Naslovknjige:

SVOJSTVAPOSLANIKOVOG,SALLALLAHU ALEJIII VE SELLEM, NAMAZA od abdestado zikra
Autorl mr. SafetKuduzoviö Serijatska recenzüal - mr. SemirImamoviö - Abdul-VarisRibo,prof. - EnesJulardzija, Fof. - AmL Dumiö, prof. - NedimHaraöiö, prof. - hfz. Dzevadcolos, prof. Lektor i redakor: Remzija Huriö-BeCiroviö Stampa: Bemust, Sarajevo
CIP - Katalogizacjja u pubtikaciji Näcionalna i univerz itetskabibtioteka Bosne i HercegovingSarajevo

DTP: SafetKuduzovid DesiDg korice: Sead BeCoviö Izdavaö: Autor u suadnji sa Dzematom Kewser- Linc Tirazl 2000

KuDuzovre safet
Svojswa Poslanikovog, sallattahu alejhive sellem,namaza: od abdesta do zika / Safut Kuduzovit.- Saraj€vo: S. Kuduzovig 2007. - 304 str. ; 24 cm Bibliografüa: str. 289-299 i uz tekst ISBN978-9958-993G7-7 coBrss.BH-ID 15850758

Safet \ytuzwit

SVOJSTVA POSLANTKOVOG, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM. NAMAZA od abdesta do zikra

Sarajevo, 2007. god..

EsiFsuiL
'ü ineittafra ful-ihstivog, Samilomog!
Uzvi5eniAllah ka.äe:

i# ßt;"i:'tti'.1.'5 1 i; nt'' </; J ik i: ;s';t;" ßt;3:.J.';
"Recii 'Ako Atlaha vollle, mene slijedite, i vas de Allah vo[ieti i grijehe vam oprostiti!' a Allah prasta i Samilo6tan jC' (Prijevod alai€nja Alu Imran, 31.) Allahov Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,je rekao: " Kanjajte onakokako stevidjeli meneda klanjatn!" (Buhari) Imam Safijaje rekaoAhmedub. Hanbelu: "O Ebu-Abdiüah, ti si uöeniji od mene u hadisu! Kada vidis hadisobavijestime da radim po njemu!" vjerodostojan t Hilij enl-evlija) @bu.-Nuajm Abdullah b. Mubarekje kazao: "Lanacprenosilaca je od dere. Da nemalancaptenosilacagovorilo bi po se äljama i naho<lenjima." -Sahihi El-Hanb'r Serefu ashabil-hadis) (Mtrslilun n Mukaddimetus

PREDGOVOR Allahovomblagodati, naftondecenija stagnacije na polju islamskog nauönog rada,kako u cijelommuslimanskom svijetu,takoi kod nas,ovo vrijemeobiljeZava oZivljenje islamskih znanosti. Iakoje to samizaöetak, on ulijeva nadu da öe naSummet odluönokrenuti putem duhovnog, progresa. nauönog i vjerskog Samimtim 3toje sudbina islamskog svijeta potpuno ovisnaod odnosaspramdini-islama, tako svakavrsta studijei rada na izuöavanjuvjere, prije svega koz razumijevanje Allahove uzvisene knjige Kur'ana i koz ozivljavanje Sunneta posljednjeg Allahovog Poslanika,sallallahualejhi ve sellem,svojevrstan je napredak i korak naprijed. U ovom pogledu,djelo koje je pred namaima svojevrstan znaöaji jer prvenstveno ulogu, tretira stub vjere namaz najoöitiji öovjekov izrazposlusnosti svomeStvoriteljui priznanja Njegoveveliöinei svoje zavisnostiod Stvoritelja.On je temelj dini-islamai svjedoöanstvo priznanjaAllahovog Poslanika, sallallahualejhi ve sellem,za vodu i uzor. 'Reci: 'Ako Allaha volite mene släedite, pa 6e vas Allah zavoljetii grüehevam oprostiti'." (Prijevod znaöenja Alu Imran,31.) Kur'an tretiranamazopöenito. Ne defin a njegovoblik, naöin,niti broj, veö ga izriöito nareduje i terminom "ekimu es-salah" definira naredbu kao "uspostavljanje" namaza, tj. obavljanje namaza onakokako ga je uspostavio Allahov Poslanik, sallallahu alejhive sellem, koji nam "Klanjajtekako viditedaja klanjam!"Ovo djelo nareduje: cijelim svojim sadriajem tezi postiöicilj iz konteksta hadisa, da öitalac detaljno upozna je kako Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem,obavljaonamaz. Njegov autor nize predaje koje opisujuPoslanikov, sallallahu alejhi ve je sellem, abdest i namaz,njegovuveliöinui oblik, koje ajereuöio iz Kur'ana, prilikama. te doveu kamkteristiönim Ovdje valja ukazatina jednu komponenhr islamakoja se ne moZe naöiu drugimreligijamai ideologüama, a zbog koje je ustaljena taöno iskazana sintagma da je islamvjera seneda, tj. vjerakoja svojudoktrinu ne gradi na legendama niti predajama bez izvora, veö samona onomesto je vjerodostojno i ima svoj lanacprenosilaca. Pri tomese vodi raöuna o je svakom prcnosiocu, kolika njegova uöenost i koje su mu

je izrekao karakteristike, iz generucijeu generaciju' od izvora koji te öinjenicanajvide da uoöiti u nauci o odretlenusintagmrido nu.. Ouu "el-dterhu vet-t'adil"' hadisu,te iz nje izasloj nauci Tako autot, sluzeöisenauönommetodom,uz svakupredajuspominje ne uzimajuöiza validandokazapolsifnei vierodostojnosti, nie; stepeD käo slaüo ocijenlene predajer lahkim naöinom bha Pdoritemiji stav u oosledu pravnih pitanja kod kojih postoje nzilalenja U ovome se I u ibadete spomenute ovogdjela.takoda öitalac wiiednost naiveöa äeieda ni"rnu .ö2" prakticirati kao da je vidio BoZijeg Poslanika"sallalahu aieihive sellem, kako ih obavlja.

Nedim Haraöiö.prof.

@ & s

8/363364/8147. Lbn-Diltud. On 6e vas za vasa dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti. Vidjeti: Me.) Uistinu. niko ga napraviput ne mozeuputiti.e. Ebu Davud.sld.'ojstt. Ibn Mad. A onaj ko se Allahu i PoslanikuNjegovu bude pokoravaopostiti 6e ono Stobude ielio.1115.) "O vjernici. bojte se Allaha i govorite samo istinu. T ajalisi.eosfanifun'og.153/1:103.najljep5igovorje Allahov govor. bojte se Gospodara svoga koji vas od jednog öovjeka stvara. a svaka zabluda ie u \ arru. obra6ajuöi se ashabimanä hutbamai u drugim prilikama. "Hutbetul-hadze" kojomje Poslanik. jer Allah.stalnonad vama bdi. 70 71. nikoga u zabludu ne moie odvesti.1/4s2.jmijje i Hdsiilerer Sirdi na Sutrcnun-Nesai.62/s6. 3/303304/5800-5804 i 1t23523'7 | 13826-t3831. Abdur Rezzak.Hakim. Kurtubiu El-birla. a kogaOn u zabludu odvede.) "O ljudi. sa[[affahu Sr. Koga On uputi.6/89. SamoNjega oboiavamoisamo od Njega pomoö trazimo.a a[4fü veqfu Uvod 7 1 ZahvalapripadaAllahu. HadisbiLjeieMuslim.i rodbinskevezene kidajte." (Prijevod znaöenja El-Ahzab. zaista.45/338.6/187-188/10449.Bejheki.l'Jnu'ul-fetara. Njegovrob i Njegovposlanik. 2/182-183. Svjedoöimo da nemadrugogboga osim Allaha i da je Muhammed. 2/131-132/1547-15. Ahmed. sallallahu alejhive sellem.6/127-131. Taberani.102.i od njegaje suprugu njegovustvorio i od njih dvoje [uroge muSkarce i iene rasijao. bojte se Allaha istinskom bogobojaznosau i umirite samo kao muslimani.18." (Prijevod znaöenja Alu Imran.zll178/1105.1.2/103-104/1089. Najgorestvarisu novotärije je svcka novolarijä zabludc.I Allaha sebojte s imenomöijim jedni druge molite. od lbn-Te. . 3/20-211679. sallallahu alejhive sellem.poöinjao svoj govor. I Ovoje prijevod znaöcnja tzv.a najboljauputaje uputa Muhammedova. 1/432l." (Prijevod znaöenja En-Nisa. "O vjernici. Nesai. Tirmizi. sallalhhü xlcjhi ve sellem. 18/163.Njemu se utjeöemo od zla naiih du!a.

s. ko porekne oba.Inl. nego je Sebi uzdigao Svoga Poslanika. Hejseni ga smatradobrjm. l/552-5531213 i At:fJn]ed. te mu iznad sedam nebesa. U105/278. odmahnakondva Sehadeta. Uzviseni Allah je rekao:". nijedan ibadet u islainu ne moZe se uporediti sa Damazom.Ahmed. a. Nejlul-eyta\ U361. Medtnu'ut-fetava. 2/98/1444i t\ Es-saqiru 2l88.. l/670/2150.o Zato. Bejheki. U86 I Inaut Eatit. uistinu. oni de u njemu vjeöno boraviti.neuz-zevaid. tU193194/20302."'U drlgoj predaji stoji da je namaznajbole djelo koje semozeuöiniti.Uvazeni bmte i cijenjena sestro.' uöenjaka ehlussunetski Na vrijednost namazaupuöuje i to sto je spomenutu Uzvisenom Kur'anu vise od devedeset puta u raznim kontekstima. po konsenzusu pravnih usmjerenja. jedini ibadet koga Allah nije propisao ovome ummetu preko DZibrila. Mtrsllm.) Obeöavajuöi nagradu onima koji ustraju u obavljanju namaza.. sallallahu alejhi ve sellem. d.sr.Najvrednija je hjegoy stub. salallahu alejhi ve sellem. rckao je: '. l/255. '. sfr. 40. oni su dostojni nasljednici. bezkojih nemaimananiti islarna.kao temeljom naße uzvisene vjere.'71349350n2366. Etnuqni 2D91.El-nedZnua.ok je dZihadna Allahovomputu stvar je islam. Imam yidjetl Med. 52.Uzviseni Allah kaze: '?omozite sebi strpljenjem i obavljanjem namaza. Abdur-Rezzak.Imam Tirmizi i lejh Albani ovaj hadis su ocijenili vjerodostojnim.{ezt namaza. . 90-91/349. koji te najvüe stepene Dienneta naslijediti.22/22. Haliz Munziri i iejh Albani. yidjetl Sahihutter?ib.Taberani. 51276-2'77122737.am Hakim i Zehebi kazu da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije. 141126.i koji namazesvoje redovno obavljaju. smatraju ga vjercdostojnim. 1+1415112669.3/16. 911.gdje nijedno sworcnje nikada nije dospjeto.Hakia.' Namaz je. Allahov Poslanik. takoder. 'Ibn-Madie.Vidjetli El-hayil-kebit.U2t." (hijevod znaöenjaEl-Muminun. a namoz vrhunac islama. a to je. . Et-temhid.) ' Ahmed. El-muhattß."(Prijevod znaöenja El-Bekare. 2/136.45. te5koosim posluBnima.. a Hadis o propisivanju nam^zarokom nodi El-Isra biljeze: Buhari. smatra se otpadnikom od vjere. Timizi. propisao namaz. 31328-329121tO. EI-Iurua. Tnrnizi.l/22tl449. Etkawni ut'fikhijje..uistinu. Mukaddimatu Ibni-Ruid. 2ll'701741162. 2/228. takoder. 2/525. str.

4-6. HadidZ mora obaviti jednom u Zivotu onaj ko u moguönosti. elzuzetaksu Zeneu vrijeme mjeseönog ciklusa i nakonPorodaja to.kazao: obavljaju. znaöisebegurati vlastitim rukamau zabludui propast 'A njih (prave vjemike) Uzvileni Allah o ovakvima kaie: zamijenüe zli potomci.ocljenio vjerodostojnom. . U292.Vidjeti: ?ürJ&tul'ahvezL 'Muslim."rl osnova islama kategorienija Uzvi3eniAllah najbolje zna mudrostonoga 3to propise. Nema razlike osim iene u mjeseönom bogalogi sigumogi onogakoji je u strahu.) znaöenja 6Na iaciiui sabah-namaz.3UzviSeni Allah ne öe da izostavenamazni putnik. Sejhul-islamlbn-Tejmijje potpunostiizostavili ili na-knadno "Islamski od obaveza kategodönÜa da su slolni je namaz uöenjaci kaie: je hadZdZa. ni bolesnik. -namaz biti svjetlo vjemika na Sudnjem danu.svi su duZniobavljati namazu njegovo vrijeme. Tit'fiüzi. sallallahu U iednoipredaiiPoslanik. " Vidieti.Hafiz Munziri tvrdi da su njeni prenosioci 2113. ne obavljaju ih kako treba. ovaj öasni odgojza vjemike. 'u je Namar tvrdi: siromasnos.d: MedZmu' l-Jetava. kad namaze Allah je. lmam Sevkani od zekara. dok obavezanamazapadana svakogpunoljetnogi pamehog muslimana' ciklusu i nakon porodaja(nifas).nemogla osoba.muskarcai Zene.' u razloga dok se bilo koji drugj ibadetmore zbog lerijatskiopravdanog obaviti. takoder. koii namaz ostavise. i za poiudama poiloie' Merjem.ni mudlahid.''lidje. sallallahu drugom hadisu Poslanik." (Prijevod znaöenja "Tesko se onima koji. " eU-nuuua. ibadet.21131223. Sejh Albani je ovu predaju'zbog nnoatva puteva. ili ga zapuitati. dnnu. izmeduzdravogi bolesnog. Es-seilul-diena. . vee se samo pretvaraju"' (Prijevod El-Ma'un.Ostavljati a potomi tjelesni duhovni. 59 ) oni 6i sigurno iuänu zavrsnicu imati. u prvom redu.kaae "Obraduj alejhive sellem.ni dozvoljava stlra i. te da su ovi namazi.r9l34r.pouzdani. !161-16U56r. 3/80-81/223.'' tJ one *iii idi )ocui u dianije potpunimsvialom na Sudnjem nasda obavjeitava alejhive sellem.ali se iz ovoga moie razumjeti da pet dnevnih namazäpredstavljanajjaöu vezu izmidu Altaha i Njegovih rcbova.

11287 ß Mu.Tirnnzi"|135212620' Darimi' 1/197/1233'Ibn Nasr u Ibn Madze.ll1561463. a drugi stoji iznad njega savelikim kamenom na dva dijela Zatim u ruci i udaraga njime po glavi dokje ne prepolovi se njegovaglava vraöau prvobihi oblik. :7 t t Vidieti: tenkihut-tahk . l/183 i Es'semerul-mustetatrU53 14'. reöi öe: 42-43 ) Et-Muddessir. lletsg. Amr ko sretni Allaha beznamazabite u druiteu Karuna. u je pripisao Tdberaniju tto ovu Predaju tct|ibu."t' Poslanih.govoreöi 'Nismo obavliali namaz""" (Prijevod u Däehennemdovelo?. Nakon ito je citirao ovaj hadis Sejhul-islam "Öovjeka od namaza odvraöa jedna od öetid stvarj: njegov imetak. te ga ovaj ponovo udara na isti da naöin.i. Adzuni u EJ-. Halefom. 1067/4678' Ebu-Davud' Nesait. Upozoravajuöina opasnostostavljanja namaza. Ibn-Hadz€r Hejtemi i Sejh Albani vidjeti: Ez-zewdZi\ ll28'7. kaze: su ociienjLvjerodoslojnom i seih AnmedSarir ovu predajLr lmam lbn Abdut-Hadr ö/l50 Dobromje na El'nusn?d r opaske i Sak. "y.Ibn'Hibban'1/132254(El-mevarid). IbnD anri 2D4\/2721. Koga imetak odvrati oä namazabiöe u dru5tvuKaruna. togaje Poslaniku.2/21.Koga od namazaodvrati njegovavlast biöe u drustvu Faraona. "Onai ve sellem. 3l. l/319/890. Halefu.lt'n-Sa\i\\ Na$ u radnts-ralaft.u 'Abduuah wemenima ü u njihovimpropisanim ne obavljajudl namazä.namaza kaTe:-Sta vas je o ovim nesretnicima.2l88}l899. Er 2165r-6521275. str. Hamanai kljaje Allah najgorastvorenja IJbejab. 13Ahmed.obja5njeno vrijeme se radi o öovjekukoji je odbijao Kur'an i koji je spavao.. str.str. njegova vlast. 21644-655/265 l . znaöenja Prenosi se da je Poslanik. prenosi da b. Mitkatul'nesabih. Faraona.sallallahualejhi ve sellem.r3 Oni su. licemjera)ie namaz: ko ga ostari D Buhari. 1488-1489/7M? i drugi. iamedu nas i njih (tj. sn. r/133/58. od lbn-Kajjimai Ez-zeT ' ad. Adäurri u ti'.lmäm Hejsem. aleihi le rckaot "obavljanje alejhi ve sellem'rakoderje sallallahu je . rekao: je alejhi sallallahu Poslanik. je rekao: Ibn-Kajjim stvorio.lim.sa[h[tfiu ve sellen. 2/59/82. Darekutni' 2/4111?35' Kadrus-salah. Koga od namaza odvrati polozaj biöe sa Hamanomi koga od namazaodvrati njegovatrgovina biöe u dflrstvu sa "'o I-Ibejjomb.azao. UzviseniStvoritelj.oiozo.ienah.v'a .6/150/6576. sallallahu alejhi ve s€llem. il|govo.Poslanik sallallaiu "Parova koji odvaiaviercvanie od ncvierstva ve seflem.-ut uio hufi" Munziri.rove ik. sanjaojednog öovjekakoji leZi na ledima.nakon -Preno<ioc' pouzdani predaie su Ahmedove H:kebiru i El-.bez sumnje. njegov polozaj ili njegova hgovina.tidiett Huknu tunkß-rdl"I'.Nako.i€rian.

su njegova satlallahualeihi ve sellem.'rfr. 4lgog'910i1fi7. ln45 i Es'se eruI'mllstetab.":: bez opravdanog jesle ostavljanje ramaza Iüka i nevjerslva '. '' Bdari. si."tl Ako slijedi ovakva kazna koji nikako ne za onogakoji ostavi samoikindiju-namaz.20 su ashabi Allahovog Poslanika. 2/134. Ahtned n Esaunne' U3591172i ocijeniodobrom SejhAlbanije ovu predaju Tabeßrt t El-kebiru."t6 poslanit.' Il4Slrr' Irlam Timizi.lÜt Nesai. I/291/292. Ibn-Abdul BelI n Et-temhidu. 1152. t E!-sefiah. Ahmed u Er'Srn'a l/358/769' lbn-Nasr u KaAnls-salah..Ul561462.9ll9l/8941-8942 prenosi Ibnovome Sliöno 1/382 Es'silsiktud-dtiP Il3'lO i Sahihut-terlib.sallallahualejhi ve sellem.4tll382 le vidiet\. 4/902/1520. u prolivnim bi se borio protiv niih. Zikn esnait-tarj'tn. ' Ibn-Na$ u (r(a. kada bi iziöao u vojni pohod öekaobi zoru' Ako bi öuo iabahskiezan vratio bi se. saltaUahualejhi ve selle4 rekao: "Ko (namjemo) ottavi ikindiju-namaz niegora-diela su poniitena.lhl5oel2294li lbn-Abdul-Benl4l124 r3Buhari. Darekutni.211898/935. Il383l3I'l-3I8 Lalekai u Serl' usulil-iatikai. Neilul-evta' l/363' rcryib lt366 11348 i Sahihu| Ke|ful-hafa. Ibn-Bettah prenosilaca lancem dobrim \rr. Sejh Albani ovu predaju smatrajü isptavnom vidietir El-medLnuo' 3116' Hulasatut-ihkm. kazao: "Do menl ie doprta vijest da'lzmedu ipoöinjenog muslimana sallallahualejhi ve sellem.i Mesetetut'te16r' l/61.385/2634. 4/230' Hakllx. Abdulah b.112od Ebu-Abdullaha Hutonu tunkis-salah.lru.I-' ll4Sll2 Inam Nevevi' Z.ova predaja ima potpom u ' Lalekü n verziji Dzabira b. ll0/553."rs Poznatitabi in Abduüah b Sekik el-Ukajli'" kaie da ashabi ÄIahova Poslanika. sa Diad u El-|/.2/40/l?33.laj nema "Nevje6tvo je ostaviti namaz"" drugoj verziji od lbn-Mesuda stoji: 16 t\hned' 51346122833' M^dZe'r/319189r' Tirmizi. Vidjen: Ebi-Seibe. Haldm.'1135312621. Mesudje kazao: Ko ostavi namaz. Lalekai. Iraki' Menavi' AdZtuni i Albani ovaj hadis smatraju vjerodostojnim vidie.u\nedu.62112943 i Muslim.ehebi. od imamaDarekutnija A Ttnnizi. Nesai. djela?!Enesb.osim ostavljanjenamaza. Abdutlaha koju biljezi Ibn-Na$ n Esaalah' 2J904/947 i lbn' 11273-2'7418't6 El-ibane' u Serhi usulil-iatikad.sa ispravnim lancem prenosilaca' Vidjeti: Eserija' Nuamanija str. Zehebi. Ibn-Mende t El-inan.5/95/24052. U2'13-2'14ß?7.u vJere Abdullah b.str. Malik kaZe: klanja. Ahmed. 7ß54n622.lakv. sa dobrim lanc€mprenosilaca' . lhn Ebi-Sejbe' 6/1723043'l i HskiI.r-srldll. "t IUn-g"tt"tt n El-ibane. 2/87?/894.od Abdullaha b Amra b el-Asa' B ACd.ostavljanjenijednog djela Hasanel-Basd je nisu smatmli nevjerstvom.ita je sa onim "Allahov Poslanik. Abdulah b.Burejde b el-Husajnprenosida je Alahov poöinio je nevjerstvo.govorÜ: '-log-i.

ve sellem. 6/164t3O352. ."'"fhned lmarnIshakb. 182/654.'" Tmam lbn-Hazmje rekao: .uidjeti: Medimuul-f"ta!a.a srnrmoj pozvao Omem.icriah.t€rdi.tr.iajit Imam Zehebi ka2e: -Ko klanj. ^ . 4t9O9nS35 ^ Ma1* | Et-nwetta.J7.a45. 2te03/.Za mene Hattabposlao pismosvojimnamjesnicima u komeie stalalä: je najvainijastvar narnaz. 2tgg3tg24.f/öl-o2/5. ftn_Ebi-5ejbe.26 U drugoj predaji stqi da ie Omer U. 22134. '. b Hanbet . Rahevej Tapaia: uöeniaci od ".nTr. pa "Da. ' Vidjeu: #l"ra1a sn."r0 Na drugom mjisru iejhul_islam kaie: "Ko ne klanja dnevni namar3' do zalaskaiunca üilo zbog zauzetosti na radnommjestu. sresr de Allaha'a \T-a:: Io Allah srdir na njega.' v idteti:Mediau ut-fetava. sa rspra!nim lancem prenositaca.. l/2cll29o. Darekttni. od sejhut:rsrama tbn Tejmij. Abdv-Rezzak.tam tUn_ T?"Iü" 'OnaJ r eJmrJJe rekao: ko oslavinamaz gorije od kadliivca. .Ibn-Sadu tr. od rmama Zehebiia.2c4-2q5.. sa iqpravn. str.22t26.ojno m.ilaca.)7 Ebu_B. oporuöio mu pazi da na Rpostelji 'lama7. nesrelnil i zloöinac. usut it -iari kAd.kr le ie. ow predaju oc'jenio vje rodosr. Abdur-Rezrak.Ko ga budezanemario zanemario sve ostalo.Nakonsüka nema ve6eg qriieha od nama.. U146-14?/81. nema udjelau islamuko napusti Jerekao: namazi'paje klanjaoiäk krv je curila iz njegovih rana.on je najveia propalica. t/35O-351.Ko [aze: . !1". Vidieli:Sahihut. rwmaza je rekao:"Nemaimanaonaj ko ne klanja. Ko ga uopcene klanjaon je kao kradljivac i bludniöar."" lj./a dok ne prodenjegovovrijeme.neduklanjati.'2a Ebu-Derda Ibn_Abbas je osravi nam-az a u je moguönosri obaviti ga. lbn-Nasr u ra(1tus-salah. lo.2e Sejtrut_i. el_Hartab na samrmim mukama nakonstoje izboden nozem.lova ili hizmetauöitelju i odbije se za tä -uöenjaka. .qailÄ i lt2q2 2cj. vJ70. v idtetj:M cdanu.tereb.tubekat. ut-Ietava. 2U2t.rsejn. '" Ibn-Fbi-Sejbe.. lancem preno...ltg3." prenosise da je Omer b. bludnlka Je i onogakoji konzumira alkoholi drogu.4/q08/ t 5i6 | tbn-t\a\t u Kadrus_\atah. i:*. 2/tO^232.y .-32 ']lüa se po mi5ljenju veöine islamskih gole. " Adium ü E31.y.. *^ea " az ina". '.F<.'. et_ . ' RindUünama7.i izmeduostalog.anamazposlije njegovogvremänapoeinioje velßr gnjen.je. t/150-151/578 581 i 3n2st50l0. ..od imamaZehebria. ' Malik. il' podnei rkindiru 7aDutni[a. n-1j11 u porpunosri. 7/4J44 35t37M5. Ko o:t. t/53b-5j7/2OJSiiaha\irsprhut-neani. pozvanda klanjasabah-namaz. Ko ga buderedovno obavljaosaöuvao ie svoiu vjeru.lslamski on je nevjemik. je rekao:.AfbanrJe Lzlekai n Seüu usulil-iatikad. " Vrdjeli: El.rioh.

tretira se neviemikom. Vidjeti: rrn{etut atNe."'" U drugoj predaji se navodi da je Vjerovjesnik. 2/55.i. k"Ze: Lanacprenosilaca ove predaje ispunjava kiterije Buhariiei Muslima. Abdu b.Sattihul-dia.. l/l76. L vidjeti."r5 Prvo za Sta öe öovjek polagati raöun je namaz. *'titmizi.. Ibn-Hibban.nio. a ako mu namaz ne bude ispravan.Imam Hakim i iejh Albani ovaj hadis smatraluispravnin.5/251/22214.'7/281. upropasten Poslanik. Humejdu tf. Sejh Albani er smana vjercdostojnim. rekao: "Pno ito te nestati mealuljutlima je '" poricrcnjp I cmonetI a :.i odbije naklanjatiga.ull nal. str. . Poslanik. namaz. V.nrßr"1". O\aj 6adis u njegovom smislubiljeze:Makdisi I El Dtuhtarc. do danainjih dana smahaju da onaj ko ostavi namaz namjemo.u.2/40t-4o2t413.5/309-310/2933.u. s druge strane. sallallahu alejhi ve sellem. s x J o b r i m l r n .sallallahualejhi ve sellem. ocijenio sa je dobnm.Musliman ne moze ustrajatina pravom putu bez namaza. Taberani."11tj. Vidjeti: Sahihul-d:aDtia.sallallahualejhi ve sellem. a predaje su pouzdrn. jedna po jedna.rekavii im: "Namui.l " Ahmed. 4tto1/7o22. Taberani ü t7 ?. 1/225-226. 445/1542. . Vidietj:Sahihuldaanlia. U/14l5/7880. EbuJala. Ibn-NasL u Kalzs-ralal. Imam BDsä \t Mis(ibihu.jetumuz." Allahov uspio je.ti. c n t r e n o n l i c r u j Vidjeti: Al.jer Sta je muslimanu preostalo od vjere ako ostavi namaz.jenio hafizAskalani.tdttj? \to . sallallahualejhi ve sellem.sni. r d d n .-.r \ d r i . salla[ahuabjLipeu&-. Kada se god koja otkine ljudi öe se hvatati :a sljedeöu."Niti islana te se otkidati.2/402. ako prode taj ispit je. te opasnostostavljanja ovoga ibadeta. Ta\ayi u serhul nuikil. 1/3321324.l9/209/12169.Ken. na samrtnim mukamaje savjetovao svoje ashabe. 2/905/50'75 i Sahihu ßüti. 8/226-22113203.djetl Sallihul-r|:atut l/503/2573. SejhAhmedSakiroru ver/rtu\marr. 2/:40/185q I Ahmed. 141570-571/6605. Navedeniajeti i hadisijasno ukazuju na vrijednostnamazas jedne. . a zadnje ito öe ostati od ujere je namaz.7/14-1-145/2078. Spojsna g I vremena Poslanika. Bejheki ü ad d?id{ 7/205. 2/ l 19/38'/3. Hafiz Hejsemiu t1npdined. Et-tenltid. Prw ito öe se izgubiti od islama je islamska vlast. t/503/25'7s Keiful hafa.je rekao'. öuvajte dobro svoje namaze.a'nan.aostanikwog."Sejh Albanije ovu predajü ocjjeniovjerodosiojnom. 3t6t/s495. Hadis u ovome znaöenju vjerodostojnimje oci. Ahmed./r.11253.S/l16/7486. 15111116'/\5.. c os!atiod r. ka:e: 'Ovaj hadis biljezi Ahmed i TaberaniI El-k?bitu. / .Hakim." prenusioci " O \ ut r e d a i b r l t e tH r 3 k i mf i m i / i u ^ . 2/299. bez opravdanja.jcre. tt tn-gibtun.taddae.

sallallahualejhi ve sellem. l/418-41911158.. t/283. koji ukazuju na wijednost namaza. ocjjenili vjerodostojnim. ft." (Prijevod znaöenja El-Eala.AlIJJed.llJ85. mu rcöe "Borba na Allahovomputu.) Brojni su hadisi Poslanika.. Begaviu S"rtrr-$.Hanjao u odreilenim namaskim vremeniftta. Et-klhisul-habi\ 2n18."AUah je propisao pet namaza. 1ll80l570.Naredujudi svome Poslaniku. Uzvileni Allah kaZe:"VaSi zaStitnici su samo Allah i Poslanik Njegoy i vjernici koji redovno namaz obayljaju.upotpunjovao rukue i bude skruien u namazu Allah se obavezaoda te mu oprostiti. 7/308-309/36348. Es-silsil?tus-sahiha.. sallallahu alejhi ve sellem. Malik.." (prijevod znaöenja El-Ankebut.d. Ibn-Madze.Staje poslije toga?" Poslanik. 2t4gj.ll53 i El-ni'kah. Nesai. Ko ne bude tako öinio nemaobeöanjakod Allaha . sallallahualejhi ve sellem.Ko se budepropisno abdestio. Abd\r-Rezzak. Ibn-Hibban su ga. 1283/5970 i Mustim. 23/288.Uzvisenije rekao: "Uspjeli su vjernici.rekao "Sta mislite kada bi nekome svojim ashabima: ispred njegovih rrat@tekla { eU-Oavua. 513191221'72. 3/5-6/45'75. Imam N€vevi t El-nedinua." Ibn-Mesudje potom upitao: . 512r/1731. 4/20.) Obraöajuöise vjemicima. sallallahu alejhi ve sellem. kaie: "Ovaj hadisje ispravan.) Obeöavajuöi uspjehonimakoji ustrajavaju u narnazu. sallallahu alejhi ve setlem.2/62185. 14-15. koji svoga Gospodara spomene i namaz obavi.Sta je poslije toga'|" "Dobroöinsteo prerna roditeljima. a Poslanik.1-2. Zgrkanlie\ komefiar na El-nuvetü!.ako budehtio oprostiöemu ili öega kazniti. UzviSeni Allah je rekao: "Dostavliaj ono Bto ti se objavljuje i obaylj4i namaz. je kazao. Hakim.mu je "Namaz odgovorio: u njegovovrijeme. 4rBuhari.sallallahu alejhi ve sellem.koje djelo je najboljeda se uöini.n ra 4/105/978. f ssemerul-nüstetab. Ibn-Mesud ponovo upita: ."*' Ebu-Hurejreprenosida je Poslanik. tatoder. 55. Ut55/460. zaista naBaz odvrada od razvrata i svega 5to je ruZno. Menavi.aniav6t6t3242." odgovoio je Poslanik.sallatlahualejhi ve sellem. str. Hulasatu bedit-munir. oni koji namaze svoje skruöenoobavljajui" (Prijevodznaöenja El-Muminun." Imam Ibn-Abdul-Berr.u.Ibn-Ebi-Sejbe. l\'l/425 i ovo je njesova verzija.2/665/1001.Ibn-Hibban.a mi öemospomenutisamoneke od njih."(Prijevod znaöenja El-Maide. Allahov Poslanik.)U drugom ajetu Allah je rekao: "Uspio je onaj ko se oöisti. Ibn-EbiAsin u svomSrne. yldjett Et-tenhid."ao Ibn-Mesudje pitao Posladka.sallallahu alejhi ve sellem. zekatdqlu i ruku öine. . 45. 1/383-385/26?. Sahihut.

kazne. smatraju dobrom. l2l3o-31. r+ö r++ilotz:. od imama Nevevija. SejhAlbanijuje svrstao meduvjerodostojna 6/116t2591."'4r lbn-}i4.ld.f.Ibn Hibban. na uöinjeno djelo.na to je rekao: dnevnihnamaza Allah njima sapire grijehe Svojih robova. i on se u njoj kupoopet puta dnerno.. itilne+ i Muslim. 12113'7 Neilul-eüar. Ebu-Awane. sallallahu alejhi ve "Pet sellem.ijatskihkazninadonimakoji to zasluZuju \idjetl Dtinhad:. Talha b.u-Jala. rs Ahmed. 1261528 koristiti kao o. 2/20. Vidjeti:tr-s. 3/95/233.iedan ramazani klanjao iest hiljada i toliko i tuliko rekata.ga je lpitaol." a Poslanik. Fc*&/ klanjali.reöe: 'Zar nije postio nakon smrti iehida. 1/554/211.ewid.QoslaniKotog.U28ll64.uma do tliume briiu s|e slole manleoa t'errKtn Sruena. . "Dva Ebu Hurejre kaze: su öovjeka u vrijeme Allahovog Poslanika.sallallahu prouöen alejhi ve sellem. sallallahu nalaZe izvrienje Serijatske alejhi ve sellem. 'i. . predanja. 5/20 25l1733. Jedan od njih je poginuo na Allahovom putu. zajedno primila islam. pristajuöiza Poslanikom.v. sallallahu poöinio sam djelo koje alejhi ve sellem.sallallahualejhi ve sellem. nije mu niita odgovorio.."1i. l7l71.i rllcrrr'rll/]. Allahov Poslanik. " e"t"'i. 16J196-197/10285. Nakon zavrlenog namaza ovaj öovjek jc ponovo podsjetioPoslanika. pa kazni me!" Poslanik. ul nabud. sallallahualejhi ve sellem. ne bi ostalo na njemu niSta.sallallahu alejhi ve sellem. i ispriöao mu san. a drugi je Zivio nakon njega godinu dana.oi hadis nenrozc iako su dokazo dozvolineizvrsavanja ie. 'tltmizl. Ahmed.l0/315/20758. sallallahu aleihi ve sellem. | | /31 t -3't216486. Poslanik. Hafiz Munziri i imam Heisemi ovu predaju vldjerj: Sahihut-teryib.sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. 101204. sallallatu alejhi ve sellem. mu kaza: "Allah ti je oprostio ono ito si poöinio""' Allahov Poslanik. takoder ie kazao: dnevnih nama:ä i di. da li bi na njentu bilo inalo prljavitine'!" Ashabi su rekli: "Ne. { Musliin. Rtiti. Ubejdullahjedne noöi je sanjaoda je onaj drugi usaou Dzennet pdje iehida.Neposredno nakon toga je ikamet i öovjek je klanjao.Zbog objasnjenjs EI '7 -138.?/333/8380 i Ebu-Jala.2/139-140/667 str. Eb. / l2l i At. Kada je osvanulo doiao je kod Poslanika.adiei lbn-Hibban ovoj "'Buhari. te da izvrii ierijatski odgovarajuöukaznu nad njim. "Zar nisi klanjao sa nama dmai?" Odgovorio je: 'Jesam. i Bejheki. Ibn Hrzejme. satla[laiuakjfuvese[ü Suojstua 15 t rijeka. 3/158/1814.i rekao: "O Allahov Poslaniöe." "Tako je i sa pet Vjerovjesnik.""' Takoder se prenosi da je jedan öovjek dosao Poslaniku. 3/313i Metlitrcu.

. 43. Sehidimai dobrima.hll Snn. uöini borcimana Njegovomputu. takodeü Sdn ihut-tutdZerirnbita *r. iarcAt njih dvojice je kao iznedu nebesai zemlie. 9. . god. IbnMadie.$in imecima i ävoti44 da nam zairtnica bude Sehadet. a oni su.po H. iskrenima.verziji hadisa dodaju: ". 7n4S-Ugt29g2. na. a na Suduiemdanu da nas proävi sa vjerovjesdcima.sefer1420. juni god.divno druStvo!Amin.3/314.An%-129413g25 i lbn-HibbaD. Vidjeti: Sai. zaista. ja Rabbel-alemin! Aütor 25. 1999."ao Molim Allaha da nas uövßti u obavljanju namaz4 najöasnijeg ibader4 da naspouöi naloj vjed. Vidjeti.ocijedo vjercdostojnom.Sejh Albanije ovu veniju hadis4 takoder.Jordan Amman &€s { Ibn-Mudle.3na4 i Sahihut-tergib...

' VidFn: BeJanu zeqalil-ilnive! taleb. oa ttn-eUi-gaLim a. Sr'eruealanin-nubela.2130."El-mugni" imamaIbn-Kudamei nekadrugadjela. ^ v ddjeü Ad'bus-Safii. Imam Zehebije rckao: "Nema nikakve koristiod predaja gdje suizmjeianiispravni i slabihadisi!"47 je konsenzusu Drago. osim u iznimnim situacijamagdje nüe postojala moguönost koristenjaoriginala. spominjuöi stepen vjerodostojnosti svakog hadisa. a potom hadiskih Serijatsko-pravnih dokaza. "Fethul-bari" hafizaAskalanija. sLr. pddrzavajuöi se. verifftovani i legitimni vjerski izvor kod uöenjaka ehlus-sunnetskih pravnih usmjerenja.govora ashabaili tabi'ina.yidJeu:tvtedanu'ut. .sallallahualejhi ve sellem. upozoravajuöi na neke neispravne predaje koje su rasirene medu svüetom. EI . navodeöipotom dotiönodjeto ili ukazivanjem da seradio prenosenju iz drugogdjela.^Menakibui-Safi '. koristio samnarcdnemetode: Pnot Polazio sam sa izno3enjem kur'anskih. kadje bilo moguöe i Ito je najpreöe.' Posebna paZnjaposveöena islamskihuöenjaka. takoder. osjeöajuöi neophodnim. .bilo iz Kur'anaili Sunneta. mimo mutevarir konsenzus predaja). i.u svjetlu Ku/ana i vjerodostojnog Sunneta.ö. kroz opis namazaPoslanika. iz odginalnih zbtki i djela.str.ae Treie: Sve navedene dokaze.kao sto su: "El-musned" imama Ahmeda. i.principai pravila koje su uslovili islamski u-öenjaci. tot2o. uzimao sam sa izvora.Ietava. vriio sampomienje (tevfik)stavova.Nekoliko napomena u pogledu samogdjela Pisudiovo skomno djelo. a u sluöaju. jer je on.od imamBejhekija.kila\e f itnirtivaj" sv 431. 7/2s.lz.ad Na ovaj smisao ukazaoje i Sejhul-islam lbn-Tejmijje.'Es-sunen" imamaEbu-Daluda. lmam Safija smatrada je stvami jaöi od pojedinaönih(ahad) hadisa (rj. potomsamkomentirao slabijedokaze.ito je oznaöeno izrazom "uzetoiz" ili "preuzeto iz". Öetwto: Kot'lsno sam ponekadvise razliöitih izdanjajednog te istog djela ovisnoo potrebi.pri tome.'tsIdtamia" imamaTirmizije. iznosio samdokazei jedne i drugeili vise strana. moleöi UzviSenog Allaha da se muslimani okodstenjime. Peto: Kod izriöito spomih pitanja medu islamskim pravnicima. od tmama Zehebija.od ßn-Tejmjije.

veJ.. bosanskom Jedanqesto:Ukratko sam obradio pitanje Fegrade (sutre) za namaz. Devetot Iz ielje da sejasno predstave izvori navedenih dokaza. ": selJem.wfiuf.El-medZmua. jer je.iovo skromno djelo u ovoj verziji ugledalo svjetlodana. habir"..d. t-mumda b. SeidaEnbalija.i'Fethul-bari.. Atija lbrahima. Od sawemenih djela izmeduostalihkorislena su:.q U-jueu..og rcr. tryruoareKrun).1ba.zdrzo:Djelo poöinje govorom o abdestu. ovisno o stepenu ispravnosti i jaöini iznesenih argumenata. (Askalani)."qd T:.Medimr. P:l?. octseJha Ahmedab.RahmanaEserija. ito öemodetalj-no pojasniti... Nuha :y.s-Serhu ' Aroanua. nu jeziku.T ?di:*d Haorst i<ojtse tiöu sameforme namaza pisanisu samou prijeuoa. poteSkoöe."rno nauönommdu. g. _ na bosanskijezik i na kaju rranskipcüu utäp. . ponekadsu fusnotepo svome sadr2aiu I pnDuznegtavnom dtjelu reksta.naidina razumijevanje i da im öitanjefusnotaneöep..'.r.ll*i l"jq t krlka objainjenjagtavnine Des€lo: Spomenute dove su napisanena izvomom arapskomteksfu."a.u ashabt pndavaliveliku paznjuovom propisu.n"ra"1u..vevD.tu. s tim Sto.ovaj sunnelzaposravljiu"f* l. ebaur_nahmana od Sejha Muharnmedab..i rijeöiuöenjaka prvü i potonj . . korisreöi dokazeiz Kur'anaiSunneta.tako misljenju .primjemoda. iit.."j. aol . Tutrfetut-arrväzi:: ::z. :ll.Siradäl_munekin nram .ito ie o?ly. da sam prevashodno.od5ejhaEbu-Abäul. Da b.Sifetu wduin-Nebijj".I\. od iejha Muharnmeda od SejhaMepuka b. inSa Allah . N.. SalihaUseimina'-Es-satarul-mesrukah". _)trefu satarin_Nebijj. Konsto sün viSeod öetiri stotineiTvora.Sesro: Djelu nije cilj naklonjenosl jednepravneskole. (Ibn-Kaiiim) "Nejlul-evrar' rsevtanit.U njima se nalazehadisi postaaika...Osmo: . Sljedeöa djela zasluiuju da se istaknu:"El-evsaf' (Ibn-Munzir). S.. kraüa studüa od sejha Fehda U.. leksra.Smarramo da öi ciiaoci oväs ll9 djela.iiskul_ . fi siferis_ salatihatemil-murselin'.e aUaest uvJetnamaza.ul_fetava. -r.Et-ta[ris. odabirao meritomüe misljenje.jer su oboje usko yezalri za rramaz. f":Ji.a zavrsavanaöinomzika poslije namaza.

bilo nauöne i ftampaßke prirode.sallallahualejhi ve sellem. Uudske @ @ & . dokaz su nesawienosti.a islamje öist od svegatoga.Dvanaesto'.Zetim.Zato eventualne greskeu ovome djelu. naglasiti da je vrijeme nepogrelivih zap€öad€no slnrcu Poslanika. takoder.

.

a zavrietak Islamskiuöenjacise sla. Vidjeti: El-ned. ::Buhari. kada Zelitenamaz obaviti. Ibn-fbr-Seibe l/14/2q. Hakimi Zehcbitvrde da ovaj hadisispunjava Muslimovekriterije. l/51/132. nl[al[afrua.El-ikna.st(. l/1.21247n962. E6t)-Da\ü.l/208/2380.3/84/225. 2l'l 16-'7l'7l3l9'7.18/135 str. Autentiönost ovogabadisa yidjelii Hulasatul-be.nu4 3/289. taloder. Ibn Madie. 2/ tO24/5885. V352/1345.80 81. (operite). l/223 224140'7.5/489/1841. sallallahu alejhi ve sellem.) Od Ibn-Omera se prenosida je Poslanik. Mesuda a Sejhul-islam Ibn-Tejmijjega srnatra vjerodostojDim.Medinu'ul-fetara. rckao: "Kljuö namaza je abdest. Tirmizi.rekao:"Naredeno mi je da se t prije obavljanja namaza.fejhieq{St'ojstua Namazsene prima bezabdesta B t UzviseniAllah kaZe:"O vjernici. Hatib u Taihu Bae..lrhutIrrrtö. Serhus sunne. SahihuL-ditn\ia. s-allallahu alejhive sellem. "Ne rekao: pima se namaz bez abdesta. Ahmed. 1/218. potvrdujuimam Rrfi'i. Danr . od lbn-rejmijje.rdis sü ocijenili ispravnim. 1/38-40/3.1/123/1006. l/138-139. bez kojeg ne vrijedi namaz.od Ibn Bettala.H^l:trn.Ebu-Davud. srr. .UIO1 i El-id."s abdestim Ebu-Hurejreprenosi hadis u kome Poslanik.3/82/224. od hafizalrakija.l/53/139. kao rijeailbn(mevkufen). 1/2427l1."s0 Muslim. Bejheki. kaZe: onogako izgubiabdest dok seponovo neabdesti. 2/589.Imam Neveviu El medinua. ovaj h. Ibn Ebi Sejbe. Sefiu Sahihil-Buhati.aosfanitwog. Darekutni. sallallahu alejhive sellem.. 1142. str. l/15/55.prenosi se kod Bejhekija 2/16/2096 i 2/173/2790. " Ebu Davud.84.lil-nuni\ tt1tt. Ebi-Talibprenosida je Poslanik. Vidjeti -til.2/184 i Tuhfetul-ahve.ma.7126 1Sudiuduttilave. T.""'Ibn-AbbaskaZe da je Vjerovjesnik. . i Mu slim.Tirmizi. Tirr zi. . poöetak mu je tekbir.lad. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite. Begavii Mubirekfuri."" Alija b.od imana Alija b. Ovajhadis. el-Katldr.a. l/1O5/224. 3/289 i hafiz lbn-Hadzer u El-fethu.Mddre. 5{ Vialeti:a evsar. Nevevi i sejh Albani ovaj hadis srnaraju vjerodostojnnn.i po glavamasvojim potarite.Nesai. l/188.10n9s-196/5339. Datimjl/l I 7/b86.1-15/s3.i. 6.sallallahualejhi ve "Ne prima se namaz sellem. " Nesäi." i nogesvojedo iza ölaDaka (Prijevod znaöenja El-Maide. 1/l171687.rv SudZudut e.u da je abdest uvjet. od lbn-Munzira. Ibnt I l04tZZ2. Imam Tirmizi. 29.

ll 1391442. Allah öemudati nagradu kao onima koji su klanjali u dlematu.1/283-284/854 i Ebu-Davud. H^kim.Hakim.4/24r/18128. potom ode u dZamiju. Ibn-Madzid ed-Dimjati i sejh Albani ovaj hadis smatraju vjemdostojnim. 2/r06t/6r63. pa opere svoje lice. rekao: "fo se abdesti upotpunjavajuöi sroj abdest. Ebu-Davu d.52/159 i Muslim. Imam Hakirn i Zehebi smatrajuda ova predajaispunjava Muslimove kit€rij€.Ebu-Jata. potom ode u diamiju.pmiji-iisöekivanje arednog. . Imam Munziri. l/22U926."" U drugomhadisu Avfb. ovogapredanja Vidjeti: M edan euz-zeI aid. sallallahu alejhi ve sellem. 53Nesai.rne abdest na naöin kako sam seja abdestio. rckao: "I(o se abdesti kod kuöe. yidjetl: SahihulnetdknHabih. rckao: "Upotpunjavahje abdesta u neugodnostima. Kada opere sroje rüke.Imam Hakim i Zehebikatu da ova predaja ispunjava lv:uslimove krikrije. Ebi-Talib prcnosi da je Allahov Poslanik."" Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. Sahihut-tersib. str. Hakim. sa vodomili zadnjomkapi vode spadajugijesi kojeje ssBuhäri. 23133 i str. Abdu b. 66/160.l/130/91. sallallahu alejhi ve sellem.poslije obavljenog nam. Tajalisi. lll95 i Sahihul-d'ania. Zehebii Sejh Albani smatraju da ova predajaispunjavaBuharijinei Muslimove kiterije. Vidjeti: ts-rsnelrl mustetab.tzo. v Nesai. Abned. a to neic umanji!injihovunagradu. Iß27n54.nar'i.bite mu oproiteni proili grijesi. 11223/456i BeiheLi 'r Süabul-inanu."'o Ebu-Hurejre kazedaje Allahov Poslanik. 2/390/1159.lr. r/1rU526.lß24n44. rekao: "Kada se abdesti musliman. i neka he prepliöe moje ruöne prste. öisti od gijeha. 1/1211316. Harisprenosi daje Allahov Poslanik. Affan jedne prilike zatraZiovodu za abdest. 56tbn-Sahin u Er-rerstra l/104/36. a zatimje kazaodaje AllahovPoslanik. svrstao meduvjerodostojne Vidjed:Saft iäul-dZania. Humejd.ania. sa vodom ili zadnjomkapi rode spadaju gruesi koje je poöihio svojim oöima. sallallahu alejhi ve sellem. U234l484.sallallahu alejhive sellem. ali ne stiBne u diemat. Hakim. 21 36. Tatimskruienoklnnja dva rekata.te se abdestiona isti naöin kako se abdestioPoslanik. rekao: "Ko uz. SejhAlbanjje o!aj hadis predaje.Imam Hejsemitvrdi da su prenosioci pouzdani.ve sellemlnamaaa Vrijednosti abdesta Humran kaie da je Osmanb. U43l103. biva u namazusve dok se ne vrati kuöi.3/aA-89/226. 3l'71n899. 2/646-64'7 i Sahihul-d.Ul13/528."ss U drugoj predaji Alija b. Tirmizi. koroöahjeprema dZ. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhive sellem.

8/145-14öt5o0 i Ibn-Ebr-Sejbe.29-30. Ei-ierhut-kebir. 6rMuslim.1/155. sallallanu alejhi ve "Namaz je najbotje settenm: djelo koje se noZe uöiniti. 1/3-412. tak i ispodnoktiju.Vidjeti: El. Nesai. U303. lr/66/6202. od dr. str."o' Hvaleöionekoji ushajavaju u ovome ibadetu.6' Ovaj stav zaslupajuuöenjaci malikijske. . ll8. od imama Ibn.El-havilkebir.\u. 11332. -Begavi.u da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije.25t poöinio svojim rukama."62 Odluka za abdest(niäet) Nijjet je uslov za valjanostabdesta po misljenju izrazite veöine islamskü_ pravnika.Et lel iklil. Mevahibul4Zelil. Efi-Jala.pa se tako potpunooöisti od gijeha. Bejheki. 1187. l/137.2/37118840. El-ialam. El medbnua. v16/49.-tattZu . t198. od Ibn Redzeba.1/244.1/5657l149. l/105/218. str. Hafiz Munziri i SejhAlbani. srt. Safija u tt. rekao:"U*/aji (svjetlo) vjernika (na Sudnjem d^nu) biöe do ono7 mjesta do kojeg je dostizala voda kad se abdestio. l/3r2/2t9. " vldjetl El-hilafujat. Omera el-Eskala i r. " yidjen: Muka."a (afüske. Imam Haldm i Zehebi ka. 51. a njegovprvi dio su rijeöi Poslanika. 5/2'76-2'77/22737. l/75. Fethul-Ban. Ibn Huzejme.rekao: "Ko sepropisno abdcstL njcqovo tijelo ie seoiittiti od güeha. Ebu-Awane. r/234.Trberani.tß3-94/257i Bega:vi.2ß8/1444i ü Es-sasitu. Mesailun fil-fikhil-tnukarcn. El-likhulislanijj. El-kavaninul-jkhijje. 3/113/250.limnatu lbni-Ruid. sa rodom ili 4dnjom kapi vode spadaju gijesi koje je poöinia svojim nogama.od dr. stt.Ahme d. BidajetuI nudltehid. Ahmed. takoder. l/670/21s0. Hakim. 11164 od Ilrn-Hadiffa. Et-vesit.Ö) hanbelüskeou i zahirijske pravne skole. | 186 i lrvaul-galil. r/226. El-fenkihud deyanLl/210.vjerodostojnim. 24.I|usn?. 3/107-108/244. l/5/4.Imam Kuftubi spominje da neki Safijski . Ez.3/108/245. od imamaBejhekij ja. 112211449.l rrrisal. DZamiululum. Et-hilafijjat." Ib'J MadLe. Ahmed. Ahmed. Bejheki.un.r.67 {bukvalisliöke) 5' Muslim.Mulekkina.Ul57. . sallallahualejhi ve sellem.sallallahualejhi ve sellem.Io i lbn Ebi Sejbe.21136. hu Musllm. ll33t. l/252ll50. Tnnnzi. -. Affan prenosida je Allahov Vjerovjesnik. smatrajuga Vidjeti:Sahihut-teryib. Abdul-Kerimr Zejdana.rekaoje: "Samo se pfavi vjemikpridräova redovnog ufimonjaabdesta. t/t5/rq."'" Osmanb."60 Ebu-Hurelre kazeda je Allahov Poslanik.Tabeftni. Kada opere svoje noge. MrpnilmuhtadZ11167 i Reüatut-talibin.Vjerovjesnik.n5. 11355-358. "u.ehietu f futuil-nalikijje. 14.l/b6/476. 2/88._ "' Ovo je drugi dio hadisa. sallallahu alejhi ve sellem.1/299303. 5/252.

I|I4O i Ei-ierhut* Vidjett: AhkAnul-Kur'an. !8. Kejiafal-kina. '' yidjet: El-nebsuL W2-13 i Bedaius-sanaia. . Ahkmnul-Kur'an. _^Kur'aL '' Vidje[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[-IhtiIafuI-Iukaha. takoder.odlazak na narnaz.I/106.13t46-41t1901 . stü.63Suf. 21334.od dr.od Ebu-Davuda. E!-terhulkebi4 lll5l. koji smatrajuda je abdestcitjan sam po sebi.. od imamä Dzessasa. Et-musni. Bidajetul-nudbehd. Ahkamul21334.i4 Medutim. tt-^"n"Uo.Vidjen: Bedaius'saneia. ispravnoje misljenje veöineislamskih uöenjaka. Omera el-ESkra.kaZu ovi uöenjaci. 6 Vidje& El-nesail.ai"t.Vidjen El-dimiu Ii ahkanilKur'aL6/85. '". Bedaiul-fevaid.73 Ako bi sredstvado ibadetä. Lll06. Oro je.El-benaje." Dokaz prvoj skupini uöenjakaje hadis koga prenosi Omer b. '. llr42.Buhari..rekao: "Djela . ukazujuda za pokrivanje stidnogmjestapripadaposebna nagrada. El-lutua. Ahkan n-nisa.rll (cijene se i vrednuju) prema namjerama.3/18? od Ibn-Kajjima. lßO. U32. el-Hattab u kome stoji da je Poslanik. HatijetutTahtav' srr.jedno od izninurih miiljenja u hanbelijskoj pravnoj Skoli. El-nedltnua. Sefiuz-zerkeii. Etinsat lll42.IO-|U27-29. t8tr45. '' vldje* El-insaf. tAI . str.oeselfem. 6eVitieti: et-nusanneT l/232895.ovisila o nijjetu onda bi pokrivanje stidnog mjesta. S te stranenije ispravnoporediti pokrivanje stidnog jer nemaargumenata_toji mjestas abdestom. nije spomenut u pravnici smatraju da nije potsebannüjer za abdest. -. a dokaz za to su brojni hadisi u kojima se spominje da se uzirnanjem abdesta brisu grijesi. " v. Medimu'ul-fetava. tnliAvO.It4O2 j Undetut-kan.11106. str.an es-Sevri6e i El-Evzalo kaZu da nijjet nije uslov za ispravnostabdesta. U4O2.107.l/ß. 160. Et-ihlijar.nije ispravnouslovljavatiga.pokdvanje stidnogmjestaza namazitd. odimam rlnübiiai Mesailuifl-fkhilmukarcL s|j. od Abdur-Rezzak^. 6/87.ID35i Umdetul-kan.pa. Se us-sunne. U5l.El-havit-kebir. zahtijevalo nijjet! Ova skupina pmvnika smatrada nijjet nije spomenutu ajetu koji narcdujeabdest. El-kaf. stoga.2ß34. 1n35. sallallahu alejhi ve se_llem.65 66. uklanjanjeneöistoöe sa odjeöe."Nijjet. I l/1 i Mustim. Serhufethil-Kadir. lll8r. takoder.73. tßO. Uts. B?daiursaMia. Serhu:-sunne.kaonpr.60. Ut2t. sE. 17. Etbenaje."'" Druga skupinauöenjaka kaZeda abdestnije ciljan sampo sebi veöje sredstvo paje validan do ibadeta. tDO I ut64. El-hidaje. Ulll. od imama Ibn-NasmMeNezlja. '' Vidjetr: El-dZamiuIi ahkamil-Kur'an. iako. twnaza Hanefijski pravnici. 11355.Fethut-Ban. beznijjeta.

od lbn-Tej ^v t-n"ad.ni namaz. y VidJeti: M edr. od Poslanika. Zl346i Haiüetulbni-Abidia."7e "Izgovaranje nijjeta jezikom.sallallahu uvedenastvar. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaze: "Nijjet za abdest.ni za abdest. sallallahu alejhi ve sellem. izgovaranje niti bilo koji drugiibadet.46/210. kaze: oteZanje vjere. Es. od Ebu-Davuda. si. na tu öinjenicu. zekat."" Sejhul-islamlbn-Kaijim tvrdi: "Poslanik."3a Ibn-Redzeb kaZe:"U vjerodostdnoj 76 Vldjett Mesailunfrl-fikhil-mukarcn.U_natoö uveliko iskusanovom ruZnomnovotarijom. str."3r je pitao svogauöiteljaimamaAhmeda:"Da li se prije Ebu-Davud je: "Ne izgovan. 7-1^\r miije. l9t | 48 i Z2tl4O I a | .veö srcem. fi .nu'ul-Jetava. Oni koji nijjete dosaptavanja koja ih uvodeu raznetegobei rijeöimaslijedeSejtanska poznati Ibn-Nudzejm."'Ibn-Ebil-'Aizz. pohvalno nijjetadjeöima. niti neko od ashabaili imarna öetiri pravne 5kole.' Nüjet nikada nije izgovarao naglas.s8. dok jezik nema apsolutno nikakve veze s nijjetom. Nijjet sedonosisrcem.kaie: donosi srcem i nije nam od njih prenesenoda su trazili da se nijjeti predajise navodida je rijeöirna. V idieli: K€rfiretusalatin-Ncbij idjen:Z^adu i. 64.gusl. ummetje danas alejhi ve sellem."32 poöetnog nestodrugo?"Odgovorio tekbiraizgovara je öejhul-islam velfü lbn-Tejmijje. A vidietj: Et-k4vlut-nubin ahtail-nusa in. od lhn-Baza' "-vidjeb: t l/145. novotarija je u svim (ibadetima).28. idjen:i4 ?dinu'ul-Jctava.d'.jer_prethodno citiranihadis ajetuabdesta uslovje za njegovuispravnost.sE 94. I et muoredeat. hanefijski pravnik. l / l J6-l 17. 26159.hadi. ).'unenu l:-viiJent " Vidieti:E/-n€rarl.namaz. Sliölo ovomekazao "Imami öetiri pravneSkoleslozni su da se nijjet hanefijski uöenjak.31560."30 kaZe:"Nije Sejh Muhammed e5-Sukajri obredoslovljima ni gusul.iskupine i ostaleibadetepo konsenzusu je Nijjet rijeöima islamskih uöenjaka ne donosise rijeöima. Nema ispravnih niti neispravnih hadisa o izgovaranju nijjeta naglas (rijeöima). tejemum. niti od njegovih ashaba. od sejha ErSukajrija. Takvo nesto nije nam preneseno tome."'" U drugomdjelu lbn-Kaijim kaze:"Mjestonijjetaje u srcu. su. tan sasctul-l?he *vidien: Ll-bahruFruik..'" kogaprenosi Omerjasno aludira Sto se tiöe nijjeta on se donosiu srcu i nije legitimnoizgovaranje nijjeta jezikom. od Ibn-Käjjima. opöenito. poöinjao je svoj namaz rijeöima 'Allahu ekber.

j ! Ed-dua. Sanani.saltallahu alejhi ve sellem.tbn-MtJnzir u El-evsatu. 14t26. ni od ashaba.22. tlr54/53."8e ß Vidjeü:Daaniut.lraki. " Vüe|. 3e Ebu-Davud. I/38 (Sakn).140-141/52.ne postojeierijatski dokazi o izgovorunijjeta rijeöima. tvrdi sljedeöe: Poslanika.Tirmizi. sallallahu alejhive sellem" upuöuje da se nitjet donosisrcem.: ELenru h -itiha. 3evidieti: Zrnugni. Sejjid Sabik. l/169/240. prije uzimanja abdesta.l/138/325.: E!-ierhul-n ntia. Albani i drugi. El-bahnbruik. sif. I/544.to bi nam Poslanik.rbn-kajjim.ulunivel-hik?n. str. str.Ahmed. salallahualejhi ve sellem. nijjetarijeöima a sunnet ."86 Sejhlbn-Baz u dielu"El-ferava' 'lzgovaranje l/23'7 je novorarija. 31/101. sallallahu alejhi ve sellem: "Nema namaza onome ko se ne abdesti. El-nedZnua. Ibn-Sa}'in u baersibu. Hai i ietu I bni-Abidin.r." Ibn-UsejminkaZe: "Da je izgovaranjenijjeta bilo legitimno. Sevkani.obaveznoje zbog rijeöi Poslanika.po nekim islamskim uöenjacima.ü. s|'. Ibn-Mulekkin. tlr2l15. U245l519. Ibn-Omer mu tada reöe: 'Zar to obavjeitavai ljude?Zar Allah ne znaStajeu tvojimgrudima?"'85 Imam Sujuti kaZe:"Poslani-k. Vidjeti. Ibn-Kesir.Ibn Sunniu An"lul-jewi. Ebuubejdu8 tutur.Jeziöko znaöenjenijjeta je övrsta odluka srcem na nesto. . El-kaf. | /235. Darekutni ln2/220.pojasnio. DZamiut-Timizi.Ebi-Sejbe. r44-r54t94-95. 11352. M. Ahmed Sakir.n-sejidin nas. Ibn-Madze. Ibn. Ovai hadisdobrimsu ociienili:Ibn EbiSejbe. kako ro definiSu islamski uöeniaci. l6aD52 i n Matifetusa nen.\E )95 31vide. Munzin. l/l)2-l)3/25.niri iko od ashaba nijenijetio rijeiima zanamaz.Ibn-Had2f.sallallahu alejhi ve sellem. a nemaabdesto onome ko ne spomene Allahovoime. l/51. Nema pouzdanih dokaza od Allahovog Poslanika. 6112115699 29721380.niti od imama (prvih generacija)da su izgovarali nijjet rijeöima. Ibn-Sälah.33 Propis izgovaraqia Allahova imena (bismille) prije uzimanja abdesta IzgovaranjeAllahova imena (bismillah).srr. Tefsirul-Kut'anil-Azin.barekftri. TabeteJlti. 18144a121025. l. Siddik Han. tn5.Ibn-Omer öuo jednog öovjeka koji je oblaöeöiihrame govorio: 'Allahu moj hoöu da obavim hadzdz i urnru. Bejheki. Bezav| 1/303/209. Haldm."87 Znaöi. I/36'7/344. Tajatlsi. l/15g.

od imama lbn-Küejbe.ne (bismillah).Er-re|datun-nedijje. ItIoI. M( Äatul fl{atih.pojaöavajujedni druge)e2 i smatraju izgovor Allahova imena prije uzimanja abdesta Neizgovaranje sunnetom.kod ovih uöenjakane utjeöe na ispravnost abdesta."" 2124.89. Il2st-2s2. Subulusaelam. ll34 i Udaalctur-neibil-nutcmcnni. Fikhus-sunne. Sahihul-daania.t/136.Ponekad iz zaborava ne spomenem Allahovo ime prije abdesta. Es.a. El-. El-hilaftjaL l/293-298. rtr'72. 2135'7. ^'" vrdjeri: Er r.r. rckavsi: "Abdestuese u Allahoto . Ibr. Hafiz Askalanii SejhAlbani su ovu predajuocijenili vjerodostojnom. l15. U7l-'721218. 1/76-'t'7. Se. lOl. \tr.lul-nead.7. f?nva. Hilijetul-ulema. Bejheki. tlcd?nu ul str.ti. 2l lO5. l9ll58. Me*atul-mefatih. l5l. lll92. bez surnnje. bismille.-Hrr'zejme.sejlul dZeüar. lll17-112. Tev. sr. e1 vidjet|{ Ahkamul-Kw'an. 2|IOS i FetavaL-leda etid-daine.qrOstali abdest smatraju islamski uöenjacinisu prihvatili ovaj hadis (iako je doiao sa viSe razliöitih puteva. l/118. ltTO-1 | " Viai.huysunne.Elstt. Es sejtuH{errar. Ertelhßul-habir. Poslanik. od hafirrEbu-UbeJda Kasimr b Sellamr.naredio ashabima da se abdeste.Iz spoljasnjegznaöenja ovoga hadisa neki islamski uöenjaci porpunu^ zakljuöuju negaciju abdesta onomeko ne kaZe bismillah prije uzimanja abdesta. Nejtüt-ettaarlr35. Netaidiul elka4 lD24 226. e'Vidßt: EHeydalun nedüie.. od imama t t26. lll03.lihul-ahkam. Et-t.ovim ne obavezujem nikogada me slijedi. 2/ t249n st4-'7 srs. U drugom hadisustoji da je furusijje." Jednaskupina pravnika smatla da je spomenutanegacüaabdestau ovomehadisunegacijanjegoveupotpunjenosti.ea Kao rezime ovog pravnog pitanja korisno je spomenuti odabrano mi3ljenje imama Ebu-Ubejda.r efta\ 11231-232. koji. 1/341191 i Darekü .r. U prvomslucaju valjanima u drugompokvarenim.68. l/132.srr.. l/30?. * Uporediti:tevilu nuhrclifl-halL. l0l i E1-nenahii-ieraijje. L. l/410-411. koji kaZe: "Ne smatram da iko treba izostaviti bismillu prije abdesta. Tuhfetul-ahvezi. Inaul-ealiL r/r22-123.t'l.Vidjeti: Netard.l-krtu\üic. Sahihus-sunen. 5D19.rlisri. tako da se ne radi o neispmvnosti. bilo namjemo ili lz zaborava. Bega\ ija. od lbn Munzira. "r vi{ed: freu'ar.vdatun nedijj. lß4na. l^lg i Tena ul-ninne.-Neki islamskipravnicipraverazliku izmeduonoga koji zaboravi izgovoriti"bismillu" i onogakoji je namjemoizostavi. N"1t"t-". ltt t4-1tS i Medimu'ul-leuva. U3I. ." Nesai. pa ga ponovim izgovarajuöi bisrnillu. ln6. od imarna DZessasa. Metlutim. l/'74/144.niti-smatram da su pokvareni namaz i abdest onome ko ne izgovoribisrnitlu.1/118.sallallanualejhi ve sellem.

od Ebu-Davuda. llll2. 1/35/158. Kadaje to vidio.l. Bejheki. 1163-(4. r/322 I EIfevakihud-dev ani.iiet. imam lbn-Munzir kaze da ovo miSljenjenemajake osnove. sll. 1150. 1t56. Uöenjaci udenjaci su se razisli po ov^om malikijskeo6 i reöinauCenjaka hanbelijskeo/pravne lkole smarraiu da niie dozvoljeno praviti veöee8 prekide pri uzimanju abdesta. Haiijetud-Dusuk.Vidjeti: El-mesail. Hasii?tu Ibni-Abidin.Neki uöenjacismatrajudaje kadi Fekid sve dok se ne osusiprethodnoopräni dio tijela. El-eysat. Mupnil muhtadZ. U192. 11166.24. '* vo"ti.El-havit-kebir. Bidajetut-nud\tehi.esit. t/333.Meyahibul-dielil. Et-kafi. t/3O. sallallahu alqhi ve sellem.'7 2. EI hubdia. 18/62.rlr32. Medutim.djeü:El ctsat. rlr7.Darekutni.Hanefijskie i Safijskiroopravnici smatraju da öinjenje duZih Fekida pri uzimanju abdestane utjeöe na njegovu ispravnost. E1-tuyaninul-fikhijje. U203 i El-fkhu alel-nezahibil-erbea. 11420.ll42l. muje rekao:"yrari se i popravi svoj abdest!"tta % Viaieti: nt-nuaewenenl-kubru.l/478 (El-medzmn ). 1/135/394.r0r veöina islamskih Sejhul-islam Ibn-Tejmijje smatrada je dinjenjeovih prekidazabranjeno osim ako za ro postoji opravdan razlog. B?daiurtuMu. ln n. U438. EInuhezzeb. torv. ll 136. Ibn-Mulekkin tvrdi da ovo miSljenje zastupa pravnika. 3/107/243. sifr.ro3 Uöenjacikoji kaiu da je zabranjeno praviti duze prekide dokazujuto predajomkoju prenosi Omer da jedan öovjek prilikom uzimanja abdesta nije opraona svomestopalumjestoveliöinenokta koje je ostalosüho. 1138127. e3Da li se neki prekia smatra dutim ili kra6im to se moze znari na osnovu obiöajnog prava. 1ü Vidjeri:Et-unm. H ai iietut-Tahtaü. Menerus-sebiL U32. _posroji " Vidjerl EI-nebsu!. El. 10' v iiieti: M edamu ul Jetava. irmedu ljeta i zime. U58. Taberani u tr-sasitu.: tt-neazm. 11418-479.jer vefika razlika v. 1o1 vldielj| El ialam. Ebu-Davud. e7Vidjetln El-nusni.. 1189.2r t8t. . Poslanik. 11136. lnl5. Serhul-umne.El-insaf.Errerdul-nufiia. tntl. Ez zehireh l/263. Awul-nabud. 11123.nedinua. El-r.Keiiail-kina. rl1 51.sld.kao trenurninedosrarak vode za cijeli abdesl. 1/114/376.i./zoDa li je dozvolieno praviti veöevremenske pauzepri uzimanju abdesta Tslamski pravnompitanju.ro2 Sro se tiöehaöih prekida oni ne kvareabdest po konsenzusu pravnika. ll2ö4.

l/llö/1o7. lmrm Bciheki.10. l/55.."rro Poznatoje da se Ibn-Omer najövrSöc alejhi ve sellem. uhalla.pa je potrao po mestvama.45q. l/Jö/lö1.\1tut. '* Fbu-D"uu. Imam Satija kazc: ispmvan.namjerno.afejhiveffi saftaffafru Spojstvaaos[anittrvog.. tttl5tTlntilt . pak. . nakon Sto mu se abdestbio dodatakr drzao za Sunnet osu5io."' Allahovog Poslanika.k. kojrrvrdraJ je predajJ vjerodostojnr. od rm.. A'lJlrni I 7. jer popraviti abdestmoze znaöiti i njegovo je neispravno. qtrtul-nabüt!. njegovabdest abdesta bilo iz potrebe.rt. 31 ) lmam Hattabi i Kadija Ijad su ovim hadisomdokazivalizabranu jer je Poslanik. se samo popravi-svoj abdest.r \evevurl.loü 'r.Srf'1"u Ll..'kon iro je (irirrn ^vü predsiu.. a mesdzid. sallallahu Dakle.]1tü. a nije opraonoge.ar.. ".pru!nom ocitenio ie h!fi.2n0-11. k.. t.neispravnoj ponovi namaz-r03 da abdest i alejhi ve sellem."r-suen.2/." Slabimsu ga ocijenili: lman Munziri.84. . . '* vatitr. tric: n.r.rm.nusüedu.l6i lbn-\4un. je predaju. lmrm \c\c!r u L/-/a.arln l/45{. MuhtesaruSuneii Ebi' \"ihtl-t. Ovu preDosi Ibn-Omera sa ovinr dodatkom.: r:r:. t1r0.rl. lttlt).hilafuJal. "" Beiheki. USao u predvodeöi d.-L'kort l/aro i Vl lö. iako 16 Vidjeti:Meali).:ttt'-41.navodi se da je Poslanik. U drugoj. Kattan. Ispravno ovo Sto se od )ll5tdl(oder. Sahihu Krdije ljada i Mu\tnn.t4.emat.. misljenje (pranjemonoga sto je ostalo suho). huJ 2lort tttlrrüt /rt. sallallahu öinjenja duiih prekidapri uzimanjuabdesta.tit+2./qlituHalik ttt vi[ieri Toknk rph-th. 1/457. prenosilaca ovogahadisa Bejheki.ir. s:rkonentarom tn Vfierr. Vidjeti E1-. teltut-"v'a. svoje klanja dzenazu-namaz. El. lll28. BpJut lJ... ^_ .e: LJrrc je slab. zaborava "Onaj ko napravi je preöe ne öiniti ih. l/4'l/J. ne zadovoljivii naredio da alejhive sellem.. \tolelt: Ll-tttltlharl:.Ibn Hrzm i drugi. naredio tom öovjeku je postupak uöenjaci Dokazna koji se pozivajuhanefijskii Safijski je pozvanda koji se abdestio.'lt.ako bi se desiloda öovjeknapraviduZi prekidpri uzimanju bi bio iJi."r06 Zato je druga upotpunjenje praviti daje dozvoueno navedenim hadiso-m dokazivala skupina uöenjalo prekide pri uzimanju abdesta. S. Davttd..'ß'..2.."" duZe sallallahu predaji.:/il 1:*.nalon öega Ibn-Omera je potom potrao mestve. pranjem onoga Stojeostavio suhim-"'' rekavsi: "Ovo Imam Nevevi se nije sloZio s ovim miSljenjem.{.roe Kod imamaBejhekijastoji zatim klanjao dzenazu. ovr .

rß79.94yi .Islamski uöeniaci su sloZnidaje pranjeruku prije uzimanja abdesta sunnet. l/388. U prekdima kod uzimanja abdestane vide smetnje:Ibn_Omer. Hasan el-Basd..ri7"t'""-"rneni vet-asar. l/136. . a prije negose staveu posudu sa vodom.od 1bn Dekika el. thka.rr. |/446.od tbn_ Betljta. 18t236. ''" Uidjeti: Et-lcnhid...ut-ahk m.. . Sunenirbni-MadZe. od imarnaAtaud. Dokaz tome su mnogobrojnihadisi u kojima se opisuju svojstvaposlanikovog. Fethul_Bai. tß28.tZma. Zeid lta Imam Ibn-Munzir. 'rr Vialeti: It-eusar.Ida neki ._Nehai.od Nevevija i rt-tula. Jedan od njih je hadiskogaprenosi Lbdullah b. Spomenuöemo ga u cJelosrisa izvorima u poglavlju: -O]aj -bitjeie "Pranje lica". od rbn_Mutekkina./ima pranjeruku ako su neeisre.. IJnJctut-kari. abdesta. t/25t. Seüu Sahihit-Buha. t/17q.t -minhani.t/182.ät"^ M". . " vidjeri: El. Sefiu Sahihil-Buh.rr3 Pranje ruku (Saka) hanje ruku prije uzimanja abdesta je sunnet. lijepo je da poöne sa abdesromiznova. Jern. od Ibn_ Muleklina.. jer je radanjihovopranjeobavizno. Undetul-kai.'rrs Iz ovogäse izu.22..j. od imamdBadziia.3iA i-Butu7ut-enani. od imama Bejhektj^i Er havit-kebit. izrazitaveiina pravnikato smatrapohvalnim. el-Musejjib. sto-se !öe pranjaruku nakonspavanja.Aida. UStj.(du:i) prefjg..Ibrahime..?.. ___ "" vldjetl Et. ooaveznlm_ U.sallallahu alejhive sellem.imamBuharija.At4 Tavus. U375.34/21 i Et-eysat. Et-istizkat.i"t.Nevevi i Ibn-Mulekkinkaiu: .l/260.Seidb. "'u.Et-iatan. l/408. od Ibn_Munzira. vlql. Jt2tO.I/297-2q8.. Ibn-Munzir i drugi.t/42t. str. iako nije oDavezan. Sufian ' es_ Sevri. od imama Be|ba\ija.12. su. 3/g5 i EI-ncdamua.i.. s?thus-sunne. od lbn_Bettal a.nuntcka.FarrlAa i. Ita hadis Sesterica.

Mevahibut-d?etit. I7 i El-ialam. s!l.lspirar\ie usta i nosa pranjaruku do zglobovaispiraju se ustai nos... l/3g5. Et-nedZmua.zehirch.l/254. ttB . Kao u mnogim .O vjernici..rre Dokazi uöedaka koji kaiu daje ispirarje usta i nosa obavezno Uzviieni Allah u Svojoj plemenitd Knjizi kaie: .od Ibn-Mulekidna.x vidietl: Et. sallallahu alejhi ve sellem. El-dZamiu li ahkamil-Kur'an. |1185. t. lica svoja i ruke svoje do iza lakata operit€." (Prijevod znaöenja El-Maide. I/62.^*Ispianje usta i nosaje obavezno (vadzib)jer .r2rHafiz ibn-Hadzeru komentaru hadisa. Et-rgvaninut-fthijj. I/263.2s.'. 1n32... str.temhid. SerhuSahihil-Buhan.'rz0 lrnarnZerkesikaZe: i nos pripadaiu licu pa ü je obaveznoispirari sa pranjem lica.491140 i AhIJt.122 u kome se opisujeabdest Poslanika. od rbnBet2J^.ir8 dokve6ina kaZe da ie to sunnet. koga prenosiIbn-Abbas.Usla spadaju u pranjeüca. Bedaius-sanaia utt). 6. t/268n416. . 1149.Nakon dru€im Favnim pitanjima pa i u ovom islamski uöenjaci imaju podijeljene stavove. to potvrduju. Ez.4ß2.sallallahu alejhi ve sellem."r23 . Et.ed.nu|ni. a u kojima st naredujenjihovo ispianje.) Ibn-Kudame tvrdi:." tvrdi ova skupinauöenjaka. brojni hadisi Allahovog Poslanika. Muknilmuhtada. 5/86.l/t87. 11353 i Tarhut-tesrib.Ako bismo kazali.neAsut.V29l." Vidjeti: El-havil-kebia l/1O3.Spoljasnjeznaöenjehadisa ukazuje da ispiranje ustai nosaspadaju u pranjelica. kaie: . 12o7. '' lnidietii Fethul. str. "'Buhäri.Ban. Jedni smatrajuispianje ustai nosaobaveznim. Ahkanun-nisa. 1e ViAiett: nl. '" yidjeu: Serhuz-Zerkz|i.da citirani ajet nije jasan dokaz o obavezi ispianja usta i nosa. kada hldete molitvu obaviti.

kzq Od Ebu-Hurejre seprenosi daje poslanik.Ko se bude aDdest@neka isDe re usta"'...ur. gdje -spomrnje ga lbniLirlii"llXli i#lfä-'ffiä1ff'sil::1 l'.#." Ebu-Hulejreje rekao: .. stt. Lt- n.u!:Hi:#!".". Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Mubarek..:'J"J. '' vidietl Avnul-nabud... .*'ry...*il1. EDr-Jurclrnan.fikt\sE.iJ.tmam Sevkani .i7[[: ".?iT.'.. . jer brojni i"airli .'i"Jf "i*n'JJ. ^. Abdul-Kerin..i.dze ftar...h.sn. Ez_Zubri.jasnesu naredber2T koje ukazuju daje ispiranje ustai nosaDri ...uiazuJu Jr. tlvadiü "..:"lt*" -' ßDlranra- "na ateihive selem.i'Äl i ]..:i.". 12y409 i Bejheki. sallallahu aleihive sellem. ue6..t#. It8 t.irnu-. khak b.lll*' äT.ffil. UIOBi Sahihus-sun"n. 53/162.q_r.:" *"veznoi ostaju rakve svedokih nepromijeni jasam Imam Ebu-TajjibAbadi kaZe:..'i. f f-r*n----u A ra E b i J U.* l:tl1ti..H:'[f6'.osc reKaoi budeabdestio nekaispcrenos. t2n Dakle.y"Ji.z. l? .'ro Od LekitaL.. Ebi-sejbe. t uhJetut-ahve.qif"f.406.f*" : .Ibn_ ^ Durej dZ.läl fl i.tn*]..sall. od dr.. Meatimuusutit.-Zejdana.:." . äi # i:{'.'11. . ti i''""1il'äffi. -Rebah. i/86_87n38.l/ F u Neitut-?vtaru. 'rA0/ll L tmam Besavi.x'#iliT$i dZatnia. E/ Mp(air. j lba_HaüEt. J/t0l/237.Allahovposlanih sallallahu alejhi ve sellem. 1t81 ntctuJt davi et-kitabi ves-sunneh.: tjfr i. . srr."J.:l'#"T'5:. str.78.ili.. "K.dr'" kaze: j"it '#ff "'.rekao:.'Nemasumnjeda je ispiünje usta i nosa pri uzimanju abdesta obavezno. sevkanii druei. 224. -!::: j.. iiiffi ."". namje naredioispiranje usta i nosa. t/48.ix'iÄfi'... :tr. Sabireta se prenosr oa Je postanü. tnqs. Mustim. .. -b.. t.r.gllahu alejhi ve sellem.r^!#3T'. i. r.l:d"#!1". - I I tor.#fl $t#\::.lflitf t....' rxBuhari. Nevevi.![# ^.. ii.Ibn_Ebi_Lejla.y. Rahevej.25183 ist' ?iä?J." :""::r'xj. rbn-Mulekkin.. y.] .iff en_Nenrtita.:::ru:*r."11t'".e*ant fll ?*"0.:!:n:a!:i E:\"i t. '" DajekuLni..:.

spominjeu vjerodostojnom sunnetu..Ispiranje nosasmatraju obaveznim.i Lekrlb. konstantno tako da nemajasnih predcja daje ikada osta\ io njihovo i!piranje. duzanje ponoviti abdest.''' Dokazi uöenjakakoji kaZuda ispiranje usta i nosanije obavezno Pwi dokaz su rijeöi UzviSenog Allaha: "O vjernici. tß Vldieti':Et-tenhi. 11285. El-nnlßlla.rr0 senareduje samo je da se naredbao ispiranjenosa a ne i usta.1DA5.kar.) Drugi dokazsu rijeöi Poslanika.ispravno ispiranjuusta.sallallahualejhi ve sellem. fukaha. uöenjaka. 1/36. Fethul-Bari.Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem.i 1)e se@ta'. kada hoöete namazobaviti. Ibn-Munziri Ibn-Hazm razlikuizmeduispiranja nosai usta. t' v idieti:El iala." (Prijevod znaöenja El-Maide. kao ito je prethodni hadi\koga preno. . srr. l/353 tvrdi: "ovaj hadisje je i"p. 1/163/'76'7.Aridatul-ah|e.Et-tuhur.koji zastupaju ovo miiljenje.str.100. ispiranje usta po miiljenju ovih Onajko ostaviispiranje nosa."tsa pustinjaku: öovjeku Neki pravnici. rJkode. str.r': U svakom sluöaju. je ispiraosvojausta i nos pri abdestu. l/319.ll3l5. Sabreh. i glave svoje potarite i noge svoje do iza ölanaka (operite).u hadisima ispiranje usta.i./irlrü.J\nim. ielh Albdni. El isti.l/264. upuöene 'Abdestisekao itoje Allah naredio. kaiu da Allah nareduje vjemicimada se prije obavljanjanamazaoöiste. 6.'" Mealutim. 2t49. l/160. Selam.ka\ 1/161.99.ka\ 1/ 160. a pohvalnim. Ebu-Ubejd prave b.od lbn-Mulekkina. l/315 i Atrnl ob l.4/35.sa[[a[[aßu Srojstra eosfanifu)eog.r 35 t ImamEbu-Sevr. lmam Neveviu tfrrc. EI isti. Et-ten*irl.ocijcniots. tlt Vidjeri xilaJuLfukdha. l'71O.takoder.'dr. a u tom öiiöenju 1{ Vidjerl:Ihtilatul Et-eß(t.33'1. 1160 El ialan. 2149.El er. l/319.za razliku od onoga koji ostavi jeq po njihovommilljenju. Iica svoja i ruke svoje do iza lakata operite. 4[ejfr.roln.l. Fethul-Btri.I/498 i Avul nabu.i El-nuhalla.n.l. El-isti. 11263. vjerodo.Rid4etklitudatehid. rv Ebu-Davud. Hud:dktutlahitbalipa.

u xui. okretanjeprema kibli koje je uslov za valjanostnamaza.. Et dZaniu Kut an... "k..ate b.njizi nije spomenut poöerni lekbir YTIUT:" lgdj" .1]rTr"ll" t r sa surom El-Fariha. dodaju "se Po:lanik9v9. Ibn-Madze. po meritomüemmiflje.sallallahu alejhi ve sellem.spomenuleu ajetu.*1.Ol: e:egaja. Kako eod obavezüokretanjeprema kibli uzimamoiz drugih hadisa.tercib. Sejh Albani lvrdi d" i"p"q.ir. a ispiranje usrai nosa nüespomenulo. :^:1Ti :" U r. vaUanost abdesra...t(a.ana.. vei sä sporrunJe uaenJeneöega lahlog iz Kur.r e" h"i" M.aru.u lteKDrrut-tfiltah).". naredbekroz hadise i na taj naöin odazivarnonaredbi Uzvijenog Allaha: .dis.-1..*o 1 nuSur. . zDog toga se uz ove öetiri naredbe. sallallahu alejhi ve sellem... sallallahu alejhi ve sellem.Nije potpunn" or'n"iiä od vas dok se propisno ne abdesti _ opere lice i ilr" a" UUrr). kao sro lo öini Uzviseni Äffuf..: 1a132 neke njegove cjetini.Znaai li lo da poaetnitekbii nije obavezan? Ne.-t."(prijevodznaöenja El_Enfat. potomdonese tekbir.dok ispiranjeusta i nosa nüe narerleno ovim -_ atetom.jer je dini-islam vjera uteme|ena kakona Kur.Iu. ..anu. Allaiovoj Lr.ju islamskil __ ucenja. an i jedna zakonodavna cjetina koja se ne moze i *-..rckao:.. odazoviti se Allahu i Poslaniku.. nareduje.räÄ potare-svoju glaru i operenogedo ölanaka. namiu ne vrijedi. Dannx. Buharije. tmam Hafim i Zehebi kazu da ovaj hadis odgovaragr|*. Je koja nüe spomenua u ovomehadisu. ovi pravnici. bez koga.Vidieri:Satrirrr. Poslanik. i ..6_"nu.":. Rafiau komestoii da ie ^ JTii ie Poslanik.an.5t87. Kornentar:Nije uslov da sve naredeno budespomenuto u Kur.potom prouöinelto lahkoiz Kur'anaöemu gaje poiöio Alloh.vqrvajarr. iako nije spomenuro. -NesaiHa\im. Ispiranje usta i nosa. . fu.L. i/168/88t.O vjernici.6 kaZu.od imarIlaDäessasa. nüe . t4. lt22t 222^|32s..naredujei zabraniuie po OUiaui svogaGospodara.sp:men]ltoje öetvero. p. Uöenje El_Fatiheje :-'" vidjeti smisaoovih rij eött Ahkanut Kur.1i "ää1" dobrim. a. rsri sluöaj 1.äu. Itga.. tuli-ahkonil'l/Jo8/ 35.ne mora fgn:nta!: znaöitida nüe obavezno.. t/t5t/4b5. jer u istom ovom h.AbdutBerr kazeda je vlerodovojan..".tbn.precizüala je sraje neophodno za .. i Muslimovim kilenJrma. od imamä Kunubüa. 2t340.) do_i(a3 hadiskoji prenosi Rifa. t::y drugih prethodno spomenurih predaja..*r.

l/26. zatimse ponovnimiimrkavanjem voda tjera napolje. ükihul. 1/139. '.zatim izbacivanjem vode iz usta. j an I n n .ti. l/261.la|.1it1. kaZe: hadis je neispraran. ovu predaju. . 11212 E. l t l l E .Haiijenrl-Düsüki.). A . 1krr"t. . | | t .rrr jednog Ispilanje ustai nosaöini se iz poteza./ .VÄJer| U. El. od Ibn Ahdul Hr.l/315 j l/32O. Keiialin-kit4. bezkoje namaz ne v jedi. t l .ehireh. srt.ltu1:. El hsaf.| 3 5 . Et tad:u |el iklil.l-D.a 37 t elementami dio (rukn)svakogrekata.n llitt. Muslim i Kasim b. je hadiskogaprenosi eetvrti dokazove skupine uöenjaka Ibn-Abbas u kome se navodi da je Poslanik. . thk üiul'ahka.t. K L . Casn ko.31A5.. l . 11133.I . '" VidJerl:F/. lll53. oq. l/ lu0. saffaffafru a&jhive w{ry' Sr. t/8q. F l D .trJ..lijr . r l . fa r V i a i e r i f i . u h a l l o 2 1 4 8L . t/188."tr.tako öinimo i sa ispiranjem usta i nosa. l / r ? .. I I | 5 2 . sI(.rekao: "lspiru je usta i nosa je sunneL"tll Komentar: Citirani hadisnije vjerodostojan.10. "'\$elt. r E .Qostanifu)rog.sallallahualejhi ve sellem. U lancu prenosilacaovoga hadisa imrju Ismail b. lttqg.Ei-ierh l. 1u Yidjer. . Etzehieh. o d i m a m sZ e n e b I r .7112.n.t/lhtitl l. . slabim su pa. T. l/88 89/278. tY V i ß r : T d l t h u t t o h h l .I t | 3 4 . tt88.k. o öemu öemo kasnijegovoriti. l/353." "Ovaj spomenuo ovaj hadis u l/116. 11253.'.tir. ltl-.Kako god obavezu uöenja El-Fatihe uzimamoiz pojainjavajuöi drugihhadisa.lar veöina uöenjakaSafijskerrri neki uöenjaci lra malikijske pravne Skole.''3 Zehebirre i hafizIbn-HadZer Askalani. Ibn-DZevzi nakonstoje "EFtahkiku. \ a S \ 9 b . Haiijet d-D s ki. Vidjeti: Ndrrrrr ra|e. l/329.: (lera i.. \ n .t q p d ' r r t n . a Uzviseni Allah najbolje zna. Ovo misljenjezastupaju uöenjaci hanbelijske. EL.nhtl l/l l-1. ll16l-162. rr7 Hatib u Är-rza-irr.ojstt.. tulhSr rrthtad-. lakoder. t .ouijenili irnam Dlrekutni. Haiijetu lbni'Abi.rl0 Naöinispiranja usta i nosa Ispiranje nosaöini se usmrkavanjem vode u nosne iupljine.-'Vidieri: Sr?rcn. Darekutri. El ialatn. t f .ji su nepouzdani. 1 t 5 6 ..-.. .ferakihu(l 213. od lon Had7erJ A.t. litkihirrrh lr.. tl hatil. r . t J kI r p a d . Ispiranje usta se öini poketanjem vode u usnoj Supljini. Ha:ij?tut-Tohtori. 3/32411308. ltlutl tl. Fethul-Bari.bu.k. u g \ t . 11163.krlrnUr.

ka2e:. o ispiranju ustai nosa.:!.vidjetj: El-ninhada. sadobnm tancem preno.vcs.U f*"u p"j"o"if"iu .i*ti^. v130."o i najjasnijesto je preneseno L".loT: saitaltahu alejhi ve sellem.. Pol.-.r.u ue.3/98/235.a da su jspiraliurtu l'n* l. l4l24i Bejheu. kaoda su jedandio rüera).o\. uzz i "s"id.Jirn.UtO6..v3e7-J98. str. sala ahu alejhi ve säUem.t(g pravne ikole.Vidio \. Zejd. r/53.^Lt-serhut.Aniri potezom.noi. ltililll: ponavlaJuci ro ni puta. .9:1 sala ahuaieJhj ve.t 'Viüet:."" 'Ibn-Eb'-Sejbe. iiü.)li.?r. rirj.-J. . rs u tr-.i'?h.iloäi)'i. .59/t9i I Müstim.i:i:. vti8.. Polu. Mubarekfuri i drugr. -..t-Jelakth ':'\U-tdtei Et-havilaebit.. '. .Njesovomitljenje dii"I . \idjeu: Asarus-sahab?. FethutBan. l/43l408. prenosi seod Enesab.nudanua.l'scrhufcüit'Kadi. 51'u-Ubetd aje .oga hadisa kaze:.i.p*"ile od postanika.. .fbn_K.._ Murekkin i sanani..prvo se ri putaizape..:..ä:.. rbn_Ebi_Harim p .nog zahvata.. Subütus selan |/rc5.E.tu.||35 ud-detan i. Abdullahb.irJ]. Drugaskupina islamskih ueenjaka smatra da reba razdvojiri ispiranie uslao_d tsplranJa nosa.L. sr.?r sr. Takoder.i. JJ9/295.14evahibu-dZetit. Dakle. 3/99. tpola rode iz iake za Sliönoovome kazu: Ibn_Srah.. il..t0i.'31'. vjdjeri: Hutasatu bedrit-nu.1.. vB6i Lt. Malikar'8 i lbn-Omerar.||)6q.". sa dobrim tancemprenosijaca.. a on od svoga djeda.ron" f.:D":y9 *ij.1 r"ai.Vidjerii öl-itel l/187. rma_ m?hana.|162tDt!\utit.Muenit-nuhtadi.. Ibn-Hadzer. '. ':t" u nosa.raj Neveviu komenlaru.upiJl usta i nos-"1s3 I{5Buhari.kebir. Ul 15.niJu " ma_l sjs. Et.t. r/8s/224..itaca.Vidjen: Zad_ul-ncad.1!J. Ovo.-zeh.sellem. .I]rsarrif 9d svoga oca.o i u"". UZt 2-213. u-ioutu nor.1sqy.miSljenje zasrupaju ueenjaci hanefijsker. "' !!. J2S. Ova skupina pravnika kao dokaz koristi hadis koga prenosi Talha b.Irnam ookazda se ustai nos ispirajuiz jed.R38 j" hadisu komeopisujuöi abdesr Allaiovoga postanika.U ovoj predajijejasan . IItt}.. . slabim. da'je oOuol. Takoder ovoje slabijemiitjenjekod ueenjaka 3ahiske'"pravne Skole.. Sanani.u.f!._. Tuhfetut-ahve.apoiom ie isorao ustai nosjednimpolezom.räa. öineii to tri pura. Ibn_Hadzer kaze:. da je-reiao: sam AllahovaPostanika." Vidjeti: rr kthlrut-habir..

prenos'Talha b Musanifocijenio ispnanju ustainosa. Amrkoii ima anonimnu 1e Yid\etlEI-beaie.hafizAskalaninije nlveo tanacprenosilaca Sekenu. Ebu-Dauud.jsjenepouzdan kod svih uienjaka". Tenkihul-kelam.ImämNevevilvrdi: ono ito nisuk azali. ima Hakemb." pouzdanih alvz. Poslanik. Seih Albani snatrx da je ova predajapotpunoslaba t61ntu-utelau gr-ru.-. t" eUu-Ut".a ovaj hadisje ocijcnioslabim Vidjeti: tl ninhadf.sallallahu alejhi ve sellem. Et t tz str. 341116.e: "Ovaj hadisne mozeposluziti 1/130.safkffaLu a[sjßivqr&aostaniLwog. Affan.mardlu \ idieli: !rerodu'r.rb i Ibn Hüzejme. 1/ll5 i pripisujeje lbn nili juJe ove predaje Medutim."r62 pri na razdvajanjc hadisa koji upuöuje Ibn Kajjim tvrdi: "Nemanijednogispravnog je slabim.ib. Suktti'Eb!DavuJ lAl Dred U I$ Ahmed. iz tr-rell. ovogahadisa U lmcu prenosilaca 'l lbn-S^da' Mi. 1* Tatleftit\ r\ El-ersatu. Ibn-Abbas'oo Mugireb. .6/162/5912.ewid' Heisemikate da su prenosioci U320. ro Ovu predajunavodi hafiz Askalan. Vidjett oci. 5u'abe. b. a to je Müsanif llll2. Citiranihadisima i drugumJrrnu. ustai nos' ' ispirao razdvojeno alejhi ve sellem. Vjdjeti: Tdl ribut'tch. l/350.jer u njegovomlancu prenosilaca 'lzvröe lance prenosilaca i navodi od njega kaze: Ibn-Hibban za nepouzdan..i.71.. Et'telhisttlhabi\ l/115. 371133. l/101 102. 3186. l/ I 12. 173/8?i Taberäni\ El-ersatu.ja\ &-tuhur.ira zbog njene t. Zatim je Alija rekao: 'Htio sam vam pokazatikako se abdestioPoslanik. "'ri..i.2125'7 biografiju.r'6 aleihive sellem.arul je kuhru.jenio vjerodosrojnom. Satlra. VStOlSSgg. slr. str. Sdrir. 1 El-mueni iatidal.l/51 . r" Slicnoorome prenose i Hasan b.am Z€hebije ovu predajuizbrisao slabostirs Ebu DauLr<].SejhMubarekturi Yidjeri:Zadul-mead. a on je kao ffgument. Ertabekatul Sinankoji nepouzdan. !allallahu Opraoje Sake.sallallahu EbuOsmanb.a 39 t za]ljuiitidaje sena\ode predaje i/ lojü semoTe u sunnetu Medurim.potomsu kazali: i razdvojeno Affanada su seabdestili "Vidjeli smo Poslanika. Ebi-Talib. /214 od vidjetj.i'r. Imam Tirmizi i SejhAlbani ovu tltq+ i45l48. Svüjstt." Zatim hadiskoji ka. lm m ove predajepoüzdani Vidjeri Medhleu.inom.r58 Hurejre. . ieiha Ahmeda sa opaskama Et nufled.ttn Enesb. Ebu-Hajjeh zatimje isprao svoja ustatri puta i svoj nos td puta.Hulasatulahkotrt.aa str. "'Huti."v ldjeri:Tuhfenn "Le. 176/91. rt2'79. ima Lejs b Ebisulejm.t6t b predaju koja senavodiod Alije i Osmana Ovdjemoiemospomenuti ispiraliustai nos.i. da se ovako abdesti. srt.l/blrl. kaZe:"Vidio sam Aliju kada se abdestio.ll2ll-212.r5T Ali b.u T"lltrxl'ndl. 31212/2926. Malik. Jid-duafa. SeJh AhmedSalrr re ovu predJJu ll78/151.

. lt23J_ ßz::t:t-lzeriv.28. 8?5 i fl_ .Litanu gda dare upustr vodiu njega..Sp"jl"j" ili razdvajanje ier se i crrugrm naeinom postiie cilj ispiranja..k" rbn.'"to .i #. Net<i ueenia'ci smatrajuda se pod punim intenzitetom ispbanja usta -i.ube. pa ga nije ispravnoispimti pd abdestu. najboijeina. Bt3ll..1. a Allah. bthb-Lt-nund d. '* vidjeti: Serhufethit-iadia tns.i!i. U tancu Drenosilaca ove preoaJe ima Muhrar b.:l. vt44-t4|tg5. "gargara. Ebu_Marü AJnr b. Vidjett Tehzibut.sallallahualejhi ve sellem.t-ta!ir. . str.i. a Allah najbolie zna.HasiiclutTahlavi. je bitno napomenutida ne trebapd ispinnju ustaprstima Ov-dje öistiti uslaili .r. poLom i^191i1.r.'ne uüeiu na samuispravnosr abdesta.. Jeonlm.u oba naöina ispüanja usla i nosa. a '(ola Je bez lanaca prenositaca. Et_tarihus-sa7i. t/254.i. gcllenll ovaj hädisdobnm. Nafia Tejrru koji je nepouzdan. e"-:ee djela nanacin . 595."1J" "autipuLeÄ.jt" poöelnog dijelagrla. s|'. Abdillal Dzuheni koji se. Ut tr I Fethut-Eari.Tchzibutkemat.sekena kojaseToveEr.sahjhur._.tzv. q iansiobs. trnam Hejsemiwrdi:.Abdu b.S.rjtJ. :'t. \n.EHaÄhus-\a|ir. rakoder nalazi u lancu prenositaca ovoga hadisa ima . tzv. vidjen: Er isakutnustatfifa.El-nudi?nut...-.namaza Na osnovuovih predajaimam Ebu_Ijbejdi hafiz Askalani smataju da se moe. u vjerodosrojnim hadisima se naroäi samotspranjeustavodom.fi nu ispi.arcb.'u'.".tidjeri: Tadaitut-m anonimnu bfograffju..2/13J.etJo. Slicno prenosiimam Taberani u ir *"ai*. ope-t.svalalo. zajedno i .Iil:.J 39. niie preneseno od Poslanika. Vidjett:EI-ned:aea. sF. "madnada. kalo smanajunekj u. Humejd.v?jr.rzorsucr. Nakon ovoga vidimo d".t)r2. ociienioseih Ahmed satdr u Et-nusncdu.r s tim Stosu predaie koie sporxnJuspaJanje jasnüe i priorilemüeza prakrikovanje preiaia oO iz koJrh serazumüe razdvajanje..U lancu prenositaca oue preaaieim-puno nepouzdan prenositac.ZgJ. zt. Stabimsa i. Et-dzeru vertadit.-". .lss. ' Ahmed. vÄteti: 2/tl.30t4OJ.eniaci."-tbnt '" vidkti l. loda tjem premaustima.. a grlo ne pripada ustjma.koaler.{ispiranje grla) koliko nam ii poznaro.r66 Medirim.. h:o1ti. I a.L!aethisut-habir.nuntetta je izsuhtjella :'J:ll" t u ongrnalu.Iraktikovati oovoteno. tea..k?nat.-'. l/158f1155.. ranc€mprenositaca.ve sellan.. se... jer hadisikoji spominju ovaj postupat< nisu vj. El-bahru t'" EI'bena|e'tt2t3 Haiiietu AbiJM. f6 Vidleri: ir-rutrrir str. srr.dostoj..U2gt.

'"'Drugi kazu da se voda ipak unosiu nos desnom ftkom. Ib i. ga spominje imam Zehebiu svome _ _v€ö " ali je prethodno djelu"Sijeruealamin-nubela.I rsa I Haii" ITahto.rT0 Safijsker?r i hanbelijske"'pravneikole.l/80-81/221. '. seihAlbJnig.Qosfaniknog.:oüaio. lll52. "Sjedili AbduHajr kaie: smo i posmatrali Aliju kako seabdesti.. s. a potom izapmo nos lijevomrukom. "> vddteri: Siieru cdtdtni| tuheta.v188. l/t?0/701. tt\'. Uzeoje vodu desnomrukom. l/151 152/281..uöinivii to tri puta.'".6^vddßtt: Haiiien. ovaj hadis nije zabiljeZen u poznatim hadiskimzbirkama.?hirph. M.\t'dJetl Bdaiu\.Jala.r vierod. "" \ ßjetr L:-. buduöi da se ispiranje_m nosauklanjajuneprüatnosti. 1/76/147.Du. Kao dokazkoriste predajuu kojoj Hasan b. a Allah najbolje zna.hcnoi. ra Nesai. Darimi. 1/94l29s i Bejheki. rekao:"Desnatuka se koristiza lice. . tt2t 2.3/:hb. llt )4 i El.a liiera za öäöenjeposlije nuide.Abidn. tttb}.u d:etit.'0" malikijske. .nurni. d"ta|r."tla Medutim.itlsrJ. a nosse ispirelijevomrukom. ll2o9.i. Svajstpa sa[ih[afru a[4füve tqfu Kojom rukom seispiraju ustai nos 41 - Vodasedonosido ustai nosadesnom.rojne hrdise.lllI). '.Potomje rekao:'Ko Zeli znatikako se abdestio Poslanik. nekagledakako se ja abdestim.v. '. l/e8. Ibn-Huzejme.a. tt2tJ.ult. U38/91. n.\dhtt. t. 31360-36111079. . Dobdm sale ocijenioimam Nevevju ällasarl jc \rßruomedu ortda.--VidJeri: Bda \ so aiu. Ebu. napuniosvoja usta i nos. | | 2 | Fl. Neki sljedbenicihanefüske pravneSkole smatraju da öe se voda u nos unositi liievom rukom. Jevatuhüd "'Vidjeti EI nedinua."'r63 Ovo misljenjezastupajuuöenjacihanehjske.'. paje to neophodno öiniti lüevom rukom. l/397 i Mugnihnuhtad:. 2/350-351/l133.. sallallahu alejhive sellem.s.HoiijcrkJ..vidJerl El. Ali prenosida je Poslanik. Darekurni. | | l.Ibn-Hibban.Ahmed.\t 10."' citirani hadisdovoljan kaoargument.

..3/131/268.!.str.{i#i r30 Buhari.jiii. Hasi"tu tbni-Abidin."...i:.#*ll".ä..nit-nuhndz .. rekao: -ä:\:. F:i:y..t87.em.!:i: pri abdestu poöiDje sesa desnestrane .:..f" ^l'ili::Th.133.:*t i:#:riit..fiH:. i.'rt.'.ejhi ve älllifi'"".1".H:.O Altahov poslaniöe. ' " \-idleri: ELndnua. .lY"*X.j-"J:"ff[i3jÄ11.bd...'.tiljil* öiiienja-ruiimanje . t/2s4.#lär^.i.iö:*xn"'.f ü"i.....+:l.#-111'1l" .i*..541168 i Muslim.:.*1f Mu.ni#:..i. .':. |213.i"t1ä"].:i..-. ln' . '-^i..ä1 iü".i.Dubinsko ispiranje nosa aj. .: b.i:.::Iahu. .]lität "il .t88. se.se prenosida je rekao:.?#i.#'r...sf.1'J*"ffi tr". ..iiiXf yjl[i!:i|".::.':1". #1iti.ä##{ii{r{ii'. Sabirera.i.ilti!.t.i.I.!-. t/3g6 i Et-benaic.H. ii"T[:".oj.i.

rsr Lice.I srr. E1-hat'il-kebir.AbiJiü. I ll. o. AfrJnr.QosfaniRgr. sallallahu je alejhive sellem? paje zatrazio Rekao da moZe.DurtAt.poöinjeod vrha öelado vrha brade(isturenog djeladonjevilice) i odjednog uhado drugog. sallallahu alejhi ve sellem. .i.potom ispraoustai nos.58/185 i Muslim. 1/246. '. Oprao je ruke (!ake) dva puta.'"* Gotovo u svim hadisimau kojima se opisuje abdestAllahovog Poslanika.a 43 a Na osnovuovogahadisa imam Buharije u svome"Sahihu"naslovio "Poöinjanje poglavlje: pri abdestu sadesne stmne i gusulu. 1/381. 1/417Fethul-Bari. I ll4J.dieti El ntuhalla. 3/28. te je. 3132.-. ttsv.20/122.3/88-89/226. UIprit htuhtüJ. "e frenosi b.Buhan. vodu za abdest." (Prijevod znaöenja El-Maide. Slicn.ehirc.l Ovo je jasna Allahova naredbavjemicima da se prije obavljanja namaza openr. Haiij?IhJ. El-nugni. l/t07. Ar ul ntabud.vratiosvojenrke do mjestasa kogaje poöeo.latulahe.lll}t . potiruöi.l/l\6. l/q8 oq/215.ko\ ll166... Na rßs kaju je opraosvojenogedo iza ölanaka t3t YidieritUndetul-kati. Abdullah b. tl2g6. Zejdje pitanda li mozepokazati kako se abdestio Poslanik.2 i H"\Uai lb\i.Sertuz-Zzrkeii. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite. Utndetul kai. ll27o. po mi3ljenjuapsolutne veöineuöenjaka öetiri pravne lkole. a zatim opraolice tri puta. kad hodetenamaz obaviti."13r Medutim.r3: Pranje lica Uzviieni Allah kaZe:"O vjernici. Elüed:n1a. El-insof l/151.spominje se pranjelica. poöevdipotiranjeod prednjegdjela i zavriivsi kod rukama potiljka. uJ Osmrna hadis biljezeBuhari. sa[al[afru a[ejfüve sq{* Slojsu..11183. . ttz ViAjei':Et-te.nhi(l. 1u Vidjeri': E -. Ari.og.str.potomje opraomke do iza lakatadva puta. l')lo.58/185. MuJim. El-isti. EI-Ji!rua.a u sastavni dio toga ulazi i pranjelica. po konsenzusu uöenjaka. EI-ersat. pranje lijeve ruke ili noge prije desne ne utjeöe na ispravnost po konsenzusu abdesta islamskih uöenjaka.Nakontogaje potrao po glavi. 1ll1. I/120.

." $...: ol"9 njene aulenriönosriposroJr spor medu hadiskim strucnracrma' pranje ruku (podlaktica) Uzviseni Allah kaUe:. t8 1ts8.Ebi Harjmu Et-l?/.VidieLi: S?rrü '" sme. '-Muslim. navodi se predajao pranju oönih kuta.rukama./näCr pmtidio polkotienica i nadlaklica.t/498. ojeraslo vrse_. ts lb. ialo se to navodi .I34gti.1itii. t/155. Uidjeni.odu u svoje oöi t"a" Ui * *"p"". Prvoje opraosvojelice.t}e Medutim. t/299.3/109/246.no pranjeunutrasnjosti odiju {zjenica).. Et-nusn.Apokri r33 oo.an. tAAs i . Biljeze MaLik..tt4ad.{rjeisprav. Ibn-Munzrr.) Pr:n9si se od Nuajma b. visi.1ehadis u kome stoji: vaie oöi vodom kada se abdestite. t/i8t/3ol I Darekuhi.tini. Et-mpetrnua. I/t08ß5J. abdesti.d-ul. Ut6O i Es-silsiletuddaife.nogama bite svjetlotragovaabdcsta. r/4.iuo sam postanila. Serhuz-zerkeii. Et nedzn"i.rl9. Ur40. ia6z-iiÄ'i !t.e. ^.ni rbni.1254."*.Ahmed. lan "Napojte . od imama Mu uisk"t..ij.kart. 6/87.2/4o0/grBa.ki.I ruke svoje do üa lakata operite. "" i nekih r8.9.o0 Od'postani-ka] saralahu ateJhrve sellem.J."iitn.Er-lurua. I*"--f. kako kaze: . 2/303.i.t/t2a_t25ßb2. lt}Bo. daje Ibn-Omerprskao. je opraLi obavezno unutamje oönekule(udubina ispod donieq oa. Et-nupni.Betrata. t/t5a_t60/98 i Abdur_Rezrak...M-izanüI-iati(1a1.prari.e 'vtdjerit El-unn.aynom.. st nkij^. l/fotrJ itbn-DzevTr u Lritetut-nutcnahij?. r/J44_J46.i-i*. od tbn.lo. Sefiu Sahihil. t/8a. 6. .{"tt.""" Ie lmam Nevevikaz€: "prenosise u ispravnojpredajrda je lbn_Omer tako cinio. Serhuz-Ze*ani atet-tnuvetta.98 Hitiktut-utema.lbn-Umera Safijskih i hanbelijskih pravnika.tut i*".Buhari. Et-ned. V idteü:El_nedamua 1t403..e'rrl.muo..5/258/222?7. l/2'78/10'74.kplul: jer pripadajuvanjskom dijetu lica.i"r"ri predaju o\u smaLra isp. vtoleü. Abdullaha da je vidio Ebu_Hurejrukako se .r..tJ. A arova sallallahu alejhi ve sellem... '-rr'ldjeri: E/. '' r Ahmed.potomsvojerukesadijelom"nadlakrica zarm Jeopmonogesadijelompotkoljenica i na krajuje rekao:. pa ko niie neka pereStoviie. . Et-dipniuti ahkanit-Kur. urt7. . lttj.Bejh.Bli€ prozivani pripadkici rnoga ummeta na Sudnjem daku a na hjihorim licima.. Et. (Prijevod znaöenja El-Maide.

. 2/41. sallallahu alejhi ve sellem.stoji dodatak daj e praoi nogcdo koljena. IbnBettala)o konsenzusu islamskih uöenjakada pranje preko lakata i ölanaka nije sunnet. sallallahu alejhive sellem. ljada) i Ebu-Hasana Malikija (rj. 1 0 8 .veö su rijeöi EbuHurejre.To potvrduje predaja koju biljezi imam Ahmed u svome "Musnedu". Ovo. da seovakoabclesti. potvrduje predaja koju biljeZiimamMuslim da seEbu Hurejre peludirukedo ispodpazuha. a sva ova razilazenja rjcSava predajaEbu Hurejre kada je.dgu\o o'Linok:r^ i m r m\ e \ e .''res Ako potvrdimo.i/s uhati.takoder.pranjeruku sa dijelom nadlaktica i pranjenogusa dijelom potkouenicaje sunnet i nema iiitajasno i vjerodostojno da oponira tome. 1% v.Kako smatrati to rniSljenjeispravnim kada je oprcöno onomelto se prenosi od Poslanika. prao svoje ruke sa dijelom nadlakticai noge sa dijelom potkoljenica.l 0 o l l b r L b u Mu5lrm A\\Jne. sallallahualejhi ve sellem. ili Ebu-Hurejre. i Ebu-Hurejre?l"re] Nema sumnje u ispravnostrijeöi imama Nevevija.Kod Ibn Ebi-Sej be. sa ispravnimlancem prenosilaca u kojoj Nuajmb. je tlosti:uktt'odoabdesta. Konsensuz kogx nävodikadüaljad.tti. I /s8/607. takoder. porckroje hifi / A ' k r l r nL i L/r. da rijeöi "pa ko moZe nekr pere5toviie nisuPoslanikove. 3/l l3/250. sallallahu alejhi ve sellem.djeti Et-nn1tudi l/I09. upotpunjavajuöi svoj abdest. ilo sejasno vidi u prethodno spomenutom hadisu. Zato.da kaZe-. njegova praksa to potvrduje. '': I /."te6 ukrosi rjemika(n^ S\rdnjem clanu) tlokle t'r Vidjeli: S?/rriSdni/. dakako.rrr. | /22t-222i komcntr lj^d^ na Sah ihr M ßtitr. abdestio a zatirrje rekao: euo sam "Do. Abdillah(iedanod prenosioca) (ne kaZe:'Ne znam sjeiamse) dali surijeöi:'pa ko mozenekapereStoviie'.Qosfanifunog. 5toje. rijeöiPoslanika.1 r'6Muslim. 124." Ibn-Bettal i KadijaIjad kazu: 'Islamski uöenjaci se slaZu da seruke i n viie ud l kalr r ölanaka.prioritetnije miSljenje. sallallahu alejhi ve sellern. Sllqjstua sa[ihffahuafejLite se[hl- 45 t Mnogihadiskieksperti smatraju da rijeöi:"Pa ko mozenekapereito viSe"nisu Poslanikove. potomje rekao:"Vidio samAllahovaPoslanika.16/454/10'7'18. noge neperu Imam Nevevi u odgovoru lbn-Bettalu i Kadiji Ijadu kaZe: "Neispravno je miiljenjekadüe(tj.r/' l8 I lo i. sallallahu alejhive sellem.ale AllahovaPoslanika.

t v toJeU: "3 Ei-scrhut-/'?bi. l/11'7. piehks .prao podlaktjcetri pura. Bedaius-sa@ia.r&l habir. Tehzibus-sunen.2o2 O"" i.Scrhuz-z4k?si. i taca . sn.It Ovo je poznatopravilo kod hadiskih struönJaka . i*" "ea"ial" sarUsKe:"rzrazjte vecine.lmam TiImizi r hafiz Askatani ovu predaju smarajU rspm!noft.-'eiri_ Da\.a prenositachadisa najbotje ra_zimije :lT :"*". Jt4| (Dusukit.nueeJiu obuhvara rukuod laktado vrhovi prsriiu..letorn . y.t-devani. t/2t]'-2t8. )t45j I El-kavaninut-liLhiic. kare: prenos je dobär..u. lt}s. EtJurua.. . t rö.aoUrirnji *iii"^" N*"r| i ir^"iää.vesit.Dakle. nt vidjeti: Lßanut-areb. Et-hidaje.rli"U"t " "fäil ve sellem. stitan ovorne..too p^odtakrica u le..Nafia do ispodpazuha. sij"t". LLtns a i U l t :!t3i. '"' vidselli Lz-zehireh.'" obnuhrara i p3nj: iakÄ jer one u jeziökom znaöenju l* -.tt24}. I /4lll l5 i dnrgih.. Et-kavaninut-I"Lhiij?. "i. El. t/6.2oa {osim imamaZuf."u. marlkljske. nUlUSAi.79-282. 25.. '' vidteti: El-havit..r."o pravne lkole. . sa rukama. 3/554. u2t6.24.'-U opisu poslani_kovog.navod i seda je Vjerovjesnik.je obau"rno pranie laktova . . . pnpadajurukarna. 3t2. 'M U. rßa. UgO-Et-ned. srr.. sc'. El-ihtijar. rn-ii"i"Äi Es-sethut-nuntia.." i hanbelijske. Ruhut-neani.Lanac Rllij" uJ te._tuhuru.kebir.116/24. Vidjeirl:Iatamul-muyekkine.'' prenosi"daje lbn-Omer.U "do" lakatai ölanaka. Ul2... | ._1.oirt'"!! t/tbJ.._11t. !!"ti. v4l(--420 i l\ugnitnuhtadL rlt'74-115.i!. Et Jevaküu..uaa. Hartzrbn_Hadier Pn:Eliselb€.ila"mole znaöitii. 1n49. .-"iio . uzimajuöi abdest ljeti. ajetuje doila naredba za pranjeruku i nogu sa terminom.vi2._ .uöenjaka hanefijske. . D gi hadis. uzimali abdesr. .^. uda. abdestau nekim predajamakod imama Tirmiziie. Fethur-Ban.2o lslamski_ ]rienjacisu se raziili du t..Vidjeü:E _rpti. odi Fl'dzaniu h ahkonit'Kutan. Medutirn. nJegovo znaöenje. '- u r.. str..nua. praosvojeruke .ra).1t22t.nlf-eltala .ila.^^ '. ^' vidiett Sethu Sahihit Buhari. sallallahu alejhi ve sellem. -. l/s7l604 i Ebu-Ubejd u ..id-jen:El-mebsut.zakljuöioie iz niesada .ine.Vecina pravnila to smarra obaviznim. 3t2ts t sy"ut-vuau. Ei sthut-k"bir.. |.Ebu-Hurejre koji prenosi ovaj hadis. tA5 i Halijetu lbni-Abidin.

St..e abde:r . i rj.+ ' . t/)5. m e n u li i. .!.hin Kut. Oro je jedrnsrr. glavama svojimpotarite".' (prijevod znaöenja El-Maide.loie\eli13ril. 2 / 2 5i l b n . . l 1r"1tJürtt.r poromnrke. p l r t n i h : d i s i o pranjuruku do iza lakatai nogu do iznad ölanaka. t r .rrrVe6ina trVioeI|: l i .58 i Haiijctu lbri Abtrtin.stnuia. |/222)23.lmam BedruddinAjni tvrdi clapo ovom prainom pitanju ima tdnaest misljenja. v r r . f / . Itaiijcttn Tdhtari.ojstpaQosfaniLnog..laat. t4. vßn. orome . . t \ .Ovoje sravuöenjaka hanefijske pravne ikolc.iht. { q 0r o t r L . . a \ i l . kadaje. i ." Sliöno ovome prenosiBejheki.jll./.- q7 - tj. pokazujuöikako se abdestioposlanik. .dn ro p . st.h.H 3 J z eu r F1lt tl Büur.t / \ 1 7 . . sa[faffafiu a4fü ae se[[en+. t .Et-t usri.n prenosilncaje dobir. salall. 6. 1/13. "" V . r . str.Pol\rda KuIana.tai. l/93/255. Et ihtiJlt.)ito znaöi:.. Bi. t . ' n ' t K r .I po bi ru0sikum'. tllr)t. " Vldieti: EI bekaie.nt. Et d:ß tü li ühlaü'il-hrt ot' b ö\. . ] r r . | \rt (-/e L. ..rr pr'erh.t?0 H:Ir/ L Ltt t.t:tehi.:r dijelom naclllkric.-u Potiranjeglave UzviSeni Allah kaZe:"I po glavama svojim potarite.. .r. .[ .I t t n t . pitanjezakljuöiöemopredajom u kojoj se navodi rJa je Osman b. I L .. . Mukad. / r . / r r ' p . Lr-h\htt I t1. t / t 8 1 . f u r u a .taietLtl x. Redaitß.sa lakrovimr i r ö l a n c i m r . razumijevaju daje obavezno potmtisamodio (öetvrtinu) glave. \ . oprao 'ro1e Iice.. j.) Potiranje glaveje elementami dio (rukn) abdesta. u predaji od Dzabna ali sa slabim lancem prcnosilaca kako tvrdc: Ibn-Kesn u T.hnatu lbri R id. -Ovo Affan.._r.rrr Neki islamski uöenjaci iz "Femsehu prethodnog ajeta: (. t/t75. / t / .zrr Imam Kurtubi kaZedi se u vezi s ovim pitanjemnavodi jedanaestmilljenja. ' O v o i c m i j l i e n j e\ c r l i l c k ü r n e l H l o r r . I t .1.ntit A. r.hu ateihi ve rellem...nt ü ahkaDtit Kut .t r t J l x r : o .r.rrl Iöb-U-.. tt. "" yiqei. Et-hi. o DJrekulnl u \vom rrr.lamskih uaenjalr. r L l l L j r ö ^ vidteti: ! . _-:.6/89. .nome ko ne porare sn rar 'u Medutim. l/6r).ihzenji koli dio !lave je obavezno potrati. po.. lto znaöida ne vnjedi rla\u.. t . d j e r i :S . A n u l n n a k t d . ' . 1117." /. ^ . l/t67 ztl-vidjeti: EI . / . . u r i E a t t . / .

! svoja potarite".. je 6. lr66-t67.aietr: et-nua"'""etu1 kubra. Et lesit. ajer(El-Maide. od Cdmrrüri Ls-s?thutnnuntla.6.Ko ka.l/t10.r/141. l/224. Kudame ' S€rrxz-lc. nemanistaito upuöuje na potiranje samojednog dijelaglave. l/430. zbog idenriönih dokaza. '^ \ idjeli: Zndulnn d. | / l'76. Naprotiv. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje u "MedZmu'ul-fetava. kao Stoje obavezno potrati cijelo lice kod tejmmuma.2r6 Ovo misljenje 'o veiina zastupa malikijskih'" ihanbelijskih pravnila. t. 'rs Vidlerr:Ei-trfr. El-fevakihud-de\)ani.. Prematome.t?jj./imanju abdesta. !i'Vidieli.El daaniuliohkanit Kur'an. 1/219. Et-nunteka. 25.1191.r govorio poliranju pogretno sh\atiokuaansLu porulu iz ovogaajeta./ t.-.|5t. tt25t. Metahibut'dZetil1136'7. Haiiietud-Dusuki. obavezno glavu pri u. Potomje imam Buhari spomenuo rijeöi lbn-Musejjiba:"Zena potire 'ra yld[erl El-umm. 1/ l4't.bif.t/21't. E\-nedZmua.im 2t26. od Ebu-Davuda. Et-isti. l/gl. nanaza pravnika safijskih jer se kaze daje dovoljno porrari samo nekoliko dlaka. "' V. I/124.str. laloder: f/ re. to smatra Dotiraniem."21113.3. (Prijevodznaöenja El-Maide.''" Vf"tuti-.pa kaze Uzvi5eni:"Femsehu \."2:o hnamBuharije u svome"Sahihu".329. Keinir-Rahman. Ei-ierhul-kebn. t/81. 1/t61.) U ovome kao i u prethodnom ajetu upotrijebljen je prefiks "bi". sallallahu alejhi ve sellem. t314/42./rtl.zbogrijeöi Uzvisenog Allaha: po glavamasvojim potarite". Da li to znaöi da pri uzimanju tejemmuma trebada potiremosamomanji dio lica?2r5 To niko nüe rekao od islamskihuöenjaka. El-hatil-kebir. Et-kaji. E. lll\liSubulur-sclam.st. 4g ffiW.ovaj ajetje dokazkod uöenjaka koji kazu da je obavezno potiranjecijele glave. str. je potrati cijelu isto tako. '" Zbogobjä(njenja !idjeri: I4sin Kur'a il-A. 6/8'7 i Teisirul. sa{k[Iafrudfejfüoeseten.e da jednogdijelaglave."7r" Sejhul-islam [bn-Kaiiim tvrdi: "Nemanijednogispravnog hadisa da se Poslanik.kar. zehirch. od Semsuddina b. El-kavaninül-fekhijje. MuRnil-muhtadi. t/60. El-mueni. .Et-insaf. ouo misljenjenije jako. dovrsiobi potiranjeostalogdjela po kapi (pokivaöuglave). t/190. t/tq0. '13 vidjetl El-Mesail. Ako bi pohao prednji dio glave (nasijetun).i) Stoznaöi:"I lica bi vudzuhikum".Oni to ovako dokazuju:Allah nas pouöavakako da uzmemotejemmum. tlII4. Serhuz-Ze rkeii. I/lbb.ograniöiona potimnjejednog dijela glave.naslovio cjelinu:'?otiranjecüele ".i glave. kaLe: "Miiljenje o obavezipotiranja jer u Kur'anu cijele glaveje ispravno. $i.

l/124.preneseni u najispravnijim kada se zna da drugi ashabinisu po naroöito irad njima slijedenje Tako se prenosiod Aiie. hadisi Allahovog dvojbeda su vjerodostojni hadiskim zbirkama. . predaje kao i druge Medutim.ie. qb.d. sn."nole i sa dva druga ovome SIleno biljeze:lmam Safijau t/'rrn./e"vere. Malika u kojoj se navodi dio glavekao dokazuzimajupredajuEnesa potraoispod uzimajuöi abdest alejhive sellem. slt. Dredrir 1. Sahihil-Buhari. 2l/14'7 l/131. l/'ll i u l/41 i u t/ ' rnedl. stt. sa slabimlancenprenosihca lbn-Mrd.ki Sliino o\ome kazaoie imamSafij.sa[[a[Iafru ahjfüw ffi aosfaniLwog. Asa s-sahabe.r.iur-Re/z!k. kekün srt. S.djeti: Zartulln. u Ei-"rrr' puta.471112.str. Predaju Seida b biljezi lbn-Ebi Sejbett El'Musarnet'it uusilit'a sa spojenimlancemprenosilaca ll30l24l.l<'l lrneri u Dtuniul-bejan.. Poznati muslarac. l/124. lanciprenosilaca n.*.amo prednii dio svojeglave.'.i'. od irnama vidjerl Et nurtewenenrl '. da je potirala postupali kao_Ibn-Omer.Drusu predäju ovih Et-nlusne(lu.Vidjeti. islamskog o samojkakvoöipotiranja. r'a. 4l1s6trt436.c. l/h/b.--' 'rl via.40/1.Onx p-olire izene kod poliranja izmealu muikarca ' malilij. sa ispravnimlancemprenosilaca 1156. 3/28 od imäma Kirmanija.preöi za ve sellem.ojsna 49 t "Nemarazlike lmam Malik kaze: cijelu glavu isto kao i muikarac. "'gtu-lavud. hiljezi imam Safijl PIai prene.e na\odi daje Ibn-Omer pojricvaju predajom. 19 l Tenkihul aDten.":7: "Svi struönjaci pravnik i hadiski struönjak Ibn-Abdul-Berr kaie: shodno prava smatrajuda Zenapotire glavu^käomuskarac.ra.ova po prednjem dijelusvojeglave.18i.e."-'" razliöitim mislienjima da je dovoljnopotratisamoprcdnji koji smatraju Islamskiuöenjaci b. t440.ini.14 i Bejhekiü Ar.ti alejhi sallallahu Poslanika.ka\ ll1'73.\u\ ierodo\t. sa ispravnimlancemprenosilacäVidjetii Ararur1?7lbn Uzetoiz djeli vetrt u r!.1."22r glavukao cÜelu ghve. El r?din a.17.jeti::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.u oraj hadis " nema ove Predaje . str. t1-t Malika trl'. l/21.d/tä. Poredisprarno.J"4/.n. l/160. Medutin. ciieluelav0. sallallahu da ie Poslanik.otUnN4un.ad. 14. '^ Vldleri:El-isti. lnn Ebi 5irbe.225 kape ne mogu posluZitikao dokaz Neki uöenjaci zbog svoje neispravnosti potirco lojoj . Dailus V.

kadaje pokazivao ". Et-lerhul-kebb. a zavriio je kod potiljka. ts! sitiezega:eirericai amgi. Bidajetul'mudZtehid. sa izvorimau poglavlju ^ Tirnuzi.poöeopotirati od potilj\q ka prednjem vratio svoie ruke na potiljak.| /3'7 I .Alo neki djeliCi ostanu^^nepotrani je ispravan po konsenzusu islamskihuöenjaka. Setuu Sahihil"Buhan. Zejda. rlrr4.23r Potirar{e po kapi U sunnetuAllahova Poslanika. Kndarne. poöeoje potiünje od prednjegdijela glave.sallallahualejhi ve sellem. zejd pretbodno je 2r ijdieti."' alejhive setlem. rll70.""Takoder. sallallahu alejhi ve dijelu glave. EI ßnzkaL tn6a. ll3 3.50 Pored ovog razilatenju svi islamski uöenjacisu slozni da je bolje i potpunijepotirati cijelu glavu. El-istizkar. El-mebsut. 1t63i El-kessaf."'Ovaj obmuti naöro potimnja glave poznatoje miSljenjeu malikijskoj gavnoj 3koli. Et-temhiü 20/123. Hadis koji prenosi Abdullah b.lmamTirnuzi i sejhAlbaniovaj hadissmatraju dobrim. r/'7.od lbn-Betta]'^..nije abdest potrebnopoiirati koiu koja padamimo duZineglave. je hadisom se kaZeda b.23a u vidjen: El-havil-kebit.""' U nekim verzijama navodi se da je Poslanik. lrlVidieti: El-kaf. u vidjen: h-tenhit 2oll25. kako seabdestio rukamapo glavi. sallallahu Kada se sporninjepotiranje cijele glave.. I/39/13.223 Kada je upitan imam Malik da li je dovoljno potrati samodio glave. 6/89 i lalaus-sunea llSI-82.l/114. potirao cijelu gla!'ü. ltrsg. time se ne misli potiranje takav svakogdijela njene povrsine. a sve mimo toga nemavalidne osnove.11433. 11283.Bedaius-sanaia. ll1. te potiruai sellem.. M evahibul-dZelil. a spomenutje o pranjulica.potomje potrao sallallahu alejhive sellem: Poslanik. Zejd u ko^me kogaprenosiAbduUah odgovorio je Poslanik. l/387. Ul65-r66. uJ b.El-medzmua. El-dZamiu li Semsuddina ahkanil-Kur'an.navodese tri naöinapotiranjaglave. "e ''lldjeri: Fethul-Ban. El-istizkal 11169. Prvi naöin nalazimo u hadisuAbdullaha b. te potiruöi vratio svojeruke do mjestas kojegje poöeo.

da je Poslanik.23.saltaltahualejhi ve se[em. Muslima. subulus-selam'Il91 i NejlüI'evta\ rl2@' 1493494'Ibnu ErMüra.38. lt4l2. str."'Darekutni'lff)0n21' Safiz t El-nusnedu' 3ll4ltn4. da po svojoj kapi i meswama.3ll42n7 I Etu-Dar"rd.-. 1/49.Ibn-Hazmle ovu predajuocijenio ispravnom .naredio Islamskipravnici su slozni da je ispravnopotrati cijelu glavu'33kao je ispravnopotrati prednji dio glave i preostali dio po kapi Spol j9 potiranjakose. Rebbaha stoji da je Poslanik.. 'Buhari. potirao po prednjem dijelu glave i nastavio !e po kapi. lallallahu alejhi ve sellem.Ahme4 5/275. VLdiertFethul-Ban.twdi dasuprenosioci 3ß9' l/166. Et-dtumiu \ldtat:^ Medittu'ul-Ietava 2ll122 i Merutibuf idbna.öinio meshpo mestvama alejhi ve Drugapredajaopet navodida je vjerovjesnil.62205i Musßm.lmani Nevevi i SejhAlbani je smatraju qJ*o. Mttsl]tra. sabiraöa smo prethodno naveli.Vedinaislamskih po pokrivaöuglave bj.'3s Trcöi naöin opisuje DZafer b.U49l146.'' Drugi naöin prenosi Ibn-Mugire od svoga oca da je Poslanik.Naime. nefu. prenoseöiod svoga oca da je ro: "Vidio sam Allahova Poslanika..29229. Arff. El-minhadL' 618'7. 5. kao sunena zbirkamakod Buharije. vlaj"ii' a -nedbnua rl4o} i sahihür-rue. 1. sallallahu alejhi ve sellem' meshpo kapi i po pokrivaöuglave."' Na mi5ljenje veöine uöenjaka moZe se odgovoriti hadisima rcsenim od Poslanika. i to u najispravnijim i drugih.Vidieü El'evsat' 1160' El'nuhalla' v\dje 1/412. sallallahu i mestvana""' da potirajupo svojimkapama ashabima rm."236 U Mustimovoj zbirci od Bilala b.^z potiranja iakakaie da to nije dozvoljeno. ll28-29D2o i 226 il}'n-M:unzt' 1146'1 Ibn:Ebi-Sejbe i Fethtl-Bari' 11467 Munzir tvrdi da je ova predaja autentiöna. salla[ahu alejhi ve sellem. El-ittizkor' li ahkanil-Ku/a4.1/441107.Ibn-Bbi-Sejbe.'j. od Ibn-Gasile Sunabihija "Vidio sam Ebu-Bekra da pofue po pokdvaöu ot"nosi du i" rekao: je glave. i pokivaöu glave' {lahu alejhi ve sellem.14. Nesai. stt. str.SejhKasimiu pouzdani ovepredaje Et-nßshastt. Potiranjepo poloivaöu glave se prenosi od dva najbolja Allahova r postii! postanlta i vjerovjesnika.

ctlatu.l/l8qtj8. 17.I/2. ut Vidieti: El-eßüt.Aridatul-atuezLl/139.M usa nefu. el-Dzenah. l/2ol22j i lbn-Mun7r. 185. '$ Vidjeti:El-nesait.Ja poslije mene iOmeral'6i hadisa u komesroji:Alo seljudi j Omeru pokoravali budu Ebu-Bekru pulu. Ibn-Hazm. Ibn Fbi Sejbe. a ako neöeS-ne mom5. 1160 I Fethul-Bari. A6 rirrnzi.Zehebii leih Albani su ovaj hadis ocüenili ispravnim. 1/r'73."'241 U drugoj predaji stoji daje Omerrekao:"Ko budesmanao-d-a po kapi neie mu poriranje koristiri kao öistoia. Medlmu'ul-fetat a. 1/139.Citiranupredajuzabiljezioi imam El-Hallal. Ahmed.nabudu.sallallahualejhi ve sellem. r/28-291220 i 226 iIbn-M:unzir. Mekhul. Katade.ir._ -' Muslim. Hasan el-Basri. Ahkamun-nisa. r/467/493 4g4. prenosi seod Enes b.'/biie napravom Ovo miiljenje zastupaju: Sad b. EI insaf.od Ebu Davüd^.str.Vekiab.Ibn-Munzila5 navodi rijeöi uöenjaka koji kaZu:"Kadane bi bilo ni jednogvjerodostojnog hadisa od Poslanika.''?Potiranje po kapi. . Ebu-Sevr. Omer b. ztzZOnggZ. Davudb. 3/80/4455. El-nuhalh..Na ispravnosr ove i nnredne ukaTäo lbn-Mun.€yrdr. lbn-Hazm tvrdi da je ova predaja prenesena najvjerodostojnjjim putem. prenositaca. 3/151155/681.st.t /17| . 15-16/49-50.'aB /1 lbn-Ebi-Sejbe u E1. 5/382/23293 i sßa5nn24. Sevkani.IbaMunzir i Ibn-Hazm tvrde da je ova predaja vjerodostojna. lt172. El-Evzai. E|-nuhatta. El-mesail. El elsat. Ebi-Vekkas. Ibn-Tejmüje. Ebu-Tajjib Abadi. 1l15|. Abdil-Aziz. Hilijetul-uleruj. tl t'72. (potiranja sallallahu alejhive sellem.Avnul-mabud. Ebu-Derda. tt209i Avnul. N?jlul.EbuBel. str.2ao Nakon ito je spomenuo ove predaje. Nejlül-ertür. Hakim.kaZe:'Slijeditedvojicu . l/467-468.kako se EI nueniju ll34l. Imam Hakim.t/468/4qq. 35/132od Abdullaha.l/467. Dredaje ie imam H mn-eritelte. Telüibus-sunen. '' tbo-lt-t EI nuhalla.laloder. Bidajetul-ntüdZtehid. Vidjeti: E/. pa je rekao: 'Alko Zeli5-potari po njoj. 2/60. IbnKajjim. 1/51/82. Mali-kar'l i Ebu-Umame.Nebatekaie: "Pitao sam Omerao potiranjupo kapi.)/224 | lbn-\4unrir. l/468469. l/4t2.| / 139.a ispravnimlancemprenosilaca.1l2oi 209. sa dobnmtdncem V ldletl Asarus-sahabe. . EInugn| 11340 341. t\hmed. -. I/408/4ob. 2r/108-109. . 2/58. Ibn-Madte.. o ovom pitanju po kapi ili pokdvaöugiave) to bi bilo legitimno öiniti zbog hadisau kome Allahov Poslanik. Ali. Allah ga^ ne oaislio.-na\odiu ^ Abdur Rezrak. Taberäni. Vidjeti: Ardrar-ffrare. 1113. 9/67-68/8426.

. kater "Jednuod ove predaje (o dvüe potimnju slave rri pura) Ibn Huzejme i drugi su ocijenili vierodo"rojlom. tä r"n./Iildr'.ttltkatt. analogno mestvama ida potiranje ne bude duzeod tri danaza putnikaijednog danaza onogakoji se nalaziu mj€stu svogaprebivali5ta.. nakÄn ito je spomenuo je potiralapo pokrivaöu ovu predaju.rc prenosilaca stepen vtercdostojnosti.od dr.prenosise da je potiralapo pokivaöu svoje glave.Jr i\ ! Jcf ih\Jrlj .lam u najmanju rukuocijeniodobrom. Hrfiz Ihn Hadzeru El-Jänü. Yldjerl El-iola . lllgl lg5. '" Yid)et Me. Potiranj€ glave vise puta Od Osmanab.tD. 1/2Ogi Ei.il. Ummu-Seleme. potiraosvoju glavu tri puta. Ailäna se prenosi da je Poslanik.lli lus.t/103-104/294 i Drrekutni. Vidjeri:AVhL//r.Imam Nevevi je dobar. nemarazlikeizmedumuSkarca i Zenepo ovom pitanju.kaze:"Ummu-Seleme svojeglave.aos[anifun'og.":'r Ovo upuiuie."* ito je svakako sigumijei preöe. l/96/301. a Uzviieni Allahnaibolie zna. 53 t Takotler.takoder.rs5 w VidJeti: Etniud?iv ?t|t-kubkt. LanTpreno. r/24l22r i Ibn Munzir. Potiranjepo pokrivaöuglave kod nekih uöenjakauslovljenoje pokivanjem glavep punojöistoöi.ar.a ona to ne bi öinila bez Poslanikove.?re Od majkepravovjernih.. 11196-19'7. dozrolc. U111..ltnt r. sa[[a[[aiu Spojsn.11319. ^" Ebu Davud..sallallahualejhi ve sellem..ui{in . sallallahu alejhi ve sellem.Beiheki. l/468/389. \/1'll. r-a. Llajeo!u predrgu rcjhul-i.Ahmeda Omerila. O!r preJ.r mnoirvo verzija dizu ovaj hadis na l/434 kaze: 'L.n r o\e fredrieie. Ä-0lbn-Ebi Sejbe.Et ü halla.1.laima.r bude drupi..r.lrrgi krr1.rsr Postoji razilazenje medu islamskim uöenjacima oko izgleda pokivaöaglave po kome je dozvoljeno potirati. '" Vidieti:Ä1n?Jaf l/185186 tn Viai. l/345. -'. Neki'' uslovljavdu da pokri\rö glave podrezan. ocUenili Ibn Srhh i Ibn Mulekkin. trkoder.a a[ejfü vese[qq-. .hJ.r..2158iEt.l/23/98. Neiltneüat.t. t/l Iq.i?thutnurti. Dobrimsu ga.r50Sejhul-islamIbn Tejmijje.

^' v tdlle]:Medamü ul-fetava. l/25.!1124. i lbn-Hazm. "Et-tuhur". BidajetutEl-dZa'niu li ahtunil-K r'an."2'3 ovo misljenje zasrupaju imam Satija2to jednoj verziji.t E|-mugtti. ukna.11163.256 po glavitri puta.265 neki islarnski uöenjaci su ih protumaöili kao jedno potiranje.1169 i El-ihtija\ Ul3. Betraius-sanaia. s Ibn-Ebi-Seibe.telhisul-habir.. a predaje koje govore o potfuanju glave jednom." Hadis biljezi i Ebu-Davud .l/23l140 i lbn-Munzir. a nije natrag drugim potiranjem. 11305. l/60. zn yidtetli El-mebsut. sallallahu alejhi ve sellem.adijaiEt.MedZmu'ul-fetava.Ko Zeli dokazeveöineuöenjaka neka pogleda: hanbelijski'6e "El-hilafijjat". Hiliietulmud.2172-13.. Ez' zchirch.puta. l/146/357.tj. Drenosilaca.sallallahu alejhi ve Prenosise od Enesab. El-nunteka.dier]n: El nuhaLta. z6e yidjeti. 360-361 b. Bidajetul-nud\ehid.l/56. prenesen u brojnim vjerodostojnim hadisima. tflO+fZSZ. El veur.1n55. 1165. Metlutim. str. l/lll-flö. El-kaf.Mulnit-nuhndi. nisu opreöne i ueöina potire i ovalo. n V. l/431 ka. od hafizaEbu-Ubejde "u n"ircU. Aridatul-ahve. abdesta Poslanika.e: "Lanacprenosilacaje dobar.2ln5. I/150. sa dobrim lancem Vidi€ti:Ärdtus aahabe. a vidTei. El-insaf.)6] Sanali2fl Davud Predaje koje govore da je Poslanik.ln. Darekutni. bez lancaprenosilaca(muallekan).odlbn-Abdul:H.. sallallahu alejhi ve sellem. 'n vidietii El'irriziaa r/168. El-insaf. Ill3. ttt88-189. sellem.'6l imam Ahmed po ueenjala safijskepravne skole.da je potiraosvoju glaw tri. r.to je ispravno(potiranje Sejh Nasiruddin puta). U163. Ovo misljenje zastupaju hanefijski.i.260 idrugi. l/13.6189. od poöetkaglave do potiljka raöunase jednim. 2l/15. br viijeti: Tent<ihuLlahktft.l/82-83. iako su je da se ponekad ovoj verziji.. . xt iiaied:renanui-ninne. Serhu Sahihil-Buha'. r/144.26? malikijski'6s i pravnici. veöina islamskih uöenjaka'66 jer ih smatrajuiznimnim.ve sellet4 tamaza Prerosi se od Alije u opisu abdestaPoslanika. gt. Od sunneta mnogobrojne. od lbn-Bettala. tt82."' Malika daje potirao glave tri Atbani kaZe:".stI. potirao glavu dva puta. t/217. U293. u kojima se navodi potiranje glave samo jedanput. 1t93. U85/263 i drugi sa ispravnim lancimä 266 Vidjeri El-istizka\ r/168.:62 fbn-Dzevzi. El-umn. l/3gl-392ßao. Sellama.^mNeve\]D El-nedrnua. * tn-tUuaz". w vÄjeu: EI-hitafrjjat.tehid. pa kaä da je opis prihvatila ove predaje. w v idleri: Subul us-s?lanu.

Hasana "El-evsaf'. str. El-kayaninul-fikhijje. sallallahu alejhive sellem. ''' V.Ovaj stav zastupaju uöenjaci.-.:g* 55 1 l/305-339 od imamaBejhekija. '74 vidjet| kart.li l/190.Tashihul fitnta. SerhuSunenilbni-Mad:r. srr.ili neko od ashaba."' Poredovog razilaienja medu islamskimuöenjacima najbitnijeje napomenuti da Poslanik. 1/ 153.25i Mevahibul-dielil.'T' dahjske'Tr i. Potiranje uSiju Islamski uöenjaci su sloznida je potiranje postupati uSijulegitiman je da to bila stalnapraksaAllahovog Poslanika.ll \'75.t.:?r malikijske. ll116. 1A46. nr"Vidjerl Bedaius-sa aia."Medzmu'u1. . t/\2Oi Keiiaful-ki a. El-nedinua.Aostanifuno. sunen".ll2'7j.fetava. 14/45. nisunikada ostavilipot anjeuliju pri abdestu.uöenjaci hanbelijske:7a pravneSkole."" je i iejh MiSljenje o obavezipotiranjausiju odabrao Albani." "Zadul-mead"1/130i od Ibn-Kajjima. sallallahu alejhi ve sellem. t/r'75. hanefijske.."Ialaus 2U75 od Ibn-Tejmijje. i ma.11213.Scfiu. v168. E. r7s Vidieti:d-nesail. 37. Et-te'nhi.djeti El-havil-kebir.El vsit. a najboua uputaje uputa Poslanika.'''Veöinanjih smatra daje to sunnet ida ne postoji obavezi njihovogpotiranja. Selmana..Metlutim. Ehnedinua. l/442 i Mugitihnkhto. od Ebu-Davudu.ehirch. t70 Vidjeti: Meratibul idZna. Imam Ahmed smatrada onaj ko namjemo potiranje ostavi usüutrebaponovitisvoj abdest. "6 Vidjeti:tl-"'rda 11405. a UzviSeni Allah najbolje zna. 1/l4i EI benaje. po jaöem misljenju. Sttqjstpa saffalIafiu a[qjhive. l/351. i njegovih ashaba._ Hitjetut ule " Vidieti.sa opaskama iejha Meihura b. t/395 397 od lbn-Munzira. srr. neki uöenjaciidu dalje od toga pa smatraju potiranje uSijuobaveznim. l/81-83od Tehanevija.'''Ishakb. El-ihtijar.Es-silsiletus'sahiha.i ako se namjemoostavirreba daje potiranje u-i_iju obavezno ponoviti__abdest. sallallahualejhi ve jasandokazo sellem. od lmamaMugletäjr. Haiijenl Ib i-Abitlin.-Ze*eii. 18/225. Rahevej kaze (vadzib). l/350. 11263. . l/12O. * Vidjeti. l/88. 1191.

t/12it36. t/l11/316. sallallahu alejhive sellem.ni.Dja usiju Od Ibn-Abbasa se Fenosi da je Poslanik. v|6 i Hasijrlut Tahtatt. vt60 i Zadut."28u Ouo mjslienie zasruDaiu hanefijski.vidleri: EI-umn.3" pravnlci. Darekurni. Bedaius-sanaia. *.takoder.u drugoj predaji. kaie: "Ovaj hadisjedobar.zs' matikilskl. I t66.". ^' Vidjeli S? u Jerihl-kAdn ll27-2a. Ebu-Davud. v ßteti: Seüu/. lt27O.. Hakjm. Datln'n.. Imam Timizi kaze:"Veöinaislamskih uöeniaka smatra da usi treba potraü sa spoljasnje i unutralnjestrare. Mctahibut.dZctit. saispravnim prenosilaca. hadis. vt 32. ^. vt20-t2t i EI-n?dinua. abdeslkaie:. r/25/t't2. l/249/s27. v djetl A r idou l -ahve zi.tt4t.sliaan o\ ome.2?3 Ibn-Abbas. Vidjert Hutasatutahkan. I öJ. Et havit-kcbt.. N€vevi i SejhAlbani ovu predajusmatrajuvjerodosrojnom.pabi kazipßrima potrao unutrainjost usüu.)82 sal4ski)8r i hanbelij"ki.' Ibn-Mulekldn u Hlrlasatut-bedil nu.zs' '?8 Nesai. potirao usi sa spoljainjei unutrainjestlane. Bejheki. lA4t.et "Lamc prenosilacaove prejaje je vjerodostojaniti dobar. I-".\tt. -_^ ''' Nesai.u kojoj opisujePoslanikov. '72. uz7l1t7. kaj.Ebi-Sejbe idrusr..'. Da li seuzima nova voda za potiranje usiju Sejhul-islam Ibn-KajjimkaZe:"Nemanijedneispravne predaje da je Poslanik. lß2.U337.Vidjeti: j€rÄ.tmam Taberi ovaj hadis smatraispravnirn. I/ll2 Posrupäk tbn-Omera bitjezj imam Mätik u Et-nuve i. Ibn-Ebi-5ejbe. lll7b.ocijenio . ImamNereviu El-nedbnua. tbn-Madze. ^" Vidjeli Zadul nead. u Lt-klhilul-habiru..Uzimanie novelode jedinoseprenosi od lbn Omera. Ul35166. t/I2r-n2nj\. l193-94.1/410. tlt31.mead.ramaza Naöin potira.. sallallahu alejhive sellem. uzimaonovu vodu za potiranje uSiju (vei je potiraosa onim tlo preoslane nakonpotiraniaglave).U43l102. l/90/282.ii. lbn-Mrd/e. l/3'l. :3) Vidjeti: l. l/146/358. lancem .^Ihn-HddzEt Jedobrim.a palcima -sporlasnlost. lbn.r S neni tbni-MadZe. Kestalulkina...krkesi.Vidje0preüodne izvore. lll l0 i Sahihu Sunenirrirmizi. Tah^\j " S"rnh ^"o"i.rrif"i. "*.Tirmizi.I3 )O ve selfan. v3it i Haiuetud-Du\uki. sallallahu alejhi ve sellem.]darr.-.

vei sepotirupreostalom novevodeza potiränje zastupaju uöenjacihanefijske Ovo miSljenje nakonpotiranjaglave"'oo pravne ikole../x.Tahrüw aLatitrarcb./. 11263.iü. I l4l2. str.i. l/92. od lbnAbdul Hadüa.tu lbni Ab iI. 57 t nr haLli:. Ed darfe.od icjha Mubarekturija.tusamef. Tevditul-ahkant l/180. lbn-Hadzer smatraju ispravnom.":qotj. mimo vode kojon je potrao glavu.tdis:r neka uporedi t/ ovoga 17. Isto se prcnosiod lbn-Abbasa navodi Ibn-Munzir U24tt58i 160. l?a. Sr/. slr.'trs-rrlrlra. trcba iallallahualejhi ve sellem.:.Vidjeti: t/ ers.B e j h c t . r s niim se slotioNcvcvi u E/i izniman(irz). a Ibr Dekik el-Eaid. l/130.1e daje hxdisneobiaan n?di ua.1'r". l/1o1-4o2.Iprk.i. 2/424i Es silsile tus'ahihd. 11154. 1226/119 (Er rcvdul-bessam). sa ispravnim lxncem prenosilaca.. str.saru S 'rcii Ebi Ddtd.Ibn-Ebisejbe.sa affafiu afejfiive se04!SvojsnuQosfaniLwog. Abdullaha b. tll1t/294. 1 / t 5 r l .21421i a3Vidjeti:Z ! ri/silerrdla itl. kakouzima-n_ovu vodu za potiranjeuiiju. "' gtu-lavua. 1/tt6.letl. Temmam u El fera .119. Ko ieli vi:e o doküima vjerodostojnosli navodi se kao-rleöi Ovaj hadis.Ahmed. Et-ihtijot. Zeida da je vidio Posjanika. Vidjeti:. St' ü Sr eti lbli Mdtr. od in1an1a Müznira i EIa üsa'trct. kao takav nije pdhvatljiv. r" v. ts-rihi1. Be(laius-sanaia. | /t)| .1. 2/115. l/24l161.kaZe: -ih potirati zajedno sa glavom bez uzimanja posebnevode za njih. Sell!m. Avtxl Dnl.. r. i Ebu Müsael-Eiarija.SerhxIc lil Kadir. tltoll:os i ocijenio ga je ispravnin. h. takoder.u Telkihul-kclaDt.dailc.aletl:'.l/l16 l2l. 21 . 132 133. Hatib u Ää4. lbn-Madze l/1. 8'vidieti. l/ll/2s.t. Vidjeti: Rülrsulltknttl. . D t u ( k u r n tr/.6/380/3.Tultknt ahr.1/166/1114. nuket ala lbni Sdktlt.L o r . ll8l90.u. j^öeje i prihvatljivije 1'rr-r"/11rr.1124-25.296 i El . selaD\ 1193.ul. Darekutnija. polirxnje n. 124. l/401/395 i Trhiviji. koji upucuje t\rdi: Ne znrm nijcdrrn Sejh Mubarekfun ' zamierka. "Llii ptipadajlt g/ali..kod Abdur-Rezzaka. i SaDinidobrom.t. l/1.aslupaju miiljenje da uii pnpadajuglavi. 1| l2a. Ibn Omcrä.'\e \odea da mttnrjenadena usijuuzimanlem Naime. 21. l/101. Ibn Munzira..l/103/320. Et benaje.od Ebu-Ubejda b. t/t4.4 ll35] od imrmr Muglelaja. Il28/122."' svoju na uzimanje nemaniSta ito obavezuje SejhAlbanikaZe:"U sunnetu vodomna rukama uiiju.od ]bn Ebi Seibe.81 82. dvanaesl najpoznatüih tabi ina koji .168 372. Vidjeti: t1€frd/.)--.tt.tt2t3 | Haiij. Merkat nelhtih. Nejlulei'ta\ \/161. sll/ne'i Ebi Davrl Ul\l. spor se vodi oko hadisakoga biljezi imam Bejheki od sallallahu alejhj ve sellem.:3eDokaz tome je hadis u kojem Allahov Poslänik.r.. l/128/37. Subulus srt 36' Tlhiet -ahte.171162."' 86 vidieri: Tuh\eht-ah\'?. I n s / J 1 l b n . 1141811952. 5/'58/). ELehodiv tl. Tirmizl. M tt. lmam Kattan i tujh Albani ovu ptedaju ). ( e i ht.n. Teikihutaahkik. 2 . l/132.t u l / J 1 8 . "'ae...

!% Yiilei: Ez-zehireh.2e4 Veöinaislamskihpravnika2es smata da treba uzeti novu vodu za poliranjeuSiju.3/360/1078. t99yidjeti. 1/lO2-104.160. Ibn-Huzejme. 'e3 Nesai. 11358.2ee Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanju abdesta Islamski pravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja. str. n vidjeti: Et.rl13s-136.11443. 116.i mrogi Safijskii'' pravnicismaüaju da je potiranje vrata legitiman postupak. 11443. Haiijetu lbni-Abidi .El-n?d1nua. nanaza Medutim. Ul5. hanefijstihutenraka _-_ "' Vfdretf:Aly?sir ll88 i EI-medrnua. Serhu.potom vodu i potraopo svojoj glavi i uSima.hanbelijski"o jaci.tou saflski'ot i. lzrazila veiina hanefijskii'. 3ü Nakontogaserazilaze da Lije ro sunnet ili etika(edeb) abdesta..3. El lelt. od rbnRedzeba. r/36. imam Nevevi u tlnedi. Ul32 i Sahihus-sunen.imam Darekutnin Es-Sunenu. ltl20.imam Mugletaju . . '.. MuBnil-nuhtada.Viöjetl EI-havil-kcbir. ll 133-134. Tashihul-Iutua. El-insaf.. tr4(Sindi iSujuu. '% Vidjetl El-mesail.Et-ihtijar. uöen Onaj ko uzme novu vodu za potiranje usiju njegovo potiranje öe biti validnopo konsenzusu islamskih uöeniaka. It90.ierla Sneni lbni-MadZe. El-nugni. l/r2l i El-keiiaf.Vidjeti. po jaaoj verziji. U488.mebsut. l/10. '"' Y1dß11: ELnedznua. 1/431102. 1D68 i Haiijetut-Tahtay4 srr. Bedaius-sanaia. 74. El-kafi. Ibn-Huzejme."'e3 Na osnovuove predaje imarn Nesaijenaslovio cjelinu:"Potiranje u5ijusaglavom". 5g \-EinLLzi&W. lDTOi ^4evahbul dietil. zu YidyLi sunenun urat. Vrat se po misljenju porirevänj\kimdijelomprstiju. takoder'IaknruI-knlaid. l/343-3491h^fiz Ibn-Hadier n Et-telhisu. 1/r17. lll'75. 1166. 1t88.'e' Ova skupina uöenjaka kao dokaz koriste i hadis koga prenosilbn-Abbasu opisu je uzeo novu abdesta Poslanika. Vidjeti: Et-telhisul habir. 1r7l148 i lbn-Hibban..302 Veöina islamskih uöenjakasmatra da :e1 lzmedu ostalih. Ibn-Mendei iejh Albani ovaj hadis srnatraju dobrim.nua.mnogihadiskistruönjaci su odbaciliovaj hadis.. n[.Zerkeii.alkhu abjfü pesellen.1/414-415. jer Jera vodanekorisrena.od Abdullala.Ovo mi^^sljenje zasrupaju malikijski. rl43.: Ha:ijetu tbn^ridt4 1/263.Serhu fethil-Kadit. sallallahu alejhi ve sellem:". lll47. 27195.

a .1nüne. es21/16 I Tnlinits-satnh. 63'7i Fetdral le. Scrtut:-turkaniala nuhtesai Halil.jjima i Takibut-teh. Ebu-Tajjib ovosmatraju Sejhul-islam Abadii stalnikolegijzaislamsko misionarstvo. i Vidteti:titrurije. ne bi bila validanargument."'" U alejhi ve drugojapokrifnojpredajinavodi se da je Poslanik."t'zauzdan A! Yiöjeri: Me(riü\tt'lena.u akjßieese{ry Aos[aniLwog.neie biti sindiirimana Sutlniem danu.2tt'76. 33.2/212. . tvrdi: "Ovaj hadisjeslabpo miiljenjo svih je doila sa dvr puta.rro To ukazuje da se radi o klasiönom a on od svogoca.O I St'hü tttit-Kudir lllo l.str. 21t6. u :unnelu.. stf. sellem. Sevkanit Nejh -e\aa\ l/163.1a ."' potiranjevrata sunnetom kao dokazkoriste Uöenjaci koji smatraju jer ne predaju koja.: Ft . El-bidar tjel-nuhtlesat. od Ibn-Ka. tt152. Irnäm Neveviu E7'. Syojstt:a 59 t jer nije utemeljen. Zbog togaje irnän . u e/rbarzarrdldlr. Es seiht rt:erat. l/99/278. 1/152.abrd. je predajakoju potiranjuvrata. Amr b. l/30/l18. l/152.a. \e iellem. Mugnil-nuht. Keiili Jntu." Ova predaja a drugi nepouzdan.t./imanju abde\n. I/381. Sejhul-islam IbnTejmijie kxze: Nemr nijednogi\prirvnoghadisr dr je Poslanil.€. rN vldjeti: Er-ra.jc \ Me. a biljeZe imam Ahmedi drugi od Talheb.e. potirro{\oj \ral pri u. Tabemni. Ebu-Tajjib ^bli. 1/161 1 Fen^. 5/254.'0 Ovo je jaöe miiljenjeu 5afijskoj305 i hanbelijskoj306 stavmalikijskihroa uöenjaka.| / 112-173.U lancuprenosilaca Mubarnmed. !3 viiletr 2ll7. Metla.Ahmed..lirctid'. r| gtu l91180 ?s/301/ls95l.tiir'ut-Jiftr'o..utut feta|a. s l/190 i Vidjetil tl r. Musarrifa. M Viaieti:ti-nusni. Kab. 1/go. tn' \nier. A'viÄiet: zaautncia."a.. uctf:rnt ul 1c'dra."t-iktit.satfttlIafr. Arnutnabud. '" lslo scllcllahu alejhi lbn-Kajjim.| . 253 2s4. Ebi'Sulejm. vjdierl: Lisanrl.lirc tid-dAitne. pravnojSkoli i stav nekih hanefijskihroT uöenjaka. Sevkani. Ovu predaiu neispravnom ocijenili: Ibn-Hadzer\ Tellisul-habiL 1/135. Bejheki. a u drugomLejs b.t/131.l/32 idrusi. od Muhammeda Savvafa.1da. Prvi je nepoznat. i kadabi bila ispravna. Ill33 i Haiiietud Dusuki. r'1Ebu-Nuajm ove predaje ima ArLr b. stt. 5/32716368. rekao: "Ko bude potruo tvoj |rat kada se abdesti. 1/464-46s. Ke:ialil-ki a. su 181/409. islamskih uöenjaka.Ibn Tejnij.al'le. od Ibn Had. sallallahu alejhive on od svoga djedadaje rekao:"Vidio samPoslanika.d lbr Tejmi e. 1125717533 l/14716382./inrd. Tahavi \ Se tul-itrcani. ä on je läZov. stt.ib.. l/488. 1/61.edi. porhanje vratanije legitjrnno. Et-nertlua. 2/115.U jednom ima Musaffif b. lauua.' t/i61. t/r32. 5 /254.EI insdJ.imamNev-evi.l.net':ut. t/1r8. ! Atrü üabü.i. da potirepo svojojglavi svedo potiljkai prvogdijelavrata. sallallahu sellem. Io Vidieli: Aurr/ . Rerrlatt k ibil.

r .nsal.' ..I/82od hafila Et'ih'aar.::. ttb Et- . t" u:-ktkpii. U57.Zä Är'^rä.:ix'. Hunejdt Et.Ll. il:ilä!: .tq.tabenni.-ili fl.1itu .#"':..!"*xT#'#r. . veseilem' naredio ie dase .:.(. prolaienje prstima izDlealuprstiju _. #r]::!fi!''[.ili bezlancaprenosilaca.. runaza uli"an" toomenajer suili laine.J.ü' z r{ i*-ii"i i"ä. 4/t7i/4061 i x Et-evsatu.zt:! ii..a. T::ti:" .kiAa. '4 "'" Vid9ti: HutavtuLbednl n. Er-hidaje.r...oo"l3l.:älä "'v. nqSmS..JXä.: " ka" ' sir"!'t'*d' . ltt6|t: .f "j***rojän.i:i.iäii. t/203/217 i r6n.Dubinsro je spomenur .. .i.f. Abdu b.'."flH:'.ffi t".f.od Ibn-M utekJ.ii:I hanefijsk uöenjakEbrI-Bek el_DZessa da niko od uöeniaka ovaj postupak ne smaha obaveznim lvadiibosmtvrdi ffi r**.r'fj'#..Ät?t]ff .:.sal[qffafru ve se{fern.i""l).J."i$|ir:.r:rü#i$i::#.*"It:.#J.7!or u pogravrju: 2/178/1596..ia . oni koji öiste izmedu svojih prstiju. ^:^!::( j:3::ih ::.'J. i*1"''.ti' ..mugni..:i1.Dze\zi " a .m iiilil. a njegov .'#i..ltr.:n.:il: tn4 f. !3 u idpnt Ahkjm .i"li: y..nusnedu..:l..1li "..iä:tä:tr 13""i...Utb4.x. lilillo".t!ili__ vt34i Kcs\alut.i. ztßa i Et isli?kar.fl**************************************** t/j8.T::'i'."i:n:: fll."i lrüiÄlüi.i!{'ä|."?r'. :'I:.djeti: U+art.:r.ina i Et. ut4. :. Navode se i druge predaje kojima se Zeli potkrijepiti ovo mislienie.:'"1'*#Tl$""JJ.'320 j #:1fll -". t/156.Kut a .i.? l:..".'..

Vidjeli: El Dtevhktt. L I ) v l z l . t ." .Ll-merilr\ul .' .ili öe ga prZiti vatra diehenemska. \ r t i l D c r e k u r n il n l / j U I . 1 ) .ü oirt. t . l/137). Hrtdsan . a .da ovako öini.P.. 1 i S . t . t h l a t J L ü c ü i t . .. l/424. . ) . 'Mu. b . H r 1 . .""'Gajlan el-Mahzumi kaZe: "Vidio sam IbnOmerakadaje prao svoje noge da je öislio izmedu prstiju.r I r rl."3?6 U drugoj predaji stoji: "Cistite izmedu svoiih prsriju pa ih Allah nede prziri varr. r \ 4 .ojsn'a afejhive se[aq-. i Sdhitut tetgib.nje. . . r i .Vidicri: Ärafrlr. ' l " T i r m i / i . t t t t\ p / c x r I 8 .prenosi se da je prolazio po tri p[ta prstom izmealu noznih prsta. sallallahu alejhi ve je kada se abdestio proSao malim prstom izmedu noZnih sellem. . I t \ .sallallahualejhi ve sellem. sa ispravninl lancem prcnosilä. l/205.r. . -Od Osrnanab. . ) . J t i | ü r . Mcdutinr.lded u fl t. . 186/187. . .litua. kaZe: "Kudu se budei abdestio. lh o t t l t 4 l ) ./. t .rd. Vidjeri:Ä. Ebu-Ubcid u Etiuhü .' . l + h .l/lllr . t r t a t \ 1 .l/5. l m .vdrr Jd. rr eUu Ute. Seddadastoji: "Vidio sam Allahova Poslanika."3:sHuzejl b.'rl. r . / l ) i .d.. 8 r g r r i . 386/385.-.ito je jasno doilo u hadisukoga prenosiIbn-Abbas u kome Poslanik. l O i / 2 q 5 . i h . t 2 . . t .litnt.. 9/216/921 l-t)2). . hejan. Tirmizi i Nevevi. A r m e d . Et-telhistl hdbir. '7/3136 Inaul-gali|. t . t ? d n 1ü n i ' l l ."Ir Ibn Omer je vidio neke ljude kako abdeste. 4 U lb . Abdur Rezzak.t J 5 . L t t p a i l l . Na njeno pojaiavanje ukazro je i hafiz lbn-Hadzcr.[.".oDr Albani je ovu predaju ocijenio dobrcm.t i t " . .2.. t \ t t t . t . t t t . lbn D/.l / 1 . ü t r . Sliöno ovomebiljezc: AbduFRezzxk. r n \ e \ e \ r o ! r p r e J .ja I Et-hliuit. l/14 25/74. Dobnm su ga ocijenili: imrm Buhad. Drnogi uöenjaci su prigovorili ovoj tredaji. U2l-13l68.S h h . i . Vidjeti: Et \itrit?nts vjhiha.1. takoder. Surehbilkaze da je Ibn-Mesud rckao: "lli öe öovjek dobro oprari izmedu svojihprsta.th\r..3/133.J i s p t u \ n o m . 4 t o / ' t . a inlm Kauan i s€jh Albani vjerodostojnom.da prsqu. lbn-Dzcrjr l lr:lltli -b?iot. 61 a Spoljalnje znaöenjehadisaobuhvataruöne i nozneprste. .rlJ. t/t31. I I l. pa im je rckao: "Prodite (prstom)izmedu prstiju. --_ "Sufjan Es-Sevri u t'i-. Afiana. t a t a . V t b 4 i R . l ' n n .'an. 1 0 . I l l l / J o ." 32t IJ predaji kod Tinnizije i Ibn-Madze od Mustevrida b. . sallallahuaieihi ve sellem. t m l m Tirmizi ovu verziju sn tü dobrom. l b n M J d r e . 6111218951..salnb( v53 54. sa ispravnin lancem prenosilaca.npdu prstiju ruku i ttogu. r . '. l . k i . . T abetuni \t El.a. t/27.prodi i. V i d l e n : A / / ü e . ' t 2921648. ' . Me. . Vidjeri: Nasb . \ 4 .."-f r r m r / . .H r t r m .kebin. srt. 6/t12/89J9. potom je rekao: "Vidio sam Allahova Poslanika.rr:. rI't.e. / . saffa[[afru St. . (Et lelhisul-habir.L d t h t d i .os[anifunog. v .rö?. a vjerodosrojnim ftn Sejjidin'näs. . 1t235i 5/29 . YidJeti: El1üe. . u .K p . . f . l / 1 . str. J / e l. l t 1 : ] . B .L r . 6/tto-t12.

tt20 tt. Hafsa.r U8s."33.. vttg.. sallallahu alejhi ve sellem. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta).krkcti. t/226. smärravjerodo\rojnom.Et-benaj.Mewhibul-dZetit.a fjh Albdni \Jerodosfojnom.33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa..sallallahu aiej-hi ve sellem.lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja. "' y:dl:. HaiiJeht-rahtavi. Utjj. i Tuhferul. |135.. sE.9.a.1/t63.. qbdu. a s\oju ljevicuta sve mimo toga. piie i obiaöenje. I/8/J3'. U23b.Seibe.r-?. Sahihar.rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati. ".7r. Sprhuz.' v idieri: LI. """ ." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J. Sefiu:.f 1-*i. geld u Ertuhutu.-Rezzat. . ri?l: r.--.e'\rsi malim prstomlijeve n_rke. Ibn_Ebi. 'Vidjeti: EI ncd?nua. J85/18J.nugnL t^38.U42t.)r. vldjeri: El-uedimuo.e.koristio svoJu. Et-medimua.stose rjöeruönihprstiju. "'E9! .idjeu: EI. l ß 1. od Ibn-Ebi-Haümd.3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali.Davud.sallallahu alejhi ve sellem. v456 i M uBnit -nuhada. |455.Takode. ali je ro pogresno k"k" .. prenosida je poslanik.de. El-benaje. I/19/qi..'roCi!öenie. . S. v20\206. 1/1 50.nedanua. l/23-24l7t.U2O."s2T U nekim verzüama.r. Subütus_setan. rx Darekutni.. v3B4| Sahihus sun?n. Taberani u F/ evsatu.ve sellem. ramaza diehenemskom.snicu za jelo. Vid9li: M?dzneu_.lt89 "'Ebu. Jttstttrlss. -" u.. .sib.u predajusmara dobrom.ahvezi. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti. analogno öiiöenjuposlijenuZde. v2ao. f/100/llJ .t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku. U3a4i Sahthus-\unen. liUJ i.*di ili.zevai.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom.. kaze: 'Allahov poslanlk..a.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog. Et-bcnaj".'.1T \evevi o\.k*esi. r. Vidjen: EI.ncdZnua. tt22b i Kejsalulkina. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu.t.\8.422 i v45ö.

sallallahu aiej-hi ve sellem.r.e. "'E9! .lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja..a.nedanua. ramaza diehenemskom. U23b. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu..lt89 "'Ebu..Et-benaj.7r. |135. sE. "..*di ili. 'Vidjeti: EI ncd?nua. piie i obiaöenje. v456 i M uBnit -nuhada.a. rx Darekutni. r.ve sellem.t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku. Sprhuz.a fjh Albdni \Jerodosfojnom.ahvezi. S. liUJ i. geld u Ertuhutu. vldjeri: El-uedimuo. I/19/qi. Vid9li: M?dzneu_.1T \evevi o\. HaiiJeht-rahtavi.f 1-*i. vttg. tt20 tt. ali je ro pogresno k"k" .1/t63.koristio svoJu.r U8s.)r. prenosida je poslanik. 1/1 50.. sallallahu alejhi ve sellem. tt22b i Kejsalulkina.rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti. Sahihar..Takode.Davud.t.9. v2ao. ri?l: r. Subütus_setan. Ibn_Ebi. i Tuhferul. Et-medimua. t/226. Hafsa. Sefiu:.422 i v45ö. Utjj.sib.krkcti.'roCi!öenie.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom.\8. kaze: 'Allahov poslanlk.ncdZnua.."s2T U nekim verzüama.U42t. "' y:dl:. El-benaje. v20\206. Et-bcnaj". analogno öiiöenjuposlijenuZde. l ß 1.sallallahu alejhi ve sellem. Vidjen: EI. .Mewhibul-dZetit. f/100/llJ . """ .nugnL t^38.. U3a4i Sahthus-\unen." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J..stose rjöeruönihprstiju. l/23-24l7t.snicu za jelo. I/8/J3'.k*esi. .de."33.zevai. od Ibn-Ebi-Haümd. qbdu.idjeu: EI.-Rezzat.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog.U2O.Seibe.. |455..'. Jttstttrlss. Taberani u F/ evsatu.r-?. smärravjerodo\rojnom. a s\oju ljevicuta sve mimo toga. J85/18J. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta). . v3B4| Sahihus sun?n.33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa. -" u.3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali.--.u predajusmara dobrom.' v idieri: LI.e'\rsi malim prstomlijeve n_rke.

at&Ib. lrlö'. Vidjeti lbn-Hibban.?1. 1/30/132. t/tl8 Trrm. nuhtare.ürI mmu'seleme-'t rs EbnDavud. 8'l/04r. a prenosioci 137. 1116'7 su ImamHejsemi kaze:"ovu predaju biljezi Trbemniu tl-evrrrrl.Imam Buhafije ovaj hrdis ocijeniodobdm. 136-137.ibusswrcr. kaZer Ibn Kxjjimje ovaj hadisocijentuvjcrodostoJnim.-tc. Afl'ana.lr pou/.l:rJd. Ibn-Ebi-Sejbe.prenosehadise Poslanika. 30 Ahmed. lbn-Huzejme.iJ..i.1Jnr.stf.'rdAmmar b. hdhn.di. Ibn Huzejne. 2/s40. sr TirmiTi. ud lbn Lbi-Hrrrm3.1/350.Vidj eti. l/90/247. Vidieti t/'redined. En nuketu ah lbn-Snlah. Ebu Jala. njeso\ u(enik __'.3/180/l604. Dadmi. 6/234126012.'a kao: Aiia. Malik navodise sa öetiri osnovu u sunnetu. 1123.l/376. ovu predaju smatra dobrom. Ibn M&Ec. Imam Tirmizi.l/'78 79/t51 152."' Drugi ashabi. Hakim. i rekao:"Ovako mi ie nurediomoj zatim prenosise da je Allaho-l Od Osmana b.trckuhi. sal[aftaluafejLi vese{Svojsn'a Prolaienje prstima kroz bradu 63 t alejhi ve sallallahu Od Enesab.thf'trt 'tt\'./r.Danmi. Gospotlar. l/:l/113.lbnEbi Sejbc. a Ibn Hadzer dobrim.m Fbu-l. razliöitaputa.r vierodonoj|lint i rmrm Zehebiocrieni 9:r . Medutim. NasbuFftlie. 136. Jesir. l/374. prilikom uzimanja abdesta donio vodu u Saciispodsvojebrade. hadisaje dobarili vjerodoslojaD. Tcll. Ibn-Ebi-Sejbe.tr l/126. 1/120' Dija Makdisi u tf 12117021. sellem. i '.Haflz Askalani Hakim. lbn-Madre. Hakim. Hume. je projno prstima koz nju. l/144/350.. Imam Hejsemiklzc \rdreri: M'd:nhü /'. sallallahu alejhive sellern.\lr. Darekutni. l/250/531. i E*n ketuala lbn Salah.6/t07 108/2096.d vrdjeI| r.rr3 puteva./r. l/20/106. t/t t5/ta-lU./." rv Tirmizi. . lll\Ir. 8/l3l-l14/8070. Et-telhisul ßt vldteri:Enrtuketu str.str.krko prenosi 'm. lt)]5./.r!.Qosfanifunog.takoder. Malika se prenosida je Poslanik. prslima \allallahu kroz bridu rleihi re sellem. takocler. "Lxnac prenosilaca ovoga 1/250/530. Imam Nevevi u A1-. D. Sif€tih'Ir.ukazuju na njihovu mnostvo Hadiskoji prenosiEnesb. Ebü Davud. Ibn-Ebi-Sejbe. 1/95-96/289. Hakim Hakim 1/250/5?8.Vidieti: tr-ldlrirr1-la. l/14. -' Tabemnr. l/li9/31.kojima se plenoseove predaje. 11125. l/20/106. koii gororeo prolrzeniu i mnogi drugi.1i. 61234t26ot2.'zl.Ltqtlnllo.\ldleu: t/-. Bejheki.1 t161.""n prolazio prstima koz svojubradu."' Poslanik. Te ihul ahkatn. ltl. 31.1/20/98. Hakim i Neveviovaj hadissnalrajüvjerodostojnim. El-medi ua. l/l7o l2ll7o4. da'u preno'ioci kodAlme.1/177.Ahmed. Neki islamski uöenjaci nisu prihvatili ove hadjse. l/250/527. l/233/146.ri Sd/dn. str.t/tzl4l14q. Douzdani.

lbn-llt telbe -" Ibn EbFSejbe. M€dutim. t/2t6. salla ahualeihive sellem . sdi\provnrm lancem prenosrtaca. I t59 w Buh:n x tr@ihut kebiru. Abdullahab.Munzir. osim ispüanja ustai nosairo nakonpraniapodlakrica. Mad prenosida je donesena voda za abdest Allahovomposlaniku.Elbenaie.Imam Malik smatrada ovaj postupak nije legitimno öiniti. " vtdteti: Lt-LaJi.zalimlice ni pura.il_Mikdurn b.|r4. -. t/t25.3ae Safiiski35o uöenjaci i.Urnmu-Selame. od tbn_Ebi sejbe i E/_pv.ina3a3 da su prolazili svojim prstima koz bradu.352 Redoslijed pri uzimanju abdesta UzviseniAllah je naredio abdesr u Kur'anui spomenuo je redoslijed koji se mora postovatipd uzimanjuabesta. Amra.Ibn-EbiEvfa i Ebu-hjuba.l/tt6. Et-hidaje. U383 i El-fevakihud-d.po odabranom miSljenju. Diabira. l/20/oq. r/20/100 i rbn.od lbn-Omera. paje opraoSake tri pula. sallallahu alejhive sellem. Nasbü raje. t/20-2r. sadobnmtancem prenosrtäca. doliEbu_Hanife i Muhammed smatraju da je ro samodozvoljeno(dZaiz). -" ibn-lbi Sejbe. vl2|. El-i. jer sezato nalazi dokaz u vjerodoslojnom sunn"ru.. s Od Ibn Abbasa.medamua. U454-4:D I Mu|nit-nuhndZ.t/63. ^ vidteu: El-nu\annef.". t/139. Bedaius-sanaia.sa vjerodo\rojnim tancem prenositaca. Nuirni.11163. t uh[ctut-ahvczi.tsat tlt33 t34 | Kesialt kina.ova predajadruse verzije koje je pojatavaju.3a5 Enes43a6 Ebu_ Umame'*' i drugih ashaba i tabi. Nemajasnog-i ispravriog argumentakoji dozvoljava izmjenu redoslijeda po kome je naretleno uzimanje abdesta. l/i82/J04.l:itei E\pthisut-hobir. hanbelijski3sr pravnicismatraju daje sunnetprolaziti prstimakroz bradu. Ebu-Beketa. Ut tj. Ut83 i Ei-iefiul muntia. 1D27-228. l/20/l0l i lbn-Munzir.ve selfem. EI.knam Ebu-Jusuf smatra ovaj postupak sunnetom. 35' Utüüüüüüüüüüüüüüüteri: tt-murlevvenetut-kubra. Edu-Derdaa.Kaba b. 6/lö1. 18 vialeti: tt-neOsut.vani. t/t6. El-ihrüar.Vidjeti: t"i^"_""n"t". ovo je bila izuzetno rijetkapraksa Poslanika.ai: r/-ueslr.Vi. .l.evtar. Akbere. 1187.1/80. l st. r50 Vi. takoder. Medurim. 127. Seüurkrkesl Ut74_t75. sa stabim lancempreno\itaca. t/J82 38o. t/182/160. 13t Vidiet| Nejtul. 1123. Et eysat. namaza je.". od lbn_ Munzira.3e Preneseno Ibn-Abbasa.

l/83. Ahmed. Haiijetu Tahtari st.r. lsi Vidjteti: El-hatit-küit. l/180 l8l.5'763.. # Vidieti: . s'Vidjeli: El karafit -tr(llirc.ßnorn. rl:elil. i u'ta. Sci1u.l/$. Hiliienl ulena.rj 66666/-irri:laa lll8g. U komentar-u ajeti koji naredujeabdestimam Sadi kazer "U ajetuje naredba o slijedenju redoslüedakada se abdesti. 2/60/1285. Bejheki.. Tairlisi. .rl-*irl't l/165 (Dusuki).kr. Nesai. EbuOvo je stav Saflskihr5si hanbclijskih35q Ubejde. 1/138139. El-isti.ltld.apoteiuodakleje Allalt naredio da se poüre. str. s Vidieti:E/ ef. Ibn Hazmu Eltnuhalla.o ierh Alh. a Allah najbolje zna.32r). Hiliiertla ena.s6 Yldjcr. E.""' pravnika./-isrcldl.8/135-153/1218. lll38. Lejs b. saffat[afru afejhivese{-. El-Evzai.a 65 t potomrukedo i/r lxkctatri puta.2/333/2969. rs glu Oauua. l131-35. Ibn Had. Mewhil. lmam Nelevi. sallallahu alejhj ve sellem.d zirtimje isfrao '\oj no.rr i. Ebu Sevra.ehircli. 233/1668. I/422.\ | BrlitrtlD\rti.l/27l117. Ebu-Jala.'73I Hdiijttü Ibni-Abklin. lil r. 5/10-ll/8827. lll55 i Lt terd:ih.kat. ll24/93-9512126.-Z?*eii.10.Ef isti.€"1. Et-hidaj.J spr.:N. ll32a-329. EI ialan.QostaniLopog.1. Taberani. kako kod sastavnih dijelova abdesta(farzova). l::t "üg.I/181 i Hilij?ttnaneua.r.kar.r.: Tejsn Kdüiir Rdlnnn. 1/111.. . Serh fethil Kdrln.srt. l/16.221325 128/14-1.""" Dokaz tomc ie i opöenitost hadisa u kome Poslanik.11t89." U drugoj predaii sk)ji: "Poöetemo odakleie Allalt naretlio. str. 3. "' Vidjeri: tlfl{dal1.er.11319 i Ei iethul kebi\ l/170 (Dusuki). Sevkani i Abdür Rahmrn Elbcnnr ovü predajusmatrnjudobrom./. l/154-155. ll155 i Musnil-itluhttltl:.Pored ovih razilaZenja islamski uöenjacisu slozni daje bolie slüediti rcdoslijed.--\idlel.16') Hanefijskir6r i malikijskir6zuöenjaci.4ll32ll'722'7.. kaze: "T. Darckutni. '"'MusLim.2/2231255. jer. ll166I E:-iefinb u nia. b.n:r.Sufjan es-Sevi. Sadi drugl"'smatraju ovaj redoslijedsunnetoma ne obavezom.. .l/264. l/i92. 1/116.ldnrr ranaie. El nerlinüa. |/27| 2'72.od Muhammeda sr Vidieti: Be. 1/112. tshakai drugih.. srt.. jer je takav abdestispravanpo konsenzusuislamskih pravnika. 3s vialeü: fl rnrgr..'' Stojesvakako bolje i sigurnije. Onera Bazemüli. tako ikod pohvalnih (sunneta). l/156. Il156.Keiiaful kitn.i/ril-. 11423."' dok u protivnompostoji razilaZenjeoko njegove ispmvnosti.t/ trsr{.HilijdrtatteDn.-. l/198 199.Ahmcd. Et-ka!i.l/156. Spoiu.:5.-'' Neki uöenjaci smalraju da je obaveza slijediti redoslijed.2/66. l/138. Et hdtit kebü. M Vidieli:t1"rsdl.| ll156.

"' Buhäri. Andatulabezi. rlrl. "" V'dleti: tlh. "'vidjet 9üu neaniLasan t/33.370 pravnika. U413.benaje. UlzO. "u' Viai"ti.namaza Pranje nogu ". El-b?januver tahsil. Ez. rckao: "Teiko se eakabimas66 od vatre. 6. Z€jd koga biljete Sesterica a spomenutje u poslavtju pranju o üca. je Abdullah b. Mugnil-nuhtadZ.365 koji aludiraju na obavezu pranja nogu. El-medZnua" lFA1.str. Mukaddimatu lbni-Rusd. 1/86.3/105-106/Zl. 11261. EI-dZaniL li ahkamil.''' Mealutim.ltl5O. lmam Sujuti.EI. EI. El-mup. Es-sejlul-dZetar.ned2nua. l/306.36e mestvama). a ne potiranje po stooalima".Kut'a46/93. Ußa. . Mevahibul-d. i Fethut-Ban.1t62."363 (osim ako se potire po Pranjenoguje elementarnidio (rukn) abdesta. i da ih nije obavezaprati.. Nemadvojbeu 'spravnosr rijeci . Ilr5O. sn.. rll77. lll23. i zato su brojni uöenjacipobili ovo misljenje. I/69. n-"r""t.11441 i Et-mu?ni."' s Vidjeti hadis koga prenosi Abdultah b. EL-bahwruil. Bidajetul-n dltehid.' imama Begavija.Zelil. ierea Drenosi s vialeri: 3e'1ru-sanre rti2c.ovo misljenje nije prihvadjivo jer se kosi sa stalnom praksom Allahovog Poslanika."' Neki uöenjaci smatraju da je dov^oljnopotrati po nogama (kao po mestvama).) Mnogobrojni su dok^zi iz sunnet4 a neke smo veö spomenuli. Amr prenosi da Allahov Poslanik.i noge svoje do iza ölanaka (operitQ. sallallahualejhi ve sellem. Imam Buhari je naslovio cjelinu: "Pranje nogu. sallallahu alejhi ve sellem. 3/105to6t24t-242. Fethul-Bad. -_. misljenju apsolutoe veöine Ovo je stav Po ovome pitanju navodi se konsenzus uöenjaka ^öetiri pravne 3kole.l /1s8. t4.lctul-kan 3nO 3n03.ihnJat. 3?'Vidjeri:E/-kd]t.Keftanii drugi ovaj hadis vixeod Finaest smatraiu mutevatirom ashaba. El-havil-kzbit." Uzviseni Allah ka-Ze: (Prijevod znaöenjaEl-Maide. rll5.bududi da se taj smisaonavoal u viSepredajakod Muslima. po pravnika.ve sellen. 1D66.z?hireh. El-kabes. lll23."367 U komentaru ovoga hadisaimam Begavi kaze: "Ova pdjetnja se odnosi na one koji ne upotpunjavaju Fanje nogu(pri abdestu). 38/q6i Muslim.Eakabisu poledine petä(äle smjeslene izaölanaka).lll3. El-minnadZ n Vidjeti:El.

'7 n v idjeti:Et-tu. 8/51/4569 Bejheki. 3?r EI hidaj?. Ebu-Hurejre "Da se ne bojim alaiu ote:ati st'ome narediobih im clakoriste ttmDtetu. Vidieli.tinua. Hülasatul bednl-tnunir.ju Ibn-Huzejme.rekao: stoji da je Poslanik. Sahihut teryib )/29. Ahmed."l16 usta aado. prenosi daje Poslanik.Munziri i Nevevi ovu prcda. Keiidful-kina.l/70l13s.ne. Buh. bez övoruga.validneosnove Ne trebase koristiti u lezeöem debljine malogprsta. Tevhiünahkatn. l/l:1/5.ts1r. Darimi. hadisu kogaprenosi pri U drugom misvak svakonabdestl. sa[[affafru a[ejfü ve se[[eT- 61 t Bitno je napomenutida se noge_perusa ölancima i to po miiljenju uöeniaka. ispravnom.1/57ll'16. sr.rr' nedanüL. t/328. l/216/143. v5 Buhai.102(muallekan). Ibn-Hibban. El-nlit1lnd: va1. smatraju Ibn-Hibban.hitl.El kat'a ittul' vidjeti: t'fisti:ida lll'73. Aiia.Ibn-Hadzer. 13/141.. (muallekan).Zehebi. Et'nedinua.. ll5l4. ImamHakim. Menavi."37s "Mis|akom se alejhi ve sellem. r'a. i N€ilr1rtkhiije. 1116.Vidjeti: hadisdob.El od iejha Sakirui lnaxl-sd?il l/109 lbn'Mendc sa opaskama Et-nusned. " citiranoshadisa Vidjeti: tvrdi: "slozili su se islamskiuöeniacinx ispravnosli tlt51.1116'7 t2oo. v6 Buharl. dznl23249.t/268.Ahmed Nevevi.u li^lisi. 1/23.prav. 1/8s.j 12.Ibn Huzejme.t/errr-rivd. El l/2O3. 1273. E 'nuketuala lbttsalah' srr' 90' vidjer. dobnm lmamHejsemi Sakiri Albaniovaj hadissnatrajuvjerodostojnim. Taberani u E/ "rsat 2l5'71t238' Beiheki. tt EL'e|latu. El. Ebi-Sejbe.Hakim. Ebu Jata. 1/ll?/684.1/5s/138.25. l/2s7l143(El mevarid). 306/2328.Ibn 'JEt tarihu. 8/210/'7744.\115. Ahmed 1612219928.lbn-Huzejne.l Taberani. str. U156/1792.ia u t/ ü'.sallallahu pravne Uöenjaci öetiri postiieöistoöa i Gospotlara. TejsirutK?ritüt-Rahua\ str.r. Hutasa rl-drld. 1/16. l/23.ojsna Qos[aniLwog...Ma.Nesai.''" veöine islamskih aosolutne UpotrebamisYaka rekao: sallallahu alejhive sellem. . Malik. l/245/516. Safijau Efur''ir.thid.)oljstro ]77 (ispiranju usta) pti abdestu misvaka upotrebu ikolesmatrajLl sunnetom i nekih propisamisvakao tomeje bilo opiimÜeg Stose tiöe vrijednosti "Svojstva Poslanikovog.ri 1/91/276. U73l140. slr. 402.T Safi.412/396. koliko znamo. st. sallallahualejhi ve sellem' govorau knjizi posta-" propisi vezani za misvak a U nekim djelima navodese odrealeni kao: "Misvaktrebabiti u sunnetu nemaju. 328-329 eNta\ llI42. sa smatra di ea.ImamBegavikazedaJeova.St. E|-hidaie. Bidajet tnud:t.

l/tt8_trg. "' -firmizi.s!r.". "Abdest-niputa. I t2g^ 26. uzimaiudi abdesr. jedanpul .tbnMadze. po dva i pojedanput Prenosise da je Poslanil. po"Ä. Ako je misvak duä od jednog pedlja.misvak treba ga potoziri. namaza polozaju. Sunenu-Danni. Darekutni.r3o U drugim hadisimä se navodi da".t3tl(lnilt.tlgj.. v)B-2o. od sejha Sukajrija. trebä jer bi njegovo polaganje moglo dovesti lspSyr_ti.je prao svoje düelove rijela po dva puta. 1/l 28/375. I/t19/696. Darimi. sE.. Es-sunenut-kubrc t/r2j-t}g.AbdesFjedanpur. SuncnuEbrDavud. kombiniraninaöin pranja. t/84/260. ft. Ibn-Ebi-Sejbe. sallallahu alejhi ve sellem.3ra nekadapo " Mnogi jedanpur.rut-muhtar. llJit42. Musnedu EiiAvtane.527159 i Mustim. Kada se ostavua.ln38-243. Abdullah b.jer to izaziva slijepilo. u protivnom Sejtannjime öisti svoja usta.tarihu. t/251 253 (rbn-Abidin). Ahmed.Hakim. jer to dovodi do poveöanja slezene. Tirmizi.I/t4l80. srr. Ebu-Davud.a öovieka nasmrmojposrelji na izgovorkelime-i-sehadeta itd.73 Takoder. J triputa.52/158.t/tJq/41. uzimajuöi abdestoprao iake i rule do lakata 373 Viaieti: U-au. Ibn_ . Merukil-felah. Vidjeti. 2B-2s. Ne treba sisati misvak. sF. L/18/81 .Ibn-Asa|jru fl.6j (Tahta\i).saua ahu atejhi yi seuen. r/t41. Sahihulbni-Huzejne. hadiski stmenjacisu u svojim zbirkamanaslovlti poglavlja:. .t/251/534. str.Dza d u Ll-nunkka. Buhari. Bejheki. l/137-r44.ve se[fem. Zejd prenosiaa ie eosianU. na njemu sjedi Sejtan. navodise i öetvrti.. l/28/124. salallahu alejhi ve sellem. Sunenu lbni-MadZe. nema vjerodosrojnihhadisa koji ukazuiu na uöenie 'o oüedenihdovaprilikomkori3lenja misvaka. Daamiurrtrmizi. Ebu-Davud."" U sunnetu Poslanika. svü. "t . jer ie zbog toga analniotvor oboliti od hemoroida. od Bejhekija i Er"ysar. Nakon upotrebeheba misvak oprati. 1 te do ludila. n uidjeln: E'-suncnu vel.. takoder: Swjstva postanikoj)o8.Neqai. "' Buhari. .1/14U337. dvapura. Ne treba ga obuhvatati cijelom Sakom. <n. .AbdesFdvapura. 1/407-408. sallallahualejhi ve sellem.40/69.od rbn-Muura. """ Vidjeu: Sohihul-Buhari. prao svoje dijelovetüela po ri pura. r.Buhari. tjt224. Pranje po tri.". 3/85-87/226. Misvakje lijek za svakubolesr osim srnrli i podsie. .nubt?deat. 52/15?..

sunneta.onai koji pere ili potire Prekoraöuje dijelovetijela koje Poslanik. Begavi.r3l Ibn-Kajjimkaze:"U ispravnim sallallahu alejhi ve sellem. l/219. 69 I po dva puta. E.sallallahuale. ' r l p u t a .D1r. a hitdis # iidie:t. da ga pouöi abdestu. od imamaSulutija.shodnocitiranon hadisu.lit.2/12. lijepo je ävome pitanju navodi konsenzusuöenjaka.29:.l:" l/188. pranjedijelovatijela naglasitida nüe ispravno Ovdieje neophodno jerje pustinjakjedoiao neosnovan. Hadzer ovaj hadis smxtraju ispravnim.i ve se$elSrojsn.i1-nird. r8t ViJieri:E/-kar. abdestiopred njim. l/322/229.abdestio hadisima se navodida se Poslanik.f0.pa se Vjerovjesnik. je neke peruöi dijelovetijela po jedanput. 1/53/1. sallallahualeihi ve sellem. IbD Huzejme.a neketri puta.rs'r Jedan viie od tri puta.Lhisul r" Vidjeti:t1 e.16. \odu prekor. Ebu-Ubejd u tr rr.""' opralijedanput. zbog oöuvania najbolje zna. predaje prenesene su u vjerodostoinimhadisima. a potomje rekao: je uöitio i granicuje tteprawlu Onaiko dodana ovo ruito je poslupio. l/64.'"' Ibn-Mulekkin kaZe: "Dozvoljeno je po konsenzusu neke dijelovi tijela islamskihuöenjaka a nekedvaputa. El hahn.u d[ejfr. tt' vidtetl EI nlta. . 146l. Ttberani. tnitllktrE. Tahavi r Bcjheki. l u tiieh i l r p r a nd i i e l o v e Jc no\olilr"" granice. M.aQosfunifunog. 175/90. l/15. str.a nekada dijelove prao po dva a druge po tri puta. l/1.jhive sellem. l/128/373.a lice i nogepo tri puta. Ial itttiirü. taj postupak Poslaniku. t r i o n p r ia b d e . ll12l.po miSljenjuuöenjakaöetiri pravne skole.]nhnrut:" 3/86. ll/75lll09l.nije prao ili u Biljeze je spomenut o säizvorima u pogla\'liu u cjelosri Buharija i Muslim.dva puta i tri-puta.r33 praktikovatiidruge naöine.IbDMidzc.Liio. s Nesai. Et\'?sit.r"zönd.12/14.l.t.: tt1}s. l/:]. 1/tt6.ehißh.a Allah ponekad.Vidieti: H lasatttlahkan.r/r. Ahmed. F. 3/lM i Et-t."' Imam Nevevi po Medutim. sallallahualejhi ve sellem.ll. rs Vidieti:t/'tdld. zadutDrca. s Vidjcri:E/ . Imam l/16. 1l/27716684.''"' lmrm Sujutikxzer budeprclomjerno -' r i s c .a Spomenute jeste pranje-svakog dijela po tri najboljii najpotpunijiod ovih naöina puta. "Ko ra\rPl.salIa[[afr. l/89/174. Ncvevi ihalLz Ibn str. 11311i ltlugnilrütt\to. l/87 . . peruöi "OlaÄo se uaina dbdest dijelovetijela po tri puta. Senuhncani.\'ahibrl (t:.f.

3e3 "Pranje düelova viSe od tri puta je novotarija i zabluda. ll'12.ll2l8. i Atidatul-ahvczi. "" v Äieu:Scüüs-sunne. takoder. 31.) Od Enesab. sallallahu alejhi ve sellem. iskusan. sallallahu alejhi ve a uzimao bi abdest sellem.26-27.) onekoji graniceprekoraöuju. uistinu. alejhi sallallahu !2 vidietl El-istizkaL l/157.ezi.potirao pd abdestu. praktiönoje pojasnio da je kaZe: prarje dijelova tijela jednom. kupao (gasulio) sa öetiri do pet muddova. 11445 Y viüen: Fethul-Bari. w7U rq Mudd ie iednaDresrst aovieka. sallallahu alejhi ve sellem. Hanbel i tshak b. 3i7-8li25. ori)oii lausti.)U drugom ajetu A ah öejtanova. Allah ne völi znaöenja El-Maide. Islamski uöenjaci smatrajupokudenim da se prckoraöuju granice koje je uspostavio Poslanik. ln2."(Prijevodznaöenja "On kaze: ne voli one koji pretjeruju. od Ibn-Abdul-Berla. Malika se prenosi da se Poslanik. Sefius-sunne. ".87. zaista su rasipnici brada El-lsxa.." (Prijevod znaöenjaEl-Earaf.po konsenzusu Navodi se da je Abdullah b.3es jednimmuddom.."3q jamöim onomekoji pere_dijelove vile od üi tijela pri uzimanja abdesta "' puta da nije grüesan.3e2 Uzviseni A[ah je rekao: "Zaista. Drosietna * sut'*i."(Prijevod uöenjakada pranje dijelova tijela Imam lbn-Hazm navodi konsenzus Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe: viie od tri puta nema svoga smisla. !3 viilert : Meratibut-idZma. 11445 | Ncjlut-?wat. dva ili tri obavezno puta i nije dodavaona to. losviileri: laaanl-at.3eT je rasipati Yodu Pokualeno pri uzimanju abdesta 'I Uzviieni Allah kaZe: ne rasipaj mnogo. .21 198.""U jednoj predajistoji da sePoslanjk. 39. tY v idietl i4 edinu ut-fetava. Rahevej Imam Buhari amatrajuda to ne öini osim onaj koji je.str. Mubarek rckao: "Ne islamskih uöenjaka.teu "Poslanik." Irnam Alrmed b. ali je prao.

Ill25l-25Ull646. pa mu je rekao: 'Zar i kod upotrebevode moie vode. SejhAhmed Sakir oru predaju smatsaispmvnom. sallallahu alejhi ve sellem.asi i na rtjeci koja teöe. lD23 i El-ina.4o bi se Vjerovjesnik. 1/233. Zun er-Rzzi i lejh Albani oi'u 1135.. Vidieti:Et-kaliul'n"nsure sE.rekavsimu: alejhive sellem. "Koliko mi trebaza kupanje?" aMest?"Odgovoriomu je: 'lledan mudd.2D23. Malik prenosi da je "k abdest je dovoljanjedan sallallahualejhi ve sellem. Abdu b Humej4 l/180/500' Ruvjani u svom Musnedu.". Es-silsiletus-sahih441644. l/62rlllS lbn-Hibban. Ebu-Davud. yidjet Et-telhßut-habir. Ibn-Kestu wrdi da je lanac Fenosilacaovog hadisad obff. abdesfo i sa Ponekad "ovo manjeod toga . Mugaffel kaZe da je Vjerovjesnik.o ioliöini upotrebüenevode za abdest. (Keatul-estar) Taberad. ' Abdullah b. rijeöi. abdestio tako da nimalo vode nije dospjelo na zemlju. 1/1341255 Ahned.iesai.*t Ebu-Tajjib Abadi kaze: je najmanjesto je preneseno od Poslanika. V rdieti.rekao'."42Enes b.sa dvije tredinemudda. preoori da je Poslanik.odgovoi mtr dabuderasipanje?" o Ebn-Davud. .ve sellem. 3ß64/1083. i.Sahihus-sunen. sallallahu alejhi ve sellem.Imam Zerkesi i lejh Albani or1r Predaju smatraju lll32.a Ibn-Abbas ponovo mu je odgovorio: 'Meni ukori zbog njegovih to nije dovotjno!" Ibn-Abbasga Zestoko reöe: "Majka je koji je to bilo dovoljno. 4/86/16842. prosao "Kakvo je to prekomiemo pored sada kada se abdestio."4o3 "Koliko mi treba vode za Jedan öovjek je upitao Ibn-Abbasa.Poslaniku. ." " "eetiri mudda On tada je pitao. Vidjeti: Epredaju smatraju vjerodostojnom. !o l.sa[allahü alejhi ve sellem.Hakim l/2671579 lbn-Hibbao. Dija MakdisiD El-muhtarc.'* sallallahu bioboüiod tebe. str. sallallahu alejhi ve 'sellem.lß5-36/96. 1/196D00. tbn-Huzejme. Poslanik. l/510. rekao: "IJ mome ummetu öe biti liudi koii öe pretieriv. Vidjed: El'nusned' 3ll82 Ha$z " "Pr€nosiociove Hejsent i El-nudbnea. . 112J445. l5tl66t6'763. öak d.lti u -".9136u337.2f981897. Ibo-O-". 1289/2628.l/32-3ita. Ebu-Awane. 1D8414301sa larcen0 prcnosilaca koji ispunjavaMuslimove laiterije.4l i Sahihus'sunen isDravnom. | | | 15. kaze: Fe-dajusu pouzdani 6 Ebu-Davud.rudd.Hafiz Askalani i Xejh Albani ovaj hadis smatsajuispravnim. s!i.onome te nemala. o Sade'!|" Sad ga upita: '?a.Bezzar. Tefsirtrl-Kur'anil"Azim. 11225 V idjeü Avnul-nabud. 2lt214-205tl3?88. lmam EbuBejheki.aos cuicewuI aovr. Ebu-Jala. Vidj etj. telhßul-habir.1/196/895. l/171. J0/94. B€jheki. . Ahrred. A]'med.

Serhu Su eni lbni-MadZe.39*40/8 U22ln06S. lt3'8. '. tbn-Maaze. Ebu-Muhammedlsbili. Bejhek. U3tB. Vidjeti: Etned'nua... s tim 5tonije obaveza ograniöitisetom mjerom. t/86/269. ne Zaftljuöiöemoovo pitanje rijeöima Ibn-Munzira: . l/95/261i 262.I/388.Vidjeti: Fethul-Ban.i:A:*:. * \E. 34120. . Fethut-Ban.Et-telhisut-habir. od lbn-Benala. Sirin praomjism gdjesenalaziprsten. Ovu Dredaiu. *ro"o Allahov Poslanik.l/62 i Essitsitetud-daife. 3/22. I/94260 i Darekuhi. pomjerao gije pri pranju). od Ibn-Munzi'a. I/224 i Inaut-Balil.o'u Imam_Buhari navodidaje Muhammed b. tqtqzÄ i S"iÄ " Btarihul-kebir.atr (tj. Mßbahuz'zudZadZe.tetan.tnam Darekurnj.-Yfrw. Misbahuz zudZad1e. \8. 11359. 1/171. sallallahu alejhi ve sellem..od Ibn-Munzira.a pomjerali pßten pri uzimanju abdesta. tr Ibn-MadZe.e. Vidjeri: $rhu Sunenilbni-Madie. sallallahu aleihi ve sellem. r\l323.i. .Ibn-Hadzer i Jejh Albani ovaj hadis smatrajuslabim. i EI evsat. str. 'rl!)ii:!.-' Ibn. koia ie kod Buharijebez lancaprcnosijaca. 112621838.saslabimtancima prenositaca.{"üt" h"otj frt" u ttt"r. Ibn-Hadzer ovaj hadis smarrajuslabim. spojili su: rbn-Ebi-Seibe.{6 U jednom potpuno neprihvatljivom hadisu stoji da je Poslanik.Taglikut-talile r/t06 i Undetut-kan.1t86l-86t. srr.Svi uöenjaci koje poznajem sloZnisu daje za uzimanje jedanmuddvode. Ovo ie ied.92-93 -" Vidjeti: S?rra Sahihil-Buhari. abdesta dovoljan a za kupanjeöetiri.$ z..Ibn-Had'er I Ajni rvrde daje ova predajaispravna. Istamstlr u{enjacisu \e \lolili na neispravnosri ovoga hadjsa.'/o3 PomjeraDje prstena prilikom pranja ruku Od Ebu-Rafia se prenosida je Poslanik. Medurin.Vidjeri: il-musrcd.@ To se isto prenosiod Atije i Ibn-Omera. 1162.*. 111471424.u^ "Ne kako seabdesti pamuje rekao: protiievai. dobra Vidjeü:Es silsil" s-sahiha.^ " Bejheh. l/394. Vidjeri: Tenkihut.Madie. t/388_389. l/316-318. Vidjeti: Serftü Smeni lbni-Mad. sallallahu alejhi ve sellem. uzimajuöi abdestpomjerao svoj prsten. . g i Ahmed. 6/4|t. U lancu prenosilaca ovoga hadjs ima nekotrkomahana. p-irr g"n. t/267. ffi Vidjeli: Ehdzna. Busiri. Ahrned Sakir je ovaj hadis ocjjenio ispravnim.5. Nevevi.5eii Albani je pod kraj svogazivorapromijeniorrustjenje i svrsrao ovaj hadls medu predanja. Vidjeti. l/258. takoiler: Et-dvrar..40/91.Imam Mugletaj. od brqnih predajakoje biljezi Ibn-Ebi-Sejbe da su ueenjacii.

ltll.raia str.itr'* l'!.'. suo-Awanq1/225. i .." 1t153.ar'safijske. Ah-"4 41r45-r46tr7352. sallallahu alejhi ve -sellem' pa potom kaLe: svoj abdast.ESIßDU EN LA ILAHE ILLALLAH EN ABDUHUVE RESULUHU"."'n'6 . Tilmizi.od Ebu-Dnvtds i EI'.ispodojega prDavstina eventualna otkionila "Ovo ukazuje (tj' rmam Sevkani u 'Nejlul-evtaru. Nesai.rci"Ko go. upotpunjovajuöi 'lt !. 1/s6l148.J|:lt ßr i|l if !:f 'svjedoöimda nema dnrgog bola osim Allaha i da je Muhamnvd osam sov rob i Niegov postanih sigunlg te mu se oMoiti svih up7ä ia uäe"a kojozeii. Et-ncdbnua !4n i Revdatü-talibitt' Et-ftl".1/158-159/55.Od Omera se prenosi da je Poslanik. 15/46. Bejh€ki. Omer b. 1116 1163." i hanbelijske". VE ENNE \ Bedaius-salaia' llll4' El+n.r .l seaidesti.1/1261369 .ti/scsenzt.U protivnom bi bila upitna ispravnost .-113^4.bsut. vtz+nto.ü*ni I lll9' sa ispmvnim lancem PreüosilacaVidjeti: Aran6a Mu]jkilut-asar. str'16132' Ibn-sunni. el-Hattaba J-edan-od "Kako se moZeö na ruci. u67. isfp.rprrt"no*t" Dovanakonuzimaqiaabdesta .13/2104. rcöe: potom gaje skinuo i bacio'ars ü .i. el-Hattab. katei kako bi tupaklbn-Sirina) da se-pomjeraPrstenpri"uzimanju abdesta po Ako ie prsten tijesan onda je njegovo pomjeranje.Favne skole' bi voda äospjelaispod njega.o*i-i.obavezno-' ljenju uöJnjakahanefijske. . iissn'8s.-Mrdz". PotlTdaovomeje predajaEbu-Temimau kojoj se navodi-daje u5ao njih je imao joI neLoliko tabi'irra kod Omerab. drugoj verziji ovogahadisastoji. vidjevli to. s]:D1]1]d:. . Serhufethil'Kadir.

tt20g.t: s J at t...shabo!ato nejrone govoripo .-.n?ad.t.ii gte.411 .pm! noiir'*". . .p:i l/48-48/55.rocr o.::'a na D:aniurrinii:.satünalu arelrri ve seirem Medulim. tvrdi da su ovo rijedi Ebu-Seida.llto7 i Tenanut-nMe. \natralu i\pravnim tmam Munzur i Helcemikazu da .. --\esri 2/132/14r8 \t2012.rarü. .Jcvn srr. ör_ro samgakakomoli: g'i.. Ne5...t"--1.ar8 "SUBHANEKE-LLAHUMME VE BIHAMDIKE ESHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJKE. vidieLi opaske k(ejha AlbanUä na sdhihu!-!prpib.. I/20o. ALLAHUMME-DZATNI MINET-TEVVABINE VEDZALNI MINEL-MUTETAHIRIN I' hadisu poslanik... ol:-rr..tit. trna.."ll135. vlLtrti i sujcdoiim dajc Muhamned Njegovrob i Njegov poslanik.::"i Ci \t.rlw t'"Z. a ne posranika.: ar1-Tirmizi. RESULUHU. Taberänr u Etp. Ibn Sunni str..r.!i:+i J. t7il8t...6t:i it.t. pa seabdestio.itt't ti .idleu opa.tctCih.' je bitno_ukazari na sljedeiupredaju u kojoj senavodidaje Ebu_ .e jredale pou/drnj.1t S!.vomemisiteniu. \ile!ud daü?. Aiahu moj uöini me od onih koji se öestokaju i öestoöisrcj'.ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA SERIKE LEHU VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUH''-V. Imam Ibn_Kaijim ovu "pr"dqi . efU-i orui t uai. ". 1/41-4A94.Tebeza oprost molim i Tebi si kaiem.' \)iLr lirr ir r. AsbehaniI Et-tergibu." p.'Slavljen da nemadntgog boga osim Tebe. . njegote rijeöi te se upisati i zapeöatitido Sudnjegdana. ot)Sßq]g i Anetut.^Ovdje Musa reKao: uonesena je voda za abdestAllaiovom poslaniku.\ "" u_gf/trrm. Vßr''l: Zndut.ke imamJ Ahmeda Sat.-R. .. L veri .. vjerodo\rojnom..l3i j{Ät . Vidieli: lvted:neut-. i.t/tJ2."*:i.ea{iy da nemadrugog boga osim AllahLt Koji nemaswlruga u . neka si Ti. qo_s7. po.U . l-.lr-rrrsrd.. kogaprenosi Ebu-Seid el_Hudri sallallahu _ _Ujednom "Ko alejhive sellem.. i Halim 11152-75 lmamHufr*.u preno. v13q i Sahihut. Tebi svakahvela pripada. Svjedoöim ..irilr'!'. A J'!f : c. i. 3t5B/2086.sr.'+ "vt t. sallallahu alejhive sellem.Ls.. tm-\. 16/32. kaZe: seabdesti a zatimkaie: |:D./naro je dd .-rroid. Allahu moj.. Bejheki u . S Vt'. Z*r.

. 14-15/28 i lbn-Sunni.-i vrijeme abdesta uei za smatrajuda se ova dova ?315. Tmnul-ninne. Vidien: DZani t'Tintlizi str' 381/3500 i Sahihul'dtumia' s ' ll2&13}33 i 6132129246' WI-2:7211265. navodedi kao rijeöi Ebu-Müsa ispm\rliü lancemprenosilaca. El'ezka. 366.t"to.isa rnoze zakljuöiti je vjerodostolnosti prekinut.stoje dodatni argumento slabostiprve Predaje' @ tudul-nead. u opskrbimoTbj!" mi bereket dova) je samte kako molis lalo i tako. abdesta. Vidiet: ane poslije. 7l-74 U drugim dobrim pr€dajamaspominje se ova dova opöenito' a ne näkon abdesta.Sejhul-islam Ibn-Kajjim kaZe: dovJkoje se uöe za vdjeme uzimanja abdestasu apokrifne Tako neito alejhi ve sellem. u Anelrlie'fl.. Njegovoj hadisa ovoga M€dutir& lanac Fenosilaca Sujurii.ejh Albani Vjdjerr:Neladaul'eßot ll263' lrieovorü su: Hafi7 Askalani." pa rckao"'Zar ie lspomenuta neln propustilal'a1e .ALLAHTJMME-GFIR LI ZENBI! VE VESSIA LI FI DARI! VE BARIK LI FI RTZKI!'" U hadiskim zbirkama nalazimo i druge dove koje se uöe nakon ali njihovoj autentiönostisu prigovorili neki hadiski struönjaci. nam niji prene"eno ""'" pravne ikole ili tabi'ina. Kaäim ovu Fedaju smatraju ispravnom. str. Tashihud-dua.sto ukazule na . llr32 i Sahihul'vabiL. Vidjeti: i drugo. Nije ih kazao Allahov Poslanik. Neti '.75r>I "AlLahu moj. Da li seuöe posebnedove pri uzimanju abdesta na U Seriiatskimizvorima nema validnih dokaza koji obavezuju "Sve uöenjedova pri uzimanju abdesta.reenjäci str' 36 jedno El'e.tu. str. döru uöionakonnamaza. Cinar[ld Vedaju biljezi lbn-Ebi-Sejbe je olu da (mevkufen).t p*" ""t"ij".. pasmosezadovoljili navedenim. aÜNesai ImamNevevii Ibnstr. i kazu da se iz h.niti od sallallahu od Poslanika.ni od imamaÖetiri ashaba njegovih kaZe:"Svi hadisi u kojima se navode es-Sukajri SejhMuhammed odredine dove za abdest su laini. 172-173180 sE 36 i tunuLnead'. oprosti mi griiehe moie! Dom moj prostranim uöini! Dai "O öuo Rekaosam: Allahov Vjerovjesniöe. q5-46 i Caietul-ncrom str. sr. 268' od Ibn Kajjima Vidjeti' takoder: stt.

E / O

sallallahu alejhi ve sellem,niti je svoj ummetpouöio tim dovama.',42r Sliönoovometvrdi stalna komisijaza islamsko misionarstvo.r22 'Fikhus-sunne" Sejh Sejjid Sabik u kaZe: "Nema vjerodosrojnog hadisaod Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, o ufeniu aova oi uzimanju abdesta, osim(prethodne) Ebu-Müsäove predaje."a2: Oni koji podsli(u na uöenje dovaza svakjdio üielakoii .e pere pri abdestu. povode se za lainim hadi'omaligovore o Uzvisenom Allju bezdokaza, oteZavajuöi vjerukojuje Allah uöiniolahkom. Uzviieni Allah kaze: .,I nije vam u vjeri niSta tesko propisao.,, ._ (Prijevodznaöenja El-HadZdZ, 78.) U drugomajetuAllah kiie: ; Alah vam ieli olaksati,a ne ieli yam poteskoöe öiniti.,' (prijevodznaöenja El-Bekare, 185.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Olak5avajte, a nemojte oteZavati.,,a25 Takoaler, uöenjesure El-Kadr (Inna enzelnahu...), nakon uzimania abdesta nemavalidne osnove. Hadiskoji govorio uöenju ore sureje

apokrifan.426

Da li setijelo posusiva nakon abdesta
Ebu-Bekr,r27 Muaz b. DZebel,a28 Aisa,a2e Enesrso i Selmana3r prenose da je Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, posuiivao neke diielove tiiela
o" vidFr', A" \un?u vct-nut'kdctr.:tt 2S.od .ejhaSuLajnld. '.'.'.V|dtetl Ll.bidauv"tn "id, {d/. \'r 6J5 olb "" Vidjeri: i i(r,j,lrtr. t/3?.prerhodno smou\tano!rti shbo,rove preddje. -- Tbn-Hjbb.n u Ll ned:tuhi,t.I/tö5. U veTiapoknfnosrr o\og h:di,r'vidjeri: ,/ilelut-nutcn ije, l/33aa39. Et-nrcdrnud, t/46s, Rev(tatuttatibin, I/62, il_ezkar, sijJ. 35. Netaidiul-elka\ 1/261,Et-tethisut-habir, t/145, Es-sunenu,a-,nuL,*a"ot, str. 29-30, od sejha Sukajrjjai Es sunenuvet-mubtedeat str. 36_38,od Amr; Selima. rE Buhan. .r'. ol9/ r018. Mustim. ?lJ. Ahmed, | 2/J4lt 4t I It tol5i I dtltt2i. " Vldle'i lr-r/,€,r, \cl nubhd?nr srr. r0. od.ejha sukainia. Eysiisitetud.Jate, i Tdshihud-dua, str.361. .,. l/167,1/646-647 -" 8 ejheki,l/286/878 sastabim lancem prenosilac a. V idjett SerhuSuneni rbtti-Madae, l/395,od imamaMusletaj ÄiTuhfet -arNe.i,t/ts3.

S'toßtyaQoskniknog, sa[a[]afrualcjhive selLet-

71 -

nalon abdesta. Hadiski struönjacise spore oko vjerodostojnosti ovih hadisa. Imam Tirmizi. Nevevi i Ibn-Kaiiim tvrde da nisu autentiöne predrje vertiji.toji Loie.e nr\odeo ovomprt,'n1u.'Lt 1edno1 niitcvnoj " daje Poslanik, sallallahu alejhive scllem,rekao: Ko seobde.tti pototlt.te presuiilijepojepostupio, ali je boljeneprcsuiivatitijelo.""' Neki islamski pokudenim posuöivanje uöenjaci su smatrali tijelanakon abdesta, a drugi su nepresuiivanje smatralipreöim. Ovi stavovi se prcnose od: Dzabira, tbn-Abbasa, Ataa,Seidab. Dzubejra. Ibn-Ebi-Lejle. Ibrahima en Nehaija,MudZahida, Seidab. Musejjiba,Ebul-Alije, EzZ u h r i j r . 'O ' ' r o j e' r a r u ö e n i a k iJ rf i j 5 kp c r r \ n ci k o l c . " . Medutim, u pravnim izvorima nema .jasnog i vjcrodosto.jnog argumenta pa ovaj postupak koji braniposuiivanje nakonabdesta, ostaje na svojoj osnovi, tj. da je dozvoljen (mubah) dok se autentiönim argumentima ne potvrdi suprotno.Posusivanje tüela nakon abdesta smatmju dozvoljenim: Enesb. Malik,|6 Beiir b. Ebi-Mesud,$7 Osman b. Affan,El-Husejn b. Ali, Hasan el Basri,Ibn-Sirin, Alkame,Ed-Dahhak, El-Esved, Mejmun b. Mehran,Mesruk, Sufjan es Sevri, Ishak i Ibn Munzir.Jr8 Ovaj stavzastupaju hanefijski,{e malikijski{oi hanbelijski{1 pravnici. a Allah najbolje zna.
$ Tinnizi, l/15,1/5.1. sn slabimlancemprenosilaca. Vidjcri: As rxnenrl trt'?, 1/286, od lmrmJ Bell'. kii,l. l/t/lltt'rt hnt4r | .J\ i 1i'l,t ,rt ol,-.'1.11.\. ,.^ " - l i r m r / . .l . l c J r ' . . : r ' l , , h i r l , , r n . r n p r r n ' ^ i l , r , r . \ i J j . /r:i ': \ r , . 4 , / { , / / . / , ' r 5 . Et te lis|l habn, l l l42 i Txhl.ttl -ahtc.i, U 154. 'tn rtO. ...hhim s acjr"L,i. vrdJe t lrn.emDreno.rl3." r' /r/,/,rr'l-.,/r,.;. l/l).{. ' lbn-\4id/e l /.l 5 E / 4 D I 3n . s m B r r . i n Jn . t . r r , , J r .i . ' 1 ' i i , p|,|\ ni r |. r * i\ c l h r r r dobrim. Vidicli: Mirralrr. .ü.]:ad:e,l16'7. 1r'Vidjeti: Ä"ddtr,/ zrhc.i, l/'7T. El ltd:'t ta, 11481, Hutasat|l-ahkam, l/125 126. t/t91 i El4ituje, stt.51-s5. .--Z.adulatlead, '"'Temman (Er'revdul-bessam). u tl-l!.ri./, U229l182 Vidieli: t1 .1:a,ru, l/319. od Abdus-Scl:rma Alluia. jr Vidjeti: E/,trrran,eJl/181 18:/706 z?,xrrd,r,c, l/138 712.od AbdüfRe,zakr. 139/1592 1599. ril cisdr, l/411 i Atklat .ahre.i, 1/19. od Ibn Ebi Sejhe. rrs \ rdler: t/-' , ';r 1189.Lt-n,,t.:uut,t.l/.184-lbbrMrr,r/-/r,/r,r/ l.l(ri * l o n - \ 4 u n / lll/.4 l i 4 i l . , : i . t . , v r i n J n r . n , \ 'r q r a r 4 ' a t u ' . o 1 , a h , tr.n'^i1...: l/65-66. s7 ltn l,lunzir. l/416/,124. sa ispravnimlxncemprenosilaca. Vidjeti: Ara'?r-sdft.?be, l/65. {s Vidjeli:E1rirsd"nel; l/183 l8:l/71:l719,od Ahd$ Re?,z k^, El D|tsatnef l/13'7 138/1571 1591]. od lbn-Ebi-Sejbe. tf?fs.Ir, lA]15-1]11 i Ehned:nüu, 11486.

78 Potiranje (mesh) po mestvama Od Mugire b. Su'abese prenosida je rekao:"Bio s.rmna putu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je obavio prirodnu potrebu. Potom sam mu polijevao dok se abdestio.Opraoje lice i ruke, a zatim je potraopo glavi i mestvama."e2 U drugoj predaji Mugire kaie: 'tsio sam sa Poslanikom,sallallahu alejhi ve sellem, na putu. Htio sam skinuti njegove mestve, pa mi je rckao: 'Ostavi ih, obukao sark ih na ößte noge,' pa je potrao po n ma_ Imam Ibn-Abdu1-Berr,Ibn-Hazm, Ibn-Ebi: Aizz i Ibn-HadZertvrde da su hadisio potiranju po mestvama dostigli stepen mutevatirhadisa.e Od Hasana el-Basrija se navodi da je rckao: '?riöalo mi je sedamdeset ashabada su vidjeli Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, kako potire po mestvama."asImam Velijuddin el-kaki tvdi da hadiseo potftanju po mestvama prenosi oko Sezdeset ashaba.ffiIbn-Mulekkin je nakon sabiranja predajakoje govore o potiranjupo meswama kazao: ''Ove prenosi hadise viSe od osamdeset ashaba.'s7

as VidJetit El-ncbsut.1173, El-bahrurraik. ll28 i Hasij.t Tahtavi.su.j9. ^ vidjeit El-nud?vvenetul-kubra. ltl25. Ez-zehirch. lt28t. Et-kavani^ul-fkhijj?, srf. 26, Scrhuz-kftani ala nuhksan Halil.ltl33i Hatij?tud-Dusuki, |173. ,,, "' Vid:letj:El.,nzlail, sn. 291105. od Abdultaha. Elnngu': Ut6t. Et-sprhut-kebit, tt t77. EI-kAfi. t165'66, El-insaf. I tt66. ELfurua. I 25. ,,. -' Buhari,str.58/1 82 i Mush'x,. 3lI37n1 4. sr Buhari, sn.621206 i Muslim.l/138-l19/274. w vidjed: Et-t?nhid. lllI37, Ll-nuha o. U8l. Sprhut-akid"tit-Tahavijje. A55t. Fethul-Ban, V267 268 i El-akidetut-Taharijje, str. ?1, sa komentarcm 5eiha Albaniia. at Viaieti rrevsat, tt+231457 , El-ihtijar, r/34, El-musni, |281 , El-d|amiu li ahkanitKur'an, r/93. M Vidletii Tarhut-tu snb. 21230. w Viii"t ' at-ioto ,l/615 od lbn-Mulekkina.

I
a[ejfr.i aosfaniLwog, sat[af[aßu vW? Syojsuta 19 V

I
.
i.

Rijeöi islamskihuöenjakao potiraniu po mestvama (nevjerstva) je rekao: "Bojim se apostazije za Imam Ebu-Hanitb jer je nas preneseno do po to porekne potiranje mesNama. onogako putem Slicnoovomenavodise od tbukoji je bli/u mutevatira."o'o je pobjedono\nu pitan simbolima koji odlil(uju Malil o lusufa.ao Enes b. '"ru 'Vole Ebu-BekJc i Omerai potirupo meilvama paje rekao: skupinu. Zun-Nuni b. Ibrahim kaze: "Tri stvari simbolirajusunnet: Ebu-Fejd i ljubav potiranjepo mestvama, redovno obavljanjedzume-namaza "*'' prema prvimgeneracijama. je i novotara ehlus-sunnela kie: Paravan izmedu lbn-Abdul-Berr su i drugihmjesta Iraka,Sama potiranje po mestvama. Uöenjaci Hidzaza, postupak. Negirajuga samo po mestvama legitiman slozni daje potiranje propali novotari koji su izaili iz okvita muslimanskezajednice.. ih oko hadisima, a prenosi po mestvarna potilanje se navodiu mutevatir "Neki novotari, kao ashaba."a52 Ebu-AbbasKurtubi kaze: öetrdeset Ibn-Dekikil-'Aid haridziije,porekli su potiranje po mestvama..."r5r "Potiranje a ehlus-sunneta, po se simbolom mestvama tretira zapaia: i Ajni Imam Ibnul-Arebiou" praksesimbolomnovotata."454 negitatrj" "iotiranje novotar."as5 Imam poriöe zabludjeli po mestvama samo taiu: 'Bojim koji zaonoga kaie: seolpadniitva Ljbejdultah el-Kerhi b. Husejn potiranje po mestvama.""o negira oveprakse primijetiliodstupanje i negiranje Kadasu naii prethodnici po mestvama u akaidska ubrojalisu potiranje sekti,157 odnekihzalutalih
"Mutevatif' je w vidjeti: Serhu fethil-Kadir, tlr43, El-illtiiar Ii illilil-nuhtar, 1134. vijest koja je prenesena brojnim putevima,pa je nelogiönosumnjatiu njenu ! "" 6 e ß e & e s zej leijr viai* r"q,,a-n"*oi&. I/ 137. od ,mdrnd Vidietl. MerkatuLnefa! ih. 21198. Ibn:Abdil-Ben u El-;:? nia.2/tl'1912332. Vidieri,t tenhid, I l/134 i I l/l J7. . viiient El-nufhnn. 1/52'7 od lbn-Mulekinna. stx.lI7 i El-ialam,1/615, vidleti:lhkßnut-ahkam, i El-hidaje, r/3O. vidleri: Andatut-ahvezi, llr3o i Undetul-kari, 3197 l/7'7. viieot Bedaius-sanaia, od imamaMervezijaiEl-nedimua,t/50O. Vid;eri: tr-r"nn€, str.25?/416,

I

t I

aesellet4namaza

pitanja, kao Sto su uöinili: Imam Ebu-Hanife,as3 Ebu-MuhammedelBerbehari,ase Ebu-Amr ed-Dani,a60 Ebu-DZaferet-Tahavi,a6r Ebu-Kasim el-Lalekai,462 Ebu-Bek e1-Bejheki,a63 Muhammedsiddik Han6 i drugi. Imam lbn-Munzir,a65 Ibn-Bettal,a6 Gazali,67 Kirmani,a68 Nevevi,o6e Ibn-Tejmijje,a7o Ibn-ivlulekkin,a?r Ibn-Usejmina?3 Seharenfuri,a?2 i drugi navode konsenzusuöenjakao dozvoli potiranja po mestvamakoje su obuvenepri punoj öistoöi(tj. nakon abdesta sapranjemnoguili gusula).

Potiranje po öarapama je rekao:"Poslanik, Mugire b. Su'abe salla ahu alejhive sellem, se paje potraopo svojim öarapama abdestio, i nanularna.'/?4

8 viAiett:a.lrn*eWea sr. 6l. Preuzeto iz djela:B?daius-sanoia. lt7 i7 tuqnore. * viaj.t' J"ir'^-*-", su. ?241. od rmarna El-Berbeharija. 6 Y icjen: Er-isalenl-vafiie. sn- 25'l. 6t vidleti. Serhul.akideni-Tahavü 2t55t. ie, e v i6eLj lankadu?hlis-"unn". üfi}-tl t tltq I ztzosßzq. e,viiJeti: El-iatil<ad.su. ISJ.od imamäBejhekija. * vidied: Kottus-sener. str. I38. od imamaMuhammeda Sidd'kaHanaelKinnevdziia. es vidien: Ei-idzna, sld.35. 6 Vldie1lJSeftu Sahihil-Buhan, lßO4, odlbn-Bel;l^ta. ffi viiien: ELresit. rlr33. yvid\eir SerhuSahihil-Büt'dr'l 3/sl, od nnana Kirnanija. M v;aiet: tr^i"noa| zll34 i El-medinua, 11500-5oL a1o VÄpu: UedZnu ul-fetava, 21ll2}. a1tvideü: Et-ialan. ri6t3-6t4. e v iiteü Bezlul-nedihud. 2/3. a7' viiien: Ei-:efiut-nuntia. r/r83. {7{ rirmizl, t29Ol99 rqes^i, r/491r25, Ebu-Davud, 1/331143,Ibn-Madle, llr74l35g, Ahmed,4D5Ur8231, Bejheki, 1142511349, Tahayi \ Sefiul-m tkil, Il9'7,IbrMunzir, l/4621159, Ibn-Ebi-Sejbe, 1/171lr973.Imam Tirmizi, ftn-Hibban,Kasimi, Ahned Sakir i Albani ovaj hadis smatraju ispravnim. vidjeti: El'meshu akldkvrcbejni, str. 7, 29 i 30. Medutim, njegovoj vjerodostojnosti su prigovorili: Nesai,Ebu-Dawd, Sutjan es Sevri, Ibn-Mebdi, Imam Ahmed. Jahjab. Mein, Ali b. Medini, imam Muslim, Nevevi i drugi. Vidjen: Eüenjiz str. 154-156, od imarna MMrslima, Es-sünenl-lab.a, l/425428, od im na Bejhekrja, El-medZmua,l/500,

cpostaniLwog, saffaf[afru afsjaivewSt'ojstva

g1 t

Veliki je broj ashaba i tabi'inaod kojih se prenosi da su potiralipo svojimöarapama.'"Imam Ahmed tvrdi da je sedamili osam ashaba potiralopo svojim öarapama. po Ishak b. RahevejkaZeda je potiranje poslije njih.''' Ibn öarapama bio sunnetashaba, tabi'ina i generacija Munzir kaZe:"Poti.anjepo öarapama ashaba: se prenosiod deveterice Alije b. Ebi-Taliba, Ammamb. Jasira, Ebu Mesuda(el-Ensarija), Enesa b. Malika,Ibn-Omera, El-Beraa b. Aziba,Bilala, Ebu-Umame i Sehlab. joi rpominje poredore dereterice. Sadr.' Sejhul-islam lbn-Kajjim. potiranje po öarapama.*'o öetvericu ashaba od kojih seprenosi Ibn-Hazm tvrdi:"Nije poznat niko od ashaba daje kazaosuprotno ovome."47e Od Kabab. Abdullaha seprenosi daje rekao:"Vidio samAliju daje poslije prirodne potrebe potraopo öarapama i nanulama."a3o obavljene potiraopo svojim Prenosi Halid b. Sad da je Ebu-Mesud el-Ensari öarapama i nanuiama.a3l Takoder, prenosi se da je lbn Omer polirao po öarcpama I papucama. Ibn-Harisprenosida je lbn-Mesudpotirao po svojim öarapama i je po nanulama.r33 Bem b. Azib öinio mesh svojim öarapamai nanutama

Huldsatul-ahkan,t/t29. Sefiu f?ttlil-K.idit, l/158. Ndrö"/r?je, l/184 185, od dr Milih:riiu. .-- rnht trl.ahv .i. l/)o)-)o3.LIJ'adirthtnl,/. 'lr.46-aq. "'Uporedrli: A/ pu\d/.lta62 a64. Fl nuhdlla.:t9t,iFl ttu{t. ll2e5. e,ror t.t4t}4bai Fl qrsri. ttTtt 1}). ; ) llerl {1 vloteü: r crarrd-rrn1r,r/rö /. 3' Yidierl: EI nühalla,2187. *n S".1het'i. | lon Ur2-,t15.'.A"dLr Re//rk. l/loo/7'J. lhn Ehi Sejbc.l/l-211o80 Munzir.1/462l,179, sadobim lancem Drenosilasa. *'8..1h.k'. tlrlrt-l:". AbduFRe//rk.l/lqo/77+. lbn Ebi Sejhe. l/17:,,038i lbn je Munzir, l/,1621480. MubarekfuriI Et-utlfe. t/292. kaie: 'Lanac prenosilaca "',qiau. n.rrut. | /lgg/'776 i Ibn Müz;\ 1A62/$2. 4r Abdur-Rezzak, prenosilaca. l/200/777, saispravnim lancem e Abdur-Rezzak, U200l778, Bejheki, l/42711355, lbn-Ebi-Sejbe. l/17211984 i Ibn Munzir, i/463/483,sa ispravnimlancemprenosilaca. Vidjeti Sy'atl-r'rzl,r, str. 51,

'too i lbn-Dzurejdiod Ataai lsto prenosi isto kao pot'iranie po darapama se prenosi potiranje Tal(oder. s? ALdur-Rez7äI.llkbeta b. Malik rekao: Katade Po po meswama. Tebiinut-hakßik." Albad kare: e Abdur Rezzak. Malik potimo po svojim öatapama. Amü.. a%Viiiett Bedaius-sanaia. ispravan.54. 1132. 54.l/1O2.Sadab. nanaza Prenosi se da je Enes b.63.54. Ibn-Munzü.' n" ttnjsuis. t/4g vidjen: Ll-nedinua |527.218'l. -Länacprenosilaca as ebaur-Aezzak. tt464ttt12lts1 7 i rbn'Mvnz'J. u428l1357.'433 lbn-omer je. Sefiuz-turkeii. str. Hattaba. j . 1D57. Vidjeti:rlsmatra ispravnom. Ata. SejhAlbani ovu predaju rr"ri. !a3. 1132. Ebi-Vekkasa. pravne lahjskeo" zahirijskee i nekih uöenjaka hanbelijske.i drugih. rakoder. r/39'| I El'insaf. str. i nanularna. l/37. stt. u364 i El. Ibn-Ebi-Sejbe.takoder. ul?3/1991. ll2OO-2Ol/781.Mubarekturi v Tuhfetul'ahvezi' U29l' zaSo\an isDravnost ove Dredaie. rll'l2llg82 i Dulabi u El-. Ibn-EbFseibe. tluade b.Sejh "Lanac je prenosilaca Vidj etl El-mesh.Ibn-Ebi-5ejbe.Ovu rll'1311994 str. Seidab. El'ihtija. M viiiett El-mebsut.a8t meshpo svojim öarapama ^da rekao: "rotiranje pä öarapama je isto kao potiralje po mestvarna. Ebu-Jusufa je imam Ebu-Hanife u zadnjim danima svoga Zivota navodi da po öarapama. Diubejra. aes viiteti: Et-havil-kebir. Albani u El-t ?rrü. Hasanaet-Basrija. ove Dredaie ie isoravan. Ul?t1975. str. Sufiana esOvo je stav Ed-Dahhala. i lbn-Munzir' 1/463.nedZnua. nusoi od Nufiu. t t tT t-172/tg7 l -|gso.oo' od: Omerab. Musejjiba. l/l9ö. aelvidjett El-mugni. Eameia.ia. ll33l.aor uöenjaka iMuhammeda."-' i dozvolioporiranje promijenio misljenje ss Bejh€ki. tstraka. Ibn-Mubareka. ka2e: tt' ffiäil*"rt". rll10 4Y vldieti: El-nuha a. Seidab.o'oU djelima hanefijskogfrkha se skole. poistovijetiopotiranje po öarapamasa potiranjem po mestvatna. 1/181.a potom uöinio je Prenosise. 43 Ibn-Ebi-Sejbe. se Abdur Rezzak.a"z Seu.a39 "Potiranje öarapama je prenosi da ie Enesb.ve se[en.1/201t82.ara. twdi: "Lamcprenosilaca Albaniu El-meshu.486 Prenosi se da ie Ibrahim Nehai obavio malu nuZdu.it.rlI53 i El-hidaje.a35 i Ibrahim Nehija prenosi da je Ibn-Mesud potirao po svojim öarapama nanulama. El-hidaie.ry?5. je l/200t7S.54 p'edaludobromjeocijeniolejh Albani Vidjeti: El-tttPrr.

11469.amiu Ii ahkanil'Kur'an.s@ Safijskiso' pocjepanost mala.Sefiuz-Zc*eti."" Neki sljedbenici nije veia poLiranje hrlikijske pravneSkole ako pocjepanosr dozvoljavaju je potirati akoje da dozvoljeno tmam Malik smatra odmöine stopala. Elistizkat. 36 Vrdjet: El-kAvaninul-fkhiije. i ashabi nisu napravili razliku medu niima. Rahevej. ll3c9.5ol uöenjaci i hanbelijski5s nije.u protivnom po pocijepanim mestvama.Ibn-Mubarek. ll39l-392 i El-insaf. 11524.1/181-182."' Medutim. Harun. 11294-295'Serhu 2lU3 I Er-lefiul' MedZmu'ul'feta1. 11523. U45Oi El'd. vas. 11136 \'ßjetj[ Elhal. El-et sat.'u' M V.Ai. Sahihit-Buhan. Sahihu odlbn-Kajjimai fikhis'sunne. Vidje* n-nu?ni 320-321. stl. 6lro3. Ibn-Tejmijje' po mesrvama koje stoje smatmjuda je dorvoljenopotir-ati Ibn-Usejmin nanogamabezobzirakoliko su pocijepane.*'" iejhul-islamlbn. Sahihufkhß'sunne. i MevahibuldZeLil. El-vesit. Suian es-Sevd. ll0 (Tahtavr ! Vidiea:eeaai"s-sanaa. s vii)en: H-nedlaua.Mnostvo ovih predaja ukazuje da je potiranje po öarapamabila praksanajboljih generacijamuslimana.ll3l i MPrakil*lah stt.a. lll9l. rll57.Sto se tiöe propisa potiranja po kako rvrdi oni se ne razlikuju od potiranja po mestvzuna öarapama. 23-24. El-hidaie. Ei-ierhuL-nuntia. r. El-muhaqa.Jezid b. Ebu-Sew. Ibn-Munzir. sallallahu alejhi ve sellem.Kajj Mnogi islamski uöeljaci koji dozvoljavaju potitanje po öarapama postavljaju posebne uvjeteiprave razlikuizmedudebljih itanjih öamp* je ispravno da nemarazlikeizmedudebljih i tanjih öarapa. i El'nedbnua.n'r"tuit^*"""e". Davud i Ibn-Hazm.il-kebir. 11526-521. 1/188. 1D94. Da li je dozvoljeno Potirati Po pociiepanim mestvama medu islamskim Po ovom pravnompitanju postojevelika razilaZenja Veöina hanefrjskih pravnika dozvoljava potiranje ako uöenjacima. 21100. Vidjen: El-evsat 11448450. irn. lll57 i Ahhlmut-iitti. . \idjetit El-ßtizkAt. sE. 11362-363. nwntia. potiranje nedozvoljavaju Sufjan b. pocjepanost nije veia od sirine tri nozna prsta. El-nedlmua. jer Poslanik.ulgo-rg3. Ujejne' Ishak b.

. "' v idieti: El-nuhalla."s'2 i#osralno lili prirezanet'" sffiVidjeti: ElcxdL 11448 i r/450. l/449.l0/114-115/1504.."''' Ibnto bi pojasnioPoslanil. do pocijepane!"s03 Sejhul-istam Ibn-Tejmijje. '-" V idjetr Ei. <b cJ/J58 t od Ebu-Hurqre Muslim.4/193/515. U saisPravnim lancem 11425/1347. bili siromasnii nisu imali moguönostizamijeniti svoje mestve..str.Uöenjaci koji dozvoljavaju potiranje po pocijepanim öarapamai polaze sa stanoviita da je mestvama.uzduz ili poprijeko Sve to nüe vidi veöi dio stopala. ovome seoslanjaju o$aniöenje.daje Poslanil. Sufjanes-Sevri "Potirite po njima sve dok stoje na nogama.531/2561 i Muslim. pocijepane. RezalqIlI94n53 iBejhel<t.a.Kada je Poslanik."5o? u u pogleduizgledamestvine moguprihvatitijer nemajusvojeosnove Kur'anui Sunnetu. ispravnosti Mnogi ashabisu bivaju pocijepane. Ci0rani hadis biljeTe:Buhari.sallallahu ie ro sviietu (iaftow) S|aki uviel koji u Allahovoj knjizi.naroöito ako su starije i pohabane.akvim mestvama. sejha Arnra Selima. koji nisu uslovljataju uvjete Ovim hadisomzele reöi da sepostavljeni uslovi nije u njoj ne vrijedi. labranjeno. tr Buhari.ali pod uslovom da t stojena nogama.zttlo2. 5-ro Vidjerit El-evsat. od idjeti djelo ve/rs ovom w vt[ien: Medunuul-f?tava. pa je je pitan o potiranjupo pocÜepanim mestvama. rekao je'. pitan o obavljanju namaza u jednodjelnoj odjeöi. 2/ rO0.mumttu. nakon Sto je odabrao misUenje o kaze: "Mestve öesto potiranjapo pocijepanimmestvama. te da se zbogpocijepanosti preDrekaza poliranie po l. sve dok se validnimdokazom dolvoljeno potiranjepo svim meslvama. predajom t Ed-difa srr' 4c. Hazm kaie: "Ne smetaako su mestvevise ili manje. | | 192.Iefiul.bez posebnih ograniöenja. sallallahu alejhi ve sellem. 'A zar svako od vas ima dvodjelnu odjeöu'!|"'soe je rekaor"Da je poüranje po pocijepanim meswama bilo Ebu-Sevr sallallahu alejhi ve sellem. zar su mestve rekao: doseljenika (muhadzira) i Medinjana (ensarija) mogle biti ikakve. r. na hadisAi3e. e3 Abdurlt prenosilaca.'*U odredeno ne ustanovi "Sra pa rekao: alejhive sellem.

llcrr:\'tl'ttta*\tta' a . r c l r n i i m .Mc|ahihrl''t:elil \/1. Haiiitttl lb. .. Trberani' l/203/7:14. 1llA5.i Onrj kir potirc 'rnro lumji dio hanerij. smatr't l/ll9/717. l/2SS/9S. Scih Ahmcd Sakif ovu preddiu l/20?/760i Ahmecl.68' rfrrrria" slsvidieri:rt resir. kllze: stranemestvi bilo bi prioritetnijeod gomjeg. kako potire s gomje str-ane.rcd:rnkt 11523 i Mttgrillttultt'ila ll205 sr6 kntL lll1l i Ahkarün nisa stt' Ktlii/fut ittfutl llt'79.. Lt hi. buduöi da se .. l/107/759..1/1264. prcdalu smatra ovr TrrmiTi lmanr l71l/882881.pr'rr.licti:Eflrlii.ki prrvni.l/-1041/161.jhi ve sellem. Darckutoi.ekurni.H c \ a n e l .Et. ' ' O v o I n i i l j e n j c " e' Sc''ri lhn'Vurr/ir lhn Hii/m SrrllJn L . Ibn-Ebi 1/l0l 202/219.ki'rl:enliliil po konsen/u\u 5\ojihIne.og. p r r \ n o p o t l l r t i p n n i i l 'riu ' h i r n c l i i ..t\r. 20/377 'a I v.lui s tundirrll83. EI l:l . .lll13. Ahmed' l/165/1895 Scjbe lbn Hazmu Ä1trrrrdl/al/i ll. ."irs 'Vidio san1 Poslanika.17. da potire gornju stranu "Smatl-aosam potiranje donje strane mcstvi drugoj prcdaji Aiija kaZel prioriietnlim ocl gomje. ll9l.tliz Abdül G ijj cl Makdisi lbn-Ha'lieLAhmed 2/41.El mtsnttl. ru l r o l i v n o l nn i i e i . Medutim. i '5_ .l./. sve dok nisam vidio Poslanika.li'Ahkl?l l/489' 5'{vialeti: """rrrr kubru.sallallahu al.'t sttr. DxrekutDi. ll33o.N e h c i . . Su'abc kaZe: ve sellern. ' S r r oiih . Vidlcri: Et ttthisul lll10 i l^nn'!talil a. r .l/33/1l. rt I'l rvdhalu 11136/tlA6..sallallahualejhi vc sellem' kako potirc po gomjoJ / i r ' l u p r .erodo'l"lnom. : i lrrnbelri.ßulairs sanaid tlS'7i EI hahnrraik l/180.ti" ll3t). ' r m r r l i k i j ' k c . ||116.sam '" U Poslanika. \ i.sallallahualejhi El-Mugire b.ru t\tltthtt'B tit't 112lHiliiet ltlcün \ll'7'l nLnn r\lllll l lnF oa Inl BerlJl /f srrVidjeti: rt'rrcbsrr.1 \ldlell: t/. viaieti: 11. J1101Bati' Fethul lnhn ll2'l su ga ocijenili ispralDim. isDravnom. Eblr'Da!üd.l. | | 181 Vdielii t/.topJlo p e r es . vidio. Beiheki.ehn? tlfl5. r a h i m( n . i u\:1 .Bt.'rri. 5t' iirmizi. icih Alban' a dohtun. 'r?gbuO"ruA. niego\ rhJestic r.r I136.E.u'. ' i' r l r i ' k e /äsllrnrju öenjcc Oromiiljenic pravne ikole hanbeliiske''' Naöin Potirania Po mestvama "Kad{ bi vjcra bila po logici' potiranjedonjc Alija b..rn 5rrVi. Albani i iejh Sakir H.Spojsntaaosfani/tipt. Ebi Talib.!- 95 t Mestve po kojima se potire moraju pokivati öllnke.sat[at[afiu afejftive se[[en.r".21125 Ke:iafüt-ki JB Da.B l '-r i ' " l r a n i\ \ o j i h t n e ' l v i . l e .

Wl. I/434-438." '" viaiett: Zr*"1. s-av idjeti: rhu -k Se z e si.t 1 403 i K"t hIu t -kina.-Ze*. sü yidjetl El-mebsut. Safvanab. lll39.sallallahualejhi ve sellem. l/r84-185i KeiiafuI-kina. ttSOB i El-benaje. 1/114.l/322. Ur39. 11454.da ne skidamo svoje mestve tri danai tri noöi. Vidjeti. osim predaje koju prenosi Alija. lDor. Serhu. --'" Vidjetir El"mn. takoder Et-hilafijat. tt5a0i Hasijetu lbni-Abidin. 51r Vidjeri:Al*anui'iita. Serh sahihil'Buhan.jskit'" i h-anbelilskit'o Viie od dvadeset prenosi ashaba hadise u ovom znaöenju. 527 viilat: ueatimus-sunen.53r Od Favnici. Serhu-fethil-Kadia tlt41. 5E Vidjeti: El-?ysat. El-eßat. tts13. r/4O2.osimzbogkupanja. smatra da treba potrativeöidio gomjegdüelastopala. l/580. a onai koii se nalaziu miestusvogaprebivalista iedandan i noi. a koliko onaj koji boravi u mjestu svogaprebivali3ta Veöina islamskih uöenjakasmatua da putnik moie pottuaritri danai tri noöi. ."52a Veöina uöenjaka.s2'Ovo mi3ljenjezasrupaju hanefijski. s! vidiett: El-musni. El-hidaje. nema pouzdanih dokaza na koje bismosemogli osloniti. Et-nedZnua. 3/253-266 i El-resit.525 Sto se tiöe fotiranja po mestvama vise od jednog puta. sts 2?.El-futua r/r34 i E|-insaf Ul'76.od Alija el-Halebija el-Eserija. I/98-99. I/384-385. Ispravnoje da se potare toliko da se moie llazyatl potiranjem. Ll-n?damua.Il5O8 i Mugnit-nLhlodZ.526 Koliko dana potire putnik. El-b?Mj".s'i 3afi. Assalase prenosida je rekao: "Dok smo bili na putu naredio namje Poslanik. ipak.aese(Ien"ndmaza Imarn Sananitvrdi: "Nema nijednog ispravnoghadisakoji precizira kakvoöu potiünja mestvi. a koja pojasnjavasamo mjesto potiranja. Usl. El-ihtijar. "' Vidieü: El-medimua. U35. Serhuz-Zerkeii. 11547 i Hilijetul5u Viaiea: Sututus-setaa. 1/r85. El-nedZnua.eti. U52G523. l ^85. U3O8. El-insaf. IßO. El.eesit. lll17.

äolla Poslanika.sa. U drugojpredajistojidaje Poslanik. . l/309.lmamTirmizi je ove dvije Predaje smarajudobrim Vidiei ELnedanua ll484 Nevevlriejh Albaniobähadisa sNesai. ne ustanovi oriöaniet.Beg \i.El-nda/nua. sai\pravnim r Darekumi. ocijenioispravnimlmam $ El-musnedu. (istihbab) Dokaz je. ustvari.5r6 Da li je dozvoljeno priöati prilikom uzimaqia abdesta "Nema ni jednog ispravnog dokaza koji Imam Nevevi kaZe: priöanjepri uzimanju abdesta. Ahmed.Bejheki. rlt'7214s3.pa je rekao: je u ovom prebtualiita.str. Ill4g i Ah}(lj'. Ibn-Huzejme' U96l192' Ibn-Hibban. Taha\i.sr5 obutinakonpropisno uzetogabdestasa opranimnogama. Seojstva &iffi 8i pitan sallallahu alejhive sellem. s \iiieüt Serhufethil-Kadir.. s Vidieri: ie'rtr:drtnil-8rnat. postoje dokazi o dozvoli prilikom uzimanja abdesta. l/434/1376. u kojoj stoji tome druga sellem. 16911219.uöinio olakiicu za pumika da potire tri dana i tri noöi. dozvoljava kao ilo je zabrana. Ebu-Davud. l/401. lancem l/202437. str.lß21142' Ih M^dLe.ovo pravnopitanjeostajena svojoj osnovi(tj. l/50/126 prenosilaca. a o potiranju po meswama. 11466iSilctu ßu'lin Ncbijji sE54 s viile'a: Ca.od lbn-BeMla s vide:j'.5r' nakon upotpunjenog mestve nije neophodnoimati nijjet Za potiranje po mestvamaili öarapama semoraju mestve potiranje bilo validno. B2 Timirl tnSl-282/95-96.ur'iita.an.''tNaprotiv. "Tri dana (i -n-oti) za pumihl."s32 Naredba din (i niö)'za onogakoji u mjestu (vadZib)."' Imam 'Olaklica za potiranjeonomeko obuje Bejhekije nasloviopoglavlje: abdesta".tkthfru eosttniLovog. s Vidien Es-sunenul-kubra. 17.ll8l. sve dok se validnimdokazom -zabrana u sunneluAllahova prieanja u namazu.""' zabranjuje se Dakle. 4t24\/I8ll9.1/304/184(El-m€varid). r/331/23'7. l/50/128. str' 38. |1422. Darckrutn| Vzan31. Bezza\ 4n l-2211578. pri njihovom Da bi oblaöenju. od Dzemaluddinael-Hanbelija.dobrovoljna a ne obavezna hadisu je ve alejhi je sallallahu predaja da Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem.11341 Tajalisi.lenr^e. Nesai.Od MuhadZirab. Kunfuza se razgovaranja sallallahu orenosi da ie rekao:"NazvaosamselamAllahovomPoslaniku. Safrja ü El'unm.po konsenzusu islarnskih oravnika.

" Vjerovjesnik. doila kod Poslanika. ltl262\5. Zehebii ieih Albaniovai hadissmatraiu isDmvmm. uze tejemmum i uzvmti mu selam. sallallahu alejhi ve sellem.54 Takoder.3171i Muslim.sallallahu alejhi ve sellem. UmmuHani. 670. pa mu je nazvala selam. 4/251336. ell::7 i lvlu"li-. na dan oslobodenja Mekke. 41283tI8259i Ilakim tt27U5g2.slsr-s43eq-' sr Buhari.Imam Hakin. reöei "Dobro dolla. je sa abdestom.-541 se@ '3e Ibn-MadZ".dok se gusülio iza zastorakoga je postavila i nadzirala njegova köerka Fatima. str.pa mi nije odvratio sve dok rije zavdio alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. l\hngÄ. sauauahualejhi ve sellenL tada priale jednom zidu.Ummu-Hani."t . Allahov Poslanik. neki uöenjaci kao dokaz koriste hadis u kome stoji da je Umnu-Hani.upitai "Ko je to'!" Ona odgovori:'Ta sam.dok se abdestio. * guh*i. . Poslanik.a potom mi rekao: 'Nije me spijeöilo do ti urvratim selam osim to ito nisam imao abdest-"'s3e Ovo potwduje hadis koji je prenosi Ebu-DZuhejmu kome kaä da neki öovjek pro3ao pored Poslanikq sallallahualejhi ve sellem"i poselamioga.

NAMAZA .SALLALLAHU POS ALEIHIWSELLEM.SVOJSTVA LANIKOVOG.

lüepo se obucite kad hoöete UzviseniAllah je rekao: odjeöe El-E'araf. El'kavaninul' ulena. *-vialiti. Bidajetut-nudZtehid. rel'iklil.3160. smatraju pokriti. osimlicai iaka pokriticÜelo onaie u nafirivu Stoseriöe2ene.lo izmedu pupka i koljenä.41. 1ß68. E. mjesta stidnog 1. Haiicru Ibni'Abidtn 2/9394Ll-insaf.5'ö \eki safij\ki uÖenjaci koieie neophodno pupka i pokrivanje ramena. Maatibulidana su 53.543 je u namazu Po miiljenju uöenjakaöetLi pravne Skolemuskarac obauezanpotriti dj. frkhiiie.22lIt'| fethil-Kadir.ahjaiiwV eoskniLwog.2162 El-nuhe?zeb.lD6a. hidtje ierhut-bidaje.2/182' s Vidieti:El-rertr. r2li'tl. i Ke:iaful-kina l/366 Medutim. l/o5Iit/6b7.sas daje pupal. uienjala Vecina i hanbelijski}s5o iafijsuhsan Ovoje sravmalikjjskih.a. 31173. srr.cri. U473 i Ruhul-neani.sa[kt[ahu $tojstoa Uvieti za narnaz 91 S Nakon öistoöe.a prije poöetkan naza mora se ispuniti nekoliko ne bi bio validan bezkojih namaz narednih uvjeta. kavaninl -frkhi iie.'aL rvalom sluöaju. Vidjen.tl45 iHa:ijetu lbni. El-nugni l/651'652.5a2 pokivanja stidnih mjestau namazu. El-hidaje. 2162.str4'tIEt'tad\u'. hkoder. * Vidiei: El-nebsut. . slg.. iäkode( Et'temhid.S?r'i" .rsrr 116'72. 3t ) Oblaöenje namaz obaviti.El'katanin'rtkhijje. El-vesit. 11542 hanbelijskipravnici smatraju da su aakeZenestidno mjesto.neki El-insaf.ehirch' 114'73. 6ß'16-i El'meditnua'3111t i El' tllt{.31t13 sYifien:Ez-zehireh.47. odnosi koje se spominjeu citiranom Nema rzil^ienia medu islamskim uöenjacima o obavezi miesta. . *liänomlesto. i Hilijetul'ulema. El-mediJnua. 1145. 41348. n vidleti:: (Medin\t ) i Hilijetul'ulena.. 2/l'77 i Et tadZu tl2s7. oifle. tt^s4'455 L\-furua tt281 i KeßüIül'kina Ll'in'at ti654.sa8 otkriti i je namazu dozvoUeno Zeni u da hanefijskihpravnika smatra s2vidjeti': Ez-zehieh. koljenaje tijelo. Hilijetul El'medbnua.i.11449.Abidin'1193'94.El.ln48-U9. Pokrivanje "O vjernici. s viaieti: fi re. *Vidlett: al-ull4'74. rt.2/62 31173-115 s ViäjetirEl-. pa ih nije dozvoljeno otkiti. boljei sigumije.l/4'75.Ll'nugu.-.'el'iHil.' Ez'zehirch. MedZnu'ul-Jetava.11248." (Prijevodznaöenja pokrivanje stidnih se na ajetu.5{ Pored ovoga hanbelijski uöenjaci smatraju da nije dozvoljeno otkriti ramena u Hanefijskipravnici smatrajuda su i ko|ena stidnomjesto namazu.

Potommuje dosao kadaje sjena svake stvaridostigla svojedvüe duiine i naredio mu da klanja ikindiju-namaz. ponovo dotle i kaza: 'Klanjaj sabah-namazl' Zatim je doiao drugogdala i narediomu da lJanja podnekadaje sjenasvakestvari dostiglanjenu duZinu.55l Veöina islamskih pravnika. odabrao sejhul-islam IbnTejmiije. 2U456 i 26t332i Ahkanul-iadeti. a. jednostavno iz razloga sto je D. U komentaru citiranogajeta imam Alusi u "Ruhul-meani. a.ö.ta|..a.ponovoje dolao i rekao:'Ustanii klanjaj ikindiju-namaz!.s." (Prijevod znaöenja En-Nisa'.Zatim mu je dosaou isto akiamskovrijemekao prethodnog dana. kada sunce prello polovinunebai rekaomu: 'Ustani i klanjaj podne!'Kadaje sjenasvakogpredmeta dostiglasvoju duZinu. '"' Vidjeti: tlrrdzta'.vidjett Et-hidaje. srr. 2ll31. 2." Nashrpanje je uvjet bez namaskog vremena koga ne vrijedi namaz po jednoglasnom miSljenju islamskih uöenjaka. nanaza stopala..s. "" Vddjetli Medlmuut. namaskim vremenima poCe!Si od podne-namaza.tetava..22nt i Hidiabut. je opet dosao i rekao poslaniku.od Sena Sebir.sallallahualeihi ve sellem.st-^ Ovo miSljenje je. 2F(. kao i hadiskih struönjakakada spomhju namaska wemen4 uglavnom poöinjuod podne-namaza. Diibril.n?retifrsataa. buduöida ne postojijasanargument koji ukazuje na dozvoluotkrivarja stopala u namazu. sallallahu je alejhive sellem.. DZabirb.s.Potomje dosaokadaje proilo pola ili treöina noöi i naredio mu da klanjajaciju. U35. od tbn__.Poslaniku.s. Abdullahkaze:"Do5ao je DZibril. Zatimje dosao ujuho sst. DZibril. st."' Medulim. .dZnu ul-fetara. pouöavao Poslanika. Nastupanje namaskog vremena Namazi su propisani u precizno odredenimvremenskimrazmacima.ve se[Iem... lakoder. a Allah najbolje zna.30. 2/t2s-t2b i Hasijc!urbni-Abidin.rejmijje. M.a. kaie: "Namaska vremenasu ograniöena inije dozvoljenoklanjanjenamaza mimo njegovogvrcmena. sallallahu alejhi ve sellem:'Klanjaj aksam-namaz !' Nakon ito je nestalo crvenilana nebu.. UzviseniAllah kaze: "Namaz je propisan vjernicima u odrealenim vremenskim periodima.s. 125.).s.rekaoje Poslaniku. Kada je suncezailo. sallallahu aleihi ve sellem: 'Sadaklanjajjacüu-namaz!' je Kada naslupila zoraDZibril.. a. Et-bpnaje.ibril. a. 103. srav veöine islamskihpravnikaje merilomiji.DZibrill.

l/335 l16/1-172. . od ßti.r". .üü likhiii(. lnAT (Sakid." l ' l ß / ' t ' t t n \ ' t t t o L t .1't). 3/ll0/l'1578.k t b n . 5/l l9 l:0/6. u srolu 5g IbD Hibban.alhllrhrr rlcjhi re sellem.n t Sdhihil'Buluri jcrr. Zehebi.d:t' n Vidjeti:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Er-r?rüid. 7/1fl i EIa . Ltt"'t t.17.j5s neba. 3t75.o ie .11.11268. t/. ltloatih 'itl:!1. Ll e|sa1./i. s6? 3D18 i 8/16. F d h t t l ' t a l i k l I I l A 5sVidieti:81tr.sit.' vrijelnc ikindiie-n. r s t i . h eii. je rekao: Podne-ttol1:d neba i trdie s|e nastupakatLLsunceprijede ia aenitu na dtug-u^poltn'inu dok siena öo|ieka ne bude tliegove duiirte.\1)1. L-1isri:. El Ibn Bettala./ y132. l / 2 2 4 . . 'lzmedu ova dvl vremenaje namaskovrijeme.kih.ra.po konsenzusu tbu-Berze kaie dr je Poslrrrik. I 1 2 6 0 . .rmrza Odabrrno ie \ve dok \urrcenc l.r/i. 1/l'17. 5s'Muslim. Nevevj.LuTinu s t r a r id . l/3t).tull.1. Ll .l('ne mijenjrli ": j z u k o Dokczl"lne ie hrdi\ u komc z t r r uL r .leti: ill rrsar. 3s' V i d i c t i :E l . Ir.Ahnrcd Sekir i sejh Albrni ovaj hadis smatrajuispravnim Vidjeti: D:d.i. l ih'6 O."n Ikindijsko vrijeme nastupa neposredno po isteku podnevskog vrcmena.rekao: Podnevsko vrijeme nastupa kada sunce prijede na drugu pobvinu Dokaz tome je hadis u kome islarnskihuöeniaka.srr. B. l/142.on la m ud a k l J n i i r D o L l nk er d i e s i e n c .kar. '* Buhari.-Ze*eii l/161 i tlü1'. Hakim. 128/541i Muslim.nr. Ilnrü Tirmizi. . 5/93/61:. kl. llll5.I!. S. . l/'168. 1136.(ai. El Dtellit R.s. \1321. 266/1000.bez rneduvtemena. E t h a r i ! . lll11. t u5 " .3121i El'kflt'(l. 55'Viai"ti: a "'.Serln-.nrl3/27. ssrvid.rrv m. Ahmed.S'tojsn a Qosknifuxtog.ht . taha!i. sr' 19. r \ e n k 3 . saffa[fafiu afejfürte seffe4iü 93 t Potom je kadase dobro rasvanuloi naredio mu da klanja sabah-narnaz. Ei:erh kebit.11. a. Drrckurni l/265 Tirmizi.nji-t" podne-namiln kon ito bi \unce preslo nii dluPu folu\inu neba "Vrijcme Poslanik. kada hlad nekog predmetadostigneduzinu istog.üs.11]'64."'''" Diibril.i s r i : i 1 r : | 1 3 6 3 8 . btut. eaLiL. ne Iaöunaiuöi duZinumale sjene koja se primjeti dok je sunceu zenittr' U prethodnom "Zatim je doiao drugog dana i naredio hadisukoga prenosi Dzabir stoji: jenu.l/110| Ellttcd:Dtru 3121.. l/326 i 2/355.trd:LILl.""' Podnevskovrijeme traje do ikindije-namaza. 2 1 1 1E 56tvidieti: t.rlikij. El-|.+/150. v r k e ' r f i j : k i h ' pravnikr' i h r r r r b e l i j .. ?/160.po miSljeniu veiine jslamskih uöeniaka.sallallahu alejhi ve sellem.i. IhD HuzejIne. uhsatul'b(dtil Dtuir' I/85 i ltvat!' TitltLi. E|'tctlllil 8ll0. l/. E l T l | a k i h r t l r t c w u t i .'r.

sE. U190... 2t5. Bedaiuss:yia. tß}t j Ei bewie.atut-ahvez. od lbn-Bettat4 Aidatut-ahyezi.sallallahu alejhi ve sellem. Et-medimua. imam Buhari. l/^t]1. Sefiu Sahihil-Buhan. 23D67 j Se.uidieti: El-kafr.s6s Jacijsko vrijeme nastupa prestanlom aksamskog vremena.Ovo misljenjezas. 4/8/2363. 4q.56l Medutim. Mugnil_muhtadZ. tn2i i Serhu.Et-ihtijar. octAbdullaha. 52.^ Bnt2..tt40f.b"naje. 3t38.id!rn.Aksamsko zalasku sunca. Bl'rr. t/225. Et-ned. Seüuz-krkcsi. t/t18.y!-Bn! Serhut-krk?3i 11472.ss wijeme. se Vlaleti: Il-ann.'o'.-2"*esi. nastupapo . Mcrutib .hAvil-kebit. v424.s'o Dokaz lome je hadis koga prenosi AiSa. vtSS.. r. rcbjinut-ha*aik. 2/186. Ibn_Hibban.b?janu vet-lahsit. sE. 2D5-26 t' Vu.. sallallahu alejhi ve sellem. po konsenzusu jacijsko vrijeme traje do pola noöi. )334. po konsenzusuislamskih uöenjaka. s6 .ü. EI-b?naj?.Et-jefiul. u kome Poslanik. 4q.a.taja|lsi Mjslim.ur-fetara. 3J1..Nejtut-evrar.]io t :. 42^83.Davud.Ebu.2t333. Jerl. islamslih uöenjaka. Lt-lenhirt.. Et-mesail.49. kazeda je wijeme ikindije svedok sunce_ ne poönemijenjatisvoju boju. "* VidJeti:_E1-p'\dr. od Ibn-Benah. ELv?\tt. US3. 3/41. Mpraribut-idana. trr"nhid" Btgt.t47j.rl-. s n.ve sellem.y!26.ako se ikindija-namaz nije obavila u ovom uemenu moZeseklanjati do prije zalaskasrinca.id. a noö se raöunaod ialaska Odabrano suncad_o zore.l/107/396. Alr n. U4ö8. . EI. Medinu. 5/90-9U612. zbogkatkoöenjegovog vremena.. S?fiu Sahihil-Buhan. 4t342. 2t223t.kaie:-.. E:-n:ug.566 Dokaz tomeje hadis u kome Poslanik. Ishak.ncdinua. n3i. turkeii. Srq.?rail st. El-nunteka. 4/337/1473..Sefiu wanit-a\ar.'.2t21.tetava 23t26j.^nrpaju: Suljan es_Sevri. Et-tafr. ln32. Ibn-Mubarek. Et-ik14.2/344 i Umdetul kari. Et. s/69. nantaza Poslanik. svi islamski uöenjaci smatrajuda je -pohvalnopozuriti sa akSam_namazom.ur.ma.56e 1el?nkon cwenila na nebu. u"aZ_u. iitn. Ft.sa Mealutim. t.ni: . sr.ßk:!i:: Pt-nmhada.t0ii i -tatatßt4ßn363 '6 Vd'djeti: Ll-asat. v4i3. Arid. d Ebu-Daluda. 2t23. 2t24. ffi vidjen: ELevsat.rr-runne.El-evsat.-'.El-kavaninut-fikhijje.. kaä: |'Vijeme aklam-natnazaje do nestakka cnenilß. . Fs-i"rhut-kebir. f mesaitir. -vidieti: El.. 44. E!:ryinhadi. ti.ed. po misljenju apsolutneveöine uöenjakaöetiri pravne Skole.ut-f". )/3?o:. str. ttt atibut-idima. sallallahu alejhive sellem. Jl33.nua.sr'. U47'7. Medttnu.iiieme . 2/t56.40.2t356. t/4:/3. Njegovo vrijeme prestaje nestankom "rv"nila nu zapadu.uxn. 11246. Ebu-Sevr. stet. tlti|.38..

...Kao dokazovi uöenjaci haubeliiskis?5 "Jedne ve sellem' alejhi veöeri Poslanik'sallallahü exn 1".3tTs:.os vriieme"'5'1.i:.. kai:e'tz ov.'' pn]: iudisu .' äi... 4. ti. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx H#it:#*#.) ELnusne&'.Ä:ä::.i rslamsKrn po konseDzusu haäsa se svakako izuzima sabah-namaz' Na ovu iznimlu ukazujei hadisu kome Allahov roslanlK' üteniaka. ' 2nw6966.. Et-kawninut24123' "ih.. Ebu-Davud.t3r nienluistamstitr l:Y?:: blago pojaöava' koja se postepeno il-roi" poj-i "oootu"nasvjetlost' Ahmed' U183/354' Ibn-Huzejme' l/1071396..-ttsli.zi-i"i"t+. f.sE."5tr Medutim' izraTitaveöinaislamskih iacäe-narnza ie do pola loli 'ueeniara poJaveplarr'e smatrada se jacija mora najkasnije klanjati--do sufijstti't" malrkijsq''i i zi.\'HÄ:f...tf .? ü-evsat.^. rt416'i.6 50n52r3. iwuzapnkizIaskasunca... Musnil3t4243'T."3 zoranasnrpa Prava udenjaka.U48r' .Haüanieo:" ':P:-:{l* kaZe: i"r]ää" tr":rti ve sellem.t '''" veii dio noöi je sajacÜom svedok nije prosao okasnio hadisau kome Poslanik' sallallahu Takotler.s8o Ju'pota pravezore po jednoglasnom wiieme pocinjenasrupanjem Sabahsko kad" *.'.tuäuju t'*ef'jtti'fl .f StOA 1/l18/441...Elrnedämüa .."ä"ri ".40.SlrSf.t. "r'.1:e*i rß1' EI-W Yßr' EI. t6s-'tott4.!j^YA. n" ii't.zt34o.'E-t-temhid. 4/3l711460' Ibn-Hibban' g^ftf"rfi-.igL khnjai sabah-namaz da je boljeodgodid nije kazao "i" "rl" "i islÄsklh ueenjaka noeit oopredsabah.'Kf.:*".' "iiÄ-s""^a...pi drugo namasko T.?I:i*syll4.Ied\mü'ul'fetava firJ/üe. ii*:*ni:lyt!nrx"i. rt2stDttsuki' i Haiijetud tt263 uot' t 'fewkihud-de'ani.]ö. santa il'i k. 5/90-9U612.1":?: t eq4us'say"' e')At' B n hidai rr ss' :1ätä-ä-indp. str'2?' Beiheki' . Bidajetul'nudztehid. f.Serhuz'22*eii.Y. Muslim.: #!rY.:ß*#'i.r.sluie seopÖimznaöenjem "Niie Je neunierenost u snu' neumJe-r-ehos' aleihi ve sellem..ai.": : ::.srigaojekIanjatisabah-n4ma. Ebu-Davud. t-umije da onaj ko ne stigneUanjalr JedanreKal öitüanog Medutin" poredovih i"""ä a" "ii" t."r u KoJoJ konste predaJu pravnici..s?8 "Ko stive. iön.ttt4. !556/1't73.'. tt.

Bedaius-sanaia. sn.brd. lö5.ar.53e El-mesdZidul-haramu Uzviieni Allah kaZe:" Mi Vidimo kako sa Zudnjom bacas pogled prema nebu. 1197. Ettemhid.l-nua.a wijene sabah-namazaje od zorepa do iTlaska sunca.l/107/196. Sirokom)safu ne bi bio ispravan. Ulag.Prije ovepravezoreima tzv. narnazu dugom (tj. Uttt. Meritomijeje prvo rnisljenje koje se navodiu predajiEt-Bera b.lll48.ncdinua. trajedo poöetka izlaskasunca.) Na sabah-namazu u mesdiidu Kuba.8/74. kaie. El-ne. ll4a1i El nulessal. 11300. po miSljenju svih uöenjaka. EI nedinua.6. Ll. U5O5 | Mctta. njegovnamaz nije ispravan. sedamnaest od propisivanja namaza vjemici su se okretalipremaBejtut-makdisu (Kudsu).533 Dokazovome je hadisu kome Poslanik. duZanje okrenuti se u pravcu stranena kojoj se nalazi Kaba.". ". 2t2ro/6966. Aziba koju bitieä Muslim. s-n vdß:.2/o0. * vldjeti Et-temhid.'erhu Sahih Buhari."'o' 3. 17154.3t46i tt-furua. ll5O3.5/8/525. Bidajctul-nudatehid. Mi 6emo sigurno uöiniti da se okredes prema strani koju ti ielis. 'H Muslim.'"'Ko vidi Kabu svojim oöima mora se okenuti taöno pravcu. 22t2}g.ß. sto je suprctnokonsenzusu uöen1aka. svjetlosti. od Ibn ltllt. sallallahu alejhive sellem. s-:vidje|.588 buduöida mnogi klanjaöi iz dugogsafa neöebiti usmjerenipreciznou pravcu kabe. Bdaietul. 144. 11308. t/t83/354.. okreni zato lice svoje prema Öasnomhramu i ma gdje bili. 3t 1o3.nugni.titj. sLr. El-ikna. laina zora. -'* Vidjeti: L!. Fethul-Ban. nakon objavljivanjaovog s8"/idjen: El nuhalla.nudatchid. ll4eratibut-idina. sn.pn: & rcmhid. 2. Okretanjepremakibli premakibli je uvjer za ispravnost Okretanje po konsenzusu namaza..Zatimje Allah naredio Poslaniku. lbn-Huzejme. u njenom u protivnom. n-i. ". Ridajetul nudatchid.neclinua._Benala.. Ebu-Da!ud. LI-bahrur. 3t203.'o' Sabahskovrijeme.rnu ut Ietava. . t1348-35O. "h.Ahmed.l20q. 3t41 .. '"" Vidjeri: Ka{a\!/-p.58? U protivnom.r'd:"rd.Vidjeri: El.-.50. mjeseci. 4l15l.nn5. nal(on iega ponovo nastaje noöna tama. . od lbn-Kesirai Hudid-ctu aht bati?a. El-nugni. tt487i Medimu ul-Jplava.a ona se ogledau pojavi kmtkotrajne vertikalne popul vuöjegrepa. E=iehireh.!cnhid.ratk. Prvih Sesnaest po drugommisljenju. 3l1l2. Et. 11154. islamskihuöenjaka. da seusmjeriprema (Mekka).. okrenite lica svoja na tu stranu. s/e21612. Scrtu neanil-asar. ""-"-" obasjavajuöi vrhovebrda. sallallahu alejhive -sellem.t^95.536 Onaj ko ne vidi Kabu svojim oöima. llß)." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare. Lt.- * -*-" ""fi"|T. ll2tr3.

u avionu. (ne prekidajuöinamaz)okrenuli su se prema Kabi. ako ni to nismo u moguönosti. '.: fl +/.nugri. naredio ta-kre odjeie. U poduZemhadisu Poslanik.l.da se u namazu okene prema Kabi. t/235-236.urc.rr. 97 - ajeta.tiIbIi qt\t1tüttll). El. upotpuni abdest. ierhuL-ntunltia. Et-ihtijat.dovoljno je samozapoöeti namazu tom pravcu.rtho. brda. 1161 62. ir i. saffa[tahu a[ejfüoese[p-.vozuili na brodu). Ako nismou stanju klanjatiokrcnuti prema kibli dok smona putu(npr. pa makar klanjaou pogrelnom pravcu. Lhfub.2/220 22t i Slhihu fikhk su.ecnice. 8 / 7 5r M u . srt. sallallahu alejhi ve sellem.kaze:". sunca.vjetrai sl. 102/403 i Muslim. ltlugnil-tltuhta. t h . 1n50. doiao .ie glasnik i rekao: "Ove noii je naredeno Poslaniku.'vddier HairJ. l/4O2.5e: Nakoi toganeöe ponavljati namaz. El-tlat tiu li .rh l.'' Ako je öiSienjeodjeöeza namazobavezno.".t 2/:5-. Na nuznostuklanjanjaneöistoöa sa tijela ukazuju brojni hadisikoji govoreo obaveziöiSöenja nakon obavljene velike ili male s Buhari..SvojsnaQostanifunog. 4 .rir IAoliE.lina. Öistoöa odjeöe.t ( . tt potomtlonesiteADir"ser Ko ne znana je pokulati odredirikiblu. ondaspada obaveza okretanja prema kibli. ondaje öistoöa tijela obaveznija.54. t)e5. t r m . pomoau kojojse straninalazikibla obavezan zvijezda. sallallahu alejhi ve sellem.'"'l/ralita veiinai.5eo Vjerovjesnik. 11185. ö5/127 i Muslim. a n / 1 9 7 5") Vidier. u brojnimhadisima naredio je okretanjeprema kibli u namazu.thkauit-Kur'an. pilrno odjeci-nr je pränje kojuje dorpjehkv od mje.) Kada je Allahov Poslanik.22/242.5el 4. tijelai mjesta na komcseobavlja natnaz "I UzvileniAllah kaZe: haljine svojeoöisti. .kada ustaneida klanjai. dok su ashabiklanjali..lrmskihpravrrila \mrtrada ie eijienie jedrnod urjerri"prar odjeie nosri namrza. "" Buhan. Mug'til tnuhtad:. srr. pa kad-su öuli naredbu.1/l| ) | Lt1t. El ihta ji "tcsailil...l: l/402. 4. "' euhar.19/66.:rdf. 3/162/291 5%Vidjerl: Et teuhi.sallallahu alejhi ve sel1em. usmjeriseprema kibli. str.."(Prijevod znaöenja ElMuddessir.Medutim. l/291.5/9-i0/526527..pa uöinitei vi takol" Klanjaöisu bili ohenuri premaSamu. saliallahu alejhive sellem. Ei. Bedaius sa aia./d.i. Merutihutidlna.i.

Mealutim. IniO. U6t-62."tt.s1tr. Muenil-muhtad| 1t402. t9lö6.In5.tn37.El-iba f nEsailil-itlbu. Ibn-Abdus-Selama. tt6t-62. Et-mugni.Esailil-idirn. ili obiönomzabodenom stapu. El-ihtija.Ovo je miluenje imama Ahmedapo jednoj verziji. -' Vidieu: El-bejanu vet-tahsil.) Allahov Poslanik.sallallahualejhi ve setlem.3N0o. Et-ihtijar. koji u njoj budu boravili.11293. Ei-sefiul-nuntia."o ispravnost. sti.buduöi sx vidjeti: Sdn'rü. lA7. ruku i sedZdu öinili. stt. MrynilnuhonZ. Redaius-saraia. Uzviieni Allah kaZe:"I Ibrahimu i Isrnailu stavismo u obavezu da Kabu Moju oöiste za one koji je budu obilazili.nekih hanbelijskihi drugih uöenjaka.22n42.El-nuha a. U220-22r i Sahihufikhis-sunne. "' Vidjeut Et-t"nhirl. uöenjaka zahirijske pravne skole. zidu.f1. 11402. 11176.naredioje da se u njegovoj dZamiji saspeposudavode na mjestona komeje jedan pustinjakobavio malu fiziolo5ku potrebu.'ret/amulminne..5e6 Apsolutna veöina islamskih uöenjaka smaha öistoöutijela uslovomza ispravnostnarnaza. veöina islamskih uöenjakasmatra upotrebu prcgrade sunnetom.I 22. Bedaius-sanaia. 14. n vldjelo' El-nusni. tZq:leOZs iMuslin. El-iha fr '.tr-sunne. 3tt0t. . Sevkanija.5ee Za diSöenje odjeöe. Ahkamul-kible.M?vahibut-di?tit. tB3." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare. 125.R g Ir u ^ t N i fü * ottu"'.59 i Ahkamus-sutrc.4 fizioloike potrebe. sallallahu alejhi ve sellem.tt3t8. tijela i mjestana kome se-obavlja namaznije potreban niijet po konsenzusu islamskih uöenjaka. 365. a Allah najbolje zna. Ibn-Ruida. lt4O3.5e Cistoöa mjesta na kome se obavlja namazje _uvjet za njegonr po milljenju vedineislamski} uöenjaka.11294. klanjao osim premaperdi. 3D. 3/155/284 ffi V dlijer:Ert?nhid" 2Zltol. Stavljanje pregrade ispred llanjaöa neki islamski uöenjaci smatrajuobaveznim. ttt85-ta6. Haiijetut-Tahtavi.60r Ova skupinapravnika poziva sena hadisekoji naredujukoriStenje pregrade u namazu i kazu da nemaispravnih i jasnih dokazada je Poslanik. Nejlul-evtat. 11235. El-daaniuIi ahttnit-Kw'an. Esaejlul-dZenar. t" nunari.'*Samimuklanianiem postize neöistoöe secilj. Serhus-sunne. El-v?sit. srr. hegrada ispred klanjaöa Prije poöetkanamazapotrebnoje staviti Fegradu (sutru) premakojoj se klanja.

ier. Ibn-Ebi-Sejbe. str' 45 s vidlea: at-unn.Ovtt predaju pouzdanom su ocijenili lbni XejhAlbani."@8 pregrade u namazu obavezno dajeuzimanje prenosi salldlahualejhi ve sellem. 1/135/96.ar koplie"o* hadis: sebipregradu zanamaz. BeihekJ. @ Ebu-Davud. a ako pokula. 4!18'7 12430. u376-311 i Fetaval-IedZnetid-dnine ft Muslim. Ei-ie l-muntia. Ahmed.". stedeöi @ Vrdieii EI nebsul. s njim ie lejtan.@' Ovo misljenjezastupaju klanjaobez pregrade. 1t282i El-kavan inut'f*hijjc. a Hejsemi tvrdi da su njeni prenosiocipouzdani Vidjeti: ElHuzejme Es-silsiletus'sahiha. 2J208 i El'nedbnua. 2141503.3o5i lalaus-sunen. Ibn-Huzejme. rot2l4. rekao: joj se pribliii. l llg}. tarihil-kebi r. 2/9-10/800.21383 13464. . neka klanjo prema salallahualejhi ve sellem. N vÄ1et:: tl-ngni. 6112612362. 11382 1925. Abd[rr/25012875' 1/296t88.EI'lerhul-mumtia. Neka ne dozvoli nikome da prode iuedu pedi i nefu1 njega i pregrade. 3D26.61659. Mabedod Poslanika. 3| | 122. Hakim. neka mu mbrani silom. E!-iunteka.eklanjao. 7n6. 4/188/506. 2415'7115240. Sebreh "stavite pa mal. sa dobrim lancem Rezz aI. sprijeöi ga silom. Ibn-Hibban.sallallahualejhi ve rekao: "Ne klanjaj osim prema pregradi i ne dozvoli nikome da sellem. Od lbn-Omerase prenosi da je Poslanik. hanbetijske-' i veiina uöenjala malikiiske. e vidier:: Neilul-evtar. b.Ibn-Ebi-Sejbe. 3131'l i TahridLut' edhnea. 315.?/134/6540'Begavi. 3. HairßturTahtavLstr. Btuhai D Et'taihul'kebiru' Taberani. prolnzi ispred tebe."606 2. 11249/2862. 7aßtaje on iejtan. U hadisukoga prenosiEbu-Seidel-Hudri stoji da je Poslanik' "Ko bud.da je Poslanik. 51b8. 21196.603 safiiske6@ Dokaziuöeniakakoji smatraju da ie pregrada u namazu obavezna 1. El'hafit-kebir. zaista. 2/l5/2105. pravne ikole. 4t Ia3. u karektedstiönimprilikama uöenjacihanefrj"ke.Ako pokuia.t Et-tcmhid. 2131810. Ibn-Madze."6ü "Ovaj hadis ukazuje lmm Sevkani ovako komentira citirani hadis: (vadiib). sallallahu atejhi ve sellem. prenosilaca. uprkos tome. a6'7. ß V tieti. Bejhekl' tß79t3449. * tbn-ttor"j..

re. Dija Makdi'si D El'muhtate' 212/331 . Omera Abdullaha "Ko ineka budeklanjaonekaklanjapremapregradi lbn-Omerkaze: "''" Prenosi sedaje joj sepriblizi.Nesai. ashabi zavrlio saakiamskim Malik ka'e: "NakonStobi mlrjezin po stubove ustali.naprekidanje skrusenostii validnosti. naruza Ukazujuöi na vrijednost pregrade Poslanik. a cmi pot je Seiron"''' Veiina islamski-tr uöenjaka smatra da se ovaj hadis odnosi. sallallahu alejhi ve sellem. muskarca. 4/190/510.-- ^'-E. dokazuÖi zenu i poredije sa psimai magarcimaKako njime da islam ponizava islamai da vide pozabave izuöavanjem bismovoljeli da seove neznalice da podrobno nam ne dozvoljava Temaove studije u islamu. . veö zbog toga ito prolazeöi ispred predstavljaizazov. mjestoZene pojasnimoznaöenje ovoga hadisa.Tako Enes b. 120 (muallekan. "Klanjaj preman1emu.U drugom prema pregradi. Ebu-Davud.sallallahu 610Muslim. l/250/2877. st. u'oIun-es'-S.2n4o. Imam Buhari biljeZi da je Omer vidio öovjeka kako klanja izmetlu te mu uhvatioga je za potiljaki pribliiio jednomod stubova' dva stuba.. l/285t86.+.6rr a ne njegove potp.o'' lancem saispravnim b. lancem saispravnim V250l28?8.k-nn qffaffahu nfeißit. magaraci cmi pos. 2tr48n50r.nostinamaza Mnogi koji ne vole islam zloupotebljavajuovaj hadis. 6tt vidjeti. Ibn Madi:e. ezanom. prenosilacä. kako sejtan ne bi proiaoisprednjega jednomod stubova klanjatiprema kadane bi imaomoguönosti lbn-Omer "OkJeni u mi leda.""'' (Ü. 6t6 Abd'r-Rezz^k. rd405. rekaoNafi i: "Ibn-Omer nije klanjao osim predanju Nafia kaze: namazu). da mu bude zastor u dzamiji. H lasatul-ahk'n. lbn-Ebi-5ejbe.Zenau ovome hadisunije spomenutau konteksfir poredenja.it."6r2 Sliönoovomeprenosise od usmjeren rekao: prenosilaca. l/249r49.prckidajunu namaz ieno.) je spojioIbn-Ebi-Sejhe Et-nusannellt' ovu predaju 6tt vidietr Icthul-Bari. 219/22'1 3. r/526 ) Serhu fethil-Kadn.Tirmizi' 1270/2146?. I t 158i Taplikuqalik. bi alejhi Poslanika.l/136/650. 5/161 61250D2:76. pridavali su veliku paznju koristenju pregrade. ftieöi ve sellem."6roAshabi Allahovog Poslanika. lancem sa ispravnim 615 prenositaca. Ahmed.Ukratko. sallallahu alejhi ve "Ako ispred klßniaöa nemapregrade u visi i zadniee sellem..ltrn. u" suh*i. je rekao: lako proöluisry1dnicgalpunoljcna djelajahalice.

"' Dokazi uöenjaka koji smatrqiu daje pregrada u namazu sunnet L Ibn-Abbas je doSaojasuöi dok jc Poslanik..sallallahu alejhi ve sellem. rdrerr Hadi-. Llttrtri. sallallahu alejhi ve sellem.82 i."''' Omer b. 2 I8/lllh I ll-r MIn/I.Betheki. i Jnr3i. raf. Seth lbn-Sad. . str.. a ispred njega nije bilo zida.1rr cl"dur-Re.rr.ne znaöi nepostojanjepregrade. l/2./. 143/625 ut'gun*i.tt ql+g+ i ltuslim. t . Ä / / a .. ' t t . U jednoj veriji Ibn-Abbas kaic: "Ktanjaoje Poslanik. o d l h n R e d / c l ' J . predvodio dzemat na Mini."6rr Komentar: Neposlojanje zida ispred Poslanika. L drug"j predcjiEne. 'l srn"". .4/187/505. AlhJni i. .r-l7o * Virlie'l F/. naredivaodok je bio na putu da mu se usadikoplje premakome bi klanjao. "vu . 'J r. \ i d i e r ..uJ \ V /'rl. na Arefätu iza koplja 617 i Muslnn.. tztlso:.4 . r \'1. l .r8-. ponekad klanjao iprema koplju. t .sdt[af[afru ahjfüvesertSvojsttnaostaniLwog. 7/13i IhD Munziru E/ ". rt.rvnüm. el-Hattab bi haramu u Mekki prema zabodeno^rn klanjao prema usadenomkoplju. dokazi koji obavezujukoristenjepregradeopdeg_^su ivrijede za onoga koji boravi u svome mjestu i za putnika.jer je Vjerovjesnik. r .tr1\nim I n. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. Malik_lilanjao u El-MesdZidulprutu.t. h lr ' i h . 5/b5/2 -' u" gunari.5/89/243?.pr.m. Ll Lrt1"1 .18/285-1. 6" ltn-su seite.t trcJ:'ju _"rli.Iirl 'm eki'|.Jk.6rr Ibn-Abbas kaze: "Klanjao bi Poslanik. sallallahualejhi ve sellem. ltrl thhntttr."' Prenosise da je Poslamik. { l//b...6/102/837. karaktera Dakle.r J2r!. Buhafi. ll.trrrrr. 1g1 t ''r preml niimr.str. t i .. str."6r3 Prcnosi se da je Enes b.t"u. )tte. sallallahu alejhi ve sellern. :t :j t l ! :. . stt. I ö . mesdzidu da klirnjaiu u*mjereni "Vidio kaie: sam najpoznatije ashabe kako prije akiam namaza traZe stubove."" ugledajuöi se time na Poslanika.lt)1- tJ6u. sallallahualejhi ve sellem. / ."t.

Sliöanovome je hadiskogaprenosi Ebu-Seid el-Hudriu kome stoji da je Poslanik. u ovome sluöaju. njega. a potvrda tome su i rijeöi Uzvi5enog Allaha: . lica syoja i ruke syoje do iza lakata operite. " Tako namaz. a ako odbije.2/26/84}. o" l..klanjao na Mini bez pregrade. 3t3'78-37g. pa nije ni mogaoklanjati premazidu. on ne znaöida se dozvoljavaizbor izmedunamazasa pregradom ili bez pregrade. veö ovaj izraz znaöi"kada". I/25J.6. Slianoovome biijeieBuhari.tor: Ovaj hadis je \tezat za znaöenjearapskoglztaza . neka sprijeöi svakoga ko proA ispred njega.. Iman Ibn-RuSd je pobio misljenje uöenjakakoji iz ovoga hadisa zakljuöuju da je Poslanik. dokazda klaniaö moZe ldanjatiprema pregradi a moZe i beznje.na Mini ni.4/187/505 68 V idieri: Ei.l'62e es /\trnea. Ebu-Seid prenosi daje Poslanik."625 tome. ..626 2. rckao: "Ako neko bude Hanjao prema pregradi.4/183/50t.sallallahualejhi ve sellem. Hadis. ali.Isti sluöaj je i sa pregradom zbog jasnih naredbio obavezinamazapremaperdi. sallallahu alejhi ve sellem.. s!r. upuöuje da je Poslanik.. namaza dobrovoljno?! Ne.. "' Buhari. ttn-Hnzeine. tU243At62O. neka ea sp jeii kotisteöi htjedne_ sl/a. Ovaj hadis h. sallallahu alejhive sellem.Vidjeti Sakiro\e opaske na Et-musned.str.628 Komer.""'' Ueenjaci koji smarraju da je pregrada sunner kaZuda je arapski "li)termin iza" (ako.Da je Ibn-Abbas Zelio negirati posrojanjeperde rekao bi da ispred Poslanika. Naime.iefiul-muntia. Ovaj ajet ne spujta obavezu nafi\aza na stepen sunneta.I la/494 i Muslim. ustvari. sallallahu alejhi ve sellem.) Znaöih to da je obavljanje . nije bilo pregrade a ne zida. rekao:.tdlrr?. Ovo je poznatou arapskom jeziku.SejhAhmed Sakir ovu predajusmatraispravnom.robavezune spusta na nizi stepen.O vjernici.02 salkffafru oe seffen..tuil-. Sunneta i konsenzusa muslimana. veöispravno znaöenje ajetajeste: kada htjednete molitvu obaviti. . 1221509 i Muslim. neka ne dozvoli nikome da proLlzi ispred. lica svoja i ruke syoje do iza lakata operite.nanaza prema koje bi mu se usadilo a magaracje prolazio ispred koplja. "'" Vidjerl tl-b?ia\u vet. +neelsos..?&o neto bude klanjao. ovaj hadis nije jasan i ne moze posluziti za dokaz o dozvoli namazabez pregrade.od lbn-Ru(da.." (Prijevodznaöenja El-Maide.'faberani. ostajeobaveznim.O vjernici.e bilo gradevine..2tS5S. sallallahu alejhi ve sellem.tntZtZtZS.zbog jasnih dokazaiz Kur'ana.obiöavaoklanjati iza zida.\za'. ako hodete molitvu obaviti.kada)spomenut u ovom hadisu.

predniegrnijebiloprePrade u puslinii d7em3t predvodeii a on nllerelglrao n1epa.. i/385/9l4 Imam Haknn. mag acproili ispred je neprih'r'atljiv u lancuprenosilaca' Ovajhadis.xltd. . Ibn Abbasa le 'u pc' i a i.. lcloder.ttanu.ttrjttca tll rntt pd\' lend mag)lLtc jahali. t l l l S e l . " g o t .."'' ili neispravne kao dokaz koristi logiku.e. lbn-Abba. i 5 n { .nu prckilu Putroliertrtt je Postaniksrllalbhu aleihi\e sellem' 4. Bejheki. rSi". e o \ r l ..2/387/3'180. jc ler 'tpontrr .dier': l h n H 1 / m r v r d r d .u'o.dii Ll taie: lio i:pted kl.Abdur Rezzak' 2/28/2158' h J J i ' n i J J ! ' r rV.od lbn-Käjjimr' . q .'r Cirirrni hrdis. .t. Hoti.rinjia i.osimStoima mahanu ispravnim predajamakoje govore da Posllnik' ier se suprotstavlja I ateihi vi sellem. slabim Vidjcri:Medi ?ttt tevaitt 2/61 ovaj hrdis ocU€nio Hejsemije ß VidietiN€i/ri-dvrdr3/5. r n .*"al . " r .1.o\ ih leda. 65 Vidicli ti-i"'n /'trn.Lojnom trtmn prepratle u ri:ini 'aJtticl. .qr.nije dozvolioovci da prodeizmedun1ega sattattahu da je orcr moglaprocisrmo i/x npj ret<o u"i. '17012601Haliz '" 4/469 Ebu Jala rn:alrsos.role 5ve u namil/u\lnatrrju \unnelom koji pregrJdu uöenjrci sallallahualejhi ve sellem' klanjaobez pregradesu govoreaa'je eostanit<. l c r rt:/ ' ' r r r l ' / "'rt"-g. A l b r r r ik J / e o \ ! j h J d r ' j ' s l J b / b o g r ' ' p o n r r r r u ' t r S ( l l | \ur'h l / 2 d 4 D r e n o .*e J\olhe F t . Ova skupinauöenjaka poteikoöuza klanjanjapremapregradiponekadpredstavljala obaveza naöipregradu jer nije uvijekjednostavno klanjaöe. neprihvalljiv hadisu u kome Poslanik'sallallahualejhi ve sellem' uleiodo. j t ." bude je alejhive sellem'klanjao sallallahu kaie: "Poslanik' 3. Taberanr' 630 Ebu-Davud. str. L ' . u t h a t l n .käiel KIanjao '^" lmami Hej'emi iMun/in" u pu.niti nei. J . zehebi i Nevevi ov'! ispravnin V\..äi.103 I je: " kadaneko ajetu' a njegovoznaöenje Hadisje potpunoidentiöan klanjao.vore h:'dß4. 3/324/1817.: .l / .e primakro or"sr"d". a njego\u nei\Pravno'lpotvrduiu pre'lille.pro. Ahmed. . l e n r u ' l r \ i m V i . 68/142.3/379 ß6\idtßrit Ztdrl !a.ie. l e p r e k r n u r " \ i ' l l e ' r f / _ / r ' r Ä ' t r ' 1/32'1 A f f r u r A r l e o .. pa kaZuda bi 5.r'tora i oi"i n..nim.tjeri Hutasaün'üka't t/523 harlis smatraju "'Huai.."o osimBuharije Prcthodno -.rqi"..smospomcnuli ti1".prednjeganiie bilo z. S. l . ilzolsul. U225226. r l l ." s""i". ili nejasne.. l . .

Ls-silsiläulr. visine podlaktice).a. mnogi ibadeti. sallallahu alejhive sellem. neki Safijski i drugi je od lgloba do zavrsed(a uöenjaci. rt248/'745.dotk.hanefijski.Od Ai$e. U282l777. a ne na njenu Sirinu. 4/182/500.A1g4 #i&gwq. logiöki jasnih dokazi ne vrijede i ne uzimaju se u obzir pored Poslanikovih. ll9/494. naredbi. Hadisdaje Poslanik.6'3 Podlakrica srednjaka tsrednjeg prstar.Madie. d su-navud. .L\an arcb.hda|e.2/12. sallallahu " Kaopregrada ve sellem.hadzdz.ejme. od lbn-Berrdlä. 5/88.a onoje lnatnomanje iirineod sedla. ali ih je jer je Allah propisao u njima korist za ljude na ovom i na buduöem svijetu. EI. Dakle.90. I/281/778. 2l | | la05.21457iLl-kaf. dzihaditd. Izgled pregrade i neki propisi vezani za r\iu Serijatskiispravnapregradatreba biti u visini sedla (tj. Muslim. islamskih pravnika. stavinize svello klaniae od visine sedlane smaüase pregradom za namaz. 211312292.unaza Medutim. Ll-nrblur. sallallahu alejhi ve sellem. l/134/637.Dokaz tome je postupak Poslanika.er "Lanac prenosilacä Vidjeti.. Jt 226 | El hcnap.izgledaju teSki poputpet dnevnihnamazä u diematu. Ibn Huzejme.. sallallahu alejhi ve sellem.wdanua. Vrdje|]: J82/c24. po svojoj spoljainjosti. 6ru \ rdteri: iprr" SdrirrlSriali 2/113. El. l/63. 2/1t-r2/817. 2/9. öakiakoje tankokaodlaka." Albani ka.osim u sluöajuda ß' Muslim. kojaje u visinisedla smatra se ierijatski po konsenzusu validnom. str. Nafia. klanjao prema usadenom koplju biljeze: Buhari.se prenosi je da za vrijemeBitke na TebukuAllahov Poslanik.post. Tako je i u vezi s pregradom u namazu. Jednostavno. ltl9O.r."o'' Sedloje u visini podlaktice kako kazu:Ata.l. dt Sahihu Ibn-Hu.pa je rekao: "Kao zadnjidio sedla7ajahalicu. lbn-Hu7ejme. Sejh je ispravan. kojije khnjaoprema usaitenom koplju. 2/qr7o i drugi. Abdt(Rezz k. Sufjanes-Sevri.^ -' \ d)eti.Nesai.6a0 "Ovo Ibn-Huzejme kaze: seodnosina visinupregrade. alejhi rekao: vrijedi sveito je u visinisedla za '6"1 jahalicu.pitan kolike visine trebabiti-pregrada u nalnazu.slt.Abdur-Rezzak.'"' U jednojnista\noj predaji se navodi daje Poslanik. 4/182/501. takoder: tl-evrdr. 2t42o."'Prema pregrada tome. lbr. U35. sallallahu alejhive seilem. sa$a![afru afejftive se[[an. Ibn\4ad7e.4bl. _.14i Ibn-Huzejme. "' Hakim. na Stoupuöuju vjerodostojni hadisi.faatade. .

stub' jahalicu' hev|rt' ÖovJeka' drvo.n 3t4 Sub t$ \eht l/ll'l Ä1-lar/rr11rZO.499. h h t i l . iid. jr. crtc olakiicai to povlaöenjem 4 r raieLr.19.198.ndd.t-t". Dl!ud. Ahmed.' munr i ' r 1h r J r .3/2:14 * suüo.lik.5011. : ' i i . r ako Dcmanr togl' onoa presirde-a ako nemaprcgrade.rlratilattttit?J 11176 * fo'r.163/689..' t . izuzimajuöi irnama Malika' navodi konsenzus uöenjaka po ovom pitanju-6! Dokaz za to su stjedeie Poslanikove' "Krt hutle klanjatt neka se :aklotti i sallailal. vJercdostojnom il:stlc::. t h .qr. t249tls6 i Bcgavi. ..n. dozvoljenoda za pregraduuzme koplje. t t 1 . jer iejton prokri ßpred njega" U drugoj predaji Dakle' zastirade u namazu stq.lo. z/13/81l Alxncd' Ibn-Huzcime Ibn Madtc. N4hn'". Ibn 2/169/542. \'r1: i ." jc crre rrrrrti.. Lbu .1.t.85 i Ahkamts'stttt".t.slr" 99 ln m Malik ka. kao: televizor' ogledalo' prozor' srgbu Oavud.i". Hibban. ! e : P i.is.u alejhi ve sillem. .6r6 Medutim' nije pohvalno uzimali za pregmdu oredmet koii dekoncentdöeklanjaöa. v .300 Kada bismo pihvatili ocJenu koristenjc pNo naredqe se njine dok:rz harln nc mozeposluiiti kao lcr skupine onda b drveni prut. .ojsun QostaniRlnog.:"'. M. rijeöi: nekt pride pregrudi.". koji l/183/1466 Bejbeki dl2511161.B . \.''t'!5 je biva kako zbog ljudi i Zivotinja tako i zbog lejtana Klanjaöu. lakadet:7&h a edtl lD)4-225 i Ahka'nts'stttr''str' 4l-43' 509.c da povhienje uöenjaci 'kubtd islariski ll23t3 Ncki niilavanpostupak Yidjeri:El'Mxl\'\'cn?1 I Jruli ' c l h e l 'q ' " : ' l r n r ^ h r n e Jl \ r r \ 1 d r n r B ' u n r h r r .lis neisPravnimVidlcti: r-r toilrrd 1t20l) Hulasalul'ahkall atr"niin. srL. druge Neiut<ttar. Zehebii Nevevi ovu lredaju smarraiu Vidjeti:Elrr. r . ... t . nr. I19i22/. rr. dokaT' ieijrtski ispravan navedcn od mogüinosti gdjejezll svaku .:rr. .51251l. 2iJ12.lhr llu/eir'" 1ro'öUl f rbcJrri H'rkrm' T']jilisi str' l9l/ll'll 1 (El-fethurrebtraDi).5Il. r .1" *"j ha.3/ 130/:15 6/119/562. r a e n : \ r r l i r r e n r c r e p o q ' 1 .1. 5!iir. .c t . str.".507. orut itd.?:. povlaöenjucfte ispredklanjaÖa Iz prethodnihhadisa razumije se da je koriötenjepregradelegitimno bez ob)ira da li klanjaö oöekuje da öe neko proöi ispred njega ili ne Imam Es-sefarini.r lb5.str'751953.St. irnuln Haknn. r r' . U ß ß ne' p r u r ' ' l m r r m s r i j n b ' ! l . l. .t i'... . safa[[afiu afejfü ve seffa!fl 1115 nema moguönostiza !e jatski propisanomprcgradom To znaöi da cfta Je nerspravan koju povuöe klanjaö ispred sebe ne vrijcdi kao zastor'ler o" (kao preglade) ha. j t . 3/a I TcrnDnt'tüDülc str.502. J . r/llb"r./r!l'stl. i Tr:rLi N'\evr BeeJ\ lnl-s3l:rl Dr-ek'rrnt lrnr\i.aa' tni' ie4"i ne prekidi nanrL:. . . I ' t l " l l t t n t ' t ' n t ' t t t.*4.Muslim4/l82-193/501'501' v idjcli...

o"o lbn-Munejr kaZe: Buhrrirovimpoglavljem pobiti misljenjeonih koji smarrrjuda ktanjaöu nije porrebna pregrada akose nalazi u Mekli.28q5. Imam Hejsemi. \allallahu alejhi ve sellem.2/157 i rekaoda ga imam Buhari smalraneispravnjm. srr. *' Y ß )eü:Fe thul. Ebi-KesirkaZe: "Vidio sam lbn-Ome_ra kako klanja u Kabi i ne dozvoljava nikomeda prodeisprednjega. neöimsporednim i ovaj smisao ukazuju hadisikoje biljeze:rruhan.tj. 423/. .str.Vidjeri."""' Hafi/ Ibn-Hadzer smarra da je imamBuhari ovim poglavljem ZelioospoririAbdur-Re.a. ffi Yldjerl: El-musannef. nakonitoje ovu predrjupripisao Taberaniju proiirenom u nesro obliku. pa mu je duZnost da se boji Allaha koliko moze.a UzviseniAllah ne oprereöuje Svoje robove prekonjihovihmoguönosti.r * lbn '.kada se lije krv na Allahovom putu. 1259/s817 i str. takoder. d Vidjeu: ii.2/ t5'/ . sdilril-Arrafr 2/tJ2. 2/35.ai. vidi se koliko su ashabi pazili na sve Stose tiöe vjere.271757.. Ibn-Mad..jer se lime znatno umanjuje o'' skruienost u namazrr Uzimanje pregradei zabranaprolaska ispred klanjaöa vdjedi. tj.652 Jahiab.jer nema validnogargumenta koji ukazuje na njihovoizuzimanje. sa[k[[afru a[ej6ieeseffeq narnaza iarenuili slilanu ili ispisanu ploöui sl.2391585 i drugi.""" Medutim.str.ez-ZUar. r. VrOleri: Had:.za mekanskii medinski haremkao i za ostaledzamije.rncem Dzodu Ll nrsüedu. oni pitaju o pregradiu narnazu. Niie vjerodoslojan hadis koji go\ori dr je Poslani_k. "' Yjdteri:Felrul-Bai. |255.a. ^. Iz hadisakoga prenosiAiia.lo\om.U vrijemediihada.Neispravnim gaje ocijeniohafiz ! El-fethu.e. 6s2 Ne.. 21 151.d:e tM Nebijj. Danas neki muslimani ova i sliöna pravnapitanjanazivaju"simbolikomi ljuskama".ponekada zbogprevelike guZveöovjek neöebiti u moguönosti u mekanskom ili medinskom haremukoristiti pregradu ili sprijeöiti prolazak ljudi ispredsebe. Pregrada u Mekki i van "Zelioje timam Mekle .nJIbn-BedtJ. 22. rakoderiMe|ahibut-dAliL 2t263 i Haiijetud-Dusuki./r.kaie: 'U lancu prenosrlrcä im3Jasrn b. Znali su da je to (sastavni) dio vjere.rr..te da u vjeri nemaniita nebitno. \ä i. s? Na . 5/36/556. klanjaou El-MesdU idul-haramu bezpregrade.- rc6 fifuciRqvoB.prJvnrm prenosla.e porpuno a njegor I haJhi odbacuJu. nemapotrebe za pregradom u namazu. ImamBuhariie u svome_Saiihu" nasloviopoglavlje./zakov srav kojj je iznio u svome Musannefu'"" u poglavlju pod na. 1281/5959 i Muslirn.U Vlekki ni(ra ne moZepresjeöi namaz"o". 2/63.str..Rati..

mjeseciili znarn da li je rekao öetrdeset od prenosilaca): godina. gDgE-29912989."653 ispredklanjaöaumanjuje vrijednostnjegovog umanjuje je kazao predaji da onaj ko prolaziispredklanjaÖa lbn-Mesud b elprenosi se i od Omera pola ome Sliöno o\ odvriiednosli namaza." (odgdjeha). Sadprenosi prodiorca."656 Ovim hadisomje istaknutazabranaprolaskaizmedu klanjaöai pregrade."" islamskih Prolazakispredklanjaöa. verzijahadisa Ovoje Nesaüeva i Nesai. lancem 252340.4/188/507. U584. kaie da su ove rijeti u osnoviod Poslanika. 2124' prenosilaca. i Muslim.660 ispravnojpregradi. 12U506 6 Buhari. (iedan KaZe Ebu-Nadr öetrdeset. vidimo da najboljageneracija razmi3lj ala.tojstva 1g11 nije tako muslimana nebitnim..4/189/508." mogla ainiosedzdu alejhive sellem.HafizAskalani. 4/188.-koji prolazi namaza. po svommisljenuvidjeri: FethulBari ll584.hu af4fürlryfi Sr. ffi riueranl. I aosfani{wog. alejhive sellem.z^k. Mesudrekao: U drugoj namaza. Meilutim. ne govoriovakonesto ashab .sallallahualejhi ve sellem' od zidapremakomeje u Kabi a bio je udaljenoko tri podlaktice klanjao do sutre dok klanjaö stoji u klanjao.2/2412339 u Fetlxl u Ä'r{z/ai.12215 10 i Muslim.65a Ovdje se misli na udaljenost Tidaimjestagdje-je daje izmedu namaru {kijaml. Ovo vrijedi ako klanjaöklanja premaSerijatski pregrade? Da li je je bez sa onim ko klanja na otvorenom Ali. Prenosise da je Abdullahb. 6t vidieli:F/ r. dok je prolazakispred pregradedozvoljenpo konsenzusu uöenjaka. 2/25/2342 Abdr\'Rezzak' Täberani.sallallahualejhi ve Od Ebu-DZuhejma "Kada staje zaradio klanjaöa bi znaoonaj ko prodeispred rekao: sellem.l/249178.umanjujevrijednosti njegovog "Onaj.u" Hattaba. kao stoje navedeno i Ebu-Nuajm e lbn-Mesuda ovedvije predäj nakonstoj e spomenuo Balr!. srr. 120/496 66Buhari.ovo je propisna dok öini sedzdu. l/25212908. bilo bi mu boljeda saöeka "Ne dana. Ibn-EbiSeibe. klanja u vremenu se prenosida je Poslanik. str.jer sallallahu i Omera. sal[t{h. str.takoder. 9/29919290. ffi t$dü-Re.1. ita s Buhari. sallallahu i sutrepremakojoj izmeduklanjaöa udaljenost Dakle. Sehlb. Poslanik. Od Bilala se prenosida je Poslanik.Abd\t(Rezzak.nriJ.saispravnim 6' lbn Ebi-Seibe. t/25312915.

Kotiko se god öovjek viSeudalji od klaniaea r(oJ:t:lanJl bez. 4/i 85/SM. 21.eOozvotlen nar(onudatjenostt od m podlaktice. dok je Poslanik. U ovome sluöajugnjesi onaj koji klanja bez pregrade a ne koji prolazi ßprednJega na propisnoj udaljenosti. \a opaskama iejha lbn-Baza. * Buhari.Nema prola.. salallalu jahalicu alejhi ve seUem..4/186. str. takoder: 6t164 i 172.""'" Imam Buhari u svome ."""S U drugq predaji stoji daje lbn_Abbas rekao:."" Nemajaku osnovuu vjerskimizvorimamiSijenje "ni da.. -'Hadi< koSapreno(iBitat kogasmoprerhodno spomenurr. sumnJe da je ovo miiljenje zasnovano na Serijatski valdnomargumer1tu. Poslanikom. -.El-bpnajc.Ko proäe ßpredklanjaöa (koji nemapregradu ispredsebe)na udaljenosri veöj od tn nije grijelan.pregrade.voljen. . a klanjaö nerna pruuo äa rnu .Doiaosamja3uöina etanu. pregrada imama je ujedno pregrada i muktedijama Odlbn-Abbasa seprenosi daje rekao:. Takoder. naslovili su poglavlje:.. prolazakneposred no isprednjegaj gdjeje granicanakonkoje . pristupio . t/ t65.aK.. "tt. je svaKa(ostgumue. ne mole se niko obavezivati njime jerje osnova da je dozvoljeno prclaziti nakon razdaljine od t i poät*tc". 6t . sallallahu alejhi ve sellem.739i EhvDawtd..34/76i Mustim. dozvoljeno prcii. * uidjen: Fethul-Bari... predvodio dZematna Mini.podlak^lice.6e .66r Ovo mistjenj. jahalice. Vidjeri.uau klanjg. 1/136.Nikonije osporio moj postupak. u svome "Sunenu"..?regradaimama je ujedno Vidietl El-muha a.prolazakispredklanjaia koji kJanja bez pregrade ni. od imama Ibn-Häzma.pri. sigurnijije od grijeha.108 aeselfcm. .meatutim.4/185/504. 2t42'1 i Et-insat 2^ 29.lo bi eesrodovelo do poteskoöa onimakoji Zele napustiti dZarruju.Sahihu".. Potom samproiao ispred prvog safa i sisaos.... i ostavio da pase.leei . ispred Je klanjaöa? tmam lbn_Hazm kaze:. * Srt'*i. S€jh Jbn-Baztvrdi: . namaza do..laSAeSU i Mustim.

r'irlitn las (u namazu) i:a obavljanje naÄaza. je zakasniona Ov. jednoga dana. \.tha. ttli All. 5/107 i El rtttgtti 2/68 6d Vidjeri: jcrl! srrilii1 Brrlafi.o6rOvo miiljenje zastupa veöina islamskih ue"niutu.107/6644. slr.r tome.Medutim. ." uidi du. 5 ) Allah ne bi dozvolio da ovaj ve sluöaj prode a dn ne obavijesti Svoga Poslanika' sallallahu alejhi uzimaju vjerski propisi selleÄ.St.tirl''r... s! 87 6" Buhari. 2/128.t. Nevevi i drugi 1t6 att tbn Bari' Felhul 4tt86. nakon sto ih je podstic{o ashabe na ispmvno "Idi.jer se iz ovakvih postupaka ve Drugi: EbLt-Hurejreprenosi da je Poslanik' sallallahu alejhi sellem. tiusannet: 2/tt. sallallahu alejhi ve sellem znao za lbn-Abbasov Takoder." (Plijevod znaöenjaAlu Imürn.oB.ive sd{zn- 1119 pregradaonima iza njega". nije znao za lbn-Abbasov postupak' znao je to Uzviieni Allah "Allahu nije skriveno nista. nema smetnje proöi izmedu safova kada 6T(r Jedino je Abbasa lbn postupak iot. Redzeba ffi Vidieti: t'/-evrrt.lje se postarlia jedno pitanje: Kada klanjaö koji jedan ili vile iekata ustanenakon lto imam preselami'Zeleöiupotpunrtr ivoi namaz. Ibn Abdul Berr.ncpojmliivojc da ashabisve ovo Presute l ne upltaju postupaksall^llahrralejhi ve sellem'o proprsu Poslanika.tada pregradaimama vise nije njegova pregrada'pa ita treba ctnlü1 67 Vidjeti: l]l Ovo isto navodi i Abdur'Rezztk. ovo milljenje je slaboiz dva razloga: Prvi: Ako bismo pretpostavili da Poslanik' sallallahu dlejhi ve sellem. 2l stf i Alldrrls'rr. sa[[a[[afri afejfr. rekao: hadisa Iz citiranog.1" Poslanik.o njemu. o aoio. Etrthtükta.Äu. Muslim. Et t..lti. stoiii kha kao itt.oon Stoga. ni na Zemlji' ni na Koji za Sebe kaze: neüu.sallallahualejhi ve sellem niie znao za postuplk smatrajuöi Ibn Abbasa.le preihoclni prolazakizmecluimama i pregr'ade zabranjen Neki islamski uöenjaci ne prihvataju ovaj hadis kao dokaz' da Poslanik.l. st2].*t Ibn Bettal navodi konsenzusislamskih uÖenjakapo ovom to iziskuje pitanlu.asyidin karla steispretl nrcne-"61t . od lbn-Bettäla 670 Vidieti: A1-ftd'l!1. '1ll:4/'123.ojsna Qosknif{n. 1.

"61s Prenosi se da su Dzabir i Ebu Seid el-Hudri klaniali na brodu stoje6i.A2J5.180. "'' VidieLi: Fetayalbni-Rusd. prigovoritiovojpredaji.2t i Et-kavtut-nubin.mejeste.17j. 2n\s/3. E6cnhid. piranje o namaTu na brodu. t14t3t669.uöenjaci malikijske. Muhammedb. Bejheta. je odgovorio: plaii( osimakose da sene utopii. Darekurni.J/22U5489i l ^tanfetut suncn. od lbn-Berhla. Sto se tiöe prolaskaizmedu safovadok imam predvodi jer je imam zastorklanjaöima dzemat.lijevo ili desnou potrazi za sutrom. " " Vidieti: Undetul-kati. Vidjeti: Sarjrl-dZania. Ibn-Dzevzi u El-ilelu. klanjaö öe ostati na mjestu na ko. --Vidjeü o'' Hafdm.-htdi\iij?. Lanacprenositaca su spojili: Ibn-EbiSejbe. a ako nije. -. l6o.6?a a Uzvi5eniAllah naibolie zna. o7{Sirnile radnleu namazu ne-uüeauna njegoqrispravnosl po konsenzusu uöenja*a. 21217 .Fethut-Ban.twmtza Odgovot Imatn Malik kaäe: "Nema smetnje da se klanjaö malo pomjeri bilo naprijed ili nazad.pa "Klanjajstojeti.ipal. Seihrt-istün Ibn-Kaj.. 11634 i Taelikut-talik.r. nemazapreke. 5afijske. a SejhAtbani ispravnim..2J439.vidjett S"fius sunnc. 2t904.672 Ibn-RuSdkaZe:"Al<oje pregada blizu. Ah*tnus-tutrc.2t4t4. s|'. . osim ako seradi o koraku ili dva. zavrSiöe namazna mjestugdje senalazi. 2tl380/t458. l/40c/1019.B:.4/109 tmuallekanr.2/145.20195i S?fiu Sahihil-Buhan.Neki hadiski slruönjaci su. pa ako se ona odmaknenije duian iöi za njom.ImarnBejhekiovaj hadjssmarra dobrim. Vidjeli: tpyail.l/22t15492. Ovo misljenje zasfirpajuEbuJusuf.hanbelijskei 612 Vidjeti:Lt-tadlu vet-iktit.ako postoji moguönostza to.Ako bi suhabila malo dalje. Namaz na brodu Poslanik. Z6ql656J i Bejheki.ve sellen. dok grijeh pada na one koji prolazeneposrednö isFed njega. iza Onaj ko na ovakav naöin ostanebez pregradeliöi onomekoji je uzeo jahalicu za pregradu. pribliiir öejoj se.srr.676 Veöina islamskih uöenjaka smatra stajanje u namazu na brodu obaveznim. sallallahu alejhive sellem. Hasan.jimje ulaTao na ispravnostsmisla ovoga hadjsa. str.

.'ti*. .'. uusnihnuhha:" vts3.art -"rt'ii tt2'70.li ce khnjati.der.i.titi. 4ttls' Fe lul'Ba'i tt4e8' Et'unntta' tt1s6.t*s."r] ri.n.636 i".4/4261 pouzdani ove predaje tu: r-i.. razLrmije .krrxr... ". je Enes b.'i."i.rra1ld. kl/e: lbn-Hllm oloult'"." u jednoj \laboj prediji sojidaje lbn Abbas.Ahmed.'u.1l2l0." l/184 . zl!iry+565.-rlzs+. u namazu..i'i"n n*a*.rekro: [J'-.4/185 snatra slabom vidjeti." ii'f'"a1.rii. se. 1'rar16tt. il^tje köi. rütlfeh 'Jukaha'l/156 i str/'rlr'lr selan.. nrma/ Dolr/ on. 2/ 163 6r Vidieti:E/-r. '* .srt r24. Malik podne-namazsjedeöi dok je lada brzo "Nije "t."?r zahirijske istije kao onaj ko ostavi osimko nije u moguönosti.i. tmam Hejsemikazeda su prenosioci V idieti M edin e . 'i"i.tak.| 129 "' vtäi"r. kazc: K/d/Uni ve sellem rtejhi 'dllallahu r.iö ulopitiili U k o l i k ok l r n j c cr l e m xI n o g u i n o ' l i l i p l c ' i d a c c s e "" . 6e Vidjeti:r€r. nanja se sjedeöi Baz.llrI "Ko ostavr lbn-Kajjim kaie: Sejhul-islarn pravne Skole.t.nes "onaj ko .ii^n1oo nu. ihtilaJilanettn ' U351 Muhtesatu 671vidjeri: str.2u' Et nntbditt2tro3' KeiiaJut r/s5' z'dut tn stakia' . tarikis-rd/d/' Huknu 61e lY idieri Bedaitts'saünia.rvdtrlarr.i^or: i. 212'Bedants r/335" Et'funta'.u lome Poslanik.'te.e i/36211016' 2/'132-:133/3659' Bejheki' 198 32' 2ß69li410. E/-'rsal.":lZt r tt. ottdtt lta "*" nP tno-ri anda 'jetleii' a ako "4 14x'c\ tri tüAo 6?7 su aia ll2g2' El'hidaie 1ll8 Ha:iktu lb'l' Vidieti:t'/..*. b Vclik klcnjc 'jedeii o'im kxdr nemamogucnosll noimliivoda L. ßs vidieti: talauss nen lDol.].erd i.'. Darekütni "' ä"i"ii.i äan.jedecii neie poncvljäti onesviie.' tnzz.. N"t on ito je rpomenuoovu predaju. l/138. Ebu-Davud l/l?9/839' Ibn-Mad... .":6sl o.:.etovu predaju EA-dnaje. r..15. 5Jeoecr' nekirl(lanla nc ladi ili klJniabezodJece klaniä "I volu iarionu se klenjastojeciako po'toje Seih Tehanevikaze: "635 Sliöno ovome kazaoje iejh Ibnori"u u proiiuno. Hafiz Ibn-Had..l.. stoianie onaj ko nuäuj o potpunortl"t"* Jedino imam Ebu-Hanitbsmatrada a mozestojatiili klanjatina öineöiruku i sedZde if""i" "" i"ai sjedeöi r'7e postupio alije ruZno ispravan.qiä"' n". iz predajeu kojoj Enesb sirin' kaze: .

El-insaf2l3OS. T|mizl 213091362."68? jer u savremenim je potpuno prihvatljiva. po konsenzusu islamskih uöenjaka.6e0 Prenosi se da je Poslanik.688 ßolesnik klanja shodno moguönostima Namaz je obavezakoja se namjemo i svjesno ne smije Fopustiti. Nejlul-evta. 3155l1620. 21148 i lataus sunen.7 l2O7 . po H. pokretima glave ili kako veö UzviSeni Allah je iz Svoje neizmjeme milosti dao olaksicu za bolesnikakome.19/247 i 22/31'1. 48. a Uzvi5eni tipa opasnost sredstvimaovoga zna. veö se klanja shodno moguönosri: stojeii. 3159.n. su sloZnida ne postoji razlogzbog Ibn-Hazmkaie: "Islamskiuöenjaci koga bi se nanaz mogao namjemo ostaviti. a ako ne. EIVidjelj: Ettemhid. sallallahu alejhi ve sellem. s8. onda sjedeöi.Ahmed.) ima posebnu studiju o namazu na brodr.sallallahualejhi ve sellem. rll32.t vnul-nabud.6el shodno Sejhul-islam lbn-Tejmijjekde: "Bolesnil 6e klanjati namaz svojim moguönostima.rekaoje 67 vidieti. ELAima. '' Boh*i. Muhanmed el-Hamevi (1098 god. prijevoznim Ova analogüa po ponekad postoji klanjaöa. ßgnt2. Ed-durerus-seminetu fr hülan s-salatifrs-sefnel'. leZeii. ffi v idietr Merutibul -idtna. 79. 41373. Imam Ahned b.prima namazonako kakogaje u moguönosti obaviti. pristajuöi za EbuBekrom.sE. Se uz-Zzrke|. Allah najboue Obavljeni namaz na brodu je ispravan po konsenzusuislamskih uöenjaka.2/69. . ß viSei: .u avionuje isti kao propis namaza Sejh Albani tvrdi: "Propis narnaza na brodu-kJanjase stojeöi ako za to postoje uvjeti. Izdavaö:Daru Ib l-Kajjim (1408) i Darus-sahabeh Riiad. . Ibr-Huzejme. muhana. 6/r59D5295.t Sifetus-salah.47/83. neposredno pred svoju smrt klanjao u sjedeöem poloZaju. ffi El-eßat. "tr. Poslanik. 4/86. sjededi.

I t3l . U drugoj predaji AiSa.i sa mnomako bih bila namaz.' Nakon toga bolesnik "Sve u osnovre-radnje kaä: Na drugommjestuSejhul-islam namaz. Zcrke:L 116l'7 3t236' SeÄu'' uto3..a kadabi zavrsio 'o"' i on bi legaoda spava a akobih spavala budna. Husajnu: neöeponavljati ne mo|e! ni t. Et'nuhalla. ."6e2 "6e3 öiniti namaro. kaie:'?oslanik. priöao-b.. da je rekla: uöio je Kada.a kadabi seprimakaozavdetku uöenja. sallallahu alejhi ve Prenosise od Ai3e.a.uttullutto ul"jtti ve sellem' rckao: 6e vidierl Medatnu 2ll24z ul'fetava.ebu-Davud. onda na boku. sallallahualejhi ve selem. 22112475. (kijaml u njimaje elementami stajanje namazä Stose tiaeobaveznilt dio (rukn). ustao bi i dovrsio rekat u staJeÖem Na drugom rekatubi öinio isto poloiaju.a äuuu""niku uko ih nii" u moguönosti Noöni namaz u stajademi sjededempoloiaju '?oslanik. r'a..2ll242i 231224* Vulti. r. nekih trideset do öetrdesetajeta. pregibaobi se na ruku iz slojeöegpoloz"F "o'" poloZaja prelitao tl sena rukuiz sjedeieg sieäedi. str. a kada bi uöio stojeii. po konsenzusu udenjaka.paduju .a ako Irnranub. Muslim. ukoliko ne postoji validna 696 zaDreka Namaz u Papuöama(obudi) je povremeno klanjati u nanulamaili papuöamaPrenosise da Sunnet "Razlikujte se od üdova' je Poslanik.ueiä 6i u namazusjedeöi. Laoi naprvom.a ako ne molel. Z l8-la/125l. .23?n *-v'd:Ä-iin"i-*"i"i.ko.'KlaniLi stoieöi. onda sjedeöi.bi je noöuklanjao stojeöi.. El'medbnua' ua3i. Potom bi uöinio ruku i sedZdu. Ibn-Hibbaf-t'1226 ff Buhari. 6/l I 19. 6t vidleüi Medimu ul fetaea. oiSntO.a ponekad klanjao sjedeöi'sellem.

sallallahualejhi ve sellem. vi klanjajte u njima. ili neka klanja u niima. .. Tajatisi.s. ü. da ldanja bos a i u papuöama. Abdur-Rezzak. Kada su to vidjeli ashabi. sallallahu alejhi ve sellem. im tadareöe:"Doiao ni je D2ibd."7o1 IJ drugom hadisu. je upitao: . Ebu-Jala. Nakon namazaPoslanik. 286/2154.VidjellJ:El-medam a.ßra re desilo."'"" n Ebu-Davud.| /3 I U I | 80.2606/42ö0.6e U drugol "Vidjeli smo Poslanika. ln34-235t1377 ltstt. Bejheki. Imatn Hayjm i predaju zehebi our smaräjuispravnom. DaÄnn. ih na lijevu stranu. Anrned. I/190/q52 Imam Häkimi Zehebismatsaiu ow prcdaju ispm!nom. 3/20/l It5J. Muslim. str.i obavijestio me da je na niimaneöistoia. zl05/t010. lt256nj4.Ibn-Sad.".Inam Z€hebi smara da ova Dredaia ispunjava Euharijine i Muslimove krireriJe. Almed. ili ih izuj i st tl)i ih izmedustopala. l/128-129/610. 3^32. '" Halim. izuli su svoje papuöe. Od Abdullahab. | ß0?/858 i Darckutni. Ibn Huzejme.Nesai. 5/56012185. 157/651. '" Ebu Dalud. EtD.t "Obuj papuöe kada budei Hanjao.sallallahualejhi ve sellem. Begavi. odgovorioje: "Da. 1018319972. stoii. U388/1516.str. U|2U6O7. Tfnxzi 2ßjart4üO. '" Ebu-Davud.V adZe.U4o9trr94. IbnHibban. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. I/j9t/955. neka izuje svoje papuöe i sravi ih ivnedu stopala. l/128/605. Iata.Ne uüEhiravaj njhta Ebu-Seidel-Hudd kaze: "JednogadanaPoslanik. l/l9t/302. Imam Hakim.T^beftnj. l/193. a. Hakim. Malik upitan da li je Poslanik. 2/604t424e. Hatdm. sa ispravnim prenositaca. Hakim. . zbog öegaste izuli svojepapuöe?"Rek1isu: 'Vidjeli smo tebeda si ih izuo. -^ * Ebu-Davud. pa smo isto uöinili.^_ "'" Buhari. lancem Vidjeri: Sahihus-sunen. 2/605/4253. sa i\pravnimtancem prenositaca. str. 5/35/555." Allahov Poslanik. l/235lt378. l/391/957i Bejhekj. koga prenosi Ebu-Hurejrc."Ko bude Hanjao. sallallahu alejhi ve sellem. Dadn't.. sallallahu alejhi ve sellem. 9aß86."?@ Od Ebu-Hurejrese prenosi da je Poslanik.3/100/1 1976. 7mtln. Bejheh..5I44n633.. Amra se prenosidaje rekao: "Vidio samposlanika. Nevevi i Zehebi ovu Fedaju smatrajuispravnom. U480. da Fedaji stoji: klanja u papuöama a i u mestvama.oni ne klanjaju u papuöamai mestvama"6e7.Taha\i v Serhut-neani. . klanjao u papuöarna. U toku namaza izuoje svojepapuöe i stavio Fedvodioje dzemat. _^. U39U956 i Bejheki.rekao. A605/4251. Taha\i u Serhut-neanL l/511. Kada je Enes b.

Naime.Äi.' iia..ib je rekao: r*uääö'efii.ä m..r. .i.l/1e8n236' 6t31t240'16.. je Ne lf"ii1l<:'J: "ri:.. sallallahu t" a" ie svako äobro u slijedenjuPoslanika-.ili uezii niljetomza spo-en.. LZA Poöetni tekbir (tekbiretul'iftitah) poöinjao je svoj namaz Poslanik..'..t1""". Ähmed' t-i[". od lbn-Redteba i.'i'.. "a""* äJä l-' I**T.n.i:ilvrijedi i:.-Z"J 'ur"lfri ne' ili momentu u datom n" t"u".-.r Alija Mahfuza 278-279..ä.kazjo: ]ii:-d.. bi: Allahu Ekber'"'7to na namaz. t290llw6.Ib1. tn"j"äno pojmio to razum nÜnaza o legitimnosli u'enjacima meduislamskim Nemarazilazenja u oapuöarna.to su" ä. oa s"ju ruuhammeda ln4str05rirmizi'v431242. Fethul-Ban..+!.. Darekutni. 22| 239 vidjeti Dianiutuluni v?l'hiken * n"Iui-Oui:".zi4 i Er-ibda' er-Kasimija J.]*ä.*.. str' 42ts8' Meäbnu'ul-fetav.2..od Sejha str.2itaatsze. . Darirni... r:'zs.u papuöama namaza U ovom hadisuje poreddokazao legidmnosti pa oa da zavrslnamaz nisuÖekali vrlo bitnapouka..3| 188- *.ö#idi narnaz.l'..'l:Hl:* * abdest . * p*rinutim lancemprenoslica sE. 'r'i".1i:t:^ 9:: "äi"rh"r Nijj"'"d':.atltuttu ut"lt'i ve sellem zbog öegaje izuo svoje 1. vidjeti: ispravinim smatra '*:i-ui*.ain#Llti omerb.tt::. "ä""1". nn-Hadär prenosilaca ovajlanac 21254."rekao äq"rrr"" *rr"..'ellianab .-Ndäi.5ns\t po konsenzusu Nijjetje uvjetbezkoga.it'idb. str ls0.qiiq \"'"' * äitJi'ä--ä rtre4 | Ii ahkanil'Kur'an' El'dzaniu zrit.sallallahu alejhi ve sellem' "Kada bi Poslanik'sallallahu u-ebi-T. .'ii"-lj:l?f iji"ä 11: ". "". od Alija el-Kadija 1n \idier: Bedaeul'fe\)aid.^'orroa ^r-""i r / ' t o ll/875 /i' Ebu-Dawd l/2e +riie-ts.kir.?s Nijjet je obavezanPrÜe namaza *1. !:- . tuVrdietl Fethul'Bari 3/42.ashabi iedna ..ßi Et-imkur:ie niiie.

1t2+rysl8s7.lVUe kaZetAllah.. 4t9lj90 i Ibn-Huzeime.. '"' yidjerl Tuhfetul-ahre. l/tJS.g.a porcm n? _. inÄ t y:i3yi 1 r:jh Albani ovaj hadis smarrajuispravnim..72r lbn_Rusd. '" VidJetlEl. Vidjeri:Sahihut diania. Ibn_ Htllzejme.y1yerdi.e*. ".inak. 42t. str.iü-aä^iq I 2186614761 i Er-rcydul-bessan. 2/q4.'vidjeri: I Se ur neani. U33i. vÄJett:Lt-nu8ni.ejhek:.722 lbn_ Iah.cv\at. 'ä Vidfeti: Scrhut. v4j5t2420.mugni..avi. '' Vidjetl Bidajetul-nuditehid. .t/35:'. 3t.ao: ispravan.Nevev' ". 'vidjeti: El-ninhad| 4ß0i Lt-nedanua. 2/38 i Sifetus-satah. 55. El. sallallahu alejhive sellem. Atüned. '" yidiet| Merutibul-idima.7. F.havil-kebir.Muslim. Darimi.t401666 i Ebu-Avvane.3n62. od lbn Beualä. Elzed.Ebu-Davud. str.'. dizao bi ruke Driie tekbra. tmam Hakim. ''' Vidielr:El. sallallahualeihi ve sellem.djeri: EI ev'a!. ''" Nestu.str.3n2 i Et-ittana.11547.i Baheni'.viajit . ::.g "."' ili sa rekbirom. 3t2SO i FethutBati.2tZ5S.Tr6 Imam[bn_Munz. U134. 3n5. stt. "'Buhari. Zehebi i sejh Albani oväi hadis smarraiu l isprarnim. "" Muslim. navode konsenzus uöenjaka o ispravnostidizanju ruku pri poöetnom tekbiru.'' Nije ispravanhadis u kome se kaie da je Poslanik..idrna. vt2l.i. 2t98.'l Dizanje ruku pri poöetnomtekbiru Allahov Poslanik.ro4/1e4.l/408.7-r7 Ibn_Hazm.tar.nua. lt54l. 2551905... '" V)djeü: El. 334 i 2562. ''" Vidjeti: El 1Jri.Tr2 a izrazitaveeina iz prvi} i poronjihgeneracila smatra da ie poöetni tekbirsastavni dio (rukn)namaza.nanaz dok se propisnone abdesti. Kudame. r.uekber. str. l rbn-Dzarud. UaUTß.7r0 ".sb.Ibn-Abdut-B_en. 2t3e/24\. 2tJ75l8875. Scrhu Sahihit.Buhan.idana.''' iü poslijerekbira. t/lc8/t217.4/80/J9I.o^vy9."" lslarnskiuöenjacisu slozni da namazpoeinje tekbirom. 1t228.nudatchtd. *r.i. I/J68/88t.. ".'\v.42t60 i Et ikna f nesaitit. Dizao tri ruke medden'26 1rj. r/22r_222/t3zs. i I j I I I I i . Dlfltun. . .t/280(Serhufelhjt-Kadir).I ftfrn izi. Tajatisi. nije spajaoprsre niti ih je puno razdvaJaol.".352. 164t38 i Muslim.4/80/391. Bidajetut. str.ve seller4tunaza Ibn-Rafia ez-Zerki prenosi da je poslanik. rnT-234/46O. _. "' HaJum.t/29Jl882.

anpostupakkoji nema osnove."'' Takoder' nije vjerodoslolan alejhi ve sellem' hudi.T2n lbndianovibili u pruu.f.::.-i"nia." ..unna.:""i"9:-1-' p""".df ll-Pyi rehzibut'khzib i .sallallahu alejhi ve sellem.o se dee dizanjaruku iznadglqve' imam nista.n rt3ss.!i. ß \idjeü Ei-terhul'numtia' 3143 .Madze. * Tit i.qlahov Poslanik. nije prenesenonikakvo prema usmjerenim sadlanovima dizanieruku u visini slomaka Doloviöno 'To je kaze: Nevevi ".n"t""o*t-. t/38121c.tj. u2921818' Ibr.i.*fl"t .Daifus'sune 6441444'7.uPoslanikasallalahu-alejhi . D Buhari. S.a u.if''.3/263. i Daifut'dißniastI' . dZmua. pr€nosjlaca lancem saispravnim 4/117. va'-eis"tr' st^ 24ol248s4 slabimlancem Prenosrlacä je.r/235-21ö .. 283.rr' .l'{"t ^i.r".".kojl.Ä tiiiiii q:l.str.'. ukoder: * äi--d"r. u visinu svojih uiiju'' tal(oda-ol-mu a ponekadvisinuramena.163135 * il-"rri-.it. i. ipomenuo'njirovo .-.i9.r: pojediniüanjadinakondizanja näime.u.. vrojeu: prenosrlaca lancem Jabim sa l/4zq Lr Et'il?Iul'nurcnahij? Ibn-Dzevzi Te kihul-kelam. sallallahu alejhi ve sellem. porom ih stavejednu preko druge -uvaj ve sellem' o'oiap"L*rn" ornou" u . Zrdul'ncad l1202Vidjeo."' Od Poslanika. ü.G.Ä.u kibl".--. u Lo*. sallallahu najednunepravilnu ukazari svolerukeu uirini p. gdjexio predaje) prenosioca ove od Puno (jedan en-Nadzi vo.sn 4It239 täsO-zii.ponekad sallallahu ..Et-nadinu.Ibn-Huzejme.u..4r9l390."' a prsti ni skupljenini rasüeniod svoje tijelo okretaopremakibli' öak i svoje seprenosida bi cije^lo Omera palce(kadabi dizao ruke). Sirio svoje prste pri poöetnom tekbiru'?23 je-dizao ruke u alejhi ve sellem. koju bilF'i tnäq stienoo"omen. i"ar* Nilo od brojnihi pouadanih ä.rl259no6' t\hmed'31436115600 ßr Y idiet]. +lsti i S.2/4'2118 Imdm.t't OvdjetJeba dizao tekbiru poÖemom pri ruku poiau.Tirnuzi' slabifi vßlen ttetut'h4at\' Nevevi i Gjh Albani ovaj hadi\ smaÜaju Ebu-Hatim.po. Bejbeki. str.El-me 31266. ni"t"irrrt prenosilaca'.uodi sei u jednojdrügojPredali 1"ii'. l/2lJl458.4et2't72' ntidat n^anu"t .u po tijevoj odmahnakondizanja'?35 . ipustesuoie ruke niz tijelo.ini" du je Poslanil. e lbn-Sad.nf:i.ö-. 1s\jdieti. i Muslim. ilfzästi."r.

Mesud kaZe: '.3n68 i Undc!ut. '* "' ü." ovog hadisa.ic..::? -vTmeng)i da u nannazu lijcvoj.lS. 4/l I2-l13.Fjbu-Dayud. oar. . Ibn-Abbasprenosida je poslanik..73.. 297. MuIk srr. 11249/667.rbn gazm..lb.5/2:/g. .sallallahualejhi u"'r"Grn..Ibn-Sejjidin-nas . IUn_eUad_g.IIudä kaZe: staviosvojudesnu rukupä lijevo.Ä:..""' Abdullah b.. 14o12654.." ispravan.! .ftaroru da odgodino t?!\"e sravljamo desnuruku po :!. rtr44t6si .. vidjeu: Mednneuz-zpvaid. Zerkani i Atbani ovaj hadis smatrajr ispravnim. t+ti. 4/4Ot/812s. l{us_t'1"11i96_f-0..poslanik.'ie u EI istizkan.kari.t nun S:j:.-pa ruku i stavio je na lijevu.. Ebu_Awane. Bejhetd. .. Zt4U. El. l/t72-t731500(Et_ferh).sallallahualejhi ve sellem.y.tbn-Madie-llZ+slO6g. v473-4j4 i Ahtenut-dienarz. T abg(aÄ.je prosaopored mene dok sam u namazuddao lijevu ruku na je uzeomoju desnu desnoj..evtar. r/2s4-29s/st6... Ahmed Sakir La.Vidieri: -Lanac preno"ncä Lt-nedznua. 2n62. TaJalisi...medbnua.Y ". _^ '" Buhari. "r"k"o.ve sellem.poslan. /6/1085t. srr. Aimed. Taberani. Serhuz-Zcrlatni.lt54g. iLZ.ulnj. Uzaolroö2.. Sud kaze:-Naredenoje da se u namzuu desna ruia stavina podfafcicu fijeve ruke.ry_"j lbn-MadiE.VidJeti: N"/rt.1""_ iä.Vidjeb:Fethut.enjaci po ovom pravnom pitanju imaju öetiri miitjenja. Almed. . . EI-nuBni.lu prekodruge. 2^BBj i Et-nuhatia +lt t:.tm3qlanj6."'" Veijna islamskih uöenjaka smatra da serukeu namazu stavia. 4/31?-318/18886.. ^ Spomenuöemo ih sadokazimai komentä. 2/96-9r.ima jc narcdeno da po1uimo sa i.uti. 2nsDs2....rrtSel.nr..n*gu Allahovoga poslanik4 sallallahu alejhi ve sellem. Vidjeti: il"rtil n""ii lll14.^ 'Vidje|J:El-cvlat. namaza Stavljade desneruke na lüelu o_!ßy.moze sepripisati postanitu..''" Jedna Mjesto na kome se yeiu ruke u namazu Islamski uö. 'Ebu-Davud.srr.. Ebu..i -rrenoslocr ove predajesu pouzdanj. "Nama. lmam i. I64t4O.. DarekuEri.Avlane.v144t686... Oya predajq shodnohadiskoj renDinotogiji. )15A3 spomenuo konsenzus uienjakana ispravnosü . IrnamNevevika2eda ova predaja ispunJava Mustimove uviete.Ban. saUlafru Aeim ve seffem vidjeti: g/-niinhad| 4t9t i Fethut-Bari. tlt99/rut.3ß2. l/288/f083.rtmjzj.potomje Vail b.t.. _. 3/269.nma..Zu: . Hafiz IUn_Haazer sa ie ocüenio dobrim. 6/t4O/5772.

ff..i""t vail b Hudzr'.m*tnfm Inam Ibn-Huzejme' Mubarckfud'i "Nemaispravnijes u o vezanJ hadisa il'si r^"J S* i*i " t t". l5O. " Poslanika' Od Hulba et-Taijase prenosida je rekao: vidio sam po na ruku luevoJ prsa daje staviodesnu alejhive sellem.ä-t. . sallallaiu 7arlbn-Huzelme. dobar."-t iti p.Hi"il:'"trj::Hffi rbn hanza kod hadis r.veZu Irnam Nevevi kaie: ''?4) ' ovo znaöida je citirani hadiskod imamaNevevija'u n. 1a\ldietl rl-*inhodi un .Iut'eviar'a tae kaiet E!-iehul-muntia' ilä ä*nä.ä-:iiii"oi ].u*: -ovaj 1'ffi!.T.illf'{'n'fl10".'f L:t##g#^ *r.'$3.Vezanje ruku na Prsa dokazei ovaj stavpozivaju sena sljedeöe Uöeljaci koji zastupaju "KlanJao sam sa Od Vaila b.*'ä'#li fiffi:*'ffi 'ä':[iJ.*i:'#. iradisispuniaua lnramBejhekije na osnow ovoga.lat "vezanje desne ruke po lijevoj na prsrma Je nasiovio poglaulje: SUnnet ..u.eruriz'sE.jer slabi hadisine mogu koristiti kao 1ryt:T' *it-i" kao stoje imam Nevevi Medutim bilo "äe-i. Ah*nnul-d. 1ß\ldieü Tuhfetutahv. .tr..*n.r..vidjeti' takoiler: 314541. Veliki haneliiskiuöenjak u uslove lbn-HuzejmeOvo je Sejh Sindi spomenuo.* tr"1#ifi'trffili:'ffi..zi2lSJ Inr.i Iffi. llA3t47g i Beiheyn'a6t2335 jr*:jüäY'$'. HudZIa se prenosi da je rekao: salalahu atejhi ve sellem' pa je sraviosvoJudesnuruxu Poslanikom.:ü..hadlsa svoioisrudiiiFevzul-kiram. "Tar prekolijeve na prsa "Hadis Vaila b Hudira je dokaz da se ruke...a tt"aitUrt eksperata ne lznao ruku na prsa.xtriJxöff 1#'..L..d-.ka ".r'"n*.a kazatida je ovaj hadisdokazo vezanju bi Dreöe Sirdi Je potvrdrooa ovaJ Muharnmed nuoka.:*:u**l'.*.1{ry{"*'#T r.

T"li :f '}{p d.."i*J.s:jl|.ler medusobno zna' a Allah najbolje struönjaci.:$1":''ü" lUif. "ispll pl{^:.i""" I.. jiilg.'#l.i"l'.'.."'" "X""":l:.illlill.: r.:l':*..Stose u jeziku smatra no-PreÜerivaili:.. ' pupka.E:'."äää.iä:x."1 .'iir "' ?#". kako je u namazustavro ve sellem. je ""i"41" tllli prsimadozvoljeno Dakle.li. #i*nli.. Tii.:.llü' rl 1l.. i*l::-r{ ffi tr Lf.:' ..da[J#t:J:lflff'$ttj:*]l$']ä se b.."" dodatak Je spomenut Konentor: U ovom hadisu prenosi.*fi n.j'1i.m **'."$lllllr.ffi ...l jer oprecn ispod vrata)' Je (neposredno ve sellem.'!!iif*|!i!':'WT' :-:."":fi: i:1 .iii"l "'o'üü. oi"hadisa "r""i "-il" "'.tm iä:ä: '.'".' #iil!1...sunnetu' Vezanie ruku ispod Pupka rffi:. LT.12r' hadiskr uvjetekoje su uspostavili tspunlavalu ovepredaje.]"8"?:1"...'i*:' isPrar r".$üi.t'Lit."' 1f.5.ii' nije #."l"o. v"i"..ltailir*iii::i.m:i*1ffi . Lohhamarc trecrpflmleraK Muhammeda u":aetAbad lls6/rq66 *'lL" t"äü.".'".'".'n.:1. i" doKa/e: sljedece O\ i pravniciI'oriste Skole.'. i**'.Tn i...lru:r.2i -'i1u^'0""'...'.i.:.ili *..'J * qtri::.v*tl..3'":J'..1::.::.["fft"[:.'.'..".*. ii.Hudzra odvaila s' Dopisao-sa-j'#lir:iff:il:\.t.{ffi{# l'..

"Ud e[ke poslafikäje Ki\ze: Eoje:poZuriv-anje iftara. 4^t3. Sun"nud.te selfem. Vidjetj:Tuhfctut-ahvczi." v.. El-kanit."...riA. Malil.odgadanie sehura i vezanje desne rukepo lijevoj ispodpupka. aß9.._. iÄ09.kebiru.' Tako su rijeöi imama en_Nehaiia .. Ono öime .Darpkuni. ELmusn|_U4s3 od Zehebija.Sunenu... it'Ei1i. "' rbn-E-bl-!g!be v342tJe3g. Sejh Ahrned :bl-Harm latur u svojrm opaskama na ELMuha a.a u njemu je iiuzet dodatak 'lq)od pupka".753 Komentan Ova predaja je zabiljezena bez lancaprenosilaca i kao .r.. Viqetj Etaarihut-kzbir.. 2/3O3..EI-I4uha a. kaze: Tlb:rTi-l 3n/114..'te Vidimoda u ovoj iredaji nije spomenut dodatak"ispod pupka". . UB2. takvaJeruStavna i ne moZeposluZiti kaodokaz. rekao: "Ud etd(eposlanstva je troje:poZurivanje sa iftarom.odgadanje sehura i vezanje desne rukepo lijevoj u namazu.U tancupreno\rFca ove predare rmaEbu_Miser koii se ToveNedzri b.nakon sro je cirirao olo verziru.. Drugi dokazje predaja u kojoj seprenosi daje Enesb. l/289/1088. zko 21 586. Ovo ukazujena .fri ve sellem. 7_5-5 Vtdjetit Feüut-saIur.756 Ono Slo polvrduje da dodatak nije sastavni dio hadisaiestepredaia koiu biljezi imam Darekulni u slome .". Et-tßdimhin. tamaei powraio te slabosr o!e predaje.sallallahu alejhi ve sellem. nLaZ"rn . kaze:.Ettarihß-sasir.tehzib.Sejh Fedaju \ polezanimtancem Mubarekfuri. 3548. ^T:93j:.dqq 2/105iEl isti r.ai. A4O4_405. je prenesena pouzdanim p.. sa pärpuÄ irti. . 4/l ll {bez rancaprenositaca _ muallekanj. Lßanut_ni..isDod pupka"zavrsile u kontekstu hadisa Allahovogposlanika. .igtCT_SZ. po konsenzusu islamskih NL slabosrove verzije ukazujepreäajau kojoj Ebu-Derda :d:njaY.1tO l Taknbd." -oguo opravdati onaj koji je pogrüeiiokod prijepisa jesreSroodmahiza oväga hadrsa rrnaslaba predaja u-kojojstoji daje Ibrahimen_Nehai kazao daie ruke vezu ispod pupka. lancemprenosilaca kao i kod Ibn-Ebi-5ejbe.. stl.a on je nepouzdan. tmam Hejsemi." "' Et. sallal"afru afe.nenanjeran pokusaj..Nisammogaonati ovu prenositaca. u"azü[-.!b"P.-izmjene "bi sunneta Allahorra Poslanika.. Abdur-Rahman Sindi. namaza nepobitnoje dokazaoda ovaj dodatakne pdpadaspomenutom hadisu.airt. .." ''" u.. ..

741157.EbuHatim i drugi. koju prenosi Alija od Poslanika. i kao takva nije validna za ne sadrzi spomenutidodatak 70 Düeknrni.4/113. 2122218'7s. je u Treöidokazje predaja u kojoj Alija b."7d je isti prenosilac kao u ovog hadisa Ko entari U lancuprenosilaca prethodnom b. Imarn Nevevi n El-nedLnua.. Ibn Hazm.jer u sustini Predaja "ispod pupka". Abdullahb. Ibn-AbdulBerr I Et-temhidu. slaba '" po konsenlusu koji je nepouzdan hadisuh struanjaka. ovog hadisaima Abdur-Rahman Komenter:U lancuprenosilaca je Ishakel'Vasiti. Fethul-Bari. 11359 po konsenrusu uöenJala.m namazu slavitidesnuruku po lijevoj ispodpupta.lbn-Hadzer.a on je nepouzdan.Irnam je r/3r4.?4/159. Hanbel. 3n'70 i El'hü16a.enjdk Bedruddin alejhive sellem"Vidjeti: Undetul-kari. Ibn-Mein. a2-&3/26O. Nepouudarim ga smatrajuAhmed b. Sakirocijenio imarnAhrned str. i SejhAlbani su ocijenili 2/224 i tnaul-ealil. Ahmedu El-nesailu.' slab idam.sejbe. 21188. 512'79 16t v idietit El-miniadz" 4t91 . 76!Y idien: rakribut-tehzib. kao Sto to uöinjeno mogu skupine? Islamski uöenjacisu uslovili kriterije na osnovu kojih se mogu nekeod kriterija.''' verzijama sallallahu alejhi overijeaipripisuju sePoslaniku. pa je odgovorna ovu hadisu.ova predaja se suprotstavlja ispravnijoj verziji u kojoj stoji da je Atija drzao ruke u namazuiznad pupka. Ebi-TalibkaZe:"Sunnet /ou U nekimnisla\. r/34313945. Zarje moguöe da Alijajedno govoria drugoöini?! "Ruke se u eetvrti dokaz je predajau kojoj Ebu-Hurejrekaze: namazu drie ispodpupka.Abdur-Rahman predaju kaoi na prethodnu. Ishak po misljenjusvii uöenjaka. predanja ne Mozdaöe se postavitipitanje:zar se ova rmogobrojna je jedna prve sa dokazima pojaöati drugima. Ishak. Ibn-Hibban. Ahmed. Zejlei Bejheki. b. I l44l13235i Nejtul-evtar. U289l1089.Ovu predaju . vidjeti: Nasbw rcje. vesellem.tojna Pornatihanefijskiu. Hudzrau ovom sluöaju ne moie se uvaziti. sallallahu i Et-benaie.sa[qffaLu atljfrlw- 121.20177. 2/69. 2/r8t. Ebu oavua. Imam NevevikaZe:"Ova predaja jer je prenosiAbdur-Rahman b. str.kih kaze: Oväjhddi(Je ___ '"' ova \eEijr Ajru loze: Nüe vjerodo.SeojstvaAostani4wog. 214812324. neispravnom.Ibn Eb.n. 7a Ebu-Davud.Ova skupina Vaila b.ni.'"' Osim navedenog. str. Buhari. pojaöavati dokaza nije zadovoljila hadisi. BejheLt.

2/S4B/48t2.emi. Poslanikovi. 20/74-75ll )t2^. \ttlt.rusnt.!sri.Ona u mnogo öemu liöi apokrifnoj predaji. " Trbemnr. .21121.p/na vp!rndit. kaie.767 eU-navua. u kojoj stoji da je Muaz b.rc?i.Lanac Drenosilaca ie vierodos(ojan 'li dobar.luala.". Et-n.hadisi ukazuiu na vezanje rukuna prsima i nema dvojbe da su prioritetniji za slijedenje od postupakanekih ashaba.na osnovu navedenog. Ed. Maliku nemasvog lancaprenosilaca.ier se u drugoj vjerodostoj-nijoj verziji navodida je Alija klanjaodrZeii sroje rukeiznadpupka. Et kaiif. Alijine rijeainisu validan dokaz.a on je lazov. rrhkt . predaja kojasenavodiod Ebu-Hureire ima mahanu u lancuprenosilaca i ne moTebiü ja_ka predhadisima [oii su. Takoder." Hafiz rraki i tbn Mulekttin su kategoriöki odbacili ovu predaju. Dzuhder.766 Prema tome. lslo Lako.d Ukrihir.dieri: Et.isriti se njegovim predajama.741158.. A1r. t/-J. 2t2t2t3 OOt. 16/515 518. _ '* V. Vidjeri:a-. sr.)tsi. Ishak DotDuno \lab prenosilac {merrukr. a Uzviieni Allahnaibolie zna. Sunem. svakako. t/1O9i Hatasatut-bed munir. 76' . .'^'Takoder. iskljuöena je moguönostmetlusobnog pojaöavanja ovih predaja. 2t7)8-12o. kalo je spusrio svojerukenizase nakon lto ih ie disaou visini uiiju. rq Imrm Hej. 2ttl.lcrhM rebbant.saffal[afru ve set[tm.Bejheki i drugi kaZuda je Abdur-Rahman b.Osimtoga. 2/15U316g.naroöito kada se prenoseslabim lancima prenosilaca. ispravniji od nje. predaja koja se pripisujeEnesub. Spuötanje ruku niz tüelo (nevezanje ruku) Ova skupinauöenjaka za dokazkoristi potpunonistavnu predaju.Tch?ibul kcnat. Ona samomoZeposluiiti kao opii argumenl o stavljanju desne ru(e po lije\oj.tarillut-kebi\3/l/259. FI. Sejh Mubarektun. Ibn-Mein. a lbn-Hibban kaZe da nüedozvoljeno ko. pa ne moZe ni drugim predanjimabiti potpora.diruhit1. 2/tg/587. DZebelvidio poslanika.tDarekuhli.nekiuöenjaci kaoStosr-r: Buhari.sallallahu aleihi ve sellem. sallallahualejhi ve sellem. Dakle.nanaza dokazo vezanjuruku ispodpupkau namazu. Sto je _svaka opöepoznato u hadiskoj terminologiji. l/111. 1t593/3s2s. Et-üi. a ponekad bi staviodesnu prekolijeve.an. klzet U tuncupreno\itacd o\e predajeima Husajnb.

i*o O. naslovio poglivlje: Jesne i arezrnje d a ' e t " o d n o sn ot'1ltni" aai". t'. e porom imoma rnucio i r i e j e d a n\ l x d r r t i r d n i n * k i .i 'r ve sellem.r2s .1esalikl/214.ri. l e lezilr' mogilo iuieiro !a lr njcSo\cruke nrkonÖegrih nije Molika rukupo \lJ\ ili desn(r efo or"rp*r".po."". jc prcnosläca r/82 k. el-Basrijai lbfahimaenHasana predaja .in Murarerttnri.:. . jedno od. S'ntu''zctk't .tu t nut""tu. "stavljanje ruku jedne preko "'i.l2l2t:o i El. 31268 \ Etd:e'tt' i 1t4'71 * ""i"ii .nßni' 1155o .l navodeda Hasanel Basli i tbrahim lbn-EbiSejbei tbn-Abdul-Bcrr to3 spominjese en-Nehainisu vezali svoje ruke u namazu Takoder' je klanjao spustenih 0. sallallahu Poslanika.da su i pouzdane)' Nehaiia.ft.o o f i i " t o l . prcko ruke iznad imama Ahmecla) cla je u namazu stavljao ruku pupka.jt."4"" "a i.t* MiSlj*J" o spustanju "" i Lejs b.äldt"ftu "i"jt. Je Sto se tiöe predajelbn-Kasima'njena autentiönost Komentar'.k. ?. ' ." Sto se rilc Jerto nue na niih sene fiebani osvnati(öak.Poslanika' prenosi .. ie.. niti ashaba' alejhive sellem' eostrnitu.sallallahu tita piat<sa Vezanje ruku iznad pupka a ispod prsa kori\lc nredrjuD/elirr b Dabrj u lojoi ovi uöenjrci liro crdumerlt d:l preku lglobr drTr lrle\u../i!8. vierodostojrn ili dobnr"' 17'Et-nevtil..kdlr2/586i El DttiiüM."t"" Malika' preko lbn-Kasima'da malikijskih veöina zastupa ruku u üamazu .i"r"ii"r : l+l:.tr nlrncTtr (rJ' Abdulllh h AhrnedkJ)e: Vrdro\am hiDu izncdpupll desnom.. str. je u stanjupojasnitipropis da ga ljudi ne sliiede misleiida takopraktikujusunnet "Fethulgafuru".nti' ri isri:tai 2ts86.-"...rql. Nij" pojmljivo da imam Malik tome lmitm Malik je u svome a radi süplotno . . ?T0Vidieti: A1-rrri.. imamt4alrknijcbio u strrnitr u tome' iir"r.N e k i n r r .'n"a-u.. str' 60' kaze:"U sunnetu Allahova lmam Sindi u o nevezanju predttje nemaispr{vne alejhive sellem..i.lio sxm \lrju -. furrl kaze: \i.e: L:rnac i."ttl ?6Vidieti:: i El'tc| tkl zo/'76 I /343/1949 Ä1-nrsa.r.i..Sad Ovaj stavzastupa uöenjaka.

3n6g. dok. Hudzra se prcnosi da je rekao: . ß4n4O. "" Buhari. ustao doniorekbüi digaoruke u visini svojihuSiju. 2lto1-El-n?di/nuL. pa je u ovome sluöaju obavezno slijediti poslanikolu. Bejheb. sallallahualeihi ve je na namaz. l/2431480.ispodprsaa iznad pupka". kao Sto je precizirano hadisom koji prenosi Vail b. 1/2951888. sk. t/28q/t0ol.Darimi. Ibn-Huzeime. 1371020. obiöavaoie vezati rukenatri naeina spomenura u narednim hadisima: Od Vaila b. Sadkaze: "Ljudima je naredivanoda se u namazudesnaruka stavi na podlakticulijeve ruke. Ahmed.pesetbt4 namaza Ovo miSljenje zastupaju uöenjaci Safijske pravne 5kole.6^40t':-:'2.. Bejheki.str.2i25.praksu. sallallahualejhi ve sellem.3n6e. sallallahu alejhi ve sellem.nua.Taberani.?74 ljevicui stegnuo U drugoj predaji od istog ashaba stoji: "poslanik. Hudlr jasan o vezanju ruku na prsa. nasloviopoglavlje:.2/201-202/485. HudZr. l/la9/l 241. Potomje sraviodesnidlan na vanjski dio dlana lijeve ruke. 2/69. zgloba i jednogdijelapodlaktice. Hulasatul. Predajaod Alije u kojoj se spominjevezanjeruku iznad pupka. Ahmed. Musnit-muhtada. vZ3S.vidjeri: El-ned.ahkAn. Abdullahb.1/140/667..Vezanje desne ruke po lijevoj poslije poöemog tekbira.22135/a2. Sejh Albani kaze: . Taialisi.""' Sehl b.Ibn-Hibban I s\om Sahihu. Dzabüie nt vidjeü: Ll-hav kebir. 4/96. Ebu-Davud.pored toga Sto je postupak ashaba. -_. I/288/t085. ''' Nesai. I/2q4 295/886. Imam Nevevi.je stajaou namazu.IbnKalim ilbn-Huzejme ovu predajusmatrajuispravnom. ."?76 Ovako se drZeruke na Drsima.DareLurnr. Naöini vezanja ruku Allahov Vjerovjesnik.Lanac prenosilaia ie isDravan. 31172-17ll500 tEl-feth). Ibn Huzejme. daje prihvatiosvoju je desnicom. r43. sallallahu alejhive sellem.tn43l480.' t5 Nesai. Darekuhi.. dok je hadis koga prenosi Vail b. llJ56 i lnaul-gatit. l/43D325. nije potpuDo jasno precizirala mjesto vezanja ruku. 4/318/18890. sellem. Taberani.773 Imam Nevevi je u "El-minhadZu".Vidio sam poslanika.

nije ispravno desnomrukom obuhvatiti nadlakticu liieve ruke.o uthabi spajaliölanakuz ölanak hema tome. DZuna-nanaLstr' l14 ll5 od autora Vrdjeti lakoder: "' il. Takoder.koji ga je vidio da prakikovaohadisSehlab. 162/725. 3145. zglobai podlaktice' ruku na podlakticulijeve' teci naöin-itaviti rtesnu Neki islamski uöenjacisu spojili izmeduprva dva hadisa.?8o ?81 ü. ili stavliati rulie na lijevu shanu plsa kako öine pojedini kLn.aöi.topio ta stopalomu namazu.nemadokazakoji aludira na vezanjeruku u namazuna ovai naöin..T'8 aleiiri ve setlem. razlike izmeäukhnjaöa koji klanjaju zasebno i stopala je uvijei isti.. s iednei palcem oodlakticu ili na desne ruke oreto pojedinedlanalijeve ruke.. ior (mualäun)' Ebu-Davud.tr. kuz" du .2l lO5.kako prenosi"Ukbe "' lijeverukeu namazu driidesnuna podlaktici Iz ova tri hadisajasno se vidi da je sunnetsa öetiri prsta obuhvatiti ili drugi naöin. satlallahu alejhi ve sellem' nije klanjaeeOno sto se navodiu poloiai stopala 1a pojedinacne orecizirao je za kolektivni narnaz Medutim'nema vezano predäiamä autentienim polozaj tijela pa i dzemata. Vidjeti: Es-rjhiletus-sahiha' ll39' . Hejse-i kai"' "ovu predajubiljezi Taberani sa dobrim lancem Fenosilaca Vidiei: Medirn"uz'zevaid.ttn Poloiai stopala u namazu vjerodostojni sunnet Poslanika. * Suhari. Ibn-Huzejme' 1t82'a3tr6o' Muslimove iso-faia.niti suvisepriUtiZuiuöi u nama''u Ujejneb Abdurjäan i na drugi niein ot"zulodrze stajanje " . Ei-3efiul'nunti'. ne 'tiÄetif.stavitidlan sa drugestrane.pa kaZuda ruke' a ostala pilcem i malimprstomdesne sezslob liieve rukeobuhvati Medutim.Irna. Onsz:izo. Enes prenosi da su ashabi spajali rame sa U drugoj prcdaji En-Numan Ä"ooro i". klanjaö öe stati u iirini svojih ramenane iireöi se preko jedno drugom'jer bi se i na svojastopala miere. l/196/662. Sada. u sunnetuPoslanika'sallallahu ri öruze äuz podlakrice. 41. n"ri. sa tancemprcnosilacakoji ispunjavaBuharijirc i kiterije. n viisfjti: Se.nu lt4Tt i LJnderul'kan51219 Bedoius'saAaia k*it-Xaair' 1128'7. .

namazu dizali svojepoglede spustili su svojeglavepremazenlji. prenosi da Poslanik.ve selhm. Ovdje je bitno ukazati na jednu nepravilnos! naime. ali je ispravn^. sallallahu alejhi ve sellem. od Ibn.pa kadaje objavljenovaj ajet. Vidjeti: IIv rtsalil." (Prevod znaöenja El-Mu'minun.rs-rdldr. 21542 i El-nuva1akat. a u ispravnim hadisima se ne spominje ovaj postupak. str. lmam Häkim. ka:e da su prenosfoci ovepredaje Vidteu:L?üul.a." Vidjet Inaul-ealil.pa mu je Abdur-Rahman rekao: "Vidio sarn osiunnaest Poslanikovih. dok stoje u narvuu. 21426i3483 i Bejheki.733 Pogled u mjesto sedide Uzviseni Allah kaZe: "Uspjeli su vjernici. u ibadetimanema analogije. koji namaze syoje skrus€no obavljaju. kada bi usaou Kabu. ne bi dizao svoj pogledsa mjestased2de sve dok ne bi izisao iz nie. 'Ibn-DZerir.ehebi isejh Albani kazu da ova predaja ispunjava Buharijine i Muslimove kriterije.Imam Malik b.aza Rahmankaze da je bio sa svojim ocem u dzamiji te da je vidio öovjeka koji je pribliZio jednu nogu drugoj u namazu. Bejhek.) U komentaru ovoga ajeta poznati tabi'in Ibn-Sirin kaäe da su ashabi u premanebu. primijeti se da neki klanjaöi. _ _ 'Hakim. 6/83-84.'"' ?32 lbr-Ebi-Sejbe. Meilutim.2fi2-13. . ashaba u ovoj dZamiji. 31. Medutim. Z. lancem '-.. imäm Ebu-Hatim er-Razi je prigovorio ovoj predaji. 11296.nam. Enesje ovakvepostupkenazivaonovotarijamau vjeri.|. smatrajuöida se desnojstrani treba dati prednosti da öe ulazak u Dzennet biti desnomnogom. r.l8t4/1922e.dok se na tesehudupolozaj stopala nesto razlikuje. Ll-iatisa?. sallallahu alejhi ve se em.5/258/9726. 2l/lI It062. o öemu öemo naknadno govoriti."?8' NoZni prsti bivaju usmjercnipremakibli na kijamu i sedZdi. Hakrlx'. 3t4eg..2/120-121. l/652.Vidjeti: El-bejanu vet-tahsil. Vidjeti: Ed-durul-mensrn.?84 Aila.ali nijedanod njih nije nikadatako neSto öinio.240rls4l. Ibn-Hadte( pouzdani. 1-2.2/73. Vidjeti: Iefu! hadir. sä ispravnim prenosilaca. sallallahu alejhi ve sellem. Vidjeü müljenje imama Almeda po ovom pitanju u R'ral€r.Bat|2t27|. veö se slijedi ono Sto je prenesenood Poslanika. Zehebi i Albani kazu:"Ovaje Fedaja mursel.653/176t i Bejheki.Sirinai Ebu-Hurejr€. stave desnu nogu naprijed. tmaJnHatim.

u rz-zaur. u Cuvajte seokretanja namazuier kaiu da kvai namaz-"'tu o pokudenostiokretanjai l. Fethul-Ban. Tirmizi.U vezi s ovim pitanjem öestose navodi slabapredajau kojoj stoji da '?o& si u namazu. hanbelijske i neki uöenjacimalikijske pravne3kole.: Et-nuhe. d tun-vuuarei. rekao: miesto sedide!"'oo Dakle. 3t4so enennia.J/5/368s.166151 lbn-lltbbalr. sala[ahu alejhi ve sellem. ltbg6. ß Buhari. El-nusni.zeb. l/171/804. | | 3 6tJ. saslabimlancem 7e vialp|. Z5l484.791 1u oelten.ena se prenosida je Allahov Poslanit. Hakim i Z€hebi ovaj hadis smatraju I ispmvnim. u u*sneaul-Frd"vr.2ß16n33. ZJ99ß529. 3n7. Imam Ibn-Huz€jn€.rDA+ 3n74l590. prenosilaca.i ne oketati se^(üjevodesno). 159/I l6I.31. je pitala Poslanika. Ebu-Davud.-78e "Lijepo je gledati ne Ahmed kaZe: u namazu u mjesto sedZde. 2164-651930.t165.Taialisi. Bejheki..o okretanju(glave) u namazu. U388/1195. str. je Posfanik. Safijske.e. .a.ß36.Ibn-Huzejnß. 2n3.pa joj je 'To je kratlakojom Sejtan pottmda namaz klanlaöa.fnogi istamskiuöenjacinavodekonsenzus uznemirenosti u namazu. Ahmed.r. tt-musni.odimama Almedant viijen: E-tenhi4 2ltto3-Et-isrizkar. Be9avi. S ry 7nv'aieü:atitens-satafi. Nesai. 5ßlO. El-nedznuo.l/361/862. (Med.. a Ebu-Davud i SejhAlbani dobdm. dok klanjaö stoji u namazunjegov pogled öe biti usmjerenka mjestu sedZde. Pojedini klanjaöi nisu srnireniu namazu. 61243. dizati pogled premanebu. htl'tl..3mo. sallallahu alejhi ve sellem.Ovo midljenje zastupaju uöenjaci harefijske. Ibn-Huzeilr.11480 ahihut te ib. str.78? Noporne o. A3O3 i UnnetuI-kan.nua). i 6923291. Hakim. d64n287..Vidjen: Hula:atul-ahkan. Allah se okreneod njega."733 Od odgovorio: Ebu-Z.213s6. lbn-Hazm. 6t7OD4457.Neki se okreöu lijevo-desnostoje velika geska i propust.AiSa. El'ihtijar. rckaot "Allah je naspram Svoga rcba sve dok se ne poöne okretati (1t Imarn nmaz.l). gledaju sallallahu alejhive sellem.pa kada okrenesvoje lice.

Ovom prilikom öemospomenutinajpoznatije oo njln. 165t44 i Muslim.poöinjaonamaz.rroj." Od Alije se prenosi da je Poslanik.ALLAHIA4ME 7" Buhari. str. sallallahu alejhi ve seltem. 5/80/597.snijegohl i BAID BEINI Vt' tsEJNE HATAJAJE KEMA BA'ADTE BEJNEL-MESRIKI VEL-MAGRIB. ALLAHUMME. svoj namazpoöinjaorijeöima: .^Allahu . NEKKINI MIN HATAJAJE KEMA ruNEKKA ES-SEVBIJL-EBJEDU MINED. .poliqiao Damaz U sunnetusenavodebrojne dove kojimaje Poslanik.Dove kojima je Poslanik.DENES.sapei s mencmoje grijehe vodom. pouöioEbu- "Allahu moj. udalji me od gijeha mojih kao ito si udaljio istok od zapada. oöisti me od grtjeha kao lto se öisti büela odjeta od p javStinc. saltattahu alejhi ve sellem.sallallahualejhi ve sellem.Allahu moj. ALLAHTJMME-GSILM MIN HATAJAJE BIL-MAI VES-SELDZI VEL-BERED.

iena boga osim Tebe.TEBAREKTEVE VES-SERRU VE ETUBU ILEJK.MUSRIKIN' INNE SALATI VE NUSUKT VE MAHJAJE VE MEMATI LILLAHI VE RABBIL-ALEMIN.'ru*ri..'11 a ih ste oproiri.itlloptost aa syojef ijehe'''" . s4ffa[[4[1u4fejfüve se[la&Y-.)d Tebe utoöiile tfttlütt. ntoj 'ivot i nloid il'il? \rJlin\''/ Koii ttenta\ttdtultt u ttn'tt' Co:poLlaru orioaduiuAll. Prianajen syoie Eriiehe' 'ato.thu.lmo Ti mttiei. ENE BIKE VE ILEJKE. d i't san Tloi Zaist(tsam prema sebi nepra|edan bio.. ENTE RABBI VE ENE ABDUK. yieru lole ni saöuictj. Potldri mi nailiepiu öLtd..:> \r1' !. itdö-lnz.9f9lI/144/688 Ebu-Davud' l/2e7l8e6. LA SERIKE LEHU VE BI ZALIKE UMIRTU LA ENE MINEL-MUSLIMIN. St akä . VEHDINI LI AHSENIL AHLAKI LA JEHDI LI AHSENIHA ILLA ENTE. t/2t0/2399.to s. 'T.tln prcdunih Alloh nt Ti ni ie n. Moj nanaz i obredi. Ti si noj Gospodar.. lbn Ebisejbe Darimi.j'i "Ko je od vas Nakon toga Poslanik.\ rr]i rLlJ 1.VEDaDaEHTV VEDZHIJE LILLEZI FETARES-SEMAVATI VEL-ERDI HANIFEN VE MA ENE MINEL. Ncsai./ '. or+g-+sn:t. l/296-29711124' . VASRIF ANNI SEJJIEHA LA JASRIFU ANNI SEJJIEHA ILLA ENTELEBBEJK! VE SADEJKE VEL-HAJRU KULLUHU BI JEDEJK.ie sh'orio nebesai ZenLiu s111t1 Ja nisan mnogobo:ttc.'Fi.rgnspru BI ZENBI FAGFIR Ll ZUNUBI DZEMIA' INNEHU LA JAGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE. ." TEALEJT!ESTAGFIRUKE uöio (na poöetkunamaza) Ibn-Omerprenosida je neko od ashaba dovu: narednu . ZALEMTU t'tipsr veA.sallallahualejhi ve sellem. ".upita: 'Atltti je najteti.ko 'i nn iid \om nd All.trcdt tob Vladar. ALLAHUMME' ENTEL-MELIKU ILAHE ILLA ENTE. tt jtt ttspijevamsanto Tt'ojom v. Tf"t1't.ie dobro u Trojil1l rukanta' tt :ltt sc ne pripisüie Tebi' 'K. S1)djstea l3l t "lskreüo okreöemlice svoje Ononte Koji.QoskniLtpog.oliont Slavljen i IJ:r'iien neka si! Od Tebetr(t:. LEJSEILEJK. Tebi se od'tzivanl i Tloiu ponaiem. s'aka hvala pripuda Allahu i neka je slavljen rckao: "Ja sam to prouÖio' o Allahov jLttrom i uveier!"' Jedanashab reöe: "'l.:) \. jer ih sdtl1oTi oprosliti tolri. l/198/l238 Dxrekutni.

Tqo Ucenieoiii dova " ie sunnet. Ä. 1t247t662. l/2391470.4q. *"f t"ai" . Äa{i: Rezzak.2/t2 rsakirr. iür.uta.Davud." Ove dove je najbolje praktikovatikombinovanozbos oCuvania sunnera Poslanika. S. jc. __ '. 11240t47 | idrugi.cirimni hadisprenosiosamasf. vzgs. 3:'. 5/81/601. Nema boga oiii Tebe. 3/3r9-32o.O"._'aor. rbn_Ebi-Sej. ruj*."at ue+ neka si. od Ibn-Red:eba. sadodarkom daje lo proucioto pura.funa-DiÄ. tntojzÄI. 4s.Seida el-Hudrijase prenosi daje poslanik.Darekuhi. ZtSStitäi.i. iDn-nuzejme.na to rcöe: .c r'ti-].ä p O-_ U..Ovo mi\tjaniezastupaju: imam Ahmed. st. o*. slr. sü.str. Ov" uerzij" sa tomi"mirn i"uJrirna spomennte su ! SbadZul-mutekin.:C. . ''" Nesai.' Ais: i Ebu.ALLAHU EKBERU KEBIRA.rnr*" 'spravnim. st."Poslanik. 181163. Gospodaru moj Tebi hvala pipada. Bejhevr. . Ebu-Davud. Darekutni. od lbn.Tinruzi. 8/3s8/ 08. Tajalisi.Ebu-Davud. . . Zehebi i Ahmed S"u.. eb^"a.n"L^"".-1ss *SUBHANEKE AI-LAHIMME. fbn.stx. Et-ezkar._ H"d-Zer idrugi oru predaju emarraju tpra!nom. '. str. trnam Hakim. 128/947 i Hakim.ila me tvoja dova. 2t46. Daetaut enün. otvoila sujoj se nebeska vrata.sallallahualejhi ve sellem.. Bejheki. t a uöeseu sebipo konsenzusu islamskih uöeniaka:'e & Vuslim.a-Uzvi5eniAllah najbolje zna.Od aleJnr ve se em. l/298/898."Slavlkn " je neka ifie Tvojei üzviieno veliöanstvo.Vetrnahaaiskih sFu'enia}a.. Eb. l/3b0/859. Hakjm. J Haftab poöinjaosvoj namaz."n"_ Huzejne.. rbn-Huzejme. l?6_184.46t242 243.'rr&. Ibn_Mulekkin.e. sallallahu . tbn_Madie.-iäÄÄ: ?t-!(Znüa. Nevevi. bedril-nunir.XtouLazuie nu n1egoluosnovu.Redzeb. Vidjeli: Ibid i Fcthut-Ban. ttZggtttZS.. Dobrim su gä ocijenjti imarn ukajli i seJh Albani. ltr. t/148t0t.". Sunenud Darektni.451.svoj namaz poöinjao rijeiima: -rp i1. Nevevi. vidjetj:DZaniut-rinnizi. Et-tethisut_iabi. 2tstD348.r. VEL. Slavljeno .i.Zadi. Ibn Hadzer i drusi. rßii. Keifijjetus_satah. sallallahu alejhi ve sellem.'i. I/160/858. Bejhekj.*i.HAMDU LILLAHI KESIRA VE SUBHANALLAHI BUKRETENVE ESILA.m.Darnrn.e\evija.smarra slabim.iÄolr'i iö.. Kaiim4 FetavasSadije.t.Vidjeü: DianiuLTimizi.Ebu-Jara. 2/522Js0."lea .t -:t. Haldm. VEBIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA N-AIß G{RUK..i " S. fllmizi. t)\si-li8 l/117. 4. od imama |{{i.Vidieü El-czkaLsF. tmam Darekurni. i 6/386-387.. Vjdjeri:S/?rr?r-\ll/dt. l/199/1239. Medutim.Poslaniöe. str.vai nadrs.. 2nst2ss4.

p"tuiii kogahotei na Prali put'"'e' *ALLAHUMME RABBE DZEBRAILE VE MIKAILE VE VEL-ERD'ALIMEL'GAJBIVESrsn. ii Koii... el+:-+stlo.-v"az.uÖlo "O Allahtt moj.Qoskni.iue i Fettul Bui' 6/386 od Ibn Redzeba. sallallahu alejhi noinom namazuuöio sljedeöudovu: "Gospodaru moi. ve sellem na Ibn-Abbas prenosi da je Poslanik. Tebi pripacla hvala i vlast nebesa 1q vidjeri: Medittu ut'Jataw 221214. rt4o3trr24' Ahmed. Nesai' l/529/1624.qFI'E iÄTTNSS-SEMAVATI IBADIKE FIMA KANU FIHI 3iiaOgN ENTETAHKUMUBEJNE IHDINI I-IMEHTULIFEFIHI MINEL-HAKKI BI lqllrfi-IpuN " MUsrEKrM SIRATIN ILA TESAU MEN rsHDI INllsrc üNrrs. Mikaita i Isru. 6/156/2s266' . i Zemlje i Z"nt1u i'ono no i" i njina. Ti Koji odrilvai nebesa i.nai Nidljiro i nevi(llji|o Ti tei suditi-roboNima koie se u orro^" oko iego su se sporili Uö\'rsti me na istini okt iii^ "U'räi r. od lbtt-"tcjr. Tirmizr' "''la-*liÄ. G(tspotl'ru Diibtila. Ebu'Davud' ul461694' 2/304-305 Ebu-Avvane.r:irit ii . Dovena nocnomnamazu 133:I ve sellem. Ibn-Hibban' si302i+io. It'.fila' Sntttitelju nebesai Zemlje. Tebi hlah priptttla. 6/335/2600.

VE BIKE HASAMTU. od.sallallahu alejhi ve sellem.sallallahu alejhi ve sellem. Ti si pmi i Posljednji. Tvoje rüeöi. Ti i Tyoje obeöanjeste istina i susret s Tobomje istina.9'): au:tr.6/454bt6! 3wV idjeri: M edimu'ul-fetava. .Oprosti ni noje priile i bu. VE ILEJKE HAKEMTU FAGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EIIHARTU VE MA ESRERTU VE MA EALENTU ENTELMUKADDIMU VE ENTEL-MUEHHIRU LA ILAHE ILLA ENTE. tbn-T eJnjjje. VE ILEJKE ENEBTU. Tebi hvala. VE ALEJKE TEVEKKELTU. VE LEKELHAMDU NURUS-SEMAVATI VEL-ERDI. VE LEKEL-IIAMDU LEKE MTJLKUS-SEMAVATI VEL-ERDI VE MEN FIHINNE. salhtkfruotejfü eesetten.Nemabogaosim Tebe.lute Brijehe.. SALLAILAHU ALEJHI VE SELLEM.'.ALLAHUMME LEKEL-HAMDU ENTE KAJJ]MUS-SEMAVATI VEL-ERDI \'E MEN FIHINNE. Tvoji poslanici i Muhammed. VE LEKEL-HAMDU ENTEL-HAKK VE VADUKEL-HAKK VE LIKAUKE HAKKLTN vE KAWUKE HAKKUN VEL-DZENNETU IIAKKT]N VEN-NARU HAKKUN VEN-NEBIJJUNE HAKKIJN VE MUHAMMEDLTN. HAKKI]N VES-SA'ATU HAKKUN. t .8@ UöenjeKur'ana u namazu Prije poöetkauöenjaAllahov Poslanik.tri ?qe Bühari. VE BIKE AMENTU.i Sudnji dan su istina. 22/268. s!r." Ove kao i prethodnedove lijepo je praktikovati kombinovanozbos oöuvanja Poslanikovog. Tebipripatla hvala Koji si svjetlo nebesai Zemlje. ALLAHIA4ME LEKE ESLEMTU. Gospodarumoj Tebi sepotpuno predajem i u Tebeujerujem.3]34'ffig. sunneta. 238/l 120i Mustim. u."1ee .na Tebese oslanjam i Tebi se pokoravam. oke koje sam na javu iznio i koje sam sakrio. DZenneti DZehennem. sallallahu alejhive sellem.! }i . Zbog Tebemrzim i südomTvojim sudim. molio je Allaha da ga zairiti od prokletog Sejtana rijeöima: ya : j : \j. runoza onogana njima.

INNI EUZU BIKE MINES-SEXTANIR-RADZM MIN }#MZIHI VE NEFSIHI NEFHIH. smaEaiu Nz Tnt-ri. r9r' st i Siradlul'muttekin' (SaYn)."sor spletki.bi prouöio: .ALLAHTMME. lbn-Ebi-Sejbe. str' 88/32. ". salallahu alejhi ve sellem.'ZA3n+2.U248l665.EIJZU Mtr{E5-SEJTANIR' BILLAHIS-SEMI'IL-ALIMI RADZM.o').'bertüi' 5178-'7911779." Nakon Sto bi rekao tri puta LA ILAHE ILLALLAH i tn puta ALLAHU EKBERU KEBIRA.'artl.pored svoje slabostiu lancu prenosilaca(mursel)." (Prijevod znaöenja En-Nahl. .2lrl s3 yidietii Ei"Serhul-mumtia.Hanz Askalani. . r/148r01. MD. badis ovaj sejh Albani Z€hebi i Hakin' Ibn-Hibban' 215412356.+r' F --J' dr! rr'' J e. Poslanik.98. Vidjeti: dobrim ocijeniti ovaj hadis i Albani su Sakir Ahmed 3/8?.) "Iljeöem sc Allahu. Tebi se utieöem od prokleto| lejmna" od njegovih njeEow' obmanei njegoveoholosti.*."Allahu moj. ll22ln-15.Almed' 3/50/11491' Ibn-Hibban' Beiheki' 2l3llß302. Dokaz torne su rijeöi UzviBenogAllaha: zatraä od Allaha zastitu od prokletog sejtana. q6 Vidjei: Siferut'salah isDra!nim. Ebu-Davxd. l/199/lz39 Darekutni' u E] ?rsatu' 11238t467 ' lbn-MnnzlJ' U298lf|27. sallallahu alejhi. twAt o "UtjeöemseAllahu od prokletog sejtana!"3o3 -EUZU BILLAHI MßTES-SEXTANR-RADZM!'' "Kada hoöei uöiti Kur'an.n d. kada bi ustao nu . t dij t . . Almed. . il Ebu-Davudu E!.8@ ova predaja. Onomekaii $'e öuie isve zna' od prokletog obmane"'"' i njegove oholosti niegove iejtana. Dan-mi.| : .Jrl'-!r j'' . . Ibn-Madze.oöio euzu na ovakav naöin." Neki uöenjacismatrajudaje dovoljno kazati: ^isu \rlf .I IüMZtr{ VE NEFHIHI VE NEFSIH.l/360/858.ve sellem.toöni nullraz. 3n r.P l" ' .) Hasan el-Basri prcnosi da je Poslanik.ldav&n. Medutim. rt21512426''l.Inaul-qalil' 2/54 Dipmiut'Iirmizi.od njegovihspletki' .nije jasna &1 Bbu-Dalud. 3/60/ll4Tl lbD-HuzeJme.

('/44JJ.v203.a. u pouzdanim predajama. Ijlazio je u sobenjegovih Zena prije naredbe o pokivanju. Omerom i Osmanomi nisam nijednoga od njih öuo da je uöio bismillu naglas. on je bio ispod deve tako da se niena M Yidieni Fikhus sunna. r65t43 i Mustim. Ibn-Munzt kaie: 't.. od Ibn-ReÄrßba i Medbn"uz-z"vaid.Ovo je najispmvnijeilo je preneseno od Poslanika. "U ime Allaha. slr. * Itn-ttuzejme. a imam Hejsemi twdi da su njeni prenosioci pouzda .. w Vidietl Tenamut-ninne. uöio nakon stupanjau namaz. sallallahu alejhive sellem.salla. Samilosnog!" *BISMILLAHIR-RAHMÄNIR-RAHIM" 7. Ebu-Hurejrei drugi ashabi. U554.Ne znamo da je ova predaja zabiljezena. Fethul-Ban. osimu mursel hadisima Ebu_ Davuda. UlOg.noi.a ne naglas. . l/250/498.u poznarim hadiskim zbükama.lo? Potombi Poslanik.sallallahualejhi ve sellem. saflalahu alejhi ve sellem.RADZM. i ojegovihpravednih vladara. sellem.prouöiobismillu.da je to Vjerovjesnik.Dok je Allahov poslanil.Tahavi t Serhul-neani.' .Lt iJ'lt ^7. str.EUZU BILLAHT tMIllESSEJTAlVtr{.lavodi se od poslardk4 sallallahu aleihi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellerq Ebu-Bekom.t76.Uöenjacihädisasu stoZnida nema nijednog ispravnog i jasnog hadisa o uöenju bismille naglas . Tmzenje utoöi5ta(euzu b^illah)uöi se tihim glasom(u sebi) po misljenju svih islamskihuöenjaka.."3o3 U drusoi Dredaii "Uöili stoji: su bismillah u sebi(rihimglasom. kod kuie i na putu. r. M 'vidiett: Et-mupni. Vidjetlf. Malik je sluäo Poslanika. HaIu lbn-Redzeb our predaju smatraispmvnom..6. Bio je uz poslanika. i i ro u sebi.sallallahüalejhi ve sellem.i8@ Sliönoouoi" p.. 2n\g... idudi na hadzdz.da bi prijg uöenjaKut'anaprouöio:. m3Buhari.Sejhul-islam lbn-TejmiijekaZe:.od njegova dolaskau Medinu sve do njegove smrti.. salallahu aleihi ve sellem. Enesb. Aisa. Milostivog. Malik rekao: sam za poslanikom. sallallahu alejhi ve sellem.."ouo Nemadvojbeda je najboljepraktikovari ono ito se navodi od Poslanika.uahu adihi ve jahao.Klanjao Prenosise da je Enes b.SejhAlbani kaie: .'*&I Komentinjuöi ovo.#93/399.

llii!ill.toji: U. 2t893/ s01o Sahih "*i'T. r. Miiosiiuom za.x . Jlii. vvu ukil/uje na uL:enJe hadi.n .il..tii.Nend nt t'1t'iibr' Allnhd Atiah ie nujte..ij!.'r':iiiji "iii."."') bagd o'i|n "slarlicn treka je Allalr' Sta htlt l\i' nu pri"d. nuton svih utoZenih je umjesto nje prouöiti: duZan .ili."ftu ät"jtti '" sellem'nikadirnije ""ü'...lT. Ei'ic'hut . iiil.j..b i .1lJ1lll. t .i"tif" rrojrca 'Nema bl\mllle nirPla\'."*azu.:iJ i3.'/i:1i'#:a.l:"f*liojlo"'i:::]".-.-' .j"-..' / r ' r \ .ß7 tt o\ek\oibliskoslisc p l i u r r ö k rs l i j e v a l p a o r i j e l uL n e ' r b M x l i k i U n d l o e 'uo uienje bismille ää'f""it". ::iH n glJ\'jerdcjetobilaniego\anrck'ä l r c i t i t .. .bii. .tuD.'*ff"'.. pu .ä:i.fT.'.lff ffl:r l':.io bi jet po ajet u imc All:rhr. ürili*..".ir"*"" pa bi Slmilo\norn.nog 'liole rDu i hanbelij\ke hxnefijske miilienie7c... 'ir il. *"i"i.iiL!.'i."'r"o'" :: I":1i11 ul dkniu. ijfiilll'i-dor UöenjeKur'ana aiet Po aiet alejhi ve sallallahu r.t2szi hdkaik.i!'r-j "n':u:-: . "uöio je ajet po ajel" u .'Ui i" ".11'.]i "n" "r i.m l/367368/880 l/178/18e' . .llrlll'J."iii'iliiJll #.räi o*J.."F Hrrra b za...:li}[:].i .akr-rji i.ktu: ."aniju o"./.'*" i'1l".ii'l"'lüä iY":' ^t'^Y *h'i"l*lm.l'.?lLtll.'.tao: nrjeu stanjunauöitiovu katku ali napora' önui to.i'l'Jffi*'*".! Fi ijriii' .a. ' " r r " t .. r / r \ ' r h ' r l 8 J l r ' 'ri r h r " J r b ' F .'. nuiu'.liT:1.ii1. Iman Hxkimi zehebi Hak.. pitanaje o Poslanikovom' Ummu-Seleme.Mib'lll"l.pra..".5 .iq lr .uru tgl-patihu).". m i l l u nrlboljihrshrbc lmrm Ukajli i Zcilei."li'Jliii"'..uiä.i Net 't stt'tgc Njego.i.i.je oagovotita: t"il..1#oi*"a.: ::l:T.iuuöeniaci " : pravne idruei e'-seuri suilrn Lelrä. a....'.lll. t t h i d ' .'.reo ili 'i."" .3. n i i eu a r .

3lA. ne uöi /a niim.llt36.t)pnojc.'' .2t253. Seida b.r. sralne komisije za islamrko misionarsrvo i drugih. lbn. 6/416-417..Ovo ie strv ovu predaJu smatraju ispravnom. 11225. l/lU\. tctttit :t\t) "'.Et-teühid. *'3VidJeri. Inat. od tbn Be|dtx.3r6 Abdullahab.Vldjerr: L/-cu\d/.: str. a ako imamuii naglas {na tzv.Vidieti:1rrür1€a1il. imama Buharije. t!c--ia. 3/236239.H ii"htl uL na. Prvi smatraju da setrebauöiti za imamomna svim namazima.3 islamskih uöenja muktedüa iza imama. v3)8i Lt.BHANALLAHI Uöenjeiza imama Uöenje El-Farihe la imäma i za pojedinaine klanjaöe elementami ie s Stoseriie dio {rukn.r. po misljenju vecine pravnika.. Avnä. ie -sufjana stav uöenjaka hanefijske pravne. F/-/.Ei-i'erhul-n ntia. 2/ 136.noinimnamazima.Ejjuba es_sihtijanüa.3rs Sufjanaes-Sevrija.islamskiuöenjaci po tom pravnompitanju imajutri mistjenja. 316 Vidjeti:Il les. vt9t. 3t32t.Nehaija. Es-Sabija. Ibrahima en. od imana Leknevija. Diubejra i drucih. Ujejne.od Ibn Kudame.namaza.nua. Sada. 3/85 86.. 2tJt)e.Fl-Evzaüa. namaza VEL-HAMDU LILLAHI LA ILAIIE ILLALLAHU ALLAHU EKBER. Ei-:eitu| kebi\ U556.2/tO5. Et-daamiu ti ahkanit_Ku/an. sal[affafru af4hi veseftem.t1/39.'bra. N€jlr ertat. 315 vialerr: rie' 'ar.rdaje ovapredaja J. Kunubüa. S?rhr sohittitBrhaü. str.kar.i sti. Hafiz Munziri i lejh Albani kar.\ertlu Sahihit-Buhdli.SI.2/271 .od tbn-Benal a.6'7. vK. 3/86 i Fetawl-leditetid-daime. [bn-Hrlma. 2/369. FethulBari.Skole. Ovo ie odabranistav uöenjakaiafijske pravne !kole.8r' Drugi smahajuda se ne uöi za imamomu svakomsluöaiu. El-nert:.-ßB --ittlbkniLwog. Scrhu Kodit.r.Lseimina. Ovo "b.dr ua. 3/tOS.Ehn.Lejsa b. Mekhula. ! tn5i Lt-bcnr )Lta .50 I Ei-ierhut mutntiai. EI Druhatta.Et.Ebu-Sewa. Sevlanija."'' Treia skupina udenjakazastupamisljenje da muktedija uöi za imamomako imam ne uöi naglas(na tzv. 317 Vidieti: E!"irdr.HiriJetut-uteüa./. dnevnimnamazima).r. Et iatant. LA HAVLE VE LA KUWETE ILLA BILLAH.3/190.t.ul-ketani. 2/11. tbn Ebi-Lejte.

.' stt t3'7 * vial". Zejda b Aliia' Ibn-Mubareka' "" lshaka. 5051 vial"ti.1 1'ala'n*.r r"D. e b i . "'-Nl"riiln. .t-: Nei.N r k o n l n p i j c f b u H u r e l"rre i eo o n u v i o 'rckeo l t .?. ri:"'rrt 3ttO7'Et'tnedlnrn 3/366. Sr'?r'rJ-srrxnz 2/223 Met:ttut ut' i stt42' rkia Rthul 2t25OI srt 6.Ltihu.tit et'r.. l/380. smrt|ajU iNeveviovr pfedalu lmrm Darekutni l/:19/1212. Ebu-Hurejre prcnosi da jc Poslanik' sallallahu alejhi ve "Ko Ha.ilssl}r:.tf.tojl: NilP itprowl n"to: unold ko 1t' <lrueoiverziii orogs hirdis.Ovci hadi' je spomenut one koji iu" nu. Samit prenosi L Ubacle ' u tt 4 ott. F c r i h ur ie.21230 131.. niie pravio Ebu-Hurejre da znaöenjaove predaje moZemo zakljuöiti bi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä' u protivnom objasnio propise vezane za hadis i njegovo pravo znaöenje Zato nije ispravno iaziti da se riieöi Ebu Hurcjre odnosesamona dnevnenamaze $10 H(iiienkl Dusuki..r u opcoj lormi i obuh\alr pro-uirft F. Vrijedi kako za imama tako iza muktedije i klanjaju pojedinaöno.ä. 167/756 'll8'l/39'l i Muslim.ehirch.Ez ZuhrÜai veöineuöenjaka dolize '\x[c 'kufine Uz Alhhoru pornoi. 1l2a\). .. str.i.5/91/17s9.2t54 5r).o" sellem2. 21t33' t4t. u Ibn-Hadzef ukazao isPravDost ie njesovu N4 str. nli. et'it'rattt. stt tltt i tt Hcnklt4atit-it''od'"t' zt i lbn'Eb. rr i..1/25. srrvueti: ar-.h 4. Bejheki 2/137?38/1918-Buhai u Ell/:29fi"". . irJi*". 1128. i r e L l .fu .i. vidjeri: .. '?r guh"."r".zlttts'rcg. thka' n ahka'u slt 2't4' EI ialaDt 3l l81 i Nejlul ertar.s{ Stojsnta QostaniFJntoL..u tA32 i LtEd .Sejhc 203/1'715.1163r).Etlttrn!..i.tj A't nr protr'i Ll Furihtr ttttttt(l:u rekao: Acrrrannn14 . ukltko cemo tp'rmenrrti miiljenje' potom odabratin'leritornije sakomentarima.and:.Nejtul'ettlt t"t.sa[[a[[ahu afejhi pe se[[en. ka.i h o u . E.. 13t1t malikijskihs'o i hanbelijskih3rlpravnika.. a ne uöi El-Fotihu' t(tk' ' ndntd' ie k tjdr"" To rckao: upitln: irr ''k" kl:'njam" l r i o u l r . il-".:.rrrrs./ri. ßpnvnonr' 3a Darekulni.. Dokazi uöenjaka koji smatraiu da se opdenito uöi za imamom rleihl !e sellem' dxjc Poslrnik \illlallirhu b.rir-.poljrinici . iun-Hihban. lz. Et Dütstti l/63e.t1 i1'"rr' str' 6' od lbn-Tejmlje "'vlai.

sallallahu alejhive sellem.Lanac prenosilaca je dobar. Ahmed. l/2151824 i Darekutnija. o Allahov Poslaniöe.El-ialam. alejhi ve sellem. prije ovoga hadisa navodise da su Nafia i lJbademalo zakasnili na sabah_namaz.t nnom u uöenjuKur.. Muhammed b.ana? Ne uöite d. Nevevi. srr. Pouzdanjm ga smaraj'r lbn-H. ZnöttZtt.im tadareöe: "Pomislih.Ibn-Mutekkin. Beeävi. Er nedünu4 ltfqarekrun 3/366. tmam Buhari.. Munziri.Ibn-Hibbdn. Ialanül-ah|an.. Beihek. Bejheki. Ibn_AbdulBerr i lbn-HadZerkaär da je nepoznat.natnaza 3.2/487.Da li neko uöi neito iz Kur'ana d.Bejheki ü Marüetussunen. vidie|n: L4eatinu\suncn. iskalani i je cmaraju dobrom. tbn-Ha?m.sallallahu aleihive sellem.Berf. 5/313/22723. Ed-diruie.ibot. Besa. Nafiaje rekaoflbadi: "Cujemte da uöisza imamomdok on uöi. Hakim.Vidieu Er e7 . upitao:. ove predaje a prenosioci su Douzdani.Vidjeri: Ie hzibul-kemal. osim El-Fatihe.sE. 2/101/?c7. 3 89. Ebu Daurd..Ibn-Hibban.2lll7 (Sakn\.31189-t90. (Et-mevarid\ Z/lj4-t7'/460. Daretulnri Zehebi." Poslanik.29/292 i Et-takrib. sporse vodi oko prenosioca kojr se zoveNalia b.-8r8U predaji Ebu-Davuda. sabah_ namaz. 32' Nakon Ito je naveoovu predaju." 'u"tir""zi.bban. je rekaoda su nieni prenosioci imam Darekutni pouzdani.Buhari u Lf kirceh. rbn_ Abdul.164. 1/2151824.' Rikli su: . Hakim. osim El-Fatihe.!."321 jasno Ovaj hadis aludira da se uöi iza imamaiako on uöi naglas i to samo El-Fatiha4. t/2J6.. Samitje iza. ErtuhJe.tt31j/t204.im tadareöe: '!e öjlite jer to. Ibn-Hüzejme I. Rebia.Nakonzavrsetka namaza sallallahu alejhi ve selfem.l/318/1207. stIJ. klanjao je Poslanik.Isti ashab prenosi da su ashabi klanjalisabah-namaz za poslanikom. sallallahu alejhi ve sellem.." Ubade mu odgovori:"Da.18/64.okja uöim naglas?.ljbade b.D?pni. 'Da. Et-tethisut-habir. Buhariu Err imetuhatfet-inam." odgovorili su. l/3641869.upitaoje: "Da li utite u namazudok ste iza mene. Tirmizi. vZtS. ko se to natjeöes."Potomje lJbadespomenuo dogadajkoji senavodiu prethodnom hadisu.Nejtut-pvtaL2t2SZ. predvodeöi dzemat. Fethul-Bari.tbu Da!ud. Hattabi. AhmedSakiroi u predaju smadaju ispmvnom. Darekutni.Tahavi u Scrhut neani. Kadasu stali u saf imam koji je predvodionamaz(Ebu-Nuajm) je uöio naglas.2t2O3.imamauöio El-Fatihu.Vi. 2/234l2qt5.2/221222/601 3/36-37115I . sallallahu alejhi ve sellem. 2t52-53tgtg.inhadi\jeorUenio a prijeovoga dobnmt/ll6/t2d0. Darekurni. l/Jlo/f)00. Imam Tirmizi. Samirprenosida je poslanik..ImanDarekurni kate: . t/379. ü_t2n3 i x Halku phlil. ne vrijedi namazbeznje.Da. Naime.t.ok ja uöim naglas. je klanjaojedan nakon Sto od namaza u komejeuöionaglas..t. Poslanik.82e Darekutni. sallallahu poslanik. I02. llbade b. vljj..Kadaje zavrSio namaz.4tqo sa[hllafru oese[fen. jedanNafi.

2.f"i'". ü.#.."83o alejhi ve sellem' sallallahu 5. je .::'Äliffi ärfJY:'Jl".':iii.':#...._'ff .##''{. tekst Akolazmotrimo Sltl:":""T. .l. Enesb.""JJ..odne ***x...rulnm':J1tnot"mooaou.**i*ru"llf "::l::i"i'fl.:x.ffi jenj zar e.. jür::. ji!tr."'y'fr u "Ne öinite-to'ieö uöitv-samo EI-Fatihü kome ie Poslanik.j " .'.i'Hil.il:li: jiJ': ....JTtri.:'""1""T'öi'"äi"T iffi d" ":'.i'lf. iä"-.+::::ii:***.*i.."H:T'"rl:il' u"''"'"*' a"jr'i Jffi ."i'ioti*.ll il-e$iui"tltliiliT.-:"-.ii dvije sallallahu u kojima Poslanik' predaje iiil:.13!'}" ffi liig:l: {+.:"j""i'#:'."ru.ii"'.'-1"llTrJ"1lar'r":ffi" J sallallahu alejhi ll"tn. sl . lilt"H """#.':."#'l:i.'::i:l*:#*""x* illliil'til#*#-$"**üä$ä#ä j"i'.f.l:T"1ff äXlt"J*. äil.' i-Jiiiur'u 3ijH"""'ff hadisa.. . a arapsrorn na l#l'*i.?. :itäi'i..irztg' |.l'l'"*t*ll.:*.4iT.äF***tffi: *"." mi :ä'äü.".r..r.fi j'y'..'pin" . Malik prenosida je .3:::.*f.*1.irnut"ee"t.#il#.il1il i.H:fl *fJ"ffi jezitor."t^o: sebi.rifuxr. j:i'.n:::'re'n""'."Hä !üüü!:!lj'.'ft't*i.Poslanik' i"[:T'+ffi #:"if ]f'l!-rt':{-ä}::T mstt'**a.l.".*..f f..ll'.i:l äffiiläfi"ää.'ä l"rää.ilÄ'!-ii#i!.l:l ti: :Hl.#.': .":.mq.if l. ".j.

nije govorio o vjerskimpropisimaza vrijeme Poslanika._ upitaoga j€. el-Hattaba o uöeniu Kur. Om€r odgovori:. "..Da. Ibn-Surejkje pitao Omera b. LUu_Seia äl_Huari i drusi ashabi-""'" 7.hletutahlezr.kinc ha\"t.2t223.Imam Nejmevii lanac prenos.racä y6*llyl.. vjerodosroinim. Bejheki.".gid el-Hudrije pilan o uöenjuiza imama. viäjeri: Tuhfe!ul-ahvezi.öak ako si ti imam?. 6.21221. Samit.. vdjeüt r."Zatim ga -mu "Cak je upitao: . 2t222. -. Hahm i Zehebi predaju o!u smalraju ispravnom.auy. takoder. lbn-Abbasow predaju rrijediisroStoiza jer Ibn-Abbas Omerovu. jraTe: tmam Betheuje tanacprenositaca Sejh Mubarekfun p*. zabnniouöenje jer osim El_Fatihe. Huzejfe. rbn-Mtrjt'r.kao sto öebiti spomenuto u narednoji drugim predajama.Atija..edaie. sallallahu alejhive sellem.. o. 29ttO6. sallallahu alejhi ve sellem. je staba. str. ne bi Poslanik.Vidi se da je Omer naredivao uöenjeiza imama nakon smrti Poslanika. Kab. t6 i sprhu*tunne. Prenosi se da je Ibn-Abbas rekao jednom öovjeku: .Bejhekj.iti5e'jUe. 2/24jl2945.Uei _."pr. Z/238t2929.Da. lß2717_48 JmamDäl-ekurn'. U".in. nmr.n. ove p... *'Buhariu Et.iako imam uöi naglas. zabranio uöenje iza imamana noönimnarnazima osim El-Fatihe.\u..uöjo naglas?. su ashabi uöili za imarnom na dnevnimnamazima El_Fatihu i suru.öakako samja imam.Abdu ah b. t/328/J755. *" Bejhekj. \rr.pa je rekao:. verzüau kojoj sroji ovaj dodaral.Uöi Fatihu. Darekurii.pa mu je Omer rekao:. o uöenju Fatihe iza rmama. sn.anaiza imama.. Medurim.jer je Ibn-Surejktabi. l/316/1198. sl..luls. zastupaju:Ubejj b.inan. t6l51.öik alo budes. LJbade b.alejhi ve sellem.. 3^Og/1322. ELkimetu hatfel-iman...""'jasnopotvrduje Ova predaja hadisposlanika.n^gg_-r . Da se ovaj dogadaj zbio na nekomod dnevnihnamaza. 9ö/2t0. Hakim.drugoj predajistoji dodarak: uiio "'Za imamnaglas ili u sebi. i tbn_Ebi_Sejbe. "'.{ytole ::Lr krra?tu houctaman. ltn. Imam B-uharijakaie: "Omerovo mijeljenje. sallallahu alejhi ve sellem.q "'" El-Falüul je opieg karakrera Ova predaja i obuhvatisvenamaze.maaaju dobn".Uöi za 'Svejedno imamomEl-Fariiu. E.' Omermuje odgovorio: al(-o budem !dio naglas. l/365/873. sallallahu alejhi ve sellem.znal -24212q4O i u EI kirach.i.

ö1"".-r'i. ri i ilc'greikom "lbn-AdZlan je pogrije(io Ovaj kazu: i imamBejhäki ilu-gurh er-Äazi "i'3 Ebu-Davud je greika ova da smarra hadisu ."ffi.p'r"" * vidietr Et'nnthttli un2 n3 i 1ctsirut'K 21292.si |)3. i sejh {lbanisu oru lbn-H17m lmam ..J "o Ahmera lmamBuhcri el b Hibbana Sulejmana oäi. Omer..."po^l'i. ako je moguie' Allaiov Po'lanik sallalla}u rDomirili s' Neqr. sa pomrntl gaje neophodno onda hadisa o'"oga i"pravnost oremostavimo jjednomidrugomdokazupa Dl ä. Dffeku'nr'lil2l/l2ll BejheLi' lbnMrdze.i't*tnp"i kao ito s. ^ v.jeiit'o. l" ulino"upo. Prenosi bude uöio' \'i se tteba slijetliri..i"-.rl" "ä eü"-g"riaa 3{. .Ebu-Abdullah u\le u konlek'thadrsa od prenosilaca su nekog uiio. 3t2a9.enulidc kad. Ebu-Davud' da i." pripada .. *eu.||'ninhadiltao tethul-Bon u il frkh slt Mcolmu i J4l t\4?tthrliui str' JJB nala ..ni. p''jr'lano haols' i derogrrajucr derogirani traTiti Nije ispravno mogudno"t to oostoii u o\oj rije(iti piJf"ri*:""i -gu. l/105/q20."331 "Najveöi "Marifetus-sunen"' 2/46' kale: Komentor:Imam Bejheki u Ebu-Hatim' rruiirr.cfi Ü.+o. dajuiiralo pravo osrmhl-Fatrne bilo zabranjeno za imamomlkadauei naglasl uee-nie koji argumentai'pravna dva ö"Ji.kada bude...tt"t. hadisu nepripada '.3al raditipo svimhadisima du2nost kaze: Obligatnaje lmamlbn-Hazm aleJh've ih.".ffi. it n"a'n"s. ako se problemmoze "iti u-U-"11 je uöinjeno u ovomsluöaju' kao Sto prvojfazi.ii. 21221' ß'iiiiiti tt"ta'noai" l/338 odIbnEblHätimaiEs-s enul'kubra 3$vidietl: Bezl t-medihud' 41238-239.."* (mualleran\ i prenosilaca lanca ti' porpunog ti"'r1..Jue l/3ll/lTsq ie vidiett: Et'nut tla J/240 ovai doddtäk vrerodosrojnom "r.t.."t.ä."nr.'. l/256/6q5.1*t-.a-O*Aumi8tt81i Ld'dtuic"1r'IÖ4odlbn-Had)erd' l/2soil0l83ti' *'i.. +ito. \e nadu "uprisLarljajujedan drugom najpre'eih J.Ako iö.i'e". smatfrju äu"-nff.:i+o+ anit'Azitt "iu... kada uöini tekbir uiinite i vi' a kada lutite.. ."nii.: r.ziiJzlisselb"-ruiS. 282-283. at ovajdodarak .it r'.r: Jahjab Mein."Je" i" '..143 ll Dokaziuöeniakakoji smatraiu da se ne uöi za imamom 'lmam alejhive sellem'rekao: sallallahu se da je Poslanik' l..ii*lrl '.

2/5O. EI. niti mog! biri snaga prednjim.od Ibn-AMutHadiia. Vjercvatno ga nije smatrao obaveznim. veö dozvoljenim ili prioritetnijim. Vidjeti: Nasbur-nj?. ZZ:SiZSgO i o. Abdullah rckao: "Ko ne bude uöio ElFatihu u namazu. Hulasatul-ahkan.' V drugom hadisu Poslanik. 3t24O24t . Zehebi. . muktedija 6e slusati imamovo prouöiEl-Fatihu. Tuhfe tul -ab ezi. EbuM0sä er-Razi.v258-259. a Sejh Albani dobrim.'Dakle. Sevkani. 5/118. 2D27-228. Darckutni. ondabi odgovor bio kao i naprethodni hadis."s3 budekla. takoder lletul-hadis.€td". Nevevi. sallallahu alejhi ve sellem. 3. Es-sunenul-kubru.rclhisul-harir.216-t4.osim ako bude klanjao za lmamom.ne rrijedi mu namaz.a kada bude uöio. jasnomhadisu onene oponiraju kogaprenosi Ubade. Bejheki. vidJeti. kai. - Komentat: U dokazima treöe skupine spomenuöemo vjerodostdnu predajuda je Dzabir b. rekao je: '. Abdullah uöio za imamomu namazu. s' e.jn. l/180.. !a. Tenkihut-tahkik. u5 vidjeidtr efiul-Rad.8o6 Ako pretpostavimo ispravnosr ovola hadisa.U citiranoj predaji nije jasan dokaz da je Dzabir zabranjivao uöenje za imamom. Manfetusaunen. Z/210. * Vidjen: &. rekao: "tro je ujednoi njegovouöenje. Ul53-156. od imama Zehebija."""" w Vidien: ELmuhalla. Imam SevkanikaZe:"Poredtoga Stosu ovo rijeöi ashaba. Ibn-Ebi-Sejbe.da je Poslanik.od Kinnevdtiia. tmam Ibn-Turknani ovaj hadis smarra vjerodostojnim."o"'lbn-Munzir.imamovouöenje Kornenlql: Hafiz lbn-HadZer tvrdi: 'Ovaj hadis je dolao sa vise putevai svi su slabi. A228 i truaul.njao za imamom. 2122 1. Prenosi se da je Dzabir b. sallallahu alejhi ve sellem.Fethut. Mubarekfuri i druei citirani hadis smatrajuslabim. "' rU-irlaaZe."M U drugomdjelu kaie: "Ovaj hadisje slab po mi\ljenju najveiih hadiskihsruenjaka. ti iutite. rß22/1225. U257699."8a2 uöenje. w Vidjei: Et-e|sat. tlul .e:'Nema namaTaoraj ko ne prouöi El-Fatihu u namazu.d2evhetun-nckijj. NdJJri! eyta. nakonSto 2.koder: Tp nkihut-tahk*.t/176. l/311. 2/487:Vidieti.. 2n5 1.Balil.U.ve sellem" nanaza sellem. 3ll12.üeniogaje ljerodosLojrum. Prenosi se. 2D20. ß Vidieri: Ne -evta t. r/332ß8m.

nakon hadis' Ebu-Hurejre kaze: Miilienje jeste u'enje za poslije njih veaineuaenjaka ashaba.ivqlgffi SvojsttL aostanifun. 2/b0.sa[[a[[ttfru 145 t "Ko bude klanjao iza 4. Z:Zenoot i ociienio je ispravnimSliönoovomebilje.lerse kosi sa praksom lmam Tirmizi kaZe: ko. Sabira 5..fetul'ahv'i 212]. pojasnila uaenje imamuöinagla\'"u kojima ncnamale predaju iogranieilaje 35l da nije uöioza imamom seod Zejdab. prethodnu' Komentat: Odgovorna ovu predajuisti je kao na njoj "Neuöenje je za poglavlje: naslovio ImamMalik na osnovuove predaje S druge strane'od Ibn-Omerase imamornako irnam uöi naglas.i.35r i veöineashaba sellem."3so Ibn-Omer u k.iu*Ls sunnc. ?/23212911 l/330/3783 i lbn Ebi-Sejbe..2/60 sr Beileki. 1/186. 21\ ' 2/364.nhid tl/36 Ovdje bi bilo pozeljno r/ 'n!rere."3ae dovoljnomuje imamovo imama.mrm.lisu uöili za imamom.0 .i.kltul-ahw:. \ idreri. muje imamovo razumijetina koje se namazeodnose.rrl. rI/36 3'7i Et'isti. Prenosise da je Abdullahb Omer rekao: uöenje."i I El diaDtiL.a[eifr. rjerodostojna prenosi ""'' lbn-Abdnlje imamo\ouÖenje akoovaj uÖinaglas iaze: Dovoljno "Ko budeklanjaoiza imama'dovolJno Ben kaZeda rijeöi lbn-Omera: j^no i iz njih se ne moze opiep su karaltera ueenje'. imama.kat2ll3t 1El'nuntekt. l/278. 3s' Imarn rirm..dok je predajau kojoj stoji: "Dovoljno oru opcu je imamovo akoovaj uii na ghs .ojoj verzijr kojaoponirxovoj predaji. 35' 14 lmamlon AbaJlB" u L/-tn?/r''Lr {17/2 l l i Belheti :rl J"rl8 Rezzak. 3s0 BrdzijJ od .2/223i Tuh. Prenosi ovepredajeKadabi ispravnosti Komentar:Allah najboljeznastepen ne moze posluzitiza dokaz o zabraniuöenjaiza bila i vjerodostojna alejhive sallallahu AllahovogPoslanika.o.i imam Malik' sa v2'7'7ll89. l'/-. abdur ovu predajusmatraispravnomVidjeti: hre."ott ieste "' e"jl"t i. od imana ZcrkanUa' komentar oogledati 3s!iiiieti: at-rennia.tabi'ina i seneracija 8s5 'nldjeti Ari. "Miöljenjeveöineuöenjaka --ashaba.. poslijenjih tabi'ina i generacija da seuöi zaimamom..

anaiza imama.Nije ispravno govoriti o dokidanju jednog dokaza ili traziti prioritetnije misljenje ako postoji moguönostpomirenja. onda ga moramopomiriti sa ostalim argumentima. Ako muktedija prouöi saino El_Fatihu nakon imama. Citirani ajetje zabraniouöenjeKur. zekat hadZdi.kogapojasnjavaju drugi hadisi." Poslanik.a hadisi naredujuuöenjeEl-Fatihe.anomkao jto su: namaz.31i.postupioje po ovom aJeru i po hadisima. upitao: "Da Ii je neko uöio ßtovremenosa mnom?" Jedanod ashabaie rekao: "Da.1. Ako uöini bilo Stadrugomimo ovoga. UzviSeni Sutite.o'o Ako prihvarimo misUenje veiine uöenjaka koji kaZu da se ovaj ajet odnosi na namaz.3i::7:. nakonilo je zavßio sajednim od namazä u komeje uöionaglas.638 i FethüI-Ko. veö se ove pojedinosti uzimaju iz Poslanikova.kako twdi imam Munziri. Tuhfe tul -ahve zi. El-dZaniu ti ahkanit-Kur. kao Sto smo prethodnoobjasnili." (hijevod znaöenjaF. odirnama sevkani ß tJporcdlti. post.. ja.rekao je'. vi ga sluiajte i . sallallahu aleihi ve sellem. Ed- * #.Stoje svakakopreferirijuöi stav.3s' poznatoie ia veiina obredoslovlja nüe detaljno pojaSnjena Kur. Isti sluöaiie i sa ovim ajetom. l.Zato se kazeda ie sunnet doiao kao pojasnjenje itumaö Kur'ana. Komentar: Postojeraz-ilazenja medu komenalorimaKur'ana oko povodaobjaveovogaajeta.t-iüaf.!. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu aleihi ve sellem.ko @ Zelida se naljcöe sa mnon u uainju? lbn-Silab ez- 356 Viaieti: Oianiurteian.) Neki islamski uöenjaci smatrajuda je ovi4 ajetom dokinuto uöenje iza imamaako imam uöi naglas. t04. Allahov Poslaniae.an. 643.Dokazi uöenjaka koji smatraju da se uöi za imamom samo na dnevnim nannzima Allah je rekao:'A kad se uöi Kur'an. ja stx. sunneta. g/Zt6-221. 7t336-33. .a potom iuti i slusaimamovo uöenje.353 2. 2t2t 4-219. da biste bili pomilovani. Ponislih. Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik.zanemario ie rad po jednom od dokaza. ako za to postoji moguönost.1i..

iz koje se zakljuöujeopöa zabrana. Mffaffafiu a[ejfüle seftq- 147t Zuhri kaze: "Kada slr to öuli. osim El-Fatihe. Zelio ie ukoriti dok uöi.Slojstia ?oshflifunog. Prestalisu uöiti naglas. ffi Yidieti: Et-t tinha. 61362 ocijenilivjerodoslojnom. Medütim. naredivaoje uöenje iza imama.sallallahualejhi ve sellem.ali ne i u sebi. ustvari. IIariz Heisemi. Humejdi. 1/1O3.Tako bi odgovor na ovu predajuu namazima. Prenosi ako imam ne uöi lnaglas). sallallahualejhi ve seltem.."0o' Komentar: Postoji moguönost da je Ibn-Mesud nislio na uöeiJe Kur'ana za imamom. i SÜt:tus sataL stt 99. 2/205/312.1. 1/155/736.2/301-102/799:1Ibn Hibban.ili ovu predaju.Ibn-Hibban.a k od i r .shodnohadßkoj tenninologiji. 3/36'7'368.i. Ako bismo ove predaje.Tühfctul ah|.360 ashaba koji ga je ometao u uöenju.e c / r b r ä n au ö e n j a Poslanik.ihadissmatri Ahmcd. kao ito smo spomenuli u jednoj od prethodnih predaja kojü biljeZi imam Muslim. iel' be:. Ebu Davud.ka<la sallallahu Komentar: Iz ovog hadisa se ne razumije opia zabranauöenja za p l a s o ml. se dr je lhn Me\uL!rekru: Ne uei se 1r imilmom. ito je zabtanjeno na noönim po miiljenju svih uöenjaka. 9/303/93 potpünu ne znnöe ove djeai pouzdani-Me.onda bismo kazali da ona ne moze biti snaian argumentpred hadisima Allahovog Poslanika. Da im je htio zabraniti uöenje.rani. 15'Nesai. IbD Kajiim i Albani su ovu predaju Hrfiz Ebu-Hatim er Razi. bi uöio naglas.Vidieti: ts'rtrnc.2/17U.r. sallallahuatejhi ve sellem. Tirmizi. Prcnosi se od veÖine ashaba da su uöili u namazuiza imarnaposlije Poslanika.imam Bejheki iNevevi su odb.!/ kubra.osim 3. prestali su uöiti zajedno sa Poslanikom. koji jasno ukazuju na uöenje El Fatihe iza imamana svim namazima. ßpravnost oveprcdxje. e o m e l r i m r m povrsenim i m x m o m\.15. Innm Tnmizi ova. va1 '88 '61Tab. ove ptcdaiesu kate: "Prenosioci l2. mnogo öemu liöio komentaru na prethodno spomenutiajet. l/304/918. kao Sto se obmlio ashabimakoji su uöili na sabah-namazu. rekavli: "Ne crirzite to osim El-Fetihe. 2/2t)1-208i Ei ieitu l'nüüia. uzeli spoljainje znaöenje bez pokuiaja pomirenja sa drugim argumenlima." Nisu potpuno prihvatljive rteöi imama Ez-Zuhrija da su ashabi preslali uöiti za imamom. . koji prenosi ovaj hadis. vidJett EI d:e ü \'t!'tadil.iutim.2/28. 2/187/983. Ebu-Hurejre.ttje ne rrijedi narra.e.to bi jxsno rekao.2/226i El-tlrdatl\ki.l:. dobrim.1-285."35e alejhi ve sellem.

100/228..Na osnovuovoga imam Buharije uöenje ta imamomsmin-ao obaveznim.a na zadnja dvarckata samo El-Fatihu 'oo' 5.i. str. isDravnom. vidjeri: Tuhfent-atuezi.. . Bejheki.öuo 6.i Ibn-Ebi_Sejbe. a na zadnja dvarekata samo El-Fatihu.d€rr halfe I-imam..i.stt.2/243/2944i i tiraen. 2/242/2942. od imama Buharije.a dvarekara El_Farihu i"uru.kao i mnogobrojne predije od tabi'inai generacija nakonnjih. U327l3750..l7l54. nije doziviovrijeme sallallahu alei"hi ve sellem. _ Postupak ovoga ashaba.863 Ove_dvüe predaje ukazujuda ako iman uöi u sebi.Iman D. Hakrm...Imam Sindi.Ailinu predajubrljezii imam Buhariu Eltj. Bejheki.muktedija moZe pored El-Fatihe uöiti neku od sura ili opöenito odlomak iz i<ur. Samit i predajaOmeä b.tmam Bejheki wr. za razlik! od. %2rbn-. U256/6g4. Imam Bejheki navodi oko pedeset predaja od osamnaest ashaba koji su uöili iza imama. 6" S"1neW ZtZll-ZUtZS+7i 2950.hadisakoji prenosiUbadeb. na pr\.l!T:Hd -sunen. Sliöno ovim predajama navodi se iod Ai(e.r. Navodisedaje Alija b. DZebrkaZe: samAbdullaha b. Medutim. el_ Hattaba koje sujasne po ovompitanju..Madt:. i Albani ovu predaju smatraju ispravnom.ti: .ku. Ebi-Talibnaredivao uöenie za imatnom na podne i ikindiji-namazu. 13 130.. 1t365366/874. t/328/3753. Abdullahrekao:.El-kiraetuhalfel-imÄ. Prenosi seda je Dtabir b.takoder.A222. Darekutni.ana. Onajko ZeIiviSenekasepogleda djelo .Uöilismoza imamom na prva_dvarekatapodne-namaza El-Fatihu i suru. .Vidjeli: Tuhfetul ahve. utrnnza 4. y. rtr. 2/ll0_tjt/2775. poslanila.Liraetuhdtlpt-inon. r El. Imam Bejheki .iZehebi o!u predarüsmarrajui\pravnom. Bejhekt."" p*d"i" ". Ibn_ Ebiisejbe. Amra da uöi iza imamanapodnei ikindiji-namazu.ve seffem.ih ashaba. pa_ zato_ne mogukodstitikaojasanargument na ovom mjestu.y32}/t217. str. w Büar.Ldnac prenosrtaca ove pred{e ubruiase medu najNpmrnrje koti posroje. Abdur-Rerzak. u ovim predajamanemagovora o narnazimau kojima se uöi naglas. 2/22I Sahihus I t256 w B\thari D El-kimetuhatfetimam."86a Odgovorna ovu predajuje isti kao i na dvije prethodne predaje. Mudiahid b. t8/ö0. koji su prakticirali uöinie iza imamä. dokaz je da u3enje iza irnama niie jer MudZahid dokinulo. Enesa8ö5 idru. Hzktm. 2/239/2932.

.rc.14e )l koje.-1i foji .iä"li äü".i Üblde b S:rmit i da "". frcvnih öeBre o\no\u na iii broinrjedokrze r. ovcj hcdis vi ga \lusalte I kome Uzriieni Allith lilzc: A kada \e uöi Kur'an' 'i'rüi" da secitiraniajet smahaju a" u* nirr p"milovani"'ovi uöenjaci slu5anje' jer oänorinu nu..tuouuoovome dogadaju e6 Vidieti:Iul!irü1-(rrr?ril-A:i'r' 2/292..r' su nakonobjave a ashabi P.rSdnini/Brrlrari.3"? Diskusiia o argumentima prve skupine skupina' shodno Nakon navedenih dokaza.od Ibn-Kesi|a e7 Vidieri:J€.i" lJ-. Meattn t te 'i1' 3/320'-od reJsitl ' I 5trl3' beiaü' I'eth 4A18' ttlgt'.ll|128-29 B€gav'la' * i.'i".i^i.i. zrii:.'.prauniie. o" "i Ei-farihr. i/ d\r rcllogä' nenrih\rtlji\x O'i primjeclbrje i-"Ä"il.ia"aiii""i"l. nssloji polkr :t Imir' ucenJalia skuplna iedna u!lxvnom rrzila/enja L.. t"".t""tr.nateduje *u8 po tome' samokrda imamuöi niglas Prema ."ii".* r. iloLaze kao \idimo ds pnä 'l'upinä imr n'rjixsnije tJ orome sluöaju ve cleJnr u kome ie Poslanikscllallähu hadi' kuji preno." t" p'""".1"t l" ." .ie r a d i l o b \ a l o u k r / u j ei p o e l s \ l i e \ \ e i c J n oo l o i e m ' e n e m a z u imlmx i mukedila 'vtm S"hihu : Obl\ e/c uÖenix "". 9145'7 '70Vidieti:Eh:'."iti. i. bez nje lreca skuprnrn. 2/369 od Ibn Berula w vidieri: Et-tetltlti.i' ucili ni:lä i7 ./'.nr I m r m u c l n i g l r s r r ru n a m r z i m au .ä|.azu rekao ashabimaäa uöe iza njega El-Fatihu' .'r* hcdr\al'hcb Ubxdeb u verziji koju .äi".1"'."l" ""it pravnrka. vidimo da sv{ka "J" iicpiri Ti:!:ll: dokä/imx kojima rxspola/e.. 3/505'5O6iLtsdnl gabe 2l51o ."u"rt xjclom L] o'igovxra * r.or" u kojima imam uöi naglas' se. nattnt'nLrttit iä"). <ve miiljcnje rko vei nije mogucepomlnll mo2eodabrctipreferiraiuce ili nekeargumenlc.". m j e \ t t lb o r i l \ l r i n ä p u l u b i l o d d sebi"..uo.Kuianx /x nijc dozvoljenn rjafi. 'nenar.i" pri..uni ajetje objavljenu Mekki's{'e ilc imamcDokil/ na srbJhncmllu ucili Ll-l-Jlihu u \4edini aielir ovosd Samil ..4edulim.rcl l..ensrrija t". niirn"u.ii"Oi nut..u. imam'rKurtubijr.

.. .öä1.iÄi . .._bfl.: Manle.. vezane za.. el-Harlab...I150-fuifu. sellem.ovome hadisu nisu porpuno jasne. zot....'*':n': ::::! f lrc.onreksr had.: li:ij.. zastupaju: Mä. "1k:. r...Tako bi hadis k"ji p*.Klanjali biljeZi Ebu-Davud.p"rr. *:.ana mimo El-Fatihe.n. .".. 1"3 -t :l:l::"j:1"1:"j. .....i.. ratoder..ll{'_ll:jl * "srraur"p'esJi Ub..i "" .0{. v. n\ ü !.. Drugo.. prenosiUbade.". z*.Llbadeb.ä:. 'S. lDt51823.j.i.V..l1"l9i vidre. :1l"l. h o y.:i:. sJUffJu alejhive sellem.:lT.. MoZdasu ostaviliuöenje Kur.54.. salaltaiu aleJhi ve sellem..". Samit. Lr_Haub. str...us sunn. Samil. ako oosroii mogucnosr pomrrenja isrih.r"."ä. t". lakoder.zuh.u.ü il.i daje._ql"-1119:" u.ri:Jil. lacrn onal koji radi po svemu Sloje kazao ili öinioA ahov :rayr::eErl.i nije moguieda se ispravnihadisi suprotstavlj_aju jedan drugom.sa. na noönim namazima.ol:1.t}". F" ! hut.-n" il. od Bejhekija. prethodno smo ukazalina ponxrcnJa ovogaajetasa hadisom koga prenosiUbadeb. Tako im je. .*. Ovdje mozemo samo dodarida rijeöi imarna l. sallallahu äf". uostalom. Ne moraznaeiLi da su ?r. Ilj:a.:*1ll -i.. rraZilisu da seuct rzatmama na svim namazimao. ...smni.r. d..i_y:11. il. uea üui i. .1'. Omerb. poslanik. i.ä#. *:lj*:l: . iji.Sve Stoji aoSlooa porfa"ifia. .ii.. n'ilj...:nia._r.T:11::i susrozni dasu.': "!:ji hadisom koga prenosi Ebu-_Hurejre . i to nakonposlanij<ove.J1..r*nje Bqheki.i ä.: r..p".lol::: bi r ßi B..ä .njega.::iji . 1.. nJc uzo-o. . s6!14[ofr atejfü eesetten nonuza ..."i.!::i.ka1^ e7:r smo sabah_narnaz iza Poslanika.. a drugi ashabito nisu . . !ltitajuti hadis koga prenosi Ebu-Hurejre."j ".. imamaZerkanüa i Tenkihui-ketan.J: rosraruK. räkoder: t.toß||..u 21201.i!.:.y:l:.tuj" ukazali smo na neke ...:! t?or:. t..1lj:r".'fU"_Sifr"ü J_ 3dgo1glr. :!:! :.' ...----ukazuje da ovaj ajetne mozepoiluziti kaodotuz nu ouoÄ" . n.:.rijeei E7_zuhrija usre u r. ."-ff"^ 37r Ebu-Davud. a . sallallahu alejhive sellem..i*i""...k..:. suitaje istinakoja semorasliiediti.narcd... drusa skupinauöenjaka. ZBS_ZB..jästu. Ebu-Hurejre i drugi ashabi.*Ju ajnaot ostavtl uaenJe opcenito.ve sellem. .i E.:"....-og.f.. i:. .z"i. sallallahu alejhi.ri bio dokinutovompredajom.li*_ M t.prihvalanje svih ispravnih dokaza ie oäee oä ooDacrvanJa rlr zapostavljanja nekogod njih.sakomentarom . i . 1/279.'. *'o rije.nije ispravno davaliprednosl jednomod dokaza.

n 5-n9 ."rcä.oval hadls ovoga hadisa.namazimane moZe biti dokaz.cetvrt i peÜdokä7 Prveskupine' "' tt"'-Sir'"u *-z"M ji rodennaton 50. "'iiajÄ. godinePo llid:ri vidjen: sij? eatanin nubekl 51326.Takoder. es vidleri: Et-nedbnua 31366 i Inanul-kelatn. izmedu ostalih zastupaju Ispravnoje prigovoriti nekom od . za imamom' El-Fatihe uöenje koji su zagovarali Hudrijaidrugihashaba.Medutim. od Xejhul-islama.1"huait u globalu vjerodostojan.8?5 ne ustvari.put omera b el-Hattaba. Ouo milliänje. uöeniji su od Ibn-Sihaba ez-ZuhÄja. neophodno neki su slabi' a neki pouzdarr' oreösi razlieitimlancimaprenosilaca: jer se u obzir uzimaju ispravni iuko du.. "' vezane za njega na svesumnje i odgovorio ovogahadisa isüavnosl Sto se tiöe predaje Omera b.koji sigurnonije prisustvovao koii se navodi u hadisuEbu-Hurejrehema tome nJegova doeadaiu alejhi ve sallallahu *äniu au tu ashabiostavitiuöenjeiza Poslanika' jer Zivio ...Ibn-Sihab u nekim hadisima'8?a naredioda uöine. jasnih predajaod nema bez oizira o-ko* . drusih ashabada su negirali uöenje El-Fatihe iza imama Spomenutr u. ' od lbn' r"t iu"r"n iö.na stepenumuisela (tj.. n itdjeti.häbi. Fekinutog lanca prcnosilaca)'koji se uvaZiti poredisFavnih i jasnih hadisa' moZe Na ovo motemo dodati da neki hadiski struönjaci u potpunostr odbacuiu mursel Fedaje Ibn-Sihaba ez-Ztthrtla. Neki islamski uöenjacisu odbacili hadis Ubadeb Samita' smatajuöi imam Ahmed i *u rfuui. U"atmu. na t oeni.puteva ieihul-islamlbn-Tejmiije. u"" dvojbe." no.u on nije . 5/269' od hafiza AskalafiJa i Fethul-Bari' 2/36'7 Redteba.23^63 i El-etmanast 2G27. sallallahu alejhi ve sellem.urfaova. el-Hattaba da je taiio uöenje za irn unom na svini namazima. Stoje jasno spomenuto ez-Zuhi pripadaskupinipoznih tabi'ina. ne pddavajuöi im nikakvu vrijednostj?6 sto ie lof jedan u nizu dokaza o slabostr ove oredaie.-u radilo. sE. *ü"-" Porlanitu.Aio bi pretpostaviliispravnostovoga hadisa' kako onda elEbu-Seida Ebu-Hurejre' i-ru"j.i pot.pa su njihove rijeöi i mi3ljenjapreöada seslijede. pa ni u vdjeme njegovih Rijeöi imama Ez-Ztthija su u ovome predanju' hulfair-raSidina.nismo naSüadekvafte odgovoreuöenjaka m VidieriEeci.8?7 je spomenuÜda se. 1 ne slabi tmam Nevevi je nepobitnodak?zao tanci pienosilaca.

sallallahu alejhi ve sellem.3Te Sejhul-istam lbn-Tejmijjeu .. prema tome. Takoder. 3t6}:'.r. salallahu alejhi ve sellem.MoZda öe se reöi. nije ispmvno odbacivati vjerodostojnehadisejedne. Isto ovo vrijedi za prcdaju Ebu-Seida el_ Hudrija. Medutim. kakvaje korist od imarnovoguöenjanaglas? Nema dvojbe da su muktedijeduZneslusatiimamovouöenie.i njegovih plemenitih ashaba.moie se zaliJjuöiti da uöenjaci koji zagovarajuuöenje iza imama opöenito imaju naijaöu i najjasniju podlogu u praim dokazima.razmi5ljajuöi o kur'anskim porukama?!U protivnom.jer je Poslanik.El-el_rnamu" nije uopöe spominjao ovo predanje. ne uvaZavaosim dotiöno miSljenje. .unä. sve dok se drugim pravnim dokazima ne ustanovi da se njime mislilo samo na odretlene namaze.Takotler. Sejhul-islam nije dao .tto dok i" uzimanjemjednog. hazio od ashabada uöe iza njega El-Fatihu na sabah-namazu. od druga dva mi3ljenja. ne pnveöi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä.kaie: "Nema nahaza onoi ko ne prouii El-Fatihuu nat@Zu". 31e V idieü: El-dievherun-nekiii. 3tt4{.ali nakonStoprouee El-Fati}u. a u kome Poslanik.\koji. Nema mjestalogici poredjasnih dokaza.:t Mehasinut-tevi I. ovaj hadis ostaje na svojoj opöenitostii wijedi kako za noöne tako i za dnevne narnaze. U veri s prvim hadisom koga su zabitjeZiti Buhari i Muslim. takoder. najbolja uputaje uputa Allahovog Vjerovjesnika. neld uöenjaci kaZudaje ovo opöi hadis koji ne moze posluZiti kao dokaz.koji ne smatrajulegirimnimu-öenje El-Farihe.a UzviSeniAllah najbolje zna Meritornüe miStjeDje Na osnow iznesenihargumenata sve tri skupine. 2taa. zw nije obavezamuktedijama da sluiaju imamovo uöenje.kako za imama tako i za muktedije i pojedinaönelilanjaöe.nije pravio razliku izmedunamazä. Takoder.nikakav komentar na predaju koju je zabiljeiio imam Muslim od Ebu_ Hurejre.lmam lbn-Turkmanije preiutaoOmerovupredaju. uzimaniem ovoga misljenja daje se pravo svim arglmenrima drugedvije .satlallahualejhi ve sellem. M't idjetj Ll-nuhalta. kada je traiio uöenje za imamom.

'.kttii jedni radeu onomegdjese'lazu' a da loleriraju da zaiedniÖki ie duZnost -druee I tspravnost da kadaseispostavr Bitnoje na'lnaöiri edieserazilaze.iiu jzazvati oorriroii u pravnim miiljenjima'alr ne lolense islam toleriserazilazenia srca vjemiÖkih razjedinjenje i Sl"":q'.tnih i dva zadnja rekata öetverorekatnih ärrrn'* .fi.3t2Jhi Mcdamu 33t'niiie\i: Ibn'usej in' 1|31I Ferava slabo'ti njegove i !u iurtit' s moguönoiöu .onr"nrrtu islamsiih 332 sure oveöasne i*"r Jä t-"..ä rnl<ri"niu.oq Öetiripravne meduimamima a naroöilo davnihvremena. "t:"iler drugakao ötoje to öinio svaki ili mr'nju buduöida vjemicima medu neslogu n" .'atz"e slabUim s mogucnoscu n" o.rjelavajuöi medusobna .. Ztog rcga niji dozvoljenopojedincuniti skupini odabrali smo lako neosnouanim i."g ul'Ießva 2lll54 s vid\ent:E. ako imam uöi naglasmuktedijauöi samoEl-Fatihu' sebi...1."-txi sauöeniem oko ovog pravnogpilanja poznalasu.. prethodno spomenutidokazi.'. je po obaveza raditi dokaza koji nije derogiran' . mimoEl-Fatihe' u'iti ira njega nijedozvoljeno Dok imamuai naglas 83iMuktedija saEl-Fatihom' ie.. Ll-nuhatta.""". t"'p"ltlll: po/ivajuci ./: skole 5vall. ako Dakle. *tahr trorek.t.samoza dokaze je ispravno Sta a.'u.Jtt je vratiliseKur'anu obaveza sede5irazilazenje..-tcmhid.. "t.k"g. ne budumogli okupiti "i".o ouit izvorima Ato se muslimani i'.unälrei il potpuno ä.. doci do praunogrjeienja .pri tome.t" 11 da osuduJu äälni".uäui"rnodruga misljenjakoja smatramo pitanja'poput "iirt""" "'o""tie"oi.il. ä....u u"tunja rukuu namazuizgolor rije'i preleruatl Jeono. t.i'. upucuju gdjele dovoljnoprouöitisamoEl-FatihuNa ovoJasno namazä.od Razilazenja Napomen.i lsto ovo vriledi i za druga pravna "amin iza imama' äi.i""ii"i*llutr.:-" i sunneta. urujti.poÖeti uöenjala po *.th .drugeskupine'a Allah najboljezna drieöi se.Jt:".-iu i tl.oo naöin spuiianja na sedzdu ird Nema smelnje Medutim'takvi imam äiii"":ä. zuti. Kada Allan Uzvlsenl najn nebi rjeienjeU protivnom naiispravnije ieu niima jednos . tada muktidija uöi El-Fatihui odlomakiz Kur'ana' *. .g tf**d imanaili drugihokolnosti' razilaienja' onda im K..

takoder.885 .Odsvakog seprihvata i odbüa osim rijeöi Poslanika. .qdrjercdosrojnjm taniem preno. Dzebrje rekao:. 3s lbn-Abdul-gen u Et munteka.88a Cirirana izreka!e."tt"-j'fo'f. sallallahualejhi u" .Uzeto iz Miftahul-dienne. 3/300.itaca. '* vidjeti: Hasijetu lbni. tOt3S."336 lsto ovo se prenosiod osiatarri imamai Ebu_ Sevra.fr Imam Ebu-Hanife i Ebu-Jusuf kaZu:. t/107. Ovu prcdaju. el-Mubarek prenosi daje imam Ebu_Hanife kazao: "Kada Poslanik. bez obzi. 153/179.. Niko od imama nije obavezivao na slijepo slijedenjenekoga od islarnskihuöenjaka posebno. nesto kaUe to ie neprikosnoveno.Kada ImamEbu-Hanife je_rekao: seispostavi vjerodostojnost hadisa to je m^oje miSljenje.ncdhalu.rana stepen njihove znanosti. dok uöenjaci mogu pogrije5iti u interpretiranju vjenko_ pravnih pitanja. jer nepogrjesivost u vjeri pripadalamo poslanicima.iistaknuriie -ih islamske liinosti i osnivaei velikihpravnihikola nisu dozvolilida neko slijepo slijedi ili preferiranjihova miSljenjanad hadisimaposlanika.r.Iarhut-t?\nb. 2ß25 j61. zabiljezio je imam Bejhekit\ El-nedhalü.. 2t63. 92 i 104 iz fusnote. 145. tuBetheki * Ibn-Abdul-Berr u El-dilrnia. sa dobrim lancem prenositaca. sallallahu alejhi ve sellem.. Zlatn€ izrekelekih islamskihuöenjaka Poznati tabi'in Mudiahid b.. sa ispravnjm lancem prenositacr. sE.2tg2l-g26 .kts+ njemu i nije dozvoljeno zbog misljenja bilo kojeg imama ostaviti rad po nekomod dokaza. Hanb I El*kihu vet-nutefekkih.1tttt. '* vidjert.'Nije dozvoljeno nikomeda sliiedi ß A"t'*r " n"7"ut-1"*iri str.Abidin. Sto se tiöe tabi'inadiskutovademo o njihovim . Ebu. sallallahu alejhive sellem..'"'Abdullahb.rbn-Abdu rBer u El-dZamia.Nuajm ! El-hitije. pripisuje imamuMalilu. 2/63.762_ 1765. El-kat lul-nufd. od lbn Useimrna. l/44t i u Ll. siff.ououärru. 2n2a i Hori\etulbni-Abidin. N. Utejbe el_Kufi. Kada kaZu ashabi mozemo birati izmedu njihovii mi5ljenja.to -o je poznalirabi'in i pravnikEl-Hakem kazao b. ^'vidie|j: Sij?ru?atanin-Aubeta.2/ I62. rakod.

. Malik Imam l'i.o.*:.uiHt:.Ak..sebe trüäi.äl ä"n "ga prihvatiÖemo (tj.. i24 r. znajte da samPametzguDlo l45 od imamasana Ja' w Vidierit talanul'nuveki'in 2l2l| i lrtadun'nukkddstr' A.i.?il1ii. 1/?5.." ahbari r .r-."radpo nJemul a da neprihvatim hadis. "Smatraö li me iodönom'hadisu..#tülli*Xli.lzi:.iip'."'# iä ::j1.. lmam Safija se naljuti i reöe: opasao ifr "i me mozda vidio u crkvi?! Da li sam to.11".y':::. iiö'ööF T :t::Tl..ltrl-9+l:?#LT"'6.'j.li.."'"' u Drotivnom i potvrdio njegovu Jednogadana imam Safrja je spomenuohadis rad Po Jedan od prisumih ga upita da li prihvata vierodostäinost.i)llJäii3 po njemu.. r*.d ^. sallallahu ".u'ä.iÄä!r. sr viditeda se moje misljenje.rn pätrLir.mirna .j:ll+i?j'fiü.l :i.x!nI". Prenosim zunnarom?: "Nije dozvoljeno Safije se prenose i naredne izreke: --o..lit.1: savjerodostojnirn 1/174' Äsbihan' m.i"ll"üi t"iää'' r' da o'ri r5" ":i' s ffi]ffi:':". 6n44.T**?i*:ilffi .:täö"jHä*'..banija .ll::il#T. ..podudara ga ostavite. navettlin.:''öä:$:"1.t#":*5"rt..ö1il6e'i talamut' od rbn-H^zna. KJt#I'..y.tuuiti Od imama zbog rileei ioslanika' sallallahualejhi ve sellem ue en'iLu "Ako vidite u mojim knjigama sto se kosi\a nesro ""iii? -a'l"Ol.".'".."'.i1.'ljH1iilJ'13j. jaöimargumentima) njega jekazaoi t" :'T -"j"*. *liüitr."d a ostavrte alejhive sellem'uzmiteSunnet d""it ?.:. od Ibn-Kajjima' "l: 3::1?:*ili:i sT1:1o.' .

156

ve se[[en,namaza

dozvoljenoostaviti vjerodostojan Sunnet zbog neöijeg miSljenja."8e8 "Odriöemse svojihmiiuenjakoja nisu u skladusa Sunnetom Poslanika, "Vjerodostojni satlallahualejhi ve sellem,i slijedim hadise."8e hadisi su "Ako se preöiod mojih misljenja. Ne slijediteslijepomoja miSljenjal"em "O Ebuuspostavi vjerodostojnost nekoghadisa, to je moje midljenje."eor Abdillah (imam Sahja se obraöa imamu Ahmedu b. Hanbelu), ti si uöenijiod meneu hadisu.Kadavidii vjerodostojan hadisobavijesti me da radimpo njemu."eo2 lmam Ahmedje govorio: Ne slijeditemene.ni Malika. ni Safiju. ni Evzaia. ni Sewijaveduzmiteodakle su oni uzeli."00l Imam Ibn-Hazm, osnivaö bukvalistiöke pravne ikole, govoreöi o "Da je ispravan jednomslabom hadisu, kaUe: radobih ga prihvatioi ne bih ga ostaviozbogneöijihdrugihmi5ljenja."e@ Na drugommjestulbnHazmje rekao:"Sto senastiöe,niöüerijeöinisukategoriöan dokazosim rijeöi Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem. Da ima ispravna Fedaja od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, po ovom pitanju, prihvatilibismoje i zadovoljilisetime."eos Velfü hadiski autoritet Ebu-Bek b. Huzejme je rekao: 'Niöije se rijeöi ne mogu uporediti sa rijeöima Poslanika, sallallahu alejhi ve prenesene."e06 Identiönoovome kazaoje sellem,ako su vjerodostojno Omerb. Abdul-Aziz.eo?
M yidietl lalamul-muyekki'in. ln. s Eb;-N uaimu El-iila:e,9/ | 07. V idieti.rakoder: ,la tanul-nuvekki'in,2t285 . m vialet: .rAa,ar-Sa.f t. sr. b7-68.od lbn-Et)t-Haum i. 11473, od - M"nakibLs-Saf imarnä Beihekji&Hilrer" l-cttiia.91t06-101 i Sijcru?alonin-nubclo. tol33.

^' v;a;.t, pi--unouo itsr .

x7 Viijen Hilijetul-evlija, 9/170, Sijeru ealamin-nubela, ll/213 i Humetu ehlil-itm, str.181. * fetani, (ttl). LJzetoiz Sifetu salatin-Nebijj, str. 53. Vidjeti, takodeti lalamulnuvckki in. Zt2Ot. Lr-nh. str.588i El-kavlül-nufid. I/61.od imamaSevkanjja. 'M vidieti,: El-nuhalta. 10/408.od Ibn-Hazma. eos vlüer;.: El-nuhalta. 5175. eß Bqleki r El-netlhalu, ,106, Hatib u El-fekihu rel-nutefekkti, l/536 i Kajsed u preno.ilaca. 2n 28.sa ;pmvnim lancem --_T?.*irctul-hulfaz -'Darimi, tt8l432. Adz:um! Es-i"nah. l/182, Ibn-NasrMervezi u E(-rxnrp. 9ö, Ibn-Bettth \t El-ibane, l/60, Hercvi t Zennul-kalani w ehlihi, 3/12 i 5D1 H^nb n El-fekihu vel-mutefekkih,l/508, sa dobrim lancemprenosilaca.

1s7!

llli'l ::i$i';: iiljikT:$:' ,""'.",'.:$;'S, ?lü'",iil1",i,,il1 rlejhr ve sellem k()jesu nefnl ialloll.rhu
osnovomkoja sudl Vidimo da su naii prethodnici -smatraliSunnet

l:',*i.',liitll*',l.yll'i,',"i"iiil,;::l'";lüü::': ;;;giT

; liix ;:rq*r i::11: :n; : tr[ :r{iil-''"'J,""
Poslsnrka sijllall' prihrrtite Sunnem, ' eshabir"njegovih

T"'i: ::^:?#jT"il"'l:; Tlffiil::'tff l'l *.i*1"'J1",:i"'i:lili' sa skladnosti nisuu potpunoj akonlihtvi siavovi itt#;ö;il
ili Sunnetom Ku/anom
lezi s Postom sest dirnir nirkon rxmir,

jedanldmi::J;'J"i#T^f"li:J spomenutemo s ovirn u vezi

:: j: 1'"i: ;I;'"""";,::i t,T:: r:iiil::'ül.: ::l* l*.1'; s] iäti;i;i;il;;;";h::,,::"H;,";;p*'l','ffi9'iii'"Iil
""sur'it'u " u'uo"'" ff äliii;:"#"5il'HTI"".lil!|'".ru;.ri'nekih na miilienje "pt^""" "staviti rad p; niemu'bezobzira
ä"äääiä

nä}il.ii#jäoü#;i:},i;};l4lvn.lli-i Y'},rr"}iiil"lr'r'i i lbn' u'j ii'kl r/r32
Adzu'ri r4r. * i,,"ii"*:l'iä1,'1,:.",,'#,l,i"ilil"^"'.,''*'

1 Ad/ur'' Eo ",ni'j :-"'i;:l'l'l i[:\TiilT'li;)'" -/' iile'Jr ";1,i1: :;,,

u,'," ",'ült:,i';i*r;1 )i;t il;.:ili;iiillll.".,,.', jl il:;,1 jl; ;l'1,:: ;;.1,111,,,,,,,,"''' ",ll'J:;:l:l;:j,:' n/l-l ,t,i,,.. l,:n, tt ,',-t 1/ lI | /d/'7r'{rr'n

r'itiir, :ilff:""i'': ::r'lr ;;ll:';r't. l;i;;:,i;' ":r ;;?iiiü j;ü::i: .''',u'"'"

ve selfen,namaza uöenjaka iz prvih generacija koji nisu öuli za ovu predaju, kao ito je bio sluöajsaimamomMalikom b. Enesom. Et-te'min (izgovaranje rijeöi amin) po konsenzusu Rijeö aminela, islamskih, uöenjaka izgovaraju imami prouöene muktedije nakon naglas El-Fatihe.er5 Medutim, spor se vodi oko naöina ugovannja. Prva skupina uöenjaka smaha da se to öini poviSenimglasom.Ovo je stav uöenjakaSafiskeer6 i hanbelijskeerT pravne Skole,Ebu-Sevrai Ishaka,er3 imama Buharije,eLe Ibn-Hazmae2o i drugih. Druga skupinaislamskih uöenjakasmatrada se amin izgovaratihim, pri$Senim glasom. Ovo je stav hanefijskihozr i malikijskiho)r pravnit<a. Suljana es-Sewija. imama Taberija i drugih.""

fo miSqenlu vetine uöenjalaöetiripravneXkoleamin znaöi:"cospodaru, uslixaj!" Vidjetii Er-temhid,7/9, El- istizkar,2ll45, El-nuhana,3n66, El-yesit,1n23, EInusni, rts67, Fethul-Ban, 21306,El-benaje, 21218,Mevahibul-dZelil, UU3 i EIfe vakihud-deva"i, I D'74. eß vidjeti: El-ned\mua, 31332,El-ninhadZ 4ll31, Umdetul-kan, 5118,Et-temhid, '7112 i El-ßtizka4 2/196. Me.lutim, imam Malik, po jednoj verziji, smatrada imam nede izgovarati amin veö samo muktedije. Vidjeti: Ettemhid, TlIl, El-istizlar, 2ll4'7 i Ez-zehieh, 216O. e16 V idjeri El-unn, ll3l |, El-havil-kebir, 2lrrt , El-nedimua, 3t33r i Hitijetut-utena. 2 O7. 't1-vidjeu: Ll-nueAi, t t565, S?rhuz.Zzrkcsi, U55t I Et-in\aL2t5t. 'i3 V ialeri : Se.i,, tal ii'ri .Buhan, 2tJsb.od rbn-Benata.Et-nuha a. 3t 264i EH?nh id, '71t3. e1e -48. v idietii u mdetut-kari. 614'7 ex Yidield: El-nuhatla. 3D64. e'| Viileti zl-netsut, lt32-33, El-ihtijar, 1167, El-hidaje, lts} i labus-sünen, 2/231, 245. eD.vidjeti: Ez-zehirch.216l. Et-tadau v"t.iklit,1243i El-f?vakihud-d?vani. 1t275. -' Vidjeu:Lt-tcnhid.7113. EI rstizlar,2ll48 i El-muhalla, 3t264.

st{

159I
naglas Dokazi uöenjakakoji smatraju da seamin izgovara r l e l h ir c ' e l l e t n ' eP u ' lr n i k ' s l l a l l ' r h u l. tbu-Hurcire n r e n r ^J i c 1'' :'"dn'i:t p{lol'i *rnol. lx"ia" ii,,,,rit,t.\: rtmin. rr' t1(i Ni utkli itJr '' 'i.lr,,)ri N1 ":1i:: ,,,t"1,, tti"" tnttol'tu\1(ttivtosli.ar4''i nJreolrr ovr ie rr 'rome S rhihri-n:r'lo\lo hldi.:rimamBuherl ciriranog 'll9o\lrcnle xmln rmrn nrgLs' i poeiutr"lr,taarrro"oizgorarcnje ' Po/nrloie d:r\e pla\namisljen1ir inrilmr l"ii^' äJ.,ra"" rnukredija zbirci u 'rojoj hadisr'ri i; i"gi"'r1" r"l" ie nLsrovio ;;";;;";i;;1. protirnom' u ier rmin nrglas' ö"tl ilir.l,,'* "l. ru1",trim''miigorrrra propr' prrrnjeniti nemogu'e bilo ;" bi aule imamaps bi ;"iJii" i u rmin rijeci ,,;"";t"n;u'- o"o 'e oJno'i nr izgor.r ;;;.0;.';t 't^a"-i*". u kojimaimamuÖr a ötosetiöenamazä ,reinaglas' ";'*"ri.^ naglas' tla seaminneizgovara "]"üi-itr"..ti ",""lrci su sioZni se prenosida je 2. PutemSufjanaes-sevrijaocl Vaila b Hudzra ve sellcm'kadaje ;ö",,-.". ilr"hova Posianika' aJejhi sallallahu *m, re led-dallin lrrko krie: Amin' äu;"if-rnugdübi ffi,o, .aleihim "'" pri tome svojglas orezuii {-uli \mo {AllJho\'l U D r e L l xlih i n\ 4 r J / c \ ' r i l h l l u J / r l r T e : je i/8o\r'rio amin Kod p-finii'.-.'rif "rr"f'" alcjhi ve 'ellcrn.rkrdx 'Aminl"' ". .povisiojesvojglasizgovamjuöi: oalJti"il^ ""ji,

'T#1" älilTliir'.Tiliilll;.?Jlii ü,,llliilliJi ;,';#'m:ü'ililiilll

ä "*:lrlii'il):r;lli:til:::1, );,:;; )iiir;ii l'irr:'r,,1 l;:r i,ül
U328.

rlf;1i El nttlhiJi.nß'ic,zrtic,str' 102'

Darekutüi' r/25el803, ;X'fi:3"'"fi:T,iil,'-tl. rirmizi. Ibn-Mrdtc' 61/2r1t. 2/60
Darekütni' Muslim.

:n121,;;,1,1;;;l;.ik?,:ä[iJ,T,l,]ll s",r. ili,7,z!?ri!i.li"-ri,L Bejheki.Zejlei,lbü-H

j: i;;i:rr rir'[lr;li;hr;:: *',ji: l;*:,-:im!l
f't,'''l-dl r' 1 1/r'1 tli*"'" esi,r s.,r'ioet'tc'r\ 'ojfrl

ve sellen,natnaza 3. Ebu-Hurejre prenosi da bi poslanik, sallallahu aleihi ve sellem. nakon zavrsetka nCenja Kur'ana (tj. El-Fatihe) izgovorio: ,Amin!, poviienimglasom."" Irnam Muslim tvndi: "Od poslanikasallallahualejhi ve sellem. prenose semutevatit predaje daje izgovarao aminnaglas.,nlo 4. Aisa, r.a., prenosidaje poslanik, sallallahualejhi ve sellem,rekao: "Najvise na öemu varn Zidovi zavide jeste nazivanje selama i vaje izgovaranjeamin u namazu.,,e3l Aninarle u ovome hadisuuporedeno je sa nazivanjem selama. Dakle, zavist Zidova .ye u onome Sto javno ispoljavamo,_ ne ono sto kijemo ili govorimo u sebi. Ovo je, takodea bitan simbol islama, kada muslimani kao jedan, u velikom broju, izgovore amin. Tada Atlahovi neprijatelji osjete snagu, jeains$o i veliöinu muslimanskog tijela. 5. Poznatitabi'in Ata je kazao:,.Slujaosam imane i muktediieda nakon zavrietka El-Fatilekazuamin.lakoda seu d2amijisveorilo..ie.) e, je klanjao, pristajuöi za Mervanom b. Hakemom,pa . . flu-flgrejre "...ve kada bi prouöio led-dallin. Ebu-Hurejre bj rekaoamin, ore2uii pn tomesvojglas."' 7. Prcnosise, takoder,da je Z|bey, zajednosa muktedijarna iza , sebe,izgovaraoamin povi3enimtonom.
r/2s8t7o3, Ha]ilm,l/34sl812, rbn-Hibban, :b::D.a::9,-]tt t6/824, rbn-Madze, A176-17 7 /462, BejtßI:r, U84/2448, Darekttni, l/32911259.rmam ,q.hmed, iakirn, Zehebj. Ibn-Kaü'm i Ajbani o\'|r predajusmaüraJu rspravnom. lmam Darekurnj i ovu predaju smarraju ispravnom. Vidjeri: Maüctus-sunen,U3q2 | :elnjKßJ_ Tuhletul-ahveri. Zt77| Es sitsit?tus-s.thiha, ln53/4(4. ^.^ 'Vidien: EHcnjiz sn. 134.od imamaMustirnai Ft-hadisut-nal,1str. t3, od dr. Harnze El-Milibariia. n'

Hrzejmei sejhAlbaniovupredaiu sma!äjuispravnom.\ridjert tadtu ahir.samed, 2t449 '3' ,tbdur-Rezzak, 2/g72(A3, Ibr'-Hl|?jm,3/204 I rbn-Abdul-Berr, 7/15, sa isDmvnim lancem prenosilaca. VidJeüAsaruraahabe, v23t. ^.. '" Bejheki.2/85/2451. Sejh Atbaniovu predaju smatraispravnom. vidjetr: Ed-daiIe, 2t369 'r Butrari, str. 172 (mualtekan),Bejheki,2J86t2454, Ahdw-Rezz*, Z/g6t264O, S^fija \ El-Musne&t, s\t. 51, tbn-Hazm, 3/264. tmam Ne\evi ! Hulasa,ut-ahkan. tßdl.

"'.e11t.11-"_-a-"a4iry'ulredu.\t.3}onss.tbnMadze.tnsgn}4.Ahmed AbduFRezzak, 2ßg/2649,rbn,Huzejme. rlzS}tsia. h;n in,135/X073,

Dokazi uöenjaka koji ne smatraju da seamiu izgoYaranaglas "Klanjao 1. PutemSu'abe,od Vaila b. Hudzn Fenosi se daje rekao: samza Poslanikom,sallallahualejhi ve sellem,i öuo ga kadaje prouöio: 'gajril-magdubi alejhim ve led-datlin.' rekao je amin prigusenim slasom, __ Ovaj hadis, kako smo veö spomenuli, dosaoje putem Sufjana esalejhi ve sellem, Sevrija,i u njemu se spominjeda je Poslanik,sallallahu " "prigusenim "oreiuöi glasom glas" ne pri tome svoj a izsovorioamin "Öuo sam Muhammeda (tj. svogauöiteljainama Liarn Tirmizi kaze: "Verzüa je od preDosi Sulian. ispravni^ja koju Buhariiu)da ie rekao: ""'o lmam Su'abeiovevärzije. Su'abe je pogrijelio u ovom hadisu er-Razijao Su'abetovoJ Timizi. takoder,pitao je hafiza Ebu-Zuraa "Hadis od Sufjanajeispravniji pa muje odgovorio: verziiiovosahadisa, "U je naöinio ovomehadisuSu'abe kale: niegä.-n"Euu-Bett el-Esrem Hafiz Darekuhi iätiiab (mahana zbog koje se odbacuje hadis)."e38 "Su'abeje predaja ovaj hadis Sufjanova pogdjesio konstatira: Fenoseöi 'Najv,eöi na öelu eksperti hadiski je ispravnija."e3e Im; Bejheki, tvdi: Buharijom sloZni su da je Su'abe, pogrijeBio u ovom iu i-*ou Sugan es-Sewije bio pouzdaniji,jer je Su'abeviSegrile5ioha<lisu."eo je viSegrjeiakakoje Su'abe preno3eniu haiisa. lmam Tirmizi spominje "Kada se je imam Bejheki kazao: nacinio.orenoseiihadise.qrZato Sufiani Su'aberazidu (oko nekoghadisa),prihvata seSufjanovaverzija,
kate' ;' U El-mEdilnua' 313'10' tvrdi: "Lanac prenosilacaje vjerodostojanili dobar "lman Buhariovu imana dijeli misljenje Albani Sejh ispravnom." smatra Predaju Buhadje.Vidjeti: Er-rilsiletud'daife 21369. * Hrki-,i, ZnS:nstf, Muslim u Et-r€njkr, str. 133ßö. DaIekuEli l/J28/1256' Tirrnizi: 265 (rnuallekan),Ahmed, 3/205/546(El-f€th). lman Hakim i Zehebi olu isPravnom. Dredaiu smatraiu % vidi;nt Tuhtentl-ai,ezi, 2166. w viÄetn| Tainurtesnb, 2J234 i T'lhfetutahvezi' a66

* v 'dl"t',stt"tn*"Ln"tir, tlzgl .

w \,niietii Sotenud'Darekuhi, 11329 m \iitel.j: Mariferus'sune4 l/531.od imamaBejhekija' %t Yiiea: ruhient-ahvezr. 2/65-66 Pogledatiovaj izvor zbog detaljnijeg objainjenja'

abeta.2.. I t6J. )n0..sufjan pamti od Äene. oa? viajeLi:a re.u odnosuna Sufjana. i t258. pouzdanüimiLi bro1nijimprenosiocima.q8'Ftafiz kaze: je prioritefi!üa predaja zbog.. je verzijakoju biljezi imam ove predaje _ -Joi.em pnsovoriro se äY:!tr:i:.vldjeLl Manfetusaunen. " Bejheki.. Seiä je rekao:"Niko mi nije draZiod Su.roega jos dvojica sroga podupiru . Mein kaZe:'Kadase neki prenosilac odretlenoe 'qa' hadisa razide sa Sufianom.z vidjeti'. dvollcapouzdanih).. Ovim puremhadiskisruenjaciorkrivajugrjeskekoje uöinepouzdani (poput Su'abeta).:n trs..jaöidokazneispravnosti poslanik.67-68 i Se rhu iletit-Tirmizi. t e. Salih i Muhammed b.'ea7 Takoder. Seleme.jer je imao bolje pam6enje poznati i bio je uöeniji od 5u. Jahia b.:.V |dieLti T?hzibut-tehzib. 4tI I3. Kada bi prenosiood nekoga.re.VidientTuhlerut-ahv?zi. . uvjerio bi seu preciznostSufjanovapamöenja.Moglie JedaJe5u'abeuoöiosvojugieSku. '"' V jdjeri: Tuhfetul. 1t433.dani.f"!llg"l (tJ. ä.uporedujuCi prenosroci nji}ove verziie sa drugim.oso Ouim se Su.'ea2 hadiskistruenjak Jahjab. -tbn_Had)er Salil..r.abeiovapredaja podudara sa Suüanovom verzijom.dae rhu let -tadiI.Sutan ima bolje pamöenje od -boije mene.. bioje dostanesiguran u prenosenju lanaca prenosilaca i teksrova hadisä. Bejheki. tt95 96t Tuhletut-ahvezi.. dok Sufjanovuverz-iju prenose drugimlancima prenosilaca generaciie: trojicaiz niegove Atai. ß0/25. t/63. '"-' \ idjeti: Tuhletut-ahvezi..pa bi^galiöno upitao o tome. "'Vidjeti: S?fiu itelit-t irmizi. * v idieri: El. ali q4 kadaserazide saSufjanom.abe el-Kattan niti mu ie iko ravan. 2842448 i ocijeniogaje vJerodosLojn irl.abe. Es-sunenut-kubra..""* U drugoj predajiSu'abekaZe:.abera niko.esr Imam Bejhekije rekao:.d imamMuslr nna i El-dZerhuyet-tadil.tr.. 2t66. 2nO.. prihvaraju se rijeöi Sufjana. ll53t. -.y:y.e52 q.} .. *". a Su.abetovu verziju.uu a*Ji"u * po.ahvezi.--Zato je sam Su'abegovorio: . izgovorio amin poviSenimglasom. 2nO.. AIi b.:. nema niko od drugih prenosilaca da bi pojaöaoSu. tmam Su. rada prilvatamSufjanov hadi.a u kojoj Su'abe kaZe daje sallallahu aleihi ve sellem.pa sevratioSufjanovoj verziji..

rrararekuo: . l/441-442/1558 '53vidjeri: Tdkriblr rer:iö.str.//r.?.na.ai.1rvr' nr 5alll7 r7'ltril'"' /''r'-i' l/j"b "'r lbn Ha'l7err w Dnlahi u EI rtrrn v?/ errrd. a njegove hadisc niitavnim.e56 je samo po sebi.el i drugi. 63' od imamaNesarjaEl'd:efitt .l A bir.et'lddilu 1162 Ibnod l/296/263'l iTaktihül1. %! vidjeti: E(Lrruafa. El-'. HudZ[ prenesenje mnostvom ispravnih puteva' a neke smo vei spomenuli. fufr"jf. Ebu-ZuraerNepouzdanim nazi. . e. Sto a citimnu veüiju prenosiu formi Hatim i Daiekutni. sbu-Hati. er-nazi. a shodno hadiskim pravilima' dovoljan mzlog zil neke prcdaje. H a t i mN prenosiVail b. I /113. D-tat'h. 2/356/8515.)51:'IFl qtSüi titl-lioIt l/]]'l] "$Vidien: fdb. Eiji su hadisi ni5tavnikako kazu imam Darekutni' Ibn-Hibban' Jahic h Mein imilm gr smctrrjr-t: lbn-HaJ.h--ib. Ebu-Darud ." nije prihvatljivjer se u lancu prenosilacaove predajenalazi Jahja b Seleme ü.od imamaZehebrja HadZera. prouöioje: ve led"dallin. snifrd'd a|a. tirmiu B u h a r iE . IdZli' Ibn-Adijj' Zehebi i drugi"" Imam Buharija i El-Felas smatraju Seida b el Muzubana potpuno nepouidanim.e55Pored toga.U hadiskoj nauci odredenidodatakse smatra porpuno slabim i odbaöenim (munker)' kada nepouzdan prenosilacipotnene dodatak ili verziju koju u doliÖnom hadisu nisu pouzdaniprenosiocl spomenuli n'r tanavi u Settn eaiilaßar' l/20'l Vidjeti: hihafr 'ttchere l2ll97 od IbnIrnam Mubrekfuri tvrdi da je ova pr€dajäniitavnä Vidjeti: lüfetrlHadzera.. Prenosi se da je Vail b. 120/270. Ebu Vail prenosida Omer i Alija nisu izgovtali amin naglas U lancu prenosilaca ovog hadisa ima Seid b el Murzuban' ga smatrajuSutan b Ujejne' Jahja b Mein. Nepouzdanim HrJi' koji i tJrugi"-" r. ahve:i.l.' zatim je povisenim tonom a otcgnutim Slasom rckao: 'Aminl'Time je Zeliosamoda naspottöi""' Spomenuti dododak: time je ielio samo da üas pouÖi. b u .J. Nesai. e s iy i d i e t i .2165. HudZ| u opisu Poslanikovog' sallallahu 'gajril'magdubi al{him " alejhi ve sellem. Seid b elAhmed' EbuMurzuban ie obrnaniivaö (mudellis) kako tvrde imam "od" (ar' 'an).Ni u jeclnom od njih nije spomenutovaj dodatak: "time ie Zeliosamo clanas pouöi ".163:ll q5i 2. odbijanje 3.

' UzviSeniAllah kaze: .koji kaZe:"Ova predaja Ibrahimaen-Nehija i sliönenjoj ne mogu biti snagapred hadisimaPoslanika.a kada bi bila ispravna.da ie amin je dova.Davud. {s' Ibn-Ebi-Sejbe. na put onih kojima si milost Svoju darovao.ahvezi.. Takotler. Prenosise da je Ibrahim en-Nehairekao: "Peteroimarn izgovarau "Euzu billah".55.""'jerje polorina druga El-Fatihe dova. Duznost ie posrupiri po ispravnom dok^zu."e5e Allah najbolje zna da li je ova predajaispravna. I i I I I l l l I .Bismillahirsebi:"Subhanekellahumme ve bi hamdike". 22b8l8844i Abdur-Rezzat.7/qL. i njegoviashabi.Matjk. sallallahu alejhive sellem. U vjerodosrojnim hadisima se navodi da je Poslanik. * Vldlell: TuhJerul. i Rabbena ve lekel-hamd. takoder.uuiSauu sa amin koja. 2/87/2597. vjerodostojnim hadisirna.vidjeu: Iahut-Bai. znaöi Allahu usliSaj. tvrdnjada je dovau sebibolja negonaglas. 2t65 . djeöi Ibrahima jer sesuprotstavljaju en-Nehüa).zbogrijeöiUzviSenog Allaha: "Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome. u sebi.On ne voli one koji se previseglasnomole. Uöenjaci koji zastupaju ovo mi3ljenje."(Prijevod znaöenja El-E'araf. rekao: '?odijelio sam narnazizmealuMene i Moga roba. a ne na put onih koji su protiv sebesrdibu izazvali. "Amin" "Allahumme rahmanir-rahim".a dova boljatilim glasom."e60 Sejh Mubarekfuri kaZe:"One ne zasluzujuni spomena (tj.sallallahualejhi ve sellem.Najbolje i najispravnije je onako kako su to öinili AllahovPoslanik. niti onih koji su zalutali.. ^.Ovo ie za Mogarobai njemupripada ono StotraZi. Ebu.eba. odgovaramo rijeöima imama hanefijske pravne Skole ElLeknevija.' V idleri: Tuhfetut-ahlezi.."e6l 5. pa kadarob kaze:'Uputi nas na pravi put. nije uvijek ispravna. 4/85-86/390.) Tspravnije bi bilo kazatida je amin samo zavr(eral i peaar jedne dove.sallallahualejhi ve sellem.t/2'73276ll 85 i drugi. kaZu. Imam Kurtubi ovako komentiracitirani ajet: '. K Muslirn. namaza I I I 4. ."'e63 Ovalijepadovas" . kao Sto smo rekli. prenoseöi od UzviSenogAllaha. l/154-155/7 34. -' Poznati htabr'fn Arä nazlaoje amin dovom.I I I 1rcq sallallafii ve selfem. od IbnRed. po najispravnijem misljenju. 2t65.kloneii se tumaöenja jJe koja nemaju podloge..Moliti se Allahu tihim je bolje zbog eventualnog glasom pretvaranja koje bi se moglo pojaviti.

Semure prouöe El-Fatihu. takoder.2t25iT.samo prisr. "o tit iri. Avnulmabud. naglaspropis. 21219/307'7.Ahmed. Vrdleri: afi. '761164 i 165. 2n 5.Slabi su i]i nejasnihadisina kojima poöiva da prouöe El Fatihu.str.taj\!kt.e63 hadis.:t )88. Ovo stav da muktedijama trebaostavitimoguönost Medutim. koji ukazujeda imam pravi pauzu nemaispnvnog i jasnogargumenta nakonprouöene El-Fatihe.?- .a[ejfr. Et ncJrnur' 1t3t). ima isti naglas. tltlo. moguönosti muktedijama stav o ostavljanju alejhi ve sellem."e6a tj.e65 Sevra. Danmi.di'.lerl: Lr-Icl.Ishakai drugih.r/'rrl tltl:a\.e67 Neki islamski da je Poslanik.|\6). kao kraj te dove. Ebu-Davud.aI'lnl'L lata. wvidßi: El-d:aüiu lt ohkürtit-Kuro . \l. II tOA I Ll.L-'litptud J"it. sallallahu daje AllahovPoslanik..tstvovanje ibadeta.pravio duZu pauzu s ciljem da muktedije sallallahu prenosi je öiniti dvije pauze u namazu. B. qd ltl2t. imama5afije.iee se$ry saffaffahu SvojstraQosfaniLwo1./.rtud:t/htJ. rc5 t je po sebi.s1r.Lilr.2/342 i Tulietul-alÜe. Ztll lstzst.u Sunnetu El-Evzaije./ q//i/.Imamovo uöenjeu namazuveöinombiva oblik ispoljavanja naglas."e66 i poslijeprouöene nakonpoöetnog tekbira öiniopredah i spomenuo mahanu ovogahadisa obrazlozio SejhAlbanije detaljno ovaj je 3/50. pa je sasvimlogiöno da i amin.sallallahu El-Fatihe. 5t211202511. . Ibn-Madze.u alejhi ve sellem.i.rh d:r a. Sunnet praviodvije pauze u alejhi ve sellem. '\t )92 "ß !. da Ebu-Bek el-DZessas uöenjaci su prihvatiliovaj hadisi rad po njemu. odbacio u Ahkanul-Kur'anu.javni kolektivnornnamazu Medutim. s'Vidierl:/n. <Ja seizgovara za uöenjeEl-Fatihe Da li semuktedijamaostavljamogu6nost El-Fatihe da imam nakonprouöene smatraju Neki islamskiuöenjaci je je Ebuprouöe. Od Semurese prenosida je Poslanik. predaja nije jasno spomenuto citiranoj Medutim. Darekutni. Rejhevr. 1/230/1260 1/200/1234. a samimtim i drugi dio El-Fatihekoji je dova biva. 69/162 i 1261.

U549."e?f Huzejfeb. 7/22616942.poslije donesenog namazu poöetnog tekbim i kada zavrji sa uöenjem Kur'anau cjelosti(neposredno prije rukua). salallahualejhi ve sellem.. \t.e6e Hasanel-Basri kaZe:"Poslanik.Keifut_ hafa. Mu\tim. etr. uöio duZe. sallallahualejhi ve sellem. Ovajhadisje dokä? da ie dor!oljeno djeri. salialfahualejhi ve s€ltem. Fethut-Ban.Sta si oomistiot.str. 2/27gß07A.Et-fe|aidul-nedinui. l5qröq. "PoZelio samda sjednem i napustim namaz. 19012636.Toliko ie oduliio namaTda sam pomislio neito loie. sallallahualejhi ve sellem.ianiie. l/355r80.1e-mursel. Bejbetr.5/20D(n42. sdta ähu atejhive sellem." rbn_ Mad)e. l/24712817 't VAieu: t it. str. t llO6tt86. &ugu nakon prouöeneElFatihe. Taberani. Vidjeti: El-'flelasidul-hasene.24U L| 35. Zehehi i Albani. Nesai.i4unziri. Nekada je Zelio oduziri nu-a".dolaziri u dzamije i da nije ispravanhadis koji se pripisuje rostariftLr. _^ -'" Ibn-Ebi-Seibe. a pdje uöe^nja sure.iJedne Obiöavao noöi sam klanjao sa Poslanikom.itur. Sdcrur-satah. naroöitou predajamakole prenoii od Hasana el-Basrija. Hejsemi. pravio je tn pauze . Et-esrurut. uli bi eu skratio duvsiplaedjeceiz milosriprema njimainjihovim majkarna. t82lrs4.M t\slim.u namazu bi ponekad . Daifutacrgrb.e?r Bez ove mahane ovaj hadis ä murselie . Ubejd za koga se je navodi da bio n_ovotar i lazov.-. Abdul-Hakl lsbili.6152t77 3. Alnned.ovaj hadrs smatraju ispmvnrm.str. Daitut-d:pnia. 184178. 2t8}t5i}4 i LI-irya. lmam Buhari. Jeman kaie: se H?kirn.a ponekadkaöe.nefua. r'15.."e?o U lancu prenosilaca ovoga hadisanalazi se Amr b.da ie rckao.4/t56l5?/470.61t57.ei2 poznata vrstaslabihhadisa.rbn Hadzer.tbn-Dtevzi. Busiri.. Neko upita: .'' Buhari. 2t2a:.Bezzar. 'rr.Abdrr-Rezzak.ekmood postanrkr. ne spominiudi ashaba. SehavjI drusi oväj hadissmaraju släbim.str.Ibn-MesudkaZe:. .. 25.d'l je oduljiti noöni namaz. Imam H^lJm.2/t34D192.r en-ib. . tO2. .zabranjuie djeci dot.Ahmed.jednu nakon poöetnog tekbin. stt. -r Butra'i.zai u .Ebu-Davud.. -'' Mußel hadi\je ladd labi in prenosr di. l/334. . sE. i fteöu nakon zavrsetkauöenji sure a prije pregiba(rukua). UöeqieKur'ana nakon prouöene El-Fatfüe Allahov Poslanik.

e3o ei ti. srr. 2/205/ I 190.. potomse vratio na suru Ali-Imran koju je. nastavioje uöiti cijelu suru En-Nisa. 6/8/71o. S.jenlo vjerodosrojnom. Pomislio sam da 6e zavriiti suru El Bekare na pNom rekatu. Huzejme. e6 Muslim.zavriio. slavio bi Ga. Et ntsaJ.Pomislio sam da öe stati kod stotogajetate Poöeo sure. En-Nisä i Alu lmran.rat. l/443 444.lbttti-Kadi. Ncsal.rra: El-Bekare. ali je Poslanik.2ll8'7. t. e3Muslim. Tirmizi.Hilijetul ü\trtt..jhi ve sellem.6/sl sj7:l:. a moze se klanjati i öetiri rckata sa jednim selamom.Nakon toga pomislih da öe stati kod dvjestotogajela.2/t39. je sa surom El-Bekare. sallallahu aleihi ve sellem. t/r56. Kada bi uöio ajete öiji kontekstisadrzedovu. Fikhus snrc. kufunslnm * -" Buhari. Potomje uöinio sedZdui izgovarao:'SubhaneRabbijel-Eald r na sedidije ostaoskoro koliko i na ruku u.l/2-161428.Muslim. takoder.2/135-136. Kada bi uöio ajete u kojima se slavi UzviSeni Allah.r. uputio bi Allahu dovu. l/l4O i h ntltfe. sallallahu ale.249/ll8U.sallallahualejhi ve i sellem. u auzlnlr.ntt Potom se ispravio i rekao: 'sentiulltthu li nen stajanjem hamideh.' pa je oduzio sa pregibom (rukuom) kao i sa (kijamom).eT3 öetiri prije i öetiri poslije.od podnevskihsunnetaklanjao: dva rekata prije podne-namaza dva poslije.Svojstpa aostanikopog. lbn1/572 574/1811 1816. j e dokazda uaenj e su[ U ovomehadisu nemoru hiLi redosliieJu. str. . Kada bi uöio ajete u kome se traUi zaitita od Allaha.alije nastavio.mealutim.tju 's vialeii: r'l-.ImamTirmizije ovu prcd. Ebu Davu<l."q76 Podnevski sunneti U pouzdanimhadisima se navodi da je Poslanik. traiio bi je.eTe Bolje je klanjati dva po dva rekata. oci.ecnia s. Uöio je lagahno. Poslanik. r. sallallahu alejhi ve sellem.'pa je u tom polozaju ostao skoro onoliko koliko je ostao nir ruku'u. 6/8/730et Nesai. nastavio uöiti viie od loga. Potom je uöinio luku i rekao 'Subhnne Rabbijel Azini.298/1269.eTT öetiri prije i clva poslije. sattaffafru afejhi ve sel{at- 67 t 'Jedne veöeri sam klanjao sa Poslanikom.1/539/1663.razmiSljajuöi o porukamaajeta.

..1*. Mustrm. tr.i :"olli:""luT"ol". sr.""*".m r.'.ä"iln5#.t]iil. se'em.u. :i':.ll.cu." ä"[t *.ä"::'Er ffi i3e3ä 3. . ocien o .::i'ä :ffi "'"....U:'l. 168t59 i Mustim.o..H:iifllTl." |4|.: -.r...HT:ililiäf *d..'"*:."$lx#.fllxö:.f t: +flT.!'. na podnevsk.1i..i:li%ä:].:i.ll."Tä::i:L'hs5$ffi "illiäil"..r'. l/25715r r.# I{itrI#äH::*.4/l4ll451.'-^je ovaj Ne'evi had.93.#:'.üff j qrMust'm. ". ***qtj*$*ülä.:üff .. . ."J:f"ä:iJ.n.1.li.."Ä:.tfi"H?Hflf..:: . Nesar.l. l/120/927.i... ':l nl'.'t.i1 i:.."#'.. j::ü1.'iärä.L"l"il.lJTil.llä.".fi ".J..t""ia.#ä#'Hä. saispravn.i*i1"1.."'.podnevski farz :#fiiiiJ..ä:f jif. ..."oobavitiprir a...4"lll"?tti"i."ä. 4/t46_1471454.".i.i"Tli"'n Ikindijski sunnet ä{* ü:. ?i".no..l':l.."J1'.. i..Jj.fl 1.Tr.i"-":f rgi'ii!:!'öü"ä'i1'#"'... 4/143/451. '"'Bühari.ilff lii['.rnp.i:"dü'.

'* Muslim. a potom dodao. nä osnovuovogahadisa ''Namaz i ikameta.6/206/2:153' ' lbn Huzejme 1193.1. Poslanik. Fatiha i surana prva dva rekita i El Fatihana dmgadva u sebi Allahov i 'uromna klanjlobi tr El-l-clihom alejhive." je ponovio tri puta. od sabahskih Ikindiiski farz kao i podnevskiUöi se ElIkindijskifarz se sastojiiz öetiri rckata.. ekspeni nekihadiski e3Buhari. i Tu\fetul'o habir.alhllJhu Jlejhi ve 'ellem' opienilost 't:nedu . 21116 hw. Ibni I Ei'ierniht str' 154-155/241' Tirmizi.i.l/i'13/451 str. "r. rekatu' nd druPom duTe na fr\ om ne^8o uÖeil rekrru.tttrt rtj izmedu\vrlog e/irnx i ikrmeta'-''i' laze'.6/102/838 et Nesai.21492 e' sbu-Dauua."'I cio bi i5l" ito i na i'.ellem.sat[afflfruthjfüve sel{4Seojstudaosfani?geog. je poglavlje: naslovio l/223.2/79/650lmam Madze..tj.ImamTinnizi.toli da ie Vlerou. sejhAlbani i Amaut su ga ocijenilidobnm Medutim' Vtdiett h'l lanead U3lI su prigovoriliovoj predaji.r.ee5 $'Imam Nesaiu El-tntuLJeba. 2143613t/430. ezana izmedu * Buh-i.l/289-290/873.Ibn-Hibban. 168159.lva rekxtsucio bi ramo El Frrihrr. prvom i drupom .t je izostavljaoza tj.Muslim. l..'" . Ebi-Talib prenosi da je Allahov^.illbllahu aleihi ve 'ellem. Bejheki. . smatra.13162. vidjeti.2/206/ Ibn-Huzci 2/665/4a85.t.l/3.ju hadisuVidjeli Er-leliiselprigovorili ovome su Bezzari Ibn Hadzer lbn'Mubarek.Ahmed.. sallallahualejhi ve sellem' ih nepritvrdeni."oiiA.:.V2a6T:3t/1t32.2/117/5980 me.l/321/976 4/143/451 es U ovimhadisima nxmazzajedno i ikindÜa sespominJU Podne .Ja zadnic uöio bi u Na prva dva rekata ikindije-namaza podneusiom farzu. \allxllahu Poslirnik.-eeo Alija b. Ori *unnetistr rzlcrtu priie ikindiie klütid. sallallahu frIdrl. Z'd l'nedrt tl3tt i Et'telhisül' isprxvnim.l. dobrom.lmam a imamNevefi vjerodostojnom.Poslanik.13/960.tlrt dr'. 169 - haJisau kome Allaho\ Po.rtii n'ilovoo'. klanjao' redovno kojeje sunneta' i podnevskih razlikunpr.lesnik. klanjao öetiri rekata prije ikindije reho: A//'ri r' . Tirmizi. 2/435/'129 predaju ovu i iejh Albani Tiünizi Ahme. Muslim. Vidjeti: E/-'rcdi'ud 4/8.12-3.. elr U jednom hadisu alejhi ve sellem.lcnik. "Za onoga ko lsli cla 'fo namaa. i Nesai. Ib. Hibbanovaj hadissmatraju idria 2/492.

..ä.. Malil( kaze:lff"".-".. -* Muslim.ola predaja .pi:ffi. *..3/2/10986..'n.:)."i Plö-älbi:ii.jä): +.1fr :: *tri#'Hr. . I/2j8/t t40. iJ.|"-.:":äüxi$. "lameilu ve seltem.:4.:ifl' . rb euna ttj.*.r}:'"il.. 4/45711588. i "il"?" Allahovog Poslanila. da uöenjaci.mam . ajeta rckatu.. tbn_Hibban.ugtavnomnije uobiöajavao uöiti na zadnjaa"" *t"" p.a"" r l'ilräi"l nam3za osim Et-Fatihe.".liJ'i:". \jerovatnonisu pritrvadü .if.. .lal(o axsama.. Mugalfet prenosi da je postanik... _^ öuna-n.S+.t4Jl024.Zelida ktanja.izmedu svakog ezanäi ikamelalje namaz.-'. ]lbdlll* lo:r:Y.T. ü1. * ''' st_r. o/t02/8J6 i Buhrn.*r:ru. Ä:t#i". strcno rome.1i!irfä!..:i-jk. poslanik." rl"ir.*:*j*j Jabm .fiv.. je Äuarov .2/660/4488. 4/1441452.ff #:r'tmrfi li..." To je ponovio tri pura.rj ü1."'j#".Buhari. ''-.'."i.k17o: äX'jit fo na svakom o"'"""t.sallallahu alejhi ve sellem.f. u pnJeaxsam-narnaza.]iii.h'"'l. :::ll J". sa altahualejhive "^.ilil1ä.::"llt*::.. Jbn_ HuTejme. #lli:i:."' posloji In nlsuznatr za ovu predaju.""P.da posrani*. l*:9.r..*saltallahu alejhive sellem.2a onoRa no3 jffi.""" ü i"J"Ji "äll di salralahu atejhi ve serrem.\' .ür1l::. Darekumr. roanlao oi. a na zadnja dvapolovinu od AkSamski sunnet prije farza b.. 272b?128c..**1.nas ie vidio i nije.<lr.. En .6/102/838. rekaot svaka dvo ko.. osimaksama.. a potom dodao:. Ahmed. tss srr.Mustim.:i*ff {'Ti*i"i4rA.Xtiliä:i"y#f.'1 toga viaieti: x"171i".::.. 24ql 8J..1n.Medulim.ta q Muslim."Li .'ii prenosi.tri"."T. Bejheu.ä. b.r..:..un'"u. Lbu_Dävud.lzmedu hadis u komese kaZe: ima namaz.-k'rä.i.ltrl"].. nakon rntu..i. :zl."ir"]i"r... koji su to porekJi.' ?f..riiiJfi"#"."r.... t/27JltuJO.nam zabranjivao niti naredivao da klaniamo..t4llö25..i:.Lu.r sellem.*#l.

e: Zr1'rnttr.n N \'rr 'r11( (. 'oot 'l/|i0/-16Mu\lrm. l/ll'1/988.Ebu-Hurejre kaze: alejhi ve Dakle. l/:04-l0s/l l8s Hakim l/456/llTl lmanr Timizi..iinto.'oou'r."".t 'ltt I'ottrit 1't ii' i 'lta 'ninl.ir*" "'.sunnetAllahovog Poslanika' sallallahu neka Najbolje gaje prakticirati naizmjeniöno Ko Zeli vi!e. hi Po."i1".lielo" Fik-hus-.io. p o * i " A ' u .kslm nlmJ/u.Jru .r ""' Ponekrdbi pr"ucio'uru El-Mursclilt .a na akiamu ie uöio kratke sure-'100? ve sellem..ita potlitr' ok.r. vi(c f'rc'lf. sallallahu ponekadbi . .t'..rl:rte \'rl"/r" a''r' l/1-5 \ rJl. prenosi da je Poslanik' sallallahu "Ko u toku tlana i noti kldn.Nesai.'r "'o ". pr. pon"ua bi na aksamu oduzio s uöenjemKur'ana' a rijeöima: Sabit ..rttt.t u.detalja sellem..r0. Buh"n.. r'4...Zchebii iejh Albirniovaj htdis inrtr'ilü ßpravnrnr' .rrrJruhr ". | . . Ebu Drvud l/l5l/7l8 l6 ' rr'l \r4 r/"/r' t'i' lrjg/5lb /boa 'l-trrnl. rmrNe. p" na aklam-namazu uöi! kratke sure?l Öuo sam Posllnika' ve sellem.h' f"' leJ:rr l.a na treöem samo El-Fatiha u sebi Poslanik. str.zejr:.i+osl+r: inn'H. srrn lbn-Huzclme' 100r Buhari..i'i .unnc ooeleda ucllcrrro ueiniu nl .{ Spojstr.ilnik.ltti sattattatru 'Ptrnekcd irlejhi\e \ellem 5uru bl..". Int.n I h. tbe L Lt-4tt't \tr l/l ll/lr r"aril l' {\o s h "/ri " \ Hrl 'leri m \m.1r' irr'rn' g.. l/lt5/(. I/lll. u E l T t r r ' ' 0 "O p i s u i r r c ". sve ovo je . 'y151/461 Muslim. ldje \e nr\odi . löq/761. hücempreno$l"r' ispfa!ninl sa 1/323/982 **-it. 'M guhari.sa[[afhfiu afejfü tte se[[efl.'lrrir.nii I'J. r loie jc h:rfiz lhn-AbJul-Befi ispravnim. ImrNesai." '" r' 'rlhlhlru Po'hnil od ir'n-örner k.:r . n grnrliönrn se kut(t u D:ennetlt öeliri rckatd Priie Podllc 'oL'ttt yrij' ooJiie. Akiamski sunnet Posliie farza alejhi ve Ummu-Habibe.1" o...ia d\\tüaesl (dobrovolinih) sellem. Hakim.Qoshni?Jßtog.ta 111 t Aköamski lhrz i Akiamski farz ima tri rekala Na prva dva uöi se naglasEl-Fatiha ve alejhi sura. tL'. sallclhhLr li g"i. nil d! rekrta E arrf pruuölo alcihi r ir r m r / P n ' l i r n i k r''r l l r r l l c h u . 169/764.uun b Htkem kazc da mu se obratio Zejd b ""S" Jl. la". claje na akiam-namlzu uÖiosure El-E'araf i ale.fekao: dttt .169/765.

.flifl#.*"" t/638'Et'hidaie. i.itsiktus-\ahin.y. äüfi{":rriltr.. ljiu:äi | ä.2F !ol:"zs imajudva rekata.T. o:0... jiilHäT.X{..:". fiff i'. Na prva dva se uöi El-Fatiha i sura naglas.*"ä-i. ." smara icpmvnjm.l lS. #jli'iil1.iffi:'.äü. .:!:f."11i. 4n00. vidJeLi: Es.*I.ä.Zagnt tO.1"fr ffi *t***ä*U*'""i1liii..l...ff ".'f.".1*":*..1-***-..*:* ve serrem' nije preneseno da j.#. t/6i' Et'bahrurtuik.""'T #::il*:".:"'r'#T".l$.ffi.t:i[^tr.'trilf1ä:i'.äi.Fffi1*#rtu#.spmvnom. ..:::trÄ:.1.h.":: ilii '". Jacijski farz Jacijski farz ima öetiri rekata.:.15. ärar"]r" megutrari..t" S-....Xl...l::^^::'!:.".ji#t#rääfu Jacüski suuet prije farza il*i-ü*. j'11*4f #ffiö fi l*t#.:'.'il#i"iü.# ovu predar' smatra .:).:iltr'[xffiy. a na druga dva El-Fariha u sJbi..l::" W..*toi...üü"Jif-'.st. ii*:'"X*:x.*l-lill{ila""rirmiz...:. Aüatrov p*Äit. str.us4 I Haiijetu ....ä"il.

Ia2ihLoMuslim.2/199/309lr"'rnrTirmizi ovu predaju Albanivjen)dostoino'n Seih tnttSutru.r'r'' \e 5cllem nr \dban$om alcjhi 'llLllahu je prenosi Po:'lcnik th lakoder. '7tt1g 12l'115/13s28' Taberani 257ll893 srt Taialisi' t2012046' "-it'.sr.P o s l a n i k ' AI\c ezrni i ikamelcprije 'rbxh nanll/a kraLla relarr iTmedu .r'r^ U drugojrerzrjisr')ji: :tt (ilDansKog '0" suhffi.l s n i x o .i*11:.i. . d\a rekata sallallaiualejhi re tcllem.l'ehad"1Ellhla..". -xtii.. :lz4l+ro:'A|lt"L'ni äiliitn+sn. 169/766' Muslinr. "rors farza Jacijski sunnetPoslÜe hadise koii ukazuju da je smo sPominjali Prethodno o.llJ:ll9qg.7.i"."tiu'-" I ötuera '#:: Rabbike"(. : :q r r " r ' .fr'u4[ejfüeesew-f 173 t El-lniikak iöineöi aleihive sellem.:.ojsna aostLnilgeog.:l:: E::i.!!i!ffi.1"'t i da sesastojl sunnet pdtvraleni jacijski sunnel Sabahski sunnet sallallahualejhi Sabahskisunnet se sastoji od dva rekala Poslanik' sunnetu Od Aiie' r'a ' prenoslse ve sellem. smaradobron a *" ll"'"i.0 Bu.1/1.+t.5/63/s78 10t6 Muslim. ejjuhel-Lalirun 'vidlel.3/60 .:lij.kratko bi uöio na sabahskom e\ r l e i h i\ c ' e l l e m ' . ii. Muslint.i.:.. 158/705..J.""T'li jekao '-ä.sutt^ff."rtue bismi (E.ll"""ä lii".4/ l5 I /46 str.Lejl).ad.a l l a l l a hru i " l " r " i i . r0r' po'lrlel'rli Vrdierr oosr]ttic qki$n"kr Jrnner r0.?: sto t".i.'lill..klanjaoje jaciju uöeöi suru j: :"1.l*:*"*t"*:*ü::1il.i. . jd s.4/l5l/'165' "t. 't .***sx::l. Ibn-Hibban' l/2le-240/95{l -' v"iii"l'ilolize. l'rko kallo llenjx i Kul H^uvallahu rtl Kclirunr .l "". 169/769' Buha.:tze' 2t23t/1645'-Dit^ u rtaüßtahrcd'u ot.Ti.^i.El Alek) ä.r*f..l dva reiata.' izi.Sl.. * i..6/. zt+ott+tt'lbn-M't." 6l14873 Bejheki. r.

Vidjeri: Sifetus_satah.. '" Muslim. 3/61/48?5. . 6/6n21.". sallallahu alejhi ve sellem. "Felenma ebasse (El-Bekare 136. kaze: '. Hafiz lbn.sallallahu "Ovaj alejhi ve sellem.l/2J4lll2 L SejhAtbanije ovupredaju ocijenio dobrom.uöioje suru:.Ebu-Berze prenosida je poslanik... '"'' Muslim.ali bi ga ponekad i skratio. 5/f50/68O..Z 63-t64t|t'. Poslani-k.'ot' AiSa. isti öovjek.).). a na drugomrekatu Isa (Alu lrnran 52. Vidjeri: Efevrdr. Bejhekj..sallallahu aleihi '02'But'*i.) i Tealev ila kelimetin. od imarnaTaberanita.Muq]im. 1/450/1152.A[ahov poslanik. Na drugomrekatu. 7/3t2. kafirun".Hadzerovu predaju smäEa dobrom.). je ovaj hadisocijeniodobrin. Z7l1169iMuslim.unaza kome_je Vjerovjesnik. 112. 61213-2t4t24t'O. sallallahu a. ID33 i Fethul-Bari.leihi ve sellem..'"" U drugojverziji srojida je Allahov poslanik. Nesar. Mxstim.')o)' poslanik.uobiöajavao je na sabahskom farzu oduljiti uöenje. 2+lll t?t .(Alu tmran 64. saltallahu alejhive selleir.Kul ja ejjuhel.3nq sunneta. '0" lbn-HiSlan. pa kada je zavrsiosa uöenjem.. sallallaiualejhi ve sellem. sn. majka vjemika.Kü10 ämen^nä billahi" {El-BekaretJ6. sallallahu aliihi ve sellem. pa kadaje zavr3iosa uöenjem ove sure.2/r16t4tö.poslanik. sallallahualejhi ve sellem... 'us elu-oarua. nije ostavuao dvarekata sabahskog sunneta öakni na putu. 6/5t25.a.Kulu amennabiilahi..Huzejnr'e.Nije bilo dobrovoljnogn.KuI Huvallahu ehid".rekao ie: "Ovaj rob vjeruje u svogaGospodara. "t .poslanik. '". '-.. ltn..1t562 '758i Tirnnzi. sallallahu alejhi ve sellem. rt2.r023 Sabahski farz Sabahaski farz se sastoji od dva rekata. Ibn-HadZer sE. r.6/5t24.Hakjm.'r021 lbn-AbbaskaZe:..kaZe: Dva rekata labahskogsunnetodraii su mi od ivopa ruijetai onogairo je na njemu. . U jednomhadisuposlanil<. Zadut-nead.2/6'73 6'74. na prvomrekaru sabahskog sunnera ueio.r022 Dzabir prenosida je jedan öovjekna sabahskom sunnetu uöio . posveiivao viSepdnje "u'o od sabahskog sunnera.6t4n24. str. Vidjeti: Sy'"rris-sa/dl.' Buhari. pa sam se zapitalada li je uopöeuöio El_Fatihu?. je: je rekao rob spoznao svogaGospodara. na sabahskom sunneruuöio ie: .

"tt".4/150/'t6l sr. o r bi oduZiti uobiöajavao sellem. (ßl ferh)'lbn Hibban 5/lrr/1821 '. nurnazuuöio u sebi ili naglas' 'u1e Muslim.takoder. *.''.MU.dohrom tr"r'?iaP' vrdl'rr: iejl' i'prJ\ro n rr Ncve\i^vul rdalL'mJrrlr'tr rr 5evKrnr brJnio le I rmJm l/: l0 \'enL I'Drrrno'l \rttthttr\utt/r' t 11rZ't . .:litl..h''n.. qlb'n.' ji"ä'. 'u.nt. str.. Nesai. jc "" ri"'r.i-.'t. isPravDom ocrjenio prcdaju SejhAlbiniie ovu Imrm rer ltu-O.{r:j. 1/6s/184. er'u.tallri.llhl' dainatu. rbn-Hibban.e nreno\i iednoi ' ' i j e r o v j c ' n i k\ i l l r l l r h r c jedne r \ ie t e l l e r n l r cJh 1 " " J ' r r i " i .. i t a 1 / h ß ' t h i h a 4 t n l .1tPn.u''lo'l. r.riot n".. o!r. Butrari.euzu '"^Ä"r" ttl Prenosi uöio: je rekatu prvom na dä se.r.satfa[[afiuafejhive se[[zn"1wta Qodanikovog.qffufro-tga na uöeniena DNom rckatu sabdhai podnenamaza a skratlo daueom.I 'uru Fl-leK\ll te ' c ie uL'io i t r k o d c rd ckctlr'' Pren.6{|. Berheki2/5-h/4021.qr.llilil..l/315-316/950.0 | u fttttc.40.Jore:-N. Bttie.tib. 170/771.h/|Ln/h60U]cdnomhJd|. 5/l?6lbn-Hibban' 2/r ls-l l6/2721 Abdur-Rezzak 168/1210.. no nntno.a. 1/36"876 Hakim.lelhi t'tl. .':Lr' k.rm"ru l"i:.vud. il"J]üHltr. Buhari. ilrisiaie... 2/159...-c -qa Ebü-Nuajm u ü s'd'il (Elkesr) i Bejheki l/2e8i62i Bezzar. lri!äijoe i " rir-. ve alejhi sallallahu . 'Drrrrrirn '\'r' hldr' {nrrr!itr r'nr.r. upiranaje da li je Allahov Poslanik' sallallahu "Ponekadje je pa rekla: . n ad r u g .l.nro 7/ro(r/lu1q\rr selh Alb:n' .n.f..t5t7.ugom: alejhive sellem' sallallahu da je Poslanik' iorl.ü't.rti' :ejltAll-Jnr .. -. i.168/759.N m .tl .tti ve. 127l1819... EbuDavud l/ls4/731'Ib-n-Mrd:e' lß10/35'12' lbnEbiSejbe' l/214/1299' Darimi. \ r r / 1 5 6 6 i 5 4 / i / r ' 4 ' l ' r x " r l' /r''r r ' . q{. potf"nit.i6t guu-Hu.D r J \ n o m\ r o i e l i : L " ..g.3/133/s9l r nullsl I.ocr|. V3kia i nioj slrruFl uÖio dc je nr 'xbrh-nrmrTu verziii.c*-. Ahmed. Z.Uutt n.. ored3iu. 'Kul.iä1" "01".ellem.. r0rs t' 4/l'11/45 Muslim.4 il2lole:r..tj. H.n.||m.-r.f."prenosi i:"ill pnorn nr utio 'ufu Es-SeJzde p.. 536. Seojst l'/5 | U tlölo lzme'lu iezdeseli stotinuajetaL0rt na sabah-namazu ve sellem.' i i a " " s u r c "Iza zulzileiil-eräu' (Ez-Zelzele) sabah' na oba rekala iJ ".""5 Noöni-namaz alejhi ve Ai5a. "Kul euzu birabbin-nas"(Enbirabbil-felek"(El Felek)'a na dr. 1.rl 'r'.r68/s34 s/rrs-r26/r818..-"f-"In"..

str. 1ü2 Buhari. sallallahu alejhi ve sellem.-to3ePonekad je Poslanik. Vidjeti:Avnul nabud.a nekadabi skatio. i rekaomu: "O Allahov Poslaniöe. En-Nisai Alu Imran. sallallahu alejhi ve sellem.1407/6643. Vidjen: HulasatuI-ahkat\ 1/393. Vjerovjesnik. po drugommifljenju). r7t4O7trt3o6."t&2 Ptenosise daje Allahov Poslanik. Ovaj nadrs u cjelo<d sa irvorima u poglavlju: Uöenje Jespomenut Kur'ana nakon prouöene El-Fatihe".a ne kao sto öine neki klanjaöi koji uöeu sebi. tl+St-.Vidieri:E/-lrvlul-nubin. uswari. lMtEbu-Davud.96-99. nete biti upisan medu nemame. ElEn'am. uöeöidvije stotine ajeta. str..ne otvarajuöi pogdesno usta. ponavljajuöi je neprestano. s|J.r038 Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. uzwatio jet "Tako mi Onoga u öijoj ruci je tuojo dula. biöe upisanmedu iskreke Hanjaöe. i ne smatra se ufeniem.a ko klanja. sallallahu alejhi ve sellem.rekaoje: "Zar da ne budem je Allahu zahvalan rob'!l"tß3Jednenoöi lbn-Mesud klanjao sa Poslanikom. I I I I I i I I i I rM euhari.4/213. 1/255/1216. Muslim. salallahu alejhi ve sellem. Inam Hakim.saltallahualejhi ve sellem. 1/538/1661 i Ebu-Davud. 1/326l994. I 1ß6Nesai. rekao: "i(o klanja u noöi." Poslanik.aeseffa4namaza uöio naglas. bez sumnje. uöeöisedarn dugih sura.!.klanjao no6nenamazetako da bi mu pa kadaje upitanzbog od duzinestajanja oticalastopala i potkoljenice. r0rn Hakim. u mislima.a ponekadu sebi. Tako se prenosi od Huzejfe b.lM a ponekadu duZinisureEl-Muzemmilna svakomrekatu.SferüFralar. sallallahu alejhi ve sellem.24011130. Nes. uöenjeda sam öujes sebetihim glasom. r0r7 Muslim. Uöenje u sebi je. Alu Imran.ro3? Od Enesab. l/452 | I o l. I I .sallallahualejhi ve sellem. sr.roar Jedanöovjekje dosao Poslaniku. slicnorome. En-Nisa. Sedam dugih sura su: El-Bekare.'Ahmed.jedne noöi klanjao. '0* ttatitn. imam komSüukoji klanja noöni namazi na njemu ne uöi osim suru "Kul Huvallahu ehad" (El-Ihlas). sallallahu alejhive sellem.lmam Hakim. Et-Ea'mf i Et-Tevbe(ili JunusumjestoEt-Tevb€.lSZlt?5."r036 Nekadabi Poslanik.Nesai. l7l136/2819. Malika se prenosi da je Poslanik. na noönomnamazuuöio u duZini uöenjapedeset ajeta. je öegato öini. a Allah mu oprostio ranije i kasnije propuste.Zehebi r Seih Albrni ovu Dredaiu smatraiu isDravnom. uöeöi stotinu ajeta.pa je na jednom rekatu uöio sure:El-Bekarc. oduUio sa uöenjem. ta sura vrijedi treöinu Kur'ana. lM Buhari. Zehebii sejh Albani ovaj hadissmatsaju ispravnim. EI-Maide.l/24611179. Tbn-Hu7eime. 2/ | 80/I 142. z+o-i+ri t i:+. str. Jemanada je jedne noöi klanjao za Poslanikom. Sejh Albani ovajhadis smatra vjerodostojnim. sallallahu alejhi ve sellem. Imam Nevevj i SejhAlbani su ga ocijenili ispravdm.| 18.Toje.

lbr tor-Ser"e smalraju ispravnom.. t05rslu-oavua.ondaje to isbvremcnoi dokazda to nije bila uobiaajena praksa Poslanikx.on.tniovu predaju . majka vjemika.-HadZer smatra vierodostoinom.9/7i. Da|da.t0rT Ebu Haniferosr i drugihr052da su Zubejra. ..lmam Tnmizi i lejh Alb. postoje predajeiz kojih se moZezakljuöili da je Poslanik.1t321.h/1223/746. nikada nije prouöio cijeli Kur'an u jednoj noöi niti je klanjao cijelu noö. 8o i ""'Vrdretr: fl-rrrrai. Buhari. 117 1 sallallahualejhi ve sellem. Ako kazemo dr Aii!.rekao: "Ne razumije i ne shvat. kaZe da Poslanik.Fetlul Bari.im T'mi/ijc loji g:r br. t*t guu s"kt ttuttutu Ä.a. Ibn Madze. '-.lo{ Aiia. U.n rpar. t. DZubejra. | "t idje i \ t s r.rÄ4 217311007.r/J.x. Ebu' ovu predair Nuajm u tfnilte.a Allah najbolje zna..Muslinr. Sto se cijelu noi na namazu tiöe hadisakoga prenosi Abdullah b. a pot. "NajdnZi (dobrovoljni) ißDn. 2/482. su.o: jestenana.n ^_ '* Mu\lim.i}'"ri u j.qfu SvojsanAosfdniQpvog. 100/:17r. 3 154...str.2ßö8/2t84. 2/332/428.lbn-Mubarek u t .ipak proveo crjelu noö u namazu.4.10/i l3 L.i. ri la. t. tffi Nesai.n^s. ili ga nisusmatralivjerodostojnim.ro5o provodili prouöirii Kur'annajednomrekatu..t Kur'an o aj ko ga prouöi aa manje od ti dana. Inrxm ispravnom. 8/233/2949. sallallahu alejhi ve sellem. Darimi. l/204/l4s). r. H^fiz lbr. Timizi. spawo je pola noci.r i. : h u gt a d | 5 2 | t t r t t r I t i n 1 t u b. Affana.te7r poglJ\ltu: p"'uicneEl F.u i . r.. 6/333334/2175."la5rovi uöenjaciili nisu znali za citirani hadis. l/57 i Ibn Sad u Auabeiat. lajJli. le' Tahavi u iai*ul-zeari. Attahu sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-Madze.u u. Arittatut-ttbe:i.o ierri)r. 3/'t4. l/572od lbn Kudume.100/l I15.8/19/1159.r0t6 Temima ed-Darija. Timizi i lejh Albani ovu prcdajusmnrraju nije znala da je Poslanik.rt rl-l. Amr da je Poslanik.roae Seida b.sallallahualejhi ve sellem./]dlla.t.üihe .s. l/lör/b5j5.i. ibadclioni?nuttetita.re5Medutim..sattallaßu atejfüve.6/66i Sijeru ealanh tuhetd.. l/532/1637. itzelmg. Prenosise od Osmanab. sallällahu alejhive sellem NajboljaupurajeuputaMuhamneda.je toliko oduljio da je ovaj plemeniti ashab poielio napustitinamaz.-vone. BrljeTe iesrencr. siien eatatnin Nbeh./r.koji ie rcka. l/. klanjao u iznnnnnn situacijama cijelu noö. t t ol40 t. l/348.101/lll8.pom(nurr u UaenieKur'rnl nJl'.ru* Abdullaha b.2. a. Vidrer.' i/. '** g.sallallahualejhi ve seflem. HJdi. 1030 Vidieti:El .sallallahualejhi ve sellem. Ahmcd. 2/24318573. u Lj-j.

1t125i l/39t. Samitje osudiorijeöijednogöovjeka koji je kazao daje vitr obavezni namaz. Darekutni.El-minhad| 5/l'72. Nesai. Tuhfetul-ahyezi. klanjajte ütr- tM vidletr: Saninu nni-Huzejme. a vamadobrovoljno: vitrnamaL duha-namaz i sabahski sunnet. 5/r'72. 2{titllzo."ro5s propisane namaze jer ga Ovaj hadisjasno aludirada vitr nüe propisani-obavezni namaz.nuJhbn. 21567.a klanjaoje vitr na sedlusvojejahalice. Tuhfetul-ahvezi. hafiz Zehebi niltavnim. Sejh Albani oul predaiu smaravierodostoInom. Nije klanjao ja3uöi. ryib. bez obzia u kom pravcu se usmjerila. Allahov Poslanik. str.klanjao je noöni nainazna putu na svojoj jahalici. Sejbe. Haknn.-i"i.r056 Prenosi Poslanik. lßAl-442llllg. 21463. Vitr-namaz Vitr-namaz je pritvrdeni sunnet po misljenju veöine islamskih uöenjaka."r0s? Ubadeb. Ltu önuua. 1/.kazao jei "O rjemici.-1059 Takoder.Ebu-Nuajm u El-hilije. 'N Vidjeri: sahihus-sunen. Alned. sallallahu alejhi ve sellem. 21147. 1060 Sh-navua. '0" ti. ne bi klanjaoja3uöi. 4n0-21 i 8/386. öineöiruku i sedZdu).los8 Ujednom niStavnom hadisustoji:"Tro7e7e meni obaveza. 23/88. 2ß3/I4Ig. l/54Aß75. Ei. a SejhAlbani apohifnim. se da je Alija kazao:"Vitr-namaz nije Fopisan kao obavezninarnazi. 21511615. dizudi i spuStajuöi svoju glavu i tijelo (tj. DaiIul-dZania. sallallahualejhi ve sellem. sll. nisu autentiöni hadisi koji jasno obavezuju na vihnamaz. Fethul-Bati. NejluL-evtaL2n\5-m6. Uzvi5eni Allah voli ovaj namaz.ro5a Kao argument uzimajupredanje u kome Ibn-OmerkaZe: "Vjerovjesnik. l0/26 i drugi.sallallahualejhi ve sellem. Haktm. sallallahu alejhi ve sellem. sä ispravniÄlancemprenosilaca. 2/342.: El-ninhad|. Vidjeü El-mustedreh ll300. .Ibn-Ebi2/q3/ö862. 5/351D3O69. V idieti:Sahihut-t? |/383. Vidjerit ovom M?dZnu ul-f?tava. 3'78n56t. 9/232. 1/23112050. lbn Sahinu En-nasihuyel-nensuhit.'060 Pored toga.Sejhul-islamlbn-Tejmijje navodi konsenzus muslimanapo piranju. 21463/454. El-medbnua.2f17l1624.twmaza ve se{Iem. r0se Ahmed. Darekutni. Ebü Nuajn. _-__ '""gutran srr 21411000 Muslim 5/l?l/700 t0n vidjen. 205/200. rmam Bejheki i Nevevi su ga ocijenili slabim.veöje sunnet koga je uspostavio Allahov Poslanik.141/1118. 2/463.

3/39/4795.t predaja.t ko ieli neka klcnja jetlan rekd. k:rda tri trctpostavili Bdri.sallallahualejhi ve sellem. titrit(nß'sllhihd Vidieti: tr iMusiimovc knterÜe. . nahodeniu. 1/3. Bejheki. Ibn Madze 1/351/986.je Alkrh Vitr (Nepar) i voli vial-.l/542/1676.dteti vjetudostojtl Zehebi i Nevevika. Se. lmamH. takodcr: stav. Haliz lbn Hadletx t:t ttlhis l hobiru l/'19'1.tvnost. l/165 i odgovor imamaAskxlanija . Tahavi. Bdd.18 4.2/46:/'151.a. 2/459/'f52.r\rud.tkimi Zehebisu sa oci. tlSSOlt:tl. ali bezdodatka b. Blrhxrijine Ahrnija. ispunjava 6ll12111962. Tirmizi.r0('tDakle.S'tojsna Qos[ani|gvog.l065 rs' Nesai.u daje ovr Predaja Bejheki' Darekutni. . 2/62/1+l6 Ibn Madte' Tnnrizi. F lxrl ali kdo rUeairshaba)Vidjcti. l/389.2/63/1419. (tj. sallallahu alejhi ve "Ko rekao: sellem. Ltistiru . l/31-1'315/l179Hakim' Ibn-Madze. rd.19/1148. satkftahu afejfüve selIer- 99 - U drugoj predaji nama. ibn-Hibb{n. vidimo da posloje jasii dokazicia se vih moze klanjali jedan rckat. icjha po miiljenju s obzifomnx svoju isrr.jenili ' je ovajbadisisptavxn. ScjhAlbanitvftli da I ll/816. tK Vidjetirl'?rtr. ttr2glu-Oauua. nesovoriDosvome '* sUi'Oouuä. Oni koji kaZu da su islamski sloZnida je vitr-narnaztri rekata.l/165. r. Ov. ll2/1336.6/180/2122. klanjao vitr namaz sa jednim rckatom' priöaiuöiizmedu dva rekata i vitra. 2l|56. Yidierl I h-aül-Ral t*' N"iui. Medutim. Ebu-Ejjub el Ensad prenosi da je Poslanik.h |cl"nesdni 2/t12' l/4. je hrdis oclcnio dobdm'a ieJh Tirmizi ovq lmam l/86/652. vitr namaz se moze klanjatina nekoliko naöina. EbuDavud. Haknn' lbn-Hibban lmam l/'14'1/ll28 Hakim. 1/250.2/89/6830. l/2671126. 1t11i ttl üte'l:tüta v. gbu D. vjercdostojniln..rr06r "Alloh las poaastio stl Vjerovjesnik.r. aeli üekakknja titr-n. Ahmed.tvtde nestoito se suprotstavlja uöenjaci vjerodostojnim hadisima Allahova Poslanika' sallallahu alejhi ve sellem.tli kao rijcii Ebu Eiiubr da jc ovaj hadisispravan EbuHatim i drugi smatraiu kaze: Ovoje ßpnvan (mevkufen).jbe. prenosi da je Poslanik' sallallahu aleihi ve sellem. Ibü-Ebi-Asinrrt El'aha.15/l180. 2/1711625.ittt:iiei nasntpa:ore S obzirom na naöin kl{njanja i broj rckata. lmaln imanl ZefLaDija od sa komeDtarom E/ Müv?rr.4/55/1220."t06t Ai5a.t ia nrya stado'ttt ih 'tera il. od slada vm 'tt)61 Njegolovijeme je i-meilu.unaapet rekata' ko :!li tri. daje hxdis\aerodosroian on olako nesto da su ovo rijeöiashab't. kaZe: i? je to je |ilr' devt) (bolji cn'enih joi jednim namaaom.ü. lbn'Ebi Bezzrr. Darekutni. AlbanivJerodosnlnim.sr.

uöeöi dovu. Muhanmed b. klanjaou noöi jedan rekati na njemuuöio cijeli Kur'an. ih zajedno i pet rekatavitra. Muavijinu predaju 'ilieiet At'dü Re. i nije klanjao niita mimo njega . da je Osman b. spominjuöi rekat. Ibn-Ebisejbe. l/551/1716. \)itra. str. a IbnVjerodostdnim putevima Abbasje to dmahaoispravnimpostupkom. Muhamrned prenosilaca. M^lik. Laju jedan rekat viua sallallahualejhi ve sellem.Muslim.str.a. D eklutni. 6/15136.o noönomnamazu.predaiuii selam na svakadva rekatai klanjajuöina iedanaest r06a Jedanöovjek je pitao Allahova Poslanila.2/89/6808.a.2/2411654.prenosi da bi ponekadldanjao rekata..spajajudi rekata: klanjaotokomnoii tfinaest je predao selam. Ibn-Munzü. 6/28t49. a nije predavao potom Allaha. Nesai. klanjao selam.U28411581.a. 2/89/6809.{i "Poslanik. 123 124 (manuskiPt) navodi skupinu predajaod pwih generacijakoje govore o klanjanju vjtra jednim '*' 2/89/6807i 6808. je: alejhive sallallahu odgovorila r. majka vjemika.Tirmizi. . 2/325."r066 je prenesenood lbn-Omera. r. Ibn-Ebi-Sejbe. takoder. Zubejra i jedan rekat. l3'7 1070 Bühari. uöeöi dovu.sallallahq-alejhive sellem. Ahnmed. satfafafra oese[fem. Sadi Muavija klanjali sü po jedan rckat vitra. Ibn-Ebi-Vekkas_4 Abdullaha b.Tahavi.r067 Prematome. ttztgtztz. 6/15/737. D'trekulJti:. Ebu-Avvane. Nasr prenosi. sellem.. prenosida je Allahov Poslanik. Nasr u Kddrur-rula.241lll37. spominjuöiGa. 1289.Nakon Sto ostario. Ove dvije biljeii Ibn-Ebisejbe. verzijuu znaöenju 2/2411658.'. 5/l'1912€46. 6/215/25847.a potom ne sjedeii osim na zadnjem AiSa.. klanjao vitr-namaz tt6 vidjett Fethut-Bai. 1 1 n6t.lnim rekatom nastupiti zoraj.upitana o vitr-namazu. devet rekata..l/246/ll'17. r. a kada se pobojii zore (kada osjetii da Öe Kadaje jednomAiJa. Ebu-Davud. l/389. 'ou' vuslim.zak. tvtut*."r0?o saje. namaza "U je Hafiz lbn-HadZeru "Fethul-bariju" kaZe: ispravnim predajama doslo da je skupina ashabavitr-namazklanjala jedan rekat. 2ß26.Potom se Atlahu. 313/1338.zavr. ltre Muslin.I\. rbn-Munzir. Ebu-Davud. Ai3a. 5ll'79n(A2.'uoo pelomrekatu.pa mu je odgovorio: "Klanjaj dva po dva rekata. 3/165. Sadovu predaje vjerodostqnim je ocijenio imam Zerkani u svom komentaru na El Mutexu. a digao na deveti je je poslije koje je preselamio.3/2414652.. sjeo. DaÄnn. Affan lancem sa ispravnim b. Ebu Avväne. sltr. ispravnoje drugih da su klanjali vitr samo ponekad klanjati vitr jedan rekat i nije uslov da se prije njega nelto klanja. je na zahvaljujuöi ne sjedeöi osim osmom. 2/l'10145a.

3/4614816.lo7a jasno da se radi o jednom spomenuo posluZiti kao dokaz. na vitrkale:'Zabrana se odnosina to da s€ " Ako se aksama pa tako biva oponasanje öini dva tesehhuda.6/53-54/24314. razitazenja. 1/553/1720'Ebu -Avvane.senavodi predaja' oko öije ispravnosti zadniem. 4414810. 6/ß5n4ag. BejhekJ.sallallahualejhi "Nemoite klani^ti 1)itr tri rckala". posluzit -31165. Ahmed. tri i se vitr da dozvolio sallalahu alejhi ve sellem. Zehebi i Ibn-Hadzer o\.sedam rekata (sjedivsi samo na Sestom i predajuöi selam poslije klanjati vitrOvo je. a imam Ahmed' slabim.Hakim' u446l1138' Darekutni.sliöno tome.iedan koji se prividno suprotstavlj4u Da bismo pomidli ova dva hadisa. 2/666/4489' Nesai' str' /\hrr'eÄ' 61155-1561252(A. ga 621169?.ekata.da time oponaiate ve sellem. rekat. Poslanik. prenosilaca' lancem saispravnim l/548/1700."t0tt u ovom hadisu' ili devetrekata. hafiza Ibn-HadZerakoji u rijeöima je. öemo se iFethul-Bariju". b/I5 16438 Muslim. U jednoj predaji se spominje da je Poslanik' aleihi ve sellem. (Ai3a. lm Buhari.6t22-23L46.JT{: na iadnjem.lmam Darekuhi kaiei Hibban.na naöinspomenut sedam nam^z Sto se tiöe klanjanja vitr-namaza td rekata.dandrugom.r. Ibn-Ebi-Sejbe."'015 je klanja pet. citiranih hadisa' i jednim selamom)jeste prividno neslaganje sjedenjem ü preäajikolu prenosiEbu-Hurejrestoji da je Poslanik. Hakim. satlallahu atejhi ve sellem. str.l] predaju smatraju ispravnom Vidjen: Fethul-Bari 31164 "vitr-namaza " 106 vjerodostojanhadis. all veöje samo naöinklanjanja.oöit dokazda je dozvoljeno sedmog). 21321-325' Beiheki' 3143' 240/68r7 ftn-Ebi-Sejbe. " "Prenosioci ovoga hadisa su Povjerljivi Ibn2/19/1634. ni ovaj hadis ne moZe selamosim na zadniemrekaru.Nesai. klaniaovitr-namaz sa tri rekatai da nüe sjedio niti predavaoselamosim hadisu se navodi d" it P9.1o76 .)nÜeFecizfuala prenosilac hadisa ipomenulabroj rekata. u' Ibn"Hibb*.klanjao tri rekatavitra ida nije predavao saüallahu Medutim. 1144611139' Bejheki.a. klanjao viü-nam^z sa m rekata. dakle.u kojoj stoji da je Poslanik. 1m Hok" . ro4Nesai. 2/911684l ltaaßi Hakim i Z€hebi su ga smatraju i dflgi Sejh Albani Bejheki' ocijenili ispravnim.24311147. bez sjedenja osim na postoje u sunnetu.jer nije Ono Stobi moglo potvrditi ovo milljenje (o tri rekatasajednim sjedenju. rekao: U drugom hadisu okioi-no oz wt klnniiite pet ili "edam . namazu nr Mttslitim.'o'2U vjerodostojnom "salatlahualejhi ve sellem.vidjeti izvore na potetku poglavlja: .

f*hijj?. nije preneseno od Poslanika.. ßn Ebi-Sejbe.. Nüe moguöe da se dva ispravna hadisa istinski jedan drugom.J00-101. 17_r8.lo82 lzrazita veöina islamskih pravnika smaha dizanje ruku na kunut-dovi legitimrim. pa sepredaselarir.-*near. od imamatseJheUja iAttz. '.2/l0t/6q5j r 6o54.ta str.7q."r0?3 Vezaio za vift-namaz.ET.koliko znam. saslabim rM viajeri: t. Kab prenosida je poslanik. . veö se to prenosiod Ibn-Mesuda..zalvrsi vitra kao Sro je doslo u vierodostojnim hadisima. Ijnam Bejheki je ovu predajuocijenio Uerodosrojnom.d.Kul ja ejjuhel_kaffrun.a potom jednim rekarom se sve to. nema pouzdanih predajl^\pjeukazujuna dizanjeruku spramramena ili uiiju i donoknje tekbira'"'" prije kunut-dove.1"j1'.Sebihisme Rabbikel_ Eala. sa samo jednim (zadnjim) tesehhudomi selamom. od tbra}}l| ma DTdtü Muhajnmeda. Preüodnojespomenur izvor hadisa.jen: rnaur-satit.jer u Allahovoj vjeri nemanesklada..u autentiönim predajama. bimo je naglasiti ia u Poslanikovom. Sunnetu.hari i l\4uslim. niti poriranjelica nakon kunut. 2t I t5. 2/l0t/o947. _-_'-" VidJei ft-nesailul. tada bi nestalo ove prividne opreönostiizmedu spomenutih hadisa. Medurrm."c52 I Ibn-Ebi-Sejbe.sallallahualeihi ve sellem. SffIf. a na drugom rekatu .losrSliöno se navodi od Omera b. "'Ovajlekbir seprenosijedino od lbn-Mesuda. '*'Abdur-Rez7al. nmtza vitr-namaz klanja tri rckata..2n6e r?0iri. niieja.Ne poznajemdva (vjerodostojna) hadisa koji oponiaju jedan drugom.nlrf. el-Hattaba.Ko budenasao dva kontradiktoma hadisa neka mi se obrati da uskladim njihova znaöenja.""'Ovoje najtogiöniji pomirenja naein ovadualialsa.r0ß1 UöenjeKur'ana na vitr-namazu Ubej b.rl sts. suprotstavljaju Veliki hadiski ekspertEbu-Bek Ibn-Huzejme je rckao: . (El_ rffi AL.-" v idjeti: Tedtibur." (El-Eala).r..sä dobrimIancem '*'. kJanjao vitr sa tri rekata.rrd. ueeöina prvom rekatu:. a ÄUah najbolje zna.4/J25.Ili da kaZemo: Klanjaju se dva retata.'uou Udenje dovedignutim rukama na kunuru. ruvi." 2/300/1t50. sajlallahu alejhi ve sellem.i-r.ft"ilT:" u. dove. kolikosmoupoznati. ve se[fem. od lejha .sallallahu alejhi ve sellem.no da semdio kunul-do!i na !ir-namazu. tt24e-25}.

s lim ito se kod njegana trcöcmrekatu vjerodosojnonvidjcti: smatta .". zlZ+ zvlOSs. o."ll ulnl:ll *" lii E5. 73iltltu 6172 ltalil.'ellem. ovo led. kutuvjer.rnut-douu "Da öinili smo Pitaosam EnesaU Maiit^ o kunut-dovipa je rekao: "Prije "Prije ili poslijerukua?"'upitaosam rukua"' rekao kunut-dovu. rmamNevev.* rosr "subhanel'Melikil-Kuddu.nm. Kab prenosida je Allahov Poslanik.oaoqro.183)I "Kul Huvallahu ehad"' (El-lhlas)'da bi nakon Kafirun).O':r \el7rlrrmr por\rdu 'tllor' vrJ'eti:/nrn'l 4'r/l1 'monJreih Albunr' a/J2?/c425. je dovio nakon rukua "'033 tu praksu potomnapustio mjesec.t-di..7A. ti.'lnom r"o.-5. 5^4'ttb71. i drdg'm orom I r. y.rJe kr/e t6n K{Jim rmrrr 1/2_l' Zidrttttcd'1 \ idleli \rrr'nrrn:r-/u nd triiemelunul .315ll i Hula\ütul'ahkan.11.i.laju 2.3.2t161 kari.rakoder.t"' Prenosi tn puta.t.' '*t Brt"ri.j/104. 1.iTlrr urrr'r"rirflr\nrm vrdlerr: AJniirlh AlbJni'u gr ociienili Bedrud-drn Ü1fl1i. prenosrlacÄ' lancem saispravnim t/555/1727..1 pr(drlr drugoi u Jednuj l.rom i Muslima'5/l'171677 str' 21411001 Buhariie.\c. rnnogoboZacaiedan r0&Nesai. Ahmed' 5/123/21179' dodaju El Ihlas uz sunt Madze.a na treöem rekao: i selama kunut-dove 'tr'ij' oj' ''.don.|126126811262'1267 ' Darimi' l/286/1589' i tbtl lbn Ebi'Sejbe'2/91/6a12 OnÄtnl. rod lJb€tul' .17-548/l698Ebu-Davud.onupredaju i V563 Elqerllnua."i/.ucrrr sa-llallaiu idrugi Poslanikori. ütio kunut l: alejhi\e sellemcsnrol.lore Dre.krlaniß o\u pre. hrd:"kojl vieroJo''ornr '*"itn Uutz"..ti.sallallilhu se. lbn-Me.uöeöiduZetleöi put atejhi.se . h3d.. .'."' Ei i. tsn_l\lsa' 17 sure iJe(a uöioslo vira idaje na njemu jedan rekat Kunut'dova na vitr-namazu alcjhi ve Ubejj b.l/5.tt ousnnen ' oot.ttilrUu:.t|tg.ud el Ah!el LrTe na vltnr prije ruluarnBA'im b Sulejman l.sallallahu ': d' prijc rukuaL03o-Preno': ioru na riü-nemazu 'ellem. kazaä: 'tonuuao* "Nije tako Poslanik' uöi poslije -kuui! En"t tada reöe: protiv nekih ruff^ff"ft" "f":fti ve sellem. .i"l i s"-N*.1/556 rosNesai.llanirro da je AllahovPo'llnik.l/3a6l97.'+ortto+." "Meni je priöaojedan öovjek da si ti rekao da. Vu. rFnr' Hrr.nr d.

29716900.sto se. 2^1t. ZAdul-mustaknit 4t28(El-ni|vrr|n^t i Et-insaf. I t612.'u') uzimajuii ih za dokazputemanalogije. 857. lshal b.6901. 6c08 i 6909i Abdul-Rezzlik. sa slabim lancem Drenositaca.ßq aesellem.roo3 osmana b. Zttj I.'w' Aüje b. osim jedan mjesec na sabah-namazu. od 'mamaBejhekjja.roo'uöenjaci hanefijske pravne Skoler@l i imam Ahmed po slabijojverziii. '0s Zbog objasnjenjavirlj eti: El-di"vhemn-nekijj." vidjedu' El-n?bsut. Rahevej. sn.* L'be]|a b. Enesovo negiranje kunut-dovenakon rukua odnosi se na vitr-namaz. Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Ashabi su se uveliko razisli po ovom piranju (tj. rI0rVidlet: rt-eusar. ''Yidien:Fethul-Ran. po svemu sudeöi. Fethut-Ban. hadis koga biljezi imam Halim. Kaba. 11215.tt42g i B?daiu!-sanaia. 3lSlOi RevdatuHatibin. Ibrahim en-Nehai. str. r@5 Butan. 'w vidien: Et-insaf.tltU.6n3. sallallahu alejhi ve sellem. sg' I tO i Andahlt-ahve.2/491 i opaske na lalaus-sunen. ovi hadisibili kontradiktomi.1090i Mtrslim 5t 147167'7 . Hasan el-Basri. Däubejr. vremenakunut-dovena vitru).r$rSulan es-Sevri. el-Hanaba. Ibn-Stuin. rN Vidieri: Efnxlrr: l/82L t rmIbn-Ebi-Seibe. 3/188/4800.i. 21569 . uöio kunut-dovuprije rukua.Mvslim st14il6t1 rM v ldie6.'"' Druga skupinauöenjakasmatrada se kunut-dovana vitr-namazuuöi nakonrukua. | 1405.ro8ePrema tome. 4n8-29.I l82l.10o6 ili na neke jasne ali slabe predqjg. 21411001 .Iol uöenjaka Safijskerro' i hanbelljskerr03 pravne Skole. v456.3. Seid b.Ibn-Mubarek. Et-n?dinua. 2Dg5. nanaza U ovoj predaji Enes b. da su oba postupka r03tBuhari. rM Ka. Affqq. t6^3 Viigt': t:-sunenut-*"b'a 2y296. ""' V idjeti: E/-rnrgni. 11or eUur-nezzak gnZOlaggO. Se rhuf?thit-Kodir. a porekaoje uöenjekunutdove nakon rukua. Ei-iefiul-muntia. J 2Ot4e93 i 4gg4. 297168S9. '-.'. kako stoii u Buharijinoj i Mustimovoj hadiskoj zbirci. tnSS.roeo Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Omer.Po-zivaju se na vjerodostojne predaje koje govoreo kunuF dovi opöenito. Ebi-Taliba. usaglasivSi jer bi d protivnom oveargumente.smafia rre Nema sumnje dozvoljenim razilaienjem. V idieti Er t?lhisul-habir. Malik je potvrdio da je Poslanik.'o"Ovo je misljenjeOmerab. '--' vidjeü lhtilaJul-f1tkaha. f$r lbn-Ebi-Sejbe.

Ibndobnn hadis snätra Sez. Visslru++. ona jc prenesena alejhive sellen Biljezije imam sallallahu a ne od Poslanika. 2/298-299/3 t1t7viäiet: tvnut-nama.u QosfaniLoeog.rl05 Hasan b. Nema ponosa onaj. 41213 da SejhAlb'tni smatfa hud. el Hattaba. Tajalisi st163/1179' Ibn Hibban.tmaVidJeri: seovadovämozekazati . . Hulasan 3/495-496.aL4tnett$l.e' 1/26711263. Dxrimi.alhllahu alejhi . Omera b.lmam Tirmizi ovd Vidjeti: El tnedinua ispravnim.ALLAHLMMEHDINI FIMEN HEDEJTE! VA AFINI FIMEN AFEJTE! VE TEVELLENI FIMEN TEVELLEJTE.na vitr-namazuposlije selamarl0T 1103 str.1 eG') "AIIahu noj. 6/90/29696. hadis smatraju Mulekkin i hafiz Irald citirani Vidjeti. Beiheki.ofejßive seqDf saffa[fofi. "ou tt"iut. 7/2'15-246. a Tebi se ne odreiluje. l/286/1591.trit't tut1ir. 143. Tabeßni."tto6 .3n6"77/2111' Bejheki. takoderl 1/ll0 i lll28. VE BARIK LI FIMA EATAJTEI VE KINI SERRE MA KADAJTE FE INNEKE TAKDI VE LA JUKDA ALEJKE. vjerodostojnim ilmihalin. ali je prvi preöi zbog jasnoÖe zna.kome se Ti suprotstLris' Blagoslotljen si. uputi me sa onimtt koje si vet uputio! Oprosti mi s onima kojima si vt oProstio! Llzmi me u Sroju zaititu sa onimu koie si ono ito si ni podaio! Sdöuvajme od zla odluka koje si uzeo!BkLgoslovi vet donio. ali kao rijeöi lancemprcnosilaca. EblTalib prenosi da ga je Allahov Poslanik. l/199-200/1718.|i.Ibn-Mad. Hakim.. t Be. El'nug.GospodLlrunai i (Jatiien. Ahmed.3l i Stthihü Yidieti xiianu ratna.. Jikhis'suüß ll39|. S')ojstv. 2/12s. be. puuaio do!i kojl seuöinar itr-namazu: ve\ellem. Ibn Huzejme.lon. jer Ti odredujei. 2115r't5211o9s. INNEHU LA JEZILLU MEN VALEJTE VE LA JEIZZIJ MEN ADEJTE TEBAREKTE RABBENA VE TEALEJTE. 2129'7/3t40. 3/188/4800. Ebu-Davud.1 ß5 t utemeljenau vjerskim izvorirna. Alj b. lmam Nevevi.Ibn-EbiSejbe' l/348/975. 2/482483/464. je poznata bosanskim u koja künut-dove se tiae Sto NasbuHaje. Nena poniienja onotte koga Ti zaititii." reöi: Od sunnetaje. 3/2241944.lul tneda sn 32' runndan' Kijanlu prüe ili posiijesel.takoder. Tirmizi. a Allah najbolje argumenata.

Ti si onaka\)kah)im si Sebeopisao.Anmed.. Ahmed.l/350/981.. Ibn-Madte.M uslim." Vrüeme u kome seklanja vitr-namaz Islamskjpravnici su sloZnida vrijeme virr-namaza poöinienakon jacije-namaza itraje do nastupa pravezore. kaie'.cLt . "" vidjen: EI. .i utjeöemse Tebi od Tebe.6126n49. Humejd u E/nunrchabu.sallallahualejhi ve sellem. sailallahu alejhi ve sellem. neka klanja vitr na poöetku /?oli (tj. VE BI MUAFATIKE MIN UKTIBETIKE..58 '''" Muslim. 'ey .U ovoj predaji je dokaz da je bolje odgoditjvi[-namazdo prednastup zoreonomeko je siguran da öe ustati ""'" trü Nesai.:ü\. kazao: vitr prije nastupazore. lil3 Muslim.:4.. sE. rckao: . ENTE KEMA ESNEJTEALA NEFSIK. Ibn-MaaEe. Dija M^*dtsi u Ll-nuhßrc.. Ebu-Davud. str.Neka vaj zadnji nanaz u noti bude vitr.siu."ttt2 lJ predajikoju prenosiDZabir stoji da je Poslanik.."tttuU verzüi koju prenosilbn-OmerPoslanik. tß6t751.jj.a ko moZeustati na ktuju noöi da ga klanja.6/271750. VE EUZU BIKE MINKE.s|I.)t . 5/189/2b70 rlrr Muslrm. 1/559/1746.+i \ .22^18 4207. 2tLstk'zj. sallallahu alejhi ve sellem. .2l 4/998.ttt3 U komentaruovoga hadisaimam Nevevi kaZe:'.rr@ Ebu-Seid prenLsida ie .Ne mopu Te istinskipohl)ctliti.56181. u tu vrtjememelekiprisustvuju namazu. Ibn-Huzejme.'Klanjajte AllahovPosfanik. lbn-Mun7ir. "AIIahu moj.ninhada6t29 30. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE. 5/190.El-idZna. Zaista."tttt Abdullah b.6/29l754. SejhAlbaniovu predaJu \mahaispravnom. iltrr ü. Omer prenosi da je Poslanik. sa]lallahu alejhi ve sellem.U348l976.t. Ibn-Munzir.kazao: "Ko se budeplaiio da öe prespavati. neposrednoposlije jacije-namaza).'!t3t w. i Tvomeoprostu od Tvoje ka7ne.'. neka tada klanja. 'tt.^ ''"'Vidjeli: 6lcvlar. ^bdu b.i cs Ui . rt47lt089.!a j !rl ... "Preteknite zoru vitrom. 5/l 89/26ö8. u !)Li). LA I]HSI SENAEN AIEJKE.50 i Meratibul-idjna. utjeöem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdibe.a to je bolje. "" Buhari.ö/)q/755. 1/268/1265."tto3 *ALLAHIJ']\4ME.

nilc uslavlJiru \:lllallahu Vjerorje. "'ß gtu-oavud. \ ilr-rrrmx/ni xlejhi re . Od Aiie' r.|ül'nrcad. M slin.413/tg8t.rssrs'?.ellcrn. Butrari.143) Nrrd.l/425/l062lmamHak'm.ul. Bedai *saMid. 1l/615 i 2ll139.'majkevjetnika' zaspem . Sdi.d dva rekata.2141996. 3/110/1721Ima'n Muslinmvekdteri.11291. str. ltne' bolesnika. Ef idiM s|J.l'cjjdri stt. E/-'rrr.lbn H zejme.tm lnalJcrnikrr. srr.('2U745 ovoje Muslimova str. osi\11 aet\'erice: roba. Haiiietu Meni r'ul. l/92-93/142. 5/ 1721700.sallallahualejhi ve sellem.nik.lilnik.a nck:rde virrne|cchna poeetku.lnoB.t predaja Vidjeti: Selh Albxni je smalravjerodostojnom 2/758 4A83i Hutatutüt'.2/3/156i' l/279/1067.1/999. 159' 3/158 ua 4/363. t/51'7.kait. Et Dtertar lbii 1/301. Za.kaLe: 'rp 'u jeohave:tu tt aA.li ucenjrci 'uglr'ni dr Jc idr "nej iio porekncnjentrnbaveztt dzumrnrmrr oblipalnruberezr Itrs 5/l921721 Muslim.qni 212ii6.Fikhus-stnre. 1116 verzijahxdis3 Muslim. Hakim. svakog "rr 15 plije negoklanjamvitr'-namaz.lul rtad l/283 i t/228.khnjrc Je . Darekutni. Buhafi.a.11.44. ( 1/. preno\i ' ' n r kr:rjunnui nekrdr u . " kada ie bio outnik.neki hadiskickspeti nisu pdhv'ttili tt'' Ue.) sallallahu Poslanik. V++:ll::0. i da ne da klanjamdva rekataduha-namaza lun:rinogmjeseca.sallallahu "St'akont muslittttutu sellem. kazito: .sa[k[[afru a{ejfrive se[hwQos[anif.allallahu alejhire tellcm.tu l'llrnt.EbtFMüsäprenosida je Poslanik. koji se nalaziu rnjestu nlusliman punoljetni i pametni ve alejhi .jeVidjeti: t1'''e'Onird' ispunjavx Nevevikäzeda ov. \s 21 115."ttls nl1lollob ika i "Dlunta U iednom hadisu Poslanik.Imam Bejhckije ukazaona pojaiavrnjcovogahadisa' Vidjeti: tr Jrn?r." Diuma-namaz je propisaninamaz koga je duzan klanjati svaki DZuma-namaz se Sastoji bo|avka. 10/211-2'78. IrtT ll2a3.21. l/2l0 Medutim. Abidin.fe Üa. V idieti. Syojstpd 197- "Oporuöio mi je moj najbolji prijatelj (tj' Ebu-HurejrekaZe: tri stvari:Da postimtri biieladana alejhive sellem. 2/757.ie strogd ob|\'eaaklaüiati d:un1u' namaa tt tl:emLlu.e dr Je reklst Po.redini.Hai1..7t1. Et tetltlid. Zehebi i Nevevi ga smatüiü vjercdostojnin \idjeti: Elatrc'Iiim 41483i Hulasankkkan.. Buhari. Ebü Davud.rtr tt'' yidjtetit ahr?:i AtitunLtl El'e|sat.lus-Srxe. .

rl'5 Buhad. Caiije. po mi5ljenju svih islamskih uöeniaka. l/471/5451. nije prije klanjao 4ejhi ramazanskog bajrama niti poslije. Muslim.6/ll8/877. l/208/9e2.2061956.ali je ne obavlja.16-17. "r' viäjeri: E/-i{rklu.rr25 lbnAbbaskaze:"Vjerovjesnik. sallatlahu aleihive setlem.J/ l7 I / I 72lI 84b..l/458/142t.6/138/878.Bezza\gtLl5tJj 5q. Ibn-Ebi-Sejbe. 3^'72tr847. a na drusom El... od koga sene prihvata svjedoöenje.rmizi. Ibn-Hrbbän. sallallahu ve sellem.47 n806-2807.izlazl rz okvira islama (smaftase apostatom).T^be:rLfi.rr2r Ukoliko.od Ibn11577 i Es-salatü Kaiiima.994.str. T.dretit. U322| M?nhibut."" Numan b.ll22 ' UöeqieKur'ana ua däumi-namazu Ebu-Hurejre prenosida je Poslanik. Nesai.2 b8. str. 3/55/519. 7D2u6179.rüa O propisimadZume-namaza bilo je oplimijeg govorau posebnom djelukoje sezove:"Dzuma-namaz pravni(fikhski)propisi. takav je veliki grje3nik.l/208/q93. l/312/q26.sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhive sellem.Muslim.ti3il1924.6/14?/889. 7/48/2808. Tirmizi. ''Muslim. tt21 Viaietl: neaaiu*sanaia. Ponekad bi umjestoEl-GaSüe na drugomrekaruuöio iuru ElMunalikun.. rr'6 Buhari. ye huknu taikiha. na dZumii bajrarn-namazu uöiosure:El-E'ala i El-Gaiije. ne porekne obavezu dzume-namaza. Ahmed. Ebu-Davud.5451.s/r3-14120026 i 2N37. Ibn Madze. . el-Beiir prenosida je Allahov Poslanik.'postanik. lbn. Ibn-Lbi-sejbe.r126 Ibn-Kajjim rvrdi:.2l2/989. "Muslim.. 1146.Ibn-Madze.Huzejme. I/47t15452. Ibn-Hibban.6/151/884. ipak.' Bajram-namaz Ebu-Seid el-Hudriprenosi daje AllahovPoslanik. klanjaobajram-namaz (otvorenom na musalli prostoru). sts. l/458/1422. Nesai. l/56 {muauekan). Ebu-Damd. .na prvom rekatu dZume-namaza uöio suru El-DZumua. Ibn-Huzejme.

""" namusallu tokomklanjanja lbn-Omer'Lr': kakojeÖinio seprijebajram-namaza.3ll04' prenosilaca.öak i one koje imaju mjeseöni "Obaveza je svakezeneda izade Ebu-Bekrjekazao: izdvoje ustranu. lbn-Madze. Abdullah su rekli: "ll2e bajram-namazu i kurbanskom ramazanskom je da Zenei djevojke alejhi ve sellem. "Ne uöi se ezan na Ibn-Abbasi DZabir b."rsovo mi5ljenjepreferira jednim."rrr3 i okupati prije izlaska pje5aöiii do musalle. l/245 Selh Albani tvrdi da ovu Fedaju prenosi i V.Safii^ t EL-ulnu.naredio Poslanik.Tirmizi. el-Musejjib Ibnjesti se. 1A43. "tr. i Muslim. U29U1609.etuI-kubn. str. l/507/1561. Ebu-Davud str' 265/1148.. "Lanac pr€nosilaca lut Ibn-Ebi-Sejbe.Ibn-MadZe' BDhari. I I I I i t I I I I i I l 3 t t . lancem saispravnim inam Et-Furjabi tl{ rvidieü El-muPni."" islamskih veöina apsolutna Ibnje da imamodrzi prigodnu hutbunakonbajram-namaza. l/391/1088. 2t3t5785.e. 1ß89/1081.sallallahualejhi ve sellem.rL30 bajram-namaza. 3/89'90154r."sallallaiu Diabir prenosida bajrama.lusnedu' Ahned' 2/338/8454' 1/2921 1613' Dannm. a isto se prenosiod Alije b Ebi-Taliba Ovo miiljenje zastupaju: Malik' SafÜa Katade. Muslim. Alkame. Lijepojeokupati ramazansLom je rekao: Tri \u stvarisunnet na Seidb. sallallahu je alejhi ve Vjerovjesnik.Sejh Atbani kaze: !1qralar' lbn-Ebi Sejbe prenosi i od Alije str. "rtru i lbn-Munzir. sallallahu ciklus' s tim da se izaduna musallu.i t\ EI.-rr' "'" i ikameta bezezana bajram-namaz klanjao sellem. 21228. i Abdur Rezzak.Ata. Ebu-Zinad' E5-Sabi. 6/149/890. Darekutni. 2/3sl1708. Sunnet "Klanjao alejhi sallallahu saPoslanikom.. sx ispravnim 3/309/5753. Danni. 211/981.I i t 189)I nisu klanjaliprije niti poslije i njegoviashabi alejhive sellem. a vraöaose drugimnamaz uöenjaka. 21572.6/1471886 str-2071960 "' gut'*i. je 2/3/s784.Nesai' l/505-s06/1557'Tiflnizi. 3/86/539. Urve. bajramu: "Pohvalno je Ibnje öinio okupati se na bajram Tako kaze: Kudame Omer. 314/l'1369. sambajram-namaz kaZe: Abbas tD1v\dieri ?. Allahov Poslanik. "" Mulik.Nesäi.djett:lnaul galil. En-Nehai. Tinnizi. t1x Vidjeü Sethu Sahihil Brhati. 13 Isto ovo se Vidje\l Salatul-idejni. 3t73| 532. 11$ str' 74. r/233.isao je na bajramputem. ua Mustim.21tl986. tt3t Mzllk t El-mudev.t\hmed.31 1t" Buhari. od lbn-Be'rila. V532l428 läncenprenosilaca. 6/146/885.ad t'neßd.

*ttu rrv Buhari.'-' MelodiönouöenjeKur'ana Prenosi sedaje AllahovPoslanik. 285.2071962. .. l/l92rb.Ne pripadanama\ti. Ahmed.Se. telhßul-habir. 296. Vidjeti: u-^"U.. ijf M uslrm. t/39s/tI I r.Imam Nevevi ga smatradobrim. ln5alsg/20g2.ail . Ebu-Bek i Omersuklanjalibajmrn-namaz prije hutbe.."""" U hadisu El-Beraa b.h AüaJ-. 41283 .a na drugom suruEl-Catije.3n4:ts/r476. Supud i drugi.Davud. na prvom rckatu bajram-namaza prouöio El_E. Zt"goq*"J.i.-ü snarra ispravnim. iA26-127/120. $o KlanJanog balrarna tzostatt sadzume". od Safera Kuduzoviia.. t/igrt089 tmam Alib..nl * " sellem. Ebu-Bekom.ala. neslüedinaiu prahsut onaj ki ne uii melodiino KI. rekao:"Uljepiavajk svojcglasivepri uienju Kur'ana.6/14?/888. Hakim. *.. Humejdi.146/1471.dozvoljeno je nakon . I/516/15cO.sabrraöi Kur'anana dzumi-namazu. ]ZJT i u Et usnedu.. tt62l2100. t/llrl0i4.. Ebu."'r37 Ibn-OmerkaZe:.77. :+en +OA. "'" Buhari.ü "* qghT. t585| mualtekan r. sallallahu alejhive sellem.dze.aUffufro uf". Izvor 66.u spomenur u cjetosrju pogtavtju: "Uöenje. srr. sr'.'Allahovposlanik.u38 . Hakim.Mediniovaihadis -qtüi.srr..ve sellan. Ibn Hibban. . selem.. Sarüat Et-unnu. Nesai.6/14i/884. BeSir_prenosi da je Allahov poslanik.nj" 'id.. ""'Ne\ai.rr Ponekad je uöio suruKaf na prvomi El_lnSilai'na qrusomrckatu. t/214/t02J.Ebu-Davud. Azibasrojidaje poslanik.Svaki je klanjao namaz prije hutbe."i klanjatipodne u svojojkuii. str. "-' Muslim. "t. t5 n|2i. Omerom i Osmanom. Ahmed.. tbn-Madze.Io0 UöeqieKur'ana tra bajram_namazu Numanb.207/961. 6/15l/89t. sallaltahu alejhive sellem. rekao:. Mustim.sallallahu alejhi ve . str.: desi da su za isri dar bajrami dzuma.tumaza ve sellem. Mustim. rbn_M.iei: Diuma-nomaa. . 2s-J4. U62t . st . "* But'ari.l/ar.. Ebt)Davud.

"Uöinio Osman tri puta. /abranio pamu Allah mije reieno.Vidjeti: Et'telhisul-tubir' ocijeniovjerodostojnim 2ß34n1 t. Od toga nije dokinuto ni jedno jedino slovo. 104. l/344-345/370' Ahmed. sallallahu Vjerovjesnik.uku dostigli stepen ! i i l I po Muslimovim kriterijirna.ßf. str. 1/343/380.pa kada ga osjetiS. Ibn-Sunni' Tar'avi. 4/1583 i Er-srlrtl€rus 11ßMuslim. . ' Abd'ub 2/85/2582.lrm. bi malu napravio tj.Bejhek' \\ Ed'llelail' 5130'7 sE. 164/716 lrsvidjeti: El rawl-.2Ml5'7'7." (5imbotiöno) pljucni na lijevustranu "" je prisrup meni. Ibn-Hadzer. na prethodno "'' mke.I I i atzjfü!8sattatahu a Q. : ß| Sta da uöini onaj koga Sejtanometa u namazu i osman b. Ebul-As se jedne prilike pozalio Poslaniku'sallallahu alejhi ve sellem.takoder.od lbn Omera s'r. Humeid.'ßo a potom bi.Abdur-Rezzak. sallallahu Nakonstobi Poslanik. 51t. proüae El-Falihu da moguino\r mukredijima ooalavltu "{? Äuhaji. kako u namazu) Ruku (Pregibanje zavrsio sauöenjem alejhive sellem.t".. da ga Sejtanometa dok uöi Kur'an u narnazu' koji mu odgovod:"To je Sejtan alejhive sellem.vog. digao svoje naÖin. 116 ü u cjelostisaizvorirna prenosilaca Hadisjespomenut lancem ttatirn saispravnim ' -Da li \e ostavli. spomenuli pauzu.4tcl190.4/21611805?. i 739i t\4u."rras Imam Zehebi. prouöivsiEl-Fatihui odlomakiz Kur'ana.i."taa. sam ka2e:. i njega Allaha od kod trazi utoöiite sezoveHinzeb. rdliha. Kur'ana. l41156/2203.smahajuda su hadisi o dizanju.rl/bn. Sevkani i s€jh Albani.Sujuti. Dizanjeruku "Hadisi o dizanju ruku dostigli su stepen Imam El-Kiimiri kaze: mutevatirhadisa teoretski i praktiöno.

slr._ ".'-' v Äjeü: ReI?ul-kdejni. 2/t88_t89/J04i hbu Davud. "..Vail"b. Vidjeti: Et-nedünüa. "" r/194t738.ve selfer4namaza mutevatira. salallahu alejhi ve sellem. 5D93. tethur-Bari. prenose desetericakoji su obradovani DZennetom.ts-v rdteh: Fethul. Hudzr. N?y'ut-?vtat.ld es-sajdirr5o koji je opisivao namaz Poslanika.Nepoznajemo hadiseo nekompitanju koje prenoseöetvericapravednihvladarai o.a[h Besterica obradovanih DZennetom i drugi poznatiashabi. 2n5g.l5i Enes. Darekurni. . t28.^ '. t.\ idjetli Nasbur. Ilx. Tarhu!. Hafiz Ebu-Fadl (edan o<t uöitelja Ibn_ HadZera) kaZe:'Tladise o dizanju ruku prenosipedeset ashab a. sbh.Ashabi A ahovaposlanik.r15' Ebu-Hurejrerr55 i Ebu-Hume... ln90l1096. . izmedu ostalih. Vidjeti: Sahihu Suneni Ebi-Davud.i. Hatlala:.Zt2O: i Tuhwtul-ahvezi. i Nevevi ovu predaju smatraju ispravnom.Ibn-Madze. Ima ih oko pedeset.ohve. u prisustvu deseterice ashaba i nijedan od njih nije porekao dizanje ruku prije i poslijerukuai nakon dizanja na rreöi rekat.4/96/401..2t92. 40/21.rm m Nevevi je ovu predajuocijenio vjerodostojnorn. 2t230.Tirmizi i Sejh Albani ovu predaju smatraju ispravnom. t/261/87 t. sE.rclnb. rD6.. "" Buhaj] t ReIeul-j?dcjri. sa ispravnim lancem rr5a Muslim.1ri1 Hafrz Zejnuddin el-kaki kaZe:"Sakupio sam imena ashaba koii prenosehadise o dizanjuruku. l'74n33...{hlnd 3137 3 I Et-k lhisül. osim hadisao dizanju ruku u namazu"lt6o Imam Buhari u djelu "Refeul-jedejni" navodi sljedeöerijeöi Hasana el-Basdja i Humejda b. Ebi-TaUb. spomenuo predajeod petnaesr ashaba koji prenosehadiseo dizanju ruku. Sliöno tome navodi Sejh MubarekJuri u l. t64t3? i Muslim. "s gutrart u Refeul. IT11lr. ) 50 1o i Tarhu!. "o' . lesnb.. 42/26.rr5e Imam Hakim i Bejhekikaäu:'. "'' Buhari. 2n30. el-Huvejris. 2t93i Silct^ .'1r58 Imam Hakim i Ebu-Kasim b.rr5r Alija b.4/80/391.a'x.. Iirmizi.. je 2/I8l..jedejni. Mende kalu da te hadise. 44t27.sallallahu Vial"ti. . ttto VlÄieri: rena-Bari. Ibn-Madtf. 2t22e.Bari.t29. trnam Se\kari u N"jtut-evtaru. t/261/873. t/2tt-2r2.rr4o Predaje koje govoreo dizaniu ruku prjie rukua i nakon rukua(i nalon dizanjana. TuhI?tu|.2/258.. v4t74tB.s|J. "" Buhari u Releut-i?dejni. -..i. u352.7-268 Et_fewidulnedünua.habiL I ß60. Sijeru eatanin-nubeta.rajc.2/93..nhfelut ahve. Od niih su: Malik b.::d: V idjett:Hulasa! ut ahkan..Yidieüi Taüu-tesrib.rr_eöi rekat)rr50 prinosebrojnl ashabi. str.29. sn. srr. _!91-?.atah.

Imam Nevevi i Ibn-Hadär lanac pr€nosilacaove Fedaje | F ethul-Bari" 21459. taj vrijetla ashabe Poslanika.dizali su ruke u namazu. Et-telüsut-tu1bir.kctr. 95/82.Nema ispravnüih hadisa od onih koji govore o 162 dizanju ruku u namazu. Diubejr je iritan o dizanju ruku u namazu. rra viäleti: El-kavlul-mlrin. 3/4O5 .Vidjeti..96t84. sE. Imam Safija rekao: dozvoljeno hadiso dizanju ruku kod poeetnogtekb a. 53/36. ß Vidjeti: Refeul-jedejni. 3r. 2n57. Et-kthßul-habir. sr.e. najuöeniji öovjek u hadisu svih uemena tlrdi da nema nijedneisprayne predaje koja govori da je neko od ashabaostavljao dizanjeruku u ruunazu.1271132F"thut-Bati. Ahnted\r EI-MesaiIu. od jmarna Bejhekija. 38. U92.Vidjetii EI-Medbnua." aßsnszS. snariaju ispravnim.da osravi alejhive sellem.2t94. Omem. Hanbelaovom dvajetu Poznati tabi'in Tavus imadodatak".takoder: A459. Ahmedab. Darekutsli. l2cl135. lß62. bio jedanod najuöenijih "Nüe je onome koji öuje svojevrijeme. Medini (Buharijin uöitelj) kaze: "Hadis koji prenosiIbn-Oner (o dizanju ruku pri poöetnomtekbiru. -ahvezi. 103 i M?nakibus-Saf'i."tt63 u Ibn-Medini."rrs üd po sunnetu Poslanika.rr66Nafia da kamenöiöima klanjaöakoji ne bi dizo svoje ruke kada ide na ruku i kada s€vraöasa rukua. Tuhfeul M Vidien:R. 31405. FethuL-Bari. str. !to s"ih"A.ll39l.bez izuzetkanekogod njih. Neilul-evtar.U29Zll05. Kod Abdullaha b. 1ß3 i Fethul-8afi" 21256.Vidjetl] El-Medbnua."rr67 w Refeul"jedejni. 11359i Tuhfetul-ahvezi. * Vidief: Et-tenhid. pri odlasku namku i waöanju sarukua) dokazje za sve muslimanei obavezujeih da postupaju po njemu. stx.W4.. sltr."r16r U istomdjelu imam Buhari kaze: "Ko bude smatraodaje dizanjeruku u mmazu novotarija.sE. ß Y"i*t " neieut i"a"i"i. sallallahu alejhi ve sellern. Abdulah b.1OD53.r. Subulus-selßn.Et-klhisul-habb.pa je rekao:"Io je stvar kojom se uljep5avanarnaz. B\harr ü Rqeul-jedejni. prije i poslije rukua.Imam Nevevi je ovu predajuoci."rl6s Isto ovo navodi se je prenosi Ibn-Omer gadao od Abdullaha b. inaöe. vidjeti.i naredio bi mu da diie ruke.Ali b. Tulfeul-ahvezi."l Dakle.l/481-484. 4180.str.fcul-jed"jni.jer nema nijedne ispravne predaje da je neko od njih ostavio dizanjeruku u namazu.alejhive sellem. | 1362.le. tf. sallalJahu Poznatitabi'in Seid b.jenioispravnom.

'.2/28 I Et tadiu rel-ikli|. 4lAl. 2/41713259. 117a Yi$eid:Oz-zehire. 3122-23. 22/260. 4/89.Medutim. fl neA?nua. El 2l5q. | 12s8. Fethul-Bari. l/16'7. IbnHazm.: El nuhalla.kdcjni. 6/332 od Ibn Redzeba. Staje ondasahadisima koji su dostigli poput navedenih st€penmutevatim. \tr. "'' Yidßr. tako da su. ^ "" Buhdn u Rckut. sa[6lIafr 4fejftioe seffem.' Yiqeti.\uncr. 2158-62.rrT2 zahirijskerrT3 i je. El-nunteka.6l i S. .llJb7. 3/138/1385.od dizanja. 2/239. El-ßtizlar.3/13 8/1383. t! tnedZmua. kada sazna za dobar ili vjerodostojan hadis.Sethusrunne. ttln vialeri: Mealimus sunen. sallallahu alejhi ve sellem.. El minhadZ. 31139-146. koji nije dokinut. l/58.ll63 (mimo poöetnog Dokazio dizanjuruku u namazu tekbfua) zaistasu mnogobrojni i nemamo moguönostisve ih spomenuti.ukolikoje u moguönosti. EI-nuEni.313ö7 i Mulnil-nuhtada. Vidjeti: Sirad'tl -nutte kin. Imam Malik po zadnjoj 1163Abdur-Rezzak. sallallahu alejhive sellem. sti. ii'i v rayeu: lt-an. 3/368 i MedZnu'ul-fetat a. su dizali svojerukekadasu iili na ruku i kadasu sevraöalisanjega. nekih uöenjaka malikijskerrTa pravneikole. o öijem dokidanju ne postoji validan argument?! Kako zagovaratidokidanje predajama najvjerodostojnijih hadisa koje nisuprihvatilivrhunskihadiski struönjaci?!Kako da vedina ashabai tabi'ina nije poznavalaovaj dokinuti propis.9/217.rr7l hanbelijske. 2/222. 11554-558."]r6e Ovo je stav apsolutneveöine islamskih klasika od ashabai tabi'ina"70zatim uöenjakaSafijske. namaza ka-Ze da je vidio Ibn-Omera. sa ispravnimlancemprenosilaca. Ibn-Munzir\ El-evsatu. sa ispravnim lancem prenosilaca. Ibn-Abbasa i Ibn-Zubejra kako diZu svoje rukeu namazu. jer svaki sljedbenikAllahova navedeno Poslanika. lbn-Abdul-Beff. Tarhut-testib.rhuz-Zcrkcsi. Bejheki.-t94 . insaI. lbn-Müzn.mealu desetericom ashaba i svi su potvrdili njegovopisPoslanikovog. rbn-Mnnz:lt Et-elsatu. izgledale kaopokretne lepeze. poslijedizanjasa rukuai nakondizanjana treöi rekat. 145. ll2l2/2432.n.I-i-fb*!4tqng. namaza?! "Ashabi Hasanel-Basrikaze: Poslanika. o dizanjuruku u namazu.koji se praktikujetoliko puta u svakomdanu?!Kako razumjetivjerodostojni hadiskoga prenosiEbu-Humejd es-Saidi koji je spomenuo dizanjeruku prije odlaska na ruku. navodipreko pedeset uöenjaka \voje prvih generdciJa koji su dizäh r!ke u ncmJlu.11514-582. je dovoljno kao argument. Ibn-Ebi-Sejbe. 2169t2525. treba ga prihvatiti i raditi po njemu. 2ttlot2524 | u Mari?!u\. 75/64. 4180. sallallahu alejhi ve sellem.

editna. Se un-sunne. Me..3133i 11301 Vidiet: r. s/329. kaZe: od njih (onih koji poriöu dizanje ruku) idizale su svoje ruke u namazu. i i s l j e n ju e.: fettutt-aa ri.tltia.3136'1.ti. tt$ viiJerit Tafiüt-tc srih.i"d"j.3/139'146.r 'lojeci.Srojsnn Qos[aniLot."" dizanja ruku u namazu. 31175 Et tudinua vidjetl predaju smatB ispravnom ImamNeveviovu ttsr vldjeti: Refeut'je(lei1i.od Ibn-Redtebir "'" säÄi a"t" l/216/2427 .''5ejh 3 ' i h r n b e l i j ' l u jp r c r n o j .saf[a[[afruafejfi. stt 61t5t1rEt tarihü 3/3t8' lbn Ebi-Sejbe. i Tdrhuttestib 212)2 91222. r.osim uöenjr|ka ispravnosti "Neki ljudi l1am nafeduju Jedan öovjek je rekao imamu Ahmedu: Imam Ahmed odgovoli: dizanjeruku u namazu. ttbtvldler\:Et.:Fethn -Bari. ruku.iee selfa\iü 195 t preko verziji. . dizala ruke u namazu "Zene ashabasu uöenije Buhari./.r. 2/46 I. ll0 l3l. 'jeJeci.3/21 1176 vidieti: Er"i. "Nema razlike kod dizanjaruku u namazuizmedu öovjekai HadZer kaZe: Zene di2u ruke u nlma/u i\lo kro i ljudi."1l3o "Pohvalno (mustehab) je dizati ruke kada se ide Imam Nevevi kaze: na ruku. takoder. od Ibn-Red.srt. tt3' \ iÄel|../. dizao ruke u namazLlllt5 lbn-Munzir navodi"to Elkoji su dizali ruke u namo'u pedeset uöenjakaiz prvih generacija "lslamski pravnici."rr73 dizanje ko bi ostavio lrt' Imam Prenosise da je Ummu Derda. nakon Stoje naveo ovu predaju.J.rr!tssünen 1116'7' Yldjeri:Ihtilalt -Jltkah.a Ibn-Onerje gadaokamenöiöima sellem. 2/226. Allahov Poslanik' sallallahu alejhi ve onoga dizao ie ruke u namazu. a f i j s k . s l o l .a . r'& vidieti: a/-rrs. tr17viiieri. kada se vraöa sa rukua i pri poöetnomtekbiru. 68152.cbä i FcthüI'Bai 21251 o'l lbn'H''llera tt73 Yinieri: F?üut'Bxri.se slalu oko bvzai i lbnlNasr el-Mervezi kaZu: " Kufe."r" O\o jc 'lakoder' 2ene. j p r e f e r i r c j um ce "7enediirl rukeu nrrmr/uIsloKaoI musKrrcl l! rdi: lbn-Useimin tt15 | Et'r'fiid' 91213 str.'-s'c/rlrll .a neki nam zabranjuju'1" "To ne zabranjujeosin novolar.og. . 2/90 1t35 ". U tom pogledu i/medu nemcrr/like izmeJu onoga koii lllnj. leTeii ""' Hafiz Tbn i dohro\oljnihnamaza ilmedu obaveTnih zene i djeleta..4. 6/132.

onda bi bili u pravu oni koji kaZu da ne klanjaju zato Stoje Allah u Kur'anu rckao: "Tefko se klanjaöima. Ako bismo to zanemarili.vidimvasda diZctc rekaoashabima: svojeruki u namazu kao da su. jer zanernaruju staUzviseniAllah kaZeposlijetoga. sE. pa kada smo predavali selam.U toj verziji stoji da je Dzabir b.). Semurerekao: "Klanjali smo za Poslanikom. ttn yldjen Rdeul-jedejni.Tabetanl 2t223t1827.Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nije sunn€t 1. 5/f 97-lq8/f 878.. Ibn-Huzejme. Ebu-Awane. Hanbel kare: se ne uzmu u obzir svi putevi jednog hadisa. saltallahu aleihi "Sn vam ve sellem. Poznato lbn1136 Muslim. Poslanik..repovi uznemircnihkonja?l Budite smireni u namazul"l186 Komentqti Pored svoje ispravnosti." Jahjab. "'6 Vidjeü: El-dianiu li ahtakirruw.4. Islamski uöenjaci zabranjuju uzimanje za dokaz jednog ajeta ili hadisabez uzimanjau obzir svegastoje reöenoo odredenom lerüatskom . Mein tvrdi: "Ukolilo ne sakupimo jedan hadissa stolinuputeva. 4/1271430. Ibn-Hibban.Ako pitanju. uzimajuöi ga za dokaz o nedizanjuruku u namazu. sallallahu alejhi ve sellem.""""tmamBuharikaie:'Onaj ko se posluzi ovim hadisom. 5/107/20425. od Kazviniia._ "'' Muslim. DZabirb.1/361/733..rl8e sa Serijatskim znanjem.isti se ne moze razumjeti. gong. Zt2eS. neöemo doii do istine.2/85." (prijevod znaöenjaElMa'un. A3t5. knam Muslim je poslije ovoga hadisanaveo drugo predanjekoje ga pojasnjava.tj. Ahmed..t. je . knain ehlus-sunneta Ahmed b. tbu-Jala. samo tako moze mzumjeti i shvatiti njihova poruka. kojoj kategoriji klanjaöaseprijeti. . nam rcöe: . citirani hadis nije validan argumentna ovom mjestu. .Sta vam je pa pokazujete svojim rukama kao da su repovi jogünastih konja?l Kada neko od vaspredaje selamnektt se okrene(glayom)prema syomebratu i neka ne pokazuje rukanaa-'-tta1 Iz ovih hadisa vidimo koliko ie neophodno sakupljanje svih predaja jer se koje govoreo nekompiranju. pokazivali smo svojim rukama lijevo i desno.saltallahualejhi ve sellem. od Hatib^Bagdadija i Et-irla. IbnHibban. 5/200/t88t.nemanikakaveveze je da seto odnosina teiehhud. Semure prenosidaje Allahov Poslanik.4/128/411. l3l46'n472.

. t122." na osnovu ovog hadisa naslovio je Huzejmeu . srt' 'nuwzene' El str. Azib veli: a je svojerukeu visiniuSiju. 180.lUauUatr b. je stupio digao u nama7.a p-otom "Hoöete li da vam 3. ß7 t ' I i i I "ühihu. Abmed Sakir i Albani vjerodtstojnim' Almeda Sakira' viiieri Et-muhalta. kakoje klanjao klanjam "-' tekbiru inije diraorukeosimpri poöemom klanjao Komentar:Vrhunskihadiskiekspenikao Sto . neiZmua. Neilule'!ü . 1/24?. .uorn" u selam dok predaje lijevoi desno ko pokazuje poglavlje:.Ibn-Hibban. Imam Nevevi kaZe: imam Od njih su:Sufjanes-Sevri. El-mevduaL 2196 Tuhlet ul'ah'. l1e viäjeid:lhtilafuI-hadß.l/.i.""-" ''Vidio sam Poslanika. Bezzar. da.-rr" potom do kraja ih nijedizao "Ovaj hadis je neispravan po Komentar. Adem(uöiteljimamaAhmeda). Ebu-Jala' 1/143/683.Ibnovome hadisu Hadieri drugi.imam Buhad. TuhJetul-ahvezi.2/s5/257. Mubarek. Hulasatul-ahkam. Ibn-Dzevzi. . slabimrte6 citirani hadis smatraju prvih i potonjih generacija uöänjaka ovo zashrpaju koji je ujedno i najjaöi dokaz uöenjacima Ova predaja slabost mistenje.Fethul-Bari. . Imam Tirmizi 8/453-454/5040 Ibn-EbiSejbe. kada sellem. Mein. El medanua' 11364' Fethül' l/354. I 16. b. dodao: . struönjaka. Svi su slozni da je Jezid b. DZamiut'Timi. tt"t"t-t""ai'. EbuDavud. st 160 od dr. tls'75.Tenkihul-kelan Ban. ' namaza.Humejdi. 21 uq Be"iheki. Bejheki. tM Yidjeti. 1/295/1 r1e2 vidieti: El-nedamua. nakon Sto je nepobitnoargumentirao 1M vidleri: sahihulbn'Hu. Zubejr.-r'e' svihhadiskih misljenju Jahja Ahmed.188/lb8l.2/ll)/2511.sellem?" alejhi 5allallahu Postanik.eine' 1136l uerDarekutni. Alkame prenosi da je Ibn-Mesudupitao: je Zarim ve. El nevluaL l l2l' Et'telhisul'habir' 31403.Abdullahb. od Ibn-Redzeba.Ibn-DZevzi.3ß7r.imam 5an1a. EI-Benab.Ebu-Davud.od lbn-Ebi-Hatima' El-nusni.^Darekutni.-Ukor onome namazu.Ti. Ahmed. 3n35. tl2l3l214l.Hattabi. ovaj hadissmatradobrim.u: imam Safija. Jahja i veöina Mubarekfurilres n"jh"n.I I ahjfü ffi-f sa{Iattofru SeojsteaeostoniLdoog. 61331.i 2l4l sa opaskama tß Vidiet'.280-281' 219'l. a Ibn Hazm.10/224(Mevsuatus Safi't)' Mealin s-sunen'r/16'7'El' Et-telhisul habit U363. b. HamzeMllib!trlja I SiradZul'nuttekin 194-197. Darimi' Ebu-Davud' Buhari.Umdetul'kti' 512'73. I I t F t .Ebu-Hatim' Bezzat. Darimi. 25Ja. Nevevi.3/3'/ I . Su'abe. Ebi-Zijad "r les ". alejhive sallallahu 2. ih nije dizaodo kaja namaza.mi7r. AhmeJ. Bejheki' 2/l l0 I 1I /2528 l/ I 43/684. 21257 .Ibn-Kajjim. nn-lUaut-n"rr.

rzm U lancu prenosilaca ove predajeima Muhammedb. 6. Ebi-Talibklanjaoi da nije dizaorukeosim pri poöetnom tekbiru. ImaJnDzevzekani. Omeromi nisu dizali svoje ruke osimpri poöemom tekbiru. a Sevkani apokrifnom.r2o3 Pored toga.^. El-IdZli.Ebu Bekom.J. sallallahu alejhive sellem. sE. 2l4O'41. prenijeli su drugi ashabi.r2s potomostavisunnet Allahovog Poslanika.2/159.yidjetl Mizan Iiatidal.vu predaju i njome oponirati.anul-iatidal.opet ne bi mogao jer ako Ibn-Mesudnije prenio dizanjeruku.bus. KeIfuI-hafa.Ibn-Mein. kaze:". 3/429-430.nije logiönoda Alija prenosi vjerodostojan hadiso dizanjuruku.namaza ve seltem. Ebu-Davud.r2o2 Kornentar: Ova predajaje slaba. 154. luner.Hafiz n Ertelhisul-habiru.. 29 i Er silsiletud daife. Därekutni. Mi. Vidjeti: El-medZnua.Safija i Nevevi. I/2q0/1096. DZabir el-Jemami. U drugoj verziji Ibn-Mesud kaze: "Klanjao sam za Poslanikom. H-feyaidul-nedZnua.El-diefiu yet-tadilu. osim posluziti kao argument. 1nnviajen: -fetaidul n. pd poöetnom tekbiru.29.Neispravnomsu je ocijenili: imam Buhari."1re7 Kada bismo prihvatili autentiönost ovoga hadisa.saopaskama od lejha HalilaMemuna.<tr.2l/l14.r'or 5. lbn-Dre!zi u El-nevduau. tnt Vidjeri Et-tarihus-sagiL 21173.od imamaZehebija.Ibn-Hibban i drugi. l/21.Zato oslanjati sena o.dZm&."rre8 lrnam Zehebirroo ovu verzüu smatra slabom. 7l2lg-220. sallallahualejhi ve sellem.vidjeti: Et mcdinua.vjerodostojnim hadisima.Osmaned-Darimi. Prenosi sedaje Alija b. '* Buhan v Re[eul-iedeini. a lbn-Dtevzi slaborr. 1M lbn-Hibb^n ü El'medZruftir. po konsenzusu uöenjaka. k^tet "Biljezi sa i . str. 2/383 (muallekan).n^t s*an r ne1"aVaelar. 4. je pravi promaiaji greska ovogahadisa. a koji potvraluju dizanje ruku u narnazu. 44127. Ali-{ari. 3/496i Takibut-kh. rr'3Darekuhbli. str. Ibn-Madie. od imarna Neveviia. Apokdfni hadis:"Ne vrijedi namaT onomekoji diZeruke. od lbn-KaJ'ma. 23 I 8-l la.l/373. 2ll8/391. Ahmed.. '. Sevkanii iejh Albani ovu predaju smatrajuapokifnom.imam Buhari. Iman Ahmed i Nevevi olu predaju smatraju ispravnom.ib. Nesai. s!. t.r/36s."t2os I te1V idjet: Teh. 3/373 i Et-telhisül-habiL l/36). 1re vidjei: renibut-mevdüar.Die\zEkani \ E|-ebatil. Sufjan es-Sevri.. f /2c5-29blll2O.ao/30i Bejhekj.l126lß71.lbn-DrevTi u Et nevduaL31811 767. 2ß2a.koga nepouzdanim smatraju:Ebu-Zura.

. nepobitnim tabi'inr'r'n' r s l r a bia sieo d n e k i h uu k up r e n u s o n e d i z l n jr Miilienie hanefiislcpr'trne po shbiioi \er7iji. alejhi sallallahu bilu pioktu AllahovogPoslanika' ruku o nurnuru dizanje svoje. . t i y . ez-Zubejr.. i kazedaje apoknfan" Vidjeti.''oikole. / J b 5 i \ . Hanbel. .rt"riiutni. Medutim.ka.. ( t n i r * \ a h t L t . 49. 2 / 1 8 1 .njegovih ashabi i uöenjakanakon njih "Odgovotonimak-ojiporiöudizanjeruku prilikom rije&mu. zapoöeo'je naveli moguönosti' sanjega." vierodostoini "Hadiskistruönjaci i lraka kao sto sul iz HrdLaza ImamBuharitvrdii Alij b Abdullahb Dzater'Jahjab Mein' Ahmed b. b.l* ttteanil-asar' I/221'228' Ari'latul<ttt'e'i ll]o9 Urxletul'kt1ri 'Nen{ smo spomenulirije'i imama Buharije: 5/272273. l .rll. ttot viapt.djelo Ovo ve sellem. i .r. su slabim sve hadisei predajeod ashabakoje govore o ned[anju za dizalle ruku posebno djelo vezano ImamBuharije napisao ruku.ttLnt. + R 4 . st 96184 '1'rVidieti:Rii?&l J". '1 d1 rI r v .Zabranjeno kako da ne budeu vjeri koja segradina övrstimi .str. l / / / 1 . stväri"ma. ir". B .19lli. r . dana?! do Sudnjeg postojeöim osnovama.4 8 5 . a r e rlir . t t . Abdullah u svoievdjeme'smatralr a bili su najuöeniji lshakb. l7120. / f . . i uaenjaka i.l:os na dokazedru8eskupine' i komentara argumenata Nakoniznesenih i neprihvatljivost üvidjetinjihovuslabost mozemo od dokazivrnjr orinr lbn-DZcrziki]7e: Sla iml neispra!nije ruku u namxlurkojc 'e ja\no suprol\llivljinju {o nediTenju predäjama -'' m hadisime. ll L t b i r t. Ltt."L:lo da le dokazao U njemuje sakupiosve predajei nepobitno u namazu. n r l ."rr" Da imamo na -t<u ivraöanja odlasta i sallallahualejhi ve sellem' ashaba bismosve predajeod Poslanika' Medulim' bilo bi to opiirnije nego tabi'inao iizaniu ruku u namazu. takoder: 282-283.. r / K I ! ' " \ r A j e r1 r :r .lee)I osim da ni spominjati' Komentar:Ovaj. Rahevej. u r I."ma Malik. / a . . laZnihadis. l-€nti"/ i?1d'? str' Hakim u Arrre. r r . l / . tttt' vidietl: Referl-iedeiti.Et.2l2ai Fethul'Bari 2125'7 ':0s l /.u t . .pretlrodno predaie da je neko od njih (tj ashabr)ostaviodizanjeruku u nijedncispLavne r'0rViriicri:ri anrlcL'renatul EI koß'titnl'likhijj(' st kubra' l/165' Et'tenttid 91212.t 1 2 2 .nije dozvoljeno je rijeö o kada je posezati za laZima se upozorina njegä.

kakotvrdeislamski uöenjaci.nekapogleda djelakojima smo sesluzili.V82lt92.a koji govoreo nedizanju negiraju. )t35\. t't^ VidJer: Scfir sdhihiLAuha.lzosravljanje o\oga ili drugü tekbira.rzanju postoji potvrdi. Buh:rri.r2r6 Allahov Poslanik. po H.' ImamBuhari kaze: Alojedan preno\ilac potvrduje a drugi negira..lrnua. 41340.l641718.''. ne urjeee na ispravnost namaza. pa se prednost trebadati je. "'" Vd|dßti.3/3'72i El-fetuidulme.r2ra Nastavakopisarukua Allahovaposlanika.Oni mu odgovoriie:"A zaito diZesvojerukeu namazu?!. .ljeu: Re.t/167. Mustrm. 1.Zt35b | 2/405. govoreii: "To je imam Et-TurtuSi.Kadaie te rijeöiauo njegovueenik lbnul-Arebi el-Malikieotovo da mu se "rie IaspukJo od muke.najveöi pravnik ovoga vremena!'.'l.. od tbn-Berrala. u nalu diamiju! Ustanite. sallallahualejhi ve sellem Po^slanik. str. veö su se sa sliönimproblemima prethodnici.. Ovo nije samosluöaju nasem vremenu. sallallahu alejhive 5ellem.od tbnut ArcbUa et Matitrla.-2OO elifuteog. sallalfafruaQjni.2b0. dodatni argument i znanje.) uSaou jednu dZamijui klanjaodiiuöi svojeruke kadabi öinio ruku' i vraöaose sa njega. se daje onome koji porvrduje a ne onäme koii ."'_'' Napomena: Nepoznavanjeovog propisa izazvalo je izvjesne probleme u nekimpodnebljima. Ko äeli vise.leu t pdejni.46 4 i t3o. Na kaju mozemo konstatovati da hadisikoji govoreo dizanjuruku potvrduju.t.po konsenzusu islamskihuöenjka. nanaza cijelaova studija. 29. Ahkanul-Kur'an. 2/259.Jedanod prisutnih recesvojojdruzinir"Pogledajre ovogaisroenjaka kakoje usa. u prvomredudjelo"Refeul-jedejni" od imamaBuharije. god. sallallahu alejhi re sellem. sr.. l9l2ö9-210 '''' .veseffem.Et-dlpniu Ir i EI ßtisan. je porpuno naredio smirenje na \zt' viaieti: ueatimussunen.. od imama Satibiir .Pokusavao je odvrarili ih od zie namjere. ahkdrrl Kur'an.prednosr nesira. El-nedZnua. v i. polombi doniorekbiri uainio ruku. srt. osimpocetnog. suoöavali naii Imam Ebu_ BekJIbnulArebiel-Malikispominje da je njegovueiteljEbu-Bekr el Turtusi (umro 530. ubijtega ibacite u moreda vasniko ne vidi!.

triterije lmam Muslimove Hakim j Zehebrsmatrajuda ova predajaisPunjava ztrr' dobrom Vidjeti:M€clLneuz'zevad ocüeruo Hejsemijeovu predaju nim' *' rÄ.ir.lnesinlg' Taberani r2lr6'ttr2a'7r t. i. El'kebiru. i selam sallallahu alejhi vJ se[em.a potomje rekao: alejhi ve sellem'staviosvoje ruke na saltallahu Kada bi Poslanik. i tt Et'ersatu. g5l43' 4/3351244?' Ebv-Jala' st iuu-ouuoa" El'merasitu' thryd' opZserO. 52' U l2r I25 Beit'ekt.." ur Buhari.Zatim pride i ponovo poselami "Vrati se i klanjaj'jer nisi r.klanjao' ruku'u. niti Fema mjestu sedzde'Dalle' i"a-"f:i.:P:" smiri u tom polozaJu laKo te sepotpuno tekbnidisni glavusasedzde. Ibn-Hibban. 4/89-90/397' str. Stavi ruke na koljena 'semi Allahu limen hamideh" i ostani u .g" alejhi ve sellem'opisaol"tT sallallahu ie AXahoi Poslanik. I mamTirmizi ga smatravjerodosroj iböawa.["1^ o" mu odgouorina seiami rs5sl "Allahov Postaniöe'pouöi me lluton trieg puta.ri"ä"ir"J r-rn" i"a". tm uo6".N"sai' 1/313-315/8?7' lbn-Madze' 1/340/1038.potom se okrni prema kjbli i tekbr I donesitekuir. jer nisi klanjao Ashab se-'vratio ve aleJru Poslanüa'salla-tlanu klaniao.Äif. t t oe. 2lrzrD555-." Foitunik. . öovjek reöe: ti-i-. poto.mu odgovod na i. iobuhvatio njima svojakoljena'''... rariszs.' ^"mn)n'.lo ooävnaoledana ruku'u.'t'oIfuda bi se--u r"' nrü br Je Gla!1|ne bi-spustao ledima. sa uUaho alejhi ve sellem' -rede: 'Upomuni svoi abdestprije namaza. veöbi je drlao u istoj ravnini u mvnlruocuu na ruku'u biti usmjeren ie dokazda öe pogledklanjaÖa päÄ noinirir prstima." mumfö aa nanjam.."tr-it.'"f.sallallahu alejhi ve sellem. U368/88l Ovoje Halimova Muslin. Ebu Ibn-Huzelme' * iai'Jii. I D98 / 589. i'otom prouöi3ta zna( iz Kur'ana Zatim donesl i ostani na ruku'u dok se potpuno ne uöini ruku.-rso. Iman i Hakim' l/346/814 5/247-24811920 rne:iz6s.iSaoPosianiku.rbsao0. Hakim.i.. verz{4. iriJ.". ocrlenro A3O5 SejhAlbanije olu predalu pouzdanividjeli El'mcdamea oredaie \2' ll\bU41 Vidjeti:Sanrlrul-dlania isoravnom.i potpuno rasiriobi prsterrrs koliena. +llrsliss. 5/185-186/1869'Bqheki' tn-Hibban.se uspravi i reci dok si svakakost ne vrati na svojemjesto-Poromdonesi tom polozaiu ekbir i spustise na sedzdui smiri svojeeelo na zemljr'li*.i i ponovo rede:"Vrari se i klanjaj. 1335/6251. ove dasuprenosioci rvrdi Hejsemi lrnam r^ta 4t335t2447 \iÄiqs. Ebu-Hurejreprenosida je jedan öovjek usaou dZamijui selam' mu nazvao i ootort p.rniris. t.ne bi poteklasa njih niesovim 1222 U ovomhadisu . -"NÜepotpun ko ne uömltal(o onoga namaz kraja. tom poloiaju posulavoda.

Hatirn. Ebu-Dalud.r223 Imam Tirmizi kaZe: "Izbor islamskih uöenjakaje da se ruke (laktovi) razmaknuna ruku'u i sedZdi. od lmarr. str. 4t t24t42'. niti njimaglad utoli. rekao: "Upotpunjar)ajteruku i sedZde. ra5irio bi laktove u stranu.mn. | 401t6644.namazd pogled tleba biti izmedu toga. 2/105-106. Ibn-Huzejme..1225 Ovo se odnosina namaz u dZemahr. Poslanik.r226 Naredio Enesb. Uzmejcdnu ili dvije koje mu niito ne okoistc.2517."r22a Sejh MuhammedUsejmin kaZeda seruke na ruku'u mzmiöu u stranu. sallallahu alejhi ve sellem. a sedZdu "Kada na stoje rekao: bi umro na onomeito öini. t'a vidie!|: Äridatut ahvezi. 2/303 i Sr/erur . Ibn-Huzejme.Irnam Munziri. Musttm. Taberani. umro bi kao sljedbenik druge ujere. Buh-i.a' isto je i sa zadnjim sjedenjem(koje öemo kasnije spomenuti)na trorekamimi öetverorekatnim nanazima. L'7 Buhari. AtSrSZnlZ i Nesai."t228 Jednomje Allahov Poslanik. 2t1. Bejheki. tako hi Onoga u öijoj ruci je moja duia. mimo Muhammedoye.aBusirija. Potpuna smirenost na ruku'u Allahov Poslanik.str.sallallahualejhi ve sellem.aeseffen.ali pod uslovomda se time ne ometajudrugi klanjaöi.26127/2573. Kada se klanjaö osloni na lijevi kuk.3/154/1402. postoji moguönostuznemiravanjaklanjaöa s lijeve strane(koji ne praktikuje ovaj sunnet).4/89-90/397. "" n". vidio öovjeka kako klanja je öinio kao pijetao kada kljuca zmje ne upotpunjavajuöiruku. Hejsemi i Albani lanacFenosilaca ovog hadisasmatrajudobrim. *tt. Malik genosi da je Poslanik. salallahu alejhi ve sellem. ja vas vidim iza srojih leda dok öinite tuku i sedidu. t/298/589. 4/136/3840. U368/881. Ibn Munzir \t El-eysatu. Ovo ie Hat imova . 1335/6251."'"" tu Tnnn?l. 213'79. El-itihaf.. I/332/665.1iustim.tt3tt.1/141/673..122? se smiriona njemu. Vidjeti: -salah.salla ahu alejhi ve sellem. Primjer ovakvog Hanjaöa je kao prinjer iqladnjelog ioujeka koji jedc datule.l/539/1663.2n}8-ß9n60. Muslim. l3I. t"5 vÄieü: Ei iefiut-muntia 1t12:' 1226 r.bi oduzio sarukuom i u potpunosti je da se tako öini. Imam Tirmizi ovu Dredaiu smatra ispravnom.

Taberani.t ledo na ruku'u i 'Ovaj hadis je dokaz da je obavezno selidi. a kako se to kradeod namaza? upitali ndmaia. tnr esOetrani SeJhAlbani olu predajusmalm dobrom. Jemanjc vidio öovjeka upotpuljavajuöin*ue i secl7le. / . Jemanmu j-e kazaokako veö öetrdeset 'Tako mi Allaha. ri nisi obavljao namazöetrdeset godina. Vidjeti lll itrlnf." lmam Hejsemik{tc: Prcnosioci .Vedina islamskih :" I p r a v n i k a .."t t'tF'\]t fi dhtailrüttulht.-opog. . mimo one . i lbn-Ebi-Dunjru Et tuhtrl:tl:tu|u.a njegovi namazi neöebiti primljeni jer ne upotpunjavarukue i sedZde. .r-r. r . r / . o d n : r .i.rjrjeri." 'We su ashabi. b\ .)/310. U drugim predajamr opet se spominie da öe öovjek klanjati lezdeset godina.4D2 ove Hejsemi tvrdi da su prenosx)ci istrivnin]. sallallahualejhi "Najgori krudlji|ci su oili koji krodu otl svoga ve sellem.21529.rrird. 120-121.. drugojpredaji se kaze da Uzviieni Allah ne. a Huzejle b. J l r t t t t . Ibn-Hibban. ll::+lto::."'.cdriu ocijenjujuisprrvnom. l/256/:957. l i / . r o gk r o L r k or r c p . Vidieri: Ell cd:Dtld.. U340/1301. Ibn-Madze. ir ksdirbi urnrnkiru lilktv. Tirmizi.. godina klanja tako. ne prima) namaz onosako se ne smiri na ruku'u i setlZdarna. m r t rJ r r n e v r i j e d rn : r n r .ove predae \u pouzdani. A V d i e l i .5/ll711981. 1?r: Vez.!nkü|t tttarih.l.103. rekao: "O Allahov Poslaniöe.sallallahualejhi ve sellem. lmam Hakim. '/2il . 6/8L "" N"io. 203 t U vjerodostojnojpredaji se prenosi da je Poslanik. F / / / . 1741791 srr. . lbn Bbi Scrbc. ! ' 1 o l 'J. I i a . umro br nr drug./ l 0 l .'"" r'30Ahmcd. EA05406/8261.I ' j ./irn. Ihn Ebi-Sejbe. sallallahu alejhi ve sellem."'1to "Nisi koji klanja a ne upotpunajavarukue i sedzde. / ' . Darekutni. r l l l v i r . k o j o mj e p o " h n M u l ü r n m e d . '"uniiuUutai"i lnl:lm u l-l "l.pa mu je rekao: klanjiro. I Etaeryih.gleda (ti. l/153/E15. r'.l/11. .mo zaovai hadisvidjetirijeii hafi?{ Ibn IlanLe"är t". ' t u p i .3/271/328-1. srr. .od iejha SejhAlbaniovaihadissmatra Albanüa.t.Vierovjesnik.evoid. stt. lbn Hibbln. I/262 261/717. .3/167/l8i iTrbcirni. ' Tmlm rlejlri te sellem.r.r. l/lll-331/663..sa[[a[[afru afejhi oe selhqSlojstw QosfaniF. r . Suiuri i Sevkaniovu p. Vidieti:tr-ri1ri/. l/25711960. :'5:)I1'l.th l ßoriit. "tBuhr."rrrt Imam Sevkani tvrdi: smirivanje leda dok se klanjaö nalazi na lLrku i sedZdi.1/la)5. 5/106/1888.eimc.tlnin.li. o o l h I R . 2/316 vidjeti: Me.l?IIbn-Mesud prenosi da je Poslanik.Hakim. i/rl.'' odgovorio. predije pouTdani.5/310/21695.n mntuk. Vidieli:. Irlki.2A:dl92l. t n . J / .n. . t A . lbn Hu.l]]?a6. je öovjek dodaje da ovaj Bezzaru svome . c l h l l l 1 l r u "Musnedu '71211-242/2819. Vrdjeti: t/ Darekuhri. .Zehebii Büsiri oval hadß smatmjüispr. odgovod im: Huzejfe b. lmnm Trrmizi. rckaor "Nc yrije(li üan1aaononte ko nc t':nriii svoj. .

jO. t5512..nütkit. kijam poslije rukua. Via.evrijedi ruku. t/J3t/6b2. rman rirmizi o"ai hadis smararspra!nim. Ti]:nnzi..*Tn_5u-oi navodeöi i potwdujuöirijeöi Ibn-Abdul-Bena.porpuno ne smiri u ivom"potoZaju.tmamHakimi Zehebi ovo preaan. Ibn-Huzejme.deveine.a jaö zavrii hamasa od njega mu se ne upiii osim des. .poslanik..kazaoje: "Kl.. 3/189-l90n6ls.marajri ispravnim. rii+gl v. sejh Albani je katesoriöki odbacio ovu verziju. saUlahu aLjtri ve sellem. a rbn Hadrerdobrim.-'". o.. :estine.o/5jn277. kate: . l4nezt87Br.tt. Darimi. str. str. Tajalisi. tr-*ni"ur*otii. . l/J4llf0. str. Ebu-Jala.. rdiS-l 3J6/128J. Ibn." up"nirno_. -' porovtne. sve.-"N. Ebu-Dallld.ilm. 2/tj\t2j2j. A. Bezzar.. smatÄjuCi. sedZdi.v34t.hmed.ImamMunziri i Hejsemi su ovu predaiu ociienilr Ebu-Davud. 2/398-399/3521. t/t65r74.I u1A3-rA4. osminc. iDio-iirrreas.)recine ili .. sallallahu alejhi ve sellem. Bejhetr.^ '^ Taherani \ Et. BejhetJ.. sallallahu alejhi ie sellem./Jt7l62q6. Allahov poslanik.. Es silsiletud-daife.. t5t482t6tj9.. Zato je neophodnopaziti na naöin obavljanja namaza. ü. rekao ier "Uistinu. sedmine.*Lmi. r/224D55a.smirio na ruku'u.10.j". tifit. OJo smalm veiina uöenjaka.Tahavi t sethut.etine. '-' Nesai.ijetfi Et-daaniuti ahkanit-Kur'an. 2t| 2t.' Hakm. öennine. pitine. 9/ | ll/368b. ir"_Hiurä.203/862. ne upolpunjavajuöi elementame dijelole (rüknove)namaza.e .. 24t}e.. poslanik. r. Ebu_Avvane.u Nakon Sto bi se poslanik.Ibn-Hibban. Vidjeu.ifu ueryia. ipotpuni"ro. 2 t2t26l. .ir* Zikrovi i dove na ruku.$ ''"' Albaniovu predaju smatra dobrom.izgovorio bi tri puta: *)tG'tttL B1-Vdl. se oa ni"ga pnma samo ono Sto se ispravno obavi. .r88196.dok se ldanjaö. 2^/138-189.j"ti. U2l6l1306.ev\a!u. Ahrned. osim ona koja . AllAh nepiha djela. Ibn-Ebi_Sejbe. 5 223-Z24 B9i. je da klanjaö obavlja namazkao plica kada kljuca *zabranio --" zmJe. vidjeu: Medame uz-z? va id. . sallallahuaLjhi ve sellem.Ji. l/Js2/811.Hjbban. U drugoj predaji nakon Slo je podsticaoashabena upotpunjavanjenamaza.niti sjedenjeir-"ao auij" sedZde.| 22 | D.' dobrom. 'Ebu*Davud.

mozaknoj." bi Poslanik.. 5/22611 899.. RABBT]L-MELAIKETI VER-RIJH. ..tq'&\i!:+ "Slavljeni neka si Gospodarunal."SIJBHÄNE RABBIJELAZM" rckao: Porckad bi naruku'u i sedzdi iL6d"5^Lt. KUDDUSUN. s'llallehu alejhi ve sellem.'firfü. Ibn-Hibban.Tebi su pokomi naj vid moi sluh.. IGFIR LI!'' bi naruku'urekao: i samose moj. 1/165t75.arosti mil"tu3 "SIJBIIANEKE ALLAHTJMMB. . 6/48-50jr/71. 280. bio na ruku'u.: .bila"rw . mojei nemi moji. Nesai.. 91306-307ß422.l/34311050. IIASEA LEKE SEMAI VE BESARI VE MI'HHI VE VE ASABI. Muslim" Darekutni. l/3421047.RABBENA VE BI IIAMDIKE. Tebi sv.. ' . izgovamobi: ./484. l?5r94. ustao lodu da llanja..-l. samoTebi ruku öinirn samou Tebeujerujem potpurc predajen.'IJ rlrri\rlj 'ra.. .J.t hvala pipadrL A\ahu i."'^ ALLAHUMME LEKE REKATU vE BIKE AMENTU !'E LEKE .' i.." J?tLi]lt'!i. .L. Dalekuli.Y168. ' oP-rr. Nesai.r' qt) oEi/ 4/l7ll48?. r..1. sr. LrJJ. . Ebu-Dawd. .i.SIJBBtJHIJN. :'slavljeni i ÖasniGospodarmetel<a i Dli.

moia krv. Cl .. hadisa Avf b.VE LAHMI. t8. Malik navodi daje Poslanik. '* \esai. 4t46-47t1q93. . S^Jija! Et-nulu\nedu. \'E LEKE ESLEMTU VE AIEJKE TEVEKKELTU.- "SUBHANEKE Nesai. Nesäi. .Strahuju od Gospodara svihsvjetova. samo u Tebeujerujem i samose Tebipotpunopredajem i samose na Tebeostanjam.u: t. rJ:.te/2lll515.i ::t'. moj vid. r."Slavljen VeIiiansnenosti-"'"' "SIJBHANE ZIL-DZEBERUTI VEL-MELEKI-TTI VEL-K]BRIJAI VEL."t 4 I .Aite.sallallahu U.u . sa[allahu aleihi ve sellem..!ni 'pä L'. Tebi v poniznimoj sluh. '-' Muslim. l/343l105i. moj.i LILLAHI RABBIL. posjednik Wasri.AZAMETI. ENTE RABBi.. VE BESARI.nema istinskog VE BIHAMDIKE LA ILAHE ILLA ENTE.. k Gordi. :. moi mozaki neni moji.Ti si ioj Gospodar.izgovarajudi overijeöi ostaonaruÄ:u u duziniuöenja sureEt-Belare. VE ASA. r* ..Tebi prip4dd{Gospodaru moj).*'e-"Allahu .. Ebu-Davud.a-. HASEA SEMAI." U drugoj predaji od Ibn-Selemestoji da bi poslanik. st. Taberanj.sLr. tk.-".!)1t'. l/366/llJ0. samo Tebi ruku öinim.stoji daje Allahov poslanik. Ul \tAl\ -!i-t-J ULi bo1anstva mimo Tebq.AIEMIN.l/166t?6. ueionaruku. ":':"1 je ovn-predajuocijenio ispravnom.itt . VE BIKE AMENTU. .r.. tnßtzi \! E:-iemailu.. alejhi ve sellem. Sejh Atbani je tanacprenositÄ ovoghadisa ocüeruo ispmvnim. VE DEMI. prenoqilac l/3e6 i Et ezkar. . 165t267. kla{ajuöi noöninamaz naruku. 9-) €3'....r":*:. klanjajudidobrovoljne namaze.56. u ."Svaka Slava^i hva..vialeri: rt nedznua iÄi.t2aE *ALLAHUMME LEKE REKATU... Ä. IT1^ tTutasatut-ahkam. DostojansNa i .ne+g. VE MUHHI." predajiod. U34?/1048.__.la. srr. . sallallahu alejhive seIem.*l u. moje meso. 4/ t701485. rbn_hbi Asrm u Er-ahaduvetne'ani.

' r r . M u . t"o Vuttltn.dana dobrovoljnih namazä.r.ji prije nego zavrie uöenje Kur'am öineruku'.I ' o . +lteOl+gO. Ibn-Abbas prenosi daje Allahov Poslanik. i/255/297. 2/510. 161 .kao 5to smo to prethodno pojasnili. "t.r. od lbn-Tejm iJje.r:51 Uöenjacisu se sloiili da je pokudenouöiti neStoiz Kur'ana na ruku'u ili sedZdama. Kur'aüa rckao. je i neispravna.od rmumu Airineo: 1153 vi$eti veainu'ur\a. l / 1 5 5I. l/162/ll18.lbn-Munztr uEt-et'satu.l. bez sumnje. "Zabranio mi je Poslanik.rr5' I4 Vidjeti u poslavlju: Uienje Küaananakon hadiskogaprcnosiHuzci|cb.r:51 iznimna Iz ovih hadisa se vidi greökaklanjaöako.3ll5g/1413.n. Jeman " El-Fatihe Droueene r!" ."rrs0 Ova zabrana se odnosi na obavezne i dobrovoljne "Talihu Dimesk".. To je. sallallahu ''Zabranieno je na ruku'u i Dti do Ltöit1 neito ia. l l l o r .da namaze.lN o: e./r. a u isto vrijene i napuitanje sunneta Allahova Poslanika..D J n m r . l3l37. | ).lrl-'.+A Ebu-Jala. te uöenjesureili ajetadovrlavajuna ruku'u.. koji je öinio katki predahnakon zavrsetkauöenja Kur'ana a prije r-ukua.I l . sa rukuom alejhi duZio i Alu Imran..sallallahu U vjerodostojnim (u noinimnamazima) istokolikoisa ve sellem. I I.l. lbn Asxkir ovupredriJ Uzero ir djeL rin rn "d/d/. l r m . "" \ .1 .ka t. da uöim nesto iz Kur'ana dok sam na ruku'u ili na sedZdi.125r dok Ibn-Abdul-Ben spominje konsenzus islamskih uöenjalao zabranitoga postupka. Nesai.sa[[a[[aftu 2g7 t predajama se navodi da je Poslanik. rlsl .. pogredanpostupak. r'. 4 / l o .afejfü?ese$eniU SeojsntQos[aniLwog.ad Ibn Bettalai Felfu/ Ad'i. .r. tbay idjeti:Erknhid. 17/299/1. JU.dter. hm. Predajakoju biljeZi lbn-Asakir u nemasmetnje uöiti Kur'an na mku'u i sed.llrs kiiamonr nakomeie uöiosure: El-Bekare.mur.| 18 i Et-isti. R/r//. sallallahu alejhi ve sellem. ien& SahihitBrhdri.2/4t6.1 .!a./ ' 2 1 / l r r 5 . sedidi."t?!')Prenosi se da je Alija rekaot sallallahu alejhi ve sellem. 2/l48. En-Nisa Zabrana uöenja Kur'ana na ruku'u alejhive sellenr.

" It tt '65 guhari. te ostane tako dok mu se svaka kost ne yrati na svoje mjesto. üöiniteje i yi. str." .4ßA3g2. lJ35/6251. .-r2sj "RABBENA LEKEL-HAMD".Vradaqie sa rukua Potom bi se Allahov poslanik. Kada uöii ruku'. sallallahu alejhi ve sellem.HAMD." Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik.. a u drugoj verzüi stoji: -RABBENA VE LEKEL..q: "Öuje Atlah onogakoji Ga hvali. RABBENA... a kada ka\e: 'SemiA . fada i vi sjedeöi.SEMI ALLAHU U prethodno citiranom hadisu poslanik.hü limen hamidei.-t2ss LIMEN IIAMIDEH.Zoirm. sallallahu alejhi ve sellem. n4n 89. L/368/881. pa ne o^tupajte od toga. k^Ze:"Nije potpun hantaznikomeod yasdok ne upotpuri ivoi atiaJ.rekaobi: !. recite: :titut!.rr.'t:!t U '1. uönitei vi.. sallalahu alejhi ve sellem. tzst99.) uö:u seüAu. rc\a9: "lnam se treba slijediti. (ALLAHIMME.t1" .'itt. Do. svakahvala Tebipripada.* . Muslim. Ovo je Hakimova verziia hadisa. "'" -Buhari. str.ispravio u polozaji rekao: stojeöi '.. Hanjajte .r$i Allahu. rH guhari. "Gospodaru nai samoTebi svakahvalapripada. .broporavnajte"i popravite safove.!t 'ett..4t82t392.Mt\stiri. M ustin. porornoioni" salov a upotpu njava nama 1."t256 Nakon lto bi izgovorio semiAllahu limen hamideh. Gospodarunai. LEKEL-HAMD.. 4t}g-s}ßs:' i Hakim. str.a. Ako bude klanjao sjedeti.7 potom se digne sa rukua i kaZesemi Allahu limen hamidih.

Nesai.koja ispunjava nebesa i Zemlju i ito Ti hoöe!osimnjih." "Gospodarunai.23|1904. kos Seojrtea &fu--rl(2og t Ponekadbi Postanik. ALLAHUMME LA MANIA LIMA EATAJTE VE LA MI-ITIJE LIMA MENATE VE LA JENFEU ZEL-DZEDDI MINKEL-DZEDD. Tebi hvala koia ispunidw nebesai Zemlju i ito ti hoöei osim njih.J ut c'' 6 Buhari. Ti zastuiujei svu hralu i slavu Najpreöe lto neki rob kaie. "Gospodaru nai. ieste: Allahu moj.I]AMDU VE MILUL. 1Ae U3l0/612. MEDZDI EHAKKU MA KALEL-ABDU VE KULLUNA LEKELABD.niti iko moZedati ono ito Ti uskratü." Poslanika' Jedne prilite dok su ashabi klanjali iza Allahovog "Semi Allahu sallallahu alejhi ve sellem." . str.. 5n30. ll222lw7 ' Ibn-Huzejme' 4/16U476.kada se vratio sa rukua i rekao: je jedan od ashaba rekao: limenhamideh.tn''ritl'y.? t". u '7 cl'y.: !'S''ia'u 'i.'. ono ito Ti dajei niko uskratiti.Muslim. 1/349/106?. a svi smo mi Troii robovi.sallallahu alejhi ve sellem' nakon spomenutog dodavao: -rtc. Muslim.Ibn-Hibban' Ebr-D^\üd. 161122.Ibn-MadZe.RABBENA LEKEL-TIAMDU MILUS-SEMAVATI \T MILULERDI VE MILU MA SITE MIN SEJIN BADU EHLUS-SENAI VEL.sa$offahu kniLovob. 11265n26' Ahmed' V218n313 Darimi."t25e "RABBENA LEKEL. MILUS-SEMAVATI ERDIVE MILU MA SITEMIN SEJINBAD. Tebi hvala .k 'c t$"r. m Muslim.. 4116314'77. u p. .a niti ikome ne moZe "t'6o korßtinjegovasnagapored Tvojesnage . 3/87n1845.4/112/414.

Enesb.146-J47l106t. bi se vratio sa rukua. sE. velika hvalq lijepa i blngoslovljena. _I!4a zavrsio narnaz. '-'Nesai. ostao bi trko stojeöi da bismo pomislili da je zaboravio (od duljil:. Oto je Hakimova verzija hadisa.7e potpunhamaz onogako ne öini tako..kare.sallallahualejhi ve sellem. onome öovjeku koji je traiio da ga pouöi namazurekao: a. 4/8S-90/ic7 i Haidm.' . 180/82I."t26t ponekad bi na noönom namazu dodao: i:jrj." je alejhi ve sellem.Vidio sah viie od tideset meleka.. SejhAlbanigaje ocijenioi\pravnim.'. .lA "H. natjeöu se ko öe je prvi ttpisati.g! "'r Butra'i.. Tajalsi.4/t 58/4?2.Poslanik.'Ja sam.dv^ije je sjedio tako dugo da bismo sedzde p_omislili da je zaboravio. Muslim."''"'ponavljajuöiro u duiini udenja sureEl_B. sallallahu alejhi vi sellem. l/t6617?.. .23421.'. Kad. "LIRABBIJEL.str.HAMDU. sallallahu je: "Ko je onaj ito je rekao to i to?.._:tajanja). a izmetlu. ''Buhari.sallallahualejhi ve sellem..stl. ''Buhari.potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamidehi ostani u tom poloZtlju do'kti se svaht kost ne yrati na svoje mjesto. Tebi hvala. Ahmed. srr 175t?6/799. Allahov Poslanik."Gospodafunai.'. lJl5/625t. Na kaju hadiia je rekao: .mu reöe. LIRABBUEL-HAMD.'r263 poduZem U iradisukoga irenosi Ebu_ Hurejre stoji da je Allahov poslanik.r t:jr eL Gospodaru mome.. upitao .Wi.. Ebü-Da\rd..te _ kaie: "Vidio sam ga kako öini nestoStovi ne öinite.aru nrin(a mome. Malik opisuje namazposlanika.u." kaza ashab. I/3ö8/881. 5/1s8. Ne\ai. ..RABBENA. Hvala pipada Gospod. 56/414. VE LEKEL-HAMDU HAMDEN KESIREN TAJJIBEN MUBAREKEN FIH. Must'm. tß49/t068.

nije ni öinio' !eno. 164t40.sallallahualejhi ve sellem.znaöida to Poslanik. Vail b. Buhad. Imamlbn-Huzejme' ll243t41gi Bejtrcki 2/46/2335. kazu da je to stanje u kome klanjaö izgleda ponizan i pred svojim Gospodarom. HudZr kaäe: paje staviosvoju desnuruku preko lijeve na prsa. Daje Poslanik.kako prije.2183. mola doöi sajasnim ispravnim dokazom. U njima se spominje vezanje ruku u Ono se odnosi na namaz. Ibn-Huzejme. predaju vjerodostojrcm. Ko da klanjaö u ovom stanjuspustaruke niz tijelo.ltut Takoder. Ahmed. smatraju Amaut ovu Albanii i.146.hadiskoeaprcnosi polijevoj..gdje kaze: .Da li se ruke veiu nakon povratka sa rukua Islamskipravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja: prvi smatraju ie ruku nakonrukua legitimnim i njihovi dokazisu sljedeöi: "Klanjao sam sa Poslanikom.vezao u nekom od tih hadisa.i ostani u Mubarelfud. 3I r45. Sadkaäe: i na podlakticulijeve ruke.kao Stoje navedeno i tada. Buduöi da nije alejhi ve sellem. v idjeti:Ei -i erhul-mumtia. kada je Allahov Poslanik' lallahualejhi ve sellem. oni koji su stava da se ruke-veiu xtiie rukuu.bilo bi sDomenuto ie ruku prije rukua."r266 Ovo su dva opöa hadisa. tako i poslije rukua." .ntvetulabezi.'label"[]t. poslije poöehog tekbira. ruku ispravnije od Drugi islamski pnvnici smaftaju da je spudtanje a njihovidokazisu: L Hadisi u kojima se opisuje ramaz Allahova Poslanika. "Naredeno je ljudima da seu namazudesnaruka 2. (Bl-feth).salallahu alejhi 1.a potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamideh. tj.spominju vezanjedesneruke po lijevoj nakon poöetnog 1268 ali ni u iednom od tih hadisa nije spomenutovezanje ruku o dizanjasa rukra.saltauahu 2."r265 sellem. 21189 Nejlul'a'ta\ Vidjetj. pouöavaoonogaöovjeka namazu. Sehlb.sallallahu ri ve sellem. 6lvn/5'172' 3/172-l?3/500 str. Hadis koga prenosi Ebu-Hurejre.npr. Hudä u poglavlju: Vidjeti. "Stavljanje ruke desne Vail b.

1/i nanazuka n?äil?!"ponavljajuiito nekolikoputa. 4la9-9o1397 venija hadisa. Uzviöeni je u prsimaljudi i zna svejavno i skriveno.te u tom polozaju nije svaka kost na svome da je neko od selefatako öinio. sallallahu alejhi t'ut Bohari.Poredsvega. po drugoj verziji' kada je pitan-_o ovom pravnompitanju. sve dok ti se svaka kost ne wati na svoje mjesto. l/393. M.u hadisimaAllahovog Poslanika.uslim. 1335/6251. ima viSernisljenja po odredenom t"' Buh-i.onaj ko vezeruke nakonrukua.tom poloZaju. Malik prenosi da je Poslanik' "Sta ljudima pa diZusvojepogledeu salallahu alejhi ve sellem.Za njegajepoznato o spustanju mifljenjeimamaAhmeda smospomenuli pitanju. a Allah najbolje ispravno takoder.kazaoje da je dozvoljenoi jedno i postupa. Sejha Bessama. Napomennt Neophodnoje upozoriti na greiku koju öine pojedini klanjaöi diäuöi pogled prema nebu nakon vraöanja sa rul:ua. ne veZe.a potomje rekao:^ V pogledi ukoöeni-"'''' ostati im njihovi te prekinuti to iiniti.'2tlDakle. ili ie drugoj predaji koju Fenosi Dzabi b. 2D05r76.ierhul-nuntia. sa opaskama rz7t vidjet: El-mesail. 166/750. l . Hakimova 1Ürvidieri: Subullrs-selarn. "t. Nije pogtedpremanebu da bi Allah öuo dovu Svogaroba lzmealuostalog.doilaje opöa z br^Da za takav postupak. mjestu. postupa.sallallahualejhi ve sellem.ispravno zna.Ono sto razumije svakastranaiz svojih dokazaispravnoje i zbog toga kazemo.i da ni za jedno miSljenjene postojejasni razumijevanjima argumenti.31146 tuethodno da ruku. SemurePoslanik. lijeve ruke desnomodvaja jer ponovo vezanjena prsa i obuhvatanje zglobove lakata i Saka. öetid imama su rniiljenja da se ruke spustajukada se wati sa rukua. i Hakin' l/368/881. od Abdulaha i u.ono Stoje rekaoimam Almed."12@ vraöanje kostiju na svojemjestobiva samoako seruke ispruzeniz tijelo. Ovo je Muslim.nije nam preneseno Takoder.rekao: ie . a ko drugo. "t .l27o Prioritetniie misuenie Oöito je da su dokazi obje skupine zasnovaüi na razliöitim hadisa.4/r2'l/429. On zna A[ah dobrozna Sta glavu i pohebno dizati svoju ono sto je skrivenije od svake tajne. Enes b.

Ebu-Dawd' 1n58n46.p'rÄ' .{iift Ibnod i Fethul'8a'i.*a.Ä" " .sedZdu. Dokaziuö€qiakakoii zastupaiuspuStaqie ruku Priie koliena '. ''rn."&la ua 3l42ti trvaul-eatiL HaJiz Ebu-H-urejre' (ti koea hadis Prenosi J". r.7213' lYf}-ralibin.rll-t^.i"644: ä.*.Äiirßü uwnezt' rbnrdüm. Darimi. 122011321' .r'76 rukena zemljuili da Ii seprvospustaju suserazitsli ski uöeniaci a i komentarima' ioo-"oot e" o oba mi3ljenjasa dokazima odabBti pdodtetnije misljenje.qßsllr. tt2so D 4t]2a'r2e.t" vail b' koji prenosi p". tlil.#til?. B\tu'ti \t Et-tarihut+'biru'rtrtr3g' i zerlani ovaj-hadis ImamBesavi.kaZe: ."ovaj hadis i-.ift p***" na sedltlu SpuBtanje salallahualejhive sellem'donio Nakonpovra*a sa rukuaPoslanik' daje lüepo smatraju Neki uöenjaci lruit tpirsojocise na..u raztt ili im sepogledi nete vratiti nazßd""'' lmam Nelevl spomrnJe o zabrani dizaoja pogleda ka nebu u irf"-ti.."Ili ce eiiet preya ne\t üestati dizati suoiepogledasellem.i" dtiena) jaöi je od hadisa Ahmed' 1ß55/1090.Nevevi iä-iäati-iistißz lbo-Hadter 2n8' a"'üJürü""i ri-.r2'5 otegnuti ovaj tekbü. o.

!mazu. Ahmed Satir.pa kadaim se priblizio. I I i SindauLnultckin.U prvom hadisuPoslanik.sallallahualejhi ve sellem. t27e vidieti El-nustedtek. El-muhk'n. Ovo potvrdujei poduzi hadiskoji prenosi Suraka kadaje slijedioPoslanika. Takoder. Nejlul-evtar.mke trebaspustatiprije kotjen4 kako se time ne bi opona. ve6 su na prednjim.7/133/6601. str. sll. Zeledi im zlo. nareduje da se spustaju ruke prije koljena. Amaut i dr. 2t7.Ahrned.pa. Sevkani. Tuhfetul-ahyezi.Vidjeti: Serhul-nuikiL2/168-169. Imam Tahavija twdi da su koljena deve na prednjim nogama. Inauliejha Suajba. satil.Tehzibuttuea. saopa. prednje noge)mogakonja su potonule u zemljusvedo koljena. 2/58-59.3/r6s1r430.N?hju\-s"rbp." Ibn-Huzejme i lejh Albani ovaj hadis smatrajuispravnim.Ibn-Munziru Eldvsatu. sallallahu alejhive seltem. I4O. Mubarekfuri. rnisljenje (koje zastupa Ibn-Kajjim) da su koljena deve na zadnjim nosamanije jäko.Sala kamila koja. rjeöniciarapskog 14/263. Medutim. od hadiskoji govori o spustanju koljenaprije ruku). Citirani hadis vjerodostojnimsmatraju:Ibn Mulekkin.kama 269 i El-menahit-tetuijje.lmam Hakim i Z€hebitvrder"Ova predaja ispunjava Mustimove kriterije.2/t4412018 U348-349/821.2/145. ndnaza 2. sallallahu alejhive sellem. Bejhel:t l Ed-delaitu. Tahavi. 4lt3o.DarekuInr.sFh. nije neprihvatljiv i ne moZe posluiirikaodokazza odbijanje ovog vjerodostojnos predanja. 62 i lnaul-galil.neki vrhunski hadiskistruönjaci suprigovoriliovomehadisu. (tj.3)14 -Ei-Eh4ifu4tog. srr.ashaba Hudtr". Slidnoovome je poznati kazao hanefijski uöenjak Ibn-Turkmani r El-dZeyherun-nekijju. Albani. Siradzul-nunctn. 21128. i Ebu-Beka dok su öinili Hid.u ruku prije koljenatzbogmnosrva predaja od ashaba i tabi'inao tome.Suaka ka. l/552. .e: "Ruke (tj. 817818/3906.ru. okrenuvsi hadis. shodnoovomehadisu.Bejheki. s!r. Potvrda ovome misljenju je verzija Ebu-Humejdaes-Saidijjau duZem hadisukadaopisujenamaz Poslanika.Kajjima ovome hadisu u Zadtllneatu. Ispravnosr ovoga hadisabranioje poznati hanefijski hadiskj ekspen Ibn-Turkmani \i El-dZevherun-nekijju."r278 Imam Hakim kate: '"telim ka verziji Ibn-Omira (o spuitanj. kada se spuSta na de. 21549. 11349. u prisustvu deseterice Poslanikovih. sallallahu alejhi ve sellem. Sethu*vnne. 41116/17591. sltr.1/254. Taberani. öini ro prvo svojim koljenima.2t78.Sifetussalah.Ko zeli oplimiji odsovorlbn-Kajjimunekapogleda M"*atut neIalih. kazav5i: öinio Poslanik."'' Ovo su dva hadisa o spuslanju ruku prije koljena.Prigovor Ibn. .str."Buhari. 2/254-25s. sallallahu alejhive setlem. kenosi se da je Ibn-Omerspustao svojeruke prije koljenadokje "Tako je öinio sedZdu.212. a u drugom takopostupa u svome n.|/J|8ltq/ö27.pod pretpostavkom da je neko od prenositaca pogrijesio. Hazißi t Eltibaru. kao sto to potvrdujunajpriznatiji jezika: Lisatlul-areb.Vidjeti: Bulugul-nenn. 10/216. l/ll5. Vidjeri: Fethul-Bari.59. 1/155.l/51'7-520. Abdul-Hakk Isbili.t/Jr7lt288.-_"'"Ibn-Huzeime.2lr45. 2/485-487 i drugi. S njina se slotio Ahmed Sakir u svojim op skam na Diamiut-Tinizi. sa{Iattafru aQjfüpe setten.

alejhi sall^llahu daje Allahov Poslanik. ove predaje Darnni l/229l1356. 11319.n'slovio ie cjelinu: ovogahädisa na sedzdu. 21325-32? ra: Meweziu El rresailri. po jednoj !erliji i veiinr malikij"ke \truönixka. 7/220." rukuu sranukod spuilanja HtBuhari.. kalze'.?. t/131. 31t64. Enes b.ttenahi:'i?raijje..2/25.nakotttoga bi sespuitaona setlirlulireti gdje."t230 iviie rukeu stranu.1tL.Ul4?/1.\ ojerukeprijekoljena. 1/338/1293. tl:+oftzz.1?6(muallekan). Fethul ElPtrdr. hadisa sezakljuöuje Iz ovoga jer. rekaor samljudeda \puitäju Ibn-Omer.u Qos[aniLwog. 2/433.Darekutni.'-' hadiskih Dokaziuöenjakakoji zastupajuspuötanie koljena prije ruku l. vidieli: Iaglifrrl/ /dlik.-. Sifetus-sdah.El .oll Bari. lmam Hakim i Zehebi snatraju da ovo predanje Buharijine i MuslinovekriterÜe. sallallahu alejhi re sellem. 3/166.tlst] i Fikhüssunne Halil. U12o-121.. od Ibn Bettala. spultaosvojeruke prije koljena. Syojstua 2y5- ". v120.od Ibn Redzebä.kc2e: . sa ispravnim iz dicla: prenosilaca Preuzeto Iancem '7/220. pripreme na njih da sespusti ruku u stranu.Lanacprenosilaca je ociienio Sejh Atbani t Tentatnul tni.fevkihud'dc|an| ll2T9. El'hraf 2/65. 31166. El-Evzai. Malik. El . takoder: Ibn'Redt€ba i N?l/x/ cri. Prenosi seda je imcmL.. str.ikole. izmedu ostalog.potom*s . Hazimlt) Et-ilibaru.kakvabi ve sellem.. opisujuöi namaz Allahovog Poslanika. lbn-Hazm. imirm Ahmed. 2/143/2632. uöenjaci zastupaju: Ovo misljenje prarne.Vidjeti. 140.purtio na sed/dulalo da 'u Luljena -"t pretekla njegove ruke.srr. I"ethul Bdti stt.imam Malik.'r31 spuitao Nafiaprenosi daje Ibn-Omer poznali prrvniki hadislistrutnjrk. a"lheki.Ze a i ala Dülnesati Sub ltß-selan. '' "Zatekao .afejfüaeesaf[a[[afr..str. Ia Vidieii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t/-er5ar."' IaoIbn gu'eime 1/317-318/625. t* u*i. potombi uöiniosedidu.l-Erzai. 53. 4/129. uletne. osim koist od Sirenja bila svojerukeprije koljena.1.Serhusahihil-Buhdli. ispunjava . 60. u protivnom. Hiliiet El-katanitnl-Jikhijje. Serhu.str' l95 Na osnovu vjerodostojnim "Sirenje imam Ibn Munzir t El e|sat .

H.:i1t:xiäji:Y:i1yilil.*.13.i-Ä.[*.. 2143.i:.'*'J:"?. v4 t1t i t/80/502..o. i.t?'ilffi lffi füil""-t..e'#"1iii#'frt1i# ü.'.+ 1il fit.. j.1:j::.ff tvrdi: "Ovajhadis je niitavan.i.ub b.liffi::.1'iil1..T:ili:'J.q ü"..". nam^aza Kolnelty: U lancu prenosilacaovoga hadisaima Ala b..111ü.:'h: älflj.'il::: :fl: ilä'".: .:...' .ibaru.t/r59 i Et-telhisüt_ j#fl *.1...rakode t: Zadlt-mead.t #'Jl:j ".1.'Jahi. ."#_"/.H.:'iit 3#l iäil.^ 2: Yu. r*i'"{-.l{fu ifiU#*m**rfi t235 udiet. Sad b._..a.:r* sunerutn rd.ff h*Xit#: :f'":":l?il illffj"fi". Ismail el- *J. lsmail i Ism. od hafizalbn_Had7era.l*:ll..1i.ilffi .. nestaro .7. imaju lbiahim b.l''-:iJ.g*'rr üi:."van.coyoT.i* k*'r.'51 ..nl..erolea:r uttetut-ahrezi.MadT su j:i*T:i'.#.Jtiilllllil.i.ii2ü. Ebi_Vekkas prenosiod svogaoca da je rekao: *:äl:.iJf :i:Jjl*1.'i.x uLr .aeseftem..l.x'..*.f flxi".iii!{{.tH#t":ä#":'ii l#i"ffi.1. Iil .i# .st 60 lancu prenosilaca y.d l.'{i 't-" V.! Taltbur-khzö.1. )J12.".f.:Un üJ'# mm.'. $läffr. Vidjeri...i.'u'"m:ä:i".' Ä: 2:.i biraz'azenia ari r:"ilT":g x*'*i{*l.idkti: r/s2 od rbn-Kajj'ma '. rbn. it "tH!.1.

D'u. rekao: rukLr.a 217- pr putcm Surejkr b prcno'e o\di hadis Svi ko1iprenose Komentar: nakon öto je pamöenje kadije u Kufi. lmanr Tirmizi. ttet\idjeti: Takribut'teh. hrdissmatraju dobrnn.' . "' prenosi srmo klze: Ovajhcdi' posLarljen za kadiju. tbusx o\im predanjem Izdvajanje Surejka "o u djelu Surejka i Tirmizr. spuit. Nafia prenosi da je Ibn-Omer.'roo Komentar: U lancu prenosilaca se nalazi Muhammed b Abdur Rahman b. Svojstt. Ebi Lejla. 61. u svojoj Peneracrjir. Hazimi n El-itiban.'t293 Komentar: U lancu prenosilacaovoga hadisa nalazi se Abdullah b.afejrt'iae se04a!sa[[aftahu Qos[aniF. kada bi öinio sedzdu.2115 "Biljeti ga Ibn-Esrcmsa dobdm 11'3 Hafiz Astatani \t FethulBatiit.r njega . lancemprenosilaca. tte6 viiieti: -medlnua.Tütlat 'ah|e:i 2/121 121 t'e v. ocijenili:. prvo bi poöeo sa rukama a potom koljenima. sallalltihu alejhi ve "Kada butlete öinili sed:du.lrnju su fri8n\orili: lmam Ahmed. ImamDirrelLtlni ' pa nije pou/danu torn \luöaiu Surejtrrj.Kattan. srr.. 2/519... lmamTchebi Davud. kome se poremetilo Abdullaha.21123.b. 'rmlbn-Ebi-Sejbe. nepouzdanc samo u kome navodi 3'7613'702. Ebu-Harim. tuhltrt ttr.Ibn Ebi Sejbe.ru Darztarii L/-r18.1. _ slabom. bu-Halim F e l l a 'D . k^ie: Biljezi ga.:.-o.u nePouzdanim ' idrugi. 2/193 19416814. trt 2e6 \ . r' t.ll4l3. a kada bi se dizao..llioril. Ibn-Mein. a r e k u l nA r . koji je imao vrlo lole pamöenje. . t30t Takibut't?]lib. Neki hadiskistuanjacismitrajudaje Surejk 1/317/308.pa je zbog loga punogrijerio.srnqi. Ebu-Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik.ooog.der.A11'41'klof' 'lorrne hJJi' rd etr pognte.io u celrri 'r' s vrrlren:. Begavi i Hazimi ovaj 5123111912. l/236/2702 Medutim." preJrte portrdiu u F-'tfft t Irta t :lla'l Bqlheki nelsprd\no'lo\e ic rm. 31372 meduhadiskim postoje razilazenja prenosioce i oneoko öije pouzdanosti predaju smatraju i Albani ovtt Sejh Mubarekfuri struöniacima. .pominjui imrm Buhcri.h m e J B 5.zl12l. . Et telhisül'hübü. Ir|aut gatit.i. Seidel-Makberi. r/236/2705.: n&l4nl-ahve.i 2121.rm t' * vidieri: rz. 4.tbu-Zura. u h a r iE .ite koliena prüe sellem. ttbl. lbn-Hibban i drupi. "" Sejh Mubarelfuri je ovaj hrdi.1/l08'1jr8.k q. takoder.1.su. spusfao koljenaprije ruku.Njepovom. Beiheki ie spomenuo "Mizanul-iatidal".

jimu Zadut-neadu.. uöenjaci hanefijske.Vidjeli smo Omerakako se sDusta . tbn-Ebi. 1/302.ut '-'Tahavi.v. 2tö2.ia. Et..]"bT'1": Pored toga. Serhu(Zerk"Si. el-Hanab. |4ot i T"bjinut-hakaik. uvote se ndvodrda Je Omer spusrao prvo svoja koljena. kao iro se spulla deva.kao <lo to öini de. Bcdaius-sanaia. ifi 1t-"--.Sliönoovome kaZu Kaäiia gbu_ tleki eFArebi. takoaler. 3t3s5 | Hitüchlr-utena.^ opasKrma seJha sakjra.1t59O.mua. . Vßg. EI-tefi. J/105/t4Jt. * vidjetr Et aidoh. o spusranjuruku prije nogu lt otlenay iatisu I pnontetnuiza postupanje po njima. 2tb5. .t -a gun.Mubarekfuri. y|qL. zabranio ie op.ve se[tem.od imamatbnt urkmff.2rI 29. tn_S""iiiA.na pravnün argumenrima Jaeün i da su hadisio spuitanjuruku prije-koljena jaöi od onih koje navodi druga . a u kojoj sioji dä je l-tlltl. sa a ahualejhive seltem. tlt20. predajiJe isto Lato poNrda hadisukogä prenosiEbu_Hureire. pored odabranogmiiljenja. ne tr^zv -ahvezi. E!. prvo koljenimäporom .l lon-Umer spustao rukeprije koliena.rie . )t t45. idteti: Tuhfe. '"* vidiett: El-dievh?tun-nekijj. AhmedSa{ir i drugi. rr04 ftoJeri Lt m?bsut t|Jl. Ovu oredaiu vlerooosloJnom Je ocrjenio iejhul_istamtbn_Kaj.ned. __-... tn40.tdtetj: El-mugni.kolena deve\u nä njenim predrjim nogama koje spusra na zen iu pnje zaonlrna post:lnrk. t/236t2jo4 i lbo-Mtnzi. twmnza .iiÄü.r303 Medutim.o"Hadisi nas kaze:. ova predaja oponira ispravnijoj. Meritordje miBlienje Nakon iznesenih dokazadviju srranavidi se da je prvo miilienie gmoeno. Alkamei El-Esved kazur'. i nareoro KanJaeu da spu<ra rukepnje svojihkotjena.Sejbe.'i0'Hanefiiskihadiski shuönjak lbn-Turkmani.|il^:$1" Omer b. odluöno daje prednost iadisima o spu5tanju ruku prije ko4ena.tuhI. -Ovo.6na rukua. Et-ihtijar |/69.äie"-is. 2126-127 i Dianiut. v563 i Et-in\aI. 3:lllll predaJi koju smo prerhodno spomenuti. I/25o.t] v32r.nasanie dev.rniiljenje zasrupaju iafijske'"' i hanbelijske-106 pravne ikole.a ffema rome.

Vidieti: t/ "!.'.l . Vidjeri:.e rler"dn'1"lne 'u PJ" r't!li rne'lu Ul2 /ör0.iurii ih u prlrcu lible.Au lrrBVjerovjesnik' alejhi sallallahu bi dobrola zemlju i nospritisnuo eel.. m i . S4/r ' . i'lem'kih uÖenlxlJ orri'uor.lh Alh:rnr ..ofr.n .1:-".lmrm l Inai/r.. l/12'v6'r2' Bejeheki' l/162/26e6 lbn-Hibban' ispravnim iizai z+sllqzo. B l n e k i r ' l o r . iltl BriQii 2/429.'nb. SeihAlhni rvrdida.*" kibli je 'unner.if.:ilil'ln" liliiixjl -\hnM jloÄor. .s. Fdlü (r' l0r' gdlc se sponinje miilenre itü. ..:le. Ahmcd 'rl3i7 318/ltlT68 Bejheki' rimizi i iejh Albani ga smatftju Imanr Ii"-sli-S..kaZe: sallallahu Poslanik.micrenjc A.ori*ni" f. l/149-350/823 e"jh.no*u. l q r . .t.QoskniF(nog.b n N 4 J l e ln U32l/b40 st l..'. rttzo . r .. l .{ .fi. r r .'.7/.2]9 Sl)ojstea t lr{rt da nazvatistavve6inepravnikaneosnovanim oni smatraju mozemo ove prakse'te da-Je hadisaukazujena utemeljenje mnoitvonavedenih 'cllclhhtr .. .i u't. . . . rinnizi.r.l o r / i b q + -l b n H u ^ i m e hrdr. r. ' r r ' i t r ' J ' . od lbn Redzeba' r$]]{. trinua. od lbn Tejmi.. t . t ."J.l' ot. h . äri-oüiodä.i.'"i. " . i .B e r h e ^ lr.safta[hfrua[ejhive se[aÜ-. l ' r r u / l .o 'Bari. l/132/271.f'u i" '.jellnac prenosihca trtsVidieri. .7/219. t/32'rl643 lbn E i'Scjbel/23d2712 rspravan' ovosr hadisx to.iit"J'i' uili bi paralelni uiiju Svoje s\('iihrulu.. t.t/t66.e).. tt231t2666 zlöie'il.]'t ispnvnin. fl3t)5. lmam Hakim'zehebrl Hakim. pr hd.. ' e ! i l. l r r o +I 5 1H u / c r m e ' nro|.0 l'J'öi:J"il1. r.i tj 't'rviobi ih u ravnini I/medu tl'"ii t"O. rln'Huzejmc./ rrl:&/drQ 221162. dignire ''' ruinih O\o u. i l * ö .oln uakin i zehebicitlranopredmjesnntr'liu (sli'no "" ä":i"ri.'ir"Ä^jln"."i.r."inur zna' tajedno od ovadvamiiljenja''rl a Allah najbolje opreäileliii OPissedide "Ruke öine sedZdu isto alejhi ve sellem.:lls+ 155/2673' ispmvninl' ieih Albaniovaj hadissnrxlraju *' üäuÄ. 'e kijds '!oje a rulc spuslile uainilised-TLlu kaoilice.imiijc a.. . ns sattnt ntsnrta ve6ineislamskih uaenJaka 'r'0 Vidieti: M€d:. r6 sr r'rmenimr' P"neu'l bi . 3/425| Sif?nts'ttlih "" ri.od lbn Bettila i."oi.no kon\en/usu 'N. . o . j / t .rl r'' lnrrrnNe\evi kczeJa 'c ne mo:e islamlbn T. i . 0 / l ' 0 .".:ssiiior.'. Et ncd:Düta.'mrrN-r' r\31 l r i c i h A l b J no l m a l l ' l r r r n i / ' N . r .jje lill'nl'::l' *.'liiordzä. r .r htjcdnerc ' r ' S l u p i ' ' b i r u ' n cp r t l e J -icdano s r o j er u k e lua.n"prijeruku bila praktaAllrhovusPn'laniLa idrupo a nr niiho\om i iednr-r odubrcvirju t" -"ff"* Neli ucen'j.

tini ji sa sedan diefivä rijela:licem.rrft Hadis ukazuje äa je lotl.* uvjere.povio i usmjerio ih prema kibli.Iiada öin* sedilu.b'...Sunnel je skupilinoine prste.sallafafru aese[faa..Bfl... i/287/2604.Ibn-Hu7ejme. spojio svoja stopala nasedzdi..t. l/J3ss-JujJollAmäut . '"' t428/654. 2t42a..... 178/809.namaza ve sellem. sallallahu "'' S? fiu Sahihit-Buhan.J. Hakim. rekaoje: .T. r.u.?.$kj '"".Kada öinii sed1du. sallallahu alejhi ve sellem.". rekaoje: .ldbli istamskih uöe.ctnrm sedZdu v tcdan düelovarijela: ielom. koljenima i stopalima. pritisni svedoknc osjctij opseg zem47. Seih Albani .tbn-Hadzer kaze:.t}23 tJ dipoi predajistojir "Kado A ahov rcb uiini sedZdu.Ui totienu jedno od drugog i ne bi naslanjaosvoj *:191o sromak na -_ natKottenrce. daJejednenoii poslanik. koljcniha i prstima yopala.usmjerenimprema kibli. s-..kale:.?ll.4 i3t4g}. sraviri svojdlanni njegora sropaia. dobrom. '"^ VidjeLi: Fethul-Ban. sallallahu alejhi ve sellem....io je da neki klanjaöine spuslaju nos na zemlju kada eine .. bio na seazdisapoviienim nr11'1u.0 tUn-AUla.(". po konsenzusu jre1a..j hadi. pa je poka.f -11.a.. lt22l6J8. sallallaiu alejhive sellem..ffiil:. 2t554.r.rao svoiom ruKomna nos.i eiSu..I Lrs:Ju Haltz..a ry.uuio bi stopala bi öinio sedZdu.NoZne je sunner. '"" \4uslin 4t174t491...\dlllfi i ovu p'edaru smaDaju Anmed."'"' Atlahov Postaniksallallahu alejhi ve sellem. a ona je stavilasvoj dlan na njegova sropala dokj.-. l/488t35 .1. 3n69-t:/0. kianjao..jata..:Noua"ii _i p aa. Bejheki.:d"" kibli.. jer ako bi se od drugog.r. 5/248_24olt92t.Primjelno sedZdu. i H-nn"\.. Ebu-A! vane. p. -' *.Vidjetl vidjeri:fr-ritsi/eras-sa.fi:i.r.:t:unoT. ovaj hadisispunjava Buharijine i Musrimove . 2/t82I8l. Tahavi u S?rir.lfl. je To velikagreska.t3te IJ drugoj predaji Poslanik.T1ä! l.. 9ol( r.G.. Mushm. rada neki prsri ne bi biti usmjereniprema Tlilll. lbn-Abbas prenosi da je poslanik.od tbn-Rerrala. * . Poslaruk. sallallahu alejhi ve sellem.:älä[*"uda ttzt vidlett: Ei-se rhut. ". "" Buhäri.r) Usmjerenje noznih . tbn_Hurqjme.ä'jtrj ljls i. Ft"-?"*d. "dlanovima.riha..r3rT Alfaho.nunna.rtßri (öelo)na ?pmlju.1T.u AiSa. t/t62165... tbn-Hibban.J. -' Fbu-Davud. ne bi mogla q. str.rr:5 Ovo potvrduje i hadis kogap*""." "p. 2 67 rca}:'ß. r/j52/832.. .'jili. rmam . ier.a. prste bi.saopaskama od t!4uhamneda Avrane)."Poslanik..dlanovima.

sallaltahu alejhi ve sellem."''o U drugomhadisuPoslanik' -Kada öinite sedldu' spusite dlanove' a diSnie . str.rrlr kaze: ispodämaknut r ruku. Mtrslidn.takoda sejasnovidjelabjelina . str. biöe ponekadotezano. 1407/6644. naredio onome ko tako ne na sedzdi i kazao da ne vrijedi nzunaz smircnost alejhi ve Nareduiuii svome uI netu.""to Rukebi razmalnuo Do te mjereji to cinio da je jagnje moglo proii iojJ irooa pazuha. Nopon enL: Neki klarljaöi dok öine sedzduspustajusvoje podlaktice na tlo. Ebu-Da\.r'ro ' ':l)potpuniavajte ruku i sedZiLe'"''"' Vidjetr druge ie[em. to je zabnnio' rekavdi: na "Budirc spultatisroiepodlaktice i nemojte dok öinitesedZdu umiereni ve alejhi ahu salla tteooonailäiuiipsa.ImamHakimi Ie. hrhari. uutL " "Ova je ispravna predaja konstatira: 4/178-l'191498' Muslim.'t135 potpunesmirenostina sedzdi Obaveza je potpunu Allahov Poslanik. Ebu-Awane' 2n83' Hakim' 1ß52ß31.95.leihive sellem. Buhari. rnrOnSz. lUn-Mradle' " "Lana€ predajeje vjdrodostojan Sejh Albani prenositaca ove iqtr.1335/6251. str."Nema nanau onai iiii nos nc dolakne a. Dzezin'jedan od ashaba' ga gledajuöi -Sazatlavati smo Poslanika'sallallahualejhi ve sellem-'^ "'"' Prakticiranle kotiko razmiöesvoje ruke u stranudok dini sedZdu ostavru smemJe pa nema u diematu. 1/368/88r' Haldm' 4/89-90/39?. sallallahu alejhi ve sellem."^liu. LuZ".99/390. Buhari.str." ispIavnim' smatsaju l$ ffukirn.l1O Muslim. tl+o+fsgf-ss8. tekao od tijela.rr'2Mmer b. 'lahove.ihAlbani ovaj hadis Vidieti Temamul-min e' sE. U169.t]d. Muslim. Poslanik. 4/1241425. 4/1?6/494. Poslanik sallallahu DostuDi. rekao je: "Potpuna smüenost na :hadisekoji govore o ovoj temi u poglavlju: nrku'u. Muslim. 180/822. Buhari. l/26'7n32 Imarr\Ng|f-vit HulasatüL-ahkan' it -Ou*a. ovogsunneta ga.4/176/495.s"U#. +nrrt+ge. . -rtl'"|'L.

tl-neani. 2/1581268b.eÄ.".9 . l/342lt047. 1a vldielj: Ruhl.SUBHANE RABBIJEL.Ibn-Ebi-Sejbe. tn66niB. Atur.ti\t j" rel "Slnvljennekaje uzviieni Gospodarl"t3al(fi . U396. Ebu-Davud.--^ '"" Muslim.t3oo A[ahov Poslanik. a lbn-Hadzer dobnm. 4/17U48?. 2^r2D6Z. I/t65t?5.Vidjeri:LHethisut-habir. Darimi. Darekurni. . sajlallahu aleihive sellem. 4/16'l/482.. l/2 164306. pa hrnoso se molite svomz Cospodaru dok stena sedili..2t4|t t946t. 3n3/4A46. Darekumi. Bejheki." (Pdjevod znaöenja El-'Alek. Ebu-Davud. t/315336/1283.SUBBI]HUN KUDDUSUN RABBUL-MELAIKETI VER-RUH!'' Takoderbi uöio narednudovu: r's Muslim. "Slavljeni i öasni . 2/180.Neeai. | /336/ 1286. tl:+UtOAO. It2U\ZSS8. 19. Ibn-Huzejme.ramtza Vrijednost sedide i njeni zikrovi Uzviieni Allah je rekao: '?ribliäavql se (syome Gospodaru) öinedi sedidu. 9/133/3686.Poslanik. '-' Muslim. e.sallallahualejhi ve sellem.. povetati stepen ili oprosti neki gijeh.Ibr. kazao je: . Ahmed. Uz Allahow pomoö. BezzaL 9t345t3903. Ibn-Hibban. l/165174. sallallahu alejhi ve sellem. 5//223-224/1891.JJit."tJlgTakodir.Bezzar. jer zbogsvakesedideA ai te i rekaoje: "Cini ito viie sedzdi. Tirrrnzi.öinio je na sedZdimzne zikrove. 2t34h-347t388. '71452-453D2735. ü).l/13/316.I5/4to. Ebu-Awane. 5/254-255/1928. 512261 1899. Imam Tirmizi ovai hadissmarra ispravnim. Abdur-Rezzak. Ibn-Hibban.Nesu.ve sellan.EALA!'' Ponekad bi kazao: ptta). Tnmizi.'t33e Zbog toga vise islamskih uöenjaka sedidu smatra najuednijom radnjom u narnazu. Ebu Dawd. 411721488.-Hibb^n. naveSöemo nekeod niih: 9(. Ibn-Mad7e. '*' U"iui. t/426/lt7?.Rob je najbliZi Gospodaru dok üni sedidu. . 1/369/1136. -. 2/188-18q. t"ai)':)\ Gospodarmekka i Diibrila'!"t342 . Ebu-Awane.) Allahov Poslanik.

oprosti rniP'lr'1:l .:.Nesäi. . 2/186. 2^81.tiicn ncka ic AItah.Ii '-ita\'.184M Muslim.. . "i.:. male i velike'ranije i kasnije.? '^it J ti dovu: uöiosljedeöu alejhive sellem.': '. l/36'Vll25. DIKKAHU VE DZILLEHUVE EVVELEHU VE AHIREHU VE ALANIJETEHU VE SIRREHU!" 'i' ' '"i.4/168/. *.ALLAHUMME LEKE SEDZEDTU VE BIKE AMENTU VE LEKE ESLEMTU SEDZEDE VEDZHI LILLEZI HALEKAHU VE VE BESAREHU. sallallahu Nekad bi Poslanik. .i I\'t'u'.sallaftafru afejfülese* aos[aniF(trog. oprostimi griiehe.. Moje lice sedidu öini Ononle koji ga ie u najljepsenobliku sNorio. te nu ic |iJ iculo tniittio..'{-J "Allahumoj. .ALLAHUMME.175/79.Ebü Awane.'r'.|'iJt. :-1.6/4850/771. rs Muslim.. '.IGFIR LII" govorio: predaji srojidabi nasedzdi U drugoj .ritclil""" . rstBuhuti.Hakim.J: "sltrvljeni nai Cospodaru..j. Darekutni.!) Jlrü-:. ALLAHUMME RABBENA.. VE BI HAMDIKE' ALLAHUMME. SEMAHU SEKKA SAVVEREHU VE TEBAREKELLAHU AHSENUL-HALIKIN !'' Ponekad bi uöio: Ji\r ijl ! il. Muslim. Spojstua 2n t --'.*i '-'t.l/135/1280. ..moje.1. U. L'r.: u :trr l. l.:-i -.v168/483. javno sam ili tajnopoiitiol"''koje .A' "Alldhu moj sanlo Tebi sedfuluöinim i Lt Tebe vjeruien Samo se Tebi potpuno pretlajem..SUBHANEKE.iedini t najtietsi Sn L. Tebi hvala pripadLl! Alkthu moi.i ti . l/395/969 Ebu Avvane. IGFIR LI ZENBI KULLEHU.st.

Imam Hakim i Zehebi ovaj hadissmarraju ispravrum.i r.)t. sallaUahu alejhive seUem.:J. 6/J0/29228. Zabrana uöeqlaKur'ana na sedidi urjeiem se Tvomezadovoljsyu od Tvojc srdlbe.. Netue istinskog boZansta osim Tebe. '.?lr:t. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE..Tebe. Ti ri onakav kakvin :i Sebe opisao. Ne. 8/77-1812431 {Et.jytorn naseozdanu nocnog namaza uöiosliedeiu dovu: . uöioje: .anana ruku.- U. l/3_64/t l2J. ova vJerodosloJna hadisa o zabraniuöenja Kur." hadisu sekaze daje poslanik..aj.ui sedZdi. \'E "Allahu moj.+ +'. oprostimi onoito samskrio i ohoito samna iava IGFIR LI MA ESRERTUVE MA EALEIVTU!.-t346 "Svaka *SUBHANEKE vE BIIIAMDIKE. poglavlju:'Zabmna uöenjaKur.*rffiodo* ^oi.äri '$. vE ErrzrJBrKEMhrG.mevarid.ar:rL' -!)6J'.ne.i[.. Ibn-Ebi_Sejbe.'a6 ''ALLAHUMME. ".l MrN UKUBETTKE.i" . Na noönom namazu. LA ILATIEILLA ENTE." 'Muslim. t/l6b/t l2S i drug. U tom pogledunemarazlike izmeduobaveznihi dobrovolinih narnazä. zahvalim. ts/94-95/19877. takoder.i cs ul1ei .IEJTEALA NEFSIKj. 4/ | 701485. 'J.u.t/6ct/t880.anana ruku. Hakim. .tc selfem..u-. rM Mlslim. i utjeiem se Tebi od a"'fiä .Ahned.. i Tvoioi nilotti od Tvojekoz.:rrL :t :tt. .lesai. IbnHibban. LA IJ_I{U_4IATTKE I]IISI SENAEN ALEJKE..ALLAHUMME .$ü. ENTE KEMA ESI. v .spomenuli smo ... _-!. . nannaza slava i hvala Tebi orioada (Gospodaru moj). 4/l701486.

i sti.oravtiena izmedudrije upitano sjedenju pei".str.iiicpotpunnamazonogako tako nc iinl ih liieuu nogu. Zubejrada tako sjedeu namazu i Abdullaha Et'teD lid' t# vidjeti:Medin( ul FethulBari' 21s30' od lbn-Tejrntjje' 23158' JeLrvd.. Muslim. Hakim. smatra ovu predÄju lbn-Hadzer a"..Tirnizi. Kada ie lbn-Abbas ooiedinu.nc ''rharamom) poludeno. 161 ll8 i El. r3s Muslim.' 'navodi se i drugi naöin sjedenjaizmedu dvije sedZde'tako da prsti obje ostaju nog" tuau po-vijeni i'usmjereni prema kibli (dok stopala ispoiena kao. sallallahualejhi ve sellem orematiuti.l/368/881 str-1335/6251.lteri:EI ts rstrrvnom.i. .i logJ bt \akon sa"ed:de. 176/803. 181/828.i.ravnom.r350Pouöavajudi jednog ashaba namazu' Poslanik' digni glov.matraju Tsbranjenim Vraöanie sa Prve sedzde Poslanik.'ll82/392 rst Buhari. Muslirn.a povio hi pr5ledesnenoger':'r-r"mjerivsi sieona. t Vidjeti: is.voiu 'i sunnetu U Poihniko!om.i' vidjeti: Eh htnd:' 5lt6 t'7 od imana Nevevija I Tuhlbt objasnjenja 21145'146.4/178-179/498 *' e". 148.. potontJontsr rekbit sallallahu "' . t*' euhu." "Vidio sam Abdullaha b Abbasa' Abdullaha b Amra tabi'inTavus kaZe: "1356 b.22s t ruku u | 'ed:di lslam. Vi.*a\ 21 t* But'. Muslim.".l98/845i dfugi Zbog -ahre.rikao je: Tcko je tinio PoslaniL'.sallallahualejhi ve sellem' digao bi svoju glavu sa sedZde' donoseöi tekbir..\allallahu leazOe " I'to ouo \e preno\i i od lbn Omera' Po/nltl alejhive sellem..u alejhive scllem. 2/145/283.kazioje: . Ebu'Davud. 5/16/536. "t.rt. a neliga.Liucenjrcisu slolni da je u'enje Kur'ana./c vrijeme sedzder.zfiztzlzs-z737 HafizIbn-Hadzer suovupredaju i sejhAlbanr 2122 i Inaul'satit rl42o /llhisul'\nbn.4/8990/397'Hakim.n"n.uoiih na otatäu naain. lsusz8. 'i. ocijenili '"0 selnn. zlllznz:s ||42o telhisul-hahir.a klanjaö sjedne nx u. Nesai' 1/376/1157' Bejhcki :/1671/328/654 Ibn-Huzejmc..1/3s2l823 168/2719.

ALLAHUMME. salla ahu alejhi ve sellem."j{i . -smii onomeko nko ne n.ABBI.' "Gospodaru.:qiä.IGFIRLI!Obavezapotpune smirenosti izmetlu dvije sedide namaz jednom ashabu i pouöavajuöiga. '""]ffi '.'*r*i"trt#"ü#.:ff*. poslanik. IGFIR LI.'#ll.nua.iä..t....te se potpuno u bn poloZaju...{ru#Ji[ .l?il"I"ll: -..ui.u A"ifri'"" sellem.. rakodugosjedio izmedu dvijesedzd. .ve sellan. .potom sallallahu aiejhive sellem..wft .#f :.. VERHAMNI...i'iw.i1f* v'" Er'ned.Nijc p.._.r3s8 ...R.. digao sa prve moj.izmedudvije sedZde k-J:k"d '). je rekao: donesitekbi)i aieni ehv) sa sedixlc. VEDZBURNI..".bi.1t'e. VERZUKNiI. IGFIRLI! RABBI. oprosti mi.Tff| ..fäil.'jzt:. oprostimi! Gospodaru.ilflli'jl.T.gpl.. \'EHDIM. namaza Dove izmeilu dvije sedzde alejhi ve sellem..:äf*i}l'. mei opskrbi mel"t3sl "Allahu upütr . bi Poslanik..'"'.. oprostimi!.ä... .afjfuf. VERFEANI..... d" bi "J.:i+lo I " ir.'trse ponekadbi po.

äZAu pr't i/rnedud\ije tcLlZdcOraj \aponena: Ncki klrnjaci pomjerrrju '" oo Medutim'un nUePlenc\en lbn Kajjim i dlugi .."ti i.* vlttjeri:Td'wnttl Dlit1ne.. daje Svi supotvrdili ashaba .ejaa jieüitolos deset tt* B.medu ve tellem.-x?Ä.." i".rgo-rgrlt:4.i. saftaf[afru afejßi ee se[[ar{-."'ioz".ilko 'e or. *I" "r.ä..iie"edzde Kratko sjedenie priie dizanja na drugi rekat (dZelsetul-istiraha) l-lcmski putevrrna alejhirc 'ellinr.tuock '*ii"rLr. Ahmed.n... nakon Sto ie citirao prethodni ' "'Oro potvrduje -Nema hadisrda se ko'i 'r "ronr pred:riom niiednup "etu-ttu. i.||161 3s/8l u vczi sa "63.4/317/18760."' r. sn. pouzdanrm xlelhi ve sellem' U oDi!u nirnazr AllahovopPo\lcnikil. Üt ilt"-Ht. 5/53 54/20s58' Ahmed.l. ß61 viä'eil za.. 180/82 '"'p"'mir. oko Postojiraiilaienjc mcdu islamskim lrc!nicime hr'lt'tma oitanü.lit. ir:'ttroto Bcjheki' 2/17827s7 lbn'Hibban' . L'tii gn\orr o f'r'rnJcrJnlu ..''"1 rekJr" virre'.1/174-375/lls0.t.r krrrtko'jedcnie nxvodi tr rjerodo't"jnim pauzi' kaze: o kratkoj hrdis i..\jeo (rukrmal o /emiju (nakratko'.r"lli Pdje.rncu uaeniaci lreno'ilacirhcdisa b i ' m r t r a j u i / n i m n i mi n e p r i h \ J l l j i \ i m Pc rrt. Ebu-Davud.ri.i d. ekDt' 217 Snad:ut'rnr str' 214 ti^i"st" """g. i"irriri'rrr. i o\o kratko o'rolog'pominje i. 136vidjeti: El neda\ü|d 3t142 . str' 309 i Tenkihul'kclaar.."i.t"".lit"..o'ldnjaitrci\e pll]l:'C o\oC. 362-366 1/i59/750'T'rmrz'' "" ä"r""i 'n.'V158/'172 "rt. 5i26U1914.rho.u pflgovorilil.. .ttt-t.f"""tl. 1.. r'' koJc-: Teimiiie.." "rejhi ve sellem'donosb bi tekbircöineöisvakunovu radnju' u btlre/cBuhrn i \4uJim l kor'plelr' '/\'re 'pomeniemo loplJvliu Hadis / 'rr' 2b od Ihn\''l r'dal'rild :öi.pominie oo.QostfüFgt og. S1)ojst1)a 227 t r160 Potom bi' donoseöitekbir' uöinio drugu (ita dalje da öini) zaboravio r:'6r no irti nulin too itoje uöinioi prvu . a potom bi 'e diFxo. r']"4.s:rthllLrhu ".. Nes. k rdi opisu1e nijmJ/ Po\lilnika' o. -n.i r"^..4 krda bi digao 'uoju plavu 'a drupe \ed'ide bi Oufi. Muslim..a.r e' SaiJijjc."id.'.i"d""i". rxbe|ani 22134 zro:n522.ää.

El-insaf.Fethut-Bari. od lbr'-Hadif.bez preciznog pojasnjenjanaöina.sallallahualejhi ve sellem. Ishak. unnu. stt. 181/828. oslanjajuiiseo zemlju.)tl178/2760.r366 Da je Poslanik. Tenkihut-tahkitt 1/408.unm. Fethul-Ban.od Ibn.136e Nije preneseDo da je Poslanik. pobiodjeöi Ebu-Humejda. od lbn-Redieba.sallallahu alejhi ve sellem. Tftnnzi.3l19l.l-Bari. '"" Buhari.öinio zbog starostii tjelesne nemoöi.r'ßn30. Bejhekj.ve selfen. od tbr. od lbr.2/188-189/304. Nesai.öinio ovu pauzusano u poznim godinamasvogaZivota. l/J lJ-3I5/877. '36' Viajetl: zl-e. Zejd.tä'. sallallahu alejhi ve sellem.r16T Neki iafijski i hanbelijski pravnici smatrajuda öe ovu katku pauzu öiniti klanjaöi koji se nalaze u poznüim godinarna. str. Aridatul.Redi'eb! FethulBari 2/352. digaona drugi rekat. 2t437. . El-Ha al.müa. Ebu-Davud. veöinauöeniaka pravne Safijske Skole i drugi. buduöi da se ne oslanjana Boh*i. srr. .. 3t296. tt22el1356. odlbr.sar.7t287. 2n2. öinio nesto od zikrana ovomeka&om siedeniu.?v\at. 4352. Medutim. od lhn-HadZeru El-insaf.str. Ebu-Humejd.ll33O. FethutRan: 7/287. 3t197-ßa._^ "-'' vidJeü Keifijjetu* salah. bez sumnje.Ibn-Hazm. 3t4lg. 1D41. u najmanju ruku. 2t123-124. '* . SeAu Sahihit-Euhad. El-medLnua 3/419 i El-mensurat. Hammad b. El-med. imam Safija.-Betala. tako klanjao.l3?o Dizanje na drugi rekat Potombi se Poslanil. El-nuha a.r(i. Salüa uE/. 11116-11'7. 9. st424n3647.ahvezi."_sallallahu alejhive sellem. El.kao ato tvrde neki uöenjaci. ili bi.sallallahualejhi ve sellem. Dai.r363 dok veöina islamskihuöenjaka ne smatraovaj kratki predahsunnetom.twmaza Allahov Poslanik.l80-l8l/824.. "t . 11327. el-Huvejris.neko od prisuhih bi. Ovo midljenje zastupaju:Malik b. Ahmed. 41124. Zadul-mead. EI-fcthut-rcbbani. tbn-Madze. imam Ahmed (po zadnjem misljenju). zakljuöuje se da se radi o oslanjanjuna ruke.9l-92. Feh. Hilijerul-ulena.''" U ovomekao i u drugimhadisima spomenuro je samo oslanjanje..2112 rß Vidjeti.l/375/1152. EbuKatade.-RedtEba. Abdul-Hadija.'"' VidJeü El.Davud. Ebu-Kilabe. '71287. objasnio daje to Poslanik.

Fethul-BarL 7/291. U423-4U.od IbnI El-medZmua3|4U. predaju sqn . 484 i Elr0nhijjatul -lemijj e. Ko . nabilo koji naöinpodupre rukarna njih.Serhu sahihil-Buhan. . jer je takav naöin dizanja prenesen Ibn-Zubejrar3?6 i &ugih ashaba. Sejt.Ibn-Omer podupiraobi se svojim rukama i oslanjaose dok sediz. silsilefr/d-dai. lß4713996-3997 i Abdur-Rezzak. Fethul-Ban. 7n93 -294. ."r3t' u namazu.l3?7 zastupaju:Omer b.140.Ibnio. i pravne i Safijske skole.2806.rrTs Ako klanjaö ustane. Et odimije o ovom Fedanjr neka pogJeda. Ata. El-evsat.jer nemavjerodostojnoghadisakoji precizin naöin Ja.Ehisul-habir. A392. str. od lbftRedzeba .ne oslanjajuöi se rukama o zemlju. i ErVidjen: Fethul-gafi. Vidjeti: Irvaul-gal . lJb^ni v Es-silsilet ä-daife. Ibn-Mesuda.Zato su najpoznatiji uöenjaci hadisa odbacili ovaj hadis. Omer b. 2]/. ali su prcnesenislabim lancima prenosilaca. 2ß92." stoji:"Düuöi se podupirao bi se svojim Sakama. pdoriletdje je kazati da je ovaj hadis slab i da se ne moze pojaöati dmgim pr€dajama.lfU*i or"r smatra dobrom. ll33q. El-edZzaul-hadirüje. 21392.Huknu tarikis-salak str. sE. po jednoj verziji. Mesruk.U drugoj slaboj niti se dizanje sakoljena naziva oslanjanjem. Serhu sahihil-Buhai. U525. od lbn' Rü?Ji\ Ehnedbnua. 2194. 21392. od Ibn-Redzeba. U44O od rbn' Ferh l-Bari" 7n92. 2392." out 'predaju zabiljezio je i lbn-Ebi-Sejbe. 3/199. Mekhul.e. l9'l. 3/199/1508. 4/391/4007 i Ebu-Ishak el-Harbi ! Ganbul'hadßu. A9\ i Ibn-Hadzerpredaju Ibn-Mesudaocijeüili su vjerodostojnom.rr?a Ako seklanjaö je postupio. Ovo miBljenjezastupaju:Ibn-Omer. 21fi4n964. kaZe: "Prenosioci ove Fedaje su pouzdani. a njen lanac je dobar.eli Fethul-Bai. Nlednnm. 7/293. vidjeti: Ed-daife. Abdul-Aziz. Ebi-Talib. 2rl440.od Ibn-Hadzem i SerhL sahihil-Buhafi.HilijetuLdcna.fe.Vidjeti: El31424. Taberaniu EJ-evsdtü.r3?2 Kadabi. Ibn-Munzir. sa ispmvnim lancem prercsilaca. ispravnoje od Alüe. Fethul-Ban. Hasaneli. 31423. et-Hattab. Ibrahim en- od Ibn-Bettala. thÄjett El-unn. 148.Bejheki. od lb*Redzeba.Alija b. Malilq imam Ahmed.U ovome smislu navodi se Ovo hadisa.

kao sto smo to prethodnopojasnili.. bolest.ih je rn ViaieÄ: -evsat..'" Sraviobi dlanove na kotjena.).u4s5. tako da se mole prakticirati ijedno i drugo. Jt tsi -tq6.'.. Serhu.. 2t44O. te uöenjaci hanefijske i hanbetijske pravne pohvalno da klanjaöuslaje prvo najednu Dog! potomna drugu.EUZU BILLAHI_MI\ES_SEnANIR_ RADZM". ali bi drugi skatio u odnosuna prvi rekat.-ze*e:. Sefiu sahihit-Buhari.tj.3DO0.t38r (sjedeqie) Prvi teBehhud K.bi sjeo na unutrasnjustranupoloZenog lijevog stopala.Prstedesnenoge bi povio i .u :l:l3l?". sa.v.il13'#*r- es-Sevri... 5/80/599 (muattekan) i drusi.. "'"Muslim.a desno uspravio. sIJr. iscrpljenost i sl. 3t200.Äi. . Islamskipravnici su se razisli da li se na drugom rekatu uöi .EL_ HAMDULILLAHI RABBIL-ALEMIN. .iä ih pre.Nüe osrm axormavajrclno opravdanje. Bedaiuß-sanaia.. t. ys2. Et nedbnua. l/572.Ebu-Davud.adbi uöinio dvije sedZde drugog rekata.at.poslanik.unia...bi kibli. El-hidaje.Et_mebsut. l8l/828. '-'Buhari. 1/603. Drugi rekat Na drugom rekatu bi poöinjao uöenie Kur'ana sa .'(npr. Obje skupine imaju dokaze koji su opöeg karaktera.El-nwni. sallalahu alejhi ve sellem. ili samo "BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHM". ''"' Zbogobjasnjenja vidjeniLrr? rhut-. El-ißaL 2n | .EUZOM"ili beznie.od tbn-Bettata.w vidjen: Et-. 1:23_. U drugojpredaji srojid..380 Nakon toga bi öinio sve Stoje öinio na prvom rekatu. t/t8l/852idrusi.3t425.

MU sEiEKAiuHu.l.i-rL<.. ''o' do kuka natkolienicu desni lakat bi spustto na Uöenjena tesehhudu je pouöio ashabe Allahov Poslanik.-nue inl-o uöenjana teiehhudu ovom prilikom od njih: neke Ibn-Mesud: kogaPrenosi Teöehhud ''')".rieüi. Jo n'lnn 'lntloc ^tittrko! Njegot'rob i NjeSot'tlosltt'1ik" i . sti.. ES-sELAMU ALEJNA vE ALA IBADILLAHIS- vE ESHEDU ieäriril BsHtou EN LA ILAHE ILLALLAHU' " vE RESULUHU ABDUHU iNxg l.luu. ll38/6265'Muslim.itu o*ua. i Albanr Hibbän 'V318 lbn 319/18?78 Ahmcd *. Neka i '1't't' i'krctt' iirror.t.tövrtä+.J."' r/154/714.sallallahualeihi ve sellem' 6emonavesti ..i :!)t i>tri 'i'-)"\\'t iii)t) l:..(El '* tiä""i. i' "Velii(nie r.23lll 1331 a svoj stavio na natkoljenice.ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU VET-TAJJIBATU VE RAHMETULLAHI VE AI-EIKE EJJUHEN-NEBIJJU SS-SEI-E.l:. l/180/8'14.lr 'rt 'l it :i :+i :*-tÜf ili >G *r l'-'." itia"''i. Ibn-Hibban . . ..iti\ i:t i)ai . ufä:fti rafoffuftu "Neka '-r\'?t.1 b ä. 2/222'Ibn-Madze' Ebu-Avvanc' 5/65-67/5?9'580 "uoo+ 'sPravnorn smalralu ovuDredaju trs gutrirl.i.qvN4epEN "Ovako smo uöili dok je Poslanik' Potom ie lbn-Mesudrekao: svomeGospodaru' bio Ziv' pa kadaje preselio ve sellem.ES-SELAMU l/27sl751 rrsrMuslim.iirii.rpaotnt i" je Muhanmetl . ri.(bedra). i Njepta blnuosl't N'ka ie nur nu na' ha'onvn.no itiii".. ri" rl-"1.'.mi'tt') 'äo."rrss'.4/97-98/402 2/201-2o2/'r85..:'Li :.to..t-ti je mir na Allahovog uöili smo: " ALEN NEBIJJ Vjerovjesnika.."äij.tttloAllahu pripatla' kao i noji tn a'i' tltuie dore I i je Allahov nir na tebe' o Allalloy Viero|jesniöe' dobradieta.

sallallahu alejhi ve sellem.''1386 porvrduje predaja Ovo i koju biljezi Abdur-Rezzakod Ataa da je rekao: "Dok je Poslanik. t\F:i -üt .83.2qO0-2O12A26. ashabisu govorili: 'ES-SELAMU ALE KE EJruHENNEBUru.^ir. ra326 i 2t578 579."t38q *ET-TEHUJATU EL-MTJBAREKATU ES-SALEVATU ET"Veliöanje TAJJIBATU LILLAHI.l3 I I. Bejhe}J." tt* vidiln: Fethul-Ban.ts\ tk )'i \tte. 4/ss-I00/403.42. Neka je Allahov mir na tebe. . ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN.od Abdul-AzimäBedevija.oöimda je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. Tesehhud koga prenosilbn-Abbas: 'u'.u drugomlicu).'.NEBUru VE RAHMETULLAHI \'E BEREKATUHU.3 iü t:irJ'ri !*fl lirr!r ir .sallallahualejhi ve sellem. i svjed.k.r t tr i:t . Safija ELmusncdu. Svjedoöim da nema drugog istinskog boZanstva mimo Allaha. takoder. ES-SELAMU ALEJKE EIJTJIIEN..'''-' Ovo.govorili: 'ES-SELAMU ALEJKE EJJI-r'HEN-NEBUJ' (donoseöiselam na Poslanika. l/409/127q. govoredi: 'ES-SELAMUALEN-NEBUJ.'. . lbn-Hibb?tr.il. .t/i42.Ji ifli . Vidjetjt F?thul-RaÄ...'lk. su. i Njegora milort i Njegov blagoslov.porvrdujeverzüa tesehhuda koju prenosi AiSai postupak Ibn-Omera. t/t83/86b..-. I I . o Allahov Vjerorjesnüe. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU VE RESULUH. 5n8411954.oe selfet4 twmazd Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Iz ove predajese uzima dokaz da su ashabi u vremenuPoslanika. tsz sarno Allahu pripada.. a nakon Stose vratio svomeGospodaru.sallallahualejhi ve sellem. 1337 lbäur-nezza.)\ \Ä tt. thoje dave i dobro i lijepo.yii j. Ebu-Davud. Nesai.:f . Ibn-Madze.'-d^t l.'a kada.t.se vratio govorili svome cospodaru. 21579 i Elv"dzia srr. Darekurni. ESIIEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU. donosilisu ovaj selamkao na odsutnu osobu(u treöemlicu). Neka je rftir na nas i no sve iskrene Allahove robove. lHaflz Ibn-Hadär porvrduje ispravnosr ove predaje. 343/l3 l0.. 2/158/2q0.. 2120413075. bio Ziv. kao i moji namazi.c j.. su'ES-SELAMU ALEN-NEBIJJ. Tirmizi. ''"" Muslim.Jjri i. l/2?lt4J.

dove idobra djela. . (lbn-Omer '' " Njegovrob iNjegor poslanik da ie Muhammed vlarri.tji) (li J. 'VE BEREKATUHU'' ES-SELAMU Ibn-OmerkaZe: Ja sam dodavao: EN LA ILAHE ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN' ESHEDU 'VAHDEHU LA ILLELLAHU.1 8 2 / E ) 7 Fbu-DrvJJ o. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU RESULUH.233 t Ibn-Orner: kogaPrenosi Teiehhud .')) it--:.''! . 'j. el-Hattab: -irr L:.. Siiidoöin do nenn drugttg isthtskog je Muhanmed Njegot'rob i Njegovposkmik"'tte0 usq r /' ' 4 t l l 4 l .e ' h e k i / l a q / 1 8 ' 1 D l /.l/261. Tahav' u rr* naufk. Neka'je Allahttt' mir i rahnet a tebe.il i "Veliöanje pripada stnto Alkrhu' kao i st'e lijepo. kotisno i moii namazii doie.*.. Abdur-Re7zak. Ibn-Omer je rekao da je dodavao: VE SERKE LEHU'.ijenrhi'prJ\nom vrdlelr')/'" )x/r'4r su o\u prc.*'j: t '$ ':f i'.1. Nekaje ntir na nas i tlo sve iskreneAllahove boittnstvanimo AlLahai dtt robor".TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VET-TAJJIBATU ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN NEBTJJU VE RAHMETULLAHI.t4.j.ir q I !i li:l . o Allahot' VjeroviesniAe mir a ttasi na sre iskretrc libn Omer dädavao.rt lrlsl o1.' '* i>üi ..'.ET.hull-neani.. Hakim' l/398/979 Bejheki' 2/205-206/283& u tf''"/:'?r?d' Nevevi rm^tß 2120211067 ie. Svjecloöitn je doderro: Samoje On Bog Koji nema\udmgaou Aildrd.LtJt "Veliacnje s(l/no Allcthu pripatla.)':li :i ji:ir "ilr. LaJ'ri'".3rÜr '!t 'q "r. trz87-289/200.üi . 't. ! l::j) "il.iei"blagoslov".lrju iMugleLJj DJrekürnr lbni Madae.l n : r m . kao i moii naDla'i.. ii-j. ':-3j rtj rlL .öG'.'' Telehhudkoga prenosiOmer b.) Nekdie tla nena drugog isthlskogboittttsio fiin1o Allahove robtt'e. Neia je nir na tebe' o Allahov' Vietorjesniöe' i NieSova ilosti Njegovbereiet.511544.r Srjedoöim . J r c t u r nr B. ' 4 .

. l/292 2o3l202..sallallahualejhi ve sellem.tbn-EbiSejbe.ET-TEHIJJATU VET-TAJJIBATU VES-SALEVATU EZZAKIJATU LILLAHI. ES.a.: . Nekaje mrr na nas i na sve iskreneAilahove robove. te da se rijeöi Ibn-Mesuda (kod prvog teöehhuda) ne mogu smatrati konsenzusom ashaba..SELAMU ALEN-NEBUJ VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU.Slo se desilo poslije smrti Allahovog poslanika.kar. tvfie da ie tanac penosilaca ove predaje ispravai." nu piuori "ES-SELAMU tesehhudu izgovara samo: ALEN-NEBIJJ.Nekaje Allahot mir na Vjerovjesnika.. r." U ovoj verziji se navodi da je Omerbio na minberui pouöavao narod ovom tesehludu. ES. . ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJru VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU. str. ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU.. ESFEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VE ESHEDU ENNE MI'HAI\4MEDEN ABDUHU VE RESULUHU.lmam Neyevi n El-e. 66. ''-' .ET-TEHIJJATU "Veliianje pripada samo Allahu.i Njegovi mitosi i Njegov blagoslot... 66 i imam Zejlei u lvdsburraje. moji namazi i dove.e: . i sviedoöim dl1jeMuhammed Njegovrob i Njegov poslanik.Malik.Tesehhud kogaprenosi Aiia. sallallahu alejhive sellem.ES_SELAMU ALEJKE EJruHEN-NEBIJJ".^. govorili: . ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. Srjedoöimda nemadrugoSistinskogboZanstva mimo Allaha. sve lijepo. Sliönoovomerekaojeu svompoznatom djelu:Il lasatul-ahkam. 2t20öng40.kar. kao i sve koisno. l/261/29c3. .oeselfet4namaza LILLAHI VEZ-ZAKIJATU LILLAHI \'ETTAJJIBATU VES-SAIEVATU LILLAHI. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU \'E RESULUHU.Lanci prenosilacaovit hadisa su ispravni." TeSehhud kogaprenosi Ebu-Müsa el-E5ari: 3/456 i t El-e. str. je dokazda su neki äshabi Ova predaja nakon smrti Poslanika. tj. ka. da. I/434. SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. r/422.Bejheki..t3el .

ri::'ti J. t:*:'ti :$ii ...Svj. \4uhcrnrneLl Njcgo\ Allahr. Darckutni.i l. l/409/1279.je Allahov mir na nas i na sve iskleneAllahove Vjerovjesnika. sa isprxvnirn kato tvrdi iman Neveviu El e. ür j! l .an:ia nti.Neka je Allahov nrir na tebe. . moli namazii rnoje dove. Nesri.w[fal[afru afejfü"teseqztt*SpojsnaQoskxiF"woL. o Alluhov Vieroviestliöe..ir lt a-rrii:+i . ES. Neka je rnir.y LIFiiÜi "U ime Allaha.''. VE ESHEDU ENNEMUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. '-4 i'.IhnviU263 U34'Vl317. Por\jedoöto "' .loiin Jt)je Muh. $'tae .Ebu Davud. Nekaie mir tt 11.2/203-204/2812.1s Allah.'' Telehhudkoji se prenosiod tbn-Omera(rijeöi ashaba): -lt''.'*Li. '3t3vutit.kog robove.1J"')qt rüi .kflru'srt 61 . VE RAHMETULLAHI VE EJJUHEN-NEBIUU SELAMU LAHIS IBADIL BEREKATUHU.SELAMU ALEJNA VE ALA SALIHIN. t/290 zgtlzot i Bcjheki.dobra djela.:"A. Allahove iskrcne i na sve nilost i Njego\) bereket. i poi\jedoaio m da.. MadZe. milost i bereket na Allahova Neka..+: . 1/182 183/858..'Ä< i'-'.10.ie no'hnil "BISMILLAHI ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU LILLAHI VEZ-ZAK]JATU LILLAHI VET-TAJJIBATUES-SELAMU ALEN-NEBIJJI VE RAHMETULLAHI VE BAREKATUHU ESSELAMUALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN.'.. mrmo boTansl\n 'lm dr nemadrugogistin.rÜ' -ir'c "Veliöanjepripatla sano Allahu kao i svelijepo' loji nlmlai i ntuic i Njegova dove..ET-TEHIJJATU ET-TAJJIBATU ES-SALEVATU LILLAHI ES. 4/100-102/. ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU..i robovc. Jr .ttu ' l svj.ttnned Nytot rub i Nie]ur I'oslou . "'i. ::. lanceDprcnostlaca. 235 t -Ll-ii -ri:r -r:iurr :.:r":e. veliöanjesamo Allahu pripada. ll2'71-212/744. SEHINTU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH.1.t.SEHIDTUEN LA ILAHE ILLELLAHU.'' 13r Muslin.Ibn' T. i:'.(loiimJo n?ntttdt ta! trtitttloBb.

*tlta'""". Ibn_Abdul_l dod'i su pouzdanim . E!.:'ä : #:äi' .u""?ä"n:oJ.nua.:: p"redaja koje seprenose do o.Tri naöina tesehhuda .#:i":i"yä:".!."":*:l'JJ''ff ä:m*..tcnhid.:" Jt2O. gt::"y odimarna BadTija 8.t'::.fi:".r*tr'#. .ffi.Lr' ka vt ur \t' 56 .1Jffi kl'"k.!i\:.il.g.:{#. .i#!t"iä.:.k"4. i'ü .:..:"i."'i..\i:ti:: .kar..:"t:ä"td.:' . .'.ruua.7..i. 1fff""".t. ::.. :f. Etnunkra. odabrari sutej"hh"dk"ji p. t6 8:.."ä91."ji. 3s 3i. .' ..". navode se u vjerodostojnom sunnetu:Tesehhud I j"Hif ffi trä. .^' t:ifi: .#i.:f: "1'i:::.*: fä.ui.. i::1ffi. Bedaius^.\:.1#..'.$"ä# Imam Safija. *.2r4.HjJ.""ä:i"#ffy. Ibn-Mubare s-. ill.?iffi1:.::Kil:. 1 ..1^1 ."-''..ox.ld1a$rugih u.|ii't"..s1.-dr'.iäfi r.o"i1li.ti ."'il'" "-#."'^iT..:.#irjryjt6. opcenlto. :'. .."ff*:. spominjanje Allahovog imena prije teiehhuda nema osnoveu vjerodostojnom sunnetu kal Imam Bejheki kaUe: ..t::.oese[[em."T1"ff '.i.i... itff. tesenrruarn-nooasai..ä"ini.jl#1?*tffi:i""ll' uöenjaka. Ahmed.. Y'dj:.{i"tr.?i.:x: i i{i "'" Er.u* ". i': .n-:". Aridalut-ahv?zi.Tffrä.:_ :::f..yi^..).*Ju"äff.frild#ni l'.r3ee 'füäT]iimteiehhudkosapren "*HH.'.i:iii'. 'gq. uüi.il."{: '* t.1*'üf Imam Malik je odabraote3ehhud koga prenosiOmer..**" 2t202'2o5' El'ned.7.:9.. uj.2 se. r*oa"i. namaza Medutim.ii. H' -nubin.i}ä1.

S''-j.r':)ttttJ Jt k &jJi v+$. ALLAHIIMME BARIK MIJHAMMEDIN \ts ALA ALI MUHAMMED KEMA INNEKE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHM.insa Alla\.sallallahualejhi ve sellem. spomenuti raznenaöinedonosesalavate nekeod njih: "Allahu moi smiluj se Mufuimmedui njegovompotohstvu kao ito si smibvao lbrahimu i nieSorom potomstvu.?r1/33?0. 4/105/406. G r:.r4or Salavati na teiebhudu da na Allahov Poslanik. Allahu naj. hista si Ti Uz'riien i it.kombinovanozbog oöuvanjaPoslanikovog' sallallahu alejhi ve sellem' sunneta.b ! )ui et. ."toz . stt. str. I\.je pouöio ashabe na njega. a mi öemo.eüt!J. c? u'-. blaSoslavi MuhLtnmeda i potomstvo nedovo kao ito si blLgosloviolbrahima i potomsi)o lbrahimovo' si Ti lJzvileni Plemenii.tJ.453.." ')(. Muslim.ALLAHIJMME. SALLI ALA MUHAMMEDIN VA ALA ALI KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME \'E ALA ALI INNEKE HAMIDI'N MEDZID. \tdjet Medbnü'ul-fetata. 161i Dielaul-eJham' 22D68.odIbn-Kaijima.1.ßDZID. Buhalistr.Hrknu tunkß-salah..

. SALLI ALA MUHAMMEDIN VE EZVADZIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA SALLEJTE ALA ALI IBRAHM.." j . . . : t. robu Svomei poslnniku Svome.p -i.i.Titmt7.. . Blagoslovililuhammeda kno :to si blagoslovioporodicu lbrahimovü.qet. "Allahu moj."\N5 . J. smiluj se Muhammedu.. 4/l 0J. i- j=* .-ral3 *ALLAHUMME.1 .+.r ß J:*.1 04/405.". g'.\4aük. tn72n45. ' .Ne<ai.. \'E BARIK AIA MUHAMMEDIN VE EZV ADLIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA BAREKTE ALA ALI IBRAHIM. -l-....njegovim suprugamai porodu kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici.-Jr. .a. t /4q5284. Zaista si Ti Uzvi1en i Plemenit.: J. 1. Bktgoslovi Mihammeda i Muhammedovu poroclicu kao lto si blagoslovio metlu svi sviieto|ima Ibrahimotu porodicu.Zaista si Ti [Jzviieni plemenit.':-l'* ." .^. Ji ... .*j i. Ahrrled.1."Allahu moj.. thr-Madle. INNEKE HAMIDI]N MEDZID. INNEKE HAMIDT]N MEDZID. 3 ". *. Z. ! e + .r4rl 9... . . r-s . . I l5o/6J60.Ibn-Ebi. '* . \ 3' "?ur.Sejbe.8. r .ll\. u_njr:rJ. 1 . 4/l 06-107/407. SALLI ALA MUIIAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA AII IBRAHM.lustjm.. SATLI ALA MUIIAMMEDIN ABDIKE VE RESULIKE. Ibn-Sunni.9t6g 4961397. t . 2/st5't364.'1 .'. + .tßtasi Ti llzviien.. . l8/24ll l4JJ.sr. . )1.).I /4 / 1 -j Ot3220.l355/635."tqa *AILAHUMME.& j.:1. 2n48l8ö13.Mu\tim.41 i* . Jt !. i. ) . str. 9+-. Ebu-Jata. \. plemenit. smiluj se Muhammedu..ATLAHIIMME.38/94.. KEMA SALLEJTE AIA IBRAHIME VE BARIK ALA MUHAMMEDIN KEMA BAREKIE ALA ALI IBRAHM.5 +rj. ' . VE BARIK ALA MUIIAMMEDIN VE ALA AII MUHAMMED KEMA str..- !* 91. Nesai." .*i G') e Je "t. r/414/t2g2. '-Buhari..!. . i ... +rJjl) -. kao ito si se smilovaolbrahimu. "Allahu moj smiluj se Muhammedui Muhamhedovojporodici kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici.+'.. Blagoslovi Muhammedai njegovesuprugei porod kao jto si blagoslovio lbrahimovu porodicu.clt.t)'. '*" \.

-.Ibn-Huzejme. a Poslaniksallallahu predstavljaju tesehhuäa. I tzS2l+zgz. lß5onoS Hafiz Hejsemi vidjerl Mcdincuz 7?vaid2/142 SejhAhmedSakirga """ "*a"i" * o*ta*i a Atbani dobrim vidjei'' El'nuved 4/218 sa opaskamd . tt4se.ieSehhudu.i-s"uii"-i""ei"" -YlgliT: ve--sellem' 1. INNEKE MEDZID.i"Oiei-nup*o. üli."a" rli tio n. El'musni' rt6rr i Aidtltut'ahvezi' 1ß88. Ibn-Mesudprenosida bi Poslanik.HAMIDUN BAREKTE ALA ALI IBRAHIME FIL. ier salavati ukazuje . ueenjaka'oe sarijskii .pa bi predäoselam nakon Ovai hadisupuiuie da se na prvom rjedenjune u'e salavati ve aleJhr dow."s"ht'odu.crrl.i^ i#*"i*. "Prenosioci ka'e: * f.rä-ä'i." Nu p*om sjedenju sjedenju'dovio bi poslije L-vhhroal r. srzos' Betlaiui'sanaia. !T.uöio: . ." prvom lslamski uöenjaci se tazilaze oko uöenja salavata na Jednito smatrajulegitimnim.iä je dow na zadnj-m sjedenju prije selama'kako citiani hadis..7 nisu obavezni.. ABDUHUvE ENNE MUHAMMEDEN ESHEDU re Vidieti: El?ztar. .lvs nakonprouöenog neposredno bi ustao nlSWUffU.ALEMIN.l*"3^b]1..I Dokaziuöenjakakoji ne zagovarajuuöenie salavata na Prvom tefehhudu *: ":]. drugi ne' tesehhudu.nä"d. 69 i EI nugn. AhmedaSakira . 116llw itäÄ.li".i?"i'" n{e reen" pnvnika smatrada uö€nje salavatana ovom mJestu ^iit" oot ispmvno.sallallahualejhi 'ETTEHIJJATU kao i na drugom. str. drugom (zadnjeln) L€3 proJ"noj t"s"ttnoau. pravnikada ovi salavati(poslije Imam Nevevi navodi konsenzus p*[ irä' ilt.. ..f'h:d11.

2/t37/366.lanacove predaje ocUenio ispravnjm. Ebu-Jala. -^"a7". poslu2io bi kao jak arglrmenro krarkoöi prvog sleoenta. klanjao deveti rekat. '-'' Ibn-Ebi-Seibe. Zatim bi se digao.. zahvalioAllahu.'4" Slienoovomenavodi se i od Ibn-Omera. ) t402. . "t. Ahmed6/168/3656.a. r. Ebr|-Dayud. t\ El-unmu. Selemeprenosida Je Ebu-Bekrna prvom sjedenju izgledao kao da sjedina Zeravici dok ne usta.kaZeda predajeu kojima je Poslanik.Ibn-Ebi-Seibe.. Hattz lbn-Had:e( ie u fitelhisul-habin... donio salavatna poslanika.t 'Ibn-Ebi-Sejbe.Vidieu:Andatul-ahvczi.mlm b.3711175. Tajalisi.3ö9. Bejhekt.klanjao devet rekatavitra. kako tvrde hadiski ekspeni. sallallahu alejhi ve sellem. takoder. str. 1/402993. sjedeCina prv^omtesehhuduizgledao kao da sjedi na uZarenim karnenöidima-'* Da lanac prenosilaca citiranog hadisa nije prekinut. Ibrahima en-Nehaija i ESSabija. Temim b. ilä v ialt t'. 2119212799. 1126313011 i ßn-Diäd. Trtrtrzi.Hakim..441331 Safija. Hasana el-Basrija. 1/121. Medudm.'. 491204. 3t46t. Seleme el-Kufi nije dozivio Ebu-Beka. pouöavao ashabe te3ehhudune spominju salavate na prvom telehhuduveö samona zadnjem. Aisa.Begayi.a imam Tirrruzidobrim. lmam Ibn-Arebi el-Malikj ovaj hadis smarr-a ispravnim.U420.laI Ova skupinauöenjaka. srr. Dokazi uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom tesehhudu l.str. 2311995. sallallahu alejhi ve sellem. 1/2631110I9-1022 . Navodi se da je Allahov Poslanik. 3.2. sallallahu alejhi ve sellem. l/2öllj016.T.Et-tcthisut-habi r. 91149/5232. potom bi uöio dovu.sr'. Ne bi sjedio ni na jednom od njih sve do osmog rekata. AZ69t67r. prenosida bi Allahov Postanik. ali ne bi prcdao selam.sallallahu alejhi ve sellem. donio salavatna tae N""ui. lß88..must?drck.Tada bi zahvalio Allahu. pa je lanac pr€nosilaca ove pr€daje prekinurVidjed:SifrdZulnu ekin.ne. v42s-43oi Et.

nije Zalo salavalr razlika izmedu prvog i drugog tesehhuda.". i3-ffii.atlsi I Albani i Am..ii Serh l0/57ee12 raberani. takodett Keifiiietus'salah s][.i .lnt' Ova Fedaja spominje da je Allahov Poslanik.s"hhudkogapr€nosi Sdh ür. rarlTako lbn'Mesud do k*1a kaot.'''' öinio takoder. 1/552-553/1?19. sallallahu alejhi ve sellem.rt t-u au 1" i"p.e.uöio dovu. Po ovome predaje jle postupaolbn-Omer. ru. donolenjesalavatana Poslanika.sallallahu alejhi ve sellem. pouöensvakom dobru Potom tesehhudu' je Vjerovjesnik.. a nakon toga bi prcdao Poslanika. [jepö doniieti salavatena njega. Ebu-Hurejrckaze: da je osim Sto smo donosili iekbire.u*u Po Mustimovim kilerijima Vidjeri: Er Dn. N.vidjetr.u kojima Poslanik. vrijede. sa ispravnim lancemPrenosilaca' Malik..kaZeda nigdje u hadisima.o i. Ä."" p"a":u o"ij.fada siednete na svakn dva rekata recite" 'ETTEHUJATU LILLAHI. a podto se Poslalik. a jedan od oblika dove je i na pwom teSehhudu. 12. tÄ2.znaöida sepotomuöesalavati' sellem. Ova skupinauöenjak4 takoder.u"not. sahiha A567 i Eltnu. "Nismo znali dtada uöimo na svakomsjedenju' 2. dove. sallallahualejhi ve spominjena kraju tefehhuda. spomeDuta Ovome kako za prvi tako i za drugitesehhud kazuovi uöenjaci. pouöio ashabe -kazivl. ve sellem' alejhi sallallahu dodajurta je nakon spominjanjaPoslanika.sned. ..'talapotom dovite ka*o ielite. 2324 Sejh Albaii ovu predaju smat'a ispravnom. zahvaljivali Allahu i govorili " Muhammed. '" 'ei'. 2n5201 -sahiha. vidjeti:El-mÄn?d -41163 . Prenosise da bi [bn-Omer'nakonprcuöenog bi isto tako. pouöava svoje ashabe. 21567.p." i. selam. uöio salavate sellem.Ebu-Awane.J. Es-silsihtus vidien: 3 Nesai. rsr304. sallalahu alejhi ve na prvom tesehhudu.sallallahualejhi ve sellem. sjedenju. "r.sallallahu alejhi ve sellem.Na zadnjem uöiorazne Citiranim hadisom lbn-Hazm dokazuje da je dozvoljeno uöiti doru kao i na drugom. hadisu '-" misljenje ovo ne zasrupa uöenjaka veiinaislamskih Metlutim.sto se jasno vidi iz njegov. .r. . sallallahu alejhi ve sellem."tats prvog resehhuda' 3.7 (El-munt€ka).

Iz ovog Foizilazi da izostavljanje salavata na prvom tesehhudu ne utjeöena ispravnostnamaza. t/40Zn2Z+.lm n Neyevl ü Hulasatul-ahkam"1/427. 'at N"*i. 21226. Ull9/6O00 i 4t3t8-3t9tr81i8. 2/1a6D779. Y idieti: El-nedZJnua 3/455.^ '-'Nesai.rar3U drugim autentiönim predajamanavodi se da je Allahov Poslanik. Ahmed. IInaIn Nevevi ow predajusmarmispmvnom.. .sallallahu alejhi ve sellem.5/65/579. U186l874.'"'"Poslanil^ov. 2168n522. I/40611267. Ibn-Hibban. Ibn-Madie. l/355-15ö/719..'"" Vail b. Ibn-Ebi-Sejbe. U274/678. Ebu-Davud.naöinivBi kariku.ud.2tr63t2g3.uoöavamoda su dokazi onih uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom teiehhudujednakojasni i jaki poput dokazauöenjakakoji zagovarajuda se ne uöe salavatina prvom sjedenju. Beg vi.Darekutni. Ibn-Huzejme. 2J226.Awane.Ebu-Davud.Preferirajude miSljenje Razmatrajuöidokazejedne i druge skupine uöenjaka. Ahmed. te pokazivao svojim kaiiprstom u pravcu kible.4l318/18722. Beiheki. Vidjeti: Hulas atul-bedm-n nir. skupiobi pßte u Saku osim kaZiprstakojim bi pokazivao u pravcu kible. Ebu-Da'. I/J55/218. ID75nß.ro2r U komenlaru rars Muslirn. Nesai. S?trtj^t El-nusnedu. 1/354114. 41.2/189/2785. l/18ö/874. Hudi prenosi daje Poslanik. sallalahualejhi ve sellem.kaie: "Bitjezi ga Ebu-Davud sa ispravnim lancem prenosilaca. 5/27111944. Alnx'ed. str. svoj desni dlan stavio bi na koljenodesne nogeili na na&oljenicu. 2D26. Ibn-Hibban. Ibn-Huzeime. Ibn-Huzejme.Beg vi. 1122411338. Malik.1/3771159. 22134/81. Tabeßri. a Allah najbolje zna. Abdur-Rezzak. sallallahu alejhi ve sellem. l/3??/1159.pomjerao svoj kaziprsli einio dovu njime. Bejheki. Danrrn. a pogled mu je bio usmjerenu njega.22135182. Bejlrckl. 2n74/6'78. Tabet?tri. l/244-2851195. spojio vrh palca sa vrhom srednjaka.2n90n790. I/t85t87t. Bejhet<I.pogledne bi prelazio njegovkdiprst.Ibn-Hibban. l/2128441. Ibn-Huzejme. Pomjerar\ie kaziprsta na tesehhudu Allahov Poslanik. Ebtr-Awane. Ebu. T|II'nzi. sallallahu alejhi ve sellem. 512'7111944. | | 139. . t'21 Nesai. Ebu-Awane. Ibn. a onaj ko ih prouöi ima nagradudjela mustehaba.5D7t-2'72t1g45. Ibn-Huzej me."Njegovo miiljenje dijeli lbn-Mülektin. Ahnlned. 4/15122 (El-Fethur-rebbani). U355r18. 4115n22. 2/190/2789. l /3421 130q.

"''_' ispravnim Ibn'K'ijiilll i AlbaDiovajhadissmatraju Hibban. llio:nzrr i 1272..c.Ä"J. nomlerlrje t''ra iini de'n"mrul'rm lnrrmHei"emr to/:6' r'l E :/raid a""u pi. Ebu-Davud. Ahmed ls/258/9'139' Hibban' lbn tl-etrdtu.'nr u UeJ u.o'o ooi"sn..241: "U njemu je dokaz o stalnom ovogahadisaEbu-Tajjib Abadi kaZe: pomjeranjü kaZiprsta.l/tl2l56j (Ei-keirl. 159.lrni \ rdrerr: '1:n' ..i dovili s njima u namatu *[.tnu te:c ud ltddftnJd :?U? . 10i262 Inam Tüerani u t/ €rrl7tr' l/218/713'navodipredaju iedrneu:-:evatut.i.4/3713550' u Taberäni illz:ne:.Timizi. 2/?3U84?9 Sejh Albxni krte: Lan:rc prenosilxca Je dobar" Vidjeti:S|lz/ar'rdldr.)(. +:lt:o'1."'.. Tertutttttt 3/202' tia' t Dno Ei'ieth \idleri: Hulasatxllhedril nnnir' l/ß9."s.i 3/196 'nr.'no """1 frcdxlr \rdleli: hfu141'ad l1lr'-'l6S vidierr' Irkode: srt 1 15 Tenkihul'k?la'n.a" . zejrla Kesira *"ir".str.. Hakim iZehebi ovu "Prenosioci ove prcdajesu pouzdxni"'Vidjeti: Haflz Hcisemiknzer isDravnom.1l?6 'Zaista je Allah Jedan' Jedini' Istinsko je povio jedan i rekao: Boianstvo.tJ je jednog ashaba. E/'r.sr.Lr.. I\rJ' r. 'clhlliiu rrlejhi lbn-Omer .. i Ibn 4l6s-10/1231 ilteoles+.takoder: 1351."ii"i r*:.da alejhi ve sellem'vidio sallailahu prilikePoslanik. O\ü predJru Hej.vojim pomlelao. pouzdani Erftprilu.Ibn-Mulekkin.^. L fal'fmam biljc. alejhi ve Prenosise dlr su ashabiAllahova Poslanika'sallallahu tt" Jedn' wojim prstima... 230/989 Imlm Nevevije lanacprenosiaca u45r' lbrrKd iim Je tler"Jor"jrrm \ i'lleri:l/-'kJ-r'a hadi"rocrienro or. sutIn.em. a njcni prenosiocisu kazao: 'ellem' preno.\e "Ponieranjr om pr\]o JL t?j!.'.'7 t8 Nesai. svojim jedni'n'" pokazujuöi je äovisaviie prstiju.'o.pa mu rekao: pa mu prsta' sadva kakopokazuje lbn-Omerjevidio öovjeka prstom.d. sikuu. 'r'1Vidjeti:Avarrnar. prenosida je Poslanik'sallallahu prrtn.n.i u".a. Ebu-lala' 'n'utleäi. SejhAhmedSakirjeovu ptedaju iejha Albanija ovoga hadisadobrim-jc ociienioispravnon Medütim.iLh je \jero\je'nik. eezzar. u no./irrüd 2/334 Vidjeti. lmam Timizi."'"-- alejhi ve sellem' Abdullahb. ''Jednin. p"arre pouz.u dok ie uöio dovu' ali ga nle pokazivao.jena samolbn Hibban u 's poüzdanim ocijenio b. 1/719/l966 i i 6/88/29673 21232/8410 Ebr-Sejbe. Ncv€vi. sl::eleooo. predaju smatraiu *""ai a" p io bio Sad.u. kr/. 2ubej. str. oc. s". .-. "" it"-eti-S"ll..i lJher.: ..rsa prig". 3/179/1820. lu.

Zove setEI-kavlul-Iasil. te se tako moZei prakticirati.: Et daaniuti ahkanit Kw on. t62.'ra. l'1ry tl:HadZerg\. ovoje stavimamaRafi.la3o prenosilaca. Oboje je preneseno ispravnim putevima od Allahovog Poslanika.sallaltahualejhi ve sellem. i4t6/t996.Sananija. 164. 3/444i EI-?-I4r..2rltö5.Mubarekfurila 1a2e i sejha Ibn-Baza. i. to I dieta: Et-kLvtut-nubin. su..'"" Ibn-Mesud je uöitiles. .42ttzj 3 i SnadauLnunekin. t\ izdanju"Mekreberut_utumi vel_hikemi. U tB L ta35 viajet: tt. sallallahu aleihi ve sellem. '* Vidjeu: El kavlul-nubin. u vjerodostojnomsunnetu se navode predaje o ispravnosti pokazivanjaprstom u pravcu kible i njegovim pomjeranjem. Imam Kunubi kaze:"Islamsk pravnicisu se razisli da li se pomjeraplst ili se pokazuje njime.4tJO5t233O.". l/185/8?0.'.Dakle.'3 vidiet.pouöavao ashabe teSehiudu kaoilo ii je pouiavaokur. '"' vdjetl Subutus-selan. sr.pomjeranjeprsraili pokazivanjenjime izriöito kod Sehadeta nije gradeno na validnom argumentu..Nu kaZiprstviSeili manje dok pokazuju u pravcu kible.str.^. vidjeri: DaifuSun?ninNesa .ra35 t4..la3l o:loy: ovih predajavidimo grjeiku ktanjaöa koji poviju svoj . sr!. "" Buhari. tbn Ebi-Asim u Ei.a Imam Nevevi navodi konsenzusmuslimana o uöenju teSehhuda tihim glasom. . '* Ebu-Davud.! V idietji Netad2ul -efka t.1t354-J55/7t6.uidkn: preuTe ELktava. a Hakim i zehebi emdaju vjerodosrojnom. od lbn-Ba7a."ra28 Takotler. Mustim. Ovaj njje utemeljen u vjerodostojnom sunnetu.medUuo. Hadis koji . .t/J54l818. l15. '"' Ibn-Hurejme..hhud kaze:"sunnel u .postupak govod o pov-üanju Euvon PovrJanjukaZiprstana tesehhuduima mahanuu svom lancu Takoder.ta3 U vjerodostojnoj predajistoji daje Allahovposlanik. a neki i kuZe njime. |3nt. 36}_361 .anskim surama. 2/159/29t i Hakim. 1318/6265. Sejh Ebu_Bek et_ Di€zairi ima posebnustudiju posveienu naCinupomjeranjaprsta u namazu. str. tmam t rrmiziI smarraju dobrom.4/99/402.iia.ahaduvel-m?\ani.. Tirmil.sv.t'6. U44O44l i Tuh[etut-ahve?i.".ebi. '.

Qosfanifunog, Sr.,ojstt,a satatfafiu a[ejfr.ive y[&Tredi i öetvrti rekat

245t

Potombi se Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, digao na treöirekat,donoseöi tekbirl|6 idizuöi svojeruke.l$?potombi öinioisto je öinio na prethodnom Sto rekatu,rr}donoseöi tekbirekod svakenove radnje.r{re U drugoj verziji koju prenosiEbu-Hurejre stoji: "Poslanik, je rako(rj. donoseöi sallallahu alejhive sellem, klanjao tekbire kod svake nove radnje) svedok senije vratiosvornGospodam."ia0 Nakonito bi uöiniodvije sedzde (treöeg zadnjeg ili öetvnog) rekara (ovisno o namazu), sjeo bi, stavljajuöi lijevu nogu ispod desne potloljenice, oslonjenna lijevi kuk, sa povijenimprstimadesnenoge usmjerenim prema kibli.rarr Ponekad bi sjeona sliöannaöin,ali bi desnu nogu(stopalo) polozio sa unutrainje strane na tlo, dok bi lijevo stopalo stavio izmedu potl<oljenice i bedradesne noge.'tt2 Nekada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,sjediona zadnjem tesehhudu oslanjajuöi se na lijevi krk. a obje nogebi isturiona (desnu)
stralu.lrl3 Ovo su, dalile, tri naöina sjedenja na zadnjem teiehhudu koja se prenoseod Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnim predajama.

Takoder, Ibn-Omerje sjedio oslanjajuöi se nt tue\,r KuK. uvo miiljenje zastupaju:Ishak b. Rahevej,rI5 ucenJxcl malrKUsKe.
t436 Buhari. slr- 176/803. Muslim.4/82/392. t'3t Buh.i. "rr- l6,f/739. Nesai.l/384/ 81.Ibn MadLe. t/26U8' . tr$ Buhnri. str. t761803. Muslim. 4/82/392. (r Bubari. str. t73/785. Mustim.4/8:/392. 14 Sarrja u Erarrsae,lir,str. 38. Nesai. l/37s,376l1155, Dafimi. l/201/12,18, lbn H\zejne, t/291/579.Ali b. el-Medini i rejh Albani ovaj dodatak srn.taaju ', , ",'. B u h a r i . .lr. l8l/828. F h uD J \ u d .l / 1 8 0 - l E l / - 5 0 T.i ' m i / . ) / t 8 8 I 8 , )1 0 . 1l,b n Huzejme, Ul50/708.Ahmed,7/39214382. Tahaviu lerhul-tneani,1/258 i Darimi. vr,ljcri:,/rzlr/ I/2)g/l J5h. TboS obJ3intent.r tr,. dd. I | ö L ,,.. '"' Muslim,5/65/57q. r{rEbu-Da!ud..rr. ob). 2),1 gi i. .\Uerroi,pra\nrm. Sethqtbrnr
i'prd\nim. Vlolell: N/tlüt cttar 1ll1o i lt üil-!,tlil. 2,7.

ve sellen,rwmaza Sahjskera?i hanbelijskeraspravne Skole. Nema razlike u sjedenju u namazuizmedumu5kr.roa i iene.t{g Hanefijski pravnicira5oi Sufr.lan es-sevrirasr smatraju da se na zadnjemtefehhudusjedi kao na prvom. Prcthodnosmo govorili o poloZajurukura52 i pomjeranjukaiiprsta. Potom, isto kao i na prvom sjedenju,prouöi se tesehhudi salavatina Allahova Poslanika,sallallahualejhi ve sellem.krram Safija uöenjeovil salavata(prije selama)smatraobaveznim(vadZib)i ne priznaje validnost namaza beznjih.la53 Poslanik,sallallahualejhi ve sellem, öuoje öovjeka kako uöi dovu u namazua nije zahvalio Allahu (nije uöio reSehhud), niri je donio salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je, nakon Sto se öovjek udaljio, rckao: *Poäurio je." Ashabi ga pozvaie, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,reöe'."Kada budeteklanjali, zahvaliteAllahu i donesite salayatha Allahova Poslanika,a potom uöitedovekako ielite.,,1asa

ttall*, ttZ9lttgg. Imam Nevevi ovo predanje smatra ispravnim. Vidj€ti: H ulasatuI-ahkam, | / 425. t# v ;aiett: tt'ritalu t-Suraha. su. 138i El-?vsat, 3t203. t% vidJe': EI ßnz*.at, 2l ts4, El.munkka.2t73.Et-kavaninut fkhijj?. str.53. '"' Vidjeri: tl-yl('1, 1n35, El-ncd?nua, 3/430-Mulnit-muhtad| U37j, Hitüetut. ulena, Zll28. t4^Valett: tt.mugni.I t6l2- Se rhuz-7*rkcfli. 1t584-585. EI-intoJ, Z^ Sg. '-' Vidieü El-istizkar. Zll54. t.as-o vidjeti: tt-nctsur. 1124. El-hid'je, l/53 i Bedaus.sanaia. tt4s6. '".'' Vidjetr lhtitalut-fukaha, sv. 138.El-isti.hj|, u154 i S? us.'unne,3^12. '-' Ebu-Avvane. prcnosida bi Poslänik. 21226sata ahu alejhj ve \e em. uhvaüo lijevon rukom lijevo koUenoi oslanjaose na njega.Medutim, ova predajau lancu prenosilaca ima mahanu koja spreaava da se radipo njoj. .,., '*,vidjeti: Ll-unn. l/331-1J5,El.z,(ar. srr.ö9 i EI.n dimm. Jt44i. ""' Bezzaru El.nurnedu. 9n0]13148.Hakm, t/354l840.tmam Hakim, Z€hebii Nevevi ovu predajusmatrajuispmvnom.Vidjeti: HüIasatul-ahkan, tpA2.

14

241 t
Traienje utoöistaod öetiri stvari ve Ebu-Hurejreprenosi da je Allahov Poslanik,sallallahualejhi " utjeöitese Allahu od öeliri rekao: iatia budetena teiehhutlu, sellem, stvaria
e i iJ Jt--J'.;l
: - ' .

ij!:-.

. - ; .

'!t-'u.J.t;-.--&J:'

, ,

rJ''r;rP

:

i

-

Jgljl c-!r pontj( noj. Tebi le utieöemotl dZ .ncmskc potnic kobu,r\k '' i,kuienja ovig i budute| rviicla iod zla opako| Ded'd'ala ..ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MIN AZABI DZEHENNEM, VE MIN FITNETIL'MAHJA VEL' VE MIN AZABIL-KABR, " 'A;lahu

FITNETIL-MESIHID-DEDZDZAL vnuÄir w l,rn SERRI
DovePrije selama

bi molio na teiehhud'r alejhi ve sellem, sallallahu AllahovPoslanik, raznim dovama.Uz Allahovu pomoö' spomenuöemo svogaGospodara neke od njih. 'Ji! u-i J"rJ.r- '-.-'i'J'J';li "Allahu moj, Tebi se utjeöemod zla koje sam spoznaoi od zla koje ne .ALLAHUMME INNI EUZUBIKE MD{ SERRIMA ALIMTU VE MA LEM EALEM." MIN SERRI dovu: ponekad bi uöiosljedeöu alejhive sellem, sallallahu Poslanik,
'*'But'*i, i Bejheki' "t. 182832,Müslim, 5r2l588. Irnam Nesai.1/42042111309 d Polo'n ptedaji dodÄju: ovoj sa ispravnimlancemprenosilaca 2122o1i882, ekamoliAIIaha.a ita Zeli." rbn Ebi'"' r'a'"ii ", iin:niro. Ibn-Madze'3/25713111' Nesai, 3/480-481/s538' \t263/3'79' t EvSunne Ibn-Ebi-Asim 3"Ä ätttzsrrO, Ährned' 6n00/24065, I 032. 3/306/ lbn-Hibban.

'1v*t"{i
"Allahu moj, uöinimi lagahnim polaganje raöuna.',r{s1 .ALLAHUMME HASIBNI HISABENJESIRA.' Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je pouöioEbu-Bekra sljedeöoj . dovi:

!--r

'J-

a , . . . ' - r . ö,_-iL J /u J: rj _;i, ;iu vy ,.s Ui ;:-:J j, :J, ;")t )ie;ttui :t:1. ;,:;')t I

moj, zaista.sam prema sebi nepraveden bio, a samo Ti grüehe ptuitai, pa oprosti mi i smiluj mi se.Zaista si Ti onaj Koji je milostivi Koji punopralta."tas8 *ALLAHI'MME, INNI ZALEMTU NEFSI ZIJ'LMEN KESIRA, VE LA JAGFIRUZ-ZI]NUBE ILLA ENTE, FAGFIR LI MAGFIREiEN MIN INDIKE VERHAMNI. INNEKE ENTEL-GAFT]RUR-RAHIM.,' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odobriojednom ashabu . da uöi sljedeöu dovu:

"Allahu

. --r, ) --^ i: Lt ,'; i:<, !, r"; !r 4 ! r..it', ,-1j,j!.nt.,J

#, /Jt',lett ui:üy 4i;i;

moj, ja te motim,jer si Ti Altah Jedini, Koji je utoöiite ."Gosp_9dyu svakom, Koji nije lodio niti je roden i Kome niko nije iaian, ckt mi opro.ui:.,(!j" giiche. Zoisrasi Ti onaj Koji j? I4itos;iv i Koji mno|o INNI ESELUKE BILLAHIL-EHADIS-SAMED, ELLEZI LEM JELID VE LEM JULED \'E LEM JEKULLEHÜ KUFUVEN EHAD EN TAGFIRE LI ZUNUBI. INNEKE ENTELGAFURUR-RAHIM."
ta57Ahmed, t7/262t24}97, Hakim, l/385/936. rmam Hakim i Zehebi ovu predaju smaralußDravnom. 'n'3gut'r'i. "r..ia,g.tq, v ust|fi,, nt2s/2705. '"' Ne\ai. l/41?/1J00. Ahmed.4/lt-J2/985 {Et-feLhr. Ibn_Huzerme. l/J58r24, Hakim, l/400/985.Imam Halim i Zehebisü ovu predaju ocijeniliispravnom.

*ALLAHUMME,

og,satk[fafru staniF;w Ao
je sljedcöudovu: Poslanik,sallallahualejhi ve selleN' uöio L' +r j.^ r- -- i ' --j :-* ', --1. . ;, .- ,+- * i';.. '. -"-"'i) 3:*'''lL ' "r---t,* -' j-"i* *L'1u--.*

249t

+ ' -

a -,
3:-ü

.-a . -t-.
- j-' .:L'

-: r -- '; -t - ' .: r ''- -i
.-:- ' -. L' "J :.l; -'^ "'

j'-:

t" ^'Ä

- ':'-

nrcr.i,'::",:,,:,1: i;,i:;:':r::;,;:;ff: .,sxt'i ,"a ir.1i^ roiiovintcL,

i,Trojdn "Allahu ntoj' nolitn Te Trttjitn :nunien o neviclljit'ottt

toct

,:t üsmrli ne ako .ie u tottle dooro '(' got'oritn u srtlibi i ;i,ru i jawtu Molittt Te da isti'1tt ;;;":;ör,;t;, u raskoii i siromttil.r'uMolin Te ,oäoyoijrru. Moiirn Te zn umierenost M'1",::...Ti,!:,
ne..üenon koje.'t t'es('lje Tär,ita.ri kojene prestttju, uqiodanttvol te
itt Molin iriri' zoaorotion ,tttim itt' mi Ti otlredii lice'. Ttoj.e u Plemetli,to pÄiü t^-it. rtoli. r" ,lo ^n potosti! 'la 1le'lan 'Molim bez itete koil tlü Te da ni potlctri! öeinju 'a susrcton s Tobon' All':n.! koi(t tne nttie u:ublutlu ttclt'es.ti ,:Ift; moie nauclitii b;. sü1Lttü.ie ()niultt tq)ttcLlJLt' kolt ukrari nas biserintt im(tnai uputi tt.-si ttiitli tr'ts .ALLAHUMME, BI ILMIKEL-GAJB VE KUDRETIKE ALEL V! iNIE E.LIUITEI-UEJATE HAJREN LI. HALä",A;I;INi

LI,ALLAHUMME' iiuäpsNi iZ,oKANErEL-vEFAruHAJREN vE SEHADETI vEs GAJBI FIL rl,a.s:erexp' - -KII-IMETEL-HAKKI ö' ;sELüö FILGADABI vER-RIDA v-E siglüö NETMEN üir-Üöt iosop FIL-cINAvEL'FAKRVE ESELUKE vE LA ArNINLA TENFEZU ii"säröÜ vi-nsiLUKE KURRETE KADA vE ESELTTKE i's]ft;irü ve psrr-ursn-mlA BADEL NEZART LEZzETEN gäiö';i-iisr B6EL-MEVr' ,vE EsELUKE FI ILA LIKAIKE' GAJRI ii veo/ur. ve ESELUKES-SEvKA vE LA FITNETIN MUDILIII bänoi--i"luor*nerrN "eäl'iruwe, zEJJINA BI zINETIL-IMANI vEDZALNA
HUDATEN MUHTEDIN.djeöima: je sallallahualejhi ve sellem uöio dovu sljede'im Poslanik, ovu i Zehebi Inam Hakim rrs Nesai, i Hakim l/705-706/l923 1/'118'419/130'l-1305 snatrxlu'sPravnorn prcdaju

ve sellet4namaza
. i , . r , . - r ' . , . : , r . . i : . )r.\r r.n'Jr'J:tJ )t J:+,f ) j4'f : , , . , r . . : , ! - . , ? , :t rrrrrJJ4rJ), 'trrr' +j';Ul
'.i, --. , )e\ a v ,., :' t, .!,. --. , e4 )JerJ '.rri € J' J4

"Allahu moj Tebi se utjeöeh od ikrtosti, kukaviölukct i pozne starosti.7-.tititi tne od dunjaluökihiskuienja i kaburske patnje."ta6l ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MINEL-BI]'HLI VE EUZU BIKE MINEL-DZUBNI, VE EUZU BIKE EN NUREDDE ILA ERZELIL-IJMIIR. VE EUZU BIKE MIN FITNETID-DUNJA. VE EUZU BIKE MIN FTTNETIL-KABR. Zadnje dto bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao prije selamaje: ; - 3:;r !r .; !j;t u1'jtu, !',)i -, -.;t;t J:üu.t.i,-.i,

j' 3\t i6 i:"Lit uI "t1i1't ul

"Allahu moj, oprosti mi tkoje ranije i kasnije grijehe, tajne i javne i moju eumjerenost,i ono ito Ti atai botje od mene. Ti si Prvi i Posljednji.Nemaistinskogbo/ansna mimo Tebe."ta62 *ALLAHUMME, IGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EHHARTU VE MA ESRERTU VE MA EAIENTU VE MA ESREFTU, VE MA ENTE EALEMU BIHI MINNI. ENTEL-MUKKADIMU VE ENTELMI-IEHHIRU LA ILAIIE ILLA EME." Na osnovuprethodnospomenutog moze se konstantiratida uöenjeu jezika i izgovaranjem, namazu(Ku/ana ili dova) mora biti pomjeranjem jer ne vrijedi i ne smatrase uöenjemono fto öinepojedini klanjaöi, tj. da svoj namazpoönui zavde zatvorcnimustima,uöeöiu mislima. je da klanjaö Najispravnije öujesamsebe kadauei. neometajuöi rime druge.'* Imam Buharibitjezi da su ashabiznali da Poslanil<, sallallahu alejhive sellem, uöi na podne-namazu po pomjeranju njegove brade.l@

141Büafl,slü.596na22 i str. 1361/6390. 1{' Muslim.6/48-50t71.Ebu-Awane.2/235. 143 yidjen h-temhid, rl/29, El-insaf, 2kA, Hilijetul-eylija, 2/108, Fethut-Bati, 2/491/760-76r. te vldjeti. Fethul-Ban,2l4gtn6l, El-nedimua,3l2g5, El bejanuvet-tahsil, rl4g1.

'165Poslanik. Lt ittsdJ. AbJu Re/" k lbr Hazm u EI nnkalla. r{? Nesai.ovu predaju 'mJ|lrrj l predr|jc \rn11' crrrrur"' lJkoJc.l/42. l/359 160/728.tautlttuttekh.lbn Abdul Hadi i lbn Dekik el Aid u svojim djclima su prenijelida se ovaj dodataknalaziu hadisuPn selamuna desnüi i'lew stranu' Et nl. rcöida seradl o Prema tolnc. sallallahu alejhi ve sellem' dok bi predavao "l Njegov bktgoslot.€.izi.TUHU". l/266/1046. izvomi manuskript iieno provleravao "Vs je i ieih Suaib ovo uÖinio lsto na obje strane BREKATUHUaoaatir rijeöi lmama Sananija. Ibn Madzine i nekih drugih 1/453..rd. Askaläni.. 5168. jada jednom ne svina njih ali jer od desiti previdu ovih imama.juöi Ebu-Davudove nnne.Mcdutim.1/349/1131. Nevevi' Ebu-Abbrs Kurtubi.saffatfafiua[ejhive 251 I Predavanje selama Selamie elementamidio (rukn) svakognamaza'po mi5ljenju izrazite veöine islamskih pravnika.U pojedinlm pdnrjercimaEbu-Davudove' sesa'nopfl seramu zbirki ovai dodatak: VE BEREKATUHU" spominie hadiskih na desnu stranu. lmrm Dafekutniovu prcdalus'natra Darekurni. ra6s Vidieti: t/-r$i:tdr 2/110.2tt68.2/229 21t32. Prematome. t{6 Muslim.'r. lbn-Huzeime lbn Madze. Bulusulltrcmn' . 2/56. na las" RAHMETULLAH". lmam Srnani spominjc potvrda ono fto ovomejesre te je u njemu nriao Ibn Madzina.-i' i:.ine. tako da bi se vidjela bjelina njegovih obrazadok bi "Vidio sam Ebupredavao Prenosilachadisalbn Omer kaZe: selam. se to moic -Joi daje l/453 u Sx/'r1ilr-s€la'r.tattaa. Et. r4/z . l. 5/68/5s2.. :12.Hilij?tul ulentul 2/198'A\ tltt rnbr'1. sekttn' i Stbulus srr' 64 314-19. 71205. Me|ahibuLd:clil. El nitthada. i na lijevu stranu' rijeöima:'irL. 'tnrr.'..vr.Btltrsulnteram'sI( 64 81 ittüM1' Vidj.rÜeöima:.idlttud 3/419.. Imam Abdul-Hakkcl-lsbili u tr 2121913129. dodavao.ako sc u rekorrlod primjeraka Serhre .3/275."1166 Bekrai Omerada tako öine.1/1318. veliki hadiski eksperti kao.' selam na desnu i lijevu stranu.r{u rou/r1q.|-:' predaobi selam na desnlrstranu. r lbn-Hodzc hrliz lmam t\e\.sr. l/186/878.21t61/295.. 'd i-tru-t-r""a. llll}i Sira.l/250. Vidjeti: l'/ autentiönim. potvrdu.:(! "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahot' ntir i blagoslot.nije ispravno str. sallallahu alejhi ve sellem' "Neka je .tlt'76t151 Ibn EbiSeibc.jj tou'"vE BERELA. e. str' 187 vjerodostojnonVidjeri:sy'i'rrrr smatra dlitd.ti: E/-rrd?t."1167 Ponekadbi Poslanik. sü.]tttgtti ll6ll..n.Ebu Davud.j3:j "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahov mir i blagoslo| na yas" I's-' "Neka ie RAHMETULLAH". lDn-Hu.Vidjeri opaskeicjha Amauta na Amaut.391-395.

" prcnosjocj ovog?hadisa poudani.. Praktrkovau . e)zzäiäää'.z rbn_ . a:" . lbn-Earabi ! Et-mudZemu.''' Ibn-Omernavodida je postanlk.. ili lbn-Madzine hadiske zbirke ne bude natazio ovaj dodatak i na lijevu stranll ondaje ro propustkopisrakoji nisu preciznoprenijeti sa originala. ali . od rbn_Abdul_Hadija.5/J33/tcoj. rbn_Eüi_Sejbe. . . Vidjeu: MedZneuz-zevaid. r/267t3072.8*ü" ovajsunner.r-.Ponekadbi Vjerovjesnik.tus. rbn-Mad. sponinjeovaj dodatak samo na lüevusnanu.r/j20. Ibn_Hibban.ES_SELAMU VE RAHMETULLAH'.-i .o.. B*". BeJhekt. Taberaniu Et_evsara. 2t146.rcijjc. iliÄ olome je i Ebu_Davud et_Tajatisi. Vail nije öuo od svoga oca nijednog hadisa. Hafiz Hejs"-i i ltr_HuaZ"i mä" au .. J7l286..:gfa-ta.ES_SELAI4U Är_gfxifV . t/423424 . rakoder. kJanjajuiivitr_namaz ":'" predao bi selam na zadnjem rekaru samo na jednu . tnoi.. 2/B7L-g72nBti.1-1. Haf. ä.Ovaj lanac prenositaca ispunjava Mustrmove xnrenJe_ HarrzAskalanj oval hadis.. a na lüevu: !. l/425/1320. od rbn_Ebi_Haümi ru"Änii.^ '-" rD1o.truaut-pail. l/628_629.zabitjeUio sraDrm lancem prenosilaca. n.._^pri selamu '*'Nesai.tsl. ueenlaci'iz p. tt | 4t-t42 O7B.Läacprenosilacaje ispravan. @l_ü:..Me.tE.. tr_fr4ol"ttirl i Albani ovu predaju smarrajuispravnom.luüm. Haßz ^skalani u &Rlhßut.sallallahualejhi ve sellem...postdi i öetvrti naöin predavanjaselamai to okeöuöi lice blago na desnustranu rijeöima: I . t/2iu.tan.navodr islu verz üu kojuje nav.4t0 eISu.hadis. sallallahu alejhi ve sällem.ra.hab.Tenkihltt-tahk*. ztzt...vidjetirä*lit"t_t"dzii.ncnhitj."oosi au je Allahov Poslanik. . l/354/841 lbn_Huzejme. Medurim. e*.-l::!i!. sallallahu alejhi ve se em..sajlallahualejhi ve sellem. r/36}r/29.od lbn_Mesuda. Dredavaiuii selamnadesnu sranu rekao: . I. 2/2351518 (El-nevarid).::j.?I-prla.iru. su.'tahav| 2t168-t6et2c6.neki hadiskisrruanjaci sü prigovonti o.Hibban 6/lq5-tso/2442 itbn-Huzejme. liTlil 31220/154r. str.r... l:Y:. N. stranu. Irnam Taberani. 1t433.iÄ"äiahkam.. pripisuje Serad2evom Mureda Ovo br nalvJerovahtemogta bid njegola predajajer verzije lbn_Hibbana i lbnHüzeJme potpuno nNu.i. str.-I469 U..222. 11445. ztrr-t4 | Lt-sirsit. rbn Munzir u Et-ev\atu.ES-SELAMU ALEJKUw. tm m]d*rn.]ilil l27y:9t. a AItahnaibolr(zna.. spominje da.Vidjeri. Hakim. rmamsevkaniu Neil.r. ove predaje jer Alkameb. vidietr etut.i:_j ii __11 ALEJKI'M. rvrdi: .it..l/441. p. . sunn€tuAllahovog Poslanika. ra?r fbn. af.u nerr. takoder Et. 2A45-4611t5. Äauii."."üi. pr1 .Seih Albani kaze:'. 2/254De85. da se radio predavanju Jasne \etamasamonajednusEanu.u.u Jednojod predajanavodispome-nut aoaaratsamo na oesnusrmnu..o Askatani i kaZeda ispunjavaBuharijine i Muslirnove krireriie.lcprenositaca je prekinur. 2/376. 2/303.tus-sahiha. takoder.

o..l'^rr.odsovaraju'i Nejsaburija "" voJ" ri'. L . ' ' .i.r..lc lbn Ebi Eui.r'"'r. Sad. i[J'ffi. ut'detut 1t213' Fethut'&tti Ibn:Beltil^' od l/4s3.u.h l \ e 3 ' i i n i o .*?ilii.e n59. Omerr lhn Abdul-A/izr' Seldir lbnffutu"o el-Basrija' Sulejmana b Jesara' lbn-Sidna' i"f".ja.erri'."l..j:*".ao"'. l r l . sll ispravnim run-üunzrr. ooor'.. r.Selerne Aiia lspravnim putem se prenosi dx le .lJ i"'".-.1fi:iiil"f Huze. t ' L " r i a b .r i?/.1+ 3htrI Ei e. *'i.i.ttll t | .lik..J . t I t. str' 223 iArdfrri rthahe tl259' rair'Ilrir' Vidjeti:Äsd/. 'i. / 1 r 6 .: ?/303 imamuUkajlÜu \ Et fethurftbbaDiji' ala5. .r'ir" .t.zi." Muglet.t^^a" *r. rr1' 1 m l3r' oo'r"'nin i\je rreno' '"i'ii". r . 3t222t151s \ ' d J e t iL : tethirrl lrtbtt l'4Jl pren'srJr'' virreri / /''r 4/rrl/J/rrj rlii-. ii. o dozvoli Ibn-Munzir navodi konsenzus islamskih uöenjaka Imam Ed-Davuditvrdil r. ätas.o 'd f Ibn-olrerr . J.rti€. '"t ir'" iu. ' 3 V i a i c r rC : tl.'' ätÄ t'i"it. el-tk\eä hl Hir(irnb semure' Enes b. Urretc.l i b .eliml nil jcdnu 'tr'rnu Prenosisc-i ' sekrkob' b DTubeJrJ Ene.-S"it.i. Sehlb.inon 'r p|"ronlN."i.d.3t223od hafi'" tbn Munzrra serama dazap."'"TilJl. r " ä " ..xi..bn "Lanrc kazei Askalani Ht\rizIbn-Hadzef tisli:s8d. .:ono. i'ora\rn DlenorilJ. 1 " i *t.l:.. l/2b lbu/."fu-i nu i"anu 5tranu h..m"i:". i t J " ' " t " i " .ai-".'rI ' . ri.rilr1-cfrrü dok.$. . r ?rrl'/ iA'r?1'r str' 385-3e0 'r'rtetnr' stzr'1:r/ .". 1/'60/730.'..::lT.i"i.ß. r'2li'rrIi ini'kd Et 31212'223' -' . *r" j. ' d e r 'p r e d r r ..."r. l.1 " ^'1J.. r. r t .rAl'm-eJ-irkl . slisti.t'rr. \4.r r /..'.bi$b.1*to"ll ' ' labr'rn' po/nalr-l:lf] Ebi-Lejla' lbn jedntr ttrrnu nl sarno sehm oredaiuii taLo l \ o l i o d r j e A l i j ab L b i .tJt.. 76?'168/306630Te Vitljiti: E1'rrsar. t i ..tb e j d k a z e : "r116 <japredajeselamsamonajedlu stlanu ashaba) oJ: lbn-Omerr' Preda\rnje. .rnö) i r07hI lhn-lvün/r'{/'li/15-loi '518 11'l '\ lr:rr..Lnl"U"l* S"t"tO" r' Cail"rr. ' .r Slh"ro g " " r 8 : 'L/ "" "a 5'7r-75 :' \ i' J j ' r r : / : 'I / r r ' l i".-i".*. nua"'irezz. t t l .. t . r r J rd ! s u o \ c d ! i j ' o r e ' l ' l e -u r t . lltart-cat. o\ J p-e.'. '* fi. . " '' i drugih Zuhriis Hazima.i:l'."-Na*"i. Bejhck.-i"nititLsadri. " ..ne. l'ncen' J brm i 't. preselamiosamo na 'lllJllahu ilejhi ve 'ellem: od Poslilnikr' prenose . je 304 lmam Sevkani krtesori'ki odbacio i"i.. 2/103-304 N.... Krrj'a b Fbifbu-tli..Vidie!il . i ..sa. .d. e h m n a i e d n r\rt r a n ur F o" V i d i o s a m S c l e m u{ l h n ..1". " ' r " /ri r e d J j U o d U ^\e n'..n l3r rrvrlr'l'l 8 27o "'".ii.edavanje misrjenje I :.J.a....1"-" na samojednu stmnurrT') prJ.-hn-rrH r .253)l jednu stranurur Predavanje klaniaiudi vitr-namaz. (d 'bror. r r ..e.ft:.rrr 1a'6 prenosilacr' laDcem 3n:3/rss0. r'.

3gO.-.To miSljenje astupa veiinaashaba.M.inai islamskih ueenjakinalon nji}. '. t& Vidteti: Hulasaul-ahl@n. 7t36.r"35 Medurim. 2 ö8 i Et daa n iu ti ahkan . Sto ukazuje na urcmeljenost razliöitih stavova.vidjeti: Et ninhada 5t68. '". '.Oba postupka su prenesena_ prvih od generacija.*. V idjeri: Et. 2Jt :/0. me sruLa.. predavanje selama na samo iednu stranu dozvoljavaju: ImamMalik.Ovo ulaz i u dozvoljena pravna razila2enja i nemasmet-nje ovako postupati. '* Vd'dieüi Amcluehlit-Mpdine.ß tizkar. Vidjeu. aa -drueom je osudivaopredavanje selamasamo na jednu stranu. Fethut-Bari. 3t223.8a Pored spomenutih. '. bilo iz Hidzaza.iheki je od skupineashaba kaie: "Preneseno da su predavali selamna iednu stranu. "Najispravnije predaje govore o predavanjuselamana obie strane.. | 363."r48o Ima.'. 2t204. 96.tj."'"' Hallz [bn-Abdul-Ben i imam Kumrbi Nrde: . ra.vtaien tt-^u1ni^..l487 Imam B.. tn74 2.1-31t.m Nevevi kaZe: "priznäti islamskiuienjacise"slazu da je dozvoljeno ograniöiti se najedan selam (nadesnu stranu).l.mnosrvo dh hadisakat i postuD. tau Viiiet: OTaniw-rimizi.Amctuehtit-Mcdine. Sad.sa komenrarom Mubarekturija.ra8r tmam Tirmizi kare.."'"'" Süöno ovomekazalisu imamTaberii lbn_Abdut_Ben. od lbn-Redzeba i Na\buFrui?. Neki islanski"uöenjaci su prigovarali hadisima o predavanju selama jednu na srranu.82 U djelu lbn-Abdul-Berr kate: "Dozvoljeno je preselamiri na obje iti samo na jednu stranu. Vidleü.vesetet4 tamaza "Onaj ko preselami jednu (desnu)^^stranu na upotpunioje svoj namazpo konsenzusuislamskih uöenjaka.Vidjeu: El.rakoder EI-unn. '*" Vidielj. slf.2ltb8 i Sefiu Sahihit-Buhori. labi.11432-433 i Lt. srr.K ut an.koder: Es-salarul. .r'"o "Ko Zeli nekapreda Imarn Safija tvrdi sUedeöe: selamsamona iednu shanu. v446.7t3:'2-311. El-Evzai. 2tl454. v342.raro '. 161190.r.. . '*" Vidjeti: Natbur-mje.iashaba ukazuju na ispravnost ovogapostupka.od lbn-RedZeba. 2t2SS.3t223i FcthutBai.'. lzat i Sircdaut-nunckin. lraka.Niie nam Dreneseno ni od jednogislamskog uöenjaka.4" VidFb: EI-ieizkor.Safiiai Ishak. Preostali ashabi i drugi uöenjaci smarraju dozvoljenim predati selam " rasa samo najednu(desnu) stranu. Lejs b. od imamaKurtubrja. Et-tenhid.ev!at. od lbn_Benala.a ko Zeli neka predaselainna obje strane.SamaiLi geipta. tt4l2-433. '* \'lidjen: Es sunenut-kubru.vrat.

9bj" r.i *.":.jednu (desnu) Dakle. dozvoljeno je Ponekadpreselamiti samo na "" t ti^ S.pllodno. ugta*om. 61123 . Undetul-kai..taelL da je Poslanik sa allahu alejbi ve .ai" i"b argumenti. . a AIah najbolje zna s6e -rU.naglaiitidazapreq--ig ::t3* :?. tum ei"io.

.

l2n lß47' /\brne/l.4l6a'186 (ElAbdü-Rezzak. sts. i. ALLAHIJMME.L:. VE LEHIJL-HAMDU VE IIUVE ALA KULLI \DIR. Plenaniti i ä& cospodaru.lml n g.--:-l "Allahu. prouöiobi na kraju svakogpropisanog Ebu-Damd. Muslin..Posla[ikov. sallalahu alejhi ve '.-roe I ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM' r A ZELDZEL lJ-I YEL-IKRAM. 'r*jul u:i. Ti si Mir i od Tebe je Mir.2n37ß197. sallallNhu aleihi ve selleE. 18+185/844. niko svavlast i zahvalapipadaju i Onje Svemoöni. 5r4l591. Dannn. 431109. zikr nakon namsza Nakon Sto bi Dredaoselam.ii:Jr :ri. Ne6ai. 1t429430t1336. vAHDEHU LA SERIKE LEH. wkratiti ono Sto Ti podarit' niti iko moZepodltii^ono lto Ti odTebe neöezalrtiti njegovobogatstl)o. Uzvileni. ii:Jr Jf äjli tnoi. 5161593. ." ma ßtinskog boaßnstvamimo Allaha. Koji nema s^uöesnikd! Allahu moj. oplosti mil" )4 tri puta Li izgovorio: AGFIRULLAH !" a potomProuöio: riU'.l."'"" BoBatog Ä r-alre ILLALLAHU.ft'n-Madie.LA MANIA LIMA EATAJTE'VE LA LIMA MENATE.--ttt'. Allahov Poslanik. 1/28U1339'Tümizi' . 3D98.VE LA JENFEUZELDZEDDI MINKEL namaza: .

LA HAWE \'E LA KUWETE ILLA BILLAH.U4j)tj46 i l/46415480. Sunni.je pouöio ashabe da na _ . Atnfiled. 260n0t.l'." Allahov Poslanik. Od Njega su sve blagodati i dobrote i Njemü prtpoia svaka hvala. Nema istittskog boZpnstva mimo Allaha. Koji nena sudrugou vlasti.FAKRI "ALLAHIJMME.m. 441111.Ebu-Dawd.sallalahu alejhi ve sellem. Ibn-Huzejme. jJ. Njemu sya vlast i zahvala pripadaju i On je Svemoöni. tß67n4j. Ibl'_Hibbtu. t/28t/tJ34. kaju svakogpropisanognamaza kaZupo tridesettri puta: t {r ."Allahu ät".sallallahualejhi ve sellem. NeÄa moöi ni snage bez Allaha. tzo6q4. tt90t99 i I/393/9Z.it -mut enenni. lbn-H€dzer j:pTylg'r :T:"r^"^ zt)u r -ree I uazaktutruRi. Ne oboitzyamonikoga osim Njega. LA ILAHE ILLALLAHU vE LA NABUDU ILLA IJJAHU LEFiUN.iii .siromalna i pamje u INNI EUZU BIKE MINEL-KUFRI \'EL. Nema istinskog boianina osim Allaha.. VAI{DEIIU LA SERIKE LEII.r. Sß6n026J. u Lt-edebut.Ui moj.mu|tcdu. Nesa.\idjeü Netaid1. LEHTJL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLi SEJIN KADIR. sts.Nesai.U lO.t.I-A ILAHE ILLALLAHU. 'o'{ Mus. NIMETU \'E LEHIJL-FADLU VE LEHUS. .eJkat.prouöio: *:t -t-r. VE AZABIL. lJDun n. LA ILAHE ILLATLAHU MUHLISINE LEHUD-DINE VE LEV KERIHEL-KAFIRUN. 3/303/1028. Tebi se utjeöem od: nevjersna. 4 -r-:J' ( lrj Jr>.."Nema istinskög boZansnamimo Allaha. str. Hakim. Njemu iskrenoujent ispovijedamoiako to neujembi preziru. ..Imam Aakim i Zehebi oru predaiu ju je ocijeniodobrom. Ibn.SENAUL-HASEN.t:.KABRI." Ponekad bi Poslanik."laea .t/430/lJJ8.

sa a[i e u j 6 ifv o [g[ ,a f fa Svojsa no asfaniLw f ie

261

"SlavaAIIahu, hvakt Allahu, Allah je najveli."t+e( "SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER." "...i Iridc'ct ,'errri pura U jednoj verziji ovoga hadisa stoji: ALLAHU EKBER .T'"- U drupomrivajetuod Vu.lima stoji da 5e ovaj zik ponovi po trideset tri puta (to je devedeseti devet), a pofom upotpunisa stotinomkoji glasi:

;i,;"k

lrirl v ir_,iir, *';'r'.5r ijrUifrN'i..:1;

"Nema istinskogboi.anstva mimo Allahl, Koji netna sauöesnika. svavlasti h ttlapfipa.lajui Onje Svemolni."'1ea Njemu "LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU, LA SERIKE LEH. LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI SEJINKADIR." (manji)grijesi,öakda su i Onaj ko ovo izgovoribiöe mu oproSteni poput pjene. morske petputa: U drugojpredaji stoji da sekazepo dvadeset

.l r , ,-?-iiir lirr':r , .i rir ,

i'

'."

4

"Slava Allahu, hvala Allahu, Allah je najveöi, nema istinskog boianstva osimAllaha."lree .SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER i LA ILAHE ILLALLAH." sallallahu alejhive sellem, Abdullahb. Amr prenosida je Poslanik, "Zikrite poslije pet (propisanih)namaza i sraki put recite: rckao'. SUBHANALLAH,ELHAMDU LILLAH i ALLAHU EKBERPOdEii?I, danu) hiUatlui pa to bude sto pe(leset puta, a na vagi (na Sutlnjem

1{'6 Buhari, str. 184/843, Muslim.5/771595. 1r'7 i Darimi. U228l1354. Muslim,5181596, Nesai,l/343/1349 r{'3 Muslim,5/791597. rae Nesai.l/434/1349, (El feth), Hakim. T;rmizi, 9/29113413. Ahmed, 4/57-58/780 .mär'aju predaju oru Hrkim. lehebr r Albrni U383/928.Imam Tnmizi.

ve sellan,rumaza petsto." Amr je rckao: ..Vidio sam poslanika,sallallahualejhi ve sellem, kako zikri svojom (desnom) rukom."rsr Jedan od prenosilaca ovogahadisa koji se zoveSuhejl.r^zumioie da se svaki od ova ni zika {subhanallah. ehamdulillah I el*u .i.U"o izgov"ra. po jedairaesl pura.pa ukupnobuderrideset i "i pu,u.If4"äuii., ron-KaJJrnI Askatani nisu Drihvatili ovakvo shvaranje dodenog hadisa.r5or Hafiz Ibn-HadZersmätrada nema nijednog predanjakoje Li podrZaoSuhejlovo razumijevanje ovoga hadisa. oiirn u.äii" Loiu -. prenosiIbn-Omeru kojoj se sporninie zikr po jedanaesr puta.;i joj je I5x2 slablarac prenosilaca. djeöi islamskihuöenjaka, kaZeda ne treba . .Imam Sujuti, prenoseöi dodavati na prenesenibroj pri zikru (niti oduzimäti od nj"ga), j"; ;-;; se krije njemu. pa bi njegovomi.rnj""norn tt-Jat 1:-1"9t:tl,hJ" "u mogao ostah beznagrade.',u, Jedneprilike Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,je u zeo Muaza b. Dtebela za ruku i rekao mu: "O Muaze, talcomt AllanL, te votii,;; i ia ga je p-osavjetovao ldjeöima:"Nemojpropustiti da kaiei ia kraju svikog namazä:

:tb-,t, ;t ) ! f.:,.3.! ; j'Jt,?i,4i
moj. pomo.Ti,ni da Te spominjem. da Ti se zahvaljujem ida _ ,.!lhh.! tt tuepo roaaet crntm- "Buh*i. "rr. l3J0-lJ5t/bj2c. Nesai. v433tI J4 t. Tiroi/i. et2e8289/14tO i ovo ie njegovaverzila. Medutim.botje je ustavnomTitriu p" .a*.it'l ""*. ,.r " 1" rosraru(,saflarlaiu alejhjve seuem,laloainio.Vidjeti: Tuhterut-ahvezi. ,rn, 2ßgL. ''" vidjen: Zadurncad, )nß Z2Oi Fethut.Ban, 2/Sql Sqz.djj.ei S"r"jt" ;rlrr. * u Muslimovom Sarrili. 5/78/595. .-,_ ""' BeTzaL 4ltg-2\t3oo4 | EI-keifl sa stabimtrncemprenoqtaca. U lancuDrenosilaca or e natari .e Mü\ä b. rJbejde Rebezrya. je kojr *pr_a* r,ia r,"Ji.üi .predaje. strucnJaKa. vfdjerf:tehribut-kcnat,2qtt04-|l4. Tph:ib tehrib.I0ßt8_J2j,tf nedünea.lqlt0ti Fethut Ba'i,2/59j. .-^'"'Vidjeli: tr-,euiir.2/80J, od rmama Suiuriia ''* po u\tovima ji"1,.,":y Buhanje Jesanrn i Mu.rima. S njim sesto2io I z.eneDl. Nesiu u Lt amcru. st'r. t8?/t09. Taberani,20/t251250, Almed, 4/54_ 55t74 (El-feth), Ibn-Hibban, 5/364-365/2020. tmam nakim, zetreli i [n, Mulekkin ovu predajusmatrajuispravnom. Vidjeti: Et-iatan, 4 3_14, od i;'*

rbn Huzej;e.i ii6sl7s 1.rbn sunni. sn.46lrr8. Hakjm, f9,i;91:yl..y lr:,rs22. ' Kare od

alejßive qg8-I sa[[alfafru St'ojstvaaosfanif,opog,

2$ )

..AILAHUMME EINNI ALA ZIKRIKT VE 5I TRIXC VE HI.SNI IBADETIKE." je: "Ko na kraju kazao Poslanik, sallallahu alejhive sellem, Takoder, t255- ajet sureElprouöiAjerul-Kursiju propisanog namirzä svakog ''" I niita osim smrl ga ulaska u Dzennel Belare nedijeli od

'fr .ir s},;',iit 3 üJerrü.1ri ,i':r1ri1i + ü;j,il.iil L iiL y ,ifr

+'\i:+

!1ie !"..;Jr ; \i'l-,--1.r". i,.,:er'+4 t ;,:,"n'r'J r+.;.i
t c'r'c;t:i'i r t,,c di, 4, ;;,4LL ;;,";, -a',iit

"Allnh je - nema boga osint Njega - 'ivi i Vjeöni! Ne obuzina Gu ni drüemei ni san! Njegovoje ono ito je na nebesimai ono ito je na Zemlji! Ko se moZeprcd Njin zeuzimalizd nekogabez dopuitenja NiegoNa?!On zna ita je bilo i pije jih i ita te biti poslije njih, a od onoga ito Otl .,1a drugi znaju samo onoliko koliko On i.eli. Prijesto NjeSov obuhv1t1 i nebesa i Zemlju i Njenu ne dosatli odriavanie niihoto: On je Sveviinji, Veliöansn-enil" U jednoj predaji oko öije vjerodostojnostipostoji spor, stoji da Je "Ko prcuöi Ajetul Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kursiu na kmju svakog lAra nama:ä, bit öe u Allahovoj ;4.iti|i sve do | 5ob nare dnog natnuaa." .ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL KAJJUM! LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVMI LEHU MA FIS.SEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI JESFEU INDEHU ILLA BI IZNIH?! ]ALEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM, VE
Dtetu"it, str' 65 i Mulekkina. Dobrcm su ic ocijenili hafiz Ibn H^diet u BuLuBul Ibn-Tejmijje l/468Sejhul-islam Neveviü El-":k ?tr. stf. 74 i x Hüals.ltul-ahkan, Drcad, U221i prije Vidieri: Lldul teichhudu selamd. da seova dovauöi na smalra TeJmiiie. od Ibn A|edrku ul fetata.l21103. rsOs 'rr. lbn-SLnnr. \e,ar u Ä,,"/r///.'r,. .r. lsl-183,100.frberJnr8/13J.75J1. 48/124. lmam Munziri. Ibn Abdul-Hadi. lbn-Kesir. lbn-HadZeri Süj ri ovu Vidjeli: hdull ead, )n22'223, Ud:rtletutnqibil' predajusnalraju ispravnom. n tetnenn.l/1'78i Ei ierhrl-tnl,ntia,3/3093lO. 1s06 raUerani. 3/83-84UT.Irnm Munziri i Hejsemiovu predajusmxtrqu dobrom. ovom hadisuVidieli: trvldjerl: Et-tied:trua.l0/102.SeihAlbanije prigovorio -230. daife,| 11229 silsiletud

--264

:I-i-ft*gry,

sa![a[[a6v atejfü eesetten, nanaza

LA JUHITUNE BISEJ]N MIN ILMIHI ILLA BI MA SAE. VESIA KURSUJUHUS-SEMAVATI VEL-ERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHIIMA; VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM!" Ukbe b. Amir kaZe: "Naredio mi je Poslanik, saltallahu alejhi ve sellem,da na kmju svakognamazä uöim surc El-Feleki En-Nas.,'r507 "...i ImamTaberani dodaje: suretul-Ihlas."1s03

Dodatni zikrovi nakoDsabahi aKam-namaza Ummu-Selerne, r.a., prenosi da bi Poslanik,sallallahuateihi ve sellem, nakonsabah-namaza izgovorio:

'5 G:;;r'tSi\;','aj *.tt:t

"Allahu moj, ja Te molim da üe pouöü korisnomznanju, da pimii noja djela i da mi dai lijepu opskrbu."t .,ALLAHT]MME, INNI ESELUKE ILMEN NAFIAN, VE AMELEN MUTTEKABBELENVE RZKAN TAJJIBEN." Takoder, Poslanik, sallallahu alejhive sellem, je ashabe podsticao da prije nego nestoprogovore, neposredno poslije sabahi aksam-nalnaza, nakonrjjeöi: "ja zel-dZelalivel-ikram", po deset putaprouöe:
15üNesai,

;tiÄ;

1/42911335, Ebu-Davud,U284l1348, Tirmizi, 8/t8l/2903, rbn-Huzeime. l/372l?55.Ibn-Hibbrn. 5t344.345t2004. Ha.kim.I/J8J/92o.tmain Tirniri;vai hadicsmä'ra dobnm.a Hakm. Zehebii tbn-Hadter i<pra!nim.Vidjeti:Netadtui cllü r. / zao i Ud:alctur ruBi bil-mulpnenni. I I t1 5. t7 b. -.'""" .Icberani. 8/lJ4/7532. Imamlvrunziri, Ebu-Hasan, Ibn-Hibban. Her\emi i Behuu ciriranu p'edoju smarraju ispravnom. Vidteu: E: \eüuLnumr-, .li.tOq-jtO, Subulus-selam, l/462 i E. ziktu ved-dua. stt.78. fso tbn-tr,taaze. l/277n62, Ä)mejdi, t/309-310/301, Ebu-Jala. t21361/6930, tbn-Ebi, Sejbe, 6/34/29256, Ahmed, 6/294n640r, Ibn,Sunni, srr. 24/54, Nesaj I Ametutjevn, stlj. 184/102.Abdur-Rezzak, 2/234t319t. Hafiz Hejsemi l0/ 4 tvrdi: ''Prenosioci ovogahadis.su pouzdani." Hafiz Askatani gaje ocijeniodobrim.IbnKajjim zagovara pojaöavanje ovih verzüai kazeda je öuo rbn-Tejmijjuda kaze käl(o nikadanije ostaviouöenjeAjetul-Kußije poslije namaza. Vjdjeti Zadut. mead, tt223 i Medbnu'ul-fetava, 22/294-296.

a[ejfri vesffi sa[[a[[afru aosfanifuryog, Srojsan
. ' , . . . ' , .''

265 1

'i'.. :LiJrJJr.,-:!i3,

"Nema istinskog bollns.la mimo Allaha' Koii nema sauöesnika' o dobnt On Njcmu tvLl t last i :uh ola pripadaju. Ll N ietoni ruci ie stul " U na'trrku ji taj kojiumt'lJttj, i ,)aittiLltn iOn je S,noini"t' "Ko ro i.ßo|ori bit te mu za svaki put upisano citiranog hadisa stoji: " deset dobrih, oproiteno desetloiih tljekLi bit te uzdignutdesetstepeni ILAHT ILLALLAHU, VAHDEHU LA SERIKE LEH' LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU BI JEDIHIL HAJR. JUHJI VE JI]MITU VE HUVE ALA KULLI SEJIN KADIR.'' Takoder. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem' podsticaole sedamputa izgovore: ashabe da nakon aklam i sabah-namaza .LA

"Allahumoj, spasi !"15rr mevatredZehenemske *ALLAHUMME, EDZIRNI MINEN-NARI" prenosi da je Poslanik,sailallahualejhi ve sellem, Ebu-Hürejre "SUBHANALLAH" i 'LA ILAHE "Ko krie stotinu ,rutd rekao: ILLELLAH. po'lije vhaLnana;a. bit it mu ol'ro:tdti qrijPsi fa pjene."'' ' nakdrbili poputntorske

"'o tir.iri. :nl:ntOO i 2765. Ahned. 29/5t2tt1990.Nesai u Ä'rllaher"' str' lbtl I I 9 i u Ed dua 211122/'706. 20/65/ Taberani, 196112'l . Bezz t . 9/438/'f050, Munzri, Hafiz ispfavnim hadis smarra Tirmizi ovrj Imam str. 54/140. Sunni. 61134' Askälänii Dimiaii su ga ocijenili dobrint.Vidjeli: Es'silsiletus'sahiha 1/195-199. Sahihlrnetd:.tn'rabih, str' 75. i E:IJd.ialentr'ragibil-nutenentl, u kod Taberanija zikruveddua, srr.16.lmamHejscmi,l0/l I l, lvrdi: Prenosioci tl-evralr su pouzdani." t5rr EbuOavua.str. I150/5079.Ibn'Hibban,7/362-164/2346 (El mevarid).Ahmed. slr' 53 54/139 'r iIbn-Sunni' 189/ill Nesai A elutievn, str' 188 4/2341180521. Netaid:ll eßd\ 2/126 Vidjeti: je dobLom Haliz Askalani ovu predaiuocijenio s121't29, r'?'iha, Er-ri/ril€rxs je Vidjeti: prigovorio ovom hadisu SejhAlbani qr- l ()5 i / -E l l rri r t top i b; l' ltxrPr,, t J. " t tt l 2t'l Lt Daifu l "laania. "tt. r5rr ! erooo'rorne hrdi'c gr jc {^rao me,lu Seil qlbJnr Ne.ai, l/415/rJ5J.

hadisu,a ne za zikt nakon akSami sabah_namaza, a Uzvi3eni Allah najboUe zna.

flj:1.]'"""-,1i. t t*"-ji

oorkrijepira. " k.,. ;;;;;"'diö';;.i;i, 1j,",111",*ll^11 :'. .Hadis * ser rem, podsLicao "rhil ;; ;;;;tÄä;;;,il'ä :i1'11fl,1 :].itu i ""e..ii",*,.

Vezano za dodatni treba _zikr nakon aksam i 6abah_namaza, napomenuti da se u pojedinim knjigama navodi uöenje tri zadnje kur'anskesure i ro po tn puta. Medutim, ne znamo pouzdanu i jasnu

;äj;;#'#HXiäT

prethodno spomenuk i .il:il1.i";i" posreda iää;-q"'" Yl"*.iJ 1"1 -Diamiuf'
72-76.' Fii<hus-sunne". -g,,uf,,t"f t/130.134. ,"_"ä" "Siradzul-mutrekin", str. 74-84, srr. 4( ;t;ä;:,

3r.3"::,liil^,. .

j;fJo,"i'yJ,'iJi,,'"T"ff#T""1". ."-o,ä"ä ih rrebakombinirano
prakricimri aä U i. "J""""

usur... 4t2 |3.22s...*"",,,,ff1i.1.'i,trtsi..iä1F

zikra poslijefarz-namaza g3:"-: \" uöenje upuöujubrojni h"di.i;;j;

:t11,!r ä: ;Jut*: :riinfu #{ft':f tiil+:
a u kojima sepreporuöuje zikr nakon

;äoo'3'""fllTu.,Hff#ii'

,ffi,i:."'f,Yit"t*

3r;'lt:"j;: fii1::iu;i:1fl f#tT;?#.#.iq;# iöt"",. t*lanikovog, sallallahu at"I'i uer"tt"rn, nÄä Joiü

g,"':xr'':3[T;j'iä"'',*',f.n"J"rT';i?,'? .^1fl .TJj::"iü

'''' Buhan,sr. t 84/841 i Mustrm, 5/691583. '"'' Buhari. srr.t841185 i Mustim.5/69/5Rl

'"" ^fil J' tr::;;i1fl^iftit ^it!t-rt"ä'hif t?,*,i,i,,i*i ij:ä:äli, "" :i_:il' :::.8 :#;:: ;!:;; :;; : "i,i-i\!;i:,;tri;f:, Y itlr:Hi;;:;: ' jlftu'ri*l y;i1.;fi,;"'.,# ;::l i::11,ffi X ä+l;:*,,,,r*f

2/303 ri)0 trbr/r'l/lq9 Narrl-i.t.takoder. od Ibn-Bettala' "". 2142t' Iri'(t'tus'stti)t5O2 U'ttttrt'kari 6ltzl' A\rütl' nabud. u. Vrdietr: Errv. .. Hanbel.aÄ(r..'5?? l'.trnoni' MudZahitl' ä"rif'li-e*".l.. vi.rrrlS.r ie MuJTahidbio niripozn'lijru'enik rsenlm öuo od njcgx rli drrrpihr'hirbr dr /ikJe ili uie lekhrrefro\ uislinu.'lri"e"i. üi""" iedno .i i".j:.'':Prije 'ut"ia" Buhcriiine i \4uslimove :r i drugih hadi'kih Btoini kornentctori Seid b El-Musejjibi s.r5?1 pravnih Ibn-Bettal.tvrdi da su sloZni uöenjacipriznatih glasomnre ftoU iarugi pravnici da ovo uöenjetekbira povisenim pohvalno.iieöilbn-Bettrlx r kolr su nlm nrenllerr Malik b. BertalaIUt rdel kari' 6l126 .u dozirjeL mnogelrbi ine otul.i ne poriiuiiih lmrmEbuHanife..ir/458 od rbn od lirn-Reazerr' .toi t^*. de 1e o\o rrÖenielekbira P''viienim !la5om 'u o'udili mnogt lxhr'rnr'l''rt): njih orri postup:rk novotarija.thttt Bnri 2/42t' ß.od Il 1-B.r.i. I rjadüvsa satih.r.iirrl '5': | Et1'ltit. posiupak..no'' dc \tr o\ i tekbiri ö.. "" via:i" r"ir.rrrr.l'i/rir-B!/r". nel'i ucenla. zil'rommisli \imo nr lekDlre dl \e spomenulim iro Tnxal drueom. je p'rromtd prak\x .eme/bog podu'c! irnia'te .'i'"'jer'rraai. loli .mri''ju 'tll ie prvc verzijrp9i::njel.u "'f. 2t458 t'Butnri ralril.. tt:tthud5t344NtLn't..ogu..i'iÄi.".. 8rl.i .-nije u porpuno'ri Jr.r"Uo.. pri i/lrskuili van einjeni .l:lttt .dierr...4)t. 1.. nam nuzno "" ti äu-aj postupat nazvao novotarijom ovo . l..fi '" ....ttnfiot'l!r.rop prr\nikJ da ie .i1"*fl o\ri sunnel lbn-Bettrl po'tttpcopo citirarroj i"Jiog irt.2tz9g.andc li se radio rekbiriml ovogJ ummelilnliu nllkon ...-.el"mc lsprxvninrethodnici neDo\rednü 'trmJo 44q god po H I kaicd3 ne ".ra i 2l5o2.'ttA. ri.r*u.lt""i.tttt lbn-Abbrsa Di-ie' Zna ie d..l...ö..i predaj i.rieti: t"r*.i.kkis '*.lfril.rro. tsn Vidieti:lrrrafuLrrrrlttt 21535.ar. Undetxl t Ialintl-Arrrari :/458..ri'1"'r.l si''r{r sz.ki ucenjcci nisu jedno\tJvno prih!xLrli slroljcinje na IxlliÖilcnciine lmam 5äIrJrK:rze ve6 su ih protumeeili orih predcia.:. :1.li -'-" ".:".261t znaöenje lslam.ä.. tnes. takotlefosudio JeovaJ imamehlus-sunneta' J-ei.kc..i .tr*"d t.

vrdjeri: sub:kjjev r...Hakina.. uöenjetekbimpri izlaskuna bajram_nan Je prcneseno.iao ito npr. 3llso3su223j. . v487t56j9 i Bejhelija..i.. ve sellem. lß94l6t2e.9 .Mesuda..qo. El-nenahii iemijje.. onda rijeöi_ Ibn-Abbasa: .saltaltahu alejhi ve I ::ll:. Taberanr.toj9j nebaposrupali perputadnevno. u vi3e hadisä je zabranio ometanje klanjaöa. takoder:Fpüul-Bari. t]::l'^k""g"kg-. sallallahu alejhi ve sellem. od lbn-Bettata.u vrijemeposlanika. RiJeai Poslanika.T.ttalahu läi. S. ovaj h.. vidom istuhom a ne bicem.: .kod imämaBejhekija.. tome..je-d.j. iln .. Olu predaju su imam BethekjI drucl EDruavua. Takoder.argumenri o bajramskom uöenju lekbiraznaLno siabijiod predaje lbn_ a9oasa.dijedan öinili to period...sunnetu. ovo.Jednom bili na putusaposlanikom.ltl488/56JJ.. znate: svJ.. sallalJahu alejhive "kqkdiJoriSenim gtasovima. je samoAva a bajram puragootsnJe. 2t458.._Müs. 1/263.. alejhi ve iellem.-" ir-.sallallahu alejhi . Ibn-Abassa i drusih ashäb..2/JJ/t696... tstoJ i.. '-KoJese navodiod lbn-Omera kod Darkurnrja. ocij"."ts2q Isto ra-ko. a drugonije: Zato iztazita veöina islamskih uöenjakasmatra da je bolje zikriti rihim glasom. i nakon Poslanika.6l0/29c2.. str. sailallahu blizini.a vjeÄdosrojnim lancimapreno..a 5"*i.. 7/63 i.il. ott22. :ITJ"..___ "" Ebu--Davud. vei do|ivate Onoeakoii fla iuje i koji je ra vama. jer vi ne dozivate gtuhägnii odsumoq. smaFavjerodosroinom.predaj sa allahu alejhi ve sellem.im _sallallahu znanjem. Uprkos jedno namje preneseno.. vrdleti. Olt: rjun"l uöenjaci vide dokazo napuilanjuove prakseu .'S/riaJii svojeglasove. Vatik.Lr. .. U262 Z6J i4.. ovdjesepostavlja piranje: Zbog öega namnüe od ashaba prenesen md po ovome.ili .yi. Ibn-Huzejme.KaZu da su ashabi. "" Buhari..dis * vidjetj. Ahmed.ltr"ju rihim gtasom.u-vaJoj poslanl.u vrijemeposianika. ljH .el_Esa. 2/ö7l5J49... Ibn-Ebi-Sejbe.*i ""1_". |5O9_s1O.tt 7 jako su.r523-Za dokazuzimajui predaju u kojoj Eb. l/lb2 lbJ/ 8t.. lAi.flt:2..r530 Nemasumnjeda bi ovakvim zikrom tsx Uidien. Vidjeb: Inaut-gatit. reje: '. ne bt rnale svogasmisla.su ashabiu vrijeme poslanika. od lbn-RedZeba. 2t4OOod lbn_Red2ebä.."]1. Mustrm.ilaca.To zakljuöuju iz rijeöi lbn-Abbasa: .i.: Eb'-Sejbe. j/398.. via1r. Kaze oa su ashabl. postupali po spomenuiojpre<la.u)til Viijetl FethutRan.a potom napustilitu praksu.l7l2jl2704.gnus-Sahihit. . en*o. Albani t Sahihus-sunenü. Irnan Seihekj ovll o*ä.Buhan...... seltem. postanik.tr.iaista. t/4j8/tt06.l"").e preneieno iJ Ibn..rn. alejhi ve sellem:"sa lana u vaioj blürn.i. t2/428t1Jsl2. az. faloter..

E(trt alau t'el. Muhammedb.u a[ejli. Ll-.Ls3 rsr Vidieti:. tUnut-earati u rl-araa ts3a Mi. taiinbnt t. Ebi Jahja kaZe: "Abdullah b. od lbn-Redzeba Viiiei'. str. perioda ne trajno. vldjeri Et-darthurct-tadil. . :ll lt) i Tashihuddua. tvr{tida su prcnosioci lmam Hejsemi raurani u rt-*at'.n. smatra najbolje zna. El-itt. FethulRati. Ebi-Jahje i Abdullaha izmeduMuhammeda je nepouzdan. ez-Zubejrje vidio Kadaje predao öovjeka koji je digaosvojeruke i uöio dovuprije selama.ljt}ri ld Jttrt.oje rüke ne kraju namaza rekao: prisustvo Abdulpredaje imaju ti mahane. Abdur-Rahmana el Kurelijja dovoljan razlog za odbijanje predaje. 'Poslanik. ELkanilu lid dua|a.dteti g a|e.rr?drxl . 2tlo8. l. sallallahu alejhi ve sellem.'71399.iL.""" U god digne st. 4/34. 2t6ot)/t204 i lbn Sünni. tt. stt. 10/169 predrie pouzdani. 15rr str.rlaruhü1. Sulejmankoji osporava miiUenje imamaHejsemija..1."""' Lanacprenosilaca b. ove tst'V. dok upotpunjavaju bili ometani oni koji zakasne "Sunnet je rekao: je da se svi zikovi. "Ko potomkie. s/289 i 4136'7. ito mahanaove predajeie Fudajl b.53/138.5/38s.'"' a Allah UzviSeni kraöivremenski Dizanjeruku pri dovi nakon namaza spominje se u nekolikohadisa Dizanjeruku pri dovi nakonnamaza prigovorilisu whunski Medutim. l/193. dkDüt. -. Lßanul nizan. 2lt3q. sallallalu selamrekao je ovogahadisa rukesve do zavrietkanamaza. 440. Zubejra.ltnul-iatidal. osimtelbije.ive$awaSeojstr)d 269 t lmam propuötene rekate. 312t1. tnutenetlni."l5rl Po ovom pitrnju nxjprihvarljivije ie mi:ljenjeimameSafijekoji ograniöeno na ovaj postupak legitimnimsamozbog pouöavanja. Druga prekinut b.ovim hadisima i niihovoj autentiönosti hadiski ekspeni.rs! ove 2.215.?esadji.t. Malik prenosida je Poslanik.uöetihim Ez-Zerkesi glasom. je: nije dizao svoje alejhi ve sellem.G'os[aniLotog. Enesb.rctrukine. 1l L 15!t i Ävut'nabuti. a samo prenosilaca ove lancu je Aziza b. saffaffafr. Ud:aletur-raeibil 1515 (EI mcdzmea). Za njegaje imam Ahned rekaodaje laZov.r tüJtt 1t t 2.ra..

.-^ ". Sejh Ibn-Baz tvrdi: "Nije potvrdeno da su postanik.ie disao svojerukenakonselama iueio dow.Metlutim. hadiski struönjakEz-Zejlei i SejhAlbani su ovu predajuocij€nili slabom. .Ali b. Stalni kolegij za islamsko misionarstvosmatradizanje ruku pri dovi. ove predajenisu postedene prigovoraod stranahadiskihstuönjka.' vidjeü El-ninhad| b^ss i ELncdimua. i njegovi ashabi dizali svoje ruke nakon namva. Takribut.Taberani. '*. zabiljeziojei "DZamiul-bejan. '"" vlatat: A-aZ"*u vitadit." imam Taberi u 4l32ll8t2j. t t tol. '*' Vjdjeü Medamu' ul-Jetava 22t3M. posredstvom isrogprenosioca. t4lt3l178ö7.kenat. Seid kaZe: "Kada bi Posladk. Ebu-Hurejre ka7e:"Poslanik. posrojebrojni hadisio opöenirom dizanjuruku pri uöenju dove.tehzib. Vidjeti:Alrürnabud. 4D53. Inaul-eal . 3t41:'4g0 '* Ebr'-Da!ud. 6 86. 638/4399. uöio dovu digao bi ruke. ukazao je na njegovu slabost.'"'Ovu predaju. 2}t43g. Medrtim. po:lfiatt 22t241-Z42thJt. 2185. Vidjeti: Nasbur-mje."r5a3 U lancu tot tbn-Ebi-Hutiu svom ?eFiru.Ll-nusni fid-duala. a Allah naibolie rna. r?haibut. 2n44-145. Es-silsiletus-sahiha. I nakonpropisanihnamazä.Vidietl: Fetava islaniiie. 3/5r.Ahmed.a Allah najbolje zna. novotarijom. od IbnKesta. sallallahu alejhi ve se[em. yidjetj: Tefsirut-Kufanit-Äzin.''"' lmam Nevevije u Buharijinoji Mustimovojhadisk. 4j S.'r'r'U lancuprenosilacä oväga hadisa ima_. sallallahu ateihi ve sellem. Ovai "r5'e postupak setretiranovotarijom. Jezid b. l/555. AnA_r1g i Daiful-dZania.3. 2/80/f492. sts. Citirani hadis nije prisutan u atampanimprimjercima Ibn-Ebi-Hatimovoa !elsira. ali ne spominjedizanje ruku. Imam Munziri. taloder. Zejd el-D:udan koji je nepouzdan kod hadiskih struönjaka.j zbirci o ovoj temi sakupio oko trideset hadisa. sallalahualeihi ve sellem. . tt2OO '$ov iajet:renvat-rcaütia-aai^".l5a Potimnje lica Dakon dove Potianje lica nakon dove preneseno je u nekoliko hadisa.. zatim bi njima potrao svoje lice. 2J43 i Kasasul-enbüa. 1.

stL l'15/346. Daifi -da!'nia. hadis. Omer b. "" gUu-nuuua.jeti:a/i €Jdr. ts7 vidjeti El ne. Ne.Nevevi.5/145 118."lsa! U lancu prenosilacaovoga hadisa ima Salih b Hassan el-Ensari el-Basri koji je nepouzdanpo konsenzusuhadiskih i drugi nlegove Imam Buhari.271."r.El-.Busiri i sejhAlbani ovu predaju El'ezkar. 7128l-282.ibttl'ke|ul 7l7l 1 Mi. lol403i Takribut-teh.U nekimprimjercima je imamTirnizi ovu predxjuocijcnioispravflomMedutim."'5r7 3.2/'78-1gll48si lbn Madze. od innma N-csaije.? l9l196?. t55r Vid. . .zl njepa rekao: ' "lzmilliahadise prenosiocima ipripisuleih pouzdanim rs \tidjeti: El-(l:crhüwtladit.sallallahualejhi ve sellem..f\. a kada aavriii Potari njima svoje /ice.ie.tr.u(l:fudle l/141.|n'aul-galil 2ll'79 142' h dii. Ha5im ez-Zuhri Prvi je rsrr a dÄgi ima anonimnubiografiju nepouzdan. 3s8 i Nasbur'raje.jetir I]lrrd:'nrlrrr. i Daifin'd:atniQ lna l pa!it.imamNevevikazeda u priznatimprimjercimaEI datuniane stoji ova ocjena od imatrlaTirmizije' i Albani 3ts2 Im^m Nevevi'Mubarekfuri vid. l/373/1l8l lmam Ebu-Davud Ebu slabom Vidjeti: I€1l' smatraju Hatim. El'ttl gtti. rro]" lice. 1/368.t-labn. Takribut 's5 Tirmizi.Ebu-Hllim.koj u nepouzdan isa el Dzuheniel-vc5ili koji "Zovu ga El-Garik (utopljenik) On je dedZdZal kaZe: za njega Hakim (laZac). Ibn-HadTer slruöniaka.]' ßs0vldieti: zl-rarll'.l'dttafa l/288' Medineu"eNnid' l/196.lwlä.ai.malraju potpunoni*tarnimr"o tbn Hibban .disro svoie ''' b o!ogil hrdi.a ima He-mmad po. "Kada bi Poslanik' sallallahu alejhi ve 2.djett:rett:it ut t"'nll. 412'15.Teh. kaze: (to nrke pn uieniu dove.i' stt 358'Tuhletul E/-1:ldl slabomvidjetii ocÜenili su.vu prcdaju Srt.10A92i Es'silsilets'sahilld 2111.rekao: "Kada budei uöio dotu dovi sroiim dlanorimt!.11254. Et'kaiiJ' 21118.!)nul iatidat.st 358'Misbatlu. Prenosi laZnehadise od Ibn-DZurejdZi Dzafera b Muhammeda "Nije dozvoljeno koistiti njegove Ibn-Hibban tvrdi: es-Sadika. teh.i L loncuprcnosilacr '-'" Imrm nauci je hrJi. I. ahft.ib. el-Hattab.ib.640/1412.1.rnul ialidal' 11343.ib. EI dZettluwt'tadit. lll88 . 91268.9/26713386 Ä/-'l:d'rid stoji da i Hi*im. prenosilaca ovoga hadisaima lbn-Lehia i Hali b. .2/178'119 rs6 V. 4/391'398'Mi. ne bi ih \putlio prije nego 'ellem.srt. Ibn-Abbasprenosi da je Poslanik. 11569| 214'75'483.1112. 2/291i Takribut-teh.haLllt3ota Yldietl Et üreda thi.

salallahu alejhi ve sellem.3l3l5.VidJetr. sE. porcd njihove slabosti. Abdullaha i Fi rrr-ralcft. rakoder: Ebu-Davuda.l555 Da li sezikri zajedniöki Nije zabiljezen pouzdan nijedan i jasanhadisdaje AllahovPoslanik. Subulus-sela||". kada se umanjio broj uöenih i kada je oslabila islamskavlast. 1t463 i Es-sahiha. r$' Viaied: rt.aese[fem" namaza Neki islamski uöenjaci smatraju da ova tri hadisa. je rekao:"Ne potiresvojelice (nakondove) El:Alzz b. niti bilo ko iz odabranihgeneracUa ili islamskih uöenjakakroz dugi niz stoljeöa. od tbn-Abdus-Setama. sl[. 421041 Ed-duau vez.Ako neprisfasno pogledamou lance prenosilacaovih hadisai njihove mahane. srr.uöio sa ashabima kolektivni zikr. 227. 22/303. tss vialei: VeaZnu'ur|ebva. govoreöi o zikru nakon tarnaza. A | 44. od od imamaAjnüa."r55a Dakle.sallallahu alejhi ve sellem. zbog veöegstepena slabosti. kaie: "Niko nema pravo uvoditi nelto r*2 vialeti: Bulugul-meram. ili dvahadisa kojimasenikakone moZe dokaz ivati. Ko ieli deraljnije poja5njenje ovog pitanja neka pogleda: Tafühud-daa. .Fejdut-kadir.339.2t504.llltjje.. 334. potiranje lica nakon nzunaza nema validne osnove u sunnetu Poslanika.o tome imamojedan. 119.od s€jha Beka b.Neki pravnici smatrajuda potira[je lica u namazukvari namaz. 47.. odlbn-Tej. 134-135. Sejhul-islamlbn-Tejmjjje. '"' Vidjert El-b"naj". str./rrcbbani.str. glrr?rdil. 2l/300-301. Abdus-Selam osimpravaneznalica. ukazujuna utemeljenje ovog postupka u sunnetu. Porcd toga. srr.r556 Naprotiv.Tetaua.r5sz Metlutim. t02. kolektivni zikr uveden je u posljednjim godinama slabosti muslimanskogummeta u pojedinim zemljama. 221304.apotiranje lica nakondove. pojaöavanja iskljuöena moguönost ovih predaja. pojaöavanjehadisa jednog drugim ima svoje uvjete koje su postavili hadiski struönjaci."1553 Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe:".zikr. uoöiöemo da je. od imana Bejhekija i El-l"r/. Es-sunenul-kubra. sil sil etus ts y idjel: Medtmu ul-fetava.242-214. potiranje lica nakon namazaje puno manja greSkanego potiranje u sarnomnarnazu.

t5t1\idieri. jaciji i dZumi) odstupa od zika. u brojnim hadisima.\b j f üv es e f f i f so l [g [. .ellem. oslmonogxslrr\e navodiu ' ' do/!olio nle lo vjeru_ I Allah !e to cmrlrau\cdenimstrrrima u Svaki postupak u obredoslovljima' koji nema osnove-u rjelskim zikr izvorima. biva ometan takvim vrstamazikra' namaza. poslije namaza'nte Poslanikov' sallallahu r':' Uaenje El Fltihe nalon \vegr logr nUe aleihi ve . . akiamu.str'4'15 . u najmanju ruku' sadrZeono jasnepotporeu sunnetu Time se. ''o' zabranio.innt". " ' .l""l alejhive se1lem roslanika'sallallahu u sunnetr'r f""t'p^li .. at[aß u S l . Potiranielica nakon dove. I r . Vezano za zajedniöki neke od ovih manjkavostl: spomenuöemo doili u Neki od ovih zikova su djela i rijeöi ljudi. a nisu kao talivi sto nema ispravnimpravnim izvorima' ili. . u. sallallahualejhi ve sellem' sftogoje zabranioometanjeklanjaöa Poslanik. 209 * " v . .je uiemeljen Vidieu:Idrriixd . koji je legitinrnoöiniti poslije farz-namaza' vremena ali ne öuju njegovu dovu l amirl Dzematlije aminaju za imamom'1553 (sto znaöi: Ällahu. . o d b b u . \unnel rs6" zbirkama u hrcliskim zabiliezeno akSama' Ovakav zikr vodi ka spajanju faza i sunneta(kod podne' a Poslanik. sallallahu afejhi ve sellem' koji hadiskimzbirkama'koga smo ukntko spomenull' najvjerodostojnijim Ako neko od klanjaöa stigne na zadnji rekat ikindije ili sabaha te mu ostaie di naklanja.r ' . ima svoje manjkavosti.. r . sallallahu alejhi ve sellem' to le jacije i dzume-narnaza).D l v u drJt .:'ooz u'a'tnu ut lctotü 22lslui rdrlr'l'"J-d4" lsmVidjeti:?arrir{. . Med:nt'ttl feto|a' 221229 t5" ili. i ./xa. " .tlioi!) toZ" se nakon zavr5enecjeline u dovi ili onogaStose trazi. s druge strane' napulta izapostavlja slnnet Allahovog je prenesen u Poslanika.1-l!/d. . u h a uttitb ' l i / 1 0 r ' o o ß ( r h e t i r ' 'rf l16 S"ä. o j s tQ r 'o as k n i L o v 2't3 ) \unn-etu Jer od dovs I TikJo!anakonn lnalr.kao ito smo prethodnopojasnili' Na taj naöin se ometajui oni koji Zelezikriti zxsebno' pravog Time se (na podne.\tr.

u protivnom se takav postupak smatraniitavnim. ljudi. tffi v idiet: Fetawl-Iedirend-d. sts. od Hajniddina 'K3 viatett tataus-sunen. sunnetu.Tako nesto nije öinio Poslanik. niti njegoviashabi."rs6' Poznati hanefijski uöenjak EFTehanevi tvrdi da je zajedniöki zikr nakon namazazabranjena(haram) novotarija. bilo da zikre svi kolektivno ili slu5ajujednog od prisumih. Selim kaie: "Zajedniöki zikr nakon namazaje ra3irena novotarija.'74 Imam Ibn-HadädzkaZe:"Treba zabraniti zajedniökezikrove prije ili jer senjimaometaju poslijenamaza.r563 Sejh Ali Mahfuz kaZe: "Klasiöni zajedniöki zikr nakon namazaje pogdnanovotarija. sallallahu alejhive sellem.Aime. lO4. AbdullahEbu-Zejd kaZe: zik povi3enim ili prigudenimglasom. tffi Vidien: ns-sunenuvel-mubtedeat. znol . Duinostje svakogmuslimana koji slijedi Poslanika. smaha se novotarijom. niti ashaba.aine.Takvo nestonije potvrdenood Poslanika. lb0. t34. ili svih skupa. r$5 vidiet: Tashihud-dua" str."r567 Sejh Amr b."l5s "Zajedniöki SejhBek b.sallallahualejhi ve sellem."rsuu Na drugom mjestu stalni kolegij tvrdi: "Dova nakon namazasa podignutim rukama od stmne imama ili muktedija."r56s Stalni kolegij za islamsko misionarstvo(El-ledZnetud-däime) kaie: "Imamkoji dovi nakonnamaza a muktedije aminaju. smatra se novotarijom u vjeri. sü. od AnE'ia Selima."1568 '16lNa traju ovogajetaimaposebno poglav|eo ovomprtanlu. str. sallallahu alejhi ve sellem. str. r# Vidieti. Sunnetje uöiti zik tihim glasom i zasebno. ts61 iitett Feta|al-Iedinend-d. duZnisu za dotiöni postupak donijeti validan argument. dignutih ili nedignutih ruku. v 7| lo3. | | | i EI-nesdaidu Jil-islan. a i u drugimvremenima. napustiti ovu novotariju i slijeditisunnet. "" v ddJeE: l\lahul-ncsodaid. .i El-ibda. sallallahu alejhive settem. buduöi da nema validne osnove u Poslanikovom. 7| lOO.284.

aaostanifupog.i' e ar. 1/280/1329.Vidjetii Äl'miikah' 2n16. 21753. ostavljttjuti tfine nilost äodaju:-". BtJh^r1 \t Ettarih l-kebn 8/23212831. gll}4 1O5. 314'tr r'0 Ovajdodätak od Aise(mevküfen)Vidjeli: El'"itai.Munziri i Askalani ah\''i ovu Dredriu .rekavöijojda kaze: kolpica. l/280/1330i Beiheki. su 2/l 19 lmamTirmizi-i Mubarekfuri Takribut'teh. 141i Siradaul-muttekin.a to . sallallahu ImamTirmizi i drugiovoj predaji dinu.i ne ostarüajte ga alejhi ve sellem. 2/410/1568.299.a..r. Vidjeti: TuhJetul'ahvzi9l43l. idjerl: a on nepouzda el Kufi. Neilul' l1472' Hulßatul ahkattt Vidjeti: dobrom Ibn-Hadzefje smatraju Nevevii 1Et-kavluln"rir. kako zikri sa öetirihiljade vidio Safijju. .nia. Sahihu. Siin Albrn. u drusojpredaji ima potporu 2l'753 i Sahih 'da6.'mariiu dohrom VidieriHutasatl ahkdtttll4l\' Tühldul gl3ol r t7-sit.to.sallallahu ruke. sr je svrsraomedu ljerodl''rojne hadise. Propis zikra tespihom 27 5t Podstiöuöi Zene na spominjanjeUzviSenog Allaha' Poslanik. Irnam pr€daju ispravnom' smatraju i Sujuti ovu Imam Zehebi Hakim. Tinnizi.afejk pesefusalla[[afru Slojsa. svrstao koji se zove Kinane mevla Safijje Vidjeti: drugu slabost. n.ibul'kemal.i. ukäzali na slabost Ulls Ova predajaima i vidieri: Es'silsiletud'daife' mealu slabehadise.(edna od njegovihsupruga) je ito boljeod toga.SUBHANALLAHI ADEDE HALKIHI'' 1s6' sbu-Dauua. 21316 i Sahihul d:ani&.1s6e pitanii govoiidena Sudnjem "ts7j (ztkt). Tashihud-dua.31111 '57'glu-oavud.Tintti. Ibn Ebi-Sejbe.'s?' alejhi ve sellem' sallallahu U jednoj predajistoji da je Vjerovjesnik. jer öe prsti biti im ie rekaoda zikre na prste.31203. Et-kaiiJ. El'dZerhü je 191213' Teh. rrae.ib.. 1/73212007. y wt-tadil.2/16311655.Pouöiojuje onome Ät :t Jr iel" "Slavljett neka je Allah onoliko pLtta koliki je bro.zikrio je na prste desne Allahov Poslanik. 2ll16. aleihi ve sellem. gl+:o-+:tl:S54.Sejh Albäni gaje ovogahädisa.ie prenosilac srt 433 str. Abdu-lbniHumejd. Sahihut-Tirmi. str.iteui-n. "" ti'*iri.2/359/3368 Imam Nevevi.u lÄncuprenosilaca smaträju ispravnom.i Njegovih .. lt32l2008 Imam Hakim i Zehebiovu predaju ima Hasimb Seid ove predaje Medutim. Hakim. 9/366367/l'186.

'riL.str. u lancu Prenosilaca nepouzdan. Tashihud-dua. J. EbiHelel kome se poremeilo pam6enje. n32-13312009. U lancu pr€nosilacaovoga hadisa ima prenosilacHuzejme i prenosi od AiSe bint Sad b Ebivekkas.r. citirad hadis smatrajudobrim. :. isto toliko. U dmgoj . Er-sißiletud-daife. rsla oejten. .-e.'t lt rrut.'tabejr]niü Ed-dua. VEL.i. Hakim i Zehebi su se slozili na isFavnosti ovoga hadisa. :r . Mosa el-Hasimi i Muhanrned b.da je rek^oi ztkr tesDthom! '"'" Titß'ia| 10/13-14/3568..alnAIIahu isto toliko.str.t v: .d r. : J l. Nemaboga osimAllaha..llL.r J. \:' it.. Bejhekrü Suabul'inanu.r' I P t )-rt d} Jr J: *1":r' rc+i . 166.ur-tj.Mudutim. nebesima. Nema moöi osimsa Allahom. Vidjeti. . 4' 1. MISLE ZALIKE. llll} I Tashihud-dua. i . . MISLE ZALIKE. ADEDE MA FIL-ERDI. 432. MISLE zAr. H.t.l' .ti.:. MA BEJNE ADEDE SUBHANELLAHI VALLAHU SUBHANELLAHI ADEDE MA HUVE HALIKTIN. 143-144 i SirudLul-muft ekin. l i . EKBERU. VE LA HAVLE VE LA KIJWETE ILLA BILLAHIL-ALIJJIL-AZIM. BeE vi. VE LA ILAIIE ILLELLAHU. Imam Tirmizi i Begavi 114241602.ib.'." u kome se vezano za ovo pitanje öestose spominje apokifni hadis"Lijep li je pripisujePosfaniku. prenosioca. ' .aza ve sellem. . ova predaja se ne razlikuje od njoj prethodne.u lal-€'cu Abdus-Samedb.SUBHANALLAHI HALEKA FIS-SEMAI. u.kako to spominje prenosilaca imam Almed. i .HAMDU LILLAHI. MISLE ZALIKE.TKE..r' u|. \'E ADEDE MA IIALEKA SUBIIANELLAHI VE ZN. 31158411738.1$ i. Reci: t j -. D ga mahana ovoga lanca je Seid b. r uusneduL-fudevs. Tahnru tuknbittehzib. "Slavljen neka je Allah toliko puta koliko ie stvorio stvorenit na je (isto toliki broj puta| Altah najveöi Zenlji i izmedu njih. Poredtoga. U drugoj predaji stoji da je usao kod jedne od Zena dok je tespihal4 "Pouöitu te onome ito je brojeöi na Spice ili kamenöide. 4. pa joj je rekao: lalcie i bolje od toga.' (' tG ^i)\ :. smatra Sejh Albani ovu PredaJu predajeimaju jos tri nepoznata apohifnom.'g Si ^\: . isti broj puta. l/35911712.itit i."t513 . prenosilacaove predajenalazi se 5ll5l7o29. sallalahualejhi ve sellem.tKE. 416111279. H^kim. sil.Harun b Mensur' Prvi je ove a za drugogje reöenoda je lazov. ato je nepoznato kod uöenjaka hadisa Vidjeti: MizMüI-indaL 2144012510. Vidjeti: Taknbufteh.!r Jf'* s. UZ98-299.ram.'"-a\.

1s76 (ashaba)Poslanika. ashaba je bolji od ummeta Takomi onogau öijoj ruci mojaduia.lbn-Veddah ''Koliko je .38/21. dua l/117 i Tasllillud prenosilaca. 9/ "'* tun-veaoalu bida.udmrzioprebroiavonie predaji U drupoj ' poiinlena dobradjela '' govorioje: Zar se t.ja od Muhamneda Sabbaha Yidjeri Ma d:ac. osudujeposlupkekoje nijc i t/el Kunubi.1L-kebir. s. cniJid '575 je u djelimx: ovih predajakazivano 1665. zatekao skupine üudi u halkama ita to öine?Rekli su da broie tekbire(Allahu Ekber) tahlile (la ilahe "Brojte svojegrijehe. Spojstpa v{- 27 a.2/163/1656 'lasllihud-dxn.str.ul V. On im odgovori: illallah)i tespihe " da se vasadobradjela neöezaboraviti Potomim reöe: vam garantujem "Teskoti se. ili otvarate vmta Rekli su: "Ne Zelimo osim dobro. je i od skupine ashaba.latuhin. lancem '57'Ibn Ebi Sejbe. Vidjetii t/ trld.a.djerl: E|4rc.v7666.r {llahu prebauulu lbrahimen-Nehaikoji ujednoprenosicitiranupredajuod lbn-Mesuda' alejhi ve sellem.sa[[affafru afejfr. sa ispravnimlancem 9/12718636. sallallahualejhi ve se lahko uprcpaltavas!Evo vam Poslanikovih. je u kojima IbD Mesrd verÜa imaiu mahme.t. str. 128ß639. naukänisu vidjeli 48 3/47 | ts62 \ Es'silsit.u lancina prenosilaca Ibn-Ebi-Sejbe.'"' lancima nepouzdanim Hadiski autoritetibiljeZeda je Ibn-Mesuduiao u jednu dZamijui pa ih je upitao koji zikre na kamenöiöe. 436-119i re6Zeli im lbn Mesurlukazati na blizinuposlanstva ts7'narlmi u Es-su.fil bi. sujo5 uvijek i posude Zivih meduvama!Njegovaodjeöa sellem. uöeniji oi ashaba /ikJx-i selaZedajc lbn Me.fu 31180 . kao da ste potom im je rekao: iz dZamije. nikxkvo dobro.td.tu. sallallahu Muhammedov. -169."1573 sallallahu alejhi Posla.saprckinutim pr€nosilaca. predaji.Le.Medulim. Dz\ndZani zikrio na kamcnöide. vi ili ste tu. srr. Preneseno viie vjerodoslojnih alejhi ve sellcm praktikovao sallauahu Poslanik.täkoderapokriiDoj.o slabosti lbn-EbiSejbc. prenosilaca str' 68 U lancu I Tatih D:u/d:dn. 153." Ibn-Mesudim reÖe: zablude?1" r'-. ll4ll-49/2M i Taberani.2139.U ovomesmisluprenose ovih predaja t/16417669 i 7657. prenosilaca. .rcnu.l'dtife. Muhammed nalazise Abdullah ovosahadisa iatidal.rispravnnn iancem 2/16.rmo onih koji iele clobrorli grijese. 16'7 Simdtul4 uttcki.ali Zikr na sliöan naöin prene-sen prenosilaca.sallallahu alejhi ve sellem. ja (subhanellah).o ummete kako alejhi ve sellem. 183. gadao svedok ih nije istjerao kamenöidima spominje da ih je Ibn-Mesud "Uveli ste ruZnunovotalju. sr(. hadis i hadiska Kudami od kogr b. str.ipe aosfanifunog. 60/52. sallallahu navodise da jc Poslanik. mu.Et silsil?trtd'daife se predaje od Omerai Aiie koje je zabiljezn) str.ika. Mi. ve sellem. t81 E|nt dua.

od lbn-Tejmijie.Neöini vise ono Stosi uöinio.sadobrimtancem prenosrlaca. 247. Neitul-evtar. Nejlul-cvtar. Ebi-Sufjanom. '. 't" Uu"Urn.Vidieti: Er-rih €r. sallallahu alejhi ve sellem. . Nakon toga. 2ß16-317 i Tuhfetutahvezi. Medutim. "" \idjedü M?danuul-futava. sallallahu alejhive sellem.r534 jedafl eovjekustaoda klanjaneposredno jkindiie_namazi.. r3t342-3$n356. narcdio nam je da ne spajamo namaz sa namazom prenosise da ie dok ne5to ne ptogovorimo ili ne izidemo. 22/297. nije osudio postupakovih Zena.uistinu sljedbenici Knjige (ädovi i k5öani) uniötenisu jer nisu pravili pauzu izmedunamazä.r532 "Kada Sejh Albani kaZe: u korijtenju tespihane bi bilo drugemahane osimnapuitanje sunneta onobi bilo dovoljnokaopogrda. t9l315.ry12..vesellet4 namaza branio je svojoj köeri^dapomaZeZenama koje su prele konce za tespihe na koje bi tespihali.28180/16866.rd-daife.Sjedi. 2t316| Et nev\ua tfkhijj?. Sahihut-')abil str.r533 Propis klanjanja sunneta neposredno poslüefarz-tramaza Prenosi se od Ibn-Ebi-Huvara da je klanjao dzumu_nanaz za Muavijom b. Ebu_Jata. Taberani.'. Alrmed. islarnski uöenjaci su sloZni da je zikr na prste bolji i preöi i da je tako postupao AllahovPoslanik.22t29i. lnt 3.. dakako slabih predaja.Haiijetut-Tahtayt lt2r3. I/20c/sq9. IU2A4. da spajai dzumu-namaz sa drugim namazom. Ebu-Davud. Omer mu reöe:. Hariietut-Tahtavi. 2/t641669.r53o Neki uöenjaci kaZu da se iz ovih. 4/2sa.Ka2uda ie analogno zilru sa 3picama i kamenöiiima dozvoljeno zikr-iti respihom.Muavija ga je pozvaoi rekaomu: .. nakonselama Vidjevsi ga Staöini.6i t4l-142l8äj. rs Ibn-EbiSejbe.is3' naroiito ako se klanjaö plaii da öe se prcbrojati u zikru na prste.'.Aviut-nabud. EL bahrurraik. U192. tffi Vidierl: MedZnü'ul-fetat a.^. vei ih je uputioi ukazao im na bolje od toga.l0ll). Kada je Muavija predaoselam Ibn_Ebi_ Huvarajeustao da klanjasunnete na isrommjestugdjeje ktanjaodZumu. sallallahualejhi ve sellem.3t249t5534. vidi da Allahov Poslanik. tj. t/t8t/t8ö?. . Abdlll-Rezzak.Ibn_Huzejme. poslanik. 2131.

l6313l Buhari. razdvojiti obavezni namaz od dobrovoljnog samo zikom.84n044.brojni su hadisi koji podstiöu na klanjanje sunnetau kuöi.udladle t/444' kaze: Lanac je ispravan.27aI Poslanik. l3/10?1166. Ibn.rn. 1/403/993. Omerkie: Poslijed)ume-namrza "' dvc rekale kuie bi klanjao ne bi klanjaodok se ne vrrli kuci. dzumu aeliri rekatr?l predajejasno se zakljuöuje da ovaj öovjek nije pravio pauzu poslije Iz lbn-Ebi-Huvarave verzije vidimo da nrje obavezno dZume-namaza. u tl-n?d:. pa mu je odgovorio: diamii|ll Uprkos tome. Poslanik."\535 Jednom je lbn-Omer rekavii: gdjeje klanjaodzumu namar."Sejh Albani je ovu predajuocijenio vierodostoinom prenosilaca v idieri: l rwul Pal il.'. u ispravnim predajama da je zabranio spajanje namaza sa '535 Awamc)' Ebu-Jala' 2/66/999(Muhammed Ebu-Davüd.11/882. napustiti mjesto na kome se klanjao obavezni namaz.hari. .jer se prenosi od Poslanika.sallallahualejhi ve sellem. rekao je: je prilike Ibn-Sad Jedne svojim kutama. sallallahu alejhi ve sellem: u noioj d:afiiji.t127. iako je 1o najbolji oblik razdvajanja. sallallahu alejhi ve sellem.veö je dovoljno neito progovoriti ili pomjeriti se. 6/57-58181.Hakim."'5ae Zejd b. volim Hanjati u njoj viie nego u d:amiji' L'sin1 propiianih (fatz) namazi. sr. 21190. osim proPisallog (tJ' njegovojkuöi je bolii otl namaz. 16/s30/23015. slr.allallahu alejhi re 'ellem. S druge snane.6/56177. sine Hattabov.rr'l SeihAlbdnr l/341/5c45. 107/432. str.Ul40/ll4l. 2/871/3046. t5'0Ebu'-Dävud.. a ne öinite ih kaburovima. odobrio je ovaj Omerov postupak' "DoDro si postupio. ImamHejsemi 6/105 ' SejhSejj id Sabiku rt&rr s(nll€. tj.sallallahualejhi ve sellem. Sabit prenosi sljedeöi hadis "Numaa öot'jeka u Allahovog Poslanika.a farza).. ö/1. '$7 B. Muslin.rncem str."tsse pitao Poslanika.da li je bolji namazu kuöi ili "Zar ne vitLii da je moja kuia najbliia u dZarniji. Ahmed. lmam Büsiri \ Misabihu. Kod "Klanjajte u Allahov Poslanik."lseo "Sunnet je rastaviti propisane od Sejhul islam Ibn-Tejmijje kaze: dobrovoljnih namazä. 2/43213973 Abdur-Rezzak' Bcjheki."a. 'ht. sallallahu alejhi ve sellem. ovomebiljc'e: pl€nosilaca SliöDo l. Beihctc. I / 142i sejhAlb ^ni u Es-silsitetus'sahiha isnrrvnom ovuorediiu suuciienili Isb EbuDavud. tttt lbn-Maaz. "Prenosioci poüzdani predaje su ove kaze: 2/489.. 15sBuhari. o\u tredrnre.pa gaje vidio öovjeka da Urnja na mjesru 'oo l/ citiranc gumuo i upitao: Zi-r ldanja. 202/937. Muslrm. str. saispravnim i Muslim.

srr. sallallahu alejhi ve sellem.oB/2|].ra\iti dobrovoljne namaTe od propisanih nakoi selama.'"'L drugom hadisu Poslanik. rekao: "Klanjajte onako kako vidite mene da klania.I t Ftnnulrcdu. soffa[[4fru a[ejfüoese[[an. Nemasumnje da je po2eljno llanjarisve sunnete. posroje dokazikoji ukazuju suprolno lom. ali ono Stose zakliuöuie jesteda je zabrana dosla da se ne pomije(a oba\ezno sa dobrovoliniÄ. 6/860863i EI.Et-anJzh fr b. Es sitsitetus sahihd.. Nemarazlike izmealu namazamuskarcai iene S\ e (lo smospomenuli od abdestä do zikravriiedikakoza muikarca lakoi /a zenu. yr"i._ ali je ipak neophodno razdvojitiobavezno od dobrovoljnog. namazä dok sunnele prije [arzaod farz-namaza razdvajaikamet.t/138.satür..rr. \rr.15e2 Citirani hadisje opieg karrkrera i vrjjedi ra svakogmusiimana i muslimirnku. po svojoj formi. Mudrostovih propisaAllah najboljezna. Darekutni. i koji pobijajuratvo miöljenje. srr. Suprorno bi bilo samo al<o bi dosao dolaz koji mijenja ovo prarilo.r)r-2)d. oöita je greSkaklanjaöakoji spijaju sunn"L . 1/24a.niikah. a izmealu je mjesec ovadvadana je ramazan koji obaveia posriti. lfarz./.u selamomfarz-namaza. za njih vrijedeisli serijarrkj Je: Fi \ i. razlikuje od nu-uru Zen".7? 79.. / 3 o q _ 4 0 0 / 2 .rri.u D a v u d t. "-' 8uh. Imam Ibn Kanan i Sejh Albani su ovu predaJuocijenili ispravnom. 'illl -Trmi/i- \un?ü. sallallahu alejhive sellem. l/l4l I42lltJ.. Ehü-t^t^. poslanik. r'.lFri:ndrl."t"' Dalle. a Uzviseni Allah.2q11-. vbsi sitttus. \aproriv. Darimi.1'. naibolie zna. el-Huvejris je prenosi da sailailahu ilejhi ve sellem. rtr rL JvU.-2Bo -&gwg. neie klanjati ni far.qhmed 18/158/26073.d."r5et Iz navedenih dokaza vidimo da ie sunnei ra. 8/t49/4694. I/202/t25J..rl. s7. Malik b.u *pamii ljutli.od tbn. ne osvröuöise na zabranuAllahova poslanika. Neki klanjaöi iz velikeljubavjpremanamazu kaTuda alo ne llaniaiu sunnete.Termiüe.ne posrise /adnjidan labana posrom nili prvi dan sevvala. osim ako izmedunjih neito progovoriili sepomjeris mjesta. relao "Zene .Sliöno ie sa .namazo namazom. odtbnusejmina. I /338-339/1296. t525n24b. .Vjdjeri: Kerfurhafa. Nemai\pravnih dokaza u Kur'anu iSunneru koji upucuju da se namaz mu5karca. S obzirom na ovo.

.rez!i1r.etltanntttkijj. . / ' : 1 . 31109.tul ahkd. E n e .L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne.cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' .l.rni. .:ünk. tel Via"ieri::: Zl.e od UmmuDerde. Ibn ^. 1ao viüer|.l.em prenosilaca.voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim.r/ed!. El-d:c|henoi ü?kiij. Orner imc rs's vidieti: F. El ürL. I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca. 21115 i E! silsil?tttd'daife. Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c . l r u g i .uuti*r l. ^ J q D .i muikarec.s|J.lmed u t:t Desail .ll{lqrlooruce|lroirie. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk. sa ispravninl lan. i r n Ji.2l315. str.t t t ' ..11299l0o. l 8 l ! m u . i?hkan4 KI. U22-23.d. stt 258. ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene).q. '5o"tun-t ur-sqoe1 . 1/391.n r . : c n i 1 ' .S e i o i" l l i ..ibul-ke xthr. r ' 1 ' r ' . ntuoöitou pogledu:rukua. r l l e ^ r . r s s V i t r e r r : t h r r .u . ' a r r .q 3 . mh a J r .on bi se odnosio na. l/305.11D Teh.1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789.2. Vidjetil El neduud.105-106i:l/-195. ' r .. p 1 1 r r r rIr nh .'hr'n.: Etrmhnlla. l l . yidjer."t. zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b.iediläu n-tmg/u Prcno.äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje. 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa.."'r I tbt. J l c d : rI u d . u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na. Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i .'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi . r. 221465. otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ .f r ' . r e m o c u i n '* r l ' ' i . r . . 2 . "uB u h ' " . x l . rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04. )i I I t t t t i t u ß . stojidaje Poslanik... . Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr. 2gya propisikao za muikarce.J14-Jl). r@Belhek.'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem.Hrn/lhnHJJ/. l { ^ . l b n . l u F R e / / J t J r .'inrte s. ?'erÄül-Bdri. Hati el-Vederri. 3/.ur.b 5 .r\.:d.l r l r l r r5F ch bi c l 2 r .H a / m .El d!. izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene.' ' + r ' ls*V.. l b n .a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c.sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog. 4/122..r. 1 ' t r ( n o r l i ( r ."l:u' ' ljuJi. r " l"b n .q. e j m i n i . n i Jo v e r e f / i i c '*'.""' Smi. r I e u t .od lbn-Dekika.tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b . Ehrtd:taa.dlell: L/-J. 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda.Juskupite kojesu Llrnjale. dr je .osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az. Medutim.r/rrl Ba'i. .nuru. k l j ü . Et telhisul-lxlbit. I/rl.l . preno\ilxcr Ahdulhh b.

.t t t ' .r\. Vidjetil El neduud.u .s|J..r/ed!. 2 . 3/. r@Belhek. l l .' ' + r ' ls*V. l b n . 21115 i E! silsil?tttd'daife.l. l r u g i .q 3 . Medutim. k l j ü .a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c.sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog. Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c . 221465.rni. I/rl.lmed u t:t Desail .S e i o i" l l i . zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b. .2. l u F R e / / J t J r . 31109.e od UmmuDerde.El d!. rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04. : c n i 1 ' .n r .tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b .ibul-ke xthr.:d.'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem. otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ .105-106i:l/-195.etltanntttkijj. 1 ' t r ( n o r l i ( r .'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi . ' r . / ' : 1 . '5o"tun-t ur-sqoe1 . Ehrtd:taa.:ünk.voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim.H a / m ..11299l0o. mh a J r . 2gya propisikao za muikarce. El ürL. n i Jo v e r e f / i i c '*'. U22-23. El-d:c|henoi ü?kiij.on bi se odnosio na."'r I tbt.'hr'n. x l .. Ibn ^.: Etrmhnlla."l:u' ' ljuJi. stojidaje Poslanik. l 8 l ! m u . )i I I t t t t i t u ß . r e m o c u i n '* r l ' ' i . r s s V i t r e r r : t h r r . r .r.""' Smi. sa ispravninl lan. ^ J q D .nuru. 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa. 1ao viüer|.l.tul ahkd. 1/391. "uB u h ' " . ntuoöitou pogledu:rukua. ?'erÄül-Bdri. u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na.r/rrl Ba'i.f r ' . l b n . r I e u t . stt 258.q.L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne.'inrte s. e j m i n i . p 1 1 r r r rIr nh .. r. . .cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' . J l c d : rI u d . Hati el-Vederri. l { ^ . . r l l e ^ r .b 5 . 4/122.Juskupite kojesu Llrnjale.1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789.od lbn-Dekika. ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene).dlell: L/-J. i r n Ji. Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i . Orner imc rs's vidieti: F.ll{lqrlooruce|lroirie. r " l"b n . r ' 1 ' r ' .osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az.q.ur.11D Teh. ' a r r ..l r l r l r r5F ch bi c l 2 r .. yidjer.l . 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda. dr je .d.äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje. Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr."t. preno\ilxcr Ahdulhh b. str.em prenosilaca. l/305.. I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca.J14-Jl). Et telhisul-lxlbit.2l315. . E n e . je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk. .Hrn/lhnHJJ/.rez!i1r.iediläu n-tmg/u Prcno.uuti*r l. izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene. tel Via"ieri::: Zl.i muikarec. i?hkan4 KI.

'Ja samo äelim da uöinim dobro koliko mogu.n.3na. 5 1286. 1tu2t2777. El-medzruhin.4/r4r. Et-takrib. tl-"r. 791281.sallallahualejhi ve sellem. nakon sto je upitan o namazu Zene. Tehzibut-khzib. a to je prenosioc koji se zove Ebu-Ishak. Ova predaja ima drugu mahanu. 4/134 i Fethul-Bad 2n2. bole.Ispravnou njemu je od Uzvisenog Allaha. slabe. od Ibnll 169.nepouzdan. A185. 4ll5 | -152. Mizßnulitidal. od Alije se navodi Fedaja koja ukazuje na razliku izmedu namaza muSkarca i Zene. str. tott Boh*i.a Allah Uzvi5eni. g3t362. dok klanjaju iza njih. Abdullah el-Esedidz nije öuo od Ibn-Abbasa. Vidjeti: Tenkihul-ke lam.) znaöenja '* Vitiea: rd-du4". 6/105. zabranioje Zenarna ljudi. od Abdur-Rezzaku i El-nusanef. El-nedZmhia U6. U lancu prenosilacaove predajeima Haris b. Vidjeti: El-dlerhu vettadil.tar.r61riz istog tuzloga. koje je trettualonamaz Poslanika. zbog komentaraove Fedaje vidjeti: E! ninhadZ. totoMed. ili postoji moguönost daje onda öe skupiti svoje tijelo u namazuda se ne izazove ljudi vide. Vidjeti: ts-. od imama Nesaije.j€r Bukejr b.l@e Iz ove. 1/24212?78. od Ebu-Davuda. koji nisu pravili muskarca i zene razlikuizmedunamaza izuzeti namazZeneu odjeöikoja bi mogla otkdti Ovdje je neophodno neStood njenog tijela (mimo lica i Saka). S druge strane.r610 poZudakod onih koji je gledaju. Poslanik.M\slim. sallallahu prije da diZu svoje glave sa sedZde alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. najbolje zna. 11242-?r'3. "t-. 88. 1o3Ibn-Ebi-S€jbe. Lanac prenosilacaove predajeje prekinut.Ibn-AbbasoveFedaje nazire se opreönost sa hadisima Poslanika. a uspjeh moj je od Ällaha.er. tM vidjet El-musanef. El-kanil.rtim. ali je spoma njela vjerodostojnost. Ovim bismo priveli kaju ovo skronmodjelo. str.3/138-141. lll44-145." (Prijevod Hud."1@3Sliöno ovome navodi se i od nekih ispravnih prethodnika. str.325. 51. El"mesail. UlO]. Abdullah el-Eaver koji je nepouzdan.je du tene klanjaju u svojin kuöam4 daleko od pogleda tudi. Hlbbam i Tehzibut-tehzib.l66Takoder. 3O2. na sto aludiraiu broini hadisi.l6o Jedanod dokazakojim se sluZeovi uöenjacisu rijeöi je.r/222. "t . od Ibn-Ebi-Sejbe. odgovorio: Ibn-Abbasa kada "skupice se. ELkanil. rffi lbn-tui-Sejbe. opet. . 411341441.a neki ga smatraju larovom.od Abdulaha i El-nesail.

RABBIL. zaist duia navodi na zlo. osim one kojoj se jusuf. praydam ne s€b€.) {Hrp"#frHWJA s€& .je od mene i molim Mlostivog Gospodara Pogre3no da mi oprosti." (Prijevodznaöenja asaposljednjadovaje: Allahu.ALEMIN!'' znaöenja Junus. 53. Gospodaru svih svjetova!" IIAMDU LILLAHI.) moj smiluje. 10.

sallallahu alejhi ve seliem. H.lüepog i korektnogodnoia i tolerancije.jedinstvena je po mnogoeemu.Muhammeda. sallallahu alejhive sellem. i olaksa put ka Dzennetu.lu. znanja i mudrosti. sallallatrualejhi ve sellem.u ut":ti ve sellem.-ä.Sroi odgovara renomeu onih koji oZivljava. pokazao visok stepenpostovanjaprema svima njima. da primi njegovtrud.. sallallahu alejhive sellem. ito trJba da buae Änova svatome onome koji ieli predstaviti islamu njegovom izvomom svjetlu iupoznati ljude sa Poslanikovom."*4u. i prvih I poznlh gene.Sunnel. SemirImamoviö 10. promovisu i afirmisuPoslanikov. g. god.bezobzimna to da lije njihovomiiljenjeu datompitanjuocijenio jaöim ili. Amin! mr. jei je on paradigma dobra.a samim time i Njegovu vjeru. Safeta Kuduzoviöa.d... upise ga metluonekoji su rjeöjui djelompomogliposlanikov.Onaje prvo opseznüe ajelo t<oje Letä svapitaniau vezi sa formomPoslanikovog. Autor se koristio velikim brojem klasiönih i novijih djela. Sto knjigu öini relevantnijom.. rijeöi: "Klanjajte onako kako ste menevid.U"m. autentiönüom i izvomUom. kadaje pisana rijeö na naöem jeziku u pitanju.Fedaja i izjava ashaba. tabiina." autor. *[unuf.iIJ njoj po prvi pur imamo pritiku öitati detaljanpregledizvoda i ocjenesvih hadisa. podari mu snaie. prakrom. maj 2OO7 . Molim UzviienogAltaha. n. a moZemoreöi da je i svojevrstankomentarposiaaikovih. i _ neka je mL i spasna posljednjeg poslanika. toji tretiraju ovu izrazito vaLnu temu.dzelleSenuhu.umadel-ula 1428. dzelle lenuhu. 26.pripadnika razliöitih pravnih skola.slabijim.Recenzija mr.jelida klanjam.koz navodenje_i komentar misljenja islamsühklasika. prenose. Ne moguse ot"ti utirä da. Bugojno . a\tora InI. sallallahu alejhi u". Semira Imamovida Svaka hvala i zahvala pripada Uzviienom Allahu. Knjiga 'Svojsrua poslanikovog namaza.-Sunnet.

ta öinjenica dogada.najbolje daje za pisanje ove studijekoristeno einjenica je nauönom pristupurteö. pisanju usporedilis pristupompoznatihsavremenih u itavile. na veliku slijepa pristrasnost dokaza neistomisljenika. Poslanikovog. posebno u ovomedje1u. öesto budeIazlogom sinboliökog tumaöenja njihovog a istinizavolju. kada su neki detaUi bismose da za njim nimalone zaostaje. sallallahu .Najme. nam 424 izvora.sa[fallafru afejLive sefd Spojsn. koju alejhi ve sellern. magistarSafet rekohpreporodu. kurra hafiza Rijeö-dvijerecenzenta prof.aAos[aniknog.ponekad i razlogom Temakoju hetira ova studijajedna je od najvazniiihza svakoga muslimana koji Zeli ispmvnopraktikovativjeru i slijediti sunnet. Jednaod njih zasigumo prevodenja islamske literature. na znanjemladeg. alim.kako Jedan od pisaca zasigumoje i nai brat. ve sellem. alejhi . Imali smo priliku upoznati je je i studija a od kojih napisao. ondase to. na stotine napisane suili prevedene koji su pisali svojim peromi doprinjeliovom. Metod kog autor koristio daleko smoda pravnojikoli ili uöenjakuSvjedoci pristrasnosti odredenoj kakve prepoznati u Zalost. u njemu njegovduh i prepoznati Kuduzoviö.neka Zahvala Uzvisenom sallallahu alejhive sellem. !ejh. voljom kroz koji semanifestuie islamskipreporod kontinuiran i rastudi svjedoöe je preporodna polju pisanjai r^znefome. Ako se nikadau historiji nije dogodiloto da mladi izvrii recenziju ne upuöuje Medutim.Allahovom. Poslanika.. Ako bismo ovaj pdstup govorio kakavom uvjerili uöenjaka. jednu veoma a da u njegovimdjelima ne prcpoznamo Ne moZemo a to je nauönipdstup.ne sallallahu pretpostavljajuöi u tome pogledu nikoga nad Poslanikom. znaöajnu karalteristiku. moze koja se.veö na skomnost i poniznost godina veö nekih desetak prostori nale zemlje dZelleianuhu. 2g5t je mir i spas na posljednjeg pripada Allahu. Dievada Golosa. kvalitetukoz nekoliko djela koja imate namaza". je je od bilo pitanjunadmasuje ga.sada starijeg. Muhammeda. u proteklih deset:tkgodina knjiga. evo. starijem. tajenja odredenim djelima.Svojstva pred sobom.

. nakon öeganam ukazujena koje od tih misljenjaupuöuju vj erodostojni hadisi. boönjaöko naslijede na polju vjerske misli.nastavnike i profesoreda se svesrdnozaloie u nastojanjuda shrdüabude jedan od mogu6ihudzbenikapremakom öepouöavatisvojeuöenike. Mostar . Safetaza nesebiöan trud koga je ulozio ostavuajuöiiza sebevrijedan poklonmuslimanima u Bosnii Hercegovini. rnr. imame. Allah ga saöuvao. maj2OO1 . u studiji iznosi miSljenjai argumentesvih uöenjaka. god.peseller4namaza Autor. posebno iz oblastifikha i hadisa.Dzevad Golos 24. Na osnolu prethodnog.ali nije mi poznatoda je nekö od njih uraileno u duhu komparativnogfikha. I kadaje ü pitanju doprinosislamskoj idejnoj baitini odgovomotvrdim da ovaj udzbenik zauzimarelevantnomjesto i ulogu. molim Svemoguöeg Allaha da obilno nagradina5egbüta. Naii su uöenjaciiza sebeostavili veliki broj djela iz oblastifikha i hadisa.A ovom bih pdlikom pozvaoi braöudaije.a posebno oni koji su kenuli putem islamskogdaveta:uöenici medresa i islamskih fakulteta. savjetujem svoju braöu muslimanime i islamskuomladinu da knjigu mnogo öitaju i pomno studiraju.Amin! hfz. Studüa ima posebnu vaznost kada je u pitanje nase. pa i 5ire. ito je sluöajs ovom studijom. Na kaju.

sallallahu "Ktanjajte kako ste mene vidjeli da Hanjam. sallallalahu Poslanik.prof. Seoj Recenzija Abdul. je namaz Namazje jedna od najbitnijishrbislama NakonSehadeta je obavezan je da musliman vjere i.aeoskniLovob. islamne mozeopstati i öovjekov stubovima islama. je jedan na koji od naöina i to temeljima poredisa gradevinom i njenim znanjeduboko je pouöavao s ciljem da im se odrealeno svoje ashabe ve sellem. sallallahu Allahov Poslanik." (Bthatrja) U .obatijanju natuaza. se je hadisu smatra spomenuto u Ono Sto prethodno bezsvojihstubova. AllahovPoslanik. daje rekao:o CuosamAllaho|a Poslanika' anhuma. bezovih stubova.oZivljavanjegovu vjera ponajvi5e S obziromda naSa raöuna. ureZeu njihovo uporetlivanjeovih temeljnih islamskih duznosti sa gradevinomukazuje je da ni jednagradevina ne mozeopstati jer poznato nanjihovuvaznost.Varisa Ribe. bit öe mu dobru i ostala djela' a ptr ako mu namaz namaz ne budedobar.uöimosepokomosti öistimosvoju duiu od grijehai moralnose i odluönost. akomu namaz je veomabitno da ispravno 2570)Stoga vidi: Sahihul-dZami'. Hattaba. Klanjajuöisvakodnevno Allahu. "Pmo s tim rekao: za ito te öoriek na Sudnjemdanu polagati ftröunie bude (lobar."(sahlh. 287'. Abdullahaibn Omera ibn ElPrenosise od Ebu Abdurahmana.nete mu biti dobrani dtugadiela.davanju zekata. da nema boga osim AIIaha i da je MuhammedAllahov sr)jedoöenju i postu Poslanik." mjeseca u ovomehadisuislam alejhi ve sellem.dkjßigW-sottafkfru st|. navikavamo i poslusnosti Uzviienom vjeru. Od namaza ga na njegov podsjeöa muslimanom. umi Sudnjidan i polaganje je u vezi alejhi we sellem. zavisiod naseg namaza. Poslanikovo. Taberani. i duhovnog moralnog nemaboÜeg uzdiZemo. je obavljaonas najbolji uzor.ri: sallallahu alejhi ve sellem. kaze: koji u jednomhadisu alejhive sellem. alejhi sallallahu pamöenje.oba ianiu hadZdaa (Buharija i Muslim) ramazana. kao ito poznato. onako kako ih obavimosvoje namaze. najvaZnijih obaveza ima za cilj da i vrijemenamaza Uöestalost dnevno klanja pet namazaZivota u vrtloguovosvijetskih svoga nikadne zabonvimosvrhui zadatak svoju pet namaza time uövrsöujemo aktivnosti. besprijekomim trening öini öovjeka je uvjek na ga mu i da vjeru öini ugovors Allahom. se na iskrcnost Ovaj treninga. radüallahu da kaie: "Islam je sagrade na pet st:".

Abdulvaris Ribo. Prcd muslimanskomöitalaökomjavnosöu je jedno veoma vrijedno pisano djelo.namaz. sallallahualejhi ve sellem. 06.vjerodostojnim hadisima koji su do nas preneseni. prije svega. prof.salallahu alejhi ve sellem. Njena njavedarÄ. Safeta Kuduzoviöa (Svojstva Poslanikovog namaza. i zbog toga je neuporedivosa drugim djelima na nasemjeziku koja obraduju ow tematiku. nauöna studüa koja prcdstavlja jedan veliki doprinos islamskim naukama na nasim Drostorima.eanost. utemeljenuna najvjerodostojnijimhadisima. Ovo djelo je jedinstvenopo svojoj tematskojSirini. a naroöitooblasti ibadala(obredoslovlja). kako bi moeli obavljati svoje namazebaSona-ko kako ih je obavljao nai poslanilk.Radi se o knjizi mr. da bi ga i u tom segmentu vjere mogli slijediti. sveobuhvatnosti i Serijetskoj utemeuenosti.öast mi je i zadovoljstvoda ovu vrijednu knjigu preporuöim svim muslimanima.juni 2007.pa tako smo u moguönosti da u potpunostisaznamo kako je on klanjao. koje nas opiimo i detaljno upoznaje kako je klanjao Allahov Poslanik. od abdesta do zikrD.je u tome Sto nam nudi jednu potpunu predstaw poslalikova namaza. Zenica . Knjiga je. koja je evo doZivjelai svoje drugo izdanje.god.detaljno je opisan Poslanikov.sallallahualejhi ve sellem.

aQifüvegfi Spojsna Bibliogralija 2ggt 1. 23. Dtamiu bejanil-.Rij ad ( 1422).115 b. Nlh Albrni (1420). RedzebHanbeli(?95). Zejnuddinb. Bejrut (1a19). Muhammed (1420). Muhammed b. Ahkamus-Sita. Omer Lrka.Kairo (1. Dzmiut Timizi (sa Et ruhfe).Muharnined lrrmr/i!2/q. Nuh Albani (1. U. SuajbN€sri (303). Amelu ehlil-medine.ll3).isiruddinMuhammedb. Rijad (1119). 26. Abdulbn lbnul Arebi (543). Muhammed b.RÜad(1a20).Dubai (1421).Bejrur (1410).Bejrut (1.e 37. Ahkanul-Kur'an. Daitul dzania. Muhammedb. Bejrut (142r). Ahmed b. b. 9. Mübammed Ebu Taijib Abadi C---). Bidljerul-mudZlehid. 12. 14. Daifu Sunenin-Nesai. Allrted b. Kuvajt (1419).Rijad (1421).---r. Delrilun-nubuvve. Sunni(364). Dzerir Taberi (310). Bejrut (i418).108).115). 16. MuhammedMedeniBusak.lm.. Ahkamul-dzenaiz. Mesud Kasani(587). Ahkanun-nisa.Bejrut ( l4L6). 8.Muhammedb. Bejrut (1406).Abdur-Rahman b.Jusu I b. Tirnizi (279).Muhamed b. HuseJn Bejheki (458). Dzamiul-bejan.. D r a m u rT i m i / i . AdabusSafiai. Abdur-Rahman b. 19. Beirut (1419). Daifu SuneniEbi-Davud. Ahmed b. Muhnmed b. Buiusul-emani (852).jli 32.Muhammedb. Muhanüled b. Halil b. Ali Dzessas Razi. Amelul-. Ahkamul-iadeti. Hddter Askalani 24. Gulam b.Z€rka (1. Muhammedb. vel'lejle.Ahmed b. Muhammed b. Aslu sifelis-salah. Nuh Albanj (1120).r7). Nuh A-lbani 28.(370). Rijad (1419).Bejrur (1421)33.Semsuddin b. 29. 6. 3 6 . Abdul-Hanid HatebiEseri. 30. Nuh Albani (1. Semsuddin b. Abdul Ber Endelusi(463).120). ). Aridatul anvezi. (1420). 7.satfaffaßu aosfanifunog. 13. Dzevzi (597). Kadir Pakistani15.120). Abdul'Hamid Halebi Eseri. 22. Al*amul Kur'm.LStrl. 2. Muhanned b. Beirut (1417). Muhanrmed b.SafetKuduzoviö. Bedaeul-fevaid. Ali b. 27. Bulu8ul-merrm. Muhammedb. (322).Bejrut (1404). Bezlul medzhud. Daitut tersibit tcrhib. Kajjin Dimeski(751). Daitu Sunenil-Tirmizi. 5.Bejrul (1a21). Ebi-Hatim Razi(327). Ali b. Abdullahb. Abdur Rahman El-Bena. M u h d m m e b d Sevre. Sevrete ) 35. 17. Daitu Sunenilbni'Madze.iu Kdiro. DuafaulUkijli.Abmed b. Arnelul-jevmivel-lejle. Ahmed Seharenturi 21. Bejanuzesalil ilmi vcr-taleb. Dzuma-namaz . 1E. Kliro (l. 31.Bejrul (-. Ahned b. 3. El-Kur'anul-Kerim. Nuh Albani (1420). Rijad (1112). Kaijim Dimeiki (751). Dzelaulefham. Hasanb. Bedaeus-srnaiaAlauddin b. SenaMuhamed b. Rijad ( 1423).jevm. AhmedZehebi(748). Arebi (543)-Bejtut (1415). NasiruddinMuhammedb.Dinesk (ll. Asms sahabe.Rijad (1427). 20. 4.Bejrur C---). Bejrut (1417). Kano C--. Nuh Albani (1420). Nüh Albani Rijad (1417). Muhammed b. Anman (2002). Ahkamul idejni-Hlsd b.Amman(1405). ( 1146). Ali b. 34.). (sr El-feth). Ahmed b. 38. Avnul-mabud. Dzaniul ulumi vel hikcm. OsmanSebir. N. Ruid Kurlubi (595). 25.Amman(1421). (pravnipropisi). Zekcrijab. 10.Bejrut (1105).

JüsufEndelusi 47.Ahned b. El-bahrul-muhit.Rijad (1421). El-benaje Nemle Rijad (1423). El-dzamiuIi ahlamil-Kur'an. 65. El-bida. Bejnt vehbeh Zuhejli ?3. Ahmedb Tejmiije (728). Rijad (1422) Husejinb. Ed-dirajefi tahridäl-hidaje. Ali Hatib Bagdadi(462). El-fekihuvel-nutefek. 41. b Mühammed Semsuddin 77. Dzevzi(59?). Ed-durerus-s€mine. El-hadisul-malul. IbrahimDtevzekani 61. El-ehadisul-muhtareh. Ed-duafau 42. Abdur-Rahman 59.aidiu. 69. Z€jnuddin 45. El-edzzaul-hadisiiie. Hamvi (1098). b. Abdulah b.Muhammed Ali b. Kqiro (1423)' Ebu-Abdir-Rahman 76. Et-dZerhu Mekka(1414)' 56. /t3.Dmesk (1406). Kaiiin Dinesk (751) HailO41?)' b.Bejrut C--. b Muhammed Abdul'vahid MaLdisi (643) Mekka (1410)' 64. (749). Bl-d:evherun-nekijj GaEs-sunenul-hbra) Ibn-Turkmani.€fDimeJkiNevevi(6?6).l(). 51.39.Rijad (t4r9).Abdur-Rahman 55.Ebu-velid b.fi ehadisil-ibadat. vel-metukin.Bejrut (1420)' (sa Haskefi 60. Ed-duafau b Ali b.Bejrut (1418) 75.Bejrut (1416). Muflih Makdisi (762).Bejrut (1416)' 53. Sujuti (911) Bejrut (1421).Bejnt (1404). Bejrut (1399)' Ahmedb. Dälaluddin Abdü-RahlnanSujuti (911) Kairo (1422) Muhanmedb. 68. Muhammed b. (r417).üe.Bejrut (1271)' vet-tadilu. Bejrut (1416) Dirneski tsmailb. b. Abdur-Rahman vel-metukin. Bek b. SuajbNesai(303). kmail Kadi. b. Se. 57. Ibrahimb Munzir Nejsaburi(318). Abdullah. El-dtamiu li ahhkn-ravi.Rijad (1414)' 67. El-furua. RuadKurtubi (520). Muhammbd 54. El-ebatilvel-menakir. (7?4). El-d. Ali b. Ali Hatib Basdadi(462).Bejrut(1416). El-baistrl-halis. Kaim (1420).Ahmedb. El-edebuLmufred. Bejrut (1420)' 50. Muhammed 44. Muhammed 58. kmail Buhari(256). Abdur-Rahman 72. Kesir KureSi 46. El-ernrubil-itiba. Dzezeri. Nudzejm Ibrahim b. Ed-durrul-muhia! lbn-Abidin). MahmudAjni (8s5). El-esrarul-merfta. Muhaffned (s43). Bejrut (1420)' AMus-Selam 52.sulejmanb. b.Dzelaluddin (1088). (l125). Ahmedb. El-fevatihud-devani. Muhanrnedb. 66. HadzerAskalani(8s2) B€jrut C--)' .Bejrut (-----). b.Ebu. Abdullah Hamza 78. Fd-duml-mensur. ELbahrür-raik.Teküuddin b.Armed b.Abdul-Kerimb. El-turukus-leraiiie. EbiHa.Bejrut (1405). El-fikhül-islamiij. El-turusi. Ahmedb. El-aladu vel-nesani. AhmedTabemni(360) Bejrut (1407). Ali Sevkani(1250). 74. Ahned Kurtubi (671).kerija Jahjab.Bejrut(1415) Ahmed b.Bejrut (1417) Ahmedb. MuharunedAIu5. El-akidetut-Tahaviije. El-ezkar. 48. El-b€januvet-tahsil. Muhammed 62.Muhammed rerhul-hidajeBednddin b. SalimNefravi 71. Ebu-z€jd 63. Milibad. Bejrut (1403)' Muharnnedb. veddah Kurtubi (287) Kairo (1416). . b. Ed-dua.Rijad (1418). (970).Bejrot (1413) b. ELahl(aln. El-turkan.kih.). El-dramia.tujad (1403).Bejrut (1408)' Ahned b. Arnr b Ebi-Asim Sejbani(287) Rijad(r4ll)' omeri.im Razi(327). Muhammed Tahavi(321) Albani. El-fikhu alel-mezahibil-€rbea.Bejrüt (1406). El-fevaidul-n€dzmua. Ali IGri (1014). b. El-evsat. Muhammed 70. 49.

Bejrur(l'r04). Müsä Ilazimi 83. Ahmed b. HdzmEndelusi(456). Misn CarnaliSatibi 84. b.Anmed b.".1). 91. El-kiraeh.ta"ih1 nn . El hidajeserhul-bidaje.+58). m e r b .Muhammed Abmedb. 101. E n s a r i( . El-ihkam. 110. Ali Hatib B.Ali b. 87. RijÄd(1424) 107.Ali Mahtnz.A l i b . El kavlul-nubin. Bejrut (1. El-isrizkar. El-idlam O . 93. lshak b. el-tetrir. Ebu BekrMuhlmmed b. El-medhdl. El-kavlul-m!fid. Bcjrut (l'rl8). 115. MuhammedMaverdi (450). Ibmhim b. 114.Bejrut (1417).Muhammcdb.8 0 4 ) . 113.Bcjrut (142?1. Hemdani Beiru! (1416). 99. El-iatisam. Muhammed b. Ibrahimb. Alib..r08). Ebi Bck Me. l-luharnmcd (462). El hilafijjat. El iatikaduvcl hidaje. b.--). kiro (1. Ef ilmam. HuseinBejhekia. Bejrut (14041 117. HusejnBejheki(:158). El iriad. KudameMakdisi {620). Abdul Berr EndelLrsi b. BerlaAkbed (318).Bejrut ( i4l2).Muhammed b. Kairo (1404). (. HadZdZ . Bcjrut (--').jn R i j a d( 1 4 1 7 ) . Ahmed Dulabi (l l0). El-kilajefi ilmn ivdje.Meshurb. Muhammed . El-nedhal.1s8). El-lnsaf. Dubai (1423). Rahim Dehlevi( I 176). El'krväninul-fikhiije. Ali Sevkani{1250). AbdullahZcrkeSi(77?). (1410). El isdbe. Bejrrt (1422). MahmudMusili (683). 111. 82.190). El krmilu tid duafa. Rijad (1a16). 102.-). Ali Merdavi (885).Dinclk {l-121).1. Beirut (1411). Ali b. Muhammcdb.Ahmed b. Muhanried b. El. El medhal. Abderi (717). El ibd'u fi medmil-ibrida. li talilil nuhrü. (187). El-kuia vel-esma. AIi b. 109. 97. El-lealiul'mensure. Bcjrut (1 r03) 112. El insat Alauddinb. El-kavlul-mufid. El lihjetufi davil-Kirabives-Sunne. l0E. El-ikn! fi mesailil-idZma Abdur Rahmdn b.Beiru! (1401) 118. El. b. Riiad ( 1. Mühanmedb. Ali Tamavi. 116.Ahmcd b. 95.Beirut (14i2). Bejheki(. Teimüe (728).t. Bchreini(1420). 92. Muhammcdb. Muhammed (790). Munzjr Nejsabui 89.Abdullahb. E5. Hasrn Ali Selnan. El'kafi.ihlUar Maverdi C ). Mende(395). SalihUsejmin( 1.{09). Bejrut (1416). Mnhammed 103. Ahmed b. Abdullahb. Bejnl (1414).. 104. " q. Ahmedb.Zerka(1.Rijad ( l42l). Rijrd (1419). Adi Dzurdzlni (365). 105. El-idzma. Amna. Ali b.r09). 96.108). 80. 88. 94. Beimt ( . Ibn Baz sa skupinomuöeniaka. El-havilkebir. b. 86. Muhammedb.s.rgdadi Betru! (1408). Ahned Kelbi(741). 100. El-ikna .Beirut (l'120). Abdullah Hakim Nejsabnri(:105). Beirut (1416).Kuvait (1396) 106. Abdullahb Muhammedb. HadzerAsknlani(852). Jahjab.Medim( ---. Dzevzi (597). 98. Muhammed 90. Halil b. El-ilelul-mutenahiie."i.121).ßcirut (----).rekiiiuddin b. (463). Ahmed b. M u l e k k i n (58. IsmailBuhrri Muhrmmed b. Ahmed Halili Kazvini (. Bcjrut (-.Bejrut (1403).146). Husejntscjheki(458). Abdullahb. El kiraeh. Abdi. Jusufb. Abdullahb. Ahmcd Serhasi Bejru! {1420).ginani(591). Alib. Ali b.dffalToiu dfehi re seo- "ot t 79. Ahmed Zrhebi (748). El-iatibar. El-mebsut.Beirur ( l4l9). El'iman. El bidru vei-nuhdesal. (256). Ahmed b. El-ibdne. Ka(an Farisi (628). Huse.

Bejrut ( t40o).Bejrur 157. 134. El-mudewenetul-kubra. (494). El musrahredz. Ahmed b. 149. HalefBadziEndelusi Bejrur (430). El-rnufhim. . ( 1422). Bejrut(1422).alije. HibbanB'isti Temimi (354). Anmed b. El-mudzalese.Bejrur(1420). Ibrahim DtaluMuhamned. AhnedTaberdi (360). Islamska zajednica Kuvajt. Abbas Sali i (204. (1420). nanaza (676). El-mesailul-f*hii. 135. Rijad(1420). Amman 127. El-munteka Serhul-muvetta. Bejrut(1406). 158.. El-v€d. El-muvafakat. AbdulbnHakimNejsaburi Bejrur (790). (2?s). (1404). Abdullah b. Esas sidtistani B€jrut(1418). Abdul-Kerim Z€jdan. Dimjat(1416). 122. (656). l3E.-). (---. 132. Sulejrnen b. El-mesdzidu fil-islam. 129. Muhamed Nemle. Kano(1419). Kuvajt(1410). 155. El. 131. (333).Bejrur(1422).izufi usulilfikh Abdul-Kenm z€jdan.€. Malikb. (1419). El-muadzemul-kebn. El-ninhadz. Ebu-Abbas Ahmed b. 136. zijad rbnul-Arebi Rijad(1418). Dievzi Enirati (1423).i Be. M$hammed b. AbdulAzim Bedevi Halefi. JusufSejrazi 147. El musni (saEl-ihja). Ebu-Fadl b.Muhammed b. 144. 154. Sulejman b.izu fi fikhiesunneti vel-Kitab. Muharnmed b. SerefDimeskj Nevevi Bejrut(141s). 141. B€jrut(1420).rnua). Alib. Seref Dimeski Nevevi(676). El-netalibul. El ved. Muhamm€d b. Muflih (884). El-mugni. El-mevsuatul-fikhijje. Seref Dimeski Nevevi Bejrut(1415). Enes Medini(179). Jahja b. sulejrnan b.Ahmed Asbeha. Bejrut(1417). El-muvena od Zerkanija). Idrisb. El muadzem. (456). AhmedZehebi(748). Muhamed b. 146. El-medzmua lerhul-rnuhezzeb. Bejrut(1415). 12. Ali b. Lbu-Abdull$Muhammed b. (1424). 130. MnsäGamati Satibi Saudijska Anbija (1a17). (1420). tl-umm. (59?). Bejrur (--). Abdullah b. Abdur-Rahmän b. El-musnifid-duafa. El-mevduat. Dzarud Nejsaburi Bejrut(1408).Bejrut (620). Rijad(1417). Sulejman b. 145. Ahmed b.Ibrahimb. (360). On€r Kurtubi Dinesk. (sakomen. BejrutC--).mufessalu fi ahtmil mera ve bejril-muslin. (307). Ali b. El-rnesailu fil-r*h. Ebu-BekAhm€d b. (1411). Janja b. 126. Almed Täbermi Kairc(1415). El-neshu alel-dzevrebejni. El-nuhezzeb Ibrahim b. 120. 125. Rijad(1421). Sulejman b. Abdullah Milibari. Muhammed b. Muhammed b. Enes M€dini(179). Malik b. 142. (902). El-mekasidul-hasei'e. El-muhalla. (360). El-nuhezzeb fi usulil-fikh.ve sellem. l2l. Muhammed Kasimi (852). El mensurat. El-muadu enul-evsat. El-munteka. 153. 128. Mervan Dineveri Bejrut(1421). Hadzer Askalani Mekla(1418). Kudame Makdisi Bejrut(14M). Janja b. El-muadu emuesagir. 151. Ibrahim b. AbdulKenmb. Alib. Ali b. Abdu-RahmdSehavi Bejrut(140s). 150. (saEl-medr. El-nusl€drck.irut(1416). Alined Taberani Bagdad 137.Haleb(---). Hajruddin Van€li. El-mubdia. El-nenhijatus-seraijje. El-menahis-seraiije fis-Sunnetin-Nebevijje.. EbuNuajmb. 152.Bejrut (1418). (405). (676). 143.). Husejnkaki (806). El-merasil. Hamza b. Abdullah.Bejrut(1415). omerel-Elkar saskupinom sdadnika. 148. 140. 119. 133. 156. 123. ( 139. selimb. Bejrur ).Aid Helali. El-medzruhin. Ebu-Zejd Bek b. (340). Hazm Endelusi Bejftt C . El-muvazene.

b. seidEbuAff Dani 166. Ei lerhul'mumtia. Es sunenul-ktrbr. El vesit. Ei-ieriah. (1416) (1345) Bejrut Kntani b Dzafer Muhlmmed 165. Muhammed Et-tadzu 190. -) ( (230) Beiut kubra. E(-serhul (682)' Bejrut(l'10'l) Makdisi (sa b. Er risaletul'vafije. Semsuddin ve hukmu 169. Sevteh 184. Es-salatu (1250) Bcjtt't b Ali Sevkani Muhammed C. NuhAlbani(1420)Kuvait(1422)' Muhamrned 171. 180. Beirut(1398)JusufAbderi b vel iklil. (1416)' (1421). Es-salatuL (751) KanoC )' b. Es-sunenul (1s8) Bejrut(14201 Beiheki . F' (1413) (279). Er risnlelul'mustdrrife. EGEmhjd.Kliro (1412) mesruka. EisemaiLul-muhammedijje. EFruh. Hibban Muhammed 174.qhned b Huscjn 181. Krjjim Dzevziije laikiha. 164. (1387) ('163) Alzir Endelusi Ben Jusufb. (1423)' b. Srojstua tefu 2% ) (505) Kairo(1417) Gazali b. Muhammed 167. Rijad b. 177. Et-temjiz. Er'taruhus-sagir. salihUsejmin Muhammed 188. 191. Fehd Dzasim b Sulcjman bessam. (1'116) (290) Demmam Sejbani b Hanbel b. Es sunne.iee sa[[a[[afru aosknifunog. (281). Sllih b. b NuhAlbani(1420)Rijld (1404)' Muhlmmed Nasiruddi' 173. (1420)Rijad(1392) b NuhALbani Muhammed Nasiruddin 172.ur Buhüi b. Ei-ierhul-kebir Kairo(l't23)' Adzuri (360). Es sunenu r---l Su\riri tSrprr Hr\anor . 163. Mekkr(l4l'1) Bejheki(a58) b Husejn Ahmed 179. Amr b. Omerb. Rijad Albani Tirmizi EbuIsäb. Muhanmed Muhamned 159. Et-telhisul-habir.Abdul 196.i. 185. (1201) Bejar!{1423)' Adevi b. (1395) (35'l) Bejrut Busti b. 161. Es-sunenussugra. Hasan nedijje. Es sunne. Ali b Hadzer Ahmed 195.abjfr. Muhammed Ahmed kcbi (saDusuki). b. RUad Junus Behuli Mcnsur b. 170. Es sunne. (1421)' (444) Kuvajt osmanb. Suajb kubra. En nasihu (852) Bejrul( --). Es-sikat. Rijrd(1410) Harun b Haual(31t) b Muhammed Ahmedb. (751) Bejrut(1422) b KajjimDimeski b. En nuket b Han Kairo(1420) Siddik b. Et rabekatul (89?). (261) saudijskä Arrbija(l'110) NeJsaburi Muslimb. Ali b. Es silsilelud-daifc. Askalani Ahmed b. ( (28?) Rijad l4le) b. Muhmmedb SadBasri 189. b. Er-revdul (1395) (1051). Sensuddin Merzuk b Alilbrahim. Es-sejlul-dzenar. Es-silsiletus-sähiba. Ahmcd 160. AbdulAzizb Muhammed (1417) Mekka Askrlani(852). 186. Ahmed Ebu'Feredz EL-mugni). (l'125) SelimEgipar Munaim Atu b. lsmail G--) Muhdnmed kebir.Hadzduadz 197.). . Bejrut(14r1) Nesai(3{}3) Ahmcdb. Abdul vel nubredeat. Muhammed Abdullah 193. Ebi-AsinSejbani Ahmcd 176. (lal7) Ali Sejh RÜad 194. EFlarihul (1406) (256) Bejrur Buhlri b lsnail Muhammed 192. Et tehedzdzud. Evsunne. 162. Husejn Muhammed Ebu'Bekr 187. 182. (256l BeJ.unenu b Ahned "et mJbredeJr' Vuhdmmed l8J. Es semerul-mustetab.) b Ebi Dunja b. Er-revdatun DevseriBejrul(1408) b. Omerb SdlimBrzemulRijad Muhammed 198. KairoC. EGrekmil. Er-revdul-rnurbia. (294 RÜd(1422) b. 168. Ammed Abdullah 175. (1'ri6) (385) Mensura b Sahin vel mensuh. Et-rerdzih. NäsrMervezi ) Muhanmed 178. HadZer alalbni-Salah.

Ahmed b. KaüimDmesu r7srr. ft-teshil li ulunoit-Tenzil. Seidb. Muhajruned b. Ahmedb. Ahm€d b. 207. Muhammed b. Musrafasanire. FethulBari. Hanbet Sejbdi (241). NuhAlbani0420). Fejdul-kadir. Mubammed b.Bejrut(1405). Bejrur (t4l9J. 228. cajetul-memn. Et-lersib. Hitijet'rl-u1ema. 227. Anmed b. RijadI t4 t6. Fetava tbni. Jusuf Hanbeli {90sr. Ahm€d b. Fethul-Bari. 206. Hadzer (852). 211. SrtihUsejnjn(1421). Mubarek (l8l). . 237. Ibn Usejnin. Muhammed b. F khus*unne. Idris b. AhinedKatral (50?). 213.aese{fan. 220. 22. Er tuhur. Muharnmed b. Bejrut(1421). AMir-Rahman (176). Fethul-gafur. Sejjd Sabil { 1422r. 212. Ali b.Bari. Hilijetul-evlija. Muhammed ( rJOT).Egipar (1318). Hadzer (852). 202. 215.Bejrut (1419). Bejrur (l4l9r. 218. Abdul-Hadi Sindi(113s). AbdullahAsbehani (430). 236.Kaim (1414). Ahmedb.Bejrut c_--). Fethul. Askalani Bejrut(1407). 214. 233.AIIlnan (1408). RurdKurrubi (520).Anmed b. F€thul-kadn. Sujurj rql L. HadzerHejremi(974). Halku efalit-ibad. Muhamned b. 221. Abdur-Ral'man b. Muhairtrned Tailavi (123t). ). Abdur-Rezzat Duveis.namaza 199. Askatani Bejrut(1397). 226. Et-tergibuverterhib. Bejrur(1422). Nuruddin b. Hasijetud-Dusuki. Hamis Enbati. Fefiul-Malik bi lebvibit-temhid. 235.Rusd. Zejnuddin b. Fethul-Bari. Muhamrned b. Ibn-Baz. Halijetus-Sindi. Bejrut(1402). hmail b. Bejrut(1412). Ez-zikru ved-dua. Ebu-verid b. R€dreb (79s). Muhürunedb. Siddikb. Rijad(1414). 216. Bejrut(14t8). Ez-ze\adr. Hudzdtetullahil-baliga. Ai Sevkani (1250). NasnSadi(1376). Ali b. Feraval-ledznerid-d. rtuiro(1407).Bejrut c_. Rijad(141s).ejnijje (72s). (1356). Abdunah Nuamani Eseri.n. Muhamed (535). Hasijeulbni-Abidin. Eminb. tbrahimHarbi (285). 209. Demnam (1420). Bejrut (1405). B€jrut(1415).zuhdu veFrekaik.B€jmt(13s6). Er-revsih.iime. Tekiijuddinb. 223. Ez-zuhd.Ebu-Isharb. Asb€hani 201. 234. Sahin (385). Askalani Bejru!(1413). Bejrur 203. Hadzer (852). Hidzebul-mera fis-salah. Sejtuddinb. HanKinnevdzi KaLar I t4tO). Bejrut0424). Abdul-Hadi sindi(lt3s). Semsudd. Bejrur I r40B). 232. Feta\aNlarniüe. 200. carieul-hadis. Ahnedb. Ahmedb.Ibn-Dzibrin.Bejrur(1403).n b.r ( t4t6). Nuruddin b. Feiava lbni-Usejnin. ArefeDusuki (1230). Dzedda\l4tü. Ez. Bejrut(1421). Medina 219. Hanbeli (1417). 229.Ibn_Baz.Bejrut (1414). Abdur-Reuf Menavi(1031). Fevaidun hadisüe. Cajerul-neram. Ahnedb. Bejrut (1418). Ahned b.l. Fevzib. Nuh Älbani (1420). Abdu-Rahnan Karari(6s4). Dzelaluddin b. 230. 205. l*med b. Ahmed b. Huknu tarikis-satah. Kasim b. Dehtevi 238. tujadI r4l6r. Abdulahb. DTemaluddin b. Ali b. Ez-zehne. Hadzdzetun-Nebijj. Fetavas Sadiije. 208. Bejnt (1423). 231. Ahmedcamati (741). rsmailBuhari(256). 225. 204. 217.Rijad (1403). b. Bejrut(1413). Haaijetut-Tahravi. osmanb. Ebi-Bel. Abidin(r2s2). Sellam Ebu-tftejd r224r. 222. Eeipat 210. Fethul-bejan. Ahmed b.Muharunedb. omerb. .

Mealimus-sunen. (204). Ihkamul-ahkam.< -- KairoC. (807). Muhannedb.edda l-eknevi 252. " p^. (1420) Bejrut Bchuti(1051). Dekik Muhammed 260. Kenzul-ummal. Krttussencr. Ahmed 258. (1307) Rijad(1422) b. Lisanul-mizan.jrut b. Muhammed (1068)Bejru!(1411) Kuslanlini b. (1422). Nuh Albani Muhammed 256.ki(7sl) Bejrut(1393) Semsuddin 244. ( Dimeiki(774) Mensure Ismail b. (516) Bejrut(1420) b. Muhammed Dzemaluddin 257. brmul-kelam.. b. Siddikb.ntt. Baz(1420). Muhammed 242. Bejrut Muharnned b. Abdullan 269. Bejrut(1397) b.Saidi)Bejrut EbuTdib Kadi(Same.10). Nasr Mervezi(294). Bejrut Ali K. Hassanuddin 264. Irhaful-haieretil (1417) ( 852) Medina Askalani Ahmcdb. Ahmed b. (1394)Bejrut(1418) Zalerb. Ihlilatultukaha. Lisaüul-areb. (751) KairoC--).lri Muhanrned b. Beirut(1416).Nuruddin (710) Bejrul(1417) Buhari AbdulAziz b. (804). varltetus-sunen. 270. Ebi-Hatim Abdur-Rahman 250. ( (702). Bejrut Kasimi. Husein 277.d.Muhammed Rijad(1416). Riiad(1410) rnunir. KesirKuresi ). Abbas Safii Muhammed 248. IleludDdeklrni.Ahmed (1420)Anman(1405) b. Ma dzae fil-bida. KajjimDime. nelulhddis. Ismrilb. (l182).t. Ali b. (1417). Keifuz-zunun. Ali Sevkani 253. Menzur 271. Akilb.ekutni 249. Ebu-BekHeiseni 266. Hükmu larikis-salal. (1411). Semslddin b. Iülful-mehere. Ali b. Nuri. Husejn 275. 263. Harned b. IalaLrs-sunen. NuhAlbäni(1420). Bejrut Adzluni 268. (8. Had.Muhnmmed 255. OsmmTchanevi 245.er 272. Be. lrvaul-galil. (1162). Rijad(1419) b. (1405). Mesud Begavi Tenzil. Bejrut endm. ( l'11l ) ( 1104) D. Oner b. Nasiruddin ( 1403). Mealimut Dzizmi Rijad( 1419) b. (711). Mcnsur b.. Islahul mesadzid. (1409). ksadun'nukkad. ldrisb. Alauddin (140s). KaijimDimeski(751) Sclnsuddin 239. Ahmed Razi(327). Irsadul-fuhul.-{-. Kutubi C-'-) Bejrut(l'116) Muhamed Sabbah 273. Hulasarul-ankam. HanKinnevdzi 262. Ialamul b. ltelur-Tirmizi. Mealimu . t1422). Keitul evr.\. Riiad(142(l). ". Abul'Hakim (141'l) (1250). Keiful esrü. Busti(388). Bejrut Dzemltuddin b. Iglsetut-telefan. Ali b.ai. KajjimDimeski 246.h nlrißiop. (1014). t4l8) Aid Kairo b. Hulasatul-bedril (676). omerb. Muhamm€d 247. (1122).lt."ii^. Ahmed 267.Vustafa ßejrut(1417).Bejrut( 1413) b. Ihtilatulhadis. (852) Bejrut(1406) Askalani An'ned b. (458) Bejrut Bejheki ahmedb. Mattui. Junus 265. Alj b. Marifetus-sivak. 251. Kesiatul-kina. lriadussJri. 274. Nevcvi Bejrut(1418) Jahja b. Isnail sanani Muhammed 254. 261. Kijamu ramadan. Mulekkin 240. lsmailBusiri mchcre. Irlamulmuvekkin.) b. Alib. AbdulAziz b. Muhammed 278. Huseiin usulil fikn. (385). Hurmetu (1'116). (923) Bejrut(1416) Kastallni b. Mubamed Hatlabi 276.^" .Muhamed b. Rijad Da. Kasasul-enbija. Keiful-hafa. Hindi(975) Beirut(1409) Alauddin b. Kejfijjeius-salah. Seref 241. Kairo(1423) b. Muhannedb. lsmajl MukaddimEgiPar b Almed b ehlililm. Zejd 243. Hadzer 259.

Muhammed b.ri ( 1014]. Bezzar(292).. Nuruddin Aitr. Musnedu Ebi-Awane. Ahmedb. Ali b. Abdulanb.Kaim C'. 296.. Mesailul-imami Ahmed. Abdur-Rahman Darini (255). Musnedul firdevs. Ibrahim b. Musannefu lbni-Ebi-Sejbe. Muhanmedb. 284. Hanbel Sejbani Bejrut(1416). Mevariduz-zarnam. 317. 307. 290. Musnedu Ebi-Jala. Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. Humejdb. (456). Tejmiüe(728). Musnedul Hunejdi.revajd. Ali IG. Musn€dul-imami Ahmed. b. Abdu ahb. Abdullah b. 308. Rijad(1418). Musnedul-Bezzar. Ahmmed b. ( Meselenßtetdir. Muha]nmed Kufi (235). AbdullahHatib C--) (Albani). Rijad 1418). MedzrIgz. Abdulah b. Musannetu Abdn-Rezzak. 289. Abduuah b. 283. Hanbel Bejrut. 305. 311.Se<rza Dejlemi Bejrut(1396). 297. RuId Kurtubi (520). (-----). Bejrut(1409). (1403). Teki. ReJrut (2?5). M€sailul-imami Ahmed. Ebu. Bejrut(141s). Ebu-Bek Hejseni (80?). Muhammed Kufi (235). Merkatul-mefatih. Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. Musn€dul-inami Ahrned. Ahmed Bejrut b. Jasir Semali. Duveijm(1353). 303. Rijad(141s). (840). 281. Bonbaj(1399).Bejrur(1402). (80?). 301. Muharnned Kufi (235). Ammar Semeblali Bejrut( 1418). Misbahuz-zudzadze. Ahned b. (241). Mukaddimatu Ibni-Rusd. 302. 288. Abdul-Hakkb. 306. (Sakn). Musnedud-Darini. Tekiituddinb.Ebu-velid b. 291. 309.ad.Kano(1419). Abdul-Kaviij Munziri (656).Bejrut C--). Ahmed b. Ebi-Beksujuti(911).üuddin b. Katar(-----). Hänb€lSejbani (241). . Sejrevejh (219). Ali Ternimi Bejrut(1418). Ahined b. Abdul-Azimb. 282. Musnedo lbnil-D. 316.). 3(M. Bejrut( 141 1). Ahmed b. 318. D. Abd b. Muhammed b. Bejrut(1417). Menhedzun-nakd. Sulejman b. Aid Hilali. b. Dahiije (1418). Bejrut(1416). 312. Ali b. (23s).Rijad (1423). Atijje Endelusi(-----). (30?). Ahnedb. 300. (509). (241). selixn b. 314. 295. (316). Muharerul-vedziz. Ahmed b. Musnedul-imami Alrned. bnail Busiri Miskatul-mesabih. Abdur-Rähnar Masdbi(954). Almed z. 315. Arnman Menakibulsafiai. Musnedu Abdi-Ibni-Humejd. Ebu-BekHejsemi Din€sk(1411). Abdul-Medzid Mesabi. Abdur-Rezzak b. 310. Ahmedb.Rijad C--). Mizanül-itidal. HusejnBejheki(4s8). Mifrahul-dzenne. 292. Musned'i lbni-Ebi-Sejbe. r'airo C--). Menaruesebil. Dimesk (saTahtavi). (230). Bejrut (1405). Hazn Endelusi Bejrut(1419). Esferaini Bejrut Jalobb. Nasr(249). Nuruddinb. (1418). (290).mu'ul-fetava. Abdullah b. ( 1068). Mevsuatut-rnenahis-Ieraiüe. Dzelaluddin b. 294. Muhamed b. Hamrnam sanani(2l l). Hanbel Sejbani Kairo(1414).. (l4ZZ). (1421). Salim Mevahibul-dzelil. Menahidzul-muhadisin. Muhtesaru Ebi-Davud. Meratibül-idtma. zubejrHumejdi Bejrot(1409). Muhamrned Kufi Bejrut ( 1409).oeselfa4 naraza 279. 280. Med. 293. 299. Amr b.Abdullah b. Tejniije(?28). Mühainmed b. 287. Esas Sidzistani Bejrut( 1420). (Amauo. 2E6.Bejrut C--).Ishak C--). MuhajDned HadbSerbini Bejrut(141s). 298. (1408). Musnil-nuhtad. Merakil-felah Hasan b. Bejrut (1403). Nurüddin b. 285. Anmed b. 313. Medtmu'ul-fe(äva. Bejrut(1398).i Bejrt (1417).hebi (748).ad Dzevhe.

Salätut-teravih. Netaid. Bejrut(1397). Sifetu (1417) Eseri Bahrejn Nuamani Fevzib. Rijadus-salihin. Refeul-jedejni. Tejmi. Musnedut-Tajalisi.n-Nebij. NuhAlbani Muhammed 347.Hadzdzadz Muslin 337. Nuh Albani (1420).Kairo ( 1416) 319. Kuvajr(14l4r' Suvejb Abdur-Rahmd Fehd b. Sahihus (1419). Sufetu Mensut€ Selim. Sahihul-metdzerit-rabih. Beirut b. Ali Sevkani 326. 340. Musnedur-Ruvjani. Muhanrnedb HibbanTemimi (3s4) B€jrut (1408). (241). sahihumevaridiz-zaman. b. Siferu (748). 343. sahihul d. Musnedu-Safiai. Muhanmed Sunenin 345. Mu/ekereN (762).-). NuhAlbani Muhanmed sl'neniEbi Davud. Huzejme Muhammed lbni Huz€jme. NuhAlbani(1420). HarunRuvjaoi(307). sanihul-edebil'mufied. 350. (2s6). IdrisSaf i (204). (676) Bejrut(140s). Suneni 3. Risaletus (1270). Belidb AhmedAdzman Ebu-Seid 349. b. hhakb. Hadzer Ahmed b. Sanihufikhis-sunne. savmin-Nebiii. Mahnud 332. Muhanmed 348. Omer 358. 334. NuhAlbani(1420). Musnedut-Tajalisi. Nesai. NuhAlbani(1420). (1420) (204).turman (1408). (1400).Rijad (1422) 336. (1419) (1420). Muhar nedb. . Nuh Albani (1420).Isnail Buhdi Buhari. Muhamnedb. Jusuf Zejlei Abdullaü C--). Nevevi Dimeski Jahjab. Muhammed 338. Sifetu suslin-Nebijj. NasbuFraje.NuhAlbani(1420). sahihu Muhamrcd b. EseriKairo(1408). 346. Ebu-Ishak 325. 333.jje T€kijjuddin 357. Nuh Muhamed salatin-N€biij. selimb Ebu-Usame 342. Bejrut(1412). Ahnedzehebi Muhamned 355.. Sahihus Rijad(1417)' b.Muhamnedb. nulut-neml. Kairo b. Sahihu (l4l2) (311) Amrnan b. 352.14. (1420). Bejrut(1413)' b. Sahihul 339. 354. Huvejni suhbe. Drarud 321. Sitrauuddin Esipat Kemalb. (1a20). Alusi b. AIlu b Abdul-Munaim C--) 353. Ahmed b. (1415)' (1182). Nehjus (1250)Kano(1413). Bejrut(1416). Muhammed lbni-Madze. Hanbel Sejbani sälah. Bejrut(1416) b. Dzarud Ebu-Davud 322. \udu. (1416) Rijad Aid Hilali. N€vevi Jähja b. Rijad(1418). Esipat Tajalisi Ebu-Davud b. 335. Darekutni Ali b. SnadZul-muttekin. Muhamed b. Nejlul-evtar. (705) Bejrut(1422)' b Seref Dinjati Muhammed 341. Rijad Albani b. ( -r' Bejrul Emin b MuhrarSenk'rr' Vuhanmed b u"ulil-fikh 32J. (852) Dmesk(142t) Askalani b. sijeruealarnin-nubela. RÜad b. Bejrut(1416)' b lsmailBuhdi Müharnmed 328. Muhanmed 320. (385). Sudhdut-tilave. sahihul-vabilis-sajjib. (l4ls) (261). RÜad b. Dzemaluddin 324. Revdatut-talibin. (1419) (204) Däze-Esipat Tajalisi b. l-eftar. (728). sahihus (1420)' (1420) Rijad b Nuh Albani Muhammed Sunent-Tirmizi. B€jrüt(1417). sahihus (1421) (1420). Sunenud-Darekumi. (1417). lbniHibban. Subulus-selam. Sahihu (1416) (2s6) Bejrüt b. Muslimb. (676). Siiied Salin.amia. Bejrut b lsmailSanani Muharnmed 356. Ahmed 331. C. Bejrut Nejsaburi (El-minhadt). Abdulläh 351. Ali 327. Bejrut(1415). Rijad b. Sahihut-tergibitlerhib. sifetu\uduin-NebÜ. SerefDimeski 330. Seref 329. ( 1417) Bejrut Selin Helalii Ali Halebi.

Dzelaluddin Abdur-Rahnan sujuti(911). Serhul-muskil. 363. Nuh Alboi (1420). Elu-Zejd Bek b. Hibetullah b. Hadzer Askalani Bejrut(1417). Sunenu Ebi-Darud. Muhammed b. Serhuilelit-Tirmizi. 376.Bejrut (1422). 383.Muhammed b. Redzeb Ali b. Semsuddin Kirmani. HalefBerbehari Rijad(1421).to (1423). (772). Abdur-Rahno b. Abdullah. Rijad(1417). MuhanmedTahavi Bejrut ( 1399). Tashihud-dua. Ebu zekeriija Jahjab.Alauddinb.Benal(449). Matmud Bab€rti(?86). Tarhut-tesrib. Serhumeanil-asar. Takirul-kavaid. Muha]nn€db. 367. Ali b. HadzerAskalani(852). Serhu Sahihil-Buhari. Serhuz. ESas Sidtistdi (275). Jusufz€rkani(1099). 368. Takdbut (795). TarihuDimeik.Bejrut (1419). Ahned b. Tebjinul-halaik. (1408). sulejnenb.Dmesk (1400). 380. 384. Muhammed b. Seretuashabil-hadis. NasrMerveÄ (2'A\. Ebil-Aiz Dineski (793). Ali satib Bagdadi(462). Suabul-iman. 397. 391. 360. 381. Ali zejlei (743). Mesud 377. Serhul-inaje. 366. Serhu fethil-kadir. b. Serhuz-%rkani.Ahmedb. Kano 361. 398. 359. Bejrüt(141s).Rijad (1419).MuharDmed sefarini C--). BejrutC--). Rijad(1416). AmmanC--). AbdullahMugletaj(762). 372. Husejin b. Ahm€d b. Täelikut-talik. Ahmed b. 365.Bejrut (1405). 373. 371. Bejrut (1410). (885). Hasan talekai(418). 394. Abdul-Bakib. (516). sunenu Ebi-Darrud. ehmedb. Alib. sunnetul-dzumua"Teküuddin Ahmedb. (728).IGno(1419). Tashihul-turua Ali b. EMsSidzistani lbni-Madre. Esas sidzistani Avvane. Sulejinen b. 387.Dzubejl-Libanon 390. 395. Rijad(1418). Halefb. Serhuz-z€rkeli. Besavi Bejrut( 1403). 369. (2?s). Rijad(1420). Serhusulasijatil-iroarn (329). nanaza Bejrut(1420). TahrimualatiFtareb. Muhammed b. Ali b. Ahmed b.Falmddin osnan b. (321). Redzeb (1418). . Bejrut(1401).Bejrut C--).Muhainmed b.salihUsejinin(1421).Muharnmedb. Muharnmed b. (681). 362. Tarihu Baedad. Ali HatibBagdadi(462). Ahmed. ZejnuddinEbu-Feredz b. Sulejmen b.Rijad (1420). 374.serhurijadis*alihin. JezidKazvini (275). (1122).Ankara(1392).peselIem. 378.Bejrut (1420).Bejnit C--). Ali b. SerhusuneniIbni-Madz€. Husejin Bejheh(458). Zejnuddin b. Sunenu (728).Ali b. 382. Bejrut(1410). Muhammed Tahavi Bejrut(1412). Anmedb. 386. Serhus+unne. lehzib. Rijad (1420).rkani ala Halil. Serhu usulil-iatikad. 396. Lrbejd. K^. Abdul-Baki Zerkani Bejrut(1417). Ahrned b. 385. 370. Ebi-Davud. Abdul-Kerimb. Hasanb. Sulejman GaEl-turua). Tazimukadris-salah. Muhammed b.Iskenderla(1421). Serhu Sahihil-Buhari. AbdullahZ€rkeli Rijad (-----). Tarihu lbni-M€in. Hasd b. Äli b. Sunenu (2?s). Merdavi Bejrut(1418). rabekatul-nudelisin. rekijjuddinb. 375. 389. Serhulakidetit-Tahaviije. Ahmed b. Tejmiije Bejrut(1415). Husejnlraki (806).Bejrut (1421). 392. (321). (852). Abdul-validSejvasi (795). Hanbeli 388. Serhus-sunne. rejmijje Rijad(1a13). 379. T€driburjavi. 393.I<aifo(1414). 364. HadrerAskalani(8s2). Mein (233). Talridzul-tarihil-kebn. Asakn(s71). Ali b. Rijad (1421). Serhul-umde.

BejrulC--). RidaC. Bejrut(1415) Mubarek{wi b. (430). Tahh Kajserani 413.Bedruddin b. Bejrut(1422). Zek€rijab.Muharnmed (748).Rijad ( 1415) Muharnm€d b. Abdur-Rahman at*am.tahkik.Abdullah 422. Bessan. Kajjin Dimeski Semsuddin 419. Tuhfetul-tukana. Tenkihut-tahlik. Dnn€ski Isnail b. Aid Hilali. Tevilu nuhtetifil-hadis. Z€mmul (1314). Anmed 410. zaaut-meaa. Nuh rermanul-minne. Bejrut b NasirSadi(1376). Tezkiretul-huff^z. Muhammed Herevi kelan. Tenkihul-kelam. B€jrut(1415) b. Udzaletur-ragibil-mutemenni. KesirKuresi 399. (?sl). Semsuddin (690) (El-mumtia). Rijad(1413). Tenkihu. Umdetul 'Aizzuddin b.jrur Gularn b.-). MähnudAjni (855). Z?dul-muslaknia (1418). Abdul-Hadi 4()7. Tejsirul-Kerinn-Rahman.Bejnt C---). Ddekutni Bejrut Ali b. zadul mead. KajjimDimeski 402. . (481) Medina b.. Bejrut(1415) Zehebi(748). (507). reuitus-sunen. 405. Drelaluddin AbdurRahnan 409. T€fsinl Kur'anil-Azim. 406. (751) Bejrut(1407) b. Muhammed b. KaüimDimeski b. Bejrut(1406). Tehzibul-k€nal. Omer 42. Tenvirul-havalik. Abdullah ahbari Asbehan. Tuhfeni ahvezi. Bejrut(1408) 418. Sujuti(9ll). b. Almed Maldisi 421. Ebu-Usame Selirn 416. BejrutC--. Abdur-Rahman Muhammed 415. Usdul-gab€. Rijad(1416) Musab. (1353). Rej t(1400)JusufEbu-HadtdzadtMizzi'(742]. (14t8). z€hebi Muhanm€d b. (539). Ahmed 408. Bejrur (1419) b. Ali b. Rijad(1421). 417. EsnC--).. T€rtibul-mevduat. . Zikrü esmaiFtabi'in.Abdullahb. Tefsirul-rnenar. (385).Bejrut (1a05). (744).). AbdurRahman 404. Muhanmedb. Muhamed b.299. (774). Resid Muhanm€d 400. S"rnsuddin (852). 423. b. (1a04) Bejrut. b. KadirPakistani. Askalani Almed b. Muhammed 420. Muhamned b. Tevdihul 412. Be. Mekka(1414) b. Zikn (1406). kari.Abdullan 411. Haduer 403.Dzematuddin (751) Bejrut(1419). Ahned semrekandi 414. 401. Tehzibutrehzib. Muslim Dineveri(276).') (1420) Albdi Aden( Muhanmed b. Ahmedb. (1420). t€jdun Asbehani Ahrn€d b.

dva 68 Pranje . SALLALLAHU ALEJI{I ) 7 l7 ABDESTA-----------------vE sELLErvr.'sal[zlkhu ve selfa4 ndtntza SadrZaj PREDCOVOR -----Uvod ----u pogledusamogdjela Nekoliko napornena SVOJSTVA POSLANIKOVOG.. koji kazudaje ispiranje Dokaziuöenjaka ----35 ustai nosa nije obavezno koji kaiu da ispiranje Dokaziuöenjaka --------------------i nosa ispiranja usta Naöin ustai nos------Kojomrukomseispiraju 4l ----------------------nosa Dubinsko ispiranje 42 ----pri abdestu strane Poeinje sesadesne 42 ---------lica Pranje 43 -----ruku (podlaktica) 44 Pranje ----glav€ Potiranje 50 po kapi----Potiranje glaveviie puta---------------------Potiranje Potiranie u(iiu -------55 usiju---56 Naöinpotiranja potiranje usiju Da li seuzimanovavodaza J8 Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanjuabdesta--------------------prstUu prstimaizmedu Prolaienje 60 prstima koz bradu--------------60 Prolaienje --.pri uzimanju abdesla 64 Redoslijed --------66 Pranje nogu --6't misvaka Upotreba ---------------. po ijedanpul tri. ----------Namaz seneprimabezabdesta Vrijednosti abdesta -----------(nijjet) Odlukaza abdest PropisizgovaranjaAllahova imena(bismille) prije uzimanja 2l 25 28 -----Da li je dozvoljenopraviti veöi prekid pd uzimanjuabdesta 30 (5aka)--32 Pranjeruku 30 lspiranjeustai nosa---------------------------33 usta i nosa obavezno-------.

----muktediiama pregrada Pregrada imamajeujedno nabrodu Namaz -mogucnostrüu klanjashodno Bolesnik i."--'je rasipativodu pri uzimanjuabdesta Pokudeno -------. nam.80 Potiranjepo ödrapama ------.----.------.----I lviar! /.--.83 ------Da li je dozvoljenopotirati po pocijepanimmestvama ---'..---------85 Naöinpotiranjapo mestvama Koliko danapotire putnik.jedecem u stajaccm Noininamal PoluTaltl' (obuii) ---Namaz u papuöama -pnje namaza Nijjetje obavezan iftitah)tekbir(tekbiretul Poöetni tekbiru rukupri poöetnom Dizanje rukena llevu --.er- 391 1 '10 ------. Öistoöa ----ispred klanjaöa Pregrada u namazu daJepregrada koji smatraju Dokaziuöenjaka obavezna---------sunnet u namazu daje pregrada koji smatraju Dokazi uöenjaka zanju pregrade i nekipropisivezani Izgled --. SALLALLAHU ALEJHI vE SELLEM.----75 dove pri uzimanjuabdesta Da li se uöe posebne -'76 .-----.------nakon abdesta tijelo Da li se posusiva ------' -.NAMAZA --.-.Stojstpa Qos[aniLwog..-_-----_ Nastupnamaskog prema kibli Okretanje ----na komeseob^vljanamaz tijelai mjesta odje6e.-.-------vremena-. sa[[a[i[afruafejiioe se[.---Rijeaii'tamskihuienjakao poliranju no me\lvcma . a koliko ko boravru mjestu 86 svogaprebivaliSta .--Dova nakonuzimanjaabdesta ------------.? Poüivanje stidnogmjesta-----.79 ------.'74 Potiranje(mesh)po mestvama ---------.'72 prstenaprilikom pranjaruku Pomjeranje '73 ----.'----Da lije dozvoljenopriöati prilikon uzimanjaabdesta SVOJSTVA POSLANIKOVOG.97 98 99 101 104 108 110 I l2 Il3 113 ll5 115 Il6 lr8 118 119 .---desne Stavljanje _ Mjestonakomesevezurukeu namazu Vezanje rukuna prsa 89 91 9l 92 96 -----.87 -.-----.

-*-Vezanje rukuispodpupka Spuitanjeruku niz tijelo (nevezanje ruku) Vezanje ruku iznadpupkaa ispodprsa-Naöin vezanjaruku -- 12l t24 r25 126 121 128 ----------------Pogledu mjestosedZde Dove kojima je Poslanik.sallallahualejhi ve sellem.lii<ki frr" -----169 ------------prije fa.za Alsamskisunnet 170 AkSamskifarz -----t7l ----------postijefarza 171 Ak3arnski sunnet prije farz ----------------------Jacijski sunnet 172 -------Jacijskj farz 172 poslüefarza-----------sunnet Jacijski 173 Sabahski sunnet-----173 174 Sabahski farz .t43 Dokaziuöenjaka koji smatraju da sene uöi za imamom Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seuöi za imamomna dnevnim ------------namaTima 146 ---149 prveskupine Diskusija o argumentima 152 MeritomijemiSljenje --Zlameizrekenekihislamskih uöenjaka 154 158 Et-temin (izgovaranje rijeöiamin)------------------Dokaziuöenjaka koji smataju da seaminizgovara naglas 159 Doka"i uöenjaka koji ne smataju da seamin izgovara arnin naglas 161 165 Da li semuktedijamaostavljamoguönost za uöenjeEl-Fatihe----166 Uö€njeKur'ananakonprouöene El-Fatihe-Podnevski sunneti r67 Podnevskifarz ---168 --Ikindijskisunnel 168 Tlin.ae selfem.poöinjao ---------------------------130 naunaz --------------------133 Dovena noönom namazu -----------------------------134 Kur'ana namazu Uöenje u ----------------13'7 Kur'ana ajetpo ajel Uöenje -r38 Uöenje iza imama -------Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seopöenitouöi za imamom t39 ---------------. namaza .

DZuma-namaz -------. -------------183 Kunut-dova na vitr-namazu -------Vrijeme vitr narnaz u komeseklanja 186 ''.226 ---potpune Obaveza smirenosti izmedu dvijesedzde ---.187 ----. sallallahu .-.----. 225 Vraöanje saprvesedide-----------------------'--...-----------------200 alejhi ve sellem----------2o2 Potpuna smirenost naruku'u --------------204 Zikovi i dovenaruku'u -----------207 Zabrana na ruku'u uöenja Kur'ana '' -Vraöenje sarukua 208 .------------------------------Melodiöno uöenje Kur'ana I90 . Dali serukevezunakonpovratka sarukua 2lI -----------------------212 Pdoritetnije miiljenje---Spuitanje na sedzdu 213 Dokazi spuitaderuku prije koljena-...uöenjaka koji zastupaju 213 -.'----.188 -----------Kur'ana na diumi-namazu Uöenje --------------------188 Bajram-namaz .-. 3g31 -----Noöninamaz 175 '.--------191 StadauöinionajkogaSejtan ometa u namazu -----191 Ruku(pregibanje u namazu) ----191 Dizanje ruku "----Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nrjesunnet 196 Nastaval opisa rukuaAllahovog Poslanika.-.saftaffafiu afejfü vese{Stoian aos[anifuno1.---------------------Uöenje Kur'ana na bajram-namazu 190 .227 prije dizanja istiraha) Ika&o sjedenje na drugirekat(dzelsetul -------------------228 Dizanje nadrugirekat '.-------------= Doveizmedu dvije sedzde 226 "-..---------:Vdjednost sedzde i njenizikovi 222 --------Zabrana Kur'ana na sedZdi 224 uöenia --------.---Vitr-namaz 178 --------------------------------182 Udenje Kur'ana na vilr-namazu --------.215 prije ruku Dokazi spustanje koljena uöenjaka koji zastupaju ------Meritomije milljenje218 ---------219 Opissedide -----------------.-'.----------------Drugirekat 230 -----------------------------(sjedenje)---Prviteiehhud 230 .-.-221 potpune Obaveza smirenosti na sedzdi -..

Semira Imamovi6a Recenzija 284 Recenzija hfz.259 zikr nakonnamaza Poslanikov.--uöenje salavata na Dokaziuöenjaka koji zagovaraju -:prvomtesehhudu -----------------------miSljenje Preferirajuöe -------* kaiipßta nateiehhudu Pomjeranje -Tredii öetvnirekar Tra.04 -na tesehhudu Uöenje Salavati teiehhudu --- te se[Iem. SALLALLAHU ÄLEJHI VE SELLEM.264 i aksam-namaza Dodatni zikrovi nakonsabah -------Dizanjerukupri dovi nakonnamaza 269 Potiranje licanakon dove--------------------210 ------------'---------Da ti sezikri zaiednitki 272 275 Propiszikm tespihom -------------poslij neposredno e farz-namaza Propisklanjanja sunneta 278 --------------------------.izenie utoeista od öetirislvari------------------Doveprije selama selama---hedavanje '240 242 245 241 247 251 SVOJSTVA POSLANIKOVOG. 257 -----------. ---------------------------. kurraDtevadaGoloia. 287 Rihlinorqfiia 289 SadrZaj-'--------300 . prof. 285 prof.280 Zenei muskarca Nemarazlike izmedunamaza ------------mr.----Receruija Abdul-Varisa Ribe. namaza 231 23'7 uöenjesalavata na Dokazi uöenjaka koji ne zagovaraju prvomteiehhudu--. ZIKRA NAKON NAMAZA . sallallahu alejhive sellem.

. "1.::i:i'i:lli"Tj.rl tolefarrcJe.i saiäta Krrduzoviöa svolstva . iüÄlo'al"l"-.nS.. n na u .a rlro I detalno upoznaleiiakole k anlaoA ahov ko e ras od naraza Poslalikovoll .lli" lotsteno +24 Lzvole lalboje i'.ip ltaviie kadaslr nekidetall u iul"rifi frl. t" gu StrLdila ostäv sebe za iz ob aslif kha hadisaNa6is! Lr'eniacl "" o"fi.L.i. " .. SlLriIei ler le on pilracl ." kol.''1'o planlu VarisaRlb-'.""".zaoslaje na-sliiede va:nostk.lf..it .inri malone.t''l'on'poznath Laltl p. ra hfz D:-'vadaGo (ria proi lz recenzij-'l(L veorna znacallrL Ne mozemo a da |r nlegovn djelma ne prepoznamolednLl daJe-zapsanle prstup Cinief naLrör1L a tole r ovorrJtlleLu..prol z r.nn" t..tu.l."rl"i L'""1. je' n-stv:no q: dielo ovo le "Lif ".nd rra dopi ros s amsKm naLlKamä ve k a edan i..]i:1oi..lriakoja predstav ie I ovla) Nle'la iob eclos ii"i:'.1"] S rini sveobuhvatnost iefiiatsko jezkrikola o!*dl! "lii!fl:lk-'^."iit..'Ä. z o b z r a n a t o r i a l r l e n l l l r o v o f r i s l e n l e ! d a l o m p l a n lP kl o vl a c m S prenose Lpr'omo vL r o s l a n isabiilFn.svojevrstan -salalah! alrnut A!tor-sekoristlo em. s a a a h u .llsa a nriefri poznaio p oopnnos lanlLr ! Kada s ovolnstudijon le 5lo je s Lrdai trli l ". .mr.ca karakte. " b ."r"lri"..stoiodgovararelomeLLonflKolio2Lvlavajrl i kolektnogodnosäL gma dobra lllepog u"-.rt rud eclnLl p f e p o u c Lm Ln rj i g u va oo v l r v r j e d nk .plsano Preclruslimarrsl(or ö ta aökon lavnoö'L ve aLelFl sallallahLl Pos anlk "i.iri.".iee'ro..nekÖ r.ii". u n j .:.n n lnili n. .da le u p la'rlunase boSnjaöko in.rpadn . " "". l i " l r l l . r " .... eÖl KlaflalteonilKoKanosie mene vidje da kLanjam alelh ve seL Ne nogL se otet izvornLom. " r .Ll]s" r" nanaiem grm cjelrma uosadrL n"Jpl.n liomentarP'rslar l(ovLh a rroiemo rei da le ."pirrt """g fLkha.l :]:qei 'räv I Ih0.o s'eclaza rr."j'.'orno bait Lla nskoiiclelnoj L O gL Lröeniaka' savremeilh ' i ... posebnr nnfn. .. .cenzrleAbdul dLelo je jedno veoma vrijedno." !t" .i ir. .". nnuino'.u"qo. .lr.."'" "1il'"r. "rrr"st likharha.] Lltisklr Loclen o p i " .scbno r ec jenaLlöromprslup-L n o kalivo iam llovori li.ih da :':.. " .]l':j:i?iji:'l:li".i".-' tlUi.ii"Äf.v.lozlvjel:risvoledrugoizdanJe to!la zlrog le uiemeLielrostL .t" lo..i.tl lracleia ll:al1^eÖ1.:jLe-1:o5L lra namaza utenrellerL Posanikova potpuliLpfedstavLl iu". l p::]:yaff v sok pravnih ökol'-pol(azao razliöitilr ka ra".f"liio nnl"t jezkrr u pitarlL jednstvena le antkovo! sal alLahla clhivc dlelokole tfelllas'/ä pranliru vezl sa fonrom Pos opse:nile 'nuÄn. ' c o ' L m J e z a d o v o l i s td SVmlllUS]la|]la'ka]lol]lTro!]uoaVl]ätjsvoJenamazebasolakokakoih]eobavao n a : P o s l a n k .. : l l c l rv e s e c n l .J o.tlkLr. . n .. r ro rnleslo re evant ma k zaLlz u'2bcri da oval tvfcllm r odgo'...Seff almamovlca z recenzlle Safeta KLdLlzovöakade e Kniloa Svoslva Poslar kovolj namaza' aLlloranr po filogo öelllLLOna le prvo p.."1"m.ra. . frosebno L Lrradeno njih od da le."-.uin oÄu ul"ir. ...