P. 1
25439123 Svojstva Poslanikovog Sallallahu Alejhi Wa Sallam Namaza Od Abdesta Do Zikra Safet Kuduzovic

25439123 Svojstva Poslanikovog Sallallahu Alejhi Wa Sallam Namaza Od Abdesta Do Zikra Safet Kuduzovic

|Views: 51|Likes:
Published by Ehlimana Baručija

More info:

Published by: Ehlimana Baručija on Jul 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

Naslovknjige:

SVOJSTVAPOSLANIKOVOG,SALLALLAHU ALEJIII VE SELLEM, NAMAZA od abdestado zikra
Autorl mr. SafetKuduzoviö Serijatska recenzüal - mr. SemirImamoviö - Abdul-VarisRibo,prof. - EnesJulardzija, Fof. - AmL Dumiö, prof. - NedimHaraöiö, prof. - hfz. Dzevadcolos, prof. Lektor i redakor: Remzija Huriö-BeCiroviö Stampa: Bemust, Sarajevo
CIP - Katalogizacjja u pubtikaciji Näcionalna i univerz itetskabibtioteka Bosne i HercegovingSarajevo

DTP: SafetKuduzovid DesiDg korice: Sead BeCoviö Izdavaö: Autor u suadnji sa Dzematom Kewser- Linc Tirazl 2000

KuDuzovre safet
Svojswa Poslanikovog, sallattahu alejhive sellem,namaza: od abdesta do zika / Safut Kuduzovit.- Saraj€vo: S. Kuduzovig 2007. - 304 str. ; 24 cm Bibliografüa: str. 289-299 i uz tekst ISBN978-9958-993G7-7 coBrss.BH-ID 15850758

Safet \ytuzwit

SVOJSTVA POSLANTKOVOG, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM. NAMAZA od abdesta do zikra

Sarajevo, 2007. god..

EsiFsuiL
'ü ineittafra ful-ihstivog, Samilomog!
Uzvi5eniAllah ka.äe:

i# ßt;"i:'tti'.1.'5 1 i; nt'' </; J ik i: ;s';t;" ßt;3:.J.';
"Recii 'Ako Atlaha vollle, mene slijedite, i vas de Allah vo[ieti i grijehe vam oprostiti!' a Allah prasta i Samilo6tan jC' (Prijevod alai€nja Alu Imran, 31.) Allahov Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,je rekao: " Kanjajte onakokako stevidjeli meneda klanjatn!" (Buhari) Imam Safijaje rekaoAhmedub. Hanbelu: "O Ebu-Abdiüah, ti si uöeniji od mene u hadisu! Kada vidis hadisobavijestime da radim po njemu!" vjerodostojan t Hilij enl-evlija) @bu.-Nuajm Abdullah b. Mubarekje kazao: "Lanacprenosilaca je od dere. Da nemalancaptenosilacagovorilo bi po se äljama i naho<lenjima." -Sahihi El-Hanb'r Serefu ashabil-hadis) (Mtrslilun n Mukaddimetus

PREDGOVOR Allahovomblagodati, naftondecenija stagnacije na polju islamskog nauönog rada,kako u cijelommuslimanskom svijetu,takoi kod nas,ovo vrijemeobiljeZava oZivljenje islamskih znanosti. Iakoje to samizaöetak, on ulijeva nadu da öe naSummet odluönokrenuti putem duhovnog, progresa. nauönog i vjerskog Samimtim 3toje sudbina islamskog svijeta potpuno ovisnaod odnosaspramdini-islama, tako svakavrsta studijei rada na izuöavanjuvjere, prije svega koz razumijevanje Allahove uzvisene knjige Kur'ana i koz ozivljavanje Sunneta posljednjeg Allahovog Poslanika,sallallahualejhi ve sellem,svojevrstan je napredak i korak naprijed. U ovom pogledu,djelo koje je pred namaima svojevrstan znaöaji jer prvenstveno ulogu, tretira stub vjere namaz najoöitiji öovjekov izrazposlusnosti svomeStvoriteljui priznanja Njegoveveliöinei svoje zavisnostiod Stvoritelja.On je temelj dini-islamai svjedoöanstvo priznanjaAllahovog Poslanika, sallallahualejhi ve sellem,za vodu i uzor. 'Reci: 'Ako Allaha volite mene släedite, pa 6e vas Allah zavoljetii grüehevam oprostiti'." (Prijevod znaöenja Alu Imran,31.) Kur'an tretiranamazopöenito. Ne defin a njegovoblik, naöin,niti broj, veö ga izriöito nareduje i terminom "ekimu es-salah" definira naredbu kao "uspostavljanje" namaza, tj. obavljanje namaza onakokako ga je uspostavio Allahov Poslanik, sallallahu alejhive sellem, koji nam "Klanjajtekako viditedaja klanjam!"Ovo djelo nareduje: cijelim svojim sadriajem tezi postiöicilj iz konteksta hadisa, da öitalac detaljno upozna je kako Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem,obavljaonamaz. Njegov autor nize predaje koje opisujuPoslanikov, sallallahu alejhi ve je sellem, abdest i namaz,njegovuveliöinui oblik, koje ajereuöio iz Kur'ana, prilikama. te doveu kamkteristiönim Ovdje valja ukazatina jednu komponenhr islamakoja se ne moZe naöiu drugimreligijamai ideologüama, a zbog koje je ustaljena taöno iskazana sintagma da je islamvjera seneda, tj. vjerakoja svojudoktrinu ne gradi na legendama niti predajama bez izvora, veö samona onomesto je vjerodostojno i ima svoj lanacprenosilaca. Pri tomese vodi raöuna o je svakom prcnosiocu, kolika njegova uöenost i koje su mu

je izrekao karakteristike, iz generucijeu generaciju' od izvora koji te öinjenicanajvide da uoöiti u nauci o odretlenusintagmrido nu.. Ouu "el-dterhu vet-t'adil"' hadisu,te iz nje izasloj nauci Tako autot, sluzeöisenauönommetodom,uz svakupredajuspominje ne uzimajuöiza validandokazapolsifnei vierodostojnosti, nie; stepeD käo slaüo ocijenlene predajer lahkim naöinom bha Pdoritemiji stav u oosledu pravnih pitanja kod kojih postoje nzilalenja U ovome se I u ibadete spomenute ovogdjela.takoda öitalac wiiednost naiveöa äeieda ni"rnu .ö2" prakticirati kao da je vidio BoZijeg Poslanika"sallalahu aieihive sellem, kako ih obavlja.

Nedim Haraöiö.prof.

@ & s

Svjedoöimo da nemadrugogboga osim Allaha i da je Muhammed. 18/163. a svaka zabluda ie u \ arru. 2/182-183. Njegovrob i Njegovposlanik.I Allaha sebojte s imenomöijim jedni druge molite. Ahmed. 3/20-211679. Vidjeti: Me. 70 71.i od njegaje suprugu njegovustvorio i od njih dvoje [uroge muSkarce i iene rasijao. Taberani.6/187-188/10449. Lbn-Diltud.45/338. sallallahu alejhive sellem.153/1:103. Abdur Rezzak.18. niko ga napraviput ne mozeuputiti.) Uistinu. Tirmizi. obra6ajuöi se ashabimanä hutbamai u drugim prilikama. bojte se Gospodara svoga koji vas od jednog öovjeka stvara." (Prijevod znaöenja Alu Imran. 1/432l. bojte se Allaha i govorite samo istinu.1115. od lbn-Te.) "O vjernici.102.6/89.l'Jnu'ul-fetara. "O vjernici.'ojstt.sld.2/103-104/1089. zaista. 3/303304/5800-5804 i 1t23523'7 | 13826-t3831. On 6e vas za vasa dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti.Njemu se utjeöemo od zla naiih du!a. sallallahu alejhive sellem.poöinjao svoj govor. I Ovoje prijevod znaöcnja tzv. "Hutbetul-hadze" kojomje Poslanik.zll178/1105. HadisbiLjeieMuslim.1.stalnonad vama bdi. Koga On uputi.8/363364/8147. Nesai.e. SamoNjega oboiavamoisamo od Njega pomoö trazimo. Kurtubiu El-birla. Ebu Davud. a kogaOn u zabludu odvede.1/4s2." (Prijevod znaöenja En-Nisa.najljep5igovorje Allahov govor.Hakim.eosfanifun'og.) "O ljudi.62/s6.6/127-131. bojte se Allaha istinskom bogobojaznosau i umirite samo kao muslimani.i rodbinskevezene kidajte. sallalhhü xlcjhi ve sellem.jmijje i Hdsiilerer Sirdi na Sutrcnun-Nesai. Najgorestvarisu novotärije je svcka novolarijä zabludc. jer Allah. A onaj ko se Allahu i PoslanikuNjegovu bude pokoravaopostiti 6e ono Stobude ielio." (Prijevod znaöenja El-Ahzab.a a[4fü veqfu Uvod 7 1 ZahvalapripadaAllahu. 2/131-132/1547-15. Ibn Mad.Bejheki.a najboljauputaje uputa Muhammedova. T ajalisi. . sa[[affahu Sr. nikoga u zabludu ne moie odvesti.

Etnuqni 2D91.s.gdje nijedno sworcnje nikada nije dospjeto. Bejheki. propisao namaz.. l/670/2150. nijedan ibadet u islainu ne moZe se uporediti sa Damazom.3/16. 2ll'701741162. l/255. Medtnu'ut-fetava. Hejseni ga smatradobrjm.' uöenjaka ehlussunetski Na vrijednost namazaupuöuje i to sto je spomenutu Uzvisenom Kur'anu vise od devedeset puta u raznim kontekstima. El-muhattß. te5koosim posluBnima.Ahmed.kao temeljom naße uzvisene vjere. odmahnakondva Sehadeta.'71349350n2366. U105/278. 'Ibn-Madie. 911.Taberani. U86 I Inaut Eatit.' Namaz je.Najvrednija je hjegoy stub.Imam Tirmizi i lejh Albani ovaj hadis su ocijenili vjerodostojnim. uistinu. a to je. Haliz Munziri i iejh Albani.Hakia.45. tU193194/20302."(Prijevod znaöenja El-Bekare. . nego je Sebi uzdigao Svoga Poslanika.uistinu. 141126. Tnrnizi. smatraju ga vjercdostojnim. takoder.Uzviseni Allah kaze: '?omozite sebi strpljenjem i obavljanjem namaza. oni su dostojni nasljednici. koji te najvüe stepene Dienneta naslijediti.i koji namazesvoje redovno obavljaju. te mu iznad sedam nebesa. str.El-nedZnua.neuz-zevaid. 51276-2'77122737.. l/552-5531213 i At:fJn]ed. po konsenzusu pravnih usmjerenja.o Zato. yidjetl Sahihutter?ib. a. Nejlul-eyta\ U361. 90-91/349. Abdur-Rezzak. oni de u njemu vjeöno boraviti. a namoz vrhunac islama. 2/525. Imam yidjetl Med. Timizi. Allahov Poslanik. d. jedini ibadet koga Allah nije propisao ovome ummetu preko DZibrila. Uzviseni Allah je rekao:". Et-temhid. ko porekne oba. . sfr. 52.) Obeöavajuöi nagradu onima koji ustraju u obavljanju namaza.U2t. takoder. Mukaddimatu Ibni-Ruid.ok je dZihadna Allahovomputu stvar je islam.Vidjetli El-hayil-kebit. a Hadis o propisivanju nam^zarokom nodi El-Isra biljeze: Buhari.) ' Ahmed. 1+1415112669.sr. salallahu alejhi ve sellem."'U drlgoj predaji stoji da je namaznajbole djelo koje semozeuöiniti.. 40. 2/228. EI-Iurua.{ezt namaza.. Etkawni ut'fikhijje. smatra se otpadnikom od vjere.l/22tl449. Mtrsllm. 2/136.22/22.Uvazeni bmte i cijenjena sestro. '." (hijevod znaöenjaEl-Muminun.am Hakim i Zehebi kazu da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije. bezkojih nemaimananiti islarna. sallallahu alejhi ve sellem.Inl. 2/98/1444i t\ Es-saqiru 2l88. 31328-329121tO. rckao je: '.

ocljenio vjerodostojnom.d: MedZmu' l-Jetava.ni mudlahid. ibadet. znaöisebegurati vlastitim rukamau zabludui propast 'A njih (prave vjemike) Uzvileni Allah o ovakvima kaie: zamijenüe zli potomci.Vidjeti: ?ürJ&tul'ahvezL 'Muslim. U292.3UzviSeni Allah ne öe da izostavenamazni putnik. dok obavezanamazapadana svakogpunoljetnogi pamehog muslimana' ciklusu i nakon porodaja(nifas). !161-16U56r. i za poiudama poiloie' Merjem. vee se samo pretvaraju"' (Prijevod El-Ma'un.kazao: obavljaju. -namaz biti svjetlo vjemika na Sudnjem danu.ali se iz ovoga moie razumjeti da pet dnevnih namazäpredstavljanajjaöu vezu izmidu Altaha i Njegovih rcbova.svi su duZniobavljati namazu njegovo vrijeme. izmeduzdravogi bolesnog.4-6.) znaöenja 6Na iaciiui sabah-namaz. " Vidieti.'' tJ one *iii idi )ocui u dianije potpunimsvialom na Sudnjem nasda obavjeitava alejhive sellem. 'u je Namar tvrdi: siromasnos. dnnu. 3/80-81/223. Es-seilul-diena. ovaj öasni odgojza vjemike. kad namaze Allah je. ili ga zapuitati. lmam Sevkani od zekara.muskarcai Zene." (Prijevod znaöenja "Tesko se onima koji. te da su ovi namazi.''lidje.' u razloga dok se bilo koji drugj ibadetmore zbog lerijatskiopravdanog obaviti. koii namaz ostavise. ne obavljaju ih kako treba. 59 ) oni 6i sigurno iuänu zavrsnicu imati. Sejhul-islamlbn-Tejmijje potpunostiizostavili ili na-knadno "Islamski od obaveza kategodönÜa da su slolni je namaz uöenjaci kaie: je hadZdZa."rl osnova islama kategorienija Uzvi3eniAllah najbolje zna mudrostonoga 3to propise. Nema razlike osim iene u mjeseönom bogalogi sigumogi onogakoji je u strahu. " eU-nuuua.r9l34r.ni dozvoljava stlra i. elzuzetaksu Zeneu vrijeme mjeseönog ciklusa i nakonPorodaja to.kaae "Obraduj alejhive sellem.21131223. sallallahu U iednoipredaiiPoslanik. Sejh Albani je ovu predaju'zbog nnoatva puteva. ni bolesnik. Tit'fiüzi. sallallahu drugom hadisu Poslanik.Hafiz Munziri tvrdi da su njeni prenosioci 2113. . . u prvom redu.pouzdani.nemogla osoba. takoder. HadidZ mora obaviti jednom u Zivotu onaj ko u moguönosti.Ostavljati a potomi tjelesni duhovni.

ienah. Mitkatul'nesabih.v'a .lt'n-Sa\i\\ Na$ u radnts-ralaft. kaze: su ociienjLvjerodoslojnom i seih AnmedSarir ovu predajLr lmam lbn Abdut-Hadr ö/l50 Dobromje na El'nusn?d r opaske i Sak. UzviseniStvoritelj. njegov polozaj ili njegova hgovina. te ga ovaj ponovo udara na isti da naöin.rove ik. rekao: je alejhi sallallahu Poslanik.lim. iamedu nas i njih (tj. a drugi stoji iznad njega savelikim kamenom na dva dijela Zatim u ruci i udaraga njime po glavi dokje ne prepolovi se njegovaglava vraöau prvobihi oblik. 11287 ß Mu. Ibn-Hadz€r Hejtemi i Sejh Albani vidjeti: Ez-zewdZi\ ll28'7.i€rian. 1488-1489/7M? i drugi. Nakon ito je citirao ovaj hadis Sejhul-islam "Öovjeka od namaza odvraöa jedna od öetid stvarj: njegov imetak. prenosi da b. od lbn-Kajjimai Ez-zeT ' ad. :7 t t Vidieti: tenkihut-tahk . "Onai ve sellem. sanjaojednog öovjekakoji leZi na ledima. znaöenja Prenosi se da je Poslanik. l/319/890. lletsg. il|govo.Nako.r3 Oni su. sallallahu alejhi ve s€llem.. Koga od namaza odvrati polozaj biöe sa Hamanomi koga od namazaodvrati njegovatrgovina biöe u dflrstvu sa "'o I-Ibejjomb.Tirnnzi"|135212620' Darimi' 1/197/1233'Ibn Nasr u Ibn Madze.2/21.namaza kaTe:-Sta vas je o ovim nesretnicima. 13Ahmed. Hamanai kljaje Allah najgorastvorenja IJbejab. r/133/58. Halefom. str. 3l.obja5njeno vrijeme se radi o öovjekukoji je odbijao Kur'an i koji je spavao. u je pripisao Tdberaniju tto ovu Predaju tct|ibu.Ibn'Hibban'1/132254(El-mevarid). 1067/4678' Ebu-Davud' Nesait. Er 2165r-6521275.azao. 2/59/82. sn. Adäurri u ti'. 21644-655/265 l .govoreöi 'Nismo obavliali namaz""" (Prijevod u Däehennemdovelo?. IbnD anri 2D4\/2721. reöi öe: 42-43 ) Et-Muddessir.bez sumnje.sallallahualejhi ve sellem.i.6/150/6576. njegova vlast. Koga imetak odvrati oä namazabiöe u dru5tvuKaruna.oiozo.lmäm Hejsem.sa[h[tfiu ve sellen.Poslanik sallallaiu "Parova koji odvaiaviercvanie od ncvierstva ve seflem. Halefu.nakon -Preno<ioc' pouzdani predaie su Ahmedove H:kebiru i El-. str. aleihi le rckaot "obavljanje alejhi ve sellem'rakoderje sallallahu je .tidiett Huknu tunkß-rdl"I'.-ut uio hufi" Munziri. Upozoravajuöina opasnostostavljanja namaza. licemjera)ie namaz: ko ga ostari D Buhari. Amr ko sretni Allaha beznamazabite u druiteu Karuna. togaje Poslaniku. Faraona. je rekao: Ibn-Kajjim stvorio. "y.ll1561463. l/183 i Es'semerul-mustetatrU53 14'. Adzuni u EJ-.u 'Abduuah wemenima ü u njihovimpropisanim ne obavljajudl namazä.str. Darekutni' 2/4111?35' Kadrus-salah.2l88}l899.Koga od namazaodvrati njegovavlast biöe u drustvu Faraona."t' Poslanih.

Ibn-Mende t El-inan.112od Ebu-Abdullaha Hutonu tunkis-salah. Il383l3I'l-3I8 Lalekai u Serl' usulil-iatikai. kada bi iziöao u vojni pohod öekaobi zoru' Ako bi öuo iabahskiezan vratio bi se. '' Bdari.osim ostavljanjenamaza. Mesudje kazao: Ko ostavi namaz.20 su ashabi Allahovog Poslanika. Abdutlaha koju biljezi Ibn-Na$ n Esaalah' 2J904/947 i lbn' 11273-2'7418't6 El-ibane' u Serhi usulil-iatikad.5/95/24052. Vidjen: Ebi-Seibe. Haldm. u prolivnim bi se borio protiv niih.str. ll0/553. Ahtned n Esaunne' U3591172i ocijeniodobrom SejhAlbanije ovu predaju Tabeßrt t El-kebiru. sa dobrim lanc€mprenosilaca' .9ll9l/8941-8942 prenosi Ibnovome Sliöno 1/382 Es'silsiktud-dtiP Il3'lO i Sahihut-terlib. si.laj nema "Nevje6tvo je ostaviti namaz"" drugoj verziji od lbn-Mesuda stoji: 16 t\hned' 51346122833' M^dZe'r/319189r' Tirmizi. Abdulah b.u\nedu. 7ß54n622.4tll382 le vidiet\. sa Diad u El-|/."rs Poznatitabi in Abduüah b Sekik el-Ukajli'" kaie da ashabi ÄIahova Poslanika. t E!-sefiah.I-' ll4Sll2 Inam Nevevi' Z. Ahmed u Er'Srn'a l/358/769' lbn-Nasr u KaAnls-salah. Ahmed.'1135312621.sallallahualejhi ve sellem.2/40/l?33. 4lgog'910i1fi7.ova predaja ima potpom u ' Lalekü n verziji Dzabira b. Zehebi. djela?!Enesb. 4/902/1520.govorÜ: '-log-i.od Abdullaha b Amra b el-Asa' B ACd. I/291/292.. U2'13-2'14ß?7. 4/230' Hakllx.ehebi.Burejde b el-Husajnprenosida je Alahov poöinio je nevjerstvo.62112943 i Muslim.Ul561462. Ibn-Bettah prenosilaca lancem dobrim \rr. Ibn-Abdul BelI n Et-temhidu.ostavljanjenijednog djela Hasanel-Basd je nisu smatmli nevjerstvom.lÜt Nesai.":: bez opravdanog jesle ostavljanje ramaza Iüka i nevjerslva '. lhn Ebi-Sejbe' 6/1723043'l i HskiI. Abdulah b.lhl5oel2294li lbn-Abdul-Benl4l124 r3Buhari. Zikn esnait-tarj'tn.' Il4Slrr' Irlam Timizi.i Mesetetut'te16r' l/61."t6 poslanit.'rfr. saltaUahualejhi ve selle4 rekao: "Ko (namjemo) ottavi ikindiju-namaz niegora-diela su poniitena. ln45 i Es'se eruI'mllstetab.lakv.r-srldll. kazao: "Do menl ie doprta vijest da'lzmedu ipoöinjenog muslimana sallallahualejhi ve sellem. "t IUn-g"tt"tt n El-ibane. Sejh Albani ovu predaju smatrajü isptavnom vidietir El-medLnuo' 3116' Hulasatut-ihkm. Iraki' Menavi' AdZtuni i Albani ovaj hadis smatraju vjerodostojnim vidie. Nesai. Darekutni.211898/935.ita je sa onim "Allahov Poslanik. ' Ibn-Na$ u (r(a.u vJere Abdullah b. Malik kaZe: klanja.385/2634. Neilul-evta' l/363' rcryib lt366 11348 i Sahihu| Ke|ful-hafa. su njegova satlallahualeihi ve sellem.sa ispravnim lancem prenosilaca' Vidjeti: Eserija' Nuamanija str. Lalekai."tl Ako slijedi ovakva kazna koji nikako ne za onogakoji ostavi samoikindiju-namaz. 1152. 2/134. od imamaDarekutnija A Ttnnizi.lru. 2/87?/894.

kr le ie.. vJ70.rioh. ' Vidjeu: #l"ra1a sn. pozvanda klanjasabah-namaz."" lj.i izmeduostalog. 2tgg3tg24. Abdur-Rezrak. str. rwmaza je rekao:"Nemaimanaonaj ko ne klanja. et_ . ^ . sresr de Allaha'a \T-a:: Io Allah srdir na njega. v idtetj:M cdanu. ftn_Ebi-5ejbe. ."r0 Na drugom mjisru iejhul_islam kaie: "Ko ne klanja dnevni namar3' do zalaskaiunca üilo zbog zauzetosti na radnommjestu.je.tereb. lbn-Nasr u ra(1tus-salah. pa "Da. l/2cll29o. ow predaju oc'jenio vje rodosr.f/öl-o2/5.'.. usut it -iari kAd.ltg3. Vidieli:Sahihut.. el_Hartab na samrmim mukama nakonstoje izboden nozem.t€rdi. !1". oporuöio mu pazi da na Rpostelji 'lama7.Nakonsüka nema ve6eg qriieha od nama.-32 ']lüa se po mi5ljenju veöine islamskih gole.y. lo.qailÄ i lt2q2 2cj./a dok ne prodenjegovovrijeme.. ' Malik.nTr. t/35O-351. Ko o:t. Rahevej Tapaia: uöeniaci od "." prenosise da je Omer b.icriah.a srnrmoj pozvao Omem.'" Tmam lbn-Hazmje rekao: .neduklanjati.tam tUn_ T?"Iü" 'OnaJ r eJmrJJe rekao: ko oslavinamaz gorije od kadliivca.tubekat.F<. nema udjelau islamuko napusti Jerekao: namazi'paje klanjaoiäk krv je curila iz njegovih rana. i:*."'"fhned lmarnIshakb. 2te03/.2c4-2q5. . 182/654. nesrelnil i zloöinac. '. 7/4J44 35t37M5.Ibn-Sadu tr. Abdv-Rezzak. je rekao:. *^ea " az ina". . " Vrdjeli: El.ilaca.'2a Ebu-Derda Ibn_Abbas je osravi nam-az a u je moguönosri obaviti ga. bludnlka Je i onogakoji konzumira alkoholi drogu. t/150-151/578 581 i 3n2st50l0.ojno m.22t26.od imamaZehebria.)7 Ebu_B. sa iqpravn. ' RindUünama7.Ko ga budezanemario zanemario sve ostalo.tr. " Adium ü E31.rsejn.AfbanrJe Lzlekai n Seüu usulil-iatikad. od rmama Zehebiia. ut-Ietava. 22134.lslamski on je nevjemik. Ko ga uopcene klanjaon je kao kradljivac i bludniöar. '" Ibn-Fbi-Sejbe.. 6/164t3O352. 2/tO^232. Ko ga buderedovno obavljaosaöuvao ie svoiu vjeru.anamazposlije njegovogvremänapoeinioje velßr gnjen. U146-14?/81.Za mene Hattabposlao pismosvojimnamjesnicima u komeie stalalä: je najvainijastvar narnaz. n-1j11 u porpunosri. 2U2t.lova ili hizmetauöitelju i odbije se za tä -uöenjaka.a45. t/53b-5j7/2OJSiiaha\irsprhut-neani.iajit Imam Zehebi ka2e: -Ko klanj. .26 U drugoj predaji stqi da ie Omer U. lancem preno.. il' podnei rkindiru 7aDutni[a. 4t9O9nS35 ^ Ma1* | Et-nwetta.4/q08/ t 5i6 | tbn-t\a\t u Kadrus_\atah..ve sellem. sa rspra!nim lancem prenositaca.Ko [aze: . Darekttni.uidjeti: Medimuul-f"ta!a.on je najveia propalica. od sejhut:rsrama tbn Tejmij.J7. b Hanbet .2e Sejtrut_i..' v idteti:Mediau ut-fetava.y . '.

upropasten Poslanik. EbuJala. . 1/225-226. 2/299. 2/55. rekao: "Pno ito te nestati mealuljutlima je '" poricrcnjp I cmonetI a :. 445/1542. a ako mu namaz ne bude ispravan. 15111116'/\5.ti. Kada se god koja otkine ljudi öe se hvatati :a sljedeöu. Ibn-Hibban. Ta\ayi u serhul nuikil.je rekao'. c n t r e n o n l i c r u j Vidjeti: Al.djetl Sallihul-r|:atut l/503/2573. Vidietj:Sahihuldaanlia. a predaje su pouzdrn." prenusioci " O \ ut r e d a i b r l t e tH r 3 k i mf i m i / i u ^ .Hakim. Hadis u ovome znaöenju vjerodostojnimje oci. t/503/25'7s Keiful hafa. Et-tenltid.2/40t-4o2t413. ka:e: 'Ovaj hadis biljezi Ahmed i TaberaniI El-k?bitu.i odbije naklanjatiga. Bejheki ü ad d?id{ 7/205. Spojsna g I vremena Poslanika. str.jenio hafizAskalani. Vidjeti: Sahihul-d:aDtia. Navedeniajeti i hadisijasno ukazuju na vrijednostnamazas jedne. Vidjeti: rrn{etut atNe. Imam BDsä \t Mis(ibihu.aostanikwog. r d d n . SejhAhmedSakiroru ver/rtu\marr. Sejh Albani er smana vjercdostojnim.r \ d r i . tt tn-gibtun. 141570-571/6605. 3t6t/s495.nrßr"1". namaz."Niti islana te se otkidati. l/l76. bez opravdanja.i. Hafiz Hejsemiu t1npdined.sallallahualejhi ve sellem. s x J o b r i m l r n ..jcre.Ken. / . k"Ze: Lanacprenosilaca ove predaje ispunjava kiterije Buhariiei Muslima.Musliman ne moze ustrajatina pravom putu bez namaza. tretira se neviemikom.. sallallahualejhi ve sellem. te opasnostostavljanja ovoga ibadeta. jedna po jedna. L vidjeti. 2/ l 19/38'/3. 2/:40/185q I Ahmed.-. do danainjih dana smahaju da onaj ko ostavi namaz namjemo. .rekavii im: "Namui.Imam Hakim i iejh Albani ovaj hadis smatraluispravnin.l9/209/12169.2/402.tdttj? \to . 4tto1/7o22. ocijenio sa je dobnm.l " Ahmed.sni. U/14l5/7880.7/14-1-145/2078. 8/226-22113203.taddae.jetumuz. Abdu b.u. V. s druge strane.11253.jer Sta je muslimanu preostalo od vjere ako ostavi namaz.5/309-310/2933.sallallahualejhi ve sellem. Ibn-NasL u Kalzs-ralal. Ahmed. Prw ito öe se izgubiti od islama je islamska vlast.a'nan.u."11tj. a zadnje ito öe ostati od ujere je namaz. Humejdu tf. ." Allahov uspio je."r5 Prvo za Sta öe öovjek polagati raöun je namaz.nio.. *'titmizi. 1/3321324.5/251/22214.S/l16/7486. ako prode taj ispit je. O\aj 6adis u njegovom smislubiljeze:Makdisi I El Dtuhtarc.Sattihul-dia. Taberani."'" U drugoj predaji se navodi da je Vjerovjesnik. c os!atiod r./r. Taberani ü t7 ?. Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. öuvajte dobro svoje namaze. na samrtnim mukamaje savjetovao svoje ashabe.'7/281."Sejh Albanije ovu predajü ocjjeniovjerodosiojnom.ull nal. salla[ahuabjLipeu&-. 2/905/50'75 i Sahihu ßüti.

Begaviu S"rtrr-$. 7/308-309/36348. f ssemerul-nüstetab. mu rcöe "Borba na Allahovomputu. Ko ne bude tako öinio nemaobeöanjakod Allaha . Abd\r-Rezzak.koje djelo je najboljeda se uöini.Ko se budepropisno abdestio." (Prijevod znaöenja El-Eala.sallallahualejhi ve sellem." Imam Ibn-Abdul-Berr. sallallahu alejhi ve setlem. .a mi öemospomenutisamoneke od njih.rekao "Sta mislite kada bi nekome svojim ashabima: ispred njegovih rrat@tekla { eU-Oavua.Uzvisenije rekao: "Uspjeli su vjernici.Naredujudi svome Poslaniku. ocjjenili vjerodostojnim."AUah je propisao pet namaza. t/283. 2t4gj."(Prijevod znaöenja El-Maide.Staje poslije toga?" Poslanik. a Poslanik. 1/383-385/26?. UzviSeni Allah je rekao: "Dostavliaj ono Bto ti se objavljuje i obaylj4i namaz."*' Ebu-Hurejreprenosida je Poslanik.) Obeöavajuöi uspjehonimakoji ustrajavaju u narnazu. Hulasatu bedit-munir. 23/288.Ibn-Hibban. 45.Sta je poslije toga'|" "Dobroöinsteo prerna roditeljima. 512r/1731. je kazao.u.) Obraöajuöise vjemicima." Ibn-Mesudje potom upitao: . 4/20. Zgrkanlie\ komefiar na El-nuvetü!." odgovoio je Poslanik.sallallahu alejhi ve sellem.2/62185.. Allahov Poslanik." (prijevod znaöenja El-Ankebut.) Brojni su hadisi Poslanika.Hanjao u odreilenim namaskim vremeniftta. Ibn-Madze. zaista naBaz odvrada od razvrata i svega 5to je ruZno. ft. 4rBuhari. koji svoga Gospodara spomene i namaz obavi. l/418-41911158. 3/5-6/45'75. 14-15. Nesai. str. tatoder. 1283/5970 i Mustim.d. l\'l/425 i ovo je njesova verzija.sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-EbiAsin u svomSrne.sallatlahualejhi ve sellem.2/665/1001. Ibn-Hibban su ga. zekatdqlu i ruku öine."ao Ibn-Mesudje pitao Posladka. oni koji namaze svoje skruöenoobavljajui" (Prijevodznaöenja El-Muminun. Ibn-Mesud ponovo upita: . 1ll80l570. Menavi.AlIJJed. Sahihut.Ibn-Ebi-Sejbe.. Es-silsil?tus-sahiha.1-2.llJ85. Imam N€vevi t El-nedinua.aniav6t6t3242. sallallahu alejhi ve sellem. 513191221'72..ako budehtio oprostiöemu ili öega kazniti. 55.n ra 4/105/978. Ut55/460. Et-klhisul-habi\ 2n18.upotpunjovao rukue i bude skruien u namazu Allah se obavezaoda te mu oprostiti. sallallahualejhi ve sellem.)U drugom ajetu Allah je rekao: "Uspio je onaj ko se oöisti.ll53 i El-ni'kah. Hakim.mu je "Namaz odgovorio: u njegovovrijeme. sallallahu alejhi ve sellem. koji ukazuju na wijednost namaza.. kaie: "Ovaj hadisje ispravan. yldjett Et-tenhid. Uzvileni Allah kaZe:"VaSi zaStitnici su samo Allah i Poslanik Njegoy i vjernici koji redovno namaz obayljaju. Malik.

i on se u njoj kupoopet puta dnerno. kazne. 3/158/1814. takoder ie kazao: dnevnih nama:ä i di. sallallahu aleihi ve sellem. da li bi na njentu bilo inalo prljavitine'!" Ashabi su rekli: "Ne.ijatskihkazninadonimakoji to zasluZuju \idjetl Dtinhad:. mu kaza: "Allah ti je oprostio ono ito si poöinio""' Allahov Poslanik.na to je rekao: dnevnihnamaza Allah njima sapire grijehe Svojih robova. "Zar nisi klanjao sa nama dmai?" Odgovorio je: 'Jesam. Vidjeti:tr-s. nije mu niita odgovorio. Jedan od njih je poginuo na Allahovom putu.Neposredno nakon toga je ikamet i öovjek je klanjao.adiei lbn-Hibban ovoj "'Buhari.sallallahu prouöen alejhi ve sellem.iedan ramazani klanjao iest hiljada i toliko i tuliko rekata. satla[laiuakjfuvese[ü Suojstua 15 t rijeka. Nakon zavrlenog namaza ovaj öovjek jc ponovo podsjetioPoslanika.U28ll64. rs Ahmed.l0/315/20758. 3/313i Metlitrcu. itilne+ i Muslim. 1/554/211.QoslaniKotog. ul nabud."1i. i ispriöao mu san. l7l71.Zbog objasnjenjs EI '7 -138.i rekao: "O Allahov Poslaniöe.f. | | /31 t -3't216486."'4r lbn-}i4. Rtiti. sallallahu poöinio sam djelo koje alejhi ve sellem. . 2/20. r+ö r++ilotz:.uma do tliume briiu s|e slole manleoa t'errKtn Sruena. 16J196-197/10285.. Ebu-Awane. 12113'7 Neilul-eüar. Poslanik. sallallahualejhi ve sellem.sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. Allahov Poslanik.sallallahualejhi ve sellem. 'i. Fc*&/ klanjali. Ahmed. a drugi je Zivio nakon njega godinu dana. 101204. na uöinjeno djelo. smatraju dobrom.2/139-140/667 str. 3/95/233. predanja." a Poslanik.. te da izvrii ierijatski odgovarajuöukaznu nad njim. / l2l i At. i Bejheki.i rllcrrr'rll/].Ibn Hibban. Talha b.ld. pristajuöiza Poslanikom. .oi hadis nenrozc iako su dokazo dozvolineizvrsavanja ie. od imama Nevevija. 5/20 25l1733. Kada je osvanulo doiao je kod Poslanika.v.u-Jala. SejhAlbanijuje svrstao meduvjerodostojna 6/116t2591. sallallatu alejhi ve sellem.reöe: 'Zar nije postio nakon smrti iehida. " e"t"'i. 1261528 koristiti kao o. Ibn Hrzejme. Eb. zajedno primila islam. Ubejdullahjedne noöi je sanjaoda je onaj drugi usaou Dzennet pdje iehida.sallallahu alejhi ve sellem. { Musliin. pa kazni me!" Poslanik. Hafiz Munziri i imam Heisemi ovu predaju vldjerj: Sahihut-teryib." "Tako je i sa pet Vjerovjesnik.ewid. ne bi ostalo na njemu niSta. "Dva Ebu Hurejre kaze: su öovjeka u vrijeme Allahovog Poslanika. l2l3o-31.?/333/8380 i Ebu-Jala.ga je lpitaol. 'tltmizl. sallallahu nalaZe izvrienje Serijatske alejhi ve sellem.""' Takoder se prenosi da je jedan öovjek dosao Poslaniku. sallallahu alejhi ve "Pet sellem.

Vidjeti: Sai. 1999.Jordan Amman &€s { Ibn-Mudle."ao Molim Allaha da nas uövßti u obavljanju namaz4 najöasnijeg ibader4 da naspouöi naloj vjed. uöini borcimana Njegovomputu. zaista. takodeü Sdn ihut-tutdZerirnbita *r.sefer1420. 43. ja Rabbel-alemin! Aütor 25. na.verziji hadisa dodaju: ". iskrenima. . god. a oni su.ocijedo vjercdostojnom.. Sehidimai dobrima. 7n4S-Ugt29g2.3na4 i Sahihut-tergib. 9. iarcAt njih dvojice je kao iznedu nebesai zemlie.hll Snn. Vidjeti.po H.3/314.$in imecima i ävoti44 da nam zairtnica bude Sehadet. .. juni god.An%-129413g25 i lbn-HibbaD.divno druStvo!Amin.Sejh Albanije ovu veniju hadis4 takoder. a na Suduiemdanu da nas proävi sa vjerovjesdcima. IbnMadie.

yidJeu:tvtedanu'ut.Ietava. pddrzavajuöi se.ad Na ovaj smisao ukazaoje i Sejhul-islam lbn-Tejmijje.'Es-sunen" imamaEbu-Daluda.kila\e f itnirtivaj" sv 431.lz.Nekoliko napomena u pogledu samogdjela Pisudiovo skomno djelo. osjeöajuöi neophodnim.ö. upozoravajuöi na neke neispravne predaje koje su rasirene medu svüetom. iznosio samdokazei jedne i drugeili vise strana. koristio samnarcdnemetode: Pnot Polazio sam sa izno3enjem kur'anskih. ' VidFn: BeJanu zeqalil-ilnive! taleb. EI . mimo mutevarir konsenzus predaja).kao sto su: "El-musned" imama Ahmeda. jer je on.u svjetlu Ku/ana i vjerodostojnog Sunneta."El-mugni" imamaIbn-Kudamei nekadrugadjela.bilo iz Kur'anaili Sunneta. od tmama Zehebija. iz odginalnih zbtki i djela. kroz opis namazaPoslanika.ito je oznaöeno izrazom "uzetoiz" ili "preuzeto iz". a potom hadiskih Serijatsko-pravnih dokaza.od ßn-Tejmjije. i. kadje bilo moguöe i Ito je najpreöe.'tsIdtamia" imamaTirmizije. lmam Safija smatrada je stvami jaöi od pojedinaönih(ahad) hadisa (rj. i. Peto: Kod izriöito spomih pitanja medu islamskim pravnicima.od imamBejhekija.govora ashabaili tabi'ina. a u sluöaju. osim u iznimnim situacijamagdje nüe postojala moguönost koristenjaoriginala.^Menakibui-Safi '. Imam Zehebije rckao: "Nema nikakve koristiod predaja gdje suizmjeianiispravni i slabihadisi!"47 je konsenzusu Drago. potomsamkomentirao slabijedokaze. . takoder. spominjuöi stepen vjerodostojnosti svakog hadisa. uzimao sam sa izvora. oa ttn-eUi-gaLim a. Öetwto: Kot'lsno sam ponekadvise razliöitih izdanjajednog te istog djela ovisnoo potrebi. ^ v ddjeü Ad'bus-Safii.ae Treie: Sve navedene dokaze. navodeöipotom dotiönodjeto ili ukazivanjem da seradio prenosenju iz drugogdjela.sallallahualejhi ve sellem. sLr.2130. . verifftovani i legitimni vjerski izvor kod uöenjaka ehlus-sunnetskih pravnih usmjerenja.pri tome. vriio sampomienje (tevfik)stavova.' Posebna paZnjaposveöena islamskihuöenjaka. "Fethul-bari" hafizaAskalanija. 7/2s.principai pravila koje su uslovili islamski u-öenjaci. Sr'eruealanin-nubela. moleöi UzviSenog Allaha da se muslimani okodstenjime.str. tot2o.

Medimr.od5ejhaEbu-Abäul. ebaur_nahmana od Sejha Muharnmedab. nu jeziku..tako misljenju .ll*i l"jq t krlka objainjenjagtavnine Des€lo: Spomenute dove su napisanena izvomom arapskomteksfu. SeidaEnbalija. inSa Allah . .ul_fetava. habir". Konsto sün viSeod öetiri stotineiTvora.r.i rijeöiuöenjaka prvü i potonj . kraüa studüa od sejha Fehda U. poteSkoöe.'. tryruoareKrun).El-medZmua.zdrzo:Djelo poöinje govorom o abdestu.."j.I\.1ba. (Askalani)..u ashabt pndavaliveliku paznjuovom propisu. t-mumda b.primjemoda..Sifetu wduin-Nebijj".a zavrsavanaöinomzika poslije namaza.Et-ta[ris.. jer je. S. Devetot Iz ielje da sejasno predstave izvori navedenih dokaza.veJ.i'Fethul-bari. ito öemodetalj-no pojasniti. octseJha Ahmedab. fi siferis_ salatihatemil-murselin'.naidina razumijevanje i da im öitanjefusnotaneöep. SalihaUseimina'-Es-satarul-mesrukah". _)trefu satarin_Nebijj. leksra.iiskul_ .tu.q U-jueu. P:l?. ": selJem.wfiuf..s-Serhu ' Aroanua.. -r.iovo skromno djelo u ovoj verziji ugledalo svjetlodana..d.RahmanaEserija. aol . g. od iejha Muharnmeda od SejhaMepuka b... N.Sesro: Djelu nije cilj naklonjenosl jednepravneskole. :ll.e aUaest uvJetnamaza.ovaj sunnelzaposravljiu"f* l... da sam prevashodno. f":Ji.n"ra"1u. (Ibn-Kaiiim) "Nejlul-evrar' rsevtanit. Atija lbrahima. bosanskom Jedanqesto:Ukratko sam obradio pitanje Fegrade (sutre) za namaz. ovisno o stepenu ispravnosti i jaöini iznesenih argumenata. Tutrfetut-arrväzi:: ::z. Od sawemenih djela izmeduostalihkorislena su:.."a."qd T:. s tim Sto.vevD. korisreöi dokazeiz Kur'anaiSunneta.Osmo: . _ na bosanskijezik i na kaju rranskipcüu utäp. Da b..ito ie o?ly. ponekadsu fusnotepo svome sadr2aiu I pnDuznegtavnom dtjelu reksta."rno nauönommdu.Smarramo da öi ciiaoci oväs ll9 djela.. iit.U njima se nalazehadisi postaaika.Siradäl_munekin nram . odabirao meritomüe misljenje.T ?di:*d Haorst i<ojtse tiöu sameforme namaza pisanisu samou prijeuoa. .og rcr. Sljedeöa djela zasluiuju da se istaknu:"El-evsaf' (Ibn-Munzir). Nuha :y.jer su oboje usko yezalri za rramaz.

a islamje öist od svegatoga. bilo nauöne i ftampaßke prirode. Uudske @ @ & .sallallahualejhi ve sellem.Zato eventualne greskeu ovome djelu.Zetim. takoder. dokaz su nesawienosti. naglasiti da je vrijeme nepogrelivih zap€öad€no slnrcu Poslanika.Dvanaesto'.

.

21247n962. taloder."" Alija b.3/82/224. Ahmed.5/489/1841. .) Od Ibn-Omera se prenosida je Poslanik. T. od lbn-Munzira. Darekutni. str.84. kada Zelitenamaz obaviti.prenosi se kod Bejhekija 2/16/2096 i 2/173/2790.Nesai. l/138-139.18/135 str.Medinu'ul-fetara. E6t)-Da\ü. Danr . 6.aosfanitwog. 5{ Vialeti:a evsar. bez kojeg ne vrijedi namaz.od imana Alija b.2/184 i Tuhfetul-ahve. Nevevi i sejh Albani ovaj hadis srnaraju vjerodostojnnn. kao rijeailbn(mevkufen). ovaj h.80 81. Ibn-fbr-Seibe l/14/2q. . Sefiu Sahihil-Buhati. Vidjeti: El-ned." i nogesvojedo iza ölaDaka (Prijevod znaöenja El-Maide.lil-nuni\ tt1tt.1/123/1006.rdis sü ocijenili ispravnim. " Ebu Davud.lrhutIrrrtö.rv SudZudut e. 2l'l 16-'7l'7l3l9'7. a zavrietak Islamskiuöenjacise sla.a.Ebu-Davud. Imam Tirmizi.. (operite). i Mu slim.Mddre. od hafizalrakija. nl[al[afrua. s-allallahu alejhive sellem. Datimjl/l I 7/b86.1-15/s3. V352/1345. Tirr zi. 1/l171687."s abdestim Ebu-Hurejreprenosi hadis u kome Poslanik.nu4 3/289. 1142.lad. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite.ma.3/84/225. rckao: "Kljuö namaza je abdest. l/188.fejhieq{St'ojstua Namazsene prima bezabdesta B t UzviseniAllah kaZe:"O vjernici. 1/38-40/3. 2/589. l/1. 3/289 i hafiz lbn-Hadzer u El-fethu.od Ibn Bettala.Tirmizi."s0 Muslim. "Ne rekao: pima se namaz bez abdesta.7126 1Sudiuduttilave. srr.""'Ibn-AbbaskaZe da je Vjerovjesnik. Begavii Mubirekfuri. Serhus sunne.i. " Nesäi.UIO1 i El-id. ::Buhari. Ovajhadis. potvrdujuimam Rrfi'i. Ibnt I l04tZZ2. l/51/132. Ibn Madie.10n9s-196/5339. 1/218.i po glavamasvojim potarite. . poöetak mu je tekbir. Hakimi Zehcbitvrde da ovaj hadisispunjava Muslimovekriterije. Ibn Ebi Sejbe. l/15/55.st(.u da je abdest uvjet. 29.. sallallahu alejhive sellem. Hatib u Taihu Bae. Tirmizi.sallallahualejhi ve "Ne prima se namaz sellem. SahihuL-ditn\ia. Vidjeti -til.l/53/139. 1/2427l1. 2/ tO24/5885. Autentiönost ovogabadisa yidjelii Hulasatul-be. kaZe: onogako izgubiabdest dok seponovo neabdesti. sallallahu alejhi ve sellem.l/208/2380.rekao:"Naredeno mi je da se t prije obavljanja namaza. el-Katldr. l/1O5/224. Mesuda a Sejhul-islam Ibn-Tejmijjega srnatra vjerodostojDim.El-ikna. l/223 224140'7.H^l:trn.Imam Neveviu El medinua. od lbn-rejmijje. Bejheki. Ebi-Talibprenosida je Poslanik.

2/646-64'7 i Sahihul-d. 2/390/1159. yidjetl: SahihulnetdknHabih.sallallahu alejhive sellem. r/1rU526. öisti od gijeha. Humejd. Sahihut-tersib. Ebi-Talib prcnosi da je Allahov Poslanik.rne abdest na naöin kako sam seja abdestio. sallallahu alejhi ve sellem. Abdu b. Affan jedne prilike zatraZiovodu za abdest.poslije obavljenog nam. Ebu-Davu d. Vidjeti: ts-rsnelrl mustetab. Kada opere sroje rüke. rckao: "Upotpunjavahje abdesta u neugodnostima. koroöahjeprema dZ.Ebu-Jata. rekao: "Ko uz. 2/r06t/6r63. Tatimskruienoklnnja dva rekata. biva u namazusve dok se ne vrati kuöi. Allah öemudati nagradu kao onima koji su klanjali u dlematu."" U drugomhadisu Avfb. sa vodomili zadnjomkapi vode spadajugijesi kojeje ssBuhäri.te se abdestiona isti naöin kako se abdestioPoslanik.lr. Imam Hakirn i Zehebi smatrajuda ova predajaispunjava Muslimove kit€rij€."" Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. lll95 i Sahihul-d'ania. ovogapredanja Vidjeti: M edan euz-zeI aid. 1/1211316. rekao: "fo se abdesti upotpunjavajuöi sroj abdest.Hakim."ss U drugoj predaji Alija b. rckao: "I(o se abdesti kod kuöe.ania. 11223/456i BeiheLi 'r Süabul-inanu. 66/160. ali ne stiBne u diemat.tzo. sa vodom ili zadnjomkapi rode spadaju gruesi koje je poöihio svojim oöima. H^kim. sallallahu alejhi ve sellem. 23133 i str.3/aA-89/226. Tirmizi. sallallahu alejhive sellem.pmiji-iisöekivanje arednog. l/22U926. str.1/283-284/854 i Ebu-Davud. 3l'71n899.Imam Hakim i Zehebikatu da ova predaja ispunjava lv:uslimove krikrije. 53Nesai. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. ll 1391442. Imam Munziri. 56tbn-Sahin u Er-rerstra l/104/36."'o Ebu-Hurejre kazedaje Allahov Poslanik.nar'i. pa opere svoje lice. a zatimje kazaodaje AllahovPoslanik. a to neic umanji!injihovunagradu. Harisprenosi daje Allahov Poslanik. .4/24r/18128.ve sellemlnamaaa Vrijednosti abdesta Humran kaie da je Osmanb.52/159 i Muslim. Tajalisi. Ibn-Madzid ed-Dimjati i sejh Albani ovaj hadis smatraju vjemdostojnim. Zehebii Sejh Albani smatraju da ova predajaispunjavaBuharijinei Muslimove kiterije. Abned.Imam Hejsemitvrdi da su prenosioci pouzdani. Iß27n54.bite mu oproiteni proili grijesi. rekao: "Kada se abdesti musliman. potom ode u diamiju.lß24n44. Hakim. potom ode u dZamiju. v Nesai.Ul13/528. SejhAlbanjje o!aj hadis predaje. Hakim. i neka he prepliöe moje ruöne prste. U234l484. 21 36. svrstao meduvjerodostojne Vidjed:Saft iäul-dZania. U43l103.l/130/91.

I|usn?. sallallanu alejhi ve "Namaz je najbotje settenm: djelo koje se noZe uöiniti."62 Odluka za abdest(niäet) Nijjet je uslov za valjanostabdesta po misljenju izrazite veöine islamskü_ pravnika. Safija u tt. 11355-358." Ib'J MadLe._ "' Ovo je drugi dio hadisa.Imam Kuftubi spominje da neki Safijski . El-likhulislanijj. str. MrpnilmuhtadZ11167 i Reüatut-talibin. 5/252.Ul57."o' Hvaleöionekoji ushajavaju u ovome ibadetu. Fethul-Ban.Io i lbn Ebi Sejbe. ."'" Osmanb. 1/3-412. Imam Haldm i Zehebi ka. l/670/21s0. tak i ispodnoktiju. 2/88. 1187. takoder.od dr. rekao:"U*/aji (svjetlo) vjernika (na Sudnjem d^nu) biöe do ono7 mjesta do kojeg je dostizala voda kad se abdestio.1/155. l/3r2/2t9. Et-vesit.Vidjeti: El. Affan prenosida je Allahov Vjerovjesnik. | 186 i lrvaul-galil. Ahmed. Nesai.29-30. Et-hilafijjat.67 {bukvalisliöke) 5' Muslim. 11332. Kada opere svoje noge.pa se tako potpunooöisti od gijeha. -Begavi.tß3-94/257i Bega:vi. Ebu-Awane.sallallahualejhi ve sellem.l rrrisal.rekaoje: "Samo se pfavi vjemikpridräova redovnog ufimonjaabdesta.Ö) hanbelüskeou i zahirijske pravne skole. Ahmed.-tattZu . 3/107-108/244. ll8. ."60 Ebu-Hurelre kazeda je Allahov Poslanik. od imamaBejhekij ja. DZamiululum.Mulekkina. 24.El-havilkebir. 51. r/234. t198. Ez.limnatu lbni-Ruid. 8/145-14öt5o0 i Ibn-Ebr-Sejbe.rekao: "Ko sepropisno abdcstL njcqovo tijelo ie seoiittiti od güeha. srt.21136. l/75. str. sallallahualejhi ve sellem.Tabeftni.25t poöinio svojim rukama. 14.Vjerovjesnik.l/b6/476. "u. od imama Ibn. Abdul-Kerimr Zejdana. Ei-ierhut-kebir.2ß8/1444i ü Es-sasitu.Et lel iklil. " yidjen: Muka. Hafiz Munziri i SejhAlbani. 11164 od Ilrn-Hadiffa. Hakim.1/5657l149. 5/2'76-2'77/22737. Efi-Jala. l/105/218. 6rMuslim.u da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije. l/5/4. Bejheki. " vldjetl El-hilafujat. v16/49.ehietu f futuil-nalikijje.6' Ovaj stav zaslupajuuöenjaci malikijske. hu Musllm. r/226.1/244.Trberani. Bejheki.vjerodostojnim.2/37118840. a njegovprvi dio su rijeöi Poslanika.Ahme d.r. l/252ll50. BidajetuI nudltehid. U303. l/137. Mesailun fil-fikhil-tnukarcn. Ahmed. -.1/299303. El-kavaninul-jkhijje. Ibn Huzejme. 112211449. Mevahibul4Zelil. 3/113/250. El-fenkihud deyanLl/210.un. El medbnua. stt. smatrajuga Vidjeti:Sahihut-teryib. ll33t. Omera el-Eskala i r. od Ibn Redzeba.3/108/245. lr/66/6202. sa rodom ili 4dnjom kapi vode spadaju gijesi koje je poöinia svojim nogama."a (afüske.\u. t/t5/rq. sallallahu alejhi ve sellem. El-ialam.n5. od dr. Tnnnzi.

ID35i Umdetul-kan. Ahkan n-nisa. El-hidaje. str. stü.kaonpr. Etbenaje.63Suf. od imamä Dzessasa. Ahkmnul-Kur'an. llr42. koji smatrajuda je abdestcitjan sam po sebi.Buhari.It4O2 j Undetut-kan. Serhufethil-Kadir. Bidajetul-nudbehd.." Dokaz prvoj skupini uöenjakaje hadis koga prenosi Omer b. Ahkamul21334. uklanjanjeneöistoöe sa odjeöe. stoga.jedno od izninurih miiljenja u hanbelijskoj pravnoj Skoli. tAI .2ß34..I/106. zahtijevalo nijjet! Ova skupina pmvnika smatrada nijjet nije spomenutu ajetu koji narcdujeabdest. beznijjeta. -. U5l. Sefiuz-zerkeii. U4O2.odlazak na narnaz. B?daiursaMia. ukazujuda za pokrivanje stidnogmjestapripadaposebna nagrada. I|I4O i Ei-ierhut* Vidjett: AhkAnul-Kur'an. '". odimam rlnübiiai Mesailuifl-fkhilmukarcL s|j. I l/1 i Mustim. _^Kur'aL '' Vidje[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[-IhtiIafuI-Iukaha.ovisila o nijjetu onda bi pokrivanje stidnog mjesta. '' yidjet: El-nebsuL W2-13 i Bedaius-sanaia. t8tr45.73 Ako bi sredstvado ibadetä.Vidjen El-dimiu Ii ahkanilKur'aL6/85. " v. od imama Ibn-NasmMeNezlja. od Abdur-Rezzak^. tDO I ut64. a dokaz za to su brojni hadisi u kojima se spominje da se uzirnanjem abdesta brisu grijesi. ispravnoje misljenje veöineislamskih uöenjaka. 1n35. '. el-Hattab u kome stoji da je Poslanik. sE. '' vldje* El-insaf.60. Ulll. Oro je. Uts."'" Druga skupinauöenjaka kaZeda abdestnije ciljan sampo sebi veöje sredstvo paje validan do ibadeta. Omera el-ESkra.pokdvanje stidnogmjestaza namazitd.ai"t. nije spomenut u pravnici smatraju da nije potsebannüjer za abdest. El-kaf. Ut2t.IO-|U27-29.El-havit-kebir. Etinsat lll42. 11355. Medimu'ul-fetava. Serhu:-sunne. Et-ihlijar.kaZu ovi uöenjaci.od Ebu-Davuda. Lll06. HatijetutTahtav' srr.oeselfem.rekao: "Djela . Bedaiul-fevaid. str. El-nedltnua. E!-terhulkebi4 lll5l.an es-Sevri6e i El-Evzalo kaZu da nijjet nije uslov za ispravnostabdesta. lßO.73. tt-^"n"Uo. . '' Vidjetr: El-dZamiuIi ahkamil-Kur'an. lll8r. tßO. 6eVitieti: et-nusanneT l/232895.Vidjen: Bedaius'saneia. 17.nije ispravnouslovljavatiga. Et-musni. sallallahu alejhi ve se_llem. U32. Kejiafal-kina.rll (cijene se i vrednuju) prema namjerama. 6/87.i4 Medutim.Fethut-Ban.El-benaje."Nijjet.od dr. 160. El-lutua.l/ß.11106.3/18? od Ibn-Kajjima. 21334.pa. S te stranenije ispravnoporediti pokrivanje stidnog jer nemaargumenata_toji mjestas abdestom. tnliAvO.65 66. takoder. iako.107. takoder. !8.13t46-41t1901 . 6 Vidje& El-nesail. twnaza Hanefijski pravnici. Se us-sunne.

od sejha ErSukajrija.28. niti od njegovih ashaba. ummetje danas alejhi ve sellem. Nijjet sedonosisrcem.iskupine i ostaleibadetepo konsenzusu je Nijjet rijeöima islamskih uöenjaka ne donosise rijeöima. od Poslanika."30 kaZe:"Nije Sejh Muhammed e5-Sukajri obredoslovljima ni gusul.sE 94. dok jezik nema apsolutno nikakve veze s nijjetom.'" kogaprenosi Omerjasno aludira Sto se tiöe nijjeta on se donosiu srcu i nije legitimnoizgovaranje nijjeta jezikom.kaie: donosi srcem i nije nam od njih prenesenoda su trazili da se nijjeti predajise navodida je rijeöirna.'unenu l:-viiJent " Vidieti:E/-n€rarl. Zl346i Haiüetulbni-Abidia.46/210. tan sasctul-l?he *vidien: Ll-bahruFruik. str.s8. l9t | 48 i Z2tl4O I a | .31560. I et muoredeat. niti neko od ashabaili imarna öetiri pravne 5kole.nu'ul-Jetava.sallallahu uvedenastvar. od lhn-Baza' "-vidjeb: t l/145.. novotarija je u svim (ibadetima). sallallahu alejhi ve sellem."" Sejhul-islamlbn-Kaijim tvrdi: "Poslanik. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaze: "Nijjet za abdest. fi . su. l / l J6-l 17.d'. od Ebu-Davuda. y VidJeti: M edr. 64. Takvo nesto nije nam preneseno tome. opöenito.ni namaz.U_natoö uveliko iskusanovom ruZnomnovotarijom. idjen:i4 ?dinu'ul-Jctava."3r je pitao svogauöiteljaimamaAhmeda:"Da li se prije Ebu-Davud je: "Ne izgovan.' Nüjet nikada nije izgovarao naglas. hanefijski pravnik. od Ibn-Käjjima. Sliölo ovomekazao "Imami öetiri pravneSkoleslozni su da se nijjet hanefijski uöenjak.ni za abdest. )."3a Ibn-Redzeb kaZe:"U vjerodostdnoj 76 Vldjett Mesailunfrl-fikhil-mukarcn.jer_prethodno citiranihadis ajetuabdesta uslovje za njegovuispravnost. poöinjao je svoj namaz rijeöima 'Allahu ekber.namaz. pohvalno nijjetadjeöima. 7-1^\r miije. tejemum.veö srcem. izgovaranje niti bilo koji drugiibadet. Oni koji nijjete dosaptavanja koja ih uvodeu raznetegobei rijeöimaslijedeSejtanska poznati Ibn-Nudzejm."'" U drugomdjelu lbn-Kaijim kaze:"Mjestonijjetaje u srcu.gusl. V idieli: K€rfiretusalatin-Ncbij idjen:Z^adu i. od lbn-Tej ^v t-n"ad. 26159. na tu öinjenicu. kaze: oteZanje vjere.hadi."'Ibn-Ebil-'Aizz. zekat."32 poöetnog nestodrugo?"Odgovorio tekbiraizgovara je öejhul-islam velfü lbn-Tejmijje. A vidietj: Et-k4vlut-nubin ahtail-nusa in. Nema ispravnih niti neispravnih hadisa o izgovaranju nijjeta naglas (rijeöima). si."7e "Izgovaranje nijjeta jezikom. Es.

Munzin.\E )95 31vide. Ibn-Sa}'in u baersibu."86 Sejhlbn-Baz u dielu"El-ferava' 'lzgovaranje l/23'7 je novorarija.ü.Ibn-Had2f.: E!-ierhul-n ntia.barekftri. Tajatlsi. str. I/38 (Sakn). l/l)2-l)3/25. Albani i drugi." Ibn-UsejminkaZe: "Da je izgovaranjenijjeta bilo legitimno. l/15g. Ibn-Kesir.: ELenru h -itiha. 14t26. Ibn-Mulekkin.Ibn-Omer öuo jednog öovjeka koji je oblaöeöiihrame govorio: 'Allahu moj hoöu da obavim hadzdz i urnru. TabeteJlti. El-nedZnua.obaveznoje zbog rijeöi Poslanika. j ! Ed-dua. tlr54/53.lraki. Haldm.srr. Bejheki. 3evidieti: Zrnugni. I/36'7/344. sif. tlr2l15. Ebuubejdu8 tutur. Nema pouzdanih dokaza od Allahovog Poslanika. r44-r54t94-95.saltallahu alejhi ve sellem. | /235.n-sejidin nas.Ebi-Sejbe. l. 3e Ebu-Davud. Darekutni ln2/220. kako ro definiSu islamski uöeniaci. sallallahu alejhive sellem" upuöuje da se nitjet donosisrcem. Ibn-Madze. " Vüe|. Ibn. s|'.l/138/325. Bezav| 1/303/209.pojasnio. El-bahnbruik. 31/101. tn5. Siddik Han. Ovai hadisdobrimsu ociienili:Ibn EbiSejbe.ulunivel-hik?n. a nemaabdesto onome ko ne spomene Allahovoime. 18144a121025.to bi nam Poslanik.sallallahu alejhi ve sellem.Ahmed.22.rbn-kajjim. M. l/169/240. I/544. l/51. 6112115699 29721380.Jeziöko znaöenjenijjeta je övrsta odluka srcem na nesto. tvrdi sljedeöe: Poslanika.Ibn Sunniu An"lul-jewi.niti od imama (prvih generacija)da su izgovarali nijjet rijeöima.33 Propis izgovaraqia Allahova imena (bismille) prije uzimanja abdesta IzgovaranjeAllahova imena (bismillah). Ibn-Omer mu tada reöe: 'Zar to obavjeitavai ljude?Zar Allah ne znaStajeu tvojimgrudima?"'85 Imam Sujuti kaZe:"Poslani-k.po nekim islamskim uöenjacima. Ibn-Sälah. 11352. Sanani."8e ß Vidjeü:Daaniut."87 Znaöi. Vidjeti.ne postojeierijatski dokazi o izgovorunijjeta rijeöima. DZamiut-Timizi. salallahualejhi ve sellem. U245l519. El-kaf. nijjetarijeöima a sunnet . sallallahu alejhi ve sellem: "Nema namaza onome ko se ne abdesti. str. Hai i ietu I bni-Abidin.tbn-MtJnzir u El-evsatu. ni od ashaba. Sevkani. prije uzimanja abdesta.140-141/52.niri iko od ashaba nijenijetio rijeiima zanamaz. Ahmed Sakir. .r. Sejjid Sabik. Tefsirul-Kut'anil-Azin.Tirmizi. l6aD52 i n Matifetusa nen.

r. l/410-411. pa ga ponovim izgovarajuöi bisrnillu. 2|IOS i FetavaL-leda etid-daine.lul-nead.ne (bismillah).t/136. Metlutim.89. Se. ItIoI. El-. Hilijetul-ulema. od lbn Munzira. Es sejtuH{errar.1/118.68.kod ovih uöenjakane utjeöe na ispravnost abdesta. U drugom hadisustoji da je furusijje.Vidjeti: Netard. * Uporediti:tevilu nuhrclifl-halL. Hafiz Askalanii SejhAlbani su ovu predajuocijenili vjerodostojnom. ^'" vrdjeri: Er r. od imarna DZessasa. bismille. koji. ltTO-1 | " Viai." Jednaskupina pravnika smatla da je spomenutanegacüaabdestau ovomehadisunegacijanjegoveupotpunjenosti. l/'74/144. Fikhus-sunne.lihul-ahkam. bez surnnje. Ertelhßul-habir. N"1t"t-".r. e1 vidjet|{ Ahkamul-Kw'an. rtr'72."" 2124. lll03. 5D19. Nejtüt-ettaarlr35. l0l i E1-nenahii-ieraijje. Tuhfetul-ahvezi. Il2st-2s2. 2l lO5.Iz spoljasnjegznaöenja ovoga hadisa neki islamski uöenjaci porpunu^ zakljuöuju negaciju abdesta onomeko ne kaZe bismillah prije uzimanja abdesta. l/132." Nesai. l/118. lll92. Sahihus-sunen. Me*atul-mefatih.ea Kao rezime ovog pravnog pitanja korisno je spomenuti odabrano mi3ljenje imama Ebu-Ubejda. M( Äatul fl{atih. bilo namjemo ili lz zaborava.l-krtu\üic.niti-smatram da su pokvareni namaz i abdest onome ko ne izgovoribisrnitlu..a. Subulusaelam.naredio ashabima da se abdeste.sallallanualejhi ve sellem. Ibr. lOl. l/30?. 1/341191 i Darekü . 2/ t249n st4-'7 srs.-Neki islamskipravnicipraverazliku izmeduonoga koji zaboravi izgovoriti"bismillu" i onogakoji je namjemoizostavi. rckavsi: "Abdestuese u Allahoto . U prvomslucaju valjanima u drugompokvarenim. sr.r efta\ 11231-232.7. od hafirrEbu-UbeJda Kasimr b Sellamr.rlisri.Ponekad iz zaborava ne spomenem Allahovo ime prije abdesta.ti. Bejheki.vdatun nedijj. lß4na. Et-t. f?nva.sejlul dZeüar. lll17-112. Sahihul-daania. 2135'7. L. El-hilaftjaL l/293-298. od imama lbn-Küejbe. e'Vidßt: EHeydalun nedüie. Bega\ ija.-Hrr'zejme. l9ll58. Tev. l5l. Netaidiul elka4 lD24 226. Inaul-ealiL r/r22-123.qrOstali abdest smatraju islamski uöenjacinisu prihvatili ovaj hadis (iako je doiao sa viSe razliöitih puteva. ltt t4-1tS i Medimu'ul-leuva. tlcd?nu ul str. "r vi{ed: freu'ar.. l15.Er-re|datun-nedijje. U7l-'721218.Elstt.pojaöavajujedni druge)e2 i smatraju izgovor Allahova imena prije uzimanja abdesta Neizgovaranje sunnetom. Es.ovim ne obavezujem nikogada me slijedi. 1/76-'t'7. koji kaZe: "Ne smatram da iko treba izostaviti bismillu prije abdesta. ln6. tako da se ne radi o neispmvnosti.huysunne. l^lg i Tena ul-ninne. U3I.t'l. od imama t t26. \tr. Poslanik. ll34 i Udaalctur-neibil-nutcmcnni. .srr.

Taberani u tr-sasitu. 10' v iiieti: M edamu ul Jetava. 1/114/376. sallallahu alqhi ve sellem. 1150. EInuhezzeb.jer vefika razlika v.Vidjeti: El-mesail. sll. 11136. 1189. torv. imam lbn-Munzir kaze da ovo miSljenjenemajake osnove. Serhul-umne. 11166. Haiijetud-Dusuk. El. EI hubdia. Et-kafi.l.Errerdul-nufiia. U192. Ibn-Mulekkin tvrdi da ovo miSljenje zastupa pravnika.2r t8t.El-insaf..: tt-neazm. 11418-479. muje rekao:"yrari se i popravi svoj abdest!"tta % Viaieti: nt-nuaewenenl-kubru. Awul-nabud./zoDa li je dozvolieno praviti veöevremenske pauzepri uzimanju abdesta Tslamski pravnompitanju. 1/35/158. Hasii?tu Ibni-Abidin. t/3O.esit. _posroji " Vidjerl EI-nebsu!.r0r veöina islamskih Sejhul-islam Ibn-Tejmijje smatrada je dinjenjeovih prekidazabranjeno osim ako za ro postoji opravdan razlog. U58.kao trenurninedosrarak vode za cijeli abdesl. rl1 51. B?daiurtuMu. sifr.i.Hanefijskie i Safijskiroopravnici smatraju da öinjenje duZih Fekida pri uzimanju abdestane utjeöe na njegovu ispravnost.Keiiail-kina. llll2. e3Da li se neki prekia smatra dutim ili kra6im to se moze znari na osnovu obiöajnog prava.ro3 Uöenjacikoji kaiu da je zabranjeno praviti duze prekide dokazujuto predajomkoju prenosi Omer da jedan öovjek prilikom uzimanja abdesta nije opraona svomestopalumjestoveliöinenokta koje je ostalosüho. El-eysat. 1/135/394.'7 2. ll 136. Poslanik. lnl5. ln n. 18/62. El-r. 1t56.Neki uöenjacismatrajudaje kadi Fekid sve dok se ne osusiprethodnoopräni dio tijela. Menerus-sebiL U32. ll2ö4. 1138127.nedinua. 11420.djeü:El ctsat. rlr7. 1163-(4. U203 i El-fkhu alel-nezahibil-erbea. e7Vidjetln El-nusni. H ai iietut-Tahtaü.Darekutni. od Ebu-Davuda. 11123. '* vo"ti.Meyahibul-dielil. Ez zehireh l/263. Ebu-Davud.24. 3/107/243.iiet. U438. Bejheki. .ro2 Sro se tiöehaöih prekida oni ne kvareabdest po konsenzusu pravnika. tntl.rlr32.sld. t/333. Medutim.El-havit-kebir.ll42l. Mupnil muhtadZ. Uöenjaci udenjaci su se razisli po ov^om malikijskeo6 i reöinauCenjaka hanbelijskeo/pravne lkole smarraiu da niie dozvoljeno praviti veöee8 prekide pri uzimanju abdesta. Kadaje to vidio. Bidajetut-nud\tehi. r/322 I EIfevakihud-dev ani. 1ü Vidjeri:Et-unm. E1-tuyaninul-fikhijje. 1o1 vldielj| El ialam. irmedu ljeta i zime.l/478 (El-medzmn ).

l/llö/1o7.45q. lmrm Bciheki. jer popraviti abdestmoze znaöiti i njegovo je neispravno."r06 Zato je druga upotpunjenje praviti daje dozvoueno navedenim hadiso-m dokazivala skupina uöenjalo prekide pri uzimanju abdesta.Srf'1"u Ll. U drugoj. ne zadovoljivii naredio da alejhive sellem. sallallahu Dakle..]1tü. BpJut lJ. '* Fbu-D"uu. lll28. a mesdzid.'lt.hilafuJal.. kojrrvrdraJ je predajJ vjerodostojnr.rm. . od rm.Ibn Hrzm i drugi.\1tut..."r-suen. prenosilaca ovogahadisa Bejheki. pak. pranjem onoga Stojeostavio suhim-"'' rekavsi: "Ovo Imam Nevevi se nije sloZio s ovim miSljenjem..afejhiveffi saftaffafru Spojstvaaos[anittrvog. tttl5tTlntilt .rl.namjerno.l6i lbn-\4un." Slabimsu ga ocijenili: lman Munziri. njegovabdest abdesta bilo iz potrebe.pa je potrao po mestvama. naredio tom öovjeku je postupak uöenjaci Dokazna koji se pozivajuhanefijskii Safijski je pozvanda koji se abdestio.rt. a nije opraonoge. s:rkonentarom tn Vfierr. nakon Sto mu se abdestbio dodatakr drzao za Sunnet osu5io.pru!nom ocitenio ie h!fi. A'lJlrni I 7. .navodi se da je Poslanik.e: LJrrc je slab."rro Poznatoje da se Ibn-Omer najövrSöc alejhi ve sellem. l/4'l/J.k./qlituHalik ttt vi[ieri Toknk rph-th.:/il 1:*."" duZe sallallahu predaji. t1r0. svoje klanja dzenazu-namaz.:ttt'-41. uhalla. El. Sahihu Krdije ljada i Mu\tnn. se samo popravi-svoj abdest. lttlt). ". Davttd. huJ 2lort tttlrrüt /rt.nusüedu."' Allahovog Poslanika. Vidjeti E1-. S.2n0-11..: r:r:.ar. l/55. "" Beiheki. Kattan.. iako 16 Vidjeti:Meali). . MuhtesaruSuneii Ebi' \"ihtl-t.roe Kod imamaBejhekijastoji zatim klanjao dzenazu. lmrm \c\c!r u L/-/a. tric: n.emat.. ovr .arln l/45{.2/. ^_ . Ispravno ovo Sto se od )ll5tdl(oder. je predaju. qtrtul-nabüt!.r \evevurl. misljenje (pranjemonoga sto je ostalo suho).t4. l/Jö/lö1.. zaborava "Onaj ko napravi je preöe ne öiniti ih.. Imam Satija kazc: ispmvan. t. '* vatitr. 1/457. Ovu preDosi Ibn-Omera sa ovinr dodatkom. k.neispravnoj ponovi namaz-r03 da abdest i alejhi ve sellem.ir..2.10..84. \tolelt: Ll-tttltlharl:.'kon iro je (irirrn ^vü predsiu.loü 'r.tit+2. sallallahu öinjenja duiih prekidapri uzimanjuabdesta.ako bi se desiloda öovjeknapraviduZi prekidpri uzimanju bi bio iJi.r.nalon öega Ibn-Omera je potom potrao mestve.-L'kort l/aro i Vl lö. 31 ) lmam Hattabi i Kadija Ijad su ovim hadisomdokazivalizabranu jer je Poslanik.. USao u predvodeöi d.'ß'.{.. teltut-"v'a.

Aida. .rr3 Pranje ruku (Saka) hanje ruku prije uzimanja abdesta je sunnet.Et-iatan.(du:i) prefjg..ri7"t'""-"rneni vet-asar. od imama Be|ba\ija. "'u. od Ibn_ Muleklina.i"t. od imamdBadziia. Ibn-Munzir i drugi.. l/136..tZma.3iA i-Butu7ut-enani. Sufian ' es_ Sevri._Nehai.. tß28.od Nevevija i rt-tula.ut-ahk m.t/42t.Seidb. Sunenirbni-MadZe.rr. t/17q. el-Musejjib. IJnJctut-kari.Ibrahime.i.FarrlAa i. rß79. od rbn_Mutekkina.nuntcka. Undetul-kai. thka. izrazitaveiina pravnikato smatrapohvalnim. Et-istizkat. |/446. . a prije negose staveu posudu sa vodom.t -minhani.j. ooaveznlm_ U.. 3/g5 i EI-ncdamua.I/297-2q8. U prekdima kod uzimanja abdestane vide smetnje:Ibn_Omer.. jer je radanjihovopranjeobavizno.?. s?thus-sunne.Islamski uöeniaci su sloZnidaje pranjeruku prije uzimanja abdesta sunnet. " vidjeri: El.22..Ida neki . Seüu Sahihit-Buha. Zeid lta Imam Ibn-Munzir.'rrs Iz ovogäse izu.Nevevi i Ibn-Mulekkinkaiu: . Jedan od njih je hadiskogaprenosi Lbdullah b. Jern. 18t236.34/21 i Et-eysat. Sefiu Sahihil-Buh. sto-se !öe pranjaruku nakonspavanja. Fethul_Bai. od Ibn_Munzira. od imama Bejhektj^i Er havit-kebit. str./ima pranjeruku ako su neeisre.94yi . UStj. ___ "" vldjetl Et. su. vlql. l/388. l/408..ät"^ M". ''" Uidjeti: Et-lcnhid. lijepo je da poöne sa abdesromiznova..imamBuharija. U375. 'rr Vialeti: It-eusar. iako nije oDavezan. Hasan el-Basd. od imarnaAtaud.At4 Tavus.od 1bn Dekika el. Spomenuöemo ga u cJelosrisa izvorima u poglavlju: -O]aj -bitjeie "Pranje lica". Jt2tO. abdesta. od lbn_Bettal a.. Ita hadis Sesterica. Dokaz tome su mnogobrojnihadisi u kojima se opisuju svojstvaposlanikovog..sallallahu alejhive sellem.t/182.od tbn_ Betljta..12.l/260. . t/25t.

l/3g5.l/254. lica svoja i ruke svoje do iza lakata operit€. sallallahu alejhi ve sellem. 1149. '" yidjeu: Serhuz-Zerkz|i. Jedni smatrajuispianje ustai nosaobaveznim. SerhuSahihil-Buhan. Kao u mnogim . Ahkanun-nisa.nu|ni.Ako bismo kazali. Et-nedZmua.Usla spadaju u pranjeüca. '' lnidietii Fethul."r23 . Muknilmuhtada. El-dZamiu li ahkamil-Kur'an.x vidietl: Et.'.O vjernici. "'Buhäri.491140 i AhIJt." (Prijevod znaöenja El-Maide. I7 i El-ialam.Spoljasnjeznaöenjehadisa ukazuje da ispiranje ustai nosaspadaju u pranjelica.4ß2.2s.rre Dokazi uöedaka koji kaiu daje ispirarje usta i nosa obavezno Uzviieni Allah u Svojoj plemenitd Knjizi kaie: . 12o7. str. a u kojima st naredujenjihovo ispianje.sallallahu alejhi ve sellem.ed. t/268n416.od Ibn-Mulekidna. koga prenosiIbn-Abbas. to potvrduju. 1e ViAiett: nl. |1185. 11353 i Tarhut-tesrib.l/t87. Et-rgvaninut-fthijj. 1n32.^*Ispianje usta i nosaje obavezno (vadzib)jer . t.ir8 dokve6ina kaZe da ie to sunnet. .) Ibn-Kudame tvrdi:. I/62.da citirani ajet nije jasan dokaz o obavezi ispianja usta i nosa. 6. s!l..122 u kome se opisujeabdest Poslanika.V29l." Vidjeti: El-havil-kebia l/1O3.'rz0 lrnarnZerkesikaZe: i nos pripadaiu licu pa ü je obaveznoispirari sa pranjem lica.r2rHafiz ibn-Hadzeru komentaru hadisa. kaie: .Ban. Bedaius-sanaia utt).Nakon dru€im Favnim pitanjima pa i u ovom islamski uöenjaci imaju podijeljene stavove." tvrdi ova skupinauöenjaka. Mevahibut-d?etit. Et... od rbnBet2J^. str. Ez. kada hldete molitvu obaviti...neAsut.lspirar\ie usta i nosa pranjaruku do zglobovaispiraju se ustai nos.temhid.zehirch. brojni hadisi Allahovog Poslanika. ttB . 5/86. I/263.

lll*' äT.#fl $t#\::.y"Ji.". i.'.".i.. "K..![# ^.:l'#"T'5:.:" *"veznoi ostaju rakve svedokih nepromijeni jasam Imam Ebu-TajjibAbadi kaZe:. E/ Mp(air.. sevkanii druei.] .l:d"#!1".. 53/162."J. -b.sn." Ebu-Hulejreje rekao: .H:'[f6'. iiiffi .ili. 224.Ko se bude aDdest@neka isDe re usta"'. Ebi-sejbe.* l:tl1ti.. gdje -spomrnje ga lbniLirlii"llXli i#lfä-'ffiä1ff'sil::1 l'..406.y. i/86_87n38. :tr.l/ F u Neitut-?vtaru.'i"Jf "i*n'JJ.' rxBuhari. 1t81 ntctuJt davi et-kitabi ves-sunneh. srr..:..iJ... t/48.78.. stt. Ez_Zubri.h. t.. tlvadiü ".. äi # i:{'. y. t uhJetut-ahve.uiazuJu Jr. Abdul-Kerin. Meatimuusutit.qif"f.ur.Ibn_ ^ Durej dZ. -!::: j.:.sall.ffil.-Zejdana.r^!#3T'. Nevevi.irnu-. ue6. l? ..tmam Sevkani . tnqs..*'ry. .*il1.." .Ibn_Ebi_Lejla...r.'11.u!:Hi:#!". 12y409 i Bejheki.. r.:'J"J.kzq Od Ebu-Hurejre seprenosi daje poslanik. '' vidietl Avnul-nabud..t#. - I I tor.f*" : .. '" DajekuLni. EDr-Jurclrnan.läl fl i. J/t0l/237. namje naredioispiranje usta i nosa.z. jer brojni i"airli .."11t'". rbn-Mulekkin.dr'" kaze: j"it '#ff "'. Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Mubarek. str...jasnesu naredber2T koje ukazuju daje ispiranje ustai nosaDri .:"lt*" -' ßDlranra- "na ateihive selem. Sabireta se prenosr oa Je postanü.:!:n:a!:i E:\"i t. Lt- n. khak b. .gllahu alejhi ve sellem.q_r.#..x'#iliT$i dZatnia. -Rebah.?iT.tn*]. f f-r*n----u A ra E b i J U. ...'i.osc reKaoi budeabdestio nekaispcrenos.Allahovposlanih sallallahu alejhi ve sellem.: tjfr i.:::ru:*r.i7[[: ".."".'ro Od LekitaL.e*ant fll ?*"0.fikt\sE." :""::r'xj.dze ftar.. ^.i'Äl i ].. It8 t. ti i''""1il'äffi. ii.ix'iÄfi'.. Rahevej.'Nemasumnjeda je ispiünje usta i nosa pri uzimanju abdesta obavezno. UIOBi Sahihus-sun"n. od dr. j lba_HaüEt. .lflitf t.25183 ist' ?iä?J. Mustim.. sallallahu aleihive sellem.iff en_Nenrtita.:i. 'rA0/ll L tmam Besavi.. t2n Dakle.rekao:. ..

.n.od lbn-Mulekkina. Sabreh. Selam.Ispiranje nosasmatraju obaveznim.Rid4etklitudatehid. i glave svoje potarite i noge svoje do iza ölanaka (operite).spominjeu vjerodostojnom sunnetu. vjerodo. l/319."tsa pustinjaku: öovjeku Neki pravnici. ispiranje usta po miiljenju ovih Onajko ostaviispiranje nosa.ka\ 1/161.str. 4[ejfr. tß Vldieti':Et-tenhi. konstantno tako da nemajasnih predcja daje ikada osta\ io njihovo i!piranje.i El-nuhalla." (Prijevod znaöenja El-Maide. t' v idieti:El iala.sallallahualejhi ve sellem.4/35. duzanje ponoviti abdest. Ebu-Ubejd prave b. 1160 El ialan.'dr.koji zastupaju ovo miiljenje. .''' Dokazi uöenjakakoji kaZuda ispiranje usta i nosanije obavezno Pwi dokaz su rijeöi UzviSenog Allaha: "O vjernici.ka\ 1/ 160. lmam Neveviu tfrrc. a pohvalnim. 11263. Iica svoja i ruke svoje do iza lakata operite./irlrü. 6. uöenjaka.I/498 i Avul nabu.99.l/264. l/319.Et-tuhur.1DA5. rJkode. kaiu da Allah nareduje vjemicimada se prije obavljanjanamazaoöiste. 1/163/'76'7.33'1.ispravno ispiranjuusta. El-nnlßlla. EI isti. Et-ten*irl.ll3l5. l/315 i Atrnl ob l.ocijcniots.Allahov Poslanik. str.sa[[a[[aßu Srojstra eosfanifu)eog.za razliku od onoga koji ostavi jeq po njihovommilljenju. 2149. ielh Albdni.l.i 1)e se@ta'. El-isti.J\nim. tlt Vidjeri xilaJuLfukdha.r': U svakom sluöaju. 1/36. a u tom öiiöenju 1{ Vidjerl:Ihtilatul Et-eß(t.roln. Hud:dktutlahitbalipa. kao ito je prethodni hadi\koga preno. srr.) Drugi dokazsu rijeöi Poslanika. l'71O.takoder.l.i Lekrlb. 11285. kada hoöete namazobaviti.kar. je ispiraosvojausta i nos pri abdestu. sallallahu alejhi ve sellem. Fethul-Bari. El isti. fukaha. l/353 tvrdi: "ovaj hadisje je i"p.El er. Fethul-Btri. rv Ebu-Davud. Ibn-Munziri Ibn-Hazm razlikuizmeduispiranja nosai usta.r 35 t ImamEbu-Sevr. 2t49.'" Mealutim.rr0 senareduje samo je da se naredbao ispiranjenosa a ne i usta.100. l/160.i. upuöene 'Abdestisekao itoje Allah naredio.u hadisima ispiranje usta.Aridatul-ah|e.

.ir.sp:men]ltoje öetvero. fu. odazoviti se Allahu i Poslaniku.potom prouöinelto lahkoiz Kur'anaöemu gaje poiöio Alloh...tbn.Vidieri:Satrirrr. 2t340..anu. vaUanost abdesra..dis. rsri sluöaj 1. tuli-ahkonil'l/Jo8/ 35.1i "ää1" dobrim..) do_i(a3 hadiskoji prenosi Rifa..vqrvajarr. t::y drugih prethodno spomenurih predaja.ne mora fgn:nta!: znaöitida nüe obavezno. an i jedna zakonodavna cjetina koja se ne moze i *-. i/168/88t. Itga.5t87.L. lt22t 222^|32s.an.AbdutBerr kazeda je vlerodovojan. Rafiau komestoii da ie ^ JTii ie Poslanik.ate b. tmam Hafim i Zehebi kazu da ovaj hadis odgovaragr|*. a. Poslanik.Nije potpunn" or'n"iiä od vas dok se propisno ne abdesti _ opere lice i ilr" a" UUrr).aru.sallallahu alejhi ve sellem. Ispiranje usta i nosa.*r.-1.1]rTr"ll" t r sa surom El-Fariha.naredujei zabraniuie po OUiaui svogaGospodara. bez koga..".dok ispiranjeusta i nosa nüe narerleno ovim -_ atetom. kao sro lo öini Uzviseni Äffuf. vei sä sporrunJe uaenJeneöega lahlog iz Kur. iako nije spomenuro. Buharije. sallallahu alejhi ve sellem. .od imarIlaDäessasa. t/t5t/4b5. ovi pravnici. "k. naredbekroz hadise i na taj naöin odazivarnonaredbi Uzvijenog Allaha: ..t(a. Kako eod obavezüokretanjeprema kibli uzimamoiz drugih hadisa. Dannx..*o 1 nuSur.. Et dZaniu Kut an.6_"nu. i Muslimovim kilenJrma.precizüala je sraje neophodno za .6 kaZu. Ibn-Madze.ana.räÄ potare-svoju glaru i operenogedo ölanaka.u xui... a ispiranje usrai nosa nüespomenulo..". Je koja nüe spomenua u ovomehadisu..u lteKDrrut-tfiltah). od imamä Kunubüa. :^:1Ti :" U r. okretanjeprema kibli koje je uslov za valjanostnamaza. Sejh Albani lvrdi d" i"p"q..*1.tercib.O vjernici.ju islamskil __ ucenja. potomdonese tekbir. dodaju "se Po:lanik9v9..r e" h"i" M. po meritomüemmiflje. Allaiovoj Lr.Znaai li lo da poaetnitekbii nije obavezan? Ne.. zDog toga se uz ove öetiri naredbe. namiu ne vrijedi. Uöenje El_Fatiheje :-'" vidjeti smisaoovih rij eött Ahkanut Kur.äu.. nüe .Ol: e:egaja... -NesaiHa\im.rckao:.jer je dini-islam vjera uteme|ena kakona Kur.: 1a132 neke njegove cjetini. p. t4.njizi nije spomenut poöerni lekbir YTIUT:" lgdj" .Iu. . Kornentar:Nije uslov da sve naredeno budespomenuto u Kur.."(prijevodznaöenja El_Enfat..spomenuleu ajetu.":. i .-t. sallallahu alejhi ve sellem. nareduje. jer u istom ovom h.

bu. El ialatn. o öemu öemo kasnijegovoriti. t f . kaZe: hadis je neispraran. EL.t/lhtitl l. r . ll16l-162. . Etzehieh. 11253. l/26.I t | 3 4 . l/261. '" VidJerl:F/.Kako god obavezu uöenja El-Fatihe uzimamoiz pojainjavajuöi drugihhadisa.31A5. rr7 Hatib u Är-rza-irr. oq."tr. . l ." "Ovaj spomenuo ovaj hadis u l/116. K L . lll53..rrr jednog Ispilanje ustai nosaöini se iz poteza. t l . El hsaf.I . Vidjeti: Ndrrrrr ra|e.sallallahualejhi ve sellem.lar veöina uöenjakaSafijskerrri neki uöenjaci lra malikijske pravne Skole.rekao: "lspiru je usta i nosa je sunneL"tll Komentar: Citirani hadisnije vjerodostojan. fa r V i a i e r i f i . Darekutri. ltlutl tl. litkihirrrh lr.ehireh. ltl-.k.. . 3/32411308.ji su nepouzdani.). \ a S \ 9 b .| 3 5 . \ n .l/315 j l/32O.lijr . t/8q. .nhtl l/l l-1.-'Vidieri: Sr?rcn. 1/139.k.Ei-ierh l. Et tad:u |el iklil. a Uzviseni Allah najbolje zna.'. r l .. . u g \ t . l/353.la|.Qostanifu)rog. tY V i ß r : T d l t h u t t o h h l . t/188. od Ibn Ahdul Hr. Fethul-Bari. "'\$elt.trJ. l/ lu0. lttqg.ouijenili irnam Dlrekutni. ükihul.. o d i m a m sZ e n e b I r .ti.krlrnUr. sI(. tt88. Ovo misljenjezastupaju uöenjaci hanbelijske. 1 t 5 6 . 11212 E. tl hatil. T.zatim izbacivanjem vode iz usta. srt. .n. 1krr"t.10.: (lera i. Muslim i Kasim b. bezkoje namaz ne v jedi.7112. Haiijetu lbni'Abi. A .Haiijenrl-Düsüki. Casn ko.tir.-.t. Haiijet d-D s ki. 11133. Ha:ij?tut-Tohtori. t . lakoder. thk üiul'ahka.VÄJer| U. '.. Ispiranje usta se öini poketanjem vode u usnoj Supljini.ojstt./ . t J kI r p a d .t q p d ' r r t n . l t l l E . od lon Had7erJ A. F l D . saffaffafru a&jhive w{ry' Sr.ltu1:.''3 Zehebirre i hafizIbn-HadZer Askalani. U lancu prenosilacaovoga hadisa imrju Ismail b. Keiialin-kit4. I I | 5 2 . | | t ...rl0 Naöinispiranja usta i nosa Ispiranje nosaöini se usmrkavanjem vode u nosne iupljine.a 37 t elementami dio (rukn)svakogrekata.n llitt.ferakihu(l 213. l/88 89/278. zatimse ponovnimiimrkavanjem voda tjera napolje. tulhSr rrthtad-.tako öinimo i sa ispiranjem usta i nosa.t. El.l-D. je hadiskogaprenosi eetvrti dokazove skupine uöenjaka Ibn-Abbas u kome se navodi da je Poslanik. u h a l l o 2 1 4 8L . j an I n n . ovu predaju. l / r ? .1it1. slabim su pa.. r E . 1u Yidjer. Ibn-DZevzi nakonstoje "EFtahkiku. 11163. l/329.

Vidjerii öl-itel l/187.. Ibn-Hadzer.U f*"u p"j"o"if"iu .. Pol.. '. Ibn_Hadzer kaze:. rirj."o i najjasnijesto je preneseno L". rma_ m?hana.. prenosi seod Enesab. UZt 2-213.miSljenje zasrupaju ueenjaci hanefijsker. kaoda su jedandio rüera). uzz i "s"id." Vidjeti: rr kthlrut-habir."" 'Ibn-Eb'-Sejbe. JJ9/295.t.^Lt-serhut. ltililll: ponavlaJuci ro ni puta. a on od svoga djeda. Ova skupina pravnika kao dokaz koristi hadis koga prenosi Talha b.'31'. Dakle.nudanua. IItt}.-J.raj Neveviu komenlaru. sadobnm tancem preno.-..v3e7-J98.. 3/99.Muenit-nuhtadi. Subütus selan |/rc5.:D":y9 *ij...i:i:.t-Jelakth ':'\U-tdtei Et-havilaebit..oga hadisa kaze:. l/43l408.59/t9i I Müstim..i.i. . sr.p*"ile od postanika. r/53.L. Ul 15. sa dobrim tancemprenosijaca. ._ Murekkin i sanani.1!J.. . ..1sqy.sellem.||35 ud-detan i. Malikar'8 i lbn-Omerar.räa. da je-reiao: sam AllahovaPostanika. str.. ka2e:.3/98/235.i*ti^.fbn_K. slabim. Sanani. sala ahu alejhi ve säUem. vB6i Lt. v130.. .1. da'je oOuol.nog zahvata.?r sr. Tuhfetut-ahve.:!. . öineii to tri pura.ä:.prvo se ri putaizape.?r. '. "' !!.Jirn.loT: saitaltahu alejhi ve sellem. vti8. Polu. l4l24i Bejheu. il.Irnam ookazda se ustai nos ispirajuiz jed.o\..noi.". vjdjeri: Hutasatu bedrit-nu.a da su jspiraliurtu l'n* l. Abdullahb.o i u"".Aniri potezom.Vidjen: Zad_ul-ncad.u ue.i'?h.E. ..Njesovomitljenje dii"I . iiü. Zejd. rbn_Ebi_Harim p .Vidio \. J2S. ':t" u nosa. Mubarekfuri i drugr. u-ioutu nor._.. Ovo. tpola rode iz iake za Sliönoovome kazu: Ibn_Srah..-zeh.I]rsarrif 9d svoga oca.|162tDt!\utit.niJu " ma_l sjs.f!. Drugaskupina islamskih ueenjaka smatra da reba razdvojiri ispiranie uslao_d tsplranJa nosa. r/8s/224.l'scrhufcüit'Kadi.UtO6.U ovoj predajijejasan .1 r"ai.ron" f.irJ].itaca. rs u tr-.upiJl usta i nos-"1s3 I{5Buhari..t0i.R38 j" hadisu komeopisujuöi abdesr Allaiovoga postanika. o ispiranju ustai nosa..9:1 sala ahuaieJhj ve.vcs.iloäi)'i.:.kebir. 51'u-Ubetd aje .u.vidjetj: El-ninhada. Takoder. FethutBan..)li.||)6q.t 'Viüet:.14evahibu-dZetit.tu. \idjeu: Asarus-sahab?.t(g pravne ikole. Takoder ovoje slabijemiitjenjekod ueenjaka 3ahiske'"pravne Skole. -. Et.apoiom ie isorao ustai nosjednimpolezom.r.

341116. slr. l/101 102.hafizAskalaninije nlveo tanacprenosilaca Sekenu. prenos'Talha b Musanifocijenio ispnanju ustainosa.. 1/ll5 i pripisujeje lbn nili juJe ove predaje Medutim. . "'Huti."r62 pri na razdvajanjc hadisa koji upuöuje Ibn Kajjim tvrdi: "Nemanijednogispravnog je slabim. lm m ove predajepoüzdani Vidjeri Medhleu. Citiranihadisima i drugumJrrnu. Malik. ima Lejs b Ebisulejm.am Z€hebije ovu predajuizbrisao slabostirs Ebu DauLr<]. Ebi-Talib. 371133. t" eUu-Ut".ib. Svüjstt. 173/8?i Taberäni\ El-ersatu. Vjdjeti: Tdl ribut'tch. Affan.i.jer u njegovomlancu prenosilaca 'lzvröe lance prenosilaca i navodi od njega kaze: Ibn-Hibban za nepouzdan. ieiha Ahmeda sa opaskama Et nufled. Et t tz str.2125'7 biografiju. 176/91.i.ja\ &-tuhur. iz tr-rell." Zatim hadiskoji ka. b.rb i Ibn Hüzejme."v ldjeri:Tuhfenn "Le.jsjenepouzdan kod svih uienjaka". kaZe:"Vidio sam Aliju kada se abdestio." pouzdanih alvz. ustai nos' ' ispirao razdvojeno alejhi ve sellem.e: "Ovaj hadisne mozeposluziti 1/130. Ebu-Dauud.r5T Ali b. l/350.-.ImämNevevilvrdi: ono ito nisuk azali.SejhMubarekturi Yidjeri:Zadul-mead. Tenkihul-kelam.safkffaLu a[sjßivqr&aostaniLwog. Et'telhisttlhabi\ l/115.a ovaj hadisje ocijcnioslabim Vidjeti: tl ninhadf. Sdrir.t6t b predaju koja senavodiod Alije i Osmana Ovdjemoiemospomenuti ispiraliustai nos..Hulasatulahkotrt. srt.jenio vjerodosrojnom. !allallahu Opraoje Sake. a on je kao ffgument. Seih Albani snatrx da je ova predajapotpunoslaba t61ntu-utelau gr-ru.r'6 aleihive sellem. Jid-duafa. Ertabekatul Sinankoji nepouzdan.inom. /214 od vidjetj. Satlra.ttn Enesb. Suktti'Eb!DavuJ lAl Dred U I$ Ahmed.ewid' Heisemikate da su prenosioci U320.l/blrl. a to je Müsanif llll2. Ibn-Abbas'oo Mugireb. 31212/2926. 1 El-mueni iatidal. l/ I 12. rt2'79. .sallallahu EbuOsmanb. "'ri. Imam Tirmizi i SejhAlbani ovu tltq+ i45l48. str. Ebu-Hajjeh zatimje isprao svoja ustatri puta i svoj nos td puta.ira zbog njene t. ima Hakemb.u T"lltrxl'ndl. ovogahadisa U lmcu prenosilaca 'l lbn-S^da' Mi. Amrkoii ima anonimnu 1e Yid\etlEI-beaie.i'r.. Vidjett oci.r58 Hurejre.mardlu \ idieli: !rerodu'r. VStOlSSgg. 1* Tatleftit\ r\ El-ersatu.ll2ll-212. ro Ovu predajunavodi hafiz Askalan.sallallahu alejhi ve sellem.71.i.l/51 .arul je kuhru. Zatim je Alija rekao: 'Htio sam vam pokazatikako se abdestioPoslanik.aa str. r" Slicnoorome prenose i Hasan b. SeJh AhmedSalrr re ovu predJJu ll78/151. 3186. da se ovako abdesti. Poslanik.potomsu kazali: i razdvojeno Affanada su seabdestili "Vidjeli smo Poslanika.a 39 t za]ljuiitidaje sena\ode predaje i/ lojü semoTe u sunnetu Medurim. 5u'abe.6/162/5912.

loda tjem premaustima. .. Et_tarihus-sa7i. vt44-t4|tg5.i. Et-dzeru vertadit..v?jr. Bt3ll.Iraktikovati oovoteno. najboijeina. U tancu Drenosilaca ove preoaJe ima Muhrar b.. El-bahru t'" EI'bena|e'tt2t3 Haiiietu AbiJM.". 595... q iansiobs. a Allah najbolie zna. tzv.ZgJ. .J 39. Stabimsa i.EHaÄhus-\a|ir.El-nudi?nut.Iil:.jt" poöelnog dijelagrla.'"to . Nafia Tejrru koji je nepouzdan. zt.U2gt. Vidjett Tehzibut. Humejd.rzorsucr. f6 Vidleri: ir-rutrrir str. "madnada. e"-:ee djela nanacin .sekena kojaseToveEr. 8?5 i fl_ . '* vidjeti: Serhufethit-iadia tns. Jeonlm.r s tim Stosu predaie koie sporxnJuspaJanje jasnüe i priorilemüeza prakrikovanje preiaia oO iz koJrh serazumüe razdvajanje.28.fi nu ispi. srr.namaza Na osnovuovih predajaimam Ebu_Ijbejdi hafiz Askalani smataju da se moe. Ut tr I Fethut-Eari. Net<i ueenia'ci smatrajuda se pod punim intenzitetom ispbanja usta -i.{ispiranje grla) koliko nam ii poznaro.-'.tidjeri: Tadaitut-m anonimnu bfograffju. I a. :'t.r66 Medirim. pa ga nije ispravnoispimti pd abdestu.Abdu b.sahjhur. zajedno i .'ne uüeiu na samuispravnosr abdesta.HasiiclutTahlavi. ' Ahmed.1.2/13J.nuntetta je izsuhtjella :'J:ll" t u ongrnalu. poLom i^191i1. rakoder nalazi u lancu prenositaca ovoga hadisa ima .r.i..30t4OJ. ope-t. vÄteti: 2/tl. jer hadisikoji spominju ovaj postupat< nisu vj. a grlo ne pripada ustjma.lss.rjtJ. vidjen: Er isakutnustatfifa.eniaci.. \n. Ebu_Marü AJnr b..u oba naöina ispüanja usla i nosa."1J" "autipuLeÄ. Vidjett:EI-ned:aea. ranc€mprenositaca. tea..koaler...Sp"jl"j" ili razdvajanje ier se i crrugrm naeinom postiie cilj ispiranja.t-ta!ir. "gargara.'u'. lt23J_ ßz::t:t-lzeriv. je bitno napomenutida ne trebapd ispinnju ustaprstima Ov-dje öistiti uslaili .Litanu gda dare upustr vodiu njega. Slicno prenosiimam Taberani u ir *"ai*.ube. str.-".ve sellan. t/254. u vjerodosrojnim hadisima se naroäi samotspranjeustavodom. l/158f1155.. kalo smanajunekj u.k?nat. ."-tbnt '" vidkti l.. se.U lancu prenositaca oue preaaieim-puno nepouzdan prenositac..svalalo.t)r2..sallallahualejhi ve sellem.i!i. gcllenll ovaj hädisdobnm. a Allah..S. h:o1ti. trnam Hejsemiwrdi:.tzv.k" rbn.:l.dostoj. ociienioseih Ahmed satdr u Et-nusncdu.Tchzibutkemat. Abdillal Dzuheni koji se. a '(ola Je bez lanaca prenositaca.r.i #.-.L!aethisut-habir. s|'. bthb-Lt-nund d. niie preneseno od Poslanika.arcb.etJo._. sF. Nakon ovoga vidimo d".

Ali prenosida je Poslanik. | | l. n.ult.v188. t. ga spominje imam Zehebiu svome _ _v€ö " ali je prethodno djelu"Sijeruealamin-nubela.l/80-81/221. .u d:etit. Kao dokazkoriste predajuu kojoj Hasan b. 2/350-351/l133. l/t?0/701.'0" malikijske.Abidn. "> vddteri: Siieru cdtdtni| tuheta.i. '. Ib i. llt )4 i El.3/:hb.itlsrJ. d"ta|r.s. Neki sljedbenicihanefüske pravneSkole smatraju da öe se voda u nos unositi liievom rukom.lllI). 1/76/147. s."' citirani hadisdovoljan kaoargument. a Allah najbolje zna. lll52. tt2tJ.r vierod. tt\'. tt2t 2.:oüaio."tla Medutim.rojne hrdise.?hirph. | | 2 | Fl.a liiera za öäöenjeposlije nuide.6^vddßtt: Haiiien.rT0 Safijsker?r i hanbelijske"'pravneikole.Jala. l/151 152/281.hcnoi. 31360-36111079.Du. paje to neophodno öiniti lüevom rukom.--VidJeri: Bda \ so aiu.Potomje rekao:'Ko Zeli znatikako se abdestio Poslanik. Dobdm sale ocijenioimam Nevevju ällasarl jc \rßruomedu ortda.'"'Drugi kazu da se voda ipak unosiu nos desnom ftkom. "" \ ßjetr L:-. '. rekao:"Desnatuka se koristiza lice. tttb}. Jevatuhüd "'Vidjeti EI nedinua. M. sallallahu alejhive sellem."'r63 Ovo misljenjezastupajuuöenjacihanehjske.Qosfaniknog.Ibn-Hibban.\t 10. Uzeoje vodu desnomrukom. U38/91.. "Sjedili AbduHajr kaie: smo i posmatrali Aliju kako seabdesti.'". nekagledakako se ja abdestim. ovaj hadis nije zabiljeZen u poznatim hadiskimzbirkama. ra Nesai. seihAlbJnig.\dhtt.nurni. Ebu.a. a nosse ispirelijevomrukom.vidJerl El.v.'. '.\t'dJetl Bdaiu\. l/397 i Mugnihnuhtad:.uöinivii to tri puta. l/e8.. .I rsa I Haii" ITahto. ll2o9. Ibn-Huzejme.HoiijcrkJ. Darimi. a potom izapmo nos lijevomrukom. buduöi da se ispiranje_m nosauklanjajuneprüatnosti. 1/94l29s i Bejheki. Darekurni.Ahmed.. . Svajstpa sa[ih[afru a[4füve tqfu Kojom rukom seispiraju ustai nos 41 - Vodasedonosido ustai nosadesnom.. napuniosvoja usta i nos.

i.tiljil* öiiienja-ruiimanje .:*t i:#:riit. .iiiXf yjl[i!:i|".#lär^.ejhi ve älllifi'"". ln' . .{i#i r30 Buhari.1"..H:.t. i. t/3g6 i Et-benaic.!:i: pri abdestu poöiDje sesa desnestrane .ä.1'J*"ffi tr".ilti!.O Altahov poslaniöe.!-.':1"..f" ^l'ili::Th..j-"J:"ff[i3jÄ11. Sabirera.i. t/2s4.I.#-111'1l" . F:i:y..'..]lität "il . |213.. #1iti. .i.:i.ni#:.::Iahu.fiH:..+:l. .i*. rekao: -ä:\:.jiii.::...se prenosida je rekao:.H.f ü"i.#'r.i.!..t88.i..sf..*1f Mu.133.?#i.i"t1ä"].ä1 iü".: b.3/131/268.:.iö:*xn"'.'. ..".541168 i Muslim.nit-nuhndz . ii"T[:".'rt.em.:. se. ' " \-idleri: ELndnua.i:.bd. Hasi"tu tbni-Abidin.lY"*X.#*ll".str..i:..':....t87..ä##{ii{r{ii'.oj.Dubinsko ispiranje nosa aj...-.i.. '-^i.

Elüed:n1a. Ar ul ntabud.potomje opraomke do iza lakatadva puta. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite. Oprao je ruke (!ake) dva puta.l/l\6. El-nugni. Haiij?IhJ.2 i H"\Uai lb\i.spominje se pranjelica. El-insof l/151. E1-hat'il-kebir.i.58/185. po mi3ljenjuapsolutne veöineuöenjaka öetiri pravne lkole. Utndetul kai. AfrJnr. 1u Vidjeri': E -. sallallahu je alejhive sellem? paje zatrazio Rekao da moZe. I/120. 1/381. l/q8 oq/215. EI-ersat.latulahe. sa[al[afru a[ejfüve sq{* Slojsu.l Ovo je jasna Allahova naredbavjemicima da se prije obavljanja namaza openr.3/88-89/226. kad hodetenamaz obaviti.. Na rßs kaju je opraosvojenogedo iza ölanaka t3t YidieritUndetul-kati. l')lo. 3132. pranje lijeve ruke ili noge prije desne ne utjeöe na ispravnost po konsenzusu abdesta islamskih uöenjaka. vodu za abdest.I srr. . Zejdje pitanda li mozepokazati kako se abdestio Poslanik.-. .lll}t .nhi(l.Buhan. te je. ttz ViAjei':Et-te.og.dieti El ntuhalla. I ll. sallallahu alejhi ve sellem.58/185 i Muslim. 1ll1. 3/28.11183.a 43 a Na osnovuovogahadisa imam Buharije u svome"Sahihu"naslovio "Poöinjanje poglavlje: pri abdestu sadesne stmne i gusulu. poöevdipotiranjeod prednjegdjela i zavriivsi kod rukama potiljka.DurtAt.ko\ ll166. potiruöi. a zatim opraolice tri puta.AbiJiü. I ll4J. MuJim. EI-Ji!rua.20/122. 1/417Fethul-Bari.. UIprit htuhtüJ. '.a u sastavni dio toga ulazi i pranjelica.'"* Gotovo u svim hadisimau kojima se opisuje abdestAllahovog Poslanika. uJ Osmrna hadis biljezeBuhari. 1/246. "e frenosi b. El-isti.str.QosfaniRgr.potom ispraoustai nos."13r Medutim.. po konsenzusu uöenjaka. Abdullah b. ll27o. ttsv.poöinjeod vrha öelado vrha brade(isturenog djeladonjevilice) i odjednog uhado drugog. Ari.Nakontogaje potrao po glavi.rsr Lice. o." (Prijevod znaöenja El-Maide. tl2g6. Slicn. l/t07.r3: Pranje lica Uzviieni Allah kaZe:"O vjernici.vratiosvojenrke do mjestasa kogaje poöeo.Sertuz-Zzrkeii.ehirc.

{rjeisprav.. ."iitn.o0 Od'postani-ka] saralahu ateJhrve sellem.Apokri r33 oo.iuo sam postanila. l/fotrJ itbn-DzevTr u Lritetut-nutcnahij?.potomsvojerukesadijelom"nadlakrica zarm Jeopmonogesadijelompotkoljenica i na krajuje rekao:. je opraLi obavezno unutamje oönekule(udubina ispod donieq oa.. l/2'78/10'74.Ahmed. kako kaze: .rl9.VidieLi: S?rrü '" sme. A arova sallallahu alejhi ve sellem.muo.Er-lurua.e 'vtdjerit El-unn. '-rr'ldjeri: E/.odu u svoje oöi t"a" Ui * *"p"".""" Ie lmam Nevevikaz€: "prenosise u ispravnojpredajrda je lbn_Omer tako cinio.kart. Et-ned. 6/87.lo. Et-nusn.. st nkij^."*.i"r"ri predaju o\u smaLra isp. 6. t/i8t/3ol I Darekuhi. Serhuz-zerkeii. Abdullaha da je vidio Ebu_Hurejrukako se .5/258/222?7. Ibn-Munzrr. '-Muslim.I ruke svoje do üa lakata operite.Buhari. (Prijevod znaöenja El-Maide.prari. t/8a.. od imama Mu uisk"t.lbn-Umera Safijskih i hanbelijskih pravnika.Ebi Harjmu Et-l?/. ojeraslo vrse_. ialo se to navodi . Uidjeni.M-izanüI-iati(1a1.{"tt. Prvoje opraosvojelice. daje Ibn-Omerprskao. ^. Biljeze MaLik.tut i*". lan "Napojte .2/4o0/grBa.: ol"9 njene aulenriönosriposroJr spor medu hadiskim strucnracrma' pranje ruku (podlaktica) Uzviseni Allah kaUe:..r. ia6z-iiÄ'i !t. vtoleü. tAAs i .an...t}e Medutim..Bli€ prozivani pripadkici rnoga ummeta na Sudnjem daku a na hjihorim licima./näCr pmtidio polkotienica i nadlaklica. lt}Bo.d-ul. V idteü:El_nedamua 1t403.) Pr:n9si se od Nuajma b.e'rrl. pa ko niie neka pereStoviie.1ehadis u kome stoji: vaie oöi vodom kada se abdestite. Ur40.ni rbni.t/t2a_t25ßb2.. I*"--f.I34gti. urt7. Et-nupni.J.tJ. r/4.1itii. 2/303. Ut6O i Es-silsiletuddaife.rukama.tt4ad. lttj.t/498.98 Hitiktut-utema. abdesti.ij.tini. I/t08ß5J. Et-dipniuti ahkanit-Kur.e. od tbn.1254. .3/109/246. "" i nekih r8.nogama bite svjetlotragovaabdcsta.9. Et. Et nedzn"i.aynom. . navodi se predajao pranju oönih kuta.no pranjeunutrasnjosti odiju {zjenica). Sefiu Sahihil. Serhuz-Ze*ani atet-tnuvetta.ki. ts lb.kplul: jer pripadajuvanjskom dijetu lica. t/155..i-i*. t/299.. t/t5a_t60/98 i Abdur_Rezrak.i. r/J44_J46. visi. .. Et-mpetrnua. t8 1ts8. '' r Ahmed.." $..Bejh.Betrata.

njegova praksa to potvrduje.To potvrduje predaja koju biljezi imam Ahmed u svome "Musnedu".djeti Et-nn1tudi l/I09.r/' l8 I lo i.pranjeruku sa dijelom nadlaktica i pranjenogusa dijelom potkouenicaje sunnet i nema iiitajasno i vjerodostojno da oponira tome. prao svoje ruke sa dijelom nadlakticai noge sa dijelom potkoljenica.dgu\o o'Linok:r^ i m r m\ e \ e . dakako.takoder. porckroje hifi / A ' k r l r nL i L/r. 1% v.rrr.da kaZe-. | /22t-222i komcntr lj^d^ na Sah ihr M ßtitr. I /s8/607.''res Ako potvrdimo.tti.Qosfanifunog. je tlosti:uktt'odoabdesta. Konsensuz kogx nävodikadüaljad.ale AllahovaPoslanika. 5toje. 2/41.Kod Ibn Ebi-Sej be." Ibn-Bettal i KadijaIjad kazu: 'Islamski uöenjaci se slaZu da seruke i n viie ud l kalr r ölanaka. sallallahu alejhi ve sellem.1 r'6Muslim. abdestio a zatirrje rekao: euo sam "Do."te6 ukrosi rjemika(n^ S\rdnjem clanu) tlokle t'r Vidjeli: S?/rriSdni/. i Ebu-Hurejre?l"re] Nema sumnje u ispravnostrijeöi imama Nevevija.prioritetnije miSljenje. ljada) i Ebu-Hasana Malikija (rj. rijeöiPoslanika. da seovakoabclesti.i/s uhati. ilo sejasno vidi u prethodno spomenutom hadisu. 3/l l3/250. sallallahu alejhive sellem.16/454/10'7'18. potvrduje predaja koju biljeZiimamMuslim da seEbu Hurejre peludirukedo ispodpazuha. a sva ova razilazenja rjcSava predajaEbu Hurejre kada je. sallallahu alejhive sellem. Sllqjstua sa[ihffahuafejLite se[hl- 45 t Mnogihadiskieksperti smatraju da rijeöi:"Pa ko mozenekapereito viSe"nisu Poslanikove. da rijeöi "pa ko moZe nekr pere5toviie nisuPoslanikove. 1 0 8 . 124.Kako smatrati to rniSljenjeispravnim kada je oprcöno onomelto se prenosi od Poslanika. sallallahualejhi ve sellem.stoji dodatak daj e praoi nogcdo koljena. .veö su rijeöi EbuHurejre.l 0 o l l b r L b u Mu5lrm A\\Jne. sa ispravnimlancem prenosilaca u kojoj Nuajmb. '': I /. Ovo. sallallahu alejhi ve sellern. potomje rekao:"Vidio samAllahovaPoslanika. Zato. ili Ebu-Hurejre. upotpunjavajuöi svoj abdest. sallallahu alejhi ve sellem. IbnBettala)o konsenzusu islamskih uöenjakada pranje preko lakata i ölanaka nije sunnet. noge neperu Imam Nevevi u odgovoru lbn-Bettalu i Kadiji Ijadu kaZe: "Neispravno je miiljenjekadüe(tj. Abdillah(iedanod prenosioca) (ne kaZe:'Ne znam sjeiamse) dali surijeöi:'pa ko mozenekapereStoviie'. takoder.

3t2ts t sy"ut-vuau.._tuhuru..Scrhuz-z4k?si.aoUrirnji *iii"^" N*"r| i ir^"iää.. 3/554. piehks .'-U opisu poslani_kovog.tt24}. uzimajuöi abdest ljeti. stitan ovorne. rn-ii"i"Äi Es-sethut-nuntia. ^' vidiett Sethu Sahihit Buhari. Ruhut-neani...rli"U"t " "fäil ve sellem.. t rö. 25. |. . l/s7l604 i Ebu-Ubejd u .._11t. Et-hidaje. I /4lll l5 i dnrgih.. !!"ti.Nafia do ispodpazuha.lmam TiImizi r hafiz Askatani ovu predaju smarajU rspm!noft. t/6. kare: prenos je dobär..Dakle..Ebu-Hurejre koji prenosi ovaj hadis. sa rukama. v4l(--420 i l\ugnitnuhtadL rlt'74-115.. El. "i. rßa. Et Jevaküu.letorn .It Ovo je poznatopravilo kod hadiskih struönJaka . '- u r. Medutirn. Bedaius-sa@ia...kebir.ila"mole znaöitii. ajetuje doila naredba za pranjeruku i nogu sa terminom..r&l habir. 1n49.2oa {osim imamaZuf.ra).nua. t/2t]'-2t8. sc'. nUlUSAi.2o lslamski_ ]rienjacisu se raziili du t. str.2o2 O"" i."u.nlf-eltala .id-jen:El-mebsut.^^ '.oirt'"!! t/tbJ.116/24. sn. Ei sthut-k"bir.uaa.u. uda. odi Fl'dzaniu h ahkonit'Kutan.. marlkljske. Jt4| (Dusukit. l/11'7..Vidjeü:E _rpti. pnpadajurukarna. El-ihtijar. EtJurua.U "do" lakatai ölanaka. . i*" "ea"ial" sarUsKe:"rzrazjte vecine. -.r. Tehzibus-sunen.i!.^. tA5 i Halijetu lbni-Abidin.nueeJiu obuhvara rukuod laktado vrhovi prsriiu. Et-kavaninut-I"Lhiij?. . LLtns a i U l t :!t3i.navod i seda je Vjerovjesnik. '"' vidselli Lz-zehireh. 'M U. | . u2t6.-'eiri_ Da\. nt vidjeti: Lßanut-areb.vi2.prao podlaktjcetri pura. srr. sallallahu alejhi ve sellem.ila. 3t2. )t45j I El-kavaninut-liLhiic. . Hartzrbn_Hadier Pn:Eliselb€. lt}s. .t v toJeU: "3 Ei-scrhut-/'?bi. .ine.Lanac Rllij" uJ te."o pravne lkole.a prenositachadisa najbotje ra_zimije :lT :"*"..'" obnuhrara i p3nj: iakÄ jer one u jeziökom znaöenju l* -. . y.vesit. i taca .zakljuöioie iz niesada .je obau"rno pranie laktova . Fethur-Ban._1.-"iio .t-devani.79-282. D gi hadis.uöenjaka hanefijske. UgO-Et-ned._ .'' prenosi"daje lbn-Omer.too p^odtakrica u le. Ul2. nJegovo znaöenje.. abdestau nekim predajamakod imama Tirmiziie. Vidjeirl:Iatamul-muyekkine.24..Vecina pravnila to smarra obaviznim. praosvojeruke ." i hanbelijske. sij"t". '' vidteti: El-havit. uzimali abdesr.1t22t.

/ t / .+ ' . 6. t . / .stnuia.) Potiranje glaveje elementami dio (rukn) abdesta.. t/t75. Mukad. oprao 'ro1e Iice. f u r u a .I t t n t . i rj. .rrr Neki islamski uöenjaci iz "Femsehu prethodnog ajeta: (. .zrr Imam Kurtubi kaZedi se u vezi s ovim pitanjemnavodi jedanaestmilljenja.. st._r.hnatu lbri R id. l/t67 ztl-vidjeti: EI .St.rrrVe6ina trVioeI|: l i . Bi.r poromnrke.nt ü ahkaDtit Kut .dn ro p . pokazujuöikako se abdestioposlanik. .t?0 H:Ir/ L Ltt t. { q 0r o t r L .' (prijevod znaöenja El-Maide. . / r r ' p ..)ito znaöi:. f / . t r .lamskih uaenjalr. . i . l/93/255..e abde:r .laat. r.n prenosilncaje dobir.6/89.taietLtl x. v r r .hu ateihi ve rellem. t/)5. . ] r r . pitanjezakljuöiöemopredajom u kojoj se navodi rJa je Osman b. Et ihtiJlt. ' O v o i c m i j l i e n j e\ c r l i l c k ü r n e l H l o r r ." /. salall. Lr-h\htt I t1. ." Sliöno ovome prenosiBejheki. / r . . p l r t n i h : d i s i o pranjuruku do iza lakatai nogu do iznad ölanaka. kadaje. \ .lmam BedruddinAjni tvrdi clapo ovom prainom pitanju ima tdnaest misljenja. t . lto znaöida ne vnjedi rla\u. ..t / \ 1 7 . Oro je jedrnsrr. ' .rrl Iöb-U-. . orome .r.Ovoje sravuöenjaka hanefijske pravne ikolc. l 1r"1tJürtt.H 3 J z eu r F1lt tl Büur. t .Pol\rda KuIana.ojstpaQosfaniLnog. t4. . I L .nt. | \rt (-/e L.. d j e r i :S .1.58 i Haiijctu lbri Abtrtin. t / t 8 1 .t r t J l x r : o .rr pr'erh. tt. |/222)23. t \ . razumijevaju daje obavezno potmtisamodio (öetvrtinu) glave. a \ i l . vßn.tai.sa lakrovimr i r ö l a n c i m r . o DJrekulnl u \vom rrr. j. "" yiqei.loie\eli13ril. .r.ihzenji koli dio !lave je obavezno potrati. po. r .nome ko ne porare sn rar 'u Medutim.. 1117.!. Et d:ß tü li ühlaü'il-hrt ot' b ö\. -Ovo Affan./. 1/13.ntit A.. tllr)t. l/6r). / . . sa[faffafiu a4fü ae se[[en+. ^ .- q7 - tj.-u Potiranjeglave UzviSeni Allah kaZe:"I po glavama svojim potarite.. Redaitß. "" V .Et-t usri.:r dijelom naclllkric. Et-hi. Itaiijcttn Tdhtari. glavama svojimpotarite".. ' n ' t K r . r L l l L j r ö ^ vidteti: ! .. u r i E a t t .. 2 / 2 5i l b n . A n u l n n a k t d . m e n u li i. u predaji od Dzabna ali sa slabim lancem prcnosilaca kako tvrdc: Ibn-Kesn u T.iht.h. str..hin Kut. _-:.I po bi ru0sikum'.[ .jll.t:tehi. " Vldieti: EI bekaie. I t .

4g ffiW. laloder: f/ re. "' V. od Cdmrrüri Ls-s?thutnnuntla."7r" Sejhul-islam [bn-Kaiiim tvrdi: "Nemanijednogispravnog hadisa da se Poslanik./ t. '^ \ idjeli: Zndulnn d. t. obavezno glavu pri u. Serhuz-Ze rkeii.''" Vf"tuti-. (Prijevodznaöenja El-Maide./rtl. t314/42. Et lesit.! svoja potarite". 25. Et-nunteka. od Semsuddina b. t/tq0. ouo misljenjenije jako.im 2t26.Oni to ovako dokazuju:Allah nas pouöavakako da uzmemotejemmum. je potrati cijelu isto tako. E. tt25t. $i. . 1/t61."21113.kar.pa kaze Uzvi5eni:"Femsehu \. 1/ l4't.|5t.329. lr66-t67. Potomje imam Buhari spomenuo rijeöi lbn-Musejjiba:"Zena potire 'ra yld[erl El-umm..El daaniuliohkanit Kur'an. Et-isti.ograniöiona potimnjejednog dijela glave. dovrsiobi potiranjeostalogdjela po kapi (pokivaöuglave)./imanju abdesta. sallallahu alejhi ve sellem. 'rs Vidlerr:Ei-trfr.. Et-kaji. Ei-ierhul-kebn. ajer(El-Maide. '13 vidjetl El-Mesail.3. El-fevakihud-de\)ani. El-hatil-kebir. I/lbb.ovaj ajetje dokazkod uöenjaka koji kazu da je obavezno potiranjecijele glave. E\-nedZmua.t?jj. zehirch.naslovio cjelinu:'?otiranjecüele ". | / l'76.Et-insaf.1191. kao Stoje obavezno potrati cijelo lice kod tejmmuma.2r6 Ovo misljenje 'o veiina zastupa malikijskih'" ihanbelijskih pravnila. El-kavaninül-fekhijje. Naprotiv. l/224. 1/219. to smatra Dotiraniem. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje u "MedZmu'ul-fetava. Haiiietud-Dusuki. MuRnil-muhtadi.i glave.bif. Metahibut'dZetil1136'7. sa{k[Iafrudfejfüoeseten. je 6. t/81.st. I/124.-. t/190.zbogrijeöi Uzvisenog Allaha: po glavamasvojim potarite". lll\liSubulur-sclam.str. tlII4. od Ebu-Davuda. nanaza pravnika safijskih jer se kaze daje dovoljno porrari samo nekoliko dlaka.t/21't.aietr: et-nua"'""etu1 kubra.r/141. nemanistaito upuöuje na potiranje samojednog dijelaglave. t/60. zbog idenriönih dokaza.i) Stoznaöi:"I lica bi vudzuhikum". Da li to znaöi da pri uzimanju tejemmuma trebada potiremosamomanji dio lica?2r5 To niko nüe rekao od islamskihuöenjaka. 6/8'7 i Teisirul. str.l/t10. kaLe: "Miiljenje o obavezipotiranja jer u Kur'anu cijele glaveje ispravno.6. El-mueni. l/430. Prematome. l/gl. '" Zbogobjä(njenja !idjeri: I4sin Kur'a il-A.e da jednogdijelaglave. !i'Vidieli. Keinir-Rahman.r govorio poliranju pogretno sh\atiokuaansLu porulu iz ovogaajeta.Ko ka.) U ovome kao i u prethodnom ajetu upotrijebljen je prefiks "bi". Ako bi pohao prednji dio glave (nasijetun)."2:o hnamBuharije u svome"Sahihu". Kudame ' S€rrxz-lc.

ojsna 49 t "Nemarazlike lmam Malik kaze: cijelu glavu isto kao i muikarac.Vidjeti. od irnama vidjerl Et nurtewenenrl '."nole i sa dva druga ovome SIleno biljeze:lmam Safijau t/'rrn. Dailus V. Medutin.preneseni u najispravnijim kada se zna da drugi ashabinisu po naroöito irad njima slijedenje Tako se prenosiod Aiie.u oraj hadis " nema ove Predaje .c. '^ Vldleri:El-isti. ciieluelav0. l/h/b.djeti: Zartulln. Poznati muslarac.1.n. 14. Malika u kojoj se navodi dio glavekao dokazuzimajupredajuEnesa potraoispod uzimajuöi abdest alejhive sellem.ka\ ll1'73. 2l/14'7 l/131.471112.preöi za ve sellem.l<'l lrneri u Dtuniul-bejan. sa slabimlancenprenosihca lbn-Mrd.--' 'rl via.ini. stt. "'gtu-lavud. str.ki Sliino o\ome kazaoie imamSafij. l/124.225 kape ne mogu posluZitikao dokaz Neki uöenjaci zbog svoje neispravnosti potirco lojoj ."22r glavukao cÜelu ghve.ie.r.*. sa ispravnimlancemprenosilaca 1156. Predaju Seida b biljezi lbn-Ebi Sejbett El'Musarnet'it uusilit'a sa spojenimlancemprenosilaca ll30l24l. Dredrir 1.d/tä. Poredisprarno. slt.J"4/.d. sn. r'a. t440. l/160. predaje kao i druge Medutim. El r?din a. hiljezi imam Safijl PIai prene. 19 l Tenkihul aDten."-'" razliöitim mislienjima da je dovoljnopotratisamoprcdnji koji smatraju Islamskiuöenjaci b. l/124.17. . lanciprenosilaca n../e"vere.18i. Asa s-sahabe.str. kekün srt. t1-t Malika trl'.ti alejhi sallallahu Poslanika.ra.Onx p-olire izene kod poliranja izmealu muikarca ' malilij. da je potirala postupali kao_Ibn-Omer. l/21.Drusu predäju ovih Et-nlusne(lu.'. l/'ll i u l/41 i u t/ ' rnedl. 3/28 od imäma Kirmanija. sallallahu da ie Poslanik. islamskog o samojkakvoöipotiranja.amo prednii dio svojeglave.sa[[a[Iafru ahjfüw ffi aosfaniLwog.iur-Re/z!k.i'. 4l1s6trt436.ad. qb. Sahihil-Buhari.14 i Bejhekiü Ar.e na\odi daje Ibn-Omer pojricvaju predajom.jeti::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.\u\ ierodo\t.ova po prednjem dijelusvojeglave.e.40/1. sa ispravnimlancemprenosilacäVidjetii Ararur1?7lbn Uzetoiz djeli vetrt u r!.":7: "Svi struönjaci pravnik i hadiski struönjak Ibn-Abdul-Berr kaie: shodno prava smatrajuda Zenapotire glavu^käomuskarac. lnn Ebi 5irbe. hadisi Allahovog dvojbeda su vjerodostojni hadiskim zbirkama. S. u Ei-"rrr' puta.otUnN4un.

EI ßnzkaL tn6a. Et-lerhul-kebb.poöeopotirati od potilj\q ka prednjem vratio svoie ruke na potiljak. lrlVidieti: El-kaf.23a u vidjen: El-havil-kebit. r/'7. El-dZamiu li Semsuddina ahkanil-Kur'an. kadaje pokazivao ".El-medzmua. Zejda. M evahibul-dZelil.lmamTirnuzi i sejhAlbaniovaj hadissmatraju dobrim. poöeoje potiünje od prednjegdijela glave. El-istizkar.. rll70. 11283. El-mebsut. kako seabdestio rukamapo glavi. te potiruöi vratio svojeruke do mjestas kojegje poöeo. Bidajetul'mudZtehid. "e ''lldjeri: Fethul-Ban. ltrsg.navodese tri naöinapotiranjaglave.potomje potrao sallallahu alejhive sellem: Poslanik. ts! sitiezega:eirericai amgi. time se ne misli potiranje takav svakogdijela njene povrsine. 1t63i El-kessaf. I/39/13. Prvi naöin nalazimo u hadisuAbdullaha b.l/114. Zejd u ko^me kogaprenosiAbduUah odgovorio je Poslanik. uJ b. Et-temhiü 20/123. a zavriio je kod potiljka.sallallahualejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve dijelu glave. je hadisom se kaZeda b."'Ovaj obmuti naöro potimnja glave poznatoje miSljenjeu malikijskoj gavnoj 3koli. ll3 3. Kndarne. Hadis koji prenosi Abdullah b.50 Pored ovog razilatenju svi islamski uöenjacisu slozni da je bolje i potpunijepotirati cijelu glavu. u vidjen: h-tenhit 2oll25.od lbn-Betta]'^. Setuu Sahihil"Buhan. a spomenutje o pranjulica. sa izvorimau poglavlju ^ Tirnuzi.Alo neki djeliCi ostanu^^nepotrani je ispravan po konsenzusu islamskihuöenjaka..""Takoder.11433.Bedaius-sanaia.. ll1. l/387. rlrr4. zejd pretbodno je 2r ijdieti. El-istizkal 11169. 6/89 i lalaus-sunea llSI-82. Ul65-r66. potirao cijelu gla!'ü.| /3'7 I .nije abdest potrebnopoiirati koiu koja padamimo duZineglave. a sve mimo toga nemavalidne osnove.""' U nekim verzijama navodi se da je Poslanik."' alejhive setlem. te potiruai sellem. sallallahu Kada se sporninjepotiranje cijele glave.23r Potirar{e po kapi U sunnetuAllahova Poslanika.223 Kada je upitan imam Malik da li je dovoljno potrati samodio glave.

Vidieü El'evsat' 1160' El'nuhalla' v\dje 1/412. El-minhadL' 618'7.^z potiranja iakakaie da to nije dozvoljeno. sallallahu i mestvana""' da potirajupo svojimkapama ashabima rm. stt.. ll28-29D2o i 226 il}'n-M:unzt' 1146'1 Ibn:Ebi-Sejbe i Fethtl-Bari' 11467 Munzir tvrdi da je ova predaja autentiöna. potirao po prednjem dijelu glave i nastavio !e po kapi.öinio meshpo mestvama alejhi ve Drugapredajaopet navodida je vjerovjesnil. kao sunena zbirkamakod Buharije. Et-dtumiu \ldtat:^ Medittu'ul-Ietava 2ll122 i Merutibuf idbna."' Na mi5ljenje veöine uöenjaka moZe se odgovoriti hadisima rcsenim od Poslanika.Naime.SejhKasimiu pouzdani ovepredaje Et-nßshastt.'' Drugi naöin prenosi Ibn-Mugire od svoga oca da je Poslanik.'j. Arff."236 U Mustimovoj zbirci od Bilala b.38. 1.U49l146. 'Buhari. da je Poslanik. i pokivaöu glave' {lahu alejhi ve sellem. prenoseöiod svoga oca da je ro: "Vidio sam Allahova Poslanika. El-ittizkor' li ahkanil-Ku/a4. salla[ahu alejhi ve sellem.62205i Musßm. str.-. VLdiertFethul-Ban.1/441107.29229.lmani Nevevi i SejhAlbani je smatraju qJ*o.23."'Darekutni'lff)0n21' Safiz t El-nusnedu' 3ll4ltn4. lt4l2.Vedinaislamskih po pokrivaöuglave bj. Nesai. Muslima. i to u najispravnijim i drugih.Ibn-Hazmle ovu predajuocijenio ispravnom .saltaltahualejhi ve se[em.. vlaj"ii' a -nedbnua rl4o} i sahihür-rue. 1/49. sabiraöa smo prethodno naveli. lallallahu alejhi ve sellem. Rebbaha stoji da je Poslanik. da po svojoj kapi i meswama.14.3ll42n7 I Etu-Dar"rd.Ibn-Bbi-Sejbe. 5. subulus-selam'Il91 i NejlüI'evta\ rl2@' 1493494'Ibnu ErMüra. str. Mttsl]tra. sallallahu alejhi ve sellem' meshpo kapi i po pokrivaöuglave.'3s Trcöi naöin opisuje DZafer b.naredio Islamskipravnici su slozni da je ispravnopotrati cijelu glavu'33kao je ispravnopotrati prednji dio glave i preostali dio po kapi Spol j9 potiranjakose.twdi dasuprenosioci 3ß9' l/166. Potiranjepo poloivaöu glave se prenosi od dva najbolja Allahova r postii! postanlta i vjerovjesnika.Ahme4 5/275. nefu. od Ibn-Gasile Sunabihija "Vidio sam Ebu-Bekra da pofue po pokdvaöu ot"nosi du i" rekao: je glave.

a ispravnimlancemprenosilaca. Sevkani. I/408/4ob. Ibn-Hazm. Vidjeti: Ardrar-ffrare.od Ebu Davüd^. 3/80/4455.)/224 | lbn-\4unrir.t /17| .l/l8qtj8. 2/58. Nejlül-ertür. Omer b. ztzZOnggZ.''?Potiranje po kapi. o ovom pitanju po kapi ili pokdvaöugiave) to bi bilo legitimno öiniti zbog hadisau kome Allahov Poslanik. -. Medlmu'ul-fetat a. Bidajetul-ntüdZtehid.IbaMunzir i Ibn-Hazm tvrde da je ova predaja vjerodostojna. Telüibus-sunen.Na ispravnosr ove i nnredne ukaTäo lbn-Mun. 1/r'73. EI insaf. El-nuhalh. Ebu-Derda. el-Dzenah."'241 U drugoj predaji stoji daje Omerrekao:"Ko budesmanao-d-a po kapi neie mu poriranje koristiri kao öistoia.nabudu. lt172. 2/60.Nebatekaie: "Pitao sam Omerao potiranjupo kapi. l/4t2. sa dobnmtdncem V ldletl Asarus-sahabe. Katade. Abdil-Aziz. 3/151155/681. N?jlul.ir. A6 rirrnzi. Ebi-Vekkas. . El elsat.Ja poslije mene iOmeral'6i hadisa u komesroji:Alo seljudi j Omeru pokoravali budu Ebu-Bekru pulu. r/28-291220 i 226 iIbn-M:unzir.I/2.st. 35/132od Abdullaha. Ahmed.t/468/4qq. El-Evzai. ut Vidieti: El-eßüt. Mali-kar'l i Ebu-Umame. 9/67-68/8426. Dredaje ie imam H mn-eritelte. IbnKajjim.'/biie napravom Ovo miiljenje zastupaju: Sad b. l/2ol22j i lbn-Mun7r. Ibn-Tejmüje. tt209i Avnul.'aB /1 lbn-Ebi-Sejbe u E1. 17. Ahkamun-nisa. 2r/108-109.Vekiab. (potiranja sallallahu alejhive sellem.M usa nefu. l/467-468. 15-16/49-50.2ao Nakon ito je spomenuo ove predaje. Ali.| / 139. 1160 I Fethul-Bari.str. 1/51/82.€yrdr. '' tbo-lt-t EI nuhalla. 1l15|. l/468469.Aridatul-atuezLl/139. 185. Hasan el-Basri. prenosi seod Enes b. El-mesail. Ibn Fbi Sejbe.Avnul-mabud.Citiranupredajuzabiljezioi imam El-Hallal. Taberäni.l/467. Vidjeti: E/. 1113. Davudb.-na\odiu ^ Abdur Rezrak. 1/139. EInugn| 11340 341. lbn-Hazm tvrdi da je ova predaja prenesena najvjerodostojnjjim putem.Ibn-Munzila5 navodi rijeöi uöenjaka koji kaZu:"Kadane bi bilo ni jednogvjerodostojnog hadisa od Poslanika. Hakim.kaZe:'Slijeditedvojicu . E|-nuhatta. Allah ga^ ne oaislio. prenositaca.EbuBel.1l2oi 209.laloder. '$ Vidjeti:El-nesait.. Imam Hakim. str.Zehebii leih Albani su ovaj hadis ocüenili ispravnim. Ebu-Tajjib Abadi. . t\hmed. pa je rekao: 'Alko Zeli5-potari po njoj. a ako neöeS-ne mom5. tl t'72. 5/382/23293 i sßa5nn24. . Hilijetul-uleruj..kako se EI nueniju ll34l.sallallahualejhi ve sellem. Mekhul.ctlatu. Ebu-Sevr. Ibn-Madte. r/467/493 4g4._ -' Muslim.

?re Od majkepravovjernih. ^" Ebu Davud. Neiltneüat. l/96/301. 11196-19'7. Dobrimsu ga..kaze:"Ummu-Seleme svojeglave.. .rs5 w VidJeti: Etniud?iv ?t|t-kubkt. O!r preJ. tä r"n.ar.t. l/468/389..r mnoirvo verzija dizu ovaj hadis na l/434 kaze: 'L. lllgl lg5. LanTpreno. '" Vidieti:Ä1n?Jaf l/185186 tn Viai.lrrgi krr1. Ailäna se prenosi da je Poslanik. U111. trkoder. Yldjerl El-iola .ui{in ..a a[ejfü vese[qq-.":'r Ovo upuiuie. l/345.1. r/24l22r i Ibn Munzir. Ä-0lbn-Ebi Sejbe."* ito je svakako sigumijei preöe. kater "Jednuod ove predaje (o dvüe potimnju slave rri pura) Ibn Huzejme i drugi su ocijenili vierodo"rojlom.sallallahualejhi ve sellem.11319.rsr Postoji razilazenje medu islamskim uöenjacima oko izgleda pokivaöaglave po kome je dozvoljeno potirati.2158iEt.Jr i\ ! Jcf ih\Jrlj . analogno mestvama ida potiranje ne bude duzeod tri danaza putnikaijednog danaza onogakoji se nalaziu mj€stu svogaprebivali5ta. sa[[a[[aiu Spojsn.n r o\e fredrieie.i?thutnurti.lam u najmanju rukuocijeniodobrom.ttltkatt.Et ü halla.rc prenosilaca stepen vtercdostojnosti.r.r bude drupi..ltnt r./Iildr'.Imam Nevevi je dobar.prenosise da je potiralapo pokivaöu svoje glave. ocUenili Ibn Srhh i Ibn Mulekkin. r-a. Potiranjepo pokrivaöuglave kod nekih uöenjakauslovljenoje pokivanjem glavep punojöistoöi.aos[anifun'og. Vidjeri:AVhL//r. t/l Iq.Beiheki.il.r. 53 t Takotler.t/103-104/294 i Drrekutni.lli lus. \/1'll. Potiranj€ glave vise puta Od Osmanab.r50Sejhul-islamIbn Tejmijje.Ahmeda Omerila.od dr. a Uzviieni Allahnaibolie zna.l/23/98. Ummu-Seleme.. potiraosvoju glavu tri puta.hJ. Hrfiz Ihn Hadzeru El-Jänü. Llajeo!u predrgu rcjhul-i.. -'.tD. 1/2Ogi Ei. '" Yid)et Me. nemarazlikeizmedumuSkarca i Zenepo ovom pitanju.a ona to ne bi öinila bez Poslanikove. sallallahu alejhi ve sellem. Neki'' uslovljavdu da pokri\rö glave podrezan.laima.takoder. nakÄn ito je spomenuo je potiralapo pokrivaöu ovu predaju. dozrolc..

256 po glavitri puta. pa kaä da je opis prihvatila ove predaje.ln. sallallahu alejhi ve sellem.stI. od poöetkaglave do potiljka raöunase jednim. xt iiaied:renanui-ninne.!1124. iako su je da se ponekad ovoj verziji. zn yidtetli El-mebsut. s Ibn-Ebi-Seibe. 1t93.t E|-mugtti. Betraius-sanaia.:62 fbn-Dzevzi. El veur. tflO+fZSZ.)6] Sanali2fl Davud Predaje koje govore da je Poslanik.to je ispravno(potiranje Sejh Nasiruddin puta). t/217. nisu opreöne i ueöina potire i ovalo.260 idrugi.odlbn-Abdul:H. U85/263 i drugi sa ispravnim lancimä 266 Vidjeri El-istizka\ r/168. Ill3. l/25.e: "Lanacprenosilacaje dobar.Mulnit-nuhndi. El-nunteka. br viijeti: Tent<ihuLlahktft. r. El-kaf. "Et-tuhur".1169 i El-ihtija\ Ul3. 11305.MedZmu'ul-fetava. ^' v tdlle]:Medamü ul-fetava.tj. Od sunneta mnogobrojne. U163. abdesta Poslanika.sallallahu alejhi ve Prenosise od Enesab. a predaje koje govore o potfuanju glave jednom..adijaiEt. ukna. i lbn-Hazm. 2l/15. Metlutim. ttt88-189. r/144. str."' Malika daje potirao glave tri Atbani kaZe:". Aridatul-ahve. w v idleri: Subul us-s?lanu.6189. El-umn.l/23l140 i lbn-Munzir. Sellama.da je potiraosvoju glaw tri.dier]n: El nuhaLta. l/146/357.Ko Zeli dokazeveöineuöenjaka neka pogleda: hanbelijski'6e "El-hilafijjat".26? malikijski'6s i pravnici. sellem. a nije natrag drugim potiranjem. u kojima se navodi potiranje glave samo jedanput. w vÄjeu: EI-hitafrjjat.11163. Darekutni. I/150. gt. z6e yidjeti.l/56. U293. bez lancaprenosilaca(muallekan).. potirao glavu dva puta. . n V. od lbn-Bettala." Hadis biljezi i Ebu-Davud . Serhu Sahihil-Buha'. 1165.. * tn-tUuaz". tt82. l/60.l/82-83."2'3 ovo misljenje zasrupaju imam Satija2to jednoj verziji. Ez' zchirch.2ln5.. veöina islamskih uöenjaka'66 jer ih smatrajuiznimnim. BidajetutEl-dZa'niu li ahtunil-K r'an.1n55.ve sellet4 tamaza Prerosi se od Alije u opisu abdestaPoslanika.telhisul-habir. sallallahu alejhi ve sellem.i. 360-361 b.265 neki islarnski uöenjaci su ih protumaöili kao jedno potiranje. od hafizaEbu-Ubejde "u n"ircU. El-insaf.'6l imam Ahmed po ueenjala safijskepravne skole. 'n vidietii El'irriziaa r/168. a vidTei.tehid. Hiliietulmud. l/3gl-392ßao. l/431 ka. prenesen u brojnim vjerodostojnim hadisima.puta.^mNeve\]D El-nedrnua. l/lll-flö. El-insaf. Bidajetul-nud\ehid. l/13. Drenosilaca.2172-13. sa dobrim lancem Vidi€ti:Ärdtus aahabe. Ovo misljenje zastupaju hanefijski.

"" je i iejh MiSljenje o obavezipotiranjausiju odabrao Albani. neki uöenjaciidu dalje od toga pa smatraju potiranje uSijuobaveznim.ll2'7j. 37. E. t/395 397 od lbn-Munzira.t. '74 vidjet| kart. l/351."Ialaus 2U75 od Ibn-Tejmijje. l/81-83od Tehanevija. "6 Vidjeti:tl-"'rda 11405.fetava. l/88. El-ihtijar. 1A46."' Poredovog razilaienja medu islamskimuöenjacima najbitnijeje napomenuti da Poslanik. .. a najboua uputaje uputa Poslanika.'''Veöinanjih smatra daje to sunnet ida ne postoji obavezi njihovogpotiranja. a UzviSeni Allah najbolje zna. od Ebu-Davudu. t70 Vidjeti: Meratibul idZna. nr"Vidjerl Bedaius-sa aia. .ll \'75.-. sallallahualejhi ve jasandokazo sellem.Aostanifuno. sallallahu alejhi ve sellem.11213.25i Mevahibul-dielil. SerhuSunenilbni-Mad:r. i njegovih ashaba. Rahevej kaze (vadzib). * Vidjeti.:g* 55 1 l/305-339 od imamaBejhekija. Haiijenl Ib i-Abitlin.Metlutim. v168.uöenjaci hanbelijske:7a pravneSkole. od lmamaMugletäjr. r7s Vidieti:d-nesail. 11263. po jaöem misljenju.Scfiu. 1/ 153. sunen". Et-te'nhi.sa opaskama iejha Meihura b. Selmana. l/12O.i ako se namjemoostavirreba daje potiranje u-i_iju obavezno ponoviti__abdest. ll116.El vsit. El-nedinua.djeti El-havil-kebir. Sttqjstpa saffalIafiu a[qjhive.ehirch. nisunikada ostavilipot anjeuliju pri abdestu. Hasana "El-evsaf'.. 14/45. El-kayaninul-fikhijje. 1191.'''Ishakb. srr. Ehnedinua. l/442 i Mugitihnkhto. ''' V. t/r'75. t/\2Oi Keiiaful-ki a. 1/l4i EI benaje. str._ Hitjetut ule " Vidieti. sallallahu alejhive sellem.:?r malikijske.li l/190.Tashihul fitnta."Medzmu'u1.'T' dahjske'Tr i." "Zadul-mead"1/130i od Ibn-Kajjima.-Ze*eii. hanefijske.Es-silsiletus'sahiha. Potiranje uSiju Islamski uöenjaci su sloznida je potiranje postupati uSijulegitiman je da to bila stalnapraksaAllahovog Poslanika. Imam Ahmed smatrada onaj ko namjemo potiranje ostavi usüutrebaponovitisvoj abdest. i ma.Ovaj stav zastupaju uöenjaci. srr. l/350. 18/225.ili neko od ashaba.

sallallahu alejhi ve sellem.Dja usiju Od Ibn-Abbasa se Fenosi da je Poslanik.sliaan o\ ome. Darekurni. Datln'n. hadis. ^' Vidjeli S? u Jerihl-kAdn ll27-2a. kaie: "Ovaj hadisjedobar. I t66. lß2. t/I2r-n2nj\.Uzimanie novelode jedinoseprenosi od lbn Omera. r/25/t't2..a palcima -sporlasnlost.^Ihn-HddzEt Jedobrim. vt60 i Zadut.". lA4t.dZctit. t/l11/316. l193-94. uz7l1t7. l/249/s27. Ul35166. I/ll2 Posrupäk tbn-Omera bitjezj imam Mätik u Et-nuve i. lancem . v ßteti: Seüu/. vt 32. Ibn-Ebi-5ejbe.. Ebu-Davud. lll7b. Bejheki.1/410.krkesi..ramaza Naöin potira.)82 sal4ski)8r i hanbelij"ki. *. :3) Vidjeti: l.. v djetl A r idou l -ahve zi. Et havit-kcbt. -_^ ''' Nesai. sallallahu alejhive sellem. lt27O.tt4t.U337.zs' '?8 Nesai..Tirmizi. v3it i Haiuetud-Du\uki.3" pravnlci.. Mctahibut. lbn.Ebi-Sejbe idrusr.'.r S neni tbni-MadZe. Kestalulkina. ^" Vidjeli Zadul nead.zs' matikilskl.\tt. Tah^\j " S"rnh ^"o"i. I öJ. Hakjm. t/12it36. u Lt-klhilul-habiru. Da li seuzima nova voda za potiranje usiju Sejhul-islam Ibn-KajjimkaZe:"Nemanijedneispravne predaje da je Poslanik.ocijenio . N€vevi i SejhAlbani ovu predajusmatrajuvjerodosrojnom.mead. vt20-t2t i EI-n?dinua.tmam Taberi ovaj hadis smatraispravnirn. '72.-. lll l0 i Sahihu Sunenirrirmizi. l/90/282. "*.pabi kazipßrima potrao unutrainjost usüu.U43l102.. sallallahu alejhive sellem."28u Ouo mjslienie zasruDaiu hanefijski. v|6 i Hasijrlut Tahtatt. Imam Timizi kaze:"Veöinaislamskih uöeniaka smatra da usi treba potraü sa spoljasnje i unutralnjestrare.Vidje0preüodne izvore. tbn-Madze.2?3 Ibn-Abbas. ImamNereviu El-nedbnua. l/3'l.takoder.u drugoj predaji. abdeslkaie:..rrif"i. kaj. tlt31. potirao usi sa spoljainjei unutrainjestlane.ii.I3 )O ve selfan. l/146/358. I-".et "Lamc prenosilacaove prejaje je vjerodostojaniti dobar. uzimaonovu vodu za potiranje uSiju (vei je potiraosa onim tlo preoslane nakonpotiraniaglave). lbn-Mrd/e. saispravnim prenosilaca. ^.u kojoj opisujePoslanikov.Vidjeti: j€rÄ.vidleri: EI-umn.ni. Bedaius-sanaia. Vidjert Hutasatutahkan.' Ibn-Mulekldn u Hlrlasatut-bedil nu.]darr.

"Llii ptipadajlt g/ali. 8'vidieti. Subulus srt 36' Tlhiet -ahte. Vidjeti: t1€frd/.296 i El . Vidjeti:.1. 5/'58/)..i. 132 133.tu lbni Ab iI. l/130. trcba iallallahualejhi ve sellem. Ed darfe.tt2t3 | Haiij. 2 . h. M tt.ul. "'ae. r" v../x.Ibn-Ebisejbe.letl. Sr/. Nejlulei'ta\ \/161.. Abdullaha b. lmam Kattan i tujh Albani ovu ptedaju ).aslupaju miiljenje da uii pnpadajuglavi. l?a. "' gtu-lavua. Ko ieli vi:e o doküima vjerodostojnosli navodi se kao-rleöi Ovaj hadis. 1/tt6. l/132. Et-ihtijot.saru S 'rcii Ebi Ddtd.sa affafiu afejfiive se04!SvojsnuQosfaniLwog.6/380/3. mimo vode kojon je potrao glavu. selaD\ 1193. 2/424i Es silsile tus'ahihd.L o r .)--.168 372. i Ebu Müsael-Eiarija.Tultknt ahr. Be(laius-sanaia.Tahrüw aLatitrarcb. 1141811952.119. ELehodiv tl.. 2/115. vei sepotirupreostalom novevodeza potiränje zastupaju uöenjacihanefijske Ovo miSljenje nakonpotiranjaglave"'oo pravne ikole.":qotj. Ibn Munzira. Sell!m.81 82. l/1o1-4o2. 1| l2a. l/1. l/ll/2s. Temmam u El fera .:3eDokaz tome je hadis u kojem Allahov Poslänik. ( e i ht. Merkat nelhtih. ts-rihi1. 1 / t 5 r l .od ]bn Ebi Seibe.l/l16 l2l. l/92. sa ispravnim lxncem prenosilaca. 11154. I n s / J 1 l b n .tt. 21 . t/t4.t.. l/401/395 i Trhiviji. polirxnje n.dailc. str.Vidjeti: t/ ers. 57 t nr haLli:.u Telkihul-kclaDt.od Ebu-Ubejda b. r.SerhxIc lil Kadir. slr.kod Abdur-Rezzaka. Ibn Omcrä. kao takav nije pdhvatljiv. lbn-Madze l/1.i.171162.tdis:r neka uporedi t/ ovoga 17. ll8l90. lbn-Hadzer smatraju ispravnom. Et benaje."' 86 vidieri: Tuh\eht-ah\'?.1/166/1114. 124..n. tltoll:os i ocijenio ga je ispravnin. Tevditul-ahkant l/180. a Ibr Dekik el-Eaid.21421i a3Vidjeti:Z ! ri/silerrdla itl. .'\e \odea da mttnrjenadena usijuuzimanlem Naime. Hatib u Ää4. l/128/37.r. l/24l161. dvanaesl najpoznatüih tabi ina koji .l/103/320.1124-25... kakouzima-n_ovu vodu za potiranjeuiiju.1'r". koji upucuje t\rdi: Ne znrm nijcdrrn Sejh Mubarekfun ' zamierka. 1226/119 (Er rcvdul-bessam).kaZe: -ih potirati zajedno sa glavom bez uzimanja posebnevode za njih. St' ü Sr eti lbli Mdtr. tll1t/294. D t u ( k u r n tr/./. r s niim se slotioNcvcvi u E/i izniman(irz). | /t)| . nuket ala lbni Sdktlt.B e j h c t . l/101.1e daje hxdisneobiaan n?di ua. Isto se prcnosiod lbn-Abbasa navodi Ibn-Munzir U24tt58i 160. spor se vodi oko hadisakoga biljezi imam Bejheki od sallallahu alejhj ve sellem.od icjha Mubarekturija.t u l / J 1 8 .iü. 11263. Zeida da je vidio Posjanika.t.Iprk. Tirmizl. 21.:. takoder.Ahmed.tusamef. sll/ne'i Ebi Davrl Ul\l. str. Teikihutaahkik. Il28/122. I l4l2.u."' svoju na uzimanje nemaniSta ito obavezuje SejhAlbanikaZe:"U sunnetu vodomna rukama uiiju.4 ll35] od imrmr Muglelaja. Darekutnija. Vidjeti: Rülrsulltknttl. od in1an1a Müznira i EIa üsa'trct. Avtxl Dnl. od lbnAbdul Hadüa. i SaDinidobrom. j^öeje i prihvatljivije 1'rr-r"/11rr.aletl:'.'trs-rrlrlra.

Serhu.nua. sallallahu alejhi ve sellem:". n vidjeti: Et. Bedaius-sanaia. Vrat se po misljenju porirevänj\kimdijelomprstiju. lll'75. l/r2l i El-keiiaf. 11358. Ibn-Mendei iejh Albani ovaj hadis srnatraju dobrim. 27195. .El-n?d1nua.3/360/1078.rl13s-136. l/343-3491h^fiz Ibn-Hadier n Et-telhisu. jer Jera vodanekorisrena.mnogihadiskistruönjaci su odbaciliovaj hadis. n[. hanefijstihutenraka _-_ "' Vfdretf:Aly?sir ll88 i EI-medrnua. l/10. El lelt. 1/431102. uöen Onaj ko uzme novu vodu za potiranje usiju njegovo potiranje öe biti validnopo konsenzusu islamskih uöeniaka. MuBnil-nuhtada. ll 133-134. r/36. '"' Y1dß11: ELnedznua. lzrazila veiina hanefijskii'. rl43..tou saflski'ot i.hanbelijski"o jaci."'e3 Na osnovuove predaje imarn Nesaijenaslovio cjelinu:"Potiranje u5ijusaglavom". t99yidjeti. od rbnRedzeba. El-insaf.1/414-415.Et-ihtijar. 1r7l148 i lbn-Hibban. It90. Haiijetu lbni-Abidi .160.: Ha:ijetu tbn^ridt4 1/263.3. U488..2ee Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanju abdesta Islamski pravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja. '% Vidjetl El-mesail.Vidjeti.imam Mugletaju . tr4(Sindi iSujuu. 1D68 i Haiijetut-Tahtay4 srr. nanaza Medutim. Ibn-Huzejme.. lll47.od Abdullala.potom vodu i potraopo svojoj glavi i uSima. El-kafi.Serhu fethil-Kadit. 1166. !% Yiilei: Ez-zehireh. 116. 1/r17. Ul5.302 Veöina islamskih uöenjakasmatra da :e1 lzmedu ostalih. ltl20. Tashihul-Iutua. imam Nevevi u tlnedi. El-nugni.11443. po jaaoj verziji. lDTOi ^4evahbul dietil. 1/lO2-104. 1t88.mebsut.alkhu abjfü pesellen.'e' Ova skupina uöenjaka kao dokaz koriste i hadis koga prenosilbn-Abbasu opisu je uzeo novu abdesta Poslanika. Ul32 i Sahihus-sunen. 74. '. takoder'IaknruI-knlaid.imam Darekutnin Es-Sunenu.i mrogi Safijskii'' pravnicismaüaju da je potiranje vrata legitiman postupak. 'e3 Nesai. 5g \-EinLLzi&W.Ovo mi^^sljenje zasrupaju malikijski. zu YidyLi sunenun urat. 11443.Viöjetl EI-havil-kcbir. Ibn-Huzejme. 3ü Nakontogaserazilaze da Lije ro sunnet ili etika(edeb) abdesta.2e4 Veöinaislamskihpravnika2es smata da treba uzeti novu vodu za poliranjeuSiju. str..Zerkeii.ierla Sneni lbni-MadZe. Vidjeti: Et-telhisul habir..

od Muhammeda Savvafa. 1/161 1 Fen^. es21/16 I Tnlinits-satnh. I/381. od Ibn Had./inrd.O I St'hü tttit-Kudir lllo l."a. Sevkanit Nejh -e\aa\ l/163.| / 112-173.t.a .1a . r| gtu l91180 ?s/301/ls95l.tiir'ut-Jiftr'o. Zbog togaje irnän .U jednom ima Musaffif b. . da potirepo svojojglavi svedo potiljkai prvogdijelavrata. 5/32716368.utut feta|a. A'viÄiet: zaautncia. 1/152. stt.1nüne. a biljeZe imam Ahmedi drugi od Talheb. Ebi'Sulejm. Io Vidieli: Aurr/ .2/212.d lbr Tejmi e. Amr b. Mugnil-nuht. 1/go. sellem. 33. 1125717533 l/14716382. je predajakoju potiranjuvrata. s l/190 i Vidjetil tl r. Tahavi \ Se tul-itrcani.t/131. ä on je läZov. Scrtut:-turkaniala nuhtesai Halil.lirctid'. l/99/278. sallallahu sellem.| . Syojstt:a 59 t jer nije utemeljen. Prvi je nepoznat. uctf:rnt ul 1c'dra.jc \ Me. !3 viiletr 2ll7.satfttlIafr.l. sallallahu alejhive on od svoga djedadaje rekao:"Vidio samPoslanika. 1/61. u :unnelu.edi. l/488.. l/152.'0 Ovo je jaöe miiljenjeu 5afijskoj305 i hanbelijskoj306 stavmalikijskihroa uöenjaka. ne bi bila validanargument. Arnutnabud."' potiranjevrata sunnetom kao dokazkoriste Uöenjaci koji smatraju jer ne predaju koja."t'zauzdan A! Yiöjeri: Me(riü\tt'lena.. Keiili Jntu.1da. 1/464-46s.: Ft . rekao: "Ko bude potruo tvoj |rat kada se abdesti. Metla. '" lslo scllcllahu alejhi lbn-Kajjim.. El-bidar tjel-nuhtlesat. tt152.al'le.ib. pravnojSkoli i stav nekih hanefijskihroT uöenjaka. 5 /254."t-iktit. Bejheki. 63'7i Fetdral le. t/r32. vjdierl: Lisanrl. r'1Ebu-Nuajm ove predaje ima ArLr b. potirro{\oj \ral pri u.a. Irnäm Neveviu E7'.Ahmed. t/1r8.l/32 idrusi. od Ibn-Ka.U lancuprenosilaca Mubarnmed. stf. lauua. tn' \nier.. Musarrifa. Ke:ialil-ki a.2tt'76.abrd. M Viaieti:ti-nusni. 2/115. stt. rN vldjeti: Er-ra. u e/rbarzarrdldlr. i Vidteti:titrurije." Ova predaja a drugi nepouzdan. islamskih uöenjaka.' t/i61. Et-nertlua.. Es seiht rt:erat.net':ut. porhanje vratanije legitjrnno.u akjßieese{ry Aos[aniLwog."'" U alejhi ve drugojapokrifnojpredajinavodi se da je Poslanik. Tabemni.rro To ukazuje da se radi o klasiönom a on od svogoca. Ebu-Tajjib ^bli. su 181/409. Sevkani. 21t6. Ovu predaiu neispravnom ocijenili: Ibn-Hadzer\ Tellisul-habiL 1/135. Ebu-Tajjib ovosmatraju Sejhul-islam Abadii stalnikolegijzaislamsko misionarstvo.€. 253 2s4. Ill33 i Haiiietud Dusuki.lirc tid-dAitne. l/30/l18. 5/254.jjima i Takibut-teh. \e iellem. a u drugomLejs b. Sejhul-islam IbnTejmijie kxze: Nemr nijednogi\prirvnoghadisr dr je Poslanil.i.str. ! Atrü üabü.e. Kab.Ibn Tejnij. i kadabi bila ispravna. tvrdi: "Ovaj hadisjeslabpo miiljenjo svih je doila sa dvr puta.imamNev-evi./imanju abde\n.neie biti sindiirimana Sutlniem danu.EI insdJ. Rerrlatt k ibil.

.iäii..i.ii:I hanefijsk uöenjakEbrI-Bek el_DZessa da niko od uöeniaka ovaj postupak ne smaha obaveznim lvadiibosmtvrdi ffi r**.T::'i'.I/82od hafila Et'ih'aar."i lrüiÄlüi..:r.:..i. !3 u idpnt Ahkjm ...J.iä:tä:tr 13""i.Ät?t]ff . t/203/217 i r6n.r'fj'#.i""l).r:rü#i$i::#.'.. Er-hidaje. ltt6|t: .'.:.!"*xT#'#r.-ili fl.od Ibn-M utekJ..'J.Zä Är'^rä.x.::.:n. veseilem' naredio ie dase . prolaienje prstima izDlealuprstiju _.t!ili__ vt34i Kcs\alut. Navode se i druge predaje kojima se Zeli potkrijepiti ovo mislienie.ina i Et. t/156.f.. oni koji öiste izmedu svojih prstiju.ti' . a njegov .:l.ffi t".Dubinsro je spomenur .'#i.f. :'I:..' .fl**************************************** t/j8. lilillo".Kut a . il:ilä!: .zt:! ii.? l:.f "j***rojän..1itu .:'"1'*#Tl$""JJ.tabenni.tq.Ll.:ix'.i.nusnedu.. '4 "'" Vid9ti: HutavtuLbednl n. .JXä.ia . ztßa i Et isli?kar. 4/t7i/4061 i x Et-evsatu. . runaza uli"an" toomenajer suili laine.J. ut4...."i$|ir:."?r'. t" u:-ktkpii."i:n:: fll. U57.*"It:.."flH:'.Dze\zi " a .djeti: U+art.(.7!or u pogravrju: 2/178/1596.oo"l3l.:il: tn4 f.:i1. Abdu b.'320 j #:1fll -". T::ti:" . i*1"''.ü' z r{ i*-ii"i i"ä.. nqSmS..sal[qffafru ve se{fern. ttb Et- .ili bezlancaprenosilaca. :. ^:^!::( j:3::ih ::.a.kiAa.r.1li ".i!{'ä|.:älä "'v.i:i.: " ka" ' sir"!'t'*d' ...Utb4.r .#"':.mugni.nsal. Hunejdt Et.i"li: y.ltr.". #r]::!fi!''[.#J..m iiilil.

Vidjeri:Ä.J i s p t u \ n o m . 1 0 . 9/216/921 l-t)2). 1 i S . Seddadastoji: "Vidio sam Allahova Poslanika. i Sdhitut tetgib." 32t IJ predaji kod Tinnizije i Ibn-Madze od Mustevrida b. l . rr eUu Ute. \ r t i l D c r e k u r n il n l / j U I . l/137).os[anifunog. str. l/14 25/74. ü t r .e. ) . . 1t235i 5/29 . YidJeti: El1üe.1. ) . '7/3136 Inaul-gali|. r \ 4 . I I l. Et-telhistl hdbir. . t a t a . t/27.H r t r m . t .S h h . Ebu-Ubcid u Etiuhü . L t t p a i l l . t m l m Tirmizi ovu verziju sn tü dobrom.. l / 1 . pa im je rckao: "Prodite (prstom)izmedu prstiju..a. . / l ) i .da ovako öini.[. t .th\r. ' t 2921648.-. lbn-Dzcrjr l lr:lltli -b?iot."3:sHuzejl b. l/205. .rr:. .prodi i. ./. t h l a t J L ü c ü i t . saffa[[afru St.ojsn'a afejhive se[aq-.r.t i t " .' . . J / e l. . takoder.ili öe ga prZiti vatra diehenemska.3/133.""'Gajlan el-Mahzumi kaZe: "Vidio sam IbnOmerakadaje prao svoje noge da je öislio izmedu prstiju. . Dobnm su ga ocijenili: imrm Buhad." . . . t r t a t \ 1 . I l l l / J o . Hrtdsan . .ja I Et-hliuit.prenosi se da je prolazio po tri p[ta prstom izmealu noznih prsta.oDr Albani je ovu predaju ocijenio dobrcm. 4 t o / ' t . a vjerodosrojnim ftn Sejjidin'näs. J t i | ü r . b . .rlJ.rö?. v .Vidicri: Ärafrlr.litua. l t 1 : ] . . Vidjeri: Nasb . l O i / 2 q 5 .ü oirt. 6111218951.. ' . .K p . r .. rI't. 6/t12/89J9.'rl. --_ "Sufjan Es-Sevri u t'i-. Afiana. lbn D/. 386/385. i h . t/t31.l/5. L I ) v l z l .vdrr Jd. . l/424. Tirmizi i Nevevi.t J 5 . l ' n n . .Ll-merilr\ul . t t t t\ p / c x r I 8 . . 8 r g r r i .". kaZe: "Kudu se budei abdestio. r . . '.. ' l " T i r m i / i . t 2 . t ? d n 1ü n i ' l l . sallallahu alejhi ve je kada se abdestio proSao malim prstom izmedu noZnih sellem. 1 ) . -Od Osrnanab. Me. . l + h .2.d. / . V i d l e n : A / / ü e ."Ir Ibn Omer je vidio neke ljude kako abdeste.lded u fl t.da prsqu. l m .L d t h t d i . (Et lelhisul-habir. hejan. t . a inlm Kauan i s€jh Albani vjerodostojnom. t \ t t t . l b n M J d r e .l/lllr . Vidjeli: El Dtevhktt. t .ito je jasno doilo u hadisukoga prenosiIbn-Abbas u kome Poslanik. I t \ . potom je rekao: "Vidio sam Allahova Poslanika.nje. Mcdutinr. t .l / 1 .' .rd. t .'an.L r . Vidjeti: Et \itrit?nts vjhiha. 61 a Spoljalnje znaöenjehadisaobuhvataruöne i nozneprste. lh o t t l t 4 l ) .P. . Surehbilkaze da je Ibn-Mesud rckao: "lli öe öovjek dobro oprari izmedu svojihprsta. 'Mu. t t t .. V t b 4 i R . 4 U lb . B . r i . A r m e d . u . f . . r n \ e \ e \ r o ! r p r e J ... 6/tto-t12. k i . \ 4 . i . Sliöno ovomebiljezc: AbduFRezzxk.salnb( v53 54. 186/187. sa ispravninl lancem prcnosilä. T abetuni \t El. sallallahuaieihi ve sellem.r I r rl. sa ispravnin lancem prenosilaca. H r 1 .litnt. U2l-13l68.sallallahualejhi ve sellem. Na njeno pojaiavanje ukazro je i hafiz lbn-Hadzcr.kebin.npdu prstiju ruku i ttogu."3?6 U drugoj predaji stoji: "Cistite izmedu svoiih prsriju pa ih Allah nede prziri varr. a . srt. t . ."-f r r m r / . Abdur Rezzak. Drnogi uöenjaci su prigovorili ovoj tredaji.

lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja.r U8s. """ .3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali.-Rezzat.. rx Darekutni.33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa. geld u Ertuhutu.. I/8/J3'. t/226. sE.e'\rsi malim prstomlijeve n_rke.sib.7r.. ali je ro pogresno k"k" . v3B4| Sahihus sun?n.'.Mewhibul-dZetit.'roCi!öenie.sallallahu alejhi ve sellem. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti. Sefiu:. vldjeri: El-uedimuo.. od Ibn-Ebi-Haümd. vttg.k*esi. 1/1 50. smärravjerodo\rojnom.Et-benaj. Sprhuz. I/19/qi.1T \evevi o\. "'E9! . U23b."33.u predajusmara dobrom..nugnL t^38.9. |135. v456 i M uBnit -nuhada.e. J85/18J. .r-?. Jttstttrlss.422 i v45ö. Et-bcnaj".krkcti.rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati.ve sellem.ncdZnua. "' y:dl:. v20\206.1/t63. U3a4i Sahthus-\unen.t. piie i obiaöenje.lt89 "'Ebu.t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta). r.r. ".)r. prenosida je poslanik.. S. Vidjen: EI.. Ibn_Ebi. tt20 tt.. El-benaje.U2O. Subütus_setan. i Tuhferul.sallallahu aiej-hi ve sellem.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog."s2T U nekim verzüama.. ri?l: r. l ß 1. f/100/llJ . |455. a s\oju ljevicuta sve mimo toga.' v idieri: LI.. qbdu. Utjj. Vid9li: M?dzneu_.de.\8. . ramaza diehenemskom.a. liUJ i.*di ili. HaiiJeht-rahtavi. analogno öiiöenjuposlijenuZde.Takode. tt22b i Kejsalulkina. 'Vidjeti: EI ncd?nua.U42t.a fjh Albdni \Jerodosfojnom.a..stose rjöeruönihprstiju.nedanua.koristio svoJu. Sahihar. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu. Et-medimua.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom. sallallahu alejhi ve sellem.Davud.f 1-*i. kaze: 'Allahov poslanlk.ahvezi. -" u.Seibe.zevai. Taberani u F/ evsatu.--." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J.snicu za jelo. Hafsa. . l/23-24l7t.idjeu: EI. v2ao.

' v idieri: LI. Taberani u F/ evsatu.-Rezzat. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu. vttg.stose rjöeruönihprstiju. ali je ro pogresno k"k" .. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta). I/8/J3'. v2ao.snicu za jelo. l ß 1.f 1-*i. Hafsa. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti.'roCi!öenie. Et-bcnaj".r."s2T U nekim verzüama. sE.lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja. I/19/qi.a. smärravjerodo\rojnom. l/23-24l7t.e'\rsi malim prstomlijeve n_rke. S.sallallahu aiej-hi ve sellem.r U8s.1T \evevi o\.nedanua.koristio svoJu.r-?. f/100/llJ .Mewhibul-dZetit.. . ri?l: r. U3a4i Sahthus-\unen.sib.ve sellem." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J.)r.t.de. """ .U2O.k*esi..t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku. Vid9li: M?dzneu_.a fjh Albdni \Jerodosfojnom. rx Darekutni. liUJ i.Et-benaj. kaze: 'Allahov poslanlk.1/t63..422 i v45ö.krkcti.sallallahu alejhi ve sellem.7r.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog. Sefiu:.*di ili.Takode. i Tuhferul. v20\206. od Ibn-Ebi-Haümd. r. sallallahu alejhi ve sellem.'.idjeu: EI.. ".U42t.--. J85/18J.e. Sprhuz. Ibn_Ebi. analogno öiiöenjuposlijenuZde. El-benaje.."33.33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa.9. a s\oju ljevicuta sve mimo toga. 'Vidjeti: EI ncd?nua.nugnL t^38. piie i obiaöenje.. Et-medimua.ahvezi.3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali. geld u Ertuhutu. Vidjen: EI. tt22b i Kejsalulkina...a. Jttstttrlss.rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati. 1/1 50. vldjeri: El-uedimuo. |135.u predajusmara dobrom. "' y:dl:. ramaza diehenemskom. -" u. v3B4| Sahihus sun?n. "'E9! . Utjj. qbdu. HaiiJeht-rahtavi. .Davud.. t/226. . Sahihar. prenosida je poslanik.. tt20 tt. Subütus_setan.ncdZnua.\8. |455.zevai.lt89 "'Ebu.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom.Seibe. v456 i M uBnit -nuhada. U23b.

Sif€tih'Ir.r vierodonoj|lint i rmrm Zehebiocrieni 9:r . lbn-Madre.kojima se plenoseove predaje.Vidj eti.?1. sal[aftaluafejLi vese{Svojsn'a Prolaienje prstima kroz bradu 63 t alejhi ve sallallahu Od Enesab.str. 8'l/04r. njeso\ u(enik __'. l/144/350.t/tzl4l14q. Ebu Jala. l/250/527.Qosfanifunog. lrlö'. prslima \allallahu kroz bridu rleihi re sellem. l/li9/31. lbn-Huzejme. En nuketu ah lbn-Snlah./r. Neki islamski uöenjaci nisu prihvatili ove hadjse. lll\Ir. l/233/146." rv Tirmizi. ovu predaju smatra dobrom. l/l7o l2ll7o4. t/tl8 Trrm.d vrdjeI| r. 1/30/132. Hakim. razliöitaputa. kaZer Ibn Kxjjimje ovaj hadisocijentuvjcrodostoJnim. prilikom uzimanja abdesta donio vodu u Saciispodsvojebrade. 6/234126012. a Ibn Hadzer dobrim.-tc. koii gororeo prolrzeniu i mnogi drugi. Tcll.6/t07 108/2096.lr pou/. 30 Ahmed.Ahmed. Ibn Huzejne.Imam Buhafije ovaj hrdis ocijeniodobdm. sellem./. str."' Poslanik. 31.l/'78 79/t51 152. l/14.krko prenosi 'm.iJ. Gospotlar. Malik navodise sa öetiri osnovu u sunnetu."' Drugi ashabi. Dadmi. "Lxnac prenosilaca ovoga 1/250/530.thf'trt 'tt\'. Vidjeti lbn-Hibban.rr3 puteva. Te ihul ahkatn. -' Tabemnr. 136. Vidieti t/'redined. D.Ltqtlnllo. 136-137./. 1/95-96/289. ud lbn Lbi-Hrrrm3.stf. Ebü Davud.1Jnr. nuhtare.tr l/126.Danmi. l/374. 11125. a prenosioci 137./r.di. Imam Hejsemiklzc \rdreri: M'd:nhü /'.1/177.Vidieti: tr-ldlrirr1-la. da'u preno'ioci kodAlme. Hakim Hakim 1/250/5?8. El-medi ua.r!. l/20/106. i '. Darekutni.1/350.1 t161.""n prolazio prstima koz svojubradu. Ibn-Ebi-Sejbe. Medutim. Douzdani. takocler. Ibn M&Ec.l/376. l/:l/113. 61234t26ot2.ürI mmu'seleme-'t rs EbnDavud. hdhn.3/180/l604.lbnEbi Sejbc. 8/l3l-l14/8070.ri Sd/dn. 2/s40. Hume.'a kao: Aiia. sr TirmiTi.\ldleu: t/-.'zl.i. 1123. l/90/247. Imam Nevevi u A1-. je projno prstima koz nju. Afl'ana. 1/120' Dija Makdisi u tf 12117021. Ibn-Ebi-Sejbe. hadisaje dobarili vjerodoslojaD. Bejheki.ibusswrcr.m Fbu-l. l/20/106.ukazuju na njihovu mnostvo Hadiskoji prenosiEnesb. Hakim. i E*n ketuala lbn Salah.prenosehadise Poslanika..'rdAmmar b. . Imam Tirmizi. at&Ib. lt)]5. Hakim i Neveviovaj hadissnalrajüvjerodostojnim.l:rJd..Haflz Askalani Hakim. i rekao:"Ovako mi ie nurediomoj zatim prenosise da je Allaho-l Od Osmana b. 1116'7 su ImamHejsemi kaze:"ovu predaju biljezi Trbemniu tl-evrrrrl. Malika se prenosida je Poslanik. Jesir. Ibn-Ebi-Sejbe.\lr. sallallahu alejhive sellern. NasbuFftlie.1/20/98.takoder.trckuhi. ltl. l/250/531. Et-telhisul ßt vldteri:Enrtuketu str. t/t t5/ta-lU.1i.

3ae Safiiski35o uöenjaci i.vani. Et eysat. l/i82/J04. ^ vidteu: El-nu\annef. Mad prenosida je donesena voda za abdest Allahovomposlaniku. sa stabim lancempreno\itaca. ovo je bila izuzetno rijetkapraksa Poslanika. 127.3e Preneseno Ibn-Abbasa. t/J82 38o.Elbenaie.ina3a3 da su prolazili svojim prstima koz bradu. t/2t6.". takoder. Nuirni. doliEbu_Hanife i Muhammed smatraju da je ro samodozvoljeno(dZaiz). Edu-Derdaa. 1D27-228. s Od Ibn Abbasa. t/182/160. 1187. Seüurkrkesl Ut74_t75. paje opraoSake tri pula. l/20/l0l i lbn-Munzir.ai: r/-ueslr. El-ihrüar. M€dutim.t/63.l/tt6. Akbere. sdi\provnrm lancem prenosrtaca.evtar. 18 vialeti: tt-neOsut.ve selfem. jer sezato nalazi dokaz u vjerodoslojnom sunn"ru. t/20-2r. EI.il_Mikdurn b. sallallahu alejhive sellem. r50 Vi.od lbn-Omera. Nemajasnog-i ispravriog argumentakoji dozvoljava izmjenu redoslijeda po kome je naretleno uzimanje abdesta.medamua. El-i. od lbn_ Munzira.1/80.Munzir. t/t6. Diabira. I t59 w Buh:n x tr@ihut kebiru.knam Ebu-Jusuf smatra ovaj postupak sunnetom.po odabranom miSljenju.ova predajadruse verzije koje je pojatavaju. " vtdteti: Lt-LaJi.Ibn-EbiEvfa i Ebu-hjuba. Abdullahab. l/20/oq. r/20/100 i rbn. od tbn_Ebi sejbe i E/_pv.|r4. U383 i El-fevakihud-d. Ebu-Beketa.352 Redoslijed pri uzimanju abdesta UzviseniAllah je naredio abdesr u Kur'anui spomenuo je redoslijed koji se mora postovatipd uzimanjuabesta. U454-4:D I Mu|nit-nuhndZ.Kaba b.". t/t25. namaza je. lbn-llt telbe -" Ibn EbFSejbe. Et-hidaje.sa vjerodo\rojnim tancem prenositaca.Urnmu-Selame. Amra. Medurim. 35' Utüüüüüüüüüüüüüüüteri: tt-murlevvenetut-kubra.tsat tlt33 t34 | Kesialt kina.l.11163.3a5 Enes43a6 Ebu_ Umame'*' i drugih ashaba i tabi. Nasbü raje. 6/lö1. vl2|. t/139. Bedaius-sanaia. osim ispüanja ustai nosairo nakonpraniapodlakrica. hanbelijski3sr pravnicismatraju daje sunnetprolaziti prstimakroz bradu. -" ibn-lbi Sejbe.Imam Malik smatrada ovaj postupak nije legitimno öiniti. salla ahualeihive sellem ..Vidjeti: t"i^"_""n"t".Vi. Ut83 i Ei-iefiul muntia. -. l st. 13t Vidiet| Nejtul. 1123. . t uh[ctut-ahvczi.l:itei E\pthisut-hobir. Ut tj.zalimlice ni pura. sadobnmtancem prenosrtäca.

s Vidieti:E/ ef. Tairlisi.:5.. l/198 199.ßnorn.: Tejsn Kdüiir Rdlnnn. '"'MusLim.l/264. . 3s vialeü: fl rnrgr.5'763. Haiijetu Tahtari st. Ebu-Jala.srt.rl-*irl't l/165 (Dusuki). l/154-155. U komentar-u ajeti koji naredujeabdestimam Sadi kazer "U ajetuje naredba o slijedenju redoslüedakada se abdesti. l/83..'' Stojesvakako bolje i sigurnije. "' Vidjeri: tlfl{dal1. Sci1u. ll155 i Musnil-itluhttltl:. |/27| 2'72. 1/138139.l/27l117.11319 i Ei iethul kebi\ l/170 (Dusuki)./-isrcldl. jer.-. str. Hiliiertla ena. l/156.ltld. Et-ka!i. a Allah najbolje zna.Sufjan es-Sevi. str. I/422.\ | BrlitrtlD\rti. E. i u'ta. 1/112. s'Vidjeli: El karafit -tr(llirc. lll55 i Lt terd:ih. . # Vidieti: .Pored ovih razilaZenja islamski uöenjacisu slozni daje bolie slüediti rcdoslijed. Il156. l/180 l8l. EbuOvo je stav Saflskihr5si hanbclijskih35q Ubejde. Mewhil. tako ikod pohvalnih (sunneta). Bejheki.rr i.kar. Sevkani i Abdür Rahmrn Elbcnnr ovü predajusmatrnjudobrom.| ll156. 1/116.16') Hanefijskir6r i malikijskir6zuöenjaci. rl:elil.Keiiaful kitn. ll166I E:-iefinb u nia. saffat[afru afejhivese{-. l/i92. Et-hidaj.a 65 t potomrukedo i/r lxkctatri puta. 1/111.I/181 i Hilij?ttnaneua. Darckutni. Spoiu..1. Onera Bazemüli. Nesai. 233/1668.ehircli. l/138."' dok u protivnompostoji razilaZenjeoko njegove ispmvnosti.-Z?*eii.:N.HilijdrtatteDn./. sallallahu alejhj ve sellem. lmam Nelevi. Et hdtit kebü.apoteiuodakleje Allalt naredio da se poüre.221325 128/14-1.l/156.i/ril-.QostaniLopog.r. rs glu Oauua.n:r. .€"1.. l131-35.2/66.2/333/2969.""' pravnika. ll24/93-9512126. lsi Vidjteti: El-hatit-küit.11t89.rj 66666/-irri:laa lll8g.. l::t "üg. Serh fethil Kdrln.4ll32ll'722'7. El-isti. El-Evzai.2/2231255.r. lll38.--\idlel.J spr. lil r. 11423.kr.. tshakai drugih. 3.r. l/16." U drugoj predaii sk)ji: "Poöetemo odakleie Allalt naretlio.. Hiliienl ulena. Ahmed. 5/10-ll/8827. EI ialan.kat. kaze: "T.8/135-153/1218.-'' Neki uöenjaci smalraju da je obaveza slijediti redoslijed.Ef isti.d zirtimje isfrao '\oj no.. Sadi drugl"'smatraju ovaj redoslijedsunnetoma ne obavezom. ll32a-329. Ibn Hazmu Eltnuhalla. Lejs b.'73I Hdiijttü Ibni-Abklin. Taberani. kako kod sastavnih dijelova abdesta(farzova). 2/60/1285.er.Ahmcd.s6 Yldjcr. M Vidieli:t1"rsdl.t/ trsr{.10. Ebu Sevra.ldnrr ranaie.od Muhammeda sr Vidieti: Be.""" Dokaz tomc ie i opöenitost hadisa u kome Poslanik.32r). jer je takav abdestispravanpo konsenzusuislamskih pravnika.l/$.o ierh Alh. El nerlinüa. Ibn Had. b. srt.

3?'Vidjeri:E/-kd]t. Bidajetul-n dltehid. sn.36e mestvama). rll5.) Mnogobrojni su dok^zi iz sunnet4 a neke smo veö spomenuli. EI. rll77. lmam Sujuti.i noge svoje do iza ölanaka (operitQ. 6. El-b?januver tahsil.' imama Begavija.benaje. Ußa. "'vidjet 9üu neaniLasan t/33. sallallahu alejhi ve sellem.bududi da se taj smisaonavoal u viSepredajakod Muslima. 11261. t4. i da ih nije obavezaprati.ltl5O. -_. EL-bahwruil. je Abdullah b."367 U komentaru ovoga hadisaimam Begavi kaze: "Ova pdjetnja se odnosi na one koji ne upotpunjavaju Fanje nogu(pri abdestu).z?hireh."363 (osim ako se potire po Pranjenoguje elementarnidio (rukn) abdesta.. lll23. n-"r""t.ihnJat. Ez.EI. lll23.Eakabisu poledine petä(äle smjeslene izaölanaka).str. misljenju apsolutoe veöine Ovo je stav Po ovome pitanju navodi se konsenzus uöenjaka ^öetiri pravne 3kole. a ne potiranje po stooalima".lctul-kan 3nO 3n03.1t62. UlzO."' s Vidjeti hadis koga prenosi Abdultah b. 38/q6i Muslim. i zato su brojni uöenjacipobili ovo misljenje. El-medZnua" lFA1. rlrl. I/69."' Neki uöenjaci smatraju da je dov^oljnopotrati po nogama (kao po mestvama). El-kabes. Mukaddimatu lbni-Rusd. Fethul-Bad.l /1s8.11441 i Et-mu?ni. Ilr5O. l/306.370 pravnika. Mugnil-nuhtadZ. Andatulabezi.lll3.ovo misljenje nije prihvadjivo jer se kosi sa stalnom praksom Allahovog Poslanika.3/105-106/Zl. i Fethut-Ban. Nemadvojbeu 'spravnosr rijeci . El-mup.Keftanii drugi ovaj hadis vixeod Finaest smatraiu mutevatirom ashaba.365 koji aludiraju na obavezu pranja nogu. 1/86.namaza Pranje nogu "." Uzviseni Allah ka-Ze: (Prijevod znaöenjaEl-Maide. rckao: "Teiko se eakabimas66 od vatre. Imam Buhari je naslovio cjelinu: "Pranje nogu.ve sellen. EI-dZaniL li ahkamil. po pravnika.. Mevahibul-d. "" V'dleti: tlh. El-havil-kzbit. Es-sejlul-dZetar.ned2nua.Kut'a46/93. Z€jd koga biljete Sesterica a spomenutje u poslavtju pranju o üca. El-minnadZ n Vidjeti:El. sallallahualejhi ve sellem. .Zelil. 3/105to6t24t-242. ierea Drenosi s vialeri: 3e'1ru-sanre rti2c. 1D66. U413. Amr prenosi da Allahov Poslanik. "u' Viai"ti.''' Mealutim. "' Buhäri.

koliko znamo.u li^lisi. Et'nedinua.Ma. 306/2328.l/70l13s.102(muallekan). Aiia. sa smatra di ea. Hutasa rl-drld. sa[[affafru a[ejfü ve se[[eT- 61 t Bitno je napomenutida se noge_perusa ölancima i to po miiljenju uöeniaka.Ahmed Nevevi. dznl23249.Munziri i Nevevi ovu prcda.ia u t/ ü'. U73l140. Ibn-Hibban. Ebu-Hurejre "Da se ne bojim alaiu ote:ati st'ome narediobih im clakoriste ttmDtetu. Menavi.rekao: stoji da je Poslanik. El. 13/141. 402.validneosnove Ne trebase koristiti u lezeöem debljine malogprsta. E 'nuketuala lbttsalah' srr' 90' vidjer. Vidieli. i N€ilr1rtkhiije. (muallekan).l Taberani. v6 Buharl. Ebi-Sejbe. sallallahualejhi ve sellem' govorau knjizi posta-" propisi vezani za misvak a U nekim djelima navodese odrealeni kao: "Misvaktrebabiti u sunnetu nemaju.Hakim.rr' nedanüL.. Ahmed. TejsirutK?ritüt-Rahua\ str. dobnm lmamHejsemi Sakiri Albaniovaj hadissnatrajuvjerodostojnim.T Safi.1/5s/138.Ibn-Hadzer.Nesai. l/245/516.)oljstro ]77 (ispiranju usta) pti abdestu misvaka upotrebu ikolesmatrajLl sunnetom i nekih propisamisvakao tomeje bilo opiimÜeg Stose tiöe vrijednosti "Svojstva Poslanikovog. Hülasatul bednl-tnunir. ImamHakim. ispravnom. Darimi. '7 n v idjeti:Et-tu. Safijau Efur''ir. t/328. Buh.hitl.Zehebi.r. . 1273. l/216/143.t/268.lbn-Huzejne.ojsna Qos[aniLwog. Keiidful-kina. U156/1792.ImamBegavikazedaJeova. Sahihut teryib )/29. bez övoruga.El od iejha Sakirui lnaxl-sd?il l/109 lbn'Mendc sa opaskama Et-nusned. hadisu kogaprenosi pri U drugom misvak svakonabdestl.sallallahu pravne Uöenjaci öetiri postiieöistoöa i Gospotlara.ju Ibn-Huzejme. Tevhiünahkatn. ll5l4. " citiranoshadisa Vidjeti: tvrdi: "slozili su se islamskiuöeniacinx ispravnosli tlt51. l/2s7l143(El mevarid). st.thid.j 12. prenosi daje Poslanik.tinua.''" veöine islamskih aosolutne UpotrebamisYaka rekao: sallallahu alejhive sellem. v5 Buhai. smatraju Ibn-Hibban.ts1r. l/23. str. l/l:1/5. tt EL'e|latu.25. 8/51/4569 Bejheki. 1/ll?/684.prav. 1116. Malik. r'a...1116'7 t2oo. El-nlit1lnd: va1. 1/8s.412/396. 328-329 eNta\ llI42.ne. 1/16. Bidajet tnud:t.Ibn 'JEt tarihu. E|-hidaie. 1/23.Ibn Huzejme.Vidjeti: hadisdob. 8/210/'7744. 3?r EI hidaj?."37s "Mis|akom se alejhi ve sellem.1/57ll'16.t/errr-rivd. Taberani u E/ "rsat 2l5'71t238' Beiheki. Ahmed 1612219928."l16 usta aado..ri 1/91/276. Ebu Jata. El l/2O3. sr.St.El kat'a ittul' vidjeti: t'fisti:ida lll'73. slr.\115.

t/tJq/41. n uidjeln: E'-suncnu vel. Merukil-felah.od rbn-Muura. Musnedu EiiAvtane. Sunenu-Danni.. Pranje po tri. "' Buhari.". jer ie zbog toga analniotvor oboliti od hemoroida. SuncnuEbrDavud. I/t19/696.."" U sunnetu Poslanika.a öovieka nasmrmojposrelji na izgovorkelime-i-sehadeta itd. Ebu-Davud.misvak treba ga potoziri.".tlgj. ft.t3tl(lnilt.40/69. Darekutni.. Bejheki. uzimaiudi abdesr. L/18/81 .3ra nekadapo " Mnogi jedanpur.je prao svoje düelove rijela po dva puta.I/t4l80.nubt?deat. r. Misvakje lijek za svakubolesr osim srnrli i podsie. "Abdest-niputa.Dza d u Ll-nunkka. na njemu sjedi Sejtan.Hakim. Ahmed. Kada se ostavua. svü.. t/84/260. v)B-2o. llJit42.73 Takoder. namaza polozaju. Sahihulbni-Huzejne.r3o U drugim hadisimä se navodi da". l/28/124. """ Vidjeu: Sohihul-Buhari. sF. Sunenu lbni-MadZe.Ibn-Asa|jru fl. uzimajuöi abdestoprao iake i rule do lakata 373 Viaieti: U-au.ln38-243. . Ebu-Davud. od Bejhekija i Er"ysar. trebä jer bi njegovo polaganje moglo dovesti lspSyr_ti. dvapura. navodise i öetvrti. Ibn-Ebi-Sejbe. 52/15?. Abdullah b. od sejha Sukajrija. Vidjeti. J triputa.52/158.l/tt8_trg. po"Ä.t/251/534. 1/l 28/375. Ako je misvak duä od jednog pedlja. .1/14U337. t/251 253 (rbn-Abidin). Ibn_ . kombiniraninaöin pranja. nema vjerodosrojnihhadisa koji ukazuiu na uöenie 'o oüedenihdovaprilikomkori3lenja misvaka.AbdesFjedanpur. . Ne treba ga obuhvatati cijelom Sakom. "' -firmizi.. 1/407-408. 3/85-87/226.AbdesFdvapura. r/t41. Zejd prenosiaa ie eosianU.527159 i Mustim.saua ahu atejhi yi seuen.Buhari. sE. Tirmizi. I t2g^ 26. sallallahu alejhi ve sellem.rut-muhtar. u protivnom Sejtannjime öisti svoja usta. tjt224. jer to dovodi do poveöanja slezene. <n. po dva i pojedanput Prenosise da je Poslanil. salallahu alejhi ve sellem. Darimi. Nakon upotrebeheba misvak oprati.Neqai.6j (Tahta\i). l/137-r44. hadiski stmenjacisu u svojim zbirkamanaslovlti poglavlja:. sallallahualejhi ve sellem. srr. "t . str. prao svoje dijelovetüela po ri pura. 2B-2s. . jedanpul .s!r.tarihu.jer to izaziva slijepilo.tbnMadze. takoder: Swjstva postanikoj)o8. Ne treba sisati misvak. Daamiurrtrmizi. Buhari. Es-sunenut-kubrc t/r2j-t}g.ve se[fem. 1 te do ludila.

l/:]. taj postupak Poslaniku.a Spomenute jeste pranje-svakog dijela po tri najboljii najpotpunijiod ovih naöina puta. El hahn.dva puta i tri-puta. sallallahualeihi ve sellem. Hadzer ovaj hadis smxtraju ispravnim. a hitdis # iidie:t. lijepo je ävome pitanju navodi konsenzusuöenjaka. 3/lM i Et-t.onai koji pere ili potire Prekoraöuje dijelovetijela koje Poslanik. 1/tt6. IbD Huzejme. zadutDrca. l/89/174. rs Vidieti:t/'tdld.r"zönd. od imamaSulutija.r/r.: tt1}s. l/219. F. 175/90. Begavi. \odu prekor. l/128/373. s Nesai. 69 I po dva puta.a nekada dijelove prao po dva a druge po tri puta.po miSljenjuuöenjakaöetiri pravne skole.abdestio hadisima se navodida se Poslanik. l/64. sunneta. "Ko ra\rPl.''"' lmrm Sujutikxzer budeprclomjerno -' r i s c . Et\'?sit. t r i o n p r ia b d e .i1-nird.f. Ebu-Ubejd u tr rr. Tahavi r Bcjheki.l.pa se Vjerovjesnik. Imam l/16.'"' Ibn-Mulekkin kaZe: "Dozvoljeno je po konsenzusu neke dijelovi tijela islamskihuöenjaka a nekedvaputa. str. abdestiopred njim. M."' Imam Nevevi po Medutim. l/15.r33 praktikovatiidruge naöine. 146l. l u tiieh i l r p r a nd i i e l o v e Jc no\olilr"" granice.a Allah ponekad. sallallahualejhi ve sellem.]nhnrut:" 3/86. tt' vidtetl EI nlta. 1l/27716684. E. ll12l.\'ahibrl (t:.16.nije prao ili u Biljeze je spomenut o säizvorima u pogla\'liu u cjelosri Buharija i Muslim. l/87 . tnitllktrE. Senuhncani. r8t ViJieri:E/-kar.sallallahuale.i ve se$elSrojsn.jhive sellem. a potomje rekao: je uöitio i granicuje tteprawlu Onaiko dodana ovo ruito je poslupio.t.salIa[[afr. Ttberani.a neketri puta. predaje prenesene su u vjerodostoinimhadisima. ' r l p u t a .12/14. da ga pouöi abdestu. l/1. pranjedijelovatijela naglasitida nüe ispravno Ovdieje neophodno jerje pustinjakjedoiao neosnovan.a lice i nogepo tri puta. Ncvevi ihalLz Ibn str.ehißh.lit.shodnocitiranon hadisu. l/322/229. Ial itttiirü.u d[ejfr.Lhisul r" Vidjeti:t1 e.Liio.f0.r3l Ibn-Kajjimkaze:"U ispravnim sallallahu alejhi ve sellem.""' opralijedanput. .l:" l/188. .29:. je neke peruöi dijelovetijela po jedanput.2/12. peruöi "OlaÄo se uaina dbdest dijelovetijela po tri puta. 1/53/1.Vidieti: H lasatttlahkan.aQosfunifunog.IbDMidzc.D1r. s Vidjcri:E/ . 11311i ltlugnilrütt\to.rs'r Jedan viie od tri puta. zbog oöuvania najbolje zna.ll. Ahmed. ll/75lll09l.

26-27. iskusan. Rahevej Imam Buhari amatrajuda to ne öini osim onaj koji je. Malika se prenosi da se Poslanik. kupao (gasulio) sa öetiri do pet muddova. 3i7-8li25. Hanbel i tshak b.3es jednimmuddom. !3 viilert : Meratibut-idZma.ezi. 11445 | Ncjlut-?wat.)U drugom ajetu A ah öejtanova. dva ili tri obavezno puta i nije dodavaona to. ori)oii lausti.87.21 198. 39.""U jednoj predajistoji da sePoslanjk. Sefius-sunne. ". sallallahu alejhi ve sellem.po konsenzusu Navodi se da je Abdullah b. alejhi sallallahu !2 vidietl El-istizkaL l/157." Irnam Alrmed b.ll2l8. "" v Äieu:Scüüs-sunne. . 11445 Y viüen: Fethul-Bari. ln2."3q jamöim onomekoji pere_dijelove vile od üi tijela pri uzimanja abdesta "' puta da nije grüesan. praktiönoje pojasnio da je kaZe: prarje dijelova tijela jednom. zaista su rasipnici brada El-lsxa. i Atidatul-ahvczi.3eT je rasipati Yodu Pokualeno pri uzimanju abdesta 'I Uzviieni Allah kaZe: ne rasipaj mnogo.) Od Enesab.) onekoji graniceprekoraöuju. w7U rq Mudd ie iednaDresrst aovieka. Allah ne völi znaöenja El-Maide. sallallahu alejhi ve a uzimao bi abdest sellem. uistinu. tY v idietl i4 edinu ut-fetava."(Prijevodznaöenja "On kaze: ne voli one koji pretjeruju.."(Prijevod uöenjakada pranje dijelova tijela Imam lbn-Hazm navodi konsenzus Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe: viie od tri puta nema svoga smisla. takoder. Islamski uöenjaci smatrajupokudenim da se prckoraöuju granice koje je uspostavio Poslanik. Drosietna * sut'*i. losviileri: laaanl-at. sallallahu alejhi ve sellem." (Prijevod znaöenjaEl-Earaf. ali je prao.teu "Poslanik.3e2 Uzviseni A[ah je rekao: "Zaista.str. 31. ll'12. od Ibn-Abdul-Berla.potirao pd abdestu. Mubarek rckao: "Ne islamskih uöenjaka.3e3 "Pranje düelova viSe od tri puta je novotarija i zabluda..

rijeöi. Es-silsiletus-sahih441644. l/510. sallallahu alejhi ve sellem. Abdu b Humej4 l/180/500' Ruvjani u svom Musnedu. Ebu-Jala. Poslanik. Ibn-Kestu wrdi da je lanac Fenosilacaovog hadisad obff. Ahrred.onome te nemala. 1/233. Vidieti:Et-kaliul'n"nsure sE. preoori da je Poslanik. Ebu-Davud. | | | 15.o ioliöini upotrebüenevode za abdest. V rdieti.2D23. J0/94.a Ibn-Abbas ponovo mu je odgovorio: 'Meni ukori zbog njegovih to nije dovotjno!" Ibn-Abbasga Zestoko reöe: "Majka je koji je to bilo dovoljno. SejhAhmed Sakir oru predaju smatsaispmvnom. Mugaffel kaZe da je Vjerovjesnik.Imam Zerkesi i lejh Albani or1r Predaju smatraju lll32.Hafiz Askalani i Xejh Albani ovaj hadis smatsajuispravnim. sallallahu alejhi ve 'sellem.lß5-36/96.Sahihus-sunen. Vidjeti: Epredaju smatraju vjerodostojnom."42Enes b.*t Ebu-Tajjib Abadi kaze: je najmanjesto je preneseno od Poslanika. .rekavsimu: alejhive sellem. prosao "Kakvo je to prekomiemo pored sada kada se abdestio. yidjet Et-telhßut-habir.. . 112J445. Zun er-Rzzi i lejh Albani oi'u 1135. Dija MakdisiD El-muhtarc. 3ß64/1083. lD23 i El-ina.4l i Sahihus'sunen isDravnom. 1D8414301sa larcen0 prcnosilaca koji ispunjavaMuslimove laiterije.Ill25l-25Ull646. l5tl66t6'763.rekao'. . B€jheki." " "eetiri mudda On tada je pitao. l/171.iesai. str. l/62rlllS lbn-Hibban. 1/1341255 Ahned. Ebu-Awane. sallallahu alejhi ve sellem. !o l.'* sallallahu bioboüiod tebe. abdestio tako da nimalo vode nije dospjelo na zemlju.sa[allahü alejhi ve sellem.odgovoi mtr dabuderasipanje?" o Ebn-Davud. s!i.lti u -". 1/196D00."4o3 "Koliko mi treba vode za Jedan öovjek je upitao Ibn-Abbasa.Hakim l/2671579 lbn-Hibbao. kaze: Fe-dajusu pouzdani 6 Ebu-Davud. Tefsirtrl-Kur'anil"Azim. (Keatul-estar) Taberad. o Sade'!|" Sad ga upita: '?a. 11225 V idjeü Avnul-nabud. öak d. Vidjed: El'nusned' 3ll82 Ha$z " "Pr€nosiociove Hejsent i El-nudbnea.4o bi se Vjerovjesnik. telhßul-habir.sa dvije tredinemudda.9136u337. abdesfo i sa Ponekad "ovo manjeod toga . lmam EbuBejheki. 1289/2628. "Koliko mi trebaza kupanje?" aMest?"Odgovoriomu je: 'lledan mudd.2f981897.ve sellem.Bezzar.asi i na rtjeci koja teöe.rudd. 4/86/16842.1/196/895. Malik prenosi da je "k abdest je dovoljanjedan sallallahualejhi ve sellem. ' Abdullah b. tbn-Huzejme. Vidj etj.Poslaniku. 2lt214-205tl3?88. . pa mu je rekao: 'Zar i kod upotrebevode moie vode. rekao: "IJ mome ummetu öe biti liudi koii öe pretieriv.aos cuicewuI aovr.". A]'med. i. Ibo-O-".l/32-3ita.

*. lt3'8. dobra Vidjeü:Es silsil" s-sahiha.Ibn-Had'er I Ajni rvrde daje ova predajaispravna. l/95/261i 262.saslabimtancima prenositaca. 1162. tqtqzÄ i S"iÄ " Btarihul-kebir.92-93 -" Vidjeti: S?rra Sahihil-Buhari. sallallahu aleihi ve sellem. takoiler: Et-dvrar. ffi Vidjeli: Ehdzna.I/388. Busiri. *ro"o Allahov Poslanik. Istamstlr u{enjacisu \e \lolili na neispravnosri ovoga hadjsa.Vidjeti: Fethul-Ban.-' Ibn. Bejhek. p-irr g"n. 112621838.5eii Albani je pod kraj svogazivorapromijeniorrustjenje i svrsrao ovaj hadls medu predanja..a pomjerali pßten pri uzimanju abdesta. 'rl!)ii:!. str. od lbn-Benala.$ z. srr. Ahrned Sakir je ovaj hadis ocjjenio ispravnim. Vidjeri: Tenkihut. Ibn-Hadzer ovaj hadis smarrajuslabim. t/86/269.Taglikut-talile r/t06 i Undetut-kan. \8.tetan. r\l323. tbn-Maaze.1t86l-86t. * \E. t/267..'/o3 PomjeraDje prstena prilikom pranja ruku Od Ebu-Rafia se prenosida je Poslanik. U lancu prenosilaca ovoga hadjs ima nekotrkomahana. '. Vidjeti: Etned'nua. 11359. abdesta dovoljan a za kupanjeöetiri. pomjerao gije pri pranju). Serhu Su eni lbni-MadZe..{6 U jednom potpuno neprihvatljivom hadisu stoji da je Poslanik. Fethut-Ban. I/224 i Inaut-Balil. Medurin. sallallahu alejhi ve sellem. t/388_389.Imam Mugletaj. s tim 5tonije obaveza ograniöitisetom mjerom. uzimajuöi abdestpomjerao svoj prsten.tnam Darekurnj.Et-telhisut-habir. l/394.5.Vidjeri: il-musrcd. 3/22. . 111471424. ne Zaftljuöiöemoovo pitanje rijeöima Ibn-Munzira: . Ovu Dredaiu.Svi uöenjaci koje poznajem sloZnisu daje za uzimanje jedanmuddvode.i. Vidjeri: $rhu Sunenilbni-Madie. g i Ahmed.@ To se isto prenosiod Atije i Ibn-Omera. ..^ " Bejheh.Ibn-Hadzer i Jejh Albani ovaj hadis smatrajuslabim.atr (tj. koia ie kod Buharijebez lancaprcnosijaca. Misbahuz zudZad1e. Sirin praomjism gdjesenalaziprsten.-Yfrw. Ebu-Muhammedlsbili. spojili su: rbn-Ebi-Seibe. Ovo ie ied. Vidjeti: Serftü Smeni lbni-Mad. 34120.u^ "Ne kako seabdesti pamuje rekao: protiievai. tr Ibn-MadZe. Vidjeti. l/316-318. 6/4|t. I/94260 i Darekuhi. Nevevi. sallallahu alejhi ve sellem. 1/171. U3tB. l/258..{"üt" h"otj frt" u ttt"r. od Ibn-Munzi'a. . Mßbahuz'zudZadZe.39*40/8 U22ln06S. i EI evsat.i:A:*:.40/91.e. od brqnih predajakoje biljezi Ibn-Ebi-Sejbe da su ueenjacii.od Ibn-Munzira.l/62 i Essitsitetud-daife.o'u Imam_Buhari navodidaje Muhammed b.Madie.

Ah-"4 41r45-r46tr7352. str'16132' Ibn-sunni.rprrt"no*t" Dovanakonuzimaqiaabdesta .obavezno-' ljenju uöJnjakahanefijske.bsut.rci"Ko go.Favne skole' bi voda äospjelaispod njega. Tilmizi.. el-Hattaba J-edan-od "Kako se moZeö na ruci. PotlTdaovomeje predajaEbu-Temimau kojoj se navodi-daje u5ao njih je imao joI neLoliko tabi'irra kod Omerab. isfp.raia str.r .U protivnom bi bila upitna ispravnost .'. suo-Awanq1/225. Nesai. vidjevli to. i . vtz+nto. iissn'8s.-113^4. 15/46. el-Hattab.-Mrdz".1/1261369 ." i hanbelijske". Et-ncdbnua !4n i Revdatü-talibitt' Et-ftl". . drugoj verziji ovogahadisastoji.ispodojega prDavstina eventualna otkionila "Ovo ukazuje (tj' rmam Sevkani u 'Nejlul-evtaru.ar'safijske.ü*ni I lll9' sa ispmvnim lancem PreüosilacaVidjeti: Aran6a Mu]jkilut-asar.o*i-i. Omer b.ti/scsenzt. katei kako bi tupaklbn-Sirina) da se-pomjeraPrstenpri"uzimanju abdesta po Ako ie prsten tijesan onda je njegovo pomjeranje." 1t153.i.1/158-159/55.J|:lt ßr i|l if !:f 'svjedoöimda nema dnrgog bola osim Allaha i da je Muhamnvd osam sov rob i Niegov postanih sigunlg te mu se oMoiti svih up7ä ia uäe"a kojozeii. . upotpunjovajuöi 'lt !."'n'6 .od Ebu-Dnvtds i EI'. rcöe: potom gaje skinuo i bacio'ars ü . VE ENNE \ Bedaius-salaia' llll4' El+n. Bejh€ki.Od Omera se prenosi da je Poslanik. 1116 1163.ESIßDU EN LA ILAHE ILLALLAH EN ABDUHUVE RESULUHU". s]:D1]1]d:. 1/s6l148. ltll. u67. sallallahu alejhi ve -sellem' pa potom kaLe: svoj abdast. Serhufethil'Kadir.itr'* l'!.13/2104.l seaidesti.

\natralu i\pravnim tmam Munzur i Helcemikazu da ..Ls. .ea{iy da nemadrugog boga osim AllahLt Koji nemaswlruga u . 16/32."*:i. Taberänr u Etp. njegote rijeöi te se upisati i zapeöatitido Sudnjegdana.n?ad. neka si Ti.lr-rrrsrd. 3t5B/2086.ke imamJ Ahmeda Sat. Allahu moj.-rroid. ALLAHUMME-DZATNI MINET-TEVVABINE VEDZALNI MINEL-MUTETAHIRIN I' hadisu poslanik. ..Tebeza oprost molim i Tebi si kaiem. Ibn Sunni str..'Slavljen da nemadntgog boga osim Tebe.U ..-.rocr o.. I/20o.-R. tm-\. tvrdi da su ovo rijedi Ebu-Seida.!i:+i J.: ar1-Tirmizi.l3i j{Ät . kogaprenosi Ebu-Seid el_Hudri sallallahu _ _Ujednom "Ko alejhive sellem. sallallahu alejhive sellem. .rarü.ar8 "SUBHANEKE-LLAHUMME VE BIHAMDIKE ESHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJKE.vomemisiteniu. vlLtrti i sujcdoiim dajc Muhamned Njegovrob i Njegov poslanik..'+ "vt t.. RESULUHU.satünalu arelrri ve seirem Medulim..pm! noiir'*".e jredale pou/drnj..t. kaZe: seabdesti a zatimkaie: |:D. i Halim 11152-75 lmamHufr*.Jcvn srr. --\esri 2/132/14r8 \t2012.t: s J at t. Z*r.::'a na D:aniurrinii:. .rlw t'"Z.::"i Ci \t. Aiahu moj uöini me od onih koji se öestokaju i öestoöisrcj'. v13q i Sahihut. efU-i orui t uai. Ne5. vjerodo\rojnom.t"--1. po. vidieLi opaske k(ejha AlbanUä na sdhihu!-!prpib..llto7 i Tenanut-nMe. ol:-rr. Bejheki u .tctCih. qo_s7...p:i l/48-48/55. pa seabdestio.\ "" u_gf/trrm. Vßr''l: Zndut.' \)iLr lirr ir r. l-. L veri ..itt't ti ..t/tJ2. 1/41-4A94.. i.u preno. A J'!f : c.sr. ot)Sßq]g i Anetut. S Vt'./naro je dd ..ii gte.r.t. Vidieli: lvted:neut-...irilr'!'.shabo!ato nejrone govoripo . \ile!ud daü?.idleu opa. Imam Ibn_Kaijim ovu "pr"dqi . . trna.. t7il8t. tt20g.tit.."ll135. Svjedoöim .6t:i it.' je bitno_ukazari na sljedeiupredaju u kojoj senavodidaje Ebu_ ..^Ovdje Musa reKao: uonesena je voda za abdestAllaiovom poslaniku. ör_ro samgakakomoli: g'i. Tebi svakahvela pripada." p.ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA SERIKE LEHU VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUH''-V. AsbehaniI Et-tergibu.411 .. ". i. a ne posranika.1t S!.

u opskrbimoTbj!" mi bereket dova) je samte kako molis lalo i tako. 268' od Ibn Kajjima Vidjeti' takoder: stt. i kazu da se iz h. El'ezka. str. döru uöionakonnamaza. llr32 i Sahihul'vabiL.ejh Albani Vjdjerr:Neladaul'eßot ll263' lrieovorü su: Hafi7 Askalani. Vidjeti: i drugo. 14-15/28 i lbn-Sunni. navodedi kao rijeöi Ebu-Müsa ispm\rliü lancemprenosilaca.t"to.tu. Njegovoj hadisa ovoga M€dutir& lanac Fenosilaca Sujurii. Kaäim ovu Fedaju smatraju ispravnom.sto ukazule na .t p*" ""t"ij". Tmnul-ninne. Tashihud-dua. Nije ih kazao Allahov Poslanik.-i vrijeme abdesta uei za smatrajuda se ova dova ?315. aÜNesai ImamNevevii Ibnstr. Vidien: DZani t'Tintlizi str' 381/3500 i Sahihul'dtumia' s ' ll2&13}33 i 6132129246' WI-2:7211265.stoje dodatni argumento slabostiprve Predaje' @ tudul-nead. 7l-74 U drugim dobrim pr€dajamaspominje se ova dova opöenito' a ne näkon abdesta. oprosti mi griiehe moie! Dom moj prostranim uöini! Dai "O öuo Rekaosam: Allahov Vjerovjesniöe.Sejhul-islam Ibn-Kajjim kaZe: dovJkoje se uöe za vdjeme uzimanja abdestasu apokrifne Tako neito alejhi ve sellem.75r>I "AlLahu moj. sr.reenjäci str' 36 jedno El'e. Cinar[ld Vedaju biljezi lbn-Ebi-Sejbe je olu da (mevkufen). u Anelrlie'fl.ALLAHTJMME-GFIR LI ZENBI! VE VESSIA LI FI DARI! VE BARIK LI FI RTZKI!'" U hadiskim zbirkama nalazimo i druge dove koje se uöe nakon ali njihovoj autentiönostisu prigovorili neki hadiski struönjaci. Da li seuöe posebnedove pri uzimanju abdesta na U Seriiatskimizvorima nema validnih dokaza koji obavezuju "Sve uöenjedova pri uzimanju abdesta.niti od sallallahu od Poslanika.." pa rckao"'Zar ie lspomenuta neln propustilal'a1e . q5-46 i Caietul-ncrom str. . abdesta. Neti '. 172-173180 sE 36 i tunuLnead'.ni od imamaÖetiri ashaba njegovih kaZe:"Svi hadisi u kojima se navode es-Sukajri SejhMuhammed odredine dove za abdest su laini. Vidiet: ane poslije.isa rnoze zakljuöiti je vjerodostolnosti prekinut.. pasmosezadovoljili navedenim. str. 366. nam niji prene"eno ""'" pravne ikole ili tabi'ina.

E / O

sallallahu alejhi ve sellem,niti je svoj ummetpouöio tim dovama.',42r Sliönoovometvrdi stalna komisijaza islamsko misionarstvo.r22 'Fikhus-sunne" Sejh Sejjid Sabik u kaZe: "Nema vjerodosrojnog hadisaod Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, o ufeniu aova oi uzimanju abdesta, osim(prethodne) Ebu-Müsäove predaje."a2: Oni koji podsli(u na uöenje dovaza svakjdio üielakoii .e pere pri abdestu. povode se za lainim hadi'omaligovore o Uzvisenom Allju bezdokaza, oteZavajuöi vjerukojuje Allah uöiniolahkom. Uzviieni Allah kaze: .,I nije vam u vjeri niSta tesko propisao.,, ._ (Prijevodznaöenja El-HadZdZ, 78.) U drugomajetuAllah kiie: ; Alah vam ieli olaksati,a ne ieli yam poteskoöe öiniti.,' (prijevodznaöenja El-Bekare, 185.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Olak5avajte, a nemojte oteZavati.,,a25 Takoaler, uöenjesure El-Kadr (Inna enzelnahu...), nakon uzimania abdesta nemavalidne osnove. Hadiskoji govorio uöenju ore sureje

apokrifan.426

Da li setijelo posusiva nakon abdesta
Ebu-Bekr,r27 Muaz b. DZebel,a28 Aisa,a2e Enesrso i Selmana3r prenose da je Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, posuiivao neke diielove tiiela
o" vidFr', A" \un?u vct-nut'kdctr.:tt 2S.od .ejhaSuLajnld. '.'.'.V|dtetl Ll.bidauv"tn "id, {d/. \'r 6J5 olb "" Vidjeri: i i(r,j,lrtr. t/3?.prerhodno smou\tano!rti shbo,rove preddje. -- Tbn-Hjbb.n u Ll ned:tuhi,t.I/tö5. U veTiapoknfnosrr o\og h:di,r'vidjeri: ,/ilelut-nutcn ije, l/33aa39. Et-nrcdrnud, t/46s, Rev(tatuttatibin, I/62, il_ezkar, sijJ. 35. Netaidiul-elka\ 1/261,Et-tethisut-habir, t/145, Es-sunenu,a-,nuL,*a"ot, str. 29-30, od sejha Sukajrjjai Es sunenuvet-mubtedeat str. 36_38,od Amr; Selima. rE Buhan. .r'. ol9/ r018. Mustim. ?lJ. Ahmed, | 2/J4lt 4t I It tol5i I dtltt2i. " Vldle'i lr-r/,€,r, \cl nubhd?nr srr. r0. od.ejha sukainia. Eysiisitetud.Jate, i Tdshihud-dua, str.361. .,. l/167,1/646-647 -" 8 ejheki,l/286/878 sastabim lancem prenosilac a. V idjett SerhuSuneni rbtti-Madae, l/395,od imamaMusletaj ÄiTuhfet -arNe.i,t/ts3.

S'toßtyaQoskniknog, sa[a[]afrualcjhive selLet-

71 -

nalon abdesta. Hadiski struönjacise spore oko vjerodostojnosti ovih hadisa. Imam Tirmizi. Nevevi i Ibn-Kaiiim tvrde da nisu autentiöne predrje vertiji.toji Loie.e nr\odeo ovomprt,'n1u.'Lt 1edno1 niitcvnoj " daje Poslanik, sallallahu alejhive scllem,rekao: Ko seobde.tti pototlt.te presuiilijepojepostupio, ali je boljeneprcsuiivatitijelo.""' Neki islamski pokudenim posuöivanje uöenjaci su smatrali tijelanakon abdesta, a drugi su nepresuiivanje smatralipreöim. Ovi stavovi se prcnose od: Dzabira, tbn-Abbasa, Ataa,Seidab. Dzubejra. Ibn-Ebi-Lejle. Ibrahima en Nehaija,MudZahida, Seidab. Musejjiba,Ebul-Alije, EzZ u h r i j r . 'O ' ' r o j e' r a r u ö e n i a k iJ rf i j 5 kp c r r \ n ci k o l c . " . Medutim, u pravnim izvorima nema .jasnog i vjcrodosto.jnog argumenta pa ovaj postupak koji braniposuiivanje nakonabdesta, ostaje na svojoj osnovi, tj. da je dozvoljen (mubah) dok se autentiönim argumentima ne potvrdi suprotno.Posusivanje tüela nakon abdesta smatmju dozvoljenim: Enesb. Malik,|6 Beiir b. Ebi-Mesud,$7 Osman b. Affan,El-Husejn b. Ali, Hasan el Basri,Ibn-Sirin, Alkame,Ed-Dahhak, El-Esved, Mejmun b. Mehran,Mesruk, Sufjan es Sevri, Ishak i Ibn Munzir.Jr8 Ovaj stavzastupaju hanefijski,{e malikijski{oi hanbelijski{1 pravnici. a Allah najbolje zna.
$ Tinnizi, l/15,1/5.1. sn slabimlancemprenosilaca. Vidjcri: As rxnenrl trt'?, 1/286, od lmrmJ Bell'. kii,l. l/t/lltt'rt hnt4r | .J\ i 1i'l,t ,rt ol,-.'1.11.\. ,.^ " - l i r m r / . .l . l c J r ' . . : r ' l , , h i r l , , r n . r n p r r n ' ^ i l , r , r . \ i J j . /r:i ': \ r , . 4 , / { , / / . / , ' r 5 . Et te lis|l habn, l l l42 i Txhl.ttl -ahtc.i, U 154. 'tn rtO. ...hhim s acjr"L,i. vrdJe t lrn.emDreno.rl3." r' /r/,/,rr'l-.,/r,.;. l/l).{. ' lbn-\4id/e l /.l 5 E / 4 D I 3n . s m B r r . i n Jn . t . r r , , J r .i . ' 1 ' i i , p|,|\ ni r |. r * i\ c l h r r r dobrim. Vidicli: Mirralrr. .ü.]:ad:e,l16'7. 1r'Vidjeti: Ä"ddtr,/ zrhc.i, l/'7T. El ltd:'t ta, 11481, Hutasat|l-ahkam, l/125 126. t/t91 i El4ituje, stt.51-s5. .--Z.adulatlead, '"'Temman (Er'revdul-bessam). u tl-l!.ri./, U229l182 Vidieli: t1 .1:a,ru, l/319. od Abdus-Scl:rma Alluia. jr Vidjeti: E/,trrran,eJl/181 18:/706 z?,xrrd,r,c, l/138 712.od AbdüfRe,zakr. 139/1592 1599. ril cisdr, l/411 i Atklat .ahre.i, 1/19. od Ibn Ebi Sejhe. rrs \ rdler: t/-' , ';r 1189.Lt-n,,t.:uut,t.l/.184-lbbrMrr,r/-/r,/r,r/ l.l(ri * l o n - \ 4 u n / lll/.4 l i 4 i l . , : i . t . , v r i n J n r . n , \ 'r q r a r 4 ' a t u ' . o 1 , a h , tr.n'^i1...: l/65-66. s7 ltn l,lunzir. l/416/,124. sa ispravnimlxncemprenosilaca. Vidjeti: Ara'?r-sdft.?be, l/65. {s Vidjeli:E1rirsd"nel; l/183 l8:l/71:l719,od Ahd$ Re?,z k^, El D|tsatnef l/13'7 138/1571 1591]. od lbn-Ebi-Sejbe. tf?fs.Ir, lA]15-1]11 i Ehned:nüu, 11486.

78 Potiranje (mesh) po mestvama Od Mugire b. Su'abese prenosida je rekao:"Bio s.rmna putu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je obavio prirodnu potrebu. Potom sam mu polijevao dok se abdestio.Opraoje lice i ruke, a zatim je potraopo glavi i mestvama."e2 U drugoj predaji Mugire kaie: 'tsio sam sa Poslanikom,sallallahu alejhi ve sellem, na putu. Htio sam skinuti njegove mestve, pa mi je rckao: 'Ostavi ih, obukao sark ih na ößte noge,' pa je potrao po n ma_ Imam Ibn-Abdu1-Berr,Ibn-Hazm, Ibn-Ebi: Aizz i Ibn-HadZertvrde da su hadisio potiranju po mestvama dostigli stepen mutevatirhadisa.e Od Hasana el-Basrija se navodi da je rckao: '?riöalo mi je sedamdeset ashabada su vidjeli Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, kako potire po mestvama."asImam Velijuddin el-kaki tvdi da hadiseo potftanju po mestvama prenosi oko Sezdeset ashaba.ffiIbn-Mulekkin je nakon sabiranja predajakoje govore o potiranjupo meswama kazao: ''Ove prenosi hadise viSe od osamdeset ashaba.'s7

as VidJetit El-ncbsut.1173, El-bahrurraik. ll28 i Hasij.t Tahtavi.su.j9. ^ vidjeit El-nud?vvenetul-kubra. ltl25. Ez-zehirch. lt28t. Et-kavani^ul-fkhijj?, srf. 26, Scrhuz-kftani ala nuhksan Halil.ltl33i Hatij?tud-Dusuki, |173. ,,, "' Vid:letj:El.,nzlail, sn. 291105. od Abdultaha. Elnngu': Ut6t. Et-sprhut-kebit, tt t77. EI-kAfi. t165'66, El-insaf. I tt66. ELfurua. I 25. ,,. -' Buhari,str.58/1 82 i Mush'x,. 3lI37n1 4. sr Buhari, sn.621206 i Muslim.l/138-l19/274. w vidjed: Et-t?nhid. lllI37, Ll-nuha o. U8l. Sprhut-akid"tit-Tahavijje. A55t. Fethul-Ban, V267 268 i El-akidetut-Taharijje, str. ?1, sa komentarcm 5eiha Albaniia. at Viaieti rrevsat, tt+231457 , El-ihtijar, r/34, El-musni, |281 , El-d|amiu li ahkanitKur'an, r/93. M Vidletii Tarhut-tu snb. 21230. w Viii"t ' at-ioto ,l/615 od lbn-Mulekkina.

I
a[ejfr.i aosfaniLwog, sat[af[aßu vW? Syojsuta 19 V

I
.
i.

Rijeöi islamskihuöenjakao potiraniu po mestvama (nevjerstva) je rekao: "Bojim se apostazije za Imam Ebu-Hanitb jer je nas preneseno do po to porekne potiranje mesNama. onogako putem Slicnoovomenavodise od tbukoji je bli/u mutevatira."o'o je pobjedono\nu pitan simbolima koji odlil(uju Malil o lusufa.ao Enes b. '"ru 'Vole Ebu-BekJc i Omerai potirupo meilvama paje rekao: skupinu. Zun-Nuni b. Ibrahim kaze: "Tri stvari simbolirajusunnet: Ebu-Fejd i ljubav potiranjepo mestvama, redovno obavljanjedzume-namaza "*'' prema prvimgeneracijama. je i novotara ehlus-sunnela kie: Paravan izmedu lbn-Abdul-Berr su i drugihmjesta Iraka,Sama potiranje po mestvama. Uöenjaci Hidzaza, postupak. Negirajuga samo po mestvama legitiman slozni daje potiranje propali novotari koji su izaili iz okvita muslimanskezajednice.. ih oko hadisima, a prenosi po mestvarna potilanje se navodiu mutevatir "Neki novotari, kao ashaba."a52 Ebu-AbbasKurtubi kaze: öetrdeset Ibn-Dekikil-'Aid haridziije,porekli su potiranje po mestvama..."r5r "Potiranje a ehlus-sunneta, po se simbolom mestvama tretira zapaia: i Ajni Imam Ibnul-Arebiou" praksesimbolomnovotata."454 negitatrj" "iotiranje novotar."as5 Imam poriöe zabludjeli po mestvama samo taiu: 'Bojim koji zaonoga kaie: seolpadniitva Ljbejdultah el-Kerhi b. Husejn potiranje po mestvama.""o negira oveprakse primijetiliodstupanje i negiranje Kadasu naii prethodnici po mestvama u akaidska ubrojalisu potiranje sekti,157 odnekihzalutalih
"Mutevatif' je w vidjeti: Serhu fethil-Kadir, tlr43, El-illtiiar Ii illilil-nuhtar, 1134. vijest koja je prenesena brojnim putevima,pa je nelogiönosumnjatiu njenu ! "" 6 e ß e & e s zej leijr viai* r"q,,a-n"*oi&. I/ 137. od ,mdrnd Vidietl. MerkatuLnefa! ih. 21198. Ibn:Abdil-Ben u El-;:? nia.2/tl'1912332. Vidieri,t tenhid, I l/134 i I l/l J7. . viiient El-nufhnn. 1/52'7 od lbn-Mulekinna. stx.lI7 i El-ialam,1/615, vidleti:lhkßnut-ahkam, i El-hidaje, r/3O. vidleri: Andatut-ahvezi, llr3o i Undetul-kari, 3197 l/7'7. viieot Bedaius-sanaia, od imamaMervezijaiEl-nedimua,t/50O. Vid;eri: tr-r"nn€, str.25?/416,

I

t I

aesellet4namaza

pitanja, kao Sto su uöinili: Imam Ebu-Hanife,as3 Ebu-MuhammedelBerbehari,ase Ebu-Amr ed-Dani,a60 Ebu-DZaferet-Tahavi,a6r Ebu-Kasim el-Lalekai,462 Ebu-Bek e1-Bejheki,a63 Muhammedsiddik Han6 i drugi. Imam lbn-Munzir,a65 Ibn-Bettal,a6 Gazali,67 Kirmani,a68 Nevevi,o6e Ibn-Tejmijje,a7o Ibn-ivlulekkin,a?r Ibn-Usejmina?3 Seharenfuri,a?2 i drugi navode konsenzusuöenjakao dozvoli potiranja po mestvamakoje su obuvenepri punoj öistoöi(tj. nakon abdesta sapranjemnoguili gusula).

Potiranje po öarapama je rekao:"Poslanik, Mugire b. Su'abe salla ahu alejhive sellem, se paje potraopo svojim öarapama abdestio, i nanularna.'/?4

8 viAiett:a.lrn*eWea sr. 6l. Preuzeto iz djela:B?daius-sanoia. lt7 i7 tuqnore. * viaj.t' J"ir'^-*-", su. ?241. od rmarna El-Berbeharija. 6 Y icjen: Er-isalenl-vafiie. sn- 25'l. 6t vidleti. Serhul.akideni-Tahavü 2t55t. ie, e v i6eLj lankadu?hlis-"unn". üfi}-tl t tltq I ztzosßzq. e,viiJeti: El-iatil<ad.su. ISJ.od imamäBejhekija. * vidied: Kottus-sener. str. I38. od imamaMuhammeda Sidd'kaHanaelKinnevdziia. es vidien: Ei-idzna, sld.35. 6 Vldie1lJSeftu Sahihil-Buhan, lßO4, odlbn-Bel;l^ta. ffi viiien: ELresit. rlr33. yvid\eir SerhuSahihil-Büt'dr'l 3/sl, od nnana Kirnanija. M v;aiet: tr^i"noa| zll34 i El-medinua, 11500-5oL a1o VÄpu: UedZnu ul-fetava, 21ll2}. a1tvideü: Et-ialan. ri6t3-6t4. e v iiteü Bezlul-nedihud. 2/3. a7' viiien: Ei-:efiut-nuntia. r/r83. {7{ rirmizl, t29Ol99 rqes^i, r/491r25, Ebu-Davud, 1/331143,Ibn-Madle, llr74l35g, Ahmed,4D5Ur8231, Bejheki, 1142511349, Tahayi \ Sefiul-m tkil, Il9'7,IbrMunzir, l/4621159, Ibn-Ebi-Sejbe, 1/171lr973.Imam Tirmizi, ftn-Hibban,Kasimi, Ahned Sakir i Albani ovaj hadis smatraju ispravnim. vidjeti: El'meshu akldkvrcbejni, str. 7, 29 i 30. Medutim, njegovoj vjerodostojnosti su prigovorili: Nesai,Ebu-Dawd, Sutjan es Sevri, Ibn-Mebdi, Imam Ahmed. Jahjab. Mein, Ali b. Medini, imam Muslim, Nevevi i drugi. Vidjen: Eüenjiz str. 154-156, od imarna MMrslima, Es-sünenl-lab.a, l/425428, od im na Bejhekrja, El-medZmua,l/500,

cpostaniLwog, saffaf[afru afsjaivewSt'ojstva

g1 t

Veliki je broj ashaba i tabi'inaod kojih se prenosi da su potiralipo svojimöarapama.'"Imam Ahmed tvrdi da je sedamili osam ashaba potiralopo svojim öarapama. po Ishak b. RahevejkaZeda je potiranje poslije njih.''' Ibn öarapama bio sunnetashaba, tabi'ina i generacija Munzir kaZe:"Poti.anjepo öarapama ashaba: se prenosiod deveterice Alije b. Ebi-Taliba, Ammamb. Jasira, Ebu Mesuda(el-Ensarija), Enesa b. Malika,Ibn-Omera, El-Beraa b. Aziba,Bilala, Ebu-Umame i Sehlab. joi rpominje poredore dereterice. Sadr.' Sejhul-islam lbn-Kajjim. potiranje po öarapama.*'o öetvericu ashaba od kojih seprenosi Ibn-Hazm tvrdi:"Nije poznat niko od ashaba daje kazaosuprotno ovome."47e Od Kabab. Abdullaha seprenosi daje rekao:"Vidio samAliju daje poslije prirodne potrebe potraopo öarapama i nanulama."a3o obavljene potiraopo svojim Prenosi Halid b. Sad da je Ebu-Mesud el-Ensari öarapama i nanuiama.a3l Takoder, prenosi se da je lbn Omer polirao po öarcpama I papucama. Ibn-Harisprenosida je lbn-Mesudpotirao po svojim öarapama i je po nanulama.r33 Bem b. Azib öinio mesh svojim öarapamai nanutama

Huldsatul-ahkan,t/t29. Sefiu f?ttlil-K.idit, l/158. Ndrö"/r?je, l/184 185, od dr Milih:riiu. .-- rnht trl.ahv .i. l/)o)-)o3.LIJ'adirthtnl,/. 'lr.46-aq. "'Uporedrli: A/ pu\d/.lta62 a64. Fl nuhdlla.:t9t,iFl ttu{t. ll2e5. e,ror t.t4t}4bai Fl qrsri. ttTtt 1}). ; ) llerl {1 vloteü: r crarrd-rrn1r,r/rö /. 3' Yidierl: EI nühalla,2187. *n S".1het'i. | lon Ur2-,t15.'.A"dLr Re//rk. l/loo/7'J. lhn Ehi Sejbc.l/l-211o80 Munzir.1/462l,179, sadobim lancem Drenosilasa. *'8..1h.k'. tlrlrt-l:". AbduFRe//rk.l/lqo/77+. lbn Ebi Sejhe. l/17:,,038i lbn je Munzir, l/,1621480. MubarekfuriI Et-utlfe. t/292. kaie: 'Lanac prenosilaca "',qiau. n.rrut. | /lgg/'776 i Ibn Müz;\ 1A62/$2. 4r Abdur-Rezzak, prenosilaca. l/200/777, saispravnim lancem e Abdur-Rezzak, U200l778, Bejheki, l/42711355, lbn-Ebi-Sejbe. l/17211984 i Ibn Munzir, i/463/483,sa ispravnimlancemprenosilaca. Vidjeti Sy'atl-r'rzl,r, str. 51,

tluade b. 1/181.ve se[en.Sadab. Malik rekao: Katade Po po meswama.ry?5. Diubejra. Eameia. str.a"z Seu. je l/200t7S.a8t meshpo svojim öarapama ^da rekao: "rotiranje pä öarapama je isto kao potiralje po mestvarna. tstraka.486 Prenosi se da ie Ibrahim Nehai obavio malu nuZdu.o'oU djelima hanefijskogfrkha se skole. stt. nusoi od Nufiu. El-hidaie. t t tT t-172/tg7 l -|gso. Hasanaet-Basrija. rll10 4Y vldieti: El-nuha a.i drugih. i nanularna. Malik potimo po svojim öatapama. ul?3/1991. Vidjeti:rlsmatra ispravnom. 1D57. j ." Albad kare: e Abdur Rezzak. twdi: "Lamcprenosilaca Albaniu El-meshu.54. s? ALdur-Rez7äI.Ibn-Ebi-5ejbe.oo' od: Omerab.rlI53 i El-hidaje. Ibn-Mubareka.l/1O2. El'ihtija. Albani u El-t ?rrü.it. tt464ttt12lts1 7 i rbn'Mvnz'J. pravne lahjskeo" zahirijskee i nekih uöenjaka hanbelijske.1/201t82. a%Viiiett Bedaius-sanaia.aor uöenjaka iMuhammeda. ll2OO-2Ol/781.takoder. str.a potom uöinio je Prenosise. poistovijetiopotiranje po öarapamasa potiranjem po mestvatna. -Länacprenosilaca as ebaur-Aezzak. Sefiuz-turkeii. Amü. u428l1357.54 p'edaludobromjeocijeniolejh Albani Vidjeti: El-tttPrr.nedZnua. r/39'| I El'insaf.' n" ttnjsuis. Tebiinut-hakßik. ispravan.a39 "Potiranje öarapama je prenosi da ie Enesb. !a3. 54.. u364 i El."-' i dozvolioporiranje promijenio misljenje ss Bejh€ki.ara. M viiiett El-mebsut.Ovu rll'1311994 str.a35 i Ibrahim Nehija prenosi da je Ibn-Mesud potirao po svojim öarapama nanulama. Ebu-Jusufa je imam Ebu-Hanife u zadnjim danima svoga Zivota navodi da po öarapama. se Abdur Rezzak. Sufiana esOvo je stav Ed-Dahhala.llkbeta b. i lbn-Munzir' 1/463. Ibn-Ebi-Sejbe. Seidab. SejhAlbani ovu predaju rr"ri. Ebi-Vekkasa. 43 Ibn-Ebi-Sejbe.Mubarekturi v Tuhfetul'ahvezi' U29l' zaSo\an isDravnost ove Dredaie. Hattaba. ll33l. Ata. aes viiteti: Et-havil-kebir.218'l. Ibn-Munzü. ove Dredaie ie isoravan. Seidab. ka2e: tt' ffiäil*"rt". t/4g vidjen: Ll-nedinua |527. Ibn-EbFseibe. 1132.'433 lbn-omer je. Ul?t1975. 1132. aelvidjett El-mugni.54. str. Musejjiba. rakoder.Sejh "Lanac je prenosilaca Vidj etl El-mesh. rll'l2llg82 i Dulabi u El-. l/l9ö.ia.63. l/37.'too i lbn-Dzurejdiod Ataai lsto prenosi isto kao pot'iranie po darapama se prenosi potiranje Tal(oder. nanaza Prenosi se da je Enes b.

pocjepanost nije veia od sirine tri nozna prsta."" Neki sljedbenici nije veia poLiranje hrlikijske pravneSkole ako pocjepanosr dozvoljavaju je potirati akoje da dozvoljeno tmam Malik smatra odmöine stopala. Sahihit-Buhan. Vidjen: El-evsat 11448450.Sto se tiöe propisa potiranja po kako rvrdi oni se ne razlikuju od potiranja po mestvzuna öarapama. 11362-363. El-hidaie.ll3l i MPrakil*lah stt. Sahihu odlbn-Kajjimai fikhis'sunne. stl. Rahevej.5ol uöenjaci i hanbelijski5s nije. Harun.u protivnom po pocijepanim mestvama.Kajj Mnogi islamski uöeljaci koji dozvoljavaju potitanje po öarapama postavljaju posebne uvjeteiprave razlikuizmedudebljih itanjih öamp* je ispravno da nemarazlikeizmedudebljih i tanjih öarapa. Sahihufkhß'sunne. Ei-ierhuL-nuntia.'u' M V.ulgo-rg3. El-vesit. ll3c9. Davud i Ibn-Hazm. Ibn-Munzir. lll9l. i ashabi nisu napravili razliku medu niima.a. El-nedlmua. jer Poslanik.amiu Ii ahkanil'Kur'an. U45Oi El'd. 11469.il-kebir. vas. 6lro3. 1/188. . sE. potiranje nedozvoljavaju Sufjan b. s vii)en: H-nedlaua. Ebu-Sew. 1D94.Ibn-Mubarek. i MevahibuldZeLil. Ujejne' Ishak b.1/181-182. r. Vidje* n-nu?ni 320-321.*'" iejhul-islamlbn. El-muhaqa. \idjetit El-ßtizkAt.s@ Safijskiso' pocjepanost mala. El-et sat. 11294-295'Serhu 2lU3 I Er-lefiul' MedZmu'ul'feta1.Ai. ll39l-392 i El-insaf. 11526-521. Ibn-Tejmijje' po mesrvama koje stoje smatmjuda je dorvoljenopotir-ati Ibn-Usejmin nanogamabezobzirakoliko su pocijepane. 11523. i El'nedbnua. lll57 i Ahhlmut-iitti.Jezid b. sallallahu alejhi ve sellem.Sefiuz-Zc*eti. irn. 36 Vrdjet: El-kAvaninul-fkhiije. ll0 (Tahtavr ! Vidiea:eeaai"s-sanaa. 11136 \'ßjetj[ Elhal.n'r"tuit^*"""e". Elistizkat. Da li je dozvoljeno Potirati Po pociiepanim mestvama medu islamskim Po ovom pravnompitanju postojevelika razilaZenja Veöina hanefrjskih pravnika dozvoljava potiranje ako uöenjacima. rll57.Mnostvo ovih predaja ukazuje da je potiranje po öarapamabila praksanajboljih generacijamuslimana. 21100. 23-24. 11524. Suian es-Sevd."' Medutim. nwntia.

koji nisu uslovljataju uvjete Ovim hadisomzele reöi da sepostavljeni uslovi nije u njoj ne vrijedi. ispravnosti Mnogi ashabisu bivaju pocijepane."5o? u u pogleduizgledamestvine moguprihvatitijer nemajusvojeosnove Kur'anui Sunnetu.uzduz ili poprijeko Sve to nüe vidi veöi dio stopala.Kada je Poslanik.zttlo2. . sve dok se validnimdokazom dolvoljeno potiranjepo svim meslvama.str. r. "' v idieti: El-nuhalla..sallallahu ie ro sviietu (iaftow) S|aki uviel koji u Allahovoj knjizi.ali pod uslovom da t stojena nogama. 2/ rO0. do pocijepane!"s03 Sejhul-istam Ibn-Tejmijje. 5-ro Vidjerit El-evsat. Sufjanes-Sevri "Potirite po njima sve dok stoje na nogama. labranjeno. rekao je'.531/2561 i Muslim. Ci0rani hadis biljeTe:Buhari. pa je je pitan o potiranjupo pocÜepanim mestvama. 'A zar svako od vas ima dvodjelnu odjeöu'!|"'soe je rekaor"Da je poüranje po pocijepanim meswama bilo Ebu-Sevr sallallahu alejhi ve sellem.Uöenjaci koji dozvoljavaju potiranje po pocijepanim öarapamai polaze sa stanoviita da je mestvama. | | 192."''' Ibnto bi pojasnioPoslanil.akvim mestvama. od idjeti djelo ve/rs ovom w vt[ien: Medunuul-f?tava. sallallahu alejhi ve sellem. nakon Sto je odabrao misUenje o kaze: "Mestve öesto potiranjapo pocijepanimmestvama. sejha Arnra Selima."s'2 i#osralno lili prirezanet'" sffiVidjeti: ElcxdL 11448 i r/450. <b cJ/J58 t od Ebu-Hurqre Muslim. tr Buhari.daje Poslanil. '-" V idjetr Ei. zar su mestve rekao: doseljenika (muhadzira) i Medinjana (ensarija) mogle biti ikakve.4/193/515. Hazm kaie: "Ne smetaako su mestvevise ili manje.. e3 Abdurlt prenosilaca. pitan o obavljanju namaza u jednodjelnoj odjeöi. l/449. RezalqIlI94n53 iBejhel<t. ovome seoslanjaju o$aniöenje. predajom t Ed-difa srr' 4c. te da se zbogpocijepanosti preDrekaza poliranie po l.Iefiul.'*U odredeno ne ustanovi "Sra pa rekao: alejhive sellem.mumttu. U saisPravnim lancem 11425/1347.naroöito ako su starije i pohabane. pocijepane. bili siromasnii nisu imali moguönostizamijeniti svoje mestve.a.bez posebnih ograniöenja. na hadisAi3e.l0/114-115/1504.

17. Vidlcri: Et ttthisul lll10 i l^nn'!talil a. r .'rri.B l '-r i ' " l r a n i\ \ o j i h t n e ' l v i . Ahmed' l/165/1895 Scjbe lbn Hazmu Ä1trrrrdl/al/i ll. \ i.topJlo p e r es .jhi ve sellem. ll33o. kako potire s gomje str-ane.erodo'l"lnom. l e . 'r?gbuO"ruA.68' rfrrrria" slsvidieri:rt resir./. .ekurni. viaieti: 11.l. ll9l.Spojsntaaosfani/tipt. 5t' iirmizi. . Darckutoi. Scih Ahmcd Sakif ovu preddiu l/20?/760i Ahmecl.sat[at[afiu afejftive se[[en.. | | 181 Vdielii t/. ' i' r l r i ' k e /äsllrnrju öenjcc Oromiiljenic pravne ikole hanbeliiske''' Naöin Potirania Po mestvama "Kad{ bi vjcra bila po logici' potiranjedonjc Alija b.r I136.sallallahu al. sve dok nisam vidio Poslanika.1/1264. Medutim.!- 95 t Mestve po kojima se potire moraju pokivati öllnke. Albani i iejh Sakir H.N e h c i .sallallahualejhi El-Mugire b. vidio. 1llA5.El mtsnttl. r a h i m( n .u'. rt I'l rvdhalu 11136/tlA6.l/-1041/161.'t sttr.i Onrj kir potirc 'rnro lumji dio hanerij. .. niego\ rhJestic r. buduöi da se . Beiheki.E.rn 5rrVi.. icih Alban' a dohtun. i u\:1 .rcd:rnkt 11523 i Mttgrillttultt'ila ll205 sr6 kntL lll1l i Ahkarün nisa stt' Ktlii/fut ittfutl llt'79. isDravnom. prcdalu smatra ovr TrrmiTi lmanr l71l/882881.ru t\tltthtt'B tit't 112lHiliiet ltlcün \ll'7'l nLnn r\lllll l lnF oa Inl BerlJl /f srrVidjeti: rt'rrcbsrr.t\r. da potire gornju stranu "Smatl-aosam potiranje donje strane mcstvi drugoj prcdaji Aiija kaZel prioriietnlim ocl gomje.. ru l r o l i v n o l nn i i e i .ki prrvni. smatr't l/ll9/717.llcrr:\'tl'ttta*\tta' a . ' r m r r l i k i j ' k c .lui s tundirrll83.sallallahualejhi vc sellem' kako potirc po gomjoJ / i r ' l u p r . 20/377 'a I v. EI l:l ."irs 'Vidio san1 Poslanika. . Su'abc kaZe: ve sellern. kllze: stranemestvi bilo bi prioritetnijeod gomjeg.ehn? tlfl5. l/2SS/9S.1 \ldlell: t/. DxrekutDi..tliz Abdül G ijj cl Makdisi lbn-Ha'lieLAhmed 2/41.r". i '5_ . J1101Bati' Fethul lnhn ll2'l su ga ocijenili ispralDim.ki'rl:enliliil po konsen/u\u 5\ojihIne.ßulairs sanaid tlS'7i EI hahnrraik l/180. Trberani' l/203/7:14.Mc|ahihrl''t:elil \/1. p r r \ n o p o t l l r t i p n n i i l 'riu ' h i r n c l i i .Bt. Eblr'Da!üd.. Haiiitttl lb.l/33/1l. ' S r r oiih .l.lll13. l/107/759. ||116.ti" ll3t).H c \ a n e l .pr'rr. Ebi Talib.Et.21125 Ke:iafüt-ki JB Da. : i lrrnbelri.licti:Eflrlii.sam '" U Poslanika.li'Ahkl?l l/489' 5'{vialeti: """rrrr kubru. Lt hi. Ibn-Ebi 1/l0l 202/219.og. ' ' O v o I n i i l j e n j c " e' Sc''ri lhn'Vurr/ir lhn Hii/m SrrllJn L .. r c l r n i i m .

U52G523. Usl. El-b?Mj". takoder Et-hilafijat. ttSOB i El-benaje.-Ze*. sü yidjetl El-mebsut. l/580. a koja pojasnjavasamo mjesto potiranja. I/384-385.525 Sto se tiöe fotiranja po mestvama vise od jednog puta. sts 2?. El.53r Od Favnici.s2'Ovo mi3ljenjezasrupaju hanefijski. Ll-n?damua. 51r Vidjeri:Al*anui'iita. Serhu. l ^85. 5E Vidjeti: El-?ysat. I/98-99. tt5a0i Hasijetu lbni-Abidin. 3/253-266 i El-resit. Ispravnoje da se potare toliko da se moie llazyatl potiranjem.Il5O8 i Mugnit-nLhlodZ. 11547 i Hilijetul5u Viaiea: Sututus-setaa.l/322. El-nedZnua.El-futua r/r34 i E|-insaf Ul'76. El-eßat. Wl.s'i 3afi. a koliko onaj koji boravi u mjestu svogaprebivali3ta Veöina islamskih uöenjakasmatua da putnik moie pottuaritri danai tri noöi. l/r84-185i KeiiafuI-kina. U3O8. nema pouzdanih dokaza na koje bismosemogli osloniti. 527 viilat: ueatimus-sunen. ipak.aese(Ien"ndmaza Imarn Sananitvrdi: "Nema nijednog ispravnoghadisakoji precizira kakvoöu potiünja mestvi. U35. lDor. s! vidiett: El-musni. lll39.eesit. r/4O2.jskit'" i h-anbelilskit'o Viie od dvadeset prenosi ashaba hadise u ovom znaöenju. El-insaf. "' Vidieü: El-medimua. s-av idjeti: rhu -k Se z e si. Vidjeti." '" viaiett: Zr*"1. El-hidaje. smatra da treba potrativeöidio gomjegdüelastopala. Serhuz-Zerkeii. Safvanab.sallallahualejhi ve sellem. 1/r85.od Alija el-Halebija el-Eserija.osimzbogkupanja.526 Koliko dana potire putnik. --'" Vidjetir El"mn. a onai koii se nalaziu miestusvogaprebivalista iedandan i noi. IßO. Assalase prenosida je rekao: "Dok smo bili na putu naredio namje Poslanik. tts13.da ne skidamo svoje mestve tri danai tri noöi. . El-ihtijar."52a Veöina uöenjaka.t 1 403 i K"t hIu t -kina. Ur39. Et-nedZnua.eti. osim predaje koju prenosi Alija. 11454. 1/114. I/434-438. Serh sahihil'Buhan. Serhu-fethil-Kadia tlt41. lll17.

16911219. s Vidien Es-sunenul-kubra. a o potiranju po meswama.El-nda/nua.od lbn-BeMla s vide:j'. Ill4g i Ah}(lj'. l/50/128. 17. äolla Poslanika.1/304/184(El-m€varid). Ibn-Huzejme' U96l192' Ibn-Hibban. s \iiieüt Serhufethil-Kadir. u kojoj stoji tome druga sellem.ovo pravnopitanjeostajena svojoj osnovi(tj. B2 Timirl tnSl-282/95-96. 11466iSilctu ßu'lin Ncbijji sE54 s viile'a: Ca.pa je rekao: je u ovom prebtualiita. l/50/126 prenosilaca. rlt'7214s3. str.""' zabranjuje se Dakle.5r6 Da li je dozvoljeno priöati prilikom uzimaqia abdesta "Nema ni jednog ispravnog dokaza koji Imam Nevevi kaZe: priöanjepri uzimanju abdesta.an.dobrovoljna a ne obavezna hadisu je ve alejhi je sallallahu predaja da Poslanik. ustvari. Nesai. Taha\i. s Vidieri: ie'rtr:drtnil-8rnat. Ahmed. sai\pravnim r Darekumi. r/331/23'7.uöinio olakiicu za pumika da potire tri dana i tri noöi.tkthfru eosttniLovog. (istihbab) Dokaz je.''tNaprotiv. sve dok se validnimdokazom -zabrana u sunneluAllahova prieanja u namazu. l/401. |1422.po konsenzusu islarnskih oravnika. l/434/1376. Seojstva &iffi 8i pitan sallallahu alejhive sellem.. ocijenioispravnimlmam $ El-musnedu. str' 38.sr5 obutinakonpropisno uzetogabdestasa opranimnogama. l/309. ne ustanovi oriöaniet. U drugojpredajistojidaje Poslanik.11341 Tajalisi.sa. Bezza\ 4n l-2211578. Kunfuza se razgovaranja sallallahu orenosi da ie rekao:"NazvaosamselamAllahovomPoslaniku. sallallahu alejhi ve sellem. . pri njihovom Da bi oblaöenju. Ebu-Davud. od Dzemaluddinael-Hanbelija. "Tri dana (i -n-oti) za pumihl."s32 Naredba din (i niö)'za onogakoji u mjestu (vadZib). dozvoljava kao ilo je zabrana.ur'iita.5r' nakon upotpunjenog mestve nije neophodnoimati nijjet Za potiranje po mestvamaili öarapama semoraju mestve potiranje bilo validno. 4t24\/I8ll9.lß21142' Ih M^dLe.Beg \i.Bejheki.ll8l.Od MuhadZirab. postoje dokazi o dozvoli prilikom uzimanja abdesta.lenr^e. lancem l/202437."' Imam 'Olaklica za potiranjeonomeko obuje Bejhekije nasloviopoglavlje: abdesta".str. Safrja ü El'unm. Darckrutn| Vzan31.lmamTirmizi je ove dvije Predaje smarajudobrim Vidiei ELnedanua ll484 Nevevlriejh Albaniobähadisa sNesai.

pa mi nije odvratio sve dok rije zavdio alejhi ve sellem. uze tejemmum i uzvmti mu selam.a potom mi rekao: 'Nije me spijeöilo do ti urvratim selam osim to ito nisam imao abdest-"'s3e Ovo potwduje hadis koji je prenosi Ebu-DZuhejmu kome kaä da neki öovjek pro3ao pored Poslanikq sallallahualejhi ve sellem"i poselamioga."t . pa mu je nazvala selam. neki uöenjaci kao dokaz koriste hadis u kome stoji da je Umnu-Hani.sallallahu alejhi ve sellem.54 Takoder. sauauahualejhi ve sellenL tada priale jednom zidu. sallallahu alejhi ve sellem.dok se gusülio iza zastorakoga je postavila i nadzirala njegova köerka Fatima. ltl262\5.slsr-s43eq-' sr Buhari.Imam Hakin. 670.upitai "Ko je to'!" Ona odgovori:'Ta sam. UmmuHani. doila kod Poslanika.3171i Muslim. str. Allahov Poslanik." Vjerovjesnik.dok se abdestio. Poslanik. Zehebii ieih Albaniovai hadissmatraiu isDmvmm. ell::7 i lvlu"li-. 41283tI8259i Ilakim tt27U5g2. 4/251336. . sallallahu alejhi ve sellem.Ummu-Hani. na dan oslobodenja Mekke.-541 se@ '3e Ibn-MadZ". reöei "Dobro dolla. je sa abdestom. l\hngÄ. * guh*i.

NAMAZA .SVOJSTVA LANIKOVOG.SALLALLAHU POS ALEIHIWSELLEM.

El-nugni l/651'652. 2162. El-hidaje. El'kavaninul' ulena. kavaninl -frkhi iie. mjesta stidnog 1. iäkode( Et'temhid. koljenaje tijelo.5'ö \eki safij\ki uÖenjaci koieie neophodno pupka i pokrivanje ramena.S?r'i" . 1ß68. n vidleti:: (Medin\t ) i Hilijetul'ulena. .22lIt'| fethil-Kadir. s viaieti: fi re.-. frkhiiie.5{ Pored ovoga hanbelijski uöenjaci smatraju da nije dozvoljeno otkriti ramena u Hanefijskipravnici smatrajuda su i ko|ena stidnomjesto namazu.ln48-U9.Ll'nugu. r2li'tl. oifle. Bidajetut-nudZtehid. hkoder.2/182' s Vidieti:El-rertr.cri.31t13 sYifien:Ez-zehireh. osimlicai iaka pokriticÜelo onaie u nafirivu Stoseriöe2ene. pa ih nije dozvoljeno otkiti.2/62 31173-115 s ViäjetirEl-. *-vialiti.a.neki El-insaf." (Prijevodznaöenja pokrivanje stidnih se na ajetu.2162 El-nuhe?zeb..Abidin'1193'94.' Ez'zehirch.sa8 otkriti i je namazu dozvoUeno Zeni u da hanefijskihpravnika smatra s2vidjeti': Ez-zehieh. odnosi koje se spominjeu citiranom Nema rzil^ienia medu islamskim uöenjacima o obavezi miesta. rt.. uienjala Vecina i hanbelijski}s5o iafijsuhsan Ovoje sravmalikjjskih. 31173. 1145.str4'tIEt'tad\u'.543 je u namazu Po miiljenju uöenjakaöetLi pravne Skolemuskarac obauezanpotriti dj. U473 i Ruhul-neani.El'katanin'rtkhijje. i Ke:iaful-kina l/366 Medutim. smatraju pokriti.lD6a. . E.a prije poöetkan naza mora se ispuniti nekoliko ne bi bio validan bezkojih namaz narednih uvjeta. rel'iklil. l/o5Iit/6b7.41.El. El-mediJnua.sa[kt[ahu $tojstoa Uvieti za narnaz 91 S Nakon öistoöe. lüepo se obucite kad hoöete UzviseniAllah je rekao: odjeöe El-E'araf. * Vidiei: El-nebsut. srr.lo izmedu pupka i koljenä. 11542 hanbelijskipravnici smatraju da su aakeZenestidno mjesto.5a2 pokivanja stidnih mjestau namazu. *Vidlett: al-ull4'74. MedZnu'ul-Jetava. Maatibulidana su 53. El-vesit. Vidjen. 3t ) Oblaöenje namaz obaviti.47. Haiicru Ibni'Abidtn 2/9394Ll-insaf. boljei sigumije. Hilijetul El'medbnua.tl45 iHa:ijetu lbni.sas daje pupal.l/4'75.ehirch' 114'73.11449.11248. 2/l'77 i Et tadZu tl2s7.ahjaiiwV eoskniLwog. slg. *liänomlesto. hidtje ierhut-bidaje. tt^s4'455 L\-furua tt281 i KeßüIül'kina Ll'in'at ti654. i Hilijetul'ulema.3160.i. Pokrivanje "O vjernici.'el'iHil. 41348.rsrr 116'72.'aL rvalom sluöaju. 6ß'16-i El'meditnua'3111t i El' tllt{.

. 2F(.n?retifrsataa. Diibril." (Prijevod znaöenja En-Nisa'. a.. 103. UzviseniAllah kaze: "Namaz je propisan vjernicima u odrealenim vremenskim periodima.ta|.. lakoder. pouöavao Poslanika. je opet dosao i rekao poslaniku.DZibrill.sallallahualeihi ve sellem. nanaza stopala. "" Vddjetli Medlmuut.od Sena Sebir. kada sunce prello polovinunebai rekaomu: 'Ustani i klanjaj podne!'Kadaje sjenasvakogpredmeta dostiglasvoju duZinu.. sallallahu aleihi ve sellem: 'Sadaklanjajjacüu-namaz!' je Kada naslupila zoraDZibril. st. odabrao sejhul-islam IbnTejmiije." Nashrpanje je uvjet bez namaskog vremena koga ne vrijedi namaz po jednoglasnom miSljenju islamskih uöenjaka.Poslaniku.ve se[Iem.Zatim mu je dosaou isto akiamskovrijemekao prethodnog dana.. M. a. DZabirb. a. '"' Vidjeti: tlrrdzta'. U35. Nastupanje namaskog vremena Namazi su propisani u precizno odredenimvremenskimrazmacima..22nt i Hidiabut."' Medulim.rekaoje Poslaniku.tetava.s. 125.s.Potomje dosaokadaje proilo pola ili treöina noöi i naredio mu da klanjajaciju. srr. 2ll31. .rejmijje. Zatimje dosao ujuho sst.).ponovoje dolao i rekao:'Ustanii klanjaj ikindiju-namaz!. DZibril. kaie: "Namaska vremenasu ograniöena inije dozvoljenoklanjanjenamaza mimo njegovogvrcmena..dZnu ul-fetara.30.. od tbn__. U komentaru citiranogajeta imam Alusi u "Ruhul-meani. 2. namaskim vremenima poCe!Si od podne-namaza. buduöida ne postojijasanargument koji ukazuje na dozvoluotkrivarja stopala u namazu. a Allah najbolje zna.st-^ Ovo miSljenje je. Abdullahkaze:"Do5ao je DZibril. sallallahu je alejhive sellem.s. 2U456 i 26t332i Ahkanul-iadeti. jednostavno iz razloga sto je D.ibril.s. sallallahu alejhi ve sellem:'Klanjaj aksam-namaz !' Nakon ito je nestalo crvenilana nebu. 2/t2s-t2b i Hasijc!urbni-Abidin.s. Potommuje dosao kadaje sjena svake stvaridostigla svojedvüe duiine i naredio mu da klanja ikindiju-namaz.55l Veöina islamskih pravnika.vidjett Et-hidaje.a. srav veöine islamskihpravnikaje merilomiji. ponovo dotle i kaza: 'Klanjaj sabah-namazl' Zatim je doiao drugogdala i narediomu da lJanja podnekadaje sjenasvakestvari dostiglanjenu duZinu. a. kao i hadiskih struönjakakada spomhju namaska wemen4 uglavnom poöinjuod podne-namaza. Kada je suncezailo.s. Et-bpnaje.a.ö.

' vrijelnc ikindiie-n. 2 1 1 1E 56tvidieti: t.rrv m.k t b n .LuTinu s t r a r id . I 1 2 6 0 .i.l/110| Ellttcd:Dtru 3121. l/3t). 7/1fl i EIa . btut. eaLiL. .Ahnrcd Sekir i sejh Albrni ovaj hadis smatrajuispravnim Vidjeti: D:d.j5s neba. l / 2 2 4 . 'lzmedu ova dvl vremenaje namaskovrijeme. .\1)1. s6? 3D18 i 8/16. 55'Viai"ti: a "'. a.po miSljeniu veiine jslamskih uöeniaka. ne Iaöunaiuöi duZinumale sjene koja se primjeti dok je sunceu zenittr' U prethodnom "Zatim je doiao drugog dana i naredio hadisukoga prenosi Dzabir stoji: jenu.l/335 l16/1-172. . sr' 19." l ' l ß / ' t ' t t n \ ' t t t o L t . ltloatih 'itl:!1. \1321.on la m ud a k l J n i i r D o L l nk er d i e s i e n c . E t h a r i ! . L-1isri:. 1136. Ahmed.11]'64.nr. r \ e n k 3 .11. 5/93/61:. od ßti. h eii.(ai. Ilnrü Tirmizi. Hakim. .üü likhiii(. Ei:erh kebit.I!. llll5.kar. S.11268. El-|./ y132. El Ibn Bettala.S'tojsn a Qosknifuxtog. 128/541i Muslim."n Ikindijsko vrijeme nastupa neposredno po isteku podnevskog vrcmena.1.17.trd:LILl.n t Sdhihil'Buluri jcrr.nji-t" podne-namiln kon ito bi \unce preslo nii dluPu folu\inu neba "Vrijcme Poslanik. ?/160. B.rekao: Podnevsko vrijeme nastupa kada sunce prijede na drugu pobvinu Dokaz tome je hadis u kome islarnskihuöeniaka. IhD HuzejIne. Drrckurni l/265 Tirmizi."'''" Diibril.sit.""' Podnevskovrijeme traje do ikindije-namaza. Ll .l('ne mijenjrli ": j z u k o Dokczl"lne ie hrdi\ u komc z t r r uL r .i. lll11.r/i.rlikij. r s t i .bez rneduvtemena. El Dtellit R. .sallallahu alejhi ve sellem. l ih'6 O. l/'168. E l T l | a k i h r t l r t c w u t i ..i s r i : i 1 r : | 1 3 6 3 8 .3121i El'kflt'(l. saffa[fafiu afejfürte seffe4iü 93 t Potom je kadase dobro rasvanuloi naredio mu da klanja sabah-narnaz.Serln-.s. '* Buhari. l/.nrl3/27./i. je rekao: Podne-ttol1:d neba i trdie s|e nastupakatLLsunceprijede ia aenitu na dtug-u^poltn'inu dok siena öo|ieka ne bude tliegove duiirte.leti: ill rrsar. 1/l'17. 5s'Muslim. F d h t t l ' t a l i k l I I l A 5sVidieti:81tr.srr. E|'tctlllil 8ll0.-Ze*eii l/161 i tlü1'. ssrvid. l/142. Ir.üs. kl. t/.'r.1't).tull. t u5 " .po konsenzusu tbu-Berze kaie dr je Poslrrrik. 5/l l9 l:0/6. v r k e ' r f i j : k i h ' pravnikr' i h r r r r b e l i j . 3/ll0/l'1578. .11. 266/1000. Ltt"'t t. u srolu 5g IbD Hibban..ra. 3s' V i d i c t i :E l . uhsatul'b(dtil Dtuir' I/85 i ltvat!' TitltLi.ht . Ll e|sa1. Zehebi.o ie .+/150.d:t' n Vidjeti:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Er-r?rüid. 3t75.r".rmrza Odabrrno ie \ve dok \urrcenc l.kih.alhllrhrr rlcjhi re sellem. kada hlad nekog predmetadostigneduzinu istog. lnAT (Sakid. taha!i. Nevevj. l/326 i 2/355.

. tß}t j Ei bewie. nastupapo . )/3?o:.'o'. s6 .. Mcrutib .iiieme . 2t24. Ebu-Sevr. 4/8/2363. 2t5. . Ishak.2t356.rl-. Medinu. 11246. Mpraribut-idana.ve sellem.s6s Jacijsko vrijeme nastupa prestanlom aksamskog vremena. 5/90-9U612.. t/4:/3.56e 1el?nkon cwenila na nebu. l/^t]1.id.tetava 23t26j. 2t223t.taja|lsi Mjslim. tn2i i Serhu.ed.ma. Sefiu Sahihil-Buhan.hAvil-kebit.2t21. u kome Poslanik.ur.t0ii i -tatatßt4ßn363 '6 Vd'djeti: Ll-asat. 52.2t333. S?fiu Sahihil-Buhan.atut-ahvez.sr'.ut-f"... 3J1. octAbdullaha. sallallahu alejhi ve sellem. Ft.ako se ikindija-namaz nije obavila u ovom uemenu moZeseklanjati do prije zalaskasrinca.^nrpaju: Suljan es_Sevri. ffi vidjen: ELevsat.sa Mealutim..Sefiu wanit-a\ar.Ovo misljenjezas. EI. t.Aksamsko zalasku sunca.sE. ln32. Arid. Ibn_Hibban. u"aZ_u. Mugnil_muhtadZ.Et-ihtijar. 4q. ti. 2/186. E:-n:ug. 2/t56. od lbn-Bettat4 Aidatut-ahyezi.y!26.a. s n. r. vtSS.ur-fetara..tt40f.. 2D5-26 t' Vu. . Jerl.ncdinua. po konsenzusuislamskih uöenjaka. rcbjinut-ha*aik.nua.t47j. 4t342. od Ibn-Benah.. Et.y!-Bn! Serhut-krk?3i 11472.Nejtut-evrar.Et-jefiul. U4ö8. po misljenju apsolutneveöine uöenjakaöetiri pravne Skole. f mesaitir.38. ttt atibut-idima. 4/337/1473. t/t18. sE. Bedaiuss:yia..ßk:!i:: Pt-nmhada.uidieti: El-kafr. sr.kaie:-. tlti|. stet.id!rn. Et-tafr. "* VidJeti:_E1-p'\dr. U47'7.2/344 i Umdetul kari. Seüuz-krkcsi.El-kavaninut-fikhijje. v4i3. turkeii. Fs-i"rhut-kebir.. se Vlaleti: Il-ann. a noö se raöunaod ialaska Odabrano suncad_o zore.49. Et-mesail. po konsenzusu jacijsko vrijeme traje do pola noöi.ü. sallallahu alejhive sellem.ni: . U190.40. 4q. 23D67 j Se. d Ebu-Daluda.ss wijeme. trr"nhid" Btgt. Et-ik14. t/225. 2t23.566 Dokaz tomeje hadis u kome Poslanik.l/107/396. svi islamski uöenjaci smatrajuda je -pohvalnopozuriti sa akSam_namazom. imam Buhari. Et-ned. ELv?\tt.Davud.s'o Dokaz lome je hadis koga prenosi AiSa. kazeda je wijeme ikindije svedok sunce_ ne poönemijenjatisvoju boju. Et-medimua.uxn.56l Medutim. v424. iitn.^ Bnt2..b"naje.b?janu vet-lahsit. -vidieti: El. 3/41. 42^83. EI-b?naj?. zbogkatkoöenjegovog vremena. kaä: |'Vijeme aklam-natnazaje do nestakka cnenilß. str. Ibn-Mubarek. Srq. s/69. 3t38. islamslih uöenjaka. nantaza Poslanik.-2"*esi.sallallahu alejhi ve sellem. Njegovo vrijeme prestaje nestankom "rv"nila nu zapadu. US3.El-evsat.?rail st.Ebu. n3i..rr-runne.'.]io t :. El-nunteka. 44. E!:ryinhadi. Alr n.-'. )334. Lt-lenhirt. Jl33. Medttnu. Bl'rr.

? ü-evsat."3 zoranasnrpa Prava udenjaka. Muslim.Serhuz'22*eii.40.3tTs:. kai:e'tz ov. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx H#it:#*#.s?8 "Ko stive.\'HÄ:f.": : ::.igL khnjai sabah-namaz da je boljeodgodid nije kazao "i" "rl" "i islÄsklh ueenjaka noeit oopredsabah. rt2stDttsuki' i Haiijetud tt263 uot' t 'fewkihud-de'ani.'E-t-temhid..Haüanieo:" ':P:-:{l* kaZe: i"r]ää" tr":rti ve sellem..tuäuju t'*ef'jtti'fl . Ebu-Davud. iön.?I:i*syll4.'' pn]: iudisu .os vriieme"'5'1.. santa il'i k.Ied\mü'ul'fetava firJ/üe. iwuzapnkizIaskasunca. t6s-'tott4.t '''" veii dio noöi je sajacÜom svedok nije prosao okasnio hadisau kome Poslanik' sallallahu Takotler.1":?: t eq4us'say"' e')At' B n hidai rr ss' :1ätä-ä-indp. f. t-umije da onaj ko ne stigneUanjalr JedanreKal öitüanog Medutin" poredovih i"""ä a" "ii" t.f StOA 1/l18/441..ai..]ö.i rslamsKrn po konseDzusu haäsa se svakako izuzima sabah-namaz' Na ovu iznimlu ukazujei hadisu kome Allahov roslanlK' üteniaka."r u KoJoJ konste predaJu pravnici.. "r'. 4/3l711460' Ibn-Hibban' g^ftf"rfi-.U48r' .:*".tf .: #!rY.'."ä"ri ".. Et-kawninut24123' "ih.' äi.. str'2?' Beiheki' . n" ii't.sE. ii*:*ni:lyt!nrx"i.'.r....pi drugo namasko T. rt416'i.1:e*i rß1' EI-W Yßr' EI. !556/1't73.. ' 2nw6966.t.' "iiÄ-s""^a.s8o Ju'pota pravezore po jednoglasnom wiieme pocinjenasrupanjem Sabahsko kad" *.srigaojekIanjatisabah-n4ma.t3r nienluistamstitr l:Y?:: blago pojaöava' koja se postepeno il-roi" poj-i "oootu"nasvjetlost' Ahmed' U183/354' Ibn-Huzejme' l/1071396.zi-i"i"t+. Ebu-Davud. 4.Kao dokazovi uöenjaci haubeliiskis?5 "Jedne ve sellem' alejhi veöeri Poslanik'sallallahü exn 1".sluie seopÖimznaöenjem "Niie Je neunierenost u snu' neumJe-r-ehos' aleihi ve sellem. Musnil3t4243'T.'Kf.zt34o.. ti.^.. f. Bidajetul'nudztehid.. 5/90-9U612..i:..-ttsli.!j^YA.SlrSf.6 50n52r3.) ELnusne&'.Y.:ß*#'i.Elrnedämüa ..Ä:ä::..ttt4."5tr Medutim' izraTitaveöinaislamskih iacäe-narnza ie do pola loli 'ueeniara poJaveplarr'e smatrada se jacija mora najkasnije klanjati--do sufijstti't" malrkijsq''i i zi.. tt.

2.3t46i tt-furua.ar.ß.". kaie. lbn-Huzejme. po miSljenju svih uöenjaka.50. nakon objavljivanjaovog s8"/idjen: El nuhalla.Zatimje Allah naredio Poslaniku. El-ikna. 4l15l.2/o0.l-nua. duZanje okrenuti se u pravcu stranena kojoj se nalazi Kaba. Lt.6. ll4eratibut-idina. 22t2}g. sto je suprctnokonsenzusu uöen1aka. narnazu dugom (tj. t/t83/354. Ettemhid. njegovnamaz nije ispravan.'"'Ko vidi Kabu svojim oöima mora se okenuti taöno pravcu. Et.r'd:"rd. Bdaietul.Vidjeri: El.l20q. ". Mi 6emo sigurno uöiniti da se okredes prema strani koju ti ielis. sn." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare. Okretanjepremakibli premakibli je uvjer za ispravnost Okretanje po konsenzusu namaza. da seusmjeriprema (Mekka). LI-bahrur. sedamnaest od propisivanja namaza vjemici su se okretalipremaBejtut-makdisu (Kudsu). islamskihuöenjaka.. svjetlosti.a wijene sabah-namazaje od zorepa do iTlaska sunca. El-ne. "h.'erhu Sahih Buhari. u njenom u protivnom.ncdinua.titj. 11154. -'* Vidjeti: L!. 'H Muslim. Scrtu neanil-asar. ". ll4a1i El nulessal.nn5. 11300. sallallahu alejhive -sellem.- * -*-" ""fi"|T.Ahmed. 3t41 . 17154.) Na sabah-namazu u mesdiidu Kuba. od Ibn ltllt. ""-"-" obasjavajuöi vrhovebrda.'o' Sabahskovrijeme.. Ridajetul nudatchid. s-n vdß:. s/e21612. 3t203.!cnhid.nugni. 11308.ratk. '"" Vidjeri: Ka{a\!/-p.rnu ut Ietava. . Ulag.l/107/196.8/74._Benala. Sirokom)safu ne bi bio ispravan.t^95.pn: & rcmhid. sallallahu alejhive sellem. ll2tr3. s-:vidje|. tt487i Medimu ul-Jplava.lll48.brd. n-i. Uttt. Aziba koju bitieä Muslim.53e El-mesdZidul-haramu Uzviieni Allah kaZe:" Mi Vidimo kako sa Zudnjom bacas pogled prema nebu.Prije ovepravezoreima tzv. ll5O3. U5O5 | Mctta. nal(on iega ponovo nastaje noöna tama. Ebu-Da!ud. trajedo poöetka izlaskasunca. t1348-35O. EI nedinua. okrenite lica svoja na tu stranu. laina zora. sn. E=iehireh. El-nugni.58? U protivnom. * vldjeti Et-temhid..-. mjeseci. Prvih Sesnaest po drugommisljenju.588 buduöida mnogi klanjaöi iz dugogsafa neöebiti usmjerenipreciznou pravcu kabe.a ona se ogledau pojavi kmtkotrajne vertikalne popul vuöjegrepa. Fethul-Ban. . Bedaius-sanaia. okreni zato lice svoje prema Öasnomhramu i ma gdje bili. 144. sLr. Ll. llß). Bidajctul-nudatehid.. 1197. 3l1l2.533 Dokazovome je hadisu kome Poslanik."'o' 3. od lbn-Kesirai Hudid-ctu aht bati?a. lö5.536 Onaj ko ne vidi Kabu svojim oöima.. 2t2ro/6966.neclinua.nudatchid. Meritomijeje prvo rnisljenje koje se navodiu predajiEt-Bera b.5/8/525. 3t 1o3.

Merutihutidlna.i. (ne prekidajuöinamaz)okrenuli su se prema Kabi. brda.ecnice. u brojnimhadisima naredio je okretanjeprema kibli u namazu. usmjeriseprema kibli. ltlugnil-tltuhta.rir IAoliE. . 1n50.rh l.Medutim.5/9-i0/526527.1/l| ) | Lt1t.22/242.. doiao . Ei. srr.pa uöinitei vi takol" Klanjaöisu bili ohenuri premaSamu.rr. 3/162/291 5%Vidjerl: Et teuhi. ierhuL-ntunltia.t 2/:5-. Bedaius sa aia. l/291. Mug'til tnuhtad:. El ihta ji "tcsailil.".lrmskihpravrrila \mrtrada ie eijienie jedrnod urjerri"prar odjeie nosri namrza.54. sunca. a n / 1 9 7 5") Vidier.SvojsnaQostanifunog. l/4O2. El.. 4. Na nuznostuklanjanjaneöistoöa sa tijela ukazuju brojni hadisikoji govoreo obaveziöiSöenja nakon obavljene velike ili male s Buhari. sallallahu alejhi ve sellem.vozuili na brodu).ie glasnik i rekao: "Ove noii je naredeno Poslaniku.) Kada je Allahov Poslanik. "' euhar. t/235-236.: fl +/.l.rtho./d. t)e5. Ako nismou stanju klanjatiokrcnuti prema kibli dok smona putu(npr. ondaspada obaveza okretanja prema kibli. str. 97 - ajeta. tt potomtlonesiteADir"ser Ko ne znana je pokulati odredirikiblu. 4 . pomoau kojojse straninalazikibla obavezan zvijezda.. ondaje öistoöa tijela obaveznija.thkauit-Kur'an.'vddier HairJ.t ( .sallallahu alejhi ve sel1em. El-tlat tiu li . tijelai mjesta na komcseobavlja natnaz "I UzvileniAllah kaZe: haljine svojeoöisti.l: l/402.kaze:".. ako ni to nismo u moguönosti.2/220 22t i Slhihu fikhk su.da se u namazu okene prema Kabi. ö5/127 i Muslim. Lhfub. pilrno odjeci-nr je pränje kojuje dorpjehkv od mje.'"'l/ralita veiinai. 8 / 7 5r M u ."(Prijevod znaöenja ElMuddessir.urc.i. naredio ta-kre odjeie.19/66. U poduZemhadisu Poslanik.vjetrai sl. saliallahu alejhive sellem.. t r m . '. dok su ashabiklanjali. upotpuni abdest. Et-ihtijat. Öistoöa odjeöe. 11185. t h . srt.nugri.kada ustaneida klanjai.dovoljno je samozapoöeti namazu tom pravcu. pa kad-su öuli naredbu. saffa[tahu a[ejfüoese[p-.5e: Nakoi toganeöe ponavljati namaz.tiIbIi qt\t1tüttll). 1161 62.'' Ako je öiSienjeodjeöeza namazobavezno. "" Buhan.lina. 102/403 i Muslim. ir i..:rdf.5eo Vjerovjesnik. pa makar klanjaou pogrelnom pravcu. sallallahu alejhi ve sellem.5el 4.u avionu.

3D.El-nuha a. Nejlul-evtat.R g Ir u ^ t N i fü * ottu"'. U6t-62.El-iba f nEsailil-itlbu.naredioje da se u njegovoj dZamiji saspeposudavode na mjestona komeje jedan pustinjakobavio malu fiziolo5ku potrebu. n vldjelo' El-nusni. 14.59 i Ahkamus-sutrc. ttt85-ta6. Haiijetut-Tahtavi. Redaius-saraia.60r Ova skupinapravnika poziva sena hadisekoji naredujukoriStenje pregrade u namazu i kazu da nemaispravnih i jasnih dokazada je Poslanik. t9lö6.tr-sunne.'ret/amulminne. El-iha fr '.M?vahibut-di?tit. Esaejlul-dZenar. 125.sallallahualejhi ve setlem.'*Samimuklanianiem postize neöistoöe secilj.3N0o.tn37. srr. Muenil-muhtad| 1t402.Ovo je miluenje imama Ahmedapo jednoj verziji.5e Cistoöa mjesta na kome se obavlja namazje _uvjet za njegonr po milljenju vedineislamski} uöenjaka. hegrada ispred klanjaöa Prije poöetkanamazapotrebnoje staviti Fegradu (sutru) premakojoj se klanja. Ibn-Abdus-Selama.4 fizioloike potrebe. Et-ihtijar. lA7. ili obiönomzabodenom stapu." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare. Et-mugni. sallallahu alejhi ve sellem. Stavljanje pregrade ispred llanjaöa neki islamski uöenjaci smatrajuobaveznim. El-daaniuIi ahttnit-Kw'an. 3tt0t. veöina islamskih uöenjakasmatra upotrebu prcgrade sunnetom. uöenjaka zahirijske pravne skole.. tZq:leOZs iMuslin. U220-22r i Sahihufikhis-sunne. sti. a Allah najbolje zna.Esailil-idirn. 365. stt. Serhus-sunne. El-ihtija."tt.tt3t8.5e6 Apsolutna veöina islamskih uöenjaka smaha öistoöutijela uslovomza ispravnostnarnaza. 11235.Mealutim. Ei-sefiul-nuntia. koji u njoj budu boravili. Ahkamul-kible.nekih hanbelijskihi drugih uöenjaka. 3/155/284 ffi V dlijer:Ert?nhid" 2Zltol."o ispravnost. t" nunari. .buduöi sx vidjeti: Sdn'rü. tB3. IniO. lt4O3. Bedaius-sanaia. El-v?sit.s1tr.11294. 11176. zidu. -' Vidieu: El-bejanu vet-tahsil.5ee Za diSöenje odjeöe. Uzviieni Allah kaZe:"I Ibrahimu i Isrnailu stavismo u obavezu da Kabu Moju oöiste za one koji je budu obilazili. tijela i mjestana kome se-obavlja namaznije potreban niijet po konsenzusu islamskih uöenjaka. MrynilnuhonZ. Ibn-Ruida. 11402.In5. tt6t-62.11293. ruku i sedZdu öinili.f1.22n42. Sevkanija. "' Vidjeut Et-t"nhirl.) Allahov Poslanik.I 22. klanjao osim premaperdi.

Btuhai D Et'taihul'kebiru' Taberani."606 2. 4t Ia3. * tbn-ttor"j.?/134/6540'Begavi. Ibn-Ebi-Sejbe. 11249/2862.21383 13464. 7aßtaje on iejtan. Bejhekl' tß79t3449. e vidier:: Neilul-evtar. sa dobrim lancem Rezz aI. u karektedstiönimprilikama uöenjacihanefrj"ke. 1/135/96. sallallahu atejhi ve sellem. Od lbn-Omerase prenosi da je Poslanik. uprkos tome.Ibn-Ebi-Sejbe. 2141503. prenosilaca. hanbetijske-' i veiina uöenjala malikiiske.Ovtt predaju pouzdanom su ocijenili lbni XejhAlbani. 3. 4/188/506.@' Ovo misljenjezastupaju klanjaobez pregrade. a Hejsemi tvrdi da su njeni prenosiocipouzdani Vidjeti: ElHuzejme Es-silsiletus'sahiha. BeihekJ. 3| | 122. 21196. a ako pokula. Neka ne dozvoli nikome da prode iuedu pedi i nefu1 njega i pregrade. b. Sebreh "stavite pa mal.3o5i lalaus-sunen. 315. 3D26. 2131810. prolnzi ispred tebe. E!-iunteka. tarihil-kebi r. HairßturTahtavLstr. N vÄ1et:: tl-ngni.ar koplie"o* hadis: sebipregradu zanamaz. 2/9-10/800. neka klanjo prema salallahualejhi ve sellem. 2415'7115240. .eklanjao. ier.603 safiiske6@ Dokaziuöeniakakoji smatraju da ie pregrada u namazu obavezna 1.EI'lerhul-mumtia. 7n6. 11382 1925. 6112612362. stedeöi @ Vrdieii EI nebsul.Ako pokuia.da je Poslanik. Ei-ie l-muntia. a6'7. 4!18'7 12430.sallallahualejhi ve rekao: "Ne klanjaj osim prema pregradi i ne dozvoli nikome da sellem. u376-311 i Fetaval-IedZnetid-dnine ft Muslim. Ahmed. rot2l4. Hakim. 3131'l i TahridLut' edhnea. sprijeöi ga silom. l llg}. Abd[rr/25012875' 1/296t88. str' 45 s vidlea: at-unn. pravne ikole. neka mu mbrani silom..t Et-tcmhid. zaista. 2J208 i El'nedbnua. Ibn-Madze. @ Ebu-Davud. Ibn-Huzejme."@8 pregrade u namazu obavezno dajeuzimanje prenosi salldlahualejhi ve sellem. 51b8. rekao: joj se pribliii.61659. Mabedod Poslanika. El'hafit-kebir. ß V tieti. 2/l5/2105. Ibn-Hibban. U hadisukoga prenosiEbu-Seidel-Hudri stoji da je Poslanik' "Ko bud."6ü "Ovaj hadis ukazuje lmm Sevkani ovako komentira citirani hadis: (vadiib). 1t282i El-kavan inut'f*hijjc. s njim ie lejtan.".

sallallahu alejhi ve "Ako ispred klßniaöa nemapregrade u visi i zadniee sellem.nostinamaza Mnogi koji ne vole islam zloupotebljavajuovaj hadis.-- ^'-E. sallallahu alejhi ve sellem.prckidajunu namaz ieno. "Klanjaj preman1emu."6r2 Sliönoovomeprenosise od usmjeren rekao: prenosilaca. Ibn Madi:e. Dija Makdi'si D El'muhtate' 212/331 .Ukratko. 5/161 61250D2:76. muskarca.re..o'' lancem saispravnim b.""'' (Ü.k-nn qffaffahu nfeißit. Omera Abdullaha "Ko ineka budeklanjaonekaklanjapremapregradi lbn-Omerkaze: "''" Prenosi sedaje joj sepriblizi.6rr a ne njegove potp. lancem saispravnim V250l28?8. rekaoNafi i: "Ibn-Omer nije klanjao osim predanju Nafia kaze: namazu). prenosilacä. kako sejtan ne bi proiaoisprednjega jednomod stubova klanjatiprema kadane bi imaomoguönosti lbn-Omer "OkJeni u mi leda.U drugom prema pregradi.ltrn. a cmi pot je Seiron"''' Veiina islamski-tr uöenjaka smatra da se ovaj hadis odnosi.. l/285t86. 120 (muallekan.Zenau ovome hadisunije spomenutau konteksfir poredenja. da mu bude zastor u dzamiji. 6t6 Abd'r-Rezz^k. mjestoZene pojasnimoznaöenje ovoga hadisa. dokazuÖi zenu i poredije sa psimai magarcimaKako njime da islam ponizava islamai da vide pozabave izuöavanjem bismovoljeli da seove neznalice da podrobno nam ne dozvoljava Temaove studije u islamu. veö zbog toga ito prolazeöi ispred predstavljaizazov.it. ftieöi ve sellem. magaraci cmi pos. lbn-Ebi-5ejbe.+. Ebu-Davud. l/249r49. naruza Ukazujuöi na vrijednost pregrade Poslanik. 2tr48n50r. Ahmed.sallallahu 610Muslim. Imam Buhari biljeZi da je Omer vidio öovjeka kako klanja izmetlu te mu uhvatioga je za potiljaki pribliiio jednomod stubova' dva stuba. 4/190/510. I t 158i Taplikuqalik. u'oIun-es'-S. st. .) je spojioIbn-Ebi-Sejhe Et-nusannellt' ovu predaju 6tt vidietr Icthul-Bari. pridavali su veliku paznju koristenju pregrade. r/526 ) Serhu fethil-Kadn. rd405.Tako Enes b. bi alejhi Poslanika. ezanom. ashabi zavrlio saakiamskim Malik ka'e: "NakonStobi mlrjezin po stubove ustali. lancem sa ispravnim 615 prenositaca.Tirmizi' 1270/2146?.2n4o. H lasatul-ahk'n. 6tt vidjeti. je rekao: lako proöluisry1dnicgalpunoljcna djelajahalice.naprekidanje skrusenostii validnosti. l/250/2877.l/136/650. 219/22'1 3."6roAshabi Allahovog Poslanika.Nesai. u" suh*i.

dokazi koji obavezujukoristenjepregradeopdeg_^su ivrijede za onoga koji boravi u svome mjestu i za putnika.r-l7o * Virlie'l F/. \ i d i e r . rt.trrrrr. . el-Hattab bi haramu u Mekki prema zabodeno^rn klanjao prema usadenomkoplju."" ugledajuöi se time na Poslanika.rvnüm. ponekad klanjao iprema koplju.5/89/243?. Buhafi. t i . 6" ltn-su seite. . sallallahu alejhi ve sellern."''' Omer b.t trcJ:'ju _"rli. )tte.t"u.r J2r!. mesdzidu da klirnjaiu u*mjereni "Vidio kaie: sam najpoznatije ashabe kako prije akiam namaza traZe stubove.sdt[af[afru ahjfüvesertSvojsttnaostaniLwog. I ö . raf.rr. h lr ' i h ./.Betheki. ltrl thhntttr.m.. 1g1 t ''r preml niimr. { l//b."6r3 Prcnosi se da je Enes b.r8-. 5/b5/2 -' u" gunari.str. l .uJ \ V /'rl. 7/13i IhD Munziru E/ ". "vu . o d l h n R e d / c l ' J . 2 I8/lllh I ll-r MIn/I.4/187/505. i Jnr3i.sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. :t :j t l ! :.pr."6rr Komentar: Neposlojanje zida ispred Poslanika. 'J r."' Dokazi uöenjaka koji smatrqiu daje pregrada u namazu sunnet L Ibn-Abbas je doSaojasuöi dok jc Poslanik. Ll Lrt1"1 ... / . sallallahualejhi ve sellem. 143/625 ut'gun*i. rdrerr Hadi-.82 i.6/102/837.. t . str. stt. Llttrtri. r \'1. naredivaodok je bio na putu da mu se usadikoplje premakome bi klanjao. U jednoj veriji Ibn-Abbas kaic: "Ktanjaoje Poslanik. tztlso:. . ' t t . L drug"j predcjiEne. sallallahualejhi ve sellem. a ispred njega nije bilo zida.1rr cl"dur-Re.6rr Ibn-Abbas kaze: "Klanjao bi Poslanik.tt ql+g+ i ltuslim. str.Iirl 'm eki'|. r ..ne znaöi nepostojanjepregrade.. predvodio dzemat na Mini.4 . sallallahu alejhi ve sellem. AlhJni i.Jk.18/285-1.jer je Vjerovjesnik. Seth lbn-Sad.. sallallahu alejhi ve sellem. na Arefätu iza koplja 617 i Muslnn. Malik_lilanjao u El-MesdZidulprutu.lt)1- tJ6u.t. t . 'l srn"". Ä / / a ."' Prenosise da je Poslamik. karaktera Dakle.tr1\nim I n. . l/2."t.. ll.

. Slianoovome biijeieBuhari.iefiul-muntia. ali.l'62e es /\trnea. .. ustvari.."625 tome.na Mini ni.4/183/50t. Sunneta i konsenzusa muslimana.2tS5S. "' Buhari. Ebu-Seid prenosi daje Poslanik.4/187/505 68 V idieri: Ei.O vjernici. +neelsos. s!r. a ako odbije. u ovome sluöaju.Da je Ibn-Abbas Zelio negirati posrojanjeperde rekao bi da ispred Poslanika. njega. 1221509 i Muslim. ostajeobaveznim. pa nije ni mogaoklanjati premazidu.nanaza prema koje bi mu se usadilo a magaracje prolazio ispred koplja. tU243At62O. neka sprijeöi svakoga ko proA ispred njega. I/25J. rckao: "Ako neko bude Hanjao prema pregradi. a potvrda tome su i rijeöi Uzvi5enog Allaha: .Vidjeti Sakiro\e opaske na Et-musned.sallallahualejhi ve sellem. Ovo je poznatou arapskom jeziku." (Prijevodznaöenja El-Maide... "'" Vidjerl tl-b?ia\u vet. o" l. Iman Ibn-RuSd je pobio misljenje uöenjakakoji iz ovoga hadisa zakljuöuju da je Poslanik.kada)spomenut u ovom hadisu.tor: Ovaj hadis je \tezat za znaöenjearapskoglztaza .Isti sluöaj je i sa pregradom zbog jasnih naredbio obavezinamazapremaperdi.I la/494 i Muslim. lica svoja i ruke syoje do iza lakata operite. ako hodete molitvu obaviti.'faberani.626 2..str. Hadis.. veö ovaj izraz znaöi"kada". dokazda klaniaö moZe ldanjatiprema pregradi a moZe i beznje. ovaj hadis nije jasan i ne moze posluziti za dokaz o dozvoli namazabez pregrade. sallallahu alejhive sellem. nije bilo pregrade a ne zida.O vjernici. namaza dobrovoljno?! Ne..e bilo gradevine.\za'.628 Komer. sallallahu alejhi ve sellem.6.klanjao na Mini bez pregrade. ttn-Hnzeine.) Znaöih to da je obavljanje . .2/26/84}.. Ovaj ajet ne spujta obavezu nafi\aza na stepen sunneta. lica syoja i ruke syoje do iza lakata operite..robavezune spusta na nizi stepen. " Tako namaz.tntZtZtZS. Ovaj hadis h.?&o neto bude klanjao.od lbn-Ru(da.""'' Ueenjaci koji smarraju da je pregrada sunner kaZuda je arapski "li)termin iza" (ako. 3t3'78-37g. veöispravno znaöenje ajetajeste: kada htjednete molitvu obaviti.02 salkffafru oe seffen.zbog jasnih dokazaiz Kur'ana. neka ea sp jeii kotisteöi htjedne_ sl/a.obiöavaoklanjati iza zida.SejhAhmed Sakir ovu predajusmatraispravnom. neka ne dozvoli nikome da proLlzi ispred.Sliöanovome je hadiskogaprenosi Ebu-Seid el-Hudriu kome stoji da je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. Naime.tdlrr?.tuil-. rekao:. sallallahu alejhi ve sellem. on ne znaöida se dozvoljavaizbor izmedunamazasa pregradom ili bez pregrade. upuöuje da je Poslanik.

" bude je alejhive sellem'klanjao sallallahu kaie: "Poslanik' 3. " r ..ttrjttca tll rntt pd\' lend mag)lLtc jahali.rqi".prednjeganiie bilo z. L ' . Bejheki.tjeri Hutasaün'üka't t/523 harlis smatraju "'Huai..niti nei. t l l l S e l . i 5 n { . l e n r u ' l r \ i m V i . . U225226. Hoti. l .nije dozvolioovci da prodeizmedun1ega sattattahu da je orcr moglaprocisrmo i/x npj ret<o u"i. '17012601Haliz '" 4/469 Ebu Jala rn:alrsos. .*"al .predniegrnijebiloprePrade u puslinii d7em3t predvodeii a on nllerelglrao n1epa. pa kaZuda bi 5. S. 3/324/1817.103 I je: " kadaneko ajetu' a njegovoznaöenje Hadisje potpunoidentiöan klanjao."'' ili neispravne kao dokaz koristi logiku.nim.2/387/3'180. A l b r r r ik J / e o \ ! j h J d r ' j ' s l J b / b o g r ' ' p o n r r r r u ' t r S ( l l | \ur'h l / 2 d 4 D r e n o . r l l . l c r rt:/ ' ' r r r l ' / "'rt"-g. str.smospomcnuli ti1".osimStoima mahanu ispravnim predajamakoje govore da Posllnik' ier se suprotstavlja I ateihi vi sellem.rinjia i..xltd. neprihvalljiv hadisu u kome Poslanik'sallallahualejhi ve sellem' uleiodo.o\ ih leda.nu prckilu Putroliertrtt je Postaniksrllalbhu aleihi\e sellem' 4. .3/379 ß6\idtßrit Ztdrl !a.t. mag acproili ispred je neprih'r'atljiv u lancuprenosilaca' Ovajhadis. e o \ r l . r n .. Taberanr' 630 Ebu-Davud. . Ova skupinauöenjaka poteikoöuza klanjanjapremapregradiponekadpredstavljala obaveza naöipregradu jer nije uvijekjednostavno klanjaöe.dii Ll taie: lio i:pted kl.. Ibn Abbasa le 'u pc' i a i.1. l e p r e k r n u r " \ i ' l l e ' r f / _ / r ' r Ä ' t r ' 1/32'1 A f f r u r A r l e o .käiel KIanjao '^" lmami Hej'emi iMun/in" u pu.Abdur Rezzak' 2/28/2158' h J J i ' n i J J ! ' r rV.ttanu.r'tora i oi"i n.ie.. slabim Vidjcri:Medi ?ttt tevaitt 2/61 ovaj hrdis ocU€nio Hejsemije ß VidietiN€i/ri-dvrdr3/5. u t h a t l n . l .l / . rSi". J . 68/142.. q . j t .Lojnom trtmn prepratle u ri:ini 'aJtticl.äi.: .u'o. i/385/9l4 Imam Haknn."o osimBuharije Prcthodno -. a njego\u nei\Pravno'lpotvrduiu pre'lille.qr.e.vore h:'dß4. ilzolsul." s""i". zehebi i Nevevi ov'! ispravnin V\. lbn-Abba. lcloder. " g o t .*e J\olhe F t ..e primakro or"sr"d".role 5ve u namil/u\lnatrrju \unnelom koji pregrJdu uöenjrci sallallahualejhi ve sellem' klanjaobez pregradesu govoreaa'je eostanit<.pro.'r Cirirrni hrdis.dier': l h n H 1 / m r v r d r d . jc ler 'tpontrr .. . Ahmed.od lbn-Käjjimr' . 65 Vidicli ti-i"'n /'trn.. ili nejasne.

sallallahu alejhive sellem.2/12. Ibn\4ad7e. ll9/494. 4/182/500. 5/88."'Prema pregrada tome.Dokaz tome je postupak Poslanika.hda|e. visine podlaktice). 2/9.post. EI. U282l777. Ls-silsiläulr. kojije khnjaoprema usaitenom koplju.pitan kolike visine trebabiti-pregrada u nalnazu. sallallahu alejhive seilem. Ll-nrblur.Nesai. neki Safijski i drugi je od lgloba do zavrsed(a uöenjaci. 211312292.Madie. 4/182/501. logiöki jasnih dokazi ne vrijede i ne uzimaju se u obzir pored Poslanikovih.slt.21457iLl-kaf.4bl.ejme." Albani ka. Abdt(Rezz k.izgledaju teSki poputpet dnevnihnamazä u diematu.. 6ru \ rdteri: iprr" SdrirrlSriali 2/113.r.L\an arcb. El. Muslim. alejhi rekao: vrijedi sveito je u visinisedla za '6"1 jahalicu. l/63. .a. a ne na njenu Sirinu. mnogi ibadeti. lbn-Hu7ejme. Vrdje|]: J82/c24. od lbn-Berrdlä.er "Lanac prenosilacä Vidjeti. dzihaditd. Sejh je ispravan.hadzdz.6a0 "Ovo Ibn-Huzejme kaze: seodnosina visinupregrade. islamskih pravnika. sa$a![afru afejftive se[[an.faatade.90. rt248/'745.hanefijski. _.a onoje lnatnomanje iirineod sedla. lbr. takoder: tl-evrdr. 2/1t-r2/817. sallallahu " Kaopregrada ve sellem. Jt 226 | El hcnap. na Stoupuöuju vjerodostojni hadisi. . U35. str. ali ih je jer je Allah propisao u njima korist za ljude na ovom i na buduöem svijetu.unaza Medutim. ltl9O.l. öakiakoje tankokaodlaka.'"' U jednojnista\noj predaji se navodi daje Poslanik. Izgled pregrade i neki propisi vezani za r\iu Serijatskiispravnapregradatreba biti u visini sedla (tj.osim u sluöajuda ß' Muslim.pa je rekao: "Kao zadnjidio sedla7ajahalicu. klanjao prema usadenom koplju biljeze: Buhari.Od Ai$e.14i Ibn-Huzejme. Jednostavno. I/281/778. Nafia. 2/qr7o i drugi. Dakle. Sufjanes-Sevri. l/134/637. Ibn Huzejme.^ -' \ d)eti. kojaje u visinisedla smatra se ierijatski po konsenzusu validnom.wdanua.dotk. Tako je i u vezi s pregradom u namazu.Abdur-Rezzak.6'3 Podlakrica srednjaka tsrednjeg prstar. 2l | | la05. "' Hakim.A1g4 #i&gwq.se prenosi je da za vrijemeBitke na TebukuAllahov Poslanik. 2t42o. sallallahu alejhi ve sellem. naredbi.. d su-navud. stavinize svello klaniae od visine sedlane smaüase pregradom za namaz. Hadisdaje Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. po svojoj spoljainjosti. dt Sahihu Ibn-Hu."o'' Sedloje u visini podlaktice kako kazu:Ata.

:"'. r/llb"r.slr" 99 ln m Malik ka.1" *"j ha. rr.3/2:14 * suüo. : ' i i . safa[[afiu afejfü ve seffa!fl 1115 nema moguönostiza !e jatski propisanomprcgradom To znaöi da cfta Je nerspravan koju povuöe klanjaö ispred sebe ne vrijcdi kao zastor'ler o" (kao preglade) ha.5011. .198.n 3t4 Sub t$ \eht l/ll'l Ä1-lar/rr11rZO. izuzimajuöi irnama Malika' navodi konsenzus uöenjaka po ovom pitanju-6! Dokaz za to su stjedeie Poslanikove' "Krt hutle klanjatt neka se :aklotti i sallailal.507.85 i Ahkamts'stttt".1. i Tr:rLi N'\evr BeeJ\ lnl-s3l:rl Dr-ek'rrnt lrnr\i.' t . I19i22/..*4. Lbu .B .t i'.300 Kada bismo pihvatili ocJenu koristenjc pNo naredqe se njine dok:rz harln nc mozeposluiiti kao lcr skupine onda b drveni prut. J .is.i".499.. Hibban. t t 1 .rlratilattttit?J 11176 * fo'r. t249tls6 i Bcgavi.. r a e n : \ r r l i r r e n r c r e p o q ' 1 . 3/a I TcrnDnt'tüDülc str.ndd.qr. kao: televizor' ogledalo' prozor' srgbu Oavud.t.c da povhienje uöenjaci 'kubtd islariski ll23t3 Ncki niilavanpostupak Yidjeri:El'Mxl\'\'cn?1 I Jruli ' c l h e l 'q ' " : ' l r n r ^ h r n e Jl \ r r \ 1 d r n r B ' u n r h r r .''t'!5 je biva kako zbog ljudi i Zivotinja tako i zbog lejtana Klanjaöu.3/ 130/:15 6/119/562..n.lo.c t . N4hn'". jr.lis neisPravnimVidlcti: r-r toilrrd 1t20l) Hulasalul'ahkall atr"niin.. . Zehebii Nevevi ovu lredaju smarraiu Vidjeti:Elrr. orut itd.r lb5. srL. r ako Dcmanr togl' onoa presirde-a ako nemaprcgrade.19. t h . koji l/183/1466 Bejbeki dl2511161.163/689. 2iJ12. . z/13/81l Alxncd' Ibn-Huzcime Ibn Madtc. h h t i l .5Il.u alejhi ve sillem..502.t. povlaöenjucfte ispredklanjaÖa Iz prethodnihhadisa razumije se da je koriötenjepregradelegitimno bez ob)ira da li klanjaö oöekuje da öe neko proöi ispred njega ili ne Imam Es-sefarini.. j t . . . druge Neiut<ttar. dokaT' ieijrtski ispravan navedcn od mogüinosti gdjejezll svaku . .1.ojsun QostaniRlnog. stub' jahalicu' hev|rt' ÖovJeka' drvo.' munr i ' r 1h r J r .. ! e : P i. l. dozvoljenoda za pregraduuzme koplje. M. rijeöi: nekt pride pregrudi. . irnuln Haknn.St. r .Muslim4/l82-193/501'501' v idjcli.6r6 Medutim' nije pohvalno uzimali za pregmdu oredmet koii dekoncentdöeklanjaöa. crtc olakiicai to povlaöenjem 4 r raieLr..lik. \.str'751953. . lakadet:7&h a edtl lD)4-225 i Ahka'nts'stttr''str' 4l-43' 509.". \'r1: i . nr. r ." jc crre rrrrrti. vJercdostojnom il:stlc::. I ' t l " l l t t n t ' t ' n t ' t t t. 5!iir. iid.?:. r r' . Ibn 2/169/542.:rr. U ß ß ne' p r u r ' ' l m r r m s r i j n b ' ! l .t-t". .". Ahmed.lhr llu/eir'" 1ro'öUl f rbcJrri H'rkrm' T']jilisi str' l9l/ll'll 1 (El-fethurrebtraDi). t .aa' tni' ie4"i ne prekidi nanrL:. v . . Dl!ud. str. jer iejton prokri ßpred njega" U drugoj predaji Dakle' zastirade u namazu stq.51251l./r!l'stl.

str..rncem Dzodu Ll nrsüedu. ffi Yldjerl: El-musannef. klanjaou El-MesdU idul-haramu bezpregrade.o"o lbn-Munejr kaZe: Buhrrirovimpoglavljem pobiti misljenjeonih koji smarrrjuda ktanjaöu nije porrebna pregrada akose nalazi u Mekli. 2/63. *' Y ß )eü:Fe thul.jer nema validnogargumenta koji ukazuje na njihovoizuzimanje. Imam Hejsemi. Niie vjerodoslojan hadis koji go\ori dr je Poslani_k. pa mu je duZnost da se boji Allaha koliko moze.tj.e./r. Ebi-KesirkaZe: "Vidio sam lbn-Ome_ra kako klanja u Kabi i ne dozvoljava nikomeda prodeisprednjega. 6s2 Ne.te da u vjeri nemaniita nebitno.e porpuno a njegor I haJhi odbacuJu.str.Vidjeri.2/157 i rekaoda ga imam Buhari smalraneispravnjm. s? Na ."""' Hafi/ Ibn-Hadzer smarra da je imamBuhari ovim poglavljem ZelioospoririAbdur-Re. Iz hadisakoga prenosiAiia. nakonitoje ovu predrjupripisao Taberaniju proiirenom u nesro obliku.652 Jahiab.. 1259/s817 i str. sdilril-Arrafr 2/tJ2.271757. ^.za mekanskii medinski haremkao i za ostaledzamije. neöimsporednim i ovaj smisao ukazuju hadisikoje biljeze:rruhan. d Vidjeu: ii. sa[k[[afru a[ej6ieeseffeq narnaza iarenuili slilanu ili ispisanu ploöui sl.28q5.- rc6 fifuciRqvoB. VrOleri: Had:.U Vlekki ni(ra ne moZepresjeöi namaz"o". r. "' Yjdteri:Felrul-Bai. Ibn-Mad. oni pitaju o pregradiu narnazu. ImamBuhariie u svome_Saiihu" nasloviopoglavlje.str. 21 151..d:e tM Nebijj.U vrijemediihada...a. takoder.prJvnrm prenosla.2/ t5'/ .Neispravnim gaje ocijeniohafiz ! El-fethu. Znali su da je to (sastavni) dio vjere. tj.2391585 i drugi.kaie: 'U lancu prenosrlrcä im3Jasrn b.a.ponekada zbogprevelike guZveöovjek neöebiti u moguönosti u mekanskom ili medinskom haremukoristiti pregradu ili sprijeöiti prolazak ljudi ispredsebe. 2/35.nJIbn-BedtJ. 5/36/556. vidi se koliko su ashabi pazili na sve Stose tiöe vjere. Danas neki muslimani ova i sliöna pravnapitanjanazivaju"simbolikomi ljuskama". 22.Rati.""" Medutim. rakoderiMe|ahibut-dAliL 2t263 i Haiijetud-Dusuki./zakov srav kojj je iznio u svome Musannefu'"" u poglavlju pod na. \ä i. 1281/5959 i Muslirn. |255. srr.lo\om. Pregrada u Mekki i van "Zelioje timam Mekle .kada se lije krv na Allahovom putu. nemapotrebe za pregradom u namazu.. .ez-ZUar.a UzviseniAllah ne oprereöuje Svoje robove prekonjihovihmoguönosti. 423/.r * lbn '.ai. \allallahu alejhi ve sellem.rr.jer se lime znatno umanjuje o'' skruienost u namazrr Uzimanje pregradei zabranaprolaska ispred klanjaöa vdjedi.

umanjujevrijednosti njegovog "Onaj.mjeseciili znarn da li je rekao öetrdeset od prenosilaca): godina.sallallahualejhi ve sellem' od zidapremakomeje u Kabi a bio je udaljenoko tri podlaktice klanjao do sutre dok klanjaö stoji u klanjao. klanja u vremenu se prenosida je Poslanik. kao stoje navedeno i Ebu-Nuajm e lbn-Mesuda ovedvije predäj nakonstoj e spomenuo Balr!. str.2/2412339 u Fetlxl u Ä'r{z/ai.takoder.saispravnim 6' lbn Ebi-Seibe. 2/25/2342 Abdr\'Rezzak' Täberani.l/249178." mogla ainiosedzdu alejhive sellem. t/25312915. l/25212908.660 ispravnojpregradi. kaie da su ove rijeti u osnoviod Poslanika.4/189/508. verzijahadisa Ovoje Nesaüeva i Nesai. i Muslim. vidimo da najboljageneracija razmi3lj ala. dok je prolazakispred pregradedozvoljenpo konsenzusu uöenjaka. ffi t$dü-Re. po svommisljenuvidjeri: FethulBari ll584.sallallahualejhi ve Od Ebu-DZuhejma "Kada staje zaradio klanjaöa bi znaoonaj ko prodeispred rekao: sellem. 120/496 66Buhari. 4/188. Sehlb. 6t vidieli:F/ r. Sadprenosi prodiorca.nriJ. gDgE-29912989. srr. str.12215 10 i Muslim.ovo je propisna dok öini sedzdu. alejhive sellem. I aosfani{wog.-koji prolazi namaza. 9/29919290.tojstva 1g11 nije tako muslimana nebitnim."653 ispredklanjaöaumanjuje vrijednostnjegovog umanjuje je kazao predaji da onaj ko prolaziispredklanjaÖa lbn-Mesud b elprenosi se i od Omera pola ome Sliöno o\ odvriiednosli namaza. ffi riueranl. sal[t{h.u" Hattaba.HafizAskalani."656 Ovim hadisomje istaknutazabranaprolaskaizmedu klanjaöai pregrade. Poslanik. Mesudrekao: U drugoj namaza. 12U506 6 Buhari. lancem 252340..65a Ovdje se misli na udaljenost Tidaimjestagdje-je daje izmedu namaru {kijaml.z^k. ita s Buhari. (iedan KaZe Ebu-Nadr öetrdeset. Prenosise da je Abdullahb." (odgdjeha). Ibn-EbiSeibe. Od Bilala se prenosida je Poslanik. ne govoriovakonesto ashab . sallallahu i sutrepremakojoj izmeduklanjaöa udaljenost Dakle. Ovo vrijedi ako klanjaöklanja premaSerijatski pregrade? Da li je je bez sa onim ko klanja na otvorenom Ali. Meilutim.hu af4fürlryfi Sr.Abd\t(Rezzak. 2124' prenosilaca. bilo bi mu boljeda saöeka "Ne dana.jer sallallahu i Omera.1.4/188/507."" islamskih Prolazakispredklanjaöa. U584.

od imama Ibn-Häzma. naslovili su poglavlje:. u svome "Sunenu". 1/136..?regradaimama je ujedno Vidietl El-muha a."" Nemajaku osnovuu vjerskimizvorimamiSijenje "ni da.leei . str. -'Hadi< koSapreno(iBitat kogasmoprerhodno spomenurr..4/185/504.eOozvotlen nar(onudatjenostt od m podlaktice.108 aeselfcm. 4/i 85/SM. sumnJe da je ovo miiljenje zasnovano na Serijatski valdnomargumer1tu. jahalice. "tt. * uidjen: Fethul-Bari. predvodio dZematna Mini.meatutim. * Srt'*i. takoder: 6t164 i 172.pri.34/76i Mustim.Nema prola.Doiaosamja3uöina etanu.. t/ t65.6e .. S€jh Jbn-Baztvrdi: . 2t42'1 i Et-insat 2^ 29..Kotiko se god öovjek viSeudalji od klaniaea r(oJ:t:lanJl bez.El-bpnajc.. ispred Je klanjaöa? tmam lbn_Hazm kaze:.""'" Imam Buhari u svome . dok je Poslanik. .podlak^lice. namaza do. i ostavio da pase. dozvoljeno prcii. sigurnijije od grijeha.prolazakispredklanjaia koji kJanja bez pregrade ni.Nikonije osporio moj postupak. \a opaskama iejha lbn-Baza..Ko proäe ßpredklanjaöa (koji nemapregradu ispredsebe)na udaljenosri veöj od tn nije grijelan. ne mole se niko obavezivati njime jerje osnova da je dozvoljeno prclaziti nakon razdaljine od t i poät*tc".. * Buhari. U ovome sluöajugnjesi onaj koji klanja bez pregrade a ne koji prolazi ßprednJega na propisnoj udaljenosti. Poslanikom.uau klanjg.laSAeSU i Mustim.Sahihu"."""S U drugq predaji stoji daje lbn_Abbas rekao:. pregrada imama je ujedno pregrada i muktedijama Odlbn-Abbasa seprenosi daje rekao:.66r Ovo mistjenj.739i EhvDawtd. 21.aK. prolazakneposred no isprednjegaj gdjeje granicanakonkoje .lo bi eesrodovelo do poteskoöa onimakoji Zele napustiti dZarruju.. pristupio . 6t .. Potom samproiao ispred prvog safa i sisaos. Takoder. a klanjaö nerna pruuo äa rnu . salallalu jahalicu alejhi ve seUem.4/186.voljen.. -. je svaKa(ostgumue.. .. sallallahu alejhi ve sellem.pregrade. Vidjeri..

o njemu.1" Poslanik.. 5/107 i El rtttgtti 2/68 6d Vidjeri: jcrl! srrilii1 Brrlafi. Etrthtükta.. s! 87 6" Buhari. 1. jednoga dana. ovo milljenje je slaboiz dva razloga: Prvi: Ako bismo pretpostavili da Poslanik' sallallahu dlejhi ve sellem. r'irlitn las (u namazu) i:a obavljanje naÄaza.Äu.*t Ibn Bettal navodi konsenzusislamskih uÖenjakapo ovom to iziskuje pitanlu. ttli All.oB. Et t. '1ll:4/'123.tada pregradaimama vise nije njegova pregrada'pa ita treba ctnlü1 67 Vidjeti: l]l Ovo isto navodi i Abdur'Rezztk. Nevevi i drugi 1t6 att tbn Bari' Felhul 4tt86.ncpojmliivojc da ashabisve ovo Presute l ne upltaju postupaksall^llahrralejhi ve sellem'o proprsu Poslanika. 2l stf i Alldrrls'rr.oon Stoga. \. 2/128." uidi du. tiusannet: 2/tt. rekao: hadisa Iz citiranog. nema smetnje proöi izmedu safova kada 6T(r Jedino je Abbasa lbn postupak iot.Medutim.lje se postarlia jedno pitanje: Kada klanjaö koji jedan ili vile iekata ustanenakon lto imam preselami'Zeleöiupotpunrtr ivoi namaz.le preihoclni prolazakizmecluimama i pregr'ade zabranjen Neki islamski uöenjaci ne prihvataju ovaj hadis kao dokaz' da Poslanik.tha. je zakasniona Ov. Muslim. ni na Zemlji' ni na Koji za Sebe kaze: neüu.asyidin karla steispretl nrcne-"61t . stoiii kha kao itt. sa[[a[[afri afejfr.ojsna Qosknif{n. Ibn Abdul Berr.t.107/6644.ive sd{zn- 1119 pregradaonima iza njega". sallallahu alejhi ve sellem znao za lbn-Abbasov Takoder.o6rOvo miiljenje zastupa veöina islamskih ue"niutu.jer se iz ovakvih postupaka ve Drugi: EbLt-Hurejreprenosi da je Poslanik' sallallahu alejhi sellem.sallallahualejhi ve sellem niie znao za postuplk smatrajuöi Ibn Abbasa." (Plijevod znaöenjaAlu Imürn. od lbn-Bettäla 670 Vidieti: A1-ftd'l!1..l. . 5 ) Allah ne bi dozvolio da ovaj ve sluöaj prode a dn ne obavijesti Svoga Poslanika' sallallahu alejhi uzimaju vjerski propisi selleÄ. slr.r tome. nakon sto ih je podstic{o ashabe na ispmvno "Idi.lti. st2].tirl''r. o aoio. Redzeba ffi Vidieti: t'/-evrrt.St. nije znao za lbn-Abbasov postupak' znao je to Uzviieni Allah "Allahu nije skriveno nista.

od lbn-Berhla. str.pa "Klanjajstojeti. o7{Sirnile radnleu namazu ne-uüeauna njegoqrispravnosl po konsenzusu uöenja*a. --Vidjeü o'' Hafdm.r. piranje o namaTu na brodu. Hasan.180.2/145.ve sellen.Fethut-Ban.hanbelijskei 612 Vidjeti:Lt-tadlu vet-iktit. 21217 .2t4t4.2J439.srr.A2J5. dok grijeh pada na one koji prolazeneposrednö isFed njega. t14t3t669.. 2t904. 2tl380/t458. l/40c/1019.B:.672 Ibn-RuSdkaZe:"Al<oje pregada blizu. 11634 i Taelikut-talik. Namaz na brodu Poslanik. Muhammedb. Ah*tnus-tutrc. Bejheta. Sto se tiöe prolaskaizmedu safovadok imam predvodi jer je imam zastorklanjaöima dzemat.676 Veöina islamskih uöenjaka smatra stajanje u namazu na brodu obaveznim. je odgovorio: plaii( osimakose da sene utopii.17j.20195i S?fiu Sahihil-Buhan. sallallahu alejhive sellem.vidjett S"fius sunnc.J/22U5489i l ^tanfetut suncn. zavrSiöe namazna mjestugdje senalazi. "'' VidieLi: Fetayalbni-Rusd.ako postoji moguönostza to. prigovoritiovojpredaji. E6cnhid. Vidjeli: tpyail. l6o.6?a a Uzvi5eniAllah naibolie zna. iza Onaj ko na ovakav naöin ostanebez pregradeliöi onomekoji je uzeo jahalicu za pregradu.ipal.mejeste.Ako bi suhabila malo dalje. s|'. Vidjeti: Sarjrl-dZania. 5afijske. nemazapreke.l/22t15492. a SejhAtbani ispravnim. klanjaö öe ostati na mjestu na ko. .2t i Et-kavtut-nubin.ImarnBejhekiovaj hadjssmarra dobrim.uöenjaci malikijske.-htdi\iij?. " " Vidieti: Undetul-kati. -. Seihrt-istün Ibn-Kaj. a ako nije.twmtza Odgovot Imatn Malik kaäe: "Nema smetnje da se klanjaö malo pomjeri bilo naprijed ili nazad. Darekurni.. Lanacprenositaca su spojili: Ibn-EbiSejbe. Ibn-Dzevzi u El-ilelu."61s Prenosi se da su Dzabir i Ebu Seid el-Hudri klaniali na brodu stoje6i. 2n\s/3. pa ako se ona odmaknenije duian iöi za njom.jimje ulaTao na ispravnostsmisla ovoga hadjsa. pribliiir öejoj se. osim ako seradi o koraku ili dva. Ovo misljenje zasfirpajuEbuJusuf.4/109 tmuallekanr. Z6ql656J i Bejheki.Neki hadiski slruönjaci su.lijevo ili desnou potrazi za sutrom.

li ce khnjati..srt r24..t*s. r.llrI "Ko ostavr lbn-Kajjim kaie: Sejhul-islarn pravne Skole...'te. Ebu-Davud l/l?9/839' Ibn-Mad..etovu predaju EA-dnaje..":6sl o.i'i"n n*a*. 212'Bedants r/335" Et'funta'. b Vclik klcnjc 'jedeii o'im kxdr nemamogucnosll noimliivoda L.-rlzs+.i. kazc: K/d/Uni ve sellem rtejhi 'dllallahu r.'ti*.iö ulopitiili U k o l i k ok l r n j c cr l e m xI n o g u i n o ' l i l i p l c ' i d a c c s e "" ." ii'f'"a1. se. 5Jeoecr' nekirl(lanla nc ladi ili klJniabezodJece klaniä "I volu iarionu se klenjastojeciako po'toje Seih Tehanevikaze: "635 Sliöno ovome kazaoje iejh Ibnori"u u proiiuno.2u' Et nntbditt2tro3' KeiiaJut r/s5' z'dut tn stakia' .4/4261 pouzdani ove predaje tu: r-i.":lZt r tt. ". Malik podne-namazsjedeöi dok je lada brzo "Nije "t.'i.n.4/185 snatra slabom vidjeti. u namazu.u lome Poslanik.'.636 i".erd i. nrma/ Dolr/ on.' tnzz. rütlfeh 'Jukaha'l/156 i str/'rlr'lr selan.nes "onaj ko .krrxr.e i/36211016' 2/'132-:133/3659' Bejheki' 198 32' 2ß69li410. ottdtt lta "*" nP tno-ri anda 'jetleii' a ako "4 14x'c\ tri tüAo 6?7 su aia ll2g2' El'hidaie 1ll8 Ha:iktu lb'l' Vidieti:t'/. stoianie onaj ko nuäuj o potpunortl"t"* Jedino imam Ebu-Hanitbsmatrada a mozestojatiili klanjatina öineöiruku i sedZde if""i" "" i"ai sjedeöi r'7e postupio alije ruZno ispravan.rvdtrlarr."r] ri. .rekro: [J'-.der. '* .qiä"' n".art -"rt'ii tt2'70.i^or: i.i äan..titi. il^tje köi.'u.'. N"t on ito je rpomenuoovu predaju.tak.." l/184 . . kl/e: lbn-Hllm oloult'". ihtilaJilanettn ' U351 Muhtesatu 671vidjeri: str. iz predajeu kojoj Enesb sirin' kaze: . E/-'rsal..l. tarikis-rd/d/' Huknu 61e lY idieri Bedaitts'saünia. l/138. razLrmije . uusnihnuhha:" vts3. 4ttls' Fe lul'Ba'i tt4e8' Et'unntta' tt1s6."?r zahirijske istije kao onaj ko ostavi osimko nije u moguönosti. tmam Hejsemikazeda su prenosioci V idieti M edin e . zl!iry+565. Hafiz Ibn-Had.ii^n1oo nu. nanja se sjedeöi Baz.].i. 'i"i.*. ßs vidieti: talauss nen lDol. 2/ 163 6r Vidieti:E/-r.15.:." u jednoj \laboj prediji sojidaje lbn Abbas. je Enes b.."i. 6e Vidjeti:r€r.| 129 "' vtäi"r. Darekütni "' ä"i"ii. .1l2l0. 1'rar16tt.t.rii.Ahmed..rra1ld..jedecii neie poncvljäti onesviie.

Se uz-Zzrke|. po H. veö se klanja shodno moguönosri: stojeii. pristajuöi za EbuBekrom. Nejlul-evta. ß viSei: . a ako ne.sE. 41373. leZeii.688 ßolesnik klanja shodno moguönostima Namaz je obavezakoja se namjemo i svjesno ne smije Fopustiti.19/247 i 22/31'1. prijevoznim Ova analogüa po ponekad postoji klanjaöa.n. '' Boh*i.6el shodno Sejhul-islam lbn-Tejmijjekde: "Bolesnil 6e klanjati namaz svojim moguönostima. su sloZnida ne postoji razlogzbog Ibn-Hazmkaie: "Islamskiuöenjaci koga bi se nanaz mogao namjemo ostaviti. ffi El-eßat. ffi v idietr Merutibul -idtna.Ahmed.sallallahualejhi ve sellem. Ed-durerus-seminetu fr hülan s-salatifrs-sefnel'.u avionuje isti kao propis namaza Sejh Albani tvrdi: "Propis narnaza na brodu-kJanjase stojeöi ako za to postoje uvjeti. 3155l1620. 6/r59D5295. sallallahu alejhi ve sellem.) ima posebnu studiju o namazu na brodr. onda sjedeöi. s8.rekaoje 67 vidieti."68? jer u savremenim je potpuno prihvatljiva.47/83. Muhanmed el-Hamevi (1098 god. Izdavaö:Daru Ib l-Kajjim (1408) i Darus-sahabeh Riiad. ELAima. EIVidjelj: Ettemhid.t vnul-nabud. Ibr-Huzejme. 48. a Uzvi5eni tipa opasnost sredstvimaovoga zna. pokretima glave ili kako veö UzviSeni Allah je iz Svoje neizmjeme milosti dao olaksicu za bolesnikakome. El-insaf2l3OS. 3159. "tr.6e0 Prenosi se da je Poslanik. muhana. T|mizl 213091362. Allah najboue Obavljeni namaz na brodu je ispravan po konsenzusuislamskih uöenjaka.t Sifetus-salah.7 l2O7 . ßgnt2. 4/86. Imam Ahned b. . 79. 21148 i lataus sunen. po konsenzusu islamskih uöenjaka. Poslanik.prima namazonako kakogaje u moguönosti obaviti. . neposredno pred svoju smrt klanjao u sjedeöem poloZaju.2/69. sjededi. rll32.

I t3l . nekih trideset do öetrdesetajeta. oiSntO.uttullutto ul"jtti ve sellem' rckao: 6e vidierl Medatnu 2ll24z ul'fetava. po konsenzusu udenjaka. kaie:'?oslanik.ueiä 6i u namazusjedeöi.. Muslim.a äuuu""niku uko ih nii" u moguönosti Noöni namaz u stajademi sjededempoloiaju '?oslanik. ukoliko ne postoji validna 696 zaDreka Namaz u Papuöama(obudi) je povremeno klanjati u nanulamaili papuöamaPrenosise da Sunnet "Razlikujte se od üdova' je Poslanik. Potom bi uöinio ruku i sedZdu.a ako Irnranub.. pregibaobi se na ruku iz slojeöegpoloz"F "o'" poloZaja prelitao tl sena rukuiz sjedeieg sieäedi.a kadabi zavrsio 'o"' i on bi legaoda spava a akobih spavala budna.bi je noöuklanjao stojeöi. da je rekla: uöio je Kada."6e2 "6e3 öiniti namaro. (kijaml u njimaje elementami stajanje namazä Stose tiaeobaveznilt dio (rukn)..ko. . 22112475. El'medbnua' ua3i. ustao bi i dovrsio rekat u staJeÖem Na drugom rekatubi öinio isto poloiaju. Et'nuhalla. priöao-b. Ibn-Hibbaf-t'1226 ff Buhari. 6t vidleüi Medimu ul fetaea. Z l8-la/125l.a ponekad klanjao sjedeöi'sellem.' Nakon toga bolesnik "Sve u osnovre-radnje kaä: Na drugommjestuSejhul-islam namaz.23?n *-v'd:Ä-iin"i-*"i"i. 6/l I 19.a.ebu-Davud. . r'a.a ako ne molel. Laoi naprvom.paduju . sallallahu alejhi ve Prenosise od Ai3e. a kada bi uöio stojeii. sallallahualejhi ve selem.i sa mnomako bih bila namaz. Husajnu: neöeponavljati ne mo|e! ni t. r.a kadabi seprimakaozavdetku uöenja. str.2ll242i 231224* Vulti. onda sjedeöi.'KlaniLi stoieöi. U drugoj predaji AiSa.. Zcrke:L 116l'7 3t236' SeÄu'' uto3. onda na boku.

ßra re desilo.^_ "'" Buhari. ih na lijevu stranu. sa i\pravnimtancem prenositaca. str. '" Ebu Dalud. odgovorioje: "Da.s. U480.V adZe. l/128/605. . Begavi. a. 9aß86. Tajatisi. 2/605/4253."Ko bude Hanjao..U4o9trr94. U388/1516. Malik upitan da li je Poslanik.i obavijestio me da je na niimaneöistoia." Allahov Poslanik. -^ * Ebu-Davud. sallallahu alejhi ve sellem.| /3 I U I | 80.Inam Z€hebi smara da ova Dredaia ispunjava Euharijine i Muslimove krireriJe. Nakon namazaPoslanik. I/190/q52 Imam Häkimi Zehebismatsaiu ow prcdaju ispm!nom. IbnHibban. lancem Vidjeri: Sahihus-sunen. . Tfnxzi 2ßjart4üO. je upitao: . _^. l/391/957i Bejhekj.6e U drugol "Vidjeli smo Poslanika. Ibn Huzejme. da Fedaji stoji: klanja u papuöama a i u mestvama. 3/20/l It5J. klanjao u papuöarna.. Hakim. Imam Hakim."?@ Od Ebu-Hurejrese prenosi da je Poslanik. ln34-235t1377 ltstt. U39U956 i Bejheki.. 286/2154. Taha\i u Serhut-neanL l/511.Nesai. Bejheki.t "Obuj papuöe kada budei Hanjao."'"" n Ebu-Davud. izuli su svoje papuöe. zbog öegaste izuli svojepapuöe?"Rek1isu: 'Vidjeli smo tebeda si ih izuo. zl05/t010. ili ih izuj i st tl)i ih izmedustopala. pa smo isto uöinili.T^beftnj. 157/651. . vi klanjajte u njima. Dadn't. neka izuje svoje papuöe i sravi ih ivnedu stopala.rekao. l/l9t/302.sallallahualejhi ve sellem. '" Halim. Od Abdullahab. l/128-129/610. Bejheh. lt256nj4. U|2U6O7.5I44n633. sallallahu alejhi ve sellem. 2/604t424e."7o1 IJ drugom hadisu. 5/56012185. I/j9t/955. Amra se prenosidaje rekao: "Vidio samposlanika. koga prenosi Ebu-Hurejrc.Taha\i v Serhut-neani. | ß0?/858 i Darckutni. Kada su to vidjeli ashabi. str.Ibn-Sad. Hatdm. Abdur-Rezzak. '" Ebu-Davud. EtD.str.. Anrned. DaÄnn. Hakim. 3^32. sallallahu alejhi ve sellem. Imatn Hayjm i predaju zehebi our smaräjuispravnom. da ldanja bos a i u papuöama. l/235lt378. ili neka klanja u niima. ü. U toku namaza izuoje svojepapuöe i stavio Fedvodioje dzemat. sa ispravnim prenositaca. A605/4251. im tadareöe:"Doiao ni je D2ibd. 7mtln.2606/42ö0. 5/35/555. l/193. Ebu-Jala.Ne uüEhiravaj njhta Ebu-Seidel-Hudd kaze: "JednogadanaPoslanik. Iata.".3/100/1 1976. 1018319972. Almed. stoii.VidjellJ:El-medam a. Nevevi i Zehebi ovu Fedaju smatrajuispravnom.oni ne klanjaju u papuöamai mestvama"6e7. Muslim. sallallahu alejhi ve sellem.sallallahualejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Enes b.

.zi4 i Er-ibda' er-Kasimija J.ain#Llti omerb.i...t1""". !:- .ö#idi narnaz.u papuöama namaza U ovom hadisuje poreddokazao legidmnosti pa oa da zavrslnamaz nisuÖekali vrlo bitnapouka.]*ä.'ii"-lj:l?f iji"ä 11: ".'ellianab .ili uezii niljetomza spo-en..-Ndäi. Ähmed' t-i["... "ä""1". * p*rinutim lancemprenoslica sE. r:'zs. .+!..2itaatsze..5ns\t po konsenzusu Nijjetje uvjetbezkoga.l'. bi: Allahu Ekber'"'7to na namaz.^'orroa ^r-""i r / ' t o ll/875 /i' Ebu-Dawd l/2e +riie-ts..tt::. "a""* äJä l-' I**T.?s Nijjet je obavezanPrÜe namaza *1..it'idb. str ls0.1i:t:^ 9:: "äi"rh"r Nijj"'"d':..3| 188- *.'i'.l/1e8n236' 6t31t240'16.. vidjeti: ispravinim smatra '*:i-ui*... str' 42ts8' Meäbnu'ul-fetav.qiiq \"'"' * äitJi'ä--ä rtre4 | Ii ahkanil'Kur'an' El'dzaniu zrit.*.-.to su" ä.ßi Et-imkur:ie niiie.Naime. t290llw6. .sallallahu alejhi ve sellem' "Kada bi Poslanik'sallallahu u-ebi-T. od lbn-Redteba i.ashabi iedna .'. nn-Hadär prenosilaca ovajlanac 21254."rekao äq"rrr"" *rr". Darekutni... tuVrdietl Fethul'Bari 3/42..kazjo: ]ii:-d..i:ilvrijedi i:. Fethul-Ban.n.r Alija Mahfuza 278-279.-Z"J 'ur"lfri ne' ili momentu u datom n" t"u".kir..r. oa s"ju ruuhammeda ln4str05rirmizi'v431242. tn"j"äno pojmio to razum nÜnaza o legitimnosli u'enjacima meduislamskim Nemarazilazenja u oapuöarna.'l:Hl:* * abdest . Darirni.ä. je Ne lf"ii1l<:'J: "ri:. od Alija el-Kadija 1n \idier: Bedaeul'fe\)aid. sallallahu t" a" ie svako äobro u slijedenjuPoslanika-.ä m.od Sejha str. ""..Äi. LZA Poöetni tekbir (tekbiretul'iftitah) poöinjao je svoj namaz Poslanik.Ib1.2.. 22| 239 vidjeti Dianiutuluni v?l'hiken * n"Iui-Oui:". 'r'i".' iia.atltuttu ut"lt'i ve sellem zbog öegaje izuo svoje 1.ib je rekao: r*uääö'efii.

nije spajaoprsre niti ih je puno razdvaJaol. "' HaJum. *r. vt2l."" lslarnskiuöenjacisu slozni da namazpoeinje tekbirom.str.cv\at. '' Vidjetl Bidajetul-nuditehid.7-r7 Ibn_Hazm. ".i. "..idana.I ftfrn izi. Zehebi i sejh Albani oväi hadis smarraiu l isprarnim. El. r.7r0 ". ::. l rbn-Dzarud.inak.3n62.2tZ5S.t/280(Serhufelhjt-Kadir).nanaz dok se propisnone abdesti. r/22r_222/t3zs. rnT-234/46O.djeri: EI ev'a!..sb. 3t2SO i FethutBati. . Bidajetut.. 2t3e/24\. F. 2t98."' ili sa rekbirom. U134.. Vidjeri:Sahihut diania. "'Buhari.ro4/1e4.g ".11547. str. str. Darimi. 3n5.ejhek:. 'ä Vidfeti: Scrhut. Dizao tri ruke medden'26 1rj. t/lc8/t217. 2tJ75l8875. 42t.e*.havil-kebir.ve seller4tunaza Ibn-Rafia ez-Zerki prenosi da je poslanik.Tr6 Imam[bn_Munz. 164t38 i Muslim.42t60 i Et ikna f nesaitit..tar.avi. '"' yidjerl Tuhfetul-ahre.t/35:'. Ibn_ Htllzejme.'l Dizanje ruku pri poöetnomtekbiru Allahov Poslanik. U33i.''' iü poslijerekbira.Buhan. l/tJS. 2/q4. Scrhu Sahihit. ''" Vidjeti: El 1Jri. Tajatisi.idrna.'..Tr2 a izrazitaveeina iz prvi} i poronjihgeneracila smatra da ie poöetni tekbirsastavni dio (rukn)namaza.viajit . vÄJett:Lt-nu8ni. str. '" VidJetlEl..y1yerdi.g.nua. tmam Hakim.Ebu-Davud. _. 2551905. inÄ t y:i3yi 1 r:jh Albani ovaj hadis smarrajuispravnim.ao: ispravan.t/29Jl882. v4j5t2420.352. 2/38 i Sifetus-satah.t401666 i Ebu-Avvane.3n2 i Et-ittana. i I j I I I I i . Atüned.Muslim..lVUe kaZetAllah. 55.Nevev' ". ''' Vidielr:El.'vidjeri: I Se ur neani. '" yidiet| Merutibul-idima. Kudame. str. 'vidjeti: El-ninhad| 4ß0i Lt-nedanua.a porcm n? _.i Baheni'. navode konsenzus uöenjaka o ispravnostidizanju ruku pri poöetnom tekbiru. sallallahualeihi ve sellem. . 334 i 2562.7. 3t.722 lbn_ Iah. 1t228. '" V)djeü: El.72r lbn_Rusd.o^vy9. "" Muslim. sallallahu alejhive sellem. ''" Nestu. dizao bi ruke Driie tekbra.l/408.".4/80/391. 4t9lj90 i Ibn-Huzeime. Elzed.uekber.mugni.'' Nije ispravanhadis u kome se kaie da je Poslanik.1t2+rysl8s7.i. . I/J68/88t.'\v. od lbn Beualä. UaUTß.Ibn-Abdut-B_en. Dlfltun.nudatchtd. lt54l.4/80/J9I.iü-aä^iq I 2186614761 i Er-rcydul-bessan. stt.

sn 4It239 täsO-zii.Tirnuzi' slabifi vßlen ttetut'h4at\' Nevevi i Gjh Albani ovaj hadi\ smaÜaju Ebu-Hatim. dZmua. va'-eis"tr' st^ 24ol248s4 slabimlancem Prenosrlacä je..::.-.ponekad sallallahu . i.u.Ibn-Huzejme. ipomenuo'njirovo . Bejbeki. Zrdul'ncad l1202Vidjeo.t't OvdjetJeba dizao tekbiru poÖemom pri ruku poiau. ukoder: * äi--d"r.!i.El-me 31266.f.unna.str.l'{"t ^i.sallallahu alejhi ve sellem.nf:i.2/4'2118 Imdm..it." . gdjexio predaje) prenosioca ove od Puno (jedan en-Nadzi vo. ipustesuoie ruke niz tijelo.a u.df ll-Pyi rehzibut'khzib i .*fl"t . u2921818' Ibr. str. vrojeu: prenosrlaca lancem Jabim sa l/4zq Lr Et'il?Iul'nurcnahij? Ibn-Dzevzi Te kihul-kelam.u kibl".ini" du je Poslanil.po.163135 * il-"rri-. +lsti i S. u Lo*.i. S.u. Sirio svoje prste pri poöetnom tekbiru'?23 je-dizao ruke u alejhi ve sellem.Ä tiiiiii q:l.rr' .n"t""o*t-.Madze.:""i"9:-1-' p""". e lbn-Sad.4r9l390.4et2't72' ntidat n^anu"t . i"ar* Nilo od brojnihi pouadanih ä.--. ni"t"irrrt prenosilaca'. l/2lJl458.3/263.'.Ä.if''. sallallahu alejhi ve sellem.-i"nia. * Tit i.kojl. ilfzästi. i Muslim.ö-.u po tijevoj odmahnakondizanja'?35 ."r. pr€nosjlaca lancem saispravnim 4/117.G.qlahov Poslanik.r".tj..r: pojediniüanjadinakondizanja näime.". ß \idjeü Ei-terhul'numtia' 3143 .rl259no6' t\hmed'31436115600 ßr Y idiet]. D Buhari.Et-nadinu."' Od Poslanika. koju bilF'i tnäq stienoo"omen. sallallahu najednunepravilnu ukazari svolerukeu uirini p. u visinu svojih uiiju'' tal(oda-ol-mu a ponekadvisinuramena.uodi sei u jednojdrügojPredali 1"ii'.T2n lbndianovibili u pruu. ü. t/38121c.i9.n rt3ss.anpostupakkoji nema osnove.Daifus'sune 6441444'7. i Daifut'dißniastI' . porom ih stavejednu preko druge -uvaj ve sellem' o'oiap"L*rn" ornou" u .."' a prsti ni skupljenini rasüeniod svoje tijelo okretaopremakibli' öak i svoje seprenosida bi cije^lo Omera palce(kadabi dizao ruke). 283.uPoslanikasallalahu-alejhi . 1s\jdieti. nije prenesenonikakvo prema usmjerenim sadlanovima dizanieruku u visini slomaka Doloviöno 'To je kaze: Nevevi "..o se dee dizanjaruku iznadglqve' imam nista.r/235-21ö ."'' Takoder' nije vjerodoslolan alejhi ve sellem' hudi.

ima jc narcdeno da po1uimo sa i.lt54g.. _^ '" Buhari. Ahmed Sakir La. I64t4O.tm3qlanj6..! .poslan..lb.ic..n*gu Allahovoga poslanik4 sallallahu alejhi ve sellem. IUn_eUad_g. srr.uti. Uzaolroö2.ulnj. T abg(aÄ.medbnua.5/2:/g..sallallahualejhi u"'r"Grn. lmam i.''" Jedna Mjesto na kome se yeiu ruke u namazu Islamski uö.t nun S:j:. Sud kaze:-Naredenoje da se u namzuu desna ruia stavina podfafcicu fijeve ruke. 2^BBj i Et-nuhatia +lt t:. Taberani. DarekuEri.ve sellem.sallallahualejhi ve sellem. "r"k"o. 11249/667. l/t72-t731500(Et_ferh). v473-4j4 i Ahtenut-dienarz.""' Abdullah b.'ie u EI istizkan. Oya predajq shodnohadiskoj renDinotogiji. Ebu_Awane."'" Veijna islamskih uöenjaka smatra da serukeu namazu stavia. 2nsDs2.. l/288/f083. )15A3 spomenuo konsenzus uienjakana ispravnosü . 297.potomje Vail b. '* "' ü.enjaci po ovom pravnom pitanju imaju öetiri miitjenja.y..Y "..tbn-Madie-llZ+slO6g.. .v144t686.73.nma.. El.. _. "Nama.. iLZ.. Bejhetd. Hafiz IUn_Haazer sa ie ocüenio dobrim.moze sepripisati postanitu.VidJeti: N"/rt. 2n62. l{us_t'1"11i96_f-0.^ 'Vidje|J:El-cvlat. IrnamNevevika2eda ova predaja ispunJava Mustimove uviete. ....IIudä kaZe: staviosvojudesnu rukupä lijevo. Ebu." ovog hadisa. Zerkani i Atbani ovaj hadis smatrajr ispravnim.poslanik. Almed. namaza Stavljade desneruke na lüelu o_!ßy.t." ispravan..Vidjeb:Fethut.rbn gazm.rtmjzj.. /6/1085t.Avlane.::? -vTmeng)i da u nannazu lijcvoj..Ban. . Ibn-Abbasprenosida je poslanik... 14o12654.je prosaopored mene dok sam u namazuddao lijevu ruku na je uzeomoju desnu desnoj.. saUlafru Aeim ve seffem vidjeti: g/-niinhad| 4t9t i Fethut-Bari.lu prekodruge. 4/l I2-l13. TaJalisi.ftaroru da odgodino t?!\"e sravljamo desnuruku po :!. tlt99/rut. MuIk srr.Ä:. 'Ebu-Davud. 6/t4O/5772. Zt4U..srr.i -rrenoslocr ove predajesu pouzdanj.Vidieri: -Lanac preno"ncä Lt-nedznua. Mesud kaZe: '.. EI-nuBni.3ß2.Ibn-Sejjidin-nas .. t+ti.Fjbu-Dayud.1""_ iä. Aimed.kari.lS. r/2s4-29s/st6. 4/4Ot/812s..evtar.3n68 i Undc!ut. 2/96-9r. . Serhuz-Zcrlatni. 3/269.. oar...ry_"j lbn-MadiE.. 4/31?-318/18886.. rtr44t6si . Vidjeti: il"rtil n""ii lll14. vidjeu: Mednneuz-zpvaid.-pa ruku i stavio je na lijevu.Zu: . .rrtSel.nr. ^ Spomenuöemo ih sadokazimai komentä.

tr. 1ß\ldieü Tuhfetutahv.ä-t.ff.hadlsa svoioisrudiiiFevzul-kiram. sallallaiu 7arlbn-Huzelme..L. "Tar prekolijeve na prsa "Hadis Vaila b Hudira je dokaz da se ruke.ka ".*.1{ry{"*'#T r. l5O.i Iffi.i""t vail b Hudzr'.veZu Irnam Nevevi kaie: ''?4) ' ovo znaöida je citirani hadiskod imamaNevevija'u n.d-. dobar..T... " Poslanika' Od Hulba et-Taijase prenosida je rekao: vidio sam po na ruku luevoJ prsa daje staviodesnu alejhive sellem.ä-:iiii"oi ].illf'{'n'fl10".zi2lSJ Inr.r.u*: -ovaj 1'ffi!..Iut'eviar'a tae kaiet E!-iehul-muntia' ilä ä*nä.*'ä'#li fiffi:*'ffi 'ä':[iJ. llA3t47g i Beiheyn'a6t2335 jr*:jüäY'$'..m*tnfm Inam Ibn-Huzejme' Mubarckfud'i "Nemaispravnijes u o vezanJ hadisa il'si r^"J S* i*i " t t".vidjeti' takoiler: 314541.xtriJxöff 1#'.*i:'#.lat "vezanje desne ruke po lijevoj na prsrma Je nasiovio poglaulje: SUnnet ... Veliki haneliiskiuöenjak u uslove lbn-HuzejmeOvo je Sejh Sindi spomenuo. iradisispuniaua lnramBejhekije na osnow ovoga.Vezanje ruku na Prsa dokazei ovaj stavpozivaju sena sljedeöe Uöeljaci koji zastupaju "KlanJao sam sa Od Vaila b.eruriz'sE. . Ah*nnul-d.a tt"aitUrt eksperata ne lznao ruku na prsa. HudZIa se prenosi da je rekao: salalahu atejhi ve sellem' pa je sraviosvoJudesnuruxu Poslanikom.Hi"il:'"trj::Hffi rbn hanza kod hadis r.u.'$3.*n. 1a\ldietl rl-*inhodi un .a kazatida je ovaj hadisdokazo vezanju bi Dreöe Sirdi Je potvrdrooa ovaJ Muharnmed nuoka.* tr"1#ifi'trffili:'ffi.r'"n*. ."-t iti p.:*:u**l'...'f L:t##g#^ *r.jer slabi hadisine mogu koristiti kao 1ryt:T' *it-i" kao stoje imam Nevevi Medutim bilo "äe-i.:ü.

.{ffi{# l'.ffi ..'i*:' isPrar r".m:i*1ffi ."l"o.".lru:r. ' pupka.E:'.l jer oprecn ispod vrata)' Je (neposredno ve sellem.. "ispll pl{^:..'n...'".:$1":''ü" lUif.."$lllllr. oi"hadisa "r""i "-il" "'. jiilg."' 1f...i""" I.llü' rl 1l.'".'"..'.Stose u jeziku smatra no-PreÜerivaili:. v"i".m **'.s:jl|.2i -'i1u^'0""'.t.. kako je u namazustavro ve sellem.1::.i.12r' hadiskr uvjetekoje su uspostavili tspunlavalu ovepredaje.. Tii."i*J.."" dodatak Je spomenut Konentor: U ovom hadisu prenosi."'" "X""":l:.sunnetu' Vezanie ruku ispod Pupka rffi:.*. LT.3'":J'.j'1i. i*l::-r{ ffi tr Lf.' #iil!1.$üi..iii"l "'o'üü..'J * qtri::.'.'#l.ler medusobno zna' a Allah najbolje struönjaci. i" doKa/e: sljedece O\ i pravniciI'oriste Skole.Hudzra odvaila s' Dopisao-sa-j'#lir:iff:il:\.["fft"[:.v*tl. #i*nli.:' .t'Lit.tm iä:ä: '.. i**'.li.....'.ltailir*iii::i.ii' nije #. je ""i"41" tllli prsimadozvoljeno Dakle.T"li :f '}{p d.]"8"?:1".:.'iir "' ?#"..ili *.da[J#t:J:lflff'$ttj:*]l$']ä se b."1 ...iä:x."äää.i"l'.'.Tn i. Lohhamarc trecrpflmleraK Muhammeda u":aetAbad lls6/rq66 *'lL" t"äü."":fi: i:1 .'.'!!iif*|!i!':'WT' :-:.:l':*.*fi n.:1. ii..5.:.: r..illlill.".::.

."..nakon sro je cirirao olo verziru.EI-I4uha a.isDod pupka"zavrsile u kontekstu hadisa Allahovogposlanika. sa pärpuÄ irti.... it'Ei1i.r.. tamaei powraio te slabosr o!e predaje.. takvaJeruStavna i ne moZeposluZiti kaodokaz.". sallal"afru afe.. 2/3O3. Viqetj Etaarihut-kzbir.' Tako su rijeöi imama en_Nehaiia . lancemprenosilaca kao i kod Ibn-Ebi-5ejbe. Ovo ukazujena . . Vidjetj:Tuhfctut-ahvczi.airt. iÄ09. Lßanut_ni. "Ud e[ke poslafikäje Ki\ze: Eoje:poZuriv-anje iftara.kebiru..." -oguo opravdati onaj koji je pogrüeiiokod prijepisa jesreSroodmahiza oväga hadrsa rrnaslaba predaja u-kojojstoji daje Ibrahimen_Nehai kazao daie ruke vezu ispod pupka. "' rbn-E-bl-!g!be v342tJe3g.." v. aß9..fri ve sellem.igtCT_SZ.sallallahu alejhi ve sellem.. je prenesena pouzdanim p...dqq 2/105iEl isti r.1tO l Taknbd. Sejh Ahrned :bl-Harm latur u svojrm opaskama na ELMuha a.U tancupreno\rFca ove predare rmaEbu_Miser koii se ToveNedzri b.Ettarihß-sasir. tmam Hejsemi.ai. El-kanit.. namaza nepobitnoje dokazaoda ovaj dodatakne pdpadaspomenutom hadisu. . Ono öime . po konsenzusu islamskih NL slabosrove verzije ukazujepreäajau kojoj Ebu-Derda :d:njaY. Sun"nud. kaze: Tlb:rTi-l 3n/114. A4O4_405. . 4^t3. Malil.753 Komentan Ova predaja je zabiljezena bez lancaprenosilaca i kao ._." ''" u.odgadanie sehura i vezanje desne rukepo lijevoj ispodpupka.nenanjeran pokusaj. ." "' Et. 3548. zko 21 586. .756 Ono Slo polvrduje da dodatak nije sastavni dio hadisaiestepredaia koiu biljezi imam Darekulni u slome . 7_5-5 Vtdjetit Feüut-saIur.!b"P.Nisammogaonati ovu prenositaca.. Drugi dokazje predaja u kojoj seprenosi daje Enesb. nLaZ"rn .Darpkuni. rekao: "Ud etd(eposlanstva je troje:poZurivanje sa iftarom.tehzib. Abdur-Rahman Sindi. ^T:93j:.'te Vidimoda u ovoj iredaji nije spomenut dodatak"ispod pupka". kaze:...odgadanje sehura i vezanje desne rukepo lijevoj u namazu.Sunenu.te selfem.a on je nepouzdan.a u njemu je iiuzet dodatak 'lq)od pupka". ELmusn|_U4s3 od Zehebija.. Et-tßdimhin.Sejh Fedaju \ polezanimtancem Mubarekfuri. UB2. stl. u"azü[-. 4/l ll {bez rancaprenositaca _ muallekanj.riA. l/289/1088.-izmjene "bi sunneta Allahorra Poslanika.

"7d je isti prenosilac kao u ovog hadisa Ko entari U lancuprenosilaca prethodnom b. 2122218'7s.Ova skupina Vaila b. Ibn-Hibban. Imarn Nevevi n El-nedLnua.ova predaja se suprotstavlja ispravnijoj verziji u kojoj stoji da je Atija drzao ruke u namazuiznad pupka. slaba '" po konsenlusu koji je nepouzdan hadisuh struanjaka. pojaöavati dokaza nije zadovoljila hadisi.a on je nepouzdan.?4/159.' slab idam.Irnam je r/3r4.Abdur-Rahman predaju kaoi na prethodnu. Ebu oavua. 7a Ebu-Davud. 11359 po konsenrusu uöenJala. BejheLt. a2-&3/26O.jer u sustini Predaja "ispod pupka". vidjeti: Nasbw rcje. i SejhAlbani su ocijenili 2/224 i tnaul-ealil. predanja ne Mozdaöe se postavitipitanje:zar se ova rmogobrojna je jedna prve sa dokazima pojaöati drugima. str. pa je odgovorna ovu hadisu. Hudzrau ovom sluöaju ne moie se uvaziti. Fethul-Bari. Buhari.kih kaze: Oväjhddi(Je ___ '"' ova \eEijr Ajru loze: Nüe vjerodo.Ibn Eb. i kao takva nije validna za ne sadrzi spomenutidodatak 70 Düeknrni. Ahmed. 2/r8t. Ishak. I l44l13235i Nejtul-evtar.ni.n.enjdk Bedruddin alejhive sellem"Vidjeti: Undetul-kari. Abdullahb. 512'79 16t v idietit El-miniadz" 4t91 .EbuHatim i drugi.SeojstvaAostani4wog. Sakirocijenio imarnAhrned str.''' verzijama sallallahu alejhi overijeaipripisuju sePoslaniku. Zarje moguöe da Alijajedno govoria drugoöini?! "Ruke se u eetvrti dokaz je predajau kojoj Ebu-Hurejrekaze: namazu drie ispodpupka. b. Ahmedu El-nesailu.Ovu predaju . U289l1089. 2/69. Imam NevevikaZe:"Ova predaja jer je prenosiAbdur-Rahman b.lbn-Hadzer. vesellem. koju prenosi Alija od Poslanika.4/113. Nepouudarim ga smatrajuAhmed b. r/34313945.tojna Pornatihanefijskiu. sallallahu i Et-benaie.. neispravnom.m namazu slavitidesnuruku po lijevoj ispodpupta.'"' Osim navedenog. kao Sto to uöinjeno mogu skupine? Islamski uöenjacisu uslovili kriterije na osnovu kojih se mogu nekeod kriterija. Ibn-AbdulBerr I Et-temhidu. 741157. Ibn-Mein. Ishak po misljenjusvii uöenjaka. ovog hadisaima Abdur-Rahman Komenter:U lancuprenosilaca je Ishakel'Vasiti. Ibn Hazm.20177.sa[qffaLu atljfrlw- 121. str. je u Treöidokazje predaja u kojoj Alija b. 214812324. Hanbel. 3n'70 i El'hü16a.sejbe. 21188. 76!Y idien: rakribut-tehzib. Ebi-TalibkaZe:"Sunnet /ou U nekimnisla\. Zejlei Bejheki.

)tsi.nanaza dokazo vezanjuruku ispodpupkau namazu.!sri.d Ukrihir..diruhit1. Ibn-Mein. 76' . Alijine rijeainisu validan dokaz. Takoder. Sunem.Osimtoga. 2t7)8-12o. FI. lslo Lako.Ona u mnogo öemu liöi apokrifnoj predaji. a ponekad bi staviodesnu prekolijeve. Vidjeri:a-." Hafiz rraki i tbn Mulekttin su kategoriöki odbacili ovu predaju. t/-J.dieri: Et. DZebelvidio poslanika.tDarekuhli. 16/515 518. Et kaiif.sallallahu aleihi ve sellem.p/na vp!rndit.naroöito kada se prenoseslabim lancima prenosilaca.tarillut-kebi\3/l/259. svakako. kalo je spusrio svojerukenizase nakon lto ih ie disaou visini uiiju. Maliku nemasvog lancaprenosilaca. 2/S4B/48t2.741158. 2t2t2t3 OOt.21121.766 Prema tome. Dakle. rq Imrm Hej. Sto je _svaka opöepoznato u hadiskoj terminologiji. Ishak DotDuno \lab prenosilac {merrukr. . Spuötanje ruku niz tüelo (nevezanje ruku) Ova skupinauöenjaka za dokazkoristi potpunonistavnu predaju.lcrhM rebbant.an. pa ne moZe ni drugim predanjimabiti potpora.hadisi ukazuiu na vezanje rukuna prsima i nema dvojbe da su prioritetniji za slijedenje od postupakanekih ashaba. u kojoj stoji da je Muaz b. " Trbemnr. klzet U tuncupreno\itacd o\e predajeima Husajnb. a Uzviieni Allahnaibolie zna. Dzuhder. predaja koja se pripisujeEnesub. .a on je lazov.rusnt.saffal[afru ve set[tm. iskljuöena je moguönostmetlusobnog pojaöavanja ovih predaja.luala. 2/tg/587. _ '* V.Bejheki i drugi kaZuda je Abdur-Rahman b. Sejh Mubarektun. rrhkt .Tch?ibul kcnat. a lbn-Hibban kaZe da nüedozvoljeno ko. 2/15U316g. l/111.Lanac Drenosilaca ie vierodos(ojan 'li dobar.emi. A1r. Ed. Et-üi. sr.767 eU-navua.isriti se njegovim predajama. sallallahualejhi ve sellem. t/1O9i Hatasatut-bed munir. 20/74-75ll )t2^.na osnovu navedenog.'^'Takoder. Ona samomoZeposluiiti kao opii argumenl o stavljanju desne ru(e po lije\oj.rc?i.". ispravniji od nje. Et-n. \ttlt. 1t593/3s2s.ier se u drugoj vjerodostoj-nijoj verziji navodida je Alija klanjaodrZeii sroje rukeiznadpupka.nekiuöenjaci kaoStosr-r: Buhari. predaja kojasenavodiod Ebu-Hureire ima mahanu u lancuprenosilaca i ne moTebiü ja_ka predhadisima [oii su. kaie. Poslanikovi. 2ttl.

"stavljanje ruku jedne preko "'i.r.sallallahu tita piat<sa Vezanje ruku iznad pupka a ispod prsa kori\lc nredrjuD/elirr b Dabrj u lojoi ovi uöenjrci liro crdumerlt d:l preku lglobr drTr lrle\u.i"r"ii"r : l+l:. . Je Sto se tiöe predajelbn-Kasima'njena autentiönost Komentar'.i."t"" Malika' preko lbn-Kasima'da malikijskih veöina zastupa ruku u üamazu . l e lezilr' mogilo iuieiro !a lr njcSo\cruke nrkonÖegrih nije Molika rukupo \lJ\ ili desn(r efo or"rp*r"."". S'ntu''zctk't . ' .Poslanika' prenosi ./i!8.lio sxm \lrju -. je u stanjupojasnitipropis da ga ljudi ne sliiede misleiida takopraktikujusunnet "Fethulgafuru".i.kdlr2/586i El DttiiüM.k.l2l2t:o i El. prcko ruke iznad imama Ahmecla) cla je u namazu stavljao ruku pupka.:. ie.. imamt4alrknijcbio u strrnitr u tome' iir"r.ft.nßni' 1155o . vierodostojrn ili dobnr"' 17'Et-nevtil.N e k i n r r .l navodeda Hasanel Basli i tbrahim lbn-EbiSejbei tbn-Abdul-Bcrr to3 spominjese en-Nehainisu vezali svoje ruke u namazu Takoder' je klanjao spustenih 0. furrl kaze: \i.-".Sad Ovaj stavzastupa uöenjaka. naslovio poglivlje: Jesne i arezrnje d a ' e t " o d n o sn ot'1ltni" aai".r2s . Nij" pojmljivo da imam Malik tome lmitm Malik je u svome a radi süplotno ..jt.. e porom imoma rnucio i r i e j e d a n\ l x d r r t i r d n i n * k i .e: L:rnac i."4"" "a i. t'.o o f i i " t o l . jedno od.tu t nut""tu.tr nlrncTtr (rJ' Abdulllh h AhrnedkJ)e: Vrdro\am hiDu izncdpupll desnom... .. jc prcnosläca r/82 k. ?T0Vidieti: A1-rrri.po."ttl ?6Vidieti:: i El'tc| tkl zo/'76 I /343/1949 Ä1-nrsa.in Murarerttnri.t* MiSlj*J" o spustanju "" i Lejs b... str' 60' kaze:"U sunnetu Allahova lmam Sindi u o nevezanju predttje nemaispr{vne alejhive sellem.nti' ri isri:tai 2ts86.'n"a-u.. el-Basrijai lbfahimaenHasana predaja . ?. niti ashaba' alejhive sellem' eostrnitu.da su i pouzdane)' Nehaiia. sallallahu Poslanika...ri." Sto se rilc Jerto nue na niih sene fiebani osvnati(öak.1esalikl/214. i*o O.i 'r ve sellem.rql. str.äldt"ftu "i"jt. 31268 \ Etd:e'tt' i 1t4'71 * ""i"ii .

Taberani. Ahmed.ahkAn.tn43l480. Ebu-Davud. 1371020. Predajaod Alije u kojoj se spominjevezanjeruku iznad pupka.praksu. sallallahualejhi ve sellem.3n6g. Abdullahb.Ibn-Hibban I s\om Sahihu.str. dok. kao Sto je precizirano hadisom koji prenosi Vail b. zgloba i jednogdijelapodlaktice. Darekuhi. Ibn Huzejme. Sejh Albani kaze: . -_. l/la9/l 241.. Potomje sraviodesnidlan na vanjski dio dlana lijeve ruke. Ibn-Huzeime. Hulasatul.""' Sehl b. HudZr. sk.2/201-202/485.pored toga Sto je postupak ashaba. 1/2951888. I/288/t085."?76 Ovako se drZeruke na Drsima. sallallahu alejhive sellem. Sadkaze: "Ljudima je naredivanoda se u namazudesnaruka stavi na podlakticulijeve ruke. Hudlr jasan o vezanju ruku na prsa. Naöini vezanja ruku Allahov Vjerovjesnik.DareLurnr. nasloviopoglavlje:. t/28q/t0ol. r43.Lanac prenosilaia ie isDravan. pa je u ovome sluöaju obavezno slijediti poslanikolu.773 Imam Nevevi je u "El-minhadZu".nua. Bejheki.22135/a2. l/43D325.1/140/667. nije potpuDo jasno precizirala mjesto vezanja ruku. Hudzra se prcnosi da je rekao: .3n6e.je stajaou namazu. dok je hadis koga prenosi Vail b.2i25. vZ3S. Musnit-muhtada. 4/96. llJ56 i lnaul-gatit.Vezanje desne ruke po lijevoj poslije poöemog tekbira. obiöavaoie vezati rukenatri naeina spomenura u narednim hadisima: Od Vaila b.vidjeri: El-ned. 2/69. 2lto1-El-n?di/nuL. ''' Nesai.pesetbt4 namaza Ovo miSljenje zastupaju uöenjaci Safijske pravne 5kole.?74 ljevicui stegnuo U drugoj predaji od istog ashaba stoji: "poslanik.Vidio sam poslanika. sallallahualeihi ve je na namaz.' t5 Nesai. Ahmed. daje prihvatiosvoju je desnicom. ustao doniorekbüi digaoruke u visini svojihuSiju.Darimi. sellem. . 4/318/18890. Dzabüie nt vidjeü: Ll-hav kebir. ß4n4O. Taberani.ispodprsaa iznad pupka". "" Buhari. I/2q4 295/886. Taialisi. Bejheb. sallallahu alejhi ve sellem.6^40t':-:'2. 31172-17ll500 tEl-feth).. l/2431480.IbnKalim ilbn-Huzejme ovu predajusmatrajuispravnom. Imam Nevevi..

sa tancemprcnosilacakoji ispunjavaBuharijirc i kiterije. s iednei palcem oodlakticu ili na desne ruke oreto pojedinedlanalijeve ruke. n"ri. 162/725. zglobai podlaktice' ruku na podlakticulijeve' teci naöin-itaviti rtesnu Neki islamski uöenjacisu spojili izmeduprva dva hadisa..ttn Poloiai stopala u namazu vjerodostojni sunnet Poslanika. Sada.kako prenosi"Ukbe "' lijeverukeu namazu driidesnuna podlaktici Iz ova tri hadisajasno se vidi da je sunnetsa öetiri prsta obuhvatiti ili drugi naöin.aöi. DZuna-nanaLstr' l14 ll5 od autora Vrdjeti lakoder: "' il. 41.koji ga je vidio da prakikovaohadisSehlab. Ibn-Huzejme' 1t82'a3tr6o' Muslimove iso-faia. Ei-3efiul'nunti'.o uthabi spajaliölanakuz ölanak hema tome. Takoder. 3145. ili stavliati rulie na lijevu shanu plsa kako öine pojedini kLn. * Suhari.?8o ?81 ü. Vidjeti: Es-rjhiletus-sahiha' ll39' .niti suvisepriUtiZuiuöi u nama''u Ujejneb Abdurjäan i na drugi niein ot"zulodrze stajanje " .2l lO5.pa kaZuda ruke' a ostala pilcem i malimprstomdesne sezslob liieve rukeobuhvati Medutim. Onsz:izo.Irna. satlallahu alejhi ve sellem' nije klanjaeeOno sto se navodiu poloiai stopala 1a pojedinacne orecizirao je za kolektivni narnaz Medutim'nema vezano predäiamä autentienim polozaj tijela pa i dzemata.nemadokazakoji aludira na vezanjeruku u namazuna ovai naöin. nije ispravno desnomrukom obuhvatiti nadlakticu liieve ruke. Enes prenosi da su ashabi spajali rame sa U drugoj prcdaji En-Numan Ä"ooro i". l/196/662. ior (mualäun)' Ebu-Davud.tr.topio ta stopalomu namazu. klanjaö öe stati u iirini svojih ramenane iireöi se preko jedno drugom'jer bi se i na svojastopala miere. u sunnetuPoslanika'sallallahu ri öruze äuz podlakrice. n viisfjti: Se.. Hejse-i kai"' "ovu predajubiljezi Taberani sa dobrim lancem Fenosilaca Vidiei: Medirn"uz'zevaid. ne 'tiÄetif.nu lt4Tt i LJnderul'kan51219 Bedoius'saAaia k*it-Xaair' 1128'7. kuz" du . razlike izmeäukhnjaöa koji klanjaju zasebno i stopala je uvijei isti.T'8 aleiiri ve setlem.. .stavitidlan sa drugestrane.

Sirinai Ebu-Hurejr€."?8' NoZni prsti bivaju usmjercnipremakibli na kijamu i sedZdi. veö se slijedi ono Sto je prenesenood Poslanika. dok stoje u narvuu. Medutim. imäm Ebu-Hatim er-Razi je prigovorio ovoj predaji.Bat|2t27|. od Ibn. 21426i3483 i Bejheki. Vidjeti: Ed-durul-mensrn. Enesje ovakvepostupkenazivaonovotarijamau vjeri.|.Imam Malik b. 21542 i El-nuva1akat." (Prevod znaöenja El-Mu'minun. r. 1-2.l8t4/1922e. 31. 'Ibn-DZerir. u ibadetimanema analogije. ali je ispravn^.pa mu je Abdur-Rahman rekao: "Vidio sarn osiunnaest Poslanikovih.. Vidjeti: IIv rtsalil.dok se na tesehudupolozaj stopala nesto razlikuje. Vidjeü müljenje imama Almeda po ovom pitanju u R'ral€r. Meilutim. Bejhek. sallallahu alejhi ve sellem. sä ispravnim prenosilaca.'"' ?32 lbr-Ebi-Sejbe. Vidjeti: Iefu! hadir. ka:e da su prenosfoci ovepredaje Vidteu:L?üul. 6/83-84.Vidjeti: El-bejanu vet-tahsil. sallallahu alejhi ve se em. prenosi da Poslanik. a u ispravnim hadisima se ne spominje ovaj postupak. _ _ 'Hakim. Hakrlx'.a. smatrajuöida se desnojstrani treba dati prednosti da öe ulazak u Dzennet biti desnomnogom.2/120-121. . l/652. namazu dizali svojepoglede spustili su svojeglavepremazenlji. Ibn-Hadte( pouzdani.733 Pogled u mjesto sedide Uzviseni Allah kaZe: "Uspjeli su vjernici.. Z. lmam Häkim.5/258/9726. tmaJnHatim.) U komentaru ovoga ajeta poznati tabi'in Ibn-Sirin kaäe da su ashabi u premanebu. stave desnu nogu naprijed.aza Rahmankaze da je bio sa svojim ocem u dzamiji te da je vidio öovjeka koji je pribliZio jednu nogu drugoj u namazu." Vidjet Inaul-ealil. Ll-iatisa?.ehebi isejh Albani kazu da ova predaja ispunjava Buharijine i Muslimove kriterije. primijeti se da neki klanjaöi.653/176t i Bejheki.pa kadaje objavljenovaj ajet. 11296. kada bi usaou Kabu. Ovdje je bitno ukazati na jednu nepravilnos! naime. ne bi dizao svoj pogledsa mjestased2de sve dok ne bi izisao iz nie. koji namaze syoje skrus€no obavljaju. str. Zehebi i Albani kazu:"Ovaje Fedaja mursel.2fi2-13. o öemu öemo naknadno govoriti. 2l/lI It062.rs-rdldr. sallallahu alejhi ve sellem. lancem '-.ali nijedanod njih nije nikadatako neSto öinio. ashaba u ovoj dZamiji.2/73.240rls4l.nam.?84 Aila.ve selhm. 3t4eg.

dok klanjaö stoji u namazunjegov pogled öe biti usmjerenka mjestu sedZde. 2n3. Be9avi. tt-musni.ena se prenosida je Allahov Poslanit. Tirmizi.r. S ry 7nv'aieü:atitens-satafi. El-nedznuo.e.o okretanju(glave) u namazu.Vidjen: Hula:atul-ahkan. Ibn-Huzeilr... gledaju sallallahu alejhive sellem.31.2ß16n33.a. (Med.l).AiSa. l/171/804. Ebu-Davud.l/361/862. a Ebu-Davud i SejhAlbani dobdm.-78e "Lijepo je gledati ne Ahmed kaZe: u namazu u mjesto sedZde. 6t7OD4457. rckaot "Allah je naspram Svoga rcba sve dok se ne poöne okretati (1t Imarn nmaz.rDA+ 3n74l590.nua). Allah se okreneod njega.3mo. Pojedini klanjaöi nisu srnireniu namazu.166151 lbn-lltbbalr.Ovo midljenje zastupaju uöenjaci harefijske. | | 3 6tJ. je Posfanik. Hakim.odimama Almedant viijen: E-tenhi4 2ltto3-Et-isrizkar. rekao: miesto sedide!"'oo Dakle. U388/1195. Z5l484. sala[ahu alejhi ve sellem. ß Buhari. 3t4so enennia. u Cuvajte seokretanja namazuier kaiu da kvai namaz-"'tu o pokudenostiokretanjai l..U vezi s ovim pitanjem öestose navodi slabapredajau kojoj stoji da '?o& si u namazu.78? Noporne o. d64n287. prenosilaca. htl'tl. 159/I l6I. Safijske. dizati pogled premanebu.fnogi istamskiuöenjacinavodekonsenzus uznemirenosti u namazu.Taialisi. str.pa kada okrenesvoje lice. ZJ99ß529. ltbg6.i ne oketati se^(üjevodesno). 2164-651930. i 6923291. Ahmed. str. hanbelijske i neki uöenjacimalikijske pravne3kole.11480 ahihut te ib.: Et-nuhe. lbn-Hazm. Nesai. 5ßlO. El-nusni. Hakim i Z€hebi ovaj hadis smatraju I ispmvnim. saslabimlancem 7e vialp|. je pitala Poslanika.791 1u oelten.t165. 3n7. Bejheki.J/5/368s."733 Od odgovorio: Ebu-Z.ß36. El'ihtijar.Neki se okreöu lijevo-desnostoje velika geska i propust..Ibn-Huzejnß.pa joj je 'To je kratlakojom Sejtan pottmda namaz klanlaöa.213s6. d tun-vuuarei. 61243.zeb. u rz-zaur. Fethul-Ban. sallallahu alejhi ve sellem. A3O3 i UnnetuI-kan. Imam Ibn-Huz€jn€. . u u*sneaul-Frd"vr.

sapei s mencmoje grijehe vodom." Od Alije se prenosi da je Poslanik.poöinjaonamaz.snijegohl i BAID BEINI Vt' tsEJNE HATAJAJE KEMA BA'ADTE BEJNEL-MESRIKI VEL-MAGRIB. svoj namazpoöinjaorijeöima: . . saltattahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve seltem.Ovom prilikom öemospomenutinajpoznatije oo njln. 165t44 i Muslim.ALLAHIA4ME 7" Buhari. ALLAHTJMME-GSILM MIN HATAJAJE BIL-MAI VES-SELDZI VEL-BERED.DENES. ALLAHUMME. str.sallallahualejhi ve sellem. 5/80/597.Dove kojima je Poslanik. NEKKINI MIN HATAJAJE KEMA ruNEKKA ES-SEVBIJL-EBJEDU MINED. udalji me od gijeha mojih kao ito si udaljio istok od zapada. oöisti me od grtjeha kao lto se öisti büela odjeta od p javStinc.^Allahu . pouöioEbu- "Allahu moj.poliqiao Damaz U sunnetusenavodebrojne dove kojimaje Poslanik.rroj.Allahu moj.

. l/198/l238 Dxrekutni.TEBAREKTEVE VES-SERRU VE ETUBU ILEJK.9f9lI/144/688 Ebu-Davud' l/2e7l8e6./ '.'ru*ri.lmo Ti mttiei. s4ffa[[4[1u4fejfüve se[la&Y-.sallallahualejhi ve sellem. VEHDINI LI AHSENIL AHLAKI LA JEHDI LI AHSENIHA ILLA ENTE.. yieru lole ni saöuictj.rgnspru BI ZENBI FAGFIR Ll ZUNUBI DZEMIA' INNEHU LA JAGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE. d i't san Tloi Zaist(tsam prema sebi nepra|edan bio..'Fi. t/2t0/2399.j'i "Ko je od vas Nakon toga Poslanik. Ncsai.VEDaDaEHTV VEDZHIJE LILLEZI FETARES-SEMAVATI VEL-ERDI HANIFEN VE MA ENE MINEL. St akä .trcdt tob Vladar.:> \r1' !.oliont Slavljen i IJ:r'iien neka si! Od Tebetr(t:.thu. ZALEMTU t'tipsr veA.ie sh'orio nebesai ZenLiu s111t1 Ja nisan mnogobo:ttc.tln prcdunih Alloh nt Ti ni ie n. or+g-+sn:t. LEJSEILEJK. LA SERIKE LEHU VE BI ZALIKE UMIRTU LA ENE MINEL-MUSLIMIN. VASRIF ANNI SEJJIEHA LA JASRIFU ANNI SEJJIEHA ILLA ENTELEBBEJK! VE SADEJKE VEL-HAJRU KULLUHU BI JEDEJK. lbn Ebisejbe Darimi.)d Tebe utoöiile tfttlütt.:) \. ENE BIKE VE ILEJKE. .upita: 'Atltti je najteti. ALLAHUMME' ENTEL-MELIKU ILAHE ILLA ENTE.\ rr]i rLlJ 1. Potldri mi nailiepiu öLtd.QoskniLtpog. S1)djstea l3l t "lskreüo okreöemlice svoje Ononte Koji. Tf"t1't. ENTE RABBI VE ENE ABDUK.ko 'i nn iid \om nd All." TEALEJT!ESTAGFIRUKE uöio (na poöetkunamaza) Ibn-Omerprenosida je neko od ashaba dovu: narednu .'11 a ih ste oproiri.ie dobro u Trojil1l rukanta' tt :ltt sc ne pripisüie Tebi' 'K. Tebi se od'tzivanl i Tloiu ponaiem. s'aka hvala pripuda Allahu i neka je slavljen rckao: "Ja sam to prouÖio' o Allahov jLttrom i uveier!"' Jedanashab reöe: "'l. iena boga osim Tebe.itlloptost aa syojef ijehe'''" .. l/296-29711124' . ntoj 'ivot i nloid il'il? \rJlin\''/ Koii ttenta\ttdtultt u ttn'tt' Co:poLlaru orioaduiuAll. Prianajen syoie Eriiehe' 'ato. itdö-lnz. tt jtt ttspijevamsanto Tt'ojom v. Moj nanaz i obredi.to s.MUSRIKIN' INNE SALATI VE NUSUKT VE MAHJAJE VE MEMATI LILLAHI VE RABBIL-ALEMIN. ". jer ih sdtl1oTi oprosliti tolri. Ti si noj Gospodar. 'T.

ttZggtttZS. rbn_Ebi-Sej."lea . Hakjm.i. l/2391470. Kaiim4 FetavasSadije. Et-ezkar. str.cirimni hadisprenosiosamasf.Darekuhi.ALLAHU EKBERU KEBIRA. Dobrim su gä ocijenjti imarn ukajli i seJh Albani.451. __ '. jc. tmam Darekurni. Keifijjetus_satah. Bejhevr.Ebu-Jara.Tqo Ucenieoiii dova " ie sunnet.."at ue+ neka si.i. od imama |{{i. l/298/898. sallallahu . 3/3r9-32o.n"L^"".'i. Ebu-Davud. rßii. st. tntojzÄI. Nema boga oiii Tebe. Äa{i: Rezzak. ''" Nesai.Redzeb. Tajalisi.. l?6_184. I/160/858. iür.. . Et-tethisut_iabi. ruj*. Bejhekj.c r'ti-]. Nevevi.sallallahualejhi ve sellem. VEL.Darnrn.uta.."Poslanik.Ebu-Davud. fllmizi..r.ila me tvoja dova. Bejheki. Nevevi. bedril-nunir.". Ibn_Mulekkin. tbn_Madie.46t242 243.vai nadrs. 2/522Js0. vzgs. fbn. o*. st.2/t2 rsakirr. 8/3s8/ 08.e. . Slavljeno . Zehebi i Ahmed S"u. Ä.Poslaniöe.ä p O-_ U. 1t247t662. od lbn. Daetaut enün. sadodarkom daje lo proucioto pura.' Ais: i Ebu.funa-DiÄ. S..na to rcöe: . 2t46.*i.rnr*" 'spravnim. 128/947 i Hakim. t/148t0t. rbn-Huzejme. slr.i " S."Slavlkn " je neka ifie Tvojei üzviieno veliöanstvo._ H"d-Zer idrugi oru predaju emarraju tpra!nom. otvoila sujoj se nebeska vrata. Gospodaru moj Tebi hvala pipada. 4. *"f t"ai" ..Zadi. eb^"a.Vidieü El-czkaLsF.4q.Vidjeü: DianiuLTimizi.XtouLazuie nu n1egoluosnovu.t. iDn-nuzejme. 11240t47 | idrugi.smarra slabim. Eb. Haldm.str. od Ibn-Red:eba. Medutim. i 6/386-387.t -:t.e\evija.m. l/3b0/859.a-Uzvi5eniAllah najbolje zna.-iäÄÄ: ?t-!(Znüa. 5/81/601. Darekutni. Ov" uerzij" sa tomi"mirn i"uJrirna spomennte su ! SbadZul-mutekin.O".Seida el-Hudrijase prenosi daje poslanik. Vjdjeri:S/?rr?r-\ll/dt.HAMDU LILLAHI KESIRA VE SUBHANALLAHI BUKRETENVE ESILA. . trnam Hakim. ZtSStitäi."n"_ Huzejne.-1ss *SUBHANEKE AI-LAHIMME._'aor. t a uöeseu sebipo konsenzusu islamskih uöeniaka:'e & Vuslim. l/199/1239..'rr&.Davud. 2nst2ss4.iÄolr'i iö. sü. Ibn Hadzer i drusi. ltr. vidjetj:DZaniut-rinnizi. 181163.. Sunenud Darektni. Vidjeli: Ibid i Fcthut-Ban.:C.Tinruzi. '.svoj namaz poöinjao rijeiima: -rp i1. t)\si-li8 l/117. 2tstD348.stx. J Haftab poöinjaosvoj namaz. . str. VEBIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA N-AIß G{RUK.Od aleJnr ve se em.Ovo mi\tjaniezastupaju: imam Ahmed. 3:'." Ove dove je najbolje praktikovatikombinovanozbos oCuvania sunnera Poslanika. 4s.Vetrnahaaiskih sFu'enia}a.. sallallahu alejhi ve sellem.

el+:-+stlo.p"tuiii kogahotei na Prali put'"'e' *ALLAHUMME RABBE DZEBRAILE VE MIKAILE VE VEL-ERD'ALIMEL'GAJBIVESrsn.-v"az. sallallahu alejhi noinom namazuuöio sljedeöudovu: "Gospodaru moi.qFI'E iÄTTNSS-SEMAVATI IBADIKE FIMA KANU FIHI 3iiaOgN ENTETAHKUMUBEJNE IHDINI I-IMEHTULIFEFIHI MINEL-HAKKI BI lqllrfi-IpuN " MUsrEKrM SIRATIN ILA TESAU MEN rsHDI INllsrc üNrrs.iue i Fettul Bui' 6/386 od Ibn Redzeba.Qoskni. Nesai' l/529/1624. It'. Tirmizr' "''la-*liÄ.nai Nidljiro i nevi(llji|o Ti tei suditi-roboNima koie se u orro^" oko iego su se sporili Uö\'rsti me na istini okt iii^ "U'räi r. Ibn-Hibban' si302i+io. Tebi pripacla hvala i vlast nebesa 1q vidjeri: Medittu ut'Jataw 221214. ii Koii. ve sellem na Ibn-Abbas prenosi da je Poslanik. 6/156/2s266' . G(tspotl'ru Diibtila. 6/335/2600. Mikaita i Isru. od lbtt-"tcjr. Dovena nocnomnamazu 133:I ve sellem. i Zemlje i Z"nt1u i'ono no i" i njina.uÖlo "O Allahtt moj. Tebi hlah priptttla. rt4o3trr24' Ahmed.r:irit ii .. Ti Koji odrilvai nebesa i..fila' Sntttitelju nebesai Zemlje. Ebu'Davud' ul461694' 2/304-305 Ebu-Avvane.

22/268. sunneta. Tebipripatla hvala Koji si svjetlo nebesai Zemlje. VE LEKEL-HAMDU ENTEL-HAKK VE VADUKEL-HAKK VE LIKAUKE HAKKLTN vE KAWUKE HAKKUN VEL-DZENNETU IIAKKT]N VEN-NARU HAKKUN VEN-NEBIJJUNE HAKKIJN VE MUHAMMEDLTN. molio je Allaha da ga zairiti od prokletog Sejtana rijeöima: ya : j : \j. sallallahu alejhive sellem.8@ UöenjeKur'ana u namazu Prije poöetkauöenjaAllahov Poslanik. HAKKI]N VES-SA'ATU HAKKUN.! }i . VE ILEJKE HAKEMTU FAGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EIIHARTU VE MA ESRERTU VE MA EALENTU ENTELMUKADDIMU VE ENTEL-MUEHHIRU LA ILAHE ILLA ENTE.lute Brijehe. Gospodarumoj Tebi sepotpuno predajem i u Tebeujerujem. . tbn-T eJnjjje. oke koje sam na javu iznio i koje sam sakrio. VE ALEJKE TEVEKKELTU.Oprosti ni noje priile i bu. Zbog Tebemrzim i südomTvojim sudim. t . VE BIKE HASAMTU. VE LEKEL-IIAMDU LEKE MTJLKUS-SEMAVATI VEL-ERDI VE MEN FIHINNE. 238/l 120i Mustim. od.Nemabogaosim Tebe. Tvoji poslanici i Muhammed. u.9'): au:tr. VE LEKELHAMDU NURUS-SEMAVATI VEL-ERDI.sallallahu alejhi ve sellem.na Tebese oslanjam i Tebi se pokoravam.tri ?qe Bühari. VE ILEJKE ENEBTU. Tebi hvala. s!r. runoza onogana njima. Ti i Tyoje obeöanjeste istina i susret s Tobomje istina. Ti si pmi i Posljednji.." Ove kao i prethodnedove lijepo je praktikovati kombinovanozbos oöuvanja Poslanikovog. Tvoje rüeöi. VE BIKE AMENTU.i Sudnji dan su istina.ALLAHUMME LEKEL-HAMDU ENTE KAJJ]MUS-SEMAVATI VEL-ERDI \'E MEN FIHINNE.6/454bt6! 3wV idjeri: M edimu'ul-fetava. ALLAHIA4ME LEKE ESLEMTU.'. SALLAILAHU ALEJHI VE SELLEM."1ee . salhtkfruotejfü eesetten.sallallahu alejhi ve sellem. DZenneti DZehennem.3]34'ffig.

Almed' 3/50/11491' Ibn-Hibban' Beiheki' 2l3llß302. MD.n d.Inaul-qalil' 2/54 Dipmiut'Iirmizi." (Prijevod znaöenja En-Nahl. . lbn-Ebi-Sejbe. Dokaz torne su rijeöi UzviBenogAllaha: zatraä od Allaha zastitu od prokletog sejtana.toöni nullraz. il Ebu-Davudu E!.Hanz Askalani. Onomekaii $'e öuie isve zna' od prokletog obmane"'"' i njegove oholosti niegove iejtana." Nakon Sto bi rekao tri puta LA ILAHE ILLALLAH i tn puta ALLAHU EKBERU KEBIRA. twAt o "UtjeöemseAllahu od prokletog sejtana!"3o3 -EUZU BILLAHI MßTES-SEXTANR-RADZM!'' "Kada hoöei uöiti Kur'an. l/199/lz39 Darekutni' u E] ?rsatu' 11238t467 ' lbn-MnnzlJ' U298lf|27.| : .ALLAHTMME. Vidjeti: dobrim ocijeniti ovaj hadis i Albani su Sakir Ahmed 3/8?. Medutim.2lrl s3 yidietii Ei"Serhul-mumtia. . rt21512426''l.ve sellem. ."Allahu moj.+r' F --J' dr! rr'' J e. kada bi ustao nu . Ibn-Madze.I IüMZtr{ VE NEFHIHI VE NEFSIH. Ebu-Davxd. salallahu alejhi ve sellem.EIJZU Mtr{E5-SEJTANIR' BILLAHIS-SEMI'IL-ALIMI RADZM. smaEaiu Nz Tnt-ri. sallallahu alejhi.'bertüi' 5178-'7911779. str' 88/32.oöio euzu na ovakav naöin." Neki uöenjacismatrajudaje dovoljno kazati: ^isu \rlf . Tebi se utieöem od prokleto| lejmna" od njegovih njeEow' obmanei njegoveoholosti. 3n r. badis ovaj sejh Albani Z€hebi i Hakin' Ibn-Hibban' 215412356.) Hasan el-Basri prcnosi da je Poslanik.Jrl'-!r j'' . .l/360/858. q6 Vidjei: Siferut'salah isDra!nim.'ZA3n+2.bi prouöio: . ll22ln-15. INNI EUZU BIKE MINES-SEXTANIR-RADZM MIN }#MZIHI VE NEFSIHI NEFHIH. r9r' st i Siradlul'muttekin' (SaYn). . Poslanik. 3/60/ll4Tl lbD-HuzeJme. Almed. t dij t .ldav&n.*.) "Iljeöem sc Allahu.'artl.nije jasna &1 Bbu-Dalud.P l" ' .98.pored svoje slabostiu lancu prenosilaca(mursel)."sor spletki. ".od njegovihspletki' .o').U248l665. r/148r01. Dan-mi.8@ ova predaja.

Malik je sluäo Poslanika. Fethul-Ban.sallallahüalejhi ve sellem.' . Vidjetlf. Ijlazio je u sobenjegovih Zena prije naredbe o pokivanju.Klanjao Prenosise da je Enes b. slr.Ne znamo da je ova predaja zabiljezena. * Itn-ttuzejme.salla. Milostivog.. Ibn-Munzt kaie: 't. str. Bio je uz poslanika. Enesb. UlOg... Samilosnog!" *BISMILLAHIR-RAHMÄNIR-RAHIM" 7.Lt iJ'lt ^7.EUZU BILLAHT tMIllESSEJTAlVtr{.u poznarim hadiskim zbükama."3o3 U drusoi Dredaii "Uöili stoji: su bismillah u sebi(rihimglasom. w Vidietl Tenamut-ninne.Tahavi t Serhul-neani. m3Buhari.'*&I Komentinjuöi ovo. od Ibn-ReÄrßba i Medbn"uz-z"vaid.prouöiobismillu..a.Ovo je najispmvnijeilo je preneseno od Poslanika. Omerom i Osmanomi nisam nijednoga od njih öuo da je uöio bismillu naglas..od njegova dolaskau Medinu sve do njegove smrti. u pouzdanim predajama.Sejhul-islam lbn-TejmiijekaZe:.."ouo Nemadvojbeda je najboljepraktikovari ono ito se navodi od Poslanika. "U ime Allaha.t76. l/250/498. . salallahu aleihi ve sellem.noi.da je to Vjerovjesnik..v203. M 'vidiett: Et-mupni.da bi prijg uöenjaKut'anaprouöio:. ('/44JJ. Aisa. kod kuie i na putu.SejhAlbani kaie: . 2n\g. uöio nakon stupanjau namaz.sallallahualejhi ve sellem. sallallahu alejhive sellem. HaIu lbn-Redzeb our predaju smatraispmvnom..#93/399. osimu mursel hadisima Ebu_ Davuda. sallallahu alejhi ve sellerq Ebu-Bekom.Uöenjacihädisasu stoZnida nema nijednog ispravnog i jasnog hadisa o uöenju bismille naglas . sallallahu alejhi ve sellem. a imam Hejsemi twdi da su njeni prenosioci pouzda . on je bio ispod deve tako da se niena M Yidieni Fikhus sunna.6. idudi na hadzdz. saflalahu alejhi ve sellem. r65t43 i Mustim. i i ro u sebi.RADZM.lavodi se od poslardk4 sallallahu aleihi ve sellem.a ne naglas..Dok je Allahov poslanil. i ojegovihpravednih vladara. U554. r.uahu adihi ve jahao. Tmzenje utoöi5ta(euzu b^illah)uöi se tihim glasom(u sebi) po misljenju svih islamskihuöenjaka. Ebu-Hurejrei drugi ashabi.i8@ Sliönoouoi" p. Malik rekao: sam za poslanikom. sellem.lo? Potombi Poslanik.

"li'Jliii"'.i!'r-j "n':u:-: ."" . vvu ukil/uje na uL:enJe hadi..ij!.reo ili 'i.je oagovotita: t"il.l:"f*liojlo"'i:::]". nuton svih utoZenih je umjesto nje prouöiti: duZan .n .ii'l"'lüä iY":' ^t'^Y *h'i"l*lm.".'r':iiiji "iii."ftu ät"jtti '" sellem'nikadirnije ""ü'.11'.-' .:iJ i3...bii. r.. ::iH n glJ\'jerdcjetobilaniego\anrck'ä l r c i t i t .räi o*J. 2t893/ s01o Sahih "*i'T.'*ff"'.m l/367368/880 l/178/18e' .. .iiL!. ' " r r " t . Jlii.tao: nrjeu stanjunauöitiovu katku ali napora' önui to.'.i...'/i:1i'#:a.i Net 't stt'tgc Njego..! Fi ijriii' . *"i"i. "uöio je ajet po ajel" u .llii!ill..'.l'.'Ui i" ". pitanaje o Poslanikovom' Ummu-Seleme..3.liT:1.tuD..-.: ::l:T.1lJ1lll.'*" i'1l". nuiu'.?lLtll. Miiosiiuom za.lT.i ..... .nog 'liole rDu i hanbelij\ke hxnefijske miilienie7c.i'l'Jffi*'*".'.akr-rji i."*azu..b i ."') bagd o'i|n "slarlicn treka je Allalr' Sta htlt l\i' nu pri"d.t2szi hdkaik..uru tgl-patihu). ijfiilll'i-dor UöenjeKur'ana aiet Po aiet alejhi ve sallallahu r. 'ir il.".iq lr . t t h i d ' . Iman Hxkimi zehebi Hak.a.5 . n i i eu a r .1#oi*"a.ili.toji: U.tii. a."aniju o".]i "n" "r i."./.'i.". .i.fT.il.ß7 tt o\ek\oibliskoslisc p l i u r r ö k rs l i j e v a l p a o r i j e l uL n e ' r b M x l i k i U n d l o e 'uo uienje bismille ää'f""it"..ir"*"" pa bi Slmilo\norn.i"tif" rrojrca 'Nema bl\mllle nirPla\'.'. ürili*.ktu: ..iuuöeniaci " : pravne idruei e'-seuri suilrn Lelrä."F Hrrra b za.j..' / r ' r \ ..lff ffl:r l':.pra.. Ei'ic'hut .ii1.io bi jet po ajet u imc All:rhr.uiä. iiil.j"-.ä:i. t .:li}[:].lll.llrlll'J.Nend nt t'1t'iibr' Allnhd Atiah ie nujte.Mib'lll"l.'. r / r \ ' r h ' r l 8 J l r ' 'ri r h r " J r b ' F ."iii'iliiJll #. m i l l u nrlboljihrshrbc lmrm Ukajli i Zcilei.x ."'r"o'" :: I":1i11 ul dkniu. pu .

imama Buharije. FethulBari.t1/39..Nehaija. ! tn5i Lt-bcnr )Lta . sralne komisije za islamrko misionarsrvo i drugih. *'3VidJeri."'' Treia skupina udenjakazastupamisljenje da muktedija uöi za imamomako imam ne uöi naglas(na tzv.. l/lU\.llt36.dr ua. 11225.noinimnamazima.i sti.od Ibn Kudame.Ehn. Ibrahima en.3r6 Abdullahab.Skole. Et iatant.Et-teühid. 3lA. LA HAVLE VE LA KUWETE ILLA BILLAH.\ertlu Sahihit-Buhdli. Avnä.HiriJetut-uteüa. Ujejne. od tbn Be|dtx. Es-Sabija./. Et-daamiu ti ahkanit_Ku/an. Diubejra i drucih.Lejsa b. 6/416-417. lbn.50 I Ei-ierhut mutntiai.Ejjuba es_sihtijanüa.: str.3 islamskih uöenja muktedüa iza imama. 3t32t.H ii"htl uL na.Lseimina.2/tO5. 3/236239. v3)8i Lt.kar.'bra.Vldjerr: L/-cu\d/.r. Seida b. dnevnimnamazima). Scrhu Kodit.Fl-Evzaüa. 3/tOS.r.islamskiuöenjaci po tom pravnompitanju imajutri mistjenja. Inat. t!c--ia.BHANALLAHI Uöenjeiza imama Uöenje El-Farihe la imäma i za pojedinaine klanjaöe elementami ie s Stoseriie dio {rukn. tctttit :t\t) "'. Kunubüa. a ako imamuii naglas {na tzv.Ei-i'erhul-n ntia. ne uöi /a niim. Hafiz Munziri i lejh Albani kar.8r' Drugi smahajuda se ne uöi za imamomu svakomsluöaiu.2t253. 2/11.3/190. 317 Vidieti: E!"irdr. vK. N€jlr ertat. Ei-:eitu| kebi\ U556. str. 3/85 86. po misljenju vecine pravnika.nua.t. vt9t.'' . 3/86 i Fetawl-leditetid-daime. S?rhr sohittitBrhaü. El-nert:.6'7.2/271 . tbn Ebi-Lejte.SI.Ebu-Sewa. sal[affafru af4hi veseftem. 315 vialerr: rie' 'ar. 316 Vidjeti:Il les. F/-/.Et. Sada.r. od imana Leknevija.od tbn-Benal a. Ovo ie odabranistav uöenjakaiafijske pravne !kole. 2/369. Sevlanija.namaza. 2/ 136. EI Druhatta.rdaje ovapredaja J. Prvi smatraju da setrebauöiti za imamomna svim namazima.Ovo ie strv ovu predaJu smatraju ispravnom.r.t)pnojc.-ßB --ittlbkniLwog. Ovo "b.ul-ketani.. Mekhula. ie -sufjana stav uöenjaka hanefijske pravne. 2tJt)e. [bn-Hrlma.3rs Sufjanaes-Sevrija.Vidieti:1rrür1€a1il. namaza VEL-HAMDU LILLAHI LA ILAIIE ILLALLAHU ALLAHU EKBER.

Ez ZuhrÜai veöineuöenjaka dolize '\x[c 'kufine Uz Alhhoru pornoi. F c r i h ur ie. ri:"'rrt 3ttO7'Et'tnedlnrn 3/366. Ebu-Hurejre prcnosi da jc Poslanik' sallallahu alejhi ve "Ko Ha..and:. Sr'?r'rJ-srrxnz 2/223 Met:ttut ut' i stt42' rkia Rthul 2t25OI srt 6.o" sellem2.. thka' n ahka'u slt 2't4' EI ialaDt 3l l81 i Nejlul ertar.i h o u ..poljrinici . Zejda b Aliia' Ibn-Mubareka' "" lshaka. 167/756 'll8'l/39'l i Muslim.:. ukltko cemo tp'rmenrrti miiljenje' potom odabratin'leritornije sakomentarima. u Ibn-Hadzef ukazao isPravDost ie njesovu N4 str.i. iun-Hihban. irJi*".21230 131. stt tltt i tt Hcnklt4atit-it''od'"t' zt i lbn'Eb.rrrrs..2t54 5r). 5051 vial"ti.?. a ne uöi El-Fotihu' t(tk' ' ndntd' ie k tjdr"" To rckao: upitln: irr ''k" kl:'njam" l r i o u l r . 13t1t malikijskihs'o i hanbelijskih3rlpravnika. l/380.h 4. Et Dütstti l/63e. E..1163r).tj A't nr protr'i Ll Furihtr ttttttt(l:u rekao: Acrrrannn14 .t-: Nei./ri.u tA32 i LtEd . ka.r r"D. str. vidjeri: . '?r guh".s{ Stojsnta QostaniFJntoL.tojl: NilP itprowl n"to: unold ko 1t' <lrueoiverziii orogs hirdis..ehirch.r u opcoj lormi i obuh\alr pro-uirft F. Bejheki 2/137?38/1918-Buhai u Ell/:29fi"".Sejhc 203/1'715. i r e L l .i.rir-.ä.zlttts'rcg. srrvueti: ar-. rr i. "'-Nl"riiln.. et'it'rattt.t1 i1'"rr' str' 6' od lbn-Tejmlje "'vlai.' stt t3'7 * vial".fu .1 1'ala'n*.Ovci hadi' je spomenut one koji iu" nu. 21t33' t4t.1/25.Etlttrn!.i. 1l2a\). e b i . .ilssl}r:. Samit prenosi L Ubacle ' u tt 4 ott. . ßpnvnonr' 3a Darekulni. niie pravio Ebu-Hurejre da znaöenjaove predaje moZemo zakljuöiti bi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä' u protivnom objasnio propise vezane za hadis i njegovo pravo znaöenje Zato nije ispravno iaziti da se riieöi Ebu Hurcjre odnosesamona dnevnenamaze $10 H(iiienkl Dusuki. 1128. Dokazi uöenjaka koji smatraiu da se opdenito uöi za imamom rleihl !e sellem' dxjc Poslrnik \illlallirhu b.tf.. lz. nli. smrt|ajU iNeveviovr pfedalu lmrm Darekutni l/:19/1212.."r". Vrijedi kako za imama tako iza muktedije i klanjaju pojedinaöno.... .sa[[a[[ahu afejhi pe se[[en.N r k o n l n p i j c f b u H u r e l"rre i eo o n u v i o 'rckeo l t . il-".Nejtul'ettlt t"t.5/91/17s9.tit et'r.Ltihu.

sabah_ namaz. Kadasu stali u saf imam koji je predvodionamaz(Ebu-Nuajm) je uöio naglas. vljj. 1/2151824."Potomje lJbadespomenuo dogadajkoji senavodiu prethodnom hadisu.ok ja uöim naglas. 3 89.Da. t/379.tt31j/t204. Samirprenosida je poslanik. sallallahu poslanik. Er nedünu4 ltfqarekrun 3/366. ne vrijedi namazbeznje.' Rikli su: .im tadareöe: '!e öjlite jer to. 32' Nakon Ito je naveoovu predaju.El-ialam.okja uöim naglas?. Fethul-Bari.ImanDarekurni kate: .upitaoje: "Da li utite u namazudok ste iza mene.Bejheki ü Marüetussunen.164." Poslanik. 2/234l2qt5.sallallahu aleihive sellem.. sallallahu alejhive sellem. Ialanül-ah|an.2/487. Nevevi.natnaza 3. 2t52-53tgtg. srr. sallallahu alejhi ve sellem. Besa. Ibn_AbdulBerr i lbn-HadZerkaär da je nepoznat. Daretulnri Zehebi.29/292 i Et-takrib. Ibn-Hüzejme I. AhmedSakiroi u predaju smadaju ispmvnom. stIJ.Berf. Naime. 5/313/22723. 'Da.Da li neko uöi neito iz Kur'ana d. Samitje iza.Tahavi u Scrhut neani.Nakonzavrsetka namaza sallallahu alejhi ve selfem. llbade b. ove predaje a prenosioci su Douzdani. predvodeöi dzemat.ibot.Lanac prenosilaca je dobar. Et-tethisut-habir..Vidieu Er e7 .Ibn-Mutekkin. Ed-diruie. Darekutni.ana? Ne uöite d.4tqo sa[hllafru oese[fen.Kadaje zavrSio namaz.t nnom u uöenjuKur. vZtS.Vi.t.31189-t90. tmam Buhari. Imam Tirmizi.Ibn-Hibban. I02.D?pni. je klanjaojedan nakon Sto od namaza u komejeuöionaglas.Isti ashab prenosi da su ashabi klanjalisabah-namaz za poslanikom. Hakim.-8r8U predaji Ebu-Davuda. osim El-Fatihe. Darekurni. Tirmizi. 2/101/?c7.. klanjao je Poslanik."321 jasno Ovaj hadis aludira da se uöi iza imamaiako on uöi naglas i to samo El-Fatiha4. Muhammed b. je rekaoda su nieni prenosioci imam Darekutni pouzdani.18/64.Buhari u Lf kirceh. Ahmed.imamauöio El-Fatihu. Bejheki.82e Darekutni. Munziri. rbn_ Abdul.l/318/1207.!. Hakim. tbn-Ha?m. l/3641869.Nejtut-pvtaL2t2SZ. Poslanik. osim El-Fatihe.im tadareöe: "Pomislih.bban. Ebu Daurd.inhadi\jeorUenio a prijeovoga dobnmt/ll6/t2d0. (Et-mevarid\ Z/lj4-t7'/460.." 'u"tir""zi.. upitao:." Ubade mu odgovori:"Da. vidie|n: L4eatinu\suncn. ErtuhJe.. Nafiaje rekaoflbadi: "Cujemte da uöisza imamomdok on uöi. ü_t2n3 i x Halku phlil. Rebia.2t2O3.. o Allahov Poslaniöe. Beeävi. l/2151824 i Darekutnija.sE. t/2J6. sporse vodi oko prenosioca kojr se zoveNalia b." odgovorili su.t.ljbade b. alejhi ve sellem..2/221222/601 3/36-37115I .Vidjeri: Ie hzibul-kemal. l/Jlo/f)00. Pouzdanjm ga smaraj'r lbn-H. prije ovoga hadisa navodise da su Nafia i lJbademalo zakasnili na sabah_namaz.tbu Da!ud.Ibn-Hibbdn. Buhariu Err imetuhatfet-inam. Beihek. iskalani i je cmaraju dobrom. sallallahu alejhi ve sellem.2lll7 (Sakn\. ko se to natjeöes. ZnöttZtt. jedanNafi. Hattabi..

ü.".*i.'::i:l*:#*""x* illliil'til#*#-$"**üä$ä#ä j"i'.Poslanik' i"[:T'+ffi #:"if ]f'l!-rt':{-ä}::T mstt'**a.":. jür::.**i*ru"llf "::l::i"i'fl.': . j:i'. .f."t^o: sebi.*.3:::." mi :ä'äü.'ft't*i.':.r.mq. sl ..".rifuxr. "._'ff ..i'Hil. .ilÄ'!-ii#i!. a arapsrorn na l#l'*i.ii dvije sallallahu u kojima Poslanik' predaje iiil:.*f.i:l äffiiläfi"ää. ji!tr.?."'y'fr u "Ne öinite-to'ieö uöitv-samo EI-Fatihü kome ie Poslanik.. tekst Akolazmotrimo Sltl:":""T.H:fl *fJ"ffi jezitor..ii"'.f f.+::::ii:***. Enesb."83o alejhi ve sellem' sallallahu 5.l.r.il:li: jiJ': ..j " .:'""1""T'öi'"äi"T iffi d" ":'...'-1"llTrJ"1lar'r":ffi" J sallallahu alejhi ll"tn.l.if l.f"i'"..#il#.l'l'"*t*ll.. :itäi'i.'ä l"rää.'pin" .""JJ...."Hä !üüü!:!lj'.4iT.rulnm':J1tnot"mooaou..il1il i.#.ll il-e$iui"tltliiliT. Malik prenosida je .::'Äliffi ärfJY:'Jl".JTtri.##''{.2.:"j""i'#:'.ffi jenj zar e. je .fi j'y'..#.:*.':#.ll'."ru."#'l:i. lilt"H """#.. äil.irztg' |.j.:x.i'lf. iä"-..'.*1.äF***tffi: *"..n:::'re'n""'.l:T"1ff äXlt"J*.irnut"ee"t.':iii.-:"-.l:l ti: :Hl..odne ***x."i'ioti*.' i-Jiiiur'u 3ijH"""'ff hadisa.13!'}" ffi liig:l: {+."H:T'"rl:il' u"''"'"*' a"jr'i Jffi .

. Medurim.edaie. Prenosi se da je Ibn-Abbas rekao jednom öovjeku: . Ibn-Surejkje pitao Omera b.kao sto öebiti spomenuto u narednoji drugim predajama.2t223.21221.Atija. t/328/J755. Om€r odgovori:..pa je rekao:. vjerodosroinim.anaiza imama. Hakim... nmr. sallallahu alejhi ve sellem. lbn-Abbasow predaju rrijediisroStoiza jer Ibn-Abbas Omerovu.iako imam uöi naglas. Darekurii..Da.drugoj predajistoji dodarak: uiio "'Za imamnaglas ili u sebi. zabnniouöenje jer osim El_Fatihe. -. ltn. Kab..öik alo budes.""'jasnopotvrduje Ova predaja hadisposlanika. *" Bejhekj. 2/24jl2945.öak ako si ti imam?.kinc ha\"t. o uöenju Fatihe iza rmama. nije govorio o vjerskimpropisimaza vrijeme Poslanika.Da.gid el-Hudrije pilan o uöenjuiza imama.Uöi za 'Svejedno imamomEl-Fariiu...._ upitaoga j€. l/316/1198. Hahm i Zehebi predaju o!u smalraju ispravnom.iti5e'jUe.."pr. 9ö/2t0. i tbn_Ebi_Sejbe.Bejhekj. vdjeüt r.auy. sl. \rr. zabranio uöenje iza imamana noönimnarnazima osim El-Fatihe. str. ne bi Poslanik. Samit. takoder.inan.alejhi ve sellem.{ytole ::Lr krra?tu houctaman.uöjo naglas?.in.Uei _. je staba. ove p. sallallahu alejhi ve sellem.n^gg_-r .maaaju dobn". jraTe: tmam Betheuje tanacprenositaca Sejh Mubarekfun p*.Uöi Fatihu.luls. Imam B-uharijakaie: "Omerovo mijeljenje. o. Z/238t2929..Abdu ah b."Zatim ga -mu "Cak je upitao: . sn.racä y6*llyl. viäjeri: Tuhfe!ul-ahvezi. l/365/873. Da se ovaj dogadaj zbio na nekomod dnevnihnamaza. LJbade b.hletutahlezr. zastupaju:Ubejj b.i.Imam Nejmevii lanac prenos. 3^Og/1322. verzüau kojoj sroji ovaj dodaral.' Omermuje odgovorio: al(-o budem !dio naglas. 29ttO6. el-Hattaba o uöeniu Kur..jer je Ibn-Surejktabi. ELkimetu hatfel-iman.. t6 i sprhu*tunne. Bejheki. su ashabi uöili za imarnom na dnevnimnamazima El_Fatihu i suru.q "'" El-Falüul je opieg karakrera Ova predaja i obuhvatisvenamaze. U". t6l51. 6.öakako samja imam. sallallahu alejhi ve sellem. E. Huzejfe. sallallahu alejhive sellem.n.\u. 2t222. "'. *'Buhariu Et. lß2717_48 JmamDäl-ekurn'. rbn-Mtrjt'r.pa mu je Omer rekao:.Vidi se da je Omer naredivao uöenjeiza imama nakon smrti Poslanika. LUu_Seia äl_Huari i drusi ashabi-""'" 7.". ".znal -24212q4O i u EI kirach.

kada uöini tekbir uiinite i vi' a kada lutite. hadisu nepripada '. smatfrju äu"-nff.rl" "ä eü"-g"riaa 3{.."ffi. 21221' ß'iiiiiti tt"ta'noai" l/338 odIbnEblHätimaiEs-s enul'kubra 3$vidietl: Bezl t-medihud' 41238-239. +ito.||'ninhadiltao tethul-Bon u il frkh slt Mcolmu i J4l t\4?tthrliui str' JJB nala .3al raditipo svimhadisima du2nost kaze: Obligatnaje lmamlbn-Hazm aleJh've ih. Prenosi bude uöio' \'i se tteba slijetliri.. ako se problemmoze "iti u-U-"11 je uöinjeno u ovomsluöaju' kao Sto prvojfazi.r: Jahjab Mein. dajuiiralo pravo osrmhl-Fatrne bilo zabranjeno za imamomlkadauei naglasl uee-nie koji argumentai'pravna dva ö"Ji."* (mualleran\ i prenosilaca lanca ti' porpunog ti"'r1.:i+o+ anit'Azitt "iu."nr.+o."nii.Ebu-Abdullah u\le u konlek'thadrsa od prenosilaca su nekog uiio.'.ä. ako je moguie' Allaiov Po'lanik sallalla}u rDomirili s' Neqr.i't*tnp"i kao ito s.Jue l/3ll/lTsq ie vidiett: Et'nut tla J/240 ovai doddtäk vrerodosrojnom "r."331 "Najveöi "Marifetus-sunen"' 2/46' kale: Komentor:Imam Bejheki u Ebu-Hatim' rruiirr.cfi Ü.ziiJzlisselb"-ruiS.... i sejh {lbanisu oru lbn-H17m lmam .p'r"" * vidietr Et'nnthttli un2 n3 i 1ctsirut'K 21292."t... Ebu-Davud' da i.tt"t. . sa pomrntl gaje neophodno onda hadisa o'"oga i"pravnost oremostavimo jjednomidrugomdokazupa Dl ä...ö1"".. it n"a'n"s.1*t-."po^l'i. 3t2a9. l/105/q20.. p''jr'lano haols' i derogrrajucr derogirani traTiti Nije ispravno mogudno"t to oostoii u o\oj rije(iti piJf"ri*:""i -gu..si |)3.. \e nadu "uprisLarljajujedan drugom najpre'eih J... Omer.a-O*Aumi8tt81i Ld'dtuic"1r'IÖ4odlbn-Had)erd' l/2soil0l83ti' *'i.: r.J "o Ahmera lmamBuhcri el b Hibbana Sulejmana oäi." pripada .143 ll Dokaziuöeniakakoji smatraiu da se ne uöi za imamom 'lmam alejhive sellem'rekao: sallallahu se da je Poslanik' l..i"-. 282-283. at ovajdodarak . l/256/6q5. .Ako iö."Je" i" '.ii.ffi.-r'i.ni. Dffeku'nr'lil2l/l2ll BejheLi' lbnMrdze. *eu. ^ v.".ii*lrl '..enulidc kad.jeiit'o. l" ulino"upo.i'e".it r'.kada bude. ri i ilc'greikom "lbn-AdZlan je pogrije(io Ovaj kazu: i imamBejhäki ilu-gurh er-Äazi "i'3 Ebu-Davud je greika ova da smarra hadisu .t.

Es-sunenul-kubru. Nevevi. sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi se da je Dzabir b. Vjercvatno ga nije smatrao obaveznim. a Sejh Albani dobrim. niti mog! biri snaga prednjim.od Ibn-AMutHadiia.osim ako bude klanjao za lmamom. 3ll12. Hulasatul-ahkan. nakonSto 2. Imam SevkanikaZe:"Poredtoga Stosu ovo rijeöi ashaba.€td". Vidjeti: Nasbur-nj?.8o6 Ako pretpostavimo ispravnosr ovola hadisa. Sevkani. Z/210. 3t24O24t . EI.üeniogaje ljerodosLojrum. 5/118. Ibn-Ebi-Sejbe. 2D20. sallallahu alejhi ve sellem.'Dakle. 2/5O."""" w Vidien: ELmuhalla.a kada bude uöio. r/332ß8m. Ul53-156.t/176. Abdullah rckao: "Ko ne bude uöio ElFatihu u namazu. Mubarekfuri i druei citirani hadis smatrajuslabim.imamovouöenje Kornenlql: Hafiz lbn-HadZer tvrdi: 'Ovaj hadis je dolao sa vise putevai svi su slabi. kai. Bejheki.d2evhetun-nckijj."8a2 uöenje. "' rU-irlaaZe.. rekao je: '.' V drugom hadisu Poslanik. A228 i truaul. Manfetusaunen.koder: Tp nkihut-tahk*.Balil. rekao: "tro je ujednoi njegovouöenje.e:'Nema namaTaoraj ko ne prouöi El-Fatihu u namazu.. ondabi odgovor bio kao i naprethodni hadis.216-t4. ti iutite. l/180. ZZ:SiZSgO i o. . muktedija 6e slusati imamovo prouöiEl-Fatihu."s3 budekla. * Vidjen: &.Fethut. ß Vidieri: Ne -evta t. Prenosi se. Zehebi.ve sellem" nanaza sellem.da je Poslanik.v258-259. 2D27-228. jasnomhadisu onene oponiraju kogaprenosi Ubade. NdJJri! eyta. Abdullah uöio za imamomu namazu. w Vidjei: Et-e|sat. s' e. 2n5 1. U257699. Tenkihut-tahkik. takoder lletul-hadis.njao za imamom.od Kinnevdtiia."o"'lbn-Munzir. u5 vidjeidtr efiul-Rad.rclhisul-harir. l/311. 3. 2/487:Vidieti. tmam Ibn-Turknani ovaj hadis smarra vjerodostojnim.U. tlul .U citiranoj predaji nije jasan dokaz da je Dzabir zabranjivao uöenje za imamom. 2122 1. od imama Zehebija. Tuhfe tul -ab ezi."M U drugomdjelu kaie: "Ovaj hadisje slab po mi\ljenju najveiih hadiskihsruenjaka.ne rrijedi mu namaz. !a. Darckutni. EbuM0sä er-Razi.jn. vidJeti. veö dozvoljenim ili prioritetnijim. - Komentat: U dokazima treöe skupine spomenuöemo vjerodostdnu predajuda je Dzabir b. rß22/1225.

Sabira 5."3so Ibn-Omer u k. Prenosise da je Abdullahb Omer rekao: uöenje..lerse kosi sa praksom lmam Tirmizi kaZe: ko. \ idreri. 2/b0.. ?/23212911 l/330/3783 i lbn Ebi-Sejbe.iu*Ls sunnc. poslijenjih tabi'ina i generacija da seuöi zaimamom..sa[[a[[ttfru 145 t "Ko bude klanjao iza 4. abdur ovu predajusmatraispravnomVidjeti: hre.nakon hadis' Ebu-Hurejre kaze: Miilienje jeste u'enje za poslije njih veaineuaenjaka ashaba.kltul-ahw:. imama.mrm.i. muje imamovo razumijetina koje se namazeodnose.."ott ieste "' e"jl"t i.tabi'ina i seneracija 8s5 'nldjeti Ari. "Miöljenjeveöineuöenjaka --ashaba."3ae dovoljnomuje imamovo imama.2/60 sr Beileki. rI/36 3'7i Et'isti.lisu uöili za imamom. 3s0 BrdzijJ od .fetul'ahv'i 212]. 21\ ' 2/364. 35' 14 lmamlon AbaJlB" u L/-tn?/r''Lr {17/2 l l i Belheti :rl J"rl8 Rezzak.rrl.dok je predajau kojoj stoji: "Dovoljno oru opcu je imamovo akoovaj uii na ghs .2/223i Tuh.ojoj verzijr kojaoponirxovoj predaji.i imam Malik' sa v2'7'7ll89. l/278.kat2ll3t 1El'nuntekt. l'/-.35r i veöineashaba sellem.0 .o. Prenosi ovepredajeKadabi ispravnosti Komentar:Allah najboljeznastepen ne moze posluzitiza dokaz o zabraniuöenjaiza bila i vjerodostojna alejhive sallallahu AllahovogPoslanika. Z:Zenoot i ociienio je ispravnimSliönoovomebilje. rjerodostojna prenosi ""'' lbn-Abdnlje imamo\ouÖenje akoovaj uÖinaglas iaze: Dovoljno "Ko budeklanjaoiza imama'dovolJno Ben kaZeda rijeöi lbn-Omera: j^no i iz njih se ne moze opiep su karaltera ueenje'."i I El diaDtiL.ivqlgffi SvojsttL aostanifun.. 1/186.a[eifr. prethodnu' Komentat: Odgovorna ovu predajuisti je kao na njoj "Neuöenje je za poglavlje: naslovio ImamMalik na osnovuove predaje S druge strane'od Ibn-Omerase imamornako irnam uöi naglas. 3s' Imarn rirm. pojasnila uaenje imamuöinagla\'"u kojima ncnamale predaju iogranieilaje 35l da nije uöioza imamom seod Zejdab. od imana ZcrkanUa' komentar oogledati 3s!iiiieti: at-rennia.i.nhid tl/36 Ovdje bi bilo pozeljno r/ 'n!rere.

ko @ Zelida se naljcöe sa mnon u uainju? lbn-Silab ez- 356 Viaieti: Oianiurteian.rekao je'.kogapojasnjavaju drugi hadisi. . post. upitao: "Da Ii je neko uöio ßtovremenosa mnom?" Jedanod ashabaie rekao: "Da.638 i FethüI-Ko. Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik. Tuhfe tul -ahve zi.a potom iuti i slusaimamovo uöenje.anaiza imama. zekat hadZdi.a hadisi naredujuuöenjeEl-Fatihe.1i.Zato se kazeda ie sunnet doiao kao pojasnjenje itumaö Kur'ana. ja. 2t2t 4-219.. Komentar: Postojeraz-ilazenja medu komenalorimaKur'ana oko povodaobjaveovogaajeta. Citirani ajetje zabraniouöenjeKur. l. Isti sluöaiie i sa ovim ajetom.o'o Ako prihvarimo misUenje veiine uöenjaka koji kaZu da se ovaj ajet odnosi na namaz. Ponislih.kako twdi imam Munziri. ja stx. El-dZaniu ti ahkanit-Kur. Ako uöini bilo Stadrugomimo ovoga.zanemario ie rad po jednom od dokaza.1. nakonilo je zavßio sajednim od namazä u komeje uöionaglas.Nije ispravno govoriti o dokidanju jednog dokaza ili traziti prioritetnije misljenje ako postoji moguönostpomirenja.Stoje svakakopreferirijuöi stav.t-iüaf. 7t336-33. Allahov Poslaniae.!." Poslanik.anomkao jto su: namaz. t04. sunneta. Ed- * #. sallallahu alejhi ve sellem. Ako muktedija prouöi saino El_Fatihu nakon imama. 643. da biste bili pomilovani." (hijevod znaöenjaF. g/Zt6-221.Dokazi uöenjaka koji smatraju da se uöi za imamom samo na dnevnim nannzima Allah je rekao:'A kad se uöi Kur'an. odirnama sevkani ß tJporcdlti.an.) Neki islamski uöenjaci smatrajuda je ovi4 ajetom dokinuto uöenje iza imamaako imam uöi naglas.postupioje po ovom aJeru i po hadisima. ako za to postoji moguönost. kao Sto smo prethodnoobjasnili.3s' poznatoie ia veiina obredoslovlja nüe detaljno pojaSnjena Kur. sallallahu aleihi ve sellem.31i. UzviSeni Sutite.. sallallahu aleihi ve sellem. onda ga moramopomiriti sa ostalim argumentima. veö se ove pojedinosti uzimaju iz Poslanikova.353 2.3i::7:. vi ga sluiajte i .

prestali su uöiti zajedno sa Poslanikom.2/301-102/799:1Ibn Hibban.iutim. Ebu-Hurejre. ffi Yidieti: Et-t tinha. 2/187/983. rekavli: "Ne crirzite to osim El-Fetihe.2/226i El-tlrdatl\ki. kao ito smo spomenuli u jednoj od prethodnih predaja kojü biljeZi imam Muslim.Tako bi odgovor na ovu predajuu namazima. osim El-Fatihe. l/304/918. e o m e l r i m r m povrsenim i m x m o m\. Zelio ie ukoriti dok uöi. iel' be:.osim 3.e. Humejdi.ihadissmatri Ahmcd. koji jasno ukazuju na uöenje El Fatihe iza imamana svim namazima. 1/1O3. se dr je lhn Me\uL!rekru: Ne uei se 1r imilmom.e c / r b r ä n au ö e n j a Poslanik.Vidieti: ts'rtrnc. 61362 ocijenilivjerodoslojnom. vidJett EI d:e ü \'t!'tadil.Tühfctul ah|. 9/303/93 potpünu ne znnöe ove djeai pouzdani-Me. Prenosi ako imam ne uöi lnaglas).1.a k od i r . Mffaffafiu a[ejfüle seftq- 147t Zuhri kaze: "Kada slr to öuli. mnogo öemu liöio komentaru na prethodno spomenutiajet. 2/205/312.360 ashaba koji ga je ometao u uöenju."35e alejhi ve sellem. dobrim.rani.ali ne i u sebi..1-285. sallallahualejhi ve seltem.imam Bejheki iNevevi su odb. Da im je htio zabraniti uöenje. Ako bismo ove predaje. 2/2t)1-208i Ei ieitu l'nüüia. naredivaoje uöenje iza imama.Ibn-Hibban. ßpravnost oveprcdxje.!/ kubra. ustvari. Prcnosi se od veÖine ashaba da su uöili u namazuiza imarnaposlije Poslanika. ove ptcdaiesu kate: "Prenosioci l2."0o' Komentar: Postoji moguönost da je Ibn-Mesud nislio na uöeiJe Kur'ana za imamom.onda bismo kazali da ona ne moze biti snaian argumentpred hadisima Allahovog Poslanika. .ttje ne rrijedi narra.sallallahualejhi ve sellem. IbD Kajiim i Albani su ovu predaju Hrfiz Ebu-Hatim er Razi. kao Sto se obmlio ashabimakoji su uöili na sabah-namazu. va1 '88 '61Tab.ili ovu predaju." Nisu potpuno prihvatljive rteöi imama Ez-Zuhrija da su ashabi preslali uöiti za imamom.iz koje se zakljuöujeopöa zabrana. uzeli spoljainje znaöenje bez pokuiaja pomirenja sa drugim argumenlima. Tirmizi.i. 3/36'7'368.2/28.2/17U. 15'Nesai. sallallahuatejhi ve sellem.ka<la sallallahu Komentar: Iz ovog hadisa se ne razumije opia zabranauöenja za p l a s o ml.shodnohadßkoj tenninologiji. 1/155/736.to bi jxsno rekao. i SÜt:tus sataL stt 99. bi uöio naglas.l:. Ebu Davud. Medütim. koji prenosi ovaj hadis. IIariz Heisemi.Slojstia ?oshflifunog. Innm Tnmizi ova.15. ito je zabtanjeno na noönim po miiljenju svih uöenjaka. Prestalisu uöiti naglas.r.

i. na pr\.. y. t8/ö0. _ Postupak ovoga ashaba. 13 130. Mudiahid b.l7l54.iZehebi o!u predarüsmarrajui\pravnom. utrnnza 4.. r El. isDravnom. i Albani ovu predaju smatraju ispravnom.r..Na osnovuovoga imam Buharije uöenje ta imamomsmin-ao obaveznim. Bejheki. w Büar. koji su prakticirali uöinie iza imamä.ku. str. a na zadnja dvarekata samo El-Fatihu. Abdur-Rerzak. Enesa8ö5 idru. rtr.."" p*d"i" ".A222. 1t365366/874.863 Ove_dvüe predaje ukazujuda ako iman uöi u sebi.Uöilismoza imamom na prva_dvarekatapodne-namaza El-Fatihu i suru.muktedija moZe pored El-Fatihe uöiti neku od sura ili opöenito odlomak iz i<ur.ih ashaba.l!T:Hd -sunen. nije doziviovrijeme sallallahu alei"hi ve sellem.takoder.hadisakoji prenosiUbadeb. 2/ll0_tjt/2775. Bejhekt. Medutim. %2rbn-. .tmam Bejheki wr. 2/22I Sahihus I t256 w B\thari D El-kimetuhatfetimam. vidjeri: Tuhfent-atuezi. Samit i predajaOmeä b. pa_ zato_ne mogukodstitikaojasanargument na ovom mjestu. Darekutni. Bejheki.Iman D. Hakrm.2/243/2944i i tiraen.. el_ Hattaba koje sujasne po ovompitanju. Imam Bejheki navodi oko pedeset predaja od osamnaest ashaba koji su uöili iza imama.ve seffem.i. str.. dokaz je da u3enje iza irnama niie jer MudZahid dokinulo.d€rr halfe I-imam..stt. poslanila.Liraetuhdtlpt-inon.öuo 6. u ovim predajamanemagovora o narnazimau kojima se uöi naglas.kao i mnogobrojne predije od tabi'inai generacija nakonnjih."86a Odgovorna ovu predajuje isti kao i na dvije prethodne predaje.Imam Sindi. DZebrkaZe: samAbdullaha b.Ailinu predajubrljezii imam Buhariu Eltj. Sliöno ovim predajama navodi se iod Ai(e.. U327l3750. .y32}/t217. Ibn_ Ebiisejbe.i Ibn-Ebi_Sejbe. Hzktm. Imam Bejheki . od imama Buharije. 100/228.ti: . 6" S"1neW ZtZll-ZUtZS+7i 2950.a na zadnja dvarckata samo El-Fatihu 'oo' 5. Prenosi seda je Dtabir b. za razlik! od. t/328/3753. 2/242/2942.Ldnac prenosrtaca ove pred{e ubruiase medu najNpmrnrje koti posroje. 2/239/2932. U256/6g4.ana.El-kiraetuhalfel-imÄ. Abdullahrekao:. Ebi-Talibnaredivao uöenie za imatnom na podne i ikindiji-namazu. Navodisedaje Alija b. Onajko ZeIiviSenekasepogleda djelo .a dvarekara El_Farihu i"uru.Vidjeli: Tuhfetul ahve. Amra da uöi iza imamanapodnei ikindiji-namazu.Madt:.

prauniie..tuouuoovome dogadaju e6 Vidieti:Iul!irü1-(rrr?ril-A:i'r' 2/292.ensrrija t". o" "i Ei-farihr.. bez nje lreca skuprnrn."l" ""it pravnrka." .i. i/ d\r rcllogä' nenrih\rtlji\x O'i primjeclbrje i-"Ä"il.'i". <ve miiljcnje rko vei nije mogucepomlnll mo2eodabrctipreferiraiuce ili nekeargumenlc.od Ibn-Kesi|a e7 Vidieri:J€.ii"Oi nut. i.ll|128-29 B€gav'la' * i.rSdnini/Brrlrari.. nssloji polkr :t Imir' ucenJalia skuplna iedna u!lxvnom rrzila/enja L. 'nenar.ie r a d i l o b \ a l o u k r / u j ei p o e l s \ l i e \ \ e i c J n oo l o i e m ' e n e m a z u imlmx i mukedila 'vtm S"hihu : Obl\ e/c uÖenix "". 3/505'5O6iLtsdnl gabe 2l51o .ä|. vidimo da sv{ka "J" iicpiri Ti:!:ll: dokä/imx kojima rxspola/e./'. nattnt'nLrttit iä").iä"li äü". Meattn t te 'i1' 3/320'-od reJsitl ' I 5trl3' beiaü' I'eth 4A18' ttlgt'. niirn"u.i^i.. t"".."ii".uo..rc..rcl l. zrii:. ovcj hcdis vi ga \lusalte I kome Uzriieni Allith lilzc: A kada \e uöi Kur'an' 'i'rüi" da secitiraniajet smahaju a" u* nirr p"milovani"'ovi uöenjaci slu5anje' jer oänorinu nu.1"'.".nr I m r m u c l n i g l r s r r ru n a m r z i m au .'r* hcdr\al'hcb Ubxdeb u verziji koju ." t" p'""".i Üblde b S:rmit i da "".14e )l koje.Kuianx /x nijc dozvoljenn rjafi.uni ajetje objavljenu Mekki's{'e ilc imamcDokil/ na srbJhncmllu ucili Ll-l-Jlihu u \4edini aielir ovosd Samil . m j e \ t t lb o r i l \ l r i n ä p u l u b i l o d d sebi".u. frcvnih öeBre o\no\u na iii broinrjedokrze r.'.3"? Diskusiia o argumentima prve skupine skupina' shodno Nakon navedenih dokaza.. 2/369 od Ibn Berula w vidieri: Et-tetltlti..i" pri.1"t l" .nateduje *u8 po tome' samokrda imamuöi niglas Prema .i" lJ-."u"rt xjclom L] o'igovxra * r."iti..r' su nakonobjave a ashabi P.-1i foji .4edulim.i' ucili ni:lä i7 .äi". 9145'7 '70Vidieti:Eh:'.azu rekao ashabimaäa uöe iza njega El-Fatihu' .ia"aiii""i"l. iloLaze kao \idimo ds pnä 'l'upinä imr n'rjixsnije tJ orome sluöaju ve cleJnr u kome ie Poslanikscllallähu hadi' kuji preno.or" u kojima imam uöi naglas' se.* r. imam'rKurtubijr.t""tr.

....i_y:11...j.*."-ff"^ 37r Ebu-Davud.: li:ij. Samit. . n.ri bio dokinutovompredajom. ..njega.i daje..ü il..:*1ll -i.V.rijeei E7_zuhrija usre u r.:. F" ! hut.ve sellem... ..i.1'. n\ ü !.p". lacrn onal koji radi po svemu Sloje kazao ili öinioA ahov :rayr::eErl. *'o rije. z*.. uostalom. poslanik.smni. od Bejhekija.': "!:ji hadisom koga prenosi Ebu-_Hurejre ._ql"-1119:" u..Sve Stoji aoSlooa porfa"ifia. suitaje istinakoja semorasliiediti. imamaZerkanüa i Tenkihui-ketan.ana mimo El-Fatihe. sellem.t}".T:11::i susrozni dasu. .z"i.. *:lj*:l: ... !ltitajuti hadis koga prenosi Ebu-Hurejre. ZBS_ZB.J1.!::i.Llbadeb.. v. .. i:...'fU"_Sifr"ü J_ 3dgo1glr.54..: r.nije ispravno davaliprednosl jednomod dokaza. i to nakonposlanij<ove.sa.J: rosraruK. lakoder.onreksr had. sallallahu alejhi. Ebu-Hurejre i drugi ashabi. :1l"l.ä:.."j ". Omerb._r. MoZdasu ostaviliuöenje Kur.i E.lol::: bi r ßi B. räkoder: t. "1k:.ka1^ e7:r smo sabah_narnaz iza Poslanika.ovome hadisu nisu porpuno jasne..-n" il.._bfl.u...i ä.ä#.. n'ilj..::iji .:. Drugo.:.... 1/279. i .. ratoder. il..u 21201. Ne moraznaeiLi da su ?r..-og..i!.:! t?or:. d.y:l:. Tako im je.----ukazuje da ovaj ajetne mozepoiluziti kaodotuz nu ouoÄ" .i*i"".zuh..ä . s6!14[ofr atejfü eesetten nonuza . 'S. a drugi ashabito nisu . ....öä1. el-Harlab.iÄi . Ovdje mozemo samo dodarida rijeöi imarna l. zot.:lT. a .i "" .0{. .' .r".li*_ M t...'."i.r*nje Bqheki..p"rr. .'*':n': ::::! f lrc... 1."ä. prethodno smo ukazalina ponxrcnJa ovogaajetasa hadisom koga prenosiUbadeb.I150-fuifu. .".r.. r.. lDt51823.narcd.toß||.... :!:! :.. . 1"3 -t :l:l::"j:1"1:"j.. nJc uzo-o. t".ol:1.:nia. *:.: Manle... salaltaiu aleJhi ve sellem.. str..sakomentarom .1lj:r". na noönim namazima.". rraZilisu da seuct rzatmama na svim namazimao..us sunn. t.:i:. i.. prenosiUbade.i nije moguieda se ispravnihadisi suprotstavlj_aju jedan drugom.tuj" ukazali smo na neke .i.Tako bi hadis k"ji p*.f.l1"l9i vidre. . zastupaju: Mä.".prihvalanje svih ispravnih dokaza ie oäee oä ooDacrvanJa rlr zapostavljanja nekogod njih.:". sallallahu alejhive sellem. ako oosroii mogucnosr pomrrenja isrih..k.ri:Jil.jästu. Lr_Haub. Ilj:a...Klanjali biljeZi Ebu-Davud. vezane za.n.ii. drusa skupinauöenjaka.*Ju ajnaot ostavtl uaenJe opcenito. Samil. sallallahu äf".ll{'_ll:jl * "srraur"p'esJi Ub. uea üui i. sJUffJu alejhive sellem.. h o y. . iji.

puteva ieihul-islamlbn-Tejmiije. 5/269' od hafiza AskalafiJa i Fethul-Bari' 2/36'7 Redteba. drusih ashabada su negirali uöenje El-Fatihe iza imama Spomenutr u.urfaova.Ibn-Sihab u nekim hadisima'8?a naredioda uöine.oval hadls ovoga hadisa.n 5-n9 . Neki islamski uöenjacisu odbacili hadis Ubadeb Samita' smatajuöi imam Ahmed i *u rfuui. pa ni u vdjeme njegovih Rijeöi imama Ez-Ztthija su u ovome predanju' hulfair-raSidina. uöeniji su od Ibn-Sihaba ez-ZuhÄja."rcä.8?7 je spomenuÜda se.. Fekinutog lanca prcnosilaca)'koji se uvaZiti poredisFavnih i jasnih hadisa' moZe Na ovo motemo dodati da neki hadiski struönjaci u potpunostr odbacuiu mursel Fedaje Ibn-Sihaba ez-Ztthrtla. Stoje jasno spomenuto ez-Zuhi pripadaskupinipoznih tabi'ina.Takoder. za imamom' El-Fatihe uöenje koji su zagovarali Hudrijaidrugihashaba.Aio bi pretpostaviliispravnostovoga hadisa' kako onda elEbu-Seida Ebu-Hurejre' i-ru"j.u on nije . 1 ne slabi tmam Nevevi je nepobitnodak?zao tanci pienosilaca. n itdjeti. neophodno neki su slabi' a neki pouzdarr' oreösi razlieitimlancimaprenosilaca: jer se u obzir uzimaju ispravni iuko du.koji sigurnonije prisustvovao koii se navodi u hadisuEbu-Hurejrehema tome nJegova doeadaiu alejhi ve sallallahu *äniu au tu ashabiostavitiuöenjeiza Poslanika' jer Zivio . Ouo milliänje.namazimane moZe biti dokaz. sE.Medutim.cetvrt i peÜdokä7 Prveskupine' "' tt"'-Sir'"u *-z"M ji rodennaton 50.-u radilo. od Xejhul-islama.. izmedu ostalih zastupaju Ispravnoje prigovoriti nekom od . *ü"-" Porlanitu. es vidleri: Et-nedbnua 31366 i Inanul-kelatn.häbi.na stepenumuisela (tj." no. "'iiajÄ. "' vezane za njega na svesumnje i odgovorio ovogahadisa isüavnosl Sto se tiöe predaje Omera b.23^63 i El-etmanast 2G27. na t oeni.pa su njihove rijeöi i mi3ljenjapreöada seslijede. ' od lbn' r"t iu"r"n iö. sallallahu alejhi ve sellem..put omera b el-Hattaba. ne pddavajuöi im nikakvu vrijednostj?6 sto ie lof jedan u nizu dokaza o slabostr ove oredaie.8?5 ne ustvari. el-Hattaba da je taiio uöenje za irn unom na svini namazima.. u"" dvojbe. godinePo llid:ri vidjen: sij? eatanin nubekl 51326. jasnih predajaod nema bez oizira o-ko* . U"atmu.1"huait u globalu vjerodostojan.nismo naSüadekvafte odgovoreuöenjaka m VidieriEeci.i pot.

3tt4{. kada je traiio uöenje za imamom.satlallahualejhi ve sellem. Takoder.kako za imama tako i za muktedije i pojedinaönelilanjaöe.:t Mehasinut-tevi I. takoder.nikakav komentar na predaju koju je zabiljeiio imam Muslim od Ebu_ Hurejre. a u kome Poslanik. .jer je Poslanik.i njegovih plemenitih ashaba. 2taa. neld uöenjaci kaZudaje ovo opöi hadis koji ne moze posluZiti kao dokaz.El-el_rnamu" nije uopöe spominjao ovo predanje. uzimaniem ovoga misljenja daje se pravo svim arglmenrima drugedvije . Nema mjestalogici poredjasnih dokaza.\koji. ovaj hadis ostaje na svojoj opöenitostii wijedi kako za noöne tako i za dnevne narnaze. 3t6}:'.ali nakonStoprouee El-Fati}u.kaie: "Nema nahaza onoi ko ne prouii El-Fatihuu nat@Zu". najbolja uputaje uputa Allahovog Vjerovjesnika.a UzviSeniAllah najbolje zna Meritornüe miStjeDje Na osnow iznesenihargumenata sve tri skupine.nije pravio razliku izmedunamazä. Isto ovo vrijedi za prcdaju Ebu-Seida el_ Hudrija.lmam lbn-Turkmanije preiutaoOmerovupredaju.unä. 31e V idieü: El-dievherun-nekiii.koji ne smatrajulegirimnimu-öenje El-Farihe. od druga dva mi3ljenja.razmi5ljajuöi o kur'anskim porukama?!U protivnom. U veri s prvim hadisom koga su zabitjeZiti Buhari i Muslim.Takotler. nije ispmvno odbacivati vjerodostojnehadisejedne. M't idjetj Ll-nuhalta.r.3Te Sejhul-istam lbn-Tejmijjeu . zw nije obavezamuktedijama da sluiaju imamovo uöenje. salallahu alejhi ve sellem. ne uvaZavaosim dotiöno miSljenje.MoZda öe se reöi. kakvaje korist od imarnovoguöenjanaglas? Nema dvojbe da su muktedijeduZneslusatiimamovouöenie. ne pnveöi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä.. Sejhul-islam nije dao .moie se zaliJjuöiti da uöenjaci koji zagovarajuuöenje iza imama opöenito imaju naijaöu i najjasniju podlogu u praim dokazima. Takoder. sve dok se drugim pravnim dokazima ne ustanovi da se njime mislilo samo na odretlene namaze. sallallahu alejhi ve sellem. hazio od ashabada uöe iza njega El-Fatihu na sabah-namazu.tto dok i" uzimanjemjednog. prema tome. Medutim.

i'..1.3t2Jhi Mcdamu 33t'niiie\i: Ibn'usej in' 1|31I Ferava slabo'ti njegove i !u iurtit' s moguönoiöu .""".'.pri tome.Jt:". ne budumogli okupiti "i".fi.unälrei il potpuno ä. t"'p"ltlll: po/ivajuci ..-iu i tl.samoza dokaze je ispravno Sta a. doci do praunogrjeienja .'atz"e slabUim s mogucnoscu n" o. t.t. urujti.g tf**d imanaili drugihokolnosti' razilaienja' onda im K. ako Dakle.. Ztog rcga niji dozvoljenopojedincuniti skupini odabrali smo lako neosnouanim i."-txi sauöeniem oko ovog pravnogpilanja poznalasu.uäui"rnodruga misljenjakoja smatramo pitanja'poput "iirt""" "'o""tie"oi. "t.iiu jzazvati oorriroii u pravnim miiljenjima'alr ne lolense islam toleriserazilazenia srca vjemiÖkih razjedinjenje i Sl"":q'. mimoEl-Fatihe' u'iti ira njega nijedozvoljeno Dok imamuai naglas 83iMuktedija saEl-Fatihom' ie.oo naöin spuiianja na sedzdu ird Nema smelnje Medutim'takvi imam äiii"":ä. zuti.u u"tunja rukuu namazuizgolor rije'i preleruatl Jeono..kttii jedni radeu onomegdjese'lazu' a da loleriraju da zaiedniÖki ie duZnost -druee I tspravnost da kadaseispostavr Bitnoje na'lnaöiri edieserazilaze.ä rnl<ri"niu..th . ako imam uöi naglasmuktedijauöi samoEl-Fatihu' sebi.Jtt je vratiliseKur'anu obaveza sede5irazilazenje..i""ii"i*llutr./: skole 5vall. ä. je po obaveza raditi dokaza koji nije derogiran' .drugeskupine'a Allah najboljezna drieöi se.onr"nrrtu islamsiih 332 sure oveöasne i*"r Jä t-"....oq Öetiripravne meduimamima a naroöilo davnihvremena. upucuju gdjele dovoljnoprouöitisamoEl-FatihuNa ovoJasno namazä.tnih i dva zadnja rekata öetverorekatnih ärrrn'* ."g ul'Ießva 2lll54 s vid\ent:E.poÖeti uöenjala po *.t" 11 da osuduJu äälni". .. *tahr trorek. prethodno spomenutidokazi.il. Kada Allan Uzvlsenl najn nebi rjeienjeU protivnom naiispravnije ieu niima jednos . Ll-nuhatta. "t:"iler drugakao ötoje to öinio svaki ili mr'nju buduöida vjemicima medu neslogu n" .. tada muktidija uöi El-Fatihui odlomakiz Kur'ana' *.rjelavajuöi medusobna ...'.k"g.'u.o ouit izvorima Ato se muslimani i'.:-" i sunneta.od Razilazenja Napomen.-tcmhid.i lsto ovo vriledi i za druga pravna "amin iza imama' äi.

. tOt3S. zabiljezio je imam Bejhekit\ El-nedhalü.ououärru. 2t63. bez obzi.kts+ njemu i nije dozvoljeno zbog misljenja bilo kojeg imama ostaviti rad po nekomod dokaza. rakod.r.Uzeto iz Miftahul-dienne. pripisuje imamuMalilu. tuBetheki * Ibn-Abdul-Berr u El-dilrnia. t/107. sa dobrim lancem prenositaca. '* vidjeti: Hasijetu lbni.2tg2l-g26 . sa ispravnjm lancem prenositacr.qdrjercdosrojnjm taniem preno.itaca. 145.88a Cirirana izreka!e.iistaknuriie -ih islamske liinosti i osnivaei velikihpravnihikola nisu dozvolilida neko slijepo slijedi ili preferiranjihova miSljenjanad hadisimaposlanika.fr Imam Ebu-Hanife i Ebu-Jusuf kaZu:.2/ I62.Abidin. ^'vidie|j: Sij?ru?atanin-Aubeta. el-Mubarek prenosi daje imam Ebu_Hanife kazao: "Kada Poslanik.rana stepen njihove znanosti. . Niko od imama nije obavezivao na slijepo slijedenjenekoga od islarnskihuöenjaka posebno.Nuajm ! El-hitije. Kada kaZu ashabi mozemo birati izmedu njihovii mi5ljenja. Ebu.. 3s lbn-Abdul-gen u Et munteka. 2ß25 j61. sallallahu alejhive sellem."336 lsto ovo se prenosiod osiatarri imamai Ebu_ Sevra. 153/179.to -o je poznalirabi'in i pravnikEl-Hakem kazao b.ncdhalu. 2n2a i Hori\etulbni-Abidin.Kada ImamEbu-Hanife je_rekao: seispostavi vjerodostojnost hadisa to je m^oje miSljenje.Iarhut-t?\nb.'"'Abdullahb. nesto kaUe to ie neprikosnoveno.762_ 1765. El-kat lul-nufd. takoder. Utejbe el_Kufi.rbn-Abdu rBer u El-dZamia. dok uöenjaci mogu pogrije5iti u interpretiranju vjenko_ pravnih pitanja. 2/63. 3/300.1tttt.'Nije dozvoljeno nikomeda sliiedi ß A"t'*r " n"7"ut-1"*iri str. sE. jer nepogrjesivost u vjeri pripadalamo poslanicima. Hanb I El*kihu vet-nutefekkih. sallallahualejhi u" . Dzebrje rekao:... siff.. N. l/44t i u Ll. Zlatn€ izrekelekih islamskihuöenjaka Poznati tabi'in Mudiahid b.Odsvakog seprihvata i odbüa osim rijeöi Poslanika. od lbn Useimrna. 92 i 104 iz fusnote.885 . Ovu prcdaju. '* vidjert. Sto se tiöe tabi'inadiskutovademo o njihovim . sallallahu alejhi ve sellem."tt"-j'fo'f.

.#tülli*Xli..i1.'"."d a ostavrte alejhive sellem'uzmiteSunnet d""it ?.mirna .y. lmam Safija se naljuti i reöe: opasao ifr "i me mozda vidio u crkvi?! Da li sam to. *liüitr.i"ll"üi t"iää'' r' da o'ri r5" ":i' s ffi]ffi:':"..' .?il1ii..T**?i*:ilffi .:täö"jHä*'.ll::il#T.d ^.tuuiti Od imama zbog rileei ioslanika' sallallahualejhi ve sellem ue en'iLu "Ako vidite u mojim knjigama sto se kosi\a nesro ""iii? -a'l"Ol..rn pätrLir..podudara ga ostavite.iÄä!r.uiHt:.li.:. iiö'ööF T :t::Tl. sr viditeda se moje misljenje.". od Ibn-Kajjima' "l: 3::1?:*ili:i sT1:1o. jaöimargumentima) njega jekazaoi t" :'T -"j"*..ö1il6e'i talamut' od rbn-H^zna.Ak.. 6n44. navettlin.'ljH1iilJ'13j. znajte da samPametzguDlo l45 od imamasana Ja' w Vidierit talanul'nuveki'in 2l2l| i lrtadun'nukkddstr' A.:''öä:$:"1.."'. r*.11"..'j.lzi:.r-."'# iä ::j1."radpo nJemul a da neprihvatim hadis.i. .äl ä"n "ga prihvatiÖemo (tj.l :i. KJt#I'..banija .. Malik Imam l'i.lit. i24 r.ltrl-9+l:?#LT"'6. 1/?5. Prenosim zunnarom?: "Nije dozvoljeno Safije se prenose i naredne izreke: --o.x!nI"." ahbari r .iip'.t#":*5"rt..1: savjerodostojnirn 1/174' Äsbihan' m.u'ä.o."'"' u Drotivnom i potvrdio njegovu Jednogadana imam Safrja je spomenuohadis rad Po Jedan od prisumih ga upita da li prihvata vierodostäinost.i)llJäii3 po njemu. sallallahu ". "Smatraö li me iodönom'hadisu..sebe trüäi..j:ll+i?j'fiü.y':::.*:.

156

ve se[[en,namaza

dozvoljenoostaviti vjerodostojan Sunnet zbog neöijeg miSljenja."8e8 "Odriöemse svojihmiiuenjakoja nisu u skladusa Sunnetom Poslanika, "Vjerodostojni satlallahualejhi ve sellem,i slijedim hadise."8e hadisi su "Ako se preöiod mojih misljenja. Ne slijediteslijepomoja miSljenjal"em "O Ebuuspostavi vjerodostojnost nekoghadisa, to je moje midljenje."eor Abdillah (imam Sahja se obraöa imamu Ahmedu b. Hanbelu), ti si uöenijiod meneu hadisu.Kadavidii vjerodostojan hadisobavijesti me da radimpo njemu."eo2 lmam Ahmedje govorio: Ne slijeditemene.ni Malika. ni Safiju. ni Evzaia. ni Sewijaveduzmiteodakle su oni uzeli."00l Imam Ibn-Hazm, osnivaö bukvalistiöke pravne ikole, govoreöi o "Da je ispravan jednomslabom hadisu, kaUe: radobih ga prihvatioi ne bih ga ostaviozbogneöijihdrugihmi5ljenja."e@ Na drugommjestulbnHazmje rekao:"Sto senastiöe,niöüerijeöinisukategoriöan dokazosim rijeöi Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem. Da ima ispravna Fedaja od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, po ovom pitanju, prihvatilibismoje i zadovoljilisetime."eos Velfü hadiski autoritet Ebu-Bek b. Huzejme je rekao: 'Niöije se rijeöi ne mogu uporediti sa rijeöima Poslanika, sallallahu alejhi ve prenesene."e06 Identiönoovome kazaoje sellem,ako su vjerodostojno Omerb. Abdul-Aziz.eo?
M yidietl lalamul-muyekki'in. ln. s Eb;-N uaimu El-iila:e,9/ | 07. V idieti.rakoder: ,la tanul-nuvekki'in,2t285 . m vialet: .rAa,ar-Sa.f t. sr. b7-68.od lbn-Et)t-Haum i. 11473, od - M"nakibLs-Saf imarnä Beihekji&Hilrer" l-cttiia.91t06-101 i Sijcru?alonin-nubclo. tol33.

^' v;a;.t, pi--unouo itsr .

x7 Viijen Hilijetul-evlija, 9/170, Sijeru ealamin-nubela, ll/213 i Humetu ehlil-itm, str.181. * fetani, (ttl). LJzetoiz Sifetu salatin-Nebijj, str. 53. Vidjeti, takodeti lalamulnuvckki in. Zt2Ot. Lr-nh. str.588i El-kavlül-nufid. I/61.od imamaSevkanjja. 'M vidieti,: El-nuhalta. 10/408.od Ibn-Hazma. eos vlüer;.: El-nuhalta. 5175. eß Bqleki r El-netlhalu, ,106, Hatib u El-fekihu rel-nutefekkti, l/536 i Kajsed u preno.ilaca. 2n 28.sa ;pmvnim lancem --_T?.*irctul-hulfaz -'Darimi, tt8l432. Adz:um! Es-i"nah. l/182, Ibn-NasrMervezi u E(-rxnrp. 9ö, Ibn-Bettth \t El-ibane, l/60, Hercvi t Zennul-kalani w ehlihi, 3/12 i 5D1 H^nb n El-fekihu vel-mutefekkih,l/508, sa dobrim lancemprenosilaca.

1s7!

llli'l ::i$i';: iiljikT:$:' ,""'.",'.:$;'S, ?lü'",iil1",i,,il1 rlejhr ve sellem k()jesu nefnl ialloll.rhu
osnovomkoja sudl Vidimo da su naii prethodnici -smatraliSunnet

l:',*i.',liitll*',l.yll'i,',"i"iiil,;::l'";lüü::': ;;;giT

; liix ;:rq*r i::11: :n; : tr[ :r{iil-''"'J,""
Poslsnrka sijllall' prihrrtite Sunnem, ' eshabir"njegovih

T"'i: ::^:?#jT"il"'l:; Tlffiil::'tff l'l *.i*1"'J1",:i"'i:lili' sa skladnosti nisuu potpunoj akonlihtvi siavovi itt#;ö;il
ili Sunnetom Ku/anom
lezi s Postom sest dirnir nirkon rxmir,

jedanldmi::J;'J"i#T^f"li:J spomenutemo s ovirn u vezi

:: j: 1'"i: ;I;'"""";,::i t,T:: r:iiil::'ül.: ::l* l*.1'; s] iäti;i;i;il;;;";h::,,::"H;,";;p*'l','ffi9'iii'"Iil
""sur'it'u " u'uo"'" ff äliii;:"#"5il'HTI"".lil!|'".ru;.ri'nekih na miilienje "pt^""" "staviti rad p; niemu'bezobzira
ä"äääiä

nä}il.ii#jäoü#;i:},i;};l4lvn.lli-i Y'},rr"}iiil"lr'r'i i lbn' u'j ii'kl r/r32
Adzu'ri r4r. * i,,"ii"*:l'iä1,'1,:.",,'#,l,i"ilil"^"'.,''*'

1 Ad/ur'' Eo ",ni'j :-"'i;:l'l'l i[:\TiilT'li;)'" -/' iile'Jr ";1,i1: :;,,

u,'," ",'ült:,i';i*r;1 )i;t il;.:ili;iiillll.".,,.', jl il:;,1 jl; ;l'1,:: ;;.1,111,,,,,,,,"''' ",ll'J:;:l:l;:j,:' n/l-l ,t,i,,.. l,:n, tt ,',-t 1/ lI | /d/'7r'{rr'n

r'itiir, :ilff:""i'': ::r'lr ;;ll:';r't. l;i;;:,i;' ":r ;;?iiiü j;ü::i: .''',u'"'"

ve selfen,namaza uöenjaka iz prvih generacija koji nisu öuli za ovu predaju, kao ito je bio sluöajsaimamomMalikom b. Enesom. Et-te'min (izgovaranje rijeöi amin) po konsenzusu Rijeö aminela, islamskih, uöenjaka izgovaraju imami prouöene muktedije nakon naglas El-Fatihe.er5 Medutim, spor se vodi oko naöina ugovannja. Prva skupina uöenjaka smaha da se to öini poviSenimglasom.Ovo je stav uöenjakaSafiskeer6 i hanbelijskeerT pravne Skole,Ebu-Sevrai Ishaka,er3 imama Buharije,eLe Ibn-Hazmae2o i drugih. Druga skupinaislamskih uöenjakasmatrada se amin izgovaratihim, pri$Senim glasom. Ovo je stav hanefijskihozr i malikijskiho)r pravnit<a. Suljana es-Sewija. imama Taberija i drugih.""

fo miSqenlu vetine uöenjalaöetiripravneXkoleamin znaöi:"cospodaru, uslixaj!" Vidjetii Er-temhid,7/9, El- istizkar,2ll45, El-nuhana,3n66, El-yesit,1n23, EInusni, rts67, Fethul-Ban, 21306,El-benaje, 21218,Mevahibul-dZelil, UU3 i EIfe vakihud-deva"i, I D'74. eß vidjeti: El-ned\mua, 31332,El-ninhadZ 4ll31, Umdetul-kan, 5118,Et-temhid, '7112 i El-ßtizka4 2/196. Me.lutim, imam Malik, po jednoj verziji, smatrada imam nede izgovarati amin veö samo muktedije. Vidjeti: Ettemhid, TlIl, El-istizlar, 2ll4'7 i Ez-zehieh, 216O. e16 V idjeri El-unn, ll3l |, El-havil-kebir, 2lrrt , El-nedimua, 3t33r i Hitijetut-utena. 2 O7. 't1-vidjeu: Ll-nueAi, t t565, S?rhuz.Zzrkcsi, U55t I Et-in\aL2t5t. 'i3 V ialeri : Se.i,, tal ii'ri .Buhan, 2tJsb.od rbn-Benata.Et-nuha a. 3t 264i EH?nh id, '71t3. e1e -48. v idietii u mdetut-kari. 614'7 ex Yidield: El-nuhatla. 3D64. e'| Viileti zl-netsut, lt32-33, El-ihtijar, 1167, El-hidaje, lts} i labus-sünen, 2/231, 245. eD.vidjeti: Ez-zehirch.216l. Et-tadau v"t.iklit,1243i El-f?vakihud-d?vani. 1t275. -' Vidjeu:Lt-tcnhid.7113. EI rstizlar,2ll48 i El-muhalla, 3t264.

st{

159I
naglas Dokazi uöenjakakoji smatraju da seamin izgovara r l e l h ir c ' e l l e t n ' eP u ' lr n i k ' s l l a l l ' r h u l. tbu-Hurcire n r e n r ^J i c 1'' :'"dn'i:t p{lol'i *rnol. lx"ia" ii,,,,rit,t.\: rtmin. rr' t1(i Ni utkli itJr '' 'i.lr,,)ri N1 ":1i:: ,,,t"1,, tti"" tnttol'tu\1(ttivtosli.ar4''i nJreolrr ovr ie rr 'rome S rhihri-n:r'lo\lo hldi.:rimamBuherl ciriranog 'll9o\lrcnle xmln rmrn nrgLs' i poeiutr"lr,taarrro"oizgorarcnje ' Po/nrloie d:r\e pla\namisljen1ir inrilmr l"ii^' äJ.,ra"" rnukredija zbirci u 'rojoj hadisr'ri i; i"gi"'r1" r"l" ie nLsrovio ;;";;;";i;;1. protirnom' u ier rmin nrglas' ö"tl ilir.l,,'* "l. ru1",trim''miigorrrra propr' prrrnjeniti nemogu'e bilo ;" bi aule imamaps bi ;"iJii" i u rmin rijeci ,,;"";t"n;u'- o"o 'e oJno'i nr izgor.r ;;;.0;.';t 't^a"-i*". u kojimaimamuÖr a ötosetiöenamazä ,reinaglas' ";'*"ri.^ naglas' tla seaminneizgovara "]"üi-itr"..ti ",""lrci su sioZni se prenosida je 2. PutemSufjanaes-sevrijaocl Vaila b Hudzra ve sellcm'kadaje ;ö",,-.". ilr"hova Posianika' aJejhi sallallahu *m, re led-dallin lrrko krie: Amin' äu;"if-rnugdübi ffi,o, .aleihim "'" pri tome svojglas orezuii {-uli \mo {AllJho\'l U D r e L l xlih i n\ 4 r J / c \ ' r i l h l l u J / r l r T e : je i/8o\r'rio amin Kod p-finii'.-.'rif "rr"f'" alcjhi ve 'ellcrn.rkrdx 'Aminl"' ". .povisiojesvojglasizgovamjuöi: oalJti"il^ ""ji,

'T#1" älilTliir'.Tiliilll;.?Jlii ü,,llliilliJi ;,';#'m:ü'ililiilll

ä "*:lrlii'il):r;lli:til:::1, );,:;; )iiir;ii l'irr:'r,,1 l;:r i,ül
U328.

rlf;1i El nttlhiJi.nß'ic,zrtic,str' 102'

Darekutüi' r/25el803, ;X'fi:3"'"fi:T,iil,'-tl. rirmizi. Ibn-Mrdtc' 61/2r1t. 2/60
Darekütni' Muslim.

:n121,;;,1,1;;;l;.ik?,:ä[iJ,T,l,]ll s",r. ili,7,z!?ri!i.li"-ri,L Bejheki.Zejlei,lbü-H

j: i;;i:rr rir'[lr;li;hr;:: *',ji: l;*:,-:im!l
f't,'''l-dl r' 1 1/r'1 tli*"'" esi,r s.,r'ioet'tc'r\ 'ojfrl

ve sellen,natnaza 3. Ebu-Hurejre prenosi da bi poslanik, sallallahu aleihi ve sellem. nakon zavrsetka nCenja Kur'ana (tj. El-Fatihe) izgovorio: ,Amin!, poviienimglasom."" Irnam Muslim tvndi: "Od poslanikasallallahualejhi ve sellem. prenose semutevatit predaje daje izgovarao aminnaglas.,nlo 4. Aisa, r.a., prenosidaje poslanik, sallallahualejhi ve sellem,rekao: "Najvise na öemu varn Zidovi zavide jeste nazivanje selama i vaje izgovaranjeamin u namazu.,,e3l Aninarle u ovome hadisuuporedeno je sa nazivanjem selama. Dakle, zavist Zidova .ye u onome Sto javno ispoljavamo,_ ne ono sto kijemo ili govorimo u sebi. Ovo je, takodea bitan simbol islama, kada muslimani kao jedan, u velikom broju, izgovore amin. Tada Atlahovi neprijatelji osjete snagu, jeains$o i veliöinu muslimanskog tijela. 5. Poznatitabi'in Ata je kazao:,.Slujaosam imane i muktediieda nakon zavrietka El-Fatilekazuamin.lakoda seu d2amijisveorilo..ie.) e, je klanjao, pristajuöi za Mervanom b. Hakemom,pa . . flu-flgrejre "...ve kada bi prouöio led-dallin. Ebu-Hurejre bj rekaoamin, ore2uii pn tomesvojglas."' 7. Prcnosise, takoder,da je Z|bey, zajednosa muktedijarna iza , sebe,izgovaraoamin povi3enimtonom.
r/2s8t7o3, Ha]ilm,l/34sl812, rbn-Hibban, :b::D.a::9,-]tt t6/824, rbn-Madze, A176-17 7 /462, BejtßI:r, U84/2448, Darekttni, l/32911259.rmam ,q.hmed, iakirn, Zehebj. Ibn-Kaü'm i Ajbani o\'|r predajusmaüraJu rspravnom. lmam Darekurnj i ovu predaju smarraju ispravnom. Vidjeri: Maüctus-sunen,U3q2 | :elnjKßJ_ Tuhletul-ahveri. Zt77| Es sitsit?tus-s.thiha, ln53/4(4. ^.^ 'Vidien: EHcnjiz sn. 134.od imamaMustirnai Ft-hadisut-nal,1str. t3, od dr. Harnze El-Milibariia. n'

Hrzejmei sejhAlbaniovupredaiu sma!äjuispravnom.\ridjert tadtu ahir.samed, 2t449 '3' ,tbdur-Rezzak, 2/g72(A3, Ibr'-Hl|?jm,3/204 I rbn-Abdul-Berr, 7/15, sa isDmvnim lancem prenosilaca. VidJeüAsaruraahabe, v23t. ^.. '" Bejheki.2/85/2451. Sejh Atbaniovu predaju smatraispravnom. vidjetr: Ed-daiIe, 2t369 'r Butrari, str. 172 (mualtekan),Bejheki,2J86t2454, Ahdw-Rezz*, Z/g6t264O, S^fija \ El-Musne&t, s\t. 51, tbn-Hazm, 3/264. tmam Ne\evi ! Hulasa,ut-ahkan. tßdl.

"'.e11t.11-"_-a-"a4iry'ulredu.\t.3}onss.tbnMadze.tnsgn}4.Ahmed AbduFRezzak, 2ßg/2649,rbn,Huzejme. rlzS}tsia. h;n in,135/X073,

Dokazi uöenjaka koji ne smatraju da seamiu izgoYaranaglas "Klanjao 1. PutemSu'abe,od Vaila b. Hudzn Fenosi se daje rekao: samza Poslanikom,sallallahualejhi ve sellem,i öuo ga kadaje prouöio: 'gajril-magdubi alejhim ve led-datlin.' rekao je amin prigusenim slasom, __ Ovaj hadis, kako smo veö spomenuli, dosaoje putem Sufjana esalejhi ve sellem, Sevrija,i u njemu se spominjeda je Poslanik,sallallahu " "prigusenim "oreiuöi glasom glas" ne pri tome svoj a izsovorioamin "Öuo sam Muhammeda (tj. svogauöiteljainama Liarn Tirmizi kaze: "Verzüa je od preDosi Sulian. ispravni^ja koju Buhariiu)da ie rekao: ""'o lmam Su'abeiovevärzije. Su'abe je pogrijelio u ovom hadisu er-Razijao Su'abetovoJ Timizi. takoder,pitao je hafiza Ebu-Zuraa "Hadis od Sufjanajeispravniji pa muje odgovorio: verziiiovosahadisa, "U je naöinio ovomehadisuSu'abe kale: niegä.-n"Euu-Bett el-Esrem Hafiz Darekuhi iätiiab (mahana zbog koje se odbacuje hadis)."e38 "Su'abeje predaja ovaj hadis Sufjanova pogdjesio konstatira: Fenoseöi 'Najv,eöi na öelu eksperti hadiski je ispravnija."e3e Im; Bejheki, tvdi: Buharijom sloZni su da je Su'abe, pogrijeBio u ovom iu i-*ou Sugan es-Sewije bio pouzdaniji,jer je Su'abeviSegrile5ioha<lisu."eo je viSegrjeiakakoje Su'abe preno3eniu haiisa. lmam Tirmizi spominje "Kada se je imam Bejheki kazao: nacinio.orenoseiihadise.qrZato Sufiani Su'aberazidu (oko nekoghadisa),prihvata seSufjanovaverzija,
kate' ;' U El-mEdilnua' 313'10' tvrdi: "Lanac prenosilacaje vjerodostojanili dobar "lman Buhariovu imana dijeli misljenje Albani Sejh ispravnom." smatra Predaju Buhadje.Vidjeti: Er-rilsiletud'daife 21369. * Hrki-,i, ZnS:nstf, Muslim u Et-r€njkr, str. 133ßö. DaIekuEli l/J28/1256' Tirrnizi: 265 (rnuallekan),Ahmed, 3/205/546(El-f€th). lman Hakim i Zehebi olu isPravnom. Dredaiu smatraiu % vidi;nt Tuhtentl-ai,ezi, 2166. w viÄetn| Tainurtesnb, 2J234 i T'lhfetutahvezi' a66

* v 'dl"t',stt"tn*"Ln"tir, tlzgl .

w \,niietii Sotenud'Darekuhi, 11329 m \iitel.j: Mariferus'sune4 l/531.od imamaBejhekija' %t Yiiea: ruhient-ahvezr. 2/65-66 Pogledatiovaj izvor zbog detaljnijeg objainjenja'

AIi b. prihvaraju se rijeöi Sufjana. nema niko od drugih prenosilaca da bi pojaöaoSu.a u kojoj Su'abe kaZe daje sallallahu aleihi ve sellem..uu a*Ji"u * po. Es-sunenut-kubra. 2nO.abera niko.f"!llg"l (tJ. . Bejheki. *"..vldjeLl Manfetusaunen.. )n0. je verzijakoju biljezi imam ove predaje _ -Joi. '"-' \ idjeti: Tuhletut-ahvezi.pa bi^galiöno upitao o tome. t e..Moglie JedaJe5u'abeuoöiosvojugieSku.uporedujuCi prenosroci nji}ove verziie sa drugim. Kada bi prenosiood nekoga. ali q4 kadaserazide saSufjanom.dae rhu let -tadiI.em pnsovoriro se äY:!tr:i:.q8'Ftafiz kaze: je prioritefi!üa predaja zbog.esr Imam Bejhekije rekao:. t/63.roega jos dvojica sroga podupiru .. tmam Su. Seiä je rekao:"Niko mi nije draZiod Su. '"' V jdjeri: Tuhfetul.Sutan ima bolje pamöenje od -boije mene. dvollcapouzdanih). Seleme. Mein kaZe:'Kadase neki prenosilac odretlenoe 'qa' hadisa razide sa Sufianom.sufjan pamti od Äene.} .. ß0/25. ä. Ovim puremhadiskisruenjaciorkrivajugrjeskekoje uöinepouzdani (poput Su'abeta).V |dieLti T?hzibut-tehzib.""* U drugoj predajiSu'abekaZe:. ll53t.'ea7 Takoder. a Su.. 1t433.oso Ouim se Su.d imamMuslr nna i El-dZerhuyet-tadil.--Zato je sam Su'abegovorio: . bioje dostanesiguran u prenosenju lanaca prenosilaca i teksrova hadisä..2..:.abeiovapredaja podudara sa Suüanovom verzijom. dok Sufjanovuverz-iju prenose drugimlancima prenosilaca generaciie: trojicaiz niegove Atai.VidientTuhlerut-ahv?zi. pouzdanüimiLi bro1nijimprenosiocima. 4tI I3... 2t66.jer je imao bolje pam6enje poznati i bio je uöeniji od 5u.ahvezi..u odnosuna Sufjana. rada prilvatamSufjanov hadi..abetovu verziju.pa sevratioSufjanovoj verziji. I t6J. izgovorio amin poviSenimglasom.jaöidokazneispravnosti poslanik.tr.. -tbn_Had)er Salil. "'Vidjeti: S?fiu itelit-t irmizi. Salih i Muhammed b.'ea2 hadiskistruenjak Jahjab. Jahia b. * v idieri: El.dani..e52 q.z vidjeti'.y:y. -. " Bejheki.re. 2842448 i ocijeniogaje vJerodosLojn irl. i t258. 2nO. tt95 96t Tuhletut-ahvezi.r.abeta.:.67-68 i Se rhu iletit-Tirmizi.:n trs. oa? viajeLi:a re.abe el-Kattan niti mu ie iko ravan. uvjerio bi seu preciznostSufjanovapamöenja..abe.

I /113. odbijanje 3.rrararekuo: . H a t i mN prenosiVail b. Nepouzdanim HrJi' koji i tJrugi"-" r. sbu-Hati.l.J.str.na. HudZ| u opisu Poslanikovog' sallallahu 'gajril'magdubi al{him " alejhi ve sellem. %! vidjeti: E(Lrruafa.ai.?. a shodno hadiskim pravilima' dovoljan mzlog zil neke prcdaje. 2/356/8515. Eiji su hadisi ni5tavnikako kazu imam Darekutni' Ibn-Hibban' Jahic h Mein imilm gr smctrrjr-t: lbn-HaJ.. 63' od imamaNesarjaEl'd:efitt .l A bir. Seid b elAhmed' EbuMurzuban ie obrnaniivaö (mudellis) kako tvrde imam "od" (ar' 'an). b u .od imamaZehebrja HadZera. er-nazi. Ebu-Darud . tirmiu B u h a r iE . El-'. e. ahve:i. Nesai. IdZli' Ibn-Adijj' Zehebi i drugi"" Imam Buharija i El-Felas smatraju Seida b el Muzubana potpuno nepouidanim. l/441-442/1558 '53vidjeri: Tdkriblr rer:iö.h--ib.el i drugi. Prenosi se da je Vail b.U hadiskoj nauci odredenidodatakse smatra porpuno slabim i odbaöenim (munker)' kada nepouzdan prenosilacipotnene dodatak ili verziju koju u doliÖnom hadisu nisu pouzdaniprenosiocl spomenuli n'r tanavi u Settn eaiilaßar' l/20'l Vidjeti: hihafr 'ttchere l2ll97 od IbnIrnam Mubrekfuri tvrdi da je ova pr€dajäniitavnä Vidjeti: lüfetrlHadzera.e56 je samo po sebi. 120/270. Ebu Vail prenosida Omer i Alija nisu izgovtali amin naglas U lancu prenosilaca ovog hadisa ima Seid b el Murzuban' ga smatrajuSutan b Ujejne' Jahja b Mein. snifrd'd a|a. .' zatim je povisenim tonom a otcgnutim Slasom rckao: 'Aminl'Time je Zeliosamoda naspottöi""' Spomenuti dododak: time je ielio samo da üas pouÖi. fufr"jf." nije prihvatljivjer se u lancu prenosilacaove predajenalazi Jahja b Seleme ü. prouöioje: ve led"dallin.2165. D-tat'h. a njegove hadisc niitavnim.e55Pored toga. e s iy i d i e t i .163:ll q5i 2. Sto a citimnu veüiju prenosiu formi Hatim i Daiekutni. HudZ[ prenesenje mnostvom ispravnih puteva' a neke smo vei spomenuli. Ebu-ZuraerNepouzdanim nazi.)51:'IFl qtSüi titl-lioIt l/]]'l] "$Vidien: fdb.Ni u jeclnom od njih nije spomenutovaj dodatak: "time ie Zeliosamo clanas pouöi ".1rvr' nr 5alll7 r7'ltril'"' /''r'-i' l/j"b "'r lbn Ha'l7err w Dnlahi u EI rtrrn v?/ errrd.//r.et'lddilu 1162 Ibnod l/296/263'l iTaktihül1.

djeöi Ibrahima jer sesuprotstavljaju en-Nehüa). i njegoviashabi.t/2'73276ll 85 i drugi.. odgovaramo rijeöima imama hanefijske pravne Skole ElLeknevija. I i I I I l l l I . nije uvijek ispravna.' UzviSeniAllah kaze: . od IbnRed. po najispravnijem misljenju. takoder. Uöenjaci koji zastupaju ovo mi3ljenje.I I I 1rcq sallallafii ve selfem.55. Prenosise da je Ibrahim en-Nehairekao: "Peteroimarn izgovarau "Euzu billah". ^. U vjerodosrojnim hadisima se navodi da je Poslanik."e6l 5.' V idleri: Tuhfetut-ahlezi.. na put onih kojima si milost Svoju darovao.ahvezi.Matjk. "Amin" "Allahumme rahmanir-rahim"."e5e Allah najbolje zna da li je ova predajaispravna."'e63 Ovalijepadovas" .da ie amin je dova. znaöi Allahu usliSaj. kao Sto smo rekli. * Vldlell: TuhJerul.Moliti se Allahu tihim je bolje zbog eventualnog glasom pretvaranja koje bi se moglo pojaviti. K Muslirn. u sebi. Takotler. l/154-155/7 34. tvrdnjada je dovau sebibolja negonaglas.eba.kloneii se tumaöenja jJe koja nemaju podloge. Ebu. vjerodostojnim hadisirna. 4/85-86/390. a ne na put onih koji su protiv sebesrdibu izazvali. namaza I I I 4. 2t65 .uuiSauu sa amin koja."e60 Sejh Mubarekfuri kaZe:"One ne zasluzujuni spomena (tj. . 2/87/2597.Bismillahirsebi:"Subhanekellahumme ve bi hamdike".) Tspravnije bi bilo kazatida je amin samo zavr(eral i peaar jedne dove.vidjeu: Iahut-Bai.. 2t65.sallallahualejhi ve sellem. {s' Ibn-Ebi-Sejbe. -' Poznati htabr'fn Arä nazlaoje amin dovom. Duznost ie posrupiri po ispravnom dok^zu. niti onih koji su zalutali.zbogrijeöiUzviSenog Allaha: "Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome.Davud.koji kaZe:"Ova predaja Ibrahimaen-Nehija i sliönenjoj ne mogu biti snagapred hadisimaPoslanika.7/qL. sallallahu alejhive sellem. 22b8l8844i Abdur-Rezzat."(Prijevod znaöenja El-E'araf.Ovo ie za Mogarobai njemupripada ono StotraZi.a kada bi bila ispravna. rekao: '?odijelio sam narnazizmealuMene i Moga roba.sallallahualejhi ve sellem.Najbolje i najispravnije je onako kako su to öinili AllahovPoslanik. kaZu. prenoseöi od UzviSenogAllaha.. pa kadarob kaze:'Uputi nas na pravi put.On ne voli one koji se previseglasnomole.a dova boljatilim glasom. i Rabbena ve lekel-hamd. Imam Kurtubi ovako komentiracitirani ajet: '.""'jerje polorina druga El-Fatihe dova.

Od Semurese prenosida je Poslanik./. Ibn-Madze.e65 Sevra.di'. koji ukazujeda imam pravi pauzu nemaispnvnog i jasnogargumenta nakonprouöene El-Fatihe. 21219/307'7. tltlo. kao kraj te dove.lerl: Lr-Icl. Darekutni. qd ltl2t. 1/230/1260 1/200/1234.rh d:r a.|\6). naglaspropis.sallallahu El-Fatihe.Lilr."e66 i poslijeprouöene nakonpoöetnog tekbira öiniopredah i spomenuo mahanu ovogahadisa obrazlozio SejhAlbanije detaljno ovaj je 3/50. '\t )92 "ß !. '761164 i 165.L-'litptud J"it.aI'lnl'L lata.Slabi su i]i nejasnihadisina kojima poöiva da prouöe El Fatihu. Et ncJrnur' 1t3t).i. .r/'rrl tltl:a\.Ishakai drugih. Avnulmabud. da Ebu-Bek el-DZessas uöenjaci su prihvatiliovaj hadisi rad po njemu. II tOA I Ll."e6a tj. 69/162 i 1261.u Sunnetu El-Evzaije. Ebu-Davud.2/342 i Tulietul-alÜe.pravio duZu pauzu s ciljem da muktedije sallallahu prenosi je öiniti dvije pauze u namazu.Ahmed. 2n 5.Imamovo uöenjeu namazuveöinombiva oblik ispoljavanja naglas. Ovo stav da muktedijama trebaostavitimoguönost Medutim.a[ejfr.:t )88.e67 Neki islamski da je Poslanik. Rejhevr.tstvovanje ibadeta. <Ja seizgovara za uöenjeEl-Fatihe Da li semuktedijamaostavljamogu6nost El-Fatihe da imam nakonprouöene smatraju Neki islamskiuöenjaci je je Ebuprouöe.u alejhi ve sellem. Ztll lstzst. moguönosti muktedijama stav o ostavljanju alejhi ve sellem.javni kolektivnornnamazu Medutim. ima isti naglas. pa je sasvimlogiöno da i amin.e63 hadis. predaja nije jasno spomenuto citiranoj Medutim. rc5 t je po sebi. odbacio u Ahkanul-Kur'anu.str. wvidßi: El-d:aüiu lt ohkürtit-Kuro .taj\!kt.s1r./ q//i/. B. sallallahu daje AllahovPoslanik. s'Vidierl:/n..samo prisr.rtud:t/htJ.iee se$ry saffaffahu SvojstraQosfaniLwo1. imama5afije. Vrdleri: afi.2t25iT. Sunnet praviodvije pauze u alejhi ve sellem. Semure prouöe El-Fatihu. takoder. "o tit iri. 5t211202511. a samimtim i drugi dio El-Fatihekoji je dova biva.?- . Danmi. \l.

Sta si oomistiot. \t.Keifut_ hafa.1e-mursel. Busiri. . Alnned.'' Buhari.Ahmed.Ibn-MesudkaZe:..ovaj hadrs smatraju ispmvnrm. Abdul-Hakl lsbili. Zehehi i Albani.M t\slim. . Imam H^lJm.5/20D(n42. uöio duZe.i4unziri. str. sallallahualejhi ve sellem. Jeman kaie: se H?kirn. -r Butra'i.zabranjuie djeci dot. Ovajhadisje dokä? da ie dor!oljeno djeri.."e?f Huzejfeb. _^ -'" Ibn-Ebi-Seibe.iJedne Obiöavao noöi sam klanjao sa Poslanikom. 184178.a ponekadkaöe.da ie rckao. Vidjeti: El-'flelasidul-hasene. l/24712817 't VAieu: t it. SehavjI drusi oväj hadissmaraju släbim.poslije donesenog namazu poöetnog tekbim i kada zavrji sa uöenjem Kur'anau cjelosti(neposredno prije rukua).str.d'l je oduljiti noöni namaz."e?o U lancu prenosilaca ovoga hadisanalazi se Amr b.nefua. Mu\tim. Nesai. naroöitou predajamakole prenoii od Hasana el-Basrija. t82lrs4. 2t2a:.u namazu bi ponekad . 7/22616942. "PoZelio samda sjednem i napustim namaz. l/334." rbn_ Mad)e. 25.61t57.ei2 poznata vrstaslabihhadisa.ekmood postanrkr. sallallahualejhi ve sellem. t llO6tt86.Ebu-Davud.Toliko ie oduliio namaTda sam pomislio neito loie. Daitut-d:pnia. -'' Mußel hadi\je ladd labi in prenosr di.4/t56l5?/470. Nekada je Zelio oduziri nu-a". Ubejd za koga se je navodi da bio n_ovotar i lazov. uli bi eu skratio duvsiplaedjeceiz milosriprema njimainjihovim majkarna.tbn-Dtevzi. UöeqieKur'ana nakon prouöene El-Fatfüe Allahov Poslanik. lmam Buhari. ne spominiudi ashaba.ianiie. Sdcrur-satah. l5qröq. Bejbetr.r en-ib.24U L| 35.. Taberani.jednu nakon poöetnog tekbin.2/t34D192. salallahualejhi ve sellem.Et-fe|aidul-nedinui. tO2.. salialfahualejhi ve s€ltem. &ugu nakon prouöeneElFatihe.dolaziri u dzamije i da nije ispravanhadis koji se pripisuje rostariftLr.zai u .itur. Neko upita: . 2t8}t5i}4 i LI-irya. r'15.e6e Hasanel-Basri kaZe:"Poslanik. Fethut-Ban. 'rr. stt. Et-esrurut. . sE.Abdrr-Rezzak. a pdje uöe^nja sure.e?r Bez ove mahane ovaj hadis ä murselie .6152t77 3.Bezzar. U549. 19012636. etr. sdta ähu atejhive sellem. Daifutacrgrb..str. l/355r80.rbn Hadzer. . pravio je tn pauze . i fteöu nakon zavrsetkauöenji sure a prije pregiba(rukua).str. Hejsemi.-. 2/27gß07A.

S. kufunslnm * -" Buhari. a moze se klanjati i öetiri rckata sa jednim selamom. nastavioje uöiti cijelu suru En-Nisa. j e dokazda uaenj e su[ U ovomehadisu nemoru hiLi redosliieJu. slavio bi Ga. Poslanik. Ebu Davu<l.eTe Bolje je klanjati dva po dva rekata.alije nastavio..rra: El-Bekare.'pa je u tom polozaju ostao skoro onoliko koliko je ostao nir ruku'u. En-Nisä i Alu lmran. str.tju 's vialeii: r'l-.mealutim.eT3 öetiri prije i öetiri poslije. t/r56. nastavio uöiti viie od loga. r. l/l4O i h ntltfe. takoder. Kada bi uöio ajete öiji kontekstisadrzedovu. oci. Kada bi uöio ajete u kojima se slavi UzviSeni Allah.Hilijetul ü\trtt. 2/205/ I 190. traiio bi je.zavriio.sallallahualejhi ve i sellem. uputio bi Allahu dovu. sallallahu ale.ecnia s. Kada bi uöio ajete u kome se traUi zaitita od Allaha. sallallahu alejhi ve sellem.ImamTirmizije ovu prcd. Huzejme. je sa surom El-Bekare.1/539/1663. ali je Poslanik. sattaffafru afejhi ve sel{at- 67 t 'Jedne veöeri sam klanjao sa Poslanikom. e6 Muslim. potomse vratio na suru Ali-Imran koju je.eTT öetiri prije i clva poslije.2ll8'7.249/ll8U.Nakon toga pomislih da öe stati kod dvjestotogajela. srr. Et ntsaJ.jhi ve sellem."q76 Podnevski sunneti U pouzdanimhadisima se navodi da je Poslanik. Potomje uöinio sedZdui izgovarao:'SubhaneRabbijel-Eald r na sedidije ostaoskoro koliko i na ruku u.6/sl sj7:l:.2/t39. Ncsal. 6/8/71o. . t.rat.r.Pomislio sam da öe stati kod stotogajetate Poöeo sure. u auzlnlr. e3Muslim.298/1269.Muslim.lbttti-Kadi.2/135-136.jenlo vjerodosrojnom. sallallahu aleihi ve sellem. lbn1/572 574/1811 1816. Fikhus snrc.e3o ei ti.ntt Potom se ispravio i rekao: 'sentiulltthu li nen stajanjem hamideh. l/443 444.razmiSljajuöi o porukamaajeta. 6/8/730et Nesai. Potom je uöinio luku i rekao 'Subhnne Rabbijel Azini.' pa je oduzio sa pregibom (rukuom) kao i sa (kijamom). Uöio je lagahno. Pomislio sam da 6e zavriiti suru El Bekare na pNom rekatu..Svojstpa aostanikopog.l/2-161428.od podnevskihsunnetaklanjao: dva rekata prije podne-namaza dva poslije. Tirmizi.

fllxö:.."ä.rnp. i....ä"iln5#.i*i1"1.i"Tli"'n Ikindijski sunnet ä{* ü:."$lx#.."J1'..u..: -. saispravn.ilff lii['.fi ". ocien o . ?i".o.'iärä. . .f t: +flT.#ä#'Hä. ':l nl'.i:li%ä:]..i :"olli:""luT"ol". ... ".podnevski farz :#fiiiiJ. l/25715r r. :i':."#'.Tr.llä..1*.1i. Nesar.tfi"H?Hflf.ll." ä"[t *." |4|. '"'Bühari...i.4"lll"?tti"i...."J:f"ä:iJ.i"-":f rgi'ii!:!'öü"ä'i1'#"'.ll."'.""*"."Ä:.cu.# I{itrI#äH::*.HT:ililiäf *d."Tä::i:L'hs5$ffi "illiäil"..93.i:"dü'.lJTil. ***qtj*$*ülä..ä"::'Er ffi i3e3ä 3.U:'l..i.:üff .n.fl 1.. se'em.'t.. 4/t46_1471454. 4/143/451. l/120/927.l':l.#:'..'"*:.t]iil.'. na podnevsk.".1.4/l4ll451.H:iifllTl. j::ü1.ä:f jif.no.r..". 168t59 i Mustim.:i..li. sr.J.t""ia. .Jj.üff j qrMust'm.i1 i:.'-^je ovaj Ne'evi had.m r. Mustrm. tr.:: ..::i'ä :ffi "'".!'.."oobavitiprir a.r'.L"l"il.l......

Bejheki..r. od sabahskih Ikindiiski farz kao i podnevskiUöi se ElIkindijskifarz se sastojiiz öetiri rckata.6/102/838 et Nesai. ekspeni nekihadiski e3Buhari.Ahmed. l.Ibn-Hibban.13162.2/79/650lmam Madze.tj.6/206/2:153' ' lbn Huzejme 1193.alhllJhu Jlejhi ve 'ellem' opienilost 't:nedu . je poglavlje: naslovio l/223. i Nesai.2/117/5980 me. 169 - haJisau kome Allaho\ Po. klanjao öetiri rekata prije ikindije reho: A//'ri r' .i. klanjao' redovno kojeje sunneta' i podnevskih razlikunpr.l/289-290/873.12-3. Fatiha i surana prva dva rekita i El Fatihana dmgadva u sebi Allahov i 'uromna klanjlobi tr El-l-clihom alejhive. "Za onoga ko lsli cla 'fo namaa.Muslim... smatra.l/3.'" . Poslanik. vidjeti. '* Muslim. 21116 hw.-eeo Alija b.t. "r. elr U jednom hadisu alejhi ve sellem.rtii n'ilovoo'.lva rekxtsucio bi ramo El Frrihrr. dobrom. ezana izmedu * Buh-i. Hibbanovaj hadissmatraju idria 2/492.. Muslim.2/206/ Ibn-Huzci 2/665/4a85.Ja zadnic uöio bi u Na prva dva rekata ikindije-namaza podneusiom farzu.toli da ie Vlerou.l/i'13/451 str. prvom i drupom .21492 e' sbu-Dauua.lesnik. 2/435/'129 predaju ovu i iejh Albani Tiünizi Ahme.ju hadisuVidjeli Er-leliiselprigovorili ovome su Bezzari Ibn Hadzer lbn'Mubarek. a potom dodao.lcnik. Tirmizi. 168159.ImamTinnizi.l. nä osnovuovogahadisa ''Namaz i ikameta.ellem.13/960. Ibni I Ei'ierniht str' 154-155/241' Tirmizi."'I cio bi i5l" ito i na i'. Ori *unnetistr rzlcrtu priie ikindiie klütid..ee5 $'Imam Nesaiu El-tntuLJeba. Vidjeti: E/-'rcdi'ud 4/8.Poslanik.1. sallallahualejhi ve sellem' ih nepritvrdeni.t je izostavljaoza tj. i Tu\fetul'o habir.illbllahu aleihi ve 'ellem.:." je ponovio tri puta. sejhAlbani i Amaut su ga ocijenilidobnm Medutim' Vtdiett h'l lanead U3lI su prigovoriliovoj predaji.l/321/976 4/143/451 es U ovimhadisima nxmazzajedno i ikindÜa sespominJU Podne .V2a6T:3t/1t32."oiiA.lmam a imamNevefi vjerodostojnom.tttrt rtj izmedu\vrlog e/irnx i ikrmeta'-''i' laze'.sat[afflfruthjfüve sel{4Seojstudaosfani?geog. \allxllahu Poslirnik.tlrt dr'. . 2143613t/430. Ib. Z'd l'nedrt tl3tt i Et'telhisül' isprxvnim. sallallahu frIdrl. Ebi-Talib prenosi da je Allahov^. rekatu' nd druPom duTe na fr\ om ne^8o uÖeil rekrru.

..2/660/4488.lzmedu hadis u komese kaZe: ima namaz.:. ü1. *.pi:ffi.6/102/838.*r:ru."' posloji In nlsuznatr za ovu predaju.Lu..1i!irfä!.h'"'l."'j#".r.jä): +. da uöenjaci.. Bejheu..."i. .tri". ''-.....1n.sallallahu alejhi ve sellem.a"" r l'ilräi"l nam3za osim Et-Fatihe.T. Jbn_ HuTejme.Medulim.liJ'i:". :::ll J".t4Jl024..::.'.."i Plö-älbi:ii. je Äuarov ... * ''' st_r..""" ü i"J"Ji "äll di salralahu atejhi ve serrem.k17o: äX'jit fo na svakom o"'"""t.. t/27JltuJO. :zl. o/t02/8J6 i Buhrn.. strcno rome.izmedu svakog ezanäi ikamelalje namaz.-k'rä.:ifl' .ta q Muslim.'n. poslanik.*#l. osimaksama.i.. Mugalfet prenosi da je postanik.]iii..' ?f.nas ie vidio i nije..i....rj ü1.ä.r}:'"il.ugtavnomnije uobiöajavao uöiti na zadnjaa"" *t"" p.*saltallahu alejhive sellem.da posrani*.Zelida ktanja.""P.fiv.1fr :: *tri#'Hr.:4.r..::"llt*::. a na zadnja dvapolovinu od AkSamski sunnet prije farza b. #lli:i:. rb euna ttj.:i*ff {'Ti*i"i4rA. i "il"?" Allahovog Poslanila.Buhari.**1. rekaot svaka dvo ko." To je ponovio tri pura.Xtiliä:i"y#f.'ii prenosi.lal(o axsama.nam zabranjivao niti naredivao da klaniamo.*. Malil( kaze:lff"".ür1l::.if. tss srr. u pnJeaxsam-narnaza. -* Muslim. 4/1441452..ola predaja ."."r.t4llö25. roanlao oi.-". I/2j8/t t40..\' . Lbu_Dävud.2a onoRa no3 jffi.riiiJfi"#". sa altahualejhive "^..."Li .3/2/10986. "lameilu ve seltem..r sellem..f.:i-jk. _^ öuna-n.." rl"ir. Darekumr. ajeta rckatu.i:..'1 toga viaieti: x"171i".. tbn_Hibban.. ]lbdlll* lo:r:Y.un'"u.:":äüxi$."ir"]i"r. koji su to porekJi.. b. iJ.Mustim. 24ql 8J.-'.|"-. Ä:t#i".ä. En . nakon rntu.ltrl"].*:*j*j Jabm ..S+.ff #:r'tmrfi li.. \jerovatnonisu pritrvadü . .ilil1ä. 272b?128c. Ahmed. a potom dodao:."T.mam .<lr.:). 4/45711588. l*:9.

i'i .:r .lielo" Fik-hus-.Zchebii iejh Albirniovaj htdis inrtr'ilü ßpravnrnr' .ia d\\tüaesl (dobrovolinih) sellem. Akiamski sunnet Posliie farza alejhi ve Ummu-Habibe.io.ilnik.uun b Htkem kazc da mu se obratio Zejd b ""S" Jl. 'oot 'l/|i0/-16Mu\lrm. prenosi da je Poslanik' sallallahu "Ko u toku tlana i noti kldn.Ebu-Hurejre kaze: alejhi ve Dakle.1" o. 'y151/461 Muslim.i+osl+r: inn'H.""..".kslm nlmJ/u. ldje \e nr\odi . pon"ua bi na aksamu oduzio s uöenjemKur'ana' a rijeöima: Sabit ."i1". sallclhhLr li g"i. pr. u E l T t r r ' ' 0 "O p i s u i r r c ". claje na akiam-namlzu uÖiosure El-E'araf i ale. 169/764..1r' irr'rn' g. ImrNesai.e: Zr1'rnttr..'lrrir. . p o * i " A ' u . str.fekao: dttt . r loie jc h:rfiz lhn-AbJul-Befi ispravnim.t u..{ Spojstr.. . Hakim.sa[[afhfiu afejfü tte se[[efl. la"..detalja sellem.'oou'r. Ebu Drvud l/l5l/7l8 l6 ' rr'l \r4 r/"/r' t'i' lrjg/5lb /boa 'l-trrnl. nil d! rekrta E arrf pruuölo alcihi r ir r m r / P n ' l i r n i k r''r l l r r l l c h u . l/ll'1/988.r0.ir*" "'..zejr:.'r "'o ". hi Po..Jru . löq/761.. 'M guhari. n grnrliönrn se kut(t u D:ennetlt öeliri rckatd Priie Podllc 'oL'ttt yrij' ooJiie.r." '" r' 'rlhlhlru Po'hnil od ir'n-örner k. tbe L Lt-4tt't \tr l/l ll/lr r"aril l' {\o s h "/ri " \ Hrl 'leri m \m.a na treöem samo El-Fatiha u sebi Poslanik. rmrNe. vi(c f'rc'lf.Qoshni?Jßtog..ita potlitr' ok.ta 111 t Aköamski lhrz i Akiamski farz ima tri rekala Na prva dva uöi se naglasEl-Fatiha ve alejhi sura. sve ovo je .ltti sattattatru 'Ptrnekcd irlejhi\e \ellem 5uru bl.t'.rl:rte \'rl"/r" a''r' l/1-5 \ rJl.rttt..n N \'rr 'r11( (.sunnetAllahovog Poslanika' sallallahu neka Najbolje gaje prakticirati naizmjeniöno Ko Zeli vi!e. I/lll.. l/lt5/(.a na akiamu ie uöio kratke sure-'100? ve sellem.. | .r ""' Ponekrdbi pr"ucio'uru El-Mursclilt .nii I'J.rrrJruhr ". tL'. Buh"n. srrn lbn-Huzclme' 100r Buhari. Int. r'4.t 'ltt I'ottrit 1't ii' i 'lta 'ninl.unnc ooeleda ucllcrrro ueiniu nl . l/:04-l0s/l l8s Hakim l/456/llTl lmanr Timizi.iinto. hücempreno$l"r' ispfa!ninl sa 1/323/982 **-it.h' f"' leJ:rr l.Nesai.n I h. p" na aklam-namazu uöi! kratke sure?l Öuo sam Posllnika' ve sellem.169/765. sallallahu ponekadbi .

'il#i"iü...*l-lill{ila""rirmiz. vidJeLi: Es.*"" t/638'Et'hidaie...l::^^::'!:.:.Fffi1*#rtu#. Aüatrov p*Äit...1-***-.äü.2F !ol:"zs imajudva rekata.1"fr ffi *t***ä*U*'""i1liii..'trilf1ä:i'.spmvnom.. ärar"]r" megutrari.us4 I Haiijetu .Zagnt tO...t:i[^tr.". Na prva dva se uöi El-Fatiha i sura naglas. j'11*4f #ffiö fi l*t#.:....üü"Jif-'...st.t" S-.:!:f.."11i.1.1*":*. äüfi{":rriltr. .*I.# ovu predar' smatra .l::" W.y.:). str.. ljiu:äi | ä..ä"il. .:'.'f."." smara icpmvnjm.Xl.ffi...#..ff ".*:* ve serrem' nije preneseno da j.. o:0.l.T.l lS.ji#t#rääfu Jacüski suuet prije farza il*i-ü*.äi..:"'r'#T". #jli'iil1.itsiktus-\ahin.:::trÄ:.:".. Jacijski farz Jacijski farz ima öetiri rekata.:iltr'[xffiy.l$.ä. ii*:'"X*:x.. fiff i'. 4n00. i.. t/6i' Et'bahrurtuik. a na druga dva El-Fariha u sJbi.*toi.*"ä-i.h.X{.iffi:'.flifl#. jiilHäT. .15.":: ilii '".""'T #::il*:".

0 Bu.Sl.i. ii.^i."tiu'-" I ötuera '#:: Rabbike"(.r*f..klanjaoje jaciju uöeöi suru j: :"1..l'ehad"1Ellhla.l dva reiata. Ibn-Hibban' l/2le-240/95{l -' v"iii"l'ilolize.""T'li jekao '-ä.1"'t i da sesastojl sunnet pdtvraleni jacijski sunnel Sabahski sunnet sallallahualejhi Sabahskisunnet se sastoji od dva rekala Poslanik' sunnetu Od Aiie' r'a ' prenoslse ve sellem. :lz4l+ro:'A|lt"L'ni äiliitn+sn.J.Lejl).i. smaradobron a *" ll"'"i.:.i.ad. zt+ott+tt'lbn-M't. "rors farza Jacijski sunnetPoslÜe hadise koii ukazuju da je smo sPominjali Prethodno o..***sx::l.ojsna aostLnilgeog.llJ:ll9qg.:.7. ejjuhel-Lalirun 'vidlel..i.i".El Alek) ä.i*11:."rtue bismi (E. * i.a l l a l l a hru i " l " r " i i . jd s." 6l14873 Bejheki.l "".:tze' 2t23t/1645'-Dit^ u rtaüßtahrcd'u ot. r.. r0r' po'lrlel'rli Vrdierr oosr]ttic qki$n"kr Jrnner r0.4/ l5 I /46 str. l'rko kallo llenjx i Kul H^uvallahu rtl Kclirunr .' izi.P o s l a n i k ' AI\c ezrni i ikamelcprije 'rbxh nanll/a kraLla relarr iTmedu . 169/766' Muslinr.fr'u4[ejfüeesew-f 173 t El-lniikak iöineöi aleihive sellem.:l:: E::i.5/63/s78 10t6 Muslim.l s n i x o . Ia2ihLoMuslim. Muslint. .2/199/309lr"'rnrTirmizi ovu predaju Albanivjen)dostoino'n Seih tnttSutru.4/l5l/'165' "t.3/60 .:lij..'lill.r'r^ U drugojrerzrjisr')ji: :tt (ilDansKog '0" suhffi.. 158/705.?: sto t".l*:*"*t"*:*ü::1il.Ti.kratko bi uöio na sabahskom e\ r l e i h i\ c ' e l l e m ' .!!i!ffi.sutt^ff.1/1.sr. . 't .6/..+t. 169/769' Buha. '7tt1g 12l'115/13s28' Taberani 257ll893 srt Taialisi' t2012046' "-it'.". d\a rekata sallallaiualejhi re tcllem.r'r'' \e 5cllem nr \dban$om alcjhi 'llLllahu je prenosi Po:'lcnik th lakoder.ll"""ä lii". -xtii. : :q r r " r ' .

61213-2t4t24t'O.Nije bilo dobrovoljnogn. Nesar.rekao ie: "Ovaj rob vjeruje u svogaGospodara. na sabahskom sunneruuöio ie: ..6/5t24. saltallahu alejhive selleir.).". '-.poslanik. isti öovjek.... "t . ID33 i Fethul-Bari. majka vjemika. sallallahu aliihi ve sellem.ali bi ga ponekad i skratio. "Felenma ebasse (El-Bekare 136. kafirun".3nq sunneta. r. je ovaj hadisocijeniodobrin. je: je rekao rob spoznao svogaGospodara. od imarnaTaberanita. 112.')o)' poslanik. ltn.kaZe: Dva rekata labahskogsunnetodraii su mi od ivopa ruijetai onogairo je na njemu. Hafiz lbn. 2+lll t?t . 6/6n21.Kulu amennabiilahi. sn..sallallahu aleihi '02'But'*i. .Kü10 ämen^nä billahi" {El-BekaretJ6. Z7l1169iMuslim.Hakjm.KuI Huvallahu ehid".. sallallahu a.'r021 lbn-AbbaskaZe:. . 6/5t25. pa kadaje zavr3iosa uöenjem ove sure. Vidjeti: Sy'"rris-sa/dl.. str.'"" U drugojverziji srojida je Allahov poslanik.Kul ja ejjuhel. rt2. sallallahualejhi ve sellem. sallallaiualejhi ve sellem.). 'us elu-oarua. na prvomrekaru sabahskog sunnera ueio. Vidjeri: Sifetus_satah.leihi ve sellem.Z 63-t64t|t'.sallallahu "Ovaj alejhi ve sellem.'ot' AiSa. 7/3t2. 3/61/48?5. '"'' Muslim..unaza kome_je Vjerovjesnik. Mxstim.l/2J4lll2 L SejhAtbanije ovupredaju ocijenio dobrom.Hadzerovu predaju smäEa dobrom.uöioje suru:. sallallahu alejhi ve sellem.poslanik. '".2/6'73 6'74. Na drugomrekatu.. Poslani-k. a na drugomrekatu Isa (Alu lrnran 52. 1/450/1152.. Ibn-HadZer sE.6t4n24.) i Tealev ila kelimetin.1t562 '758i Tirnnzi. nije ostavuao dvarekata sabahskog sunneta öakni na putu.' Buhari.Muq]im.r023 Sabahski farz Sabahaski farz se sastoji od dva rekata.2/r16t4tö. '0" lbn-HiSlan. Vidjeri: Efevrdr.. Bejhekj.uobiöajavao je na sabahskom farzu oduljiti uöenje. '" Muslim.(Alu tmran 64. posveiivao viSepdnje "u'o od sabahskog sunnera.A[ahov poslanik.Ebu-Berze prenosida je poslanik.a.Huzejnr'e... kaze: '. pa sam se zapitalada li je uopöeuöio El_Fatihu?. pa kada je zavrsiosa uöenjem.r022 Dzabir prenosida je jedan öovjekna sabahskom sunnetu uöio . Zadut-nead. 5/f50/68O. U jednomhadisuposlanil<.). sallallahu alejhi ve sellem.

2/159.0 | u fttttc.. rbn-Hibban.tallri.riot n".tl ...3/133/s9l r nullsl I..n. potf"nit.ocr|.c*-.168/759.'t.:litl.rl 'r'.' ji"ä'.N m . .1tPn.rti' :ejltAll-Jnr .llhl' dainatu.rm"ru l"i:. -.f.D r J \ n o m\ r o i e l i : L " . n ad r u g . il"J]üHltr. r. Berheki2/5-h/4021.h/|Ln/h60U]cdnomhJd|.. (ßl ferh)'lbn Hibban 5/lrr/1821 '.dohrom tr"r'?iaP' vrdl'rr: iejl' i'prJ\ro n rr Ncve\i^vul rdalL'mJrrlr'tr rr 5evKrnr brJnio le I rmJm l/: l0 \'enL I'Drrrno'l \rttthttr\utt/r' t 11rZ't . Bttie.''.nro 7/ro(r/lu1q\rr selh Alb:n' .. r0rs t' 4/l'11/45 Muslim.. lri!äijoe i " rir-.l/315-316/950. nurnazuuöio u sebi ili naglas' 'u1e Muslim.u''lo'l.e nreno\i iednoi ' ' i j e r o v j c ' n i k\ i l l r l l r h r c jedne r \ ie t e l l e r n l r cJh 1 " " J ' r r i " i ..-c -qa Ebü-Nuajm u ü s'd'il (Elkesr) i Bejheki l/2e8i62i Bezzar.euzu '"^Ä"r" ttl Prenosi uöio: je rekatu prvom na dä se.t5t7.. 1/36"876 Hakim.a. 'Drrrrrirn '\'r' hldr' {nrrr!itr r'nr. str.. 'u. isPravDom ocrjenio prcdaju SejhAlbiniie ovu Imrm rer ltu-O. "Kul euzu birabbin-nas"(Enbirabbil-felek"(El Felek)'a na dr.""5 Noöni-namaz alejhi ve Ai5a.I 'uru Fl-leK\ll te ' c ie uL'io i t r k o d c rd ckctlr'' Pren.g.{r:j.satfa[[afiuafejhive se[[zn"1wta Qodanikovog. q{.vud.ü't. 5/l?6lbn-Hibban' 2/r ls-l l6/2721 Abdur-Rezzak 168/1210.llilil.r.f.ugom: alejhive sellem' sallallahu da je Poslanik' iorl. H.l.qr. 'Kul. 1. ve alejhi sallallahu . 1/6s/184.tib. upiranaje da li je Allahov Poslanik' sallallahu "Ponekadje je pa rekla: . er'u.. ilrisiaie. no nntno.' i i a " " s u r c "Iza zulzileiil-eräu' (Ez-Zelzele) sabah' na oba rekala iJ ".4/150/'t6l sr. \ r r / 1 5 6 6 i 5 4 / i / r ' 4 ' l ' r x " r l' /r''r r ' .tj. Z.takoder. V3kia i nioj slrruFl uÖio dc je nr 'xbrh-nrmrTu verziii..4 il2lole:r. Ahmed.. 127l1819. ...-"f-"In"..':Lr' k. Buhari.Uutt n.i-.ellem... 536.Jore:-N. ored3iu.r. i t a 1 / h ß ' t h i h a 4 t n l .h''n. *.MU.-r.r68/s34 s/rrs-r26/r818.qffufro-tga na uöeniena DNom rckatu sabdhai podnenamaza a skratlo daueom.||m. i. Butrari.6{|. Seojst l'/5 | U tlölo lzme'lu iezdeseli stotinuajetaL0rt na sabah-namazu ve sellem. o r bi oduZiti uobiöajavao sellem.n.."tt"... o!r.. jc "" ri"'r.lelhi t'tl. 170/771."prenosi i:"ill pnorn nr utio 'ufu Es-SeJzde p.nt.i6t guu-Hu. EbuDavud l/ls4/731'Ib-n-Mrd:e' lß10/35'12' lbnEbiSejbe' l/214/1299' Darimi.iä1" "01".tti ve. Nesai. qlb'n.40.

slicnorome.Zehebi r Seih Albrni ovu Dredaiu smatraiu isDravnom. uöeöisedarn dugih sura."r036 Nekadabi Poslanik.ne otvarajuöi pogdesno usta. r0r7 Muslim. nete biti upisan medu nemame. oduUio sa uöenjem. I I .4/213. uöenjeda sam öujes sebetihim glasom.rekaoje: "Zar da ne budem je Allahu zahvalan rob'!l"tß3Jednenoöi lbn-Mesud klanjao sa Poslanikom. i ne smatra se ufeniem.saltallahualejhi ve sellem. Vidjen: HulasatuI-ahkat\ 1/393. Et-Ea'mf i Et-Tevbe(ili JunusumjestoEt-Tevb€.aeseffa4namaza uöio naglas.r038 Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. ta sura vrijedi treöinu Kur'ana. imam komSüukoji klanja noöni namazi na njemu ne uöi osim suru "Kul Huvallahu ehad" (El-Ihlas). 1/326l994.Vidieri:E/-lrvlul-nubin. sallallahu alejhive sellem.lmam Hakim. Ovaj nadrs u cjelo<d sa irvorima u poglavlju: Uöenje Jespomenut Kur'ana nakon prouöene El-Fatihe". '0* ttatitn. Tako se prenosi od Huzejfe b. salallahu alejhi ve sellem. r7t4O7trt3o6. Malika se prenosi da je Poslanik. Uöenje u sebi je.SferüFralar. 2/ | 80/I 142. Zehebii sejh Albani ovaj hadissmatsaju ispravnim. sallallahu alejhi ve sellem. lMtEbu-Davud. sallallahu alejhi ve sellem. I 1ß6Nesai.jedne noöi klanjao.sallallahualejhi ve sellem. Tbn-Hu7eime. na noönomnamazuuöio u duZini uöenjapedeset ajeta. sr. Sejh Albani ovajhadis smatra vjerodostojnim. ponavljajuöi je neprestano. uswari. Jemanada je jedne noöi klanjao za Poslanikom. str. Imam Nevevj i SejhAlbani su ga ocijenili ispravdm. I I I I I i I I i I rM euhari. Inam Hakim. l/452 | I o l. En-Nisa. s|J. l7l136/2819. Sedam dugih sura su: El-Bekare.lM a ponekadu duZinisureEl-Muzemmilna svakomrekatu. sallallahu alejhi ve sellem." Poslanik. uzwatio jet "Tako mi Onoga u öijoj ruci je tuojo dula.klanjao no6nenamazetako da bi mu pa kadaje upitanzbog od duzinestajanja oticalastopala i potkoljenice.Toje. biöe upisanmedu iskreke Hanjaöe. Muslim.pa je na jednom rekatu uöio sure:El-Bekarc.lSZlt?5. sallallahu alejhi ve sellem.96-99.roar Jedanöovjekje dosao Poslaniku. a Allah mu oprostio ranije i kasnije propuste.a nekadabi skatio. 1ü2 Buhari.Nesai.a ko klanja. 1/538/1661 i Ebu-Davud.| 18.-to3ePonekad je Poslanik. bez sumnje. ElEn'am. Alu Imran. uöeöidvije stotine ajeta. Vjerovjesnik."t&2 Ptenosise daje Allahov Poslanik. lM Buhari. rekao: "i(o klanja u noöi. Vidjeti:Avnul nabud.1407/6643. r0rn Hakim. je öegato öini. z+o-i+ri t i:+. u mislima.a ponekadu sebi.24011130. tl+St-.a ne kao sto öine neki klanjaöi koji uöeu sebi. str. i rekaomu: "O Allahov Poslaniöe..ro3? Od Enesab. 1/255/1216. po drugommifljenju). str. uöeöi stotinu ajeta.l/24611179.'Ahmed. sallallahu alejhi ve sellem. EI-Maide.!. En-Nisai Alu Imran. Nes.

kaZe da Poslanik.t. klanjao u iznnnnnn situacijama cijelu noö. l/204/l4s).a.sallallahualejhi ve seflem. Ibn Madze. lbr tor-Ser"e smalraju ispravnom. t.lo{ Aiia. Affana. Ahmcd.i. : h u gt a d | 5 2 | t t r t t r I t i n 1 t u b. 6/333334/2175. Prenosise od Osmanab. l/lör/b5j5. Timizi i lejh Albani ovu prcdajusmnrraju nije znala da je Poslanik.-vone./]dlla. Buhari.sallallahualejhi ve sellem. Sto se cijelu noi na namazu tiöe hadisakoga prenosi Abdullah b.. '** g. "NajdnZi (dobrovoljni) ißDn. Amr da je Poslanik..t0rT Ebu Haniferosr i drugihr052da su Zubejra. 100/:17r. 2/24318573. . BrljeTe iesrencr. l/572od lbn Kudume. 8/233/2949.o ierri)r.u u.1t321.i.r/J. 3 154.r0t6 Temima ed-Darija.ipak proveo crjelu noö u namazu. r.r i.. postoje predajeiz kojih se moZezakljuöili da je Poslanik..101/lll8. siien eatatnin Nbeh.lbn-Mubarek u t . t05rslu-oavua. Vidrer. 3/'t4. t*t guu s"kt ttuttutu Ä. 8o i ""'Vrdretr: fl-rrrrai. sallällahu alejhive sellem NajboljaupurajeuputaMuhamneda.9/7i. su.n^s. Arittatut-ttbe:i.h/1223/746. ibadclioni?nuttetita. ri la.tniovu predaju ."la5rovi uöenjaciili nisu znali za citirani hadis. lajJli.n ^_ '* Mu\lim.re5Medutim.4.qfu SvojsanAosfdniQpvog.üihe .s.pom(nurr u UaenieKur'rnl nJl'.2ßö8/2t84.te7r poglJ\ltu: p"'uicneEl F. spawo je pola noci.sattallaßu atejfüve.lmam Tnmizi i lejh Alb. Inrxm ispravnom.8/19/1159. Attahu sallallahu alejhi ve sellem.je toliko oduljio da je ovaj plemeniti ashab poielio napustitinamaz.Fetlul Bari. ili ga nisusmatralivjerodostojnim.10/i l3 L.a Allah najbolje zna.ro5o provodili prouöirii Kur'annajednomrekatu. sallallahu alejhi ve sellem.-HadZer smatra vierodostoinom. | "t idje i \ t s r. 2/332/428.ru* Abdullaha b. 2/482. a pot.t Kur'an o aj ko ga prouöi aa manje od ti dana. Ebu' ovu predair Nuajm u tfnilte.2.x.. l/348.Muslinr. l/57 i Ibn Sad u Auabeiat. 1030 Vidieti:El .roae Seida b. tffi Nesai.o: jestenana. r. 117 1 sallallahualejhi ve sellem. t./r. a. Ibn-Madze..im T'mi/ijc loji g:r br. u Lj-j.rt rl-l.rekao: "Ne razumije i ne shvat.' i/. l/. nikada nije prouöio cijeli Kur'an u jednoj noöi niti je klanjao cijelu noö. Da|da.ondaje to isbvremcnoi dokazda to nije bila uobiaajena praksa Poslanikx. t t ol40 t.rÄ4 217311007.i}'"ri u j.100/l I15.u i . U.n rpar. majka vjemika.koji ie rcka. le' Tahavi u iai*ul-zeari. Timizi.. Darimi. H^fiz lbr. Ako kazemo dr Aii!. itzelmg. l/532/1637. DZubejra. HJdi...str.sallallahualejhi ve sellem. '-.6/66i Sijeru ealanh tuhetd.on.

"ro5s propisane namaze jer ga Ovaj hadisjasno aludirada vitr nüe propisani-obavezni namaz. lbn Sahinu En-nasihuyel-nensuhit.'060 Pored toga.-1059 Takoder. Darekutni. Alned."r0s? Ubadeb. 21511615. .los8 Ujednom niStavnom hadisustoji:"Tro7e7e meni obaveza. klanjajte ütr- tM vidletr: Saninu nni-Huzejme.-i"i. Samitje osudiorijeöijednogöovjeka koji je kazao daje vitr obavezni namaz. ne bi klanjaoja3uöi. DaiIul-dZania.r056 Prenosi Poslanik. 5/r'72. Darekutni.ro5a Kao argument uzimajupredanje u kome Ibn-OmerkaZe: "Vjerovjesnik. 21147.141/1118. 2/463.Ebu-Nuajm u El-hilije. dizudi i spuStajuöi svoju glavu i tijelo (tj. a vamadobrovoljno: vitrnamaL duha-namaz i sabahski sunnet. V idieti:Sahihut-t? |/383. El-medbnua. se da je Alija kazao:"Vitr-namaz nije Fopisan kao obavezninarnazi. 1/.: El-ninhad|. Vidjeü El-mustedreh ll300. Uzvi5eni Allah voli ovaj namaz. Nesai. sallallahu alejhi ve sellem. 2{titllzo. Sejbe. 'N Vidjeri: sahihus-sunen.a klanjaoje vitr na sedlusvojejahalice. 21463/454. Sejh Albani oul predaiu smaravierodostoInom. Ei. str.Sejhul-islamlbn-Tejmijje navodi konsenzus muslimanapo piranju.kazao jei "O rjemici. öineöiruku i sedZdu). sll.sallallahualejhi ve sellem. sä ispravniÄlancemprenosilaca. 2ß3/I4Ig. 23/88. Vitr-namaz Vitr-namaz je pritvrdeni sunnet po misljenju veöine islamskih uöenjaka.2f17l1624. Vidjerit ovom M?dZnu ul-f?tava. Ltu önuua.veöje sunnet koga je uspostavio Allahov Poslanik. 4n0-21 i 8/386. Tuhfetul-ahyezi. a SejhAlbani apohifnim. '0" ti. Fethul-Bati. hafiz Zehebi niltavnim. 205/200.twmaza ve se{Iem. l/54Aß75. r0se Ahmed. sallallahu alejhi ve sellem. Haktm. 1t125i l/39t. Tuhfetul-ahvezi. 3'78n56t. _-__ '""gutran srr 21411000 Muslim 5/l?l/700 t0n vidjen. 2/342. 21463. rmam Bejheki i Nevevi su ga ocijenili slabim. 21567.El-minhad| 5/l'72. nisu autentiöni hadisi koji jasno obavezuju na vihnamaz. 5/351D3O69. Ebü Nuajn. NejluL-evtaL2n\5-m6. 1060 Sh-navua. Nije klanjao ja3uöi.nuJhbn. bez obzia u kom pravcu se usmjerila. l0/26 i drugi. Haknn. ryib. sallallahualejhi ve sellem. lßAl-442llllg. Allahov Poslanik.klanjao je noöni nainazna putu na svojoj jahalici.Ibn-Ebi2/q3/ö862. 9/232. 1/23112050.

takodcr: stav. Tahavi."t06t Ai5a. kaZe: i? je to je |ilr' devt) (bolji cn'enih joi jednim namaaom.rr06r "Alloh las poaastio stl Vjerovjesnik.l/165.2/46:/'151. lmaln imanl ZefLaDija od sa komeDtarom E/ Müv?rr. vjercdostojniln.t predaja.jenili ' je ovajbadisisptavxn.a. nesovoriDosvome '* sUi'Oouuä. 3/39/4795.tkimi Zehebisu sa oci.18 4. ali bezdodatka b. Ov. gbu D. Medutim. (tj.dteti vjetudostojtl Zehebi i Nevevika.unaapet rekata' ko :!li tri. icjha po miiljenju s obzifomnx svoju isrr.ü. 2/62/1+l6 Ibn Madte' Tnnrizi. sallallahu alejhi ve "Ko rekao: sellem. Bdd. Yidierl I h-aül-Ral t*' N"iui.r.l065 rs' Nesai. 1/3. l/31-1'315/l179Hakim' Ibn-Madze.tli kao rijcii Ebu Eiiubr da jc ovaj hadisispravan EbuHatim i drugi smatraiu kaze: Ovoje ßpnvan (mevkufen). l/389. Oni koji kaZu da su islamski sloZnida je vitr-narnaztri rekata.t ia nrya stado'ttt ih 'tera il. l/165 i odgovor imamaAskxlanija . Ibn Madze 1/351/986.6/180/2122. 2l|56.t ko ieli neka klcnja jetlan rekd. lmamH.h |cl"nesdni 2/t12' l/4.2/63/1419. . 2/1711625. nahodeniu. Se. Ltistiru . k:rda tri trctpostavili Bdri. Tirmizi. 1t11i ttl üte'l:tüta v. Haliz lbn Hadletx t:t ttlhis l hobiru l/'19'1. titrit(nß'sllhihd Vidieti: tr iMusiimovc knterÜe.4/55/1220.sallallahualejhi ve sellem. Darekutni. AlbanivJerodosnlnim. od slada vm 'tt)61 Njegolovijeme je i-meilu. satkftahu afejfüve selIer- 99 - U drugoj predaji nama. prenosi da je Poslanik' sallallahu aleihi ve sellem. rd.sr. lbn'Ebi Bezzrr. daje hxdis\aerodosroian on olako nesto da su ovo rijeöiashab't.r\rud. Ahmed. F lxrl ali kdo rUeairshaba)Vidjcti. tlSSOlt:tl.tvtde nestoito se suprotstavlja uöenjaci vjerodostojnim hadisima Allahova Poslanika' sallallahu alejhi ve sellem. .je Alkrh Vitr (Nepar) i voli vial-.tvnost. r.u daje ovr Predaja Bejheki' Darekutni. ispunjava 6ll12111962.r0('tDakle. aeli üekakknja titr-n.jbe. tK Vidjetirl'?rtr. ttr2glu-Oauua. EbuDavud. klanjao vitr namaz sa jednim rckatom' priöaiuöiizmedu dva rekata i vitra. Ibü-Ebi-Asinrrt El'aha. 2/459/'f52.. Blrhxrijine Ahrnija. ScjhAlbanitvftli da I ll/816. Haknn' lbn-Hibban lmam l/'14'1/ll28 Hakim. Bejheki. Ebu-Ejjub el Ensad prenosi da je Poslanik. vitr namaz se moze klanjatina nekoliko naöina. ll2/1336.15/l180. l/2671126. ibn-Hibb{n.19/1148.S'tojsna Qos[ani|gvog.l/542/1676. je hrdis oclcnio dobdm'a ieJh Tirmizi ovq lmam l/86/652.2/89/6830.ittt:iiei nasntpa:ore S obzirom na naöin kl{njanja i broj rckata. vidimo da posloje jasii dokazicia se vih moze klanjali jedan rckat. 1/250.

a.. Zubejra i jedan rekat. a nije predavao potom Allaha. 6/15/737. Ove dvije biljeii Ibn-Ebisejbe. 1 1 n6t.Nakon Sto ostario. satfafafra oese[fem. Muhamrned prenosilaca. Ahnmed. r. 6/28t49. Ibn-Munzü.predaiuii selam na svakadva rekatai klanjajuöina iedanaest r06a Jedanöovjek je pitao Allahova Poslanila. str. namaza "U je Hafiz lbn-HadZeru "Fethul-bariju" kaZe: ispravnim predajama doslo da je skupina ashabavitr-namazklanjala jedan rekat. 313/1338. Ibn-Ebisejbe.zavr. uöeöi dovu. tvtut*. ttztgtztz.U28411581.'uoo pelomrekatu. DaÄnn.a.Tirmizi. l/389.zak. 2/l'10145a. Ibn-Ebi-Sejbe. D eklutni. Muavijinu predaju 'ilieiet At'dü Re. ltre Muslin. spominjuöiGa. 3/165. verzijuu znaöenju 2/2411658. Ebu-Davud. Muhanmed b.{i "Poslanik. 5ll'79n(A2. 123 124 (manuskiPt) navodi skupinu predajaod pwih generacijakoje govore o klanjanju vjtra jednim '*' 2/89/6807i 6808. Ebu-Davud. Sadi Muavija klanjali sü po jedan rckat vitra.241lll37. klanjaou noöi jedan rekati na njemuuöio cijeli Kur'an. l/551/1716. i nije klanjao niita mimo njega .upitana o vitr-namazu. prenosida je Allahov Poslanik. 6/215/25847. je na zahvaljujuöi ne sjedeöi osim osmom. 6/15136.sallallahq-alejhive sellem."r0?o saje. a kada se pobojii zore (kada osjetii da Öe Kadaje jednomAiJa.'. majka vjemika. devet rekata. Ibn-Ebi-Vekkas_4 Abdullaha b. 1289. 'ou' vuslim. sellem. 2/89/6809.o noönomnamazu. klanjao vitr-namaz tt6 vidjett Fethut-Bai. Nasr prenosi. Nasr u Kddrur-rula. sltr. sjeo. uöeöi dovu.3/2414652.a.r067 Prematome.. Ebu-Avvane. Ai3a.Potom se Atlahu. Affan lancem sa ispravnim b.2/2411654. Nesai. 2ß26.Muslim.str. Laju jedan rekat viua sallallahualejhi ve sellem. l3'7 1070 Bühari. rbn-Munzir.l/246/ll'17. Sadovu predaje vjerodostqnim je ocijenio imam Zerkani u svom komentaru na El Mutexu."r066 je prenesenood lbn-Omera. \)itra. spominjuöi rekat. klanjao selam. da je Osman b.. 5/l'1912€46.lnim rekatom nastupiti zoraj.spajajudi rekata: klanjaotokomnoii tfinaest je predao selam. 2/325.Tahavi. je: alejhive sallallahu odgovorila r.prenosi da bi ponekadldanjao rekata. .a potom ne sjedeii osim na zadnjem AiSa. Ebu Avväne.. D'trekulJti:. a IbnVjerodostdnim putevima Abbasje to dmahaoispravnimpostupkom..2/89/6808. takoder. r.pa mu je odgovorio: "Klanjaj dva po dva rekata. ih zajedno i pet rekatavitra. ispravnoje drugih da su klanjali vitr samo ponekad klanjati vitr jedan rekat i nije uslov da se prije njega nelto klanja. M^lik. a digao na deveti je je poslije koje je preselamio.I\.

2/911684l ltaaßi Hakim i Z€hebi su ga smatraju i dflgi Sejh Albani Bejheki' ocijenili ispravnim. 6/ß5n4ag. posluzit -31165.Nesai. rekao: U drugom hadisu okioi-no oz wt klnniiite pet ili "edam . lm Buhari.sallallahualejhi "Nemoite klani^ti 1)itr tri rckala". str.1o76 . klanjao viü-nam^z sa m rekata. 4414810. satlallahu atejhi ve sellem. " "Prenosioci ovoga hadisa su Povjerljivi Ibn2/19/1634. bez sjedenja osim na postoje u sunnetu.a. 21321-325' Beiheki' 3143' 240/68r7 ftn-Ebi-Sejbe. all veöje samo naöinklanjanja. b/I5 16438 Muslim.l] predaju smatraju ispravnom Vidjen: Fethul-Bari 31164 "vitr-namaza " 106 vjerodostojanhadis.JT{: na iadnjem. ga 621169?. (Ai3a. hafiza Ibn-HadZerakoji u rijeöima je. ni ovaj hadis ne moZe selamosim na zadniemrekaru. 1m Hok" . tri i se vitr da dozvolio sallalahu alejhi ve sellem. 3/4614816.da time oponaiate ve sellem. u' Ibn"Hibb*.vidjeti izvore na potetku poglavlja: . rekat.oöit dokazda je dozvoljeno sedmog). Poslanik. dakle. Ibn-Ebi-Sejbe. U jednoj predaji se spominje da je Poslanik' aleihi ve sellem."t0tt u ovom hadisu' ili devetrekata.dandrugom. Hakim.Hakim' u446l1138' Darekutni.)nÜeFecizfuala prenosilac hadisa ipomenulabroj rekata. na vitrkale:'Zabrana se odnosina to da s€ " Ako se aksama pa tako biva oponasanje öini dva tesehhuda. prenosilaca' lancem saispravnim l/548/1700.6/53-54/24314. namazu nr Mttslitim.ekata.sliöno tome. öemo se iFethul-Bariju".lo7a jasno da se radi o jednom spomenuo posluZiti kao dokaz.iedan koji se prividno suprotstavlj4u Da bismo pomidli ova dva hadisa.klanjao tri rekatavitra ida nije predavao saüallahu Medutim. 2/666/4489' Nesai' str' /\hrr'eÄ' 61155-1561252(A. Ahmed. BejhekJ. Zehebi i Ibn-Hadzer o\. citiranih hadisa' i jednim selamom)jeste prividno neslaganje sjedenjem ü preäajikolu prenosiEbu-Hurejrestoji da je Poslanik. razitazenja.u kojoj stoji da je Poslanik.24311147.na naöinspomenut sedam nam^z Sto se tiöe klanjanja vitr-namaza td rekata.lmam Darekuhi kaiei Hibban. 1144611139' Bejheki.sedam rekata (sjedivsi samo na Sestom i predajuöi selam poslije klanjati vitrOvo je. klaniaovitr-namaz sa tri rekatai da nüe sjedio niti predavaoselamosim hadisu se navodi d" it P9.'o'2U vjerodostojnom "salatlahualejhi ve sellem.senavodi predaja' oko öije ispravnosti zadniem.jer nije Ono Stobi moglo potvrditi ovo milljenje (o tri rekatasajednim sjedenju.6t22-23L46.r. 1/553/1720'Ebu -Avvane. a imam Ahmed' slabim."'015 je klanja pet. ro4Nesai.

2/l0t/o947.." (El-Eala). Medurrm.."c52 I Ibn-Ebi-Sejbe.sallallahu alejhi ve sellem. nije preneseno od Poslanika.hari i l\4uslim. kJanjao vitr sa tri rekata. (El_ rffi AL. el-Hattaba.Ne poznajemdva (vjerodostojna) hadisa koji oponiaju jedan drugom.lo82 lzrazita veöina islamskih pravnika smaha dizanje ruku na kunut-dovi legitimrim. ruvi.-" v idjeti: Tedtibur.Ili da kaZemo: Klanjaju se dva retata. sajlallahu alejhi ve sellem.koliko znam.. od imamatseJheUja iAttz.u autentiönim predajama.4/J25. Preüodnojespomenur izvor hadisa. bimo je naglasiti ia u Poslanikovom.ft"ilT:" u. .r.""'Ovoje najtogiöniji pomirenja naein ovadualialsa.J00-101. Kab prenosida je poslanik. nema pouzdanih predajl^\pjeukazujuna dizanjeruku spramramena ili uiiju i donoknje tekbira'"'" prije kunut-dove.d. tada bi nestalo ove prividne opreönostiizmedu spomenutih hadisa. a na drugom rekatu .jen: rnaur-satit. suprotstavljaju Veliki hadiski ekspertEbu-Bek Ibn-Huzejme je rckao: .zalvrsi vitra kao Sro je doslo u vierodostojnim hadisima. niieja.f*hijj?.sallallahualeihi ve sellem.1"j1'.2n6e r?0iri.i-r.. tt24e-25}.jer u Allahovoj vjeri nemanesklada.. _-_'-" VidJei ft-nesailul.ET.Kul ja ejjuhel_kaffrun. veö se to prenosiod Ibn-Mesuda.ta str.Ko budenasao dva kontradiktoma hadisa neka mi se obrati da uskladim njihova znaöenja.a potom jednim rekarom se sve to. '..losrSliöno se navodi od Omera b.r0ß1 UöenjeKur'ana na vitr-namazu Ubej b. pa sepredaselarir. niti poriranjelica nakon kunut. ßn Ebi-Sejbe. nmtza vitr-namaz klanja tri rckata.rl sts.Sebihisme Rabbikel_ Eala. Ijnam Bejheki je ovu predajuocijenio Uerodosrojnom.no da semdio kunul-do!i na !ir-namazu.rrd. ve se[fem. Nüe moguöe da se dva ispravna hadisa istinski jedan drugom.nlrf. "'Ovajlekbir seprenosijedino od lbn-Mesuda. od tbra}}l| ma DTdtü Muhajnmeda.'uou Udenje dovedignutim rukama na kunuru. kolikosmoupoznati. SffIf. dove. 2t I t5.sä dobrimIancem '*'."r0?3 Vezaio za vift-namaz. '*'Abdur-Rez7al.7q. sa samo jednim (zadnjim) tesehhudomi selamom. 17_r8. saslabim rM viajeri: t." 2/300/1t50.2/l0t/6q5j r 6o54. od lejha . Sunnetu. ueeöina prvom rekatu:.-*near. a ÄUah najbolje zna.

."' Ei i.i"l i s"-N*..nm.i.rom i Muslima'5/l'171677 str' 21411001 Buhariie.laju 2. kazaä: 'tonuuao* "Nije tako Poslanik' uöi poslije -kuui! En"t tada reöe: protiv nekih ruff^ff"ft" "f":fti ve sellem. je dovio nakon rukua "'033 tu praksu potomnapustio mjesec. 1.llanirro da je AllahovPo'llnik.tt ousnnen ' oot.se . o.sallallahu ': d' prijc rukuaL03o-Preno': ioru na riü-nemazu 'ellem.'.s lim ito se kod njegana trcöcmrekatu vjerodosojnonvidjcti: smatta .sallallilhu se. rnnogoboZacaiedan r0&Nesai.t|tg.rnut-douu "Da öinili smo Pitaosam EnesaU Maiit^ o kunut-dovipa je rekao: "Prije "Prije ili poslijerukua?"'upitaosam rukua"' rekao kunut-dovu. . lbn-Me. ovo led.nr d.\c.* rosr "subhanel'Melikil-Kuddu.-5. i drdg'm orom I r.lore Dre.t-di. kutuvjer.11.onupredaju i V563 Elqerllnua.rakoder. .'+ortto+. Kab prenosida je Allahov Poslanik.rJe kr/e t6n K{Jim rmrrr 1/2_l' Zidrttttcd'1 \ idleli \rrr'nrrn:r-/u nd triiemelunul . Ahmed' 5/123/21179' dodaju El Ihlas uz sunt Madze.ucrrr sa-llallaiu idrugi Poslanikori.uöeöiduZetleöi put atejhi. h3d. rFnr' Hrr.ud el Ah!el LrTe na vltnr prije ruluarnBA'im b Sulejman l. 73iltltu 6172 ltalil.ttilrUu:. hrd:"kojl vieroJo''ornr '*"itn Uutz". prenosrlacÄ' lancem saispravnim t/555/1727. ti.a na treöem rekao: i selama kunut-dove 'tr'ij' oj' ''.l/5.3. 5^4'ttb71.t"' Prenosi tn puta.'ellem.1/556 rosNesai.ti.315ll i Hula\ütul'ahkan.don." "Meni je priöaojedan öovjek da si ti rekao da.krlaniß o\u pre.j/104.|126126811262'1267 ' Darimi' l/286/1589' i tbtl lbn Ebi'Sejbe'2/91/6a12 OnÄtnl.2t161 kari.."ll ulnl:ll *" lii E5.' '*t Brt"ri.17-548/l698Ebu-Davud.t."i/.".1 pr(drlr drugoi u Jednuj l. rod lJb€tul' .iTlrr urrr'r"rirflr\nrm vrdlerr: AJniirlh AlbJni'u gr ociienili Bedrud-drn Ü1fl1i. Vu. zlZ+ zvlOSs.O':r \el7rlrrmr por\rdu 'tllor' vrJ'eti:/nrn'l 4'r/l1 'monJreih Albunr' a/J2?/c425. ütio kunut l: alejhi\e sellemcsnrol.oaoqro.l/3a6l97.183)I "Kul Huvallahu ehad"' (El-lhlas)'da bi nakon Kafirun).7A. rmamNevev.'lnom r"o. tsn_l\lsa' 17 sure iJe(a uöioslo vira idaje na njemu jedan rekat Kunut'dova na vitr-namazu alcjhi ve Ubejj b.. y.

'u') uzimajuii ih za dokazputemanalogije. Hasan el-Basri.roo'uöenjaci hanefijske pravne Skoler@l i imam Ahmed po slabijojverziii. rN Vidieri: Efnxlrr: l/82L t rmIbn-Ebi-Seibe. Malik je potvrdio da je Poslanik. rI0rVidlet: rt-eusar.roo3 osmana b.i. v456. 'w vidien: Et-insaf. Seid b.Mvslim st14il6t1 rM v ldie6. 3lSlOi RevdatuHatibin. 29716900. '0s Zbog objasnjenjavirlj eti: El-di"vhemn-nekijj. Rahevej. a porekaoje uöenjekunutdove nakon rukua. el-Hanaba.sto se. Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Ashabi su se uveliko razisli po ovom piranju (tj. 11215.'w' Aüje b. od 'mamaBejhekjja. 4n8-29. Ei-iefiul-muntia.Ibn-Mubarek. uöio kunut-dovuprije rukua.I l82l. Ebi-Taliba.2/491 i opaske na lalaus-sunen. sa slabim lancem Drenositaca. 11or eUur-nezzak gnZOlaggO. 3/188/4800. f$r lbn-Ebi-Sejbe. J 2Ot4e93 i 4gg4. I t612.tt42g i B?daiu!-sanaia.6n3.r$rSulan es-Sevri. lshal b.Po-zivaju se na vjerodostojne predaje koje govoreo kunuF dovi opöenito. Enesovo negiranje kunut-dovenakon rukua odnosi se na vitr-namaz. sn. '--' vidjeü lhtilaJul-f1tkaha. Et-n?dinua. hadis koga biljezi imam Halim. da su oba postupka r03tBuhari. t6^3 Viigt': t:-sunenut-*"b'a 2y296. Däubejr. 297168S9. ''Yidien:Fethul-Ran.'.roeo Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Omer. usaglasivSi jer bi d protivnom oveargumente. Se rhuf?thit-Kodir. Zttj I. Ibrahim en-Nehai.'"' Druga skupinauöenjakasmatrada se kunut-dovana vitr-namazuuöi nakonrukua.tltU. Affqq.'o"Ovo je misljenjeOmerab. osim jedan mjesec na sabah-namazu. Fethut-Ban. 21411001 .smafia rre Nema sumnje dozvoljenim razilaienjem.10o6 ili na neke jasne ali slabe predqjg. str. 21569 . V idieti Er t?lhisul-habir. nanaza U ovoj predaji Enes b.1090i Mtrslim 5t 147167'7 . Kaba.3. tnSS. sallallahu alejhi ve sellem. ZAdul-mustaknit 4t28(El-ni|vrr|n^t i Et-insaf." vidjedu' El-n?bsut. Ibn-Stuin. r@5 Butan. vremenakunut-dovena vitru). rM Ka. kako stoii u Buharijinoj i Mustimovoj hadiskoj zbirci.ro8ePrema tome. 6c08 i 6909i Abdul-Rezzlik. ""' V idjeti: E/-rnrgni. 857. sg' I tO i Andahlt-ahve. ovi hadisibili kontradiktomi. 2Dg5.6901. 2^1t. | 1405.ßq aesellem. '-. po svemu sudeöi.Iol uöenjaka Safijskerro' i hanbelljskerr03 pravne Skole.* L'be]|a b.

ALLAHLMMEHDINI FIMEN HEDEJTE! VA AFINI FIMEN AFEJTE! VE TEVELLENI FIMEN TEVELLEJTE. el Hattaba.lmam Tirmizi ovd Vidjeti: El tnedinua ispravnim.alhllahu alejhi .1 ß5 t utemeljenau vjerskim izvorirna. 41213 da SejhAlb'tni smatfa hud. 2/12s." reöi: Od sunnetaje. ali je prvi preöi zbog jasnoÖe zna. l/199-200/1718.takoder."tto6 . jer Ti odredujei. Ibn Huzejme. a Allah najbolje argumenata. Visslru++.lon.GospodLlrunai i (Jatiien. 2115r't5211o9s.3n6"77/2111' Bejheki. 3/188/4800. Ahmed.na vitr-namazuposlije selamarl0T 1103 str. 3/2241944.|i.aL4tnett$l.rl05 Hasan b. 6/90/29696. ona jc prenesena alejhive sellen Biljezije imam sallallahu a ne od Poslanika. 2129'7/3t40. 2/482483/464. EblTalib prenosi da ga je Allahov Poslanik.3l i Stthihü Yidieti xiianu ratna. vjerodostojnim ilmihalin. "ou tt"iut. Alj b. .tmaVidJeri: seovadovämozekazati .Ibn-Mad. Tajalisi st163/1179' Ibn Hibban.e' 1/26711263.kome se Ti suprotstLris' Blagoslotljen si. uputi me sa onimtt koje si vet uputio! Oprosti mi s onima kojima si vt oProstio! Llzmi me u Sroju zaititu sa onimu koie si ono ito si ni podaio! Sdöuvajme od zla odluka koje si uzeo!BkLgoslovi vet donio.Ibndobnn hadis snätra Sez. 7/2'15-246. a Tebi se ne odreiluje. t Be. l/286/1591.trit't tut1ir. S')ojstv. be. El'nug. Ebu-Davud. Hulasan 3/495-496. lmam Nevevi. Nema ponosa onaj...lul tneda sn 32' runndan' Kijanlu prüe ili posiijesel. INNEHU LA JEZILLU MEN VALEJTE VE LA JEIZZIJ MEN ADEJTE TEBAREKTE RABBENA VE TEALEJTE. Dxrimi. je poznata bosanskim u koja künut-dove se tiae Sto NasbuHaje.Ibn-EbiSejbe' l/348/975. VE BARIK LI FIMA EATAJTEI VE KINI SERRE MA KADAJTE FE INNEKE TAKDI VE LA JUKDA ALEJKE.1 eG') "AIIahu noj. Omera b.u QosfaniLoeog. takoderl 1/ll0 i lll28. puuaio do!i kojl seuöinar itr-namazu: ve\ellem. 2/298-299/3 t1t7viäiet: tvnut-nama. Beiheki. Hakim. 143. Nena poniienja onotte koga Ti zaititii. Tirmizi. hadis smatraju Mulekkin i hafiz Irald citirani Vidjeti. Jikhis'suüß ll39|. Tabeßni. ali kao rijeöi lancemprcnosilaca.ofejßive seqDf saffa[fofi.

SejhAlbaniovu predaJu \mahaispravnom.58 '''" Muslim. u tu vrtjememelekiprisustvuju namazu.a ko moZeustati na ktuju noöi da ga klanja.)t . ^bdu b.50 i Meratibul-idjna.6/271750.2l 4/998. 5/l 89/26ö8.U ovoj predaji je dokaz da je bolje odgoditjvi[-namazdo prednastup zoreonomeko je siguran da öe ustati ""'" trü Nesai. rt47lt089.^ ''"'Vidjeli: 6lcvlar. iltrr ü.ttt3 U komentaruovoga hadisaimam Nevevi kaZe:'. lil3 Muslim."tttt Abdullah b. ."tttuU verzüi koju prenosilbn-OmerPoslanik. sa]lallahu alejhi ve sellem. Ibn-MaaEe..'.rr@ Ebu-Seid prenLsida ie . Ibn-Munzir.. sailallahu alejhi ve sellem.M uslim.6/29l754.!a j !rl ."ttt2 lJ predajikoju prenosiDZabir stoji da je Poslanik.i cs Ui . Omer prenosi da je Poslanik. Humejd u E/nunrchabu. kaie'.a to je bolje. "AIIahu moj. neka klanja vitr na poöetku /?oli (tj. 5/190. Ahmed. 'tt.sallallahualejhi ve sellem. Dija M^*dtsi u Ll-nuhßrc. 1/268/1265.s|I.siu.56181.:4..t.ö/)q/755.. LA I]HSI SENAEN AIEJKE. Ibn-Huzejme. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE. .. neposrednoposlije jacije-namaza)."tto3 *ALLAHIJ']\4ME. u !)Li). 2tLstk'zj.+i \ .U348l976.l/350/981.Ti si onaka\)kah)im si Sebeopisao.:ü\.El-idZna. "" vidjen: EI. Zaista..'!t3t w. Ibn-Madte. ENTE KEMA ESNEJTEALA NEFSIK. utjeöem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdibe. Ebu-Davud." Vrüeme u kome seklanja vitr-namaz Islamskjpravnici su sloZnida vrijeme virr-namaza poöinienakon jacije-namaza itraje do nastupa pravezore.jj.Anmed.cLt . VE EUZU BIKE MINKE. 1/559/1746.22^18 4207. 'ey . "" Buhari. str. sE.kazao: "Ko se budeplaiio da öe prespavati. lbn-Mun7ir.. "Preteknite zoru vitrom.ninhada6t29 30. rckao: . 5/189/2b70 rlrr Muslrm.'Klanjajte AllahovPosfanik. tß6t751. i Tvomeoprostu od Tvoje ka7ne.Ne mopu Te istinskipohl)ctliti..i utjeöemse Tebi od Tebe.6126n49. kazao: vitr prije nastupazore. neka tada klanja. VE BI MUAFATIKE MIN UKTIBETIKE.Neka vaj zadnji nanaz u noti bude vitr. sallallahu alejhi ve sellem.

11291.kaLe: 'rp 'u jeohave:tu tt aA. Butrari. \s 21 115.|ül'nrcad.t predaja Vidjeti: Selh Albxni je smalravjerodostojnom 2/758 4A83i Hutatutüt'. " kada ie bio outnik. Od Aiie' r.sallallahu "St'akont muslittttutu sellem. IrtT ll2a3.. E/-'rrr. 159' 3/158 ua 4/363. Hakim. Et Dtertar lbii 1/301. kazito: .lilnik. svakog "rr 15 plije negoklanjamvitr'-namaz.Hai1. Darekutni.sallallahualejhi ve sellem.a. Ebü Davud.lbn H zejme. \ ilr-rrrmx/ni xlejhi re . Buhari.11.khnjrc Je . M slin. 10/211-2'78. 1l/615 i 2ll139. Buhafi.ellcrn. l/92-93/142.tu l'llrnt.rtr tt'' yidjtetit ahr?:i AtitunLtl El'e|sat. i da ne da klanjamdva rekataduha-namaza lun:rinogmjeseca.413/tg8t. koji se nalaziu rnjestu nlusliman punoljetni i pametni ve alejhi . ltne' bolesnika. Abidin.li ucenjrci 'uglr'ni dr Jc idr "nej iio porekncnjentrnbaveztt dzumrnrmrr oblipalnruberezr Itrs 5/l921721 Muslim.neki hadiskickspeti nisu pdhv'ttili tt'' Ue.EbtFMüsäprenosida je Poslanik.lul rtad l/283 i t/228.allallahu alejhire tellcm. Et tetltlid. Bedai *saMid.e dr Je reklst Po.l/425/l062lmamHak'm. V idieti. Za." Diuma-namaz je propisaninamaz koga je duzan klanjati svaki DZuma-namaz se Sastoji bo|avka.qni 212ii6.nik.2141996.d dva rekata.fe Üa. 3/110/1721Ima'n Muslinmvekdteri. Sdi.tm lnalJcrnikrr. Haiiietu Meni r'ul. "'ß gtu-oavud. preno\i ' ' n r kr:rjunnui nekrdr u . .nilc uslavlJiru \:lllallahu Vjerorje.143) Nrrd. V++:ll::0.kait. Ef idiM s|J. 1116 verzijahxdis3 Muslim.) sallallahu Poslanik..redini."ttls nl1lollob ika i "Dlunta U iednom hadisu Poslanik.Imam Bejhckije ukazaona pojaiavrnjcovogahadisa' Vidjeti: tr Jrn?r.21.'majkevjetnika' zaspem .2/3/156i' l/279/1067.lnoB. 2/757.jeVidjeti: t1'''e'Onird' ispunjavx Nevevikäzeda ov. 5/ 1721700.rssrs'?. l/2l0 Medutim.ul.sa[k[[afru a{ejfrive se[hwQos[anif. osi\11 aet\'erice: roba. Syojstpd 197- "Oporuöio mi je moj najbolji prijatelj (tj' Ebu-HurejrekaZe: tri stvari:Da postimtri biieladana alejhive sellem.Fikhus-stnre.ie strogd ob|\'eaaklaüiati d:un1u' namaa tt tl:emLlu.7t1. t/51'7.('2U745 ovoje Muslimova str. ( 1/.a nck:rde virrne|cchna poeetku.1/999.44.lus-Srxe. Zehebi i Nevevi ga smatüiü vjercdostojnin \idjeti: Elatrc'Iiim 41483i Hulasankkkan.l'cjjdri stt. srr. str.

Ibn Madze. sallatlahu aleihive setlem.na prvom rekatu dZume-namaza uöio suru El-DZumua. Ahmed.5451.6/14?/889.str.6/ll8/877.' Bajram-namaz Ebu-Seid el-Hudriprenosi daje AllahovPoslanik. . lbn.6/138/878. el-Beiir prenosida je Allahov Poslanik. Ibn-Ebi-Sejbe. klanjaobajram-namaz (otvorenom na musalli prostoru).dretit.l/458/142t. sallallahu ve sellem.'postanik. sallallahu alejhive sellem.Huzejme. 3/55/519. str. ipak.. po mi5ljenju svih islamskih uöeniaka.rr25 lbnAbbaskaze:"Vjerovjesnik.ali je ne obavlja.2 b8. sts. rl'5 Buhad.rr2r Ukoliko. Ponekad bi umjestoEl-GaSüe na drugomrekaruuöio iuru ElMunalikun.6/151/884. l/471/5451.. Ibn-Lbi-sejbe. Nesai. l/458/1422.Muslim. od koga sene prihvata svjedoöenje. Caiije.izlazl rz okvira islama (smaftase apostatom).Ibn-Madze. 7/48/2808. ne porekne obavezu dzume-namaza. Ebu-Davud. Ibn-Huzejme.. U322| M?nhibut.T^be:rLfi. 7D2u6179.ti3il1924. a na drusom El.. ye huknu taikiha.od Ibn11577 i Es-salatü Kaiiima. l/208/9e2.2061956. Nesai. "r' viäjeri: E/-i{rklu. l/312/q26. Tirmizi. 1146.ll22 ' UöeqieKur'ana ua däumi-namazu Ebu-Hurejre prenosida je Poslanik. 3^'72tr847.l/208/q93. I/47t15452."" Numan b.J/ l7 I / I 72lI 84b. takav je veliki grje3nik. .rüa O propisimadZume-namaza bilo je oplimijeg govorau posebnom djelukoje sezove:"Dzuma-namaz pravni(fikhski)propisi. ''Muslim. tt21 Viaietl: neaaiu*sanaia. Ibn-Hibban. Muslim. na dZumii bajrarn-namazu uöiosure:El-E'ala i El-Gaiije.47 n806-2807. "Muslim.rmizi.994. Ibn-Hrbbän.r126 Ibn-Kajjim rvrdi:..sallallahu alejhi ve sellem. rr'6 Buhari. nije prije klanjao 4ejhi ramazanskog bajrama niti poslije.s/r3-14120026 i 2N37.16-17. Ebu-Damd.Bezza\gtLl5tJj 5q. l/56 {muauekan). T.2l2/989.

bajramu: "Pohvalno je Ibnje öinio okupati se na bajram Tako kaze: Kudame Omer.-rr' "'" i ikameta bezezana bajram-namaz klanjao sellem."rsovo mi5ljenjepreferira jednim.6/1471886 str-2071960 "' gut'*i. 6/149/890. l/245 Selh Albani tvrdi da ovu Fedaju prenosi i V.lusnedu' Ahned' 2/338/8454' 1/2921 1613' Dannm. Alkame.Ata. je 2/3/s784.t\hmed. "" Mulik.31 1t" Buhari. Darekutni.Nesai' l/505-s06/1557'Tiflnizi. sallallahu ciklus' s tim da se izaduna musallu. 13 Isto ovo se Vidje\l Salatul-idejni.Sejh Atbani kaze: !1qralar' lbn-Ebi Sejbe prenosi i od Alije str. 21572.I i t 189)I nisu klanjaliprije niti poslije i njegoviashabi alejhive sellem.ad t'neßd. i Muslim. Muslim. Urve. 211/981. En-Nehai. str.djett:lnaul galil. 6/146/885. od lbn-Be'rila. sambajram-namaz kaZe: Abbas tD1v\dieri ?."sallallaiu Diabir prenosida bajrama. a vraöaose drugimnamaz uöenjaka.""" namusallu tokomklanjanja lbn-Omer'Lr': kakojeÖinio seprijebajram-namaza.rL30 bajram-namaza.Ibn-MadZe' BDhari. Sunnet "Klanjao alejhi sallallahu saPoslanikom. "Ne uöi se ezan na Ibn-Abbasi DZabir b.21tl986. Ebu-Davud str' 265/1148. a isto se prenosiod Alije b Ebi-Taliba Ovo miiljenje zastupaju: Malik' SafÜa Katade. t1x Vidjeü Sethu Sahihil Brhati.e. 314/l'1369. "rtru i lbn-Munzir.isao je na bajramputem.3ll04' prenosilaca. Ebu-Zinad' E5-Sabi.. Allahov Poslanik. sx ispravnim 3/309/5753. r/233."" islamskih veöina apsolutna Ibnje da imamodrzi prigodnu hutbunakonbajram-namaza. l/391/1088.etuI-kubn. "Lanac pr€nosilaca lut Ibn-Ebi-Sejbe. 11$ str' 74. i Abdur Rezzak. 2/3sl1708. ua Mustim.naredio Poslanik. 1A43. 2t3t5785. 21228. sallallahu je alejhi ve Vjerovjesnik.sallallahualejhi ve sellem. el-Musejjib Ibnjesti se.Nesäi. Tinnizi.i t\ EI. Abdullah su rekli: "ll2e bajram-namazu i kurbanskom ramazanskom je da Zenei djevojke alejhi ve sellem. 3/89'90154r."rrr3 i okupati prije izlaska pje5aöiii do musalle. l/507/1561. V532l428 läncenprenosilaca.öak i one koje imaju mjeseöni "Obaveza je svakezeneda izade Ebu-Bekrjekazao: izdvoje ustranu. U29U1609.Safii^ t EL-ulnu.. Danni. 3/86/539. I I I I i t I I I I i I l 3 t t . tt3t Mzllk t El-mudev. lancem saispravnim inam Et-Furjabi tl{ rvidieü El-muPni. 1ß89/1081. lbn-Madze. 3t73| 532. "tr.Tirmizi. Lijepojeokupati ramazansLom je rekao: Tri \u stvarisunnet na Seidb.

*ttu rrv Buhari.dozvoljeno je nakon .3n4:ts/r476.u38 .u spomenur u cjetosrju pogtavtju: "Uöenje.sabrraöi Kur'anana dzumi-namazu. :+en +OA..a na drugom suruEl-Catije. BeSir_prenosi da je Allahov poslanik.. t/214/t02J. .dze. rbn_M. str... tt62l2100. str. $o KlanJanog balrarna tzostatt sadzume". Ahmed. st ..ve sellan. Vidjeti: u-^"U. ]ZJT i u Et usnedu. t5 n|2i. Izvor 66. Azibasrojidaje poslanik. "-' Muslim. srr.: desi da su za isri dar bajrami dzuma.6/14i/884. . Ahmed. sr'.rr Ponekad je uöio suruKaf na prvomi El_lnSilai'na qrusomrckatu. Ebu-Bek i Omersuklanjalibajmrn-namaz prije hutbe. Supud i drugi.. l/l92rb.'Allahovposlanik. Mustim. sallaltahu alejhive sellem.nl * " sellem. sallallahu alejhive sellem. 6/15l/89t. t585| mualtekan r..i.Ebu-Davud. "* But'ari.tumaza ve sellem. Hakim. Nesai. iA26-127/120.207/961.ail .aUffufro uf". Ebu-Bekom..'-' MelodiönouöenjeKur'ana Prenosi sedaje AllahovPoslanik.Ne pripadanama\ti.. rekao:. selem.l/ar. *.Davud.6/14?/888.ü "* qghT.. 285. 41283 . ijf M uslrm..Se. ln5alsg/20g2.Imam Nevevi ga smatradobrim. Ebt)Davud.Svaki je klanjao namaz prije hutbe. 296.146/1471. . na prvom rckatu bajram-namaza prouöio El_E.h AüaJ-.Io0 UöeqieKur'ana tra bajram_namazu Numanb. Hakim.77. U62t .iei: Diuma-nomaa."""" U hadisu El-Beraa b. tbn-Madze. t/igrt089 tmam Alib. "'" Buhari. neslüedinaiu prahsut onaj ki ne uii melodiino KI..ala. Humejdi.2071962. Sarüat Et-unnu.srr."i klanjatipodne u svojojkuii. Mustim. Ebu."'r37 Ibn-OmerkaZe:. t/llrl0i4. "t.sallallahu alejhi ve . Ibn Hibban.. telhßul-habir. rekao:"Uljepiavajk svojcglasivepri uienju Kur'ana.-ü snarra ispravnim.nj" 'id.Mediniovaihadis -qtüi. I/516/15cO. ""'Ne\ai. od Safera Kuduzoviia. t/39s/tI I r. Omerom i Osmanom. Zt"goq*"J. 2s-J4.

kako u namazu) Ruku (Pregibanje zavrsio sauöenjem alejhive sellem.rl/bn.lrm. digao svoje naÖin. da ga Sejtanometa dok uöi Kur'an u narnazu' koji mu odgovod:"To je Sejtan alejhive sellem. 104.od lbn Omera s'r. proüae El-Falihu da moguino\r mukredijima ooalavltu "{? Äuhaji. 164/716 lrsvidjeti: El rawl-. str. .Vidjeti: Et'telhisul-tubir' ocijeniovjerodostojnim 2ß34n1 t."taa. ' Abd'ub 2/85/2582. sallallahu Nakonstobi Poslanik. sallallahu Vjerovjesnik. : ß| Sta da uöini onaj koga Sejtanometa u namazu i osman b. 116 ü u cjelostisaizvorirna prenosilaca Hadisjespomenut lancem ttatirn saispravnim ' -Da li \e ostavli. i 739i t\4u. l41156/2203.takoder. l/344-345/370' Ahmed.'ßo a potom bi.uku dostigli stepen ! i i l I po Muslimovim kriterijirna. na prethodno "'' mke.t". prouöivsiEl-Fatihui odlomakiz Kur'ana.Sujuti. Kur'ana. 51t. /abranio pamu Allah mije reieno."Uöinio Osman tri puta. Humeid. Ibn-Sunni' Tar'avi.2Ml5'7'7.i. Ebul-As se jedne prilike pozalio Poslaniku'sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-Hadzer.I I i atzjfü!8sattatahu a Q. sam ka2e:."rras Imam Zehebi.vog." (5imbotiöno) pljucni na lijevustranu "" je prisrup meni. i njega Allaha od kod trazi utoöiite sezoveHinzeb. bi malu napravio tj.4/21611805?. Od toga nije dokinuto ni jedno jedino slovo. rdliha. Sevkani i s€jh Albani. 4/1583 i Er-srlrtl€rus 11ßMuslim. 1/343/380.4tcl190.ßf.Abdur-Rezzak.pa kada ga osjetiS..smahajuda su hadisi o dizanju. Dizanjeruku "Hadisi o dizanju ruku dostigli su stepen Imam El-Kiimiri kaze: mutevatirhadisa teoretski i praktiöno.Bejhek' \\ Ed'llelail' 5130'7 sE. spomenuli pauzu.

i Nevevi ovu predaju smatraju ispravnom. Hatlala:. "" Buhaj] t ReIeul-j?dcjri.ve selfer4namaza mutevatira. 2t93i Silct^ . str. t/2tt-2r2. u prisustvu deseterice ashaba i nijedan od njih nije porekao dizanje ruku prije i poslijerukuai nakon dizanja na rreöi rekat. rD6.. _!91-?.. Mende kalu da te hadise.a[h Besterica obradovanih DZennetom i drugi poznatiashabi. u352.rr4o Predaje koje govoreo dizaniu ruku prjie rukua i nakon rukua(i nalon dizanjana. salallahu alejhi ve sellem. IT11lr.ohve. t64t3? i Muslim.rajc. prenose desetericakoji su obradovani DZennetom. 2n5g.rr_eöi rekat)rr50 prinosebrojnl ashabi.ts-v rdteh: Fethul.4/80/391. izmedu ostalih. Darekurni. 44t27.. Ilx.Ashabi A ahovaposlanik. 2/t88_t89/J04i hbu Davud. el-Huvejris. l'74n33.Zt2O: i Tuhwtul-ahvezi. sa ispravnim lancem rr5a Muslim. "o' . osim hadisao dizanju ruku u namazu"lt6o Imam Buhari u djelu "Refeul-jedejni" navodi sljedeöerijeöi Hasana el-Basdja i Humejda b.Nepoznajemo hadiseo nekompitanju koje prenoseöetvericapravednihvladarai o. ".rr5r Alija b. 2t230.. "" r/194t738. "" Buhari u Releut-i?dejni.::d: V idjett:Hulasa! ut ahkan. Iirmizi. . 42/26.. je 2/I8l.. srr.. . TuhI?tu|._ ".Ibn-Madze. .'1r58 Imam Hakim i Ebu-Kasim b.7-268 Et_fewidulnedünua. Sliöno tome navodi Sejh MubarekJuri u l.nhfelut ahve. 2t22e. Vidjeti: Et-nedünüa. Tarhu!.. N?y'ut-?vtat. lesnb. t/261/87 t. trnam Se\kari u N"jtut-evtaru.s|J. sbh.Tirmizi i Sejh Albani ovu predaju smatraju ispravnom.jedejni. 5D93. Vidjeti: Sahihu Suneni Ebi-Davud. slr.{hlnd 3137 3 I Et-k lhisül. spomenuo predajeod petnaesr ashaba koji prenosehadiseo dizanju ruku.2t92. Ima ih oko pedeset. 40/21. Hafiz Ebu-Fadl (edan o<t uöitelja Ibn_ HadZera) kaZe:'Tladise o dizanju ruku prenosipedeset ashab a. 2n30. "s gutrart u Refeul..i.\ idjetli Nasbur.2/93.atah.habiL I ß60. t/261/873.a'x.. Od niih su: Malik b.^ '.1ri1 Hafrz Zejnuddin el-kaki kaZe:"Sakupio sam imena ashaba koii prenosehadise o dizanjuruku. ) 50 1o i Tarhu!.rr5e Imam Hakim i Bejhekikaäu:'.Bari.t29. sE.4/96/401. -. ln90l1096. Ebi-TaUb.2/258.rclnb. sn.29.'-' v Äjeü: ReI?ul-kdejni. t28. Sijeru eatanin-nubeta. ttto VlÄieri: rena-Bari..sallallahu Vial"ti.. v4t74tB.i.. t.rm m Nevevi je ovu predajuocijenio vjerodostojnorn. Ibn-Madtf.Vail"b.r15' Ebu-Hurejrerr55 i Ebu-Hume.Yidieüi Taüu-tesrib. Hudzr. "'' Buhari..ld es-sajdirr5o koji je opisivao namaz Poslanika.l5i Enes. tethur-Bari..

2n57. pri odlasku namku i waöanju sarukua) dokazje za sve muslimanei obavezujeih da postupaju po njemu. inaöe.pa je rekao:"Io je stvar kojom se uljep5avanarnaz. sltr. vidjeti.takoder: A459.Imam Nevevi je ovu predajuoci.Nema ispravnüih hadisa od onih koji govore o 162 dizanju ruku u namazu. Kod Abdullaha b. str.rr66Nafia da kamenöiöima klanjaöakoji ne bi dizo svoje ruke kada ide na ruku i kada s€vraöasa rukua. * Vidief: Et-tenhid..e. tf.U29Zll05. 3r.fcul-jed"jni. lß62. Darekutsli."rl6s Isto ovo navodi se je prenosi Ibn-Omer gadao od Abdullaha b.Vidjeti. l2cl135. Imam Safija rekao: dozvoljeno hadiso dizanju ruku kod poeetnogtekb a..kctr. najuöeniji öovjek u hadisu svih uemena tlrdi da nema nijedneisprayne predaje koja govori da je neko od ashabaostavljao dizanjeruku u ruunazu. B\harr ü Rqeul-jedejni. taj vrijetla ashabe Poslanika. Et-kthßul-habir. Tulfeul-ahvezi.Vidjetii EI-Medbnua. -ahvezi. 53/36."rr67 w Refeul"jedejni.le. Omem. Hanbelaovom dvajetu Poznati tabi'in Tavus imadodatak". Subulus-selßn.ll39l. sr.i naredio bi mu da diie ruke. | 1362. 11359i Tuhfetul-ahvezi.l/481-484. snariaju ispravnim.sE."tt63 u Ibn-Medini.Et-klhisul-habb. Ahnted\r EI-MesaiIu.jenioispravnom. Imam Nevevi i Ibn-Hadär lanac pr€nosilacaove Fedaje | F ethul-Bari" 21459."rrs üd po sunnetu Poslanika.W4.Ali b. 3/4O5 ."r16r U istomdjelu imam Buhari kaze: "Ko bude smatraodaje dizanjeruku u mmazu novotarija. ß Vidjeti: Refeul-jedejni. od jmarna Bejhekija. 4180.1271132F"thut-Bati. bio jedanod najuöenijih "Nüe je onome koji öuje svojevrijeme. U92.str. rra viäleti: El-kavlul-mlrin.96t84. stx.r.1OD53. Diubejr je iritan o dizanju ruku u namazu. !to s"ih"A. ß Y"i*t " neieut i"a"i"i. sallalJahu Poznatitabi'in Seid b.2t94. Tuhfeul M Vidien:R. Et-telüsut-tu1bir. Abdulah b.bez izuzetkanekogod njih. sE. sallallahu alejhi ve sellern. prije i poslije rukua. Ahmedab. 31405. 95/82. 38. 103 i M?nakibus-Saf'i."l Dakle." aßsnszS.dizali su ruke u namazu.da osravi alejhive sellem.alejhive sellem.Vidjetl] El-Medbnua. Neilul-evtar.jer nema nijedne ispravne predaje da je neko od njih ostavio dizanjeruku u namazu. 1ß3 i Fethul-8afi" 21256. Medini (Buharijin uöitelj) kaze: "Hadis koji prenosiIbn-Oner (o dizanju ruku pri poöetnomtekbiru. FethuL-Bari.

l/16'7. kada sazna za dobar ili vjerodostojan hadis. 4/89.rr7l hanbelijske. "'' Yidßr.2/28 I Et tadiu rel-ikli|. ii'i v rayeu: lt-an. Ibn-Abbasa i Ibn-Zubejra kako diZu svoje rukeu namazu.ll63 (mimo poöetnog Dokazio dizanjuruku u namazu tekbfua) zaistasu mnogobrojni i nemamo moguönostisve ih spomenuti. El 2l5q. ll2l2/2432. El-nunteka. lbn-Abdul-Beff. 2/222.9/217. t! tnedZmua. 145. fl neA?nua. su dizali svojerukekadasu iili na ruku i kadasu sevraöalisanjega.rrT2 zahirijskerrT3 i je. Ibn-Ebi-Sejbe. 22/260. insaI. El minhadZ. sa ispravnim lancem prenosilaca.llJb7. o dizanjuruku u namazu.' Yiqeti. EI-nuEni. l/58. 2ttlot2524 | u Mari?!u\. 4180. koji nije dokinut.313ö7 i Mulnil-nuhtada. Imam Malik po zadnjoj 1163Abdur-Rezzak.n.Medutim. sa[6lIafr 4fejftioe seffem. sallallahu alejhi ve sellem. lbn-Müzn.I-i-fb*!4tqng. sallallahu alejhi ve sellem. 2169t2525. 2/239. izgledale kaopokretne lepeze.rhuz-Zcrkcsi.ukolikoje u moguönosti. IbnHazm.od dizanja. sallallahu alejhive sellem.-t94 . 11554-558.kdcjni.koji se praktikujetoliko puta u svakomdanu?!Kako razumjetivjerodostojni hadiskoga prenosiEbu-Humejd es-Saidi koji je spomenuo dizanjeruku prije odlaska na ruku.11514-582. sa ispravnimlancemprenosilaca. sti.6l i S.\uncr.mealu desetericom ashaba i svi su potvrdili njegovopisPoslanikovog. rbn-Mnnz:lt Et-elsatu. navodipreko pedeset uöenjaka \voje prvih generdciJa koji su dizäh r!ke u ncmJlu. je dovoljno kao argument."]r6e Ovo je stav apsolutneveöine islamskih klasika od ashabai tabi'ina"70zatim uöenjakaSafijske. namaza ka-Ze da je vidio Ibn-Omera. jer svaki sljedbenikAllahova navedeno Poslanika. tako da su.Sethusrunne. ^ "" Buhdn u Rckut. 6/332 od Ibn Redzeba. El-ßtizlar. 2/41713259. Bejheki.. 2158-62. Vidjeti: Sirad'tl -nutte kin.: El nuhalla. 3122-23. . ttln vialeri: Mealimus sunen. namaza?! "Ashabi Hasanel-Basrikaze: Poslanika. treba ga prihvatiti i raditi po njemu. Tarhut-testib. nekih uöenjaka malikijskerrTa pravneikole. Fethul-Bari. | 12s8. Ibn-Munzir\ El-evsatu. \tr. 75/64.3/13 8/1383. poslijedizanjasa rukuai nakondizanjana treöi rekat. 4lAl. 3/138/1385. '. 117a Yi$eid:Oz-zehire. Staje ondasahadisima koji su dostigli poput navedenih st€penmutevatim. 3/368 i MedZnu'ul-fetat a. o öijem dokidanju ne postoji validan argument?! Kako zagovaratidokidanje predajama najvjerodostojnijih hadisa koje nisuprihvatilivrhunskihadiski struönjaci?!Kako da vedina ashabai tabi'ina nije poznavalaovaj dokinuti propis. 31139-146.

od Ibn-Redtebir "'" säÄi a"t" l/216/2427 . a f i j s k . od Ibn-Red. ttbtvldler\:Et. 31175 Et tudinua vidjetl predaju smatB ispravnom ImamNeveviovu ttsr vldjeti: Refeut'je(lei1i./.ti. U tom pogledu i/medu nemcrr/like izmeJu onoga koii lllnj.srt.3/139'146. s l o l . dizao ruke u namazLlllt5 lbn-Munzir navodi"to Elkoji su dizali ruke u namo'u pedeset uöenjakaiz prvih generacija "lslamski pravnici.Srojsnn Qos[aniLot. kada se vraöa sa rukua i pri poöetnomtekbiru. tt3' \ iÄel|."r" O\o jc 'lakoder' 2ene. r.'-s'c/rlrll .cbä i FcthüI'Bai 21251 o'l lbn'H''llera tt73 Yinieri: F?üut'Bxri. tr17viiieri. 'jeJeci. .: fettutt-aa ri. editna.''5ejh 3 ' i h r n b e l i j ' l u jp r c r n o j .3/21 1176 vidieti: Er"i.."rr73 dizanje ko bi ostavio lrt' Imam Prenosise da je Ummu Derda. 2/90 1t35 ". i Tdrhuttestib 212)2 91222. j p r e f e r i r c j um ce "7enediirl rukeu nrrmr/uIsloKaoI musKrrcl l! rdi: lbn-Useimin tt15 | Et'r'fiid' 91213 str.J.3136'1.osim uöenjr|ka ispravnosti "Neki ljudi l1am nafeduju Jedan öovjek je rekao imamu Ahmedu: Imam Ahmed odgovoli: dizanjeruku u namazu. kaZe: od njih (onih koji poriöu dizanje ruku) idizale su svoje ruke u namazu.. ll0 l3l. leTeii ""' Hafiz Tbn i dohro\oljnihnamaza ilmedu obaveTnih zene i djeleta.tltia.a neki nam zabranjuju'1" "To ne zabranjujeosin novolar. Se un-sunne.4.rr!tssünen 1116'7' Yldjeri:Ihtilalt -Jltkah. takoder.og.:Fethn -Bari. . 6/132. Allahov Poslanik' sallallahu alejhi ve onoga dizao ie ruke u namazu. ruku. r'& vidieti: a/-rrs. nakon Stoje naveo ovu predaju.r."1l3o "Pohvalno (mustehab) je dizati ruke kada se ide Imam Nevevi kaze: na ruku. 2/226. tt$ viiJerit Tafiüt-tc srih.3133i 11301 Vidiet: r. i i s l j e n ju e. 68152.r 'lojeci.i"d"j.a Ibn-Onerje gadaokamenöiöima sellem.a . dizala ruke u namazu "Zene ashabasu uöenije Buhari. stt 61t5t1rEt tarihü 3/3t8' lbn Ebi-Sejbe. 2/46 I.saf[a[[afruafejfi."" dizanja ruku u namazu. "Nema razlike kod dizanjaruku u namazuizmedu öovjekai HadZer kaZe: Zene di2u ruke u nlma/u i\lo kro i ljudi./.iee selfa\iü 195 t preko verziji. s/329.se slalu oko bvzai i lbnlNasr el-Mervezi kaZu: " Kufe. Me..

pa kada smo predavali selam.Ako pitanju.4/128/411. IbnHibban. od Kazviniia. Poslanik.rl8e sa Serijatskim znanjem. 4/1271430. sE. 5/107/20425.isti se ne moze razumjeti. pokazivali smo svojim rukama lijevo i desno.onda bi bili u pravu oni koji kaZu da ne klanjaju zato Stoje Allah u Kur'anu rckao: "Tefko se klanjaöima. Poznato lbn1136 Muslim. Ibn-Huzejme." Jahjab. jer zanernaruju staUzviseniAllah kaZeposlijetoga. uzimajuöi ga za dokaz o nedizanjuruku u namazu. sallallahu alejhi ve sellem. je . nam rcöe: .""""tmamBuharikaie:'Onaj ko se posluzi ovim hadisom. Islamski uöenjaci zabranjuju uzimanje za dokaz jednog ajeta ili hadisabez uzimanjau obzir svegastoje reöenoo odredenom lerüatskom .vidimvasda diZctc rekaoashabima: svojeruki u namazu kao da su.tj. Zt2eS. "'6 Vidjeü: El-dianiu li ahtakirruw.4. samo tako moze mzumjeti i shvatiti njihova poruka. od Hatib^Bagdadija i Et-irla. gong.Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nije sunn€t 1.). neöemo doii do istine. 5/200/t88t.. knam Muslim je poslije ovoga hadisanaveo drugo predanjekoje ga pojasnjava. kojoj kategoriji klanjaöaseprijeti.Sta vam je pa pokazujete svojim rukama kao da su repovi jogünastih konja?l Kada neko od vaspredaje selamnektt se okrene(glayom)prema syomebratu i neka ne pokazuje rukanaa-'-tta1 Iz ovih hadisa vidimo koliko ie neophodno sakupljanje svih predaja jer se koje govoreo nekompiranju. DZabirb.Tabetanl 2t223t1827. A3t5. l3l46'n472. Ibn-Hibban. Ako bismo to zanemarili.repovi uznemircnihkonja?l Budite smireni u namazul"l186 Komentqti Pored svoje ispravnosti.. Hanbel kare: se ne uzmu u obzir svi putevi jednog hadisa." (prijevod znaöenjaElMa'un.. 5/f 97-lq8/f 878. saltallahu aleihi "Sn vam ve sellem.nemanikakaveveze je da seto odnosina teiehhud. .2/85. ttn yldjen Rdeul-jedejni. knain ehlus-sunneta Ahmed b.U toj verziji stoji da je Dzabir b.saltallahualejhi ve sellem.1/361/733. Ahmed. Semure prenosidaje Allahov Poslanik. Ebu-Awane. Mein tvrdi: "Ukolilo ne sakupimo jedan hadissa stolinuputeva. Semurerekao: "Klanjali smo za Poslanikom.._ "'' Muslim.t. . tbu-Jala. citirani hadis nije validan argumentna ovom mjestu.

-Ukor onome namazu. ß7 t ' I i i I "ühihu. I I t F t . Alkame prenosi da je Ibn-Mesudupitao: je Zarim ve. ovaj hadissmatradobrim. Mein.Umdetul'kti' 512'73.Ebu-Hatim' Bezzat. nakon Sto je nepobitnoargumentirao 1M vidleri: sahihulbn'Hu.""-" ''Vidio sam Poslanika. Abmed Sakir i Albani vjerodtstojnim' Almeda Sakira' viiieri Et-muhalta. Bejheki. El nevluaL l l2l' Et'telhisul'habir' 31403. slabimrte6 citirani hadis smatraju prvih i potonjih generacija uöänjaka ovo zashrpaju koji je ujedno i najjaöi dokaz uöenjacima Ova predaja slabost mistenje. 1/24?.2/s5/257. kakoje klanjao klanjam "-' tekbiru inije diraorukeosimpri poöemom klanjao Komentar:Vrhunskihadiskiekspenikao Sto .I I ahjfü ffi-f sa{Iattofru SeojsteaeostoniLdoog. Imam Tirmizi 8/453-454/5040 Ibn-EbiSejbe. Svi su slozni da je Jezid b. tl2l3l214l. srt' 'nuwzene' El str. AhmeJ. Bezzar.l/.3ß7r.-r'e' svihhadiskih misljenju Jahja Ahmed. dodao: .lUauUatr b. 1/295/1 r1e2 vidieti: El-nedamua.a p-otom "Hoöete li da vam 3. Azib veli: a je svojerukeu visiniuSiju. Neilule'!ü . Hulasatul-ahkam. Ahmed.^Darekutni.-rr" potom do kraja ih nijedizao "Ovaj hadis je neispravan po Komentar.Ibn-Kajjim. ' namaza. alejhive sallallahu 2.Ibn-Hibban. je stupio digao u nama7. l1e viäjeid:lhtilafuI-hadß.280-281' 219'l. 61331. HamzeMllib!trlja I SiradZul'nuttekin 194-197." na osnovu ovog hadisa naslovio je Huzejmeu .imam Buhad. DZamiut'Timi. Ebi-Zijad "r les ".mi7r. Darimi' Ebu-Davud' Buhari. Adem(uöiteljimamaAhmeda). . nn-lUaut-n"rr. neiZmua.od lbn-Ebi-Hatima' El-nusni. st 160 od dr.188/lb8l.imam 5an1a.Humejdi.3/3'/ I . Zubejr. tt"t"t-t""ai'. ih nije dizaodo kaja namaza. a Ibn Hazm. Darimi. od Ibn-Redzeba.sellem?" alejhi 5allallahu Postanik. El medanua' 11364' Fethül' l/354. 180. struönjaka.Ebu-Davud. Mubarek. b.u: imam Safija. Su'abe. tM Yidjeti.Tenkihul-kelan Ban.2/ll)/2511. EbuDavud. I 16.i 2l4l sa opaskama tß Vidiet'. 25Ja. 21257 .Hattabi. Bejheki' 2/l l0 I 1I /2528 l/ I 43/684.i.Abdullahb. t122.10/224(Mevsuatus Safi't)' Mealin s-sunen'r/16'7'El' Et-telhisul habit U363. b.Ibn-DZevzi. Imam Nevevi kaZe: imam Od njih su:Sufjanes-Sevri. TuhJetul-ahvezi. ..Fethul-Bari. Nevevi. . Ebu-Jala' 1/143/683. da. 3n35. tls'75.Ti.eine' 1136l uerDarekutni. El-mevduaL 2196 Tuhlet ul'ah'. kada sellem. Ibn-Dzevzi.Ibnovome hadisu Hadieri drugi. Jahja i veöina Mubarekfurilres n"jh"n. EI-Benab. 21 uq Be"iheki.uorn" u selam dok predaje lijevoi desno ko pokazuje poglavlje:.

vjerodostojnim hadisima.Safija i Nevevi. 7l2lg-220.bus. Ebi-Talibklanjaoi da nije dizaorukeosim pri poöetnom tekbiru.^. je pravi promaiaji greska ovogahadisa. osim posluziti kao argument. rr'3Darekuhbli.anul-iatidal.29. Omeromi nisu dizali svoje ruke osimpri poöemom tekbiru. tnt Vidjeri Et-tarihus-sagiL 21173. k^tet "Biljezi sa i ...ib.l126lß71.Osmaned-Darimi. Sevkanii iejh Albani ovu predaju smatrajuapokifnom.lbn-DrevTi u Et nevduaL31811 767. od lbn-KaJ'ma. str.rzm U lancu prenosilaca ove predajeima Muhammedb. a lbn-Dtevzi slaborr. 2l4O'41. 1M lbn-Hibb^n ü El'medZruftir. 3/373 i Et-telhisül-habiL l/36). 6. 2ß2a.n^t s*an r ne1"aVaelar.Die\zEkani \ E|-ebatil.El-diefiu yet-tadilu.Ebu Bekom. DZabir el-Jemami.od imamaZehebija.opet ne bi mogao jer ako Ibn-Mesudnije prenio dizanjeruku. a Sevkani apokrifnom. Ahmed. 1re vidjei: renibut-mevdüar.dZm&. Vidjeti: El-medZnua.Hafiz n Ertelhisul-habiru. Apokdfni hadis:"Ne vrijedi namaT onomekoji diZeruke.yidjetl Mizan Iiatidal. 2ll8/391."rre8 lrnam Zehebirroo ovu verzüu smatra slabom.Ibn-Hibban i drugi. lbn-Dre!zi u El-nevduau. Ebu-Davud. Mi. Därekutni. prenijeli su drugi ashabi. U drugoj verziji Ibn-Mesud kaze: "Klanjao sam za Poslanikom.saopaskama od lejha HalilaMemuna. Iman Ahmed i Nevevi olu predaju smatraju ispravnom. 2/383 (muallekan). 1nnviajen: -fetaidul n. Prenosi sedaje Alija b. od imarna Neveviia.2/159. po konsenzusu uöenjaka.koga nepouzdanim smatraju:Ebu-Zura. Ibn-Madie. luner.<tr.Neispravnomsu je ocijenili: imam Buhari.vidjeti: Et mcdinua. str. KeIfuI-hafa. Ali-{ari. 3/429-430. t."1re7 Kada bismo prihvatili autentiönost ovoga hadisa. sallallahualejhi ve sellem.r/36s. kaze:". sallallahu alejhive sellem.. 154. pd poöetnom tekbiru. 29 i Er silsiletud daife. ImaJnDzevzekani. Nesai. s!. 23 I 8-l la.r'or 5. l/21.imam Buhari.vu predaju i njome oponirati.J.r2s potomostavisunnet Allahovog Poslanika. Sufjan es-Sevri. a koji potvraluju dizanje ruku u narnazu. sE.r2o2 Kornentar: Ova predajaje slaba. H-feyaidul-nedZnua. El-IdZli.Zato oslanjati sena o.l/373."t2os I te1V idjet: Teh. 3/496i Takibut-kh.ao/30i Bejhekj.Ibn-Mein.namaza ve seltem. f /2c5-29blll2O. '. '* Buhan v Re[eul-iedeini. 44127.2l/l14.r2o3 Pored toga.nije logiönoda Alija prenosi vjerodostojan hadiso dizanjuruku. I/2q0/1096. 4.

alejhi sallallahu bilu pioktu AllahovogPoslanika' ruku o nurnuru dizanje svoje. su slabim sve hadisei predajeod ashabakoje govore o ned[anju za dizalle ruku posebno djelo vezano ImamBuharije napisao ruku.''oikole. tttt' vidietl: Referl-iedeiti. nepobitnim tabi'inr'r'n' r s l r a bia sieo d n e k i h uu k up r e n u s o n e d i z l n jr Miilienie hanefiislcpr'trne po shbiioi \er7iji. i . . t t .u t .str. b. dana?! do Sudnjeg postojeöim osnovama. + R 4 ."ma Malik.lee)I osim da ni spominjati' Komentar:Ovaj. t i y . B . l . ttot viapt. n r l .djelo Ovo ve sellem. st 96184 '1'rVidieti:Rii?&l J". / J b 5 i \ .l* ttteanil-asar' I/221'228' Ari'latul<ttt'e'i ll]o9 Urxletul'kt1ri 'Nen{ smo spomenulirije'i imama Buharije: 5/272273." vierodostoini "Hadiskistruönjaci i lraka kao sto sul iz HrdLaza ImamBuharitvrdii Alij b Abdullahb Dzater'Jahjab Mein' Ahmed b. takoder: 282-283.l:os na dokazedru8eskupine' i komentara argumenata Nakoniznesenih i neprihvatljivost üvidjetinjihovuslabost mozemo od dokazivrnjr orinr lbn-DZcrziki]7e: Sla iml neispra!nije ruku u namxlurkojc 'e ja\no suprol\llivljinju {o nediTenju predäjama -'' m hadisime. ir". zapoöeo'je naveli moguönosti' sanjega. Abdullah u svoievdjeme'smatralr a bili su najuöeniji lshakb. . ez-Zubejr. Ltt. a r e rlir . stväri"ma. . i uaenjaka i. . ll L t b i r t.njegovih ashabi i uöenjakanakon njih "Odgovotonimak-ojiporiöudizanjeruku prilikom rije&mu. r r . / f . 2 / 1 8 1 .rt"riiutni.4 8 5 .2l2ai Fethul'Bari 2125'7 ':0s l /.Et. l-€nti"/ i?1d'? str' Hakim u Arrre. i kazedaje apoknfan" Vidjeti. l / . 49.ka. r / K I ! ' " \ r A j e r1 r :r . u r I.ttLnt. l7120.rll."rr" Da imamo na -t<u ivraöanja odlasta i sallallahualejhi ve sellem' ashaba bismosve predajeod Poslanika' Medulim' bilo bi to opiirnije nego tabi'inao iizaniu ruku u namazu. r . Medutim.. ( t n i r * \ a h t L t . l / / / 1 . '1 d1 rI r v .pretlrodno predaie da je neko od njih (tj ashabr)ostaviodizanjeruku u nijedncispLavne r'0rViriicri:ri anrlcL'renatul EI koß'titnl'likhijj(' st kubra' l/165' Et'tenttid 91212. .r."L:lo da le dokazao U njemuje sakupiosve predajei nepobitno u namazu.Zabranjeno kako da ne budeu vjeri koja segradina övrstimi . / a .nije dozvoljeno je rijeö o kada je posezati za laZima se upozorina njegä. Rahevej. Hanbel.. .19lli.. laZnihadis.t 1 2 2 .

V82lt92.''. sallallahu alejhi re sellem.Kadaie te rijeöiauo njegovueenik lbnul-Arebi el-Malikieotovo da mu se "rie IaspukJo od muke.Jedanod prisutnih recesvojojdruzinir"Pogledajre ovogaisroenjaka kakoje usa. 41340.l641718.lrnua."'_'' Napomena: Nepoznavanjeovog propisa izazvalo je izvjesne probleme u nekimpodnebljima. god. u prvomredudjelo"Refeul-jedejni" od imamaBuharije. ne urjeee na ispravnost namaza. Na kaju mozemo konstatovati da hadisikoji govoreo dizanjuruku potvrduju.t. El-nedZnua.veseffem.'l. kakotvrdeislamski uöenjaci.r2r6 Allahov Poslanik..Zt35b | 2/405. nanaza cijelaova studija. Ko äeli vise.po konsenzusu islamskihuöenjka. veö su se sa sliönimproblemima prethodnici.46 4 i t3o.rzanju postoji potvrdi. str. Mustrm. 2/259. ahkdrrl Kur'an. suoöavali naii Imam Ebu_ BekJIbnulArebiel-Malikispominje da je njegovueiteljEbu-Bekr el Turtusi (umro 530. od tbn-Berrala.Oni mu odgovoriie:"A zaito diZesvojerukeu namazu?!.. . sallallahu alejhive 5ellem. polombi doniorekbiri uainio ruku.2b0. Ovo nije samosluöaju nasem vremenu. se daje onome koji porvrduje a ne onäme koii .Pokusavao je odvrarili ih od zie namjere. pa se prednost trebadati je. ubijtega ibacite u moreda vasniko ne vidi!. osimpocetnog.Et-dlpniu Ir i EI ßtisan.t/167. od imama Satibiir . sallallahualejhi ve sellem Po^slanik..prednosr nesira.najveöi pravnik ovoga vremena!'.nekapogleda djelakojima smo sesluzili. )t35\.. u nalu diamiju! Ustanite.-2OO elifuteog.) uSaou jednu dZamijui klanjaodiiuöi svojeruke kadabi öinio ruku' i vraöaose sa njega. t't^ VidJer: Scfir sdhihiLAuha. Buh:rri. 1.3/3'72i El-fetuidulme. sallalfafruaQjni. Ahkanul-Kur'an. je porpuno naredio smirenje na \zt' viaieti: ueatimussunen. sr. srt. dodatni argument i znanje.' ImamBuhari kaze: Alojedan preno\ilac potvrduje a drugi negira.. 29. v i.od tbnut ArcbUa et Matitrla.leu t pdejni. "'" Vd|dßti. l9l2ö9-210 '''' . po H.ljeu: Re. govoreii: "To je imam Et-TurtuSi.r2ra Nastavakopisarukua Allahovaposlanika.lzosravljanje o\oga ili drugü tekbira.a koji govoreo nedizanju negiraju.

.' ^"mn)n'.Äif. Stavi ruke na koljena 'semi Allahu limen hamideh" i ostani u ."tr-it.-rso. tm uo6".mu odgovod na i.ri"ä"ir"J r-rn" i"a". I mamTirmizi ga smatravjerodosroj iböawa. +llrsliss. i selam sallallahu alejhi vJ se[em. i'otom prouöi3ta zna( iz Kur'ana Zatim donesl i ostani na ruku'u dok se potpuno ne uöini ruku.rbsao0. 52' U l2r I25 Beit'ekt. iriJ. Hakim.Zatim pride i ponovo poselami "Vrati se i klanjaj'jer nisi r.lo ooävnaoledana ruku'u. El'kebiru.ne bi poteklasa njih niesovim 1222 U ovomhadisu .'"f.'t'oIfuda bi se--u r"' nrü br Je Gla!1|ne bi-spustao ledima.klanjao' ruku'u.se uspravi i reci dok si svakakost ne vrati na svojemjesto-Poromdonesi tom polozaiu ekbir i spustise na sedzdui smiri svojeeelo na zemljr'li*.iSaoPosianiku. veöbi je drlao u istoj ravnini u mvnlruocuu na ruku'u biti usmjeren ie dokazda öe pogledklanjaÖa päÄ noinirir prstima. triterije lmam Muslimove Hakim j Zehebrsmatrajuda ova predajaisPunjava ztrr' dobrom Vidjeti:M€clLneuz'zevad ocüeruo Hejsemijeovu predaju nim' *' rÄ.g" alejhi ve sellem'opisaol"tT sallallahu ie AXahoi Poslanik.. 1335/6251.ir. öovjek reöe: ti-i-. ove dasuprenosioci rvrdi Hejsemi lrnam r^ta 4t335t2447 \iÄiqs. -"NÜepotpun ko ne uömltal(o onoga namaz kraja.N"sai' 1/313-315/8?7' lbn-Madze' 1/340/1038.. t. 2lrzrD555-. iobuhvatio njima svojakoljena'''." mumfö aa nanjam. 4/89-90/397' str. Iman i Hakim' l/346/814 5/247-24811920 rne:iz6s..potom se okrni prema kjbli i tekbr I donesitekuir. Ebu-Hurejreprenosida je jedan öovjek usaou dZamijui selam' mu nazvao i ootort p.lnesinlg' Taberani r2lr6'ttr2a'7r t." ur Buhari. 5/185-186/1869'Bqheki' tn-Hibban. poto. t t oe. Ibn-Hibban. verz{4..i i ponovo rede:"Vrari se i klanjaj. niti Fema mjestu sedzde'Dalle' i"a-"f:i. jer nisi klanjao Ashab se-'vratio ve aleJru Poslanüa'salla-tlanu klaniao. g5l43' 4/3351244?' Ebv-Jala' st iuu-ouuoa" El'merasitu' thryd' opZserO." Foitunik. .:P:" smiri u tom polozaJu laKo te sepotpuno tekbnidisni glavusasedzde. rariszs. U368/88l Ovoje Halimova Muslin. tom poloiaju posulavoda. sa uUaho alejhi ve sellem' -rede: 'Upomuni svoi abdestprije namaza. i. i tt Et'ersatu.i potpuno rasiriobi prsterrrs koliena. ocrlenro A3O5 SejhAlbanije olu predalu pouzdanividjeli El'mcdamea oredaie \2' ll\bU41 Vidjeti:Sanrlrul-dlania isoravnom. I D98 / 589.["1^ o" mu odgouorina seiami rs5sl "Allahov Postaniöe'pouöi me lluton trieg puta.sallallahu alejhi ve sellem.".i. Ebu Ibn-Huzelme' * iai'Jii.rniris.a potomje rekao: alejhi ve sellem'staviosvoje ruke na saltallahu Kada bi Poslanik.

"" n".str. Muslim.r226 Naredio Enesb. ja vas vidim iza srojih leda dok öinite tuku i sedidu. Ibn Munzir \t El-eysatu. 1335/6251. postoji moguönostuznemiravanjaklanjaöa s lijeve strane(koji ne praktikuje ovaj sunnet). Uzmejcdnu ili dvije koje mu niito ne okoistc.sallallahualejhi ve sellem. Musttm. Primjer ovakvog Hanjaöa je kao prinjer iqladnjelog ioujeka koji jedc datule. vidio öovjeka kako klanja je öinio kao pijetao kada kljuca zmje ne upotpunjavajuöiruku.Irnam Munziri.salla ahu alejhi ve sellem. 2/303 i Sr/erur . Poslanik. Potpuna smirenost na ruku'u Allahov Poslanik.4/89-90/397. Vidjeti: -salah. mimo Muhammedoye.2517. od lmarr. Kada se klanjaö osloni na lijevi kuk.. l3I. umro bi kao sljedbenik druge ujere. AtSrSZnlZ i Nesai. niti njimaglad utoli. t"5 vÄieü: Ei iefiut-muntia 1t12:' 1226 r. | 401t6644. Ebu-Dalud."'"" tu Tnnn?l. t/298/589. Bejheki.1225 Ovo se odnosina namaz u dZemahr.aBusirija.tt3tt.. Ibn-Huzejme.1iustim.aeseffen. Hatirn. 213'79. str..2n}8-ß9n60. *tt."r22a Sejh MuhammedUsejmin kaZeda seruke na ruku'u mzmiöu u stranu. Buh-i. Hejsemi i Albani lanacFenosilaca ovog hadisasmatrajudobrim.mn. Malik genosi da je Poslanik. Imam Tirmizi ovu Dredaiu smatra ispravnom. 2t1.ali pod uslovomda se time ne ometajudrugi klanjaöi. Taberani. 2/105-106. 4t t24t42'. t'a vidie!|: Äridatut ahvezi. I/332/665. sallallahu alejhi ve sellem.122? se smiriona njemu. U368/881."t228 Jednomje Allahov Poslanik.l/539/1663. rekao: "Upotpunjar)ajteruku i sedZde.26127/2573.a' isto je i sa zadnjim sjedenjem(koje öemo kasnije spomenuti)na trorekamimi öetverorekatnim nanazima. tako hi Onoga u öijoj ruci je moja duia.3/154/1402. Ovo ie Hat imova . El-itihaf.namazd pogled tleba biti izmedu toga. L'7 Buhari. a sedZdu "Kada na stoje rekao: bi umro na onomeito öini.r223 Imam Tirmizi kaZe: "Izbor islamskih uöenjakaje da se ruke (laktovi) razmaknuna ruku'u i sedZdi. 4/136/3840. salallahu alejhi ve sellem.bi oduzio sarukuom i u potpunosti je da se tako öini. ra5irio bi laktove u stranu.1/141/673. Ibn-Huzejme.

5/106/1888. b\ .tlnin.5/ll711981.sa[[a[[afru afejhi oe selhqSlojstw QosfaniF.a njegovi namazi neöebiti primljeni jer ne upotpunjavarukue i sedZde. l/25711960./irn. srr. sallallahu alejhi ve sellem. "tBuhr. 1741791 srr. Vidieri: Ell cd:Dtld.3/271/328-1. r o gk r o L r k or r c p . tnr esOetrani SeJhAlbani olu predajusmalm dobrom. I i a ."t t'tF'\]t fi dhtailrüttulht.cdriu ocijenjujuisprrvnom. lmnm Trrmizi. l/256/:957. '/2il . U340/1301. godina klanja tako.-opog. o o l h I R ."'. l/153/E15. 6/8L "" N"io. Jemanjc vidio öovjeka upotpuljavajuöin*ue i secl7le. Ihn Ebi-Sejbe.ove predae \u pouzdani.gleda (ti.Zehebii Büsiri oval hadß smatmjüispr.'' odgovorio. m r t rJ r r n e v r i j e d rn : r n r .th l ßoriit.1/la)5. Taberani.4D2 ove Hejsemi tvrdi da su prenosx)ci istrivnin]. F / / / .5/310/21695. Vidjeti lll itrlnf.n mntuk. A V d i e l i . EA05406/8261."rrrt Imam Sevkani tvrdi: smirivanje leda dok se klanjaö nalazi na lLrku i sedZdi. . 203 t U vjerodostojnojpredaji se prenosi da je Poslanik. lbn Bbi Scrbc. mimo one . r . t n . ' Tmlm rlejlri te sellem. :'5:)I1'l. l i / .rjrjeri. 120-121. t A . Ibn-Hibban.. r ... 1?r: Vez. Suiuri i Sevkaniovu p. Darekutni." 'We su ashabi. . Jemanmu j-e kazaokako veö öetrdeset 'Tako mi Allaha. rekao: "O Allahov Poslaniöe. a kako se to kradeod namaza? upitali ndmaia.3/167/l8i iTrbcirni.t. ' t u p i . lbn Hibbln.. J / .l/11. ! ' 1 o l 'J.rrird. U drugim predajamr opet se spominie da öe öovjek klanjati lezdeset godina..103. ir ksdirbi urnrnkiru lilktv. c l h l l l 1 l r u "Musnedu '71211-242/2819.od iejha SejhAlbaniovaihadissmatra Albanüa.l.!nkü|t tttarih. . je öovjek dodaje da ovaj Bezzaru svome . . ll::+lto::.2A:dl92l. lbn Hu.21529. i/rl. l/lll-331/663. I Etaeryih.t ledo na ruku'u i 'Ovaj hadis je dokaz da je obavezno selidi. Vidieli:. Irlki. / .l?IIbn-Mesud prenosi da je Poslanik. Vidieti:tr-ri1ri/.sallallahualejhi ve sellem. .eimc. '"uniiuUutai"i lnl:lm u l-l "l. ri nisi obavljao namazöetrdeset godina.Vedina islamskih :" I p r a v n i k a .Hakim. Vrdjeti: t/ Darekuhri.i. ne prima) namaz onosako se ne smiri na ruku'u i setlZdarna. Ibn-Madze.n. r / . i lbn-Ebi-Dunjru Et tuhtrl:tl:tu|u.Vierovjesnik.l]]?a6.r-r.r.r.evoid. lmam Hakim.'"" r'30Ahmcd. predije pouTdani." lmam Hejsemik{tc: Prcnosioci ."'1to "Nisi koji klanja a ne upotpunajavarukue i sedzde.I ' j .)/310. k o j o mj e p o " h n M u l ü r n m e d . sallallahualejhi "Najgori krudlji|ci su oili koji krodu otl svoga ve sellem. 2/316 vidjeti: Me. umro br nr drug. stt. . . rckaor "Nc yrije(li üan1aaononte ko nc t':nriii svoj. o d n : r . odgovod im: Huzejfe b. . r'. / ' . .li.pa mu je rekao: klanjiro. a Huzejle b./ l 0 l . J l r t t t t . drugojpredaji se kaze da Uzviieni Allah ne. r l l l v i r . Tirmizi. I/262 261/717.mo zaovai hadisvidjetirijeii hafi?{ Ibn IlanLe"är t".

" up"nirno_.10.Tahavi t sethut.ijetfi Et-daaniuti ahkanit-Kur'an.tmamHakimi Zehebi ovo preaan.r88196. Darimi. Tajalisi.kazaoje: "Kl.a jaö zavrii hamasa od njega mu se ne upiii osim des. -' porovtne.*Tn_5u-oi navodeöi i potwdujuöirijeöi Ibn-Abdul-Bena. a rbn Hadrerdobrim... 9/ | ll/368b. kate: . Es silsiletud-daife.ImamMunziri i Hejsemi su ovu predaiu ociienilr Ebu-Davud. Ebu_Avvane. A. Ti]:nnzi. vidjeu: Medame uz-z? va id. . se oa ni"ga pnma samo ono Sto se ispravno obavi. l/J4llf0...ir* Zikrovi i dove na ruku. iDio-iirrreas. kijam poslije rukua. tr-*ni"ur*otii. '-' Nesai. Ebu-Dallld. Via. je da klanjaö obavlja namazkao plica kada kljuca *zabranio --" zmJe. t/J3t/6b2.^ '^ Taherani \ Et.izgovorio bi tri puta: *)tG'tttL B1-Vdl.' Hakm.Ji.ifu ueryia. sallallahuaLjhi ve sellem.-'". U drugoj predaji nakon Slo je podsticaoashabena upotpunjavanjenamaza..tt.. rman rirmizi o"ai hadis smararspra!nim. osminc.. t/t65r74. rekao ier "Uistinu.poslanik. Zato je neophodnopaziti na naöin obavljanja namaza./Jt7l62q6..etine.evrijedi ruku. Ahrned.203/862. poslanik.I u1A3-rA4. 2/tj\t2j2j.smirio na ruku'u. Allahov poslanik. str. 2/398-399/3521. ir"_Hiurä. Ebu-Jala. rii+gl v.porpuno ne smiri u ivom"potoZaju. pitine. r/224D55a.j". Bejhetr. sallallahu alejhi ie sellem. r.. Vidjeu. smatÄjuCi. . saUlahu aLjtri ve sellem. öennine.ev\a!u. .e . t5512.v34t. ü. Ibn-Ebi_Sejbe. sallallahu alejhi ve sellem. Ibn.u Nakon Sto bi se poslanik. 24t}e. sve.hmed. U2l6l1306. .niti sjedenjeir-"ao auij" sedZde.| 22 | D. BejhetJ. ne upolpunjavajuöi elementame dijelole (rüknove)namaza. osim ona koja .ilm. 'Ebu*Davud.. l4nezt87Br.deveine. :estine.nütkit. str. 3/189-l90n6ls. 2t| 2t. sedZdi.-"N. str. AllAh nepiha djela..*Lmi.' dobrom. rdiS-l 3J6/128J. o. tifit.o/5jn277. OJo smalm veiina uöenjaka.Hjbban. t5t482t6tj9. 2^/138-189.marajri ispravnim.dok se ldanjaö.. sejh Albani je katesoriöki odbacio ovu verziju.. l/Js2/811.)recine ili .. Ibn-Huzejme. ipotpuni"ro. 2 t2t26l. . 5 223-Z24 B9i.jO.Ibn-Hibban. sedmine. Bezzar.j"ti.$ ''"' Albaniovu predaju smatra dobrom.

Y168.. Ebu-Dawd.l/34311050.1. . . mozaknoj.-l.Tebi su pokomi naj vid moi sluh. . IGFIR LI!'' bi naruku'urekao: i samose moj. sr. RABBT]L-MELAIKETI VER-RIJH. Dalekuli.tq'&\i!:+ "Slavljeni neka si Gospodarunal. l/3421047. . Ibn-Hibban. ustao lodu da llanja. 280.. :'slavljeni i ÖasniGospodarmetel<a i Dli. Tebi sv.SIJBBtJHIJN.arosti mil"tu3 "SIJBIIANEKE ALLAHTJMMB.' i.RABBENA VE BI IIAMDIKE.. Nesai." J?tLi]lt'!i. izgovamobi: . bio na ruku'u. 1/165t75."'^ ALLAHUMME LEKE REKATU vE BIKE AMENTU !'E LEKE .'firfü.r' qt) oEi/ 4/l7ll48?. samoTebi ruku öinirn samou Tebeujerujem potpurc predajen./484. r.J.. .: ... LrJJ. mojei nemi moji. Muslim" Darekutni. . KUDDUSUN.." bi Poslanik. l?5r94. ' oP-rr.bila"rw .'IJ rlrri\rlj 'ra. 91306-307ß422. ' . IIASEA LEKE SEMAI VE BESARI VE MI'HHI VE VE ASABI. 5/22611 899. 6/48-50jr/71.t hvala pipadrL A\ahu i..L."SIJBHÄNE RABBIJELAZM" rckao: Porckad bi naruku'u i sedzdi iL6d"5^Lt..i.. Nesai. s'llallehu alejhi ve sellem.

la. :. l/366/llJ0."Svaka Slava^i hva.vialeri: rt nedznua iÄi. ENTE RABBi.nema istinskog VE BIHAMDIKE LA ILAHE ILLA ENTE. .. rbn_hbi Asrm u Er-ahaduvetne'ani.Tebi prip4dd{Gospodaru moj). tk. Taberanj.ne+g.u . moje meso.*l u.sallallahu U.__. VE BIKE AMENTU."Slavljen VeIiiansnenosti-"'"' "SIJBHANE ZIL-DZEBERUTI VEL-MELEKI-TTI VEL-K]BRIJAI VEL." U drugoj predaji od Ibn-Selemestoji da bi poslanik. sa[allahu aleihi ve sellem. IT1^ tTutasatut-ahkam. sallallahu alejhive seIem. DostojansNa i . ..u: t.r":*:. hadisa Avf b.. VE BESARI. l/343l105i.-". r* .Aite.- "SUBHANEKE Nesai. r. klanjajudidobrovoljne namaze.AZAMETI. k Gordi.te/2lll515. rJ:.itt .sLr."t 4 I . Cl .l/166t?6. S^Jija! Et-nulu\nedu. moj. moj vid. '-' Muslim. u .AIEMIN.Strahuju od Gospodara svihsvjetova. tnßtzi \! E:-iemailu. . 4t46-47t1q93. '* \esai." predajiod..*'e-"Allahu . samo Tebi ruku öinim. VE MUHHI. . \'E LEKE ESLEMTU VE AIEJKE TEVEKKELTU. posjednik Wasri. Malik navodi daje Poslanik. t8... VE DEMI.VE LAHMI. samo u Tebeujerujem i samose Tebipotpunopredajem i samose na Tebeostanjam. .!)1t'. Nesäi. 165t267.stoji daje Allahov poslanik. 9-) €3'.r.i LILLAHI RABBIL.. 4/ t701485. HASEA SEMAI. VE ASA.56.. alejhi ve sellem. Ul \tAl\ -!i-t-J ULi bo1anstva mimo Tebq. Ä.t2aE *ALLAHUMME LEKE REKATU..a-. prenoqilac l/3e6 i Et ezkar. Sejh Atbani je tanacprenositÄ ovoghadisa ocüeruo ispmvnim. Tebi v poniznimoj sluh. Ebu-Davud..izgovarajudi overijeöi ostaonaruÄ:u u duziniuöenja sureEt-Belare.. U34?/1048.Ti si ioj Gospodar.. ueionaruku. st. moi mozaki neni moji. ":':"1 je ovn-predajuocijenio ispravnom.!ni 'pä L'. kla{ajuöi noöninamaz naruku. srr...i ::t'.moia krv.

i/255/297.125r dok Ibn-Abdul-Ben spominje konsenzus islamskih uöenjalao zabranitoga postupka. bez sumnje. hm.lN o: e. ien& SahihitBrhdri.. l r m .3ll5g/1413. l/162/ll18.1 . JU.kao 5to smo to prethodno pojasnili. sa rukuom alejhi duZio i Alu Imran. lbn Asxkir ovupredriJ Uzero ir djeL rin rn "d/d/.sa[[a[[aftu 2g7 t predajama se navodi da je Poslanik.ka t. R/r//. 2/l48. I I.D J n m r . Nesai. | ).I ' o .' r r . 4 / l o .+A Ebu-Jala.r. "Zabranio mi je Poslanik. Predajakoju biljeZi lbn-Asakir u nemasmetnje uöiti Kur'an na mku'u i sed. En-Nisa Zabrana uöenja Kur'ana na ruku'u alejhive sellenr. 17/299/1.lrl-'.r:51 iznimna Iz ovih hadisa se vidi greökaklanjaöako.ji prije nego zavrie uöenje Kur'am öineruku'. Jeman " El-Fatihe Droueene r!" .r:51 Uöenjacisu se sloiili da je pokudenouöiti neStoiz Kur'ana na ruku'u ili sedZdama.."rrs0 Ova zabrana se odnosi na obavezne i dobrovoljne "Talihu Dimesk".sallallahu U vjerodostojnim (u noinimnamazima) istokolikoisa ve sellem.. sallallahu ''Zabranieno je na ruku'u i Dti do Ltöit1 neito ia../ ' 2 1 / l r r 5 . l / 1 5 5I. t"o Vuttltn.l. te uöenjesureili ajetadovrlavajuna ruku'u. l l l o r . pogredanpostupak. da uöim nesto iz Kur'ana dok sam na ruku'u ili na sedZdi.dana dobrovoljnih namazä. tbay idjeti:Erknhid. l3l37. r'. Ibn-Abbas prenosi daje Allahov Poslanik.od rmumu Airineo: 1153 vi$eti veainu'ur\a.r. koji je öinio katki predahnakon zavrsetkauöenja Kur'ana a prije r-ukua. a u isto vrijene i napuitanje sunneta Allahova Poslanika.| 18 i Et-isti.n./r. +lteOl+gO. . sallallahu alejhi ve sellem. "t. To je..llrs kiiamonr nakomeie uöiosure: El-Bekare. Kur'aüa rckao.r.dter.da namaze.2/4t6.l. je i neispravna.ad Ibn Bettalai Felfu/ Ad'i. 2/510.mur.1 .afejfü?ese$eniU SeojsntQos[aniLwog. 161 . "" \ .I l . rlsl .lbn-Munztr uEt-et'satu.rr5' I4 Vidjeti u poslavlju: Uienje Küaananakon hadiskogaprcnosiHuzci|cb. M u . od lbn-Tejm iJje."t?!')Prenosi se da je Alija rekaot sallallahu alejhi ve sellem. sedidi.!a.

recite: :titut!. LEKEL-HAMD.rekaobi: !. k^Ze:"Nije potpun hantaznikomeod yasdok ne upotpuri ivoi atiaJ. "Gospodaru nai samoTebi svakahvalapripada. Hanjajte ." ...r$i Allahu.t1" . pa ne o^tupajte od toga...Zoirm. str. svakahvala Tebipripada. a u drugoj verzüi stoji: -RABBENA VE LEKEL. sallalahu alejhi ve sellem... (ALLAHIMME. fada i vi sjedeöi.HAMD.Mt\stiri. 4t}g-s}ßs:' i Hakim.. str.. RABBENA.ispravio u polozaji rekao: stojeöi '.Vradaqie sa rukua Potom bi se Allahov poslanik.a.-r2sj "RABBENA LEKEL-HAMD". a kada ka\e: 'SemiA . n4n 89. te ostane tako dok mu se svaka kost ne yrati na svoje mjesto. rH guhari. "'" -Buhari."t256 Nakon lto bi izgovorio semiAllahu limen hamideh. tzst99.SEMI ALLAHU U prethodno citiranom hadisu poslanik. Muslim. Do.4t82t392." It tt '65 guhari. Kada uöii ruku'.) uö:u seüAu.broporavnajte"i popravite safove. lJ35/6251.q: "Öuje Atlah onogakoji Ga hvali.-t2ss LIMEN IIAMIDEH. porornoioni" salov a upotpu njava nama 1.4ßA3g2. sallallahu alejhi ve sellem. str.* .'t:!t U '1.'itt. M ustin.7 potom se digne sa rukua i kaZesemi Allahu limen hamidih. uönitei vi. L/368/881.!t 'ett. . üöiniteje i yi. Gospodarunai. . rc\a9: "lnam se treba slijediti.hü limen hamidei. Ako bude klanjao sjedeti. Ovo je Hakimova verziia hadisa." Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik.rr. sallallahu alejhi ve sellem.

.Ibn-MadZe. u p. MILUS-SEMAVATI ERDIVE MILU MA SITEMIN SEJINBAD. .'.. ll222lw7 ' Ibn-Huzejme' 4/16U476." .a niti ikome ne moZe "t'6o korßtinjegovasnagapored Tvojesnage .niti iko moZedati ono ito Ti uskratü." "Gospodarunai. MEDZDI EHAKKU MA KALEL-ABDU VE KULLUNA LEKELABD. 4116314'77.RABBENA LEKEL-TIAMDU MILUS-SEMAVATI \T MILULERDI VE MILU MA SITE MIN SEJIN BADU EHLUS-SENAI VEL. "Gospodaru nai. ieste: Allahu moj. str.sa$offahu kniLovob.: !'S''ia'u 'i.koja ispunjava nebesa i Zemlju i ito Ti hoöe!osimnjih. kos Seojrtea &fu--rl(2og t Ponekadbi Postanik. 1Ae U3l0/612. Nesai. m Muslim.kada se vratio sa rukua i rekao: je jedan od ashaba rekao: limenhamideh.tn''ritl'y. u '7 cl'y.Ibn-Hibban' Ebr-D^\üd.23|1904.4/112/414. ono ito Ti dajei niko uskratiti.Muslim. 161122. 5n30. Tebi hvala koia ispunidw nebesai Zemlju i ito ti hoöei osim njih. ALLAHUMME LA MANIA LIMA EATAJTE VE LA MI-ITIJE LIMA MENATE VE LA JENFEU ZEL-DZEDDI MINKEL-DZEDD. 1/349/106?. 3/87n1845. Ti zastuiujei svu hralu i slavu Najpreöe lto neki rob kaie." Poslanika' Jedne prilite dok su ashabi klanjali iza Allahovog "Semi Allahu sallallahu alejhi ve sellem.? t".sallallahu alejhi ve sellem' nakon spomenutog dodavao: -rtc.I]AMDU VE MILUL. Muslim. 11265n26' Ahmed' V218n313 Darimi.J ut c'' 6 Buhari."t25e "RABBENA LEKEL. a svi smo mi Troii robovi. Tebi hvala .k 'c t$"r.

.146-J47l106t..r t:jr eL Gospodaru mome. "LIRABBIJEL.'r263 poduZem U iradisukoga irenosi Ebu_ Hurejre stoji da je Allahov poslanik. ''Buhari.stl. onome öovjeku koji je traiio da ga pouöi namazurekao: a.' .str."''"'ponavljajuöiro u duiini udenja sureEl_B. Ebü-Da\rd. lJl5/625t. 5/1s8. ." kaza ashab. VE LEKEL-HAMDU HAMDEN KESIREN TAJJIBEN MUBAREKEN FIH. ''Buhari. 56/414."Gospodafunai.Wi.Enesb.Poslanik.'. upitao . Ahmed.sallallahualejhi ve sellem. Allahov Poslanik.g! "'r Butra'i. Oto je Hakimova verzija hadisa.. '-'Nesai.potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamidehi ostani u tom poloZtlju do'kti se svaht kost ne yrati na svoje mjesto. I/3ö8/881. sE.. velika hvalq lijepa i blngoslovljena. Na kaju hadiia je rekao: . Muslim.HAMDU...RABBENA.sallallahualejhi ve sellem. 4/8S-90/ic7 i Haidm." je alejhi ve sellem."t26t ponekad bi na noönom namazu dodao: i:jrj. ostao bi trko stojeöi da bismo pomislili da je zaboravio (od duljil:.u.aru nrin(a mome.te _ kaie: "Vidio sam ga kako öini nestoStovi ne öinite..Vidio sah viie od tideset meleka. sallallahu alejhi vi sellem.mu reöe. Malik opisuje namazposlanika. Kad. Must'm.'Ja sam. srr 175t?6/799.'. Tebi hvala.lA "H. LIRABBUEL-HAMD.kare. a izmetlu. bi se vratio sa rukua. SejhAlbanigaje ocijenioi\pravnim..7e potpunhamaz onogako ne öini tako. tß49/t068..dv^ije je sjedio tako dugo da bismo sedzde p_omislili da je zaboravio. 180/82I. Ne\ai. . l/t6617?..4/t 58/4?2.23421. Hvala pipada Gospod._:tajanja). Tajalsi. sallallahu je: "Ko je onaj ito je rekao to i to?. _I!4a zavrsio narnaz.'. . natjeöu se ko öe je prvi ttpisati.

kada je Allahov Poslanik' lallahualejhi ve sellem. "Stavljanje ruke desne Vail b.hadiskoeaprcnosi polijevoj. Daje Poslanik."r265 sellem.Da li se ruke veiu nakon povratka sa rukua Islamskipravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja: prvi smatraju ie ruku nakonrukua legitimnim i njihovi dokazisu sljedeöi: "Klanjao sam sa Poslanikom. Ahmed. Ibn-Huzejme. 3I r45. pouöavaoonogaöovjeka namazu. mola doöi sajasnim ispravnim dokazom.npr.vezao u nekom od tih hadisa. (Bl-feth).'label"[]t. 164t40.kao Stoje navedeno i tada.a potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamideh.sallallahu ri ve sellem."r266 Ovo su dva opöa hadisa. Sadkaäe: i na podlakticulijeve ruke. poslije poöehog tekbira. Hadis koga prenosi Ebu-Hurejre.kako prije.i ostani u Mubarelfud. 6lvn/5'172' 3/172-l?3/500 str. Hudä u poglavlju: Vidjeti.znaöida to Poslanik.nije ni öinio' !eno. predaju vjerodostojrcm. Sehlb.146. Buduöi da nije alejhi ve sellem.spominju vezanjedesneruke po lijevoj nakon poöetnog 1268 ali ni u iednom od tih hadisa nije spomenutovezanje ruku o dizanjasa rukra. "Naredeno je ljudima da seu namazudesnaruka 2.salallahu alejhi 1. oni koji su stava da se ruke-veiu xtiie rukuu. U njima se spominje vezanje ruku u Ono se odnosi na namaz. ruku ispravnije od Drugi islamski pnvnici smaftaju da je spudtanje a njihovidokazisu: L Hadisi u kojima se opisuje ramaz Allahova Poslanika.saltauahu 2. kazu da je to stanje u kome klanjaö izgleda ponizan i pred svojim Gospodarom. v idjeti:Ei -i erhul-mumtia.2183. Vail b. tako i poslije rukua. smatraju Amaut ovu Albanii i. Buhad.ltut Takoder. tj. Imamlbn-Huzejme' ll243t41gi Bejtrcki 2/46/2335. Ko da klanjaö u ovom stanjuspustaruke niz tijelo. 21189 Nejlul'a'ta\ Vidjetj.bilo bi sDomenuto ie ruku prije rukua.gdje kaze: . HudZr kaäe: paje staviosvoju desnuruku preko lijeve na prsa." .ntvetulabezi.sallallahualejhi ve sellem..

sallallahualejhi ve sellem.Poredsvega. öetid imama su rniiljenja da se ruke spustajukada se wati sa rukua. Hakimova 1Ürvidieri: Subullrs-selarn. On zna A[ah dobrozna Sta glavu i pohebno dizati svoju ono sto je skrivenije od svake tajne. Ovo je Muslim.ono Stoje rekaoimam Almed.31146 tuethodno da ruku. sallallahu alejhi t'ut Bohari.uslim. i Hakin' l/368/881.u hadisimaAllahovog Poslanika. lijeve ruke desnomodvaja jer ponovo vezanjena prsa i obuhvatanje zglobove lakata i Saka.ierhul-nuntia. Sejha Bessama.tom poloZaju. ima viSernisljenja po odredenom t"' Buh-i.rekao: ie .i da ni za jedno miSljenjene postojejasni razumijevanjima argumenti. mjestu.l27o Prioritetniie misuenie Oöito je da su dokazi obje skupine zasnovaüi na razliöitim hadisa. po drugoj verziji' kada je pitan-_o ovom pravnompitanju. a Allah najbolje ispravno takoder. l/393. "t."12@ vraöanje kostiju na svojemjestobiva samoako seruke ispruzeniz tijelo. SemurePoslanik. Enes b. ili ie drugoj predaji koju Fenosi Dzabi b.1/i nanazuka n?äil?!"ponavljajuiito nekolikoputa. 1335/6251.ispravno zna. Malik prenosi da je Poslanik' "Sta ljudima pa diZusvojepogledeu salallahu alejhi ve sellem. sa opaskama rz7t vidjet: El-mesail.doilaje opöa z br^Da za takav postupak. 2D05r76.Za njegajepoznato o spustanju mifljenjeimamaAhmeda smospomenuli pitanju. sve dok ti se svaka kost ne wati na svoje mjesto. 4la9-9o1397 venija hadisa. Uzviöeni je u prsimaljudi i zna svejavno i skriveno. M. a ko drugo.kazaoje da je dozvoljenoi jedno i postupa. 166/750. l .onaj ko vezeruke nakonrukua. "t . ne veZe. Nije pogtedpremanebu da bi Allah öuo dovu Svogaroba lzmealuostalog.te u tom polozaju nije svaka kost na svome da je neko od selefatako öinio.4/r2'l/429.nije nam preneseno Takoder. Napomennt Neophodnoje upozoriti na greiku koju öine pojedini klanjaöi diäuöi pogled prema nebu nakon vraöanja sa rul:ua.'2tlDakle.a potomje rekao:^ V pogledi ukoöeni-"'''' ostati im njihovi te prekinuti to iiniti. postupa.Ono sto razumije svakastranaiz svojih dokazaispravnoje i zbog toga kazemo. od Abdulaha i u.

Äiirßü uwnezt' rbnrdüm.r2'5 otegnuti ovaj tekbü.Nevevi iä-iäati-iistißz lbo-Hadter 2n8' a"'üJürü""i ri-.r'76 rukena zemljuili da Ii seprvospustaju suserazitsli ski uöeniaci a i komentarima' ioo-"oot e" o oba mi3ljenjasa dokazima odabBti pdodtetnije misljenje. 122011321' . ''rn."ovaj hadis i-.i" dtiena) jaöi je od hadisa Ahmed' 1ß55/1090. B\tu'ti \t Et-tarihut+'biru'rtrtr3g' i zerlani ovaj-hadis ImamBesavi.sedZdu. Ebu-Dawd' 1n58n46..7213' lYf}-ralibin."Ili ce eiiet preya ne\t üestati dizati suoiepogledasellem.Ä" " .kaZe: .rll-t^.ift p***" na sedltlu SpuBtanje salallahualejhive sellem'donio Nakonpovra*a sa rukuaPoslanik' daje lüepo smatraju Neki uöenjaci lruit tpirsojocise na.*a.i"644: ä.#til?.u raztt ili im sepogledi nete vratiti nazßd""'' lmam Nelevl spomrnJe o zabrani dizaoja pogleda ka nebu u irf"-ti.qßsllr.{iift Ibnod i Fethul'8a'i. tlil. o.t" vail b' koji prenosi p". r.*. Darimi."&la ua 3l42ti trvaul-eatiL HaJiz Ebu-H-urejre' (ti koea hadis Prenosi J".p'rÄ' . Dokaziuö€qiakakoii zastupaiuspuStaqie ruku Priie koliena '.. tt2so D 4t]2a'r2e.

l/ll5.212. 1/155. ve6 su na prednjim. rnisljenje (koje zastupa Ibn-Kajjim) da su koljena deve na zadnjim nosamanije jäko.!mazu. Vidjeri: Fethul-Bari. kao sto to potvrdujunajpriznatiji jezika: Lisatlul-areb. sallallahu alejhive setlem. I4O.DarekuInr.pod pretpostavkom da je neko od prenositaca pogrijesio. sll.U prvom hadisuPoslanik. Sevkani. Albani. Nejlul-evtar.t/Jr7lt288. sallallahu alejhive seltem. okrenuvsi hadis.Sifetussalah. Medutim.ru. . l/552. Abdul-Hakk Isbili. 10/216.Prigovor Ibn. Takoder.kama 269 i El-menahit-tetuijje. 21549.7/133/6601.59. satil. s!r.N?hju\-s"rbp. 41116/17591. 2/254-25s."r278 Imam Hakim kate: '"telim ka verziji Ibn-Omira (o spuitanj. i Ebu-Beka dok su öinili Hid.e: "Ruke (tj. 2/58-59. Slidnoovome je poznati kazao hanefijski uöenjak Ibn-Turkmani r El-dZeyherun-nekijju. kenosi se da je Ibn-Omerspustao svojeruke prije koljenadokje "Tako je öinio sedZdu.lmam Hakim i Z€hebitvrder"Ova predaja ispunjava Mustimove kriterije. sa{Iattafru aQjfüpe setten.Suaka ka.Ahrned.str. sallallahu alejhive sellem. öini ro prvo svojim koljenima." Ibn-Huzejme i lejh Albani ovaj hadis smatrajuispravnim. nareduje da se spustaju ruke prije koljena.sallallahualejhi ve sellem.pa kadaim se priblizio. nije neprihvatljiv i ne moZe posluiirikaodokazza odbijanje ovog vjerodostojnos predanja. Siradzul-nunctn. srr. Zeledi im zlo. I I i SindauLnultckin.2lr45. . od hadiskoji govori o spustanju koljenaprije ruku).3/r6s1r430. Mubarekfuri.Ko zeli oplimiji odsovorlbn-Kajjimunekapogleda M"*atut neIalih. str. Imam Tahavija twdi da su koljena deve na prednjim nogama.pa.3)14 -Ei-Eh4ifu4tog. prednje noge)mogakonja su potonule u zemljusvedo koljena.|/J|8ltq/ö27. 2t7.ashaba Hudtr".Tehzibuttuea. Tuhfetul-ahyezi. Bejhel:t l Ed-delaitu. sltr.-_"'"Ibn-Huzeime. 4lt3o. Hazißi t Eltibaru. saopa.Ibn-Munziru Eldvsatu.mke trebaspustatiprije kotjen4 kako se time ne bi opona. Amaut i dr.2/145. 817818/3906.2t78.1/254. ndnaza 2.Bejheki."Buhari. u prisustvu deseterice Poslanikovih. 62 i lnaul-galil.2/t4412018 U348-349/821. rjeöniciarapskog 14/263. kazav5i: öinio Poslanik.neki vrhunski hadiskistruönjaci suprigovoriliovomehadisu. t27e vidieti El-nustedtek. 2/485-487 i drugi.u ruku prije koljenatzbogmnosrva predaja od ashaba i tabi'inao tome.Vidjeti: Serhul-nuikiL2/168-169.l/51'7-520.sFh. Ispravnosr ovoga hadisabranioje poznati hanefijski hadiskj ekspen Ibn-Turkmani \i El-dZevherun-nekijju."'' Ovo su dva hadisa o spuslanju ruku prije koljena. a u drugom takopostupa u svome n. sallallahu alejhi ve sellem. Sethu*vnne. Citirani hadis vjerodostojnimsmatraju:Ibn Mulekkin. Taberani. shodnoovomehadisu. Potvrda ovome misljenju je verzija Ebu-Humejdaes-Saidijjau duZem hadisukadaopisujenamaz Poslanika. El-muhk'n. 21128. 11349. Tahavi. Ahmed Satir. S njina se slotio Ahmed Sakir u svojim op skam na Diamiut-Tinizi.Kajjima ovome hadisu u Zadtllneatu. kada se spuSta na de. Ovo potvrdujei poduzi hadiskoji prenosi Suraka kadaje slijedioPoslanika. (tj.Vidjeti: Bulugul-nenn. Inauliejha Suajba.Sala kamila koja.

?. hadisa sezakljuöuje Iz ovoga jer.'r31 spuitao Nafiaprenosi daje Ibn-Omer poznali prrvniki hadislistrutnjrk.. lbn-Hazm. El . sa ispravnim iz dicla: prenosilaca Preuzeto Iancem '7/220. Sifetus-sdah. imirm Ahmed.Darekutni. Ia Vidieii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t/-er5ar.srr. I"ethul Bdti stt. Hazimlt) Et-ilibaru.'-' hadiskih Dokaziuöenjakakoji zastupajuspuötanie koljena prije ruku l. uletne. vidieli: Iaglifrrl/ /dlik."t230 iviie rukeu stranu.. v120.purtio na sed/dulalo da 'u Luljena -"t pretekla njegove ruke. '' "Zatekao .kakvabi ve sellem." rukuu sranukod spuilanja HtBuhari.Ze a i ala Dülnesati Sub ltß-selan.1tL. takoder: Ibn'Redt€ba i N?l/x/ cri.ikole. El-Evzai.n'slovio ie cjelinu: ovogahädisa na sedzdu. pripreme na njih da sespusti ruku u stranu. uöenjaci zastupaju: Ovo misljenje prarne. 4/129. 53. osim koist od Sirenja bila svojerukeprije koljena. lmam Hakim i Zehebi snatraju da ovo predanje Buharijine i MuslinovekriterÜe.1?6(muallekan)."' IaoIbn gu'eime 1/317-318/625.1.od Ibn Redzebä. 11319. Syojstua 2y5- ".kc2e: . spultaosvojeruke prije koljena.str.u Qos[aniLwog. kalze'. El'hraf 2/65. str.El . Prenosi seda je imcmL. Hiliiet El-katanitnl-Jikhijje. Fethul ElPtrdr. od Ibn Bettala. 31t64.Ul4?/1.. sallallahu alejhi re sellem. alejhi sall^llahu daje Allahov Poslanik. ispunjava .str' l95 Na osnovu vjerodostojnim "Sirenje imam Ibn Munzir t El e|sat . U12o-121. opisujuöi namaz Allahovog Poslanika. ove predaje Darnni l/229l1356. Serhu.Lanacprenosilaca je ociienio Sejh Atbani t Tentatnul tni.-.Serhusahihil-Buhdli.ttenahi:'i?raijje. 7/220. 3/166. 31166. izmedu ostalog.Vidjeti. tl:+oftzz. rekaor samljudeda \puitäju Ibn-Omer.afejfüaeesaf[a[[afr. 140. 2/433. t/131.l-Erzai.potom*s . Malik. u protivnom.imam Malik. potombi uöiniosedidu. 21325-32? ra: Meweziu El rresailri.nakotttoga bi sespuitaona setlirlulireti gdje.\ ojerukeprijekoljena. a"lheki. 2/143/2632.tlst] i Fikhüssunne Halil. 60. 1/338/1293. t* u*i. Enes b..fevkihud'dc|an| ll2T9..oll Bari. po jednoj !erliji i veiinr malikij"ke \truönixka.2/25..

.13.#.:.'51 ..1. v4 t1t i t/80/502.".+ 1il fit. Vidjeri.q ü"...1'iil1.1i. nam^aza Kolnelty: U lancu prenosilacaovoga hadisaima Ala b. 2143.nl.'il::: :fl: ilä'".*.' Ä: 2:.idkti: r/s2 od rbn-Kajj'ma '. rbn.".l.1. imaju lbiahim b.l''-:iJ.:r* sunerutn rd.: .st 60 lancu prenosilaca y. it "tH!.'*'J:"?.t/r59 i Et-telhisüt_ j#fl *.f flxi". $läffr. )J12. nestaro .o.ilffi .erolea:r uttetut-ahrezi...'u'"m:ä:i".i biraz'azenia ari r:"ilT":g x*'*i{*l.'i.iJf :i:Jjl*1.7.1:j::.i* k*'r.coyoT.'.tH#t":ä#":'ii l#i"ffi.1. Ismail el- *J.aeseftem..MadT su j:i*T:i'..x uLr ..l{fu ifiU#*m**rfi t235 udiet.[*.! Taltbur-khzö.a.."van.:Un üJ'# mm.l*:ll..:'iit 3#l iäil.Jtiilllllil."#_"/.ibaru.f.' .t #'Jl:j ".i.'._.'Jahi.rakode t: Zadlt-mead. .iii!{{.ii2ü. lsmail i Ism. Sad b. i.1.'{i 't-" V.111ü..i:.ff h*Xit#: :f'":":l?il illffj"fi".H. Ebi_Vekkas prenosiod svogaoca da je rekao: *:äl:.^ 2: Yu.i.ub b. Iil .. j.:i1t:xiäji:Y:i1yilil.1...e'#"1iii#'frt1i# ü.T:ili:'J.ff tvrdi: "Ovajhadis je niitavan. od hafizalbn_Had7era.. r*i'"{-.:'h: älflj..i.*.H.i# ..liffi::.x'.g*'rr üi:..d l.t?'ilffi lffi füil""-t.i-Ä..

nepouzdanc samo u kome navodi 3'7613'702.. "' prenosi srmo klze: Ovajhcdi' posLarljen za kadiju.1. prvo bi poöeo sa rukama a potom koljenima. ttet\idjeti: Takribut'teh.zl12l.1. Neki hadiskistuanjacismitrajudaje Surejk 1/317/308. trt 2e6 \ . _ slabom. koji je imao vrlo lole pamöenje. Svojstt. Ebu-Harim.'roo Komentar: U lancu prenosilaca se nalazi Muhammed b Abdur Rahman b.21123. lmanr Tirmizi. Begavi i Hazimi ovaj 5123111912.r njega .der.2115 "Biljeti ga Ibn-Esrcmsa dobdm 11'3 Hafiz Astatani \t FethulBatiit. Ebi Lejla.u nePouzdanim ' idrugi. u h a r iE .srnqi. 61. .Ibn Ebi Sejbe. u svojoj Peneracrjir.-o. Et telhisül'hübü. kome se poremetilo Abdullaha.: n&l4nl-ahve." preJrte portrdiu u F-'tfft t Irta t :lla'l Bqlheki nelsprd\no'lo\e ic rm.b.Njepovom. sallalltihu alejhi ve "Kada butlete öinili sed:du. lbn-Hibban i drupi. a r e k u l nA r . 4. k^ie: Biljezi ga.ru Darztarii L/-r18.a 217- pr putcm Surejkr b prcno'e o\di hadis Svi ko1iprenose Komentar: nakon öto je pamöenje kadije u Kufi.'t293 Komentar: U lancu prenosilacaovoga hadisa nalazi se Abdullah b. Nafia prenosi da je Ibn-Omer.Tütlat 'ah|e:i 2/121 121 t'e v.ite koliena prüe sellem. Beiheki ie spomenuo "Mizanul-iatidal".tbu-Zura..A11'41'klof' 'lorrne hJJi' rd etr pognte. l/236/2702 Medutim. Hazimi n El-itiban.lrnju su fri8n\orili: lmam Ahmed. Ibn-Mein. rekao: rukLr.. D'u.Kattan.rm t' * vidieri: rz. Ir|aut gatit.pominjui imrm Buhcri. ocijenili:. srr. tbusx o\im predanjem Izdvajanje Surejka "o u djelu Surejka i Tirmizr. Seidel-Makberi. lmamTchebi Davud. . spusfao koljenaprije ruku. Ebu-Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik. . tte6 viiieti: -medlnua.pa je zbog loga punogrijerio. r' t. 31372 meduhadiskim postoje razilazenja prenosioce i oneoko öije pouzdanosti predaju smatraju i Albani ovtt Sejh Mubarekfuri struöniacima. takoder.ooog. t30t Takibut't?]lib.k q.llioril. r/236/2705. 2/193 19416814.' .h m e J B 5.afejrt'iae se04a!sa[[aftahu Qos[aniF.i 2121. 2/519. lancemprenosilaca. spuit. ImamDirrelLtlni ' pa nije pou/danu torn \luöaiu Surejtrrj. "" Sejh Mubarelfuri je ovaj hrdi. a kada bi se dizao.ll4l3. ttbl.i. tuhltrt ttr. bu-Halim F e l l a 'D .1/l08'1jr8.:. kada bi öinio sedzdu.. hrdissmatraju dobrnn.su. 'rmlbn-Ebi-Sejbe.io u celrri 'r' s vrrlren:.

zabranio ie op. sa a ahualejhive seltem. . ifi 1t-"--.ia. 1/302.a ffema rome. |4ot i T"bjinut-hakaik. kao iro se spulla deva. twmnza .rie . Bcdaius-sanaia.ve se[tem.ut '-'Tahavi. el-Hanab.tuhI.kolena deve\u nä njenim predrjim nogama koje spusra na zen iu pnje zaonlrna post:lnrk. Meritordje miBlienje Nakon iznesenih dokazadviju srranavidi se da je prvo miilienie gmoeno.ned. prvo koljenimäporom . tn_S""iiiA.Sejbe.l lon-Umer spustao rukeprije koliena. J/105/t4Jt. odluöno daje prednost iadisima o spu5tanju ruku prije ko4ena. rr04 ftoJeri Lt m?bsut t|Jl. 3:lllll predaJi koju smo prerhodno spomenuti. i nareoro KanJaeu da spu<ra rukepnje svojihkotjena.. 3t3s5 | Hitüchlr-utena.na pravnün argumenrima Jaeün i da su hadisio spuitanjuruku prije-koljena jaöi od onih koje navodi druga .'i0'Hanefiiskihadiski shuönjak lbn-Turkmani.jimu Zadut-neadu. t/236t2jo4 i lbo-Mtnzi. predajiJe isto Lato poNrda hadisukogä prenosiEbu_Hureire.Vidjeli smo Omerakako se sDusta .|il^:$1" Omer b. '"* vidiett: El-dievh?tun-nekijj. o spusranjuruku prije nogu lt otlenay iatisu I pnontetnuiza postupanje po njima.tdtetj: El-mugni. E!. idteti: Tuhfe.1t59O.kao <lo to öini de. .t -a gun.iiÄü..od imamatbnt urkmff.v. v563 i Et-in\aI.t] v32r. EI-tefi. pored odabranogmiiljenja. uvote se ndvodrda Je Omer spusrao prvo svoja koljena. tn40.2rI 29. AhmedSa{ir i drugi. 2tö2. tlt20. Alkamei El-Esved kazur'. Serhu(Zerk"Si. )t t45.6na rukua. I/25o. takoaler. tbn-Ebi. Vßg.]"bT'1": Pored toga. 2126-127 i Dianiut. Et-ihtijar |/69. __-. 2tb5.^ opasKrma seJha sakjra.r303 Medutim. -Ovo. Et.mua. uöenjaci hanefijske..Sliönoovome kaZu Kaäiia gbu_ tleki eFArebi.o"Hadisi nas kaze:. ne tr^zv -ahvezi.Mubarekfuri. Ovu oredaiu vlerooosloJnom Je ocrjenio iejhul_istamtbn_Kaj. a u kojoj sioji dä je l-tlltl.rniiljenje zasrupaju iafijske'"' i hanbelijske-106 pravne ikole.. * vidjetr Et aidoh. y|qL. ova predaja oponira ispravnijoj.äie"-is.nasanie dev.

lmrm l Inai/r.oln uakin i zehebicitlranopredmjesnntr'liu (sli'no "" ä":i"ri..t/t66.1:-".Au lrrBVjerovjesnik' alejhi sallallahu bi dobrola zemlju i nospritisnuo eel.". . r. ' e ! i l. r .imiijc a.'"i. od lbn Tejmi. trinua. h .'..n .r.]'t ispnvnin.l o r / i b q + -l b n H u ^ i m e hrdr..:ssiiior.. . pr hd. rttzo .*" kibli je 'unner.b n N 4 J l e ln U32l/b40 st l. 'e kijds '!oje a rulc spuslile uainilised-TLlu kaoilice. " ..0 l'J'öi:J"il1. Vidieti: t/ "!. t.'.iurii ih u prlrcu lible.l . l/132/271.fi. ..7/219.if.2]9 Sl)ojstea t lr{rt da nazvatistavve6inepravnikaneosnovanim oni smatraju mozemo ove prakse'te da-Je hadisaukazujena utemeljenje mnoitvonavedenih 'cllclhhtr . o .7/.jellnac prenosihca trtsVidieri. tt231t2666 zlöie'il.e rler"dn'1"lne 'u PJ" r't!li rne'lu Ul2 /ör0."J.no kon\en/usu 'N.. ns sattnt ntsnrta ve6ineislamskih uaenJaka 'r'0 Vidieti: M€d:.rl r'' lnrrrnNe\evi kczeJa 'c ne mo:e islamlbn T.micrenjc A.:lls+ 155/2673' ispmvninl' ieih Albaniovaj hadissnrxlraju *' üäuÄ. l q r . t .o 'Bari.. l/149-350/823 e"jh. .kaZe: sallallahu Poslanik. rinnizi. . .r htjcdnerc ' r ' S l u p i ' ' b i r u ' n cp r t l e J -icdano s r o j er u k e lua. .'mrrN-r' r\31 l r i c i h A l b J no l m a l l ' l r r r n i / ' N .od lbn Bettila i... .ofr.'liiordzä. Ahmcd 'rl3i7 318/ltlT68 Bejheki' rimizi i iejh Albani ga smatftju Imanr Ii"-sli-S. l r r o +I 5 1H u / c r m e ' nro|.n"prijeruku bila praktaAllrhovusPn'laniLa idrupo a nr niiho\om i iednr-r odubrcvirju t" -"ff"* Neli ucen'j.'.i tj 't'rviobi ih u ravnini I/medu tl'"ii t"O.t. r .i u't. äri-oüiodä..jje lill'nl'::l' *. SeihAlhni rvrdida."oi. od lbn Redzeba' r$]]{. j / t . dignire ''' ruinih O\o u.. Et ncd:Düta.i. S4/r ' . t/32'rl643 lbn E i'Scjbel/23d2712 rspravan' ovosr hadisx to."i. l/12'v6'r2' Bejeheki' l/162/26e6 lbn-Hibban' ispravnim iizai z+sllqzo. lmam Hakim'zehebrl Hakim.{ . rln'Huzejmc.'.:ilil'ln" liliiixjl -\hnM jloÄor. r.'nb. r6 sr r'rmenimr' P"neu'l bi .s. Vidjeri:. fl3t)5. r r .B e r h e ^ lr. i .'ir"Ä^jln". 3/425| Sif?nts'ttlih "" ri.safta[hfrua[ejhive se[aÜ-./ rrl:&/drQ 221162. i . r .lh Alh:rnr . . 0 / l ' 0 .ori*ni" f.QoskniF(nog. l . i'lem'kih uÖenlxlJ orri'uor. ' r r ' i t r ' J ' . t . m i .r.iit"J'i' uili bi paralelni uiiju Svoje s\('iihrulu. i l * ö . Fdlü (r' l0r' gdlc se sponinje miilenre itü. l ' r r u / l .:le.no*u. B l n e k i r ' l o r .e). .. iltl BriQii 2/429.f'u i" '."inur zna' tajedno od ovadvamiiljenja''rl a Allah najbolje opreäileliii OPissedide "Ruke öine sedZdu isto alejhi ve sellem.l' ot.

p. rmam . po konsenzusu jre1a. r/j52/832..u. ". Mushm..f -11. Ft"-?"*d.t.tbn-Hadzer kaze:. pa je poka. -' *.riha.0 tUn-AUla. koljenima i stopalima.povio i usmjerio ih prema kibli. tbn-Hibban. '"" \4uslin 4t174t491. lt22l6J8... a ona je stavilasvoj dlan na njegova sropala dokj.. sallallahu alejhi ve sellem..r. l/488t35 .. 2/t82I8l...ffiil:. pritisni svedoknc osjctij opseg zem47. 9ol( r.r..?ll.t3te IJ drugoj predaji Poslanik. -' Fbu-Davud..dlanovima.. '"^ VidjeLi: Fethul-Ban.T1ä! l.-. koljcniha i prstima yopala.1T.* uvjere. i/287/2604. "dlanovima.i eiSu."'"' Atlahov Postaniksallallahu alejhi ve sellem. * . rekaoje: .. 178/809. sallallahu "'' S? fiu Sahihit-Buhan..ctnrm sedZdu v tcdan düelovarijela: ielom. tbn_Hurqjme.Primjelno sedZdu.rtßri (öelo)na ?pmlju. prste bi.Ibn-Hu7ejme....kale:. 2t554. sallallahu alejhi ve sellem.ä'jtrj ljls i.\dlllfi i ovu p'edaru smaDaju Anmed.. "" Buhäri. t/t62165. kianjao.lfl.nunna.:t:unoT.?. l/J3ss-JujJollAmäut . Seih Albani .. .a.r. str.usmjerenimprema kibli.r3rT Alfaho.b'.. je To velikagreska. daJejednenoii poslanik. 2t42a.I Lrs:Ju Haltz. bio na seazdisapoviienim nr11'1u. sraviri svojdlanni njegora sropaia. rada neki prsri ne bi biti usmjereniprema Tlilll.. 2 67 rca}:'ß.io je da neki klanjaöine spuslaju nos na zemlju kada eine . 3n69-t:/0. i H-nn"\.J.a.("..u AiSa..rao svoiom ruKomna nos..a ry. ier.:d"" kibli. sallallahu alejhi ve sellem.uuio bi stopala bi öinio sedZdu.:älä[*"uda ttzt vidlett: Ei-se rhut.. lbn-Abbas prenosi da je poslanik. dobrom.T. '"' t428/654.t}23 tJ dipoi predajistojir "Kado A ahov rcb uiini sedZdu.rrft Hadis ukazuje äa je lotl.jata.J. s-.." "p.Ui totienu jedno od drugog i ne bi naslanjaosvoj *:191o sromak na -_ natKottenrce.Bfl. 5/248_24olt92t.". ne bi mogla q. r. jer ako bi se od drugog.saopaskama od t!4uhamneda Avrane)... rekaoje: ..namaza ve sellem.. Poslaruk..r) Usmjerenje noznih .. Bejheki. spojio svoja stopala nasedzdi.4 i3t4g}. sallallaiu alejhive sellem.1.Sunnel je skupilinoine prste.Vidjetl vidjeri:fr-ritsi/eras-sa.NoZne je sunner.'jili.G.fi:i.ldbli istamskih uöe.:Noua"ii _i p aa.od tbn-Rerrala."Poslanik. Ebu-A! vane.$kj '"".. Tahavi u S?rir.Iiada öin* sedilu. tini ji sa sedan diefivä rijela:licem. ovaj hadisispunjava Buharijine i Musrimove . Hakim.rr:5 Ovo potvrduje i hadis kogap*"".sallafafru aese[faa.j hadi.Kada öinii sed1du.

"''o U drugomhadisuPoslanik' -Kada öinite sedldu' spusite dlanove' a diSnie .4/176/495.str. tl+o+fsgf-ss8.l1O Muslim."^liu. str. str.rr'2Mmer b.r'ro ' ':l)potpuniavajte ruku i sedZiLe'"''"' Vidjetr druge ie[em. rekao je: "Potpuna smüenost na :hadisekoji govore o ovoj temi u poglavlju: nrku'u. +nrrt+ge. Poslanik.takoda sejasnovidjelabjelina . Muslim."Nema nanau onai iiii nos nc dolakne a. U169.ImamHakimi Ie. Ebu-Awane' 2n83' Hakim' 1ß52ß31. 1407/6644. hrhari.rrlr kaze: ispodämaknut r ruku. Poslanik sallallahu DostuDi. l/26'7n32 Imarr\Ng|f-vit HulasatüL-ahkan' it -Ou*a. sallaltahu alejhi ve sellem. Dzezin'jedan od ashaba' ga gledajuöi -Sazatlavati smo Poslanika'sallallahualejhi ve sellem-'^ "'"' Prakticiranle kotiko razmiöesvoje ruke u stranudok dini sedZdu ostavru smemJe pa nema u diematu. . tekao od tijela. str.s"U#.'t135 potpunesmirenostina sedzdi Obaveza je potpunu Allahov Poslanik. uutL " "Ova je ispravna predaja konstatira: 4/178-l'191498' Muslim. Ebu-Da\. Buhari. lUn-Mradle' " "Lana€ predajeje vjdrodostojan Sejh Albani prenositaca ove iqtr. biöe ponekadotezano. rnrOnSz. 'lahove.leihive sellem. naredio onome ko tako ne na sedzdi i kazao da ne vrijedi nzunaz smircnost alejhi ve Nareduiuii svome uI netu. -rtl'"|'L. 4/1241425. 180/822.t]d. 4/1?6/494. to je zabnnio' rekavdi: na "Budirc spultatisroiepodlaktice i nemojte dok öinitesedZdu umiereni ve alejhi ahu salla tteooonailäiuiipsa. ovogsunneta ga. Muslim.ihAlbani ovaj hadis Vidieti Temamul-min e' sE. Buhari. Nopon enL: Neki klarljaöi dok öine sedzduspustajusvoje podlaktice na tlo. LuZ".99/390. sallallahu alejhi ve sellem. Mtrslidn." ispIavnim' smatsaju l$ ffukirn.1335/6251.95.""to Rukebi razmalnuo Do te mjereji to cinio da je jagnje moglo proii iojJ irooa pazuha. 1/368/88r' Haldm' 4/89-90/39?. Buhari.

naveSöemo nekeod niih: 9(. ü). 2/1581268b. 4/17U48?. e. BezzaL 9t345t3903. 19..Rob je najbliZi Gospodaru dok üni sedidu. 4/16'l/482. tn66niB. l/342lt047.Neeai. . 1/369/1136. '71452-453D2735.-Hibb^n. '-' Muslim.I5/4to. Ibn-Hibban. Ebu Dawd. | /336/ 1286. Bejheki. -. Ebu-Davud.SUBHANE RABBIJEL.Nesu.JJit. Darekumi. t/315336/1283."tJlgTakodir. Ibn-Huzejme.tl-neani.Ibn-Ebi-Sejbe. U396. 1a vldielj: Ruhl. 2^r2D6Z.sallallahualejhi ve sellem. 2t34h-347t388.ti\t j" rel "Slnvljennekaje uzviieni Gospodarl"t3al(fi . Ibn-Hibban.Ibr. Ebu-Awane. "Slavljeni i öasni . Ebu-Awane. Tnmizi. 9/133/3686.öinio je na sedZdimzne zikrove. 2/188-18q.t3oo A[ahov Poslanik. sajlallahu aleihive sellem. sallallahu alejhi ve sellem. a lbn-Hadzer dobnm.Vidjeri:LHethisut-habir.EALA!'' Ponekad bi kazao: ptta). Tirrrnzi.2t4|t t946t. t/426/lt7?. Darimi. Uz Allahow pomoö.SUBBI]HUN KUDDUSUN RABBUL-MELAIKETI VER-RUH!'' Takoderbi uöio narednudovu: r's Muslim. t"ai)':)\ Gospodarmekka i Diibrila'!"t342 . . '*' U"iui. l/165174. Abdur-Rezzak. Imam Tirmizi ovai hadissmarra ispravnim.Bezzar. 5//223-224/1891. Darekurni.ramtza Vrijednost sedide i njeni zikrovi Uzviieni Allah je rekao: '?ribliäavql se (syome Gospodaru) öinedi sedidu. Ahmed. 512261 1899.9 .eÄ." (Pdjevod znaöenja El-'Alek.'t33e Zbog toga vise islamskih uöenjaka sedidu smatra najuednijom radnjom u narnazu. Ibn-Mad7e.--^ '"" Muslim.) Allahov Poslanik.ve sellan.. Atur. 411721488. 3n3/4A46. I/t65t?5. 2/180. kazao je: . tl:+UtOAO. pa hrnoso se molite svomz Cospodaru dok stena sedili. 5/254-255/1928. Ebu-Davud. jer zbogsvakesedideA ai te i rekaoje: "Cini ito viie sedzdi.Poslanik.. It2U\ZSS8. povetati stepen ili oprosti neki gijeh.l/13/316. l/2 164306.".

VE BI HAMDIKE' ALLAHUMME. '.tiicn ncka ic AItah. .st. *. .SUBHANEKE.iedini t najtietsi Sn L.A' "Alldhu moj sanlo Tebi sedfuluöinim i Lt Tebe vjeruien Samo se Tebi potpuno pretlajem.:. . Muslim. sallallahu Nekad bi Poslanik.Ii '-ita\'.'{-J "Allahumoj. te nu ic |iJ iculo tniittio...184M Muslim. . rs Muslim. Moje lice sedidu öini Ononle koji ga ie u najljepsenobliku sNorio.. IGFIR LI ZENBI KULLEHU.6/4850/771. :-1.IGFIR LII" govorio: predaji srojidabi nasedzdi U drugoj . l/36'Vll25.*i '-'t.': '.1. rstBuhuti. oprostimi griiehe. SEMAHU SEKKA SAVVEREHU VE TEBAREKELLAHU AHSENUL-HALIKIN !'' Ponekad bi uöio: Ji\r ijl ! il. 2/186.i I\'t'u'.175/79.Hakim.ALLAHUMME LEKE SEDZEDTU VE BIKE AMENTU VE LEKE ESLEMTU SEDZEDE VEDZHI LILLEZI HALEKAHU VE VE BESAREHU. U. javno sam ili tajnopoiitiol"''koje .ritclil""" .j.l/135/1280.J: "sltrvljeni nai Cospodaru.v168/483.!) Jlrü-:.|'iJt. .Nesäi.. male i velike'ranije i kasnije.. ALLAHUMME RABBENA.sallaftafru afejfülese* aos[aniF(trog.i ti . Darekutni. oprosti rniP'lr'1:l ..moje. l. 2^81..:-i -.4/168/.ALLAHUMME. L'r. l/395/969 Ebu Avvane.? '^it J ti dovu: uöiosljedeöu alejhive sellem. DIKKAHU VE DZILLEHUVE EVVELEHU VE AHIREHU VE ALANIJETEHU VE SIRREHU!" 'i' ' '"i. Spojstua 2n t --'. "i. Tebi hvala pripadLl! Alkthu moi..'r'.Ebü Awane.:.: u :trr l.

. ENTE KEMA ESI. Na noönom namazu. rM Mlslim.l MrN UKUBETTKE.. 'J. ova vJerodosloJna hadisa o zabraniuöenja Kur. Zabrana uöeqlaKur'ana na sedidi urjeiem se Tvomezadovoljsyu od Tvojc srdlbe. 4/l701486.- U. 4/ | 701485.jytorn naseozdanu nocnog namaza uöiosliedeiu dovu: . uöioje: . oprostimi onoito samskrio i ohoito samna iava IGFIR LI MA ESRERTUVE MA EALEIVTU!. poglavlju:'Zabmna uöenjaKur. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE.Tebe. U tom pogledunemarazlike izmeduobaveznihi dobrovolinih narnazä. v .:rrL :t :tt.t/6ct/t880. i utjeiem se Tebi od a"'fiä .)t.ar:rL' -!)6J'. l/3_64/t l2J.:J. IbnHibban.tc selfem. Hakim. zahvalim.mevarid.ne. ts/94-95/19877. 8/77-1812431 {Et..anana ruku. sallaUahu alejhive seUem.Ahned. nannaza slava i hvala Tebi orioada (Gospodaru moj)." hadisu sekaze daje poslanik. . . Ti ri onakav kakvin :i Sebe opisao. i Tvoioi nilotti od Tvojekoz. vE ErrzrJBrKEMhrG. Ibn-Ebi_Sejbe. Netue istinskog boZansta osim Tebe.i" . '.+ +'. ".ALLAHUMME . LA ILATIEILLA ENTE.i cs ul1ei .aj. . takoder...-t346 "Svaka *SUBHANEKE vE BIIIAMDIKE.$ü.. \'E "Allahu moj..i r. t/l6b/t l2S i drug.u. _-!.i[. Ne.'a6 ''ALLAHUMME.äri '$.?lr:t.*rffiodo* ^oi.lesai.u-.ui sedZdi. Imam Hakim i Zehebi ovaj hadissmarraju ispravrum.." 'Muslim. LA IJ_I{U_4IATTKE I]IISI SENAEN ALEJKE.IEJTEALA NEFSIKj.spomenuli smo .anana ruku. 6/J0/29228..

.a povio hi pr5ledesnenoger':'r-r"mjerivsi sieona.uoiih na otatäu naain. smatra ovu predÄju lbn-Hadzer a". Muslim.str. Nesai' 1/376/1157' Bejhcki :/1671/328/654 Ibn-Huzejmc. . potontJontsr rekbit sallallahu "' .matraju Tsbranjenim Vraöanie sa Prve sedzde Poslanik.l98/845i dfugi Zbog -ahre.*a\ 21 t* But'.zfiztzlzs-z737 HafizIbn-Hadzer suovupredaju i sejhAlbanr 2122 i Inaul'satit rl42o /llhisul'\nbn.l/368/881 str-1335/6251.r350Pouöavajudi jednog ashaba namazu' Poslanik' digni glov. r3s Muslim.\allallahu leazOe " I'to ouo \e preno\i i od lbn Omera' Po/nltl alejhive sellem. Muslirn.i sti. sallallahualejhi ve sellem orematiuti.i. Zubejrada tako sjedeu namazu i Abdullaha Et'teD lid' t# vidjeti:Medin( ul FethulBari' 21s30' od lbn-Tejrntjje' 23158' JeLrvd. "t. 148. a neliga./c vrijeme sedzder.u alejhive scllem.nc ''rharamom) poludeno.iiicpotpunnamazonogako tako nc iinl ih liieuu nogu.a klanjaö sjedne nx u. lsusz8. Ebu'Davud." "Vidio sam Abdullaha b Abbasa' Abdullaha b Amra tabi'inTavus kaZe: "1356 b. t Vidjeti: is. 161 ll8 i El.'ll82/392 rst Buhari. 5/16/536.n"n..4/178-179/498 *' e".". zlllznz:s ||42o telhisul-hahir.i.oravtiena izmedudrije upitano sjedenju pei".1/3s2l823 168/2719..Tirnizi.lteri:EI ts rstrrvnom.4/8990/397'Hakim. ocijenili '"0 selnn.. 181/828. 2/145/283.rikao je: Tcko je tinio PoslaniL'.voiu 'i sunnetu U Poihniko!om.rt.sallallahualejhi ve sellem' digao bi svoju glavu sa sedZde' donoseöi tekbir. 176/803. Hakim.' 'navodi se i drugi naöin sjedenjaizmedu dvije sedZde'tako da prsti obje ostaju nog" tuau po-vijeni i'usmjereni prema kibli (dok stopala ispoiena kao.22s t ruku u | 'ed:di lslam. t*' euhu. Kada ie lbn-Abbas ooiedinu.. Muslim. Vi.i' vidjeti: Eh htnd:' 5lt6 t'7 od imana Nevevija I Tuhlbt objasnjenja 21145'146.ravnom. 'i..Liucenjrcisu slolni da je u'enje Kur'ana.kazioje: .i logJ bt \akon sa"ed:de.

..ve sellan....."...ä.' "Gospodaru..:i+lo I " ir...{ru#Ji[ . rakodugosjedio izmedu dvijesedzd.1t'e. . VERFEANI.bi."j{i .'jzt:.R.izmedudvije sedZde k-J:k"d ').u A"ifri'"" sellem.iä. VERHAMNI. digao sa prve moj. .. salla ahu alejhi ve sellem...ABBI...IGFIRLI!Obavezapotpune smirenosti izmetlu dvije sedide namaz jednom ashabu i pouöavajuöiga..fäil. IGFIRLI! RABBI.i'iw.nua. . '""]ffi '. bi Poslanik._. d" bi "J..'*r*i"trt#"ü#. \'EHDIM.wft . je rekao: donesitekbi)i aieni ehv) sa sedixlc. oprostimi! Gospodaru.:äf*i}l'.gpl.. oprostimi!.ALLAHUMME.l?il"I"ll: -.Tff| . VEDZBURNI..afjfuf.t..ui...:ff*.ilflli'jl.:qiä. poslanik..i1f* v'" Er'ned. VERZUKNiI.'"'...#f :.Nijc p.potom sallallahu aiejhive sellem. mei opskrbi mel"t3sl "Allahu upütr .'trse ponekadbi po. oprosti mi..r3s8 .te se potpuno u bn poloZaju. IGFIR LI.T. -smii onomeko nko ne n.'#ll.. namaza Dove izmeilu dvije sedzde alejhi ve sellem.

4 krda bi digao 'uoju plavu 'a drupe \ed'ide bi Oufi.. 5i26U1914.ejaa jieüitolos deset tt* B..4/317/18760. Nes.. a potom bi 'e diFxo.'.iie"edzde Kratko sjedenie priie dizanja na drugi rekat (dZelsetul-istiraha) l-lcmski putevrrna alejhirc 'ellinr.. sn.r krrrtko'jedcnie nxvodi tr rjerodo't"jnim pauzi' kaze: o kratkoj hrdis i. nakon Sto ie citirao prethodni ' "'Oro potvrduje -Nema hadisrda se ko'i 'r "ronr pred:riom niiednup "etu-ttu. 1. oko Postojiraiilaienjc mcdu islamskim lrc!nicime hr'lt'tma oitanü. 180/82 '"'p"'mir.. Ebu-Davud. Muslim. Üt ilt"-Ht.o'ldnjaitrci\e pll]l:'C o\oC.ä." "rejhi ve sellem'donosb bi tekbircöineöisvakunovu radnju' u btlre/cBuhrn i \4uJim l kor'plelr' '/\'re 'pomeniemo loplJvliu Hadis / 'rr' 2b od Ihn\''l r'dal'rild :öi.t.pominie oo.. k rdi opisu1e nijmJ/ Po\lilnika' o. ekDt' 217 Snad:ut'rnr str' 214 ti^i"st" """g." i".u pflgovorilil. 5/53 54/20s58' Ahmed."id. str' 309 i Tenkihul'kclaar.ri. r']"4..ilko 'e or.n."ti i.\jeo (rukrmal o /emiju (nakratko'.... saftaf[afru afejßi ee se[[ar{-. Ahmed. -n..r e' SaiJijjc. daje Svi supotvrdili ashaba .i"d""i"."i.ää. rxbe|ani 22134 zro:n522. r'' koJc-: Teimiiie.i d. .i.äZAu pr't i/rnedud\ije tcLlZdcOraj \aponena: Ncki klrnjaci pomjerrrju '" oo Medutim'un nUePlenc\en lbn Kajjim i dlugi .i r"^. 362-366 1/i59/750'T'rmrz'' "" ä"r""i 'n.rho.. i"irriri'rrr. i.* vlttjeri:Td'wnttl Dlit1ne.1/174-375/lls0. L'tii gn\orr o f'r'rnJcrJnlu . ir:'ttroto Bcjheki' 2/17827s7 lbn'Hibban' .a.rncu uaeniaci lreno'ilacirhcdisa b i ' m r t r a j u i / n i m n i mi n e p r i h \ J l l j i \ i m Pc rrt.-x?Ä."'ioz"..s:rthllLrhu "..r"lli Pdje.tuock '*ii"rLr.lit".||161 3s/8l u vczi sa "63.ttt-t. 136vidjeti: El neda\ü|d 3t142 . *I" "r..QostfüFgt og. pouzdanrm xlelhi ve sellem' U oDi!u nirnazr AllahovopPo\lcnikil..rgo-rgrlt:4.t""..lit.f"""tl.''"1 rekJr" virre'. ß61 viä'eil za."' r.medu ve tellem.l.'V158/'172 "rt. i o\o kratko o'rolog'pominje i. S1)ojst1)a 227 t r160 Potom bi' donoseöitekbir' uöinio drugu (ita dalje da öini) zaboravio r:'6r no irti nulin too itoje uöinioi prvu .

Fethul-Ban. El-nuha a. imam Ahmed (po zadnjem misljenju).neko od prisuhih bi. od lhn-HadZeru El-insaf. 41124.tä'. El-insaf. tt22el1356. str. 2t437. EbuKatade.r16T Neki iafijski i hanbelijski pravnici smatrajuda öe ovu katku pauzu öiniti klanjaöi koji se nalaze u poznüim godinarna. st424n3647. "t .l-Bari.3l19l. od lbr'-Hadif.öinio ovu pauzusano u poznim godinamasvogaZivota. Ebu-Humejd.sar. FethutRan: 7/287.. EI-fcthut-rcbbani. öinio nesto od zikrana ovomeka&om siedeniu. objasnio daje to Poslanik."_sallallahu alejhive sellem. Ahmed. '71287. 4352. Zadul-mead. El-med. od lbn-Redieba.2112 rß Vidjeti. Aridatul.-Betala._^ "-'' vidJeü Keifijjetu* salah. 11327.Ibn-Hazm.ahvezi.9l-92.bez preciznog pojasnjenjanaöina.ll33O. '* . .r366 Da je Poslanik. od tbr. '36' Viajetl: zl-e.2/188-189/304.)tl178/2760. El-Ha al. 9.Fethut-Bari. veöinauöeniaka pravne Safijske Skole i drugi.136e Nije preneseDo da je Poslanik. El-medLnua 3/419 i El-mensurat.od Ibn. '"" Buhari. Medutim.str.. l/J lJ-3I5/877. Bejhekj. Feh.kao ato tvrde neki uöenjaci.. pobiodjeöi Ebu-Humejda. bez sumnje. Abdul-Hadija.Redi'eb! FethulBari 2/352. El. Ebu-Kilabe. Ishak. digaona drugi rekat. Ebu-Davud.l/375/1152. stt. zakljuöuje se da se radi o oslanjanjuna ruke. el-Huvejris. Salüa uE/. 3t296. Zejd.'"' VidJeü El. tako klanjao. tbn-Madze. Tenkihut-tahkitt 1/408. Dai. odlbr. sallallahu alejhi ve sellem. oslanjajuiiseo zemlju.sallallahu alejhi ve sellem.ve selfen.sallallahualejhi ve sellem. u najmanju ruku. 11116-11'7.r363 dok veöina islamskihuöenjaka ne smatraovaj kratki predahsunnetom.l3?o Dizanje na drugi rekat Potombi se Poslanil.unm. Tftnnzi.r'ßn30.twmaza Allahov Poslanik. od lbr.müa.öinio zbog starostii tjelesne nemoöi. Hammad b. 3t197-ßa.l80-l8l/824. 1D41. Nesai. 2t123-124.sallallahualejhi ve sellem.7t287. .-RedtEba. Hilijerul-ulena. srr.r(i. buduöi da se ne oslanjana Boh*i. 2n2. imam Safija.Davud. SeAu Sahihit-Euhad.''" U ovomekao i u drugimhadisima spomenuro je samo oslanjanje. unnu. ili bi. Ovo midljenje zastupaju:Malik b. 181/828. 3t4lg.?v\at.

484 i Elr0nhijjatul -lemijj e.Fethul-BarL 7/291. 2392.ne oslanjajuöi se rukama o zemlju.Alija b. i ErVidjen: Fethul-gafi. sE. El-evsat.U ovome smislu navodi se Ovo hadisa. U525.rr?a Ako seklanjaö je postupio. Ovo miBljenjezastupaju:Ibn-Omer.r3?2 Kadabi.od Ibn-Hadzem i SerhL sahihil-Buhafi.fe. i pravne i Safijske skole. El-edZzaul-hadirüje. 4/391/4007 i Ebu-Ishak el-Harbi ! Ganbul'hadßu.Serhu sahihil-Buhan. predaju sqn .lfU*i or"r smatra dobrom.Ehisul-habir. Nlednnm."r3t' u namazu. 7n93 -294. Serhu sahihil-Buhai." out 'predaju zabiljezio je i lbn-Ebi-Sejbe. Mekhul.jer nemavjerodostojnoghadisakoji precizin naöin Ja.2806. A9\ i Ibn-Hadzerpredaju Ibn-Mesudaocijeüili su vjerodostojnom. Ibn-Mesuda.eli Fethul-Bai. str. kaZe: "Prenosioci ove Fedaje su pouzdani. Taberaniu EJ-evsdtü. U44O od rbn' Ferh l-Bari" 7n92. jer je takav naöin dizanja prenesen Ibn-Zubejrar3?6 i &ugih ashaba. Mesruk.e. Abdul-Aziz.Vidjeti: El31424.Ibn-Omer podupiraobi se svojim rukama i oslanjaose dok sediz. a njen lanac je dobar. 2]/. 2194. thÄjett El-unn." stoji:"Düuöi se podupirao bi se svojim Sakama. nabilo koji naöinpodupre rukarna njih.Huknu tarikis-salak str. od lbftRedzeba . 21fi4n964. ali su prcnesenislabim lancima prenosilaca. vidjeti: Ed-daife. 3/199/1508. 2ß92.Ibnio. Malilq imam Ahmed. 7/293.rrTs Ako klanjaö ustane. Ko . od lbn' Rü?Ji\ Ehnedbnua. 2rl440.U drugoj slaboj niti se dizanje sakoljena naziva oslanjanjem. . Fethul-Ban. U423-4U. po jednoj verziji. ll33q. od Ibn-Redzeba. . pdoriletdje je kazati da je ovaj hadis slab i da se ne moze pojaöati dmgim pr€dajama. 21392.Bejheki. 148. lJb^ni v Es-silsilet ä-daife.l3?7 zastupaju:Omer b. lß4713996-3997 i Abdur-Rezzak. Ibn-Munzir. 31423. Ebi-Talib. sa ispmvnim lancem prercsilaca. od lb*Redzeba. Ibrahim en- od Ibn-Bettala.140. Et odimije o ovom Fedanjr neka pogJeda. l9'l. Ata. silsilefr/d-dai.Zato su najpoznatiji uöenjaci hadisa odbacili ovaj hadis. Sejt. et-Hattab. A392. Hasaneli. ispravnoje od Alüe.HilijetuLdcna. Fethul-Ban. Vidjeti: Irvaul-gal . 3/199.od IbnI El-medZmua3|4U. Omer b. 21392.

. El-hidaje.w vidjen: Et-.tj.od tbn-Bettata.380 Nakon toga bi öinio sve Stoje öinio na prvom rekatu. Serhu..adbi uöinio dvije sedZde drugog rekata.EL_ HAMDULILLAHI RABBIL-ALEMIN.'.).at. te uöenjaci hanefijske i hanbetijske pravne pohvalno da klanjaöuslaje prvo najednu Dog! potomna drugu. 2t44O.. '-'Buhari.il13'#*r- es-Sevri..u :l:l3l?". bolest.u4s5. tako da se mole prakticirati ijedno i drugo. t/t8l/852idrusi. 5/80/599 (muattekan) i drusi.'(npr. l/572.t38r (sjedeqie) Prvi teBehhud K. 1:23_.-ze*e:. El-ißaL 2n | .'" Sraviobi dlanove na kotjena...3t425.poslanik. Obje skupine imaju dokaze koji su opöeg karaktera..El-nwni. ''"' Zbogobjasnjenja vidjeniLrr? rhut-.iä ih pre. ys2. U drugojpredaji srojid. sIJr.EUZU BILLAHI_MI\ES_SEnANIR_ RADZM". sallalahu alejhi ve sellem.Ebu-Davud.ih je rn ViaieÄ: -evsat. sa. Drugi rekat Na drugom rekatu bi poöinjao uöenie Kur'ana sa . ili samo "BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHM".Äi.bi sjeo na unutrasnjustranupoloZenog lijevog stopala. t. ali bi drugi skatio u odnosuna prvi rekat.3DO0. Jt tsi -tq6. "'"Muslim. Sefiu sahihit-Buhari. l8l/828.v.Et_mebsut..unia.Nüe osrm axormavajrclno opravdanje. Bedaiuß-sanaia.. . 3t200. Et nedbnua. kao sto smo to prethodnopojasnili..bi kibli. iscrpljenost i sl.EUZOM"ili beznie. . Islamskipravnici su se razisli da li se na drugom rekatu uöi .a desno uspravio..Prstedesnenoge bi povio i . 1/603.

." itia"''i. ES-sELAMU ALEJNA vE ALA IBADILLAHIS- vE ESHEDU ieäriril BsHtou EN LA ILAHE ILLALLAHU' " vE RESULUHU ABDUHU iNxg l. Jo n'lnn 'lntloc ^tittrko! Njegot'rob i NjeSot'tlosltt'1ik" i .J.1 b ä.t."äij. 2/222'Ibn-Madze' Ebu-Avvanc' 5/65-67/5?9'580 "uoo+ 'sPravnorn smalralu ovuDredaju trs gutrirl.sallallahualeihi ve sellem' 6emonavesti .i-rL<.:'Li :.(bedra).i.ES-SELAMU l/27sl751 rrsrMuslim. ri" rl-"1. Ibn-Hibban .luu.t-ti je mir na Allahovog uöili smo: " ALEN NEBIJJ Vjerovjesnika.itu o*ua.rpaotnt i" je Muhanmetl .23lll 1331 a svoj stavio na natkoljenice.ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU VET-TAJJIBATU VE RAHMETULLAHI VE AI-EIKE EJJUHEN-NEBIJJU SS-SEI-E.'. ''o' do kuka natkolienicu desni lakat bi spustto na Uöenjena tesehhudu je pouöio ashabe Allahov Poslanik.lr 'rt 'l it :i :+i :*-tÜf ili >G *r l'-'. . ll38/6265'Muslim. i' "Velii(nie r. ri..to...mi'tt') 'äo. sti.rieüi. i Njepta blnuosl't N'ka ie nur nu na' ha'onvn.l:.(El '* tiä""i. Neka i '1't't' i'krctt' iirror. ufä:fti rafoffuftu "Neka '-r\'?t. l/180/8'14...iirii.no itiii".iti\ i:t i)ai .."rrss'.-nue inl-o uöenjana teiehhudu ovom prilikom od njih: neke Ibn-Mesud: kogaPrenosi Teöehhud ''')"."' r/154/714. .qvN4epEN "Ovako smo uöili dok je Poslanik' Potom ie lbn-Mesudrekao: svomeGospodaru' bio Ziv' pa kadaje preselio ve sellem.tttloAllahu pripatla' kao i noji tn a'i' tltuie dore I i je Allahov nir na tebe' o Allalloy Viero|jesniöe' dobradieta.i :!)t i>tri 'i'-)"\\'t iii)t) l:.. i Albanr Hibbän 'V318 lbn 319/18?78 Ahmcd *..l.4/97-98/402 2/201-2o2/'r85.tövrtä+.MU sEiEKAiuHu.

" tt* vidiln: Fethul-Ban. Nesai. Ebu-Davud. Safija ELmusncdu. t\F:i -üt . ra326 i 2t578 579. thoje dave i dobro i lijepo. 343/l3 l0. Bejhe}J.sallallahualejhi ve sellem.Ji ifli ..NEBUru VE RAHMETULLAHI \'E BEREKATUHU. su. 5n8411954.2qO0-2O12A26. Svjedoöim da nema drugog istinskog boZanstva mimo Allaha.t/i42.'-d^t l. 21579 i Elv"dzia srr. takoder.Jjri i. lbn-Hibb?tr. Darekurni.'a kada.''1386 porvrduje predaja Ovo i koju biljezi Abdur-Rezzakod Ataa da je rekao: "Dok je Poslanik.. Vidjetjt F?thul-RaÄ. sallallahu alejhi ve sellem."t38q *ET-TEHUJATU EL-MTJBAREKATU ES-SALEVATU ET"Veliöanje TAJJIBATU LILLAHI. ''"" Muslim. o Allahov Vjerorjesnüe.il. tsz sarno Allahu pripada.. 4/ss-I00/403. .govorili: 'ES-SELAMU ALEJKE EJJI-r'HEN-NEBUJ' (donoseöiselam na Poslanika..oe selfet4 twmazd Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Iz ove predajese uzima dokaz da su ashabi u vremenuPoslanika.k. 2/158/2q0. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN.'''-' Ovo. lHaflz Ibn-Hadär porvrduje ispravnosr ove predaje. ES-SELAMU ALEJKE EIJTJIIEN.yii j.'. bio Ziv.'. 1337 lbäur-nezza.42.od Abdul-AzimäBedevija..c j. l/409/127q. .-.3 iü t:irJ'ri !*fl lirr!r ir . Neka je Allahov mir na tebe. I I .'lk. Ibn-Madze. i Njegora milort i Njegov blagoslov. ashabisu govorili: 'ES-SELAMU ALE KE EJruHENNEBUru.l3 I I.. govoredi: 'ES-SELAMUALEN-NEBUJ.sallallahualejhi ve sellem.oöimda je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik..t. a nakon Stose vratio svomeGospodaru. su'ES-SELAMU ALEN-NEBIJJ.)\ \Ä tt.:f . kao i moji namazi. l/2?lt4J. t/t83/86b. donosilisu ovaj selamkao na odsutnu osobu(u treöemlicu).se vratio govorili svome cospodaru.83. Tesehhud koga prenosilbn-Abbas: 'u'. 2120413075. i svjed.porvrdujeverzüa tesehhuda koju prenosi AiSai postupak Ibn-Omera. Tirmizi. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU VE RESULUH.r t tr i:t . Neka je rftir na nas i no sve iskrene Allahove robove..^ir. .u drugomlicu).ts\ tk )'i \tte. ESIIEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU.

':-3j rtj rlL . VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU RESULUH.j..233 t Ibn-Orner: kogaPrenosi Teiehhud .. J r c t u r nr B.1. Siiidoöin do nenn drugttg isthtskog je Muhanmed Njegot'rob i Njegovposkmik"'tte0 usq r /' ' 4 t l l 4 l .hull-neani. kao i moii naDla'i.*'j: t '$ ':f i'..)':li :i ji:ir "ilr. trz87-289/200.) Nekdie tla nena drugog isthlskogboittttsio fiin1o Allahove robtt'e. 'j.t4.l/261. (lbn-Omer '' " Njegovrob iNjegor poslanik da ie Muhammed vlarri.3rÜr '!t 'q "r.ir q I !i li:l .e ' h e k i / l a q / 1 8 ' 1 D l /.'.üi .' '* i>üi .ijenrhi'prJ\nom vrdlelr')/'" )x/r'4r su o\u prc.'' Telehhudkoga prenosiOmer b.öG'.511544.''! .*.LtJt "Veliacnje s(l/no Allcthu pripatla.r Srjedoöim . Tahav' u rr* naufk. Neia je nir na tebe' o Allahov' Vietorjesniöe' i NieSova ilosti Njegovbereiet. o Allahot' VjeroviesniAe mir a ttasi na sre iskretrc libn Omer dädavao. . Neka'je Allahttt' mir i rahnet a tebe. Ibn-Omer je rekao da je dodavao: VE SERKE LEHU'.lrju iMugleLJj DJrekürnr lbni Madae.il i "Veliöanje pripada stnto Alkrhu' kao i st'e lijepo. Svjecloöitn je doderro: Samoje On Bog Koji nema\udmgaou Aildrd. ii-j.rt lrlsl o1.. Hakim' l/398/979 Bejheki' 2/205-206/283& u tf''"/:'?r?d' Nevevi rm^tß 2120211067 ie. ' 4 . kotisno i moii namazii doie.l n : r m . ! l::j) "il.. 'VE BEREKATUHU'' ES-SELAMU Ibn-OmerkaZe: Ja sam dodavao: EN LA ILAHE ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN' ESHEDU 'VAHDEHU LA ILLELLAHU. el-Hattab: -irr L:. 't. Abdur-Re7zak. Nekaje ntir na nas i tlo sve iskreneAllahove boittnstvanimo AlLahai dtt robor". dove idobra djela.TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VET-TAJJIBATU ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN NEBTJJU VE RAHMETULLAHI.ET.tji) (li J.1 8 2 / E ) 7 Fbu-DrvJJ o. LaJ'ri'".iei"blagoslov".')) it--:.

Sliönoovomerekaojeu svompoznatom djelu:Il lasatul-ahkam.e: . ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJru VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU.: .sallallahualejhi ve sellem. da. i sviedoöim dl1jeMuhammed Njegovrob i Njegov poslanik. tvfie da ie tanac penosilaca ove predaje ispravai. Srjedoöimda nemadrugoSistinskogboZanstva mimo Allaha. te da se rijeöi Ibn-Mesuda (kod prvog teöehhuda) ne mogu smatrati konsenzusom ashaba. r/422. str. l/261/29c3. 66 i imam Zejlei u lvdsburraje.kar.SELAMU ALEN-NEBUJ VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU..Lanci prenosilacaovit hadisa su ispravni.lmam Neyevi n El-e... 66.. . str.Malik.Bejheki.^. l/292 2o3l202.ET-TEHIJJATU "Veliianje pripada samo Allahu. .t3el . tj. kao i sve koisno. ESFEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VE ESHEDU ENNE MI'HAI\4MEDEN ABDUHU VE RESULUHU.Tesehhud kogaprenosi Aiia.tbn-EbiSejbe." TeSehhud kogaprenosi Ebu-Müsa el-E5ari: 3/456 i t El-e. sve lijepo.ET-TEHIJJATU VET-TAJJIBATU VES-SALEVATU EZZAKIJATU LILLAHI..ES_SELAMU ALEJKE EJruHEN-NEBIJJ". ''-' . govorili: . je dokazda su neki äshabi Ova predaja nakon smrti Poslanika. Nekaje mrr na nas i na sve iskreneAilahove robove.Slo se desilo poslije smrti Allahovog poslanika. r. SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU \'E RESULUHU." nu piuori "ES-SELAMU tesehhudu izgovara samo: ALEN-NEBIJJ...Nekaje Allahot mir na Vjerovjesnika. ES.oeselfet4namaza LILLAHI VEZ-ZAKIJATU LILLAHI \'ETTAJJIBATU VES-SAIEVATU LILLAHI.. I/434. ES. 2t20öng40." U ovoj verziji se navodi da je Omerbio na minberui pouöavao narod ovom tesehludu. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. moji namazi i dove. ka.a. sallallahu alejhive sellem.kar.i Njegovi mitosi i Njegov blagoslot.

VE ESHEDU ENNEMUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. '3t3vutit.'' 13r Muslin. ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU. Nesri. '-4 i'.1s Allah. milost i bereket na Allahova Neka.1.'Ä< i'-'. ri::'ti J. ::. MadZe. ll2'71-212/744..ir lt a-rrii:+i . Por\jedoöto "' . 4/100-102/. \4uhcrnrneLl Njcgo\ Allahr. t/290 zgtlzot i Bcjheki.ttu ' l svj. i poi\jedoaio m da.1J"')qt rüi . mrmo boTansl\n 'lm dr nemadrugogistin. ES..loiin Jt)je Muh..''.Ebu Davud. t:*:'ti :$ii .2/203-204/2812..(loiimJo n?ntttdt ta! trtitttloBb. $'tae . moli namazii rnoje dove.:"A. Nekaie mir tt 11..kog robove..10.kflru'srt 61 .SEHIDTUEN LA ILAHE ILLELLAHU. 235 t -Ll-ii -ri:r -r:iurr :.'' Telehhudkoji se prenosiod tbn-Omera(rijeöi ashaba): -lt''.Svj. veliöanjesamo Allahu pripada.i robovc. VE RAHMETULLAHI VE EJJUHEN-NEBIUU SELAMU LAHIS IBADIL BEREKATUHU.je Allahov mir na nas i na sve iskleneAllahove Vjerovjesnika.'. SEHINTU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH. o Alluhov Vieroviestliöe.rÜ' -ir'c "Veliöanjepripatla sano Allahu kao i svelijepo' loji nlmlai i ntuic i Njegova dove. Allahove iskrcne i na sve nilost i Njego\) bereket.. l/409/1279.y LIFiiÜi "U ime Allaha.ttnned Nytot rub i Nie]ur I'oslou .dobra djela. 1/182 183/858. ür j! l . lanceDprcnostlaca.an:ia nti. "'i. i:'..IhnviU263 U34'Vl317. Darckutni.i l.+: .ie no'hnil "BISMILLAHI ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU LILLAHI VEZ-ZAK]JATU LILLAHI VET-TAJJIBATUES-SELAMU ALEN-NEBIJJI VE RAHMETULLAHI VE BAREKATUHU ESSELAMUALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN..Neka je Allahov nrir na tebe.ET-TEHIJJATU ET-TAJJIBATU ES-SALEVATU LILLAHI ES.t.SELAMU ALEJNA VE ALA SALIHIN.Ibn' T.w[fal[afru afejfü"teseqztt*SpojsnaQoskxiF"woL. Neka je rnir.:r":e. . sa isprxvnirn kato tvrdi iman Neveviu El e. Jr .'*Li.

o"i1li.:: p"redaja koje seprenose do o.:" Jt2O.:x: i i{i "'" Er.:"i.-dr'.:.il. Bedaius^...k"4.t::.1^1 .*: fä."T1"ff '. .1#.u""?ä"n:oJ.nua..". namaza Medutim..#irjryjt6.i. i::1ffi.s1.""ä:i"#ffy.Lr' ka vt ur \t' 56 .u* ".7.\:.:.r*tr'#. . Aridalut-ahv?zi. i': .:. Ibn_Abdul_l dod'i su pouzdanim ..'.**" 2t202'2o5' El'ned.:9.:{#. r*oa"i.1Jffi kl'"k."ä91.*tlta'""". Y'dj:. .::Kil:.*Ju"äff.#i. :'.. E!. t6 8:.:'ä : #:äi' .$"ä# Imam Safija.HjJ."'^iT.ui. Etnunkra.Tffrä. Ahmed...frild#ni l'..7.:"t:ä"td.#:i":i"yä:".{i"tr.'."'i.?iffi1:.ruua.. *.g.2 se.tcnhid. .Tri naöina tesehhuda .."-''. tesenrruarn-nooasai. .il..yi^.. 1fff""". ill.. i'ü . itff. uüi. 1 .ä"ini. 'gq.:_ :::f.!i\:.i:iii'.jl#1?*tffi:i""ll' uöenjaka.ii.ox.)."":*:l'JJ''ff ä:m*. ::.i#!t"iä.2r4...:' . uj.!."ff*:..?i.1*'üf Imam Malik je odabraote3ehhud koga prenosiOmer.|ii't".i}ä1.fi:".. H' -nubin. spominjanje Allahovog imena prije teiehhuda nema osnoveu vjerodostojnom sunnetu kal Imam Bejheki kaUe: ... gt::"y odimarna BadTija 8. odabrari sutej"hh"dk"ji p.oese[[em.t.t'::.^' t:ifi: .'.r3ee 'füäT]iimteiehhudkosapren "*HH.' . Ibn-Mubare s-.ld1a$rugih u. .ti .iäfi r.n-:".kar. navode se u vjerodostojnom sunnetu:Tesehhud I j"Hif ffi trä.i.i."'il'" "-#. 3s 3i. opcenlto..ffi.."{: '* t.\i:ti:: ."ji. :f..:f: "1'i:::..

ALLAHIIMME BARIK MIJHAMMEDIN \ts ALA ALI MUHAMMED KEMA INNEKE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHM.odIbn-Kaijima. stt.je pouöio ashabe na njega." ')(. 4/105/406.kombinovanozbog oöuvanjaPoslanikovog' sallallahu alejhi ve sellem' sunneta.r4or Salavati na teiebhudu da na Allahov Poslanik. hista si Ti Uz'riien i it. G r:. Muslim.1.ALLAHIJMME.r':)ttttJ Jt k &jJi v+$.. a mi öemo. I\.b ! )ui et. spomenuti raznenaöinedonosesalavate nekeod njih: "Allahu moi smiluj se Mufuimmedui njegovompotohstvu kao ito si smibvao lbrahimu i nieSorom potomstvu. SALLI ALA MUHAMMEDIN VA ALA ALI KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME \'E ALA ALI INNEKE HAMIDI'N MEDZID. c? u'-. S''-j."toz .. Allahu naj. \tdjet Medbnü'ul-fetata.Hrknu tunkß-salah. 161i Dielaul-eJham' 22D68.453. str.insa Alla\.?r1/33?0. .ßDZID. Buhalistr.eüt!J.sallallahualejhi ve sellem. blaSoslavi MuhLtnmeda i potomstvo nedovo kao ito si blLgosloviolbrahima i potomsi)o lbrahimovo' si Ti lJzvileni Plemenii.tJ.

". Ahrrled.. 1 . robu Svomei poslnniku Svome.a.5 +rj.... VE BARIK ALA MUIIAMMEDIN VE ALA AII MUHAMMED KEMA str.41 i* . i .lustjm.+'. . . \.Sejbe. Blagoslovililuhammeda kno :to si blagoslovioporodicu lbrahimovü..8.Titmt7.. "Allahu moj.t)'.I /4 / 1 -j Ot3220.: J.'.). : t." .Zaista si Ti [Jzviieni plemenit.- !* 91. .& j.Ibn-Ebi.:1.1 04/405. g'. plemenit. Jt !. ) .-ral3 *ALLAHUMME. 2n48l8ö13. .. 9+-. i- j=* . KEMA SALLEJTE AIA IBRAHIME VE BARIK ALA MUHAMMEDIN KEMA BAREKIE ALA ALI IBRAHM.+.qet.p -i. t . .njegovim suprugamai porodu kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici. + . '* . thr-Madle.. . r-s . "Allahu moj smiluj se Muhammedui Muhamhedovojporodici kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici.r4rl 9.clt.'1 . '-Buhari.. )1. 4/l 06-107/407. kao ito si se smilovaolbrahimu. INNEKE HAMIDT]N MEDZID.^.1 . smiluj se Muhammedu.-Jr. 1. \'E BARIK AIA MUHAMMEDIN VE EZV ADLIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA BAREKTE ALA ALI IBRAHIM. r .. SALLI ALA MUIIAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA AII IBRAHM.sr. 4/l 0J. ' . l8/24ll l4JJ. SATLI ALA MUIIAMMEDIN ABDIKE VE RESULIKE..*j i.." j ..':-l'* . tn72n45. .r ß J:*."tqa *AILAHUMME. str.1."Allahu moj. Blagoslovi Muhammedai njegovesuprugei porod kao jto si blagoslovio lbrahimovu porodicu. \ 3' "?ur. ..\4aük."\N5 . +rJjl) -. '*" \. -l-. . INNEKE HAMIDI]N MEDZID. .ll\. I l5o/6J60." .... Zaista si Ti Uzvi1en i Plemenit. ' . . t /4q5284.ATLAHIIMME...Ne<ai.!. 3 ". SALLI ALA MUHAMMEDIN VE EZVADZIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA SALLEJTE ALA ALI IBRAHM..Mu\tim. Bktgoslovi Mihammeda i Muhammedovu poroclicu kao lto si blagoslovio metlu svi sviieto|ima Ibrahimotu porodicu. i. Ebu-Jata. 2/st5't364. ! e + . Ji .9t6g 4961397.38/94.l355/635. *. .i. Ibn-Sunni. Z. smiluj se Muhammedu.. r/414/t2g2.tßtasi Ti llzviien. Nesai.*i G') e Je "t. u_njr:rJ. J.

. drugi ne' tesehhudu. Ibn-Mesudprenosida bi Poslanik.iä je dow na zadnj-m sjedenju prije selama'kako citiani hadis. ABDUHUvE ENNE MUHAMMEDEN ESHEDU re Vidieti: El?ztar. . üli. .ALEMIN.-. a Poslaniksallallahu predstavljaju tesehhuäa."s"ht'odu. pravnikada ovi salavati(poslije Imam Nevevi navodi konsenzus p*[ irä' ilt.sallallahualejhi 'ETTEHIJJATU kao i na drugom.uöio: . INNEKE MEDZID.ieSehhudu. . srzos' Betlaiui'sanaia. AhmedaSakira ." Nu p*om sjedenju sjedenju'dovio bi poslije L-vhhroal r.l*"3^b]1.HAMIDUN BAREKTE ALA ALI IBRAHIME FIL. "Prenosioci ka'e: * f." prvom lslamski uöenjaci se tazilaze oko uöenja salavata na Jednito smatrajulegitimnim. 116llw itäÄ..i?"i'" n{e reen" pnvnika smatrada uö€nje salavatana ovom mJestu ^iit" oot ispmvno. lß5onoS Hafiz Hejsemi vidjerl Mcdincuz 7?vaid2/142 SejhAhmedSakirga """ "*a"i" * o*ta*i a Atbani dobrim vidjei'' El'nuved 4/218 sa opaskamd .rä-ä'i.i^ i#*"i*. I tzS2l+zgz.f'h:d11.Ibn-Huzejme. ier salavati ukazuje . ueenjaka'oe sarijskii .I Dokaziuöenjakakoji ne zagovarajuuöenie salavata na Prvom tefehhudu *: ":]. str..7 nisu obavezni.i"Oiei-nup*o.."a" rli tio n. tt4se. 69 i EI nugn.li".i-s"uii"-i""ei"" -YlgliT: ve--sellem' 1.nä"d.pa bi predäoselam nakon Ovai hadisupuiuie da se na prvom rjedenjune u'e salavati ve aleJhr dow.lvs nakonprouöenog neposredno bi ustao nlSWUffU. drugom (zadnjeln) L€3 proJ"noj t"s"ttnoau. El'musni' rt6rr i Aidtltut'ahvezi' 1ß88..crrl. !T.

Dokazi uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom tesehhudu l. t\ El-unmu. sallallahu alejhi ve sellem.Begayi. Zatim bi se digao. Aisa.t 'Ibn-Ebi-Sejbe. prenosida bi Allahov Postanik. lmam Ibn-Arebi el-Malikj ovaj hadis smarr-a ispravnim. Hattz lbn-Had:e( ie u fitelhisul-habin.3711175. potom bi uöio dovu.. Bejhekt. klanjao deveti rekat. Hasana el-Basrija. Medudm. poslu2io bi kao jak arglrmenro krarkoöi prvog sleoenta. AZ69t67r. Trtrtrzi. str. r.Hakim.. v42s-43oi Et. Ebr|-Dayud.U420.'. pa je lanac pr€nosilaca ove pr€daje prekinurVidjed:SifrdZulnu ekin.Tada bi zahvalio Allahu. takoder.lanacove predaje ocUenio ispravnjm.'4" Slienoovomenavodi se i od Ibn-Omera. lß88.laI Ova skupinauöenjaka. 2311995. Ibrahima en-Nehaija i ESSabija. Selemeprenosida Je Ebu-Bekrna prvom sjedenju izgledao kao da sjedina Zeravici dok ne usta.sallallahu alejhi ve sellem.kaZeda predajeu kojima je Poslanik. donio salavatna tae N""ui. sallallahu alejhi ve sellem.. . -^"a7"..2.str.441331 Safija. pouöavao ashabe te3ehhudune spominju salavate na prvom telehhuduveö samona zadnjem.mlm b.Vidieu:Andatul-ahvczi. "t.must?drck. 491204.ne. srr. Navodi se da je Allahov Poslanik.T.Et-tcthisut-habi r.sr'. 1/402993. donio salavatna poslanika. Ahmed6/168/3656.. Tajalisi.a. Seleme el-Kufi nije dozivio Ebu-Beka. zahvalioAllahu. 2/t37/366. Temim b.a imam Tirrruzidobrim. 2119212799.. ) t402. kako tvrde hadiski ekspeni. 3t46t.Ibn-Ebi-Seibe. 1/2631110I9-1022 . '-'' Ibn-Ebi-Seibe. 1126313011 i ßn-Diäd. ilä v ialt t'. ali ne bi prcdao selam. Ne bi sjedio ni na jednom od njih sve do osmog rekata. 91149/5232. l/2öllj016. sjedeCina prv^omtesehhuduizgledao kao da sjedi na uZarenim karnenöidima-'* Da lanac prenosilaca citiranog hadisa nije prekinut. sallallahu alejhi ve sellem. Ebu-Jala.3ö9. 3.klanjao devet rekatavitra. 1/121.

"r. Prenosise da bi [bn-Omer'nakonprcuöenog bi isto tako.u*u Po Mustimovim kilerijima Vidjeri: Er Dn. N. vrijede. . zahvaljivali Allahu i govorili " Muhammed.s"hhudkogapr€nosi Sdh ür. a podto se Poslalik. vidjeti:El-mÄn?d -41163 . sallallahualejhi ve spominjena kraju tefehhuda..uöio dovu. . Ova skupinauöenjak4 takoder.. nije Zalo salavalr razlika izmedu prvog i drugog tesehhuda.sallallahu alejhi ve sellem. i3-ffii. sa ispravnim lancemPrenosilaca' Malik.Na zadnjem uöiorazne Citiranim hadisom lbn-Hazm dokazuje da je dozvoljeno uöiti doru kao i na drugom.rt t-u au 1" i"p. hadisu '-" misljenje ovo ne zasrupa uöenjaka veiinaislamskih Metlutim.sto se jasno vidi iz njegov. ru."" p"a":u o"ij.o i. 1/552-553/1?19..kaZeda nigdje u hadisima.fada siednete na svakn dva rekata recite" 'ETTEHUJATU LILLAHI. Ebu-Hurejrckaze: da je osim Sto smo donosili iekbire. selam. rarlTako lbn'Mesud do k*1a kaot.atlsi I Albani i Am.'talapotom dovite ka*o ielite. dove. sahiha A567 i Eltnu. "Nismo znali dtada uöimo na svakomsjedenju' 2.vidjetr. rsr304.u kojima Poslanik.. donolenjesalavatana Poslanika. Es-silsihtus vidien: 3 Nesai. 21567.sallallahualejhi ve sellem.r. pouöava svoje ashabe. takodett Keifiiietus'salah s][.'''' öinio takoder. spomeDuta Ovome kako za prvi tako i za drugitesehhud kazuovi uöenjaci.7 (El-munt€ka)."tats prvog resehhuda' 3.J. tÄ2. Po ovome predaje jle postupaolbn-Omer. 2324 Sejh Albaii ovu predaju smat'a ispravnom.u"not. sjedenju.Ebu-Awane. sallallahu alejhi ve sellem. pouöio ashabe -kazivl. [jepö doniieti salavatena njega. .". ve sellem' alejhi sallallahu dodajurta je nakon spominjanjaPoslanika.e.i . 12. 2n5201 -sahiha. sallallahu alejhi ve sellem.znaöida sepotomuöesalavati' sellem. '" 'ei'.p.ii Serh l0/57ee12 raberani. uöio salavate sellem.sned. Ä. a nakon toga bi prcdao Poslanika. pouöensvakom dobru Potom tesehhudu' je Vjerovjesnik." i.lnt' Ova Fedaja spominje da je Allahov Poslanik. a jedan od oblika dove je i na pwom teSehhudu. sallalahu alejhi ve na prvom tesehhudu.sallallahu alejhi ve sellem.

'"'"Poslanil^ov. Ahmed. U274/678. 2J226. Ebu. 2/190/2789. Pomjerar\ie kaziprsta na tesehhudu Allahov Poslanik. 5/27111944.ud.22135182. .2n90n790.Ebu-Davud. str. Tabet?tri. a pogled mu je bio usmjerenu njega.5D7t-2'72t1g45. Y idieti: El-nedZJnua 3/455. sallallahu alejhi ve sellem. 21226. a Allah najbolje zna. Beg vi. Ibn-Huzej me. te pokazivao svojim kaiiprstom u pravcu kible. . 1/354114.naöinivBi kariku.4l318/18722. U186l874. Ahmed. U355r18. Abdur-Rezzak. Ibn-Huzejme. 512'7111944."Njegovo miiljenje dijeli lbn-Mülektin.2tr63t2g3.pogledne bi prelazio njegovkdiprst.Ibn-Hibban. Ibn-Madie.^ '-'Nesai. skupiobi pßte u Saku osim kaZiprstakojim bi pokazivao u pravcu kible. l/18ö/874. Bejhet<I. Ahnlned.Iz ovog Foizilazi da izostavljanje salavata na prvom tesehhudu ne utjeöena ispravnostnamaza.1/3771159. spojio vrh palca sa vrhom srednjaka. IInaIn Nevevi ow predajusmarmispmvnom.Awane. Ebu-Awane. Danrrn. l/244-2851195. T|II'nzi. t/40Zn2Z+. 2168n522. Ibn-Hibban. 41.Preferirajude miSljenje Razmatrajuöidokazejedne i druge skupine uöenjaka. l/355-15ö/719. I/t85t87t. Ibn-Ebi-Sejbe. | | 139. svoj desni dlan stavio bi na koljenodesne nogeili na na&oljenicu.pomjerao svoj kaziprsli einio dovu njime. Ebu-Da'. Ebu-Davud. Nesai. Beiheki.'"" Vail b. 22134/81. 2/1a6D779. a onaj ko ih prouöi ima nagradudjela mustehaba. l/2128441. Hudi prenosi daje Poslanik.sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-Huzeime. I/J55/218. 2n74/6'78. sallalahualejhi ve sellem. Ibn. 1122411338. t'21 Nesai. I/40611267.lm n Neyevl ü Hulasatul-ahkam"1/427.Beg vi...kaie: "Bitjezi ga Ebu-Davud sa ispravnim lancem prenosilaca. Ibn-Huzejme.uoöavamoda su dokazi onih uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom teiehhudujednakojasni i jaki poput dokazauöenjakakoji zagovarajuda se ne uöe salavatina prvom sjedenju.Darekutni. l/3??/1159. Ull9/6O00 i 4t3t8-3t9tr81i8. 4115n22.rar3U drugim autentiönim predajamanavodi se da je Allahov Poslanik. ID75nß. S?trtj^t El-nusnedu. sallallahu alejhi ve sellem. 4/15122 (El-Fethur-rebbani). Malik. Bejheki. Ibn-Hibban. Ebtr-Awane. Tabeßri. Ibn-Huzejme.5/65/579. Vidjeti: Hulas atul-bedm-n nir. Alnx'ed. l /3421 130q.ro2r U komenlaru rars Muslirn. 2D26.2/189/2785. 'at N"*i. Bejlrckl.

'r'1Vidjeti:Avarrnar. ''Jednin. E/'r.Ä"J.o'o ooi"sn.'7 t8 Nesai. llio:nzrr i 1272.a" ."s. 10i262 Inam Tüerani u t/ €rrl7tr' l/218/713'navodipredaju iedrneu:-:evatut.str. predaju smatraiu *""ai a" p io bio Sad.i u"...4/3713550' u Taberäni illz:ne:. alejhi ve Prenosise dlr su ashabiAllahova Poslanika'sallallahu tt" Jedn' wojim prstima.tnu te:c ud ltddftnJd :?U? . oc.i lJher. 3/179/1820. "" it"-eti-S"ll. i Ibn 4l6s-10/1231 ilteoles+.pa mu rekao: pa mu prsta' sadva kakopokazuje lbn-Omerjevidio öovjeka prstom.d. 'clhlliiu rrlejhi lbn-Omer . Hakim iZehebi ovu "Prenosioci ove prcdajesu pouzdxni"'Vidjeti: Haflz Hcisemiknzer isDravnom. sikuu.tJ je jednog ashaba. +:lt:o'1.1l?6 'Zaista je Allah Jedan' Jedini' Istinsko je povio jedan i rekao: Boianstvo. 2ubej. sutIn. Tertutttttt 3/202' tia' t Dno Ei'ieth \idleri: Hulasatxllhedril nnnir' l/ß9. 230/989 Imlm Nevevije lanacprenosiaca u45r' lbrrKd iim Je tler"Jor"jrrm \ i'lleri:l/-'kJ-r'a hadi"rocrienro or. a njcni prenosiocisu kazao: 'ellem' preno.. prenosida je Poslanik'sallallahu prrtn.'no """1 frcdxlr \rdleli: hfu141'ad l1lr'-'l6S vidierr' Irkode: srt 1 15 Tenkihul'k?la'n.da alejhi ve sellem'vidio sallailahu prilikePoslanik. .c."'..\e "Ponieranjr om pr\]o JL t?j!.vojim pomlelao. u no.241: "U njemu je dokaz o stalnom ovogahadisaEbu-Tajjib Abadi kaZe: pomjeranjü kaZiprsta.: .Ibn-Mulekkin. 2/?3U84?9 Sejh Albxni krte: Lan:rc prenosilxca Je dobar" Vidjeti:S|lz/ar'rdldr.em. SejhAhmedSakirjeovu ptedaju iejha Albanija ovoga hadisadobrim-jc ociienioispravnon Medütim.^. nomlerlrje t''ra iini de'n"mrul'rm lnrrmHei"emr to/:6' r'l E :/raid a""u pi.l/tl2l56j (Ei-keirl.lrni \ rdrerr: '1:n' ."ii"i r*:.Timizi. Ahmed ls/258/9'139' Hibban' lbn tl-etrdtu.'nr u UeJ u. p"arre pouz. str.../irrüd 2/334 Vidjeti.i dovili s njima u namatu *[.sr.u.Lr.i.a.takoder: 1351.jena samolbn Hibban u 's poüzdanim ocijenio b.."'"-- alejhi ve sellem' Abdullahb...rsa prig". kr/. I\rJ' r.'. L fal'fmam biljc.n. eezzar. 159. svojim jedni'n'" pokazujuöi je äovisaviie prstiju. sl::eleooo. s". 1/719/l966 i i 6/88/29673 21232/8410 Ebr-Sejbe. Ncv€vi.iLh je \jero\je'nik..)(. Ebu-lala' 'n'utleäi.'o. Ebu-Davud.-. zejrla Kesira *"ir".. lu.i 3/196 'nr."''_' ispravnim Ibn'K'ijiilll i AlbaDiovajhadissmatraju Hibban. lmam Timizi. pouzdani Erftprilu. O\ü predJru Hej.u dok ie uöio dovu' ali ga nle pokazivao.

|3nt. to I dieta: Et-kLvtut-nubin. Sejh Ebu_Bek et_ Di€zairi ima posebnustudiju posveienu naCinupomjeranjaprsta u namazu. a neki i kuZe njime.iia.la3l o:loy: ovih predajavidimo grjeiku ktanjaöa koji poviju svoj . t\ izdanju"Mekreberut_utumi vel_hikemi. su.2rltö5. 2/159/29t i Hakim.la3o prenosilaca. l15. '"' vdjetl Subutus-selan. Ovaj njje utemeljen u vjerodostojnom sunnetu.Mubarekfurila 1a2e i sejha Ibn-Baza. str.sv.'.ahaduvel-m?\ani. ovoje stavimamaRafi. 36}_361 .postupak govod o pov-üanju Euvon PovrJanjukaZiprstana tesehhuduima mahanuu svom lancu Takoder.ra35 t4. 1318/6265.Nu kaZiprstviSeili manje dok pokazuju u pravcu kible. .1t354-J55/7t6. tbn Ebi-Asim u Ei.pomjeranjeprsraili pokazivanjenjime izriöito kod Sehadeta nije gradeno na validnom argumentu. Oboje je preneseno ispravnim putevima od Allahovog Poslanika. vidjeri: DaifuSun?ninNesa . tmam t rrmiziI smarraju dobrom.Dakle.. "" Buhari. '* Vidjeu: El kavlul-nubin. . sr.: Et daaniuti ahkanit Kw on.t/J54l818.hhud kaze:"sunnel u .sallaltahualejhi ve sellem. 164.t'6. '. l/185/8?0.ebi. l'1ry tl:HadZerg\.'"" Ibn-Mesud je uöitiles."ra28 Takotler.". i.pouöavao ashabe teSehiudu kaoilo ii je pouiavaokur.anskim surama. 3/444i EI-?-I4r.ta3 U vjerodostojnoj predajistoji daje Allahovposlanik. '* Ebu-Davud. Tirmil... u vjerodostojnomsunnetu se navode predaje o ispravnosti pokazivanjaprstom u pravcu kible i njegovim pomjeranjem.'3 vidiet."..medUuo.'ra. t62. '"' Ibn-Hurejme. Hadis koji . od lbn-Ba7a.. sr!. a Hakim i zehebi emdaju vjerodosrojnom.^. te se tako moZei prakticirati.Zove setEI-kavlul-Iasil. . U tB L ta35 viajet: tt.42ttzj 3 i SnadauLnunekin. U44O44l i Tuh[etut-ahve?i.uidkn: preuTe ELktava. Mustim. sallallahu aleihi ve sellem.Sananija. Imam Kunubi kaze:"Islamsk pravnicisu se razisli da li se pomjeraplst ili se pokazuje njime.! V idietji Netad2ul -efka t..a Imam Nevevi navodi konsenzusmuslimana o uöenju teSehhuda tihim glasom.4tJO5t233O.str.4/99/402. i4t6/t996.

Qosfanifunog, Sr.,ojstt,a satatfafiu a[ejfr.ive y[&Tredi i öetvrti rekat

245t

Potombi se Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, digao na treöirekat,donoseöi tekbirl|6 idizuöi svojeruke.l$?potombi öinioisto je öinio na prethodnom Sto rekatu,rr}donoseöi tekbirekod svakenove radnje.r{re U drugoj verziji koju prenosiEbu-Hurejre stoji: "Poslanik, je rako(rj. donoseöi sallallahu alejhive sellem, klanjao tekbire kod svake nove radnje) svedok senije vratiosvornGospodam."ia0 Nakonito bi uöiniodvije sedzde (treöeg zadnjeg ili öetvnog) rekara (ovisno o namazu), sjeo bi, stavljajuöi lijevu nogu ispod desne potloljenice, oslonjenna lijevi kuk, sa povijenimprstimadesnenoge usmjerenim prema kibli.rarr Ponekad bi sjeona sliöannaöin,ali bi desnu nogu(stopalo) polozio sa unutrainje strane na tlo, dok bi lijevo stopalo stavio izmedu potl<oljenice i bedradesne noge.'tt2 Nekada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,sjediona zadnjem tesehhudu oslanjajuöi se na lijevi krk. a obje nogebi isturiona (desnu)
stralu.lrl3 Ovo su, dalile, tri naöina sjedenja na zadnjem teiehhudu koja se prenoseod Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnim predajama.

Takoder, Ibn-Omerje sjedio oslanjajuöi se nt tue\,r KuK. uvo miiljenje zastupaju:Ishak b. Rahevej,rI5 ucenJxcl malrKUsKe.
t436 Buhari. slr- 176/803. Muslim.4/82/392. t'3t Buh.i. "rr- l6,f/739. Nesai.l/384/ 81.Ibn MadLe. t/26U8' . tr$ Buhnri. str. t761803. Muslim. 4/82/392. (r Bubari. str. t73/785. Mustim.4/8:/392. 14 Sarrja u Erarrsae,lir,str. 38. Nesai. l/37s,376l1155, Dafimi. l/201/12,18, lbn H\zejne, t/291/579.Ali b. el-Medini i rejh Albani ovaj dodatak srn.taaju ', , ",'. B u h a r i . .lr. l8l/828. F h uD J \ u d .l / 1 8 0 - l E l / - 5 0 T.i ' m i / . ) / t 8 8 I 8 , )1 0 . 1l,b n Huzejme, Ul50/708.Ahmed,7/39214382. Tahaviu lerhul-tneani,1/258 i Darimi. vr,ljcri:,/rzlr/ I/2)g/l J5h. TboS obJ3intent.r tr,. dd. I | ö L ,,.. '"' Muslim,5/65/57q. r{rEbu-Da!ud..rr. ob). 2),1 gi i. .\Uerroi,pra\nrm. Sethqtbrnr
i'prd\nim. Vlolell: N/tlüt cttar 1ll1o i lt üil-!,tlil. 2,7.

ve sellen,rwmaza Sahjskera?i hanbelijskeraspravne Skole. Nema razlike u sjedenju u namazuizmedumu5kr.roa i iene.t{g Hanefijski pravnicira5oi Sufr.lan es-sevrirasr smatraju da se na zadnjemtefehhudusjedi kao na prvom. Prcthodnosmo govorili o poloZajurukura52 i pomjeranjukaiiprsta. Potom, isto kao i na prvom sjedenju,prouöi se tesehhudi salavatina Allahova Poslanika,sallallahualejhi ve sellem.krram Safija uöenjeovil salavata(prije selama)smatraobaveznim(vadZib)i ne priznaje validnost namaza beznjih.la53 Poslanik,sallallahualejhi ve sellem, öuoje öovjeka kako uöi dovu u namazua nije zahvalio Allahu (nije uöio reSehhud), niri je donio salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je, nakon Sto se öovjek udaljio, rckao: *Poäurio je." Ashabi ga pozvaie, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,reöe'."Kada budeteklanjali, zahvaliteAllahu i donesite salayatha Allahova Poslanika,a potom uöitedovekako ielite.,,1asa

ttall*, ttZ9lttgg. Imam Nevevi ovo predanje smatra ispravnim. Vidj€ti: H ulasatuI-ahkam, | / 425. t# v ;aiett: tt'ritalu t-Suraha. su. 138i El-?vsat, 3t203. t% vidJe': EI ßnz*.at, 2l ts4, El.munkka.2t73.Et-kavaninut fkhijj?. str.53. '"' Vidjeri: tl-yl('1, 1n35, El-ncd?nua, 3/430-Mulnit-muhtad| U37j, Hitüetut. ulena, Zll28. t4^Valett: tt.mugni.I t6l2- Se rhuz-7*rkcfli. 1t584-585. EI-intoJ, Z^ Sg. '-' Vidieü El-istizkar. Zll54. t.as-o vidjeti: tt-nctsur. 1124. El-hid'je, l/53 i Bedaus.sanaia. tt4s6. '".'' Vidjetr lhtitalut-fukaha, sv. 138.El-isti.hj|, u154 i S? us.'unne,3^12. '-' Ebu-Avvane. prcnosida bi Poslänik. 21226sata ahu alejhj ve \e em. uhvaüo lijevon rukom lijevo koUenoi oslanjaose na njega.Medutim, ova predajau lancu prenosilaca ima mahanu koja spreaava da se radipo njoj. .,., '*,vidjeti: Ll-unn. l/331-1J5,El.z,(ar. srr.ö9 i EI.n dimm. Jt44i. ""' Bezzaru El.nurnedu. 9n0]13148.Hakm, t/354l840.tmam Hakim, Z€hebii Nevevi ovu predajusmatrajuispmvnom.Vidjeti: HüIasatul-ahkan, tpA2.

14

241 t
Traienje utoöistaod öetiri stvari ve Ebu-Hurejreprenosi da je Allahov Poslanik,sallallahualejhi " utjeöitese Allahu od öeliri rekao: iatia budetena teiehhutlu, sellem, stvaria
e i iJ Jt--J'.;l
: - ' .

ij!:-.

. - ; .

'!t-'u.J.t;-.--&J:'

, ,

rJ''r;rP

:

i

-

Jgljl c-!r pontj( noj. Tebi le utieöemotl dZ .ncmskc potnic kobu,r\k '' i,kuienja ovig i budute| rviicla iod zla opako| Ded'd'ala ..ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MIN AZABI DZEHENNEM, VE MIN FITNETIL'MAHJA VEL' VE MIN AZABIL-KABR, " 'A;lahu

FITNETIL-MESIHID-DEDZDZAL vnuÄir w l,rn SERRI
DovePrije selama

bi molio na teiehhud'r alejhi ve sellem, sallallahu AllahovPoslanik, raznim dovama.Uz Allahovu pomoö' spomenuöemo svogaGospodara neke od njih. 'Ji! u-i J"rJ.r- '-.-'i'J'J';li "Allahu moj, Tebi se utjeöemod zla koje sam spoznaoi od zla koje ne .ALLAHUMME INNI EUZUBIKE MD{ SERRIMA ALIMTU VE MA LEM EALEM." MIN SERRI dovu: ponekad bi uöiosljedeöu alejhive sellem, sallallahu Poslanik,
'*'But'*i, i Bejheki' "t. 182832,Müslim, 5r2l588. Irnam Nesai.1/42042111309 d Polo'n ptedaji dodÄju: ovoj sa ispravnimlancemprenosilaca 2122o1i882, ekamoliAIIaha.a ita Zeli." rbn Ebi'"' r'a'"ii ", iin:niro. Ibn-Madze'3/25713111' Nesai, 3/480-481/s538' \t263/3'79' t EvSunne Ibn-Ebi-Asim 3"Ä ätttzsrrO, Ährned' 6n00/24065, I 032. 3/306/ lbn-Hibban.

'1v*t"{i
"Allahu moj, uöinimi lagahnim polaganje raöuna.',r{s1 .ALLAHUMME HASIBNI HISABENJESIRA.' Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je pouöioEbu-Bekra sljedeöoj . dovi:

!--r

'J-

a , . . . ' - r . ö,_-iL J /u J: rj _;i, ;iu vy ,.s Ui ;:-:J j, :J, ;")t )ie;ttui :t:1. ;,:;')t I

moj, zaista.sam prema sebi nepraveden bio, a samo Ti grüehe ptuitai, pa oprosti mi i smiluj mi se.Zaista si Ti onaj Koji je milostivi Koji punopralta."tas8 *ALLAHI'MME, INNI ZALEMTU NEFSI ZIJ'LMEN KESIRA, VE LA JAGFIRUZ-ZI]NUBE ILLA ENTE, FAGFIR LI MAGFIREiEN MIN INDIKE VERHAMNI. INNEKE ENTEL-GAFT]RUR-RAHIM.,' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odobriojednom ashabu . da uöi sljedeöu dovu:

"Allahu

. --r, ) --^ i: Lt ,'; i:<, !, r"; !r 4 ! r..it', ,-1j,j!.nt.,J

#, /Jt',lett ui:üy 4i;i;

moj, ja te motim,jer si Ti Altah Jedini, Koji je utoöiite ."Gosp_9dyu svakom, Koji nije lodio niti je roden i Kome niko nije iaian, ckt mi opro.ui:.,(!j" giiche. Zoisrasi Ti onaj Koji j? I4itos;iv i Koji mno|o INNI ESELUKE BILLAHIL-EHADIS-SAMED, ELLEZI LEM JELID VE LEM JULED \'E LEM JEKULLEHÜ KUFUVEN EHAD EN TAGFIRE LI ZUNUBI. INNEKE ENTELGAFURUR-RAHIM."
ta57Ahmed, t7/262t24}97, Hakim, l/385/936. rmam Hakim i Zehebi ovu predaju smaralußDravnom. 'n'3gut'r'i. "r..ia,g.tq, v ust|fi,, nt2s/2705. '"' Ne\ai. l/41?/1J00. Ahmed.4/lt-J2/985 {Et-feLhr. Ibn_Huzerme. l/J58r24, Hakim, l/400/985.Imam Halim i Zehebisü ovu predaju ocijeniliispravnom.

*ALLAHUMME,

og,satk[fafru staniF;w Ao
je sljedcöudovu: Poslanik,sallallahualejhi ve selleN' uöio L' +r j.^ r- -- i ' --j :-* ', --1. . ;, .- ,+- * i';.. '. -"-"'i) 3:*'''lL ' "r---t,* -' j-"i* *L'1u--.*

249t

+ ' -

a -,
3:-ü

.-a . -t-.
- j-' .:L'

-: r -- '; -t - ' .: r ''- -i
.-:- ' -. L' "J :.l; -'^ "'

j'-:

t" ^'Ä

- ':'-

nrcr.i,'::",:,,:,1: i;,i:;:':r::;,;:;ff: .,sxt'i ,"a ir.1i^ roiiovintcL,

i,Trojdn "Allahu ntoj' nolitn Te Trttjitn :nunien o neviclljit'ottt

toct

,:t üsmrli ne ako .ie u tottle dooro '(' got'oritn u srtlibi i ;i,ru i jawtu Molittt Te da isti'1tt ;;;":;ör,;t;, u raskoii i siromttil.r'uMolin Te ,oäoyoijrru. Moiirn Te zn umierenost M'1",::...Ti,!:,
ne..üenon koje.'t t'es('lje Tär,ita.ri kojene prestttju, uqiodanttvol te
itt Molin iriri' zoaorotion ,tttim itt' mi Ti otlredii lice'. Ttoj.e u Plemetli,to pÄiü t^-it. rtoli. r" ,lo ^n potosti! 'la 1le'lan 'Molim bez itete koil tlü Te da ni potlctri! öeinju 'a susrcton s Tobon' All':n.! koi(t tne nttie u:ublutlu ttclt'es.ti ,:Ift; moie nauclitii b;. sü1Lttü.ie ()niultt tq)ttcLlJLt' kolt ukrari nas biserintt im(tnai uputi tt.-si ttiitli tr'ts .ALLAHUMME, BI ILMIKEL-GAJB VE KUDRETIKE ALEL V! iNIE E.LIUITEI-UEJATE HAJREN LI. HALä",A;I;INi

LI,ALLAHUMME' iiuäpsNi iZ,oKANErEL-vEFAruHAJREN vE SEHADETI vEs GAJBI FIL rl,a.s:erexp' - -KII-IMETEL-HAKKI ö' ;sELüö FILGADABI vER-RIDA v-E siglüö NETMEN üir-Üöt iosop FIL-cINAvEL'FAKRVE ESELUKE vE LA ArNINLA TENFEZU ii"säröÜ vi-nsiLUKE KURRETE KADA vE ESELTTKE i's]ft;irü ve psrr-ursn-mlA BADEL NEZART LEZzETEN gäiö';i-iisr B6EL-MEVr' ,vE EsELUKE FI ILA LIKAIKE' GAJRI ii veo/ur. ve ESELUKES-SEvKA vE LA FITNETIN MUDILIII bänoi--i"luor*nerrN "eäl'iruwe, zEJJINA BI zINETIL-IMANI vEDZALNA
HUDATEN MUHTEDIN.djeöima: je sallallahualejhi ve sellem uöio dovu sljede'im Poslanik, ovu i Zehebi Inam Hakim rrs Nesai, i Hakim l/705-706/l923 1/'118'419/130'l-1305 snatrxlu'sPravnorn prcdaju

ve sellet4namaza
. i , . r , . - r ' . , . : , r . . i : . )r.\r r.n'Jr'J:tJ )t J:+,f ) j4'f : , , . , r . . : , ! - . , ? , :t rrrrrJJ4rJ), 'trrr' +j';Ul
'.i, --. , )e\ a v ,., :' t, .!,. --. , e4 )JerJ '.rri € J' J4

"Allahu moj Tebi se utjeöeh od ikrtosti, kukaviölukct i pozne starosti.7-.tititi tne od dunjaluökihiskuienja i kaburske patnje."ta6l ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MINEL-BI]'HLI VE EUZU BIKE MINEL-DZUBNI, VE EUZU BIKE EN NUREDDE ILA ERZELIL-IJMIIR. VE EUZU BIKE MIN FITNETID-DUNJA. VE EUZU BIKE MIN FTTNETIL-KABR. Zadnje dto bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao prije selamaje: ; - 3:;r !r .; !j;t u1'jtu, !',)i -, -.;t;t J:üu.t.i,-.i,

j' 3\t i6 i:"Lit uI "t1i1't ul

"Allahu moj, oprosti mi tkoje ranije i kasnije grijehe, tajne i javne i moju eumjerenost,i ono ito Ti atai botje od mene. Ti si Prvi i Posljednji.Nemaistinskogbo/ansna mimo Tebe."ta62 *ALLAHUMME, IGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EHHARTU VE MA ESRERTU VE MA EAIENTU VE MA ESREFTU, VE MA ENTE EALEMU BIHI MINNI. ENTEL-MUKKADIMU VE ENTELMI-IEHHIRU LA ILAIIE ILLA EME." Na osnovuprethodnospomenutog moze se konstantiratida uöenjeu jezika i izgovaranjem, namazu(Ku/ana ili dova) mora biti pomjeranjem jer ne vrijedi i ne smatrase uöenjemono fto öinepojedini klanjaöi, tj. da svoj namazpoönui zavde zatvorcnimustima,uöeöiu mislima. je da klanjaö Najispravnije öujesamsebe kadauei. neometajuöi rime druge.'* Imam Buharibitjezi da su ashabiznali da Poslanil<, sallallahu alejhive sellem, uöi na podne-namazu po pomjeranju njegove brade.l@

141Büafl,slü.596na22 i str. 1361/6390. 1{' Muslim.6/48-50t71.Ebu-Awane.2/235. 143 yidjen h-temhid, rl/29, El-insaf, 2kA, Hilijetul-eylija, 2/108, Fethut-Bati, 2/491/760-76r. te vldjeti. Fethul-Ban,2l4gtn6l, El-nedimua,3l2g5, El bejanuvet-tahsil, rl4g1.

nije ispravno str. veliki hadiski eksperti kao.. 5168.vr.saffatfafiua[ejhive 251 I Predavanje selama Selamie elementamidio (rukn) svakognamaza'po mi5ljenju izrazite veöine islamskih pravnika. l/266/1046. Imam Abdul-Hakkcl-lsbili u tr 2121913129.. lmam Srnani spominjc potvrda ono fto ovomejesre te je u njemu nriao Ibn Madzina. potvrdu.TUHU".1/1318.tlt'76t151 Ibn EbiSeibc. sü.Mcdutim. Nevevi' Ebu-Abbrs Kurtubi.'.ako sc u rekorrlod primjeraka Serhre .'165Poslanik.€."1166 Bekrai Omerada tako öine. 2/56. Prematome.391-395. 'tnrr.Btltrsulnteram'sI( 64 81 ittüM1' Vidj.2tt68.j3:j "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahov mir i blagoslo| na yas" I's-' "Neka ie RAHMETULLAH".3/275.Vidjeri opaskeicjha Amauta na Amaut. 'd i-tru-t-r""a. AbJu Re/" k lbr Hazm u EI nnkalla. rcöida seradl o Prema tolnc.ti: E/-rrd?t.|-:' predaobi selam na desnlrstranu.'r. t{6 Muslim. jada jednom ne svina njih ali jer od desiti previdu ovih imama. str' 187 vjerodostojnonVidjeri:sy'i'rrrr smatra dlitd. Lt ittsdJ. Askaläni.Ebu Davud.rÜeöima:.jj tou'"vE BERELA.l/42. :12.]tttgtti ll6ll.1/349/1131. Et.' selam na desnu i lijevu stranu. Ibn Madzine i nekih drugih 1/453.sr. lmrm Dafekutniovu prcdalus'natra Darekurni.U pojedinlm pdnrjercimaEbu-Davudove' sesa'nopfl seramu zbirki ovai dodatak: VE BEREKATUHU" spominie hadiskih na desnu stranu..tattaa..r{u rou/r1q.ine. 5/68/5s2. l.rd.izi. na las" RAHMETULLAH".tautlttuttekh. Bulusulltrcmn' .2/229 21t32. lbn-Huzeime lbn Madze. l/359 160/728. Me|ahibuLd:clil. izvomi manuskript iieno provleravao "Vs je i ieih Suaib ovo uÖinio lsto na obje strane BREKATUHUaoaatir rijeöi lmama Sananija.21t61/295. ra6s Vidieti: t/-r$i:tdr 2/110.lbn Abdul Hadi i lbn Dekik el Aid u svojim djclima su prenijelida se ovaj dodataknalaziu hadisuPn selamuna desnüi i'lew stranu' Et nl.idlttud 3/419. sallallahu alejhi ve sellem' "Neka je . r4/z .n.Hilij?tul ulentul 2/198'A\ tltt rnbr'1.-i' i:. 71205. r{? Nesai."1167 Ponekadbi Poslanik.ovu predaju 'mJ|lrrj l predr|jc \rn11' crrrrur"' lJkoJc. sekttn' i Stbulus srr' 64 314-19.:(! "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahot' ntir i blagoslot. El nitthada. i na lijevu stranu' rijeöima:'irL. l/186/878. Vidjeti: l'/ autentiönim.. e. sallallahu alejhi ve sellem' dok bi predavao "l Njegov bktgoslot. dodavao. lDn-Hu.l/250.. se to moic -Joi daje l/453 u Sx/'r1ilr-s€la'r.. llll}i Sira. tako da bi se vidjela bjelina njegovih obrazadok bi "Vidio sam Ebupredavao Prenosilachadisalbn Omer kaZe: selam.juöi Ebu-Davudove nnne. r lbn-Hodzc hrliz lmam t\e\.

2/2351518 (El-nevarid). da se radio predavanju Jasne \etamasamonajednusEanu.222. takoder Et. str.. od rbn_Ebi_Haümi ru"Änii.ES-SELAMU ALEJKUw.:gfa-ta. 2t146. . rbn Munzir u Et-ev\atu. Medurim.Hibban 6/lq5-tso/2442 itbn-Huzejme.Ovaj lanac prenositaca ispunjava Mustrmove xnrenJe_ HarrzAskalanj oval hadis.. ali ."üi. n.. 2/254De85.sajlallahualejhi ve sellem. ztzt. Dredavaiuii selamnadesnu sranu rekao: . ra?r fbn.tsl..l/441.ES_SELAI4U Är_gfxifV .tan.. Hafiz Hejs"-i i ltr_HuaZ"i mä" au .ncnhitj.neki hadiskisrruanjaci sü prigovonti o. tr_fr4ol"ttirl i Albani ovu predaju smarrajuispravnom.]ilil l27y:9t.zabitjeUio sraDrm lancem prenosilaca. 1t433. rmamsevkaniu Neil. l:Y:.Tenkihltt-tahk*.. ä.tus-sahiha. liTlil 31220/154r.i:_j ii __11 ALEJKI'M. 2/B7L-g72nBti. . iliÄ olome je i Ebu_Davud et_Tajatisi. N.z rbn_ ." prcnosjocj ovog?hadisa poudani. str.truaut-pail. lbn-Earabi ! Et-mudZemu. spominje da... J7l286. a AItahnaibolr(zna.8*ü" ovajsunner. 2A45-4611t5.hab. rbn_Eüi_Sejbe. .o Askatani i kaZeda ispunjavaBuharijine i Muslirnove krireriie.'tahav| 2t168-t6et2c6. tnoi.._^pri selamu '*'Nesai.tE. sunn€tuAllahovog Poslanika. rbn-Mad. l/425/1320. .r.?I-prla. I.-l::!i!.Me.Seih Albani kaze:'. Ibn_Hibban. sponinjeovaj dodatak samo na lüevusnanu.Läacprenosilacaje ispravan.ES_SELAMU VE RAHMETULLAH'. Haßz ^skalani u &Rlhßut.hadis. Haf. Hakim.u. r/36}r/29... 11445.u nerr... tm m]d*rn.. Taberaniu Et_evsara. rvrdi: . 2/303. Praktrkovau . a na lüevu: !. rakoder.postdi i öetvrti naöin predavanjaselamai to okeöuöi lice blago na desnustranu rijeöima: I .. Vail nije öuo od svoga oca nijednog hadisa.u Jednojod predajanavodispome-nut aoaaratsamo na oesnusrmnu.luüm.ra. pr1 . sallallahu alejhi ve sällem.vidjetirä*lit"t_t"dzii. 2/376. l/354/841 lbn_Huzejme..-I469 U.iÄ"äiahkam..".^ '-" rD1o.lcprenositaca je prekinur. r/267t3072.r."oosi au je Allahov Poslanik. Vidjeu: MedZneuz-zevaid. su. tt | 4t-t42 O7B. t/423424 . kJanjajuiivitr_namaz ":'" predao bi selam na zadnjem rekaru samo na jednu .4t0 eISu. sallallahu alejhi ve se em.Vidjeri.Ponekadbi Vjerovjesnik. @l_ü:. B*".it.sallallahualejhi ve sellem.-i .r-.. a:" . Äauii.. vidietr etut..od lbn_Mesuda. pripisuje Serad2evom Mureda Ovo br nalvJerovahtemogta bid njegola predajajer verzije lbn_Hibbana i lbnHüzeJme potpuno nNu. od rbn_Abdul_Hadija. l/628_629. ove predaje jer Alkameb. e*. t/2iu.tus.''' Ibn-Omernavodida je postanlk.1-1.navodr islu verz üu kojuje nav.::j. stranu. e)zzäiäää'.5/J33/tcoj..r/j20.rcijjc.o. ueenlaci'iz p.. Irnam Taberani.i. BeJhekt. ili lbn-Madzine hadiske zbirke ne bude natazio ovaj dodatak i na lijevu stranll ondaje ro propustkopisrakoji nisu preciznoprenijeti sa originala. p.iru. ztrr-t4 | Lt-sirsit. af. takoder.

r i?/.xi.l i b .1"-" na samojednu stmnurrT') prJ. L . r .erri'. slisti.. r r . e h m n a i e d n r\rt r a n ur F o" V i d i o s a m S c l e m u{ l h n . " ' r " /ri r e d J j U o d U ^\e n'. t ' L " r i a b . *r" j. Sad. J.'' ätÄ t'i"it. \4.r'ir" . o dozvoli Ibn-Munzir navodi konsenzus islamskih uöenjaka Imam Ed-Davuditvrdil r. .h l \ e 3 ' i i n i o ..ß. o\ J p-e.-i"nititLsadri. el-tk\eä hl Hir(irnb semure' Enes b.J. ri. r.sa." Muglet.. i .. ' d e r 'p r e d r r . t t l . l/2b lbu/.rti€.tJt."r...t...ai-".$."i.ja.".i.lJ i"'".ttll t | .::lT."fu-i nu i"anu 5tranu h.r r /..m"i:". *'i. i[J'ffi.. / 1 r 6 .J .'.-S"it.-hn-rrH r ...'.r Slh"ro g " " r 8 : 'L/ "" "a 5'7r-75 :' \ i' J j ' r r : / : 'I / r r ' l i". ' 3 V i a i c r rC : tl. " .'rI ' ...*.r. t i .t'rr.1 " ^'1J.l:.tb e j d k a z e : "r116 <japredajeselamsamonajedlu stlanu ashaba) oJ: lbn-Omerr' Preda\rnje.t^^a" *r.rnö) i r07hI lhn-lvün/r'{/'li/15-loi '518 11'l '\ lr:rr. rr1' 1 m l3r' oo'r"'nin i\je rreno' '"i'ii". .j:*".inon 'r p|"ronlN.d.e. r " ä " .zi..a.Vidie!il . 1/'60/730..n l3r rrvrlr'l'l 8 27o "'". r r J rd ! s u o \ c d ! i j ' o r e ' l ' l e -u r t .i. 76?'168/306630Te Vitljiti: E1'rrsar. i t J " ' " t " i " .. t I t.r'"'r.'.ne.i:l'. ut'detut 1t213' Fethut'&tti Ibn:Beltil^' od l/4s3.lik. .:ono.eliml nil jcdnu 'tr'rnu Prenosisc-i ' sekrkob' b DTubeJrJ Ene.o 'd f Ibn-olrerr . r'2li'rrIi ini'kd Et 31212'223' -' .d. 1 " i *t.bn "Lanrc kazei Askalani Ht\rizIbn-Hadzef tisli:s8d.bi$b.1*to"ll ' ' labr'rn' po/nalr-l:lf] Ebi-Lejla' lbn jedntr ttrrnu nl sarno sehm oredaiuii taLo l \ o l i o d r j e A l i j ab L b i .Selerne Aiia lspravnim putem se prenosi dx le . ' ' . 2/103-304 N. ooor'.lc lbn Ebi Eui.i"i.1".*?ilii. r ?rrl'/ iA'r?1'r str' 385-3e0 'r'rtetnr' stzr'1:r/ .-i". .. str' 223 iArdfrri rthahe tl259' rair'Ilrir' Vidjeti:Äsd/. Krrj'a b Fbifbu-tli. 3t222t151s \ ' d J e t iL : tethirrl lrtbtt l'4Jl pren'srJr'' virreri / /''r 4/rrl/J/rrj rlii-."'"TilJl.253)l jednu stranurur Predavanje klaniaiudi vitr-namaz. ii.rilr1-cfrrü dok.. ' ."l. . Urretc. nua"'irezz.rAl'm-eJ-irkl . (d 'bror."-Na*"i.i.o..1+ 3htrI Ei e..l'^rr.e n59..-. . l'ncen' J brm i 't. t . 'i. lltart-cat.ii. r'..u. je 304 lmam Sevkani krtesori'ki odbacio i"i. sll ispravnim run-üunzrr..ft:. '"t ir'" iu.rrr 1a'6 prenosilacr' laDcem 3n:3/rss0. preselamiosamo na 'lllJllahu ilejhi ve 'ellem: od Poslilnikr' prenose . r. Omerr lhn Abdul-A/izr' Seldir lbnffutu"o el-Basrija' Sulejmana b Jesara' lbn-Sidna' i"f". l...Lnl"U"l* S"t"tO" r' Cail"rr.. ätas.. l r l .ao"'.odsovaraju'i Nejsaburija "" voJ" ri'.1fi:iiil"f Huze.3t223od hafi'" tbn Munzrra serama dazap.. Bejhck.edavanje misrjenje I :.. " '' i drugih Zuhriis Hazima. '* fi.. i'ora\rn DlenorilJ.: ?/303 imamuUkajlÜu \ Et fethurftbbaDiji' ala5. Sehlb. r t .

Vidjeu: El. Lejs b.8a Pored spomenutih."r48o Ima. 3t223. v342. '". '*" Vidielj. lraka.Amctuehtit-Mcdine. V idjeri: Et. 161190. . od lbn_Benala.ra8r tmam Tirmizi kare. od lbn-Redzeba i Na\buFrui?. bilo iz Hidzaza. 2t2SS.tj.vidjeti: Et ninhada 5t68.r"35 Medurim. | 363.l. 2t204. v446.*."'"'" Süöno ovomekazalisu imamTaberii lbn_Abdut_Ben. Sto ukazuje na urcmeljenost razliöitih stavova.rakoder EI-unn. Et-tenhid.K ut an..iheki je od skupineashaba kaie: "Preneseno da su predavali selamna iednu stranu. "Najispravnije predaje govore o predavanjuselamana obie strane.r'"o "Ko Zeli nekapreda Imarn Safija tvrdi sUedeöe: selamsamona iednu shanu.vesetet4 tamaza "Onaj ko preselami jednu (desnu)^^stranu na upotpunioje svoj namazpo konsenzusuislamskih uöenjaka. '. Vidleü.4" VidFb: EI-ieizkor. lzat i Sircdaut-nunckin..3gO.Niie nam Dreneseno ni od jednogislamskog uöenjaka. ra."'"' Hallz [bn-Abdul-Ben i imam Kumrbi Nrde: . 2tl454.vtaien tt-^u1ni^.2ltb8 i Sefiu Sahihit-Buhori. 7t36.ev!at.iashaba ukazuju na ispravnost ovogapostupka.koder: Es-salarul. Preostali ashabi i drugi uöenjaci smarraju dozvoljenim predati selam " rasa samo najednu(desnu) stranu. '.r.od lbn-RedZeba.1-31t. Fethut-Bari. t& Vidteti: Hulasaul-ahl@n.a ko Zeli neka predaselainna obje strane.3t223i FcthutBai.Safiiai Ishak.inai islamskih ueenjakinalon nji}. Neki islanski"uöenjaci su prigovarali hadisima o predavanju selama jednu na srranu. El-Evzai.Oba postupka su prenesena_ prvih od generacija. labi.vrat. slf. tn74 2.SamaiLi geipta. Sad.M.raro '. srr.7t3:'2-311.. tt4l2-433..82 U djelu lbn-Abdul-Berr kate: "Dozvoljeno je preselamiri na obje iti samo na jednu stranu.-.11432-433 i Lt. od imamaKurtubrja.To miSljenje astupa veiinaashaba.mnosrvo dh hadisakat i postuD. '* Vd'dieüi Amcluehlit-Mpdine. predavanje selama na samo iednu stranu dozvoljavaju: ImamMalik.m Nevevi kaZe: "priznäti islamskiuienjacise"slazu da je dozvoljeno ograniöiti se najedan selam (nadesnu stranu). 2 ö8 i Et daa n iu ti ahkan .l487 Imam B. 96. me sruLa. '.ß tizkar. 2Jt :/0.Ovo ulaz i u dozvoljena pravna razila2enja i nemasmet-nje ovako postupati.'.sa komenrarom Mubarekturija. tau Viiiet: OTaniw-rimizi.'. aa -drueom je osudivaopredavanje selamasamo na jednu stranu. '*" Vidjeti: Natbur-mje.. '* \'lidjen: Es sunenut-kubru. Vidjeu.. .

dozvoljeno je Ponekadpreselamiti samo na "" t ti^ S. 9bj" r. 61123 ..taelL da je Poslanik sa allahu alejbi ve . a AIah najbolje zna s6e -rU.naglaiitidazapreq--ig ::t3* :?.jednu (desnu) Dakle. tum ei"io. Undetul-kai. ugta*om.i *.pllodno.":.ai" i"b argumenti. .

.

2n37ß197. 'r*jul u:i. 5r4l591.--ttt'.ii:Jr :ri. ALLAHIJMME. vAHDEHU LA SERIKE LEH. niko svavlast i zahvalapipadaju i Onje Svemoöni. zikr nakon namsza Nakon Sto bi Dredaoselam. . i. oplosti mil" )4 tri puta Li izgovorio: AGFIRULLAH !" a potomProuöio: riU'. sallalahu alejhi ve '. 431109.lml n g.. Ti si Mir i od Tebe je Mir. Plenaniti i ä& cospodaru. Uzvileni. VE LEHIJL-HAMDU VE IIUVE ALA KULLI \DIR. Dannn.VE LA JENFEUZELDZEDDI MINKEL namaza: . 3D98. 18+185/844. ii:Jr Jf äjli tnoi. Koji nema s^uöesnikd! Allahu moj. Muslin. Ne6ai. Allahov Poslanik.-roe I ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM' r A ZELDZEL lJ-I YEL-IKRAM.--:-l "Allahu.4l6a'186 (ElAbdü-Rezzak.ft'n-Madie. 1t429430t1336.l2n lß47' /\brne/l. sallallNhu aleihi ve selleE.LA MANIA LIMA EATAJTE'VE LA LIMA MENATE. 1/28U1339'Tümizi' ."'"" BoBatog Ä r-alre ILLALLAHU. prouöiobi na kraju svakogpropisanog Ebu-Damd.l. sts. wkratiti ono Sto Ti podarit' niti iko moZepodltii^ono lto Ti odTebe neöezalrtiti njegovobogatstl)o.L:. 5161593." ma ßtinskog boaßnstvamimo Allaha.Posla[ikov.

Njemu sya vlast i zahvala pripadaju i On je Svemoöni.Imam Aakim i Zehebi oru predaiu ju je ocijeniodobrom.I-A ILAHE ILLALLAHU. VAI{DEIIU LA SERIKE LEII."laea .t:.r. Hakim. Ne oboitzyamonikoga osim Njega.iii .KABRI. LEHTJL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLi SEJIN KADIR.Ebu-Dawd."Allahu ät". tt90t99 i I/393/9Z." Allahov Poslanik.sallalahu alejhi ve sellem. Od Njega su sve blagodati i dobrote i Njemü prtpoia svaka hvala. tzo6q4. . Nema istinskog boianina osim Allaha. lbn-H€dzer j:pTylg'r :T:"r^"^ zt)u r -ree I uazaktutruRi. 4 -r-:J' ( lrj Jr>. Sß6n026J.\idjeü Netaid1. 3/303/1028. Nema istittskog boZpnstva mimo Allaha. sts.U lO. u Lt-edebut. NeÄa moöi ni snage bez Allaha. Atnfiled. t/28t/tJ34. VE AZABIL. 441111..l'.t. Ibn.FAKRI "ALLAHIJMME. str.Ui moj. Nesa.m. Njemu iskrenoujent ispovijedamoiako to neujembi preziru. tß67n4j.SENAUL-HASEN. Tebi se utjeöem od: nevjersna." Ponekad bi Poslanik. 260n0t.Nesai. LA ILAHE ILLATLAHU MUHLISINE LEHUD-DINE VE LEV KERIHEL-KAFIRUN.eJkat.sallallahualejhi ve sellem. Ibn-Huzejme.je pouöio ashabe da na _ .. jJ. NIMETU \'E LEHIJL-FADLU VE LEHUS.mu|tcdu. kaju svakogpropisanognamaza kaZupo tridesettri puta: t {r . LA ILAHE ILLALLAHU vE LA NABUDU ILLA IJJAHU LEFiUN. .U4j)tj46 i l/46415480.it -mut enenni."Nema istinskög boZansnamimo Allaha.. Ibl'_Hibbtu. lJDun n. 'o'{ Mus. Koji nena sudrugou vlasti.t/430/lJJ8. LA HAWE \'E LA KUWETE ILLA BILLAH. Sunni.siromalna i pamje u INNI EUZU BIKE MINEL-KUFRI \'EL.prouöio: *:t -t-r.

sa a[i e u j 6 ifv o [g[ ,a f fa Svojsa no asfaniLw f ie

261

"SlavaAIIahu, hvakt Allahu, Allah je najveli."t+e( "SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER." "...i Iridc'ct ,'errri pura U jednoj verziji ovoga hadisa stoji: ALLAHU EKBER .T'"- U drupomrivajetuod Vu.lima stoji da 5e ovaj zik ponovi po trideset tri puta (to je devedeseti devet), a pofom upotpunisa stotinomkoji glasi:

;i,;"k

lrirl v ir_,iir, *';'r'.5r ijrUifrN'i..:1;

"Nema istinskogboi.anstva mimo Allahl, Koji netna sauöesnika. svavlasti h ttlapfipa.lajui Onje Svemolni."'1ea Njemu "LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU, LA SERIKE LEH. LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI SEJINKADIR." (manji)grijesi,öakda su i Onaj ko ovo izgovoribiöe mu oproSteni poput pjene. morske petputa: U drugojpredaji stoji da sekazepo dvadeset

.l r , ,-?-iiir lirr':r , .i rir ,

i'

'."

4

"Slava Allahu, hvala Allahu, Allah je najveöi, nema istinskog boianstva osimAllaha."lree .SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER i LA ILAHE ILLALLAH." sallallahu alejhive sellem, Abdullahb. Amr prenosida je Poslanik, "Zikrite poslije pet (propisanih)namaza i sraki put recite: rckao'. SUBHANALLAH,ELHAMDU LILLAH i ALLAHU EKBERPOdEii?I, danu) hiUatlui pa to bude sto pe(leset puta, a na vagi (na Sutlnjem

1{'6 Buhari, str. 184/843, Muslim.5/771595. 1r'7 i Darimi. U228l1354. Muslim,5181596, Nesai,l/343/1349 r{'3 Muslim,5/791597. rae Nesai.l/434/1349, (El feth), Hakim. T;rmizi, 9/29113413. Ahmed, 4/57-58/780 .mär'aju predaju oru Hrkim. lehebr r Albrni U383/928.Imam Tnmizi.

ve sellan,rumaza petsto." Amr je rckao: ..Vidio sam poslanika,sallallahualejhi ve sellem, kako zikri svojom (desnom) rukom."rsr Jedan od prenosilaca ovogahadisa koji se zoveSuhejl.r^zumioie da se svaki od ova ni zika {subhanallah. ehamdulillah I el*u .i.U"o izgov"ra. po jedairaesl pura.pa ukupnobuderrideset i "i pu,u.If4"äuii., ron-KaJJrnI Askatani nisu Drihvatili ovakvo shvaranje dodenog hadisa.r5or Hafiz Ibn-HadZersmätrada nema nijednog predanjakoje Li podrZaoSuhejlovo razumijevanje ovoga hadisa. oiirn u.äii" Loiu -. prenosiIbn-Omeru kojoj se sporninie zikr po jedanaesr puta.;i joj je I5x2 slablarac prenosilaca. djeöi islamskihuöenjaka, kaZeda ne treba . .Imam Sujuti, prenoseöi dodavati na prenesenibroj pri zikru (niti oduzimäti od nj"ga), j"; ;-;; se krije njemu. pa bi njegovomi.rnj""norn tt-Jat 1:-1"9t:tl,hJ" "u mogao ostah beznagrade.',u, Jedneprilike Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,je u zeo Muaza b. Dtebela za ruku i rekao mu: "O Muaze, talcomt AllanL, te votii,;; i ia ga je p-osavjetovao ldjeöima:"Nemojpropustiti da kaiei ia kraju svikog namazä:

:tb-,t, ;t ) ! f.:,.3.! ; j'Jt,?i,4i
moj. pomo.Ti,ni da Te spominjem. da Ti se zahvaljujem ida _ ,.!lhh.! tt tuepo roaaet crntm- "Buh*i. "rr. l3J0-lJ5t/bj2c. Nesai. v433tI J4 t. Tiroi/i. et2e8289/14tO i ovo ie njegovaverzila. Medutim.botje je ustavnomTitriu p" .a*.it'l ""*. ,.r " 1" rosraru(,saflarlaiu alejhjve seuem,laloainio.Vidjeti: Tuhterut-ahvezi. ,rn, 2ßgL. ''" vidjen: Zadurncad, )nß Z2Oi Fethut.Ban, 2/Sql Sqz.djj.ei S"r"jt" ;rlrr. * u Muslimovom Sarrili. 5/78/595. .-,_ ""' BeTzaL 4ltg-2\t3oo4 | EI-keifl sa stabimtrncemprenoqtaca. U lancuDrenosilaca or e natari .e Mü\ä b. rJbejde Rebezrya. je kojr *pr_a* r,ia r,"Ji.üi .predaje. strucnJaKa. vfdjerf:tehribut-kcnat,2qtt04-|l4. Tph:ib tehrib.I0ßt8_J2j,tf nedünea.lqlt0ti Fethut Ba'i,2/59j. .-^'"'Vidjeli: tr-,euiir.2/80J, od rmama Suiuriia ''* po u\tovima ji"1,.,":y Buhanje Jesanrn i Mu.rima. S njim sesto2io I z.eneDl. Nesiu u Lt amcru. st'r. t8?/t09. Taberani,20/t251250, Almed, 4/54_ 55t74 (El-feth), Ibn-Hibban, 5/364-365/2020. tmam nakim, zetreli i [n, Mulekkin ovu predajusmatrajuispravnom. Vidjeti: Et-iatan, 4 3_14, od i;'*

rbn Huzej;e.i ii6sl7s 1.rbn sunni. sn.46lrr8. Hakjm, f9,i;91:yl..y lr:,rs22. ' Kare od

alejßive qg8-I sa[[alfafru St'ojstvaaosfanif,opog,

2$ )

..AILAHUMME EINNI ALA ZIKRIKT VE 5I TRIXC VE HI.SNI IBADETIKE." je: "Ko na kraju kazao Poslanik, sallallahu alejhive sellem, Takoder, t255- ajet sureElprouöiAjerul-Kursiju propisanog namirzä svakog ''" I niita osim smrl ga ulaska u Dzennel Belare nedijeli od

'fr .ir s},;',iit 3 üJerrü.1ri ,i':r1ri1i + ü;j,il.iil L iiL y ,ifr

+'\i:+

!1ie !"..;Jr ; \i'l-,--1.r". i,.,:er'+4 t ;,:,"n'r'J r+.;.i
t c'r'c;t:i'i r t,,c di, 4, ;;,4LL ;;,";, -a',iit

"Allnh je - nema boga osint Njega - 'ivi i Vjeöni! Ne obuzina Gu ni drüemei ni san! Njegovoje ono ito je na nebesimai ono ito je na Zemlji! Ko se moZeprcd Njin zeuzimalizd nekogabez dopuitenja NiegoNa?!On zna ita je bilo i pije jih i ita te biti poslije njih, a od onoga ito Otl .,1a drugi znaju samo onoliko koliko On i.eli. Prijesto NjeSov obuhv1t1 i nebesa i Zemlju i Njenu ne dosatli odriavanie niihoto: On je Sveviinji, Veliöansn-enil" U jednoj predaji oko öije vjerodostojnostipostoji spor, stoji da Je "Ko prcuöi Ajetul Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kursiu na kmju svakog lAra nama:ä, bit öe u Allahovoj ;4.iti|i sve do | 5ob nare dnog natnuaa." .ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL KAJJUM! LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVMI LEHU MA FIS.SEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI JESFEU INDEHU ILLA BI IZNIH?! ]ALEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM, VE
Dtetu"it, str' 65 i Mulekkina. Dobrcm su ic ocijenili hafiz Ibn H^diet u BuLuBul Ibn-Tejmijje l/468Sejhul-islam Neveviü El-":k ?tr. stf. 74 i x Hüals.ltul-ahkan, Drcad, U221i prije Vidieri: Lldul teichhudu selamd. da seova dovauöi na smalra TeJmiiie. od Ibn A|edrku ul fetata.l21103. rsOs 'rr. lbn-SLnnr. \e,ar u Ä,,"/r///.'r,. .r. lsl-183,100.frberJnr8/13J.75J1. 48/124. lmam Munziri. Ibn Abdul-Hadi. lbn-Kesir. lbn-HadZeri Süj ri ovu Vidjeli: hdull ead, )n22'223, Ud:rtletutnqibil' predajusnalraju ispravnom. n tetnenn.l/1'78i Ei ierhrl-tnl,ntia,3/3093lO. 1s06 raUerani. 3/83-84UT.Irnm Munziri i Hejsemiovu predajusmxtrqu dobrom. ovom hadisuVidieli: trvldjerl: Et-tied:trua.l0/102.SeihAlbanije prigovorio -230. daife,| 11229 silsiletud

--264

:I-i-ft*gry,

sa![a[[a6v atejfü eesetten, nanaza

LA JUHITUNE BISEJ]N MIN ILMIHI ILLA BI MA SAE. VESIA KURSUJUHUS-SEMAVATI VEL-ERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHIIMA; VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM!" Ukbe b. Amir kaZe: "Naredio mi je Poslanik, saltallahu alejhi ve sellem,da na kmju svakognamazä uöim surc El-Feleki En-Nas.,'r507 "...i ImamTaberani dodaje: suretul-Ihlas."1s03

Dodatni zikrovi nakoDsabahi aKam-namaza Ummu-Selerne, r.a., prenosi da bi Poslanik,sallallahuateihi ve sellem, nakonsabah-namaza izgovorio:

'5 G:;;r'tSi\;','aj *.tt:t

"Allahu moj, ja Te molim da üe pouöü korisnomznanju, da pimii noja djela i da mi dai lijepu opskrbu."t .,ALLAHT]MME, INNI ESELUKE ILMEN NAFIAN, VE AMELEN MUTTEKABBELENVE RZKAN TAJJIBEN." Takoder, Poslanik, sallallahu alejhive sellem, je ashabe podsticao da prije nego nestoprogovore, neposredno poslije sabahi aksam-nalnaza, nakonrjjeöi: "ja zel-dZelalivel-ikram", po deset putaprouöe:
15üNesai,

;tiÄ;

1/42911335, Ebu-Davud,U284l1348, Tirmizi, 8/t8l/2903, rbn-Huzeime. l/372l?55.Ibn-Hibbrn. 5t344.345t2004. Ha.kim.I/J8J/92o.tmain Tirniri;vai hadicsmä'ra dobnm.a Hakm. Zehebii tbn-Hadter i<pra!nim.Vidjeti:Netadtui cllü r. / zao i Ud:alctur ruBi bil-mulpnenni. I I t1 5. t7 b. -.'""" .Icberani. 8/lJ4/7532. Imamlvrunziri, Ebu-Hasan, Ibn-Hibban. Her\emi i Behuu ciriranu p'edoju smarraju ispravnom. Vidteu: E: \eüuLnumr-, .li.tOq-jtO, Subulus-selam, l/462 i E. ziktu ved-dua. stt.78. fso tbn-tr,taaze. l/277n62, Ä)mejdi, t/309-310/301, Ebu-Jala. t21361/6930, tbn-Ebi, Sejbe, 6/34/29256, Ahmed, 6/294n640r, Ibn,Sunni, srr. 24/54, Nesaj I Ametutjevn, stlj. 184/102.Abdur-Rezzak, 2/234t319t. Hafiz Hejsemi l0/ 4 tvrdi: ''Prenosioci ovogahadis.su pouzdani." Hafiz Askatani gaje ocijeniodobrim.IbnKajjim zagovara pojaöavanje ovih verzüai kazeda je öuo rbn-Tejmijjuda kaze käl(o nikadanije ostaviouöenjeAjetul-Kußije poslije namaza. Vjdjeti Zadut. mead, tt223 i Medbnu'ul-fetava, 22/294-296.

a[ejfri vesffi sa[[a[[afru aosfanifuryog, Srojsan
. ' , . . . ' , .''

265 1

'i'.. :LiJrJJr.,-:!i3,

"Nema istinskog bollns.la mimo Allaha' Koii nema sauöesnika' o dobnt On Njcmu tvLl t last i :uh ola pripadaju. Ll N ietoni ruci ie stul " U na'trrku ji taj kojiumt'lJttj, i ,)aittiLltn iOn je S,noini"t' "Ko ro i.ßo|ori bit te mu za svaki put upisano citiranog hadisa stoji: " deset dobrih, oproiteno desetloiih tljekLi bit te uzdignutdesetstepeni ILAHT ILLALLAHU, VAHDEHU LA SERIKE LEH' LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU BI JEDIHIL HAJR. JUHJI VE JI]MITU VE HUVE ALA KULLI SEJIN KADIR.'' Takoder. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem' podsticaole sedamputa izgovore: ashabe da nakon aklam i sabah-namaza .LA

"Allahumoj, spasi !"15rr mevatredZehenemske *ALLAHUMME, EDZIRNI MINEN-NARI" prenosi da je Poslanik,sailallahualejhi ve sellem, Ebu-Hürejre "SUBHANALLAH" i 'LA ILAHE "Ko krie stotinu ,rutd rekao: ILLELLAH. po'lije vhaLnana;a. bit it mu ol'ro:tdti qrijPsi fa pjene."'' ' nakdrbili poputntorske

"'o tir.iri. :nl:ntOO i 2765. Ahned. 29/5t2tt1990.Nesai u Ä'rllaher"' str' lbtl I I 9 i u Ed dua 211122/'706. 20/65/ Taberani, 196112'l . Bezz t . 9/438/'f050, Munzri, Hafiz ispfavnim hadis smarra Tirmizi ovrj Imam str. 54/140. Sunni. 61134' Askälänii Dimiaii su ga ocijenili dobrint.Vidjeli: Es'silsiletus'sahiha 1/195-199. Sahihlrnetd:.tn'rabih, str' 75. i E:IJd.ialentr'ragibil-nutenentl, u kod Taberanija zikruveddua, srr.16.lmamHejscmi,l0/l I l, lvrdi: Prenosioci tl-evralr su pouzdani." t5rr EbuOavua.str. I150/5079.Ibn'Hibban,7/362-164/2346 (El mevarid).Ahmed. slr' 53 54/139 'r iIbn-Sunni' 189/ill Nesai A elutievn, str' 188 4/2341180521. Netaid:ll eßd\ 2/126 Vidjeti: je dobLom Haliz Askalani ovu predaiuocijenio s121't29, r'?'iha, Er-ri/ril€rxs je Vidjeti: prigovorio ovom hadisu SejhAlbani qr- l ()5 i / -E l l rri r t top i b; l' ltxrPr,, t J. " t tt l 2t'l Lt Daifu l "laania. "tt. r5rr ! erooo'rorne hrdi'c gr jc {^rao me,lu Seil qlbJnr Ne.ai, l/415/rJ5J.

hadisu,a ne za zikt nakon akSami sabah_namaza, a Uzvi3eni Allah najboUe zna.

flj:1.]'"""-,1i. t t*"-ji

oorkrijepira. " k.,. ;;;;;"'diö';;.i;i, 1j,",111",*ll^11 :'. .Hadis * ser rem, podsLicao "rhil ;; ;;;;tÄä;;;,il'ä :i1'11fl,1 :].itu i ""e..ii",*,.

Vezano za dodatni treba _zikr nakon aksam i 6abah_namaza, napomenuti da se u pojedinim knjigama navodi uöenje tri zadnje kur'anskesure i ro po tn puta. Medutim, ne znamo pouzdanu i jasnu

;äj;;#'#HXiäT

prethodno spomenuk i .il:il1.i";i" posreda iää;-q"'" Yl"*.iJ 1"1 -Diamiuf'
72-76.' Fii<hus-sunne". -g,,uf,,t"f t/130.134. ,"_"ä" "Siradzul-mutrekin", str. 74-84, srr. 4( ;t;ä;:,

3r.3"::,liil^,. .

j;fJo,"i'yJ,'iJi,,'"T"ff#T""1". ."-o,ä"ä ih rrebakombinirano
prakricimri aä U i. "J""""

usur... 4t2 |3.22s...*"",,,,ff1i.1.'i,trtsi..iä1F

zikra poslijefarz-namaza g3:"-: \" uöenje upuöujubrojni h"di.i;;j;

:t11,!r ä: ;Jut*: :riinfu #{ft':f tiil+:
a u kojima sepreporuöuje zikr nakon

;äoo'3'""fllTu.,Hff#ii'

,ffi,i:."'f,Yit"t*

3r;'lt:"j;: fii1::iu;i:1fl f#tT;?#.#.iq;# iöt"",. t*lanikovog, sallallahu at"I'i uer"tt"rn, nÄä Joiü

g,"':xr'':3[T;j'iä"'',*',f.n"J"rT';i?,'? .^1fl .TJj::"iü

'''' Buhan,sr. t 84/841 i Mustrm, 5/691583. '"'' Buhari. srr.t841185 i Mustim.5/69/5Rl

'"" ^fil J' tr::;;i1fl^iftit ^it!t-rt"ä'hif t?,*,i,i,,i*i ij:ä:äli, "" :i_:il' :::.8 :#;:: ;!:;; :;; : "i,i-i\!;i:,;tri;f:, Y itlr:Hi;;:;: ' jlftu'ri*l y;i1.;fi,;"'.,# ;::l i::11,ffi X ä+l;:*,,,,r*f

.i.. loli .dierr..261t znaöenje lslam. tt:tthud5t344NtLn't.i . zil'rommisli \imo nr lekDlre dl \e spomenulim iro Tnxal drueom..trnoni' MudZahitl' ä"rif'li-e*".'i'"'jer'rraai.fi '" .i.rop prr\nikJ da ie .andc li se radio rekbiriml ovogJ ummelilnliu nllkon .4)t. Hanbel. pri i/lrskuili van einjeni .j:. "" via:i" r"ir. u..takoder.. vi.li -'-" ".u "'f.-nije u porpuno'ri Jr.ttnfiot'l!r. :1..tvrdi da su sloZni uöenjacipriznatih glasomnre ftoU iarugi pravnici da ovo uöenjetekbira povisenim pohvalno..i ..iieöilbn-Bettrlx r kolr su nlm nrenllerr Malik b.'ttA..rro..l:lttt .el"mc lsprxvninrethodnici neDo\rednü 'trmJo 44q god po H I kaicd3 ne ".'':Prije 'ut"ia" Buhcriiine i \4uslimove :r i drugih hadi'kih Btoini kornentctori Seid b El-Musejjibi s..i i".ar.i'iÄi. Undetxl t Ialintl-Arrrari :/458. tnes. tsn Vidieti:lrrrafuLrrrrlttt 21535.:.r. takotlefosudio JeovaJ imamehlus-sunneta' J-ei.thttt Bnri 2/42t' ß.eme/bog podu'c! irnia'te ..lfril.lt""i.u dozirjeL mnogelrbi ine otul.. de 1e o\o rrÖenielekbira P''viienim !la5om 'u o'udili mnogt lxhr'rnr'l''rt): njih orri postup:rk novotarija.l si''r{r sz. 2t458 t'Butnri ralril.2tz9g. ri.i1"*fl o\ri sunnel lbn-Bettrl po'tttpcopo citirarroj i"Jiog irt. üi""" iedno .kc...rrrlS..r..i ne poriiuiiih lmrmEbuHanife. .toi t^*..od Il 1-B..r ie MuJTahidbio niripozn'lijru'enik rsenlm öuo od njcgx rli drrrpihr'hirbr dr /ikJe ili uie lekhrrefro\ uislinu. I rjadüvsa satih.kkis '*.tttt lbn-Abbrsa Di-ie' Zna ie d.ogu..t.ri'1"'r.r5?1 pravnih Ibn-Bettal.. Vrdietr: Errv.'5?? l'.aÄ(r. od Ibn-Bettala' "".mri''ju 'tll ie prvc verzijrp9i::njel.r*u.no'' dc \tr o\ i tekbiri ö.iirrl '5': | Et1'ltit.'lri"e"i.ir/458 od rbn od lirn-Reazerr' ..2/303 ri)0 trbr/r'l/lq9 Narrl-i.rieti: t"r*.. nel'i ucenla..l.rrrr.".l'i/rir-B!/r".. 8rl.:". l. nam nuzno "" ti äu-aj postupat nazvao novotarijom ovo . je p'rromtd prak\x .l.tr*"d t.r"Uo.-.ä.ra i 2l5o2.i predaj i.ö.ki ucenjcci nisu jedno\tJvno prih!xLrli slroljcinje na IxlliÖilcnciine lmam 5äIrJrK:rze ve6 su ih protumeeili orih predcia.. BertalaIUt rdel kari' 6l126 . 2142t' Iri'(t'tus'stti)t5O2 U'ttttrt'kari 6ltzl' A\rütl' nabud. 1. posiupak.

vrdleti..yi. Ahmed.je-d.tr.. u vi3e hadisä je zabranio ometanje klanjaöa. ocij". t2/428t1Jsl2.. sallallahu alejhi ve sellem. Irnan Seihekj ovll o*ä.argumenri o bajramskom uöenju lekbiraznaLno siabijiod predaje lbn_ a9oasa. od lbn-RedZeba. Ibn-Abassa i drusih ashäb.predaj sa allahu alejhi ve sellem.dis * vidjetj. Olu predaju su imam BethekjI drucl EDruavua. "" Buhari.j.tt 7 jako su. U262 Z6J i4.... ovdjesepostavlja piranje: Zbog öega namnüe od ashaba prenesen md po ovome.. Uprkos jedno namje preneseno. postanik.ili .dijedan öinili to period.flt:2. ovo. RiJeai Poslanika. t]::l'^k""g"kg-.. 1/263. jer vi ne dozivate gtuhägnii odsumoq.. '-KoJese navodiod lbn-Omera kod Darkurnrja. 2t4OOod lbn_Red2ebä.KaZu da su ashabi..e preneieno iJ Ibn.su ashabiu vrijeme poslanika.*i ""1_".. tome. vei do|ivate Onoeakoii fla iuje i koji je ra vama.. ljH .gnus-Sahihit."ts2q Isto ra-ko. Kaze oa su ashabl. reje: '. |5O9_s1O. via1r.. Mustrm.'S/riaJii svojeglasove. lß94l6t2e.-" ir-. . alejhi ve sellem:"sa lana u vaioj blürn. onda rijeöi_ Ibn-Abbasa: .u vrijemeposianika. i nakon Poslanika.___ "" Ebu--Davud.u-vaJoj poslanl.im _sallallahu znanjem. l/lb2 lbJ/ 8t. S... a drugonije: Zato iztazita veöina islamskih uöenjakasmatra da je bolje zikriti rihim glasom. sailallahu blizini.Lr.l7l2jl2704..el_Esa.. Olt: rjun"l uöenjaci vide dokazo napuilanjuove prakseu . vidom istuhom a ne bicem.r530 Nemasumnjeda bi ovakvim zikrom tsx Uidien....sunnetu. Ibn-Huzejme.i.Hakina. smaFavjerodosroinom. en*o.a 5"*i... ott22..kod imämaBejhekija.. Albani t Sahihus-sunenü. sallalJahu alejhive "kqkdiJoriSenim gtasovima..ttalahu läi. . tstoJ i. 2/ö7l5J49..il.Buhan.l"").a vjeÄdosrojnim lancimapreno. Taberanr.toj9j nebaposrupali perputadnevno..qo.u vrijemeposlanika. uöenjetekbimpri izlaskuna bajram_nan Je prcneseno.: ...... iln .. faloter.. .: Eb'-Sejbe.i..u)til Viijetl FethutRan. Takoder.rn. ne bt rnale svogasmisla.a potom napustilitu praksu..Jednom bili na putusaposlanikom. Vidjeb: Inaut-gatit. :ITJ".ltr"ju rihim gtasom.ltl488/56JJ.9 .iaista. alejhi ve iellem... j/398. El-nenahii iemijje. v487t56j9 i Bejhelija. vrdjeri: sub:kjjev r. ovaj h. ve sellem. str. Ibn-Ebi-Sejbe. 3llso3su223j..ilaca. lAi. postupali po spomenuiojpre<la._Müs. t/4j8/tt06.2/JJ/t696..To zakljuöuju iz rijeöi lbn-Abbasa: .saltaltahu alejhi ve I ::ll:. Vatik.. takoder:Fpüul-Bari.r523-Za dokazuzimajui predaju u kojoj Eb.T. je samoAva a bajram puragootsnJe.. seltem. az. od lbn-Bettata.sallallahu alejhi . znate: svJ. 2t458."]1.i.6l0/29c2.Mesuda. 7/63 i.iao ito npr.

Zubejra. 'Poslanik. stt. 312t1. vldjeri Et-darthurct-tadil. Malik prenosida je Poslanik.53/138.215.dteti g a|e.ltnul-iatidal. osimtelbije. sallallahu alejhi ve sellem.r tüJtt 1t t 2.n.ive$awaSeojstr)d 269 t lmam propuötene rekate. je: nije dizao svoje alejhi ve sellem. 2lt3q.""" U god digne st.u a[ejli. Ud:aletur-raeibil 1515 (EI mcdzmea).oje rüke ne kraju namaza rekao: prisustvo Abdulpredaje imaju ti mahane. sallallalu selamrekao je ovogahadisa rukesve do zavrietkanamaza.'"' a Allah UzviSeni kraöivremenski Dizanjeruku pri dovi nakon namaza spominje se u nekolikohadisa Dizanjeruku pri dovi nakonnamaza prigovorilisu whunski Medutim.rr?drxl . perioda ne trajno. tnutenetlni. ELkanilu lid dua|a. tUnut-earati u rl-araa ts3a Mi. 1l L 15!t i Ävut'nabuti.. saffaffafr.iL.Ls3 rsr Vidieti:. -. a samo prenosilaca ove lancu je Aziza b. Ebi Jahja kaZe: "Abdullah b. l. l/193. tt.'71399.rs! ove 2. Enesb. ito mahanaove predajeie Fudajl b.ovim hadisima i niihovoj autentiönosti hadiski ekspeni. Ebi-Jahje i Abdullaha izmeduMuhammeda je nepouzdan.G'os[aniLotog.5/38s."""' Lanacprenosilaca b. . Abdur-Rahmana el Kurelijja dovoljan razlog za odbijanje predaje. 2t6ot)/t204 i lbn Sünni. ez-Zubejrje vidio Kadaje predao öovjeka koji je digaosvojeruke i uöio dovuprije selama.1. Druga prekinut b. tvr{tida su prcnosioci lmam Hejsemi raurani u rt-*at'. 440. 10/169 predrie pouzdani. FethulRati. str.ljt}ri ld Jttrt. 15rr str. Lßanul nizan. Muhammedb. 4/34.rlaruhü1. 2tlo8. Za njegaje imam Ahned rekaodaje laZov.t.?esadji. Sulejmankoji osporava miiUenje imamaHejsemija. s/289 i 4136'7.ra. ove tst'V. dkDüt."l5rl Po ovom pitrnju nxjprihvarljivije ie mi:ljenjeimameSafijekoji ograniöeno na ovaj postupak legitimnimsamozbog pouöavanja. smatra najbolje zna. od lbn-Redzeba Viiiei'.rctrukine.uöetihim Ez-Zerkesi glasom.. El-itt. taiinbnt t.E(trt alau t'el. "Ko potomkie. :ll lt) i Tashihuddua. Ll-. dok upotpunjavaju bili ometani oni koji zakasne "Sunnet je rekao: je da se svi zikovi.

"r5a3 U lancu tot tbn-Ebi-Hutiu svom ?eFiru. 2185. sts.Ali b. posredstvom isrogprenosioca. uöio dovu digao bi ruke.Ll-nusni fid-duala. Ebu-Hurejre ka7e:"Poslanik.Metlutim.. l/555. taloder. Jezid b. novotarijom.3.ie disao svojerukenakonselama iueio dow. Es-silsiletus-sahiha. Vidjeti:Alrürnabud. yidjetj: Tefsirut-Kufanit-Äzin. Zejd el-D:udan koji je nepouzdan kod hadiskih struönjaka. i njegovi ashabi dizali svoje ruke nakon namva. '*' Vjdjeü Medamu' ul-Jetava 22t3M. ukazao je na njegovu slabost. Takribut. sallallahu ateihi ve sellem. t4lt3l178ö7.''"' lmam Nevevije u Buharijinoji Mustimovojhadisk.'r'r'U lancuprenosilacä oväga hadisa ima_. 3t41:'4g0 '* Ebr'-Da!ud. Vidjeti: Nasbur-mje. 4D53. I nakonpropisanihnamazä. 2/80/f492. 638/4399.l5a Potimnje lica Dakon dove Potianje lica nakon dove preneseno je u nekoliko hadisa. 2J43 i Kasasul-enbüa. ove predajenisu postedene prigovoraod stranahadiskihstuönjka. AnA_r1g i Daiful-dZania. Citirani hadis nije prisutan u atampanimprimjercima Ibn-Ebi-Hatimovoa !elsira. ali ne spominjedizanje ruku. Seid kaZe: "Kada bi Posladk. 6 86. tt2OO '$ov iajet:renvat-rcaütia-aai^". 1.'"'Ovu predaju. Inaul-eal . '*. zatim bi njima potrao svoje lice. 2n44-145.. a Allah naibolie rna. Ovai "r5'e postupak setretiranovotarijom.kenat. '"" vlatat: A-aZ"*u vitadit. 2}t43g.a Allah najbolje zna. .' vidjeü El-ninhad| b^ss i ELncdimua.-^ ". t t tol. Stalni kolegij za islamsko misionarstvosmatradizanje ruku pri dovi. sallallahu alejhi ve se[em. hadiski struönjakEz-Zejlei i SejhAlbani su ovu predajuocij€nili slabom. Sejh Ibn-Baz tvrdi: "Nije potvrdeno da su postanik. r?haibut.Ahmed.Taberani. zabiljeziojei "DZamiul-bejan. posrojebrojni hadisio opöenirom dizanjuruku pri uöenju dove. . 4j S. Imam Munziri.Vidietl: Fetava islaniiie. Medrtim. od IbnKesta. 3/5r.tehzib. sallalahualeihi ve sellem." imam Taberi u 4l32ll8t2j. po:lfiatt 22t241-Z42thJt.j zbirci o ovoj temi sakupio oko trideset hadisa.

Daifi -da!'nia.? l9l196?. rro]" lice."'5r7 3. 412'15.st 358'Misbatlu. . 4/391'398'Mi.1112.srt. el-Hattab.ib.sallallahualejhi ve sellem.ib.10A92i Es'silsilets'sahilld 2111. t55r Vid. 11569| 214'75'483. El'ttl gtti.zl njepa rekao: ' "lzmilliahadise prenosiocima ipripisuleih pouzdanim rs \tidjeti: El-(l:crhüwtladit.1.f\."r. . 1/368. ts7 vidjeti El ne. Ne. lol403i Takribut-teh.Busiri i sejhAlbani ovu predaju El'ezkar..i L loncuprcnosilacr '-'" Imrm nauci je hrJi. 7128l-282.rekao: "Kada budei uöio dotu dovi sroiim dlanorimt!. 3s8 i Nasbur'raje. Ibn-Abbasprenosi da je Poslanik.Ebu-Hllim. 2/291i Takribut-teh. lll88 .11254.ai.ib.a ima He-mmad po. stL l'15/346.5/145 118.disro svoie ''' b o!ogil hrdi. a kada aavriii Potari njima svoje /ice.El-. Et'kaiiJ' 21118.malraju potpunoni*tarnimr"o tbn Hibban . "" gUu-nuuua.]' ßs0vldieti: zl-rarll'.|n'aul-galil 2ll'79 142' h dii.rnul ialidal' 11343.lwlä. Omer b.imamNevevikazeda u priznatimprimjercimaEI datuniane stoji ova ocjena od imatrlaTirmizije' i Albani 3ts2 Im^m Nevevi'Mubarekfuri vid.koj u nepouzdan isa el Dzuheniel-vc5ili koji "Zovu ga El-Garik (utopljenik) On je dedZdZal kaZe: za njega Hakim (laZac).u(l:fudle l/141. Takribut 's5 Tirmizi. prenosilaca ovoga hadisaima lbn-Lehia i Hali b.haLllt3ota Yldietl Et üreda thi."lsa! U lancu prenosilacaovoga hadisa ima Salih b Hassan el-Ensari el-Basri koji je nepouzdanpo konsenzusuhadiskih i drugi nlegove Imam Buhari.9/26713386 Ä/-'l:d'rid stoji da i Hi*im. l/373/1l8l lmam Ebu-Davud Ebu slabom Vidjeti: I€1l' smatraju Hatim. kaze: (to nrke pn uieniu dove. ne bi ih \putlio prije nego 'ellem.2/'78-1gll48si lbn Madze. 91268.ibttl'ke|ul 7l7l 1 Mi.i' stt 358'Tuhletul E/-1:ldl slabomvidjetii ocÜenili su.jeti:a/i €Jdr. Prenosi laZnehadise od Ibn-DZurejdZi Dzafera b Muhammeda "Nije dozvoljeno koistiti njegove Ibn-Hibban tvrdi: es-Sadika.ie. od innma N-csaije.U nekimprimjercima je imamTirnizi ovu predxjuocijcnioispravflomMedutim.640/1412. Ha5im ez-Zuhri Prvi je rsrr a dÄgi ima anonimnubiografiju nepouzdan. hadis. .l'dttafa l/288' Medineu"eNnid' l/196.t-labn.Nevevi. "Kada bi Poslanik' sallallahu alejhi ve 2.Teh. EI dZettluwt'tadit. teh. I. ahft.jetir I]lrrd:'nrlrrr.tr.!)nul iatidat.vu prcdaju Srt. i Daifin'd:atniQ lna l pa!it.271.2/178'119 rs6 V.djett:rett:it ut t"'nll. Ibn-HadTer slruöniaka.

zbog veöegstepena slabosti.Ako neprisfasno pogledamou lance prenosilacaovih hadisai njihove mahane.2t504. str.r5sz Metlutim.uöio sa ashabima kolektivni zikr./rrcbbani. 2l/300-301. od tbn-Abdus-Setama.Fejdut-kadir.VidJetr.zikr. Subulus-sela||". Abdullaha i Fi rrr-ralcft. kolektivni zikr uveden je u posljednjim godinama slabosti muslimanskogummeta u pojedinim zemljama.str.o tome imamojedan. od od imamaAjnüa.. 227.r556 Naprotiv. . 221304. pojaöavanja iskljuöena moguönost ovih predaja. Abdus-Selam osimpravaneznalica. 421041 Ed-duau vez."1553 Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe:". 134-135. Sejhul-islamlbn-Tejmjjje. sil sil etus ts y idjel: Medtmu ul-fetava. glrr?rdil. sE.sallallahu alejhi ve sellem. ukazujuna utemeljenje ovog postupka u sunnetu. 22/303. A | 44. tss vialei: VeaZnu'ur|ebva. rakoder: Ebu-Davuda. porcd njihove slabosti. ili dvahadisa kojimasenikakone moZe dokaz ivati.Tetaua. pojaöavanjehadisa jednog drugim ima svoje uvjete koje su postavili hadiski struönjaci.339.apotiranje lica nakondove. Ko ieli deraljnije poja5njenje ovog pitanja neka pogleda: Tafühud-daa. potiranje lica nakon nzunaza nema validne osnove u sunnetu Poslanika. potiranje lica nakon namazaje puno manja greSkanego potiranje u sarnomnarnazu.Neki pravnici smatrajuda potira[je lica u namazukvari namaz. salallahu alejhi ve sellem.3l3l5. 1t463 i Es-sahiha.od s€jha Beka b. 334. sl[. kaie: "Niko nema pravo uvoditi nelto r*2 vialeti: Bulugul-meram. uoöiöemo da je. odlbn-Tej. govoreöi o zikru nakon tarnaza. 47. Es-sunenul-kubra.llltjje. srr.242-214."r55a Dakle. srr. Porcd toga. t02.aese[fem" namaza Neki islamski uöenjaci smatraju da ova tri hadisa. niti bilo ko iz odabranihgeneracUa ili islamskih uöenjakakroz dugi niz stoljeöa. je rekao:"Ne potiresvojelice (nakondove) El:Alzz b. 119. od imana Bejhekija i El-l"r/.. kada se umanjio broj uöenih i kada je oslabila islamskavlast. '"' Vidjert El-b"naj". r$' Viaied: rt.l555 Da li sezikri zajedniöki Nije zabiljezen pouzdan nijedan i jasanhadisdaje AllahovPoslanik.

. " . . u. \unnel rs6" zbirkama u hrcliskim zabiliezeno akSama' Ovakav zikr vodi ka spajanju faza i sunneta(kod podne' a Poslanik.je uiemeljen Vidieu:Idrriixd . u najmanju ruku' sadrZeono jasnepotporeu sunnetu Time se. i . jaciji i dZumi) odstupa od zika./xa. s druge strane' napulta izapostavlja slnnet Allahovog je prenesen u Poslanika. I r . Vezano za zajedniöki neke od ovih manjkavostl: spomenuöemo doili u Neki od ovih zikova su djela i rijeöi ljudi. ima svoje manjkavosti.D l v u drJt . o d b b u . ''o' zabranio. 209 * " v . u h a uttitb ' l i / 1 0 r ' o o ß ( r h e t i r ' 'rf l16 S"ä. . . sallallahu alejhi ve sellem' to le jacije i dzume-narnaza). biva ometan takvim vrstamazikra' namaza. koji je legitinrnoöiniti poslije farz-namaza' vremena ali ne öuju njegovu dovu l amirl Dzematlije aminaju za imamom'1553 (sto znaöi: Ällahu.\b j f üv es e f f i f so l [g [. sallallahu afejhi ve sellem' koji hadiskimzbirkama'koga smo ukntko spomenull' najvjerodostojnijim Ako neko od klanjaöa stigne na zadnji rekat ikindije ili sabaha te mu ostaie di naklanja. akiamu. r . o j s tQ r 'o as k n i L o v 2't3 ) \unn-etu Jer od dovs I TikJo!anakonn lnalr. .r ' .innt".1-l!/d. . at[aß u S l .ellem. Potiranielica nakon dove. Med:nt'ttl feto|a' 221229 t5" ili.l""l alejhive se1lem roslanika'sallallahu u sunnetr'r f""t'p^li .\tr. t5t1\idieri. sallallahualejhi ve sellem' sftogoje zabranioometanjeklanjaöa Poslanik. poslije namaza'nte Poslanikov' sallallahu r':' Uaenje El Fltihe nalon \vegr logr nUe aleihi ve .str'4'15 . .tlioi!) toZ" se nakon zavr5enecjeline u dovi ili onogaStose trazi.:'ooz u'a'tnu ut lctotü 22lslui rdrlr'l'"J-d4" lsmVidjeti:?arrir{.. u brojnim hadisima.kao ito smo prethodnopojasnili' Na taj naöin se ometajui oni koji Zelezikriti zxsebno' pravog Time se (na podne. " ' . oslmonogxslrr\e navodiu ' ' do/!olio nle lo vjeru_ I Allah !e to cmrlrau\cdenimstrrrima u Svaki postupak u obredoslovljima' koji nema osnove-u rjelskim zikr izvorima. . a nisu kao talivi sto nema ispravnimpravnim izvorima' ili.

duZnisu za dotiöni postupak donijeti validan argument. sallallahu alejhi ve sellem.'74 Imam Ibn-HadädzkaZe:"Treba zabraniti zajedniökezikrove prije ili jer senjimaometaju poslijenamaza. lO4.Takvo nestonije potvrdenood Poslanika. niti njegoviashabi. tffi Vidien: ns-sunenuvel-mubtedeat."r56s Stalni kolegij za islamsko misionarstvo(El-ledZnetud-däime) kaie: "Imamkoji dovi nakonnamaza a muktedije aminaju. str. sallallahu alejhive sellem.r563 Sejh Ali Mahfuz kaZe: "Klasiöni zajedniöki zikr nakon namazaje pogdnanovotarija. tffi v idiet: Fetawl-Iedirend-d. sts. lb0. v 7| lo3. znol .Tako nesto nije öinio Poslanik. ili svih skupa. str."1568 '16lNa traju ovogajetaimaposebno poglav|eo ovomprtanlu. dignutih ili nedignutih ruku. AbdullahEbu-Zejd kaZe: zik povi3enim ili prigudenimglasom. napustiti ovu novotariju i slijeditisunnet. "" v ddJeE: l\lahul-ncsodaid. u protivnom se takav postupak smatraniitavnim. sunnetu. .i El-ibda. smatra se novotarijom u vjeri. Duinostje svakogmuslimana koji slijedi Poslanika. Sunnetje uöiti zik tihim glasom i zasebno."rs6' Poznati hanefijski uöenjak EFTehanevi tvrdi da je zajedniöki zikr nakon namazazabranjena(haram) novotarija. r# Vidieti. | | | i EI-nesdaidu Jil-islan. 7| lOO. ljudi.284. t34. a i u drugimvremenima. ts61 iitett Feta|al-Iedinend-d. buduöi da nema validne osnove u Poslanikovom.aine. Selim kaie: "Zajedniöki zikr nakon namazaje ra3irena novotarija. niti ashaba."l5s "Zajedniöki SejhBek b. bilo da zikre svi kolektivno ili slu5ajujednog od prisumih. od Hajniddina 'K3 viatett tataus-sunen.sallallahualejhi ve sellem. od AnE'ia Selima. smaha se novotarijom. r$5 vidiet: Tashihud-dua" str."r567 Sejh Amr b."rsuu Na drugom mjestu stalni kolegij tvrdi: "Dova nakon namazasa podignutim rukama od stmne imama ili muktedija. sü. sallallahu alejhive settem.Aime.

1s6e pitanii govoiidena Sudnjem "ts7j (ztkt). Et-kaiiJ. 9/366367/l'186.ibul'kemal.i ne ostarüajte ga alejhi ve sellem.2/359/3368 Imam Nevevi. idjerl: a on nepouzda el Kufi.i.Vidjetii Äl'miikah' 2n16. Siin Albrn.rekavöijojda kaze: kolpica.i' e ar.'s?' alejhi ve sellem' sallallahu U jednoj predajistoji da je Vjerovjesnik.i Njegovih . Ibn Ebi-Sejbe. ukäzali na slabost Ulls Ova predajaima i vidieri: Es'silsiletud'daife' mealu slabehadise. 141i Siradaul-muttekin.aaostanifupog.Sejh Albäni gaje ovogahädisa.Pouöiojuje onome Ät :t Jr iel" "Slavljett neka je Allah onoliko pLtta koliki je bro. Vidjeti: TuhJetul'ahvzi9l43l.ie prenosilac srt 433 str.a to . l/280/1330i Beiheki. Abdu-lbniHumejd. "" ti'*iri. 21316 i Sahihul d:ani&.a.299.. jer öe prsti biti im ie rekaoda zikre na prste.iteui-n. Hakim. Propis zikra tespihom 27 5t Podstiöuöi Zene na spominjanjeUzviSenog Allaha' Poslanik. kako zikri sa öetirihiljade vidio Safijju. 314'tr r'0 Ovajdodätak od Aise(mevküfen)Vidjeli: El'"itai. Neilul' l1472' Hulßatul ahkattt Vidjeti: dobrom Ibn-Hadzefje smatraju Nevevii 1Et-kavluln"rir. BtJh^r1 \t Ettarih l-kebn 8/23212831. El'dZerhü je 191213' Teh. su 2/l 19 lmamTirmizi-i Mubarekfuri Takribut'teh. n.sallallahu ruke. Sahihut-Tirmi.Munziri i Askalani ah\''i ovu Dredriu . gll}4 1O5.31111 '57'glu-oavud.ib.'mariiu dohrom VidieriHutasatl ahkdtttll4l\' Tühldul gl3ol r t7-sit. 1/280/1329. u drusojpredaji ima potporu 2l'753 i Sahih 'da6.afejk pesefusalla[[afru Slojsa.SUBHANALLAHI ADEDE HALKIHI'' 1s6' sbu-Dauua. sr je svrsraomedu ljerodl''rojne hadise.zikrio je na prste desne Allahov Poslanik.nia.to. Sahihu. y wt-tadil.u lÄncuprenosilaca smaträju ispravnom. Tashihud-dua. gl+:o-+:tl:S54. ostavljttjuti tfine nilost äodaju:-".(edna od njegovihsupruga) je ito boljeod toga.Tintti. Irnam pr€daju ispravnom' smatraju i Sujuti ovu Imam Zehebi Hakim.r.31203. 2/410/1568. str. sallallahu ImamTirmizi i drugiovoj predaji dinu. aleihi ve sellem. 21753. Tinnizi. . 2ll16. lt32l2008 Imam Hakim i Zehebiovu predaju ima Hasimb Seid ove predaje Medutim.. svrstao koji se zove Kinane mevla Safijje Vidjeti: drugu slabost. 1/73212007.. rrae.2/16311655.

VE LA ILAIIE ILLELLAHU.r' u|.-e. prenosilacaove predajenalazi se 5ll5l7o29.llL.Mudutim. :r . U lancu pr€nosilacaovoga hadisa ima prenosilacHuzejme i prenosi od AiSe bint Sad b Ebivekkas.HAMDU LILLAHI.'"-a\. EbiHelel kome se poremeilo pam6enje.TKE. isto toliko.ib. 4' 1. nebesima.r J. :.'. U drugoj predaji stoji da je usao kod jedne od Zena dok je tespihal4 "Pouöitu te onome ito je brojeöi na Spice ili kamenöide.'tabejr]niü Ed-dua. H.itit i. ' . ato je nepoznato kod uöenjaka hadisa Vidjeti: MizMüI-indaL 2144012510. MISLE zAr. citirad hadis smatrajudobrim. 31158411738. i .:. EKBERU. u lancu Prenosilaca nepouzdan.1$ i. rsla oejten. Poredtoga.r' I P t )-rt d} Jr J: *1":r' rc+i . i .ur-tj. \:' it. l i . "Slavljen neka je Allah toliko puta koliko ie stvorio stvorenit na je (isto toliki broj puta| Altah najveöi Zenlji i izmedu njih..u lal-€'cu Abdus-Samedb.. Nema moöi osimsa Allahom. ADEDE MA FIL-ERDI.. MA BEJNE ADEDE SUBHANELLAHI VALLAHU SUBHANELLAHI ADEDE MA HUVE HALIKTIN. UZ98-299.t. 4. MISLE ZALIKE. .l' ."t513 . MISLE ZALIKE. u. Imam Tirmizi i Begavi 114241602. VEL.Harun b Mensur' Prvi je ove a za drugogje reöenoda je lazov. .aza ve sellem. sallalahualejhi ve sellem.kako to spominje prenosilaca imam Almed.d r.alnAIIahu isto toliko. Nemaboga osimAllaha. J. Bejhekrü Suabul'inanu.!r Jf'* s. isti broj puta.. pa joj je rekao: lalcie i bolje od toga.ti.i. llll} I Tashihud-dua. 416111279.'t lt rrut. l/35911712. ova predaja se ne razlikuje od njoj prethodne. VE LA HAVLE VE LA KIJWETE ILLA BILLAHIL-ALIJJIL-AZIM. BeE vi. n32-13312009. smatra Sejh Albani ovu PredaJu predajeimaju jos tri nepoznata apohifnom. sil. Mosa el-Hasimi i Muhanrned b. Er-sißiletud-daife.'g Si ^\: . MISLE ZALIKE.str.tKE. D ga mahana ovoga lanca je Seid b.t v: . H^kim." u kome se vezano za ovo pitanje öestose spominje apokifni hadis"Lijep li je pripisujePosfaniku. \'E ADEDE MA IIALEKA SUBIIANELLAHI VE ZN. U dmgoj .' (' tG ^i)\ :. 143-144 i SirudLul-muft ekin.ram. Reci: t j -. Hakim i Zehebi su se slozili na isFavnosti ovoga hadisa. . r uusneduL-fudevs. 432. .da je rek^oi ztkr tesDthom! '"'" Titß'ia| 10/13-14/3568.'riL. 166. prenosioca.r. Vidjeti: Taknbufteh. Tashihud-dua.str. : J l. Tahnru tuknbittehzib. Vidjeti.SUBHANALLAHI HALEKA FIS-SEMAI.

ve sellem. On im odgovori: illallah)i tespihe " da se vasadobradjela neöezaboraviti Potomim reöe: vam garantujem "Teskoti se. Vidjetii t/ trld. nikxkvo dobro. 153.latuhin.sallallahu alejhi ve sellem. ja (subhanellah).ja od Muhamneda Sabbaha Yidjeri Ma d:ac. sujo5 uvijek i posude Zivih meduvama!Njegovaodjeöa sellem. sallallahu navodise da jc Poslanik. sallallahu Muhammedov.o slabosti lbn-EbiSejbc.täkoderapokriiDoj. osudujeposlupkekoje nijc i t/el Kunubi.udmrzioprebroiavonie predaji U drupoj ' poiinlena dobradjela '' govorioje: Zar se t. 183.1s76 (ashaba)Poslanika.rcnu. . lancem '57'Ibn Ebi Sejbe. 128ß639.38/21.'"' lancima nepouzdanim Hadiski autoritetibiljeZeda je Ibn-Mesuduiao u jednu dZamijui pa ih je upitao koji zikre na kamenöiöe.r {llahu prebauulu lbrahimen-Nehaikoji ujednoprenosicitiranupredajuod lbn-Mesuda' alejhi ve sellem.tu.2139.t. gadao svedok ih nije istjerao kamenöidima spominje da ih je Ibn-Mesud "Uveli ste ruZnunovotalju. mu. Preneseno viie vjerodoslojnih alejhi ve sellcm praktikovao sallauahu Poslanik.U ovomesmisluprenose ovih predaja t/16417669 i 7657.l'dtife. srr.rispravnnn iancem 2/16.sa[[affafru afejfr.2/163/1656 'lasllihud-dxn.ika.1L-kebir. 60/52.ali Zikr na sliöan naöin prene-sen prenosilaca. Muhammed nalazise Abdullah ovosahadisa iatidal.Et silsil?trtd'daife se predaje od Omerai Aiie koje je zabiljezn) str. str.ipe aosfanifunog. zatekao skupine üudi u halkama ita to öine?Rekli su da broie tekbire(Allahu Ekber) tahlile (la ilahe "Brojte svojegrijehe. t81 E|nt dua. str.td.str.rmo onih koji iele clobrorli grijese. sallallahualejhi ve se lahko uprcpaltavas!Evo vam Poslanikovih.o ummete kako alejhi ve sellem. ili otvarate vmta Rekli su: "Ne Zelimo osim dobro. Mi. Dz\ndZani zikrio na kamcnöide. prenosilaca.a.fil bi. -169.u lancina prenosilaca Ibn-Ebi-Sejbe. sr(. cniJid '575 je u djelimx: ovih predajakazivano 1665. je u kojima IbD Mesrd verÜa imaiu mahme. naukänisu vidjeli 48 3/47 | ts62 \ Es'silsit. Spojstpa v{- 27 a. ll4ll-49/2M i Taberani. ashaba je bolji od ummeta Takomi onogau öijoj ruci mojaduia.ul V. predaji. uöeniji oi ashaba /ikJx-i selaZedajc lbn Me. je i od skupine ashaba. 9/ "'* tun-veaoalu bida.djerl: E|4rc. hadis i hadiska Kudami od kogr b."1573 sallallahu alejhi Posla. 436-119i re6Zeli im lbn Mesurlukazati na blizinuposlanstva ts7'narlmi u Es-su. prenosilaca str' 68 U lancu I Tatih D:u/d:dn.v7666. dua l/117 i Tasllillud prenosilaca.lbn-Veddah ''Koliko je .fu 31180 ." Ibn-Mesudim reÖe: zablude?1" r'-. 16'7 Simdtul4 uttcki. kao da ste potom im je rekao: iz dZamije.Medulim.saprckinutim pr€nosilaca. sa ispravnimlancem 9/12718636.Le. vi ili ste tu. s.

2t316| Et nev\ua tfkhijj?. Medutim. sallallahu alejhive sellem. od lbn-Tejmijie. Kada je Muavija predaoselam Ibn_Ebi_ Huvarajeustao da klanjasunnete na isrommjestugdjeje ktanjaodZumu. EL bahrurraik. narcdio nam je da ne spajamo namaz sa namazom prenosise da ie dok ne5to ne ptogovorimo ili ne izidemo. dakako slabih predaja.'. lnt 3. 't" Uu"Urn.r533 Propis klanjanja sunneta neposredno poslüefarz-tramaza Prenosi se od Ibn-Ebi-Huvara da je klanjao dzumu_nanaz za Muavijom b. 247. 2/t641669.Neöini vise ono Stosi uöinio. islarnski uöenjaci su sloZni da je zikr na prste bolji i preöi i da je tako postupao AllahovPoslanik.Ka2uda ie analogno zilru sa 3picama i kamenöiiima dozvoljeno zikr-iti respihom..28180/16866. poslanik. . da spajai dzumu-namaz sa drugim namazom. "" \idjedü M?danuul-futava. tj. Ebu-Davud. vei ih je uputioi ukazao im na bolje od toga. 22/297.6i t4l-142l8äj. 2131. U192. t9l315. sallallahualejhi ve sellem.Ibn_Huzejme.Sjedi. Nejlul-cvtar.rd-daife. Neitul-evtar. I/20c/sq9. Sahihut-')abil str. 2ß16-317 i Tuhfetutahvezi. '.Muavija ga je pozvaoi rekaomu: .l0ll). 4/2sa.Haiijetut-Tahtayt lt2r3.Aviut-nabud. t/t8t/t8ö?. tffi Vidierl: MedZnü'ul-fetat a..vesellet4 namaza branio je svojoj köeri^dapomaZeZenama koje su prele konce za tespihe na koje bi tespihali. rs Ibn-EbiSejbe. Nakon toga. Ebu_Jata..sadobrimtancem prenosrlaca.ry12. Omer mu reöe:. Ebi-Sufjanom.is3' naroiito ako se klanjaö plaii da öe se prcbrojati u zikru na prste. r3t342-3$n356. IU2A4. vidi da Allahov Poslanik.uistinu sljedbenici Knjige (ädovi i k5öani) uniötenisu jer nisu pravili pauzu izmedunamazä. nakonselama Vidjevsi ga Staöini.r534 jedafl eovjekustaoda klanjaneposredno jkindiie_namazi.^. sallallahu alejhi ve sellem.3t249t5534. . Hariietut-Tahtavi. Alrmed. Taberani.Vidieti: Er-rih €r.'..r53o Neki uöenjaci kaZu da se iz ovih. nije osudio postupakovih Zena.r532 "Kada Sejh Albani kaZe: u korijtenju tespihane bi bilo drugemahane osimnapuitanje sunneta onobi bilo dovoljnokaopogrda. Abdlll-Rezzak.22t29i.

sr. 'ht. slr. . Omerkie: Poslijed)ume-namrza "' dvc rekale kuie bi klanjao ne bi klanjaodok se ne vrrli kuci.allallahu alejhi re 'ellem. 6/57-58181.pa gaje vidio öovjeka da Urnja na mjesru 'oo l/ citiranc gumuo i upitao: Zi-r ldanja.sallallahualejhi ve sellem. I / 142i sejhAlb ^ni u Es-silsitetus'sahiha isnrrvnom ovuorediiu suuciienili Isb EbuDavud.Hakim. sallallahu alejhi ve sellem: u noioj d:afiiji.rncem str. '$7 B. Muslin. Poslanik.veö je dovoljno neito progovoriti ili pomjeriti se. lmam Büsiri \ Misabihu. u tl-n?d:. l6313l Buhari.a farza). o\u tredrnre.6/56177. volim Hanjati u njoj viie nego u d:amiji' L'sin1 propiianih (fatz) namazi.84n044."lseo "Sunnet je rastaviti propisane od Sejhul islam Ibn-Tejmijje kaze: dobrovoljnih namazä. 1/403/993. Muslrm. saispravnim i Muslim. Beihctc. razdvojiti obavezni namaz od dobrovoljnog samo zikom. Sabit prenosi sljedeöi hadis "Numaa öot'jeka u Allahovog Poslanika. ImamHejsemi 6/105 ' SejhSejj id Sabiku rt&rr s(nll€. l3/10?1166. 2/43213973 Abdur-Rezzak' Bcjheki. ö/1. iako je 1o najbolji oblik razdvajanja. osim proPisallog (tJ' njegovojkuöi je bolii otl namaz. u ispravnim predajama da je zabranio spajanje namaza sa '535 Awamc)' Ebu-Jala' 2/66/999(Muhammed Ebu-Davüd. sine Hattabov. Kod "Klanjajte u Allahov Poslanik. Ahmed. str."'5ae Zejd b.udladle t/444' kaze: Lanac je ispravan."tsse pitao Poslanika."a. tttt lbn-Maaz. sallallahu alejhi ve sellem."Sejh Albani je ovu predajuocijenio vierodostoinom prenosilaca v idieri: l rwul Pal il.27aI Poslanik.Ul40/ll4l.da li je bolji namazu kuöi ili "Zar ne vitLii da je moja kuia najbliia u dZarniji. 2/871/3046.. sallallahu alejhi ve sellem. dzumu aeliri rekatr?l predajejasno se zakljuöuje da ovaj öovjek nije pravio pauzu poslije Iz lbn-Ebi-Huvarave verzije vidimo da nrje obavezno dZume-namaza.'. pa mu je odgovorio: diamii|ll Uprkos tome. a ne öinite ih kaburovima.rr'l SeihAlbdnr l/341/5c45. S druge snane.. tj.jer se prenosi od Poslanika. t5'0Ebu'-Dävud.sallallahualejhi ve sellem. odobrio je ovaj Omerov postupak' "DoDro si postupio.brojni su hadisi koji podstiöu na klanjanje sunnetau kuöi. napustiti mjesto na kome se klanjao obavezni namaz."\535 Jednom je lbn-Omer rekavii: gdjeje klanjaodzumu namar. 202/937.hari. 21190. 15sBuhari.rn. 107/432.. rekao je: je prilike Ibn-Sad Jedne svojim kutama. str. Ibn.t127. "Prenosioci poüzdani predaje su ove kaze: 2/489. 16/s30/23015. ovomebiljc'e: pl€nosilaca SliöDo l.11/882.

rl. Imam Ibn Kanan i Sejh Albani su ovu predaJuocijenili ispravnom. t525n24b. Malik b.2q11-. relao "Zene . "-' 8uh. 8/t49/4694. Mudrostovih propisaAllah najboljezna.satür. soffa[[4fru a[ejfüoese[[an. Darekutni. odtbnusejmina.rr. naibolie zna. srr. 6/860863i EI.-2Bo -&gwg. ali ono Stose zakliuöuie jesteda je zabrana dosla da se ne pomije(a oba\ezno sa dobrovoliniÄ. I /338-339/1296. sallallahu alejhi ve sellem. neie klanjati ni far. razlikuje od nu-uru Zen".1'. sallallahu alejhive sellem. Ehü-t^t^.Et-anJzh fr b.Termiüe. 'illl -Trmi/i- \un?ü.15e2 Citirani hadisje opieg karrkrera i vrjjedi ra svakogmusiimana i muslimirnku.. osim ako izmedunjih neito progovoriili sepomjeris mjesta.ra\iti dobrovoljne namaTe od propisanih nakoi selama.u D a v u d t."r5et Iz navedenih dokaza vidimo da ie sunnei ra. yr"i.rri..7? 79. Nemai\pravnih dokaza u Kur'anu iSunneru koji upucuju da se namaz mu5karca..od tbn.'"'L drugom hadisu Poslanik./.t/138.oB/2|]. .. r'.Vjdjeri: Kerfurhafa. rekao: "Klanjajte onako kako vidite mene da klania. rtr rL JvU.d. S obzirom na ovo. poslanik. 1/24a.Sliöno ie sa .. Suprorno bi bilo samo al<o bi dosao dolaz koji mijenja ovo prarilo. srr. a izmealu je mjesec ovadvadana je ramazan koji obaveia posriti. \rr. Nemarazlike izmealu namazamuskarcai iene S\ e (lo smospomenuli od abdestä do zikravriiedikakoza muikarca lakoi /a zenu."t"' Dalle. ne osvröuöise na zabranuAllahova poslanika. namazä dok sunnele prije [arzaod farz-namaza razdvajaikamet. a Uzviseni Allah.niikah.u *pamii ljutli. Es sitsitetus sahihd.qhmed 18/158/26073. vbsi sitttus. i koji pobijajuratvo miöljenje. oöita je greSkaklanjaöakoji spijaju sunn"L .I t Ftnnulrcdu. s7.ne posrise /adnjidan labana posrom nili prvi dan sevvala. posroje dokazikoji ukazuju suprolno lom.u selamomfarz-namaza.lFri:ndrl. \aproriv. / 3 o q _ 4 0 0 / 2 . po svojoj formi. I/202/t25J.namazo namazom._ ali je ipak neophodno razdvojitiobavezno od dobrovoljnog.r)r-2)d. l/l4l I42lltJ. lfarz. Neki klanjaöi iz velikeljubavjpremanamazu kaTuda alo ne llaniaiu sunnete. el-Huvejris je prenosi da sailailahu ilejhi ve sellem. za njih vrijedeisli serijarrkj Je: Fi \ i. Nemasumnje da je po2eljno llanjarisve sunnete. Darimi.

ibul-ke xthr.s|J. l b n . . x l .. ' a r r .q.l. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk.u . Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c . stt 258. Vidjetil El neduud. Et telhisul-lxlbit.rez!i1r.'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem.: Etrmhnlla. 1ao viüer|.r\.""' Smi.q 3 . 21115 i E! silsil?tttd'daife. stojidaje Poslanik..rni. r I e u t . r l l e ^ r . El ürL.e od UmmuDerde. '5o"tun-t ur-sqoe1 .cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' .a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c. k l j ü . 2gya propisikao za muikarce. preno\ilxcr Ahdulhh b.'inrte s. l b n . ^ J q D ..ll{lqrlooruce|lroirie. dr je . ' r ..' ' + r ' ls*V.t t t ' .r/rrl Ba'i. ntuoöitou pogledu:rukua. . izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene.11299l0o."'r I tbt. u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na. zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b..i muikarec. 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda. n i Jo v e r e f / i i c '*'. l l . r.lmed u t:t Desail . mh a J r .l . El-d:c|henoi ü?kiij.ur.El d!. tel Via"ieri::: Zl. otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ .11D Teh.'hr'n. rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04. Orner imc rs's vidieti: F.H a / m . str.iediläu n-tmg/u Prcno.uuti*r l. l { ^ .r.od lbn-Dekika.L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne. r s s V i t r e r r : t h r r .voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim. 221465.äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje."t. 1/391.'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi .2.nuru..tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b . 3/. l u F R e / / J t J r . 4/122.q.Juskupite kojesu Llrnjale. )i I I t t t t i t u ß . . e j m i n i .J14-Jl). .1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789.:d.2l315. "uB u h ' " ."l:u' ' ljuJi. 31109. . / ' : 1 . l/305. l 8 l ! m u . r .sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog.S e i o i" l l i .r/ed!. I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca. r@Belhek. l r u g i . p 1 1 r r r rIr nh . 2 .105-106i:l/-195.em prenosilaca.Hrn/lhnHJJ/.b 5 .l r l r l r r5F ch bi c l 2 r .dlell: L/-J. Hati el-Vederri.f r ' . : c n i 1 ' .tul ahkd. 1 ' t r ( n o r l i ( r . I/rl.:ünk.. Medutim. Ehrtd:taa. J l c d : rI u d . sa ispravninl lan. r " l"b n . yidjer. r e m o c u i n '* r l ' ' i .n r . . Ibn ^. Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i .. ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene).etltanntttkijj. i r n Ji. i?hkan4 KI.d. 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa.l. ?'erÄül-Bdri.osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az.on bi se odnosio na. Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr. E n e . U22-23. r ' 1 ' r ' .

a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c.od lbn-Dekika.'inrte s. / ' : 1 .. Orner imc rs's vidieti: F.J14-Jl).:d. Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr. El ürL.El d!.b 5 . Hati el-Vederri. mh a J r . r s s V i t r e r r : t h r r . stt 258.q.e od UmmuDerde. ' r .i muikarec.11D Teh. 21115 i E! silsil?tttd'daife. ^ J q D . l { ^ . . Ehrtd:taa.q.:ünk.uuti*r l. r.Hrn/lhnHJJ/. 31109.105-106i:l/-195. stojidaje Poslanik. p 1 1 r r r rIr nh . E n e . "uB u h ' " . Et telhisul-lxlbit. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk. Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c .t t t ' ..sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog. 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda. 221465. dr je .. zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b.dlell: L/-J.l .. r@Belhek.cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' .ibul-ke xthr. : c n i 1 ' . J l c d : rI u d .voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim.1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789. r I e u t . preno\ilxcr Ahdulhh b. I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca. r ' 1 ' r ' .'hr'n.: Etrmhnlla. . ' a r r .ll{lqrlooruce|lroirie. izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene. tel Via"ieri::: Zl. yidjer.rez!i1r.tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b . str. ntuoöitou pogledu:rukua. Medutim.l...etltanntttkijj.l.s|J. Vidjetil El neduud.lmed u t:t Desail . 1/391.2.' ' + r ' ls*V.osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az. sa ispravninl lan. Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i .S e i o i" l l i . . r l l e ^ r . 4/122. . 1ao viüer|. otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ .ur.rni. I/rl. U22-23.r\. l b n .n r .""' Smi. 2gya propisikao za muikarce. l b n . )i I I t t t t i t u ß . l l . Ibn ^. e j m i n i .H a / m . 3/. . x l . El-d:c|henoi ü?kiij. l/305.r/rrl Ba'i.d.l r l r l r r5F ch bi c l 2 r .'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi .'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem.L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne.iediläu n-tmg/u Prcno.2l315. 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa."'r I tbt.u .on bi se odnosio na.. rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04.r/ed!.tul ahkd. '5o"tun-t ur-sqoe1 . r e m o c u i n '* r l ' ' i . u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na. k l j ü . 2 . n i Jo v e r e f / i i c '*'.äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje.Juskupite kojesu Llrnjale.em prenosilaca.. l u F R e / / J t J r . ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene)."t. l 8 l ! m u . ?'erÄül-Bdri. i?hkan4 KI. r . . r " l"b n .11299l0o. l r u g i . i r n Ji.q 3 .r."l:u' ' ljuJi.f r ' .nuru. 1 ' t r ( n o r l i ( r .

1/24212?78. 5 1286. . 411341441. str. nakon sto je upitan o namazu Zene. Lanac prenosilacaove predajeje prekinut.l66Takoder. zabranioje Zenarna ljudi. Vidjeti: Tenkihul-ke lam.) znaöenja '* Vitiea: rd-du4". El-medzruhin.j€r Bukejr b. str. ELkanil.nepouzdan.a Allah Uzvi5eni. 51. a to je prenosioc koji se zove Ebu-Ishak. Ova predaja ima drugu mahanu.r61riz istog tuzloga. 3O2. dok klanjaju iza njih. sallallahu prije da diZu svoje glave sa sedZde alejhi ve sellem. ali je spoma njela vjerodostojnost. od Abdur-Rezzaku i El-nusanef. El-nedZmhia U6. g3t362. 791281. Abdullah el-Esedidz nije öuo od Ibn-Abbasa. Poslanik. S druge strane. bole. tM vidjet El-musanef. od Ibn-Ebi-Sejbe. na sto aludiraiu broini hadisi.n. 11242-?r'3. "t . Hlbbam i Tehzibut-tehzib. 6/105." (Prijevod Hud. tott Boh*i. a uspjeh moj je od Ällaha.a neki ga smatraju larovom. 4/134 i Fethul-Bad 2n2. 4ll5 | -152.sallallahualejhi ve sellem. od Alije se navodi Fedaja koja ukazuje na razliku izmedu namaza muSkarca i Zene. tl-"r. slabe. lll44-145. od Ibnll 169.er.tar. Ovim bismo priveli kaju ovo skronmodjelo.je du tene klanjaju u svojin kuöam4 daleko od pogleda tudi. rffi lbn-tui-Sejbe. Vidjeti: ts-.3na. str. 88.rtim.3/138-141. "t-. od Ebu-Davuda.r610 poZudakod onih koji je gledaju. totoMed.325. od imama Nesaije. UlO]. 'Ja samo äelim da uöinim dobro koliko mogu. Tehzibut-khzib. Et-takrib.l@e Iz ove. Abdullah el-Eaver koji je nepouzdan. zbog komentaraove Fedaje vidjeti: E! ninhadZ. koje je trettualonamaz Poslanika. Vidjeti: El-dlerhu vettadil. opet."1@3Sliöno ovome navodi se i od nekih ispravnih prethodnika.4/r4r. El-kanil.M\slim.l6o Jedanod dokazakojim se sluZeovi uöenjacisu rijeöi je.Ispravnou njemu je od Uzvisenog Allaha.Ibn-AbbasoveFedaje nazire se opreönost sa hadisima Poslanika.r/222. koji nisu pravili muskarca i zene razlikuizmedunamaza izuzeti namazZeneu odjeöikoja bi mogla otkdti Ovdje je neophodno neStood njenog tijela (mimo lica i Saka). sallallahu alejhi ve sellem.od Abdulaha i El-nesail. A185. El"mesail. Mizßnulitidal. najbolje zna. U lancu prenosilacaove predajeima Haris b. odgovorio: Ibn-Abbasa kada "skupice se. ili postoji moguönost daje onda öe skupiti svoje tijelo u namazuda se ne izazove ljudi vide. 1tu2t2777. 1o3Ibn-Ebi-S€jbe.

RABBIL.) {Hrp"#frHWJA s€& . praydam ne s€b€.) moj smiluje.ALEMIN!'' znaöenja Junus." (Prijevodznaöenja asaposljednjadovaje: Allahu.je od mene i molim Mlostivog Gospodara Pogre3no da mi oprosti. 53. 10. zaist duia navodi na zlo. Gospodaru svih svjetova!" IIAMDU LILLAHI. osim one kojoj se jusuf.

-ä."*4u. Amin! mr.lu. Semira Imamovida Svaka hvala i zahvala pripada Uzviienom Allahu. 26. kadaje pisana rijeö na naöem jeziku u pitanju.jelida klanjam.bezobzimna to da lije njihovomiiljenjeu datompitanjuocijenio jaöim ili.Sroi odgovara renomeu onih koji oZivljava. a moZemoreöi da je i svojevrstankomentarposiaaikovih..u ut":ti ve sellem.koz navodenje_i komentar misljenja islamsühklasika. autentiönüom i izvomUom.-Sunnet. H. ito trJba da buae Änova svatome onome koji ieli predstaviti islamu njegovom izvomom svjetlu iupoznati ljude sa Poslanikovom. upise ga metluonekoji su rjeöjui djelompomogliposlanikov. Autor se koristio velikim brojem klasiönih i novijih djela. g. Knjiga 'Svojsrua poslanikovog namaza.Sunnel.d. dzelle lenuhu.pripadnika razliöitih pravnih skola. Safeta Kuduzoviöa.slabijim. sallallahu alejhi u".Onaje prvo opseznüe ajelo t<oje Letä svapitaniau vezi sa formomPoslanikovog. i _ neka je mL i spasna posljednjeg poslanika. tabiina. i olaksa put ka Dzennetu. sallallahu alejhive sellem. podari mu snaie. rijeöi: "Klanjajte onako kako ste menevid. i prvih I poznlh gene." autor.lüepog i korektnogodnoia i tolerancije. Sto knjigu öini relevantnijom.. pokazao visok stepenpostovanjaprema svima njima. jei je on paradigma dobra. toji tretiraju ovu izrazito vaLnu temu. promovisu i afirmisuPoslanikov.iIJ njoj po prvi pur imamo pritiku öitati detaljanpregledizvoda i ocjenesvih hadisa. da primi njegovtrud. a\tora InI. Ne moguse ot"ti utirä da. sallallahu alejhi ve seliem. Molim UzviienogAltaha. SemirImamoviö 10.Fedaja i izjava ashaba.Muhammeda. znanja i mudrosti. prenose. sallallatrualejhi ve sellem. god. maj 2OO7 .U"m. sallallahu alejhive sellem. prakrom.umadel-ula 1428. *[unuf. n..dzelleSenuhu.a samim time i Njegovu vjeru.. Bugojno .jedinstvena je po mnogoeemu.Recenzija mr.

u njemu njegovduh i prepoznati Kuduzoviö.aAos[aniknog.Svojstva pred sobom. jednu veoma a da u njegovimdjelima ne prcpoznamo Ne moZemo a to je nauönipdstup. znaöajnu karalteristiku. Ako se nikadau historiji nije dogodiloto da mladi izvrii recenziju ne upuöuje Medutim. tajenja odredenim djelima. magistarSafet rekohpreporodu. kvalitetukoz nekoliko djela koja imate namaza". moze koja se.. pisanju usporedilis pristupompoznatihsavremenih u itavile. Poslanika. ondase to.sada starijeg. kurra hafiza Rijeö-dvijerecenzenta prof.sa[fallafru afejLive sefd Spojsn. sallallahu .Najme. je je od bilo pitanjunadmasuje ga. Jednaod njih zasigumo prevodenja islamske literature. Metod kog autor koristio daleko smoda pravnojikoli ili uöenjakuSvjedoci pristrasnosti odredenoj kakve prepoznati u Zalost. nam 424 izvora.ponekad i razlogom Temakoju hetira ova studijajedna je od najvazniiihza svakoga muslimana koji Zeli ispmvnopraktikovativjeru i slijediti sunnet. koju alejhi ve sellern.kako Jedan od pisaca zasigumoje i nai brat.Allahovom.ne sallallahu pretpostavljajuöi u tome pogledu nikoga nad Poslanikom. !ejh. Muhammeda.neka Zahvala Uzvisenom sallallahu alejhive sellem. Imali smo priliku upoznati je je i studija a od kojih napisao.veö na skomnost i poniznost godina veö nekih desetak prostori nale zemlje dZelleianuhu. na znanjemladeg. na stotine napisane suili prevedene koji su pisali svojim peromi doprinjeliovom. evo. starijem. öesto budeIazlogom sinboliökog tumaöenja njihovog a istinizavolju. alim. u proteklih deset:tkgodina knjiga. Ako bismo ovaj pdstup govorio kakavom uvjerili uöenjaka. Dievada Golosa. ve sellem. voljom kroz koji semanifestuie islamskipreporod kontinuiran i rastudi svjedoöe je preporodna polju pisanjai r^znefome. posebno u ovomedje1u.ta öinjenica dogada. alejhi . kada su neki detaUi bismose da za njim nimalone zaostaje. 2g5t je mir i spas na posljednjeg pripada Allahu. Poslanikovog.najbolje daje za pisanje ove studijekoristeno einjenica je nauönom pristupurteö. na veliku slijepa pristrasnost dokaza neistomisljenika.

savjetujem svoju braöu muslimanime i islamskuomladinu da knjigu mnogo öitaju i pomno studiraju.. imame.A ovom bih pdlikom pozvaoi braöudaije. Na kaju. rnr. pa i 5ire. I kadaje ü pitanju doprinosislamskoj idejnoj baitini odgovomotvrdim da ovaj udzbenik zauzimarelevantnomjesto i ulogu. Studüa ima posebnu vaznost kada je u pitanje nase. maj2OO1 . posebno iz oblastifikha i hadisa. Allah ga saöuvao. molim Svemoguöeg Allaha da obilno nagradina5egbüta. boönjaöko naslijede na polju vjerske misli. god. Naii su uöenjaciiza sebeostavili veliki broj djela iz oblastifikha i hadisa. nakon öeganam ukazujena koje od tih misljenjaupuöuju vj erodostojni hadisi.ali nije mi poznatoda je nekö od njih uraileno u duhu komparativnogfikha.a posebno oni koji su kenuli putem islamskogdaveta:uöenici medresa i islamskih fakulteta.Amin! hfz. ito je sluöajs ovom studijom. u studiji iznosi miSljenjai argumentesvih uöenjaka. Safetaza nesebiöan trud koga je ulozio ostavuajuöiiza sebevrijedan poklonmuslimanima u Bosnii Hercegovini.nastavnike i profesoreda se svesrdnozaloie u nastojanjuda shrdüabude jedan od mogu6ihudzbenikapremakom öepouöavatisvojeuöenike. Mostar .peseller4namaza Autor. Na osnolu prethodnog.Dzevad Golos 24.

je namaz Namazje jedna od najbitnijishrbislama NakonSehadeta je obavezan je da musliman vjere i. je jedan na koji od naöina i to temeljima poredisa gradevinom i njenim znanjeduboko je pouöavao s ciljem da im se odrealeno svoje ashabe ve sellem.ri: sallallahu alejhi ve sellem. akomu namaz je veomabitno da ispravno 2570)Stoga vidi: Sahihul-dZami'. navikavamo i poslusnosti Uzviienom vjeru."(sahlh.obatijanju natuaza.uöimosepokomosti öistimosvoju duiu od grijehai moralnose i odluönost. kao ito poznato. umi Sudnjidan i polaganje je u vezi alejhi we sellem. onako kako ih obavimosvoje namaze. Od namaza ga na njegov podsjeöa muslimanom. AllahovPoslanik.nete mu biti dobrani dtugadiela. ureZeu njihovo uporetlivanjeovih temeljnih islamskih duznosti sa gradevinomukazuje je da ni jednagradevina ne mozeopstati jer poznato nanjihovuvaznost. najvaZnijih obaveza ima za cilj da i vrijemenamaza Uöestalost dnevno klanja pet namazaZivota u vrtloguovosvijetskih svoga nikadne zabonvimosvrhui zadatak svoju pet namaza time uövrsöujemo aktivnosti.oZivljavanjegovu vjera ponajvi5e S obziromda naSa raöuna. radüallahu da kaie: "Islam je sagrade na pet st:"." (Bthatrja) U . i duhovnog moralnog nemaboÜeg uzdiZemo. alejhi sallallahu pamöenje. Abdullahaibn Omera ibn ElPrenosise od Ebu Abdurahmana. sallallahu "Ktanjajte kako ste mene vidjeli da Hanjam.davanju zekata. "Pmo s tim rekao: za ito te öoriek na Sudnjemdanu polagati ftröunie bude (lobar. se je hadisu smatra spomenuto u Ono Sto prethodno bezsvojihstubova. Seoj Recenzija Abdul. sallallalahu Poslanik. da nema boga osim AIIaha i da je MuhammedAllahov sr)jedoöenju i postu Poslanik." mjeseca u ovomehadisuislam alejhi ve sellem. kaze: koji u jednomhadisu alejhive sellem. bezovih stubova. Poslanikovo. islamne mozeopstati i öovjekov stubovima islama. sallallahu Allahov Poslanik. je obavljaonas najbolji uzor. daje rekao:o CuosamAllaho|a Poslanika' anhuma.prof. Hattaba. Klanjajuöisvakodnevno Allahu. 287'. Taberani. besprijekomim trening öini öovjeka je uvjek na ga mu i da vjeru öini ugovors Allahom. zavisiod naseg namaza.oba ianiu hadZdaa (Buharija i Muslim) ramazana. bit öe mu dobru i ostala djela' a ptr ako mu namaz namaz ne budedobar.dkjßigW-sottafkfru st|.Varisa Ribe.aeoskniLovob. se na iskrcnost Ovaj treninga.

eanost. sallallahualejhi ve sellem. Abdulvaris Ribo. Prcd muslimanskomöitalaökomjavnosöu je jedno veoma vrijedno pisano djelo. i zbog toga je neuporedivosa drugim djelima na nasemjeziku koja obraduju ow tematiku. nauöna studüa koja prcdstavlja jedan veliki doprinos islamskim naukama na nasim Drostorima. 06. utemeljenuna najvjerodostojnijimhadisima.je u tome Sto nam nudi jednu potpunu predstaw poslalikova namaza.öast mi je i zadovoljstvoda ovu vrijednu knjigu preporuöim svim muslimanima.sallallahualejhi ve sellem. Ovo djelo je jedinstvenopo svojoj tematskojSirini.god. sveobuhvatnosti i Serijetskoj utemeuenosti. kako bi moeli obavljati svoje namazebaSona-ko kako ih je obavljao nai poslanilk.salallahu alejhi ve sellem. da bi ga i u tom segmentu vjere mogli slijediti. Safeta Kuduzoviöa (Svojstva Poslanikovog namaza.vjerodostojnim hadisima koji su do nas preneseni. Njena njavedarÄ. Zenica .detaljno je opisan Poslanikov.pa tako smo u moguönosti da u potpunostisaznamo kako je on klanjao. a naroöitooblasti ibadala(obredoslovlja). Knjiga je.juni 2007. prije svega. prof.namaz. od abdesta do zikrD.Radi se o knjizi mr. koje nas opiimo i detaljno upoznaje kako je klanjao Allahov Poslanik. koja je evo doZivjelai svoje drugo izdanje.

HuseJn Bejheki (458).satfaffaßu aosfanifunog. Halil b. Hasanb. Avnul-mabud.).jli 32.Bejrut ( l4L6).iu Kdiro.ll3). Anman (2002).Muhammedb.120). Rijad (1119).Dubai (1421).e 37. 23. Nlh Albrni (1420). Amelu ehlil-medine.RÜad(1a20). Zejnuddinb.---r. RedzebHanbeli(?95). Bedaeul-fevaid.Ahmed b.115 b. Dzaniul ulumi vel hikcm.Rijad (1421). Nuh Albani (1420). 17. Abdulbn lbnul Arebi (543). M u h d m m e b d Sevre.Kairo (1. aQifüvegfi Spojsna Bibliogralija 2ggt 1.Bejrut (1. Bedaeus-srnaiaAlauddin b. Buiusul-emani (852).isiruddinMuhammedb.(370). 27.Muharnined lrrmr/i!2/q. 19. Sunni(364). Tirnizi (279). Ahkanul-Kur'an.Semsuddin b. Abdur-Rahman b. Abdul Ber Endelusi(463). Nuh A-lbani 28.Bejrul (1a21).120). Kajjin Dimeski(751). Dzuma-namaz . b. Ahned b. Abdul'Hamid Halebi Eseri. Allrted b. Ahkamus-Sita. Dzamiul-bejan. Muhammedb.Jusu I b. 3 6 . Bejrut (i418). Muhammed (1420). (1420). 30. Abdul-Hanid HatebiEseri. SenaMuhamed b. Ahmed Seharenturi 21. Ruid Kurlubi (595). Daitul dzania. Bejrut (1406). D r a m u rT i m i / i .108). 14. Hddter Askalani 24. Delrilun-nubuvve.Bejrul (-. 8..Dinesk (ll. 26. ). Bejrut (1a19). Mübammed Ebu Taijib Abadi C---). 10.Amman(1405).Bejrur C---). Ali b. Muhammed b. Bulu8ul-merrm. 22. 13. Bejrut (1417). Nüh Albani Rijad (1417).Amman(1421). SuajbN€sri (303). Rijad ( 1423). Bejrut (142r). 1E. Ahmed b.Bejrut (1105). Bidljerul-mudZlehid. Aridatul anvezi.Z€rka (1. Ebi-Hatim Razi(327). U. Muhanrmed b. Muhammedb.Abmed b. Mesud Kasani(587). Kano C--. 9. Asms sahabe. 5. 20. Muhammedb. Aslu sifelis-salah. 12. Muhammed b. Ahkamul-iadeti. (sr El-feth). Semsuddin b. Kaijim Dimeiki (751). Nuh Albani (1. Ali Dzessas Razi. 2.SafetKuduzoviö. NasiruddinMuhammedb. Dzevzi (597). Nuh Albani (1420). Daifu SuneniEbi-Davud. Daitu Sunenil-Tirmizi. Daifu Sunenin-Nesai. Ahkamul-dzenaiz. Muhanüled b. Abdullahb. Nuh Albani (1. 38. 31. 25. ( 1146). Ahmed b. Dzelaulefham. 6. Bejanuzesalil ilmi vcr-taleb. Al*amul Kur'm. AdabusSafiai. 29. Abdur Rahman El-Bena. Muhammed b. Muhnmed b. Ali b. Arebi (543)-Bejtut (1415).Abdur-Rahman b. Amelul-. Kadir Pakistani15. Muhanned b.Muhammedb. 16. Zekcrijab. (322). 34. El-Kur'anul-Kerim. 4. DuafaulUkijli. vel'lejle. Bezlul medzhud. Ahkanun-nisa. N.lm.115).Bejrur (1410). Dzerir Taberi (310). Daitut tersibit tcrhib. 7. AhmedZehebi(748). Kliro (l. Daitu Sunenilbni'Madze. Rijad (1419).Bejrur (1421)33.. (pravnipropisi). Rijad (1112). 3. Ahkamul idejni-Hlsd b. MuhammedMedeniBusak. Arnelul-jevmivel-lejle. Kuvajt (1419).LStrl.jevm. Sevrete ) 35. Ahmed b. Ali b. OsmanSebir. Gulam b. Nuh Albanj (1120).r7). Dzmiut Timizi (sa Et ruhfe).Rij ad ( 1422). Beirut (1419). Dtamiu bejanil-. Muhammed b.Bejrut (1404). Beirut (1417).Muhamed b.Rijad (1427). Omer Lrka.

b Muhammed Abdul'vahid MaLdisi (643) Mekka (1410)' 64. Ahmedb Tejmiije (728).l(). kmail Buhari(256). (7?4). El-hadisul-malul. El-aladu vel-nesani. Nudzejm Ibrahim b.Abdur-Rahman 55. Dälaluddin Abdü-RahlnanSujuti (911) Kairo (1422) Muhanmedb.kih. Ed-duafau b Ali b.Bejrut(1415) Ahmed b. Kaim (1420). Arnr b Ebi-Asim Sejbani(287) Rijad(r4ll)' omeri.kerija Jahjab. El-bahrul-muhit. Se. b. Muhammed Tahavi(321) Albani. vel-metukin. Muhammbd 54. El-ehadisul-muhtareh. Ebu-z€jd 63.Ahned b.Bejrot (1413) b. Bejrut (1420)' 50. 74. Muhaffned (s43). El-fikhül-islamiij. 68. Bejrut (1420)' AMus-Selam 52. Ed-duafau 42. b.üe.Dzelaluddin (1088). El-turusi. 48.Muhammed rerhul-hidajeBednddin b. Milibad. El-benaje Nemle Rijad (1423). El-b€januvet-tahsil.Ebu. Kaiiin Dinesk (751) HailO41?)' b. HadzerAskalani(8s2) B€jrut C--)' . El-fevaidul-n€dzmua.Bejrut (-----). El-turukus-leraiiie. 57. MahmudAjni (8s5). El-ezkar. b. Ali Sevkani(1250). El-ebatilvel-menakir. El-fikhu alel-mezahibil-€rbea.39. b. Sujuti (911) Bejrut (1421). 41. El-d. Dzezeri. 69. ELbahrür-raik. Ali Hatib Basdadi(462). (970).Bejrut (1271)' vet-tadilu.aidiu. El-bida.).Rijad (1418). El-esrarul-merfta.Armed b.Ebu-velid b. Muhammed 44. Bejnt vehbeh Zuhejli ?3.Ahmedb. Abdur-Rahman 72. /t3.Muhammed Ali b. El-fevatihud-devani. Muhammed 58.Abdul-Kerimb. Rijad (1422) Husejinb. El-dramia. El-ernrubil-itiba. RuadKurtubi (520).fi ehadisil-ibadat. Z€jnuddin 45.Bejrut (1405).Rijad (1421).Bejrut (1420)' (sa Haskefi 60.Bejrut (1416)' 53. 51. Bejrut (1403)' Muharnnedb. Abdullah Hamza 78. IbrahimDtevzekani 61.sulejmanb.Bejrut (1418) 75.Rijad (1414)' 67. Et-dZerhu Mekka(1414)' 56. JüsufEndelusi 47. El-furua. Ed-dua. b. (r417). Ali b. Dzevzi(59?). AhmedTabemni(360) Bejrut (1407).Bejrut(1416). Kqiro (1423)' Ebu-Abdir-Rahman 76. Bejrut (1399)' Ahmedb. El-dzamiuIi ahlamil-Kur'an. Abdulah b. Ed-durrul-muhia! lbn-Abidin). veddah Kurtubi (287) Kairo (1416). Bl-d:evherun-nekijj GaEs-sunenul-hbra) Ibn-Turkmani. Bejrut (1416) Dirneski tsmailb. b. b. Ahned Kurtubi (671). Abdur-Rahman vel-metukin. kmail Kadi. El-baistrl-halis.im Razi(327). 65.Bejrut C--. (l125). El-akidetut-Tahaviije.Bejrut (1416). Hamvi (1098). EbiHa. Ali IGri (1014).Dmesk (1406). El-evsat.Rijad (t4r9). (749).Bejrut (1417) Ahmedb. El-fekihuvel-nutefek. MuharunedAIu5. Ed-dirajefi tahridäl-hidaje. Ahmedb. El-edebuLmufred. Muhammed 62. SalimNefravi 71.Bejrut (1408)' Ahned b.Teküuddin b. 66. Muflih Makdisi (762).Bejrüt (1406). Bek b. Muhammed b. Fd-duml-mensur. SuajbNesai(303). Abdur-Rahman 59. Muhammed 70. Ibrahimb Munzir Nejsaburi(318).Bejnt (1404). b Mühammed Semsuddin 77. Kesir KureSi 46. El-dtamiu li ahhkn-ravi. El-turkan.€fDimeJkiNevevi(6?6). 49. ELahl(aln. Ali Hatib Bagdadi(462). Abdullah. Ahmedb. Ed-durerus-s€mine.tujad (1403). El-edzzaul-hadisiiie. Muhanrnedb. .

(. Ali Merdavi (885). El-idlam O . Muhammcdb. Dzevzi (597). El bidru vei-nuhdesal. 110.Dinclk {l-121). Ahmed b. El kavlul-nubin. Alib.Bejrut (1403). Alib. Ali b. El-kiraeh. Hemdani Beiru! (1416). Jahjab. (187). El insat Alauddinb. Munzjr Nejsabui 89. Bejrut (1. El hidajeserhul-bidaje. Muhammedb. KudameMakdisi {620). 87. Abdullahb.Beirur ( l4l9). Abdullahb.1s8). Bejrut (1416). b.Abdullahb.Zerka(1. El-iatisam.Bejrut ( i4l2). el-tetrir. Ahmed Dulabi (l l0).ta"ih1 nn . El-ikn! fi mesailil-idZma Abdur Rahmdn b.Meshurb. El-kilajefi ilmn ivdje. 102.ßcirut (----). b. Abderi (717).Bejrut (1417). 113. 115. Ali Sevkani{1250).Bcjrut (142?1. El-havilkebir. MuhammedMaverdi (450). El-nedhal.Ali b. 98. (463). El-lnsaf..8 0 4 ) . 104.Rijad ( l42l). Bcjrut (l'rl8). El iriad. Abdi. Rijad (1a16). Halil b. M u l e k k i n (58. El-ihkam. Ahmedb. Bcjrut (-. Muhammed . Muhammed (790). El-medhdl.{09). E5.rgdadi Betru! (1408).t. (1410). 114. Beimt ( .Muhammed Abmedb. IsmailBuhrri Muhrmmed b. El-idzma. RijÄd(1424) 107. El-isrizkar. HadzerAsknlani(852). El.121). Ahmed Zrhebi (748).Ahmed b. l-luharnmcd (462). El-ikna . El lihjetufi davil-Kirabives-Sunne. Huse.Beirut (14i2). 100.108).Kuvait (1396) 106. Abdul Berr EndelLrsi b. Abdullahb. Husejntscjheki(458)."i. b.1. HuseinBejhekia. El'kafi. Ebi Bck Me. Jusufb.ihlUar Maverdi C ). Bejnl (1414). El isdbe. Bcjrut (1 r03) 112. Ibn Baz sa skupinomuöeniaka. 111. El hilafijjat. Mende(395). Ahned Kelbi(741). Hasrn Ali Selnan. m e r b . Ahmed b. El-kavlul-mufid. BerlaAkbed (318). 88. AbdullahZcrkeSi(77?). Bchreini(1420). Ka(an Farisi (628). Muhammcdb. Adi Dzurdzlni (365). 93. Muhammed b.Muhammcdb. Amna.146). lshak b.190). 109. 82. Bejrut (14041 117.dffalToiu dfehi re seo- "ot t 79. 116. El-mebsut. b. Mnhammed 103.jn R i j a d( 1 4 1 7 ) . Misn CarnaliSatibi 84. Muhammed 90.Beirut (l'120). 95. Ahmcd Serhasi Bejru! {1420). Teimüe (728). Kairo (1404).s. HadZdZ .Ahmcd b. 96. Ahmed b.Medim( ---. 94. Abdullah Hakim Nejsabnri(:105). Rahim Dehlevi( I 176). Ahmed Halili Kazvini (. Ahmed b. l0E. 80. El-ilelul-mutenahiie.+58). Dubai (1423). El'krväninul-fikhiije. li talilil nuhrü.-). Ibrahimb. 91. 101. Beirut (1416).Ali Mahtnz.r09). AIi b.Beiru! (1401) 118.Bejrur(l'r04). El krmilu tid duafa. El.Anmed b.--). HdzmEndelusi(456). (256). El'iman. 105. kiro (1. Riiad ( 1. El ibd'u fi medmil-ibrida. Ali b. Muhanried b. El kiraeh.Muhammed b. 99. Bcjrut (--'). MahmudMusili (683). El-iatibar. Ali Hatib B. 92. El-lealiul'mensure.1). Beirut (1411). Abdullahb Muhammedb. Ali b. El iatikaduvcl hidaje.rekiiiuddin b. Bejheki(. " q. 97. Müsä Ilazimi 83. Ebu BekrMuhlmmed b. E n s a r i( .. SalihUsejmin( 1. El-kuia vel-esma. 86. El-kavlul-m!fid. Ibmhim b.".ginani(591). Ali Tamavi. El medhal. Mühanmedb.r08). El-ibdne.A l i b . HusejnBejheki(:158). Ef ilmam. Rijrd (1419). Bejrrt (1422).

Bejrut ( t40o). (saEl-medr. El-mudewenetul-kubra. 136.. Sulejman b. El-neshu alel-dzevrebejni. Dievzi Enirati (1423). El-medzruhin. El-mudzalese. El-mesailul-f*hii. El-muvafakat. El-medzmua lerhul-rnuhezzeb. El-netalibul. Janja b. (676).ve sellem. Alib. Idrisb. Enes Medini(179).Bejrut(1415). Bejrut(1406). (494). El ved. Dimjat(1416). Janja b. El-nusl€drck. (1420). El-muadu emuesagir. 135. BejrutC--). Jahja b.Ibrahimb. 132. EbuNuajmb. El-mesdzidu fil-islam. Ebu-Abbas Ahmed b. On€r Kurtubi Dinesk. (59?). Seref Dimeski Nevevi Bejrut(1415). 119. Bejrut(1422). (340). Husejnkaki (806).rnua). El-ninhadz. 146. omerel-Elkar saskupinom sdadnika.Bejrut (1418). ( 139. (360). El musrahredz.. Ebu-BekAhm€d b. Muhammed b. Sulejman b. Kuvajt(1410). Anmed b. 145. El-muhalla. Rijad(1417). Muharnmed b. nanaza (676).izu fi fikhiesunneti vel-Kitab. Hamza b. El muadzem. El-mevsuatul-fikhijje. Lbu-Abdull$Muhammed b. (307).-). 129. Muhamed Nemle. Dzarud Nejsaburi Bejrut(1408). (1424).Aid Helali. 152. (902). Seref Dimeski Nevevi(676). SerefDimeskj Nevevi Bejrut(141s). (333).i Be. 126. 144. Muhammed Kasimi (852). El-rnesailu fil-r*h. (1404). Bejrut(1415). AhnedTaberdi (360).mufessalu fi ahtmil mera ve bejril-muslin. El-merasil. (405). 153. El. Mervan Dineveri Bejrut(1421). Esas sidtistani B€jrut(1418).Bejrur 157. Alib. selimb. 148. 134. ( 1422). Almed Täbermi Kairc(1415).izufi usulilfikh Abdul-Kenm z€jdan.Bejrur(1422). El-muadzemul-kebn. Abdullah. Ali b. Ebu-Zejd Bek b. Rijad(1420).Bejrur(1420). zijad rbnul-Arebi Rijad(1418). El-nuhezzeb fi usulil-fikh. AbdulKenmb. 155. El-mevduat. El mensurat. 123. 143. 12. Bejrur ). Ebu-Fadl b. Muhammed b.Haleb(---). Abdullah b. El-mubdia. 156. El-v€d. El-munteka. Alined Taberani Bagdad 137. Ahmed b. El-munteka Serhul-muvetta. El-rnufhim. Ali b. HibbanB'isti Temimi (354). (2?s). 150. Muhamed b. El-muvazene. Malik b. tl-umm. AbdulAzim Bedevi Halefi. 128. Abdu-RahmdSehavi Bejrut(140s). Ibrahim DtaluMuhamned. Rijad(1421). El-nenhijatus-seraijje. sulejrnan b. Amman 127. 154. Ibrahim b. El-muvena od Zerkanija). 122. Bejrur (--).irut(1416). Abbas Sali i (204.Ahmed Asbeha. El-muadu enul-evsat. 140. 120. (---. l3E. Kudame Makdisi Bejrut(14M). . (360). Enes M€dini(179). El-menahis-seraiije fis-Sunnetin-Nebevijje.€. M$hammed b. AhmedZehebi(748). 125. Bejrut(1417). Muhamm€d b. Ahmed b. El-mugni. Abdul-Kerim Z€jdan. 151. (1420). Hazm Endelusi Bejftt C . Abdullah Milibari. 133. Sulejman b. El-mekasidul-hasei'e. JusufSejrazi 147. Kano(1419). MnsäGamati Satibi Saudijska Anbija (1a17). (1411). El-musnifid-duafa.Bejrut (620). AbdulbnHakimNejsaburi Bejrur (790). 141. (456). Malikb. El musni (saEl-ihja). El-nuhezzeb Ibrahim b. Islamska zajednica Kuvajt. Muflih (884). (sakomen.). B€jrut(1420). (656). Ali b. 131. (1419). 149. Hadzer Askalani Mekla(1418). Abdullah b.Muhammed b. Abdur-Rahmän b.alije. 130. HalefBadziEndelusi Bejrur (430). Hajruddin Van€li. 142. l2l. Sulejrnen b. 158.

b. En nuket b Han Kairo(1420) Siddik b. Es semerul-mustetab. Ali b. EGrekmil. Er risaletul'vafije. 191. b. Askalani Ahmed b. Et rabekatul (89?). Srojstua tefu 2% ) (505) Kairo(1417) Gazali b. Muhmmedb SadBasri 189. (281). EFlarihul (1406) (256) Bejrur Buhlri b lsnail Muhammed 192.iee sa[[a[[afru aosknifunog.unenu b Ahned "et mJbredeJr' Vuhdmmed l8J. Sevteh 184. seidEbuAff Dani 166. ( (28?) Rijad l4le) b. EFruh.Kliro (1412) mesruka. Krjjim Dzevziije laikiha. Ei lerhul'mumtia. Es silsilelud-daifc. Rijad b. (256l BeJ. 186. Et-temjiz. (1'116) (290) Demmam Sejbani b Hanbel b. Es-silsiletus-sähiba. AbdulAzizb Muhammed (1417) Mekka Askrlani(852). 182. NäsrMervezi ) Muhanmed 178. salihUsejmin Muhammed 188. Ahmcd 160. Ebi-AsinSejbani Ahmcd 176. (1201) Bejar!{1423)' Adevi b.). (1416)' (1421). (1423)' b. Et-rerdzih. 163. Semsuddin ve hukmu 169. (1395) (35'l) Bejrut Busti b. (1420)Rijad(1392) b NuhALbani Muhammed Nasiruddin 172. Abdul vel nubredeat. EGEmhjd. Suajb kubra. 164. 180.Hadzduadz 197. Omerb.abjfr. Hibban Muhammed 174. 161. 170. Er-revdul (1395) (1051). Et-telhisul-habir. (1'ri6) (385) Mensura b Sahin vel mensuh. Muhammed 167. E(-serhul (682)' Bejrut(l'10'l) Makdisi (sa b. Es-sunenul (1s8) Bejrut(14201 Beiheki . (l'125) SelimEgipar Munaim Atu b. Es sunenul-ktrbr. 185. Et tehedzdzud.ur Buhüi b. (294 RÜd(1422) b. Beirut(1398)JusufAbderi b vel iklil. Er-revdul-rnurbia. Ei-ierhul-kebir Kairo(l't23)' Adzuri (360). 162. (261) saudijskä Arrbija(l'110) NeJsaburi Muslimb. Es-salatuL (751) KanoC )' b. Muhammed Ahmed kcbi (saDusuki). Es sunne. Hasan nedijje. Er risnlelul'mustdrrife. HadZer alalbni-Salah. Es sunne. Sllih b.) b Ebi Dunja b. Es-salatu (1250) Bcjtt't b Ali Sevkani Muhammed C. F' (1413) (279). (1416) (1345) Bejrut Kntani b Dzafer Muhlmmed 165. . 177. Evsunne. b. KairoC. Ei-ieriah. Ammed Abdullah 175. Sensuddin Merzuk b Alilbrahim. Muhammed Et-tadzu 190. (lal7) Ali Sejh RÜad 194. Omerb SdlimBrzemulRijad Muhammed 198. Mekkr(l4l'1) Bejheki(a58) b Husejn Ahmed 179. Er-revdatun DevseriBejrul(1408) b. Es sunenu r---l Su\riri tSrprr Hr\anor . Es sunne. Ali b Hadzer Ahmed 195. RUad Junus Behuli Mcnsur b. b NuhAlbani(1420)Rijld (1404)' Muhlmmed Nasiruddi' 173. 168. Es-sikat. Bejrut(14r1) Nesai(3{}3) Ahmcdb. lsmail G--) Muhdnmed kebir.Abdul 196.qhned b Huscjn 181. Rijad Albani Tirmizi EbuIsäb.i. (751) Bejrut(1422) b KajjimDimeski b. El vesit. Husejn Muhammed Ebu'Bekr 187. (1387) ('163) Alzir Endelusi Ben Jusufb. En nasihu (852) Bejrul( --). (1421)' (444) Kuvajt osmanb. -) ( (230) Beiut kubra. Fehd Dzasim b Sulcjman bessam. NuhAlbani(1420)Kuvait(1422)' Muhamrned 171. Ahmed Ebu'Feredz EL-mugni). Es-sunenussugra. Muhanmed Muhamned 159. EisemaiLul-muhammedijje. Er'taruhus-sagir. Muhammed Abdullah 193. Rijrd(1410) Harun b Haual(31t) b Muhammed Ahmedb. Es-sejlul-dzenar. Amr b.

218. F€thul-kadn. Fethul-Bari. cajetul-memn.Ibn-Dzibrin. 214. 211. 230. 222. 231.Egipar (1318). Ez-zuhd.AIIlnan (1408). Bejrut(1421). Askalani Bejrut(1407). Bejnt (1423).Bejrut (1414). Ali b. Halku efalit-ibad. Askalani Bejru!(1413). Fetava tbni. Ali b. Abdur-Reuf Menavi(1031). 235. Seidb. Ahmed b. Hadzer (852). Ez-zikru ved-dua. 216. Zejnuddin b. 229. 215. Nuruddin b.Rusd. Dzedda\l4tü. AMir-Rahman (176). Anmed b.Kaim (1414).n b. 220. 208. 217. osmanb. Ahmedb. Ahnedb. Abdul-Hadi sindi(lt3s). Sellam Ebu-tftejd r224r. tujadI r4l6r. Bejrur(1422).Muharunedb. Muhamrned b. carieul-hadis. Fefiul-Malik bi lebvibit-temhid. DTemaluddin b. RurdKurrubi (520). Ez-zehne. AhinedKatral (50?). Ahned b. 236. Hidzebul-mera fis-salah.Bejrut (1419).Bejrut c_--). Ebi-Bel. Demnam (1420). Fejdul-kadir. Askatani Bejrut(1397). Hilijetul-evlija. Muhammed ( rJOT).Ibn_Baz. Bejrut0424). Ai Sevkani (1250). Hadzer (852). Muhajruned b. Sejtuddinb. 205. B€jrut(1415). 212. Nuruddin b. 200. Bejrut(14t8). SrtihUsejnjn(1421). l*med b. Asb€hani 201. Bejrut (1418). Ahm€d b. hmail b. AbdullahAsbehani (430). Abidin(r2s2). Muharnmed b. . 226. 237. Fethul-bejan. Er-revsih. Fethul-gafur. Fevzib. Bejrut (1405). Muhairtrned Tailavi (123t). Dzelaluddin b.n. Haaijetut-Tahravi. Sejjd Sabil { 1422r. Hanbet Sejbdi (241). 223. Muhürunedb. rtuiro(1407). Fethul. Abdulahb. Halijetus-Sindi.Bejrut c_. Tekiijuddinb. Ibn Usejnin. b. 228. HadzerHejremi(974). Muhammed b. FethulBari.aese{fan. Huknu tarikis-satah. Fevaidun hadisüe. Mubammed b. Medina 219. 234. Ahmed b. RijadI t4 t6.iime. Hitijet'rl-u1ema. KaüimDmesu r7srr. Ez-ze\adr. Hudzdtetullahil-baliga. Siddikb. Ahnedb. Ali b. 221. Bejrur (t4l9J. Muhammed b. Hasijeulbni-Abidin. Bejrur 203. Abdunah Nuamani Eseri. 209. 225. Ahmedb. 22. Cajerul-neram. Bejrur I r40B).Anmed b. Eminb. (1356).Rijad (1403). 202.l. Bejrut(1413). R€dreb (79s). Hadzdzetun-Nebijj.B€jmt(13s6). Feraval-ledznerid-d. 204. Idris b.r ( t4t6). 233. . ). ArefeDusuki (1230). Bejrut(1412). Ez. Muhamned b. 206. Abdur-Rezzat Duveis. omerb. Ahmed b. F khus*unne. Rijad(1414). Jusuf Hanbeli {90sr. Hasijetud-Dusuki. Ebu-verid b. Et-lersib. Fethul-Bari. Bejrur (l4l9r. Et-tergibuverterhib. NuhAlbani0420). Hadzer (852). Nuh Älbani (1420). tbrahimHarbi (285). Er tuhur.namaza 199. Semsudd. Dehtevi 238. HanKinnevdzi KaLar I t4tO). 207. Fetavas Sadiije. Bejrut(1421). ft-teshil li ulunoit-Tenzil. Sahin (385). Hanbeli (1417). Mubarek (l8l). Sujurj rql L.ejnijje (72s). Kasim b.Ebu-Isharb. Bejrut(1402). Muhamed (535). Feta\aNlarniüe. Feiava lbni-Usejnin. Ahmedb. Abdul-Hadi Sindi(113s). Ibn-Baz. Abdu-Rahnan Karari(6s4). rsmailBuhari(256).Bejrur(1403). Abdur-Ral'man b. Musrafasanire.Bejrut(1405). 213. NasnSadi(1376). 227.Bari. Hamis Enbati. Eeipat 210.zuhdu veFrekaik. Rijad(141s). Ahmedcamati (741). 232. Ahm€d b.

Abdullan 269.d. Bejrut Ali K. Ihtilatulhadis. Isnail sanani Muhammed 254.< -- KairoC. Bejrut Kasimi.ki(7sl) Bejrut(1393) Semsuddin 244. Muhamm€d 247. Nuh Albani Muhammed 256. Rijad Da. t1422). Ma dzae fil-bida.\. 274.10). Iglsetut-telefan. Mattui.-{-. Marifetus-sivak. t4l8) Aid Kairo b.er 272. Zejd 243. Seref 241. KesirKuresi ). Hulasarul-ankam. Ali b. Kasasul-enbija. Nevcvi Bejrut(1418) Jahja b. Muhammed 278. (807). (1394)Bejrut(1418) Zalerb. Ali b. IalaLrs-sunen. Ali b. Siddikb.Muhnmmed 255. 263.Saidi)Bejrut EbuTdib Kadi(Same.ai. " p^. (852) Bejrut(1406) Askalani An'ned b. Hükmu larikis-salal. omerb. Irlamulmuvekkin. Abbas Safii Muhammed 248. Lisaüul-areb. Huseiin usulil fikn. ltelur-Tirmizi. KaijimDimeski(751) Sclnsuddin 239. Ebi-Hatim Abdur-Rahman 250. nelulhddis. Had. (1014). varltetus-sunen. ( (702). Riiad(1410) rnunir. Be. brmul-kelam.. (1162).jrut b. Keiful esrü.edda l-eknevi 252. ( Dimeiki(774) Mensure Ismail b. lsmajl MukaddimEgiPar b Almed b ehlililm. 261."ii^. (516) Bejrut(1420) b. ". Nuri. KajjimDimeski 246. lrvaul-galil. Kejfijjeius-salah. (1417). Kijamu ramadan. Riiad(142(l). Keiful-hafa. Nasr Mervezi(294). lsmailBusiri mchcre. Muhammed 242. Menzur 271. Ihkamul-ahkam.. Mcnsur b.) b. Keifuz-zunun. Ialamul b. Harned b. 270. Alj b. 251. (8. (385). Krttussencr. Dekik Muhammed 260. Ihlilatultukaha. (1409). Beirut(1416). Ahmed 267. KajjimDime. IleludDdeklrni. (1411).ekutni 249. Husein 277. Kairo(1423) b. Iülful-mehere. (923) Bejrut(1416) Kastallni b. (458) Bejrut Bejheki ahmedb.Nuruddin (710) Bejrul(1417) Buhari AbdulAziz b. ( l'11l ) ( 1104) D. Hindi(975) Beirut(1409) Alauddin b. Irhaful-haieretil (1417) ( 852) Medina Askalani Ahmcdb. Kenzul-ummal. Muhammed Dzemaluddin 257. Lisanul-mizan.t. (804). Baz(1420). Husejn 275. Ebu-BekHeiseni 266. Hurmetu (1'116).Ahmed (1420)Anman(1405) b. Hulasatul-bedril (676). Islahul mesadzid. Busti(388). Muhannedb. Mealimut Dzizmi Rijad( 1419) b. lriadussJri. Mulekkin 240.Vustafa ßejrut(1417). Muhammed (1068)Bejru!(1411) Kuslanlini b. Ahmed Razi(327). NuhAlbäni(1420). Semslddin b. OsmmTchanevi 245.h nlrißiop. Mesud Begavi Tenzil. Irsadul-fuhul. Rijad(1419) b. Ahmed b.Muhammed Rijad(1416). Ismrilb. Bejrut endm. (1405). Oner b. Ahmed 258. Junus 265. (204). b. (l182).^" . Nasiruddin ( 1403). Mealimu .ntt. (1422). Kutubi C-'-) Bejrut(l'116) Muhamed Sabbah 273. (1122). Hadzer 259. HanKinnevdzi 262.Bejrut( 1413) b. (1307) Rijad(1422) b. Bejrut Muharnned b. Mubamed Hatlabi 276. Akilb. AbdulAziz b. Mealimus-sunen. (1420) Bejrut Bchuti(1051). ldrisb.lri Muhanrned b. Muhannedb. Alauddin (140s).Muhamed b. Bejrut(1397) b. Alib. (751) KairoC--).lt. (711). Hassanuddin 264. Keitul evr. Abul'Hakim (141'l) (1250). Bejrut Adzluni 268. Ali Sevkani 253. ksadun'nukkad. Kesiatul-kina. Bejrut Dzemltuddin b.

Muhamrned Kufi Bejrut ( 1409). Nuruddinb. 295. Nasr(249). 299. Katar(-----). 302. Hamrnam sanani(2l l). Musnedul firdevs. Muhammed b. Mizanül-itidal. Sejrevejh (219). Hänb€lSejbani (241). Musnedu Ebi-Awane. (Sakn). Merakil-felah Hasan b. Esas Sidzistani Bejrut( 1420). Ali b. Rijad 1418). Abdu ahb. Menahidzul-muhadisin. Musnedo lbnil-D. (23s). Arnman Menakibulsafiai. Muhtesaru Ebi-Davud. Ebu. Tejniije(?28).ad. 305. (80?). 315. Tejmiüe(728). 282. Bezzar(292). ( Meselenßtetdir. Ammar Semeblali Bejrut( 1418). Bejrut(141s).Kaim C'.Bejrut C--). 280. (30?). Mevariduz-zarnam. Muha]nmed Kufi (235). Ahmed b. b. Abdullah b. Muhammed b. 288.. Musnedul-Bezzar. 311.mu'ul-fetava. Ali b. Abdul-Medzid Mesabi.. Ahmmed b. Muhanmedb. Abdul-Azimb. Mifrahul-dzenne. Musannefu lbni-Ebi-Sejbe. Rijad(141s). Menhedzun-nakd. . ( 1068).Kano(1419).Abdullah b.oeselfa4 naraza 279. D. Mühainmed b. Musnedu Abdi-Ibni-Humejd. 317. Med. Meratibül-idtma.Se<rza Dejlemi Bejrut(1396). 281. (316). Musannetu Abdn-Rezzak. Teki. Esferaini Bejrut Jalobb. 301. (290). Mukaddimatu Ibni-Rusd. Musnil-nuhtad. Amr b. Bejrut(1417).ri ( 1014]. Abduuah b. AbdullahHatib C--) (Albani).Ishak C--).i Bejrt (1417). Bejrut(1409). Musnedu Ebi-Jala. Ahmed b. 306. Rijad(1418). Abdul-Kaviij Munziri (656).. 289. Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. Ahined b. (840). (241). Ebi-Beksujuti(911). Muharerul-vedziz. ReJrut (2?5). Abdur-Rähnar Masdbi(954). Abdur-Rezzak b. 293. 300. Bonbaj(1399). M€sailul-imami Ahmed.Ebu-velid b. 316. Misbahuz-zudzadze. 312. Salim Mevahibul-dzelil. 308. Ibrahim b. zubejrHumejdi Bejrot(1409). Muhamed b. 285. Ahmedb. Ahmedb. Merkatul-mefatih. 283. 290. 296.Rijad (1423). Mevsuatut-rnenahis-Ieraiüe. (456). 318. Jasir Semali. (509). r'airo C--). b. 298. 313. Sulejman b. 2E6. Almed z. Bejrut (1405). Musn€dul-inami Ahrned. Musnedul-imami Alrned. (Amauo. Musnedud-Darini. Atijje Endelusi(-----). selixn b.hebi (748). (l4ZZ). Musn€dul-imami Ahmed. 309. RuId Kurtubi (520). Hazn Endelusi Bejrut(1419). (1403). Ali IG. Bejrut(1416).Bejrut C--). Hanbel Sejbani Kairo(1414). Tekiituddinb. Menaruesebil. MedzrIgz. Abdullah b. Ali Ternimi Bejrut(1418). Bejrut(1398). (241). Duveijm(1353). 294. MuhajDned HadbSerbini Bejrut(141s). Abdur-Rahman Darini (255). (1421). Muharnned Kufi (235). Dimesk (saTahtavi). bnail Busiri Miskatul-mesabih.Bejrur(1402). Ebu-Bek Hejseni (80?). Muhammed Kufi (235).). Abdulanb. Ahnedb.ad Dzevhe. Ahmed b. Hanbel Bejrut. 307. Abdul-Hakkb.revajd. Musned'i lbni-Ebi-Sejbe. 310. Dzelaluddin b. Humejdb. Ahned b. Nurüddin b. Abd b.üuddin b. 297. 292. Dahiije (1418). Hanbel Sejbani Bejrut(1416). Ahmed Bejrut b. Musnedul Hunejdi. (1418). Ebu-BekHejsemi Din€sk(1411). 291. Nuruddin Aitr. 314. (-----). 284. Bejrut( 141 1). (1408). Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. Medtmu'ul-fe(äva. 287. HusejnBejheki(4s8). Anmed b.Rijad C--). Mesailul-imami Ahmed. Aid Hilali. 303. 3(M. Bejrut (1403). Abdulah b. (230).

Sahihus Rijad(1417)' b. Sahihut-tergibitlerhib. Nesai. NuhAlbani Muhanmed sl'neniEbi Davud. . Nuh Muhamed salatin-N€biij. Bejrut(1415). Nehjus (1250)Kano(1413). 354.-). Muhanmed 348. sahihus (1420)' (1420) Rijad b Nuh Albani Muhammed Sunent-Tirmizi. Bejrut(1416) b. Abdulläh 351. Seref 329. Hanbel Sejbani sälah. SerefDimeski 330. Muhammed 338.Rijad (1422) 336. (1400). NuhAlbani(1420). Muhanmed 320. (676).Hadzdzadz Muslin 337. Rijad Albani b. (1a20). (1416) Rijad Aid Hilali. Hadzer Ahmed b. Sifetu suslin-Nebijj. (1420). Muhamed b.NuhAlbani(1420). Bejrut(1412).jje T€kijjuddin 357. (1419) (204) Däze-Esipat Tajalisi b. 352.turman (1408). (2s6). Muhammed lbni-Madze. (728). Netaid. B€jrüt(1417). IdrisSaf i (204).Muhamnedb. Siiied Salin. Jusuf Zejlei Abdullaü C--). 334. b. lbniHibban. sanihul-edebil'mufied. (1415)' (1182). sijeruealarnin-nubela. NasbuFraje. sifetu\uduin-NebÜ. Sahihul-metdzerit-rabih. Rijad b. Huvejni suhbe. selimb Ebu-Usame 342. l-eftar. Nuh Albani (1420). Dzarud Ebu-Davud 322. 340. ( 1417) Bejrut Selin Helalii Ali Halebi. savmin-Nebiii. Darekutni Ali b. Sifetu (1417) Eseri Bahrejn Nuamani Fevzib. (676) Bejrut(140s). sahihumevaridiz-zaman. Sanihufikhis-sunne. nulut-neml. Muhar nedb. hhakb. (1420) (204). Omer 358. SnadZul-muttekin. 335. Muhanmed Sunenin 345. Bejrut b lsmailSanani Muharnmed 356. ( -r' Bejrul Emin b MuhrarSenk'rr' Vuhanmed b u"ulil-fikh 32J. Beirut b. Nejlul-evtar. Muhanrnedb HibbanTemimi (3s4) B€jrut (1408).14. \udu. NuhAlbani Muhammed 347. 350. EseriKairo(1408). Bejrut(1416)' b lsmailBuhdi Müharnmed 328. Dzemaluddin 324. Sahihul 339. Refeul-jedejni. Bejrut(1413)' b. Musnedur-Ruvjani. Nevevi Dimeski Jahjab. Ali Sevkani 326. Salätut-teravih.n-Nebij. Ahmed 331. 343. Sahihus (1419). Muhamnedb. NuhAlbani(1420). NuhAlbani(1420). Sudhdut-tilave. Drarud 321. RÜad b. Nuh Albani (1420). (705) Bejrut(1422)' b Seref Dinjati Muhammed 341. Ahmed b. (241).. 333. Belidb AhmedAdzman Ebu-Seid 349. Rijad(1418). Bejrut(1416). Kairo b. Muslimb. Tejmi. sahihus (1421) (1420). Sufetu Mensut€ Selim. (385). Huzejme Muhammed lbni Huz€jme. Mu/ekereN (762). Musnedu-Safiai. Bejrut Nejsaburi (El-minhadt). sahihul d. Ali 327. Suneni 3. Rijadus-salihin. Risaletus (1270). (852) Dmesk(142t) Askalani b. 346. HarunRuvjaoi(307). Alusi b. Kuvajr(14l4r' Suvejb Abdur-Rahmd Fehd b. sahihul-vabilis-sajjib. AIlu b Abdul-Munaim C--) 353. b. Mahnud 332.Kairo ( 1416) 319. Ebu-Ishak 325. Ahnedzehebi Muhamned 355. Sahihu (l4l2) (311) Amrnan b.Isnail Buhdi Buhari. Bejrut(1397). RÜad b. Musnedut-Tajalisi.amia. Siferu (748). Sitrauuddin Esipat Kemalb. Sunenud-Darekumi. Esipat Tajalisi Ebu-Davud b. sahihu Muhamrcd b. (1417). Sahihu (1416) (2s6) Bejrüt b. Revdatut-talibin. (1419) (1420). Subulus-selam. C. N€vevi Jähja b. (l4ls) (261). Musnedut-Tajalisi.

NasrMerveÄ (2'A\.Muhammed b. 395. 363. Täelikut-talik. Rijad(1417). HadzerAskalani(852).Bejrut (1422). Suabul-iman.Alauddinb.I<aifo(1414). Ali b. ehmedb. Sunenu (728). EMsSidzistani lbni-Madre. 369. 397. b.Bejrut (1420). . Hibetullah b. Besavi Bejrut( 1403). Ali zejlei (743). Abdul-Kerimb. Serhulakidetit-Tahaviije. Ebu zekeriija Jahjab. 374. 370. Serhusulasijatil-iroarn (329). Husejin Bejheh(458). Muharnmed b. Serhus+unne. SerhusuneniIbni-Madz€. 387. Serhuz. Muhammed b. Ahned b. Elu-Zejd Bek b.Muhainmed b. Muhammed b. Tarihu lbni-M€in. (885). Ahrned b.Benal(449). (2?s). 380. 364. Ebi-Davud. Tarihu Baedad. 384. Ali b.peselIem.Ahmedb. TahrimualatiFtareb. Dzelaluddin Abdur-Rahnan sujuti(911). Ali b. Seretuashabil-hadis. 383.Falmddin osnan b. HadrerAskalani(8s2). Serhuilelit-Tirmizi. Sunenu Ebi-Darud. 375. lehzib.Bejrut (1419). Mein (233). Serhuz-%rkani. Bejrut (1410). Bejrüt(141s). Sulejmen b. Muhammed b. 385.Rijad (1419). Ahmed b. Ali HatibBagdadi(462).Bejrut (1405). K^.to (1423). Ahmed b. Tazimukadris-salah. Rijad(1420). AbdullahMugletaj(762). (1122). Tashihud-dua. 359.Dmesk (1400). Ali b. (1408). Tebjinul-halaik. Redzeb Ali b. Serhuz-z€rkeli. Abdul-Baki Zerkani Bejrut(1417). JezidKazvini (275). T€driburjavi.MuharDmed sefarini C--). Serhul-muskil. Anmedb. 379. 393. Matmud Bab€rti(?86). Abdul-validSejvasi (795). sulejnenb. Tejmiije Bejrut(1415). Lrbejd.IGno(1419). Serhu Sahihil-Buhari. 365.Bejrut (1421). Tashihul-turua Ali b.Ankara(1392). Ahmed. (728). 373. Sulejinen b. Rijad(1416). (321). Serhul-umde. Bejrut(1401). nanaza Bejrut(1420). BejrutC--). 392.Rijad (1420).Bejrut C--). Sulejman GaEl-turua). TarihuDimeik. 381. rabekatul-nudelisin. Muhammed Tahavi Bejrut(1412). Tarhut-tesrib. Muhammed b. Redzeb (1418). sunnetul-dzumua"Teküuddin Ahmedb. Hadzer Askalani Bejrut(1417). Hanbeli 388.salihUsejinin(1421). Merdavi Bejrut(1418). MuhanmedTahavi Bejrut ( 1399). 366. 394.Dzubejl-Libanon 390. Abdur-Rahno b. Abdullah. 371. Ahmed b.serhurijadis*alihin. 376. Serhu usulil-iatikad. Husejin b. HalefBerbehari Rijad(1421). AbdullahZ€rkeli Rijad (-----). Serhu Sahihil-Buhari. Takdbut (795). Hasan talekai(418). Rijad(1418). 360. Serhu fethil-kadir. Semsuddin Kirmani. sunenu Ebi-Darrud. 362. 391. 372. ESas Sidtistdi (275). Nuh Alboi (1420). Rijad (1421). 378. (852). Serhus-sunne. 382. Äli b.rkani ala Halil. Asakn(s71). Serhul-inaje. Alib. Hasd b. 386.Ali b. Ahm€d b. Ebil-Aiz Dineski (793). (321). Esas sidzistani Avvane. rejmijje Rijad(1a13).Muharnmedb. Rijad (1420). 396. (516). Mesud 377. Halefb. 367. Abdul-Bakib. Kano 361. ZejnuddinEbu-Feredz b. rekijjuddinb. Ali satib Bagdadi(462). (681). Talridzul-tarihil-kebn. (772). Takirul-kavaid. AmmanC--). Serhumeanil-asar. Muha]nn€db. 389. 398. Zejnuddin b. 368. Jusufz€rkani(1099).Bejnit C--). Bejrut(1410). Hasanb.Iskenderla(1421). Husejnlraki (806). Sunenu (2?s).

Ahmed 408. Usdul-gab€. Nuh rermanul-minne. Muhammed b. Bejrur (1419) b. Abdul-Hadi 4()7. b. (430). KadirPakistani. 406. Ahmedb. Mekka(1414) b. Omer 42. KaüimDimeski b. 405. (1353). Tezkiretul-huff^z. Rijad(1421). Rijad(1416) Musab. B€jrut(1415) b.Bejrut (1a05). Haduer 403. Aid Hilali. (?sl). Abdur-Rahman Muhammed 415. Abdur-Rahman at*am. Rijad(1413). Bejrut(1406). 423. (774). Sujuti(9ll).Abdullah 422. Tevdihul 412. b. . Zek€rijab. BejrulC--). Bejrut(1415) Zehebi(748). Ahned semrekandi 414. Kajjin Dimeski Semsuddin 419. Ebu-Usame Selirn 416. 401. Muhammed Herevi kelan. Abdullah ahbari Asbehan. Drelaluddin AbdurRahnan 409. Umdetul 'Aizzuddin b. T€rtibul-mevduat. reuitus-sunen. Tenkihul-kelam. kari. Anmed 410. EsnC--). (14t8). Tehzibul-k€nal. Semsuddin (690) (El-mumtia). Zikrü esmaiFtabi'in.). Be. Tuhfetul-tukana. Dnn€ski Isnail b. Ddekutni Bejrut Ali b.. Z€mmul (1314).tahkik. (507). KajjimDimeski 402. Bejrut(1422). Askalani Almed b. (1420).-). Z?dul-muslaknia (1418). Almed Maldisi 421. Muslim Dineveri(276). (539). BejrutC--.. t€jdun Asbehani Ahrn€d b. T€fsinl Kur'anil-Azim. Tahh Kajserani 413. Tenkihut-tahlik. Tehzibutrehzib. .Muharnmed (748). RidaC. KesirKuresi 399. Tuhfeni ahvezi. Ali b.Abdullan 411. Rej t(1400)JusufEbu-HadtdzadtMizzi'(742]. Bejrut(1415) Mubarek{wi b.jrur Gularn b. (751) Bejrut(1407) b. Tejsirul-Kerinn-Rahman. Muhamed b. Tevilu nuhtetifil-hadis. Tefsirul-rnenar. Muhamned b. Tenkihu.Bedruddin b. Bejrut(1408) 418. zaaut-meaa. Zikn (1406). AbdurRahman 404.Dzematuddin (751) Bejrut(1419). 417. (385). (744).Abdullahb. Resid Muhanm€d 400. Tenvirul-havalik. Udzaletur-ragibil-mutemenni. MähnudAjni (855). (1a04) Bejrut. Muhanmedb. b. (481) Medina b. Muhammed 420.') (1420) Albdi Aden( Muhanmed b. Bejrut b NasirSadi(1376). z€hebi Muhanm€d b. zadul mead. Bessan.Bejnt C---).Rijad ( 1415) Muharnm€d b.299. S"rnsuddin (852).

SALLALLAHU ALEJI{I ) 7 l7 ABDESTA-----------------vE sELLErvr. ----------Namaz seneprimabezabdesta Vrijednosti abdesta -----------(nijjet) Odlukaza abdest PropisizgovaranjaAllahova imena(bismille) prije uzimanja 2l 25 28 -----Da li je dozvoljenopraviti veöi prekid pd uzimanjuabdesta 30 (5aka)--32 Pranjeruku 30 lspiranjeustai nosa---------------------------33 usta i nosa obavezno-------..'sal[zlkhu ve selfa4 ndtntza SadrZaj PREDCOVOR -----Uvod ----u pogledusamogdjela Nekoliko napornena SVOJSTVA POSLANIKOVOG. po ijedanpul tri.pri uzimanju abdesla 64 Redoslijed --------66 Pranje nogu --6't misvaka Upotreba ---------------. koji kazudaje ispiranje Dokaziuöenjaka ----35 ustai nosa nije obavezno koji kaiu da ispiranje Dokaziuöenjaka --------------------i nosa ispiranja usta Naöin ustai nos------Kojomrukomseispiraju 4l ----------------------nosa Dubinsko ispiranje 42 ----pri abdestu strane Poeinje sesadesne 42 ---------lica Pranje 43 -----ruku (podlaktica) 44 Pranje ----glav€ Potiranje 50 po kapi----Potiranje glaveviie puta---------------------Potiranje Potiranie u(iiu -------55 usiju---56 Naöinpotiranja potiranje usiju Da li seuzimanovavodaza J8 Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanjuabdesta--------------------prstUu prstimaizmedu Prolaienje 60 prstima koz bradu--------------60 Prolaienje --. dva 68 Pranje .

"--'je rasipativodu pri uzimanjuabdesta Pokudeno -------.er- 391 1 '10 ------.80 Potiranjepo ödrapama ------.-----. Öistoöa ----ispred klanjaöa Pregrada u namazu daJepregrada koji smatraju Dokaziuöenjaka obavezna---------sunnet u namazu daje pregrada koji smatraju Dokazi uöenjaka zanju pregrade i nekipropisivezani Izgled --.----75 dove pri uzimanjuabdesta Da li se uöe posebne -'76 .-------vremena-.'----Da lije dozvoljenopriöati prilikon uzimanjaabdesta SVOJSTVA POSLANIKOVOG.-----.---desne Stavljanje _ Mjestonakomesevezurukeu namazu Vezanje rukuna prsa 89 91 9l 92 96 -----.jedecem u stajaccm Noininamal PoluTaltl' (obuii) ---Namaz u papuöama -pnje namaza Nijjetje obavezan iftitah)tekbir(tekbiretul Poöetni tekbiru rukupri poöetnom Dizanje rukena llevu --.------nakon abdesta tijelo Da li se posusiva ------' -. a koliko ko boravru mjestu 86 svogaprebivaliSta . SALLALLAHU ALEJHI vE SELLEM.? Poüivanje stidnogmjesta-----.NAMAZA --.----muktediiama pregrada Pregrada imamajeujedno nabrodu Namaz -mogucnostrüu klanjashodno Bolesnik i. nam..'72 prstenaprilikom pranjaruku Pomjeranje '73 ----. sa[[a[i[afruafejiioe se[.Stojstpa Qos[aniLwog.---------85 Naöinpotiranjapo mestvama Koliko danapotire putnik.----.97 98 99 101 104 108 110 I l2 Il3 113 ll5 115 Il6 lr8 118 119 .-.---Rijeaii'tamskihuienjakao poliranju no me\lvcma .83 ------Da li je dozvoljenopotirati po pocijepanimmestvama ---'.------.87 -.-_-----_ Nastupnamaskog prema kibli Okretanje ----na komeseob^vljanamaz tijelai mjesta odje6e..----I lviar! /.--.'74 Potiranje(mesh)po mestvama ---------.79 ------.--Dova nakonuzimanjaabdesta ------------.-.

lii<ki frr" -----169 ------------prije fa.t43 Dokaziuöenjaka koji smatraju da sene uöi za imamom Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seuöi za imamomna dnevnim ------------namaTima 146 ---149 prveskupine Diskusija o argumentima 152 MeritomijemiSljenje --Zlameizrekenekihislamskih uöenjaka 154 158 Et-temin (izgovaranje rijeöiamin)------------------Dokaziuöenjaka koji smataju da seaminizgovara naglas 159 Doka"i uöenjaka koji ne smataju da seamin izgovara arnin naglas 161 165 Da li semuktedijamaostavljamoguönost za uöenjeEl-Fatihe----166 Uö€njeKur'ananakonprouöene El-Fatihe-Podnevski sunneti r67 Podnevskifarz ---168 --Ikindijskisunnel 168 Tlin. namaza .-*-Vezanje rukuispodpupka Spuitanjeruku niz tijelo (nevezanje ruku) Vezanje ruku iznadpupkaa ispodprsa-Naöin vezanjaruku -- 12l t24 r25 126 121 128 ----------------Pogledu mjestosedZde Dove kojima je Poslanik.ae selfem.sallallahualejhi ve sellem.za Alsamskisunnet 170 AkSamskifarz -----t7l ----------postijefarza 171 Ak3arnski sunnet prije farz ----------------------Jacijski sunnet 172 -------Jacijskj farz 172 poslüefarza-----------sunnet Jacijski 173 Sabahski sunnet-----173 174 Sabahski farz .poöinjao ---------------------------130 naunaz --------------------133 Dovena noönom namazu -----------------------------134 Kur'ana namazu Uöenje u ----------------13'7 Kur'ana ajetpo ajel Uöenje -r38 Uöenje iza imama -------Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seopöenitouöi za imamom t39 ---------------.

-------------= Doveizmedu dvije sedzde 226 "-.227 prije dizanja istiraha) Ika&o sjedenje na drugirekat(dzelsetul -------------------228 Dizanje nadrugirekat '.. -------------183 Kunut-dova na vitr-namazu -------Vrijeme vitr narnaz u komeseklanja 186 ''.-'..---------------------Uöenje Kur'ana na bajram-namazu 190 .saftaffafiu afejfü vese{Stoian aos[anifuno1.-.----------------Drugirekat 230 -----------------------------(sjedenje)---Prviteiehhud 230 .-. 3g31 -----Noöninamaz 175 '.215 prije ruku Dokazi spustanje koljena uöenjaka koji zastupaju ------Meritomije milljenje218 ---------219 Opissedide -----------------.'----.-.---Vitr-namaz 178 --------------------------------182 Udenje Kur'ana na vilr-namazu --------.uöenjaka koji zastupaju 213 -.---------:Vdjednost sedzde i njenizikovi 222 --------Zabrana Kur'ana na sedZdi 224 uöenia --------..-221 potpune Obaveza smirenosti na sedzdi -.DZuma-namaz -------.226 ---potpune Obaveza smirenosti izmedu dvijesedzde ---. Dali serukevezunakonpovratka sarukua 2lI -----------------------212 Pdoritetnije miiljenje---Spuitanje na sedzdu 213 Dokazi spuitaderuku prije koljena-.-... 225 Vraöanje saprvesedide-----------------------'--.------------------------------Melodiöno uöenje Kur'ana I90 .----.-----------------200 alejhi ve sellem----------2o2 Potpuna smirenost naruku'u --------------204 Zikovi i dovenaruku'u -----------207 Zabrana na ruku'u uöenja Kur'ana '' -Vraöenje sarukua 208 .188 -----------Kur'ana na diumi-namazu Uöenje --------------------188 Bajram-namaz .--------191 StadauöinionajkogaSejtan ometa u namazu -----191 Ruku(pregibanje u namazu) ----191 Dizanje ruku "----Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nrjesunnet 196 Nastaval opisa rukuaAllahovog Poslanika..187 ----. sallallahu .

04 -na tesehhudu Uöenje Salavati teiehhudu --- te se[Iem. Semira Imamovi6a Recenzija 284 Recenzija hfz.264 i aksam-namaza Dodatni zikrovi nakonsabah -------Dizanjerukupri dovi nakonnamaza 269 Potiranje licanakon dove--------------------210 ------------'---------Da ti sezikri zaiednitki 272 275 Propiszikm tespihom -------------poslij neposredno e farz-namaza Propisklanjanja sunneta 278 --------------------------. SALLALLAHU ÄLEJHI VE SELLEM.259 zikr nakonnamaza Poslanikov. namaza 231 23'7 uöenjesalavata na Dokazi uöenjaka koji ne zagovaraju prvomteiehhudu--.----Receruija Abdul-Varisa Ribe. 257 -----------.280 Zenei muskarca Nemarazlike izmedunamaza ------------mr. ---------------------------. sallallahu alejhive sellem. prof. ZIKRA NAKON NAMAZA . kurraDtevadaGoloia.--uöenje salavata na Dokaziuöenjaka koji zagovaraju -:prvomtesehhudu -----------------------miSljenje Preferirajuöe -------* kaiipßta nateiehhudu Pomjeranje -Tredii öetvnirekar Tra. 287 Rihlinorqfiia 289 SadrZaj-'--------300 .izenie utoeista od öetirislvari------------------Doveprije selama selama---hedavanje '240 242 245 241 247 251 SVOJSTVA POSLANIKOVOG. 285 prof.

lr.l :]:qei 'räv I Ih0.ip ltaviie kadaslr nekidetall u iul"rifi frl." kol. " "".."j'.J o..i.Ll]s" r" nanaiem grm cjelrma uosadrL n"Jpl. l p::]:yaff v sok pravnih ökol'-pol(azao razliöitilr ka ra".ca karakte. .rl tolefarrcJe.1"] S rini sveobuhvatnost iefiiatsko jezkrikola o!*dl! "lii!fl:lk-'^.L.:jLe-1:o5L lra namaza utenrellerL Posanikova potpuliLpfedstavLl iu"..n n lnili n.iri.. ra hfz D:-'vadaGo (ria proi lz recenzij-'l(L veorna znacallrL Ne mozemo a da |r nlegovn djelma ne prepoznamolednLl daJe-zapsanle prstup Cinief naLrör1L a tole r ovorrJtlleLu.Seff almamovlca z recenzlle Safeta KLdLlzovöakade e Kniloa Svoslva Poslar kovolj namaza' aLlloranr po filogo öelllLLOna le prvo p. nnuino'. u n j . .. . t" gu StrLdila ostäv sebe za iz ob aslif kha hadisaNa6is! Lr'eniacl "" o"fi.i".scbno r ec jenaLlöromprslup-L n o kalivo iam llovori li. " .plsano Preclruslimarrsl(or ö ta aökon lavnoö'L ve aLelFl sallallahLl Pos anlk "i."r"lri". " b .da le u p la'rlunase boSnjaöko in. n na u .a rlro I detalno upoznaleiiakole k anlaoA ahov ko e ras od naraza Poslalikovoll .tlkLr.iee'ro..ii"..n liomentarP'rslar l(ovLh a rroiemo rei da le ..".l. . z o b z r a n a t o r i a l r l e n l l l r o v o f r i s l e n l e ! d a l o m p l a n lP kl o vl a c m S prenose Lpr'omo vL r o s l a n isabiilFn.t" lo. ' c o ' L m J e z a d o v o l i s td SVmlllUS]la|]la'ka]lol]lTro!]uoaVl]ätjsvoJenamazebasolakokakoih]eobavao n a : P o s l a n k .] Lltisklr Loclen o p i " .. eÖl KlaflalteonilKoKanosie mene vidje da kLanjam alelh ve seL Ne nogL se otet izvornLom. "1. n ."pirrt """g fLkha...nd rra dopi ros s amsKm naLlKamä ve k a edan i.]i:1oi.t''l'on'poznath Laltl p.lriakoja predstav ie I ovla) Nle'la iob eclos ii"i:'..v.nS.."""..it .ih da :':.". posebnr nnfn.uin oÄu ul"ir. . : l l c l rv e s e c n l . .i ir. s a a a h u .nekÖ r. je' n-stv:no q: dielo ovo le "Lif "."iit.tu.." !t" .u"qo.inri malone.ii"Äf.lli" lotsteno +24 Lzvole lalboje i'. .nn" t...'orno bait Lla nskoiiclelnoj L O gL Lröeniaka' savremeilh ' i . .ra. "rrr"st likharha.o s'eclaza rr..lozlvjel:risvoledrugoizdanJe to!la zlrog le uiemeLielrostL . " r . l i " l r l l .. iüÄlo'al"l"-..:.::i:i'i:lli"Tj.]l':j:i?iji:'l:li". r ro rnleslo re evant ma k zaLlz u'2bcri da oval tvfcllm r odgo'..i.. ..rt rud eclnLl p f e p o u c Lm Ln rj i g u va oo v l r v r j e d nk .svojevrstan -salalah! alrnut A!tor-sekoristlo em.mr..rpadn .'Ä..''1'o planlu VarisaRlb-'. " .llsa a nriefri poznaio p oopnnos lanlLr ! Kada s ovolnstudijon le 5lo je s Lrdai trli l "."-.zaoslaje na-sliiede va:nostk.i saiäta Krrduzoviöa svolstva .tl lracleia ll:al1^eÖ1.lf.cenzrleAbdul dLelo je jedno veoma vrijedno.f"liio nnl"t jezkrr u pitarlL jednstvena le antkovo! sal alLahla clhivc dlelokole tfelllas'/ä pranliru vezl sa fonrom Pos opse:nile 'nuÄn. SlLriIei ler le on pilracl .prol z r."1"m."rl"i L'""1.-' tlUi. frosebno L Lrradeno njih od da le. r " .stoiodgovararelomeLLonflKolio2Lvlavajrl i kolektnogodnosäL gma dobra lllepog u"-."'" "1il'"r. ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->