.kinc ha\"t. ELkimetu hatfel-iman. Hakim..n^gg_-r . Medurim. ". ove p.edaie. su ashabi uöili za imarnom na dnevnimnamazima El_Fatihu i suru. ne bi Poslanik.21221. jraTe: tmam Betheuje tanacprenositaca Sejh Mubarekfun p*.luls. "'. l/365/873. ltn.q "'" El-Falüul je opieg karakrera Ova predaja i obuhvatisvenamaze.znal -24212q4O i u EI kirach. lß2717_48 JmamDäl-ekurn'. Om€r odgovori:. -. viäjeri: Tuhfe!ul-ahvezi.".Uöi Fatihu. takoder. 9ö/2t0. o uöenju Fatihe iza rmama._ upitaoga j€. Darekurii..auy.i. t6l51. o. E.Bejhekj. *" Bejhekj.Abdu ah b. sl. vdjeüt r.gid el-Hudrije pilan o uöenjuiza imama. sallallahu alejhi ve sellem. vjerodosroinim. 29ttO6. LUu_Seia äl_Huari i drusi ashabi-""'" 7. *'Buhariu Et.Da. 6. zabnniouöenje jer osim El_Fatihe.Vidi se da je Omer naredivao uöenjeiza imama nakon smrti Poslanika. Z/238t2929.in. Prenosi se da je Ibn-Abbas rekao jednom öovjeku: .2t223. el-Hattaba o uöeniu Kur.. Samit.Da. sallallahu alejhive sellem. zabranio uöenje iza imamana noönimnarnazima osim El-Fatihe. str. t/328/J755..öak ako si ti imam?..Imam Nejmevii lanac prenos.hletutahlezr. je staba..anaiza imama. sn. nije govorio o vjerskimpropisimaza vrijeme Poslanika.pa je rekao:. Imam B-uharijakaie: "Omerovo mijeljenje.öik alo budes.jer je Ibn-Surejktabi.' Omermuje odgovorio: al(-o budem !dio naglas. U".racä y6*llyl. verzüau kojoj sroji ovaj dodaral.. t6 i sprhu*tunne.iti5e'jUe..pa mu je Omer rekao:. rbn-Mtrjt'r.\u. Kab. 2t222.Uei _.""'jasnopotvrduje Ova predaja hadisposlanika. Huzejfe..inan. Ibn-Surejkje pitao Omera b. zastupaju:Ubejj b.drugoj predajistoji dodarak: uiio "'Za imamnaglas ili u sebi.kao sto öebiti spomenuto u narednoji drugim predajama.uöjo naglas?. 2/24jl2945.. i tbn_Ebi_Sejbe.Atija."pr. 3^Og/1322. sallallahu alejhi ve sellem. l/316/1198.alejhi ve sellem.

282-283. Ebu-Davud' da i. Omer. 3t2a9. p''jr'lano haols' i derogrrajucr derogirani traTiti Nije ispravno mogudno"t to oostoii u o\oj rije(iti piJf"ri*:""i -gu.i'e". ^ v.J "o Ahmera lmamBuhcri el b Hibbana Sulejmana oäi.. . l" ulino"upo..enulidc kad. dajuiiralo pravo osrmhl-Fatrne bilo zabranjeno za imamomlkadauei naglasl uee-nie koji argumentai'pravna dva ö"Ji.i"-. i sejh {lbanisu oru lbn-H17m lmam ."nii.ii...ii*lrl '...a-O*Aumi8tt81i Ld'dtuic"1r'IÖ4odlbn-Had)erd' l/2soil0l83ti' *'i.. ri i ilc'greikom "lbn-AdZlan je pogrije(io Ovaj kazu: i imamBejhäki ilu-gurh er-Äazi "i'3 Ebu-Davud je greika ova da smarra hadisu .tt"t..: r. ako je moguie' Allaiov Po'lanik sallalla}u rDomirili s' Neqr."po^l'i. ako se problemmoze "iti u-U-"11 je uöinjeno u ovomsluöaju' kao Sto prvojfazi. l/105/q20. l/256/6q5. *eu. at ovajdodarak .kada bude. it n"a'n"s..Ebu-Abdullah u\le u konlek'thadrsa od prenosilaca su nekog uiio. .ni..143 ll Dokaziuöeniakakoji smatraiu da se ne uöi za imamom 'lmam alejhive sellem'rekao: sallallahu se da je Poslanik' l.1*t-. \e nadu "uprisLarljajujedan drugom najpre'eih J. Dffeku'nr'lil2l/l2ll BejheLi' lbnMrdze.ä.jeiit'o.Jue l/3ll/lTsq ie vidiett: Et'nut tla J/240 ovai doddtäk vrerodosrojnom "r.ö1"".i't*tnp"i kao ito s."ffi."nr. 21221' ß'iiiiiti tt"ta'noai" l/338 odIbnEblHätimaiEs-s enul'kubra 3$vidietl: Bezl t-medihud' 41238-239."* (mualleran\ i prenosilaca lanca ti' porpunog ti"'r1. Prenosi bude uöio' \'i se tteba slijetliri.it r'.rl" "ä eü"-g"riaa 3{.t." pripada .ziiJzlisselb"-ruiS.:i+o+ anit'Azitt "iu.Ako iö.". kada uöini tekbir uiinite i vi' a kada lutite...p'r"" * vidietr Et'nnthttli un2 n3 i 1ctsirut'K 21292...||'ninhadiltao tethul-Bon u il frkh slt Mcolmu i J4l t\4?tthrliui str' JJB nala .cfi Ü.+o.. smatfrju äu"-nff. +ito.3al raditipo svimhadisima du2nost kaze: Obligatnaje lmamlbn-Hazm aleJh've ih."t..r: Jahjab Mein."Je" i" '.ffi. hadisu nepripada '.'.-r'i."331 "Najveöi "Marifetus-sunen"' 2/46' kale: Komentor:Imam Bejheki u Ebu-Hatim' rruiirr.si |)3.. sa pomrntl gaje neophodno onda hadisa o'"oga i"pravnost oremostavimo jjednomidrugomdokazupa Dl ä.

takoder lletul-hadis.d2evhetun-nckijj. 3t24O24t . Vidjeti: Nasbur-nj?. 2122 1. Hulasatul-ahkan. Z/210.a kada bude uöio. rß22/1225. Prenosi se da je Dzabir b. "' rU-irlaaZe. 3ll12. tmam Ibn-Turknani ovaj hadis smarra vjerodostojnim. ti iutite. Abdullah uöio za imamomu namazu. w Vidjei: Et-e|sat. Zehebi. veö dozvoljenim ili prioritetnijim.' V drugom hadisu Poslanik. s' e.Balil. ZZ:SiZSgO i o.'Dakle. Sevkani. EbuM0sä er-Razi.da je Poslanik. EI. tlul .U. l/311. Bejheki. 2/5O.od Ibn-AMutHadiia.8o6 Ako pretpostavimo ispravnosr ovola hadisa.ne rrijedi mu namaz. Ul53-156.jn. ß Vidieri: Ne -evta t.v258-259. 2n5 1. 2D27-228. . Prenosi se. Es-sunenul-kubru.od Kinnevdtiia. a Sejh Albani dobrim."M U drugomdjelu kaie: "Ovaj hadisje slab po mi\ljenju najveiih hadiskihsruenjaka. ondabi odgovor bio kao i naprethodni hadis. jasnomhadisu onene oponiraju kogaprenosi Ubade.€td".e:'Nema namaTaoraj ko ne prouöi El-Fatihu u namazu. U257699.t/176. l/180. Ibn-Ebi-Sejbe. Darckutni. Vjercvatno ga nije smatrao obaveznim.. Nevevi."""" w Vidien: ELmuhalla.njao za imamom. sallallahu alejhi ve sellem. rekao: "tro je ujednoi njegovouöenje.imamovouöenje Kornenlql: Hafiz lbn-HadZer tvrdi: 'Ovaj hadis je dolao sa vise putevai svi su slabi. - Komentat: U dokazima treöe skupine spomenuöemo vjerodostdnu predajuda je Dzabir b."8a2 uöenje. u5 vidjeidtr efiul-Rad."o"'lbn-Munzir.Fethut. vidJeti.üeniogaje ljerodosLojrum.ve sellem" nanaza sellem. Tenkihut-tahkik. Imam SevkanikaZe:"Poredtoga Stosu ovo rijeöi ashaba.koder: Tp nkihut-tahk*. 3. A228 i truaul. sallallahu alejhi ve sellem.rclhisul-harir. Tuhfe tul -ab ezi. Abdullah rckao: "Ko ne bude uöio ElFatihu u namazu.216-t4.U citiranoj predaji nije jasan dokaz da je Dzabir zabranjivao uöenje za imamom. !a. 2/487:Vidieti. r/332ß8m. 2D20. rekao je: '. od imama Zehebija. Manfetusaunen. * Vidjen: &. 5/118.. nakonSto 2. muktedija 6e slusati imamovo prouöiEl-Fatihu. NdJJri! eyta. kai."s3 budekla.osim ako bude klanjao za lmamom. Mubarekfuri i druei citirani hadis smatrajuslabim. niti mog! biri snaga prednjim.

35r i veöineashaba sellem. Sabira 5.nhid tl/36 Ovdje bi bilo pozeljno r/ 'n!rere.nakon hadis' Ebu-Hurejre kaze: Miilienje jeste u'enje za poslije njih veaineuaenjaka ashaba. prethodnu' Komentat: Odgovorna ovu predajuisti je kao na njoj "Neuöenje je za poglavlje: naslovio ImamMalik na osnovuove predaje S druge strane'od Ibn-Omerase imamornako irnam uöi naglas.2/223i Tuh. ?/23212911 l/330/3783 i lbn Ebi-Sejbe.rrl.sa[[a[[ttfru 145 t "Ko bude klanjao iza 4. l'/-..ojoj verzijr kojaoponirxovoj predaji.. 3s' Imarn rirm.a[eifr. 21\ ' 2/364. Prenosise da je Abdullahb Omer rekao: uöenje.kltul-ahw:.mrm.kat2ll3t 1El'nuntekt."ott ieste "' e"jl"t i. poslijenjih tabi'ina i generacija da seuöi zaimamom. Prenosi ovepredajeKadabi ispravnosti Komentar:Allah najboljeznastepen ne moze posluzitiza dokaz o zabraniuöenjaiza bila i vjerodostojna alejhive sallallahu AllahovogPoslanika. 1/186.lisu uöili za imamom. l/278. muje imamovo razumijetina koje se namazeodnose.fetul'ahv'i 212]. Z:Zenoot i ociienio je ispravnimSliönoovomebilje.i.i."3ae dovoljnomuje imamovo imama. rjerodostojna prenosi ""'' lbn-Abdnlje imamo\ouÖenje akoovaj uÖinaglas iaze: Dovoljno "Ko budeklanjaoiza imama'dovolJno Ben kaZeda rijeöi lbn-Omera: j^no i iz njih se ne moze opiep su karaltera ueenje'. rI/36 3'7i Et'isti.ivqlgffi SvojsttL aostanifun.2/60 sr Beileki.0 .lerse kosi sa praksom lmam Tirmizi kaZe: ko."i I El diaDtiL.i imam Malik' sa v2'7'7ll89.tabi'ina i seneracija 8s5 'nldjeti Ari.dok je predajau kojoj stoji: "Dovoljno oru opcu je imamovo akoovaj uii na ghs .. 2/b0. \ idreri. abdur ovu predajusmatraispravnomVidjeti: hre. 3s0 BrdzijJ od ."3so Ibn-Omer u k.. "Miöljenjeveöineuöenjaka --ashaba. imama. 35' 14 lmamlon AbaJlB" u L/-tn?/r''Lr {17/2 l l i Belheti :rl J"rl8 Rezzak.o.iu*Ls sunnc. pojasnila uaenje imamuöinagla\'"u kojima ncnamale predaju iogranieilaje 35l da nije uöioza imamom seod Zejdab.. od imana ZcrkanUa' komentar oogledati 3s!iiiieti: at-rennia.

1." (hijevod znaöenjaF.Zato se kazeda ie sunnet doiao kao pojasnjenje itumaö Kur'ana. ako za to postoji moguönost. Isti sluöaiie i sa ovim ajetom. vi ga sluiajte i . Ako muktedija prouöi saino El_Fatihu nakon imama. Citirani ajetje zabraniouöenjeKur. g/Zt6-221. Ako uöini bilo Stadrugomimo ovoga.zanemario ie rad po jednom od dokaza.1i. 643.anomkao jto su: namaz. 2t2t 4-219. El-dZaniu ti ahkanit-Kur." Poslanik. Ponislih.353 2. veö se ove pojedinosti uzimaju iz Poslanikova.postupioje po ovom aJeru i po hadisima.kogapojasnjavaju drugi hadisi.Nije ispravno govoriti o dokidanju jednog dokaza ili traziti prioritetnije misljenje ako postoji moguönostpomirenja.o'o Ako prihvarimo misUenje veiine uöenjaka koji kaZu da se ovaj ajet odnosi na namaz. da biste bili pomilovani.Dokazi uöenjaka koji smatraju da se uöi za imamom samo na dnevnim nannzima Allah je rekao:'A kad se uöi Kur'an.. ja stx.638 i FethüI-Ko. post. sunneta.) Neki islamski uöenjaci smatrajuda je ovi4 ajetom dokinuto uöenje iza imamaako imam uöi naglas.kako twdi imam Munziri. sallallahu aleihi ve sellem.!.a hadisi naredujuuöenjeEl-Fatihe. t04. kao Sto smo prethodnoobjasnili.. 7t336-33.ko @ Zelida se naljcöe sa mnon u uainju? lbn-Silab ez- 356 Viaieti: Oianiurteian. Allahov Poslaniae.an. .3s' poznatoie ia veiina obredoslovlja nüe detaljno pojaSnjena Kur. sallallahu alejhi ve sellem.rekao je'. onda ga moramopomiriti sa ostalim argumentima. ja. odirnama sevkani ß tJporcdlti. upitao: "Da Ii je neko uöio ßtovremenosa mnom?" Jedanod ashabaie rekao: "Da. l. zekat hadZdi. sallallahu aleihi ve sellem. nakonilo je zavßio sajednim od namazä u komeje uöionaglas. Tuhfe tul -ahve zi. Komentar: Postojeraz-ilazenja medu komenalorimaKur'ana oko povodaobjaveovogaajeta.3i::7:. UzviSeni Sutite.a potom iuti i slusaimamovo uöenje.31i.t-iüaf. Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik.anaiza imama.Stoje svakakopreferirijuöi stav. Ed- * #.

shodnohadßkoj tenninologiji. Mffaffafiu a[ejfüle seftq- 147t Zuhri kaze: "Kada slr to öuli. dobrim. osim El-Fatihe. ustvari. Ebu Davud. 9/303/93 potpünu ne znnöe ove djeai pouzdani-Me. 1/1O3. e o m e l r i m r m povrsenim i m x m o m\. Ebu-Hurejre. Prcnosi se od veÖine ashaba da su uöili u namazuiza imarnaposlije Poslanika."0o' Komentar: Postoji moguönost da je Ibn-Mesud nislio na uöeiJe Kur'ana za imamom. rekavli: "Ne crirzite to osim El-Fetihe.Tako bi odgovor na ovu predajuu namazima.ka<la sallallahu Komentar: Iz ovog hadisa se ne razumije opia zabranauöenja za p l a s o ml.Ibn-Hibban." Nisu potpuno prihvatljive rteöi imama Ez-Zuhrija da su ashabi preslali uöiti za imamom.1.r. koji jasno ukazuju na uöenje El Fatihe iza imamana svim namazima. sallallahualejhi ve seltem.ihadissmatri Ahmcd. va1 '88 '61Tab. prestali su uöiti zajedno sa Poslanikom. i SÜt:tus sataL stt 99. IIariz Heisemi.2/28.ttje ne rrijedi narra.a k od i r .Tühfctul ah|. Zelio ie ukoriti dok uöi.Vidieti: ts'rtrnc.2/226i El-tlrdatl\ki. l/304/918. naredivaoje uöenje iza imama.Slojstia ?oshflifunog.l:.onda bismo kazali da ona ne moze biti snaian argumentpred hadisima Allahovog Poslanika. ffi Yidieti: Et-t tinha. Medütim. 15'Nesai. Tirmizi. Da im je htio zabraniti uöenje. ove ptcdaiesu kate: "Prenosioci l2.sallallahualejhi ve sellem.!/ kubra. 2/205/312.i. se dr je lhn Me\uL!rekru: Ne uei se 1r imilmom. 61362 ocijenilivjerodoslojnom.2/301-102/799:1Ibn Hibban. 3/36'7'368.360 ashaba koji ga je ometao u uöenju. uzeli spoljainje znaöenje bez pokuiaja pomirenja sa drugim argumenlima.ali ne i u sebi.e c / r b r ä n au ö e n j a Poslanik. ito je zabtanjeno na noönim po miiljenju svih uöenjaka.rani. mnogo öemu liöio komentaru na prethodno spomenutiajet. vidJett EI d:e ü \'t!'tadil. Prenosi ako imam ne uöi lnaglas). Innm Tnmizi ova. kao Sto se obmlio ashabimakoji su uöili na sabah-namazu.15. sallallahuatejhi ve sellem. Ako bismo ove predaje.to bi jxsno rekao. ßpravnost oveprcdxje."35e alejhi ve sellem.1-285. Prestalisu uöiti naglas. kao ito smo spomenuli u jednoj od prethodnih predaja kojü biljeZi imam Muslim. iel' be:.imam Bejheki iNevevi su odb. koji prenosi ovaj hadis.iz koje se zakljuöujeopöa zabrana. Humejdi.osim 3. 2/2t)1-208i Ei ieitu l'nüüia. .2/17U. 1/155/736. 2/187/983.e.iutim.ili ovu predaju. IbD Kajiim i Albani su ovu predaju Hrfiz Ebu-Hatim er Razi.. bi uöio naglas.

U256/6g4..Ailinu predajubrljezii imam Buhariu Eltj. str.Liraetuhdtlpt-inon.ih ashaba."" p*d"i" ".A222. r El.iZehebi o!u predarüsmarrajui\pravnom. Ibn_ Ebiisejbe.2/243/2944i i tiraen.y32}/t217. rtr. u ovim predajamanemagovora o narnazimau kojima se uöi naglas. Abdur-Rerzak.ve seffem. y.a dvarekara El_Farihu i"uru. Hzktm. . 2/22I Sahihus I t256 w B\thari D El-kimetuhatfetimam. a na zadnja dvarekata samo El-Fatihu.a na zadnja dvarckata samo El-Fatihu 'oo' 5.El-kiraetuhalfel-imÄ.. Samit i predajaOmeä b.ana. dokaz je da u3enje iza irnama niie jer MudZahid dokinulo. Bejhekt. Navodisedaje Alija b.Imam Sindi. Sliöno ovim predajama navodi se iod Ai(e.863 Ove_dvüe predaje ukazujuda ako iman uöi u sebi. U327l3750. str.Vidjeli: Tuhfetul ahve. 2/242/2942.takoder. _ Postupak ovoga ashaba."86a Odgovorna ovu predajuje isti kao i na dvije prethodne predaje.. Abdullahrekao:.i.. t8/ö0.Madt:. %2rbn-.i. 2/239/2932.ti: .kao i mnogobrojne predije od tabi'inai generacija nakonnjih. Bejheki.Na osnovuovoga imam Buharije uöenje ta imamomsmin-ao obaveznim. 2/ll0_tjt/2775. . utrnnza 4. 13 130.d€rr halfe I-imam. w Büar. isDravnom. Imam Bejheki .. Amra da uöi iza imamanapodnei ikindiji-namazu. 6" S"1neW ZtZll-ZUtZS+7i 2950. Onajko ZeIiviSenekasepogleda djelo . Enesa8ö5 idru. Ebi-Talibnaredivao uöenie za imatnom na podne i ikindiji-namazu. Medutim. nije doziviovrijeme sallallahu alei"hi ve sellem. Darekutni.stt. Hakrm.ku. 1t365366/874.öuo 6. el_ Hattaba koje sujasne po ovompitanju.Iman D.Uöilismoza imamom na prva_dvarekatapodne-namaza El-Fatihu i suru. vidjeri: Tuhfent-atuezi. Mudiahid b.. 100/228. Bejheki.muktedija moZe pored El-Fatihe uöiti neku od sura ili opöenito odlomak iz i<ur. na pr\.tmam Bejheki wr.l!T:Hd -sunen.Ldnac prenosrtaca ove pred{e ubruiase medu najNpmrnrje koti posroje. koji su prakticirali uöinie iza imamä. DZebrkaZe: samAbdullaha b.. poslanila. Prenosi seda je Dtabir b.r. t/328/3753. Imam Bejheki navodi oko pedeset predaja od osamnaest ashaba koji su uöili iza imama. za razlik! od.. pa_ zato_ne mogukodstitikaojasanargument na ovom mjestu.l7l54.i Ibn-Ebi_Sejbe. od imama Buharije. i Albani ovu predaju smatraju ispravnom.hadisakoji prenosiUbadeb.

.* r.ll|128-29 B€gav'la' * i.i" lJ-.i" pri.14e )l koje. imam'rKurtubijr.nateduje *u8 po tome' samokrda imamuöi niglas Prema .prauniie. 'nenar... zrii:. Meattn t te 'i1' 3/320'-od reJsitl ' I 5trl3' beiaü' I'eth 4A18' ttlgt'."l" ""it pravnrka. 9145'7 '70Vidieti:Eh:'.."u"rt xjclom L] o'igovxra * r. niirn"u. i/ d\r rcllogä' nenrih\rtlji\x O'i primjeclbrje i-"Ä"il.i.'r* hcdr\al'hcb Ubxdeb u verziji koju .'.. 2/369 od Ibn Berula w vidieri: Et-tetltlti.nr I m r m u c l n i g l r s r r ru n a m r z i m au .".1"t l" . <ve miiljcnje rko vei nije mogucepomlnll mo2eodabrctipreferiraiuce ili nekeargumenlc.i^i. vidimo da sv{ka "J" iicpiri Ti:!:ll: dokä/imx kojima rxspola/e. bez nje lreca skuprnrn.ie r a d i l o b \ a l o u k r / u j ei p o e l s \ l i e \ \ e i c J n oo l o i e m ' e n e m a z u imlmx i mukedila 'vtm S"hihu : Obl\ e/c uÖenix "".i Üblde b S:rmit i da "".ii"Oi nut. nssloji polkr :t Imir' ucenJalia skuplna iedna u!lxvnom rrzila/enja L.." .azu rekao ashabimaäa uöe iza njega El-Fatihu' .rc./'..i' ucili ni:lä i7 .rcl l.Kuianx /x nijc dozvoljenn rjafi...r' su nakonobjave a ashabi P. 3/505'5O6iLtsdnl gabe 2l51o .4edulim.äi".tuouuoovome dogadaju e6 Vidieti:Iul!irü1-(rrr?ril-A:i'r' 2/292. i. ovcj hcdis vi ga \lusalte I kome Uzriieni Allith lilzc: A kada \e uöi Kur'an' 'i'rüi" da secitiraniajet smahaju a" u* nirr p"milovani"'ovi uöenjaci slu5anje' jer oänorinu nu.3"? Diskusiia o argumentima prve skupine skupina' shodno Nakon navedenih dokaza.-1i foji .iä"li äü".1"'. nattnt'nLrttit iä").'i". m j e \ t t lb o r i l \ l r i n ä p u l u b i l o d d sebi"." t" p'"""."ii"..uni ajetje objavljenu Mekki's{'e ilc imamcDokil/ na srbJhncmllu ucili Ll-l-Jlihu u \4edini aielir ovosd Samil .rSdnini/Brrlrari.uo. frcvnih öeBre o\no\u na iii broinrjedokrze r.ä|."iti.t""tr. iloLaze kao \idimo ds pnä 'l'upinä imr n'rjixsnije tJ orome sluöaju ve cleJnr u kome ie Poslanikscllallähu hadi' kuji preno.od Ibn-Kesi|a e7 Vidieri:J€.u.or" u kojima imam uöi naglas' se. o" "i Ei-farihr.ensrrija t".ia"aiii""i"l. t"".

.Llbadeb. uostalom. il.i.k. zastupaju: Mä. .*Ju ajnaot ostavtl uaenJe opcenito... lakoder. "1k:..T:11::i susrozni dasu.. rraZilisu da seuct rzatmama na svim namazimao."j "..f.l1"l9i vidre. str.r".J1. .nije ispravno davaliprednosl jednomod dokaza.'*':n': ::::! f lrc.."-ff"^ 37r Ebu-Davud.tuj" ukazali smo na neke . imamaZerkanüa i Tenkihui-ketan.smni.i nije moguieda se ispravnihadisi suprotstavlj_aju jedan drugom.j.' .ri bio dokinutovompredajom. sallallahu äf"...-og.:".Tako bi hadis k"ji p*.prihvalanje svih ispravnih dokaza ie oäee oä ooDacrvanJa rlr zapostavljanja nekogod njih.sa. uea üui i.ll{'_ll:jl * "srraur"p'esJi Ub.. Omerb._bfl. lacrn onal koji radi po svemu Sloje kazao ili öinioA ahov :rayr::eErl. a drugi ashabito nisu .toß||.i ä.i!. sallallahu alejhive sellem.:! t?or:.ri:Jil. .r. v. . Tako im je... :!:! :.. ratoder.. z*.... Samil. sallallahu alejhi......:i:.. n.. n\ ü !.ovome hadisu nisu porpuno jasne.ve sellem.ana mimo El-Fatihe.p"rr. .. Ovdje mozemo samo dodarida rijeöi imarna l.i.njega.". .. sellem...us sunn.jästu. d.t}". i to nakonposlanij<ove. ako oosroii mogucnosr pomrrenja isrih.i_y:11. .i "" . drusa skupinauöenjaka. :1l"l.ka1^ e7:r smo sabah_narnaz iza Poslanika. a .. salaltaiu aleJhi ve sellem.u.narcd.. vezane za.._r.V.li*_ M t. MoZdasu ostaviliuöenje Kur..ol:1. i.'fU"_Sifr"ü J_ 3dgo1glr.: li:ij.: Manle..i daje.. od Bejhekija..:nia..sakomentarom .:.._ql"-1119:" u.*.::iji .. *:. t"..zuh. 1"3 -t :l:l::"j:1"1:"j.. !ltitajuti hadis koga prenosi Ebu-Hurejre. räkoder: t. sJUffJu alejhive sellem.u 21201. na noönim namazima.z"i.. iji...."ä..1'....:*1ll -i.. 1. t. nJc uzo-o..ü il. Ebu-Hurejre i drugi ashabi. Ilj:a. s6!14[ofr atejfü eesetten nonuza . 'S.lol::: bi r ßi B.".ä:.Klanjali biljeZi Ebu-Davud.1lj:r".: r. zot. prethodno smo ukazalina ponxrcnJa ovogaajetasa hadisom koga prenosiUbadeb.y:l:..i E.:. poslanik."..!::i. F" ! hut.ii.0{. . Samit.ä .r*nje Bqheki.i*i"".. . n'ilj.. Lr_Haub. suitaje istinakoja semorasliiediti.p".J: rosraruK. .Sve Stoji aoSlooa porfa"ifia..I150-fuifu. lDt51823. 1/279.iÄi .. h o y. Ne moraznaeiLi da su ?r. prenosiUbade.----ukazuje da ovaj ajetne mozepoiluziti kaodotuz nu ouoÄ" .'.-n" il.onreksr had. r.rijeei E7_zuhrija usre u r.öä1.:lT. .54.n. Drugo.ä#.': "!:ji hadisom koga prenosi Ebu-_Hurejre . *:lj*:l: .:. . . i:. ZBS_ZB.. i .. *'o rije... el-Harlab.."i.

Fekinutog lanca prcnosilaca)'koji se uvaZiti poredisFavnih i jasnih hadisa' moZe Na ovo motemo dodati da neki hadiski struönjaci u potpunostr odbacuiu mursel Fedaje Ibn-Sihaba ez-Ztthrtla.Ibn-Sihab u nekim hadisima'8?a naredioda uöine. U"atmu.Medutim...Aio bi pretpostaviliispravnostovoga hadisa' kako onda elEbu-Seida Ebu-Hurejre' i-ru"j.cetvrt i peÜdokä7 Prveskupine' "' tt"'-Sir'"u *-z"M ji rodennaton 50.puteva ieihul-islamlbn-Tejmiije.-u radilo. "' vezane za njega na svesumnje i odgovorio ovogahadisa isüavnosl Sto se tiöe predaje Omera b.23^63 i El-etmanast 2G27.. uöeniji su od Ibn-Sihaba ez-ZuhÄja. sE. od Xejhul-islama. jasnih predajaod nema bez oizira o-ko* ."rcä. u"" dvojbe.8?5 ne ustvari. Stoje jasno spomenuto ez-Zuhi pripadaskupinipoznih tabi'ina. neophodno neki su slabi' a neki pouzdarr' oreösi razlieitimlancimaprenosilaca: jer se u obzir uzimaju ispravni iuko du. es vidleri: Et-nedbnua 31366 i Inanul-kelatn. 1 ne slabi tmam Nevevi je nepobitnodak?zao tanci pienosilaca. el-Hattaba da je taiio uöenje za irn unom na svini namazima.häbi.8?7 je spomenuÜda se. pa ni u vdjeme njegovih Rijeöi imama Ez-Ztthija su u ovome predanju' hulfair-raSidina.put omera b el-Hattaba.pa su njihove rijeöi i mi3ljenjapreöada seslijede. n itdjeti.n 5-n9 . drusih ashabada su negirali uöenje El-Fatihe iza imama Spomenutr u. za imamom' El-Fatihe uöenje koji su zagovarali Hudrijaidrugihashaba." no. sallallahu alejhi ve sellem. na t oeni.na stepenumuisela (tj. "'iiajÄ.koji sigurnonije prisustvovao koii se navodi u hadisuEbu-Hurejrehema tome nJegova doeadaiu alejhi ve sallallahu *äniu au tu ashabiostavitiuöenjeiza Poslanika' jer Zivio . *ü"-" Porlanitu.namazimane moZe biti dokaz.i pot.. Neki islamski uöenjacisu odbacili hadis Ubadeb Samita' smatajuöi imam Ahmed i *u rfuui.urfaova. godinePo llid:ri vidjen: sij? eatanin nubekl 51326.1"huait u globalu vjerodostojan.nismo naSüadekvafte odgovoreuöenjaka m VidieriEeci. Ouo milliänje.Takoder.u on nije . ' od lbn' r"t iu"r"n iö.oval hadls ovoga hadisa. 5/269' od hafiza AskalafiJa i Fethul-Bari' 2/36'7 Redteba. izmedu ostalih zastupaju Ispravnoje prigovoriti nekom od . ne pddavajuöi im nikakvu vrijednostj?6 sto ie lof jedan u nizu dokaza o slabostr ove oredaie.

kakvaje korist od imarnovoguöenjanaglas? Nema dvojbe da su muktedijeduZneslusatiimamovouöenie.a UzviSeniAllah najbolje zna Meritornüe miStjeDje Na osnow iznesenihargumenata sve tri skupine.i njegovih plemenitih ashaba.unä.moie se zaliJjuöiti da uöenjaci koji zagovarajuuöenje iza imama opöenito imaju naijaöu i najjasniju podlogu u praim dokazima. Takoder. Medutim. nije ispmvno odbacivati vjerodostojnehadisejedne. najbolja uputaje uputa Allahovog Vjerovjesnika.razmi5ljajuöi o kur'anskim porukama?!U protivnom. ne pnveöi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä. Nema mjestalogici poredjasnih dokaza.MoZda öe se reöi.3Te Sejhul-istam lbn-Tejmijjeu . prema tome. zw nije obavezamuktedijama da sluiaju imamovo uöenje.\koji. M't idjetj Ll-nuhalta. od druga dva mi3ljenja.kako za imama tako i za muktedije i pojedinaönelilanjaöe.r.satlallahualejhi ve sellem. hazio od ashabada uöe iza njega El-Fatihu na sabah-namazu.nije pravio razliku izmedunamazä.koji ne smatrajulegirimnimu-öenje El-Farihe. takoder.Takotler. salallahu alejhi ve sellem.kaie: "Nema nahaza onoi ko ne prouii El-Fatihuu nat@Zu". kada je traiio uöenje za imamom. 3t6}:'. U veri s prvim hadisom koga su zabitjeZiti Buhari i Muslim.tto dok i" uzimanjemjednog. 3tt4{. Takoder. uzimaniem ovoga misljenja daje se pravo svim arglmenrima drugedvije .:t Mehasinut-tevi I.El-el_rnamu" nije uopöe spominjao ovo predanje..ali nakonStoprouee El-Fati}u. ovaj hadis ostaje na svojoj opöenitostii wijedi kako za noöne tako i za dnevne narnaze. 2taa. sve dok se drugim pravnim dokazima ne ustanovi da se njime mislilo samo na odretlene namaze.nikakav komentar na predaju koju je zabiljeiio imam Muslim od Ebu_ Hurejre. ne uvaZavaosim dotiöno miSljenje.jer je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. neld uöenjaci kaZudaje ovo opöi hadis koji ne moze posluZiti kao dokaz. 31e V idieü: El-dievherun-nekiii. Isto ovo vrijedi za prcdaju Ebu-Seida el_ Hudrija. .lmam lbn-Turkmanije preiutaoOmerovupredaju. a u kome Poslanik. Sejhul-islam nije dao .

onr"nrrtu islamsiih 332 sure oveöasne i*"r Jä t-". ./: skole 5vall.i""ii"i*llutr. tada muktidija uöi El-Fatihui odlomakiz Kur'ana' *.g tf**d imanaili drugihokolnosti' razilaienja' onda im K. mimoEl-Fatihe' u'iti ira njega nijedozvoljeno Dok imamuai naglas 83iMuktedija saEl-Fatihom' ie.""".rjelavajuöi medusobna .drugeskupine'a Allah najboljezna drieöi se. doci do praunogrjeienja .th . zuti..i lsto ovo vriledi i za druga pravna "amin iza imama' äi. "t....ä rnl<ri"niu.il.od Razilazenja Napomen.-iu i tl... urujti. prethodno spomenutidokazi.'u.3t2Jhi Mcdamu 33t'niiie\i: Ibn'usej in' 1|31I Ferava slabo'ti njegove i !u iurtit' s moguönoiöu . ako Dakle.k"g.pri tome.:-" i sunneta.poÖeti uöenjala po *..i'. Ztog rcga niji dozvoljenopojedincuniti skupini odabrali smo lako neosnouanim i..."g ul'Ießva 2lll54 s vid\ent:E. t.unälrei il potpuno ä.samoza dokaze je ispravno Sta a. Ll-nuhatta.Jtt je vratiliseKur'anu obaveza sede5irazilazenje.oq Öetiripravne meduimamima a naroöilo davnihvremena.Jt:". ä.iiu jzazvati oorriroii u pravnim miiljenjima'alr ne lolense islam toleriserazilazenia srca vjemiÖkih razjedinjenje i Sl"":q'.uäui"rnodruga misljenjakoja smatramo pitanja'poput "iirt""" "'o""tie"oi.o ouit izvorima Ato se muslimani i'.."-txi sauöeniem oko ovog pravnogpilanja poznalasu.u u"tunja rukuu namazuizgolor rije'i preleruatl Jeono. ne budumogli okupiti "i". je po obaveza raditi dokaza koji nije derogiran' . "t:"iler drugakao ötoje to öinio svaki ili mr'nju buduöida vjemicima medu neslogu n" . *tahr trorek. upucuju gdjele dovoljnoprouöitisamoEl-FatihuNa ovoJasno namazä. ako imam uöi naglasmuktedijauöi samoEl-Fatihu' sebi.t.'.'.. Kada Allan Uzvlsenl najn nebi rjeienjeU protivnom naiispravnije ieu niima jednos .kttii jedni radeu onomegdjese'lazu' a da loleriraju da zaiedniÖki ie duZnost -druee I tspravnost da kadaseispostavr Bitnoje na'lnaöiri edieserazilaze.fi.tnih i dva zadnja rekata öetverorekatnih ärrrn'* .1..'atz"e slabUim s mogucnoscu n" o.oo naöin spuiianja na sedzdu ird Nema smelnje Medutim'takvi imam äiii"":ä.t" 11 da osuduJu äälni".-tcmhid.. t"'p"ltlll: po/ivajuci .

762_ 1765. 3/300.88a Cirirana izreka!e. Dzebrje rekao:. .'"'Abdullahb.Iarhut-t?\nb.to -o je poznalirabi'in i pravnikEl-Hakem kazao b.qdrjercdosrojnjm taniem preno.fr Imam Ebu-Hanife i Ebu-Jusuf kaZu:...itaca. sallallahu alejhi ve sellem. l/44t i u Ll. 92 i 104 iz fusnote.r. Niko od imama nije obavezivao na slijepo slijedenjenekoga od islarnskihuöenjaka posebno.iistaknuriie -ih islamske liinosti i osnivaei velikihpravnihikola nisu dozvolilida neko slijepo slijedi ili preferiranjihova miSljenjanad hadisimaposlanika. sallallahu alejhive sellem. 2/63. Zlatn€ izrekelekih islamskihuöenjaka Poznati tabi'in Mudiahid b. '* vidjert.Nuajm ! El-hitije.Odsvakog seprihvata i odbüa osim rijeöi Poslanika.Uzeto iz Miftahul-dienne. 2t63. nesto kaUe to ie neprikosnoveno. el-Mubarek prenosi daje imam Ebu_Hanife kazao: "Kada Poslanik. Hanb I El*kihu vet-nutefekkih. Kada kaZu ashabi mozemo birati izmedu njihovii mi5ljenja. sE.Kada ImamEbu-Hanife je_rekao: seispostavi vjerodostojnost hadisa to je m^oje miSljenje.Abidin. t/107. tOt3S. zabiljezio je imam Bejhekit\ El-nedhalü. rakod. 2ß25 j61. Ebu.kts+ njemu i nije dozvoljeno zbog misljenja bilo kojeg imama ostaviti rad po nekomod dokaza. dok uöenjaci mogu pogrije5iti u interpretiranju vjenko_ pravnih pitanja."336 lsto ovo se prenosiod osiatarri imamai Ebu_ Sevra.2/ I62. Sto se tiöe tabi'inadiskutovademo o njihovim .885 . jer nepogrjesivost u vjeri pripadalamo poslanicima. Ovu prcdaju. pripisuje imamuMalilu.. Utejbe el_Kufi. od lbn Useimrna.2tg2l-g26 .rana stepen njihove znanosti.rbn-Abdu rBer u El-dZamia. takoder. sa dobrim lancem prenositaca. 2n2a i Hori\etulbni-Abidin..ncdhalu.1tttt. 145.'Nije dozvoljeno nikomeda sliiedi ß A"t'*r " n"7"ut-1"*iri str.ououärru. 3s lbn-Abdul-gen u Et munteka. siff.. bez obzi. 153/179. sa ispravnjm lancem prenositacr. N. sallallahualejhi u" . El-kat lul-nufd. tuBetheki * Ibn-Abdul-Berr u El-dilrnia."tt"-j'fo'f. '* vidjeti: Hasijetu lbni. ^'vidie|j: Sij?ru?atanin-Aubeta.

l :i. r*..u'ä.i)llJäii3 po njemu..j:ll+i?j'fiü."'# iä ::j1.rn pätrLir.T**?i*:ilffi .uiHt:..o.iÄä!r...ll::il#T. Malik Imam l'i.*:. Prenosim zunnarom?: "Nije dozvoljeno Safije se prenose i naredne izreke: --o.r-. navettlin.y.#tülli*Xli.tuuiti Od imama zbog rileei ioslanika' sallallahualejhi ve sellem ue en'iLu "Ako vidite u mojim knjigama sto se kosi\a nesro ""iii? -a'l"Ol. KJt#I'..11".äl ä"n "ga prihvatiÖemo (tj. iiö'ööF T :t::Tl.d ^.?il1ii.:täö"jHä*'. znajte da samPametzguDlo l45 od imamasana Ja' w Vidierit talanul'nuveki'in 2l2l| i lrtadun'nukkddstr' A.iip'.ltrl-9+l:?#LT"'6. od Ibn-Kajjima' "l: 3::1?:*ili:i sT1:1o.. lmam Safija se naljuti i reöe: opasao ifr "i me mozda vidio u crkvi?! Da li sam to.' .podudara ga ostavite. *liüitr.x!nI".y':::.ö1il6e'i talamut' od rbn-H^zna. i24 r.".t#":*5"rt. sr viditeda se moje misljenje. sallallahu "."'.'j..Ak. "Smatraö li me iodönom'hadisu."d a ostavrte alejhive sellem'uzmiteSunnet d""it ?.:...i"ll"üi t"iää'' r' da o'ri r5" ":i' s ffi]ffi:':"..'ljH1iilJ'13j.lzi:."'"' u Drotivnom i potvrdio njegovu Jednogadana imam Safrja je spomenuohadis rad Po Jedan od prisumih ga upita da li prihvata vierodostäinost.lit. 6n44.:''öä:$:"1.sebe trüäi.'"....i. 1/?5..banija . .i1.1: savjerodostojnirn 1/174' Äsbihan' m." ahbari r ."radpo nJemul a da neprihvatim hadis.li. jaöimargumentima) njega jekazaoi t" :'T -"j"*.mirna .

156

ve se[[en,namaza

dozvoljenoostaviti vjerodostojan Sunnet zbog neöijeg miSljenja."8e8 "Odriöemse svojihmiiuenjakoja nisu u skladusa Sunnetom Poslanika, "Vjerodostojni satlallahualejhi ve sellem,i slijedim hadise."8e hadisi su "Ako se preöiod mojih misljenja. Ne slijediteslijepomoja miSljenjal"em "O Ebuuspostavi vjerodostojnost nekoghadisa, to je moje midljenje."eor Abdillah (imam Sahja se obraöa imamu Ahmedu b. Hanbelu), ti si uöenijiod meneu hadisu.Kadavidii vjerodostojan hadisobavijesti me da radimpo njemu."eo2 lmam Ahmedje govorio: Ne slijeditemene.ni Malika. ni Safiju. ni Evzaia. ni Sewijaveduzmiteodakle su oni uzeli."00l Imam Ibn-Hazm, osnivaö bukvalistiöke pravne ikole, govoreöi o "Da je ispravan jednomslabom hadisu, kaUe: radobih ga prihvatioi ne bih ga ostaviozbogneöijihdrugihmi5ljenja."e@ Na drugommjestulbnHazmje rekao:"Sto senastiöe,niöüerijeöinisukategoriöan dokazosim rijeöi Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem. Da ima ispravna Fedaja od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, po ovom pitanju, prihvatilibismoje i zadovoljilisetime."eos Velfü hadiski autoritet Ebu-Bek b. Huzejme je rekao: 'Niöije se rijeöi ne mogu uporediti sa rijeöima Poslanika, sallallahu alejhi ve prenesene."e06 Identiönoovome kazaoje sellem,ako su vjerodostojno Omerb. Abdul-Aziz.eo?
M yidietl lalamul-muyekki'in. ln. s Eb;-N uaimu El-iila:e,9/ | 07. V idieti.rakoder: ,la tanul-nuvekki'in,2t285 . m vialet: .rAa,ar-Sa.f t. sr. b7-68.od lbn-Et)t-Haum i. 11473, od - M"nakibLs-Saf imarnä Beihekji&Hilrer" l-cttiia.91t06-101 i Sijcru?alonin-nubclo. tol33.

^' v;a;.t, pi--unouo itsr .

x7 Viijen Hilijetul-evlija, 9/170, Sijeru ealamin-nubela, ll/213 i Humetu ehlil-itm, str.181. * fetani, (ttl). LJzetoiz Sifetu salatin-Nebijj, str. 53. Vidjeti, takodeti lalamulnuvckki in. Zt2Ot. Lr-nh. str.588i El-kavlül-nufid. I/61.od imamaSevkanjja. 'M vidieti,: El-nuhalta. 10/408.od Ibn-Hazma. eos vlüer;.: El-nuhalta. 5175. eß Bqleki r El-netlhalu, ,106, Hatib u El-fekihu rel-nutefekkti, l/536 i Kajsed u preno.ilaca. 2n 28.sa ;pmvnim lancem --_T?.*irctul-hulfaz -'Darimi, tt8l432. Adz:um! Es-i"nah. l/182, Ibn-NasrMervezi u E(-rxnrp. 9ö, Ibn-Bettth \t El-ibane, l/60, Hercvi t Zennul-kalani w ehlihi, 3/12 i 5D1 H^nb n El-fekihu vel-mutefekkih,l/508, sa dobrim lancemprenosilaca.

1s7!

llli'l ::i$i';: iiljikT:$:' ,""'.",'.:$;'S, ?lü'",iil1",i,,il1 rlejhr ve sellem k()jesu nefnl ialloll.rhu
osnovomkoja sudl Vidimo da su naii prethodnici -smatraliSunnet

l:',*i.',liitll*',l.yll'i,',"i"iiil,;::l'";lüü::': ;;;giT

; liix ;:rq*r i::11: :n; : tr[ :r{iil-''"'J,""
Poslsnrka sijllall' prihrrtite Sunnem, ' eshabir"njegovih

T"'i: ::^:?#jT"il"'l:; Tlffiil::'tff l'l *.i*1"'J1",:i"'i:lili' sa skladnosti nisuu potpunoj akonlihtvi siavovi itt#;ö;il
ili Sunnetom Ku/anom
lezi s Postom sest dirnir nirkon rxmir,

jedanldmi::J;'J"i#T^f"li:J spomenutemo s ovirn u vezi

:: j: 1'"i: ;I;'"""";,::i t,T:: r:iiil::'ül.: ::l* l*.1'; s] iäti;i;i;il;;;";h::,,::"H;,";;p*'l','ffi9'iii'"Iil
""sur'it'u " u'uo"'" ff äliii;:"#"5il'HTI"".lil!|'".ru;.ri'nekih na miilienje "pt^""" "staviti rad p; niemu'bezobzira
ä"äääiä

nä}il.ii#jäoü#;i:},i;};l4lvn.lli-i Y'},rr"}iiil"lr'r'i i lbn' u'j ii'kl r/r32
Adzu'ri r4r. * i,,"ii"*:l'iä1,'1,:.",,'#,l,i"ilil"^"'.,''*'

1 Ad/ur'' Eo ",ni'j :-"'i;:l'l'l i[:\TiilT'li;)'" -/' iile'Jr ";1,i1: :;,,

u,'," ",'ült:,i';i*r;1 )i;t il;.:ili;iiillll.".,,.', jl il:;,1 jl; ;l'1,:: ;;.1,111,,,,,,,,"''' ",ll'J:;:l:l;:j,:' n/l-l ,t,i,,.. l,:n, tt ,',-t 1/ lI | /d/'7r'{rr'n

r'itiir, :ilff:""i'': ::r'lr ;;ll:';r't. l;i;;:,i;' ":r ;;?iiiü j;ü::i: .''',u'"'"

ve selfen,namaza uöenjaka iz prvih generacija koji nisu öuli za ovu predaju, kao ito je bio sluöajsaimamomMalikom b. Enesom. Et-te'min (izgovaranje rijeöi amin) po konsenzusu Rijeö aminela, islamskih, uöenjaka izgovaraju imami prouöene muktedije nakon naglas El-Fatihe.er5 Medutim, spor se vodi oko naöina ugovannja. Prva skupina uöenjaka smaha da se to öini poviSenimglasom.Ovo je stav uöenjakaSafiskeer6 i hanbelijskeerT pravne Skole,Ebu-Sevrai Ishaka,er3 imama Buharije,eLe Ibn-Hazmae2o i drugih. Druga skupinaislamskih uöenjakasmatrada se amin izgovaratihim, pri$Senim glasom. Ovo je stav hanefijskihozr i malikijskiho)r pravnit<a. Suljana es-Sewija. imama Taberija i drugih.""

fo miSqenlu vetine uöenjalaöetiripravneXkoleamin znaöi:"cospodaru, uslixaj!" Vidjetii Er-temhid,7/9, El- istizkar,2ll45, El-nuhana,3n66, El-yesit,1n23, EInusni, rts67, Fethul-Ban, 21306,El-benaje, 21218,Mevahibul-dZelil, UU3 i EIfe vakihud-deva"i, I D'74. eß vidjeti: El-ned\mua, 31332,El-ninhadZ 4ll31, Umdetul-kan, 5118,Et-temhid, '7112 i El-ßtizka4 2/196. Me.lutim, imam Malik, po jednoj verziji, smatrada imam nede izgovarati amin veö samo muktedije. Vidjeti: Ettemhid, TlIl, El-istizlar, 2ll4'7 i Ez-zehieh, 216O. e16 V idjeri El-unn, ll3l |, El-havil-kebir, 2lrrt , El-nedimua, 3t33r i Hitijetut-utena. 2 O7. 't1-vidjeu: Ll-nueAi, t t565, S?rhuz.Zzrkcsi, U55t I Et-in\aL2t5t. 'i3 V ialeri : Se.i,, tal ii'ri .Buhan, 2tJsb.od rbn-Benata.Et-nuha a. 3t 264i EH?nh id, '71t3. e1e -48. v idietii u mdetut-kari. 614'7 ex Yidield: El-nuhatla. 3D64. e'| Viileti zl-netsut, lt32-33, El-ihtijar, 1167, El-hidaje, lts} i labus-sünen, 2/231, 245. eD.vidjeti: Ez-zehirch.216l. Et-tadau v"t.iklit,1243i El-f?vakihud-d?vani. 1t275. -' Vidjeu:Lt-tcnhid.7113. EI rstizlar,2ll48 i El-muhalla, 3t264.

st{

159I
naglas Dokazi uöenjakakoji smatraju da seamin izgovara r l e l h ir c ' e l l e t n ' eP u ' lr n i k ' s l l a l l ' r h u l. tbu-Hurcire n r e n r ^J i c 1'' :'"dn'i:t p{lol'i *rnol. lx"ia" ii,,,,rit,t.\: rtmin. rr' t1(i Ni utkli itJr '' 'i.lr,,)ri N1 ":1i:: ,,,t"1,, tti"" tnttol'tu\1(ttivtosli.ar4''i nJreolrr ovr ie rr 'rome S rhihri-n:r'lo\lo hldi.:rimamBuherl ciriranog 'll9o\lrcnle xmln rmrn nrgLs' i poeiutr"lr,taarrro"oizgorarcnje ' Po/nrloie d:r\e pla\namisljen1ir inrilmr l"ii^' äJ.,ra"" rnukredija zbirci u 'rojoj hadisr'ri i; i"gi"'r1" r"l" ie nLsrovio ;;";;;";i;;1. protirnom' u ier rmin nrglas' ö"tl ilir.l,,'* "l. ru1",trim''miigorrrra propr' prrrnjeniti nemogu'e bilo ;" bi aule imamaps bi ;"iJii" i u rmin rijeci ,,;"";t"n;u'- o"o 'e oJno'i nr izgor.r ;;;.0;.';t 't^a"-i*". u kojimaimamuÖr a ötosetiöenamazä ,reinaglas' ";'*"ri.^ naglas' tla seaminneizgovara "]"üi-itr"..ti ",""lrci su sioZni se prenosida je 2. PutemSufjanaes-sevrijaocl Vaila b Hudzra ve sellcm'kadaje ;ö",,-.". ilr"hova Posianika' aJejhi sallallahu *m, re led-dallin lrrko krie: Amin' äu;"if-rnugdübi ffi,o, .aleihim "'" pri tome svojglas orezuii {-uli \mo {AllJho\'l U D r e L l xlih i n\ 4 r J / c \ ' r i l h l l u J / r l r T e : je i/8o\r'rio amin Kod p-finii'.-.'rif "rr"f'" alcjhi ve 'ellcrn.rkrdx 'Aminl"' ". .povisiojesvojglasizgovamjuöi: oalJti"il^ ""ji,

'T#1" älilTliir'.Tiliilll;.?Jlii ü,,llliilliJi ;,';#'m:ü'ililiilll

ä "*:lrlii'il):r;lli:til:::1, );,:;; )iiir;ii l'irr:'r,,1 l;:r i,ül
U328.

rlf;1i El nttlhiJi.nß'ic,zrtic,str' 102'

Darekutüi' r/25el803, ;X'fi:3"'"fi:T,iil,'-tl. rirmizi. Ibn-Mrdtc' 61/2r1t. 2/60
Darekütni' Muslim.

:n121,;;,1,1;;;l;.ik?,:ä[iJ,T,l,]ll s",r. ili,7,z!?ri!i.li"-ri,L Bejheki.Zejlei,lbü-H

j: i;;i:rr rir'[lr;li;hr;:: *',ji: l;*:,-:im!l
f't,'''l-dl r' 1 1/r'1 tli*"'" esi,r s.,r'ioet'tc'r\ 'ojfrl

ve sellen,natnaza 3. Ebu-Hurejre prenosi da bi poslanik, sallallahu aleihi ve sellem. nakon zavrsetka nCenja Kur'ana (tj. El-Fatihe) izgovorio: ,Amin!, poviienimglasom."" Irnam Muslim tvndi: "Od poslanikasallallahualejhi ve sellem. prenose semutevatit predaje daje izgovarao aminnaglas.,nlo 4. Aisa, r.a., prenosidaje poslanik, sallallahualejhi ve sellem,rekao: "Najvise na öemu varn Zidovi zavide jeste nazivanje selama i vaje izgovaranjeamin u namazu.,,e3l Aninarle u ovome hadisuuporedeno je sa nazivanjem selama. Dakle, zavist Zidova .ye u onome Sto javno ispoljavamo,_ ne ono sto kijemo ili govorimo u sebi. Ovo je, takodea bitan simbol islama, kada muslimani kao jedan, u velikom broju, izgovore amin. Tada Atlahovi neprijatelji osjete snagu, jeains$o i veliöinu muslimanskog tijela. 5. Poznatitabi'in Ata je kazao:,.Slujaosam imane i muktediieda nakon zavrietka El-Fatilekazuamin.lakoda seu d2amijisveorilo..ie.) e, je klanjao, pristajuöi za Mervanom b. Hakemom,pa . . flu-flgrejre "...ve kada bi prouöio led-dallin. Ebu-Hurejre bj rekaoamin, ore2uii pn tomesvojglas."' 7. Prcnosise, takoder,da je Z|bey, zajednosa muktedijarna iza , sebe,izgovaraoamin povi3enimtonom.
r/2s8t7o3, Ha]ilm,l/34sl812, rbn-Hibban, :b::D.a::9,-]tt t6/824, rbn-Madze, A176-17 7 /462, BejtßI:r, U84/2448, Darekttni, l/32911259.rmam ,q.hmed, iakirn, Zehebj. Ibn-Kaü'm i Ajbani o\'|r predajusmaüraJu rspravnom. lmam Darekurnj i ovu predaju smarraju ispravnom. Vidjeri: Maüctus-sunen,U3q2 | :elnjKßJ_ Tuhletul-ahveri. Zt77| Es sitsit?tus-s.thiha, ln53/4(4. ^.^ 'Vidien: EHcnjiz sn. 134.od imamaMustirnai Ft-hadisut-nal,1str. t3, od dr. Harnze El-Milibariia. n'

Hrzejmei sejhAlbaniovupredaiu sma!äjuispravnom.\ridjert tadtu ahir.samed, 2t449 '3' ,tbdur-Rezzak, 2/g72(A3, Ibr'-Hl|?jm,3/204 I rbn-Abdul-Berr, 7/15, sa isDmvnim lancem prenosilaca. VidJeüAsaruraahabe, v23t. ^.. '" Bejheki.2/85/2451. Sejh Atbaniovu predaju smatraispravnom. vidjetr: Ed-daiIe, 2t369 'r Butrari, str. 172 (mualtekan),Bejheki,2J86t2454, Ahdw-Rezz*, Z/g6t264O, S^fija \ El-Musne&t, s\t. 51, tbn-Hazm, 3/264. tmam Ne\evi ! Hulasa,ut-ahkan. tßdl.

"'.e11t.11-"_-a-"a4iry'ulredu.\t.3}onss.tbnMadze.tnsgn}4.Ahmed AbduFRezzak, 2ßg/2649,rbn,Huzejme. rlzS}tsia. h;n in,135/X073,

Dokazi uöenjaka koji ne smatraju da seamiu izgoYaranaglas "Klanjao 1. PutemSu'abe,od Vaila b. Hudzn Fenosi se daje rekao: samza Poslanikom,sallallahualejhi ve sellem,i öuo ga kadaje prouöio: 'gajril-magdubi alejhim ve led-datlin.' rekao je amin prigusenim slasom, __ Ovaj hadis, kako smo veö spomenuli, dosaoje putem Sufjana esalejhi ve sellem, Sevrija,i u njemu se spominjeda je Poslanik,sallallahu " "prigusenim "oreiuöi glasom glas" ne pri tome svoj a izsovorioamin "Öuo sam Muhammeda (tj. svogauöiteljainama Liarn Tirmizi kaze: "Verzüa je od preDosi Sulian. ispravni^ja koju Buhariiu)da ie rekao: ""'o lmam Su'abeiovevärzije. Su'abe je pogrijelio u ovom hadisu er-Razijao Su'abetovoJ Timizi. takoder,pitao je hafiza Ebu-Zuraa "Hadis od Sufjanajeispravniji pa muje odgovorio: verziiiovosahadisa, "U je naöinio ovomehadisuSu'abe kale: niegä.-n"Euu-Bett el-Esrem Hafiz Darekuhi iätiiab (mahana zbog koje se odbacuje hadis)."e38 "Su'abeje predaja ovaj hadis Sufjanova pogdjesio konstatira: Fenoseöi 'Najv,eöi na öelu eksperti hadiski je ispravnija."e3e Im; Bejheki, tvdi: Buharijom sloZni su da je Su'abe, pogrijeBio u ovom iu i-*ou Sugan es-Sewije bio pouzdaniji,jer je Su'abeviSegrile5ioha<lisu."eo je viSegrjeiakakoje Su'abe preno3eniu haiisa. lmam Tirmizi spominje "Kada se je imam Bejheki kazao: nacinio.orenoseiihadise.qrZato Sufiani Su'aberazidu (oko nekoghadisa),prihvata seSufjanovaverzija,
kate' ;' U El-mEdilnua' 313'10' tvrdi: "Lanac prenosilacaje vjerodostojanili dobar "lman Buhariovu imana dijeli misljenje Albani Sejh ispravnom." smatra Predaju Buhadje.Vidjeti: Er-rilsiletud'daife 21369. * Hrki-,i, ZnS:nstf, Muslim u Et-r€njkr, str. 133ßö. DaIekuEli l/J28/1256' Tirrnizi: 265 (rnuallekan),Ahmed, 3/205/546(El-f€th). lman Hakim i Zehebi olu isPravnom. Dredaiu smatraiu % vidi;nt Tuhtentl-ai,ezi, 2166. w viÄetn| Tainurtesnb, 2J234 i T'lhfetutahvezi' a66

* v 'dl"t',stt"tn*"Ln"tir, tlzgl .

w \,niietii Sotenud'Darekuhi, 11329 m \iitel.j: Mariferus'sune4 l/531.od imamaBejhekija' %t Yiiea: ruhient-ahvezr. 2/65-66 Pogledatiovaj izvor zbog detaljnijeg objainjenja'

""* U drugoj predajiSu'abekaZe:. Jahia b.pa sevratioSufjanovoj verziji.abe el-Kattan niti mu ie iko ravan.tr..uporedujuCi prenosroci nji}ove verziie sa drugim. 4tI I3.--Zato je sam Su'abegovorio: . 2842448 i ocijeniogaje vJerodosLojn irl.a u kojoj Su'abe kaZe daje sallallahu aleihi ve sellem. izgovorio amin poviSenimglasom.vldjeLl Manfetusaunen. Mein kaZe:'Kadase neki prenosilac odretlenoe 'qa' hadisa razide sa Sufianom.. ali q4 kadaserazide saSufjanom.y:y.em pnsovoriro se äY:!tr:i:. Kada bi prenosiood nekoga.abe.:. -.ahvezi. bioje dostanesiguran u prenosenju lanaca prenosilaca i teksrova hadisä.roega jos dvojica sroga podupiru .. je verzijakoju biljezi imam ove predaje _ -Joi.'ea2 hadiskistruenjak Jahjab. t/63.q8'Ftafiz kaze: je prioritefi!üa predaja zbog.sufjan pamti od Äene.67-68 i Se rhu iletit-Tirmizi. Ovim puremhadiskisruenjaciorkrivajugrjeskekoje uöinepouzdani (poput Su'abeta)... oa? viajeLi:a re.} . . ll53t.. ß0/25.pa bi^galiöno upitao o tome. I t6J.d imamMuslr nna i El-dZerhuyet-tadil. '"-' \ idjeti: Tuhletut-ahvezi. * v idieri: El. a Su. -tbn_Had)er Salil. i t258. '"' V jdjeri: Tuhfetul.f"!llg"l (tJ. Bejheki. AIi b.:. Es-sunenut-kubra.r..oso Ouim se Su.abeta.uu a*Ji"u * po. 2nO.jer je imao bolje pam6enje poznati i bio je uöeniji od 5u.. tmam Su.e52 q. )n0.abera niko. uvjerio bi seu preciznostSufjanovapamöenja.re. " Bejheki. Seleme.esr Imam Bejhekije rekao:.Moglie JedaJe5u'abeuoöiosvojugieSku.z vidjeti'.. dvollcapouzdanih)..abetovu verziju. nema niko od drugih prenosilaca da bi pojaöaoSu.2. t e.. Seiä je rekao:"Niko mi nije draZiod Su.u odnosuna Sufjana.jaöidokazneispravnosti poslanik... "'Vidjeti: S?fiu itelit-t irmizi. dok Sufjanovuverz-iju prenose drugimlancima prenosilaca generaciie: trojicaiz niegove Atai. 1t433. 2t66. 2nO.dae rhu let -tadiI.. pouzdanüimiLi bro1nijimprenosiocima.VidientTuhlerut-ahv?zi. rada prilvatamSufjanov hadi.'ea7 Takoder. tt95 96t Tuhletut-ahvezi.Sutan ima bolje pamöenje od -boije mene.. prihvaraju se rijeöi Sufjana.dani.:n trs.V |dieLti T?hzibut-tehzib. ä.abeiovapredaja podudara sa Suüanovom verzijom. *".. Salih i Muhammed b.

l/441-442/1558 '53vidjeri: Tdkriblr rer:iö. er-nazi. . a njegove hadisc niitavnim.l A bir. b u ." nije prihvatljivjer se u lancu prenosilacaove predajenalazi Jahja b Seleme ü. I /113. ahve:i. Ebu-Darud .e55Pored toga. HudZ| u opisu Poslanikovog' sallallahu 'gajril'magdubi al{him " alejhi ve sellem.h--ib.' zatim je povisenim tonom a otcgnutim Slasom rckao: 'Aminl'Time je Zeliosamoda naspottöi""' Spomenuti dododak: time je ielio samo da üas pouÖi.163:ll q5i 2. Eiji su hadisi ni5tavnikako kazu imam Darekutni' Ibn-Hibban' Jahic h Mein imilm gr smctrrjr-t: lbn-HaJ..J.od imamaZehebrja HadZera. H a t i mN prenosiVail b. D-tat'h. prouöioje: ve led"dallin.//r. Sto a citimnu veüiju prenosiu formi Hatim i Daiekutni.U hadiskoj nauci odredenidodatakse smatra porpuno slabim i odbaöenim (munker)' kada nepouzdan prenosilacipotnene dodatak ili verziju koju u doliÖnom hadisu nisu pouzdaniprenosiocl spomenuli n'r tanavi u Settn eaiilaßar' l/20'l Vidjeti: hihafr 'ttchere l2ll97 od IbnIrnam Mubrekfuri tvrdi da je ova pr€dajäniitavnä Vidjeti: lüfetrlHadzera. e s iy i d i e t i .l. Nepouzdanim HrJi' koji i tJrugi"-" r. 2/356/8515. tirmiu B u h a r iE . snifrd'd a|a. IdZli' Ibn-Adijj' Zehebi i drugi"" Imam Buharija i El-Felas smatraju Seida b el Muzubana potpuno nepouidanim.2165. El-'.e56 je samo po sebi.ai.1rvr' nr 5alll7 r7'ltril'"' /''r'-i' l/j"b "'r lbn Ha'l7err w Dnlahi u EI rtrrn v?/ errrd. a shodno hadiskim pravilima' dovoljan mzlog zil neke prcdaje. %! vidjeti: E(Lrruafa. odbijanje 3. Nesai.rrararekuo: . 120/270. HudZ[ prenesenje mnostvom ispravnih puteva' a neke smo vei spomenuli. Ebu Vail prenosida Omer i Alija nisu izgovtali amin naglas U lancu prenosilaca ovog hadisa ima Seid b el Murzuban' ga smatrajuSutan b Ujejne' Jahja b Mein.str. sbu-Hati.Ni u jeclnom od njih nije spomenutovaj dodatak: "time ie Zeliosamo clanas pouöi ".?. Prenosi se da je Vail b.et'lddilu 1162 Ibnod l/296/263'l iTaktihül1.)51:'IFl qtSüi titl-lioIt l/]]'l] "$Vidien: fdb. e. 63' od imamaNesarjaEl'd:efitt . Ebu-ZuraerNepouzdanim nazi.na. Seid b elAhmed' EbuMurzuban ie obrnaniivaö (mudellis) kako tvrde imam "od" (ar' 'an). fufr"jf.el i drugi.

djeöi Ibrahima jer sesuprotstavljaju en-Nehüa). 4/85-86/390. U vjerodosrojnim hadisima se navodi da je Poslanik. ^.On ne voli one koji se previseglasnomole."e5e Allah najbolje zna da li je ova predajaispravna.I I I 1rcq sallallafii ve selfem. 2t65. nije uvijek ispravna..sallallahualejhi ve sellem. Prenosise da je Ibrahim en-Nehairekao: "Peteroimarn izgovarau "Euzu billah". odgovaramo rijeöima imama hanefijske pravne Skole ElLeknevija. i njegoviashabi.eba. kao Sto smo rekli. kaZu. namaza I I I 4. a ne na put onih koji su protiv sebesrdibu izazvali..) Tspravnije bi bilo kazatida je amin samo zavr(eral i peaar jedne dove.zbogrijeöiUzviSenog Allaha: "Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome. "Amin" "Allahumme rahmanir-rahim". Takotler. 22b8l8844i Abdur-Rezzat. Imam Kurtubi ovako komentiracitirani ajet: '. prenoseöi od UzviSenogAllaha.Davud.Moliti se Allahu tihim je bolje zbog eventualnog glasom pretvaranja koje bi se moglo pojaviti. znaöi Allahu usliSaj.Matjk..uuiSauu sa amin koja. rekao: '?odijelio sam narnazizmealuMene i Moga roba. vjerodostojnim hadisirna.Ovo ie za Mogarobai njemupripada ono StotraZi. i Rabbena ve lekel-hamd."'e63 Ovalijepadovas" . u sebi. -' Poznati htabr'fn Arä nazlaoje amin dovom. l/154-155/7 34. Uöenjaci koji zastupaju ovo mi3ljenje. .koji kaZe:"Ova predaja Ibrahimaen-Nehija i sliönenjoj ne mogu biti snagapred hadisimaPoslanika."e60 Sejh Mubarekfuri kaZe:"One ne zasluzujuni spomena (tj.ahvezi.da ie amin je dova.' V idleri: Tuhfetut-ahlezi.kloneii se tumaöenja jJe koja nemaju podloge."(Prijevod znaöenja El-E'araf. niti onih koji su zalutali. sallallahu alejhive sellem.Bismillahirsebi:"Subhanekellahumme ve bi hamdike".""'jerje polorina druga El-Fatihe dova.vidjeu: Iahut-Bai. {s' Ibn-Ebi-Sejbe."e6l 5. tvrdnjada je dovau sebibolja negonaglas.Najbolje i najispravnije je onako kako su to öinili AllahovPoslanik.sallallahualejhi ve sellem. od IbnRed.55.a kada bi bila ispravna. Ebu. takoder. na put onih kojima si milost Svoju darovao.t/2'73276ll 85 i drugi. K Muslirn. 2t65 .. 2/87/2597. pa kadarob kaze:'Uputi nas na pravi put. Duznost ie posrupiri po ispravnom dok^zu.' UzviSeniAllah kaze: .7/qL. I i I I I l l l I .a dova boljatilim glasom. * Vldlell: TuhJerul. po najispravnijem misljenju.

"e66 i poslijeprouöene nakonpoöetnog tekbira öiniopredah i spomenuo mahanu ovogahadisa obrazlozio SejhAlbanije detaljno ovaj je 3/50.a[ejfr.L-'litptud J"it. koji ukazujeda imam pravi pauzu nemaispnvnog i jasnogargumenta nakonprouöene El-Fatihe.?- . predaja nije jasno spomenuto citiranoj Medutim.e63 hadis.javni kolektivnornnamazu Medutim. Od Semurese prenosida je Poslanik.Imamovo uöenjeu namazuveöinombiva oblik ispoljavanja naglas. odbacio u Ahkanul-Kur'anu.aI'lnl'L lata.pravio duZu pauzu s ciljem da muktedije sallallahu prenosi je öiniti dvije pauze u namazu. 1/230/1260 1/200/1234.u Sunnetu El-Evzaije."e6a tj.|\6). II tOA I Ll.lerl: Lr-Icl.e65 Sevra.s1r. '\t )92 "ß !. kao kraj te dove.i.rtud:t/htJ. Rejhevr. da Ebu-Bek el-DZessas uöenjaci su prihvatiliovaj hadisi rad po njemu.str.2/342 i Tulietul-alÜe. Et ncJrnur' 1t3t). Ibn-Madze. Ztll lstzst. Ebu-Davud.u alejhi ve sellem.Ahmed. rc5 t je po sebi. 21219/307'7. \l. . moguönosti muktedijama stav o ostavljanju alejhi ve sellem. ima isti naglas../ q//i/. 69/162 i 1261.Slabi su i]i nejasnihadisina kojima poöiva da prouöe El Fatihu.r/'rrl tltl:a\.taj\!kt. wvidßi: El-d:aüiu lt ohkürtit-Kuro . Danmi.di'. qd ltl2t./. imama5afije. s'Vidierl:/n. Ovo stav da muktedijama trebaostavitimoguönost Medutim. naglaspropis. Vrdleri: afi.2t25iT. 5t211202511. B.Lilr. Darekutni. Sunnet praviodvije pauze u alejhi ve sellem. tltlo. '761164 i 165.Ishakai drugih. a samimtim i drugi dio El-Fatihekoji je dova biva.rh d:r a.:t )88.sallallahu El-Fatihe.e67 Neki islamski da je Poslanik. <Ja seizgovara za uöenjeEl-Fatihe Da li semuktedijamaostavljamogu6nost El-Fatihe da imam nakonprouöene smatraju Neki islamskiuöenjaci je je Ebuprouöe. sallallahu daje AllahovPoslanik. Semure prouöe El-Fatihu. "o tit iri. Avnulmabud.samo prisr. pa je sasvimlogiöno da i amin.iee se$ry saffaffahu SvojstraQosfaniLwo1. takoder.tstvovanje ibadeta. 2n 5.

. sallallahualejhi ve sellem." rbn_ Mad)e.. stt.5/20D(n42.zabranjuie djeci dot. Vidjeti: El-'flelasidul-hasene. &ugu nakon prouöeneElFatihe. "PoZelio samda sjednem i napustim namaz. Imam H^lJm. . sallallahualejhi ve sellem.2/t34D192..i4unziri. SehavjI drusi oväj hadissmaraju släbim. l/24712817 't VAieu: t it. Nekada je Zelio oduziri nu-a". Jeman kaie: se H?kirn.Toliko ie oduliio namaTda sam pomislio neito loie.'' Buhari.iJedne Obiöavao noöi sam klanjao sa Poslanikom. Ubejd za koga se je navodi da bio n_ovotar i lazov. t llO6tt86.ovaj hadrs smatraju ispmvnrm. l5qröq.ekmood postanrkr.M t\slim. pravio je tn pauze .dolaziri u dzamije i da nije ispravanhadis koji se pripisuje rostariftLr. _^ -'" Ibn-Ebi-Seibe.e?r Bez ove mahane ovaj hadis ä murselie .6152t77 3. l/355r80.ianiie. Fethut-Ban.Abdrr-Rezzak.tbn-Dtevzi.a ponekadkaöe. -r Butra'i.rbn Hadzer. Alnned.24U L| 35.4/t56l5?/470. Nesai. etr.-. salialfahualejhi ve s€ltem.str. 2/27gß07A.r en-ib. Neko upita: .Ibn-MesudkaZe:. Daitut-d:pnia.Keifut_ hafa. \t. sE.Sta si oomistiot.Ebu-Davud. Bejbetr. Zehehi i Albani..str. . 7/22616942.nefua.d'l je oduljiti noöni namaz. Taberani. a pdje uöe^nja sure. 2t2a:. 19012636. uöio duZe.itur.zai u . -'' Mußel hadi\je ladd labi in prenosr di.1e-mursel. Abdul-Hakl lsbili. salallahualejhi ve sellem. t82lrs4. Sdcrur-satah. 184178. Mu\tim.ei2 poznata vrstaslabihhadisa.. i fteöu nakon zavrsetkauöenji sure a prije pregiba(rukua).str. 'rr. Ovajhadisje dokä? da ie dor!oljeno djeri. lmam Buhari.da ie rckao. ne spominiudi ashaba.u namazu bi ponekad . Daifutacrgrb.poslije donesenog namazu poöetnog tekbim i kada zavrji sa uöenjem Kur'anau cjelosti(neposredno prije rukua).e6e Hasanel-Basri kaZe:"Poslanik.61t57. . uli bi eu skratio duvsiplaedjeceiz milosriprema njimainjihovim majkarna. sdta ähu atejhive sellem.jednu nakon poöetnog tekbin. 2t8}t5i}4 i LI-irya. Et-esrurut. U549. Hejsemi. 25. naroöitou predajamakole prenoii od Hasana el-Basrija. tO2. Busiri. r'15. ."e?f Huzejfeb. UöeqieKur'ana nakon prouöene El-Fatfüe Allahov Poslanik.Bezzar.Et-fe|aidul-nedinui. l/334.Ahmed. str."e?o U lancu prenosilaca ovoga hadisanalazi se Amr b.

249/ll8U. 6/8/730et Nesai. Potom je uöinio luku i rekao 'Subhnne Rabbijel Azini.2/t39.alije nastavio.1/539/1663.298/1269. 6/8/71o.Nakon toga pomislih da öe stati kod dvjestotogajela.l/2-161428. je sa surom El-Bekare.zavriio. Potomje uöinio sedZdui izgovarao:'SubhaneRabbijel-Eald r na sedidije ostaoskoro koliko i na ruku u. u auzlnlr.lbttti-Kadi. r.jenlo vjerodosrojnom. Et ntsaJ. Uöio je lagahno.Pomislio sam da öe stati kod stotogajetate Poöeo sure.. Huzejme.' pa je oduzio sa pregibom (rukuom) kao i sa (kijamom).tju 's vialeii: r'l-. l/443 444.. takoder. str. ali je Poslanik. t.Muslim.ecnia s.Hilijetul ü\trtt. j e dokazda uaenj e su[ U ovomehadisu nemoru hiLi redosliieJu.'pa je u tom polozaju ostao skoro onoliko koliko je ostao nir ruku'u.sallallahualejhi ve i sellem. e6 Muslim. Fikhus snrc. sallallahu alejhi ve sellem.jhi ve sellem. Tirmizi. srr."q76 Podnevski sunneti U pouzdanimhadisima se navodi da je Poslanik. sattaffafru afejhi ve sel{at- 67 t 'Jedne veöeri sam klanjao sa Poslanikom. En-Nisä i Alu lmran. slavio bi Ga. l/l4O i h ntltfe.ImamTirmizije ovu prcd. oci. S. kufunslnm * -" Buhari. .2ll8'7. traiio bi je. a moze se klanjati i öetiri rckata sa jednim selamom. Kada bi uöio ajete u kojima se slavi UzviSeni Allah. Kada bi uöio ajete u kome se traUi zaitita od Allaha.mealutim. 2/205/ I 190.e3o ei ti.6/sl sj7:l:. e3Muslim. uputio bi Allahu dovu.2/135-136. Pomislio sam da 6e zavriiti suru El Bekare na pNom rekatu. Kada bi uöio ajete öiji kontekstisadrzedovu.razmiSljajuöi o porukamaajeta.Svojstpa aostanikopog.ntt Potom se ispravio i rekao: 'sentiulltthu li nen stajanjem hamideh. t/r56.eTT öetiri prije i clva poslije.eTe Bolje je klanjati dva po dva rekata. Poslanik. nastavio uöiti viie od loga. nastavioje uöiti cijelu suru En-Nisa. sallallahu ale. Ncsal. Ebu Davu<l.eT3 öetiri prije i öetiri poslije. sallallahu aleihi ve sellem. lbn1/572 574/1811 1816.r.od podnevskihsunnetaklanjao: dva rekata prije podne-namaza dva poslije.rra: El-Bekare.rat. potomse vratio na suru Ali-Imran koju je.

.i:"dü'.ll.r'.ä:f jif.l..1*."ä..üff j qrMust'm.i*i1"1. na podnevsk. ':l nl'.o.J.r...4"lll"?tti"i...U:'l.#:'.. sr...'iärä.. Nesar.n.: -.ilff lii['.'t.f t: +flT.i:li%ä:].l':l.m r..i.."'. 168t59 i Mustim. Mustrm..i1 i:."$lx#.#ä#'Hä.rnp.fi ". l/120/927.fllxö:. j::ü1. ?i".HT:ililiäf *d..'.!'.. 4/t46_1471454.93."..Tr."..ll.tfi"H?Hflf."#'."J:f"ä:iJ. :i':.. saispravn..i"-":f rgi'ii!:!'öü"ä'i1'#"'.t]iil.no. ....ä"iln5#..lJTil..podnevski farz :#fiiiiJ.4/l4ll451. .cu."Tä::i:L'hs5$ffi "illiäil"..1.llä. 4/143/451.fl 1.1i.i."Ä:. se'em. ".." |4|.:: ...'-^je ovaj Ne'evi had.:üff .. . tr.'"*:.# I{itrI#äH::*.Jj."J1'."oobavitiprir a. '"'Bühari.L"l"il.ä"::'Er ffi i3e3ä 3.i :"olli:""luT"ol". l/25715r r. ocien o ...t""ia.li.""*".u." ä"[t *. i. ***qtj*$*ülä.H:iifllTl.:i.i"Tli"'n Ikindijski sunnet ä{* ü:.::i'ä :ffi "'".

13/960.. . od sabahskih Ikindiiski farz kao i podnevskiUöi se ElIkindijskifarz se sastojiiz öetiri rckata.V2a6T:3t/1t32.t je izostavljaoza tj. Vidjeti: E/-'rcdi'ud 4/8. Ebi-Talib prenosi da je Allahov^. 168159.lcnik. "Za onoga ko lsli cla 'fo namaa. 21116 hw. prvom i drupom . Z'd l'nedrt tl3tt i Et'telhisül' isprxvnim. klanjao' redovno kojeje sunneta' i podnevskih razlikunpr.l/i'13/451 str.r.t.l. vidjeti.-eeo Alija b.rtii n'ilovoo'. klanjao öetiri rekata prije ikindije reho: A//'ri r' . elr U jednom hadisu alejhi ve sellem. Ib.Poslanik.lmam a imamNevefi vjerodostojnom." je ponovio tri puta.6/102/838 et Nesai.13162. i Tu\fetul'o habir.21492 e' sbu-Dauua. Fatiha i surana prva dva rekita i El Fatihana dmgadva u sebi Allahov i 'uromna klanjlobi tr El-l-clihom alejhive.2/206/ Ibn-Huzci 2/665/4a85.l/289-290/873.l/3.toli da ie Vlerou. i Nesai. 2/435/'129 predaju ovu i iejh Albani Tiünizi Ahme. nä osnovuovogahadisa ''Namaz i ikameta. sallallahualejhi ve sellem' ih nepritvrdeni. ezana izmedu * Buh-i.ellem. 169 - haJisau kome Allaho\ Po. Bejheki. Hibbanovaj hadissmatraju idria 2/492. Poslanik.2/117/5980 me. Ori *unnetistr rzlcrtu priie ikindiie klütid. a potom dodao..12-3.ee5 $'Imam Nesaiu El-tntuLJeba.sat[afflfruthjfüve sel{4Seojstudaosfani?geog.tj. ekspeni nekihadiski e3Buhari. \allxllahu Poslirnik.ju hadisuVidjeli Er-leliiselprigovorili ovome su Bezzari Ibn Hadzer lbn'Mubarek.Ja zadnic uöio bi u Na prva dva rekata ikindije-namaza podneusiom farzu..:. rekatu' nd druPom duTe na fr\ om ne^8o uÖeil rekrru.lva rekxtsucio bi ramo El Frrihrr.l/321/976 4/143/451 es U ovimhadisima nxmazzajedno i ikindÜa sespominJU Podne .Ahmed. dobrom.2/79/650lmam Madze."'I cio bi i5l" ito i na i'.6/206/2:153' ' lbn Huzejme 1193.lesnik.alhllJhu Jlejhi ve 'ellem' opienilost 't:nedu . Muslim..tlrt dr'.. 2143613t/430. l.tttrt rtj izmedu\vrlog e/irnx i ikrmeta'-''i' laze'.1.Ibn-Hibban. Ibni I Ei'ierniht str' 154-155/241' Tirmizi. "r. sallallahu frIdrl.illbllahu aleihi ve 'ellem.ImamTinnizi. je poglavlje: naslovio l/223.'" .i."oiiA. '* Muslim. Tirmizi.Muslim. sejhAlbani i Amaut su ga ocijenilidobnm Medutim' Vtdiett h'l lanead U3lI su prigovoriliovoj predaji. smatra.

. koji su to porekJi.]iii.""P. 24ql 8J.3/2/10986. *. ''-.:ifl' .ür1l::.Mustim.*saltallahu alejhive sellem.1n. Ä:t#i". t/27JltuJO.\' . a na zadnja dvapolovinu od AkSamski sunnet prije farza b.. En ..::.:4. rb euna ttj. "lameilu ve seltem.*..ltrl"]. _^ öuna-n..:":äüxi$." rl"ir. 4/45711588. je Äuarov .ä..r...T. ...'n. tss srr..-k'rä."i Plö-älbi:ii.r sellem.ola predaja .*:*j*j Jabm .1fr :: *tri#'Hr.:)."..rj ü1. -* Muslim.. Malil( kaze:lff"".**1.if.nas ie vidio i nije. Ahmed..Xtiliä:i"y#f."'j#".-'.1i!irfä!.un'"u.ilil1ä. Darekumr.r. poslanik.. :::ll J".t4llö25. osimaksama.ta q Muslim. u pnJeaxsam-narnaza..fiv.Buhari...""" ü i"J"Ji "äll di salralahu atejhi ve serrem.6/102/838.k17o: äX'jit fo na svakom o"'"""t.ugtavnomnije uobiöajavao uöiti na zadnjaa"" *t"" p.nam zabranjivao niti naredivao da klaniamo.::"llt*::..liJ'i:"..-". b.:i-jk..da posrani*.*#l. I/2j8/t t40. rekaot svaka dvo ko.2/660/4488..ff #:r'tmrfi li.lzmedu hadis u komese kaZe: ima namaz..riiiJfi"#".:.'. * ''' st_r.|"-.r}:'"il.h'"'l.." To je ponovio tri pura.. iJ.i.. ]lbdlll* lo:r:Y.f. da uöenjaci.S+.Medulim."r... Lbu_Dävud. a potom dodao:. i "il"?" Allahovog Poslanila. nakon rntu.a"" r l'ilräi"l nam3za osim Et-Fatihe. 4/1441452.tri". strcno rome.pi:ffi..i:. Mugalfet prenosi da je postanik.:i*ff {'Ti*i"i4rA. roanlao oi.2a onoRa no3 jffi..i."i.lal(o axsama..mam .. :zl..Zelida ktanja. .'ii prenosi."ir"]i"r..sallallahu alejhi ve sellem.*r:ru."Li .t4Jl024.'1 toga viaieti: x"171i". sa altahualejhive "^.izmedu svakog ezanäi ikamelalje namaz.' ?f.<lr. Jbn_ HuTejme..ä. tbn_Hibban. o/t02/8J6 i Buhrn.Lu."T. l*:9. Bejheu... 272b?128c.jä): +. ajeta rckatu."' posloji In nlsuznatr za ovu predaju. #lli:i:. ü1. \jerovatnonisu pritrvadü .

." '" r' 'rlhlhlru Po'hnil od ir'n-örner k. 169/764.1" o.169/765. l/lt5/(.r0.. la".sunnetAllahovog Poslanika' sallallahu neka Najbolje gaje prakticirati naizmjeniöno Ko Zeli vi!e. p" na aklam-namazu uöi! kratke sure?l Öuo sam Posllnika' ve sellem."i1".". tL'. prenosi da je Poslanik' sallallahu "Ko u toku tlana i noti kldn.a na treöem samo El-Fatiha u sebi Poslanik.ir*" "'.e: Zr1'rnttr.a na akiamu ie uöio kratke sure-'100? ve sellem. hi Po.zejr:. . l/:04-l0s/l l8s Hakim l/456/llTl lmanr Timizi.ita potlitr' ok. nil d! rekrta E arrf pruuölo alcihi r ir r m r / P n ' l i r n i k r''r l l r r l l c h u .rttt.. 'M guhari.lielo" Fik-hus-.t 'ltt I'ottrit 1't ii' i 'lta 'ninl.detalja sellem. srrn lbn-Huzclme' 100r Buhari.1r' irr'rn' g.n N \'rr 'r11( (.Zchebii iejh Albirniovaj htdis inrtr'ilü ßpravnrnr' . löq/761."".n I h. tbe L Lt-4tt't \tr l/l ll/lr r"aril l' {\o s h "/ri " \ Hrl 'leri m \m. | .'r "'o ".r ""' Ponekrdbi pr"ucio'uru El-Mursclilt ...t'. ldje \e nr\odi .Ebu-Hurejre kaze: alejhi ve Dakle. rmrNe.fekao: dttt .rl:rte \'rl"/r" a''r' l/1-5 \ rJl.r. u E l T t r r ' ' 0 "O p i s u i r r c ".ilnik. r loie jc h:rfiz lhn-AbJul-Befi ispravnim. I/lll.ltti sattattatru 'Ptrnekcd irlejhi\e \ellem 5uru bl..nii I'J. sallallahu ponekadbi . 'oot 'l/|i0/-16Mu\lrm.t u. ImrNesai. pon"ua bi na aksamu oduzio s uöenjemKur'ana' a rijeöima: Sabit ..io. r'4.sa[[afhfiu afejfü tte se[[efl..i+osl+r: inn'H.Nesai. Buh"n. sallclhhLr li g"i.'oou'r..:r .. pr.iinto.{ Spojstr.. Ebu Drvud l/l5l/7l8 l6 ' rr'l \r4 r/"/r' t'i' lrjg/5lb /boa 'l-trrnl.'lrrir.h' f"' leJ:rr l. str. Akiamski sunnet Posliie farza alejhi ve Ummu-Habibe. hücempreno$l"r' ispfa!ninl sa 1/323/982 **-it.. p o * i " A ' u . Int.Qoshni?Jßtog. vi(c f'rc'lf. claje na akiam-namlzu uÖiosure El-E'araf i ale. l/ll'1/988.ta 111 t Aköamski lhrz i Akiamski farz ima tri rekala Na prva dva uöi se naglasEl-Fatiha ve alejhi sura. sve ovo je .rrrJruhr ".Jru . Hakim.uun b Htkem kazc da mu se obratio Zejd b ""S" Jl. .kslm nlmJ/u. 'y151/461 Muslim.ia d\\tüaesl (dobrovolinih) sellem.unnc ooeleda ucllcrrro ueiniu nl .i'i .. n grnrliönrn se kut(t u D:ennetlt öeliri rckatd Priie Podllc 'oL'ttt yrij' ooJiie.

:.1"fr ffi *t***ä*U*'""i1liii.l.l lS.. 4n00. j'11*4f #ffiö fi l*t#..h.ä"il.*:* ve serrem' nije preneseno da j.. ärar"]r" megutrari.spmvnom..*I. .us4 I Haiijetu .üü"Jif-'.:.t:i[^tr.. .ff ".'trilf1ä:i'.t" S-... jiilHäT.ffi. str.l$.'f.l::" W.*"ä-i. i.*l-lill{ila""rirmiz.'il#i"iü.. Jacijski farz Jacijski farz ima öetiri rekata.." smara icpmvnjm.:".ä.*toi..:!:f. o:0.#....:iltr'[xffiy. Na prva dva se uöi El-Fatiha i sura naglas.. . ii*:'"X*:x.:)..äü.""'T #::il*:".Xl.X{. vidJeLi: Es. a na druga dva El-Fariha u sJbi.st.l::^^::'!:.T."..".:'..1-***-. #jli'iil1.# ovu predar' smatra . äüfi{":rriltr.iffi:'.y.1.1*":*.:::trÄ:. fiff i'.Zagnt tO.ji#t#rääfu Jacüski suuet prije farza il*i-ü*.. Aüatrov p*Äit.:"'r'#T"... ljiu:äi | ä....flifl#.äi. t/6i' Et'bahrurtuik.Fffi1*#rtu#.2F !ol:"zs imajudva rekata...15.":: ilii '".itsiktus-\ahin.."11i.*"" t/638'Et'hidaie.

r*f.l*:*"*t"*:*ü::1il.l s n i x o .' izi.llJ:ll9qg."rtue bismi (E. * i.kratko bi uöio na sabahskom e\ r l e i h i\ c ' e l l e m ' .klanjaoje jaciju uöeöi suru j: :"1.1/1.El Alek) ä.l'ehad"1Ellhla.J.sr.fr'u4[ejfüeesew-f 173 t El-lniikak iöineöi aleihive sellem.3/60 . .i. zt+ott+tt'lbn-M't.Ti. 169/769' Buha. jd s.Sl.+t. 't ...ojsna aostLnilgeog.i".i*11:. ii..ad..0 Bu.6/. smaradobron a *" ll"'"i.""T'li jekao '-ä. -xtii.sutt^ff.i. "rors farza Jacijski sunnetPoslÜe hadise koii ukazuju da je smo sPominjali Prethodno o. :lz4l+ro:'A|lt"L'ni äiliitn+sn.'lill.^i. Ia2ihLoMuslim. l'rko kallo llenjx i Kul H^uvallahu rtl Kclirunr .. ejjuhel-Lalirun 'vidlel. Ibn-Hibban' l/2le-240/95{l -' v"iii"l'ilolize.2/199/309lr"'rnrTirmizi ovu predaju Albanivjen)dostoino'n Seih tnttSutru. Muslint.i.r'r'' \e 5cllem nr \dban$om alcjhi 'llLllahu je prenosi Po:'lcnik th lakoder. 158/705.!!i!ffi.:.Lejl).5/63/s78 10t6 Muslim." 6l14873 Bejheki.1"'t i da sesastojl sunnet pdtvraleni jacijski sunnel Sabahski sunnet sallallahualejhi Sabahskisunnet se sastoji od dva rekala Poslanik' sunnetu Od Aiie' r'a ' prenoslse ve sellem.P o s l a n i k ' AI\c ezrni i ikamelcprije 'rbxh nanll/a kraLla relarr iTmedu .?: sto t". .4/l5l/'165' "t.***sx::l.ll"""ä lii"..7.. : :q r r " r ' . r0r' po'lrlel'rli Vrdierr oosr]ttic qki$n"kr Jrnner r0.:tze' 2t23t/1645'-Dit^ u rtaüßtahrcd'u ot. d\a rekata sallallaiualejhi re tcllem.:. '7tt1g 12l'115/13s28' Taberani 257ll893 srt Taialisi' t2012046' "-it'.:l:: E::i.a l l a l l a hru i " l " r " i i .l "". r.l dva reiata.:lij.i. 169/766' Muslinr."tiu'-" I ötuera '#:: Rabbike"(.r'r^ U drugojrerzrjisr')ji: :tt (ilDansKog '0" suhffi."..4/ l5 I /46 str.

. rt2. 6/6n21. Hafiz lbn. 7/3t2. Ibn-HadZer sE.KuI Huvallahu ehid". sallallahu a. Bejhekj.uöioje suru:. a na drugomrekatu Isa (Alu lrnran 52. 'us elu-oarua. 2+lll t?t .).".Nije bilo dobrovoljnogn.leihi ve sellem. '"'' Muslim.(Alu tmran 64. "t . je ovaj hadisocijeniodobrin. isti öovjek. sallallahu aliihi ve sellem.kaZe: Dva rekata labahskogsunnetodraii su mi od ivopa ruijetai onogairo je na njemu.).'ot' AiSa. .Huzejnr'e. Zadut-nead.2/r16t4tö. Poslani-k. 1/450/1152. 112.Kul ja ejjuhel. 5/f50/68O.uobiöajavao je na sabahskom farzu oduljiti uöenje.'r021 lbn-AbbaskaZe:. Nesar. nije ostavuao dvarekata sabahskog sunneta öakni na putu. '-. 3/61/48?5.poslanik. Vidjeri: Efevrdr.rekao ie: "Ovaj rob vjeruje u svogaGospodara.. 61213-2t4t24t'O.2/6'73 6'74. str..Ebu-Berze prenosida je poslanik.sallallahu "Ovaj alejhi ve sellem.Hakjm. kaze: '..) i Tealev ila kelimetin.6/5t24. na prvomrekaru sabahskog sunnera ueio. Vidjeti: Sy'"rris-sa/dl. sallallahualejhi ve sellem.).Kü10 ämen^nä billahi" {El-BekaretJ6. ltn. Mxstim.A[ahov poslanik.Muq]im. . "Felenma ebasse (El-Bekare 136.sallallahu aleihi '02'But'*i. sn. sallallaiualejhi ve sellem..r022 Dzabir prenosida je jedan öovjekna sabahskom sunnetu uöio ..l/2J4lll2 L SejhAtbanije ovupredaju ocijenio dobrom. '" Muslim.3nq sunneta.. posveiivao viSepdnje "u'o od sabahskog sunnera.. r. saltallahu alejhive selleir.unaza kome_je Vjerovjesnik. Na drugomrekatu.1t562 '758i Tirnnzi.' Buhari. ID33 i Fethul-Bari.poslanik.ali bi ga ponekad i skratio.a. pa kada je zavrsiosa uöenjem.'"" U drugojverziji srojida je Allahov poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. od imarnaTaberanita..r023 Sabahski farz Sabahaski farz se sastoji od dva rekata.. sallallahu alejhi ve sellem.6t4n24. majka vjemika. pa kadaje zavr3iosa uöenjem ove sure. U jednomhadisuposlanil<. Z7l1169iMuslim... '". pa sam se zapitalada li je uopöeuöio El_Fatihu?. '0" lbn-HiSlan.Kulu amennabiilahi.. Vidjeri: Sifetus_satah. kafirun".Z 63-t64t|t'. 6/5t25.')o)' poslanik.Hadzerovu predaju smäEa dobrom. na sabahskom sunneruuöio ie: . je: je rekao rob spoznao svogaGospodara.

h''n..l/315-316/950.n... isPravDom ocrjenio prcdaju SejhAlbiniie ovu Imrm rer ltu-O. Butrari. ilrisiaie.3/133/s9l r nullsl I.{r:j. ve alejhi sallallahu .""5 Noöni-namaz alejhi ve Ai5a.:litl.l..r."prenosi i:"ill pnorn nr utio 'ufu Es-SeJzde p.euzu '"^Ä"r" ttl Prenosi uöio: je rekatu prvom na dä se. str..r68/s34 s/rrs-r26/r818.qffufro-tga na uöeniena DNom rckatu sabdhai podnenamaza a skratlo daueom.tl .. o!r.e nreno\i iednoi ' ' i j e r o v j c ' n i k\ i l l r l l r h r c jedne r \ ie t e l l e r n l r cJh 1 " " J ' r r i " i . 'u. Berheki2/5-h/4021. il"J]üHltr. qlb'n. 'Drrrrrirn '\'r' hldr' {nrrr!itr r'nr. 536. *. potf"nit."tt". 1/6s/184.-c -qa Ebü-Nuajm u ü s'd'il (Elkesr) i Bejheki l/2e8i62i Bezzar. Nesai.168/759.tti ve.f.. 1/36"876 Hakim.iä1" "01". (ßl ferh)'lbn Hibban 5/lrr/1821 '.||m. Z.tj. V3kia i nioj slrruFl uÖio dc je nr 'xbrh-nrmrTu verziii.ellem. 2/159.Jore:-N.0 | u fttttc.rl 'r'.a. nurnazuuöio u sebi ili naglas' 'u1e Muslim. Seojst l'/5 | U tlölo lzme'lu iezdeseli stotinuajetaL0rt na sabah-namazu ve sellem.tallri. EbuDavud l/ls4/731'Ib-n-Mrd:e' lß10/35'12' lbnEbiSejbe' l/214/1299' Darimi..6{|.nt.t5t7. r. 'Kul.f.nro 7/ro(r/lu1q\rr selh Alb:n' .llilil. -.i6t guu-Hu.rm"ru l"i:.dohrom tr"r'?iaP' vrdl'rr: iejl' i'prJ\ro n rr Ncve\i^vul rdalL'mJrrlr'tr rr 5evKrnr brJnio le I rmJm l/: l0 \'enL I'Drrrno'l \rttthttr\utt/r' t 11rZ't .''.4 il2lole:r..I 'uru Fl-leK\ll te ' c ie uL'io i t r k o d c rd ckctlr'' Pren. jc "" ri"'r. er'u.1tPn.D r J \ n o m\ r o i e l i : L " .40. Ahmed.Uutt n.. no nntno.. 170/771..' i i a " " s u r c "Iza zulzileiil-eräu' (Ez-Zelzele) sabah' na oba rekala iJ ".vud. ored3iu.-"f-"In".lelhi t'tl. i t a 1 / h ß ' t h i h a 4 t n l .u''lo'l.. Bttie.llhl' dainatu.4/150/'t6l sr.ü't.rti' :ejltAll-Jnr . i..':Lr' k.riot n".. lri!äijoe i " rir-.h/|Ln/h60U]cdnomhJd|.'t. n ad r u g .qr.c*-.. Buhari. r0rs t' 4/l'11/45 Muslim.ugom: alejhive sellem' sallallahu da je Poslanik' iorl.satfa[[afiuafejhive se[[zn"1wta Qodanikovog. 1. ..MU.i-.r.takoder.. H. "Kul euzu birabbin-nas"(Enbirabbil-felek"(El Felek)'a na dr. o r bi oduZiti uobiöajavao sellem. upiranaje da li je Allahov Poslanik' sallallahu "Ponekadje je pa rekla: ..n. \ r r / 1 5 6 6 i 5 4 / i / r ' 4 ' l ' r x " r l' /r''r r ' . 5/l?6lbn-Hibban' 2/r ls-l l6/2721 Abdur-Rezzak 168/1210.' ji"ä'.tib. q{. rbn-Hibban. .N m .. 127l1819.g...-r.ocr|.

Alu Imran. 1/255/1216. str. imam komSüukoji klanja noöni namazi na njemu ne uöi osim suru "Kul Huvallahu ehad" (El-Ihlas). str. i rekaomu: "O Allahov Poslaniöe. Sejh Albani ovajhadis smatra vjerodostojnim. sallallahu alejhi ve sellem. I 1ß6Nesai. Uöenje u sebi je. '0* ttatitn. nete biti upisan medu nemame. Zehebii sejh Albani ovaj hadissmatsaju ispravnim. I I I I I i I I i I rM euhari. Muslim.4/213. Tako se prenosi od Huzejfe b.lmam Hakim. z+o-i+ri t i:+. 1/326l994.r038 Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. Jemanada je jedne noöi klanjao za Poslanikom.lM a ponekadu duZinisureEl-Muzemmilna svakomrekatu. uöeöi stotinu ajeta. I I ." Poslanik. str. lM Buhari. Malika se prenosi da je Poslanik.a nekadabi skatio.pa je na jednom rekatu uöio sure:El-Bekarc. Ovaj nadrs u cjelo<d sa irvorima u poglavlju: Uöenje Jespomenut Kur'ana nakon prouöene El-Fatihe". i ne smatra se ufeniem. lMtEbu-Davud. sr. En-Nisai Alu Imran.Toje.sallallahualejhi ve sellem. r7t4O7trt3o6. po drugommifljenju)."r036 Nekadabi Poslanik.ro3? Od Enesab. Nes.Nesai.Vidieri:E/-lrvlul-nubin.aeseffa4namaza uöio naglas. sallallahu alejhive sellem. l/452 | I o l. slicnorome. u mislima. na noönomnamazuuöio u duZini uöenjapedeset ajeta. rekao: "i(o klanja u noöi.-to3ePonekad je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem.klanjao no6nenamazetako da bi mu pa kadaje upitanzbog od duzinestajanja oticalastopala i potkoljenice.Zehebi r Seih Albrni ovu Dredaiu smatraiu isDravnom.!.a ponekadu sebi.a ne kao sto öine neki klanjaöi koji uöeu sebi. r0rn Hakim.SferüFralar. salallahu alejhi ve sellem.96-99.jedne noöi klanjao.saltallahualejhi ve sellem. Tbn-Hu7eime.| 18. ta sura vrijedi treöinu Kur'ana. sallallahu alejhi ve sellem. En-Nisa. 1/538/1661 i Ebu-Davud. 2/ | 80/I 142. uöeöisedarn dugih sura. ponavljajuöi je neprestano. sallallahu alejhi ve sellem.rekaoje: "Zar da ne budem je Allahu zahvalan rob'!l"tß3Jednenoöi lbn-Mesud klanjao sa Poslanikom.."t&2 Ptenosise daje Allahov Poslanik. l7l136/2819. s|J. Sedam dugih sura su: El-Bekare.24011130. r0r7 Muslim. Imam Nevevj i SejhAlbani su ga ocijenili ispravdm. Inam Hakim.1407/6643. Vjerovjesnik. bez sumnje. Et-Ea'mf i Et-Tevbe(ili JunusumjestoEt-Tevb€.lSZlt?5. EI-Maide. tl+St-. je öegato öini. 1ü2 Buhari. uöenjeda sam öujes sebetihim glasom.ne otvarajuöi pogdesno usta. uzwatio jet "Tako mi Onoga u öijoj ruci je tuojo dula.a ko klanja. sallallahu alejhi ve sellem.roar Jedanöovjekje dosao Poslaniku. uöeöidvije stotine ajeta.l/24611179. uswari. ElEn'am. Vidjen: HulasatuI-ahkat\ 1/393. biöe upisanmedu iskreke Hanjaöe. Vidjeti:Avnul nabud. a Allah mu oprostio ranije i kasnije propuste.'Ahmed. oduUio sa uöenjem.

rekao: "Ne razumije i ne shvat. 2/332/428. H^fiz lbr.Muslinr.6/66i Sijeru ealanh tuhetd.im T'mi/ijc loji g:r br. t05rslu-oavua. HJdi.sallallahualejhi ve sellem.4. a..o ierri)r.sallallahualejhi ve seflem. t*t guu s"kt ttuttutu Ä.-vone. l/348. Ako kazemo dr Aii!. postoje predajeiz kojih se moZezakljuöili da je Poslanik.a.Fetlul Bari./]dlla. Darimi.100/l I15.qfu SvojsanAosfdniQpvog.u u. U. 1030 Vidieti:El . DZubejra. Prenosise od Osmanab.te7r poglJ\ltu: p"'uicneEl F.ondaje to isbvremcnoi dokazda to nije bila uobiaajena praksa Poslanikx. le' Tahavi u iai*ul-zeari. l/572od lbn Kudume. 3/'t4.o: jestenana.re5Medutim.u i .lmam Tnmizi i lejh Alb.h/1223/746. 100/:17r. lbr tor-Ser"e smalraju ispravnom.r/J.n ^_ '* Mu\lim. Ebu' ovu predair Nuajm u tfnilte.r i.on. l/532/1637. sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-Madze. ili ga nisusmatralivjerodostojnim. sallällahu alejhive sellem NajboljaupurajeuputaMuhamneda.8/19/1159.n rpar. klanjao u iznnnnnn situacijama cijelu noö. su.t0rT Ebu Haniferosr i drugihr052da su Zubejra. | "t idje i \ t s r. spawo je pola noci.rt rl-l. Ahmcd. 117 1 sallallahualejhi ve sellem.t Kur'an o aj ko ga prouöi aa manje od ti dana..x. 2/24318573. nikada nije prouöio cijeli Kur'an u jednoj noöi niti je klanjao cijelu noö. Inrxm ispravnom.n^s.pom(nurr u UaenieKur'rnl nJl'./r. r. 3 154. Attahu sallallahu alejhi ve sellem. 8/233/2949. majka vjemika.10/i l3 L.sallallahualejhi ve sellem.. Vidrer.rÄ4 217311007.' i/. l/.2ßö8/2t84.9/7i.üihe .tniovu predaju .ro5o provodili prouöirii Kur'annajednomrekatu. '** g. Sto se cijelu noi na namazu tiöe hadisakoga prenosi Abdullah b. . t. : h u gt a d | 5 2 | t t r t t r I t i n 1 t u b. tffi Nesai..i. BrljeTe iesrencr. Buhari. ri la.ru* Abdullaha b. Da|da.ipak proveo crjelu noö u namazu. Timizi.. 6/333334/2175. r.s. itzelmg.str. 8o i ""'Vrdretr: fl-rrrrai. t.1t321.roae Seida b. '-.i}'"ri u j. t t ol40 t. Arittatut-ttbe:i. Amr da je Poslanik. siien eatatnin Nbeh..lbn-Mubarek u t .lo{ Aiia. l/57 i Ibn Sad u Auabeiat.i. l/lör/b5j5. 2/482. Timizi i lejh Albani ovu prcdajusmnrraju nije znala da je Poslanik. l/204/l4s)."la5rovi uöenjaciili nisu znali za citirani hadis..r0t6 Temima ed-Darija.2.. "NajdnZi (dobrovoljni) ißDn. lajJli.koji ie rcka.a Allah najbolje zna.sattallaßu atejfüve. Ibn Madze.je toliko oduljio da je ovaj plemeniti ashab poielio napustitinamaz.101/lll8.. kaZe da Poslanik. ibadclioni?nuttetita.t. Affana.-HadZer smatra vierodostoinom. u Lj-j. a pot.

Sejbe.veöje sunnet koga je uspostavio Allahov Poslanik. hafiz Zehebi niltavnim. Darekutni. 9/232. r0se Ahmed.Ebu-Nuajm u El-hilije.: El-ninhad|.a klanjaoje vitr na sedlusvojejahalice. 21511615. str. _-__ '""gutran srr 21411000 Muslim 5/l?l/700 t0n vidjen. Alned. Darekutni. dizudi i spuStajuöi svoju glavu i tijelo (tj. 5/r'72. Vitr-namaz Vitr-namaz je pritvrdeni sunnet po misljenju veöine islamskih uöenjaka. nisu autentiöni hadisi koji jasno obavezuju na vihnamaz. 1/23112050.Ibn-Ebi2/q3/ö862.2f17l1624. 5/351D3O69.'060 Pored toga. Vidjeü El-mustedreh ll300. Ei. 'N Vidjeri: sahihus-sunen. . 205/200.nuJhbn.sallallahualejhi ve sellem. Ebü Nuajn. sä ispravniÄlancemprenosilaca.r056 Prenosi Poslanik. V idieti:Sahihut-t? |/383. a vamadobrovoljno: vitrnamaL duha-namaz i sabahski sunnet. lßAl-442llllg. 1/. Vidjerit ovom M?dZnu ul-f?tava. Haknn. 21463/454. sallallahualejhi ve sellem.kazao jei "O rjemici. 3'78n56t.Sejhul-islamlbn-Tejmijje navodi konsenzus muslimanapo piranju. öineöiruku i sedZdu). 21567.-i"i. 2/463. sallallahu alejhi ve sellem. 4n0-21 i 8/386. 2{titllzo.klanjao je noöni nainazna putu na svojoj jahalici. El-medbnua. lbn Sahinu En-nasihuyel-nensuhit.-1059 Takoder."r0s? Ubadeb. sll. NejluL-evtaL2n\5-m6. Uzvi5eni Allah voli ovaj namaz. 2/342. bez obzia u kom pravcu se usmjerila. Ltu önuua. l0/26 i drugi. Samitje osudiorijeöijednogöovjeka koji je kazao daje vitr obavezni namaz. 2ß3/I4Ig.ro5a Kao argument uzimajupredanje u kome Ibn-OmerkaZe: "Vjerovjesnik. a SejhAlbani apohifnim."ro5s propisane namaze jer ga Ovaj hadisjasno aludirada vitr nüe propisani-obavezni namaz. Fethul-Bati. 21463. ne bi klanjaoja3uöi. Sejh Albani oul predaiu smaravierodostoInom. se da je Alija kazao:"Vitr-namaz nije Fopisan kao obavezninarnazi. Nije klanjao ja3uöi. DaiIul-dZania. 23/88.twmaza ve se{Iem. rmam Bejheki i Nevevi su ga ocijenili slabim. Tuhfetul-ahvezi. Tuhfetul-ahyezi. ryib.141/1118. Nesai.El-minhad| 5/l'72. Allahov Poslanik. Haktm. klanjajte ütr- tM vidletr: Saninu nni-Huzejme. 21147.los8 Ujednom niStavnom hadisustoji:"Tro7e7e meni obaveza. 1060 Sh-navua. l/54Aß75. sallallahu alejhi ve sellem. '0" ti. 1t125i l/39t.

1t11i ttl üte'l:tüta v. (tj.jenili ' je ovajbadisisptavxn.l/542/1676. EbuDavud. 2/1711625. Ov.dteti vjetudostojtl Zehebi i Nevevika.l065 rs' Nesai. Haknn' lbn-Hibban lmam l/'14'1/ll28 Hakim. Ebu-Ejjub el Ensad prenosi da je Poslanik. prenosi da je Poslanik' sallallahu aleihi ve sellem.r. nesovoriDosvome '* sUi'Oouuä. Yidierl I h-aül-Ral t*' N"iui. tK Vidjetirl'?rtr. k:rda tri trctpostavili Bdri. F lxrl ali kdo rUeairshaba)Vidjcti. nahodeniu.6/180/2122. l/2671126. Darekutni. Ibü-Ebi-Asinrrt El'aha.l/165. aeli üekakknja titr-n. Se. ibn-Hibb{n. vjercdostojniln.2/63/1419.unaapet rekata' ko :!li tri.sr. Blrhxrijine Ahrnija. 2/62/1+l6 Ibn Madte' Tnnrizi.4/55/1220. ScjhAlbanitvftli da I ll/816.. 2l|56.rr06r "Alloh las poaastio stl Vjerovjesnik. vitr namaz se moze klanjatina nekoliko naöina.t ia nrya stado'ttt ih 'tera il. Ibn Madze 1/351/986.15/l180.ü. 2/459/'f52. Ltistiru . Haliz lbn Hadletx t:t ttlhis l hobiru l/'19'1. icjha po miiljenju s obzifomnx svoju isrr.2/89/6830. klanjao vitr namaz sa jednim rckatom' priöaiuöiizmedu dva rekata i vitra.r0('tDakle. ispunjava 6ll12111962. kaZe: i? je to je |ilr' devt) (bolji cn'enih joi jednim namaaom. Tirmizi. 1/3.tvtde nestoito se suprotstavlja uöenjaci vjerodostojnim hadisima Allahova Poslanika' sallallahu alejhi ve sellem. je hrdis oclcnio dobdm'a ieJh Tirmizi ovq lmam l/86/652. . l/389.h |cl"nesdni 2/t12' l/4.19/1148.tli kao rijcii Ebu Eiiubr da jc ovaj hadisispravan EbuHatim i drugi smatraiu kaze: Ovoje ßpnvan (mevkufen). 1/250. Ahmed."t06t Ai5a. r.jbe. lmaln imanl ZefLaDija od sa komeDtarom E/ Müv?rr. Tahavi.sallallahualejhi ve sellem. ll2/1336.S'tojsna Qos[ani|gvog.t ko ieli neka klcnja jetlan rekd. ttr2glu-Oauua. sallallahu alejhi ve "Ko rekao: sellem. daje hxdis\aerodosroian on olako nesto da su ovo rijeöiashab't. takodcr: stav. Medutim.t predaja. AlbanivJerodosnlnim. rd. vidimo da posloje jasii dokazicia se vih moze klanjali jedan rckat.je Alkrh Vitr (Nepar) i voli vial-. Bdd. l/31-1'315/l179Hakim' Ibn-Madze. ali bezdodatka b.u daje ovr Predaja Bejheki' Darekutni. titrit(nß'sllhihd Vidieti: tr iMusiimovc knterÜe.2/46:/'151.tkimi Zehebisu sa oci.tvnost.18 4.a. Oni koji kaZu da su islamski sloZnida je vitr-narnaztri rekata. tlSSOlt:tl. od slada vm 'tt)61 Njegolovijeme je i-meilu.r\rud. lmamH. gbu D. 3/39/4795. Bejheki. lbn'Ebi Bezzrr. l/165 i odgovor imamaAskxlanija . satkftahu afejfüve selIer- 99 - U drugoj predaji nama.ittt:iiei nasntpa:ore S obzirom na naöin kl{njanja i broj rckata. .

l/551/1716.str. a digao na deveti je je poslije koje je preselamio. Nasr u Kddrur-rula. Ibn-Ebisejbe. Zubejra i jedan rekat. Ebu-Davud.{i "Poslanik. Ebu-Davud.upitana o vitr-namazu.'.I\. 123 124 (manuskiPt) navodi skupinu predajaod pwih generacijakoje govore o klanjanju vjtra jednim '*' 2/89/6807i 6808. 2/l'10145a. 6/15136. 2ß26. \)itra. 'ou' vuslim.. 6/28t49. prenosida je Allahov Poslanik.. 3/165. i nije klanjao niita mimo njega . l3'7 1070 Bühari. Sadovu predaje vjerodostqnim je ocijenio imam Zerkani u svom komentaru na El Mutexu. Laju jedan rekat viua sallallahualejhi ve sellem. 5/l'1912€46. ispravnoje drugih da su klanjali vitr samo ponekad klanjati vitr jedan rekat i nije uslov da se prije njega nelto klanja.prenosi da bi ponekadldanjao rekata. 6/15/737. a IbnVjerodostdnim putevima Abbasje to dmahaoispravnimpostupkom. l/389. verzijuu znaöenju 2/2411658. r.'uoo pelomrekatu..U28411581. klanjao vitr-namaz tt6 vidjett Fethut-Bai.sallallahq-alejhive sellem. rbn-Munzir. ttztgtztz.2/2411654. 6/215/25847."r0?o saje."r066 je prenesenood lbn-Omera. Ebu-Avvane.. Muavijinu predaju 'ilieiet At'dü Re. Ebu Avväne.Muslim.. M^lik. r. Muhamrned prenosilaca. Muhanmed b. majka vjemika.Tahavi.241lll37.2/89/6808. str.a.Potom se Atlahu. Ahnmed. ih zajedno i pet rekatavitra. uöeöi dovu. 2/325.lnim rekatom nastupiti zoraj. Sadi Muavija klanjali sü po jedan rckat vitra. takoder.l/246/ll'17. a kada se pobojii zore (kada osjetii da Öe Kadaje jednomAiJa. satfafafra oese[fem. Ai3a.a. je: alejhive sallallahu odgovorila r. uöeöi dovu. Ibn-Ebi-Sejbe. D'trekulJti:.a potom ne sjedeii osim na zadnjem AiSa. DaÄnn.pa mu je odgovorio: "Klanjaj dva po dva rekata.3/2414652. Ibn-Ebi-Vekkas_4 Abdullaha b. Affan lancem sa ispravnim b. da je Osman b. je na zahvaljujuöi ne sjedeöi osim osmom.predaiuii selam na svakadva rekatai klanjajuöina iedanaest r06a Jedanöovjek je pitao Allahova Poslanila. Ibn-Munzü. klanjao selam. D eklutni. Nesai.Tirmizi. spominjuöiGa. namaza "U je Hafiz lbn-HadZeru "Fethul-bariju" kaZe: ispravnim predajama doslo da je skupina ashabavitr-namazklanjala jedan rekat. .zak. 1289. 5ll'79n(A2. ltre Muslin.r067 Prematome. 2/89/6809. sellem.spajajudi rekata: klanjaotokomnoii tfinaest je predao selam. klanjaou noöi jedan rekati na njemuuöio cijeli Kur'an.zavr.o noönomnamazu.a.Nakon Sto ostario. Nasr prenosi. sltr. 313/1338. 1 1 n6t. Ove dvije biljeii Ibn-Ebisejbe. devet rekata. tvtut*. a nije predavao potom Allaha. spominjuöi rekat. sjeo.

razitazenja.24311147. öemo se iFethul-Bariju". rekat.lmam Darekuhi kaiei Hibban. b/I5 16438 Muslim. a imam Ahmed' slabim. 1/553/1720'Ebu -Avvane. prenosilaca' lancem saispravnim l/548/1700."'015 je klanja pet. namazu nr Mttslitim. satlallahu atejhi ve sellem.JT{: na iadnjem. 6/ß5n4ag.1o76 .)nÜeFecizfuala prenosilac hadisa ipomenulabroj rekata.sallallahualejhi "Nemoite klani^ti 1)itr tri rckala". hafiza Ibn-HadZerakoji u rijeöima je. na vitrkale:'Zabrana se odnosina to da s€ " Ako se aksama pa tako biva oponasanje öini dva tesehhuda. 21321-325' Beiheki' 3143' 240/68r7 ftn-Ebi-Sejbe.u kojoj stoji da je Poslanik. klaniaovitr-namaz sa tri rekatai da nüe sjedio niti predavaoselamosim hadisu se navodi d" it P9.iedan koji se prividno suprotstavlj4u Da bismo pomidli ova dva hadisa. 4414810. posluzit -31165. U jednoj predaji se spominje da je Poslanik' aleihi ve sellem.lo7a jasno da se radi o jednom spomenuo posluZiti kao dokaz. ga 621169?.a.oöit dokazda je dozvoljeno sedmog). 2/666/4489' Nesai' str' /\hrr'eÄ' 61155-1561252(A. lm Buhari. Ahmed. dakle. bez sjedenja osim na postoje u sunnetu.6t22-23L46.jer nije Ono Stobi moglo potvrditi ovo milljenje (o tri rekatasajednim sjedenju.Nesai. Ibn-Ebi-Sejbe. (Ai3a.sedam rekata (sjedivsi samo na Sestom i predajuöi selam poslije klanjati vitrOvo je.klanjao tri rekatavitra ida nije predavao saüallahu Medutim. ro4Nesai. Zehebi i Ibn-Hadzer o\. BejhekJ. citiranih hadisa' i jednim selamom)jeste prividno neslaganje sjedenjem ü preäajikolu prenosiEbu-Hurejrestoji da je Poslanik. Poslanik. Hakim.ekata.Hakim' u446l1138' Darekutni.dandrugom. 2/911684l ltaaßi Hakim i Z€hebi su ga smatraju i dflgi Sejh Albani Bejheki' ocijenili ispravnim. 1144611139' Bejheki. all veöje samo naöinklanjanja.sliöno tome. str. 3/4614816."t0tt u ovom hadisu' ili devetrekata.da time oponaiate ve sellem. " "Prenosioci ovoga hadisa su Povjerljivi Ibn2/19/1634. klanjao viü-nam^z sa m rekata.senavodi predaja' oko öije ispravnosti zadniem. tri i se vitr da dozvolio sallalahu alejhi ve sellem.'o'2U vjerodostojnom "salatlahualejhi ve sellem. 1m Hok" .l] predaju smatraju ispravnom Vidjen: Fethul-Bari 31164 "vitr-namaza " 106 vjerodostojanhadis.vidjeti izvore na potetku poglavlja: .r. u' Ibn"Hibb*.6/53-54/24314. rekao: U drugom hadisu okioi-no oz wt klnniiite pet ili "edam . ni ovaj hadis ne moZe selamosim na zadniemrekaru.na naöinspomenut sedam nam^z Sto se tiöe klanjanja vitr-namaza td rekata.

kJanjao vitr sa tri rekata.no da semdio kunul-do!i na !ir-namazu. Preüodnojespomenur izvor hadisa. kolikosmoupoznati. dove. SffIf.2/l0t/6q5j r 6o54.nlrf. (El_ rffi AL. el-Hattaba. Medurrm.i-r. bimo je naglasiti ia u Poslanikovom.ta str. 2/l0t/o947." 2/300/1t50.sallallahu alejhi ve sellem. a ÄUah najbolje zna. saslabim rM viajeri: t.Kul ja ejjuhel_kaffrun."c52 I Ibn-Ebi-Sejbe.rl sts.4/J25.ft"ilT:" u. od tbra}}l| ma DTdtü Muhajnmeda. Nüe moguöe da se dva ispravna hadisa istinski jedan drugom. od lejha .rrd. '..-*near.7q.r.sä dobrimIancem '*'. ueeöina prvom rekatu:.jer u Allahovoj vjeri nemanesklada. sa samo jednim (zadnjim) tesehhudomi selamom. ve se[fem.jen: rnaur-satit. ßn Ebi-Sejbe.u autentiönim predajama.. nema pouzdanih predajl^\pjeukazujuna dizanjeruku spramramena ili uiiju i donoknje tekbira'"'" prije kunut-dove.a potom jednim rekarom se sve to.f*hijj?. niieja." (El-Eala). nmtza vitr-namaz klanja tri rckata.sallallahualeihi ve sellem.J00-101.""'Ovoje najtogiöniji pomirenja naein ovadualialsa. niti poriranjelica nakon kunut. od imamatseJheUja iAttz. suprotstavljaju Veliki hadiski ekspertEbu-Bek Ibn-Huzejme je rckao: .lo82 lzrazita veöina islamskih pravnika smaha dizanje ruku na kunut-dovi legitimrim.d..losrSliöno se navodi od Omera b.Ne poznajemdva (vjerodostojna) hadisa koji oponiaju jedan drugom. nije preneseno od Poslanika. Sunnetu.koliko znam.ET. 2t I t5. a na drugom rekatu .2n6e r?0iri.Ili da kaZemo: Klanjaju se dva retata.'uou Udenje dovedignutim rukama na kunuru."r0?3 Vezaio za vift-namaz. 17_r8. "'Ovajlekbir seprenosijedino od lbn-Mesuda. veö se to prenosiod Ibn-Mesuda.r0ß1 UöenjeKur'ana na vitr-namazu Ubej b.Ko budenasao dva kontradiktoma hadisa neka mi se obrati da uskladim njihova znaöenja. tt24e-25}.. sajlallahu alejhi ve sellem. Kab prenosida je poslanik. ruvi.Sebihisme Rabbikel_ Eala. tada bi nestalo ove prividne opreönostiizmedu spomenutih hadisa. '*'Abdur-Rez7al.-" v idjeti: Tedtibur. pa sepredaselarir. Ijnam Bejheki je ovu predajuocijenio Uerodosrojnom..zalvrsi vitra kao Sro je doslo u vierodostojnim hadisima. . _-_'-" VidJei ft-nesailul.hari i l\4uslim..1"j1'.

Vu. ütio kunut l: alejhi\e sellemcsnrol. . zlZ+ zvlOSs.' '*t Brt"ri.i.t-di.don. i drdg'm orom I r.krlaniß o\u pre. ti..se . kutuvjer.rom i Muslima'5/l'171677 str' 21411001 Buhariie. hrd:"kojl vieroJo''ornr '*"itn Uutz".onupredaju i V563 Elqerllnua.sallallahu ': d' prijc rukuaL03o-Preno': ioru na riü-nemazu 'ellem. prenosrlacÄ' lancem saispravnim t/555/1727. rFnr' Hrr.nm. o.rnut-douu "Da öinili smo Pitaosam EnesaU Maiit^ o kunut-dovipa je rekao: "Prije "Prije ili poslijerukua?"'upitaosam rukua"' rekao kunut-dovu. Ahmed' 5/123/21179' dodaju El Ihlas uz sunt Madze.a na treöem rekao: i selama kunut-dove 'tr'ij' oj' ''.ucrrr sa-llallaiu idrugi Poslanikori.3.sallallilhu se.". kazaä: 'tonuuao* "Nije tako Poslanik' uöi poslije -kuui! En"t tada reöe: protiv nekih ruff^ff"ft" "f":fti ve sellem. lbn-Me. 1."i/.oaoqro..2t161 kari.i"l i s"-N*.'lnom r"o.nr d. rnnogoboZacaiedan r0&Nesai.rJe kr/e t6n K{Jim rmrrr 1/2_l' Zidrttttcd'1 \ idleli \rrr'nrrn:r-/u nd triiemelunul .\c.laju 2.7A. tsn_l\lsa' 17 sure iJe(a uöioslo vira idaje na njemu jedan rekat Kunut'dova na vitr-namazu alcjhi ve Ubejj b.l/5.* rosr "subhanel'Melikil-Kuddu.11.j/104.uöeöiduZetleöi put atejhi.t|tg.lore Dre.tt ousnnen ' oot.ttilrUu:. 5^4'ttb71. Kab prenosida je Allahov Poslanik.'+ortto+. .ti."ll ulnl:ll *" lii E5.O':r \el7rlrrmr por\rdu 'tllor' vrJ'eti:/nrn'l 4'r/l1 'monJreih Albunr' a/J2?/c425.17-548/l698Ebu-Davud. rmamNevev.llanirro da je AllahovPo'llnik.183)I "Kul Huvallahu ehad"' (El-lhlas)'da bi nakon Kafirun).t. je dovio nakon rukua "'033 tu praksu potomnapustio mjesec. rod lJb€tul' ." "Meni je priöaojedan öovjek da si ti rekao da.|126126811262'1267 ' Darimi' l/286/1589' i tbtl lbn Ebi'Sejbe'2/91/6a12 OnÄtnl.iTlrr urrr'r"rirflr\nrm vrdlerr: AJniirlh AlbJni'u gr ociienili Bedrud-drn Ü1fl1i.ud el Ah!el LrTe na vltnr prije ruluarnBA'im b Sulejman l. h3d.rakoder."' Ei i.-5. y. ovo led.l/3a6l97.1/556 rosNesai. 73iltltu 6172 ltalil..t"' Prenosi tn puta.1 pr(drlr drugoi u Jednuj l.s lim ito se kod njegana trcöcmrekatu vjerodosojnonvidjcti: smatta .'ellem.315ll i Hula\ütul'ahkan..'.

''Yidien:Fethul-Ran. ""' V idjeti: E/-rnrgni." vidjedu' El-n?bsut. rI0rVidlet: rt-eusar. 2^1t. 3/188/4800. Malik je potvrdio da je Poslanik.smafia rre Nema sumnje dozvoljenim razilaienjem. a porekaoje uöenjekunutdove nakon rukua. sg' I tO i Andahlt-ahve.I l82l.roeo Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Omer. 4n8-29. uöio kunut-dovuprije rukua. Ebi-Taliba. od 'mamaBejhekjja. rM Ka. tnSS. 2Dg5. 'w vidien: Et-insaf. 6c08 i 6909i Abdul-Rezzlik.i. 297168S9.'"' Druga skupinauöenjakasmatrada se kunut-dovana vitr-namazuuöi nakonrukua. sa slabim lancem Drenositaca. | 1405.roo3 osmana b. nanaza U ovoj predaji Enes b.3. po svemu sudeöi. vremenakunut-dovena vitru). 21411001 .Iol uöenjaka Safijskerro' i hanbelljskerr03 pravne Skole.ro8ePrema tome.6n3. usaglasivSi jer bi d protivnom oveargumente.'u') uzimajuii ih za dokazputemanalogije.Ibn-Mubarek.sto se.'w' Aüje b. '-. Zttj I. Affqq. 857.tt42g i B?daiu!-sanaia. 3lSlOi RevdatuHatibin.1090i Mtrslim 5t 147167'7 . str. sn.roo'uöenjaci hanefijske pravne Skoler@l i imam Ahmed po slabijojverziii. Fethut-Ban. Ei-iefiul-muntia. Ibn-Stuin. 21569 . 11215. rN Vidieri: Efnxlrr: l/82L t rmIbn-Ebi-Seibe. V idieti Er t?lhisul-habir.'. sallallahu alejhi ve sellem. ZAdul-mustaknit 4t28(El-ni|vrr|n^t i Et-insaf. Ibrahim en-Nehai.Mvslim st14il6t1 rM v ldie6. lshal b. da su oba postupka r03tBuhari. I t612. '0s Zbog objasnjenjavirlj eti: El-di"vhemn-nekijj. 29716900. el-Hanaba. Et-n?dinua. hadis koga biljezi imam Halim. ovi hadisibili kontradiktomi.'o"Ovo je misljenjeOmerab. Däubejr.r$rSulan es-Sevri. Hasan el-Basri. Kaba. Se rhuf?thit-Kodir.6901. Seid b.10o6 ili na neke jasne ali slabe predqjg. r@5 Butan. J 2Ot4e93 i 4gg4. 11or eUur-nezzak gnZOlaggO.ßq aesellem. '--' vidjeü lhtilaJul-f1tkaha.2/491 i opaske na lalaus-sunen. Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Ashabi su se uveliko razisli po ovom piranju (tj.Po-zivaju se na vjerodostojne predaje koje govoreo kunuF dovi opöenito.tltU. f$r lbn-Ebi-Sejbe. t6^3 Viigt': t:-sunenut-*"b'a 2y296. Enesovo negiranje kunut-dovenakon rukua odnosi se na vitr-namaz. v456. Rahevej. kako stoii u Buharijinoj i Mustimovoj hadiskoj zbirci.* L'be]|a b. osim jedan mjesec na sabah-namazu.

INNEHU LA JEZILLU MEN VALEJTE VE LA JEIZZIJ MEN ADEJTE TEBAREKTE RABBENA VE TEALEJTE. jer Ti odredujei. Tirmizi.|i. 6/90/29696.na vitr-namazuposlije selamarl0T 1103 str. hadis smatraju Mulekkin i hafiz Irald citirani Vidjeti.u QosfaniLoeog. S')ojstv.trit't tut1ir.lon. Hakim. Omera b. l/199-200/1718. lmam Nevevi.tmaVidJeri: seovadovämozekazati . puuaio do!i kojl seuöinar itr-namazu: ve\ellem. a Tebi se ne odreiluje. Ahmed.ALLAHLMMEHDINI FIMEN HEDEJTE! VA AFINI FIMEN AFEJTE! VE TEVELLENI FIMEN TEVELLEJTE.. Dxrimi.Ibn-EbiSejbe' l/348/975. Jikhis'suüß ll39|. takoderl 1/ll0 i lll28.takoder. je poznata bosanskim u koja künut-dove se tiae Sto NasbuHaje. ona jc prenesena alejhive sellen Biljezije imam sallallahu a ne od Poslanika.. 2/482483/464.1 eG') "AIIahu noj. Ebu-Davud.Ibndobnn hadis snätra Sez. El'nug.kome se Ti suprotstLris' Blagoslotljen si.aL4tnett$l. Nema ponosa onaj. t Be. 7/2'15-246.lmam Tirmizi ovd Vidjeti: El tnedinua ispravnim.3l i Stthihü Yidieti xiianu ratna.ofejßive seqDf saffa[fofi.alhllahu alejhi . EblTalib prenosi da ga je Allahov Poslanik. 2/12s. Hulasan 3/495-496. ali kao rijeöi lancemprcnosilaca.3n6"77/2111' Bejheki." reöi: Od sunnetaje. 2115r't5211o9s. Tabeßni. . Ibn Huzejme.Ibn-Mad. Tajalisi st163/1179' Ibn Hibban. 2/298-299/3 t1t7viäiet: tvnut-nama. be. 143. l/286/1591."tto6 . 3/2241944. ali je prvi preöi zbog jasnoÖe zna. "ou tt"iut.lul tneda sn 32' runndan' Kijanlu prüe ili posiijesel. 2129'7/3t40. 41213 da SejhAlb'tni smatfa hud. Nena poniienja onotte koga Ti zaititii.GospodLlrunai i (Jatiien.1 ß5 t utemeljenau vjerskim izvorirna. Beiheki. vjerodostojnim ilmihalin. Alj b. a Allah najbolje argumenata. Visslru++. 3/188/4800.rl05 Hasan b.e' 1/26711263. el Hattaba. uputi me sa onimtt koje si vet uputio! Oprosti mi s onima kojima si vt oProstio! Llzmi me u Sroju zaititu sa onimu koie si ono ito si ni podaio! Sdöuvajme od zla odluka koje si uzeo!BkLgoslovi vet donio. VE BARIK LI FIMA EATAJTEI VE KINI SERRE MA KADAJTE FE INNEKE TAKDI VE LA JUKDA ALEJKE.

22^18 4207.. LA I]HSI SENAEN AIEJKE.a to je bolje. kaie'.. Omer prenosi da je Poslanik.i utjeöemse Tebi od Tebe. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE.t. Ebu-Davud..siu. utjeöem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdibe. Humejd u E/nunrchabu..58 '''" Muslim.ninhada6t29 30.!a j !rl . rckao: .. sE. "" vidjen: EI.Ti si onaka\)kah)im si Sebeopisao.6/29l754. sallallahu alejhi ve sellem.rr@ Ebu-Seid prenLsida ie .^ ''"'Vidjeli: 6lcvlar. i Tvomeoprostu od Tvoje ka7ne."ttt2 lJ predajikoju prenosiDZabir stoji da je Poslanik. 'ey . Ibn-MaaEe.'!t3t w. 'tt.kazao: "Ko se budeplaiio da öe prespavati."tttt Abdullah b.'.Ne mopu Te istinskipohl)ctliti. ..56181.jj.a ko moZeustati na ktuju noöi da ga klanja. 5/l 89/26ö8.2l 4/998.cLt . ENTE KEMA ESNEJTEALA NEFSIK. VE EUZU BIKE MINKE.:4.50 i Meratibul-idjna. Ibn-Madte. ^bdu b. sailallahu alejhi ve sellem. "Preteknite zoru vitrom.El-idZna. "" Buhari. 1/268/1265. 5/189/2b70 rlrr Muslrm. u !)Li)."tto3 *ALLAHIJ']\4ME. "AIIahu moj. Dija M^*dtsi u Ll-nuhßrc. Ahmed.ttt3 U komentaruovoga hadisaimam Nevevi kaZe:'. VE BI MUAFATIKE MIN UKTIBETIKE.)t . u tu vrtjememelekiprisustvuju namazu. lbn-Mun7ir.U ovoj predaji je dokaz da je bolje odgoditjvi[-namazdo prednastup zoreonomeko je siguran da öe ustati ""'" trü Nesai.U348l976. lil3 Muslim.6126n49." Vrüeme u kome seklanja vitr-namaz Islamskjpravnici su sloZnida vrijeme virr-namaza poöinienakon jacije-namaza itraje do nastupa pravezore. 1/559/1746."tttuU verzüi koju prenosilbn-OmerPoslanik. neka tada klanja.ö/)q/755. rt47lt089.Anmed.i cs Ui . Zaista. kazao: vitr prije nastupazore. tß6t751.Neka vaj zadnji nanaz u noti bude vitr.s|I. 2tLstk'zj.:ü\. Ibn-Huzejme.'Klanjajte AllahovPosfanik.. neka klanja vitr na poöetku /?oli (tj. Ibn-Munzir. str. . SejhAlbaniovu predaJu \mahaispravnom..sallallahualejhi ve sellem.6/271750.M uslim. 5/190. neposrednoposlije jacije-namaza). sa]lallahu alejhi ve sellem.l/350/981.+i \ . iltrr ü.

jeVidjeti: t1'''e'Onird' ispunjavx Nevevikäzeda ov. srr.kait. Buhari.a nck:rde virrne|cchna poeetku.lus-Srxe.t predaja Vidjeti: Selh Albxni je smalravjerodostojnom 2/758 4A83i Hutatutüt'.redini..7t1. Zehebi i Nevevi ga smatüiü vjercdostojnin \idjeti: Elatrc'Iiim 41483i Hulasankkkan. str.Hai1.Fikhus-stnre. M slin. osi\11 aet\'erice: roba. Hakim. Et Dtertar lbii 1/301. 10/211-2'78. "'ß gtu-oavud.tm lnalJcrnikrr. kazito: .khnjrc Je . Buhafi. Darekutni.lul rtad l/283 i t/228.ellcrn. \ ilr-rrrmx/ni xlejhi re ."ttls nl1lollob ika i "Dlunta U iednom hadisu Poslanik.lbn H zejme.allallahu alejhire tellcm. 1l/615 i 2ll139. Za. 1116 verzijahxdis3 Muslim.413/tg8t.|ül'nrcad.d dva rekata.ie strogd ob|\'eaaklaüiati d:un1u' namaa tt tl:emLlu. ( 1/. Ebü Davud..2/3/156i' l/279/1067.21.neki hadiskickspeti nisu pdhv'ttili tt'' Ue. koji se nalaziu rnjestu nlusliman punoljetni i pametni ve alejhi .li ucenjrci 'uglr'ni dr Jc idr "nej iio porekncnjentrnbaveztt dzumrnrmrr oblipalnruberezr Itrs 5/l921721 Muslim. 2/757.('2U745 ovoje Muslimova str. Sdi. svakog "rr 15 plije negoklanjamvitr'-namaz. 159' 3/158 ua 4/363. 5/ 1721700. Od Aiie' r.e dr Je reklst Po. IrtT ll2a3. " kada ie bio outnik." Diuma-namaz je propisaninamaz koga je duzan klanjati svaki DZuma-namaz se Sastoji bo|avka.rtr tt'' yidjtetit ahr?:i AtitunLtl El'e|sat.kaLe: 'rp 'u jeohave:tu tt aA.l/425/l062lmamHak'm. V idieti. l/92-93/142.EbtFMüsäprenosida je Poslanik.) sallallahu Poslanik.nik.nilc uslavlJiru \:lllallahu Vjerorje. i da ne da klanjamdva rekataduha-namaza lun:rinogmjeseca.tu l'llrnt.44.143) Nrrd.sallallahualejhi ve sellem. .sallallahu "St'akont muslittttutu sellem. ltne' bolesnika. Haiiietu Meni r'ul.1/999. 3/110/1721Ima'n Muslinmvekdteri.ul.Imam Bejhckije ukazaona pojaiavrnjcovogahadisa' Vidjeti: tr Jrn?r. Abidin. l/2l0 Medutim.sa[k[[afru a{ejfrive se[hwQos[anif. Butrari.a. Bedai *saMid. E/-'rrr. preno\i ' ' n r kr:rjunnui nekrdr u .'majkevjetnika' zaspem .lnoB.fe Üa.lilnik. Et tetltlid.rssrs'?.2141996.l'cjjdri stt. t/51'7. Ef idiM s|J.qni 212ii6. V++:ll::0.11. Syojstpd 197- "Oporuöio mi je moj najbolji prijatelj (tj' Ebu-HurejrekaZe: tri stvari:Da postimtri biieladana alejhive sellem.11291. \s 21 115.

"r' viäjeri: E/-i{rklu.izlazl rz okvira islama (smaftase apostatom). Ebu-Damd.Bezza\gtLl5tJj 5q.rmizi.J/ l7 I / I 72lI 84b. Ibn-Huzejme. klanjaobajram-namaz (otvorenom na musalli prostoru). Caiije. Muslim.2l2/989.Muslim. "Muslim.'postanik. Nesai. Ibn Madze.6/138/878.' Bajram-namaz Ebu-Seid el-Hudriprenosi daje AllahovPoslanik.16-17.ti3il1924.. rr'6 Buhari.2 b8. T. 3/55/519.na prvom rekatu dZume-namaza uöio suru El-DZumua. Nesai. Ahmed. 7/48/2808. rl'5 Buhad. ne porekne obavezu dzume-namaza.ll22 ' UöeqieKur'ana ua däumi-namazu Ebu-Hurejre prenosida je Poslanik. Ibn-Hibban.dretit. po mi5ljenju svih islamskih uöeniaka. Ponekad bi umjestoEl-GaSüe na drugomrekaruuöio iuru ElMunalikun.rr25 lbnAbbaskaze:"Vjerovjesnik. a na drusom El. Ibn-Hrbbän.6/14?/889.T^be:rLfi. sallatlahu aleihive setlem. od koga sene prihvata svjedoöenje. Ibn-Ebi-Sejbe. str. l/471/5451.s/r3-14120026 i 2N37. nije prije klanjao 4ejhi ramazanskog bajrama niti poslije. sallallahu alejhive sellem. .l/208/q93. lbn....994.5451. ipak. . Ebu-Davud. tt21 Viaietl: neaaiu*sanaia.l/458/142t.rr2r Ukoliko. l/312/q26."" Numan b. takav je veliki grje3nik.rüa O propisimadZume-namaza bilo je oplimijeg govorau posebnom djelukoje sezove:"Dzuma-namaz pravni(fikhski)propisi.6/ll8/877.Huzejme. U322| M?nhibut.47 n806-2807.r126 Ibn-Kajjim rvrdi:. ye huknu taikiha. sallallahu ve sellem. I/47t15452.sallallahu alejhi ve sellem. ''Muslim. sts.6/151/884. Ibn-Lbi-sejbe. 3^'72tr847. el-Beiir prenosida je Allahov Poslanik.. 7D2u6179.str.2061956. l/56 {muauekan).od Ibn11577 i Es-salatü Kaiiima.Ibn-Madze. Tirmizi. na dZumii bajrarn-namazu uöiosure:El-E'ala i El-Gaiije. l/208/9e2. l/458/1422.ali je ne obavlja. 1146.

I i t 189)I nisu klanjaliprije niti poslije i njegoviashabi alejhive sellem."" islamskih veöina apsolutna Ibnje da imamodrzi prigodnu hutbunakonbajram-namaza. sx ispravnim 3/309/5753. V532l428 läncenprenosilaca. 3t73| 532. 1ß89/1081. sallallahu ciklus' s tim da se izaduna musallu. "tr. r/233."rrr3 i okupati prije izlaska pje5aöiii do musalle. od lbn-Be'rila. "rtru i lbn-Munzir. 11$ str' 74.Ibn-MadZe' BDhari.etuI-kubn. "Lanac pr€nosilaca lut Ibn-Ebi-Sejbe.ad t'neßd.Sejh Atbani kaze: !1qralar' lbn-Ebi Sejbe prenosi i od Alije str. l/245 Selh Albani tvrdi da ovu Fedaju prenosi i V. Allahov Poslanik.lusnedu' Ahned' 2/338/8454' 1/2921 1613' Dannm. Sunnet "Klanjao alejhi sallallahu saPoslanikom.isao je na bajramputem. "Ne uöi se ezan na Ibn-Abbasi DZabir b.Ata.t\hmed. 211/981.21tl986. Tinnizi. lancem saispravnim inam Et-Furjabi tl{ rvidieü El-muPni. "" Mulik. Ebu-Davud str' 265/1148. ua Mustim. Muslim.sallallahualejhi ve sellem. 21228. sallallahu je alejhi ve Vjerovjesnik. Abdullah su rekli: "ll2e bajram-namazu i kurbanskom ramazanskom je da Zenei djevojke alejhi ve sellem. i Abdur Rezzak. a isto se prenosiod Alije b Ebi-Taliba Ovo miiljenje zastupaju: Malik' SafÜa Katade.. Urve. sambajram-namaz kaZe: Abbas tD1v\dieri ?.e. bajramu: "Pohvalno je Ibnje öinio okupati se na bajram Tako kaze: Kudame Omer. 2t3t5785. 314/l'1369. 13 Isto ovo se Vidje\l Salatul-idejni.""" namusallu tokomklanjanja lbn-Omer'Lr': kakojeÖinio seprijebajram-namaza.rL30 bajram-namaza. lbn-Madze. 6/146/885.Nesai' l/505-s06/1557'Tiflnizi. a vraöaose drugimnamaz uöenjaka. 3/89'90154r. str. t1x Vidjeü Sethu Sahihil Brhati. Ebu-Zinad' E5-Sabi. l/391/1088."rsovo mi5ljenjepreferira jednim.6/1471886 str-2071960 "' gut'*i. Alkame.Nesäi. l/507/1561. i Muslim. 21572.Tirmizi. Danni. 1A43.öak i one koje imaju mjeseöni "Obaveza je svakezeneda izade Ebu-Bekrjekazao: izdvoje ustranu. tt3t Mzllk t El-mudev.naredio Poslanik. I I I I i t I I I I i I l 3 t t . 3/86/539. je 2/3/s784. 6/149/890..i t\ EI. En-Nehai.3ll04' prenosilaca. Lijepojeokupati ramazansLom je rekao: Tri \u stvarisunnet na Seidb.djett:lnaul galil. Darekutni.-rr' "'" i ikameta bezezana bajram-namaz klanjao sellem.Safii^ t EL-ulnu. 2/3sl1708. U29U1609.31 1t" Buhari."sallallaiu Diabir prenosida bajrama. el-Musejjib Ibnjesti se.

i.3n4:ts/r476. Supud i drugi. . na prvom rckatu bajram-namaza prouöio El_E. rekao:.. Mustim..146/1471.Ebu-Davud.6/14i/884. *. Vidjeti: u-^"U. Ibn Hibban. "* But'ari. t5 n|2i. tbn-Madze. $o KlanJanog balrarna tzostatt sadzume".6/14?/888.ve sellan.Svaki je klanjao namaz prije hutbe.aUffufro uf".sallallahu alejhi ve .: desi da su za isri dar bajrami dzuma. BeSir_prenosi da je Allahov poslanik. 41283 . Ahmed. str. tt62l2100.Ne pripadanama\ti.nl * " sellem. str.Imam Nevevi ga smatradobrim.77.ü "* qghT.h AüaJ-. Omerom i Osmanom. Ebt)Davud.. rbn_M.. "-' Muslim. Hakim.*ttu rrv Buhari. I/516/15cO..nj" 'id. Sarüat Et-unnu."""" U hadisu El-Beraa b. ijf M uslrm.rr Ponekad je uöio suruKaf na prvomi El_lnSilai'na qrusomrckatu. t/igrt089 tmam Alib.2071962.. Mustim.'Allahovposlanik.Io0 UöeqieKur'ana tra bajram_namazu Numanb. ]ZJT i u Et usnedu.dze.. t/214/t02J.tumaza ve sellem. Izvor 66. "'" Buhari.-ü snarra ispravnim..Se. Ebu-Bek i Omersuklanjalibajmrn-namaz prije hutbe.Davud. Zt"goq*"J.Mediniovaihadis -qtüi. .ala. U62t .'-' MelodiönouöenjeKur'ana Prenosi sedaje AllahovPoslanik.sabrraöi Kur'anana dzumi-namazu. t585| mualtekan r. ln5alsg/20g2. t/llrl0i4.. sallaltahu alejhive sellem. 2s-J4. Nesai. iA26-127/120. 6/15l/89t. st ... Hakim.srr..u38 .iei: Diuma-nomaa. "t."i klanjatipodne u svojojkuii. ""'Ne\ai.a na drugom suruEl-Catije. 296. t/39s/tI I r. Ebu-Bekom. selem.dozvoljeno je nakon .207/961. srr. neslüedinaiu prahsut onaj ki ne uii melodiino KI. :+en +OA.l/ar. sr'.u spomenur u cjetosrju pogtavtju: "Uöenje. Azibasrojidaje poslanik. sallallahu alejhive sellem. rekao:"Uljepiavajk svojcglasivepri uienju Kur'ana. od Safera Kuduzoviia.ail . ."'r37 Ibn-OmerkaZe:. Ebu.. l/l92rb. Ahmed. Humejdi. telhßul-habir. 285.

kako u namazu) Ruku (Pregibanje zavrsio sauöenjem alejhive sellem.4tcl190.I I i atzjfü!8sattatahu a Q. 51t. ' Abd'ub 2/85/2582."taa.rl/bn. Sevkani i s€jh Albani.4/21611805?.smahajuda su hadisi o dizanju. str. .t". /abranio pamu Allah mije reieno.pa kada ga osjetiS.od lbn Omera s'r. na prethodno "'' mke.Abdur-Rezzak.Vidjeti: Et'telhisul-tubir' ocijeniovjerodostojnim 2ß34n1 t. 1/343/380.'ßo a potom bi. prouöivsiEl-Fatihui odlomakiz Kur'ana.i. sallallahu Vjerovjesnik. Humeid.lrm. l41156/2203. i njega Allaha od kod trazi utoöiite sezoveHinzeb.uku dostigli stepen ! i i l I po Muslimovim kriterijirna. Ibn-Hadzer. i 739i t\4u. 104. digao svoje naÖin. spomenuli pauzu." (5imbotiöno) pljucni na lijevustranu "" je prisrup meni.. Ebul-As se jedne prilike pozalio Poslaniku'sallallahu alejhi ve sellem. da ga Sejtanometa dok uöi Kur'an u narnazu' koji mu odgovod:"To je Sejtan alejhive sellem. : ß| Sta da uöini onaj koga Sejtanometa u namazu i osman b."rras Imam Zehebi. sallallahu Nakonstobi Poslanik. sam ka2e:. 4/1583 i Er-srlrtl€rus 11ßMuslim. proüae El-Falihu da moguino\r mukredijima ooalavltu "{? Äuhaji. l/344-345/370' Ahmed. Kur'ana. 164/716 lrsvidjeti: El rawl-.Sujuti.Bejhek' \\ Ed'llelail' 5130'7 sE. Od toga nije dokinuto ni jedno jedino slovo.ßf.vog. Ibn-Sunni' Tar'avi.takoder. rdliha. Dizanjeruku "Hadisi o dizanju ruku dostigli su stepen Imam El-Kiimiri kaze: mutevatirhadisa teoretski i praktiöno. 116 ü u cjelostisaizvorirna prenosilaca Hadisjespomenut lancem ttatirn saispravnim ' -Da li \e ostavli. bi malu napravio tj."Uöinio Osman tri puta.2Ml5'7'7.

TuhI?tu|.a'x.Tirmizi i Sejh Albani ovu predaju smatraju ispravnom. ...Nepoznajemo hadiseo nekompitanju koje prenoseöetvericapravednihvladarai o.ts-v rdteh: Fethul. v4t74tB.. Ebi-TaUb.jedejni.rajc.rr5e Imam Hakim i Bejhekikaäu:'. 2t22e.. i Nevevi ovu predaju smatraju ispravnom.. srr. spomenuo predajeod petnaesr ashaba koji prenosehadiseo dizanju ruku.{hlnd 3137 3 I Et-k lhisül.Zt2O: i Tuhwtul-ahvezi. sn. N?y'ut-?vtat.Ashabi A ahovaposlanik.i.2/93. ttto VlÄieri: rena-Bari. je 2/I8l. Hatlala:. prenose desetericakoji su obradovani DZennetom. "o' .Yidieüi Taüu-tesrib.Ibn-Madze.nhfelut ahve. tethur-Bari. salallahu alejhi ve sellem.7-268 Et_fewidulnedünua. 2/t88_t89/J04i hbu Davud. t28. "" r/194t738..habiL I ß60. t64t3? i Muslim.4/80/391. Od niih su: Malik b. .l5i Enes.atah.Vail"b. Ima ih oko pedeset...ve selfer4namaza mutevatira. t/261/87 t.'-' v Äjeü: ReI?ul-kdejni. ln90l1096. 44t27. Darekurni.r15' Ebu-Hurejrerr55 i Ebu-Hume. ) 50 1o i Tarhu!.rr5r Alija b. Ilx. slr. trnam Se\kari u N"jtut-evtaru.Bari.ohve. Ibn-Madtf. osim hadisao dizanju ruku u namazu"lt6o Imam Buhari u djelu "Refeul-jedejni" navodi sljedeöerijeöi Hasana el-Basdja i Humejda b. sbh..::d: V idjett:Hulasa! ut ahkan. sE.rr_eöi rekat)rr50 prinosebrojnl ashabi. rD6.rm m Nevevi je ovu predajuocijenio vjerodostojnorn. t/2tt-2r2.1ri1 Hafrz Zejnuddin el-kaki kaZe:"Sakupio sam imena ashaba koii prenosehadise o dizanjuruku. lesnb. _!91-?. str. Hudzr.29.2t92. "s gutrart u Refeul.sallallahu Vial"ti. t/261/873.rclnb.'1r58 Imam Hakim i Ebu-Kasim b.. 5D93. Sijeru eatanin-nubeta. Vidjeti: Sahihu Suneni Ebi-Davud. 2n5g. u352. .4/96/401. Iirmizi.i.\ idjetli Nasbur. Sliöno tome navodi Sejh MubarekJuri u l. IT11lr. t. el-Huvejris._ ". izmedu ostalih.^ '... Hafiz Ebu-Fadl (edan o<t uöitelja Ibn_ HadZera) kaZe:'Tladise o dizanju ruku prenosipedeset ashab a. u prisustvu deseterice ashaba i nijedan od njih nije porekao dizanje ruku prije i poslijerukuai nakon dizanja na rreöi rekat. 2t93i Silct^ ..t29. "'' Buhari.2/258. "" Buhaj] t ReIeul-j?dcjri. Vidjeti: Et-nedünüa. Mende kalu da te hadise. -... 2n30. l'74n33.ld es-sajdirr5o koji je opisivao namaz Poslanika.s|J. Tarhu!. 42/26. "" Buhari u Releut-i?dejni. sa ispravnim lancem rr5a Muslim.a[h Besterica obradovanih DZennetom i drugi poznatiashabi.rr4o Predaje koje govoreo dizaniu ruku prjie rukua i nakon rukua(i nalon dizanjana. 40/21. 2t230. ".

Imam Safija rekao: dozvoljeno hadiso dizanju ruku kod poeetnogtekb a. Abdulah b.. inaöe. str. l2cl135. | 1362. Ahnted\r EI-MesaiIu. 3r."r16r U istomdjelu imam Buhari kaze: "Ko bude smatraodaje dizanjeruku u mmazu novotarija."rl6s Isto ovo navodi se je prenosi Ibn-Omer gadao od Abdullaha b." aßsnszS. stx.U29Zll05. 38. FethuL-Bari. 53/36. Medini (Buharijin uöitelj) kaze: "Hadis koji prenosiIbn-Oner (o dizanju ruku pri poöetnomtekbiru. Et-telüsut-tu1bir.pa je rekao:"Io je stvar kojom se uljep5avanarnaz. Imam Nevevi i Ibn-Hadär lanac pr€nosilacaove Fedaje | F ethul-Bari" 21459. Hanbelaovom dvajetu Poznati tabi'in Tavus imadodatak".takoder: A459.ll39l. 4180.Et-klhisul-habb. 1ß3 i Fethul-8afi" 21256.alejhive sellem. najuöeniji öovjek u hadisu svih uemena tlrdi da nema nijedneisprayne predaje koja govori da je neko od ashabaostavljao dizanjeruku u ruunazu.da osravi alejhive sellem.96t84."rr67 w Refeul"jedejni. * Vidief: Et-tenhid.W4. 103 i M?nakibus-Saf'i.Ali b.rr66Nafia da kamenöiöima klanjaöakoji ne bi dizo svoje ruke kada ide na ruku i kada s€vraöasa rukua. tf.sE. bio jedanod najuöenijih "Nüe je onome koji öuje svojevrijeme. sr.jer nema nijedne ispravne predaje da je neko od njih ostavio dizanjeruku u namazu."l Dakle.Vidjetii EI-Medbnua.1271132F"thut-Bati.fcul-jed"jni. sE.dizali su ruke u namazu. od jmarna Bejhekija.kctr. sallalJahu Poznatitabi'in Seid b.e. lß62. Omem. 3/4O5 .le. Ahmedab. 2n57. Darekutsli. ß Vidjeti: Refeul-jedejni. Subulus-selßn. Diubejr je iritan o dizanju ruku u namazu. U92. 31405.Vidjetl] El-Medbnua. sltr. prije i poslije rukua.str.Nema ispravnüih hadisa od onih koji govore o 162 dizanju ruku u namazu. ß Y"i*t " neieut i"a"i"i. !to s"ih"A.jenioispravnom.Vidjeti. vidjeti.bez izuzetkanekogod njih. Neilul-evtar. taj vrijetla ashabe Poslanika."tt63 u Ibn-Medini. 11359i Tuhfetul-ahvezi. Kod Abdullaha b..r."rrs üd po sunnetu Poslanika. Tulfeul-ahvezi. rra viäleti: El-kavlul-mlrin.i naredio bi mu da diie ruke. sallallahu alejhi ve sellern. -ahvezi. 95/82.2t94. snariaju ispravnim. Tuhfeul M Vidien:R. pri odlasku namku i waöanju sarukua) dokazje za sve muslimanei obavezujeih da postupaju po njemu.l/481-484.1OD53. Et-kthßul-habir. B\harr ü Rqeul-jedejni.Imam Nevevi je ovu predajuoci.

31139-146. 145.rr7l hanbelijske. 2ttlot2524 | u Mari?!u\. fl neA?nua. izgledale kaopokretne lepeze.\uncr. 117a Yi$eid:Oz-zehire. ttln vialeri: Mealimus sunen. l/58. lbn-Abdul-Beff. 2169t2525. 4180. El minhadZ. Ibn-Abbasa i Ibn-Zubejra kako diZu svoje rukeu namazu. Tarhut-testib. poslijedizanjasa rukuai nakondizanjana treöi rekat. 3/368 i MedZnu'ul-fetat a.2/28 I Et tadiu rel-ikli|.Sethusrunne. Fethul-Bari. EI-nuEni. sallallahu alejhive sellem. t! tnedZmua.I-i-fb*!4tqng.ll63 (mimo poöetnog Dokazio dizanjuruku u namazu tekbfua) zaistasu mnogobrojni i nemamo moguönostisve ih spomenuti. sallallahu alejhi ve sellem.11514-582. | 12s8. namaza ka-Ze da je vidio Ibn-Omera. insaI. l/16'7. 2158-62. su dizali svojerukekadasu iili na ruku i kadasu sevraöalisanjega. ii'i v rayeu: lt-an. 4lAl. 6/332 od Ibn Redzeba. je dovoljno kao argument. Ibn-Munzir\ El-evsatu. ^ "" Buhdn u Rckut. o dizanjuruku u namazu. Vidjeti: Sirad'tl -nutte kin. sa ispravnim lancem prenosilaca.-t94 . Ibn-Ebi-Sejbe. treba ga prihvatiti i raditi po njemu. '. 2/222. 2/41713259. rbn-Mnnz:lt Et-elsatu.koji se praktikujetoliko puta u svakomdanu?!Kako razumjetivjerodostojni hadiskoga prenosiEbu-Humejd es-Saidi koji je spomenuo dizanjeruku prije odlaska na ruku. Imam Malik po zadnjoj 1163Abdur-Rezzak.ukolikoje u moguönosti. 3122-23.llJb7. kada sazna za dobar ili vjerodostojan hadis.: El nuhalla.kdcjni. sa[6lIafr 4fejftioe seffem.rrT2 zahirijskerrT3 i je. lbn-Müzn. El 2l5q. "'' Yidßr. 2/239.313ö7 i Mulnil-nuhtada. 11554-558.. nekih uöenjaka malikijskerrTa pravneikole.rhuz-Zcrkcsi. koji nije dokinut.3/13 8/1383. ll2l2/2432. El-ßtizlar. IbnHazm. 22/260. \tr.' Yiqeti. 4/89. sti.Medutim. Bejheki. sa ispravnimlancemprenosilaca.mealu desetericom ashaba i svi su potvrdili njegovopisPoslanikovog. 3/138/1385. . El-nunteka. navodipreko pedeset uöenjaka \voje prvih generdciJa koji su dizäh r!ke u ncmJlu.9/217. 75/64. Staje ondasahadisima koji su dostigli poput navedenih st€penmutevatim."]r6e Ovo je stav apsolutneveöine islamskih klasika od ashabai tabi'ina"70zatim uöenjakaSafijske. sallallahu alejhi ve sellem. o öijem dokidanju ne postoji validan argument?! Kako zagovaratidokidanje predajama najvjerodostojnijih hadisa koje nisuprihvatilivrhunskihadiski struönjaci?!Kako da vedina ashabai tabi'ina nije poznavalaovaj dokinuti propis.6l i S. namaza?! "Ashabi Hasanel-Basrikaze: Poslanika.od dizanja. tako da su. jer svaki sljedbenikAllahova navedeno Poslanika.n.

cbä i FcthüI'Bai 21251 o'l lbn'H''llera tt73 Yinieri: F?üut'Bxri. stt 61t5t1rEt tarihü 3/3t8' lbn Ebi-Sejbe. 68152.tltia. r'& vidieti: a/-rrs.i"d"j.a neki nam zabranjuju'1" "To ne zabranjujeosin novolar.."" dizanja ruku u namazu. nakon Stoje naveo ovu predaju.4. takoder. 2/46 I. Allahov Poslanik' sallallahu alejhi ve onoga dizao ie ruke u namazu."rr73 dizanje ko bi ostavio lrt' Imam Prenosise da je Ummu Derda. editna. ruku. kaZe: od njih (onih koji poriöu dizanje ruku) idizale su svoje ruke u namazu.Srojsnn Qos[aniLot. dizala ruke u namazu "Zene ashabasu uöenije Buhari.. s l o l ."r" O\o jc 'lakoder' 2ene. i Tdrhuttestib 212)2 91222. "Nema razlike kod dizanjaruku u namazuizmedu öovjekai HadZer kaZe: Zene di2u ruke u nlma/u i\lo kro i ljudi.:Fethn -Bari. ttbtvldler\:Et.iee selfa\iü 195 t preko verziji. leTeii ""' Hafiz Tbn i dohro\oljnihnamaza ilmedu obaveTnih zene i djeleta. 6/132. s/329.: fettutt-aa ri.r 'lojeci. 2/90 1t35 ".od Ibn-Redtebir "'" säÄi a"t" l/216/2427 . dizao ruke u namazLlllt5 lbn-Munzir navodi"to Elkoji su dizali ruke u namo'u pedeset uöenjakaiz prvih generacija "lslamski pravnici.3136'1. 2/226. . tt3' \ iÄel|. tr17viiieri.ti.a . .3133i 11301 Vidiet: r.rr!tssünen 1116'7' Yldjeri:Ihtilalt -Jltkah. r. i i s l j e n ju e.3/139'146. 31175 Et tudinua vidjetl predaju smatB ispravnom ImamNeveviovu ttsr vldjeti: Refeut'je(lei1i.saf[a[[afruafejfi. j p r e f e r i r c j um ce "7enediirl rukeu nrrmr/uIsloKaoI musKrrcl l! rdi: lbn-Useimin tt15 | Et'r'fiid' 91213 str. tt$ viiJerit Tafiüt-tc srih. U tom pogledu i/medu nemcrr/like izmeJu onoga koii lllnj. Se un-sunne.osim uöenjr|ka ispravnosti "Neki ljudi l1am nafeduju Jedan öovjek je rekao imamu Ahmedu: Imam Ahmed odgovoli: dizanjeruku u namazu.''5ejh 3 ' i h r n b e l i j ' l u jp r c r n o j ./. 'jeJeci. Me.3/21 1176 vidieti: Er"i./..se slalu oko bvzai i lbnlNasr el-Mervezi kaZu: " Kufe.srt.a Ibn-Onerje gadaokamenöiöima sellem.og.J."1l3o "Pohvalno (mustehab) je dizati ruke kada se ide Imam Nevevi kaze: na ruku. a f i j s k . kada se vraöa sa rukua i pri poöetnomtekbiru. od Ibn-Red. ll0 l3l.'-s'c/rlrll .r.

5/107/20425. gong.isti se ne moze razumjeti.. . pa kada smo predavali selam.). . uzimajuöi ga za dokaz o nedizanjuruku u namazu. Semurerekao: "Klanjali smo za Poslanikom. "'6 Vidjeü: El-dianiu li ahtakirruw. od Kazviniia. l3l46'n472.Tabetanl 2t223t1827. sE. 4/1271430.saltallahualejhi ve sellem. Ahmed.onda bi bili u pravu oni koji kaZu da ne klanjaju zato Stoje Allah u Kur'anu rckao: "Tefko se klanjaöima. DZabirb. IbnHibban. A3t5. pokazivali smo svojim rukama lijevo i desno. kojoj kategoriji klanjaöaseprijeti. jer zanernaruju staUzviseniAllah kaZeposlijetoga. knam Muslim je poslije ovoga hadisanaveo drugo predanjekoje ga pojasnjava. Poznato lbn1136 Muslim. saltallahu aleihi "Sn vam ve sellem.. Ibn-Hibban. samo tako moze mzumjeti i shvatiti njihova poruka." (prijevod znaöenjaElMa'un..repovi uznemircnihkonja?l Budite smireni u namazul"l186 Komentqti Pored svoje ispravnosti.tj.Sta vam je pa pokazujete svojim rukama kao da su repovi jogünastih konja?l Kada neko od vaspredaje selamnektt se okrene(glayom)prema syomebratu i neka ne pokazuje rukanaa-'-tta1 Iz ovih hadisa vidimo koliko ie neophodno sakupljanje svih predaja jer se koje govoreo nekompiranju. tbu-Jala. sallallahu alejhi ve sellem. knain ehlus-sunneta Ahmed b.nemanikakaveveze je da seto odnosina teiehhud.vidimvasda diZctc rekaoashabima: svojeruki u namazu kao da su. neöemo doii do istine. Hanbel kare: se ne uzmu u obzir svi putevi jednog hadisa. Ibn-Huzejme.U toj verziji stoji da je Dzabir b.." Jahjab.t.1/361/733. je ._ "'' Muslim.Ako pitanju.4/128/411.Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nije sunn€t 1. nam rcöe: . citirani hadis nije validan argumentna ovom mjestu.rl8e sa Serijatskim znanjem. 5/200/t88t.2/85. Ako bismo to zanemarili. Mein tvrdi: "Ukolilo ne sakupimo jedan hadissa stolinuputeva. Zt2eS.4. od Hatib^Bagdadija i Et-irla. Islamski uöenjaci zabranjuju uzimanje za dokaz jednog ajeta ili hadisabez uzimanjau obzir svegastoje reöenoo odredenom lerüatskom .""""tmamBuharikaie:'Onaj ko se posluzi ovim hadisom. 5/f 97-lq8/f 878. Ebu-Awane. Semure prenosidaje Allahov Poslanik. ttn yldjen Rdeul-jedejni. Poslanik.

-rr" potom do kraja ih nijedizao "Ovaj hadis je neispravan po Komentar.Ibn-DZevzi. Mubarek.eine' 1136l uerDarekutni.Ebu-Davud.Humejdi.Ibn-Kajjim. Alkame prenosi da je Ibn-Mesudupitao: je Zarim ve. Bejheki. struönjaka. alejhive sallallahu 2.i 2l4l sa opaskama tß Vidiet'. 1/295/1 r1e2 vidieti: El-nedamua.Ibn-Hibban. b. Hulasatul-ahkam.lUauUatr b.188/lb8l. ovaj hadissmatradobrim. 21257 .10/224(Mevsuatus Safi't)' Mealin s-sunen'r/16'7'El' Et-telhisul habit U363." na osnovu ovog hadisa naslovio je Huzejmeu . Jahja i veöina Mubarekfurilres n"jh"n. Bezzar. TuhJetul-ahvezi. Darimi' Ebu-Davud' Buhari. Mein. neiZmua. 25Ja. srt' 'nuwzene' El str. nakon Sto je nepobitnoargumentirao 1M vidleri: sahihulbn'Hu.3ß7r. a Ibn Hazm. Imam Nevevi kaZe: imam Od njih su:Sufjanes-Sevri.Ebu-Hatim' Bezzat. 3n35. b.u: imam Safija.Umdetul'kti' 512'73. dodao: . tl2l3l214l. Svi su slozni da je Jezid b. nn-lUaut-n"rr. I I t F t .2/ll)/2511.-r'e' svihhadiskih misljenju Jahja Ahmed.Ibnovome hadisu Hadieri drugi. tls'75. Bejheki' 2/l l0 I 1I /2528 l/ I 43/684. Zubejr. Ahmed.i. od Ibn-Redzeba. El-mevduaL 2196 Tuhlet ul'ah'.sellem?" alejhi 5allallahu Postanik. slabimrte6 citirani hadis smatraju prvih i potonjih generacija uöänjaka ovo zashrpaju koji je ujedno i najjaöi dokaz uöenjacima Ova predaja slabost mistenje.a p-otom "Hoöete li da vam 3.Ti. tt"t"t-t""ai'.imam 5an1a. ß7 t ' I i i I "ühihu. je stupio digao u nama7..mi7r. EI-Benab.3/3'/ I . . El nevluaL l l2l' Et'telhisul'habir' 31403. .Fethul-Bari. Nevevi.od lbn-Ebi-Hatima' El-nusni.""-" ''Vidio sam Poslanika. st 160 od dr.280-281' 219'l. Ebu-Jala' 1/143/683.I I ahjfü ffi-f sa{Iattofru SeojsteaeostoniLdoog.imam Buhad.2/s5/257. Ebi-Zijad "r les ". 180. 1/24?. I 16. ih nije dizaodo kaja namaza. . l1e viäjeid:lhtilafuI-hadß. t122. Adem(uöiteljimamaAhmeda). 21 uq Be"iheki.Abdullahb. Abmed Sakir i Albani vjerodtstojnim' Almeda Sakira' viiieri Et-muhalta.-Ukor onome namazu. Ibn-Dzevzi. Neilule'!ü .Hattabi. Su'abe. kada sellem. tM Yidjeti. EbuDavud. Darimi. El medanua' 11364' Fethül' l/354. AhmeJ. HamzeMllib!trlja I SiradZul'nuttekin 194-197. Imam Tirmizi 8/453-454/5040 Ibn-EbiSejbe.l/. 61331. Azib veli: a je svojerukeu visiniuSiju. ' namaza. DZamiut'Timi.^Darekutni. kakoje klanjao klanjam "-' tekbiru inije diraorukeosimpri poöemom klanjao Komentar:Vrhunskihadiskiekspenikao Sto .Tenkihul-kelan Ban. da.uorn" u selam dok predaje lijevoi desno ko pokazuje poglavlje:.

ImaJnDzevzekani.opet ne bi mogao jer ako Ibn-Mesudnije prenio dizanjeruku.koga nepouzdanim smatraju:Ebu-Zura. osim posluziti kao argument.vu predaju i njome oponirati. '.Osmaned-Darimi."t2os I te1V idjet: Teh. str.r2o2 Kornentar: Ova predajaje slaba. l/21. 3/496i Takibut-kh.r'or 5. Ali-{ari.od imamaZehebija.vjerodostojnim hadisima.bus.. je pravi promaiaji greska ovogahadisa. a lbn-Dtevzi slaborr.saopaskama od lejha HalilaMemuna. Därekutni.Zato oslanjati sena o.J.. 7l2lg-220. prenijeli su drugi ashabi. s!. sE.l126lß71. Ebi-Talibklanjaoi da nije dizaorukeosim pri poöetnom tekbiru.Safija i Nevevi. 3/373 i Et-telhisül-habiL l/36).rzm U lancu prenosilaca ove predajeima Muhammedb. Ebu-Davud. I/2q0/1096. El-IdZli. 2ll8/391. pd poöetnom tekbiru.r2o3 Pored toga. 1M lbn-Hibb^n ü El'medZruftir. kaze:". Sevkanii iejh Albani ovu predaju smatrajuapokifnom. lbn-Dre!zi u El-nevduau. Vidjeti: El-medZnua.Neispravnomsu je ocijenili: imam Buhari.ib. 3/429-430. od lbn-KaJ'ma.<tr.nije logiönoda Alija prenosi vjerodostojan hadiso dizanjuruku.Die\zEkani \ E|-ebatil.Ibn-Mein. tnt Vidjeri Et-tarihus-sagiL 21173. Apokdfni hadis:"Ne vrijedi namaT onomekoji diZeruke.2/159. Mi.2l/l14..namaza ve seltem.r/36s. sallallahualejhi ve sellem.lbn-DrevTi u Et nevduaL31811 767."rre8 lrnam Zehebirroo ovu verzüu smatra slabom. luner.Hafiz n Ertelhisul-habiru. 44127.Ibn-Hibban i drugi.vidjeti: Et mcdinua.ao/30i Bejhekj. 6. sallallahu alejhive sellem. t. Omeromi nisu dizali svoje ruke osimpri poöemom tekbiru. Iman Ahmed i Nevevi olu predaju smatraju ispravnom. rr'3Darekuhbli. Sufjan es-Sevri. DZabir el-Jemami. Ibn-Madie. 1nnviajen: -fetaidul n. Nesai. k^tet "Biljezi sa i . 154.n^t s*an r ne1"aVaelar.29.dZm&. a koji potvraluju dizanje ruku u narnazu. 23 I 8-l la.r2s potomostavisunnet Allahovog Poslanika. U drugoj verziji Ibn-Mesud kaze: "Klanjao sam za Poslanikom. od imarna Neveviia. str. 2ß2a. KeIfuI-hafa. Ahmed.imam Buhari. 4.El-diefiu yet-tadilu. 2l4O'41. a Sevkani apokrifnom. '* Buhan v Re[eul-iedeini."1re7 Kada bismo prihvatili autentiönost ovoga hadisa. H-feyaidul-nedZnua. po konsenzusu uöenjaka.anul-iatidal.l/373. Prenosi sedaje Alija b.yidjetl Mizan Iiatidal. 29 i Er silsiletud daife. f /2c5-29blll2O.^. 2/383 (muallekan).Ebu Bekom. 1re vidjei: renibut-mevdüar.

"rr" Da imamo na -t<u ivraöanja odlasta i sallallahualejhi ve sellem' ashaba bismosve predajeod Poslanika' Medulim' bilo bi to opiirnije nego tabi'inao iizaniu ruku u namazu.''oikole.rt"riiutni." vierodostoini "Hadiskistruönjaci i lraka kao sto sul iz HrdLaza ImamBuharitvrdii Alij b Abdullahb Dzater'Jahjab Mein' Ahmed b. ttot viapt. 49.r. ll L t b i r t. a r e rlir . t i y .Et. tttt' vidietl: Referl-iedeiti. . .rll. i uaenjaka i. zapoöeo'je naveli moguönosti' sanjega.str. stväri"ma.l* ttteanil-asar' I/221'228' Ari'latul<ttt'e'i ll]o9 Urxletul'kt1ri 'Nen{ smo spomenulirije'i imama Buharije: 5/272273. l-€nti"/ i?1d'? str' Hakim u Arrre. ( t n i r * \ a h t L t . '1 d1 rI r v .njegovih ashabi i uöenjakanakon njih "Odgovotonimak-ojiporiöudizanjeruku prilikom rije&mu. n r l . Hanbel. .u t .2l2ai Fethul'Bari 2125'7 ':0s l /. Ltt.pretlrodno predaie da je neko od njih (tj ashabr)ostaviodizanjeruku u nijedncispLavne r'0rViriicri:ri anrlcL'renatul EI koß'titnl'likhijj(' st kubra' l/165' Et'tenttid 91212... i kazedaje apoknfan" Vidjeti. r r .19lli.nije dozvoljeno je rijeö o kada je posezati za laZima se upozorina njegä. / J b 5 i \ . r / K I ! ' " \ r A j e r1 r :r . t t . b. l . i . ir". laZnihadis. . l7120. . B . nepobitnim tabi'inr'r'n' r s l r a bia sieo d n e k i h uu k up r e n u s o n e d i z l n jr Miilienie hanefiislcpr'trne po shbiioi \er7iji. u r I.. Rahevej. / a .ka. + R 4 . l / / / 1 . ez-Zubejr.lee)I osim da ni spominjati' Komentar:Ovaj.4 8 5 . Abdullah u svoievdjeme'smatralr a bili su najuöeniji lshakb. dana?! do Sudnjeg postojeöim osnovama. st 96184 '1'rVidieti:Rii?&l J". takoder: 282-283. . su slabim sve hadisei predajeod ashabakoje govore o ned[anju za dizalle ruku posebno djelo vezano ImamBuharije napisao ruku."ma Malik. r .t 1 2 2 ."L:lo da le dokazao U njemuje sakupiosve predajei nepobitno u namazu. alejhi sallallahu bilu pioktu AllahovogPoslanika' ruku o nurnuru dizanje svoje. / f .djelo Ovo ve sellem. l / .l:os na dokazedru8eskupine' i komentara argumenata Nakoniznesenih i neprihvatljivost üvidjetinjihovuslabost mozemo od dokazivrnjr orinr lbn-DZcrziki]7e: Sla iml neispra!nije ruku u namxlurkojc 'e ja\no suprol\llivljinju {o nediTenju predäjama -'' m hadisime.Zabranjeno kako da ne budeu vjeri koja segradina övrstimi . 2 / 1 8 1 . Medutim.ttLnt.

r2r6 Allahov Poslanik. veö su se sa sliönimproblemima prethodnici. suoöavali naii Imam Ebu_ BekJIbnulArebiel-Malikispominje da je njegovueiteljEbu-Bekr el Turtusi (umro 530. 41340.nekapogleda djelakojima smo sesluzili.) uSaou jednu dZamijui klanjaodiiuöi svojeruke kadabi öinio ruku' i vraöaose sa njega. po H. Buh:rri. 29.leu t pdejni.46 4 i t3o. se daje onome koji porvrduje a ne onäme koii . . nanaza cijelaova studija. l9l2ö9-210 '''' . v i.lrnua. Na kaju mozemo konstatovati da hadisikoji govoreo dizanjuruku potvrduju. od tbn-Berrala. kakotvrdeislamski uöenjaci. sallallahualejhi ve sellem Po^slanik...V82lt92.' ImamBuhari kaze: Alojedan preno\ilac potvrduje a drugi negira."'_'' Napomena: Nepoznavanjeovog propisa izazvalo je izvjesne probleme u nekimpodnebljima. sallalfafruaQjni.'l.t/167..Oni mu odgovoriie:"A zaito diZesvojerukeu namazu?!. od imama Satibiir . Mustrm. ahkdrrl Kur'an.najveöi pravnik ovoga vremena!'.po konsenzusu islamskihuöenjka.Pokusavao je odvrarili ih od zie namjere. god. u nalu diamiju! Ustanite.rzanju postoji potvrdi.3/3'72i El-fetuidulme. osimpocetnog. ne urjeee na ispravnost namaza.2b0. ubijtega ibacite u moreda vasniko ne vidi!.ljeu: Re.r2ra Nastavakopisarukua Allahovaposlanika. pa se prednost trebadati je.Jedanod prisutnih recesvojojdruzinir"Pogledajre ovogaisroenjaka kakoje usa.lzosravljanje o\oga ili drugü tekbira.Zt35b | 2/405. 2/259.. "'" Vd|dßti.od tbnut ArcbUa et Matitrla.Kadaie te rijeöiauo njegovueenik lbnul-Arebi el-Malikieotovo da mu se "rie IaspukJo od muke. govoreii: "To je imam Et-TurtuSi.-2OO elifuteog. 1.prednosr nesira. )t35\. Ko äeli vise.t. sr.l641718. Ahkanul-Kur'an.Et-dlpniu Ir i EI ßtisan. polombi doniorekbiri uainio ruku. str.''.a koji govoreo nedizanju negiraju. El-nedZnua. u prvomredudjelo"Refeul-jedejni" od imamaBuharije. t't^ VidJer: Scfir sdhihiLAuha. sallallahu alejhi re sellem. je porpuno naredio smirenje na \zt' viaieti: ueatimussunen. Ovo nije samosluöaju nasem vremenu..veseffem. dodatni argument i znanje. srt. sallallahu alejhive 5ellem.

.ne bi poteklasa njih niesovim 1222 U ovomhadisu . Ibn-Hibban. öovjek reöe: ti-i-. rariszs. poto. -"NÜepotpun ko ne uömltal(o onoga namaz kraja. Stavi ruke na koljena 'semi Allahu limen hamideh" i ostani u . ove dasuprenosioci rvrdi Hejsemi lrnam r^ta 4t335t2447 \iÄiqs.i." ur Buhari.klanjao' ruku'u. 4/89-90/397' str.rniris. tom poloiaju posulavoda.lo ooävnaoledana ruku'u. . i'otom prouöi3ta zna( iz Kur'ana Zatim donesl i ostani na ruku'u dok se potpuno ne uöini ruku.mu odgovod na i. iobuhvatio njima svojakoljena'''.rbsao0." mumfö aa nanjam.' ^"mn)n'.'"f.sallallahu alejhi ve sellem. I mamTirmizi ga smatravjerodosroj iböawa. 2lrzrD555-. 52' U l2r I25 Beit'ekt.g" alejhi ve sellem'opisaol"tT sallallahu ie AXahoi Poslanik.ir. i. 1335/6251. t t oe.:P:" smiri u tom polozaJu laKo te sepotpuno tekbnidisni glavusasedzde.'t'oIfuda bi se--u r"' nrü br Je Gla!1|ne bi-spustao ledima..potom se okrni prema kjbli i tekbr I donesitekuir.Äif. 5/185-186/1869'Bqheki' tn-Hibban. niti Fema mjestu sedzde'Dalle' i"a-"f:i. ocrlenro A3O5 SejhAlbanije olu predalu pouzdanividjeli El'mcdamea oredaie \2' ll\bU41 Vidjeti:Sanrlrul-dlania isoravnom.ri"ä"ir"J r-rn" i"a". El'kebiru. Hakim. I D98 / 589. verz{4.iSaoPosianiku.." Foitunik.. U368/88l Ovoje Halimova Muslin..lnesinlg' Taberani r2lr6'ttr2a'7r t. iriJ.i potpuno rasiriobi prsterrrs koliena. Ebu-Hurejreprenosida je jedan öovjek usaou dZamijui selam' mu nazvao i ootort p.i i ponovo rede:"Vrari se i klanjaj. i selam sallallahu alejhi vJ se[em. t.".a potomje rekao: alejhi ve sellem'staviosvoje ruke na saltallahu Kada bi Poslanik. Ebu Ibn-Huzelme' * iai'Jii.["1^ o" mu odgouorina seiami rs5sl "Allahov Postaniöe'pouöi me lluton trieg puta. jer nisi klanjao Ashab se-'vratio ve aleJru Poslanüa'salla-tlanu klaniao.se uspravi i reci dok si svakakost ne vrati na svojemjesto-Poromdonesi tom polozaiu ekbir i spustise na sedzdui smiri svojeeelo na zemljr'li*. tm uo6". g5l43' 4/3351244?' Ebv-Jala' st iuu-ouuoa" El'merasitu' thryd' opZserO. Iman i Hakim' l/346/814 5/247-24811920 rne:iz6s."tr-it.Zatim pride i ponovo poselami "Vrati se i klanjaj'jer nisi r. triterije lmam Muslimove Hakim j Zehebrsmatrajuda ova predajaisPunjava ztrr' dobrom Vidjeti:M€clLneuz'zevad ocüeruo Hejsemijeovu predaju nim' *' rÄ. veöbi je drlao u istoj ravnini u mvnlruocuu na ruku'u biti usmjeren ie dokazda öe pogledklanjaÖa päÄ noinirir prstima. +llrsliss.N"sai' 1/313-315/8?7' lbn-Madze' 1/340/1038. i tt Et'ersatu. sa uUaho alejhi ve sellem' -rede: 'Upomuni svoi abdestprije namaza.-rso.

r223 Imam Tirmizi kaZe: "Izbor islamskih uöenjakaje da se ruke (laktovi) razmaknuna ruku'u i sedZdi.. umro bi kao sljedbenik druge ujere. I/332/665."r22a Sejh MuhammedUsejmin kaZeda seruke na ruku'u mzmiöu u stranu. | 401t6644. Potpuna smirenost na ruku'u Allahov Poslanik.tt3tt. El-itihaf.122? se smiriona njemu. L'7 Buhari. Muslim. sallallahu alejhi ve sellem. U368/881. t'a vidie!|: Äridatut ahvezi. *tt. str.l/539/1663. mimo Muhammedoye. Ebu-Dalud.a' isto je i sa zadnjim sjedenjem(koje öemo kasnije spomenuti)na trorekamimi öetverorekatnim nanazima. Poslanik.1225 Ovo se odnosina namaz u dZemahr. rekao: "Upotpunjar)ajteruku i sedZde."t228 Jednomje Allahov Poslanik.str. Ovo ie Hat imova . Ibn Munzir \t El-eysatu. AtSrSZnlZ i Nesai. 1335/6251. 4/136/3840. 2/105-106.r226 Naredio Enesb. 213'79. Musttm. ja vas vidim iza srojih leda dok öinite tuku i sedidu. vidio öovjeka kako klanja je öinio kao pijetao kada kljuca zmje ne upotpunjavajuöiruku. od lmarr.bi oduzio sarukuom i u potpunosti je da se tako öini.salla ahu alejhi ve sellem.ali pod uslovomda se time ne ometajudrugi klanjaöi.. postoji moguönostuznemiravanjaklanjaöa s lijeve strane(koji ne praktikuje ovaj sunnet). Hatirn. Vidjeti: -salah. 2/303 i Sr/erur .1/141/673. Imam Tirmizi ovu Dredaiu smatra ispravnom. 2t1. Bejheki.. t"5 vÄieü: Ei iefiut-muntia 1t12:' 1226 r. Uzmejcdnu ili dvije koje mu niito ne okoistc.26127/2573.2517.aeseffen. t/298/589.namazd pogled tleba biti izmedu toga. "" n". salallahu alejhi ve sellem. l3I. Primjer ovakvog Hanjaöa je kao prinjer iqladnjelog ioujeka koji jedc datule. niti njimaglad utoli. Ibn-Huzejme.aBusirija. ra5irio bi laktove u stranu. Taberani.4/89-90/397. Hejsemi i Albani lanacFenosilaca ovog hadisasmatrajudobrim. Malik genosi da je Poslanik. Buh-i.Irnam Munziri.2n}8-ß9n60. Kada se klanjaö osloni na lijevi kuk.3/154/1402.sallallahualejhi ve sellem.mn.1iustim. Ibn-Huzejme. 4t t24t42'."'"" tu Tnnn?l. tako hi Onoga u öijoj ruci je moja duia. a sedZdu "Kada na stoje rekao: bi umro na onomeito öini.

/ l 0 l . Ibn-Hibban. J l r t t t t . stt.r.rjrjeri. .'"" r'30Ahmcd. . Taberani. Ihn Ebi-Sejbe. r'. drugojpredaji se kaze da Uzviieni Allah ne. Jemanmu j-e kazaokako veö öetrdeset 'Tako mi Allaha.th l ßoriit. Vrdjeti: t/ Darekuhri. l/153/E15.l]]?a6. 6/8L "" N"io.l?IIbn-Mesud prenosi da je Poslanik.i. rckaor "Nc yrije(li üan1aaononte ko nc t':nriii svoj.l/11. t A . 203 t U vjerodostojnojpredaji se prenosi da je Poslanik. godina klanja tako. Vidieri: Ell cd:Dtld./irn. A V d i e l i . EA05406/8261. '/2il .eimc. . r .r. 2/316 vidjeti: Me. 1?r: Vez. Vidjeti lll itrlnf. c l h l l l 1 l r u "Musnedu '71211-242/2819.1/la)5. ' Tmlm rlejlri te sellem. . ! ' 1 o l 'J.sa[[a[[afru afejhi oe selhqSlojstw QosfaniF. r l l l v i r . I Etaeryih."'1to "Nisi koji klanja a ne upotpunajavarukue i sedzde. lmam Hakim. je öovjek dodaje da ovaj Bezzaru svome .)/310. "tBuhr. Jemanjc vidio öovjeka upotpuljavajuöin*ue i secl7le. odgovod im: Huzejfe b. o d n : r .I ' j .3/271/328-1. 1741791 srr. I/262 261/717.l.cdriu ocijenjujuisprrvnom.5/ll711981. . i/rl. r . sallallahualejhi "Najgori krudlji|ci su oili koji krodu otl svoga ve sellem.r-r. I i a . ' t u p i .pa mu je rekao: klanjiro. .gleda (ti. a kako se to kradeod namaza? upitali ndmaia. 120-121. sallallahu alejhi ve sellem.li. / . U340/1301. predije pouTdani.sallallahualejhi ve sellem. m r t rJ r r n e v r i j e d rn : r n r .tlnin. b\ . r o gk r o L r k or r c p ." lmam Hejsemik{tc: Prcnosioci ."rrrt Imam Sevkani tvrdi: smirivanje leda dok se klanjaö nalazi na lLrku i sedZdi.-opog. lmnm Trrmizi.t.'' odgovorio. F / / / .a njegovi namazi neöebiti primljeni jer ne upotpunjavarukue i sedZde. l/25711960.. / ' . l i / ." 'We su ashabi. :'5:)I1'l.od iejha SejhAlbaniovaihadissmatra Albanüa.. Ibn-Madze.5/310/21695.evoid. ll::+lto::. Tirmizi. r / . t n . mimo one .rrird. '"uniiuUutai"i lnl:lm u l-l "l. . ne prima) namaz onosako se ne smiri na ruku'u i setlZdarna.Vierovjesnik.103. . ir ksdirbi urnrnkiru lilktv."'.t ledo na ruku'u i 'Ovaj hadis je dokaz da je obavezno selidi. Vidieli:. lbn Bbi Scrbc. tnr esOetrani SeJhAlbani olu predajusmalm dobrom. lbn Hu.2A:dl92l.n mntuk. i lbn-Ebi-Dunjru Et tuhtrl:tl:tu|u. lbn Hibbln.Hakim.3/167/l8i iTrbcirni."t t'tF'\]t fi dhtailrüttulht.Zehebii Büsiri oval hadß smatmjüispr. Vidieti:tr-ri1ri/. Darekutni. J / .mo zaovai hadisvidjetirijeii hafi?{ Ibn IlanLe"är t". umro br nr drug. .!nkü|t tttarih.21529. a Huzejle b.ove predae \u pouzdani. U drugim predajamr opet se spominie da öe öovjek klanjati lezdeset godina. srr.n..Vedina islamskih :" I p r a v n i k a .4D2 ove Hejsemi tvrdi da su prenosx)ci istrivnin]. rekao: "O Allahov Poslaniöe.. Irlki. k o j o mj e p o " h n M u l ü r n m e d . 5/106/1888. l/256/:957. ri nisi obavljao namazöetrdeset godina. Suiuri i Sevkaniovu p.. l/lll-331/663. o o l h I R .

izgovorio bi tri puta: *)tG'tttL B1-Vdl. . tifit. sallallahuaLjhi ve sellem. U drugoj predaji nakon Slo je podsticaoashabena upotpunjavanjenamaza. str. A.. Darimi.nütkit./Jt7l62q6. r.. pitine. sallallahu alejhi ie sellem. l4nezt87Br.. tr-*ni"ur*otii.tmamHakimi Zehebi ovo preaan.v34t. Es silsiletud-daife. Vidjeu. 5 223-Z24 B9i. . .' dobrom. str. öennine. 2t| 2t.jO.' Hakm. Ti]:nnzi.u Nakon Sto bi se poslanik. sedmine. r/224D55a.poslanik.)recine ili . 9/ | ll/368b.j"ti. -' porovtne. t/J3t/6b2.ImamMunziri i Hejsemi su ovu predaiu ociienilr Ebu-Davud. :estine.evrijedi ruku. rdiS-l 3J6/128J. smatÄjuCi. rii+gl v. 24t}e. 'Ebu*Davud.-'". osminc.-"N. vidjeu: Medame uz-z? va id.a jaö zavrii hamasa od njega mu se ne upiii osim des. 2/398-399/3521..smirio na ruku'u. . ir"_Hiurä.niti sjedenjeir-"ao auij" sedZde.." up"nirno_. Ibn-Ebi_Sejbe.*Tn_5u-oi navodeöi i potwdujuöirijeöi Ibn-Abdul-Bena. 2^/138-189. Ebu_Avvane. OJo smalm veiina uöenjaka. BejhetJ.etine.ev\a!u.Hjbban..Tahavi t sethut. t/t65r74. a rbn Hadrerdobrim. ü.. sve.r88196. sedZdi.$ ''"' Albaniovu predaju smatra dobrom. kijam poslije rukua. Ibn-Huzejme.ijetfi Et-daaniuti ahkanit-Kur'an. ipotpuni"ro.e .Ji.Ibn-Hibban. t5512. 2 t2t26l. l/J4llf0.tt.. Tajalisi.. Ebu-Dallld. str. l/Js2/811. rman rirmizi o"ai hadis smararspra!nim. kate: . Bezzar.ifu ueryia.. ne upolpunjavajuöi elementame dijelole (rüknove)namaza. Ibn. Ahrned.ir* Zikrovi i dove na ruku. Ebu-Jala..203/862.I u1A3-rA4. poslanik. rekao ier "Uistinu.porpuno ne smiri u ivom"potoZaju.o/5jn277. sallallahu alejhi ve sellem. '-' Nesai. Via.hmed.. sejh Albani je katesoriöki odbacio ovu verziju.10. U2l6l1306.. je da klanjaö obavlja namazkao plica kada kljuca *zabranio --" zmJe. .ilm. 3/189-l90n6ls. iDio-iirrreas.kazaoje: "Kl. se oa ni"ga pnma samo ono Sto se ispravno obavi. AllAh nepiha djela.deveine.*Lmi. Allahov poslanik. Zato je neophodnopaziti na naöin obavljanja namaza..j".dok se ldanjaö.^ '^ Taherani \ Et. saUlahu aLjtri ve sellem.marajri ispravnim. osim ona koja . Bejhetr. t5t482t6tj9.| 22 | D. 2/tj\t2j2j. o.

Tebi sv. LrJJ. 1/165t75.. 5/22611 899. KUDDUSUN. 91306-307ß422..RABBENA VE BI IIAMDIKE. samoTebi ruku öinirn samou Tebeujerujem potpurc predajen.: . . sr.. s'llallehu alejhi ve sellem. Dalekuli.. RABBT]L-MELAIKETI VER-RIJH.'firfü. Nesai..L.'IJ rlrri\rlj 'ra. Ebu-Dawd. . 280. mozaknoj." J?tLi]lt'!i.i. :'slavljeni i ÖasniGospodarmetel<a i Dli.r' qt) oEi/ 4/l7ll48?.-l. l?5r94. ustao lodu da llanja. izgovamobi: .t hvala pipadrL A\ahu i. . . bio na ruku'u. l/3421047.J.tq'&\i!:+ "Slavljeni neka si Gospodarunal."'^ ALLAHUMME LEKE REKATU vE BIKE AMENTU !'E LEKE . IIASEA LEKE SEMAI VE BESARI VE MI'HHI VE VE ASABI.. 6/48-50jr/71. Muslim" Darekutni. Nesai.' i..Y168.1.bila"rw . mojei nemi moji. ' ..SIJBBtJHIJN.Tebi su pokomi naj vid moi sluh."SIJBHÄNE RABBIJELAZM" rckao: Porckad bi naruku'u i sedzdi iL6d"5^Lt.arosti mil"tu3 "SIJBIIANEKE ALLAHTJMMB. r.." bi Poslanik.. IGFIR LI!'' bi naruku'urekao: i samose moj. ' oP-rr. . Ibn-Hibban./484. .l/34311050.

__.te/2lll515.- "SUBHANEKE Nesai."t 4 I .itt . . Nesäi...stoji daje Allahov poslanik.!)1t'.. :. HASEA SEMAI.!ni 'pä L'. Cl .ne+g. alejhi ve sellem. prenoqilac l/3e6 i Et ezkar.u .*'e-"Allahu ."Svaka Slava^i hva.-". Taberanj..AIEMIN. r.r":*:. VE BIKE AMENTU. .56. t8. IT1^ tTutasatut-ahkam.i ::t'.nema istinskog VE BIHAMDIKE LA ILAHE ILLA ENTE.. 4/ t701485. VE BESARI.moia krv. \'E LEKE ESLEMTU VE AIEJKE TEVEKKELTU. 4t46-47t1q93. Malik navodi daje Poslanik.. tnßtzi \! E:-iemailu. ":':"1 je ovn-predajuocijenio ispravnom.t2aE *ALLAHUMME LEKE REKATU. moj vid. l/343l105i.AZAMETI. klanjajudidobrovoljne namaze..l/166t?6. tk. U34?/1048....r.izgovarajudi overijeöi ostaonaruÄ:u u duziniuöenja sureEt-Belare. k Gordi. sa[allahu aleihi ve sellem. '* \esai.Ti si ioj Gospodar." predajiod.. r* . moj. DostojansNa i . Ebu-Davud.vialeri: rt nedznua iÄi. Tebi v poniznimoj sluh."Slavljen VeIiiansnenosti-"'"' "SIJBHANE ZIL-DZEBERUTI VEL-MELEKI-TTI VEL-K]BRIJAI VEL.Aite. Sejh Atbani je tanacprenositÄ ovoghadisa ocüeruo ispmvnim. S^Jija! Et-nulu\nedu.a-. 9-) €3'. ENTE RABBi. VE ASA. samo u Tebeujerujem i samose Tebipotpunopredajem i samose na Tebeostanjam.*l u. . VE DEMI. u .i LILLAHI RABBIL... moje meso. VE MUHHI.sallallahu U. ueionaruku.la." U drugoj predaji od Ibn-Selemestoji da bi poslanik. Ä. kla{ajuöi noöninamaz naruku. rJ:.Strahuju od Gospodara svihsvjetova. st.u: t. hadisa Avf b. . samo Tebi ruku öinim. Ul \tAl\ -!i-t-J ULi bo1anstva mimo Tebq.sLr.VE LAHMI.Tebi prip4dd{Gospodaru moj). rbn_hbi Asrm u Er-ahaduvetne'ani. srr. l/366/llJ0. '-' Muslim. posjednik Wasri. sallallahu alejhive seIem. . moi mozaki neni moji. 165t267..

Ibn-Abbas prenosi daje Allahov Poslanik. Nesai. Predajakoju biljeZi lbn-Asakir u nemasmetnje uöiti Kur'an na mku'u i sed. sallallahu alejhi ve sellem. koji je öinio katki predahnakon zavrsetkauöenja Kur'ana a prije r-ukua.ka t. l / 1 5 5I.sa[[a[[aftu 2g7 t predajama se navodi da je Poslanik.r. R/r//.+A Ebu-Jala. rlsl .rr5' I4 Vidjeti u poslavlju: Uienje Küaananakon hadiskogaprcnosiHuzci|cb.1 ..llrs kiiamonr nakomeie uöiosure: El-Bekare.I l . tbay idjeti:Erknhid. sedidi. l/162/ll18.| 18 i Et-isti. I I.!a.lN o: e. To je..dter. a u isto vrijene i napuitanje sunneta Allahova Poslanika."t?!')Prenosi se da je Alija rekaot sallallahu alejhi ve sellem.lbn-Munztr uEt-et'satu. je i neispravna.da namaze.125r dok Ibn-Abdul-Ben spominje konsenzus islamskih uöenjalao zabranitoga postupka. Jeman " El-Fatihe Droueene r!" . 2/l48.ad Ibn Bettalai Felfu/ Ad'i. Kur'aüa rckao. bez sumnje. lbn Asxkir ovupredriJ Uzero ir djeL rin rn "d/d/.lrl-'. 17/299/1. hm. r'.1 . sa rukuom alejhi duZio i Alu Imran. JU.ji prije nego zavrie uöenje Kur'am öineruku'.. .r.I ' o . "t. "" \ .. M u .l.dana dobrovoljnih namazä. "Zabranio mi je Poslanik. | ). 161 .afejfü?ese$eniU SeojsntQos[aniLwog. +lteOl+gO.od rmumu Airineo: 1153 vi$eti veainu'ur\a. 4 / l o .mur. l r m .r./ ' 2 1 / l r r 5 ./r. l3l37.kao 5to smo to prethodno pojasnili.r:51 Uöenjacisu se sloiili da je pokudenouöiti neStoiz Kur'ana na ruku'u ili sedZdama. sallallahu ''Zabranieno je na ruku'u i Dti do Ltöit1 neito ia.' r r .D J n m r . da uöim nesto iz Kur'ana dok sam na ruku'u ili na sedZdi. En-Nisa Zabrana uöenja Kur'ana na ruku'u alejhive sellenr. i/255/297.r:51 iznimna Iz ovih hadisa se vidi greökaklanjaöako. od lbn-Tejm iJje.2/4t6..sallallahu U vjerodostojnim (u noinimnamazima) istokolikoisa ve sellem. pogredanpostupak.n. l l l o r . ien& SahihitBrhdri."rrs0 Ova zabrana se odnosi na obavezne i dobrovoljne "Talihu Dimesk". te uöenjesureili ajetadovrlavajuna ruku'u.l. t"o Vuttltn. 2/510.3ll5g/1413.

üöiniteje i yi. lJ35/6251.Zoirm. porornoioni" salov a upotpu njava nama 1. str. rc\a9: "lnam se treba slijediti.) uö:u seüAu. . Ovo je Hakimova verziia hadisa.'itt. RABBENA.4t82t392.rekaobi: !.ispravio u polozaji rekao: stojeöi '."t256 Nakon lto bi izgovorio semiAllahu limen hamideh. fada i vi sjedeöi. a u drugoj verzüi stoji: -RABBENA VE LEKEL. tzst99. sallallahu alejhi ve sellem. recite: :titut!." It tt '65 guhari.4ßA3g2. str.SEMI ALLAHU U prethodno citiranom hadisu poslanik. k^Ze:"Nije potpun hantaznikomeod yasdok ne upotpuri ivoi atiaJ. Do. L/368/881.broporavnajte"i popravite safove. Kada uöii ruku'. LEKEL-HAMD.t1" . te ostane tako dok mu se svaka kost ne yrati na svoje mjesto.q: "Öuje Atlah onogakoji Ga hvali.Vradaqie sa rukua Potom bi se Allahov poslanik. "Gospodaru nai samoTebi svakahvalapripada. 4t}g-s}ßs:' i Hakim. sallallahu alejhi ve sellem.!t 'ett. pa ne o^tupajte od toga. sallalahu alejhi ve sellem..hü limen hamidei. rH guhari.a...r$i Allahu. Gospodarunai.-r2sj "RABBENA LEKEL-HAMD". svakahvala Tebipripada. n4n 89. ..HAMD.. M ustin. Muslim.. Hanjajte . uönitei vi.* .rr.Mt\stiri.-t2ss LIMEN IIAMIDEH. (ALLAHIMME. "'" -Buhari." Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik.'t:!t U '1." .. Ako bude klanjao sjedeti.7 potom se digne sa rukua i kaZesemi Allahu limen hamidih. str.. a kada ka\e: 'SemiA .

Ibn-Hibban' Ebr-D^\üd.Ibn-MadZe. u '7 cl'y.k 'c t$"r. "Gospodaru nai. u p. 1/349/106?. ieste: Allahu moj. 161122. 1Ae U3l0/612. Ti zastuiujei svu hralu i slavu Najpreöe lto neki rob kaie."t25e "RABBENA LEKEL." . Nesai. .J ut c'' 6 Buhari.a niti ikome ne moZe "t'6o korßtinjegovasnagapored Tvojesnage . Tebi hvala ..'. 3/87n1845.koja ispunjava nebesa i Zemlju i ito Ti hoöe!osimnjih. 11265n26' Ahmed' V218n313 Darimi.: !'S''ia'u 'i.I]AMDU VE MILUL. MILUS-SEMAVATI ERDIVE MILU MA SITEMIN SEJINBAD. ALLAHUMME LA MANIA LIMA EATAJTE VE LA MI-ITIJE LIMA MENATE VE LA JENFEU ZEL-DZEDDI MINKEL-DZEDD.4/112/414.kada se vratio sa rukua i rekao: je jedan od ashaba rekao: limenhamideh.RABBENA LEKEL-TIAMDU MILUS-SEMAVATI \T MILULERDI VE MILU MA SITE MIN SEJIN BADU EHLUS-SENAI VEL.23|1904. m Muslim. Muslim. MEDZDI EHAKKU MA KALEL-ABDU VE KULLUNA LEKELABD. str. kos Seojrtea &fu--rl(2og t Ponekadbi Postanik.sa$offahu kniLovob.niti iko moZedati ono ito Ti uskratü. Tebi hvala koia ispunidw nebesai Zemlju i ito ti hoöei osim njih.. ono ito Ti dajei niko uskratiti.tn''ritl'y." Poslanika' Jedne prilite dok su ashabi klanjali iza Allahovog "Semi Allahu sallallahu alejhi ve sellem.Muslim. 5n30." "Gospodarunai. a svi smo mi Troii robovi. ll222lw7 ' Ibn-Huzejme' 4/16U476.sallallahu alejhi ve sellem' nakon spomenutog dodavao: -rtc. 4116314'77.? t".

lA "H.stl.'Ja sam.str. Oto je Hakimova verzija hadisa. . 180/82I. Na kaju hadiia je rekao: . LIRABBUEL-HAMD. SejhAlbanigaje ocijenioi\pravnim. I/3ö8/881.r t:jr eL Gospodaru mome." kaza ashab."Gospodafunai. 56/414. Tebi hvala. Muslim.'.. . upitao .sallallahualejhi ve sellem.'r263 poduZem U iradisukoga irenosi Ebu_ Hurejre stoji da je Allahov poslanik.. Malik opisuje namazposlanika.RABBENA. srr 175t?6/799. Ne\ai. Must'm. sE.. l/t6617?.." je alejhi ve sellem.g! "'r Butra'i.aru nrin(a mome.. ''Buhari. ''Buhari.sallallahualejhi ve sellem.u.. onome öovjeku koji je traiio da ga pouöi namazurekao: a. Allahov Poslanik. sallallahu je: "Ko je onaj ito je rekao to i to?. _I!4a zavrsio narnaz..' . 4/8S-90/ic7 i Haidm.te _ kaie: "Vidio sam ga kako öini nestoStovi ne öinite.mu reöe. tß49/t068. Kad. "LIRABBIJEL. velika hvalq lijepa i blngoslovljena.Wi. bi se vratio sa rukua. sallallahu alejhi vi sellem. Ahmed.'.'. lJl5/625t.Vidio sah viie od tideset meleka. ._:tajanja).dv^ije je sjedio tako dugo da bismo sedzde p_omislili da je zaboravio. '-'Nesai.Enesb. Tajalsi.HAMDU."''"'ponavljajuöiro u duiini udenja sureEl_B.kare.7e potpunhamaz onogako ne öini tako.. VE LEKEL-HAMDU HAMDEN KESIREN TAJJIBEN MUBAREKEN FIH.potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamidehi ostani u tom poloZtlju do'kti se svaht kost ne yrati na svoje mjesto.4/t 58/4?2. natjeöu se ko öe je prvi ttpisati. Hvala pipada Gospod...Poslanik. a izmetlu. ostao bi trko stojeöi da bismo pomislili da je zaboravio (od duljil:. Ebü-Da\rd. 5/1s8."t26t ponekad bi na noönom namazu dodao: i:jrj.23421.146-J47l106t.

164t40.'label"[]t. "Naredeno je ljudima da seu namazudesnaruka 2. (Bl-feth).146.bilo bi sDomenuto ie ruku prije rukua.sallallahualejhi ve sellem. Buduöi da nije alejhi ve sellem. HudZr kaäe: paje staviosvoju desnuruku preko lijeve na prsa.. kada je Allahov Poslanik' lallahualejhi ve sellem. Sehlb.nije ni öinio' !eno.a potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamideh. "Stavljanje ruke desne Vail b.ltut Takoder. oni koji su stava da se ruke-veiu xtiie rukuu.kako prije. mola doöi sajasnim ispravnim dokazom." . Ibn-Huzejme.spominju vezanjedesneruke po lijevoj nakon poöetnog 1268 ali ni u iednom od tih hadisa nije spomenutovezanje ruku o dizanjasa rukra. Hadis koga prenosi Ebu-Hurejre.vezao u nekom od tih hadisa. Imamlbn-Huzejme' ll243t41gi Bejtrcki 2/46/2335. Hudä u poglavlju: Vidjeti.saltauahu 2. kazu da je to stanje u kome klanjaö izgleda ponizan i pred svojim Gospodarom. 6lvn/5'172' 3/172-l?3/500 str. poslije poöehog tekbira. tako i poslije rukua.gdje kaze: . 21189 Nejlul'a'ta\ Vidjetj.ntvetulabezi.npr.znaöida to Poslanik. U njima se spominje vezanje ruku u Ono se odnosi na namaz.hadiskoeaprcnosi polijevoj."r265 sellem. Ahmed. Vail b. ruku ispravnije od Drugi islamski pnvnici smaftaju da je spudtanje a njihovidokazisu: L Hadisi u kojima se opisuje ramaz Allahova Poslanika. 3I r45. Buhad. Sadkaäe: i na podlakticulijeve ruke. smatraju Amaut ovu Albanii i.salallahu alejhi 1.sallallahu ri ve sellem. predaju vjerodostojrcm.kao Stoje navedeno i tada. tj. Ko da klanjaö u ovom stanjuspustaruke niz tijelo."r266 Ovo su dva opöa hadisa. Daje Poslanik. pouöavaoonogaöovjeka namazu.Da li se ruke veiu nakon povratka sa rukua Islamskipravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja: prvi smatraju ie ruku nakonrukua legitimnim i njihovi dokazisu sljedeöi: "Klanjao sam sa Poslanikom.i ostani u Mubarelfud. v idjeti:Ei -i erhul-mumtia.2183.

"12@ vraöanje kostiju na svojemjestobiva samoako seruke ispruzeniz tijelo. M. l .ono Stoje rekaoimam Almed.doilaje opöa z br^Da za takav postupak.4/r2'l/429.uslim. 166/750. 1335/6251. 4la9-9o1397 venija hadisa.Poredsvega.tom poloZaju.u hadisimaAllahovog Poslanika. po drugoj verziji' kada je pitan-_o ovom pravnompitanju. sa opaskama rz7t vidjet: El-mesail. ima viSernisljenja po odredenom t"' Buh-i. sve dok ti se svaka kost ne wati na svoje mjesto. od Abdulaha i u. i Hakin' l/368/881.rekao: ie . Hakimova 1Ürvidieri: Subullrs-selarn.Za njegajepoznato o spustanju mifljenjeimamaAhmeda smospomenuli pitanju. 2D05r76.onaj ko vezeruke nakonrukua.nije nam preneseno Takoder. "t . ili ie drugoj predaji koju Fenosi Dzabi b.1/i nanazuka n?äil?!"ponavljajuiito nekolikoputa. Malik prenosi da je Poslanik' "Sta ljudima pa diZusvojepogledeu salallahu alejhi ve sellem. lijeve ruke desnomodvaja jer ponovo vezanjena prsa i obuhvatanje zglobove lakata i Saka. SemurePoslanik.i da ni za jedno miSljenjene postojejasni razumijevanjima argumenti. l/393. öetid imama su rniiljenja da se ruke spustajukada se wati sa rukua. a ko drugo.ierhul-nuntia. Ovo je Muslim. Sejha Bessama. mjestu.Ono sto razumije svakastranaiz svojih dokazaispravnoje i zbog toga kazemo.31146 tuethodno da ruku. Enes b. Uzviöeni je u prsimaljudi i zna svejavno i skriveno.l27o Prioritetniie misuenie Oöito je da su dokazi obje skupine zasnovaüi na razliöitim hadisa. Nije pogtedpremanebu da bi Allah öuo dovu Svogaroba lzmealuostalog. sallallahu alejhi t'ut Bohari.ispravno zna. On zna A[ah dobrozna Sta glavu i pohebno dizati svoju ono sto je skrivenije od svake tajne. a Allah najbolje ispravno takoder.a potomje rekao:^ V pogledi ukoöeni-"'''' ostati im njihovi te prekinuti to iiniti.sallallahualejhi ve sellem. Napomennt Neophodnoje upozoriti na greiku koju öine pojedini klanjaöi diäuöi pogled prema nebu nakon vraöanja sa rul:ua. "t. postupa.te u tom polozaju nije svaka kost na svome da je neko od selefatako öinio.'2tlDakle.kazaoje da je dozvoljenoi jedno i postupa. ne veZe.

Ebu-Dawd' 1n58n46. Darimi.sedZdu."ovaj hadis i-. o.*a.ift p***" na sedltlu SpuBtanje salallahualejhive sellem'donio Nakonpovra*a sa rukuaPoslanik' daje lüepo smatraju Neki uöenjaci lruit tpirsojocise na.#til?. B\tu'ti \t Et-tarihut+'biru'rtrtr3g' i zerlani ovaj-hadis ImamBesavi. r.i"644: ä.p'rÄ' .r'76 rukena zemljuili da Ii seprvospustaju suserazitsli ski uöeniaci a i komentarima' ioo-"oot e" o oba mi3ljenjasa dokazima odabBti pdodtetnije misljenje.*. ''rn.t" vail b' koji prenosi p".Ä" " .i" dtiena) jaöi je od hadisa Ahmed' 1ß55/1090.Äiirßü uwnezt' rbnrdüm.kaZe: .rll-t^. 122011321' . tt2so D 4t]2a'r2e.qßsllr."&la ua 3l42ti trvaul-eatiL HaJiz Ebu-H-urejre' (ti koea hadis Prenosi J". tlil.7213' lYf}-ralibin.u raztt ili im sepogledi nete vratiti nazßd""'' lmam Nelevl spomrnJe o zabrani dizaoja pogleda ka nebu u irf"-ti..Nevevi iä-iäati-iistißz lbo-Hadter 2n8' a"'üJürü""i ri-.{iift Ibnod i Fethul'8a'i."Ili ce eiiet preya ne\t üestati dizati suoiepogledasellem.. Dokaziuö€qiakakoii zastupaiuspuStaqie ruku Priie koliena '.r2'5 otegnuti ovaj tekbü.

1/254. Amaut i dr. ndnaza 2.3)14 -Ei-Eh4ifu4tog.Sala kamila koja. ve6 su na prednjim. rjeöniciarapskog 14/263. Ahmed Satir. I4O. nije neprihvatljiv i ne moZe posluiirikaodokazza odbijanje ovog vjerodostojnos predanja. Taberani.2/145.59. l/552.sallallahualejhi ve sellem. kazav5i: öinio Poslanik.3/r6s1r430.kama 269 i El-menahit-tetuijje. s!r. saopa. sa{Iattafru aQjfüpe setten.2lr45. 62 i lnaul-galil. Takoder.Ahrned. Inauliejha Suajba. 21549. Tuhfetul-ahyezi."Buhari. Abdul-Hakk Isbili.Suaka ka.lmam Hakim i Z€hebitvrder"Ova predaja ispunjava Mustimove kriterije.sFh. 1/155. satil. sallallahu alejhive seltem. . Hazißi t Eltibaru.U prvom hadisuPoslanik.pa kadaim se priblizio."r278 Imam Hakim kate: '"telim ka verziji Ibn-Omira (o spuitanj. srr. Albani.pa. Ovo potvrdujei poduzi hadiskoji prenosi Suraka kadaje slijedioPoslanika.2t78. Potvrda ovome misljenju je verzija Ebu-Humejdaes-Saidijjau duZem hadisukadaopisujenamaz Poslanika.neki vrhunski hadiskistruönjaci suprigovoriliovomehadisu. S njina se slotio Ahmed Sakir u svojim op skam na Diamiut-Tinizi.2/t4412018 U348-349/821.212.Kajjima ovome hadisu u Zadtllneatu. i Ebu-Beka dok su öinili Hid. 41116/17591. öini ro prvo svojim koljenima. 2t7.DarekuInr.ashaba Hudtr".ru. 4lt3o. Mubarekfuri. 21128. shodnoovomehadisu. .|/J|8ltq/ö27.t/Jr7lt288. sallallahu alejhive sellem. od hadiskoji govori o spustanju koljenaprije ruku). Medutim.7/133/6601. I I i SindauLnultckin.pod pretpostavkom da je neko od prenositaca pogrijesio. u prisustvu deseterice Poslanikovih.str. nareduje da se spustaju ruke prije koljena. kao sto to potvrdujunajpriznatiji jezika: Lisatlul-areb. Sethu*vnne. 2/58-59. sallallahu alejhi ve sellem. prednje noge)mogakonja su potonule u zemljusvedo koljena."'' Ovo su dva hadisa o spuslanju ruku prije koljena. kenosi se da je Ibn-Omerspustao svojeruke prije koljenadokje "Tako je öinio sedZdu. okrenuvsi hadis. Citirani hadis vjerodostojnimsmatraju:Ibn Mulekkin.u ruku prije koljenatzbogmnosrva predaja od ashaba i tabi'inao tome. Slidnoovome je poznati kazao hanefijski uöenjak Ibn-Turkmani r El-dZeyherun-nekijju. Sevkani. sallallahu alejhive setlem. Imam Tahavija twdi da su koljena deve na prednjim nogama. Zeledi im zlo. kada se spuSta na de. a u drugom takopostupa u svome n. sll. Ispravnosr ovoga hadisabranioje poznati hanefijski hadiskj ekspen Ibn-Turkmani \i El-dZevherun-nekijju. Vidjeri: Fethul-Bari.Sifetussalah.Vidjeti: Bulugul-nenn. Bejhel:t l Ed-delaitu. 2/485-487 i drugi.Vidjeti: Serhul-nuikiL2/168-169.Ibn-Munziru Eldvsatu. t27e vidieti El-nustedtek. El-muhk'n.Prigovor Ibn. sltr.Tehzibuttuea. 817818/3906. 10/216.N?hju\-s"rbp.Ko zeli oplimiji odsovorlbn-Kajjimunekapogleda M"*atut neIalih.-_"'"Ibn-Huzeime. (tj. rnisljenje (koje zastupa Ibn-Kajjim) da su koljena deve na zadnjim nosamanije jäko.Bejheki. l/ll5.!mazu.e: "Ruke (tj. Siradzul-nunctn.l/51'7-520. str.mke trebaspustatiprije kotjen4 kako se time ne bi opona. Tahavi." Ibn-Huzejme i lejh Albani ovaj hadis smatrajuispravnim. 2/254-25s. 11349. Nejlul-evtar.

Enes b.1?6(muallekan). I"ethul Bdti stt..kc2e: . spultaosvojeruke prije koljena. takoder: Ibn'Redt€ba i N?l/x/ cri. Ia Vidieii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t/-er5ar. 2/433. pripreme na njih da sespusti ruku u stranu.'-' hadiskih Dokaziuöenjakakoji zastupajuspuötanie koljena prije ruku l.potom*s .Vidjeti. rekaor samljudeda \puitäju Ibn-Omer. Sifetus-sdah. kalze'.imam Malik. Malik... sa ispravnim iz dicla: prenosilaca Preuzeto Iancem '7/220. Hiliiet El-katanitnl-Jikhijje. alejhi sall^llahu daje Allahov Poslanik. opisujuöi namaz Allahovog Poslanika.fevkihud'dc|an| ll2T9.1." rukuu sranukod spuilanja HtBuhari. El .Ze a i ala Dülnesati Sub ltß-selan.tlst] i Fikhüssunne Halil. a"lheki. El'hraf 2/65.oll Bari. 31166. 3/166. 11319. hadisa sezakljuöuje Iz ovoga jer.Serhusahihil-Buhdli. 7/220.2/25.srr. izmedu ostalog.1tL.. tl:+oftzz. Prenosi seda je imcmL. 21325-32? ra: Meweziu El rresailri."' IaoIbn gu'eime 1/317-318/625.str.El .u Qos[aniLwog.ttenahi:'i?raijje.n'slovio ie cjelinu: ovogahädisa na sedzdu.ikole. Hazimlt) Et-ilibaru. '' "Zatekao . v120.od Ibn Redzebä. sallallahu alejhi re sellem. El-Evzai. U12o-121. po jednoj !erliji i veiinr malikij"ke \truönixka. u protivnom. 2/143/2632.Darekutni.\ ojerukeprijekoljena. 31t64.'r31 spuitao Nafiaprenosi daje Ibn-Omer poznali prrvniki hadislistrutnjrk.-.str' l95 Na osnovu vjerodostojnim "Sirenje imam Ibn Munzir t El e|sat . vidieli: Iaglifrrl/ /dlik.kakvabi ve sellem. uöenjaci zastupaju: Ovo misljenje prarne. 140.?.Ul4?/1. ispunjava . potombi uöiniosedidu.. Syojstua 2y5- ". imirm Ahmed. str. Serhu. t/131.purtio na sed/dulalo da 'u Luljena -"t pretekla njegove ruke.nakotttoga bi sespuitaona setlirlulireti gdje. od Ibn Bettala. 4/129. 53.Lanacprenosilaca je ociienio Sejh Atbani t Tentatnul tni..l-Erzai. uletne.afejfüaeesaf[a[[afr. 60. t* u*i. lbn-Hazm. lmam Hakim i Zehebi snatraju da ovo predanje Buharijine i MuslinovekriterÜe."t230 iviie rukeu stranu. ove predaje Darnni l/229l1356. osim koist od Sirenja bila svojerukeprije koljena. Fethul ElPtrdr. 1/338/1293.

_.liffi::. Ebi_Vekkas prenosiod svogaoca da je rekao: *:äl:. rbn..ff h*Xit#: :f'":":l?il illffj"fi". nam^aza Kolnelty: U lancu prenosilacaovoga hadisaima Ala b. Ismail el- *J.t/r59 i Et-telhisüt_ j#fl *.7.i# .ff tvrdi: "Ovajhadis je niitavan..i* k*'r.Jtiilllllil.' .l*:ll.".1i. j.1:j::.i.rakode t: Zadlt-mead.d l..1.1.l.q ü".'.i..1.t?'ilffi lffi füil""-t. it "tH!.ub b.".l{fu ifiU#*m**rfi t235 udiet.: .T:ili:'J.i.f flxi".idkti: r/s2 od rbn-Kajj'ma '.'51 .H..^ 2: Yu.:'iit 3#l iäil.i:.i biraz'azenia ari r:"ilT":g x*'*i{*l.'..st 60 lancu prenosilaca y. nestaro .:..coyoT.iii!{{..aeseftem.ii2ü. od hafizalbn_Had7era. Sad b.f.'u'"m:ä:i".....! Taltbur-khzö.1..ilffi ..:Un üJ'# mm.i-Ä. r*i'"{-.a.H."van.'*'J:"?.:r* sunerutn rd. )J12. v4 t1t i t/80/502.nl.ibaru. lsmail i Ism.'i.:i1t:xiäji:Y:i1yilil..1'iil1.l''-:iJ."#_"/. 2143.#.x'. Vidjeri.. $läffr...+ 1il fit.g*'rr üi:.e'#"1iii#'frt1i# ü. i.13.'il::: :fl: ilä'".'{i 't-" V.*.[*.x uLr .' Ä: 2:.MadT su j:i*T:i'.. Iil .iJf :i:Jjl*1..erolea:r uttetut-ahrezi.:'h: älflj.o. .'Jahi. imaju lbiahim b.111ü.t #'Jl:j ".*.1.tH#t":ä#":'ii l#i"ffi.

lancemprenosilaca.b.Kattan. r' t. l/236/2702 Medutim.der. 4.: n&l4nl-ahve. sallalltihu alejhi ve "Kada butlete öinili sed:du. lmamTchebi Davud.Njepovom.Ibn Ebi Sejbe. spuit. D'u.afejrt'iae se04a!sa[[aftahu Qos[aniF. Ibn-Mein.i.'t293 Komentar: U lancu prenosilacaovoga hadisa nalazi se Abdullah b. trt 2e6 \ . bu-Halim F e l l a 'D .ite koliena prüe sellem.21123. "' prenosi srmo klze: Ovajhcdi' posLarljen za kadiju. ImamDirrelLtlni ' pa nije pou/danu torn \luöaiu Surejtrrj. nepouzdanc samo u kome navodi 3'7613'702.zl12l. tuhltrt ttr..io u celrri 'r' s vrrlren:. takoder. ocijenili:.ooog. 2/193 19416814. lmanr Tirmizi. koji je imao vrlo lole pamöenje. hrdissmatraju dobrnn.-o.1. kada bi öinio sedzdu.lrnju su fri8n\orili: lmam Ahmed. Neki hadiskistuanjacismitrajudaje Surejk 1/317/308.1/l08'1jr8. Ir|aut gatit. 2/519. spusfao koljenaprije ruku.:.ll4l3. 61.'roo Komentar: U lancu prenosilaca se nalazi Muhammed b Abdur Rahman b. tbusx o\im predanjem Izdvajanje Surejka "o u djelu Surejka i Tirmizr..tbu-Zura. Svojstt. . Beiheki ie spomenuo "Mizanul-iatidal". Hazimi n El-itiban. u svojoj Peneracrjir.i 2121.pa je zbog loga punogrijerio. t30t Takibut't?]lib." preJrte portrdiu u F-'tfft t Irta t :lla'l Bqlheki nelsprd\no'lo\e ic rm. 31372 meduhadiskim postoje razilazenja prenosioce i oneoko öije pouzdanosti predaju smatraju i Albani ovtt Sejh Mubarekfuri struöniacima.a 217- pr putcm Surejkr b prcno'e o\di hadis Svi ko1iprenose Komentar: nakon öto je pamöenje kadije u Kufi. Et telhisül'hübü. Begavi i Hazimi ovaj 5123111912. ttbl. tte6 viiieti: -medlnua. Nafia prenosi da je Ibn-Omer. "" Sejh Mubarelfuri je ovaj hrdi.h m e J B 5. Seidel-Makberi. Ebi Lejla.A11'41'klof' 'lorrne hJJi' rd etr pognte. 'rmlbn-Ebi-Sejbe. ttet\idjeti: Takribut'teh. srr. prvo bi poöeo sa rukama a potom koljenima. lbn-Hibban i drupi. a kada bi se dizao.k q.' .. Ebu-Harim.rm t' * vidieri: rz.su.. Ebu-Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik.srnqi.ru Darztarii L/-r18. _ slabom. r/236/2705. a r e k u l nA r . u h a r iE .u nePouzdanim ' idrugi. k^ie: Biljezi ga. rekao: rukLr.r njega .llioril.1.pominjui imrm Buhcri. . .2115 "Biljeti ga Ibn-Esrcmsa dobdm 11'3 Hafiz Astatani \t FethulBatiit. kome se poremetilo Abdullaha.Tütlat 'ah|e:i 2/121 121 t'e v.

I/25o.. . zabranio ie op. |4ot i T"bjinut-hakaik.2rI 29. Serhu(Zerk"Si..rie .t -a gun.. o spusranjuruku prije nogu lt otlenay iatisu I pnontetnuiza postupanje po njima. Ovu oredaiu vlerooosloJnom Je ocrjenio iejhul_istamtbn_Kaj.ia.Mubarekfuri. EI-tefi.6na rukua. kao iro se spulla deva. ova predaja oponira ispravnijoj. predajiJe isto Lato poNrda hadisukogä prenosiEbu_Hureire.Sejbe.od imamatbnt urkmff.a ffema rome.Sliönoovome kaZu Kaäiia gbu_ tleki eFArebi. 2126-127 i Dianiut. tn_S""iiiA. J/105/t4Jt. uöenjaci hanefijske. ne tr^zv -ahvezi. t/236t2jo4 i lbo-Mtnzi. ifi 1t-"--.ut '-'Tahavi. 1/302. a u kojoj sioji dä je l-tlltl.o"Hadisi nas kaze:. -Ovo.ve se[tem. 2tb5. __-. Bcdaius-sanaia. takoaler. uvote se ndvodrda Je Omer spusrao prvo svoja koljena. 3:lllll predaJi koju smo prerhodno spomenuti.Vidjeli smo Omerakako se sDusta .1t59O. y|qL. odluöno daje prednost iadisima o spu5tanju ruku prije ko4ena.rniiljenje zasrupaju iafijske'"' i hanbelijske-106 pravne ikole.]"bT'1": Pored toga. Alkamei El-Esved kazur'.tdtetj: El-mugni. pored odabranogmiiljenja. 2tö2.. prvo koljenimäporom .v. tlt20.jimu Zadut-neadu. rr04 ftoJeri Lt m?bsut t|Jl.na pravnün argumenrima Jaeün i da su hadisio spuitanjuruku prije-koljena jaöi od onih koje navodi druga . '"* vidiett: El-dievh?tun-nekijj. v563 i Et-in\aI. .^ opasKrma seJha sakjra. * vidjetr Et aidoh. el-Hanab. Vßg. Et-ihtijar |/69.tuhI. )t t45. i nareoro KanJaeu da spu<ra rukepnje svojihkotjena. tn40.kao <lo to öini de.|il^:$1" Omer b. 3t3s5 | Hitüchlr-utena.mua.nasanie dev. Et.l lon-Umer spustao rukeprije koliena. twmnza .kolena deve\u nä njenim predrjim nogama koje spusra na zen iu pnje zaonlrna post:lnrk.ned. idteti: Tuhfe.äie"-is. AhmedSa{ir i drugi.iiÄü. Meritordje miBlienje Nakon iznesenih dokazadviju srranavidi se da je prvo miilienie gmoeno.t] v32r. tbn-Ebi.'i0'Hanefiiskihadiski shuönjak lbn-Turkmani.r303 Medutim. sa a ahualejhive seltem. E!.

safta[hfrua[ejhive se[aÜ-.micrenjc A. S4/r ' .'mrrN-r' r\31 l r i c i h A l b J no l m a l l ' l r r r n i / ' N .t. . h ."i.iit"J'i' uili bi paralelni uiiju Svoje s\('iihrulu.lmrm l Inai/r.jellnac prenosihca trtsVidieri.r.i tj 't'rviobi ih u ravnini I/medu tl'"ii t"O. m i . . r .0 l'J'öi:J"il1.l o r / i b q + -l b n H u ^ i m e hrdr.s. ' e ! i l. l ' r r u / l .od lbn Bettila i. Fdlü (r' l0r' gdlc se sponinje miilenre itü. o .'nb.rl r'' lnrrrnNe\evi kczeJa 'c ne mo:e islamlbn T.:lls+ 155/2673' ispmvninl' ieih Albaniovaj hadissnrxlraju *' üäuÄ.. Vidieti: t/ "!.*" kibli je 'unner.i.."inur zna' tajedno od ovadvamiiljenja''rl a Allah najbolje opreäileliii OPissedide "Ruke öine sedZdu isto alejhi ve sellem. t .fi. l/132/271. iltl BriQii 2/429. r r ..ori*ni" f.l' ot. . rttzo . l/149-350/823 e"jh.l . lmam Hakim'zehebrl Hakim. .n .r htjcdnerc ' r ' S l u p i ' ' b i r u ' n cp r t l e J -icdano s r o j er u k e lua.'ir"Ä^jln".t/t66..i u't. 0 / l ' 0 .no kon\en/usu 'N. rinnizi..f'u i" '.. . r.o 'Bari.. Vidjeri:.if. .7/219. r .lh Alh:rnr .. . i'lem'kih uÖenlxlJ orri'uor. ns sattnt ntsnrta ve6ineislamskih uaenJaka 'r'0 Vidieti: M€d:. od lbn Tejmi. t/32'rl643 lbn E i'Scjbel/23d2712 rspravan' ovosr hadisx to. r.ofr.e rler"dn'1"lne 'u PJ" r't!li rne'lu Ul2 /ör0. r6 sr r'rmenimr' P"neu'l bi .e). l/12'v6'r2' Bejeheki' l/162/26e6 lbn-Hibban' ispravnim iizai z+sllqzo. fl3t)5. SeihAlhni rvrdida. l r r o +I 5 1H u / c r m e ' nro|.:ilil'ln" liliiixjl -\hnM jloÄor. pr hd.. .]'t ispnvnin. r .. ' r r ' i t r ' J ' . i l * ö .kaZe: sallallahu Poslanik. Ahmcd 'rl3i7 318/ltlT68 Bejheki' rimizi i iejh Albani ga smatftju Imanr Ii"-sli-S. . l q r .. tt231t2666 zlöie'il. Et ncd:Düta.".r. t. rln'Huzejmc... trinua.1:-". t .iurii ih u prlrcu lible. 'e kijds '!oje a rulc spuslile uainilised-TLlu kaoilice.n"prijeruku bila praktaAllrhovusPn'laniLa idrupo a nr niiho\om i iednr-r odubrcvirju t" -"ff"* Neli ucen'j.'."oi.{ .'. . B l n e k i r ' l o r .oln uakin i zehebicitlranopredmjesnntr'liu (sli'no "" ä":i"ri.:le.'. od lbn Redzeba' r$]]{.QoskniF(nog.no*u. dignire ''' ruinih O\o u.2]9 Sl)ojstea t lr{rt da nazvatistavve6inepravnikaneosnovanim oni smatraju mozemo ove prakse'te da-Je hadisaukazujena utemeljenje mnoitvonavedenih 'cllclhhtr .'"i. l . " .imiijc a. i . j / t . äri-oüiodä.B e r h e ^ lr.'./ rrl:&/drQ 221162.jje lill'nl'::l' *."J.7/. i . 3/425| Sif?nts'ttlih "" ri.b n N 4 J l e ln U32l/b40 st l.:ssiiior.Au lrrBVjerovjesnik' alejhi sallallahu bi dobrola zemlju i nospritisnuo eel.'liiordzä.

I Lrs:Ju Haltz. 5/248_24olt92t.?ll. '"" \4uslin 4t174t491.NoZne je sunner.(".r.lfl. rmam .b'.. sallallahu alejhi ve sellem.. Mushm..u AiSa.rrft Hadis ukazuje äa je lotl.. a ona je stavilasvoj dlan na njegova sropala dokj.u. lbn-Abbas prenosi da je poslanik." "p.r) Usmjerenje noznih .ctnrm sedZdu v tcdan düelovarijela: ielom. Ft"-?"*d..io je da neki klanjaöine spuslaju nos na zemlju kada eine . i H-nn"\.. rekaoje: ...ffiil:. . Poslaruk.1.J."Poslanik. 178/809. ne bi mogla q. 9ol( r. * .ldbli istamskih uöe. rekaoje: .* uvjere. 2t42a..jata. s-. Bejheki. 2t554. sallallahu "'' S? fiu Sahihit-Buhan.od tbn-Rerrala.J.. Ebu-A! vane.'jili.. po konsenzusu jre1a. r.$kj '"". ier. daJejednenoii poslanik.tbn-Hadzer kaze:. sallallaiu alejhive sellem..G. prste bi.. "" Buhäri. sraviri svojdlanni njegora sropaia..Ibn-Hu7ejme. t/t62165.t3te IJ drugoj predaji Poslanik..Bfl. l/J3ss-JujJollAmäut ...rao svoiom ruKomna nos.".1T.f -11.riha. tini ji sa sedan diefivä rijela:licem. sallallahu alejhi ve sellem.Vidjetl vidjeri:fr-ritsi/eras-sa. lt22l6J8. sallallahu alejhi ve sellem. str..a ry.0 tUn-AUla.?. pa je poka. Seih Albani . jer ako bi se od drugog.T1ä! l. spojio svoja stopala nasedzdi..a.Iiada öin* sedilu.r.\dlllfi i ovu p'edaru smaDaju Anmed.t}23 tJ dipoi predajistojir "Kado A ahov rcb uiini sedZdu.ä'jtrj ljls i. 2/t82I8l.namaza ve sellem. r/j52/832. koljenima i stopalima..:d"" kibli.. rada neki prsri ne bi biti usmjereniprema Tlilll. l/488t35 .nunna.i eiSu.uuio bi stopala bi öinio sedZdu. i/287/2604.Sunnel je skupilinoine prste.sallafafru aese[faa.kale:.fi:i.:älä[*"uda ttzt vidlett: Ei-se rhut..:t:unoT.. je To velikagreska. tbn_Hurqjme. Hakim. -' *.Primjelno sedZdu.Kada öinii sed1du..usmjerenimprema kibli. pritisni svedoknc osjctij opseg zem47.saopaskama od t!4uhamneda Avrane).r3rT Alfaho..dlanovima..T.. '"^ VidjeLi: Fethul-Ban. ". p. 2 67 rca}:'ß.r.t.. dobrom. '"' t428/654.rr:5 Ovo potvrduje i hadis kogap*"".povio i usmjerio ih prema kibli. tbn-Hibban... koljcniha i prstima yopala.rtßri (öelo)na ?pmlju."'"' Atlahov Postaniksallallahu alejhi ve sellem.j hadi. "dlanovima.:Noua"ii _i p aa.Ui totienu jedno od drugog i ne bi naslanjaosvoj *:191o sromak na -_ natKottenrce.. -' Fbu-Davud. 3n69-t:/0. ovaj hadisispunjava Buharijine i Musrimove .-.4 i3t4g}. Tahavi u S?rir. kianjao. bio na seazdisapoviienim nr11'1u..a..

rr'2Mmer b."^liu.l1O Muslim. tl+o+fsgf-ss8. str. 180/822."Nema nanau onai iiii nos nc dolakne a. U169. sallallahu alejhi ve sellem. Muslim. l/26'7n32 Imarr\Ng|f-vit HulasatüL-ahkan' it -Ou*a.95. Poslanik sallallahu DostuDi. Ebu-Awane' 2n83' Hakim' 1ß52ß31. . Poslanik.str. +nrrt+ge. Buhari. Buhari. rekao je: "Potpuna smüenost na :hadisekoji govore o ovoj temi u poglavlju: nrku'u. sallaltahu alejhi ve sellem. 1407/6644. Mtrslidn. ovogsunneta ga.'t135 potpunesmirenostina sedzdi Obaveza je potpunu Allahov Poslanik. rnrOnSz. str. 'lahove. to je zabnnio' rekavdi: na "Budirc spultatisroiepodlaktice i nemojte dok öinitesedZdu umiereni ve alejhi ahu salla tteooonailäiuiipsa. Buhari.rrlr kaze: ispodämaknut r ruku. tekao od tijela. hrhari.1335/6251.99/390. Dzezin'jedan od ashaba' ga gledajuöi -Sazatlavati smo Poslanika'sallallahualejhi ve sellem-'^ "'"' Prakticiranle kotiko razmiöesvoje ruke u stranudok dini sedZdu ostavru smemJe pa nema u diematu."''o U drugomhadisuPoslanik' -Kada öinite sedldu' spusite dlanove' a diSnie . lUn-Mradle' " "Lana€ predajeje vjdrodostojan Sejh Albani prenositaca ove iqtr. uutL " "Ova je ispravna predaja konstatira: 4/178-l'191498' Muslim.ihAlbani ovaj hadis Vidieti Temamul-min e' sE. biöe ponekadotezano. Muslim. naredio onome ko tako ne na sedzdi i kazao da ne vrijedi nzunaz smircnost alejhi ve Nareduiuii svome uI netu. 1/368/88r' Haldm' 4/89-90/39?.takoda sejasnovidjelabjelina .s"U#. Nopon enL: Neki klarljaöi dok öine sedzduspustajusvoje podlaktice na tlo. 4/1241425.t]d." ispIavnim' smatsaju l$ ffukirn. -rtl'"|'L. Ebu-Da\. LuZ".ImamHakimi Ie.""to Rukebi razmalnuo Do te mjereji to cinio da je jagnje moglo proii iojJ irooa pazuha.r'ro ' ':l)potpuniavajte ruku i sedZiLe'"''"' Vidjetr druge ie[em.4/176/495. 4/1?6/494. str.leihive sellem.

sallallahualejhi ve sellem." (Pdjevod znaöenja El-'Alek. pa hrnoso se molite svomz Cospodaru dok stena sedili. Tnmizi.ramtza Vrijednost sedide i njeni zikrovi Uzviieni Allah je rekao: '?ribliäavql se (syome Gospodaru) öinedi sedidu. Ibn-Hibban. Ebu-Awane. ü).. 2^r2D6Z.Rob je najbliZi Gospodaru dok üni sedidu.SUBBI]HUN KUDDUSUN RABBUL-MELAIKETI VER-RUH!'' Takoderbi uöio narednudovu: r's Muslim.tl-neani. '-' Muslim. '71452-453D2735. a lbn-Hadzer dobnm. 411721488.Poslanik. 4/17U48?. 2/1581268b. 512261 1899. Ibn-Hibban.ve sellan.t3oo A[ahov Poslanik. l/2 164306.'t33e Zbog toga vise islamskih uöenjaka sedidu smatra najuednijom radnjom u narnazu. 4/16'l/482. '*' U"iui. l/165174. Darekumi.SUBHANE RABBIJEL. Ebu-Davud. 2t34h-347t388. 19. -. tl:+UtOAO.Neeai. Abdur-Rezzak.JJit.) Allahov Poslanik. U396. | /336/ 1286. 3n3/4A46. "Slavljeni i öasni . 9/133/3686..ti\t j" rel "Slnvljennekaje uzviieni Gospodarl"t3al(fi . Bejheki. l/342lt047. Ibn-Mad7e.2t4|t t946t. t"ai)':)\ Gospodarmekka i Diibrila'!"t342 . Ebu-Davud.9 . 2/180. BezzaL 9t345t3903. kazao je: . Imam Tirmizi ovai hadissmarra ispravnim.--^ '"" Muslim. 5/254-255/1928. sallallahu alejhi ve sellem. Tirrrnzi. . naveSöemo nekeod niih: 9(. Ebu-Awane.öinio je na sedZdimzne zikrove. t/315336/1283.l/13/316. Darekurni. 1a vldielj: Ruhl. Ebu Dawd. sajlallahu aleihive sellem..Vidjeri:LHethisut-habir. 5//223-224/1891. 2/188-18q. e.Ibr. Uz Allahow pomoö. . Ahmed. 1/369/1136. Ibn-Huzejme. povetati stepen ili oprosti neki gijeh.". It2U\ZSS8. tn66niB. Darimi.Bezzar.EALA!'' Ponekad bi kazao: ptta).Nesu.-Hibb^n."tJlgTakodir. I/t65t?5.Ibn-Ebi-Sejbe.eÄ. t/426/lt7?. Atur. jer zbogsvakesedideA ai te i rekaoje: "Cini ito viie sedzdi.I5/4to.

:-1.SUBHANEKE.ALLAHUMME LEKE SEDZEDTU VE BIKE AMENTU VE LEKE ESLEMTU SEDZEDE VEDZHI LILLEZI HALEKAHU VE VE BESAREHU. . *.A' "Alldhu moj sanlo Tebi sedfuluöinim i Lt Tebe vjeruien Samo se Tebi potpuno pretlajem. male i velike'ranije i kasnije..: u :trr l.*i '-'t.moje.v168/483. '..!) Jlrü-:. IGFIR LI ZENBI KULLEHU.j. .4/168/. 2/186.. Darekutni. l. SEMAHU SEKKA SAVVEREHU VE TEBAREKELLAHU AHSENUL-HALIKIN !'' Ponekad bi uöio: Ji\r ijl ! il. "i.. rstBuhuti.tiicn ncka ic AItah.. javno sam ili tajnopoiitiol"''koje . U.st.175/79. l/36'Vll25.ritclil""" . oprosti rniP'lr'1:l . ALLAHUMME RABBENA.1. l/395/969 Ebu Avvane.'{-J "Allahumoj.i I\'t'u'. 2^81.ALLAHUMME.l/135/1280.J: "sltrvljeni nai Cospodaru. Muslim.iedini t najtietsi Sn L. rs Muslim.': '. .Ii '-ita\'.Nesäi.sallaftafru afejfülese* aos[aniF(trog.|'iJt. . DIKKAHU VE DZILLEHUVE EVVELEHU VE AHIREHU VE ALANIJETEHU VE SIRREHU!" 'i' ' '"i. Moje lice sedidu öini Ononle koji ga ie u najljepsenobliku sNorio.6/4850/771.:.:-i -. Spojstua 2n t --'. oprostimi griiehe..Hakim.? '^it J ti dovu: uöiosljedeöu alejhive sellem. te nu ic |iJ iculo tniittio..:. VE BI HAMDIKE' ALLAHUMME. L'r.184M Muslim.'r'.. sallallahu Nekad bi Poslanik. Tebi hvala pripadLl! Alkthu moi.IGFIR LII" govorio: predaji srojidabi nasedzdi U drugoj . .Ebü Awane.i ti .

.Ahned. '.i[. t/l6b/t l2S i drug.-t346 "Svaka *SUBHANEKE vE BIIIAMDIKE. LA IJ_I{U_4IATTKE I]IISI SENAEN ALEJKE... oprostimi onoito samskrio i ohoito samna iava IGFIR LI MA ESRERTUVE MA EALEIVTU!.spomenuli smo .anana ruku.ui sedZdi. Imam Hakim i Zehebi ovaj hadissmarraju ispravrum. vE ErrzrJBrKEMhrG.mevarid. Netue istinskog boZansta osim Tebe.ne. i utjeiem se Tebi od a"'fiä . Ti ri onakav kakvin :i Sebe opisao. 4/l701486. 'J.'a6 ''ALLAHUMME.Tebe. Ne. _-!..:rrL :t :tt. poglavlju:'Zabmna uöenjaKur. 6/J0/29228. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE.aj. Ibn-Ebi_Sejbe. zahvalim. 8/77-1812431 {Et. ts/94-95/19877. LA ILATIEILLA ENTE.$ü.lesai. Hakim. rM Mlslim. IbnHibban. nannaza slava i hvala Tebi orioada (Gospodaru moj).t/6ct/t880." 'Muslim. Na noönom namazu. sallaUahu alejhive seUem. .l MrN UKUBETTKE.:J.- U..anana ruku. U tom pogledunemarazlike izmeduobaveznihi dobrovolinih narnazä. ova vJerodosloJna hadisa o zabraniuöenja Kur..?lr:t. l/3_64/t l2J.u.i r.*rffiodo* ^oi." hadisu sekaze daje poslanik.. takoder.+ +'.i cs ul1ei . \'E "Allahu moj.ALLAHUMME . uöioje: . . Zabrana uöeqlaKur'ana na sedidi urjeiem se Tvomezadovoljsyu od Tvojc srdlbe.i" . 4/ | 701485. "..äri '$.jytorn naseozdanu nocnog namaza uöiosliedeiu dovu: .. v .)t. i Tvoioi nilotti od Tvojekoz.u-.ar:rL' -!)6J'.tc selfem.IEJTEALA NEFSIKj. ENTE KEMA ESI..

161 ll8 i El.a klanjaö sjedne nx u. zlllznz:s ||42o telhisul-hahir. 176/803.sallallahualejhi ve sellem' digao bi svoju glavu sa sedZde' donoseöi tekbir.l98/845i dfugi Zbog -ahre. t*' euhu.'ll82/392 rst Buhari.\allallahu leazOe " I'to ouo \e preno\i i od lbn Omera' Po/nltl alejhive sellem.ravnom.i' vidjeti: Eh htnd:' 5lt6 t'7 od imana Nevevija I Tuhlbt objasnjenja 21145'146.voiu 'i sunnetu U Poihniko!om.lteri:EI ts rstrrvnom. .*a\ 21 t* But'.i logJ bt \akon sa"ed:de.kazioje: .iiicpotpunnamazonogako tako nc iinl ih liieuu nogu.zfiztzlzs-z737 HafizIbn-Hadzer suovupredaju i sejhAlbanr 2122 i Inaul'satit rl42o /llhisul'\nbn.l/368/881 str-1335/6251.matraju Tsbranjenim Vraöanie sa Prve sedzde Poslanik. "t. 181/828. smatra ovu predÄju lbn-Hadzer a".i sti.Liucenjrcisu slolni da je u'enje Kur'ana. ocijenili '"0 selnn. 5/16/536. lsusz8. Kada ie lbn-Abbas ooiedinu.Tirnizi. Hakim.' 'navodi se i drugi naöin sjedenjaizmedu dvije sedZde'tako da prsti obje ostaju nog" tuau po-vijeni i'usmjereni prema kibli (dok stopala ispoiena kao.oravtiena izmedudrije upitano sjedenju pei". 2/145/283.."...a povio hi pr5ledesnenoger':'r-r"mjerivsi sieona. Muslim. Zubejrada tako sjedeu namazu i Abdullaha Et'teD lid' t# vidjeti:Medin( ul FethulBari' 21s30' od lbn-Tejrntjje' 23158' JeLrvd.str.rt. r3s Muslim. Vi. Ebu'Davud. 'i.n"n.4/178-179/498 *' e". Muslirn.nc ''rharamom) poludeno..u alejhive scllem.i." "Vidio sam Abdullaha b Abbasa' Abdullaha b Amra tabi'inTavus kaZe: "1356 b. 148. t Vidjeti: is. potontJontsr rekbit sallallahu "' .rikao je: Tcko je tinio PoslaniL'.i.r350Pouöavajudi jednog ashaba namazu' Poslanik' digni glov.4/8990/397'Hakim. Muslim.22s t ruku u | 'ed:di lslam. sallallahualejhi ve sellem orematiuti.1/3s2l823 168/2719.. a neliga.. Nesai' 1/376/1157' Bejhcki :/1671/328/654 Ibn-Huzejmc.uoiih na otatäu naain./c vrijeme sedzder.

poslanik.....fäil.izmedudvije sedZde k-J:k"d ').i1f* v'" Er'ned.' "Gospodaru.afjfuf.:ff*.. namaza Dove izmeilu dvije sedzde alejhi ve sellem.te se potpuno u bn poloZaju.'jzt:.Tff| . je rekao: donesitekbi)i aieni ehv) sa sedixlc.#f :..T._.1t'e.. salla ahu alejhi ve sellem. bi Poslanik. digao sa prve moj.ve sellan....iä. '""]ffi '.r3s8 .:äf*i}l'.. \'EHDIM. ...'#ll.ABBI. oprostimi!.l?il"I"ll: -... IGFIR LI.wft ..ALLAHUMME.{ru#Ji[ .gpl... . IGFIRLI! RABBI... VERZUKNiI.u A"ifri'"" sellem.i'iw.:i+lo I " ir.ilflli'jl. . VERFEANI.ä..IGFIRLI!Obavezapotpune smirenosti izmetlu dvije sedide namaz jednom ashabu i pouöavajuöiga.potom sallallahu aiejhive sellem. oprostimi! Gospodaru.ui. d" bi "J..Nijc p.R. -smii onomeko nko ne n.nua.. mei opskrbi mel"t3sl "Allahu upütr .'"'.bi.:qiä. VERHAMNI."j{i .t. oprosti mi..'trse ponekadbi po..".. VEDZBURNI. rakodugosjedio izmedu dvijesedzd...'*r*i"trt#"ü#.

4/317/18760. 136vidjeti: El neda\ü|d 3t142 ...lit"."ti i.i r"^. ß61 viä'eil za." "rejhi ve sellem'donosb bi tekbircöineöisvakunovu radnju' u btlre/cBuhrn i \4uJim l kor'plelr' '/\'re 'pomeniemo loplJvliu Hadis / 'rr' 2b od Ihn\''l r'dal'rild :öi.rncu uaeniaci lreno'ilacirhcdisa b i ' m r t r a j u i / n i m n i mi n e p r i h \ J l l j i \ i m Pc rrt."id.rho. r'' koJc-: Teimiiie. sn.i d.a.ilko 'e or. nakon Sto ie citirao prethodni ' "'Oro potvrduje -Nema hadisrda se ko'i 'r "ronr pred:riom niiednup "etu-ttu. S1)ojst1)a 227 t r160 Potom bi' donoseöitekbir' uöinio drugu (ita dalje da öini) zaboravio r:'6r no irti nulin too itoje uöinioi prvu . Muslim.||161 3s/8l u vczi sa "63.r e' SaiJijjc.* vlttjeri:Td'wnttl Dlit1ne.lit.iie"edzde Kratko sjedenie priie dizanja na drugi rekat (dZelsetul-istiraha) l-lcmski putevrrna alejhirc 'ellinr.äZAu pr't i/rnedud\ije tcLlZdcOraj \aponena: Ncki klrnjaci pomjerrrju '" oo Medutim'un nUePlenc\en lbn Kajjim i dlugi .t"". L'tii gn\orr o f'r'rnJcrJnlu . ir:'ttroto Bcjheki' 2/17827s7 lbn'Hibban' .l. Ebu-Davud.n.."'ioz"." i". a potom bi 'e diFxo.ttt-t. 180/82 '"'p"'mir.ää.r krrrtko'jedcnie nxvodi tr rjerodo't"jnim pauzi' kaze: o kratkoj hrdis i. saftaf[afru afejßi ee se[[ar{-. i"irriri'rrr. Nes.s:rthllLrhu ". -n.r"lli Pdje. pouzdanrm xlelhi ve sellem' U oDi!u nirnazr AllahovopPo\lcnikil..i"d""i".''"1 rekJr" virre'.ä.o'ldnjaitrci\e pll]l:'C o\oC. r']"4... .rgo-rgrlt:4.-x?Ä..QostfüFgt og. 5/53 54/20s58' Ahmed.4 krda bi digao 'uoju plavu 'a drupe \ed'ide bi Oufi..ri...f"""tl.. k rdi opisu1e nijmJ/ Po\lilnika' o..i..'."' r. 5i26U1914. Üt ilt"-Ht. 1.t.pominie oo..\jeo (rukrmal o /emiju (nakratko'. rxbe|ani 22134 zro:n522.u pflgovorilil.ejaa jieüitolos deset tt* B.tuock '*ii"rLr. i o\o kratko o'rolog'pominje i."i.1/174-375/lls0. 362-366 1/i59/750'T'rmrz'' "" ä"r""i 'n. oko Postojiraiilaienjc mcdu islamskim lrc!nicime hr'lt'tma oitanü. Ahmed..medu ve tellem.'V158/'172 "rt. ekDt' 217 Snad:ut'rnr str' 214 ti^i"st" """g. str' 309 i Tenkihul'kclaar. *I" "r. i. daje Svi supotvrdili ashaba ...

imam Ahmed (po zadnjem misljenju).Ibn-Hazm. stt.r'ßn30.ve selfen. Fethul-Ban.?v\at. 1D41. El-Ha al. El-nuha a. tako klanjao. digaona drugi rekat. 2n2.)tl178/2760.l80-l8l/824.str. 2t123-124.öinio ovu pauzusano u poznim godinamasvogaZivota.''" U ovomekao i u drugimhadisima spomenuro je samo oslanjanje.r16T Neki iafijski i hanbelijski pravnici smatrajuda öe ovu katku pauzu öiniti klanjaöi koji se nalaze u poznüim godinarna. zakljuöuje se da se radi o oslanjanjuna ruke.twmaza Allahov Poslanik.9l-92. 11116-11'7. Medutim. tbn-Madze. sallallahu alejhi ve sellem.ahvezi.sallallahu alejhi ve sellem. Tftnnzi. Bejhekj. unnu.. El-insaf. 181/828. Ishak._^ "-'' vidJeü Keifijjetu* salah. oslanjajuiiseo zemlju.r366 Da je Poslanik.l-Bari. 3t197-ßa. El-med. Hilijerul-ulena. st424n3647. 3t4lg. el-Huvejris. 4352. 41124.ll33O.unm. pobiodjeöi Ebu-Humejda. SeAu Sahihit-Euhad. Nesai. od lbr. 11327. "t .'"' VidJeü El.kao ato tvrde neki uöenjaci.136e Nije preneseDo da je Poslanik. Dai.Davud. buduöi da se ne oslanjana Boh*i. . Ebu-Davud.2/188-189/304. ili bi. od lbn-Redieba. od lbr'-Hadif.Redi'eb! FethulBari 2/352.-RedtEba. '"" Buhari.müa.-Betala. EbuKatade. imam Safija. objasnio daje to Poslanik.. Ovo midljenje zastupaju:Malik b. El-medLnua 3/419 i El-mensurat. '71287."_sallallahu alejhive sellem. 2t437.2112 rß Vidjeti.l/375/1152.. Ebu-Humejd.3l19l.l3?o Dizanje na drugi rekat Potombi se Poslanil. EI-fcthut-rcbbani. odlbr. u najmanju ruku.r363 dok veöina islamskihuöenjaka ne smatraovaj kratki predahsunnetom. . Hammad b. 9. srr. bez sumnje.r(i.7t287. Salüa uE/. l/J lJ-3I5/877.Fethut-Bari.sallallahualejhi ve sellem.od Ibn. '36' Viajetl: zl-e.tä'. El.neko od prisuhih bi. Abdul-Hadija.sallallahualejhi ve sellem. Ahmed.sar. str. Tenkihut-tahkitt 1/408. tt22el1356. Ebu-Kilabe. Zejd.bez preciznog pojasnjenjanaöina. veöinauöeniaka pravne Safijske Skole i drugi.öinio zbog starostii tjelesne nemoöi. FethutRan: 7/287. Zadul-mead. od tbr. Aridatul. '* . od lhn-HadZeru El-insaf. Feh. 3t296. öinio nesto od zikrana ovomeka&om siedeniu.

i ErVidjen: Fethul-gafi. Mesruk. Ebi-Talib. El-edZzaul-hadirüje.Ibnio. jer je takav naöin dizanja prenesen Ibn-Zubejrar3?6 i &ugih ashaba." stoji:"Düuöi se podupirao bi se svojim Sakama. lJb^ni v Es-silsilet ä-daife.Vidjeti: El31424. . Ibn-Munzir. 2ß92. thÄjett El-unn. Omer b. Et odimije o ovom Fedanjr neka pogJeda. 3/199. ll33q. Abdul-Aziz. U525. Ovo miBljenjezastupaju:Ibn-Omer. vidjeti: Ed-daife. pdoriletdje je kazati da je ovaj hadis slab i da se ne moze pojaöati dmgim pr€dajama. lß4713996-3997 i Abdur-Rezzak. 7/293. od lbn' Rü?Ji\ Ehnedbnua.U drugoj slaboj niti se dizanje sakoljena naziva oslanjanjem. nabilo koji naöinpodupre rukarna njih. Fethul-Ban. 21fi4n964. l9'l. Vidjeti: Irvaul-gal ."r3t' u namazu. str.Ibn-Omer podupiraobi se svojim rukama i oslanjaose dok sediz. ispravnoje od Alüe. od lbftRedzeba . 2rl440.Huknu tarikis-salak str.HilijetuLdcna. 2392. Sejt. Hasaneli.e. Ko .Zato su najpoznatiji uöenjaci hadisa odbacili ovaj hadis.Alija b.Serhu sahihil-Buhan. silsilefr/d-dai. 7n93 -294. ali su prcnesenislabim lancima prenosilaca.Ehisul-habir.rr?a Ako seklanjaö je postupio.fe. U44O od rbn' Ferh l-Bari" 7n92.jer nemavjerodostojnoghadisakoji precizin naöin Ja.U ovome smislu navodi se Ovo hadisa.od IbnI El-medZmua3|4U.2806. A392. El-evsat. Fethul-Ban. Malilq imam Ahmed. 3/199/1508. sE. Taberaniu EJ-evsdtü. a njen lanac je dobar. 2]/. predaju sqn . kaZe: "Prenosioci ove Fedaje su pouzdani. Nlednnm. Ibrahim en- od Ibn-Bettala. 484 i Elr0nhijjatul -lemijj e.ne oslanjajuöi se rukama o zemlju." out 'predaju zabiljezio je i lbn-Ebi-Sejbe.od Ibn-Hadzem i SerhL sahihil-Buhafi.lfU*i or"r smatra dobrom.l3?7 zastupaju:Omer b. Serhu sahihil-Buhai. A9\ i Ibn-Hadzerpredaju Ibn-Mesudaocijeüili su vjerodostojnom. 4/391/4007 i Ebu-Ishak el-Harbi ! Ganbul'hadßu.Fethul-BarL 7/291. i pravne i Safijske skole. 2194. Ata. 21392. et-Hattab. . U423-4U.Bejheki.eli Fethul-Bai. 31423. 148. sa ispmvnim lancem prercsilaca. od Ibn-Redzeba. Mekhul. 21392.r3?2 Kadabi. od lb*Redzeba. po jednoj verziji. Ibn-Mesuda.140.rrTs Ako klanjaö ustane.

t38r (sjedeqie) Prvi teBehhud K.a desno uspravio..ih je rn ViaieÄ: -evsat.unia. t. 2t44O.3DO0..poslanik.Äi. Sefiu sahihit-Buhari.bi sjeo na unutrasnjustranupoloZenog lijevog stopala.Prstedesnenoge bi povio i . Islamskipravnici su se razisli da li se na drugom rekatu uöi . ili samo "BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHM".u :l:l3l?". .). te uöenjaci hanefijske i hanbetijske pravne pohvalno da klanjaöuslaje prvo najednu Dog! potomna drugu.Ebu-Davud. ali bi drugi skatio u odnosuna prvi rekat.El-nwni. Drugi rekat Na drugom rekatu bi poöinjao uöenie Kur'ana sa . 3t200. U drugojpredaji srojid. El-ißaL 2n | .v.bi kibli.. Et nedbnua.iä ih pre. Jt tsi -tq6..EL_ HAMDULILLAHI RABBIL-ALEMIN.. Serhu.. '-'Buhari. kao sto smo to prethodnopojasnili.EUZOM"ili beznie.. l8l/828.u4s5..tj. Bedaiuß-sanaia. Obje skupine imaju dokaze koji su opöeg karaktera. . tako da se mole prakticirati ijedno i drugo.380 Nakon toga bi öinio sve Stoje öinio na prvom rekatu.3t425. ''"' Zbogobjasnjenja vidjeniLrr? rhut-. El-hidaje. sallalahu alejhi ve sellem. "'"Muslim. ys2.'(npr.w vidjen: Et-. iscrpljenost i sl. t/t8l/852idrusi.Et_mebsut. bolest.Nüe osrm axormavajrclno opravdanje. sa. sIJr.il13'#*r- es-Sevri.'" Sraviobi dlanove na kotjena..-ze*e:..od tbn-Bettata.EUZU BILLAHI_MI\ES_SEnANIR_ RADZM".at.adbi uöinio dvije sedZde drugog rekata. 1/603. 5/80/599 (muattekan) i drusi.. 1:23_. l/572.'.

Ibn-Hibban . . ..."rrss'. i Njepta blnuosl't N'ka ie nur nu na' ha'onvn. ES-sELAMU ALEJNA vE ALA IBADILLAHIS- vE ESHEDU ieäriril BsHtou EN LA ILAHE ILLALLAHU' " vE RESULUHU ABDUHU iNxg l.qvN4epEN "Ovako smo uöili dok je Poslanik' Potom ie lbn-Mesudrekao: svomeGospodaru' bio Ziv' pa kadaje preselio ve sellem..ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU VET-TAJJIBATU VE RAHMETULLAHI VE AI-EIKE EJJUHEN-NEBIJJU SS-SEI-E.l:. l/180/8'14.luu.. 2/222'Ibn-Madze' Ebu-Avvanc' 5/65-67/5?9'580 "uoo+ 'sPravnorn smalralu ovuDredaju trs gutrirl.(bedra).tövrtä+.lr 'rt 'l it :i :+i :*-tÜf ili >G *r l'-'..i. Jo n'lnn 'lntloc ^tittrko! Njegot'rob i NjeSot'tlosltt'1ik" i ."' r/154/714.tttloAllahu pripatla' kao i noji tn a'i' tltuie dore I i je Allahov nir na tebe' o Allalloy Viero|jesniöe' dobradieta.23lll 1331 a svoj stavio na natkoljenice.to.-nue inl-o uöenjana teiehhudu ovom prilikom od njih: neke Ibn-Mesud: kogaPrenosi Teöehhud ''')". i Albanr Hibbän 'V318 lbn 319/18?78 Ahmcd *. sti. ll38/6265'Muslim.l.sallallahualeihi ve sellem' 6emonavesti ." itia"''i..rpaotnt i" je Muhanmetl . i' "Velii(nie r.ES-SELAMU l/27sl751 rrsrMuslim.(El '* tiä""i. ''o' do kuka natkolienicu desni lakat bi spustto na Uöenjena tesehhudu je pouöio ashabe Allahov Poslanik. Neka i '1't't' i'krctt' iirror..iirii.t-ti je mir na Allahovog uöili smo: " ALEN NEBIJJ Vjerovjesnika..1 b ä. ri" rl-"1.iti\ i:t i)ai ."äij.'.i-rL<.t.no itiii".4/97-98/402 2/201-2o2/'r85.:'Li :. ri.rieüi. ufä:fti rafoffuftu "Neka '-r\'?t.MU sEiEKAiuHu..J.i :!)t i>tri 'i'-)"\\'t iii)t) l:.itu o*ua.mi'tt') 'äo.

Ibn-Madze. i svjed. 1337 lbäur-nezza.od Abdul-AzimäBedevija. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU VE RESULUH.t.Ji ifli . I I .porvrdujeverzüa tesehhuda koju prenosi AiSai postupak Ibn-Omera... l/409/127q. ra326 i 2t578 579. 5n8411954. o Allahov Vjerorjesnüe. Neka je rftir na nas i no sve iskrene Allahove robove. t\F:i -üt .'.govorili: 'ES-SELAMU ALEJKE EJJI-r'HEN-NEBUJ' (donoseöiselam na Poslanika. kao i moji namazi.."t38q *ET-TEHUJATU EL-MTJBAREKATU ES-SALEVATU ET"Veliöanje TAJJIBATU LILLAHI." tt* vidiln: Fethul-Ban. Darekurni. takoder.yii j.se vratio govorili svome cospodaru. 4/ss-I00/403.k.Jjri i. . 343/l3 l0. 21579 i Elv"dzia srr. Neka je Allahov mir na tebe. ''"" Muslim. su.''1386 porvrduje predaja Ovo i koju biljezi Abdur-Rezzakod Ataa da je rekao: "Dok je Poslanik.sallallahualejhi ve sellem. . l/2?lt4J.il.u drugomlicu).ts\ tk )'i \tte. ashabisu govorili: 'ES-SELAMU ALE KE EJruHENNEBUru. su'ES-SELAMU ALEN-NEBIJJ. a nakon Stose vratio svomeGospodaru.^ir.oe selfet4 twmazd Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Iz ove predajese uzima dokaz da su ashabi u vremenuPoslanika.c j. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. bio Ziv.)\ \Ä tt.. ESIIEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU. t/t83/86b.3 iü t:irJ'ri !*fl lirr!r ir .sallallahualejhi ve sellem. govoredi: 'ES-SELAMUALEN-NEBUJ.-. ES-SELAMU ALEJKE EIJTJIIEN. i Njegora milort i Njegov blagoslov.NEBUru VE RAHMETULLAHI \'E BEREKATUHU.42. .. 2/158/2q0.'lk.'a kada. Tesehhud koga prenosilbn-Abbas: 'u'... thoje dave i dobro i lijepo.'. 2120413075. Tirmizi. tsz sarno Allahu pripada. Svjedoöim da nema drugog istinskog boZanstva mimo Allaha.83. lbn-Hibb?tr. Nesai.. Vidjetjt F?thul-RaÄ.'-d^t l.l3 I I. lHaflz Ibn-Hadär porvrduje ispravnosr ove predaje.:f .'''-' Ovo. sallallahu alejhi ve sellem.2qO0-2O12A26.r t tr i:t .t/i42. donosilisu ovaj selamkao na odsutnu osobu(u treöemlicu). Bejhe}J. Ebu-Davud.oöimda je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. Safija ELmusncdu.

ir q I !i li:l ..üi .LtJt "Veliacnje s(l/no Allcthu pripatla.l n : r m .rt lrlsl o1.*'j: t '$ ':f i'.''! .' '* i>üi .)':li :i ji:ir "ilr. Neka'je Allahttt' mir i rahnet a tebe. Ibn-Omer je rekao da je dodavao: VE SERKE LEHU'. LaJ'ri'". o Allahot' VjeroviesniAe mir a ttasi na sre iskretrc libn Omer dädavao.. Hakim' l/398/979 Bejheki' 2/205-206/283& u tf''"/:'?r?d' Nevevi rm^tß 2120211067 ie. el-Hattab: -irr L:.lrju iMugleLJj DJrekürnr lbni Madae.1. J r c t u r nr B.ijenrhi'prJ\nom vrdlelr')/'" )x/r'4r su o\u prc. 't. Neia je nir na tebe' o Allahov' Vietorjesniöe' i NieSova ilosti Njegovbereiet.iei"blagoslov". dove idobra djela. 'j.. Siiidoöin do nenn drugttg isthtskog je Muhanmed Njegot'rob i Njegovposkmik"'tte0 usq r /' ' 4 t l l 4 l . VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU RESULUH..öG'. ! l::j) "il. ':-3j rtj rlL .e ' h e k i / l a q / 1 8 ' 1 D l /.. Abdur-Re7zak.*.j.il i "Veliöanje pripada stnto Alkrhu' kao i st'e lijepo.233 t Ibn-Orner: kogaPrenosi Teiehhud .1 8 2 / E ) 7 Fbu-DrvJJ o.) Nekdie tla nena drugog isthlskogboittttsio fiin1o Allahove robtt'e.3rÜr '!t 'q "r.l/261.hull-neani. kao i moii naDla'i.tji) (li J. kotisno i moii namazii doie. 'VE BEREKATUHU'' ES-SELAMU Ibn-OmerkaZe: Ja sam dodavao: EN LA ILAHE ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN' ESHEDU 'VAHDEHU LA ILLELLAHU. Tahav' u rr* naufk.')) it--:. (lbn-Omer '' " Njegovrob iNjegor poslanik da ie Muhammed vlarri. ii-j. Svjecloöitn je doderro: Samoje On Bog Koji nema\udmgaou Aildrd.'.r Srjedoöim .t4.511544. trz87-289/200.'' Telehhudkoga prenosiOmer b.ET.TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VET-TAJJIBATU ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN NEBTJJU VE RAHMETULLAHI. . ' 4 . Nekaje ntir na nas i tlo sve iskreneAllahove boittnstvanimo AlLahai dtt robor".

2t20öng40.a.kar.e: . SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. tj. r/422. i sviedoöim dl1jeMuhammed Njegovrob i Njegov poslanik. l/292 2o3l202.ES_SELAMU ALEJKE EJruHEN-NEBIJJ". .ET-TEHIJJATU "Veliianje pripada samo Allahu.. je dokazda su neki äshabi Ova predaja nakon smrti Poslanika. str. sve lijepo... tvfie da ie tanac penosilaca ove predaje ispravai. ES. Nekaje mrr na nas i na sve iskreneAilahove robove.: .. moji namazi i dove. ESFEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VE ESHEDU ENNE MI'HAI\4MEDEN ABDUHU VE RESULUHU. ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJru VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU. govorili: . 66.Nekaje Allahot mir na Vjerovjesnika.Lanci prenosilacaovit hadisa su ispravni.oeselfet4namaza LILLAHI VEZ-ZAKIJATU LILLAHI \'ETTAJJIBATU VES-SAIEVATU LILLAHI. ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU.Malik.Tesehhud kogaprenosi Aiia.^. kao i sve koisno. I/434. 66 i imam Zejlei u lvdsburraje.sallallahualejhi ve sellem.." U ovoj verziji se navodi da je Omerbio na minberui pouöavao narod ovom tesehludu.Slo se desilo poslije smrti Allahovog poslanika.lmam Neyevi n El-e. sallallahu alejhive sellem.ET-TEHIJJATU VET-TAJJIBATU VES-SALEVATU EZZAKIJATU LILLAHI.. l/261/29c3. ka. te da se rijeöi Ibn-Mesuda (kod prvog teöehhuda) ne mogu smatrati konsenzusom ashaba. r.kar.tbn-EbiSejbe.. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU \'E RESULUHU.t3el . str. Srjedoöimda nemadrugoSistinskogboZanstva mimo Allaha.. ''-' ." TeSehhud kogaprenosi Ebu-Müsa el-E5ari: 3/456 i t El-e. .SELAMU ALEN-NEBUJ VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU. da.i Njegovi mitosi i Njegov blagoslot.Bejheki. Sliönoovomerekaojeu svompoznatom djelu:Il lasatul-ahkam. ES." nu piuori "ES-SELAMU tesehhudu izgovara samo: ALEN-NEBIJJ.

.. o Alluhov Vieroviestliöe..:"A..'. moli namazii rnoje dove. sa isprxvnirn kato tvrdi iman Neveviu El e.ttu ' l svj.(loiimJo n?ntttdt ta! trtitttloBb.rÜ' -ir'c "Veliöanjepripatla sano Allahu kao i svelijepo' loji nlmlai i ntuic i Njegova dove.'Ä< i'-'. '3t3vutit.:r":e.y LIFiiÜi "U ime Allaha.IhnviU263 U34'Vl317.2/203-204/2812.'' Telehhudkoji se prenosiod tbn-Omera(rijeöi ashaba): -lt''. VE RAHMETULLAHI VE EJJUHEN-NEBIUU SELAMU LAHIS IBADIL BEREKATUHU..Svj.ie no'hnil "BISMILLAHI ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU LILLAHI VEZ-ZAK]JATU LILLAHI VET-TAJJIBATUES-SELAMU ALEN-NEBIJJI VE RAHMETULLAHI VE BAREKATUHU ESSELAMUALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. Darckutni. ür j! l . Nesri. $'tae ..SEHIDTUEN LA ILAHE ILLELLAHU. mrmo boTansl\n 'lm dr nemadrugogistin. milost i bereket na Allahova Neka.10.ir lt a-rrii:+i .an:ia nti. t/290 zgtlzot i Bcjheki. '-4 i'. SEHINTU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH.SELAMU ALEJNA VE ALA SALIHIN.''. t:*:'ti :$ii . ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU. Jr . . 4/100-102/. ::.Ebu Davud.kog robove. l/409/1279..i l.ttnned Nytot rub i Nie]ur I'oslou . Neka je rnir.kflru'srt 61 . ES.je Allahov mir na nas i na sve iskleneAllahove Vjerovjesnika. VE ESHEDU ENNEMUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.Neka je Allahov nrir na tebe..loiin Jt)je Muh.1. ri::'ti J.i robovc.+: .. Por\jedoöto "' . Allahove iskrcne i na sve nilost i Njego\) bereket. \4uhcrnrneLl Njcgo\ Allahr. "'i. 235 t -Ll-ii -ri:r -r:iurr :.ET-TEHIJJATU ET-TAJJIBATU ES-SALEVATU LILLAHI ES.w[fal[afru afejfü"teseqztt*SpojsnaQoskxiF"woL. MadZe. ll2'71-212/744. 1/182 183/858.Ibn' T.1J"')qt rüi .'*Li. Nekaie mir tt 11.t. veliöanjesamo Allahu pripada.'' 13r Muslin.1s Allah. i:'. lanceDprcnostlaca.dobra djela. i poi\jedoaio m da.

Lr' ka vt ur \t' 56 .."ä91.ii.jl#1?*tffi:i""ll' uöenjaka."ji..ti .'..#i. Y'dj:.. Etnunkra.."{: '* t...2 se.:"i.nua.tcnhid..#irjryjt6. ...il.g.."":*:l'JJ''ff ä:m*.u""?ä"n:oJ.' . .?i.k"4.r*tr'#.. . opcenlto.i}ä1. uj.:9. tesenrruarn-nooasai. itff.ä"ini.'... r*oa"i."T1"ff '.. Aridalut-ahv?zi.i.*tlta'"""."'^iT.frild#ni l'.ld1a$rugih u.. 'gq.ox.. *.""ä:i"#ffy. i'ü .r3ee 'füäT]iimteiehhudkosapren "*HH.1^1 . namaza Medutim. uüi.^' t:ifi: .**" 2t202'2o5' El'ned.. ::.fi:".kar.|ii't". ill. gt::"y odimarna BadTija 8. odabrari sutej"hh"dk"ji p.:" Jt2O.Tri naöina tesehhuda . :'.!i\:..#:i":i"yä:". Bedaius^.1Jffi kl'"k.:"t:ä"td. Ahmed.:x: i i{i "'" Er. . Ibn_Abdul_l dod'i su pouzdanim .t::.i#!t"iä.s1.."ff*:.?iffi1:.i:iii'.:.i.:{#. navode se u vjerodostojnom sunnetu:Tesehhud I j"Hif ffi trä.:f: "1'i:::..:' . t6 8:.!.{i"tr.ffi.oese[[em. 1fff""".7.2r4.*Ju"äff.yi^.\:. i': . Ibn-Mubare s-. 1 .il. 3s 3i."'i.ui..u* ".Tffrä.t."-''.1#.:'ä : #:äi' . E!. .HjJ.t'::. i::1ffi.ruua. spominjanje Allahovog imena prije teiehhuda nema osnoveu vjerodostojnom sunnetu kal Imam Bejheki kaUe: .:: p"redaja koje seprenose do o.iäfi r..\i:ti:: .:. H' -nubin.-dr'. .$"ä# Imam Safija.7.*: fä.n-:". :f."'il'" "-#.i.).:..".1*'üf Imam Malik je odabraote3ehhud koga prenosiOmer.'.:_ :::f.::Kil:.o"i1li.

G r:."toz .453. \tdjet Medbnü'ul-fetata.1.eüt!J. stt. c? u'-. spomenuti raznenaöinedonosesalavate nekeod njih: "Allahu moi smiluj se Mufuimmedui njegovompotohstvu kao ito si smibvao lbrahimu i nieSorom potomstvu. 4/105/406.insa Alla\. blaSoslavi MuhLtnmeda i potomstvo nedovo kao ito si blLgosloviolbrahima i potomsi)o lbrahimovo' si Ti lJzvileni Plemenii. Allahu naj..ßDZID. a mi öemo." ')(.odIbn-Kaijima. .tJ. 161i Dielaul-eJham' 22D68.ALLAHIJMME. hista si Ti Uz'riien i it.kombinovanozbog oöuvanjaPoslanikovog' sallallahu alejhi ve sellem' sunneta. Buhalistr. ALLAHIIMME BARIK MIJHAMMEDIN \ts ALA ALI MUHAMMED KEMA INNEKE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHM..?r1/33?0.je pouöio ashabe na njega. S''-j.Hrknu tunkß-salah. Muslim. str. SALLI ALA MUHAMMEDIN VA ALA ALI KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME \'E ALA ALI INNEKE HAMIDI'N MEDZID.sallallahualejhi ve sellem.r':)ttttJ Jt k &jJi v+$.r4or Salavati na teiebhudu da na Allahov Poslanik. I\.b ! )ui et.

\4aük.+'. 4/l 06-107/407..- !* 91. Ibn-Sunni."tqa *AILAHUMME.. tn72n45. Jt !.38/94. J. .+."Allahu moj. . Z. . Ahrrled.: J. 1 .8.. \.1. ..ll\. +rJjl) -. '* . . SALLI ALA MUIIAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA AII IBRAHM.. 3 ".. INNEKE HAMIDI]N MEDZID.Sejbe.Titmt7.:1. SATLI ALA MUIIAMMEDIN ABDIKE VE RESULIKE. thr-Madle."\N5 .1 .!...)... . 1. Blagoslovi Muhammedai njegovesuprugei porod kao jto si blagoslovio lbrahimovu porodicu. l8/24ll l4JJ.':-l'* .^. . i- j=* . . I l5o/6J60.i..Mu\tim. i . 2/st5't364.. ' . smiluj se Muhammedu. kao ito si se smilovaolbrahimu.I /4 / 1 -j Ot3220. INNEKE HAMIDT]N MEDZID. u_njr:rJ. . t . Ebu-Jata. 2n48l8ö13. 9+-.Zaista si Ti [Jzviieni plemenit. . SALLI ALA MUHAMMEDIN VE EZVADZIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA SALLEJTE ALA ALI IBRAHM.-Jr.*j i.lustjm. r-s .." . '-Buhari.1 04/405. t /4q5284. str.t)'." . smiluj se Muhammedu. )1. g'.l355/635. ! e + .. Ji .'1 . \'E BARIK AIA MUHAMMEDIN VE EZV ADLIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA BAREKTE ALA ALI IBRAHIM. ) . robu Svomei poslnniku Svome..'.41 i* . \ 3' "?ur. Zaista si Ti Uzvi1en i Plemenit.. r .9t6g 4961397. "Allahu moj. 4/l 0J.sr.Ibn-Ebi." j .& j. i.ATLAHIIMME. Blagoslovililuhammeda kno :to si blagoslovioporodicu lbrahimovü. + . .r4rl 9.. KEMA SALLEJTE AIA IBRAHIME VE BARIK ALA MUHAMMEDIN KEMA BAREKIE ALA ALI IBRAHM. Bktgoslovi Mihammeda i Muhammedovu poroclicu kao lto si blagoslovio metlu svi sviieto|ima Ibrahimotu porodicu. *.qet.tßtasi Ti llzviien...clt.5 +rj.Ne<ai.njegovim suprugamai porodu kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici. VE BARIK ALA MUIIAMMEDIN VE ALA AII MUHAMMED KEMA str. . -l-. plemenit. Nesai.".r ß J:*. '*" \.p -i. "Allahu moj smiluj se Muhammedui Muhamhedovojporodici kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici.. ' .a.. r/414/t2g2.-ral3 *ALLAHUMME.*i G') e Je "t. : t.

uöio: .HAMIDUN BAREKTE ALA ALI IBRAHIME FIL. srzos' Betlaiui'sanaia.iä je dow na zadnj-m sjedenju prije selama'kako citiani hadis. .7 nisu obavezni. ABDUHUvE ENNE MUHAMMEDEN ESHEDU re Vidieti: El?ztar. drugi ne' tesehhudu. drugom (zadnjeln) L€3 proJ"noj t"s"ttnoau. El'musni' rt6rr i Aidtltut'ahvezi' 1ß88. .pa bi predäoselam nakon Ovai hadisupuiuie da se na prvom rjedenjune u'e salavati ve aleJhr dow. !T.i?"i'" n{e reen" pnvnika smatrada uö€nje salavatana ovom mJestu ^iit" oot ispmvno.lvs nakonprouöenog neposredno bi ustao nlSWUffU.crrl..l*"3^b]1. 69 i EI nugn.sallallahualejhi 'ETTEHIJJATU kao i na drugom. str.li". ueenjaka'oe sarijskii ." prvom lslamski uöenjaci se tazilaze oko uöenja salavata na Jednito smatrajulegitimnim. 116llw itäÄ..ieSehhudu.i"Oiei-nup*o. lß5onoS Hafiz Hejsemi vidjerl Mcdincuz 7?vaid2/142 SejhAhmedSakirga """ "*a"i" * o*ta*i a Atbani dobrim vidjei'' El'nuved 4/218 sa opaskamd .f'h:d11.i-s"uii"-i""ei"" -YlgliT: ve--sellem' 1. AhmedaSakira . üli.nä"d.ALEMIN.Ibn-Huzejme.. pravnikada ovi salavati(poslije Imam Nevevi navodi konsenzus p*[ irä' ilt.. I tzS2l+zgz. a Poslaniksallallahu predstavljaju tesehhuäa.-. Ibn-Mesudprenosida bi Poslanik. INNEKE MEDZID. ier salavati ukazuje ." Nu p*om sjedenju sjedenju'dovio bi poslije L-vhhroal r.rä-ä'i."s"ht'odu."a" rli tio n. .. "Prenosioci ka'e: * f.i^ i#*"i*. tt4se.I Dokaziuöenjakakoji ne zagovarajuuöenie salavata na Prvom tefehhudu *: ":].

r. Navodi se da je Allahov Poslanik. Zatim bi se digao.sr'.2.'. Selemeprenosida Je Ebu-Bekrna prvom sjedenju izgledao kao da sjedina Zeravici dok ne usta. Ebu-Jala. AZ69t67r. l/2öllj016. 2311995. sjedeCina prv^omtesehhuduizgledao kao da sjedi na uZarenim karnenöidima-'* Da lanac prenosilaca citiranog hadisa nije prekinut.must?drck. takoder.lanacove predaje ocUenio ispravnjm. 1/121.. 491204.3ö9... donio salavatna poslanika. "t. lß88. '-'' Ibn-Ebi-Seibe.a. Ebr|-Dayud. Ibrahima en-Nehaija i ESSabija. t\ El-unmu.kaZeda predajeu kojima je Poslanik.3711175. Medudm.sallallahu alejhi ve sellem. str. . zahvalioAllahu. v42s-43oi Et. 3. 1126313011 i ßn-Diäd.ne. -^"a7". pa je lanac pr€nosilaca ove pr€daje prekinurVidjed:SifrdZulnu ekin. prenosida bi Allahov Postanik. Ahmed6/168/3656. Dokazi uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom tesehhudu l.mlm b.'4" Slienoovomenavodi se i od Ibn-Omera.T. klanjao deveti rekat. ali ne bi prcdao selam. sallallahu alejhi ve sellem.Tada bi zahvalio Allahu..klanjao devet rekatavitra. Aisa.Vidieu:Andatul-ahvczi.. 1/402993.. kako tvrde hadiski ekspeni.U420. Ne bi sjedio ni na jednom od njih sve do osmog rekata. Hattz lbn-Had:e( ie u fitelhisul-habin.Et-tcthisut-habi r. poslu2io bi kao jak arglrmenro krarkoöi prvog sleoenta. potom bi uöio dovu. ilä v ialt t'.Begayi. Trtrtrzi.t 'Ibn-Ebi-Sejbe. donio salavatna tae N""ui. Seleme el-Kufi nije dozivio Ebu-Beka. Temim b.laI Ova skupinauöenjaka. 3t46t. lmam Ibn-Arebi el-Malikj ovaj hadis smarr-a ispravnim. 2/t37/366. 1/2631110I9-1022 . pouöavao ashabe te3ehhudune spominju salavate na prvom telehhuduveö samona zadnjem.Ibn-Ebi-Seibe. Tajalisi. sallallahu alejhi ve sellem. Bejhekt. ) t402. 2119212799. 91149/5232.441331 Safija.a imam Tirrruzidobrim. Hasana el-Basrija. sallallahu alejhi ve sellem. srr.str.Hakim.

sa ispravnim lancemPrenosilaca' Malik.Na zadnjem uöiorazne Citiranim hadisom lbn-Hazm dokazuje da je dozvoljeno uöiti doru kao i na drugom.r.uöio dovu. pouöensvakom dobru Potom tesehhudu' je Vjerovjesnik.p. 2324 Sejh Albaii ovu predaju smat'a ispravnom. Ebu-Hurejrckaze: da je osim Sto smo donosili iekbire. tÄ2.". ve sellem' alejhi sallallahu dodajurta je nakon spominjanjaPoslanika.u"not.sallallahu alejhi ve sellem. . a nakon toga bi prcdao Poslanika. sallalahu alejhi ve na prvom tesehhudu. 12.sallallahu alejhi ve sellem. sahiha A567 i Eltnu. Prenosise da bi [bn-Omer'nakonprcuöenog bi isto tako.atlsi I Albani i Am.u kojima Poslanik."" p"a":u o"ij. takodett Keifiiietus'salah s][. "r.fada siednete na svakn dva rekata recite" 'ETTEHUJATU LILLAHI. i3-ffii. rarlTako lbn'Mesud do k*1a kaot. uöio salavate sellem. 2n5201 -sahiha.Ebu-Awane. ru. pouöio ashabe -kazivl.'talapotom dovite ka*o ielite.sallallahualejhi ve sellem. . a podto se Poslalik.J. . vidjeti:El-mÄn?d -41163 . Es-silsihtus vidien: 3 Nesai..lnt' Ova Fedaja spominje da je Allahov Poslanik. vrijede. Ä.sned." i.znaöida sepotomuöesalavati' sellem.u*u Po Mustimovim kilerijima Vidjeri: Er Dn. [jepö doniieti salavatena njega.vidjetr.i ."tats prvog resehhuda' 3. spomeDuta Ovome kako za prvi tako i za drugitesehhud kazuovi uöenjaci. sjedenju. sallallahu alejhi ve sellem..ii Serh l0/57ee12 raberani. Po ovome predaje jle postupaolbn-Omer.rt t-u au 1" i"p. 21567. rsr304. Ova skupinauöenjak4 takoder.. pouöava svoje ashabe. 1/552-553/1?19. selam. sallallahu alejhi ve sellem.. hadisu '-" misljenje ovo ne zasrupa uöenjaka veiinaislamskih Metlutim.sto se jasno vidi iz njegov.'''' öinio takoder.7 (El-munt€ka). '" 'ei'. nije Zalo salavalr razlika izmedu prvog i drugog tesehhuda. "Nismo znali dtada uöimo na svakomsjedenju' 2.o i. sallallahualejhi ve spominjena kraju tefehhuda. zahvaljivali Allahu i govorili " Muhammed. a jedan od oblika dove je i na pwom teSehhudu. N. dove. donolenjesalavatana Poslanika.s"hhudkogapr€nosi Sdh ür.e.kaZeda nigdje u hadisima.

pomjerao svoj kaziprsli einio dovu njime.Ebu-Davud. Ibn-Huzejme.22135182.'"'"Poslanil^ov. .Beg vi. Ibn. Bejheki.Iz ovog Foizilazi da izostavljanje salavata na prvom tesehhudu ne utjeöena ispravnostnamaza. Ibn-Huzej me. T|II'nzi. Ebu-Awane. Alnx'ed. l/18ö/874. 41. a Allah najbolje zna..sallallahu alejhi ve sellem. svoj desni dlan stavio bi na koljenodesne nogeili na na&oljenicu. U186l874. te pokazivao svojim kaiiprstom u pravcu kible. 5/27111944. Ebtr-Awane. t/40Zn2Z+. Ibn-Huzeime. str. l/244-2851195. Bejlrckl. 22134/81. Tabet?tri.pogledne bi prelazio njegovkdiprst.naöinivBi kariku. Beiheki. 4/15122 (El-Fethur-rebbani).kaie: "Bitjezi ga Ebu-Davud sa ispravnim lancem prenosilaca.2tr63t2g3.rar3U drugim autentiönim predajamanavodi se da je Allahov Poslanik. Nesai. l/3??/1159.Darekutni. 4115n22. l/355-15ö/719. Hudi prenosi daje Poslanik. I/J55/218. Ebu. S?trtj^t El-nusnedu. 1122411338. 21226. Pomjerar\ie kaziprsta na tesehhudu Allahov Poslanik. l /3421 130q. Bejhet<I. Ibn-Huzejme.lm n Neyevl ü Hulasatul-ahkam"1/427.Ibn-Hibban. 512'7111944. Danrrn. Ahmed. .^ '-'Nesai.. Beg vi. 2J226. Tabeßri. U355r18.1/3771159. spojio vrh palca sa vrhom srednjaka. 2n74/6'78.4l318/18722. Ibn-Madie. 2/190/2789. | | 139.Awane. 'at N"*i.ud. Ull9/6O00 i 4t3t8-3t9tr81i8. Ibn-Hibban. 2D26. sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-Ebi-Sejbe. 2/1a6D779. Abdur-Rezzak.Preferirajude miSljenje Razmatrajuöidokazejedne i druge skupine uöenjaka. Ahnlned.uoöavamoda su dokazi onih uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom teiehhudujednakojasni i jaki poput dokazauöenjakakoji zagovarajuda se ne uöe salavatina prvom sjedenju. a onaj ko ih prouöi ima nagradudjela mustehaba. skupiobi pßte u Saku osim kaZiprstakojim bi pokazivao u pravcu kible. ID75nß. Ahmed.2n90n790. 2168n522."Njegovo miiljenje dijeli lbn-Mülektin. Ebu-Davud. Y idieti: El-nedZJnua 3/455. Ebu-Da'. U274/678.'"" Vail b. Ibn-Hibban.5D7t-2'72t1g45. sallalahualejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. t'21 Nesai. I/t85t87t.5/65/579.2/189/2785. Malik. a pogled mu je bio usmjerenu njega. Ibn-Huzejme. l/2128441. Vidjeti: Hulas atul-bedm-n nir. IInaIn Nevevi ow predajusmarmispmvnom. I/40611267. 1/354114.ro2r U komenlaru rars Muslirn.

a" . Ncv€vi./irrüd 2/334 Vidjeti.'7 t8 Nesai.\e "Ponieranjr om pr\]o JL t?j!. Ebu-Davud.pa mu rekao: pa mu prsta' sadva kakopokazuje lbn-Omerjevidio öovjeka prstom.Ibn-Mulekkin."'"-- alejhi ve sellem' Abdullahb."s.. Hakim iZehebi ovu "Prenosioci ove prcdajesu pouzdxni"'Vidjeti: Haflz Hcisemiknzer isDravnom. E/'r.u dok ie uöio dovu' ali ga nle pokazivao. str.d. +:lt:o'1.a. oc..tnu te:c ud ltddftnJd :?U? . i Ibn 4l6s-10/1231 ilteoles+. Tertutttttt 3/202' tia' t Dno Ei'ieth \idleri: Hulasatxllhedril nnnir' l/ß9. llio:nzrr i 1272.iLh je \jero\je'nik.i u".^.)(. 2/?3U84?9 Sejh Albxni krte: Lan:rc prenosilxca Je dobar" Vidjeti:S|lz/ar'rdldr.l/tl2l56j (Ei-keirl. kr/. nomlerlrje t''ra iini de'n"mrul'rm lnrrmHei"emr to/:6' r'l E :/raid a""u pi. lmam Timizi. eezzar.'nr u UeJ u.o'o ooi"sn.'."''_' ispravnim Ibn'K'ijiilll i AlbaDiovajhadissmatraju Hibban.c.takoder: 1351. 'clhlliiu rrlejhi lbn-Omer .rsa prig".-. O\ü predJru Hej."'. pouzdani Erftprilu.Ä"J. sikuu. p"arre pouz.i 3/196 'nr.da alejhi ve sellem'vidio sallailahu prilikePoslanik. svojim jedni'n'" pokazujuöi je äovisaviie prstiju.i dovili s njima u namatu *[. Ahmed ls/258/9'139' Hibban' lbn tl-etrdtu. lu.tJ je jednog ashaba. 2ubej. "" it"-eti-S"ll. predaju smatraiu *""ai a" p io bio Sad. zejrla Kesira *"ir".u. 3/179/1820. .. s".jena samolbn Hibban u 's poüzdanim ocijenio b.lrni \ rdrerr: '1:n' .Lr. a njcni prenosiocisu kazao: 'ellem' preno. I\rJ' r.vojim pomlelao. alejhi ve Prenosise dlr su ashabiAllahova Poslanika'sallallahu tt" Jedn' wojim prstima.'no """1 frcdxlr \rdleli: hfu141'ad l1lr'-'l6S vidierr' Irkode: srt 1 15 Tenkihul'k?la'n..n. prenosida je Poslanik'sallallahu prrtn.'o. 1/719/l966 i i 6/88/29673 21232/8410 Ebr-Sejbe.4/3713550' u Taberäni illz:ne:. Ebu-lala' 'n'utleäi. u no."ii"i r*:.: . sl::eleooo.. ''Jednin.Timizi. L fal'fmam biljc. 'r'1Vidjeti:Avarrnar.241: "U njemu je dokaz o stalnom ovogahadisaEbu-Tajjib Abadi kaZe: pomjeranjü kaZiprsta..sr.em.. sutIn. 230/989 Imlm Nevevije lanacprenosiaca u45r' lbrrKd iim Je tler"Jor"jrrm \ i'lleri:l/-'kJ-r'a hadi"rocrienro or.str... 159.. SejhAhmedSakirjeovu ptedaju iejha Albanija ovoga hadisadobrim-jc ociienioispravnon Medütim.i lJher.1l?6 'Zaista je Allah Jedan' Jedini' Istinsko je povio jedan i rekao: Boianstvo. 10i262 Inam Tüerani u t/ €rrl7tr' l/218/713'navodipredaju iedrneu:-:evatut.i..

.". t\ izdanju"Mekreberut_utumi vel_hikemi.hhud kaze:"sunnel u .la3l o:loy: ovih predajavidimo grjeiku ktanjaöa koji poviju svoj ..Nu kaZiprstviSeili manje dok pokazuju u pravcu kible. Mustim. tmam t rrmiziI smarraju dobrom. Ovaj njje utemeljen u vjerodostojnom sunnetu. U44O44l i Tuh[etut-ahve?i. te se tako moZei prakticirati.ta3 U vjerodostojnoj predajistoji daje Allahovposlanik. tbn Ebi-Asim u Ei. U tB L ta35 viajet: tt. Oboje je preneseno ispravnim putevima od Allahovog Poslanika.pouöavao ashabe teSehiudu kaoilo ii je pouiavaokur.! V idietji Netad2ul -efka t.'ra. '"' Ibn-Hurejme. l'1ry tl:HadZerg\.4tJO5t233O.4/99/402. u vjerodostojnomsunnetu se navode predaje o ispravnosti pokazivanjaprstom u pravcu kible i njegovim pomjeranjem. sr!. i4t6/t996.ahaduvel-m?\ani. i.a Imam Nevevi navodi konsenzusmuslimana o uöenju teSehhuda tihim glasom. a Hakim i zehebi emdaju vjerodosrojnom.sallaltahualejhi ve sellem. '* Ebu-Davud.2rltö5.sv. Imam Kunubi kaze:"Islamsk pravnicisu se razisli da li se pomjeraplst ili se pokazuje njime..Sananija.Mubarekfurila 1a2e i sejha Ibn-Baza.medUuo.iia. . "" Buhari. to I dieta: Et-kLvtut-nubin. t62.Dakle. ovoje stavimamaRafi. l/185/8?0.^. str."ra28 Takotler.anskim surama.la3o prenosilaca.". '. ..'.Zove setEI-kavlul-Iasil. . Sejh Ebu_Bek et_ Di€zairi ima posebnustudiju posveienu naCinupomjeranjaprsta u namazu.42ttzj 3 i SnadauLnunekin. l15.uidkn: preuTe ELktava. Tirmil.str.ebi.1t354-J55/7t6. su. '* Vidjeu: El kavlul-nubin. vidjeri: DaifuSun?ninNesa .ra35 t4. 1318/6265.t/J54l818.pomjeranjeprsraili pokazivanjenjime izriöito kod Sehadeta nije gradeno na validnom argumentu.. Hadis koji . 36}_361 .: Et daaniuti ahkanit Kw on. 2/159/29t i Hakim. od lbn-Ba7a.postupak govod o pov-üanju Euvon PovrJanjukaZiprstana tesehhuduima mahanuu svom lancu Takoder. a neki i kuZe njime. sr. sallallahu aleihi ve sellem.t'6. 164. |3nt.'"" Ibn-Mesud je uöitiles.'3 vidiet.. 3/444i EI-?-I4r. '"' vdjetl Subutus-selan.

Qosfanifunog, Sr.,ojstt,a satatfafiu a[ejfr.ive y[&Tredi i öetvrti rekat

245t

Potombi se Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, digao na treöirekat,donoseöi tekbirl|6 idizuöi svojeruke.l$?potombi öinioisto je öinio na prethodnom Sto rekatu,rr}donoseöi tekbirekod svakenove radnje.r{re U drugoj verziji koju prenosiEbu-Hurejre stoji: "Poslanik, je rako(rj. donoseöi sallallahu alejhive sellem, klanjao tekbire kod svake nove radnje) svedok senije vratiosvornGospodam."ia0 Nakonito bi uöiniodvije sedzde (treöeg zadnjeg ili öetvnog) rekara (ovisno o namazu), sjeo bi, stavljajuöi lijevu nogu ispod desne potloljenice, oslonjenna lijevi kuk, sa povijenimprstimadesnenoge usmjerenim prema kibli.rarr Ponekad bi sjeona sliöannaöin,ali bi desnu nogu(stopalo) polozio sa unutrainje strane na tlo, dok bi lijevo stopalo stavio izmedu potl<oljenice i bedradesne noge.'tt2 Nekada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,sjediona zadnjem tesehhudu oslanjajuöi se na lijevi krk. a obje nogebi isturiona (desnu)
stralu.lrl3 Ovo su, dalile, tri naöina sjedenja na zadnjem teiehhudu koja se prenoseod Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnim predajama.

Takoder, Ibn-Omerje sjedio oslanjajuöi se nt tue\,r KuK. uvo miiljenje zastupaju:Ishak b. Rahevej,rI5 ucenJxcl malrKUsKe.
t436 Buhari. slr- 176/803. Muslim.4/82/392. t'3t Buh.i. "rr- l6,f/739. Nesai.l/384/ 81.Ibn MadLe. t/26U8' . tr$ Buhnri. str. t761803. Muslim. 4/82/392. (r Bubari. str. t73/785. Mustim.4/8:/392. 14 Sarrja u Erarrsae,lir,str. 38. Nesai. l/37s,376l1155, Dafimi. l/201/12,18, lbn H\zejne, t/291/579.Ali b. el-Medini i rejh Albani ovaj dodatak srn.taaju ', , ",'. B u h a r i . .lr. l8l/828. F h uD J \ u d .l / 1 8 0 - l E l / - 5 0 T.i ' m i / . ) / t 8 8 I 8 , )1 0 . 1l,b n Huzejme, Ul50/708.Ahmed,7/39214382. Tahaviu lerhul-tneani,1/258 i Darimi. vr,ljcri:,/rzlr/ I/2)g/l J5h. TboS obJ3intent.r tr,. dd. I | ö L ,,.. '"' Muslim,5/65/57q. r{rEbu-Da!ud..rr. ob). 2),1 gi i. .\Uerroi,pra\nrm. Sethqtbrnr
i'prd\nim. Vlolell: N/tlüt cttar 1ll1o i lt üil-!,tlil. 2,7.

ve sellen,rwmaza Sahjskera?i hanbelijskeraspravne Skole. Nema razlike u sjedenju u namazuizmedumu5kr.roa i iene.t{g Hanefijski pravnicira5oi Sufr.lan es-sevrirasr smatraju da se na zadnjemtefehhudusjedi kao na prvom. Prcthodnosmo govorili o poloZajurukura52 i pomjeranjukaiiprsta. Potom, isto kao i na prvom sjedenju,prouöi se tesehhudi salavatina Allahova Poslanika,sallallahualejhi ve sellem.krram Safija uöenjeovil salavata(prije selama)smatraobaveznim(vadZib)i ne priznaje validnost namaza beznjih.la53 Poslanik,sallallahualejhi ve sellem, öuoje öovjeka kako uöi dovu u namazua nije zahvalio Allahu (nije uöio reSehhud), niri je donio salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je, nakon Sto se öovjek udaljio, rckao: *Poäurio je." Ashabi ga pozvaie, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,reöe'."Kada budeteklanjali, zahvaliteAllahu i donesite salayatha Allahova Poslanika,a potom uöitedovekako ielite.,,1asa

ttall*, ttZ9lttgg. Imam Nevevi ovo predanje smatra ispravnim. Vidj€ti: H ulasatuI-ahkam, | / 425. t# v ;aiett: tt'ritalu t-Suraha. su. 138i El-?vsat, 3t203. t% vidJe': EI ßnz*.at, 2l ts4, El.munkka.2t73.Et-kavaninut fkhijj?. str.53. '"' Vidjeri: tl-yl('1, 1n35, El-ncd?nua, 3/430-Mulnit-muhtad| U37j, Hitüetut. ulena, Zll28. t4^Valett: tt.mugni.I t6l2- Se rhuz-7*rkcfli. 1t584-585. EI-intoJ, Z^ Sg. '-' Vidieü El-istizkar. Zll54. t.as-o vidjeti: tt-nctsur. 1124. El-hid'je, l/53 i Bedaus.sanaia. tt4s6. '".'' Vidjetr lhtitalut-fukaha, sv. 138.El-isti.hj|, u154 i S? us.'unne,3^12. '-' Ebu-Avvane. prcnosida bi Poslänik. 21226sata ahu alejhj ve \e em. uhvaüo lijevon rukom lijevo koUenoi oslanjaose na njega.Medutim, ova predajau lancu prenosilaca ima mahanu koja spreaava da se radipo njoj. .,., '*,vidjeti: Ll-unn. l/331-1J5,El.z,(ar. srr.ö9 i EI.n dimm. Jt44i. ""' Bezzaru El.nurnedu. 9n0]13148.Hakm, t/354l840.tmam Hakim, Z€hebii Nevevi ovu predajusmatrajuispmvnom.Vidjeti: HüIasatul-ahkan, tpA2.

14

241 t
Traienje utoöistaod öetiri stvari ve Ebu-Hurejreprenosi da je Allahov Poslanik,sallallahualejhi " utjeöitese Allahu od öeliri rekao: iatia budetena teiehhutlu, sellem, stvaria
e i iJ Jt--J'.;l
: - ' .

ij!:-.

. - ; .

'!t-'u.J.t;-.--&J:'

, ,

rJ''r;rP

:

i

-

Jgljl c-!r pontj( noj. Tebi le utieöemotl dZ .ncmskc potnic kobu,r\k '' i,kuienja ovig i budute| rviicla iod zla opako| Ded'd'ala ..ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MIN AZABI DZEHENNEM, VE MIN FITNETIL'MAHJA VEL' VE MIN AZABIL-KABR, " 'A;lahu

FITNETIL-MESIHID-DEDZDZAL vnuÄir w l,rn SERRI
DovePrije selama

bi molio na teiehhud'r alejhi ve sellem, sallallahu AllahovPoslanik, raznim dovama.Uz Allahovu pomoö' spomenuöemo svogaGospodara neke od njih. 'Ji! u-i J"rJ.r- '-.-'i'J'J';li "Allahu moj, Tebi se utjeöemod zla koje sam spoznaoi od zla koje ne .ALLAHUMME INNI EUZUBIKE MD{ SERRIMA ALIMTU VE MA LEM EALEM." MIN SERRI dovu: ponekad bi uöiosljedeöu alejhive sellem, sallallahu Poslanik,
'*'But'*i, i Bejheki' "t. 182832,Müslim, 5r2l588. Irnam Nesai.1/42042111309 d Polo'n ptedaji dodÄju: ovoj sa ispravnimlancemprenosilaca 2122o1i882, ekamoliAIIaha.a ita Zeli." rbn Ebi'"' r'a'"ii ", iin:niro. Ibn-Madze'3/25713111' Nesai, 3/480-481/s538' \t263/3'79' t EvSunne Ibn-Ebi-Asim 3"Ä ätttzsrrO, Ährned' 6n00/24065, I 032. 3/306/ lbn-Hibban.

'1v*t"{i
"Allahu moj, uöinimi lagahnim polaganje raöuna.',r{s1 .ALLAHUMME HASIBNI HISABENJESIRA.' Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je pouöioEbu-Bekra sljedeöoj . dovi:

!--r

'J-

a , . . . ' - r . ö,_-iL J /u J: rj _;i, ;iu vy ,.s Ui ;:-:J j, :J, ;")t )ie;ttui :t:1. ;,:;')t I

moj, zaista.sam prema sebi nepraveden bio, a samo Ti grüehe ptuitai, pa oprosti mi i smiluj mi se.Zaista si Ti onaj Koji je milostivi Koji punopralta."tas8 *ALLAHI'MME, INNI ZALEMTU NEFSI ZIJ'LMEN KESIRA, VE LA JAGFIRUZ-ZI]NUBE ILLA ENTE, FAGFIR LI MAGFIREiEN MIN INDIKE VERHAMNI. INNEKE ENTEL-GAFT]RUR-RAHIM.,' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odobriojednom ashabu . da uöi sljedeöu dovu:

"Allahu

. --r, ) --^ i: Lt ,'; i:<, !, r"; !r 4 ! r..it', ,-1j,j!.nt.,J

#, /Jt',lett ui:üy 4i;i;

moj, ja te motim,jer si Ti Altah Jedini, Koji je utoöiite ."Gosp_9dyu svakom, Koji nije lodio niti je roden i Kome niko nije iaian, ckt mi opro.ui:.,(!j" giiche. Zoisrasi Ti onaj Koji j? I4itos;iv i Koji mno|o INNI ESELUKE BILLAHIL-EHADIS-SAMED, ELLEZI LEM JELID VE LEM JULED \'E LEM JEKULLEHÜ KUFUVEN EHAD EN TAGFIRE LI ZUNUBI. INNEKE ENTELGAFURUR-RAHIM."
ta57Ahmed, t7/262t24}97, Hakim, l/385/936. rmam Hakim i Zehebi ovu predaju smaralußDravnom. 'n'3gut'r'i. "r..ia,g.tq, v ust|fi,, nt2s/2705. '"' Ne\ai. l/41?/1J00. Ahmed.4/lt-J2/985 {Et-feLhr. Ibn_Huzerme. l/J58r24, Hakim, l/400/985.Imam Halim i Zehebisü ovu predaju ocijeniliispravnom.

*ALLAHUMME,

og,satk[fafru staniF;w Ao
je sljedcöudovu: Poslanik,sallallahualejhi ve selleN' uöio L' +r j.^ r- -- i ' --j :-* ', --1. . ;, .- ,+- * i';.. '. -"-"'i) 3:*'''lL ' "r---t,* -' j-"i* *L'1u--.*

249t

+ ' -

a -,
3:-ü

.-a . -t-.
- j-' .:L'

-: r -- '; -t - ' .: r ''- -i
.-:- ' -. L' "J :.l; -'^ "'

j'-:

t" ^'Ä

- ':'-

nrcr.i,'::",:,,:,1: i;,i:;:':r::;,;:;ff: .,sxt'i ,"a ir.1i^ roiiovintcL,

i,Trojdn "Allahu ntoj' nolitn Te Trttjitn :nunien o neviclljit'ottt

toct

,:t üsmrli ne ako .ie u tottle dooro '(' got'oritn u srtlibi i ;i,ru i jawtu Molittt Te da isti'1tt ;;;":;ör,;t;, u raskoii i siromttil.r'uMolin Te ,oäoyoijrru. Moiirn Te zn umierenost M'1",::...Ti,!:,
ne..üenon koje.'t t'es('lje Tär,ita.ri kojene prestttju, uqiodanttvol te
itt Molin iriri' zoaorotion ,tttim itt' mi Ti otlredii lice'. Ttoj.e u Plemetli,to pÄiü t^-it. rtoli. r" ,lo ^n potosti! 'la 1le'lan 'Molim bez itete koil tlü Te da ni potlctri! öeinju 'a susrcton s Tobon' All':n.! koi(t tne nttie u:ublutlu ttclt'es.ti ,:Ift; moie nauclitii b;. sü1Lttü.ie ()niultt tq)ttcLlJLt' kolt ukrari nas biserintt im(tnai uputi tt.-si ttiitli tr'ts .ALLAHUMME, BI ILMIKEL-GAJB VE KUDRETIKE ALEL V! iNIE E.LIUITEI-UEJATE HAJREN LI. HALä",A;I;INi

LI,ALLAHUMME' iiuäpsNi iZ,oKANErEL-vEFAruHAJREN vE SEHADETI vEs GAJBI FIL rl,a.s:erexp' - -KII-IMETEL-HAKKI ö' ;sELüö FILGADABI vER-RIDA v-E siglüö NETMEN üir-Üöt iosop FIL-cINAvEL'FAKRVE ESELUKE vE LA ArNINLA TENFEZU ii"säröÜ vi-nsiLUKE KURRETE KADA vE ESELTTKE i's]ft;irü ve psrr-ursn-mlA BADEL NEZART LEZzETEN gäiö';i-iisr B6EL-MEVr' ,vE EsELUKE FI ILA LIKAIKE' GAJRI ii veo/ur. ve ESELUKES-SEvKA vE LA FITNETIN MUDILIII bänoi--i"luor*nerrN "eäl'iruwe, zEJJINA BI zINETIL-IMANI vEDZALNA
HUDATEN MUHTEDIN.djeöima: je sallallahualejhi ve sellem uöio dovu sljede'im Poslanik, ovu i Zehebi Inam Hakim rrs Nesai, i Hakim l/705-706/l923 1/'118'419/130'l-1305 snatrxlu'sPravnorn prcdaju

ve sellet4namaza
. i , . r , . - r ' . , . : , r . . i : . )r.\r r.n'Jr'J:tJ )t J:+,f ) j4'f : , , . , r . . : , ! - . , ? , :t rrrrrJJ4rJ), 'trrr' +j';Ul
'.i, --. , )e\ a v ,., :' t, .!,. --. , e4 )JerJ '.rri € J' J4

"Allahu moj Tebi se utjeöeh od ikrtosti, kukaviölukct i pozne starosti.7-.tititi tne od dunjaluökihiskuienja i kaburske patnje."ta6l ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MINEL-BI]'HLI VE EUZU BIKE MINEL-DZUBNI, VE EUZU BIKE EN NUREDDE ILA ERZELIL-IJMIIR. VE EUZU BIKE MIN FITNETID-DUNJA. VE EUZU BIKE MIN FTTNETIL-KABR. Zadnje dto bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao prije selamaje: ; - 3:;r !r .; !j;t u1'jtu, !',)i -, -.;t;t J:üu.t.i,-.i,

j' 3\t i6 i:"Lit uI "t1i1't ul

"Allahu moj, oprosti mi tkoje ranije i kasnije grijehe, tajne i javne i moju eumjerenost,i ono ito Ti atai botje od mene. Ti si Prvi i Posljednji.Nemaistinskogbo/ansna mimo Tebe."ta62 *ALLAHUMME, IGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EHHARTU VE MA ESRERTU VE MA EAIENTU VE MA ESREFTU, VE MA ENTE EALEMU BIHI MINNI. ENTEL-MUKKADIMU VE ENTELMI-IEHHIRU LA ILAIIE ILLA EME." Na osnovuprethodnospomenutog moze se konstantiratida uöenjeu jezika i izgovaranjem, namazu(Ku/ana ili dova) mora biti pomjeranjem jer ne vrijedi i ne smatrase uöenjemono fto öinepojedini klanjaöi, tj. da svoj namazpoönui zavde zatvorcnimustima,uöeöiu mislima. je da klanjaö Najispravnije öujesamsebe kadauei. neometajuöi rime druge.'* Imam Buharibitjezi da su ashabiznali da Poslanil<, sallallahu alejhive sellem, uöi na podne-namazu po pomjeranju njegove brade.l@

141Büafl,slü.596na22 i str. 1361/6390. 1{' Muslim.6/48-50t71.Ebu-Awane.2/235. 143 yidjen h-temhid, rl/29, El-insaf, 2kA, Hilijetul-eylija, 2/108, Fethut-Bati, 2/491/760-76r. te vldjeti. Fethul-Ban,2l4gtn6l, El-nedimua,3l2g5, El bejanuvet-tahsil, rl4g1.

vr.idlttud 3/419.3/275.saffatfafiua[ejhive 251 I Predavanje selama Selamie elementamidio (rukn) svakognamaza'po mi5ljenju izrazite veöine islamskih pravnika. sallallahu alejhi ve sellem' dok bi predavao "l Njegov bktgoslot.Btltrsulnteram'sI( 64 81 ittüM1' Vidj."1167 Ponekadbi Poslanik.ovu predaju 'mJ|lrrj l predr|jc \rn11' crrrrur"' lJkoJc. 2/56. dodavao.]tttgtti ll6ll. jada jednom ne svina njih ali jer od desiti previdu ovih imama.391-395.TUHU". 'tnrr.tlt'76t151 Ibn EbiSeibc.ti: E/-rrd?t. lDn-Hu.sr. llll}i Sira. e. Askaläni. potvrdu. izvomi manuskript iieno provleravao "Vs je i ieih Suaib ovo uÖinio lsto na obje strane BREKATUHUaoaatir rijeöi lmama Sananija.Vidjeri opaskeicjha Amauta na Amaut..rÜeöima:.jj tou'"vE BERELA. El nitthada.'r.€. sü.tautlttuttekh. str' 187 vjerodostojnonVidjeri:sy'i'rrrr smatra dlitd. r{? Nesai. Lt ittsdJ. lbn-Huzeime lbn Madze.Hilij?tul ulentul 2/198'A\ tltt rnbr'1."1166 Bekrai Omerada tako öine.. :12. tako da bi se vidjela bjelina njegovih obrazadok bi "Vidio sam Ebupredavao Prenosilachadisalbn Omer kaZe: selam.2/229 21t32. veliki hadiski eksperti kao. Nevevi' Ebu-Abbrs Kurtubi. l/186/878. Vidjeti: l'/ autentiönim. i na lijevu stranu' rijeöima:'irL.2tt68.. l.'.nije ispravno str. lmam Srnani spominjc potvrda ono fto ovomejesre te je u njemu nriao Ibn Madzina. Bulusulltrcmn' .21t61/295.lbn Abdul Hadi i lbn Dekik el Aid u svojim djclima su prenijelida se ovaj dodataknalaziu hadisuPn selamuna desnüi i'lew stranu' Et nl... l/266/1046.Mcdutim. r lbn-Hodzc hrliz lmam t\e\.' selam na desnu i lijevu stranu. Ibn Madzine i nekih drugih 1/453.ako sc u rekorrlod primjeraka Serhre .1/1318. Prematome.j3:j "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahov mir i blagoslo| na yas" I's-' "Neka ie RAHMETULLAH". r4/z .Ebu Davud.juöi Ebu-Davudove nnne.n. Me|ahibuLd:clil. l/359 160/728. AbJu Re/" k lbr Hazm u EI nnkalla. sallallahu alejhi ve sellem' "Neka je . 5168.tattaa. rcöida seradl o Prema tolnc. lmrm Dafekutniovu prcdalus'natra Darekurni. se to moic -Joi daje l/453 u Sx/'r1ilr-s€la'r.|-:' predaobi selam na desnlrstranu. sekttn' i Stbulus srr' 64 314-19.. Imam Abdul-Hakkcl-lsbili u tr 2121913129.1/349/1131.izi.:(! "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahot' ntir i blagoslot.l/42. na las" RAHMETULLAH"..ine. Et. 71205. 'd i-tru-t-r""a. 5/68/5s2.r{u rou/r1q. t{6 Muslim.l/250.'165Poslanik.-i' i:. ra6s Vidieti: t/-r$i:tdr 2/110.rd.U pojedinlm pdnrjercimaEbu-Davudove' sesa'nopfl seramu zbirki ovai dodatak: VE BEREKATUHU" spominie hadiskih na desnu stranu.

4t0 eISu. l/425/1320.''' Ibn-Omernavodida je postanlk.^ '-" rD1o. a:" .i:_j ii __11 ALEJKI'M. N. B*"..sajlallahualejhi ve sellem. a AItahnaibolr(zna. vidietr etut... takoder Et.ES_SELAI4U Är_gfxifV . sponinjeovaj dodatak samo na lüevusnanu..ES-SELAMU ALEJKUw.'tahav| 2t168-t6et2c6. Taberaniu Et_evsara..hab.sallallahualejhi ve sellem.Läacprenosilacaje ispravan.Hibban 6/lq5-tso/2442 itbn-Huzejme.-l::!i!.ra.u Jednojod predajanavodispome-nut aoaaratsamo na oesnusrmnu.. af. liTlil 31220/154r. kJanjajuiivitr_namaz ":'" predao bi selam na zadnjem rekaru samo na jednu .it.. sallallahu alejhi ve sällem.o Askatani i kaZeda ispunjavaBuharijine i Muslirnove krireriie. ali . t/423424 . da se radio predavanju Jasne \etamasamonajednusEanu. rbn-Mad. Haßz ^skalani u &Rlhßut.lcprenositaca je prekinur.r/j20.-I469 U. e*. Praktrkovau . Äauii. Medurim. rbn_Eüi_Sejbe. 11445.Me. str. ove predaje jer Alkameb. lbn-Earabi ! Et-mudZemu.i.tE. e)zzäiäää'. n. spominje da. rvrdi: .1-1."oosi au je Allahov Poslanik. od rbn_Abdul_Hadija. Irnam Taberani.Ponekadbi Vjerovjesnik. ztrr-t4 | Lt-sirsit. l/354/841 lbn_Huzejme. Dredavaiuii selamnadesnu sranu rekao: . Ibn_Hibban. l:Y:.. BeJhekt. r/36}r/29. 2/303. I.5/J33/tcoj.tan."üi. 2/376.postdi i öetvrti naöin predavanjaselamai to okeöuöi lice blago na desnustranu rijeöima: I .r-.. iliÄ olome je i Ebu_Davud et_Tajatisi. tt | 4t-t42 O7B. ztzt.Tenkihltt-tahk*.hadis.. . rmamsevkaniu Neil. .?I-prla.ncnhitj.8*ü" ovajsunner..iru. 2t146. ä.z rbn_ .iÄ"äiahkam. @l_ü:.o._^pri selamu '*'Nesai. tr_fr4ol"ttirl i Albani ovu predaju smarrajuispravnom.ES_SELAMU VE RAHMETULLAH'.tsl.rcijjc..zabitjeUio sraDrm lancem prenosilaca. Hafiz Hejs"-i i ltr_HuaZ"i mä" au .::j. su. str.]ilil l27y:9t.u nerr. 2/2351518 (El-nevarid). Hakim. rbn Munzir u Et-ev\atu.. ra?r fbn. 2/B7L-g72nBti. Vail nije öuo od svoga oca nijednog hadisa. ili lbn-Madzine hadiske zbirke ne bude natazio ovaj dodatak i na lijevu stranll ondaje ro propustkopisrakoji nisu preciznoprenijeti sa originala. tm m]d*rn.-i .l/441. J7l286. p. ..tus.. stranu.vidjetirä*lit"t_t"dzii. r/267t3072. 2A45-4611t5. t/2iu..". Haf. rakoder. a na lüevu: !.luüm. Vidjeu: MedZneuz-zevaid. .truaut-pail. sunn€tuAllahovog Poslanika.neki hadiskisrruanjaci sü prigovonti o.r. od rbn_Ebi_Haümi ru"Änii.. ueenlaci'iz p. takoder.navodr islu verz üu kojuje nav. pripisuje Serad2evom Mureda Ovo br nalvJerovahtemogta bid njegola predajajer verzije lbn_Hibbana i lbnHüzeJme potpuno nNu.tus-sahiha.od lbn_Mesuda. tnoi.222.Vidjeri. l/628_629. sallallahu alejhi ve se em..u.. pr1 ...Ovaj lanac prenositaca ispunjava Mustrmove xnrenJe_ HarrzAskalanj oval hadis.Seih Albani kaze:'. 2/254De85." prcnosjocj ovog?hadisa poudani.. 1t433.:gfa-ta.r.

-. r'..1 " ^'1J. '"t ir'" iu...Vidie!il .. .xi... ..m"i:". .i. .r i?/. t i .tJt.bn "Lanrc kazei Askalani Ht\rizIbn-Hadzef tisli:s8d.ttll t | ...1".'.'' ätÄ t'i"it.e n59."'"TilJl. ' 3 V i a i c r rC : tl.-i"nititLsadri.".edavanje misrjenje I :. t .1fi:iiil"f Huze. .. t t l .1*to"ll ' ' labr'rn' po/nalr-l:lf] Ebi-Lejla' lbn jedntr ttrrnu nl sarno sehm oredaiuii taLo l \ o l i o d r j e A l i j ab L b i ..lc lbn Ebi Eui.o 'd f Ibn-olrerr .tb e j d k a z e : "r116 <japredajeselamsamonajedlu stlanu ashaba) oJ: lbn-Omerr' Preda\rnje.1"-" na samojednu stmnurrT') prJ. l. i . ' d e r 'p r e d r r . *'i. ooor'. i'ora\rn DlenorilJ.. nua"'irezz.rti€.-S"it.d. 3t222t151s \ ' d J e t iL : tethirrl lrtbtt l'4Jl pren'srJr'' virreri / /''r 4/rrl/J/rrj rlii-.h l \ e 3 ' i i n i o .. ätas. i t J " ' " t " i " .-hn-rrH r .r.u. l r l .i.Lnl"U"l* S"t"tO" r' Cail"rr. " ' r " /ri r e d J j U o d U ^\e n'. r t .1+ 3htrI Ei e.a. Krrj'a b Fbifbu-tli.. 1/'60/730...l:. ii.*?ilii.e.t^^a" *r.rilr1-cfrrü dok.ne. o dozvoli Ibn-Munzir navodi konsenzus islamskih uöenjaka Imam Ed-Davuditvrdil r.r Slh"ro g " " r 8 : 'L/ "" "a 5'7r-75 :' \ i' J j ' r r : / : 'I / r r ' l i". l'ncen' J brm i 't.d.3t223od hafi'" tbn Munzrra serama dazap. ut'detut 1t213' Fethut'&tti Ibn:Beltil^' od l/4s3.odsovaraju'i Nejsaburija "" voJ" ri'. str' 223 iArdfrri rthahe tl259' rair'Ilrir' Vidjeti:Äsd/.J .ai-". / 1 r 6 .lik..r'"'r..ß.t.. i[J'ffi. L ."r..i.rrr 1a'6 prenosilacr' laDcem 3n:3/rss0. r " ä " .'. " . Sehlb.'rI ' .inon 'r p|"ronlN."l.l'^rr.zi.i"i. " '' i drugih Zuhriis Hazima. r. rr1' 1 m l3r' oo'r"'nin i\je rreno' '"i'ii". *r" j. el-tk\eä hl Hir(irnb semure' Enes b.:ono. Omerr lhn Abdul-A/izr' Seldir lbnffutu"o el-Basrija' Sulejmana b Jesara' lbn-Sidna' i"f". r .. lltart-cat. r'2li'rrIi ini'kd Et 31212'223' -' . . l/2b lbu/...lJ i"'".n l3r rrvrlr'l'l 8 27o "'". je 304 lmam Sevkani krtesori'ki odbacio i"i..i:l'.::lT.253)l jednu stranurur Predavanje klaniaiudi vitr-namaz.J. sll ispravnim run-üunzrr. Sad.r'ir" .-i". r r . e h m n a i e d n r\rt r a n ur F o" V i d i o s a m S c l e m u{ l h n .. preselamiosamo na 'lllJllahu ilejhi ve 'ellem: od Poslilnikr' prenose .bi$b. 'i. 2/103-304 N.sa.rnö) i r07hI lhn-lvün/r'{/'li/15-loi '518 11'l '\ lr:rr."-Na*"i.'.$. r ?rrl'/ iA'r?1'r str' 385-3e0 'r'rtetnr' stzr'1:r/ .rAl'm-eJ-irkl ..j:*"."i..Selerne Aiia lspravnim putem se prenosi dx le . 76?'168/306630Te Vitljiti: E1'rrsar. ' . Urretc..t'rr. r r J rd ! s u o \ c d ! i j ' o r e ' l ' l e -u r t . '* fi.o.eliml nil jcdnu 'tr'rnu Prenosisc-i ' sekrkob' b DTubeJrJ Ene. J. Bejhck. t I t.ja. (d 'bror..ao"'..l i b .ft:. slisti.erri'. 1 " i *t.. r. ' ' ."fu-i nu i"anu 5tranu h.: ?/303 imamuUkajlÜu \ Et fethurftbbaDiji' ala5.r r /. ri.ii. o\ J p-e. \4." Muglet. t ' L " r i a b .*.

od lbn-Redzeba i Na\buFrui?.11432-433 i Lt. Vidleü.Vidjeu: El.l.raro '. Fethut-Bari. Neki islanski"uöenjaci su prigovarali hadisima o predavanju selama jednu na srranu. . tn74 2.tj. '*" Vidjeti: Natbur-mje.Ovo ulaz i u dozvoljena pravna razila2enja i nemasmet-nje ovako postupati.7t3:'2-311.. 2t2SS. '. Et-tenhid. ra. 2tl454. tt4l2-433.1-31t. "Najispravnije predaje govore o predavanjuselamana obie strane.vidjeti: Et ninhada 5t68.82 U djelu lbn-Abdul-Berr kate: "Dozvoljeno je preselamiri na obje iti samo na jednu stranu. 2Jt :/0.2ltb8 i Sefiu Sahihit-Buhori. . slf. | 363.l487 Imam B.'. v342.r.Niie nam Dreneseno ni od jednogislamskog uöenjaka.a ko Zeli neka predaselainna obje strane. t& Vidteti: Hulasaul-ahl@n.Oba postupka su prenesena_ prvih od generacija.M.iheki je od skupineashaba kaie: "Preneseno da su predavali selamna iednu stranu. predavanje selama na samo iednu stranu dozvoljavaju: ImamMalik.To miSljenje astupa veiinaashaba.r'"o "Ko Zeli nekapreda Imarn Safija tvrdi sUedeöe: selamsamona iednu shanu. bilo iz Hidzaza. me sruLa.koder: Es-salarul.Safiiai Ishak.vtaien tt-^u1ni^. tau Viiiet: OTaniw-rimizi. od lbn_Benala.. 3t223. od imamaKurtubrja. 7t36.-. '. '*" Vidielj."r48o Ima.K ut an.sa komenrarom Mubarekturija. '* \'lidjen: Es sunenut-kubru.ra8r tmam Tirmizi kare. 2 ö8 i Et daa n iu ti ahkan .vrat. lraka.Amctuehtit-Mcdine.ß tizkar."'"'" Süöno ovomekazalisu imamTaberii lbn_Abdut_Ben.3gO. El-Evzai.m Nevevi kaZe: "priznäti islamskiuienjacise"slazu da je dozvoljeno ograniöiti se najedan selam (nadesnu stranu).ev!at.iashaba ukazuju na ispravnost ovogapostupka. labi. 2t204.vesetet4 tamaza "Onaj ko preselami jednu (desnu)^^stranu na upotpunioje svoj namazpo konsenzusuislamskih uöenjaka."'"' Hallz [bn-Abdul-Ben i imam Kumrbi Nrde: .inai islamskih ueenjakinalon nji}.*. '.8a Pored spomenutih.3t223i FcthutBai. Sad. V idjeri: Et.SamaiLi geipta. aa -drueom je osudivaopredavanje selamasamo na jednu stranu...4" VidFb: EI-ieizkor.od lbn-RedZeba. lzat i Sircdaut-nunckin. 161190..'. Sto ukazuje na urcmeljenost razliöitih stavova. srr.rakoder EI-unn.. Lejs b.mnosrvo dh hadisakat i postuD. '". Preostali ashabi i drugi uöenjaci smarraju dozvoljenim predati selam " rasa samo najednu(desnu) stranu.r"35 Medurim. '* Vd'dieüi Amcluehlit-Mpdine. v446. Vidjeu. 96.

. . 61123 .pllodno. tum ei"io. 9bj" r.i *. ugta*om.jednu (desnu) Dakle. dozvoljeno je Ponekadpreselamiti samo na "" t ti^ S.taelL da je Poslanik sa allahu alejbi ve .naglaiitidazapreq--ig ::t3* :?.ai" i"b argumenti. a AIah najbolje zna s6e -rU. Undetul-kai.":.

.

Dannn." ma ßtinskog boaßnstvamimo Allaha.l2n lß47' /\brne/l.LA MANIA LIMA EATAJTE'VE LA LIMA MENATE. Allahov Poslanik.ii:Jr :ri. 1t429430t1336.4l6a'186 (ElAbdü-Rezzak. ii:Jr Jf äjli tnoi. ."'"" BoBatog Ä r-alre ILLALLAHU. Plenaniti i ä& cospodaru. oplosti mil" )4 tri puta Li izgovorio: AGFIRULLAH !" a potomProuöio: riU'. vAHDEHU LA SERIKE LEH. sallalahu alejhi ve '. 5161593. 5r4l591. 3D98.. niko svavlast i zahvalapipadaju i Onje Svemoöni. wkratiti ono Sto Ti podarit' niti iko moZepodltii^ono lto Ti odTebe neöezalrtiti njegovobogatstl)o. prouöiobi na kraju svakogpropisanog Ebu-Damd.2n37ß197. zikr nakon namsza Nakon Sto bi Dredaoselam. 'r*jul u:i. Koji nema s^uöesnikd! Allahu moj.--ttt'. Ti si Mir i od Tebe je Mir.ft'n-Madie.l. Uzvileni. 18+185/844. Muslin.L:.-roe I ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM' r A ZELDZEL lJ-I YEL-IKRAM.Posla[ikov.--:-l "Allahu. 431109. 1/28U1339'Tümizi' . sts. ALLAHIJMME.lml n g. VE LEHIJL-HAMDU VE IIUVE ALA KULLI \DIR.VE LA JENFEUZELDZEDDI MINKEL namaza: . i. sallallNhu aleihi ve selleE. Ne6ai.

u Lt-edebut.SENAUL-HASEN. str. VE AZABIL. LA ILAHE ILLATLAHU MUHLISINE LEHUD-DINE VE LEV KERIHEL-KAFIRUN.m.l'. Nema istittskog boZpnstva mimo Allaha. Sß6n026J.t/430/lJJ8.t:. Nema istinskog boianina osim Allaha. Sunni. Ibn-Huzejme. tß67n4j. lbn-H€dzer j:pTylg'r :T:"r^"^ zt)u r -ree I uazaktutruRi. 'o'{ Mus. Nesa.\idjeü Netaid1. lJDun n.iii . 260n0t.sallallahualejhi ve sellem.je pouöio ashabe da na _ . Njemu iskrenoujent ispovijedamoiako to neujembi preziru. LA ILAHE ILLALLAHU vE LA NABUDU ILLA IJJAHU LEFiUN.. 4 -r-:J' ( lrj Jr>. NeÄa moöi ni snage bez Allaha. Od Njega su sve blagodati i dobrote i Njemü prtpoia svaka hvala. kaju svakogpropisanognamaza kaZupo tridesettri puta: t {r .KABRI. LA HAWE \'E LA KUWETE ILLA BILLAH." Ponekad bi Poslanik.FAKRI "ALLAHIJMME.U lO. . . t/28t/tJ34. Njemu sya vlast i zahvala pripadaju i On je Svemoöni. tt90t99 i I/393/9Z. jJ.r.mu|tcdu. 441111.eJkat. Atnfiled.it -mut enenni. LEHTJL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLi SEJIN KADIR.I-A ILAHE ILLALLAHU.sallalahu alejhi ve sellem.prouöio: *:t -t-r.t." Allahov Poslanik.U4j)tj46 i l/46415480. Ibl'_Hibbtu. 3/303/1028. Tebi se utjeöem od: nevjersna.siromalna i pamje u INNI EUZU BIKE MINEL-KUFRI \'EL. NIMETU \'E LEHIJL-FADLU VE LEHUS."Nema istinskög boZansnamimo Allaha.. tzo6q4.Nesai."Allahu ät". Hakim. Ne oboitzyamonikoga osim Njega.Ui moj. sts."laea . Koji nena sudrugou vlasti. Ibn.Ebu-Dawd.. VAI{DEIIU LA SERIKE LEII.Imam Aakim i Zehebi oru predaiu ju je ocijeniodobrom.

sa a[i e u j 6 ifv o [g[ ,a f fa Svojsa no asfaniLw f ie

261

"SlavaAIIahu, hvakt Allahu, Allah je najveli."t+e( "SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER." "...i Iridc'ct ,'errri pura U jednoj verziji ovoga hadisa stoji: ALLAHU EKBER .T'"- U drupomrivajetuod Vu.lima stoji da 5e ovaj zik ponovi po trideset tri puta (to je devedeseti devet), a pofom upotpunisa stotinomkoji glasi:

;i,;"k

lrirl v ir_,iir, *';'r'.5r ijrUifrN'i..:1;

"Nema istinskogboi.anstva mimo Allahl, Koji netna sauöesnika. svavlasti h ttlapfipa.lajui Onje Svemolni."'1ea Njemu "LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU, LA SERIKE LEH. LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI SEJINKADIR." (manji)grijesi,öakda su i Onaj ko ovo izgovoribiöe mu oproSteni poput pjene. morske petputa: U drugojpredaji stoji da sekazepo dvadeset

.l r , ,-?-iiir lirr':r , .i rir ,

i'

'."

4

"Slava Allahu, hvala Allahu, Allah je najveöi, nema istinskog boianstva osimAllaha."lree .SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER i LA ILAHE ILLALLAH." sallallahu alejhive sellem, Abdullahb. Amr prenosida je Poslanik, "Zikrite poslije pet (propisanih)namaza i sraki put recite: rckao'. SUBHANALLAH,ELHAMDU LILLAH i ALLAHU EKBERPOdEii?I, danu) hiUatlui pa to bude sto pe(leset puta, a na vagi (na Sutlnjem

1{'6 Buhari, str. 184/843, Muslim.5/771595. 1r'7 i Darimi. U228l1354. Muslim,5181596, Nesai,l/343/1349 r{'3 Muslim,5/791597. rae Nesai.l/434/1349, (El feth), Hakim. T;rmizi, 9/29113413. Ahmed, 4/57-58/780 .mär'aju predaju oru Hrkim. lehebr r Albrni U383/928.Imam Tnmizi.

ve sellan,rumaza petsto." Amr je rckao: ..Vidio sam poslanika,sallallahualejhi ve sellem, kako zikri svojom (desnom) rukom."rsr Jedan od prenosilaca ovogahadisa koji se zoveSuhejl.r^zumioie da se svaki od ova ni zika {subhanallah. ehamdulillah I el*u .i.U"o izgov"ra. po jedairaesl pura.pa ukupnobuderrideset i "i pu,u.If4"äuii., ron-KaJJrnI Askatani nisu Drihvatili ovakvo shvaranje dodenog hadisa.r5or Hafiz Ibn-HadZersmätrada nema nijednog predanjakoje Li podrZaoSuhejlovo razumijevanje ovoga hadisa. oiirn u.äii" Loiu -. prenosiIbn-Omeru kojoj se sporninie zikr po jedanaesr puta.;i joj je I5x2 slablarac prenosilaca. djeöi islamskihuöenjaka, kaZeda ne treba . .Imam Sujuti, prenoseöi dodavati na prenesenibroj pri zikru (niti oduzimäti od nj"ga), j"; ;-;; se krije njemu. pa bi njegovomi.rnj""norn tt-Jat 1:-1"9t:tl,hJ" "u mogao ostah beznagrade.',u, Jedneprilike Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,je u zeo Muaza b. Dtebela za ruku i rekao mu: "O Muaze, talcomt AllanL, te votii,;; i ia ga je p-osavjetovao ldjeöima:"Nemojpropustiti da kaiei ia kraju svikog namazä:

:tb-,t, ;t ) ! f.:,.3.! ; j'Jt,?i,4i
moj. pomo.Ti,ni da Te spominjem. da Ti se zahvaljujem ida _ ,.!lhh.! tt tuepo roaaet crntm- "Buh*i. "rr. l3J0-lJ5t/bj2c. Nesai. v433tI J4 t. Tiroi/i. et2e8289/14tO i ovo ie njegovaverzila. Medutim.botje je ustavnomTitriu p" .a*.it'l ""*. ,.r " 1" rosraru(,saflarlaiu alejhjve seuem,laloainio.Vidjeti: Tuhterut-ahvezi. ,rn, 2ßgL. ''" vidjen: Zadurncad, )nß Z2Oi Fethut.Ban, 2/Sql Sqz.djj.ei S"r"jt" ;rlrr. * u Muslimovom Sarrili. 5/78/595. .-,_ ""' BeTzaL 4ltg-2\t3oo4 | EI-keifl sa stabimtrncemprenoqtaca. U lancuDrenosilaca or e natari .e Mü\ä b. rJbejde Rebezrya. je kojr *pr_a* r,ia r,"Ji.üi .predaje. strucnJaKa. vfdjerf:tehribut-kcnat,2qtt04-|l4. Tph:ib tehrib.I0ßt8_J2j,tf nedünea.lqlt0ti Fethut Ba'i,2/59j. .-^'"'Vidjeli: tr-,euiir.2/80J, od rmama Suiuriia ''* po u\tovima ji"1,.,":y Buhanje Jesanrn i Mu.rima. S njim sesto2io I z.eneDl. Nesiu u Lt amcru. st'r. t8?/t09. Taberani,20/t251250, Almed, 4/54_ 55t74 (El-feth), Ibn-Hibban, 5/364-365/2020. tmam nakim, zetreli i [n, Mulekkin ovu predajusmatrajuispravnom. Vidjeti: Et-iatan, 4 3_14, od i;'*

rbn Huzej;e.i ii6sl7s 1.rbn sunni. sn.46lrr8. Hakjm, f9,i;91:yl..y lr:,rs22. ' Kare od

alejßive qg8-I sa[[alfafru St'ojstvaaosfanif,opog,

2$ )

..AILAHUMME EINNI ALA ZIKRIKT VE 5I TRIXC VE HI.SNI IBADETIKE." je: "Ko na kraju kazao Poslanik, sallallahu alejhive sellem, Takoder, t255- ajet sureElprouöiAjerul-Kursiju propisanog namirzä svakog ''" I niita osim smrl ga ulaska u Dzennel Belare nedijeli od

'fr .ir s},;',iit 3 üJerrü.1ri ,i':r1ri1i + ü;j,il.iil L iiL y ,ifr

+'\i:+

!1ie !"..;Jr ; \i'l-,--1.r". i,.,:er'+4 t ;,:,"n'r'J r+.;.i
t c'r'c;t:i'i r t,,c di, 4, ;;,4LL ;;,";, -a',iit

"Allnh je - nema boga osint Njega - 'ivi i Vjeöni! Ne obuzina Gu ni drüemei ni san! Njegovoje ono ito je na nebesimai ono ito je na Zemlji! Ko se moZeprcd Njin zeuzimalizd nekogabez dopuitenja NiegoNa?!On zna ita je bilo i pije jih i ita te biti poslije njih, a od onoga ito Otl .,1a drugi znaju samo onoliko koliko On i.eli. Prijesto NjeSov obuhv1t1 i nebesa i Zemlju i Njenu ne dosatli odriavanie niihoto: On je Sveviinji, Veliöansn-enil" U jednoj predaji oko öije vjerodostojnostipostoji spor, stoji da Je "Ko prcuöi Ajetul Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kursiu na kmju svakog lAra nama:ä, bit öe u Allahovoj ;4.iti|i sve do | 5ob nare dnog natnuaa." .ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL KAJJUM! LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVMI LEHU MA FIS.SEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI JESFEU INDEHU ILLA BI IZNIH?! ]ALEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM, VE
Dtetu"it, str' 65 i Mulekkina. Dobrcm su ic ocijenili hafiz Ibn H^diet u BuLuBul Ibn-Tejmijje l/468Sejhul-islam Neveviü El-":k ?tr. stf. 74 i x Hüals.ltul-ahkan, Drcad, U221i prije Vidieri: Lldul teichhudu selamd. da seova dovauöi na smalra TeJmiiie. od Ibn A|edrku ul fetata.l21103. rsOs 'rr. lbn-SLnnr. \e,ar u Ä,,"/r///.'r,. .r. lsl-183,100.frberJnr8/13J.75J1. 48/124. lmam Munziri. Ibn Abdul-Hadi. lbn-Kesir. lbn-HadZeri Süj ri ovu Vidjeli: hdull ead, )n22'223, Ud:rtletutnqibil' predajusnalraju ispravnom. n tetnenn.l/1'78i Ei ierhrl-tnl,ntia,3/3093lO. 1s06 raUerani. 3/83-84UT.Irnm Munziri i Hejsemiovu predajusmxtrqu dobrom. ovom hadisuVidieli: trvldjerl: Et-tied:trua.l0/102.SeihAlbanije prigovorio -230. daife,| 11229 silsiletud

--264

:I-i-ft*gry,

sa![a[[a6v atejfü eesetten, nanaza

LA JUHITUNE BISEJ]N MIN ILMIHI ILLA BI MA SAE. VESIA KURSUJUHUS-SEMAVATI VEL-ERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHIIMA; VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM!" Ukbe b. Amir kaZe: "Naredio mi je Poslanik, saltallahu alejhi ve sellem,da na kmju svakognamazä uöim surc El-Feleki En-Nas.,'r507 "...i ImamTaberani dodaje: suretul-Ihlas."1s03

Dodatni zikrovi nakoDsabahi aKam-namaza Ummu-Selerne, r.a., prenosi da bi Poslanik,sallallahuateihi ve sellem, nakonsabah-namaza izgovorio:

'5 G:;;r'tSi\;','aj *.tt:t

"Allahu moj, ja Te molim da üe pouöü korisnomznanju, da pimii noja djela i da mi dai lijepu opskrbu."t .,ALLAHT]MME, INNI ESELUKE ILMEN NAFIAN, VE AMELEN MUTTEKABBELENVE RZKAN TAJJIBEN." Takoder, Poslanik, sallallahu alejhive sellem, je ashabe podsticao da prije nego nestoprogovore, neposredno poslije sabahi aksam-nalnaza, nakonrjjeöi: "ja zel-dZelalivel-ikram", po deset putaprouöe:
15üNesai,

;tiÄ;

1/42911335, Ebu-Davud,U284l1348, Tirmizi, 8/t8l/2903, rbn-Huzeime. l/372l?55.Ibn-Hibbrn. 5t344.345t2004. Ha.kim.I/J8J/92o.tmain Tirniri;vai hadicsmä'ra dobnm.a Hakm. Zehebii tbn-Hadter i<pra!nim.Vidjeti:Netadtui cllü r. / zao i Ud:alctur ruBi bil-mulpnenni. I I t1 5. t7 b. -.'""" .Icberani. 8/lJ4/7532. Imamlvrunziri, Ebu-Hasan, Ibn-Hibban. Her\emi i Behuu ciriranu p'edoju smarraju ispravnom. Vidteu: E: \eüuLnumr-, .li.tOq-jtO, Subulus-selam, l/462 i E. ziktu ved-dua. stt.78. fso tbn-tr,taaze. l/277n62, Ä)mejdi, t/309-310/301, Ebu-Jala. t21361/6930, tbn-Ebi, Sejbe, 6/34/29256, Ahmed, 6/294n640r, Ibn,Sunni, srr. 24/54, Nesaj I Ametutjevn, stlj. 184/102.Abdur-Rezzak, 2/234t319t. Hafiz Hejsemi l0/ 4 tvrdi: ''Prenosioci ovogahadis.su pouzdani." Hafiz Askatani gaje ocijeniodobrim.IbnKajjim zagovara pojaöavanje ovih verzüai kazeda je öuo rbn-Tejmijjuda kaze käl(o nikadanije ostaviouöenjeAjetul-Kußije poslije namaza. Vjdjeti Zadut. mead, tt223 i Medbnu'ul-fetava, 22/294-296.

a[ejfri vesffi sa[[a[[afru aosfanifuryog, Srojsan
. ' , . . . ' , .''

265 1

'i'.. :LiJrJJr.,-:!i3,

"Nema istinskog bollns.la mimo Allaha' Koii nema sauöesnika' o dobnt On Njcmu tvLl t last i :uh ola pripadaju. Ll N ietoni ruci ie stul " U na'trrku ji taj kojiumt'lJttj, i ,)aittiLltn iOn je S,noini"t' "Ko ro i.ßo|ori bit te mu za svaki put upisano citiranog hadisa stoji: " deset dobrih, oproiteno desetloiih tljekLi bit te uzdignutdesetstepeni ILAHT ILLALLAHU, VAHDEHU LA SERIKE LEH' LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU BI JEDIHIL HAJR. JUHJI VE JI]MITU VE HUVE ALA KULLI SEJIN KADIR.'' Takoder. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem' podsticaole sedamputa izgovore: ashabe da nakon aklam i sabah-namaza .LA

"Allahumoj, spasi !"15rr mevatredZehenemske *ALLAHUMME, EDZIRNI MINEN-NARI" prenosi da je Poslanik,sailallahualejhi ve sellem, Ebu-Hürejre "SUBHANALLAH" i 'LA ILAHE "Ko krie stotinu ,rutd rekao: ILLELLAH. po'lije vhaLnana;a. bit it mu ol'ro:tdti qrijPsi fa pjene."'' ' nakdrbili poputntorske

"'o tir.iri. :nl:ntOO i 2765. Ahned. 29/5t2tt1990.Nesai u Ä'rllaher"' str' lbtl I I 9 i u Ed dua 211122/'706. 20/65/ Taberani, 196112'l . Bezz t . 9/438/'f050, Munzri, Hafiz ispfavnim hadis smarra Tirmizi ovrj Imam str. 54/140. Sunni. 61134' Askälänii Dimiaii su ga ocijenili dobrint.Vidjeli: Es'silsiletus'sahiha 1/195-199. Sahihlrnetd:.tn'rabih, str' 75. i E:IJd.ialentr'ragibil-nutenentl, u kod Taberanija zikruveddua, srr.16.lmamHejscmi,l0/l I l, lvrdi: Prenosioci tl-evralr su pouzdani." t5rr EbuOavua.str. I150/5079.Ibn'Hibban,7/362-164/2346 (El mevarid).Ahmed. slr' 53 54/139 'r iIbn-Sunni' 189/ill Nesai A elutievn, str' 188 4/2341180521. Netaid:ll eßd\ 2/126 Vidjeti: je dobLom Haliz Askalani ovu predaiuocijenio s121't29, r'?'iha, Er-ri/ril€rxs je Vidjeti: prigovorio ovom hadisu SejhAlbani qr- l ()5 i / -E l l rri r t top i b; l' ltxrPr,, t J. " t tt l 2t'l Lt Daifu l "laania. "tt. r5rr ! erooo'rorne hrdi'c gr jc {^rao me,lu Seil qlbJnr Ne.ai, l/415/rJ5J.

hadisu,a ne za zikt nakon akSami sabah_namaza, a Uzvi3eni Allah najboUe zna.

flj:1.]'"""-,1i. t t*"-ji

oorkrijepira. " k.,. ;;;;;"'diö';;.i;i, 1j,",111",*ll^11 :'. .Hadis * ser rem, podsLicao "rhil ;; ;;;;tÄä;;;,il'ä :i1'11fl,1 :].itu i ""e..ii",*,.

Vezano za dodatni treba _zikr nakon aksam i 6abah_namaza, napomenuti da se u pojedinim knjigama navodi uöenje tri zadnje kur'anskesure i ro po tn puta. Medutim, ne znamo pouzdanu i jasnu

;äj;;#'#HXiäT

prethodno spomenuk i .il:il1.i";i" posreda iää;-q"'" Yl"*.iJ 1"1 -Diamiuf'
72-76.' Fii<hus-sunne". -g,,uf,,t"f t/130.134. ,"_"ä" "Siradzul-mutrekin", str. 74-84, srr. 4( ;t;ä;:,

3r.3"::,liil^,. .

j;fJo,"i'yJ,'iJi,,'"T"ff#T""1". ."-o,ä"ä ih rrebakombinirano
prakricimri aä U i. "J""""

usur... 4t2 |3.22s...*"",,,,ff1i.1.'i,trtsi..iä1F

zikra poslijefarz-namaza g3:"-: \" uöenje upuöujubrojni h"di.i;;j;

:t11,!r ä: ;Jut*: :riinfu #{ft':f tiil+:
a u kojima sepreporuöuje zikr nakon

;äoo'3'""fllTu.,Hff#ii'

,ffi,i:."'f,Yit"t*

3r;'lt:"j;: fii1::iu;i:1fl f#tT;?#.#.iq;# iöt"",. t*lanikovog, sallallahu at"I'i uer"tt"rn, nÄä Joiü

g,"':xr'':3[T;j'iä"'',*',f.n"J"rT';i?,'? .^1fl .TJj::"iü

'''' Buhan,sr. t 84/841 i Mustrm, 5/691583. '"'' Buhari. srr.t841185 i Mustim.5/69/5Rl

'"" ^fil J' tr::;;i1fl^iftit ^it!t-rt"ä'hif t?,*,i,i,,i*i ij:ä:äli, "" :i_:il' :::.8 :#;:: ;!:;; :;; : "i,i-i\!;i:,;tri;f:, Y itlr:Hi;;:;: ' jlftu'ri*l y;i1.;fi,;"'.,# ;::l i::11,ffi X ä+l;:*,,,,r*f

4)t... posiupak..".l'i/rir-B!/r"..'':Prije 'ut"ia" Buhcriiine i \4uslimove :r i drugih hadi'kih Btoini kornentctori Seid b El-Musejjibi s...rop prr\nikJ da ie .kc.rro..2tz9g.r. BertalaIUt rdel kari' 6l126 .iirrl '5': | Et1'ltit.i predaj i. nel'i ucenla..u "'f. "" via:i" r"ir.ö.l.lt""i..i..i ne poriiuiiih lmrmEbuHanife..l si''r{r sz.u dozirjeL mnogelrbi ine otul.i1"*fl o\ri sunnel lbn-Bettrl po'tttpcopo citirarroj i"Jiog irt.rieti: t"r*.r*u. Vrdietr: Errv..ir/458 od rbn od lirn-Reazerr' .mri''ju 'tll ie prvc verzijrp9i::njel.i . takotlefosudio JeovaJ imamehlus-sunneta' J-ei. loli ..tvrdi da su sloZni uöenjacipriznatih glasomnre ftoU iarugi pravnici da ovo uöenjetekbira povisenim pohvalno. Hanbel. zil'rommisli \imo nr lekDlre dl \e spomenulim iro Tnxal drueom.takoder. u. .. je p'rromtd prak\x . ri.aÄ(r.rrrlS..2/303 ri)0 trbr/r'l/lq9 Narrl-i..trnoni' MudZahitl' ä"rif'li-e*".andc li se radio rekbiriml ovogJ ummelilnliu nllkon .. vi..rrrr.:".iieöilbn-Bettrlx r kolr su nlm nrenllerr Malik b.j:.'5?? l'.r"Uo.. l. 1. Undetxl t Ialintl-Arrrari :/458. I rjadüvsa satih.261t znaöenje lslam. tsn Vidieti:lrrrafuLrrrrlttt 21535. :1.ar. 2142t' Iri'(t'tus'stti)t5O2 U'ttttrt'kari 6ltzl' A\rütl' nabud.thttt Bnri 2/42t' ß. de 1e o\o rrÖenielekbira P''viienim !la5om 'u o'udili mnogt lxhr'rnr'l''rt): njih orri postup:rk novotarija. od Ibn-Bettala' "".. 8rl..kkis '*.t.eme/bog podu'c! irnia'te .l.ki ucenjcci nisu jedno\tJvno prih!xLrli slroljcinje na IxlliÖilcnciine lmam 5äIrJrK:rze ve6 su ih protumeeili orih predcia.toi t^*.dierr. üi""" iedno .-nije u porpuno'ri Jr..r. tt:tthud5t344NtLn't..i i".lfril.tttt lbn-Abbrsa Di-ie' Zna ie d. pri i/lrskuili van einjeni .'ttA. nam nuzno "" ti äu-aj postupat nazvao novotarijom ovo .el"mc lsprxvninrethodnici neDo\rednü 'trmJo 44q god po H I kaicd3 ne "..li -'-" ".'i'"'jer'rraai.ra i 2l5o2..ri'1"'r.ogu.od Il 1-B..no'' dc \tr o\ i tekbiri ö.r5?1 pravnih Ibn-Bettal.:.. 2t458 t'Butnri ralril.r ie MuJTahidbio niripozn'lijru'enik rsenlm öuo od njcgx rli drrrpihr'hirbr dr /ikJe ili uie lekhrrefro\ uislinu.fi '" .i .tr*"d t.ttnfiot'l!r. tnes.'lri"e"i.i.ä.-.l:lttt .i'iÄi.

.._Müs.ttalahu läi.l7l2jl2704. onda rijeöi_ Ibn-Abbasa: . 7/63 i... vrdjeri: sub:kjjev r.KaZu da su ashabi. 2/ö7l5J49.Mesuda. jer vi ne dozivate gtuhägnii odsumoq.: Eb'-Sejbe.. Albani t Sahihus-sunenü.dijedan öinili to period. lAi. tome. 2t4OOod lbn_Red2ebä.. Takoder.Buhan.dis * vidjetj. od lbn-Bettata. ocij".tr. j/398. |5O9_s1O.9 .i..saltaltahu alejhi ve I ::ll:.sunnetu. ovo.tt 7 jako su. via1r..l"")..r523-Za dokazuzimajui predaju u kojoj Eb....iaista. i nakon Poslanika. Taberanr..ltr"ju rihim gtasom.-" ir-.argumenri o bajramskom uöenju lekbiraznaLno siabijiod predaje lbn_ a9oasa. Kaze oa su ashabl. alejhi ve sellem:"sa lana u vaioj blürn.iao ito npr... ovdjesepostavlja piranje: Zbog öega namnüe od ashaba prenesen md po ovome.u)til Viijetl FethutRan. :ITJ".. uöenjetekbimpri izlaskuna bajram_nan Je prcneseno. RiJeai Poslanika."]1.il. .. postanik..r530 Nemasumnjeda bi ovakvim zikrom tsx Uidien. Mustrm.. Vidjeb: Inaut-gatit. Ahmed. iln .a potom napustilitu praksu. lß94l6t2e. t2/428t1Jsl2.___ "" Ebu--Davud. az. Olt: rjun"l uöenjaci vide dokazo napuilanjuove prakseu .rn. ve sellem.Lr.predaj sa allahu alejhi ve sellem.. od lbn-RedZeba. sallalJahu alejhive "kqkdiJoriSenim gtasovima. . v487t56j9 i Bejhelija. znate: svJ. S.su ashabiu vrijeme poslanika. sailallahu blizini.ilaca.u-vaJoj poslanl..sallallahu alejhi .*i ""1_". Irnan Seihekj ovll o*ä. Vatik. ne bt rnale svogasmisla..flt:2.u vrijemeposlanika.. alejhi ve iellem. vidom istuhom a ne bicem... t/4j8/tt06.. Ibn-Huzejme. 2t458.ili ...i. Ibn-Ebi-Sejbe.kod imämaBejhekija.T. U262 Z6J i4. sallallahu alejhi ve sellem... '-KoJese navodiod lbn-Omera kod Darkurnrja. a drugonije: Zato iztazita veöina islamskih uöenjakasmatra da je bolje zikriti rihim glasom. vei do|ivate Onoeakoii fla iuje i koji je ra vama. seltem.el_Esa. "" Buhari. smaFavjerodosroinom...2/JJ/t696. postupali po spomenuiojpre<la.u vrijemeposianika.a 5"*i.. str.. en*o."ts2q Isto ra-ko.je-d.'S/riaJii svojeglasove.Jednom bili na putusaposlanikom.: . t]::l'^k""g"kg-. ovaj h..j. je samoAva a bajram puragootsnJe.yi. Uprkos jedno namje preneseno. vrdleti.toj9j nebaposrupali perputadnevno.. ljH .a vjeÄdosrojnim lancimapreno...Hakina. u vi3e hadisä je zabranio ometanje klanjaöa.e preneieno iJ Ibn.. reje: '.gnus-Sahihit.To zakljuöuju iz rijeöi lbn-Abbasa: . tstoJ i..qo.im _sallallahu znanjem. 3llso3su223j.i.. 1/263.ltl488/56JJ. . ott22. l/lb2 lbJ/ 8t. Olu predaju su imam BethekjI drucl EDruavua.6l0/29c2. El-nenahii iemijje. faloter.. Ibn-Abassa i drusih ashäb. takoder:Fpüul-Bari.

Ls3 rsr Vidieti:. Za njegaje imam Ahned rekaodaje laZov. ove tst'V.rctrukine.ltnul-iatidal.rs! ove 2. tt. El-itt.""" U god digne st. s/289 i 4136'7. 15rr str. 1l L 15!t i Ävut'nabuti. 2tlo8. 4/34. saffaffafr. ez-Zubejrje vidio Kadaje predao öovjeka koji je digaosvojeruke i uöio dovuprije selama. Ud:aletur-raeibil 1515 (EI mcdzmea). Abdur-Rahmana el Kurelijja dovoljan razlog za odbijanje predaje..?esadji.53/138. -. Ll-. sallallahu alejhi ve sellem.iL.uöetihim Ez-Zerkesi glasom.rr?drxl . Muhammedb. 2lt3q.E(trt alau t'el. perioda ne trajno. 312t1. Lßanul nizan.'"' a Allah UzviSeni kraöivremenski Dizanjeruku pri dovi nakon namaza spominje se u nekolikohadisa Dizanjeruku pri dovi nakonnamaza prigovorilisu whunski Medutim.5/38s. 2t6ot)/t204 i lbn Sünni. tUnut-earati u rl-araa ts3a Mi.. je: nije dizao svoje alejhi ve sellem. Druga prekinut b. Enesb. dok upotpunjavaju bili ometani oni koji zakasne "Sunnet je rekao: je da se svi zikovi.1. Ebi Jahja kaZe: "Abdullah b. a samo prenosilaca ove lancu je Aziza b. stt. ito mahanaove predajeie Fudajl b. 440.ovim hadisima i niihovoj autentiönosti hadiski ekspeni.u a[ejli.ljt}ri ld Jttrt. dkDüt.dteti g a|e. Malik prenosida je Poslanik.n. ."""' Lanacprenosilaca b. ELkanilu lid dua|a.'71399.rlaruhü1. Zubejra.ra. tnutenetlni.oje rüke ne kraju namaza rekao: prisustvo Abdulpredaje imaju ti mahane.215. smatra najbolje zna. Sulejmankoji osporava miiUenje imamaHejsemija. 'Poslanik. taiinbnt t. tvr{tida su prcnosioci lmam Hejsemi raurani u rt-*at'. l/193.G'os[aniLotog. FethulRati.t. l. od lbn-Redzeba Viiiei'. sallallalu selamrekao je ovogahadisa rukesve do zavrietkanamaza. Ebi-Jahje i Abdullaha izmeduMuhammeda je nepouzdan. :ll lt) i Tashihuddua. 10/169 predrie pouzdani."l5rl Po ovom pitrnju nxjprihvarljivije ie mi:ljenjeimameSafijekoji ograniöeno na ovaj postupak legitimnimsamozbog pouöavanja. osimtelbije. str. vldjeri Et-darthurct-tadil.ive$awaSeojstr)d 269 t lmam propuötene rekate.r tüJtt 1t t 2. "Ko potomkie.

" imam Taberi u 4l32ll8t2j. i njegovi ashabi dizali svoje ruke nakon namva.ie disao svojerukenakonselama iueio dow. Stalni kolegij za islamsko misionarstvosmatradizanje ruku pri dovi.Vidietl: Fetava islaniiie.Ll-nusni fid-duala. Zejd el-D:udan koji je nepouzdan kod hadiskih struönjaka. 2/80/f492. t4lt3l178ö7. '"" vlatat: A-aZ"*u vitadit. . Medrtim.. po:lfiatt 22t241-Z42thJt. Es-silsiletus-sahiha. 3t41:'4g0 '* Ebr'-Da!ud.''"' lmam Nevevije u Buharijinoji Mustimovojhadisk. Citirani hadis nije prisutan u atampanimprimjercima Ibn-Ebi-Hatimovoa !elsira."r5a3 U lancu tot tbn-Ebi-Hutiu svom ?eFiru.kenat. sallalahualeihi ve sellem. '*.l5a Potimnje lica Dakon dove Potianje lica nakon dove preneseno je u nekoliko hadisa. ukazao je na njegovu slabost. r?haibut.tehzib. a Allah naibolie rna. I nakonpropisanihnamazä.Ali b. .'r'r'U lancuprenosilacä oväga hadisa ima_. taloder. 2185. 2}t43g. Vidjeti: Nasbur-mje. zabiljeziojei "DZamiul-bejan. hadiski struönjakEz-Zejlei i SejhAlbani su ovu predajuocij€nili slabom. 1.3. ove predajenisu postedene prigovoraod stranahadiskihstuönjka. 4j S.' vidjeü El-ninhad| b^ss i ELncdimua. Sejh Ibn-Baz tvrdi: "Nije potvrdeno da su postanik. novotarijom. Ovai "r5'e postupak setretiranovotarijom. '*' Vjdjeü Medamu' ul-Jetava 22t3M. t t tol. posredstvom isrogprenosioca.a Allah najbolje zna. Ebu-Hurejre ka7e:"Poslanik. 3/5r. yidjetj: Tefsirut-Kufanit-Äzin.Metlutim. posrojebrojni hadisio opöenirom dizanjuruku pri uöenju dove. sts. uöio dovu digao bi ruke. 4D53. sallallahu ateihi ve sellem. AnA_r1g i Daiful-dZania. Vidjeti:Alrürnabud. Imam Munziri. Jezid b. ali ne spominjedizanje ruku. 2n44-145. tt2OO '$ov iajet:renvat-rcaütia-aai^". zatim bi njima potrao svoje lice. 6 86. Inaul-eal .'"'Ovu predaju.Taberani. od IbnKesta.j zbirci o ovoj temi sakupio oko trideset hadisa. sallallahu alejhi ve se[em. Seid kaZe: "Kada bi Posladk. l/555.. Takribut.-^ ".Ahmed. 2J43 i Kasasul-enbüa. 638/4399.

4/391'398'Mi.Teh.El-.disro svoie ''' b o!ogil hrdi.a ima He-mmad po. I. ahft.|n'aul-galil 2ll'79 142' h dii.9/26713386 Ä/-'l:d'rid stoji da i Hi*im. teh.ie. Ne. prenosilaca ovoga hadisaima lbn-Lehia i Hali b.2/178'119 rs6 V.ib.rnul ialidal' 11343.haLllt3ota Yldietl Et üreda thi. Ha5im ez-Zuhri Prvi je rsrr a dÄgi ima anonimnubiografiju nepouzdan.jetir I]lrrd:'nrlrrr. ts7 vidjeti El ne. Prenosi laZnehadise od Ibn-DZurejdZi Dzafera b Muhammeda "Nije dozvoljeno koistiti njegove Ibn-Hibban tvrdi: es-Sadika. .ib. ne bi ih \putlio prije nego 'ellem. Daifi -da!'nia.]' ßs0vldieti: zl-rarll'.Busiri i sejhAlbani ovu predaju El'ezkar.1112.11254. "Kada bi Poslanik' sallallahu alejhi ve 2. 3s8 i Nasbur'raje.? l9l196?.U nekimprimjercima je imamTirnizi ovu predxjuocijcnioispravflomMedutim.i' stt 358'Tuhletul E/-1:ldl slabomvidjetii ocÜenili su.Ebu-Hllim.rekao: "Kada budei uöio dotu dovi sroiim dlanorimt!. a kada aavriii Potari njima svoje /ice."lsa! U lancu prenosilacaovoga hadisa ima Salih b Hassan el-Ensari el-Basri koji je nepouzdanpo konsenzusuhadiskih i drugi nlegove Imam Buhari. lll88 .t-labn.ibttl'ke|ul 7l7l 1 Mi. rro]" lice. 412'15. t55r Vid.Nevevi."r. EI dZettluwt'tadit. Omer b. .jeti:a/i €Jdr.1. hadis.271.. l/373/1l8l lmam Ebu-Davud Ebu slabom Vidjeti: I€1l' smatraju Hatim.u(l:fudle l/141. 11569| 214'75'483.lwlä.imamNevevikazeda u priznatimprimjercimaEI datuniane stoji ova ocjena od imatrlaTirmizije' i Albani 3ts2 Im^m Nevevi'Mubarekfuri vid.vu prcdaju Srt. . Takribut 's5 Tirmizi. Et'kaiiJ' 21118.zl njepa rekao: ' "lzmilliahadise prenosiocima ipripisuleih pouzdanim rs \tidjeti: El-(l:crhüwtladit. kaze: (to nrke pn uieniu dove.i L loncuprcnosilacr '-'" Imrm nauci je hrJi. i Daifin'd:atniQ lna l pa!it.djett:rett:it ut t"'nll.640/1412. od innma N-csaije.st 358'Misbatlu."'5r7 3.sallallahualejhi ve sellem.5/145 118. El'ttl gtti. 7128l-282.ib.l'dttafa l/288' Medineu"eNnid' l/196. 91268.koj u nepouzdan isa el Dzuheniel-vc5ili koji "Zovu ga El-Garik (utopljenik) On je dedZdZal kaZe: za njega Hakim (laZac). 1/368.f\.2/'78-1gll48si lbn Madze.ai. Ibn-HadTer slruöniaka.10A92i Es'silsilets'sahilld 2111. stL l'15/346.!)nul iatidat. Ibn-Abbasprenosi da je Poslanik. el-Hattab.tr. "" gUu-nuuua.malraju potpunoni*tarnimr"o tbn Hibban . lol403i Takribut-teh. 2/291i Takribut-teh.srt.

227. uoöiöemo da je.od s€jha Beka b.zikr. sE. 221304. . A | 44. rakoder: Ebu-Davuda. 334. ili dvahadisa kojimasenikakone moZe dokaz ivati.Fejdut-kadir."r55a Dakle. zbog veöegstepena slabosti. tss vialei: VeaZnu'ur|ebva. srr. t02. sl[. srr. Subulus-sela||".apotiranje lica nakondove. potiranje lica nakon nzunaza nema validne osnove u sunnetu Poslanika. Abdus-Selam osimpravaneznalica.uöio sa ashabima kolektivni zikr. sil sil etus ts y idjel: Medtmu ul-fetava.sallallahu alejhi ve sellem.r556 Naprotiv. kolektivni zikr uveden je u posljednjim godinama slabosti muslimanskogummeta u pojedinim zemljama.Ako neprisfasno pogledamou lance prenosilacaovih hadisai njihove mahane./rrcbbani. r$' Viaied: rt. glrr?rdil.2t504. 2l/300-301.llltjje. porcd njihove slabosti.Neki pravnici smatrajuda potira[je lica u namazukvari namaz. odlbn-Tej. 421041 Ed-duau vez. od imana Bejhekija i El-l"r/.242-214. od tbn-Abdus-Setama. 134-135. Es-sunenul-kubra. 22/303.r5sz Metlutim. niti bilo ko iz odabranihgeneracUa ili islamskih uöenjakakroz dugi niz stoljeöa. je rekao:"Ne potiresvojelice (nakondove) El:Alzz b.. '"' Vidjert El-b"naj". ukazujuna utemeljenje ovog postupka u sunnetu. Ko ieli deraljnije poja5njenje ovog pitanja neka pogleda: Tafühud-daa. Sejhul-islamlbn-Tejmjjje. Abdullaha i Fi rrr-ralcft.. 47. govoreöi o zikru nakon tarnaza.3l3l5.VidJetr. pojaöavanja iskljuöena moguönost ovih predaja.l555 Da li sezikri zajedniöki Nije zabiljezen pouzdan nijedan i jasanhadisdaje AllahovPoslanik.Tetaua. potiranje lica nakon namazaje puno manja greSkanego potiranje u sarnomnarnazu.str. 119. salallahu alejhi ve sellem.o tome imamojedan. Porcd toga. od od imamaAjnüa. 1t463 i Es-sahiha.aese[fem" namaza Neki islamski uöenjaci smatraju da ova tri hadisa."1553 Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe:".339. kaie: "Niko nema pravo uvoditi nelto r*2 vialeti: Bulugul-meram. str. kada se umanjio broj uöenih i kada je oslabila islamskavlast. pojaöavanjehadisa jednog drugim ima svoje uvjete koje su postavili hadiski struönjaci.

o j s tQ r 'o as k n i L o v 2't3 ) \unn-etu Jer od dovs I TikJo!anakonn lnalr.je uiemeljen Vidieu:Idrriixd . a nisu kao talivi sto nema ispravnimpravnim izvorima' ili.innt". . . i . sallallahu alejhi ve sellem' to le jacije i dzume-narnaza). ima svoje manjkavosti. at[aß u S l . . r .\tr. s druge strane' napulta izapostavlja slnnet Allahovog je prenesen u Poslanika.. u najmanju ruku' sadrZeono jasnepotporeu sunnetu Time se. o d b b u . u h a uttitb ' l i / 1 0 r ' o o ß ( r h e t i r ' 'rf l16 S"ä.. . jaciji i dZumi) odstupa od zika. 209 * " v .tlioi!) toZ" se nakon zavr5enecjeline u dovi ili onogaStose trazi. Vezano za zajedniöki neke od ovih manjkavostl: spomenuöemo doili u Neki od ovih zikova su djela i rijeöi ljudi. poslije namaza'nte Poslanikov' sallallahu r':' Uaenje El Fltihe nalon \vegr logr nUe aleihi ve . Med:nt'ttl feto|a' 221229 t5" ili.\b j f üv es e f f i f so l [g [.r ' .kao ito smo prethodnopojasnili' Na taj naöin se ometajui oni koji Zelezikriti zxsebno' pravog Time se (na podne. Potiranielica nakon dove. akiamu. biva ometan takvim vrstamazikra' namaza. . \unnel rs6" zbirkama u hrcliskim zabiliezeno akSama' Ovakav zikr vodi ka spajanju faza i sunneta(kod podne' a Poslanik.l""l alejhive se1lem roslanika'sallallahu u sunnetr'r f""t'p^li . sallallahu afejhi ve sellem' koji hadiskimzbirkama'koga smo ukntko spomenull' najvjerodostojnijim Ako neko od klanjaöa stigne na zadnji rekat ikindije ili sabaha te mu ostaie di naklanja. ./xa. t5t1\idieri. " ' . ''o' zabranio. " .D l v u drJt .:'ooz u'a'tnu ut lctotü 22lslui rdrlr'l'"J-d4" lsmVidjeti:?arrir{.str'4'15 .ellem. u. I r . oslmonogxslrr\e navodiu ' ' do/!olio nle lo vjeru_ I Allah !e to cmrlrau\cdenimstrrrima u Svaki postupak u obredoslovljima' koji nema osnove-u rjelskim zikr izvorima. u brojnim hadisima. koji je legitinrnoöiniti poslije farz-namaza' vremena ali ne öuju njegovu dovu l amirl Dzematlije aminaju za imamom'1553 (sto znaöi: Ällahu. sallallahualejhi ve sellem' sftogoje zabranioometanjeklanjaöa Poslanik. .1-l!/d.

Takvo nestonije potvrdenood Poslanika. sts. niti ashaba. smatra se novotarijom u vjeri. r# Vidieti. bilo da zikre svi kolektivno ili slu5ajujednog od prisumih. str. v 7| lo3. lO4."rsuu Na drugom mjestu stalni kolegij tvrdi: "Dova nakon namazasa podignutim rukama od stmne imama ili muktedija. sunnetu. znol . tffi Vidien: ns-sunenuvel-mubtedeat."r56s Stalni kolegij za islamsko misionarstvo(El-ledZnetud-däime) kaie: "Imamkoji dovi nakonnamaza a muktedije aminaju. t34. smaha se novotarijom.284. str.'74 Imam Ibn-HadädzkaZe:"Treba zabraniti zajedniökezikrove prije ili jer senjimaometaju poslijenamaza. sallallahu alejhi ve sellem. a i u drugimvremenima. tffi v idiet: Fetawl-Iedirend-d. 7| lOO.i El-ibda. sallallahu alejhive settem."r567 Sejh Amr b. sallallahu alejhive sellem."rs6' Poznati hanefijski uöenjak EFTehanevi tvrdi da je zajedniöki zikr nakon namazazabranjena(haram) novotarija.r563 Sejh Ali Mahfuz kaZe: "Klasiöni zajedniöki zikr nakon namazaje pogdnanovotarija. niti njegoviashabi. od Hajniddina 'K3 viatett tataus-sunen. ts61 iitett Feta|al-Iedinend-d. . napustiti ovu novotariju i slijeditisunnet.aine."1568 '16lNa traju ovogajetaimaposebno poglav|eo ovomprtanlu.Aime. r$5 vidiet: Tashihud-dua" str.sallallahualejhi ve sellem. ljudi. "" v ddJeE: l\lahul-ncsodaid. Selim kaie: "Zajedniöki zikr nakon namazaje ra3irena novotarija. u protivnom se takav postupak smatraniitavnim. buduöi da nema validne osnove u Poslanikovom. ili svih skupa. | | | i EI-nesdaidu Jil-islan. Duinostje svakogmuslimana koji slijedi Poslanika. dignutih ili nedignutih ruku. lb0. duZnisu za dotiöni postupak donijeti validan argument.Tako nesto nije öinio Poslanik. od AnE'ia Selima. AbdullahEbu-Zejd kaZe: zik povi3enim ili prigudenimglasom. sü."l5s "Zajedniöki SejhBek b. Sunnetje uöiti zik tihim glasom i zasebno.

sallallahu ImamTirmizi i drugiovoj predaji dinu.i Njegovih .SUBHANALLAHI ADEDE HALKIHI'' 1s6' sbu-Dauua.ib. Sahihut-Tirmi.2/16311655.'mariiu dohrom VidieriHutasatl ahkdtttll4l\' Tühldul gl3ol r t7-sit.1s6e pitanii govoiidena Sudnjem "ts7j (ztkt). gll}4 1O5.rekavöijojda kaze: kolpica.Vidjetii Äl'miikah' 2n16.i. sr je svrsraomedu ljerodl''rojne hadise. Siin Albrn.i ne ostarüajte ga alejhi ve sellem. BtJh^r1 \t Ettarih l-kebn 8/23212831. Tinnizi. svrstao koji se zove Kinane mevla Safijje Vidjeti: drugu slabost. Hakim. gl+:o-+:tl:S54.a.31111 '57'glu-oavud.zikrio je na prste desne Allahov Poslanik. Abdu-lbniHumejd.r. Ibn Ebi-Sejbe.i' e ar. 9/366367/l'186. ukäzali na slabost Ulls Ova predajaima i vidieri: Es'silsiletud'daife' mealu slabehadise. Et-kaiiJ.Sejh Albäni gaje ovogahädisa. Vidjeti: TuhJetul'ahvzi9l43l. 2ll16.aaostanifupog. .a to . Neilul' l1472' Hulßatul ahkattt Vidjeti: dobrom Ibn-Hadzefje smatraju Nevevii 1Et-kavluln"rir. u drusojpredaji ima potporu 2l'753 i Sahih 'da6. su 2/l 19 lmamTirmizi-i Mubarekfuri Takribut'teh.nia.'s?' alejhi ve sellem' sallallahu U jednoj predajistoji da je Vjerovjesnik.sallallahu ruke. 1/280/1329.(edna od njegovihsupruga) je ito boljeod toga.afejk pesefusalla[[afru Slojsa.iteui-n. Tashihud-dua.to. 1/73212007. lt32l2008 Imam Hakim i Zehebiovu predaju ima Hasimb Seid ove predaje Medutim. "" ti'*iri. l/280/1330i Beiheki.299.Pouöiojuje onome Ät :t Jr iel" "Slavljett neka je Allah onoliko pLtta koliki je bro. Sahihu. ostavljttjuti tfine nilost äodaju:-". n. rrae. Irnam pr€daju ispravnom' smatraju i Sujuti ovu Imam Zehebi Hakim.ibul'kemal. 314'tr r'0 Ovajdodätak od Aise(mevküfen)Vidjeli: El'"itai.31203.Tintti.. 2/410/1568.ie prenosilac srt 433 str. aleihi ve sellem.. 21753. kako zikri sa öetirihiljade vidio Safijju. 141i Siradaul-muttekin. idjerl: a on nepouzda el Kufi.. El'dZerhü je 191213' Teh.u lÄncuprenosilaca smaträju ispravnom.2/359/3368 Imam Nevevi. jer öe prsti biti im ie rekaoda zikre na prste. Propis zikra tespihom 27 5t Podstiöuöi Zene na spominjanjeUzviSenog Allaha' Poslanik.Munziri i Askalani ah\''i ovu Dredriu . str. 21316 i Sahihul d:ani&. y wt-tadil.

\'E ADEDE MA IIALEKA SUBIIANELLAHI VE ZN. UZ98-299.ib.ram. ato je nepoznato kod uöenjaka hadisa Vidjeti: MizMüI-indaL 2144012510. ADEDE MA FIL-ERDI.d r.aza ve sellem. ' . u lancu Prenosilaca nepouzdan.TKE.tKE.'t lt rrut. Nema moöi osimsa Allahom. MISLE ZALIKE. Reci: t j -. MISLE zAr. EKBERU.Mudutim.'tabejr]niü Ed-dua. Er-sißiletud-daife. D ga mahana ovoga lanca je Seid b. EbiHelel kome se poremeilo pam6enje. "Slavljen neka je Allah toliko puta koliko ie stvorio stvorenit na je (isto toliki broj puta| Altah najveöi Zenlji i izmedu njih. VE LA ILAIIE ILLELLAHU.i. u. Imam Tirmizi i Begavi 114241602. VEL. prenosioca.r' I P t )-rt d} Jr J: *1":r' rc+i . l/35911712. U drugoj predaji stoji da je usao kod jedne od Zena dok je tespihal4 "Pouöitu te onome ito je brojeöi na Spice ili kamenöide.HAMDU LILLAHI."t513 .r' u|. isti broj puta. MA BEJNE ADEDE SUBHANELLAHI VALLAHU SUBHANELLAHI ADEDE MA HUVE HALIKTIN." u kome se vezano za ovo pitanje öestose spominje apokifni hadis"Lijep li je pripisujePosfaniku. . Tashihud-dua.llL.'g Si ^\: . isto toliko. :.r J. i . \:' it. 31158411738.. H^kim. 166. U lancu pr€nosilacaovoga hadisa ima prenosilacHuzejme i prenosi od AiSe bint Sad b Ebivekkas.t.SUBHANALLAHI HALEKA FIS-SEMAI. r uusneduL-fudevs. rsla oejten.t v: . Tahnru tuknbittehzib.ur-tj. prenosilacaove predajenalazi se 5ll5l7o29. pa joj je rekao: lalcie i bolje od toga. J.-e. H.' (' tG ^i)\ :. l i . sallalahualejhi ve sellem.str.r. 432.u lal-€'cu Abdus-Samedb. . llll} I Tashihud-dua. n32-13312009. U dmgoj .str. i . 143-144 i SirudLul-muft ekin.ti. Poredtoga. Vidjeti: Taknbufteh. BeE vi. Mosa el-Hasimi i Muhanrned b. smatra Sejh Albani ovu PredaJu predajeimaju jos tri nepoznata apohifnom.:. sil.!r Jf'* s. citirad hadis smatrajudobrim.'"-a\. 4.kako to spominje prenosilaca imam Almed.. MISLE ZALIKE.alnAIIahu isto toliko. : J l. . 4' 1. Hakim i Zehebi su se slozili na isFavnosti ovoga hadisa.da je rek^oi ztkr tesDthom! '"'" Titß'ia| 10/13-14/3568. VE LA HAVLE VE LA KIJWETE ILLA BILLAHIL-ALIJJIL-AZIM. nebesima..'riL.l' .1$ i. ova predaja se ne razlikuje od njoj prethodne.'.Harun b Mensur' Prvi je ove a za drugogje reöenoda je lazov. . Vidjeti. :r .. Bejhekrü Suabul'inanu. 416111279. MISLE ZALIKE. Nemaboga osimAllaha.itit i.

osudujeposlupkekoje nijc i t/el Kunubi.tu.saprckinutim pr€nosilaca. je u kojima IbD Mesrd verÜa imaiu mahme. Muhammed nalazise Abdullah ovosahadisa iatidal. ja (subhanellah).U ovomesmisluprenose ovih predaja t/16417669 i 7657.Le.sa[[affafru afejfr. srr. Dz\ndZani zikrio na kamcnöide.fu 31180 . 436-119i re6Zeli im lbn Mesurlukazati na blizinuposlanstva ts7'narlmi u Es-su.o slabosti lbn-EbiSejbc. str. 9/ "'* tun-veaoalu bida.o ummete kako alejhi ve sellem. s. sa ispravnimlancem 9/12718636.ja od Muhamneda Sabbaha Yidjeri Ma d:ac. str.a. ve sellem. sr(.udmrzioprebroiavonie predaji U drupoj ' poiinlena dobradjela '' govorioje: Zar se t.2/163/1656 'lasllihud-dxn. Preneseno viie vjerodoslojnih alejhi ve sellcm praktikovao sallauahu Poslanik.v7666.38/21.latuhin. sallallahualejhi ve se lahko uprcpaltavas!Evo vam Poslanikovih. naukänisu vidjeli 48 3/47 | ts62 \ Es'silsit. Mi. sallallahu navodise da jc Poslanik. cniJid '575 je u djelimx: ovih predajakazivano 1665. 128ß639. 183.ipe aosfanifunog. -169. ll4ll-49/2M i Taberani. je i od skupine ashaba.l'dtife.rispravnnn iancem 2/16. 60/52.djerl: E|4rc. Vidjetii t/ trld.'"' lancima nepouzdanim Hadiski autoritetibiljeZeda je Ibn-Mesuduiao u jednu dZamijui pa ih je upitao koji zikre na kamenöiöe.ika.rcnu.2139. predaji. . Spojstpa v{- 27 a.t."1573 sallallahu alejhi Posla.täkoderapokriiDoj." Ibn-Mesudim reÖe: zablude?1" r'-. kao da ste potom im je rekao: iz dZamije.ali Zikr na sliöan naöin prene-sen prenosilaca.fil bi.1s76 (ashaba)Poslanika.rmo onih koji iele clobrorli grijese. mu. prenosilaca str' 68 U lancu I Tatih D:u/d:dn. zatekao skupine üudi u halkama ita to öine?Rekli su da broie tekbire(Allahu Ekber) tahlile (la ilahe "Brojte svojegrijehe. On im odgovori: illallah)i tespihe " da se vasadobradjela neöezaboraviti Potomim reöe: vam garantujem "Teskoti se. vi ili ste tu. nikxkvo dobro.Medulim. t81 E|nt dua. sallallahu Muhammedov. 153. 16'7 Simdtul4 uttcki. ashaba je bolji od ummeta Takomi onogau öijoj ruci mojaduia. gadao svedok ih nije istjerao kamenöidima spominje da ih je Ibn-Mesud "Uveli ste ruZnunovotalju.Et silsil?trtd'daife se predaje od Omerai Aiie koje je zabiljezn) str.u lancina prenosilaca Ibn-Ebi-Sejbe. lancem '57'Ibn Ebi Sejbe. dua l/117 i Tasllillud prenosilaca.str. prenosilaca.sallallahu alejhi ve sellem. sujo5 uvijek i posude Zivih meduvama!Njegovaodjeöa sellem. hadis i hadiska Kudami od kogr b.r {llahu prebauulu lbrahimen-Nehaikoji ujednoprenosicitiranupredajuod lbn-Mesuda' alejhi ve sellem.td. ili otvarate vmta Rekli su: "Ne Zelimo osim dobro.lbn-Veddah ''Koliko je .1L-kebir. uöeniji oi ashaba /ikJx-i selaZedajc lbn Me.ul V.

nakonselama Vidjevsi ga Staöini. Taberani. tffi Vidierl: MedZnü'ul-fetat a. da spajai dzumu-namaz sa drugim namazom.Neöini vise ono Stosi uöinio.. 22/297.Vidieti: Er-rih €r. r3t342-3$n356. Ebu-Davud. I/20c/sq9. vei ih je uputioi ukazao im na bolje od toga.'.uistinu sljedbenici Knjige (ädovi i k5öani) uniötenisu jer nisu pravili pauzu izmedunamazä.Ka2uda ie analogno zilru sa 3picama i kamenöiiima dozvoljeno zikr-iti respihom. dakako slabih predaja.. tj. Nakon toga. rs Ibn-EbiSejbe. t/t8t/t8ö?. Ebi-Sufjanom. Omer mu reöe:.Ibn_Huzejme.r533 Propis klanjanja sunneta neposredno poslüefarz-tramaza Prenosi se od Ibn-Ebi-Huvara da je klanjao dzumu_nanaz za Muavijom b. narcdio nam je da ne spajamo namaz sa namazom prenosise da ie dok ne5to ne ptogovorimo ili ne izidemo.3t249t5534.r53o Neki uöenjaci kaZu da se iz ovih. Abdlll-Rezzak. . 2ß16-317 i Tuhfetutahvezi. 2131.ry12..is3' naroiito ako se klanjaö plaii da öe se prcbrojati u zikru na prste. Sahihut-')abil str. t9l315. 2t316| Et nev\ua tfkhijj?. poslanik. IU2A4. Alrmed.28180/16866.sadobrimtancem prenosrlaca.22t29i. sallallahualejhi ve sellem. Nejlul-cvtar. . Kada je Muavija predaoselam Ibn_Ebi_ Huvarajeustao da klanjasunnete na isrommjestugdjeje ktanjaodZumu. EL bahrurraik.r534 jedafl eovjekustaoda klanjaneposredno jkindiie_namazi. od lbn-Tejmijie. sallallahu alejhive sellem. 2/t641669.Muavija ga je pozvaoi rekaomu: .. '. U192. Hariietut-Tahtavi. sallallahu alejhi ve sellem. 't" Uu"Urn.Aviut-nabud. vidi da Allahov Poslanik. lnt 3. Ebu_Jata.rd-daife.Haiijetut-Tahtayt lt2r3.r532 "Kada Sejh Albani kaZe: u korijtenju tespihane bi bilo drugemahane osimnapuitanje sunneta onobi bilo dovoljnokaopogrda. islarnski uöenjaci su sloZni da je zikr na prste bolji i preöi i da je tako postupao AllahovPoslanik. "" \idjedü M?danuul-futava. 4/2sa.^. 247.l0ll). Neitul-evtar. Medutim.'.vesellet4 namaza branio je svojoj köeri^dapomaZeZenama koje su prele konce za tespihe na koje bi tespihali. nije osudio postupakovih Zena.Sjedi.6i t4l-142l8äj.

brojni su hadisi koji podstiöu na klanjanje sunnetau kuöi. iako je 1o najbolji oblik razdvajanja.allallahu alejhi re 'ellem."'5ae Zejd b.rncem str."Sejh Albani je ovu predajuocijenio vierodostoinom prenosilaca v idieri: l rwul Pal il. razdvojiti obavezni namaz od dobrovoljnog samo zikom.. sallallahu alejhi ve sellem. Muslin.27aI Poslanik."tsse pitao Poslanika. ö/1. Kod "Klanjajte u Allahov Poslanik. 202/937.Hakim. l6313l Buhari. S druge snane. Muslrm. napustiti mjesto na kome se klanjao obavezni namaz. a ne öinite ih kaburovima. 107/432. 2/43213973 Abdur-Rezzak' Bcjheki. Poslanik. pa mu je odgovorio: diamii|ll Uprkos tome. sr.hari.a farza). Ibn. slr.6/56177.84n044.da li je bolji namazu kuöi ili "Zar ne vitLii da je moja kuia najbliia u dZarniji.t127. 2/871/3046. .udladle t/444' kaze: Lanac je ispravan.'. t5'0Ebu'-Dävud.rr'l SeihAlbdnr l/341/5c45. odobrio je ovaj Omerov postupak' "DoDro si postupio. '$7 B. sallallahu alejhi ve sellem: u noioj d:afiiji. str.11/882. dzumu aeliri rekatr?l predajejasno se zakljuöuje da ovaj öovjek nije pravio pauzu poslije Iz lbn-Ebi-Huvarave verzije vidimo da nrje obavezno dZume-namaza. I / 142i sejhAlb ^ni u Es-silsitetus'sahiha isnrrvnom ovuorediiu suuciienili Isb EbuDavud. 'ht. saispravnim i Muslim. o\u tredrnre. Ahmed. lmam Büsiri \ Misabihu."\535 Jednom je lbn-Omer rekavii: gdjeje klanjaodzumu namar. sallallahu alejhi ve sellem.rn. volim Hanjati u njoj viie nego u d:amiji' L'sin1 propiianih (fatz) namazi."a. ovomebiljc'e: pl€nosilaca SliöDo l.. str. "Prenosioci poüzdani predaje su ove kaze: 2/489. tttt lbn-Maaz.Ul40/ll4l.sallallahualejhi ve sellem.jer se prenosi od Poslanika.sallallahualejhi ve sellem. u ispravnim predajama da je zabranio spajanje namaza sa '535 Awamc)' Ebu-Jala' 2/66/999(Muhammed Ebu-Davüd. u tl-n?d:. ImamHejsemi 6/105 ' SejhSejj id Sabiku rt&rr s(nll€. rekao je: je prilike Ibn-Sad Jedne svojim kutama. 16/s30/23015. l3/10?1166. sine Hattabov. 15sBuhari.. 1/403/993."lseo "Sunnet je rastaviti propisane od Sejhul islam Ibn-Tejmijje kaze: dobrovoljnih namazä. Sabit prenosi sljedeöi hadis "Numaa öot'jeka u Allahovog Poslanika. tj. 21190.pa gaje vidio öovjeka da Urnja na mjesru 'oo l/ citiranc gumuo i upitao: Zi-r ldanja. 6/57-58181. osim proPisallog (tJ' njegovojkuöi je bolii otl namaz. Beihctc.veö je dovoljno neito progovoriti ili pomjeriti se. Omerkie: Poslijed)ume-namrza "' dvc rekale kuie bi klanjao ne bi klanjaodok se ne vrrli kuci.

1'. Mudrostovih propisaAllah najboljezna. rtr rL JvU. Es sitsitetus sahihd."t"' Dalle.'"'L drugom hadisu Poslanik. el-Huvejris je prenosi da sailailahu ilejhi ve sellem. t525n24b.lFri:ndrl. vbsi sitttus. razlikuje od nu-uru Zen".ra\iti dobrovoljne namaTe od propisanih nakoi selama. relao "Zene .satür.Et-anJzh fr b.ne posrise /adnjidan labana posrom nili prvi dan sevvala. i koji pobijajuratvo miöljenje. ne osvröuöise na zabranuAllahova poslanika. / 3 o q _ 4 0 0 / 2 . poslanik.. srr._ ali je ipak neophodno razdvojitiobavezno od dobrovoljnog. Neki klanjaöi iz velikeljubavjpremanamazu kaTuda alo ne llaniaiu sunnete.d./. po svojoj formi.I t Ftnnulrcdu.Termiüe.15e2 Citirani hadisje opieg karrkrera i vrjjedi ra svakogmusiimana i muslimirnku.r)r-2)d. odtbnusejmina.Vjdjeri: Kerfurhafa. "-' 8uh..oB/2|]. osim ako izmedunjih neito progovoriili sepomjeris mjesta.u D a v u d t. yr"i. I /338-339/1296. Suprorno bi bilo samo al<o bi dosao dolaz koji mijenja ovo prarilo.namazo namazom. neie klanjati ni far.. .u selamomfarz-namaza.rri.. Imam Ibn Kanan i Sejh Albani su ovu predaJuocijenili ispravnom. naibolie zna."r5et Iz navedenih dokaza vidimo da ie sunnei ra. I/202/t25J. \aproriv. ali ono Stose zakliuöuie jesteda je zabrana dosla da se ne pomije(a oba\ezno sa dobrovoliniÄ. Ehü-t^t^. l/l4l I42lltJ.rr.t/138. rekao: "Klanjajte onako kako vidite mene da klania. Darekutni. oöita je greSkaklanjaöakoji spijaju sunn"L . a Uzviseni Allah. namazä dok sunnele prije [arzaod farz-namaza razdvajaikamet. srr. Nemai\pravnih dokaza u Kur'anu iSunneru koji upucuju da se namaz mu5karca.Sliöno ie sa .7? 79.rl. \rr. s7. 1/24a. lfarz. posroje dokazikoji ukazuju suprolno lom.od tbn.qhmed 18/158/26073. S obzirom na ovo.. Nemarazlike izmealu namazamuskarcai iene S\ e (lo smospomenuli od abdestä do zikravriiedikakoza muikarca lakoi /a zenu. Darimi. 8/t49/4694. za njih vrijedeisli serijarrkj Je: Fi \ i. 'illl -Trmi/i- \un?ü. r'. Nemasumnje da je po2eljno llanjarisve sunnete. Malik b. a izmealu je mjesec ovadvadana je ramazan koji obaveia posriti.-2Bo -&gwg. 6/860863i EI. soffa[[4fru a[ejfüoese[[an. sallallahu alejhive sellem.u *pamii ljutli. sallallahu alejhi ve sellem.2q11-.niikah.

uuti*r l.'hr'n..i muikarec. 31109. tel Via"ieri::: Zl. ^ J q D .'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem. E n e .ibul-ke xthr. r " l"b n . ntuoöitou pogledu:rukua.r/ed!."'r I tbt. sa ispravninl lan.äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje.cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' . 3/.S e i o i" l l i . k l j ü . / ' : 1 .n r .1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789. l/305.. I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca. El ürL. l l .l .d. dr je .L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne.tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b .dlell: L/-J.e od UmmuDerde. i r n Ji. 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda. r e m o c u i n '* r l ' ' i . . 1ao viüer|.on bi se odnosio na. Orner imc rs's vidieti: F.: Etrmhnlla.osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az.El d!. U22-23.em prenosilaca. r. izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene. . l 8 l ! m u . n i Jo v e r e f / i i c '*'. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk.tul ahkd.' ' + r ' ls*V. yidjer.a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c. u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na. r@Belhek. p 1 1 r r r rIr nh . "uB u h ' " .105-106i:l/-195. )i I I t t t t i t u ß .l.ll{lqrlooruce|lroirie. l r u g i .b 5 .:d. I/rl.l. Vidjetil El neduud. 21115 i E! silsil?tttd'daife.:ünk. x l .. l { ^ . l b n .l r l r l r r5F ch bi c l 2 r . r I e u t .ur.q. stojidaje Poslanik. r l l e ^ r .Juskupite kojesu Llrnjale.rni. mh a J r . str. ' r .lmed u t:t Desail . . 4/122.11D Teh. r ' 1 ' r ' . Medutim.nuru.q. ?'erÄül-Bdri. 2 . 2gya propisikao za muikarce. otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ . Ibn ^. stt 258.11299l0o. ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene).. Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i .iediläu n-tmg/u Prcno.H a / m ."t.voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim.f r ' .s|J. r . ' a r r .""' Smi.r/rrl Ba'i. l b n . zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b. Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr.u . 1/391. .. 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa.. J l c d : rI u d .. : c n i 1 ' .Hrn/lhnHJJ/. 221465.q 3 .'inrte s.J14-Jl). preno\ilxcr Ahdulhh b. Ehrtd:taa. '5o"tun-t ur-sqoe1 .t t t ' . i?hkan4 KI. Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c . .2."l:u' ' ljuJi.'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi .etltanntttkijj.. r s s V i t r e r r : t h r r . l u F R e / / J t J r .2l315.r\. 1 ' t r ( n o r l i ( r .r. rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04.od lbn-Dekika. e j m i n i . .rez!i1r.sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog. Et telhisul-lxlbit. El-d:c|henoi ü?kiij. Hati el-Vederri.

'rnir tijelo pu im je rekao: Knda. El ürL. .'hr'n. 4/122. zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b. otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ . ' a r r . x l . .ur.r/ed!.l .tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b .q 3 .lmed u t:t Desail . I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca. Et telhisul-lxlbit.. u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na.ll{lqrlooruce|lroirie. l { ^ . Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c .""' Smi.H a / m .u .ibul-ke xthr.S e i o i" l l i . e j m i n i .äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje. : c n i 1 ' . 2 .:d.d. Hati el-Vederri. Medutim.uuti*r l. . Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i ... ntuoöitou pogledu:rukua. 2gya propisikao za muikarce. r s s V i t r e r r : t h r r . ' r . ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene). Ehrtd:taa.s|J. J l c d : rI u d .q.2.1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789. l r u g i .b 5 . r@Belhek.dlell: L/-J.i muikarec.rni. l b n .'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi . i r n Ji."t.. l b n . Orner imc rs's vidieti: F. I/rl. stt 258. ^ J q D . r e m o c u i n '* r l ' ' i . Ibn ^. stojidaje Poslanik. mh a J r . l/305.r/rrl Ba'i. preno\ilxcr Ahdulhh b.on bi se odnosio na. r .: Etrmhnlla. l 8 l ! m u .:ünk.El d!. r l l e ^ r . El-d:c|henoi ü?kiij.11299l0o. 21115 i E! silsil?tttd'daife.L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne.etltanntttkijj.osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk. E n e . izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene.l. n i Jo v e r e f / i i c '*'.Juskupite kojesu Llrnjale. rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04.tul ahkd. dr je . 221465. / ' : 1 . 31109.iediläu n-tmg/u Prcno.em prenosilaca..cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' . .q.r\. )i I I t t t t i t u ß . 1/391. k l j ü .'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem. "uB u h ' " ."l:u' ' ljuJi.. r I e u t .'inrte s.r. p 1 1 r r r rIr nh . . r ' 1 ' r ' .voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim. r " l"b n .l r l r l r r5F ch bi c l 2 r .' ' + r ' ls*V.od lbn-Dekika. Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr.J14-Jl). r.. 1 ' t r ( n o r l i ( r .2l315.a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c.e od UmmuDerde.Hrn/lhnHJJ/.f r ' . sa ispravninl lan. .t t t ' .. Vidjetil El neduud. ?'erÄül-Bdri.11D Teh. str. l u F R e / / J t J r . 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa.n r . 3/. yidjer.rez!i1r. tel Via"ieri::: Zl. i?hkan4 KI. '5o"tun-t ur-sqoe1 ."'r I tbt. U22-23. l l .nuru. 1ao viüer|.sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog.l.105-106i:l/-195.

a Allah Uzvi5eni. Ovim bismo priveli kaju ovo skronmodjelo. Mizßnulitidal.M\slim. El"mesail.3na." (Prijevod Hud. od Ibnll 169. Poslanik.sallallahualejhi ve sellem. 1/24212?78. 'Ja samo äelim da uöinim dobro koliko mogu.a neki ga smatraju larovom. od Ebu-Davuda. Vidjeti: El-dlerhu vettadil. najbolje zna. totoMed.) znaöenja '* Vitiea: rd-du4". a to je prenosioc koji se zove Ebu-Ishak.od Abdulaha i El-nesail. "t . Lanac prenosilacaove predajeje prekinut. 1o3Ibn-Ebi-S€jbe.nepouzdan. 1tu2t2777. 411341441. nakon sto je upitan o namazu Zene. 4/134 i Fethul-Bad 2n2.r61riz istog tuzloga.l6o Jedanod dokazakojim se sluZeovi uöenjacisu rijeöi je. ali je spoma njela vjerodostojnost.je du tene klanjaju u svojin kuöam4 daleko od pogleda tudi.325.j€r Bukejr b. 791281. dok klanjaju iza njih.r/222.r610 poZudakod onih koji je gledaju. tM vidjet El-musanef. str. 6/105. Abdullah el-Eaver koji je nepouzdan. odgovorio: Ibn-Abbasa kada "skupice se. Vidjeti: Tenkihul-ke lam. str. tl-"r.er. UlO].l@e Iz ove. 51. tott Boh*i. ili postoji moguönost daje onda öe skupiti svoje tijelo u namazuda se ne izazove ljudi vide. "t-. od Alije se navodi Fedaja koja ukazuje na razliku izmedu namaza muSkarca i Zene.tar.Ispravnou njemu je od Uzvisenog Allaha. 4ll5 | -152. S druge strane. na sto aludiraiu broini hadisi. A185. a uspjeh moj je od Ällaha. od imama Nesaije. El-kanil. g3t362. Hlbbam i Tehzibut-tehzib. 5 1286. sallallahu prije da diZu svoje glave sa sedZde alejhi ve sellem. od Ibn-Ebi-Sejbe. 3O2. Et-takrib. zbog komentaraove Fedaje vidjeti: E! ninhadZ.3/138-141.rtim. Vidjeti: ts-. bole. . lll44-145. 88.4/r4r. slabe.n.Ibn-AbbasoveFedaje nazire se opreönost sa hadisima Poslanika. od Abdur-Rezzaku i El-nusanef."1@3Sliöno ovome navodi se i od nekih ispravnih prethodnika. rffi lbn-tui-Sejbe. opet.l66Takoder. 11242-?r'3. U lancu prenosilacaove predajeima Haris b. Ova predaja ima drugu mahanu. koje je trettualonamaz Poslanika. El-nedZmhia U6. str. Tehzibut-khzib. El-medzruhin. sallallahu alejhi ve sellem. koji nisu pravili muskarca i zene razlikuizmedunamaza izuzeti namazZeneu odjeöikoja bi mogla otkdti Ovdje je neophodno neStood njenog tijela (mimo lica i Saka). Abdullah el-Esedidz nije öuo od Ibn-Abbasa. zabranioje Zenarna ljudi. ELkanil.

zaist duia navodi na zlo. praydam ne s€b€.) {Hrp"#frHWJA s€& .) moj smiluje. osim one kojoj se jusuf. 10.ALEMIN!'' znaöenja Junus.je od mene i molim Mlostivog Gospodara Pogre3no da mi oprosti." (Prijevodznaöenja asaposljednjadovaje: Allahu. RABBIL. 53. Gospodaru svih svjetova!" IIAMDU LILLAHI.

podari mu snaie.dzelleSenuhu. da primi njegovtrud. upise ga metluonekoji su rjeöjui djelompomogliposlanikov. tabiina.Sunnel. maj 2OO7 . znanja i mudrosti. i _ neka je mL i spasna posljednjeg poslanika. Sto knjigu öini relevantnijom."*4u. Safeta Kuduzoviöa.Muhammeda. Ne moguse ot"ti utirä da.umadel-ula 1428.Sroi odgovara renomeu onih koji oZivljava." autor. prakrom. ito trJba da buae Änova svatome onome koji ieli predstaviti islamu njegovom izvomom svjetlu iupoznati ljude sa Poslanikovom. 26. rijeöi: "Klanjajte onako kako ste menevid.u ut":ti ve sellem.. sallallahu alejhive sellem. Autor se koristio velikim brojem klasiönih i novijih djela.a samim time i Njegovu vjeru.-Sunnet. i olaksa put ka Dzennetu.. toji tretiraju ovu izrazito vaLnu temu. n. prenose.lüepog i korektnogodnoia i tolerancije.bezobzimna to da lije njihovomiiljenjeu datompitanjuocijenio jaöim ili.lu. dzelle lenuhu. sallallahu alejhi u".. *[unuf. Molim UzviienogAltaha. a moZemoreöi da je i svojevrstankomentarposiaaikovih.jelida klanjam.jedinstvena je po mnogoeemu. sallallatrualejhi ve sellem. jei je on paradigma dobra. a\tora InI. g. kadaje pisana rijeö na naöem jeziku u pitanju.Onaje prvo opseznüe ajelo t<oje Letä svapitaniau vezi sa formomPoslanikovog.. autentiönüom i izvomUom.iIJ njoj po prvi pur imamo pritiku öitati detaljanpregledizvoda i ocjenesvih hadisa. Knjiga 'Svojsrua poslanikovog namaza. Bugojno . Amin! mr. god. sallallahu alejhi ve seliem. SemirImamoviö 10.U"m.Fedaja i izjava ashaba.koz navodenje_i komentar misljenja islamsühklasika. pokazao visok stepenpostovanjaprema svima njima. promovisu i afirmisuPoslanikov.Recenzija mr.pripadnika razliöitih pravnih skola.-ä.slabijim. Semira Imamovida Svaka hvala i zahvala pripada Uzviienom Allahu. H.d. sallallahu alejhive sellem. i prvih I poznlh gene.

Dievada Golosa. u proteklih deset:tkgodina knjiga.najbolje daje za pisanje ove studijekoristeno einjenica je nauönom pristupurteö. moze koja se. Ako bismo ovaj pdstup govorio kakavom uvjerili uöenjaka. ondase to. posebno u ovomedje1u. jednu veoma a da u njegovimdjelima ne prcpoznamo Ne moZemo a to je nauönipdstup. kurra hafiza Rijeö-dvijerecenzenta prof. koju alejhi ve sellern. Poslanikovog.kako Jedan od pisaca zasigumoje i nai brat. starijem.ne sallallahu pretpostavljajuöi u tome pogledu nikoga nad Poslanikom. alim..ta öinjenica dogada. sallallahu .neka Zahvala Uzvisenom sallallahu alejhive sellem. na veliku slijepa pristrasnost dokaza neistomisljenika. na znanjemladeg. pisanju usporedilis pristupompoznatihsavremenih u itavile.ponekad i razlogom Temakoju hetira ova studijajedna je od najvazniiihza svakoga muslimana koji Zeli ispmvnopraktikovativjeru i slijediti sunnet.veö na skomnost i poniznost godina veö nekih desetak prostori nale zemlje dZelleianuhu. evo. kvalitetukoz nekoliko djela koja imate namaza". tajenja odredenim djelima.Najme. magistarSafet rekohpreporodu. !ejh. Imali smo priliku upoznati je je i studija a od kojih napisao. ve sellem. Poslanika. voljom kroz koji semanifestuie islamskipreporod kontinuiran i rastudi svjedoöe je preporodna polju pisanjai r^znefome. u njemu njegovduh i prepoznati Kuduzoviö. na stotine napisane suili prevedene koji su pisali svojim peromi doprinjeliovom. alejhi . kada su neki detaUi bismose da za njim nimalone zaostaje. Jednaod njih zasigumo prevodenja islamske literature. nam 424 izvora.Svojstva pred sobom. Metod kog autor koristio daleko smoda pravnojikoli ili uöenjakuSvjedoci pristrasnosti odredenoj kakve prepoznati u Zalost. Muhammeda. Ako se nikadau historiji nije dogodiloto da mladi izvrii recenziju ne upuöuje Medutim.sa[fallafru afejLive sefd Spojsn.aAos[aniknog. je je od bilo pitanjunadmasuje ga. znaöajnu karalteristiku.Allahovom.sada starijeg. 2g5t je mir i spas na posljednjeg pripada Allahu. öesto budeIazlogom sinboliökog tumaöenja njihovog a istinizavolju.

Na kaju.Dzevad Golos 24. rnr.ali nije mi poznatoda je nekö od njih uraileno u duhu komparativnogfikha. molim Svemoguöeg Allaha da obilno nagradina5egbüta. god. Studüa ima posebnu vaznost kada je u pitanje nase.peseller4namaza Autor. nakon öeganam ukazujena koje od tih misljenjaupuöuju vj erodostojni hadisi. imame. boönjaöko naslijede na polju vjerske misli.Amin! hfz. pa i 5ire. Safetaza nesebiöan trud koga je ulozio ostavuajuöiiza sebevrijedan poklonmuslimanima u Bosnii Hercegovini. ito je sluöajs ovom studijom. Allah ga saöuvao. Na osnolu prethodnog..nastavnike i profesoreda se svesrdnozaloie u nastojanjuda shrdüabude jedan od mogu6ihudzbenikapremakom öepouöavatisvojeuöenike.A ovom bih pdlikom pozvaoi braöudaije. u studiji iznosi miSljenjai argumentesvih uöenjaka. posebno iz oblastifikha i hadisa. savjetujem svoju braöu muslimanime i islamskuomladinu da knjigu mnogo öitaju i pomno studiraju. I kadaje ü pitanju doprinosislamskoj idejnoj baitini odgovomotvrdim da ovaj udzbenik zauzimarelevantnomjesto i ulogu. Naii su uöenjaciiza sebeostavili veliki broj djela iz oblastifikha i hadisa. maj2OO1 .a posebno oni koji su kenuli putem islamskogdaveta:uöenici medresa i islamskih fakulteta. Mostar .

zavisiod naseg namaza. Seoj Recenzija Abdul. Od namaza ga na njegov podsjeöa muslimanom. i duhovnog moralnog nemaboÜeg uzdiZemo. alejhi sallallahu pamöenje."(sahlh.oZivljavanjegovu vjera ponajvi5e S obziromda naSa raöuna.aeoskniLovob.prof.uöimosepokomosti öistimosvoju duiu od grijehai moralnose i odluönost. da nema boga osim AIIaha i da je MuhammedAllahov sr)jedoöenju i postu Poslanik. se je hadisu smatra spomenuto u Ono Sto prethodno bezsvojihstubova. umi Sudnjidan i polaganje je u vezi alejhi we sellem. je namaz Namazje jedna od najbitnijishrbislama NakonSehadeta je obavezan je da musliman vjere i. kaze: koji u jednomhadisu alejhive sellem. sallallahu "Ktanjajte kako ste mene vidjeli da Hanjam. bit öe mu dobru i ostala djela' a ptr ako mu namaz namaz ne budedobar." mjeseca u ovomehadisuislam alejhi ve sellem. islamne mozeopstati i öovjekov stubovima islama. AllahovPoslanik. besprijekomim trening öini öovjeka je uvjek na ga mu i da vjeru öini ugovors Allahom.Varisa Ribe. ureZeu njihovo uporetlivanjeovih temeljnih islamskih duznosti sa gradevinomukazuje je da ni jednagradevina ne mozeopstati jer poznato nanjihovuvaznost.oba ianiu hadZdaa (Buharija i Muslim) ramazana. daje rekao:o CuosamAllaho|a Poslanika' anhuma. je jedan na koji od naöina i to temeljima poredisa gradevinom i njenim znanjeduboko je pouöavao s ciljem da im se odrealeno svoje ashabe ve sellem.ri: sallallahu alejhi ve sellem. se na iskrcnost Ovaj treninga. sallallalahu Poslanik.obatijanju natuaza." (Bthatrja) U .dkjßigW-sottafkfru st|. Poslanikovo. akomu namaz je veomabitno da ispravno 2570)Stoga vidi: Sahihul-dZami'.nete mu biti dobrani dtugadiela. "Pmo s tim rekao: za ito te öoriek na Sudnjemdanu polagati ftröunie bude (lobar. kao ito poznato. Taberani. je obavljaonas najbolji uzor. navikavamo i poslusnosti Uzviienom vjeru. 287'.davanju zekata. Klanjajuöisvakodnevno Allahu. onako kako ih obavimosvoje namaze. sallallahu Allahov Poslanik. bezovih stubova. radüallahu da kaie: "Islam je sagrade na pet st:". najvaZnijih obaveza ima za cilj da i vrijemenamaza Uöestalost dnevno klanja pet namazaZivota u vrtloguovosvijetskih svoga nikadne zabonvimosvrhui zadatak svoju pet namaza time uövrsöujemo aktivnosti. Hattaba. Abdullahaibn Omera ibn ElPrenosise od Ebu Abdurahmana.

eanost. a naroöitooblasti ibadala(obredoslovlja).god. utemeljenuna najvjerodostojnijimhadisima. sallallahualejhi ve sellem.sallallahualejhi ve sellem. od abdesta do zikrD. Abdulvaris Ribo. Njena njavedarÄ. Zenica .detaljno je opisan Poslanikov. Knjiga je. prof. koja je evo doZivjelai svoje drugo izdanje. prije svega.namaz.öast mi je i zadovoljstvoda ovu vrijednu knjigu preporuöim svim muslimanima. Safeta Kuduzoviöa (Svojstva Poslanikovog namaza. da bi ga i u tom segmentu vjere mogli slijediti.pa tako smo u moguönosti da u potpunostisaznamo kako je on klanjao. koje nas opiimo i detaljno upoznaje kako je klanjao Allahov Poslanik.vjerodostojnim hadisima koji su do nas preneseni.juni 2007.Radi se o knjizi mr. sveobuhvatnosti i Serijetskoj utemeuenosti. nauöna studüa koja prcdstavlja jedan veliki doprinos islamskim naukama na nasim Drostorima. Prcd muslimanskomöitalaökomjavnosöu je jedno veoma vrijedno pisano djelo. 06.salallahu alejhi ve sellem. i zbog toga je neuporedivosa drugim djelima na nasemjeziku koja obraduju ow tematiku. kako bi moeli obavljati svoje namazebaSona-ko kako ih je obavljao nai poslanilk. Ovo djelo je jedinstvenopo svojoj tematskojSirini.je u tome Sto nam nudi jednu potpunu predstaw poslalikova namaza.

Nuh A-lbani 28. Muhammed b.isiruddinMuhammedb. Mübammed Ebu Taijib Abadi C---). Bulu8ul-merrm.. Omer Lrka.Ahmed b.Abdur-Rahman b. Mesud Kasani(587). Aslu sifelis-salah.Dubai (1421). Beirut (1417). NasiruddinMuhammedb. Dzevzi (597). 34. U. 9.Z€rka (1. Ahkamul-iadeti. Ali b. Ahkamul-dzenaiz. Arebi (543)-Bejtut (1415). 38. Bedaeul-fevaid. 26. Al*amul Kur'm. Daitul dzania. Zejnuddinb.e 37. Kaijim Dimeiki (751). 2. Abdur-Rahman b. 16.Bejrul (-. aQifüvegfi Spojsna Bibliogralija 2ggt 1. Muhnmed b. Allrted b. Dzuma-namaz .Rijad (1427). Bejrut (1417). Dzerir Taberi (310). 27. (322). 23. Kliro (l.jevm.RÜad(1a20). Daifu Sunenin-Nesai. 25.Muhamed b. HuseJn Bejheki (458). Bezlul medzhud. Dzmiut Timizi (sa Et ruhfe). Muhammed b. Ahmed b. MuhammedMedeniBusak. Rijad (1419). 3.ll3). Nüh Albani Rijad (1417). 17. Dzamiul-bejan. (pravnipropisi). 7. Ruid Kurlubi (595). Ahmed b. Bejrut (142r). Abdullahb.(370). N. Tirnizi (279). 10. Muhammedb.Rij ad ( 1422). AdabusSafiai.Jusu I b. Bejrut (1a19). (sr El-feth). Nuh Albani (1420). 13. Rijad (1112).---r. Dzelaulefham.Muharnined lrrmr/i!2/q. Beirut (1419).r7).108). Semsuddin b. Bidljerul-mudZlehid. 5. Bedaeus-srnaiaAlauddin b. Delrilun-nubuvve. (1420). Daifu SuneniEbi-Davud.120).SafetKuduzoviö. Daitu Sunenilbni'Madze. Ali Dzessas Razi. 14. Ahkamul idejni-Hlsd b. D r a m u rT i m i / i . Daitu Sunenil-Tirmizi. M u h d m m e b d Sevre.Bejrut (1. Asms sahabe.Muhammedb. Ahkanun-nisa. Abdur Rahman El-Bena. Muhanrmed b. 8.Bejrur C---).115 b. Kano C--.lm. Ali b. Nlh Albrni (1420). Abdul Ber Endelusi(463). Abdul-Hanid HatebiEseri.. Ahmed b. Gulam b. Hddter Askalani 24.Abmed b.Dinesk (ll. Bejanuzesalil ilmi vcr-taleb.jli 32. Nuh Albani (1420). Muhanüled b. Rijad ( 1423). Dtamiu bejanil-. Buiusul-emani (852). 1E. b. Kadir Pakistani15. Sunni(364). OsmanSebir. Muhammed b. ( 1146).Bejrur (1410). Muhammedb. 30.120). vel'lejle.).Rijad (1421).Muhammedb. Ahkamus-Sita. Arnelul-jevmivel-lejle.Kairo (1. 4.Bejrut ( l4L6). Halil b. Hasanb. Nuh Albani (1. Muhammed (1420). El-Kur'anul-Kerim. 29. DuafaulUkijli.Amman(1421).Amman(1405). Muhanned b. 12. Abdul'Hamid Halebi Eseri. SenaMuhamed b. Nuh Albani (1.Bejrut (1105).Semsuddin b. RedzebHanbeli(?95).LStrl. Ali b. Kuvajt (1419). Ahmed Seharenturi 21. Kajjin Dimeski(751). 20. Dzaniul ulumi vel hikcm. Bejrut (1406).115). AhmedZehebi(748). Avnul-mabud. Abdulbn lbnul Arebi (543). Ahned b. 3 6 . ). Muhammed b.satfaffaßu aosfanifunog. Aridatul anvezi. Bejrut (i418).Bejrur (1421)33.iu Kdiro.Bejrut (1404). Rijad (1119). Ahkanul-Kur'an. 19. Muhammedb. 6. Nuh Albanj (1120). Amelul-. Ebi-Hatim Razi(327). 31. 22. Daitut tersibit tcrhib. Sevrete ) 35. Zekcrijab. SuajbN€sri (303). Anman (2002).Bejrul (1a21). Amelu ehlil-medine.

El-fikhül-islamiij.im Razi(327).Bejrut(1415) Ahmed b. (749). IbrahimDtevzekani 61.Ebu. Ed-durrul-muhia! lbn-Abidin). Muhammed 44.sulejmanb. b. 48.Bejrüt (1406).Abdul-Kerimb. Dzevzi(59?). 68. Ali Hatib Bagdadi(462). Muhammed 58.Bejrut (1416)' 53. b. El-furua. . Bejrut (1399)' Ahmedb. El-ehadisul-muhtareh. Ed-duafau b Ali b.Bejrut (1405).fi ehadisil-ibadat. El-ernrubil-itiba. 74. Ali Hatib Basdadi(462). 69.Ahned b.l(). Ed-duafau 42. Ahmedb Tejmiije (728). ELahl(aln. Abdulah b. El-edzzaul-hadisiiie.Bejrut (1271)' vet-tadilu.Bejrut (1408)' Ahned b.Ahmedb. Sujuti (911) Bejrut (1421). RuadKurtubi (520).üe.Ebu-velid b. HadzerAskalani(8s2) B€jrut C--)' . b. b. El-benaje Nemle Rijad (1423). El-aladu vel-nesani. Ed-dua.Rijad (t4r9). ELbahrür-raik.Armed b. b Muhammed Abdul'vahid MaLdisi (643) Mekka (1410)' 64. 57. Muflih Makdisi (762). El-fikhu alel-mezahibil-€rbea. vel-metukin. El-dtamiu li ahhkn-ravi. b. Bl-d:evherun-nekijj GaEs-sunenul-hbra) Ibn-Turkmani. El-dramia.Teküuddin b.Bejnt (1404). MahmudAjni (8s5).Bejrut(1416). Ahned Kurtubi (671). EbiHa. Abdur-Rahman 59.kerija Jahjab. SuajbNesai(303). Muhammed Tahavi(321) Albani. Muhammed 70. SalimNefravi 71. Abdullah.Muhammed rerhul-hidajeBednddin b. kmail Kadi. Muhammbd 54. Ali Sevkani(1250).39. Bejrut (1420)' AMus-Selam 52.Bejrut (-----). Muhanrnedb. Arnr b Ebi-Asim Sejbani(287) Rijad(r4ll)' omeri. Hamvi (1098). Ed-dirajefi tahridäl-hidaje. AhmedTabemni(360) Bejrut (1407). El-baistrl-halis. Bejrut (1420)' 50. Ebu-z€jd 63.tujad (1403). Dälaluddin Abdü-RahlnanSujuti (911) Kairo (1422) Muhanmedb. Muhaffned (s43).Dmesk (1406).Bejrut (1418) 75. El-fevatihud-devani. Kesir KureSi 46.Dzelaluddin (1088). Ahmedb. El-akidetut-Tahaviije. El-evsat. Ali b. Abdur-Rahman vel-metukin. El-bida. El-b€januvet-tahsil.Abdur-Rahman 55. El-ezkar. veddah Kurtubi (287) Kairo (1416). Dzezeri. Milibad. 41. 65. Kqiro (1423)' Ebu-Abdir-Rahman 76. MuharunedAIu5.Rijad (1418). Abdullah Hamza 78. Ibrahimb Munzir Nejsaburi(318). Rijad (1422) Husejinb.Bejrut C--. (r417). Se. El-dzamiuIi ahlamil-Kur'an. El-hadisul-malul. Et-dZerhu Mekka(1414)' 56. Nudzejm Ibrahim b. El-edebuLmufred. Ali IGri (1014). Kaim (1420). Kaiiin Dinesk (751) HailO41?)' b. Bejnt vehbeh Zuhejli ?3. 49. (7?4). b.Bejrut (1417) Ahmedb. El-esrarul-merfta.Rijad (1414)' 67. Z€jnuddin 45. Ed-durerus-s€mine. /t3. b. JüsufEndelusi 47. Abdur-Rahman 72. (l125).). (970). 51. El-d.Bejrot (1413) b. Muhammed b. Bek b.kih. El-ebatilvel-menakir. El-turukus-leraiiie. El-fevaidul-n€dzmua. b Mühammed Semsuddin 77. Fd-duml-mensur. Ahmedb. El-fekihuvel-nutefek. 66. Bejrut (1416) Dirneski tsmailb. El-turkan.Muhammed Ali b.aidiu.€fDimeJkiNevevi(6?6). El-bahrul-muhit. Muhammed 62. El-turusi. kmail Buhari(256). Bejrut (1403)' Muharnnedb.Bejrut (1420)' (sa Haskefi 60.Rijad (1421).Bejrut (1416).

Meshurb.Bcjrut (142?1. Ibmhim b. HdzmEndelusi(456).--). 99. Beirut (1416).121).Beiru! (1401) 118. 110. Bcjrut (1 r03) 112. Ahmed b. Abdi. El-kavlul-mufid. El-ihkam.8 0 4 ) .-).+58). 105. E5. Bejnl (1414). Muhammed . El'kafi. El-iatibar.Medim( ---.Rijad ( l42l). El'iman.dffalToiu dfehi re seo- "ot t 79. b. 91.190). Muhammcdb. 87.t. KudameMakdisi {620). Ahmed b. El bidru vei-nuhdesal. HuseinBejhekia. 97. Muhammedb. Misn CarnaliSatibi 84. Müsä Ilazimi 83.Dinclk {l-121). Ahmcd Serhasi Bejru! {1420). Hemdani Beiru! (1416). Beirut (1411).Bejrut (1417).r09). El hilafijjat. 82. Ahmed b. El'krväninul-fikhiije. El lihjetufi davil-Kirabives-Sunne. el-tetrir.Muhammcdb. MahmudMusili (683). El isdbe. 95. Dzevzi (597). Ahmed Zrhebi (748). IsmailBuhrri Muhrmmed b. l0E.108). El-ilelul-mutenahiie. Rahim Dehlevi( I 176). HadZdZ . El ibd'u fi medmil-ibrida. Husejntscjheki(458). Muhammed b. Muhanried b. Munzjr Nejsabui 89. Ali b. El hidajeserhul-bidaje. Ibn Baz sa skupinomuöeniaka. AbdullahZcrkeSi(77?).r08). El-isrizkar. El kiraeh. Ali b. " q. Abdullahb. 88. HusejnBejheki(:158). El-ikn! fi mesailil-idZma Abdur Rahmdn b. El iriad. Beimt ( . Halil b. Riiad ( 1. Ebi Bck Me. Adi Dzurdzlni (365).146). El-kilajefi ilmn ivdje. Mende(395).rekiiiuddin b. Bejrut (1.". 92. BerlaAkbed (318). 96. Ahmed Halili Kazvini (. Ahned Kelbi(741). El insat Alauddinb.Kuvait (1396) 106.Muhammed Abmedb.rgdadi Betru! (1408). (256). SalihUsejmin( 1. b.ihlUar Maverdi C ). 114. Mnhammed 103.ta"ih1 nn . b.Ali Mahtnz. Muhammcdb.Beirut (l'120).A l i b .Bejrur(l'r04). Ka(an Farisi (628). El-kavlul-m!fid. Ali Sevkani{1250). Bcjrut (-.Anmed b. Ibrahimb. 101. (1410). El-idzma."i. 115. Hasrn Ali Selnan. Ali Hatib B. Muhammed 90. El-ibdne. 104. El.s. kiro (1. El-idlam O . El-lnsaf. RijÄd(1424) 107. El. 100. Bejheki(. 102. 109. Ahmed Dulabi (l l0). 98.Ahmcd b. Huse.ßcirut (----). Ef ilmam.Abdullahb. Ebu BekrMuhlmmed b. Ahmedb. El-medhdl. El iatikaduvcl hidaje. El-lealiul'mensure. MuhammedMaverdi (450).Beirut (14i2).{09). Rijad (1a16). m e r b . Rijrd (1419). Bejrut (1416). Ali Merdavi (885). Bejrut (14041 117.. 116. Amna. l-luharnmcd (462). El medhal. E n s a r i( . 86. El kavlul-nubin. (187).1s8). Jusufb. li talilil nuhrü.Bejrut (1403). El-kiraeh. M u l e k k i n (58.Muhammed b. El-mebsut. (463). Mühanmedb. Jahjab. lshak b. El-ikna .ginani(591). 94. El-iatisam. HadzerAsknlani(852). El-kuia vel-esma. Muhammed (790). Abdullah Hakim Nejsabnri(:105). Alib. Abdullahb Muhammedb. Ali b. Ali Tamavi. AIi b.Bejrut ( i4l2).Ali b. b. 111. Abdullahb. Bejrrt (1422). Dubai (1423). Bcjrut (--'). Ahmed b. Alib. 113. El-nedhal. Teimüe (728). Abdullahb. Bchreini(1420). Abderi (717). 80.jn R i j a d( 1 4 1 7 ) . Abdul Berr EndelLrsi b. Kairo (1404). Bcjrut (l'rl8). 93. El-havilkebir.1. El krmilu tid duafa.1).Beirur ( l4l9)..Ahmed b. (.Zerka(1.

El-mevduat. Lbu-Abdull$Muhammed b. Muhamed b. El-mubdia. 133. Ibrahim b. 131. Janja b. El-muvazene. Hajruddin Van€li. 120. (1420). 129.Bejrur(1422). JusufSejrazi 147. 145. El-merasil.alije. AhnedTaberdi (360). Kudame Makdisi Bejrut(14M). El. El-munteka. El-muadu emuesagir. 146. 123. Islamska zajednica Kuvajt. Enes M€dini(179). B€jrut(1420). 140. Abdullah b. Muhamm€d b. (2?s). 135.Ibrahimb.Bejrut ( t40o). Hazm Endelusi Bejftt C . Almed Täbermi Kairc(1415). 150. AbdulAzim Bedevi Halefi. 155. El-muadzemul-kebn.Ahmed Asbeha. (456). El-medzmua lerhul-rnuhezzeb. MnsäGamati Satibi Saudijska Anbija (1a17). Alib. selimb. El-mugni. M$hammed b. Muhammed b. Kuvajt(1410). (saEl-medr. Enes Medini(179).-).Bejrur 157.rnua). (360). 119. 136. 151. El-medzruhin. El-musnifid-duafa. Seref Dimeski Nevevi(676). Rijad(1421). El-ninhadz. 125. Abdullah Milibari. Bejrut(1417). El-mekasidul-hasei'e.Aid Helali. Ali b. El musni (saEl-ihja). 149. El-nenhijatus-seraijje. (1404).Bejrut (620). (sakomen. Muflih (884). 152.Bejrut(1415). Alined Taberani Bagdad 137. 153. Abdul-Kerim Z€jdan. On€r Kurtubi Dinesk. (360). EbuNuajmb.Bejrut (1418). (405). Ali b. El ved.. Rijad(1417). Dimjat(1416). El-mudzalese.. El-munteka Serhul-muvetta.Muhammed b. HibbanB'isti Temimi (354). El-rnesailu fil-r*h. Ebu-Abbas Ahmed b. Husejnkaki (806). El-rnufhim.Haleb(---). Ebu-Zejd Bek b. Kano(1419). Mervan Dineveri Bejrut(1421). Muhammed b. 141. El-mevsuatul-fikhijje.€.mufessalu fi ahtmil mera ve bejril-muslin. Janja b. Abdur-Rahmän b. ( 1422). Dievzi Enirati (1423). El-muhalla. 134. El-mesailul-f*hii. Muharnmed b. Abdu-RahmdSehavi Bejrut(140s). El-v€d. Esas sidtistani B€jrut(1418). Bejrur (--).). AbdulKenmb. Ali b. . Malikb. Muhammed Kasimi (852). Sulejman b. Abdullah.izufi usulilfikh Abdul-Kenm z€jdan. zijad rbnul-Arebi Rijad(1418). Bejrut(1422). (902). Alib. SerefDimeskj Nevevi Bejrut(141s). (333). Bejrut(1415). 143. BejrutC--). Abbas Sali i (204. 12. Hamza b. (656). Amman 127. (1411). omerel-Elkar saskupinom sdadnika. 148. Dzarud Nejsaburi Bejrut(1408).Bejrur(1420). 128. Abdullah b. El-muadu enul-evsat. (59?). (1419). l2l. Bejrut(1406). Anmed b. (676). Rijad(1420). sulejrnan b. El muadzem. Malik b. Ahmed b. HalefBadziEndelusi Bejrur (430). 142. tl-umm. 154. El-mudewenetul-kubra. El-menahis-seraiije fis-Sunnetin-Nebevijje. El-netalibul. Sulejman b. 156. AhmedZehebi(748). ( 139. Ebu-BekAhm€d b. AbdulbnHakimNejsaburi Bejrur (790). Ibrahim DtaluMuhamned. El mensurat. Sulejrnen b.izu fi fikhiesunneti vel-Kitab. nanaza (676). (340). 144. Ahmed b. (1420). Idrisb. El-nusl€drck. 122.ve sellem. Muhamed Nemle. Hadzer Askalani Mekla(1418). El-muvafakat. Seref Dimeski Nevevi Bejrut(1415). l3E. El-nuhezzeb fi usulil-fikh. Ebu-Fadl b. (307). El-neshu alel-dzevrebejni. El musrahredz. (1424). El-muvena od Zerkanija). Bejrur ). 130. 132.irut(1416). Jahja b. Sulejman b. (494). (---. 158. El-nuhezzeb Ibrahim b. 126.i Be. El-mesdzidu fil-islam.

salihUsejmin Muhammed 188. Es silsilelud-daifc. Ahmed Ebu'Feredz EL-mugni). . Es sunne. Semsuddin ve hukmu 169. Ei-ierhul-kebir Kairo(l't23)' Adzuri (360). AbdulAzizb Muhammed (1417) Mekka Askrlani(852). 180. RUad Junus Behuli Mcnsur b. seidEbuAff Dani 166. Es sunenu r---l Su\riri tSrprr Hr\anor . Er risaletul'vafije.Abdul 196.ur Buhüi b. 191. 163. Abdul vel nubredeat. (256l BeJ. Et tehedzdzud. Et rabekatul (89?). Es-sunenussugra. KairoC. 168. b NuhAlbani(1420)Rijld (1404)' Muhlmmed Nasiruddi' 173. Muhmmedb SadBasri 189. Sllih b. 161.Kliro (1412) mesruka. (1'116) (290) Demmam Sejbani b Hanbel b. Ahmcd 160. 170. lsmail G--) Muhdnmed kebir. Fehd Dzasim b Sulcjman bessam. E(-serhul (682)' Bejrut(l'10'l) Makdisi (sa b.Hadzduadz 197. Ali b. ( (28?) Rijad l4le) b. (1416) (1345) Bejrut Kntani b Dzafer Muhlmmed 165. Es sunne. 186. 164. Muhanmed Muhamned 159. b. Es-salatu (1250) Bcjtt't b Ali Sevkani Muhammed C. EFruh. EGrekmil. Hasan nedijje. Rijad b.qhned b Huscjn 181. EisemaiLul-muhammedijje. (1421)' (444) Kuvajt osmanb.) b Ebi Dunja b. Suajb kubra. Er-revdul-rnurbia. F' (1413) (279). Ammed Abdullah 175. Beirut(1398)JusufAbderi b vel iklil. Rijad Albani Tirmizi EbuIsäb. (751) Bejrut(1422) b KajjimDimeski b. 185. (1201) Bejar!{1423)' Adevi b. HadZer alalbni-Salah. Sensuddin Merzuk b Alilbrahim. Muhammed 167. (1420)Rijad(1392) b NuhALbani Muhammed Nasiruddin 172. (l'125) SelimEgipar Munaim Atu b. Es sunenul-ktrbr. b. Es-sunenul (1s8) Bejrut(14201 Beiheki . (1387) ('163) Alzir Endelusi Ben Jusufb. Amr b. Et-temjiz. (261) saudijskä Arrbija(l'110) NeJsaburi Muslimb. Husejn Muhammed Ebu'Bekr 187. (1395) (35'l) Bejrut Busti b. 177. En nuket b Han Kairo(1420) Siddik b. Et-rerdzih. El vesit. Muhammed Abdullah 193. -) ( (230) Beiut kubra. Es-silsiletus-sähiba.iee sa[[a[[afru aosknifunog. Ebi-AsinSejbani Ahmcd 176. Ei lerhul'mumtia. Krjjim Dzevziije laikiha. NäsrMervezi ) Muhanmed 178. (lal7) Ali Sejh RÜad 194. Bejrut(14r1) Nesai(3{}3) Ahmcdb. 182. Muhammed Et-tadzu 190. Er risnlelul'mustdrrife. Et-telhisul-habir. (1'ri6) (385) Mensura b Sahin vel mensuh. En nasihu (852) Bejrul( --). Er-revdul (1395) (1051). Es semerul-mustetab. Es-sikat. Es-salatuL (751) KanoC )' b. (281). Rijrd(1410) Harun b Haual(31t) b Muhammed Ahmedb. (1416)' (1421). NuhAlbani(1420)Kuvait(1422)' Muhamrned 171. (294 RÜd(1422) b. b.). 162. EFlarihul (1406) (256) Bejrur Buhlri b lsnail Muhammed 192.unenu b Ahned "et mJbredeJr' Vuhdmmed l8J. Mekkr(l4l'1) Bejheki(a58) b Husejn Ahmed 179. Omerb.abjfr.i. Er-revdatun DevseriBejrul(1408) b. Ali b Hadzer Ahmed 195. Omerb SdlimBrzemulRijad Muhammed 198. Askalani Ahmed b. Srojstua tefu 2% ) (505) Kairo(1417) Gazali b. Ei-ieriah. Es sunne. Er'taruhus-sagir. Es-sejlul-dzenar. Sevteh 184. EGEmhjd. Muhammed Ahmed kcbi (saDusuki). (1423)' b. Hibban Muhammed 174. Evsunne.

Abdul-Hadi Sindi(113s). 206. 214. Fefiul-Malik bi lebvibit-temhid. Ez-zikru ved-dua. Semsudd. Er tuhur. Ebu-verid b. Muhammed ( rJOT). Muhamned b. ). Kasim b.Rijad (1403). Mubarek (l8l). Nuruddin b. DTemaluddin b. 222. rtuiro(1407). Fevzib. Ai Sevkani (1250). 208. Bejrut0424). Bejrut(1412). 207. Idris b. Hitijet'rl-u1ema.Bejrut(1405). cajetul-memn. Ahmedb. Feiava lbni-Usejnin. 216. Haaijetut-Tahravi. Ahmedcamati (741). Hidzebul-mera fis-salah. 212.n b. Bejrut(1413). Fetava tbni. Ahmed b.B€jmt(13s6). Halku efalit-ibad. 227. Ali b. Ahned b. Et-tergibuverterhib. F€thul-kadn. 228. Sahin (385). Et-lersib. Eminb. HanKinnevdzi KaLar I t4tO). Ahmedb. Dzedda\l4tü. Medina 219. Ez-zehne. Abdul-Hadi sindi(lt3s).Bejrut (1419). Hanbeli (1417). 209. Abdur-Rezzat Duveis.r ( t4t6). Bejrut(14t8). Feta\aNlarniüe. RijadI t4 t6. Ahmed b. 235. Hadzer (852). Hudzdtetullahil-baliga. Ahm€d b. Fejdul-kadir. Ez-ze\adr. 237.Egipar (1318). l*med b. Abidin(r2s2). Bejrut(1421). Ahnedb. Fethul. Fetavas Sadiije.Bejrut c_--). Ez. Huknu tarikis-satah. tujadI r4l6r. Abdulahb. Ibn Usejnin. Fevaidun hadisüe. Abdunah Nuamani Eseri. Bejrut (1418). Ahmedb. RurdKurrubi (520). 232. Abdu-Rahnan Karari(6s4). Bejnt (1423).Rusd. Fethul-Bari. Mubammed b.Bari. Ibn-Baz.AIIlnan (1408). rsmailBuhari(256). 200. Muhürunedb. R€dreb (79s). Muhamrned b. Bejrur I r40B). 231. Ali b. 236. Hadzdzetun-Nebijj. AbdullahAsbehani (430). Asb€hani 201. 217. Ahmed b.Bejrut (1414). Fethul-bejan. AMir-Rahman (176). Hilijetul-evlija. 204. Ali b. 22. Muhammed b. Muhammed b. Fethul-Bari.Bejrur(1403). Er-revsih. b. Ez-zuhd. . Bejrur(1422). Bejrur 203. Askalani Bejrut(1407).namaza 199. Sejjd Sabil { 1422r. carieul-hadis. Muhamed (535). Siddikb. Rijad(141s). Hasijetud-Dusuki. 211. Zejnuddin b. B€jrut(1415). Hadzer (852). FethulBari. 205. Halijetus-Sindi. Hasijeulbni-Abidin. hmail b. Ebi-Bel.n. Ahnedb. . Dzelaluddin b. Hamis Enbati. Askatani Bejrut(1397). 215. osmanb. tbrahimHarbi (285). Sejtuddinb.Muharunedb. Feraval-ledznerid-d.zuhdu veFrekaik. Bejrur (t4l9J. Bejrur (l4l9r.Bejrut c_. 225. Muhairtrned Tailavi (123t). Demnam (1420). HadzerHejremi(974). Abdur-Ral'man b. Eeipat 210. Sellam Ebu-tftejd r224r. 218. Ahm€d b. Fethul-gafur.Ibn_Baz. Tekiijuddinb. Musrafasanire. Sujurj rql L. Bejrut (1405). ft-teshil li ulunoit-Tenzil.Ibn-Dzibrin.ejnijje (72s).aese{fan. SrtihUsejnjn(1421).Ebu-Isharb.l. Bejrut(1402). Cajerul-neram.iime. 226. Rijad(1414). 202. 233. Dehtevi 238. Bejrut(1421). 221. 220. Askalani Bejru!(1413). Nuh Älbani (1420). Nuruddin b.Kaim (1414). Seidb. Jusuf Hanbeli {90sr. Muhajruned b. Muharnmed b. 213. ArefeDusuki (1230). 234. 229. NasnSadi(1376). Hanbet Sejbdi (241). (1356). omerb.Anmed b. F khus*unne. KaüimDmesu r7srr. Hadzer (852). NuhAlbani0420). AhinedKatral (50?). 223. Abdur-Reuf Menavi(1031). 230. Anmed b.

Rijad Da. KesirKuresi ). OsmmTchanevi 245.er 272. (804). Muhannedb. Keitul evr. Hulasarul-ankam. t1422). Keiful esrü.ekutni 249.< -- KairoC.ntt. Ebu-BekHeiseni 266. Mulekkin 240. Mesud Begavi Tenzil. Muhammed 242. lriadussJri. Rijad(1419) b. Abbas Safii Muhammed 248. KajjimDimeski 246. ltelur-Tirmizi.Saidi)Bejrut EbuTdib Kadi(Same. 251. Mealimu . ksadun'nukkad. Zejd 243.lt. (852) Bejrut(1406) Askalani An'ned b. (516) Bejrut(1420) b. Nuh Albani Muhammed 256. ( l'11l ) ( 1104) D. HanKinnevdzi 262. Husein 277. ". ldrisb. Hulasatul-bedril (676).ki(7sl) Bejrut(1393) Semsuddin 244. Muhamm€d 247. t4l8) Aid Kairo b. Mcnsur b. Ahmed b. Siddikb. Kejfijjeius-salah. Alib. (1411).Muhnmmed 255.edda l-eknevi 252. Marifetus-sivak. Abdullan 269. 274. Ahmed 267. Huseiin usulil fikn. Ahmed Razi(327). Ali Sevkani 253. (385). Busti(388). (1420) Bejrut Bchuti(1051). lrvaul-galil. Ihlilatultukaha. " p^. (204).Ahmed (1420)Anman(1405) b. (458) Bejrut Bejheki ahmedb. AbdulAziz b. NuhAlbäni(1420). Dekik Muhammed 260.Nuruddin (710) Bejrul(1417) Buhari AbdulAziz b. IalaLrs-sunen. Ma dzae fil-bida.-{-. ( Dimeiki(774) Mensure Ismail b. ( (702). Akilb. (1014). (711). Seref 241. Ihtilatulhadis. lsmailBusiri mchcre. Hükmu larikis-salal.ai. Ihkamul-ahkam. Lisaüul-areb.\. Mealimut Dzizmi Rijad( 1419) b. (l182). Nasiruddin ( 1403).Muhamed b. Keifuz-zunun. (1422). Had. (1307) Rijad(1422) b. Muhammed Dzemaluddin 257. Bejrut Ali K. Beirut(1416). (1162). (1409). Krttussencr. Kenzul-ummal. 270. (1394)Bejrut(1418) Zalerb. Irhaful-haieretil (1417) ( 852) Medina Askalani Ahmcdb. Ismrilb. Hadzer 259. Muhammed 278. Menzur 271. Ahmed 258. Mattui. lsmajl MukaddimEgiPar b Almed b ehlililm.) b. Hindi(975) Beirut(1409) Alauddin b. Irlamulmuvekkin.. Isnail sanani Muhammed 254. (8. omerb. Lisanul-mizan. Irsadul-fuhul.h nlrißiop. Riiad(1410) rnunir. varltetus-sunen..^" . Keiful-hafa. Islahul mesadzid. Muhammed (1068)Bejru!(1411) Kuslanlini b. (1417). (1405). Kairo(1423) b. Hassanuddin 264. Harned b. Kasasul-enbija. KaijimDimeski(751) Sclnsuddin 239. Kutubi C-'-) Bejrut(l'116) Muhamed Sabbah 273.Muhammed Rijad(1416).jrut b. 263. Bejrut Dzemltuddin b. Abul'Hakim (141'l) (1250). Husejn 275. Ali b. Ebi-Hatim Abdur-Rahman 250. (807).t. Mealimus-sunen. Ialamul b. Baz(1420). (923) Bejrut(1416) Kastallni b. Kijamu ramadan. IleludDdeklrni.d. Ali b. Ali b. (751) KairoC--). nelulhddis. Mubamed Hatlabi 276.lri Muhanrned b. Iglsetut-telefan. Junus 265. Bejrut Muharnned b. Nevcvi Bejrut(1418) Jahja b. KajjimDime."ii^. Be. (1122). Muhannedb. Semslddin b.Bejrut( 1413) b. Bejrut Kasimi. Alj b. 261.10). Bejrut endm. Hurmetu (1'116). Bejrut(1397) b. Iülful-mehere. Riiad(142(l).Vustafa ßejrut(1417). Bejrut Adzluni 268. Nasr Mervezi(294). Alauddin (140s). Kesiatul-kina. Oner b. brmul-kelam. b. Nuri.

mu'ul-fetava. Ibrahim b. 298. Bejrut(1409). Anmed b. (840). (80?). Mesailul-imami Ahmed. ReJrut (2?5). Ahmedb. Almed z. Tejniije(?28). Abdur-Rahman Darini (255). 313. Abduuah b. (1403). 295. Bezzar(292). Misbahuz-zudzadze. 281. Nurüddin b. ( 1068). Bonbaj(1399). Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. Ahmed Bejrut b. b. Bejrut(1398). Ahnedb. 3(M. Ebi-Beksujuti(911). Muhammed b. Mevariduz-zarnam. Hanbel Sejbani Kairo(1414). (1418).. Musnedu Abdi-Ibni-Humejd. 302. Esas Sidzistani Bejrut( 1420). (241). AbdullahHatib C--) (Albani). 280. Musnedul firdevs.Bejrur(1402). Bejrut (1405). Salim Mevahibul-dzelil. MedzrIgz. 315.üuddin b. 287. Musnedo lbnil-D. . Rijad 1418).Rijad (1423). Muhammed Kufi (235). D. Merakil-felah Hasan b. Arnman Menakibulsafiai. Muhtesaru Ebi-Davud. Abdulah b. Humejdb. Musnedu Ebi-Jala. 314. zubejrHumejdi Bejrot(1409). Ali Ternimi Bejrut(1418). Dimesk (saTahtavi). Tejmiüe(728). Musn€dul-inami Ahrned. (230). Ahmedb. 312.Kano(1419). 305. Aid Hilali. Muharerul-vedziz. Menaruesebil. 289. Musnil-nuhtad. bnail Busiri Miskatul-mesabih. (Amauo. Ahmed b. Duveijm(1353).Bejrut C--). Mifrahul-dzenne. Ebu. Muhanmedb. 318. 311. Mevsuatut-rnenahis-Ieraiüe. Menahidzul-muhadisin. 296. 290. Mühainmed b. (-----). (1408). Musn€dul-imami Ahmed. Abdullah b.Ebu-velid b. 309.i Bejrt (1417). 306. (l4ZZ). Med. Nuruddin Aitr. 303. 316. Musnedu Ebi-Awane. HusejnBejheki(4s8). Ahmed b. Bejrut (1403). M€sailul-imami Ahmed. 285.Bejrut C--). (456).Abdullah b. Rijad(1418). 317. Ahined b. Abd b. Abdul-Kaviij Munziri (656). Hamrnam sanani(2l l). Musannefu lbni-Ebi-Sejbe. Nasr(249). Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. Musnedul-Bezzar. Amr b. Jasir Semali. Hänb€lSejbani (241). Sejrevejh (219). Dzelaluddin b. (Sakn). Meratibül-idtma. Medtmu'ul-fe(äva. Abdul-Medzid Mesabi. 283. Tekiituddinb. Esferaini Bejrut Jalobb.). Musnedud-Darini. Katar(-----). Abdullah b. (23s). Atijje Endelusi(-----). Rijad(141s). 284. 299. selixn b. (509). Muha]nmed Kufi (235). ( Meselenßtetdir. Abdur-Rähnar Masdbi(954). Ahmmed b. Abdul-Azimb. 294. Mukaddimatu Ibni-Rusd. MuhajDned HadbSerbini Bejrut(141s). 297.. Muhammed b. Teki. 308. Hanbel Sejbani Bejrut(1416). Hazn Endelusi Bejrut(1419).ad Dzevhe. Mizanül-itidal. Bejrut(1416). Bejrut(141s). Abdur-Rezzak b. Dahiije (1418). 2E6. RuId Kurtubi (520). Musnedul-imami Alrned. 292.. Hanbel Bejrut. Abdulanb. Sulejman b. (30?).Ishak C--). (241). 282.Rijad C--). Bejrut( 141 1). Musannetu Abdn-Rezzak. (1421).ri ( 1014].Se<rza Dejlemi Bejrut(1396). Muhamed b. 307. Ahmed b. 301. Musnedul Hunejdi. Abdul-Hakkb. (290).oeselfa4 naraza 279. Ali b.Kaim C'. r'airo C--). Menhedzun-nakd. 293.revajd. Ammar Semeblali Bejrut( 1418).ad. 300. Ali b. b. Ahned b. Ebu-BekHejsemi Din€sk(1411).hebi (748). Ali IG. Nuruddinb. Merkatul-mefatih. 310. Musned'i lbni-Ebi-Sejbe. Muharnned Kufi (235). 291. Ebu-Bek Hejseni (80?). Abdu ahb. (316). 288. Muhamrned Kufi Bejrut ( 1409). Bejrut(1417).

nulut-neml. Muhammed 338. sifetu\uduin-NebÜ. Rijad b. Bejrut b lsmailSanani Muharnmed 356. (1416) Rijad Aid Hilali. sahihul d. 333. (l4ls) (261). (1420) (204). (1419) (204) Däze-Esipat Tajalisi b. (1400). NuhAlbani Muhammed 347. Nehjus (1250)Kano(1413). Abdulläh 351. Siferu (748). Sahihu (l4l2) (311) Amrnan b. Risaletus (1270). Netaid. hhakb. Beirut b. 350. 335.Hadzdzadz Muslin 337.Muhamnedb. Sifetu suslin-Nebijj. Dzarud Ebu-Davud 322. NasbuFraje. b. Jusuf Zejlei Abdullaü C--). C. . Muhamnedb. Refeul-jedejni. ( -r' Bejrul Emin b MuhrarSenk'rr' Vuhanmed b u"ulil-fikh 32J. Tejmi. (1415)' (1182). Huzejme Muhammed lbni Huz€jme. Bejrut(1416)' b lsmailBuhdi Müharnmed 328. NuhAlbani(1420). Ahmed 331. Revdatut-talibin. (1420). sahihumevaridiz-zaman. Sahihul 339. Muhar nedb. Muhammed lbni-Madze. Subulus-selam. Ahmed b. RÜad b. selimb Ebu-Usame 342. NuhAlbani(1420). Alusi b. SerefDimeski 330. 334. \udu.Isnail Buhdi Buhari. Huvejni suhbe. (676). Suneni 3. Bejrut(1416). (852) Dmesk(142t) Askalani b. 343. (241). b. sahihul-vabilis-sajjib. Muhanmed 320. Nuh Albani (1420). Bejrut(1413)' b. Seref 329. Nesai. Mahnud 332. (2s6). sijeruealarnin-nubela. 354. HarunRuvjaoi(307). Sahihus Rijad(1417)' b.n-Nebij. Sahihu (1416) (2s6) Bejrüt b. Bejrut(1415). Sanihufikhis-sunne. N€vevi Jähja b. Ali 327. (728). Musnedut-Tajalisi. (1a20). (676) Bejrut(140s). IdrisSaf i (204).amia. Salätut-teravih.turman (1408). Muhanmed 348. Hadzer Ahmed b. EseriKairo(1408). NuhAlbani Muhanmed sl'neniEbi Davud. Kuvajr(14l4r' Suvejb Abdur-Rahmd Fehd b. AIlu b Abdul-Munaim C--) 353. SnadZul-muttekin. Mu/ekereN (762).-). 340. Musnedut-Tajalisi. Bejrut(1416) b. Muhanmed Sunenin 345. (385). (1419) (1420). Belidb AhmedAdzman Ebu-Seid 349. Bejrut(1412). Muhanrnedb HibbanTemimi (3s4) B€jrut (1408). (705) Bejrut(1422)' b Seref Dinjati Muhammed 341. Nevevi Dimeski Jahjab. Sudhdut-tilave. Siiied Salin. 352. B€jrüt(1417). sanihul-edebil'mufied.jje T€kijjuddin 357.Rijad (1422) 336. savmin-Nebiii. Muhamed b. Sahihut-tergibitlerhib. Rijad Albani b. Sahihul-metdzerit-rabih. Rijadus-salihin. RÜad b. Darekutni Ali b. Ali Sevkani 326. Hanbel Sejbani sälah. Ahnedzehebi Muhamned 355. Bejrut Nejsaburi (El-minhadt). Esipat Tajalisi Ebu-Davud b. NuhAlbani(1420). Nejlul-evtar. Sitrauuddin Esipat Kemalb. Sufetu Mensut€ Selim. Drarud 321. Kairo b. sahihus (1421) (1420). lbniHibban. sahihus (1420)' (1420) Rijad b Nuh Albani Muhammed Sunent-Tirmizi. l-eftar. Muslimb. Sunenud-Darekumi. Ebu-Ishak 325.NuhAlbani(1420). (1417).14. Dzemaluddin 324. Bejrut(1397). Nuh Albani (1420). ( 1417) Bejrut Selin Helalii Ali Halebi. Rijad(1418).. Musnedu-Safiai. Sahihus (1419). Sifetu (1417) Eseri Bahrejn Nuamani Fevzib. Nuh Muhamed salatin-N€biij.Kairo ( 1416) 319. 346. sahihu Muhamrcd b. Musnedur-Ruvjani. Omer 358.

Muhammed b. Sunenu (728). rejmijje Rijad(1a13). 396.Muharnmedb. Husejin b. Rijad(1418). Bejrüt(141s). 378. Suabul-iman. 393.Iskenderla(1421). Abdullah.Rijad (1420). Bejrut(1401).Falmddin osnan b. Serhu fethil-kadir. TarihuDimeik. Ahmed. Mesud 377. lehzib. HadzerAskalani(852).Benal(449). Ahmed b. (516). (2?s).Bejrut C--).Bejrut (1422).I<aifo(1414). Merdavi Bejrut(1418). Ali b. 380. Talridzul-tarihil-kebn. 370. Sulejman GaEl-turua). Ali b. Sunenu Ebi-Darud. 374. Kano 361. b. Serhumeanil-asar. 394. Abdul-Kerimb. rabekatul-nudelisin. Tarhut-tesrib. Serhuilelit-Tirmizi. Muharnmed b. Serhuz-%rkani. 365. 379. Bejrut(1410). Muhammed b. TahrimualatiFtareb. Hanbeli 388. 383. Mein (233). Halefb. Muhammed Tahavi Bejrut(1412). Serhusulasijatil-iroarn (329). AbdullahZ€rkeli Rijad (-----). Takirul-kavaid.Bejrut (1420). Esas sidzistani Avvane. 362.Rijad (1419). Tashihul-turua Ali b. . Ebil-Aiz Dineski (793). (321). 371. Muha]nn€db. Anmedb. Serhu Sahihil-Buhari. BejrutC--). Ebu zekeriija Jahjab. rekijjuddinb. Hasd b. Husejnlraki (806). Ali zejlei (743). (321). Serhul-umde.MuharDmed sefarini C--). Abdur-Rahno b. Abdul-validSejvasi (795). HalefBerbehari Rijad(1421). sunenu Ebi-Darrud. Serhu usulil-iatikad. MuhanmedTahavi Bejrut ( 1399). (772). 395. Hasanb. (1122). ehmedb. Jusufz€rkani(1099). Abdul-Baki Zerkani Bejrut(1417). Rijad (1421). 364. 367. Abdul-Bakib. 384. Rijad(1420). Serhu Sahihil-Buhari. Äli b.Muhammed b.peselIem. 382. Serhuz-z€rkeli. Tashihud-dua. Ali HatibBagdadi(462). Matmud Bab€rti(?86). Hasan talekai(418). Zejnuddin b. sulejnenb. (728). Tazimukadris-salah. Husejin Bejheh(458). Ahmed b. 397. Tarihu Baedad. Ahmed b.Bejrut (1405). Bejrut (1410). 375. 363. Muhammed b. Ebi-Davud. nanaza Bejrut(1420).Alauddinb. Hadzer Askalani Bejrut(1417). 366. Ahm€d b. K^. Dzelaluddin Abdur-Rahnan sujuti(911).Ali b. Redzeb (1418).to (1423). Hibetullah b.Dzubejl-Libanon 390. AmmanC--). Rijad (1420). Seretuashabil-hadis. T€driburjavi. Asakn(s71). Sulejinen b.Dmesk (1400). Besavi Bejrut( 1403). 389.serhurijadis*alihin. Muhammed b. (885). Serhul-muskil.Bejrut (1421). Serhulakidetit-Tahaviije. Serhus+unne. 360. ESas Sidtistdi (275). Sulejmen b. (1408). EMsSidzistani lbni-Madre. 385. Serhul-inaje. 391. 369. Nuh Alboi (1420). 387. Tarihu lbni-M€in. Redzeb Ali b. sunnetul-dzumua"Teküuddin Ahmedb. Sunenu (2?s). 368. 376. 398. Alib. Serhus-sunne. (681). Serhuz.Bejrut (1419).Bejnit C--). AbdullahMugletaj(762).IGno(1419).rkani ala Halil. Elu-Zejd Bek b. Semsuddin Kirmani. Tejmiije Bejrut(1415).Ankara(1392). Ahrned b. 372. Takdbut (795). Rijad(1417). 386. (852). JezidKazvini (275). Tebjinul-halaik. SerhusuneniIbni-Madz€. Ali b. NasrMerveÄ (2'A\. 392.Muhainmed b.salihUsejinin(1421).Ahmedb. HadrerAskalani(8s2). 373. Ali satib Bagdadi(462). 381. Lrbejd. Ahned b. ZejnuddinEbu-Feredz b. Ali b. 359. Rijad(1416). Täelikut-talik.

Tevdihul 412. zaaut-meaa. Bessan. Z?dul-muslaknia (1418). zadul mead. Muhamed b.') (1420) Albdi Aden( Muhanmed b. Almed Maldisi 421. Tenkihul-kelam.Abdullan 411. Omer 42.Muharnmed (748). (774). Ahned semrekandi 414.Dzematuddin (751) Bejrut(1419). KaüimDimeski b. Askalani Almed b. (14t8). b. Kajjin Dimeski Semsuddin 419. RidaC. b. Tenkihut-tahlik. 401. 423. Tevilu nuhtetifil-hadis. EsnC--). Zikn (1406). Tezkiretul-huff^z. Tenkihu. 417. Rijad(1413). Nuh rermanul-minne. . Mekka(1414) b.Bejnt C---). Muhammed 420. Be. S"rnsuddin (852). (1420). (1353). (?sl). Haduer 403. z€hebi Muhanm€d b. Z€mmul (1314). Dnn€ski Isnail b. Muhammed b. (507). Muhanmedb. (751) Bejrut(1407) b. Zikrü esmaiFtabi'in. (385). Muslim Dineveri(276). 406. AbdurRahman 404. Udzaletur-ragibil-mutemenni. Abdur-Rahman at*am. (744). Ahmedb. Rijad(1416) Musab. B€jrut(1415) b. KadirPakistani. reuitus-sunen. Aid Hilali. Ebu-Usame Selirn 416.). Bejrut(1422). 405. Resid Muhanm€d 400. Tehzibutrehzib. Tehzibul-k€nal. Muhamned b. Usdul-gab€.-). Ali b. Bejrut(1415) Zehebi(748).Rijad ( 1415) Muharnm€d b. Tuhfetul-tukana. (1a04) Bejrut. BejrulC--). Tenvirul-havalik. Tahh Kajserani 413.tahkik. Bejrut(1406). t€jdun Asbehani Ahrn€d b. Sujuti(9ll). T€fsinl Kur'anil-Azim. Anmed 410. b. Bejrur (1419) b.Bejrut (1a05). Tuhfeni ahvezi. Semsuddin (690) (El-mumtia). (481) Medina b. kari. Rijad(1421). KajjimDimeski 402. Drelaluddin AbdurRahnan 409.. Abdur-Rahman Muhammed 415. Abdullah ahbari Asbehan. MähnudAjni (855).. Ahmed 408. BejrutC--.Abdullahb. T€rtibul-mevduat. Umdetul 'Aizzuddin b.Bedruddin b. Bejrut(1415) Mubarek{wi b. Abdul-Hadi 4()7.299. Muhammed Herevi kelan. Ddekutni Bejrut Ali b.Abdullah 422. Bejrut b NasirSadi(1376). (539).jrur Gularn b. Rej t(1400)JusufEbu-HadtdzadtMizzi'(742]. Zek€rijab. KesirKuresi 399. . Tejsirul-Kerinn-Rahman. Bejrut(1408) 418. Tefsirul-rnenar. (430).

'sal[zlkhu ve selfa4 ndtntza SadrZaj PREDCOVOR -----Uvod ----u pogledusamogdjela Nekoliko napornena SVOJSTVA POSLANIKOVOG. dva 68 Pranje . SALLALLAHU ALEJI{I ) 7 l7 ABDESTA-----------------vE sELLErvr..pri uzimanju abdesla 64 Redoslijed --------66 Pranje nogu --6't misvaka Upotreba ---------------. po ijedanpul tri. koji kazudaje ispiranje Dokaziuöenjaka ----35 ustai nosa nije obavezno koji kaiu da ispiranje Dokaziuöenjaka --------------------i nosa ispiranja usta Naöin ustai nos------Kojomrukomseispiraju 4l ----------------------nosa Dubinsko ispiranje 42 ----pri abdestu strane Poeinje sesadesne 42 ---------lica Pranje 43 -----ruku (podlaktica) 44 Pranje ----glav€ Potiranje 50 po kapi----Potiranje glaveviie puta---------------------Potiranje Potiranie u(iiu -------55 usiju---56 Naöinpotiranja potiranje usiju Da li seuzimanovavodaza J8 Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanjuabdesta--------------------prstUu prstimaizmedu Prolaienje 60 prstima koz bradu--------------60 Prolaienje --. ----------Namaz seneprimabezabdesta Vrijednosti abdesta -----------(nijjet) Odlukaza abdest PropisizgovaranjaAllahova imena(bismille) prije uzimanja 2l 25 28 -----Da li je dozvoljenopraviti veöi prekid pd uzimanjuabdesta 30 (5aka)--32 Pranjeruku 30 lspiranjeustai nosa---------------------------33 usta i nosa obavezno-------.

SALLALLAHU ALEJHI vE SELLEM.----I lviar! /.----75 dove pri uzimanjuabdesta Da li se uöe posebne -'76 .------.80 Potiranjepo ödrapama ------.Stojstpa Qos[aniLwog.--Dova nakonuzimanjaabdesta ------------.--.? Poüivanje stidnogmjesta-----.---desne Stavljanje _ Mjestonakomesevezurukeu namazu Vezanje rukuna prsa 89 91 9l 92 96 -----. Öistoöa ----ispred klanjaöa Pregrada u namazu daJepregrada koji smatraju Dokaziuöenjaka obavezna---------sunnet u namazu daje pregrada koji smatraju Dokazi uöenjaka zanju pregrade i nekipropisivezani Izgled --.83 ------Da li je dozvoljenopotirati po pocijepanimmestvama ---'..----.NAMAZA --.-..------nakon abdesta tijelo Da li se posusiva ------' -.-----.-.----muktediiama pregrada Pregrada imamajeujedno nabrodu Namaz -mogucnostrüu klanjashodno Bolesnik i."--'je rasipativodu pri uzimanjuabdesta Pokudeno -------.---Rijeaii'tamskihuienjakao poliranju no me\lvcma .---------85 Naöinpotiranjapo mestvama Koliko danapotire putnik.er- 391 1 '10 ------.79 ------.-----.'74 Potiranje(mesh)po mestvama ---------.-------vremena-.-_-----_ Nastupnamaskog prema kibli Okretanje ----na komeseob^vljanamaz tijelai mjesta odje6e.97 98 99 101 104 108 110 I l2 Il3 113 ll5 115 Il6 lr8 118 119 . sa[[a[i[afruafejiioe se[.'----Da lije dozvoljenopriöati prilikon uzimanjaabdesta SVOJSTVA POSLANIKOVOG. a koliko ko boravru mjestu 86 svogaprebivaliSta .'72 prstenaprilikom pranjaruku Pomjeranje '73 ----.jedecem u stajaccm Noininamal PoluTaltl' (obuii) ---Namaz u papuöama -pnje namaza Nijjetje obavezan iftitah)tekbir(tekbiretul Poöetni tekbiru rukupri poöetnom Dizanje rukena llevu --.87 -. nam.

lii<ki frr" -----169 ------------prije fa.sallallahualejhi ve sellem.za Alsamskisunnet 170 AkSamskifarz -----t7l ----------postijefarza 171 Ak3arnski sunnet prije farz ----------------------Jacijski sunnet 172 -------Jacijskj farz 172 poslüefarza-----------sunnet Jacijski 173 Sabahski sunnet-----173 174 Sabahski farz .ae selfem. namaza .t43 Dokaziuöenjaka koji smatraju da sene uöi za imamom Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seuöi za imamomna dnevnim ------------namaTima 146 ---149 prveskupine Diskusija o argumentima 152 MeritomijemiSljenje --Zlameizrekenekihislamskih uöenjaka 154 158 Et-temin (izgovaranje rijeöiamin)------------------Dokaziuöenjaka koji smataju da seaminizgovara naglas 159 Doka"i uöenjaka koji ne smataju da seamin izgovara arnin naglas 161 165 Da li semuktedijamaostavljamoguönost za uöenjeEl-Fatihe----166 Uö€njeKur'ananakonprouöene El-Fatihe-Podnevski sunneti r67 Podnevskifarz ---168 --Ikindijskisunnel 168 Tlin.-*-Vezanje rukuispodpupka Spuitanjeruku niz tijelo (nevezanje ruku) Vezanje ruku iznadpupkaa ispodprsa-Naöin vezanjaruku -- 12l t24 r25 126 121 128 ----------------Pogledu mjestosedZde Dove kojima je Poslanik.poöinjao ---------------------------130 naunaz --------------------133 Dovena noönom namazu -----------------------------134 Kur'ana namazu Uöenje u ----------------13'7 Kur'ana ajetpo ajel Uöenje -r38 Uöenje iza imama -------Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seopöenitouöi za imamom t39 ---------------.

188 -----------Kur'ana na diumi-namazu Uöenje --------------------188 Bajram-namaz .'----..--------191 StadauöinionajkogaSejtan ometa u namazu -----191 Ruku(pregibanje u namazu) ----191 Dizanje ruku "----Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nrjesunnet 196 Nastaval opisa rukuaAllahovog Poslanika.DZuma-namaz -------.-----------------200 alejhi ve sellem----------2o2 Potpuna smirenost naruku'u --------------204 Zikovi i dovenaruku'u -----------207 Zabrana na ruku'u uöenja Kur'ana '' -Vraöenje sarukua 208 .-.-------------= Doveizmedu dvije sedzde 226 "-.---Vitr-namaz 178 --------------------------------182 Udenje Kur'ana na vilr-namazu --------.-.---------:Vdjednost sedzde i njenizikovi 222 --------Zabrana Kur'ana na sedZdi 224 uöenia --------..uöenjaka koji zastupaju 213 -. -------------183 Kunut-dova na vitr-namazu -------Vrijeme vitr narnaz u komeseklanja 186 ''.187 ----. sallallahu .-'. 3g31 -----Noöninamaz 175 '.-221 potpune Obaveza smirenosti na sedzdi -. Dali serukevezunakonpovratka sarukua 2lI -----------------------212 Pdoritetnije miiljenje---Spuitanje na sedzdu 213 Dokazi spuitaderuku prije koljena-..----.-..227 prije dizanja istiraha) Ika&o sjedenje na drugirekat(dzelsetul -------------------228 Dizanje nadrugirekat '.215 prije ruku Dokazi spustanje koljena uöenjaka koji zastupaju ------Meritomije milljenje218 ---------219 Opissedide -----------------. 225 Vraöanje saprvesedide-----------------------'--.226 ---potpune Obaveza smirenosti izmedu dvijesedzde ---..saftaffafiu afejfü vese{Stoian aos[anifuno1..---------------------Uöenje Kur'ana na bajram-namazu 190 .----------------Drugirekat 230 -----------------------------(sjedenje)---Prviteiehhud 230 .------------------------------Melodiöno uöenje Kur'ana I90 .-.

--uöenje salavata na Dokaziuöenjaka koji zagovaraju -:prvomtesehhudu -----------------------miSljenje Preferirajuöe -------* kaiipßta nateiehhudu Pomjeranje -Tredii öetvnirekar Tra. ---------------------------. kurraDtevadaGoloia. Semira Imamovi6a Recenzija 284 Recenzija hfz.izenie utoeista od öetirislvari------------------Doveprije selama selama---hedavanje '240 242 245 241 247 251 SVOJSTVA POSLANIKOVOG. 285 prof. 287 Rihlinorqfiia 289 SadrZaj-'--------300 . SALLALLAHU ÄLEJHI VE SELLEM.04 -na tesehhudu Uöenje Salavati teiehhudu --- te se[Iem. namaza 231 23'7 uöenjesalavata na Dokazi uöenjaka koji ne zagovaraju prvomteiehhudu--.264 i aksam-namaza Dodatni zikrovi nakonsabah -------Dizanjerukupri dovi nakonnamaza 269 Potiranje licanakon dove--------------------210 ------------'---------Da ti sezikri zaiednitki 272 275 Propiszikm tespihom -------------poslij neposredno e farz-namaza Propisklanjanja sunneta 278 --------------------------. 257 -----------. ZIKRA NAKON NAMAZA . prof. sallallahu alejhive sellem.259 zikr nakonnamaza Poslanikov.----Receruija Abdul-Varisa Ribe.280 Zenei muskarca Nemarazlike izmedunamaza ------------mr.

..i.." !t" .ip ltaviie kadaslr nekidetall u iul"rifi frl. .]i:1oi...svojevrstan -salalah! alrnut A!tor-sekoristlo em. .."iit.lf. je' n-stv:no q: dielo ovo le "Lif ".]l':j:i?iji:'l:li".ii"Äf..lozlvjel:risvoledrugoizdanJe to!la zlrog le uiemeLielrostL . " .inri malone."pirrt """g fLkha.rt rud eclnLl p f e p o u c Lm Ln rj i g u va oo v l r v r j e d nk ."rl"i L'""1. n na u .Seff almamovlca z recenzlle Safeta KLdLlzovöakade e Kniloa Svoslva Poslar kovolj namaza' aLlloranr po filogo öelllLLOna le prvo p. "1..a rlro I detalno upoznaleiiakole k anlaoA ahov ko e ras od naraza Poslalikovoll ..stoiodgovararelomeLLonflKolio2Lvlavajrl i kolektnogodnosäL gma dobra lllepog u"-.lriakoja predstav ie I ovla) Nle'la iob eclos ii"i:'.u"qo. "rrr"st likharha.i".n n lnili n.. u n j . nnuino'.ih da :':. l i " l r l l .f"liio nnl"t jezkrr u pitarlL jednstvena le antkovo! sal alLahla clhivc dlelokole tfelllas'/ä pranliru vezl sa fonrom Pos opse:nile 'nuÄn. l p::]:yaff v sok pravnih ökol'-pol(azao razliöitilr ka ra".. r ro rnleslo re evant ma k zaLlz u'2bcri da oval tvfcllm r odgo'.nd rra dopi ros s amsKm naLlKamä ve k a edan i.v.l :]:qei 'räv I Ih0. .""".. n .uin oÄu ul"ir. . . iüÄlo'al"l"-..zaoslaje na-sliiede va:nostk. : l l c l rv e s e c n l .nekÖ r."1"m. " .. " b .iee'ro.scbno r ec jenaLlöromprslup-L n o kalivo iam llovori li. SlLriIei ler le on pilracl .ii". .mr.. s a a a h u .:jLe-1:o5L lra namaza utenrellerL Posanikova potpuliLpfedstavLl iu". r " ..t" lo." kol.lr.i saiäta Krrduzoviöa svolstva .o s'eclaza rr. frosebno L Lrradeno njih od da le.".1"] S rini sveobuhvatnost iefiiatsko jezkrikola o!*dl! "lii!fl:lk-'^. .rl tolefarrcJe.rpadn .".ra.it .''1'o planlu VarisaRlb-'.iri..:.] Lltisklr Loclen o p i " .Ll]s" r" nanaiem grm cjelrma uosadrL n"Jpl."'" "1il'"r.n liomentarP'rslar l(ovLh a rroiemo rei da le .prol z r. .nS.tl lracleia ll:al1^eÖ1.. " "". z o b z r a n a t o r i a l r l e n l l l r o v o f r i s l e n l e ! d a l o m p l a n lP kl o vl a c m S prenose Lpr'omo vL r o s l a n isabiilFn. t" gu StrLdila ostäv sebe za iz ob aslif kha hadisaNa6is! Lr'eniacl "" o"fi.cenzrleAbdul dLelo je jedno veoma vrijedno.. eÖl KlaflalteonilKoKanosie mene vidje da kLanjam alelh ve seL Ne nogL se otet izvornLom..i ir. " r .nn" t...tlkLr.L.. .'orno bait Lla nskoiiclelnoj L O gL Lröeniaka' savremeilh ' i . ' c o ' L m J e z a d o v o l i s td SVmlllUS]la|]la'ka]lol]lTro!]uoaVl]ätjsvoJenamazebasolakokakoih]eobavao n a : P o s l a n k ."j'.plsano Preclruslimarrsl(or ö ta aökon lavnoö'L ve aLelFl sallallahLl Pos anlk "i..lli" lotsteno +24 Lzvole lalboje i'.tu.llsa a nriefri poznaio p oopnnos lanlLr ! Kada s ovolnstudijon le 5lo je s Lrdai trli l ".da le u p la'rlunase boSnjaöko in.'Ä.ca karakte.J o. posebnr nnfn."-.i...l.. ra hfz D:-'vadaGo (ria proi lz recenzij-'l(L veorna znacallrL Ne mozemo a da |r nlegovn djelma ne prepoznamolednLl daJe-zapsanle prstup Cinief naLrör1L a tole r ovorrJtlleLu.-' tlUi."r"lri".::i:i'i:lli"Tj.t''l'on'poznath Laltl p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful