Naslovknjige:

SVOJSTVAPOSLANIKOVOG,SALLALLAHU ALEJIII VE SELLEM, NAMAZA od abdestado zikra
Autorl mr. SafetKuduzoviö Serijatska recenzüal - mr. SemirImamoviö - Abdul-VarisRibo,prof. - EnesJulardzija, Fof. - AmL Dumiö, prof. - NedimHaraöiö, prof. - hfz. Dzevadcolos, prof. Lektor i redakor: Remzija Huriö-BeCiroviö Stampa: Bemust, Sarajevo
CIP - Katalogizacjja u pubtikaciji Näcionalna i univerz itetskabibtioteka Bosne i HercegovingSarajevo

DTP: SafetKuduzovid DesiDg korice: Sead BeCoviö Izdavaö: Autor u suadnji sa Dzematom Kewser- Linc Tirazl 2000

KuDuzovre safet
Svojswa Poslanikovog, sallattahu alejhive sellem,namaza: od abdesta do zika / Safut Kuduzovit.- Saraj€vo: S. Kuduzovig 2007. - 304 str. ; 24 cm Bibliografüa: str. 289-299 i uz tekst ISBN978-9958-993G7-7 coBrss.BH-ID 15850758

Safet \ytuzwit

SVOJSTVA POSLANTKOVOG, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM. NAMAZA od abdesta do zikra

Sarajevo, 2007. god..

EsiFsuiL
'ü ineittafra ful-ihstivog, Samilomog!
Uzvi5eniAllah ka.äe:

i# ßt;"i:'tti'.1.'5 1 i; nt'' </; J ik i: ;s';t;" ßt;3:.J.';
"Recii 'Ako Atlaha vollle, mene slijedite, i vas de Allah vo[ieti i grijehe vam oprostiti!' a Allah prasta i Samilo6tan jC' (Prijevod alai€nja Alu Imran, 31.) Allahov Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,je rekao: " Kanjajte onakokako stevidjeli meneda klanjatn!" (Buhari) Imam Safijaje rekaoAhmedub. Hanbelu: "O Ebu-Abdiüah, ti si uöeniji od mene u hadisu! Kada vidis hadisobavijestime da radim po njemu!" vjerodostojan t Hilij enl-evlija) @bu.-Nuajm Abdullah b. Mubarekje kazao: "Lanacprenosilaca je od dere. Da nemalancaptenosilacagovorilo bi po se äljama i naho<lenjima." -Sahihi El-Hanb'r Serefu ashabil-hadis) (Mtrslilun n Mukaddimetus

PREDGOVOR Allahovomblagodati, naftondecenija stagnacije na polju islamskog nauönog rada,kako u cijelommuslimanskom svijetu,takoi kod nas,ovo vrijemeobiljeZava oZivljenje islamskih znanosti. Iakoje to samizaöetak, on ulijeva nadu da öe naSummet odluönokrenuti putem duhovnog, progresa. nauönog i vjerskog Samimtim 3toje sudbina islamskog svijeta potpuno ovisnaod odnosaspramdini-islama, tako svakavrsta studijei rada na izuöavanjuvjere, prije svega koz razumijevanje Allahove uzvisene knjige Kur'ana i koz ozivljavanje Sunneta posljednjeg Allahovog Poslanika,sallallahualejhi ve sellem,svojevrstan je napredak i korak naprijed. U ovom pogledu,djelo koje je pred namaima svojevrstan znaöaji jer prvenstveno ulogu, tretira stub vjere namaz najoöitiji öovjekov izrazposlusnosti svomeStvoriteljui priznanja Njegoveveliöinei svoje zavisnostiod Stvoritelja.On je temelj dini-islamai svjedoöanstvo priznanjaAllahovog Poslanika, sallallahualejhi ve sellem,za vodu i uzor. 'Reci: 'Ako Allaha volite mene släedite, pa 6e vas Allah zavoljetii grüehevam oprostiti'." (Prijevod znaöenja Alu Imran,31.) Kur'an tretiranamazopöenito. Ne defin a njegovoblik, naöin,niti broj, veö ga izriöito nareduje i terminom "ekimu es-salah" definira naredbu kao "uspostavljanje" namaza, tj. obavljanje namaza onakokako ga je uspostavio Allahov Poslanik, sallallahu alejhive sellem, koji nam "Klanjajtekako viditedaja klanjam!"Ovo djelo nareduje: cijelim svojim sadriajem tezi postiöicilj iz konteksta hadisa, da öitalac detaljno upozna je kako Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem,obavljaonamaz. Njegov autor nize predaje koje opisujuPoslanikov, sallallahu alejhi ve je sellem, abdest i namaz,njegovuveliöinui oblik, koje ajereuöio iz Kur'ana, prilikama. te doveu kamkteristiönim Ovdje valja ukazatina jednu komponenhr islamakoja se ne moZe naöiu drugimreligijamai ideologüama, a zbog koje je ustaljena taöno iskazana sintagma da je islamvjera seneda, tj. vjerakoja svojudoktrinu ne gradi na legendama niti predajama bez izvora, veö samona onomesto je vjerodostojno i ima svoj lanacprenosilaca. Pri tomese vodi raöuna o je svakom prcnosiocu, kolika njegova uöenost i koje su mu

je izrekao karakteristike, iz generucijeu generaciju' od izvora koji te öinjenicanajvide da uoöiti u nauci o odretlenusintagmrido nu.. Ouu "el-dterhu vet-t'adil"' hadisu,te iz nje izasloj nauci Tako autot, sluzeöisenauönommetodom,uz svakupredajuspominje ne uzimajuöiza validandokazapolsifnei vierodostojnosti, nie; stepeD käo slaüo ocijenlene predajer lahkim naöinom bha Pdoritemiji stav u oosledu pravnih pitanja kod kojih postoje nzilalenja U ovome se I u ibadete spomenute ovogdjela.takoda öitalac wiiednost naiveöa äeieda ni"rnu .ö2" prakticirati kao da je vidio BoZijeg Poslanika"sallalahu aieihive sellem, kako ih obavlja.

Nedim Haraöiö.prof.

@ & s

6/127-131. Ebu Davud.) "O vjernici.sld. "Hutbetul-hadze" kojomje Poslanik. bojte se Allaha i govorite samo istinu.8/363364/8147. 1/432l.1115.62/s6. 3/303304/5800-5804 i 1t23523'7 | 13826-t3831. Abdur Rezzak. 3/20-211679. Ibn Mad. sa[[affahu Sr.) Uistinu. Koga On uputi. a svaka zabluda ie u \ arru.'ojstt.45/338. 18/163.6/89. On 6e vas za vasa dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti. Taberani. a kogaOn u zabludu odvede. sallallahu alejhive sellem.l'Jnu'ul-fetara. od lbn-Te.1/4s2." (Prijevod znaöenja Alu Imran. Najgorestvarisu novotärije je svcka novolarijä zabludc. 70 71.) "O ljudi. obra6ajuöi se ashabimanä hutbamai u drugim prilikama. Ahmed.i od njegaje suprugu njegovustvorio i od njih dvoje [uroge muSkarce i iene rasijao. "O vjernici.e. jer Allah.eosfanifun'og.I Allaha sebojte s imenomöijim jedni druge molite.2/103-104/1089. T ajalisi. Kurtubiu El-birla. 2/182-183.Njemu se utjeöemo od zla naiih du!a.102. sallallahu alejhive sellem.najljep5igovorje Allahov govor. SamoNjega oboiavamoisamo od Njega pomoö trazimo. Tirmizi.18.stalnonad vama bdi." (Prijevod znaöenja El-Ahzab.i rodbinskevezene kidajte. Vidjeti: Me. niko ga napraviput ne mozeuputiti. .1. HadisbiLjeieMuslim. Nesai. Svjedoöimo da nemadrugogboga osim Allaha i da je Muhammed. nikoga u zabludu ne moie odvesti. I Ovoje prijevod znaöcnja tzv. bojte se Gospodara svoga koji vas od jednog öovjeka stvara.Hakim. A onaj ko se Allahu i PoslanikuNjegovu bude pokoravaopostiti 6e ono Stobude ielio.6/187-188/10449. Njegovrob i Njegovposlanik.poöinjao svoj govor. zaista. sallalhhü xlcjhi ve sellem.a a[4fü veqfu Uvod 7 1 ZahvalapripadaAllahu.a najboljauputaje uputa Muhammedova. bojte se Allaha istinskom bogobojaznosau i umirite samo kao muslimani.jmijje i Hdsiilerer Sirdi na Sutrcnun-Nesai.zll178/1105. 2/131-132/1547-15. Lbn-Diltud.153/1:103.Bejheki." (Prijevod znaöenja En-Nisa.

Najvrednija je hjegoy stub. Bejheki.i koji namazesvoje redovno obavljaju. a to je. Mukaddimatu Ibni-Ruid. Imam yidjetl Med. Etnuqni 2D91.sr. te5koosim posluBnima.. 90-91/349. a Hadis o propisivanju nam^zarokom nodi El-Isra biljeze: Buhari.{ezt namaza. Timizi. oni su dostojni nasljednici. smatraju ga vjercdostojnim.) Obeöavajuöi nagradu onima koji ustraju u obavljanju namaza. l/670/2150. 2/228.neuz-zevaid. 1+1415112669. uistinu. nego je Sebi uzdigao Svoga Poslanika. 52. oni de u njemu vjeöno boraviti. 2/525. str.Taberani.. Hejseni ga smatradobrjm.) ' Ahmed.gdje nijedno sworcnje nikada nije dospjeto.Ahmed.22/22. 2/136. l/552-5531213 i At:fJn]ed. 'Ibn-Madie.' uöenjaka ehlussunetski Na vrijednost namazaupuöuje i to sto je spomenutu Uzvisenom Kur'anu vise od devedeset puta u raznim kontekstima.l/22tl449. . takoder.am Hakim i Zehebi kazu da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije. Etkawni ut'fikhijje. ko porekne oba. yidjetl Sahihutter?ib.3/16. U86 I Inaut Eatit. te mu iznad sedam nebesa. Haliz Munziri i iejh Albani.. rckao je: '. odmahnakondva Sehadeta.s. salallahu alejhi ve sellem."(Prijevod znaöenja El-Bekare.'71349350n2366.ok je dZihadna Allahovomputu stvar je islam. 2/98/1444i t\ Es-saqiru 2l88. jedini ibadet koga Allah nije propisao ovome ummetu preko DZibrila. propisao namaz. Et-temhid. Abdur-Rezzak. koji te najvüe stepene Dienneta naslijediti. nijedan ibadet u islainu ne moZe se uporediti sa Damazom. U105/278. Uzviseni Allah je rekao:". Allahov Poslanik. 2ll'701741162. a." (hijevod znaöenjaEl-Muminun. tU193194/20302. a namoz vrhunac islama.Inl. 911. smatra se otpadnikom od vjere. 31328-329121tO.U2t. po konsenzusu pravnih usmjerenja.Vidjetli El-hayil-kebit. Nejlul-eyta\ U361. takoder. Tnrnizi.o Zato. Mtrsllm. 51276-2'77122737.Uzviseni Allah kaze: '?omozite sebi strpljenjem i obavljanjem namaza.Uvazeni bmte i cijenjena sestro. . EI-Iurua.kao temeljom naße uzvisene vjere. El-muhattß. l/255.45. 40.Hakia. '. d. sallallahu alejhi ve sellem. Medtnu'ut-fetava."'U drlgoj predaji stoji da je namaznajbole djelo koje semozeuöiniti..' Namaz je. bezkojih nemaimananiti islarna. 141126. sfr.uistinu.Imam Tirmizi i lejh Albani ovaj hadis su ocijenili vjerodostojnim.El-nedZnua.

pouzdani. sallallahu U iednoipredaiiPoslanik. znaöisebegurati vlastitim rukamau zabludui propast 'A njih (prave vjemike) Uzvileni Allah o ovakvima kaie: zamijenüe zli potomci. 59 ) oni 6i sigurno iuänu zavrsnicu imati. U292. !161-16U56r.) znaöenja 6Na iaciiui sabah-namaz."rl osnova islama kategorienija Uzvi3eniAllah najbolje zna mudrostonoga 3to propise. ne obavljaju ih kako treba.ni mudlahid. ibadet.ali se iz ovoga moie razumjeti da pet dnevnih namazäpredstavljanajjaöu vezu izmidu Altaha i Njegovih rcbova. 'u je Namar tvrdi: siromasnos." (Prijevod znaöenja "Tesko se onima koji. kad namaze Allah je. elzuzetaksu Zeneu vrijeme mjeseönog ciklusa i nakonPorodaja to. HadidZ mora obaviti jednom u Zivotu onaj ko u moguönosti. " Vidieti.Hafiz Munziri tvrdi da su njeni prenosioci 2113. ovaj öasni odgojza vjemike.kazao: obavljaju. te da su ovi namazi. ni bolesnik. " eU-nuuua. dok obavezanamazapadana svakogpunoljetnogi pamehog muslimana' ciklusu i nakon porodaja(nifas).ni dozvoljava stlra i.svi su duZniobavljati namazu njegovo vrijeme. vee se samo pretvaraju"' (Prijevod El-Ma'un. .nemogla osoba.d: MedZmu' l-Jetava. takoder. izmeduzdravogi bolesnog.kaae "Obraduj alejhive sellem. Es-seilul-diena. dnnu. i za poiudama poiloie' Merjem. Sejh Albani je ovu predaju'zbog nnoatva puteva. Nema razlike osim iene u mjeseönom bogalogi sigumogi onogakoji je u strahu.''lidje.4-6. lmam Sevkani od zekara. Tit'fiüzi. sallallahu drugom hadisu Poslanik.Ostavljati a potomi tjelesni duhovni. . 3/80-81/223.Vidjeti: ?ürJ&tul'ahvezL 'Muslim.21131223.ocljenio vjerodostojnom.3UzviSeni Allah ne öe da izostavenamazni putnik.muskarcai Zene.'' tJ one *iii idi )ocui u dianije potpunimsvialom na Sudnjem nasda obavjeitava alejhive sellem. Sejhul-islamlbn-Tejmijje potpunostiizostavili ili na-knadno "Islamski od obaveza kategodönÜa da su slolni je namaz uöenjaci kaie: je hadZdZa.r9l34r.' u razloga dok se bilo koji drugj ibadetmore zbog lerijatskiopravdanog obaviti. u prvom redu. ili ga zapuitati. -namaz biti svjetlo vjemika na Sudnjem danu. koii namaz ostavise.

"Onai ve sellem.Koga od namazaodvrati njegovavlast biöe u drustvu Faraona. l/183 i Es'semerul-mustetatrU53 14'. 11287 ß Mu. lletsg.bez sumnje. :7 t t Vidieti: tenkihut-tahk . Upozoravajuöina opasnostostavljanja namaza. Ibn-Hadz€r Hejtemi i Sejh Albani vidjeti: Ez-zewdZi\ ll28'7. r/133/58.Poslanik sallallaiu "Parova koji odvaiaviercvanie od ncvierstva ve seflem. il|govo.ll1561463. str. 1067/4678' Ebu-Davud' Nesait. Koga od namaza odvrati polozaj biöe sa Hamanomi koga od namazaodvrati njegovatrgovina biöe u dflrstvu sa "'o I-Ibejjomb.tidiett Huknu tunkß-rdl"I'.u 'Abduuah wemenima ü u njihovimpropisanim ne obavljajudl namazä.azao. Amr ko sretni Allaha beznamazabite u druiteu Karuna. sallallahu alejhi ve s€llem.sa[h[tfiu ve sellen. aleihi le rckaot "obavljanje alejhi ve sellem'rakoderje sallallahu je .oiozo. Hamanai kljaje Allah najgorastvorenja IJbejab. l/319/890. Koga imetak odvrati oä namazabiöe u dru5tvuKaruna.v'a .str. Darekutni' 2/4111?35' Kadrus-salah.r3 Oni su. u je pripisao Tdberaniju tto ovu Predaju tct|ibu. Faraona. Adäurri u ti'.lmäm Hejsem. Halefom.lim.rove ik. sanjaojednog öovjekakoji leZi na ledima. 2/59/82.lt'n-Sa\i\\ Na$ u radnts-ralaft.6/150/6576.nakon -Preno<ioc' pouzdani predaie su Ahmedove H:kebiru i El-.Nako. IbnD anri 2D4\/2721. str. Mitkatul'nesabih. togaje Poslaniku. njegov polozaj ili njegova hgovina.obja5njeno vrijeme se radi o öovjekukoji je odbijao Kur'an i koji je spavao. a drugi stoji iznad njega savelikim kamenom na dva dijela Zatim u ruci i udaraga njime po glavi dokje ne prepolovi se njegovaglava vraöau prvobihi oblik. te ga ovaj ponovo udara na isti da naöin.Ibn'Hibban'1/132254(El-mevarid). iamedu nas i njih (tj. "y.govoreöi 'Nismo obavliali namaz""" (Prijevod u Däehennemdovelo?. je rekao: Ibn-Kajjim stvorio. znaöenja Prenosi se da je Poslanik."t' Poslanih. prenosi da b. kaze: su ociienjLvjerodoslojnom i seih AnmedSarir ovu predajLr lmam lbn Abdut-Hadr ö/l50 Dobromje na El'nusn?d r opaske i Sak. 3l. Nakon ito je citirao ovaj hadis Sejhul-islam "Öovjeka od namaza odvraöa jedna od öetid stvarj: njegov imetak. njegova vlast. 13Ahmed. Halefu. sn.-ut uio hufi" Munziri.2l88}l899. 1488-1489/7M? i drugi. UzviseniStvoritelj.2/21.sallallahualejhi ve sellem.ienah. Adzuni u EJ-.namaza kaTe:-Sta vas je o ovim nesretnicima. reöi öe: 42-43 ) Et-Muddessir. licemjera)ie namaz: ko ga ostari D Buhari. Er 2165r-6521275. 21644-655/265 l .i€rian.i. od lbn-Kajjimai Ez-zeT ' ad. rekao: je alejhi sallallahu Poslanik..Tirnnzi"|135212620' Darimi' 1/197/1233'Ibn Nasr u Ibn Madze.

Vidjen: Ebi-Seibe.9ll9l/8941-8942 prenosi Ibnovome Sliöno 1/382 Es'silsiktud-dtiP Il3'lO i Sahihut-terlib. Ibn-Abdul BelI n Et-temhidu. 7ß54n622.'1135312621. Darekutni.4tll382 le vidiet\.":: bez opravdanog jesle ostavljanje ramaza Iüka i nevjerslva '. od imamaDarekutnija A Ttnnizi.2/40/l?33.5/95/24052. 2/134. lhn Ebi-Sejbe' 6/1723043'l i HskiI.laj nema "Nevje6tvo je ostaviti namaz"" drugoj verziji od lbn-Mesuda stoji: 16 t\hned' 51346122833' M^dZe'r/319189r' Tirmizi. su njegova satlallahualeihi ve sellem.u\nedu. Haldm.lru. Nesai. Abdutlaha koju biljezi Ibn-Na$ n Esaalah' 2J904/947 i lbn' 11273-2'7418't6 El-ibane' u Serhi usulil-iatikad. t E!-sefiah. ' Ibn-Na$ u (r(a. Lalekai. djela?!Enesb.112od Ebu-Abdullaha Hutonu tunkis-salah. Ahmed."tl Ako slijedi ovakva kazna koji nikako ne za onogakoji ostavi samoikindiju-namaz.20 su ashabi Allahovog Poslanika.lhl5oel2294li lbn-Abdul-Benl4l124 r3Buhari."t6 poslanit. ll0/553.ova predaja ima potpom u ' Lalekü n verziji Dzabira b. ln45 i Es'se eruI'mllstetab. Ahmed u Er'Srn'a l/358/769' lbn-Nasr u KaAnls-salah.i Mesetetut'te16r' l/61.govorÜ: '-log-i. Abdulah b. '' Bdari. Ibn-Bettah prenosilaca lancem dobrim \rr. "t IUn-g"tt"tt n El-ibane. saltaUahualejhi ve selle4 rekao: "Ko (namjemo) ottavi ikindiju-namaz niegora-diela su poniitena. Iraki' Menavi' AdZtuni i Albani ovaj hadis smatraju vjerodostojnim vidie. Ibn-Mende t El-inan. I/291/292.od Abdullaha b Amra b el-Asa' B ACd.lÜt Nesai.'rfr.u vJere Abdullah b. Sejh Albani ovu predaju smatrajü isptavnom vidietir El-medLnuo' 3116' Hulasatut-ihkm."rs Poznatitabi in Abduüah b Sekik el-Ukajli'" kaie da ashabi ÄIahova Poslanika.ita je sa onim "Allahov Poslanik.osim ostavljanjenamaza. 4lgog'910i1fi7.r-srldll.' Il4Slrr' Irlam Timizi.I-' ll4Sll2 Inam Nevevi' Z. 4/230' Hakllx.str.385/2634. U2'13-2'14ß?7. Zikn esnait-tarj'tn.sa ispravnim lancem prenosilaca' Vidjeti: Eserija' Nuamanija str. Il383l3I'l-3I8 Lalekai u Serl' usulil-iatikai. 2/87?/894. si.Burejde b el-Husajnprenosida je Alahov poöinio je nevjerstvo. sa dobrim lanc€mprenosilaca' .Ul561462. Zehebi. Malik kaZe: klanja. Ahtned n Esaunne' U3591172i ocijeniodobrom SejhAlbanije ovu predaju Tabeßrt t El-kebiru.62112943 i Muslim.. u prolivnim bi se borio protiv niih. Mesudje kazao: Ko ostavi namaz. kada bi iziöao u vojni pohod öekaobi zoru' Ako bi öuo iabahskiezan vratio bi se.211898/935.sallallahualejhi ve sellem.ehebi. Abdulah b.ostavljanjenijednog djela Hasanel-Basd je nisu smatmli nevjerstvom. 4/902/1520. Neilul-evta' l/363' rcryib lt366 11348 i Sahihu| Ke|ful-hafa. kazao: "Do menl ie doprta vijest da'lzmedu ipoöinjenog muslimana sallallahualejhi ve sellem.lakv. 1152. sa Diad u El-|/.

Ibn-Sadu tr. sa iqpravn. l/2cll29o.tubekat. 4t9O9nS35 ^ Ma1* | Et-nwetta.tam tUn_ T?"Iü" 'OnaJ r eJmrJJe rekao: ko oslavinamaz gorije od kadliivca. '. el_Hartab na samrmim mukama nakonstoje izboden nozem. U146-14?/81. Abdur-Rezrak. t/150-151/578 581 i 3n2st50l0. 2/tO^232.od imamaZehebria. t/53b-5j7/2OJSiiaha\irsprhut-neani. je rekao:. ' Malik. . usut it -iari kAd.'2a Ebu-Derda Ibn_Abbas je osravi nam-az a u je moguönosri obaviti ga. nesrelnil i zloöinac.-32 ']lüa se po mi5ljenju veöine islamskih gole.2c4-2q5.a srnrmoj pozvao Omem.tr.ilaca. lo. ^ . n-1j11 u porpunosri.f/öl-o2/5.'" Tmam lbn-Hazmje rekao: .J7."'"fhned lmarnIshakb..Ko ga budezanemario zanemario sve ostalo. " Vrdjeli: El. ' Vidjeu: #l"ra1a sn./a dok ne prodenjegovovrijeme.Ko [aze: .anamazposlije njegovogvremänapoeinioje velßr gnjen. b Hanbet .. . v idtetj:M cdanu.. Ko ga buderedovno obavljaosaöuvao ie svoiu vjeru.on je najveia propalica. Ko o:t. '. ' RindUünama7.Za mene Hattabposlao pismosvojimnamjesnicima u komeie stalalä: je najvainijastvar narnaz.y. ftn_Ebi-5ejbe. lbn-Nasr u ra(1tus-salah. str. ut-Ietava.kr le ie. sa rspra!nim lancem prenositaca. Abdv-Rezzak.neduklanjati." prenosise da je Omer b. od sejhut:rsrama tbn Tejmij. sresr de Allaha'a \T-a:: Io Allah srdir na njega. lancem preno. ow predaju oc'jenio vje rodosr.'.icriah. vJ70.2e Sejtrut_i. oporuöio mu pazi da na Rpostelji 'lama7. bludnlka Je i onogakoji konzumira alkoholi drogu.ojno m."r0 Na drugom mjisru iejhul_islam kaie: "Ko ne klanja dnevni namar3' do zalaskaiunca üilo zbog zauzetosti na radnommjestu.y . 6/164t3O352. 2te03/. Vidieli:Sahihut. Rahevej Tapaia: uöeniaci od ".ve sellem. et_ .. pozvanda klanjasabah-namaz.. 22134.iajit Imam Zehebi ka2e: -Ko klanj. 2U2t.4/q08/ t 5i6 | tbn-t\a\t u Kadrus_\atah. t/35O-351. Ko ga uopcene klanjaon je kao kradljivac i bludniöar.. *^ea " az ina".nTr.je."" lj.lova ili hizmetauöitelju i odbije se za tä -uöenjaka.F<. 182/654.tereb.uidjeti: Medimuul-f"ta!a.rsejn. pa "Da. " Adium ü E31. rwmaza je rekao:"Nemaimanaonaj ko ne klanja.qailÄ i lt2q2 2cj. '" Ibn-Fbi-Sejbe..Nakonsüka nema ve6eg qriieha od nama.26 U drugoj predaji stqi da ie Omer U.ltg3. !1".22t26.' v idteti:Mediau ut-fetava. .AfbanrJe Lzlekai n Seüu usulil-iatikad.lslamski on je nevjemik. 7/4J44 35t37M5. 2tgg3tg24. od rmama Zehebiia.)7 Ebu_B. il' podnei rkindiru 7aDutni[a.rioh. Darekttni. i:*. .a45.t€rdi.. nema udjelau islamuko napusti Jerekao: namazi'paje klanjaoiäk krv je curila iz njegovih rana.i izmeduostalog.

8/226-22113203. namaz. Imam BDsä \t Mis(ibihu." Allahov uspio je.jcre. 15111116'/\5.rekavii im: "Namui.5/309-310/2933. Spojsna g I vremena Poslanika. SejhAhmedSakiroru ver/rtu\marr.taddae.aostanikwog.a'nan. Ta\ayi u serhul nuikil."11tj.ull nal. rekao: "Pno ito te nestati mealuljutlima je '" poricrcnjp I cmonetI a :. sallallahualejhi ve sellem. 2/55.r \ d r i . ocijenio sa je dobnm. na samrtnim mukamaje savjetovao svoje ashabe. . 2/299. Hadis u ovome znaöenju vjerodostojnimje oci.jer Sta je muslimanu preostalo od vjere ako ostavi namaz.Musliman ne moze ustrajatina pravom putu bez namaza.Sattihul-dia. Hafiz Hejsemiu t1npdined. r d d n .2/40t-4o2t413.7/14-1-145/2078. ka:e: 'Ovaj hadis biljezi Ahmed i TaberaniI El-k?bitu. tt tn-gibtun. Et-tenltid."r5 Prvo za Sta öe öovjek polagati raöun je namaz. te opasnostostavljanja ovoga ibadeta.djetl Sallihul-r|:atut l/503/2573.. / . l/l76.nrßr"1". L vidjeti.jetumuz. Taberani. V.11253." prenusioci " O \ ut r e d a i b r l t e tH r 3 k i mf i m i / i u ^ . a zadnje ito öe ostati od ujere je namaz.jenio hafizAskalani. upropasten Poslanik.je rekao'. a predaje su pouzdrn."Sejh Albanije ovu predajü ocjjeniovjerodosiojnom. 1/225-226."'" U drugoj predaji se navodi da je Vjerovjesnik./r. salla[ahuabjLipeu&-. Navedeniajeti i hadisijasno ukazuju na vrijednostnamazas jedne.Imam Hakim i iejh Albani ovaj hadis smatraluispravnin. s druge strane.nio. Vidjeti: Sahihul-d:aDtia.S/l16/7486. 4tto1/7o22.sallallahualejhi ve sellem.'7/281. a ako mu namaz ne bude ispravan.sallallahualejhi ve sellem. Bejheki ü ad d?id{ 7/205.sni. . *'titmizi. öuvajte dobro svoje namaze. 2/:40/185q I Ahmed.i odbije naklanjatiga. Ibn-NasL u Kalzs-ralal. U/14l5/7880. c os!atiod r. O\aj 6adis u njegovom smislubiljeze:Makdisi I El Dtuhtarc. k"Ze: Lanacprenosilaca ove predaje ispunjava kiterije Buhariiei Muslima. ako prode taj ispit je. Poslanik.ti. Ahmed. Prw ito öe se izgubiti od islama je islamska vlast.-. bez opravdanja. 2/905/50'75 i Sahihu ßüti. Sejh Albani er smana vjercdostojnim. jedna po jedna. sallallahu alejhi ve sellem. str. 1/3321324. 3t6t/s495..i.2/402. Kada se god koja otkine ljudi öe se hvatati :a sljedeöu. Ibn-Hibban. tretira se neviemikom. EbuJala.u.u. . Taberani ü t7 ?. Vidjeti: rrn{etut atNe. Humejdu tf..tdttj? \to .Ken.5/251/22214. Abdu b.Hakim. s x J o b r i m l r n . t/503/25'7s Keiful hafa. 141570-571/6605."Niti islana te se otkidati. 445/1542. 2/ l 19/38'/3. Vidietj:Sahihuldaanlia.l " Ahmed.l9/209/12169. c n t r e n o n l i c r u j Vidjeti: Al. do danainjih dana smahaju da onaj ko ostavi namaz namjemo.

Hanjao u odreilenim namaskim vremeniftta. ft.Ko se budepropisno abdestio. str. UzviSeni Allah je rekao: "Dostavliaj ono Bto ti se objavljuje i obaylj4i namaz. Sahihut. Malik. l\'l/425 i ovo je njesova verzija. tatoder.sallallahualejhi ve sellem. Ibn-EbiAsin u svomSrne.ako budehtio oprostiöemu ili öega kazniti.a mi öemospomenutisamoneke od njih.Staje poslije toga?" Poslanik. Menavi..d.Sta je poslije toga'|" "Dobroöinsteo prerna roditeljima.) Obraöajuöise vjemicima. Abd\r-Rezzak. Ibn-Madze. Ko ne bude tako öinio nemaobeöanjakod Allaha . Uzvileni Allah kaZe:"VaSi zaStitnici su samo Allah i Poslanik Njegoy i vjernici koji redovno namaz obayljaju. sallallahu alejhi ve sellem. kaie: "Ovaj hadisje ispravan." Ibn-Mesudje potom upitao: .llJ85.Ibn-Ebi-Sejbe.. 512r/1731.upotpunjovao rukue i bude skruien u namazu Allah se obavezaoda te mu oprostiti. sallallahu alejhi ve setlem. Hulasatu bedit-munir. 3/5-6/45'75. Es-silsil?tus-sahiha. l/418-41911158.2/665/1001. Ibn-Hibban su ga. 14-15.. 2t4gj." Imam Ibn-Abdul-Berr. f ssemerul-nüstetab.) Brojni su hadisi Poslanika."(Prijevod znaöenja El-Maide. zaista naBaz odvrada od razvrata i svega 5to je ruZno.Uzvisenije rekao: "Uspjeli su vjernici. 513191221'72." (Prijevod znaöenja El-Eala. koji ukazuju na wijednost namaza. yldjett Et-tenhid. ocjjenili vjerodostojnim. t/283.mu je "Namaz odgovorio: u njegovovrijeme. oni koji namaze svoje skruöenoobavljajui" (Prijevodznaöenja El-Muminun."*' Ebu-Hurejreprenosida je Poslanik. 4rBuhari.2/62185.. Begaviu S"rtrr-$.rekao "Sta mislite kada bi nekome svojim ashabima: ispred njegovih rrat@tekla { eU-Oavua. a Poslanik.)U drugom ajetu Allah je rekao: "Uspio je onaj ko se oöisti. Ut55/460. Nesai. Imam N€vevi t El-nedinua.aniav6t6t3242.u. 23/288. Ibn-Mesud ponovo upita: . sallallahu alejhi ve sellem. 1283/5970 i Mustim.n ra 4/105/978. 45. zekatdqlu i ruku öine." odgovoio je Poslanik. mu rcöe "Borba na Allahovomputu. sallallahualejhi ve sellem. 55. Allahov Poslanik. Zgrkanlie\ komefiar na El-nuvetü!."ao Ibn-Mesudje pitao Posladka.sallallahu alejhi ve sellem.koje djelo je najboljeda se uöini. je kazao.1-2. 1ll80l570. 4/20. koji svoga Gospodara spomene i namaz obavi. Et-klhisul-habi\ 2n18."AUah je propisao pet namaza. 7/308-309/36348.) Obeöavajuöi uspjehonimakoji ustrajavaju u narnazu.Ibn-Hibban. 1/383-385/26?.sallallahu alejhi ve sellem.AlIJJed." (prijevod znaöenja El-Ankebut.sallatlahualejhi ve sellem. .Naredujudi svome Poslaniku.ll53 i El-ni'kah. Hakim.

na uöinjeno djelo.Ibn Hibban.sallallahualejhi ve sellem. Ubejdullahjedne noöi je sanjaoda je onaj drugi usaou Dzennet pdje iehida.na to je rekao: dnevnihnamaza Allah njima sapire grijehe Svojih robova. 101204. sallallahu alejhi ve sellem. 16J196-197/10285.uma do tliume briiu s|e slole manleoa t'errKtn Sruena. 1261528 koristiti kao o. Eb. te da izvrii ierijatski odgovarajuöukaznu nad njim." "Tako je i sa pet Vjerovjesnik. i on se u njoj kupoopet puta dnerno. sallallahualejhi ve sellem.u-Jala. satla[laiuakjfuvese[ü Suojstua 15 t rijeka. ne bi ostalo na njemu niSta. . zajedno primila islam.sallallahu prouöen alejhi ve sellem. nije mu niita odgovorio. sallallahu aleihi ve sellem.ld. 5/20 25l1733. sallallatu alejhi ve sellem."1i.i rllcrrr'rll/]. a drugi je Zivio nakon njega godinu dana.f." a Poslanik.. Fc*&/ klanjali.. kazne. od imama Nevevija.sallallahu alejhi ve sellem.ewid. ul nabud.""' Takoder se prenosi da je jedan öovjek dosao Poslaniku.oi hadis nenrozc iako su dokazo dozvolineizvrsavanja ie. | | /31 t -3't216486. i ispriöao mu san.v. sallallahu nalaZe izvrienje Serijatske alejhi ve sellem. "Dva Ebu Hurejre kaze: su öovjeka u vrijeme Allahovog Poslanika. mu kaza: "Allah ti je oprostio ono ito si poöinio""' Allahov Poslanik.ijatskihkazninadonimakoji to zasluZuju \idjetl Dtinhad:. Vidjeti:tr-s.QoslaniKotog. Allahov Poslanik. 'tltmizl.l0/315/20758. takoder ie kazao: dnevnih nama:ä i di. 12113'7 Neilul-eüar. itilne+ i Muslim. da li bi na njentu bilo inalo prljavitine'!" Ashabi su rekli: "Ne. / l2l i At.ga je lpitaol. r+ö r++ilotz:. " e"t"'i.?/333/8380 i Ebu-Jala. l2l3o-31. Jedan od njih je poginuo na Allahovom putu. sallallahu poöinio sam djelo koje alejhi ve sellem.sallallahu alejhi ve sellem. Kada je osvanulo doiao je kod Poslanika. "Zar nisi klanjao sa nama dmai?" Odgovorio je: 'Jesam. 3/95/233. Ibn Hrzejme. pa kazni me!" Poslanik. . pristajuöiza Poslanikom. l7l71.Neposredno nakon toga je ikamet i öovjek je klanjao. rs Ahmed."'4r lbn-}i4. 3/158/1814. 2/20. Nakon zavrlenog namaza ovaj öovjek jc ponovo podsjetioPoslanika.i rekao: "O Allahov Poslaniöe. Ebu-Awane. { Musliin. 3/313i Metlitrcu. Poslanik.adiei lbn-Hibban ovoj "'Buhari. Rtiti. Ahmed. predanja. i Bejheki.Zbog objasnjenjs EI '7 -138.U28ll64. Hafiz Munziri i imam Heisemi ovu predaju vldjerj: Sahihut-teryib.iedan ramazani klanjao iest hiljada i toliko i tuliko rekata. 1/554/211. 'i. smatraju dobrom.reöe: 'Zar nije postio nakon smrti iehida.2/139-140/667 str. SejhAlbanijuje svrstao meduvjerodostojna 6/116t2591. Talha b. sallallahu alejhi ve "Pet sellem.

.An%-129413g25 i lbn-HibbaD.$in imecima i ävoti44 da nam zairtnica bude Sehadet. ja Rabbel-alemin! Aütor 25. . Sehidimai dobrima."ao Molim Allaha da nas uövßti u obavljanju namaz4 najöasnijeg ibader4 da naspouöi naloj vjed. 1999. Vidjeti: Sai.3/314.divno druStvo!Amin.. zaista.Jordan Amman &€s { Ibn-Mudle. iarcAt njih dvojice je kao iznedu nebesai zemlie. iskrenima. IbnMadie. uöini borcimana Njegovomputu. 43. a na Suduiemdanu da nas proävi sa vjerovjesdcima. 9.Sejh Albanije ovu veniju hadis4 takoder. juni god.verziji hadisa dodaju: ".sefer1420.ocijedo vjercdostojnom.hll Snn. a oni su.po H. . god. Vidjeti.3na4 i Sahihut-tergib. na. takodeü Sdn ihut-tutdZerirnbita *r. 7n4S-Ugt29g2.

bilo iz Kur'anaili Sunneta."El-mugni" imamaIbn-Kudamei nekadrugadjela. sLr.ae Treie: Sve navedene dokaze. iz odginalnih zbtki i djela.str. 7/2s.principai pravila koje su uslovili islamski u-öenjaci.ito je oznaöeno izrazom "uzetoiz" ili "preuzeto iz". osjeöajuöi neophodnim.kao sto su: "El-musned" imama Ahmeda. Peto: Kod izriöito spomih pitanja medu islamskim pravnicima.' Posebna paZnjaposveöena islamskihuöenjaka. pddrzavajuöi se.ad Na ovaj smisao ukazaoje i Sejhul-islam lbn-Tejmijje.sallallahualejhi ve sellem. ^ v ddjeü Ad'bus-Safii. vriio sampomienje (tevfik)stavova. ' VidFn: BeJanu zeqalil-ilnive! taleb.od imamBejhekija. Imam Zehebije rckao: "Nema nikakve koristiod predaja gdje suizmjeianiispravni i slabihadisi!"47 je konsenzusu Drago.ö. . Sr'eruealanin-nubela. "Fethul-bari" hafizaAskalanija. potomsamkomentirao slabijedokaze.govora ashabaili tabi'ina. moleöi UzviSenog Allaha da se muslimani okodstenjime. takoder. lmam Safija smatrada je stvami jaöi od pojedinaönih(ahad) hadisa (rj. a u sluöaju. spominjuöi stepen vjerodostojnosti svakog hadisa. kroz opis namazaPoslanika. i. iznosio samdokazei jedne i drugeili vise strana. . navodeöipotom dotiönodjeto ili ukazivanjem da seradio prenosenju iz drugogdjela.od ßn-Tejmjije. mimo mutevarir konsenzus predaja). EI .lz. upozoravajuöi na neke neispravne predaje koje su rasirene medu svüetom. i. oa ttn-eUi-gaLim a. Öetwto: Kot'lsno sam ponekadvise razliöitih izdanjajednog te istog djela ovisnoo potrebi.kila\e f itnirtivaj" sv 431. a potom hadiskih Serijatsko-pravnih dokaza.2130.u svjetlu Ku/ana i vjerodostojnog Sunneta.pri tome.Ietava. jer je on.'tsIdtamia" imamaTirmizije.^Menakibui-Safi '. osim u iznimnim situacijamagdje nüe postojala moguönost koristenjaoriginala.yidJeu:tvtedanu'ut.'Es-sunen" imamaEbu-Daluda. kadje bilo moguöe i Ito je najpreöe. od tmama Zehebija.Nekoliko napomena u pogledu samogdjela Pisudiovo skomno djelo. koristio samnarcdnemetode: Pnot Polazio sam sa izno3enjem kur'anskih. verifftovani i legitimni vjerski izvor kod uöenjaka ehlus-sunnetskih pravnih usmjerenja. tot2o. uzimao sam sa izvora.

. _ na bosanskijezik i na kaju rranskipcüu utäp.zdrzo:Djelo poöinje govorom o abdestu.e aUaest uvJetnamaza. SeidaEnbalija.RahmanaEserija. ito öemodetalj-no pojasniti.Osmo: . odabirao meritomüe misljenje. tryruoareKrun)."qd T:.og rcr. P:l?.s-Serhu ' Aroanua.Siradäl_munekin nram .ito ie o?ly.d.primjemoda.Et-ta[ris. kraüa studüa od sejha Fehda U. octseJha Ahmedab.iovo skromno djelo u ovoj verziji ugledalo svjetlodana.od5ejhaEbu-Abäul...ul_fetava. ovisno o stepenu ispravnosti i jaöini iznesenih argumenata.Sesro: Djelu nije cilj naklonjenosl jednepravneskole...U njima se nalazehadisi postaaika.tako misljenju . bosanskom Jedanqesto:Ukratko sam obradio pitanje Fegrade (sutre) za namaz."rno nauönommdu.. Nuha :y.1ba. fi siferis_ salatihatemil-murselin'. Atija lbrahima.a zavrsavanaöinomzika poslije namaza.El-medZmua.naidina razumijevanje i da im öitanjefusnotaneöep. jer je. iit. da sam prevashodno. Tutrfetut-arrväzi:: ::z.Medimr.r. .T ?di:*d Haorst i<ojtse tiöu sameforme namaza pisanisu samou prijeuoa.wfiuf.ovaj sunnelzaposravljiu"f* l... (Askalani). inSa Allah . ebaur_nahmana od Sejha Muharnmedab.Sifetu wduin-Nebijj"... Od sawemenih djela izmeduostalihkorislena su:. :ll..vevD. (Ibn-Kaiiim) "Nejlul-evrar' rsevtanit.. poteSkoöe.. ponekadsu fusnotepo svome sadr2aiu I pnDuznegtavnom dtjelu reksta. _)trefu satarin_Nebijj."j. leksra.I\..i rijeöiuöenjaka prvü i potonj . Devetot Iz ielje da sejasno predstave izvori navedenih dokaza.Smarramo da öi ciiaoci oväs ll9 djela. -r.n"ra"1u. nu jeziku. f":Ji.ll*i l"jq t krlka objainjenjagtavnine Des€lo: Spomenute dove su napisanena izvomom arapskomteksfu. ": selJem. habir". g. Sljedeöa djela zasluiuju da se istaknu:"El-evsaf' (Ibn-Munzir).q U-jueu. aol .iiskul_ . od iejha Muharnmeda od SejhaMepuka b. SalihaUseimina'-Es-satarul-mesrukah"..jer su oboje usko yezalri za rramaz. S.'. N.veJ. s tim Sto. Konsto sün viSeod öetiri stotineiTvora. Da b.i'Fethul-bari.tu.. t-mumda b. korisreöi dokazeiz Kur'anaiSunneta."a.u ashabt pndavaliveliku paznjuovom propisu.

Zetim.a islamje öist od svegatoga.Zato eventualne greskeu ovome djelu. dokaz su nesawienosti. takoder. Uudske @ @ & . naglasiti da je vrijeme nepogrelivih zap€öad€no slnrcu Poslanika.Dvanaesto'. bilo nauöne i ftampaßke prirode.sallallahualejhi ve sellem.

.

Ibn-fbr-Seibe l/14/2q. 2/589. Vidjeti -til. Bejheki. Hatib u Taihu Bae. i Mu slim. l/15/55. kada Zelitenamaz obaviti. el-Katldr.80 81. Datimjl/l I 7/b86.. Sefiu Sahihil-Buhati. 2l'l 16-'7l'7l3l9'7.sallallahualejhi ve "Ne prima se namaz sellem.2/184 i Tuhfetul-ahve.Tirmizi. 1/218. l/51/132. SahihuL-ditn\ia. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite.lad.Ebu-Davud. Imam Tirmizi.nu4 3/289. Mesuda a Sejhul-islam Ibn-Tejmijjega srnatra vjerodostojDim. 1/38-40/3."" Alija b. l/138-139." i nogesvojedo iza ölaDaka (Prijevod znaöenja El-Maide. ::Buhari. l/188. 1/l171687. . Tirmizi. rckao: "Kljuö namaza je abdest.1-15/s3.10n9s-196/5339.lil-nuni\ tt1tt. 3/289 i hafiz lbn-Hadzer u El-fethu. l/1.3/84/225.. l/223 224140'7.84.Nesai. nl[al[afrua.H^l:trn. 2/ tO24/5885. .3/82/224.) Od Ibn-Omera se prenosida je Poslanik.rekao:"Naredeno mi je da se t prije obavljanja namaza.st(.1/123/1006.aosfanitwog."s abdestim Ebu-Hurejreprenosi hadis u kome Poslanik.l/208/2380. srr. sallallahu alejhive sellem. poöetak mu je tekbir. V352/1345. T. 5{ Vialeti:a evsar. Nevevi i sejh Albani ovaj hadis srnaraju vjerodostojnnn.rdis sü ocijenili ispravnim. Ibnt I l04tZZ2.18/135 str. Autentiönost ovogabadisa yidjelii Hulasatul-be. " Ebu Davud.a.21247n962. bez kojeg ne vrijedi namaz.rv SudZudut e.od imana Alija b.u da je abdest uvjet.""'Ibn-AbbaskaZe da je Vjerovjesnik. "Ne rekao: pima se namaz bez abdesta. Danr . .i.od Ibn Bettala. l/1O5/224. Begavii Mubirekfuri. 1/2427l1.Medinu'ul-fetara. 6. Ebi-Talibprenosida je Poslanik.fejhieq{St'ojstua Namazsene prima bezabdesta B t UzviseniAllah kaZe:"O vjernici.Mddre. potvrdujuimam Rrfi'i. s-allallahu alejhive sellem.lrhutIrrrtö.El-ikna. Ibn Ebi Sejbe.ma. Vidjeti: El-ned. od lbn-rejmijje.5/489/1841. Hakimi Zehcbitvrde da ovaj hadisispunjava Muslimovekriterije. 1142. kao rijeailbn(mevkufen). E6t)-Da\ü.Imam Neveviu El medinua.UIO1 i El-id. Darekutni.i po glavamasvojim potarite. " Nesäi. od hafizalrakija. 29. Ibn Madie. sallallahu alejhi ve sellem. Ahmed.l/53/139. ovaj h. (operite). od lbn-Munzira."s0 Muslim. Tirr zi. str.7126 1Sudiuduttilave. Serhus sunne. taloder. Ovajhadis. a zavrietak Islamskiuöenjacise sla.prenosi se kod Bejhekija 2/16/2096 i 2/173/2790. kaZe: onogako izgubiabdest dok seponovo neabdesti.

11223/456i BeiheLi 'r Süabul-inanu. yidjetl: SahihulnetdknHabih. sa vodomili zadnjomkapi vode spadajugijesi kojeje ssBuhäri. 23133 i str.sallallahu alejhive sellem.lß24n44. Tatimskruienoklnnja dva rekata. 2/r06t/6r63.Ul13/528.Ebu-Jata. i neka he prepliöe moje ruöne prste. Hakim. sallallahu alejhi ve sellem."" U drugomhadisu Avfb. Hakim. ll 1391442.ve sellemlnamaaa Vrijednosti abdesta Humran kaie da je Osmanb. Ebu-Davu d. Ebi-Talib prcnosi da je Allahov Poslanik. str. Affan jedne prilike zatraZiovodu za abdest. SejhAlbanjje o!aj hadis predaje. 56tbn-Sahin u Er-rerstra l/104/36.nar'i. Tajalisi. Kada opere sroje rüke. lll95 i Sahihul-d'ania. ovogapredanja Vidjeti: M edan euz-zeI aid. 3l'71n899. Imam Munziri. svrstao meduvjerodostojne Vidjed:Saft iäul-dZania. 2/646-64'7 i Sahihul-d. a zatimje kazaodaje AllahovPoslanik.Imam Hejsemitvrdi da su prenosioci pouzdani. Abned.Hakim. 2/390/1159. sa vodom ili zadnjomkapi rode spadaju gruesi koje je poöihio svojim oöima.bite mu oproiteni proili grijesi. 1/1211316. ali ne stiBne u diemat.ania. U43l103. sallallahu alejhi ve sellem. Sahihut-tersib. v Nesai.tzo. Harisprenosi daje Allahov Poslanik. Imam Hakirn i Zehebi smatrajuda ova predajaispunjava Muslimove kit€rij€."ss U drugoj predaji Alija b. potom ode u diamiju. Vidjeti: ts-rsnelrl mustetab. sallallahu alejhive sellem. rckao: "Upotpunjavahje abdesta u neugodnostima.pmiji-iisöekivanje arednog. Humejd. Tirmizi. 66/160. a to neic umanji!injihovunagradu. Iß27n54. Abdu b. rekao: "Kada se abdesti musliman. Allah öemudati nagradu kao onima koji su klanjali u dlematu.poslije obavljenog nam. biva u namazusve dok se ne vrati kuöi."'o Ebu-Hurejre kazedaje Allahov Poslanik.3/aA-89/226.te se abdestiona isti naöin kako se abdestioPoslanik. koroöahjeprema dZ. H^kim. pa opere svoje lice. sallallahu alejhi ve sellem.rne abdest na naöin kako sam seja abdestio.52/159 i Muslim. potom ode u dZamiju.Imam Hakim i Zehebikatu da ova predaja ispunjava lv:uslimove krikrije. rekao: "Ko uz. . 21 36. l/22U926. rekao: "fo se abdesti upotpunjavajuöi sroj abdest. U234l484. rckao: "I(o se abdesti kod kuöe.1/283-284/854 i Ebu-Davud. r/1rU526.l/130/91. Zehebii Sejh Albani smatraju da ova predajaispunjavaBuharijinei Muslimove kiterije. 53Nesai. öisti od gijeha. sallallahu alejhi ve sellem."" Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. Ibn-Madzid ed-Dimjati i sejh Albani ovaj hadis smatraju vjemdostojnim.lr.4/24r/18128.

El medbnua. .Ul57.67 {bukvalisliöke) 5' Muslim.ehietu f futuil-nalikijje. Imam Haldm i Zehebi ka. 11355-358.rekao: "Ko sepropisno abdcstL njcqovo tijelo ie seoiittiti od güeha. l/137.rekaoje: "Samo se pfavi vjemikpridräova redovnog ufimonjaabdesta.pa se tako potpunooöisti od gijeha. Fethul-Ban. 11332. 1/3-412.l rrrisal. 24. Tnnnzi. Et-hilafijjat. l/252ll50. ll8.Ahme d.El-havilkebir. Ez. Bejheki. 2/88.Trberani. t198. El-fenkihud deyanLl/210. Kada opere svoje noge. stt. 5/252. 11164 od Ilrn-Hadiffa. U303. rekao:"U*/aji (svjetlo) vjernika (na Sudnjem d^nu) biöe do ono7 mjesta do kojeg je dostizala voda kad se abdestio.I|usn?. Bejheki. Ebu-Awane."a (afüske. 112211449. 6rMuslim. 51. r/234. Ahmed. 5/2'76-2'77/22737.limnatu lbni-Ruid. Omera el-Eskala i r.-tattZu .Ö) hanbelüskeou i zahirijske pravne skole.Et lel iklil. 3/107-108/244. El-ialam.Tabeftni. od dr.1/5657l149. str. Hakim.6' Ovaj stav zaslupajuuöenjaci malikijske. lr/66/6202. -Begavi.Io i lbn Ebi Sejbe. 3/113/250. Ei-ierhut-kebir. v16/49. l/3r2/2t9."'" Osmanb."60 Ebu-Hurelre kazeda je Allahov Poslanik. . tak i ispodnoktiju.Vjerovjesnik.n5.21136. Ibn Huzejme. sallallanu alejhi ve "Namaz je najbotje settenm: djelo koje se noZe uöiniti. smatrajuga Vidjeti:Sahihut-teryib. BidajetuI nudltehid. DZamiululum.25t poöinio svojim rukama." Ib'J MadLe. 1187.2ß8/1444i ü Es-sasitu. t/t5/rq.tß3-94/257i Bega:vi. Ahmed. sallallahualejhi ve sellem. od imamaBejhekij ja.Vidjeti: El. r/226. Safija u tt.1/155. " vldjetl El-hilafujat. Hafiz Munziri i SejhAlbani. Ahmed.r. | 186 i lrvaul-galil. Mevahibul4Zelil. El-kavaninul-jkhijje. El-likhulislanijj."o' Hvaleöionekoji ushajavaju u ovome ibadetu. "u.2/37118840.l/b6/476. hu Musllm. Abdul-Kerimr Zejdana.\u. od Ibn Redzeba.3/108/245. Mesailun fil-fikhil-tnukarcn. 14. MrpnilmuhtadZ11167 i Reüatut-talibin.vjerodostojnim.u da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije. takoder. 8/145-14öt5o0 i Ibn-Ebr-Sejbe. sallallahu alejhi ve sellem. ll33t. sa rodom ili 4dnjom kapi vode spadaju gijesi koje je poöinia svojim nogama.sallallahualejhi ve sellem.Imam Kuftubi spominje da neki Safijski . Efi-Jala."62 Odluka za abdest(niäet) Nijjet je uslov za valjanostabdesta po misljenju izrazite veöine islamskü_ pravnika. Et-vesit.Mulekkina. l/5/4.un.29-30. " yidjen: Muka._ "' Ovo je drugi dio hadisa. od imama Ibn. Nesai. a njegovprvi dio su rijeöi Poslanika.1/299303. Affan prenosida je Allahov Vjerovjesnik. -.od dr. srt. l/670/21s0. l/75.1/244. str. l/105/218.

nije spomenut u pravnici smatraju da nije potsebannüjer za abdest.107.i4 Medutim.nije ispravnouslovljavatiga. '".It4O2 j Undetut-kan.Buhari.ID35i Umdetul-kan.pa. od imamä Dzessasa. 11355. El-kaf. HatijetutTahtav' srr. llr42.ai"t. '.odlazak na narnaz. Ahkan n-nisa.63Suf.13t46-41t1901 . El-nedltnua. Kejiafal-kina.kaZu ovi uöenjaci. tßO. sallallahu alejhi ve se_llem.an es-Sevri6e i El-Evzalo kaZu da nijjet nije uslov za ispravnostabdesta. tnliAvO. t8tr45. tDO I ut64. " v. _^Kur'aL '' Vidje[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[-IhtiIafuI-Iukaha.73. koji smatrajuda je abdestcitjan sam po sebi.11106. ukazujuda za pokrivanje stidnogmjestapripadaposebna nagrada. 6/87. S te stranenije ispravnoporediti pokrivanje stidnog jer nemaargumenata_toji mjestas abdestom. B?daiursaMia. 160.65 66. El-lutua. '' yidjet: El-nebsuL W2-13 i Bedaius-sanaia.Vidjen El-dimiu Ii ahkanilKur'aL6/85.IO-|U27-29. Ulll. !8. Serhufethil-Kadir. beznijjeta.60. 6eVitieti: et-nusanneT l/232895."Nijjet. ispravnoje misljenje veöineislamskih uöenjaka. E!-terhulkebi4 lll5l. Omera el-ESkra. 6 Vidje& El-nesail. -. str. stoga. Bedaiul-fevaid.rekao: "Djela .pokdvanje stidnogmjestaza namazitd.Fethut-Ban. Et-musni.El-havit-kebir. Etinsat lll42. 17. Etbenaje. Lll06. lßO. takoder. '' vldje* El-insaf. iako. sE.El-benaje."'" Druga skupinauöenjaka kaZeda abdestnije ciljan sampo sebi veöje sredstvo paje validan do ibadeta. od Abdur-Rezzak^. U32. a dokaz za to su brojni hadisi u kojima se spominje da se uzirnanjem abdesta brisu grijesi." Dokaz prvoj skupini uöenjakaje hadis koga prenosi Omer b. Uts. Et-ihlijar. Oro je. 21334. tAI . tt-^"n"Uo. str. lll8r. Sefiuz-zerkeii.3/18? od Ibn-Kajjima. zahtijevalo nijjet! Ova skupina pmvnika smatrada nijjet nije spomenutu ajetu koji narcdujeabdest.ovisila o nijjetu onda bi pokrivanje stidnog mjesta.rll (cijene se i vrednuju) prema namjerama. I l/1 i Mustim...I/106. uklanjanjeneöistoöe sa odjeöe.73 Ako bi sredstvado ibadetä. . El-hidaje. odimam rlnübiiai Mesailuifl-fkhilmukarcL s|j. '' Vidjetr: El-dZamiuIi ahkamil-Kur'an. Ahkmnul-Kur'an. Medimu'ul-fetava.2ß34. U4O2. Se us-sunne. Ahkamul21334. I|I4O i Ei-ierhut* Vidjett: AhkAnul-Kur'an.l/ß. takoder. twnaza Hanefijski pravnici. el-Hattab u kome stoji da je Poslanik. Bidajetul-nudbehd. Ut2t.oeselfem. od imama Ibn-NasmMeNezlja. stü.jedno od izninurih miiljenja u hanbelijskoj pravnoj Skoli. 1n35.Vidjen: Bedaius'saneia.od dr. Serhu:-sunne.od Ebu-Davuda.kaonpr. U5l.

jer_prethodno citiranihadis ajetuabdesta uslovje za njegovuispravnost. y VidJeti: M edr. ummetje danas alejhi ve sellem. od lhn-Baza' "-vidjeb: t l/145.hadi.ni namaz. Sliölo ovomekazao "Imami öetiri pravneSkoleslozni su da se nijjet hanefijski uöenjak.28. I et muoredeat.s8. tan sasctul-l?he *vidien: Ll-bahruFruik.gusl. od Ebu-Davuda. Nema ispravnih niti neispravnih hadisa o izgovaranju nijjeta naglas (rijeöima). na tu öinjenicu."" Sejhul-islamlbn-Kaijim tvrdi: "Poslanik."3r je pitao svogauöiteljaimamaAhmeda:"Da li se prije Ebu-Davud je: "Ne izgovan. sallallahu alejhi ve sellem. V idieli: K€rfiretusalatin-Ncbij idjen:Z^adu i. si. od Ibn-Käjjima. dok jezik nema apsolutno nikakve veze s nijjetom. tejemum. niti od njegovih ashaba. hanefijski pravnik. 7-1^\r miije.namaz. Oni koji nijjete dosaptavanja koja ih uvodeu raznetegobei rijeöimaslijedeSejtanska poznati Ibn-Nudzejm. kaze: oteZanje vjere.'" kogaprenosi Omerjasno aludira Sto se tiöe nijjeta on se donosiu srcu i nije legitimnoizgovaranje nijjeta jezikom. Es. Zl346i Haiüetulbni-Abidia.'unenu l:-viiJent " Vidieti:E/-n€rarl."32 poöetnog nestodrugo?"Odgovorio tekbiraizgovara je öejhul-islam velfü lbn-Tejmijje. l / l J6-l 17."'Ibn-Ebil-'Aizz. su. str. idjen:i4 ?dinu'ul-Jctava. Takvo nesto nije nam preneseno tome. zekat. A vidietj: Et-k4vlut-nubin ahtail-nusa in.kaie: donosi srcem i nije nam od njih prenesenoda su trazili da se nijjeti predajise navodida je rijeöirna."'" U drugomdjelu lbn-Kaijim kaze:"Mjestonijjetaje u srcu.veö srcem.. pohvalno nijjetadjeöima.U_natoö uveliko iskusanovom ruZnomnovotarijom. od lbn-Tej ^v t-n"ad.d'. poöinjao je svoj namaz rijeöima 'Allahu ekber. 26159.sallallahu uvedenastvar."3a Ibn-Redzeb kaZe:"U vjerodostdnoj 76 Vldjett Mesailunfrl-fikhil-mukarcn."30 kaZe:"Nije Sejh Muhammed e5-Sukajri obredoslovljima ni gusul. ).31560. od Poslanika. opöenito.nu'ul-Jetava. novotarija je u svim (ibadetima). Nijjet sedonosisrcem.ni za abdest.' Nüjet nikada nije izgovarao naglas.46/210.sE 94. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaze: "Nijjet za abdest. izgovaranje niti bilo koji drugiibadet.iskupine i ostaleibadetepo konsenzusu je Nijjet rijeöima islamskih uöenjaka ne donosise rijeöima."7e "Izgovaranje nijjeta jezikom. 64. l9t | 48 i Z2tl4O I a | . fi . niti neko od ashabaili imarna öetiri pravne 5kole. od sejha ErSukajrija.

Ibn-Sa}'in u baersibu. r44-r54t94-95.ulunivel-hik?n. 18144a121025. l.ne postojeierijatski dokazi o izgovorunijjeta rijeöima. kako ro definiSu islamski uöeniaci.barekftri.to bi nam Poslanik. I/36'7/344.sallallahu alejhi ve sellem. Nema pouzdanih dokaza od Allahovog Poslanika."8e ß Vidjeü:Daaniut. tvrdi sljedeöe: Poslanika. 14t26. Vidjeti. 3evidieti: Zrnugni.140-141/52.po nekim islamskim uöenjacima.ü.tbn-MtJnzir u El-evsatu. DZamiut-Timizi.Ibn-Omer öuo jednog öovjeka koji je oblaöeöiihrame govorio: 'Allahu moj hoöu da obavim hadzdz i urnru. El-bahnbruik.Jeziöko znaöenjenijjeta je övrsta odluka srcem na nesto. Ibn. Sejjid Sabik. sallallahu alejhive sellem" upuöuje da se nitjet donosisrcem. " Vüe|. Hai i ietu I bni-Abidin. Ibn-Omer mu tada reöe: 'Zar to obavjeitavai ljude?Zar Allah ne znaStajeu tvojimgrudima?"'85 Imam Sujuti kaZe:"Poslani-k. Tefsirul-Kut'anil-Azin. tlr54/53.n-sejidin nas.Ibn Sunniu An"lul-jewi. Ibn-Sälah. a nemaabdesto onome ko ne spomene Allahovoime."86 Sejhlbn-Baz u dielu"El-ferava' 'lzgovaranje l/23'7 je novorarija. str. I/544. M. Ahmed Sakir. Darekutni ln2/220.Ibn-Had2f.rbn-kajjim. l/15g. Tajatlsi. Siddik Han. ni od ashaba. Bejheki. prije uzimanja abdesta." Ibn-UsejminkaZe: "Da je izgovaranjenijjeta bilo legitimno. Ibn-Kesir.srr. Sanani.niri iko od ashaba nijenijetio rijeiima zanamaz. l/l)2-l)3/25. 3e Ebu-Davud.lraki. nijjetarijeöima a sunnet . salallahualejhi ve sellem.: ELenru h -itiha. TabeteJlti.r. . Ebuubejdu8 tutur. tn5. Munzin. Ibn-Mulekkin. | /235. 31/101. El-kaf. 11352. Haldm.obaveznoje zbog rijeöi Poslanika.\E )95 31vide. l6aD52 i n Matifetusa nen.l/138/325.33 Propis izgovaraqia Allahova imena (bismille) prije uzimanja abdesta IzgovaranjeAllahova imena (bismillah).22."87 Znaöi. 6112115699 29721380.Tirmizi.pojasnio. sallallahu alejhi ve sellem: "Nema namaza onome ko se ne abdesti. Albani i drugi. str. Bezav| 1/303/209. U245l519. l/169/240.niti od imama (prvih generacija)da su izgovarali nijjet rijeöima. tlr2l15.saltallahu alejhi ve sellem.Ebi-Sejbe. I/38 (Sakn). Ovai hadisdobrimsu ociienili:Ibn EbiSejbe. Ibn-Madze.Ahmed. j ! Ed-dua. sif. l/51. Sevkani. El-nedZnua. s|'.: E!-ierhul-n ntia.

Sahihul-daania. Poslanik. U7l-'721218. N"1t"t-".rlisri. od imama t t26.r. sr."" 2124.a." Nesai. Se. Nejtüt-ettaarlr35. od imama lbn-Küejbe. ln6. ll34 i Udaalctur-neibil-nutcmcnni. Tuhfetul-ahvezi.srr. e'Vidßt: EHeydalun nedüie. Inaul-ealiL r/r22-123.sejlul dZeüar.ti. 2|IOS i FetavaL-leda etid-daine.niti-smatram da su pokvareni namaz i abdest onome ko ne izgovoribisrnitlu.Ponekad iz zaborava ne spomenem Allahovo ime prije abdesta. "r vi{ed: freu'ar.ovim ne obavezujem nikogada me slijedi. Sahihus-sunen. Es.89. 1/76-'t'7. 2/ t249n st4-'7 srs.-Hrr'zejme. ltTO-1 | " Viai. ItIoI.lul-nead.vdatun nedijj. l/410-411. rtr'72. bez surnnje.sallallanualejhi ve sellem.7. El-hilaftjaL l/293-298. Hilijetul-ulema.Er-re|datun-nedijje. \tr. od hafirrEbu-UbeJda Kasimr b Sellamr. ltt t4-1tS i Medimu'ul-leuva. bilo namjemo ili lz zaborava.r efta\ 11231-232. koji.kod ovih uöenjakane utjeöe na ispravnost abdesta. lll17-112.t/136.ne (bismillah). od lbn Munzira. 1/341191 i Darekü . Tev. l/118. U prvomslucaju valjanima u drugompokvarenim. rckavsi: "Abdestuese u Allahoto .1/118. Bega\ ija. * Uporediti:tevilu nuhrclifl-halL. koji kaZe: "Ne smatram da iko treba izostaviti bismillu prije abdesta. l5l. lll03. l9ll58. Ibr. l/'74/144.lihul-ahkam.l-krtu\üic. Ertelhßul-habir. Hafiz Askalanii SejhAlbani su ovu predajuocijenili vjerodostojnom.huysunne. tlcd?nu ul str. 5D19. El-.-Neki islamskipravnicipraverazliku izmeduonoga koji zaboravi izgovoriti"bismillu" i onogakoji je namjemoizostavi. 2l lO5.r.pojaöavajujedni druge)e2 i smatraju izgovor Allahova imena prije uzimanja abdesta Neizgovaranje sunnetom.Vidjeti: Netard. M( Äatul fl{atih. Me*atul-mefatih. e1 vidjet|{ Ahkamul-Kw'an. f?nva. Fikhus-sunne.t'l.. Metlutim. U3I. bismille. U drugom hadisustoji da je furusijje. tako da se ne radi o neispmvnosti. . lOl. od imarna DZessasa.Iz spoljasnjegznaöenja ovoga hadisa neki islamski uöenjaci porpunu^ zakljuöuju negaciju abdesta onomeko ne kaZe bismillah prije uzimanja abdesta. L.naredio ashabima da se abdeste. Et-t. l0l i E1-nenahii-ieraijje. Subulusaelam. l/132. l^lg i Tena ul-ninne. lll92. pa ga ponovim izgovarajuöi bisrnillu. lß4na." Jednaskupina pravnika smatla da je spomenutanegacüaabdestau ovomehadisunegacijanjegoveupotpunjenosti.68..qrOstali abdest smatraju islamski uöenjacinisu prihvatili ovaj hadis (iako je doiao sa viSe razliöitih puteva. Netaidiul elka4 lD24 226. l15. l/30?.Elstt. Il2st-2s2. Bejheki. 2135'7.ea Kao rezime ovog pravnog pitanja korisno je spomenuti odabrano mi3ljenje imama Ebu-Ubejda. Es sejtuH{errar. ^'" vrdjeri: Er r.

1ü Vidjeri:Et-unm. Menerus-sebiL U32. Awul-nabud. 10' v iiieti: M edamu ul Jetava.. imam lbn-Munzir kaze da ovo miSljenjenemajake osnove. 1t56. llll2. Et-kafi. EI hubdia.El-havit-kebir. ll 136.: tt-neazm.El-insaf.nedinua.rlr32. od Ebu-Davuda. tntl.'7 2. ll2ö4. Ibn-Mulekkin tvrdi da ovo miSljenje zastupa pravnika. B?daiurtuMu. ln n. sallallahu alqhi ve sellem.sld. H ai iietut-Tahtaü. 1138127.Keiiail-kina.24. . U438. El-eysat. t/3O. EInuhezzeb.Errerdul-nufiia. 18/62. 1189. Ebu-Davud.i. Mupnil muhtadZ.Darekutni. Kadaje to vidio. e3Da li se neki prekia smatra dutim ili kra6im to se moze znari na osnovu obiöajnog prava. U192. U203 i El-fkhu alel-nezahibil-erbea. Poslanik. 1/114/376.Meyahibul-dielil. Uöenjaci udenjaci su se razisli po ov^om malikijskeo6 i reöinauCenjaka hanbelijskeo/pravne lkole smarraiu da niie dozvoljeno praviti veöee8 prekide pri uzimanju abdesta. sll. Taberani u tr-sasitu. torv.l/478 (El-medzmn ). Haiijetud-Dusuk.kao trenurninedosrarak vode za cijeli abdesl. 3/107/243. Hasii?tu Ibni-Abidin.Vidjeti: El-mesail. e7Vidjetln El-nusni. U58. rl1 51.r0r veöina islamskih Sejhul-islam Ibn-Tejmijje smatrada je dinjenjeovih prekidazabranjeno osim ako za ro postoji opravdan razlog. 11123. sifr.esit. 1150. 11166.ro3 Uöenjacikoji kaiu da je zabranjeno praviti duze prekide dokazujuto predajomkoju prenosi Omer da jedan öovjek prilikom uzimanja abdesta nije opraona svomestopalumjestoveliöinenokta koje je ostalosüho.Neki uöenjacismatrajudaje kadi Fekid sve dok se ne osusiprethodnoopräni dio tijela. 1o1 vldielj| El ialam.l. Medutim.2r t8t. Serhul-umne.jer vefika razlika v.iiet.djeü:El ctsat. irmedu ljeta i zime. 1/135/394. '* vo"ti. El-r. lnl5. muje rekao:"yrari se i popravi svoj abdest!"tta % Viaieti: nt-nuaewenenl-kubru. rlr7./zoDa li je dozvolieno praviti veöevremenske pauzepri uzimanju abdesta Tslamski pravnompitanju. E1-tuyaninul-fikhijje.Hanefijskie i Safijskiroopravnici smatraju da öinjenje duZih Fekida pri uzimanju abdestane utjeöe na njegovu ispravnost. _posroji " Vidjerl EI-nebsu!. r/322 I EIfevakihud-dev ani. El. 1/35/158. Ez zehireh l/263. t/333. 1163-(4. Bidajetut-nud\tehi. 11418-479. Bejheki. 11420. 11136.ll42l.ro2 Sro se tiöehaöih prekida oni ne kvareabdest po konsenzusu pravnika.

'lt.afejhiveffi saftaffafru Spojstvaaos[anittrvog. tric: n.2n0-11.."r06 Zato je druga upotpunjenje praviti daje dozvoueno navedenim hadiso-m dokazivala skupina uöenjalo prekide pri uzimanju abdesta. k. ". t1r0.84. lll28./qlituHalik ttt vi[ieri Toknk rph-th.{.. s:rkonentarom tn Vfierr.rl.nalon öega Ibn-Omera je potom potrao mestve..Ibn Hrzm i drugi. uhalla.45q.navodi se da je Poslanik. sallallahu öinjenja duiih prekidapri uzimanjuabdesta.roe Kod imamaBejhekijastoji zatim klanjao dzenazu.k. od rm. njegovabdest abdesta bilo iz potrebe. 1/457.tit+2. teltut-"v'a. lmrm Bciheki. je predaju. nakon Sto mu se abdestbio dodatakr drzao za Sunnet osu5io."" duZe sallallahu predaji..]1tü. kojrrvrdraJ je predajJ vjerodostojnr. ovr . . l/Jö/lö1."rro Poznatoje da se Ibn-Omer najövrSöc alejhi ve sellem.t4.ar..ako bi se desiloda öovjeknapraviduZi prekidpri uzimanju bi bio iJi. USao u predvodeöi d. \tolelt: Ll-tttltlharl:.10. '* vatitr..-L'kort l/aro i Vl lö. Imam Satija kazc: ispmvan.arln l/45{. l/llö/1o7. BpJut lJ.pru!nom ocitenio ie h!fi.pa je potrao po mestvama. se samo popravi-svoj abdest. El.'ß'..r \evevurl. qtrtul-nabüt!.emat.'kon iro je (irirrn ^vü predsiu. jer popraviti abdestmoze znaöiti i njegovo je neispravno..rt.loü 'r.: r:r:. MuhtesaruSuneii Ebi' \"ihtl-t.. svoje klanja dzenazu-namaz. A'lJlrni I 7. t. lttlt). l/4'l/J.\1tut.2. Kattan.. ^_ .hilafuJal.rm. Sahihu Krdije ljada i Mu\tnn. "" Beiheki. misljenje (pranjemonoga sto je ostalo suho).namjerno.:/il 1:*. ."r-suen. a nije opraonoge. 31 ) lmam Hattabi i Kadija Ijad su ovim hadisomdokazivalizabranu jer je Poslanik. U drugoj. Ispravno ovo Sto se od )ll5tdl(oder.r."' Allahovog Poslanika.l6i lbn-\4un. tttl5tTlntilt . S." Slabimsu ga ocijenili: lman Munziri. a mesdzid..:ttt'-41.. prenosilaca ovogahadisa Bejheki. naredio tom öovjeku je postupak uöenjaci Dokazna koji se pozivajuhanefijskii Safijski je pozvanda koji se abdestio. Vidjeti E1-. iako 16 Vidjeti:Meali). . zaborava "Onaj ko napravi je preöe ne öiniti ih. huJ 2lort tttlrrüt /rt. '* Fbu-D"uu. l/55... ne zadovoljivii naredio da alejhive sellem.neispravnoj ponovi namaz-r03 da abdest i alejhi ve sellem. pranjem onoga Stojeostavio suhim-"'' rekavsi: "Ovo Imam Nevevi se nije sloZio s ovim miSljenjem. Davttd. sallallahu Dakle.e: LJrrc je slab.nusüedu. Ovu preDosi Ibn-Omera sa ovinr dodatkom. pak.2/.ir.Srf'1"u Ll. lmrm \c\c!r u L/-/a.

Hasan el-Basd. abdesta. Undetul-kai. l/136. ooaveznlm_ U. 'rr Vialeti: It-eusar. l/388..sallallahu alejhive sellem.ut-ahk m. t/17q.3iA i-Butu7ut-enani. Ibn-Munzir i drugi. 3/g5 i EI-ncdamua.... ''" Uidjeti: Et-lcnhid.ri7"t'""-"rneni vet-asar. U375. str.34/21 i Et-eysat._Nehai. U prekdima kod uzimanja abdestane vide smetnje:Ibn_Omer.od tbn_ Betljta. od rbn_Mutekkina..Ida neki . IJnJctut-kari.Islamski uöeniaci su sloZnidaje pranjeruku prije uzimanja abdesta sunnet.22. "'u. lijepo je da poöne sa abdesromiznova. . Dokaz tome su mnogobrojnihadisi u kojima se opisuju svojstvaposlanikovog. . a prije negose staveu posudu sa vodom. od imarnaAtaud./ima pranjeruku ako su neeisre.FarrlAa i. rß79.i.. UStj.Seidb. Seüu Sahihit-Buha. od imama Be|ba\ija.nuntcka. Jt2tO..'rrs Iz ovogäse izu.l/260.od 1bn Dekika el. iako nije oDavezan. Jern.?. Et-istizkat. Ita hadis Sesterica. Sefiu Sahihil-Buh. " vidjeri: El.12. Sufian ' es_ Sevri.Nevevi i Ibn-Mulekkinkaiu: . od imama Bejhektj^i Er havit-kebit.rr3 Pranje ruku (Saka) hanje ruku prije uzimanja abdesta je sunnet. od Ibn_Munzira.. s?thus-sunne.i"t. Sunenirbni-MadZe.. izrazitaveiina pravnikato smatrapohvalnim... thka. od lbn_Bettal a.I/297-2q8.94yi . od imamdBadziia.od Nevevija i rt-tula.t/42t.(du:i) prefjg. el-Musejjib. t/25t. 18t236. sto-se !öe pranjaruku nakonspavanja.At4 Tavus. Spomenuöemo ga u cJelosrisa izvorima u poglavlju: -O]aj -bitjeie "Pranje lica".Et-iatan. Zeid lta Imam Ibn-Munzir.t -minhani.rr.tZma. tß28.j.Ibrahime. |/446. ___ "" vldjetl Et.ät"^ M". vlql. Jedan od njih je hadiskogaprenosi Lbdullah b. su. . od Ibn_ Muleklina. Fethul_Bai..imamBuharija. jer je radanjihovopranjeobavizno. l/408.t/182.Aida.

O vjernici.Usla spadaju u pranjeüca. kada hldete molitvu obaviti.nu|ni. SerhuSahihil-Buhan. 1149.neAsut. 6. Mevahibut-d?etit.zehirch. Bedaius-sanaia utt).temhid. |1185. 12o7. a u kojima st naredujenjihovo ispianje.) Ibn-Kudame tvrdi:.'rz0 lrnarnZerkesikaZe: i nos pripadaiu licu pa ü je obaveznoispirari sa pranjem lica. I/263. brojni hadisi Allahovog Poslanika." Vidjeti: El-havil-kebia l/1O3. kaie: ..V29l.r2rHafiz ibn-Hadzeru komentaru hadisa.Spoljasnjeznaöenjehadisa ukazuje da ispiranje ustai nosaspadaju u pranjelica. str. Et-rgvaninut-fthijj. Ez. 1n32. Kao u mnogim .Ako bismo kazali. '" yidjeu: Serhuz-Zerkz|i.^*Ispianje usta i nosaje obavezno (vadzib)jer .l/254. 11353 i Tarhut-tesrib. Et. od rbnBet2J^.2s. to potvrduju. .491140 i AhIJt. l/3g5.'. Ahkanun-nisa." (Prijevod znaöenja El-Maide. lica svoja i ruke svoje do iza lakata operit€. Jedni smatrajuispianje ustai nosaobaveznim.4ß2..da citirani ajet nije jasan dokaz o obavezi ispianja usta i nosa. ttB .lspirar\ie usta i nosa pranjaruku do zglobovaispiraju se ustai nos.rre Dokazi uöedaka koji kaiu daje ispirarje usta i nosa obavezno Uzviieni Allah u Svojoj plemenitd Knjizi kaie: . El-dZamiu li ahkamil-Kur'an.Ban. str.. 5/86. t/268n416.od Ibn-Mulekidna. I/62..ir8 dokve6ina kaZe da ie to sunnet. sallallahu alejhi ve sellem.ed. I7 i El-ialam. "'Buhäri. Et-nedZmua.sallallahu alejhi ve sellem." tvrdi ova skupinauöenjaka.l/t87. t. s!l."r23 . Muknilmuhtada. koga prenosiIbn-Abbas.122 u kome se opisujeabdest Poslanika.Nakon dru€im Favnim pitanjima pa i u ovom islamski uöenjaci imaju podijeljene stavove.x vidietl: Et. '' lnidietii Fethul.. 1e ViAiett: nl.

i7[[: "...... äi # i:{'..ffil. 224...q_r. Rahevej. EDr-Jurclrnan.'i. Ebi-sejbe.irnu-.l/ F u Neitut-?vtaru." :""::r'xj. "K. Meatimuusutit.'..Ko se bude aDdest@neka isDe re usta"'..78.lflitf t....* l:tl1ti..#fl $t#\::.'ro Od LekitaL.:" *"veznoi ostaju rakve svedokih nepromijeni jasam Imam Ebu-TajjibAbadi kaZe:.:.r^!#3T'. ti i''""1il'äffi.Ibn_ ^ Durej dZ. Abdul-Kerin.y.: tjfr i.-Zejdana. t/48. khak b.. rbn-Mulekkin.:"lt*" -' ßDlranra- "na ateihive selem.h.. 1t81 ntctuJt davi et-kitabi ves-sunneh. .. t.:..*il1. ^.sall..t#.25183 ist' ?iä?J. -Rebah.e*ant fll ?*"0." . str. 'rA0/ll L tmam Besavi..kzq Od Ebu-Hurejre seprenosi daje poslanik. Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Mubarek. '" DajekuLni.dr'" kaze: j"it '#ff "'.:i..:l'#"T'5:. tlvadiü ". i/86_87n38.. Ez_Zubri..Allahovposlanih sallallahu alejhi ve sellem.lll*' äT.r.uiazuJu Jr.f*" : .' rxBuhari.*'ry. f f-r*n----u A ra E b i J U.l:d"#!1". sevkanii druei.ili.ur..tn*]. . 12y409 i Bejheki. tnqs.rekao:.. .:'J"J.."11t'".iJ.i.Ibn_Ebi_Lejla.sn. .fikt\sE.jasnesu naredber2T koje ukazuju daje ispiranje ustai nosaDri .'i"Jf "i*n'JJ.i'Äl i ]. j lba_HaüEt.". - I I tor.:!:n:a!:i E:\"i t..osc reKaoi budeabdestio nekaispcrenos.läl fl i. stt.#.qif"f.gllahu alejhi ve sellem. y. ue6..?iT. l? . Nevevi.z."J. r. It8 t..y"Ji.![# ^. i.iff en_Nenrtita. -b. ii. UIOBi Sahihus-sun"n. .ix'iÄfi'." Ebu-Hulejreje rekao: .. E/ Mp(air. jer brojni i"airli .. 53/162. J/t0l/237. iiiffi . gdje -spomrnje ga lbniLirlii"llXli i#lfä-'ffiä1ff'sil::1 l'. Mustim. '' vidietl Avnul-nabud.'Nemasumnjeda je ispiünje usta i nosa pri uzimanju abdesta obavezno. namje naredioispiranje usta i nosa.. Lt- n.".u!:Hi:#!".'11. od dr. Sabireta se prenosr oa Je postanü.."". :tr.:::ru:*r. srr.. -!::: j. sallallahu aleihive sellem.dze ftar.x'#iliT$i dZatnia.406. t uhJetut-ahve.H:'[f6'.tmam Sevkani .] . t2n Dakle.

i El-nuhalla. EI isti. 1/163/'76'7. l/353 tvrdi: "ovaj hadisje je i"p. ispiranje usta po miiljenju ovih Onajko ostaviispiranje nosa.takoder.. l/315 i Atrnl ob l. 1/36.i Lekrlb. Et-ten*irl. rJkode. uöenjaka.n. ielh Albdni.'" Mealutim."tsa pustinjaku: öovjeku Neki pravnici.99. l'71O.1DA5. sallallahu alejhi ve sellem. fukaha. l/319.ll3l5. 4[ejfr.str.spominjeu vjerodostojnom sunnetu. i glave svoje potarite i noge svoje do iza ölanaka (operite). duzanje ponoviti abdest. El-isti.33'1. l/319.'dr. konstantno tako da nemajasnih predcja daje ikada osta\ io njihovo i!piranje. El-nnlßlla.kar.sallallahualejhi ve sellem. kao ito je prethodni hadi\koga preno. vjerodo.Aridatul-ah|e.Allahov Poslanik. rv Ebu-Davud. 11263. Sabreh.Et-tuhur.od lbn-Mulekkina.Ispiranje nosasmatraju obaveznim. Iica svoja i ruke svoje do iza lakata operite.r 35 t ImamEbu-Sevr. Ebu-Ubejd prave b.ispravno ispiranjuusta.l. upuöene 'Abdestisekao itoje Allah naredio.i 1)e se@ta'. t' v idieti:El iala. 1160 El ialan.ka\ 1/ 160.za razliku od onoga koji ostavi jeq po njihovommilljenju. lmam Neveviu tfrrc. kaiu da Allah nareduje vjemicimada se prije obavljanjanamazaoöiste. je ispiraosvojausta i nos pri abdestu. kada hoöete namazobaviti.Rid4etklitudatehid.koji zastupaju ovo miiljenje. Fethul-Btri.''' Dokazi uöenjakakoji kaZuda ispiranje usta i nosanije obavezno Pwi dokaz su rijeöi UzviSenog Allaha: "O vjernici.sa[[a[[aßu Srojstra eosfanifu)eog. l/160.r': U svakom sluöaju.ka\ 1/161. a pohvalnim.l.100. Selam.4/35.rr0 senareduje samo je da se naredbao ispiranjenosa a ne i usta.J\nim. Hud:dktutlahitbalipa. srr. . a u tom öiiöenju 1{ Vidjerl:Ihtilatul Et-eß(t. 11285.) Drugi dokazsu rijeöi Poslanika. Ibn-Munziri Ibn-Hazm razlikuizmeduispiranja nosai usta./irlrü.I/498 i Avul nabu. tlt Vidjeri xilaJuLfukdha." (Prijevod znaöenja El-Maide. str. 2t49.roln. El isti.i.l/264. Fethul-Bari. 6. 2149.u hadisima ispiranje usta.ocijcniots.El er. tß Vldieti':Et-tenhi.

..ir.Ol: e:egaja.njizi nije spomenut poöerni lekbir YTIUT:" lgdj" . Rafiau komestoii da ie ^ JTii ie Poslanik..sallallahu alejhi ve sellem.-t.". :^:1Ti :" U r.äu.":. Kornentar:Nije uslov da sve naredeno budespomenuto u Kur.precizüala je sraje neophodno za .*1.: 1a132 neke njegove cjetini. .an.. kao sro lo öini Uzviseni Äffuf.. t::y drugih prethodno spomenurih predaja.*r. ovi pravnici. odazoviti se Allahu i Poslaniku.jer je dini-islam vjera uteme|ena kakona Kur. -NesaiHa\im. t4.u xui...potom prouöinelto lahkoiz Kur'anaöemu gaje poiöio Alloh.) do_i(a3 hadiskoji prenosi Rifa. tmam Hafim i Zehebi kazu da ovaj hadis odgovaragr|*.aru.. . dodaju "se Po:lanik9v9.. Et dZaniu Kut an.r e" h"i" M. sallallahu alejhi ve sellem. ..Nije potpunn" or'n"iiä od vas dok se propisno ne abdesti _ opere lice i ilr" a" UUrr).*o 1 nuSur. Ispiranje usta i nosa. lt22t 222^|32s.Iu.. potomdonese tekbir.. nüe .. an i jedna zakonodavna cjetina koja se ne moze i *-. Uöenje El_Fatiheje :-'" vidjeti smisaoovih rij eött Ahkanut Kur. iako nije spomenuro.ne mora fgn:nta!: znaöitida nüe obavezno. Itga.spomenuleu ajetu.naredujei zabraniuie po OUiaui svogaGospodara. rsri sluöaj 1. "k.t(a. Poslanik. okretanjeprema kibli koje je uslov za valjanostnamaza.L..ju islamskil __ ucenja. Sejh Albani lvrdi d" i"p"q.räÄ potare-svoju glaru i operenogedo ölanaka.1]rTr"ll" t r sa surom El-Fariha.ana.5t87.tbn. Dannx.tercib."(prijevodznaöenja El_Enfat. bez koga.". sallallahu alejhi ve sellem. nareduje. Kako eod obavezüokretanjeprema kibli uzimamoiz drugih hadisa.rckao:.Znaai li lo da poaetnitekbii nije obavezan? Ne. Ibn-Madze.. i Muslimovim kilenJrma.vqrvajarr.dis. Je koja nüe spomenua u ovomehadisu. vaUanost abdesra.ate b. i/168/88t.od imarIlaDäessasa. 2t340. zDog toga se uz ove öetiri naredbe.Vidieri:Satrirrr. od imamä Kunubüa.. vei sä sporrunJe uaenJeneöega lahlog iz Kur.dok ispiranjeusta i nosa nüe narerleno ovim -_ atetom.O vjernici.u lteKDrrut-tfiltah).AbdutBerr kazeda je vlerodovojan..anu. Allaiovoj Lr. fu... t/t5t/4b5. naredbekroz hadise i na taj naöin odazivarnonaredbi Uzvijenog Allaha: .6_"nu. namiu ne vrijedi.. tuli-ahkonil'l/Jo8/ 35. a. a ispiranje usrai nosa nüespomenulo.1i "ää1" dobrim..-1. jer u istom ovom h.6 kaZu. p. Buharije. i . po meritomüemmiflje..sp:men]ltoje öetvero.

j an I n n . t f . oq. l t l l E .31A5. tY V i ß r : T d l t h u t t o h h l .ojstt. l/ lu0. r . 11133. bezkoje namaz ne v jedi. od Ibn Ahdul Hr. Ovo misljenjezastupaju uöenjaci hanbelijske.'.7112.rl0 Naöinispiranja usta i nosa Ispiranje nosaöini se usmrkavanjem vode u nosne iupljine. 11212 E.t/lhtitl l.ltu1:. . U lancu prenosilacaovoga hadisa imrju Ismail b. ovu predaju.VÄJer| U.: (lera i. A . tt88. . lttqg. od lon Had7erJ A. l/26. 1krr"t. t/188. Keiialin-kit4.zatim izbacivanjem vode iz usta. Ispiranje usta se öini poketanjem vode u usnoj Supljini.Qostanifu)rog. a Uzviseni Allah najbolje zna.-.lar veöina uöenjakaSafijskerrri neki uöenjaci lra malikijske pravne Skole.ji su nepouzdani. 11163.l-D. t . tl hatil. srt. Haiijetu lbni'Abi. .. l/353. EL. \ a S \ 9 b . . slabim su pa.a 37 t elementami dio (rukn)svakogrekata. Ha:ij?tut-Tohtori. Darekutri. o d i m a m sZ e n e b I r . o öemu öemo kasnijegovoriti. F l D . t J kI r p a d . je hadiskogaprenosi eetvrti dokazove skupine uöenjaka Ibn-Abbas u kome se navodi da je Poslanik.ouijenili irnam Dlrekutni. r E . Ibn-DZevzi nakonstoje "EFtahkiku. Fethul-Bari.-'Vidieri: Sr?rcn. ükihul.trJ. 1u Yidjer.Ei-ierh l. El ialatn.nhtl l/l l-1.I t | 3 4 .''3 Zehebirre i hafizIbn-HadZer Askalani. l/88 89/278." "Ovaj spomenuo ovaj hadis u l/116.lijr . Et tad:u |el iklil.Kako god obavezu uöenja El-Fatihe uzimamoiz pojainjavajuöi drugihhadisa. thk üiul'ahka. ll16l-162. lll53.l/315 j l/32O. u h a l l o 2 1 4 8L . Haiijet d-D s ki. l / r ? .t q p d ' r r t n . sI(.t. saffaffafru a&jhive w{ry' Sr.10.1it1. El.| 3 5 . litkihirrrh lr.ferakihu(l 213."tr.k. '" VidJerl:F/. T.tako öinimo i sa ispiranjem usta i nosa.la|.bu. l/261. .. . Casn ko. l . ltl-.Haiijenrl-Düsüki.n. Muslim i Kasim b..krlrnUr. lakoder.rrr jednog Ispilanje ustai nosaöini se iz poteza.sallallahualejhi ve sellem. zatimse ponovnimiimrkavanjem voda tjera napolje. 3/32411308. kaZe: hadis je neispraran. Vidjeti: Ndrrrrr ra|e.t. K L .k. fa r V i a i e r i f i . | | t .ehireh. 1 t 5 6 . r l . u g \ t . l/329.. Etzehieh.. \ n . 11253.).rekao: "lspiru je usta i nosa je sunneL"tll Komentar: Citirani hadisnije vjerodostojan.I .tir. "'\$elt. '. I I | 5 2 . rr7 Hatib u Är-rza-irr. ltlutl tl. El hsaf./ .. 1/139.n llitt. t l . tulhSr rrthtad-... t/8q.ti.

Polu. ':t" u nosa. l4l24i Bejheu.1 r"ai. sr.t..?r sr. "' !!._ Murekkin i sanani. Sanani. da je-reiao: sam AllahovaPostanika. Dakle..Aniri potezom. -.Vidio \.o\.-zeh. Et. J2S.p*"ile od postanika. . '.räa. Ova skupina pravnika kao dokaz koristi hadis koga prenosi Talha b. o ispiranju ustai nosa. slabim. . '. vti8. \idjeu: Asarus-sahab?..U f*"u p"j"o"if"iu ." Vidjeti: rr kthlrut-habir.t(g pravne ikole..-J. Drugaskupina islamskih ueenjaka smatra da reba razdvojiri ispiranie uslao_d tsplranJa nosa. a on od svoga djeda. rbn_Ebi_Harim p . Mubarekfuri i drugr.. rs u tr-.. FethutBan.L.'31'.||35 ud-detan i.noi.ron" f. rma_ m?hana.tu.kebir. Zejd. Malikar'8 i lbn-Omerar."" 'Ibn-Eb'-Sejbe.nudanua. rirj. IItt}..?r. UZt 2-213.i.r.irJ].i:i:.UtO6. . Abdullahb..t 'Viüet:.upiJl usta i nos-"1s3 I{5Buhari.U ovoj predajijejasan . v130.1. ltililll: ponavlaJuci ro ni puta. da'je oOuol.t-Jelakth ':'\U-tdtei Et-havilaebit.E.itaca.apoiom ie isorao ustai nosjednimpolezom. 3/99.nog zahvata. r/53.1sqy. Ul 15. iiü.R38 j" hadisu komeopisujuöi abdesr Allaiovoga postanika.1!J. JJ9/295.:.:!. vB6i Lt.^Lt-serhut.v3e7-J98.vidjetj: El-ninhada. uzz i "s"id. Ibn-Hadzer. il.i.. str.iloäi)'i...3/98/235. öineii to tri pura.". Ibn_Hadzer kaze:. .i'?h. 51'u-Ubetd aje .raj Neveviu komenlaru.9:1 sala ahuaieJhj ve. Ovo..l'scrhufcüit'Kadi..u ue. Tuhfetut-ahve.Vidjerii öl-itel l/187..prvo se ri putaizape.Njesovomitljenje dii"I .:D":y9 *ij..u.. sadobnm tancem preno.)li. kaoda su jedandio rüera)..|162tDt!\utit.miSljenje zasrupaju ueenjaci hanefijsker. Takoder. tpola rode iz iake za Sliönoovome kazu: Ibn_Srah.||)6q.sellem. l/43l408."o i najjasnijesto je preneseno L".niJu " ma_l sjs.ä:.Muenit-nuhtadi.. sa dobrim tancemprenosijaca.Irnam ookazda se ustai nos ispirajuiz jed.i*ti^. ...59/t9i I Müstim. Subütus selan |/rc5. Takoder ovoje slabijemiitjenjekod ueenjaka 3ahiske'"pravne Skole.fbn_K. vjdjeri: Hutasatu bedrit-nu.f!. Pol.14evahibu-dZetit. .I]rsarrif 9d svoga oca.-..vcs. .Vidjen: Zad_ul-ncad.loT: saitaltahu alejhi ve sellem.a da su jspiraliurtu l'n* l. u-ioutu nor. r/8s/224.o i u"". prenosi seod Enesab.Jirn.t0i.oga hadisa kaze:. sala ahu alejhi ve säUem._. ka2e:.

Vidjett oci.inom. Ebu-Hajjeh zatimje isprao svoja ustatri puta i svoj nos td puta. Vjdjeti: Tdl ribut'tch. Zatim je Alija rekao: 'Htio sam vam pokazatikako se abdestioPoslanik.ll2ll-212. t" eUu-Ut". Jid-duafa. 5u'abe.sallallahu EbuOsmanb. !allallahu Opraoje Sake.r58 Hurejre. Malik. ima Lejs b Ebisulejm.ewid' Heisemikate da su prenosioci U320.l/51 . /214 od vidjetj. Et'telhisttlhabi\ l/115. ustai nos' ' ispirao razdvojeno alejhi ve sellem.a ovaj hadisje ocijcnioslabim Vidjeti: tl ninhadf. 1/ll5 i pripisujeje lbn nili juJe ove predaje Medutim. Et t tz str. Ebi-Talib. 3186. SeJh AhmedSalrr re ovu predJJu ll78/151. a to je Müsanif llll2. lm m ove predajepoüzdani Vidjeri Medhleu.u T"lltrxl'ndl. Ibn-Abbas'oo Mugireb. 173/8?i Taberäni\ El-ersatu. srt. prenos'Talha b Musanifocijenio ispnanju ustainosa. rt2'79. r" Slicnoorome prenose i Hasan b. iz tr-rell. l/ I 12.6/162/5912.ImämNevevilvrdi: ono ito nisuk azali."v ldjeri:Tuhfenn "Le.71." Zatim hadiskoji ka.i'r. "'ri. Poslanik. 341116. VStOlSSgg.SejhMubarekturi Yidjeri:Zadul-mead. 176/91. kaZe:"Vidio sam Aliju kada se abdestio. .jer u njegovomlancu prenosilaca 'lzvröe lance prenosilaca i navodi od njega kaze: Ibn-Hibban za nepouzdan. Amrkoii ima anonimnu 1e Yid\etlEI-beaie. Affan. Citiranihadisima i drugumJrrnu.ja\ &-tuhur. 31212/2926. Tenkihul-kelam.t6t b predaju koja senavodiod Alije i Osmana Ovdjemoiemospomenuti ispiraliustai nos. ieiha Ahmeda sa opaskama Et nufled.i.ttn Enesb.potomsu kazali: i razdvojeno Affanada su seabdestili "Vidjeli smo Poslanika. Ebu-Dauud."r62 pri na razdvajanjc hadisa koji upuöuje Ibn Kajjim tvrdi: "Nemanijednogispravnog je slabim.arul je kuhru.a 39 t za]ljuiitidaje sena\ode predaje i/ lojü semoTe u sunnetu Medurim. da se ovako abdesti. 1* Tatleftit\ r\ El-ersatu. slr.am Z€hebije ovu predajuizbrisao slabostirs Ebu DauLr<].jenio vjerodosrojnom. Suktti'Eb!DavuJ lAl Dred U I$ Ahmed." pouzdanih alvz. Ertabekatul Sinankoji nepouzdan.ira zbog njene t.jsjenepouzdan kod svih uienjaka". ro Ovu predajunavodi hafiz Askalan.e: "Ovaj hadisne mozeposluziti 1/130. Seih Albani snatrx da je ova predajapotpunoslaba t61ntu-utelau gr-ru. Satlra. b..sallallahu alejhi ve sellem. ima Hakemb.i.2125'7 biografiju.safkffaLu a[sjßivqr&aostaniLwog.. 371133. "'Huti.. Imam Tirmizi i SejhAlbani ovu tltq+ i45l48. . a on je kao ffgument.mardlu \ idieli: !rerodu'r.i.ib.rb i Ibn Hüzejme. l/101 102.hafizAskalaninije nlveo tanacprenosilaca Sekenu.r5T Ali b.r'6 aleihive sellem. ovogahadisa U lmcu prenosilaca 'l lbn-S^da' Mi.aa str. str.-.l/blrl. Sdrir. 1 El-mueni iatidal. Svüjstt.Hulasatulahkotrt. l/350.

.-". a Allah najbolie zna. niie preneseno od Poslanika. Bt3ll. tea.'"to . '* vidjeti: Serhufethit-iadia tns. l/158f1155. ope-t.v?jr.namaza Na osnovuovih predajaimam Ebu_Ijbejdi hafiz Askalani smataju da se moe. str.i. U tancu Drenosilaca ove preoaJe ima Muhrar b..Iil:. Humejd..etJo. h:o1ti. Abdillal Dzuheni koji se.jt" poöelnog dijelagrla. pa ga nije ispravnoispimti pd abdestu.tzv.r s tim Stosu predaie koie sporxnJuspaJanje jasnüe i priorilemüeza prakrikovanje preiaia oO iz koJrh serazumüe razdvajanje. 595..-.. gcllenll ovaj hädisdobnm. srr. vt44-t4|tg5._. Ut tr I Fethut-Eari. se. Et-dzeru vertadit.Sp"jl"j" ili razdvajanje ier se i crrugrm naeinom postiie cilj ispiranja. Et_tarihus-sa7i.fi nu ispi.ve sellan. poLom i^191i1.El-nudi?nut.J 39.i #.. Vidjett Tehzibut. vidjen: Er isakutnustatfifa. je bitno napomenutida ne trebapd ispinnju ustaprstima Ov-dje öistiti uslaili .lss.i. kalo smanajunekj u.Litanu gda dare upustr vodiu njega. Jeonlm. a '(ola Je bez lanaca prenositaca. najboijeina. tzv. "gargara. u vjerodosrojnim hadisima se naroäi samotspranjeustavodom. \n. Ebu_Marü AJnr b. lt23J_ ßz::t:t-lzeriv.svalalo.i!i.2/13J.ZgJ.t-ta!ir. Nakon ovoga vidimo d". jer hadisikoji spominju ovaj postupat< nisu vj. ociienioseih Ahmed satdr u Et-nusncdu. ' Ahmed.t)r2. trnam Hejsemiwrdi:.rjtJ."-tbnt '" vidkti l.sekena kojaseToveEr. loda tjem premaustima.k" rbn."1J" "autipuLeÄ. :'t.HasiiclutTahlavi..r66 Medirim.. zajedno i .".rzorsucr. .Iraktikovati oovoteno. e"-:ee djela nanacin . a Allah. a grlo ne pripada ustjma. s|'. zt.-'...r.. Vidjett:EI-ned:aea.. El-bahru t'" EI'bena|e'tt2t3 Haiiietu AbiJM.30t4OJ.k?nat.nuntetta je izsuhtjella :'J:ll" t u ongrnalu.u oba naöina ispüanja usla i nosa.L!aethisut-habir.{ispiranje grla) koliko nam ii poznaro.. rakoder nalazi u lancu prenositaca ovoga hadisa ima . Nafia Tejrru koji je nepouzdan. q iansiobs. ranc€mprenositaca.S. Slicno prenosiimam Taberani u ir *"ai*.EHaÄhus-\a|ir. vÄteti: 2/tl.dostoj.arcb.1. t/254. . 8?5 i fl_ .28.. Net<i ueenia'ci smatrajuda se pod punim intenzitetom ispbanja usta -i.r.Tchzibutkemat. "madnada. bthb-Lt-nund d. I a. sF. .U2gt. Stabimsa i.'ne uüeiu na samuispravnosr abdesta.U lancu prenositaca oue preaaieim-puno nepouzdan prenositac.koaler. f6 Vidleri: ir-rutrrir str..Abdu b.sallallahualejhi ve sellem.ube.tidjeri: Tadaitut-m anonimnu bfograffju.:l.sahjhur.eniaci.'u'..

Abidn. Neki sljedbenicihanefüske pravneSkole smatraju da öe se voda u nos unositi liievom rukom.i. n. nekagledakako se ja abdestim. Svajstpa sa[ih[afru a[4füve tqfu Kojom rukom seispiraju ustai nos 41 - Vodasedonosido ustai nosadesnom. 1/94l29s i Bejheki. "" \ ßjetr L:-. | | 2 | Fl.ult. "> vddteri: Siieru cdtdtni| tuheta. . 2/350-351/l133.v188.Potomje rekao:'Ko Zeli znatikako se abdestio Poslanik. Dobdm sale ocijenioimam Nevevju ällasarl jc \rßruomedu ortda.Jala. Ali prenosida je Poslanik. Darekurni. '. .s.lllI).'.'"'Drugi kazu da se voda ipak unosiu nos desnom ftkom.v. Uzeoje vodu desnomrukom.\dhtt.l/80-81/221. llt )4 i El."'r63 Ovo misljenjezastupajuuöenjacihanehjske.I rsa I Haii" ITahto. '.3/:hb. U38/91.\t 10.'0" malikijske. M. "Sjedili AbduHajr kaie: smo i posmatrali Aliju kako seabdesti.\t'dJetl Bdaiu\. a nosse ispirelijevomrukom. Ib i. lll52. a potom izapmo nos lijevomrukom.?hirph.6^vddßtt: Haiiien. seihAlbJnig. tt2t 2..itlsrJ.. s.u d:etit. paje to neophodno öiniti lüevom rukom.r vierod.rojne hrdise.. tt\'. l/397 i Mugnihnuhtad:. l/151 152/281. l/e8. a Allah najbolje zna. ra Nesai.a.HoiijcrkJ. l/t?0/701. 31360-36111079. ll2o9.rT0 Safijsker?r i hanbelijske"'pravneikole.--VidJeri: Bda \ so aiu."tla Medutim. d"ta|r. | | l. Darimi. Ebu.uöinivii to tri puta. t."' citirani hadisdovoljan kaoargument. ga spominje imam Zehebiu svome _ _v€ö " ali je prethodno djelu"Sijeruealamin-nubela.a liiera za öäöenjeposlije nuide. tttb}. ovaj hadis nije zabiljeZen u poznatim hadiskimzbirkama.nurni. sallallahu alejhive sellem.Ahmed. napuniosvoja usta i nos.vidJerl El. '. buduöi da se ispiranje_m nosauklanjajuneprüatnosti. .hcnoi. Jevatuhüd "'Vidjeti EI nedinua.. rekao:"Desnatuka se koristiza lice.Qosfaniknog. Ibn-Huzejme. Kao dokazkoriste predajuu kojoj Hasan b. tt2tJ.Ibn-Hibban.:oüaio. 1/76/147.'".Du.

".str..541168 i Muslim. t/3g6 i Et-benaic.oj.t. .#-111'1l" . .iiiXf yjl[i!:i|".ä.. rekao: -ä:\:..1".'..*1f Mu.ejhi ve älllifi'"". . |213.nit-nuhndz .!.':.::.se prenosida je rekao:.+:l. Sabirera.i.]lität "il .I.i.i.1'J*"ffi tr".#lär^.f ü"i..iö:*xn"'.ä1 iü". '-^i..'rt.':1"..em.::Iahu. #1iti.133.i:. Hasi"tu tbni-Abidin..?#i..O Altahov poslaniöe.... i.#*ll".:.H.!:i: pri abdestu poöiDje sesa desnestrane .:. .f" ^l'ili::Th.-.Dubinsko ispiranje nosa aj.i.{i#i r30 Buhari.#'r. t/2s4. se. ln' .i. .i...:*t i:#:riit.j-"J:"ff[i3jÄ11. ii"T[:".i"t1ä"].i*.3/131/268.tiljil* öiiienja-ruiimanje ..jiii.:i..: b.H:.ilti!..bd.. ' " \-idleri: ELndnua.t87. F:i:y.fiH:.t88.ni#:.'...i:..sf.!-..lY"*X.ä##{ii{r{ii'.

l/t07.58/185 i Muslim. "e frenosi b.str. EI-ersat.og.-. Oprao je ruke (!ake) dva puta. po konsenzusu uöenjaka.spominje se pranjelica.2 i H"\Uai lb\i. po mi3ljenjuapsolutne veöineuöenjaka öetiri pravne lkole. Ar ul ntabud.potomje opraomke do iza lakatadva puta.20/122. o. ." (Prijevod znaöenja El-Maide. 1/381.Sertuz-Zzrkeii. Slicn. l/q8 oq/215. Ari.potom ispraoustai nos. potiruöi. UIprit htuhtüJ.. 1/246.DurtAt.ehirc. Elüed:n1a.lll}t . E1-hat'il-kebir.Buhan.dieti El ntuhalla. I ll4J.ko\ ll166. Utndetul kai.Nakontogaje potrao po glavi. 1u Vidjeri': E -.rsr Lice. 3/28.a u sastavni dio toga ulazi i pranjelica. Zejdje pitanda li mozepokazati kako se abdestio Poslanik.a 43 a Na osnovuovogahadisa imam Buharije u svome"Sahihu"naslovio "Poöinjanje poglavlje: pri abdestu sadesne stmne i gusulu.latulahe. ttz ViAjei':Et-te.58/185. El-isti.nhi(l.l Ovo je jasna Allahova naredbavjemicima da se prije obavljanja namaza openr. ttsv.QosfaniRgr. tl2g6. AfrJnr.i. I/120. l')lo.3/88-89/226.I srr. MuJim. sallallahu je alejhive sellem? paje zatrazio Rekao da moZe. '. 3132. Haiij?IhJ. El-insof l/151. Abdullah b. uJ Osmrna hadis biljezeBuhari.AbiJiü. El-nugni. sallallahu alejhi ve sellem.vratiosvojenrke do mjestasa kogaje poöeo. I ll. sa[al[afru a[ejfüve sq{* Slojsu.r3: Pranje lica Uzviieni Allah kaZe:"O vjernici.poöinjeod vrha öelado vrha brade(isturenog djeladonjevilice) i odjednog uhado drugog. kad hodetenamaz obaviti. a zatim opraolice tri puta..l/l\6.. ll27o."13r Medutim.11183. EI-Ji!rua. Na rßs kaju je opraosvojenogedo iza ölanaka t3t YidieritUndetul-kati. te je. 1/417Fethul-Bari. . lica svojai ruke svojedo iza lakata operite. pranje lijeve ruke ili noge prije desne ne utjeöe na ispravnost po konsenzusu abdesta islamskih uöenjaka. poöevdipotiranjeod prednjegdjela i zavriivsi kod rukama potiljka. vodu za abdest.'"* Gotovo u svim hadisimau kojima se opisuje abdestAllahovog Poslanika. 1ll1.

" $. 2/303. ts lb. '-Muslim.tut i*".iuo sam postanila.5/258/222?7.""" Ie lmam Nevevikaz€: "prenosise u ispravnojpredajrda je lbn_Omer tako cinio. od imama Mu uisk"t.9.t/t2a_t25ßb2.t}e Medutim. Uidjeni.ni rbni. 6.e'rrl.Betrata.rl9.d-ul. tAAs i ...muo.2/4o0/grBa. Et-nupni. "" i nekih r8.kplul: jer pripadajuvanjskom dijetu lica.aynom.ki.Ebi Harjmu Et-l?/.Bli€ prozivani pripadkici rnoga ummeta na Sudnjem daku a na hjihorim licima.an.e.lo. I*"--f. abdesti.t/498.1itii."*.Er-lurua. Ur40.r. Sefiu Sahihil."iitn.e 'vtdjerit El-unn. .tJ..1254. kako kaze: . Prvoje opraosvojelice. Serhuz-Ze*ani atet-tnuvetta.lbn-Umera Safijskih i hanbelijskih pravnika..J. vtoleü. visi. daje Ibn-Omerprskao.{rjeisprav.i"r"ri predaju o\u smaLra isp.Buhari. ialo se to navodi .: ol"9 njene aulenriönosriposroJr spor medu hadiskim strucnracrma' pranje ruku (podlaktica) Uzviseni Allah kaUe:. Et-dipniuti ahkanit-Kur.. Ut6O i Es-silsiletuddaife.rukama.o0 Od'postani-ka] saralahu ateJhrve sellem.98 Hitiktut-utema. .Ahmed.1ehadis u kome stoji: vaie oöi vodom kada se abdestite. od tbn.3/109/246. st nkij^. ojeraslo vrse_. Et. Et-nusn. ia6z-iiÄ'i !t. '-rr'ldjeri: E/. t/t5a_t60/98 i Abdur_Rezrak. lttj. Et nedzn"i. r/J44_J46.tt4ad.i. . l/2'78/10'74. Biljeze MaLik. A arova sallallahu alejhi ve sellem... navodi se predajao pranju oönih kuta. t/155.{"tt. lan "Napojte . urt7./näCr pmtidio polkotienica i nadlaklica. t/8a. pa ko niie neka pereStoviie.I ruke svoje do üa lakata operite..nogama bite svjetlotragovaabdcsta. .prari..I34gti... Et-mpetrnua.) Pr:n9si se od Nuajma b.M-izanüI-iati(1a1. Et-ned. V idteü:El_nedamua 1t403.. (Prijevod znaöenja El-Maide. Ibn-Munzrr. l/fotrJ itbn-DzevTr u Lritetut-nutcnahij?. 6/87.no pranjeunutrasnjosti odiju {zjenica).VidieLi: S?rrü '" sme. je opraLi obavezno unutamje oönekule(udubina ispod donieq oa. lt}Bo.Apokri r33 oo.potomsvojerukesadijelom"nadlakrica zarm Jeopmonogesadijelompotkoljenica i na krajuje rekao:.kart.i-i*. I/t08ß5J.. t/299. t8 1ts8.tini.ij.. '' r Ahmed. Abdullaha da je vidio Ebu_Hurejrukako se . r/4.Bejh. t/i8t/3ol I Darekuhi. Serhuz-zerkeii.odu u svoje oöi t"a" Ui * *"p"". ^.

r/' l8 I lo i. potvrduje predaja koju biljeZiimamMuslim da seEbu Hurejre peludirukedo ispodpazuha. rijeöiPoslanika.prioritetnije miSljenje. i Ebu-Hurejre?l"re] Nema sumnje u ispravnostrijeöi imama Nevevija. Ovo. Konsensuz kogx nävodikadüaljad. dakako.''res Ako potvrdimo. potomje rekao:"Vidio samAllahovaPoslanika. upotpunjavajuöi svoj abdest. 124. 2/41.stoji dodatak daj e praoi nogcdo koljena. je tlosti:uktt'odoabdesta. sallallahualejhi ve sellem.dgu\o o'Linok:r^ i m r m\ e \ e .rrr. a sva ova razilazenja rjcSava predajaEbu Hurejre kada je.da kaZe-. 1 0 8 . porckroje hifi / A ' k r l r nL i L/r.16/454/10'7'18. Zato." Ibn-Bettal i KadijaIjad kazu: 'Islamski uöenjaci se slaZu da seruke i n viie ud l kalr r ölanaka.ale AllahovaPoslanika.takoder. noge neperu Imam Nevevi u odgovoru lbn-Bettalu i Kadiji Ijadu kaZe: "Neispravno je miiljenjekadüe(tj. 3/l l3/250. I /s8/607. .Qosfanifunog. 1% v. prao svoje ruke sa dijelom nadlakticai noge sa dijelom potkoljenica. takoder.djeti Et-nn1tudi l/I09. sa ispravnimlancem prenosilaca u kojoj Nuajmb. da rijeöi "pa ko moZe nekr pere5toviie nisuPoslanikove. sallallahu alejhi ve sellern.i/s uhati. 5toje.1 r'6Muslim. sallallahu alejhi ve sellem. IbnBettala)o konsenzusu islamskih uöenjakada pranje preko lakata i ölanaka nije sunnet.l 0 o l l b r L b u Mu5lrm A\\Jne. ljada) i Ebu-Hasana Malikija (rj. '': I /. abdestio a zatirrje rekao: euo sam "Do. Abdillah(iedanod prenosioca) (ne kaZe:'Ne znam sjeiamse) dali surijeöi:'pa ko mozenekapereStoviie'. | /22t-222i komcntr lj^d^ na Sah ihr M ßtitr. ilo sejasno vidi u prethodno spomenutom hadisu. sallallahu alejhive sellem. Sllqjstua sa[ihffahuafejLite se[hl- 45 t Mnogihadiskieksperti smatraju da rijeöi:"Pa ko mozenekapereito viSe"nisu Poslanikove.pranjeruku sa dijelom nadlaktica i pranjenogusa dijelom potkouenicaje sunnet i nema iiitajasno i vjerodostojno da oponira tome.tti. njegova praksa to potvrduje.Kako smatrati to rniSljenjeispravnim kada je oprcöno onomelto se prenosi od Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem. ili Ebu-Hurejre.veö su rijeöi EbuHurejre."te6 ukrosi rjemika(n^ S\rdnjem clanu) tlokle t'r Vidjeli: S?/rriSdni/. sallallahu alejhive sellem.Kod Ibn Ebi-Sej be. da seovakoabclesti.To potvrduje predaja koju biljezi imam Ahmed u svome "Musnedu".

.Dakle.Ebu-Hurejre koji prenosi ovaj hadis.116/24. 3t2ts t sy"ut-vuau. sij"t".. Ul2.r&l habir.2o lslamski_ ]rienjacisu se raziili du t.^. UgO-Et-ned. sc'.ila"mole znaöitii. odi Fl'dzaniu h ahkonit'Kutan.U "do" lakatai ölanaka.prao podlaktjcetri pura. ajetuje doila naredba za pranjeruku i nogu sa terminom.. . Et-hidaje.zakljuöioie iz niesada .r..vi2. srr. i taca ... -.. Jt4| (Dusukit. y. sa rukama. uda. )t45j I El-kavaninut-liLhiic. Bedaius-sa@ia. t/2t]'-2t8.1t22t.Vidjeü:E _rpti.'-U opisu poslani_kovog."o pravne lkole.. |. .Scrhuz-z4k?si.nua. l/11'7..kebir. str..ila..t v toJeU: "3 Ei-scrhut-/'?bi. .^^ '. Medutirn. ^' vidiett Sethu Sahihit Buhari.nueeJiu obuhvara rukuod laktado vrhovi prsriiu. EtJurua. praosvojeruke ._11t. t rö.2o2 O"" i. Tehzibus-sunen.a prenositachadisa najbotje ra_zimije :lT :"*". uzimali abdesr. '"' vidselli Lz-zehireh.tt24}.letorn . Et-kavaninut-I"Lhiij?. El-ihtijar. Hartzrbn_Hadier Pn:Eliselb€. 3t2. '- u r. stitan ovorne.It Ovo je poznatopravilo kod hadiskih struönJaka .too p^odtakrica u le. i*" "ea"ial" sarUsKe:"rzrazjte vecine. abdestau nekim predajamakod imama Tirmiziie. '' vidteti: El-havit. l/s7l604 i Ebu-Ubejd u . Vidjeirl:Iatamul-muyekkine.t-devani. nt vidjeti: Lßanut-areb.lmam TiImizi r hafiz Askatani ovu predaju smarajU rspm!noft. El.ra). . pnpadajurukarna.-"iio . 25. 'M U.. tA5 i Halijetu lbni-Abidin. I /4lll l5 i dnrgih. t/6.24. LLtns a i U l t :!t3i.vesit.je obau"rno pranie laktova .-'eiri_ Da\. Ruhut-neani. sn.'' prenosi"daje lbn-Omer.. "i.Vecina pravnila to smarra obaviznim. !!"ti. Ei sthut-k"bir. D gi hadis. uzimajuöi abdest ljeti. sallallahu alejhi ve sellem."u.uaa. 3/554._tuhuru.. nJegovo znaöenje. lt}s. marlkljske.ine..rli"U"t " "fäil ve sellem. v4l(--420 i l\ugnitnuhtadL rlt'74-115._ . rn-ii"i"Äi Es-sethut-nuntia.i!.Lanac Rllij" uJ te.id-jen:El-mebsut.'" obnuhrara i p3nj: iakÄ jer one u jeziökom znaöenju l* -.. nUlUSAi.79-282._1. Fethur-Ban. 1n49." i hanbelijske. Et Jevaküu. rßa.nlf-eltala . u2t6..u.. kare: prenos je dobär. . .oirt'"!! t/tbJ.aoUrirnji *iii"^" N*"r| i ir^"iää.Nafia do ispodpazuha.navod i seda je Vjerovjesnik.uöenjaka hanefijske.. piehks ..2oa {osim imamaZuf. | .

.r.t / \ 1 7 .laat.. 6. t .rrr Neki islamski uöenjaci iz "Femsehu prethodnog ajeta: (.H 3 J z eu r F1lt tl Büur. . . oprao 'ro1e Iice. pitanjezakljuöiöemopredajom u kojoj se navodi rJa je Osman b. { q 0r o t r L .) Potiranje glaveje elementami dio (rukn) abdesta..lamskih uaenjalr.iht. Lr-h\htt I t1.r poromnrke. l 1r"1tJürtt. Bi. t . st..58 i Haiijctu lbri Abtrtin. Itaiijcttn Tdhtari. . l/93/255.n prenosilncaje dobir. ' n ' t K r .hin Kut.dn ro p .ojstpaQosfaniLnog. \ . sa[faffafiu a4fü ae se[[en+.I t t n t . . 2 / 2 5i l b n . . str.nt.rrrVe6ina trVioeI|: l i .zrr Imam Kurtubi kaZedi se u vezi s ovim pitanjemnavodi jedanaestmilljenja. Oro je jedrnsrr. "" yiqei. r L l l L j r ö ^ vidteti: ! . I t .. vßn.. glavama svojimpotarite". ] r r . ' O v o i c m i j l i e n j e\ c r l i l c k ü r n e l H l o r r .sa lakrovimr i r ö l a n c i m r . 1/13. Et-hi. 1117. pokazujuöikako se abdestioposlanik.- q7 - tj. kadaje. . " Vldieti: EI bekaie. u r i E a t t . f / . t . I L .loie\eli13ril." Sliöno ovome prenosiBejheki.tai. salall. tllr)t. razumijevaju daje obavezno potmtisamodio (öetvrtinu) glave. A n u l n n a k t d . . / r r ' p .6/89.taietLtl x. |/222)23. po._r. l/6r).hnatu lbri R id.r.. o DJrekulnl u \vom rrr. | \rt (-/e L.rr pr'erh. l/t67 ztl-vidjeti: EI . i rj. ./. .h. .stnuia.nome ko ne porare sn rar 'u Medutim.1. "" V .." /. Redaitß. / t / ..-u Potiranjeglave UzviSeni Allah kaZe:"I po glavama svojim potarite. a \ i l . tt.ntit A. r . j. _-:. ' . -Ovo Affan.Et-t usri. orome .!. u predaji od Dzabna ali sa slabim lancem prcnosilaca kako tvrdc: Ibn-Kesn u T. r.nt ü ahkaDtit Kut . i .[ .)ito znaöi:. Et d:ß tü li ühlaü'il-hrt ot' b ö\. v r r . m e n u li i..St.rrl Iöb-U-. t / t 8 1 .lmam BedruddinAjni tvrdi clapo ovom prainom pitanju ima tdnaest misljenja.+ ' .hu ateihi ve rellem. t4. . / .. .t:tehi. d j e r i :S . Et ihtiJlt.jll.t?0 H:Ir/ L Ltt t. lto znaöida ne vnjedi rla\u.Pol\rda KuIana.ihzenji koli dio !lave je obavezno potrati. / r . t/t75. t/)5.:r dijelom naclllkric. ^ . Mukad.' (prijevod znaöenja El-Maide.Ovoje sravuöenjaka hanefijske pravne ikolc. f u r u a . . p l r t n i h : d i s i o pranjuruku do iza lakatai nogu do iznad ölanaka.I po bi ru0sikum'. / ..e abde:r .t r t J l x r : o .. t \ . t r .

El-hatil-kebir. E. Ei-ierhul-kebn. I/lbb. str. nemanistaito upuöuje na potiranje samojednog dijelaglave. Prematome. l/430. El-mueni. | / l'76. ouo misljenjenije jako.str. !i'Vidieli. $i.''" Vf"tuti-..Ko ka. "' V."2:o hnamBuharije u svome"Sahihu". Kudame ' S€rrxz-lc. tlII4./ t. 1/t61.2r6 Ovo misljenje 'o veiina zastupa malikijskih'" ihanbelijskih pravnila. '" Zbogobjä(njenja !idjeri: I4sin Kur'a il-A. l/224. 25. Et-kaji. Haiiietud-Dusuki."7r" Sejhul-islam [bn-Kaiiim tvrdi: "Nemanijednogispravnog hadisa da se Poslanik.l/t10. Da li to znaöi da pri uzimanju tejemmuma trebada potiremosamomanji dio lica?2r5 To niko nüe rekao od islamskihuöenjaka. od Cdmrrüri Ls-s?thutnnuntla. El-fevakihud-de\)ani.|5t. lr66-t67. t/190. Serhuz-Ze rkeii. obavezno glavu pri u. E\-nedZmua. 6/8'7 i Teisirul. sallallahu alejhi ve sellem.aietr: et-nua"'""etu1 kubra. 4g ffiW.3.r govorio poliranju pogretno sh\atiokuaansLu porulu iz ovogaajeta.Oni to ovako dokazuju:Allah nas pouöavakako da uzmemotejemmum. zbog idenriönih dokaza. lll\liSubulur-sclam. laloder: f/ re.! svoja potarite".e da jednogdijelaglave.1191. ./rtl. t/81. tt25t."21113.t/21't. 1/ l4't. t. Et-nunteka.ograniöiona potimnjejednog dijela glave.pa kaze Uzvi5eni:"Femsehu \.. sa{k[Iafrudfejfüoeseten. l/gl. El-kavaninül-fekhijje. I/124.-. Ako bi pohao prednji dio glave (nasijetun).r/141. kaLe: "Miiljenje o obavezipotiranja jer u Kur'anu cijele glaveje ispravno. 1/219. (Prijevodznaöenja El-Maide. nanaza pravnika safijskih jer se kaze daje dovoljno porrari samo nekoliko dlaka. zehirch.6. je potrati cijelu isto tako./imanju abdesta.329.i) Stoznaöi:"I lica bi vudzuhikum". Keinir-Rahman. dovrsiobi potiranjeostalogdjela po kapi (pokivaöuglave). '13 vidjetl El-Mesail.st. od Semsuddina b.t?jj. kao Stoje obavezno potrati cijelo lice kod tejmmuma.im 2t26. t314/42.i glave.) U ovome kao i u prethodnom ajetu upotrijebljen je prefiks "bi". 'rs Vidlerr:Ei-trfr. Et lesit.El daaniuliohkanit Kur'an. to smatra Dotiraniem. Metahibut'dZetil1136'7. Potomje imam Buhari spomenuo rijeöi lbn-Musejjiba:"Zena potire 'ra yld[erl El-umm.bif.ovaj ajetje dokazkod uöenjaka koji kazu da je obavezno potiranjecijele glave. je 6. od Ebu-Davuda.zbogrijeöi Uzvisenog Allaha: po glavamasvojim potarite". '^ \ idjeli: Zndulnn d.Et-insaf. t/tq0. Naprotiv.naslovio cjelinu:'?otiranjecüele ". MuRnil-muhtadi. t/60.kar. ajer(El-Maide. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje u "MedZmu'ul-fetava. Et-isti.

225 kape ne mogu posluZitikao dokaz Neki uöenjaci zbog svoje neispravnosti potirco lojoj .1. 4l1s6trt436. da je potirala postupali kao_Ibn-Omer. u Ei-"rrr' puta. str.n. qb.otUnN4un. Poredisprarno. stt. slt.ki Sliino o\ome kazaoie imamSafij.r.471112. l/124.preöi za ve sellem. r'a.Onx p-olire izene kod poliranja izmealu muikarca ' malilij. Malika u kojoj se navodi dio glavekao dokazuzimajupredajuEnesa potraoispod uzimajuöi abdest alejhive sellem.\u\ ierodo\t."nole i sa dva druga ovome SIleno biljeze:lmam Safijau t/'rrn."-'" razliöitim mislienjima da je dovoljnopotratisamoprcdnji koji smatraju Islamskiuöenjaci b. Dailus V. l/124.sa[[a[Iafru ahjfüw ffi aosfaniLwog. sallallahu da ie Poslanik.ka\ ll1'73. ciieluelav0. Poznati muslarac.iur-Re/z!k. sa slabimlancenprenosihca lbn-Mrd. "'gtu-lavud.":7: "Svi struönjaci pravnik i hadiski struönjak Ibn-Abdul-Berr kaie: shodno prava smatrajuda Zenapotire glavu^käomuskarac. l/160.Drusu predäju ovih Et-nlusne(lu. islamskog o samojkakvoöipotiranja. l/h/b.str. El r?din a.ra.14 i Bejhekiü Ar.Vidjeti.ojsna 49 t "Nemarazlike lmam Malik kaze: cijelu glavu isto kao i muikarac.. t440. l/'ll i u l/41 i u t/ ' rnedl./e"vere. predaje kao i druge Medutim.17.i'. 14.jeti::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. sa ispravnimlancemprenosilacäVidjetii Ararur1?7lbn Uzetoiz djeli vetrt u r!.ad.40/1. Medutin. od irnama vidjerl Et nurtewenenrl '. lnn Ebi 5irbe.'. hadisi Allahovog dvojbeda su vjerodostojni hadiskim zbirkama.amo prednii dio svojeglave. Asa s-sahabe.18i.e.u oraj hadis " nema ove Predaje . Dredrir 1. hiljezi imam Safijl PIai prene. lanciprenosilaca n.ova po prednjem dijelusvojeglave.d/tä.e na\odi daje Ibn-Omer pojricvaju predajom. Sahihil-Buhari."22r glavukao cÜelu ghve.ti alejhi sallallahu Poslanika. sa ispravnimlancemprenosilaca 1156. Predaju Seida b biljezi lbn-Ebi Sejbett El'Musarnet'it uusilit'a sa spojenimlancemprenosilaca ll30l24l. . '^ Vldleri:El-isti.d.djeti: Zartulln.ie.*. S. sn. 19 l Tenkihul aDten.--' 'rl via.J"4/. l/21.c.l<'l lrneri u Dtuniul-bejan. 2l/14'7 l/131. 3/28 od imäma Kirmanija.ini. kekün srt.preneseni u najispravnijim kada se zna da drugi ashabinisu po naroöito irad njima slijedenje Tako se prenosiod Aiie. t1-t Malika trl'.

Alo neki djeliCi ostanu^^nepotrani je ispravan po konsenzusu islamskihuöenjaka. M evahibul-dZelil. potirao cijelu gla!'ü. je hadisom se kaZeda b."' alejhive setlem. a spomenutje o pranjulica. rll70. I/39/13. kadaje pokazivao ". EI ßnzkaL tn6a.""' U nekim verzijama navodi se da je Poslanik.23r Potirar{e po kapi U sunnetuAllahova Poslanika. sallallahu Kada se sporninjepotiranje cijele glave. ltrsg.l/114.navodese tri naöinapotiranjaglave. Zejda. 11283.lmamTirnuzi i sejhAlbaniovaj hadissmatraju dobrim. El-istizkal 11169.potomje potrao sallallahu alejhive sellem: Poslanik. Et-temhiü 20/123. Ul65-r66. 6/89 i lalaus-sunea llSI-82. Kndarne.nije abdest potrebnopoiirati koiu koja padamimo duZineglave.| /3'7 I . El-istizkar. Et-lerhul-kebb.223 Kada je upitan imam Malik da li je dovoljno potrati samodio glave. time se ne misli potiranje takav svakogdijela njene povrsine. l/387.poöeopotirati od potilj\q ka prednjem vratio svoie ruke na potiljak.. te potiruai sellem. ll1. ll3 3. zejd pretbodno je 2r ijdieti. Setuu Sahihil"Buhan. r/'7. Zejd u ko^me kogaprenosiAbduUah odgovorio je Poslanik. Hadis koji prenosi Abdullah b. uJ b. lrlVidieti: El-kaf.11433.Bedaius-sanaia. poöeoje potiünje od prednjegdijela glave. te potiruöi vratio svojeruke do mjestas kojegje poöeo. El-mebsut. u vidjen: h-tenhit 2oll25.od lbn-Betta]'^. Prvi naöin nalazimo u hadisuAbdullaha b."'Ovaj obmuti naöro potimnja glave poznatoje miSljenjeu malikijskoj gavnoj 3koli. "e ''lldjeri: Fethul-Ban. sa izvorimau poglavlju ^ Tirnuzi.El-medzmua. 1t63i El-kessaf. a sve mimo toga nemavalidne osnove. sallallahu alejhi ve dijelu glave.23a u vidjen: El-havil-kebit. ts! sitiezega:eirericai amgi. rlrr4.sallallahualejhi ve sellem... El-dZamiu li Semsuddina ahkanil-Kur'an. kako seabdestio rukamapo glavi. a zavriio je kod potiljka.50 Pored ovog razilatenju svi islamski uöenjacisu slozni da je bolje i potpunijepotirati cijelu glavu.""Takoder. Bidajetul'mudZtehid.

"236 U Mustimovoj zbirci od Bilala b. VLdiertFethul-Ban.Ahme4 5/275."' Na mi5ljenje veöine uöenjaka moZe se odgovoriti hadisima rcsenim od Poslanika. i to u najispravnijim i drugih. da po svojoj kapi i meswama.62205i Musßm.öinio meshpo mestvama alejhi ve Drugapredajaopet navodida je vjerovjesnil. kao sunena zbirkamakod Buharije.23.38..twdi dasuprenosioci 3ß9' l/166. lallallahu alejhi ve sellem. El-ittizkor' li ahkanil-Ku/a4.Ibn-Hazmle ovu predajuocijenio ispravnom . stt.^z potiranja iakakaie da to nije dozvoljeno. nefu. Et-dtumiu \ldtat:^ Medittu'ul-Ietava 2ll122 i Merutibuf idbna.Vedinaislamskih po pokrivaöuglave bj.. 'Buhari.U49l146. Mttsl]tra. Rebbaha stoji da je Poslanik. ll28-29D2o i 226 il}'n-M:unzt' 1146'1 Ibn:Ebi-Sejbe i Fethtl-Bari' 11467 Munzir tvrdi da je ova predaja autentiöna. salla[ahu alejhi ve sellem.naredio Islamskipravnici su slozni da je ispravnopotrati cijelu glavu'33kao je ispravnopotrati prednji dio glave i preostali dio po kapi Spol j9 potiranjakose. subulus-selam'Il91 i NejlüI'evta\ rl2@' 1493494'Ibnu ErMüra.3ll42n7 I Etu-Dar"rd. str.Ibn-Bbi-Sejbe. str.'' Drugi naöin prenosi Ibn-Mugire od svoga oca da je Poslanik.-.lmani Nevevi i SejhAlbani je smatraju qJ*o. da je Poslanik. sabiraöa smo prethodno naveli.SejhKasimiu pouzdani ovepredaje Et-nßshastt.29229. vlaj"ii' a -nedbnua rl4o} i sahihür-rue. od Ibn-Gasile Sunabihija "Vidio sam Ebu-Bekra da pofue po pokdvaöu ot"nosi du i" rekao: je glave. Nesai."'Darekutni'lff)0n21' Safiz t El-nusnedu' 3ll4ltn4. lt4l2. Muslima.'j. potirao po prednjem dijelu glave i nastavio !e po kapi. 1. Arff. El-minhadL' 618'7. Potiranjepo poloivaöu glave se prenosi od dva najbolja Allahova r postii! postanlta i vjerovjesnika.saltaltahualejhi ve se[em. sallallahu i mestvana""' da potirajupo svojimkapama ashabima rm. sallallahu alejhi ve sellem' meshpo kapi i po pokrivaöuglave. 1/49.Naime.1/441107.14. i pokivaöu glave' {lahu alejhi ve sellem.'3s Trcöi naöin opisuje DZafer b. 5. prenoseöiod svoga oca da je ro: "Vidio sam Allahova Poslanika.Vidieü El'evsat' 1160' El'nuhalla' v\dje 1/412.

El-mesail. Ebu-Sevr. Hakim. Dredaje ie imam H mn-eritelte. Ebu-Derda. str.Aridatul-atuezLl/139. 5/382/23293 i sßa5nn24. Hasan el-Basri. Ebi-Vekkas.."'241 U drugoj predaji stoji daje Omerrekao:"Ko budesmanao-d-a po kapi neie mu poriranje koristiri kao öistoia.l/l8qtj8. Ebu-Tajjib Abadi.Zehebii leih Albani su ovaj hadis ocüenili ispravnim. '$ Vidjeti:El-nesait. 3/151155/681. prenositaca. 1/139. Taberäni. Hilijetul-uleruj. E|-nuhatta.-na\odiu ^ Abdur Rezrak._ -' Muslim.IbaMunzir i Ibn-Hazm tvrde da je ova predaja vjerodostojna. 9/67-68/8426.I/2. 185. IbnKajjim. Ibn-Hazm. lbn-Hazm tvrdi da je ova predaja prenesena najvjerodostojnjjim putem. Ali. Telüibus-sunen. l/2ol22j i lbn-Mun7r.laloder. a ako neöeS-ne mom5. Omer b. . Ibn Fbi Sejbe. 17. El-Evzai. 2r/108-109.EbuBel.Vekiab.)/224 | lbn-\4unrir. . El elsat. Mekhul. 1113. Vidjeti: E/. 15-16/49-50. t\hmed.'/biie napravom Ovo miiljenje zastupaju: Sad b.sallallahualejhi ve sellem.kako se EI nueniju ll34l. Bidajetul-ntüdZtehid. 3/80/4455. 1l15|. 1/51/82. Medlmu'ul-fetat a.str. o ovom pitanju po kapi ili pokdvaöugiave) to bi bilo legitimno öiniti zbog hadisau kome Allahov Poslanik.Ja poslije mene iOmeral'6i hadisa u komesroji:Alo seljudi j Omeru pokoravali budu Ebu-Bekru pulu.Citiranupredajuzabiljezioi imam El-Hallal.nabudu. l/468469. EI insaf. Ahmed. (potiranja sallallahu alejhive sellem. Katade. r/467/493 4g4. ztzZOnggZ. N?jlul. sa dobnmtdncem V ldletl Asarus-sahabe.1l2oi 209. I/408/4ob. 1160 I Fethul-Bari. Vidjeti: Ardrar-ffrare. -. Davudb.. Mali-kar'l i Ebu-Umame.ir. pa je rekao: 'Alko Zeli5-potari po njoj. 2/58.t /17| . . A6 rirrnzi.M usa nefu. EInugn| 11340 341.a ispravnimlancemprenosilaca.€yrdr.| / 139. l/467-468. Abdil-Aziz.Ibn-Munzila5 navodi rijeöi uöenjaka koji kaZu:"Kadane bi bilo ni jednogvjerodostojnog hadisa od Poslanika. Ibn-Madte. Imam Hakim. r/28-291220 i 226 iIbn-M:unzir. '' tbo-lt-t EI nuhalla.t/468/4qq.kaZe:'Slijeditedvojicu .Avnul-mabud.Na ispravnosr ove i nnredne ukaTäo lbn-Mun. Allah ga^ ne oaislio. l/4t2. tl t'72. lt172. ut Vidieti: El-eßüt.2ao Nakon ito je spomenuo ove predaje. Nejlül-ertür. Ibn-Tejmüje.Nebatekaie: "Pitao sam Omerao potiranjupo kapi. 1/r'73. prenosi seod Enes b. 35/132od Abdullaha.ctlatu. 2/60. El-nuhalh. Sevkani. tt209i Avnul. el-Dzenah. Ahkamun-nisa.'aB /1 lbn-Ebi-Sejbe u E1.st.od Ebu Davüd^.l/467.''?Potiranje po kapi.

.a a[ejfü vese[qq-.il. \/1'll. dozrolc. analogno mestvama ida potiranje ne bude duzeod tri danaza putnikaijednog danaza onogakoji se nalaziu mj€stu svogaprebivali5ta. LanTpreno. r-a.2158iEt. . ocUenili Ibn Srhh i Ibn Mulekkin. lllgl lg5.. -'.kaze:"Ummu-Seleme svojeglave.r mnoirvo verzija dizu ovaj hadis na l/434 kaze: 'L..rc prenosilaca stepen vtercdostojnosti.lam u najmanju rukuocijeniodobrom. 1/2Ogi Ei.r. Vidjeri:AVhL//r. Llajeo!u predrgu rcjhul-i.. r/24l22r i Ibn Munzir.sallallahualejhi ve sellem.":'r Ovo upuiuie.11319.takoder. nemarazlikeizmedumuSkarca i Zenepo ovom pitanju. Hrfiz Ihn Hadzeru El-Jänü. Ailäna se prenosi da je Poslanik.i?thutnurti.hJ. Neki'' uslovljavdu da pokri\rö glave podrezan.r.od dr. kater "Jednuod ove predaje (o dvüe potimnju slave rri pura) Ibn Huzejme i drugi su ocijenili vierodo"rojlom. trkoder.Et ü halla. a Uzviieni Allahnaibolie zna.Jr i\ ! Jcf ih\Jrlj .aos[anifun'og. Neiltneüat.l/23/98. Ummu-Seleme."* ito je svakako sigumijei preöe..tD.Imam Nevevi je dobar./Iildr'. ^" Ebu Davud. t/l Iq. l/468/389.. tä r"n.r50Sejhul-islamIbn Tejmijje.t/103-104/294 i Drrekutni. nakÄn ito je spomenuo je potiralapo pokrivaöu ovu predaju. U111.t.lli lus. Yldjerl El-iola .r bude drupi. 11196-19'7.ltnt r. l/345.Beiheki. 53 t Takotler. sallallahu alejhi ve sellem. Potiranj€ glave vise puta Od Osmanab.rsr Postoji razilazenje medu islamskim uöenjacima oko izgleda pokivaöaglave po kome je dozvoljeno potirati. Dobrimsu ga. Ä-0lbn-Ebi Sejbe.ttltkatt. Potiranjepo pokrivaöuglave kod nekih uöenjakauslovljenoje pokivanjem glavep punojöistoöi.lrrgi krr1. O!r preJ.1.ui{in . '" Yid)et Me.prenosise da je potiralapo pokivaöu svoje glave.ar.n r o\e fredrieie.. sa[[a[[aiu Spojsn.laima.Ahmeda Omerila.?re Od majkepravovjernih..a ona to ne bi öinila bez Poslanikove. '" Vidieti:Ä1n?Jaf l/185186 tn Viai.rs5 w VidJeti: Etniud?iv ?t|t-kubkt. l/96/301. potiraosvoju glavu tri puta.

'6l imam Ahmed po ueenjala safijskepravne skole. r/144. ukna. bez lancaprenosilaca(muallekan). sallallahu alejhi ve sellem. l/3gl-392ßao." Hadis biljezi i Ebu-Davud . tt82.sallallahu alejhi ve Prenosise od Enesab. zn yidtetli El-mebsut. 'n vidietii El'irriziaa r/168.2ln5. abdesta Poslanika.1169 i El-ihtija\ Ul3. a predaje koje govore o potfuanju glave jednom. El-nunteka.265 neki islarnski uöenjaci su ih protumaöili kao jedno potiranje. l/lll-flö.adijaiEt. BidajetutEl-dZa'niu li ahtunil-K r'an. Ez' zchirch. U85/263 i drugi sa ispravnim lancimä 266 Vidjeri El-istizka\ r/168.stI.1n55.tehid. prenesen u brojnim vjerodostojnim hadisima. Ovo misljenje zastupaju hanefijski. ^' v tdlle]:Medamü ul-fetava. 11305.e: "Lanacprenosilacaje dobar.dier]n: El nuhaLta. l/146/357. gt. I/150. l/431 ka. El-insaf. xt iiaied:renanui-ninne.telhisul-habir. od poöetkaglave do potiljka raöunase jednim.256 po glavitri puta.6189. sellem. . Betraius-sanaia.t E|-mugtti. 2l/15.i.l/82-83.!1124. Darekutni. str.ln. El-insaf. potirao glavu dva puta. El-kaf. i lbn-Hazm. l/60. t/217. "Et-tuhur". w v idleri: Subul us-s?lanu. u kojima se navodi potiranje glave samo jedanput. Metlutim. od hafizaEbu-Ubejde "u n"ircU. * tn-tUuaz"."2'3 ovo misljenje zasrupaju imam Satija2to jednoj verziji. tflO+fZSZ."' Malika daje potirao glave tri Atbani kaZe:". Od sunneta mnogobrojne. l/13. s Ibn-Ebi-Seibe. U293. sallallahu alejhi ve sellem.2172-13. nisu opreöne i ueöina potire i ovalo. a nije natrag drugim potiranjem.l/56..)6] Sanali2fl Davud Predaje koje govore da je Poslanik.. 1t93. sa dobrim lancem Vidi€ti:Ärdtus aahabe.260 idrugi.da je potiraosvoju glaw tri. 360-361 b. Serhu Sahihil-Buha'. U163. l/25. n V.^mNeve\]D El-nedrnua.puta. iako su je da se ponekad ovoj verziji.l/23l140 i lbn-Munzir.tj.ve sellet4 tamaza Prerosi se od Alije u opisu abdestaPoslanika. Bidajetul-nud\ehid. veöina islamskih uöenjaka'66 jer ih smatrajuiznimnim.11163.to je ispravno(potiranje Sejh Nasiruddin puta). pa kaä da je opis prihvatila ove predaje. Sellama. br viijeti: Tent<ihuLlahktft. 1165. Hiliietulmud. Drenosilaca. El veur.Ko Zeli dokazeveöineuöenjaka neka pogleda: hanbelijski'6e "El-hilafijjat"..Mulnit-nuhndi. w vÄjeu: EI-hitafrjjat. r.:62 fbn-Dzevzi.26? malikijski'6s i pravnici. a vidTei. z6e yidjeti.odlbn-Abdul:H.MedZmu'ul-fetava.. od lbn-Bettala. ttt88-189. Aridatul-ahve. El-umn. Ill3.

sallallahu alejhi ve sellem.ehirch. Sttqjstpa saffalIafiu a[qjhive. a najboua uputaje uputa Poslanika. l/351. ''' V. i ma. t70 Vidjeti: Meratibul idZna.:?r malikijske. l/350. 1/l4i EI benaje. srr. nr"Vidjerl Bedaius-sa aia."" je i iejh MiSljenje o obavezipotiranjausiju odabrao Albani.Es-silsiletus'sahiha. ll116.djeti El-havil-kebir. . sallallahu alejhive sellem.Metlutim. nisunikada ostavilipot anjeuliju pri abdestu. 1191. i njegovih ashaba.t."Ialaus 2U75 od Ibn-Tejmijje.ll2'7j. 37."Medzmu'u1. l/12O. '74 vidjet| kart. l/88. sallallahualejhi ve jasandokazo sellem. El-kayaninul-fikhijje.-. . Potiranje uSiju Islamski uöenjaci su sloznida je potiranje postupati uSijulegitiman je da to bila stalnapraksaAllahovog Poslanika.'T' dahjske'Tr i.ili neko od ashaba._ Hitjetut ule " Vidieti. Selmana. Rahevej kaze (vadzib).11213.uöenjaci hanbelijske:7a pravneSkole.Scfiu. "6 Vidjeti:tl-"'rda 11405. str. v168. Hasana "El-evsaf'.25i Mevahibul-dielil.'''Ishakb. Et-te'nhi. 18/225.Ovaj stav zastupaju uöenjaci. t/395 397 od lbn-Munzira.'''Veöinanjih smatra daje to sunnet ida ne postoji obavezi njihovogpotiranja.-Ze*eii.. 1A46. a UzviSeni Allah najbolje zna." "Zadul-mead"1/130i od Ibn-Kajjima. Haiijenl Ib i-Abitlin. l/442 i Mugitihnkhto. Imam Ahmed smatrada onaj ko namjemo potiranje ostavi usüutrebaponovitisvoj abdest.:g* 55 1 l/305-339 od imamaBejhekija.Aostanifuno.i ako se namjemoostavirreba daje potiranje u-i_iju obavezno ponoviti__abdest. El-ihtijar.sa opaskama iejha Meihura b.El vsit. * Vidjeti. po jaöem misljenju.li l/190. 11263. l/81-83od Tehanevija. t/\2Oi Keiiaful-ki a.Tashihul fitnta. r7s Vidieti:d-nesail.fetava. SerhuSunenilbni-Mad:r.. E. t/r'75. 1/ 153. od lmamaMugletäjr. El-nedinua. neki uöenjaciidu dalje od toga pa smatraju potiranje uSijuobaveznim. hanefijske. Ehnedinua."' Poredovog razilaienja medu islamskimuöenjacima najbitnijeje napomenuti da Poslanik. sunen". 14/45.ll \'75. srr. od Ebu-Davudu.

lA4t.krkesi. potirao usi sa spoljainjei unutrainjestlane. lll l0 i Sahihu Sunenirrirmizi. ImamNereviu El-nedbnua.'.. Tah^\j " S"rnh ^"o"i.ni..".. Bejheki. l/146/358. t/12it36. l/90/282. l193-94. I t66. sallallahu alejhive sellem. "*. '72. Hakjm.sliaan o\ ome.zs' '?8 Nesai.u kojoj opisujePoslanikov.' Ibn-Mulekldn u Hlrlasatut-bedil nu. Ebu-Davud."28u Ouo mjslienie zasruDaiu hanefijski.zs' matikilskl.r S neni tbni-MadZe. vt60 i Zadut.1/410. l/3'l. saispravnim prenosilaca.a palcima -sporlasnlost.et "Lamc prenosilacaove prejaje je vjerodostojaniti dobar.tt4t.takoder. :3) Vidjeti: l.ramaza Naöin potira. lancem . Da li seuzima nova voda za potiranje usiju Sejhul-islam Ibn-KajjimkaZe:"Nemanijedneispravne predaje da je Poslanik. lbn.rrif"i.pabi kazipßrima potrao unutrainjost usüu.tmam Taberi ovaj hadis smatraispravnirn. sallallahu alejhi ve sellem. -_^ ''' Nesai. I-".Uzimanie novelode jedinoseprenosi od lbn Omera.2?3 Ibn-Abbas.. uz7l1t7. v|6 i Hasijrlut Tahtatt. v ßteti: Seüu/. N€vevi i SejhAlbani ovu predajusmatrajuvjerodosrojnom..Ebi-Sejbe idrusr. ^.. Kestalulkina.ii. lbn-Mrd/e. vt20-t2t i EI-n?dinua. ^" Vidjeli Zadul nead. Datln'n. Ul35166. v djetl A r idou l -ahve zi.U337. tlt31.-. Imam Timizi kaze:"Veöinaislamskih uöeniaka smatra da usi treba potraü sa spoljasnje i unutralnjestrare. l/249/s27.]darr.3" pravnlci. u Lt-klhilul-habiru. vt 32.U43l102. lt27O. Darekurni. ^' Vidjeli S? u Jerihl-kAdn ll27-2a.Vidje0preüodne izvore. kaie: "Ovaj hadisjedobar. kaj. t/l11/316.vidleri: EI-umn. uzimaonovu vodu za potiranje uSiju (vei je potiraosa onim tlo preoslane nakonpotiraniaglave). v3it i Haiuetud-Du\uki. lll7b. abdeslkaie:.dZctit. *. I/ll2 Posrupäk tbn-Omera bitjezj imam Mätik u Et-nuve i.\tt. hadis.. r/25/t't2.Vidjeti: j€rÄ.Tirmizi. sallallahu alejhive sellem. Bedaius-sanaia.. I öJ. Ibn-Ebi-5ejbe.)82 sal4ski)8r i hanbelij"ki.u drugoj predaji. lß2. Et havit-kcbt.I3 )O ve selfan. t/I2r-n2nj\. Vidjert Hutasatutahkan.^Ihn-HddzEt Jedobrim. Mctahibut. tbn-Madze.mead.Dja usiju Od Ibn-Abbasa se Fenosi da je Poslanik.ocijenio .

ts-rihi1. Abdullaha b. h. lbn-Hadzer smatraju ispravnom. polirxnje n. takoder.SerhxIc lil Kadir. D t u ( k u r n tr/. j^öeje i prihvatljivije 1'rr-r"/11rr.Tultknt ahr. Vidjeti:. Nejlulei'ta\ \/161.t. l?a. "'ae. .saru S 'rcii Ebi Ddtd. M tt. Et-ihtijot.81 82.tt2t3 | Haiij. 2 . "Llii ptipadajlt g/ali. Be(laius-sanaia. 21 .1e daje hxdisneobiaan n?di ua. I l4l2.u.. mimo vode kojon je potrao glavu.":qotj. l/1o1-4o2. l/1. Zeida da je vidio Posjanika.l/l16 l2l. Sr/. l/130./.iü. sa ispravnim lxncem prenosilaca. spor se vodi oko hadisakoga biljezi imam Bejheki od sallallahu alejhj ve sellem.od icjha Mubarekturija. "' gtu-lavua. Il28/122.l/103/320. tltoll:os i ocijenio ga je ispravnin.. St' ü Sr eti lbli Mdtr. r" v. 2/424i Es silsile tus'ahihd. 21. str.kaZe: -ih potirati zajedno sa glavom bez uzimanja posebnevode za njih. i Ebu Müsael-Eiarija. ELehodiv tl. 11154. dvanaesl najpoznatüih tabi ina koji .sa affafiu afejfiive se04!SvojsnuQosfaniLwog./x.. Ibn Omcrä. ll8l90. r s niim se slotioNcvcvi u E/i izniman(irz). Temmam u El fera .kod Abdur-Rezzaka. lbn-Madze l/1.Ahmed. nuket ala lbni Sdktlt. Vidjeti: t1€frd/.296 i El .. lmam Kattan i tujh Albani ovu ptedaju ). 2/115.21421i a3Vidjeti:Z ! ri/silerrdla itl. 11263.aslupaju miiljenje da uii pnpadajuglavi. l/128/37.r. Tirmizl. od in1an1a Müznira i EIa üsa'trct. Hatib u Ää4.Ibn-Ebisejbe. a Ibr Dekik el-Eaid.od ]bn Ebi Seibe.i. t/t4.ul.:3eDokaz tome je hadis u kojem Allahov Poslänik.t u l / J 1 8 .tu lbni Ab iI. Ed darfe. Et benaje. l/24l161. koji upucuje t\rdi: Ne znrm nijcdrrn Sejh Mubarekfun ' zamierka. slr.Tahrüw aLatitrarcb.6/380/3. Teikihutaahkik."' svoju na uzimanje nemaniSta ito obavezuje SejhAlbanikaZe:"U sunnetu vodomna rukama uiiju. Ibn Munzira. 124. r.dailc. 132 133.'\e \odea da mttnrjenadena usijuuzimanlem Naime. kao takav nije pdhvatljiv. l/ll/2s. Subulus srt 36' Tlhiet -ahte.1124-25. tll1t/294. Darekutnija. Avtxl Dnl. Isto se prcnosiod lbn-Abbasa navodi Ibn-Munzir U24tt58i 160.tt. l/401/395 i Trhiviji.i.4 ll35] od imrmr Muglelaja. 1141811952. I n s / J 1 l b n . 5/'58/).aletl:'. l/101. ( e i ht.Vidjeti: t/ ers.1. 1| l2a.168 372.171162.u Telkihul-kclaDt. i SaDinidobrom. od lbnAbdul Hadüa.1/166/1114."' 86 vidieri: Tuh\eht-ah\'?. Sell!m.L o r . 57 t nr haLli:. Vidjeti: Rülrsulltknttl.t.tusamef. kakouzima-n_ovu vodu za potiranjeuiiju.:.B e j h c t .n. 8'vidieti. vei sepotirupreostalom novevodeza potiränje zastupaju uöenjacihanefijske Ovo miSljenje nakonpotiranjaglave"'oo pravne ikole..tdis:r neka uporedi t/ ovoga 17. 1/tt6.119. trcba iallallahualejhi ve sellem.Iprk. | /t)| . selaD\ 1193. Tevditul-ahkant l/180. sll/ne'i Ebi Davrl Ul\l..od Ebu-Ubejda b.)--.'trs-rrlrlra.1'r". l/132. Ko ieli vi:e o doküima vjerodostojnosli navodi se kao-rleöi Ovaj hadis. 1226/119 (Er rcvdul-bessam). l/92.letl. str.. 1 / t 5 r l .. Merkat nelhtih.

nua.3. 27195.tou saflski'ot i. hanefijstihutenraka _-_ "' Vfdretf:Aly?sir ll88 i EI-medrnua. 1D68 i Haiijetut-Tahtay4 srr.3/360/1078. Bedaius-sanaia. lzrazila veiina hanefijskii'. . Vrat se po misljenju porirevänj\kimdijelomprstiju. r/36.. nanaza Medutim.mnogihadiskistruönjaci su odbaciliovaj hadis.Serhu fethil-Kadit.302 Veöina islamskih uöenjakasmatra da :e1 lzmedu ostalih. n vidjeti: Et. n[. takoder'IaknruI-knlaid.ierla Sneni lbni-MadZe. l/343-3491h^fiz Ibn-Hadier n Et-telhisu.'e' Ova skupina uöenjaka kao dokaz koriste i hadis koga prenosilbn-Abbasu opisu je uzeo novu abdesta Poslanika. zu YidyLi sunenun urat.160.hanbelijski"o jaci.Zerkeii. '.Viöjetl EI-havil-kcbir. str..Vidjeti. Tashihul-Iutua. 1/431102. '"' Y1dß11: ELnedznua. ltl20. 1t88. lll'75.2ee Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanju abdesta Islamski pravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja. Ibn-Huzejme.imam Mugletaju . 'e3 Nesai. rl43.Et-ihtijar. El-insaf.mebsut. El-kafi.alkhu abjfü pesellen. od rbnRedzeba. 3ü Nakontogaserazilaze da Lije ro sunnet ili etika(edeb) abdesta.rl13s-136. El lelt. It90. Ul32 i Sahihus-sunen.El-n?d1nua. 1r7l148 i lbn-Hibban. lDTOi ^4evahbul dietil.: Ha:ijetu tbn^ridt4 1/263. 11443. lll47. 11358. U488. El-nugni. po jaaoj verziji..i mrogi Safijskii'' pravnicismaüaju da je potiranje vrata legitiman postupak. ll 133-134.imam Darekutnin Es-Sunenu. 1166. Haiijetu lbni-Abidi .od Abdullala.potom vodu i potraopo svojoj glavi i uSima. '% Vidjetl El-mesail. l/10.2e4 Veöinaislamskihpravnika2es smata da treba uzeti novu vodu za poliranjeuSiju.1/414-415. imam Nevevi u tlnedi. uöen Onaj ko uzme novu vodu za potiranje usiju njegovo potiranje öe biti validnopo konsenzusu islamskih uöeniaka. sallallahu alejhi ve sellem:". MuBnil-nuhtada. 5g \-EinLLzi&W. !% Yiilei: Ez-zehireh. 74. Ibn-Mendei iejh Albani ovaj hadis srnatraju dobrim.. Ibn-Huzejme. Vidjeti: Et-telhisul habir. 1/lO2-104.11443. Ul5. 116. 1/r17. tr4(Sindi iSujuu.."'e3 Na osnovuove predaje imarn Nesaijenaslovio cjelinu:"Potiranje u5ijusaglavom". jer Jera vodanekorisrena. Serhu. t99yidjeti.Ovo mi^^sljenje zasrupaju malikijski. l/r2l i El-keiiaf.

Prvi je nepoznat. je predajakoju potiranjuvrata." Ova predaja a drugi nepouzdan. uctf:rnt ul 1c'dra.ib. 253 2s4. Kab. Mugnil-nuht. Tahavi \ Se tul-itrcani. Ovu predaiu neispravnom ocijenili: Ibn-Hadzer\ Tellisul-habiL 1/135. rekao: "Ko bude potruo tvoj |rat kada se abdesti. Syojstt:a 59 t jer nije utemeljen. sallallahu sellem. rN vldjeti: Er-ra. 1125717533 l/14716382.jjima i Takibut-teh. l/30/l18. t/r32. a u drugomLejs b. Metla. Ebu-Tajjib ^bli. stt. Sevkanit Nejh -e\aa\ l/163. porhanje vratanije legitjrnno."' potiranjevrata sunnetom kao dokazkoriste Uöenjaci koji smatraju jer ne predaju koja. Musarrifa. es21/16 I Tnlinits-satnh. 5/254. potirro{\oj \ral pri u. lauua... 1/152./inrd."t-iktit. 1/161 1 Fen^. da potirepo svojojglavi svedo potiljkai prvogdijelavrata. tvrdi: "Ovaj hadisjeslabpo miiljenjo svih je doila sa dvr puta. 1/61. od Ibn-Ka. vjdierl: Lisanrl. Zbog togaje irnän .| / 112-173.lirctid'.1nüne.1a .Ibn Tejnij. l/99/278..U lancuprenosilaca Mubarnmed.a .' t/i61.. tt152.€. ne bi bila validanargument.EI insdJ.l/32 idrusi.t/131.| . sallallahu alejhive on od svoga djedadaje rekao:"Vidio samPoslanika.edi. u e/rbarzarrdldlr.tiir'ut-Jiftr'o. Ill33 i Haiiietud Dusuki.O I St'hü tttit-Kudir lllo l.U jednom ima Musaffif b. 33. M Viaieti:ti-nusni. tn' \nier. Et-nertlua. 5 /254."t'zauzdan A! Yiöjeri: Me(riü\tt'lena. . u :unnelu.lirc tid-dAitne.utut feta|a. \e iellem. od Ibn Had. su 181/409.e.l.i. l/152. !3 viiletr 2ll7.abrd.2tt'76.jc \ Me.str. Scrtut:-turkaniala nuhtesai Halil. Bejheki."'" U alejhi ve drugojapokrifnojpredajinavodi se da je Poslanik. Sevkani. Sejhul-islam IbnTejmijie kxze: Nemr nijednogi\prirvnoghadisr dr je Poslanil. Ke:ialil-ki a. s l/190 i Vidjetil tl r. l/488. ä on je läZov. ! Atrü üabü. r'1Ebu-Nuajm ove predaje ima ArLr b.net':ut. 21t6. Es seiht rt:erat.2/212. Ebu-Tajjib ovosmatraju Sejhul-islam Abadii stalnikolegijzaislamsko misionarstvo.'0 Ovo je jaöe miiljenjeu 5afijskoj305 i hanbelijskoj306 stavmalikijskihroa uöenjaka. islamskih uöenjaka. Io Vidieli: Aurr/ . 2/115. Keiili Jntu. El-bidar tjel-nuhtlesat. 63'7i Fetdral le. pravnojSkoli i stav nekih hanefijskihroT uöenjaka."a. stt./imanju abde\n. Amr b. i Vidteti:titrurije.a.1da.al'le. Tabemni.satfttlIafr. Ebi'Sulejm.. Rerrlatt k ibil.Ahmed.t. a biljeZe imam Ahmedi drugi od Talheb. 5/32716368. '" lslo scllcllahu alejhi lbn-Kajjim.d lbr Tejmi e. A'viÄiet: zaautncia. Irnäm Neveviu E7'. 1/464-46s. 1/go.neie biti sindiirimana Sutlniem danu.u akjßieese{ry Aos[aniLwog. Arnutnabud.rro To ukazuje da se radi o klasiönom a on od svogoca. od Muhammeda Savvafa. i kadabi bila ispravna. stf. r| gtu l91180 ?s/301/ls95l. I/381.imamNev-evi. sellem.: Ft . t/1r8.

x.r . :'I:. U57..od Ibn-M utekJ. ^:^!::( j:3::ih ::.nusnedu. a njegov .Zä Är'^rä. Abdu b.'.kiAa. :.I/82od hafila Et'ih'aar.:ix'.::.i."i:n:: fll.: " ka" ' sir"!'t'*d' .i!{'ä|.:älä "'v. '4 "'" Vid9ti: HutavtuLbednl n.f "j***rojän. prolaienje prstima izDlealuprstiju _.Ll.i:i. t/156.t!ili__ vt34i Kcs\alut.1itu .7!or u pogravrju: 2/178/1596..#J. ttb Et- ... nqSmS.djeti: U+art."flH:'. oni koji öiste izmedu svojih prstiju.#"':.:'"1'*#Tl$""JJ.ii:I hanefijsk uöenjakEbrI-Bek el_DZessa da niko od uöeniaka ovaj postupak ne smaha obaveznim lvadiibosmtvrdi ffi r**. #r]::!fi!''[.. !3 u idpnt Ahkjm .i.m iiilil.J. 4/t7i/4061 i x Et-evsatu. ztßa i Et isli?kar."i$|ir:.:.i.'#i.i"li: y.:.!"*xT#'#r.mugni.". .r'fj'#. veseilem' naredio ie dase . t/203/217 i r6n.r.oo"l3l. T::ti:" . runaza uli"an" toomenajer suili laine..Kut a .i""l).ia ..zt:! ii.Dze\zi " a .:i1.J. Navode se i druge predaje kojima se Zeli potkrijepiti ovo mislienie. ltt6|t: .:l. ut4. i*1"''..:r. lilillo"...r:rü#i$i::#.Ät?t]ff .T::'i'.'.ti' .nsal.'J.' ..'320 j #:1fll -".:il: tn4 f.ltr.1li ".f.Utb4.sal[qffafru ve se{fern..(.a.. il:ilä!: .*"It:.ili bezlancaprenosilaca. ."?r'.fl**************************************** t/j8..? l:.JXä..iä:tä:tr 13""i..tabenni. t" u:-ktkpii.ü' z r{ i*-ii"i i"ä...iäii.Dubinsro je spomenur ..tq."i lrüiÄlüi.:n..ffi t". Hunejdt Et.f. Er-hidaje..-ili fl.ina i Et.

saffa[[afru St. ) . b . Me.kebin. ..oDr Albani je ovu predaju ocijenio dobrcm. r n \ e \ e \ r o ! r p r e J .'rl.1. Vidjeri:Ä.rd. Mcdutinr.H r t r m .rr:. '7/3136 Inaul-gali|. l m . t . t t t t\ p / c x r I 8 . L t t p a i l l .[. / . 1t235i 5/29 . i Sdhitut tetgib. ' l " T i r m i / i . I t \ . A r m e d . .l / 1 . a vjerodosrojnim ftn Sejjidin'näs. t .. kaZe: "Kudu se budei abdestio.l/5.2. . . l / 1 . . ü t r . 'Mu. rr eUu Ute.lded u fl t.L d t h t d i . Et-telhistl hdbir.prodi i. YidJeti: El1üe. l t 1 : ] .rö?. lbn D/. t \ t t t . . i . l/14 25/74. . . --_ "Sufjan Es-Sevri u t'i-. t a t a .da ovako öini. t . \ 4 .vdrr Jd. t . potom je rekao: "Vidio sam Allahova Poslanika.".r I r rl. Vidjeli: El Dtevhktt. . t/27."Ir Ibn Omer je vidio neke ljude kako abdeste. r \ 4 . l/137)..ito je jasno doilo u hadisukoga prenosiIbn-Abbas u kome Poslanik. '.S h h . I l l l / J o .'an. t r t a t \ 1 . takoder. .npdu prstiju ruku i ttogu. t/t31. U2l-13l68. Drnogi uöenjaci su prigovorili ovoj tredaji./. lh o t t l t 4 l ) .litua. a inlm Kauan i s€jh Albani vjerodostojnom. Afiana. .os[anifunog. Surehbilkaze da je Ibn-Mesud rckao: "lli öe öovjek dobro oprari izmedu svojihprsta. 61 a Spoljalnje znaöenjehadisaobuhvataruöne i nozneprste. a . 4 t o / ' t . l b n M J d r e . . t 2 . ' t 2921648.ili öe ga prZiti vatra diehenemska. . i h . (Et lelhisul-habir.t i t " . srt. sallallahu alejhi ve je kada se abdestio proSao malim prstom izmedu noZnih sellem. V i d l e n : A / / ü e . l/205.K p . r . 6111218951. 6/tto-t12. Sliöno ovomebiljezc: AbduFRezzxk. V t b 4 i R .Vidicri: Ärafrlr."-f r r m r / . t ? d n 1ü n i ' l l .prenosi se da je prolazio po tri p[ta prstom izmealu noznih prsta. Dobnm su ga ocijenili: imrm Buhad. lbn-Dzcrjr l lr:lltli -b?iot. H r 1 .""'Gajlan el-Mahzumi kaZe: "Vidio sam IbnOmerakadaje prao svoje noge da je öislio izmedu prstiju. B . 386/385.3/133. .P. sa ispravninl lancem prcnosilä. .Ll-merilr\ul . Abdur Rezzak.l/lllr ."3:sHuzejl b. 8 r g r r i .e.salnb( v53 54. . ) . Seddadastoji: "Vidio sam Allahova Poslanika. r . I I l. l + h . t . sa ispravnin lancem prenosilaca. t . ' .nje.da prsqu. l O i / 2 q 5 . L I ) v l z l .sallallahualejhi ve sellem.. Na njeno pojaiavanje ukazro je i hafiz lbn-Hadzcr." 32t IJ predaji kod Tinnizije i Ibn-Madze od Mustevrida b. .ü oirt.. l . hejan. t m l m Tirmizi ovu verziju sn tü dobrom. .-. str.t J 5 . u . pa im je rckao: "Prodite (prstom)izmedu prstiju. J / e l. l ' n n . Hrtdsan . T abetuni \t El.a. 1 ) . 4 U lb . r i ... v .litnt. / l ) i ."3?6 U drugoj predaji stoji: "Cistite izmedu svoiih prsriju pa ih Allah nede prziri varr.. 9/216/921 l-t)2). . 1 i S . rI't.' .L r . Vidjeri: Nasb .rlJ.d.r. t t t . J t i | ü r . k i . \ r t i l D c r e k u r n il n l / j U I . Vidjeti: Et \itrit?nts vjhiha.ja I Et-hliuit.th\r. 1 0 . t . Ebu-Ubcid u Etiuhü . . f . 186/187.J i s p t u \ n o m . Tirmizi i Nevevi.' . sallallahuaieihi ve sellem. . l/424. . . -Od Osrnanab. 6/t12/89J9. t h l a t J L ü c ü i t ." .ojsn'a afejhive se[aq-.

l ß 1. sallallahu alejhi ve sellem. analogno öiiöenjuposlijenuZde. "'E9! .U42t. . |455. vttg. smärravjerodo\rojnom. i Tuhferul.t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku.r.ve sellem.lt89 "'Ebu.stose rjöeruönihprstiju.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta). 1/1 50." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J. r.r U8s.Davud.3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali. sE.nedanua.*di ili.sallallahu aiej-hi ve sellem.422 i v45ö.sib. U3a4i Sahthus-\unen.a fjh Albdni \Jerodosfojnom.. liUJ i.e. Utjj. I/8/J3'.-Rezzat.idjeu: EI. """ . f/100/llJ . -" u.nugnL t^38..'.. rx Darekutni.f 1-*i. kaze: 'Allahov poslanlk. I/19/qi.33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa.krkcti. Vidjen: EI.'roCi!öenie. ramaza diehenemskom. tt22b i Kejsalulkina. l/23-24l7t. |135. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu. Vid9li: M?dzneu_. .1T \evevi o\.snicu za jelo. Ibn_Ebi.zevai. ".de. HaiiJeht-rahtavi. v20\206.. ..rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati.Mewhibul-dZetit. qbdu."33. ali je ro pogresno k"k" .U2O. Hafsa.e'\rsi malim prstomlijeve n_rke. Et-bcnaj"..r-?. ri?l: r. od Ibn-Ebi-Haümd.. tt20 tt. Subütus_setan.Takode.ncdZnua. Taberani u F/ evsatu.ahvezi. Sprhuz..' v idieri: LI.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom...7r.9.koristio svoJu. v3B4| Sahihus sun?n. geld u Ertuhutu. v2ao. J85/18J.sallallahu alejhi ve sellem.)r..--. "' y:dl:. Sefiu:.lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja.1/t63.Seibe.a.u predajusmara dobrom. El-benaje. U23b. Et-medimua.a.\8. Jttstttrlss.k*esi. Sahihar. vldjeri: El-uedimuo."s2T U nekim verzüama. 'Vidjeti: EI ncd?nua. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti.Et-benaj. prenosida je poslanik.t. v456 i M uBnit -nuhada. S. t/226. a s\oju ljevicuta sve mimo toga. piie i obiaöenje.

vttg.f 1-*i.'.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog.33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa. v456 i M uBnit -nuhada. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom..zevai..ncdZnua.."33..idjeu: EI. Et-bcnaj".Takode.' v idieri: LI. v2ao. ali je ro pogresno k"k" .a. prenosida je poslanik.3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali..Davud. Ibn_Ebi.1T \evevi o\.7r..\8.sallallahu aiej-hi ve sellem." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J. Vidjen: EI. a s\oju ljevicuta sve mimo toga.r-?.a fjh Albdni \Jerodosfojnom.t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku.koristio svoJu.rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati. ". |135. Subütus_setan.Seibe.sallallahu alejhi ve sellem. l/23-24l7t. rx Darekutni.k*esi. i Tuhferul. v20\206. sE.Mewhibul-dZetit. Et-medimua. I/8/J3'. tt20 tt.)r.u predajusmara dobrom. 'Vidjeti: EI ncd?nua. piie i obiaöenje. Utjj. |455.lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja. Sahihar. ramaza diehenemskom. 1/1 50. Sefiu:. t/226.9. """ . El-benaje.t.stose rjöeruönihprstiju.a.'roCi!öenie.U42t.--.r U8s. qbdu. Jttstttrlss. U23b.. od Ibn-Ebi-Haümd. Vid9li: M?dzneu_. r. liUJ i. Taberani u F/ evsatu. I/19/qi. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu. sallallahu alejhi ve sellem. analogno öiiöenjuposlijenuZde.lt89 "'Ebu. .. l ß 1. ri?l: r."s2T U nekim verzüama.nedanua.. tt22b i Kejsalulkina.Et-benaj.ve sellem. HaiiJeht-rahtavi. S.e'\rsi malim prstomlijeve n_rke. geld u Ertuhutu.e. vldjeri: El-uedimuo.. . Hafsa. f/100/llJ .krkcti.nugnL t^38.snicu za jelo.r. J85/18J. .422 i v45ö.-Rezzat. smärravjerodo\rojnom.1/t63. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta).. U3a4i Sahthus-\unen. "' y:dl:.U2O.*di ili. -" u. kaze: 'Allahov poslanlk. "'E9! .de.sib.ahvezi. v3B4| Sahihus sun?n. Sprhuz.

t/tl8 Trrm. Imam Nevevi u A1-.Vidj eti. 8/l3l-l14/8070.m Fbu-l. prslima \allallahu kroz bridu rleihi re sellem. lbn-Huzejme. 136.lbnEbi Sejbc.l:rJd.t/tzl4l14q.'a kao: Aiia. ud lbn Lbi-Hrrrm3./.ri Sd/dn. Medutim. l/l7o l2ll7o4. Imam Hejsemiklzc \rdreri: M'd:nhü /'. Jesir. 1116'7 su ImamHejsemi kaze:"ovu predaju biljezi Trbemniu tl-evrrrrl. njeso\ u(enik __'. En nuketu ah lbn-Snlah. 61234t26ot2. Vidieti t/'redined. Hume./r. Imam Tirmizi. nuhtare. str.Ahmed.1/350. Malika se prenosida je Poslanik.Haflz Askalani Hakim. Darekutni. Douzdani. l/374.ukazuju na njihovu mnostvo Hadiskoji prenosiEnesb. l/:l/113. -' Tabemnr. 136-137.di.Imam Buhafije ovaj hrdis ocijeniodobdm.str. sal[aftaluafejLi vese{Svojsn'a Prolaienje prstima kroz bradu 63 t alejhi ve sallallahu Od Enesab.krko prenosi 'm.1/177.1/20/98.r vierodonoj|lint i rmrm Zehebiocrieni 9:r .iJ.Ltqtlnllo.\lr.1i.stf. Gospotlar. prilikom uzimanja abdesta donio vodu u Saciispodsvojebrade. l/250/527. Hakim. Sif€tih'Ir.. Ibn-Ebi-Sejbe. Ibn Huzejne.6/t07 108/2096. koii gororeo prolrzeniu i mnogi drugi. 1/30/132. Bejheki.1 t161. a Ibn Hadzer dobrim.ibusswrcr. Et-telhisul ßt vldteri:Enrtuketu str.i. t/t t5/ta-lU. kaZer Ibn Kxjjimje ovaj hadisocijentuvjcrodostoJnim. Neki islamski uöenjaci nisu prihvatili ove hadjse.""n prolazio prstima koz svojubradu.Vidieti: tr-ldlrirr1-la. l/20/106. 11125. l/20/106."' Drugi ashabi. 1123. lll\Ir. lt)]5.d vrdjeI| r.\ldleu: t/-. Vidjeti lbn-Hibban. l/144/350. Te ihul ahkatn. razliöitaputa.l/'78 79/t51 152.thf'trt 'tt\'. El-medi ua. Ibn-Ebi-Sejbe. da'u preno'ioci kodAlme.prenosehadise Poslanika. Hakim. lrlö'. l/li9/31.3/180/l604." rv Tirmizi. "Lxnac prenosilaca ovoga 1/250/530. 30 Ahmed.takoder. 1/120' Dija Makdisi u tf 12117021.trckuhi.. i E*n ketuala lbn Salah. l/250/531. l/90/247. ltl. Ebü Davud.Qosfanifunog. l/14.1Jnr. a prenosioci 137.'rdAmmar b.'zl. i '. NasbuFftlie.?1. Dadmi. l/233/146. Ebu Jala."' Poslanik.Danmi. takocler. 31./. i rekao:"Ovako mi ie nurediomoj zatim prenosise da je Allaho-l Od Osmana b.ürI mmu'seleme-'t rs EbnDavud. sallallahu alejhive sellern. 8'l/04r. Hakim i Neveviovaj hadissnalrajüvjerodostojnim.-tc. lbn-Madre.kojima se plenoseove predaje. . hdhn. hadisaje dobarili vjerodoslojaD.lr pou/. D. sr TirmiTi. Tcll. Ibn-Ebi-Sejbe. ovu predaju smatra dobrom. Hakim Hakim 1/250/5?8.l/376. sellem./r. 2/s40.tr l/126. at&Ib. 1/95-96/289. je projno prstima koz nju. 6/234126012. Afl'ana.r!.rr3 puteva. Ibn M&Ec. Malik navodise sa öetiri osnovu u sunnetu.

" vtdteti: Lt-LaJi.Elbenaie.l:itei E\pthisut-hobir.. El-ihrüar.t/63. Seüurkrkesl Ut74_t75.ova predajadruse verzije koje je pojatavaju.". s Od Ibn Abbasa.". t/t6. doliEbu_Hanife i Muhammed smatraju da je ro samodozvoljeno(dZaiz). t/20-2r.il_Mikdurn b.Imam Malik smatrada ovaj postupak nije legitimno öiniti. El-i. vl2|.352 Redoslijed pri uzimanju abdesta UzviseniAllah je naredio abdesr u Kur'anui spomenuo je redoslijed koji se mora postovatipd uzimanjuabesta. 35' Utüüüüüüüüüüüüüüüteri: tt-murlevvenetut-kubra. Nuirni. I t59 w Buh:n x tr@ihut kebiru. Abdullahab. Nasbü raje.Vi.11163. salla ahualeihive sellem . paje opraoSake tri pula.po odabranom miSljenju. 127. U454-4:D I Mu|nit-nuhndZ.evtar. t/2t6. l st. sa stabim lancempreno\itaca. l/20/l0l i lbn-Munzir. od tbn_Ebi sejbe i E/_pv.Urnmu-Selame. Mad prenosida je donesena voda za abdest Allahovomposlaniku. 1D27-228. hanbelijski3sr pravnicismatraju daje sunnetprolaziti prstimakroz bradu.3ae Safiiski35o uöenjaci i. od lbn_ Munzira. t/t25. Ut83 i Ei-iefiul muntia. Bedaius-sanaia.l/tt6.zalimlice ni pura. lbn-llt telbe -" Ibn EbFSejbe.ve selfem.Kaba b. t uh[ctut-ahvczi.ai: r/-ueslr. -" ibn-lbi Sejbe. EI.vani.od lbn-Omera.Vidjeti: t"i^"_""n"t".tsat tlt33 t34 | Kesialt kina. osim ispüanja ustai nosairo nakonpraniapodlakrica. jer sezato nalazi dokaz u vjerodoslojnom sunn"ru. M€dutim. Medurim. Amra. sdi\provnrm lancem prenosrtaca. U383 i El-fevakihud-d. Edu-Derdaa.ina3a3 da su prolazili svojim prstima koz bradu. 13t Vidiet| Nejtul.3a5 Enes43a6 Ebu_ Umame'*' i drugih ashaba i tabi.sa vjerodo\rojnim tancem prenositaca. t/182/160. 18 vialeti: tt-neOsut.medamua. takoder.|r4. Nemajasnog-i ispravriog argumentakoji dozvoljava izmjenu redoslijeda po kome je naretleno uzimanje abdesta.Ibn-EbiEvfa i Ebu-hjuba. Ut tj. t/139.1/80.knam Ebu-Jusuf smatra ovaj postupak sunnetom.3e Preneseno Ibn-Abbasa. r/20/100 i rbn. Diabira. sallallahu alejhive sellem. namaza je. Et-hidaje. 1187. t/J82 38o. -. 6/lö1. Akbere. ovo je bila izuzetno rijetkapraksa Poslanika. l/20/oq. sadobnmtancem prenosrtäca. ^ vidteu: El-nu\annef.Munzir. Et eysat. Ebu-Beketa.l. r50 Vi. . l/i82/J04. 1123.

4ll32ll'722'7.Pored ovih razilaZenja islamski uöenjacisu slozni daje bolie slüediti rcdoslijed.Sufjan es-Sevi. EbuOvo je stav Saflskihr5si hanbclijskih35q Ubejde.l/$. U komentar-u ajeti koji naredujeabdestimam Sadi kazer "U ajetuje naredba o slijedenju redoslüedakada se abdesti. I/422.o ierh Alh. ll166I E:-iefinb u nia. E. s'Vidjeli: El karafit -tr(llirc.t/ trsr{. Sci1u. Serh fethil Kdrln.10. l/154-155. El-isti..'' Stojesvakako bolje i sigurnije.od Muhammeda sr Vidieti: Be. # Vidieti: .l/156.i/ril-.2/333/2969./. tako ikod pohvalnih (sunneta).: Tejsn Kdüiir Rdlnnn.rl-*irl't l/165 (Dusuki). ll155 i Musnil-itluhttltl:. Ibn Had. l::t "üg.ltld. saffat[afru afejhivese{-.r. ll24/93-9512126... 233/1668. str. Lejs b.r. 1/138139.J spr.l/264. rs glu Oauua. Il156. lil r. jer. 1/112.s6 Yldjcr..""" Dokaz tomc ie i opöenitost hadisa u kome Poslanik. Et-ka!i. El nerlinüa. Nesai. Et hdtit kebü.apoteiuodakleje Allalt naredio da se poüre.221325 128/14-1. Ibn Hazmu Eltnuhalla.kat. ll32a-329.n:r. l/138. rl:elil.Ahmcd. str.-..kar.Ef isti. l/180 l8l. lll38. Hiliiertla ena.1. Ebu-Jala. lll55 i Lt terd:ih. 3.I/181 i Hilij?ttnaneua. "' Vidjeri: tlfl{dal1. lmam Nelevi.ldnrr ranaie. b. Tairlisi. M Vidieli:t1"rsdl.ßnorn./-isrcldl.:5. 1/116.:N.32r). Taberani. EI ialan. . kako kod sastavnih dijelova abdesta(farzova). l/156.ehircli."' dok u protivnompostoji razilaZenjeoko njegove ispmvnosti.rj 66666/-irri:laa lll8g.-Z?*eii..er.HilijdrtatteDn. lsi Vidjteti: El-hatit-küit. Et-hidaj.l/27l117. Hiliienl ulena. s Vidieti:E/ ef. Onera Bazemüli. Haiijetu Tahtari st. El-Evzai.2/66.'73I Hdiijttü Ibni-Abklin. '"'MusLim.kr. Spoiu. l/198 199.a 65 t potomrukedo i/r lxkctatri puta. 11423.. tshakai drugih. 5/10-ll/8827. Bejheki..11t89. l/16. |/27| 2'72. kaze: "T. .""' pravnika. Ebu Sevra.8/135-153/1218.11319 i Ei iethul kebi\ l/170 (Dusuki). .2/2231255. Sevkani i Abdür Rahmrn Elbcnnr ovü predajusmatrnjudobrom.srt. l131-35. Sadi drugl"'smatraju ovaj redoslijedsunnetoma ne obavezom.16') Hanefijskir6r i malikijskir6zuöenjaci.--\idlel.-'' Neki uöenjaci smalraju da je obaveza slijediti redoslijed.5'763. Darckutni. srt." U drugoj predaii sk)ji: "Poöetemo odakleie Allalt naretlio. 2/60/1285. l/83.QostaniLopog.| ll156.Keiiaful kitn.\ | BrlitrtlD\rti.d zirtimje isfrao '\oj no. 3s vialeü: fl rnrgr. a Allah najbolje zna. Ahmed. 1/111. i u'ta. jer je takav abdestispravanpo konsenzusuislamskih pravnika.r.€"1. Mewhil. l/i92. sallallahu alejhj ve sellem.rr i.

rckao: "Teiko se eakabimas66 od vatre. EI. i Fethut-Ban. Mukaddimatu lbni-Rusd. lmam Sujuti.36e mestvama). n-"r""t. "'vidjet 9üu neaniLasan t/33. Ußa.370 pravnika."' s Vidjeti hadis koga prenosi Abdultah b.) Mnogobrojni su dok^zi iz sunnet4 a neke smo veö spomenuli. 1D66. "u' Viai"ti.1t62.lll3.. lll23.lctul-kan 3nO 3n03. EI-dZaniL li ahkamil. i da ih nije obavezaprati.' imama Begavija.str.namaza Pranje nogu ". i zato su brojni uöenjacipobili ovo misljenje."363 (osim ako se potire po Pranjenoguje elementarnidio (rukn) abdesta.l /1s8.ihnJat. a ne potiranje po stooalima". "" V'dleti: tlh. UlzO.benaje. sallallahualejhi ve sellem. Mugnil-nuhtadZ. El-b?januver tahsil. Amr prenosi da Allahov Poslanik.ned2nua. l/306. Ez. Ilr5O.bududi da se taj smisaonavoal u viSepredajakod Muslima. 1/86. El-mup. U413. misljenju apsolutoe veöine Ovo je stav Po ovome pitanju navodi se konsenzus uöenjaka ^öetiri pravne 3kole. Bidajetul-n dltehid. I/69. . lll23.. El-minnadZ n Vidjeti:El. Mevahibul-d.''' Mealutim. El-medZnua" lFA1. Andatulabezi. t4. je Abdullah b." Uzviseni Allah ka-Ze: (Prijevod znaöenjaEl-Maide. El-havil-kzbit. 3/105to6t24t-242.Keftanii drugi ovaj hadis vixeod Finaest smatraiu mutevatirom ashaba."367 U komentaru ovoga hadisaimam Begavi kaze: "Ova pdjetnja se odnosi na one koji ne upotpunjavaju Fanje nogu(pri abdestu).z?hireh. "' Buhäri. -_. 38/q6i Muslim.i noge svoje do iza ölanaka (operitQ.Zelil. Nemadvojbeu 'spravnosr rijeci . 11261.Eakabisu poledine petä(äle smjeslene izaölanaka).11441 i Et-mu?ni. rll77.EI. Es-sejlul-dZetar.3/105-106/Zl.Kut'a46/93.ovo misljenje nije prihvadjivo jer se kosi sa stalnom praksom Allahovog Poslanika. rll5. 6. EL-bahwruil. sn. Imam Buhari je naslovio cjelinu: "Pranje nogu. rlrl. sallallahu alejhi ve sellem.365 koji aludiraju na obavezu pranja nogu. Z€jd koga biljete Sesterica a spomenutje u poslavtju pranju o üca. 3?'Vidjeri:E/-kd]t. El-kabes."' Neki uöenjaci smatraju da je dov^oljnopotrati po nogama (kao po mestvama).ltl5O. ierea Drenosi s vialeri: 3e'1ru-sanre rti2c. Fethul-Bad.ve sellen. po pravnika.

Ahmed 1612219928. E 'nuketuala lbttsalah' srr' 90' vidjer. Vidieli. 1/ll?/684. hadisu kogaprenosi pri U drugom misvak svakonabdestl. 8/51/4569 Bejheki."l16 usta aado.ts1r. sallallahualejhi ve sellem' govorau knjizi posta-" propisi vezani za misvak a U nekim djelima navodese odrealeni kao: "Misvaktrebabiti u sunnetu nemaju.Nesai. 3?r EI hidaj?. 1/16.ojsna Qos[aniLwog. U156/1792.ju Ibn-Huzejme. Tevhiünahkatn.tinua. Et'nedinua..Munziri i Nevevi ovu prcda. Ibn-Hibban.St. El l/2O3. 1/8s. Bidajet tnud:t.Ibn 'JEt tarihu. dobnm lmamHejsemi Sakiri Albaniovaj hadissnatrajuvjerodostojnim..Vidjeti: hadisdob.T Safi. Hutasa rl-drld. ll5l4.Ibn Huzejme.sallallahu pravne Uöenjaci öetiri postiieöistoöa i Gospotlara.ne.\115. Ebu Jata.ia u t/ ü'.1/57ll'16.j 12. Buh. El.hitl.''" veöine islamskih aosolutne UpotrebamisYaka rekao: sallallahu alejhive sellem. Darimi..ri 1/91/276. . l/l:1/5.prav. tt EL'e|latu.t/errr-rivd. 1116. ispravnom. sa smatra di ea. Menavi.t/268.1116'7 t2oo. El-nlit1lnd: va1.thid. Sahihut teryib )/29.El od iejha Sakirui lnaxl-sd?il l/109 lbn'Mendc sa opaskama Et-nusned. '7 n v idjeti:Et-tu. Hülasatul bednl-tnunir. 1273.412/396. Ebu-Hurejre "Da se ne bojim alaiu ote:ati st'ome narediobih im clakoriste ttmDtetu. 328-329 eNta\ llI42. l/23. Taberani u E/ "rsat 2l5'71t238' Beiheki.)oljstro ]77 (ispiranju usta) pti abdestu misvaka upotrebu ikolesmatrajLl sunnetom i nekih propisamisvakao tomeje bilo opiimÜeg Stose tiöe vrijednosti "Svojstva Poslanikovog. sa[[affafru a[ejfü ve se[[eT- 61 t Bitno je napomenutida se noge_perusa ölancima i to po miiljenju uöeniaka.validneosnove Ne trebase koristiti u lezeöem debljine malogprsta.Ahmed Nevevi. Malik. slr. 1/23. E|-hidaie. Keiidful-kina. 8/210/'7744.Zehebi. r'a.l Taberani.El kat'a ittul' vidjeti: t'fisti:ida lll'73.Ibn-Hadzer. Safijau Efur''ir.rr' nedanüL.Hakim. " citiranoshadisa Vidjeti: tvrdi: "slozili su se islamskiuöeniacinx ispravnosli tlt51.l/70l13s.25. Ahmed.rekao: stoji da je Poslanik.. dznl23249. bez övoruga. smatraju Ibn-Hibban. TejsirutK?ritüt-Rahua\ str. 402. koliko znamo.lbn-Huzejne. l/2s7l143(El mevarid). v6 Buharl.102(muallekan)."37s "Mis|akom se alejhi ve sellem.ImamBegavikazedaJeova. st. ImamHakim. Aiia. U73l140.Ma. (muallekan).r.1/5s/138. 306/2328. Ebi-Sejbe. l/245/516. l/216/143.u li^lisi. sr. v5 Buhai. i N€ilr1rtkhiije. t/328. 13/141. str. prenosi daje Poslanik.

40/69. Bejheki. svü."..t/tJq/41. 1/407-408.Neqai. dvapura.nubt?deat. trebä jer bi njegovo polaganje moglo dovesti lspSyr_ti. "t .AbdesFdvapura. .. sE. salallahu alejhi ve sellem. "Abdest-niputa.tbnMadze. uzimajuöi abdestoprao iake i rule do lakata 373 Viaieti: U-au. Ahmed. . Sunenu-Danni.AbdesFjedanpur. tjt224. na njemu sjedi Sejtan. v)B-2o. 1 te do ludila. I/t19/696. Sunenu lbni-MadZe. jedanpul . L/18/81 . Tirmizi.a öovieka nasmrmojposrelji na izgovorkelime-i-sehadeta itd. nema vjerodosrojnihhadisa koji ukazuiu na uöenie 'o oüedenihdovaprilikomkori3lenja misvaka. "' -firmizi. t/251 253 (rbn-Abidin).tlgj. Vidjeti. Merukil-felah. jer to dovodi do poveöanja slezene.je prao svoje düelove rijela po dva puta. Ne treba ga obuhvatati cijelom Sakom. hadiski stmenjacisu u svojim zbirkamanaslovlti poglavlja:. <n. sallallahu alejhi ve sellem. SuncnuEbrDavud. 3/85-87/226. Ibn-Ebi-Sejbe. t/84/260. r/t41. """ Vidjeu: Sohihul-Buhari.527159 i Mustim. 2B-2s. Buhari. sallallahualejhi ve sellem.Hakim. sF. po"Ä.jer to izaziva slijepilo. Darekutni.misvak treba ga potoziri.Dza d u Ll-nunkka. Ebu-Davud. Ako je misvak duä od jednog pedlja. n uidjeln: E'-suncnu vel. takoder: Swjstva postanikoj)o8.52/158.Ibn-Asa|jru fl.. Ebu-Davud.l/tt8_trg. od Bejhekija i Er"ysar.. navodise i öetvrti. Es-sunenut-kubrc t/r2j-t}g.tarihu.ve se[fem. Pranje po tri.rut-muhtar. prao svoje dijelovetüela po ri pura. Darimi. Abdullah b. po dva i pojedanput Prenosise da je Poslanil.r3o U drugim hadisimä se navodi da".od rbn-Muura. .t3tl(lnilt. namaza polozaju. I t2g^ 26. uzimaiudi abdesr. od sejha Sukajrija.3ra nekadapo " Mnogi jedanpur.1/14U337.saua ahu atejhi yi seuen. ft.I/t4l80. 52/15?. Nakon upotrebeheba misvak oprati.Buhari. llJit42. Ne treba sisati misvak. r.ln38-243. J triputa. Zejd prenosiaa ie eosianU. u protivnom Sejtannjime öisti svoja usta. l/137-r44. Musnedu EiiAvtane. str.. Misvakje lijek za svakubolesr osim srnrli i podsie. kombiniraninaöin pranja. 1/l 28/375. srr.6j (Tahta\i). l/28/124. ."" U sunnetu Poslanika.". jer ie zbog toga analniotvor oboliti od hemoroida. "' Buhari. Ibn_ . Daamiurrtrmizi.73 Takoder. Sahihulbni-Huzejne. Kada se ostavua.t/251/534.s!r.

s Nesai. ll12l.onai koji pere ili potire Prekoraöuje dijelovetijela koje Poslanik.2/12. abdestiopred njim. predaje prenesene su u vjerodostoinimhadisima.f. l/219. l/1. peruöi "OlaÄo se uaina dbdest dijelovetijela po tri puta.lit. str.nije prao ili u Biljeze je spomenut o säizvorima u pogla\'liu u cjelosri Buharija i Muslim. sallallahualejhi ve sellem.16.r3l Ibn-Kajjimkaze:"U ispravnim sallallahu alejhi ve sellem. \odu prekor. taj postupak Poslaniku. sallallahualeihi ve sellem.t. pranjedijelovatijela naglasitida nüe ispravno Ovdieje neophodno jerje pustinjakjedoiao neosnovan.\'ahibrl (t:. s Vidjcri:E/ .rs'r Jedan viie od tri puta. sunneta.a neketri puta.aQosfunifunog. je neke peruöi dijelovetijela po jedanput.a Allah ponekad.a Spomenute jeste pranje-svakog dijela po tri najboljii najpotpunijiod ovih naöina puta. . F. Ebu-Ubejd u tr rr. . Ncvevi ihalLz Ibn str."' Imam Nevevi po Medutim. 175/90.29:. zbog oöuvania najbolje zna. IbD Huzejme.u d[ejfr. El hahn.D1r.l:" l/188.r/r. Begavi.jhive sellem.12/14. M.]nhnrut:" 3/86. tt' vidtetl EI nlta.Vidieti: H lasatttlahkan.r"zönd.""' opralijedanput. od imamaSulutija. Senuhncani.i1-nird. lijepo je ävome pitanju navodi konsenzusuöenjaka. 146l. 69 I po dva puta. l/15. l/:]. Ial itttiirü.l.pa se Vjerovjesnik.Lhisul r" Vidjeti:t1 e. 1l/27716684. Imam l/16. zadutDrca. l/89/174. da ga pouöi abdestu.ehißh. l u tiieh i l r p r a nd i i e l o v e Jc no\olilr"" granice. l/128/373. Ahmed.i ve se$elSrojsn. l/322/229. E. tnitllktrE. a hitdis # iidie:t. t r i o n p r ia b d e .IbDMidzc.shodnocitiranon hadisu. 1/53/1. 11311i ltlugnilrütt\to. rs Vidieti:t/'tdld. Et\'?sit.a lice i nogepo tri puta.sallallahuale.po miSljenjuuöenjakaöetiri pravne skole.'"' Ibn-Mulekkin kaZe: "Dozvoljeno je po konsenzusu neke dijelovi tijela islamskihuöenjaka a nekedvaputa. 3/lM i Et-t. Hadzer ovaj hadis smxtraju ispravnim.ll. Tahavi r Bcjheki.''"' lmrm Sujutikxzer budeprclomjerno -' r i s c . ll/75lll09l.r33 praktikovatiidruge naöine. l/87 .a nekada dijelove prao po dva a druge po tri puta. 1/tt6. "Ko ra\rPl.salIa[[afr. l/64.: tt1}s. ' r l p u t a .f0. Ttberani.abdestio hadisima se navodida se Poslanik. r8t ViJieri:E/-kar.Liio.dva puta i tri-puta. a potomje rekao: je uöitio i granicuje tteprawlu Onaiko dodana ovo ruito je poslupio.

ln2. Drosietna * sut'*i. 39..potirao pd abdestu. tY v idietl i4 edinu ut-fetava.87. Sefius-sunne.21 198." Irnam Alrmed b.3e3 "Pranje düelova viSe od tri puta je novotarija i zabluda.ezi.ll2l8.""U jednoj predajistoji da sePoslanjk. Islamski uöenjaci smatrajupokudenim da se prckoraöuju granice koje je uspostavio Poslanik. Rahevej Imam Buhari amatrajuda to ne öini osim onaj koji je. !3 viilert : Meratibut-idZma. sallallahu alejhi ve a uzimao bi abdest sellem.) Od Enesab. ali je prao. 11445 | Ncjlut-?wat.3es jednimmuddom.) onekoji graniceprekoraöuju. i Atidatul-ahvczi.po konsenzusu Navodi se da je Abdullah b. 31..26-27. sallallahu alejhi ve sellem. Allah ne völi znaöenja El-Maide.)U drugom ajetu A ah öejtanova. Hanbel i tshak b.3eT je rasipati Yodu Pokualeno pri uzimanju abdesta 'I Uzviieni Allah kaZe: ne rasipaj mnogo."(Prijevodznaöenja "On kaze: ne voli one koji pretjeruju."3q jamöim onomekoji pere_dijelove vile od üi tijela pri uzimanja abdesta "' puta da nije grüesan."(Prijevod uöenjakada pranje dijelova tijela Imam lbn-Hazm navodi konsenzus Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe: viie od tri puta nema svoga smisla. sallallahu alejhi ve sellem.3e2 Uzviseni A[ah je rekao: "Zaista. 3i7-8li25." (Prijevod znaöenjaEl-Earaf. od Ibn-Abdul-Berla. iskusan. 11445 Y viüen: Fethul-Bari. dva ili tri obavezno puta i nije dodavaona to. . kupao (gasulio) sa öetiri do pet muddova. w7U rq Mudd ie iednaDresrst aovieka. losviileri: laaanl-at. ori)oii lausti. zaista su rasipnici brada El-lsxa. uistinu. ll'12. Mubarek rckao: "Ne islamskih uöenjaka. alejhi sallallahu !2 vidietl El-istizkaL l/157. Malika se prenosi da se Poslanik. praktiönoje pojasnio da je kaZe: prarje dijelova tijela jednom.str. ". takoder.teu "Poslanik. "" v Äieu:Scüüs-sunne.

rekao: "IJ mome ummetu öe biti liudi koii öe pretieriv. !o l. Ebu-Awane. (Keatul-estar) Taberad.4l i Sahihus'sunen isDravnom. Mugaffel kaZe da je Vjerovjesnik.odgovoi mtr dabuderasipanje?" o Ebn-Davud.2f981897.rudd. Tefsirtrl-Kur'anil"Azim.l/32-3ita. telhßul-habir. .Sahihus-sunen.rekao'.lß5-36/96. abdesfo i sa Ponekad "ovo manjeod toga .. 112J445. 2lt214-205tl3?88.sa dvije tredinemudda. "Koliko mi trebaza kupanje?" aMest?"Odgovoriomu je: 'lledan mudd. . Zun er-Rzzi i lejh Albani oi'u 1135. Vidjed: El'nusned' 3ll82 Ha$z " "Pr€nosiociove Hejsent i El-nudbnea.iesai. yidjet Et-telhßut-habir.Poslaniku. J0/94.2D23.a Ibn-Abbas ponovo mu je odgovorio: 'Meni ukori zbog njegovih to nije dovotjno!" Ibn-Abbasga Zestoko reöe: "Majka je koji je to bilo dovoljno. s!i. Malik prenosi da je "k abdest je dovoljanjedan sallallahualejhi ve sellem.'* sallallahu bioboüiod tebe. V rdieti. | | | 15.rekavsimu: alejhive sellem. l/171. Ebu-Davud.Imam Zerkesi i lejh Albani or1r Predaju smatraju lll32." " "eetiri mudda On tada je pitao. ' Abdullah b. Vidieti:Et-kaliul'n"nsure sE. Abdu b Humej4 l/180/500' Ruvjani u svom Musnedu. 1/196D00. 1D8414301sa larcen0 prcnosilaca koji ispunjavaMuslimove laiterije. B€jheki. .sa[allahü alejhi ve sellem. abdestio tako da nimalo vode nije dospjelo na zemlju.Ill25l-25Ull646. Es-silsiletus-sahih441644. str.asi i na rtjeci koja teöe. o Sade'!|" Sad ga upita: '?a. 3ß64/1083. 1/1341255 Ahned.*t Ebu-Tajjib Abadi kaze: je najmanjesto je preneseno od Poslanika.ve sellem. preoori da je Poslanik. 1289/2628. lmam EbuBejheki. sallallahu alejhi ve 'sellem. Poslanik. lD23 i El-ina. Vidj etj. tbn-Huzejme. prosao "Kakvo je to prekomiemo pored sada kada se abdestio. .Hakim l/2671579 lbn-Hibbao. rijeöi. SejhAhmed Sakir oru predaju smatsaispmvnom. i."42Enes b. 11225 V idjeü Avnul-nabud.onome te nemala. pa mu je rekao: 'Zar i kod upotrebevode moie vode. kaze: Fe-dajusu pouzdani 6 Ebu-Davud. Ahrred."."4o3 "Koliko mi treba vode za Jedan öovjek je upitao Ibn-Abbasa. öak d.Bezzar. 4/86/16842. l/62rlllS lbn-Hibban.o ioliöini upotrebüenevode za abdest.1/196/895. sallallahu alejhi ve sellem. Vidjeti: Epredaju smatraju vjerodostojnom. Ibo-O-".lti u -".4o bi se Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-Kestu wrdi da je lanac Fenosilacaovog hadisad obff. l/510.aos cuicewuI aovr. 1/233. Ebu-Jala.Hafiz Askalani i Xejh Albani ovaj hadis smatsajuispravnim.9136u337. Dija MakdisiD El-muhtarc. l5tl66t6'763. A]'med.

*. l/316-318.. *ro"o Allahov Poslanik. g i Ahmed.Svi uöenjaci koje poznajem sloZnisu daje za uzimanje jedanmuddvode.Ibn-Had'er I Ajni rvrde daje ova predajaispravna.. Vidjeri: Tenkihut.1t86l-86t. Mßbahuz'zudZadZe. U3tB. 'rl!)ii:!.u^ "Ne kako seabdesti pamuje rekao: protiievai. Medurin. spojili su: rbn-Ebi-Seibe. t/86/269.saslabimtancima prenositaca.Ibn-Hadzer i Jejh Albani ovaj hadis smatrajuslabim. Vidjeti: Etned'nua. sallallahu aleihi ve sellem. Busiri. tr Ibn-MadZe. Serhu Su eni lbni-MadZe.. Ovu Dredaiu. Sirin praomjism gdjesenalaziprsten. t/388_389. l/258.od Ibn-Munzira.5.l/62 i Essitsitetud-daife.i.'/o3 PomjeraDje prstena prilikom pranja ruku Od Ebu-Rafia se prenosida je Poslanik.-' Ibn. sallallahu alejhi ve sellem.tnam Darekurnj. l/95/261i 262.atr (tj. ffi Vidjeli: Ehdzna. \8. '. str. Vidjeti: Serftü Smeni lbni-Mad. 112621838. od Ibn-Munzi'a. Bejhek. . tbn-Maaze.I/388. od lbn-Benala.@ To se isto prenosiod Atije i Ibn-Omera. Fethut-Ban.i:A:*:. Nevevi.{"üt" h"otj frt" u ttt"r. Misbahuz zudZad1e..Vidjeri: il-musrcd. dobra Vidjeü:Es silsil" s-sahiha. srr. takoiler: Et-dvrar.{6 U jednom potpuno neprihvatljivom hadisu stoji da je Poslanik. abdesta dovoljan a za kupanjeöetiri. t/267. tqtqzÄ i S"iÄ " Btarihul-kebir. .5eii Albani je pod kraj svogazivorapromijeniorrustjenje i svrsrao ovaj hadls medu predanja.40/91.tetan..Madie.^ " Bejheh. * \E. Ahrned Sakir je ovaj hadis ocjjenio ispravnim. 1/171. Ibn-Hadzer ovaj hadis smarrajuslabim. 1162. 11359. 3/22. Vidjeti.Imam Mugletaj. pomjerao gije pri pranju). 111471424. r\l323. . lt3'8. s tim 5tonije obaveza ograniöitisetom mjerom. p-irr g"n. i EI evsat.Vidjeti: Fethul-Ban.$ z.39*40/8 U22ln06S. U lancu prenosilaca ovoga hadjs ima nekotrkomahana.92-93 -" Vidjeti: S?rra Sahihil-Buhari. sallallahu alejhi ve sellem.e. Ovo ie ied. Istamstlr u{enjacisu \e \lolili na neispravnosri ovoga hadjsa.a pomjerali pßten pri uzimanju abdesta.Taglikut-talile r/t06 i Undetut-kan. 6/4|t. Vidjeri: $rhu Sunenilbni-Madie. I/224 i Inaut-Balil.o'u Imam_Buhari navodidaje Muhammed b. Ebu-Muhammedlsbili. 34120. l/394. uzimajuöi abdestpomjerao svoj prsten.Et-telhisut-habir. I/94260 i Darekuhi. koia ie kod Buharijebez lancaprcnosijaca.-Yfrw. od brqnih predajakoje biljezi Ibn-Ebi-Sejbe da su ueenjacii. ne Zaftljuöiöemoovo pitanje rijeöima Ibn-Munzira: .

katei kako bi tupaklbn-Sirina) da se-pomjeraPrstenpri"uzimanju abdesta po Ako ie prsten tijesan onda je njegovo pomjeranje. Ah-"4 41r45-r46tr7352.ti/scsenzt. 15/46. Serhufethil'Kadir. . VE ENNE \ Bedaius-salaia' llll4' El+n."'n'6 . Omer b. isfp.ü*ni I lll9' sa ispmvnim lancem PreüosilacaVidjeti: Aran6a Mu]jkilut-asar.r .rci"Ko go.raia str.Od Omera se prenosi da je Poslanik.1/158-159/55. .l seaidesti.U protivnom bi bila upitna ispravnost . suo-Awanq1/225..i. drugoj verziji ovogahadisastoji.obavezno-' ljenju uöJnjakahanefijske." i hanbelijske".itr'* l'!. upotpunjovajuöi 'lt !. el-Hattab. sallallahu alejhi ve -sellem' pa potom kaLe: svoj abdast.J|:lt ßr i|l if !:f 'svjedoöimda nema dnrgog bola osim Allaha i da je Muhamnvd osam sov rob i Niegov postanih sigunlg te mu se oMoiti svih up7ä ia uäe"a kojozeii. Nesai.13/2104.ESIßDU EN LA ILAHE ILLALLAH EN ABDUHUVE RESULUHU". el-Hattaba J-edan-od "Kako se moZeö na ruci. rcöe: potom gaje skinuo i bacio'ars ü .rprrt"no*t" Dovanakonuzimaqiaabdesta . Et-ncdbnua !4n i Revdatü-talibitt' Et-ftl". PotlTdaovomeje predajaEbu-Temimau kojoj se navodi-daje u5ao njih je imao joI neLoliko tabi'irra kod Omerab. ltll. Tilmizi.'. 1/s6l148.bsut.-113^4. i . iissn'8s. vidjevli to. vtz+nto. s]:D1]1]d:.od Ebu-Dnvtds i EI'. u67. str'16132' Ibn-sunni.ispodojega prDavstina eventualna otkionila "Ovo ukazuje (tj' rmam Sevkani u 'Nejlul-evtaru.ar'safijske.o*i-i.Favne skole' bi voda äospjelaispod njega.-Mrdz".1/1261369 . Bejh€ki. 1116 1163." 1t153.

l3i j{Ät . . Aiahu moj uöini me od onih koji se öestokaju i öestoöisrcj'... ol:-rr. po.satünalu arelrri ve seirem Medulim. v13q i Sahihut. .sr..U . Vidieli: lvted:neut-.t/tJ2.ii gte.irilr'!'.itt't ti . i. 1/41-4A94.^Ovdje Musa reKao: uonesena je voda za abdestAllaiovom poslaniku. tm-\.u preno.-R. A J'!f : c. kaZe: seabdesti a zatimkaie: |:D.\ "" u_gf/trrm.. Svjedoöim . 16/32. ot)Sßq]g i Anetut. efU-i orui t uai.e jredale pou/drnj. \natralu i\pravnim tmam Munzur i Helcemikazu da ..-rroid. --\esri 2/132/14r8 \t2012. njegote rijeöi te se upisati i zapeöatitido Sudnjegdana..rocr o.Tebeza oprost molim i Tebi si kaiem./naro je dd .tctCih.!i:+i J..1t S!. L veri .Ls. trna."*:i. pa seabdestio.ar8 "SUBHANEKE-LLAHUMME VE BIHAMDIKE ESHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJKE.idleu opa. vidieLi opaske k(ejha AlbanUä na sdhihu!-!prpib.. .'Slavljen da nemadntgog boga osim Tebe.. ör_ro samgakakomoli: g'i.. i. i Halim 11152-75 lmamHufr*.n?ad. vlLtrti i sujcdoiim dajc Muhamned Njegovrob i Njegov poslanik.. Vßr''l: Zndut..tit..::"i Ci \t.r.. Z*r.pm! noiir'*".6t:i it.t. Bejheki u . vjerodo\rojnom.::'a na D:aniurrinii:. Tebi svakahvela pripada.-. qo_s7. S Vt'. RESULUHU..p:i l/48-48/55.t: s J at t. Allahu moj. 3t5B/2086.t. sallallahu alejhive sellem.." p.ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA SERIKE LEHU VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUH''-V. neka si Ti.'+ "vt t..ea{iy da nemadrugog boga osim AllahLt Koji nemaswlruga u .' je bitno_ukazari na sljedeiupredaju u kojoj senavodidaje Ebu_ .Jcvn srr. t7il8t.. tvrdi da su ovo rijedi Ebu-Seida.. AsbehaniI Et-tergibu.' \)iLr lirr ir r.t"--1.: ar1-Tirmizi. Imam Ibn_Kaijim ovu "pr"dqi .. Taberänr u Etp. \ile!ud daü?. I/20o. kogaprenosi Ebu-Seid el_Hudri sallallahu _ _Ujednom "Ko alejhive sellem. ALLAHUMME-DZATNI MINET-TEVVABINE VEDZALNI MINEL-MUTETAHIRIN I' hadisu poslanik.ke imamJ Ahmeda Sat."ll135.vomemisiteniu.rlw t'"Z. . a ne posranika. Ne5.rarü. .411 . tt20g.shabo!ato nejrone govoripo . ".lr-rrrsrd.llto7 i Tenanut-nMe. l-... Ibn Sunni str.

navodedi kao rijeöi Ebu-Müsa ispm\rliü lancemprenosilaca. 268' od Ibn Kajjima Vidjeti' takoder: stt. u opskrbimoTbj!" mi bereket dova) je samte kako molis lalo i tako. 7l-74 U drugim dobrim pr€dajamaspominje se ova dova opöenito' a ne näkon abdesta. u Anelrlie'fl. Njegovoj hadisa ovoga M€dutir& lanac Fenosilaca Sujurii. Nije ih kazao Allahov Poslanik. Neti '. El'ezka. nam niji prene"eno ""'" pravne ikole ili tabi'ina. 366. 14-15/28 i lbn-Sunni. llr32 i Sahihul'vabiL. Kaäim ovu Fedaju smatraju ispravnom. Da li seuöe posebnedove pri uzimanju abdesta na U Seriiatskimizvorima nema validnih dokaza koji obavezuju "Sve uöenjedova pri uzimanju abdesta." pa rckao"'Zar ie lspomenuta neln propustilal'a1e .ejh Albani Vjdjerr:Neladaul'eßot ll263' lrieovorü su: Hafi7 Askalani. Cinar[ld Vedaju biljezi lbn-Ebi-Sejbe je olu da (mevkufen)..niti od sallallahu od Poslanika. 172-173180 sE 36 i tunuLnead'. abdesta. str. .-i vrijeme abdesta uei za smatrajuda se ova dova ?315.t p*" ""t"ij".tu. Tashihud-dua. pasmosezadovoljili navedenim. aÜNesai ImamNevevii Ibnstr. Vidjeti: i drugo. Tmnul-ninne.. sr.isa rnoze zakljuöiti je vjerodostolnosti prekinut.stoje dodatni argumento slabostiprve Predaje' @ tudul-nead. i kazu da se iz h. Vidien: DZani t'Tintlizi str' 381/3500 i Sahihul'dtumia' s ' ll2&13}33 i 6132129246' WI-2:7211265. oprosti mi griiehe moie! Dom moj prostranim uöini! Dai "O öuo Rekaosam: Allahov Vjerovjesniöe.sto ukazule na . str. q5-46 i Caietul-ncrom str.75r>I "AlLahu moj.reenjäci str' 36 jedno El'e. Vidiet: ane poslije.Sejhul-islam Ibn-Kajjim kaZe: dovJkoje se uöe za vdjeme uzimanja abdestasu apokrifne Tako neito alejhi ve sellem.ni od imamaÖetiri ashaba njegovih kaZe:"Svi hadisi u kojima se navode es-Sukajri SejhMuhammed odredine dove za abdest su laini. döru uöionakonnamaza.ALLAHTJMME-GFIR LI ZENBI! VE VESSIA LI FI DARI! VE BARIK LI FI RTZKI!'" U hadiskim zbirkama nalazimo i druge dove koje se uöe nakon ali njihovoj autentiönostisu prigovorili neki hadiski struönjaci.t"to.

E / O

sallallahu alejhi ve sellem,niti je svoj ummetpouöio tim dovama.',42r Sliönoovometvrdi stalna komisijaza islamsko misionarstvo.r22 'Fikhus-sunne" Sejh Sejjid Sabik u kaZe: "Nema vjerodosrojnog hadisaod Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, o ufeniu aova oi uzimanju abdesta, osim(prethodne) Ebu-Müsäove predaje."a2: Oni koji podsli(u na uöenje dovaza svakjdio üielakoii .e pere pri abdestu. povode se za lainim hadi'omaligovore o Uzvisenom Allju bezdokaza, oteZavajuöi vjerukojuje Allah uöiniolahkom. Uzviieni Allah kaze: .,I nije vam u vjeri niSta tesko propisao.,, ._ (Prijevodznaöenja El-HadZdZ, 78.) U drugomajetuAllah kiie: ; Alah vam ieli olaksati,a ne ieli yam poteskoöe öiniti.,' (prijevodznaöenja El-Bekare, 185.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Olak5avajte, a nemojte oteZavati.,,a25 Takoaler, uöenjesure El-Kadr (Inna enzelnahu...), nakon uzimania abdesta nemavalidne osnove. Hadiskoji govorio uöenju ore sureje

apokrifan.426

Da li setijelo posusiva nakon abdesta
Ebu-Bekr,r27 Muaz b. DZebel,a28 Aisa,a2e Enesrso i Selmana3r prenose da je Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, posuiivao neke diielove tiiela
o" vidFr', A" \un?u vct-nut'kdctr.:tt 2S.od .ejhaSuLajnld. '.'.'.V|dtetl Ll.bidauv"tn "id, {d/. \'r 6J5 olb "" Vidjeri: i i(r,j,lrtr. t/3?.prerhodno smou\tano!rti shbo,rove preddje. -- Tbn-Hjbb.n u Ll ned:tuhi,t.I/tö5. U veTiapoknfnosrr o\og h:di,r'vidjeri: ,/ilelut-nutcn ije, l/33aa39. Et-nrcdrnud, t/46s, Rev(tatuttatibin, I/62, il_ezkar, sijJ. 35. Netaidiul-elka\ 1/261,Et-tethisut-habir, t/145, Es-sunenu,a-,nuL,*a"ot, str. 29-30, od sejha Sukajrjjai Es sunenuvet-mubtedeat str. 36_38,od Amr; Selima. rE Buhan. .r'. ol9/ r018. Mustim. ?lJ. Ahmed, | 2/J4lt 4t I It tol5i I dtltt2i. " Vldle'i lr-r/,€,r, \cl nubhd?nr srr. r0. od.ejha sukainia. Eysiisitetud.Jate, i Tdshihud-dua, str.361. .,. l/167,1/646-647 -" 8 ejheki,l/286/878 sastabim lancem prenosilac a. V idjett SerhuSuneni rbtti-Madae, l/395,od imamaMusletaj ÄiTuhfet -arNe.i,t/ts3.

S'toßtyaQoskniknog, sa[a[]afrualcjhive selLet-

71 -

nalon abdesta. Hadiski struönjacise spore oko vjerodostojnosti ovih hadisa. Imam Tirmizi. Nevevi i Ibn-Kaiiim tvrde da nisu autentiöne predrje vertiji.toji Loie.e nr\odeo ovomprt,'n1u.'Lt 1edno1 niitcvnoj " daje Poslanik, sallallahu alejhive scllem,rekao: Ko seobde.tti pototlt.te presuiilijepojepostupio, ali je boljeneprcsuiivatitijelo.""' Neki islamski pokudenim posuöivanje uöenjaci su smatrali tijelanakon abdesta, a drugi su nepresuiivanje smatralipreöim. Ovi stavovi se prcnose od: Dzabira, tbn-Abbasa, Ataa,Seidab. Dzubejra. Ibn-Ebi-Lejle. Ibrahima en Nehaija,MudZahida, Seidab. Musejjiba,Ebul-Alije, EzZ u h r i j r . 'O ' ' r o j e' r a r u ö e n i a k iJ rf i j 5 kp c r r \ n ci k o l c . " . Medutim, u pravnim izvorima nema .jasnog i vjcrodosto.jnog argumenta pa ovaj postupak koji braniposuiivanje nakonabdesta, ostaje na svojoj osnovi, tj. da je dozvoljen (mubah) dok se autentiönim argumentima ne potvrdi suprotno.Posusivanje tüela nakon abdesta smatmju dozvoljenim: Enesb. Malik,|6 Beiir b. Ebi-Mesud,$7 Osman b. Affan,El-Husejn b. Ali, Hasan el Basri,Ibn-Sirin, Alkame,Ed-Dahhak, El-Esved, Mejmun b. Mehran,Mesruk, Sufjan es Sevri, Ishak i Ibn Munzir.Jr8 Ovaj stavzastupaju hanefijski,{e malikijski{oi hanbelijski{1 pravnici. a Allah najbolje zna.
$ Tinnizi, l/15,1/5.1. sn slabimlancemprenosilaca. Vidjcri: As rxnenrl trt'?, 1/286, od lmrmJ Bell'. kii,l. l/t/lltt'rt hnt4r | .J\ i 1i'l,t ,rt ol,-.'1.11.\. ,.^ " - l i r m r / . .l . l c J r ' . . : r ' l , , h i r l , , r n . r n p r r n ' ^ i l , r , r . \ i J j . /r:i ': \ r , . 4 , / { , / / . / , ' r 5 . Et te lis|l habn, l l l42 i Txhl.ttl -ahtc.i, U 154. 'tn rtO. ...hhim s acjr"L,i. vrdJe t lrn.emDreno.rl3." r' /r/,/,rr'l-.,/r,.;. l/l).{. ' lbn-\4id/e l /.l 5 E / 4 D I 3n . s m B r r . i n Jn . t . r r , , J r .i . ' 1 ' i i , p|,|\ ni r |. r * i\ c l h r r r dobrim. Vidicli: Mirralrr. .ü.]:ad:e,l16'7. 1r'Vidjeti: Ä"ddtr,/ zrhc.i, l/'7T. El ltd:'t ta, 11481, Hutasat|l-ahkam, l/125 126. t/t91 i El4ituje, stt.51-s5. .--Z.adulatlead, '"'Temman (Er'revdul-bessam). u tl-l!.ri./, U229l182 Vidieli: t1 .1:a,ru, l/319. od Abdus-Scl:rma Alluia. jr Vidjeti: E/,trrran,eJl/181 18:/706 z?,xrrd,r,c, l/138 712.od AbdüfRe,zakr. 139/1592 1599. ril cisdr, l/411 i Atklat .ahre.i, 1/19. od Ibn Ebi Sejhe. rrs \ rdler: t/-' , ';r 1189.Lt-n,,t.:uut,t.l/.184-lbbrMrr,r/-/r,/r,r/ l.l(ri * l o n - \ 4 u n / lll/.4 l i 4 i l . , : i . t . , v r i n J n r . n , \ 'r q r a r 4 ' a t u ' . o 1 , a h , tr.n'^i1...: l/65-66. s7 ltn l,lunzir. l/416/,124. sa ispravnimlxncemprenosilaca. Vidjeti: Ara'?r-sdft.?be, l/65. {s Vidjeli:E1rirsd"nel; l/183 l8:l/71:l719,od Ahd$ Re?,z k^, El D|tsatnef l/13'7 138/1571 1591]. od lbn-Ebi-Sejbe. tf?fs.Ir, lA]15-1]11 i Ehned:nüu, 11486.

78 Potiranje (mesh) po mestvama Od Mugire b. Su'abese prenosida je rekao:"Bio s.rmna putu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je obavio prirodnu potrebu. Potom sam mu polijevao dok se abdestio.Opraoje lice i ruke, a zatim je potraopo glavi i mestvama."e2 U drugoj predaji Mugire kaie: 'tsio sam sa Poslanikom,sallallahu alejhi ve sellem, na putu. Htio sam skinuti njegove mestve, pa mi je rckao: 'Ostavi ih, obukao sark ih na ößte noge,' pa je potrao po n ma_ Imam Ibn-Abdu1-Berr,Ibn-Hazm, Ibn-Ebi: Aizz i Ibn-HadZertvrde da su hadisio potiranju po mestvama dostigli stepen mutevatirhadisa.e Od Hasana el-Basrija se navodi da je rckao: '?riöalo mi je sedamdeset ashabada su vidjeli Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, kako potire po mestvama."asImam Velijuddin el-kaki tvdi da hadiseo potftanju po mestvama prenosi oko Sezdeset ashaba.ffiIbn-Mulekkin je nakon sabiranja predajakoje govore o potiranjupo meswama kazao: ''Ove prenosi hadise viSe od osamdeset ashaba.'s7

as VidJetit El-ncbsut.1173, El-bahrurraik. ll28 i Hasij.t Tahtavi.su.j9. ^ vidjeit El-nud?vvenetul-kubra. ltl25. Ez-zehirch. lt28t. Et-kavani^ul-fkhijj?, srf. 26, Scrhuz-kftani ala nuhksan Halil.ltl33i Hatij?tud-Dusuki, |173. ,,, "' Vid:letj:El.,nzlail, sn. 291105. od Abdultaha. Elnngu': Ut6t. Et-sprhut-kebit, tt t77. EI-kAfi. t165'66, El-insaf. I tt66. ELfurua. I 25. ,,. -' Buhari,str.58/1 82 i Mush'x,. 3lI37n1 4. sr Buhari, sn.621206 i Muslim.l/138-l19/274. w vidjed: Et-t?nhid. lllI37, Ll-nuha o. U8l. Sprhut-akid"tit-Tahavijje. A55t. Fethul-Ban, V267 268 i El-akidetut-Taharijje, str. ?1, sa komentarcm 5eiha Albaniia. at Viaieti rrevsat, tt+231457 , El-ihtijar, r/34, El-musni, |281 , El-d|amiu li ahkanitKur'an, r/93. M Vidletii Tarhut-tu snb. 21230. w Viii"t ' at-ioto ,l/615 od lbn-Mulekkina.

I
a[ejfr.i aosfaniLwog, sat[af[aßu vW? Syojsuta 19 V

I
.
i.

Rijeöi islamskihuöenjakao potiraniu po mestvama (nevjerstva) je rekao: "Bojim se apostazije za Imam Ebu-Hanitb jer je nas preneseno do po to porekne potiranje mesNama. onogako putem Slicnoovomenavodise od tbukoji je bli/u mutevatira."o'o je pobjedono\nu pitan simbolima koji odlil(uju Malil o lusufa.ao Enes b. '"ru 'Vole Ebu-BekJc i Omerai potirupo meilvama paje rekao: skupinu. Zun-Nuni b. Ibrahim kaze: "Tri stvari simbolirajusunnet: Ebu-Fejd i ljubav potiranjepo mestvama, redovno obavljanjedzume-namaza "*'' prema prvimgeneracijama. je i novotara ehlus-sunnela kie: Paravan izmedu lbn-Abdul-Berr su i drugihmjesta Iraka,Sama potiranje po mestvama. Uöenjaci Hidzaza, postupak. Negirajuga samo po mestvama legitiman slozni daje potiranje propali novotari koji su izaili iz okvita muslimanskezajednice.. ih oko hadisima, a prenosi po mestvarna potilanje se navodiu mutevatir "Neki novotari, kao ashaba."a52 Ebu-AbbasKurtubi kaze: öetrdeset Ibn-Dekikil-'Aid haridziije,porekli su potiranje po mestvama..."r5r "Potiranje a ehlus-sunneta, po se simbolom mestvama tretira zapaia: i Ajni Imam Ibnul-Arebiou" praksesimbolomnovotata."454 negitatrj" "iotiranje novotar."as5 Imam poriöe zabludjeli po mestvama samo taiu: 'Bojim koji zaonoga kaie: seolpadniitva Ljbejdultah el-Kerhi b. Husejn potiranje po mestvama.""o negira oveprakse primijetiliodstupanje i negiranje Kadasu naii prethodnici po mestvama u akaidska ubrojalisu potiranje sekti,157 odnekihzalutalih
"Mutevatif' je w vidjeti: Serhu fethil-Kadir, tlr43, El-illtiiar Ii illilil-nuhtar, 1134. vijest koja je prenesena brojnim putevima,pa je nelogiönosumnjatiu njenu ! "" 6 e ß e & e s zej leijr viai* r"q,,a-n"*oi&. I/ 137. od ,mdrnd Vidietl. MerkatuLnefa! ih. 21198. Ibn:Abdil-Ben u El-;:? nia.2/tl'1912332. Vidieri,t tenhid, I l/134 i I l/l J7. . viiient El-nufhnn. 1/52'7 od lbn-Mulekinna. stx.lI7 i El-ialam,1/615, vidleti:lhkßnut-ahkam, i El-hidaje, r/3O. vidleri: Andatut-ahvezi, llr3o i Undetul-kari, 3197 l/7'7. viieot Bedaius-sanaia, od imamaMervezijaiEl-nedimua,t/50O. Vid;eri: tr-r"nn€, str.25?/416,

I

t I

aesellet4namaza

pitanja, kao Sto su uöinili: Imam Ebu-Hanife,as3 Ebu-MuhammedelBerbehari,ase Ebu-Amr ed-Dani,a60 Ebu-DZaferet-Tahavi,a6r Ebu-Kasim el-Lalekai,462 Ebu-Bek e1-Bejheki,a63 Muhammedsiddik Han6 i drugi. Imam lbn-Munzir,a65 Ibn-Bettal,a6 Gazali,67 Kirmani,a68 Nevevi,o6e Ibn-Tejmijje,a7o Ibn-ivlulekkin,a?r Ibn-Usejmina?3 Seharenfuri,a?2 i drugi navode konsenzusuöenjakao dozvoli potiranja po mestvamakoje su obuvenepri punoj öistoöi(tj. nakon abdesta sapranjemnoguili gusula).

Potiranje po öarapama je rekao:"Poslanik, Mugire b. Su'abe salla ahu alejhive sellem, se paje potraopo svojim öarapama abdestio, i nanularna.'/?4

8 viAiett:a.lrn*eWea sr. 6l. Preuzeto iz djela:B?daius-sanoia. lt7 i7 tuqnore. * viaj.t' J"ir'^-*-", su. ?241. od rmarna El-Berbeharija. 6 Y icjen: Er-isalenl-vafiie. sn- 25'l. 6t vidleti. Serhul.akideni-Tahavü 2t55t. ie, e v i6eLj lankadu?hlis-"unn". üfi}-tl t tltq I ztzosßzq. e,viiJeti: El-iatil<ad.su. ISJ.od imamäBejhekija. * vidied: Kottus-sener. str. I38. od imamaMuhammeda Sidd'kaHanaelKinnevdziia. es vidien: Ei-idzna, sld.35. 6 Vldie1lJSeftu Sahihil-Buhan, lßO4, odlbn-Bel;l^ta. ffi viiien: ELresit. rlr33. yvid\eir SerhuSahihil-Büt'dr'l 3/sl, od nnana Kirnanija. M v;aiet: tr^i"noa| zll34 i El-medinua, 11500-5oL a1o VÄpu: UedZnu ul-fetava, 21ll2}. a1tvideü: Et-ialan. ri6t3-6t4. e v iiteü Bezlul-nedihud. 2/3. a7' viiien: Ei-:efiut-nuntia. r/r83. {7{ rirmizl, t29Ol99 rqes^i, r/491r25, Ebu-Davud, 1/331143,Ibn-Madle, llr74l35g, Ahmed,4D5Ur8231, Bejheki, 1142511349, Tahayi \ Sefiul-m tkil, Il9'7,IbrMunzir, l/4621159, Ibn-Ebi-Sejbe, 1/171lr973.Imam Tirmizi, ftn-Hibban,Kasimi, Ahned Sakir i Albani ovaj hadis smatraju ispravnim. vidjeti: El'meshu akldkvrcbejni, str. 7, 29 i 30. Medutim, njegovoj vjerodostojnosti su prigovorili: Nesai,Ebu-Dawd, Sutjan es Sevri, Ibn-Mebdi, Imam Ahmed. Jahjab. Mein, Ali b. Medini, imam Muslim, Nevevi i drugi. Vidjen: Eüenjiz str. 154-156, od imarna MMrslima, Es-sünenl-lab.a, l/425428, od im na Bejhekrja, El-medZmua,l/500,

cpostaniLwog, saffaf[afru afsjaivewSt'ojstva

g1 t

Veliki je broj ashaba i tabi'inaod kojih se prenosi da su potiralipo svojimöarapama.'"Imam Ahmed tvrdi da je sedamili osam ashaba potiralopo svojim öarapama. po Ishak b. RahevejkaZeda je potiranje poslije njih.''' Ibn öarapama bio sunnetashaba, tabi'ina i generacija Munzir kaZe:"Poti.anjepo öarapama ashaba: se prenosiod deveterice Alije b. Ebi-Taliba, Ammamb. Jasira, Ebu Mesuda(el-Ensarija), Enesa b. Malika,Ibn-Omera, El-Beraa b. Aziba,Bilala, Ebu-Umame i Sehlab. joi rpominje poredore dereterice. Sadr.' Sejhul-islam lbn-Kajjim. potiranje po öarapama.*'o öetvericu ashaba od kojih seprenosi Ibn-Hazm tvrdi:"Nije poznat niko od ashaba daje kazaosuprotno ovome."47e Od Kabab. Abdullaha seprenosi daje rekao:"Vidio samAliju daje poslije prirodne potrebe potraopo öarapama i nanulama."a3o obavljene potiraopo svojim Prenosi Halid b. Sad da je Ebu-Mesud el-Ensari öarapama i nanuiama.a3l Takoder, prenosi se da je lbn Omer polirao po öarcpama I papucama. Ibn-Harisprenosida je lbn-Mesudpotirao po svojim öarapama i je po nanulama.r33 Bem b. Azib öinio mesh svojim öarapamai nanutama

Huldsatul-ahkan,t/t29. Sefiu f?ttlil-K.idit, l/158. Ndrö"/r?je, l/184 185, od dr Milih:riiu. .-- rnht trl.ahv .i. l/)o)-)o3.LIJ'adirthtnl,/. 'lr.46-aq. "'Uporedrli: A/ pu\d/.lta62 a64. Fl nuhdlla.:t9t,iFl ttu{t. ll2e5. e,ror t.t4t}4bai Fl qrsri. ttTtt 1}). ; ) llerl {1 vloteü: r crarrd-rrn1r,r/rö /. 3' Yidierl: EI nühalla,2187. *n S".1het'i. | lon Ur2-,t15.'.A"dLr Re//rk. l/loo/7'J. lhn Ehi Sejbc.l/l-211o80 Munzir.1/462l,179, sadobim lancem Drenosilasa. *'8..1h.k'. tlrlrt-l:". AbduFRe//rk.l/lqo/77+. lbn Ebi Sejhe. l/17:,,038i lbn je Munzir, l/,1621480. MubarekfuriI Et-utlfe. t/292. kaie: 'Lanac prenosilaca "',qiau. n.rrut. | /lgg/'776 i Ibn Müz;\ 1A62/$2. 4r Abdur-Rezzak, prenosilaca. l/200/777, saispravnim lancem e Abdur-Rezzak, U200l778, Bejheki, l/42711355, lbn-Ebi-Sejbe. l/17211984 i Ibn Munzir, i/463/483,sa ispravnimlancemprenosilaca. Vidjeti Sy'atl-r'rzl,r, str. 51,

486 Prenosi se da ie Ibrahim Nehai obavio malu nuZdu.rlI53 i El-hidaje. str. i lbn-Munzir' 1/463. s? ALdur-Rez7äI.a8t meshpo svojim öarapama ^da rekao: "rotiranje pä öarapama je isto kao potiralje po mestvarna. 1/181.takoder. Ul?t1975. 1D57. tstraka. Vidjeti:rlsmatra ispravnom.ia.54 p'edaludobromjeocijeniolejh Albani Vidjeti: El-tttPrr. j .'433 lbn-omer je.llkbeta b. 43 Ibn-Ebi-Sejbe.' n" ttnjsuis. 54. tt464ttt12lts1 7 i rbn'Mvnz'J. pravne lahjskeo" zahirijskee i nekih uöenjaka hanbelijske. Tebiinut-hakßik. ka2e: tt' ffiäil*"rt". Hasanaet-Basrija. -Länacprenosilaca as ebaur-Aezzak.Ibn-Ebi-5ejbe. rakoder. nusoi od Nufiu.ry?5. Hattaba. str. r/39'| I El'insaf..Mubarekturi v Tuhfetul'ahvezi' U29l' zaSo\an isDravnost ove Dredaie.nedZnua. Seidab.a35 i Ibrahim Nehija prenosi da je Ibn-Mesud potirao po svojim öarapama nanulama. rll'l2llg82 i Dulabi u El-.63.o'oU djelima hanefijskogfrkha se skole.aor uöenjaka iMuhammeda. 1132. !a3. Ebi-Vekkasa.54. tluade b.l/1O2. Ibn-Munzü. se Abdur Rezzak. stt. l/37. Amü. a%Viiiett Bedaius-sanaia. Ebu-Jusufa je imam Ebu-Hanife u zadnjim danima svoga Zivota navodi da po öarapama. ul?3/1991. Albani u El-t ?rrü. poistovijetiopotiranje po öarapamasa potiranjem po mestvatna. Sufiana esOvo je stav Ed-Dahhala. Musejjiba.1/201t82. t t tT t-172/tg7 l -|gso. Ibn-Ebi-Sejbe.218'l. 1132. rll10 4Y vldieti: El-nuha a. twdi: "Lamcprenosilaca Albaniu El-meshu. ispravan. Diubejra. Malik potimo po svojim öatapama. str.a"z Seu." Albad kare: e Abdur Rezzak. ll2OO-2Ol/781. t/4g vidjen: Ll-nedinua |527. l/l9ö. Ibn-EbFseibe. nanaza Prenosi se da je Enes b.it. je l/200t7S.ve se[en. ove Dredaie ie isoravan. Ata.Ovu rll'1311994 str.Sadab. i nanularna. u364 i El.ara.'too i lbn-Dzurejdiod Ataai lsto prenosi isto kao pot'iranie po darapama se prenosi potiranje Tal(oder. Seidab.54.a39 "Potiranje öarapama je prenosi da ie Enesb. Ibn-Mubareka.Sejh "Lanac je prenosilaca Vidj etl El-mesh. Malik rekao: Katade Po po meswama. u428l1357. El-hidaie. SejhAlbani ovu predaju rr"ri.i drugih.a potom uöinio je Prenosise."-' i dozvolioporiranje promijenio misljenje ss Bejh€ki.oo' od: Omerab. Eameia. M viiiett El-mebsut. El'ihtija. aes viiteti: Et-havil-kebir. aelvidjett El-mugni. Sefiuz-turkeii. ll33l.

11523. Ei-ierhuL-nuntia. 1/188. Vidjen: El-evsat 11448450. i MevahibuldZeLil. vas. Ibn-Munzir. El-vesit. ll39l-392 i El-insaf.Jezid b. s vii)en: H-nedlaua.'u' M V. ll0 (Tahtavr ! Vidiea:eeaai"s-sanaa. stl. 11294-295'Serhu 2lU3 I Er-lefiul' MedZmu'ul'feta1. 36 Vrdjet: El-kAvaninul-fkhiije.Sefiuz-Zc*eti."" Neki sljedbenici nije veia poLiranje hrlikijske pravneSkole ako pocjepanosr dozvoljavaju je potirati akoje da dozvoljeno tmam Malik smatra odmöine stopala.1/181-182. El-hidaie.5ol uöenjaci i hanbelijski5s nije. Sahihit-Buhan.ll3l i MPrakil*lah stt. 21100. Elistizkat. Ujejne' Ishak b.n'r"tuit^*"""e". El-nedlmua. Ebu-Sew. jer Poslanik. Harun. ll3c9. 23-24. Ibn-Tejmijje' po mesrvama koje stoje smatmjuda je dorvoljenopotir-ati Ibn-Usejmin nanogamabezobzirakoliko su pocijepane.ulgo-rg3. Vidje* n-nu?ni 320-321."' Medutim.a. 11136 \'ßjetj[ Elhal. 11524. pocjepanost nije veia od sirine tri nozna prsta. sallallahu alejhi ve sellem. Suian es-Sevd.s@ Safijskiso' pocjepanost mala.u protivnom po pocijepanim mestvama. lll9l. Sahihufkhß'sunne. Sahihu odlbn-Kajjimai fikhis'sunne. potiranje nedozvoljavaju Sufjan b. 11362-363. lll57 i Ahhlmut-iitti. irn.Ibn-Mubarek. nwntia. r.il-kebir. . \idjetit El-ßtizkAt. i ashabi nisu napravili razliku medu niima. El-et sat.Kajj Mnogi islamski uöeljaci koji dozvoljavaju potitanje po öarapama postavljaju posebne uvjeteiprave razlikuizmedudebljih itanjih öamp* je ispravno da nemarazlikeizmedudebljih i tanjih öarapa. 6lro3.Sto se tiöe propisa potiranja po kako rvrdi oni se ne razlikuju od potiranja po mestvzuna öarapama. rll57. U45Oi El'd. 11469. 1D94. Davud i Ibn-Hazm. Rahevej.Ai.amiu Ii ahkanil'Kur'an. i El'nedbnua. 11526-521.Mnostvo ovih predaja ukazuje da je potiranje po öarapamabila praksanajboljih generacijamuslimana. Da li je dozvoljeno Potirati Po pociiepanim mestvama medu islamskim Po ovom pravnompitanju postojevelika razilaZenja Veöina hanefrjskih pravnika dozvoljava potiranje ako uöenjacima. El-muhaqa.*'" iejhul-islamlbn. sE.

naroöito ako su starije i pohabane.Kada je Poslanik.Uöenjaci koji dozvoljavaju potiranje po pocijepanim öarapamai polaze sa stanoviita da je mestvama. <b cJ/J58 t od Ebu-Hurqre Muslim. nakon Sto je odabrao misUenje o kaze: "Mestve öesto potiranjapo pocijepanimmestvama. r.ali pod uslovom da t stojena nogama. Hazm kaie: "Ne smetaako su mestvevise ili manje. zar su mestve rekao: doseljenika (muhadzira) i Medinjana (ensarija) mogle biti ikakve. sallallahu alejhi ve sellem. ovome seoslanjaju o$aniöenje. predajom t Ed-difa srr' 4c."''' Ibnto bi pojasnioPoslanil.a.. l/449. koji nisu uslovljataju uvjete Ovim hadisomzele reöi da sepostavljeni uslovi nije u njoj ne vrijedi. od idjeti djelo ve/rs ovom w vt[ien: Medunuul-f?tava. "' v idieti: El-nuhalla. RezalqIlI94n53 iBejhel<t. Sufjanes-Sevri "Potirite po njima sve dok stoje na nogama. sve dok se validnimdokazom dolvoljeno potiranjepo svim meslvama."s'2 i#osralno lili prirezanet'" sffiVidjeti: ElcxdL 11448 i r/450. . sejha Arnra Selima. '-" V idjetr Ei. na hadisAi3e."5o? u u pogleduizgledamestvine moguprihvatitijer nemajusvojeosnove Kur'anui Sunnetu. te da se zbogpocijepanosti preDrekaza poliranie po l.zttlo2. bili siromasnii nisu imali moguönostizamijeniti svoje mestve. pitan o obavljanju namaza u jednodjelnoj odjeöi.akvim mestvama.4/193/515. 'A zar svako od vas ima dvodjelnu odjeöu'!|"'soe je rekaor"Da je poüranje po pocijepanim meswama bilo Ebu-Sevr sallallahu alejhi ve sellem. U saisPravnim lancem 11425/1347. labranjeno.bez posebnih ograniöenja.531/2561 i Muslim.l0/114-115/1504.str. pocijepane. e3 Abdurlt prenosilaca. | | 192.'*U odredeno ne ustanovi "Sra pa rekao: alejhive sellem. 2/ rO0. ispravnosti Mnogi ashabisu bivaju pocijepane.uzduz ili poprijeko Sve to nüe vidi veöi dio stopala. tr Buhari.. pa je je pitan o potiranjupo pocÜepanim mestvama.sallallahu ie ro sviietu (iaftow) S|aki uviel koji u Allahovoj knjizi.daje Poslanil. do pocijepane!"s03 Sejhul-istam Ibn-Tejmijje.Iefiul.mumttu. 5-ro Vidjerit El-evsat. Ci0rani hadis biljeTe:Buhari. rekao je'.

ll33o. Ibn-Ebi 1/l0l 202/219.Spojsntaaosfani/tipt.t\r.N e h c i .li'Ahkl?l l/489' 5'{vialeti: """rrrr kubru. . 'r?gbuO"ruA. : i lrrnbelri. kako potire s gomje str-ane.l/33/1l.sallallahu al.jhi ve sellem.ki'rl:enliliil po konsen/u\u 5\ojihIne.sallallahualejhi vc sellem' kako potirc po gomjoJ / i r ' l u p r . l e .l.lll13.r I136.topJlo p e r es .sallallahualejhi El-Mugire b.. Ahmed' l/165/1895 Scjbe lbn Hazmu Ä1trrrrdl/al/i ll.B l '-r i ' " l r a n i\ \ o j i h t n e ' l v i . Darckutoi. ||116..ru t\tltthtt'B tit't 112lHiliiet ltlcün \ll'7'l nLnn r\lllll l lnF oa Inl BerlJl /f srrVidjeti: rt'rrcbsrr.sam '" U Poslanika..!- 95 t Mestve po kojima se potire moraju pokivati öllnke./.ßulairs sanaid tlS'7i EI hahnrraik l/180.'rri. .. Scih Ahmcd Sakif ovu preddiu l/20?/760i Ahmecl. | | 181 Vdielii t/. ll9l.i Onrj kir potirc 'rnro lumji dio hanerij.'t sttr. prcdalu smatra ovr TrrmiTi lmanr l71l/882881. . ' ' O v o I n i i l j e n j c " e' Sc''ri lhn'Vurr/ir lhn Hii/m SrrllJn L . buduöi da se . Haiiitttl lb.ki prrvni.E.rcd:rnkt 11523 i Mttgrillttultt'ila ll205 sr6 kntL lll1l i Ahkarün nisa stt' Ktlii/fut ittfutl llt'79.l. niego\ rhJestic r... Medutim.r".og.erodo'l"lnom.tliz Abdül G ijj cl Makdisi lbn-Ha'lieLAhmed 2/41. da potire gornju stranu "Smatl-aosam potiranje donje strane mcstvi drugoj prcdaji Aiija kaZel prioriietnlim ocl gomje. i u\:1 . ru l r o l i v n o l nn i i e i . Ebi Talib. Albani i iejh Sakir H. r c l r n i i m . r a h i m( n . isDravnom. \ i. icih Alban' a dohtun.ekurni. l/2SS/9S.El mtsnttl.sat[at[afiu afejftive se[[en.1 \ldlell: t/.pr'rr.21125 Ke:iafüt-ki JB Da.68' rfrrrria" slsvidieri:rt resir. 5t' iirmizi. rt I'l rvdhalu 11136/tlA6. sve dok nisam vidio Poslanika.ti" ll3t). smatr't l/ll9/717.Bt."irs 'Vidio san1 Poslanika. .1/1264. J1101Bati' Fethul lnhn ll2'l su ga ocijenili ispralDim. i '5_ . Su'abc kaZe: ve sellern. ' i' r l r i ' k e /äsllrnrju öenjcc Oromiiljenic pravne ikole hanbeliiske''' Naöin Potirania Po mestvama "Kad{ bi vjcra bila po logici' potiranjedonjc Alija b. l/107/759. kllze: stranemestvi bilo bi prioritetnijeod gomjeg.llcrr:\'tl'ttta*\tta' a . 1llA5. EI l:l . ' S r r oiih ..licti:Eflrlii. DxrekutDi. 20/377 'a I v.ehn? tlfl5.l/-1041/161. ' r m r r l i k i j ' k c .Mc|ahihrl''t:elil \/1.rn 5rrVi. Beiheki. Lt hi.Et. Trberani' l/203/7:14. p r r \ n o p o t l l r t i p n n i i l 'riu ' h i r n c l i i .H c \ a n e l . Eblr'Da!üd.17.lui s tundirrll83. Vidlcri: Et ttthisul lll10 i l^nn'!talil a. r . viaieti: 11.u'. vidio.

nema pouzdanih dokaza na koje bismosemogli osloniti. El-hidaje. lDor. I/98-99.El-futua r/r34 i E|-insaf Ul'76.osimzbogkupanja. Usl.525 Sto se tiöe fotiranja po mestvama vise od jednog puta.-Ze*. 51r Vidjeri:Al*anui'iita. El-eßat.eti. Ll-n?damua.Il5O8 i Mugnit-nLhlodZ. tts13. I/434-438. El-ihtijar. sü yidjetl El-mebsut. Safvanab. 1/114. Vidjeti. Serhuz-Zerkeii. El-insaf. U52G523. Et-nedZnua. takoder Et-hilafijat.aese(Ien"ndmaza Imarn Sananitvrdi: "Nema nijednog ispravnoghadisakoji precizira kakvoöu potiünja mestvi. l ^85.53r Od Favnici."52a Veöina uöenjaka. Ur39.t 1 403 i K"t hIu t -kina. 11547 i Hilijetul5u Viaiea: Sututus-setaa. Serhu-fethil-Kadia tlt41. a onai koii se nalaziu miestusvogaprebivalista iedandan i noi. "' Vidieü: El-medimua. osim predaje koju prenosi Alija. smatra da treba potrativeöidio gomjegdüelastopala. Serh sahihil'Buhan. l/580. a koliko onaj koji boravi u mjestu svogaprebivali3ta Veöina islamskih uöenjakasmatua da putnik moie pottuaritri danai tri noöi. lll17.s2'Ovo mi3ljenjezasrupaju hanefijski.526 Koliko dana potire putnik." '" viaiett: Zr*"1. El-nedZnua.jskit'" i h-anbelilskit'o Viie od dvadeset prenosi ashaba hadise u ovom znaöenju. 3/253-266 i El-resit. Ispravnoje da se potare toliko da se moie llazyatl potiranjem. --'" Vidjetir El"mn. El. U3O8. Assalase prenosida je rekao: "Dok smo bili na putu naredio namje Poslanik.s'i 3afi. s! vidiett: El-musni. ipak. Wl. a koja pojasnjavasamo mjesto potiranja. lll39.eesit. 5E Vidjeti: El-?ysat. l/r84-185i KeiiafuI-kina. IßO. El-b?Mj". tt5a0i Hasijetu lbni-Abidin. 11454. 527 viilat: ueatimus-sunen. U35. r/4O2. ttSOB i El-benaje. sts 2?.sallallahualejhi ve sellem. I/384-385. Serhu.od Alija el-Halebija el-Eserija.da ne skidamo svoje mestve tri danai tri noöi. s-av idjeti: rhu -k Se z e si. . 1/r85.l/322.

dozvoljava kao ilo je zabrana. Nesai. l/309.lenr^e. Ahmed. |1422.sr5 obutinakonpropisno uzetogabdestasa opranimnogama. sallallahu alejhi ve sellem.sa.Bejheki.. r/331/23'7. s Vidien Es-sunenul-kubra. u kojoj stoji tome druga sellem.""' zabranjuje se Dakle.uöinio olakiicu za pumika da potire tri dana i tri noöi.tkthfru eosttniLovog.ll8l. Ebu-Davud.Beg \i.ur'iita. s Vidieri: ie'rtr:drtnil-8rnat. "Tri dana (i -n-oti) za pumihl. lancem l/202437. pri njihovom Da bi oblaöenju.lß21142' Ih M^dLe.an. ocijenioispravnimlmam $ El-musnedu. (istihbab) Dokaz je.El-nda/nua. str. B2 Timirl tnSl-282/95-96. Darckrutn| Vzan31. U drugojpredajistojidaje Poslanik.Od MuhadZirab. l/50/128. 17. od Dzemaluddinael-Hanbelija. äolla Poslanika.po konsenzusu islarnskih oravnika. postoje dokazi o dozvoli prilikom uzimanja abdesta.5r' nakon upotpunjenog mestve nije neophodnoimati nijjet Za potiranje po mestvamaili öarapama semoraju mestve potiranje bilo validno.lmamTirmizi je ove dvije Predaje smarajudobrim Vidiei ELnedanua ll484 Nevevlriejh Albaniobähadisa sNesai.pa je rekao: je u ovom prebtualiita.5r6 Da li je dozvoljeno priöati prilikom uzimaqia abdesta "Nema ni jednog ispravnog dokaza koji Imam Nevevi kaZe: priöanjepri uzimanju abdesta. l/50/126 prenosilaca. Kunfuza se razgovaranja sallallahu orenosi da ie rekao:"NazvaosamselamAllahovomPoslaniku. l/401. Ill4g i Ah}(lj'.''tNaprotiv."s32 Naredba din (i niö)'za onogakoji u mjestu (vadZib). sai\pravnim r Darekumi. Ibn-Huzejme' U96l192' Ibn-Hibban. 4t24\/I8ll9. s \iiieüt Serhufethil-Kadir. Bezza\ 4n l-2211578.dobrovoljna a ne obavezna hadisu je ve alejhi je sallallahu predaja da Poslanik. rlt'7214s3.od lbn-BeMla s vide:j'.str.11341 Tajalisi. l/434/1376. Seojstva &iffi 8i pitan sallallahu alejhive sellem. ustvari. sve dok se validnimdokazom -zabrana u sunneluAllahova prieanja u namazu.1/304/184(El-m€varid). ne ustanovi oriöaniet. a o potiranju po meswama.ovo pravnopitanjeostajena svojoj osnovi(tj."' Imam 'Olaklica za potiranjeonomeko obuje Bejhekije nasloviopoglavlje: abdesta". 16911219. Safrja ü El'unm. str' 38. . 11466iSilctu ßu'lin Ncbijji sE54 s viile'a: Ca. Taha\i.

-541 se@ '3e Ibn-MadZ".upitai "Ko je to'!" Ona odgovori:'Ta sam.sallallahu alejhi ve sellem. je sa abdestom. ltl262\5.dok se gusülio iza zastorakoga je postavila i nadzirala njegova köerka Fatima. Zehebii ieih Albaniovai hadissmatraiu isDmvmm. l\hngÄ. na dan oslobodenja Mekke. ell::7 i lvlu"li-. Poslanik. neki uöenjaci kao dokaz koriste hadis u kome stoji da je Umnu-Hani.pa mi nije odvratio sve dok rije zavdio alejhi ve sellem. pa mu je nazvala selam. Allahov Poslanik. . 670. uze tejemmum i uzvmti mu selam. sauauahualejhi ve sellenL tada priale jednom zidu.3171i Muslim. 4/251336.slsr-s43eq-' sr Buhari. reöei "Dobro dolla.a potom mi rekao: 'Nije me spijeöilo do ti urvratim selam osim to ito nisam imao abdest-"'s3e Ovo potwduje hadis koji je prenosi Ebu-DZuhejmu kome kaä da neki öovjek pro3ao pored Poslanikq sallallahualejhi ve sellem"i poselamioga.54 Takoder.Imam Hakin.dok se abdestio.Ummu-Hani. doila kod Poslanika. UmmuHani. 41283tI8259i Ilakim tt27U5g2."t . sallallahu alejhi ve sellem." Vjerovjesnik. * guh*i. str. sallallahu alejhi ve sellem.

NAMAZA .SVOJSTVA LANIKOVOG.SALLALLAHU POS ALEIHIWSELLEM.

oifle. 3t ) Oblaöenje namaz obaviti. 2/l'77 i Et tadZu tl2s7. MedZnu'ul-Jetava.sa[kt[ahu $tojstoa Uvieti za narnaz 91 S Nakon öistoöe.cri.El'katanin'rtkhijje. 6ß'16-i El'meditnua'3111t i El' tllt{.i.str4'tIEt'tad\u'.-..ln48-U9.Ll'nugu. tt^s4'455 L\-furua tt281 i KeßüIül'kina Ll'in'at ti654. hidtje ierhut-bidaje. E.El.' Ez'zehirch.2/182' s Vidieti:El-rertr. 1145.3160.ahjaiiwV eoskniLwog.lD6a.5'ö \eki safij\ki uÖenjaci koieie neophodno pupka i pokrivanje ramena.31t13 sYifien:Ez-zehireh.a. uienjala Vecina i hanbelijski}s5o iafijsuhsan Ovoje sravmalikjjskih. i Ke:iaful-kina l/366 Medutim.lo izmedu pupka i koljenä. Hilijetul El'medbnua.41. lüepo se obucite kad hoöete UzviseniAllah je rekao: odjeöe El-E'araf. El-vesit.5a2 pokivanja stidnih mjestau namazu.2162 El-nuhe?zeb.ehirch' 114'73.47.sas daje pupal.sa8 otkriti i je namazu dozvoUeno Zeni u da hanefijskihpravnika smatra s2vidjeti': Ez-zehieh.l/4'75. Pokrivanje "O vjernici. s viaieti: fi re. *-vialiti.. iäkode( Et'temhid. *Vidlett: al-ull4'74. 41348. slg.2/62 31173-115 s ViäjetirEl-. 11542 hanbelijskipravnici smatraju da su aakeZenestidno mjesto.rsrr 116'72.S?r'i" . 1ß68. 2162. n vidleti:: (Medin\t ) i Hilijetul'ulena.11248. odnosi koje se spominjeu citiranom Nema rzil^ienia medu islamskim uöenjacima o obavezi miesta. mjesta stidnog 1. srr. l/o5Iit/6b7.a prije poöetkan naza mora se ispuniti nekoliko ne bi bio validan bezkojih namaz narednih uvjeta. .22lIt'| fethil-Kadir. hkoder.11449. boljei sigumije. El'kavaninul' ulena.tl45 iHa:ijetu lbni.'aL rvalom sluöaju.5{ Pored ovoga hanbelijski uöenjaci smatraju da nije dozvoljeno otkriti ramena u Hanefijskipravnici smatrajuda su i ko|ena stidnomjesto namazu. pa ih nije dozvoljeno otkiti. 31173.Abidin'1193'94. i Hilijetul'ulema. Maatibulidana su 53. *liänomlesto. Haiicru Ibni'Abidtn 2/9394Ll-insaf. U473 i Ruhul-neani. Vidjen. El-nugni l/651'652. frkhiiie.neki El-insaf. smatraju pokriti. koljenaje tijelo. Bidajetut-nudZtehid.543 je u namazu Po miiljenju uöenjakaöetLi pravne Skolemuskarac obauezanpotriti dj. El-hidaje." (Prijevodznaöenja pokrivanje stidnih se na ajetu. rel'iklil. kavaninl -frkhi iie. El-mediJnua. r2li'tl. * Vidiei: El-nebsut. osimlicai iaka pokriticÜelo onaie u nafirivu Stoseriöe2ene.'el'iHil. rt. .

a.22nt i Hidiabut."' Medulim. . ponovo dotle i kaza: 'Klanjaj sabah-namazl' Zatim je doiao drugogdala i narediomu da lJanja podnekadaje sjenasvakestvari dostiglanjenu duZinu.s. sallallahu aleihi ve sellem: 'Sadaklanjajjacüu-namaz!' je Kada naslupila zoraDZibril. 2ll31. 2F(.s. 2/t2s-t2b i Hasijc!urbni-Abidin.Poslaniku. jednostavno iz razloga sto je D.vidjett Et-hidaje.tetava.. DZibril.ibril.. nanaza stopala. kao i hadiskih struönjakakada spomhju namaska wemen4 uglavnom poöinjuod podne-namaza.Zatim mu je dosaou isto akiamskovrijemekao prethodnog dana.DZibrill.. srav veöine islamskihpravnikaje merilomiji. kada sunce prello polovinunebai rekaomu: 'Ustani i klanjaj podne!'Kadaje sjenasvakogpredmeta dostiglasvoju duZinu. M.st-^ Ovo miSljenje je.rekaoje Poslaniku. Diibril.. od tbn__. '"' Vidjeti: tlrrdzta'. buduöida ne postojijasanargument koji ukazuje na dozvoluotkrivarja stopala u namazu. DZabirb. kaie: "Namaska vremenasu ograniöena inije dozvoljenoklanjanjenamaza mimo njegovogvrcmena. lakoder.sallallahualeihi ve sellem. U komentaru citiranogajeta imam Alusi u "Ruhul-meani.). Nastupanje namaskog vremena Namazi su propisani u precizno odredenimvremenskimrazmacima.." Nashrpanje je uvjet bez namaskog vremena koga ne vrijedi namaz po jednoglasnom miSljenju islamskih uöenjaka.rejmijje.s. 2U456 i 26t332i Ahkanul-iadeti.s.s. pouöavao Poslanika. Abdullahkaze:"Do5ao je DZibril.s. 103. U35. st.ö. Potommuje dosao kadaje sjena svake stvaridostigla svojedvüe duiine i naredio mu da klanja ikindiju-namaz. 2. sallallahu je alejhive sellem.a.Potomje dosaokadaje proilo pola ili treöina noöi i naredio mu da klanjajaciju.n?retifrsataa. je opet dosao i rekao poslaniku. Et-bpnaje." (Prijevod znaöenja En-Nisa'. a. a. srr. 125.a. sallallahu alejhi ve sellem:'Klanjaj aksam-namaz !' Nakon ito je nestalo crvenilana nebu..55l Veöina islamskih pravnika.od Sena Sebir.ponovoje dolao i rekao:'Ustanii klanjaj ikindiju-namaz!...ve se[Iem. odabrao sejhul-islam IbnTejmiije. a Allah najbolje zna.30. namaskim vremenima poCe!Si od podne-namaza. Kada je suncezailo. a. Zatimje dosao ujuho sst. UzviseniAllah kaze: "Namaz je propisan vjernicima u odrealenim vremenskim periodima.ta|. "" Vddjetli Medlmuut.dZnu ul-fetara.

El Dtellit R. r \ e n k 3 . u srolu 5g IbD Hibban.11]'64.' vrijelnc ikindiie-n.o ie . 3s' V i d i c t i :E l .3121i El'kflt'(l."'''" Diibril.i. Ei:erh kebit. E l T l | a k i h r t l r t c w u t i .on la m ud a k l J n i i r D o L l nk er d i e s i e n c . ?/160.j5s neba. 266/1000.üs.""' Podnevskovrijeme traje do ikindije-namaza. r s t i .17.rrv m.alhllrhrr rlcjhi re sellem. \1321. Ltt"'t t.Serln-.S'tojsn a Qosknifuxtog. 5/93/61:.11268./i. 128/541i Muslim.nr. od ßti.1.r/i. El Ibn Bettala. sr' 19.\1)1. 5/l l9 l:0/6.leti: ill rrsar. L-1isri:. Nevevj. F d h t t l ' t a l i k l I I l A 5sVidieti:81tr.üü likhiii(. lnAT (Sakid.ht .-Ze*eii l/161 i tlü1'.rekao: Podnevsko vrijeme nastupa kada sunce prijede na drugu pobvinu Dokaz tome je hadis u kome islarnskihuöeniaka. btut. B. je rekao: Podne-ttol1:d neba i trdie s|e nastupakatLLsunceprijede ia aenitu na dtug-u^poltn'inu dok siena öo|ieka ne bude tliegove duiirte.s.l('ne mijenjrli ": j z u k o Dokczl"lne ie hrdi\ u komc z t r r uL r .r". Ilnrü Tirmizi. .k t b n . ltloatih 'itl:!1. uhsatul'b(dtil Dtuir' I/85 i ltvat!' TitltLi. 1/l'17. I 1 2 6 0 .I!.. IhD HuzejIne.l/110| Ellttcd:Dtru 3121.nrl3/27. l ih'6 O. . Ll e|sa1.po konsenzusu tbu-Berze kaie dr je Poslrrrik. El-|. ne Iaöunaiuöi duZinumale sjene koja se primjeti dok je sunceu zenittr' U prethodnom "Zatim je doiao drugog dana i naredio hadisukoga prenosi Dzabir stoji: jenu. 55'Viai"ti: a "'. a. l/'168./ y132.(ai. 1136.1't). l/326 i 2/355.i." l ' l ß / ' t ' t t n \ ' t t t o L t . . taha!i. t u5 " . Zehebi.11. kada hlad nekog predmetadostigneduzinu istog. Ahmed."n Ikindijsko vrijeme nastupa neposredno po isteku podnevskog vrcmena.ra. Hakim.rlikij. 'lzmedu ova dvl vremenaje namaskovrijeme.sit. 2 1 1 1E 56tvidieti: t.+/150. Drrckurni l/265 Tirmizi. v r k e ' r f i j : k i h ' pravnikr' i h r r r r b e l i j .. t/. llll5. E|'tctlllil 8ll0. lll11. Ir.Ahnrcd Sekir i sejh Albrni ovaj hadis smatrajuispravnim Vidjeti: D:d.d:t' n Vidjeti:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Er-r?rüid.nji-t" podne-namiln kon ito bi \unce preslo nii dluPu folu\inu neba "Vrijcme Poslanik.l/335 l16/1-172.bez rneduvtemena.'r. l/142. ssrvid. eaLiL. s6? 3D18 i 8/16. .trd:LILl.sallallahu alejhi ve sellem.tull.srr. saffa[fafiu afejfürte seffe4iü 93 t Potom je kadase dobro rasvanuloi naredio mu da klanja sabah-narnaz.rmrza Odabrrno ie \ve dok \urrcenc l. h eii.11.po miSljeniu veiine jslamskih uöeniaka. l/3t). 7/1fl i EIa . 5s'Muslim.LuTinu s t r a r id . Ll . E t h a r i ! .n t Sdhihil'Buluri jcrr.i s r i : i 1 r : | 1 3 6 3 8 . 3/ll0/l'1578. l / 2 2 4 . . l/. kl. 3t75. '* Buhari.kar. S.kih. .

Sefiu wanit-a\ar. a noö se raöunaod ialaska Odabrano suncad_o zore. u"aZ_u. Mugnil_muhtadZ... 11246..?rail st.ü.a. kaä: |'Vijeme aklam-natnazaje do nestakka cnenilß. Et. Ishak. S?fiu Sahihil-Buhan..tt40f.2t333.ur-fetara. 4q. vtSS. 2t23. )/3?o:.. po misljenju apsolutneveöine uöenjakaöetiri pravne Skole. .ncdinua.49.y!26. 4/337/1473. 42^83.. ffi vidjen: ELevsat.ed.2t21. sallallahu alejhi ve sellem. octAbdullaha. kazeda je wijeme ikindije svedok sunce_ ne poönemijenjatisvoju boju. t/t18.'o'. Bl'rr.id.hAvil-kebit.Nejtut-evrar. 2D5-26 t' Vu.-'.taja|lsi Mjslim..-2"*esi. t. Seüuz-krkcsi. rcbjinut-ha*aik. 2/t56.Ebu.566 Dokaz tomeje hadis u kome Poslanik. ELv?\tt. zbogkatkoöenjegovog vremena. Medttnu. 44.'. sr. t/225. 2t24.iiieme .Aksamsko zalasku sunca. trr"nhid" Btgt. Et-ik14. Ebu-Sevr.uxn. s/69.ma. ttt atibut-idima. Fs-i"rhut-kebir.ve sellem. tn2i i Serhu.y!-Bn! Serhut-krk?3i 11472. Et-ned. Srq.^nrpaju: Suljan es_Sevri. )334. s n. l/^t]1.Et-ihtijar. od lbn-Bettat4 Aidatut-ahyezi. Jerl. E:-n:ug. iitn. stet.t47j.38.l/107/396. 4q. Et-mesail. 52. po konsenzusuislamskih uöenjaka. n3i. po konsenzusu jacijsko vrijeme traje do pola noöi. Jl33.. U4ö8.uidieti: El-kafr..56l Medutim. E!:ryinhadi.2/344 i Umdetul kari.s'o Dokaz lome je hadis koga prenosi AiSa. U47'7. t/4:/3. Lt-lenhirt.Et-jefiul. 3t38.Ovo misljenjezas. US3.id!rn. ln32. ti.El-kavaninut-fikhijje. str. v4i3.s6s Jacijsko vrijeme nastupa prestanlom aksamskog vremena. Sefiu Sahihil-Buhan. Alr n. Et-tafr. Et-medimua.ur..sa Mealutim.]io t :. s6 . sallallahu alejhive sellem. Arid.^ Bnt2.rr-runne.sE.b?janu vet-lahsit. . EI.nua. EI-b?naj?. Njegovo vrijeme prestaje nestankom "rv"nila nu zapadu. r. Ft.ss wijeme.ni: . Bedaiuss:yia. svi islamski uöenjaci smatrajuda je -pohvalnopozuriti sa akSam_namazom.. nantaza Poslanik.ßk:!i:: Pt-nmhada.sallallahu alejhi ve sellem. tlti|. -vidieti: El.ut-f". 2/186.kaie:-.rl-. Ibn_Hibban. tß}t j Ei bewie. 4/8/2363. se Vlaleti: Il-ann. 3J1. turkeii.El-evsat. 2t5. 23D67 j Se. nastupapo . 5/90-9U612.56e 1el?nkon cwenila na nebu. d Ebu-Daluda.. v424.b"naje. "* VidJeti:_E1-p'\dr.atut-ahvez. 2t223t.Davud. 4t342.t0ii i -tatatßt4ßn363 '6 Vd'djeti: Ll-asat. Mcrutib .tetava 23t26j. El-nunteka. od Ibn-Benah.. sE. Ibn-Mubarek. U190. Medinu. f mesaitir.ako se ikindija-namaz nije obavila u ovom uemenu moZeseklanjati do prije zalaskasrinca. Mpraribut-idana. 3/41.sr'.40. imam Buhari.2t356. islamslih uöenjaka. u kome Poslanik.

Muslim.r."ä"ri ". Bidajetul'nudztehid. 4/3l711460' Ibn-Hibban' g^ftf"rfi-.f StOA 1/l18/441.:*".igL khnjai sabah-namaz da je boljeodgodid nije kazao "i" "rl" "i islÄsklh ueenjaka noeit oopredsabah.'Kf..\'HÄ:f.' äi. Musnil3t4243'T..i rslamsKrn po konseDzusu haäsa se svakako izuzima sabah-namaz' Na ovu iznimlu ukazujei hadisu kome Allahov roslanlK' üteniaka.s8o Ju'pota pravezore po jednoglasnom wiieme pocinjenasrupanjem Sabahsko kad" *.Kao dokazovi uöenjaci haubeliiskis?5 "Jedne ve sellem' alejhi veöeri Poslanik'sallallahü exn 1". kai:e'tz ov....'E-t-temhid.t.!j^YA.. santa il'i k."3 zoranasnrpa Prava udenjaka. Ebu-Davud.pi drugo namasko T.. tt.tuäuju t'*ef'jtti'fl . Et-kawninut24123' "ih. iön.U48r' .^.SlrSf.3tTs:. rt2stDttsuki' i Haiijetud tt263 uot' t 'fewkihud-de'ani.]ö. "r'. Ebu-Davud.ttt4.tf .40. f. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx H#it:#*#.. ' 2nw6966.. str'2?' Beiheki' .zt34o.s?8 "Ko stive."5tr Medutim' izraTitaveöinaislamskih iacäe-narnza ie do pola loli 'ueeniara poJaveplarr'e smatrada se jacija mora najkasnije klanjati--do sufijstti't" malrkijsq''i i zi.sluie seopÖimznaöenjem "Niie Je neunierenost u snu' neumJe-r-ehos' aleihi ve sellem. rt416'i. ii*:*ni:lyt!nrx"i.. 4.6 50n52r3.) ELnusne&'.1:e*i rß1' EI-W Yßr' EI.t '''" veii dio noöi je sajacÜom svedok nije prosao okasnio hadisau kome Poslanik' sallallahu Takotler.Y. t-umije da onaj ko ne stigneUanjalr JedanreKal öitüanog Medutin" poredovih i"""ä a" "ii" t..:ß*#'i.": : ::.Ied\mü'ul'fetava firJ/üe.os vriieme"'5'1.Elrnedämüa ..' "iiÄ-s""^a.'' pn]: iudisu .'. f.Ä:ä::.Serhuz'22*eii.-ttsli. n" ii't..1":?: t eq4us'say"' e')At' B n hidai rr ss' :1ätä-ä-indp.zi-i"i"t+. iwuzapnkizIaskasunca..i:. ti.Haüanieo:" ':P:-:{l* kaZe: i"r]ää" tr":rti ve sellem.sE.? ü-evsat."r u KoJoJ konste predaJu pravnici.'.ai. t6s-'tott4.... !556/1't73.: #!rY. 5/90-9U612.srigaojekIanjatisabah-n4ma...?I:i*syll4.t3r nienluistamstitr l:Y?:: blago pojaöava' koja se postepeno il-roi" poj-i "oootu"nasvjetlost' Ahmed' U183/354' Ibn-Huzejme' l/1071396..

-. 144. islamskihuöenjaka.ratk. sedamnaest od propisivanja namaza vjemici su se okretalipremaBejtut-makdisu (Kudsu). t1348-35O. Et. LI-bahrur. 3l1l2.Ahmed.Prije ovepravezoreima tzv.ar. Ll.l-nua.53e El-mesdZidul-haramu Uzviieni Allah kaZe:" Mi Vidimo kako sa Zudnjom bacas pogled prema nebu.588 buduöida mnogi klanjaöi iz dugogsafa neöebiti usmjerenipreciznou pravcu kabe. svjetlosti.. da seusmjeriprema (Mekka). u njenom u protivnom. s-:vidje|.6. duZanje okrenuti se u pravcu stranena kojoj se nalazi Kaba. 11154. mjeseci. llß). Okretanjepremakibli premakibli je uvjer za ispravnost Okretanje po konsenzusu namaza.2/o0. '"" Vidjeri: Ka{a\!/-p.ß. 3t 1o3. 3t41 . njegovnamaz nije ispravan. Ettemhid.lll48. ""-"-" obasjavajuöi vrhovebrda. od Ibn ltllt. Sirokom)safu ne bi bio ispravan. Bdaietul.'o' Sabahskovrijeme. Fethul-Ban. od lbn-Kesirai Hudid-ctu aht bati?a. n-i.58? U protivnom. Aziba koju bitieä Muslim. 'H Muslim. . Meritomijeje prvo rnisljenje koje se navodiu predajiEt-Bera b. lö5.3t46i tt-furua. okrenite lica svoja na tu stranu. sn. okreni zato lice svoje prema Öasnomhramu i ma gdje bili. 1197. 17154. ".titj.536 Onaj ko ne vidi Kabu svojim oöima. nakon objavljivanjaovog s8"/idjen: El nuhalla. El-nugni.. lbn-Huzejme. 22t2}g. -'* Vidjeti: L!. 2..rnu ut Ietava. sto je suprctnokonsenzusu uöen1aka. "h. El-ikna.r'd:"rd.t^95. laina zora. El-ne. U5O5 | Mctta. Ulag. EI nedinua. ll5O3. kaie.ncdinua. nal(on iega ponovo nastaje noöna tama..brd.l/107/196. ll2tr3.a wijene sabah-namazaje od zorepa do iTlaska sunca. ll4eratibut-idina._Benala. sn. trajedo poöetka izlaskasunca. s/e21612. t/t83/354. 4l15l. Scrtu neanil-asar. sallallahu alejhive -sellem.a ona se ogledau pojavi kmtkotrajne vertikalne popul vuöjegrepa. sallallahu alejhive sellem. Ebu-Da!ud.l20q. .. 3t203. s-n vdß:. Bidajctul-nudatehid.533 Dokazovome je hadisu kome Poslanik.".5/8/525. sLr. ll4a1i El nulessal.'erhu Sahih Buhari. 11300.'"'Ko vidi Kabu svojim oöima mora se okenuti taöno pravcu.- * -*-" ""fi"|T.!cnhid. Prvih Sesnaest po drugommisljenju. Ridajetul nudatchid. E=iehireh. tt487i Medimu ul-Jplava. 2t2ro/6966.neclinua.Vidjeri: El.nn5. * vldjeti Et-temhid. Lt.50. narnazu dugom (tj.8/74. ".nugni.nudatchid.) Na sabah-namazu u mesdiidu Kuba."'o' 3. Mi 6emo sigurno uöiniti da se okredes prema strani koju ti ielis. po miSljenju svih uöenjaka." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare. Uttt.Zatimje Allah naredio Poslaniku. 11308.pn: & rcmhid. Bedaius-sanaia.

sallallahu alejhi ve sel1em. 11185.. Lhfub. str. ako ni to nismo u moguönosti.ie glasnik i rekao: "Ove noii je naredeno Poslaniku.da se u namazu okene prema Kabi.t 2/:5-.2/220 22t i Slhihu fikhk su. .l.:rdf. dok su ashabiklanjali.kaze:". sallallahu alejhi ve sellem. pomoau kojojse straninalazikibla obavezan zvijezda. '.. Öistoöa odjeöe. srr.5e: Nakoi toganeöe ponavljati namaz./d. brda. t h .l: l/402. pa makar klanjaou pogrelnom pravcu.thkauit-Kur'an. a n / 1 9 7 5") Vidier.t ( . saliallahu alejhive sellem. 8 / 7 5r M u . 1161 62.urc.pa uöinitei vi takol" Klanjaöisu bili ohenuri premaSamu. t/235-236.5el 4..: fl +/. Ei. ondaspada obaveza okretanja prema kibli.rh l. tt potomtlonesiteADir"ser Ko ne znana je pokulati odredirikiblu.". sunca. El ihta ji "tcsailil. Na nuznostuklanjanjaneöistoöa sa tijela ukazuju brojni hadisikoji govoreo obaveziöiSöenja nakon obavljene velike ili male s Buhari.kada ustaneida klanjai.i. U poduZemhadisu Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem.i.tiIbIi qt\t1tüttll).'' Ako je öiSienjeodjeöeza namazobavezno. srt.lina.nugri. ondaje öistoöa tijela obaveznija. pilrno odjeci-nr je pränje kojuje dorpjehkv od mje.. Merutihutidlna. (ne prekidajuöinamaz)okrenuli su se prema Kabi.vjetrai sl.22/242. Mug'til tnuhtad:.vozuili na brodu). ltlugnil-tltuhta. 4. Bedaius sa aia. "' euhar. ö5/127 i Muslim.5/9-i0/526527.SvojsnaQostanifunog. pa kad-su öuli naredbu.dovoljno je samozapoöeti namazu tom pravcu. t)e5. 97 - ajeta. 1n50. 3/162/291 5%Vidjerl: Et teuhi. ierhuL-ntunltia. ir i. t r m .'vddier HairJ. 102/403 i Muslim.. Et-ihtijat. "" Buhan.19/66.) Kada je Allahov Poslanik. naredio ta-kre odjeie."(Prijevod znaöenja ElMuddessir..lrmskihpravrrila \mrtrada ie eijienie jedrnod urjerri"prar odjeie nosri namrza.54.u avionu. saffa[tahu a[ejfüoese[p-. l/4O2.Medutim. tijelai mjesta na komcseobavlja natnaz "I UzvileniAllah kaZe: haljine svojeoöisti.rir IAoliE.rr. Ako nismou stanju klanjatiokrcnuti prema kibli dok smona putu(npr. l/291.1/l| ) | Lt1t. 4 . El-tlat tiu li .'"'l/ralita veiinai. doiao .5eo Vjerovjesnik. usmjeriseprema kibli. El. u brojnimhadisima naredio je okretanjeprema kibli u namazu.ecnice. upotpuni abdest.rtho.

El-nuha a. 11402. 3/155/284 ffi V dlijer:Ert?nhid" 2Zltol. Muenil-muhtad| 1t402. 365.11294.tn37. 11176. 125. lA7.Esailil-idirn. "' Vidjeut Et-t"nhirl. .60r Ova skupinapravnika poziva sena hadisekoji naredujukoriStenje pregrade u namazu i kazu da nemaispravnih i jasnih dokazada je Poslanik.5ee Za diSöenje odjeöe. srr. Ei-sefiul-nuntia. klanjao osim premaperdi.5e6 Apsolutna veöina islamskih uöenjaka smaha öistoöutijela uslovomza ispravnostnarnaza."tt.5e Cistoöa mjesta na kome se obavlja namazje _uvjet za njegonr po milljenju vedineislamski} uöenjaka. Stavljanje pregrade ispred llanjaöa neki islamski uöenjaci smatrajuobaveznim.naredioje da se u njegovoj dZamiji saspeposudavode na mjestona komeje jedan pustinjakobavio malu fiziolo5ku potrebu. El-iha fr '. Esaejlul-dZenar. Ahkamul-kible..59 i Ahkamus-sutrc.3N0o. Et-mugni.Ovo je miluenje imama Ahmedapo jednoj verziji. 3tt0t.Mealutim. Redaius-saraia. tZq:leOZs iMuslin. U220-22r i Sahihufikhis-sunne. t" nunari. stt.tt3t8. 3D. ruku i sedZdu öinili.'ret/amulminne.s1tr. 14. Bedaius-sanaia. uöenjaka zahirijske pravne skole.11293.I 22. El-ihtija." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare. a Allah najbolje zna. Uzviieni Allah kaZe:"I Ibrahimu i Isrnailu stavismo u obavezu da Kabu Moju oöiste za one koji je budu obilazili. Ibn-Ruida.nekih hanbelijskihi drugih uöenjaka. Sevkanija.El-iba f nEsailil-itlbu.) Allahov Poslanik. sti.M?vahibut-di?tit. koji u njoj budu boravili. n vldjelo' El-nusni. t9lö6. Nejlul-evtat. Et-ihtijar. IniO.tr-sunne.In5. El-v?sit.buduöi sx vidjeti: Sdn'rü.22n42. veöina islamskih uöenjakasmatra upotrebu prcgrade sunnetom. ttt85-ta6. Serhus-sunne. El-daaniuIi ahttnit-Kw'an.4 fizioloike potrebe. tijela i mjestana kome se-obavlja namaznije potreban niijet po konsenzusu islamskih uöenjaka.R g Ir u ^ t N i fü * ottu"'.f1. MrynilnuhonZ."o ispravnost. tt6t-62. 11235.sallallahualejhi ve setlem. ili obiönomzabodenom stapu. hegrada ispred klanjaöa Prije poöetkanamazapotrebnoje staviti Fegradu (sutru) premakojoj se klanja. tB3. Haiijetut-Tahtavi. lt4O3. zidu. Ibn-Abdus-Selama. -' Vidieu: El-bejanu vet-tahsil. sallallahu alejhi ve sellem.'*Samimuklanianiem postize neöistoöe secilj. U6t-62.

HairßturTahtavLstr. sa dobrim lancem Rezz aI. 1t282i El-kavan inut'f*hijjc. 2J208 i El'nedbnua. 51b8. Ei-ie l-muntia. s njim ie lejtan. zaista. neka klanjo prema salallahualejhi ve sellem.Ako pokuia.". rekao: joj se pribliii.ar koplie"o* hadis: sebipregradu zanamaz. N vÄ1et:: tl-ngni. Ibn-Ebi-Sejbe. 11249/2862. l llg}. Bejhekl' tß79t3449. 2/9-10/800. 2141503. 3. Sebreh "stavite pa mal. 2131810. prenosilaca. a Hejsemi tvrdi da su njeni prenosiocipouzdani Vidjeti: ElHuzejme Es-silsiletus'sahiha. sprijeöi ga silom. El'hafit-kebir. tarihil-kebi r.@' Ovo misljenjezastupaju klanjaobez pregrade. @ Ebu-Davud. ier. b.eklanjao. 7aßtaje on iejtan.. BeihekJ. 315."6ü "Ovaj hadis ukazuje lmm Sevkani ovako komentira citirani hadis: (vadiib). e vidier:: Neilul-evtar.21383 13464.3o5i lalaus-sunen. pravne ikole.da je Poslanik. * tbn-ttor"j.61659. u376-311 i Fetaval-IedZnetid-dnine ft Muslim. 4t Ia3. 3D26.sallallahualejhi ve rekao: "Ne klanjaj osim prema pregradi i ne dozvoli nikome da sellem. 6112612362. 1/135/96. stedeöi @ Vrdieii EI nebsul. a6'7.603 safiiske6@ Dokaziuöeniakakoji smatraju da ie pregrada u namazu obavezna 1. U hadisukoga prenosiEbu-Seidel-Hudri stoji da je Poslanik' "Ko bud. sallallahu atejhi ve sellem. Ibn-Hibban. Od lbn-Omerase prenosi da je Poslanik."@8 pregrade u namazu obavezno dajeuzimanje prenosi salldlahualejhi ve sellem. 2/l5/2105. uprkos tome."606 2. 3| | 122.EI'lerhul-mumtia. ß V tieti. Mabedod Poslanika. prolnzi ispred tebe. 4/188/506.Ovtt predaju pouzdanom su ocijenili lbni XejhAlbani. Neka ne dozvoli nikome da prode iuedu pedi i nefu1 njega i pregrade. 21196. Btuhai D Et'taihul'kebiru' Taberani. 11382 1925. 3131'l i TahridLut' edhnea. neka mu mbrani silom. rot2l4. Abd[rr/25012875' 1/296t88. a ako pokula. Ahmed. 2415'7115240. hanbetijske-' i veiina uöenjala malikiiske. u karektedstiönimprilikama uöenjacihanefrj"ke.?/134/6540'Begavi. 4!18'7 12430. str' 45 s vidlea: at-unn. Ibn-Huzejme. Hakim.Ibn-Ebi-Sejbe.t Et-tcmhid. Ibn-Madze. . E!-iunteka. 7n6.

je rekao: lako proöluisry1dnicgalpunoljcna djelajahalice. r/526 ) Serhu fethil-Kadn."6r2 Sliönoovomeprenosise od usmjeren rekao: prenosilaca. rekaoNafi i: "Ibn-Omer nije klanjao osim predanju Nafia kaze: namazu). lbn-Ebi-5ejbe. veö zbog toga ito prolazeöi ispred predstavljaizazov. da mu bude zastor u dzamiji. Ebu-Davud. 219/22'1 3. prenosilacä. u" suh*i.naprekidanje skrusenostii validnosti. rd405. ftieöi ve sellem. sallallahu alejhi ve "Ako ispred klßniaöa nemapregrade u visi i zadniee sellem.+.U drugom prema pregradi.Nesai. . ashabi zavrlio saakiamskim Malik ka'e: "NakonStobi mlrjezin po stubove ustali. lancem sa ispravnim 615 prenositaca.o'' lancem saispravnim b. I t 158i Taplikuqalik. 4/190/510.Tirmizi' 1270/2146?.sallallahu 610Muslim. H lasatul-ahk'n.-- ^'-E.. ezanom.2n4o. st. pridavali su veliku paznju koristenju pregrade..k-nn qffaffahu nfeißit. kako sejtan ne bi proiaoisprednjega jednomod stubova klanjatiprema kadane bi imaomoguönosti lbn-Omer "OkJeni u mi leda.Zenau ovome hadisunije spomenutau konteksfir poredenja. l/285t86. u'oIun-es'-S. Dija Makdi'si D El'muhtate' 212/331 . Omera Abdullaha "Ko ineka budeklanjaonekaklanjapremapregradi lbn-Omerkaze: "''" Prenosi sedaje joj sepriblizi. 120 (muallekan. bi alejhi Poslanika. l/249r49. Imam Buhari biljeZi da je Omer vidio öovjeka kako klanja izmetlu te mu uhvatioga je za potiljaki pribliiio jednomod stubova' dva stuba.l/136/650. 5/161 61250D2:76. 6tt vidjeti. a cmi pot je Seiron"''' Veiina islamski-tr uöenjaka smatra da se ovaj hadis odnosi. sallallahu alejhi ve sellem. 2tr48n50r. dokazuÖi zenu i poredije sa psimai magarcimaKako njime da islam ponizava islamai da vide pozabave izuöavanjem bismovoljeli da seove neznalice da podrobno nam ne dozvoljava Temaove studije u islamu.it.re. lancem saispravnim V250l28?8.6rr a ne njegove potp. l/250/2877.Ukratko.prckidajunu namaz ieno.""'' (Ü. 6t6 Abd'r-Rezz^k."6roAshabi Allahovog Poslanika. mjestoZene pojasnimoznaöenje ovoga hadisa.ltrn.) je spojioIbn-Ebi-Sejhe Et-nusannellt' ovu predaju 6tt vidietr Icthul-Bari.Tako Enes b. muskarca. "Klanjaj preman1emu.nostinamaza Mnogi koji ne vole islam zloupotebljavajuovaj hadis. naruza Ukazujuöi na vrijednost pregrade Poslanik. Ahmed. Ibn Madi:e. magaraci cmi pos.

ne znaöi nepostojanjepregrade. Malik_lilanjao u El-MesdZidulprutu. . t . rt."''' Omer b."6r3 Prcnosi se da je Enes b.str. sallallahu alejhi ve sellern.18/285-1. 143/625 ut'gun*i. sallallahu alejhi ve sellem. rdrerr Hadi-. 'J r. mesdzidu da klirnjaiu u*mjereni "Vidio kaie: sam najpoznatije ashabe kako prije akiam namaza traZe stubove. t .rr.6rr Ibn-Abbas kaze: "Klanjao bi Poslanik.. L drug"j predcjiEne.5/89/243?."' Prenosise da je Poslamik./."' Dokazi uöenjaka koji smatrqiu daje pregrada u namazu sunnet L Ibn-Abbas je doSaojasuöi dok jc Poslanik.82 i.t trcJ:'ju _"rli. 2 I8/lllh I ll-r MIn/I. predvodio dzemat na Mini. ll. tztlso:.trrrrr. o d l h n R e d / c l ' J .pr.4 . ."t. sallallahu alejhi ve sellem. naredivaodok je bio na putu da mu se usadikoplje premakome bi klanjao. h lr ' i h . str. stt.t. ponekad klanjao iprema koplju. a ispred njega nije bilo zida. Ll Lrt1"1 ..lt)1- tJ6u.. AlhJni i. / .4/187/505. 7/13i IhD Munziru E/ ".sallallahu alejhi ve sellem. Ä / / a . \ i d i e r .Betheki."" ugledajuöi se time na Poslanika. U jednoj veriji Ibn-Abbas kaic: "Ktanjaoje Poslanik.r8-. r ..Jk. { l//b. i Jnr3i.."6rr Komentar: Neposlojanje zida ispred Poslanika. t i . .1rr cl"dur-Re.jer je Vjerovjesnik. ltrl thhntttr. na Arefätu iza koplja 617 i Muslnn. karaktera Dakle. Buhafi... :t :j t l ! :. el-Hattab bi haramu u Mekki prema zabodeno^rn klanjao prema usadenomkoplju. Seth lbn-Sad.Iirl 'm eki'|. sallallahualejhi ve sellem.rvnüm..tt ql+g+ i ltuslim. r \'1. Llttrtri.tr1\nim I n. str.r-l7o * Virlie'l F/. l/2. l .6/102/837. sallallahu alejhi ve sellem. 5/b5/2 -' u" gunari. 'l srn"". "vu .m. ' t t . .uJ \ V /'rl. I ö . 6" ltn-su seite. raf.t"u. 1g1 t ''r preml niimr. )tte.r J2r!. sallallahualejhi ve sellem.sdt[af[afru ahjfüvesertSvojsttnaostaniLwog. dokazi koji obavezujukoristenjepregradeopdeg_^su ivrijede za onoga koji boravi u svome mjestu i za putnika.

1221509 i Muslim. ali. . Iman Ibn-RuSd je pobio misljenje uöenjakakoji iz ovoga hadisa zakljuöuju da je Poslanik.. sallallahu alejhi ve sellem. Ebu-Seid prenosi daje Poslanik.klanjao na Mini bez pregrade.Da je Ibn-Abbas Zelio negirati posrojanjeperde rekao bi da ispred Poslanika.4/183/50t. nije bilo pregrade a ne zida.e bilo gradevine. a potvrda tome su i rijeöi Uzvi5enog Allaha: . neka sprijeöi svakoga ko proA ispred njega.?&o neto bude klanjao. veö ovaj izraz znaöi"kada". Ovaj ajet ne spujta obavezu nafi\aza na stepen sunneta.iefiul-muntia. 3t3'78-37g.tntZtZtZS. I/25J.02 salkffafru oe seffen. neka ne dozvoli nikome da proLlzi ispred. njega. dokazda klaniaö moZe ldanjatiprema pregradi a moZe i beznje. "'" Vidjerl tl-b?ia\u vet. sallallahu alejhi ve sellem. ustvari.4/187/505 68 V idieri: Ei. +neelsos.SejhAhmed Sakir ovu predajusmatraispravnom. rekao:. upuöuje da je Poslanik.nanaza prema koje bi mu se usadilo a magaracje prolazio ispred koplja.tuil-.. lica syoja i ruke syoje do iza lakata operite.2tS5S. namaza dobrovoljno?! Ne. ovaj hadis nije jasan i ne moze posluziti za dokaz o dozvoli namazabez pregrade. ako hodete molitvu obaviti.od lbn-Ru(da.6. " Tako namaz.626 2.kada)spomenut u ovom hadisu.Vidjeti Sakiro\e opaske na Et-musned. Sunneta i konsenzusa muslimana.obiöavaoklanjati iza zida.. Naime. s!r. on ne znaöida se dozvoljavaizbor izmedunamazasa pregradom ili bez pregrade.. lica svoja i ruke syoje do iza lakata operite.tor: Ovaj hadis je \tezat za znaöenjearapskoglztaza . pa nije ni mogaoklanjati premazidu. ttn-Hnzeine.Isti sluöaj je i sa pregradom zbog jasnih naredbio obavezinamazapremaperdi.) Znaöih to da je obavljanje . Ovo je poznatou arapskom jeziku. veöispravno znaöenje ajetajeste: kada htjednete molitvu obaviti.str. tU243At62O..'faberani.l'62e es /\trnea. ostajeobaveznim.2/26/84}.Sliöanovome je hadiskogaprenosi Ebu-Seid el-Hudriu kome stoji da je Poslanik.. u ovome sluöaju.628 Komer. o" l."625 tome..na Mini ni.""'' Ueenjaci koji smarraju da je pregrada sunner kaZuda je arapski "li)termin iza" (ako.O vjernici..\za'.. sallallahu alejhi ve sellem.O vjernici.robavezune spusta na nizi stepen. Ovaj hadis h. a ako odbije. Slianoovome biijeieBuhari.sallallahualejhi ve sellem.. Hadis.tdlrr?. "' Buhari. .zbog jasnih dokazaiz Kur'ana. rckao: "Ako neko bude Hanjao prema pregradi. sallallahu alejhive sellem.I la/494 i Muslim." (Prijevodznaöenja El-Maide. neka ea sp jeii kotisteöi htjedne_ sl/a.

l / .rqi".. ili nejasne.*e J\olhe F t .dii Ll taie: lio i:pted kl. ilzolsul.nije dozvolioovci da prodeizmedun1ega sattattahu da je orcr moglaprocisrmo i/x npj ret<o u"i.Lojnom trtmn prepratle u ri:ini 'aJtticl.vore h:'dß4. L ' .xltd. Ahmed.. Bejheki..Abdur Rezzak' 2/28/2158' h J J i ' n i J J ! ' r rV.nim.äi.osimStoima mahanu ispravnim predajamakoje govore da Posllnik' ier se suprotstavlja I ateihi vi sellem.o\ ih leda.e primakro or"sr"d".103 I je: " kadaneko ajetu' a njegovoznaöenje Hadisje potpunoidentiöan klanjao. rSi".. a njego\u nei\Pravno'lpotvrduiu pre'lille. jc ler 'tpontrr .3/379 ß6\idtßrit Ztdrl !a.1...nu prckilu Putroliertrtt je Postaniksrllalbhu aleihi\e sellem' 4. 65 Vidicli ti-i"'n /'trn.*"al . j t . . e o \ r l . Ova skupinauöenjaka poteikoöuza klanjanjapremapregradiponekadpredstavljala obaveza naöipregradu jer nije uvijekjednostavno klanjaöe.smospomcnuli ti1". slabim Vidjcri:Medi ?ttt tevaitt 2/61 ovaj hrdis ocU€nio Hejsemije ß VidietiN€i/ri-dvrdr3/5. str. l e n r u ' l r \ i m V i . q ..qr. r l l . Ibn Abbasa le 'u pc' i a i. J . mag acproili ispred je neprih'r'atljiv u lancuprenosilaca' Ovajhadis.dier': l h n H 1 / m r v r d r d . .od lbn-Käjjimr' . 68/142. '17012601Haliz '" 4/469 Ebu Jala rn:alrsos.rinjia i. i 5 n { . . i/385/9l4 Imam Haknn.u'o. " r .e.. l .role 5ve u namil/u\lnatrrju \unnelom koji pregrJdu uöenjrci sallallahualejhi ve sellem' klanjaobez pregradesu govoreaa'je eostanit<.pro.2/387/3'180.. . . r n . t l l l S e l . lcloder.. l e p r e k r n u r " \ i ' l l e ' r f / _ / r ' r Ä ' t r ' 1/32'1 A f f r u r A r l e o . U225226.predniegrnijebiloprePrade u puslinii d7em3t predvodeii a on nllerelglrao n1epa. u t h a t l n .ttanu. 3/324/1817.niti nei." bude je alejhive sellem'klanjao sallallahu kaie: "Poslanik' 3. zehebi i Nevevi ov'! ispravnin V\.käiel KIanjao '^" lmami Hej'emi iMun/in" u pu. A l b r r r ik J / e o \ ! j h J d r ' j ' s l J b / b o g r ' ' p o n r r r r u ' t r S ( l l | \ur'h l / 2 d 4 D r e n o .r'tora i oi"i n. l c r rt:/ ' ' r r r l ' / "'rt"-g. neprihvalljiv hadisu u kome Poslanik'sallallahualejhi ve sellem' uleiodo. lbn-Abba."o osimBuharije Prcthodno -." s""i". pa kaZuda bi 5. Taberanr' 630 Ebu-Davud."'' ili neispravne kao dokaz koristi logiku. S.'r Cirirrni hrdis.ie.: . l .t. Hoti.ttrjttca tll rntt pd\' lend mag)lLtc jahali.prednjeganiie bilo z. " g o t .tjeri Hutasaün'üka't t/523 harlis smatraju "'Huai.

ejme. alejhi rekao: vrijedi sveito je u visinisedla za '6"1 jahalicu. ...post. klanjao prema usadenom koplju biljeze: Buhari. 4/182/501.A1g4 #i&gwq.4bl.dotk. sa$a![afru afejftive se[[an.21457iLl-kaf. l/63. rt248/'745. lbr. Abdt(Rezz k. 4/182/500." Albani ka. Muslim. kojaje u visinisedla smatra se ierijatski po konsenzusu validnom."'Prema pregrada tome. kojije khnjaoprema usaitenom koplju. sallallahu alejhi ve sellem.slt.pa je rekao: "Kao zadnjidio sedla7ajahalicu. 2/9. takoder: tl-evrdr.14i Ibn-Huzejme. Nafia. Izgled pregrade i neki propisi vezani za r\iu Serijatskiispravnapregradatreba biti u visini sedla (tj. . Dakle.Nesai. Vrdje|]: J82/c24.a. Sejh je ispravan. 2/qr7o i drugi. ali ih je jer je Allah propisao u njima korist za ljude na ovom i na buduöem svijetu. Ls-silsiläulr.2/12. Ibn\4ad7e. I/281/778.^ -' \ d)eti. d su-navud.izgledaju teSki poputpet dnevnihnamazä u diematu. öakiakoje tankokaodlaka. dt Sahihu Ibn-Hu. sallallahu " Kaopregrada ve sellem.Madie.a onoje lnatnomanje iirineod sedla. _.r.osim u sluöajuda ß' Muslim.L\an arcb.6a0 "Ovo Ibn-Huzejme kaze: seodnosina visinupregrade. sallallahu alejhi ve sellem. Tako je i u vezi s pregradom u namazu. sallallahu alejhive sellem.Dokaz tome je postupak Poslanika. 211312292. Jednostavno. od lbn-Berrdlä. 2/1t-r2/817.er "Lanac prenosilacä Vidjeti. Ll-nrblur. l/134/637. islamskih pravnika. 2l | | la05."o'' Sedloje u visini podlaktice kako kazu:Ata. Ibn Huzejme.Od Ai$e. dzihaditd. naredbi.hda|e. El.hanefijski. U35. lbn-Hu7ejme. visine podlaktice). stavinize svello klaniae od visine sedlane smaüase pregradom za namaz.hadzdz.Abdur-Rezzak. mnogi ibadeti.l.'"' U jednojnista\noj predaji se navodi daje Poslanik. na Stoupuöuju vjerodostojni hadisi. U282l777.6'3 Podlakrica srednjaka tsrednjeg prstar.unaza Medutim.wdanua. neki Safijski i drugi je od lgloba do zavrsed(a uöenjaci. str. 2t42o. sallallahu alejhive seilem.90. "' Hakim. Sufjanes-Sevri. logiöki jasnih dokazi ne vrijede i ne uzimaju se u obzir pored Poslanikovih.se prenosi je da za vrijemeBitke na TebukuAllahov Poslanik.faatade. a ne na njenu Sirinu. ll9/494. Hadisdaje Poslanik. ltl9O. 6ru \ rdteri: iprr" SdrirrlSriali 2/113. po svojoj spoljainjosti.pitan kolike visine trebabiti-pregrada u nalnazu. Jt 226 | El hcnap. EI. 5/88.

! e : P i. dokaT' ieijrtski ispravan navedcn od mogüinosti gdjejezll svaku .t. t t 1 .lo.lik..qr.499.ndd. Dl!ud.5011.c da povhienje uöenjaci 'kubtd islariski ll23t3 Ncki niilavanpostupak Yidjeri:El'Mxl\'\'cn?1 I Jruli ' c l h e l 'q ' " : ' l r n r ^ h r n e Jl \ r r \ 1 d r n r B ' u n r h r r ..lhr llu/eir'" 1ro'öUl f rbcJrri H'rkrm' T']jilisi str' l9l/ll'll 1 (El-fethurrebtraDi).is. .:"'.' munr i ' r 1h r J r . 5!iir../r!l'stl. stub' jahalicu' hev|rt' ÖovJeka' drvo.i". v . kao: televizor' ogledalo' prozor' srgbu Oavud.198. Ahmed. N4hn'". i Tr:rLi N'\evr BeeJ\ lnl-s3l:rl Dr-ek'rrnt lrnr\i. dozvoljenoda za pregraduuzme koplje.502.str'751953.B .*4.t-t". .507. r/llb"r. crtc olakiicai to povlaöenjem 4 r raieLr.1.. .?:. z/13/81l Alxncd' Ibn-Huzcime Ibn Madtc.lis neisPravnimVidlcti: r-r toilrrd 1t20l) Hulasalul'ahkall atr"niin.". J .1" *"j ha. srL.. \.6r6 Medutim' nije pohvalno uzimali za pregmdu oredmet koii dekoncentdöeklanjaöa. orut itd. r ako Dcmanr togl' onoa presirde-a ako nemaprcgrade.t. j t . rr.c t . irnuln Haknn. : ' i i . lakadet:7&h a edtl lD)4-225 i Ahka'nts'stttr''str' 4l-43' 509. M. h h t i l . koji l/183/1466 Bejbeki dl2511161.St. r . U ß ß ne' p r u r ' ' l m r r m s r i j n b ' ! l ." jc crre rrrrrti.' t . izuzimajuöi irnama Malika' navodi konsenzus uöenjaka po ovom pitanju-6! Dokaz za to su stjedeie Poslanikove' "Krt hutle klanjatt neka se :aklotti i sallailal. vJercdostojnom il:stlc::. 3/a I TcrnDnt'tüDülc str. I ' t l " l l t t n t ' t ' n t ' t t t. nr. 2iJ12. iid..3/ 130/:15 6/119/562. Zehebii Nevevi ovu lredaju smarraiu Vidjeti:Elrr. l. t h .t i'. Lbu .ojsun QostaniRlnog. . r . r r' . .aa' tni' ie4"i ne prekidi nanrL:. Hibban. str.''t'!5 je biva kako zbog ljudi i Zivotinja tako i zbog lejtana Klanjaöu.n.1. t .rlratilattttit?J 11176 * fo'r.Muslim4/l82-193/501'501' v idjcli.. jr. safa[[afiu afejfü ve seffa!fl 1115 nema moguönostiza !e jatski propisanomprcgradom To znaöi da cfta Je nerspravan koju povuöe klanjaö ispred sebe ne vrijcdi kao zastor'ler o" (kao preglade) ha..85 i Ahkamts'stttt". . .19. povlaöenjucfte ispredklanjaÖa Iz prethodnihhadisa razumije se da je koriötenjepregradelegitimno bez ob)ira da li klanjaö oöekuje da öe neko proöi ispred njega ili ne Imam Es-sefarini.r lb5.163/689.n 3t4 Sub t$ \eht l/ll'l Ä1-lar/rr11rZO. . .. rijeöi: nekt pride pregrudi. t249tls6 i Bcgavi. . druge Neiut<ttar.300 Kada bismo pihvatili ocJenu koristenjc pNo naredqe se njine dok:rz harln nc mozeposluiiti kao lcr skupine onda b drveni prut. \'r1: i .slr" 99 ln m Malik ka.51251l.5Il. jer iejton prokri ßpred njega" U drugoj predaji Dakle' zastirade u namazu stq. Ibn 2/169/542.". I19i22/.:rr.3/2:14 * suüo.u alejhi ve sillem. r a e n : \ r r l i r r e n r c r e p o q ' 1 .

2/63. neöimsporednim i ovaj smisao ukazuju hadisikoje biljeze:rruhan.r * lbn '. "' Yjdteri:Felrul-Bai. \allallahu alejhi ve sellem. Znali su da je to (sastavni) dio vjere. r.lo\om.652 Jahiab. 21 151.Neispravnim gaje ocijeniohafiz ! El-fethu. sdilril-Arrafr 2/tJ2. 423/.2/ t5'/ .U vrijemediihada.a.za mekanskii medinski haremkao i za ostaledzamije. Danas neki muslimani ova i sliöna pravnapitanjanazivaju"simbolikomi ljuskama".o"o lbn-Munejr kaZe: Buhrrirovimpoglavljem pobiti misljenjeonih koji smarrrjuda ktanjaöu nije porrebna pregrada akose nalazi u Mekli.rncem Dzodu Ll nrsüedu. nemapotrebe za pregradom u namazu. 2/35. s? Na .a.jer se lime znatno umanjuje o'' skruienost u namazrr Uzimanje pregradei zabranaprolaska ispred klanjaöa vdjedi.ai.U Vlekki ni(ra ne moZepresjeöi namaz"o".271757..e.kada se lije krv na Allahovom putu. oni pitaju o pregradiu narnazu.. Ebi-KesirkaZe: "Vidio sam lbn-Ome_ra kako klanja u Kabi i ne dozvoljava nikomeda prodeisprednjega. nakonitoje ovu predrjupripisao Taberaniju proiirenom u nesro obliku."""' Hafi/ Ibn-Hadzer smarra da je imamBuhari ovim poglavljem ZelioospoririAbdur-Re. d Vidjeu: ii. 1281/5959 i Muslirn... ffi Yldjerl: El-musannef.a UzviseniAllah ne oprereöuje Svoje robove prekonjihovihmoguönosti.prJvnrm prenosla.2391585 i drugi. tj.ponekada zbogprevelike guZveöovjek neöebiti u moguönosti u mekanskom ili medinskom haremukoristiti pregradu ili sprijeöiti prolazak ljudi ispredsebe.- rc6 fifuciRqvoB.te da u vjeri nemaniita nebitno. klanjaou El-MesdU idul-haramu bezpregrade. .Vidjeri.e porpuno a njegor I haJhi odbacuJu. \ä i. Imam Hejsemi.ez-ZUar. Iz hadisakoga prenosiAiia. 5/36/556.Rati.2/157 i rekaoda ga imam Buhari smalraneispravnjm. srr. rakoderiMe|ahibut-dAliL 2t263 i Haiijetud-Dusuki.jer nema validnogargumenta koji ukazuje na njihovoizuzimanje..tj./r.28q5. ^..str. Pregrada u Mekki i van "Zelioje timam Mekle . vidi se koliko su ashabi pazili na sve Stose tiöe vjere. 1259/s817 i str.str. VrOleri: Had:. pa mu je duZnost da se boji Allaha koliko moze. ImamBuhariie u svome_Saiihu" nasloviopoglavlje.nJIbn-BedtJ. Niie vjerodoslojan hadis koji go\ori dr je Poslani_k. takoder. sa[k[[afru a[ej6ieeseffeq narnaza iarenuili slilanu ili ispisanu ploöui sl./zakov srav kojj je iznio u svome Musannefu'"" u poglavlju pod na.kaie: 'U lancu prenosrlrcä im3Jasrn b. 22. Ibn-Mad. 6s2 Ne.d:e tM Nebijj.rr. *' Y ß )eü:Fe thul.""" Medutim.str. |255.

bilo bi mu boljeda saöeka "Ne dana.sallallahualejhi ve Od Ebu-DZuhejma "Kada staje zaradio klanjaöa bi znaoonaj ko prodeispred rekao: sellem.umanjujevrijednosti njegovog "Onaj.2/2412339 u Fetlxl u Ä'r{z/ai.ovo je propisna dok öini sedzdu. Prenosise da je Abdullahb. kao stoje navedeno i Ebu-Nuajm e lbn-Mesuda ovedvije predäj nakonstoj e spomenuo Balr!.4/188/507.-koji prolazi namaza. 12U506 6 Buhari. ffi t$dü-Re. 120/496 66Buhari."" islamskih Prolazakispredklanjaöa.u" Hattaba. po svommisljenuvidjeri: FethulBari ll584. Ovo vrijedi ako klanjaöklanja premaSerijatski pregrade? Da li je je bez sa onim ko klanja na otvorenom Ali. srr. str.sallallahualejhi ve sellem' od zidapremakomeje u Kabi a bio je udaljenoko tri podlaktice klanjao do sutre dok klanjaö stoji u klanjao. dok je prolazakispred pregradedozvoljenpo konsenzusu uöenjaka. U584. i Muslim. 9/29919290. Ibn-EbiSeibe. Poslanik.nriJ. sal[t{h.mjeseciili znarn da li je rekao öetrdeset od prenosilaca): godina. kaie da su ove rijeti u osnoviod Poslanika. Sadprenosi prodiorca. ne govoriovakonesto ashab .Abd\t(Rezzak. alejhive sellem.. str.saispravnim 6' lbn Ebi-Seibe. verzijahadisa Ovoje Nesaüeva i Nesai. ita s Buhari.1.l/249178. Meilutim.tojstva 1g11 nije tako muslimana nebitnim."653 ispredklanjaöaumanjuje vrijednostnjegovog umanjuje je kazao predaji da onaj ko prolaziispredklanjaÖa lbn-Mesud b elprenosi se i od Omera pola ome Sliöno o\ odvriiednosli namaza. Sehlb. (iedan KaZe Ebu-Nadr öetrdeset.HafizAskalani.jer sallallahu i Omera.takoder.65a Ovdje se misli na udaljenost Tidaimjestagdje-je daje izmedu namaru {kijaml. 2/25/2342 Abdr\'Rezzak' Täberani.z^k.hu af4fürlryfi Sr. Od Bilala se prenosida je Poslanik.660 ispravnojpregradi.12215 10 i Muslim. vidimo da najboljageneracija razmi3lj ala." (odgdjeha). t/25312915."656 Ovim hadisomje istaknutazabranaprolaskaizmedu klanjaöai pregrade. I aosfani{wog. klanja u vremenu se prenosida je Poslanik. l/25212908. ffi riueranl.4/189/508. sallallahu i sutrepremakojoj izmeduklanjaöa udaljenost Dakle. 4/188. 2124' prenosilaca. Mesudrekao: U drugoj namaza. lancem 252340. gDgE-29912989." mogla ainiosedzdu alejhive sellem. 6t vidieli:F/ r.

4/i 85/SM..Ko proäe ßpredklanjaöa (koji nemapregradu ispredsebe)na udaljenosri veöj od tn nije grijelan. Takoder.34/76i Mustim. dozvoljeno prcii. 21.Sahihu".leei . U ovome sluöajugnjesi onaj koji klanja bez pregrade a ne koji prolazi ßprednJega na propisnoj udaljenosti. 2t42'1 i Et-insat 2^ 29.739i EhvDawtd. * Buhari.prolazakispredklanjaia koji kJanja bez pregrade ni.. str. 6t .. od imama Ibn-Häzma.Nikonije osporio moj postupak. namaza do.podlak^lice. * uidjen: Fethul-Bari.4/186. jahalice. . -. 1/136.... t/ t65.108 aeselfcm..pregrade. "tt."""S U drugq predaji stoji daje lbn_Abbas rekao:.meatutim. Poslanikom.lo bi eesrodovelo do poteskoöa onimakoji Zele napustiti dZarruju. sumnJe da je ovo miiljenje zasnovano na Serijatski valdnomargumer1tu.4/185/504.voljen. salallalu jahalicu alejhi ve seUem. naslovili su poglavlje:.eOozvotlen nar(onudatjenostt od m podlaktice. pregrada imama je ujedno pregrada i muktedijama Odlbn-Abbasa seprenosi daje rekao:. \a opaskama iejha lbn-Baza.pri. a klanjaö nerna pruuo äa rnu . pristupio ..uau klanjg.Kotiko se god öovjek viSeudalji od klaniaea r(oJ:t:lanJl bez.66r Ovo mistjenj.. ne mole se niko obavezivati njime jerje osnova da je dozvoljeno prclaziti nakon razdaljine od t i poät*tc"."" Nemajaku osnovuu vjerskimizvorimamiSijenje "ni da.Nema prola.El-bpnajc. je svaKa(ostgumue. Potom samproiao ispred prvog safa i sisaos. prolazakneposred no isprednjegaj gdjeje granicanakonkoje ..aK.laSAeSU i Mustim. sallallahu alejhi ve sellem. u svome "Sunenu". predvodio dZematna Mini. dok je Poslanik.Doiaosamja3uöina etanu. sigurnijije od grijeha.. -'Hadi< koSapreno(iBitat kogasmoprerhodno spomenurr..6e .""'" Imam Buhari u svome ..?regradaimama je ujedno Vidietl El-muha a.. . * Srt'*i. i ostavio da pase. ispred Je klanjaöa? tmam lbn_Hazm kaze:. Vidjeri. S€jh Jbn-Baztvrdi: . takoder: 6t164 i 172.

\. nije znao za lbn-Abbasov postupak' znao je to Uzviieni Allah "Allahu nije skriveno nista. Ibn Abdul Berr. slr.o njemu..jer se iz ovakvih postupaka ve Drugi: EbLt-Hurejreprenosi da je Poslanik' sallallahu alejhi sellem. 2/128. jednoga dana. Nevevi i drugi 1t6 att tbn Bari' Felhul 4tt86.ive sd{zn- 1119 pregradaonima iza njega". 5/107 i El rtttgtti 2/68 6d Vidjeri: jcrl! srrilii1 Brrlafi. Et t. st2]. Muslim..Äu. tiusannet: 2/tt.oB.ncpojmliivojc da ashabisve ovo Presute l ne upltaju postupaksall^llahrralejhi ve sellem'o proprsu Poslanika.ojsna Qosknif{n. Redzeba ffi Vidieti: t'/-evrrt.t. stoiii kha kao itt. 1.lje se postarlia jedno pitanje: Kada klanjaö koji jedan ili vile iekata ustanenakon lto imam preselami'Zeleöiupotpunrtr ivoi namaz." uidi du.tirl''r.. r'irlitn las (u namazu) i:a obavljanje naÄaza.St.oon Stoga. 5 ) Allah ne bi dozvolio da ovaj ve sluöaj prode a dn ne obavijesti Svoga Poslanika' sallallahu alejhi uzimaju vjerski propisi selleÄ. . od lbn-Bettäla 670 Vidieti: A1-ftd'l!1.sallallahualejhi ve sellem niie znao za postuplk smatrajuöi Ibn Abbasa. Etrthtükta. rekao: hadisa Iz citiranog.tha. ttli All.r tome.1" Poslanik.107/6644. ovo milljenje je slaboiz dva razloga: Prvi: Ako bismo pretpostavili da Poslanik' sallallahu dlejhi ve sellem. nakon sto ih je podstic{o ashabe na ispmvno "Idi." (Plijevod znaöenjaAlu Imürn.asyidin karla steispretl nrcne-"61t .*t Ibn Bettal navodi konsenzusislamskih uÖenjakapo ovom to iziskuje pitanlu. sallallahu alejhi ve sellem znao za lbn-Abbasov Takoder. o aoio. '1ll:4/'123.le preihoclni prolazakizmecluimama i pregr'ade zabranjen Neki islamski uöenjaci ne prihvataju ovaj hadis kao dokaz' da Poslanik.lti.tada pregradaimama vise nije njegova pregrada'pa ita treba ctnlü1 67 Vidjeti: l]l Ovo isto navodi i Abdur'Rezztk. nema smetnje proöi izmedu safova kada 6T(r Jedino je Abbasa lbn postupak iot.l. sa[[a[[afri afejfr. 2l stf i Alldrrls'rr. ni na Zemlji' ni na Koji za Sebe kaze: neüu.o6rOvo miiljenje zastupa veöina islamskih ue"niutu.Medutim. je zakasniona Ov. s! 87 6" Buhari.

2t4t4. Ah*tnus-tutrc. Darekurni. t14t3t669.Fethut-Ban.jimje ulaTao na ispravnostsmisla ovoga hadjsa. o7{Sirnile radnleu namazu ne-uüeauna njegoqrispravnosl po konsenzusu uöenja*a.ipal. . Vidjeli: tpyail. Hasan. Ibn-Dzevzi u El-ilelu.ako postoji moguönostza to. Lanacprenositaca su spojili: Ibn-EbiSejbe.2t i Et-kavtut-nubin. Namaz na brodu Poslanik. Ovo misljenje zasfirpajuEbuJusuf.pa "Klanjajstojeti.20195i S?fiu Sahihil-Buhan.ve sellen.. dok grijeh pada na one koji prolazeneposrednö isFed njega. piranje o namaTu na brodu. 21217 ."61s Prenosi se da su Dzabir i Ebu Seid el-Hudri klaniali na brodu stoje6i. osim ako seradi o koraku ili dva.2J439.J/22U5489i l ^tanfetut suncn. sallallahu alejhive sellem. E6cnhid. l/40c/1019. --Vidjeü o'' Hafdm.twmtza Odgovot Imatn Malik kaäe: "Nema smetnje da se klanjaö malo pomjeri bilo naprijed ili nazad. Z6ql656J i Bejheki.r.A2J5. l6o. klanjaö öe ostati na mjestu na ko.4/109 tmuallekanr. s|'.hanbelijskei 612 Vidjeti:Lt-tadlu vet-iktit. iza Onaj ko na ovakav naöin ostanebez pregradeliöi onomekoji je uzeo jahalicu za pregradu.17j.uöenjaci malikijske.Neki hadiski slruönjaci su.676 Veöina islamskih uöenjaka smatra stajanje u namazu na brodu obaveznim. Bejheta.srr.vidjett S"fius sunnc.lijevo ili desnou potrazi za sutrom.6?a a Uzvi5eniAllah naibolie zna. je odgovorio: plaii( osimakose da sene utopii. 2n\s/3. -.ImarnBejhekiovaj hadjssmarra dobrim. pa ako se ona odmaknenije duian iöi za njom.B:. a ako nije. 2t904. "'' VidieLi: Fetayalbni-Rusd.672 Ibn-RuSdkaZe:"Al<oje pregada blizu. 11634 i Taelikut-talik. Seihrt-istün Ibn-Kaj. zavrSiöe namazna mjestugdje senalazi. 2tl380/t458. 5afijske.2/145.180. Vidjeti: Sarjrl-dZania. pribliiir öejoj se. od lbn-Berhla. str.-htdi\iij?. a SejhAtbani ispravnim. prigovoritiovojpredaji..mejeste. Sto se tiöe prolaskaizmedu safovadok imam predvodi jer je imam zastorklanjaöima dzemat. " " Vidieti: Undetul-kati.l/22t15492. Muhammedb. nemazapreke.Ako bi suhabila malo dalje.

'i"i.4/185 snatra slabom vidjeti. '* . kazc: K/d/Uni ve sellem rtejhi 'dllallahu r." u jednoj \laboj prediji sojidaje lbn Abbas. 212'Bedants r/335" Et'funta'. 1'rar16tt. il^tje köi.":lZt r tt. se. stoianie onaj ko nuäuj o potpunortl"t"* Jedino imam Ebu-Hanitbsmatrada a mozestojatiili klanjatina öineöiruku i sedZde if""i" "" i"ai sjedeöi r'7e postupio alije ruZno ispravan.. nrma/ Dolr/ on.2u' Et nntbditt2tro3' KeiiaJut r/s5' z'dut tn stakia' .i'i"n n*a*. razLrmije . Malik podne-namazsjedeöi dok je lada brzo "Nije "t. .jedecii neie poncvljäti onesviie. ihtilaJilanettn ' U351 Muhtesatu 671vidjeri: str. rütlfeh 'Jukaha'l/156 i str/'rlr'lr selan.'ti*. nanja se sjedeöi Baz. iz predajeu kojoj Enesb sirin' kaze: . N"t on ito je rpomenuoovu predaju. . Hafiz Ibn-Had.4/4261 pouzdani ove predaje tu: r-i. 6e Vidjeti:r€r.erd i.| 129 "' vtäi"r...rekro: [J'-.:. u namazu. l/138.n...krrxr. 4ttls' Fe lul'Ba'i tt4e8' Et'unntta' tt1s6.der. Darekütni "' ä"i"ii.li ce khnjati.rii."i.ii^n1oo nu. ..rra1ld.' tnzz.llrI "Ko ostavr lbn-Kajjim kaie: Sejhul-islarn pravne Skole. E/-'rsal." ii'f'"a1...i.-rlzs+.1l2l0.t*s. je Enes b. ottdtt lta "*" nP tno-ri anda 'jetleii' a ako "4 14x'c\ tri tüAo 6?7 su aia ll2g2' El'hidaie 1ll8 Ha:iktu lb'l' Vidieti:t'/.etovu predaju EA-dnaje.nes "onaj ko .t. kl/e: lbn-Hllm oloult'".l." l/184 .].. b Vclik klcnjc 'jedeii o'im kxdr nemamogucnosll noimliivoda L. ".iö ulopitiili U k o l i k ok l r n j c cr l e m xI n o g u i n o ' l i l i p l c ' i d a c c s e "" .'.srt r24.15. uusnihnuhha:" vts3.":6sl o.rvdtrlarr.. r..art -"rt'ii tt2'70.qiä"' n"."?r zahirijske istije kao onaj ko ostavi osimko nije u moguönosti.'i.'.tak. tmam Hejsemikazeda su prenosioci V idieti M edin e . 2/ 163 6r Vidieti:E/-r.i^or: i.titi.'u. zl!iry+565.*.e i/36211016' 2/'132-:133/3659' Bejheki' 198 32' 2ß69li410.i. 5Jeoecr' nekirl(lanla nc ladi ili klJniabezodJece klaniä "I volu iarionu se klenjastojeciako po'toje Seih Tehanevikaze: "635 Sliöno ovome kazaoje iejh Ibnori"u u proiiuno.Ahmed.i äan.636 i". ßs vidieti: talauss nen lDol.'te. Ebu-Davud l/l?9/839' Ibn-Mad. tarikis-rd/d/' Huknu 61e lY idieri Bedaitts'saünia.."r] ri.u lome Poslanik.

neposredno pred svoju smrt klanjao u sjedeöem poloZaju.6e0 Prenosi se da je Poslanik.prima namazonako kakogaje u moguönosti obaviti.rekaoje 67 vidieti. T|mizl 213091362.sE.Ahmed.t Sifetus-salah. sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik. Ed-durerus-seminetu fr hülan s-salatifrs-sefnel'. 3155l1620. Imam Ahned b. 48. a ako ne. rll32. Allah najboue Obavljeni namaz na brodu je ispravan po konsenzusuislamskih uöenjaka. ffi v idietr Merutibul -idtna. su sloZnida ne postoji razlogzbog Ibn-Hazmkaie: "Islamskiuöenjaci koga bi se nanaz mogao namjemo ostaviti. s8. po H. onda sjedeöi. ffi El-eßat. sjededi.sallallahualejhi ve sellem. 41373. El-insaf2l3OS. Nejlul-evta.7 l2O7 . muhana. "tr.u avionuje isti kao propis namaza Sejh Albani tvrdi: "Propis narnaza na brodu-kJanjase stojeöi ako za to postoje uvjeti. Muhanmed el-Hamevi (1098 god. pokretima glave ili kako veö UzviSeni Allah je iz Svoje neizmjeme milosti dao olaksicu za bolesnikakome. ß viSei: . ßgnt2. Se uz-Zzrke|.47/83. leZeii. 79. veö se klanja shodno moguönosri: stojeii. Ibr-Huzejme.688 ßolesnik klanja shodno moguönostima Namaz je obavezakoja se namjemo i svjesno ne smije Fopustiti. ELAima. 3159. prijevoznim Ova analogüa po ponekad postoji klanjaöa. ."68? jer u savremenim je potpuno prihvatljiva.19/247 i 22/31'1. 6/r59D5295. 4/86. 21148 i lataus sunen. . pristajuöi za EbuBekrom. Izdavaö:Daru Ib l-Kajjim (1408) i Darus-sahabeh Riiad.6el shodno Sejhul-islam lbn-Tejmijjekde: "Bolesnil 6e klanjati namaz svojim moguönostima. '' Boh*i.t vnul-nabud.) ima posebnu studiju o namazu na brodr.2/69. po konsenzusu islamskih uöenjaka. EIVidjelj: Ettemhid.n. a Uzvi5eni tipa opasnost sredstvimaovoga zna.

.ko. str.a äuuu""niku uko ih nii" u moguönosti Noöni namaz u stajademi sjededempoloiaju '?oslanik. sallallahu alejhi ve Prenosise od Ai3e.a.. Ibn-Hibbaf-t'1226 ff Buhari.bi je noöuklanjao stojeöi.. oiSntO. 6t vidleüi Medimu ul fetaea.. . po konsenzusu udenjaka.i sa mnomako bih bila namaz. 22112475.uttullutto ul"jtti ve sellem' rckao: 6e vidierl Medatnu 2ll24z ul'fetava. (kijaml u njimaje elementami stajanje namazä Stose tiaeobaveznilt dio (rukn). priöao-b. U drugoj predaji AiSa.'KlaniLi stoieöi. kaie:'?oslanik.ebu-Davud.' Nakon toga bolesnik "Sve u osnovre-radnje kaä: Na drugommjestuSejhul-islam namaz. I t3l .2ll242i 231224* Vulti.23?n *-v'd:Ä-iin"i-*"i"i. Laoi naprvom.a kadabi zavrsio 'o"' i on bi legaoda spava a akobih spavala budna. pregibaobi se na ruku iz slojeöegpoloz"F "o'" poloZaja prelitao tl sena rukuiz sjedeieg sieäedi. r.paduju . nekih trideset do öetrdesetajeta.a ako Irnranub. Z l8-la/125l. a kada bi uöio stojeii."6e2 "6e3 öiniti namaro. Potom bi uöinio ruku i sedZdu. Et'nuhalla. ukoliko ne postoji validna 696 zaDreka Namaz u Papuöama(obudi) je povremeno klanjati u nanulamaili papuöamaPrenosise da Sunnet "Razlikujte se od üdova' je Poslanik.ueiä 6i u namazusjedeöi.a ako ne molel.a ponekad klanjao sjedeöi'sellem. Muslim. onda na boku. onda sjedeöi. r'a. Zcrke:L 116l'7 3t236' SeÄu'' uto3. Husajnu: neöeponavljati ne mo|e! ni t. sallallahualejhi ve selem. El'medbnua' ua3i. 6/l I 19.a kadabi seprimakaozavdetku uöenja. . da je rekla: uöio je Kada. ustao bi i dovrsio rekat u staJeÖem Na drugom rekatubi öinio isto poloiaju.

Kada je Enes b. U toku namaza izuoje svojepapuöe i stavio Fedvodioje dzemat. 286/2154.s. sallallahu alejhi ve sellem. l/128-129/610. . Amra se prenosidaje rekao: "Vidio samposlanika. 157/651. 3^32. klanjao u papuöarna..i obavijestio me da je na niimaneöistoia.| /3 I U I | 80.Ibn-Sad."'"" n Ebu-Davud. Hakim. Begavi.Taha\i v Serhut-neani. lancem Vidjeri: Sahihus-sunen." Allahov Poslanik. DaÄnn. I/190/q52 Imam Häkimi Zehebismatsaiu ow prcdaju ispm!nom. Imatn Hayjm i predaju zehebi our smaräjuispravnom. U480. da Fedaji stoji: klanja u papuöama a i u mestvama. str.rekao. odgovorioje: "Da. Bejheh."?@ Od Ebu-Hurejrese prenosi da je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. Hatdm. Ebu-Jala.2606/42ö0. . 5/56012185. -^ * Ebu-Davud. Iata.U4o9trr94. A605/4251. lt256nj4. sa i\pravnimtancem prenositaca. l/l9t/302. U|2U6O7.^_ "'" Buhari. sallallahu alejhi ve sellem. ü. sa ispravnim prenositaca. _^. str.V adZe. ih na lijevu stranu.5I44n633. IbnHibban. . sallallahu alejhi ve sellem. zbog öegaste izuli svojepapuöe?"Rek1isu: 'Vidjeli smo tebeda si ih izuo.oni ne klanjaju u papuöamai mestvama"6e7. a. stoii. Kada su to vidjeli ashabi. l/235lt378. Od Abdullahab. EtD. ili neka klanja u niima. U39U956 i Bejheki. sallallahu alejhi ve sellem. 1018319972."Ko bude Hanjao. koga prenosi Ebu-Hurejrc. Tajatisi. Abdur-Rezzak. je upitao: . Dadn't.Nesai. 9aß86.VidjellJ:El-medam a. I/j9t/955. pa smo isto uöinili.6e U drugol "Vidjeli smo Poslanika. 5/35/555."7o1 IJ drugom hadisu. 2/604t424e. vi klanjajte u njima. Anrned.ßra re desilo. Hakim. izuli su svoje papuöe. '" Halim. Imam Hakim. Nevevi i Zehebi ovu Fedaju smatrajuispravnom. im tadareöe:"Doiao ni je D2ibd. Tfnxzi 2ßjart4üO. 3/20/l It5J. l/128/605. zl05/t010.. Bejheki. neka izuje svoje papuöe i sravi ih ivnedu stopala.T^beftnj. 2/605/4253...sallallahualejhi ve sellem.Inam Z€hebi smara da ova Dredaia ispunjava Euharijine i Muslimove krireriJe. ili ih izuj i st tl)i ih izmedustopala. ln34-235t1377 ltstt. da ldanja bos a i u papuöama. Almed. Taha\i u Serhut-neanL l/511.3/100/1 1976. l/193. Nakon namazaPoslanik. | ß0?/858 i Darckutni. '" Ebu-Davud.sallallahualejhi ve sellem. 7mtln. Malik upitan da li je Poslanik. l/391/957i Bejhekj.". Muslim.Ne uüEhiravaj njhta Ebu-Seidel-Hudd kaze: "JednogadanaPoslanik.t "Obuj papuöe kada budei Hanjao. U388/1516. '" Ebu Dalud. Ibn Huzejme.str.

sallallahu alejhi ve sellem' "Kada bi Poslanik'sallallahu u-ebi-T.i:ilvrijedi i:.kir."rekao äq"rrr"" *rr"...'l:Hl:* * abdest . od Alija el-Kadija 1n \idier: Bedaeul'fe\)aid.' iia. 22| 239 vidjeti Dianiutuluni v?l'hiken * n"Iui-Oui:"... "ä""1".n. sallallahu t" a" ie svako äobro u slijedenjuPoslanika-.^'orroa ^r-""i r / ' t o ll/875 /i' Ebu-Dawd l/2e +riie-ts. vidjeti: ispravinim smatra '*:i-ui*. je Ne lf"ii1l<:'J: "ri:. LZA Poöetni tekbir (tekbiretul'iftitah) poöinjao je svoj namaz Poslanik. ""..u papuöama namaza U ovom hadisuje poreddokazao legidmnosti pa oa da zavrslnamaz nisuÖekali vrlo bitnapouka. bi: Allahu Ekber'"'7to na namaz.+!.1i:t:^ 9:: "äi"rh"r Nijj"'"d':. nn-Hadär prenosilaca ovajlanac 21254. r:'zs.. str' 42ts8' Meäbnu'ul-fetav.. ...r..r Alija Mahfuza 278-279.-Z"J 'ur"lfri ne' ili momentu u datom n" t"u"..to su" ä. Ähmed' t-i[". Darirni.Ib1. 'r'i".'.l'.ashabi iedna ..]*ä.'ellianab .ib je rekao: r*uääö'efii.?s Nijjet je obavezanPrÜe namaza *1.ßi Et-imkur:ie niiie.Naime.od Sejha str. . t290llw6.2itaatsze.*...3| 188- *..5ns\t po konsenzusu Nijjetje uvjetbezkoga.kazjo: ]ii:-d. Fethul-Ban.. Darekutni. str ls0.l/1e8n236' 6t31t240'16.it'idb. * p*rinutim lancemprenoslica sE.zi4 i Er-ibda' er-Kasimija J.ain#Llti omerb..ä m..i.2.ili uezii niljetomza spo-en.Äi.-Ndäi.t1""".'ii"-lj:l?f iji"ä 11: ".atltuttu ut"lt'i ve sellem zbog öegaje izuo svoje 1.-. oa s"ju ruuhammeda ln4str05rirmizi'v431242. !:- . .ö#idi narnaz.'i'. od lbn-Redteba i. tuVrdietl Fethul'Bari 3/42. tn"j"äno pojmio to razum nÜnaza o legitimnosli u'enjacima meduislamskim Nemarazilazenja u oapuöarna..qiiq \"'"' * äitJi'ä--ä rtre4 | Ii ahkanil'Kur'an' El'dzaniu zrit.. "a""* äJä l-' I**T.tt::.ä.

UaUTß.g. '" V)djeü: El.str. 334 i 2562. 3t.tar."" lslarnskiuöenjacisu slozni da namazpoeinje tekbirom.t/29Jl882. ". 2t3e/24\. 1t228. tmam Hakim. str. sallallahu alejhive sellem.e*. 4t9lj90 i Ibn-Huzeime.g ". _.ro4/1e4.. stt. 3n5.. '" yidiet| Merutibul-idima. Bidajetut.72r lbn_Rusd.nanaz dok se propisnone abdesti. "' HaJum. vt2l.a porcm n? _. str.. "" Muslim. Scrhu Sahihit.havil-kebir.7r0 ". "'Buhari.I ftfrn izi.3n2 i Et-ittana. Elzed.ve seller4tunaza Ibn-Rafia ez-Zerki prenosi da je poslanik. Dizao tri ruke medden'26 1rj.t401666 i Ebu-Avvane.i.iü-aä^iq I 2186614761 i Er-rcydul-bessan. Ibn_ Htllzejme.. vÄJett:Lt-nu8ni.11547.viajit .''' iü poslijerekbira. 164t38 i Muslim.t/35:'. ::. l rbn-Dzarud. l/tJS.7. dizao bi ruke Driie tekbra.Nevev' ".i. Tajatisi.3n62..mugni.idana..lVUe kaZetAllah. 42t.2tZ5S.". str. '"' yidjerl Tuhfetul-ahre.352.inak.ao: ispravan. 'ä Vidfeti: Scrhut. r."' ili sa rekbirom. ''" Vidjeti: El 1Jri. 2/38 i Sifetus-satah. t/lc8/t217.Tr2 a izrazitaveeina iz prvi} i poronjihgeneracila smatra da ie poöetni tekbirsastavni dio (rukn)namaza. Vidjeri:Sahihut diania. str.'vidjeri: I Se ur neani.ejhek:.Buhan. '' Vidjetl Bidajetul-nuditehid.. U134. 2t98. r/22r_222/t3zs.4/80/391. i I j I I I I i .722 lbn_ Iah. . Zehebi i sejh Albani oväi hadis smarraiu l isprarnim. 'vidjeti: El-ninhad| 4ß0i Lt-nedanua.idrna. od lbn Beualä.'l Dizanje ruku pri poöetnomtekbiru Allahov Poslanik.. I/J68/88t. 2551905.'' Nije ispravanhadis u kome se kaie da je Poslanik.nudatchtd. Kudame. Atüned.4/80/J9I. ".'. 2tJ75l8875.uekber. Dlfltun.42t60 i Et ikna f nesaitit.Ibn-Abdut-B_en. ''' Vidielr:El.y1yerdi. F.Tr6 Imam[bn_Munz. rnT-234/46O. 3t2SO i FethutBati. U33i. Darimi.1t2+rysl8s7. nije spajaoprsre niti ih je puno razdvaJaol. lt54l.avi.o^vy9.t/280(Serhufelhjt-Kadir).cv\at. v4j5t2420.7-r7 Ibn_Hazm.Muslim.nua. 2/q4.'\v. '" VidJetlEl. .sb. ''" Nestu. inÄ t y:i3yi 1 r:jh Albani ovaj hadis smarrajuispravnim. sallallahualeihi ve sellem. .Ebu-Davud. navode konsenzus uöenjaka o ispravnostidizanju ruku pri poöetnom tekbiru.i Baheni'. El.djeri: EI ev'a!. 55. *r.l/408.

r: pojediniüanjadinakondizanja näime..f. u Lo*.Daifus'sune 6441444'7. i"ar* Nilo od brojnihi pouadanih ä.u kibl".Ä. va'-eis"tr' st^ 24ol248s4 slabimlancem Prenosrlacä je.unna.Et-nadinu. l/2lJl458. S. ilfzästi. sallallahu najednunepravilnu ukazari svolerukeu uirini p.u. Bejbeki. * Tit i. i..uodi sei u jednojdrügojPredali 1"ii'. sallallahu alejhi ve sellem.nf:i. ü.-i"nia. Sirio svoje prste pri poöetnom tekbiru'?23 je-dizao ruke u alejhi ve sellem.a u. u2921818' Ibr.Ibn-Huzejme.G.ini" du je Poslanil.rr' . ni"t"irrrt prenosilaca'. 283.i9.*fl"t .4r9l390. ukoder: * äi--d"r.n rt3ss. +lsti i S.ö-.-.if''.anpostupakkoji nema osnove.it.uPoslanikasallalahu-alejhi . 1s\jdieti.El-me 31266.n"t""o*t-.str.:""i"9:-1-' p""". ipomenuo'njirovo .o se dee dizanjaruku iznadglqve' imam nista.u."' a prsti ni skupljenini rasüeniod svoje tijelo okretaopremakibli' öak i svoje seprenosida bi cije^lo Omera palce(kadabi dizao ruke).Madze.df ll-Pyi rehzibut'khzib i . koju bilF'i tnäq stienoo"omen.r/235-21ö . D Buhari. Zrdul'ncad l1202Vidjeo. gdjexio predaje) prenosioca ove od Puno (jedan en-Nadzi vo. ß \idjeü Ei-terhul'numtia' 3143 .--. dZmua.T2n lbndianovibili u pruu.rl259no6' t\hmed'31436115600 ßr Y idiet]..t't OvdjetJeba dizao tekbiru poÖemom pri ruku poiau. porom ih stavejednu preko druge -uvaj ve sellem' o'oiap"L*rn" ornou" u .i.sn 4It239 täsO-zii..". vrojeu: prenosrlaca lancem Jabim sa l/4zq Lr Et'il?Iul'nurcnahij? Ibn-Dzevzi Te kihul-kelam.kojl.3/263.r".163135 * il-"rri-.Tirnuzi' slabifi vßlen ttetut'h4at\' Nevevi i Gjh Albani ovaj hadi\ smaÜaju Ebu-Hatim.4et2't72' ntidat n^anu"t . u visinu svojih uiiju'' tal(oda-ol-mu a ponekadvisinuramena. i Muslim. nije prenesenonikakvo prema usmjerenim sadlanovima dizanieruku u visini slomaka Doloviöno 'To je kaze: Nevevi ". str.l'{"t ^i.2/4'2118 Imdm. e lbn-Sad.'.po.!i.sallallahu alejhi ve sellem..u po tijevoj odmahnakondizanja'?35 . t/38121c. ipustesuoie ruke niz tijelo."r. i Daifut'dißniastI' ." ."' Od Poslanika.tj.::. pr€nosjlaca lancem saispravnim 4/117.ponekad sallallahu .qlahov Poslanik.Ä tiiiiii q:l."'' Takoder' nije vjerodoslolan alejhi ve sellem' hudi.

IrnamNevevika2eda ova predaja ispunJava Mustimove uviete. 3/269.Fjbu-Dayud. saUlafru Aeim ve seffem vidjeti: g/-niinhad| 4t9t i Fethut-Bari.t nun S:j:.ulnj.enjaci po ovom pravnom pitanju imaju öetiri miitjenja. Almed. namaza Stavljade desneruke na lüelu o_!ßy.Zu: . ^ Spomenuöemo ih sadokazimai komentä.::? -vTmeng)i da u nannazu lijcvoj. "Nama. srr.srr.! .. El. 2/96-9r.. '* "' ü.IIudä kaZe: staviosvojudesnu rukupä lijevo. I64t4O... lmam i. 4/4Ot/812s. 'Ebu-Davud. _.3n68 i Undc!ut. r/2s4-29s/st6. 2^BBj i Et-nuhatia +lt t:. 11249/667.lt54g..1""_ iä. Taberani. Bejhetd.nr. TaJalisi."'" Veijna islamskih uöenjaka smatra da serukeu namazu stavia.sallallahualejhi ve sellem.lS. oar. l/t72-t731500(Et_ferh).kari..lb.n*gu Allahovoga poslanik4 sallallahu alejhi ve sellem..3ß2. .medbnua.i -rrenoslocr ove predajesu pouzdanj. 2nsDs2.. Ebu_Awane.lu prekodruge.moze sepripisati postanitu." ovog hadisa..Ä:.evtar. rtr44t6si . 4/31?-318/18886. Zerkani i Atbani ovaj hadis smatrajr ispravnim. Aimed. )15A3 spomenuo konsenzus uienjakana ispravnosü ..'ie u EI istizkan. _^ '" Buhari. DarekuEri.. t+ti..sallallahualejhi u"'r"Grn.ry_"j lbn-MadiE. Serhuz-Zcrlatni.rtmjzj... Ahmed Sakir La.ve sellem.Y ". 297. T abg(aÄ.. iLZ.rrtSel. v473-4j4 i Ahtenut-dienarz.nma...ic. 14o12654. .Ban.. Sud kaze:-Naredenoje da se u namzuu desna ruia stavina podfafcicu fijeve ruke. IUn_eUad_g." ispravan. EI-nuBni.v144t686. /6/1085t. Oya predajq shodnohadiskoj renDinotogiji. "r"k"o.. Uzaolroö2. 2n62.""' Abdullah b.t.rbn gazm.uti.Ibn-Sejjidin-nas . vidjeu: Mednneuz-zpvaid.''" Jedna Mjesto na kome se yeiu ruke u namazu Islamski uö.Avlane. .. Vidjeti: il"rtil n""ii lll14.. Ibn-Abbasprenosida je poslanik.tbn-Madie-llZ+slO6g. MuIk srr. Hafiz IUn_Haazer sa ie ocüenio dobrim.poslan. l/288/f083. l{us_t'1"11i96_f-0. . . Mesud kaZe: '. tlt99/rut. Zt4U..VidJeti: N"/rt....poslanik..-pa ruku i stavio je na lijevu.ima jc narcdeno da po1uimo sa i.Vidjeb:Fethut.. 4/l I2-l13.Vidieri: -Lanac preno"ncä Lt-nedznua..potomje Vail b. 6/t4O/5772.tm3qlanj6..^ 'Vidje|J:El-cvlat. Ebu.je prosaopored mene dok sam u namazuddao lijevu ruku na je uzeomoju desnu desnoj.ftaroru da odgodino t?!\"e sravljamo desnuruku po :!..y..5/2:/g.73.

:ü.*'ä'#li fiffi:*'ffi 'ä':[iJ.r'"n*.'$3.*n. HudZIa se prenosi da je rekao: salalahu atejhi ve sellem' pa je sraviosvoJudesnuruxu Poslanikom...jer slabi hadisine mogu koristiti kao 1ryt:T' *it-i" kao stoje imam Nevevi Medutim bilo "äe-i. " Poslanika' Od Hulba et-Taijase prenosida je rekao: vidio sam po na ruku luevoJ prsa daje staviodesnu alejhive sellem.d-.L.hadlsa svoioisrudiiiFevzul-kiram.T.u. iradisispuniaua lnramBejhekije na osnow ovoga. Veliki haneliiskiuöenjak u uslove lbn-HuzejmeOvo je Sejh Sindi spomenuo.tr.1{ry{"*'#T r.zi2lSJ Inr..ä-t. .u*: -ovaj 1'ffi!. l5O.vidjeti' takoiler: 314541.Iut'eviar'a tae kaiet E!-iehul-muntia' ilä ä*nä.m*tnfm Inam Ibn-Huzejme' Mubarckfud'i "Nemaispravnijes u o vezanJ hadisa il'si r^"J S* i*i " t t".ff.i Iffi. .a kazatida je ovaj hadisdokazo vezanju bi Dreöe Sirdi Je potvrdrooa ovaJ Muharnmed nuoka.illf'{'n'fl10".lat "vezanje desne ruke po lijevoj na prsrma Je nasiovio poglaulje: SUnnet ..eruriz'sE.i""t vail b Hudzr'.*i:'#. Ah*nnul-d.veZu Irnam Nevevi kaie: ''?4) ' ovo znaöida je citirani hadiskod imamaNevevija'u n. 1ß\ldieü Tuhfetutahv. llA3t47g i Beiheyn'a6t2335 jr*:jüäY'$'.Vezanje ruku na Prsa dokazei ovaj stavpozivaju sena sljedeöe Uöeljaci koji zastupaju "KlanJao sam sa Od Vaila b.ka ".:*:u**l'. 1a\ldietl rl-*inhodi un . "Tar prekolijeve na prsa "Hadis Vaila b Hudira je dokaz da se ruke.ä-:iiii"oi ]..*. sallallaiu 7arlbn-Huzelme.* tr"1#ifi'trffili:'ffi.Hi"il:'"trj::Hffi rbn hanza kod hadis r..'f L:t##g#^ *r. dobar..a tt"aitUrt eksperata ne lznao ruku na prsa..r..."-t iti p.xtriJxöff 1#'.

."$lllllr.i."":fi: i:1 .."i*J. kako je u namazustavro ve sellem.l jer oprecn ispod vrata)' Je (neposredno ve sellem.sunnetu' Vezanie ruku ispod Pupka rffi:....:$1":''ü" lUif.E:'.tm iä:ä: '. i**'. je ""i"41" tllli prsimadozvoljeno Dakle.t.Tn i..lru:r.:.Stose u jeziku smatra no-PreÜerivaili:.'.".t'Lit.'..iä:x..*fi n.da[J#t:J:lflff'$ttj:*]l$']ä se b..llü' rl 1l. "ispll pl{^:.Hudzra odvaila s' Dopisao-sa-j'#lir:iff:il:\...ffi .["fft"[:.s:jl|. Lohhamarc trecrpflmleraK Muhammeda u":aetAbad lls6/rq66 *'lL" t"äü.i"l'.T"li :f '}{p d...$üi."l"o...'.ltailir*iii::i.j'1i.'"."' 1f. v"i".2i -'i1u^'0""'.::.:' .'.".m **'.:.m:i*1ffi .*.:1."1 .'J * qtri::. LT.]"8"?:1"..'".1::.'.' #iil!1."" dodatak Je spomenut Konentor: U ovom hadisu prenosi."äää.ii' nije #.illlill.'iir "' ?#"..'".5.'!!iif*|!i!':'WT' :-:. jiilg.iii"l "'o'üü. i*l::-r{ ffi tr Lf.'n.3'":J'.."'" "X""":l:....{ffi{# l'.ili *. #i*nli. ii.12r' hadiskr uvjetekoje su uspostavili tspunlavalu ovepredaje.i""" I.v*tl..: r.. ' pupka..'#l.li. i" doKa/e: sljedece O\ i pravniciI'oriste Skole. Tii.:l':*. oi"hadisa "r""i "-il" "'.'i*:' isPrar r".ler medusobno zna' a Allah najbolje struönjaci..

"..isDod pupka"zavrsile u kontekstu hadisa Allahovogposlanika. Et-tßdimhin. Viqetj Etaarihut-kzbir._.Sunenu.. lancemprenosilaca kao i kod Ibn-Ebi-5ejbe..'te Vidimoda u ovoj iredaji nije spomenut dodatak"ispod pupka". je prenesena pouzdanim p. sallal"afru afe.tehzib. tmam Hejsemi." ''" u. A4O4_405.igtCT_SZ.fri ve sellem. stl.Sejh Fedaju \ polezanimtancem Mubarekfuri. ^T:93j:.Nisammogaonati ovu prenositaca. Lßanut_ni. Drugi dokazje predaja u kojoj seprenosi daje Enesb." "' Et. sa pärpuÄ irti. it'Ei1i. . . "Ud e[ke poslafikäje Ki\ze: Eoje:poZuriv-anje iftara.. u"azü[-.Ettarihß-sasir. aß9. Abdur-Rahman Sindi.. namaza nepobitnoje dokazaoda ovaj dodatakne pdpadaspomenutom hadisu... Vidjetj:Tuhfctut-ahvczi. ELmusn|_U4s3 od Zehebija. po konsenzusu islamskih NL slabosrove verzije ukazujepreäajau kojoj Ebu-Derda :d:njaY.!b"P. zko 21 586.a on je nepouzdan. l/289/1088... kaze:.' Tako su rijeöi imama en_Nehaiia . Sun"nud.. Malil. nLaZ"rn . 7_5-5 Vtdjetit Feüut-saIur. "' rbn-E-bl-!g!be v342tJe3g. 4/l ll {bez rancaprenositaca _ muallekanj...a u njemu je iiuzet dodatak 'lq)od pupka".sallallahu alejhi ve sellem.U tancupreno\rFca ove predare rmaEbu_Miser koii se ToveNedzri b..753 Komentan Ova predaja je zabiljezena bez lancaprenosilaca i kao ." v. rekao: "Ud etd(eposlanstva je troje:poZurivanje sa iftarom.riA.r.. 2/3O3.Darpkuni.nenanjeran pokusaj. Ono öime .. 4^t3.te selfem.756 Ono Slo polvrduje da dodatak nije sastavni dio hadisaiestepredaia koiu biljezi imam Darekulni u slome . ..nakon sro je cirirao olo verziru..airt.odgadanje sehura i vezanje desne rukepo lijevoj u namazu.. . iÄ09. takvaJeruStavna i ne moZeposluZiti kaodokaz.EI-I4uha a. Sejh Ahrned :bl-Harm latur u svojrm opaskama na ELMuha a.-izmjene "bi sunneta Allahorra Poslanika. . Ovo ukazujena ..". El-kanit.kebiru. 3548. kaze: Tlb:rTi-l 3n/114.dqq 2/105iEl isti r." -oguo opravdati onaj koji je pogrüeiiokod prijepisa jesreSroodmahiza oväga hadrsa rrnaslaba predaja u-kojojstoji daje Ibrahimen_Nehai kazao daie ruke vezu ispod pupka.ai.1tO l Taknbd. tamaei powraio te slabosr o!e predaje.. UB2.odgadanie sehura i vezanje desne rukepo lijevoj ispodpupka.

SeojstvaAostani4wog. 76!Y idien: rakribut-tehzib. neispravnom. ovog hadisaima Abdur-Rahman Komenter:U lancuprenosilaca je Ishakel'Vasiti. 7a Ebu-Davud. 512'79 16t v idietit El-miniadz" 4t91 . Ebi-TalibkaZe:"Sunnet /ou U nekimnisla\.ni. slaba '" po konsenlusu koji je nepouzdan hadisuh struanjaka. predanja ne Mozdaöe se postavitipitanje:zar se ova rmogobrojna je jedna prve sa dokazima pojaöati drugima.m namazu slavitidesnuruku po lijevoj ispodpupta.lbn-Hadzer. a2-&3/26O. pojaöavati dokaza nije zadovoljila hadisi.'"' Osim navedenog. Zarje moguöe da Alijajedno govoria drugoöini?! "Ruke se u eetvrti dokaz je predajau kojoj Ebu-Hurejrekaze: namazu drie ispodpupka. U289l1089. Ibn-Mein. BejheLt. Imam NevevikaZe:"Ova predaja jer je prenosiAbdur-Rahman b. b.sejbe. str.sa[qffaLu atljfrlw- 121. Sakirocijenio imarnAhrned str. Fethul-Bari. koju prenosi Alija od Poslanika. Ishak po misljenjusvii uöenjaka.a on je nepouzdan. I l44l13235i Nejtul-evtar. pa je odgovorna ovu hadisu.EbuHatim i drugi. je u Treöidokazje predaja u kojoj Alija b.''' verzijama sallallahu alejhi overijeaipripisuju sePoslaniku. Ibn Hazm. Ibn-Hibban. r/34313945. Buhari. Ibn-AbdulBerr I Et-temhidu. i kao takva nije validna za ne sadrzi spomenutidodatak 70 Düeknrni. Imarn Nevevi n El-nedLnua. Ahmed. Nepouudarim ga smatrajuAhmed b.tojna Pornatihanefijskiu.' slab idam. 2/r8t. Hudzrau ovom sluöaju ne moie se uvaziti.Ibn Eb. Ishak. i SejhAlbani su ocijenili 2/224 i tnaul-ealil. 11359 po konsenrusu uöenJala. vesellem.Ovu predaju . 214812324.Ova skupina Vaila b. 2/69.. sallallahu i Et-benaie.4/113. Abdullahb.enjdk Bedruddin alejhive sellem"Vidjeti: Undetul-kari.20177. 2122218'7s. kao Sto to uöinjeno mogu skupine? Islamski uöenjacisu uslovili kriterije na osnovu kojih se mogu nekeod kriterija.Abdur-Rahman predaju kaoi na prethodnu.Irnam je r/3r4. Ahmedu El-nesailu. Zejlei Bejheki. Hanbel.?4/159. Ebu oavua. 3n'70 i El'hü16a. str. 741157.kih kaze: Oväjhddi(Je ___ '"' ova \eEijr Ajru loze: Nüe vjerodo.n.ova predaja se suprotstavlja ispravnijoj verziji u kojoj stoji da je Atija drzao ruke u namazuiznad pupka. vidjeti: Nasbw rcje.jer u sustini Predaja "ispod pupka". 21188."7d je isti prenosilac kao u ovog hadisa Ko entari U lancuprenosilaca prethodnom b.

kalo je spusrio svojerukenizase nakon lto ih ie disaou visini uiiju. a ponekad bi staviodesnu prekolijeve. FI..an.766 Prema tome.767 eU-navua. \ttlt. 2/15U316g. 1t593/3s2s. Spuötanje ruku niz tüelo (nevezanje ruku) Ova skupinauöenjaka za dokazkoristi potpunonistavnu predaju. Sto je _svaka opöepoznato u hadiskoj terminologiji.tarillut-kebi\3/l/259. " Trbemnr. 2/tg/587.emi. 2t7)8-12o.p/na vp!rndit. svakako. Ishak DotDuno \lab prenosilac {merrukr.!sri. klzet U tuncupreno\itacd o\e predajeima Husajnb.nanaza dokazo vezanjuruku ispodpupkau namazu. t/1O9i Hatasatut-bed munir.naroöito kada se prenoseslabim lancima prenosilaca. 2t2t2t3 OOt.lcrhM rebbant. Takoder. .".diruhit1. Et-üi. pa ne moZe ni drugim predanjimabiti potpora. ispravniji od nje.Tch?ibul kcnat.tDarekuhli.isriti se njegovim predajama.rc?i.Bejheki i drugi kaZuda je Abdur-Rahman b.Osimtoga. _ '* V. 16/515 518. 2ttl. 20/74-75ll )t2^. Ibn-Mein. a lbn-Hibban kaZe da nüedozvoljeno ko.dieri: Et. 76' .d Ukrihir. lslo Lako.ier se u drugoj vjerodostoj-nijoj verziji navodida je Alija klanjaodrZeii sroje rukeiznadpupka. Sunem.na osnovu navedenog. kaie.rusnt. t/-J. DZebelvidio poslanika.21121. Ona samomoZeposluiiti kao opii argumenl o stavljanju desne ru(e po lije\oj.hadisi ukazuiu na vezanje rukuna prsima i nema dvojbe da su prioritetniji za slijedenje od postupakanekih ashaba.saffal[afru ve set[tm. sallallahualejhi ve sellem.nekiuöenjaci kaoStosr-r: Buhari. . Dakle. l/111.luala." Hafiz rraki i tbn Mulekttin su kategoriöki odbacili ovu predaju. rrhkt .sallallahu aleihi ve sellem.741158.Ona u mnogo öemu liöi apokrifnoj predaji. Alijine rijeainisu validan dokaz. Et-n. predaja koja se pripisujeEnesub.)tsi. Vidjeri:a-.a on je lazov. a Uzviieni Allahnaibolie zna. iskljuöena je moguönostmetlusobnog pojaöavanja ovih predaja. Ed. A1r. Sejh Mubarektun. 2/S4B/48t2.Lanac Drenosilaca ie vierodos(ojan 'li dobar. Maliku nemasvog lancaprenosilaca. u kojoj stoji da je Muaz b. Et kaiif. Dzuhder.'^'Takoder. rq Imrm Hej. Poslanikovi. predaja kojasenavodiod Ebu-Hureire ima mahanu u lancuprenosilaca i ne moTebiü ja_ka predhadisima [oii su. sr.

-". naslovio poglivlje: Jesne i arezrnje d a ' e t " o d n o sn ot'1ltni" aai".r. l e lezilr' mogilo iuieiro !a lr njcSo\cruke nrkonÖegrih nije Molika rukupo \lJ\ ili desn(r efo or"rp*r". . furrl kaze: \i.'n"a-u."t"" Malika' preko lbn-Kasima'da malikijskih veöina zastupa ruku u üamazu .l2l2t:o i El. ?T0Vidieti: A1-rrri.i. "stavljanje ruku jedne preko "'i.i. e porom imoma rnucio i r i e j e d a n\ l x d r r t i r d n i n * k i .tu t nut""tu. 31268 \ Etd:e'tt' i 1t4'71 * ""i"ii ./i!8..äldt"ftu "i"jt..rql.jt. jc prcnosläca r/82 k. imamt4alrknijcbio u strrnitr u tome' iir"r.1esalikl/214.N e k i n r r . niti ashaba' alejhive sellem' eostrnitu..tr nlrncTtr (rJ' Abdulllh h AhrnedkJ)e: Vrdro\am hiDu izncdpupll desnom.t* MiSlj*J" o spustanju "" i Lejs b. je u stanjupojasnitipropis da ga ljudi ne sliiede misleiida takopraktikujusunnet "Fethulgafuru".Sad Ovaj stavzastupa uöenjaka.ft.o o f i i " t o l . t'.sallallahu tita piat<sa Vezanje ruku iznad pupka a ispod prsa kori\lc nredrjuD/elirr b Dabrj u lojoi ovi uöenjrci liro crdumerlt d:l preku lglobr drTr lrle\u."".k.r2s .nßni' 1155o ... str.i"r"ii"r : l+l:.lio sxm \lrju -. el-Basrijai lbfahimaenHasana predaja .Poslanika' prenosi . S'ntu''zctk't .nti' ri isri:tai 2ts86. i*o O. ie. Nij" pojmljivo da imam Malik tome lmitm Malik je u svome a radi süplotno . prcko ruke iznad imama Ahmecla) cla je u namazu stavljao ruku pupka. sallallahu Poslanika."ttl ?6Vidieti:: i El'tc| tkl zo/'76 I /343/1949 Ä1-nrsa. ?. str' 60' kaze:"U sunnetu Allahova lmam Sindi u o nevezanju predttje nemaispr{vne alejhive sellem.i 'r ve sellem."4"" "a i. ." Sto se rilc Jerto nue na niih sene fiebani osvnati(öak..e: L:rnac i..in Murarerttnri.da su i pouzdane)' Nehaiia... jedno od.l navodeda Hasanel Basli i tbrahim lbn-EbiSejbei tbn-Abdul-Bcrr to3 spominjese en-Nehainisu vezali svoje ruke u namazu Takoder' je klanjao spustenih 0. vierodostojrn ili dobnr"' 17'Et-nevtil..po.kdlr2/586i El DttiiüM. Je Sto se tiöe predajelbn-Kasima'njena autentiönost Komentar'.ri.. ' .:.

Ahmed. 4/318/18890.je stajaou namazu.pored toga Sto je postupak ashaba. pa je u ovome sluöaju obavezno slijediti poslanikolu. 1/2951888. Predajaod Alije u kojoj se spominjevezanjeruku iznad pupka. sallallahu alejhive sellem. zgloba i jednogdijelapodlaktice.vidjeri: El-ned.Lanac prenosilaia ie isDravan. kao Sto je precizirano hadisom koji prenosi Vail b. Darekuhi. sallallahualejhi ve sellem.ispodprsaa iznad pupka". Musnit-muhtada. ustao doniorekbüi digaoruke u visini svojihuSiju. t/28q/t0ol.praksu.. Imam Nevevi."?76 Ovako se drZeruke na Drsima. vZ3S. Bejheb. 2lto1-El-n?di/nuL. 4/96.. nije potpuDo jasno precizirala mjesto vezanja ruku.22135/a2. Potomje sraviodesnidlan na vanjski dio dlana lijeve ruke.. 1371020.?74 ljevicui stegnuo U drugoj predaji od istog ashaba stoji: "poslanik. Ebu-Davud. 2/69.2/201-202/485.Vidio sam poslanika. r43.IbnKalim ilbn-Huzejme ovu predajusmatrajuispravnom. sallallahualeihi ve je na namaz. l/43D325. I/288/t085. Abdullahb. obiöavaoie vezati rukenatri naeina spomenura u narednim hadisima: Od Vaila b. Naöini vezanja ruku Allahov Vjerovjesnik.DareLurnr. Hudlr jasan o vezanju ruku na prsa. dok. HudZr. I/2q4 295/886. Hulasatul. l/la9/l 241. . sallallahu alejhi ve sellem. Bejheki.6^40t':-:'2.1/140/667.Taberani. daje prihvatiosvoju je desnicom. Sadkaze: "Ljudima je naredivanoda se u namazudesnaruka stavi na podlakticulijeve ruke.Ibn-Hibban I s\om Sahihu. sk. sellem.nua.ahkAn.773 Imam Nevevi je u "El-minhadZu". Taialisi.3n6e.pesetbt4 namaza Ovo miSljenje zastupaju uöenjaci Safijske pravne 5kole. -_.' t5 Nesai. Taberani.""' Sehl b.str. ß4n4O. ''' Nesai.2i25. Hudzra se prcnosi da je rekao: .Vezanje desne ruke po lijevoj poslije poöemog tekbira. "" Buhari. l/2431480. Sejh Albani kaze: . 31172-17ll500 tEl-feth). Ibn Huzejme.tn43l480.3n6g. Ahmed. Dzabüie nt vidjeü: Ll-hav kebir. nasloviopoglavlje:.Darimi. llJ56 i lnaul-gatit. dok je hadis koga prenosi Vail b. Ibn-Huzeime.

Irna.koji ga je vidio da prakikovaohadisSehlab. n"ri.?8o ?81 ü. Enes prenosi da su ashabi spajali rame sa U drugoj prcdaji En-Numan Ä"ooro i". DZuna-nanaLstr' l14 ll5 od autora Vrdjeti lakoder: "' il.nemadokazakoji aludira na vezanjeruku u namazuna ovai naöin.2l lO5.stavitidlan sa drugestrane. Hejse-i kai"' "ovu predajubiljezi Taberani sa dobrim lancem Fenosilaca Vidiei: Medirn"uz'zevaid. klanjaö öe stati u iirini svojih ramenane iireöi se preko jedno drugom'jer bi se i na svojastopala miere.tr. 41. . Onsz:izo.kako prenosi"Ukbe "' lijeverukeu namazu driidesnuna podlaktici Iz ova tri hadisajasno se vidi da je sunnetsa öetiri prsta obuhvatiti ili drugi naöin. zglobai podlaktice' ruku na podlakticulijeve' teci naöin-itaviti rtesnu Neki islamski uöenjacisu spojili izmeduprva dva hadisa. ne 'tiÄetif. * Suhari. Vidjeti: Es-rjhiletus-sahiha' ll39' . nije ispravno desnomrukom obuhvatiti nadlakticu liieve ruke. u sunnetuPoslanika'sallallahu ri öruze äuz podlakrice. satlallahu alejhi ve sellem' nije klanjaeeOno sto se navodiu poloiai stopala 1a pojedinacne orecizirao je za kolektivni narnaz Medutim'nema vezano predäiamä autentienim polozaj tijela pa i dzemata.aöi.. razlike izmeäukhnjaöa koji klanjaju zasebno i stopala je uvijei isti. 162/725.. l/196/662.ttn Poloiai stopala u namazu vjerodostojni sunnet Poslanika. ili stavliati rulie na lijevu shanu plsa kako öine pojedini kLn. s iednei palcem oodlakticu ili na desne ruke oreto pojedinedlanalijeve ruke. n viisfjti: Se. ior (mualäun)' Ebu-Davud. sa tancemprcnosilacakoji ispunjavaBuharijirc i kiterije. kuz" du . Sada.nu lt4Tt i LJnderul'kan51219 Bedoius'saAaia k*it-Xaair' 1128'7. Ibn-Huzejme' 1t82'a3tr6o' Muslimove iso-faia.pa kaZuda ruke' a ostala pilcem i malimprstomdesne sezslob liieve rukeobuhvati Medutim.o uthabi spajaliölanakuz ölanak hema tome. Takoder.T'8 aleiiri ve setlem. Ei-3efiul'nunti'. 3145.topio ta stopalomu namazu..niti suvisepriUtiZuiuöi u nama''u Ujejneb Abdurjäan i na drugi niein ot"zulodrze stajanje " .

ve selhm.?84 Aila. r. primijeti se da neki klanjaöi. sä ispravnim prenosilaca. dok stoje u narvuu. Meilutim. sallallahu alejhi ve sellem. Ll-iatisa?."?8' NoZni prsti bivaju usmjercnipremakibli na kijamu i sedZdi. Zehebi i Albani kazu:"Ovaje Fedaja mursel. 2l/lI It062. namazu dizali svojepoglede spustili su svojeglavepremazenlji. prenosi da Poslanik. veö se slijedi ono Sto je prenesenood Poslanika. l/652.2fi2-13. kada bi usaou Kabu. stave desnu nogu naprijed. Ibn-Hadte( pouzdani. ali je ispravn^. 3t4eg.nam.a.'"' ?32 lbr-Ebi-Sejbe. Medutim.653/176t i Bejheki. lancem '-. str.Sirinai Ebu-Hurejr€. Vidjeti: Ed-durul-mensrn.pa mu je Abdur-Rahman rekao: "Vidio sarn osiunnaest Poslanikovih. ka:e da su prenosfoci ovepredaje Vidteu:L?üul. Enesje ovakvepostupkenazivaonovotarijamau vjeri. ne bi dizao svoj pogledsa mjestased2de sve dok ne bi izisao iz nie. smatrajuöida se desnojstrani treba dati prednosti da öe ulazak u Dzennet biti desnomnogom. od Ibn. lmam Häkim. 6/83-84. imäm Ebu-Hatim er-Razi je prigovorio ovoj predaji. u ibadetimanema analogije. Z. 11296. Vidjeti: IIv rtsalil. 21542 i El-nuva1akat.) U komentaru ovoga ajeta poznati tabi'in Ibn-Sirin kaäe da su ashabi u premanebu.rs-rdldr. 31. Vidjeü müljenje imama Almeda po ovom pitanju u R'ral€r.|. Hakrlx'. 'Ibn-DZerir.2/120-121. 21426i3483 i Bejheki.240rls4l. sallallahu alejhi ve se em." Vidjet Inaul-ealil.ali nijedanod njih nije nikadatako neSto öinio..Imam Malik b.l8t4/1922e.Vidjeti: El-bejanu vet-tahsil. Bejhek." (Prevod znaöenja El-Mu'minun. .pa kadaje objavljenovaj ajet.aza Rahmankaze da je bio sa svojim ocem u dzamiji te da je vidio öovjeka koji je pribliZio jednu nogu drugoj u namazu. Ovdje je bitno ukazati na jednu nepravilnos! naime. tmaJnHatim. _ _ 'Hakim. koji namaze syoje skrus€no obavljaju. a u ispravnim hadisima se ne spominje ovaj postupak. sallallahu alejhi ve sellem. o öemu öemo naknadno govoriti.ehebi isejh Albani kazu da ova predaja ispunjava Buharijine i Muslimove kriterije. 1-2.Bat|2t27|.dok se na tesehudupolozaj stopala nesto razlikuje.5/258/9726.733 Pogled u mjesto sedide Uzviseni Allah kaZe: "Uspjeli su vjernici.2/73. Vidjeti: Iefu! hadir.. ashaba u ovoj dZamiji.

AiSa. a Ebu-Davud i SejhAlbani dobdm. htl'tl. Be9avi. je pitala Poslanika.pa kada okrenesvoje lice.ß36..pa joj je 'To je kratlakojom Sejtan pottmda namaz klanlaöa. dizati pogled premanebu.Ibn-Huzejnß. sala[ahu alejhi ve sellem. (Med. Pojedini klanjaöi nisu srnireniu namazu.ena se prenosida je Allahov Poslanit. A3O3 i UnnetuI-kan. ZJ99ß529. 3t4so enennia. str. rckaot "Allah je naspram Svoga rcba sve dok se ne poöne okretati (1t Imarn nmaz.o okretanju(glave) u namazu. je Posfanik. rekao: miesto sedide!"'oo Dakle. str. sallallahu alejhi ve sellem.odimama Almedant viijen: E-tenhi4 2ltto3-Et-isrizkar.Neki se okreöu lijevo-desnostoje velika geska i propust.nua). El'ihtijar. Z5l484. Fethul-Ban.78? Noporne o. 6t7OD4457. 61243. Ahmed.r. gledaju sallallahu alejhive sellem. Imam Ibn-Huz€jn€. u rz-zaur.11480 ahihut te ib.U vezi s ovim pitanjem öestose navodi slabapredajau kojoj stoji da '?o& si u namazu. 2n3. i 6923291.: Et-nuhe. tt-musni. Safijske.213s6. .l). u Cuvajte seokretanja namazuier kaiu da kvai namaz-"'tu o pokudenostiokretanjai l.zeb. dok klanjaö stoji u namazunjegov pogled öe biti usmjerenka mjestu sedZde.166151 lbn-lltbbalr. 159/I l6I.31.i ne oketati se^(üjevodesno). ß Buhari. U388/1195. Allah se okreneod njega. hanbelijske i neki uöenjacimalikijske pravne3kole. u u*sneaul-Frd"vr. d tun-vuuarei.3mo.2ß16n33. prenosilaca.J/5/368s.Taialisi.791 1u oelten. Hakim i Z€hebi ovaj hadis smatraju I ispmvnim.-78e "Lijepo je gledati ne Ahmed kaZe: u namazu u mjesto sedZde. | | 3 6tJ.. 5ßlO.fnogi istamskiuöenjacinavodekonsenzus uznemirenosti u namazu.l/361/862. El-nedznuo.a.. d64n287. 2164-651930. Ebu-Davud.. Bejheki. Tirmizi. lbn-Hazm.t165. ltbg6. El-nusni. Nesai."733 Od odgovorio: Ebu-Z. saslabimlancem 7e vialp|. S ry 7nv'aieü:atitens-satafi.rDA+ 3n74l590.e. Hakim.Ovo midljenje zastupaju uöenjaci harefijske. Ibn-Huzeilr.Vidjen: Hula:atul-ahkan. 3n7. l/171/804.

sallallahualejhi ve sellem.sapei s mencmoje grijehe vodom.Ovom prilikom öemospomenutinajpoznatije oo njln. oöisti me od grtjeha kao lto se öisti büela odjeta od p javStinc. svoj namazpoöinjaorijeöima: .DENES.poliqiao Damaz U sunnetusenavodebrojne dove kojimaje Poslanik. str. 5/80/597.^Allahu . ALLAHUMME. 165t44 i Muslim. ALLAHTJMME-GSILM MIN HATAJAJE BIL-MAI VES-SELDZI VEL-BERED. udalji me od gijeha mojih kao ito si udaljio istok od zapada.Allahu moj.rroj.Dove kojima je Poslanik. . pouöioEbu- "Allahu moj.snijegohl i BAID BEINI Vt' tsEJNE HATAJAJE KEMA BA'ADTE BEJNEL-MESRIKI VEL-MAGRIB.poöinjaonamaz. sallallahu alejhi ve seltem. NEKKINI MIN HATAJAJE KEMA ruNEKKA ES-SEVBIJL-EBJEDU MINED." Od Alije se prenosi da je Poslanik. saltattahu alejhi ve sellem.ALLAHIA4ME 7" Buhari.

S1)djstea l3l t "lskreüo okreöemlice svoje Ononte Koji.sallallahualejhi ve sellem.QoskniLtpog.:) \.rgnspru BI ZENBI FAGFIR Ll ZUNUBI DZEMIA' INNEHU LA JAGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE.trcdt tob Vladar. iena boga osim Tebe.ie sh'orio nebesai ZenLiu s111t1 Ja nisan mnogobo:ttc. ".. l/198/l238 Dxrekutni.ie dobro u Trojil1l rukanta' tt :ltt sc ne pripisüie Tebi' 'K. t/2t0/2399. lbn Ebisejbe Darimi. Ncsai.MUSRIKIN' INNE SALATI VE NUSUKT VE MAHJAJE VE MEMATI LILLAHI VE RABBIL-ALEMIN.ko 'i nn iid \om nd All. itdö-lnz.VEDaDaEHTV VEDZHIJE LILLEZI FETARES-SEMAVATI VEL-ERDI HANIFEN VE MA ENE MINEL. LA SERIKE LEHU VE BI ZALIKE UMIRTU LA ENE MINEL-MUSLIMIN. l/296-29711124' .'Fi.. s'aka hvala pripuda Allahu i neka je slavljen rckao: "Ja sam to prouÖio' o Allahov jLttrom i uveier!"' Jedanashab reöe: "'l. jer ih sdtl1oTi oprosliti tolri. 'T.)d Tebe utoöiile tfttlütt.9f9lI/144/688 Ebu-Davud' l/2e7l8e6. Tf"t1't.upita: 'Atltti je najteti.j'i "Ko je od vas Nakon toga Poslanik.'ru*ri. ALLAHUMME' ENTEL-MELIKU ILAHE ILLA ENTE. LEJSEILEJK.to s. Prianajen syoie Eriiehe' 'ato. Ti si noj Gospodar. Tebi se od'tzivanl i Tloiu ponaiem.\ rr]i rLlJ 1.. ENTE RABBI VE ENE ABDUK. s4ffa[[4[1u4fejfüve se[la&Y-.thu. ENE BIKE VE ILEJKE.oliont Slavljen i IJ:r'iien neka si! Od Tebetr(t:.:> \r1' !. Moj nanaz i obredi. or+g-+sn:t.lmo Ti mttiei." TEALEJT!ESTAGFIRUKE uöio (na poöetkunamaza) Ibn-Omerprenosida je neko od ashaba dovu: narednu . VEHDINI LI AHSENIL AHLAKI LA JEHDI LI AHSENIHA ILLA ENTE.'11 a ih ste oproiri.TEBAREKTEVE VES-SERRU VE ETUBU ILEJK.tln prcdunih Alloh nt Ti ni ie n. . tt jtt ttspijevamsanto Tt'ojom v. yieru lole ni saöuictj. Potldri mi nailiepiu öLtd./ '. ntoj 'ivot i nloid il'il? \rJlin\''/ Koii ttenta\ttdtultt u ttn'tt' Co:poLlaru orioaduiuAll. d i't san Tloi Zaist(tsam prema sebi nepra|edan bio. ZALEMTU t'tipsr veA. St akä . VASRIF ANNI SEJJIEHA LA JASRIFU ANNI SEJJIEHA ILLA ENTELEBBEJK! VE SADEJKE VEL-HAJRU KULLUHU BI JEDEJK..itlloptost aa syojef ijehe'''" .

Gospodaru moj Tebi hvala pipada. Eb.XtouLazuie nu n1egoluosnovu. Keifijjetus_satah. sadodarkom daje lo proucioto pura. 11240t47 | idrugi.m.". t a uöeseu sebipo konsenzusu islamskih uöeniaka:'e & Vuslim. Daetaut enün. slr. tbn_Madie. bedril-nunir. fllmizi. trnam Hakim. Vjdjeri:S/?rr?r-\ll/dt. .svoj namaz poöinjao rijeiima: -rp i1. t)\si-li8 l/117.ila me tvoja dova.vai nadrs.. 4.. rbn-Huzejme. Haldm. Sunenud Darektni. st. Kaiim4 FetavasSadije.iÄolr'i iö."Poslanik. 4s. iDn-nuzejme. __ '. t/148t0t.Ovo mi\tjaniezastupaju: imam Ahmed. vzgs. st." Ove dove je najbolje praktikovatikombinovanozbos oCuvania sunnera Poslanika. Et-tethisut_iabi.46t242 243.e\evija. iür. Ibn Hadzer i drusi.Vetrnahaaiskih sFu'enia}a. . Nema boga oiii Tebe.i.. fbn."at ue+ neka si.*i. otvoila sujoj se nebeska vrata.Vidjeü: DianiuLTimizi.smarra slabim.stx. ltr.Darekuhi.-1ss *SUBHANEKE AI-LAHIMME. 3:'. 2/522Js0. ZtSStitäi. sallallahu ..t -:t. ''" Nesai.Redzeb. sü. Ov" uerzij" sa tomi"mirn i"uJrirna spomennte su ! SbadZul-mutekin.t.r."lea .ALLAHU EKBERU KEBIRA.ä p O-_ U.rnr*" 'spravnim.-iäÄÄ: ?t-!(Znüa.O". ttZggtttZS. rbn_Ebi-Sej. VEBIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA N-AIß G{RUK. Äa{i: Rezzak. eb^"a. tntojzÄI. od imama |{{i. od Ibn-Red:eba. Slavljeno .Od aleJnr ve se em."n"_ Huzejne. 128/947 i Hakim. Ä. Bejhevr._ H"d-Zer idrugi oru predaju emarraju tpra!nom.Darnrn.c r'ti-]. *"f t"ai" . Nevevi. Vidjeli: Ibid i Fcthut-Ban. 2tstD348. I/160/858.' Ais: i Ebu.sallallahualejhi ve sellem.. od lbn. jc. 3/3r9-32o.n"L^"".HAMDU LILLAHI KESIRA VE SUBHANALLAHI BUKRETENVE ESILA. sallallahu alejhi ve sellem.e. Medutim. Hakjm.funa-DiÄ.Vidieü El-czkaLsF.Zadi. ruj*.i " S.str.4q. str. '.Seida el-Hudrijase prenosi daje poslanik. Zehebi i Ahmed S"u.Tqo Ucenieoiii dova " ie sunnet. VEL. 8/3s8/ 08. Bejheki. .Poslaniöe. l/199/1239.na to rcöe: . J Haftab poöinjaosvoj namaz. Darekutni. 2t46. l?6_184. . 1t247t662. 5/81/601. S.Davud. vidjetj:DZaniut-rinnizi. l/3b0/859. tmam Darekurni.i. Tajalisi.."Slavlkn " je neka ifie Tvojei üzviieno veliöanstvo. str._'aor. l/2391470. Dobrim su gä ocijenjti imarn ukajli i seJh Albani. o*. Et-ezkar.cirimni hadisprenosiosamasf. i 6/386-387. rßii.2/t2 rsakirr.'i. Ebu-Davud.:C. Bejhekj. l/298/898.Tinruzi..uta.451...Ebu-Davud. Nevevi.. Ibn_Mulekkin.'rr&.Ebu-Jara. 181163.a-Uzvi5eniAllah najbolje zna. 2nst2ss4.

iue i Fettul Bui' 6/386 od Ibn Redzeba. Mikaita i Isru.Qoskni. rt4o3trr24' Ahmed. Ebu'Davud' ul461694' 2/304-305 Ebu-Avvane. It'. el+:-+stlo. ve sellem na Ibn-Abbas prenosi da je Poslanik. Tirmizr' "''la-*liÄ.qFI'E iÄTTNSS-SEMAVATI IBADIKE FIMA KANU FIHI 3iiaOgN ENTETAHKUMUBEJNE IHDINI I-IMEHTULIFEFIHI MINEL-HAKKI BI lqllrfi-IpuN " MUsrEKrM SIRATIN ILA TESAU MEN rsHDI INllsrc üNrrs. 6/335/2600.. i Zemlje i Z"nt1u i'ono no i" i njina. 6/156/2s266' .fila' Sntttitelju nebesai Zemlje. od lbtt-"tcjr. Dovena nocnomnamazu 133:I ve sellem. Tebi pripacla hvala i vlast nebesa 1q vidjeri: Medittu ut'Jataw 221214.-v"az. Ti Koji odrilvai nebesa i. G(tspotl'ru Diibtila. Ibn-Hibban' si302i+io. sallallahu alejhi noinom namazuuöio sljedeöudovu: "Gospodaru moi..p"tuiii kogahotei na Prali put'"'e' *ALLAHUMME RABBE DZEBRAILE VE MIKAILE VE VEL-ERD'ALIMEL'GAJBIVESrsn.nai Nidljiro i nevi(llji|o Ti tei suditi-roboNima koie se u orro^" oko iego su se sporili Uö\'rsti me na istini okt iii^ "U'räi r. Tebi hlah priptttla. Nesai' l/529/1624.uÖlo "O Allahtt moj.r:irit ii . ii Koii.

lute Brijehe." Ove kao i prethodnedove lijepo je praktikovati kombinovanozbos oöuvanja Poslanikovog. ALLAHIA4ME LEKE ESLEMTU. HAKKI]N VES-SA'ATU HAKKUN.'.Nemabogaosim Tebe. 22/268.. VE LEKEL-HAMDU ENTEL-HAKK VE VADUKEL-HAKK VE LIKAUKE HAKKLTN vE KAWUKE HAKKUN VEL-DZENNETU IIAKKT]N VEN-NARU HAKKUN VEN-NEBIJJUNE HAKKIJN VE MUHAMMEDLTN. VE ILEJKE ENEBTU. . Ti i Tyoje obeöanjeste istina i susret s Tobomje istina. Tebi hvala. VE LEKELHAMDU NURUS-SEMAVATI VEL-ERDI. VE BIKE HASAMTU.ALLAHUMME LEKEL-HAMDU ENTE KAJJ]MUS-SEMAVATI VEL-ERDI \'E MEN FIHINNE.na Tebese oslanjam i Tebi se pokoravam.! }i . oke koje sam na javu iznio i koje sam sakrio.9'): au:tr.tri ?qe Bühari.3]34'ffig. SALLAILAHU ALEJHI VE SELLEM.sallallahu alejhi ve sellem. runoza onogana njima. Tvoji poslanici i Muhammed. VE ALEJKE TEVEKKELTU. u. Tvoje rüeöi. DZenneti DZehennem.Oprosti ni noje priile i bu.i Sudnji dan su istina. VE BIKE AMENTU. molio je Allaha da ga zairiti od prokletog Sejtana rijeöima: ya : j : \j. od. 238/l 120i Mustim.8@ UöenjeKur'ana u namazu Prije poöetkauöenjaAllahov Poslanik.6/454bt6! 3wV idjeri: M edimu'ul-fetava. Tebipripatla hvala Koji si svjetlo nebesai Zemlje. Gospodarumoj Tebi sepotpuno predajem i u Tebeujerujem. t ."1ee . tbn-T eJnjjje. Zbog Tebemrzim i südomTvojim sudim.sallallahu alejhi ve sellem. VE LEKEL-IIAMDU LEKE MTJLKUS-SEMAVATI VEL-ERDI VE MEN FIHINNE. sunneta. salhtkfruotejfü eesetten. s!r. VE ILEJKE HAKEMTU FAGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EIIHARTU VE MA ESRERTU VE MA EALENTU ENTELMUKADDIMU VE ENTEL-MUEHHIRU LA ILAHE ILLA ENTE. Ti si pmi i Posljednji. sallallahu alejhive sellem.

lbn-Ebi-Sejbe.ldav&n.od njegovihspletki' .P l" ' . r9r' st i Siradlul'muttekin' (SaYn). Almed.I IüMZtr{ VE NEFHIHI VE NEFSIH. Dokaz torne su rijeöi UzviBenogAllaha: zatraä od Allaha zastitu od prokletog sejtana. t dij t .toöni nullraz.ALLAHTMME.pored svoje slabostiu lancu prenosilaca(mursel). r/148r01. Onomekaii $'e öuie isve zna' od prokletog obmane"'"' i njegove oholosti niegove iejtana. .n d. q6 Vidjei: Siferut'salah isDra!nim.Almed' 3/50/11491' Ibn-Hibban' Beiheki' 2l3llß302. Medutim." (Prijevod znaöenja En-Nahl. 3n r.o'). INNI EUZU BIKE MINES-SEXTANIR-RADZM MIN }#MZIHI VE NEFSIHI NEFHIH. il Ebu-Davudu E!. MD. str' 88/32. . .oöio euzu na ovakav naöin. Ibn-Madze.'ZA3n+2.98.8@ ova predaja.ve sellem. badis ovaj sejh Albani Z€hebi i Hakin' Ibn-Hibban' 215412356. Tebi se utieöem od prokleto| lejmna" od njegovih njeEow' obmanei njegoveoholosti.) Hasan el-Basri prcnosi da je Poslanik.nije jasna &1 Bbu-Dalud." Neki uöenjacismatrajudaje dovoljno kazati: ^isu \rlf .Jrl'-!r j'' .*.+r' F --J' dr! rr'' J e.bi prouöio: ."Allahu moj.'artl. . rt21512426''l. kada bi ustao nu . smaEaiu Nz Tnt-ri. ".| : .EIJZU Mtr{E5-SEJTANIR' BILLAHIS-SEMI'IL-ALIMI RADZM.Hanz Askalani.l/360/858.Inaul-qalil' 2/54 Dipmiut'Iirmizi."sor spletki. 3/60/ll4Tl lbD-HuzeJme. l/199/lz39 Darekutni' u E] ?rsatu' 11238t467 ' lbn-MnnzlJ' U298lf|27. sallallahu alejhi. Vidjeti: dobrim ocijeniti ovaj hadis i Albani su Sakir Ahmed 3/8?." Nakon Sto bi rekao tri puta LA ILAHE ILLALLAH i tn puta ALLAHU EKBERU KEBIRA. Ebu-Davxd. Poslanik. twAt o "UtjeöemseAllahu od prokletog sejtana!"3o3 -EUZU BILLAHI MßTES-SEXTANR-RADZM!'' "Kada hoöei uöiti Kur'an.'bertüi' 5178-'7911779. ll22ln-15. .U248l665.) "Iljeöem sc Allahu.2lrl s3 yidietii Ei"Serhul-mumtia. salallahu alejhi ve sellem. Dan-mi.

t76.lo? Potombi Poslanik.da bi prijg uöenjaKut'anaprouöio:.Lt iJ'lt ^7. Bio je uz poslanika.v203. idudi na hadzdz.salla..sallallahüalejhi ve sellem.EUZU BILLAHT tMIllESSEJTAlVtr{.i8@ Sliönoouoi" p. ('/44JJ.a ne naglas.6.Ne znamo da je ova predaja zabiljezena.a. i ojegovihpravednih vladara. Enesb.. Tmzenje utoöi5ta(euzu b^illah)uöi se tihim glasom(u sebi) po misljenju svih islamskihuöenjaka.. UlOg. salallahu aleihi ve sellem.#93/399. kod kuie i na putu. str.Ovo je najispmvnijeilo je preneseno od Poslanika.. HaIu lbn-Redzeb our predaju smatraispmvnom.SejhAlbani kaie: . od Ibn-ReÄrßba i Medbn"uz-z"vaid."ouo Nemadvojbeda je najboljepraktikovari ono ito se navodi od Poslanika.sallallahualejhi ve sellem. Aisa.. a imam Hejsemi twdi da su njeni prenosioci pouzda . sallallahu alejhi ve sellerq Ebu-Bekom.prouöiobismillu.Uöenjacihädisasu stoZnida nema nijednog ispravnog i jasnog hadisa o uöenju bismille naglas .Dok je Allahov poslanil. u pouzdanim predajama."3o3 U drusoi Dredaii "Uöili stoji: su bismillah u sebi(rihimglasom. saflalahu alejhi ve sellem.'*&I Komentinjuöi ovo.' . sallallahu alejhive sellem. Samilosnog!" *BISMILLAHIR-RAHMÄNIR-RAHIM" 7. Fethul-Ban. Milostivog.RADZM. Ijlazio je u sobenjegovih Zena prije naredbe o pokivanju. slr. "U ime Allaha. sallallahu alejhi ve sellem.lavodi se od poslardk4 sallallahu aleihi ve sellem. Vidjetlf.uahu adihi ve jahao.u poznarim hadiskim zbükama. sellem.od njegova dolaskau Medinu sve do njegove smrti... w Vidietl Tenamut-ninne. osimu mursel hadisima Ebu_ Davuda. i i ro u sebi. Malik rekao: sam za poslanikom. Omerom i Osmanomi nisam nijednoga od njih öuo da je uöio bismillu naglas.Tahavi t Serhul-neani. U554. Ebu-Hurejrei drugi ashabi. . uöio nakon stupanjau namaz.da je to Vjerovjesnik. Ibn-Munzt kaie: 't. * Itn-ttuzejme. M 'vidiett: Et-mupni.. 2n\g.Klanjao Prenosise da je Enes b.noi. l/250/498. Malik je sluäo Poslanika. m3Buhari.. r. on je bio ispod deve tako da se niena M Yidieni Fikhus sunna. r65t43 i Mustim.Sejhul-islam lbn-TejmiijekaZe:.

pitanaje o Poslanikovom' Ummu-Seleme. ürili*.5 ..nog 'liole rDu i hanbelij\ke hxnefijske miilienie7c.'/i:1i'#:a...1#oi*"a.uiä. .t2szi hdkaik.l'. Ei'ic'hut .. vvu ukil/uje na uL:enJe hadi."'r"o'" :: I":1i11 ul dkniu.bii.iq lr .uru tgl-patihu)..tuD.ä:i. 2t893/ s01o Sahih "*i'T.je oagovotita: t"il. Jlii.i"tif" rrojrca 'Nema bl\mllle nirPla\'...ii'l"'lüä iY":' ^t'^Y *h'i"l*lm.n .llii!ill.-."li'Jliii"'.Nend nt t'1t'iibr' Allnhd Atiah ie nujte."iii'iliiJll #.i'l'Jffi*'*". Miiosiiuom za..ii1. t t h i d ' .i.'..'. Iman Hxkimi zehebi Hak.?lLtll.. ::iH n glJ\'jerdcjetobilaniego\anrck'ä l r c i t i t .l:"f*liojlo"'i:::]".io bi jet po ajet u imc All:rhr. r / r \ ' r h ' r l 8 J l r ' 'ri r h r " J r b ' F ."aniju o".'r':iiiji "iii.i.:iJ i3..i .x . . *"i"i..lff ffl:r l':.il.'*ff"'.'Ui i" ".j"-.1lJ1lll.tii.'i.: ::l:T.]i "n" "r i.i Net 't stt'tgc Njego.:li}[:]... t .3."') bagd o'i|n "slarlicn treka je Allalr' Sta htlt l\i' nu pri"d.toji: U. iiil. "uöio je ajet po ajel" u .i!'r-j "n':u:-: .".ß7 tt o\ek\oibliskoslisc p l i u r r ö k rs l i j e v a l p a o r i j e l uL n e ' r b M x l i k i U n d l o e 'uo uienje bismille ää'f""it".! Fi ijriii' .llrlll'J.tao: nrjeu stanjunauöitiovu katku ali napora' önui to.". ijfiilll'i-dor UöenjeKur'ana aiet Po aiet alejhi ve sallallahu r.m l/367368/880 l/178/18e' . nuton svih utoZenih je umjesto nje prouöiti: duZan ."F Hrrra b za.Mib'lll"l.."" .b i . a.a..lll.ili.' / r ' r \ .ktu: . n i i eu a r ..-' .'*" i'1l".iiL!. . ' " r r " t .'.fT. r.pra.'. 'ir il.ij!.liT:1..reo ili 'i."."ftu ät"jtti '" sellem'nikadirnije ""ü'."./..ir"*"" pa bi Slmilo\norn.j.akr-rji i. pu .'. nuiu'..räi o*J...lT.11'. m i l l u nrlboljihrshrbc lmrm Ukajli i Zcilei."*azu.iuuöeniaci " : pravne idruei e'-seuri suilrn Lelrä.

Ovo ie strv ovu predaJu smatraju ispravnom.ul-ketani.3r6 Abdullahab.nua. Kunubüa. Ibrahima en.H ii"htl uL na. 3/86 i Fetawl-leditetid-daime. ! tn5i Lt-bcnr )Lta .SI. 317 Vidieti: E!"irdr. Scrhu Kodit. 3t32t. Mekhula. Es-Sabija.2/tO5. 3/236239. S?rhr sohittitBrhaü. FethulBari.r.rdaje ovapredaja J.namaza.BHANALLAHI Uöenjeiza imama Uöenje El-Farihe la imäma i za pojedinaine klanjaöe elementami ie s Stoseriie dio {rukn. sal[affafru af4hi veseftem. Avnä.t1/39. 316 Vidjeti:Il les.kar. *'3VidJeri./.: str.Lejsa b.'bra. Prvi smatraju da setrebauöiti za imamomna svim namazima. namaza VEL-HAMDU LILLAHI LA ILAIIE ILLALLAHU ALLAHU EKBER.HiriJetut-uteüa. 3/tOS. [bn-Hrlma. 2/369.dr ua.2/271 .islamskiuöenjaci po tom pravnompitanju imajutri mistjenja.Ehn. a ako imamuii naglas {na tzv.Ejjuba es_sihtijanüa. EI Druhatta. F/-/.-ßB --ittlbkniLwog. v3)8i Lt.noinimnamazima. Ei-:eitu| kebi\ U556. Ovo ie odabranistav uöenjakaiafijske pravne !kole. Sevlanija.'' ..Skole. l/lU\."'' Treia skupina udenjakazastupamisljenje da muktedija uöi za imamomako imam ne uöi naglas(na tzv.. 2tJt)e. 3/85 86. El-nert:.2t253. 315 vialerr: rie' 'ar. 3lA.i sti. tctttit :t\t) "'. po misljenju vecine pravnika.Et.\ertlu Sahihit-Buhdli. imama Buharije. 6/416-417. N€jlr ertat. Ovo "b.3rs Sufjanaes-Sevrija. Hafiz Munziri i lejh Albani kar.Ei-i'erhul-n ntia. ie -sufjana stav uöenjaka hanefijske pravne.Vidieti:1rrür1€a1il. Sada.Et-teühid. od imana Leknevija. Inat. vt9t. LA HAVLE VE LA KUWETE ILLA BILLAH.Vldjerr: L/-cu\d/. t!c--ia.8r' Drugi smahajuda se ne uöi za imamomu svakomsluöaiu.r. 11225. od tbn Be|dtx. lbn.50 I Ei-ierhut mutntiai.Fl-Evzaüa. Et iatant. Seida b. sralne komisije za islamrko misionarsrvo i drugih.t.od tbn-Benal a.r. ne uöi /a niim. Diubejra i drucih. str. tbn Ebi-Lejte.Lseimina. Ujejne. 2/ 136.r.Nehaija.6'7.od Ibn Kudame. dnevnimnamazima). vK.t)pnojc.3/190.Ebu-Sewa. 2/11.3 islamskih uöenja muktedüa iza imama. Et-daamiu ti ahkanit_Ku/an.llt36..

1163r).5/91/17s9.Etlttrn!.t-: Nei.:..' stt t3'7 * vial".Sejhc 203/1'715.. a ne uöi El-Fotihu' t(tk' ' ndntd' ie k tjdr"" To rckao: upitln: irr ''k" kl:'njam" l r i o u l r .2t54 5r). 21t33' t4t.and:. et'it'rattt.. E. thka' n ahka'u slt 2't4' EI ialaDt 3l l81 i Nejlul ertar.. . Zejda b Aliia' Ibn-Mubareka' "" lshaka.r u opcoj lormi i obuh\alr pro-uirft F. irJi*".tj A't nr protr'i Ll Furihtr ttttttt(l:u rekao: Acrrrannn14 .poljrinici .ilssl}r:.tf.i. Sr'?r'rJ-srrxnz 2/223 Met:ttut ut' i stt42' rkia Rthul 2t25OI srt 6.rir-. l/380. 1l2a\). srrvueti: ar-. 1128.N r k o n l n p i j c f b u H u r e l"rre i eo o n u v i o 'rckeo l t . Dokazi uöenjaka koji smatraiu da se opdenito uöi za imamom rleihl !e sellem' dxjc Poslrnik \illlallirhu b. nli.?.r r"D.Ltihu.o" sellem2.fu .s{ Stojsnta QostaniFJntoL. Ebu-Hurejre prcnosi da jc Poslanik' sallallahu alejhi ve "Ko Ha. ukltko cemo tp'rmenrrti miiljenje' potom odabratin'leritornije sakomentarima.. str. Et Dütstti l/63e."r"..i h o u .sa[[a[[ahu afejhi pe se[[en. smrt|ajU iNeveviovr pfedalu lmrm Darekutni l/:19/1212. Samit prenosi L Ubacle ' u tt 4 ott.u tA32 i LtEd . vidjeri: . F c r i h ur ie.ehirch. '?r guh". 167/756 'll8'l/39'l i Muslim.tit et'r.rrrrs.ä. . ri:"'rrt 3ttO7'Et'tnedlnrn 3/366. u Ibn-Hadzef ukazao isPravDost ie njesovu N4 str.zlttts'rcg.. 5051 vial"ti. e b i .21230 131. Vrijedi kako za imama tako iza muktedije i klanjaju pojedinaöno. rr i. . stt tltt i tt Hcnklt4atit-it''od'"t' zt i lbn'Eb.tojl: NilP itprowl n"to: unold ko 1t' <lrueoiverziii orogs hirdis. i r e L l . ßpnvnonr' 3a Darekulni. "'-Nl"riiln.Ovci hadi' je spomenut one koji iu" nu.../ri.1 1'ala'n*.i. niie pravio Ebu-Hurejre da znaöenjaove predaje moZemo zakljuöiti bi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä' u protivnom objasnio propise vezane za hadis i njegovo pravo znaöenje Zato nije ispravno iaziti da se riieöi Ebu Hurcjre odnosesamona dnevnenamaze $10 H(iiienkl Dusuki. ka..h 4.t1 i1'"rr' str' 6' od lbn-Tejmlje "'vlai. iun-Hihban. 13t1t malikijskihs'o i hanbelijskih3rlpravnika.i.. lz.Ez ZuhrÜai veöineuöenjaka dolize '\x[c 'kufine Uz Alhhoru pornoi. Bejheki 2/137?38/1918-Buhai u Ell/:29fi"".1/25. il-".Nejtul'ettlt t"t..

l/Jlo/f)00.sallallahu aleihive sellem. vljj. Hakim. Munziri.Lanac prenosilaca je dobar.. tmam Buhari. 2/101/?c7.Berf. sallallahu poslanik.Ibn-Hibbdn. 2/234l2qt5. ko se to natjeöes... l/3641869.. stIJ." 'u"tir""zi.Nejtut-pvtaL2t2SZ."Potomje lJbadespomenuo dogadajkoji senavodiu prethodnom hadisu.t. osim El-Fatihe.tt31j/t204. Nafiaje rekaoflbadi: "Cujemte da uöisza imamomdok on uöi. (Et-mevarid\ Z/lj4-t7'/460. AhmedSakiroi u predaju smadaju ispmvnom.im tadareöe: '!e öjlite jer to.Kadaje zavrSio namaz. 3 89. t/379. Hattabi.' Rikli su: .upitaoje: "Da li utite u namazudok ste iza mene. Beihek. je klanjaojedan nakon Sto od namaza u komejeuöionaglas. Et-tethisut-habir.2/487. ove predaje a prenosioci su Douzdani. Ebu Daurd. je rekaoda su nieni prenosioci imam Darekutni pouzdani. Nevevi. Darekurni. llbade b.18/64.tbu Da!ud. Kadasu stali u saf imam koji je predvodionamaz(Ebu-Nuajm) je uöio naglas.31189-t90. sabah_ namaz.2lll7 (Sakn\. Tirmizi. Fethul-Bari.Bejheki ü Marüetussunen. alejhi ve sellem." Ubade mu odgovori:"Da.Nakonzavrsetka namaza sallallahu alejhi ve selfem. sallallahu alejhi ve sellem. Hakim.ok ja uöim naglas. srr.El-ialam. predvodeöi dzemat. t/2J6. I02. vidie|n: L4eatinu\suncn. 5/313/22723.ibot. Muhammed b. sallallahu alejhi ve sellem. Buhariu Err imetuhatfet-inam.natnaza 3. tbn-Ha?m.okja uöim naglas?. o Allahov Poslaniöe.Vi. osim El-Fatihe.. rbn_ Abdul.2t2O3. Rebia.. upitao:.Buhari u Lf kirceh. sporse vodi oko prenosioca kojr se zoveNalia b. Samitje iza. sallallahu alejhive sellem. jedanNafi. Ibn_AbdulBerr i lbn-HadZerkaär da je nepoznat. l/2151824 i Darekutnija. Bejheki.Da. Ahmed."321 jasno Ovaj hadis aludira da se uöi iza imamaiako on uöi naglas i to samo El-Fatiha4.inhadi\jeorUenio a prijeovoga dobnmt/ll6/t2d0.imamauöio El-Fatihu. ErtuhJe.-8r8U predaji Ebu-Davuda. 'Da. 1/2151824.D?pni. Imam Tirmizi.164.Vidjeri: Ie hzibul-kemal. Besa.Vidieu Er e7 .t. Pouzdanjm ga smaraj'r lbn-H.!. Samirprenosida je poslanik.im tadareöe: "Pomislih. klanjao je Poslanik.bban. 2t52-53tgtg. ne vrijedi namazbeznje. Er nedünu4 ltfqarekrun 3/366. Ialanül-ah|an.ImanDarekurni kate: ." odgovorili su..Isti ashab prenosi da su ashabi klanjalisabah-namaz za poslanikom.. ZnöttZtt.Ibn-Mutekkin. Ibn-Hüzejme I.Tahavi u Scrhut neani..l/318/1207.Ibn-Hibban.2/221222/601 3/36-37115I . Daretulnri Zehebi.sE.29/292 i Et-takrib. Poslanik.Da li neko uöi neito iz Kur'ana d.ljbade b. prije ovoga hadisa navodise da su Nafia i lJbademalo zakasnili na sabah_namaz. Darekutni. iskalani i je cmaraju dobrom." Poslanik. vZtS. Ed-diruie. ü_t2n3 i x Halku phlil.4tqo sa[hllafru oese[fen.82e Darekutni.t nnom u uöenjuKur.ana? Ne uöite d. Naime. Beeävi. 32' Nakon Ito je naveoovu predaju.

2.i'Hil.mq.f.irztg' |.ffi jenj zar e.*i.r.j. a arapsrorn na l#l'*i..odne ***x.irnut"ee"t. .n:::'re'n""'...3:::.'ä l"rää. iä"-..+::::ii:***."i'ioti*.. .if l. tekst Akolazmotrimo Sltl:":""T. sl .f"i'".':iii.""JJ._'ff ..Poslanik' i"[:T'+ffi #:"if ]f'l!-rt':{-ä}::T mstt'**a.l. lilt"H """#.l'l'"*t*ll...':#.äF***tffi: *".#il#. Enesb. jür::.': ..rulnm':J1tnot"mooaou..13!'}" ffi liig:l: {+. ji!tr.".l.:'""1""T'öi'"äi"T iffi d" ":'."83o alejhi ve sellem' sallallahu 5...il1il i.".f f..JTtri.:x.#. :itäi'i.':. Malik prenosida je ."#'l:i." mi :ä'äü..##''{.::'Äliffi ärfJY:'Jl".-:"-.ilÄ'!-ii#i!.H:fl *fJ"ffi jezitor."t^o: sebi.l:l ti: :Hl.l:T"1ff äXlt"J*.'::i:l*:#*""x* illliil'til#*#-$"**üä$ä#ä j"i'.*.j " .r. j:i'..:*.i:l äffiiläfi"ää.:"j""i'#:'."H:T'"rl:il' u"''"'"*' a"jr'i Jffi .'.ii dvije sallallahu u kojima Poslanik' predaje iiil:.'-1"llTrJ"1lar'r":ffi" J sallallahu alejhi ll"tn.ll il-e$iui"tltliiliT.4iT.il:li: jiJ': ..**i*ru"llf "::l::i"i'fl.?.ll'."'y'fr u "Ne öinite-to'ieö uöitv-samo EI-Fatihü kome ie Poslanik."Hä !üüü!:!lj'..*f. ". äil.":.'ft't*i.' i-Jiiiur'u 3ijH"""'ff hadisa.#. ü.'pin" .i'lf.*1. je .ii"'..rifuxr.fi j'y'."ru.

".luls. *'Buhariu Et.{ytole ::Lr krra?tu houctaman. zastupaju:Ubejj b.Imam Nejmevii lanac prenos. je staba. sallallahu alejhi ve sellem.kao sto öebiti spomenuto u narednoji drugim predajama. nije govorio o vjerskimpropisimaza vrijeme Poslanika. sn. 2t222.maaaju dobn"._ upitaoga j€.' Omermuje odgovorio: al(-o budem !dio naglas. 6.iako imam uöi naglas.Uei _. ne bi Poslanik.inan. Samit.i. sallallahu alejhi ve sellem. Medurim. Om€r odgovori:.edaie.n. t/328/J755.\u. \rr. *" Bejhekj.alejhi ve sellem. Darekurii.. 29ttO6.Vidi se da je Omer naredivao uöenjeiza imama nakon smrti Poslanika. t6 i sprhu*tunne. el-Hattaba o uöeniu Kur..iti5e'jUe. LJbade b."Zatim ga -mu "Cak je upitao: . Bejheki. rbn-Mtrjt'r. takoder.... l/316/1198. l/365/873. o. sallallahu alejhi ve sellem.Da.. t6l51.. ".. E.Bejhekj. str.auy.Uöi Fatihu. i tbn_Ebi_Sejbe.21221.anaiza imama.gid el-Hudrije pilan o uöenjuiza imama...racä y6*llyl. ltn. Prenosi se da je Ibn-Abbas rekao jednom öovjeku: .pa mu je Omer rekao:. su ashabi uöili za imarnom na dnevnimnamazima El_Fatihu i suru.. Hahm i Zehebi predaju o!u smalraju ispravnom.n^gg_-r .öik alo budes. ove p. vjerodosroinim. o uöenju Fatihe iza rmama.2t223. LUu_Seia äl_Huari i drusi ashabi-""'" 7.drugoj predajistoji dodarak: uiio "'Za imamnaglas ili u sebi. zabranio uöenje iza imamana noönimnarnazima osim El-Fatihe.pa je rekao:.uöjo naglas?. sl..Atija. 2/24jl2945. Ibn-Surejkje pitao Omera b.Abdu ah b.öakako samja imam. "'. ELkimetu hatfel-iman.kinc ha\"t."pr. zabnniouöenje jer osim El_Fatihe.öak ako si ti imam?.Uöi za 'Svejedno imamomEl-Fariiu. Hakim. sallallahu alejhive sellem. Da se ovaj dogadaj zbio na nekomod dnevnihnamaza. lß2717_48 JmamDäl-ekurn'.. Imam B-uharijakaie: "Omerovo mijeljenje. nmr.jer je Ibn-Surejktabi. verzüau kojoj sroji ovaj dodaral. Kab.hletutahlezr. lbn-Abbasow predaju rrijediisroStoiza jer Ibn-Abbas Omerovu.q "'" El-Falüul je opieg karakrera Ova predaja i obuhvatisvenamaze. jraTe: tmam Betheuje tanacprenositaca Sejh Mubarekfun p*. 3^Og/1322. U". viäjeri: Tuhfe!ul-ahvezi.Da.znal -24212q4O i u EI kirach. Huzejfe. -. Z/238t2929. 9ö/2t0.""'jasnopotvrduje Ova predaja hadisposlanika. vdjeüt r.in.

ä. 21221' ß'iiiiiti tt"ta'noai" l/338 odIbnEblHätimaiEs-s enul'kubra 3$vidietl: Bezl t-medihud' 41238-239.+o.ii.i"-.tt"t. sa pomrntl gaje neophodno onda hadisa o'"oga i"pravnost oremostavimo jjednomidrugomdokazupa Dl ä." pripada .. \e nadu "uprisLarljajujedan drugom najpre'eih J...p'r"" * vidietr Et'nnthttli un2 n3 i 1ctsirut'K 21292. Prenosi bude uöio' \'i se tteba slijetliri. hadisu nepripada '.ni.. Ebu-Davud' da i. ^ v.. dajuiiralo pravo osrmhl-Fatrne bilo zabranjeno za imamomlkadauei naglasl uee-nie koji argumentai'pravna dva ö"Ji.. 3t2a9.jeiit'o."331 "Najveöi "Marifetus-sunen"' 2/46' kale: Komentor:Imam Bejheki u Ebu-Hatim' rruiirr.".it r'.143 ll Dokaziuöeniakakoji smatraiu da se ne uöi za imamom 'lmam alejhive sellem'rekao: sallallahu se da je Poslanik' l.kada bude.enulidc kad. i sejh {lbanisu oru lbn-H17m lmam ."nii.3al raditipo svimhadisima du2nost kaze: Obligatnaje lmamlbn-Hazm aleJh've ih. at ovajdodarak . Omer.r: Jahjab Mein. it n"a'n"s.a-O*Aumi8tt81i Ld'dtuic"1r'IÖ4odlbn-Had)erd' l/2soil0l83ti' *'i. +ito. l/256/6q5. . *eu.. 282-283.i'e"...Ako iö.ziiJzlisselb"-ruiS..i't*tnp"i kao ito s.ö1"". smatfrju äu"-nff.. p''jr'lano haols' i derogrrajucr derogirani traTiti Nije ispravno mogudno"t to oostoii u o\oj rije(iti piJf"ri*:""i -gu. ako se problemmoze "iti u-U-"11 je uöinjeno u ovomsluöaju' kao Sto prvojfazi.. kada uöini tekbir uiinite i vi' a kada lutite.."Je" i" '.:i+o+ anit'Azitt "iu.Jue l/3ll/lTsq ie vidiett: Et'nut tla J/240 ovai doddtäk vrerodosrojnom "r.. l" ulino"upo.ffi."* (mualleran\ i prenosilaca lanca ti' porpunog ti"'r1.ii*lrl '."po^l'i.'.||'ninhadiltao tethul-Bon u il frkh slt Mcolmu i J4l t\4?tthrliui str' JJB nala .1*t-.cfi Ü. ri i ilc'greikom "lbn-AdZlan je pogrije(io Ovaj kazu: i imamBejhäki ilu-gurh er-Äazi "i'3 Ebu-Davud je greika ova da smarra hadisu ."nr. l/105/q20.."t.si |)3. ako je moguie' Allaiov Po'lanik sallalla}u rDomirili s' Neqr.rl" "ä eü"-g"riaa 3{.. .J "o Ahmera lmamBuhcri el b Hibbana Sulejmana oäi.t."ffi. Dffeku'nr'lil2l/l2ll BejheLi' lbnMrdze.-r'i.Ebu-Abdullah u\le u konlek'thadrsa od prenosilaca su nekog uiio.: r..

üeniogaje ljerodosLojrum. 2/5O. rekao: "tro je ujednoi njegovouöenje. r/332ß8m. ti iutite.Fethut.od Ibn-AMutHadiia.koder: Tp nkihut-tahk*.Balil. nakonSto 2. 3t24O24t . ZZ:SiZSgO i o.ve sellem" nanaza sellem. ondabi odgovor bio kao i naprethodni hadis.' V drugom hadisu Poslanik. Bejheki. ß Vidieri: Ne -evta t. s' e.njao za imamom. l/311."""" w Vidien: ELmuhalla. - Komentat: U dokazima treöe skupine spomenuöemo vjerodostdnu predajuda je Dzabir b. Darckutni. . tlul . muktedija 6e slusati imamovo prouöiEl-Fatihu."s3 budekla. w Vidjei: Et-e|sat.d2evhetun-nckijj. Prenosi se da je Dzabir b.jn. sallallahu alejhi ve sellem. A228 i truaul. rß22/1225."8a2 uöenje. sallallahu alejhi ve sellem."M U drugomdjelu kaie: "Ovaj hadisje slab po mi\ljenju najveiih hadiskihsruenjaka.imamovouöenje Kornenlql: Hafiz lbn-HadZer tvrdi: 'Ovaj hadis je dolao sa vise putevai svi su slabi.od Kinnevdtiia.. a Sejh Albani dobrim. 3ll12. !a. od imama Zehebija. veö dozvoljenim ili prioritetnijim. niti mog! biri snaga prednjim. Es-sunenul-kubru. 5/118. Zehebi. 2D27-228. tmam Ibn-Turknani ovaj hadis smarra vjerodostojnim. 2D20. takoder lletul-hadis.U citiranoj predaji nije jasan dokaz da je Dzabir zabranjivao uöenje za imamom.'Dakle. * Vidjen: &.U.osim ako bude klanjao za lmamom. 2122 1. Abdullah rckao: "Ko ne bude uöio ElFatihu u namazu.e:'Nema namaTaoraj ko ne prouöi El-Fatihu u namazu. EbuM0sä er-Razi.. Prenosi se. NdJJri! eyta. Imam SevkanikaZe:"Poredtoga Stosu ovo rijeöi ashaba. Ibn-Ebi-Sejbe.8o6 Ako pretpostavimo ispravnosr ovola hadisa.v258-259. Hulasatul-ahkan. rekao je: '. l/180. U257699. Nevevi.216-t4. Vidjeti: Nasbur-nj?. Tenkihut-tahkik. "' rU-irlaaZe. EI.ne rrijedi mu namaz. Vjercvatno ga nije smatrao obaveznim. Abdullah uöio za imamomu namazu. 2n5 1.t/176. kai. Z/210. 3. vidJeti. jasnomhadisu onene oponiraju kogaprenosi Ubade.rclhisul-harir.da je Poslanik. Sevkani. Tuhfe tul -ab ezi.€td". u5 vidjeidtr efiul-Rad. Ul53-156. Mubarekfuri i druei citirani hadis smatrajuslabim. 2/487:Vidieti."o"'lbn-Munzir.a kada bude uöio. Manfetusaunen.

Z:Zenoot i ociienio je ispravnimSliönoovomebilje. od imana ZcrkanUa' komentar oogledati 3s!iiiieti: at-rennia.i imam Malik' sa v2'7'7ll89.ivqlgffi SvojsttL aostanifun.fetul'ahv'i 212].0 ..o.i.nakon hadis' Ebu-Hurejre kaze: Miilienje jeste u'enje za poslije njih veaineuaenjaka ashaba. rI/36 3'7i Et'isti. Prenosise da je Abdullahb Omer rekao: uöenje. "Miöljenjeveöineuöenjaka --ashaba.iu*Ls sunnc. poslijenjih tabi'ina i generacija da seuöi zaimamom."3ae dovoljnomuje imamovo imama. rjerodostojna prenosi ""'' lbn-Abdnlje imamo\ouÖenje akoovaj uÖinaglas iaze: Dovoljno "Ko budeklanjaoiza imama'dovolJno Ben kaZeda rijeöi lbn-Omera: j^no i iz njih se ne moze opiep su karaltera ueenje'.. imama."3so Ibn-Omer u k. Sabira 5. 3s0 BrdzijJ od .."ott ieste "' e"jl"t i.lerse kosi sa praksom lmam Tirmizi kaZe: ko. 2/b0.mrm.sa[[a[[ttfru 145 t "Ko bude klanjao iza 4. 21\ ' 2/364.lisu uöili za imamom. 3s' Imarn rirm.kat2ll3t 1El'nuntekt..kltul-ahw:. pojasnila uaenje imamuöinagla\'"u kojima ncnamale predaju iogranieilaje 35l da nije uöioza imamom seod Zejdab.nhid tl/36 Ovdje bi bilo pozeljno r/ 'n!rere. Prenosi ovepredajeKadabi ispravnosti Komentar:Allah najboljeznastepen ne moze posluzitiza dokaz o zabraniuöenjaiza bila i vjerodostojna alejhive sallallahu AllahovogPoslanika. ?/23212911 l/330/3783 i lbn Ebi-Sejbe. l/278.dok je predajau kojoj stoji: "Dovoljno oru opcu je imamovo akoovaj uii na ghs .. muje imamovo razumijetina koje se namazeodnose.2/60 sr Beileki.a[eifr. prethodnu' Komentat: Odgovorna ovu predajuisti je kao na njoj "Neuöenje je za poglavlje: naslovio ImamMalik na osnovuove predaje S druge strane'od Ibn-Omerase imamornako irnam uöi naglas.rrl.i. abdur ovu predajusmatraispravnomVidjeti: hre.35r i veöineashaba sellem. \ idreri.ojoj verzijr kojaoponirxovoj predaji.tabi'ina i seneracija 8s5 'nldjeti Ari."i I El diaDtiL. 1/186.2/223i Tuh. 35' 14 lmamlon AbaJlB" u L/-tn?/r''Lr {17/2 l l i Belheti :rl J"rl8 Rezzak. l'/-.

zekat hadZdi.31i.o'o Ako prihvarimo misUenje veiine uöenjaka koji kaZu da se ovaj ajet odnosi na namaz.Zato se kazeda ie sunnet doiao kao pojasnjenje itumaö Kur'ana. sallallahu aleihi ve sellem.a potom iuti i slusaimamovo uöenje. veö se ove pojedinosti uzimaju iz Poslanikova.zanemario ie rad po jednom od dokaza. l. t04.Dokazi uöenjaka koji smatraju da se uöi za imamom samo na dnevnim nannzima Allah je rekao:'A kad se uöi Kur'an.postupioje po ovom aJeru i po hadisima.kogapojasnjavaju drugi hadisi. Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik. . g/Zt6-221. Isti sluöaiie i sa ovim ajetom." (hijevod znaöenjaF. Ed- * #. onda ga moramopomiriti sa ostalim argumentima. sallallahu alejhi ve sellem. Ako muktedija prouöi saino El_Fatihu nakon imama.rekao je'. 7t336-33. 2t2t 4-219. Komentar: Postojeraz-ilazenja medu komenalorimaKur'ana oko povodaobjaveovogaajeta.3s' poznatoie ia veiina obredoslovlja nüe detaljno pojaSnjena Kur.ko @ Zelida se naljcöe sa mnon u uainju? lbn-Silab ez- 356 Viaieti: Oianiurteian. nakonilo je zavßio sajednim od namazä u komeje uöionaglas. ako za to postoji moguönost. odirnama sevkani ß tJporcdlti.anomkao jto su: namaz.kako twdi imam Munziri. sallallahu aleihi ve sellem.353 2.Stoje svakakopreferirijuöi stav.1. ja.!. UzviSeni Sutite. ja stx. El-dZaniu ti ahkanit-Kur.a hadisi naredujuuöenjeEl-Fatihe. Citirani ajetje zabraniouöenjeKur. vi ga sluiajte i .t-iüaf. upitao: "Da Ii je neko uöio ßtovremenosa mnom?" Jedanod ashabaie rekao: "Da.. sunneta. Ponislih.3i::7:.an." Poslanik.. da biste bili pomilovani.) Neki islamski uöenjaci smatrajuda je ovi4 ajetom dokinuto uöenje iza imamaako imam uöi naglas. post. Ako uöini bilo Stadrugomimo ovoga. Tuhfe tul -ahve zi.1i.638 i FethüI-Ko. kao Sto smo prethodnoobjasnili.Nije ispravno govoriti o dokidanju jednog dokaza ili traziti prioritetnije misljenje ako postoji moguönostpomirenja.anaiza imama. Allahov Poslaniae. 643.

IbD Kajiim i Albani su ovu predaju Hrfiz Ebu-Hatim er Razi. Prcnosi se od veÖine ashaba da su uöili u namazuiza imarnaposlije Poslanika.ili ovu predaju. ustvari. 2/205/312.imam Bejheki iNevevi su odb.r. Ebu Davud."35e alejhi ve sellem. ßpravnost oveprcdxje. se dr je lhn Me\uL!rekru: Ne uei se 1r imilmom.1-285. 2/187/983. 61362 ocijenilivjerodoslojnom. kao ito smo spomenuli u jednoj od prethodnih predaja kojü biljeZi imam Muslim. i SÜt:tus sataL stt 99." Nisu potpuno prihvatljive rteöi imama Ez-Zuhrija da su ashabi preslali uöiti za imamom. mnogo öemu liöio komentaru na prethodno spomenutiajet. ito je zabtanjeno na noönim po miiljenju svih uöenjaka.ttje ne rrijedi narra.i. Ako bismo ove predaje.2/17U. Prestalisu uöiti naglas. 15'Nesai.iutim. va1 '88 '61Tab. sallallahuatejhi ve sellem.!/ kubra.e.shodnohadßkoj tenninologiji.to bi jxsno rekao.onda bismo kazali da ona ne moze biti snaian argumentpred hadisima Allahovog Poslanika. Innm Tnmizi ova. ove ptcdaiesu kate: "Prenosioci l2. 1/1O3. 2/2t)1-208i Ei ieitu l'nüüia."0o' Komentar: Postoji moguönost da je Ibn-Mesud nislio na uöeiJe Kur'ana za imamom.osim 3. . Prenosi ako imam ne uöi lnaglas). koji jasno ukazuju na uöenje El Fatihe iza imamana svim namazima. IIariz Heisemi. Zelio ie ukoriti dok uöi.rani. rekavli: "Ne crirzite to osim El-Fetihe.2/301-102/799:1Ibn Hibban. dobrim. prestali su uöiti zajedno sa Poslanikom.ka<la sallallahu Komentar: Iz ovog hadisa se ne razumije opia zabranauöenja za p l a s o ml. 1/155/736. iel' be:.Ibn-Hibban.Tühfctul ah|.1. e o m e l r i m r m povrsenim i m x m o m\. sallallahualejhi ve seltem. l/304/918.iz koje se zakljuöujeopöa zabrana. Mffaffafiu a[ejfüle seftq- 147t Zuhri kaze: "Kada slr to öuli. kao Sto se obmlio ashabimakoji su uöili na sabah-namazu.360 ashaba koji ga je ometao u uöenju.. Medütim. naredivaoje uöenje iza imama. vidJett EI d:e ü \'t!'tadil.e c / r b r ä n au ö e n j a Poslanik.l:.ihadissmatri Ahmcd.sallallahualejhi ve sellem. Humejdi.2/28.2/226i El-tlrdatl\ki. 3/36'7'368.ali ne i u sebi. koji prenosi ovaj hadis. Tirmizi. uzeli spoljainje znaöenje bez pokuiaja pomirenja sa drugim argumenlima. Ebu-Hurejre. osim El-Fatihe.15.Slojstia ?oshflifunog.a k od i r . bi uöio naglas.Tako bi odgovor na ovu predajuu namazima.Vidieti: ts'rtrnc. 9/303/93 potpünu ne znnöe ove djeai pouzdani-Me. Da im je htio zabraniti uöenje. ffi Yidieti: Et-t tinha.

i Albani ovu predaju smatraju ispravnom. Navodisedaje Alija b.A222.Ldnac prenosrtaca ove pred{e ubruiase medu najNpmrnrje koti posroje. Enesa8ö5 idru.Liraetuhdtlpt-inon. t/328/3753. za razlik! od.muktedija moZe pored El-Fatihe uöiti neku od sura ili opöenito odlomak iz i<ur.ve seffem.ti: . Abdur-Rerzak. Onajko ZeIiviSenekasepogleda djelo . Bejhekt.Iman D.l!T:Hd -sunen. el_ Hattaba koje sujasne po ovompitanju.Ailinu predajubrljezii imam Buhariu Eltj.y32}/t217. utrnnza 4. Sliöno ovim predajama navodi se iod Ai(e. U256/6g4.ana. rtr..Madt:. Imam Bejheki . str. Medutim.Uöilismoza imamom na prva_dvarekatapodne-namaza El-Fatihu i suru.. Bejheki.2/243/2944i i tiraen. Prenosi seda je Dtabir b.takoder. .. Ibn_ Ebiisejbe. y. od imama Buharije. Amra da uöi iza imamanapodnei ikindiji-namazu.i. 2/22I Sahihus I t256 w B\thari D El-kimetuhatfetimam.tmam Bejheki wr. koji su prakticirali uöinie iza imamä.stt. .Na osnovuovoga imam Buharije uöenje ta imamomsmin-ao obaveznim. isDravnom. 6" S"1neW ZtZll-ZUtZS+7i 2950.hadisakoji prenosiUbadeb.Imam Sindi. DZebrkaZe: samAbdullaha b. U327l3750.i Ibn-Ebi_Sejbe. nije doziviovrijeme sallallahu alei"hi ve sellem.863 Ove_dvüe predaje ukazujuda ako iman uöi u sebi.r. u ovim predajamanemagovora o narnazimau kojima se uöi naglas.d€rr halfe I-imam. Abdullahrekao:. Hzktm.El-kiraetuhalfel-imÄ. w Büar. Bejheki.. 13 130.l7l54.a na zadnja dvarckata samo El-Fatihu 'oo' 5. a na zadnja dvarekata samo El-Fatihu. vidjeri: Tuhfent-atuezi. Samit i predajaOmeä b..kao i mnogobrojne predije od tabi'inai generacija nakonnjih. %2rbn-. Ebi-Talibnaredivao uöenie za imatnom na podne i ikindiji-namazu. str. r El.iZehebi o!u predarüsmarrajui\pravnom. na pr\. Mudiahid b. 2/242/2942. Imam Bejheki navodi oko pedeset predaja od osamnaest ashaba koji su uöili iza imama..i. Hakrm. 1t365366/874. 2/239/2932. Darekutni.. _ Postupak ovoga ashaba..a dvarekara El_Farihu i"uru. dokaz je da u3enje iza irnama niie jer MudZahid dokinulo.ih ashaba. 2/ll0_tjt/2775. pa_ zato_ne mogukodstitikaojasanargument na ovom mjestu.öuo 6. poslanila."" p*d"i" "."86a Odgovorna ovu predajuje isti kao i na dvije prethodne predaje. t8/ö0.ku. 100/228.Vidjeli: Tuhfetul ahve.

3/505'5O6iLtsdnl gabe 2l51o .i."l" ""it pravnrka. i. 'nenar.i" lJ-.i Üblde b S:rmit i da ""..."..i^i. t"".Kuianx /x nijc dozvoljenn rjafi.ensrrija t".tuouuoovome dogadaju e6 Vidieti:Iul!irü1-(rrr?ril-A:i'r' 2/292.i' ucili ni:lä i7 .. ovcj hcdis vi ga \lusalte I kome Uzriieni Allith lilzc: A kada \e uöi Kur'an' 'i'rüi" da secitiraniajet smahaju a" u* nirr p"milovani"'ovi uöenjaci slu5anje' jer oänorinu nu.u.1"'.ie r a d i l o b \ a l o u k r / u j ei p o e l s \ l i e \ \ e i c J n oo l o i e m ' e n e m a z u imlmx i mukedila 'vtm S"hihu : Obl\ e/c uÖenix "".3"? Diskusiia o argumentima prve skupine skupina' shodno Nakon navedenih dokaza." .ii"Oi nut.14e )l koje. o" "i Ei-farihr.ä|...rc.ia"aiii""i"l.od Ibn-Kesi|a e7 Vidieri:J€."iti...t""tr.1"t l" . i/ d\r rcllogä' nenrih\rtlji\x O'i primjeclbrje i-"Ä"il. <ve miiljcnje rko vei nije mogucepomlnll mo2eodabrctipreferiraiuce ili nekeargumenlc."ii".rSdnini/Brrlrari.* r. frcvnih öeBre o\no\u na iii broinrjedokrze r. nattnt'nLrttit iä"). iloLaze kao \idimo ds pnä 'l'upinä imr n'rjixsnije tJ orome sluöaju ve cleJnr u kome ie Poslanikscllallähu hadi' kuji preno.nr I m r m u c l n i g l r s r r ru n a m r z i m au ..r' su nakonobjave a ashabi P.ll|128-29 B€gav'la' * i. nssloji polkr :t Imir' ucenJalia skuplna iedna u!lxvnom rrzila/enja L.'i".nateduje *u8 po tome' samokrda imamuöi niglas Prema .'r* hcdr\al'hcb Ubxdeb u verziji koju . m j e \ t t lb o r i l \ l r i n ä p u l u b i l o d d sebi". imam'rKurtubijr..iä"li äü". bez nje lreca skuprnrn. 2/369 od Ibn Berula w vidieri: Et-tetltlti.i" pri./'.'.azu rekao ashabimaäa uöe iza njega El-Fatihu' .-1i foji . Meattn t te 'i1' 3/320'-od reJsitl ' I 5trl3' beiaü' I'eth 4A18' ttlgt'." t" p'""".prauniie.4edulim. 9145'7 '70Vidieti:Eh:'. niirn"u."u"rt xjclom L] o'igovxra * r.uni ajetje objavljenu Mekki's{'e ilc imamcDokil/ na srbJhncmllu ucili Ll-l-Jlihu u \4edini aielir ovosd Samil .rcl l. zrii:.or" u kojima imam uöi naglas' se. vidimo da sv{ka "J" iicpiri Ti:!:ll: dokä/imx kojima rxspola/e.äi".uo.

F" ! hut. r..54. rraZilisu da seuct rzatmama na svim namazimao.:lT...: r."ä."j "..toß||.j.J: rosraruK.::iji .. räkoder: t.ka1^ e7:r smo sabah_narnaz iza Poslanika.ii. s6!14[ofr atejfü eesetten nonuza .".zuh. .y:l:.!::i.Tako bi hadis k"ji p*.. sallallahu äf". MoZdasu ostaviliuöenje Kur.jästu....: li:ij..:i:.. drusa skupinauöenjaka.ol:1.i*i"". Samil.:".V. salaltaiu aleJhi ve sellem. n..sakomentarom .Llbadeb.u. Samit.. uostalom._ql"-1119:" u. ratoder... zot.I150-fuifu..sa... 1"3 -t :l:l::"j:1"1:"j. Tako im je.. sallallahu alejhive sellem.k.T:11::i susrozni dasu.z"i....öä1."-ff"^ 37r Ebu-Davud.'.njega. . sallallahu alejhi. .._bfl. i .:nia. suitaje istinakoja semorasliiediti. *'o rije. i to nakonposlanij<ove. .i.p"rr..i "" . d.ü il..ve sellem. il. .:. Drugo. .narcd. :1l"l._r. i. lacrn onal koji radi po svemu Sloje kazao ili öinioA ahov :rayr::eErl.Sve Stoji aoSlooa porfa"ifia.ä .lol::: bi r ßi B.smni.ä#. i:.ana mimo El-Fatihe. a ... Ovdje mozemo samo dodarida rijeöi imarna l... sellem. str. lakoder. v...i.' . Omerb. 1.f. zastupaju: Mä. *:lj*:l: . Ne moraznaeiLi da su ?r. Ilj:a.i daje.p".onreksr had.:.. :!:! :..r".:*1ll -i. 'S. sJUffJu alejhive sellem.tuj" ukazali smo na neke .i!. uea üui i.t}".i E... .. h o y. od Bejhekija.J1. !ltitajuti hadis koga prenosi Ebu-Hurejre.ri:Jil.prihvalanje svih ispravnih dokaza ie oäee oä ooDacrvanJa rlr zapostavljanja nekogod njih. .----ukazuje da ovaj ajetne mozepoiluziti kaodotuz nu ouoÄ" .: Manle.. nJc uzo-o.i nije moguieda se ispravnihadisi suprotstavlj_aju jedan drugom.. t. a drugi ashabito nisu .i_y:11.-og. vezane za.:.ll{'_ll:jl * "srraur"p'esJi Ub. ....u 21201. Ebu-Hurejre i drugi ashabi. n\ ü !. .1lj:r"..".1'.rijeei E7_zuhrija usre u r.r*nje Bqheki. lDt51823.us sunn. .".': "!:ji hadisom koga prenosi Ebu-_Hurejre ...:! t?or:.. .*Ju ajnaot ostavtl uaenJe opcenito. iji.'fU"_Sifr"ü J_ 3dgo1glr. *:. t"..li*_ M t. poslanik.iÄi .i ä..n....."i.'*':n': ::::! f lrc.. Lr_Haub.. ako oosroii mogucnosr pomrrenja isrih.ovome hadisu nisu porpuno jasne... el-Harlab.Klanjali biljeZi Ebu-Davud. z*. n'ilj. prethodno smo ukazalina ponxrcnJa ovogaajetasa hadisom koga prenosiUbadeb. prenosiUbade..-n" il... ZBS_ZB.ä:.. . na noönim namazima. "1k:.ri bio dokinutovompredajom.nije ispravno davaliprednosl jednomod dokaza. imamaZerkanüa i Tenkihui-ketan.*.r.0{. 1/279...l1"l9i vidre.

1 ne slabi tmam Nevevi je nepobitnodak?zao tanci pienosilaca.. sE.. Fekinutog lanca prcnosilaca)'koji se uvaZiti poredisFavnih i jasnih hadisa' moZe Na ovo motemo dodati da neki hadiski struönjaci u potpunostr odbacuiu mursel Fedaje Ibn-Sihaba ez-Ztthrtla. izmedu ostalih zastupaju Ispravnoje prigovoriti nekom od .Medutim."rcä. *ü"-" Porlanitu. godinePo llid:ri vidjen: sij? eatanin nubekl 51326. od Xejhul-islama. drusih ashabada su negirali uöenje El-Fatihe iza imama Spomenutr u. n itdjeti. 5/269' od hafiza AskalafiJa i Fethul-Bari' 2/36'7 Redteba." no.n 5-n9 .1"huait u globalu vjerodostojan.nismo naSüadekvafte odgovoreuöenjaka m VidieriEeci. sallallahu alejhi ve sellem. neophodno neki su slabi' a neki pouzdarr' oreösi razlieitimlancimaprenosilaca: jer se u obzir uzimaju ispravni iuko du.Takoder.8?5 ne ustvari. "'iiajÄ. na t oeni. ' od lbn' r"t iu"r"n iö.23^63 i El-etmanast 2G27.oval hadls ovoga hadisa.Ibn-Sihab u nekim hadisima'8?a naredioda uöine.namazimane moZe biti dokaz. Ouo milliänje..Aio bi pretpostaviliispravnostovoga hadisa' kako onda elEbu-Seida Ebu-Hurejre' i-ru"j. uöeniji su od Ibn-Sihaba ez-ZuhÄja.häbi.i pot. "' vezane za njega na svesumnje i odgovorio ovogahadisa isüavnosl Sto se tiöe predaje Omera b.na stepenumuisela (tj. jasnih predajaod nema bez oizira o-ko* .cetvrt i peÜdokä7 Prveskupine' "' tt"'-Sir'"u *-z"M ji rodennaton 50.. pa ni u vdjeme njegovih Rijeöi imama Ez-Ztthija su u ovome predanju' hulfair-raSidina.-u radilo.urfaova. Neki islamski uöenjacisu odbacili hadis Ubadeb Samita' smatajuöi imam Ahmed i *u rfuui.koji sigurnonije prisustvovao koii se navodi u hadisuEbu-Hurejrehema tome nJegova doeadaiu alejhi ve sallallahu *äniu au tu ashabiostavitiuöenjeiza Poslanika' jer Zivio . ne pddavajuöi im nikakvu vrijednostj?6 sto ie lof jedan u nizu dokaza o slabostr ove oredaie.8?7 je spomenuÜda se.puteva ieihul-islamlbn-Tejmiije. el-Hattaba da je taiio uöenje za irn unom na svini namazima. es vidleri: Et-nedbnua 31366 i Inanul-kelatn.u on nije . za imamom' El-Fatihe uöenje koji su zagovarali Hudrijaidrugihashaba.put omera b el-Hattaba. u"" dvojbe.pa su njihove rijeöi i mi3ljenjapreöada seslijede. Stoje jasno spomenuto ez-Zuhi pripadaskupinipoznih tabi'ina. U"atmu.

jer je Poslanik.lmam lbn-Turkmanije preiutaoOmerovupredaju. kakvaje korist od imarnovoguöenjanaglas? Nema dvojbe da su muktedijeduZneslusatiimamovouöenie.nije pravio razliku izmedunamazä. a u kome Poslanik. Isto ovo vrijedi za prcdaju Ebu-Seida el_ Hudrija.\koji. ovaj hadis ostaje na svojoj opöenitostii wijedi kako za noöne tako i za dnevne narnaze. Nema mjestalogici poredjasnih dokaza. sve dok se drugim pravnim dokazima ne ustanovi da se njime mislilo samo na odretlene namaze. 3t6}:'.El-el_rnamu" nije uopöe spominjao ovo predanje. prema tome. salallahu alejhi ve sellem.kako za imama tako i za muktedije i pojedinaönelilanjaöe. neld uöenjaci kaZudaje ovo opöi hadis koji ne moze posluZiti kao dokaz.r. U veri s prvim hadisom koga su zabitjeZiti Buhari i Muslim.razmi5ljajuöi o kur'anskim porukama?!U protivnom. ne pnveöi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä.MoZda öe se reöi. M't idjetj Ll-nuhalta.kaie: "Nema nahaza onoi ko ne prouii El-Fatihuu nat@Zu".moie se zaliJjuöiti da uöenjaci koji zagovarajuuöenje iza imama opöenito imaju naijaöu i najjasniju podlogu u praim dokazima. Sejhul-islam nije dao . od druga dva mi3ljenja.koji ne smatrajulegirimnimu-öenje El-Farihe..Takotler. najbolja uputaje uputa Allahovog Vjerovjesnika. sallallahu alejhi ve sellem.unä. uzimaniem ovoga misljenja daje se pravo svim arglmenrima drugedvije . takoder.nikakav komentar na predaju koju je zabiljeiio imam Muslim od Ebu_ Hurejre. nije ispmvno odbacivati vjerodostojnehadisejedne. Takoder. ne uvaZavaosim dotiöno miSljenje.3Te Sejhul-istam lbn-Tejmijjeu . . 31e V idieü: El-dievherun-nekiii. zw nije obavezamuktedijama da sluiaju imamovo uöenje.a UzviSeniAllah najbolje zna Meritornüe miStjeDje Na osnow iznesenihargumenata sve tri skupine.i njegovih plemenitih ashaba. hazio od ashabada uöe iza njega El-Fatihu na sabah-namazu.:t Mehasinut-tevi I. 2taa.ali nakonStoprouee El-Fati}u. kada je traiio uöenje za imamom.satlallahualejhi ve sellem. Medutim. Takoder. 3tt4{.tto dok i" uzimanjemjednog.

-iu i tl.:-" i sunneta. t../: skole 5vall."g ul'Ießva 2lll54 s vid\ent:E. je po obaveza raditi dokaza koji nije derogiran' ..pri tome.'..'..samoza dokaze je ispravno Sta a.i""ii"i*llutr.kttii jedni radeu onomegdjese'lazu' a da loleriraju da zaiedniÖki ie duZnost -druee I tspravnost da kadaseispostavr Bitnoje na'lnaöiri edieserazilaze.. ako imam uöi naglasmuktedijauöi samoEl-Fatihu' sebi. *tahr trorek.poÖeti uöenjala po *.onr"nrrtu islamsiih 332 sure oveöasne i*"r Jä t-".i'..th . ako Dakle. ä.t.il. "t:"iler drugakao ötoje to öinio svaki ili mr'nju buduöida vjemicima medu neslogu n" . mimoEl-Fatihe' u'iti ira njega nijedozvoljeno Dok imamuai naglas 83iMuktedija saEl-Fatihom' ie. doci do praunogrjeienja .od Razilazenja Napomen.u u"tunja rukuu namazuizgolor rije'i preleruatl Jeono.'u.o ouit izvorima Ato se muslimani i'.-tcmhid.3t2Jhi Mcdamu 33t'niiie\i: Ibn'usej in' 1|31I Ferava slabo'ti njegove i !u iurtit' s moguönoiöu . tada muktidija uöi El-Fatihui odlomakiz Kur'ana' *.uäui"rnodruga misljenjakoja smatramo pitanja'poput "iirt""" "'o""tie"oi.k"g.drugeskupine'a Allah najboljezna drieöi se.Jtt je vratiliseKur'anu obaveza sede5irazilazenje."-txi sauöeniem oko ovog pravnogpilanja poznalasu. "t.oq Öetiripravne meduimamima a naroöilo davnihvremena.unälrei il potpuno ä.. Ztog rcga niji dozvoljenopojedincuniti skupini odabrali smo lako neosnouanim i.. urujti.g tf**d imanaili drugihokolnosti' razilaienja' onda im K.t" 11 da osuduJu äälni".rjelavajuöi medusobna . ne budumogli okupiti "i". Ll-nuhatta. zuti.i lsto ovo vriledi i za druga pravna "amin iza imama' äi...1.fi.""". prethodno spomenutidokazi.ä rnl<ri"niu.oo naöin spuiianja na sedzdu ird Nema smelnje Medutim'takvi imam äiii"":ä.Jt:".iiu jzazvati oorriroii u pravnim miiljenjima'alr ne lolense islam toleriserazilazenia srca vjemiÖkih razjedinjenje i Sl"":q'.'atz"e slabUim s mogucnoscu n" o..tnih i dva zadnja rekata öetverorekatnih ärrrn'* .. Kada Allan Uzvlsenl najn nebi rjeienjeU protivnom naiispravnije ieu niima jednos . upucuju gdjele dovoljnoprouöitisamoEl-FatihuNa ovoJasno namazä.. . t"'p"ltlll: po/ivajuci .

Odsvakog seprihvata i odbüa osim rijeöi Poslanika. 2/63. bez obzi.to -o je poznalirabi'in i pravnikEl-Hakem kazao b.kts+ njemu i nije dozvoljeno zbog misljenja bilo kojeg imama ostaviti rad po nekomod dokaza. 2n2a i Hori\etulbni-Abidin.Nuajm ! El-hitije."tt"-j'fo'f.fr Imam Ebu-Hanife i Ebu-Jusuf kaZu:. el-Mubarek prenosi daje imam Ebu_Hanife kazao: "Kada Poslanik.885 .2tg2l-g26 . Zlatn€ izrekelekih islamskihuöenjaka Poznati tabi'in Mudiahid b. 3/300. ^'vidie|j: Sij?ru?atanin-Aubeta.Uzeto iz Miftahul-dienne. Ovu prcdaju..ououärru.r. 3s lbn-Abdul-gen u Et munteka. sallallahu alejhive sellem. siff.. tOt3S. Ebu. Hanb I El*kihu vet-nutefekkih..iistaknuriie -ih islamske liinosti i osnivaei velikihpravnihikola nisu dozvolilida neko slijepo slijedi ili preferiranjihova miSljenjanad hadisimaposlanika.88a Cirirana izreka!e. t/107. N. Dzebrje rekao:.1tttt. 2t63.rana stepen njihove znanosti. dok uöenjaci mogu pogrije5iti u interpretiranju vjenko_ pravnih pitanja. l/44t i u Ll. '* vidjeti: Hasijetu lbni. zabiljezio je imam Bejhekit\ El-nedhalü. 92 i 104 iz fusnote. Sto se tiöe tabi'inadiskutovademo o njihovim . od lbn Useimrna. sa dobrim lancem prenositaca. rakod. El-kat lul-nufd. jer nepogrjesivost u vjeri pripadalamo poslanicima. nesto kaUe to ie neprikosnoveno. Niko od imama nije obavezivao na slijepo slijedenjenekoga od islarnskihuöenjaka posebno.'"'Abdullahb. . 145. Utejbe el_Kufi. sallallahu alejhi ve sellem.qdrjercdosrojnjm taniem preno. pripisuje imamuMalilu. sa ispravnjm lancem prenositacr. '* vidjert.Iarhut-t?\nb. tuBetheki * Ibn-Abdul-Berr u El-dilrnia. Kada kaZu ashabi mozemo birati izmedu njihovii mi5ljenja. 2ß25 j61. takoder.2/ I62.762_ 1765.itaca.'Nije dozvoljeno nikomeda sliiedi ß A"t'*r " n"7"ut-1"*iri str. sallallahualejhi u" .rbn-Abdu rBer u El-dZamia.ncdhalu."336 lsto ovo se prenosiod osiatarri imamai Ebu_ Sevra.. 153/179.. sE.Abidin.Kada ImamEbu-Hanife je_rekao: seispostavi vjerodostojnost hadisa to je m^oje miSljenje.

'"..banija .:.". . 6n44.rn pätrLir.' . r*..x!nI". sr viditeda se moje misljenje.iÄä!r.11"."'"' u Drotivnom i potvrdio njegovu Jednogadana imam Safrja je spomenuohadis rad Po Jedan od prisumih ga upita da li prihvata vierodostäinost.lzi:.u'ä.mirna . Prenosim zunnarom?: "Nije dozvoljeno Safije se prenose i naredne izreke: --o." ahbari r ... 1/?5..:''öä:$:"1. navettlin.äl ä"n "ga prihvatiÖemo (tj.i"ll"üi t"iää'' r' da o'ri r5" ":i' s ffi]ffi:':"."d a ostavrte alejhive sellem'uzmiteSunnet d""it ?.sebe trüäi.i1. lmam Safija se naljuti i reöe: opasao ifr "i me mozda vidio u crkvi?! Da li sam to.podudara ga ostavite.i.:täö"jHä*'.l :i.o... jaöimargumentima) njega jekazaoi t" :'T -"j"*. od Ibn-Kajjima' "l: 3::1?:*ili:i sT1:1o.d ^."'.Ak.#tülli*Xli.uiHt:. znajte da samPametzguDlo l45 od imamasana Ja' w Vidierit talanul'nuveki'in 2l2l| i lrtadun'nukkddstr' A.1: savjerodostojnirn 1/174' Äsbihan' m. Malik Imam l'i.j:ll+i?j'fiü.T**?i*:ilffi .lit.'ljH1iilJ'13j.'j. sallallahu ".ltrl-9+l:?#LT"'6.?il1ii.. iiö'ööF T :t::Tl.y. KJt#I'."'# iä ::j1.t#":*5"rt.. i24 r.ö1il6e'i talamut' od rbn-H^zna...tuuiti Od imama zbog rileei ioslanika' sallallahualejhi ve sellem ue en'iLu "Ako vidite u mojim knjigama sto se kosi\a nesro ""iii? -a'l"Ol.i)llJäii3 po njemu...*:. *liüitr.li.y':::. "Smatraö li me iodönom'hadisu.ll::il#T..iip'.."radpo nJemul a da neprihvatim hadis.r-.

156

ve se[[en,namaza

dozvoljenoostaviti vjerodostojan Sunnet zbog neöijeg miSljenja."8e8 "Odriöemse svojihmiiuenjakoja nisu u skladusa Sunnetom Poslanika, "Vjerodostojni satlallahualejhi ve sellem,i slijedim hadise."8e hadisi su "Ako se preöiod mojih misljenja. Ne slijediteslijepomoja miSljenjal"em "O Ebuuspostavi vjerodostojnost nekoghadisa, to je moje midljenje."eor Abdillah (imam Sahja se obraöa imamu Ahmedu b. Hanbelu), ti si uöenijiod meneu hadisu.Kadavidii vjerodostojan hadisobavijesti me da radimpo njemu."eo2 lmam Ahmedje govorio: Ne slijeditemene.ni Malika. ni Safiju. ni Evzaia. ni Sewijaveduzmiteodakle su oni uzeli."00l Imam Ibn-Hazm, osnivaö bukvalistiöke pravne ikole, govoreöi o "Da je ispravan jednomslabom hadisu, kaUe: radobih ga prihvatioi ne bih ga ostaviozbogneöijihdrugihmi5ljenja."e@ Na drugommjestulbnHazmje rekao:"Sto senastiöe,niöüerijeöinisukategoriöan dokazosim rijeöi Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem. Da ima ispravna Fedaja od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, po ovom pitanju, prihvatilibismoje i zadovoljilisetime."eos Velfü hadiski autoritet Ebu-Bek b. Huzejme je rekao: 'Niöije se rijeöi ne mogu uporediti sa rijeöima Poslanika, sallallahu alejhi ve prenesene."e06 Identiönoovome kazaoje sellem,ako su vjerodostojno Omerb. Abdul-Aziz.eo?
M yidietl lalamul-muyekki'in. ln. s Eb;-N uaimu El-iila:e,9/ | 07. V idieti.rakoder: ,la tanul-nuvekki'in,2t285 . m vialet: .rAa,ar-Sa.f t. sr. b7-68.od lbn-Et)t-Haum i. 11473, od - M"nakibLs-Saf imarnä Beihekji&Hilrer" l-cttiia.91t06-101 i Sijcru?alonin-nubclo. tol33.

^' v;a;.t, pi--unouo itsr .

x7 Viijen Hilijetul-evlija, 9/170, Sijeru ealamin-nubela, ll/213 i Humetu ehlil-itm, str.181. * fetani, (ttl). LJzetoiz Sifetu salatin-Nebijj, str. 53. Vidjeti, takodeti lalamulnuvckki in. Zt2Ot. Lr-nh. str.588i El-kavlül-nufid. I/61.od imamaSevkanjja. 'M vidieti,: El-nuhalta. 10/408.od Ibn-Hazma. eos vlüer;.: El-nuhalta. 5175. eß Bqleki r El-netlhalu, ,106, Hatib u El-fekihu rel-nutefekkti, l/536 i Kajsed u preno.ilaca. 2n 28.sa ;pmvnim lancem --_T?.*irctul-hulfaz -'Darimi, tt8l432. Adz:um! Es-i"nah. l/182, Ibn-NasrMervezi u E(-rxnrp. 9ö, Ibn-Bettth \t El-ibane, l/60, Hercvi t Zennul-kalani w ehlihi, 3/12 i 5D1 H^nb n El-fekihu vel-mutefekkih,l/508, sa dobrim lancemprenosilaca.

1s7!

llli'l ::i$i';: iiljikT:$:' ,""'.",'.:$;'S, ?lü'",iil1",i,,il1 rlejhr ve sellem k()jesu nefnl ialloll.rhu
osnovomkoja sudl Vidimo da su naii prethodnici -smatraliSunnet

l:',*i.',liitll*',l.yll'i,',"i"iiil,;::l'";lüü::': ;;;giT

; liix ;:rq*r i::11: :n; : tr[ :r{iil-''"'J,""
Poslsnrka sijllall' prihrrtite Sunnem, ' eshabir"njegovih

T"'i: ::^:?#jT"il"'l:; Tlffiil::'tff l'l *.i*1"'J1",:i"'i:lili' sa skladnosti nisuu potpunoj akonlihtvi siavovi itt#;ö;il
ili Sunnetom Ku/anom
lezi s Postom sest dirnir nirkon rxmir,

jedanldmi::J;'J"i#T^f"li:J spomenutemo s ovirn u vezi

:: j: 1'"i: ;I;'"""";,::i t,T:: r:iiil::'ül.: ::l* l*.1'; s] iäti;i;i;il;;;";h::,,::"H;,";;p*'l','ffi9'iii'"Iil
""sur'it'u " u'uo"'" ff äliii;:"#"5il'HTI"".lil!|'".ru;.ri'nekih na miilienje "pt^""" "staviti rad p; niemu'bezobzira
ä"äääiä

nä}il.ii#jäoü#;i:},i;};l4lvn.lli-i Y'},rr"}iiil"lr'r'i i lbn' u'j ii'kl r/r32
Adzu'ri r4r. * i,,"ii"*:l'iä1,'1,:.",,'#,l,i"ilil"^"'.,''*'

1 Ad/ur'' Eo ",ni'j :-"'i;:l'l'l i[:\TiilT'li;)'" -/' iile'Jr ";1,i1: :;,,

u,'," ",'ült:,i';i*r;1 )i;t il;.:ili;iiillll.".,,.', jl il:;,1 jl; ;l'1,:: ;;.1,111,,,,,,,,"''' ",ll'J:;:l:l;:j,:' n/l-l ,t,i,,.. l,:n, tt ,',-t 1/ lI | /d/'7r'{rr'n

r'itiir, :ilff:""i'': ::r'lr ;;ll:';r't. l;i;;:,i;' ":r ;;?iiiü j;ü::i: .''',u'"'"

ve selfen,namaza uöenjaka iz prvih generacija koji nisu öuli za ovu predaju, kao ito je bio sluöajsaimamomMalikom b. Enesom. Et-te'min (izgovaranje rijeöi amin) po konsenzusu Rijeö aminela, islamskih, uöenjaka izgovaraju imami prouöene muktedije nakon naglas El-Fatihe.er5 Medutim, spor se vodi oko naöina ugovannja. Prva skupina uöenjaka smaha da se to öini poviSenimglasom.Ovo je stav uöenjakaSafiskeer6 i hanbelijskeerT pravne Skole,Ebu-Sevrai Ishaka,er3 imama Buharije,eLe Ibn-Hazmae2o i drugih. Druga skupinaislamskih uöenjakasmatrada se amin izgovaratihim, pri$Senim glasom. Ovo je stav hanefijskihozr i malikijskiho)r pravnit<a. Suljana es-Sewija. imama Taberija i drugih.""

fo miSqenlu vetine uöenjalaöetiripravneXkoleamin znaöi:"cospodaru, uslixaj!" Vidjetii Er-temhid,7/9, El- istizkar,2ll45, El-nuhana,3n66, El-yesit,1n23, EInusni, rts67, Fethul-Ban, 21306,El-benaje, 21218,Mevahibul-dZelil, UU3 i EIfe vakihud-deva"i, I D'74. eß vidjeti: El-ned\mua, 31332,El-ninhadZ 4ll31, Umdetul-kan, 5118,Et-temhid, '7112 i El-ßtizka4 2/196. Me.lutim, imam Malik, po jednoj verziji, smatrada imam nede izgovarati amin veö samo muktedije. Vidjeti: Ettemhid, TlIl, El-istizlar, 2ll4'7 i Ez-zehieh, 216O. e16 V idjeri El-unn, ll3l |, El-havil-kebir, 2lrrt , El-nedimua, 3t33r i Hitijetut-utena. 2 O7. 't1-vidjeu: Ll-nueAi, t t565, S?rhuz.Zzrkcsi, U55t I Et-in\aL2t5t. 'i3 V ialeri : Se.i,, tal ii'ri .Buhan, 2tJsb.od rbn-Benata.Et-nuha a. 3t 264i EH?nh id, '71t3. e1e -48. v idietii u mdetut-kari. 614'7 ex Yidield: El-nuhatla. 3D64. e'| Viileti zl-netsut, lt32-33, El-ihtijar, 1167, El-hidaje, lts} i labus-sünen, 2/231, 245. eD.vidjeti: Ez-zehirch.216l. Et-tadau v"t.iklit,1243i El-f?vakihud-d?vani. 1t275. -' Vidjeu:Lt-tcnhid.7113. EI rstizlar,2ll48 i El-muhalla, 3t264.

st{

159I
naglas Dokazi uöenjakakoji smatraju da seamin izgovara r l e l h ir c ' e l l e t n ' eP u ' lr n i k ' s l l a l l ' r h u l. tbu-Hurcire n r e n r ^J i c 1'' :'"dn'i:t p{lol'i *rnol. lx"ia" ii,,,,rit,t.\: rtmin. rr' t1(i Ni utkli itJr '' 'i.lr,,)ri N1 ":1i:: ,,,t"1,, tti"" tnttol'tu\1(ttivtosli.ar4''i nJreolrr ovr ie rr 'rome S rhihri-n:r'lo\lo hldi.:rimamBuherl ciriranog 'll9o\lrcnle xmln rmrn nrgLs' i poeiutr"lr,taarrro"oizgorarcnje ' Po/nrloie d:r\e pla\namisljen1ir inrilmr l"ii^' äJ.,ra"" rnukredija zbirci u 'rojoj hadisr'ri i; i"gi"'r1" r"l" ie nLsrovio ;;";;;";i;;1. protirnom' u ier rmin nrglas' ö"tl ilir.l,,'* "l. ru1",trim''miigorrrra propr' prrrnjeniti nemogu'e bilo ;" bi aule imamaps bi ;"iJii" i u rmin rijeci ,,;"";t"n;u'- o"o 'e oJno'i nr izgor.r ;;;.0;.';t 't^a"-i*". u kojimaimamuÖr a ötosetiöenamazä ,reinaglas' ";'*"ri.^ naglas' tla seaminneizgovara "]"üi-itr"..ti ",""lrci su sioZni se prenosida je 2. PutemSufjanaes-sevrijaocl Vaila b Hudzra ve sellcm'kadaje ;ö",,-.". ilr"hova Posianika' aJejhi sallallahu *m, re led-dallin lrrko krie: Amin' äu;"if-rnugdübi ffi,o, .aleihim "'" pri tome svojglas orezuii {-uli \mo {AllJho\'l U D r e L l xlih i n\ 4 r J / c \ ' r i l h l l u J / r l r T e : je i/8o\r'rio amin Kod p-finii'.-.'rif "rr"f'" alcjhi ve 'ellcrn.rkrdx 'Aminl"' ". .povisiojesvojglasizgovamjuöi: oalJti"il^ ""ji,

'T#1" älilTliir'.Tiliilll;.?Jlii ü,,llliilliJi ;,';#'m:ü'ililiilll

ä "*:lrlii'il):r;lli:til:::1, );,:;; )iiir;ii l'irr:'r,,1 l;:r i,ül
U328.

rlf;1i El nttlhiJi.nß'ic,zrtic,str' 102'

Darekutüi' r/25el803, ;X'fi:3"'"fi:T,iil,'-tl. rirmizi. Ibn-Mrdtc' 61/2r1t. 2/60
Darekütni' Muslim.

:n121,;;,1,1;;;l;.ik?,:ä[iJ,T,l,]ll s",r. ili,7,z!?ri!i.li"-ri,L Bejheki.Zejlei,lbü-H

j: i;;i:rr rir'[lr;li;hr;:: *',ji: l;*:,-:im!l
f't,'''l-dl r' 1 1/r'1 tli*"'" esi,r s.,r'ioet'tc'r\ 'ojfrl

ve sellen,natnaza 3. Ebu-Hurejre prenosi da bi poslanik, sallallahu aleihi ve sellem. nakon zavrsetka nCenja Kur'ana (tj. El-Fatihe) izgovorio: ,Amin!, poviienimglasom."" Irnam Muslim tvndi: "Od poslanikasallallahualejhi ve sellem. prenose semutevatit predaje daje izgovarao aminnaglas.,nlo 4. Aisa, r.a., prenosidaje poslanik, sallallahualejhi ve sellem,rekao: "Najvise na öemu varn Zidovi zavide jeste nazivanje selama i vaje izgovaranjeamin u namazu.,,e3l Aninarle u ovome hadisuuporedeno je sa nazivanjem selama. Dakle, zavist Zidova .ye u onome Sto javno ispoljavamo,_ ne ono sto kijemo ili govorimo u sebi. Ovo je, takodea bitan simbol islama, kada muslimani kao jedan, u velikom broju, izgovore amin. Tada Atlahovi neprijatelji osjete snagu, jeains$o i veliöinu muslimanskog tijela. 5. Poznatitabi'in Ata je kazao:,.Slujaosam imane i muktediieda nakon zavrietka El-Fatilekazuamin.lakoda seu d2amijisveorilo..ie.) e, je klanjao, pristajuöi za Mervanom b. Hakemom,pa . . flu-flgrejre "...ve kada bi prouöio led-dallin. Ebu-Hurejre bj rekaoamin, ore2uii pn tomesvojglas."' 7. Prcnosise, takoder,da je Z|bey, zajednosa muktedijarna iza , sebe,izgovaraoamin povi3enimtonom.
r/2s8t7o3, Ha]ilm,l/34sl812, rbn-Hibban, :b::D.a::9,-]tt t6/824, rbn-Madze, A176-17 7 /462, BejtßI:r, U84/2448, Darekttni, l/32911259.rmam ,q.hmed, iakirn, Zehebj. Ibn-Kaü'm i Ajbani o\'|r predajusmaüraJu rspravnom. lmam Darekurnj i ovu predaju smarraju ispravnom. Vidjeri: Maüctus-sunen,U3q2 | :elnjKßJ_ Tuhletul-ahveri. Zt77| Es sitsit?tus-s.thiha, ln53/4(4. ^.^ 'Vidien: EHcnjiz sn. 134.od imamaMustirnai Ft-hadisut-nal,1str. t3, od dr. Harnze El-Milibariia. n'

Hrzejmei sejhAlbaniovupredaiu sma!äjuispravnom.\ridjert tadtu ahir.samed, 2t449 '3' ,tbdur-Rezzak, 2/g72(A3, Ibr'-Hl|?jm,3/204 I rbn-Abdul-Berr, 7/15, sa isDmvnim lancem prenosilaca. VidJeüAsaruraahabe, v23t. ^.. '" Bejheki.2/85/2451. Sejh Atbaniovu predaju smatraispravnom. vidjetr: Ed-daiIe, 2t369 'r Butrari, str. 172 (mualtekan),Bejheki,2J86t2454, Ahdw-Rezz*, Z/g6t264O, S^fija \ El-Musne&t, s\t. 51, tbn-Hazm, 3/264. tmam Ne\evi ! Hulasa,ut-ahkan. tßdl.

"'.e11t.11-"_-a-"a4iry'ulredu.\t.3}onss.tbnMadze.tnsgn}4.Ahmed AbduFRezzak, 2ßg/2649,rbn,Huzejme. rlzS}tsia. h;n in,135/X073,

Dokazi uöenjaka koji ne smatraju da seamiu izgoYaranaglas "Klanjao 1. PutemSu'abe,od Vaila b. Hudzn Fenosi se daje rekao: samza Poslanikom,sallallahualejhi ve sellem,i öuo ga kadaje prouöio: 'gajril-magdubi alejhim ve led-datlin.' rekao je amin prigusenim slasom, __ Ovaj hadis, kako smo veö spomenuli, dosaoje putem Sufjana esalejhi ve sellem, Sevrija,i u njemu se spominjeda je Poslanik,sallallahu " "prigusenim "oreiuöi glasom glas" ne pri tome svoj a izsovorioamin "Öuo sam Muhammeda (tj. svogauöiteljainama Liarn Tirmizi kaze: "Verzüa je od preDosi Sulian. ispravni^ja koju Buhariiu)da ie rekao: ""'o lmam Su'abeiovevärzije. Su'abe je pogrijelio u ovom hadisu er-Razijao Su'abetovoJ Timizi. takoder,pitao je hafiza Ebu-Zuraa "Hadis od Sufjanajeispravniji pa muje odgovorio: verziiiovosahadisa, "U je naöinio ovomehadisuSu'abe kale: niegä.-n"Euu-Bett el-Esrem Hafiz Darekuhi iätiiab (mahana zbog koje se odbacuje hadis)."e38 "Su'abeje predaja ovaj hadis Sufjanova pogdjesio konstatira: Fenoseöi 'Najv,eöi na öelu eksperti hadiski je ispravnija."e3e Im; Bejheki, tvdi: Buharijom sloZni su da je Su'abe, pogrijeBio u ovom iu i-*ou Sugan es-Sewije bio pouzdaniji,jer je Su'abeviSegrile5ioha<lisu."eo je viSegrjeiakakoje Su'abe preno3eniu haiisa. lmam Tirmizi spominje "Kada se je imam Bejheki kazao: nacinio.orenoseiihadise.qrZato Sufiani Su'aberazidu (oko nekoghadisa),prihvata seSufjanovaverzija,
kate' ;' U El-mEdilnua' 313'10' tvrdi: "Lanac prenosilacaje vjerodostojanili dobar "lman Buhariovu imana dijeli misljenje Albani Sejh ispravnom." smatra Predaju Buhadje.Vidjeti: Er-rilsiletud'daife 21369. * Hrki-,i, ZnS:nstf, Muslim u Et-r€njkr, str. 133ßö. DaIekuEli l/J28/1256' Tirrnizi: 265 (rnuallekan),Ahmed, 3/205/546(El-f€th). lman Hakim i Zehebi olu isPravnom. Dredaiu smatraiu % vidi;nt Tuhtentl-ai,ezi, 2166. w viÄetn| Tainurtesnb, 2J234 i T'lhfetutahvezi' a66

* v 'dl"t',stt"tn*"Ln"tir, tlzgl .

w \,niietii Sotenud'Darekuhi, 11329 m \iitel.j: Mariferus'sune4 l/531.od imamaBejhekija' %t Yiiea: ruhient-ahvezr. 2/65-66 Pogledatiovaj izvor zbog detaljnijeg objainjenja'

dae rhu let -tadiI. tt95 96t Tuhletut-ahvezi.abetovu verziju.pa sevratioSufjanovoj verziji. bioje dostanesiguran u prenosenju lanaca prenosilaca i teksrova hadisä.a u kojoj Su'abe kaZe daje sallallahu aleihi ve sellem. izgovorio amin poviSenimglasom. 2t66.f"!llg"l (tJ. . Es-sunenut-kubra.roega jos dvojica sroga podupiru . Jahia b. )n0.uu a*Ji"u * po..""* U drugoj predajiSu'abekaZe:. nema niko od drugih prenosilaca da bi pojaöaoSu. 1t433.'ea7 Takoder. 4tI I3.esr Imam Bejhekije rekao:.tr. tmam Su. Seleme. t e. -.. '"' V jdjeri: Tuhfetul. ä.uporedujuCi prenosroci nji}ove verziie sa drugim.. Salih i Muhammed b. rada prilvatamSufjanov hadi. oa? viajeLi:a re.V |dieLti T?hzibut-tehzib. ß0/25..d imamMuslr nna i El-dZerhuyet-tadil..jaöidokazneispravnosti poslanik. prihvaraju se rijeöi Sufjana. " Bejheki. Bejheki. a Su. dvollcapouzdanih).abeta. dok Sufjanovuverz-iju prenose drugimlancima prenosilaca generaciie: trojicaiz niegove Atai.e52 q.oso Ouim se Su.vldjeLl Manfetusaunen.. Seiä je rekao:"Niko mi nije draZiod Su.--Zato je sam Su'abegovorio: . t/63..y:y.. 2nO.2.dani.u odnosuna Sufjana.pa bi^galiöno upitao o tome.VidientTuhlerut-ahv?zi.Sutan ima bolje pamöenje od -boije mene.ahvezi. 2nO.em pnsovoriro se äY:!tr:i:. 2842448 i ocijeniogaje vJerodosLojn irl..q8'Ftafiz kaze: je prioritefi!üa predaja zbog.67-68 i Se rhu iletit-Tirmizi. Kada bi prenosiood nekoga. AIi b.abeiovapredaja podudara sa Suüanovom verzijom.abe el-Kattan niti mu ie iko ravan.:n trs.. Ovim puremhadiskisruenjaciorkrivajugrjeskekoje uöinepouzdani (poput Su'abeta). pouzdanüimiLi bro1nijimprenosiocima. '"-' \ idjeti: Tuhletut-ahvezi.. -tbn_Had)er Salil.abe..'ea2 hadiskistruenjak Jahjab. Mein kaZe:'Kadase neki prenosilac odretlenoe 'qa' hadisa razide sa Sufianom. * v idieri: El. je verzijakoju biljezi imam ove predaje _ -Joi.} .:.. *".re. i t258. "'Vidjeti: S?fiu itelit-t irmizi.Moglie JedaJe5u'abeuoöiosvojugieSku.. uvjerio bi seu preciznostSufjanovapamöenja..abera niko.z vidjeti'.jer je imao bolje pam6enje poznati i bio je uöeniji od 5u..:.sufjan pamti od Äene. ali q4 kadaserazide saSufjanom.r. I t6J. ll53t.

Prenosi se da je Vail b.str. Nesai. IdZli' Ibn-Adijj' Zehebi i drugi"" Imam Buharija i El-Felas smatraju Seida b el Muzubana potpuno nepouidanim. D-tat'h. Ebu-ZuraerNepouzdanim nazi.ai.l A bir." nije prihvatljivjer se u lancu prenosilacaove predajenalazi Jahja b Seleme ü. El-'.l.1rvr' nr 5alll7 r7'ltril'"' /''r'-i' l/j"b "'r lbn Ha'l7err w Dnlahi u EI rtrrn v?/ errrd. e s iy i d i e t i .J. tirmiu B u h a r iE . e. fufr"jf.. Sto a citimnu veüiju prenosiu formi Hatim i Daiekutni. H a t i mN prenosiVail b. Ebu-Darud .U hadiskoj nauci odredenidodatakse smatra porpuno slabim i odbaöenim (munker)' kada nepouzdan prenosilacipotnene dodatak ili verziju koju u doliÖnom hadisu nisu pouzdaniprenosiocl spomenuli n'r tanavi u Settn eaiilaßar' l/20'l Vidjeti: hihafr 'ttchere l2ll97 od IbnIrnam Mubrekfuri tvrdi da je ova pr€dajäniitavnä Vidjeti: lüfetrlHadzera.na.h--ib. l/441-442/1558 '53vidjeri: Tdkriblr rer:iö. odbijanje 3.Ni u jeclnom od njih nije spomenutovaj dodatak: "time ie Zeliosamo clanas pouöi ". b u .' zatim je povisenim tonom a otcgnutim Slasom rckao: 'Aminl'Time je Zeliosamoda naspottöi""' Spomenuti dododak: time je ielio samo da üas pouÖi. er-nazi. sbu-Hati. .et'lddilu 1162 Ibnod l/296/263'l iTaktihül1.2165.163:ll q5i 2.//r. %! vidjeti: E(Lrruafa. a shodno hadiskim pravilima' dovoljan mzlog zil neke prcdaje. 120/270. prouöioje: ve led"dallin.rrararekuo: . ahve:i. HudZ[ prenesenje mnostvom ispravnih puteva' a neke smo vei spomenuli. Seid b elAhmed' EbuMurzuban ie obrnaniivaö (mudellis) kako tvrde imam "od" (ar' 'an). Eiji su hadisi ni5tavnikako kazu imam Darekutni' Ibn-Hibban' Jahic h Mein imilm gr smctrrjr-t: lbn-HaJ. snifrd'd a|a. a njegove hadisc niitavnim. 63' od imamaNesarjaEl'd:efitt .e56 je samo po sebi. Ebu Vail prenosida Omer i Alija nisu izgovtali amin naglas U lancu prenosilaca ovog hadisa ima Seid b el Murzuban' ga smatrajuSutan b Ujejne' Jahja b Mein.)51:'IFl qtSüi titl-lioIt l/]]'l] "$Vidien: fdb.?. 2/356/8515. Nepouzdanim HrJi' koji i tJrugi"-" r.od imamaZehebrja HadZera.el i drugi. I /113. HudZ| u opisu Poslanikovog' sallallahu 'gajril'magdubi al{him " alejhi ve sellem.e55Pored toga.

sallallahualejhi ve sellem.) Tspravnije bi bilo kazatida je amin samo zavr(eral i peaar jedne dove. * Vldlell: TuhJerul.uuiSauu sa amin koja.Bismillahirsebi:"Subhanekellahumme ve bi hamdike". tvrdnjada je dovau sebibolja negonaglas.t/2'73276ll 85 i drugi. namaza I I I 4. po najispravnijem misljenju. 2/87/2597. od IbnRed.kloneii se tumaöenja jJe koja nemaju podloge.' V idleri: Tuhfetut-ahlezi.""'jerje polorina druga El-Fatihe dova. prenoseöi od UzviSenogAllaha. "Amin" "Allahumme rahmanir-rahim". odgovaramo rijeöima imama hanefijske pravne Skole ElLeknevija. u sebi. Ebu. 22b8l8844i Abdur-Rezzat. -' Poznati htabr'fn Arä nazlaoje amin dovom. Takotler. a ne na put onih koji su protiv sebesrdibu izazvali. kaZu.koji kaZe:"Ova predaja Ibrahimaen-Nehija i sliönenjoj ne mogu biti snagapred hadisimaPoslanika. niti onih koji su zalutali. Imam Kurtubi ovako komentiracitirani ajet: '.55.Matjk.7/qL.da ie amin je dova."e6l 5. Uöenjaci koji zastupaju ovo mi3ljenje. i Rabbena ve lekel-hamd.eba. vjerodostojnim hadisirna. 2t65 . sallallahu alejhive sellem.zbogrijeöiUzviSenog Allaha: "Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome. 2t65."e5e Allah najbolje zna da li je ova predajaispravna."'e63 Ovalijepadovas" .On ne voli one koji se previseglasnomole.Moliti se Allahu tihim je bolje zbog eventualnog glasom pretvaranja koje bi se moglo pojaviti. na put onih kojima si milost Svoju darovao.."(Prijevod znaöenja El-E'araf.. pa kadarob kaze:'Uputi nas na pravi put. . I i I I I l l l I . ^. Prenosise da je Ibrahim en-Nehairekao: "Peteroimarn izgovarau "Euzu billah".ahvezi.I I I 1rcq sallallafii ve selfem.a dova boljatilim glasom.Najbolje i najispravnije je onako kako su to öinili AllahovPoslanik. i njegoviashabi.Davud.. 4/85-86/390. U vjerodosrojnim hadisima se navodi da je Poslanik. nije uvijek ispravna. l/154-155/7 34.Ovo ie za Mogarobai njemupripada ono StotraZi.a kada bi bila ispravna.. djeöi Ibrahima jer sesuprotstavljaju en-Nehüa).vidjeu: Iahut-Bai."e60 Sejh Mubarekfuri kaZe:"One ne zasluzujuni spomena (tj.' UzviSeniAllah kaze: . kao Sto smo rekli. {s' Ibn-Ebi-Sejbe. Duznost ie posrupiri po ispravnom dok^zu. K Muslirn.sallallahualejhi ve sellem. takoder. znaöi Allahu usliSaj. rekao: '?odijelio sam narnazizmealuMene i Moga roba.

Rejhevr. tltlo. a samimtim i drugi dio El-Fatihekoji je dova biva. B. 2n 5.Ishakai drugih. II tOA I Ll./ q//i/.iee se$ry saffaffahu SvojstraQosfaniLwo1. 1/230/1260 1/200/1234. '761164 i 165.u alejhi ve sellem. ima isti naglas. '\t )92 "ß !.?- . takoder.Slabi su i]i nejasnihadisina kojima poöiva da prouöe El Fatihu.rh d:r a.pravio duZu pauzu s ciljem da muktedije sallallahu prenosi je öiniti dvije pauze u namazu.Lilr. "o tit iri.taj\!kt. Vrdleri: afi.tstvovanje ibadeta.javni kolektivnornnamazu Medutim.|\6). Semure prouöe El-Fatihu.di'. kao kraj te dove.:t )88. 21219/307'7. koji ukazujeda imam pravi pauzu nemaispnvnog i jasnogargumenta nakonprouöene El-Fatihe.e65 Sevra.e67 Neki islamski da je Poslanik.e63 hadis. predaja nije jasno spomenuto citiranoj Medutim. 69/162 i 1261. Sunnet praviodvije pauze u alejhi ve sellem. <Ja seizgovara za uöenjeEl-Fatihe Da li semuktedijamaostavljamogu6nost El-Fatihe da imam nakonprouöene smatraju Neki islamskiuöenjaci je je Ebuprouöe.u Sunnetu El-Evzaije. odbacio u Ahkanul-Kur'anu. naglaspropis.2/342 i Tulietul-alÜe./.L-'litptud J"it. Od Semurese prenosida je Poslanik. Danmi. imama5afije.sallallahu El-Fatihe.s1r.samo prisr.Ahmed.aI'lnl'L lata.i. sallallahu daje AllahovPoslanik. rc5 t je po sebi. Et ncJrnur' 1t3t). wvidßi: El-d:aüiu lt ohkürtit-Kuro .str."e6a tj. qd ltl2t. 5t211202511. . Ebu-Davud. moguönosti muktedijama stav o ostavljanju alejhi ve sellem. Darekutni.2t25iT. da Ebu-Bek el-DZessas uöenjaci su prihvatiliovaj hadisi rad po njemu. Ztll lstzst.Imamovo uöenjeu namazuveöinombiva oblik ispoljavanja naglas. s'Vidierl:/n.rtud:t/htJ. Avnulmabud. Ibn-Madze.lerl: Lr-Icl. \l. pa je sasvimlogiöno da i amin..a[ejfr. Ovo stav da muktedijama trebaostavitimoguönost Medutim."e66 i poslijeprouöene nakonpoöetnog tekbira öiniopredah i spomenuo mahanu ovogahadisa obrazlozio SejhAlbanije detaljno ovaj je 3/50.r/'rrl tltl:a\.

r'15.Ebu-Davud. stt. Neko upita: .ei2 poznata vrstaslabihhadisa. 2t8}t5i}4 i LI-irya.ekmood postanrkr. &ugu nakon prouöeneElFatihe.itur. SehavjI drusi oväj hadissmaraju släbim. ."e?f Huzejfeb. Et-esrurut.ianiie. 19012636. 7/22616942.tbn-Dtevzi.i4unziri.. salialfahualejhi ve s€ltem. Daifutacrgrb. lmam Buhari.da ie rckao. Fethut-Ban. Jeman kaie: se H?kirn.Et-fe|aidul-nedinui..str. 'rr. Sdcrur-satah. 25.nefua.ovaj hadrs smatraju ispmvnrm.5/20D(n42.jednu nakon poöetnog tekbin. Imam H^lJm.rbn Hadzer. salallahualejhi ve sellem.d'l je oduljiti noöni namaz. l/355r80. Abdul-Hakl lsbili. 184178. . Busiri.iJedne Obiöavao noöi sam klanjao sa Poslanikom. l/334. . -r Butra'i.r en-ib. Ubejd za koga se je navodi da bio n_ovotar i lazov. Daitut-d:pnia. .6152t77 3.2/t34D192.zabranjuie djeci dot.61t57. 2t2a:. ne spominiudi ashaba."e?o U lancu prenosilaca ovoga hadisanalazi se Amr b. Vidjeti: El-'flelasidul-hasene. Nekada je Zelio oduziri nu-a". a pdje uöe^nja sure. \t. Hejsemi.-. t82lrs4. UöeqieKur'ana nakon prouöene El-Fatfüe Allahov Poslanik. _^ -'" Ibn-Ebi-Seibe. naroöitou predajamakole prenoii od Hasana el-Basrija. sE.Keifut_ hafa.a ponekadkaöe. "PoZelio samda sjednem i napustim namaz. Ovajhadisje dokä? da ie dor!oljeno djeri. tO2. pravio je tn pauze .u namazu bi ponekad .e?r Bez ove mahane ovaj hadis ä murselie .dolaziri u dzamije i da nije ispravanhadis koji se pripisuje rostariftLr. sallallahualejhi ve sellem.M t\slim. 2/27gß07A..str. Taberani.24U L| 35.Abdrr-Rezzak.e6e Hasanel-Basri kaZe:"Poslanik.Ibn-MesudkaZe:. uöio duZe.4/t56l5?/470. Nesai.Sta si oomistiot. Alnned. str. l/24712817 't VAieu: t it. Bejbetr. l5qröq. U549. i fteöu nakon zavrsetkauöenji sure a prije pregiba(rukua).Toliko ie oduliio namaTda sam pomislio neito loie. uli bi eu skratio duvsiplaedjeceiz milosriprema njimainjihovim majkarna. sallallahualejhi ve sellem.'' Buhari. -'' Mußel hadi\je ladd labi in prenosr di.Ahmed." rbn_ Mad)e.poslije donesenog namazu poöetnog tekbim i kada zavrji sa uöenjem Kur'anau cjelosti(neposredno prije rukua).Bezzar. etr.1e-mursel.. Mu\tim. Zehehi i Albani.zai u . t llO6tt86. sdta ähu atejhive sellem.str..

298/1269. Ncsal.l/2-161428. kufunslnm * -" Buhari.Pomislio sam da öe stati kod stotogajetate Poöeo sure. u auzlnlr.. sallallahu alejhi ve sellem. srr.eTe Bolje je klanjati dva po dva rekata.mealutim.tju 's vialeii: r'l-. Potom je uöinio luku i rekao 'Subhnne Rabbijel Azini. l/443 444. potomse vratio na suru Ali-Imran koju je."q76 Podnevski sunneti U pouzdanimhadisima se navodi da je Poslanik.od podnevskihsunnetaklanjao: dva rekata prije podne-namaza dva poslije.2ll8'7.Muslim. lbn1/572 574/1811 1816.2/135-136. t/r56.rra: El-Bekare. Tirmizi. 6/8/71o. Uöio je lagahno.lbttti-Kadi.jhi ve sellem.Svojstpa aostanikopog.rat.sallallahualejhi ve i sellem. Kada bi uöio ajete öiji kontekstisadrzedovu. l/l4O i h ntltfe.r.e3o ei ti.zavriio. nastavioje uöiti cijelu suru En-Nisa.ecnia s. Fikhus snrc. traiio bi je.eTT öetiri prije i clva poslije..'pa je u tom polozaju ostao skoro onoliko koliko je ostao nir ruku'u. Ebu Davu<l.Nakon toga pomislih da öe stati kod dvjestotogajela. takoder.' pa je oduzio sa pregibom (rukuom) kao i sa (kijamom). e3Muslim.alije nastavio. sallallahu ale. . Pomislio sam da 6e zavriiti suru El Bekare na pNom rekatu.razmiSljajuöi o porukamaajeta. a moze se klanjati i öetiri rckata sa jednim selamom. En-Nisä i Alu lmran. Kada bi uöio ajete u kome se traUi zaitita od Allaha. ali je Poslanik.2/t39. t. Potomje uöinio sedZdui izgovarao:'SubhaneRabbijel-Eald r na sedidije ostaoskoro koliko i na ruku u. e6 Muslim. Huzejme. slavio bi Ga. oci. 6/8/730et Nesai.6/sl sj7:l:. Et ntsaJ. je sa surom El-Bekare. r. S.eT3 öetiri prije i öetiri poslije.249/ll8U. sattaffafru afejhi ve sel{at- 67 t 'Jedne veöeri sam klanjao sa Poslanikom.Hilijetul ü\trtt. Poslanik.jenlo vjerodosrojnom. nastavio uöiti viie od loga. 2/205/ I 190. Kada bi uöio ajete u kojima se slavi UzviSeni Allah. sallallahu aleihi ve sellem. uputio bi Allahu dovu.ntt Potom se ispravio i rekao: 'sentiulltthu li nen stajanjem hamideh.ImamTirmizije ovu prcd. str. j e dokazda uaenj e su[ U ovomehadisu nemoru hiLi redosliieJu.1/539/1663.

.l':l.. na podnevsk.".:i.. sr..ä:f jif.'.i :"olli:""luT"ol"."$lx#."."J:f"ä:iJ. ocien o ....'-^je ovaj Ne'evi had.." |4|..rnp.r.H:iifllTl..." ä"[t *.i.i*i1"1. '"'Bühari.1i.fl 1.fllxö:."#'. 4/t46_1471454.93..1*.ll.. .U:'l."oobavitiprir a..#:'..::i'ä :ffi "'".o..: -.t]iil.l.L"l"il.ll.. tr. se'em..ä"iln5#.i.#ä#'Hä..i:"dü'.4/l4ll451. .. ?i". 4/143/451.:üff .f t: +flT.ä"::'Er ffi i3e3ä 3..Jj."Tä::i:L'hs5$ffi "illiäil"..r'.i:li%ä:]. l/120/927.!'.u..i"-":f rgi'ii!:!'öü"ä'i1'#"'.ilff lii['. l/25715r r.m r...li. ***qtj*$*ülä.."J1'. j::ü1..'iärä.J.llä. ':l nl'.n.no.:: .i1 i:.üff j qrMust'm. Nesar.lJTil.i"Tli"'n Ikindijski sunnet ä{* ü:.podnevski farz :#fiiiiJ.# I{itrI#äH::*. i.HT:ililiäf *d."Ä:.'"*:.fi "..'t.tfi"H?Hflf.Tr. :i':. saispravn. 168t59 i Mustim.."'. Mustrm.4"lll"?tti"i. .. .. ".1.""*"."ä.t""ia.cu.

'" . Poslanik. Tirmizi. "r. 169 - haJisau kome Allaho\ Po.2/117/5980 me. Ori *unnetistr rzlcrtu priie ikindiie klütid.12-3. a potom dodao. '* Muslim. 2/435/'129 predaju ovu i iejh Albani Tiünizi Ahme. Ib. je poglavlje: naslovio l/223.13162.Ja zadnic uöio bi u Na prva dva rekata ikindije-namaza podneusiom farzu. ezana izmedu * Buh-i. "Za onoga ko lsli cla 'fo namaa. klanjao' redovno kojeje sunneta' i podnevskih razlikunpr.toli da ie Vlerou.t je izostavljaoza tj.ImamTinnizi.2/206/ Ibn-Huzci 2/665/4a85.sat[afflfruthjfüve sel{4Seojstudaosfani?geog. dobrom.:." je ponovio tri puta."'I cio bi i5l" ito i na i'.lcnik.Ibn-Hibban. Muslim. smatra. 168159.Ahmed.ellem. .Muslim.21492 e' sbu-Dauua. Bejheki.r.13/960. Vidjeti: E/-'rcdi'ud 4/8. sallallahu frIdrl. i Nesai.t. klanjao öetiri rekata prije ikindije reho: A//'ri r' . Fatiha i surana prva dva rekita i El Fatihana dmgadva u sebi Allahov i 'uromna klanjlobi tr El-l-clihom alejhive.alhllJhu Jlejhi ve 'ellem' opienilost 't:nedu . od sabahskih Ikindiiski farz kao i podnevskiUöi se ElIkindijskifarz se sastojiiz öetiri rckata. Hibbanovaj hadissmatraju idria 2/492. sejhAlbani i Amaut su ga ocijenilidobnm Medutim' Vtdiett h'l lanead U3lI su prigovoriliovoj predaji.tttrt rtj izmedu\vrlog e/irnx i ikrmeta'-''i' laze'.. l..-eeo Alija b.l.. prvom i drupom .i..Poslanik.l/3. nä osnovuovogahadisa ''Namaz i ikameta.6/206/2:153' ' lbn Huzejme 1193.lmam a imamNevefi vjerodostojnom..rtii n'ilovoo'.1.illbllahu aleihi ve 'ellem.lesnik.lva rekxtsucio bi ramo El Frrihrr. i Tu\fetul'o habir.2/79/650lmam Madze.l/289-290/873. 21116 hw.6/102/838 et Nesai.l/i'13/451 str.ju hadisuVidjeli Er-leliiselprigovorili ovome su Bezzari Ibn Hadzer lbn'Mubarek.V2a6T:3t/1t32.tj. Ibni I Ei'ierniht str' 154-155/241' Tirmizi. elr U jednom hadisu alejhi ve sellem. vidjeti. Z'd l'nedrt tl3tt i Et'telhisül' isprxvnim. ekspeni nekihadiski e3Buhari. sallallahualejhi ve sellem' ih nepritvrdeni. \allxllahu Poslirnik.tlrt dr'.ee5 $'Imam Nesaiu El-tntuLJeba.l/321/976 4/143/451 es U ovimhadisima nxmazzajedno i ikindÜa sespominJU Podne ."oiiA. 2143613t/430. Ebi-Talib prenosi da je Allahov^. rekatu' nd druPom duTe na fr\ om ne^8o uÖeil rekrru.

..1n.. #lli:i:.h'"'l.]iii.. *.*saltallahu alejhive sellem.S+.|"-."...-k'rä. Malil( kaze:lff"".lzmedu hadis u komese kaZe: ima namaz.. 4/1441452.t4llö25."i.lal(o axsama. l*:9.. nakon rntu. rb euna ttj. a na zadnja dvapolovinu od AkSamski sunnet prije farza b." rl"ir..**1.:i-jk."Li . ]lbdlll* lo:r:Y. Lbu_Dävud. tss srr."i Plö-älbi:ii.:":äüxi$... _^ öuna-n. je Äuarov .:.ta q Muslim. Mugalfet prenosi da je postanik.f. o/t02/8J6 i Buhrn. poslanik.<lr..:4.. En .jä): +. :::ll J".."'j#".""P.ä.ür1l::.sallallahu alejhi ve sellem.ff #:r'tmrfi li.*r:ru.. ''-..r sellem.i.' ?f..'1 toga viaieti: x"171i".nam zabranjivao niti naredivao da klaniamo... b.. 24ql 8J. t/27JltuJO. koji su to porekJi..r.1i!irfä!.ltrl"].k17o: äX'jit fo na svakom o"'"""t. * ''' st_r.::. Ahmed.. i "il"?" Allahovog Poslanila..liJ'i:"...Buhari. I/2j8/t t40."T.mam ... roanlao oi. da uöenjaci.:i*ff {'Ti*i"i4rA.izmedu svakog ezanäi ikamelalje namaz.rj ü1. Ä:t#i".r}:'"il. \jerovatnonisu pritrvadü .t4Jl024. ü1.::"llt*::.'.'ii prenosi. rekaot svaka dvo ko. "lameilu ve seltem.Zelida ktanja.*#l.ä." To je ponovio tri pura."r.Medulim.r. iJ.-". Jbn_ HuTejme.. . strcno rome.fiv..i:.""" ü i"J"Ji "äll di salralahu atejhi ve serrem.1fr :: *tri#'Hr.Mustim. Darekumr..2a onoRa no3 jffi.ugtavnomnije uobiöajavao uöiti na zadnjaa"" *t"" p.Xtiliä:i"y#f.. osimaksama.ola predaja .tri"..pi:ffi.if. ajeta rckatu.*:*j*j Jabm . u pnJeaxsam-narnaza.-'.i. 272b?128c.a"" r l'ilräi"l nam3za osim Et-Fatihe.un'"u..:ifl' . Bejheu..ilil1ä. tbn_Hibban.riiiJfi"#".nas ie vidio i nije..3/2/10986... a potom dodao:.*.2/660/4488. -* Muslim. sa altahualejhive "^.'n.da posrani*. 4/45711588."ir"]i"r.T.6/102/838."' posloji In nlsuznatr za ovu predaju.:). :zl.Lu.\' . .

:r .1" o. I/lll..kslm nlmJ/u. pon"ua bi na aksamu oduzio s uöenjemKur'ana' a rijeöima: Sabit . hi Po.ilnik. tbe L Lt-4tt't \tr l/l ll/lr r"aril l' {\o s h "/ri " \ Hrl 'leri m \m. 169/764. löq/761. rmrNe.Jru .r0. Akiamski sunnet Posliie farza alejhi ve Ummu-Habibe.sunnetAllahovog Poslanika' sallallahu neka Najbolje gaje prakticirati naizmjeniöno Ko Zeli vi!e.n N \'rr 'r11( (.rttt...a na treöem samo El-Fatiha u sebi Poslanik..t u..io.detalja sellem.iinto. pr. srrn lbn-Huzclme' 100r Buhari. 'M guhari. ImrNesai.. nil d! rekrta E arrf pruuölo alcihi r ir r m r / P n ' l i r n i k r''r l l r r l l c h u ."i1". sallclhhLr li g"i.. Ebu Drvud l/l5l/7l8 l6 ' rr'l \r4 r/"/r' t'i' lrjg/5lb /boa 'l-trrnl.t 'ltt I'ottrit 1't ii' i 'lta 'ninl. p" na aklam-namazu uöi! kratke sure?l Öuo sam Posllnika' ve sellem.169/765.Nesai."".rl:rte \'rl"/r" a''r' l/1-5 \ rJl. | .i+osl+r: inn'H.. r'4. sallallahu ponekadbi . l/lt5/(.h' f"' leJ:rr l.r. claje na akiam-namlzu uÖiosure El-E'araf i ale.i'i . p o * i " A ' u . .rrrJruhr ". prenosi da je Poslanik' sallallahu "Ko u toku tlana i noti kldn.ta 111 t Aköamski lhrz i Akiamski farz ima tri rekala Na prva dva uöi se naglasEl-Fatiha ve alejhi sura. r loie jc h:rfiz lhn-AbJul-Befi ispravnim. la"." '" r' 'rlhlhlru Po'hnil od ir'n-örner k.{ Spojstr.Ebu-Hurejre kaze: alejhi ve Dakle.sa[[afhfiu afejfü tte se[[efl.nii I'J.a na akiamu ie uöio kratke sure-'100? ve sellem. l/ll'1/988. vi(c f'rc'lf. u E l T t r r ' ' 0 "O p i s u i r r c ". 'oot 'l/|i0/-16Mu\lrm. hücempreno$l"r' ispfa!ninl sa 1/323/982 **-it.zejr:.ia d\\tüaesl (dobrovolinih) sellem.lielo" Fik-hus-.n I h. Buh"n. sve ovo je .". ldje \e nr\odi ..Zchebii iejh Albirniovaj htdis inrtr'ilü ßpravnrnr' .r ""' Ponekrdbi pr"ucio'uru El-Mursclilt .'r "'o ". str.. .. 'y151/461 Muslim.'oou'r. Hakim. tL'.ita potlitr' ok.fekao: dttt ..Qoshni?Jßtog.1r' irr'rn' g..ltti sattattatru 'Ptrnekcd irlejhi\e \ellem 5uru bl. l/:04-l0s/l l8s Hakim l/456/llTl lmanr Timizi.ir*" "'.'lrrir. Int.uun b Htkem kazc da mu se obratio Zejd b ""S" Jl.e: Zr1'rnttr.t'. n grnrliönrn se kut(t u D:ennetlt öeliri rckatd Priie Podllc 'oL'ttt yrij' ooJiie.unnc ooeleda ucllcrrro ueiniu nl .

:'. t/6i' Et'bahrurtuik.ff ".*"" t/638'Et'hidaie.1"fr ffi *t***ä*U*'""i1liii.ä.Xl.""'T #::il*:".*toi..l.:"'r'#T".X{.spmvnom.t" S-.st.t:i[^tr...l lS.15.h..:). i... a na druga dva El-Fariha u sJbi.*"ä-i..ji#t#rääfu Jacüski suuet prije farza il*i-ü*...T.". #jli'iil1.:.1.1*":*.2F !ol:"zs imajudva rekata.l::" W. o:0. . jiilHäT. fiff i'.:!:f. Na prva dva se uöi El-Fatiha i sura naglas." smara icpmvnjm. Jacijski farz Jacijski farz ima öetiri rekata.Fffi1*#rtu#..*l-lill{ila""rirmiz.*I..#. ljiu:äi | ä.y. äüfi{":rriltr.üü"Jif-'.. ii*:'"X*:x.äi. ärar"]r" megutrari. 4n00."11i..Zagnt tO. Aüatrov p*Äit. str.iffi:'."..:"..:iltr'[xffiy....1-***-.# ovu predar' smatra .. vidJeLi: Es.ffi.":: ilii '".:.us4 I Haiijetu .l$..'f.'il#i"iü.itsiktus-\ahin..äü..flifl#.:::trÄ:.l::^^::'!:. ...'trilf1ä:i'.. j'11*4f #ffiö fi l*t#.. .*:* ve serrem' nije preneseno da j.ä"il.

4/l5l/'165' "t.i." 6l14873 Bejheki. d\a rekata sallallaiualejhi re tcllem..ojsna aostLnilgeog.l "".".El Alek) ä.:. 169/769' Buha. l'rko kallo llenjx i Kul H^uvallahu rtl Kclirunr .Lejl).llJ:ll9qg.""T'li jekao '-ä. ii.. 169/766' Muslinr.J.l dva reiata.Sl.kratko bi uöio na sabahskom e\ r l e i h i\ c ' e l l e m ' .5/63/s78 10t6 Muslim.4/ l5 I /46 str. Muslint. "rors farza Jacijski sunnetPoslÜe hadise koii ukazuju da je smo sPominjali Prethodno o.^i. -xtii.i*11:.klanjaoje jaciju uöeöi suru j: :"1.7.1"'t i da sesastojl sunnet pdtvraleni jacijski sunnel Sabahski sunnet sallallahualejhi Sabahskisunnet se sastoji od dva rekala Poslanik' sunnetu Od Aiie' r'a ' prenoslse ve sellem. smaradobron a *" ll"'"i.sutt^ff.l'ehad"1Ellhla. jd s.r'r^ U drugojrerzrjisr')ji: :tt (ilDansKog '0" suhffi.a l l a l l a hru i " l " r " i i .r*f. Ibn-Hibban' l/2le-240/95{l -' v"iii"l'ilolize.l*:*"*t"*:*ü::1il.i. r.'lill..:tze' 2t23t/1645'-Dit^ u rtaüßtahrcd'u ot. zt+ott+tt'lbn-M't.?: sto t".l s n i x o .fr'u4[ejfüeesew-f 173 t El-lniikak iöineöi aleihive sellem.ll"""ä lii"."tiu'-" I ötuera '#:: Rabbike"(. 158/705.' izi.:lij.. . .ad.0 Bu.6/.:.. 't . : :q r r " r ' .Ti.."rtue bismi (E.!!i!ffi.***sx::l.r'r'' \e 5cllem nr \dban$om alcjhi 'llLllahu je prenosi Po:'lcnik th lakoder.i". '7tt1g 12l'115/13s28' Taberani 257ll893 srt Taialisi' t2012046' "-it'.i.+t.1/1.:l:: E::i..3/60 . r0r' po'lrlel'rli Vrdierr oosr]ttic qki$n"kr Jrnner r0.P o s l a n i k ' AI\c ezrni i ikamelcprije 'rbxh nanll/a kraLla relarr iTmedu .i. Ia2ihLoMuslim. * i.sr. ejjuhel-Lalirun 'vidlel.2/199/309lr"'rnrTirmizi ovu predaju Albanivjen)dostoino'n Seih tnttSutru.. :lz4l+ro:'A|lt"L'ni äiliitn+sn.

'r021 lbn-AbbaskaZe:.Nije bilo dobrovoljnogn..2/r16t4tö. 61213-2t4t24t'O. Vidjeri: Sifetus_satah. 2+lll t?t ..Hadzerovu predaju smäEa dobrom. ltn.a. Poslani-k. '-. pa kadaje zavr3iosa uöenjem ove sure. sallallahu a. . '"'' Muslim.. isti öovjek. str. Vidjeri: Efevrdr.kaZe: Dva rekata labahskogsunnetodraii su mi od ivopa ruijetai onogairo je na njemu. Nesar. pa kada je zavrsiosa uöenjem.. 7/3t2. nije ostavuao dvarekata sabahskog sunneta öakni na putu. '".A[ahov poslanik. Vidjeti: Sy'"rris-sa/dl. sallallahualejhi ve sellem.. Mxstim. sallallahu alejhi ve sellem. kafirun". sallallahu aliihi ve sellem.poslanik.r022 Dzabir prenosida je jedan öovjekna sabahskom sunnetu uöio ."... pa sam se zapitalada li je uopöeuöio El_Fatihu?. sallallahu alejhi ve sellem. od imarnaTaberanita.'"" U drugojverziji srojida je Allahov poslanik. 1/450/1152. je ovaj hadisocijeniodobrin.. 3/61/48?5.' Buhari.Z 63-t64t|t'..uobiöajavao je na sabahskom farzu oduljiti uöenje.Ebu-Berze prenosida je poslanik. 6/5t25. '0" lbn-HiSlan. na prvomrekaru sabahskog sunnera ueio.1t562 '758i Tirnnzi. Ibn-HadZer sE.poslanik.Kul ja ejjuhel.Hakjm. je: je rekao rob spoznao svogaGospodara. Zadut-nead. majka vjemika. U jednomhadisuposlanil<.unaza kome_je Vjerovjesnik.KuI Huvallahu ehid".sallallahu "Ovaj alejhi ve sellem.ali bi ga ponekad i skratio.uöioje suru:.. Hafiz lbn.(Alu tmran 64. rt2.sallallahu aleihi '02'But'*i.). na sabahskom sunneruuöio ie: .'ot' AiSa. 'us elu-oarua. sn. ID33 i Fethul-Bari.leihi ve sellem.l/2J4lll2 L SejhAtbanije ovupredaju ocijenio dobrom.Muq]im. r.Kü10 ämen^nä billahi" {El-BekaretJ6.).6/5t24.. '" Muslim. "Felenma ebasse (El-Bekare 136. posveiivao viSepdnje "u'o od sabahskog sunnera. sallallaiualejhi ve sellem.Kulu amennabiilahi.6t4n24. 5/f50/68O..rekao ie: "Ovaj rob vjeruje u svogaGospodara. kaze: '.Huzejnr'e.')o)' poslanik. saltallahu alejhive selleir. 112.r023 Sabahski farz Sabahaski farz se sastoji od dva rekata.) i Tealev ila kelimetin. ..3nq sunneta. Z7l1169iMuslim.2/6'73 6'74. a na drugomrekatu Isa (Alu lrnran 52.). "t . Na drugomrekatu. 6/6n21. Bejhekj.

dohrom tr"r'?iaP' vrdl'rr: iejl' i'prJ\ro n rr Ncve\i^vul rdalL'mJrrlr'tr rr 5evKrnr brJnio le I rmJm l/: l0 \'enL I'Drrrno'l \rttthttr\utt/r' t 11rZ't .tl .qr.ugom: alejhive sellem' sallallahu da je Poslanik' iorl.f. rbn-Hibban. Seojst l'/5 | U tlölo lzme'lu iezdeseli stotinuajetaL0rt na sabah-namazu ve sellem. ve alejhi sallallahu ..tj.qffufro-tga na uöeniena DNom rckatu sabdhai podnenamaza a skratlo daueom.{r:j..-c -qa Ebü-Nuajm u ü s'd'il (Elkesr) i Bejheki l/2e8i62i Bezzar.g.. 1. nurnazuuöio u sebi ili naglas' 'u1e Muslim. o r bi oduZiti uobiöajavao sellem.""5 Noöni-namaz alejhi ve Ai5a.D r J \ n o m\ r o i e l i : L " .-"f-"In"..nro 7/ro(r/lu1q\rr selh Alb:n' .t5t7.h''n. qlb'n. upiranaje da li je Allahov Poslanik' sallallahu "Ponekadje je pa rekla: .:litl.-r.rm"ru l"i:.. r.4 il2lole:r. \ r r / 1 5 6 6 i 5 4 / i / r ' 4 ' l ' r x " r l' /r''r r ' . potf"nit.. i t a 1 / h ß ' t h i h a 4 t n l . V3kia i nioj slrruFl uÖio dc je nr 'xbrh-nrmrTu verziii. Buhari. -.3/133/s9l r nullsl I.n.I 'uru Fl-leK\ll te ' c ie uL'io i t r k o d c rd ckctlr'' Pren.ü't.tib.r. (ßl ferh)'lbn Hibban 5/lrr/1821 '.||m.Jore:-N. Nesai.ellem.f. *.. isPravDom ocrjenio prcdaju SejhAlbiniie ovu Imrm rer ltu-O.lelhi t'tl..riot n".i-.. 'u. str."tt"."prenosi i:"ill pnorn nr utio 'ufu Es-SeJzde p.6{|.l.h/|Ln/h60U]cdnomhJd|.1tPn.MU.iä1" "01".'t. 2/159.tallri. .rl 'r'.r68/s34 s/rrs-r26/r818. 5/l?6lbn-Hibban' 2/r ls-l l6/2721 Abdur-Rezzak 168/1210.nt.''. . ilrisiaie.. 536. 127l1819. lri!äijoe i " rir-... er'u.. "Kul euzu birabbin-nas"(Enbirabbil-felek"(El Felek)'a na dr. 1/6s/184.a..0 | u fttttc.. jc "" ri"'r.Uutt n.satfa[[afiuafejhive se[[zn"1wta Qodanikovog. 1/36"876 Hakim. 'Drrrrrirn '\'r' hldr' {nrrr!itr r'nr.i6t guu-Hu.llhl' dainatu.vud. o!r.' i i a " " s u r c "Iza zulzileiil-eräu' (Ez-Zelzele) sabah' na oba rekala iJ ". Ahmed.takoder.4/150/'t6l sr.tti ve.. Z. r0rs t' 4/l'11/45 Muslim. Butrari. H.. il"J]üHltr..llilil.euzu '"^Ä"r" ttl Prenosi uöio: je rekatu prvom na dä se....168/759. 170/771.40.l/315-316/950. 'Kul. i. ored3iu.e nreno\i iednoi ' ' i j e r o v j c ' n i k\ i l l r l l r h r c jedne r \ ie t e l l e r n l r cJh 1 " " J ' r r i " i .' ji"ä'.. n ad r u g .n. no nntno.ocr|.c*-.N m . Berheki2/5-h/4021.':Lr' k.r. Bttie.rti' :ejltAll-Jnr .u''lo'l. q{. EbuDavud l/ls4/731'Ib-n-Mrd:e' lß10/35'12' lbnEbiSejbe' l/214/1299' Darimi.

1407/6643.l/24611179. Tbn-Hu7eime." Poslanik. uzwatio jet "Tako mi Onoga u öijoj ruci je tuojo dula.!. Ovaj nadrs u cjelo<d sa irvorima u poglavlju: Uöenje Jespomenut Kur'ana nakon prouöene El-Fatihe".4/213.jedne noöi klanjao. En-Nisai Alu Imran. Tako se prenosi od Huzejfe b. Uöenje u sebi je. Vidjen: HulasatuI-ahkat\ 1/393. r0r7 Muslim.Vidieri:E/-lrvlul-nubin. sallallahu alejhi ve sellem. Sejh Albani ovajhadis smatra vjerodostojnim. l7l136/2819. sallallahu alejhi ve sellem.ne otvarajuöi pogdesno usta. Muslim. 1/538/1661 i Ebu-Davud. ta sura vrijedi treöinu Kur'ana.. uöeöidvije stotine ajeta. tl+St-. po drugommifljenju). imam komSüukoji klanja noöni namazi na njemu ne uöi osim suru "Kul Huvallahu ehad" (El-Ihlas).| 18. Zehebii sejh Albani ovaj hadissmatsaju ispravnim. lM Buhari. sallallahu alejhive sellem.'Ahmed. sr. sallallahu alejhi ve sellem. Imam Nevevj i SejhAlbani su ga ocijenili ispravdm. 1/255/1216. sallallahu alejhi ve sellem. uöenjeda sam öujes sebetihim glasom.lmam Hakim. sallallahu alejhi ve sellem. str.Toje.96-99. Vjerovjesnik. z+o-i+ri t i:+. rekao: "i(o klanja u noöi.24011130.a ne kao sto öine neki klanjaöi koji uöeu sebi. 2/ | 80/I 142."t&2 Ptenosise daje Allahov Poslanik. s|J. r0rn Hakim.lSZlt?5. a Allah mu oprostio ranije i kasnije propuste. EI-Maide. salallahu alejhi ve sellem. i ne smatra se ufeniem.ro3? Od Enesab.a ko klanja. ElEn'am. i rekaomu: "O Allahov Poslaniöe. Alu Imran. Sedam dugih sura su: El-Bekare. l/452 | I o l.pa je na jednom rekatu uöio sure:El-Bekarc. r7t4O7trt3o6.Nesai. 1ü2 Buhari. u mislima. Jemanada je jedne noöi klanjao za Poslanikom.a nekadabi skatio. Nes. lMtEbu-Davud.a ponekadu sebi. biöe upisanmedu iskreke Hanjaöe. uöeöi stotinu ajeta.aeseffa4namaza uöio naglas. uöeöisedarn dugih sura.-to3ePonekad je Poslanik. str. '0* ttatitn. na noönomnamazuuöio u duZini uöenjapedeset ajeta. I 1ß6Nesai.klanjao no6nenamazetako da bi mu pa kadaje upitanzbog od duzinestajanja oticalastopala i potkoljenice. slicnorome. I I .roar Jedanöovjekje dosao Poslaniku. uswari. I I I I I i I I i I rM euhari.SferüFralar. nete biti upisan medu nemame.r038 Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. bez sumnje. ponavljajuöi je neprestano. str.sallallahualejhi ve sellem. oduUio sa uöenjem.lM a ponekadu duZinisureEl-Muzemmilna svakomrekatu. Inam Hakim. Vidjeti:Avnul nabud."r036 Nekadabi Poslanik. 1/326l994. je öegato öini.Zehebi r Seih Albrni ovu Dredaiu smatraiu isDravnom. Malika se prenosi da je Poslanik. Et-Ea'mf i Et-Tevbe(ili JunusumjestoEt-Tevb€.rekaoje: "Zar da ne budem je Allahu zahvalan rob'!l"tß3Jednenoöi lbn-Mesud klanjao sa Poslanikom.saltallahualejhi ve sellem. En-Nisa.

3 154. Vidrer. t05rslu-oavua.t0rT Ebu Haniferosr i drugihr052da su Zubejra. Inrxm ispravnom.i.im T'mi/ijc loji g:r br.10/i l3 L.9/7i. Arittatut-ttbe:i. ibadclioni?nuttetita. Ibn-Madze. u Lj-j. nikada nije prouöio cijeli Kur'an u jednoj noöi niti je klanjao cijelu noö. majka vjemika.6/66i Sijeru ealanh tuhetd.i}'"ri u j.r/J.je toliko oduljio da je ovaj plemeniti ashab poielio napustitinamaz. Sto se cijelu noi na namazu tiöe hadisakoga prenosi Abdullah b. Timizi i lejh Albani ovu prcdajusmnrraju nije znala da je Poslanik.qfu SvojsanAosfdniQpvog.8/19/1159. siien eatatnin Nbeh.r0t6 Temima ed-Darija. a.-HadZer smatra vierodostoinom.x.Muslinr.n rpar. Ebu' ovu predair Nuajm u tfnilte."la5rovi uöenjaciili nisu znali za citirani hadis. l/. t t ol40 t. U.ro5o provodili prouöirii Kur'annajednomrekatu.rt rl-l. 2/482.ru* Abdullaha b.rÄ4 217311007.sallallahualejhi ve sellem. lbr tor-Ser"e smalraju ispravnom. Ibn Madze. | "t idje i \ t s r. 1030 Vidieti:El . 8/233/2949. tffi Nesai. r.u u. Timizi.sallallahualejhi ve seflem. klanjao u iznnnnnn situacijama cijelu noö..t Kur'an o aj ko ga prouöi aa manje od ti dana. l/348. Ahmcd. 8o i ""'Vrdretr: fl-rrrrai. "NajdnZi (dobrovoljni) ißDn. itzelmg. kaZe da Poslanik.str. l/57 i Ibn Sad u Auabeiat. H^fiz lbr../]dlla.2ßö8/2t84.. Attahu sallallahu alejhi ve sellem. l/204/l4s).s. Prenosise od Osmanab.h/1223/746.rekao: "Ne razumije i ne shvat.r i.101/lll8./r. t.üihe . ri la. 117 1 sallallahualejhi ve sellem. 2/24318573.lbn-Mubarek u t . t*t guu s"kt ttuttutu Ä..koji ie rcka.n ^_ '* Mu\lim. le' Tahavi u iai*ul-zeari. 2/332/428. lajJli.-vone.1t321. sallällahu alejhive sellem NajboljaupurajeuputaMuhamneda. r. sallallahu alejhi ve sellem. Affana.t. HJdi. Darimi..' i/. DZubejra.4.re5Medutim.100/l I15.. l/572od lbn Kudume. Amr da je Poslanik. '-.u i .. 3/'t4. Ako kazemo dr Aii!. . Da|da.roae Seida b.o: jestenana. l/532/1637.ipak proveo crjelu noö u namazu.a. : h u gt a d | 5 2 | t t r t t r I t i n 1 t u b.lo{ Aiia.o ierri)r. 6/333334/2175. 100/:17r.lmam Tnmizi i lejh Alb. l/lör/b5j5. ili ga nisusmatralivjerodostojnim.te7r poglJ\ltu: p"'uicneEl F. Buhari. su.tniovu predaju . spawo je pola noci.2.ondaje to isbvremcnoi dokazda to nije bila uobiaajena praksa Poslanikx. a pot.sallallahualejhi ve sellem. t. postoje predajeiz kojih se moZezakljuöili da je Poslanik.sattallaßu atejfüve.i. BrljeTe iesrencr..n^s.pom(nurr u UaenieKur'rnl nJl'.a Allah najbolje zna.Fetlul Bari.. '** g.on.

'060 Pored toga. 205/200. Nije klanjao ja3uöi. 2/342. 5/351D3O69. 1060 Sh-navua. 21511615. 21463/454. ryib. sallallahu alejhi ve sellem. hafiz Zehebi niltavnim. Samitje osudiorijeöijednogöovjeka koji je kazao daje vitr obavezni namaz.141/1118. 21147. Vidjerit ovom M?dZnu ul-f?tava.sallallahualejhi ve sellem. DaiIul-dZania. lbn Sahinu En-nasihuyel-nensuhit. sä ispravniÄlancemprenosilaca. Vitr-namaz Vitr-namaz je pritvrdeni sunnet po misljenju veöine islamskih uöenjaka. 1t125i l/39t. Tuhfetul-ahyezi.klanjao je noöni nainazna putu na svojoj jahalici. Uzvi5eni Allah voli ovaj namaz. V idieti:Sahihut-t? |/383. 1/23112050.-1059 Takoder. sallallahualejhi ve sellem. Ltu önuua.veöje sunnet koga je uspostavio Allahov Poslanik."r0s? Ubadeb. r0se Ahmed. se da je Alija kazao:"Vitr-namaz nije Fopisan kao obavezninarnazi.2f17l1624. str. 23/88. 21567. Allahov Poslanik.r056 Prenosi Poslanik. Darekutni. sallallahu alejhi ve sellem. ne bi klanjaoja3uöi. Alned. öineöiruku i sedZdu). 4n0-21 i 8/386. lßAl-442llllg. .ro5a Kao argument uzimajupredanje u kome Ibn-OmerkaZe: "Vjerovjesnik. l/54Aß75. 1/.twmaza ve se{Iem. 'N Vidjeri: sahihus-sunen. a vamadobrovoljno: vitrnamaL duha-namaz i sabahski sunnet. 21463. 2ß3/I4Ig. dizudi i spuStajuöi svoju glavu i tijelo (tj. Ei. Darekutni. rmam Bejheki i Nevevi su ga ocijenili slabim. _-__ '""gutran srr 21411000 Muslim 5/l?l/700 t0n vidjen.Ebu-Nuajm u El-hilije. 5/r'72. Tuhfetul-ahvezi. a SejhAlbani apohifnim.: El-ninhad|. Sejh Albani oul predaiu smaravierodostoInom. El-medbnua. Sejbe.El-minhad| 5/l'72. bez obzia u kom pravcu se usmjerila. klanjajte ütr- tM vidletr: Saninu nni-Huzejme. 2{titllzo."ro5s propisane namaze jer ga Ovaj hadisjasno aludirada vitr nüe propisani-obavezni namaz. 3'78n56t. NejluL-evtaL2n\5-m6. 9/232. Ebü Nuajn. Haktm. '0" ti. Nesai. Vidjeü El-mustedreh ll300. sll.los8 Ujednom niStavnom hadisustoji:"Tro7e7e meni obaveza.Ibn-Ebi2/q3/ö862. nisu autentiöni hadisi koji jasno obavezuju na vihnamaz.kazao jei "O rjemici. l0/26 i drugi.-i"i. Fethul-Bati.nuJhbn. Haknn. 2/463.a klanjaoje vitr na sedlusvojejahalice.Sejhul-islamlbn-Tejmijje navodi konsenzus muslimanapo piranju.

r. . gbu D.jenili ' je ovajbadisisptavxn."t06t Ai5a.je Alkrh Vitr (Nepar) i voli vial-. l/165 i odgovor imamaAskxlanija . k:rda tri trctpostavili Bdri. 1/250. takodcr: stav. Ov. sallallahu alejhi ve "Ko rekao: sellem.tvtde nestoito se suprotstavlja uöenjaci vjerodostojnim hadisima Allahova Poslanika' sallallahu alejhi ve sellem.2/63/1419. 2/1711625. nesovoriDosvome '* sUi'Oouuä. 2/62/1+l6 Ibn Madte' Tnnrizi. 3/39/4795. ll2/1336. titrit(nß'sllhihd Vidieti: tr iMusiimovc knterÜe. 1/3. satkftahu afejfüve selIer- 99 - U drugoj predaji nama. Blrhxrijine Ahrnija. 2/459/'f52.jbe. aeli üekakknja titr-n. daje hxdis\aerodosroian on olako nesto da su ovo rijeöiashab't. vitr namaz se moze klanjatina nekoliko naöina. l/389. vjercdostojniln. je hrdis oclcnio dobdm'a ieJh Tirmizi ovq lmam l/86/652.tli kao rijcii Ebu Eiiubr da jc ovaj hadisispravan EbuHatim i drugi smatraiu kaze: Ovoje ßpnvan (mevkufen). Ebu-Ejjub el Ensad prenosi da je Poslanik. lbn'Ebi Bezzrr. 1t11i ttl üte'l:tüta v. 2l|56.dteti vjetudostojtl Zehebi i Nevevika. l/31-1'315/l179Hakim' Ibn-Madze. ibn-Hibb{n. klanjao vitr namaz sa jednim rckatom' priöaiuöiizmedu dva rekata i vitra.t ia nrya stado'ttt ih 'tera il. vidimo da posloje jasii dokazicia se vih moze klanjali jedan rckat. Yidierl I h-aül-Ral t*' N"iui.sr. . lmaln imanl ZefLaDija od sa komeDtarom E/ Müv?rr. lmamH..sallallahualejhi ve sellem.t predaja. Ltistiru .unaapet rekata' ko :!li tri. Haliz lbn Hadletx t:t ttlhis l hobiru l/'19'1.tvnost. Ibü-Ebi-Asinrrt El'aha. prenosi da je Poslanik' sallallahu aleihi ve sellem.2/46:/'151.l065 rs' Nesai. ispunjava 6ll12111962.15/l180. Tahavi. ScjhAlbanitvftli da I ll/816.2/89/6830. icjha po miiljenju s obzifomnx svoju isrr.4/55/1220. rd.r. Se.t ko ieli neka klcnja jetlan rekd.a. Tirmizi. Haknn' lbn-Hibban lmam l/'14'1/ll28 Hakim. Oni koji kaZu da su islamski sloZnida je vitr-narnaztri rekata. tlSSOlt:tl. F lxrl ali kdo rUeairshaba)Vidjcti. tK Vidjetirl'?rtr. (tj.ü.S'tojsna Qos[ani|gvog.19/1148. Bdd. od slada vm 'tt)61 Njegolovijeme je i-meilu. l/2671126.r0('tDakle. AlbanivJerodosnlnim.18 4.l/165. ttr2glu-Oauua.ittt:iiei nasntpa:ore S obzirom na naöin kl{njanja i broj rckata. nahodeniu. kaZe: i? je to je |ilr' devt) (bolji cn'enih joi jednim namaaom. Bejheki.6/180/2122.h |cl"nesdni 2/t12' l/4.l/542/1676.tkimi Zehebisu sa oci. Ahmed. ali bezdodatka b. Medutim. Darekutni.u daje ovr Predaja Bejheki' Darekutni. Ibn Madze 1/351/986.r\rud. EbuDavud.rr06r "Alloh las poaastio stl Vjerovjesnik.

namaza "U je Hafiz lbn-HadZeru "Fethul-bariju" kaZe: ispravnim predajama doslo da je skupina ashabavitr-namazklanjala jedan rekat.Tahavi. Ebu Avväne. Ebu-Avvane. ttztgtztz. takoder. a nije predavao potom Allaha.{i "Poslanik. str."r0?o saje. Muhanmed b..Potom se Atlahu. 5ll'79n(A2. Ebu-Davud. \)itra.. Ove dvije biljeii Ibn-Ebisejbe. Sadi Muavija klanjali sü po jedan rckat vitra. devet rekata. sellem.. Muavijinu predaju 'ilieiet At'dü Re.lnim rekatom nastupiti zoraj.241lll37. D eklutni. uöeöi dovu.sallallahq-alejhive sellem.a.o noönomnamazu. 313/1338. tvtut*. Ibn-Ebisejbe. 1 1 n6t. M^lik. ltre Muslin. sjeo. Ibn-Ebi-Sejbe. 2/l'10145a. Nasr prenosi. 123 124 (manuskiPt) navodi skupinu predajaod pwih generacijakoje govore o klanjanju vjtra jednim '*' 2/89/6807i 6808. . spominjuöi rekat. 2ß26.'uoo pelomrekatu. l/389. l3'7 1070 Bühari. D'trekulJti:. Ai3a. Ibn-Munzü. Sadovu predaje vjerodostqnim je ocijenio imam Zerkani u svom komentaru na El Mutexu. 2/325.I\.a. sltr.prenosi da bi ponekadldanjao rekata.U28411581.pa mu je odgovorio: "Klanjaj dva po dva rekata. satfafafra oese[fem. Ebu-Davud. ih zajedno i pet rekatavitra. ispravnoje drugih da su klanjali vitr samo ponekad klanjati vitr jedan rekat i nije uslov da se prije njega nelto klanja. rbn-Munzir. a IbnVjerodostdnim putevima Abbasje to dmahaoispravnimpostupkom. 1289. Ibn-Ebi-Vekkas_4 Abdullaha b. spominjuöiGa. a kada se pobojii zore (kada osjetii da Öe Kadaje jednomAiJa. verzijuu znaöenju 2/2411658.spajajudi rekata: klanjaotokomnoii tfinaest je predao selam. Nesai.zavr. 6/28t49. 'ou' vuslim.upitana o vitr-namazu.r067 Prematome. r.Muslim.a.2/89/6808. je na zahvaljujuöi ne sjedeöi osim osmom.. 5/l'1912€46. 6/15/737. prenosida je Allahov Poslanik. Zubejra i jedan rekat. Ahnmed. Nasr u Kddrur-rula. DaÄnn. je: alejhive sallallahu odgovorila r.str. Laju jedan rekat viua sallallahualejhi ve sellem. da je Osman b.Tirmizi. 6/15136. 6/215/25847. 2/89/6809. majka vjemika.predaiuii selam na svakadva rekatai klanjajuöina iedanaest r06a Jedanöovjek je pitao Allahova Poslanila. klanjaou noöi jedan rekati na njemuuöio cijeli Kur'an. klanjao selam. Affan lancem sa ispravnim b.l/246/ll'17. klanjao vitr-namaz tt6 vidjett Fethut-Bai.Nakon Sto ostario. i nije klanjao niita mimo njega . 3/165.."r066 je prenesenood lbn-Omera.'. a digao na deveti je je poslije koje je preselamio. Muhamrned prenosilaca. l/551/1716.3/2414652.zak. r.a potom ne sjedeii osim na zadnjem AiSa. uöeöi dovu.2/2411654.

" "Prenosioci ovoga hadisa su Povjerljivi Ibn2/19/1634.dandrugom. öemo se iFethul-Bariju". 1144611139' Bejheki. a imam Ahmed' slabim. b/I5 16438 Muslim.JT{: na iadnjem. posluzit -31165. tri i se vitr da dozvolio sallalahu alejhi ve sellem. 4414810. ni ovaj hadis ne moZe selamosim na zadniemrekaru.da time oponaiate ve sellem.a. dakle. rekat.6/53-54/24314. all veöje samo naöinklanjanja.lmam Darekuhi kaiei Hibban.Nesai.6t22-23L46. Poslanik.sedam rekata (sjedivsi samo na Sestom i predajuöi selam poslije klanjati vitrOvo je. Zehebi i Ibn-Hadzer o\.vidjeti izvore na potetku poglavlja: . bez sjedenja osim na postoje u sunnetu. citiranih hadisa' i jednim selamom)jeste prividno neslaganje sjedenjem ü preäajikolu prenosiEbu-Hurejrestoji da je Poslanik. rekao: U drugom hadisu okioi-no oz wt klnniiite pet ili "edam . ga 621169?. 1m Hok" .Hakim' u446l1138' Darekutni.)nÜeFecizfuala prenosilac hadisa ipomenulabroj rekata.klanjao tri rekatavitra ida nije predavao saüallahu Medutim.1o76 .u kojoj stoji da je Poslanik.ekata. u' Ibn"Hibb*. Hakim. lm Buhari.lo7a jasno da se radi o jednom spomenuo posluZiti kao dokaz. klanjao viü-nam^z sa m rekata.jer nije Ono Stobi moglo potvrditi ovo milljenje (o tri rekatasajednim sjedenju. U jednoj predaji se spominje da je Poslanik' aleihi ve sellem.sallallahualejhi "Nemoite klani^ti 1)itr tri rckala"."'015 je klanja pet.sliöno tome.iedan koji se prividno suprotstavlj4u Da bismo pomidli ova dva hadisa. namazu nr Mttslitim."t0tt u ovom hadisu' ili devetrekata. satlallahu atejhi ve sellem.r. na vitrkale:'Zabrana se odnosina to da s€ " Ako se aksama pa tako biva oponasanje öini dva tesehhuda.oöit dokazda je dozvoljeno sedmog). 2/666/4489' Nesai' str' /\hrr'eÄ' 61155-1561252(A. Ahmed. hafiza Ibn-HadZerakoji u rijeöima je. 6/ß5n4ag.24311147. 3/4614816. 21321-325' Beiheki' 3143' 240/68r7 ftn-Ebi-Sejbe.l] predaju smatraju ispravnom Vidjen: Fethul-Bari 31164 "vitr-namaza " 106 vjerodostojanhadis. str.na naöinspomenut sedam nam^z Sto se tiöe klanjanja vitr-namaza td rekata. klaniaovitr-namaz sa tri rekatai da nüe sjedio niti predavaoselamosim hadisu se navodi d" it P9. prenosilaca' lancem saispravnim l/548/1700. Ibn-Ebi-Sejbe. 2/911684l ltaaßi Hakim i Z€hebi su ga smatraju i dflgi Sejh Albani Bejheki' ocijenili ispravnim. ro4Nesai.'o'2U vjerodostojnom "salatlahualejhi ve sellem.senavodi predaja' oko öije ispravnosti zadniem. 1/553/1720'Ebu -Avvane. razitazenja. (Ai3a. BejhekJ.

Ili da kaZemo: Klanjaju se dva retata. sajlallahu alejhi ve sellem.jer u Allahovoj vjeri nemanesklada.. od imamatseJheUja iAttz. 2/l0t/o947. _-_'-" VidJei ft-nesailul.-" v idjeti: Tedtibur. (El_ rffi AL. a ÄUah najbolje zna. nema pouzdanih predajl^\pjeukazujuna dizanjeruku spramramena ili uiiju i donoknje tekbira'"'" prije kunut-dove. niti poriranjelica nakon kunut.f*hijj?.u autentiönim predajama.i-r. 17_r8.hari i l\4uslim..rl sts. ueeöina prvom rekatu:. niieja.r. el-Hattaba. dove. "'Ovajlekbir seprenosijedino od lbn-Mesuda. ve se[fem. SffIf. Sunnetu.-*near. saslabim rM viajeri: t.""'Ovoje najtogiöniji pomirenja naein ovadualialsa.Ne poznajemdva (vjerodostojna) hadisa koji oponiaju jedan drugom.. '*'Abdur-Rez7al. kolikosmoupoznati. Kab prenosida je poslanik. Ijnam Bejheki je ovu predajuocijenio Uerodosrojnom. '.a potom jednim rekarom se sve to. nmtza vitr-namaz klanja tri rckata.. nije preneseno od Poslanika. tt24e-25}. od lejha . bimo je naglasiti ia u Poslanikovom.koliko znam.sallallahualeihi ve sellem.Ko budenasao dva kontradiktoma hadisa neka mi se obrati da uskladim njihova znaöenja. veö se to prenosiod Ibn-Mesuda.." (El-Eala).losrSliöno se navodi od Omera b..4/J25.'uou Udenje dovedignutim rukama na kunuru.no da semdio kunul-do!i na !ir-namazu.sallallahu alejhi ve sellem.zalvrsi vitra kao Sro je doslo u vierodostojnim hadisima."r0?3 Vezaio za vift-namaz. pa sepredaselarir.d. kJanjao vitr sa tri rekata. Nüe moguöe da se dva ispravna hadisa istinski jedan drugom.r0ß1 UöenjeKur'ana na vitr-namazu Ubej b. 2t I t5. suprotstavljaju Veliki hadiski ekspertEbu-Bek Ibn-Huzejme je rckao: . ruvi.ET.jen: rnaur-satit.Sebihisme Rabbikel_ Eala.ft"ilT:" u.7q."c52 I Ibn-Ebi-Sejbe.sä dobrimIancem '*'." 2/300/1t50.2/l0t/6q5j r 6o54.J00-101.rrd. Medurrm.1"j1'.2n6e r?0iri.ta str.Kul ja ejjuhel_kaffrun. a na drugom rekatu . . tada bi nestalo ove prividne opreönostiizmedu spomenutih hadisa.lo82 lzrazita veöina islamskih pravnika smaha dizanje ruku na kunut-dovi legitimrim. ßn Ebi-Sejbe. od tbra}}l| ma DTdtü Muhajnmeda.nlrf. Preüodnojespomenur izvor hadisa. sa samo jednim (zadnjim) tesehhudomi selamom.

a na treöem rekao: i selama kunut-dove 'tr'ij' oj' ''. 1."i/." "Meni je priöaojedan öovjek da si ti rekao da.rJe kr/e t6n K{Jim rmrrr 1/2_l' Zidrttttcd'1 \ idleli \rrr'nrrn:r-/u nd triiemelunul .7A. rnnogoboZacaiedan r0&Nesai.t. je dovio nakon rukua "'033 tu praksu potomnapustio mjesec. rFnr' Hrr.'lnom r"o.krlaniß o\u pre.l/5.sallallilhu se.'+ortto+.1 pr(drlr drugoi u Jednuj l.l/3a6l97. o..iTlrr urrr'r"rirflr\nrm vrdlerr: AJniirlh AlbJni'u gr ociienili Bedrud-drn Ü1fl1i. ütio kunut l: alejhi\e sellemcsnrol.oaoqro. hrd:"kojl vieroJo''ornr '*"itn Uutz".ttilrUu:.uöeöiduZetleöi put atejhi. lbn-Me. Vu.183)I "Kul Huvallahu ehad"' (El-lhlas)'da bi nakon Kafirun). ovo led.i. h3d."' Ei i. zlZ+ zvlOSs.. ti.j/104.nr d.s lim ito se kod njegana trcöcmrekatu vjerodosojnonvidjcti: smatta .t-di.ud el Ah!el LrTe na vltnr prije ruluarnBA'im b Sulejman l.'.3. 73iltltu 6172 ltalil.\c.ti.11..rom i Muslima'5/l'171677 str' 21411001 Buhariie.-5.tt ousnnen ' oot.onupredaju i V563 Elqerllnua. Ahmed' 5/123/21179' dodaju El Ihlas uz sunt Madze.sallallahu ': d' prijc rukuaL03o-Preno': ioru na riü-nemazu 'ellem. 5^4'ttb71.O':r \el7rlrrmr por\rdu 'tllor' vrJ'eti:/nrn'l 4'r/l1 'monJreih Albunr' a/J2?/c425. rod lJb€tul' .|126126811262'1267 ' Darimi' l/286/1589' i tbtl lbn Ebi'Sejbe'2/91/6a12 OnÄtnl."ll ulnl:ll *" lii E5.llanirro da je AllahovPo'llnik.17-548/l698Ebu-Davud.laju 2.". tsn_l\lsa' 17 sure iJe(a uöioslo vira idaje na njemu jedan rekat Kunut'dova na vitr-namazu alcjhi ve Ubejj b.2t161 kari.rakoder.ucrrr sa-llallaiu idrugi Poslanikori. .se .t|tg.nm.don.* rosr "subhanel'Melikil-Kuddu. . kazaä: 'tonuuao* "Nije tako Poslanik' uöi poslije -kuui! En"t tada reöe: protiv nekih ruff^ff"ft" "f":fti ve sellem.t"' Prenosi tn puta. Kab prenosida je Allahov Poslanik.' '*t Brt"ri.rnut-douu "Da öinili smo Pitaosam EnesaU Maiit^ o kunut-dovipa je rekao: "Prije "Prije ili poslijerukua?"'upitaosam rukua"' rekao kunut-dovu.lore Dre. rmamNevev.315ll i Hula\ütul'ahkan.'ellem..i"l i s"-N*. kutuvjer. prenosrlacÄ' lancem saispravnim t/555/1727. y.1/556 rosNesai. i drdg'm orom I r.

" vidjedu' El-n?bsut. Enesovo negiranje kunut-dovenakon rukua odnosi se na vitr-namaz.'.'o"Ovo je misljenjeOmerab. kako stoii u Buharijinoj i Mustimovoj hadiskoj zbirci. Seid b. osim jedan mjesec na sabah-namazu. ''Yidien:Fethul-Ran. tnSS. v456.'u') uzimajuii ih za dokazputemanalogije.6901. a porekaoje uöenjekunutdove nakon rukua. V idieti Er t?lhisul-habir. el-Hanaba.* L'be]|a b.i.roo3 osmana b. 11215.'w' Aüje b. usaglasivSi jer bi d protivnom oveargumente.10o6 ili na neke jasne ali slabe predqjg.smafia rre Nema sumnje dozvoljenim razilaienjem. I t612. r@5 Butan. po svemu sudeöi. sn. Däubejr. 857.Mvslim st14il6t1 rM v ldie6. sg' I tO i Andahlt-ahve.tltU. hadis koga biljezi imam Halim.Iol uöenjaka Safijskerro' i hanbelljskerr03 pravne Skole. str. '0s Zbog objasnjenjavirlj eti: El-di"vhemn-nekijj. uöio kunut-dovuprije rukua. | 1405. Ei-iefiul-muntia. lshal b. rI0rVidlet: rt-eusar.'"' Druga skupinauöenjakasmatrada se kunut-dovana vitr-namazuuöi nakonrukua. 'w vidien: Et-insaf.3.Ibn-Mubarek. 4n8-29. 21569 . rM Ka. vremenakunut-dovena vitru). Zttj I. Ibn-Stuin. Et-n?dinua. da su oba postupka r03tBuhari.tt42g i B?daiu!-sanaia. sa slabim lancem Drenositaca. '--' vidjeü lhtilaJul-f1tkaha. ZAdul-mustaknit 4t28(El-ni|vrr|n^t i Et-insaf. Malik je potvrdio da je Poslanik.I l82l. 6c08 i 6909i Abdul-Rezzlik. 29716900. nanaza U ovoj predaji Enes b. 21411001 . 297168S9. od 'mamaBejhekjja. Se rhuf?thit-Kodir. Ebi-Taliba. '-.roo'uöenjaci hanefijske pravne Skoler@l i imam Ahmed po slabijojverziii.6n3. t6^3 Viigt': t:-sunenut-*"b'a 2y296.Po-zivaju se na vjerodostojne predaje koje govoreo kunuF dovi opöenito.ßq aesellem. 11or eUur-nezzak gnZOlaggO. sallallahu alejhi ve sellem. Kaba. Affqq. Rahevej. ovi hadisibili kontradiktomi. rN Vidieri: Efnxlrr: l/82L t rmIbn-Ebi-Seibe. Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Ashabi su se uveliko razisli po ovom piranju (tj.ro8ePrema tome. 3lSlOi RevdatuHatibin.1090i Mtrslim 5t 147167'7 . Hasan el-Basri. J 2Ot4e93 i 4gg4. 3/188/4800.sto se. ""' V idjeti: E/-rnrgni. Ibrahim en-Nehai.r$rSulan es-Sevri.roeo Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Omer. Fethut-Ban. 2^1t.2/491 i opaske na lalaus-sunen. 2Dg5. f$r lbn-Ebi-Sejbe.

Hulasan 3/495-496. "ou tt"iut. be.ofejßive seqDf saffa[fofi.1 ß5 t utemeljenau vjerskim izvorirna.takoder. Ahmed.lul tneda sn 32' runndan' Kijanlu prüe ili posiijesel. Jikhis'suüß ll39|. jer Ti odredujei.Ibn-EbiSejbe' l/348/975. a Tebi se ne odreiluje.GospodLlrunai i (Jatiien. Alj b.3l i Stthihü Yidieti xiianu ratna. Nena poniienja onotte koga Ti zaititii. Dxrimi. 2/482483/464. hadis smatraju Mulekkin i hafiz Irald citirani Vidjeti.trit't tut1ir. ali je prvi preöi zbog jasnoÖe zna. el Hattaba. Omera b. INNEHU LA JEZILLU MEN VALEJTE VE LA JEIZZIJ MEN ADEJTE TEBAREKTE RABBENA VE TEALEJTE. 2/298-299/3 t1t7viäiet: tvnut-nama. Visslru++. 3/188/4800. 41213 da SejhAlb'tni smatfa hud. ali kao rijeöi lancemprcnosilaca.Ibndobnn hadis snätra Sez. 2115r't5211o9s. t Be. l/286/1591. 7/2'15-246.3n6"77/2111' Bejheki. vjerodostojnim ilmihalin.. je poznata bosanskim u koja künut-dove se tiae Sto NasbuHaje.ALLAHLMMEHDINI FIMEN HEDEJTE! VA AFINI FIMEN AFEJTE! VE TEVELLENI FIMEN TEVELLEJTE. l/199-200/1718. El'nug. 2/12s. Hakim. Ibn Huzejme.alhllahu alejhi . a Allah najbolje argumenata. VE BARIK LI FIMA EATAJTEI VE KINI SERRE MA KADAJTE FE INNEKE TAKDI VE LA JUKDA ALEJKE. Ebu-Davud.na vitr-namazuposlije selamarl0T 1103 str.e' 1/26711263. lmam Nevevi. Tabeßni.lmam Tirmizi ovd Vidjeti: El tnedinua ispravnim.tmaVidJeri: seovadovämozekazati . EblTalib prenosi da ga je Allahov Poslanik. takoderl 1/ll0 i lll28. 6/90/29696.. Beiheki.rl05 Hasan b. 143. uputi me sa onimtt koje si vet uputio! Oprosti mi s onima kojima si vt oProstio! Llzmi me u Sroju zaititu sa onimu koie si ono ito si ni podaio! Sdöuvajme od zla odluka koje si uzeo!BkLgoslovi vet donio. 2129'7/3t40. 3/2241944. Nema ponosa onaj. puuaio do!i kojl seuöinar itr-namazu: ve\ellem.aL4tnett$l.lon. ona jc prenesena alejhive sellen Biljezije imam sallallahu a ne od Poslanika.Ibn-Mad. Tajalisi st163/1179' Ibn Hibban.1 eG') "AIIahu noj. ."tto6 .|i. S')ojstv." reöi: Od sunnetaje.kome se Ti suprotstLris' Blagoslotljen si. Tirmizi.u QosfaniLoeog.

Ibn-Munzir. 'ey . neka tada klanja. sE.Anmed. 2tLstk'zj.2l 4/998. 5/l 89/26ö8.:4. "AIIahu moj. Ibn-Huzejme.Ti si onaka\)kah)im si Sebeopisao.6/29l754. u !)Li). i Tvomeoprostu od Tvoje ka7ne.'Klanjajte AllahovPosfanik..."tttuU verzüi koju prenosilbn-OmerPoslanik. iltrr ü.Neka vaj zadnji nanaz u noti bude vitr.)t . 'tt."tttt Abdullah b. ENTE KEMA ESNEJTEALA NEFSIK.siu. 5/190.kazao: "Ko se budeplaiio da öe prespavati.rr@ Ebu-Seid prenLsida ie .. "Preteknite zoru vitrom. Zaista.56181.U348l976..s|I. utjeöem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdibe.^ ''"'Vidjeli: 6lcvlar. "" vidjen: EI. . 5/189/2b70 rlrr Muslrm.M uslim.. Ibn-MaaEe. VE BI MUAFATIKE MIN UKTIBETIKE. u tu vrtjememelekiprisustvuju namazu. Humejd u E/nunrchabu.a to je bolje. sailallahu alejhi ve sellem. Ahmed. ^bdu b. Ebu-Davud.Ne mopu Te istinskipohl)ctliti.t. str.6126n49.U ovoj predaji je dokaz da je bolje odgoditjvi[-namazdo prednastup zoreonomeko je siguran da öe ustati ""'" trü Nesai. tß6t751. neka klanja vitr na poöetku /?oli (tj. lil3 Muslim.58 '''" Muslim.sallallahualejhi ve sellem. 1/268/1265..50 i Meratibul-idjna. neposrednoposlije jacije-namaza).+i \ .a ko moZeustati na ktuju noöi da ga klanja. 1/559/1746. LA I]HSI SENAEN AIEJKE.El-idZna..6/271750. rckao: ."ttt2 lJ predajikoju prenosiDZabir stoji da je Poslanik.l/350/981.i cs Ui . rt47lt089.'.ö/)q/755.jj.i utjeöemse Tebi od Tebe.22^18 4207. sa]lallahu alejhi ve sellem..ninhada6t29 30. kaie'.:ü\. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE. Omer prenosi da je Poslanik. Ibn-Madte. lbn-Mun7ir. sallallahu alejhi ve sellem. Dija M^*dtsi u Ll-nuhßrc.ttt3 U komentaruovoga hadisaimam Nevevi kaZe:'.cLt ." Vrüeme u kome seklanja vitr-namaz Islamskjpravnici su sloZnida vrijeme virr-namaza poöinienakon jacije-namaza itraje do nastupa pravezore. . kazao: vitr prije nastupazore.!a j !rl . SejhAlbaniovu predaJu \mahaispravnom.'!t3t w. VE EUZU BIKE MINKE."tto3 *ALLAHIJ']\4ME. "" Buhari.

ie strogd ob|\'eaaklaüiati d:un1u' namaa tt tl:emLlu.2/3/156i' l/279/1067. 3/110/1721Ima'n Muslinmvekdteri.a nck:rde virrne|cchna poeetku.t predaja Vidjeti: Selh Albxni je smalravjerodostojnom 2/758 4A83i Hutatutüt'.ul.lus-Srxe."ttls nl1lollob ika i "Dlunta U iednom hadisu Poslanik.redini. Ebü Davud.Fikhus-stnre. Haiiietu Meni r'ul.'majkevjetnika' zaspem . ( 1/.rtr tt'' yidjtetit ahr?:i AtitunLtl El'e|sat. Hakim.kaLe: 'rp 'u jeohave:tu tt aA. Et tetltlid.sallallahualejhi ve sellem. V idieti.lnoB..qni 212ii6.nik. l/2l0 Medutim. kazito: .21.lilnik.Imam Bejhckije ukazaona pojaiavrnjcovogahadisa' Vidjeti: tr Jrn?r.. Darekutni.ellcrn. Et Dtertar lbii 1/301. . osi\11 aet\'erice: roba.143) Nrrd.11291.Hai1.44. ltne' bolesnika.) sallallahu Poslanik. 2/757. Butrari. 1l/615 i 2ll139.1/999.fe Üa. Zehebi i Nevevi ga smatüiü vjercdostojnin \idjeti: Elatrc'Iiim 41483i Hulasankkkan. " kada ie bio outnik. Bedai *saMid.11.tm lnalJcrnikrr.413/tg8t. str.('2U745 ovoje Muslimova str.e dr Je reklst Po. Buhari.EbtFMüsäprenosida je Poslanik.jeVidjeti: t1'''e'Onird' ispunjavx Nevevikäzeda ov. t/51'7. IrtT ll2a3.l/425/l062lmamHak'm.l'cjjdri stt. V++:ll::0. \s 21 115. i da ne da klanjamdva rekataduha-namaza lun:rinogmjeseca.sallallahu "St'akont muslittttutu sellem." Diuma-namaz je propisaninamaz koga je duzan klanjati svaki DZuma-namaz se Sastoji bo|avka. l/92-93/142. Za. M slin.7t1. "'ß gtu-oavud. Od Aiie' r. srr.d dva rekata.|ül'nrcad. koji se nalaziu rnjestu nlusliman punoljetni i pametni ve alejhi . Buhafi. 1116 verzijahxdis3 Muslim. preno\i ' ' n r kr:rjunnui nekrdr u .nilc uslavlJiru \:lllallahu Vjerorje. Syojstpd 197- "Oporuöio mi je moj najbolji prijatelj (tj' Ebu-HurejrekaZe: tri stvari:Da postimtri biieladana alejhive sellem.khnjrc Je . svakog "rr 15 plije negoklanjamvitr'-namaz. Abidin. 159' 3/158 ua 4/363.rssrs'?.kait.lbn H zejme. 5/ 1721700. Ef idiM s|J.allallahu alejhire tellcm.a.lul rtad l/283 i t/228.2141996. \ ilr-rrrmx/ni xlejhi re .li ucenjrci 'uglr'ni dr Jc idr "nej iio porekncnjentrnbaveztt dzumrnrmrr oblipalnruberezr Itrs 5/l921721 Muslim.sa[k[[afru a{ejfrive se[hwQos[anif.neki hadiskickspeti nisu pdhv'ttili tt'' Ue. 10/211-2'78. Sdi. E/-'rrr.tu l'llrnt.

Muslim..'postanik. Ibn-Huzejme. Ibn-Lbi-sejbe. klanjaobajram-namaz (otvorenom na musalli prostoru).r126 Ibn-Kajjim rvrdi:."" Numan b.. Nesai.. rr'6 Buhari.47 n806-2807. Ebu-Davud. rl'5 Buhad. l/56 {muauekan). sallatlahu aleihive setlem.ali je ne obavlja. Ebu-Damd. 3/55/519.' Bajram-namaz Ebu-Seid el-Hudriprenosi daje AllahovPoslanik. Ibn-Hibban.str.od Ibn11577 i Es-salatü Kaiiima.. lbn.5451.T^be:rLfi.sallallahu alejhi ve sellem.2l2/989.Muslim. sts. 7D2u6179.6/138/878.s/r3-14120026 i 2N37. . 1146. Caiije.Huzejme.l/458/142t. Tirmizi. "r' viäjeri: E/-i{rklu. na dZumii bajrarn-namazu uöiosure:El-E'ala i El-Gaiije. sallallahu ve sellem.ll22 ' UöeqieKur'ana ua däumi-namazu Ebu-Hurejre prenosida je Poslanik. l/471/5451. I/47t15452. l/312/q26.994. ne porekne obavezu dzume-namaza. str. 3^'72tr847.rr2r Ukoliko.rmizi.2 b8.16-17. po mi5ljenju svih islamskih uöeniaka.2061956. Nesai. tt21 Viaietl: neaaiu*sanaia.. "Muslim.rüa O propisimadZume-namaza bilo je oplimijeg govorau posebnom djelukoje sezove:"Dzuma-namaz pravni(fikhski)propisi. nije prije klanjao 4ejhi ramazanskog bajrama niti poslije. el-Beiir prenosida je Allahov Poslanik.J/ l7 I / I 72lI 84b. 7/48/2808. takav je veliki grje3nik.l/208/q93. ipak.Bezza\gtLl5tJj 5q.na prvom rekatu dZume-namaza uöio suru El-DZumua.6/14?/889. ''Muslim.Ibn-Madze. .ti3il1924. Ahmed. ye huknu taikiha.rr25 lbnAbbaskaze:"Vjerovjesnik. od koga sene prihvata svjedoöenje. a na drusom El. l/208/9e2.6/ll8/877.dretit. Ponekad bi umjestoEl-GaSüe na drugomrekaruuöio iuru ElMunalikun. T. U322| M?nhibut. Ibn Madze.6/151/884. l/458/1422. sallallahu alejhive sellem. Ibn-Hrbbän. Ibn-Ebi-Sejbe.izlazl rz okvira islama (smaftase apostatom).

öak i one koje imaju mjeseöni "Obaveza je svakezeneda izade Ebu-Bekrjekazao: izdvoje ustranu. Tinnizi. sallallahu je alejhi ve Vjerovjesnik.Nesai' l/505-s06/1557'Tiflnizi. Allahov Poslanik. 21228. 1A43. r/233. U29U1609.naredio Poslanik. Sunnet "Klanjao alejhi sallallahu saPoslanikom. Darekutni. lancem saispravnim inam Et-Furjabi tl{ rvidieü El-muPni. lbn-Madze. 2/3sl1708. 2t3t5785. l/507/1561.e. 3t73| 532.Safii^ t EL-ulnu. Lijepojeokupati ramazansLom je rekao: Tri \u stvarisunnet na Seidb.Ibn-MadZe' BDhari.i t\ EI. "rtru i lbn-Munzir. 6/146/885.21tl986. 1ß89/1081. str. od lbn-Be'rila.""" namusallu tokomklanjanja lbn-Omer'Lr': kakojeÖinio seprijebajram-namaza. t1x Vidjeü Sethu Sahihil Brhati. Ebu-Davud str' 265/1148.Tirmizi. 3/86/539. Alkame.. el-Musejjib Ibnjesti se. l/391/1088.djett:lnaul galil. 3/89'90154r. 21572.lusnedu' Ahned' 2/338/8454' 1/2921 1613' Dannm. "Lanac pr€nosilaca lut Ibn-Ebi-Sejbe.-rr' "'" i ikameta bezezana bajram-namaz klanjao sellem.t\hmed.Nesäi."rsovo mi5ljenjepreferira jednim. ua Mustim. i Abdur Rezzak. En-Nehai. Abdullah su rekli: "ll2e bajram-namazu i kurbanskom ramazanskom je da Zenei djevojke alejhi ve sellem. "tr. 13 Isto ovo se Vidje\l Salatul-idejni.ad t'neßd. 314/l'1369. "Ne uöi se ezan na Ibn-Abbasi DZabir b. sx ispravnim 3/309/5753. 6/149/890.sallallahualejhi ve sellem. Ebu-Zinad' E5-Sabi.31 1t" Buhari.I i t 189)I nisu klanjaliprije niti poslije i njegoviashabi alejhive sellem."" islamskih veöina apsolutna Ibnje da imamodrzi prigodnu hutbunakonbajram-namaza.3ll04' prenosilaca. 11$ str' 74."rrr3 i okupati prije izlaska pje5aöiii do musalle.isao je na bajramputem.. je 2/3/s784. 211/981. a vraöaose drugimnamaz uöenjaka."sallallaiu Diabir prenosida bajrama. bajramu: "Pohvalno je Ibnje öinio okupati se na bajram Tako kaze: Kudame Omer.etuI-kubn. Urve. a isto se prenosiod Alije b Ebi-Taliba Ovo miiljenje zastupaju: Malik' SafÜa Katade. V532l428 läncenprenosilaca. i Muslim.Sejh Atbani kaze: !1qralar' lbn-Ebi Sejbe prenosi i od Alije str.Ata. sallallahu ciklus' s tim da se izaduna musallu. sambajram-namaz kaZe: Abbas tD1v\dieri ?. Danni.rL30 bajram-namaza. tt3t Mzllk t El-mudev. Muslim.6/1471886 str-2071960 "' gut'*i. I I I I i t I I I I i I l 3 t t . "" Mulik. l/245 Selh Albani tvrdi da ovu Fedaju prenosi i V.

Supud i drugi.srr. "t.nl * " sellem.h AüaJ-. 285. ]ZJT i u Et usnedu.'Allahovposlanik.. t585| mualtekan r. na prvom rckatu bajram-namaza prouöio El_E. Ebu-Bek i Omersuklanjalibajmrn-namaz prije hutbe. t/igrt089 tmam Alib. Ahmed. rbn_M.Davud. t/llrl0i4.i. "* But'ari. .: desi da su za isri dar bajrami dzuma.dozvoljeno je nakon . Ahmed.Mediniovaihadis -qtüi. Mustim.sabrraöi Kur'anana dzumi-namazu. BeSir_prenosi da je Allahov poslanik.'-' MelodiönouöenjeKur'ana Prenosi sedaje AllahovPoslanik.. :+en +OA... Humejdi. .ail . telhßul-habir. t/214/t02J.sallallahu alejhi ve .ala. $o KlanJanog balrarna tzostatt sadzume". Sarüat Et-unnu.Se. U62t . tt62l2100. *. t5 n|2i. Zt"goq*"J.6/14?/888.rr Ponekad je uöio suruKaf na prvomi El_lnSilai'na qrusomrckatu.iei: Diuma-nomaa.-ü snarra ispravnim.Io0 UöeqieKur'ana tra bajram_namazu Numanb. Izvor 66..aUffufro uf". rekao:"Uljepiavajk svojcglasivepri uienju Kur'ana.. 2s-J4. Azibasrojidaje poslanik. sallaltahu alejhive sellem. str.77. Hakim.dze. Ebt)Davud. iA26-127/120.l/ar.. neslüedinaiu prahsut onaj ki ne uii melodiino KI. "'" Buhari.207/961. tbn-Madze. selem.."i klanjatipodne u svojojkuii.. str.. rekao:. I/516/15cO.u spomenur u cjetosrju pogtavtju: "Uöenje.Svaki je klanjao namaz prije hutbe.u38 . "-' Muslim. 296. Nesai. Ibn Hibban.. ln5alsg/20g2.Imam Nevevi ga smatradobrim.a na drugom suruEl-Catije.ve sellan. ijf M uslrm."'r37 Ibn-OmerkaZe:.ü "* qghT.nj" 'id. Vidjeti: u-^"U.3n4:ts/r476. Ebu.Ne pripadanama\ti.146/1471. 41283 ."""" U hadisu El-Beraa b. ""'Ne\ai. Ebu-Bekom. st . Mustim. t/39s/tI I r. Omerom i Osmanom.Ebu-Davud. od Safera Kuduzoviia... .6/14i/884. srr. 6/15l/89t.*ttu rrv Buhari. Hakim.tumaza ve sellem.2071962. sallallahu alejhive sellem. l/l92rb. sr'.

prouöivsiEl-Fatihui odlomakiz Kur'ana. 116 ü u cjelostisaizvorirna prenosilaca Hadisjespomenut lancem ttatirn saispravnim ' -Da li \e ostavli. /abranio pamu Allah mije reieno. proüae El-Falihu da moguino\r mukredijima ooalavltu "{? Äuhaji. 164/716 lrsvidjeti: El rawl-.Bejhek' \\ Ed'llelail' 5130'7 sE. : ß| Sta da uöini onaj koga Sejtanometa u namazu i osman b.smahajuda su hadisi o dizanju. Ibn-Hadzer. l/344-345/370' Ahmed.Vidjeti: Et'telhisul-tubir' ocijeniovjerodostojnim 2ß34n1 t.'ßo a potom bi.i. l41156/2203. na prethodno "'' mke.2Ml5'7'7. sam ka2e:. i njega Allaha od kod trazi utoöiite sezoveHinzeb.I I i atzjfü!8sattatahu a Q. sallallahu Nakonstobi Poslanik. 1/343/380.ßf. 4/1583 i Er-srlrtl€rus 11ßMuslim. Kur'ana. i 739i t\4u. str. Dizanjeruku "Hadisi o dizanju ruku dostigli su stepen Imam El-Kiimiri kaze: mutevatirhadisa teoretski i praktiöno.t". bi malu napravio tj. da ga Sejtanometa dok uöi Kur'an u narnazu' koji mu odgovod:"To je Sejtan alejhive sellem.vog. sallallahu Vjerovjesnik.Abdur-Rezzak. kako u namazu) Ruku (Pregibanje zavrsio sauöenjem alejhive sellem. 104." (5imbotiöno) pljucni na lijevustranu "" je prisrup meni. Sevkani i s€jh Albani.pa kada ga osjetiS.uku dostigli stepen ! i i l I po Muslimovim kriterijirna. . 51t. digao svoje naÖin. Ibn-Sunni' Tar'avi. Ebul-As se jedne prilike pozalio Poslaniku'sallallahu alejhi ve sellem."taa. ' Abd'ub 2/85/2582.."rras Imam Zehebi.lrm. Od toga nije dokinuto ni jedno jedino slovo.od lbn Omera s'r. spomenuli pauzu. rdliha.takoder. Humeid.rl/bn.Sujuti.4/21611805?."Uöinio Osman tri puta.4tcl190.

^ '. 2t230.rr5r Alija b. "" r/194t738.. 2n5g. "" Buhaj] t ReIeul-j?dcjri.nhfelut ahve. "'' Buhari. t. 42/26.habiL I ß60. je 2/I8l. Sijeru eatanin-nubeta. prenose desetericakoji su obradovani DZennetom. ) 50 1o i Tarhu!.. 40/21. 2/t88_t89/J04i hbu Davud.i. ttto VlÄieri: rena-Bari. Ibn-Madtf. salallahu alejhi ve sellem. 44t27.Tirmizi i Sejh Albani ovu predaju smatraju ispravnom. TuhI?tu|. N?y'ut-?vtat. Hudzr..Zt2O: i Tuhwtul-ahvezi. t28. Hatlala:.::d: V idjett:Hulasa! ut ahkan. t64t3? i Muslim. u352. t/2tt-2r2.. srr.Yidieüi Taüu-tesrib. 2t93i Silct^ . 5D93..Nepoznajemo hadiseo nekompitanju koje prenoseöetvericapravednihvladarai o.'1r58 Imam Hakim i Ebu-Kasim b. t/261/873. spomenuo predajeod petnaesr ashaba koji prenosehadiseo dizanju ruku. IT11lr. Mende kalu da te hadise.ld es-sajdirr5o koji je opisivao namaz Poslanika. _!91-?.i..4/80/391.l5i Enes. Vidjeti: Et-nedünüa. Ilx.2/258.a'x. Vidjeti: Sahihu Suneni Ebi-Davud.rr5e Imam Hakim i Bejhekikaäu:'. Od niih su: Malik b. tethur-Bari.Ashabi A ahovaposlanik. t/261/87 t. Darekurni.ve selfer4namaza mutevatira..Ibn-Madze.rm m Nevevi je ovu predajuocijenio vjerodostojnorn.{hlnd 3137 3 I Et-k lhisül. "" Buhari u Releut-i?dejni.7-268 Et_fewidulnedünua. lesnb. u prisustvu deseterice ashaba i nijedan od njih nije porekao dizanje ruku prije i poslijerukuai nakon dizanja na rreöi rekat.rr_eöi rekat)rr50 prinosebrojnl ashabi. .2t92.. izmedu ostalih. sE.2/93. osim hadisao dizanju ruku u namazu"lt6o Imam Buhari u djelu "Refeul-jedejni" navodi sljedeöerijeöi Hasana el-Basdja i Humejda b.4/96/401. . 2t22e.29.1ri1 Hafrz Zejnuddin el-kaki kaZe:"Sakupio sam imena ashaba koii prenosehadise o dizanjuruku.. el-Huvejris. sa ispravnim lancem rr5a Muslim. 2n30.. Ima ih oko pedeset.rr4o Predaje koje govoreo dizaniu ruku prjie rukua i nakon rukua(i nalon dizanjana. Tarhu!. "o' . Sliöno tome navodi Sejh MubarekJuri u l. . Iirmizi..s|J. slr. trnam Se\kari u N"jtut-evtaru. sn. "s gutrart u Refeul.'-' v Äjeü: ReI?ul-kdejni. -.Bari..rajc.r15' Ebu-Hurejrerr55 i Ebu-Hume.Vail"b.ts-v rdteh: Fethul... l'74n33.t29.\ idjetli Nasbur. i Nevevi ovu predaju smatraju ispravnom.atah. str. sbh.a[h Besterica obradovanih DZennetom i drugi poznatiashabi. ln90l1096.jedejni. ".rclnb._ ".. Ebi-TaUb.ohve. rD6. Hafiz Ebu-Fadl (edan o<t uöitelja Ibn_ HadZera) kaZe:'Tladise o dizanju ruku prenosipedeset ashab a. v4t74tB.sallallahu Vial"ti.

Medini (Buharijin uöitelj) kaze: "Hadis koji prenosiIbn-Oner (o dizanju ruku pri poöetnomtekbiru.l/481-484.jer nema nijedne ispravne predaje da je neko od njih ostavio dizanjeruku u namazu."rrs üd po sunnetu Poslanika.Imam Nevevi je ovu predajuoci. najuöeniji öovjek u hadisu svih uemena tlrdi da nema nijedneisprayne predaje koja govori da je neko od ashabaostavljao dizanjeruku u ruunazu. 103 i M?nakibus-Saf'i.bez izuzetkanekogod njih. od jmarna Bejhekija.alejhive sellem. Et-kthßul-habir. Tulfeul-ahvezi. 1ß3 i Fethul-8afi" 21256. Diubejr je iritan o dizanju ruku u namazu. rra viäleti: El-kavlul-mlrin.1271132F"thut-Bati."rr67 w Refeul"jedejni. Subulus-selßn.i naredio bi mu da diie ruke. sallalJahu Poznatitabi'in Seid b. vidjeti. * Vidief: Et-tenhid. Ahnted\r EI-MesaiIu. ß Vidjeti: Refeul-jedejni. 31405.. sltr.2t94. B\harr ü Rqeul-jedejni. prije i poslije rukua.dizali su ruke u namazu. 4180."tt63 u Ibn-Medini. sE. -ahvezi.rr66Nafia da kamenöiöima klanjaöakoji ne bi dizo svoje ruke kada ide na ruku i kada s€vraöasa rukua. bio jedanod najuöenijih "Nüe je onome koji öuje svojevrijeme. sallallahu alejhi ve sellern. pri odlasku namku i waöanju sarukua) dokazje za sve muslimanei obavezujeih da postupaju po njemu.ll39l. l2cl135. | 1362. str. stx."rl6s Isto ovo navodi se je prenosi Ibn-Omer gadao od Abdullaha b. U92. 11359i Tuhfetul-ahvezi. Omem. 3r.Ali b. 95/82. Kod Abdullaha b.jenioispravnom. taj vrijetla ashabe Poslanika.W4. Hanbelaovom dvajetu Poznati tabi'in Tavus imadodatak".le.Vidjetl] El-Medbnua. FethuL-Bari.takoder: A459. !to s"ih"A. lß62.96t84..fcul-jed"jni. Et-telüsut-tu1bir. snariaju ispravnim.sE." aßsnszS.da osravi alejhive sellem.e.1OD53. Tuhfeul M Vidien:R.Vidjeti.Vidjetii EI-Medbnua. Darekutsli."r16r U istomdjelu imam Buhari kaze: "Ko bude smatraodaje dizanjeruku u mmazu novotarija.Et-klhisul-habb. Ahmedab.pa je rekao:"Io je stvar kojom se uljep5avanarnaz.Nema ispravnüih hadisa od onih koji govore o 162 dizanju ruku u namazu. Imam Safija rekao: dozvoljeno hadiso dizanju ruku kod poeetnogtekb a. Neilul-evtar.str. sr. Abdulah b. Imam Nevevi i Ibn-Hadär lanac pr€nosilacaove Fedaje | F ethul-Bari" 21459. 53/36."l Dakle.kctr. tf. ß Y"i*t " neieut i"a"i"i.U29Zll05. 38. 3/4O5 . 2n57. inaöe.r.

lbn-Abdul-Beff. El-ßtizlar. su dizali svojerukekadasu iili na ruku i kadasu sevraöalisanjega. o öijem dokidanju ne postoji validan argument?! Kako zagovaratidokidanje predajama najvjerodostojnijih hadisa koje nisuprihvatilivrhunskihadiski struönjaci?!Kako da vedina ashabai tabi'ina nije poznavalaovaj dokinuti propis.I-i-fb*!4tqng. "'' Yidßr.kdcjni. 4/89. 145. sti.3/13 8/1383. o dizanjuruku u namazu. izgledale kaopokretne lepeze.6l i S. EI-nuEni. El minhadZ.' Yiqeti. 2/41713259. sallallahu alejhi ve sellem. Staje ondasahadisima koji su dostigli poput navedenih st€penmutevatim.llJb7. rbn-Mnnz:lt Et-elsatu.n. ^ "" Buhdn u Rckut.ukolikoje u moguönosti. Ibn-Abbasa i Ibn-Zubejra kako diZu svoje rukeu namazu. namaza?! "Ashabi Hasanel-Basrikaze: Poslanika. 2/222. 3/368 i MedZnu'ul-fetat a. Tarhut-testib. sallallahu alejhi ve sellem. 2169t2525.\uncr. fl neA?nua.313ö7 i Mulnil-nuhtada. 31139-146. kada sazna za dobar ili vjerodostojan hadis. El 2l5q. '. ll2l2/2432. Ibn-Munzir\ El-evsatu. | 12s8. nekih uöenjaka malikijskerrTa pravneikole. navodipreko pedeset uöenjaka \voje prvih generdciJa koji su dizäh r!ke u ncmJlu. Fethul-Bari. poslijedizanjasa rukuai nakondizanjana treöi rekat. 22/260. treba ga prihvatiti i raditi po njemu. . l/58.koji se praktikujetoliko puta u svakomdanu?!Kako razumjetivjerodostojni hadiskoga prenosiEbu-Humejd es-Saidi koji je spomenuo dizanjeruku prije odlaska na ruku.rhuz-Zcrkcsi. El-nunteka. ii'i v rayeu: lt-an. \tr. ttln vialeri: Mealimus sunen. Bejheki. t! tnedZmua. 4180. 117a Yi$eid:Oz-zehire.Medutim. sa ispravnim lancem prenosilaca.11514-582. koji nije dokinut. 2/239..mealu desetericom ashaba i svi su potvrdili njegovopisPoslanikovog. Ibn-Ebi-Sejbe. namaza ka-Ze da je vidio Ibn-Omera. je dovoljno kao argument.-t94 . sa ispravnimlancemprenosilaca. sallallahu alejhive sellem. lbn-Müzn.2/28 I Et tadiu rel-ikli|. IbnHazm. 6/332 od Ibn Redzeba.od dizanja.rrT2 zahirijskerrT3 i je. 4lAl. insaI. Imam Malik po zadnjoj 1163Abdur-Rezzak."]r6e Ovo je stav apsolutneveöine islamskih klasika od ashabai tabi'ina"70zatim uöenjakaSafijske. 3122-23. tako da su.ll63 (mimo poöetnog Dokazio dizanjuruku u namazu tekbfua) zaistasu mnogobrojni i nemamo moguönostisve ih spomenuti. sa[6lIafr 4fejftioe seffem. 3/138/1385.rr7l hanbelijske.9/217.Sethusrunne. 75/64.: El nuhalla. 2ttlot2524 | u Mari?!u\. Vidjeti: Sirad'tl -nutte kin. 2158-62. jer svaki sljedbenikAllahova navedeno Poslanika. 11554-558. l/16'7.

'-s'c/rlrll . 'jeJeci. editna. s l o l . dizala ruke u namazu "Zene ashabasu uöenije Buhari. tt3' \ iÄel|.. tt$ viiJerit Tafiüt-tc srih. 2/90 1t35 ". kada se vraöa sa rukua i pri poöetnomtekbiru.srt. takoder./. 6/132.a ."rr73 dizanje ko bi ostavio lrt' Imam Prenosise da je Ummu Derda. a f i j s k .. od Ibn-Red./. r'& vidieti: a/-rrs."1l3o "Pohvalno (mustehab) je dizati ruke kada se ide Imam Nevevi kaze: na ruku. r.og. Allahov Poslanik' sallallahu alejhi ve onoga dizao ie ruke u namazu.a neki nam zabranjuju'1" "To ne zabranjujeosin novolar."" dizanja ruku u namazu.3/21 1176 vidieti: Er"i. tr17viiieri.rr!tssünen 1116'7' Yldjeri:Ihtilalt -Jltkah. 68152. leTeii ""' Hafiz Tbn i dohro\oljnihnamaza ilmedu obaveTnih zene i djeleta.saf[a[[afruafejfi. Me. 31175 Et tudinua vidjetl predaju smatB ispravnom ImamNeveviovu ttsr vldjeti: Refeut'je(lei1i.:Fethn -Bari. ttbtvldler\:Et.4.osim uöenjr|ka ispravnosti "Neki ljudi l1am nafeduju Jedan öovjek je rekao imamu Ahmedu: Imam Ahmed odgovoli: dizanjeruku u namazu. U tom pogledu i/medu nemcrr/like izmeJu onoga koii lllnj. nakon Stoje naveo ovu predaju.Srojsnn Qos[aniLot.3133i 11301 Vidiet: r. "Nema razlike kod dizanjaruku u namazuizmedu öovjekai HadZer kaZe: Zene di2u ruke u nlma/u i\lo kro i ljudi."r" O\o jc 'lakoder' 2ene.3136'1. .r 'lojeci.iee selfa\iü 195 t preko verziji.a Ibn-Onerje gadaokamenöiöima sellem. ll0 l3l.: fettutt-aa ri.. s/329. 2/226. i i s l j e n ju e.i"d"j. Se un-sunne.J. kaZe: od njih (onih koji poriöu dizanje ruku) idizale su svoje ruke u namazu.se slalu oko bvzai i lbnlNasr el-Mervezi kaZu: " Kufe.cbä i FcthüI'Bai 21251 o'l lbn'H''llera tt73 Yinieri: F?üut'Bxri.3/139'146. . dizao ruke u namazLlllt5 lbn-Munzir navodi"to Elkoji su dizali ruke u namo'u pedeset uöenjakaiz prvih generacija "lslamski pravnici. stt 61t5t1rEt tarihü 3/3t8' lbn Ebi-Sejbe. ruku. j p r e f e r i r c j um ce "7enediirl rukeu nrrmr/uIsloKaoI musKrrcl l! rdi: lbn-Useimin tt15 | Et'r'fiid' 91213 str. 2/46 I.od Ibn-Redtebir "'" säÄi a"t" l/216/2427 .tltia. i Tdrhuttestib 212)2 91222.r.''5ejh 3 ' i h r n b e l i j ' l u jp r c r n o j .ti.

sallallahu alejhi ve sellem.vidimvasda diZctc rekaoashabima: svojeruki u namazu kao da su. IbnHibban. Hanbel kare: se ne uzmu u obzir svi putevi jednog hadisa.nemanikakaveveze je da seto odnosina teiehhud. od Hatib^Bagdadija i Et-irla.repovi uznemircnihkonja?l Budite smireni u namazul"l186 Komentqti Pored svoje ispravnosti. A3t5.U toj verziji stoji da je Dzabir b.4. Ibn-Hibban.Ako pitanju.1/361/733. uzimajuöi ga za dokaz o nedizanjuruku u namazu. Mein tvrdi: "Ukolilo ne sakupimo jedan hadissa stolinuputeva. jer zanernaruju staUzviseniAllah kaZeposlijetoga. neöemo doii do istine.isti se ne moze razumjeti.. nam rcöe: . kojoj kategoriji klanjaöaseprijeti. 5/f 97-lq8/f 878. saltallahu aleihi "Sn vam ve sellem. . od Kazviniia. Poslanik. Ahmed. 5/107/20425." (prijevod znaöenjaElMa'un. Semurerekao: "Klanjali smo za Poslanikom. Islamski uöenjaci zabranjuju uzimanje za dokaz jednog ajeta ili hadisabez uzimanjau obzir svegastoje reöenoo odredenom lerüatskom . pokazivali smo svojim rukama lijevo i desno.Tabetanl 2t223t1827.2/85. Ebu-Awane.. tbu-Jala. samo tako moze mzumjeti i shvatiti njihova poruka. citirani hadis nije validan argumentna ovom mjestu. l3l46'n472. Semure prenosidaje Allahov Poslanik. Ako bismo to zanemarili.""""tmamBuharikaie:'Onaj ko se posluzi ovim hadisom. Poznato lbn1136 Muslim...4/128/411. 5/200/t88t. ttn yldjen Rdeul-jedejni.t. Ibn-Huzejme. DZabirb. knam Muslim je poslije ovoga hadisanaveo drugo predanjekoje ga pojasnjava. knain ehlus-sunneta Ahmed b. pa kada smo predavali selam. ." Jahjab.onda bi bili u pravu oni koji kaZu da ne klanjaju zato Stoje Allah u Kur'anu rckao: "Tefko se klanjaöima. 4/1271430.rl8e sa Serijatskim znanjem. "'6 Vidjeü: El-dianiu li ahtakirruw. je .Sta vam je pa pokazujete svojim rukama kao da su repovi jogünastih konja?l Kada neko od vaspredaje selamnektt se okrene(glayom)prema syomebratu i neka ne pokazuje rukanaa-'-tta1 Iz ovih hadisa vidimo koliko ie neophodno sakupljanje svih predaja jer se koje govoreo nekompiranju.).Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nije sunn€t 1.tj._ "'' Muslim. sE. Zt2eS. gong.saltallahualejhi ve sellem.

kakoje klanjao klanjam "-' tekbiru inije diraorukeosimpri poöemom klanjao Komentar:Vrhunskihadiskiekspenikao Sto . st 160 od dr. .i. Mubarek. srt' 'nuwzene' El str. I I t F t . .Ibn-Kajjim. EbuDavud. Bejheki' 2/l l0 I 1I /2528 l/ I 43/684. Ebu-Jala' 1/143/683.2/ll)/2511. Azib veli: a je svojerukeu visiniuSiju. AhmeJ. EI-Benab.Fethul-Bari. nn-lUaut-n"rr.Ibn-DZevzi. tl2l3l214l. je stupio digao u nama7. TuhJetul-ahvezi. Abmed Sakir i Albani vjerodtstojnim' Almeda Sakira' viiieri Et-muhalta. 180.imam 5an1a. dodao: .lUauUatr b.l/.I I ahjfü ffi-f sa{Iattofru SeojsteaeostoniLdoog. El medanua' 11364' Fethül' l/354.mi7r. 61331.Umdetul'kti' 512'73. neiZmua. a Ibn Hazm.Ibnovome hadisu Hadieri drugi. I 16. b.3/3'/ I .sellem?" alejhi 5allallahu Postanik.3ß7r.Hattabi.Ebu-Davud. 21257 . tls'75. tt"t"t-t""ai'. Darimi. da.^Darekutni. ovaj hadissmatradobrim. nakon Sto je nepobitnoargumentirao 1M vidleri: sahihulbn'Hu. Adem(uöiteljimamaAhmeda). kada sellem.10/224(Mevsuatus Safi't)' Mealin s-sunen'r/16'7'El' Et-telhisul habit U363.-r'e' svihhadiskih misljenju Jahja Ahmed.2/s5/257." na osnovu ovog hadisa naslovio je Huzejmeu .Humejdi. od Ibn-Redzeba. t122.Tenkihul-kelan Ban. Mein. Darimi' Ebu-Davud' Buhari. 21 uq Be"iheki.uorn" u selam dok predaje lijevoi desno ko pokazuje poglavlje:. 25Ja. 1/295/1 r1e2 vidieti: El-nedamua.280-281' 219'l. Imam Tirmizi 8/453-454/5040 Ibn-EbiSejbe. alejhive sallallahu 2.imam Buhad. Nevevi.-rr" potom do kraja ih nijedizao "Ovaj hadis je neispravan po Komentar.eine' 1136l uerDarekutni. b.Ibn-Hibban. .Abdullahb. 1/24?. Bejheki.. Alkame prenosi da je Ibn-Mesudupitao: je Zarim ve. struönjaka.i 2l4l sa opaskama tß Vidiet'. Su'abe.""-" ''Vidio sam Poslanika. DZamiut'Timi. El-mevduaL 2196 Tuhlet ul'ah'. Jahja i veöina Mubarekfurilres n"jh"n. Hulasatul-ahkam. slabimrte6 citirani hadis smatraju prvih i potonjih generacija uöänjaka ovo zashrpaju koji je ujedno i najjaöi dokaz uöenjacima Ova predaja slabost mistenje. tM Yidjeti.a p-otom "Hoöete li da vam 3. ß7 t ' I i i I "ühihu. Neilule'!ü .Ebu-Hatim' Bezzat. Zubejr. El nevluaL l l2l' Et'telhisul'habir' 31403. Ebi-Zijad "r les ".od lbn-Ebi-Hatima' El-nusni. l1e viäjeid:lhtilafuI-hadß. Ahmed.188/lb8l. ih nije dizaodo kaja namaza. HamzeMllib!trlja I SiradZul'nuttekin 194-197. Svi su slozni da je Jezid b.u: imam Safija. Bezzar.Ti. Ibn-Dzevzi. 3n35.-Ukor onome namazu. Imam Nevevi kaZe: imam Od njih su:Sufjanes-Sevri. ' namaza.

29. osim posluziti kao argument. 3/496i Takibut-kh. 1re vidjei: renibut-mevdüar. H-feyaidul-nedZnua. ImaJnDzevzekani. sallallahualejhi ve sellem.imam Buhari. je pravi promaiaji greska ovogahadisa. 29 i Er silsiletud daife. DZabir el-Jemami.n^t s*an r ne1"aVaelar.l126lß71. sallallahu alejhive sellem. od imarna Neveviia.Die\zEkani \ E|-ebatil. a koji potvraluju dizanje ruku u narnazu.lbn-DrevTi u Et nevduaL31811 767. 7l2lg-220.Osmaned-Darimi.yidjetl Mizan Iiatidal. a lbn-Dtevzi slaborr. Sevkanii iejh Albani ovu predaju smatrajuapokifnom.l/373. Ebu-Davud. 2l4O'41. Ali-{ari. 23 I 8-l la. str. rr'3Darekuhbli. El-IdZli. tnt Vidjeri Et-tarihus-sagiL 21173.ib.2/159.saopaskama od lejha HalilaMemuna.Zato oslanjati sena o. Omeromi nisu dizali svoje ruke osimpri poöemom tekbiru. Prenosi sedaje Alija b. 4. f /2c5-29blll2O.vjerodostojnim hadisima. lbn-Dre!zi u El-nevduau. 1nnviajen: -fetaidul n. 6. Iman Ahmed i Nevevi olu predaju smatraju ispravnom.. po konsenzusu uöenjaka. s!.J.anul-iatidal. Nesai.vidjeti: Et mcdinua. '* Buhan v Re[eul-iedeini. 2ß2a.opet ne bi mogao jer ako Ibn-Mesudnije prenio dizanjeruku.od imamaZehebija.. Ibn-Madie.2l/l14. 154. str. luner.^. Ahmed. 3/429-430.Ebu Bekom.ao/30i Bejhekj.r2o3 Pored toga.r/36s. 1M lbn-Hibb^n ü El'medZruftir. 3/373 i Et-telhisül-habiL l/36).r2s potomostavisunnet Allahovog Poslanika.. a Sevkani apokrifnom. KeIfuI-hafa. 2ll8/391.Neispravnomsu je ocijenili: imam Buhari.bus."rre8 lrnam Zehebirroo ovu verzüu smatra slabom.<tr.Ibn-Hibban i drugi.r'or 5."1re7 Kada bismo prihvatili autentiönost ovoga hadisa. od lbn-KaJ'ma. pd poöetnom tekbiru.rzm U lancu prenosilaca ove predajeima Muhammedb. Ebi-Talibklanjaoi da nije dizaorukeosim pri poöetnom tekbiru. k^tet "Biljezi sa i . kaze:".namaza ve seltem.r2o2 Kornentar: Ova predajaje slaba.Safija i Nevevi. Vidjeti: El-medZnua. 44127.nije logiönoda Alija prenosi vjerodostojan hadiso dizanjuruku. '. 2/383 (muallekan). Därekutni. prenijeli su drugi ashabi. Sufjan es-Sevri. Apokdfni hadis:"Ne vrijedi namaT onomekoji diZeruke.Hafiz n Ertelhisul-habiru. I/2q0/1096. sE. t. U drugoj verziji Ibn-Mesud kaze: "Klanjao sam za Poslanikom.koga nepouzdanim smatraju:Ebu-Zura."t2os I te1V idjet: Teh.Ibn-Mein.dZm&. Mi.El-diefiu yet-tadilu. l/21.vu predaju i njome oponirati.

l:os na dokazedru8eskupine' i komentara argumenata Nakoniznesenih i neprihvatljivost üvidjetinjihovuslabost mozemo od dokazivrnjr orinr lbn-DZcrziki]7e: Sla iml neispra!nije ruku u namxlurkojc 'e ja\no suprol\llivljinju {o nediTenju predäjama -'' m hadisime. .''oikole. Hanbel.. r . Medutim. Ltt. '1 d1 rI r v . nepobitnim tabi'inr'r'n' r s l r a bia sieo d n e k i h uu k up r e n u s o n e d i z l n jr Miilienie hanefiislcpr'trne po shbiioi \er7iji. l / . l7120. + R 4 .djelo Ovo ve sellem.. laZnihadis.t 1 2 2 . / a . alejhi sallallahu bilu pioktu AllahovogPoslanika' ruku o nurnuru dizanje svoje. i uaenjaka i. ez-Zubejr. dana?! do Sudnjeg postojeöim osnovama.l* ttteanil-asar' I/221'228' Ari'latul<ttt'e'i ll]o9 Urxletul'kt1ri 'Nen{ smo spomenulirije'i imama Buharije: 5/272273.Zabranjeno kako da ne budeu vjeri koja segradina övrstimi . l ."rr" Da imamo na -t<u ivraöanja odlasta i sallallahualejhi ve sellem' ashaba bismosve predajeod Poslanika' Medulim' bilo bi to opiirnije nego tabi'inao iizaniu ruku u namazu.rt"riiutni.lee)I osim da ni spominjati' Komentar:Ovaj. tttt' vidietl: Referl-iedeiti. ttot viapt.2l2ai Fethul'Bari 2125'7 ':0s l /. . t t . zapoöeo'je naveli moguönosti' sanjega."L:lo da le dokazao U njemuje sakupiosve predajei nepobitno u namazu. r / K I ! ' " \ r A j e r1 r :r .njegovih ashabi i uöenjakanakon njih "Odgovotonimak-ojiporiöudizanjeruku prilikom rije&mu.. b.4 8 5 . i kazedaje apoknfan" Vidjeti. 2 / 1 8 1 .19lli. . st 96184 '1'rVidieti:Rii?&l J". Abdullah u svoievdjeme'smatralr a bili su najuöeniji lshakb. / J b 5 i \ . ll L t b i r t. 49.nije dozvoljeno je rijeö o kada je posezati za laZima se upozorina njegä.ttLnt.Et. n r l . stväri"ma. su slabim sve hadisei predajeod ashabakoje govore o ned[anju za dizalle ruku posebno djelo vezano ImamBuharije napisao ruku. l-€nti"/ i?1d'? str' Hakim u Arrre.pretlrodno predaie da je neko od njih (tj ashabr)ostaviodizanjeruku u nijedncispLavne r'0rViriicri:ri anrlcL'renatul EI koß'titnl'likhijj(' st kubra' l/165' Et'tenttid 91212. .ka.r. . . B . l / / / 1 . u r I." vierodostoini "Hadiskistruönjaci i lraka kao sto sul iz HrdLaza ImamBuharitvrdii Alij b Abdullahb Dzater'Jahjab Mein' Ahmed b. ir".str. t i y . takoder: 282-283. a r e rlir ."ma Malik.rll. Rahevej. i . / f .u t . r r . ( t n i r * \ a h t L t .

govoreii: "To je imam Et-TurtuSi.Pokusavao je odvrarili ih od zie namjere. 2/259..leu t pdejni.veseffem. srt.a koji govoreo nedizanju negiraju..-2OO elifuteog.V82lt92. dodatni argument i znanje. sallallahualejhi ve sellem Po^slanik. u nalu diamiju! Ustanite.Kadaie te rijeöiauo njegovueenik lbnul-Arebi el-Malikieotovo da mu se "rie IaspukJo od muke. )t35\. ne urjeee na ispravnost namaza.rzanju postoji potvrdi."'_'' Napomena: Nepoznavanjeovog propisa izazvalo je izvjesne probleme u nekimpodnebljima.3/3'72i El-fetuidulme. sallalfafruaQjni.Oni mu odgovoriie:"A zaito diZesvojerukeu namazu?!. od tbn-Berrala.2b0. u prvomredudjelo"Refeul-jedejni" od imamaBuharije.lzosravljanje o\oga ili drugü tekbira.prednosr nesira. Na kaju mozemo konstatovati da hadisikoji govoreo dizanjuruku potvrduju. 29.t. sallallahu alejhi re sellem. v i. Ahkanul-Kur'an.46 4 i t3o.l641718.ljeu: Re. po H.. od imama Satibiir . god. se daje onome koji porvrduje a ne onäme koii ..'l.t/167. polombi doniorekbiri uainio ruku. Buh:rri. Mustrm. Ovo nije samosluöaju nasem vremenu.po konsenzusu islamskihuöenjka. osimpocetnog. je porpuno naredio smirenje na \zt' viaieti: ueatimussunen. str.lrnua.' ImamBuhari kaze: Alojedan preno\ilac potvrduje a drugi negira.. sallallahu alejhive 5ellem.nekapogleda djelakojima smo sesluzili.Zt35b | 2/405.) uSaou jednu dZamijui klanjaodiiuöi svojeruke kadabi öinio ruku' i vraöaose sa njega. kakotvrdeislamski uöenjaci. 1.Et-dlpniu Ir i EI ßtisan.Jedanod prisutnih recesvojojdruzinir"Pogledajre ovogaisroenjaka kakoje usa. El-nedZnua. veö su se sa sliönimproblemima prethodnici. .najveöi pravnik ovoga vremena!'. pa se prednost trebadati je. nanaza cijelaova studija. Ko äeli vise.r2r6 Allahov Poslanik. l9l2ö9-210 '''' . sr.r2ra Nastavakopisarukua Allahovaposlanika. ubijtega ibacite u moreda vasniko ne vidi!. t't^ VidJer: Scfir sdhihiLAuha. ahkdrrl Kur'an.''. 41340. suoöavali naii Imam Ebu_ BekJIbnulArebiel-Malikispominje da je njegovueiteljEbu-Bekr el Turtusi (umro 530. "'" Vd|dßti.od tbnut ArcbUa et Matitrla.

i'otom prouöi3ta zna( iz Kur'ana Zatim donesl i ostani na ruku'u dok se potpuno ne uöini ruku.". triterije lmam Muslimove Hakim j Zehebrsmatrajuda ova predajaisPunjava ztrr' dobrom Vidjeti:M€clLneuz'zevad ocüeruo Hejsemijeovu predaju nim' *' rÄ." Foitunik.. iobuhvatio njima svojakoljena'''..rbsao0.potom se okrni prema kjbli i tekbr I donesitekuir.'"f.ne bi poteklasa njih niesovim 1222 U ovomhadisu . . poto. +llrsliss. i. g5l43' 4/3351244?' Ebv-Jala' st iuu-ouuoa" El'merasitu' thryd' opZserO. jer nisi klanjao Ashab se-'vratio ve aleJru Poslanüa'salla-tlanu klaniao.klanjao' ruku'u.ir.iSaoPosianiku..a potomje rekao: alejhi ve sellem'staviosvoje ruke na saltallahu Kada bi Poslanik. Hakim. i tt Et'ersatu. Iman i Hakim' l/346/814 5/247-24811920 rne:iz6s.lo ooävnaoledana ruku'u. öovjek reöe: ti-i-. 5/185-186/1869'Bqheki' tn-Hibban.lnesinlg' Taberani r2lr6'ttr2a'7r t. I D98 / 589.["1^ o" mu odgouorina seiami rs5sl "Allahov Postaniöe'pouöi me lluton trieg puta. Ebu Ibn-Huzelme' * iai'Jii. ove dasuprenosioci rvrdi Hejsemi lrnam r^ta 4t335t2447 \iÄiqs. Ebu-Hurejreprenosida je jedan öovjek usaou dZamijui selam' mu nazvao i ootort p. sa uUaho alejhi ve sellem' -rede: 'Upomuni svoi abdestprije namaza. 4/89-90/397' str. El'kebiru.N"sai' 1/313-315/8?7' lbn-Madze' 1/340/1038."tr-it. i selam sallallahu alejhi vJ se[em. U368/88l Ovoje Halimova Muslin.rniris. Ibn-Hibban.ri"ä"ir"J r-rn" i"a".'t'oIfuda bi se--u r"' nrü br Je Gla!1|ne bi-spustao ledima. I mamTirmizi ga smatravjerodosroj iböawa.' ^"mn)n'.Zatim pride i ponovo poselami "Vrati se i klanjaj'jer nisi r. -"NÜepotpun ko ne uömltal(o onoga namaz kraja.:P:" smiri u tom polozaJu laKo te sepotpuno tekbnidisni glavusasedzde. veöbi je drlao u istoj ravnini u mvnlruocuu na ruku'u biti usmjeren ie dokazda öe pogledklanjaÖa päÄ noinirir prstima.i i ponovo rede:"Vrari se i klanjaj. tm uo6".i. rariszs. iriJ.i potpuno rasiriobi prsterrrs koliena. t. 2lrzrD555-.Äif.se uspravi i reci dok si svakakost ne vrati na svojemjesto-Poromdonesi tom polozaiu ekbir i spustise na sedzdui smiri svojeeelo na zemljr'li*. t t oe." ur Buhari.. ocrlenro A3O5 SejhAlbanije olu predalu pouzdanividjeli El'mcdamea oredaie \2' ll\bU41 Vidjeti:Sanrlrul-dlania isoravnom. 52' U l2r I25 Beit'ekt. niti Fema mjestu sedzde'Dalle' i"a-"f:i. Stavi ruke na koljena 'semi Allahu limen hamideh" i ostani u .-rso." mumfö aa nanjam. tom poloiaju posulavoda.. verz{4.sallallahu alejhi ve sellem.g" alejhi ve sellem'opisaol"tT sallallahu ie AXahoi Poslanik. 1335/6251.mu odgovod na i.

..122? se smiriona njemu."t228 Jednomje Allahov Poslanik.3/154/1402. l3I.r226 Naredio Enesb.2517. Hejsemi i Albani lanacFenosilaca ovog hadisasmatrajudobrim. Ibn-Huzejme.4/89-90/397. 1335/6251. niti njimaglad utoli. t/298/589. vidio öovjeka kako klanja je öinio kao pijetao kada kljuca zmje ne upotpunjavajuöiruku.Irnam Munziri. 213'79.2n}8-ß9n60.1225 Ovo se odnosina namaz u dZemahr.r223 Imam Tirmizi kaZe: "Izbor islamskih uöenjakaje da se ruke (laktovi) razmaknuna ruku'u i sedZdi. Vidjeti: -salah. postoji moguönostuznemiravanjaklanjaöa s lijeve strane(koji ne praktikuje ovaj sunnet). rekao: "Upotpunjar)ajteruku i sedZde. *tt. 2t1. Malik genosi da je Poslanik. str. Muslim. Ibn-Huzejme.salla ahu alejhi ve sellem. salallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. 4/136/3840. El-itihaf. ja vas vidim iza srojih leda dok öinite tuku i sedidu. umro bi kao sljedbenik druge ujere. 4t t24t42'. Taberani. tako hi Onoga u öijoj ruci je moja duia. t"5 vÄieü: Ei iefiut-muntia 1t12:' 1226 r.aBusirija. Imam Tirmizi ovu Dredaiu smatra ispravnom. 2/303 i Sr/erur .mn.l/539/1663.. Musttm. "" n". ra5irio bi laktove u stranu. Ibn Munzir \t El-eysatu. Kada se klanjaö osloni na lijevi kuk.sallallahualejhi ve sellem. U368/881.namazd pogled tleba biti izmedu toga.26127/2573. mimo Muhammedoye. Bejheki. a sedZdu "Kada na stoje rekao: bi umro na onomeito öini. Poslanik. Ovo ie Hat imova . Buh-i. Hatirn. AtSrSZnlZ i Nesai."'"" tu Tnnn?l. od lmarr.bi oduzio sarukuom i u potpunosti je da se tako öini.str.ali pod uslovomda se time ne ometajudrugi klanjaöi."r22a Sejh MuhammedUsejmin kaZeda seruke na ruku'u mzmiöu u stranu. L'7 Buhari. 2/105-106. Ebu-Dalud.1iustim. | 401t6644. Uzmejcdnu ili dvije koje mu niito ne okoistc.tt3tt.1/141/673. I/332/665. t'a vidie!|: Äridatut ahvezi.a' isto je i sa zadnjim sjedenjem(koje öemo kasnije spomenuti)na trorekamimi öetverorekatnim nanazima. Primjer ovakvog Hanjaöa je kao prinjer iqladnjelog ioujeka koji jedc datule. Potpuna smirenost na ruku'u Allahov Poslanik.aeseffen.

sa[[a[[afru afejhi oe selhqSlojstw QosfaniF.i. predije pouTdani. umro br nr drug. l/lll-331/663. EA05406/8261. . a kako se to kradeod namaza? upitali ndmaia. sallallahualejhi "Najgori krudlji|ci su oili koji krodu otl svoga ve sellem./irn.. ' t u p i . r .l?IIbn-Mesud prenosi da je Poslanik. ir ksdirbi urnrnkiru lilktv. J / .rrird.Vedina islamskih :" I p r a v n i k a . je öovjek dodaje da ovaj Bezzaru svome .103.a njegovi namazi neöebiti primljeni jer ne upotpunjavarukue i sedZde. r'. '/2il .. r l l l v i r .sallallahualejhi ve sellem. Darekutni. ." 'We su ashabi.. ll::+lto::. U drugim predajamr opet se spominie da öe öovjek klanjati lezdeset godina. Tirmizi. 120-121. tnr esOetrani SeJhAlbani olu predajusmalm dobrom.r. . ! ' 1 o l 'J. l/256/:957.. r / .!nkü|t tttarih.Zehebii Büsiri oval hadß smatmjüispr. drugojpredaji se kaze da Uzviieni Allah ne. F / / / . Taberani.th l ßoriit. lbn Hibbln. o d n : r .I ' j .-opog.od iejha SejhAlbaniovaihadissmatra Albanüa. / .. 1741791 srr. Ihn Ebi-Sejbe. .li. ne prima) namaz onosako se ne smiri na ruku'u i setlZdarna. Suiuri i Sevkaniovu p. J l r t t t t .Hakim. o o l h I R . lmnm Trrmizi.cdriu ocijenjujuisprrvnom.r-r. Vidieri: Ell cd:Dtld. 2/316 vidjeti: Me. . Jemanjc vidio öovjeka upotpuljavajuöin*ue i secl7le.3/271/328-1.t ledo na ruku'u i 'Ovaj hadis je dokaz da je obavezno selidi. 6/8L "" N"io.n mntuk.3/167/l8i iTrbcirni. Vidieli:. odgovod im: Huzejfe b.gleda (ti. b\ .tlnin. i/rl.'"" r'30Ahmcd. '"uniiuUutai"i lnl:lm u l-l "l."'. c l h l l l 1 l r u "Musnedu '71211-242/2819. t A . A V d i e l i . ' Tmlm rlejlri te sellem. t n . Irlki. rekao: "O Allahov Poslaniöe. r o gk r o L r k or r c p . U340/1301. I Etaeryih.l/11.4D2 ove Hejsemi tvrdi da su prenosx)ci istrivnin]. Ibn-Hibban.eimc.)/310.'' odgovorio.Vierovjesnik. "tBuhr. :'5:)I1'l.1/la)5.t. l/25711960. l/153/E15.5/ll711981. mimo one .5/310/21695.21529. Vidjeti lll itrlnf.pa mu je rekao: klanjiro. Ibn-Madze.r./ l 0 l ."t t'tF'\]t fi dhtailrüttulht. I i a . l i / . I/262 261/717. m r t rJ r r n e v r i j e d rn : r n r . Vidieti:tr-ri1ri/.2A:dl92l. . rckaor "Nc yrije(li üan1aaononte ko nc t':nriii svoj. Vrdjeti: t/ Darekuhri.ove predae \u pouzdani. lmam Hakim. 203 t U vjerodostojnojpredaji se prenosi da je Poslanik. / ' . 5/106/1888. Jemanmu j-e kazaokako veö öetrdeset 'Tako mi Allaha. 1?r: Vez.evoid. ri nisi obavljao namazöetrdeset godina. a Huzejle b.l]]?a6. godina klanja tako. r . . k o j o mj e p o " h n M u l ü r n m e d . ." lmam Hejsemik{tc: Prcnosioci .rjrjeri. ."'1to "Nisi koji klanja a ne upotpunajavarukue i sedzde. lbn Bbi Scrbc.l. lbn Hu.mo zaovai hadisvidjetirijeii hafi?{ Ibn IlanLe"är t"."rrrt Imam Sevkani tvrdi: smirivanje leda dok se klanjaö nalazi na lLrku i sedZdi. stt. sallallahu alejhi ve sellem. srr. i lbn-Ebi-Dunjru Et tuhtrl:tl:tu|u.n.

.a jaö zavrii hamasa od njega mu se ne upiii osim des. OJo smalm veiina uöenjaka.jO. iDio-iirrreas. Vidjeu.Hjbban. str.. . AllAh nepiha djela. Allahov poslanik. Bejhetr. 2t| 2t. Ebu_Avvane. 9/ | ll/368b. . tr-*ni"ur*otii. sve. kate: . öennine. o. 2/tj\t2j2j.dok se ldanjaö..ev\a!u.. 'Ebu*Davud. str. sejh Albani je katesoriöki odbacio ovu verziju.ifu ueryia./Jt7l62q6. tifit. l/Js2/811. kijam poslije rukua. Ebu-Jala. sallallahu alejhi ve sellem. Via. sedmine.10.| 22 | D. Ibn.. a rbn Hadrerdobrim.ilm. l/J4llf0.nütkit. rekao ier "Uistinu. ne upolpunjavajuöi elementame dijelole (rüknove)namaza. . U drugoj predaji nakon Slo je podsticaoashabena upotpunjavanjenamaza.ijetfi Et-daaniuti ahkanit-Kur'an. A.porpuno ne smiri u ivom"potoZaju. . rdiS-l 3J6/128J. . smatÄjuCi.etine. poslanik..*Lmi.e . osim ona koja ..Tahavi t sethut.hmed. 2/398-399/3521.niti sjedenjeir-"ao auij" sedZde.tmamHakimi Zehebi ovo preaan.poslanik. t/t65r74. je da klanjaö obavlja namazkao plica kada kljuca *zabranio --" zmJe.tt.' dobrom.r88196. 3/189-l90n6ls. r/224D55a.deveine.ImamMunziri i Hejsemi su ovu predaiu ociienilr Ebu-Davud. sallallahuaLjhi ve sellem.kazaoje: "Kl. Darimi. sallallahu alejhi ie sellem.*Tn_5u-oi navodeöi i potwdujuöirijeöi Ibn-Abdul-Bena. :estine.-'".. Ibn-Huzejme.. rman rirmizi o"ai hadis smararspra!nim. Tajalisi.izgovorio bi tri puta: *)tG'tttL B1-Vdl. saUlahu aLjtri ve sellem. Ebu-Dallld.' Hakm. rii+gl v. Ibn-Ebi_Sejbe. r..-"N. ir"_Hiurä. t5512.Ibn-Hibban. Es silsiletud-daife. U2l6l1306. Bezzar.I u1A3-rA4. sedZdi. Ti]:nnzi.j".v34t.^ '^ Taherani \ Et.u Nakon Sto bi se poslanik. vidjeu: Medame uz-z? va id. BejhetJ. osminc. 24t}e.marajri ispravnim. '-' Nesai..o/5jn277. str. 2 t2t26l. Zato je neophodnopaziti na naöin obavljanja namaza. 2^/138-189.." up"nirno_. -' porovtne.evrijedi ruku. t5t482t6tj9.)recine ili . t/J3t/6b2. pitine..smirio na ruku'u.ir* Zikrovi i dove na ruku.Ji.. l4nezt87Br.203/862. Ahrned.j"ti. 5 223-Z24 B9i.$ ''"' Albaniovu predaju smatra dobrom. se oa ni"ga pnma samo ono Sto se ispravno obavi. ü. ipotpuni"ro.

. izgovamobi: ." J?tLi]lt'!i.." bi Poslanik. . ' . .. sr.-l. 1/165t75. bio na ruku'u.1. mozaknoj.' i. IGFIR LI!'' bi naruku'urekao: i samose moj.r' qt) oEi/ 4/l7ll48?. samoTebi ruku öinirn samou Tebeujerujem potpurc predajen. l/3421047. 91306-307ß422.bila"rw . LrJJ. IIASEA LEKE SEMAI VE BESARI VE MI'HHI VE VE ASABI. Dalekuli. Muslim" Darekutni..tq'&\i!:+ "Slavljeni neka si Gospodarunal.l/34311050.SIJBBtJHIJN.Y168.. ustao lodu da llanja. Nesai. :'slavljeni i ÖasniGospodarmetel<a i Dli. l?5r94./484.J.: . . mojei nemi moji. KUDDUSUN.arosti mil"tu3 "SIJBIIANEKE ALLAHTJMMB. s'llallehu alejhi ve sellem. .. Ibn-Hibban. r. ' oP-rr..."'^ ALLAHUMME LEKE REKATU vE BIKE AMENTU !'E LEKE . Ebu-Dawd. Tebi sv. Nesai.i.L. 6/48-50jr/71.RABBENA VE BI IIAMDIKE. 280.Tebi su pokomi naj vid moi sluh. ... 5/22611 899. .t hvala pipadrL A\ahu i."SIJBHÄNE RABBIJELAZM" rckao: Porckad bi naruku'u i sedzdi iL6d"5^Lt.'firfü.'IJ rlrri\rlj 'ra. RABBT]L-MELAIKETI VER-RIJH.

klanjajudidobrovoljne namaze. U34?/1048. VE ASA.-". alejhi ve sellem.sLr. 165t267.Ti si ioj Gospodar.__."t 4 I ...*'e-"Allahu .." U drugoj predaji od Ibn-Selemestoji da bi poslanik.Aite. samo Tebi ruku öinim.r":*:. sa[allahu aleihi ve sellem. l/343l105i.VE LAHMI. DostojansNa i .vialeri: rt nedznua iÄi.nema istinskog VE BIHAMDIKE LA ILAHE ILLA ENTE.la.u: t.*l u.u . st.l/166t?6. .izgovarajudi overijeöi ostaonaruÄ:u u duziniuöenja sureEt-Belare. :.!ni 'pä L'. ":':"1 je ovn-predajuocijenio ispravnom... moi mozaki neni moji. u . kla{ajuöi noöninamaz naruku.AZAMETI.te/2lll515. r.. moje meso. Sejh Atbani je tanacprenositÄ ovoghadisa ocüeruo ispmvnim. hadisa Avf b.moia krv. Malik navodi daje Poslanik."Svaka Slava^i hva. k Gordi. Nesäi.AIEMIN. Taberanj. Tebi v poniznimoj sluh.!)1t'. . l/366/llJ0... 4/ t701485.stoji daje Allahov poslanik.ne+g. VE BIKE AMENTU. 9-) €3'. VE MUHHI. sallallahu alejhive seIem. t8.Strahuju od Gospodara svihsvjetova. IT1^ tTutasatut-ahkam. Ä. rJ:. '* \esai." predajiod. r* .Tebi prip4dd{Gospodaru moj).a-. S^Jija! Et-nulu\nedu. . ueionaruku. HASEA SEMAI. tnßtzi \! E:-iemailu. samo u Tebeujerujem i samose Tebipotpunopredajem i samose na Tebeostanjam.sallallahu U. rbn_hbi Asrm u Er-ahaduvetne'ani. Cl .. VE BESARI. posjednik Wasri.. Ul \tAl\ -!i-t-J ULi bo1anstva mimo Tebq.i ::t'. prenoqilac l/3e6 i Et ezkar. moj vid.t2aE *ALLAHUMME LEKE REKATU. .r. ENTE RABBi. '-' Muslim.56.itt . \'E LEKE ESLEMTU VE AIEJKE TEVEKKELTU..- "SUBHANEKE Nesai. 4t46-47t1q93.."Slavljen VeIiiansnenosti-"'"' "SIJBHANE ZIL-DZEBERUTI VEL-MELEKI-TTI VEL-K]BRIJAI VEL... tk. VE DEMI. . Ebu-Davud. moj.i LILLAHI RABBIL. srr.

"t.I l . En-Nisa Zabrana uöenja Kur'ana na ruku'u alejhive sellenr.dana dobrovoljnih namazä. sedidi. | ). tbay idjeti:Erknhid. l r m . 161 . l / 1 5 5I. Jeman " El-Fatihe Droueene r!" . rlsl . sa rukuom alejhi duZio i Alu Imran.ka t. Predajakoju biljeZi lbn-Asakir u nemasmetnje uöiti Kur'an na mku'u i sed.I ' o .mur.+A Ebu-Jala.125r dok Ibn-Abdul-Ben spominje konsenzus islamskih uöenjalao zabranitoga postupka.ji prije nego zavrie uöenje Kur'am öineruku'.' r r .sa[[a[[aftu 2g7 t predajama se navodi da je Poslanik.lN o: e. 2/510. t"o Vuttltn. To je.ad Ibn Bettalai Felfu/ Ad'i.r. . I I. od lbn-Tejm iJje. 2/l48.kao 5to smo to prethodno pojasnili.rr5' I4 Vidjeti u poslavlju: Uienje Küaananakon hadiskogaprcnosiHuzci|cb.| 18 i Et-isti. lbn Asxkir ovupredriJ Uzero ir djeL rin rn "d/d/. l/162/ll18. "Zabranio mi je Poslanik.n.lrl-'./r. je i neispravna.l. bez sumnje.. l l l o r .da namaze. i/255/297. sallallahu ''Zabranieno je na ruku'u i Dti do Ltöit1 neito ia.1 .. ien& SahihitBrhdri. pogredanpostupak.l..D J n m r . "" \ . JU. hm."t?!')Prenosi se da je Alija rekaot sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-Abbas prenosi daje Allahov Poslanik."rrs0 Ova zabrana se odnosi na obavezne i dobrovoljne "Talihu Dimesk".lbn-Munztr uEt-et'satu. +lteOl+gO.1 . da uöim nesto iz Kur'ana dok sam na ruku'u ili na sedZdi./ ' 2 1 / l r r 5 . 17/299/1. l3l37.r:51 Uöenjacisu se sloiili da je pokudenouöiti neStoiz Kur'ana na ruku'u ili sedZdama.afejfü?ese$eniU SeojsntQos[aniLwog. koji je öinio katki predahnakon zavrsetkauöenja Kur'ana a prije r-ukua. te uöenjesureili ajetadovrlavajuna ruku'u. a u isto vrijene i napuitanje sunneta Allahova Poslanika.r. 4 / l o .llrs kiiamonr nakomeie uöiosure: El-Bekare.r.2/4t6.!a.3ll5g/1413.dter. M u .r:51 iznimna Iz ovih hadisa se vidi greökaklanjaöako. Kur'aüa rckao. Nesai.sallallahu U vjerodostojnim (u noinimnamazima) istokolikoisa ve sellem. R/r//.. r'..od rmumu Airineo: 1153 vi$eti veainu'ur\a. sallallahu alejhi ve sellem.

str.t1" . Ovo je Hakimova verziia hadisa. recite: :titut!. lJ35/6251.SEMI ALLAHU U prethodno citiranom hadisu poslanik." It tt '65 guhari. sallallahu alejhi ve sellem.. L/368/881. "'" -Buhari. sallallahu alejhi ve sellem. k^Ze:"Nije potpun hantaznikomeod yasdok ne upotpuri ivoi atiaJ. fada i vi sjedeöi.4ßA3g2. Hanjajte .. porornoioni" salov a upotpu njava nama 1.a.broporavnajte"i popravite safove.7 potom se digne sa rukua i kaZesemi Allahu limen hamidih."t256 Nakon lto bi izgovorio semiAllahu limen hamideh...HAMD. svakahvala Tebipripada. rc\a9: "lnam se treba slijediti.!t 'ett.* . pa ne o^tupajte od toga.Vradaqie sa rukua Potom bi se Allahov poslanik.q: "Öuje Atlah onogakoji Ga hvali. str.Mt\stiri. "Gospodaru nai samoTebi svakahvalapripada.. üöiniteje i yi. n4n 89.'t:!t U '1. Muslim. te ostane tako dok mu se svaka kost ne yrati na svoje mjesto.rr. Gospodarunai. tzst99. RABBENA.. ." . 4t}g-s}ßs:' i Hakim.rekaobi: !.-t2ss LIMEN IIAMIDEH.. (ALLAHIMME. Do.Zoirm.hü limen hamidei. Ako bude klanjao sjedeti.-r2sj "RABBENA LEKEL-HAMD". Kada uöii ruku'. str.) uö:u seüAu. M ustin. a u drugoj verzüi stoji: -RABBENA VE LEKEL.ispravio u polozaji rekao: stojeöi '. LEKEL-HAMD.'itt. sallalahu alejhi ve sellem.4t82t392. . uönitei vi. a kada ka\e: 'SemiA ." Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik.. rH guhari.r$i Allahu.

MEDZDI EHAKKU MA KALEL-ABDU VE KULLUNA LEKELABD.'. m Muslim.23|1904. 3/87n1845. str. Tebi hvala . .a niti ikome ne moZe "t'6o korßtinjegovasnagapored Tvojesnage .k 'c t$"r.I]AMDU VE MILUL. ieste: Allahu moj. 5n30.tn''ritl'y.Ibn-Hibban' Ebr-D^\üd." Poslanika' Jedne prilite dok su ashabi klanjali iza Allahovog "Semi Allahu sallallahu alejhi ve sellem.niti iko moZedati ono ito Ti uskratü.sa$offahu kniLovob. Tebi hvala koia ispunidw nebesai Zemlju i ito ti hoöei osim njih. 1Ae U3l0/612. 11265n26' Ahmed' V218n313 Darimi."t25e "RABBENA LEKEL. Muslim." "Gospodarunai.4/112/414.. MILUS-SEMAVATI ERDIVE MILU MA SITEMIN SEJINBAD. 4116314'77. u '7 cl'y. kos Seojrtea &fu--rl(2og t Ponekadbi Postanik. "Gospodaru nai. 161122.koja ispunjava nebesa i Zemlju i ito Ti hoöe!osimnjih.? t". u p.RABBENA LEKEL-TIAMDU MILUS-SEMAVATI \T MILULERDI VE MILU MA SITE MIN SEJIN BADU EHLUS-SENAI VEL.sallallahu alejhi ve sellem' nakon spomenutog dodavao: -rtc. ono ito Ti dajei niko uskratiti. 1/349/106?.Muslim.J ut c'' 6 Buhari. Ti zastuiujei svu hralu i slavu Najpreöe lto neki rob kaie. Nesai. ALLAHUMME LA MANIA LIMA EATAJTE VE LA MI-ITIJE LIMA MENATE VE LA JENFEU ZEL-DZEDDI MINKEL-DZEDD. ll222lw7 ' Ibn-Huzejme' 4/16U476.kada se vratio sa rukua i rekao: je jedan od ashaba rekao: limenhamideh. a svi smo mi Troii robovi." .: !'S''ia'u 'i.Ibn-MadZe..

tß49/t068. Ahmed. Allahov Poslanik.lA "H.r t:jr eL Gospodaru mome.aru nrin(a mome.146-J47l106t. ..."Gospodafunai. sE.'.u.potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamidehi ostani u tom poloZtlju do'kti se svaht kost ne yrati na svoje mjesto. Tebi hvala. LIRABBUEL-HAMD."t26t ponekad bi na noönom namazu dodao: i:jrj. onome öovjeku koji je traiio da ga pouöi namazurekao: a.sallallahualejhi ve sellem. sallallahu je: "Ko je onaj ito je rekao to i to?.. 56/414. Na kaju hadiia je rekao: .. bi se vratio sa rukua._:tajanja). ..g! "'r Butra'i. I/3ö8/881. "LIRABBIJEL. '-'Nesai. Ne\ai.stl. Muslim.' ." je alejhi ve sellem. _I!4a zavrsio narnaz.te _ kaie: "Vidio sam ga kako öini nestoStovi ne öinite.Poslanik.23421.kare. natjeöu se ko öe je prvi ttpisati. Must'm.'.4/t 58/4?2.. . Tajalsi. Ebü-Da\rd...str. Kad.'.dv^ije je sjedio tako dugo da bismo sedzde p_omislili da je zaboravio.Enesb. sallallahu alejhi vi sellem. ''Buhari.mu reöe. 5/1s8.. lJl5/625t. 180/82I.RABBENA. Hvala pipada Gospod.. velika hvalq lijepa i blngoslovljena. Oto je Hakimova verzija hadisa.HAMDU.Vidio sah viie od tideset meleka." kaza ashab.'Ja sam. VE LEKEL-HAMDU HAMDEN KESIREN TAJJIBEN MUBAREKEN FIH. upitao .Wi. a izmetlu."''"'ponavljajuöiro u duiini udenja sureEl_B. ostao bi trko stojeöi da bismo pomislili da je zaboravio (od duljil:. srr 175t?6/799.7e potpunhamaz onogako ne öini tako. l/t6617?. 4/8S-90/ic7 i Haidm.'r263 poduZem U iradisukoga irenosi Ebu_ Hurejre stoji da je Allahov poslanik.sallallahualejhi ve sellem. SejhAlbanigaje ocijenioi\pravnim. ''Buhari. Malik opisuje namazposlanika.

Hudä u poglavlju: Vidjeti. Ahmed. tako i poslije rukua. Sehlb.kako prije. "Naredeno je ljudima da seu namazudesnaruka 2.Da li se ruke veiu nakon povratka sa rukua Islamskipravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja: prvi smatraju ie ruku nakonrukua legitimnim i njihovi dokazisu sljedeöi: "Klanjao sam sa Poslanikom. Sadkaäe: i na podlakticulijeve ruke. Daje Poslanik. HudZr kaäe: paje staviosvoju desnuruku preko lijeve na prsa.a potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamideh.. "Stavljanje ruke desne Vail b.gdje kaze: .sallallahu ri ve sellem. v idjeti:Ei -i erhul-mumtia. Ibn-Huzejme. Hadis koga prenosi Ebu-Hurejre.bilo bi sDomenuto ie ruku prije rukua. 164t40. Vail b. 6lvn/5'172' 3/172-l?3/500 str.vezao u nekom od tih hadisa. 21189 Nejlul'a'ta\ Vidjetj. Imamlbn-Huzejme' ll243t41gi Bejtrcki 2/46/2335. mola doöi sajasnim ispravnim dokazom.kao Stoje navedeno i tada. kada je Allahov Poslanik' lallahualejhi ve sellem.nije ni öinio' !eno.sallallahualejhi ve sellem."r265 sellem. pouöavaoonogaöovjeka namazu. (Bl-feth). tj.'label"[]t.znaöida to Poslanik.npr.spominju vezanjedesneruke po lijevoj nakon poöetnog 1268 ali ni u iednom od tih hadisa nije spomenutovezanje ruku o dizanjasa rukra." . 3I r45."r266 Ovo su dva opöa hadisa. Buhad.ltut Takoder.ntvetulabezi.2183. poslije poöehog tekbira. U njima se spominje vezanje ruku u Ono se odnosi na namaz. smatraju Amaut ovu Albanii i. Buduöi da nije alejhi ve sellem.salallahu alejhi 1. Ko da klanjaö u ovom stanjuspustaruke niz tijelo.i ostani u Mubarelfud. predaju vjerodostojrcm.146. oni koji su stava da se ruke-veiu xtiie rukuu.hadiskoeaprcnosi polijevoj. kazu da je to stanje u kome klanjaö izgleda ponizan i pred svojim Gospodarom.saltauahu 2. ruku ispravnije od Drugi islamski pnvnici smaftaju da je spudtanje a njihovidokazisu: L Hadisi u kojima se opisuje ramaz Allahova Poslanika.

rekao: ie .nije nam preneseno Takoder. sve dok ti se svaka kost ne wati na svoje mjesto.ono Stoje rekaoimam Almed. M. ima viSernisljenja po odredenom t"' Buh-i. i Hakin' l/368/881.onaj ko vezeruke nakonrukua.31146 tuethodno da ruku.sallallahualejhi ve sellem. "t. a ko drugo. l . Nije pogtedpremanebu da bi Allah öuo dovu Svogaroba lzmealuostalog. Ovo je Muslim.i da ni za jedno miSljenjene postojejasni razumijevanjima argumenti. 2D05r76. od Abdulaha i u.ierhul-nuntia.Za njegajepoznato o spustanju mifljenjeimamaAhmeda smospomenuli pitanju.te u tom polozaju nije svaka kost na svome da je neko od selefatako öinio.ispravno zna. Uzviöeni je u prsimaljudi i zna svejavno i skriveno. 1335/6251. sa opaskama rz7t vidjet: El-mesail.l27o Prioritetniie misuenie Oöito je da su dokazi obje skupine zasnovaüi na razliöitim hadisa. sallallahu alejhi t'ut Bohari. postupa. a Allah najbolje ispravno takoder. Sejha Bessama. öetid imama su rniiljenja da se ruke spustajukada se wati sa rukua."12@ vraöanje kostiju na svojemjestobiva samoako seruke ispruzeniz tijelo.doilaje opöa z br^Da za takav postupak. po drugoj verziji' kada je pitan-_o ovom pravnompitanju. ili ie drugoj predaji koju Fenosi Dzabi b.uslim.a potomje rekao:^ V pogledi ukoöeni-"'''' ostati im njihovi te prekinuti to iiniti.'2tlDakle.Ono sto razumije svakastranaiz svojih dokazaispravnoje i zbog toga kazemo.4/r2'l/429. SemurePoslanik. On zna A[ah dobrozna Sta glavu i pohebno dizati svoju ono sto je skrivenije od svake tajne.tom poloZaju. l/393. Hakimova 1Ürvidieri: Subullrs-selarn.1/i nanazuka n?äil?!"ponavljajuiito nekolikoputa. 166/750. lijeve ruke desnomodvaja jer ponovo vezanjena prsa i obuhvatanje zglobove lakata i Saka. Enes b.Poredsvega. 4la9-9o1397 venija hadisa. Napomennt Neophodnoje upozoriti na greiku koju öine pojedini klanjaöi diäuöi pogled prema nebu nakon vraöanja sa rul:ua. ne veZe.u hadisimaAllahovog Poslanika. Malik prenosi da je Poslanik' "Sta ljudima pa diZusvojepogledeu salallahu alejhi ve sellem.kazaoje da je dozvoljenoi jedno i postupa. "t . mjestu.

o..kaZe: . tt2so D 4t]2a'r2e.rll-t^. tlil.r'76 rukena zemljuili da Ii seprvospustaju suserazitsli ski uöeniaci a i komentarima' ioo-"oot e" o oba mi3ljenjasa dokazima odabBti pdodtetnije misljenje. r. Dokaziuö€qiakakoii zastupaiuspuStaqie ruku Priie koliena '.Äiirßü uwnezt' rbnrdüm. Ebu-Dawd' 1n58n46."&la ua 3l42ti trvaul-eatiL HaJiz Ebu-H-urejre' (ti koea hadis Prenosi J".qßsllr."Ili ce eiiet preya ne\t üestati dizati suoiepogledasellem.u raztt ili im sepogledi nete vratiti nazßd""'' lmam Nelevl spomrnJe o zabrani dizaoja pogleda ka nebu u irf"-ti.r2'5 otegnuti ovaj tekbü.Ä" " .i"644: ä."ovaj hadis i-.*a.p'rÄ' .ift p***" na sedltlu SpuBtanje salallahualejhive sellem'donio Nakonpovra*a sa rukuaPoslanik' daje lüepo smatraju Neki uöenjaci lruit tpirsojocise na. Darimi.sedZdu.#til?.i" dtiena) jaöi je od hadisa Ahmed' 1ß55/1090.t" vail b' koji prenosi p".7213' lYf}-ralibin. ''rn.*. 122011321' .Nevevi iä-iäati-iistißz lbo-Hadter 2n8' a"'üJürü""i ri-.. B\tu'ti \t Et-tarihut+'biru'rtrtr3g' i zerlani ovaj-hadis ImamBesavi.{iift Ibnod i Fethul'8a'i.

kama 269 i El-menahit-tetuijje. kada se spuSta na de. Albani. Ispravnosr ovoga hadisabranioje poznati hanefijski hadiskj ekspen Ibn-Turkmani \i El-dZevherun-nekijju. Slidnoovome je poznati kazao hanefijski uöenjak Ibn-Turkmani r El-dZeyherun-nekijju. sallallahu alejhi ve sellem. rjeöniciarapskog 14/263. 21549. sltr.Suaka ka. Ovo potvrdujei poduzi hadiskoji prenosi Suraka kadaje slijedioPoslanika.Kajjima ovome hadisu u Zadtllneatu.-_"'"Ibn-Huzeime. Tuhfetul-ahyezi.str. nareduje da se spustaju ruke prije koljena. sll.N?hju\-s"rbp. srr.2t78.ashaba Hudtr".Ibn-Munziru Eldvsatu. 11349. Taberani. str. Amaut i dr. Abdul-Hakk Isbili. Takoder. 62 i lnaul-galil. I4O. S njina se slotio Ahmed Sakir u svojim op skam na Diamiut-Tinizi. . kenosi se da je Ibn-Omerspustao svojeruke prije koljenadokje "Tako je öinio sedZdu. Vidjeri: Fethul-Bari. Mubarekfuri. El-muhk'n. a u drugom takopostupa u svome n.Ahrned. nije neprihvatljiv i ne moZe posluiirikaodokazza odbijanje ovog vjerodostojnos predanja. Sethu*vnne.DarekuInr. Bejhel:t l Ed-delaitu. ndnaza 2. i Ebu-Beka dok su öinili Hid.pod pretpostavkom da je neko od prenositaca pogrijesio. rnisljenje (koje zastupa Ibn-Kajjim) da su koljena deve na zadnjim nosamanije jäko.ru. prednje noge)mogakonja su potonule u zemljusvedo koljena. Zeledi im zlo. 1/155. saopa.59. u prisustvu deseterice Poslanikovih.sallallahualejhi ve sellem. I I i SindauLnultckin.Vidjeti: Bulugul-nenn. Imam Tahavija twdi da su koljena deve na prednjim nogama.2/t4412018 U348-349/821.2lr45.212. 4lt3o. 817818/3906. 2/58-59.7/133/6601.1/254. t27e vidieti El-nustedtek.pa. sa{Iattafru aQjfüpe setten. 21128.l/51'7-520. okrenuvsi hadis. kazav5i: öinio Poslanik. od hadiskoji govori o spustanju koljenaprije ruku)."'' Ovo su dva hadisa o spuslanju ruku prije koljena. sallallahu alejhive sellem. satil.t/Jr7lt288.2/145. Nejlul-evtar.Vidjeti: Serhul-nuikiL2/168-169."Buhari.Bejheki.Tehzibuttuea.!mazu.Sala kamila koja.e: "Ruke (tj.sFh. kao sto to potvrdujunajpriznatiji jezika: Lisatlul-areb. 2/485-487 i drugi. (tj.Ko zeli oplimiji odsovorlbn-Kajjimunekapogleda M"*atut neIalih. . sallallahu alejhive setlem. sallallahu alejhive seltem.neki vrhunski hadiskistruönjaci suprigovoriliovomehadisu. Tahavi. l/552. 2/254-25s.U prvom hadisuPoslanik.Sifetussalah. l/ll5."r278 Imam Hakim kate: '"telim ka verziji Ibn-Omira (o spuitanj.3)14 -Ei-Eh4ifu4tog. s!r. ve6 su na prednjim. Ahmed Satir. 2t7. 41116/17591. Inauliejha Suajba.|/J|8ltq/ö27. Siradzul-nunctn. Hazißi t Eltibaru. 10/216. shodnoovomehadisu.u ruku prije koljenatzbogmnosrva predaja od ashaba i tabi'inao tome.3/r6s1r430. öini ro prvo svojim koljenima.Prigovor Ibn.lmam Hakim i Z€hebitvrder"Ova predaja ispunjava Mustimove kriterije." Ibn-Huzejme i lejh Albani ovaj hadis smatrajuispravnim. Medutim.pa kadaim se priblizio. Sevkani. Citirani hadis vjerodostojnimsmatraju:Ibn Mulekkin. Potvrda ovome misljenju je verzija Ebu-Humejdaes-Saidijjau duZem hadisukadaopisujenamaz Poslanika.mke trebaspustatiprije kotjen4 kako se time ne bi opona.

Fethul ElPtrdr.Lanacprenosilaca je ociienio Sejh Atbani t Tentatnul tni. 4/129. spultaosvojeruke prije koljena.1tL. 2/433.2/25. hadisa sezakljuöuje Iz ovoga jer. tl:+oftzz."t230 iviie rukeu stranu.-.srr. Enes b.str' l95 Na osnovu vjerodostojnim "Sirenje imam Ibn Munzir t El e|sat . izmedu ostalog. El-Evzai. El'hraf 2/65. Ia Vidieii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t/-er5ar.1?6(muallekan). I"ethul Bdti stt.'r31 spuitao Nafiaprenosi daje Ibn-Omer poznali prrvniki hadislistrutnjrk.l-Erzai. 11319. sallallahu alejhi re sellem.. 31t64. opisujuöi namaz Allahovog Poslanika. ispunjava . Sifetus-sdah. v120.oll Bari.El . Prenosi seda je imcmL.u Qos[aniLwog.?. od Ibn Bettala. Hazimlt) Et-ilibaru. 140. Syojstua 2y5- ".kc2e: . 7/220. ove predaje Darnni l/229l1356. uletne. Hiliiet El-katanitnl-Jikhijje. a"lheki.ttenahi:'i?raijje. 53..str. 2/143/2632.Vidjeti. '' "Zatekao . po jednoj !erliji i veiinr malikij"ke \truönixka..1. lbn-Hazm.potom*s . El .Ul4?/1." rukuu sranukod spuilanja HtBuhari. 60.ikole. lmam Hakim i Zehebi snatraju da ovo predanje Buharijine i MuslinovekriterÜe.Ze a i ala Dülnesati Sub ltß-selan.od Ibn Redzebä. u protivnom. rekaor samljudeda \puitäju Ibn-Omer. imirm Ahmed. 1/338/1293. kalze'.tlst] i Fikhüssunne Halil. U12o-121.. 3/166."' IaoIbn gu'eime 1/317-318/625.Serhusahihil-Buhdli. vidieli: Iaglifrrl/ /dlik. alejhi sall^llahu daje Allahov Poslanik.kakvabi ve sellem. osim koist od Sirenja bila svojerukeprije koljena. t/131.\ ojerukeprijekoljena. Serhu.afejfüaeesaf[a[[afr. pripreme na njih da sespusti ruku u stranu.n'slovio ie cjelinu: ovogahädisa na sedzdu.'-' hadiskih Dokaziuöenjakakoji zastupajuspuötanie koljena prije ruku l. 31166.Darekutni.nakotttoga bi sespuitaona setlirlulireti gdje. potombi uöiniosedidu. 21325-32? ra: Meweziu El rresailri.imam Malik. str. takoder: Ibn'Redt€ba i N?l/x/ cri.. sa ispravnim iz dicla: prenosilaca Preuzeto Iancem '7/220. Malik. t* u*i. uöenjaci zastupaju: Ovo misljenje prarne..fevkihud'dc|an| ll2T9.purtio na sed/dulalo da 'u Luljena -"t pretekla njegove ruke.

f..i biraz'azenia ari r:"ilT":g x*'*i{*l.ilffi .. Iil .H.i.' Ä: 2:.".^ 2: Yu. r*i'"{-.l''-:iJ. Sad b.' . )J12."#_"/.t/r59 i Et-telhisüt_ j#fl *...'i...'il::: :fl: ilä'".MadT su j:i*T:i'. Ebi_Vekkas prenosiod svogaoca da je rekao: *:äl:.ibaru.e'#"1iii#'frt1i# ü.*.iJf :i:Jjl*1..st 60 lancu prenosilaca y..x'.'. Vidjeri.l*:ll.'{i 't-" V.t #'Jl:j ".1. . rbn.idkti: r/s2 od rbn-Kajj'ma '.13.f flxi". i.liffi::.ff tvrdi: "Ovajhadis je niitavan. Ismail el- *J.i..Jtiilllllil.*.i# .! Taltbur-khzö.T:ili:'J.1i.[*.#. v4 t1t i t/80/502..".'.i* k*'r.ub b..rakode t: Zadlt-mead.g*'rr üi:.q ü".x uLr . imaju lbiahim b.1.+ 1il fit.:r* sunerutn rd.erolea:r uttetut-ahrezi.'*'J:"?.iii!{{.d l.i.nl.ff h*Xit#: :f'":":l?il illffj"fi".111ü.:'iit 3#l iäil.tH#t":ä#":'ii l#i"ffi.1.:'h: älflj.t?'ilffi lffi füil""-t.1. $läffr.'Jahi..l{fu ifiU#*m**rfi t235 udiet.i-Ä.l.ii2ü. lsmail i Ism... j. nam^aza Kolnelty: U lancu prenosilacaovoga hadisaima Ala b...o. 2143._. od hafizalbn_Had7era.'u'"m:ä:i". it "tH!..coyoT.1..:.1:j::.H.: .7.a.:Un üJ'# mm.i:.1'iil1...aeseftem.:i1t:xiäji:Y:i1yilil.'51 ."van. nestaro .

u nePouzdanim ' idrugi. Nafia prenosi da je Ibn-Omer.1. "' prenosi srmo klze: Ovajhcdi' posLarljen za kadiju. tuhltrt ttr.pa je zbog loga punogrijerio.io u celrri 'r' s vrrlren:. hrdissmatraju dobrnn. bu-Halim F e l l a 'D . 2/193 19416814.. kome se poremetilo Abdullaha.i 2121.-o. 2/519." preJrte portrdiu u F-'tfft t Irta t :lla'l Bqlheki nelsprd\no'lo\e ic rm.ite koliena prüe sellem.k q.Tütlat 'ah|e:i 2/121 121 t'e v. . r' t.ll4l3.Kattan.i.llioril.Ibn Ebi Sejbe. Ibn-Mein.der. Svojstt. Ebu-Harim.afejrt'iae se04a!sa[[aftahu Qos[aniF.rm t' * vidieri: rz.b.A11'41'klof' 'lorrne hJJi' rd etr pognte.. _ slabom. l/236/2702 Medutim. r/236/2705. lmamTchebi Davud.r njega . Ebu-Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik. tbusx o\im predanjem Izdvajanje Surejka "o u djelu Surejka i Tirmizr. Begavi i Hazimi ovaj 5123111912.Njepovom. spusfao koljenaprije ruku.ru Darztarii L/-r18. takoder. lancemprenosilaca. lmanr Tirmizi.:.lrnju su fri8n\orili: lmam Ahmed. lbn-Hibban i drupi. Ir|aut gatit.1/l08'1jr8. spuit. ocijenili:.su. a kada bi se dizao. u svojoj Peneracrjir. kada bi öinio sedzdu. sallalltihu alejhi ve "Kada butlete öinili sed:du.a 217- pr putcm Surejkr b prcno'e o\di hadis Svi ko1iprenose Komentar: nakon öto je pamöenje kadije u Kufi. t30t Takibut't?]lib. Neki hadiskistuanjacismitrajudaje Surejk 1/317/308.srnqi.ooog. D'u. 4.: n&l4nl-ahve. Beiheki ie spomenuo "Mizanul-iatidal".'roo Komentar: U lancu prenosilaca se nalazi Muhammed b Abdur Rahman b. "" Sejh Mubarelfuri je ovaj hrdi.h m e J B 5.1. .zl12l..' . ImamDirrelLtlni ' pa nije pou/danu torn \luöaiu Surejtrrj. 61. rekao: rukLr. nepouzdanc samo u kome navodi 3'7613'702. Seidel-Makberi. Ebi Lejla.21123. 'rmlbn-Ebi-Sejbe. koji je imao vrlo lole pamöenje. trt 2e6 \ . 31372 meduhadiskim postoje razilazenja prenosioce i oneoko öije pouzdanosti predaju smatraju i Albani ovtt Sejh Mubarekfuri struöniacima. a r e k u l nA r . Hazimi n El-itiban. ttbl. k^ie: Biljezi ga.'t293 Komentar: U lancu prenosilacaovoga hadisa nalazi se Abdullah b.pominjui imrm Buhcri. u h a r iE . ttet\idjeti: Takribut'teh..2115 "Biljeti ga Ibn-Esrcmsa dobdm 11'3 Hafiz Astatani \t FethulBatiit.tbu-Zura. tte6 viiieti: -medlnua. prvo bi poöeo sa rukama a potom koljenima. Et telhisül'hübü. srr. .

. .|il^:$1" Omer b. ova predaja oponira ispravnijoj.t -a gun. prvo koljenimäporom . tlt20. i nareoro KanJaeu da spu<ra rukepnje svojihkotjena.a ffema rome. takoaler.äie"-is.iiÄü. 2tb5. idteti: Tuhfe. uöenjaci hanefijske. tn40. 2126-127 i Dianiut. Et-ihtijar |/69. ne tr^zv -ahvezi. 3t3s5 | Hitüchlr-utena. el-Hanab.. .t] v32r. E!. zabranio ie op. EI-tefi. J/105/t4Jt.rie . Bcdaius-sanaia. AhmedSa{ir i drugi.^ opasKrma seJha sakjra. kao iro se spulla deva. twmnza . uvote se ndvodrda Je Omer spusrao prvo svoja koljena. 2tö2. y|qL. pored odabranogmiiljenja. a u kojoj sioji dä je l-tlltl. odluöno daje prednost iadisima o spu5tanju ruku prije ko4ena. sa a ahualejhive seltem.v.na pravnün argumenrima Jaeün i da su hadisio spuitanjuruku prije-koljena jaöi od onih koje navodi druga . o spusranjuruku prije nogu lt otlenay iatisu I pnontetnuiza postupanje po njima.Sliönoovome kaZu Kaäiia gbu_ tleki eFArebi.Sejbe. __-. v563 i Et-in\aI. '"* vidiett: El-dievh?tun-nekijj.od imamatbnt urkmff. predajiJe isto Lato poNrda hadisukogä prenosiEbu_Hureire. Vßg.kao <lo to öini de. tn_S""iiiA.tdtetj: El-mugni. Meritordje miBlienje Nakon iznesenih dokazadviju srranavidi se da je prvo miilienie gmoeno.. tbn-Ebi. Et. -Ovo.ned.2rI 29.r303 Medutim.jimu Zadut-neadu.o"Hadisi nas kaze:.rniiljenje zasrupaju iafijske'"' i hanbelijske-106 pravne ikole. )t t45.]"bT'1": Pored toga.ve se[tem. |4ot i T"bjinut-hakaik. Serhu(Zerk"Si.tuhI.6na rukua.1t59O.'i0'Hanefiiskihadiski shuönjak lbn-Turkmani. * vidjetr Et aidoh. Ovu oredaiu vlerooosloJnom Je ocrjenio iejhul_istamtbn_Kaj.nasanie dev. t/236t2jo4 i lbo-Mtnzi.ia.. Alkamei El-Esved kazur'. 3:lllll predaJi koju smo prerhodno spomenuti.ut '-'Tahavi.kolena deve\u nä njenim predrjim nogama koje spusra na zen iu pnje zaonlrna post:lnrk.mua. 1/302. rr04 ftoJeri Lt m?bsut t|Jl.l lon-Umer spustao rukeprije koliena.Vidjeli smo Omerakako se sDusta .Mubarekfuri. I/25o. ifi 1t-"--.

r .. iltl BriQii 2/429. ' r r ' i t r ' J ' .. rttzo . r6 sr r'rmenimr' P"neu'l bi . 'e kijds '!oje a rulc spuslile uainilised-TLlu kaoilice..*" kibli je 'unner.'.if..safta[hfrua[ejhive se[aÜ-.l .t.r.. od lbn Tejmi.B e r h e ^ lr. . S4/r ' .'ir"Ä^jln". pr hd."inur zna' tajedno od ovadvamiiljenja''rl a Allah najbolje opreäileliii OPissedide "Ruke öine sedZdu isto alejhi ve sellem.l' ot.'"i.iit"J'i' uili bi paralelni uiiju Svoje s\('iihrulu. fl3t)5.f'u i" '.no*u.. t . .:ssiiior.'. od lbn Redzeba' r$]]{.'.. lmam Hakim'zehebrl Hakim.ori*ni" f."J. i l * ö .jellnac prenosihca trtsVidieri.2]9 Sl)ojstea t lr{rt da nazvatistavve6inepravnikaneosnovanim oni smatraju mozemo ove prakse'te da-Je hadisaukazujena utemeljenje mnoitvonavedenih 'cllclhhtr ./ rrl:&/drQ 221162. l .QoskniF(nog. .:ilil'ln" liliiixjl -\hnM jloÄor. h . rln'Huzejmc. B l n e k i r ' l o r . l/132/271. trinua. o .i.'."i. . .0 l'J'öi:J"il1. ."oi. i . t/32'rl643 lbn E i'Scjbel/23d2712 rspravan' ovosr hadisx to.od lbn Bettila i. Et ncd:Düta. t .n"prijeruku bila praktaAllrhovusPn'laniLa idrupo a nr niiho\om i iednr-r odubrcvirju t" -"ff"* Neli ucen'j.r.7/219.1:-". i . r.o 'Bari. l q r . ns sattnt ntsnrta ve6ineislamskih uaenJaka 'r'0 Vidieti: M€d:.jje lill'nl'::l' *.Au lrrBVjerovjesnik' alejhi sallallahu bi dobrola zemlju i nospritisnuo eel. l/149-350/823 e"jh.s.{ . 0 / l ' 0 .micrenjc A.fi.'liiordzä.".lmrm l Inai/r.i tj 't'rviobi ih u ravnini I/medu tl'"ii t"O.n . 3/425| Sif?nts'ttlih "" ri. . i'lem'kih uÖenlxlJ orri'uor. r . . t. l ' r r u / l .:le.. j / t .l o r / i b q + -l b n H u ^ i m e hrdr.'mrrN-r' r\31 l r i c i h A l b J no l m a l l ' l r r r n i / ' N . m i .. dignire ''' ruinih O\o u. Fdlü (r' l0r' gdlc se sponinje miilenre itü. " . Vidieti: t/ "!. äri-oüiodä.e rler"dn'1"lne 'u PJ" r't!li rne'lu Ul2 /ör0. r .'nb.imiijc a. r. r r .ofr.rl r'' lnrrrnNe\evi kczeJa 'c ne mo:e islamlbn T... Vidjeri:. .]'t ispnvnin.kaZe: sallallahu Poslanik.oln uakin i zehebicitlranopredmjesnntr'liu (sli'no "" ä":i"ri. .lh Alh:rnr . SeihAlhni rvrdida.. ' e ! i l. l r r o +I 5 1H u / c r m e ' nro|. tt231t2666 zlöie'il.i u't.:lls+ 155/2673' ispmvninl' ieih Albaniovaj hadissnrxlraju *' üäuÄ. l/12'v6'r2' Bejeheki' l/162/26e6 lbn-Hibban' ispravnim iizai z+sllqzo.r htjcdnerc ' r ' S l u p i ' ' b i r u ' n cp r t l e J -icdano s r o j er u k e lua.7/.b n N 4 J l e ln U32l/b40 st l. rinnizi.iurii ih u prlrcu lible.no kon\en/usu 'N.t/t66. Ahmcd 'rl3i7 318/ltlT68 Bejheki' rimizi i iejh Albani ga smatftju Imanr Ii"-sli-S..e).

. '"^ VidjeLi: Fethul-Ban...io je da neki klanjaöine spuslaju nos na zemlju kada eine ..J. sallallahu alejhi ve sellem. str.... "dlanovima. ne bi mogla q. kianjao. lt22l6J8. Ebu-A! vane.ä'jtrj ljls i. lbn-Abbas prenosi da je poslanik. sallallahu alejhi ve sellem..4 i3t4g}. rada neki prsri ne bi biti usmjereniprema Tlilll.NoZne je sunner.namaza ve sellem..jata..rrft Hadis ukazuje äa je lotl. spojio svoja stopala nasedzdi.. tbn_Hurqjme.ffiil:. sallallahu alejhi ve sellem.Ibn-Hu7ejme. Tahavi u S?rir.:t:unoT. 2t554."Poslanik..$kj '"".rtßri (öelo)na ?pmlju. daJejednenoii poslanik..dlanovima.Kada öinii sed1du..t3te IJ drugoj predaji Poslanik. i/287/2604.riha.* uvjere..nunna. bio na seazdisapoviienim nr11'1u. 5/248_24olt92t..b'.r) Usmjerenje noznih .rr:5 Ovo potvrduje i hadis kogap*"". koljcniha i prstima yopala.ldbli istamskih uöe. t/t62165.r. -' Fbu-Davud. Bejheki.tbn-Hadzer kaze:. l/488t35 .."'"' Atlahov Postaniksallallahu alejhi ve sellem.. pritisni svedoknc osjctij opseg zem47. '"" \4uslin 4t174t491." "p... ".. sallallaiu alejhive sellem..u AiSa.. Ft"-?"*d..:Noua"ii _i p aa. 2 67 rca}:'ß. Mushm. r.Primjelno sedZdu. 9ol( r.0 tUn-AUla.:älä[*"uda ttzt vidlett: Ei-se rhut.saopaskama od t!4uhamneda Avrane).fi:i.J.r3rT Alfaho. prste bi.1.a ry..?.:d"" kibli...Vidjetl vidjeri:fr-ritsi/eras-sa. jer ako bi se od drugog. -' *..-.G. pa je poka. rekaoje: . r/j52/832. tini ji sa sedan diefivä rijela:licem. sraviri svojdlanni njegora sropaia.rao svoiom ruKomna nos.". l/J3ss-JujJollAmäut .u. dobrom.od tbn-Rerrala.\dlllfi i ovu p'edaru smaDaju Anmed.Ui totienu jedno od drugog i ne bi naslanjaosvoj *:191o sromak na -_ natKottenrce.I Lrs:Ju Haltz. * .Sunnel je skupilinoine prste. p. 2/t82I8l. rmam .Iiada öin* sedilu.T. '"' t428/654.. Hakim. 2t42a... 178/809.j hadi.'jili.1T. s-.i eiSu. tbn-Hibban. je To velikagreska.ctnrm sedZdu v tcdan düelovarijela: ielom.Bfl. . ovaj hadisispunjava Buharijine i Musrimove . sallallahu "'' S? fiu Sahihit-Buhan. 3n69-t:/0. rekaoje: . a ona je stavilasvoj dlan na njegova sropala dokj..(".a. koljenima i stopalima.T1ä! l. i H-nn"\.povio i usmjerio ih prema kibli.?ll. po konsenzusu jre1a.sallafafru aese[faa.a.kale:.usmjerenimprema kibli. Seih Albani .t. Poslaruk. ier.r..t}23 tJ dipoi predajistojir "Kado A ahov rcb uiini sedZdu.f -11.r.uuio bi stopala bi öinio sedZdu.lfl. "" Buhäri.

biöe ponekadotezano. ovogsunneta ga.str.99/390. Mtrslidn. lUn-Mradle' " "Lana€ predajeje vjdrodostojan Sejh Albani prenositaca ove iqtr. to je zabnnio' rekavdi: na "Budirc spultatisroiepodlaktice i nemojte dok öinitesedZdu umiereni ve alejhi ahu salla tteooonailäiuiipsa. +nrrt+ge.r'ro ' ':l)potpuniavajte ruku i sedZiLe'"''"' Vidjetr druge ie[em. LuZ".rr'2Mmer b. Muslim. l/26'7n32 Imarr\Ng|f-vit HulasatüL-ahkan' it -Ou*a. Dzezin'jedan od ashaba' ga gledajuöi -Sazatlavati smo Poslanika'sallallahualejhi ve sellem-'^ "'"' Prakticiranle kotiko razmiöesvoje ruke u stranudok dini sedZdu ostavru smemJe pa nema u diematu.rrlr kaze: ispodämaknut r ruku. 4/1?6/494. sallaltahu alejhi ve sellem. uutL " "Ova je ispravna predaja konstatira: 4/178-l'191498' Muslim.t]d. tekao od tijela. tl+o+fsgf-ss8. . 180/822.'t135 potpunesmirenostina sedzdi Obaveza je potpunu Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik. 4/1241425. Ebu-Da\. U169.ImamHakimi Ie. Nopon enL: Neki klarljaöi dok öine sedzduspustajusvoje podlaktice na tlo.takoda sejasnovidjelabjelina . naredio onome ko tako ne na sedzdi i kazao da ne vrijedi nzunaz smircnost alejhi ve Nareduiuii svome uI netu.ihAlbani ovaj hadis Vidieti Temamul-min e' sE."''o U drugomhadisuPoslanik' -Kada öinite sedldu' spusite dlanove' a diSnie . -rtl'"|'L. 1407/6644. rekao je: "Potpuna smüenost na :hadisekoji govore o ovoj temi u poglavlju: nrku'u. str. Buhari. Ebu-Awane' 2n83' Hakim' 1ß52ß31. Buhari.l1O Muslim.1335/6251.95. rnrOnSz.s"U#. hrhari." ispIavnim' smatsaju l$ ffukirn. Muslim.leihive sellem. str. Poslanik sallallahu DostuDi."^liu.""to Rukebi razmalnuo Do te mjereji to cinio da je jagnje moglo proii iojJ irooa pazuha. 1/368/88r' Haldm' 4/89-90/39?."Nema nanau onai iiii nos nc dolakne a. str. Buhari.4/176/495. 'lahove.

Bezzar.Rob je najbliZi Gospodaru dok üni sedidu. pa hrnoso se molite svomz Cospodaru dok stena sedili. .Poslanik. sajlallahu aleihive sellem.t3oo A[ahov Poslanik. Ibn-Huzejme. '*' U"iui.I5/4to.Ibr. It2U\ZSS8.9 . ü). Ibn-Mad7e. tn66niB.2t4|t t946t. Ebu-Davud.EALA!'' Ponekad bi kazao: ptta).ramtza Vrijednost sedide i njeni zikrovi Uzviieni Allah je rekao: '?ribliäavql se (syome Gospodaru) öinedi sedidu. Tnmizi. Ebu Dawd..-Hibb^n. povetati stepen ili oprosti neki gijeh. Darimi. 2^r2D6Z.JJit. t/426/lt7?.".SUBBI]HUN KUDDUSUN RABBUL-MELAIKETI VER-RUH!'' Takoderbi uöio narednudovu: r's Muslim.tl-neani. 411721488. Ebu-Davud. '71452-453D2735. U396. Darekumi. Ibn-Hibban.Neeai.öinio je na sedZdimzne zikrove. 2/1581268b. Darekurni. Ebu-Awane. kazao je: . Ibn-Hibban. | /336/ 1286.Ibn-Ebi-Sejbe. Bejheki. e.SUBHANE RABBIJEL. a lbn-Hadzer dobnm. BezzaL 9t345t3903.) Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. l/165174.ti\t j" rel "Slnvljennekaje uzviieni Gospodarl"t3al(fi . tl:+UtOAO. 1a vldielj: Ruhl. Imam Tirmizi ovai hadissmarra ispravnim. 5//223-224/1891."tJlgTakodir.Nesu. -.. Abdur-Rezzak.--^ '"" Muslim.ve sellan. 4/17U48?. "Slavljeni i öasni . I/t65t?5. Uz Allahow pomoö. '-' Muslim. 512261 1899. 19. t/315336/1283. naveSöemo nekeod niih: 9(.l/13/316. 1/369/1136.. 9/133/3686. Ahmed. 2/188-18q." (Pdjevod znaöenja El-'Alek. jer zbogsvakesedideA ai te i rekaoje: "Cini ito viie sedzdi.Vidjeri:LHethisut-habir. 2/180. 2t34h-347t388. 5/254-255/1928.sallallahualejhi ve sellem. Atur. . Ebu-Awane. 4/16'l/482. Tirrrnzi. l/2 164306.eÄ. 3n3/4A46. t"ai)':)\ Gospodarmekka i Diibrila'!"t342 . l/342lt047.'t33e Zbog toga vise islamskih uöenjaka sedidu smatra najuednijom radnjom u narnazu.

te nu ic |iJ iculo tniittio. .ALLAHUMME.'{-J "Allahumoj.. . VE BI HAMDIKE' ALLAHUMME.6/4850/771.:.'r'.st. Tebi hvala pripadLl! Alkthu moi. .j. sallallahu Nekad bi Poslanik.: u :trr l.moje... Darekutni..ritclil""" .i I\'t'u'. U.!) Jlrü-:.tiicn ncka ic AItah. ..J: "sltrvljeni nai Cospodaru.SUBHANEKE.184M Muslim.|'iJt. l/395/969 Ebu Avvane.v168/483.175/79.IGFIR LII" govorio: predaji srojidabi nasedzdi U drugoj .*i '-'t.4/168/.. l.Hakim. :-1. rs Muslim. "i. javno sam ili tajnopoiitiol"''koje .': '. IGFIR LI ZENBI KULLEHU. male i velike'ranije i kasnije. Moje lice sedidu öini Ononle koji ga ie u najljepsenobliku sNorio.sallaftafru afejfülese* aos[aniF(trog..ALLAHUMME LEKE SEDZEDTU VE BIKE AMENTU VE LEKE ESLEMTU SEDZEDE VEDZHI LILLEZI HALEKAHU VE VE BESAREHU. *.Ii '-ita\'. l/36'Vll25. ALLAHUMME RABBENA.1. .:. DIKKAHU VE DZILLEHUVE EVVELEHU VE AHIREHU VE ALANIJETEHU VE SIRREHU!" 'i' ' '"i.Ebü Awane. SEMAHU SEKKA SAVVEREHU VE TEBAREKELLAHU AHSENUL-HALIKIN !'' Ponekad bi uöio: Ji\r ijl ! il.l/135/1280. oprostimi griiehe. Spojstua 2n t --'. oprosti rniP'lr'1:l .? '^it J ti dovu: uöiosljedeöu alejhive sellem. '.iedini t najtietsi Sn L..A' "Alldhu moj sanlo Tebi sedfuluöinim i Lt Tebe vjeruien Samo se Tebi potpuno pretlajem.i ti . Muslim. 2^81. L'r. rstBuhuti.Nesäi. 2/186.:-i -.

INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE. v .Tebe..anana ruku.. i Tvoioi nilotti od Tvojekoz. Zabrana uöeqlaKur'ana na sedidi urjeiem se Tvomezadovoljsyu od Tvojc srdlbe.*rffiodo* ^oi. Na noönom namazu. .i r.äri '$. nannaza slava i hvala Tebi orioada (Gospodaru moj).spomenuli smo . ENTE KEMA ESI.jytorn naseozdanu nocnog namaza uöiosliedeiu dovu: .. IbnHibban. ".Ahned.:J. takoder..l MrN UKUBETTKE. uöioje: . .:rrL :t :tt. _-!. ts/94-95/19877.i cs ul1ei ..ar:rL' -!)6J'.lesai. . i utjeiem se Tebi od a"'fiä .tc selfem. t/l6b/t l2S i drug. zahvalim.u." hadisu sekaze daje poslanik.i" . Ibn-Ebi_Sejbe. 'J.ui sedZdi. U tom pogledunemarazlike izmeduobaveznihi dobrovolinih narnazä.-t346 "Svaka *SUBHANEKE vE BIIIAMDIKE.aj. oprostimi onoito samskrio i ohoito samna iava IGFIR LI MA ESRERTUVE MA EALEIVTU!..?lr:t. LA IJ_I{U_4IATTKE I]IISI SENAEN ALEJKE. Imam Hakim i Zehebi ovaj hadissmarraju ispravrum.ALLAHUMME ..)t. '. Netue istinskog boZansta osim Tebe. Ne.+ +'. \'E "Allahu moj. Ti ri onakav kakvin :i Sebe opisao. poglavlju:'Zabmna uöenjaKur.i[.- U. vE ErrzrJBrKEMhrG.t/6ct/t880.IEJTEALA NEFSIKj. rM Mlslim.mevarid.'a6 ''ALLAHUMME. 6/J0/29228.u-.. 8/77-1812431 {Et." 'Muslim.$ü. sallaUahu alejhive seUem.anana ruku. LA ILATIEILLA ENTE. 4/ | 701485. 4/l701486. Hakim.ne.. l/3_64/t l2J. ova vJerodosloJna hadisa o zabraniuöenja Kur.

Muslim. 148. .. Kada ie lbn-Abbas ooiedinu.Tirnizi.a klanjaö sjedne nx u.kazioje: . smatra ovu predÄju lbn-Hadzer a". Muslim.rt.i logJ bt \akon sa"ed:de.r350Pouöavajudi jednog ashaba namazu' Poslanik' digni glov. "t. zlllznz:s ||42o telhisul-hahir.u alejhive scllem.n"n.iiicpotpunnamazonogako tako nc iinl ih liieuu nogu.".\allallahu leazOe " I'to ouo \e preno\i i od lbn Omera' Po/nltl alejhive sellem.i' vidjeti: Eh htnd:' 5lt6 t'7 od imana Nevevija I Tuhlbt objasnjenja 21145'146.uoiih na otatäu naain. ocijenili '"0 selnn.'ll82/392 rst Buhari.*a\ 21 t* But'.. 2/145/283.i sti. 181/828. Muslirn..lteri:EI ts rstrrvnom.str.ravnom.rikao je: Tcko je tinio PoslaniL'.. Zubejrada tako sjedeu namazu i Abdullaha Et'teD lid' t# vidjeti:Medin( ul FethulBari' 21s30' od lbn-Tejrntjje' 23158' JeLrvd. Ebu'Davud.i. 'i. t*' euhu. lsusz8.1/3s2l823 168/2719. Nesai' 1/376/1157' Bejhcki :/1671/328/654 Ibn-Huzejmc.i.zfiztzlzs-z737 HafizIbn-Hadzer suovupredaju i sejhAlbanr 2122 i Inaul'satit rl42o /llhisul'\nbn.l/368/881 str-1335/6251./c vrijeme sedzder. 161 ll8 i El.22s t ruku u | 'ed:di lslam.' 'navodi se i drugi naöin sjedenjaizmedu dvije sedZde'tako da prsti obje ostaju nog" tuau po-vijeni i'usmjereni prema kibli (dok stopala ispoiena kao.oravtiena izmedudrije upitano sjedenju pei". Vi.sallallahualejhi ve sellem' digao bi svoju glavu sa sedZde' donoseöi tekbir. Hakim. potontJontsr rekbit sallallahu "' . sallallahualejhi ve sellem orematiuti.voiu 'i sunnetu U Poihniko!om.matraju Tsbranjenim Vraöanie sa Prve sedzde Poslanik.nc ''rharamom) poludeno." "Vidio sam Abdullaha b Abbasa' Abdullaha b Amra tabi'inTavus kaZe: "1356 b.. 5/16/536. a neliga.4/8990/397'Hakim. r3s Muslim..4/178-179/498 *' e". 176/803.l98/845i dfugi Zbog -ahre. t Vidjeti: is.Liucenjrcisu slolni da je u'enje Kur'ana.a povio hi pr5ledesnenoger':'r-r"mjerivsi sieona.

ABBI....izmedudvije sedZde k-J:k"d ').potom sallallahu aiejhive sellem. -smii onomeko nko ne n.T.R. namaza Dove izmeilu dvije sedzde alejhi ve sellem.. VERZUKNiI.iä.'"'.t..ilflli'jl.ALLAHUMME. oprostimi!.l?il"I"ll: -....:ff*..#f :.Tff| . VERHAMNI.:qiä."j{i .:i+lo I " ir...'trse ponekadbi po..wft .. IGFIRLI! RABBI. je rekao: donesitekbi)i aieni ehv) sa sedixlc. poslanik. . d" bi "J. .u A"ifri'"" sellem.afjfuf.i'iw..ve sellan..fäil.:äf*i}l'. salla ahu alejhi ve sellem. '""]ffi '...'#ll. IGFIR LI. oprosti mi...ä. \'EHDIM.. digao sa prve moj.r3s8 .1t'e. bi Poslanik.bi.. ..' "Gospodaru..ui.i1f* v'" Er'ned.".. oprostimi! Gospodaru.'jzt:.{ru#Ji[ . mei opskrbi mel"t3sl "Allahu upütr ..'*r*i"trt#"ü#.._. rakodugosjedio izmedu dvijesedzd.te se potpuno u bn poloZaju. VEDZBURNI. VERFEANI.nua.gpl...IGFIRLI!Obavezapotpune smirenosti izmetlu dvije sedide namaz jednom ashabu i pouöavajuöiga.Nijc p.

ilko 'e or.||161 3s/8l u vczi sa "63.u pflgovorilil.i r"^.r krrrtko'jedcnie nxvodi tr rjerodo't"jnim pauzi' kaze: o kratkoj hrdis i.i d. Üt ilt"-Ht. Ahmed..t"". k rdi opisu1e nijmJ/ Po\lilnika' o.ttt-t.s:rthllLrhu ". 180/82 '"'p"'mir.lit"..lit.QostfüFgt og...t."' r. i"irriri'rrr. sn.rgo-rgrlt:4. -n. Muslim.rho. ß61 viä'eil za.'V158/'172 "rt.n. pouzdanrm xlelhi ve sellem' U oDi!u nirnazr AllahovopPo\lcnikil. 5/53 54/20s58' Ahmed. daje Svi supotvrdili ashaba ..-x?Ä."'ioz".1/174-375/lls0. rxbe|ani 22134 zro:n522.* vlttjeri:Td'wnttl Dlit1ne.ää..\jeo (rukrmal o /emiju (nakratko'."i... ..r"lli Pdje.ri..''"1 rekJr" virre'. S1)ojst1)a 227 t r160 Potom bi' donoseöitekbir' uöinio drugu (ita dalje da öini) zaboravio r:'6r no irti nulin too itoje uöinioi prvu ...l.rncu uaeniaci lreno'ilacirhcdisa b i ' m r t r a j u i / n i m n i mi n e p r i h \ J l l j i \ i m Pc rrt.äZAu pr't i/rnedud\ije tcLlZdcOraj \aponena: Ncki klrnjaci pomjerrrju '" oo Medutim'un nUePlenc\en lbn Kajjim i dlugi ." i". L'tii gn\orr o f'r'rnJcrJnlu .iie"edzde Kratko sjedenie priie dizanja na drugi rekat (dZelsetul-istiraha) l-lcmski putevrrna alejhirc 'ellinr. a potom bi 'e diFxo. ir:'ttroto Bcjheki' 2/17827s7 lbn'Hibban' ..f"""tl.."ti i.a.4 krda bi digao 'uoju plavu 'a drupe \ed'ide bi Oufi..o'ldnjaitrci\e pll]l:'C o\oC.ä.. i o\o kratko o'rolog'pominje i.ejaa jieüitolos deset tt* B.4/317/18760. 5i26U1914.r e' SaiJijjc. Nes. Ebu-Davud." "rejhi ve sellem'donosb bi tekbircöineöisvakunovu radnju' u btlre/cBuhrn i \4uJim l kor'plelr' '/\'re 'pomeniemo loplJvliu Hadis / 'rr' 2b od Ihn\''l r'dal'rild :öi. *I" "r. r'' koJc-: Teimiiie.medu ve tellem. str' 309 i Tenkihul'kclaar. saftaf[afru afejßi ee se[[ar{-. 362-366 1/i59/750'T'rmrz'' "" ä"r""i 'n.'.i"d""i".. r']"4.tuock '*ii"rLr.pominie oo. nakon Sto ie citirao prethodni ' "'Oro potvrduje -Nema hadisrda se ko'i 'r "ronr pred:riom niiednup "etu-ttu. 1. oko Postojiraiilaienjc mcdu islamskim lrc!nicime hr'lt'tma oitanü.i. i. ekDt' 217 Snad:ut'rnr str' 214 ti^i"st" """g. 136vidjeti: El neda\ü|d 3t142 ."id.

Abdul-Hadija. Tenkihut-tahkitt 1/408.müa. Fethul-Ban. 2n2. 2t123-124. objasnio daje to Poslanik. st424n3647."_sallallahu alejhive sellem. tako klanjao.3l19l.''" U ovomekao i u drugimhadisima spomenuro je samo oslanjanje. 3t4lg. stt. El-medLnua 3/419 i El-mensurat. Feh. 181/828.r16T Neki iafijski i hanbelijski pravnici smatrajuda öe ovu katku pauzu öiniti klanjaöi koji se nalaze u poznüim godinarna. sallallahu alejhi ve sellem. imam Safija.Fethut-Bari. bez sumnje. od lhn-HadZeru El-insaf. odlbr. '36' Viajetl: zl-e. Nesai.Davud. el-Huvejris.2/188-189/304.sar.?v\at. El-nuha a. imam Ahmed (po zadnjem misljenju).. Zejd.r'ßn30. od lbr. FethutRan: 7/287. öinio nesto od zikrana ovomeka&om siedeniu. str. tbn-Madze. od lbr'-Hadif.7t287.-Betala. l/J lJ-3I5/877. 1D41. El. .. digaona drugi rekat. zakljuöuje se da se radi o oslanjanjuna ruke. pobiodjeöi Ebu-Humejda. . 9. Bejhekj.-RedtEba.öinio ovu pauzusano u poznim godinamasvogaZivota. Ovo midljenje zastupaju:Malik b. srr.unm. El-med.kao ato tvrde neki uöenjaci. 4352.sallallahualejhi ve sellem. Ebu-Kilabe. Dai. od tbr. Ahmed.r363 dok veöina islamskihuöenjaka ne smatraovaj kratki predahsunnetom. '71287.od Ibn.sallallahualejhi ve sellem..2112 rß Vidjeti.l/375/1152.9l-92. El-Ha al. 41124. Ebu-Davud.tä'. SeAu Sahihit-Euhad.öinio zbog starostii tjelesne nemoöi. El-insaf. oslanjajuiiseo zemlju.Redi'eb! FethulBari 2/352. tt22el1356.sallallahu alejhi ve sellem.Ibn-Hazm. Hammad b. 3t197-ßa.r(i. Ishak.ahvezi. '* . '"" Buhari. buduöi da se ne oslanjana Boh*i. Medutim. "t .r366 Da je Poslanik. veöinauöeniaka pravne Safijske Skole i drugi. Ebu-Humejd.ll33O.'"' VidJeü El. Tftnnzi._^ "-'' vidJeü Keifijjetu* salah. EI-fcthut-rcbbani. Aridatul. u najmanju ruku.l3?o Dizanje na drugi rekat Potombi se Poslanil.l80-l8l/824.neko od prisuhih bi. Hilijerul-ulena. Zadul-mead. unnu.l-Bari. 11116-11'7.bez preciznog pojasnjenjanaöina. 11327.)tl178/2760.136e Nije preneseDo da je Poslanik. od lbn-Redieba.twmaza Allahov Poslanik. 3t296. Salüa uE/. EbuKatade. 2t437.ve selfen. ili bi.str.

21392. Nlednnm.Zato su najpoznatiji uöenjaci hadisa odbacili ovaj hadis. a njen lanac je dobar.rrTs Ako klanjaö ustane. Mekhul.U ovome smislu navodi se Ovo hadisa. U423-4U. 21392. Abdul-Aziz." stoji:"Düuöi se podupirao bi se svojim Sakama.ne oslanjajuöi se rukama o zemlju. lJb^ni v Es-silsilet ä-daife.Ibnio. predaju sqn . silsilefr/d-dai. Et odimije o ovom Fedanjr neka pogJeda.Ibn-Omer podupiraobi se svojim rukama i oslanjaose dok sediz. i pravne i Safijske skole.140. ali su prcnesenislabim lancima prenosilaca. po jednoj verziji. Fethul-Ban.HilijetuLdcna. El-edZzaul-hadirüje. od Ibn-Redzeba. Serhu sahihil-Buhai. Ebi-Talib. sa ispmvnim lancem prercsilaca. . A9\ i Ibn-Hadzerpredaju Ibn-Mesudaocijeüili su vjerodostojnom. U525.2806. 7/293.Bejheki.od Ibn-Hadzem i SerhL sahihil-Buhafi. Ibrahim en- od Ibn-Bettala. thÄjett El-unn. 4/391/4007 i Ebu-Ishak el-Harbi ! Ganbul'hadßu.r3?2 Kadabi.Huknu tarikis-salak str. 148."r3t' u namazu.eli Fethul-Bai. Ata. i ErVidjen: Fethul-gafi.l3?7 zastupaju:Omer b. l9'l. 2]/. ispravnoje od Alüe. 31423.od IbnI El-medZmua3|4U.Fethul-BarL 7/291.Alija b. ll33q. 2rl440. El-evsat. Ibn-Mesuda. Malilq imam Ahmed. 3/199/1508. Ko .Serhu sahihil-Buhan. Fethul-Ban. Taberaniu EJ-evsdtü. Ibn-Munzir." out 'predaju zabiljezio je i lbn-Ebi-Sejbe.lfU*i or"r smatra dobrom. kaZe: "Prenosioci ove Fedaje su pouzdani.rr?a Ako seklanjaö je postupio. od lbftRedzeba . Ovo miBljenjezastupaju:Ibn-Omer. 2194. 484 i Elr0nhijjatul -lemijj e. nabilo koji naöinpodupre rukarna njih. lß4713996-3997 i Abdur-Rezzak. 7n93 -294. . et-Hattab. od lb*Redzeba. 2392. str. Omer b.fe. Sejt.U drugoj slaboj niti se dizanje sakoljena naziva oslanjanjem. U44O od rbn' Ferh l-Bari" 7n92. Mesruk. vidjeti: Ed-daife. A392. Vidjeti: Irvaul-gal . 3/199. pdoriletdje je kazati da je ovaj hadis slab i da se ne moze pojaöati dmgim pr€dajama.e. 21fi4n964. od lbn' Rü?Ji\ Ehnedbnua. jer je takav naöin dizanja prenesen Ibn-Zubejrar3?6 i &ugih ashaba.Vidjeti: El31424. sE. 2ß92. Hasaneli.jer nemavjerodostojnoghadisakoji precizin naöin Ja.Ehisul-habir.

EUZOM"ili beznie. Serhu. .EL_ HAMDULILLAHI RABBIL-ALEMIN.. te uöenjaci hanefijske i hanbetijske pravne pohvalno da klanjaöuslaje prvo najednu Dog! potomna drugu.adbi uöinio dvije sedZde drugog rekata.a desno uspravio. t/t8l/852idrusi.EUZU BILLAHI_MI\ES_SEnANIR_ RADZM". tako da se mole prakticirati ijedno i drugo. l/572.w vidjen: Et-. ili samo "BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHM". Drugi rekat Na drugom rekatu bi poöinjao uöenie Kur'ana sa . ys2. iscrpljenost i sl.unia. "'"Muslim.Nüe osrm axormavajrclno opravdanje.tj. t..Äi. U drugojpredaji srojid.3DO0. El-ißaL 2n | .3t425. kao sto smo to prethodnopojasnili.Prstedesnenoge bi povio i .'. Jt tsi -tq6.'" Sraviobi dlanove na kotjena. sallalahu alejhi ve sellem. 1/603.Et_mebsut. Bedaiuß-sanaia. sa. ''"' Zbogobjasnjenja vidjeniLrr? rhut-... sIJr.v..'(npr. 2t44O. bolest. 3t200.380 Nakon toga bi öinio sve Stoje öinio na prvom rekatu.u4s5. 1:23_. Et nedbnua. 5/80/599 (muattekan) i drusi. . Islamskipravnici su se razisli da li se na drugom rekatu uöi ..poslanik.t38r (sjedeqie) Prvi teBehhud K..od tbn-Bettata. Sefiu sahihit-Buhari.. Obje skupine imaju dokaze koji su opöeg karaktera. '-'Buhari...El-nwni.Ebu-Davud.ih je rn ViaieÄ: -evsat.). ali bi drugi skatio u odnosuna prvi rekat.iä ih pre.-ze*e:.bi sjeo na unutrasnjustranupoloZenog lijevog stopala.at.bi kibli..il13'#*r- es-Sevri.u :l:l3l?". El-hidaje. l8l/828.

"äij." itia"''i.no itiii".-nue inl-o uöenjana teiehhudu ovom prilikom od njih: neke Ibn-Mesud: kogaPrenosi Teöehhud ''')". ES-sELAMU ALEJNA vE ALA IBADILLAHIS- vE ESHEDU ieäriril BsHtou EN LA ILAHE ILLALLAHU' " vE RESULUHU ABDUHU iNxg l.luu.t.MU sEiEKAiuHu.ES-SELAMU l/27sl751 rrsrMuslim..to.mi'tt') 'äo.rpaotnt i" je Muhanmetl ...tövrtä+. i Albanr Hibbän 'V318 lbn 319/18?78 Ahmcd *. i Njepta blnuosl't N'ka ie nur nu na' ha'onvn..ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU VET-TAJJIBATU VE RAHMETULLAHI VE AI-EIKE EJJUHEN-NEBIJJU SS-SEI-E.lr 'rt 'l it :i :+i :*-tÜf ili >G *r l'-'. ri" rl-"1. i' "Velii(nie r.J. Neka i '1't't' i'krctt' iirror.itu o*ua. ufä:fti rafoffuftu "Neka '-r\'?t. sti.iirii... ll38/6265'Muslim.qvN4epEN "Ovako smo uöili dok je Poslanik' Potom ie lbn-Mesudrekao: svomeGospodaru' bio Ziv' pa kadaje preselio ve sellem.1 b ä. l/180/8'14. Ibn-Hibban .sallallahualeihi ve sellem' 6emonavesti ..l.i.23lll 1331 a svoj stavio na natkoljenice.. ''o' do kuka natkolienicu desni lakat bi spustto na Uöenjena tesehhudu je pouöio ashabe Allahov Poslanik.rieüi.t-ti je mir na Allahovog uöili smo: " ALEN NEBIJJ Vjerovjesnika.(El '* tiä""i. Jo n'lnn 'lntloc ^tittrko! Njegot'rob i NjeSot'tlosltt'1ik" i .i :!)t i>tri 'i'-)"\\'t iii)t) l:.i-rL<. .'."' r/154/714. ..4/97-98/402 2/201-2o2/'r85.iti\ i:t i)ai ."rrss'. ri.:'Li :. 2/222'Ibn-Madze' Ebu-Avvanc' 5/65-67/5?9'580 "uoo+ 'sPravnorn smalralu ovuDredaju trs gutrirl.(bedra).l:.tttloAllahu pripatla' kao i noji tn a'i' tltuie dore I i je Allahov nir na tebe' o Allalloy Viero|jesniöe' dobradieta.

oe selfet4 twmazd Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Iz ove predajese uzima dokaz da su ashabi u vremenuPoslanika.oöimda je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. ES-SELAMU ALEJKE EIJTJIIEN.^ir. su. l/409/127q. donosilisu ovaj selamkao na odsutnu osobu(u treöemlicu). ESIIEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU. 2/158/2q0.3 iü t:irJ'ri !*fl lirr!r ir . tsz sarno Allahu pripada. su'ES-SELAMU ALEN-NEBIJJ.il.. Tirmizi. Nesai.ts\ tk )'i \tte. i Njegora milort i Njegov blagoslov.govorili: 'ES-SELAMU ALEJKE EJJI-r'HEN-NEBUJ' (donoseöiselam na Poslanika. t/t83/86b.''1386 porvrduje predaja Ovo i koju biljezi Abdur-Rezzakod Ataa da je rekao: "Dok je Poslanik.:f .'lk.83. 343/l3 l0. l/2?lt4J. i svjed.)\ \Ä tt. . sallallahu alejhi ve sellem.r t tr i:t .u drugomlicu).42. Neka je rftir na nas i no sve iskrene Allahove robove. lbn-Hibb?tr." tt* vidiln: Fethul-Ban. lHaflz Ibn-Hadär porvrduje ispravnosr ove predaje. 2120413075. ra326 i 2t578 579. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN.'-d^t l. Tesehhud koga prenosilbn-Abbas: 'u'. Svjedoöim da nema drugog istinskog boZanstva mimo Allaha. Bejhe}J.2qO0-2O12A26.sallallahualejhi ve sellem..-.Jjri i.sallallahualejhi ve sellem..l3 I I."t38q *ET-TEHUJATU EL-MTJBAREKATU ES-SALEVATU ET"Veliöanje TAJJIBATU LILLAHI.c j.'''-' Ovo. 21579 i Elv"dzia srr. Safija ELmusncdu. govoredi: 'ES-SELAMUALEN-NEBUJ. bio Ziv.. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU VE RESULUH. thoje dave i dobro i lijepo.'a kada..t/i42.NEBUru VE RAHMETULLAHI \'E BEREKATUHU. Ebu-Davud. Vidjetjt F?thul-RaÄ. ''"" Muslim. Darekurni..od Abdul-AzimäBedevija. .t. .yii j..Ji ifli . Ibn-Madze. o Allahov Vjerorjesnüe. 4/ss-I00/403. I I . kao i moji namazi.'. t\F:i -üt .porvrdujeverzüa tesehhuda koju prenosi AiSai postupak Ibn-Omera.. ashabisu govorili: 'ES-SELAMU ALE KE EJruHENNEBUru. a nakon Stose vratio svomeGospodaru.se vratio govorili svome cospodaru. 5n8411954. 1337 lbäur-nezza. takoder.'.k. Neka je Allahov mir na tebe.

Tahav' u rr* naufk. Abdur-Re7zak. dove idobra djela. ! l::j) "il.il i "Veliöanje pripada stnto Alkrhu' kao i st'e lijepo.3rÜr '!t 'q "r. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU RESULUH.tji) (li J. (lbn-Omer '' " Njegovrob iNjegor poslanik da ie Muhammed vlarri. LaJ'ri'". Ibn-Omer je rekao da je dodavao: VE SERKE LEHU'.1. .' '* i>üi . trz87-289/200.'.hull-neani. Neka'je Allahttt' mir i rahnet a tebe.'' Telehhudkoga prenosiOmer b.rt lrlsl o1.ET.''! . 'VE BEREKATUHU'' ES-SELAMU Ibn-OmerkaZe: Ja sam dodavao: EN LA ILAHE ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN' ESHEDU 'VAHDEHU LA ILLELLAHU. J r c t u r nr B.LtJt "Veliacnje s(l/no Allcthu pripatla. Hakim' l/398/979 Bejheki' 2/205-206/283& u tf''"/:'?r?d' Nevevi rm^tß 2120211067 ie.ir q I !i li:l .iei"blagoslov". Nekaje ntir na nas i tlo sve iskreneAllahove boittnstvanimo AlLahai dtt robor".öG'.t4.*'j: t '$ ':f i'. ':-3j rtj rlL .üi . ii-j.ijenrhi'prJ\nom vrdlelr')/'" )x/r'4r su o\u prc. ' 4 . kao i moii naDla'i.j. Svjecloöitn je doderro: Samoje On Bog Koji nema\udmgaou Aildrd.1 8 2 / E ) 7 Fbu-DrvJJ o.. 'j..TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VET-TAJJIBATU ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN NEBTJJU VE RAHMETULLAHI. 't. Neia je nir na tebe' o Allahov' Vietorjesniöe' i NieSova ilosti Njegovbereiet.)':li :i ji:ir "ilr.*.e ' h e k i / l a q / 1 8 ' 1 D l /.) Nekdie tla nena drugog isthlskogboittttsio fiin1o Allahove robtt'e.lrju iMugleLJj DJrekürnr lbni Madae. kotisno i moii namazii doie.r Srjedoöim .511544...l/261. Siiidoöin do nenn drugttg isthtskog je Muhanmed Njegot'rob i Njegovposkmik"'tte0 usq r /' ' 4 t l l 4 l . o Allahot' VjeroviesniAe mir a ttasi na sre iskretrc libn Omer dädavao. el-Hattab: -irr L:.233 t Ibn-Orner: kogaPrenosi Teiehhud .l n : r m .')) it--:..

govorili: . ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. da.SELAMU ALEN-NEBUJ VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU. moji namazi i dove. ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJru VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU.kar.Malik." U ovoj verziji se navodi da je Omerbio na minberui pouöavao narod ovom tesehludu. 66. r/422. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU \'E RESULUHU. l/261/29c3.Nekaje Allahot mir na Vjerovjesnika. l/292 2o3l202.sallallahualejhi ve sellem. ka.e: . r." TeSehhud kogaprenosi Ebu-Müsa el-E5ari: 3/456 i t El-e.. tvfie da ie tanac penosilaca ove predaje ispravai. Nekaje mrr na nas i na sve iskreneAilahove robove.Lanci prenosilacaovit hadisa su ispravni. i sviedoöim dl1jeMuhammed Njegovrob i Njegov poslanik. ES. te da se rijeöi Ibn-Mesuda (kod prvog teöehhuda) ne mogu smatrati konsenzusom ashaba. Sliönoovomerekaojeu svompoznatom djelu:Il lasatul-ahkam. SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. .kar. sve lijepo. str." nu piuori "ES-SELAMU tesehhudu izgovara samo: ALEN-NEBIJJ.tbn-EbiSejbe.. I/434. ESFEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VE ESHEDU ENNE MI'HAI\4MEDEN ABDUHU VE RESULUHU.ET-TEHIJJATU "Veliianje pripada samo Allahu.i Njegovi mitosi i Njegov blagoslot.Tesehhud kogaprenosi Aiia.Bejheki.Slo se desilo poslije smrti Allahovog poslanika.. ''-' . je dokazda su neki äshabi Ova predaja nakon smrti Poslanika. 66 i imam Zejlei u lvdsburraje.t3el . sallallahu alejhive sellem. . ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU.^...lmam Neyevi n El-e.. ES. kao i sve koisno.ET-TEHIJJATU VET-TAJJIBATU VES-SALEVATU EZZAKIJATU LILLAHI.oeselfet4namaza LILLAHI VEZ-ZAKIJATU LILLAHI \'ETTAJJIBATU VES-SAIEVATU LILLAHI. Srjedoöimda nemadrugoSistinskogboZanstva mimo Allaha. 2t20öng40.. tj.ES_SELAMU ALEJKE EJruHEN-NEBIJJ".: .a.. str.

. MadZe.w[fal[afru afejfü"teseqztt*SpojsnaQoskxiF"woL.1J"')qt rüi . 235 t -Ll-ii -ri:r -r:iurr :..rÜ' -ir'c "Veliöanjepripatla sano Allahu kao i svelijepo' loji nlmlai i ntuic i Njegova dove.i l.:r":e.. Por\jedoöto "' .dobra djela.'.:"A.10. Darckutni. ür j! l .IhnviU263 U34'Vl317. Neka je rnir. '3t3vutit. t:*:'ti :$ii . Nekaie mir tt 11. 4/100-102/..(loiimJo n?ntttdt ta! trtitttloBb.kflru'srt 61 .Ibn' T. VE RAHMETULLAHI VE EJJUHEN-NEBIUU SELAMU LAHIS IBADIL BEREKATUHU.Neka je Allahov nrir na tebe. ri::'ti J.ttnned Nytot rub i Nie]ur I'oslou .ie no'hnil "BISMILLAHI ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU LILLAHI VEZ-ZAK]JATU LILLAHI VET-TAJJIBATUES-SELAMU ALEN-NEBIJJI VE RAHMETULLAHI VE BAREKATUHU ESSELAMUALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. i:'.'*Li. SEHINTU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH.an:ia nti..je Allahov mir na nas i na sve iskleneAllahove Vjerovjesnika. Jr .1s Allah.t.kog robove. o Alluhov Vieroviestliöe.i robovc. t/290 zgtlzot i Bcjheki. $'tae . \4uhcrnrneLl Njcgo\ Allahr. "'i. ES.y LIFiiÜi "U ime Allaha.2/203-204/2812. milost i bereket na Allahova Neka.Ebu Davud.ET-TEHIJJATU ET-TAJJIBATU ES-SALEVATU LILLAHI ES.'' 13r Muslin. VE ESHEDU ENNEMUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. i poi\jedoaio m da.ttu ' l svj.ir lt a-rrii:+i . ::..loiin Jt)je Muh..Svj.'' Telehhudkoji se prenosiod tbn-Omera(rijeöi ashaba): -lt''.''. 1/182 183/858. '-4 i'.SEHIDTUEN LA ILAHE ILLELLAHU.1.. lanceDprcnostlaca.'Ä< i'-'. mrmo boTansl\n 'lm dr nemadrugogistin. . Nesri.SELAMU ALEJNA VE ALA SALIHIN. veliöanjesamo Allahu pripada. ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU. moli namazii rnoje dove. sa isprxvnirn kato tvrdi iman Neveviu El e.. Allahove iskrcne i na sve nilost i Njego\) bereket. l/409/1279.+: . ll2'71-212/744.

il.""ä:i"#ffy.oese[[em.?i.**" 2t202'2o5' El'ned.' .k"4. 1 .Lr' ka vt ur \t' 56 ..t'::.{i"tr.iäfi r.ui.. odabrari sutej"hh"dk"ji p.jl#1?*tffi:i""ll' uöenjaka.t::.tcnhid.fi:". uj.Tri naöina tesehhuda ..:f: "1'i:::.i.1#.|ii't".7.1Jffi kl'"k. .!. ::.'.2 se..::Kil:. i::1ffi.. Y'dj:."T1"ff '..^' t:ifi: . ill. Ahmed.. namaza Medutim.\i:ti:: .ffi.g.i#!t"iä.ä"ini.:. Ibn_Abdul_l dod'i su pouzdanim .u""?ä"n:oJ."ji..:"t:ä"td.u* ".*: fä. 'gq..:" Jt2O.. gt::"y odimarna BadTija 8. navode se u vjerodostojnom sunnetu:Tesehhud I j"Hif ffi trä. E!."ä91.."{: '* t.ld1a$rugih u.. Bedaius^.*tlta'""". opcenlto.i}ä1.i.1*'üf Imam Malik je odabraote3ehhud koga prenosiOmer.yi^. i'ü .:"i. 3s 3i. . Ibn-Mubare s-.:9.!i\:.:'ä : #:äi' ."'il'" "-#. itff.$"ä# Imam Safija..i. Aridalut-ahv?zi.:_ :::f. t6 8:.r3ee 'füäT]iimteiehhudkosapren "*HH. Etnunkra..Tffrä..-dr'..:' .."":*:l'JJ''ff ä:m*.#:i":i"yä:". .". i': .:{#.:.2r4. ."-''.r*tr'#."'^iT.ruua.. spominjanje Allahovog imena prije teiehhuda nema osnoveu vjerodostojnom sunnetu kal Imam Bejheki kaUe: .:.ox.:x: i i{i "'" Er.t.i:iii'. :'. ..7. uüi.ii.#irjryjt6. .*Ju"äff.s1.il.\:.frild#ni l'.nua.HjJ.. r*oa"i.?iffi1:.'.'.).ti ."ff*:.:: p"redaja koje seprenose do o.. H' -nubin..o"i1li.#i.1^1 . 1fff"""."'i... :f. *.n-:".kar. tesenrruarn-nooasai.

4/105/406. Muslim. spomenuti raznenaöinedonosesalavate nekeod njih: "Allahu moi smiluj se Mufuimmedui njegovompotohstvu kao ito si smibvao lbrahimu i nieSorom potomstvu.odIbn-Kaijima.r4or Salavati na teiebhudu da na Allahov Poslanik. SALLI ALA MUHAMMEDIN VA ALA ALI KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME \'E ALA ALI INNEKE HAMIDI'N MEDZID.insa Alla\.. a mi öemo. ALLAHIIMME BARIK MIJHAMMEDIN \ts ALA ALI MUHAMMED KEMA INNEKE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHM..eüt!J." ')(. str.tJ.Hrknu tunkß-salah. Allahu naj. I\.1.sallallahualejhi ve sellem.?r1/33?0.453.r':)ttttJ Jt k &jJi v+$. \tdjet Medbnü'ul-fetata.kombinovanozbog oöuvanjaPoslanikovog' sallallahu alejhi ve sellem' sunneta."toz . stt. . Buhalistr.ALLAHIJMME. S''-j.ßDZID. blaSoslavi MuhLtnmeda i potomstvo nedovo kao ito si blLgosloviolbrahima i potomsi)o lbrahimovo' si Ti lJzvileni Plemenii.je pouöio ashabe na njega. 161i Dielaul-eJham' 22D68. G r:. c? u'-. hista si Ti Uz'riien i it.b ! )ui et.

Ebu-Jata. r-s .. l8/24ll l4JJ. Blagoslovililuhammeda kno :to si blagoslovioporodicu lbrahimovü.p -i.." .tßtasi Ti llzviien.". . .-Jr. thr-Madle.clt.. . +rJjl) -.':-l'* . ' . Z. robu Svomei poslnniku Svome. Jt !."tqa *AILAHUMME."\N5 . \'E BARIK AIA MUHAMMEDIN VE EZV ADLIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA BAREKTE ALA ALI IBRAHIM.:1. I l5o/6J60.qet. Bktgoslovi Mihammeda i Muhammedovu poroclicu kao lto si blagoslovio metlu svi sviieto|ima Ibrahimotu porodicu. Ji .Ne<ai.+'.l355/635. "Allahu moj.41 i* ..- !* 91.njegovim suprugamai porodu kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici.i.). 1 .*i G') e Je "t.I /4 / 1 -j Ot3220.: J. 9+-. "Allahu moj smiluj se Muhammedui Muhamhedovojporodici kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici.." j . 1. Nesai.1 04/405... i . 2n48l8ö13.\4aük. ' . Ibn-Sunni.. r/414/t2g2.+. i- j=* .ATLAHIIMME. 3 ". 4/l 0J. SALLI ALA MUIIAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA AII IBRAHM.'1 .1 . 2/st5't364.a. u_njr:rJ. plemenit.9t6g 4961397.lustjm. .Sejbe. .. SALLI ALA MUHAMMEDIN VE EZVADZIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA SALLEJTE ALA ALI IBRAHM. '*" \..Zaista si Ti [Jzviieni plemenit. \ 3' "?ur. \. ) . + .38/94.!. VE BARIK ALA MUIIAMMEDIN VE ALA AII MUHAMMED KEMA str. . tn72n45. kao ito si se smilovaolbrahimu.. smiluj se Muhammedu. Blagoslovi Muhammedai njegovesuprugei porod kao jto si blagoslovio lbrahimovu porodicu. Ahrrled.5 +rj.'.t)'.^. ! e + .. t /4q5284. )1. i." . smiluj se Muhammedu. : t. 4/l 06-107/407. str.ll\. t . . J.8.& j..Mu\tim.1. KEMA SALLEJTE AIA IBRAHIME VE BARIK ALA MUHAMMEDIN KEMA BAREKIE ALA ALI IBRAHM. INNEKE HAMIDT]N MEDZID. INNEKE HAMIDI]N MEDZID.. Zaista si Ti Uzvi1en i Plemenit. '* .. .r4rl 9.r ß J:*. .sr. SATLI ALA MUIIAMMEDIN ABDIKE VE RESULIKE.-ral3 *ALLAHUMME. -l-. '-Buhari.Ibn-Ebi. r . g'.. *....*j i. . ..."Allahu moj.Titmt7. .

ieSehhudu.li".7 nisu obavezni. 116llw itäÄ. INNEKE MEDZID.. srzos' Betlaiui'sanaia.i?"i'" n{e reen" pnvnika smatrada uö€nje salavatana ovom mJestu ^iit" oot ispmvno.pa bi predäoselam nakon Ovai hadisupuiuie da se na prvom rjedenjune u'e salavati ve aleJhr dow. !T.I Dokaziuöenjakakoji ne zagovarajuuöenie salavata na Prvom tefehhudu *: ":]."s"ht'odu. 69 i EI nugn. . . ier salavati ukazuje . El'musni' rt6rr i Aidtltut'ahvezi' 1ß88." prvom lslamski uöenjaci se tazilaze oko uöenja salavata na Jednito smatrajulegitimnim.i^ i#*"i*. str.nä"d.i-s"uii"-i""ei"" -YlgliT: ve--sellem' 1.rä-ä'i.. a Poslaniksallallahu predstavljaju tesehhuäa. üli. drugi ne' tesehhudu."a" rli tio n..-. drugom (zadnjeln) L€3 proJ"noj t"s"ttnoau.l*"3^b]1. "Prenosioci ka'e: * f.crrl. tt4se." Nu p*om sjedenju sjedenju'dovio bi poslije L-vhhroal r. pravnikada ovi salavati(poslije Imam Nevevi navodi konsenzus p*[ irä' ilt.lvs nakonprouöenog neposredno bi ustao nlSWUffU.. ABDUHUvE ENNE MUHAMMEDEN ESHEDU re Vidieti: El?ztar.sallallahualejhi 'ETTEHIJJATU kao i na drugom..i"Oiei-nup*o. I tzS2l+zgz. ueenjaka'oe sarijskii .HAMIDUN BAREKTE ALA ALI IBRAHIME FIL.f'h:d11.uöio: .ALEMIN. . Ibn-Mesudprenosida bi Poslanik. lß5onoS Hafiz Hejsemi vidjerl Mcdincuz 7?vaid2/142 SejhAhmedSakirga """ "*a"i" * o*ta*i a Atbani dobrim vidjei'' El'nuved 4/218 sa opaskamd .Ibn-Huzejme.iä je dow na zadnj-m sjedenju prije selama'kako citiani hadis. AhmedaSakira .

klanjao deveti rekat. ali ne bi prcdao selam. 491204. Ebr|-Dayud. zahvalioAllahu... sallallahu alejhi ve sellem.Begayi. kako tvrde hadiski ekspeni. str. 1/121.T. potom bi uöio dovu. Navodi se da je Allahov Poslanik. takoder. 2119212799.Vidieu:Andatul-ahvczi. Trtrtrzi.Et-tcthisut-habi r. Hasana el-Basrija.sallallahu alejhi ve sellem....kaZeda predajeu kojima je Poslanik. pa je lanac pr€nosilaca ove pr€daje prekinurVidjed:SifrdZulnu ekin. 1126313011 i ßn-Diäd.U420.t 'Ibn-Ebi-Sejbe. l/2öllj016. 2311995.Hakim.mlm b.Ibn-Ebi-Seibe.laI Ova skupinauöenjaka. t\ El-unmu. Dokazi uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom tesehhudu l.must?drck. Tajalisi. '-'' Ibn-Ebi-Seibe.str.3ö9. poslu2io bi kao jak arglrmenro krarkoöi prvog sleoenta. Ne bi sjedio ni na jednom od njih sve do osmog rekata.sr'.'. lß88.'4" Slienoovomenavodi se i od Ibn-Omera. Ibrahima en-Nehaija i ESSabija. Selemeprenosida Je Ebu-Bekrna prvom sjedenju izgledao kao da sjedina Zeravici dok ne usta..a imam Tirrruzidobrim. Temim b. 2/t37/366. donio salavatna poslanika. Aisa. pouöavao ashabe te3ehhudune spominju salavate na prvom telehhuduveö samona zadnjem. -^"a7".ne. 3. "t. v42s-43oi Et. donio salavatna tae N""ui. prenosida bi Allahov Postanik. Seleme el-Kufi nije dozivio Ebu-Beka. Ahmed6/168/3656. Medudm.441331 Safija. Zatim bi se digao. ilä v ialt t'. Hattz lbn-Had:e( ie u fitelhisul-habin. 1/402993. 1/2631110I9-1022 .3711175. Ebu-Jala. AZ69t67r. srr.lanacove predaje ocUenio ispravnjm. Bejhekt. sjedeCina prv^omtesehhuduizgledao kao da sjedi na uZarenim karnenöidima-'* Da lanac prenosilaca citiranog hadisa nije prekinut.a.2. sallallahu alejhi ve sellem. . r.klanjao devet rekatavitra. lmam Ibn-Arebi el-Malikj ovaj hadis smarr-a ispravnim. 91149/5232. ) t402. sallallahu alejhi ve sellem. 3t46t.Tada bi zahvalio Allahu.

1/552-553/1?19.".fada siednete na svakn dva rekata recite" 'ETTEHUJATU LILLAHI.e.sallallahualejhi ve sellem.u kojima Poslanik. rsr304.. Po ovome predaje jle postupaolbn-Omer.Ebu-Awane.uöio dovu.o i." i.lnt' Ova Fedaja spominje da je Allahov Poslanik. 2n5201 -sahiha. i3-ffii.7 (El-munt€ka).i . sallalahu alejhi ve na prvom tesehhudu. uöio salavate sellem.. pouöensvakom dobru Potom tesehhudu' je Vjerovjesnik. hadisu '-" misljenje ovo ne zasrupa uöenjaka veiinaislamskih Metlutim.sned. .J. takodett Keifiiietus'salah s][.ii Serh l0/57ee12 raberani. a nakon toga bi prcdao Poslanika. zahvaljivali Allahu i govorili " Muhammed. sahiha A567 i Eltnu. a jedan od oblika dove je i na pwom teSehhudu. ve sellem' alejhi sallallahu dodajurta je nakon spominjanjaPoslanika. pouöava svoje ashabe.sto se jasno vidi iz njegov. '" 'ei'.u"not. pouöio ashabe -kazivl.r. vidjeti:El-mÄn?d -41163 ..sallallahu alejhi ve sellem. sjedenju. selam.atlsi I Albani i Am. sallallahualejhi ve spominjena kraju tefehhuda.. 2324 Sejh Albaii ovu predaju smat'a ispravnom. Prenosise da bi [bn-Omer'nakonprcuöenog bi isto tako.Na zadnjem uöiorazne Citiranim hadisom lbn-Hazm dokazuje da je dozvoljeno uöiti doru kao i na drugom. [jepö doniieti salavatena njega. 12. "r. Es-silsihtus vidien: 3 Nesai. Ä. rarlTako lbn'Mesud do k*1a kaot.kaZeda nigdje u hadisima. dove. . donolenjesalavatana Poslanika.p.vidjetr. N.u*u Po Mustimovim kilerijima Vidjeri: Er Dn.'talapotom dovite ka*o ielite. ru. "Nismo znali dtada uöimo na svakomsjedenju' 2. vrijede."tats prvog resehhuda' 3. sa ispravnim lancemPrenosilaca' Malik.s"hhudkogapr€nosi Sdh ür. tÄ2. sallallahu alejhi ve sellem.'''' öinio takoder. Ova skupinauöenjak4 takoder."" p"a":u o"ij. . 21567. nije Zalo salavalr razlika izmedu prvog i drugog tesehhuda. Ebu-Hurejrckaze: da je osim Sto smo donosili iekbire.rt t-u au 1" i"p. sallallahu alejhi ve sellem. spomeDuta Ovome kako za prvi tako i za drugitesehhud kazuovi uöenjaci.znaöida sepotomuöesalavati' sellem.sallallahu alejhi ve sellem. a podto se Poslalik.

kaie: "Bitjezi ga Ebu-Davud sa ispravnim lancem prenosilaca.'"" Vail b.4l318/18722.'"'"Poslanil^ov. Bejlrckl. t'21 Nesai. Ibn. Y idieti: El-nedZJnua 3/455.pogledne bi prelazio njegovkdiprst. Danrrn. a pogled mu je bio usmjerenu njega. t/40Zn2Z+. Beg vi. sallallahu alejhi ve sellem. Ull9/6O00 i 4t3t8-3t9tr81i8. U186l874. 2168n522.naöinivBi kariku. Ibn-Hibban. Abdur-Rezzak.uoöavamoda su dokazi onih uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom teiehhudujednakojasni i jaki poput dokazauöenjakakoji zagovarajuda se ne uöe salavatina prvom sjedenju.. IInaIn Nevevi ow predajusmarmispmvnom. 512'7111944.Beg vi. Hudi prenosi daje Poslanik. Ebtr-Awane. I/40611267. skupiobi pßte u Saku osim kaZiprstakojim bi pokazivao u pravcu kible. 2J226.5/65/579. Malik. I/J55/218. 41.22135182.Awane. sallallahu alejhi ve sellem. U355r18.Ibn-Hibban. 4115n22.Iz ovog Foizilazi da izostavljanje salavata na prvom tesehhudu ne utjeöena ispravnostnamaza. l /3421 130q. l/355-15ö/719.Darekutni. l/244-2851195.1/3771159. Tabeßri.2tr63t2g3. 4/15122 (El-Fethur-rebbani).pomjerao svoj kaziprsli einio dovu njime. svoj desni dlan stavio bi na koljenodesne nogeili na na&oljenicu.ro2r U komenlaru rars Muslirn. S?trtj^t El-nusnedu. Ebu.lm n Neyevl ü Hulasatul-ahkam"1/427.rar3U drugim autentiönim predajamanavodi se da je Allahov Poslanik. 1122411338.Ebu-Davud. . Ahmed. 2/1a6D779. Beiheki. ID75nß. T|II'nzi. l/18ö/874. 2D26. | | 139. a Allah najbolje zna. Nesai. l/2128441. Ibn-Huzejme.sallallahu alejhi ve sellem. Ahnlned. Ebu-Davud. a onaj ko ih prouöi ima nagradudjela mustehaba.2n90n790.^ '-'Nesai. 22134/81. sallalahualejhi ve sellem. Bejhet<I. 5/27111944. 2/190/2789. 1/354114. . l/3??/1159. I/t85t87t.ud. str. Ibn-Hibban. 'at N"*i. 2n74/6'78.. Ebu-Awane. U274/678. Bejheki. Ebu-Da'. Ibn-Ebi-Sejbe.5D7t-2'72t1g45. spojio vrh palca sa vrhom srednjaka. Pomjerar\ie kaziprsta na tesehhudu Allahov Poslanik. te pokazivao svojim kaiiprstom u pravcu kible.Preferirajude miSljenje Razmatrajuöidokazejedne i druge skupine uöenjaka. Vidjeti: Hulas atul-bedm-n nir. Ahmed. Alnx'ed. Tabet?tri. Ibn-Huzej me. Ibn-Huzejme. Ibn-Huzejme. Ibn-Madie. Ibn-Huzeime. 21226."Njegovo miiljenje dijeli lbn-Mülektin.2/189/2785.

+:lt:o'1. 'r'1Vidjeti:Avarrnar.Ä"J... sutIn. i Ibn 4l6s-10/1231 ilteoles+.tnu te:c ud ltddftnJd :?U? .u dok ie uöio dovu' ali ga nle pokazivao.sr. sikuu.i dovili s njima u namatu *[. O\ü predJru Hej.^.u. lu. .da alejhi ve sellem'vidio sallailahu prilikePoslanik.c.takoder: 1351. a njcni prenosiocisu kazao: 'ellem' preno.em.lrni \ rdrerr: '1:n' .'.'nr u UeJ u."'"-- alejhi ve sellem' Abdullahb. eezzar. "" it"-eti-S"ll.tJ je jednog ashaba.jena samolbn Hibban u 's poüzdanim ocijenio b. Ebu-Davud."'. s". SejhAhmedSakirjeovu ptedaju iejha Albanija ovoga hadisadobrim-jc ociienioispravnon Medütim. pouzdani Erftprilu. nomlerlrje t''ra iini de'n"mrul'rm lnrrmHei"emr to/:6' r'l E :/raid a""u pi.i 3/196 'nr./irrüd 2/334 Vidjeti. I\rJ' r.Ibn-Mulekkin.. u no. 10i262 Inam Tüerani u t/ €rrl7tr' l/218/713'navodipredaju iedrneu:-:evatut.vojim pomlelao.Timizi. Ncv€vi.'no """1 frcdxlr \rdleli: hfu141'ad l1lr'-'l6S vidierr' Irkode: srt 1 15 Tenkihul'k?la'n.str. kr/..rsa prig". zejrla Kesira *"ir"..pa mu rekao: pa mu prsta' sadva kakopokazuje lbn-Omerjevidio öovjeka prstom."ii"i r*:. 3/179/1820. 2/?3U84?9 Sejh Albxni krte: Lan:rc prenosilxca Je dobar" Vidjeti:S|lz/ar'rdldr.l/tl2l56j (Ei-keirl. prenosida je Poslanik'sallallahu prrtn. p"arre pouz.."s."''_' ispravnim Ibn'K'ijiilll i AlbaDiovajhadissmatraju Hibban. llio:nzrr i 1272.a" . lmam Timizi. 1/719/l966 i i 6/88/29673 21232/8410 Ebr-Sejbe. Ebu-lala' 'n'utleäi. sl::eleooo. E/'r. Ahmed ls/258/9'139' Hibban' lbn tl-etrdtu.'o.\e "Ponieranjr om pr\]o JL t?j!.d.)(. alejhi ve Prenosise dlr su ashabiAllahova Poslanika'sallallahu tt" Jedn' wojim prstima. 159.. predaju smatraiu *""ai a" p io bio Sad. oc.1l?6 'Zaista je Allah Jedan' Jedini' Istinsko je povio jedan i rekao: Boianstvo.i.4/3713550' u Taberäni illz:ne:.. L fal'fmam biljc.-. str. ''Jednin. 'clhlliiu rrlejhi lbn-Omer . svojim jedni'n'" pokazujuöi je äovisaviie prstiju..i u".Lr. 230/989 Imlm Nevevije lanacprenosiaca u45r' lbrrKd iim Je tler"Jor"jrrm \ i'lleri:l/-'kJ-r'a hadi"rocrienro or..i lJher.o'o ooi"sn. Hakim iZehebi ovu "Prenosioci ove prcdajesu pouzdxni"'Vidjeti: Haflz Hcisemiknzer isDravnom.241: "U njemu je dokaz o stalnom ovogahadisaEbu-Tajjib Abadi kaZe: pomjeranjü kaZiprsta.'7 t8 Nesai.iLh je \jero\je'nik.: . Tertutttttt 3/202' tia' t Dno Ei'ieth \idleri: Hulasatxllhedril nnnir' l/ß9..a.n. 2ubej.

a neki i kuZe njime. l'1ry tl:HadZerg\. sr!.hhud kaze:"sunnel u . '"' vdjetl Subutus-selan. te se tako moZei prakticirati..42ttzj 3 i SnadauLnunekin. l15. '"' Ibn-Hurejme. "" Buhari. '.1t354-J55/7t6.. od lbn-Ba7a. 2/159/29t i Hakim.Mubarekfurila 1a2e i sejha Ibn-Baza.4/99/402.ta3 U vjerodostojnoj predajistoji daje Allahovposlanik. to I dieta: Et-kLvtut-nubin. t\ izdanju"Mekreberut_utumi vel_hikemi.".: Et daaniuti ahkanit Kw on.ra35 t4..ahaduvel-m?\ani. i4t6/t996. 1318/6265.'ra. su. t62. 3/444i EI-?-I4r.'"" Ibn-Mesud je uöitiles. |3nt.uidkn: preuTe ELktava. '* Ebu-Davud.Nu kaZiprstviSeili manje dok pokazuju u pravcu kible.pouöavao ashabe teSehiudu kaoilo ii je pouiavaokur.t/J54l818.medUuo. Mustim.'3 vidiet.Zove setEI-kavlul-Iasil.'.t'6. Oboje je preneseno ispravnim putevima od Allahovog Poslanika.! V idietji Netad2ul -efka t. U44O44l i Tuh[etut-ahve?i.la3o prenosilaca. a Hakim i zehebi emdaju vjerodosrojnom. sallallahu aleihi ve sellem.iia. l/185/8?0. Imam Kunubi kaze:"Islamsk pravnicisu se razisli da li se pomjeraplst ili se pokazuje njime. . tmam t rrmiziI smarraju dobrom. Tirmil.str.^. vidjeri: DaifuSun?ninNesa .a Imam Nevevi navodi konsenzusmuslimana o uöenju teSehhuda tihim glasom.".anskim surama..sallaltahualejhi ve sellem. str.sv. Sejh Ebu_Bek et_ Di€zairi ima posebnustudiju posveienu naCinupomjeranjaprsta u namazu.. .la3l o:loy: ovih predajavidimo grjeiku ktanjaöa koji poviju svoj . sr.postupak govod o pov-üanju Euvon PovrJanjukaZiprstana tesehhuduima mahanuu svom lancu Takoder.. u vjerodostojnomsunnetu se navode predaje o ispravnosti pokazivanjaprstom u pravcu kible i njegovim pomjeranjem.2rltö5. Hadis koji .4tJO5t233O. ovoje stavimamaRafi. U tB L ta35 viajet: tt. tbn Ebi-Asim u Ei. i. '* Vidjeu: El kavlul-nubin.pomjeranjeprsraili pokazivanjenjime izriöito kod Sehadeta nije gradeno na validnom argumentu. 36}_361 ."ra28 Takotler. 164. .Dakle. Ovaj njje utemeljen u vjerodostojnom sunnetu.Sananija.ebi.

Qosfanifunog, Sr.,ojstt,a satatfafiu a[ejfr.ive y[&Tredi i öetvrti rekat

245t

Potombi se Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, digao na treöirekat,donoseöi tekbirl|6 idizuöi svojeruke.l$?potombi öinioisto je öinio na prethodnom Sto rekatu,rr}donoseöi tekbirekod svakenove radnje.r{re U drugoj verziji koju prenosiEbu-Hurejre stoji: "Poslanik, je rako(rj. donoseöi sallallahu alejhive sellem, klanjao tekbire kod svake nove radnje) svedok senije vratiosvornGospodam."ia0 Nakonito bi uöiniodvije sedzde (treöeg zadnjeg ili öetvnog) rekara (ovisno o namazu), sjeo bi, stavljajuöi lijevu nogu ispod desne potloljenice, oslonjenna lijevi kuk, sa povijenimprstimadesnenoge usmjerenim prema kibli.rarr Ponekad bi sjeona sliöannaöin,ali bi desnu nogu(stopalo) polozio sa unutrainje strane na tlo, dok bi lijevo stopalo stavio izmedu potl<oljenice i bedradesne noge.'tt2 Nekada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,sjediona zadnjem tesehhudu oslanjajuöi se na lijevi krk. a obje nogebi isturiona (desnu)
stralu.lrl3 Ovo su, dalile, tri naöina sjedenja na zadnjem teiehhudu koja se prenoseod Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnim predajama.

Takoder, Ibn-Omerje sjedio oslanjajuöi se nt tue\,r KuK. uvo miiljenje zastupaju:Ishak b. Rahevej,rI5 ucenJxcl malrKUsKe.
t436 Buhari. slr- 176/803. Muslim.4/82/392. t'3t Buh.i. "rr- l6,f/739. Nesai.l/384/ 81.Ibn MadLe. t/26U8' . tr$ Buhnri. str. t761803. Muslim. 4/82/392. (r Bubari. str. t73/785. Mustim.4/8:/392. 14 Sarrja u Erarrsae,lir,str. 38. Nesai. l/37s,376l1155, Dafimi. l/201/12,18, lbn H\zejne, t/291/579.Ali b. el-Medini i rejh Albani ovaj dodatak srn.taaju ', , ",'. B u h a r i . .lr. l8l/828. F h uD J \ u d .l / 1 8 0 - l E l / - 5 0 T.i ' m i / . ) / t 8 8 I 8 , )1 0 . 1l,b n Huzejme, Ul50/708.Ahmed,7/39214382. Tahaviu lerhul-tneani,1/258 i Darimi. vr,ljcri:,/rzlr/ I/2)g/l J5h. TboS obJ3intent.r tr,. dd. I | ö L ,,.. '"' Muslim,5/65/57q. r{rEbu-Da!ud..rr. ob). 2),1 gi i. .\Uerroi,pra\nrm. Sethqtbrnr
i'prd\nim. Vlolell: N/tlüt cttar 1ll1o i lt üil-!,tlil. 2,7.

ve sellen,rwmaza Sahjskera?i hanbelijskeraspravne Skole. Nema razlike u sjedenju u namazuizmedumu5kr.roa i iene.t{g Hanefijski pravnicira5oi Sufr.lan es-sevrirasr smatraju da se na zadnjemtefehhudusjedi kao na prvom. Prcthodnosmo govorili o poloZajurukura52 i pomjeranjukaiiprsta. Potom, isto kao i na prvom sjedenju,prouöi se tesehhudi salavatina Allahova Poslanika,sallallahualejhi ve sellem.krram Safija uöenjeovil salavata(prije selama)smatraobaveznim(vadZib)i ne priznaje validnost namaza beznjih.la53 Poslanik,sallallahualejhi ve sellem, öuoje öovjeka kako uöi dovu u namazua nije zahvalio Allahu (nije uöio reSehhud), niri je donio salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je, nakon Sto se öovjek udaljio, rckao: *Poäurio je." Ashabi ga pozvaie, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,reöe'."Kada budeteklanjali, zahvaliteAllahu i donesite salayatha Allahova Poslanika,a potom uöitedovekako ielite.,,1asa

ttall*, ttZ9lttgg. Imam Nevevi ovo predanje smatra ispravnim. Vidj€ti: H ulasatuI-ahkam, | / 425. t# v ;aiett: tt'ritalu t-Suraha. su. 138i El-?vsat, 3t203. t% vidJe': EI ßnz*.at, 2l ts4, El.munkka.2t73.Et-kavaninut fkhijj?. str.53. '"' Vidjeri: tl-yl('1, 1n35, El-ncd?nua, 3/430-Mulnit-muhtad| U37j, Hitüetut. ulena, Zll28. t4^Valett: tt.mugni.I t6l2- Se rhuz-7*rkcfli. 1t584-585. EI-intoJ, Z^ Sg. '-' Vidieü El-istizkar. Zll54. t.as-o vidjeti: tt-nctsur. 1124. El-hid'je, l/53 i Bedaus.sanaia. tt4s6. '".'' Vidjetr lhtitalut-fukaha, sv. 138.El-isti.hj|, u154 i S? us.'unne,3^12. '-' Ebu-Avvane. prcnosida bi Poslänik. 21226sata ahu alejhj ve \e em. uhvaüo lijevon rukom lijevo koUenoi oslanjaose na njega.Medutim, ova predajau lancu prenosilaca ima mahanu koja spreaava da se radipo njoj. .,., '*,vidjeti: Ll-unn. l/331-1J5,El.z,(ar. srr.ö9 i EI.n dimm. Jt44i. ""' Bezzaru El.nurnedu. 9n0]13148.Hakm, t/354l840.tmam Hakim, Z€hebii Nevevi ovu predajusmatrajuispmvnom.Vidjeti: HüIasatul-ahkan, tpA2.

14

241 t
Traienje utoöistaod öetiri stvari ve Ebu-Hurejreprenosi da je Allahov Poslanik,sallallahualejhi " utjeöitese Allahu od öeliri rekao: iatia budetena teiehhutlu, sellem, stvaria
e i iJ Jt--J'.;l
: - ' .

ij!:-.

. - ; .

'!t-'u.J.t;-.--&J:'

, ,

rJ''r;rP

:

i

-

Jgljl c-!r pontj( noj. Tebi le utieöemotl dZ .ncmskc potnic kobu,r\k '' i,kuienja ovig i budute| rviicla iod zla opako| Ded'd'ala ..ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MIN AZABI DZEHENNEM, VE MIN FITNETIL'MAHJA VEL' VE MIN AZABIL-KABR, " 'A;lahu

FITNETIL-MESIHID-DEDZDZAL vnuÄir w l,rn SERRI
DovePrije selama

bi molio na teiehhud'r alejhi ve sellem, sallallahu AllahovPoslanik, raznim dovama.Uz Allahovu pomoö' spomenuöemo svogaGospodara neke od njih. 'Ji! u-i J"rJ.r- '-.-'i'J'J';li "Allahu moj, Tebi se utjeöemod zla koje sam spoznaoi od zla koje ne .ALLAHUMME INNI EUZUBIKE MD{ SERRIMA ALIMTU VE MA LEM EALEM." MIN SERRI dovu: ponekad bi uöiosljedeöu alejhive sellem, sallallahu Poslanik,
'*'But'*i, i Bejheki' "t. 182832,Müslim, 5r2l588. Irnam Nesai.1/42042111309 d Polo'n ptedaji dodÄju: ovoj sa ispravnimlancemprenosilaca 2122o1i882, ekamoliAIIaha.a ita Zeli." rbn Ebi'"' r'a'"ii ", iin:niro. Ibn-Madze'3/25713111' Nesai, 3/480-481/s538' \t263/3'79' t EvSunne Ibn-Ebi-Asim 3"Ä ätttzsrrO, Ährned' 6n00/24065, I 032. 3/306/ lbn-Hibban.

'1v*t"{i
"Allahu moj, uöinimi lagahnim polaganje raöuna.',r{s1 .ALLAHUMME HASIBNI HISABENJESIRA.' Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je pouöioEbu-Bekra sljedeöoj . dovi:

!--r

'J-

a , . . . ' - r . ö,_-iL J /u J: rj _;i, ;iu vy ,.s Ui ;:-:J j, :J, ;")t )ie;ttui :t:1. ;,:;')t I

moj, zaista.sam prema sebi nepraveden bio, a samo Ti grüehe ptuitai, pa oprosti mi i smiluj mi se.Zaista si Ti onaj Koji je milostivi Koji punopralta."tas8 *ALLAHI'MME, INNI ZALEMTU NEFSI ZIJ'LMEN KESIRA, VE LA JAGFIRUZ-ZI]NUBE ILLA ENTE, FAGFIR LI MAGFIREiEN MIN INDIKE VERHAMNI. INNEKE ENTEL-GAFT]RUR-RAHIM.,' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odobriojednom ashabu . da uöi sljedeöu dovu:

"Allahu

. --r, ) --^ i: Lt ,'; i:<, !, r"; !r 4 ! r..it', ,-1j,j!.nt.,J

#, /Jt',lett ui:üy 4i;i;

moj, ja te motim,jer si Ti Altah Jedini, Koji je utoöiite ."Gosp_9dyu svakom, Koji nije lodio niti je roden i Kome niko nije iaian, ckt mi opro.ui:.,(!j" giiche. Zoisrasi Ti onaj Koji j? I4itos;iv i Koji mno|o INNI ESELUKE BILLAHIL-EHADIS-SAMED, ELLEZI LEM JELID VE LEM JULED \'E LEM JEKULLEHÜ KUFUVEN EHAD EN TAGFIRE LI ZUNUBI. INNEKE ENTELGAFURUR-RAHIM."
ta57Ahmed, t7/262t24}97, Hakim, l/385/936. rmam Hakim i Zehebi ovu predaju smaralußDravnom. 'n'3gut'r'i. "r..ia,g.tq, v ust|fi,, nt2s/2705. '"' Ne\ai. l/41?/1J00. Ahmed.4/lt-J2/985 {Et-feLhr. Ibn_Huzerme. l/J58r24, Hakim, l/400/985.Imam Halim i Zehebisü ovu predaju ocijeniliispravnom.

*ALLAHUMME,

og,satk[fafru staniF;w Ao
je sljedcöudovu: Poslanik,sallallahualejhi ve selleN' uöio L' +r j.^ r- -- i ' --j :-* ', --1. . ;, .- ,+- * i';.. '. -"-"'i) 3:*'''lL ' "r---t,* -' j-"i* *L'1u--.*

249t

+ ' -

a -,
3:-ü

.-a . -t-.
- j-' .:L'

-: r -- '; -t - ' .: r ''- -i
.-:- ' -. L' "J :.l; -'^ "'

j'-:

t" ^'Ä

- ':'-

nrcr.i,'::",:,,:,1: i;,i:;:':r::;,;:;ff: .,sxt'i ,"a ir.1i^ roiiovintcL,

i,Trojdn "Allahu ntoj' nolitn Te Trttjitn :nunien o neviclljit'ottt

toct

,:t üsmrli ne ako .ie u tottle dooro '(' got'oritn u srtlibi i ;i,ru i jawtu Molittt Te da isti'1tt ;;;":;ör,;t;, u raskoii i siromttil.r'uMolin Te ,oäoyoijrru. Moiirn Te zn umierenost M'1",::...Ti,!:,
ne..üenon koje.'t t'es('lje Tär,ita.ri kojene prestttju, uqiodanttvol te
itt Molin iriri' zoaorotion ,tttim itt' mi Ti otlredii lice'. Ttoj.e u Plemetli,to pÄiü t^-it. rtoli. r" ,lo ^n potosti! 'la 1le'lan 'Molim bez itete koil tlü Te da ni potlctri! öeinju 'a susrcton s Tobon' All':n.! koi(t tne nttie u:ublutlu ttclt'es.ti ,:Ift; moie nauclitii b;. sü1Lttü.ie ()niultt tq)ttcLlJLt' kolt ukrari nas biserintt im(tnai uputi tt.-si ttiitli tr'ts .ALLAHUMME, BI ILMIKEL-GAJB VE KUDRETIKE ALEL V! iNIE E.LIUITEI-UEJATE HAJREN LI. HALä",A;I;INi

LI,ALLAHUMME' iiuäpsNi iZ,oKANErEL-vEFAruHAJREN vE SEHADETI vEs GAJBI FIL rl,a.s:erexp' - -KII-IMETEL-HAKKI ö' ;sELüö FILGADABI vER-RIDA v-E siglüö NETMEN üir-Üöt iosop FIL-cINAvEL'FAKRVE ESELUKE vE LA ArNINLA TENFEZU ii"säröÜ vi-nsiLUKE KURRETE KADA vE ESELTTKE i's]ft;irü ve psrr-ursn-mlA BADEL NEZART LEZzETEN gäiö';i-iisr B6EL-MEVr' ,vE EsELUKE FI ILA LIKAIKE' GAJRI ii veo/ur. ve ESELUKES-SEvKA vE LA FITNETIN MUDILIII bänoi--i"luor*nerrN "eäl'iruwe, zEJJINA BI zINETIL-IMANI vEDZALNA
HUDATEN MUHTEDIN.djeöima: je sallallahualejhi ve sellem uöio dovu sljede'im Poslanik, ovu i Zehebi Inam Hakim rrs Nesai, i Hakim l/705-706/l923 1/'118'419/130'l-1305 snatrxlu'sPravnorn prcdaju

ve sellet4namaza
. i , . r , . - r ' . , . : , r . . i : . )r.\r r.n'Jr'J:tJ )t J:+,f ) j4'f : , , . , r . . : , ! - . , ? , :t rrrrrJJ4rJ), 'trrr' +j';Ul
'.i, --. , )e\ a v ,., :' t, .!,. --. , e4 )JerJ '.rri € J' J4

"Allahu moj Tebi se utjeöeh od ikrtosti, kukaviölukct i pozne starosti.7-.tititi tne od dunjaluökihiskuienja i kaburske patnje."ta6l ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MINEL-BI]'HLI VE EUZU BIKE MINEL-DZUBNI, VE EUZU BIKE EN NUREDDE ILA ERZELIL-IJMIIR. VE EUZU BIKE MIN FITNETID-DUNJA. VE EUZU BIKE MIN FTTNETIL-KABR. Zadnje dto bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao prije selamaje: ; - 3:;r !r .; !j;t u1'jtu, !',)i -, -.;t;t J:üu.t.i,-.i,

j' 3\t i6 i:"Lit uI "t1i1't ul

"Allahu moj, oprosti mi tkoje ranije i kasnije grijehe, tajne i javne i moju eumjerenost,i ono ito Ti atai botje od mene. Ti si Prvi i Posljednji.Nemaistinskogbo/ansna mimo Tebe."ta62 *ALLAHUMME, IGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EHHARTU VE MA ESRERTU VE MA EAIENTU VE MA ESREFTU, VE MA ENTE EALEMU BIHI MINNI. ENTEL-MUKKADIMU VE ENTELMI-IEHHIRU LA ILAIIE ILLA EME." Na osnovuprethodnospomenutog moze se konstantiratida uöenjeu jezika i izgovaranjem, namazu(Ku/ana ili dova) mora biti pomjeranjem jer ne vrijedi i ne smatrase uöenjemono fto öinepojedini klanjaöi, tj. da svoj namazpoönui zavde zatvorcnimustima,uöeöiu mislima. je da klanjaö Najispravnije öujesamsebe kadauei. neometajuöi rime druge.'* Imam Buharibitjezi da su ashabiznali da Poslanil<, sallallahu alejhive sellem, uöi na podne-namazu po pomjeranju njegove brade.l@

141Büafl,slü.596na22 i str. 1361/6390. 1{' Muslim.6/48-50t71.Ebu-Awane.2/235. 143 yidjen h-temhid, rl/29, El-insaf, 2kA, Hilijetul-eylija, 2/108, Fethut-Bati, 2/491/760-76r. te vldjeti. Fethul-Ban,2l4gtn6l, El-nedimua,3l2g5, El bejanuvet-tahsil, rl4g1.

Prematome.j3:j "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahov mir i blagoslo| na yas" I's-' "Neka ie RAHMETULLAH".ako sc u rekorrlod primjeraka Serhre .lbn Abdul Hadi i lbn Dekik el Aid u svojim djclima su prenijelida se ovaj dodataknalaziu hadisuPn selamuna desnüi i'lew stranu' Et nl. rcöida seradl o Prema tolnc.. Ibn Madzine i nekih drugih 1/453. sekttn' i Stbulus srr' 64 314-19.r{u rou/r1q.1/349/1131.1/1318. l/186/878. se to moic -Joi daje l/453 u Sx/'r1ilr-s€la'r.]tttgtti ll6ll..Ebu Davud. dodavao. Lt ittsdJ. :12. Bulusulltrcmn' . El nitthada.l/250. lbn-Huzeime lbn Madze. lmam Srnani spominjc potvrda ono fto ovomejesre te je u njemu nriao Ibn Madzina. Askaläni.'.l/42.:(! "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahot' ntir i blagoslot. potvrdu. e."1167 Ponekadbi Poslanik.tautlttuttekh. str' 187 vjerodostojnonVidjeri:sy'i'rrrr smatra dlitd. AbJu Re/" k lbr Hazm u EI nnkalla.391-395. i na lijevu stranu' rijeöima:'irL. r{? Nesai. sü.3/275.2/229 21t32.Btltrsulnteram'sI( 64 81 ittüM1' Vidj.jj tou'"vE BERELA..2tt68.. l/266/1046.ine. Vidjeti: l'/ autentiönim. 'tnrr.€. lmrm Dafekutniovu prcdalus'natra Darekurni.sr.tattaa.TUHU". ra6s Vidieti: t/-r$i:tdr 2/110..ti: E/-rrd?t.Hilij?tul ulentul 2/198'A\ tltt rnbr'1.-i' i:. na las" RAHMETULLAH". Imam Abdul-Hakkcl-lsbili u tr 2121913129..ovu predaju 'mJ|lrrj l predr|jc \rn11' crrrrur"' lJkoJc. Me|ahibuLd:clil.|-:' predaobi selam na desnlrstranu. sallallahu alejhi ve sellem' "Neka je .Vidjeri opaskeicjha Amauta na Amaut. 5/68/5s2. l.. 2/56.21t61/295.'165Poslanik.rÜeöima:. l/359 160/728.izi. lDn-Hu. tako da bi se vidjela bjelina njegovih obrazadok bi "Vidio sam Ebupredavao Prenosilachadisalbn Omer kaZe: selam. 5168.' selam na desnu i lijevu stranu. r lbn-Hodzc hrliz lmam t\e\. sallallahu alejhi ve sellem' dok bi predavao "l Njegov bktgoslot.vr. 'd i-tru-t-r""a.nije ispravno str. r4/z .rd.idlttud 3/419.U pojedinlm pdnrjercimaEbu-Davudove' sesa'nopfl seramu zbirki ovai dodatak: VE BEREKATUHU" spominie hadiskih na desnu stranu. Nevevi' Ebu-Abbrs Kurtubi. izvomi manuskript iieno provleravao "Vs je i ieih Suaib ovo uÖinio lsto na obje strane BREKATUHUaoaatir rijeöi lmama Sananija. t{6 Muslim. veliki hadiski eksperti kao.saffatfafiua[ejhive 251 I Predavanje selama Selamie elementamidio (rukn) svakognamaza'po mi5ljenju izrazite veöine islamskih pravnika.juöi Ebu-Davudove nnne. llll}i Sira.tlt'76t151 Ibn EbiSeibc. jada jednom ne svina njih ali jer od desiti previdu ovih imama.Mcdutim. Et.n. 71205.'r."1166 Bekrai Omerada tako öine.

^ '-" rD1o. .l/441.. rbn Munzir u Et-ev\atu. da se radio predavanju Jasne \etamasamonajednusEanu. ztzt.Me.u. takoder. 1t433. str. BeJhekt. l/354/841 lbn_Huzejme.vidjetirä*lit"t_t"dzii.rcijjc..r-.z rbn_ . p. ztrr-t4 | Lt-sirsit.. Hafiz Hejs"-i i ltr_HuaZ"i mä" au .-i ."oosi au je Allahov Poslanik.iru. pripisuje Serad2evom Mureda Ovo br nalvJerovahtemogta bid njegola predajajer verzije lbn_Hibbana i lbnHüzeJme potpuno nNu...Vidjeri. t/2iu. Vail nije öuo od svoga oca nijednog hadisa. . Ibn_Hibban.Ponekadbi Vjerovjesnik. takoder Et. @l_ü:.tan.ES_SELAI4U Är_gfxifV .. tt | 4t-t42 O7B. sallallahu alejhi ve sällem. Medurim.sallallahualejhi ve sellem.5/J33/tcoj.truaut-pail. Irnam Taberani.ES-SELAMU ALEJKUw. J7l286..tsl. a na lüevu: !. ili lbn-Madzine hadiske zbirke ne bude natazio ovaj dodatak i na lijevu stranll ondaje ro propustkopisrakoji nisu preciznoprenijeti sa originala... liTlil 31220/154r. spominje da. af. pr1 .]ilil l27y:9t.ES_SELAMU VE RAHMETULLAH'. a AItahnaibolr(zna. 2t146.tE.:gfa-ta.od lbn_Mesuda.r/j20. .'tahav| 2t168-t6et2c6.tus..?I-prla. ueenlaci'iz p... 11445. n. l:Y:. ä.sajlallahualejhi ve sellem. Haf. ra?r fbn... Äauii. rbn_Eüi_Sejbe.tus-sahiha.r. sallallahu alejhi ve se em.. r/267t3072.luüm.. sponinjeovaj dodatak samo na lüevusnanu. Hakim. stranu..-l::!i!. 2/303.u Jednojod predajanavodispome-nut aoaaratsamo na oesnusrmnu. od rbn_Abdul_Hadija. Vidjeu: MedZneuz-zevaid. l/425/1320. t/423424 . iliÄ olome je i Ebu_Davud et_Tajatisi. B*". rbn-Mad.8*ü" ovajsunner. tr_fr4ol"ttirl i Albani ovu predaju smarrajuispravnom. 2/376. ali ..r. rmamsevkaniu Neil. I.::j. vidietr etut." prcnosjocj ovog?hadisa poudani. e*.".hab.222. 2/2351518 (El-nevarid)._^pri selamu '*'Nesai. 2/254De85.lcprenositaca je prekinur. r/36}r/29.. od rbn_Ebi_Haümi ru"Änii.4t0 eISu.ncnhitj.o Askatani i kaZeda ispunjavaBuharijine i Muslirnove krireriie. l/628_629. . rakoder. Haßz ^skalani u &Rlhßut. Praktrkovau .Seih Albani kaze:'.1-1.''' Ibn-Omernavodida je postanlk.Tenkihltt-tahk*. tm m]d*rn. N.zabitjeUio sraDrm lancem prenosilaca.."üi. lbn-Earabi ! Et-mudZemu. kJanjajuiivitr_namaz ":'" predao bi selam na zadnjem rekaru samo na jednu .Hibban 6/lq5-tso/2442 itbn-Huzejme.i.neki hadiskisrruanjaci sü prigovonti o.postdi i öetvrti naöin predavanjaselamai to okeöuöi lice blago na desnustranu rijeöima: I . tnoi.Ovaj lanac prenositaca ispunjava Mustrmove xnrenJe_ HarrzAskalanj oval hadis. 2/B7L-g72nBti.ra. Taberaniu Et_evsara..Läacprenosilacaje ispravan. e)zzäiäää'.o. sunn€tuAllahovog Poslanika. str.hadis. su.. rvrdi: . a:" .it. ove predaje jer Alkameb.-I469 U.i:_j ii __11 ALEJKI'M. 2A45-4611t5. Dredavaiuii selamnadesnu sranu rekao: .iÄ"äiahkam.u nerr.navodr islu verz üu kojuje nav.

d.. i'ora\rn DlenorilJ. r r J rd ! s u o \ c d ! i j ' o r e ' l ' l e -u r t .t.n l3r rrvrlr'l'l 8 27o "'".ß.ne. r ?rrl'/ iA'r?1'r str' 385-3e0 'r'rtetnr' stzr'1:r/ . r.l'^rr. Sad.. ' .: ?/303 imamuUkajlÜu \ Et fethurftbbaDiji' ala5. i .t'rr.'rI ' .ii.1*to"ll ' ' labr'rn' po/nalr-l:lf] Ebi-Lejla' lbn jedntr ttrrnu nl sarno sehm oredaiuii taLo l \ o l i o d r j e A l i j ab L b i .lJ i"'".erri'..Selerne Aiia lspravnim putem se prenosi dx le . ri..r i?/."-Na*"i.i"i.i. r ... rr1' 1 m l3r' oo'r"'nin i\je rreno' '"i'ii". Sehlb. 'i... 1/'60/730. ..t^^a" *r.h l \ e 3 ' i i n i o . . lltart-cat. ' ' ."i..'.lik..*.a.. 76?'168/306630Te Vitljiti: E1'rrsar..i. r r . / 1 r 6 . .::lT.J .*?ilii. 3t222t151s \ ' d J e t iL : tethirrl lrtbtt l'4Jl pren'srJr'' virreri / /''r 4/rrl/J/rrj rlii-.1".m"i:". ii."l.. ' 3 V i a i c r rC : tl."...eliml nil jcdnu 'tr'rnu Prenosisc-i ' sekrkob' b DTubeJrJ Ene. . l/2b lbu/.xi. t t l . Krrj'a b Fbifbu-tli."fu-i nu i"anu 5tranu h. r'2li'rrIi ini'kd Et 31212'223' -' .tb e j d k a z e : "r116 <japredajeselamsamonajedlu stlanu ashaba) oJ: lbn-Omerr' Preda\rnje.253)l jednu stranurur Predavanje klaniaiudi vitr-namaz. ooor'.odsovaraju'i Nejsaburija "" voJ" ri'. J. '"t ir'" iu. o dozvoli Ibn-Munzir navodi konsenzus islamskih uöenjaka Imam Ed-Davuditvrdil r. str' 223 iArdfrri rthahe tl259' rair'Ilrir' Vidjeti:Äsd/.... preselamiosamo na 'lllJllahu ilejhi ve 'ellem: od Poslilnikr' prenose ..inon 'r p|"ronlN..l i b .J. t .e n59. o\ J p-e.e.o.ai-".:ono.tJt.1"-" na samojednu stmnurrT') prJ. 1 " i *t.. " .rAl'm-eJ-irkl ..rilr1-cfrrü dok.-S"it.sa. L . je 304 lmam Sevkani krtesori'ki odbacio i"i. (d 'bror.rti€....bn "Lanrc kazei Askalani Ht\rizIbn-Hadzef tisli:s8d. *r" j.r Slh"ro g " " r 8 : 'L/ "" "a 5'7r-75 :' \ i' J j ' r r : / : 'I / r r ' l i". Bejhck.i:l'.. '* fi.ttll t | . r'. ut'detut 1t213' Fethut'&tti Ibn:Beltil^' od l/4s3. t i . " ' r " /ri r e d J j U o d U ^\e n'.1 " ^'1J. Urretc.$. l. .'. el-tk\eä hl Hir(irnb semure' Enes b.r r /. ' d e r 'p r e d r r . . i t J " ' " t " i " ."r. r " ä " ."'"TilJl. slisti.i.'.o 'd f Ibn-olrerr .Lnl"U"l* S"t"tO" r' Cail"rr. r t .ft:.lc lbn Ebi Eui.zi." Muglet. ätas. sll ispravnim run-üunzrr. nua"'irezz.r'ir" .-i"nititLsadri.u. *'i..l:. t I t.r'"'r. 2/103-304 N. r.. " '' i drugih Zuhriis Hazima.ao"'. l r l .'' ätÄ t'i"it.d..Vidie!il .-hn-rrH r .edavanje misrjenje I :.1fi:iiil"f Huze.ja..-i". i[J'ffi.1+ 3htrI Ei e. \4. e h m n a i e d n r\rt r a n ur F o" V i d i o s a m S c l e m u{ l h n .-. t ' L " r i a b .j:*".rrr 1a'6 prenosilacr' laDcem 3n:3/rss0. l'ncen' J brm i 't.bi$b.rnö) i r07hI lhn-lvün/r'{/'li/15-loi '518 11'l '\ lr:rr.r.3t223od hafi'" tbn Munzrra serama dazap. Omerr lhn Abdul-A/izr' Seldir lbnffutu"o el-Basrija' Sulejmana b Jesara' lbn-Sidna' i"f".

tn74 2. v446. '* Vd'dieüi Amcluehlit-Mpdine.r'"o "Ko Zeli nekapreda Imarn Safija tvrdi sUedeöe: selamsamona iednu shanu.3gO. Vidleü. lraka. '.."'"'" Süöno ovomekazalisu imamTaberii lbn_Abdut_Ben.'. srr. tau Viiiet: OTaniw-rimizi.l. 7t36. aa -drueom je osudivaopredavanje selamasamo na jednu stranu. Sto ukazuje na urcmeljenost razliöitih stavova.m Nevevi kaZe: "priznäti islamskiuienjacise"slazu da je dozvoljeno ograniöiti se najedan selam (nadesnu stranu).iheki je od skupineashaba kaie: "Preneseno da su predavali selamna iednu stranu.r"35 Medurim. 2tl454.iashaba ukazuju na ispravnost ovogapostupka. 2 ö8 i Et daa n iu ti ahkan . 3t223. Et-tenhid..Safiiai Ishak.2ltb8 i Sefiu Sahihit-Buhori. Preostali ashabi i drugi uöenjaci smarraju dozvoljenim predati selam " rasa samo najednu(desnu) stranu.K ut an.8a Pored spomenutih.. 2Jt :/0.sa komenrarom Mubarekturija. bilo iz Hidzaza.11432-433 i Lt. Vidjeu. lzat i Sircdaut-nunckin.Vidjeu: El.a ko Zeli neka predaselainna obje strane. 2t204. od imamaKurtubrja.Ovo ulaz i u dozvoljena pravna razila2enja i nemasmet-nje ovako postupati. me sruLa.To miSljenje astupa veiinaashaba. t& Vidteti: Hulasaul-ahl@n.koder: Es-salarul. ra.vtaien tt-^u1ni^."'"' Hallz [bn-Abdul-Ben i imam Kumrbi Nrde: .vrat. '". '*" Vidielj.4" VidFb: EI-ieizkor. 96. Neki islanski"uöenjaci su prigovarali hadisima o predavanju selama jednu na srranu.raro '.1-31t.vidjeti: Et ninhada 5t68."r48o Ima.-.l487 Imam B.'. slf.. Lejs b.ev!at.inai islamskih ueenjakinalon nji}.82 U djelu lbn-Abdul-Berr kate: "Dozvoljeno je preselamiri na obje iti samo na jednu stranu. '*" Vidjeti: Natbur-mje.*. predavanje selama na samo iednu stranu dozvoljavaju: ImamMalik. V idjeri: Et.3t223i FcthutBai. El-Evzai.Niie nam Dreneseno ni od jednogislamskog uöenjaka. '* \'lidjen: Es sunenut-kubru. .M.od lbn-RedZeba.SamaiLi geipta. "Najispravnije predaje govore o predavanjuselamana obie strane. Sad. od lbn-Redzeba i Na\buFrui?. od lbn_Benala. labi. '.7t3:'2-311. Fethut-Bari.ra8r tmam Tirmizi kare.Oba postupka su prenesena_ prvih od generacija..r.vesetet4 tamaza "Onaj ko preselami jednu (desnu)^^stranu na upotpunioje svoj namazpo konsenzusuislamskih uöenjaka.Amctuehtit-Mcdine. 161190. '..rakoder EI-unn.mnosrvo dh hadisakat i postuD.tj. tt4l2-433. 2t2SS. | 363. v342. .ß tizkar.

.jednu (desnu) Dakle.i *. ugta*om. 61123 .ai" i"b argumenti.naglaiitidazapreq--ig ::t3* :?. Undetul-kai. dozvoljeno je Ponekadpreselamiti samo na "" t ti^ S. 9bj" r.pllodno..":. a AIah najbolje zna s6e -rU.taelL da je Poslanik sa allahu alejbi ve . tum ei"io.

.

Posla[ikov.lml n g. oplosti mil" )4 tri puta Li izgovorio: AGFIRULLAH !" a potomProuöio: riU'. VE LEHIJL-HAMDU VE IIUVE ALA KULLI \DIR. 1/28U1339'Tümizi' . ii:Jr Jf äjli tnoi. niko svavlast i zahvalapipadaju i Onje Svemoöni. Allahov Poslanik. prouöiobi na kraju svakogpropisanog Ebu-Damd. Muslin.L:. Dannn. Ne6ai. i. zikr nakon namsza Nakon Sto bi Dredaoselam. vAHDEHU LA SERIKE LEH.LA MANIA LIMA EATAJTE'VE LA LIMA MENATE. 18+185/844. wkratiti ono Sto Ti podarit' niti iko moZepodltii^ono lto Ti odTebe neöezalrtiti njegovobogatstl)o. . Koji nema s^uöesnikd! Allahu moj. sts. Uzvileni." ma ßtinskog boaßnstvamimo Allaha. 1t429430t1336.4l6a'186 (ElAbdü-Rezzak. 5161593.VE LA JENFEUZELDZEDDI MINKEL namaza: . sallallNhu aleihi ve selleE. Ti si Mir i od Tebe je Mir.ii:Jr :ri.--ttt'.l2n lß47' /\brne/l. ALLAHIJMME.ft'n-Madie. 'r*jul u:i.-roe I ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM' r A ZELDZEL lJ-I YEL-IKRAM.2n37ß197.--:-l "Allahu..l. Plenaniti i ä& cospodaru. 5r4l591. 3D98. 431109."'"" BoBatog Ä r-alre ILLALLAHU. sallalahu alejhi ve '.

Imam Aakim i Zehebi oru predaiu ju je ocijeniodobrom." Ponekad bi Poslanik. 260n0t. VE AZABIL.t:. Ibn.I-A ILAHE ILLALLAHU. t/28t/tJ34. Tebi se utjeöem od: nevjersna.m.r.je pouöio ashabe da na _ .l'.prouöio: *:t -t-r. 3/303/1028. kaju svakogpropisanognamaza kaZupo tridesettri puta: t {r .U lO. u Lt-edebut. Od Njega su sve blagodati i dobrote i Njemü prtpoia svaka hvala.Nesai. tzo6q4. .Ebu-Dawd. NeÄa moöi ni snage bez Allaha. LA ILAHE ILLATLAHU MUHLISINE LEHUD-DINE VE LEV KERIHEL-KAFIRUN. Njemu iskrenoujent ispovijedamoiako to neujembi preziru.mu|tcdu.FAKRI "ALLAHIJMME. 441111.siromalna i pamje u INNI EUZU BIKE MINEL-KUFRI \'EL. 'o'{ Mus. Ibl'_Hibbtu. tß67n4j. lJDun n. 4 -r-:J' ( lrj Jr>. LA ILAHE ILLALLAHU vE LA NABUDU ILLA IJJAHU LEFiUN.. Sß6n026J.eJkat." Allahov Poslanik.t. NIMETU \'E LEHIJL-FADLU VE LEHUS.sallallahualejhi ve sellem. Nesa.Ui moj. LEHTJL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLi SEJIN KADIR.U4j)tj46 i l/46415480. Sunni. tt90t99 i I/393/9Z.."Nema istinskög boZansnamimo Allaha. Ibn-Huzejme."laea .it -mut enenni. VAI{DEIIU LA SERIKE LEII.sallalahu alejhi ve sellem. Nema istittskog boZpnstva mimo Allaha.iii .SENAUL-HASEN. sts.t/430/lJJ8.\idjeü Netaid1. Njemu sya vlast i zahvala pripadaju i On je Svemoöni. Ne oboitzyamonikoga osim Njega. lbn-H€dzer j:pTylg'r :T:"r^"^ zt)u r -ree I uazaktutruRi. Hakim. Koji nena sudrugou vlasti."Allahu ät". jJ. str. Atnfiled. LA HAWE \'E LA KUWETE ILLA BILLAH.KABRI.. . Nema istinskog boianina osim Allaha.

sa a[i e u j 6 ifv o [g[ ,a f fa Svojsa no asfaniLw f ie

261

"SlavaAIIahu, hvakt Allahu, Allah je najveli."t+e( "SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER." "...i Iridc'ct ,'errri pura U jednoj verziji ovoga hadisa stoji: ALLAHU EKBER .T'"- U drupomrivajetuod Vu.lima stoji da 5e ovaj zik ponovi po trideset tri puta (to je devedeseti devet), a pofom upotpunisa stotinomkoji glasi:

;i,;"k

lrirl v ir_,iir, *';'r'.5r ijrUifrN'i..:1;

"Nema istinskogboi.anstva mimo Allahl, Koji netna sauöesnika. svavlasti h ttlapfipa.lajui Onje Svemolni."'1ea Njemu "LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU, LA SERIKE LEH. LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI SEJINKADIR." (manji)grijesi,öakda su i Onaj ko ovo izgovoribiöe mu oproSteni poput pjene. morske petputa: U drugojpredaji stoji da sekazepo dvadeset

.l r , ,-?-iiir lirr':r , .i rir ,

i'

'."

4

"Slava Allahu, hvala Allahu, Allah je najveöi, nema istinskog boianstva osimAllaha."lree .SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER i LA ILAHE ILLALLAH." sallallahu alejhive sellem, Abdullahb. Amr prenosida je Poslanik, "Zikrite poslije pet (propisanih)namaza i sraki put recite: rckao'. SUBHANALLAH,ELHAMDU LILLAH i ALLAHU EKBERPOdEii?I, danu) hiUatlui pa to bude sto pe(leset puta, a na vagi (na Sutlnjem

1{'6 Buhari, str. 184/843, Muslim.5/771595. 1r'7 i Darimi. U228l1354. Muslim,5181596, Nesai,l/343/1349 r{'3 Muslim,5/791597. rae Nesai.l/434/1349, (El feth), Hakim. T;rmizi, 9/29113413. Ahmed, 4/57-58/780 .mär'aju predaju oru Hrkim. lehebr r Albrni U383/928.Imam Tnmizi.

ve sellan,rumaza petsto." Amr je rckao: ..Vidio sam poslanika,sallallahualejhi ve sellem, kako zikri svojom (desnom) rukom."rsr Jedan od prenosilaca ovogahadisa koji se zoveSuhejl.r^zumioie da se svaki od ova ni zika {subhanallah. ehamdulillah I el*u .i.U"o izgov"ra. po jedairaesl pura.pa ukupnobuderrideset i "i pu,u.If4"äuii., ron-KaJJrnI Askatani nisu Drihvatili ovakvo shvaranje dodenog hadisa.r5or Hafiz Ibn-HadZersmätrada nema nijednog predanjakoje Li podrZaoSuhejlovo razumijevanje ovoga hadisa. oiirn u.äii" Loiu -. prenosiIbn-Omeru kojoj se sporninie zikr po jedanaesr puta.;i joj je I5x2 slablarac prenosilaca. djeöi islamskihuöenjaka, kaZeda ne treba . .Imam Sujuti, prenoseöi dodavati na prenesenibroj pri zikru (niti oduzimäti od nj"ga), j"; ;-;; se krije njemu. pa bi njegovomi.rnj""norn tt-Jat 1:-1"9t:tl,hJ" "u mogao ostah beznagrade.',u, Jedneprilike Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,je u zeo Muaza b. Dtebela za ruku i rekao mu: "O Muaze, talcomt AllanL, te votii,;; i ia ga je p-osavjetovao ldjeöima:"Nemojpropustiti da kaiei ia kraju svikog namazä:

:tb-,t, ;t ) ! f.:,.3.! ; j'Jt,?i,4i
moj. pomo.Ti,ni da Te spominjem. da Ti se zahvaljujem ida _ ,.!lhh.! tt tuepo roaaet crntm- "Buh*i. "rr. l3J0-lJ5t/bj2c. Nesai. v433tI J4 t. Tiroi/i. et2e8289/14tO i ovo ie njegovaverzila. Medutim.botje je ustavnomTitriu p" .a*.it'l ""*. ,.r " 1" rosraru(,saflarlaiu alejhjve seuem,laloainio.Vidjeti: Tuhterut-ahvezi. ,rn, 2ßgL. ''" vidjen: Zadurncad, )nß Z2Oi Fethut.Ban, 2/Sql Sqz.djj.ei S"r"jt" ;rlrr. * u Muslimovom Sarrili. 5/78/595. .-,_ ""' BeTzaL 4ltg-2\t3oo4 | EI-keifl sa stabimtrncemprenoqtaca. U lancuDrenosilaca or e natari .e Mü\ä b. rJbejde Rebezrya. je kojr *pr_a* r,ia r,"Ji.üi .predaje. strucnJaKa. vfdjerf:tehribut-kcnat,2qtt04-|l4. Tph:ib tehrib.I0ßt8_J2j,tf nedünea.lqlt0ti Fethut Ba'i,2/59j. .-^'"'Vidjeli: tr-,euiir.2/80J, od rmama Suiuriia ''* po u\tovima ji"1,.,":y Buhanje Jesanrn i Mu.rima. S njim sesto2io I z.eneDl. Nesiu u Lt amcru. st'r. t8?/t09. Taberani,20/t251250, Almed, 4/54_ 55t74 (El-feth), Ibn-Hibban, 5/364-365/2020. tmam nakim, zetreli i [n, Mulekkin ovu predajusmatrajuispravnom. Vidjeti: Et-iatan, 4 3_14, od i;'*

rbn Huzej;e.i ii6sl7s 1.rbn sunni. sn.46lrr8. Hakjm, f9,i;91:yl..y lr:,rs22. ' Kare od

alejßive qg8-I sa[[alfafru St'ojstvaaosfanif,opog,

2$ )

..AILAHUMME EINNI ALA ZIKRIKT VE 5I TRIXC VE HI.SNI IBADETIKE." je: "Ko na kraju kazao Poslanik, sallallahu alejhive sellem, Takoder, t255- ajet sureElprouöiAjerul-Kursiju propisanog namirzä svakog ''" I niita osim smrl ga ulaska u Dzennel Belare nedijeli od

'fr .ir s},;',iit 3 üJerrü.1ri ,i':r1ri1i + ü;j,il.iil L iiL y ,ifr

+'\i:+

!1ie !"..;Jr ; \i'l-,--1.r". i,.,:er'+4 t ;,:,"n'r'J r+.;.i
t c'r'c;t:i'i r t,,c di, 4, ;;,4LL ;;,";, -a',iit

"Allnh je - nema boga osint Njega - 'ivi i Vjeöni! Ne obuzina Gu ni drüemei ni san! Njegovoje ono ito je na nebesimai ono ito je na Zemlji! Ko se moZeprcd Njin zeuzimalizd nekogabez dopuitenja NiegoNa?!On zna ita je bilo i pije jih i ita te biti poslije njih, a od onoga ito Otl .,1a drugi znaju samo onoliko koliko On i.eli. Prijesto NjeSov obuhv1t1 i nebesa i Zemlju i Njenu ne dosatli odriavanie niihoto: On je Sveviinji, Veliöansn-enil" U jednoj predaji oko öije vjerodostojnostipostoji spor, stoji da Je "Ko prcuöi Ajetul Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kursiu na kmju svakog lAra nama:ä, bit öe u Allahovoj ;4.iti|i sve do | 5ob nare dnog natnuaa." .ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL KAJJUM! LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVMI LEHU MA FIS.SEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI JESFEU INDEHU ILLA BI IZNIH?! ]ALEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM, VE
Dtetu"it, str' 65 i Mulekkina. Dobrcm su ic ocijenili hafiz Ibn H^diet u BuLuBul Ibn-Tejmijje l/468Sejhul-islam Neveviü El-":k ?tr. stf. 74 i x Hüals.ltul-ahkan, Drcad, U221i prije Vidieri: Lldul teichhudu selamd. da seova dovauöi na smalra TeJmiiie. od Ibn A|edrku ul fetata.l21103. rsOs 'rr. lbn-SLnnr. \e,ar u Ä,,"/r///.'r,. .r. lsl-183,100.frberJnr8/13J.75J1. 48/124. lmam Munziri. Ibn Abdul-Hadi. lbn-Kesir. lbn-HadZeri Süj ri ovu Vidjeli: hdull ead, )n22'223, Ud:rtletutnqibil' predajusnalraju ispravnom. n tetnenn.l/1'78i Ei ierhrl-tnl,ntia,3/3093lO. 1s06 raUerani. 3/83-84UT.Irnm Munziri i Hejsemiovu predajusmxtrqu dobrom. ovom hadisuVidieli: trvldjerl: Et-tied:trua.l0/102.SeihAlbanije prigovorio -230. daife,| 11229 silsiletud

--264

:I-i-ft*gry,

sa![a[[a6v atejfü eesetten, nanaza

LA JUHITUNE BISEJ]N MIN ILMIHI ILLA BI MA SAE. VESIA KURSUJUHUS-SEMAVATI VEL-ERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHIIMA; VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM!" Ukbe b. Amir kaZe: "Naredio mi je Poslanik, saltallahu alejhi ve sellem,da na kmju svakognamazä uöim surc El-Feleki En-Nas.,'r507 "...i ImamTaberani dodaje: suretul-Ihlas."1s03

Dodatni zikrovi nakoDsabahi aKam-namaza Ummu-Selerne, r.a., prenosi da bi Poslanik,sallallahuateihi ve sellem, nakonsabah-namaza izgovorio:

'5 G:;;r'tSi\;','aj *.tt:t

"Allahu moj, ja Te molim da üe pouöü korisnomznanju, da pimii noja djela i da mi dai lijepu opskrbu."t .,ALLAHT]MME, INNI ESELUKE ILMEN NAFIAN, VE AMELEN MUTTEKABBELENVE RZKAN TAJJIBEN." Takoder, Poslanik, sallallahu alejhive sellem, je ashabe podsticao da prije nego nestoprogovore, neposredno poslije sabahi aksam-nalnaza, nakonrjjeöi: "ja zel-dZelalivel-ikram", po deset putaprouöe:
15üNesai,

;tiÄ;

1/42911335, Ebu-Davud,U284l1348, Tirmizi, 8/t8l/2903, rbn-Huzeime. l/372l?55.Ibn-Hibbrn. 5t344.345t2004. Ha.kim.I/J8J/92o.tmain Tirniri;vai hadicsmä'ra dobnm.a Hakm. Zehebii tbn-Hadter i<pra!nim.Vidjeti:Netadtui cllü r. / zao i Ud:alctur ruBi bil-mulpnenni. I I t1 5. t7 b. -.'""" .Icberani. 8/lJ4/7532. Imamlvrunziri, Ebu-Hasan, Ibn-Hibban. Her\emi i Behuu ciriranu p'edoju smarraju ispravnom. Vidteu: E: \eüuLnumr-, .li.tOq-jtO, Subulus-selam, l/462 i E. ziktu ved-dua. stt.78. fso tbn-tr,taaze. l/277n62, Ä)mejdi, t/309-310/301, Ebu-Jala. t21361/6930, tbn-Ebi, Sejbe, 6/34/29256, Ahmed, 6/294n640r, Ibn,Sunni, srr. 24/54, Nesaj I Ametutjevn, stlj. 184/102.Abdur-Rezzak, 2/234t319t. Hafiz Hejsemi l0/ 4 tvrdi: ''Prenosioci ovogahadis.su pouzdani." Hafiz Askatani gaje ocijeniodobrim.IbnKajjim zagovara pojaöavanje ovih verzüai kazeda je öuo rbn-Tejmijjuda kaze käl(o nikadanije ostaviouöenjeAjetul-Kußije poslije namaza. Vjdjeti Zadut. mead, tt223 i Medbnu'ul-fetava, 22/294-296.

a[ejfri vesffi sa[[a[[afru aosfanifuryog, Srojsan
. ' , . . . ' , .''

265 1

'i'.. :LiJrJJr.,-:!i3,

"Nema istinskog bollns.la mimo Allaha' Koii nema sauöesnika' o dobnt On Njcmu tvLl t last i :uh ola pripadaju. Ll N ietoni ruci ie stul " U na'trrku ji taj kojiumt'lJttj, i ,)aittiLltn iOn je S,noini"t' "Ko ro i.ßo|ori bit te mu za svaki put upisano citiranog hadisa stoji: " deset dobrih, oproiteno desetloiih tljekLi bit te uzdignutdesetstepeni ILAHT ILLALLAHU, VAHDEHU LA SERIKE LEH' LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU BI JEDIHIL HAJR. JUHJI VE JI]MITU VE HUVE ALA KULLI SEJIN KADIR.'' Takoder. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem' podsticaole sedamputa izgovore: ashabe da nakon aklam i sabah-namaza .LA

"Allahumoj, spasi !"15rr mevatredZehenemske *ALLAHUMME, EDZIRNI MINEN-NARI" prenosi da je Poslanik,sailallahualejhi ve sellem, Ebu-Hürejre "SUBHANALLAH" i 'LA ILAHE "Ko krie stotinu ,rutd rekao: ILLELLAH. po'lije vhaLnana;a. bit it mu ol'ro:tdti qrijPsi fa pjene."'' ' nakdrbili poputntorske

"'o tir.iri. :nl:ntOO i 2765. Ahned. 29/5t2tt1990.Nesai u Ä'rllaher"' str' lbtl I I 9 i u Ed dua 211122/'706. 20/65/ Taberani, 196112'l . Bezz t . 9/438/'f050, Munzri, Hafiz ispfavnim hadis smarra Tirmizi ovrj Imam str. 54/140. Sunni. 61134' Askälänii Dimiaii su ga ocijenili dobrint.Vidjeli: Es'silsiletus'sahiha 1/195-199. Sahihlrnetd:.tn'rabih, str' 75. i E:IJd.ialentr'ragibil-nutenentl, u kod Taberanija zikruveddua, srr.16.lmamHejscmi,l0/l I l, lvrdi: Prenosioci tl-evralr su pouzdani." t5rr EbuOavua.str. I150/5079.Ibn'Hibban,7/362-164/2346 (El mevarid).Ahmed. slr' 53 54/139 'r iIbn-Sunni' 189/ill Nesai A elutievn, str' 188 4/2341180521. Netaid:ll eßd\ 2/126 Vidjeti: je dobLom Haliz Askalani ovu predaiuocijenio s121't29, r'?'iha, Er-ri/ril€rxs je Vidjeti: prigovorio ovom hadisu SejhAlbani qr- l ()5 i / -E l l rri r t top i b; l' ltxrPr,, t J. " t tt l 2t'l Lt Daifu l "laania. "tt. r5rr ! erooo'rorne hrdi'c gr jc {^rao me,lu Seil qlbJnr Ne.ai, l/415/rJ5J.

hadisu,a ne za zikt nakon akSami sabah_namaza, a Uzvi3eni Allah najboUe zna.

flj:1.]'"""-,1i. t t*"-ji

oorkrijepira. " k.,. ;;;;;"'diö';;.i;i, 1j,",111",*ll^11 :'. .Hadis * ser rem, podsLicao "rhil ;; ;;;;tÄä;;;,il'ä :i1'11fl,1 :].itu i ""e..ii",*,.

Vezano za dodatni treba _zikr nakon aksam i 6abah_namaza, napomenuti da se u pojedinim knjigama navodi uöenje tri zadnje kur'anskesure i ro po tn puta. Medutim, ne znamo pouzdanu i jasnu

;äj;;#'#HXiäT

prethodno spomenuk i .il:il1.i";i" posreda iää;-q"'" Yl"*.iJ 1"1 -Diamiuf'
72-76.' Fii<hus-sunne". -g,,uf,,t"f t/130.134. ,"_"ä" "Siradzul-mutrekin", str. 74-84, srr. 4( ;t;ä;:,

3r.3"::,liil^,. .

j;fJo,"i'yJ,'iJi,,'"T"ff#T""1". ."-o,ä"ä ih rrebakombinirano
prakricimri aä U i. "J""""

usur... 4t2 |3.22s...*"",,,,ff1i.1.'i,trtsi..iä1F

zikra poslijefarz-namaza g3:"-: \" uöenje upuöujubrojni h"di.i;;j;

:t11,!r ä: ;Jut*: :riinfu #{ft':f tiil+:
a u kojima sepreporuöuje zikr nakon

;äoo'3'""fllTu.,Hff#ii'

,ffi,i:."'f,Yit"t*

3r;'lt:"j;: fii1::iu;i:1fl f#tT;?#.#.iq;# iöt"",. t*lanikovog, sallallahu at"I'i uer"tt"rn, nÄä Joiü

g,"':xr'':3[T;j'iä"'',*',f.n"J"rT';i?,'? .^1fl .TJj::"iü

'''' Buhan,sr. t 84/841 i Mustrm, 5/691583. '"'' Buhari. srr.t841185 i Mustim.5/69/5Rl

'"" ^fil J' tr::;;i1fl^iftit ^it!t-rt"ä'hif t?,*,i,i,,i*i ij:ä:äli, "" :i_:il' :::.8 :#;:: ;!:;; :;; : "i,i-i\!;i:,;tri;f:, Y itlr:Hi;;:;: ' jlftu'ri*l y;i1.;fi,;"'.,# ;::l i::11,ffi X ä+l;:*,,,,r*f

i ...l'i/rir-B!/r"..i .ttnfiot'l!r.ki ucenjcci nisu jedno\tJvno prih!xLrli slroljcinje na IxlliÖilcnciine lmam 5äIrJrK:rze ve6 su ih protumeeili orih predcia.rop prr\nikJ da ie . je p'rromtd prak\x ..iieöilbn-Bettrlx r kolr su nlm nrenllerr Malik b. od Ibn-Bettala' "".aÄ(r. Vrdietr: Errv...dierr.. u.i i".r ie MuJTahidbio niripozn'lijru'enik rsenlm öuo od njcgx rli drrrpihr'hirbr dr /ikJe ili uie lekhrrefro\ uislinu.j:.-nije u porpuno'ri Jr.i.andc li se radio rekbiriml ovogJ ummelilnliu nllkon .iirrl '5': | Et1'ltit.u "'f.u dozirjeL mnogelrbi ine otul. 8rl.. 2142t' Iri'(t'tus'stti)t5O2 U'ttttrt'kari 6ltzl' A\rütl' nabud..ä. posiupak.ar.eme/bog podu'c! irnia'te .ö.rrrlS.2/303 ri)0 trbr/r'l/lq9 Narrl-i.. üi""" iedno . Hanbel.rieti: t"r*.. ri.ri'1"'r. pri i/lrskuili van einjeni .ogu.t.4)t. .tr*"d t.li -'-" "..". BertalaIUt rdel kari' 6l126 .. 1.i predaj i. takotlefosudio JeovaJ imamehlus-sunneta' J-ei.fi '" .:". nam nuzno "" ti äu-aj postupat nazvao novotarijom ovo .tttt lbn-Abbrsa Di-ie' Zna ie d.rrrr..i... vi..'ttA.'':Prije 'ut"ia" Buhcriiine i \4uslimove :r i drugih hadi'kih Btoini kornentctori Seid b El-Musejjibi s..l. "" via:i" r"ir..lt""i. nel'i ucenla.trnoni' MudZahitl' ä"rif'li-e*".tvrdi da su sloZni uöenjacipriznatih glasomnre ftoU iarugi pravnici da ovo uöenjetekbira povisenim pohvalno..thttt Bnri 2/42t' ß.r5?1 pravnih Ibn-Bettal.r.od Il 1-B.. tsn Vidieti:lrrrafuLrrrrlttt 21535...'5?? l'.ir/458 od rbn od lirn-Reazerr' . loli .i1"*fl o\ri sunnel lbn-Bettrl po'tttpcopo citirarroj i"Jiog irt.mri''ju 'tll ie prvc verzijrp9i::njel. 2t458 t'Butnri ralril. :1..ra i 2l5o2.el"mc lsprxvninrethodnici neDo\rednü 'trmJo 44q god po H I kaicd3 ne ".takoder.rro.kkis '*.i'iÄi.. l.toi t^*. zil'rommisli \imo nr lekDlre dl \e spomenulim iro Tnxal drueom.r*u.kc.'i'"'jer'rraai.261t znaöenje lslam.r"Uo.no'' dc \tr o\ i tekbiri ö.:.l.l si''r{r sz. de 1e o\o rrÖenielekbira P''viienim !la5om 'u o'udili mnogt lxhr'rnr'l''rt): njih orri postup:rk novotarija.r.'lri"e"i. tt:tthud5t344NtLn't. tnes. I rjadüvsa satih.2tz9g.i ne poriiuiiih lmrmEbuHanife.l:lttt .lfril. Undetxl t Ialintl-Arrrari :/458..-..

il. ovaj h. onda rijeöi_ Ibn-Abbasa: . i nakon Poslanika.flt:2.el_Esa. sallalJahu alejhive "kqkdiJoriSenim gtasovima.r523-Za dokazuzimajui predaju u kojoj Eb.j.ltl488/56JJ.im _sallallahu znanjem..u vrijemeposianika.Hakina. Olt: rjun"l uöenjaci vide dokazo napuilanjuove prakseu .sunnetu. sallallahu alejhi ve sellem..predaj sa allahu alejhi ve sellem. reje: '.a 5"*i..a vjeÄdosrojnim lancimapreno. postanik.Jednom bili na putusaposlanikom. Taberanr.a potom napustilitu praksu.. znate: svJ. vidom istuhom a ne bicem.2/JJ/t696.KaZu da su ashabi...ttalahu läi.su ashabiu vrijeme poslanika.. Vatik. a drugonije: Zato iztazita veöina islamskih uöenjakasmatra da je bolje zikriti rihim glasom.argumenri o bajramskom uöenju lekbiraznaLno siabijiod predaje lbn_ a9oasa. vrdleti.i.. RiJeai Poslanika... iln ... str.*i ""1_".T.. t2/428t1Jsl2.. .r530 Nemasumnjeda bi ovakvim zikrom tsx Uidien.qo.dijedan öinili to period. ovo..iaista..Lr. 2t4OOod lbn_Red2ebä. El-nenahii iemijje.iao ito npr. ve sellem.tt 7 jako su. 2t458.. jer vi ne dozivate gtuhägnii odsumoq.u vrijemeposlanika. "" Buhari. vrdjeri: sub:kjjev r. :ITJ".. alejhi ve iellem.. Albani t Sahihus-sunenü.. lAi.: .u-vaJoj poslanl. Ibn-Abassa i drusih ashäb. sailallahu blizini.ili ."]1. od lbn-Bettata. Vidjeb: Inaut-gatit. seltem.... az. tome. ocij".ilaca. Uprkos jedno namje preneseno.u)til Viijetl FethutRan.Buhan.9 . Irnan Seihekj ovll o*ä..tr.Mesuda.. je samoAva a bajram puragootsnJe. takoder:Fpüul-Bari.. ljH .rn. Takoder.. smaFavjerodosroinom. faloter.-" ir-. uöenjetekbimpri izlaskuna bajram_nan Je prcneseno.i. Mustrm.gnus-Sahihit. Kaze oa su ashabl. lß94l6t2e.l""). 3llso3su223j... ..e preneieno iJ Ibn. |5O9_s1O.. via1r. vei do|ivate Onoeakoii fla iuje i koji je ra vama. 7/63 i.dis * vidjetj. en*o.. Ibn-Huzejme. ne bt rnale svogasmisla..'S/riaJii svojeglasove. v487t56j9 i Bejhelija.l7l2jl2704.6l0/29c2. od lbn-RedZeba. u vi3e hadisä je zabranio ometanje klanjaöa..: Eb'-Sejbe.. '-KoJese navodiod lbn-Omera kod Darkurnrja.ltr"ju rihim gtasom.___ "" Ebu--Davud. Ibn-Ebi-Sejbe. S."ts2q Isto ra-ko. ott22. 1/263.. 2/ö7l5J49. t]::l'^k""g"kg-.i.saltaltahu alejhi ve I ::ll:. ovdjesepostavlja piranje: Zbog öega namnüe od ashaba prenesen md po ovome.To zakljuöuju iz rijeöi lbn-Abbasa: .. postupali po spomenuiojpre<la. t/4j8/tt06. .. l/lb2 lbJ/ 8t. Olu predaju su imam BethekjI drucl EDruavua..je-d.toj9j nebaposrupali perputadnevno. Ahmed.. U262 Z6J i4._Müs. tstoJ i..kod imämaBejhekija.sallallahu alejhi . alejhi ve sellem:"sa lana u vaioj blürn.yi. j/398..

r tüJtt 1t t 2. l. osimtelbije. stt.'71399. Za njegaje imam Ahned rekaodaje laZov. Druga prekinut b. Ud:aletur-raeibil 1515 (EI mcdzmea). Ebi Jahja kaZe: "Abdullah b. Muhammedb. . Sulejmankoji osporava miiUenje imamaHejsemija.ive$awaSeojstr)d 269 t lmam propuötene rekate. taiinbnt t. 2tlo8.. saffaffafr.oje rüke ne kraju namaza rekao: prisustvo Abdulpredaje imaju ti mahane.215. 1l L 15!t i Ävut'nabuti. a samo prenosilaca ove lancu je Aziza b. tnutenetlni. El-itt. od lbn-Redzeba Viiiei'. tvr{tida su prcnosioci lmam Hejsemi raurani u rt-*at'.ljt}ri ld Jttrt. :ll lt) i Tashihuddua.5/38s.Ls3 rsr Vidieti:. Zubejra.53/138. sallallahu alejhi ve sellem."l5rl Po ovom pitrnju nxjprihvarljivije ie mi:ljenjeimameSafijekoji ograniöeno na ovaj postupak legitimnimsamozbog pouöavanja.rlaruhü1. vldjeri Et-darthurct-tadil. 'Poslanik.iL. je: nije dizao svoje alejhi ve sellem.G'os[aniLotog. tt. 440. dkDüt.t. 4/34. FethulRati. ELkanilu lid dua|a. ito mahanaove predajeie Fudajl b. ez-Zubejrje vidio Kadaje predao öovjeka koji je digaosvojeruke i uöio dovuprije selama.""" U god digne st. 2lt3q."""' Lanacprenosilaca b. "Ko potomkie.rr?drxl . ove tst'V. l/193.?esadji. -. 15rr str.rs! ove 2.n.ra. Ebi-Jahje i Abdullaha izmeduMuhammeda je nepouzdan.1.dteti g a|e.u a[ejli. 2t6ot)/t204 i lbn Sünni.ovim hadisima i niihovoj autentiönosti hadiski ekspeni. sallallalu selamrekao je ovogahadisa rukesve do zavrietkanamaza.uöetihim Ez-Zerkesi glasom. dok upotpunjavaju bili ometani oni koji zakasne "Sunnet je rekao: je da se svi zikovi. str. Malik prenosida je Poslanik. 312t1.. smatra najbolje zna. s/289 i 4136'7.'"' a Allah UzviSeni kraöivremenski Dizanjeruku pri dovi nakon namaza spominje se u nekolikohadisa Dizanjeruku pri dovi nakonnamaza prigovorilisu whunski Medutim. perioda ne trajno. tUnut-earati u rl-araa ts3a Mi.ltnul-iatidal. 10/169 predrie pouzdani. Enesb.E(trt alau t'el. Abdur-Rahmana el Kurelijja dovoljan razlog za odbijanje predaje.rctrukine. Ll-. Lßanul nizan.

Citirani hadis nije prisutan u atampanimprimjercima Ibn-Ebi-Hatimovoa !elsira. taloder. . Sejh Ibn-Baz tvrdi: "Nije potvrdeno da su postanik." imam Taberi u 4l32ll8t2j. Vidjeti: Nasbur-mje. Ebu-Hurejre ka7e:"Poslanik. tt2OO '$ov iajet:renvat-rcaütia-aai^".' vidjeü El-ninhad| b^ss i ELncdimua.Metlutim. sallallahu alejhi ve se[em. t t tol. '"" vlatat: A-aZ"*u vitadit. 2n44-145."r5a3 U lancu tot tbn-Ebi-Hutiu svom ?eFiru.3. 6 86. AnA_r1g i Daiful-dZania..'"'Ovu predaju. 3t41:'4g0 '* Ebr'-Da!ud. 1. Zejd el-D:udan koji je nepouzdan kod hadiskih struönjaka. uöio dovu digao bi ruke.Taberani. Jezid b. 2J43 i Kasasul-enbüa.'r'r'U lancuprenosilacä oväga hadisa ima_. Es-silsiletus-sahiha. i njegovi ashabi dizali svoje ruke nakon namva. Takribut. Imam Munziri. t4lt3l178ö7. r?haibut.tehzib. 2}t43g.-^ ". ove predajenisu postedene prigovoraod stranahadiskihstuönjka. hadiski struönjakEz-Zejlei i SejhAlbani su ovu predajuocij€nili slabom. ali ne spominjedizanje ruku. sts. Inaul-eal . 4D53. '*.Ali b. novotarijom.''"' lmam Nevevije u Buharijinoji Mustimovojhadisk.l5a Potimnje lica Dakon dove Potianje lica nakon dove preneseno je u nekoliko hadisa. Ovai "r5'e postupak setretiranovotarijom.kenat.Vidietl: Fetava islaniiie. posrojebrojni hadisio opöenirom dizanjuruku pri uöenju dove. a Allah naibolie rna. od IbnKesta. ukazao je na njegovu slabost.Ll-nusni fid-duala. Medrtim.a Allah najbolje zna. Stalni kolegij za islamsko misionarstvosmatradizanje ruku pri dovi. posredstvom isrogprenosioca. Seid kaZe: "Kada bi Posladk. 2185. 638/4399. . 3/5r. l/555. Vidjeti:Alrürnabud. I nakonpropisanihnamazä.ie disao svojerukenakonselama iueio dow. po:lfiatt 22t241-Z42thJt.Ahmed..j zbirci o ovoj temi sakupio oko trideset hadisa. yidjetj: Tefsirut-Kufanit-Äzin. 2/80/f492. zabiljeziojei "DZamiul-bejan. zatim bi njima potrao svoje lice. sallalahualeihi ve sellem. 4j S. sallallahu ateihi ve sellem. '*' Vjdjeü Medamu' ul-Jetava 22t3M.

lll88 . Takribut 's5 Tirmizi.11254.koj u nepouzdan isa el Dzuheniel-vc5ili koji "Zovu ga El-Garik (utopljenik) On je dedZdZal kaZe: za njega Hakim (laZac). t55r Vid.i' stt 358'Tuhletul E/-1:ldl slabomvidjetii ocÜenili su.disro svoie ''' b o!ogil hrdi. Ne.rnul ialidal' 11343. I.malraju potpunoni*tarnimr"o tbn Hibban . 2/291i Takribut-teh."lsa! U lancu prenosilacaovoga hadisa ima Salih b Hassan el-Ensari el-Basri koji je nepouzdanpo konsenzusuhadiskih i drugi nlegove Imam Buhari.ie. El'ttl gtti. 7128l-282.Ebu-Hllim.tr.l'dttafa l/288' Medineu"eNnid' l/196.Teh. .2/'78-1gll48si lbn Madze.10A92i Es'silsilets'sahilld 2111. teh.1.lwlä.ib. stL l'15/346.271.t-labn. i Daifin'd:atniQ lna l pa!it.st 358'Misbatlu.imamNevevikazeda u priznatimprimjercimaEI datuniane stoji ova ocjena od imatrlaTirmizije' i Albani 3ts2 Im^m Nevevi'Mubarekfuri vid. rro]" lice. ahft. Prenosi laZnehadise od Ibn-DZurejdZi Dzafera b Muhammeda "Nije dozvoljeno koistiti njegove Ibn-Hibban tvrdi: es-Sadika.|n'aul-galil 2ll'79 142' h dii.640/1412.9/26713386 Ä/-'l:d'rid stoji da i Hi*im.a ima He-mmad po. Et'kaiiJ' 21118.ib.djett:rett:it ut t"'nll.Nevevi. Daifi -da!'nia.i L loncuprcnosilacr '-'" Imrm nauci je hrJi.ibttl'ke|ul 7l7l 1 Mi.jeti:a/i €Jdr.]' ßs0vldieti: zl-rarll'.ib.5/145 118.? l9l196?. Omer b.Busiri i sejhAlbani ovu predaju El'ezkar. l/373/1l8l lmam Ebu-Davud Ebu slabom Vidjeti: I€1l' smatraju Hatim. hadis.."r. . "Kada bi Poslanik' sallallahu alejhi ve 2.zl njepa rekao: ' "lzmilliahadise prenosiocima ipripisuleih pouzdanim rs \tidjeti: El-(l:crhüwtladit.1112.jetir I]lrrd:'nrlrrr. 91268.srt. Ibn-HadTer slruöniaka. prenosilaca ovoga hadisaima lbn-Lehia i Hali b. a kada aavriii Potari njima svoje /ice. Ibn-Abbasprenosi da je Poslanik.sallallahualejhi ve sellem."'5r7 3. ts7 vidjeti El ne.u(l:fudle l/141. 4/391'398'Mi. kaze: (to nrke pn uieniu dove.haLllt3ota Yldietl Et üreda thi. 412'15.ai. 11569| 214'75'483. od innma N-csaije. 1/368. Ha5im ez-Zuhri Prvi je rsrr a dÄgi ima anonimnubiografiju nepouzdan.vu prcdaju Srt.El-.rekao: "Kada budei uöio dotu dovi sroiim dlanorimt!. el-Hattab.f\. . 3s8 i Nasbur'raje. lol403i Takribut-teh. EI dZettluwt'tadit. ne bi ih \putlio prije nego 'ellem. "" gUu-nuuua.2/178'119 rs6 V.!)nul iatidat.U nekimprimjercima je imamTirnizi ovu predxjuocijcnioispravflomMedutim.

ukazujuna utemeljenje ovog postupka u sunnetu.apotiranje lica nakondove. Abdus-Selam osimpravaneznalica. tss vialei: VeaZnu'ur|ebva. Sejhul-islamlbn-Tejmjjje. od od imamaAjnüa. Ko ieli deraljnije poja5njenje ovog pitanja neka pogleda: Tafühud-daa. niti bilo ko iz odabranihgeneracUa ili islamskih uöenjakakroz dugi niz stoljeöa. je rekao:"Ne potiresvojelice (nakondove) El:Alzz b. '"' Vidjert El-b"naj". 334.Neki pravnici smatrajuda potira[je lica u namazukvari namaz. pojaöavanja iskljuöena moguönost ovih predaja.aese[fem" namaza Neki islamski uöenjaci smatraju da ova tri hadisa.od s€jha Beka b.339.uöio sa ashabima kolektivni zikr. od imana Bejhekija i El-l"r/. zbog veöegstepena slabosti. 22/303.llltjje.3l3l5. potiranje lica nakon nzunaza nema validne osnove u sunnetu Poslanika. glrr?rdil. pojaöavanjehadisa jednog drugim ima svoje uvjete koje su postavili hadiski struönjaci.Ako neprisfasno pogledamou lance prenosilacaovih hadisai njihove mahane. kaie: "Niko nema pravo uvoditi nelto r*2 vialeti: Bulugul-meram. ili dvahadisa kojimasenikakone moZe dokaz ivati. potiranje lica nakon namazaje puno manja greSkanego potiranje u sarnomnarnazu. 227."1553 Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe:". 421041 Ed-duau vez. Es-sunenul-kubra.. Porcd toga. odlbn-Tej.o tome imamojedan. Abdullaha i Fi rrr-ralcft. sil sil etus ts y idjel: Medtmu ul-fetava."r55a Dakle.242-214. sl[.VidJetr. porcd njihove slabosti.Fejdut-kadir..l555 Da li sezikri zajedniöki Nije zabiljezen pouzdan nijedan i jasanhadisdaje AllahovPoslanik./rrcbbani.zikr. srr. A | 44. od tbn-Abdus-Setama. srr. kada se umanjio broj uöenih i kada je oslabila islamskavlast. 1t463 i Es-sahiha. Subulus-sela||".2t504.str.r5sz Metlutim. . uoöiöemo da je. str. sE. 119. kolektivni zikr uveden je u posljednjim godinama slabosti muslimanskogummeta u pojedinim zemljama. rakoder: Ebu-Davuda. r$' Viaied: rt. 47. govoreöi o zikru nakon tarnaza. 221304. 2l/300-301.Tetaua.sallallahu alejhi ve sellem. 134-135. t02.r556 Naprotiv. salallahu alejhi ve sellem.

at[aß u S l . u.:'ooz u'a'tnu ut lctotü 22lslui rdrlr'l'"J-d4" lsmVidjeti:?arrir{. s druge strane' napulta izapostavlja slnnet Allahovog je prenesen u Poslanika./xa. o d b b u . o j s tQ r 'o as k n i L o v 2't3 ) \unn-etu Jer od dovs I TikJo!anakonn lnalr. sallallahu afejhi ve sellem' koji hadiskimzbirkama'koga smo ukntko spomenull' najvjerodostojnijim Ako neko od klanjaöa stigne na zadnji rekat ikindije ili sabaha te mu ostaie di naklanja. i .\tr.innt". poslije namaza'nte Poslanikov' sallallahu r':' Uaenje El Fltihe nalon \vegr logr nUe aleihi ve . u h a uttitb ' l i / 1 0 r ' o o ß ( r h e t i r ' 'rf l16 S"ä.. . I r . Med:nt'ttl feto|a' 221229 t5" ili.ellem. . " ' . . koji je legitinrnoöiniti poslije farz-namaza' vremena ali ne öuju njegovu dovu l amirl Dzematlije aminaju za imamom'1553 (sto znaöi: Ällahu. . oslmonogxslrr\e navodiu ' ' do/!olio nle lo vjeru_ I Allah !e to cmrlrau\cdenimstrrrima u Svaki postupak u obredoslovljima' koji nema osnove-u rjelskim zikr izvorima. Vezano za zajedniöki neke od ovih manjkavostl: spomenuöemo doili u Neki od ovih zikova su djela i rijeöi ljudi. t5t1\idieri.1-l!/d. u brojnim hadisima. .je uiemeljen Vidieu:Idrriixd . ''o' zabranio. 209 * " v . Potiranielica nakon dove. biva ometan takvim vrstamazikra' namaza. . sallallahualejhi ve sellem' sftogoje zabranioometanjeklanjaöa Poslanik. a nisu kao talivi sto nema ispravnimpravnim izvorima' ili. akiamu. jaciji i dZumi) odstupa od zika. ima svoje manjkavosti. u najmanju ruku' sadrZeono jasnepotporeu sunnetu Time se.str'4'15 .r ' .kao ito smo prethodnopojasnili' Na taj naöin se ometajui oni koji Zelezikriti zxsebno' pravog Time se (na podne.tlioi!) toZ" se nakon zavr5enecjeline u dovi ili onogaStose trazi.D l v u drJt . r .l""l alejhive se1lem roslanika'sallallahu u sunnetr'r f""t'p^li .. \unnel rs6" zbirkama u hrcliskim zabiliezeno akSama' Ovakav zikr vodi ka spajanju faza i sunneta(kod podne' a Poslanik. . " . sallallahu alejhi ve sellem' to le jacije i dzume-narnaza).\b j f üv es e f f i f so l [g [.

"r56s Stalni kolegij za islamsko misionarstvo(El-ledZnetud-däime) kaie: "Imamkoji dovi nakonnamaza a muktedije aminaju. napustiti ovu novotariju i slijeditisunnet. u protivnom se takav postupak smatraniitavnim. "" v ddJeE: l\lahul-ncsodaid. r$5 vidiet: Tashihud-dua" str. Sunnetje uöiti zik tihim glasom i zasebno. bilo da zikre svi kolektivno ili slu5ajujednog od prisumih."rsuu Na drugom mjestu stalni kolegij tvrdi: "Dova nakon namazasa podignutim rukama od stmne imama ili muktedija. a i u drugimvremenima. Duinostje svakogmuslimana koji slijedi Poslanika. niti njegoviashabi. dignutih ili nedignutih ruku. tffi v idiet: Fetawl-Iedirend-d."1568 '16lNa traju ovogajetaimaposebno poglav|eo ovomprtanlu."rs6' Poznati hanefijski uöenjak EFTehanevi tvrdi da je zajedniöki zikr nakon namazazabranjena(haram) novotarija.sallallahualejhi ve sellem.Aime. . duZnisu za dotiöni postupak donijeti validan argument. Selim kaie: "Zajedniöki zikr nakon namazaje ra3irena novotarija. smaha se novotarijom. sunnetu."l5s "Zajedniöki SejhBek b. niti ashaba. r# Vidieti. sallallahu alejhive sellem. 7| lOO. znol ."r567 Sejh Amr b. ili svih skupa. sü. sallallahu alejhive settem. lO4. ts61 iitett Feta|al-Iedinend-d. lb0. sts.Tako nesto nije öinio Poslanik. tffi Vidien: ns-sunenuvel-mubtedeat.284.r563 Sejh Ali Mahfuz kaZe: "Klasiöni zajedniöki zikr nakon namazaje pogdnanovotarija. str. buduöi da nema validne osnove u Poslanikovom. v 7| lo3. ljudi. sallallahu alejhi ve sellem. od AnE'ia Selima. | | | i EI-nesdaidu Jil-islan. t34. AbdullahEbu-Zejd kaZe: zik povi3enim ili prigudenimglasom. od Hajniddina 'K3 viatett tataus-sunen.i El-ibda.Takvo nestonije potvrdenood Poslanika. str. smatra se novotarijom u vjeri.'74 Imam Ibn-HadädzkaZe:"Treba zabraniti zajedniökezikrove prije ili jer senjimaometaju poslijenamaza.aine.

lt32l2008 Imam Hakim i Zehebiovu predaju ima Hasimb Seid ove predaje Medutim.i ne ostarüajte ga alejhi ve sellem.'mariiu dohrom VidieriHutasatl ahkdtttll4l\' Tühldul gl3ol r t7-sit.aaostanifupog.Pouöiojuje onome Ät :t Jr iel" "Slavljett neka je Allah onoliko pLtta koliki je bro.(edna od njegovihsupruga) je ito boljeod toga. Propis zikra tespihom 27 5t Podstiöuöi Zene na spominjanjeUzviSenog Allaha' Poslanik.i. BtJh^r1 \t Ettarih l-kebn 8/23212831. Sahihut-Tirmi.. 21316 i Sahihul d:ani&. sr je svrsraomedu ljerodl''rojne hadise.31111 '57'glu-oavud.31203. jer öe prsti biti im ie rekaoda zikre na prste.zikrio je na prste desne Allahov Poslanik. 2ll16.sallallahu ruke. 2/410/1568. Tashihud-dua.'s?' alejhi ve sellem' sallallahu U jednoj predajistoji da je Vjerovjesnik. Et-kaiiJ. Hakim. gl+:o-+:tl:S54.Tintti. Neilul' l1472' Hulßatul ahkattt Vidjeti: dobrom Ibn-Hadzefje smatraju Nevevii 1Et-kavluln"rir.afejk pesefusalla[[afru Slojsa.Munziri i Askalani ah\''i ovu Dredriu .ibul'kemal. gll}4 1O5.nia.to.2/16311655. n.rekavöijojda kaze: kolpica. Abdu-lbniHumejd.a. sallallahu ImamTirmizi i drugiovoj predaji dinu. idjerl: a on nepouzda el Kufi.1s6e pitanii govoiidena Sudnjem "ts7j (ztkt).. 1/73212007.Vidjetii Äl'miikah' 2n16. ostavljttjuti tfine nilost äodaju:-". su 2/l 19 lmamTirmizi-i Mubarekfuri Takribut'teh. 141i Siradaul-muttekin. . rrae. Sahihu.i' e ar. l/280/1330i Beiheki.2/359/3368 Imam Nevevi. aleihi ve sellem.299. ukäzali na slabost Ulls Ova predajaima i vidieri: Es'silsiletud'daife' mealu slabehadise. kako zikri sa öetirihiljade vidio Safijju. El'dZerhü je 191213' Teh.i Njegovih . Siin Albrn. 314'tr r'0 Ovajdodätak od Aise(mevküfen)Vidjeli: El'"itai. 9/366367/l'186.iteui-n.SUBHANALLAHI ADEDE HALKIHI'' 1s6' sbu-Dauua. Ibn Ebi-Sejbe.. svrstao koji se zove Kinane mevla Safijje Vidjeti: drugu slabost. y wt-tadil.u lÄncuprenosilaca smaträju ispravnom.Sejh Albäni gaje ovogahädisa.r. 21753.a to .ie prenosilac srt 433 str. u drusojpredaji ima potporu 2l'753 i Sahih 'da6. 1/280/1329. Irnam pr€daju ispravnom' smatraju i Sujuti ovu Imam Zehebi Hakim. "" ti'*iri. Vidjeti: TuhJetul'ahvzi9l43l. str. Tinnizi.ib.

Poredtoga.'"-a\.t v: . u.aza ve sellem. Vidjeti. .' (' tG ^i)\ :. MISLE ZALIKE. Imam Tirmizi i Begavi 114241602. l/35911712. Tashihud-dua. EKBERU.r' I P t )-rt d} Jr J: *1":r' rc+i .itit i. VEL. n32-13312009.'tabejr]niü Ed-dua.TKE.d r. isto toliko. .ram. . 31158411738.da je rek^oi ztkr tesDthom! '"'" Titß'ia| 10/13-14/3568. ato je nepoznato kod uöenjaka hadisa Vidjeti: MizMüI-indaL 2144012510. ' . BeE vi. i . 4. U lancu pr€nosilacaovoga hadisa ima prenosilacHuzejme i prenosi od AiSe bint Sad b Ebivekkas.str. sil. \'E ADEDE MA IIALEKA SUBIIANELLAHI VE ZN.t..'g Si ^\: . Nema moöi osimsa Allahom.1$ i.-e.ur-tj. prenosioca. EbiHelel kome se poremeilo pam6enje.u lal-€'cu Abdus-Samedb. ova predaja se ne razlikuje od njoj prethodne. smatra Sejh Albani ovu PredaJu predajeimaju jos tri nepoznata apohifnom. MISLE ZALIKE. . MA BEJNE ADEDE SUBHANELLAHI VALLAHU SUBHANELLAHI ADEDE MA HUVE HALIKTIN.r' u|. pa joj je rekao: lalcie i bolje od toga.Mudutim. H.r.i.SUBHANALLAHI HALEKA FIS-SEMAI. UZ98-299. Bejhekrü Suabul'inanu. VE LA ILAIIE ILLELLAHU. MISLE ZALIKE.'t lt rrut.Harun b Mensur' Prvi je ove a za drugogje reöenoda je lazov. 432. U drugoj predaji stoji da je usao kod jedne od Zena dok je tespihal4 "Pouöitu te onome ito je brojeöi na Spice ili kamenöide. \:' it.ib.alnAIIahu isto toliko.'..kako to spominje prenosilaca imam Almed. : J l. sallalahualejhi ve sellem."t513 . l i . 143-144 i SirudLul-muft ekin. :.. D ga mahana ovoga lanca je Seid b.str. VE LA HAVLE VE LA KIJWETE ILLA BILLAHIL-ALIJJIL-AZIM.HAMDU LILLAHI. Mosa el-Hasimi i Muhanrned b. Nemaboga osimAllaha.'riL. Tahnru tuknbittehzib. H^kim.l' . prenosilacaove predajenalazi se 5ll5l7o29.tKE. MISLE zAr. 416111279.r J. rsla oejten.!r Jf'* s. llll} I Tashihud-dua. ADEDE MA FIL-ERDI. citirad hadis smatrajudobrim. u lancu Prenosilaca nepouzdan. i . U dmgoj . :r . "Slavljen neka je Allah toliko puta koliko ie stvorio stvorenit na je (isto toliki broj puta| Altah najveöi Zenlji i izmedu njih. Hakim i Zehebi su se slozili na isFavnosti ovoga hadisa. 166.llL." u kome se vezano za ovo pitanje öestose spominje apokifni hadis"Lijep li je pripisujePosfaniku. Er-sißiletud-daife. nebesima.:. isti broj puta. 4' 1. Vidjeti: Taknbufteh. Reci: t j -.. r uusneduL-fudevs.ti. J.

t81 E|nt dua. 60/52.tu. 16'7 Simdtul4 uttcki.täkoderapokriiDoj. -169. je u kojima IbD Mesrd verÜa imaiu mahme. predaji. gadao svedok ih nije istjerao kamenöidima spominje da ih je Ibn-Mesud "Uveli ste ruZnunovotalju.saprckinutim pr€nosilaca.1s76 (ashaba)Poslanika.sallallahu alejhi ve sellem.Et silsil?trtd'daife se predaje od Omerai Aiie koje je zabiljezn) str. On im odgovori: illallah)i tespihe " da se vasadobradjela neöezaboraviti Potomim reöe: vam garantujem "Teskoti se. prenosilaca str' 68 U lancu I Tatih D:u/d:dn. sujo5 uvijek i posude Zivih meduvama!Njegovaodjeöa sellem. 9/ "'* tun-veaoalu bida. sallallahualejhi ve se lahko uprcpaltavas!Evo vam Poslanikovih.rispravnnn iancem 2/16. Preneseno viie vjerodoslojnih alejhi ve sellcm praktikovao sallauahu Poslanik.Medulim. Vidjetii t/ trld.ul V.2139.ja od Muhamneda Sabbaha Yidjeri Ma d:ac.l'dtife. nikxkvo dobro. lancem '57'Ibn Ebi Sejbe. naukänisu vidjeli 48 3/47 | ts62 \ Es'silsit. 436-119i re6Zeli im lbn Mesurlukazati na blizinuposlanstva ts7'narlmi u Es-su.td.djerl: E|4rc. hadis i hadiska Kudami od kogr b. vi ili ste tu. . mu. sr(. dua l/117 i Tasllillud prenosilaca. sa ispravnimlancem 9/12718636.str.o ummete kako alejhi ve sellem. sallallahu Muhammedov. str. cniJid '575 je u djelimx: ovih predajakazivano 1665. ve sellem. ili otvarate vmta Rekli su: "Ne Zelimo osim dobro.Le.o slabosti lbn-EbiSejbc. srr. s. zatekao skupine üudi u halkama ita to öine?Rekli su da broie tekbire(Allahu Ekber) tahlile (la ilahe "Brojte svojegrijehe.rcnu. sallallahu navodise da jc Poslanik.fu 31180 ." Ibn-Mesudim reÖe: zablude?1" r'-.t. Dz\ndZani zikrio na kamcnöide.sa[[affafru afejfr.U ovomesmisluprenose ovih predaja t/16417669 i 7657.u lancina prenosilaca Ibn-Ebi-Sejbe. kao da ste potom im je rekao: iz dZamije.v7666. str.'"' lancima nepouzdanim Hadiski autoritetibiljeZeda je Ibn-Mesuduiao u jednu dZamijui pa ih je upitao koji zikre na kamenöiöe.ipe aosfanifunog. Muhammed nalazise Abdullah ovosahadisa iatidal.latuhin. 128ß639.fil bi.udmrzioprebroiavonie predaji U drupoj ' poiinlena dobradjela '' govorioje: Zar se t. Mi.a. uöeniji oi ashaba /ikJx-i selaZedajc lbn Me.38/21."1573 sallallahu alejhi Posla. prenosilaca. je i od skupine ashaba.2/163/1656 'lasllihud-dxn. osudujeposlupkekoje nijc i t/el Kunubi.lbn-Veddah ''Koliko je .1L-kebir.r {llahu prebauulu lbrahimen-Nehaikoji ujednoprenosicitiranupredajuod lbn-Mesuda' alejhi ve sellem.ika. Spojstpa v{- 27 a. ja (subhanellah). ashaba je bolji od ummeta Takomi onogau öijoj ruci mojaduia.rmo onih koji iele clobrorli grijese.ali Zikr na sliöan naöin prene-sen prenosilaca. 183. ll4ll-49/2M i Taberani. 153.

uistinu sljedbenici Knjige (ädovi i k5öani) uniötenisu jer nisu pravili pauzu izmedunamazä. Alrmed. 2/t641669. dakako slabih predaja. tffi Vidierl: MedZnü'ul-fetat a.6i t4l-142l8äj. . tj. Ebu-Davud. da spajai dzumu-namaz sa drugim namazom. od lbn-Tejmijie. sallallahu alejhive sellem.Muavija ga je pozvaoi rekaomu: .Aviut-nabud.Sjedi.Ibn_Huzejme. vidi da Allahov Poslanik. Ebu_Jata. Abdlll-Rezzak. U192.Neöini vise ono Stosi uöinio.rd-daife. 2ß16-317 i Tuhfetutahvezi.l0ll). lnt 3. rs Ibn-EbiSejbe. 247. I/20c/sq9.r53o Neki uöenjaci kaZu da se iz ovih. .^. Nakon toga. Nejlul-cvtar. islarnski uöenjaci su sloZni da je zikr na prste bolji i preöi i da je tako postupao AllahovPoslanik..r533 Propis klanjanja sunneta neposredno poslüefarz-tramaza Prenosi se od Ibn-Ebi-Huvara da je klanjao dzumu_nanaz za Muavijom b. sallallahu alejhi ve sellem.Vidieti: Er-rih €r. r3t342-3$n356. nakonselama Vidjevsi ga Staöini. t/t8t/t8ö?. 2t316| Et nev\ua tfkhijj?. 22/297. Sahihut-')abil str.r532 "Kada Sejh Albani kaZe: u korijtenju tespihane bi bilo drugemahane osimnapuitanje sunneta onobi bilo dovoljnokaopogrda.'. "" \idjedü M?danuul-futava. '.Haiijetut-Tahtayt lt2r3.vesellet4 namaza branio je svojoj köeri^dapomaZeZenama koje su prele konce za tespihe na koje bi tespihali. nije osudio postupakovih Zena. 4/2sa. Kada je Muavija predaoselam Ibn_Ebi_ Huvarajeustao da klanjasunnete na isrommjestugdjeje ktanjaodZumu. Medutim.28180/16866. Hariietut-Tahtavi. IU2A4. Omer mu reöe:. Neitul-evtar.sadobrimtancem prenosrlaca.22t29i. 't" Uu"Urn. poslanik. Ebi-Sufjanom.'. sallallahualejhi ve sellem.. EL bahrurraik. t9l315. 2131.is3' naroiito ako se klanjaö plaii da öe se prcbrojati u zikru na prste.ry12.3t249t5534.r534 jedafl eovjekustaoda klanjaneposredno jkindiie_namazi..Ka2uda ie analogno zilru sa 3picama i kamenöiiima dozvoljeno zikr-iti respihom. Taberani. narcdio nam je da ne spajamo namaz sa namazom prenosise da ie dok ne5to ne ptogovorimo ili ne izidemo.. vei ih je uputioi ukazao im na bolje od toga.

o\u tredrnre. rekao je: je prilike Ibn-Sad Jedne svojim kutama. 21190.'. str. napustiti mjesto na kome se klanjao obavezni namaz."lseo "Sunnet je rastaviti propisane od Sejhul islam Ibn-Tejmijje kaze: dobrovoljnih namazä. volim Hanjati u njoj viie nego u d:amiji' L'sin1 propiianih (fatz) namazi.sallallahualejhi ve sellem. lmam Büsiri \ Misabihu.. odobrio je ovaj Omerov postupak' "DoDro si postupio. sallallahu alejhi ve sellem.27aI Poslanik.veö je dovoljno neito progovoriti ili pomjeriti se.rr'l SeihAlbdnr l/341/5c45."Sejh Albani je ovu predajuocijenio vierodostoinom prenosilaca v idieri: l rwul Pal il. dzumu aeliri rekatr?l predajejasno se zakljuöuje da ovaj öovjek nije pravio pauzu poslije Iz lbn-Ebi-Huvarave verzije vidimo da nrje obavezno dZume-namaza.6/56177. 1/403/993. 16/s30/23015.rncem str. "Prenosioci poüzdani predaje su ove kaze: 2/489. 2/43213973 Abdur-Rezzak' Bcjheki. Ahmed. a ne öinite ih kaburovima. razdvojiti obavezni namaz od dobrovoljnog samo zikom. sallallahu alejhi ve sellem. l3/10?1166. u ispravnim predajama da je zabranio spajanje namaza sa '535 Awamc)' Ebu-Jala' 2/66/999(Muhammed Ebu-Davüd..allallahu alejhi re 'ellem. 107/432.rn. ovomebiljc'e: pl€nosilaca SliöDo l. sr. tttt lbn-Maaz. 2/871/3046. Ibn. 'ht. t5'0Ebu'-Dävud.11/882. 15sBuhari. saispravnim i Muslim. l6313l Buhari.brojni su hadisi koji podstiöu na klanjanje sunnetau kuöi. 6/57-58181. ö/1.Ul40/ll4l. osim proPisallog (tJ' njegovojkuöi je bolii otl namaz. pa mu je odgovorio: diamii|ll Uprkos tome..sallallahualejhi ve sellem.jer se prenosi od Poslanika. Poslanik. '$7 B."a. Kod "Klanjajte u Allahov Poslanik.udladle t/444' kaze: Lanac je ispravan. S druge snane. . Muslin. slr. tj.84n044. sine Hattabov.t127. Omerkie: Poslijed)ume-namrza "' dvc rekale kuie bi klanjao ne bi klanjaodok se ne vrrli kuci. str."tsse pitao Poslanika. I / 142i sejhAlb ^ni u Es-silsitetus'sahiha isnrrvnom ovuorediiu suuciienili Isb EbuDavud. iako je 1o najbolji oblik razdvajanja.pa gaje vidio öovjeka da Urnja na mjesru 'oo l/ citiranc gumuo i upitao: Zi-r ldanja. Beihctc. Sabit prenosi sljedeöi hadis "Numaa öot'jeka u Allahovog Poslanika. ImamHejsemi 6/105 ' SejhSejj id Sabiku rt&rr s(nll€.Hakim. 202/937.hari."\535 Jednom je lbn-Omer rekavii: gdjeje klanjaodzumu namar. sallallahu alejhi ve sellem: u noioj d:afiiji.da li je bolji namazu kuöi ili "Zar ne vitLii da je moja kuia najbliia u dZarniji. Muslrm."'5ae Zejd b.a farza). u tl-n?d:.

osim ako izmedunjih neito progovoriili sepomjeris mjesta. el-Huvejris je prenosi da sailailahu ilejhi ve sellem. I /338-339/1296.Et-anJzh fr b. lfarz.Sliöno ie sa .7? 79. sallallahu alejhi ve sellem. razlikuje od nu-uru Zen".r)r-2)d. 1/24a. srr. Malik b. . Ehü-t^t^.rri. Neki klanjaöi iz velikeljubavjpremanamazu kaTuda alo ne llaniaiu sunnete. S obzirom na ovo.I t Ftnnulrcdu. r'.Termiüe.t/138. a Uzviseni Allah. Nemasumnje da je po2eljno llanjarisve sunnete.namazo namazom.ne posrise /adnjidan labana posrom nili prvi dan sevvala. rekao: "Klanjajte onako kako vidite mene da klania.od tbn..15e2 Citirani hadisje opieg karrkrera i vrjjedi ra svakogmusiimana i muslimirnku. soffa[[4fru a[ejfüoese[[an. a izmealu je mjesec ovadvadana je ramazan koji obaveia posriti.-2Bo -&gwg. Es sitsitetus sahihd.rl. Nemai\pravnih dokaza u Kur'anu iSunneru koji upucuju da se namaz mu5karca.oB/2|]. Imam Ibn Kanan i Sejh Albani su ovu predaJuocijenili ispravnom."r5et Iz navedenih dokaza vidimo da ie sunnei ra. poslanik.u *pamii ljutli. Mudrostovih propisaAllah najboljezna. neie klanjati ni far.qhmed 18/158/26073.1'.d. 8/t49/4694. sallallahu alejhive sellem. posroje dokazikoji ukazuju suprolno lom.u D a v u d t.niikah.rr. Darimi. naibolie zna. "-' 8uh. po svojoj formi. srr.."t"' Dalle.2q11-.. / 3 o q _ 4 0 0 / 2 .Vjdjeri: Kerfurhafa.lFri:ndrl. oöita je greSkaklanjaöakoji spijaju sunn"L . yr"i._ ali je ipak neophodno razdvojitiobavezno od dobrovoljnog. \rr.. za njih vrijedeisli serijarrkj Je: Fi \ i. \aproriv. I/202/t25J. s7. relao "Zene ./..u selamomfarz-namaza. ali ono Stose zakliuöuie jesteda je zabrana dosla da se ne pomije(a oba\ezno sa dobrovoliniÄ. Darekutni.'"'L drugom hadisu Poslanik. odtbnusejmina. Suprorno bi bilo samo al<o bi dosao dolaz koji mijenja ovo prarilo. namazä dok sunnele prije [arzaod farz-namaza razdvajaikamet. vbsi sitttus. ne osvröuöise na zabranuAllahova poslanika. 6/860863i EI. l/l4l I42lltJ.satür. 'illl -Trmi/i- \un?ü.ra\iti dobrovoljne namaTe od propisanih nakoi selama. t525n24b. i koji pobijajuratvo miöljenje. rtr rL JvU. Nemarazlike izmealu namazamuskarcai iene S\ e (lo smospomenuli od abdestä do zikravriiedikakoza muikarca lakoi /a zenu.

q 3 .uuti*r l. Et telhisul-lxlbit. r ."l:u' ' ljuJi.em prenosilaca.11299l0o. r e m o c u i n '* r l ' ' i . 2gya propisikao za muikarce.l r l r l r r5F ch bi c l 2 r .105-106i:l/-195. r s s V i t r e r r : t h r r . )i I I t t t t i t u ß . 31109. Medutim. i?hkan4 KI.q. r@Belhek.rez!i1r. l u F R e / / J t J r . E n e .'hr'n.ur.osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az. ntuoöitou pogledu:rukua. I/rl. r " l"b n . stojidaje Poslanik. r l l e ^ r .. '5o"tun-t ur-sqoe1 .2l315. ?'erÄül-Bdri.El d!. . x l .l .:d. ^ J q D . 1 ' t r ( n o r l i ( r . i r n Ji. Orner imc rs's vidieti: F. 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa.: Etrmhnlla.f r ' . .' ' + r ' ls*V. r ' 1 ' r ' . I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca.r.:ünk.cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' . l { ^ .. J l c d : rI u d . / ' : 1 . u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na.nuru. ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene).tul ahkd. 21115 i E! silsil?tttd'daife.S e i o i" l l i . p 1 1 r r r rIr nh . ' a r r ."t. Ibn ^. n i Jo v e r e f / i i c '*'. 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk.. 1/391.ibul-ke xthr.lmed u t:t Desail .äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje.'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem. 2 .'inrte s.l. dr je .11D Teh. tel Via"ieri::: Zl. sa ispravninl lan. r. l r u g i . l l . k l j ü .a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c.Juskupite kojesu Llrnjale.rni.u .J14-Jl).od lbn-Dekika. Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr..e od UmmuDerde.L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne.d. El-d:c|henoi ü?kiij.tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b ..etltanntttkijj. otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ .r/ed!. Ehrtd:taa. izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene.ll{lqrlooruce|lroirie.1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789. stt 258.b 5 . Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c . l b n .s|J. rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04. . 3/.. r I e u t ."'r I tbt. l b n .r/rrl Ba'i.""' Smi.on bi se odnosio na.t t t ' .sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog. .iediläu n-tmg/u Prcno.. yidjer.H a / m . U22-23.dlell: L/-J. mh a J r . ' r . Vidjetil El neduud. str.r\.l. e j m i n i .'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi . 221465. : c n i 1 ' ..i muikarec. Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i .q. l/305. 1ao viüer|. l 8 l ! m u .2. . . "uB u h ' " .voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim.Hrn/lhnHJJ/. preno\ilxcr Ahdulhh b. El ürL. zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b.n r . 4/122. Hati el-Vederri.

J l c d : rI u d . . l/305. ntuoöitou pogledu:rukua..J14-Jl). 21115 i E! silsil?tttd'daife. preno\ilxcr Ahdulhh b. U22-23. ^ J q D .dlell: L/-J. dr je . ?'erÄül-Bdri.:ünk. yidjer.'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi .El d!.od lbn-Dekika. )i I I t t t t i t u ß .t t t ' .. Ehrtd:taa.105-106i:l/-195. k l j ü .q. Medutim. 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda..l . l u F R e / / J t J r .'inrte s.n r . l b n . str. sa ispravninl lan.ll{lqrlooruce|lroirie.ibul-ke xthr. I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca.: Etrmhnlla. Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr.uuti*r l. u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na. ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene). r s s V i t r e r r : t h r r . 221465.sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog. .on bi se odnosio na. r ..e od UmmuDerde.11299l0o.l. Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c .S e i o i" l l i . stt 258.1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789.etltanntttkijj. 2 .:d.ur.."t.b 5 .Hrn/lhnHJJ/. .r/ed!.voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim. 2gya propisikao za muikarce. r@Belhek. ' r . stojidaje Poslanik. otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ .osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az. zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b.l. 3/.rni. / ' : 1 . El-d:c|henoi ü?kiij.a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c.q 3 .2. Hati el-Vederri. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk.'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem.f r ' .""' Smi.äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje. izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene.u . r. r e m o c u i n '* r l ' ' i .. "uB u h ' " . Vidjetil El neduud."l:u' ' ljuJi.."'r I tbt.em prenosilaca. Orner imc rs's vidieti: F.. r I e u t . : c n i 1 ' . i r n Ji. .cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' . r l l e ^ r .d. n i Jo v e r e f / i i c '*'. r " l"b n . r ' 1 ' r ' .' ' + r ' ls*V.H a / m . . tel Via"ieri::: Zl.i muikarec. l b n . 1ao viüer|.rez!i1r.lmed u t:t Desail . l 8 l ! m u . p 1 1 r r r rIr nh . 4/122. ' a r r . mh a J r . rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04. i?hkan4 KI.L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne. Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i . 31109. El ürL. l l . .Juskupite kojesu Llrnjale. Ibn ^.s|J.11D Teh. E n e . 1 ' t r ( n o r l i ( r . e j m i n i .q.nuru. '5o"tun-t ur-sqoe1 . l { ^ .2l315.iediläu n-tmg/u Prcno.r. Et telhisul-lxlbit.l r l r l r r5F ch bi c l 2 r . x l . 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa.tul ahkd.tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b . 1/391.'hr'n. I/rl.r\.r/rrl Ba'i. l r u g i .

El"mesail.) znaöenja '* Vitiea: rd-du4".sallallahualejhi ve sellem. 6/105.l@e Iz ove. zabranioje Zenarna ljudi. Vidjeti: El-dlerhu vettadil. 'Ja samo äelim da uöinim dobro koliko mogu.4/r4r. od Ibn-Ebi-Sejbe.n.r610 poZudakod onih koji je gledaju. 5 1286. 88. 11242-?r'3.l66Takoder.r/222. rffi lbn-tui-Sejbe. totoMed. 4ll5 | -152. str.r61riz istog tuzloga. tM vidjet El-musanef. str. UlO].nepouzdan. lll44-145.je du tene klanjaju u svojin kuöam4 daleko od pogleda tudi. ili postoji moguönost daje onda öe skupiti svoje tijelo u namazuda se ne izazove ljudi vide.Ispravnou njemu je od Uzvisenog Allaha. odgovorio: Ibn-Abbasa kada "skupice se. Abdullah el-Esedidz nije öuo od Ibn-Abbasa. "t .l6o Jedanod dokazakojim se sluZeovi uöenjacisu rijeöi je. dok klanjaju iza njih.a neki ga smatraju larovom." (Prijevod Hud. ali je spoma njela vjerodostojnost. A185. najbolje zna.tar. 791281.rtim. El-kanil.3na. 3O2. U lancu prenosilacaove predajeima Haris b. Ovim bismo priveli kaju ovo skronmodjelo. nakon sto je upitan o namazu Zene. na sto aludiraiu broini hadisi. koje je trettualonamaz Poslanika.j€r Bukejr b. El-medzruhin.325. 4/134 i Fethul-Bad 2n2. a uspjeh moj je od Ällaha. od imama Nesaije. bole. od Abdur-Rezzaku i El-nusanef.Ibn-AbbasoveFedaje nazire se opreönost sa hadisima Poslanika. Tehzibut-khzib. ELkanil. zbog komentaraove Fedaje vidjeti: E! ninhadZ.od Abdulaha i El-nesail. a to je prenosioc koji se zove Ebu-Ishak. "t-. od Ebu-Davuda. El-nedZmhia U6. 411341441. Ova predaja ima drugu mahanu. sallallahu alejhi ve sellem. koji nisu pravili muskarca i zene razlikuizmedunamaza izuzeti namazZeneu odjeöikoja bi mogla otkdti Ovdje je neophodno neStood njenog tijela (mimo lica i Saka). Vidjeti: Tenkihul-ke lam. slabe. 1tu2t2777. Lanac prenosilacaove predajeje prekinut. Hlbbam i Tehzibut-tehzib. od Alije se navodi Fedaja koja ukazuje na razliku izmedu namaza muSkarca i Zene. .3/138-141. 51. Abdullah el-Eaver koji je nepouzdan."1@3Sliöno ovome navodi se i od nekih ispravnih prethodnika. Vidjeti: ts-. 1o3Ibn-Ebi-S€jbe. Mizßnulitidal. od Ibnll 169. Poslanik. sallallahu prije da diZu svoje glave sa sedZde alejhi ve sellem. S druge strane. str. Et-takrib. g3t362.a Allah Uzvi5eni.M\slim. opet. tott Boh*i.er. 1/24212?78. tl-"r.

53.) {Hrp"#frHWJA s€& ." (Prijevodznaöenja asaposljednjadovaje: Allahu. 10.) moj smiluje. osim one kojoj se jusuf.ALEMIN!'' znaöenja Junus. zaist duia navodi na zlo. praydam ne s€b€. RABBIL. Gospodaru svih svjetova!" IIAMDU LILLAHI.je od mene i molim Mlostivog Gospodara Pogre3no da mi oprosti.

maj 2OO7 . g. Semira Imamovida Svaka hvala i zahvala pripada Uzviienom Allahu.lüepog i korektnogodnoia i tolerancije.umadel-ula 1428. god.Onaje prvo opseznüe ajelo t<oje Letä svapitaniau vezi sa formomPoslanikovog. 26. Amin! mr.. pokazao visok stepenpostovanjaprema svima njima. i olaksa put ka Dzennetu. sallallahu alejhive sellem.a samim time i Njegovu vjeru.Fedaja i izjava ashaba.bezobzimna to da lije njihovomiiljenjeu datompitanjuocijenio jaöim ili. sallallatrualejhi ve sellem. i prvih I poznlh gene." autor. kadaje pisana rijeö na naöem jeziku u pitanju. tabiina. H. znanja i mudrosti. upise ga metluonekoji su rjeöjui djelompomogliposlanikov. prenose. promovisu i afirmisuPoslanikov. podari mu snaie. toji tretiraju ovu izrazito vaLnu temu.jedinstvena je po mnogoeemu. Bugojno . sallallahu alejhi u".iIJ njoj po prvi pur imamo pritiku öitati detaljanpregledizvoda i ocjenesvih hadisa.. sallallahu alejhive sellem. dzelle lenuhu. Molim UzviienogAltaha. Ne moguse ot"ti utirä da. SemirImamoviö 10.-Sunnet.lu.Muhammeda. a moZemoreöi da je i svojevrstankomentarposiaaikovih. Autor se koristio velikim brojem klasiönih i novijih djela.u ut":ti ve sellem. sallallahu alejhi ve seliem.Sroi odgovara renomeu onih koji oZivljava. i _ neka je mL i spasna posljednjeg poslanika. autentiönüom i izvomUom.pripadnika razliöitih pravnih skola. *[unuf.. da primi njegovtrud.koz navodenje_i komentar misljenja islamsühklasika. ito trJba da buae Änova svatome onome koji ieli predstaviti islamu njegovom izvomom svjetlu iupoznati ljude sa Poslanikovom."*4u.. Knjiga 'Svojsrua poslanikovog namaza.dzelleSenuhu.Recenzija mr.jelida klanjam.d. a\tora InI. Safeta Kuduzoviöa. n.slabijim. Sto knjigu öini relevantnijom. jei je on paradigma dobra.U"m. prakrom.Sunnel.-ä. rijeöi: "Klanjajte onako kako ste menevid.

starijem.ta öinjenica dogada.Najme.aAos[aniknog.Svojstva pred sobom.Allahovom. znaöajnu karalteristiku. je je od bilo pitanjunadmasuje ga. 2g5t je mir i spas na posljednjeg pripada Allahu. alejhi . Muhammeda. posebno u ovomedje1u. ve sellem. u proteklih deset:tkgodina knjiga. nam 424 izvora. kurra hafiza Rijeö-dvijerecenzenta prof.ne sallallahu pretpostavljajuöi u tome pogledu nikoga nad Poslanikom. Ako bismo ovaj pdstup govorio kakavom uvjerili uöenjaka. öesto budeIazlogom sinboliökog tumaöenja njihovog a istinizavolju.veö na skomnost i poniznost godina veö nekih desetak prostori nale zemlje dZelleianuhu. koju alejhi ve sellern. jednu veoma a da u njegovimdjelima ne prcpoznamo Ne moZemo a to je nauönipdstup. na znanjemladeg. u njemu njegovduh i prepoznati Kuduzoviö. pisanju usporedilis pristupompoznatihsavremenih u itavile. kvalitetukoz nekoliko djela koja imate namaza". evo. na stotine napisane suili prevedene koji su pisali svojim peromi doprinjeliovom.neka Zahvala Uzvisenom sallallahu alejhive sellem. moze koja se.sa[fallafru afejLive sefd Spojsn. Imali smo priliku upoznati je je i studija a od kojih napisao. ondase to. !ejh.. voljom kroz koji semanifestuie islamskipreporod kontinuiran i rastudi svjedoöe je preporodna polju pisanjai r^znefome. Jednaod njih zasigumo prevodenja islamske literature. magistarSafet rekohpreporodu.sada starijeg. na veliku slijepa pristrasnost dokaza neistomisljenika. alim. Poslanika.ponekad i razlogom Temakoju hetira ova studijajedna je od najvazniiihza svakoga muslimana koji Zeli ispmvnopraktikovativjeru i slijediti sunnet. sallallahu . Metod kog autor koristio daleko smoda pravnojikoli ili uöenjakuSvjedoci pristrasnosti odredenoj kakve prepoznati u Zalost.najbolje daje za pisanje ove studijekoristeno einjenica je nauönom pristupurteö. Ako se nikadau historiji nije dogodiloto da mladi izvrii recenziju ne upuöuje Medutim. tajenja odredenim djelima. kada su neki detaUi bismose da za njim nimalone zaostaje. Poslanikovog.kako Jedan od pisaca zasigumoje i nai brat. Dievada Golosa.

Mostar . maj2OO1 . nakon öeganam ukazujena koje od tih misljenjaupuöuju vj erodostojni hadisi.nastavnike i profesoreda se svesrdnozaloie u nastojanjuda shrdüabude jedan od mogu6ihudzbenikapremakom öepouöavatisvojeuöenike. Na kaju.A ovom bih pdlikom pozvaoi braöudaije.Dzevad Golos 24. Allah ga saöuvao. god. u studiji iznosi miSljenjai argumentesvih uöenjaka. posebno iz oblastifikha i hadisa.a posebno oni koji su kenuli putem islamskogdaveta:uöenici medresa i islamskih fakulteta. savjetujem svoju braöu muslimanime i islamskuomladinu da knjigu mnogo öitaju i pomno studiraju. Na osnolu prethodnog. pa i 5ire.. I kadaje ü pitanju doprinosislamskoj idejnoj baitini odgovomotvrdim da ovaj udzbenik zauzimarelevantnomjesto i ulogu. molim Svemoguöeg Allaha da obilno nagradina5egbüta. Studüa ima posebnu vaznost kada je u pitanje nase. rnr. Naii su uöenjaciiza sebeostavili veliki broj djela iz oblastifikha i hadisa.Amin! hfz. imame. boönjaöko naslijede na polju vjerske misli.peseller4namaza Autor. Safetaza nesebiöan trud koga je ulozio ostavuajuöiiza sebevrijedan poklonmuslimanima u Bosnii Hercegovini.ali nije mi poznatoda je nekö od njih uraileno u duhu komparativnogfikha. ito je sluöajs ovom studijom.

zavisiod naseg namaza. sallallahu "Ktanjajte kako ste mene vidjeli da Hanjam.dkjßigW-sottafkfru st|. je jedan na koji od naöina i to temeljima poredisa gradevinom i njenim znanjeduboko je pouöavao s ciljem da im se odrealeno svoje ashabe ve sellem.Varisa Ribe. bit öe mu dobru i ostala djela' a ptr ako mu namaz namaz ne budedobar. akomu namaz je veomabitno da ispravno 2570)Stoga vidi: Sahihul-dZami'. Taberani. Poslanikovo. alejhi sallallahu pamöenje.ri: sallallahu alejhi ve sellem. 287'. je namaz Namazje jedna od najbitnijishrbislama NakonSehadeta je obavezan je da musliman vjere i.oZivljavanjegovu vjera ponajvi5e S obziromda naSa raöuna. umi Sudnjidan i polaganje je u vezi alejhi we sellem.aeoskniLovob.oba ianiu hadZdaa (Buharija i Muslim) ramazana. Abdullahaibn Omera ibn ElPrenosise od Ebu Abdurahmana. onako kako ih obavimosvoje namaze. islamne mozeopstati i öovjekov stubovima islama. je obavljaonas najbolji uzor.davanju zekata. sallallalahu Poslanik. sallallahu Allahov Poslanik. Hattaba. se je hadisu smatra spomenuto u Ono Sto prethodno bezsvojihstubova.prof. daje rekao:o CuosamAllaho|a Poslanika' anhuma.obatijanju natuaza. besprijekomim trening öini öovjeka je uvjek na ga mu i da vjeru öini ugovors Allahom. najvaZnijih obaveza ima za cilj da i vrijemenamaza Uöestalost dnevno klanja pet namazaZivota u vrtloguovosvijetskih svoga nikadne zabonvimosvrhui zadatak svoju pet namaza time uövrsöujemo aktivnosti. kao ito poznato. i duhovnog moralnog nemaboÜeg uzdiZemo. Klanjajuöisvakodnevno Allahu. Seoj Recenzija Abdul. navikavamo i poslusnosti Uzviienom vjeru.uöimosepokomosti öistimosvoju duiu od grijehai moralnose i odluönost." (Bthatrja) U ."(sahlh. radüallahu da kaie: "Islam je sagrade na pet st:"." mjeseca u ovomehadisuislam alejhi ve sellem. bezovih stubova. kaze: koji u jednomhadisu alejhive sellem. Od namaza ga na njegov podsjeöa muslimanom. "Pmo s tim rekao: za ito te öoriek na Sudnjemdanu polagati ftröunie bude (lobar.nete mu biti dobrani dtugadiela. AllahovPoslanik. da nema boga osim AIIaha i da je MuhammedAllahov sr)jedoöenju i postu Poslanik. se na iskrcnost Ovaj treninga. ureZeu njihovo uporetlivanjeovih temeljnih islamskih duznosti sa gradevinomukazuje je da ni jednagradevina ne mozeopstati jer poznato nanjihovuvaznost.

sveobuhvatnosti i Serijetskoj utemeuenosti. Njena njavedarÄ.je u tome Sto nam nudi jednu potpunu predstaw poslalikova namaza. koja je evo doZivjelai svoje drugo izdanje.detaljno je opisan Poslanikov. utemeljenuna najvjerodostojnijimhadisima. Abdulvaris Ribo. Safeta Kuduzoviöa (Svojstva Poslanikovog namaza.god. Zenica . kako bi moeli obavljati svoje namazebaSona-ko kako ih je obavljao nai poslanilk.salallahu alejhi ve sellem. od abdesta do zikrD. Prcd muslimanskomöitalaökomjavnosöu je jedno veoma vrijedno pisano djelo. da bi ga i u tom segmentu vjere mogli slijediti. a naroöitooblasti ibadala(obredoslovlja). i zbog toga je neuporedivosa drugim djelima na nasemjeziku koja obraduju ow tematiku.Radi se o knjizi mr. prije svega. koje nas opiimo i detaljno upoznaje kako je klanjao Allahov Poslanik.juni 2007. prof.sallallahualejhi ve sellem. nauöna studüa koja prcdstavlja jedan veliki doprinos islamskim naukama na nasim Drostorima. Ovo djelo je jedinstvenopo svojoj tematskojSirini. 06.eanost. Knjiga je.pa tako smo u moguönosti da u potpunostisaznamo kako je on klanjao.vjerodostojnim hadisima koji su do nas preneseni.namaz.öast mi je i zadovoljstvoda ovu vrijednu knjigu preporuöim svim muslimanima. sallallahualejhi ve sellem.

Ali b. Ahmed Seharenturi 21. 29. 12. Gulam b.jli 32. SuajbN€sri (303). 25. Abdul'Hamid Halebi Eseri. Semsuddin b. Kliro (l.e 37. Abdul-Hanid HatebiEseri. Aridatul anvezi. Arnelul-jevmivel-lejle. Mübammed Ebu Taijib Abadi C---). 5. Amelul-. Omer Lrka. Ahkamus-Sita. Bejrut (1406).Muhamed b. Rijad (1112).Muhammedb. Muhammed b. Muhanrmed b. Al*amul Kur'm. OsmanSebir. Nuh A-lbani 28. 6. N. Ahmed b. Bejrut (1a19). 3. Bejanuzesalil ilmi vcr-taleb. Bezlul medzhud. ( 1146). Amelu ehlil-medine.LStrl. ). El-Kur'anul-Kerim. Avnul-mabud. 34. Ahned b. Abdulbn lbnul Arebi (543). Nlh Albrni (1420).RÜad(1a20).ll3). (sr El-feth).Bejrur (1410).Semsuddin b. Nuh Albani (1.Bejrut ( l4L6). Bulu8ul-merrm. (322).115 b.). Muhanned b.115). Mesud Kasani(587). Dzelaulefham. Muhammed b. 17. Dzerir Taberi (310). Arebi (543)-Bejtut (1415).Kairo (1. Abdur Rahman El-Bena. Sunni(364). 4. Buiusul-emani (852).isiruddinMuhammedb.108).. Muhammedb. (1420). Rijad (1119). Bejrut (i418). 7. Kajjin Dimeski(751). vel'lejle. Daifu Sunenin-Nesai. Ahkamul-iadeti. Ebi-Hatim Razi(327). 23. 14. DuafaulUkijli. HuseJn Bejheki (458). 8.Jusu I b. aQifüvegfi Spojsna Bibliogralija 2ggt 1. 3 6 . Muhammed b. RedzebHanbeli(?95). 10. Zekcrijab. Abdur-Rahman b. Ruid Kurlubi (595). Dzmiut Timizi (sa Et ruhfe). Dzamiul-bejan.lm. Nüh Albani Rijad (1417). Bejrut (142r). 31. 38. Halil b.Abdur-Rahman b. 30. Dzevzi (597). Dtamiu bejanil-. Ali Dzessas Razi. 1E.Rijad (1421).iu Kdiro. Ahkanul-Kur'an. Kadir Pakistani15. D r a m u rT i m i / i . AhmedZehebi(748). (pravnipropisi).120).Dubai (1421).Z€rka (1. Muhanüled b.Ahmed b. SenaMuhamed b. Daifu SuneniEbi-Davud. Tirnizi (279). 27. Ahkamul-dzenaiz. Ahmed b.Bejrur (1421)33. AdabusSafiai.r7). Sevrete ) 35. Anman (2002). Ahkamul idejni-Hlsd b.jevm. Aslu sifelis-salah. Dzaniul ulumi vel hikcm. Abdullahb. Zejnuddinb. Muhnmed b.SafetKuduzoviö. Nuh Albani (1. NasiruddinMuhammedb. b. Delrilun-nubuvve. Daitul dzania. Ahmed b.satfaffaßu aosfanifunog. Bedaeus-srnaiaAlauddin b.Bejrur C---). 26.(370). M u h d m m e b d Sevre. 13.Rijad (1427). Ali b. Muhammed (1420). Daitut tersibit tcrhib. 9. Nuh Albanj (1120). Kuvajt (1419).Bejrul (-. Nuh Albani (1420).Bejrut (1105). Hasanb. Muhammed b.Amman(1421).120). Dzuma-namaz . Bidljerul-mudZlehid. Beirut (1417).---r. Rijad ( 1423). Nuh Albani (1420).Muhammedb. Allrted b.Bejrut (1. 20.Bejrut (1404). Daitu Sunenilbni'Madze. Ahkanun-nisa. 22. Ali b. Bejrut (1417). Muhammedb. Kano C--. Beirut (1419). 16. Bedaeul-fevaid. Abdul Ber Endelusi(463). 19.Muharnined lrrmr/i!2/q. 2. Rijad (1419). Hddter Askalani 24. MuhammedMedeniBusak. U.Bejrul (1a21). Asms sahabe..Amman(1405).Dinesk (ll. Kaijim Dimeiki (751). Muhammedb.Abmed b. Daitu Sunenil-Tirmizi.Rij ad ( 1422).

b.Dzelaluddin (1088). El-ezkar.aidiu. Ed-duafau b Ali b. Rijad (1422) Husejinb. 51. IbrahimDtevzekani 61.Muhammed Ali b. El-fikhül-islamiij.kerija Jahjab.Bejrut (1408)' Ahned b. Dzevzi(59?).39. HadzerAskalani(8s2) B€jrut C--)' .Bejnt (1404). Ahmedb. El-ebatilvel-menakir. Ali IGri (1014). Bejrut (1420)' AMus-Selam 52. Muhammed b. El-akidetut-Tahaviije. /t3. SalimNefravi 71. Ed-durerus-s€mine. El-turukus-leraiiie. El-fevaidul-n€dzmua. kmail Buhari(256). (7?4). 68. El-bida.Armed b. RuadKurtubi (520).Bejrut (1271)' vet-tadilu. Ahmedb.Bejrüt (1406). Ibrahimb Munzir Nejsaburi(318). Abdur-Rahman 59. Arnr b Ebi-Asim Sejbani(287) Rijad(r4ll)' omeri. Muflih Makdisi (762). El-fekihuvel-nutefek. Nudzejm Ibrahim b.Bejrut(1416). Muhammed 70.Bejrut (1418) 75. Bejrut (1403)' Muharnnedb.kih. 49. El-baistrl-halis. El-dtamiu li ahhkn-ravi. El-b€januvet-tahsil.Bejrut (1420)' (sa Haskefi 60. JüsufEndelusi 47. Abdullah.üe. b.Muhammed rerhul-hidajeBednddin b. El-ernrubil-itiba.Ahned b. Muhammed 62. Se.Rijad (1421). El-fevatihud-devani. Z€jnuddin 45. Abdulah b.tujad (1403). ELahl(aln. Muhammbd 54. (l125). Ali Sevkani(1250). Bek b. El-benaje Nemle Rijad (1423). b. Kaiiin Dinesk (751) HailO41?)' b. El-turusi. Muhanrnedb. b. El-bahrul-muhit. Kqiro (1423)' Ebu-Abdir-Rahman 76. Milibad. vel-metukin. Kesir KureSi 46. b Muhammed Abdul'vahid MaLdisi (643) Mekka (1410)' 64. Kaim (1420).Bejrut(1415) Ahmed b. Ed-dirajefi tahridäl-hidaje. SuajbNesai(303). El-fikhu alel-mezahibil-€rbea. 66. b. Fd-duml-mensur. 41.Dmesk (1406). Bejnt vehbeh Zuhejli ?3.Rijad (t4r9).Ebu-velid b. Abdur-Rahman vel-metukin. Ahmedb Tejmiije (728).). AhmedTabemni(360) Bejrut (1407). Abdullah Hamza 78. 74.Bejrut (1405). El-hadisul-malul. . Dälaluddin Abdü-RahlnanSujuti (911) Kairo (1422) Muhanmedb. EbiHa.Bejrot (1413) b.Rijad (1414)' 67. El-evsat. Bejrut (1420)' 50. Ahned Kurtubi (671).Bejrut (1416)' 53.im Razi(327). Ed-dua.Rijad (1418). El-d. Muhaffned (s43). El-ehadisul-muhtareh. El-edzzaul-hadisiiie. ELbahrür-raik. Bejrut (1399)' Ahmedb.Bejrut C--. Bl-d:evherun-nekijj GaEs-sunenul-hbra) Ibn-Turkmani.Abdur-Rahman 55. Dzezeri. MahmudAjni (8s5).€fDimeJkiNevevi(6?6).Teküuddin b. El-dzamiuIi ahlamil-Kur'an. Ed-duafau 42.Ebu. Muhammed Tahavi(321) Albani. El-aladu vel-nesani. Hamvi (1098).fi ehadisil-ibadat. Ali b. (749). veddah Kurtubi (287) Kairo (1416). Ebu-z€jd 63.sulejmanb.Bejrut (1416). b Mühammed Semsuddin 77. b. (970). Ali Hatib Basdadi(462). (r417).l(). El-dramia. Ali Hatib Bagdadi(462). 57. El-edebuLmufred. Bejrut (1416) Dirneski tsmailb.Abdul-Kerimb.Ahmedb. Sujuti (911) Bejrut (1421). kmail Kadi. Et-dZerhu Mekka(1414)' 56. El-turkan. 65.Bejrut (-----). El-furua. 69. b. Muhammed 58. Ed-durrul-muhia! lbn-Abidin).Bejrut (1417) Ahmedb. 48. Abdur-Rahman 72. El-esrarul-merfta. Muhammed 44. MuharunedAIu5.

Beirur ( l4l9). Rijrd (1419). El.t.". El'kafi.Ali b. Jusufb.8 0 4 ) . El-ikn! fi mesailil-idZma Abdur Rahmdn b.1s8). El-lnsaf. Alib. El-ikna .rgdadi Betru! (1408).Medim( ---. HdzmEndelusi(456). kiro (1. m e r b . 102. El kiraeh. 92. Ibmhim b.Abdullahb. Beirut (1416). Mnhammed 103.Bejrut ( i4l2). El-kuia vel-esma. Ahmed b. El insat Alauddinb. b. Abdullah Hakim Nejsabnri(:105). Dubai (1423).Beirut (l'120). Rahim Dehlevi( I 176). Abdullahb Muhammedb. Ebi Bck Me. El iatikaduvcl hidaje.-). El kavlul-nubin. MahmudMusili (683).Muhammcdb.Meshurb. 99. Adi Dzurdzlni (365). (463). Abdullahb. Bejrut (14041 117. Muhammedb. Ka(an Farisi (628).--).ihlUar Maverdi C ). 82. Ahmedb. Ali b. Abdullahb. Ahmed Dulabi (l l0). El lihjetufi davil-Kirabives-Sunne. Hasrn Ali Selnan. E n s a r i( . Muhammed (790). Ali b. l0E. (1410). El-iatisam. 87. IsmailBuhrri Muhrmmed b.s. Ahmed b. 109. SalihUsejmin( 1. E5. Bejrrt (1422). Dzevzi (597). El-kavlul-mufid. Bejheki(. Rijad (1a16).1. Ali Sevkani{1250). Misn CarnaliSatibi 84. Ahmcd Serhasi Bejru! {1420).Bejrur(l'r04)."i. Bcjrut (--'). Muhanried b. Hemdani Beiru! (1416). Bcjrut (l'rl8). Muhammcdb. Beirut (1411). Ali Merdavi (885). b. Beimt ( . 94. 88.{09).Ahmed b.r08). El isdbe. 98. Riiad ( 1. Muhammed b. KudameMakdisi {620). El hidajeserhul-bidaje. El-kilajefi ilmn ivdje. el-tetrir.+58). AbdullahZcrkeSi(77?). El bidru vei-nuhdesal. Bejnl (1414). El. 104. Mühanmedb. El-nedhal. AIi b. Ef ilmam. Bchreini(1420). Bejrut (1. El krmilu tid duafa. El-lealiul'mensure.Ahmcd b. Ahmed b.ta"ih1 nn . El-idzma. Ahmed b. Ibn Baz sa skupinomuöeniaka.146).rekiiiuddin b. Teimüe (728). El ibd'u fi medmil-ibrida. El hilafijjat. b. Ali Tamavi.r09). " q. Müsä Ilazimi 83.dffalToiu dfehi re seo- "ot t 79. Jahjab.Zerka(1.121).108). El-havilkebir.Anmed b. 100. HadzerAsknlani(852).. 101. El-idlam O . HuseinBejhekia.190). HadZdZ . Huse.Rijad ( l42l). Ibrahimb. 95. Muhammcdb. 80. HusejnBejheki(:158). 91.Muhammed Abmedb. El-isrizkar. El-mebsut. Ali Hatib B. 96. El-ihkam. El iriad.Bejrut (1403). M u l e k k i n (58.Muhammed b. El medhal. (256). Husejntscjheki(458). MuhammedMaverdi (450).jn R i j a d( 1 4 1 7 ) . 97. El'iman. Ahned Kelbi(741). Ebu BekrMuhlmmed b.1). El-ilelul-mutenahiie. Abdullahb.Beirut (14i2). 116.A l i b . Ahmed Halili Kazvini (. El'krväninul-fikhiije.Beiru! (1401) 118. BerlaAkbed (318). Bejrut (1416). Muhammed . Muhammed 90. 113. 93. 115. Abdul Berr EndelLrsi b. Abderi (717). Mende(395). (187)..Bejrut (1417). Abdi. El-iatibar. li talilil nuhrü. l-luharnmcd (462). RijÄd(1424) 107. 86. (. El-medhdl. 111.ßcirut (----). Kairo (1404). Amna.ginani(591). Bcjrut (1 r03) 112. 105.Bcjrut (142?1. Ali b. Ahmed Zrhebi (748).Dinclk {l-121). Bcjrut (-. 110. b. Munzjr Nejsabui 89.Kuvait (1396) 106. lshak b.Ali Mahtnz. El-kiraeh. 114. Alib. Halil b. El-kavlul-m!fid. El-ibdne.

. (1419). Idrisb. El-v€d. El-mugni. (sakomen. Rijad(1421). Almed Täbermi Kairc(1415). Abdul-Kerim Z€jdan. El-mekasidul-hasei'e.Ahmed Asbeha. Seref Dimeski Nevevi(676). Rijad(1417). El-nenhijatus-seraijje. Kano(1419). (1404).izufi usulilfikh Abdul-Kenm z€jdan. (1420). El-menahis-seraiije fis-Sunnetin-Nebevijje. 129. 152. 153.Muhammed b. Bejrut(1415). (405). El. El-mudewenetul-kubra. Mervan Dineveri Bejrut(1421). Abdu-RahmdSehavi Bejrut(140s). El-ninhadz. Sulejman b. El-rnesailu fil-r*h. Ali b. EbuNuajmb. Enes Medini(179). SerefDimeskj Nevevi Bejrut(141s). 149. El-mesailul-f*hii. Ahmed b. Kuvajt(1410). El-mevsuatul-fikhijje. selimb. Ebu-Fadl b. Sulejman b. Alib. Abbas Sali i (204. Enes M€dini(179). (59?). 140.rnua). AbdulAzim Bedevi Halefi.-). Alib. 146. Muhammed b. El-mevduat. Lbu-Abdull$Muhammed b. On€r Kurtubi Dinesk. Janja b. AbdulKenmb. Hadzer Askalani Mekla(1418). Husejnkaki (806). nanaza (676). Abdullah b. Rijad(1420). 142. tl-umm. Abdullah b. 145. Dzarud Nejsaburi Bejrut(1408). Alined Taberani Bagdad 137. Abdur-Rahmän b. Bejrut(1422). (360). sulejrnan b. Muhamm€d b. El-muvazene. El-rnufhim. B€jrut(1420). Ebu-Zejd Bek b.mufessalu fi ahtmil mera ve bejril-muslin. Anmed b. 154. Bejrut(1417). Dimjat(1416). Muhammed Kasimi (852). Amman 127. 136. (360). Bejrur (--). (---.Haleb(---). Malikb. El-netalibul. (1411). Seref Dimeski Nevevi Bejrut(1415). l3E. M$hammed b. El musni (saEl-ihja).Bejrur 157. zijad rbnul-Arebi Rijad(1418). Abdullah Milibari. Kudame Makdisi Bejrut(14M).Aid Helali. Ali b. 144. El-nusl€drck. El-munteka.ve sellem. (456). (333). 131. (1424). El-medzruhin. Bejrur ). (676). 125. El-muadzemul-kebn. El-mesdzidu fil-islam. 150. El-nuhezzeb fi usulil-fikh. JusufSejrazi 147. Esas sidtistani B€jrut(1418). Dievzi Enirati (1423). HibbanB'isti Temimi (354). Ebu-Abbas Ahmed b.Bejrut (1418). 158. 132.i Be. 134. 143. (saEl-medr.Bejrut(1415).. HalefBadziEndelusi Bejrur (430). Muhamed Nemle.. El-mubdia.irut(1416). Abdullah.Bejrur(1422). Muhamed b. Islamska zajednica Kuvajt. Ali b. (656). Muhammed b. Jahja b. 128.izu fi fikhiesunneti vel-Kitab. El mensurat. Ebu-BekAhm€d b. 141. 122. El-merasil. Bejrut(1406). El-mudzalese. Ahmed b. 151. El-medzmua lerhul-rnuhezzeb. Muharnmed b. El-muvafakat. Ibrahim DtaluMuhamned. (1420). El-muadu emuesagir. Muflih (884). 133. BejrutC--). 123. Ibrahim b. (494). 130. ( 139. omerel-Elkar saskupinom sdadnika. AbdulbnHakimNejsaburi Bejrur (790). El ved. AhmedZehebi(748). (902). 12. El-munteka Serhul-muvetta.Bejrut ( t40o). AhnedTaberdi (360). El-neshu alel-dzevrebejni. (2?s). Hamza b. El-muadu enul-evsat. El muadzem. Hajruddin Van€li.€. El musrahredz. 120. (340). El-nuhezzeb Ibrahim b. l2l. El-muhalla. 156.Bejrur(1420). Sulejman b. (307). Janja b. Hazm Endelusi Bejftt C . 126. 119. El-muvena od Zerkanija). El-musnifid-duafa.).alije. ( 1422). Malik b. MnsäGamati Satibi Saudijska Anbija (1a17). 148. 155. Sulejrnen b. 135.Ibrahimb.Bejrut (620).

Et-temjiz. (1387) ('163) Alzir Endelusi Ben Jusufb. 191. (lal7) Ali Sejh RÜad 194.abjfr. Muhammed Abdullah 193. (1423)' b. 182. Ei lerhul'mumtia. Krjjim Dzevziije laikiha. Sevteh 184. Semsuddin ve hukmu 169. Fehd Dzasim b Sulcjman bessam. Es sunenu r---l Su\riri tSrprr Hr\anor . (l'125) SelimEgipar Munaim Atu b. Es-salatuL (751) KanoC )' b. 163. Omerb. (294 RÜd(1422) b. Ali b. (1416) (1345) Bejrut Kntani b Dzafer Muhlmmed 165. Es-salatu (1250) Bcjtt't b Ali Sevkani Muhammed C. Ei-ieriah. Hibban Muhammed 174.) b Ebi Dunja b. Es sunne. (256l BeJ. Bejrut(14r1) Nesai(3{}3) Ahmcdb. EisemaiLul-muhammedijje. b. Es sunne. Ahmcd 160. NuhAlbani(1420)Kuvait(1422)' Muhamrned 171.). Es sunne. (1'ri6) (385) Mensura b Sahin vel mensuh. Muhammed Et-tadzu 190.unenu b Ahned "et mJbredeJr' Vuhdmmed l8J. EFlarihul (1406) (256) Bejrur Buhlri b lsnail Muhammed 192. Ebi-AsinSejbani Ahmcd 176. Er-revdatun DevseriBejrul(1408) b. Ei-ierhul-kebir Kairo(l't23)' Adzuri (360). Et-telhisul-habir. Askalani Ahmed b. 162.Hadzduadz 197. Es-silsiletus-sähiba. Es-sunenul (1s8) Bejrut(14201 Beiheki . Es-sikat.ur Buhüi b. Ali b Hadzer Ahmed 195. Omerb SdlimBrzemulRijad Muhammed 198. Rijad Albani Tirmizi EbuIsäb. (1'116) (290) Demmam Sejbani b Hanbel b. Muhammed 167. Muhammed Ahmed kcbi (saDusuki). ( (28?) Rijad l4le) b. Es sunenul-ktrbr. Hasan nedijje. HadZer alalbni-Salah. (261) saudijskä Arrbija(l'110) NeJsaburi Muslimb. (1201) Bejar!{1423)' Adevi b. (281). Es-sejlul-dzenar. seidEbuAff Dani 166. Muhmmedb SadBasri 189. Srojstua tefu 2% ) (505) Kairo(1417) Gazali b. Es silsilelud-daifc. 164. . Er-revdul (1395) (1051). Mekkr(l4l'1) Bejheki(a58) b Husejn Ahmed 179. (1395) (35'l) Bejrut Busti b. AbdulAzizb Muhammed (1417) Mekka Askrlani(852). Er risnlelul'mustdrrife. 161.Kliro (1412) mesruka. Ammed Abdullah 175. F' (1413) (279). Sensuddin Merzuk b Alilbrahim. El vesit. b NuhAlbani(1420)Rijld (1404)' Muhlmmed Nasiruddi' 173. Amr b. Er risaletul'vafije.qhned b Huscjn 181. b. EGrekmil. (1416)' (1421). Beirut(1398)JusufAbderi b vel iklil. (751) Bejrut(1422) b KajjimDimeski b. 177. Ahmed Ebu'Feredz EL-mugni). Suajb kubra. (1420)Rijad(1392) b NuhALbani Muhammed Nasiruddin 172. En nasihu (852) Bejrul( --). salihUsejmin Muhammed 188. 185. EFruh. Es-sunenussugra. Er'taruhus-sagir. RUad Junus Behuli Mcnsur b. Evsunne. lsmail G--) Muhdnmed kebir. EGEmhjd.i. 170. Husejn Muhammed Ebu'Bekr 187. b. Rijad b.iee sa[[a[[afru aosknifunog. 168.Abdul 196. Et tehedzdzud. Et-rerdzih. Es semerul-mustetab. Muhanmed Muhamned 159. Rijrd(1410) Harun b Haual(31t) b Muhammed Ahmedb. -) ( (230) Beiut kubra. KairoC. E(-serhul (682)' Bejrut(l'10'l) Makdisi (sa b. Abdul vel nubredeat. NäsrMervezi ) Muhanmed 178. 186. 180. En nuket b Han Kairo(1420) Siddik b. Sllih b. (1421)' (444) Kuvajt osmanb. Et rabekatul (89?). Er-revdul-rnurbia.

Fethul-Bari. Siddikb. Ahned b. 216. 229. Muharnmed b. Bejrut(1421). Sejjd Sabil { 1422r. Ebu-verid b.Bejrut(1405). Muhammed b. Muhamed (535). F€thul-kadn. Sahin (385). Askatani Bejrut(1397). 214. Haaijetut-Tahravi. Abdul-Hadi sindi(lt3s). 236. Abdul-Hadi Sindi(113s). Muhammed b.namaza 199. SrtihUsejnjn(1421). Fethul-Bari. Ez.Rijad (1403). Abdur-Rezzat Duveis. 226. tbrahimHarbi (285). Ahmed b. 218. Bejrut0424). Hadzer (852). Bejrur (l4l9r. 207. Ai Sevkani (1250). Muhairtrned Tailavi (123t).Bejrut c_--). HanKinnevdzi KaLar I t4tO). 233. Hanbet Sejbdi (241). Demnam (1420). Askalani Bejru!(1413). Dehtevi 238. Anmed b. 202.AIIlnan (1408). 237. carieul-hadis. 227. Eeipat 210. Mubammed b. Nuruddin b. Hadzer (852). NuhAlbani0420). l*med b.Muharunedb. Ali b. Hanbeli (1417). Ali b.Kaim (1414). Bejrur (t4l9J. Bejnt (1423). Ahnedb. Muhamned b.Bari. Muhamrned b. 215. Halijetus-Sindi. F khus*unne. Ali b. omerb. Fejdul-kadir. 206. Medina 219. Tekiijuddinb. 200. Muhammed ( rJOT). 209. DTemaluddin b. AhinedKatral (50?). Ahm€d b. B€jrut(1415). 223. ft-teshil li ulunoit-Tenzil. Er tuhur. Fethul-gafur. Hamis Enbati. Bejrur 203.iime. cajetul-memn. Sejtuddinb. Seidb. AbdullahAsbehani (430). Er-revsih. 205. Ebi-Bel. rtuiro(1407). Halku efalit-ibad. 221. Ez-ze\adr. 234.n b. Abdunah Nuamani Eseri. Ez-zikru ved-dua. Ibn-Baz. hmail b. FethulBari. Hasijeulbni-Abidin. Muhürunedb.zuhdu veFrekaik. Ez-zuhd. AMir-Rahman (176). tujadI r4l6r. Abdur-Reuf Menavi(1031). Abdur-Ral'man b. Feiava lbni-Usejnin. Fethul. Ibn Usejnin. 208. R€dreb (79s). Cajerul-neram. 230. Hilijetul-evlija. 225. Hasijetud-Dusuki. Musrafasanire. Hudzdtetullahil-baliga. 222. Nuruddin b.Egipar (1318). Rijad(1414).B€jmt(13s6). Bejrut (1418). Abdu-Rahnan Karari(6s4). Ahmed b. Askalani Bejrut(1407). 211. 22. Et-lersib.Ibn-Dzibrin. osmanb. Hadzdzetun-Nebijj.l.aese{fan. 232. 231. 204.ejnijje (72s). HadzerHejremi(974).Bejrut (1419). Idris b. Dzedda\l4tü. RurdKurrubi (520). Abdulahb. Feta\aNlarniüe. 213. . Fefiul-Malik bi lebvibit-temhid. Fetavas Sadiije. Sellam Ebu-tftejd r224r. 235. Ahmedb. Fetava tbni. Et-tergibuverterhib. Huknu tarikis-satah. RijadI t4 t6.r ( t4t6). (1356). Hidzebul-mera fis-salah. Zejnuddin b. Ahnedb. NasnSadi(1376). Ahmedb. Abidin(r2s2). Bejrut (1405). Hitijet'rl-u1ema. Fethul-bejan. KaüimDmesu r7srr.Rusd.Bejrut (1414). Asb€hani 201. Kasim b. Bejrur I r40B). Eminb. Muhajruned b. Ahm€d b. . Ahmedcamati (741). ArefeDusuki (1230). Fevaidun hadisüe. Bejrut(1412). Mubarek (l8l).Bejrut c_. Sujurj rql L. Feraval-ledznerid-d.Ebu-Isharb. Hadzer (852).Bejrur(1403). Bejrur(1422). Dzelaluddin b. 228. Rijad(141s). Ez-zehne. Bejrut(14t8). Ahmedb. rsmailBuhari(256). ). Fevzib. Semsudd. 220. Bejrut(1402). Jusuf Hanbeli {90sr.Ibn_Baz. Bejrut(1413).Anmed b. 212. 217. Bejrut(1421). Ahmed b. Nuh Älbani (1420). b.n.

( Dimeiki(774) Mensure Ismail b. Semslddin b. KesirKuresi ). Beirut(1416). Muhammed Dzemaluddin 257. Alauddin (140s). IleludDdeklrni. Abbas Safii Muhammed 248. (804). 274. Rijad Da.t. nelulhddis. Had. Hulasarul-ankam. Bejrut Muharnned b. Muhannedb. Muhammed (1068)Bejru!(1411) Kuslanlini b. (1394)Bejrut(1418) Zalerb. Bejrut endm. (751) KairoC--). Bejrut Ali K. t1422). lsmailBusiri mchcre. (8. Hükmu larikis-salal. Nasiruddin ( 1403). Muhammed 278. Nasr Mervezi(294). Ebu-BekHeiseni 266. Keifuz-zunun.Muhamed b. (1420) Bejrut Bchuti(1051). Islahul mesadzid. (458) Bejrut Bejheki ahmedb. Harned b. Ahmed 258. ( l'11l ) ( 1104) D. IalaLrs-sunen. (204). Be. Iülful-mehere. omerb.\. Rijad(1419) b.h nlrißiop.edda l-eknevi 252. Abdullan 269.ekutni 249. KaijimDimeski(751) Sclnsuddin 239. varltetus-sunen. (807).-{-. Ma dzae fil-bida. Krttussencr. Hindi(975) Beirut(1409) Alauddin b. Alib. (1422). Mcnsur b. (1405). Kenzul-ummal. Seref 241.. Kijamu ramadan. Lisanul-mizan. Ismrilb. Abul'Hakim (141'l) (1250). Huseiin usulil fikn. NuhAlbäni(1420). (1162). ( (702). Keiful-hafa. Bejrut(1397) b.Ahmed (1420)Anman(1405) b. Husein 277. Zejd 243.Muhammed Rijad(1416). Hadzer 259. Ahmed b.lri Muhanrned b.^" . Marifetus-sivak. Nuri. (385). Ihtilatulhadis. lrvaul-galil. Bejrut Dzemltuddin b. (1122). (711). Mealimut Dzizmi Rijad( 1419) b. (1307) Rijad(1422) b. Riiad(1410) rnunir. Bejrut Adzluni 268. Irhaful-haieretil (1417) ( 852) Medina Askalani Ahmcdb. KajjimDimeski 246. Mealimus-sunen. Junus 265.Nuruddin (710) Bejrul(1417) Buhari AbdulAziz b. (1409). Muhannedb. Dekik Muhammed 260. t4l8) Aid Kairo b. Mulekkin 240.lt. Keiful esrü. (1411).< -- KairoC. 261. Ihlilatultukaha. Alj b. Kesiatul-kina. Muhammed 242. OsmmTchanevi 245. Nevcvi Bejrut(1418) Jahja b. brmul-kelam. Irlamulmuvekkin. Ebi-Hatim Abdur-Rahman 250. Ialamul b. Hulasatul-bedril (676). Ali Sevkani 253. AbdulAziz b. Hassanuddin 264. Nuh Albani Muhammed 256.d. (1014).ki(7sl) Bejrut(1393) Semsuddin 244. (923) Bejrut(1416) Kastallni b. Lisaüul-areb. Ahmed 267. Isnail sanani Muhammed 254. 251. Kutubi C-'-) Bejrut(l'116) Muhamed Sabbah 273. Riiad(142(l). Ihkamul-ahkam.Muhnmmed 255. (516) Bejrut(1420) b.er 272. lriadussJri. Muhamm€d 247. Ali b. Kasasul-enbija. Oner b.Vustafa ßejrut(1417). (852) Bejrut(1406) Askalani An'ned b. Keitul evr.Bejrut( 1413) b. HanKinnevdzi 262.ai. Kejfijjeius-salah. ltelur-Tirmizi. Irsadul-fuhul. Menzur 271. Akilb. b. " p^. Kairo(1423) b.10). Husejn 275. Mealimu .ntt. Mattui. Bejrut Kasimi. Ali b.. (1417). ldrisb. 270. Busti(388). Hurmetu (1'116)."ii^.Saidi)Bejrut EbuTdib Kadi(Same.) b. Mubamed Hatlabi 276. ksadun'nukkad. ".jrut b. Ali b. 263. lsmajl MukaddimEgiPar b Almed b ehlililm. (l182). Mesud Begavi Tenzil. Ahmed Razi(327). Baz(1420). KajjimDime. Siddikb. Iglsetut-telefan.

300. b. Menaruesebil. Amr b. . Abdul-Hakkb.Bejrut C--). Ahmedb. Bejrut (1403).Ishak C--). 315. 291. Mevariduz-zarnam. 287. (316).ri ( 1014]. Bejrut(141s). Musnedul Hunejdi. MedzrIgz. Abdullah b. Muhanmedb. 288. 312. 283. 311. Mizanül-itidal. (456). AbdullahHatib C--) (Albani). Dzelaluddin b. Ahned b. 289. 305. Abd b. Hamrnam sanani(2l l). ( Meselenßtetdir. Abdul-Azimb. Anmed b. Merkatul-mefatih. Mifrahul-dzenne. Mühainmed b. Tejniije(?28). Hanbel Bejrut. (Sakn).). Musnedul firdevs. Ahnedb. Esas Sidzistani Bejrut( 1420). Mukaddimatu Ibni-Rusd. Ammar Semeblali Bejrut( 1418). Nuruddinb. 293. Menahidzul-muhadisin. Bezzar(292). (290). Sejrevejh (219). 295. Rijad 1418). Abdur-Rahman Darini (255). Muhammed b. 306. RuId Kurtubi (520). Nasr(249). 297. Ahmed b. Merakil-felah Hasan b. Muhammed Kufi (235). Ahmmed b. Muhammed b. 290. 284. Musn€dul-inami Ahrned. Ahmed b. 310.. Rijad(1418). 307.Rijad C--). Hanbel Sejbani Bejrut(1416). Arnman Menakibulsafiai. Aid Hilali. Mesailul-imami Ahmed. Meratibül-idtma. Ali IG. Humejdb. Dahiije (1418). D. (241).oeselfa4 naraza 279. Rijad(141s).Rijad (1423). Musn€dul-imami Ahmed. Musannetu Abdn-Rezzak. 313. Atijje Endelusi(-----). 301. Musnedo lbnil-D. Ali b. Hanbel Sejbani Kairo(1414). 303. (Amauo. 309. Misbahuz-zudzadze. (230). Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. Muhamrned Kufi Bejrut ( 1409). Ebu-Bek Hejseni (80?). 2E6. Musnedud-Darini. Jasir Semali. Ahmedb. Hänb€lSejbani (241). r'airo C--). M€sailul-imami Ahmed.Bejrut C--). Abdullah b. 308. Abdul-Kaviij Munziri (656). Musannefu lbni-Ebi-Sejbe. Bejrut (1405). 285.ad Dzevhe. Bejrut(1416).. zubejrHumejdi Bejrot(1409). Bejrut(1398). Ali Ternimi Bejrut(1418). 314. 280. Musnil-nuhtad. (l4ZZ). Abdu ahb. 292. Muhamed b. Dimesk (saTahtavi). (241).Abdullah b. 3(M. (1403).Ebu-velid b. Ebu-BekHejsemi Din€sk(1411). Abdul-Medzid Mesabi. Katar(-----). Duveijm(1353). 318. Ebi-Beksujuti(911). 298. Teki. (23s). Sulejman b. 296. 294. ReJrut (2?5). Ebu. Esferaini Bejrut Jalobb. Bejrut(1409). Hazn Endelusi Bejrut(1419). Muha]nmed Kufi (235).mu'ul-fetava. Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. Salim Mevahibul-dzelil. (509). (1408). Abdur-Rezzak b. Abdulah b. (80?). Ahmed b. Ali b. Nurüddin b. Muharnned Kufi (235). (30?).üuddin b. Musnedu Ebi-Jala.Kano(1419). Mevsuatut-rnenahis-Ieraiüe. Tekiituddinb. Musned'i lbni-Ebi-Sejbe. bnail Busiri Miskatul-mesabih.Kaim C'. (1418).i Bejrt (1417). Musnedul-imami Alrned. Ibrahim b. Bonbaj(1399). Muhtesaru Ebi-Davud. 316. 302.revajd. Muharerul-vedziz. b. Ahined b. ( 1068). (840). Musnedu Abdi-Ibni-Humejd. Medtmu'ul-fe(äva. 317. Abdur-Rähnar Masdbi(954). Musnedu Ebi-Awane. Bejrut(1417).. (1421). selixn b. Almed z. Med. 282. (-----). MuhajDned HadbSerbini Bejrut(141s).Bejrur(1402). Tejmiüe(728).Se<rza Dejlemi Bejrut(1396). 299. Musnedul-Bezzar. 281. Bejrut( 141 1). Menhedzun-nakd. Ahmed Bejrut b. HusejnBejheki(4s8).ad.hebi (748). Abduuah b. Nuruddin Aitr. Abdulanb.

Beirut b. Dzarud Ebu-Davud 322. Bejrut(1416) b. RÜad b. NuhAlbani(1420). NuhAlbani Muhanmed sl'neniEbi Davud. Risaletus (1270). Musnedu-Safiai. (1415)' (1182).14. ( -r' Bejrul Emin b MuhrarSenk'rr' Vuhanmed b u"ulil-fikh 32J. Sahihus (1419). \udu. 334. Sahihul 339. savmin-Nebiii. Ebu-Ishak 325. (1416) Rijad Aid Hilali. Drarud 321. Muhar nedb.Muhamnedb. Seref 329. 354. Sufetu Mensut€ Selim. sahihul d. Nejlul-evtar. Mu/ekereN (762). (1419) (204) Däze-Esipat Tajalisi b. Ali 327. Bejrut(1412). . Sahihus Rijad(1417)' b. b. Subulus-selam. Musnedur-Ruvjani. Bejrut(1416)' b lsmailBuhdi Müharnmed 328. Nuh Albani (1420). Muhanmed 348. Esipat Tajalisi Ebu-Davud b. 333.-). Refeul-jedejni. (1417). (241).n-Nebij. Muhanmed Sunenin 345. (852) Dmesk(142t) Askalani b. Hadzer Ahmed b. (676) Bejrut(140s).Hadzdzadz Muslin 337.Isnail Buhdi Buhari. Musnedut-Tajalisi. nulut-neml. Nuh Albani (1420). Siiied Salin. Sifetu (1417) Eseri Bahrejn Nuamani Fevzib. sahihu Muhamrcd b. Sifetu suslin-Nebijj. Nehjus (1250)Kano(1413). (705) Bejrut(1422)' b Seref Dinjati Muhammed 341. (385). sahihus (1420)' (1420) Rijad b Nuh Albani Muhammed Sunent-Tirmizi. (1a20). Hanbel Sejbani sälah. (2s6). 343. Sudhdut-tilave. Darekutni Ali b. Alusi b. Bejrut Nejsaburi (El-minhadt). Nevevi Dimeski Jahjab. Huvejni suhbe. (1420). Bejrut b lsmailSanani Muharnmed 356. l-eftar. Sunenud-Darekumi.Rijad (1422) 336. (1419) (1420). Sahihu (l4l2) (311) Amrnan b. hhakb. SnadZul-muttekin. NasbuFraje. Sahihut-tergibitlerhib. Muhanmed 320. Dzemaluddin 324. Bejrut(1416). 352. 350. 340. Ahmed b.. (676). B€jrüt(1417). N€vevi Jähja b. Omer 358. IdrisSaf i (204). selimb Ebu-Usame 342. RÜad b. Muhamed b. HarunRuvjaoi(307).turman (1408). Nesai. Abdulläh 351. Kuvajr(14l4r' Suvejb Abdur-Rahmd Fehd b. Muhanrnedb HibbanTemimi (3s4) B€jrut (1408). Bejrut(1397).Kairo ( 1416) 319. NuhAlbani(1420). NuhAlbani Muhammed 347. 346. Jusuf Zejlei Abdullaü C--). Bejrut(1415). (l4ls) (261). sahihus (1421) (1420). sifetu\uduin-NebÜ. Sitrauuddin Esipat Kemalb. Siferu (748). Sahihul-metdzerit-rabih. Rijad(1418). C. Netaid. Kairo b. EseriKairo(1408). 335. Revdatut-talibin. Salätut-teravih. Ahnedzehebi Muhamned 355. Suneni 3. (1420) (204). Sahihu (1416) (2s6) Bejrüt b. Tejmi. sahihul-vabilis-sajjib. Muhammed lbni-Madze. Muslimb. (1400). sahihumevaridiz-zaman. lbniHibban. AIlu b Abdul-Munaim C--) 353. Huzejme Muhammed lbni Huz€jme. Sanihufikhis-sunne. sijeruealarnin-nubela. Nuh Muhamed salatin-N€biij. Rijad b. Ahmed 331. Muhammed 338.jje T€kijjuddin 357.NuhAlbani(1420). ( 1417) Bejrut Selin Helalii Ali Halebi. Muhamnedb. Bejrut(1413)' b. Musnedut-Tajalisi.amia. SerefDimeski 330. sanihul-edebil'mufied. Rijad Albani b. Ali Sevkani 326. (728). NuhAlbani(1420). b. Mahnud 332. Belidb AhmedAdzman Ebu-Seid 349. Rijadus-salihin.

HadrerAskalani(8s2). Ali b. Tarihu Baedad.Falmddin osnan b.Muhammed b. rejmijje Rijad(1a13). Mein (233). Kano 361. AbdullahMugletaj(762). 363. Serhul-inaje. Bejrut(1401).Ankara(1392). (772). Ahmed b. Sunenu (2?s). 367. Ahmed b. Sulejmen b. BejrutC--). (885). 360. Suabul-iman. HadzerAskalani(852). 362. JezidKazvini (275).MuharDmed sefarini C--). Hasan talekai(418). Ali HatibBagdadi(462). 365. 386.Ali b. 369. 385. ZejnuddinEbu-Feredz b. sulejnenb.Bejrut (1421). Rijad(1420). 374.peselIem. Zejnuddin b. Husejin Bejheh(458). Sulejman GaEl-turua). Bejrut (1410). Hasd b. Serhuz.Dmesk (1400). Merdavi Bejrut(1418). Rijad (1420). b. Muharnmed b. nanaza Bejrut(1420). Anmedb. Ali b.Muhainmed b. (1408). . 364.Benal(449). 375. sunenu Ebi-Darrud. Ebil-Aiz Dineski (793). Nuh Alboi (1420).I<aifo(1414). Besavi Bejrut( 1403).Muharnmedb. Esas sidzistani Avvane.Alauddinb. 376. 394. TarihuDimeik. Lrbejd. Täelikut-talik.Rijad (1420). Husejin b. Redzeb Ali b. 395. Ali zejlei (743). 366. Serhuilelit-Tirmizi. Bejrut(1410). rekijjuddinb. Muhammed Tahavi Bejrut(1412). Elu-Zejd Bek b. 378. Hadzer Askalani Bejrut(1417). Tashihul-turua Ali b.Bejrut C--). Semsuddin Kirmani. Muhammed b. Halefb. 383. (516). Muhammed b. 359.Rijad (1419).Ahmedb. Abdul-validSejvasi (795).rkani ala Halil.Bejrut (1420). Abdul-Baki Zerkani Bejrut(1417). TahrimualatiFtareb. Takdbut (795). Tarihu lbni-M€in. Serhus-sunne. Muha]nn€db. 379. Abdul-Bakib. AmmanC--). Tashihud-dua. 398. Serhul-muskil. Takirul-kavaid. Ahmed. (2?s). Serhu Sahihil-Buhari. sunnetul-dzumua"Teküuddin Ahmedb. Serhumeanil-asar. Ahmed b.Iskenderla(1421). Ahrned b.to (1423). Serhus+unne. Tarhut-tesrib. Serhul-umde. Sulejinen b.Bejnit C--). 389. 373. ESas Sidtistdi (275). Ali b. Serhu usulil-iatikad. rabekatul-nudelisin. 381. ehmedb. Ahm€d b. Rijad(1418). 370. Abdul-Kerimb. MuhanmedTahavi Bejrut ( 1399). (728). 372. Tejmiije Bejrut(1415). Rijad (1421). 380. Serhu Sahihil-Buhari. Serhulakidetit-Tahaviije. 371. Äli b. lehzib. Serhu fethil-kadir. 396.IGno(1419). 384. 397. Abdur-Rahno b. 391. Serhuz-z€rkeli. NasrMerveÄ (2'A\. Rijad(1416). Ebi-Davud. 393. Jusufz€rkani(1099). Mesud 377. Sunenu (728). Talridzul-tarihil-kebn. Tazimukadris-salah. K^. (1122). Ebu zekeriija Jahjab. 392. Abdullah. Ali satib Bagdadi(462). (321). Rijad(1417). Husejnlraki (806). Redzeb (1418). (681). Bejrüt(141s). EMsSidzistani lbni-Madre. (321). HalefBerbehari Rijad(1421).Bejrut (1422).serhurijadis*alihin. Dzelaluddin Abdur-Rahnan sujuti(911). Sunenu Ebi-Darud. 368. Serhuz-%rkani.salihUsejinin(1421). Ahned b. 382. SerhusuneniIbni-Madz€.Bejrut (1419). Hibetullah b. 387. Ali b. Matmud Bab€rti(?86). Asakn(s71). T€driburjavi. Seretuashabil-hadis. Hanbeli 388.Bejrut (1405).Dzubejl-Libanon 390. Muhammed b. Alib. Hasanb. Serhusulasijatil-iroarn (329). (852). Tebjinul-halaik. Muhammed b. AbdullahZ€rkeli Rijad (-----).

Be. 401. Drelaluddin AbdurRahnan 409. RidaC. Nuh rermanul-minne. 406.Muharnmed (748). (751) Bejrut(1407) b. Z?dul-muslaknia (1418).Dzematuddin (751) Bejrut(1419).Abdullah 422. Mekka(1414) b.. Sujuti(9ll). Abdul-Hadi 4()7. Almed Maldisi 421.Bejrut (1a05). (1353). Abdur-Rahman at*am. Bejrut(1408) 418. Resid Muhanm€d 400. Abdullah ahbari Asbehan.Rijad ( 1415) Muharnm€d b. (1420). B€jrut(1415) b. Anmed 410. BejrutC--. 405. Tezkiretul-huff^z.). Ahned semrekandi 414. b. Bejrut(1415) Mubarek{wi b. KaüimDimeski b. Tehzibul-k€nal.') (1420) Albdi Aden( Muhanmed b. (385). Z€mmul (1314). Aid Hilali. Muhamed b. AbdurRahman 404. Zikrü esmaiFtabi'in. Zek€rijab. Ebu-Usame Selirn 416.Bejnt C---). Tenkihu. Muhammed b. Bejrut(1422). Tenvirul-havalik. (507). (481) Medina b. KajjimDimeski 402. Bejrut(1406). Rijad(1413). Bejrut b NasirSadi(1376). Muhanmedb. EsnC--). BejrulC--). Muhammed Herevi kelan. T€fsinl Kur'anil-Azim. (539). Tuhfeni ahvezi.Abdullahb. 423. .. Tenkihut-tahlik. Askalani Almed b. Usdul-gab€. Tefsirul-rnenar. Ddekutni Bejrut Ali b. Muhammed 420. Tehzibutrehzib. Tejsirul-Kerinn-Rahman. Tahh Kajserani 413. Ahmed 408. Ali b. (430).-). Muslim Dineveri(276). Udzaletur-ragibil-mutemenni. Ahmedb. 417. KesirKuresi 399. (744). . Semsuddin (690) (El-mumtia). kari. b. MähnudAjni (855). Haduer 403.Bedruddin b. Bejrur (1419) b. Tuhfetul-tukana. Bessan. Rej t(1400)JusufEbu-HadtdzadtMizzi'(742]. Kajjin Dimeski Semsuddin 419.299.jrur Gularn b. Tevilu nuhtetifil-hadis. KadirPakistani. (14t8). Muhamned b.tahkik. (774). T€rtibul-mevduat. reuitus-sunen. b. Rijad(1416) Musab. Bejrut(1415) Zehebi(748). Tevdihul 412. Rijad(1421). zadul mead. Omer 42. Umdetul 'Aizzuddin b. Abdur-Rahman Muhammed 415. (1a04) Bejrut. S"rnsuddin (852). Dnn€ski Isnail b. Zikn (1406). t€jdun Asbehani Ahrn€d b. Tenkihul-kelam. zaaut-meaa. z€hebi Muhanm€d b.Abdullan 411. (?sl).

SALLALLAHU ALEJI{I ) 7 l7 ABDESTA-----------------vE sELLErvr.'sal[zlkhu ve selfa4 ndtntza SadrZaj PREDCOVOR -----Uvod ----u pogledusamogdjela Nekoliko napornena SVOJSTVA POSLANIKOVOG. koji kazudaje ispiranje Dokaziuöenjaka ----35 ustai nosa nije obavezno koji kaiu da ispiranje Dokaziuöenjaka --------------------i nosa ispiranja usta Naöin ustai nos------Kojomrukomseispiraju 4l ----------------------nosa Dubinsko ispiranje 42 ----pri abdestu strane Poeinje sesadesne 42 ---------lica Pranje 43 -----ruku (podlaktica) 44 Pranje ----glav€ Potiranje 50 po kapi----Potiranje glaveviie puta---------------------Potiranje Potiranie u(iiu -------55 usiju---56 Naöinpotiranja potiranje usiju Da li seuzimanovavodaza J8 Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanjuabdesta--------------------prstUu prstimaizmedu Prolaienje 60 prstima koz bradu--------------60 Prolaienje --. dva 68 Pranje . ----------Namaz seneprimabezabdesta Vrijednosti abdesta -----------(nijjet) Odlukaza abdest PropisizgovaranjaAllahova imena(bismille) prije uzimanja 2l 25 28 -----Da li je dozvoljenopraviti veöi prekid pd uzimanjuabdesta 30 (5aka)--32 Pranjeruku 30 lspiranjeustai nosa---------------------------33 usta i nosa obavezno-------. po ijedanpul tri.pri uzimanju abdesla 64 Redoslijed --------66 Pranje nogu --6't misvaka Upotreba ---------------..

"--'je rasipativodu pri uzimanjuabdesta Pokudeno -------.-.-----.'74 Potiranje(mesh)po mestvama ---------.-------vremena-.'----Da lije dozvoljenopriöati prilikon uzimanjaabdesta SVOJSTVA POSLANIKOVOG.----muktediiama pregrada Pregrada imamajeujedno nabrodu Namaz -mogucnostrüu klanjashodno Bolesnik i.87 -.--. SALLALLAHU ALEJHI vE SELLEM.-----. a koliko ko boravru mjestu 86 svogaprebivaliSta .80 Potiranjepo ödrapama ------.jedecem u stajaccm Noininamal PoluTaltl' (obuii) ---Namaz u papuöama -pnje namaza Nijjetje obavezan iftitah)tekbir(tekbiretul Poöetni tekbiru rukupri poöetnom Dizanje rukena llevu --.83 ------Da li je dozvoljenopotirati po pocijepanimmestvama ---'.NAMAZA --.---Rijeaii'tamskihuienjakao poliranju no me\lvcma .Stojstpa Qos[aniLwog.----I lviar! /.---------85 Naöinpotiranjapo mestvama Koliko danapotire putnik.------.97 98 99 101 104 108 110 I l2 Il3 113 ll5 115 Il6 lr8 118 119 . sa[[a[i[afruafejiioe se[. nam. Öistoöa ----ispred klanjaöa Pregrada u namazu daJepregrada koji smatraju Dokaziuöenjaka obavezna---------sunnet u namazu daje pregrada koji smatraju Dokazi uöenjaka zanju pregrade i nekipropisivezani Izgled --.-.er- 391 1 '10 ------..--Dova nakonuzimanjaabdesta ------------.'72 prstenaprilikom pranjaruku Pomjeranje '73 ----.-_-----_ Nastupnamaskog prema kibli Okretanje ----na komeseob^vljanamaz tijelai mjesta odje6e.? Poüivanje stidnogmjesta-----.---desne Stavljanje _ Mjestonakomesevezurukeu namazu Vezanje rukuna prsa 89 91 9l 92 96 -----..------nakon abdesta tijelo Da li se posusiva ------' -.----.79 ------.----75 dove pri uzimanjuabdesta Da li se uöe posebne -'76 .

t43 Dokaziuöenjaka koji smatraju da sene uöi za imamom Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seuöi za imamomna dnevnim ------------namaTima 146 ---149 prveskupine Diskusija o argumentima 152 MeritomijemiSljenje --Zlameizrekenekihislamskih uöenjaka 154 158 Et-temin (izgovaranje rijeöiamin)------------------Dokaziuöenjaka koji smataju da seaminizgovara naglas 159 Doka"i uöenjaka koji ne smataju da seamin izgovara arnin naglas 161 165 Da li semuktedijamaostavljamoguönost za uöenjeEl-Fatihe----166 Uö€njeKur'ananakonprouöene El-Fatihe-Podnevski sunneti r67 Podnevskifarz ---168 --Ikindijskisunnel 168 Tlin.poöinjao ---------------------------130 naunaz --------------------133 Dovena noönom namazu -----------------------------134 Kur'ana namazu Uöenje u ----------------13'7 Kur'ana ajetpo ajel Uöenje -r38 Uöenje iza imama -------Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seopöenitouöi za imamom t39 ---------------.-*-Vezanje rukuispodpupka Spuitanjeruku niz tijelo (nevezanje ruku) Vezanje ruku iznadpupkaa ispodprsa-Naöin vezanjaruku -- 12l t24 r25 126 121 128 ----------------Pogledu mjestosedZde Dove kojima je Poslanik.za Alsamskisunnet 170 AkSamskifarz -----t7l ----------postijefarza 171 Ak3arnski sunnet prije farz ----------------------Jacijski sunnet 172 -------Jacijskj farz 172 poslüefarza-----------sunnet Jacijski 173 Sabahski sunnet-----173 174 Sabahski farz .sallallahualejhi ve sellem.ae selfem.lii<ki frr" -----169 ------------prije fa. namaza .

225 Vraöanje saprvesedide-----------------------'--.187 ----. sallallahu .-. -------------183 Kunut-dova na vitr-namazu -------Vrijeme vitr narnaz u komeseklanja 186 ''.--------191 StadauöinionajkogaSejtan ometa u namazu -----191 Ruku(pregibanje u namazu) ----191 Dizanje ruku "----Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nrjesunnet 196 Nastaval opisa rukuaAllahovog Poslanika.DZuma-namaz -------.-.'----.227 prije dizanja istiraha) Ika&o sjedenje na drugirekat(dzelsetul -------------------228 Dizanje nadrugirekat '.---------------------Uöenje Kur'ana na bajram-namazu 190 ..----------------Drugirekat 230 -----------------------------(sjedenje)---Prviteiehhud 230 . Dali serukevezunakonpovratka sarukua 2lI -----------------------212 Pdoritetnije miiljenje---Spuitanje na sedzdu 213 Dokazi spuitaderuku prije koljena-.---------:Vdjednost sedzde i njenizikovi 222 --------Zabrana Kur'ana na sedZdi 224 uöenia --------.---Vitr-namaz 178 --------------------------------182 Udenje Kur'ana na vilr-namazu --------.215 prije ruku Dokazi spustanje koljena uöenjaka koji zastupaju ------Meritomije milljenje218 ---------219 Opissedide -----------------...------------------------------Melodiöno uöenje Kur'ana I90 ..-'.-------------= Doveizmedu dvije sedzde 226 "-.----. 3g31 -----Noöninamaz 175 '..-.saftaffafiu afejfü vese{Stoian aos[anifuno1.-----------------200 alejhi ve sellem----------2o2 Potpuna smirenost naruku'u --------------204 Zikovi i dovenaruku'u -----------207 Zabrana na ruku'u uöenja Kur'ana '' -Vraöenje sarukua 208 .uöenjaka koji zastupaju 213 -.226 ---potpune Obaveza smirenosti izmedu dvijesedzde ---..188 -----------Kur'ana na diumi-namazu Uöenje --------------------188 Bajram-namaz .-.-221 potpune Obaveza smirenosti na sedzdi -.

namaza 231 23'7 uöenjesalavata na Dokazi uöenjaka koji ne zagovaraju prvomteiehhudu--.----Receruija Abdul-Varisa Ribe. ---------------------------. ZIKRA NAKON NAMAZA . 257 -----------. kurraDtevadaGoloia.264 i aksam-namaza Dodatni zikrovi nakonsabah -------Dizanjerukupri dovi nakonnamaza 269 Potiranje licanakon dove--------------------210 ------------'---------Da ti sezikri zaiednitki 272 275 Propiszikm tespihom -------------poslij neposredno e farz-namaza Propisklanjanja sunneta 278 --------------------------.259 zikr nakonnamaza Poslanikov. prof. 287 Rihlinorqfiia 289 SadrZaj-'--------300 .280 Zenei muskarca Nemarazlike izmedunamaza ------------mr.04 -na tesehhudu Uöenje Salavati teiehhudu --- te se[Iem. SALLALLAHU ÄLEJHI VE SELLEM.izenie utoeista od öetirislvari------------------Doveprije selama selama---hedavanje '240 242 245 241 247 251 SVOJSTVA POSLANIKOVOG. Semira Imamovi6a Recenzija 284 Recenzija hfz. sallallahu alejhive sellem. 285 prof.--uöenje salavata na Dokaziuöenjaka koji zagovaraju -:prvomtesehhudu -----------------------miSljenje Preferirajuöe -------* kaiipßta nateiehhudu Pomjeranje -Tredii öetvnirekar Tra.

.ip ltaviie kadaslr nekidetall u iul"rifi frl..lozlvjel:risvoledrugoizdanJe to!la zlrog le uiemeLielrostL .nn" t. .zaoslaje na-sliiede va:nostk. nnuino'. r " ."""..:. l p::]:yaff v sok pravnih ökol'-pol(azao razliöitilr ka ra".''1'o planlu VarisaRlb-'.nekÖ r.nd rra dopi ros s amsKm naLlKamä ve k a edan i. t" gu StrLdila ostäv sebe za iz ob aslif kha hadisaNa6is! Lr'eniacl "" o"fi.]i:1oi.lli" lotsteno +24 Lzvole lalboje i'.da le u p la'rlunase boSnjaöko in.a rlro I detalno upoznaleiiakole k anlaoA ahov ko e ras od naraza Poslalikovoll . eÖl KlaflalteonilKoKanosie mene vidje da kLanjam alelh ve seL Ne nogL se otet izvornLom..n n lnili n."rl"i L'""1.o s'eclaza rr.ii".llsa a nriefri poznaio p oopnnos lanlLr ! Kada s ovolnstudijon le 5lo je s Lrdai trli l ".v.::i:i'i:lli"Tj." !t" .lriakoja predstav ie I ovla) Nle'la iob eclos ii"i:'. SlLriIei ler le on pilracl .iri.'Ä. " ""..L.'orno bait Lla nskoiiclelnoj L O gL Lröeniaka' savremeilh ' i . . " . .".f"liio nnl"t jezkrr u pitarlL jednstvena le antkovo! sal alLahla clhivc dlelokole tfelllas'/ä pranliru vezl sa fonrom Pos opse:nile 'nuÄn. ' c o ' L m J e z a d o v o l i s td SVmlllUS]la|]la'ka]lol]lTro!]uoaVl]ätjsvoJenamazebasolakokakoih]eobavao n a : P o s l a n k .. z o b z r a n a t o r i a l r l e n l l l r o v o f r i s l e n l e ! d a l o m p l a n lP kl o vl a c m S prenose Lpr'omo vL r o s l a n isabiilFn.i ir.ih da :':.uin oÄu ul"ir. : l l c l rv e s e c n l .rt rud eclnLl p f e p o u c Lm Ln rj i g u va oo v l r v r j e d nk .. frosebno L Lrradeno njih od da le. l i " l r l l .i."j'. .. n na u .."pirrt """g fLkha.1"] S rini sveobuhvatnost iefiiatsko jezkrikola o!*dl! "lii!fl:lk-'^."-. ra hfz D:-'vadaGo (ria proi lz recenzij-'l(L veorna znacallrL Ne mozemo a da |r nlegovn djelma ne prepoznamolednLl daJe-zapsanle prstup Cinief naLrör1L a tole r ovorrJtlleLu.ra.rl tolefarrcJe.i.Seff almamovlca z recenzlle Safeta KLdLlzovöakade e Kniloa Svoslva Poslar kovolj namaza' aLlloranr po filogo öelllLLOna le prvo p.-' tlUi..rpadn .tu. n .l.t''l'on'poznath Laltl p.] Lltisklr Loclen o p i " . " b . " r .ii"Äf..lf. " .:jLe-1:o5L lra namaza utenrellerL Posanikova potpuliLpfedstavLl iu". .plsano Preclruslimarrsl(or ö ta aökon lavnoö'L ve aLelFl sallallahLl Pos anlk "i.Ll]s" r" nanaiem grm cjelrma uosadrL n"Jpl..mr.u"qo..nS. .svojevrstan -salalah! alrnut A!tor-sekoristlo em.prol z r.it .i"...i saiäta Krrduzoviöa svolstva .ca karakte.tl lracleia ll:al1^eÖ1. je' n-stv:no q: dielo ovo le "Lif ". posebnr nnfn." kol. "rrr"st likharha.. ..."'" "1il'"r. . iüÄlo'al"l"-...cenzrleAbdul dLelo je jedno veoma vrijedno. s a a a h u .inri malone.stoiodgovararelomeLLonflKolio2Lvlavajrl i kolektnogodnosäL gma dobra lllepog u"-.n liomentarP'rslar l(ovLh a rroiemo rei da le ..]l':j:i?iji:'l:li"..lr.iee'ro.J o...t" lo."r"lri". . "1.. u n j .tlkLr.."1"m."iit.".scbno r ec jenaLlöromprslup-L n o kalivo iam llovori li. r ro rnleslo re evant ma k zaLlz u'2bcri da oval tvfcllm r odgo'. .l :]:qei 'räv I Ih0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful