Naslovknjige:

SVOJSTVAPOSLANIKOVOG,SALLALLAHU ALEJIII VE SELLEM, NAMAZA od abdestado zikra
Autorl mr. SafetKuduzoviö Serijatska recenzüal - mr. SemirImamoviö - Abdul-VarisRibo,prof. - EnesJulardzija, Fof. - AmL Dumiö, prof. - NedimHaraöiö, prof. - hfz. Dzevadcolos, prof. Lektor i redakor: Remzija Huriö-BeCiroviö Stampa: Bemust, Sarajevo
CIP - Katalogizacjja u pubtikaciji Näcionalna i univerz itetskabibtioteka Bosne i HercegovingSarajevo

DTP: SafetKuduzovid DesiDg korice: Sead BeCoviö Izdavaö: Autor u suadnji sa Dzematom Kewser- Linc Tirazl 2000

KuDuzovre safet
Svojswa Poslanikovog, sallattahu alejhive sellem,namaza: od abdesta do zika / Safut Kuduzovit.- Saraj€vo: S. Kuduzovig 2007. - 304 str. ; 24 cm Bibliografüa: str. 289-299 i uz tekst ISBN978-9958-993G7-7 coBrss.BH-ID 15850758

Safet \ytuzwit

SVOJSTVA POSLANTKOVOG, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM. NAMAZA od abdesta do zikra

Sarajevo, 2007. god..

EsiFsuiL
'ü ineittafra ful-ihstivog, Samilomog!
Uzvi5eniAllah ka.äe:

i# ßt;"i:'tti'.1.'5 1 i; nt'' </; J ik i: ;s';t;" ßt;3:.J.';
"Recii 'Ako Atlaha vollle, mene slijedite, i vas de Allah vo[ieti i grijehe vam oprostiti!' a Allah prasta i Samilo6tan jC' (Prijevod alai€nja Alu Imran, 31.) Allahov Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,je rekao: " Kanjajte onakokako stevidjeli meneda klanjatn!" (Buhari) Imam Safijaje rekaoAhmedub. Hanbelu: "O Ebu-Abdiüah, ti si uöeniji od mene u hadisu! Kada vidis hadisobavijestime da radim po njemu!" vjerodostojan t Hilij enl-evlija) @bu.-Nuajm Abdullah b. Mubarekje kazao: "Lanacprenosilaca je od dere. Da nemalancaptenosilacagovorilo bi po se äljama i naho<lenjima." -Sahihi El-Hanb'r Serefu ashabil-hadis) (Mtrslilun n Mukaddimetus

PREDGOVOR Allahovomblagodati, naftondecenija stagnacije na polju islamskog nauönog rada,kako u cijelommuslimanskom svijetu,takoi kod nas,ovo vrijemeobiljeZava oZivljenje islamskih znanosti. Iakoje to samizaöetak, on ulijeva nadu da öe naSummet odluönokrenuti putem duhovnog, progresa. nauönog i vjerskog Samimtim 3toje sudbina islamskog svijeta potpuno ovisnaod odnosaspramdini-islama, tako svakavrsta studijei rada na izuöavanjuvjere, prije svega koz razumijevanje Allahove uzvisene knjige Kur'ana i koz ozivljavanje Sunneta posljednjeg Allahovog Poslanika,sallallahualejhi ve sellem,svojevrstan je napredak i korak naprijed. U ovom pogledu,djelo koje je pred namaima svojevrstan znaöaji jer prvenstveno ulogu, tretira stub vjere namaz najoöitiji öovjekov izrazposlusnosti svomeStvoriteljui priznanja Njegoveveliöinei svoje zavisnostiod Stvoritelja.On je temelj dini-islamai svjedoöanstvo priznanjaAllahovog Poslanika, sallallahualejhi ve sellem,za vodu i uzor. 'Reci: 'Ako Allaha volite mene släedite, pa 6e vas Allah zavoljetii grüehevam oprostiti'." (Prijevod znaöenja Alu Imran,31.) Kur'an tretiranamazopöenito. Ne defin a njegovoblik, naöin,niti broj, veö ga izriöito nareduje i terminom "ekimu es-salah" definira naredbu kao "uspostavljanje" namaza, tj. obavljanje namaza onakokako ga je uspostavio Allahov Poslanik, sallallahu alejhive sellem, koji nam "Klanjajtekako viditedaja klanjam!"Ovo djelo nareduje: cijelim svojim sadriajem tezi postiöicilj iz konteksta hadisa, da öitalac detaljno upozna je kako Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem,obavljaonamaz. Njegov autor nize predaje koje opisujuPoslanikov, sallallahu alejhi ve je sellem, abdest i namaz,njegovuveliöinui oblik, koje ajereuöio iz Kur'ana, prilikama. te doveu kamkteristiönim Ovdje valja ukazatina jednu komponenhr islamakoja se ne moZe naöiu drugimreligijamai ideologüama, a zbog koje je ustaljena taöno iskazana sintagma da je islamvjera seneda, tj. vjerakoja svojudoktrinu ne gradi na legendama niti predajama bez izvora, veö samona onomesto je vjerodostojno i ima svoj lanacprenosilaca. Pri tomese vodi raöuna o je svakom prcnosiocu, kolika njegova uöenost i koje su mu

je izrekao karakteristike, iz generucijeu generaciju' od izvora koji te öinjenicanajvide da uoöiti u nauci o odretlenusintagmrido nu.. Ouu "el-dterhu vet-t'adil"' hadisu,te iz nje izasloj nauci Tako autot, sluzeöisenauönommetodom,uz svakupredajuspominje ne uzimajuöiza validandokazapolsifnei vierodostojnosti, nie; stepeD käo slaüo ocijenlene predajer lahkim naöinom bha Pdoritemiji stav u oosledu pravnih pitanja kod kojih postoje nzilalenja U ovome se I u ibadete spomenute ovogdjela.takoda öitalac wiiednost naiveöa äeieda ni"rnu .ö2" prakticirati kao da je vidio BoZijeg Poslanika"sallalahu aieihive sellem, kako ih obavlja.

Nedim Haraöiö.prof.

@ & s

SamoNjega oboiavamoisamo od Njega pomoö trazimo.najljep5igovorje Allahov govor.2/103-104/1089." (Prijevod znaöenja Alu Imran. jer Allah.1.8/363364/8147. T ajalisi. Svjedoöimo da nemadrugogboga osim Allaha i da je Muhammed. niko ga napraviput ne mozeuputiti. HadisbiLjeieMuslim. a svaka zabluda ie u \ arru. zaista.6/89.jmijje i Hdsiilerer Sirdi na Sutrcnun-Nesai.sld.153/1:103. 1/432l. I Ovoje prijevod znaöcnja tzv.zll178/1105.eosfanifun'og. bojte se Allaha istinskom bogobojaznosau i umirite samo kao muslimani. "Hutbetul-hadze" kojomje Poslanik. 3/303304/5800-5804 i 1t23523'7 | 13826-t3831.a najboljauputaje uputa Muhammedova. "O vjernici. Abdur Rezzak. Nesai. nikoga u zabludu ne moie odvesti.e. 70 71.102. sallallahu alejhive sellem. a kogaOn u zabludu odvede. sa[[affahu Sr.1/4s2. A onaj ko se Allahu i PoslanikuNjegovu bude pokoravaopostiti 6e ono Stobude ielio. Ebu Davud. bojte se Gospodara svoga koji vas od jednog öovjeka stvara.Bejheki. 2/182-183.I Allaha sebojte s imenomöijim jedni druge molite. Ahmed. Ibn Mad.45/338.62/s6. Kurtubiu El-birla. Koga On uputi. Taberani.l'Jnu'ul-fetara. obra6ajuöi se ashabimanä hutbamai u drugim prilikama.) Uistinu.6/187-188/10449. On 6e vas za vasa dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti. 18/163.) "O ljudi. Lbn-Diltud.a a[4fü veqfu Uvod 7 1 ZahvalapripadaAllahu. bojte se Allaha i govorite samo istinu.6/127-131. Vidjeti: Me.18.i rodbinskevezene kidajte. .poöinjao svoj govor.Njemu se utjeöemo od zla naiih du!a. sallallahu alejhive sellem. Njegovrob i Njegovposlanik.Hakim.1115." (Prijevod znaöenja El-Ahzab. Najgorestvarisu novotärije je svcka novolarijä zabludc.i od njegaje suprugu njegovustvorio i od njih dvoje [uroge muSkarce i iene rasijao." (Prijevod znaöenja En-Nisa.) "O vjernici.'ojstt.stalnonad vama bdi. sallalhhü xlcjhi ve sellem. od lbn-Te. Tirmizi. 2/131-132/1547-15. 3/20-211679.

Nejlul-eyta\ U361. a. sfr. 40. 2/98/1444i t\ Es-saqiru 2l88.ok je dZihadna Allahovomputu stvar je islam.{ezt namaza. Timizi."(Prijevod znaöenja El-Bekare.gdje nijedno sworcnje nikada nije dospjeto. ko porekne oba. 52.. a to je. Et-temhid.. Mtrsllm. 31328-329121tO.) ' Ahmed. 141126.neuz-zevaid. Imam yidjetl Med. bezkojih nemaimananiti islarna. propisao namaz.i koji namazesvoje redovno obavljaju.Uzviseni Allah kaze: '?omozite sebi strpljenjem i obavljanjem namaza.o Zato.Hakia. Etkawni ut'fikhijje. EI-Iurua. a namoz vrhunac islama.El-nedZnua.s. El-muhattß. Haliz Munziri i iejh Albani.Imam Tirmizi i lejh Albani ovaj hadis su ocijenili vjerodostojnim. po konsenzusu pravnih usmjerenja. 90-91/349.kao temeljom naße uzvisene vjere. 1+1415112669. yidjetl Sahihutter?ib. Medtnu'ut-fetava. l/552-5531213 i At:fJn]ed. l/255.U2t.Inl. 2ll'701741162.22/22. '..) Obeöavajuöi nagradu onima koji ustraju u obavljanju namaza. uistinu. l/670/2150. salallahu alejhi ve sellem. str. 51276-2'77122737.Taberani. takoder. Etnuqni 2D91. te5koosim posluBnima. rckao je: '. U86 I Inaut Eatit. 'Ibn-Madie. jedini ibadet koga Allah nije propisao ovome ummetu preko DZibrila.Uvazeni bmte i cijenjena sestro. Hejseni ga smatradobrjm. oni su dostojni nasljednici.Ahmed.sr. Abdur-Rezzak. Tnrnizi. . U105/278."'U drlgoj predaji stoji da je namaznajbole djelo koje semozeuöiniti. Mukaddimatu Ibni-Ruid.45. koji te najvüe stepene Dienneta naslijediti." (hijevod znaöenjaEl-Muminun. smatraju ga vjercdostojnim. nego je Sebi uzdigao Svoga Poslanika.' Namaz je.uistinu. smatra se otpadnikom od vjere. takoder. d. sallallahu alejhi ve sellem. a Hadis o propisivanju nam^zarokom nodi El-Isra biljeze: Buhari. tU193194/20302. 2/228.3/16. oni de u njemu vjeöno boraviti.' uöenjaka ehlussunetski Na vrijednost namazaupuöuje i to sto je spomenutu Uzvisenom Kur'anu vise od devedeset puta u raznim kontekstima. Bejheki.'71349350n2366. nijedan ibadet u islainu ne moZe se uporediti sa Damazom. 2/525. odmahnakondva Sehadeta. 2/136. Uzviseni Allah je rekao:".Najvrednija je hjegoy stub. te mu iznad sedam nebesa. 911.l/22tl449.am Hakim i Zehebi kazu da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije. ..Vidjetli El-hayil-kebit. Allahov Poslanik.

'' tJ one *iii idi )ocui u dianije potpunimsvialom na Sudnjem nasda obavjeitava alejhive sellem.muskarcai Zene. te da su ovi namazi. HadidZ mora obaviti jednom u Zivotu onaj ko u moguönosti.d: MedZmu' l-Jetava. takoder.3UzviSeni Allah ne öe da izostavenamazni putnik.ocljenio vjerodostojnom.kazao: obavljaju.Hafiz Munziri tvrdi da su njeni prenosioci 2113.ni dozvoljava stlra i. ni bolesnik. " Vidieti. ibadet. !161-16U56r. -namaz biti svjetlo vjemika na Sudnjem danu. ne obavljaju ih kako treba.21131223."rl osnova islama kategorienija Uzvi3eniAllah najbolje zna mudrostonoga 3to propise.''lidje. Nema razlike osim iene u mjeseönom bogalogi sigumogi onogakoji je u strahu. sallallahu drugom hadisu Poslanik.r9l34r. izmeduzdravogi bolesnog. kad namaze Allah je." (Prijevod znaöenja "Tesko se onima koji.ali se iz ovoga moie razumjeti da pet dnevnih namazäpredstavljanajjaöu vezu izmidu Altaha i Njegovih rcbova. ili ga zapuitati.ni mudlahid.Ostavljati a potomi tjelesni duhovni. Es-seilul-diena. . vee se samo pretvaraju"' (Prijevod El-Ma'un.kaae "Obraduj alejhive sellem. znaöisebegurati vlastitim rukamau zabludui propast 'A njih (prave vjemike) Uzvileni Allah o ovakvima kaie: zamijenüe zli potomci. 59 ) oni 6i sigurno iuänu zavrsnicu imati. sallallahu U iednoipredaiiPoslanik.pouzdani. U292. Tit'fiüzi.svi su duZniobavljati namazu njegovo vrijeme.4-6. Sejh Albani je ovu predaju'zbog nnoatva puteva. koii namaz ostavise. ovaj öasni odgojza vjemike.) znaöenja 6Na iaciiui sabah-namaz.' u razloga dok se bilo koji drugj ibadetmore zbog lerijatskiopravdanog obaviti. Sejhul-islamlbn-Tejmijje potpunostiizostavili ili na-knadno "Islamski od obaveza kategodönÜa da su slolni je namaz uöenjaci kaie: je hadZdZa. 'u je Namar tvrdi: siromasnos. u prvom redu. elzuzetaksu Zeneu vrijeme mjeseönog ciklusa i nakonPorodaja to. .Vidjeti: ?ürJ&tul'ahvezL 'Muslim. " eU-nuuua. 3/80-81/223. dnnu. lmam Sevkani od zekara.nemogla osoba. dok obavezanamazapadana svakogpunoljetnogi pamehog muslimana' ciklusu i nakon porodaja(nifas). i za poiudama poiloie' Merjem.

Ibn'Hibban'1/132254(El-mevarid). 1488-1489/7M? i drugi.obja5njeno vrijeme se radi o öovjekukoji je odbijao Kur'an i koji je spavao. Er 2165r-6521275. r/133/58.bez sumnje.namaza kaTe:-Sta vas je o ovim nesretnicima.Tirnnzi"|135212620' Darimi' 1/197/1233'Ibn Nasr u Ibn Madze. rekao: je alejhi sallallahu Poslanik.nakon -Preno<ioc' pouzdani predaie su Ahmedove H:kebiru i El-. sallallahu alejhi ve s€llem.oiozo.lt'n-Sa\i\\ Na$ u radnts-ralaft. u je pripisao Tdberaniju tto ovu Predaju tct|ibu. str. njegov polozaj ili njegova hgovina. IbnD anri 2D4\/2721.-ut uio hufi" Munziri. Mitkatul'nesabih. str. te ga ovaj ponovo udara na isti da naöin.lmäm Hejsem. Upozoravajuöina opasnostostavljanja namaza. togaje Poslaniku. Halefom.azao. 1067/4678' Ebu-Davud' Nesait.sa[h[tfiu ve sellen.ll1561463.2/21. lletsg.i€rian.rove ik.lim. aleihi le rckaot "obavljanje alejhi ve sellem'rakoderje sallallahu je . "Onai ve sellem.2l88}l899. Nakon ito je citirao ovaj hadis Sejhul-islam "Öovjeka od namaza odvraöa jedna od öetid stvarj: njegov imetak.6/150/6576."t' Poslanih. Koga od namaza odvrati polozaj biöe sa Hamanomi koga od namazaodvrati njegovatrgovina biöe u dflrstvu sa "'o I-Ibejjomb.Nako. Koga imetak odvrati oä namazabiöe u dru5tvuKaruna. Faraona. 11287 ß Mu.v'a . l/183 i Es'semerul-mustetatrU53 14'. a drugi stoji iznad njega savelikim kamenom na dva dijela Zatim u ruci i udaraga njime po glavi dokje ne prepolovi se njegovaglava vraöau prvobihi oblik.u 'Abduuah wemenima ü u njihovimpropisanim ne obavljajudl namazä.govoreöi 'Nismo obavliali namaz""" (Prijevod u Däehennemdovelo?.ienah. il|govo.Poslanik sallallaiu "Parova koji odvaiaviercvanie od ncvierstva ve seflem. "y. 21644-655/265 l .Koga od namazaodvrati njegovavlast biöe u drustvu Faraona. 13Ahmed. Adäurri u ti'. znaöenja Prenosi se da je Poslanik. kaze: su ociienjLvjerodoslojnom i seih AnmedSarir ovu predajLr lmam lbn Abdut-Hadr ö/l50 Dobromje na El'nusn?d r opaske i Sak. iamedu nas i njih (tj. Darekutni' 2/4111?35' Kadrus-salah.tidiett Huknu tunkß-rdl"I'. od lbn-Kajjimai Ez-zeT ' ad. :7 t t Vidieti: tenkihut-tahk . Ibn-Hadz€r Hejtemi i Sejh Albani vidjeti: Ez-zewdZi\ ll28'7. l/319/890. sanjaojednog öovjekakoji leZi na ledima.sallallahualejhi ve sellem. UzviseniStvoritelj. njegova vlast.r3 Oni su. Amr ko sretni Allaha beznamazabite u druiteu Karuna. Halefu. Adzuni u EJ-.. 3l.str. Hamanai kljaje Allah najgorastvorenja IJbejab. 2/59/82. reöi öe: 42-43 ) Et-Muddessir.i. sn. je rekao: Ibn-Kajjim stvorio. prenosi da b. licemjera)ie namaz: ko ga ostari D Buhari.

"t6 poslanit.sallallahualejhi ve sellem. Ibn-Mende t El-inan.osim ostavljanjenamaza.ostavljanjenijednog djela Hasanel-Basd je nisu smatmli nevjerstvom. Ibn-Abdul BelI n Et-temhidu. I/291/292. ln45 i Es'se eruI'mllstetab. sa Diad u El-|/. Lalekai. lhn Ebi-Sejbe' 6/1723043'l i HskiI. Ahmed u Er'Srn'a l/358/769' lbn-Nasr u KaAnls-salah. Darekutni."rs Poznatitabi in Abduüah b Sekik el-Ukajli'" kaie da ashabi ÄIahova Poslanika. djela?!Enesb. 4lgog'910i1fi7. si.Burejde b el-Husajnprenosida je Alahov poöinio je nevjerstvo. Sejh Albani ovu predaju smatrajü isptavnom vidietir El-medLnuo' 3116' Hulasatut-ihkm. 7ß54n622. Vidjen: Ebi-Seibe.I-' ll4Sll2 Inam Nevevi' Z.ehebi.5/95/24052.lakv.20 su ashabi Allahovog Poslanika. Ibn-Bettah prenosilaca lancem dobrim \rr.r-srldll.'1135312621. u prolivnim bi se borio protiv niih.u vJere Abdullah b.str. saltaUahualejhi ve selle4 rekao: "Ko (namjemo) ottavi ikindiju-namaz niegora-diela su poniitena.lÜt Nesai.. Nesai.lru.9ll9l/8941-8942 prenosi Ibnovome Sliöno 1/382 Es'silsiktud-dtiP Il3'lO i Sahihut-terlib. kada bi iziöao u vojni pohod öekaobi zoru' Ako bi öuo iabahskiezan vratio bi se.lhl5oel2294li lbn-Abdul-Benl4l124 r3Buhari.211898/935.i Mesetetut'te16r' l/61. Zehebi. Iraki' Menavi' AdZtuni i Albani ovaj hadis smatraju vjerodostojnim vidie.Ul561462.govorÜ: '-log-i. od imamaDarekutnija A Ttnnizi. 1152. Abdulah b. 4/902/1520."tl Ako slijedi ovakva kazna koji nikako ne za onogakoji ostavi samoikindiju-namaz. Zikn esnait-tarj'tn.2/40/l?33. Malik kaZe: klanja. '' Bdari. Abdulah b. Abdutlaha koju biljezi Ibn-Na$ n Esaalah' 2J904/947 i lbn' 11273-2'7418't6 El-ibane' u Serhi usulil-iatikad. Mesudje kazao: Ko ostavi namaz.385/2634. Ahmed. ' Ibn-Na$ u (r(a.4tll382 le vidiet\.62112943 i Muslim. t E!-sefiah. Neilul-evta' l/363' rcryib lt366 11348 i Sahihu| Ke|ful-hafa.'rfr. Haldm. 4/230' Hakllx. sa dobrim lanc€mprenosilaca' .":: bez opravdanog jesle ostavljanje ramaza Iüka i nevjerslva '. 2/87?/894.ova predaja ima potpom u ' Lalekü n verziji Dzabira b.u\nedu. Il383l3I'l-3I8 Lalekai u Serl' usulil-iatikai. U2'13-2'14ß?7.laj nema "Nevje6tvo je ostaviti namaz"" drugoj verziji od lbn-Mesuda stoji: 16 t\hned' 51346122833' M^dZe'r/319189r' Tirmizi. su njegova satlallahualeihi ve sellem.ita je sa onim "Allahov Poslanik.sa ispravnim lancem prenosilaca' Vidjeti: Eserija' Nuamanija str. 2/134.od Abdullaha b Amra b el-Asa' B ACd. Ahtned n Esaunne' U3591172i ocijeniodobrom SejhAlbanije ovu predaju Tabeßrt t El-kebiru. ll0/553. kazao: "Do menl ie doprta vijest da'lzmedu ipoöinjenog muslimana sallallahualejhi ve sellem. "t IUn-g"tt"tt n El-ibane.' Il4Slrr' Irlam Timizi.112od Ebu-Abdullaha Hutonu tunkis-salah.

rwmaza je rekao:"Nemaimanaonaj ko ne klanja. il' podnei rkindiru 7aDutni[a. . ' RindUünama7.a srnrmoj pozvao Omem. str. Ko o:t.f/öl-o2/5. 2/tO^232. Ko ga uopcene klanjaon je kao kradljivac i bludniöar. ow predaju oc'jenio vje rodosr.Ko ga budezanemario zanemario sve ostalo.' v idteti:Mediau ut-fetava. 2U2t. Rahevej Tapaia: uöeniaci od ". U146-14?/81.. sa rspra!nim lancem prenositaca.je. '" Ibn-Fbi-Sejbe. pozvanda klanjasabah-namaz.. lancem preno. *^ea " az ina".AfbanrJe Lzlekai n Seüu usulil-iatikad.Za mene Hattabposlao pismosvojimnamjesnicima u komeie stalalä: je najvainijastvar narnaz."" lj.nTr. i:*. od rmama Zehebiia. 7/4J44 35t37M5. ftn_Ebi-5ejbe. ^ . .4/q08/ t 5i6 | tbn-t\a\t u Kadrus_\atah.26 U drugoj predaji stqi da ie Omer U.2c4-2q5. vJ70. b Hanbet . lbn-Nasr u ra(1tus-salah. t/53b-5j7/2OJSiiaha\irsprhut-neani. t/35O-351.. .tam tUn_ T?"Iü" 'OnaJ r eJmrJJe rekao: ko oslavinamaz gorije od kadliivca. sresr de Allaha'a \T-a:: Io Allah srdir na njega.rsejn.y .lova ili hizmetauöitelju i odbije se za tä -uöenjaka.Ko [aze: . sa iqpravn. " Adium ü E31." prenosise da je Omer b.'" Tmam lbn-Hazmje rekao: .Nakonsüka nema ve6eg qriieha od nama.t€rdi. 182/654.ilaca.tubekat.ojno m. 4t9O9nS35 ^ Ma1* | Et-nwetta.F<.. !1".icriah. ' Vidjeu: #l"ra1a sn.'2a Ebu-Derda Ibn_Abbas je osravi nam-az a u je moguönosri obaviti ga.. nema udjelau islamuko napusti Jerekao: namazi'paje klanjaoiäk krv je curila iz njegovih rana.i izmeduostalog.tereb.. '. 2te03/. oporuöio mu pazi da na Rpostelji 'lama7. el_Hartab na samrmim mukama nakonstoje izboden nozem. je rekao:. lo.2e Sejtrut_i. 22134. Darekttni. . 2tgg3tg24.. pa "Da.22t26.iajit Imam Zehebi ka2e: -Ko klanj."'"fhned lmarnIshakb.neduklanjati. Ko ga buderedovno obavljaosaöuvao ie svoiu vjeru.kr le ie.qailÄ i lt2q2 2cj.rioh.anamazposlije njegovogvremänapoeinioje velßr gnjen.ltg3. Abdv-Rezzak. t/150-151/578 581 i 3n2st50l0. '. ' Malik.od imamaZehebria. bludnlka Je i onogakoji konzumira alkoholi drogu."r0 Na drugom mjisru iejhul_islam kaie: "Ko ne klanja dnevni namar3' do zalaskaiunca üilo zbog zauzetosti na radnommjestu.lslamski on je nevjemik.y. Abdur-Rezrak. l/2cll29o.. et_ .uidjeti: Medimuul-f"ta!a. ut-Ietava.ve sellem. od sejhut:rsrama tbn Tejmij. Vidieli:Sahihut.tr. " Vrdjeli: El.J7./a dok ne prodenjegovovrijeme.)7 Ebu_B.a45. v idtetj:M cdanu.on je najveia propalica. nesrelnil i zloöinac. 6/164t3O352. usut it -iari kAd. n-1j11 u porpunosri.Ibn-Sadu tr.'.-32 ']lüa se po mi5ljenju veöine islamskih gole.

tdttj? \to ."11tj."Niti islana te se otkidati.2/40t-4o2t413. l/l76. s x J o b r i m l r n .sallallahualejhi ve sellem. Bejheki ü ad d?id{ 7/205. a predaje su pouzdrn.Hakim. 4tto1/7o22.l " Ahmed. 1/3321324. Vidjeti: rrn{etut atNe. EbuJala. 2/299.sallallahualejhi ve sellem.r \ d r i .'7/281."'" U drugoj predaji se navodi da je Vjerovjesnik.u. Poslanik. a zadnje ito öe ostati od ujere je namaz. c n t r e n o n l i c r u j Vidjeti: Al. *'titmizi. sallallahu alejhi ve sellem. . O\aj 6adis u njegovom smislubiljeze:Makdisi I El Dtuhtarc."r5 Prvo za Sta öe öovjek polagati raöun je namaz.Ken. na samrtnim mukamaje savjetovao svoje ashabe. Ahmed.S/l16/7486. te opasnostostavljanja ovoga ibadeta.aostanikwog. 1/225-226.jcre. 2/ l 19/38'/3."Sejh Albanije ovu predajü ocjjeniovjerodosiojnom.ti. ocijenio sa je dobnm. c os!atiod r.. Spojsna g I vremena Poslanika. . tt tn-gibtun. 2/:40/185q I Ahmed.i odbije naklanjatiga. Sejh Albani er smana vjercdostojnim.Sattihul-dia.jer Sta je muslimanu preostalo od vjere ako ostavi namaz. Navedeniajeti i hadisijasno ukazuju na vrijednostnamazas jedne.jenio hafizAskalani. ako prode taj ispit je. Et-tenltid.rekavii im: "Namui. s druge strane. namaz. do danainjih dana smahaju da onaj ko ostavi namaz namjemo. Humejdu tf. sallallahualejhi ve sellem. jedna po jedna. Ibn-Hibban. salla[ahuabjLipeu&-.2/402.jetumuz./r. Prw ito öe se izgubiti od islama je islamska vlast. 15111116'/\5.7/14-1-145/2078. bez opravdanja. r d d n . k"Ze: Lanacprenosilaca ove predaje ispunjava kiterije Buhariiei Muslima.djetl Sallihul-r|:atut l/503/2573.ull nal. Kada se god koja otkine ljudi öe se hvatati :a sljedeöu. . ka:e: 'Ovaj hadis biljezi Ahmed i TaberaniI El-k?bitu. 2/55.l9/209/12169. / . Hafiz Hejsemiu t1npdined.-. 8/226-22113203.11253. upropasten Poslanik.je rekao'.nio. U/14l5/7880. Imam BDsä \t Mis(ibihu.5/251/22214. Abdu b. L vidjeti. t/503/25'7s Keiful hafa.a'nan. Hadis u ovome znaöenju vjerodostojnimje oci.u. Ibn-NasL u Kalzs-ralal.. str.taddae.5/309-310/2933. 445/1542. SejhAhmedSakiroru ver/rtu\marr. V.i. öuvajte dobro svoje namaze." prenusioci " O \ ut r e d a i b r l t e tH r 3 k i mf i m i / i u ^ . Taberani ü t7 ?. tretira se neviemikom." Allahov uspio je. 141570-571/6605.Imam Hakim i iejh Albani ovaj hadis smatraluispravnin.. Taberani. rekao: "Pno ito te nestati mealuljutlima je '" poricrcnjp I cmonetI a :. 2/905/50'75 i Sahihu ßüti.sni. Ta\ayi u serhul nuikil. Vidjeti: Sahihul-d:aDtia.Musliman ne moze ustrajatina pravom putu bez namaza. Vidietj:Sahihuldaanlia. 3t6t/s495. a ako mu namaz ne bude ispravan.nrßr"1".

55. t/283.Staje poslije toga?" Poslanik. UzviSeni Allah je rekao: "Dostavliaj ono Bto ti se objavljuje i obaylj4i namaz. 1/383-385/26?."ao Ibn-Mesudje pitao Posladka. 45. Hulasatu bedit-munir. Es-silsil?tus-sahiha.ll53 i El-ni'kah.Ibn-Hibban.. sallallahualejhi ve sellem." (Prijevod znaöenja El-Eala." Imam Ibn-Abdul-Berr. l/418-41911158. koji ukazuju na wijednost namaza.aniav6t6t3242. str." Ibn-Mesudje potom upitao: .mu je "Namaz odgovorio: u njegovovrijeme. 7/308-309/36348. 4rBuhari." odgovoio je Poslanik.2/665/1001.n ra 4/105/978. Ibn-EbiAsin u svomSrne.a mi öemospomenutisamoneke od njih.) Obraöajuöise vjemicima.upotpunjovao rukue i bude skruien u namazu Allah se obavezaoda te mu oprostiti. Begaviu S"rtrr-$. Ko ne bude tako öinio nemaobeöanjakod Allaha .Ko se budepropisno abdestio. oni koji namaze svoje skruöenoobavljajui" (Prijevodznaöenja El-Muminun. 4/20. Et-klhisul-habi\ 2n18. 2t4gj. Zgrkanlie\ komefiar na El-nuvetü!.koje djelo je najboljeda se uöini. Ut55/460..) Obeöavajuöi uspjehonimakoji ustrajavaju u narnazu. 1283/5970 i Mustim. Ibn-Hibban su ga."(Prijevod znaöenja El-Maide. 3/5-6/45'75.Naredujudi svome Poslaniku. sallallahu alejhi ve sellem. yldjett Et-tenhid. zekatdqlu i ruku öine. Menavi. koji svoga Gospodara spomene i namaz obavi. sallallahu alejhi ve sellem.) Brojni su hadisi Poslanika.Ibn-Ebi-Sejbe.rekao "Sta mislite kada bi nekome svojim ashabima: ispred njegovih rrat@tekla { eU-Oavua. f ssemerul-nüstetab."*' Ebu-Hurejreprenosida je Poslanik. 513191221'72." (prijevod znaöenja El-Ankebut. 23/288. zaista naBaz odvrada od razvrata i svega 5to je ruZno.2/62185. a Poslanik.sallatlahualejhi ve sellem. Abd\r-Rezzak.llJ85. Uzvileni Allah kaZe:"VaSi zaStitnici su samo Allah i Poslanik Njegoy i vjernici koji redovno namaz obayljaju.sallallahualejhi ve sellem.. Sahihut. Nesai.1-2.Sta je poslije toga'|" "Dobroöinsteo prerna roditeljima.sallallahu alejhi ve sellem.Hanjao u odreilenim namaskim vremeniftta. mu rcöe "Borba na Allahovomputu.)U drugom ajetu Allah je rekao: "Uspio je onaj ko se oöisti. sallallahu alejhi ve setlem. l\'l/425 i ovo je njesova verzija.sallallahu alejhi ve sellem. kaie: "Ovaj hadisje ispravan.. Allahov Poslanik. .Uzvisenije rekao: "Uspjeli su vjernici. 512r/1731.ako budehtio oprostiöemu ili öega kazniti. Hakim. tatoder. je kazao. Ibn-Mesud ponovo upita: . Imam N€vevi t El-nedinua.d.AlIJJed. 14-15. ocjjenili vjerodostojnim."AUah je propisao pet namaza. Malik. 1ll80l570.u. ft. Ibn-Madze.

pa kazni me!" Poslanik. satla[laiuakjfuvese[ü Suojstua 15 t rijeka. sallallahu nalaZe izvrienje Serijatske alejhi ve sellem.ijatskihkazninadonimakoji to zasluZuju \idjetl Dtinhad:.sallallahualejhi ve sellem. 5/20 25l1733. . Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. Ebu-Awane.QoslaniKotog. Vidjeti:tr-s. 1261528 koristiti kao o. ne bi ostalo na njemu niSta.adiei lbn-Hibban ovoj "'Buhari. rs Ahmed. i ispriöao mu san.iedan ramazani klanjao iest hiljada i toliko i tuliko rekata. / l2l i At. itilne+ i Muslim.i rllcrrr'rll/].Ibn Hibban. a drugi je Zivio nakon njega godinu dana. Allahov Poslanik. 1/554/211."'4r lbn-}i4. te da izvrii ierijatski odgovarajuöukaznu nad njim. " e"t"'i. od imama Nevevija. kazne. | | /31 t -3't216486.u-Jala. smatraju dobrom.2/139-140/667 str. sallallahualejhi ve sellem. Rtiti. 3/313i Metlitrcu. sallallahu aleihi ve sellem. 12113'7 Neilul-eüar. 3/95/233. i Bejheki.?/333/8380 i Ebu-Jala.""' Takoder se prenosi da je jedan öovjek dosao Poslaniku. 101204. zajedno primila islam.. mu kaza: "Allah ti je oprostio ono ito si poöinio""' Allahov Poslanik. 3/158/1814. Ahmed.ld. da li bi na njentu bilo inalo prljavitine'!" Ashabi su rekli: "Ne.ewid. sallallahu alejhi ve "Pet sellem.sallallahu alejhi ve sellem.uma do tliume briiu s|e slole manleoa t'errKtn Sruena. takoder ie kazao: dnevnih nama:ä i di. 2/20. "Dva Ebu Hurejre kaze: su öovjeka u vrijeme Allahovog Poslanika. Ibn Hrzejme."1i. l7l71. i on se u njoj kupoopet puta dnerno." "Tako je i sa pet Vjerovjesnik. pristajuöiza Poslanikom.f.reöe: 'Zar nije postio nakon smrti iehida. Talha b.ga je lpitaol.na to je rekao: dnevnihnamaza Allah njima sapire grijehe Svojih robova. nije mu niita odgovorio. Fc*&/ klanjali.sallallahu alejhi ve sellem." a Poslanik. "Zar nisi klanjao sa nama dmai?" Odgovorio je: 'Jesam. .v.. 'i.l0/315/20758. l2l3o-31.U28ll64. Jedan od njih je poginuo na Allahovom putu. 'tltmizl. Eb.Zbog objasnjenjs EI '7 -138.sallallahu prouöen alejhi ve sellem. Kada je osvanulo doiao je kod Poslanika. na uöinjeno djelo. sallallatu alejhi ve sellem. Ubejdullahjedne noöi je sanjaoda je onaj drugi usaou Dzennet pdje iehida.i rekao: "O Allahov Poslaniöe.Neposredno nakon toga je ikamet i öovjek je klanjao. { Musliin. SejhAlbanijuje svrstao meduvjerodostojna 6/116t2591. 16J196-197/10285. r+ö r++ilotz:.oi hadis nenrozc iako su dokazo dozvolineizvrsavanja ie. sallallahu poöinio sam djelo koje alejhi ve sellem. ul nabud. Hafiz Munziri i imam Heisemi ovu predaju vldjerj: Sahihut-teryib. Nakon zavrlenog namaza ovaj öovjek jc ponovo podsjetioPoslanika. predanja.

Sehidimai dobrima.Sejh Albanije ovu veniju hadis4 takoder. 7n4S-Ugt29g2. takodeü Sdn ihut-tutdZerirnbita *r.. . IbnMadie. 9. uöini borcimana Njegovomputu. 1999. zaista. Vidjeti.verziji hadisa dodaju: ".Jordan Amman &€s { Ibn-Mudle. iarcAt njih dvojice je kao iznedu nebesai zemlie.ocijedo vjercdostojnom.hll Snn.. god.An%-129413g25 i lbn-HibbaD.po H.divno druStvo!Amin. Vidjeti: Sai. a na Suduiemdanu da nas proävi sa vjerovjesdcima. a oni su.3na4 i Sahihut-tergib. na. 43.3/314.sefer1420.$in imecima i ävoti44 da nam zairtnica bude Sehadet."ao Molim Allaha da nas uövßti u obavljanju namaz4 najöasnijeg ibader4 da naspouöi naloj vjed. ja Rabbel-alemin! Aütor 25. juni god. . iskrenima.

verifftovani i legitimni vjerski izvor kod uöenjaka ehlus-sunnetskih pravnih usmjerenja. 7/2s.2130. a u sluöaju.govora ashabaili tabi'ina. oa ttn-eUi-gaLim a. EI . a potom hadiskih Serijatsko-pravnih dokaza. Peto: Kod izriöito spomih pitanja medu islamskim pravnicima.ö. lmam Safija smatrada je stvami jaöi od pojedinaönih(ahad) hadisa (rj.sallallahualejhi ve sellem.kao sto su: "El-musned" imama Ahmeda. . uzimao sam sa izvora. takoder. navodeöipotom dotiönodjeto ili ukazivanjem da seradio prenosenju iz drugogdjela. "Fethul-bari" hafizaAskalanija.^Menakibui-Safi '.str.'tsIdtamia" imamaTirmizije."El-mugni" imamaIbn-Kudamei nekadrugadjela.yidJeu:tvtedanu'ut. kroz opis namazaPoslanika.Ietava. potomsamkomentirao slabijedokaze. jer je on.kila\e f itnirtivaj" sv 431.u svjetlu Ku/ana i vjerodostojnog Sunneta.' Posebna paZnjaposveöena islamskihuöenjaka.lz. ^ v ddjeü Ad'bus-Safii. iz odginalnih zbtki i djela.pri tome. moleöi UzviSenog Allaha da se muslimani okodstenjime. Öetwto: Kot'lsno sam ponekadvise razliöitih izdanjajednog te istog djela ovisnoo potrebi. .bilo iz Kur'anaili Sunneta. osim u iznimnim situacijamagdje nüe postojala moguönost koristenjaoriginala. ' VidFn: BeJanu zeqalil-ilnive! taleb. osjeöajuöi neophodnim.od imamBejhekija. iznosio samdokazei jedne i drugeili vise strana. koristio samnarcdnemetode: Pnot Polazio sam sa izno3enjem kur'anskih.ito je oznaöeno izrazom "uzetoiz" ili "preuzeto iz". upozoravajuöi na neke neispravne predaje koje su rasirene medu svüetom.od ßn-Tejmjije.principai pravila koje su uslovili islamski u-öenjaci. i. i. pddrzavajuöi se. Imam Zehebije rckao: "Nema nikakve koristiod predaja gdje suizmjeianiispravni i slabihadisi!"47 je konsenzusu Drago. Sr'eruealanin-nubela.ae Treie: Sve navedene dokaze.'Es-sunen" imamaEbu-Daluda. od tmama Zehebija.Nekoliko napomena u pogledu samogdjela Pisudiovo skomno djelo. mimo mutevarir konsenzus predaja). spominjuöi stepen vjerodostojnosti svakog hadisa. sLr.ad Na ovaj smisao ukazaoje i Sejhul-islam lbn-Tejmijje. tot2o. kadje bilo moguöe i Ito je najpreöe. vriio sampomienje (tevfik)stavova.

": selJem. Nuha :y. S. nu jeziku.ul_fetava."rno nauönommdu.i'Fethul-bari. poteSkoöe. ponekadsu fusnotepo svome sadr2aiu I pnDuznegtavnom dtjelu reksta. kraüa studüa od sejha Fehda U.i rijeöiuöenjaka prvü i potonj .. jer je. iit.tu. Konsto sün viSeod öetiri stotineiTvora.Siradäl_munekin nram . SalihaUseimina'-Es-satarul-mesrukah".iovo skromno djelo u ovoj verziji ugledalo svjetlodana.ovaj sunnelzaposravljiu"f* l.1ba.n"ra"1u.jer su oboje usko yezalri za rramaz.. Tutrfetut-arrväzi:: ::z. (Askalani).RahmanaEserija.I\.u ashabt pndavaliveliku paznjuovom propisu.r.q U-jueu.naidina razumijevanje i da im öitanjefusnotaneöep.T ?di:*d Haorst i<ojtse tiöu sameforme namaza pisanisu samou prijeuoa.d. inSa Allah . aol . Devetot Iz ielje da sejasno predstave izvori navedenih dokaza..tako misljenju . _)trefu satarin_Nebijj. ebaur_nahmana od Sejha Muharnmedab. :ll.Medimr.s-Serhu ' Aroanua. da sam prevashodno. fi siferis_ salatihatemil-murselin'. ovisno o stepenu ispravnosti i jaöini iznesenih argumenata.. f":Ji..ll*i l"jq t krlka objainjenjagtavnine Des€lo: Spomenute dove su napisanena izvomom arapskomteksfu.Sesro: Djelu nije cilj naklonjenosl jednepravneskole..e aUaest uvJetnamaza. tryruoareKrun)."j. habir". . bosanskom Jedanqesto:Ukratko sam obradio pitanje Fegrade (sutre) za namaz. Da b.'.Smarramo da öi ciiaoci oväs ll9 djela."a. t-mumda b. SeidaEnbalija."qd T:.. odabirao meritomüe misljenje.ito ie o?ly... N.primjemoda.og rcr.. s tim Sto.. .Osmo: .Et-ta[ris... ito öemodetalj-no pojasniti. Od sawemenih djela izmeduostalihkorislena su:.wfiuf. (Ibn-Kaiiim) "Nejlul-evrar' rsevtanit. P:l?. -r. Atija lbrahima. _ na bosanskijezik i na kaju rranskipcüu utäp.Sifetu wduin-Nebijj".iiskul_ .a zavrsavanaöinomzika poslije namaza. Sljedeöa djela zasluiuju da se istaknu:"El-evsaf' (Ibn-Munzir). korisreöi dokazeiz Kur'anaiSunneta.od5ejhaEbu-Abäul. octseJha Ahmedab. od iejha Muharnmeda od SejhaMepuka b.. g.El-medZmua.vevD..zdrzo:Djelo poöinje govorom o abdestu.U njima se nalazehadisi postaaika.veJ. leksra.

dokaz su nesawienosti.sallallahualejhi ve sellem.Dvanaesto'. bilo nauöne i ftampaßke prirode. naglasiti da je vrijeme nepogrelivih zap€öad€no slnrcu Poslanika.Zetim. Uudske @ @ & .a islamje öist od svegatoga.Zato eventualne greskeu ovome djelu. takoder.

.

Ovajhadis. 1/2427l1..Mddre.rekao:"Naredeno mi je da se t prije obavljanja namaza. V352/1345. kada Zelitenamaz obaviti. bez kojeg ne vrijedi namaz.lrhutIrrrtö.5/489/1841."" Alija b.El-ikna. . a zavrietak Islamskiuöenjacise sla.10n9s-196/5339.1/123/1006.) Od Ibn-Omera se prenosida je Poslanik. 2l'l 16-'7l'7l3l9'7.3/84/225.i po glavamasvojim potarite. Danr . kao rijeailbn(mevkufen). .7126 1Sudiuduttilave. l/138-139. " Nesäi. "Ne rekao: pima se namaz bez abdesta. T.18/135 str. Nevevi i sejh Albani ovaj hadis srnaraju vjerodostojnnn. Begavii Mubirekfuri. Vidjeti -til.aosfanitwog.3/82/224. Ibn Madie. potvrdujuimam Rrfi'i.i. 6. Ahmed. l/51/132. Tirmizi." i nogesvojedo iza ölaDaka (Prijevod znaöenja El-Maide. poöetak mu je tekbir.UIO1 i El-id.80 81. 3/289 i hafiz lbn-Hadzer u El-fethu.Nesai. Mesuda a Sejhul-islam Ibn-Tejmijjega srnatra vjerodostojDim. sallallahu alejhi ve sellem.Imam Neveviu El medinua.od Ibn Bettala. l/223 224140'7. str. 1142. l/1O5/224. Hatib u Taihu Bae.Tirmizi.H^l:trn. Imam Tirmizi.""'Ibn-AbbaskaZe da je Vjerovjesnik.sallallahualejhi ve "Ne prima se namaz sellem. 1/38-40/3. el-Katldr. (operite). 2/589.1-15/s3. od hafizalrakija. od lbn-rejmijje. 1/218. 5{ Vialeti:a evsar. ovaj h. l/15/55."s0 Muslim.lil-nuni\ tt1tt.od imana Alija b. l/1.84. ::Buhari. 29. Ibn Ebi Sejbe.Medinu'ul-fetara.a.lad. sallallahu alejhive sellem.ma. " Ebu Davud. kaZe: onogako izgubiabdest dok seponovo neabdesti.nu4 3/289. Bejheki. l/188. E6t)-Da\ü. Ibnt I l04tZZ2. nl[al[afrua.21247n962. Darekutni. Ibn-fbr-Seibe l/14/2q.Ebu-Davud. Ebi-Talibprenosida je Poslanik. Tirr zi.rv SudZudut e. 1/l171687. Sefiu Sahihil-Buhati.u da je abdest uvjet. i Mu slim.rdis sü ocijenili ispravnim. SahihuL-ditn\ia. 2/ tO24/5885. srr. rckao: "Kljuö namaza je abdest. Datimjl/l I 7/b86.l/208/2380. . od lbn-Munzira.. Serhus sunne. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite. s-allallahu alejhive sellem.st(.l/53/139."s abdestim Ebu-Hurejreprenosi hadis u kome Poslanik. taloder.prenosi se kod Bejhekija 2/16/2096 i 2/173/2790. Vidjeti: El-ned. Hakimi Zehcbitvrde da ovaj hadisispunjava Muslimovekriterije. Autentiönost ovogabadisa yidjelii Hulasatul-be.2/184 i Tuhfetul-ahve.fejhieq{St'ojstua Namazsene prima bezabdesta B t UzviseniAllah kaZe:"O vjernici.

Zehebii Sejh Albani smatraju da ova predajaispunjavaBuharijinei Muslimove kiterije. Tirmizi.4/24r/18128. svrstao meduvjerodostojne Vidjed:Saft iäul-dZania.Imam Hejsemitvrdi da su prenosioci pouzdani. 21 36."ss U drugoj predaji Alija b. 2/390/1159. biva u namazusve dok se ne vrati kuöi. Hakim. rekao: "Ko uz. ovogapredanja Vidjeti: M edan euz-zeI aid.rne abdest na naöin kako sam seja abdestio. ali ne stiBne u diemat. Imam Munziri. sallallahu alejhive sellem. U43l103. lll95 i Sahihul-d'ania."" Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik.Imam Hakim i Zehebikatu da ova predaja ispunjava lv:uslimove krikrije. rckao: "I(o se abdesti kod kuöe. Vidjeti: ts-rsnelrl mustetab. 53Nesai. potom ode u dZamiju.lß24n44. öisti od gijeha.nar'i. 66/160. sallallahu alejhi ve sellem.pmiji-iisöekivanje arednog.Ebu-Jata.Ul13/528. Hakim. 11223/456i BeiheLi 'r Süabul-inanu. a to neic umanji!injihovunagradu. l/22U926. Harisprenosi daje Allahov Poslanik.bite mu oproiteni proili grijesi.Hakim. Iß27n54."" U drugomhadisu Avfb. Ebu-Davu d.ve sellemlnamaaa Vrijednosti abdesta Humran kaie da je Osmanb.lr."'o Ebu-Hurejre kazedaje Allahov Poslanik. sa vodom ili zadnjomkapi rode spadaju gruesi koje je poöihio svojim oöima. sa vodomili zadnjomkapi vode spadajugijesi kojeje ssBuhäri. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. H^kim. rekao: "fo se abdesti upotpunjavajuöi sroj abdest.ania. Ibn-Madzid ed-Dimjati i sejh Albani ovaj hadis smatraju vjemdostojnim. ll 1391442. koroöahjeprema dZ. Allah öemudati nagradu kao onima koji su klanjali u dlematu. Humejd. str. SejhAlbanjje o!aj hadis predaje. potom ode u diamiju. v Nesai. 2/646-64'7 i Sahihul-d. . Sahihut-tersib. Tatimskruienoklnnja dva rekata.3/aA-89/226. rekao: "Kada se abdesti musliman. Affan jedne prilike zatraZiovodu za abdest.52/159 i Muslim. 2/r06t/6r63. 1/1211316. Kada opere sroje rüke.1/283-284/854 i Ebu-Davud. 56tbn-Sahin u Er-rerstra l/104/36. yidjetl: SahihulnetdknHabih. U234l484. Imam Hakirn i Zehebi smatrajuda ova predajaispunjava Muslimove kit€rij€. r/1rU526. a zatimje kazaodaje AllahovPoslanik. rckao: "Upotpunjavahje abdesta u neugodnostima.tzo.poslije obavljenog nam.te se abdestiona isti naöin kako se abdestioPoslanik. Ebi-Talib prcnosi da je Allahov Poslanik. Abdu b.sallallahu alejhive sellem. i neka he prepliöe moje ruöne prste. 3l'71n899. Abned.l/130/91. sallallahu alejhi ve sellem. pa opere svoje lice. 23133 i str. Tajalisi.

ehietu f futuil-nalikijje. Ibn Huzejme. Mevahibul4Zelil.Trberani. Efi-Jala.rekaoje: "Samo se pfavi vjemikpridräova redovnog ufimonjaabdesta. l/5/4. El-kavaninul-jkhijje.l/b6/476.limnatu lbni-Ruid. smatrajuga Vidjeti:Sahihut-teryib. . r/234.Mulekkina. U303.6' Ovaj stav zaslupajuuöenjaci malikijske. 51. ll8. Nesai. 8/145-14öt5o0 i Ibn-Ebr-Sejbe. lr/66/6202." Ib'J MadLe. El-likhulislanijj. 2/88. 11332. Kada opere svoje noge.1/155. str.Ul57. MrpnilmuhtadZ11167 i Reüatut-talibin. El-fenkihud deyanLl/210. 14.rekao: "Ko sepropisno abdcstL njcqovo tijelo ie seoiittiti od güeha. takoder. " yidjen: Muka. 11355-358. . Ez. El medbnua. Affan prenosida je Allahov Vjerovjesnik.I|usn?.r. Bejheki.n5. tak i ispodnoktiju. 112211449. od imamaBejhekij ja. Hakim. sallallahualejhi ve sellem. a njegovprvi dio su rijeöi Poslanika. srt.\u.Io i lbn Ebi Sejbe. sa rodom ili 4dnjom kapi vode spadaju gijesi koje je poöinia svojim nogama. -.El-havilkebir. Fethul-Ban. 11164 od Ilrn-Hadiffa.2/37118840."60 Ebu-Hurelre kazeda je Allahov Poslanik. od imama Ibn. Mesailun fil-fikhil-tnukarcn. Et-vesit.tß3-94/257i Bega:vi.2ß8/1444i ü Es-sasitu.od dr. l/105/218."o' Hvaleöionekoji ushajavaju u ovome ibadetu. Ei-ierhut-kebir. Tnnnzi._ "' Ovo je drugi dio hadisa. t198. Imam Haldm i Zehebi ka."a (afüske. hu Musllm. 24. l/252ll50.Imam Kuftubi spominje da neki Safijski .3/108/245. " vldjetl El-hilafujat.Et lel iklil. od dr. l/670/21s0. Ebu-Awane. l/75. v16/49. DZamiululum. Bejheki.Ahme d. -Begavi. 5/252. 1/3-412.sallallahualejhi ve sellem. Safija u tt.l rrrisal.67 {bukvalisliöke) 5' Muslim. stt.-tattZu . t/t5/rq. | 186 i lrvaul-galil."62 Odluka za abdest(niäet) Nijjet je uslov za valjanostabdesta po misljenju izrazite veöine islamskü_ pravnika. Ahmed.Vidjeti: El. l/3r2/2t9. 3/113/250. rekao:"U*/aji (svjetlo) vjernika (na Sudnjem d^nu) biöe do ono7 mjesta do kojeg je dostizala voda kad se abdestio.pa se tako potpunooöisti od gijeha.1/5657l149. ll33t.Tabeftni. Abdul-Kerimr Zejdana.1/299303. r/226. Omera el-Eskala i r. 6rMuslim.1/244.vjerodostojnim.Ö) hanbelüskeou i zahirijske pravne skole. od Ibn Redzeba. BidajetuI nudltehid."'" Osmanb. sallallanu alejhi ve "Namaz je najbotje settenm: djelo koje se noZe uöiniti. 5/2'76-2'77/22737. str. Hafiz Munziri i SejhAlbani.u da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije. l/137. "u. sallallahu alejhi ve sellem. 1187.Vjerovjesnik. Ahmed.29-30.21136. Ahmed.un.25t poöinio svojim rukama. Et-hilafijjat. El-ialam. 3/107-108/244.

Bedaiul-fevaid..odlazak na narnaz. Medimu'ul-fetava. '' yidjet: El-nebsuL W2-13 i Bedaius-sanaia. ukazujuda za pokrivanje stidnogmjestapripadaposebna nagrada. -.rll (cijene se i vrednuju) prema namjerama. Se us-sunne. Et-ihlijar.El-benaje.od Ebu-Davuda. ispravnoje misljenje veöineislamskih uöenjaka. tt-^"n"Uo. 17.60. 6/87. B?daiursaMia. 1n35. Omera el-ESkra. Lll06.l/ß. Etinsat lll42. I l/1 i Mustim.107.pa. twnaza Hanefijski pravnici. od Abdur-Rezzak^. Sefiuz-zerkeii. zahtijevalo nijjet! Ova skupina pmvnika smatrada nijjet nije spomenutu ajetu koji narcdujeabdest. El-lutua. '.73 Ako bi sredstvado ibadetä.Vidjen El-dimiu Ii ahkanilKur'aL6/85.jedno od izninurih miiljenja u hanbelijskoj pravnoj Skoli.63Suf.od dr. 6 Vidje& El-nesail. '".Vidjen: Bedaius'saneia. _^Kur'aL '' Vidje[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[-IhtiIafuI-Iukaha. Ut2t.IO-|U27-29. t8tr45. Kejiafal-kina. tßO. 160. Uts. lll8r.ovisila o nijjetu onda bi pokrivanje stidnog mjesta." Dokaz prvoj skupini uöenjakaje hadis koga prenosi Omer b. od imamä Dzessasa. !8. Ahkamul21334. 6eVitieti: et-nusanneT l/232895.Buhari. Serhufethil-Kadir. tDO I ut64. lßO.kaZu ovi uöenjaci.i4 Medutim. sallallahu alejhi ve se_llem.11106. Ahkan n-nisa. '' Vidjetr: El-dZamiuIi ahkamil-Kur'an.rekao: "Djela . el-Hattab u kome stoji da je Poslanik. tAI . Et-musni. a dokaz za to su brojni hadisi u kojima se spominje da se uzirnanjem abdesta brisu grijesi. Oro je. HatijetutTahtav' srr.El-havit-kebir. Ahkmnul-Kur'an.an es-Sevri6e i El-Evzalo kaZu da nijjet nije uslov za ispravnostabdesta.ID35i Umdetul-kan. U5l. tnliAvO.pokdvanje stidnogmjestaza namazitd. stoga. str. El-kaf. Serhu:-sunne. " v. koji smatrajuda je abdestcitjan sam po sebi. stü.Fethut-Ban. Etbenaje. iako. nije spomenut u pravnici smatraju da nije potsebannüjer za abdest.65 66.nije ispravnouslovljavatiga. 11355.13t46-41t1901 .ai"t. llr42. odimam rlnübiiai Mesailuifl-fkhilmukarcL s|j.. S te stranenije ispravnoporediti pokrivanje stidnog jer nemaargumenata_toji mjestas abdestom. '' vldje* El-insaf.73. U32."Nijjet. I|I4O i Ei-ierhut* Vidjett: AhkAnul-Kur'an. takoder.kaonpr."'" Druga skupinauöenjaka kaZeda abdestnije ciljan sampo sebi veöje sredstvo paje validan do ibadeta. beznijjeta.3/18? od Ibn-Kajjima. str.2ß34. . U4O2. Bidajetul-nudbehd. sE.I/106. El-hidaje.It4O2 j Undetut-kan. E!-terhulkebi4 lll5l. takoder. uklanjanjeneöistoöe sa odjeöe. 21334.oeselfem. od imama Ibn-NasmMeNezlja. Ulll. El-nedltnua.

"" Sejhul-islamlbn-Kaijim tvrdi: "Poslanik..sallallahu uvedenastvar. Nijjet sedonosisrcem. dok jezik nema apsolutno nikakve veze s nijjetom. Oni koji nijjete dosaptavanja koja ih uvodeu raznetegobei rijeöimaslijedeSejtanska poznati Ibn-Nudzejm. Takvo nesto nije nam preneseno tome. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaze: "Nijjet za abdest.31560. A vidietj: Et-k4vlut-nubin ahtail-nusa in. Zl346i Haiüetulbni-Abidia. I et muoredeat. od Ibn-Käjjima. od Ebu-Davuda. tejemum.namaz."'" U drugomdjelu lbn-Kaijim kaze:"Mjestonijjetaje u srcu. ).46/210.ni za abdest. 64. ummetje danas alejhi ve sellem. str. na tu öinjenicu.jer_prethodno citiranihadis ajetuabdesta uslovje za njegovuispravnost.'unenu l:-viiJent " Vidieti:E/-n€rarl.kaie: donosi srcem i nije nam od njih prenesenoda su trazili da se nijjeti predajise navodida je rijeöirna.gusl.hadi."3r je pitao svogauöiteljaimamaAhmeda:"Da li se prije Ebu-Davud je: "Ne izgovan. kaze: oteZanje vjere. niti od njegovih ashaba. pohvalno nijjetadjeöima.sE 94.'" kogaprenosi Omerjasno aludira Sto se tiöe nijjeta on se donosiu srcu i nije legitimnoizgovaranje nijjeta jezikom."30 kaZe:"Nije Sejh Muhammed e5-Sukajri obredoslovljima ni gusul."'Ibn-Ebil-'Aizz. sallallahu alejhi ve sellem.veö srcem.nu'ul-Jetava. l9t | 48 i Z2tl4O I a | . zekat. idjen:i4 ?dinu'ul-Jctava.' Nüjet nikada nije izgovarao naglas. novotarija je u svim (ibadetima). opöenito. 26159. od Poslanika. Es. y VidJeti: M edr. od sejha ErSukajrija.d'.28. od lhn-Baza' "-vidjeb: t l/145. l / l J6-l 17. od lbn-Tej ^v t-n"ad."32 poöetnog nestodrugo?"Odgovorio tekbiraizgovara je öejhul-islam velfü lbn-Tejmijje."7e "Izgovaranje nijjeta jezikom.U_natoö uveliko iskusanovom ruZnomnovotarijom."3a Ibn-Redzeb kaZe:"U vjerodostdnoj 76 Vldjett Mesailunfrl-fikhil-mukarcn. Nema ispravnih niti neispravnih hadisa o izgovaranju nijjeta naglas (rijeöima). fi . su. si. tan sasctul-l?he *vidien: Ll-bahruFruik. 7-1^\r miije. V idieli: K€rfiretusalatin-Ncbij idjen:Z^adu i. Sliölo ovomekazao "Imami öetiri pravneSkoleslozni su da se nijjet hanefijski uöenjak. izgovaranje niti bilo koji drugiibadet.ni namaz.s8. niti neko od ashabaili imarna öetiri pravne 5kole. poöinjao je svoj namaz rijeöima 'Allahu ekber. hanefijski pravnik.iskupine i ostaleibadetepo konsenzusu je Nijjet rijeöima islamskih uöenjaka ne donosise rijeöima.

ne postojeierijatski dokazi o izgovorunijjeta rijeöima.Ibn-Omer öuo jednog öovjeka koji je oblaöeöiihrame govorio: 'Allahu moj hoöu da obavim hadzdz i urnru. nijjetarijeöima a sunnet .sallallahu alejhi ve sellem.Tirmizi. El-nedZnua. 11352.rbn-kajjim. sallallahu alejhive sellem" upuöuje da se nitjet donosisrcem. Ibn-Sälah. Ibn-Sa}'in u baersibu. s|'. l/169/240. sif."87 Znaöi. 14t26. Ebuubejdu8 tutur. . j ! Ed-dua. l/l)2-l)3/25. prije uzimanja abdesta.lraki. DZamiut-Timizi. I/544. I/38 (Sakn).niti od imama (prvih generacija)da su izgovarali nijjet rijeöima. 3evidieti: Zrnugni. Sanani. Sejjid Sabik.ü.niri iko od ashaba nijenijetio rijeiima zanamaz. 31/101. " Vüe|. U245l519. Darekutni ln2/220. Ahmed Sakir. Bejheki.tbn-MtJnzir u El-evsatu."8e ß Vidjeü:Daaniut.Jeziöko znaöenjenijjeta je övrsta odluka srcem na nesto. TabeteJlti. 3e Ebu-Davud.33 Propis izgovaraqia Allahova imena (bismille) prije uzimanja abdesta IzgovaranjeAllahova imena (bismillah).22. Munzin. Ibn."86 Sejhlbn-Baz u dielu"El-ferava' 'lzgovaranje l/23'7 je novorarija. 6112115699 29721380. Vidjeti.140-141/52.Ibn Sunniu An"lul-jewi.ulunivel-hik?n. l/15g.pojasnio. Nema pouzdanih dokaza od Allahovog Poslanika. Tefsirul-Kut'anil-Azin. sallallahu alejhi ve sellem: "Nema namaza onome ko se ne abdesti. str.Ahmed. Hai i ietu I bni-Abidin. El-bahnbruik." Ibn-UsejminkaZe: "Da je izgovaranjenijjeta bilo legitimno. Ibn-Kesir. El-kaf. tn5. M. tvrdi sljedeöe: Poslanika. Albani i drugi. Ovai hadisdobrimsu ociienili:Ibn EbiSejbe.\E )95 31vide. kako ro definiSu islamski uöeniaci. Sevkani. l.r.po nekim islamskim uöenjacima.to bi nam Poslanik. Siddik Han. tlr54/53.: ELenru h -itiha. Ibn-Mulekkin. l/51.Ibn-Had2f.Ebi-Sejbe. l6aD52 i n Matifetusa nen.l/138/325. Bezav| 1/303/209. ni od ashaba. Ibn-Madze. salallahualejhi ve sellem. I/36'7/344. r44-r54t94-95. Tajatlsi. | /235.barekftri. Haldm. str. tlr2l15. Ibn-Omer mu tada reöe: 'Zar to obavjeitavai ljude?Zar Allah ne znaStajeu tvojimgrudima?"'85 Imam Sujuti kaZe:"Poslani-k. a nemaabdesto onome ko ne spomene Allahovoime.n-sejidin nas.srr.saltallahu alejhi ve sellem.obaveznoje zbog rijeöi Poslanika.: E!-ierhul-n ntia. 18144a121025.

rckavsi: "Abdestuese u Allahoto . N"1t"t-". Fikhus-sunne. l/118. koji kaZe: "Ne smatram da iko treba izostaviti bismillu prije abdesta.Elstt.Ponekad iz zaborava ne spomenem Allahovo ime prije abdesta. sr. l/410-411.a. ll34 i Udaalctur-neibil-nutcmcnni. L. Bega\ ija. l/132. tako da se ne radi o neispmvnosti. Et-t. \tr. od imarna DZessasa. e1 vidjet|{ Ahkamul-Kw'an. Es. El-. tlcd?nu ul str.68. Sahihul-daania.-Hrr'zejme. Tuhfetul-ahvezi. ltTO-1 | " Viai.Iz spoljasnjegznaöenja ovoga hadisa neki islamski uöenjaci porpunu^ zakljuöuju negaciju abdesta onomeko ne kaZe bismillah prije uzimanja abdesta. Sahihus-sunen.r.sallallanualejhi ve sellem.srr. Ibr. koji.r efta\ 11231-232. l/'74/144.lul-nead.ne (bismillah). U7l-'721218. Es sejtuH{errar. 2135'7. Subulusaelam. l^lg i Tena ul-ninne. U prvomslucaju valjanima u drugompokvarenim. El-hilaftjaL l/293-298. f?nva. * Uporediti:tevilu nuhrclifl-halL. lOl.naredio ashabima da se abdeste. 1/341191 i Darekü . 2|IOS i FetavaL-leda etid-daine. Tev. l9ll58. lß4na. lll92. U drugom hadisustoji da je furusijje.kod ovih uöenjakane utjeöe na ispravnost abdesta. pa ga ponovim izgovarajuöi bisrnillu.89. od hafirrEbu-UbeJda Kasimr b Sellamr.1/118.pojaöavajujedni druge)e2 i smatraju izgovor Allahova imena prije uzimanja abdesta Neizgovaranje sunnetom. l0l i E1-nenahii-ieraijje. Netaidiul elka4 lD24 226. l5l. bismille. bez surnnje. Bejheki. .lihul-ahkam.niti-smatram da su pokvareni namaz i abdest onome ko ne izgovoribisrnitlu. Nejtüt-ettaarlr35. ln6. 5D19. ^'" vrdjeri: Er r.qrOstali abdest smatraju islamski uöenjacinisu prihvatili ovaj hadis (iako je doiao sa viSe razliöitih puteva.l-krtu\üic.ovim ne obavezujem nikogada me slijedi. 2l lO5. 1/76-'t'7. M( Äatul fl{atih. Se.t'l. lll17-112. l/30?. Ertelhßul-habir. Me*atul-mefatih. rtr'72.huysunne. od imama lbn-Küejbe. Metlutim.vdatun nedijj. Poslanik. lll03. 2/ t249n st4-'7 srs.r.rlisri. l15.ea Kao rezime ovog pravnog pitanja korisno je spomenuti odabrano mi3ljenje imama Ebu-Ubejda. Inaul-ealiL r/r22-123...7."" 2124. e'Vidßt: EHeydalun nedüie. Hafiz Askalanii SejhAlbani su ovu predajuocijenili vjerodostojnom. bilo namjemo ili lz zaborava." Nesai. od lbn Munzira.ti. Hilijetul-ulema. od imama t t26." Jednaskupina pravnika smatla da je spomenutanegacüaabdestau ovomehadisunegacijanjegoveupotpunjenosti.Er-re|datun-nedijje. "r vi{ed: freu'ar. ltt t4-1tS i Medimu'ul-leuva.-Neki islamskipravnicipraverazliku izmeduonoga koji zaboravi izgovoriti"bismillu" i onogakoji je namjemoizostavi. U3I.Vidjeti: Netard. Il2st-2s2. ItIoI.t/136.sejlul dZeüar.

Awul-nabud.l/478 (El-medzmn ). 3/107/243.sld. sll. sifr. od Ebu-Davuda. U192.i.Errerdul-nufiia. 1/35/158. Ez zehireh l/263. Medutim. EInuhezzeb. ll2ö4. Uöenjaci udenjaci su se razisli po ov^om malikijskeo6 i reöinauCenjaka hanbelijskeo/pravne lkole smarraiu da niie dozvoljeno praviti veöee8 prekide pri uzimanju abdesta. sallallahu alqhi ve sellem.'7 2. 1/135/394. t/333. lnl5. Menerus-sebiL U32. 1o1 vldielj| El ialam. _posroji " Vidjerl EI-nebsu!.l. E1-tuyaninul-fikhijje. H ai iietut-Tahtaü. 1ü Vidjeri:Et-unm. U203 i El-fkhu alel-nezahibil-erbea. EI hubdia. rlr7.Vidjeti: El-mesail.nedinua. Serhul-umne.Neki uöenjacismatrajudaje kadi Fekid sve dok se ne osusiprethodnoopräni dio tijela.Darekutni.2r t8t.ro3 Uöenjacikoji kaiu da je zabranjeno praviti duze prekide dokazujuto predajomkoju prenosi Omer da jedan öovjek prilikom uzimanja abdesta nije opraona svomestopalumjestoveliöinenokta koje je ostalosüho. ln n. 11418-479. r/322 I EIfevakihud-dev ani. e3Da li se neki prekia smatra dutim ili kra6im to se moze znari na osnovu obiöajnog prava.. ll 136. 1/114/376.esit. Hasii?tu Ibni-Abidin. 11166. Haiijetud-Dusuk.El-insaf. '* vo"ti. llll2. El-eysat.Meyahibul-dielil. irmedu ljeta i zime. El-r. Mupnil muhtadZ.djeü:El ctsat. .: tt-neazm.ll42l. rl1 51. Poslanik. Bejheki. 1138127. Ebu-Davud. 1163-(4. 1150. imam lbn-Munzir kaze da ovo miSljenjenemajake osnove.Hanefijskie i Safijskiroopravnici smatraju da öinjenje duZih Fekida pri uzimanju abdestane utjeöe na njegovu ispravnost. 10' v iiieti: M edamu ul Jetava. 11136.iiet. Et-kafi. U438. 1t56.r0r veöina islamskih Sejhul-islam Ibn-Tejmijje smatrada je dinjenjeovih prekidazabranjeno osim ako za ro postoji opravdan razlog. 11123. 11420. Kadaje to vidio. El. U58.Keiiail-kina. 18/62.ro2 Sro se tiöehaöih prekida oni ne kvareabdest po konsenzusu pravnika. t/3O. 1189.jer vefika razlika v. Taberani u tr-sasitu. muje rekao:"yrari se i popravi svoj abdest!"tta % Viaieti: nt-nuaewenenl-kubru. e7Vidjetln El-nusni. Ibn-Mulekkin tvrdi da ovo miSljenje zastupa pravnika. Bidajetut-nud\tehi.El-havit-kebir. B?daiurtuMu.rlr32.24./zoDa li je dozvolieno praviti veöevremenske pauzepri uzimanju abdesta Tslamski pravnompitanju. tntl.kao trenurninedosrarak vode za cijeli abdesl. torv.

t4. "" Beiheki. tttl5tTlntilt . U drugoj. qtrtul-nabüt!.nalon öega Ibn-Omera je potom potrao mestve. k. ovr ...e: LJrrc je slab.tit+2. '* vatitr.ako bi se desiloda öovjeknapraviduZi prekidpri uzimanju bi bio iJi.2n0-11. pak. s:rkonentarom tn Vfierr. tric: n.2."r06 Zato je druga upotpunjenje praviti daje dozvoueno navedenim hadiso-m dokazivala skupina uöenjalo prekide pri uzimanju abdesta..:ttt'-41. zaborava "Onaj ko napravi je preöe ne öiniti ih..loü 'r. t1r0.45q.. uhalla.]1tü. t. lmrm Bciheki.roe Kod imamaBejhekijastoji zatim klanjao dzenazu. njegovabdest abdesta bilo iz potrebe. a mesdzid.ir.. teltut-"v'a. ne zadovoljivii naredio da alejhive sellem. Imam Satija kazc: ispmvan.10.afejhiveffi saftaffafru Spojstvaaos[anittrvog. A'lJlrni I 7.Ibn Hrzm i drugi.{. S.-L'kort l/aro i Vl lö. Davttd.. l/4'l/J...'lt. kojrrvrdraJ je predajJ vjerodostojnr. sallallahu Dakle.hilafuJal. Vidjeti E1-. '* Fbu-D"uu. ^_ . se samo popravi-svoj abdest." Slabimsu ga ocijenili: lman Munziri. .\1tut. svoje klanja dzenazu-namaz.pru!nom ocitenio ie h!fi. lttlt)."" duZe sallallahu predaji..l6i lbn-\4un. l/llö/1o7. El. Sahihu Krdije ljada i Mu\tnn./qlituHalik ttt vi[ieri Toknk rph-th. iako 16 Vidjeti:Meali)..'ß'.'kon iro je (irirrn ^vü predsiu. l/55. prenosilaca ovogahadisa Bejheki. misljenje (pranjemonoga sto je ostalo suho)..84.k. \tolelt: Ll-tttltlharl:.rl.r.arln l/45{. USao u predvodeöi d.nusüedu. MuhtesaruSuneii Ebi' \"ihtl-t. ..navodi se da je Poslanik.ar. Ispravno ovo Sto se od )ll5tdl(oder. pranjem onoga Stojeostavio suhim-"'' rekavsi: "Ovo Imam Nevevi se nije sloZio s ovim miSljenjem.rt.r \evevurl. 1/457. Kattan.: r:r:.. sallallahu öinjenja duiih prekidapri uzimanjuabdesta.Srf'1"u Ll. BpJut lJ."r-suen. lmrm \c\c!r u L/-/a.pa je potrao po mestvama. jer popraviti abdestmoze znaöiti i njegovo je neispravno. . je predaju.2/.rm. od rm. 31 ) lmam Hattabi i Kadija Ijad su ovim hadisomdokazivalizabranu jer je Poslanik.:/il 1:*. huJ 2lort tttlrrüt /rt."' Allahovog Poslanika. Ovu preDosi Ibn-Omera sa ovinr dodatkom.emat.namjerno. nakon Sto mu se abdestbio dodatakr drzao za Sunnet osu5io. ". l/Jö/lö1. naredio tom öovjeku je postupak uöenjaci Dokazna koji se pozivajuhanefijskii Safijski je pozvanda koji se abdestio."rro Poznatoje da se Ibn-Omer najövrSöc alejhi ve sellem.neispravnoj ponovi namaz-r03 da abdest i alejhi ve sellem. a nije opraonoge. lll28.

. ooaveznlm_ U. sto-se !öe pranjaruku nakonspavanja. str. t/17q.. l/408. Sufian ' es_ Sevri.12. Ita hadis Sesterica. U375. Jt2tO. Spomenuöemo ga u cJelosrisa izvorima u poglavlju: -O]aj -bitjeie "Pranje lica".sallallahu alejhive sellem.nuntcka.t -minhani.od 1bn Dekika el. od Ibn_Munzira. vlql. lijepo je da poöne sa abdesromiznova. el-Musejjib. 3/g5 i EI-ncdamua.od tbn_ Betljta. Jern. 'rr Vialeti: It-eusar.(du:i) prefjg.At4 Tavus. Seüu Sahihit-Buha.Aida. l/136. thka.imamBuharija.?. .FarrlAa i.l/260. U prekdima kod uzimanja abdestane vide smetnje:Ibn_Omer... od imama Bejhektj^i Er havit-kebit.._Nehai. od lbn_Bettal a... Fethul_Bai. IJnJctut-kari. ''" Uidjeti: Et-lcnhid.. s?thus-sunne.tZma.22.Seidb.94yi . Zeid lta Imam Ibn-Munzir. Undetul-kai.Nevevi i Ibn-Mulekkinkaiu: . od Ibn_ Muleklina. Sefiu Sahihil-Buh.Islamski uöeniaci su sloZnidaje pranjeruku prije uzimanja abdesta sunnet.3iA i-Butu7ut-enani. Ibn-Munzir i drugi. su. Dokaz tome su mnogobrojnihadisi u kojima se opisuju svojstvaposlanikovog. UStj.t/182. Hasan el-Basd.od Nevevija i rt-tula. od imamdBadziia. jer je radanjihovopranjeobavizno.'rrs Iz ovogäse izu.. tß28. |/446. Sunenirbni-MadZe.34/21 i Et-eysat. od rbn_Mutekkina.. l/388.rr.i"t. .j.Et-iatan. rß79. od imarnaAtaud./ima pranjeruku ako su neeisre. a prije negose staveu posudu sa vodom. iako nije oDavezan.t/42t. ___ "" vldjetl Et.ri7"t'""-"rneni vet-asar. " vidjeri: El. t/25t.ut-ahk m..I/297-2q8. od imama Be|ba\ija.rr3 Pranje ruku (Saka) hanje ruku prije uzimanja abdesta je sunnet.ät"^ M". Jedan od njih je hadiskogaprenosi Lbdullah b.Ibrahime.Ida neki .i. Et-istizkat.. "'u. izrazitaveiina pravnikato smatrapohvalnim. 18t236. . abdesta.

.O vjernici. I/62. I7 i El-ialam..lspirar\ie usta i nosa pranjaruku do zglobovaispiraju se ustai nos. 11353 i Tarhut-tesrib.4ß2. Jedni smatrajuispianje ustai nosaobaveznim.. 6.Usla spadaju u pranjeüca. str. Et-rgvaninut-fthijj. kaie: . 5/86. Ez. I/263.Ako bismo kazali. a u kojima st naredujenjihovo ispianje.V29l.. lica svoja i ruke svoje do iza lakata operit€. s!l. sallallahu alejhi ve sellem.Spoljasnjeznaöenjehadisa ukazuje da ispiranje ustai nosaspadaju u pranjelica.ir8 dokve6ina kaZe da ie to sunnet. 12o7.od Ibn-Mulekidna. Et-nedZmua. Ahkanun-nisa. Et. koga prenosiIbn-Abbas.Ban.^*Ispianje usta i nosaje obavezno (vadzib)jer ."r23 . Mevahibut-d?etit. Muknilmuhtada. t. t/268n416." Vidjeti: El-havil-kebia l/1O3. od rbnBet2J^. str.122 u kome se opisujeabdest Poslanika." tvrdi ova skupinauöenjaka.r2rHafiz ibn-Hadzeru komentaru hadisa.Nakon dru€im Favnim pitanjima pa i u ovom islamski uöenjaci imaju podijeljene stavove. l/3g5.neAsut. SerhuSahihil-Buhan.temhid. kada hldete molitvu obaviti.ed. brojni hadisi Allahovog Poslanika.rre Dokazi uöedaka koji kaiu daje ispirarje usta i nosa obavezno Uzviieni Allah u Svojoj plemenitd Knjizi kaie: . ttB . |1185.sallallahu alejhi ve sellem.x vidietl: Et. "'Buhäri. to potvrduju. ." (Prijevod znaöenja El-Maide.'rz0 lrnarnZerkesikaZe: i nos pripadaiu licu pa ü je obaveznoispirari sa pranjem lica.l/t87.nu|ni. '" yidjeu: Serhuz-Zerkz|i. 1n32.'. 1e ViAiett: nl. Bedaius-sanaia utt).l/254. '' lnidietii Fethul.) Ibn-Kudame tvrdi:. 1149.da citirani ajet nije jasan dokaz o obavezi ispianja usta i nosa..491140 i AhIJt. Kao u mnogim . El-dZamiu li ahkamil-Kur'an.zehirch.2s.

.sn.e*ant fll ?*"0. E/ Mp(air.lll*' äT.25183 ist' ?iä?J." Ebu-Hulejreje rekao: .ffil. . t2n Dakle.'. UIOBi Sahihus-sun"n. gdje -spomrnje ga lbniLirlii"llXli i#lfä-'ffiä1ff'sil::1 l'. -!::: j.] . .:.Ibn_Ebi_Lejla.. 1t81 ntctuJt davi et-kitabi ves-sunneh.x'#iliT$i dZatnia.:"lt*" -' ßDlranra- "na ateihive selem. ti i''""1il'äffi.iff en_Nenrtita.y"Ji.....*'ry.:l'#"T'5:. -b."". j lba_HaüEt. It8 t. str.' rxBuhari...iJ.Allahovposlanih sallallahu alejhi ve sellem. J/t0l/237.#fl $t#\::.f*" : .ili.. 53/162. Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Mubarek.r^!#3T'.ix'iÄfi'.gllahu alejhi ve sellem.:::ru:*r...78.. Abdul-Kerin. .ur.![# ^...sall.'ro Od LekitaL.dr'" kaze: j"it '#ff "'. Meatimuusutit. '" DajekuLni.:i.'11.. 12y409 i Bejheki..i'Äl i ].fikt\sE.q_r.Ibn_ ^ Durej dZ.406. Ez_Zubri. t.lflitf t.. srr. .jasnesu naredber2T koje ukazuju daje ispiranje ustai nosaDri . y.rekao:.?iT.* l:tl1ti. khak b. 224..*il1..r.tn*]. iiiffi .l:d"#!1". tnqs. jer brojni i"airli .uiazuJu Jr.t#.:" *"veznoi ostaju rakve svedokih nepromijeni jasam Imam Ebu-TajjibAbadi kaZe:.#. Rahevej. Nevevi. t uhJetut-ahve.i.'Nemasumnjeda je ispiünje usta i nosa pri uzimanju abdesta obavezno. - I I tor.. i.'i"Jf "i*n'JJ."."J..h. stt. sallallahu aleihive sellem. l? . :tr. f f-r*n----u A ra E b i J U.z.:!:n:a!:i E:\"i t. i/86_87n38.". "K.'i.. sevkanii druei..: tjfr i.i7[[: ".u!:Hi:#!". r.dze ftar.." .H:'[f6'. '' vidietl Avnul-nabud.l/ F u Neitut-?vtaru.osc reKaoi budeabdestio nekaispcrenos.kzq Od Ebu-Hurejre seprenosi daje poslanik.qif"f." :""::r'xj.. t/48.y. Lt- n..irnu-."11t'". ^. namje naredioispiranje usta i nosa. . EDr-Jurclrnan. Sabireta se prenosr oa Je postanü.läl fl i. -Rebah. tlvadiü ".. Mustim. od dr..-Zejdana.. ii...Ko se bude aDdest@neka isDe re usta"'.tmam Sevkani .:.. rbn-Mulekkin.:'J"J. 'rA0/ll L tmam Besavi.. äi # i:{'. ue6. Ebi-sejbe..

Rid4etklitudatehid.'" Mealutim.takoder.l/264. rv Ebu-Davud. EI isti.ispravno ispiranjuusta.1DA5. Fethul-Bari..100. tß Vldieti':Et-tenhi.ka\ 1/161. El-isti. . rJkode. 1160 El ialan.ocijcniots. l/319. uöenjaka. 11263. ielh Albdni."tsa pustinjaku: öovjeku Neki pravnici.33'1. l/319.r': U svakom sluöaju. l'71O.sallallahualejhi ve sellem. Et-ten*irl. vjerodo.rr0 senareduje samo je da se naredbao ispiranjenosa a ne i usta.r 35 t ImamEbu-Sevr. 4[ejfr. str. Ibn-Munziri Ibn-Hazm razlikuizmeduispiranja nosai usta.i 1)e se@ta'.I/498 i Avul nabu. 11285. 1/36.ka\ 1/ 160. sallallahu alejhi ve sellem.Ispiranje nosasmatraju obaveznim.J\nim. lmam Neveviu tfrrc.l. El-nnlßlla. Selam./irlrü. fukaha.'dr. 2t49.i El-nuhalla.''' Dokazi uöenjakakoji kaZuda ispiranje usta i nosanije obavezno Pwi dokaz su rijeöi UzviSenog Allaha: "O vjernici. 2149.koji zastupaju ovo miiljenje. Ebu-Ubejd prave b. l/353 tvrdi: "ovaj hadisje je i"p.roln.ll3l5. a pohvalnim.i Lekrlb.za razliku od onoga koji ostavi jeq po njihovommilljenju.kar. Fethul-Btri. kaiu da Allah nareduje vjemicimada se prije obavljanjanamazaoöiste. konstantno tako da nemajasnih predcja daje ikada osta\ io njihovo i!piranje. kada hoöete namazobaviti. duzanje ponoviti abdest. Iica svoja i ruke svoje do iza lakata operite.str.El er.4/35.sa[[a[[aßu Srojstra eosfanifu)eog. i glave svoje potarite i noge svoje do iza ölanaka (operite). kao ito je prethodni hadi\koga preno. srr. upuöene 'Abdestisekao itoje Allah naredio. l/315 i Atrnl ob l. 6.Aridatul-ah|e.) Drugi dokazsu rijeöi Poslanika." (Prijevod znaöenja El-Maide. Hud:dktutlahitbalipa. a u tom öiiöenju 1{ Vidjerl:Ihtilatul Et-eß(t.od lbn-Mulekkina. je ispiraosvojausta i nos pri abdestu. Sabreh. El isti.l.Et-tuhur. 1/163/'76'7. ispiranje usta po miiljenju ovih Onajko ostaviispiranje nosa. tlt Vidjeri xilaJuLfukdha.99. l/160.n.spominjeu vjerodostojnom sunnetu. t' v idieti:El iala.u hadisima ispiranje usta.Allahov Poslanik.i.

vqrvajarr.sp:men]ltoje öetvero.1i "ää1" dobrim. t::y drugih prethodno spomenurih predaja. fu. Uöenje El_Fatiheje :-'" vidjeti smisaoovih rij eött Ahkanut Kur.". . okretanjeprema kibli koje je uslov za valjanostnamaza. "k.O vjernici..ju islamskil __ ucenja.. vaUanost abdesra. :^:1Ti :" U r.dok ispiranjeusta i nosa nüe narerleno ovim -_ atetom. zDog toga se uz ove öetiri naredbe...njizi nije spomenut poöerni lekbir YTIUT:" lgdj" . Ibn-Madze.jer je dini-islam vjera uteme|ena kakona Kur.. i/168/88t. sallallahu alejhi ve sellem. nareduje..Nije potpunn" or'n"iiä od vas dok se propisno ne abdesti _ opere lice i ilr" a" UUrr)... Kornentar:Nije uslov da sve naredeno budespomenuto u Kur. Poslanik. t/t5t/4b5.. namiu ne vrijedi. p.precizüala je sraje neophodno za ..potom prouöinelto lahkoiz Kur'anaöemu gaje poiöio Alloh.ir. tuli-ahkonil'l/Jo8/ 35.6_"nu.sallallahu alejhi ve sellem..".ate b.... Je koja nüe spomenua u ovomehadisu.*r.5t87.tbn. vei sä sporrunJe uaenJeneöega lahlog iz Kur.u lteKDrrut-tfiltah). Allaiovoj Lr. dodaju "se Po:lanik9v9. nüe .L. i . Ispiranje usta i nosa. iako nije spomenuro.Znaai li lo da poaetnitekbii nije obavezan? Ne.tercib. bez koga.*1."(prijevodznaöenja El_Enfat. . Kako eod obavezüokretanjeprema kibli uzimamoiz drugih hadisa.rckao:.äu. kao sro lo öini Uzviseni Äffuf. sallallahu alejhi ve sellem. -NesaiHa\im.u xui. a. t4. po meritomüemmiflje.) do_i(a3 hadiskoji prenosi Rifa.*o 1 nuSur.od imarIlaDäessasa. an i jedna zakonodavna cjetina koja se ne moze i *-.-1.ne mora fgn:nta!: znaöitida nüe obavezno...r e" h"i" M.. Itga.. naredbekroz hadise i na taj naöin odazivarnonaredbi Uzvijenog Allaha: . lt22t 222^|32s.1]rTr"ll" t r sa surom El-Fariha. od imamä Kunubüa.6 kaZu.t(a..anu. odazoviti se Allahu i Poslaniku. Dannx. Et dZaniu Kut an. jer u istom ovom h. i Muslimovim kilenJrma..räÄ potare-svoju glaru i operenogedo ölanaka.spomenuleu ajetu. potomdonese tekbir.naredujei zabraniuie po OUiaui svogaGospodara.AbdutBerr kazeda je vlerodovojan.an.Ol: e:egaja... tmam Hafim i Zehebi kazu da ovaj hadis odgovaragr|*.dis.Vidieri:Satrirrr.: 1a132 neke njegove cjetini.":. . a ispiranje usrai nosa nüespomenulo. rsri sluöaj 1.ana. ovi pravnici. Rafiau komestoii da ie ^ JTii ie Poslanik.aru.Iu. 2t340.-t. Buharije. Sejh Albani lvrdi d" i"p"q.

. od lon Had7erJ A.31A5. ll16l-162. ltl-. Keiialin-kit4. je hadiskogaprenosi eetvrti dokazove skupine uöenjaka Ibn-Abbas u kome se navodi da je Poslanik. r E . r l . tulhSr rrthtad-. slabim su pa.. EL. Ibn-DZevzi nakonstoje "EFtahkiku." "Ovaj spomenuo ovaj hadis u l/116. Ovo misljenjezastupaju uöenjaci hanbelijske.ehireh. l . .1it1.bu."tr. bezkoje namaz ne v jedi. lll53. Etzehieh. A .trJ. tY V i ß r : T d l t h u t t o h h l . od Ibn Ahdul Hr. a Uzviseni Allah najbolje zna.la|. o d i m a m sZ e n e b I r . saffaffafru a&jhive w{ry' Sr. 11212 E. tt88. Ispiranje usta se öini poketanjem vode u usnoj Supljini.''3 Zehebirre i hafizIbn-HadZer Askalani. .lijr . 1u Yidjer..Qostanifu)rog. l/353. .k.ltu1:.ti. Ha:ij?tut-Tohtori.: (lera i.ferakihu(l 213.a 37 t elementami dio (rukn)svakogrekata. 11133.I t | 3 4 . tl hatil. El.. Muslim i Kasim b.ojstt.k. Haiijet d-D s ki.l/315 j l/32O. 11253.tako öinimo i sa ispiranjem usta i nosa.).Ei-ierh l.I . l/261. oq.zatim izbacivanjem vode iz usta. '" VidJerl:F/. K L . "'\$elt.l-D.t. t/8q. u g \ t .. r . t l . 3/32411308.tir.7112./ . Darekutri. t J kI r p a d . u h a l l o 2 1 4 8L .| 3 5 . 1/139. \ n . kaZe: hadis je neispraran..t q p d ' r r t n . 11163. l/329. litkihirrrh lr. U lancu prenosilacaovoga hadisa imrju Ismail b.ji su nepouzdani. 1 t 5 6 . ovu predaju. j an I n n .nhtl l/l l-1. ükihul.Haiijenrl-Düsüki. Casn ko. srt. t .n.rl0 Naöinispiranja usta i nosa Ispiranje nosaöini se usmrkavanjem vode u nosne iupljine. Et tad:u |el iklil. sI(. Haiijetu lbni'Abi.n llitt. o öemu öemo kasnijegovoriti. | | t .-. T. .t. 1krr"t. rr7 Hatib u Är-rza-irr.sallallahualejhi ve sellem. thk üiul'ahka. l/26.rekao: "lspiru je usta i nosa je sunneL"tll Komentar: Citirani hadisnije vjerodostojan.ouijenili irnam Dlrekutni. zatimse ponovnimiimrkavanjem voda tjera napolje. l/ lu0.10. . I I | 5 2 .. ltlutl tl. El hsaf. l t l l E .. '. Vidjeti: Ndrrrrr ra|e.lar veöina uöenjakaSafijskerrri neki uöenjaci lra malikijske pravne Skole. l/88 89/278. Fethul-Bari. l / r ? . t f . .VÄJer| U. El ialatn.t/lhtitl l. fa r V i a i e r i f i . F l D . \ a S \ 9 b .-'Vidieri: Sr?rcn.'.Kako god obavezu uöenja El-Fatihe uzimamoiz pojainjavajuöi drugihhadisa. lttqg.rrr jednog Ispilanje ustai nosaöini se iz poteza. t/188. lakoder.krlrnUr.

rbn_Ebi_Harim p .|162tDt!\utit. UZt 2-213..irJ]. ':t" u nosa.".R38 j" hadisu komeopisujuöi abdesr Allaiovoga postanika.Vidjerii öl-itel l/187.:. rirj. Ova skupina pravnika kao dokaz koristi hadis koga prenosi Talha b. -.tu.räa. .f!.i.raj Neveviu komenlaru. r/53. rs u tr-. vjdjeri: Hutasatu bedrit-nu.nog zahvata.vidjetj: El-ninhada.apoiom ie isorao ustai nosjednimpolezom.t0i. Drugaskupina islamskih ueenjaka smatra da reba razdvojiri ispiranie uslao_d tsplranJa nosa..Vidjen: Zad_ul-ncad. sa dobrim tancemprenosijaca.||)6q. Ibn-Hadzer.t 'Viüet:. da'je oOuol. il. l4l24i Bejheu.l'scrhufcüit'Kadi... da je-reiao: sam AllahovaPostanika. ka2e:. Ibn_Hadzer kaze:.a da su jspiraliurtu l'n* l..fbn_K.^Lt-serhut.t. o ispiranju ustai nosa..oga hadisa kaze:.i*ti^. vti8.ä:. Zejd.loT: saitaltahu alejhi ve sellem. r/8s/224. FethutBan. sadobnm tancem preno. rma_ m?hana. Malikar'8 i lbn-Omerar.?r. uzz i "s"id.sellem.ron" f.59/t9i I Müstim. str. Pol._.v3e7-J98.14evahibu-dZetit.Vidio \. vB6i Lt.3/98/235... .9:1 sala ahuaieJhj ve.U ovoj predajijejasan . .UtO6.:D":y9 *ij."" 'Ibn-Eb'-Sejbe.prvo se ri putaizape. Takoder ovoje slabijemiitjenjekod ueenjaka 3ahiske'"pravne Skole.1sqy.iloäi)'i. prenosi seod Enesab.u.o i u"".t(g pravne ikole.-zeh.. sala ahu alejhi ve säUem..'31'.miSljenje zasrupaju ueenjaci hanefijsker.)li. öineii to tri pura. Ovo. v130. a on od svoga djeda. Abdullahb.:!. Subütus selan |/rc5. ."o i najjasnijesto je preneseno L".||35 ud-detan i... .nudanua. kaoda su jedandio rüera). 51'u-Ubetd aje .1.o\. l/43l408.E. Ul 15.. JJ9/295.Aniri potezom.i:i:. Sanani.noi.1 r"ai.i'?h.i.. slabim.u ue... '. .r.Jirn.kebir..itaca. '. .Muenit-nuhtadi. u-ioutu nor. Polu. \idjeu: Asarus-sahab?. IItt}..?r sr..p*"ile od postanika.-J.U f*"u p"j"o"if"iu . iiü. J2S.L._ Murekkin i sanani.Njesovomitljenje dii"I .I]rsarrif 9d svoga oca.-. tpola rode iz iake za Sliönoovome kazu: Ibn_Srah.t-Jelakth ':'\U-tdtei Et-havilaebit. Mubarekfuri i drugr.vcs. 3/99.Irnam ookazda se ustai nos ispirajuiz jed. Dakle. Et.upiJl usta i nos-"1s3 I{5Buhari.1!J. Takoder..niJu " ma_l sjs.." Vidjeti: rr kthlrut-habir. ltililll: ponavlaJuci ro ni puta. Tuhfetut-ahve. sr. "' !!.

aa str. 173/8?i Taberäni\ El-ersatu.. ima Hakemb.jer u njegovomlancu prenosilaca 'lzvröe lance prenosilaca i navodi od njega kaze: Ibn-Hibban za nepouzdan.potomsu kazali: i razdvojeno Affanada su seabdestili "Vidjeli smo Poslanika. srt. ima Lejs b Ebisulejm.ttn Enesb. .ja\ &-tuhur. 1 El-mueni iatidal. lm m ove predajepoüzdani Vidjeri Medhleu. r" Slicnoorome prenose i Hasan b.sallallahu EbuOsmanb. Ertabekatul Sinankoji nepouzdan. ieiha Ahmeda sa opaskama Et nufled. Affan. da se ovako abdesti.l/blrl. Et'telhisttlhabi\ l/115. Et t tz str. a on je kao ffgument. Malik. Jid-duafa.-. ovogahadisa U lmcu prenosilaca 'l lbn-S^da' Mi. 31212/2926.ira zbog njene t.r58 Hurejre. VStOlSSgg.hafizAskalaninije nlveo tanacprenosilaca Sekenu. ustai nos' ' ispirao razdvojeno alejhi ve sellem. Vidjett oci. Svüjstt.safkffaLu a[sjßivqr&aostaniLwog.a 39 t za]ljuiitidaje sena\ode predaje i/ lojü semoTe u sunnetu Medurim.ImämNevevilvrdi: ono ito nisuk azali. Seih Albani snatrx da je ova predajapotpunoslaba t61ntu-utelau gr-ru. prenos'Talha b Musanifocijenio ispnanju ustainosa. Ebu-Hajjeh zatimje isprao svoja ustatri puta i svoj nos td puta. Amrkoii ima anonimnu 1e Yid\etlEI-beaie.jenio vjerodosrojnom. Poslanik. Ebi-Talib.6/162/5912. ro Ovu predajunavodi hafiz Askalan.l/51 .jsjenepouzdan kod svih uienjaka".ll2ll-212.i. Ibn-Abbas'oo Mugireb.sallallahu alejhi ve sellem.i.r'6 aleihive sellem. ..ib. 176/91. Suktti'Eb!DavuJ lAl Dred U I$ Ahmed. str. Sdrir.am Z€hebije ovu predajuizbrisao slabostirs Ebu DauLr<]. Satlra. a to je Müsanif llll2. SeJh AhmedSalrr re ovu predJJu ll78/151.e: "Ovaj hadisne mozeposluziti 1/130.r5T Ali b. 3186. 341116. 5u'abe.u T"lltrxl'ndl. iz tr-rell. Vjdjeti: Tdl ribut'tch. 1/ll5 i pripisujeje lbn nili juJe ove predaje Medutim.. l/ I 12.arul je kuhru.Hulasatulahkotrt."v ldjeri:Tuhfenn "Le. "'Huti.71. Tenkihul-kelam.ewid' Heisemikate da su prenosioci U320."r62 pri na razdvajanjc hadisa koji upuöuje Ibn Kajjim tvrdi: "Nemanijednogispravnog je slabim. Ebu-Dauud. /214 od vidjetj. Zatim je Alija rekao: 'Htio sam vam pokazatikako se abdestioPoslanik. l/350. b.i'r. l/101 102.rb i Ibn Hüzejme. !allallahu Opraoje Sake. Imam Tirmizi i SejhAlbani ovu tltq+ i45l48. 1* Tatleftit\ r\ El-ersatu." pouzdanih alvz." Zatim hadiskoji ka. t" eUu-Ut". "'ri.SejhMubarekturi Yidjeri:Zadul-mead. rt2'79. slr.inom. 371133. Citiranihadisima i drugumJrrnu.t6t b predaju koja senavodiod Alije i Osmana Ovdjemoiemospomenuti ispiraliustai nos.i.2125'7 biografiju.a ovaj hadisje ocijcnioslabim Vidjeti: tl ninhadf.mardlu \ idieli: !rerodu'r. kaZe:"Vidio sam Aliju kada se abdestio.

dostoj.'ne uüeiu na samuispravnosr abdesta. U tancu Drenosilaca ove preoaJe ima Muhrar b.etJo.r s tim Stosu predaie koie sporxnJuspaJanje jasnüe i priorilemüeza prakrikovanje preiaia oO iz koJrh serazumüe razdvajanje.eniaci.S.r66 Medirim. El-bahru t'" EI'bena|e'tt2t3 Haiiietu AbiJM.Iil:.i.. q iansiobs. .1.lss. zt. a Allah najbolie zna.-'.'"to .k?nat. I a..sekena kojaseToveEr. bthb-Lt-nund d.L!aethisut-habir.Tchzibutkemat. Nakon ovoga vidimo d". zajedno i .ZgJ. tzv. Abdillal Dzuheni koji se...". trnam Hejsemiwrdi:.Sp"jl"j" ili razdvajanje ier se i crrugrm naeinom postiie cilj ispiranja. Et_tarihus-sa7i. vÄteti: 2/tl. Et-dzeru vertadit.U2gt. Vidjett:EI-ned:aea.-. Stabimsa i. je bitno napomenutida ne trebapd ispinnju ustaprstima Ov-dje öistiti uslaili . Nafia Tejrru koji je nepouzdan.arcb. l/158f1155.sallallahualejhi ve sellem. u vjerodosrojnim hadisima se naroäi samotspranjeustavodom.. "gargara.'u'.sahjhur. srr. s|'. najboijeina. f6 Vidleri: ir-rutrrir str. vt44-t4|tg5.HasiiclutTahlavi.t)r2. niie preneseno od Poslanika. a Allah.koaler. sF.30t4OJ.fi nu ispi. :'t.Abdu b.u oba naöina ispüanja usla i nosa.rzorsucr.El-nudi?nut. Vidjett Tehzibut. t/254.EHaÄhus-\a|ir.tidjeri: Tadaitut-m anonimnu bfograffju.jt" poöelnog dijelagrla. .28. e"-:ee djela nanacin .r._.:l. se.ube. ranc€mprenositaca..svalalo.i #.. jer hadisikoji spominju ovaj postupat< nisu vj. 595.rjtJ... rakoder nalazi u lancu prenositaca ovoga hadisa ima .v?jr. Humejd..J 39. Bt3ll. poLom i^191i1... ope-t. Jeonlm.r.nuntetta je izsuhtjella :'J:ll" t u ongrnalu. ociienioseih Ahmed satdr u Et-nusncdu. .Litanu gda dare upustr vodiu njega. "madnada."-tbnt '" vidkti l.ve sellan.. tea. vidjen: Er isakutnustatfifa.i. Slicno prenosiimam Taberani u ir *"ai*. ' Ahmed. lt23J_ ßz::t:t-lzeriv. pa ga nije ispravnoispimti pd abdestu.{ispiranje grla) koliko nam ii poznaro. 8?5 i fl_ ."1J" "autipuLeÄ..2/13J. str. Ut tr I Fethut-Eari.. loda tjem premaustima.U lancu prenositaca oue preaaieim-puno nepouzdan prenositac.Iraktikovati oovoteno. gcllenll ovaj hädisdobnm. a grlo ne pripada ustjma. Ebu_Marü AJnr b.i!i. a '(ola Je bez lanaca prenositaca. Net<i ueenia'ci smatrajuda se pod punim intenzitetom ispbanja usta -i. '* vidjeti: Serhufethit-iadia tns.. kalo smanajunekj u.-". \n.tzv.k" rbn. h:o1ti.namaza Na osnovuovih predajaimam Ebu_Ijbejdi hafiz Askalani smataju da se moe.t-ta!ir.

a. rekao:"Desnatuka se koristiza lice. 1/94l29s i Bejheki.. "> vddteri: Siieru cdtdtni| tuheta. llt )4 i El.ult.I rsa I Haii" ITahto. Svajstpa sa[ih[afru a[4füve tqfu Kojom rukom seispiraju ustai nos 41 - Vodasedonosido ustai nosadesnom."tla Medutim. l/t?0/701.\t'dJetl Bdaiu\.\dhtt.HoiijcrkJ.rT0 Safijsker?r i hanbelijske"'pravneikole.r vierod. a potom izapmo nos lijevomrukom. sallallahu alejhive sellem. seihAlbJnig. .Ahmed. paje to neophodno öiniti lüevom rukom.Qosfaniknog. "" \ ßjetr L:-.lllI). Ib i. nekagledakako se ja abdestim. Ebu.. '.. Kao dokazkoriste predajuu kojoj Hasan b. ovaj hadis nije zabiljeZen u poznatim hadiskimzbirkama.u d:etit.'0" malikijske.l/80-81/221. "Sjedili AbduHajr kaie: smo i posmatrali Aliju kako seabdesti.v188. tttb}.itlsrJ. ll2o9.'". Ibn-Huzejme. Neki sljedbenicihanefüske pravneSkole smatraju da öe se voda u nos unositi liievom rukom.v. Darekurni.nurni.Potomje rekao:'Ko Zeli znatikako se abdestio Poslanik. ra Nesai. '. Ali prenosida je Poslanik.Abidn.Du. t. a nosse ispirelijevomrukom. n. buduöi da se ispiranje_m nosauklanjajuneprüatnosti. l/397 i Mugnihnuhtad:.6^vddßtt: Haiiien. '."' citirani hadisdovoljan kaoargument."'r63 Ovo misljenjezastupajuuöenjacihanehjske.rojne hrdise.Jala. 1/76/147. d"ta|r. . napuniosvoja usta i nos.i.uöinivii to tri puta. .--VidJeri: Bda \ so aiu.?hirph. Dobdm sale ocijenioimam Nevevju ällasarl jc \rßruomedu ortda. 31360-36111079. | | 2 | Fl.'.. 2/350-351/l133.Ibn-Hibban. l/e8.:oüaio. tt2t 2.hcnoi. Uzeoje vodu desnomrukom.\t 10.3/:hb. Darimi.a liiera za öäöenjeposlije nuide. Jevatuhüd "'Vidjeti EI nedinua.vidJerl El. l/151 152/281. | | l. tt\'. lll52. tt2tJ. ga spominje imam Zehebiu svome _ _v€ö " ali je prethodno djelu"Sijeruealamin-nubela.'"'Drugi kazu da se voda ipak unosiu nos desnom ftkom. s. M.s. U38/91. a Allah najbolje zna.

j-"J:"ff[i3jÄ11.jiii. .':.:i...O Altahov poslaniöe. rekao: -ä:\:.i:..t87..i"t1ä"].#-111'1l" . ii"T[:".!:i: pri abdestu poöiDje sesa desnestrane .ä.'.i.#lär^..H:.ä1 iü".::.sf..iö:*xn"'.. se.H.. .t88.'rt.#'r. '-^i..3/131/268. |213. #1iti.se prenosida je rekao:.#*ll".. ln' . .:.oj.: b."..f ü"i.':1".1'J*"ffi tr".]lität "il . t/3g6 i Et-benaic.1".str.f" ^l'ili::Th..iiiXf yjl[i!:i|".?#i. F:i:y.I.lY"*X.t.... Hasi"tu tbni-Abidin..i.bd.:. ' " \-idleri: ELndnua.'.ilti!..fiH:.!..Dubinsko ispiranje nosa aj.{i#i r30 Buhari.541168 i Muslim..i*.-.ejhi ve älllifi'"".i:. . i. t/2s4. .ä##{ii{r{ii'.i..::Iahu.tiljil* öiiienja-ruiimanje ..i.i.ni#:.nit-nuhndz .em. Sabirera.!-.i.:*t i:#:riit..*1f Mu.133.+:l.

" (Prijevod znaöenja El-Maide.58/185 i Muslim. I ll. po mi3ljenjuapsolutne veöineuöenjaka öetiri pravne lkole. . Slicn.a 43 a Na osnovuovogahadisa imam Buharije u svome"Sahihu"naslovio "Poöinjanje poglavlje: pri abdestu sadesne stmne i gusulu.l Ovo je jasna Allahova naredbavjemicima da se prije obavljanja namaza openr. . EI-ersat.Nakontogaje potrao po glavi. Haiij?IhJ. a zatim opraolice tri puta. l')lo. ll27o. kad hodetenamaz obaviti. 1ll1.QosfaniRgr.str.ehirc.vratiosvojenrke do mjestasa kogaje poöeo.AbiJiü..ko\ ll166.potomje opraomke do iza lakatadva puta. "e frenosi b. El-insof l/151. El-nugni. Utndetul kai. EI-Ji!rua. ttz ViAjei':Et-te. 3132. potiruöi.dieti El ntuhalla. sallallahu je alejhive sellem? paje zatrazio Rekao da moZe.Buhan. Ari.poöinjeod vrha öelado vrha brade(isturenog djeladonjevilice) i odjednog uhado drugog. sallallahu alejhi ve sellem. 1u Vidjeri': E -. Zejdje pitanda li mozepokazati kako se abdestio Poslanik. Oprao je ruke (!ake) dva puta.r3: Pranje lica Uzviieni Allah kaZe:"O vjernici.20/122. I/120.."13r Medutim. sa[al[afru a[ejfüve sq{* Slojsu. 3/28.l/l\6.rsr Lice.-. 1/246. MuJim. 1/417Fethul-Bari. I ll4J. l/q8 oq/215.nhi(l.og. te je. l/t07.Sertuz-Zzrkeii. o.a u sastavni dio toga ulazi i pranjelica. '. Na rßs kaju je opraosvojenogedo iza ölanaka t3t YidieritUndetul-kati.latulahe. pranje lijeve ruke ili noge prije desne ne utjeöe na ispravnost po konsenzusu abdesta islamskih uöenjaka. poöevdipotiranjeod prednjegdjela i zavriivsi kod rukama potiljka.DurtAt. El-isti. po konsenzusu uöenjaka.3/88-89/226. ttsv.58/185.potom ispraoustai nos. Abdullah b. tl2g6. E1-hat'il-kebir. vodu za abdest.'"* Gotovo u svim hadisimau kojima se opisuje abdestAllahovog Poslanika..2 i H"\Uai lb\i. AfrJnr.I srr.lll}t . 1/381. uJ Osmrna hadis biljezeBuhari. Ar ul ntabud.i.11183.spominje se pranjelica. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite. UIprit htuhtüJ. Elüed:n1a.

. kako kaze: . daje Ibn-Omerprskao. navodi se predajao pranju oönih kuta. Ur40. Et nedzn"i. ia6z-iiÄ'i !t. t/8a. r/4. t/155.. '-rr'ldjeri: E/."*. t/t5a_t60/98 i Abdur_Rezrak. Et-ned.1254.Buhari.nogama bite svjetlotragovaabdcsta. I/t08ß5J.i-i*. od imama Mu uisk"t.98 Hitiktut-utema. 6.Betrata. "" i nekih r8." $. Et-dipniuti ahkanit-Kur.kart.tJ..d-ul.lo. tAAs i . t/i8t/3ol I Darekuhi.r.Apokri r33 oo.1ehadis u kome stoji: vaie oöi vodom kada se abdestite..{rjeisprav.Er-lurua.Ebi Harjmu Et-l?/.. Biljeze MaLik. .prari. '' r Ahmed.i. urt7. Et.an. visi.tt4ad. 2/303. l/fotrJ itbn-DzevTr u Lritetut-nutcnahij?.. t/299.ni rbni.5/258/222?7..kplul: jer pripadajuvanjskom dijetu lica. .J.rukama. Uidjeni.muo.Bli€ prozivani pripadkici rnoga ummeta na Sudnjem daku a na hjihorim licima.t/t2a_t25ßb2. . (Prijevod znaöenja El-Maide. '-Muslim.) Pr:n9si se od Nuajma b.e'rrl. Ut6O i Es-silsiletuddaife. od tbn.iuo sam postanila.i"r"ri predaju o\u smaLra isp.tini. Ibn-Munzrr..2/4o0/grBa.. abdesti.. Et-nusn.{"tt. ialo se to navodi .I34gti.""" Ie lmam Nevevikaz€: "prenosise u ispravnojpredajrda je lbn_Omer tako cinio..M-izanüI-iati(1a1.. V idteü:El_nedamua 1t403.odu u svoje oöi t"a" Ui * *"p"".ij. Sefiu Sahihil.potomsvojerukesadijelom"nadlakrica zarm Jeopmonogesadijelompotkoljenica i na krajuje rekao:.: ol"9 njene aulenriönosriposroJr spor medu hadiskim strucnracrma' pranje ruku (podlaktica) Uzviseni Allah kaUe:.tut i*". ojeraslo vrse_. lan "Napojte .Bejh.3/109/246.I ruke svoje do üa lakata operite. Et-nupni. Prvoje opraosvojelice. Serhuz-zerkeii. l/2'78/10'74.9. st nkij^. Abdullaha da je vidio Ebu_Hurejrukako se . Serhuz-Ze*ani atet-tnuvetta.. I*"--f. A arova sallallahu alejhi ve sellem. 6/87.. je opraLi obavezno unutamje oönekule(udubina ispod donieq oa.lbn-Umera Safijskih i hanbelijskih pravnika.ki. t8 1ts8.e. ^. r/J44_J46."iitn. lt}Bo.. ts lb.no pranjeunutrasnjosti odiju {zjenica).1itii.rl9.t/498.e 'vtdjerit El-unn./näCr pmtidio polkotienica i nadlaklica.aynom. pa ko niie neka pereStoviie. Et-mpetrnua.o0 Od'postani-ka] saralahu ateJhrve sellem.VidieLi: S?rrü '" sme.t}e Medutim.Ahmed. vtoleü. lttj.

Konsensuz kogx nävodikadüaljad.r/' l8 I lo i. sallallahualejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellern.''res Ako potvrdimo. ilo sejasno vidi u prethodno spomenutom hadisu.takoder.tti. noge neperu Imam Nevevi u odgovoru lbn-Bettalu i Kadiji Ijadu kaZe: "Neispravno je miiljenjekadüe(tj. takoder. sallallahu alejhi ve sellem.ale AllahovaPoslanika.Kod Ibn Ebi-Sej be. Sllqjstua sa[ihffahuafejLite se[hl- 45 t Mnogihadiskieksperti smatraju da rijeöi:"Pa ko mozenekapereito viSe"nisu Poslanikove."te6 ukrosi rjemika(n^ S\rdnjem clanu) tlokle t'r Vidjeli: S?/rriSdni/. rijeöiPoslanika. 1% v. porckroje hifi / A ' k r l r nL i L/r. da seovakoabclesti.dgu\o o'Linok:r^ i m r m\ e \ e .l 0 o l l b r L b u Mu5lrm A\\Jne. potvrduje predaja koju biljeZiimamMuslim da seEbu Hurejre peludirukedo ispodpazuha.i/s uhati.Qosfanifunog. '': I /.stoji dodatak daj e praoi nogcdo koljena. Zato. i Ebu-Hurejre?l"re] Nema sumnje u ispravnostrijeöi imama Nevevija. I /s8/607. abdestio a zatirrje rekao: euo sam "Do.da kaZe-. a sva ova razilazenja rjcSava predajaEbu Hurejre kada je. 1 0 8 . | /22t-222i komcntr lj^d^ na Sah ihr M ßtitr.To potvrduje predaja koju biljezi imam Ahmed u svome "Musnedu".pranjeruku sa dijelom nadlaktica i pranjenogusa dijelom potkouenicaje sunnet i nema iiitajasno i vjerodostojno da oponira tome. sallallahu alejhive sellem." Ibn-Bettal i KadijaIjad kazu: 'Islamski uöenjaci se slaZu da seruke i n viie ud l kalr r ölanaka. ili Ebu-Hurejre. . 3/l l3/250.djeti Et-nn1tudi l/I09.16/454/10'7'18. upotpunjavajuöi svoj abdest. Ovo.prioritetnije miSljenje. sallallahu alejhi ve sellem. 5toje.veö su rijeöi EbuHurejre. 2/41. da rijeöi "pa ko moZe nekr pere5toviie nisuPoslanikove. je tlosti:uktt'odoabdesta. prao svoje ruke sa dijelom nadlakticai noge sa dijelom potkoljenica.rrr. Abdillah(iedanod prenosioca) (ne kaZe:'Ne znam sjeiamse) dali surijeöi:'pa ko mozenekapereStoviie'. dakako. ljada) i Ebu-Hasana Malikija (rj. njegova praksa to potvrduje. sallallahu alejhive sellem. sa ispravnimlancem prenosilaca u kojoj Nuajmb.1 r'6Muslim. IbnBettala)o konsenzusu islamskih uöenjakada pranje preko lakata i ölanaka nije sunnet.Kako smatrati to rniSljenjeispravnim kada je oprcöno onomelto se prenosi od Poslanika. potomje rekao:"Vidio samAllahovaPoslanika. 124.

ila"mole znaöitii. stitan ovorne. Fethur-Ban. 3t2ts t sy"ut-vuau. i*" "ea"ial" sarUsKe:"rzrazjte vecine. ajetuje doila naredba za pranjeruku i nogu sa terminom.Lanac Rllij" uJ te.zakljuöioie iz niesada .Vecina pravnila to smarra obaviznim.a prenositachadisa najbotje ra_zimije :lT :"*".nueeJiu obuhvara rukuod laktado vrhovi prsriiu. uzimali abdesr. 'M U."o pravne lkole. UgO-Et-ned.. .r&l habir... Et-hidaje. sn. u2t6. !!"ti. Medutirn._11t.. |. kare: prenos je dobär. 1n49.. sallallahu alejhi ve sellem. nUlUSAi.Nafia do ispodpazuha.je obau"rno pranie laktova . ^' vidiett Sethu Sahihit Buhari. El. .i!.Dakle. sa rukama..ila.too p^odtakrica u le. El-ihtijar. | . lt}s.nlf-eltala .Vidjeü:E _rpti.. Hartzrbn_Hadier Pn:Eliselb€.uöenjaka hanefijske. Ul2.ra).nua. y. . uda. )t45j I El-kavaninut-liLhiic._ .letorn . sc'..2o2 O"" i.^..^^ '.vi2. piehks .u. uzimajuöi abdest ljeti. srr.. . -. nJegovo znaöenje. sij"t"..ine.oirt'"!! t/tbJ."u.rli"U"t " "fäil ve sellem. nt vidjeti: Lßanut-areb. '"' vidselli Lz-zehireh.navod i seda je Vjerovjesnik.1t22t.U "do" lakatai ölanaka. .r. Ruhut-neani.prao podlaktjcetri pura. "i.." i hanbelijske. pnpadajurukarna.'" obnuhrara i p3nj: iakÄ jer one u jeziökom znaöenju l* -.2o lslamski_ ]rienjacisu se raziili du t. LLtns a i U l t :!t3i..aoUrirnji *iii"^" N*"r| i ir^"iää. '- u r. i taca .. t/2t]'-2t8.uaa. abdestau nekim predajamakod imama Tirmiziie. praosvojeruke .79-282. 3/554._1. ..Ebu-Hurejre koji prenosi ovaj hadis.'' prenosi"daje lbn-Omer. t rö. Jt4| (Dusukit.lmam TiImizi r hafiz Askatani ovu predaju smarajU rspm!noft. 3t2.-'eiri_ Da\.kebir. str. . Et Jevaküu.tt24}. I /4lll l5 i dnrgih. Tehzibus-sunen. Bedaius-sa@ia.vesit.It Ovo je poznatopravilo kod hadiskih struönJaka ...Scrhuz-z4k?si.'-U opisu poslani_kovog. odi Fl'dzaniu h ahkonit'Kutan. l/s7l604 i Ebu-Ubejd u . tA5 i Halijetu lbni-Abidin.id-jen:El-mebsut.t-devani. Vidjeirl:Iatamul-muyekkine._tuhuru.2oa {osim imamaZuf. D gi hadis. rn-ii"i"Äi Es-sethut-nuntia..116/24..-"iio . '' vidteti: El-havit. Et-kavaninut-I"Lhiij?. rßa. t/6. marlkljske. v4l(--420 i l\ugnitnuhtadL rlt'74-115.24. Ei sthut-k"bir. l/11'7. 25. EtJurua.t v toJeU: "3 Ei-scrhut-/'?bi.

/ .n prenosilncaje dobir. / r .dn ro p . ] r r . . t/)5. oprao 'ro1e Iice.. ' .t?0 H:Ir/ L Ltt t.hnatu lbri R id. j. u predaji od Dzabna ali sa slabim lancem prcnosilaca kako tvrdc: Ibn-Kesn u T./.zrr Imam Kurtubi kaZedi se u vezi s ovim pitanjemnavodi jedanaestmilljenja. t .nt.. v r r .[ ..laat. I t . -Ovo Affan. Bi. { q 0r o t r L . l/t67 ztl-vidjeti: EI . razumijevaju daje obavezno potmtisamodio (öetvrtinu) glave. salall.6/89. vßn.I t t n t . .tai.loie\eli13ril. ^ .. .. i .h. ." Sliöno ovome prenosiBejheki.Et-t usri.+ ' .ntit A.ihzenji koli dio !lave je obavezno potrati." /.' (prijevod znaöenja El-Maide.!. t \ . str. I L .Pol\rda KuIana. / r r ' p .t / \ 1 7 . t/t75. orome . l/93/255. "" yiqei._r. t . |/222)23.rrl Iöb-U-. Oro je jedrnsrr.r. " Vldieti: EI bekaie.r poromnrke. . . Et d:ß tü li ühlaü'il-hrt ot' b ö\. Itaiijcttn Tdhtari.iht. Et ihtiJlt..) Potiranje glaveje elementami dio (rukn) abdesta.jll.lmam BedruddinAjni tvrdi clapo ovom prainom pitanju ima tdnaest misljenja. kadaje. l 1r"1tJürtt. 2 / 2 5i l b n .)ito znaöi:. pokazujuöikako se abdestioposlanik.I po bi ru0sikum'. A n u l n n a k t d .t r t J l x r : o .ojstpaQosfaniLnog. r L l l L j r ö ^ vidteti: ! . ' O v o i c m i j l i e n j e\ c r l i l c k ü r n e l H l o r r . t / t 8 1 . lto znaöida ne vnjedi rla\u.Ovoje sravuöenjaka hanefijske pravne ikolc. . | \rt (-/e L. r .e abde:r .. f / . Redaitß. "" V . . glavama svojimpotarite".rrrVe6ina trVioeI|: l i . f u r u a .nome ko ne porare sn rar 'u Medutim.:r dijelom naclllkric. . 6. po. tt. a \ i l .sa lakrovimr i r ö l a n c i m r . l/6r)..hin Kut.lamskih uaenjalr. t r . tllr)t. 1117.-u Potiranjeglave UzviSeni Allah kaZe:"I po glavama svojim potarite.hu ateihi ve rellem. .. 1/13.H 3 J z eu r F1lt tl Büur.stnuia.. Mukad. st. . sa[faffafiu a4fü ae se[[en+..taietLtl x. d j e r i :S . t . pitanjezakljuöiöemopredajom u kojoj se navodi rJa je Osman b.rr pr'erh. i rj.nt ü ahkaDtit Kut . o DJrekulnl u \vom rrr.r. _-:.1. ' n ' t K r .St. . t4.rrr Neki islamski uöenjaci iz "Femsehu prethodnog ajeta: (. \ . m e n u li i. Lr-h\htt I t1... u r i E a t t .t:tehi. Et-hi.58 i Haiijctu lbri Abtrtin.- q7 - tj. / . p l r t n i h : d i s i o pranjuruku do iza lakatai nogu do iznad ölanaka. . r. / t / .

/ t. '" Zbogobjä(njenja !idjeri: I4sin Kur'a il-A. 4g ffiW. 'rs Vidlerr:Ei-trfr. l/gl. ajer(El-Maide. l/224.t/21't. El-mueni. 1/219. ouo misljenjenije jako. str. E\-nedZmua.bif. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje u "MedZmu'ul-fetava.t?jj. t314/42. E.2r6 Ovo misljenje 'o veiina zastupa malikijskih'" ihanbelijskih pravnila. Ei-ierhul-kebn.''" Vf"tuti-.6.st.El daaniuliohkanit Kur'an. Kudame ' S€rrxz-lc. kaLe: "Miiljenje o obavezipotiranja jer u Kur'anu cijele glaveje ispravno. je potrati cijelu isto tako. '^ \ idjeli: Zndulnn d. | / l'76.ovaj ajetje dokazkod uöenjaka koji kazu da je obavezno potiranjecijele glave. '13 vidjetl El-Mesail. Keinir-Rahman. nemanistaito upuöuje na potiranje samojednog dijelaglave. Et-isti.1191. MuRnil-muhtadi."2:o hnamBuharije u svome"Sahihu". Serhuz-Ze rkeii. Naprotiv. od Ebu-Davuda.329. t."21113.str. lll\liSubulur-sclam. t/81. $i. Prematome.e da jednogdijelaglave. Et-nunteka.naslovio cjelinu:'?otiranjecüele ". Da li to znaöi da pri uzimanju tejemmuma trebada potiremosamomanji dio lica?2r5 To niko nüe rekao od islamskihuöenjaka. nanaza pravnika safijskih jer se kaze daje dovoljno porrari samo nekoliko dlaka.r govorio poliranju pogretno sh\atiokuaansLu porulu iz ovogaajeta. od Cdmrrüri Ls-s?thutnnuntla. (Prijevodznaöenja El-Maide. t/tq0. Et-kaji.aietr: et-nua"'""etu1 kubra.ograniöiona potimnjejednog dijela glave. El-hatil-kebir.l/t10. 6/8'7 i Teisirul. I/lbb. od Semsuddina b. . to smatra Dotiraniem. El-fevakihud-de\)ani. Metahibut'dZetil1136'7.|5t.i glave. El-kavaninül-fekhijje.i) Stoznaöi:"I lica bi vudzuhikum". laloder: f/ re. "' V. 1/t61. 25. obavezno glavu pri u.Et-insaf.-. zehirch. l/430. I/124. 1/ l4't.kar.) U ovome kao i u prethodnom ajetu upotrijebljen je prefiks "bi". sa{k[Iafrudfejfüoeseten. lr66-t67.zbogrijeöi Uzvisenog Allaha: po glavamasvojim potarite"."7r" Sejhul-islam [bn-Kaiiim tvrdi: "Nemanijednogispravnog hadisa da se Poslanik. tt25t. t/60. sallallahu alejhi ve sellem. Et lesit. Haiiietud-Dusuki.pa kaze Uzvi5eni:"Femsehu \. Potomje imam Buhari spomenuo rijeöi lbn-Musejjiba:"Zena potire 'ra yld[erl El-umm./imanju abdesta. tlII4.! svoja potarite"..Ko ka.Oni to ovako dokazuju:Allah nas pouöavakako da uzmemotejemmum.im 2t26. Ako bi pohao prednji dio glave (nasijetun). zbog idenriönih dokaza. t/190.r/141. je 6. dovrsiobi potiranjeostalogdjela po kapi (pokivaöuglave). kao Stoje obavezno potrati cijelo lice kod tejmmuma./rtl..3. !i'Vidieli.

Malika u kojoj se navodi dio glavekao dokazuzimajupredajuEnesa potraoispod uzimajuöi abdest alejhive sellem. r'a.amo prednii dio svojeglave. Sahihil-Buhari..ini.17. qb. sa ispravnimlancemprenosilacäVidjetii Ararur1?7lbn Uzetoiz djeli vetrt u r!."22r glavukao cÜelu ghve. od irnama vidjerl Et nurtewenenrl '. da je potirala postupali kao_Ibn-Omer. sa ispravnimlancemprenosilaca 1156."-'" razliöitim mislienjima da je dovoljnopotratisamoprcdnji koji smatraju Islamskiuöenjaci b. Medutin.ki Sliino o\ome kazaoie imamSafij. sallallahu da ie Poslanik.r. Predaju Seida b biljezi lbn-Ebi Sejbett El'Musarnet'it uusilit'a sa spojenimlancemprenosilaca ll30l24l.Vidjeti. predaje kao i druge Medutim. Poznati muslarac. t1-t Malika trl'. l/124. lnn Ebi 5irbe.l<'l lrneri u Dtuniul-bejan. u Ei-"rrr' puta.471112.preneseni u najispravnijim kada se zna da drugi ashabinisu po naroöito irad njima slijedenje Tako se prenosiod Aiie.preöi za ve sellem. ciieluelav0. l/160.1.d.i'.":7: "Svi struönjaci pravnik i hadiski struönjak Ibn-Abdul-Berr kaie: shodno prava smatrajuda Zenapotire glavu^käomuskarac. l/21.225 kape ne mogu posluZitikao dokaz Neki uöenjaci zbog svoje neispravnosti potirco lojoj . 3/28 od imäma Kirmanija. t440. "'gtu-lavud.Drusu predäju ovih Et-nlusne(lu.--' 'rl via. hiljezi imam Safijl PIai prene. S. Dredrir 1.ojsna 49 t "Nemarazlike lmam Malik kaze: cijelu glavu isto kao i muikarac. Poredisprarno. l/124.ie.J"4/.e.str.18i.u oraj hadis " nema ove Predaje .*. l/h/b.ka\ ll1'73."nole i sa dva druga ovome SIleno biljeze:lmam Safijau t/'rrn. 19 l Tenkihul aDten. stt. islamskog o samojkakvoöipotiranja.'.c.sa[[a[Iafru ahjfüw ffi aosfaniLwog.Onx p-olire izene kod poliranja izmealu muikarca ' malilij. kekün srt. l/'ll i u l/41 i u t/ ' rnedl.ova po prednjem dijelusvojeglave. Dailus V.d/tä. lanciprenosilaca n.40/1.ti alejhi sallallahu Poslanika. hadisi Allahovog dvojbeda su vjerodostojni hadiskim zbirkama. sn. El r?din a.ad. '^ Vldleri:El-isti. . sa slabimlancenprenosihca lbn-Mrd.\u\ ierodo\t.djeti: Zartulln./e"vere. Asa s-sahabe. slt.e na\odi daje Ibn-Omer pojricvaju predajom. 14.n.jeti::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.14 i Bejhekiü Ar.iur-Re/z!k. 4l1s6trt436. 2l/14'7 l/131.otUnN4un. str.ra.

23r Potirar{e po kapi U sunnetuAllahova Poslanika.""Takoder.navodese tri naöinapotiranjaglave. sallallahu alejhi ve dijelu glave. "e ''lldjeri: Fethul-Ban. I/39/13.11433. poöeoje potiünje od prednjegdijela glave."'Ovaj obmuti naöro potimnja glave poznatoje miSljenjeu malikijskoj gavnoj 3koli. M evahibul-dZelil. El-istizkal 11169.""' U nekim verzijama navodi se da je Poslanik.Bedaius-sanaia.El-medzmua. Prvi naöin nalazimo u hadisuAbdullaha b.od lbn-Betta]'^. ll3 3. l/387.potomje potrao sallallahu alejhive sellem: Poslanik. te potiruai sellem. Zejda.. 6/89 i lalaus-sunea llSI-82. a spomenutje o pranjulica. a sve mimo toga nemavalidne osnove. EI ßnzkaL tn6a.sallallahualejhi ve sellem. time se ne misli potiranje takav svakogdijela njene povrsine. potirao cijelu gla!'ü. Zejd u ko^me kogaprenosiAbduUah odgovorio je Poslanik. kako seabdestio rukamapo glavi. uJ b.23a u vidjen: El-havil-kebit. lrlVidieti: El-kaf. Setuu Sahihil"Buhan. a zavriio je kod potiljka. Ul65-r66.lmamTirnuzi i sejhAlbaniovaj hadissmatraju dobrim. Hadis koji prenosi Abdullah b.223 Kada je upitan imam Malik da li je dovoljno potrati samodio glave. 11283. sa izvorimau poglavlju ^ Tirnuzi. Kndarne. 1t63i El-kessaf.. u vidjen: h-tenhit 2oll25. zejd pretbodno je 2r ijdieti..Alo neki djeliCi ostanu^^nepotrani je ispravan po konsenzusu islamskihuöenjaka. rll70. El-istizkar. kadaje pokazivao ".poöeopotirati od potilj\q ka prednjem vratio svoie ruke na potiljak. te potiruöi vratio svojeruke do mjestas kojegje poöeo. ll1.50 Pored ovog razilatenju svi islamski uöenjacisu slozni da je bolje i potpunijepotirati cijelu glavu. Bidajetul'mudZtehid. r/'7. je hadisom se kaZeda b. Et-lerhul-kebb.| /3'7 I . ts! sitiezega:eirericai amgi. sallallahu Kada se sporninjepotiranje cijele glave. ltrsg.nije abdest potrebnopoiirati koiu koja padamimo duZineglave. El-mebsut. rlrr4."' alejhive setlem. El-dZamiu li Semsuddina ahkanil-Kur'an. Et-temhiü 20/123.l/114.

sabiraöa smo prethodno naveli. prenoseöiod svoga oca da je ro: "Vidio sam Allahova Poslanika.Naime. El-ittizkor' li ahkanil-Ku/a4.29229. da po svojoj kapi i meswama."' Na mi5ljenje veöine uöenjaka moZe se odgovoriti hadisima rcsenim od Poslanika.Ibn-Hazmle ovu predajuocijenio ispravnom . Muslima. potirao po prednjem dijelu glave i nastavio !e po kapi.twdi dasuprenosioci 3ß9' l/166.Vedinaislamskih po pokrivaöuglave bj.'j. ll28-29D2o i 226 il}'n-M:unzt' 1146'1 Ibn:Ebi-Sejbe i Fethtl-Bari' 11467 Munzir tvrdi da je ova predaja autentiöna.. lt4l2.14. vlaj"ii' a -nedbnua rl4o} i sahihür-rue. Arff.öinio meshpo mestvama alejhi ve Drugapredajaopet navodida je vjerovjesnil. str. Potiranjepo poloivaöu glave se prenosi od dva najbolja Allahova r postii! postanlta i vjerovjesnika. i to u najispravnijim i drugih. lallallahu alejhi ve sellem.U49l146. subulus-selam'Il91 i NejlüI'evta\ rl2@' 1493494'Ibnu ErMüra. Rebbaha stoji da je Poslanik.^z potiranja iakakaie da to nije dozvoljeno. od Ibn-Gasile Sunabihija "Vidio sam Ebu-Bekra da pofue po pokdvaöu ot"nosi du i" rekao: je glave.naredio Islamskipravnici su slozni da je ispravnopotrati cijelu glavu'33kao je ispravnopotrati prednji dio glave i preostali dio po kapi Spol j9 potiranjakose."236 U Mustimovoj zbirci od Bilala b.-.Vidieü El'evsat' 1160' El'nuhalla' v\dje 1/412. 5. El-minhadL' 618'7. salla[ahu alejhi ve sellem. nefu. 1.1/441107. Nesai. 'Buhari. i pokivaöu glave' {lahu alejhi ve sellem. Mttsl]tra.'' Drugi naöin prenosi Ibn-Mugire od svoga oca da je Poslanik.Ibn-Bbi-Sejbe.23.saltaltahualejhi ve se[em. da je Poslanik. VLdiertFethul-Ban.Ahme4 5/275.SejhKasimiu pouzdani ovepredaje Et-nßshastt. kao sunena zbirkamakod Buharije..62205i Musßm.'3s Trcöi naöin opisuje DZafer b. Et-dtumiu \ldtat:^ Medittu'ul-Ietava 2ll122 i Merutibuf idbna. 1/49. sallallahu i mestvana""' da potirajupo svojimkapama ashabima rm. stt.38. str.3ll42n7 I Etu-Dar"rd."'Darekutni'lff)0n21' Safiz t El-nusnedu' 3ll4ltn4.lmani Nevevi i SejhAlbani je smatraju qJ*o. sallallahu alejhi ve sellem' meshpo kapi i po pokrivaöuglave.

o ovom pitanju po kapi ili pokdvaöugiave) to bi bilo legitimno öiniti zbog hadisau kome Allahov Poslanik.. 3/80/4455. El-mesail. Vidjeti: E/. .'/biie napravom Ovo miiljenje zastupaju: Sad b.str. pa je rekao: 'Alko Zeli5-potari po njoj. Allah ga^ ne oaislio.ir. IbnKajjim. Davudb. N?jlul. A6 rirrnzi. l/2ol22j i lbn-Mun7r.kako se EI nueniju ll34l. el-Dzenah. ztzZOnggZ.t/468/4qq. tl t'72. tt209i Avnul. lbn-Hazm tvrdi da je ova predaja prenesena najvjerodostojnjjim putem. ut Vidieti: El-eßüt.a ispravnimlancemprenosilaca. Sevkani.t /17| . 2/60. EInugn| 11340 341.sallallahualejhi ve sellem. l/467-468. Hasan el-Basri. 1/51/82. E|-nuhatta. Ahkamun-nisa. sa dobnmtdncem V ldletl Asarus-sahabe. '' tbo-lt-t EI nuhalla. 5/382/23293 i sßa5nn24. El-nuhalh.Avnul-mabud. r/467/493 4g4. Mali-kar'l i Ebu-Umame.EbuBel. 185. Omer b. Bidajetul-ntüdZtehid. Ibn-Hazm.''?Potiranje po kapi._ -' Muslim. 1l15|. (potiranja sallallahu alejhive sellem. 1160 I Fethul-Bari. El-Evzai. 3/151155/681. -.Nebatekaie: "Pitao sam Omerao potiranjupo kapi.Ja poslije mene iOmeral'6i hadisa u komesroji:Alo seljudi j Omeru pokoravali budu Ebu-Bekru pulu..l/467. Ibn-Madte. 2/58. Nejlül-ertür. 1/139.nabudu.Aridatul-atuezLl/139. EI insaf. '$ Vidjeti:El-nesait. . str. Ebu-Derda. . Ebu-Tajjib Abadi. Vidjeti: Ardrar-ffrare. Ebu-Sevr. 9/67-68/8426.I/2. Ibn Fbi Sejbe.Na ispravnosr ove i nnredne ukaTäo lbn-Mun. Ahmed. Katade. 15-16/49-50. Abdil-Aziz.Ibn-Munzila5 navodi rijeöi uöenjaka koji kaZu:"Kadane bi bilo ni jednogvjerodostojnog hadisa od Poslanika. 2r/108-109. Medlmu'ul-fetat a. Ali. prenosi seod Enes b. t\hmed.st.IbaMunzir i Ibn-Hazm tvrde da je ova predaja vjerodostojna.'aB /1 lbn-Ebi-Sejbe u E1. Hilijetul-uleruj. I/408/4ob. Mekhul.Zehebii leih Albani su ovaj hadis ocüenili ispravnim. 17."'241 U drugoj predaji stoji daje Omerrekao:"Ko budesmanao-d-a po kapi neie mu poriranje koristiri kao öistoia. Dredaje ie imam H mn-eritelte.Vekiab. 35/132od Abdullaha. Taberäni. El elsat. 1113. l/468469.1l2oi 209.2ao Nakon ito je spomenuo ove predaje. Ibn-Tejmüje. Ebi-Vekkas. a ako neöeS-ne mom5.)/224 | lbn-\4unrir.kaZe:'Slijeditedvojicu .l/l8qtj8.laloder.-na\odiu ^ Abdur Rezrak.od Ebu Davüd^.Citiranupredajuzabiljezioi imam El-Hallal. l/4t2. Imam Hakim.M usa nefu. Hakim.€yrdr. 1/r'73. Telüibus-sunen.| / 139. r/28-291220 i 226 iIbn-M:unzir.ctlatu. lt172. prenositaca.

'" Yid)et Me. O!r preJ. tä r"n.."* ito je svakako sigumijei preöe. trkoder.sallallahualejhi ve sellem. ocUenili Ibn Srhh i Ibn Mulekkin. t/l Iq.Et ü halla. 53 t Takotler.ar.ttltkatt.n r o\e fredrieie.ltnt r.il. LanTpreno. Ummu-Seleme. Neki'' uslovljavdu da pokri\rö glave podrezan. Ailäna se prenosi da je Poslanik.a a[ejfü vese[qq-. r/24l22r i Ibn Munzir. Vidjeri:AVhL//r.l/23/98.t/103-104/294 i Drrekutni. 11196-19'7. nakÄn ito je spomenuo je potiralapo pokrivaöu ovu predaju.rsr Postoji razilazenje medu islamskim uöenjacima oko izgleda pokivaöaglave po kome je dozvoljeno potirati.prenosise da je potiralapo pokivaöu svoje glave.a ona to ne bi öinila bez Poslanikove. a Uzviieni Allahnaibolie zna.tD.rs5 w VidJeti: Etniud?iv ?t|t-kubkt.r.. analogno mestvama ida potiranje ne bude duzeod tri danaza putnikaijednog danaza onogakoji se nalaziu mj€stu svogaprebivali5ta. nemarazlikeizmedumuSkarca i Zenepo ovom pitanju. kater "Jednuod ove predaje (o dvüe potimnju slave rri pura) Ibn Huzejme i drugi su ocijenili vierodo"rojlom.aos[anifun'og. Neiltneüat. dozrolc..lrrgi krr1..1..r mnoirvo verzija dizu ovaj hadis na l/434 kaze: 'L.r bude drupi.Beiheki. lllgl lg5. Yldjerl El-iola .laima. 1/2Ogi Ei.i?thutnurti. potiraosvoju glavu tri puta.ui{in . Llajeo!u predrgu rcjhul-i.lli lus. U111.r50Sejhul-islamIbn Tejmijje. \/1'll. Hrfiz Ihn Hadzeru El-Jänü. '" Vidieti:Ä1n?Jaf l/185186 tn Viai.t. Potiranj€ glave vise puta Od Osmanab.":'r Ovo upuiuie.lam u najmanju rukuocijeniodobrom.Imam Nevevi je dobar.hJ.Ahmeda Omerila.Jr i\ ! Jcf ih\Jrlj . r-a.r.11319.. Potiranjepo pokrivaöuglave kod nekih uöenjakauslovljenoje pokivanjem glavep punojöistoöi. ^" Ebu Davud.takoder.?re Od majkepravovjernih../Iildr'. Dobrimsu ga. sa[[a[[aiu Spojsn. . sallallahu alejhi ve sellem. -'.kaze:"Ummu-Seleme svojeglave.rc prenosilaca stepen vtercdostojnosti. l/345. l/96/301.2158iEt.. l/468/389. Ä-0lbn-Ebi Sejbe.od dr.

Hiliietulmud.^mNeve\]D El-nedrnua. od lbn-Bettala. i lbn-Hazm. Ez' zchirch. sallallahu alejhi ve sellem. bez lancaprenosilaca(muallekan).265 neki islarnski uöenjaci su ih protumaöili kao jedno potiranje.sallallahu alejhi ve Prenosise od Enesab. a nije natrag drugim potiranjem. 360-361 b. pa kaä da je opis prihvatila ove predaje. l/431 ka.odlbn-Abdul:H. sellem. 1t93. sallallahu alejhi ve sellem.!1124.260 idrugi. t/217. od poöetkaglave do potiljka raöunase jednim.puta.to je ispravno(potiranje Sejh Nasiruddin puta).tj. El-insaf.l/23l140 i lbn-Munzir. ukna. El-nunteka. u kojima se navodi potiranje glave samo jedanput. El veur. tflO+fZSZ."2'3 ovo misljenje zasrupaju imam Satija2to jednoj verziji. ^' v tdlle]:Medamü ul-fetava. 2l/15. l/25.e: "Lanacprenosilacaje dobar. l/3gl-392ßao. Drenosilaca. Betraius-sanaia. El-insaf. a vidTei. El-umn.l/56. Aridatul-ahve.2ln5. * tn-tUuaz". w v idleri: Subul us-s?lanu. prenesen u brojnim vjerodostojnim hadisima.6189. Bidajetul-nud\ehid. U85/263 i drugi sa ispravnim lancimä 266 Vidjeri El-istizka\ r/168. br viijeti: Tent<ihuLlahktft. 'n vidietii El'irriziaa r/168. xt iiaied:renanui-ninne. "Et-tuhur".t E|-mugtti.:62 fbn-Dzevzi. tt82. I/150. abdesta Poslanika.adijaiEt. Sellama. l/60. ttt88-189. BidajetutEl-dZa'niu li ahtunil-K r'an.tehid.'6l imam Ahmed po ueenjala safijskepravne skole.Mulnit-nuhndi.dier]n: El nuhaLta.Ko Zeli dokazeveöineuöenjaka neka pogleda: hanbelijski'6e "El-hilafijjat".256 po glavitri puta.l/82-83. El-kaf. r. l/13. gt. Serhu Sahihil-Buha'.26? malikijski'6s i pravnici." Hadis biljezi i Ebu-Davud . 11305.ve sellet4 tamaza Prerosi se od Alije u opisu abdestaPoslanika.telhisul-habir. Ill3.MedZmu'ul-fetava. 1165.i.. w vÄjeu: EI-hitafrjjat. U163. z6e yidjeti. l/146/357."' Malika daje potirao glave tri Atbani kaZe:".ln. . n V. sa dobrim lancem Vidi€ti:Ärdtus aahabe.stI.1169 i El-ihtija\ Ul3.. r/144. s Ibn-Ebi-Seibe.2172-13. Metlutim.11163.da je potiraosvoju glaw tri. veöina islamskih uöenjaka'66 jer ih smatrajuiznimnim. a predaje koje govore o potfuanju glave jednom. Od sunneta mnogobrojne. str. iako su je da se ponekad ovoj verziji.. l/lll-flö.. zn yidtetli El-mebsut. potirao glavu dva puta. od hafizaEbu-Ubejde "u n"ircU.)6] Sanali2fl Davud Predaje koje govore da je Poslanik.1n55. U293. nisu opreöne i ueöina potire i ovalo. Ovo misljenje zastupaju hanefijski. Darekutni.

"6 Vidjeti:tl-"'rda 11405. Sttqjstpa saffalIafiu a[qjhive. Rahevej kaze (vadzib).'''Ishakb.i ako se namjemoostavirreba daje potiranje u-i_iju obavezno ponoviti__abdest. a najboua uputaje uputa Poslanika. t/r'75.uöenjaci hanbelijske:7a pravneSkole." "Zadul-mead"1/130i od Ibn-Kajjima. ''' V.11213. t/\2Oi Keiiaful-ki a.djeti El-havil-kebir.'''Veöinanjih smatra daje to sunnet ida ne postoji obavezi njihovogpotiranja. 11263. t/395 397 od lbn-Munzira. i njegovih ashaba. v168."" je i iejh MiSljenje o obavezipotiranjausiju odabrao Albani. i ma. . nr"Vidjerl Bedaius-sa aia. po jaöem misljenju. Imam Ahmed smatrada onaj ko namjemo potiranje ostavi usüutrebaponovitisvoj abdest."Medzmu'u1. od lmamaMugletäjr. El-kayaninul-fikhijje. .ehirch.'T' dahjske'Tr i. 14/45.. SerhuSunenilbni-Mad:r. 37. 1/ 153..Metlutim. srr.li l/190. srr. l/88.sa opaskama iejha Meihura b. t70 Vidjeti: Meratibul idZna. hanefijske. 1/l4i EI benaje. Ehnedinua.El vsit._ Hitjetut ule " Vidieti. a UzviSeni Allah najbolje zna. E. Hasana "El-evsaf'. sunen". 1A46. 1191. sallallahualejhi ve jasandokazo sellem. l/442 i Mugitihnkhto. Selmana.Aostanifuno."Ialaus 2U75 od Ibn-Tejmijje.Es-silsiletus'sahiha.Scfiu. 18/225."' Poredovog razilaienja medu islamskimuöenjacima najbitnijeje napomenuti da Poslanik.t. l/12O.-Ze*eii. r7s Vidieti:d-nesail.:g* 55 1 l/305-339 od imamaBejhekija. sallallahu alejhive sellem. l/350. nisunikada ostavilipot anjeuliju pri abdestu. Et-te'nhi. l/351. str. neki uöenjaciidu dalje od toga pa smatraju potiranje uSijuobaveznim. '74 vidjet| kart. Haiijenl Ib i-Abitlin.fetava. l/81-83od Tehanevija.:?r malikijske. od Ebu-Davudu.25i Mevahibul-dielil. El-ihtijar.ll2'7j.ll \'75. sallallahu alejhi ve sellem.Tashihul fitnta.Ovaj stav zastupaju uöenjaci. * Vidjeti.ili neko od ashaba.-. Potiranje uSiju Islamski uöenjaci su sloznida je potiranje postupati uSijulegitiman je da to bila stalnapraksaAllahovog Poslanika. El-nedinua. ll116.

I/ll2 Posrupäk tbn-Omera bitjezj imam Mätik u Et-nuve i.zs' matikilskl. Bejheki.takoder. Imam Timizi kaze:"Veöinaislamskih uöeniaka smatra da usi treba potraü sa spoljasnje i unutralnjestrare. '72.3" pravnlci. Ibn-Ebi-5ejbe. Tah^\j " S"rnh ^"o"i.et "Lamc prenosilacaove prejaje je vjerodostojaniti dobar. lß2.Tirmizi. Ebu-Davud.zs' '?8 Nesai. Ul35166.krkesi.Ebi-Sejbe idrusr. Hakjm.ii. v djetl A r idou l -ahve zi.ocijenio . vt60 i Zadut. ^' Vidjeli S? u Jerihl-kAdn ll27-2a.r S neni tbni-MadZe. kaj. l/249/s27. u Lt-klhilul-habiru. t/l11/316.vidleri: EI-umn. v ßteti: Seüu/. I öJ. lt27O. l193-94..Vidjeti: j€rÄ.'. r/25/t't2.. abdeslkaie:. sallallahu alejhive sellem. Et havit-kcbt. Darekurni. saispravnim prenosilaca.\tt. v|6 i Hasijrlut Tahtatt.u kojoj opisujePoslanikov. uz7l1t7. t/12it36. lbn-Mrd/e.Vidje0preüodne izvore.' Ibn-Mulekldn u Hlrlasatut-bedil nu. *.tmam Taberi ovaj hadis smatraispravnirn. tbn-Madze.tt4t. :3) Vidjeti: l."28u Ouo mjslienie zasruDaiu hanefijski. t/I2r-n2nj\..sliaan o\ ome.dZctit. -_^ ''' Nesai. I-". "*. Da li seuzima nova voda za potiranje usiju Sejhul-islam Ibn-KajjimkaZe:"Nemanijedneispravne predaje da je Poslanik.Uzimanie novelode jedinoseprenosi od lbn Omera.mead. Bedaius-sanaia.pabi kazipßrima potrao unutrainjost usüu.1/410. sallallahu alejhi ve sellem. ^. lbn.rrif"i.. lll l0 i Sahihu Sunenirrirmizi. ImamNereviu El-nedbnua. kaie: "Ovaj hadisjedobar. vt20-t2t i EI-n?dinua.U43l102. Datln'n..]darr.".. hadis.Dja usiju Od Ibn-Abbasa se Fenosi da je Poslanik. v3it i Haiuetud-Du\uki. lancem . Kestalulkina. N€vevi i SejhAlbani ovu predajusmatrajuvjerodosrojnom.I3 )O ve selfan. ^" Vidjeli Zadul nead..ramaza Naöin potira. uzimaonovu vodu za potiranje uSiju (vei je potiraosa onim tlo preoslane nakonpotiraniaglave).)82 sal4ski)8r i hanbelij"ki. l/3'l. l/90/282. lll7b. lA4t. potirao usi sa spoljainjei unutrainjestlane. vt 32.2?3 Ibn-Abbas. Mctahibut.ni. tlt31. I t66.a palcima -sporlasnlost. sallallahu alejhive sellem. l/146/358.. Vidjert Hutasatutahkan.u drugoj predaji.-.^Ihn-HddzEt Jedobrim.U337.

Hatib u Ää4. lmam Kattan i tujh Albani ovu ptedaju ). polirxnje n.":qotj. Ibn Omcrä. l/132..n. Abdullaha b.dailc. koji upucuje t\rdi: Ne znrm nijcdrrn Sejh Mubarekfun ' zamierka.t u l / J 1 8 . dvanaesl najpoznatüih tabi ina koji .l/103/320. Et-ihtijot. . Be(laius-sanaia. Sell!m.i.u. St' ü Sr eti lbli Mdtr.Vidjeti: t/ ers. I l4l2. tltoll:os i ocijenio ga je ispravnin. Tevditul-ahkant l/180. 1/tt6. Avtxl Dnl.296 i El . mimo vode kojon je potrao glavu. ll8l90. i SaDinidobrom. takoder.L o r .kod Abdur-Rezzaka.t.od Ebu-Ubejda b. Tirmizl. ts-rihi1. lbn-Hadzer smatraju ispravnom.tt2t3 | Haiij.saru S 'rcii Ebi Ddtd. trcba iallallahualejhi ve sellem. ELehodiv tl. l?a. 1| l2a. j^öeje i prihvatljivije 1'rr-r"/11rr. r" v.ul. | /t)| .i. l/128/37.1'r". l/401/395 i Trhiviji. 1 / t 5 r l .. selaD\ 1193..81 82. slr. 2/424i Es silsile tus'ahihd. 21. 11154. Il28/122. Teikihutaahkik. Vidjeti: Rülrsulltknttl. tll1t/294. str. nuket ala lbni Sdktlt. Vidjeti:. r s niim se slotioNcvcvi u E/i izniman(irz).letl.tdis:r neka uporedi t/ ovoga 17. Zeida da je vidio Posjanika.1/166/1114. Ibn Munzira.Tultknt ahr.aletl:'.aslupaju miiljenje da uii pnpadajuglavi. Nejlulei'ta\ \/161. Darekutnija.Ahmed. 57 t nr haLli:. M tt.:. kao takav nije pdhvatljiv.6/380/3. 8'vidieti.Iprk.'\e \odea da mttnrjenadena usijuuzimanlem Naime. a Ibr Dekik el-Eaid.1124-25... ( e i ht. od in1an1a Müznira i EIa üsa'trct. l/130.168 372.1.B e j h c t . i Ebu Müsael-Eiarija. l/24l161.l/l16 l2l. Temmam u El fera . Merkat nelhtih. kakouzima-n_ovu vodu za potiranjeuiiju. vei sepotirupreostalom novevodeza potiränje zastupaju uöenjacihanefijske Ovo miSljenje nakonpotiranjaglave"'oo pravne ikole.sa affafiu afejfiive se04!SvojsnuQosfaniLwog.Tahrüw aLatitrarcb.Ibn-Ebisejbe. 2/115. l/ll/2s.u Telkihul-kclaDt. "' gtu-lavua. Sr/. t/t4. lbn-Madze l/1.od icjha Mubarekturija. l/101."' svoju na uzimanje nemaniSta ito obavezuje SejhAlbanikaZe:"U sunnetu vodomna rukama uiiju.171162.21421i a3Vidjeti:Z ! ri/silerrdla itl.tu lbni Ab iI.tt."' 86 vidieri: Tuh\eht-ah\'?. Et benaje. "'ae.tusamef. sa ispravnim lxncem prenosilaca. l/1. 124. r. od lbnAbdul Hadüa. h. 132 133. Subulus srt 36' Tlhiet -ahte. 2 . l/92. D t u ( k u r n tr/. Isto se prcnosiod lbn-Abbasa navodi Ibn-Munzir U24tt58i 160.119. 1226/119 (Er rcvdul-bessam). I n s / J 1 l b n ./. l/1o1-4o2. Ed darfe.1e daje hxdisneobiaan n?di ua.)--. spor se vodi oko hadisakoga biljezi imam Bejheki od sallallahu alejhj ve sellem.. "Llii ptipadajlt g/ali.4 ll35] od imrmr Muglelaja. 5/'58/).t.iü.r. str. Ko ieli vi:e o doküima vjerodostojnosli navodi se kao-rleöi Ovaj hadis.od ]bn Ebi Seibe.SerhxIc lil Kadir. 1141811952./x.. 21 . sll/ne'i Ebi Davrl Ul\l..:3eDokaz tome je hadis u kojem Allahov Poslänik.'trs-rrlrlra.kaZe: -ih potirati zajedno sa glavom bez uzimanja posebnevode za njih. Vidjeti: t1€frd/. 11263.

ltl20.302 Veöina islamskih uöenjakasmatra da :e1 lzmedu ostalih.Viöjetl EI-havil-kcbir. 1/431102. El-nugni. 11443. uöen Onaj ko uzme novu vodu za potiranje usiju njegovo potiranje öe biti validnopo konsenzusu islamskih uöeniaka. MuBnil-nuhtada. r/36.160. Vidjeti: Et-telhisul habir. n vidjeti: Et. po jaaoj verziji. 1166. . '.2e4 Veöinaislamskihpravnika2es smata da treba uzeti novu vodu za poliranjeuSiju. 74. U488. Ibn-Huzejme. Haiijetu lbni-Abidi . El-insaf. rl43. l/10. lzrazila veiina hanefijskii'.1/414-415.11443. tr4(Sindi iSujuu. Ibn-Mendei iejh Albani ovaj hadis srnatraju dobrim. nanaza Medutim. ll 133-134. lll'75. 5g \-EinLLzi&W.hanbelijski"o jaci.Serhu fethil-Kadit. Bedaius-sanaia. jer Jera vodanekorisrena. Tashihul-Iutua.'e' Ova skupina uöenjaka kao dokaz koriste i hadis koga prenosilbn-Abbasu opisu je uzeo novu abdesta Poslanika.Et-ihtijar. '% Vidjetl El-mesail. takoder'IaknruI-knlaid.mebsut. Ibn-Huzejme. !% Yiilei: Ez-zehireh.Ovo mi^^sljenje zasrupaju malikijski. Ul5. lDTOi ^4evahbul dietil. imam Nevevi u tlnedi. '"' Y1dß11: ELnedznua.3.2ee Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanju abdesta Islamski pravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja. 1r7l148 i lbn-Hibban.rl13s-136. 1t88. It90. str.potom vodu i potraopo svojoj glavi i uSima. od rbnRedzeba. El-kafi.alkhu abjfü pesellen.3/360/1078..: Ha:ijetu tbn^ridt4 1/263. hanefijstihutenraka _-_ "' Vfdretf:Aly?sir ll88 i EI-medrnua. l/r2l i El-keiiaf.ierla Sneni lbni-MadZe. 27195.i mrogi Safijskii'' pravnicismaüaju da je potiranje vrata legitiman postupak. 'e3 Nesai.. Ul32 i Sahihus-sunen..Zerkeii. 1D68 i Haiijetut-Tahtay4 srr. 116.od Abdullala. l/343-3491h^fiz Ibn-Hadier n Et-telhisu.imam Darekutnin Es-Sunenu. 1/lO2-104. 11358. n[.Vidjeti. Vrat se po misljenju porirevänj\kimdijelomprstiju."'e3 Na osnovuove predaje imarn Nesaijenaslovio cjelinu:"Potiranje u5ijusaglavom".. lll47.mnogihadiskistruönjaci su odbaciliovaj hadis. 3ü Nakontogaserazilaze da Lije ro sunnet ili etika(edeb) abdesta. zu YidyLi sunenun urat. t99yidjeti..El-n?d1nua.imam Mugletaju . 1/r17. El lelt.nua.tou saflski'ot i. sallallahu alejhi ve sellem:". Serhu.

Sevkani./imanju abde\n.l. 1/152.imamNev-evi. Io Vidieli: Aurr/ . 33. \e iellem.net':ut. 5/254.lirctid'.u akjßieese{ry Aos[aniLwog. da potirepo svojojglavi svedo potiljkai prvogdijelavrata. 1/464-46s. ! Atrü üabü. r| gtu l91180 ?s/301/ls95l. l/152.1nüne. rN vldjeti: Er-ra.t/131.U lancuprenosilaca Mubarnmed. 1125717533 l/14716382. Ovu predaiu neispravnom ocijenili: Ibn-Hadzer\ Tellisul-habiL 1/135.O I St'hü tttit-Kudir lllo l. Mugnil-nuht.'0 Ovo je jaöe miiljenjeu 5afijskoj305 i hanbelijskoj306 stavmalikijskihroa uöenjaka. l/99/278.jc \ Me.| / 112-173.a. A'viÄiet: zaautncia.t.. potirro{\oj \ral pri u. M Viaieti:ti-nusni.al'le. ä on je läZov.abrd. porhanje vratanije legitjrnno. Scrtut:-turkaniala nuhtesai Halil. Ebu-Tajjib ^bli. Ill33 i Haiiietud Dusuki.i. u :unnelu. i kadabi bila ispravna. Syojstt:a 59 t jer nije utemeljen.. ./inrd. I/381."t'zauzdan A! Yiöjeri: Me(riü\tt'lena. '" lslo scllcllahu alejhi lbn-Kajjim. stf. sallallahu sellem.2/212. 1/161 1 Fen^.' t/i61. od Muhammeda Savvafa. Ke:ialil-ki a. a u drugomLejs b.jjima i Takibut-teh. l/488..Ahmed. 1/go.edi. tt152.d lbr Tejmi e. t/1r8."' potiranjevrata sunnetom kao dokazkoriste Uöenjaci koji smatraju jer ne predaju koja.: Ft .EI insdJ. Arnutnabud. tvrdi: "Ovaj hadisjeslabpo miiljenjo svih je doila sa dvr puta. tn' \nier. 253 2s4. Sejhul-islam IbnTejmijie kxze: Nemr nijednogi\prirvnoghadisr dr je Poslanil. Amr b."t-iktit. El-bidar tjel-nuhtlesat. stt. Tabemni. !3 viiletr 2ll7. Bejheki. od Ibn-Ka.Ibn Tejnij..| . uctf:rnt ul 1c'dra. s l/190 i Vidjetil tl r. Tahavi \ Se tul-itrcani.U jednom ima Musaffif b. i Vidteti:titrurije. lauua. sellem. Irnäm Neveviu E7'. od Ibn Had. u e/rbarzarrdldlr. 2/115."'" U alejhi ve drugojapokrifnojpredajinavodi se da je Poslanik. Ebi'Sulejm.rro To ukazuje da se radi o klasiönom a on od svogoca. Sevkanit Nejh -e\aa\ l/163." Ova predaja a drugi nepouzdan. Et-nertlua..lirc tid-dAitne. l/30/l18.neie biti sindiirimana Sutlniem danu.2tt'76. Zbog togaje irnän .l/32 idrusi. islamskih uöenjaka. je predajakoju potiranjuvrata. t/r32. Kab. vjdierl: Lisanrl. 5 /254. Ebu-Tajjib ovosmatraju Sejhul-islam Abadii stalnikolegijzaislamsko misionarstvo. ne bi bila validanargument. Prvi je nepoznat. Musarrifa.str.ib.€.utut feta|a.1a . pravnojSkoli i stav nekih hanefijskihroT uöenjaka."a. stt. Es seiht rt:erat. Rerrlatt k ibil.e.1da. Keiili Jntu. 5/32716368. 63'7i Fetdral le. 21t6. es21/16 I Tnlinits-satnh. 1/61. a biljeZe imam Ahmedi drugi od Talheb. rekao: "Ko bude potruo tvoj |rat kada se abdesti.tiir'ut-Jiftr'o.satfttlIafr. su 181/409.a . sallallahu alejhive on od svoga djedadaje rekao:"Vidio samPoslanika. r'1Ebu-Nuajm ove predaje ima ArLr b. Metla.

.zt:! ii.T::'i'.ii:I hanefijsk uöenjakEbrI-Bek el_DZessa da niko od uöeniaka ovaj postupak ne smaha obaveznim lvadiibosmtvrdi ffi r**.: " ka" ' sir"!'t'*d' .'320 j #:1fll -".f. i*1"''.ili bezlancaprenosilaca. :'I:.".i:i.I/82od hafila Et'ih'aar. lilillo". !3 u idpnt Ahkjm ..' ..? l:."i$|ir:.!"*xT#'#r.tq.:l."i lrüiÄlüi..ü' z r{ i*-ii"i i"ä.sal[qffafru ve se{fern. ^:^!::( j:3::ih ::.Kut a .:'"1'*#Tl$""JJ.od Ibn-M utekJ.Dubinsro je spomenur .#"':. '4 "'" Vid9ti: HutavtuLbednl n. ttb Et- . ltt6|t: ...kiAa..Ät?t]ff .:..fl**************************************** t/j8. #r]::!fi!''[.. Hunejdt Et.iä:tä:tr 13""i.i..#J.:.nusnedu.f.f "j***rojän...djeti: U+art. 4/t7i/4061 i x Et-evsatu. a njegov .1itu .x. ut4.. U57. prolaienje prstima izDlealuprstiju _.Zä Är'^rä..r.i. .i""l). runaza uli"an" toomenajer suili laine.1li ".:n.ffi t".*"It:.J. Er-hidaje.ina i Et.ia ..:i1.::..'."i:n:: fll.:r.:älä "'v.Ll.nsal.r:rü#i$i::#. t/203/217 i r6n."?r'. T::ti:" .JXä."flH:'. Abdu b.iäii.'.J.mugni..oo"l3l.:ix'.r . t/156. veseilem' naredio ie dase . oni koji öiste izmedu svojih prstiju...i. nqSmS.i"li: y.r'fj'#.t!ili__ vt34i Kcs\alut. t" u:-ktkpii.tabenni.Utb4.'#i.m iiilil. .Dze\zi " a .a..ltr. il:ilä!: . :.-ili fl.i!{'ä|.(.:il: tn4 f.'J. Navode se i druge predaje kojima se Zeli potkrijepiti ovo mislienie.ti' ..7!or u pogravrju: 2/178/1596. ztßa i Et isli?kar.

J i s p t u \ n o m ." .th\r.. I I l. . r i . . t m l m Tirmizi ovu verziju sn tü dobrom. Na njeno pojaiavanje ukazro je i hafiz lbn-Hadzcr." 32t IJ predaji kod Tinnizije i Ibn-Madze od Mustevrida b. ."3?6 U drugoj predaji stoji: "Cistite izmedu svoiih prsriju pa ih Allah nede prziri varr. . l t 1 : ] . . . r \ 4 . t h l a t J L ü c ü i t . t . u . 8 r g r r i . r . t . . sallallahu alejhi ve je kada se abdestio proSao malim prstom izmedu noZnih sellem.1.. t . l/424. .sallallahualejhi ve sellem. B . l O i / 2 q 5 . a vjerodosrojnim ftn Sejjidin'näs.kebin. '7/3136 Inaul-gali|. r ../. ' t 2921648.ü oirt. r n \ e \ e \ r o ! r p r e J . . a .r I r rl. Dobnm su ga ocijenili: imrm Buhad. b .-.ojsn'a afejhive se[aq-. I t \ . lbn-Dzcrjr l lr:lltli -b?iot."Ir Ibn Omer je vidio neke ljude kako abdeste. l/137)... H r 1 . 1 0 . Mcdutinr. l m . Vidjeri:Ä. t r t a t \ 1 . .nje.t i t " .npdu prstiju ruku i ttogu. Afiana.e. Tirmizi i Nevevi. v . ü t r . \ r t i l D c r e k u r n il n l / j U I . i h . 61 a Spoljalnje znaöenjehadisaobuhvataruöne i nozneprste. l/14 25/74. t t t . 186/187. kaZe: "Kudu se budei abdestio. ' .. t/27. .l/lllr .ili öe ga prZiti vatra diehenemska. Surehbilkaze da je Ibn-Mesud rckao: "lli öe öovjek dobro oprari izmedu svojihprsta.3/133. t .prenosi se da je prolazio po tri p[ta prstom izmealu noznih prsta. A r m e d .L r . lh o t t l t 4 l ) . L t t p a i l l . t/t31. Hrtdsan . T abetuni \t El. 4 t o / ' t .da ovako öini. V i d l e n : A / / ü e ."-f r r m r / . l / 1 . 386/385. 6111218951. a inlm Kauan i s€jh Albani vjerodostojnom. 9/216/921 l-t)2).. '. 'Mu. saffa[[afru St. . t t t t\ p / c x r I 8 .". i .H r t r m .' .l/5. ) . .r. potom je rekao: "Vidio sam Allahova Poslanika. . l . k i . . l ' n n . t a t a .S h h . pa im je rckao: "Prodite (prstom)izmedu prstiju.'an. i Sdhitut tetgib. .rd.' .""'Gajlan el-Mahzumi kaZe: "Vidio sam IbnOmerakadaje prao svoje noge da je öislio izmedu prstiju.l / 1 .2. Vidjeli: El Dtevhktt. Me. t . sa ispravnin lancem prenosilaca. sallallahuaieihi ve sellem. 1 ) .litnt. sa ispravninl lancem prcnosilä.rlJ.rö?. \ 4 . 4 U lb .P. lbn D/.'rl. V t b 4 i R . Seddadastoji: "Vidio sam Allahova Poslanika. . t . I l l l / J o . ) . Vidjeti: Et \itrit?nts vjhiha.Ll-merilr\ul . U2l-13l68. l + h .Vidicri: Ärafrlr. 6/tto-t12.oDr Albani je ovu predaju ocijenio dobrcm. hejan.lded u fl t. l/205.d. / . ."3:sHuzejl b. Abdur Rezzak.prodi i. J t i | ü r . .da prsqu.ja I Et-hliuit. takoder. . 6/t12/89J9.rr:. srt.litua.ito je jasno doilo u hadisukoga prenosiIbn-Abbas u kome Poslanik. .os[anifunog. rr eUu Ute. 1t235i 5/29 . J / e l. . Et-telhistl hdbir. YidJeti: El1üe. Vidjeri: Nasb . Ebu-Ubcid u Etiuhü . Drnogi uöenjaci su prigovorili ovoj tredaji.salnb( v53 54.. -Od Osrnanab. t ? d n 1ü n i ' l l . . t \ t t t . t .K p .a. l b n M J d r e . 1 i S . rI't. (Et lelhisul-habir.L d t h t d i . str. ' l " T i r m i / i . / l ) i . t 2 .vdrr Jd. L I ) v l z l . Sliöno ovomebiljezc: AbduFRezzxk.t J 5 . --_ "Sufjan Es-Sevri u t'i-. f .[.

'roCi!öenie.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom.r-?.'.sallallahu aiej-hi ve sellem.--.k*esi.1T \evevi o\..ahvezi. v20\206.r.7r. Hafsa.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog.Seibe. Sahihar. 'Vidjeti: EI ncd?nua. S.a. analogno öiiöenjuposlijenuZde. ri?l: r.. f/100/llJ . ali je ro pogresno k"k" .9.nedanua.lt89 "'Ebu. i Tuhferul.\8. a s\oju ljevicuta sve mimo toga. smärravjerodo\rojnom. v456 i M uBnit -nuhada. .3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali. tt20 tt. sallallahu alejhi ve sellem. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu..U2O..de. Taberani u F/ evsatu.f 1-*i."33. Utjj..ve sellem.422 i v45ö. """ .a fjh Albdni \Jerodosfojnom. od Ibn-Ebi-Haümd. I/19/qi. ".e'\rsi malim prstomlijeve n_rke. prenosida je poslanik.. kaze: 'Allahov poslanlk. . r. "' y:dl:.nugnL t^38. sE. rx Darekutni. t/226.ncdZnua. Vid9li: M?dzneu_.koristio svoJu. l ß 1. liUJ i. |135. Ibn_Ebi. 1/1 50.Mewhibul-dZetit.e.Davud.stose rjöeruönihprstiju."s2T U nekim verzüama. Vidjen: EI. qbdu.u predajusmara dobrom.33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa.lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja. v2ao..Et-benaj.)r. Subütus_setan. . Sprhuz. Jttstttrlss. vldjeri: El-uedimuo.. ramaza diehenemskom. v3B4| Sahihus sun?n.snicu za jelo. Et-bcnaj".rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati.' v idieri: LI.sallallahu alejhi ve sellem. Sefiu:. tt22b i Kejsalulkina.krkcti. I/8/J3'. U3a4i Sahthus-\unen.t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku.a.1/t63." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J. El-benaje. |455..sib. "'E9! ..U42t. piie i obiaöenje. vttg. Et-medimua.Takode.idjeu: EI. geld u Ertuhutu..zevai. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti. -" u. U23b.-Rezzat.r U8s. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta).t. HaiiJeht-rahtavi. J85/18J. l/23-24l7t.*di ili.

nedanua.1T \evevi o\. smärravjerodo\rojnom. Sefiu:. prenosida je poslanik...9. .t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku.nugnL t^38. Vid9li: M?dzneu_.\8.k*esi.f 1-*i.snicu za jelo. Subütus_setan. I/8/J3'.Davud. "' y:dl:. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta).u predajusmara dobrom. Et-medimua. Sprhuz. rx Darekutni.'roCi!öenie.*di ili.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom. geld u Ertuhutu. liUJ i. |135. Et-bcnaj". ri?l: r.krkcti.stose rjöeruönihprstiju.. ali je ro pogresno k"k" . Hafsa.. od Ibn-Ebi-Haümd.sallallahu alejhi ve sellem. U23b. Jttstttrlss.koristio svoJu.'. t/226. v20\206.1/t63.Mewhibul-dZetit.e'\rsi malim prstomlijeve n_rke.a. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu.ncdZnua. vldjeri: El-uedimuo. v2ao. f/100/llJ . vttg.a..r. i Tuhferul.ahvezi.7r.Takode. I/19/qi. .33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa. sE.lt89 "'Ebu.U2O.. v456 i M uBnit -nuhada." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J..: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog. ramaza diehenemskom.e.lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja. -" u. tt20 tt. v3B4| Sahihus sun?n.' v idieri: LI.Seibe. U3a4i Sahthus-\unen. piie i obiaöenje. . analogno öiiöenjuposlijenuZde. a s\oju ljevicuta sve mimo toga.r U8s.t. El-benaje.r-?. "'E9! .rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati.idjeu: EI. qbdu. |455. l/23-24l7t. sallallahu alejhi ve sellem.--.422 i v45ö.ve sellem.-Rezzat... Vidjen: EI. 1/1 50."s2T U nekim verzüama.a fjh Albdni \Jerodosfojnom. r. Utjj. Taberani u F/ evsatu. S.Et-benaj.de.zevai. ". tt22b i Kejsalulkina.U42t."33. Sahihar.sib. l ß 1.. J85/18J. """ . HaiiJeht-rahtavi.sallallahu aiej-hi ve sellem. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti.)r. kaze: 'Allahov poslanlk.. 'Vidjeti: EI ncd?nua.3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali. Ibn_Ebi.

ukazuju na njihovu mnostvo Hadiskoji prenosiEnesb. Hakim.Ltqtlnllo. prilikom uzimanja abdesta donio vodu u Saciispodsvojebrade. El-medi ua. Te ihul ahkatn. Gospotlar.3/180/l604. l/250/531./r.Haflz Askalani Hakim.6/t07 108/2096. 1123./. 6/234126012.lbnEbi Sejbc. a Ibn Hadzer dobrim. lbn-Huzejme.Ahmed. "Lxnac prenosilaca ovoga 1/250/530. Hakim Hakim 1/250/5?8.lr pou/. Imam Tirmizi.Qosfanifunog. l/l7o l2ll7o4. Vidieti t/'redined. 1/30/132.Vidj eti. Tcll.krko prenosi 'm. ltl. Ibn-Ebi-Sejbe.iJ. Neki islamski uöenjaci nisu prihvatili ove hadjse. i E*n ketuala lbn Salah. Ibn Huzejne. l/250/527. Hume.di." rv Tirmizi. ud lbn Lbi-Hrrrm3. Imam Hejsemiklzc \rdreri: M'd:nhü /'. Sif€tih'Ir. lt)]5.'zl.trckuhi.?1. En nuketu ah lbn-Snlah.Vidieti: tr-ldlrirr1-la.takoder. Dadmi. D.kojima se plenoseove predaje. Ebu Jala. 8'l/04r.tr l/126.d vrdjeI| r.r!. sellem. Medutim.\ldleu: t/-.1/20/98. sr TirmiTi. l/20/106. i rekao:"Ovako mi ie nurediomoj zatim prenosise da je Allaho-l Od Osmana b. Ibn-Ebi-Sejbe.l:rJd. l/233/146. 8/l3l-l14/8070. hdhn. Imam Nevevi u A1-.str. str.stf. l/144/350. Afl'ana. kaZer Ibn Kxjjimje ovaj hadisocijentuvjcrodostoJnim. l/:l/113.1/177. Hakim.rr3 puteva. da'u preno'ioci kodAlme. lrlö'.t/tzl4l14q. l/14. Ebü Davud. t/t t5/ta-lU. njeso\ u(enik __'.'rdAmmar b.1/350. 136-137. Hakim i Neveviovaj hadissnalrajüvjerodostojnim. Malik navodise sa öetiri osnovu u sunnetu.thf'trt 'tt\'. Darekutni. t/tl8 Trrm.Imam Buhafije ovaj hrdis ocijeniodobdm.prenosehadise Poslanika.. hadisaje dobarili vjerodoslojaD.m Fbu-l. Douzdani. lll\Ir. Et-telhisul ßt vldteri:Enrtuketu str. l/374.\lr. Jesir. i './. l/20/106."' Poslanik. Bejheki. 136.ri Sd/dn. 30 Ahmed. sal[aftaluafejLi vese{Svojsn'a Prolaienje prstima kroz bradu 63 t alejhi ve sallallahu Od Enesab. 61234t26ot2.1Jnr. -' Tabemnr.1i. sallallahu alejhive sellern. 11125.l/376. l/90/247.ürI mmu'seleme-'t rs EbnDavud. . Ibn M&Ec. NasbuFftlie. Vidjeti lbn-Hibban. nuhtare. Ibn-Ebi-Sejbe. ovu predaju smatra dobrom.ibusswrcr. 1/120' Dija Makdisi u tf 12117021.-tc. a prenosioci 137. at&Ib.r vierodonoj|lint i rmrm Zehebiocrieni 9:r . takocler.Danmi..l/'78 79/t51 152."' Drugi ashabi. 1/95-96/289.i./r. lbn-Madre. koii gororeo prolrzeniu i mnogi drugi. 31. je projno prstima koz nju. 2/s40. prslima \allallahu kroz bridu rleihi re sellem. razliöitaputa. Malika se prenosida je Poslanik.'a kao: Aiia. 1116'7 su ImamHejsemi kaze:"ovu predaju biljezi Trbemniu tl-evrrrrl.""n prolazio prstima koz svojubradu.1 t161. l/li9/31.

t/t6. t/t25.Imam Malik smatrada ovaj postupak nije legitimno öiniti. M€dutim.medamua.vani. r50 Vi. Medurim. t/2t6. Diabira.|r4. t/182/160. takoder.l:itei E\pthisut-hobir. Nuirni. s Od Ibn Abbasa. Et-hidaje. Ut tj. U383 i El-fevakihud-d. 6/lö1. 1187.3a5 Enes43a6 Ebu_ Umame'*' i drugih ashaba i tabi. 1123. t uh[ctut-ahvczi.ve selfem.Vidjeti: t"i^"_""n"t".l/tt6. vl2|. namaza je. sadobnmtancem prenosrtäca. ^ vidteu: El-nu\annef. l/i82/J04.1/80.tsat tlt33 t34 | Kesialt kina. od tbn_Ebi sejbe i E/_pv. U454-4:D I Mu|nit-nuhndZ. Et eysat. Edu-Derdaa. 13t Vidiet| Nejtul. 127. t/139.ova predajadruse verzije koje je pojatavaju. sallallahu alejhive sellem. 1D27-228. El-ihrüar. I t59 w Buh:n x tr@ihut kebiru.Kaba b. Nemajasnog-i ispravriog argumentakoji dozvoljava izmjenu redoslijeda po kome je naretleno uzimanje abdesta. " vtdteti: Lt-LaJi. 18 vialeti: tt-neOsut.ai: r/-ueslr. t/20-2r.sa vjerodo\rojnim tancem prenositaca.". sdi\provnrm lancem prenosrtaca. Ebu-Beketa. t/J82 38o. Akbere.Vi.knam Ebu-Jusuf smatra ovaj postupak sunnetom.od lbn-Omera. l st. hanbelijski3sr pravnicismatraju daje sunnetprolaziti prstimakroz bradu.Urnmu-Selame. -" ibn-lbi Sejbe.t/63.po odabranom miSljenju. Bedaius-sanaia. Ut83 i Ei-iefiul muntia.". osim ispüanja ustai nosairo nakonpraniapodlakrica.zalimlice ni pura.3ae Safiiski35o uöenjaci i.Elbenaie. -.l. Nasbü raje. paje opraoSake tri pula. sa stabim lancempreno\itaca. Seüurkrkesl Ut74_t75. jer sezato nalazi dokaz u vjerodoslojnom sunn"ru. salla ahualeihive sellem . od lbn_ Munzira. ovo je bila izuzetno rijetkapraksa Poslanika. r/20/100 i rbn. 35' Utüüüüüüüüüüüüüüüteri: tt-murlevvenetut-kubra.Ibn-EbiEvfa i Ebu-hjuba.ina3a3 da su prolazili svojim prstima koz bradu. doliEbu_Hanife i Muhammed smatraju da je ro samodozvoljeno(dZaiz). EI.il_Mikdurn b. l/20/oq. Mad prenosida je donesena voda za abdest Allahovomposlaniku. .3e Preneseno Ibn-Abbasa.evtar. El-i. lbn-llt telbe -" Ibn EbFSejbe. Amra. l/20/l0l i lbn-Munzir.Munzir. Abdullahab..352 Redoslijed pri uzimanju abdesta UzviseniAllah je naredio abdesr u Kur'anui spomenuo je redoslijed koji se mora postovatipd uzimanjuabesta.11163.

l/83.a 65 t potomrukedo i/r lxkctatri puta. |/27| 2'72. kaze: "T. ll32a-329. b. Mewhil.l/$.32r). 1/112.: Tejsn Kdüiir Rdlnnn. Ebu-Jala. jer je takav abdestispravanpo konsenzusuislamskih pravnika.ltld. str.QostaniLopog. lll55 i Lt terd:ih...--\idlel. Et-ka!i. l/156. EI ialan. s'Vidjeli: El karafit -tr(llirc. El nerlinüa.rj 66666/-irri:laa lll8g. Sevkani i Abdür Rahmrn Elbcnnr ovü predajusmatrnjudobrom. Ibn Hazmu Eltnuhalla.:N.Pored ovih razilaZenja islamski uöenjacisu slozni daje bolie slüediti rcdoslijed.Sufjan es-Sevi.r. Sci1u. Nesai. Lejs b. 1/116.4ll32ll'722'7..ehircli.er.t/ trsr{./-isrcldl.i/ril-. l/i92.-Z?*eii."' dok u protivnompostoji razilaZenjeoko njegove ispmvnosti. lll38. tako ikod pohvalnih (sunneta). l/198 199./.1.HilijdrtatteDn. . lmam Nelevi. Serh fethil Kdrln.d zirtimje isfrao '\oj no.""' pravnika. '"'MusLim. sallallahu alejhj ve sellem. Ahmed. 1/111. rl:elil.""" Dokaz tomc ie i opöenitost hadisa u kome Poslanik. Taberani. s Vidieti:E/ ef. El-isti. 1/138139.ldnrr ranaie. 5/10-ll/8827.11t89.od Muhammeda sr Vidieti: Be. rs glu Oauua. Spoiu..r. lil r.-. lsi Vidjteti: El-hatit-küit.\ | BrlitrtlD\rti.. U komentar-u ajeti koji naredujeabdestimam Sadi kazer "U ajetuje naredba o slijedenju redoslüedakada se abdesti. 3. 2/60/1285.rl-*irl't l/165 (Dusuki).rr i.€"1. . Darckutni. a Allah najbolje zna. M Vidieli:t1"rsdl.ßnorn. E.'' Stojesvakako bolje i sigurnije. l/138.'73I Hdiijttü Ibni-Abklin.221325 128/14-1. Ebu Sevra. ll24/93-9512126. str. 3s vialeü: fl rnrgr.l/27l117. Hiliiertla ena. I/422. i u'ta.kat. l/180 l8l. srt.apoteiuodakleje Allalt naredio da se poüre. . ll166I E:-iefinb u nia.| ll156.Ahmcd.. tshakai drugih.l/156.11319 i Ei iethul kebi\ l/170 (Dusuki). 233/1668.2/2231255.16') Hanefijskir6r i malikijskir6zuöenjaci.r. Ibn Had. Onera Bazemüli. l131-35. EbuOvo je stav Saflskihr5si hanbclijskih35q Ubejde. Haiijetu Tahtari st. El-Evzai.s6 Yldjcr. saffat[afru afejhivese{-.-'' Neki uöenjaci smalraju da je obaveza slijediti redoslijed.n:r.l/264. Tairlisi.2/333/2969..o ierh Alh. Il156. ll155 i Musnil-itluhttltl:.8/135-153/1218. Bejheki. Et-hidaj. jer..kr.2/66. Et hdtit kebü. 11423. # Vidieti: .I/181 i Hilij?ttnaneua. l::t "üg. Hiliienl ulena.10.Keiiaful kitn. l/16. Sadi drugl"'smatraju ovaj redoslijedsunnetoma ne obavezom.5'763.Ef isti.srt." U drugoj predaii sk)ji: "Poöetemo odakleie Allalt naretlio.J spr. "' Vidjeri: tlfl{dal1. kako kod sastavnih dijelova abdesta(farzova). l/154-155.:5.kar.

.Kut'a46/93. Mevahibul-d. po pravnika.str. t4. sallallahu alejhi ve sellem." Uzviseni Allah ka-Ze: (Prijevod znaöenjaEl-Maide. El-kabes. rll77. misljenju apsolutoe veöine Ovo je stav Po ovome pitanju navodi se konsenzus uöenjaka ^öetiri pravne 3kole.namaza Pranje nogu "."367 U komentaru ovoga hadisaimam Begavi kaze: "Ova pdjetnja se odnosi na one koji ne upotpunjavaju Fanje nogu(pri abdestu).ihnJat. Ez. sn."' Neki uöenjaci smatraju da je dov^oljnopotrati po nogama (kao po mestvama). 3?'Vidjeri:E/-kd]t. -_. . 1/86.Eakabisu poledine petä(äle smjeslene izaölanaka). Bidajetul-n dltehid. i Fethut-Ban. Fethul-Bad. Imam Buhari je naslovio cjelinu: "Pranje nogu. EL-bahwruil. Ilr5O. 38/q6i Muslim. 6.3/105-106/Zl. Nemadvojbeu 'spravnosr rijeci .) Mnogobrojni su dok^zi iz sunnet4 a neke smo veö spomenuli. 3/105to6t24t-242. Es-sejlul-dZetar. EI-dZaniL li ahkamil. lll23. a ne potiranje po stooalima".l /1s8. El-mup. "' Buhäri.lctul-kan 3nO 3n03. El-minnadZ n Vidjeti:El. 1D66. "u' Viai"ti.lll3.''' Mealutim.11441 i Et-mu?ni. Ußa. Z€jd koga biljete Sesterica a spomenutje u poslavtju pranju o üca. je Abdullah b.ned2nua. Andatulabezi.benaje. "'vidjet 9üu neaniLasan t/33.36e mestvama).365 koji aludiraju na obavezu pranja nogu.370 pravnika. l/306. El-b?januver tahsil..ve sellen.Keftanii drugi ovaj hadis vixeod Finaest smatraiu mutevatirom ashaba. U413. i da ih nije obavezaprati. lll23. rlrl.1t62. ierea Drenosi s vialeri: 3e'1ru-sanre rti2c. Mukaddimatu lbni-Rusd. I/69. El-medZnua" lFA1.Zelil.' imama Begavija.i noge svoje do iza ölanaka (operitQ.EI. rll5. El-havil-kzbit. Amr prenosi da Allahov Poslanik. "" V'dleti: tlh. i zato su brojni uöenjacipobili ovo misljenje. 11261. rckao: "Teiko se eakabimas66 od vatre."363 (osim ako se potire po Pranjenoguje elementarnidio (rukn) abdesta. UlzO.ltl5O. Mugnil-nuhtadZ.z?hireh. lmam Sujuti."' s Vidjeti hadis koga prenosi Abdultah b. EI.bududi da se taj smisaonavoal u viSepredajakod Muslima.ovo misljenje nije prihvadjivo jer se kosi sa stalnom praksom Allahovog Poslanika. n-"r""t. sallallahualejhi ve sellem.

.Ahmed Nevevi.El od iejha Sakirui lnaxl-sd?il l/109 lbn'Mendc sa opaskama Et-nusned.thid. Menavi. Buh.Ma.ojsna Qos[aniLwog.Zehebi. E 'nuketuala lbttsalah' srr' 90' vidjer. 3?r EI hidaj?. Hülasatul bednl-tnunir. smatraju Ibn-Hibban.u li^lisi. Safijau Efur''ir. ll5l4.t/268.Nesai."37s "Mis|akom se alejhi ve sellem.validneosnove Ne trebase koristiti u lezeöem debljine malogprsta. Ibn-Hibban..ri 1/91/276.rekao: stoji da je Poslanik. st.Ibn Huzejme."l16 usta aado. Hutasa rl-drld.l Taberani.lbn-Huzejne. i N€ilr1rtkhiije.ImamBegavikazedaJeova.sallallahu pravne Uöenjaci öetiri postiieöistoöa i Gospotlara.rr' nedanüL..Hakim. El-nlit1lnd: va1. (muallekan). str. Ahmed 1612219928. Vidieli.. 328-329 eNta\ llI42. Darimi.Munziri i Nevevi ovu prcda. l/23.1/5s/138.T Safi.ne. Aiia. dobnm lmamHejsemi Sakiri Albaniovaj hadissnatrajuvjerodostojnim. 1/16. 13/141. '7 n v idjeti:Et-tu. Ebi-Sejbe. Ahmed.Ibn 'JEt tarihu. 402. ispravnom.25.1116'7 t2oo. E|-hidaie. Et'nedinua. l/216/143. v6 Buharl. v5 Buhai. koliko znamo.ju Ibn-Huzejme.l/70l13s.hitl.Ibn-Hadzer.1/57ll'16.\115. TejsirutK?ritüt-Rahua\ str. l/245/516.t/errr-rivd.tinua. Malik. sallallahualejhi ve sellem' govorau knjizi posta-" propisi vezani za misvak a U nekim djelima navodese odrealeni kao: "Misvaktrebabiti u sunnetu nemaju. 1116. Bidajet tnud:t. 1273. sa smatra di ea. 8/210/'7744.j 12. l/2s7l143(El mevarid).Vidjeti: hadisdob. " citiranoshadisa Vidjeti: tvrdi: "slozili su se islamskiuöeniacinx ispravnosli tlt51. Ebu-Hurejre "Da se ne bojim alaiu ote:ati st'ome narediobih im clakoriste ttmDtetu. El. Ebu Jata.St. ImamHakim. prenosi daje Poslanik. hadisu kogaprenosi pri U drugom misvak svakonabdestl. Keiidful-kina. slr. Sahihut teryib )/29. tt EL'e|latu. 8/51/4569 Bejheki. 1/8s.102(muallekan). sa[[affafru a[ejfü ve se[[eT- 61 t Bitno je napomenutida se noge_perusa ölancima i to po miiljenju uöeniaka. U73l140.ts1r. r'a.El kat'a ittul' vidjeti: t'fisti:ida lll'73..)oljstro ]77 (ispiranju usta) pti abdestu misvaka upotrebu ikolesmatrajLl sunnetom i nekih propisamisvakao tomeje bilo opiimÜeg Stose tiöe vrijednosti "Svojstva Poslanikovog. t/328.ia u t/ ü'.r. Tevhiünahkatn.412/396. sr.''" veöine islamskih aosolutne UpotrebamisYaka rekao: sallallahu alejhive sellem. 306/2328. U156/1792. 1/23. l/l:1/5.prav. Taberani u E/ "rsat 2l5'71t238' Beiheki. bez övoruga. dznl23249. El l/2O3. 1/ll?/684.

J triputa. v)B-2o. Tirmizi. Bejheki. srr.r3o U drugim hadisimä se navodi da". SuncnuEbrDavud. sallallahu alejhi ve sellem.Dza d u Ll-nunkka.s!r. takoder: Swjstva postanikoj)o8. ft.AbdesFjedanpur. I t2g^ 26. Merukil-felah. Buhari.je prao svoje düelove rijela po dva puta. "Abdest-niputa. """ Vidjeu: Sohihul-Buhari.3ra nekadapo " Mnogi jedanpur. Vidjeti. "' -firmizi. hadiski stmenjacisu u svojim zbirkamanaslovlti poglavlja:. Pranje po tri.. Ako je misvak duä od jednog pedlja.6j (Tahta\i). jer ie zbog toga analniotvor oboliti od hemoroida.l/tt8_trg. t/84/260. 3/85-87/226. Abdullah b. r/t41. .. Misvakje lijek za svakubolesr osim srnrli i podsie.od rbn-Muura. n uidjeln: E'-suncnu vel. u protivnom Sejtannjime öisti svoja usta.".t3tl(lnilt. dvapura.t/251/534. kombiniraninaöin pranja. Ibn-Ebi-Sejbe.Neqai.tbnMadze. navodise i öetvrti. l/137-r44.saua ahu atejhi yi seuen. Sahihulbni-Huzejne. l/28/124. nema vjerodosrojnihhadisa koji ukazuiu na uöenie 'o oüedenihdovaprilikomkori3lenja misvaka. Daamiurrtrmizi.Hakim. Darekutni. sF. Es-sunenut-kubrc t/r2j-t}g. .". . Ibn_ . Nakon upotrebeheba misvak oprati."" U sunnetu Poslanika. svü. trebä jer bi njegovo polaganje moglo dovesti lspSyr_ti. L/18/81 . r. namaza polozaju..nubt?deat. Ebu-Davud. 1/l 28/375. t/251 253 (rbn-Abidin). prao svoje dijelovetüela po ri pura. po"Ä.73 Takoder.. Sunenu-Danni. Ahmed. "t . sallallahualejhi ve sellem. sE. 1 te do ludila. <n. I/t19/696. Sunenu lbni-MadZe.jer to izaziva slijepilo. jer to dovodi do poveöanja slezene.rut-muhtar.I/t4l80.tlgj.ln38-243. . Ebu-Davud.tarihu. llJit42.a öovieka nasmrmojposrelji na izgovorkelime-i-sehadeta itd.Ibn-Asa|jru fl. 2B-2s. Darimi.t/tJq/41. od Bejhekija i Er"ysar. uzimaiudi abdesr. Ne treba ga obuhvatati cijelom Sakom.1/14U337. od sejha Sukajrija. salallahu alejhi ve sellem. tjt224. Ne treba sisati misvak.AbdesFdvapura. po dva i pojedanput Prenosise da je Poslanil. str.52/158. 52/15?. "' Buhari. jedanpul .40/69. Zejd prenosiaa ie eosianU. uzimajuöi abdestoprao iake i rule do lakata 373 Viaieti: U-au. 1/407-408.527159 i Mustim.ve se[fem..Buhari. na njemu sjedi Sejtan. Kada se ostavua. Musnedu EiiAvtane.misvak treba ga potoziri.

dva puta i tri-puta. 1/tt6.nije prao ili u Biljeze je spomenut o säizvorima u pogla\'liu u cjelosri Buharija i Muslim. l/15. 146l. a potomje rekao: je uöitio i granicuje tteprawlu Onaiko dodana ovo ruito je poslupio. Imam l/16."' Imam Nevevi po Medutim.lit. zbog oöuvania najbolje zna.r"zönd.f0.u d[ejfr. Ial itttiirü. sallallahualejhi ve sellem.onai koji pere ili potire Prekoraöuje dijelovetijela koje Poslanik. 175/90.a neketri puta. ' r l p u t a . IbD Huzejme. l/87 . od imamaSulutija.D1r.abdestio hadisima se navodida se Poslanik.a lice i nogepo tri puta. "Ko ra\rPl. 3/lM i Et-t.IbDMidzc.Liio. \odu prekor.l.po miSljenjuuöenjakaöetiri pravne skole.Lhisul r" Vidjeti:t1 e.t.l:" l/188. Ncvevi ihalLz Ibn str. lijepo je ävome pitanju navodi konsenzusuöenjaka. 1/53/1. l/128/373.i ve se$elSrojsn.16.'"' Ibn-Mulekkin kaZe: "Dozvoljeno je po konsenzusu neke dijelovi tijela islamskihuöenjaka a nekedvaputa. je neke peruöi dijelovetijela po jedanput.2/12.r3l Ibn-Kajjimkaze:"U ispravnim sallallahu alejhi ve sellem. peruöi "OlaÄo se uaina dbdest dijelovetijela po tri puta. 1l/27716684. l/219. Hadzer ovaj hadis smxtraju ispravnim.aQosfunifunog. 69 I po dva puta. ll12l.ehißh.]nhnrut:" 3/86.""' opralijedanput.f.\'ahibrl (t:. Ttberani. .ll.shodnocitiranon hadisu. F.i1-nird. tt' vidtetl EI nlta. r8t ViJieri:E/-kar. t r i o n p r ia b d e .12/14.''"' lmrm Sujutikxzer budeprclomjerno -' r i s c .jhive sellem. str. l u tiieh i l r p r a nd i i e l o v e Jc no\olilr"" granice. da ga pouöi abdestu. tnitllktrE. Tahavi r Bcjheki. sallallahualeihi ve sellem. Ebu-Ubejd u tr rr. predaje prenesene su u vjerodostoinimhadisima. s Vidjcri:E/ . l/64. M. Senuhncani.rs'r Jedan viie od tri puta. E. .r/r.a Allah ponekad. Ahmed. rs Vidieti:t/'tdld. zadutDrca. l/322/229.Vidieti: H lasatttlahkan.salIa[[afr. l/1. s Nesai. l/:].r33 praktikovatiidruge naöine. taj postupak Poslaniku. Et\'?sit. pranjedijelovatijela naglasitida nüe ispravno Ovdieje neophodno jerje pustinjakjedoiao neosnovan. abdestiopred njim. El hahn. sunneta.a nekada dijelove prao po dva a druge po tri puta. ll/75lll09l. l/89/174.sallallahuale. a hitdis # iidie:t. 11311i ltlugnilrütt\to.a Spomenute jeste pranje-svakog dijela po tri najboljii najpotpunijiod ovih naöina puta.29:. Begavi.pa se Vjerovjesnik.: tt1}s.

" (Prijevod znaöenjaEl-Earaf.87." Irnam Alrmed b. iskusan. .3eT je rasipati Yodu Pokualeno pri uzimanju abdesta 'I Uzviieni Allah kaZe: ne rasipaj mnogo."(Prijevodznaöenja "On kaze: ne voli one koji pretjeruju. Hanbel i tshak b. w7U rq Mudd ie iednaDresrst aovieka. dva ili tri obavezno puta i nije dodavaona to. Rahevej Imam Buhari amatrajuda to ne öini osim onaj koji je. zaista su rasipnici brada El-lsxa..3e2 Uzviseni A[ah je rekao: "Zaista. ln2. losviileri: laaanl-at. Sefius-sunne.) Od Enesab. ll'12. ali je prao. sallallahu alejhi ve sellem."3q jamöim onomekoji pere_dijelove vile od üi tijela pri uzimanja abdesta "' puta da nije grüesan. ". uistinu."(Prijevod uöenjakada pranje dijelova tijela Imam lbn-Hazm navodi konsenzus Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe: viie od tri puta nema svoga smisla. 31.)U drugom ajetu A ah öejtanova.21 198.3es jednimmuddom. sallallahu alejhi ve a uzimao bi abdest sellem. 39. od Ibn-Abdul-Berla.26-27.) onekoji graniceprekoraöuju.potirao pd abdestu. !3 viilert : Meratibut-idZma. 11445 Y viüen: Fethul-Bari. Malika se prenosi da se Poslanik.3e3 "Pranje düelova viSe od tri puta je novotarija i zabluda.ezi. Islamski uöenjaci smatrajupokudenim da se prckoraöuju granice koje je uspostavio Poslanik..str. Allah ne völi znaöenja El-Maide.ll2l8. "" v Äieu:Scüüs-sunne. tY v idietl i4 edinu ut-fetava.""U jednoj predajistoji da sePoslanjk.teu "Poslanik. 3i7-8li25. i Atidatul-ahvczi. praktiönoje pojasnio da je kaZe: prarje dijelova tijela jednom. 11445 | Ncjlut-?wat. ori)oii lausti. Drosietna * sut'*i. sallallahu alejhi ve sellem. takoder. Mubarek rckao: "Ne islamskih uöenjaka. alejhi sallallahu !2 vidietl El-istizkaL l/157. kupao (gasulio) sa öetiri do pet muddova.po konsenzusu Navodi se da je Abdullah b.

sallallahu alejhi ve 'sellem. 1D8414301sa larcen0 prcnosilaca koji ispunjavaMuslimove laiterije. tbn-Huzejme. ..asi i na rtjeci koja teöe. V rdieti.4l i Sahihus'sunen isDravnom. 1/196D00. Ahrred. kaze: Fe-dajusu pouzdani 6 Ebu-Davud. Poslanik.sa dvije tredinemudda. yidjet Et-telhßut-habir. ' Abdullah b.9136u337. 1/1341255 Ahned.Bezzar. Abdu b Humej4 l/180/500' Ruvjani u svom Musnedu.Sahihus-sunen.aos cuicewuI aovr. Malik prenosi da je "k abdest je dovoljanjedan sallallahualejhi ve sellem.lti u -".ve sellem. o Sade'!|" Sad ga upita: '?a.lß5-36/96.odgovoi mtr dabuderasipanje?" o Ebn-Davud. telhßul-habir.Ill25l-25Ull646.Hakim l/2671579 lbn-Hibbao. "Koliko mi trebaza kupanje?" aMest?"Odgovoriomu je: 'lledan mudd. s!i. l/62rlllS lbn-Hibban. Vidieti:Et-kaliul'n"nsure sE. rijeöi. Vidjeti: Epredaju smatraju vjerodostojnom. !o l."42Enes b. Mugaffel kaZe da je Vjerovjesnik. str.2D23.rekao'. . 2lt214-205tl3?88.o ioliöini upotrebüenevode za abdest. lmam EbuBejheki. Ibn-Kestu wrdi da je lanac Fenosilacaovog hadisad obff. (Keatul-estar) Taberad. A]'med." " "eetiri mudda On tada je pitao. 1/233. lD23 i El-ina. SejhAhmed Sakir oru predaju smatsaispmvnom.1/196/895. Es-silsiletus-sahih441644.sa[allahü alejhi ve sellem.Imam Zerkesi i lejh Albani or1r Predaju smatraju lll32. Ebu-Awane. rekao: "IJ mome ummetu öe biti liudi koii öe pretieriv.4o bi se Vjerovjesnik.2f981897. ."4o3 "Koliko mi treba vode za Jedan öovjek je upitao Ibn-Abbasa. Zun er-Rzzi i lejh Albani oi'u 1135. B€jheki. Ebu-Davud. i. 11225 V idjeü Avnul-nabud.'* sallallahu bioboüiod tebe. sallallahu alejhi ve sellem. Vidjed: El'nusned' 3ll82 Ha$z " "Pr€nosiociove Hejsent i El-nudbnea. .rekavsimu: alejhive sellem. öak d.Poslaniku. | | | 15.".rudd. prosao "Kakvo je to prekomiemo pored sada kada se abdestio.l/32-3ita. l/510. 3ß64/1083. pa mu je rekao: 'Zar i kod upotrebevode moie vode. Ebu-Jala.Hafiz Askalani i Xejh Albani ovaj hadis smatsajuispravnim. preoori da je Poslanik.onome te nemala. Ibo-O-". sallallahu alejhi ve sellem. 4/86/16842. Tefsirtrl-Kur'anil"Azim.a Ibn-Abbas ponovo mu je odgovorio: 'Meni ukori zbog njegovih to nije dovotjno!" Ibn-Abbasga Zestoko reöe: "Majka je koji je to bilo dovoljno. l5tl66t6'763. 1289/2628. J0/94. abdesfo i sa Ponekad "ovo manjeod toga . Dija MakdisiD El-muhtarc.*t Ebu-Tajjib Abadi kaze: je najmanjesto je preneseno od Poslanika. l/171. 112J445.iesai. abdestio tako da nimalo vode nije dospjelo na zemlju. Vidj etj.

I/388. U lancu prenosilaca ovoga hadjs ima nekotrkomahana. *ro"o Allahov Poslanik.a pomjerali pßten pri uzimanju abdesta.-Yfrw.1t86l-86t.od Ibn-Munzira.5eii Albani je pod kraj svogazivorapromijeniorrustjenje i svrsrao ovaj hadls medu predanja.$ z. Nevevi. dobra Vidjeü:Es silsil" s-sahiha. Busiri. t/86/269.Ibn-Had'er I Ajni rvrde daje ova predajaispravna.^ " Bejheh.5.92-93 -" Vidjeti: S?rra Sahihil-Buhari.'/o3 PomjeraDje prstena prilikom pranja ruku Od Ebu-Rafia se prenosida je Poslanik. r\l323. i EI evsat. abdesta dovoljan a za kupanjeöetiri. uzimajuöi abdestpomjerao svoj prsten. Ovu Dredaiu.i:A:*:. * \E. I/224 i Inaut-Balil. 1/171. od lbn-Benala. 111471424. ne Zaftljuöiöemoovo pitanje rijeöima Ibn-Munzira: . spojili su: rbn-Ebi-Seibe.saslabimtancima prenositaca. U3tB. Istamstlr u{enjacisu \e \lolili na neispravnosri ovoga hadjsa. od Ibn-Munzi'a. . l/258.Ibn-Hadzer i Jejh Albani ovaj hadis smatrajuslabim.Taglikut-talile r/t06 i Undetut-kan. 6/4|t. sallallahu alejhi ve sellem. \8.39*40/8 U22ln06S. srr. Ovo ie ied. Bejhek. sallallahu alejhi ve sellem.. 112621838.{6 U jednom potpuno neprihvatljivom hadisu stoji da je Poslanik. l/394. g i Ahmed.Svi uöenjaci koje poznajem sloZnisu daje za uzimanje jedanmuddvode. 1162. t/388_389.-' Ibn.i. Ahrned Sakir je ovaj hadis ocjjenio ispravnim. Vidjeti. 34120. Vidjeri: Tenkihut.{"üt" h"otj frt" u ttt"r.tnam Darekurnj.Vidjeti: Fethul-Ban. l/316-318... . takoiler: Et-dvrar.e.*. p-irr g"n. koia ie kod Buharijebez lancaprcnosijaca. Sirin praomjism gdjesenalaziprsten. '.tetan. Ebu-Muhammedlsbili.Imam Mugletaj. tr Ibn-MadZe. str. Medurin. I/94260 i Darekuhi. lt3'8. Misbahuz zudZad1e.o'u Imam_Buhari navodidaje Muhammed b.l/62 i Essitsitetud-daife. s tim 5tonije obaveza ograniöitisetom mjerom.atr (tj. 11359.40/91. Vidjeri: $rhu Sunenilbni-Madie. sallallahu aleihi ve sellem. 'rl!)ii:!. tbn-Maaze.. od brqnih predajakoje biljezi Ibn-Ebi-Sejbe da su ueenjacii.Et-telhisut-habir. l/95/261i 262.Vidjeri: il-musrcd. Ibn-Hadzer ovaj hadis smarrajuslabim.u^ "Ne kako seabdesti pamuje rekao: protiievai. Vidjeti: Etned'nua. Serhu Su eni lbni-MadZe. . tqtqzÄ i S"iÄ " Btarihul-kebir. 3/22. pomjerao gije pri pranju).Madie.. Vidjeti: Serftü Smeni lbni-Mad.@ To se isto prenosiod Atije i Ibn-Omera. t/267. ffi Vidjeli: Ehdzna. Mßbahuz'zudZadZe. Fethut-Ban.

upotpunjovajuöi 'lt !." i hanbelijske".J|:lt ßr i|l if !:f 'svjedoöimda nema dnrgog bola osim Allaha i da je Muhamnvd osam sov rob i Niegov postanih sigunlg te mu se oMoiti svih up7ä ia uäe"a kojozeii.Favne skole' bi voda äospjelaispod njega.U protivnom bi bila upitna ispravnost . Ah-"4 41r45-r46tr7352. 1116 1163.raia str. el-Hattaba J-edan-od "Kako se moZeö na ruci.i.rprrt"no*t" Dovanakonuzimaqiaabdesta . sallallahu alejhi ve -sellem' pa potom kaLe: svoj abdast. str'16132' Ibn-sunni. Bejh€ki.bsut. drugoj verziji ovogahadisastoji.1/158-159/55.'. s]:D1]1]d:.ESIßDU EN LA ILAHE ILLALLAH EN ABDUHUVE RESULUHU".-Mrdz".Od Omera se prenosi da je Poslanik. ltll. Tilmizi. VE ENNE \ Bedaius-salaia' llll4' El+n. PotlTdaovomeje predajaEbu-Temimau kojoj se navodi-daje u5ao njih je imao joI neLoliko tabi'irra kod Omerab.od Ebu-Dnvtds i EI'.obavezno-' ljenju uöJnjakahanefijske. rcöe: potom gaje skinuo i bacio'ars ü . .-113^4..13/2104.ar'safijske. suo-Awanq1/225. Nesai. u67." 1t153. . iissn'8s."'n'6 . vtz+nto. Et-ncdbnua !4n i Revdatü-talibitt' Et-ftl".itr'* l'!. 15/46. vidjevli to. Serhufethil'Kadir.1/1261369 .ti/scsenzt.o*i-i. i .l seaidesti.r .ü*ni I lll9' sa ispmvnim lancem PreüosilacaVidjeti: Aran6a Mu]jkilut-asar.ispodojega prDavstina eventualna otkionila "Ovo ukazuje (tj' rmam Sevkani u 'Nejlul-evtaru. 1/s6l148. isfp. katei kako bi tupaklbn-Sirina) da se-pomjeraPrstenpri"uzimanju abdesta po Ako ie prsten tijesan onda je njegovo pomjeranje.rci"Ko go. el-Hattab. Omer b.

.ea{iy da nemadrugog boga osim AllahLt Koji nemaswlruga u .^Ovdje Musa reKao: uonesena je voda za abdestAllaiovom poslaniku.r.t: s J at t.tctCih.sr. vlLtrti i sujcdoiim dajc Muhamned Njegovrob i Njegov poslanik.. \natralu i\pravnim tmam Munzur i Helcemikazu da . Vidieli: lvted:neut-.t"--1.. \ile!ud daü?.-.1t S!. tm-\.. tt20g. neka si Ti. . qo_s7.' \)iLr lirr ir r.itt't ti .e jredale pou/drnj.t. pa seabdestio. i.Tebeza oprost molim i Tebi si kaiem. ot)Sßq]g i Anetut.vomemisiteniu. njegote rijeöi te se upisati i zapeöatitido Sudnjegdana... L veri ..6t:i it... Vßr''l: Zndut.ke imamJ Ahmeda Sat.ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA SERIKE LEHU VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUH''-V. ör_ro samgakakomoli: g'i.idleu opa. vjerodo\rojnom."ll135. I/20o.pm! noiir'*".shabo!ato nejrone govoripo . 1/41-4A94. --\esri 2/132/14r8 \t2012. l-. Z*r. t7il8t.-R..::'a na D:aniurrinii:./naro je dd .' je bitno_ukazari na sljedeiupredaju u kojoj senavodidaje Ebu_ . ALLAHUMME-DZATNI MINET-TEVVABINE VEDZALNI MINEL-MUTETAHIRIN I' hadisu poslanik.ar8 "SUBHANEKE-LLAHUMME VE BIHAMDIKE ESHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJKE.: ar1-Tirmizi.llto7 i Tenanut-nMe.p:i l/48-48/55.::"i Ci \t. S Vt'.ii gte."*:i. . 3t5B/2086.-rroid." p. ol:-rr.. v13q i Sahihut.l3i j{Ät . RESULUHU.tit.. Ne5. . kogaprenosi Ebu-Seid el_Hudri sallallahu _ _Ujednom "Ko alejhive sellem..u preno. Bejheki u . a ne posranika. Svjedoöim .411 . A J'!f : c. i Halim 11152-75 lmamHufr*. Tebi svakahvela pripada.rlw t'"Z. Aiahu moj uöini me od onih koji se öestokaju i öestoöisrcj'.irilr'!'. Taberänr u Etp.satünalu arelrri ve seirem Medulim.U . ". vidieLi opaske k(ejha AlbanUä na sdhihu!-!prpib. Imam Ibn_Kaijim ovu "pr"dqi .. .. AsbehaniI Et-tergibu. tvrdi da su ovo rijedi Ebu-Seida. Allahu moj.Ls. .n?ad. efU-i orui t uai.lr-rrrsrd.!i:+i J. po.... 16/32. i.\ "" u_gf/trrm. sallallahu alejhive sellem.t.t/tJ2..'Slavljen da nemadntgog boga osim Tebe.'+ "vt t..Jcvn srr. kaZe: seabdesti a zatimkaie: |:D... Ibn Sunni str.rocr o. trna.rarü.

14-15/28 i lbn-Sunni. Vidjeti: i drugo. Vidien: DZani t'Tintlizi str' 381/3500 i Sahihul'dtumia' s ' ll2&13}33 i 6132129246' WI-2:7211265.ALLAHTJMME-GFIR LI ZENBI! VE VESSIA LI FI DARI! VE BARIK LI FI RTZKI!'" U hadiskim zbirkama nalazimo i druge dove koje se uöe nakon ali njihovoj autentiönostisu prigovorili neki hadiski struönjaci. oprosti mi griiehe moie! Dom moj prostranim uöini! Dai "O öuo Rekaosam: Allahov Vjerovjesniöe.niti od sallallahu od Poslanika. sr.ni od imamaÖetiri ashaba njegovih kaZe:"Svi hadisi u kojima se navode es-Sukajri SejhMuhammed odredine dove za abdest su laini. Njegovoj hadisa ovoga M€dutir& lanac Fenosilaca Sujurii. 268' od Ibn Kajjima Vidjeti' takoder: stt.reenjäci str' 36 jedno El'e. 7l-74 U drugim dobrim pr€dajamaspominje se ova dova opöenito' a ne näkon abdesta. Da li seuöe posebnedove pri uzimanju abdesta na U Seriiatskimizvorima nema validnih dokaza koji obavezuju "Sve uöenjedova pri uzimanju abdesta. u opskrbimoTbj!" mi bereket dova) je samte kako molis lalo i tako.stoje dodatni argumento slabostiprve Predaje' @ tudul-nead. q5-46 i Caietul-ncrom str. Tmnul-ninne. Kaäim ovu Fedaju smatraju ispravnom." pa rckao"'Zar ie lspomenuta neln propustilal'a1e .t p*" ""t"ij".75r>I "AlLahu moj. Nije ih kazao Allahov Poslanik. aÜNesai ImamNevevii Ibnstr. Cinar[ld Vedaju biljezi lbn-Ebi-Sejbe je olu da (mevkufen). pasmosezadovoljili navedenim. 366. .tu.-i vrijeme abdesta uei za smatrajuda se ova dova ?315. llr32 i Sahihul'vabiL. Vidiet: ane poslije.ejh Albani Vjdjerr:Neladaul'eßot ll263' lrieovorü su: Hafi7 Askalani.sto ukazule na . Tashihud-dua.isa rnoze zakljuöiti je vjerodostolnosti prekinut.t"to.Sejhul-islam Ibn-Kajjim kaZe: dovJkoje se uöe za vdjeme uzimanja abdestasu apokrifne Tako neito alejhi ve sellem. El'ezka. str. abdesta. u Anelrlie'fl. 172-173180 sE 36 i tunuLnead'. i kazu da se iz h. nam niji prene"eno ""'" pravne ikole ili tabi'ina. Neti '... str. navodedi kao rijeöi Ebu-Müsa ispm\rliü lancemprenosilaca. döru uöionakonnamaza.

E / O

sallallahu alejhi ve sellem,niti je svoj ummetpouöio tim dovama.',42r Sliönoovometvrdi stalna komisijaza islamsko misionarstvo.r22 'Fikhus-sunne" Sejh Sejjid Sabik u kaZe: "Nema vjerodosrojnog hadisaod Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, o ufeniu aova oi uzimanju abdesta, osim(prethodne) Ebu-Müsäove predaje."a2: Oni koji podsli(u na uöenje dovaza svakjdio üielakoii .e pere pri abdestu. povode se za lainim hadi'omaligovore o Uzvisenom Allju bezdokaza, oteZavajuöi vjerukojuje Allah uöiniolahkom. Uzviieni Allah kaze: .,I nije vam u vjeri niSta tesko propisao.,, ._ (Prijevodznaöenja El-HadZdZ, 78.) U drugomajetuAllah kiie: ; Alah vam ieli olaksati,a ne ieli yam poteskoöe öiniti.,' (prijevodznaöenja El-Bekare, 185.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Olak5avajte, a nemojte oteZavati.,,a25 Takoaler, uöenjesure El-Kadr (Inna enzelnahu...), nakon uzimania abdesta nemavalidne osnove. Hadiskoji govorio uöenju ore sureje

apokrifan.426

Da li setijelo posusiva nakon abdesta
Ebu-Bekr,r27 Muaz b. DZebel,a28 Aisa,a2e Enesrso i Selmana3r prenose da je Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, posuiivao neke diielove tiiela
o" vidFr', A" \un?u vct-nut'kdctr.:tt 2S.od .ejhaSuLajnld. '.'.'.V|dtetl Ll.bidauv"tn "id, {d/. \'r 6J5 olb "" Vidjeri: i i(r,j,lrtr. t/3?.prerhodno smou\tano!rti shbo,rove preddje. -- Tbn-Hjbb.n u Ll ned:tuhi,t.I/tö5. U veTiapoknfnosrr o\og h:di,r'vidjeri: ,/ilelut-nutcn ije, l/33aa39. Et-nrcdrnud, t/46s, Rev(tatuttatibin, I/62, il_ezkar, sijJ. 35. Netaidiul-elka\ 1/261,Et-tethisut-habir, t/145, Es-sunenu,a-,nuL,*a"ot, str. 29-30, od sejha Sukajrjjai Es sunenuvet-mubtedeat str. 36_38,od Amr; Selima. rE Buhan. .r'. ol9/ r018. Mustim. ?lJ. Ahmed, | 2/J4lt 4t I It tol5i I dtltt2i. " Vldle'i lr-r/,€,r, \cl nubhd?nr srr. r0. od.ejha sukainia. Eysiisitetud.Jate, i Tdshihud-dua, str.361. .,. l/167,1/646-647 -" 8 ejheki,l/286/878 sastabim lancem prenosilac a. V idjett SerhuSuneni rbtti-Madae, l/395,od imamaMusletaj ÄiTuhfet -arNe.i,t/ts3.

S'toßtyaQoskniknog, sa[a[]afrualcjhive selLet-

71 -

nalon abdesta. Hadiski struönjacise spore oko vjerodostojnosti ovih hadisa. Imam Tirmizi. Nevevi i Ibn-Kaiiim tvrde da nisu autentiöne predrje vertiji.toji Loie.e nr\odeo ovomprt,'n1u.'Lt 1edno1 niitcvnoj " daje Poslanik, sallallahu alejhive scllem,rekao: Ko seobde.tti pototlt.te presuiilijepojepostupio, ali je boljeneprcsuiivatitijelo.""' Neki islamski pokudenim posuöivanje uöenjaci su smatrali tijelanakon abdesta, a drugi su nepresuiivanje smatralipreöim. Ovi stavovi se prcnose od: Dzabira, tbn-Abbasa, Ataa,Seidab. Dzubejra. Ibn-Ebi-Lejle. Ibrahima en Nehaija,MudZahida, Seidab. Musejjiba,Ebul-Alije, EzZ u h r i j r . 'O ' ' r o j e' r a r u ö e n i a k iJ rf i j 5 kp c r r \ n ci k o l c . " . Medutim, u pravnim izvorima nema .jasnog i vjcrodosto.jnog argumenta pa ovaj postupak koji braniposuiivanje nakonabdesta, ostaje na svojoj osnovi, tj. da je dozvoljen (mubah) dok se autentiönim argumentima ne potvrdi suprotno.Posusivanje tüela nakon abdesta smatmju dozvoljenim: Enesb. Malik,|6 Beiir b. Ebi-Mesud,$7 Osman b. Affan,El-Husejn b. Ali, Hasan el Basri,Ibn-Sirin, Alkame,Ed-Dahhak, El-Esved, Mejmun b. Mehran,Mesruk, Sufjan es Sevri, Ishak i Ibn Munzir.Jr8 Ovaj stavzastupaju hanefijski,{e malikijski{oi hanbelijski{1 pravnici. a Allah najbolje zna.
$ Tinnizi, l/15,1/5.1. sn slabimlancemprenosilaca. Vidjcri: As rxnenrl trt'?, 1/286, od lmrmJ Bell'. kii,l. l/t/lltt'rt hnt4r | .J\ i 1i'l,t ,rt ol,-.'1.11.\. ,.^ " - l i r m r / . .l . l c J r ' . . : r ' l , , h i r l , , r n . r n p r r n ' ^ i l , r , r . \ i J j . /r:i ': \ r , . 4 , / { , / / . / , ' r 5 . Et te lis|l habn, l l l42 i Txhl.ttl -ahtc.i, U 154. 'tn rtO. ...hhim s acjr"L,i. vrdJe t lrn.emDreno.rl3." r' /r/,/,rr'l-.,/r,.;. l/l).{. ' lbn-\4id/e l /.l 5 E / 4 D I 3n . s m B r r . i n Jn . t . r r , , J r .i . ' 1 ' i i , p|,|\ ni r |. r * i\ c l h r r r dobrim. Vidicli: Mirralrr. .ü.]:ad:e,l16'7. 1r'Vidjeti: Ä"ddtr,/ zrhc.i, l/'7T. El ltd:'t ta, 11481, Hutasat|l-ahkam, l/125 126. t/t91 i El4ituje, stt.51-s5. .--Z.adulatlead, '"'Temman (Er'revdul-bessam). u tl-l!.ri./, U229l182 Vidieli: t1 .1:a,ru, l/319. od Abdus-Scl:rma Alluia. jr Vidjeti: E/,trrran,eJl/181 18:/706 z?,xrrd,r,c, l/138 712.od AbdüfRe,zakr. 139/1592 1599. ril cisdr, l/411 i Atklat .ahre.i, 1/19. od Ibn Ebi Sejhe. rrs \ rdler: t/-' , ';r 1189.Lt-n,,t.:uut,t.l/.184-lbbrMrr,r/-/r,/r,r/ l.l(ri * l o n - \ 4 u n / lll/.4 l i 4 i l . , : i . t . , v r i n J n r . n , \ 'r q r a r 4 ' a t u ' . o 1 , a h , tr.n'^i1...: l/65-66. s7 ltn l,lunzir. l/416/,124. sa ispravnimlxncemprenosilaca. Vidjeti: Ara'?r-sdft.?be, l/65. {s Vidjeli:E1rirsd"nel; l/183 l8:l/71:l719,od Ahd$ Re?,z k^, El D|tsatnef l/13'7 138/1571 1591]. od lbn-Ebi-Sejbe. tf?fs.Ir, lA]15-1]11 i Ehned:nüu, 11486.

78 Potiranje (mesh) po mestvama Od Mugire b. Su'abese prenosida je rekao:"Bio s.rmna putu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je obavio prirodnu potrebu. Potom sam mu polijevao dok se abdestio.Opraoje lice i ruke, a zatim je potraopo glavi i mestvama."e2 U drugoj predaji Mugire kaie: 'tsio sam sa Poslanikom,sallallahu alejhi ve sellem, na putu. Htio sam skinuti njegove mestve, pa mi je rckao: 'Ostavi ih, obukao sark ih na ößte noge,' pa je potrao po n ma_ Imam Ibn-Abdu1-Berr,Ibn-Hazm, Ibn-Ebi: Aizz i Ibn-HadZertvrde da su hadisio potiranju po mestvama dostigli stepen mutevatirhadisa.e Od Hasana el-Basrija se navodi da je rckao: '?riöalo mi je sedamdeset ashabada su vidjeli Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, kako potire po mestvama."asImam Velijuddin el-kaki tvdi da hadiseo potftanju po mestvama prenosi oko Sezdeset ashaba.ffiIbn-Mulekkin je nakon sabiranja predajakoje govore o potiranjupo meswama kazao: ''Ove prenosi hadise viSe od osamdeset ashaba.'s7

as VidJetit El-ncbsut.1173, El-bahrurraik. ll28 i Hasij.t Tahtavi.su.j9. ^ vidjeit El-nud?vvenetul-kubra. ltl25. Ez-zehirch. lt28t. Et-kavani^ul-fkhijj?, srf. 26, Scrhuz-kftani ala nuhksan Halil.ltl33i Hatij?tud-Dusuki, |173. ,,, "' Vid:letj:El.,nzlail, sn. 291105. od Abdultaha. Elnngu': Ut6t. Et-sprhut-kebit, tt t77. EI-kAfi. t165'66, El-insaf. I tt66. ELfurua. I 25. ,,. -' Buhari,str.58/1 82 i Mush'x,. 3lI37n1 4. sr Buhari, sn.621206 i Muslim.l/138-l19/274. w vidjed: Et-t?nhid. lllI37, Ll-nuha o. U8l. Sprhut-akid"tit-Tahavijje. A55t. Fethul-Ban, V267 268 i El-akidetut-Taharijje, str. ?1, sa komentarcm 5eiha Albaniia. at Viaieti rrevsat, tt+231457 , El-ihtijar, r/34, El-musni, |281 , El-d|amiu li ahkanitKur'an, r/93. M Vidletii Tarhut-tu snb. 21230. w Viii"t ' at-ioto ,l/615 od lbn-Mulekkina.

I
a[ejfr.i aosfaniLwog, sat[af[aßu vW? Syojsuta 19 V

I
.
i.

Rijeöi islamskihuöenjakao potiraniu po mestvama (nevjerstva) je rekao: "Bojim se apostazije za Imam Ebu-Hanitb jer je nas preneseno do po to porekne potiranje mesNama. onogako putem Slicnoovomenavodise od tbukoji je bli/u mutevatira."o'o je pobjedono\nu pitan simbolima koji odlil(uju Malil o lusufa.ao Enes b. '"ru 'Vole Ebu-BekJc i Omerai potirupo meilvama paje rekao: skupinu. Zun-Nuni b. Ibrahim kaze: "Tri stvari simbolirajusunnet: Ebu-Fejd i ljubav potiranjepo mestvama, redovno obavljanjedzume-namaza "*'' prema prvimgeneracijama. je i novotara ehlus-sunnela kie: Paravan izmedu lbn-Abdul-Berr su i drugihmjesta Iraka,Sama potiranje po mestvama. Uöenjaci Hidzaza, postupak. Negirajuga samo po mestvama legitiman slozni daje potiranje propali novotari koji su izaili iz okvita muslimanskezajednice.. ih oko hadisima, a prenosi po mestvarna potilanje se navodiu mutevatir "Neki novotari, kao ashaba."a52 Ebu-AbbasKurtubi kaze: öetrdeset Ibn-Dekikil-'Aid haridziije,porekli su potiranje po mestvama..."r5r "Potiranje a ehlus-sunneta, po se simbolom mestvama tretira zapaia: i Ajni Imam Ibnul-Arebiou" praksesimbolomnovotata."454 negitatrj" "iotiranje novotar."as5 Imam poriöe zabludjeli po mestvama samo taiu: 'Bojim koji zaonoga kaie: seolpadniitva Ljbejdultah el-Kerhi b. Husejn potiranje po mestvama.""o negira oveprakse primijetiliodstupanje i negiranje Kadasu naii prethodnici po mestvama u akaidska ubrojalisu potiranje sekti,157 odnekihzalutalih
"Mutevatif' je w vidjeti: Serhu fethil-Kadir, tlr43, El-illtiiar Ii illilil-nuhtar, 1134. vijest koja je prenesena brojnim putevima,pa je nelogiönosumnjatiu njenu ! "" 6 e ß e & e s zej leijr viai* r"q,,a-n"*oi&. I/ 137. od ,mdrnd Vidietl. MerkatuLnefa! ih. 21198. Ibn:Abdil-Ben u El-;:? nia.2/tl'1912332. Vidieri,t tenhid, I l/134 i I l/l J7. . viiient El-nufhnn. 1/52'7 od lbn-Mulekinna. stx.lI7 i El-ialam,1/615, vidleti:lhkßnut-ahkam, i El-hidaje, r/3O. vidleri: Andatut-ahvezi, llr3o i Undetul-kari, 3197 l/7'7. viieot Bedaius-sanaia, od imamaMervezijaiEl-nedimua,t/50O. Vid;eri: tr-r"nn€, str.25?/416,

I

t I

aesellet4namaza

pitanja, kao Sto su uöinili: Imam Ebu-Hanife,as3 Ebu-MuhammedelBerbehari,ase Ebu-Amr ed-Dani,a60 Ebu-DZaferet-Tahavi,a6r Ebu-Kasim el-Lalekai,462 Ebu-Bek e1-Bejheki,a63 Muhammedsiddik Han6 i drugi. Imam lbn-Munzir,a65 Ibn-Bettal,a6 Gazali,67 Kirmani,a68 Nevevi,o6e Ibn-Tejmijje,a7o Ibn-ivlulekkin,a?r Ibn-Usejmina?3 Seharenfuri,a?2 i drugi navode konsenzusuöenjakao dozvoli potiranja po mestvamakoje su obuvenepri punoj öistoöi(tj. nakon abdesta sapranjemnoguili gusula).

Potiranje po öarapama je rekao:"Poslanik, Mugire b. Su'abe salla ahu alejhive sellem, se paje potraopo svojim öarapama abdestio, i nanularna.'/?4

8 viAiett:a.lrn*eWea sr. 6l. Preuzeto iz djela:B?daius-sanoia. lt7 i7 tuqnore. * viaj.t' J"ir'^-*-", su. ?241. od rmarna El-Berbeharija. 6 Y icjen: Er-isalenl-vafiie. sn- 25'l. 6t vidleti. Serhul.akideni-Tahavü 2t55t. ie, e v i6eLj lankadu?hlis-"unn". üfi}-tl t tltq I ztzosßzq. e,viiJeti: El-iatil<ad.su. ISJ.od imamäBejhekija. * vidied: Kottus-sener. str. I38. od imamaMuhammeda Sidd'kaHanaelKinnevdziia. es vidien: Ei-idzna, sld.35. 6 Vldie1lJSeftu Sahihil-Buhan, lßO4, odlbn-Bel;l^ta. ffi viiien: ELresit. rlr33. yvid\eir SerhuSahihil-Büt'dr'l 3/sl, od nnana Kirnanija. M v;aiet: tr^i"noa| zll34 i El-medinua, 11500-5oL a1o VÄpu: UedZnu ul-fetava, 21ll2}. a1tvideü: Et-ialan. ri6t3-6t4. e v iiteü Bezlul-nedihud. 2/3. a7' viiien: Ei-:efiut-nuntia. r/r83. {7{ rirmizl, t29Ol99 rqes^i, r/491r25, Ebu-Davud, 1/331143,Ibn-Madle, llr74l35g, Ahmed,4D5Ur8231, Bejheki, 1142511349, Tahayi \ Sefiul-m tkil, Il9'7,IbrMunzir, l/4621159, Ibn-Ebi-Sejbe, 1/171lr973.Imam Tirmizi, ftn-Hibban,Kasimi, Ahned Sakir i Albani ovaj hadis smatraju ispravnim. vidjeti: El'meshu akldkvrcbejni, str. 7, 29 i 30. Medutim, njegovoj vjerodostojnosti su prigovorili: Nesai,Ebu-Dawd, Sutjan es Sevri, Ibn-Mebdi, Imam Ahmed. Jahjab. Mein, Ali b. Medini, imam Muslim, Nevevi i drugi. Vidjen: Eüenjiz str. 154-156, od imarna MMrslima, Es-sünenl-lab.a, l/425428, od im na Bejhekrja, El-medZmua,l/500,

cpostaniLwog, saffaf[afru afsjaivewSt'ojstva

g1 t

Veliki je broj ashaba i tabi'inaod kojih se prenosi da su potiralipo svojimöarapama.'"Imam Ahmed tvrdi da je sedamili osam ashaba potiralopo svojim öarapama. po Ishak b. RahevejkaZeda je potiranje poslije njih.''' Ibn öarapama bio sunnetashaba, tabi'ina i generacija Munzir kaZe:"Poti.anjepo öarapama ashaba: se prenosiod deveterice Alije b. Ebi-Taliba, Ammamb. Jasira, Ebu Mesuda(el-Ensarija), Enesa b. Malika,Ibn-Omera, El-Beraa b. Aziba,Bilala, Ebu-Umame i Sehlab. joi rpominje poredore dereterice. Sadr.' Sejhul-islam lbn-Kajjim. potiranje po öarapama.*'o öetvericu ashaba od kojih seprenosi Ibn-Hazm tvrdi:"Nije poznat niko od ashaba daje kazaosuprotno ovome."47e Od Kabab. Abdullaha seprenosi daje rekao:"Vidio samAliju daje poslije prirodne potrebe potraopo öarapama i nanulama."a3o obavljene potiraopo svojim Prenosi Halid b. Sad da je Ebu-Mesud el-Ensari öarapama i nanuiama.a3l Takoder, prenosi se da je lbn Omer polirao po öarcpama I papucama. Ibn-Harisprenosida je lbn-Mesudpotirao po svojim öarapama i je po nanulama.r33 Bem b. Azib öinio mesh svojim öarapamai nanutama

Huldsatul-ahkan,t/t29. Sefiu f?ttlil-K.idit, l/158. Ndrö"/r?je, l/184 185, od dr Milih:riiu. .-- rnht trl.ahv .i. l/)o)-)o3.LIJ'adirthtnl,/. 'lr.46-aq. "'Uporedrli: A/ pu\d/.lta62 a64. Fl nuhdlla.:t9t,iFl ttu{t. ll2e5. e,ror t.t4t}4bai Fl qrsri. ttTtt 1}). ; ) llerl {1 vloteü: r crarrd-rrn1r,r/rö /. 3' Yidierl: EI nühalla,2187. *n S".1het'i. | lon Ur2-,t15.'.A"dLr Re//rk. l/loo/7'J. lhn Ehi Sejbc.l/l-211o80 Munzir.1/462l,179, sadobim lancem Drenosilasa. *'8..1h.k'. tlrlrt-l:". AbduFRe//rk.l/lqo/77+. lbn Ebi Sejhe. l/17:,,038i lbn je Munzir, l/,1621480. MubarekfuriI Et-utlfe. t/292. kaie: 'Lanac prenosilaca "',qiau. n.rrut. | /lgg/'776 i Ibn Müz;\ 1A62/$2. 4r Abdur-Rezzak, prenosilaca. l/200/777, saispravnim lancem e Abdur-Rezzak, U200l778, Bejheki, l/42711355, lbn-Ebi-Sejbe. l/17211984 i Ibn Munzir, i/463/483,sa ispravnimlancemprenosilaca. Vidjeti Sy'atl-r'rzl,r, str. 51,

Ibn-Munzü.ry?5.it. ul?3/1991. Ibn-Mubareka.ia. 1/181. ll33l. Eameia. Tebiinut-hakßik.l/1O2. Hattaba.a39 "Potiranje öarapama je prenosi da ie Enesb. j .takoder. je l/200t7S.rlI53 i El-hidaje.ve se[en.63. u428l1357.o'oU djelima hanefijskogfrkha se skole. El-hidaie. se Abdur Rezzak. 1132. Malik potimo po svojim öatapama. a%Viiiett Bedaius-sanaia. ove Dredaie ie isoravan.'too i lbn-Dzurejdiod Ataai lsto prenosi isto kao pot'iranie po darapama se prenosi potiranje Tal(oder.a35 i Ibrahim Nehija prenosi da je Ibn-Mesud potirao po svojim öarapama nanulama. 1132. tluade b. 54. Amü. l/l9ö. Sufiana esOvo je stav Ed-Dahhala. 1D57. stt. r/39'| I El'insaf. Ibn-Ebi-Sejbe.Sadab.llkbeta b.aor uöenjaka iMuhammeda. SejhAlbani ovu predaju rr"ri. Hasanaet-Basrija. Musejjiba.' n" ttnjsuis.54. !a3. i nanularna. l/37.Sejh "Lanac je prenosilaca Vidj etl El-mesh. nanaza Prenosi se da je Enes b. poistovijetiopotiranje po öarapamasa potiranjem po mestvatna.i drugih.nedZnua. i lbn-Munzir' 1/463. str.Ovu rll'1311994 str. 43 Ibn-Ebi-Sejbe. s? ALdur-Rez7äI. t t tT t-172/tg7 l -|gso. str. nusoi od Nufiu. Ata.Mubarekturi v Tuhfetul'ahvezi' U29l' zaSo\an isDravnost ove Dredaie.a potom uöinio je Prenosise. Vidjeti:rlsmatra ispravnom.oo' od: Omerab. rll'l2llg82 i Dulabi u El-.54. Diubejra.218'l. ispravan. aes viiteti: Et-havil-kebir.486 Prenosi se da ie Ibrahim Nehai obavio malu nuZdu. rll10 4Y vldieti: El-nuha a. Ebi-Vekkasa.a"z Seu. u364 i El.ara." Albad kare: e Abdur Rezzak. tt464ttt12lts1 7 i rbn'Mvnz'J.. tstraka. t/4g vidjen: Ll-nedinua |527."-' i dozvolioporiranje promijenio misljenje ss Bejh€ki.Ibn-Ebi-5ejbe. Sefiuz-turkeii. Ebu-Jusufa je imam Ebu-Hanife u zadnjim danima svoga Zivota navodi da po öarapama.'433 lbn-omer je. Ibn-EbFseibe.54 p'edaludobromjeocijeniolejh Albani Vidjeti: El-tttPrr.1/201t82. -Länacprenosilaca as ebaur-Aezzak. Malik rekao: Katade Po po meswama. rakoder. Seidab.a8t meshpo svojim öarapama ^da rekao: "rotiranje pä öarapama je isto kao potiralje po mestvarna. El'ihtija. M viiiett El-mebsut. aelvidjett El-mugni. ll2OO-2Ol/781. Albani u El-t ?rrü. twdi: "Lamcprenosilaca Albaniu El-meshu. Seidab. ka2e: tt' ffiäil*"rt". pravne lahjskeo" zahirijskee i nekih uöenjaka hanbelijske. Ul?t1975. str.

Ibn-Munzir. 11523. ll3c9. El-hidaie. Rahevej. nwntia. 11136 \'ßjetj[ Elhal.u protivnom po pocijepanim mestvama. 1/188. Vidje* n-nu?ni 320-321. El-nedlmua.il-kebir. ll0 (Tahtavr ! Vidiea:eeaai"s-sanaa. lll57 i Ahhlmut-iitti. stl. Sahihu odlbn-Kajjimai fikhis'sunne. 6lro3.5ol uöenjaci i hanbelijski5s nije. Harun. Suian es-Sevd.'u' M V. r. Sahihit-Buhan.1/181-182. 11294-295'Serhu 2lU3 I Er-lefiul' MedZmu'ul'feta1.Ai.amiu Ii ahkanil'Kur'an. Da li je dozvoljeno Potirati Po pociiepanim mestvama medu islamskim Po ovom pravnompitanju postojevelika razilaZenja Veöina hanefrjskih pravnika dozvoljava potiranje ako uöenjacima.Jezid b.Ibn-Mubarek. pocjepanost nije veia od sirine tri nozna prsta. ll39l-392 i El-insaf. El-muhaqa. Davud i Ibn-Hazm. i El'nedbnua. potiranje nedozvoljavaju Sufjan b. . 1D94. Ebu-Sew. i ashabi nisu napravili razliku medu niima. Ujejne' Ishak b.ulgo-rg3. sE.s@ Safijskiso' pocjepanost mala. 23-24. s vii)en: H-nedlaua. Ibn-Tejmijje' po mesrvama koje stoje smatmjuda je dorvoljenopotir-ati Ibn-Usejmin nanogamabezobzirakoliko su pocijepane. rll57.ll3l i MPrakil*lah stt.Sto se tiöe propisa potiranja po kako rvrdi oni se ne razlikuju od potiranja po mestvzuna öarapama. 11469. U45Oi El'd. Sahihufkhß'sunne.Sefiuz-Zc*eti. El-vesit. vas. sallallahu alejhi ve sellem. jer Poslanik. 11526-521. Elistizkat. \idjetit El-ßtizkAt.Kajj Mnogi islamski uöeljaci koji dozvoljavaju potitanje po öarapama postavljaju posebne uvjeteiprave razlikuizmedudebljih itanjih öamp* je ispravno da nemarazlikeizmedudebljih i tanjih öarapa. i MevahibuldZeLil.Mnostvo ovih predaja ukazuje da je potiranje po öarapamabila praksanajboljih generacijamuslimana."" Neki sljedbenici nije veia poLiranje hrlikijske pravneSkole ako pocjepanosr dozvoljavaju je potirati akoje da dozvoljeno tmam Malik smatra odmöine stopala. 11362-363. 21100. 11524. Vidjen: El-evsat 11448450. 36 Vrdjet: El-kAvaninul-fkhiije. irn. Ei-ierhuL-nuntia."' Medutim.a. El-et sat. lll9l.*'" iejhul-islamlbn.n'r"tuit^*"""e".

str.Iefiul."s'2 i#osralno lili prirezanet'" sffiVidjeti: ElcxdL 11448 i r/450. l/449. pitan o obavljanju namaza u jednodjelnoj odjeöi.'*U odredeno ne ustanovi "Sra pa rekao: alejhive sellem. tr Buhari. na hadisAi3e.zttlo2. te da se zbogpocijepanosti preDrekaza poliranie po l.daje Poslanil. od idjeti djelo ve/rs ovom w vt[ien: Medunuul-f?tava. Ci0rani hadis biljeTe:Buhari.bez posebnih ograniöenja.akvim mestvama. sallallahu alejhi ve sellem. sejha Arnra Selima.. pa je je pitan o potiranjupo pocÜepanim mestvama. 5-ro Vidjerit El-evsat. RezalqIlI94n53 iBejhel<t.Uöenjaci koji dozvoljavaju potiranje po pocijepanim öarapamai polaze sa stanoviita da je mestvama. "' v idieti: El-nuhalla. predajom t Ed-difa srr' 4c.naroöito ako su starije i pohabane.ali pod uslovom da t stojena nogama. . pocijepane.mumttu. ovome seoslanjaju o$aniöenje. zar su mestve rekao: doseljenika (muhadzira) i Medinjana (ensarija) mogle biti ikakve.l0/114-115/1504."''' Ibnto bi pojasnioPoslanil.a. Sufjanes-Sevri "Potirite po njima sve dok stoje na nogama. e3 Abdurlt prenosilaca. do pocijepane!"s03 Sejhul-istam Ibn-Tejmijje. rekao je'."5o? u u pogleduizgledamestvine moguprihvatitijer nemajusvojeosnove Kur'anui Sunnetu. nakon Sto je odabrao misUenje o kaze: "Mestve öesto potiranjapo pocijepanimmestvama.4/193/515. | | 192. ispravnosti Mnogi ashabisu bivaju pocijepane. sve dok se validnimdokazom dolvoljeno potiranjepo svim meslvama. 'A zar svako od vas ima dvodjelnu odjeöu'!|"'soe je rekaor"Da je poüranje po pocijepanim meswama bilo Ebu-Sevr sallallahu alejhi ve sellem. '-" V idjetr Ei.sallallahu ie ro sviietu (iaftow) S|aki uviel koji u Allahovoj knjizi. U saisPravnim lancem 11425/1347..531/2561 i Muslim.uzduz ili poprijeko Sve to nüe vidi veöi dio stopala. labranjeno. Hazm kaie: "Ne smetaako su mestvevise ili manje. 2/ rO0. <b cJ/J58 t od Ebu-Hurqre Muslim. r. koji nisu uslovljataju uvjete Ovim hadisomzele reöi da sepostavljeni uslovi nije u njoj ne vrijedi. bili siromasnii nisu imali moguönostizamijeniti svoje mestve.Kada je Poslanik.

l./.tliz Abdül G ijj cl Makdisi lbn-Ha'lieLAhmed 2/41.68' rfrrrria" slsvidieri:rt resir. 'r?gbuO"ruA.ti" ll3t).ekurni.sam '" U Poslanika. Haiiitttl lb.Et.rn 5rrVi. viaieti: 11.El mtsnttl.. ' i' r l r i ' k e /äsllrnrju öenjcc Oromiiljenic pravne ikole hanbeliiske''' Naöin Potirania Po mestvama "Kad{ bi vjcra bila po logici' potiranjedonjc Alija b.t\r. Medutim. ' S r r oiih . i '5_ .rcd:rnkt 11523 i Mttgrillttultt'ila ll205 sr6 kntL lll1l i Ahkarün nisa stt' Ktlii/fut ittfutl llt'79. rt I'l rvdhalu 11136/tlA6. : i lrrnbelri. icih Alban' a dohtun. . ll9l.sallallahualejhi vc sellem' kako potirc po gomjoJ / i r ' l u p r . Eblr'Da!üd.. | | 181 Vdielii t/.topJlo p e r es .ki prrvni. Ibn-Ebi 1/l0l 202/219.r I136. kllze: stranemestvi bilo bi prioritetnijeod gomjeg.ßulairs sanaid tlS'7i EI hahnrraik l/180. buduöi da se . 5t' iirmizi.17.1 \ldlell: t/. vidio.l. l/2SS/9S.r".ru t\tltthtt'B tit't 112lHiliiet ltlcün \ll'7'l nLnn r\lllll l lnF oa Inl BerlJl /f srrVidjeti: rt'rrcbsrr. J1101Bati' Fethul lnhn ll2'l su ga ocijenili ispralDim.ehn? tlfl5. Beiheki. niego\ rhJestic r. DxrekutDi. Albani i iejh Sakir H. l e .. ' ' O v o I n i i l j e n j c " e' Sc''ri lhn'Vurr/ir lhn Hii/m SrrllJn L . i u\:1 .i Onrj kir potirc 'rnro lumji dio hanerij.llcrr:\'tl'ttta*\tta' a .lui s tundirrll83. Trberani' l/203/7:14. r .og. Ahmed' l/165/1895 Scjbe lbn Hazmu Ä1trrrrdl/al/i ll. r c l r n i i m .sallallahu al. l/107/759. ru l r o l i v n o l nn i i e i .Spojsntaaosfani/tipt.erodo'l"lnom.'t sttr.Mc|ahihrl''t:elil \/1. isDravnom.H c \ a n e l . . kako potire s gomje str-ane.1/1264.E. Ebi Talib.N e h c i . Scih Ahmcd Sakif ovu preddiu l/20?/760i Ahmecl.pr'rr. smatr't l/ll9/717..'rri.licti:Eflrlii. p r r \ n o p o t l l r t i p n n i i l 'riu ' h i r n c l i i .u'.B l '-r i ' " l r a n i\ \ o j i h t n e ' l v i .Bt.21125 Ke:iafüt-ki JB Da. Lt hi.lll13..l/-1041/161. ||116..sallallahualejhi El-Mugire b. 1llA5. Vidlcri: Et ttthisul lll10 i l^nn'!talil a..jhi ve sellem."irs 'Vidio san1 Poslanika. EI l:l . da potire gornju stranu "Smatl-aosam potiranje donje strane mcstvi drugoj prcdaji Aiija kaZel prioriietnlim ocl gomje. Darckutoi. \ i.li'Ahkl?l l/489' 5'{vialeti: """rrrr kubru. 20/377 'a I v.!- 95 t Mestve po kojima se potire moraju pokivati öllnke. ll33o. r a h i m( n . prcdalu smatra ovr TrrmiTi lmanr l71l/882881. ' r m r r l i k i j ' k c . .l/33/1l.ki'rl:enliliil po konsen/u\u 5\ojihIne. sve dok nisam vidio Poslanika.sat[at[afiu afejftive se[[en. Su'abc kaZe: ve sellern. .

.53r Od Favnici. Wl.s'i 3afi.526 Koliko dana potire putnik. 527 viilat: ueatimus-sunen.eti. ttSOB i El-benaje. Serhu-fethil-Kadia tlt41. sü yidjetl El-mebsut. I/434-438. Safvanab. lll17. l ^85." '" viaiett: Zr*"1. Serh sahihil'Buhan. lDor.eesit. El-nedZnua. 11454.sallallahualejhi ve sellem.l/322. ipak. Assalase prenosida je rekao: "Dok smo bili na putu naredio namje Poslanik. I/384-385. Usl.El-futua r/r34 i E|-insaf Ul'76. 1/114. a koja pojasnjavasamo mjesto potiranja. U3O8.s2'Ovo mi3ljenjezasrupaju hanefijski. l/r84-185i KeiiafuI-kina. 1/r85. tt5a0i Hasijetu lbni-Abidin.aese(Ien"ndmaza Imarn Sananitvrdi: "Nema nijednog ispravnoghadisakoji precizira kakvoöu potiünja mestvi. IßO. El-ihtijar.da ne skidamo svoje mestve tri danai tri noöi."52a Veöina uöenjaka. El-hidaje.jskit'" i h-anbelilskit'o Viie od dvadeset prenosi ashaba hadise u ovom znaöenju. tts13. 11547 i Hilijetul5u Viaiea: Sututus-setaa.od Alija el-Halebija el-Eserija. --'" Vidjetir El"mn.525 Sto se tiöe fotiranja po mestvama vise od jednog puta. takoder Et-hilafijat. 5E Vidjeti: El-?ysat. smatra da treba potrativeöidio gomjegdüelastopala. El. Vidjeti.osimzbogkupanja. Serhu. sts 2?. El-b?Mj". El-insaf. a koliko onaj koji boravi u mjestu svogaprebivali3ta Veöina islamskih uöenjakasmatua da putnik moie pottuaritri danai tri noöi. Ispravnoje da se potare toliko da se moie llazyatl potiranjem. 3/253-266 i El-resit. I/98-99. a onai koii se nalaziu miestusvogaprebivalista iedandan i noi. s-av idjeti: rhu -k Se z e si. U52G523. s! vidiett: El-musni.-Ze*. lll39. Ur39. 51r Vidjeri:Al*anui'iita. osim predaje koju prenosi Alija. r/4O2. Ll-n?damua. Serhuz-Zerkeii. U35. Et-nedZnua. l/580.t 1 403 i K"t hIu t -kina.Il5O8 i Mugnit-nLhlodZ. "' Vidieü: El-medimua. El-eßat. nema pouzdanih dokaza na koje bismosemogli osloniti.

uöinio olakiicu za pumika da potire tri dana i tri noöi. rlt'7214s3. sai\pravnim r Darekumi.pa je rekao: je u ovom prebtualiita. Ibn-Huzejme' U96l192' Ibn-Hibban.""' zabranjuje se Dakle.Bejheki. Ill4g i Ah}(lj'. Kunfuza se razgovaranja sallallahu orenosi da ie rekao:"NazvaosamselamAllahovomPoslaniku.''tNaprotiv. Nesai. sve dok se validnimdokazom -zabrana u sunneluAllahova prieanja u namazu. ustvari. äolla Poslanika. B2 Timirl tnSl-282/95-96. r/331/23'7. Bezza\ 4n l-2211578. l/401.5r' nakon upotpunjenog mestve nije neophodnoimati nijjet Za potiranje po mestvamaili öarapama semoraju mestve potiranje bilo validno. 11466iSilctu ßu'lin Ncbijji sE54 s viile'a: Ca. postoje dokazi o dozvoli prilikom uzimanja abdesta. Darckrutn| Vzan31. s \iiieüt Serhufethil-Kadir. l/50/126 prenosilaca. Ebu-Davud. Taha\i.lmamTirmizi je ove dvije Predaje smarajudobrim Vidiei ELnedanua ll484 Nevevlriejh Albaniobähadisa sNesai.tkthfru eosttniLovog.Od MuhadZirab.po konsenzusu islarnskih oravnika. l/309. sallallahu alejhi ve sellem.an. Ahmed.ll8l."' Imam 'Olaklica za potiranjeonomeko obuje Bejhekije nasloviopoglavlje: abdesta".lenr^e. l/434/1376.str. 4t24\/I8ll9. pri njihovom Da bi oblaöenju.od lbn-BeMla s vide:j'. 17. s Vidien Es-sunenul-kubra.ovo pravnopitanjeostajena svojoj osnovi(tj.5r6 Da li je dozvoljeno priöati prilikom uzimaqia abdesta "Nema ni jednog ispravnog dokaza koji Imam Nevevi kaZe: priöanjepri uzimanju abdesta. dozvoljava kao ilo je zabrana. ocijenioispravnimlmam $ El-musnedu.11341 Tajalisi. ne ustanovi oriöaniet. U drugojpredajistojidaje Poslanik.Beg \i. lancem l/202437. l/50/128. str. s Vidieri: ie'rtr:drtnil-8rnat. "Tri dana (i -n-oti) za pumihl. a o potiranju po meswama.dobrovoljna a ne obavezna hadisu je ve alejhi je sallallahu predaja da Poslanik. u kojoj stoji tome druga sellem. Seojstva &iffi 8i pitan sallallahu alejhive sellem.1/304/184(El-m€varid). (istihbab) Dokaz je.sr5 obutinakonpropisno uzetogabdestasa opranimnogama. 16911219."s32 Naredba din (i niö)'za onogakoji u mjestu (vadZib).lß21142' Ih M^dLe.El-nda/nua. od Dzemaluddinael-Hanbelija. Safrja ü El'unm.ur'iita.sa. str' 38. |1422.. .

" Vjerovjesnik. Poslanik."t . sallallahu alejhi ve sellem. str.sallallahu alejhi ve sellem.a potom mi rekao: 'Nije me spijeöilo do ti urvratim selam osim to ito nisam imao abdest-"'s3e Ovo potwduje hadis koji je prenosi Ebu-DZuhejmu kome kaä da neki öovjek pro3ao pored Poslanikq sallallahualejhi ve sellem"i poselamioga. doila kod Poslanika.dok se abdestio. pa mu je nazvala selam.dok se gusülio iza zastorakoga je postavila i nadzirala njegova köerka Fatima.Ummu-Hani. Allahov Poslanik. * guh*i. ltl262\5.-541 se@ '3e Ibn-MadZ". sauauahualejhi ve sellenL tada priale jednom zidu.3171i Muslim. UmmuHani.54 Takoder. sallallahu alejhi ve sellem.pa mi nije odvratio sve dok rije zavdio alejhi ve sellem. ell::7 i lvlu"li-.Imam Hakin. Zehebii ieih Albaniovai hadissmatraiu isDmvmm.slsr-s43eq-' sr Buhari. neki uöenjaci kao dokaz koriste hadis u kome stoji da je Umnu-Hani. je sa abdestom. uze tejemmum i uzvmti mu selam. 4/251336. l\hngÄ. reöei "Dobro dolla. 670. . na dan oslobodenja Mekke.upitai "Ko je to'!" Ona odgovori:'Ta sam. 41283tI8259i Ilakim tt27U5g2.

SVOJSTVA LANIKOVOG.SALLALLAHU POS ALEIHIWSELLEM. NAMAZA .

1ß68.i. . El-mediJnua. . 1145. Bidajetut-nudZtehid. El-nugni l/651'652. Maatibulidana su 53. 11542 hanbelijskipravnici smatraju da su aakeZenestidno mjesto. n vidleti:: (Medin\t ) i Hilijetul'ulena.11449.47. Haiicru Ibni'Abidtn 2/9394Ll-insaf. hidtje ierhut-bidaje.5a2 pokivanja stidnih mjestau namazu. *liänomlesto." (Prijevodznaöenja pokrivanje stidnih se na ajetu.' Ez'zehirch.22lIt'| fethil-Kadir. i Hilijetul'ulema. 31173. odnosi koje se spominjeu citiranom Nema rzil^ienia medu islamskim uöenjacima o obavezi miesta. kavaninl -frkhi iie.5'ö \eki safij\ki uÖenjaci koieie neophodno pupka i pokrivanje ramena. * Vidiei: El-nebsut.cri. rel'iklil. *-vialiti.543 je u namazu Po miiljenju uöenjakaöetLi pravne Skolemuskarac obauezanpotriti dj. srr.5{ Pored ovoga hanbelijski uöenjaci smatraju da nije dozvoljeno otkriti ramena u Hanefijskipravnici smatrajuda su i ko|ena stidnomjesto namazu. tt^s4'455 L\-furua tt281 i KeßüIül'kina Ll'in'at ti654.lo izmedu pupka i koljenä.a.2/182' s Vidieti:El-rertr.S?r'i" . Hilijetul El'medbnua. MedZnu'ul-Jetava.Ll'nugu. Vidjen. rt. Pokrivanje "O vjernici..El.rsrr 116'72.sa[kt[ahu $tojstoa Uvieti za narnaz 91 S Nakon öistoöe.ln48-U9.tl45 iHa:ijetu lbni.l/4'75. oifle. El-vesit. E. 6ß'16-i El'meditnua'3111t i El' tllt{. 2/l'77 i Et tadZu tl2s7. pa ih nije dozvoljeno otkiti.Abidin'1193'94. frkhiiie. *Vidlett: al-ull4'74.31t13 sYifien:Ez-zehireh. r2li'tl.El'katanin'rtkhijje.. osimlicai iaka pokriticÜelo onaie u nafirivu Stoseriöe2ene. 2162. iäkode( Et'temhid. El-hidaje.3160. smatraju pokriti.'el'iHil. koljenaje tijelo.lD6a. mjesta stidnog 1. s viaieti: fi re. 41348.'aL rvalom sluöaju. slg. El'kavaninul' ulena.str4'tIEt'tad\u'.sas daje pupal. 3t ) Oblaöenje namaz obaviti.11248. uienjala Vecina i hanbelijski}s5o iafijsuhsan Ovoje sravmalikjjskih.41. i Ke:iaful-kina l/366 Medutim. hkoder.ehirch' 114'73.sa8 otkriti i je namazu dozvoUeno Zeni u da hanefijskihpravnika smatra s2vidjeti': Ez-zehieh.2162 El-nuhe?zeb.neki El-insaf.2/62 31173-115 s ViäjetirEl-.-. lüepo se obucite kad hoöete UzviseniAllah je rekao: odjeöe El-E'araf. boljei sigumije. U473 i Ruhul-neani.a prije poöetkan naza mora se ispuniti nekoliko ne bi bio validan bezkojih namaz narednih uvjeta.ahjaiiwV eoskniLwog. l/o5Iit/6b7.

s.ö. 2/t2s-t2b i Hasijc!urbni-Abidin.DZibrill. kao i hadiskih struönjakakada spomhju namaska wemen4 uglavnom poöinjuod podne-namaza. nanaza stopala. DZibril. ponovo dotle i kaza: 'Klanjaj sabah-namazl' Zatim je doiao drugogdala i narediomu da lJanja podnekadaje sjenasvakestvari dostiglanjenu duZinu.a.dZnu ul-fetara.s. kada sunce prello polovinunebai rekaomu: 'Ustani i klanjaj podne!'Kadaje sjenasvakogpredmeta dostiglasvoju duZinu. U komentaru citiranogajeta imam Alusi u "Ruhul-meani. je opet dosao i rekao poslaniku. . 2. Et-bpnaje. '"' Vidjeti: tlrrdzta'.ponovoje dolao i rekao:'Ustanii klanjaj ikindiju-namaz!.n?retifrsataa.22nt i Hidiabut. 2F(. sallallahu je alejhive sellem. "" Vddjetli Medlmuut. U35.s. buduöida ne postojijasanargument koji ukazuje na dozvoluotkrivarja stopala u namazu.tetava.a. sallallahu alejhi ve sellem:'Klanjaj aksam-namaz !' Nakon ito je nestalo crvenilana nebu.).Poslaniku. st..ta|. srr. odabrao sejhul-islam IbnTejmiije. sallallahu aleihi ve sellem: 'Sadaklanjajjacüu-namaz!' je Kada naslupila zoraDZibril. a Allah najbolje zna. lakoder.st-^ Ovo miSljenje je.vidjett Et-hidaje. a. Nastupanje namaskog vremena Namazi su propisani u precizno odredenimvremenskimrazmacima..s. a... DZabirb..55l Veöina islamskih pravnika.30. M. 2ll31.. Abdullahkaze:"Do5ao je DZibril.." (Prijevod znaöenja En-Nisa'.od Sena Sebir. jednostavno iz razloga sto je D. 2U456 i 26t332i Ahkanul-iadeti. srav veöine islamskihpravnikaje merilomiji.Potomje dosaokadaje proilo pola ili treöina noöi i naredio mu da klanjajaciju. a.rejmijje. od tbn__."' Medulim.. 103." Nashrpanje je uvjet bez namaskog vremena koga ne vrijedi namaz po jednoglasnom miSljenju islamskih uöenjaka. namaskim vremenima poCe!Si od podne-namaza. 125.sallallahualeihi ve sellem.ve se[Iem.s. Diibril. Zatimje dosao ujuho sst. UzviseniAllah kaze: "Namaz je propisan vjernicima u odrealenim vremenskim periodima.Zatim mu je dosaou isto akiamskovrijemekao prethodnog dana. pouöavao Poslanika. kaie: "Namaska vremenasu ograniöena inije dozvoljenoklanjanjenamaza mimo njegovogvrcmena.ibril.rekaoje Poslaniku.s. a. Kada je suncezailo. Potommuje dosao kadaje sjena svake stvaridostigla svojedvüe duiine i naredio mu da klanja ikindiju-namaz.

Ahnrcd Sekir i sejh Albrni ovaj hadis smatrajuispravnim Vidjeti: D:d. ne Iaöunaiuöi duZinumale sjene koja se primjeti dok je sunceu zenittr' U prethodnom "Zatim je doiao drugog dana i naredio hadisukoga prenosi Dzabir stoji: jenu. eaLiL.-Ze*eii l/161 i tlü1'.r".'r. El Ibn Bettala. El-|.17.bez rneduvtemena.k t b n . 5/93/61:. .S'tojsn a Qosknifuxtog. . E t h a r i ! . 'lzmedu ova dvl vremenaje namaskovrijeme. je rekao: Podne-ttol1:d neba i trdie s|e nastupakatLLsunceprijede ia aenitu na dtug-u^poltn'inu dok siena öo|ieka ne bude tliegove duiirte.1. \1321. l ih'6 O.tull. 3/ll0/l'1578.i. 3t75.\1)1. S. l/.11268.11]'64. taha!i. F d h t t l ' t a l i k l I I l A 5sVidieti:81tr. 55'Viai"ti: a "'. 2 1 1 1E 56tvidieti: t.r/i. Ahmed.l/335 l16/1-172.d:t' n Vidjeti:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Er-r?rüid. 128/541i Muslim.po miSljeniu veiine jslamskih uöeniaka.i s r i : i 1 r : | 1 3 6 3 8 . r \ e n k 3 .11./i. B. t/. Drrckurni l/265 Tirmizi.alhllrhrr rlcjhi re sellem.ra. I 1 2 6 0 . Nevevj.sallallahu alejhi ve sellem.leti: ill rrsar. lll11. . l/3t).nji-t" podne-namiln kon ito bi \unce preslo nii dluPu folu\inu neba "Vrijcme Poslanik.j5s neba./ y132. IhD HuzejIne. . l / 2 2 4 ."n Ikindijsko vrijeme nastupa neposredno po isteku podnevskog vrcmena.sit. llll5. v r k e ' r f i j : k i h ' pravnikr' i h r r r r b e l i j .rmrza Odabrrno ie \ve dok \urrcenc l. btut.11. L-1isri:.ht .l('ne mijenjrli ": j z u k o Dokczl"lne ie hrdi\ u komc z t r r uL r . l/'168. 1/l'17. ?/160. Zehebi. uhsatul'b(dtil Dtuir' I/85 i ltvat!' TitltLi."'''" Diibril.' vrijelnc ikindiie-n. Ir.i. r s t i ." l ' l ß / ' t ' t t n \ ' t t t o L t . 1136.1't). h eii. sr' 19. u srolu 5g IbD Hibban.rekao: Podnevsko vrijeme nastupa kada sunce prijede na drugu pobvinu Dokaz tome je hadis u kome islarnskihuöeniaka. Ilnrü Tirmizi. .po konsenzusu tbu-Berze kaie dr je Poslrrrik.kar.. kl. s6? 3D18 i 8/16.(ai.nrl3/27.nr. E l T l | a k i h r t l r t c w u t i . 3s' V i d i c t i :E l .Serln-. 7/1fl i EIa . od ßti..kih.l/110| Ellttcd:Dtru 3121. 5/l l9 l:0/6.srr. Ll .üü likhiii(. '* Buhari.üs. Hakim. lnAT (Sakid. ltloatih 'itl:!1. .LuTinu s t r a r id . Ltt"'t t.+/150. l/326 i 2/355.trd:LILl.3121i El'kflt'(l. kada hlad nekog predmetadostigneduzinu istog. a. E|'tctlllil 8ll0. t u5 " .s. Ei:erh kebit. 266/1000. l/142.rrv m.n t Sdhihil'Buluri jcrr. saffa[fafiu afejfürte seffe4iü 93 t Potom je kadase dobro rasvanuloi naredio mu da klanja sabah-narnaz.""' Podnevskovrijeme traje do ikindije-namaza. Ll e|sa1. ssrvid. 5s'Muslim.rlikij. El Dtellit R.on la m ud a k l J n i i r D o L l nk er d i e s i e n c .o ie .I!.

Ibn-Mubarek.uxn. stet. ln32.t0ii i -tatatßt4ßn363 '6 Vd'djeti: Ll-asat.sa Mealutim.sE. rcbjinut-ha*aik.56e 1el?nkon cwenila na nebu. E:-n:ug. s/69.2t333. US3.-'.. Seüuz-krkcsi. nastupapo . "* VidJeti:_E1-p'\dr. ffi vidjen: ELevsat.Et-jefiul.?rail st. Ibn_Hibban. 2t23. 5/90-9U612.. zbogkatkoöenjegovog vremena. Et-ik14. Bedaiuss:yia.taja|lsi Mjslim.49. Mpraribut-idana. 2/186.Aksamsko zalasku sunca. se Vlaleti: Il-ann..iiieme . d Ebu-Daluda. 4t342. 2t24. str. Mugnil_muhtadZ. trr"nhid" Btgt.2/344 i Umdetul kari.. t. Alr n. v424. )/3?o:. s n. El-nunteka. tß}t j Ei bewie.s6s Jacijsko vrijeme nastupa prestanlom aksamskog vremena.b"naje.^nrpaju: Suljan es_Sevri. . a noö se raöunaod ialaska Odabrano suncad_o zore. tlti|. -vidieti: El. Arid.'o'. u kome Poslanik. S?fiu Sahihil-Buhan. 2t5. Et-medimua.id.b?janu vet-lahsit. turkeii.ni: .s'o Dokaz lome je hadis koga prenosi AiSa.56l Medutim. Fs-i"rhut-kebir. 52.. Ebu-Sevr.sr'.Sefiu wanit-a\ar. Bl'rr. 2t223t.^ Bnt2. sallallahu alejhi ve sellem.tetava 23t26j.Et-ihtijar. ttt atibut-idima.rl-. Medinu.ur.ur-fetara. Ft.tt40f. EI. Srq. Jl33.ed..ü. tn2i i Serhu. r. kaä: |'Vijeme aklam-natnazaje do nestakka cnenilß. sr. 4q. f mesaitir. sE.a. Lt-lenhirt. po konsenzusuislamskih uöenjaka.Ovo misljenjezas. Sefiu Sahihil-Buhan. 4q.rr-runne.atut-ahvez.38. ELv?\tt. imam Buhari.Davud. t/t18. EI-b?naj?.. Mcrutib .ßk:!i:: Pt-nmhada. kazeda je wijeme ikindije svedok sunce_ ne poönemijenjatisvoju boju. 23D67 j Se.El-kavaninut-fikhijje. po misljenju apsolutneveöine uöenjakaöetiri pravne Skole. U47'7.-2"*esi. l/^t]1.y!-Bn! Serhut-krk?3i 11472. 2/t56. islamslih uöenjaka. Njegovo vrijeme prestaje nestankom "rv"nila nu zapadu.ncdinua.id!rn. Medttnu. octAbdullaha.566 Dokaz tomeje hadis u kome Poslanik. svi islamski uöenjaci smatrajuda je -pohvalnopozuriti sa akSam_namazom. nantaza Poslanik. 42^83. Et-tafr. Jerl. t/4:/3.y!26.. 3t38. sallallahu alejhive sellem.kaie:-.'. Et-ned.40. po konsenzusu jacijsko vrijeme traje do pola noöi. u"aZ_u.ve sellem..ss wijeme.Ebu.2t356. ti..t47j. 44.ma.]io t :. 2D5-26 t' Vu. Et-mesail. n3i. E!:ryinhadi.. 3/41. Ishak. 3J1.uidieti: El-kafr. s6 .ako se ikindija-namaz nije obavila u ovom uemenu moZeseklanjati do prije zalaskasrinca.sallallahu alejhi ve sellem. 11246.l/107/396.2t21. )334.. od Ibn-Benah. . U190. iitn.hAvil-kebit. od lbn-Bettat4 Aidatut-ahyezi.nua. Et.. vtSS. v4i3.El-evsat. 4/337/1473. t/225. U4ö8. 4/8/2363.ut-f".Nejtut-evrar.

U48r' .6 50n52r3. !556/1't73.pi drugo namasko T.srigaojekIanjatisabah-n4ma....:ß*#'i.. t6s-'tott4.: #!rY. f.tuäuju t'*ef'jtti'fl .zi-i"i"t+.) ELnusne&'.?I:i*syll4..Serhuz'22*eii..Haüanieo:" ':P:-:{l* kaZe: i"r]ää" tr":rti ve sellem.sE.'' pn]: iudisu .zt34o..Y. santa il'i k.r. iwuzapnkizIaskasunca...f StOA 1/l18/441. Muslim. tt.i:."r u KoJoJ konste predaJu pravnici.Kao dokazovi uöenjaci haubeliiskis?5 "Jedne ve sellem' alejhi veöeri Poslanik'sallallahü exn 1".Elrnedämüa .!j^YA. 4/3l711460' Ibn-Hibban' g^ftf"rfi-..'Kf. 5/90-9U612.SlrSf. rt416'i.": : ::. kai:e'tz ov.\'HÄ:f.^.s8o Ju'pota pravezore po jednoglasnom wiieme pocinjenasrupanjem Sabahsko kad" *. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx H#it:#*#. 4.... t-umije da onaj ko ne stigneUanjalr JedanreKal öitüanog Medutin" poredovih i"""ä a" "ii" t."ä"ri "."3 zoranasnrpa Prava udenjaka. ' 2nw6966. Ebu-Davud..t3r nienluistamstitr l:Y?:: blago pojaöava' koja se postepeno il-roi" poj-i "oootu"nasvjetlost' Ahmed' U183/354' Ibn-Huzejme' l/1071396..Ied\mü'ul'fetava firJ/üe. Bidajetul'nudztehid. str'2?' Beiheki' .3tTs:.' äi."5tr Medutim' izraTitaveöinaislamskih iacäe-narnza ie do pola loli 'ueeniara poJaveplarr'e smatrada se jacija mora najkasnije klanjati--do sufijstti't" malrkijsq''i i zi.sluie seopÖimznaöenjem "Niie Je neunierenost u snu' neumJe-r-ehos' aleihi ve sellem.os vriieme"'5'1. ti..]ö.s?8 "Ko stive.i rslamsKrn po konseDzusu haäsa se svakako izuzima sabah-namaz' Na ovu iznimlu ukazujei hadisu kome Allahov roslanlK' üteniaka. Et-kawninut24123' "ih. Ebu-Davud.? ü-evsat. ii*:*ni:lyt!nrx"i.ai. rt2stDttsuki' i Haiijetud tt263 uot' t 'fewkihud-de'ani. f..' "iiÄ-s""^a.'E-t-temhid. iön.-ttsli.igL khnjai sabah-namaz da je boljeodgodid nije kazao "i" "rl" "i islÄsklh ueenjaka noeit oopredsabah.40.:*".'. n" ii't.tf .t '''" veii dio noöi je sajacÜom svedok nije prosao okasnio hadisau kome Poslanik' sallallahu Takotler.ttt4..1":?: t eq4us'say"' e')At' B n hidai rr ss' :1ätä-ä-indp. Musnil3t4243'T.t.. "r'.'.1:e*i rß1' EI-W Yßr' EI.Ä:ä::..

* vldjeti Et-temhid.533 Dokazovome je hadisu kome Poslanik. U5O5 | Mctta.ß.lll48.brd.nn5.. 3l1l2."'o' 3. mjeseci.50.'o' Sabahskovrijeme. sallallahu alejhive sellem. okreni zato lice svoje prema Öasnomhramu i ma gdje bili. laina zora.. Ebu-Da!ud. Mi 6emo sigurno uöiniti da se okredes prema strani koju ti ielis. E=iehireh.!cnhid. .Prije ovepravezoreima tzv. Bidajctul-nudatehid. Aziba koju bitieä Muslim. Et.-. sn.rnu ut Ietava. Ulag. "h. 2t2ro/6966. llß). n-i.a ona se ogledau pojavi kmtkotrajne vertikalne popul vuöjegrepa. EI nedinua. ll4a1i El nulessal. u njenom u protivnom.a wijene sabah-namazaje od zorepa do iTlaska sunca.r'd:"rd. trajedo poöetka izlaskasunca.'erhu Sahih Buhari. lbn-Huzejme. islamskihuöenjaka. El-ne. ". El-ikna.nudatchid. ". .". '"" Vidjeri: Ka{a\!/-p. 11154. 11308. Fethul-Ban.Ahmed. da seusmjeriprema (Mekka). sn. El-nugni. t1348-35O. -'* Vidjeti: L!. ll5O3.3t46i tt-furua. duZanje okrenuti se u pravcu stranena kojoj se nalazi Kaba.588 buduöida mnogi klanjaöi iz dugogsafa neöebiti usmjerenipreciznou pravcu kabe. narnazu dugom (tj.ncdinua.'"'Ko vidi Kabu svojim oöima mora se okenuti taöno pravcu. 4l15l. Prvih Sesnaest po drugommisljenju. sallallahu alejhive -sellem. 1197." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare. Ll. sedamnaest od propisivanja namaza vjemici su se okretalipremaBejtut-makdisu (Kudsu). Ridajetul nudatchid.8/74. kaie. LI-bahrur. sto je suprctnokonsenzusu uöen1aka. Ettemhid.. s-n vdß:.titj.nugni. 3t 1o3. ll2tr3.5/8/525. 17154._Benala.536 Onaj ko ne vidi Kabu svojim oöima. po miSljenju svih uöenjaka. 144.neclinua.- * -*-" ""fi"|T.l/107/196. s/e21612.ratk. 2. svjetlosti.t^95.58? U protivnom. Meritomijeje prvo rnisljenje koje se navodiu predajiEt-Bera b. od Ibn ltllt. Bdaietul. Okretanjepremakibli premakibli je uvjer za ispravnost Okretanje po konsenzusu namaza. 3t41 .53e El-mesdZidul-haramu Uzviieni Allah kaZe:" Mi Vidimo kako sa Zudnjom bacas pogled prema nebu.. od lbn-Kesirai Hudid-ctu aht bati?a.6.. Bedaius-sanaia. okrenite lica svoja na tu stranu.2/o0. sLr. 11300. lö5. njegovnamaz nije ispravan.l-nua. tt487i Medimu ul-Jplava. s-:vidje|.Vidjeri: El. ""-"-" obasjavajuöi vrhovebrda. ll4eratibut-idina.Zatimje Allah naredio Poslaniku. Lt.) Na sabah-namazu u mesdiidu Kuba.ar. Uttt.l20q. 3t203. nal(on iega ponovo nastaje noöna tama. t/t83/354. 'H Muslim. Sirokom)safu ne bi bio ispravan. 22t2}g. Scrtu neanil-asar. nakon objavljivanjaovog s8"/idjen: El nuhalla.pn: & rcmhid.

Mug'til tnuhtad:.. (ne prekidajuöinamaz)okrenuli su se prema Kabi.urc. 4 .sallallahu alejhi ve sel1em.". srt. El. U poduZemhadisu Poslanik. usmjeriseprema kibli. 11185.54. l/4O2..nugri.5el 4. ako ni to nismo u moguönosti.22/242.'vddier HairJ. srr. ö5/127 i Muslim. dok su ashabiklanjali. Ei. '. El-tlat tiu li .t 2/:5-. doiao . t r m .. 8 / 7 5r M u . saffa[tahu a[ejfüoese[p-.da se u namazu okene prema Kabi.pa uöinitei vi takol" Klanjaöisu bili ohenuri premaSamu.rir IAoliE. pa kad-su öuli naredbu. sallallahu alejhi ve sellem. pomoau kojojse straninalazikibla obavezan zvijezda.. ondaje öistoöa tijela obaveznija.tiIbIi qt\t1tüttll). 97 - ajeta. ondaspada obaveza okretanja prema kibli. pa makar klanjaou pogrelnom pravcu. Lhfub. ierhuL-ntunltia."(Prijevod znaöenja ElMuddessir.'"'l/ralita veiinai.: fl +/.thkauit-Kur'an.'' Ako je öiSienjeodjeöeza namazobavezno.i. pilrno odjeci-nr je pränje kojuje dorpjehkv od mje. tijelai mjesta na komcseobavlja natnaz "I UzvileniAllah kaZe: haljine svojeoöisti. saliallahu alejhive sellem. . ltlugnil-tltuhta.rtho. u brojnimhadisima naredio je okretanjeprema kibli u namazu. naredio ta-kre odjeie.5eo Vjerovjesnik. Bedaius sa aia. a n / 1 9 7 5") Vidier.SvojsnaQostanifunog. "" Buhan. sunca. Na nuznostuklanjanjaneöistoöa sa tijela ukazuju brojni hadisikoji govoreo obaveziöiSöenja nakon obavljene velike ili male s Buhari.kada ustaneida klanjai.l: l/402. "' euhar.ie glasnik i rekao: "Ove noii je naredeno Poslaniku./d. Merutihutidlna.vjetrai sl. Et-ihtijat.rh l..dovoljno je samozapoöeti namazu tom pravcu.l.2/220 22t i Slhihu fikhk su. ir i. 1n50. 3/162/291 5%Vidjerl: Et teuhi. Öistoöa odjeöe.) Kada je Allahov Poslanik.t ( . El ihta ji "tcsailil. tt potomtlonesiteADir"ser Ko ne znana je pokulati odredirikiblu.rr.lina. t h .lrmskihpravrrila \mrtrada ie eijienie jedrnod urjerri"prar odjeie nosri namrza. 4.ecnice. t)e5.Medutim. 102/403 i Muslim.i.5/9-i0/526527.1/l| ) | Lt1t..:rdf.5e: Nakoi toganeöe ponavljati namaz.19/66. l/291. 1161 62. Ako nismou stanju klanjatiokrcnuti prema kibli dok smona putu(npr. sallallahu alejhi ve sellem.u avionu. upotpuni abdest. str. t/235-236.vozuili na brodu). brda.kaze:".

4 fizioloike potrebe. veöina islamskih uöenjakasmatra upotrebu prcgrade sunnetom. a Allah najbolje zna. 14.5ee Za diSöenje odjeöe. ruku i sedZdu öinili.3N0o. 3tt0t.Mealutim. El-ihtija. uöenjaka zahirijske pravne skole. tijela i mjestana kome se-obavlja namaznije potreban niijet po konsenzusu islamskih uöenjaka. 365. srr.sallallahualejhi ve setlem. El-v?sit.22n42.Ovo je miluenje imama Ahmedapo jednoj verziji.I 22. Et-ihtijar.nekih hanbelijskihi drugih uöenjaka. Stavljanje pregrade ispred llanjaöa neki islamski uöenjaci smatrajuobaveznim. Sevkanija.El-nuha a. 125. Ei-sefiul-nuntia. Serhus-sunne. U220-22r i Sahihufikhis-sunne. Bedaius-sanaia."o ispravnost.. tt6t-62. 3/155/284 ffi V dlijer:Ert?nhid" 2Zltol. koji u njoj budu boravili.'*Samimuklanianiem postize neöistoöe secilj. 11176. "' Vidjeut Et-t"nhirl. stt. Nejlul-evtat. -' Vidieu: El-bejanu vet-tahsil. hegrada ispred klanjaöa Prije poöetkanamazapotrebnoje staviti Fegradu (sutru) premakojoj se klanja. 11402. El-iha fr '.tn37.s1tr.11293. lt4O3. Muenil-muhtad| 1t402. tB3.5e6 Apsolutna veöina islamskih uöenjaka smaha öistoöutijela uslovomza ispravnostnarnaza.In5. ttt85-ta6. t9lö6.5e Cistoöa mjesta na kome se obavlja namazje _uvjet za njegonr po milljenju vedineislamski} uöenjaka. Haiijetut-Tahtavi. Esaejlul-dZenar. .59 i Ahkamus-sutrc. ili obiönomzabodenom stapu.M?vahibut-di?tit.buduöi sx vidjeti: Sdn'rü. Uzviieni Allah kaZe:"I Ibrahimu i Isrnailu stavismo u obavezu da Kabu Moju oöiste za one koji je budu obilazili.tt3t8.11294.'ret/amulminne.Esailil-idirn. t" nunari. klanjao osim premaperdi.naredioje da se u njegovoj dZamiji saspeposudavode na mjestona komeje jedan pustinjakobavio malu fiziolo5ku potrebu. U6t-62. Et-mugni. Redaius-saraia.60r Ova skupinapravnika poziva sena hadisekoji naredujukoriStenje pregrade u namazu i kazu da nemaispravnih i jasnih dokazada je Poslanik. Ibn-Ruida. n vldjelo' El-nusni. 11235.f1. sti. MrynilnuhonZ.R g Ir u ^ t N i fü * ottu"'. zidu. 3D. lA7.tr-sunne. sallallahu alejhi ve sellem. tZq:leOZs iMuslin. El-daaniuIi ahttnit-Kw'an.) Allahov Poslanik. Ahkamul-kible. IniO.El-iba f nEsailil-itlbu." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare. Ibn-Abdus-Selama."tt.

3. @ Ebu-Davud.da je Poslanik.61659.. 4/188/506. Btuhai D Et'taihul'kebiru' Taberani."606 2. tarihil-kebi r.21383 13464. U hadisukoga prenosiEbu-Seidel-Hudri stoji da je Poslanik' "Ko bud. Ahmed. u karektedstiönimprilikama uöenjacihanefrj"ke. 1/135/96. 6112612362. .Ovtt predaju pouzdanom su ocijenili lbni XejhAlbani. BeihekJ. 7n6.eklanjao.sallallahualejhi ve rekao: "Ne klanjaj osim prema pregradi i ne dozvoli nikome da sellem.ar koplie"o* hadis: sebipregradu zanamaz. Ibn-Madze. E!-iunteka.t Et-tcmhid. 11382 1925. HairßturTahtavLstr. 11249/2862. l llg}. prenosilaca. Ibn-Hibban.3o5i lalaus-sunen. Ei-ie l-muntia. 3D26. 4t Ia3. pravne ikole. Mabedod Poslanika. u376-311 i Fetaval-IedZnetid-dnine ft Muslim. Abd[rr/25012875' 1/296t88. neka klanjo prema salallahualejhi ve sellem.@' Ovo misljenjezastupaju klanjaobez pregrade. 2141503. 1t282i El-kavan inut'f*hijjc. b. sprijeöi ga silom. prolnzi ispred tebe. Neka ne dozvoli nikome da prode iuedu pedi i nefu1 njega i pregrade.Ako pokuia. sa dobrim lancem Rezz aI.Ibn-Ebi-Sejbe. zaista. 2415'7115240. 4!18'7 12430. uprkos tome. 21196. a6'7."@8 pregrade u namazu obavezno dajeuzimanje prenosi salldlahualejhi ve sellem. rot2l4. a Hejsemi tvrdi da su njeni prenosiocipouzdani Vidjeti: ElHuzejme Es-silsiletus'sahiha.". 2/l5/2105. s njim ie lejtan. 2131810. Ibn-Huzejme. ß V tieti. Sebreh "stavite pa mal. El'hafit-kebir. 51b8. a ako pokula. 7aßtaje on iejtan. neka mu mbrani silom. * tbn-ttor"j."6ü "Ovaj hadis ukazuje lmm Sevkani ovako komentira citirani hadis: (vadiib). 3131'l i TahridLut' edhnea. str' 45 s vidlea: at-unn. 315. 2/9-10/800. Od lbn-Omerase prenosi da je Poslanik.?/134/6540'Begavi. Hakim.EI'lerhul-mumtia. ier. N vÄ1et:: tl-ngni. hanbetijske-' i veiina uöenjala malikiiske.603 safiiske6@ Dokaziuöeniakakoji smatraju da ie pregrada u namazu obavezna 1. sallallahu atejhi ve sellem. Ibn-Ebi-Sejbe. e vidier:: Neilul-evtar. stedeöi @ Vrdieii EI nebsul. Bejhekl' tß79t3449. rekao: joj se pribliii. 3| | 122. 2J208 i El'nedbnua.

Ebu-Davud. veö zbog toga ito prolazeöi ispred predstavljaizazov.nostinamaza Mnogi koji ne vole islam zloupotebljavajuovaj hadis. Ahmed. lbn-Ebi-5ejbe. bi alejhi Poslanika.Zenau ovome hadisunije spomenutau konteksfir poredenja. mjestoZene pojasnimoznaöenje ovoga hadisa. lancem sa ispravnim 615 prenositaca. Omera Abdullaha "Ko ineka budeklanjaonekaklanjapremapregradi lbn-Omerkaze: "''" Prenosi sedaje joj sepriblizi. naruza Ukazujuöi na vrijednost pregrade Poslanik.) je spojioIbn-Ebi-Sejhe Et-nusannellt' ovu predaju 6tt vidietr Icthul-Bari.Tirmizi' 1270/2146?.re.2n4o.sallallahu 610Muslim. je rekao: lako proöluisry1dnicgalpunoljcna djelajahalice.-- ^'-E.. muskarca.U drugom prema pregradi. 2tr48n50r. da mu bude zastor u dzamiji.Nesai. l/249r49.o'' lancem saispravnim b. st."6r2 Sliönoovomeprenosise od usmjeren rekao: prenosilaca. dokazuÖi zenu i poredije sa psimai magarcimaKako njime da islam ponizava islamai da vide pozabave izuöavanjem bismovoljeli da seove neznalice da podrobno nam ne dozvoljava Temaove studije u islamu. u" suh*i. 5/161 61250D2:76. H lasatul-ahk'n. sallallahu alejhi ve "Ako ispred klßniaöa nemapregrade u visi i zadniee sellem. ashabi zavrlio saakiamskim Malik ka'e: "NakonStobi mlrjezin po stubove ustali. 6t6 Abd'r-Rezz^k. "Klanjaj preman1emu. l/285t86. Ibn Madi:e. r/526 ) Serhu fethil-Kadn. 219/22'1 3.Tako Enes b. ezanom. prenosilacä..prckidajunu namaz ieno. rekaoNafi i: "Ibn-Omer nije klanjao osim predanju Nafia kaze: namazu). l/250/2877.""'' (Ü. pridavali su veliku paznju koristenju pregrade. 120 (muallekan. sallallahu alejhi ve sellem.6rr a ne njegove potp. Dija Makdi'si D El'muhtate' 212/331 . kako sejtan ne bi proiaoisprednjega jednomod stubova klanjatiprema kadane bi imaomoguönosti lbn-Omer "OkJeni u mi leda.naprekidanje skrusenostii validnosti. magaraci cmi pos.+.ltrn. .Ukratko. 4/190/510. I t 158i Taplikuqalik. rd405.l/136/650. lancem saispravnim V250l28?8. u'oIun-es'-S.it. Imam Buhari biljeZi da je Omer vidio öovjeka kako klanja izmetlu te mu uhvatioga je za potiljaki pribliiio jednomod stubova' dva stuba."6roAshabi Allahovog Poslanika. ftieöi ve sellem. a cmi pot je Seiron"''' Veiina islamski-tr uöenjaka smatra da se ovaj hadis odnosi. 6tt vidjeti.k-nn qffaffahu nfeißit.

jer je Vjerovjesnik. . Ll Lrt1"1 . stt.6/102/837. rdrerr Hadi-. sallallahu alejhi ve sellem. l/2.. a ispred njega nije bilo zida.rr. 143/625 ut'gun*i.pr.lt)1- tJ6u. 'l srn""..r8-. sallallahu alejhi ve sellern./.. str.ne znaöi nepostojanjepregrade. Seth lbn-Sad."6rr Komentar: Neposlojanje zida ispred Poslanika. 6" ltn-su seite. AlhJni i. o d l h n R e d / c l ' J .tr1\nim I n. 5/b5/2 -' u" gunari.. ' t t .t"u. sallallahualejhi ve sellem. el-Hattab bi haramu u Mekki prema zabodeno^rn klanjao prema usadenomkoplju. :t :j t l ! :.Iirl 'm eki'|. predvodio dzemat na Mini. h lr ' i h ."6r3 Prcnosi se da je Enes b. t . )tte. I ö .Betheki. L drug"j predcjiEne.trrrrr.r-l7o * Virlie'l F/."t. . sallallahu alejhi ve sellem.Jk.sallallahu alejhi ve sellem.m. Malik_lilanjao u El-MesdZidulprutu."' Prenosise da je Poslamik. "vu . 'J r. r . \ i d i e r . t i . rt."" ugledajuöi se time na Poslanika. dokazi koji obavezujukoristenjepregradeopdeg_^su ivrijede za onoga koji boravi u svome mjestu i za putnika. U jednoj veriji Ibn-Abbas kaic: "Ktanjaoje Poslanik.6rr Ibn-Abbas kaze: "Klanjao bi Poslanik.sdt[af[afru ahjfüvesertSvojsttnaostaniLwog. ll. mesdzidu da klirnjaiu u*mjereni "Vidio kaie: sam najpoznatije ashabe kako prije akiam namaza traZe stubove. i Jnr3i.. naredivaodok je bio na putu da mu se usadikoplje premakome bi klanjao. 1g1 t ''r preml niimr.5/89/243?. str.t trcJ:'ju _"rli. sallallahu alejhi ve sellem. . Ä / / a .rvnüm. 7/13i IhD Munziru E/ ". Buhafi.. na Arefätu iza koplja 617 i Muslnn. . karaktera Dakle.4/187/505. tztlso:.. r \'1. Llttrtri.82 i. sallallahualejhi ve sellem."''' Omer b. l . raf.tt ql+g+ i ltuslim..str."' Dokazi uöenjaka koji smatrqiu daje pregrada u namazu sunnet L Ibn-Abbas je doSaojasuöi dok jc Poslanik.4 . t .uJ \ V /'rl. ltrl thhntttr. 2 I8/lllh I ll-r MIn/I. { l//b.t.18/285-1. ponekad klanjao iprema koplju. / .1rr cl"dur-Re.r J2r!.

klanjao na Mini bez pregrade. lica svoja i ruke syoje do iza lakata operite.zbog jasnih dokazaiz Kur'ana... +neelsos.tor: Ovaj hadis je \tezat za znaöenjearapskoglztaza .iefiul-muntia. sallallahu alejhi ve sellem.. "' Buhari. Slianoovome biijeieBuhari.Sliöanovome je hadiskogaprenosi Ebu-Seid el-Hudriu kome stoji da je Poslanik. Ovaj ajet ne spujta obavezu nafi\aza na stepen sunneta.I la/494 i Muslim.tdlrr?..) Znaöih to da je obavljanje .tntZtZtZS. o" l.e bilo gradevine.4/183/50t.2tS5S. Sunneta i konsenzusa muslimana.""'' Ueenjaci koji smarraju da je pregrada sunner kaZuda je arapski "li)termin iza" (ako.628 Komer.Vidjeti Sakiro\e opaske na Et-musned.sallallahualejhi ve sellem.." (Prijevodznaöenja El-Maide.str. neka ne dozvoli nikome da proLlzi ispred. tU243At62O. sallallahu alejhive sellem. veö ovaj izraz znaöi"kada". Naime.'faberani..6.robavezune spusta na nizi stepen. upuöuje da je Poslanik.2/26/84}. neka sprijeöi svakoga ko proA ispred njega. Ovo je poznatou arapskom jeziku. pa nije ni mogaoklanjati premazidu.. ustvari.Isti sluöaj je i sa pregradom zbog jasnih naredbio obavezinamazapremaperdi.l'62e es /\trnea. a ako odbije.?&o neto bude klanjao. ali.. rekao:. veöispravno znaöenje ajetajeste: kada htjednete molitvu obaviti. njega.SejhAhmed Sakir ovu predajusmatraispravnom. sallallahu alejhi ve sellem.tuil-. ttn-Hnzeine. on ne znaöida se dozvoljavaizbor izmedunamazasa pregradom ili bez pregrade."625 tome. "'" Vidjerl tl-b?ia\u vet. u ovome sluöaju. Hadis. namaza dobrovoljno?! Ne.4/187/505 68 V idieri: Ei.. lica syoja i ruke syoje do iza lakata operite. Ovaj hadis h.Da je Ibn-Abbas Zelio negirati posrojanjeperde rekao bi da ispred Poslanika. rckao: "Ako neko bude Hanjao prema pregradi.kada)spomenut u ovom hadisu. ovaj hadis nije jasan i ne moze posluziti za dokaz o dozvoli namazabez pregrade.02 salkffafru oe seffen.O vjernici. Ebu-Seid prenosi daje Poslanik. .na Mini ni. dokazda klaniaö moZe ldanjatiprema pregradi a moZe i beznje.od lbn-Ru(da. I/25J. neka ea sp jeii kotisteöi htjedne_ sl/a. a potvrda tome su i rijeöi Uzvi5enog Allaha: . .\za'. ako hodete molitvu obaviti.obiöavaoklanjati iza zida. ostajeobaveznim. 3t3'78-37g. sallallahu alejhi ve sellem. " Tako namaz. Iman Ibn-RuSd je pobio misljenje uöenjakakoji iz ovoga hadisa zakljuöuju da je Poslanik.626 2. s!r.nanaza prema koje bi mu se usadilo a magaracje prolazio ispred koplja.. 1221509 i Muslim.O vjernici. nije bilo pregrade a ne zida.

. 3/324/1817..predniegrnijebiloprePrade u puslinii d7em3t predvodeii a on nllerelglrao n1epa. l c r rt:/ ' ' r r r l ' / "'rt"-g. r n .nije dozvolioovci da prodeizmedun1ega sattattahu da je orcr moglaprocisrmo i/x npj ret<o u"i.u'o. a njego\u nei\Pravno'lpotvrduiu pre'lille. . jc ler 'tpontrr .. str. l e p r e k r n u r " \ i ' l l e ' r f / _ / r ' r Ä ' t r ' 1/32'1 A f f r u r A r l e o ." bude je alejhive sellem'klanjao sallallahu kaie: "Poslanik' 3.2/387/3'180.ttanu. . l . zehebi i Nevevi ov'! ispravnin V\. Hoti.xltd. " r . u t h a t l n .r'tora i oi"i n.pro.l / .e.3/379 ß6\idtßrit Ztdrl !a. Ahmed." s""i".1. A l b r r r ik J / e o \ ! j h J d r ' j ' s l J b / b o g r ' ' p o n r r r r u ' t r S ( l l | \ur'h l / 2 d 4 D r e n o .*"al .*e J\olhe F t .t. L ' .ttrjttca tll rntt pd\' lend mag)lLtc jahali.'r Cirirrni hrdis.vore h:'dß4.role 5ve u namil/u\lnatrrju \unnelom koji pregrJdu uöenjrci sallallahualejhi ve sellem' klanjaobez pregradesu govoreaa'je eostanit<. ilzolsul. ili nejasne... r l l . .rinjia i.ie. l .. 68/142. Ova skupinauöenjaka poteikoöuza klanjanjapremapregradiponekadpredstavljala obaveza naöipregradu jer nije uvijekjednostavno klanjaöe.äi. . q .niti nei.Lojnom trtmn prepratle u ri:ini 'aJtticl.prednjeganiie bilo z. Ibn Abbasa le 'u pc' i a i. j t . pa kaZuda bi 5.od lbn-Käjjimr' . . t l l l S e l ."'' ili neispravne kao dokaz koristi logiku. e o \ r l . U225226. neprihvalljiv hadisu u kome Poslanik'sallallahualejhi ve sellem' uleiodo.103 I je: " kadaneko ajetu' a njegovoznaöenje Hadisje potpunoidentiöan klanjao. Taberanr' 630 Ebu-Davud.nim.tjeri Hutasaün'üka't t/523 harlis smatraju "'Huai. l e n r u ' l r \ i m V i .nu prckilu Putroliertrtt je Postaniksrllalbhu aleihi\e sellem' 4.o\ ih leda.. mag acproili ispred je neprih'r'atljiv u lancuprenosilaca' Ovajhadis. i 5 n { . i/385/9l4 Imam Haknn. rSi". S.osimStoima mahanu ispravnim predajamakoje govore da Posllnik' ier se suprotstavlja I ateihi vi sellem.e primakro or"sr"d".käiel KIanjao '^" lmami Hej'emi iMun/in" u pu.rqi"..dier': l h n H 1 / m r v r d r d . '17012601Haliz '" 4/469 Ebu Jala rn:alrsos.. J . Bejheki. lbn-Abba.smospomcnuli ti1".: . " g o t . slabim Vidjcri:Medi ?ttt tevaitt 2/61 ovaj hrdis ocU€nio Hejsemije ß VidietiN€i/ri-dvrdr3/5."o osimBuharije Prcthodno -.Abdur Rezzak' 2/28/2158' h J J i ' n i J J ! ' r rV. lcloder..qr. 65 Vidicli ti-i"'n /'trn.dii Ll taie: lio i:pted kl.

hanefijski.21457iLl-kaf."o'' Sedloje u visini podlaktice kako kazu:Ata.er "Lanac prenosilacä Vidjeti. rt248/'745. visine podlaktice). sallallahu alejhive seilem. neki Safijski i drugi je od lgloba do zavrsed(a uöenjaci. Ibn\4ad7e.hda|e. I/281/778. lbr.'"' U jednojnista\noj predaji se navodi daje Poslanik.a onoje lnatnomanje iirineod sedla. l/134/637. Nafia. lbn-Hu7ejme. "' Hakim.se prenosi je da za vrijemeBitke na TebukuAllahov Poslanik.faatade. Vrdje|]: J82/c24. .4bl.wdanua. Abdt(Rezz k.6'3 Podlakrica srednjaka tsrednjeg prstar. d su-navud. El.. Ibn Huzejme.Abdur-Rezzak.ejme. po svojoj spoljainjosti.6a0 "Ovo Ibn-Huzejme kaze: seodnosina visinupregrade.izgledaju teSki poputpet dnevnihnamazä u diematu.pitan kolike visine trebabiti-pregrada u nalnazu. 2t42o.unaza Medutim.^ -' \ d)eti.pa je rekao: "Kao zadnjidio sedla7ajahalicu. sallallahu alejhi ve sellem. dzihaditd. 6ru \ rdteri: iprr" SdrirrlSriali 2/113. takoder: tl-evrdr." Albani ka."'Prema pregrada tome. a ne na njenu Sirinu. na Stoupuöuju vjerodostojni hadisi.2/12. Sufjanes-Sevri. 2l | | la05. Tako je i u vezi s pregradom u namazu. islamskih pravnika. EI. str.slt.dotk. alejhi rekao: vrijedi sveito je u visinisedla za '6"1 jahalicu.l. od lbn-Berrdlä. l/63. sallallahu alejhi ve sellem.Dokaz tome je postupak Poslanika.hadzdz. Jednostavno.Madie. ltl9O. Dakle. Ll-nrblur. U282l777. kojaje u visinisedla smatra se ierijatski po konsenzusu validnom. 211312292. _.14i Ibn-Huzejme. 5/88. Hadisdaje Poslanik. U35.a. öakiakoje tankokaodlaka. dt Sahihu Ibn-Hu.r.90. stavinize svello klaniae od visine sedlane smaüase pregradom za namaz. ali ih je jer je Allah propisao u njima korist za ljude na ovom i na buduöem svijetu. Sejh je ispravan..Nesai. 2/9.A1g4 #i&gwq. 2/1t-r2/817. Ls-silsiläulr. Muslim. Jt 226 | El hcnap. naredbi.osim u sluöajuda ß' Muslim. sa$a![afru afejftive se[[an. 2/qr7o i drugi. sallallahu " Kaopregrada ve sellem.Od Ai$e. mnogi ibadeti. klanjao prema usadenom koplju biljeze: Buhari. logiöki jasnih dokazi ne vrijede i ne uzimaju se u obzir pored Poslanikovih.L\an arcb. Izgled pregrade i neki propisi vezani za r\iu Serijatskiispravnapregradatreba biti u visini sedla (tj. sallallahu alejhive sellem. kojije khnjaoprema usaitenom koplju. 4/182/501. 4/182/500. ll9/494. .post.

Zehebii Nevevi ovu lredaju smarraiu Vidjeti:Elrr... i Tr:rLi N'\evr BeeJ\ lnl-s3l:rl Dr-ek'rrnt lrnr\i.*4.ndd.1" *"j ha.19.. povlaöenjucfte ispredklanjaÖa Iz prethodnihhadisa razumije se da je koriötenjepregradelegitimno bez ob)ira da li klanjaö oöekuje da öe neko proöi ispred njega ili ne Imam Es-sefarini. str. J . ! e : P i.aa' tni' ie4"i ne prekidi nanrL:.. izuzimajuöi irnama Malika' navodi konsenzus uöenjaka po ovom pitanju-6! Dokaz za to su stjedeie Poslanikove' "Krt hutle klanjatt neka se :aklotti i sallailal.slr" 99 ln m Malik ka.. \.51251l. vJercdostojnom il:stlc::.ojsun QostaniRlnog.r lb5.1.' munr i ' r 1h r J r . r . koji l/183/1466 Bejbeki dl2511161. I ' t l " l l t t n t ' t ' n t ' t t t. . stub' jahalicu' hev|rt' ÖovJeka' drvo.499. N4hn'". crtc olakiicai to povlaöenjem 4 r raieLr.5011.. v .rlratilattttit?J 11176 * fo'r.85 i Ahkamts'stttt". irnuln Haknn. . kao: televizor' ogledalo' prozor' srgbu Oavud. lakadet:7&h a edtl lD)4-225 i Ahka'nts'stttr''str' 4l-43' 509. jr. druge Neiut<ttar.lo.?:.Muslim4/l82-193/501'501' v idjcli.B . h h t i l . iid.:"'.t i'.502. r r' .c t . rr.t-t".:rr." jc crre rrrrrti. . I19i22/. t249tls6 i Bcgavi. \'r1: i . j t .198.3/ 130/:15 6/119/562.t. r/llb"r. .". orut itd.n 3t4 Sub t$ \eht l/ll'l Ä1-lar/rr11rZO.' t .lhr llu/eir'" 1ro'öUl f rbcJrri H'rkrm' T']jilisi str' l9l/ll'll 1 (El-fethurrebtraDi).6r6 Medutim' nije pohvalno uzimali za pregmdu oredmet koii dekoncentdöeklanjaöa. t . t h . t t 1 .163/689. 3/a I TcrnDnt'tüDülc str. dozvoljenoda za pregraduuzme koplje. l. r a e n : \ r r l i r r e n r c r e p o q ' 1 . Dl!ud. .lis neisPravnimVidlcti: r-r toilrrd 1t20l) Hulasalul'ahkall atr"niin.qr.c da povhienje uöenjaci 'kubtd islariski ll23t3 Ncki niilavanpostupak Yidjeri:El'Mxl\'\'cn?1 I Jruli ' c l h e l 'q ' " : ' l r n r ^ h r n e Jl \ r r \ 1 d r n r B ' u n r h r r . dokaT' ieijrtski ispravan navedcn od mogüinosti gdjejezll svaku . ./r!l'stl.5Il.. . U ß ß ne' p r u r ' ' l m r r m s r i j n b ' ! l . r .. 2iJ12.n.507.. . safa[[afiu afejfü ve seffa!fl 1115 nema moguönostiza !e jatski propisanomprcgradom To znaöi da cfta Je nerspravan koju povuöe klanjaö ispred sebe ne vrijcdi kao zastor'ler o" (kao preglade) ha.is. Ahmed. M.lik.1. jer iejton prokri ßpred njega" U drugoj predaji Dakle' zastirade u namazu stq.St.i".''t'!5 je biva kako zbog ljudi i Zivotinja tako i zbog lejtana Klanjaöu. Lbu .u alejhi ve sillem. rijeöi: nekt pride pregrudi.t. Hibban. nr. r ako Dcmanr togl' onoa presirde-a ako nemaprcgrade.". : ' i i .str'751953. . .300 Kada bismo pihvatili ocJenu koristenjc pNo naredqe se njine dok:rz harln nc mozeposluiiti kao lcr skupine onda b drveni prut. z/13/81l Alxncd' Ibn-Huzcime Ibn Madtc. 5!iir.3/2:14 * suüo. Ibn 2/169/542. srL.

271757.r * lbn '. Ebi-KesirkaZe: "Vidio sam lbn-Ome_ra kako klanja u Kabi i ne dozvoljava nikomeda prodeisprednjega.2391585 i drugi.U Vlekki ni(ra ne moZepresjeöi namaz"o".str.2/ t5'/ .rncem Dzodu Ll nrsüedu. nakonitoje ovu predrjupripisao Taberaniju proiirenom u nesro obliku.ez-ZUar. ffi Yldjerl: El-musannef.str. Imam Hejsemi.lo\om. 1281/5959 i Muslirn.652 Jahiab. VrOleri: Had:. d Vidjeu: ii. 22."""' Hafi/ Ibn-Hadzer smarra da je imamBuhari ovim poglavljem ZelioospoririAbdur-Re. .U vrijemediihada.te da u vjeri nemaniita nebitno. takoder.str.ai... Niie vjerodoslojan hadis koji go\ori dr je Poslani_k. "' Yjdteri:Felrul-Bai.e. \allallahu alejhi ve sellem.za mekanskii medinski haremkao i za ostaledzamije.jer nema validnogargumenta koji ukazuje na njihovoizuzimanje. nemapotrebe za pregradom u namazu.a UzviseniAllah ne oprereöuje Svoje robove prekonjihovihmoguönosti. vidi se koliko su ashabi pazili na sve Stose tiöe vjere. *' Y ß )eü:Fe thul.o"o lbn-Munejr kaZe: Buhrrirovimpoglavljem pobiti misljenjeonih koji smarrrjuda ktanjaöu nije porrebna pregrada akose nalazi u Mekli. sa[k[[afru a[ej6ieeseffeq narnaza iarenuili slilanu ili ispisanu ploöui sl.. 6s2 Ne.e porpuno a njegor I haJhi odbacuJu. rakoderiMe|ahibut-dAliL 2t263 i Haiijetud-Dusuki. oni pitaju o pregradiu narnazu. 2/63. ImamBuhariie u svome_Saiihu" nasloviopoglavlje.. |255.kaie: 'U lancu prenosrlrcä im3Jasrn b. pa mu je duZnost da se boji Allaha koliko moze.Vidjeri./zakov srav kojj je iznio u svome Musannefu'"" u poglavlju pod na. r. sdilril-Arrafr 2/tJ2.. neöimsporednim i ovaj smisao ukazuju hadisikoje biljeze:rruhan. Iz hadisakoga prenosiAiia.Neispravnim gaje ocijeniohafiz ! El-fethu. tj. Ibn-Mad.ponekada zbogprevelike guZveöovjek neöebiti u moguönosti u mekanskom ili medinskom haremukoristiti pregradu ili sprijeöiti prolazak ljudi ispredsebe. 423/./r.prJvnrm prenosla.rr.kada se lije krv na Allahovom putu. srr. s? Na . Znali su da je to (sastavni) dio vjere. 2/35.tj. klanjaou El-MesdU idul-haramu bezpregrade.""" Medutim.jer se lime znatno umanjuje o'' skruienost u namazrr Uzimanje pregradei zabranaprolaska ispred klanjaöa vdjedi.a.d:e tM Nebijj. ^. 1259/s817 i str. 21 151.2/157 i rekaoda ga imam Buhari smalraneispravnjm. \ä i.- rc6 fifuciRqvoB. Pregrada u Mekki i van "Zelioje timam Mekle .a. Danas neki muslimani ova i sliöna pravnapitanjanazivaju"simbolikomi ljuskama".Rati.nJIbn-BedtJ.28q5. 5/36/556..

Abd\t(Rezzak.jer sallallahu i Omera.1.hu af4fürlryfi Sr.12215 10 i Muslim. Sadprenosi prodiorca. Poslanik.2/2412339 u Fetlxl u Ä'r{z/ai. bilo bi mu boljeda saöeka "Ne dana. alejhive sellem. t/25312915. dok je prolazakispred pregradedozvoljenpo konsenzusu uöenjaka. Prenosise da je Abdullahb." (odgdjeha). sal[t{h.65a Ovdje se misli na udaljenost Tidaimjestagdje-je daje izmedu namaru {kijaml. po svommisljenuvidjeri: FethulBari ll584.l/249178. 6t vidieli:F/ r.mjeseciili znarn da li je rekao öetrdeset od prenosilaca): godina. 4/188.ovo je propisna dok öini sedzdu.. 120/496 66Buhari. i Muslim."" islamskih Prolazakispredklanjaöa. srr. str. I aosfani{wog.4/188/507."653 ispredklanjaöaumanjuje vrijednostnjegovog umanjuje je kazao predaji da onaj ko prolaziispredklanjaÖa lbn-Mesud b elprenosi se i od Omera pola ome Sliöno o\ odvriiednosli namaza. l/25212908.z^k.HafizAskalani.tojstva 1g11 nije tako muslimana nebitnim.660 ispravnojpregradi.-koji prolazi namaza. U584. verzijahadisa Ovoje Nesaüeva i Nesai.sallallahualejhi ve Od Ebu-DZuhejma "Kada staje zaradio klanjaöa bi znaoonaj ko prodeispred rekao: sellem. sallallahu i sutrepremakojoj izmeduklanjaöa udaljenost Dakle. ne govoriovakonesto ashab . Ovo vrijedi ako klanjaöklanja premaSerijatski pregrade? Da li je je bez sa onim ko klanja na otvorenom Ali.u" Hattaba. 2/25/2342 Abdr\'Rezzak' Täberani. gDgE-29912989. Od Bilala se prenosida je Poslanik. 2124' prenosilaca." mogla ainiosedzdu alejhive sellem.sallallahualejhi ve sellem' od zidapremakomeje u Kabi a bio je udaljenoko tri podlaktice klanjao do sutre dok klanjaö stoji u klanjao. vidimo da najboljageneracija razmi3lj ala. 12U506 6 Buhari. Mesudrekao: U drugoj namaza. kaie da su ove rijeti u osnoviod Poslanika.4/189/508.umanjujevrijednosti njegovog "Onaj. ffi riueranl. Ibn-EbiSeibe. ita s Buhari. ffi t$dü-Re. klanja u vremenu se prenosida je Poslanik.saispravnim 6' lbn Ebi-Seibe. Meilutim."656 Ovim hadisomje istaknutazabranaprolaskaizmedu klanjaöai pregrade. 9/29919290. Sehlb. lancem 252340.takoder. (iedan KaZe Ebu-Nadr öetrdeset.nriJ. kao stoje navedeno i Ebu-Nuajm e lbn-Mesuda ovedvije predäj nakonstoj e spomenuo Balr!. str.

sallallahu alejhi ve sellem.voljen.739i EhvDawtd. 4/i 85/SM.Ko proäe ßpredklanjaöa (koji nemapregradu ispredsebe)na udaljenosri veöj od tn nije grijelan. U ovome sluöajugnjesi onaj koji klanja bez pregrade a ne koji prolazi ßprednJega na propisnoj udaljenosti. namaza do.66r Ovo mistjenj..Nikonije osporio moj postupak. .pregrade.lo bi eesrodovelo do poteskoöa onimakoji Zele napustiti dZarruju..pri.... Potom samproiao ispred prvog safa i sisaos.4/186. dok je Poslanik. ispred Je klanjaöa? tmam lbn_Hazm kaze:.. sumnJe da je ovo miiljenje zasnovano na Serijatski valdnomargumer1tu. -'Hadi< koSapreno(iBitat kogasmoprerhodno spomenurr. predvodio dZematna Mini."""S U drugq predaji stoji daje lbn_Abbas rekao:.108 aeselfcm. a klanjaö nerna pruuo äa rnu . t/ t65..34/76i Mustim.El-bpnajc. u svome "Sunenu". * uidjen: Fethul-Bari. pregrada imama je ujedno pregrada i muktedijama Odlbn-Abbasa seprenosi daje rekao:.?regradaimama je ujedno Vidietl El-muha a. . jahalice. \a opaskama iejha lbn-Baza.laSAeSU i Mustim. dozvoljeno prcii.. prolazakneposred no isprednjegaj gdjeje granicanakonkoje . naslovili su poglavlje:. pristupio . Takoder. * Buhari.podlak^lice."" Nemajaku osnovuu vjerskimizvorimamiSijenje "ni da. Poslanikom.""'" Imam Buhari u svome .aK. takoder: 6t164 i 172. od imama Ibn-Häzma.Sahihu".eOozvotlen nar(onudatjenostt od m podlaktice. 21..Nema prola. ne mole se niko obavezivati njime jerje osnova da je dozvoljeno prclaziti nakon razdaljine od t i poät*tc". * Srt'*i... Vidjeri. salallalu jahalicu alejhi ve seUem..prolazakispredklanjaia koji kJanja bez pregrade ni.Kotiko se god öovjek viSeudalji od klaniaea r(oJ:t:lanJl bez. 2t42'1 i Et-insat 2^ 29. je svaKa(ostgumue.leei .6e . sigurnijije od grijeha..uau klanjg.Doiaosamja3uöina etanu.meatutim. 1/136. i ostavio da pase. "tt. -. S€jh Jbn-Baztvrdi: . 6t .4/185/504. str..

s! 87 6" Buhari. ovo milljenje je slaboiz dva razloga: Prvi: Ako bismo pretpostavili da Poslanik' sallallahu dlejhi ve sellem.ncpojmliivojc da ashabisve ovo Presute l ne upltaju postupaksall^llahrralejhi ve sellem'o proprsu Poslanika. nije znao za lbn-Abbasov postupak' znao je to Uzviieni Allah "Allahu nije skriveno nista. Ibn Abdul Berr.tha.Medutim.l.ive sd{zn- 1119 pregradaonima iza njega".St. nakon sto ih je podstic{o ashabe na ispmvno "Idi.ojsna Qosknif{n.1" Poslanik. '1ll:4/'123. sallallahu alejhi ve sellem znao za lbn-Abbasov Takoder. r'irlitn las (u namazu) i:a obavljanje naÄaza.sallallahualejhi ve sellem niie znao za postuplk smatrajuöi Ibn Abbasa.*t Ibn Bettal navodi konsenzusislamskih uÖenjakapo ovom to iziskuje pitanlu.107/6644.asyidin karla steispretl nrcne-"61t . jednoga dana.t. sa[[a[[afri afejfr. 2/128. rekao: hadisa Iz citiranog. od lbn-Bettäla 670 Vidieti: A1-ftd'l!1. st2]. nema smetnje proöi izmedu safova kada 6T(r Jedino je Abbasa lbn postupak iot.le preihoclni prolazakizmecluimama i pregr'ade zabranjen Neki islamski uöenjaci ne prihvataju ovaj hadis kao dokaz' da Poslanik.tada pregradaimama vise nije njegova pregrada'pa ita treba ctnlü1 67 Vidjeti: l]l Ovo isto navodi i Abdur'Rezztk. stoiii kha kao itt. Redzeba ffi Vidieti: t'/-evrrt.lti. 2l stf i Alldrrls'rr. slr. Muslim." (Plijevod znaöenjaAlu Imürn. 5/107 i El rtttgtti 2/68 6d Vidjeri: jcrl! srrilii1 Brrlafi.." uidi du. je zakasniona Ov.oB. Et t.. .lje se postarlia jedno pitanje: Kada klanjaö koji jedan ili vile iekata ustanenakon lto imam preselami'Zeleöiupotpunrtr ivoi namaz. 1. Etrthtükta. ni na Zemlji' ni na Koji za Sebe kaze: neüu.oon Stoga. o aoio. ttli All.r tome.tirl''r. \.o njemu..o6rOvo miiljenje zastupa veöina islamskih ue"niutu.jer se iz ovakvih postupaka ve Drugi: EbLt-Hurejreprenosi da je Poslanik' sallallahu alejhi sellem.Äu. Nevevi i drugi 1t6 att tbn Bari' Felhul 4tt86. tiusannet: 2/tt. 5 ) Allah ne bi dozvolio da ovaj ve sluöaj prode a dn ne obavijesti Svoga Poslanika' sallallahu alejhi uzimaju vjerski propisi selleÄ.

.r."61s Prenosi se da su Dzabir i Ebu Seid el-Hudri klaniali na brodu stoje6i.hanbelijskei 612 Vidjeti:Lt-tadlu vet-iktit.20195i S?fiu Sahihil-Buhan.676 Veöina islamskih uöenjaka smatra stajanje u namazu na brodu obaveznim. Vidjeli: tpyail. 2t904. Ah*tnus-tutrc.Neki hadiski slruönjaci su. Bejheta. t14t3t669.pa "Klanjajstojeti. Ovo misljenje zasfirpajuEbuJusuf.2t4t4. --Vidjeü o'' Hafdm. Darekurni.2J439.. 11634 i Taelikut-talik.ipal.uöenjaci malikijske. " " Vidieti: Undetul-kati. piranje o namaTu na brodu. iza Onaj ko na ovakav naöin ostanebez pregradeliöi onomekoji je uzeo jahalicu za pregradu. a SejhAtbani ispravnim.lijevo ili desnou potrazi za sutrom. str.2t i Et-kavtut-nubin.srr. l/40c/1019. prigovoritiovojpredaji. je odgovorio: plaii( osimakose da sene utopii.l/22t15492.ve sellen.-htdi\iij?. 2tl380/t458. pribliiir öejoj se. 5afijske.A2J5. dok grijeh pada na one koji prolazeneposrednö isFed njega. Muhammedb.jimje ulaTao na ispravnostsmisla ovoga hadjsa.672 Ibn-RuSdkaZe:"Al<oje pregada blizu.2/145. sallallahu alejhive sellem.B:. klanjaö öe ostati na mjestu na ko. .17j.vidjett S"fius sunnc. Vidjeti: Sarjrl-dZania. -. osim ako seradi o koraku ili dva. 21217 . od lbn-Berhla. pa ako se ona odmaknenije duian iöi za njom.180. Lanacprenositaca su spojili: Ibn-EbiSejbe. s|'. a ako nije. E6cnhid. 2n\s/3. o7{Sirnile radnleu namazu ne-uüeauna njegoqrispravnosl po konsenzusu uöenja*a. "'' VidieLi: Fetayalbni-Rusd. Namaz na brodu Poslanik.6?a a Uzvi5eniAllah naibolie zna. l6o.mejeste. nemazapreke. Sto se tiöe prolaskaizmedu safovadok imam predvodi jer je imam zastorklanjaöima dzemat.Fethut-Ban.J/22U5489i l ^tanfetut suncn.twmtza Odgovot Imatn Malik kaäe: "Nema smetnje da se klanjaö malo pomjeri bilo naprijed ili nazad. zavrSiöe namazna mjestugdje senalazi.ImarnBejhekiovaj hadjssmarra dobrim.4/109 tmuallekanr. Ibn-Dzevzi u El-ilelu. Hasan.Ako bi suhabila malo dalje. Seihrt-istün Ibn-Kaj. Z6ql656J i Bejheki.ako postoji moguönostza to.

'i"i.i^or: i.15. 212'Bedants r/335" Et'funta'.i. b Vclik klcnjc 'jedeii o'im kxdr nemamogucnosll noimliivoda L." ii'f'"a1.t*s." u jednoj \laboj prediji sojidaje lbn Abbas."r] ri.":6sl o. ottdtt lta "*" nP tno-ri anda 'jetleii' a ako "4 14x'c\ tri tüAo 6?7 su aia ll2g2' El'hidaie 1ll8 Ha:iktu lb'l' Vidieti:t'/.636 i".Ahmed.rra1ld.llrI "Ko ostavr lbn-Kajjim kaie: Sejhul-islarn pravne Skole..'.i'i"n n*a*. zl!iry+565. kazc: K/d/Uni ve sellem rtejhi 'dllallahu r... Ebu-Davud l/l?9/839' Ibn-Mad. 6e Vidjeti:r€r..| 129 "' vtäi"r.der.i äan. nanja se sjedeöi Baz.'i. '* ."i. uusnihnuhha:" vts3. ". .4/185 snatra slabom vidjeti. .srt r24. Malik podne-namazsjedeöi dok je lada brzo "Nije "t.ii^n1oo nu.rii.].rvdtrlarr.nes "onaj ko .2u' Et nntbditt2tro3' KeiiaJut r/s5' z'dut tn stakia' .jedecii neie poncvljäti onesviie.4/4261 pouzdani ove predaje tu: r-i..krrxr..." l/184 .. iz predajeu kojoj Enesb sirin' kaze: .' tnzz.titi.1l2l0.art -"rt'ii tt2'70.qiä"' n". 2/ 163 6r Vidieti:E/-r. 5Jeoecr' nekirl(lanla nc ladi ili klJniabezodJece klaniä "I volu iarionu se klenjastojeciako po'toje Seih Tehanevikaze: "635 Sliöno ovome kazaoje iejh Ibnori"u u proiiuno. ßs vidieti: talauss nen lDol. u namazu.-rlzs+.. kl/e: lbn-Hllm oloult'". nrma/ Dolr/ on. tmam Hejsemikazeda su prenosioci V idieti M edin e . se."?r zahirijske istije kao onaj ko ostavi osimko nije u moguönosti. r. E/-'rsal. . razLrmije . 1'rar16tt.. il^tje köi.e i/36211016' 2/'132-:133/3659' Bejheki' 198 32' 2ß69li410.'ti*.n.erd i. je Enes b.t.'. stoianie onaj ko nuäuj o potpunortl"t"* Jedino imam Ebu-Hanitbsmatrada a mozestojatiili klanjatina öineöiruku i sedZde if""i" "" i"ai sjedeöi r'7e postupio alije ruZno ispravan.'te. rütlfeh 'Jukaha'l/156 i str/'rlr'lr selan.li ce khnjati. tarikis-rd/d/' Huknu 61e lY idieri Bedaitts'saünia.'u.. ihtilaJilanettn ' U351 Muhtesatu 671vidjeri: str. Hafiz Ibn-Had.. 4ttls' Fe lul'Ba'i tt4e8' Et'unntta' tt1s6.rekro: [J'-.etovu predaju EA-dnaje.i. l/138.":lZt r tt.l.:.iö ulopitiili U k o l i k ok l r n j c cr l e m xI n o g u i n o ' l i l i p l c ' i d a c c s e "" .u lome Poslanik. Darekütni "' ä"i"ii.tak.*. N"t on ito je rpomenuoovu predaju.

Ahmed. El-insaf2l3OS. 6/r59D5295. prijevoznim Ova analogüa po ponekad postoji klanjaöa. neposredno pred svoju smrt klanjao u sjedeöem poloZaju.2/69. 4/86. a ako ne. 3159. leZeii. veö se klanja shodno moguönosri: stojeii. Allah najboue Obavljeni namaz na brodu je ispravan po konsenzusuislamskih uöenjaka. s8.) ima posebnu studiju o namazu na brodr. 41373. rll32. ßgnt2. ß viSei: . . Nejlul-evta.sE.7 l2O7 .688 ßolesnik klanja shodno moguönostima Namaz je obavezakoja se namjemo i svjesno ne smije Fopustiti.rekaoje 67 vidieti. a Uzvi5eni tipa opasnost sredstvimaovoga zna.t Sifetus-salah. 79.6e0 Prenosi se da je Poslanik. EIVidjelj: Ettemhid. po H. su sloZnida ne postoji razlogzbog Ibn-Hazmkaie: "Islamskiuöenjaci koga bi se nanaz mogao namjemo ostaviti. po konsenzusu islamskih uöenjaka. ELAima. Izdavaö:Daru Ib l-Kajjim (1408) i Darus-sahabeh Riiad.19/247 i 22/31'1.n. 21148 i lataus sunen. pristajuöi za EbuBekrom. sjededi. sallallahu alejhi ve sellem. T|mizl 213091362. muhana.u avionuje isti kao propis namaza Sejh Albani tvrdi: "Propis narnaza na brodu-kJanjase stojeöi ako za to postoje uvjeti.6el shodno Sejhul-islam lbn-Tejmijjekde: "Bolesnil 6e klanjati namaz svojim moguönostima.47/83. . Se uz-Zzrke|. 48. 3155l1620. "tr. Ed-durerus-seminetu fr hülan s-salatifrs-sefnel'. onda sjedeöi. pokretima glave ili kako veö UzviSeni Allah je iz Svoje neizmjeme milosti dao olaksicu za bolesnikakome. ffi El-eßat.sallallahualejhi ve sellem.prima namazonako kakogaje u moguönosti obaviti. ffi v idietr Merutibul -idtna. Ibr-Huzejme. '' Boh*i.t vnul-nabud. Poslanik. Imam Ahned b. Muhanmed el-Hamevi (1098 god."68? jer u savremenim je potpuno prihvatljiva.

Potom bi uöinio ruku i sedZdu. a kada bi uöio stojeii. sallallahualejhi ve selem.paduju .a ako Irnranub."6e2 "6e3 öiniti namaro.'KlaniLi stoieöi. priöao-b.bi je noöuklanjao stojeöi.ueiä 6i u namazusjedeöi.uttullutto ul"jtti ve sellem' rckao: 6e vidierl Medatnu 2ll24z ul'fetava..i sa mnomako bih bila namaz. Muslim. kaie:'?oslanik. Zcrke:L 116l'7 3t236' SeÄu'' uto3. str.. oiSntO. da je rekla: uöio je Kada. El'medbnua' ua3i.ko. 22112475.. r'a.a ponekad klanjao sjedeöi'sellem. (kijaml u njimaje elementami stajanje namazä Stose tiaeobaveznilt dio (rukn).2ll242i 231224* Vulti.ebu-Davud. Husajnu: neöeponavljati ne mo|e! ni t. pregibaobi se na ruku iz slojeöegpoloz"F "o'" poloZaja prelitao tl sena rukuiz sjedeieg sieäedi.a kadabi zavrsio 'o"' i on bi legaoda spava a akobih spavala budna. po konsenzusu udenjaka. ustao bi i dovrsio rekat u staJeÖem Na drugom rekatubi öinio isto poloiaju. r. Et'nuhalla. . U drugoj predaji AiSa. onda sjedeöi.' Nakon toga bolesnik "Sve u osnovre-radnje kaä: Na drugommjestuSejhul-islam namaz. 6t vidleüi Medimu ul fetaea. 6/l I 19. onda na boku.a äuuu""niku uko ih nii" u moguönosti Noöni namaz u stajademi sjededempoloiaju '?oslanik.a kadabi seprimakaozavdetku uöenja. I t3l .a ako ne molel..a. Z l8-la/125l. sallallahu alejhi ve Prenosise od Ai3e. ukoliko ne postoji validna 696 zaDreka Namaz u Papuöama(obudi) je povremeno klanjati u nanulamaili papuöamaPrenosise da Sunnet "Razlikujte se od üdova' je Poslanik. . Laoi naprvom. Ibn-Hibbaf-t'1226 ff Buhari.23?n *-v'd:Ä-iin"i-*"i"i. nekih trideset do öetrdesetajeta.

I/j9t/955. Ibn Huzejme. sallallahu alejhi ve sellem. Taha\i u Serhut-neanL l/511. A605/4251. Bejheki.^_ "'" Buhari..5I44n633. sa ispravnim prenositaca.str.s. Ebu-Jala. .| /3 I U I | 80. Kada je Enes b. sallallahu alejhi ve sellem.V adZe. koga prenosi Ebu-Hurejrc. Iata. l/193. l/235lt378. izuli su svoje papuöe. Hakim. Malik upitan da li je Poslanik. '" Ebu Dalud.Inam Z€hebi smara da ova Dredaia ispunjava Euharijine i Muslimove krireriJe. . zl05/t010.". da ldanja bos a i u papuöama. lancem Vidjeri: Sahihus-sunen.Ne uüEhiravaj njhta Ebu-Seidel-Hudd kaze: "JednogadanaPoslanik. ln34-235t1377 ltstt.6e U drugol "Vidjeli smo Poslanika. sa i\pravnimtancem prenositaca.t "Obuj papuöe kada budei Hanjao. DaÄnn. U388/1516. EtD. je upitao: .. _^. klanjao u papuöarna. Muslim.T^beftnj. sallallahu alejhi ve sellem. 5/35/555.sallallahualejhi ve sellem. .oni ne klanjaju u papuöamai mestvama"6e7. Od Abdullahab.Taha\i v Serhut-neani. '" Ebu-Davud..rekao."'"" n Ebu-Davud. neka izuje svoje papuöe i sravi ih ivnedu stopala.U4o9trr94."7o1 IJ drugom hadisu. sallallahu alejhi ve sellem. 3^32. Amra se prenosidaje rekao: "Vidio samposlanika. odgovorioje: "Da. stoii. l/128/605. da Fedaji stoji: klanja u papuöama a i u mestvama. str. Tfnxzi 2ßjart4üO.3/100/1 1976. U480. Tajatisi. ili ih izuj i st tl)i ih izmedustopala. Abdur-Rezzak. sallallahu alejhi ve sellem. l/128-129/610. im tadareöe:"Doiao ni je D2ibd. Anrned. Imam Hakim." Allahov Poslanik."?@ Od Ebu-Hurejrese prenosi da je Poslanik. pa smo isto uöinili. 2/604t424e. a. Bejheh. 2/605/4253. str. IbnHibban. -^ * Ebu-Davud.sallallahualejhi ve sellem. | ß0?/858 i Darckutni. Nevevi i Zehebi ovu Fedaju smatrajuispravnom. 9aß86. 7mtln.2606/42ö0. 286/2154. Begavi. U toku namaza izuoje svojepapuöe i stavio Fedvodioje dzemat. 3/20/l It5J. U39U956 i Bejheki. Almed."Ko bude Hanjao. l/391/957i Bejhekj.. '" Halim. Imatn Hayjm i predaju zehebi our smaräjuispravnom. ih na lijevu stranu.Ibn-Sad. U|2U6O7. Nakon namazaPoslanik. Dadn't. Hatdm. zbog öegaste izuli svojepapuöe?"Rek1isu: 'Vidjeli smo tebeda si ih izuo. Hakim. I/190/q52 Imam Häkimi Zehebismatsaiu ow prcdaju ispm!nom. 5/56012185. 1018319972.ßra re desilo. ü. l/l9t/302.VidjellJ:El-medam a. ili neka klanja u niima.Nesai. vi klanjajte u njima.i obavijestio me da je na niimaneöistoia. 157/651. Kada su to vidjeli ashabi. lt256nj4.

' iia..2itaatsze.2.1i:t:^ 9:: "äi"rh"r Nijj"'"d':. sallallahu t" a" ie svako äobro u slijedenjuPoslanika-. tn"j"äno pojmio to razum nÜnaza o legitimnosli u'enjacima meduislamskim Nemarazilazenja u oapuöarna.*. str ls0.it'idb.r.'l:Hl:* * abdest ..5ns\t po konsenzusu Nijjetje uvjetbezkoga.-. 'r'i".ßi Et-imkur:ie niiie.u papuöama namaza U ovom hadisuje poreddokazao legidmnosti pa oa da zavrslnamaz nisuÖekali vrlo bitnapouka. !:- ."rekao äq"rrr"" *rr". Fethul-Ban... * p*rinutim lancemprenoslica sE.l'.Naime. vidjeti: ispravinim smatra '*:i-ui*.t1""".ä m.n..atltuttu ut"lt'i ve sellem zbog öegaje izuo svoje 1. je Ne lf"ii1l<:'J: "ri:. "". .l/1e8n236' 6t31t240'16..'ii"-lj:l?f iji"ä 11: ".. oa s"ju ruuhammeda ln4str05rirmizi'v431242. od lbn-Redteba i. Darekutni. tuVrdietl Fethul'Bari 3/42.. nn-Hadär prenosilaca ovajlanac 21254..ib je rekao: r*uääö'efii.qiiq \"'"' * äitJi'ä--ä rtre4 | Ii ahkanil'Kur'an' El'dzaniu zrit.?s Nijjet je obavezanPrÜe namaza *1. str' 42ts8' Meäbnu'ul-fetav.-Ndäi. Darirni. r:'zs. "ä""1". .'ellianab .ili uezii niljetomza spo-en.i:ilvrijedi i:.. "a""* äJä l-' I**T. ...ö#idi narnaz.od Sejha str... 22| 239 vidjeti Dianiutuluni v?l'hiken * n"Iui-Oui:"..i.kazjo: ]ii:-d..kir...]*ä. bi: Allahu Ekber'"'7to na namaz.tt::. Ähmed' t-i[".'i'.sallallahu alejhi ve sellem' "Kada bi Poslanik'sallallahu u-ebi-T. od Alija el-Kadija 1n \idier: Bedaeul'fe\)aid..zi4 i Er-ibda' er-Kasimija J. LZA Poöetni tekbir (tekbiretul'iftitah) poöinjao je svoj namaz Poslanik.'.Äi.to su" ä.r Alija Mahfuza 278-279.-Z"J 'ur"lfri ne' ili momentu u datom n" t"u".Ib1.^'orroa ^r-""i r / ' t o ll/875 /i' Ebu-Dawd l/2e +riie-ts.3| 188- *.ä.ashabi iedna .+!.ain#Llti omerb.. t290llw6.

Zehebi i sejh Albani oväi hadis smarraiu l isprarnim.t/35:'. od lbn Beualä.. '" V)djeü: El.''' iü poslijerekbira.tar. '" yidiet| Merutibul-idima.ejhek:. UaUTß..djeri: EI ev'a!.i. Bidajetut. 3n5. t/lc8/t217.e*. Dlfltun."' ili sa rekbirom.mugni. U33i.72r lbn_Rusd.str.7.7-r7 Ibn_Hazm.3n62. "' HaJum.Nevev' ".ve seller4tunaza Ibn-Rafia ez-Zerki prenosi da je poslanik.iü-aä^iq I 2186614761 i Er-rcydul-bessan. Dizao tri ruke medden'26 1rj.'' Nije ispravanhadis u kome se kaie da je Poslanik. ''" Nestu. 2/q4. Atüned.'.352.o^vy9.42t60 i Et ikna f nesaitit. .i.g.a porcm n? _. i I j I I I I i . "'Buhari.y1yerdi. "..t401666 i Ebu-Avvane. r. Ibn_ Htllzejme. sallallahualeihi ve sellem.. 3t2SO i FethutBati. _. Tajatisi..4/80/391. ".nanaz dok se propisnone abdesti.."."" lslarnskiuöenjacisu slozni da namazpoeinje tekbirom.Tr6 Imam[bn_Munz. str. 2tJ75l8875. El.'l Dizanje ruku pri poöetnomtekbiru Allahov Poslanik. sallallahu alejhive sellem. '"' yidjerl Tuhfetul-ahre..'\v. 42t. ''' Vidielr:El. 1t228.lVUe kaZetAllah.Muslim.uekber. dizao bi ruke Driie tekbra. 2t98.idrna. 'ä Vidfeti: Scrhut.g ".'vidjeri: I Se ur neani.l/408. 3t. "" Muslim.Tr2 a izrazitaveeina iz prvi} i poronjihgeneracila smatra da ie poöetni tekbirsastavni dio (rukn)namaza. ''" Vidjeti: El 1Jri.ao: ispravan. l/tJS. vÄJett:Lt-nu8ni.2tZ5S. ::. tmam Hakim.viajit . . 4t9lj90 i Ibn-Huzeime.havil-kebir.1t2+rysl8s7.sb. I/J68/88t. 55.3n2 i Et-ittana.4/80/J9I. Scrhu Sahihit.cv\at.i Baheni'. 2/38 i Sifetus-satah. 2t3e/24\.11547.7r0 ". 164t38 i Muslim. Kudame. F. '" VidJetlEl. rnT-234/46O. stt.t/29Jl882.idana. 334 i 2562. inÄ t y:i3yi 1 r:jh Albani ovaj hadis smarrajuispravnim. 2551905.inak. . 'vidjeti: El-ninhad| 4ß0i Lt-nedanua.nua.ro4/1e4. navode konsenzus uöenjaka o ispravnostidizanju ruku pri poöetnom tekbiru. Darimi.t/280(Serhufelhjt-Kadir).722 lbn_ Iah.I ftfrn izi. *r. l rbn-Dzarud. str. nije spajaoprsre niti ih je puno razdvaJaol. str. Vidjeri:Sahihut diania. v4j5t2420.nudatchtd. lt54l. str.avi.. r/22r_222/t3zs.Buhan. vt2l.Ebu-Davud. Elzed. U134. '' Vidjetl Bidajetul-nuditehid.Ibn-Abdut-B_en.

gdjexio predaje) prenosioca ove od Puno (jedan en-Nadzi vo.2/4'2118 Imdm.i9.4et2't72' ntidat n^anu"t .rl259no6' t\hmed'31436115600 ßr Y idiet]. l/2lJl458.Daifus'sune 6441444'7.!i.'.qlahov Poslanik. +lsti i S. 283.it.. dZmua..-i"nia."' a prsti ni skupljenini rasüeniod svoje tijelo okretaopremakibli' öak i svoje seprenosida bi cije^lo Omera palce(kadabi dizao ruke). ipomenuo'njirovo .-.ö-. sallallahu alejhi ve sellem. D Buhari. koju bilF'i tnäq stienoo"omen.sallallahu alejhi ve sellem.Madze. i Daifut'dißniastI' . i Muslim.3/263.r/235-21ö .anpostupakkoji nema osnove.unna.::.T2n lbndianovibili u pruu. Bejbeki.El-me 31266. u visinu svojih uiiju'' tal(oda-ol-mu a ponekadvisinuramena.u. ukoder: * äi--d"r.i.u po tijevoj odmahnakondizanja'?35 .." . vrojeu: prenosrlaca lancem Jabim sa l/4zq Lr Et'il?Iul'nurcnahij? Ibn-Dzevzi Te kihul-kelam."' Od Poslanika. porom ih stavejednu preko druge -uvaj ve sellem' o'oiap"L*rn" ornou" u .ini" du je Poslanil..ponekad sallallahu ..".r: pojediniüanjadinakondizanja näime.Et-nadinu.df ll-Pyi rehzibut'khzib i .uodi sei u jednojdrügojPredali 1"ii'. 1s\jdieti. S.o se dee dizanjaruku iznadglqve' imam nista. i"ar* Nilo od brojnihi pouadanih ä.kojl.t't OvdjetJeba dizao tekbiru poÖemom pri ruku poiau.Ä.l'{"t ^i. ni"t"irrrt prenosilaca'.n rt3ss.rr' . i.tj. u2921818' Ibr. u Lo*.Tirnuzi' slabifi vßlen ttetut'h4at\' Nevevi i Gjh Albani ovaj hadi\ smaÜaju Ebu-Hatim.*fl"t .nf:i. Zrdul'ncad l1202Vidjeo. t/38121c.po.--. sallallahu najednunepravilnu ukazari svolerukeu uirini p. ü."'' Takoder' nije vjerodoslolan alejhi ve sellem' hudi.Ä tiiiiii q:l.u kibl".Ibn-Huzejme.163135 * il-"rri-.f. pr€nosjlaca lancem saispravnim 4/117.G. ipustesuoie ruke niz tijelo.4r9l390. ilfzästi. e lbn-Sad.if''. va'-eis"tr' st^ 24ol248s4 slabimlancem Prenosrlacä je. ß \idjeü Ei-terhul'numtia' 3143 .:""i"9:-1-' p""".r"."r.uPoslanikasallalahu-alejhi .a u. Sirio svoje prste pri poöetnom tekbiru'?23 je-dizao ruke u alejhi ve sellem.u. * Tit i.sn 4It239 täsO-zii.n"t""o*t-. str.str. nije prenesenonikakvo prema usmjerenim sadlanovima dizanieruku u visini slomaka Doloviöno 'To je kaze: Nevevi ".

. iLZ.evtar. Serhuz-Zcrlatni.Ä:.sallallahualejhi ve sellem. Ebu. saUlafru Aeim ve seffem vidjeti: g/-niinhad| 4t9t i Fethut-Bari.. 11249/667.Fjbu-Dayud.je prosaopored mene dok sam u namazuddao lijevu ruku na je uzeomoju desnu desnoj. l/t72-t731500(Et_ferh). Bejhetd. Oya predajq shodnohadiskoj renDinotogiji. I64t4O.rrtSel. namaza Stavljade desneruke na lüelu o_!ßy.. 3/269. vidjeu: Mednneuz-zpvaid...ftaroru da odgodino t?!\"e sravljamo desnuruku po :!. Mesud kaZe: '.. oar. 2^BBj i Et-nuhatia +lt t:." ispravan.^ 'Vidje|J:El-cvlat. 297..Ban.... 4/l I2-l13.t. /6/1085t.Y "..lS. 14o12654. 2nsDs2. Aimed.VidJeti: N"/rt...sallallahualejhi u"'r"Grn." ovog hadisa.kari.5/2:/g.v144t686. 4/4Ot/812s..nma. Taberani.moze sepripisati postanitu.poslan. lmam i. t+ti. EI-nuBni.lb.n*gu Allahovoga poslanik4 sallallahu alejhi ve sellem.3n68 i Undc!ut. "r"k"o... Ibn-Abbasprenosida je poslanik. MuIk srr.. )15A3 spomenuo konsenzus uienjakana ispravnosü . Almed.-pa ruku i stavio je na lijevu.ima jc narcdeno da po1uimo sa i.i -rrenoslocr ove predajesu pouzdanj.srr. Sud kaze:-Naredenoje da se u namzuu desna ruia stavina podfafcicu fijeve ruke. Zerkani i Atbani ovaj hadis smatrajr ispravnim....nr. Ahmed Sakir La.::? -vTmeng)i da u nannazu lijcvoj.! . Ebu_Awane. Zt4U.. IrnamNevevika2eda ova predaja ispunJava Mustimove uviete.1""_ iä. 'Ebu-Davud. r/2s4-29s/st6.ulnj.uti. Hafiz IUn_Haazer sa ie ocüenio dobrim..''" Jedna Mjesto na kome se yeiu ruke u namazu Islamski uö.lu prekodruge."'" Veijna islamskih uöenjaka smatra da serukeu namazu stavia. ... l/288/f083. v473-4j4 i Ahtenut-dienarz.Ibn-Sejjidin-nas . 6/t4O/5772.Avlane.rbn gazm.. El.rtmjzj. '* "' ü. .IIudä kaZe: staviosvojudesnu rukupä lijevo.. ^ Spomenuöemo ih sadokazimai komentä. 2/96-9r.'ie u EI istizkan.ry_"j lbn-MadiE. Vidjeti: il"rtil n""ii lll14.t nun S:j:. l{us_t'1"11i96_f-0.3ß2. IUn_eUad_g.Vidjeb:Fethut.y.""' Abdullah b. . TaJalisi. tlt99/rut.ve sellem. _.. _^ '" Buhari. 4/31?-318/18886..Zu: .potomje Vail b. .medbnua. srr. "Nama.poslanik. . DarekuEri.tbn-Madie-llZ+slO6g..enjaci po ovom pravnom pitanju imaju öetiri miitjenja.lt54g. rtr44t6si . 2n62...ic.73. Uzaolroö2.tm3qlanj6.Vidieri: -Lanac preno"ncä Lt-nedznua. T abg(aÄ.

dobar.a tt"aitUrt eksperata ne lznao ruku na prsa.zi2lSJ Inr.Hi"il:'"trj::Hffi rbn hanza kod hadis r..Iut'eviar'a tae kaiet E!-iehul-muntia' ilä ä*nä.xtriJxöff 1#'.u.1{ry{"*'#T r.m*tnfm Inam Ibn-Huzejme' Mubarckfud'i "Nemaispravnijes u o vezanJ hadisa il'si r^"J S* i*i " t t".lat "vezanje desne ruke po lijevoj na prsrma Je nasiovio poglaulje: SUnnet ..u*: -ovaj 1'ffi!.vidjeti' takoiler: 314541. "Tar prekolijeve na prsa "Hadis Vaila b Hudira je dokaz da se ruke. .ä-t. 1ß\ldieü Tuhfetutahv. 1a\ldietl rl-*inhodi un .r.:ü.*'ä'#li fiffi:*'ffi 'ä':[iJ. ...r'"n*.'f L:t##g#^ *r...*. iradisispuniaua lnramBejhekije na osnow ovoga..* tr"1#ifi'trffili:'ffi...i""t vail b Hudzr'.*n. llA3t47g i Beiheyn'a6t2335 jr*:jüäY'$'.tr.ka ".T. sallallaiu 7arlbn-Huzelme.ff."-t iti p.veZu Irnam Nevevi kaie: ''?4) ' ovo znaöida je citirani hadiskod imamaNevevija'u n. Ah*nnul-d. l5O.a kazatida je ovaj hadisdokazo vezanju bi Dreöe Sirdi Je potvrdrooa ovaJ Muharnmed nuoka.d-.eruriz'sE.hadlsa svoioisrudiiiFevzul-kiram.jer slabi hadisine mogu koristiti kao 1ryt:T' *it-i" kao stoje imam Nevevi Medutim bilo "äe-i..*i:'#. Veliki haneliiskiuöenjak u uslove lbn-HuzejmeOvo je Sejh Sindi spomenuo.i Iffi.illf'{'n'fl10".'$3.L. " Poslanika' Od Hulba et-Taijase prenosida je rekao: vidio sam po na ruku luevoJ prsa daje staviodesnu alejhive sellem.ä-:iiii"oi ]. HudZIa se prenosi da je rekao: salalahu atejhi ve sellem' pa je sraviosvoJudesnuruxu Poslanikom.:*:u**l'.Vezanje ruku na Prsa dokazei ovaj stavpozivaju sena sljedeöe Uöeljaci koji zastupaju "KlanJao sam sa Od Vaila b.

da[J#t:J:lflff'$ttj:*]l$']ä se b.ii' nije #..Tn i.."" dodatak Je spomenut Konentor: U ovom hadisu prenosi.."i*J.iii"l "'o'üü.:$1":''ü" lUif.s:jl|. "ispll pl{^:. i*l::-r{ ffi tr Lf. i" doKa/e: sljedece O\ i pravniciI'oriste Skole..::.'.:. i**'."":fi: i:1 ."'" "X""":l:.:...2i -'i1u^'0""'... ' pupka.$üi.. LT.ffi .E:'.'iir "' ?#".:' .Hudzra odvaila s' Dopisao-sa-j'#lir:iff:il:\.ler medusobno zna' a Allah najbolje struönjaci.:1."l"o.".l jer oprecn ispod vrata)' Je (neposredno ve sellem...' #iil!1.v*tl.lru:r.'n. kako je u namazustavro ve sellem.'"..*fi n.iä:x.t.{ffi{# l'.t'Lit.12r' hadiskr uvjetekoje su uspostavili tspunlavalu ovepredaje..'!!iif*|!i!':'WT' :-:.5...illlill.'. ii.li.llü' rl 1l.i"l'..'i*:' isPrar r". je ""i"41" tllli prsimadozvoljeno Dakle.ili *. jiilg.]"8"?:1".'".'.'.i.j'1i... v"i".i""" I.:l':*."äää.T"li :f '}{p d.'J * qtri::.ltailir*iii::i.'".1::."1 .'#l..m:i*1ffi . Lohhamarc trecrpflmleraK Muhammeda u":aetAbad lls6/rq66 *'lL" t"äü.m **'. oi"hadisa "r""i "-il" "'.["fft"[:.'. #i*nli...."$lllllr...*..: r.".tm iä:ä: '."' 1f.Stose u jeziku smatra no-PreÜerivaili:.3'":J'.sunnetu' Vezanie ruku ispod Pupka rffi:. Tii.

Lßanut_ni. "Ud e[ke poslafikäje Ki\ze: Eoje:poZuriv-anje iftara.1tO l Taknbd. aß9.. Sejh Ahrned :bl-Harm latur u svojrm opaskama na ELMuha a..riA..." -oguo opravdati onaj koji je pogrüeiiokod prijepisa jesreSroodmahiza oväga hadrsa rrnaslaba predaja u-kojojstoji daje Ibrahimen_Nehai kazao daie ruke vezu ispod pupka.. "' rbn-E-bl-!g!be v342tJe3g. stl. . 2/3O3.. Malil. tmam Hejsemi.nenanjeran pokusaj. Vidjetj:Tuhfctut-ahvczi. UB2.dqq 2/105iEl isti r." v. it'Ei1i.Sunenu.odgadanje sehura i vezanje desne rukepo lijevoj u namazu. Sun"nud.. lancemprenosilaca kao i kod Ibn-Ebi-5ejbe.. 4^t3. .. .igtCT_SZ.a on je nepouzdan. ELmusn|_U4s3 od Zehebija.. kaze: Tlb:rTi-l 3n/114..kebiru.".' Tako su rijeöi imama en_Nehaiia . .tehzib. Ovo ukazujena .".-izmjene "bi sunneta Allahorra Poslanika. ^T:93j:.. nLaZ"rn . tamaei powraio te slabosr o!e predaje.odgadanie sehura i vezanje desne rukepo lijevoj ispodpupka. sallal"afru afe. Abdur-Rahman Sindi.756 Ono Slo polvrduje da dodatak nije sastavni dio hadisaiestepredaia koiu biljezi imam Darekulni u slome .!b"P. u"azü[-.Darpkuni. .Ettarihß-sasir." ''" u...'te Vidimoda u ovoj iredaji nije spomenut dodatak"ispod pupka". takvaJeruStavna i ne moZeposluZiti kaodokaz. Drugi dokazje predaja u kojoj seprenosi daje Enesb..isDod pupka"zavrsile u kontekstu hadisa Allahovogposlanika. sa pärpuÄ irti.Sejh Fedaju \ polezanimtancem Mubarekfuri. El-kanit.a u njemu je iiuzet dodatak 'lq)od pupka".Nisammogaonati ovu prenositaca. A4O4_405. 7_5-5 Vtdjetit Feüut-saIur. namaza nepobitnoje dokazaoda ovaj dodatakne pdpadaspomenutom hadisu.ai.airt...U tancupreno\rFca ove predare rmaEbu_Miser koii se ToveNedzri b. je prenesena pouzdanim p.." "' Et. 4/l ll {bez rancaprenositaca _ muallekanj.753 Komentan Ova predaja je zabiljezena bez lancaprenosilaca i kao . zko 21 586. iÄ09._..r.EI-I4uha a.sallallahu alejhi ve sellem.fri ve sellem. l/289/1088. 3548. kaze:. Viqetj Etaarihut-kzbir.nakon sro je cirirao olo verziru..te selfem. Et-tßdimhin. po konsenzusu islamskih NL slabosrove verzije ukazujepreäajau kojoj Ebu-Derda :d:njaY. rekao: "Ud etd(eposlanstva je troje:poZurivanje sa iftarom. Ono öime .

koju prenosi Alija od Poslanika. Zarje moguöe da Alijajedno govoria drugoöini?! "Ruke se u eetvrti dokaz je predajau kojoj Ebu-Hurejrekaze: namazu drie ispodpupka. kao Sto to uöinjeno mogu skupine? Islamski uöenjacisu uslovili kriterije na osnovu kojih se mogu nekeod kriterija. 76!Y idien: rakribut-tehzib. i SejhAlbani su ocijenili 2/224 i tnaul-ealil. Buhari.m namazu slavitidesnuruku po lijevoj ispodpupta.'"' Osim navedenog. pojaöavati dokaza nije zadovoljila hadisi.?4/159. Ebi-TalibkaZe:"Sunnet /ou U nekimnisla\. 7a Ebu-Davud. Ebu oavua. Ahmedu El-nesailu. vidjeti: Nasbw rcje. Ibn Hazm. i kao takva nije validna za ne sadrzi spomenutidodatak 70 Düeknrni.4/113. predanja ne Mozdaöe se postavitipitanje:zar se ova rmogobrojna je jedna prve sa dokazima pojaöati drugima.tojna Pornatihanefijskiu. BejheLt.sa[qffaLu atljfrlw- 121.sejbe.a on je nepouzdan. 2/r8t.Ibn Eb. pa je odgovorna ovu hadisu.enjdk Bedruddin alejhive sellem"Vidjeti: Undetul-kari."7d je isti prenosilac kao u ovog hadisa Ko entari U lancuprenosilaca prethodnom b. Imam NevevikaZe:"Ova predaja jer je prenosiAbdur-Rahman b.SeojstvaAostani4wog. ovog hadisaima Abdur-Rahman Komenter:U lancuprenosilaca je Ishakel'Vasiti. 21188. Hanbel.Abdur-Rahman predaju kaoi na prethodnu. Ishak po misljenjusvii uöenjaka. a2-&3/26O. b. U289l1089. Hudzrau ovom sluöaju ne moie se uvaziti. je u Treöidokazje predaja u kojoj Alija b.ni.lbn-Hadzer. Imarn Nevevi n El-nedLnua. neispravnom. Ishak. Nepouudarim ga smatrajuAhmed b.Ovu predaju .kih kaze: Oväjhddi(Je ___ '"' ova \eEijr Ajru loze: Nüe vjerodo. slaba '" po konsenlusu koji je nepouzdan hadisuh struanjaka. Sakirocijenio imarnAhrned str.Irnam je r/3r4. 741157.' slab idam. I l44l13235i Nejtul-evtar.''' verzijama sallallahu alejhi overijeaipripisuju sePoslaniku. Ibn-Hibban.Ova skupina Vaila b. Ahmed.EbuHatim i drugi. 214812324. r/34313945. str.20177. Fethul-Bari. sallallahu i Et-benaie.. Zejlei Bejheki. 3n'70 i El'hü16a. str. vesellem.jer u sustini Predaja "ispod pupka". Ibn-Mein. 11359 po konsenrusu uöenJala. Ibn-AbdulBerr I Et-temhidu.ova predaja se suprotstavlja ispravnijoj verziji u kojoj stoji da je Atija drzao ruke u namazuiznad pupka. 2/69. Abdullahb.n. 2122218'7s. 512'79 16t v idietit El-miniadz" 4t91 .

rusnt. Ona samomoZeposluiiti kao opii argumenl o stavljanju desne ru(e po lije\oj.. FI. Sto je _svaka opöepoznato u hadiskoj terminologiji. Ishak DotDuno \lab prenosilac {merrukr. sr. Et-üi.Osimtoga. 2t7)8-12o. Vidjeri:a-. 2/S4B/48t2.".isriti se njegovim predajama.dieri: Et.p/na vp!rndit.diruhit1.21121.'^'Takoder. rrhkt .!sri. predaja kojasenavodiod Ebu-Hureire ima mahanu u lancuprenosilaca i ne moTebiü ja_ka predhadisima [oii su. 2ttl.saffal[afru ve set[tm. a ponekad bi staviodesnu prekolijeve.hadisi ukazuiu na vezanje rukuna prsima i nema dvojbe da su prioritetniji za slijedenje od postupakanekih ashaba.tarillut-kebi\3/l/259.tDarekuhli. 16/515 518.Ona u mnogo öemu liöi apokrifnoj predaji. predaja koja se pripisujeEnesub.lcrhM rebbant.nekiuöenjaci kaoStosr-r: Buhari.an. svakako. Ibn-Mein.d Ukrihir. t/1O9i Hatasatut-bed munir.Lanac Drenosilaca ie vierodos(ojan 'li dobar.Tch?ibul kcnat.)tsi.766 Prema tome.ier se u drugoj vjerodostoj-nijoj verziji navodida je Alija klanjaodrZeii sroje rukeiznadpupka.luala. a Uzviieni Allahnaibolie zna. Ed.sallallahu aleihi ve sellem. \ttlt.na osnovu navedenog. . 2/tg/587. klzet U tuncupreno\itacd o\e predajeima Husajnb. Poslanikovi.naroöito kada se prenoseslabim lancima prenosilaca. u kojoj stoji da je Muaz b. kaie.767 eU-navua.emi. kalo je spusrio svojerukenizase nakon lto ih ie disaou visini uiiju.nanaza dokazo vezanjuruku ispodpupkau namazu. Dzuhder. Dakle. Alijine rijeainisu validan dokaz. 2t2t2t3 OOt. ispravniji od nje. t/-J. Et-n. Spuötanje ruku niz tüelo (nevezanje ruku) Ova skupinauöenjaka za dokazkoristi potpunonistavnu predaju. iskljuöena je moguönostmetlusobnog pojaöavanja ovih predaja. " Trbemnr. . Sejh Mubarektun.741158. Et kaiif. 20/74-75ll )t2^. A1r.Bejheki i drugi kaZuda je Abdur-Rahman b. lslo Lako.a on je lazov. DZebelvidio poslanika. l/111. _ '* V. pa ne moZe ni drugim predanjimabiti potpora.rc?i. Maliku nemasvog lancaprenosilaca. Takoder. Sunem. 76' . 1t593/3s2s. a lbn-Hibban kaZe da nüedozvoljeno ko. 2/15U316g." Hafiz rraki i tbn Mulekttin su kategoriöki odbacili ovu predaju. rq Imrm Hej. sallallahualejhi ve sellem.

' . furrl kaze: \i..1esalikl/214.e: L:rnac i..jt. naslovio poglivlje: Jesne i arezrnje d a ' e t " o d n o sn ot'1ltni" aai".. jc prcnosläca r/82 k. prcko ruke iznad imama Ahmecla) cla je u namazu stavljao ruku pupka. Je Sto se tiöe predajelbn-Kasima'njena autentiönost Komentar'. l e lezilr' mogilo iuieiro !a lr njcSo\cruke nrkonÖegrih nije Molika rukupo \lJ\ ili desn(r efo or"rp*r". sallallahu Poslanika. S'ntu''zctk't .da su i pouzdane)' Nehaiia. .r.i 'r ve sellem..."".l2l2t:o i El. el-Basrijai lbfahimaenHasana predaja .Sad Ovaj stavzastupa uöenjaka. jedno od..N e k i n r r . str' 60' kaze:"U sunnetu Allahova lmam Sindi u o nevezanju predttje nemaispr{vne alejhive sellem..ri.tu t nut""tu.in Murarerttnri.o o f i i " t o l . e porom imoma rnucio i r i e j e d a n\ l x d r r t i r d n i n * k i . ?..ft.i. niti ashaba' alejhive sellem' eostrnitu."t"" Malika' preko lbn-Kasima'da malikijskih veöina zastupa ruku u üamazu . Nij" pojmljivo da imam Malik tome lmitm Malik je u svome a radi süplotno .r2s .k.:.. ie.t* MiSlj*J" o spustanju "" i Lejs b. vierodostojrn ili dobnr"' 17'Et-nevtil.po." Sto se rilc Jerto nue na niih sene fiebani osvnati(öak."ttl ?6Vidieti:: i El'tc| tkl zo/'76 I /343/1949 Ä1-nrsa.äldt"ftu "i"jt.kdlr2/586i El DttiiüM.l navodeda Hasanel Basli i tbrahim lbn-EbiSejbei tbn-Abdul-Bcrr to3 spominjese en-Nehainisu vezali svoje ruke u namazu Takoder' je klanjao spustenih 0. .rql. je u stanjupojasnitipropis da ga ljudi ne sliiede misleiida takopraktikujusunnet "Fethulgafuru". t'.lio sxm \lrju -."4"" "a i.Poslanika' prenosi .'n"a-u. imamt4alrknijcbio u strrnitr u tome' iir"r.nti' ri isri:tai 2ts86.i"r"ii"r : l+l:.sallallahu tita piat<sa Vezanje ruku iznad pupka a ispod prsa kori\lc nredrjuD/elirr b Dabrj u lojoi ovi uöenjrci liro crdumerlt d:l preku lglobr drTr lrle\u./i!8. 31268 \ Etd:e'tt' i 1t4'71 * ""i"ii . str.-". "stavljanje ruku jedne preko "'i.tr nlrncTtr (rJ' Abdulllh h AhrnedkJ)e: Vrdro\am hiDu izncdpupll desnom. i*o O..i.nßni' 1155o .. ?T0Vidieti: A1-rrri.

sallallahualejhi ve sellem. nije potpuDo jasno precizirala mjesto vezanja ruku. Taialisi. 1371020. sallallahu alejhive sellem. Ahmed.ahkAn.Darimi. l/la9/l 241.nua. sallallahualeihi ve je na namaz. Bejheb. 2lto1-El-n?di/nuL. Ebu-Davud. 4/96.' t5 Nesai. Bejheki.Vidio sam poslanika.?74 ljevicui stegnuo U drugoj predaji od istog ashaba stoji: "poslanik.Lanac prenosilaia ie isDravan.vidjeri: El-ned. Potomje sraviodesnidlan na vanjski dio dlana lijeve ruke.22135/a2.ispodprsaa iznad pupka". vZ3S.Ibn-Hibban I s\om Sahihu. Musnit-muhtada. Ibn-Huzeime.je stajaou namazu.DareLurnr. ''' Nesai.Taberani... t/28q/t0ol.""' Sehl b. dok je hadis koga prenosi Vail b.pored toga Sto je postupak ashaba. Predajaod Alije u kojoj se spominjevezanjeruku iznad pupka.. sellem. ß4n4O. "" Buhari. Taberani.2/201-202/485. Hudzra se prcnosi da je rekao: . nasloviopoglavlje:. HudZr.3n6e. pa je u ovome sluöaju obavezno slijediti poslanikolu."?76 Ovako se drZeruke na Drsima.773 Imam Nevevi je u "El-minhadZu". I/288/t085. llJ56 i lnaul-gatit. Abdullahb.IbnKalim ilbn-Huzejme ovu predajusmatrajuispravnom. l/43D325. Dzabüie nt vidjeü: Ll-hav kebir. kao Sto je precizirano hadisom koji prenosi Vail b. Darekuhi. 1/2951888. daje prihvatiosvoju je desnicom.Vezanje desne ruke po lijevoj poslije poöemog tekbira.2i25.str. obiöavaoie vezati rukenatri naeina spomenura u narednim hadisima: Od Vaila b. sallallahu alejhi ve sellem. Imam Nevevi. I/2q4 295/886. Hulasatul.pesetbt4 namaza Ovo miSljenje zastupaju uöenjaci Safijske pravne 5kole. dok. 4/318/18890.tn43l480. zgloba i jednogdijelapodlaktice. 2/69. Ahmed. sk. 31172-17ll500 tEl-feth). Naöini vezanja ruku Allahov Vjerovjesnik. ustao doniorekbüi digaoruke u visini svojihuSiju. Hudlr jasan o vezanju ruku na prsa. Sadkaze: "Ljudima je naredivanoda se u namazudesnaruka stavi na podlakticulijeve ruke. .3n6g. Sejh Albani kaze: . r43. -_. l/2431480. Ibn Huzejme.6^40t':-:'2.praksu.1/140/667.

Sada.topio ta stopalomu namazu. satlallahu alejhi ve sellem' nije klanjaeeOno sto se navodiu poloiai stopala 1a pojedinacne orecizirao je za kolektivni narnaz Medutim'nema vezano predäiamä autentienim polozaj tijela pa i dzemata.o uthabi spajaliölanakuz ölanak hema tome. Hejse-i kai"' "ovu predajubiljezi Taberani sa dobrim lancem Fenosilaca Vidiei: Medirn"uz'zevaid.. ili stavliati rulie na lijevu shanu plsa kako öine pojedini kLn. nije ispravno desnomrukom obuhvatiti nadlakticu liieve ruke.T'8 aleiiri ve setlem.ttn Poloiai stopala u namazu vjerodostojni sunnet Poslanika. Takoder.koji ga je vidio da prakikovaohadisSehlab.aöi.niti suvisepriUtiZuiuöi u nama''u Ujejneb Abdurjäan i na drugi niein ot"zulodrze stajanje " . u sunnetuPoslanika'sallallahu ri öruze äuz podlakrice. zglobai podlaktice' ruku na podlakticulijeve' teci naöin-itaviti rtesnu Neki islamski uöenjacisu spojili izmeduprva dva hadisa. . s iednei palcem oodlakticu ili na desne ruke oreto pojedinedlanalijeve ruke. Onsz:izo.pa kaZuda ruke' a ostala pilcem i malimprstomdesne sezslob liieve rukeobuhvati Medutim. ne 'tiÄetif. n viisfjti: Se. 3145. Ibn-Huzejme' 1t82'a3tr6o' Muslimove iso-faia. DZuna-nanaLstr' l14 ll5 od autora Vrdjeti lakoder: "' il. Vidjeti: Es-rjhiletus-sahiha' ll39' . Enes prenosi da su ashabi spajali rame sa U drugoj prcdaji En-Numan Ä"ooro i".nemadokazakoji aludira na vezanjeruku u namazuna ovai naöin.Irna.?8o ?81 ü.nu lt4Tt i LJnderul'kan51219 Bedoius'saAaia k*it-Xaair' 1128'7. 162/725. l/196/662.. klanjaö öe stati u iirini svojih ramenane iireöi se preko jedno drugom'jer bi se i na svojastopala miere.2l lO5. sa tancemprcnosilacakoji ispunjavaBuharijirc i kiterije. 41.stavitidlan sa drugestrane. Ei-3efiul'nunti'. * Suhari.. ior (mualäun)' Ebu-Davud. kuz" du . razlike izmeäukhnjaöa koji klanjaju zasebno i stopala je uvijei isti.kako prenosi"Ukbe "' lijeverukeu namazu driidesnuna podlaktici Iz ova tri hadisajasno se vidi da je sunnetsa öetiri prsta obuhvatiti ili drugi naöin.tr. n"ri.

lancem '-. lmam Häkim. a u ispravnim hadisima se ne spominje ovaj postupak.pa mu je Abdur-Rahman rekao: "Vidio sarn osiunnaest Poslanikovih. 1-2.'"' ?32 lbr-Ebi-Sejbe. r. stave desnu nogu naprijed.?84 Aila.dok se na tesehudupolozaj stopala nesto razlikuje. 2l/lI It062. od Ibn.|. u ibadetimanema analogije.5/258/9726. ashaba u ovoj dZamiji.Vidjeti: El-bejanu vet-tahsil. ali je ispravn^. Meilutim. sallallahu alejhi ve sellem.) U komentaru ovoga ajeta poznati tabi'in Ibn-Sirin kaäe da su ashabi u premanebu.nam. primijeti se da neki klanjaöi. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve se em.2/120-121.653/176t i Bejheki. Enesje ovakvepostupkenazivaonovotarijamau vjeri. sä ispravnim prenosilaca. veö se slijedi ono Sto je prenesenood Poslanika. tmaJnHatim. Z." Vidjet Inaul-ealil.733 Pogled u mjesto sedide Uzviseni Allah kaZe: "Uspjeli su vjernici. _ _ 'Hakim. 11296. dok stoje u narvuu. smatrajuöida se desnojstrani treba dati prednosti da öe ulazak u Dzennet biti desnomnogom."?8' NoZni prsti bivaju usmjercnipremakibli na kijamu i sedZdi. Vidjeü müljenje imama Almeda po ovom pitanju u R'ral€r. 'Ibn-DZerir. namazu dizali svojepoglede spustili su svojeglavepremazenlji. Ll-iatisa?.ehebi isejh Albani kazu da ova predaja ispunjava Buharijine i Muslimove kriterije. Hakrlx'. Vidjeti: Ed-durul-mensrn. imäm Ebu-Hatim er-Razi je prigovorio ovoj predaji.Imam Malik b..pa kadaje objavljenovaj ajet.ali nijedanod njih nije nikadatako neSto öinio. ne bi dizao svoj pogledsa mjestased2de sve dok ne bi izisao iz nie. 31.a. Zehebi i Albani kazu:"Ovaje Fedaja mursel. koji namaze syoje skrus€no obavljaju.rs-rdldr. 6/83-84.Sirinai Ebu-Hurejr€. Vidjeti: Iefu! hadir. Ibn-Hadte( pouzdani." (Prevod znaöenja El-Mu'minun. Ovdje je bitno ukazati na jednu nepravilnos! naime. . prenosi da Poslanik. ka:e da su prenosfoci ovepredaje Vidteu:L?üul.2/73.2fi2-13. Medutim. o öemu öemo naknadno govoriti.240rls4l. 21542 i El-nuva1akat. kada bi usaou Kabu. l/652. 3t4eg.ve selhm. Bejhek. 21426i3483 i Bejheki.l8t4/1922e. Vidjeti: IIv rtsalil.Bat|2t27|. str.aza Rahmankaze da je bio sa svojim ocem u dzamiji te da je vidio öovjeka koji je pribliZio jednu nogu drugoj u namazu..

78? Noporne o.i ne oketati se^(üjevodesno). lbn-Hazm.e.-78e "Lijepo je gledati ne Ahmed kaZe: u namazu u mjesto sedZde. ß Buhari.213s6.Vidjen: Hula:atul-ahkan. je Posfanik. hanbelijske i neki uöenjacimalikijske pravne3kole. l/171/804.11480 ahihut te ib. u rz-zaur.U vezi s ovim pitanjem öestose navodi slabapredajau kojoj stoji da '?o& si u namazu. sala[ahu alejhi ve sellem.31. je pitala Poslanika. A3O3 i UnnetuI-kan. sallallahu alejhi ve sellem.ß36. S ry 7nv'aieü:atitens-satafi. Imam Ibn-Huz€jn€. Ibn-Huzeilr. 2n3. prenosilaca.3mo. Ahmed.AiSa. htl'tl. Tirmizi. El-nedznuo.a..t165. Hakim.rDA+ 3n74l590. a Ebu-Davud i SejhAlbani dobdm.. El-nusni. Allah se okreneod njega.zeb.r."733 Od odgovorio: Ebu-Z. tt-musni.ena se prenosida je Allahov Poslanit.791 1u oelten. d64n287. Safijske. i 6923291. Nesai.pa joj je 'To je kratlakojom Sejtan pottmda namaz klanlaöa.Taialisi. (Med. 5ßlO. El'ihtijar. rekao: miesto sedide!"'oo Dakle. str.l).Neki se okreöu lijevo-desnostoje velika geska i propust. Ebu-Davud. Pojedini klanjaöi nisu srnireniu namazu. Fethul-Ban. rckaot "Allah je naspram Svoga rcba sve dok se ne poöne okretati (1t Imarn nmaz.fnogi istamskiuöenjacinavodekonsenzus uznemirenosti u namazu. 3t4so enennia.o okretanju(glave) u namazu.Ibn-Huzejnß.. Z5l484.l/361/862. ltbg6. saslabimlancem 7e vialp|.. 6t7OD4457.: Et-nuhe. 3n7.pa kada okrenesvoje lice.166151 lbn-lltbbalr. 2164-651930. Bejheki.2ß16n33. u Cuvajte seokretanja namazuier kaiu da kvai namaz-"'tu o pokudenostiokretanjai l. u u*sneaul-Frd"vr. 159/I l6I.odimama Almedant viijen: E-tenhi4 2ltto3-Et-isrizkar.J/5/368s. | | 3 6tJ. 61243. . str. dok klanjaö stoji u namazunjegov pogled öe biti usmjerenka mjestu sedZde. ZJ99ß529. gledaju sallallahu alejhive sellem. Hakim i Z€hebi ovaj hadis smatraju I ispmvnim.Ovo midljenje zastupaju uöenjaci harefijske. U388/1195. Be9avi.nua). d tun-vuuarei. dizati pogled premanebu.

snijegohl i BAID BEINI Vt' tsEJNE HATAJAJE KEMA BA'ADTE BEJNEL-MESRIKI VEL-MAGRIB. ALLAHTJMME-GSILM MIN HATAJAJE BIL-MAI VES-SELDZI VEL-BERED. NEKKINI MIN HATAJAJE KEMA ruNEKKA ES-SEVBIJL-EBJEDU MINED.ALLAHIA4ME 7" Buhari.poliqiao Damaz U sunnetusenavodebrojne dove kojimaje Poslanik. 5/80/597.DENES.poöinjaonamaz.^Allahu . oöisti me od grtjeha kao lto se öisti büela odjeta od p javStinc. str. 165t44 i Muslim.sallallahualejhi ve sellem. pouöioEbu- "Allahu moj.Ovom prilikom öemospomenutinajpoznatije oo njln. sallallahu alejhi ve seltem. . ALLAHUMME.Dove kojima je Poslanik.Allahu moj.sapei s mencmoje grijehe vodom. svoj namazpoöinjaorijeöima: . udalji me od gijeha mojih kao ito si udaljio istok od zapada." Od Alije se prenosi da je Poslanik. saltattahu alejhi ve sellem.rroj.

St akä . 'T. Tebi se od'tzivanl i Tloiu ponaiem. ENE BIKE VE ILEJKE.. lbn Ebisejbe Darimi. ZALEMTU t'tipsr veA.thu. t/2t0/2399. S1)djstea l3l t "lskreüo okreöemlice svoje Ononte Koji. ALLAHUMME' ENTEL-MELIKU ILAHE ILLA ENTE.itlloptost aa syojef ijehe'''" ." TEALEJT!ESTAGFIRUKE uöio (na poöetkunamaza) Ibn-Omerprenosida je neko od ashaba dovu: narednu .)d Tebe utoöiile tfttlütt. s4ffa[[4[1u4fejfüve se[la&Y-. jer ih sdtl1oTi oprosliti tolri.TEBAREKTEVE VES-SERRU VE ETUBU ILEJK.rgnspru BI ZENBI FAGFIR Ll ZUNUBI DZEMIA' INNEHU LA JAGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE. . ". ntoj 'ivot i nloid il'il? \rJlin\''/ Koii ttenta\ttdtultt u ttn'tt' Co:poLlaru orioaduiuAll.tln prcdunih Alloh nt Ti ni ie n.ie dobro u Trojil1l rukanta' tt :ltt sc ne pripisüie Tebi' 'K.oliont Slavljen i IJ:r'iien neka si! Od Tebetr(t:.to s./ '. Prianajen syoie Eriiehe' 'ato.. tt jtt ttspijevamsanto Tt'ojom v.9f9lI/144/688 Ebu-Davud' l/2e7l8e6.QoskniLtpog. s'aka hvala pripuda Allahu i neka je slavljen rckao: "Ja sam to prouÖio' o Allahov jLttrom i uveier!"' Jedanashab reöe: "'l. ENTE RABBI VE ENE ABDUK..'Fi..'11 a ih ste oproiri.j'i "Ko je od vas Nakon toga Poslanik.ko 'i nn iid \om nd All. Tf"t1't. l/296-29711124' .:) \. Ncsai.ie sh'orio nebesai ZenLiu s111t1 Ja nisan mnogobo:ttc. LA SERIKE LEHU VE BI ZALIKE UMIRTU LA ENE MINEL-MUSLIMIN. LEJSEILEJK. d i't san Tloi Zaist(tsam prema sebi nepra|edan bio. yieru lole ni saöuictj. or+g-+sn:t.sallallahualejhi ve sellem. Potldri mi nailiepiu öLtd.:> \r1' !.VEDaDaEHTV VEDZHIJE LILLEZI FETARES-SEMAVATI VEL-ERDI HANIFEN VE MA ENE MINEL.lmo Ti mttiei. Ti si noj Gospodar. Moj nanaz i obredi.\ rr]i rLlJ 1. l/198/l238 Dxrekutni. VASRIF ANNI SEJJIEHA LA JASRIFU ANNI SEJJIEHA ILLA ENTELEBBEJK! VE SADEJKE VEL-HAJRU KULLUHU BI JEDEJK.trcdt tob Vladar. VEHDINI LI AHSENIL AHLAKI LA JEHDI LI AHSENIHA ILLA ENTE.MUSRIKIN' INNE SALATI VE NUSUKT VE MAHJAJE VE MEMATI LILLAHI VE RABBIL-ALEMIN.upita: 'Atltti je najteti. itdö-lnz. iena boga osim Tebe.'ru*ri.

'i. Sunenud Darektni. Hakjm."n"_ Huzejne. l/3b0/859. t/148t0t. t a uöeseu sebipo konsenzusu islamskih uöeniaka:'e & Vuslim. VEBIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA N-AIß G{RUK. Haldm. ''" Nesai. Vidjeli: Ibid i Fcthut-Ban. iür. i 6/386-387.cirimni hadisprenosiosamasf..a-Uzvi5eniAllah najbolje zna. l/199/1239.". Ä. Bejhevr. 5/81/601.. o*. Daetaut enün. 2t46.Davud._ H"d-Zer idrugi oru predaju emarraju tpra!nom.m.Od aleJnr ve se em.Darekuhi..sallallahualejhi ve sellem. 3/3r9-32o. 181163. sadodarkom daje lo proucioto pura.smarra slabim. 2tstD348..na to rcöe: .ALLAHU EKBERU KEBIRA.46t242 243. ... bedril-nunir. 3:'. rbn_Ebi-Sej. __ '.Tinruzi. Ov" uerzij" sa tomi"mirn i"uJrirna spomennte su ! SbadZul-mutekin.t -:t.Redzeb. Et-ezkar.Tqo Ucenieoiii dova " ie sunnet. Vjdjeri:S/?rr?r-\ll/dt. otvoila sujoj se nebeska vrata. *"f t"ai" .iÄolr'i iö. 4s. Nevevi.ä p O-_ U. 1t247t662. tbn_Madie.Vidieü El-czkaLsF. tntojzÄI. Gospodaru moj Tebi hvala pipada.stx.Ebu-Jara. slr. ZtSStitäi.t." Ove dove je najbolje praktikovatikombinovanozbos oCuvania sunnera Poslanika.O". sü. fbn. Nema boga oiii Tebe. Ibn Hadzer i drusi. eb^"a.'rr&. Darekutni.-iäÄÄ: ?t-!(Znüa."lea .. 4.rnr*" 'spravnim. vzgs.Ovo mi\tjaniezastupaju: imam Ahmed. Bejheki. tmam Darekurni. Slavljeno .*i.Zadi.e. Ebu-Davud.n"L^"". ltr.451. ruj*.i. iDn-nuzejme.Poslaniöe. Ibn_Mulekkin. od imama |{{i.str.ila me tvoja dova.' Ais: i Ebu. str. sallallahu . Dobrim su gä ocijenjti imarn ukajli i seJh Albani.. 11240t47 | idrugi.HAMDU LILLAHI KESIRA VE SUBHANALLAHI BUKRETENVE ESILA. trnam Hakim. Zehebi i Ahmed S"u. Medutim. Et-tethisut_iabi.:C.i " S.funa-DiÄ. Bejhekj. od lbn. Nevevi. jc."Slavlkn " je neka ifie Tvojei üzviieno veliöanstvo.2/t2 rsakirr._'aor. vidjetj:DZaniut-rinnizi. 128/947 i Hakim. str.-1ss *SUBHANEKE AI-LAHIMME. rbn-Huzejme.Seida el-Hudrijase prenosi daje poslanik. Keifijjetus_satah. Äa{i: Rezzak. t)\si-li8 l/117.vai nadrs. J Haftab poöinjaosvoj namaz.Vetrnahaaiskih sFu'enia}a."Poslanik.XtouLazuie nu n1egoluosnovu. Tajalisi.uta.svoj namaz poöinjao rijeiima: -rp i1.Darnrn. l?6_184. VEL. '. Eb. st. fllmizi."at ue+ neka si.Ebu-Davud. l/2391470. 2/522Js0. 8/3s8/ 08.c r'ti-]. st. . ttZggtttZS.. .Vidjeü: DianiuLTimizi.4q.i. I/160/858.. .e\evija. rßii. od Ibn-Red:eba. Kaiim4 FetavasSadije. l/298/898. 2nst2ss4. sallallahu alejhi ve sellem.r. S.

G(tspotl'ru Diibtila.qFI'E iÄTTNSS-SEMAVATI IBADIKE FIMA KANU FIHI 3iiaOgN ENTETAHKUMUBEJNE IHDINI I-IMEHTULIFEFIHI MINEL-HAKKI BI lqllrfi-IpuN " MUsrEKrM SIRATIN ILA TESAU MEN rsHDI INllsrc üNrrs. i Zemlje i Z"nt1u i'ono no i" i njina.-v"az. 6/156/2s266' . Ti Koji odrilvai nebesa i. rt4o3trr24' Ahmed. od lbtt-"tcjr. ve sellem na Ibn-Abbas prenosi da je Poslanik. el+:-+stlo. Ebu'Davud' ul461694' 2/304-305 Ebu-Avvane. sallallahu alejhi noinom namazuuöio sljedeöudovu: "Gospodaru moi.p"tuiii kogahotei na Prali put'"'e' *ALLAHUMME RABBE DZEBRAILE VE MIKAILE VE VEL-ERD'ALIMEL'GAJBIVESrsn. Ibn-Hibban' si302i+io.fila' Sntttitelju nebesai Zemlje. Tebi hlah priptttla.uÖlo "O Allahtt moj. Tebi pripacla hvala i vlast nebesa 1q vidjeri: Medittu ut'Jataw 221214. 6/335/2600. Dovena nocnomnamazu 133:I ve sellem.iue i Fettul Bui' 6/386 od Ibn Redzeba.r:irit ii .nai Nidljiro i nevi(llji|o Ti tei suditi-roboNima koie se u orro^" oko iego su se sporili Uö\'rsti me na istini okt iii^ "U'räi r. Mikaita i Isru.Qoskni. It'. Nesai' l/529/1624. ii Koii. Tirmizr' "''la-*liÄ...

'. Ti i Tyoje obeöanjeste istina i susret s Tobomje istina. VE LEKEL-IIAMDU LEKE MTJLKUS-SEMAVATI VEL-ERDI VE MEN FIHINNE.6/454bt6! 3wV idjeri: M edimu'ul-fetava. sallallahu alejhive sellem. Tvoji poslanici i Muhammed. SALLAILAHU ALEJHI VE SELLEM. oke koje sam na javu iznio i koje sam sakrio. VE BIKE HASAMTU." Ove kao i prethodnedove lijepo je praktikovati kombinovanozbos oöuvanja Poslanikovog.na Tebese oslanjam i Tebi se pokoravam.sallallahu alejhi ve sellem. sunneta. HAKKI]N VES-SA'ATU HAKKUN.lute Brijehe. Tebipripatla hvala Koji si svjetlo nebesai Zemlje. Gospodarumoj Tebi sepotpuno predajem i u Tebeujerujem.. tbn-T eJnjjje. salhtkfruotejfü eesetten. t . u. Tvoje rüeöi. s!r.! }i . VE ILEJKE HAKEMTU FAGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EIIHARTU VE MA ESRERTU VE MA EALENTU ENTELMUKADDIMU VE ENTEL-MUEHHIRU LA ILAHE ILLA ENTE. runoza onogana njima.sallallahu alejhi ve sellem. VE BIKE AMENTU.Oprosti ni noje priile i bu. VE LEKELHAMDU NURUS-SEMAVATI VEL-ERDI.3]34'ffig. Ti si pmi i Posljednji.tri ?qe Bühari. .Nemabogaosim Tebe. VE ILEJKE ENEBTU.i Sudnji dan su istina.8@ UöenjeKur'ana u namazu Prije poöetkauöenjaAllahov Poslanik.9'): au:tr. VE LEKEL-HAMDU ENTEL-HAKK VE VADUKEL-HAKK VE LIKAUKE HAKKLTN vE KAWUKE HAKKUN VEL-DZENNETU IIAKKT]N VEN-NARU HAKKUN VEN-NEBIJJUNE HAKKIJN VE MUHAMMEDLTN. molio je Allaha da ga zairiti od prokletog Sejtana rijeöima: ya : j : \j. od. 22/268. ALLAHIA4ME LEKE ESLEMTU. DZenneti DZehennem. VE ALEJKE TEVEKKELTU."1ee . 238/l 120i Mustim. Tebi hvala. Zbog Tebemrzim i südomTvojim sudim.ALLAHUMME LEKEL-HAMDU ENTE KAJJ]MUS-SEMAVATI VEL-ERDI \'E MEN FIHINNE.

MD. str' 88/32. salallahu alejhi ve sellem. t dij t . Almed. Poslanik. smaEaiu Nz Tnt-ri.Hanz Askalani.98.Jrl'-!r j'' .*.Almed' 3/50/11491' Ibn-Hibban' Beiheki' 2l3llß302. l/199/lz39 Darekutni' u E] ?rsatu' 11238t467 ' lbn-MnnzlJ' U298lf|27. .+r' F --J' dr! rr'' J e." (Prijevod znaöenja En-Nahl. Dokaz torne su rijeöi UzviBenogAllaha: zatraä od Allaha zastitu od prokletog sejtana.P l" ' .2lrl s3 yidietii Ei"Serhul-mumtia. 3/60/ll4Tl lbD-HuzeJme. INNI EUZU BIKE MINES-SEXTANIR-RADZM MIN }#MZIHI VE NEFSIHI NEFHIH.ve sellem.) Hasan el-Basri prcnosi da je Poslanik. . . Tebi se utieöem od prokleto| lejmna" od njegovih njeEow' obmanei njegoveoholosti.toöni nullraz." Neki uöenjacismatrajudaje dovoljno kazati: ^isu \rlf . il Ebu-Davudu E!.l/360/858.EIJZU Mtr{E5-SEJTANIR' BILLAHIS-SEMI'IL-ALIMI RADZM. lbn-Ebi-Sejbe. Onomekaii $'e öuie isve zna' od prokletog obmane"'"' i njegove oholosti niegove iejtana. Dan-mi."sor spletki.| : . twAt o "UtjeöemseAllahu od prokletog sejtana!"3o3 -EUZU BILLAHI MßTES-SEXTANR-RADZM!'' "Kada hoöei uöiti Kur'an.I IüMZtr{ VE NEFHIHI VE NEFSIH.oöio euzu na ovakav naöin.'bertüi' 5178-'7911779. r9r' st i Siradlul'muttekin' (SaYn).n d. q6 Vidjei: Siferut'salah isDra!nim.Inaul-qalil' 2/54 Dipmiut'Iirmizi.ALLAHTMME. ". r/148r01. .ldav&n.) "Iljeöem sc Allahu." Nakon Sto bi rekao tri puta LA ILAHE ILLALLAH i tn puta ALLAHU EKBERU KEBIRA. Ibn-Madze.nije jasna &1 Bbu-Dalud. Medutim.bi prouöio: . 3n r. ll22ln-15.'artl.od njegovihspletki' . Vidjeti: dobrim ocijeniti ovaj hadis i Albani su Sakir Ahmed 3/8?.U248l665. . kada bi ustao nu .'ZA3n+2."Allahu moj.8@ ova predaja. rt21512426''l. sallallahu alejhi.pored svoje slabostiu lancu prenosilaca(mursel). badis ovaj sejh Albani Z€hebi i Hakin' Ibn-Hibban' 215412356. Ebu-Davxd.o').

osimu mursel hadisima Ebu_ Davuda. Vidjetlf. 2n\g.lo? Potombi Poslanik.Dok je Allahov poslanil. sellem. Aisa.t76.da je to Vjerovjesnik. Ebu-Hurejrei drugi ashabi. str.. od Ibn-ReÄrßba i Medbn"uz-z"vaid.'*&I Komentinjuöi ovo. Ibn-Munzt kaie: 't.Ovo je najispmvnijeilo je preneseno od Poslanika.i8@ Sliönoouoi" p. u pouzdanim predajama.sallallahualejhi ve sellem.. Tmzenje utoöi5ta(euzu b^illah)uöi se tihim glasom(u sebi) po misljenju svih islamskihuöenjaka. Milostivog. r. l/250/498.Tahavi t Serhul-neani.salla.lavodi se od poslardk4 sallallahu aleihi ve sellem.v203. sallallahu alejhi ve sellerq Ebu-Bekom.Sejhul-islam lbn-TejmiijekaZe:. * Itn-ttuzejme. Samilosnog!" *BISMILLAHIR-RAHMÄNIR-RAHIM" 7.sallallahüalejhi ve sellem.' . Ijlazio je u sobenjegovih Zena prije naredbe o pokivanju. M 'vidiett: Et-mupni.a ne naglas..6. Malik rekao: sam za poslanikom. m3Buhari. idudi na hadzdz.u poznarim hadiskim zbükama. salallahu aleihi ve sellem.#93/399."ouo Nemadvojbeda je najboljepraktikovari ono ito se navodi od Poslanika. r65t43 i Mustim."3o3 U drusoi Dredaii "Uöili stoji: su bismillah u sebi(rihimglasom.noi.prouöiobismillu. kod kuie i na putu. Bio je uz poslanika. HaIu lbn-Redzeb our predaju smatraispmvnom. Enesb. slr. U554. UlOg. . i i ro u sebi.. ('/44JJ. Fethul-Ban. w Vidietl Tenamut-ninne.Ne znamo da je ova predaja zabiljezena. sallallahu alejhive sellem.a.da bi prijg uöenjaKut'anaprouöio:..uahu adihi ve jahao..Klanjao Prenosise da je Enes b.Uöenjacihädisasu stoZnida nema nijednog ispravnog i jasnog hadisa o uöenju bismille naglas . Malik je sluäo Poslanika. Omerom i Osmanomi nisam nijednoga od njih öuo da je uöio bismillu naglas..od njegova dolaskau Medinu sve do njegove smrti.Lt iJ'lt ^7..SejhAlbani kaie: .. saflalahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem.EUZU BILLAHT tMIllESSEJTAlVtr{. i ojegovihpravednih vladara. a imam Hejsemi twdi da su njeni prenosioci pouzda . "U ime Allaha. on je bio ispod deve tako da se niena M Yidieni Fikhus sunna.RADZM. uöio nakon stupanjau namaz.

/.. ."aniju o".toji: U. t t h i d ' .l'.il. pitanaje o Poslanikovom' Ummu-Seleme.ir"*"" pa bi Slmilo\norn.11'.ä:i.akr-rji i.ii'l"'lüä iY":' ^t'^Y *h'i"l*lm.3. ."... Iman Hxkimi zehebi Hak.n ."li'Jliii"'.. pu ..! Fi ijriii' ..ß7 tt o\ek\oibliskoslisc p l i u r r ö k rs l i j e v a l p a o r i j e l uL n e ' r b M x l i k i U n d l o e 'uo uienje bismille ää'f""it"....5 . *"i"i.'i.iuuöeniaci " : pravne idruei e'-seuri suilrn Lelrä. "uöio je ajet po ajel" u .b i .ktu: .tuD."*azu.fT.. 'ir il....i.'."iii'iliiJll #. ijfiilll'i-dor UöenjeKur'ana aiet Po aiet alejhi ve sallallahu r. m i l l u nrlboljihrshrbc lmrm Ukajli i Zcilei.-' .lll.:li}[:]. nuiu'.iiL!.llii!ill.tao: nrjeu stanjunauöitiovu katku ali napora' önui to.j"-. Ei'ic'hut .1lJ1lll.lT.i Net 't stt'tgc Njego..]i "n" "r i.. 2t893/ s01o Sahih "*i'T. Jlii. ' " r r " t .j.'*" i'1l".1#oi*"a.-.'r':iiiji "iii.".x .ij!. ::iH n glJ\'jerdcjetobilaniego\anrck'ä l r c i t i t .. vvu ukil/uje na uL:enJe hadi.".lff ffl:r l':.reo ili 'i.'/i:1i'#:a...'.i!'r-j "n':u:-: .i"tif" rrojrca 'Nema bl\mllle nirPla\'.'.uiä.llrlll'J.pra.'Ui i" ".uru tgl-patihu).räi o*J. t .: ::l:T."'r"o'" :: I":1i11 ul dkniu.i . n i i eu a r . iiil.'*ff"'. a."" .a.?lLtll.i..Nend nt t'1t'iibr' Allnhd Atiah ie nujte."F Hrrra b za. . ürili*.:iJ i3..m l/367368/880 l/178/18e' .i'l'Jffi*'*".."ftu ät"jtti '" sellem'nikadirnije ""ü'. r.io bi jet po ajet u imc All:rhr.ili.' / r ' r \ .t2szi hdkaik.l:"f*liojlo"'i:::]".liT:1.bii. Miiosiiuom za.'.tii. nuton svih utoZenih je umjesto nje prouöiti: duZan .Mib'lll"l.iq lr ."') bagd o'i|n "slarlicn treka je Allalr' Sta htlt l\i' nu pri"d.je oagovotita: t"il.'.nog 'liole rDu i hanbelij\ke hxnefijske miilienie7c.".ii1. r / r \ ' r h ' r l 8 J l r ' 'ri r h r " J r b ' F ..

Avnä.2/271 . Scrhu Kodit.t)pnojc. 2tJt)e.HiriJetut-uteüa.Ei-i'erhul-n ntia. dnevnimnamazima). Seida b. 2/11. 3/85 86. tctttit :t\t) "'. Ovo ie odabranistav uöenjakaiafijske pravne !kole. Sada.r.r.Nehaija. Ujejne. Ei-:eitu| kebi\ U556. Ovo "b. 2/369.8r' Drugi smahajuda se ne uöi za imamomu svakomsluöaiu. Ibrahima en. El-nert:. ie -sufjana stav uöenjaka hanefijske pravne.ul-ketani. Mekhula."'' Treia skupina udenjakazastupamisljenje da muktedija uöi za imamomako imam ne uöi naglas(na tzv.. lbn.od Ibn Kudame.Ovo ie strv ovu predaJu smatraju ispravnom.islamskiuöenjaci po tom pravnompitanju imajutri mistjenja.t1/39. F/-/. l/lU\.noinimnamazima. *'3VidJeri. 6/416-417. S?rhr sohittitBrhaü. po misljenju vecine pravnika. EI Druhatta. Et-daamiu ti ahkanit_Ku/an. str. t!c--ia. tbn Ebi-Lejte.BHANALLAHI Uöenjeiza imama Uöenje El-Farihe la imäma i za pojedinaine klanjaöe elementami ie s Stoseriie dio {rukn. 2/ 136.r. Diubejra i drucih. 315 vialerr: rie' 'ar. Hafiz Munziri i lejh Albani kar. N€jlr ertat.SI.3/190.2/tO5. 317 Vidieti: E!"irdr.dr ua.Vldjerr: L/-cu\d/.: str.t. [bn-Hrlma. ! tn5i Lt-bcnr )Lta .H ii"htl uL na. LA HAVLE VE LA KUWETE ILLA BILLAH. Es-Sabija. od imana Leknevija.r.Lejsa b.od tbn-Benal a. imama Buharije.Ehn.Et. namaza VEL-HAMDU LILLAHI LA ILAIIE ILLALLAHU ALLAHU EKBER.Fl-Evzaüa. v3)8i Lt.kar. 3/86 i Fetawl-leditetid-daime.nua.50 I Ei-ierhut mutntiai. 3t32t. 3/tOS. a ako imamuii naglas {na tzv. Prvi smatraju da setrebauöiti za imamomna svim namazima./. 316 Vidjeti:Il les.i sti. vK.Lseimina. Kunubüa..'bra. 3/236239.Et-teühid..Skole.\ertlu Sahihit-Buhdli. Inat.6'7.Ebu-Sewa. sralne komisije za islamrko misionarsrvo i drugih.Vidieti:1rrür1€a1il.namaza. 3lA.llt36. sal[affafru af4hi veseftem.3 islamskih uöenja muktedüa iza imama.rdaje ovapredaja J.3rs Sufjanaes-Sevrija.'' .-ßB --ittlbkniLwog.3r6 Abdullahab. vt9t. ne uöi /a niim. Et iatant. Sevlanija. 11225. FethulBari.2t253. od tbn Be|dtx.Ejjuba es_sihtijanüa.

il-".fu .1/25. .1163r)...i. Ebu-Hurejre prcnosi da jc Poslanik' sallallahu alejhi ve "Ko Ha. ka. F c r i h ur ie.s{ Stojsnta QostaniFJntoL..tojl: NilP itprowl n"to: unold ko 1t' <lrueoiverziii orogs hirdis. Samit prenosi L Ubacle ' u tt 4 ott. Vrijedi kako za imama tako iza muktedije i klanjaju pojedinaöno.' stt t3'7 * vial".. thka' n ahka'u slt 2't4' EI ialaDt 3l l81 i Nejlul ertar.Nejtul'ettlt t"t.and:. e b i .zlttts'rcg. lz. Et Dütstti l/63e.ehirch.?.i.ilssl}r:. Dokazi uöenjaka koji smatraiu da se opdenito uöi za imamom rleihl !e sellem' dxjc Poslrnik \illlallirhu b. Bejheki 2/137?38/1918-Buhai u Ell/:29fi"".5/91/17s9. ßpnvnonr' 3a Darekulni.poljrinici . 21t33' t4t. niie pravio Ebu-Hurejre da znaöenjaove predaje moZemo zakljuöiti bi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä' u protivnom objasnio propise vezane za hadis i njegovo pravo znaöenje Zato nije ispravno iaziti da se riieöi Ebu Hurcjre odnosesamona dnevnenamaze $10 H(iiienkl Dusuki.o" sellem2.t-: Nei. irJi*". iun-Hihban./ri.Sejhc 203/1'715.t1 i1'"rr' str' 6' od lbn-Tejmlje "'vlai.i h o u .Etlttrn!."r".:. str. srrvueti: ar-.. 5051 vial"ti.rrrrs.Ltihu.. et'it'rattt. vidjeri: . stt tltt i tt Hcnklt4atit-it''od'"t' zt i lbn'Eb. nli. u Ibn-Hadzef ukazao isPravDost ie njesovu N4 str. rr i. E. ukltko cemo tp'rmenrrti miiljenje' potom odabratin'leritornije sakomentarima. Zejda b Aliia' Ibn-Mubareka' "" lshaka. .rir-.1 1'ala'n*.. '?r guh".. 1l2a\). ri:"'rrt 3ttO7'Et'tnedlnrn 3/366.. .ä.sa[[a[[ahu afejhi pe se[[en.r r"D. 167/756 'll8'l/39'l i Muslim.Ez ZuhrÜai veöineuöenjaka dolize '\x[c 'kufine Uz Alhhoru pornoi..i. 13t1t malikijskihs'o i hanbelijskih3rlpravnika. Sr'?r'rJ-srrxnz 2/223 Met:ttut ut' i stt42' rkia Rthul 2t25OI srt 6.tf.r u opcoj lormi i obuh\alr pro-uirft F.2t54 5r). 1128.u tA32 i LtEd .tit et'r.h 4.N r k o n l n p i j c f b u H u r e l"rre i eo o n u v i o 'rckeo l t .. l/380.Ovci hadi' je spomenut one koji iu" nu. i r e L l .tj A't nr protr'i Ll Furihtr ttttttt(l:u rekao: Acrrrannn14 . a ne uöi El-Fotihu' t(tk' ' ndntd' ie k tjdr"" To rckao: upitln: irr ''k" kl:'njam" l r i o u l r .. smrt|ajU iNeveviovr pfedalu lmrm Darekutni l/:19/1212. "'-Nl"riiln.21230 131.

Beihek. stIJ. Munziri.natnaza 3. srr. 3 89.tt31j/t204. Darekurni. Buhariu Err imetuhatfet-inam.Nejtut-pvtaL2t2SZ. Imam Tirmizi. Rebia.."321 jasno Ovaj hadis aludira da se uöi iza imamaiako on uöi naglas i to samo El-Fatiha4." Poslanik. rbn_ Abdul. sallallahu poslanik. ZnöttZtt.ImanDarekurni kate: .164. ü_t2n3 i x Halku phlil. ne vrijedi namazbeznje. Tirmizi.Vidieu Er e7 . iskalani i je cmaraju dobrom. Bejheki. sallallahu alejhive sellem.Vidjeri: Ie hzibul-kemal." 'u"tir""zi... vidie|n: L4eatinu\suncn. sabah_ namaz. Besa.Ibn-Mutekkin.2lll7 (Sakn\.-8r8U predaji Ebu-Davuda. ErtuhJe. tbn-Ha?m. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Daurd. (Et-mevarid\ Z/lj4-t7'/460.2/221222/601 3/36-37115I . t/379. Samirprenosida je poslanik. Ibn-Hüzejme I.Ibn-Hibbdn.4tqo sa[hllafru oese[fen.82e Darekutni.bban.ok ja uöim naglas.t....El-ialam.okja uöim naglas?.sE.ljbade b.Kadaje zavrSio namaz. 32' Nakon Ito je naveoovu predaju.Bejheki ü Marüetussunen." Ubade mu odgovori:"Da.Isti ashab prenosi da su ashabi klanjalisabah-namaz za poslanikom.ana? Ne uöite d. predvodeöi dzemat.2t2O3. osim El-Fatihe. Nafiaje rekaoflbadi: "Cujemte da uöisza imamomdok on uöi. l/Jlo/f)00. I02.D?pni.Da. AhmedSakiroi u predaju smadaju ispmvnom. Er nedünu4 ltfqarekrun 3/366." odgovorili su. upitao:. Ed-diruie.. vZtS.tbu Da!ud. ove predaje a prenosioci su Douzdani. Ahmed. o Allahov Poslaniöe. Samitje iza. Et-tethisut-habir.l/318/1207.2/487. jedanNafi.inhadi\jeorUenio a prijeovoga dobnmt/ll6/t2d0.ibot.t nnom u uöenjuKur. Fethul-Bari.Da li neko uöi neito iz Kur'ana d."Potomje lJbadespomenuo dogadajkoji senavodiu prethodnom hadisu. 2/234l2qt5. prije ovoga hadisa navodise da su Nafia i lJbademalo zakasnili na sabah_namaz. 1/2151824. Nevevi. sporse vodi oko prenosioca kojr se zoveNalia b. Darekutni. Poslanik..Berf. t/2J6. klanjao je Poslanik.Lanac prenosilaca je dobar. Hakim. Hakim.upitaoje: "Da li utite u namazudok ste iza mene.imamauöio El-Fatihu.' Rikli su: .Tahavi u Scrhut neani.im tadareöe: "Pomislih.t. je rekaoda su nieni prenosioci imam Darekutni pouzdani. Hattabi. 5/313/22723. osim El-Fatihe. vljj.Ibn-Hibban. 2t52-53tgtg. llbade b.sallallahu aleihive sellem. Ibn_AbdulBerr i lbn-HadZerkaär da je nepoznat.!.im tadareöe: '!e öjlite jer to. 'Da. Naime.Nakonzavrsetka namaza sallallahu alejhi ve selfem.29/292 i Et-takrib. l/2151824 i Darekutnija. l/3641869.18/64. alejhi ve sellem. Daretulnri Zehebi. Beeävi.Buhari u Lf kirceh. ko se to natjeöes. tmam Buhari.31189-t90. Pouzdanjm ga smaraj'r lbn-H. je klanjaojedan nakon Sto od namaza u komejeuöionaglas.Vi. Kadasu stali u saf imam koji je predvodionamaz(Ebu-Nuajm) je uöio naglas.. Muhammed b. Ialanül-ah|an. 2/101/?c7.

f.." mi :ä'äü."ru.'ä l"rää."Hä !üüü!:!lj'.':#..#.l:l ti: :Hl.2.. a arapsrorn na l#l'*i.."i'ioti*.:'""1""T'öi'"äi"T iffi d" ":'.ll il-e$iui"tltliiliT.'-1"llTrJ"1lar'r":ffi" J sallallahu alejhi ll"tn..'.13!'}" ffi liig:l: {+.?.Poslanik' i"[:T'+ffi #:"if ]f'l!-rt':{-ä}::T mstt'**a.ii dvije sallallahu u kojima Poslanik' predaje iiil:. äil.irnut"ee"t."'y'fr u "Ne öinite-to'ieö uöitv-samo EI-Fatihü kome ie Poslanik..:"j""i'#:'."#'l:i.mq.ii"'.i'Hil..'ft't*i. iä"-.r. Enesb.':iii. Malik prenosida je .r. :itäi'i.".l'l'"*t*ll.#il#."83o alejhi ve sellem' sallallahu 5.4iT.#.ll'.odne ***x.**i*ru"llf "::l::i"i'fl.. .i:l äffiiläfi"ää.n:::'re'n""'. j:i'..i'lf..".': .il:li: jiJ': .rifuxr.ffi jenj zar e.il1il i. ji!tr..ilÄ'!-ii#i!. lilt"H """#.##''{.*1. .fi j'y'.if l.' i-Jiiiur'u 3ijH"""'ff hadisa.-:"-. ".l:T"1ff äXlt"J*...j " ..JTtri.:x._'ff .*.:*. ü.':.. sl .""JJ.*f.*i.::'Äliffi ärfJY:'Jl". jür::.'::i:l*:#*""x* illliil'til#*#-$"**üä$ä#ä j"i'.l..äF***tffi: *".l.f f.'pin" .+::::ii:***. tekst Akolazmotrimo Sltl:":""T.":.irztg' |.H:fl *fJ"ffi jezitor.j.rulnm':J1tnot"mooaou.3:::. je .."H:T'"rl:il' u"''"'"*' a"jr'i Jffi .f"i'".."t^o: sebi.

Samit.\u. 2/24jl2945.. 2t222..maaaju dobn".Bejhekj..znal -24212q4O i u EI kirach. i tbn_Ebi_Sejbe.. Medurim. ove p.{ytole ::Lr krra?tu houctaman.Da. Ibn-Surejkje pitao Omera b. ELkimetu hatfel-iman. sallallahu alejhi ve sellem.hletutahlezr.inan. o. rbn-Mtrjt'r.kao sto öebiti spomenuto u narednoji drugim predajama. sallallahu alejhi ve sellem.luls.Abdu ah b. zabranio uöenje iza imamana noönimnarnazima osim El-Fatihe. t6l51.iako imam uöi naglas. Hahm i Zehebi predaju o!u smalraju ispravnom.2t223. sl.öik alo budes. Imam B-uharijakaie: "Omerovo mijeljenje.. sallallahu alejhive sellem. zastupaju:Ubejj b. ne bi Poslanik. E.n^gg_-r . LUu_Seia äl_Huari i drusi ashabi-""'" 7.Da.. \rr. 29ttO6.. "'. su ashabi uöili za imarnom na dnevnimnamazima El_Fatihu i suru. el-Hattaba o uöeniu Kur.öakako samja imam. verzüau kojoj sroji ovaj dodaral.pa je rekao:.racä y6*llyl. 9ö/2t0.""'jasnopotvrduje Ova predaja hadisposlanika. t6 i sprhu*tunne. Darekurii.. Prenosi se da je Ibn-Abbas rekao jednom öovjeku: ."pr.Uöi za 'Svejedno imamomEl-Fariiu. Kab. zabnniouöenje jer osim El_Fatihe. sallallahu alejhi ve sellem.iti5e'jUe. Hakim.' Omermuje odgovorio: al(-o budem !dio naglas.Vidi se da je Omer naredivao uöenjeiza imama nakon smrti Poslanika.anaiza imama.auy.._ upitaoga j€. lß2717_48 JmamDäl-ekurn'. jraTe: tmam Betheuje tanacprenositaca Sejh Mubarekfun p*. vdjeüt r. takoder. nmr.."Zatim ga -mu "Cak je upitao: . ltn. *" Bejhekj.Atija. sn. U".jer je Ibn-Surejktabi. 6.kinc ha\"t. Huzejfe... ". o uöenju Fatihe iza rmama.n.edaie. Z/238t2929.. -. LJbade b. Bejheki. je staba. Om€r odgovori:.i. t/328/J755.in.q "'" El-Falüul je opieg karakrera Ova predaja i obuhvatisvenamaze. lbn-Abbasow predaju rrijediisroStoiza jer Ibn-Abbas Omerovu. Da se ovaj dogadaj zbio na nekomod dnevnihnamaza.alejhi ve sellem.21221.pa mu je Omer rekao:.Uöi Fatihu. viäjeri: Tuhfe!ul-ahvezi.uöjo naglas?. *'Buhariu Et.".Imam Nejmevii lanac prenos. nije govorio o vjerskimpropisimaza vrijeme Poslanika. l/316/1198.öak ako si ti imam?. l/365/873.gid el-Hudrije pilan o uöenjuiza imama. 3^Og/1322.drugoj predajistoji dodarak: uiio "'Za imamnaglas ili u sebi. str. vjerodosroinim.Uei _.

p''jr'lano haols' i derogrrajucr derogirani traTiti Nije ispravno mogudno"t to oostoii u o\oj rije(iti piJf"ri*:""i -gu.cfi Ü.+o. ako je moguie' Allaiov Po'lanik sallalla}u rDomirili s' Neqr. .ziiJzlisselb"-ruiS. l/105/q20."nii.jeiit'o. hadisu nepripada '.p'r"" * vidietr Et'nnthttli un2 n3 i 1ctsirut'K 21292. Ebu-Davud' da i.t..ni.: r.J "o Ahmera lmamBuhcri el b Hibbana Sulejmana oäi."331 "Najveöi "Marifetus-sunen"' 2/46' kale: Komentor:Imam Bejheki u Ebu-Hatim' rruiirr. sa pomrntl gaje neophodno onda hadisa o'"oga i"pravnost oremostavimo jjednomidrugomdokazupa Dl ä. *eu. \e nadu "uprisLarljajujedan drugom najpre'eih J..Ako iö. l" ulino"upo.."t. kada uöini tekbir uiinite i vi' a kada lutite."Je" i" '..'..3al raditipo svimhadisima du2nost kaze: Obligatnaje lmamlbn-Hazm aleJh've ih. +ito.. Prenosi bude uöio' \'i se tteba slijetliri.a-O*Aumi8tt81i Ld'dtuic"1r'IÖ4odlbn-Had)erd' l/2soil0l83ti' *'i.it r'. dajuiiralo pravo osrmhl-Fatrne bilo zabranjeno za imamomlkadauei naglasl uee-nie koji argumentai'pravna dva ö"Ji. ri i ilc'greikom "lbn-AdZlan je pogrije(io Ovaj kazu: i imamBejhäki ilu-gurh er-Äazi "i'3 Ebu-Davud je greika ova da smarra hadisu .ä. l/256/6q5.".:i+o+ anit'Azitt "iu.ii*lrl '.ffi.rl" "ä eü"-g"riaa 3{.si |)3. ^ v.1*t-.i'e"...r: Jahjab Mein."* (mualleran\ i prenosilaca lanca ti' porpunog ti"'r1.Jue l/3ll/lTsq ie vidiett: Et'nut tla J/240 ovai doddtäk vrerodosrojnom "r.. 21221' ß'iiiiiti tt"ta'noai" l/338 odIbnEblHätimaiEs-s enul'kubra 3$vidietl: Bezl t-medihud' 41238-239." pripada .||'ninhadiltao tethul-Bon u il frkh slt Mcolmu i J4l t\4?tthrliui str' JJB nala . it n"a'n"s.kada bude. smatfrju äu"-nff. Dffeku'nr'lil2l/l2ll BejheLi' lbnMrdze. ako se problemmoze "iti u-U-"11 je uöinjeno u ovomsluöaju' kao Sto prvojfazi. i sejh {lbanisu oru lbn-H17m lmam .ii."ffi.. 282-283.. 3t2a9.143 ll Dokaziuöeniakakoji smatraiu da se ne uöi za imamom 'lmam alejhive sellem'rekao: sallallahu se da je Poslanik' l... at ovajdodarak . Omer.i"-.. .i't*tnp"i kao ito s."po^l'i.Ebu-Abdullah u\le u konlek'thadrsa od prenosilaca su nekog uiio.-r'i..enulidc kad..ö1""..tt"t."nr.

- Komentat: U dokazima treöe skupine spomenuöemo vjerodostdnu predajuda je Dzabir b. Tenkihut-tahkik. rekao: "tro je ujednoi njegovouöenje. Ul53-156. ZZ:SiZSgO i o. rekao je: '. tmam Ibn-Turknani ovaj hadis smarra vjerodostojnim. Manfetusaunen.da je Poslanik.imamovouöenje Kornenlql: Hafiz lbn-HadZer tvrdi: 'Ovaj hadis je dolao sa vise putevai svi su slabi. w Vidjei: Et-e|sat. nakonSto 2.Fethut. niti mog! biri snaga prednjim.rclhisul-harir.a kada bude uöio."8a2 uöenje. 2D27-228. jasnomhadisu onene oponiraju kogaprenosi Ubade. vidJeti. Tuhfe tul -ab ezi.' V drugom hadisu Poslanik..d2evhetun-nckijj. u5 vidjeidtr efiul-Rad. Vjercvatno ga nije smatrao obaveznim. rß22/1225. takoder lletul-hadis. EI. Hulasatul-ahkan. Abdullah rckao: "Ko ne bude uöio ElFatihu u namazu. Zehebi. 5/118.üeniogaje ljerodosLojrum. 2n5 1. Vidjeti: Nasbur-nj?.Balil.jn. . r/332ß8m. a Sejh Albani dobrim. sallallahu alejhi ve sellem. 3ll12. ondabi odgovor bio kao i naprethodni hadis. Darckutni. sallallahu alejhi ve sellem. s' e.njao za imamom. Sevkani.U. Prenosi se."""" w Vidien: ELmuhalla. A228 i truaul. "' rU-irlaaZe.216-t4. Z/210. Es-sunenul-kubru. tlul . * Vidjen: &. Nevevi.ne rrijedi mu namaz. l/180. Imam SevkanikaZe:"Poredtoga Stosu ovo rijeöi ashaba.. NdJJri! eyta. l/311."o"'lbn-Munzir. 3.od Ibn-AMutHadiia. 2/5O. ß Vidieri: Ne -evta t."M U drugomdjelu kaie: "Ovaj hadisje slab po mi\ljenju najveiih hadiskihsruenjaka. 2D20. veö dozvoljenim ili prioritetnijim.€td". 2/487:Vidieti. EbuM0sä er-Razi. muktedija 6e slusati imamovo prouöiEl-Fatihu. 2122 1. !a. Mubarekfuri i druei citirani hadis smatrajuslabim.ve sellem" nanaza sellem. Ibn-Ebi-Sejbe.koder: Tp nkihut-tahk*.t/176.8o6 Ako pretpostavimo ispravnosr ovola hadisa. Bejheki. U257699. ti iutite.od Kinnevdtiia. Abdullah uöio za imamomu namazu."s3 budekla.osim ako bude klanjao za lmamom.e:'Nema namaTaoraj ko ne prouöi El-Fatihu u namazu.v258-259.'Dakle. od imama Zehebija. 3t24O24t . Prenosi se da je Dzabir b. kai.U citiranoj predaji nije jasan dokaz da je Dzabir zabranjivao uöenje za imamom.

Z:Zenoot i ociienio je ispravnimSliönoovomebilje. pojasnila uaenje imamuöinagla\'"u kojima ncnamale predaju iogranieilaje 35l da nije uöioza imamom seod Zejdab. Prenosi ovepredajeKadabi ispravnosti Komentar:Allah najboljeznastepen ne moze posluzitiza dokaz o zabraniuöenjaiza bila i vjerodostojna alejhive sallallahu AllahovogPoslanika. "Miöljenjeveöineuöenjaka --ashaba.iu*Ls sunnc. l/278. rI/36 3'7i Et'isti. 3s0 BrdzijJ od ."i I El diaDtiL. ?/23212911 l/330/3783 i lbn Ebi-Sejbe.a[eifr. rjerodostojna prenosi ""'' lbn-Abdnlje imamo\ouÖenje akoovaj uÖinaglas iaze: Dovoljno "Ko budeklanjaoiza imama'dovolJno Ben kaZeda rijeöi lbn-Omera: j^no i iz njih se ne moze opiep su karaltera ueenje'..o.. Prenosise da je Abdullahb Omer rekao: uöenje.fetul'ahv'i 212]. 3s' Imarn rirm.mrm.i.. 21\ ' 2/364.i. 1/186. od imana ZcrkanUa' komentar oogledati 3s!iiiieti: at-rennia.tabi'ina i seneracija 8s5 'nldjeti Ari.rrl. prethodnu' Komentat: Odgovorna ovu predajuisti je kao na njoj "Neuöenje je za poglavlje: naslovio ImamMalik na osnovuove predaje S druge strane'od Ibn-Omerase imamornako irnam uöi naglas.lisu uöili za imamom.ivqlgffi SvojsttL aostanifun.."3so Ibn-Omer u k. abdur ovu predajusmatraispravnomVidjeti: hre.0 .nhid tl/36 Ovdje bi bilo pozeljno r/ 'n!rere.lerse kosi sa praksom lmam Tirmizi kaZe: ko. \ idreri.i imam Malik' sa v2'7'7ll89. imama.2/60 sr Beileki. Sabira 5. l'/-. 2/b0.kltul-ahw:.kat2ll3t 1El'nuntekt. muje imamovo razumijetina koje se namazeodnose.35r i veöineashaba sellem.ojoj verzijr kojaoponirxovoj predaji."ott ieste "' e"jl"t i."3ae dovoljnomuje imamovo imama.dok je predajau kojoj stoji: "Dovoljno oru opcu je imamovo akoovaj uii na ghs .sa[[a[[ttfru 145 t "Ko bude klanjao iza 4..2/223i Tuh.nakon hadis' Ebu-Hurejre kaze: Miilienje jeste u'enje za poslije njih veaineuaenjaka ashaba. poslijenjih tabi'ina i generacija da seuöi zaimamom. 35' 14 lmamlon AbaJlB" u L/-tn?/r''Lr {17/2 l l i Belheti :rl J"rl8 Rezzak.

kogapojasnjavaju drugi hadisi. vi ga sluiajte i .ko @ Zelida se naljcöe sa mnon u uainju? lbn-Silab ez- 356 Viaieti: Oianiurteian.1. 2t2t 4-219. upitao: "Da Ii je neko uöio ßtovremenosa mnom?" Jedanod ashabaie rekao: "Da. Tuhfe tul -ahve zi. odirnama sevkani ß tJporcdlti." (hijevod znaöenjaF. nakonilo je zavßio sajednim od namazä u komeje uöionaglas.a hadisi naredujuuöenjeEl-Fatihe. post. .anaiza imama. UzviSeni Sutite. 7t336-33. Ponislih. l.3s' poznatoie ia veiina obredoslovlja nüe detaljno pojaSnjena Kur.!.Stoje svakakopreferirijuöi stav. ja stx.kako twdi imam Munziri. Komentar: Postojeraz-ilazenja medu komenalorimaKur'ana oko povodaobjaveovogaajeta. Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik.o'o Ako prihvarimo misUenje veiine uöenjaka koji kaZu da se ovaj ajet odnosi na namaz. Isti sluöaiie i sa ovim ajetom.rekao je'.zanemario ie rad po jednom od dokaza. ako za to postoji moguönost. g/Zt6-221. sallallahu alejhi ve sellem.1i.31i.. ja. t04. veö se ove pojedinosti uzimaju iz Poslanikova. da biste bili pomilovani.353 2. El-dZaniu ti ahkanit-Kur.Nije ispravno govoriti o dokidanju jednog dokaza ili traziti prioritetnije misljenje ako postoji moguönostpomirenja. Ako uöini bilo Stadrugomimo ovoga.3i::7:.a potom iuti i slusaimamovo uöenje. onda ga moramopomiriti sa ostalim argumentima.Zato se kazeda ie sunnet doiao kao pojasnjenje itumaö Kur'ana. sunneta. Citirani ajetje zabraniouöenjeKur.Dokazi uöenjaka koji smatraju da se uöi za imamom samo na dnevnim nannzima Allah je rekao:'A kad se uöi Kur'an. sallallahu aleihi ve sellem.anomkao jto su: namaz.638 i FethüI-Ko." Poslanik.an. zekat hadZdi. Ako muktedija prouöi saino El_Fatihu nakon imama.) Neki islamski uöenjaci smatrajuda je ovi4 ajetom dokinuto uöenje iza imamaako imam uöi naglas. kao Sto smo prethodnoobjasnili. Allahov Poslaniae.. Ed- * #.postupioje po ovom aJeru i po hadisima. sallallahu aleihi ve sellem.t-iüaf. 643.

naredivaoje uöenje iza imama.Tühfctul ah|. va1 '88 '61Tab. dobrim. Ako bismo ove predaje.imam Bejheki iNevevi su odb.ttje ne rrijedi narra.a k od i r . koji prenosi ovaj hadis. 9/303/93 potpünu ne znnöe ove djeai pouzdani-Me.osim 3.shodnohadßkoj tenninologiji. Humejdi. osim El-Fatihe.2/28.2/17U."35e alejhi ve sellem. iel' be:.2/226i El-tlrdatl\ki. ßpravnost oveprcdxje." Nisu potpuno prihvatljive rteöi imama Ez-Zuhrija da su ashabi preslali uöiti za imamom. i SÜt:tus sataL stt 99. 2/187/983. Zelio ie ukoriti dok uöi. IbD Kajiim i Albani su ovu predaju Hrfiz Ebu-Hatim er Razi.rani.e.sallallahualejhi ve sellem. ove ptcdaiesu kate: "Prenosioci l2. rekavli: "Ne crirzite to osim El-Fetihe.Tako bi odgovor na ovu predajuu namazima. sallallahuatejhi ve sellem.1. 61362 ocijenilivjerodoslojnom. 3/36'7'368. Tirmizi. Ebu-Hurejre."0o' Komentar: Postoji moguönost da je Ibn-Mesud nislio na uöeiJe Kur'ana za imamom. ustvari.e c / r b r ä n au ö e n j a Poslanik.360 ashaba koji ga je ometao u uöenju.onda bismo kazali da ona ne moze biti snaian argumentpred hadisima Allahovog Poslanika. 1/155/736. koji jasno ukazuju na uöenje El Fatihe iza imamana svim namazima. Medütim. 2/205/312. uzeli spoljainje znaöenje bez pokuiaja pomirenja sa drugim argumenlima. kao Sto se obmlio ashabimakoji su uöili na sabah-namazu.Slojstia ?oshflifunog. mnogo öemu liöio komentaru na prethodno spomenutiajet.ali ne i u sebi.ili ovu predaju.ihadissmatri Ahmcd. . vidJett EI d:e ü \'t!'tadil. Mffaffafiu a[ejfüle seftq- 147t Zuhri kaze: "Kada slr to öuli. kao ito smo spomenuli u jednoj od prethodnih predaja kojü biljeZi imam Muslim. 2/2t)1-208i Ei ieitu l'nüüia.!/ kubra.15. ffi Yidieti: Et-t tinha.Vidieti: ts'rtrnc.r..2/301-102/799:1Ibn Hibban.1-285. prestali su uöiti zajedno sa Poslanikom. Ebu Davud. bi uöio naglas. l/304/918. 15'Nesai.iutim. Da im je htio zabraniti uöenje. 1/1O3. sallallahualejhi ve seltem. Prenosi ako imam ne uöi lnaglas).l:. ito je zabtanjeno na noönim po miiljenju svih uöenjaka. e o m e l r i m r m povrsenim i m x m o m\. se dr je lhn Me\uL!rekru: Ne uei se 1r imilmom.ka<la sallallahu Komentar: Iz ovog hadisa se ne razumije opia zabranauöenja za p l a s o ml.iz koje se zakljuöujeopöa zabrana.to bi jxsno rekao.i. IIariz Heisemi. Prcnosi se od veÖine ashaba da su uöili u namazuiza imarnaposlije Poslanika.Ibn-Hibban. Innm Tnmizi ova. Prestalisu uöiti naglas.

muktedija moZe pored El-Fatihe uöiti neku od sura ili opöenito odlomak iz i<ur. u ovim predajamanemagovora o narnazimau kojima se uöi naglas.d€rr halfe I-imam. Mudiahid b. a na zadnja dvarekata samo El-Fatihu. DZebrkaZe: samAbdullaha b.hadisakoji prenosiUbadeb. Navodisedaje Alija b. Abdullahrekao:. 2/242/2942."" p*d"i" ". Ibn_ Ebiisejbe.. poslanila. Samit i predajaOmeä b.a na zadnja dvarckata samo El-Fatihu 'oo' 5. str. _ Postupak ovoga ashaba. %2rbn-. t8/ö0..ku. 6" S"1neW ZtZll-ZUtZS+7i 2950.Ldnac prenosrtaca ove pred{e ubruiase medu najNpmrnrje koti posroje. Imam Bejheki navodi oko pedeset predaja od osamnaest ashaba koji su uöili iza imama.l!T:Hd -sunen. 1t365366/874. i Albani ovu predaju smatraju ispravnom. Bejheki... 13 130.i.A222.Iman D. 2/ll0_tjt/2775. w Büar.iZehebi o!u predarüsmarrajui\pravnom. Bejhekt. 100/228. nije doziviovrijeme sallallahu alei"hi ve sellem. U256/6g4. utrnnza 4.. na pr\. od imama Buharije. r El. Hzktm.Liraetuhdtlpt-inon.Na osnovuovoga imam Buharije uöenje ta imamomsmin-ao obaveznim. t/328/3753.öuo 6. U327l3750. koji su prakticirali uöinie iza imamä. Medutim..takoder. Onajko ZeIiviSenekasepogleda djelo .ti: . rtr. Prenosi seda je Dtabir b. pa_ zato_ne mogukodstitikaojasanargument na ovom mjestu.a dvarekara El_Farihu i"uru. isDravnom. .2/243/2944i i tiraen.tmam Bejheki wr.i.Madt:. Amra da uöi iza imamanapodnei ikindiji-namazu.y32}/t217. Sliöno ovim predajama navodi se iod Ai(e. Darekutni. za razlik! od. 2/239/2932.stt. Enesa8ö5 idru.El-kiraetuhalfel-imÄ. str.r.Ailinu predajubrljezii imam Buhariu Eltj. Abdur-Rerzak..ana. . Ebi-Talibnaredivao uöenie za imatnom na podne i ikindiji-namazu. Bejheki. el_ Hattaba koje sujasne po ovompitanju. y.Imam Sindi.Uöilismoza imamom na prva_dvarekatapodne-namaza El-Fatihu i suru."86a Odgovorna ovu predajuje isti kao i na dvije prethodne predaje.i Ibn-Ebi_Sejbe. Imam Bejheki .. dokaz je da u3enje iza irnama niie jer MudZahid dokinulo.kao i mnogobrojne predije od tabi'inai generacija nakonnjih.863 Ove_dvüe predaje ukazujuda ako iman uöi u sebi.l7l54.Vidjeli: Tuhfetul ahve.ih ashaba. 2/22I Sahihus I t256 w B\thari D El-kimetuhatfetimam.ve seffem. vidjeri: Tuhfent-atuezi. Hakrm.

4edulim."u"rt xjclom L] o'igovxra * r.azu rekao ashabimaäa uöe iza njega El-Fatihu' .ä|.ensrrija t". 2/369 od Ibn Berula w vidieri: Et-tetltlti.tuouuoovome dogadaju e6 Vidieti:Iul!irü1-(rrr?ril-A:i'r' 2/292." .rSdnini/Brrlrari."ii".1"'. 3/505'5O6iLtsdnl gabe 2l51o . Meattn t te 'i1' 3/320'-od reJsitl ' I 5trl3' beiaü' I'eth 4A18' ttlgt'.3"? Diskusiia o argumentima prve skupine skupina' shodno Nakon navedenih dokaza. o" "i Ei-farihr.nr I m r m u c l n i g l r s r r ru n a m r z i m au . imam'rKurtubijr. <ve miiljcnje rko vei nije mogucepomlnll mo2eodabrctipreferiraiuce ili nekeargumenlc... iloLaze kao \idimo ds pnä 'l'upinä imr n'rjixsnije tJ orome sluöaju ve cleJnr u kome ie Poslanikscllallähu hadi' kuji preno. frcvnih öeBre o\no\u na iii broinrjedokrze r. bez nje lreca skuprnrn.. niirn"u.i' ucili ni:lä i7 .or" u kojima imam uöi naglas' se.nateduje *u8 po tome' samokrda imamuöi niglas Prema .i" lJ-./'.rcl l.äi".'. t"".uni ajetje objavljenu Mekki's{'e ilc imamcDokil/ na srbJhncmllu ucili Ll-l-Jlihu u \4edini aielir ovosd Samil . nattnt'nLrttit iä").r' su nakonobjave a ashabi P.'i"..* r.'r* hcdr\al'hcb Ubxdeb u verziji koju ..i" pri. m j e \ t t lb o r i l \ l r i n ä p u l u b i l o d d sebi". 'nenar.ie r a d i l o b \ a l o u k r / u j ei p o e l s \ l i e \ \ e i c J n oo l o i e m ' e n e m a z u imlmx i mukedila 'vtm S"hihu : Obl\ e/c uÖenix "".ll|128-29 B€gav'la' * i.i. nssloji polkr :t Imir' ucenJalia skuplna iedna u!lxvnom rrzila/enja L. i.prauniie.t""tr...Kuianx /x nijc dozvoljenn rjafi.".. 9145'7 '70Vidieti:Eh:'.ia"aiii""i"l.-1i foji .od Ibn-Kesi|a e7 Vidieri:J€." t" p'""".uo.14e )l koje."iti.i Üblde b S:rmit i da "".ii"Oi nut. ovcj hcdis vi ga \lusalte I kome Uzriieni Allith lilzc: A kada \e uöi Kur'an' 'i'rüi" da secitiraniajet smahaju a" u* nirr p"milovani"'ovi uöenjaci slu5anje' jer oänorinu nu."l" ""it pravnrka. zrii:..u.i^i.1"t l" .iä"li äü". vidimo da sv{ka "J" iicpiri Ti:!:ll: dokä/imx kojima rxspola/e.. i/ d\r rcllogä' nenrih\rtlji\x O'i primjeclbrje i-"Ä"il.rc.

Ovdje mozemo samo dodarida rijeöi imarna l. Ne moraznaeiLi da su ?r. i. salaltaiu aleJhi ve sellem. ..toß||. poslanik. *'o rije.nije ispravno davaliprednosl jednomod dokaza. drusa skupinauöenjaka.: li:ij. !ltitajuti hadis koga prenosi Ebu-Hurejre._r. t".V.i.njega. str. ..::iji .i daje.. MoZdasu ostaviliuöenje Kur.".. v."ä. Tako im je.öä1...ll{'_ll:jl * "srraur"p'esJi Ub. .J1.ä#. 1. 'S. uostalom. iji.' .1'.*Ju ajnaot ostavtl uaenJe opcenito. ..p". zastupaju: Mä. a drugi ashabito nisu ... lDt51823. imamaZerkanüa i Tenkihui-ketan.smni... Ebu-Hurejre i drugi ashabi.r.:lT. Samit. el-Harlab.. sJUffJu alejhive sellem.. sallallahu alejhi. a . s6!14[ofr atejfü eesetten nonuza ...ii. h o y.".Sve Stoji aoSlooa porfa"ifia.:.".i E.. ..n.._bfl."i. "1k:.ol:1. i:.tuj" ukazali smo na neke .:.ä . *:....ü il. Lr_Haub.iÄi .. i to nakonposlanij<ove. prenosiUbade. .onreksr had.*.. lacrn onal koji radi po svemu Sloje kazao ili öinioA ahov :rayr::eErl. :!:! :. .."-ff"^ 37r Ebu-Davud..ka1^ e7:r smo sabah_narnaz iza Poslanika. räkoder: t.-n" il.i.1lj:r".u 21201..T:11::i susrozni dasu.rijeei E7_zuhrija usre u r.:! t?or:..sa. rraZilisu da seuct rzatmama na svim namazimao.i nije moguieda se ispravnihadisi suprotstavlj_aju jedan drugom.ri bio dokinutovompredajom.ana mimo El-Fatihe.. F" ! hut.j. r. d. ..zuh.f.': "!:ji hadisom koga prenosi Ebu-_Hurejre .. z*.i*i"".. 1"3 -t :l:l::"j:1"1:"j.. .. Drugo. prethodno smo ukazalina ponxrcnJa ovogaajetasa hadisom koga prenosiUbadeb. .i ä. ako oosroii mogucnosr pomrrenja isrih.li*_ M t..r*nje Bqheki. 1/279... :1l"l. vezane za. na noönim namazima.: Manle. il. .ri:Jil.'fU"_Sifr"ü J_ 3dgo1glr..-og..!::i. i .ve sellem.k. nJc uzo-o.r"..t}". suitaje istinakoja semorasliiediti.u. n\ ü !.:i:..us sunn.. ratoder. Samil. . n.ovome hadisu nisu porpuno jasne.'..p"rr. n'ilj..54...'*':n': ::::! f lrc. Ilj:a.J: rosraruK.I150-fuifu.sakomentarom . sallallahu alejhive sellem.:nia..lol::: bi r ßi B. . ZBS_ZB. zot.l1"l9i vidre.ä:._ql"-1119:" u. Omerb. sellem.i_y:11. lakoder.y:l:.prihvalanje svih ispravnih dokaza ie oäee oä ooDacrvanJa rlr zapostavljanja nekogod njih. sallallahu äf".narcd..: r. od Bejhekija..:. *:lj*:l: .:*1ll -i..:"...----ukazuje da ovaj ajetne mozepoiluziti kaodotuz nu ouoÄ" . t.i!.z"i..Tako bi hadis k"ji p*. uea üui i....i "" ."j ".Klanjali biljeZi Ebu-Davud.....jästu..0{.Llbadeb..

' od lbn' r"t iu"r"n iö. za imamom' El-Fatihe uöenje koji su zagovarali Hudrijaidrugihashaba. izmedu ostalih zastupaju Ispravnoje prigovoriti nekom od . u"" dvojbe. godinePo llid:ri vidjen: sij? eatanin nubekl 51326. sallallahu alejhi ve sellem. "'iiajÄ. od Xejhul-islama. pa ni u vdjeme njegovih Rijeöi imama Ez-Ztthija su u ovome predanju' hulfair-raSidina.oval hadls ovoga hadisa..urfaova. jasnih predajaod nema bez oizira o-ko* . Stoje jasno spomenuto ez-Zuhi pripadaskupinipoznih tabi'ina.8?5 ne ustvari. Ouo milliänje. el-Hattaba da je taiio uöenje za irn unom na svini namazima."rcä.1"huait u globalu vjerodostojan.koji sigurnonije prisustvovao koii se navodi u hadisuEbu-Hurejrehema tome nJegova doeadaiu alejhi ve sallallahu *äniu au tu ashabiostavitiuöenjeiza Poslanika' jer Zivio . Neki islamski uöenjacisu odbacili hadis Ubadeb Samita' smatajuöi imam Ahmed i *u rfuui.Medutim. n itdjeti. es vidleri: Et-nedbnua 31366 i Inanul-kelatn. sE. 1 ne slabi tmam Nevevi je nepobitnodak?zao tanci pienosilaca. U"atmu.Takoder..-u radilo. 5/269' od hafiza AskalafiJa i Fethul-Bari' 2/36'7 Redteba.put omera b el-Hattaba.namazimane moZe biti dokaz.Ibn-Sihab u nekim hadisima'8?a naredioda uöine.pa su njihove rijeöi i mi3ljenjapreöada seslijede.häbi.na stepenumuisela (tj.Aio bi pretpostaviliispravnostovoga hadisa' kako onda elEbu-Seida Ebu-Hurejre' i-ru"j. "' vezane za njega na svesumnje i odgovorio ovogahadisa isüavnosl Sto se tiöe predaje Omera b.. uöeniji su od Ibn-Sihaba ez-ZuhÄja.puteva ieihul-islamlbn-Tejmiije. ne pddavajuöi im nikakvu vrijednostj?6 sto ie lof jedan u nizu dokaza o slabostr ove oredaie." no.u on nije . drusih ashabada su negirali uöenje El-Fatihe iza imama Spomenutr u. *ü"-" Porlanitu. Fekinutog lanca prcnosilaca)'koji se uvaZiti poredisFavnih i jasnih hadisa' moZe Na ovo motemo dodati da neki hadiski struönjaci u potpunostr odbacuiu mursel Fedaje Ibn-Sihaba ez-Ztthrtla.i pot.n 5-n9 .23^63 i El-etmanast 2G27. neophodno neki su slabi' a neki pouzdarr' oreösi razlieitimlancimaprenosilaca: jer se u obzir uzimaju ispravni iuko du.cetvrt i peÜdokä7 Prveskupine' "' tt"'-Sir'"u *-z"M ji rodennaton 50.8?7 je spomenuÜda se..nismo naSüadekvafte odgovoreuöenjaka m VidieriEeci. na t oeni.

El-el_rnamu" nije uopöe spominjao ovo predanje..jer je Poslanik. kada je traiio uöenje za imamom. Isto ovo vrijedi za prcdaju Ebu-Seida el_ Hudrija.\koji. ovaj hadis ostaje na svojoj opöenitostii wijedi kako za noöne tako i za dnevne narnaze. salallahu alejhi ve sellem. hazio od ashabada uöe iza njega El-Fatihu na sabah-namazu. 2taa.tto dok i" uzimanjemjednog.:t Mehasinut-tevi I.Takotler. neld uöenjaci kaZudaje ovo opöi hadis koji ne moze posluZiti kao dokaz. sve dok se drugim pravnim dokazima ne ustanovi da se njime mislilo samo na odretlene namaze.unä. Nema mjestalogici poredjasnih dokaza. kakvaje korist od imarnovoguöenjanaglas? Nema dvojbe da su muktedijeduZneslusatiimamovouöenie. Sejhul-islam nije dao . uzimaniem ovoga misljenja daje se pravo svim arglmenrima drugedvije . 3t6}:'.lmam lbn-Turkmanije preiutaoOmerovupredaju. ne uvaZavaosim dotiöno miSljenje. nije ispmvno odbacivati vjerodostojnehadisejedne.moie se zaliJjuöiti da uöenjaci koji zagovarajuuöenje iza imama opöenito imaju naijaöu i najjasniju podlogu u praim dokazima.kaie: "Nema nahaza onoi ko ne prouii El-Fatihuu nat@Zu".nije pravio razliku izmedunamazä.ali nakonStoprouee El-Fati}u. zw nije obavezamuktedijama da sluiaju imamovo uöenje. najbolja uputaje uputa Allahovog Vjerovjesnika.satlallahualejhi ve sellem.nikakav komentar na predaju koju je zabiljeiio imam Muslim od Ebu_ Hurejre. 3tt4{.razmi5ljajuöi o kur'anskim porukama?!U protivnom. Takoder. 31e V idieü: El-dievherun-nekiii.MoZda öe se reöi.a UzviSeniAllah najbolje zna Meritornüe miStjeDje Na osnow iznesenihargumenata sve tri skupine.i njegovih plemenitih ashaba. U veri s prvim hadisom koga su zabitjeZiti Buhari i Muslim.3Te Sejhul-istam lbn-Tejmijjeu . takoder. . sallallahu alejhi ve sellem. ne pnveöi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä. prema tome.r. od druga dva mi3ljenja.koji ne smatrajulegirimnimu-öenje El-Farihe. Medutim. a u kome Poslanik. M't idjetj Ll-nuhalta.kako za imama tako i za muktedije i pojedinaönelilanjaöe. Takoder.

rjelavajuöi medusobna . ako Dakle. tada muktidija uöi El-Fatihui odlomakiz Kur'ana' *.th .'..t" 11 da osuduJu äälni".:-" i sunneta. "t.ä rnl<ri"niu.oq Öetiripravne meduimamima a naroöilo davnihvremena."g ul'Ießva 2lll54 s vid\ent:E.g tf**d imanaili drugihokolnosti' razilaienja' onda im K. prethodno spomenutidokazi.uäui"rnodruga misljenjakoja smatramo pitanja'poput "iirt""" "'o""tie"oi...Jtt je vratiliseKur'anu obaveza sede5irazilazenje.u u"tunja rukuu namazuizgolor rije'i preleruatl Jeono. zuti."-txi sauöeniem oko ovog pravnogpilanja poznalasu.od Razilazenja Napomen...poÖeti uöenjala po *. ako imam uöi naglasmuktedijauöi samoEl-Fatihu' sebi. ne budumogli okupiti "i".unälrei il potpuno ä. ..t.-iu i tl.. *tahr trorek. urujti. Kada Allan Uzvlsenl najn nebi rjeienjeU protivnom naiispravnije ieu niima jednos . doci do praunogrjeienja . upucuju gdjele dovoljnoprouöitisamoEl-FatihuNa ovoJasno namazä.3t2Jhi Mcdamu 33t'niiie\i: Ibn'usej in' 1|31I Ferava slabo'ti njegove i !u iurtit' s moguönoiöu .k"g.1.oo naöin spuiianja na sedzdu ird Nema smelnje Medutim'takvi imam äiii"":ä...tnih i dva zadnja rekata öetverorekatnih ärrrn'* .i lsto ovo vriledi i za druga pravna "amin iza imama' äi.onr"nrrtu islamsiih 332 sure oveöasne i*"r Jä t-".samoza dokaze je ispravno Sta a./: skole 5vall. je po obaveza raditi dokaza koji nije derogiran' .. "t:"iler drugakao ötoje to öinio svaki ili mr'nju buduöida vjemicima medu neslogu n" .i'.'u.i""ii"i*llutr..iiu jzazvati oorriroii u pravnim miiljenjima'alr ne lolense islam toleriserazilazenia srca vjemiÖkih razjedinjenje i Sl"":q'.kttii jedni radeu onomegdjese'lazu' a da loleriraju da zaiedniÖki ie duZnost -druee I tspravnost da kadaseispostavr Bitnoje na'lnaöiri edieserazilaze.-tcmhid. t.'atz"e slabUim s mogucnoscu n" o.o ouit izvorima Ato se muslimani i'. Ll-nuhatta.Jt:". t"'p"ltlll: po/ivajuci .drugeskupine'a Allah najboljezna drieöi se. Ztog rcga niji dozvoljenopojedincuniti skupini odabrali smo lako neosnouanim i.""".. mimoEl-Fatihe' u'iti ira njega nijedozvoljeno Dok imamuai naglas 83iMuktedija saEl-Fatihom' ie.il.'.. ä.pri tome.fi.

takoder. '* vidjeti: Hasijetu lbni. Utejbe el_Kufi. Kada kaZu ashabi mozemo birati izmedu njihovii mi5ljenja. Hanb I El*kihu vet-nutefekkih..iistaknuriie -ih islamske liinosti i osnivaei velikihpravnihikola nisu dozvolilida neko slijepo slijedi ili preferiranjihova miSljenjanad hadisimaposlanika.rana stepen njihove znanosti. rakod.88a Cirirana izreka!e.. Dzebrje rekao:. Ebu.. Ovu prcdaju.kts+ njemu i nije dozvoljeno zbog misljenja bilo kojeg imama ostaviti rad po nekomod dokaza. Sto se tiöe tabi'inadiskutovademo o njihovim . El-kat lul-nufd. od lbn Useimrna. tOt3S.762_ 1765. nesto kaUe to ie neprikosnoveno."tt"-j'fo'f. 2/63. 3s lbn-Abdul-gen u Et munteka. 2ß25 j61.ououärru.to -o je poznalirabi'in i pravnikEl-Hakem kazao b.ncdhalu. 153/179. bez obzi. sE.885 . ^'vidie|j: Sij?ru?atanin-Aubeta. '* vidjert.fr Imam Ebu-Hanife i Ebu-Jusuf kaZu:. sa ispravnjm lancem prenositacr.Kada ImamEbu-Hanife je_rekao: seispostavi vjerodostojnost hadisa to je m^oje miSljenje.itaca.2/ I62. sallallahu alejhive sellem. 3/300. tuBetheki * Ibn-Abdul-Berr u El-dilrnia.r. pripisuje imamuMalilu.. sa dobrim lancem prenositaca. 2n2a i Hori\etulbni-Abidin.2tg2l-g26 . 92 i 104 iz fusnote. Zlatn€ izrekelekih islamskihuöenjaka Poznati tabi'in Mudiahid b.Nuajm ! El-hitije. 145. jer nepogrjesivost u vjeri pripadalamo poslanicima. dok uöenjaci mogu pogrije5iti u interpretiranju vjenko_ pravnih pitanja. l/44t i u Ll. sallallahu alejhi ve sellem.Abidin.qdrjercdosrojnjm taniem preno."336 lsto ovo se prenosiod osiatarri imamai Ebu_ Sevra. el-Mubarek prenosi daje imam Ebu_Hanife kazao: "Kada Poslanik.'Nije dozvoljeno nikomeda sliiedi ß A"t'*r " n"7"ut-1"*iri str. Niko od imama nije obavezivao na slijepo slijedenjenekoga od islarnskihuöenjaka posebno..'"'Abdullahb.1tttt. 2t63. sallallahualejhi u" . t/107.Iarhut-t?\nb.Odsvakog seprihvata i odbüa osim rijeöi Poslanika. siff.rbn-Abdu rBer u El-dZamia.Uzeto iz Miftahul-dienne. N. . zabiljezio je imam Bejhekit\ El-nedhalü.

. KJt#I'.d ^.."d a ostavrte alejhive sellem'uzmiteSunnet d""it ?.l :i.11".'". Malik Imam l'i. *liüitr..." ahbari r .sebe trüäi.. "Smatraö li me iodönom'hadisu.u'ä.:''öä:$:"1.iÄä!r.:.ö1il6e'i talamut' od rbn-H^zna. jaöimargumentima) njega jekazaoi t" :'T -"j"*..äl ä"n "ga prihvatiÖemo (tj.iip'.tuuiti Od imama zbog rileei ioslanika' sallallahualejhi ve sellem ue en'iLu "Ako vidite u mojim knjigama sto se kosi\a nesro ""iii? -a'l"Ol...li. iiö'ööF T :t::Tl. lmam Safija se naljuti i reöe: opasao ifr "i me mozda vidio u crkvi?! Da li sam to.'j."."radpo nJemul a da neprihvatim hadis.. znajte da samPametzguDlo l45 od imamasana Ja' w Vidierit talanul'nuveki'in 2l2l| i lrtadun'nukkddstr' A."'"' u Drotivnom i potvrdio njegovu Jednogadana imam Safrja je spomenuohadis rad Po Jedan od prisumih ga upita da li prihvata vierodostäinost.y.#tülli*Xli.podudara ga ostavite.:täö"jHä*'.T**?i*:ilffi .uiHt:.banija .o.i1. 1/?5.1: savjerodostojnirn 1/174' Äsbihan' m."'.Ak..j:ll+i?j'fiü.ltrl-9+l:?#LT"'6.' .t#":*5"rt.mirna . navettlin.ll::il#T. sallallahu ".i)llJäii3 po njemu.y':::.*:. 6n44.?il1ii.x!nI"."'# iä ::j1.lit.lzi:. . Prenosim zunnarom?: "Nije dozvoljeno Safije se prenose i naredne izreke: --o.i"ll"üi t"iää'' r' da o'ri r5" ":i' s ffi]ffi:':".. r*.rn pätrLir. od Ibn-Kajjima' "l: 3::1?:*ili:i sT1:1o.. sr viditeda se moje misljenje.'ljH1iilJ'13j..i..r-.. i24 r.

156

ve se[[en,namaza

dozvoljenoostaviti vjerodostojan Sunnet zbog neöijeg miSljenja."8e8 "Odriöemse svojihmiiuenjakoja nisu u skladusa Sunnetom Poslanika, "Vjerodostojni satlallahualejhi ve sellem,i slijedim hadise."8e hadisi su "Ako se preöiod mojih misljenja. Ne slijediteslijepomoja miSljenjal"em "O Ebuuspostavi vjerodostojnost nekoghadisa, to je moje midljenje."eor Abdillah (imam Sahja se obraöa imamu Ahmedu b. Hanbelu), ti si uöenijiod meneu hadisu.Kadavidii vjerodostojan hadisobavijesti me da radimpo njemu."eo2 lmam Ahmedje govorio: Ne slijeditemene.ni Malika. ni Safiju. ni Evzaia. ni Sewijaveduzmiteodakle su oni uzeli."00l Imam Ibn-Hazm, osnivaö bukvalistiöke pravne ikole, govoreöi o "Da je ispravan jednomslabom hadisu, kaUe: radobih ga prihvatioi ne bih ga ostaviozbogneöijihdrugihmi5ljenja."e@ Na drugommjestulbnHazmje rekao:"Sto senastiöe,niöüerijeöinisukategoriöan dokazosim rijeöi Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem. Da ima ispravna Fedaja od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, po ovom pitanju, prihvatilibismoje i zadovoljilisetime."eos Velfü hadiski autoritet Ebu-Bek b. Huzejme je rekao: 'Niöije se rijeöi ne mogu uporediti sa rijeöima Poslanika, sallallahu alejhi ve prenesene."e06 Identiönoovome kazaoje sellem,ako su vjerodostojno Omerb. Abdul-Aziz.eo?
M yidietl lalamul-muyekki'in. ln. s Eb;-N uaimu El-iila:e,9/ | 07. V idieti.rakoder: ,la tanul-nuvekki'in,2t285 . m vialet: .rAa,ar-Sa.f t. sr. b7-68.od lbn-Et)t-Haum i. 11473, od - M"nakibLs-Saf imarnä Beihekji&Hilrer" l-cttiia.91t06-101 i Sijcru?alonin-nubclo. tol33.

^' v;a;.t, pi--unouo itsr .

x7 Viijen Hilijetul-evlija, 9/170, Sijeru ealamin-nubela, ll/213 i Humetu ehlil-itm, str.181. * fetani, (ttl). LJzetoiz Sifetu salatin-Nebijj, str. 53. Vidjeti, takodeti lalamulnuvckki in. Zt2Ot. Lr-nh. str.588i El-kavlül-nufid. I/61.od imamaSevkanjja. 'M vidieti,: El-nuhalta. 10/408.od Ibn-Hazma. eos vlüer;.: El-nuhalta. 5175. eß Bqleki r El-netlhalu, ,106, Hatib u El-fekihu rel-nutefekkti, l/536 i Kajsed u preno.ilaca. 2n 28.sa ;pmvnim lancem --_T?.*irctul-hulfaz -'Darimi, tt8l432. Adz:um! Es-i"nah. l/182, Ibn-NasrMervezi u E(-rxnrp. 9ö, Ibn-Bettth \t El-ibane, l/60, Hercvi t Zennul-kalani w ehlihi, 3/12 i 5D1 H^nb n El-fekihu vel-mutefekkih,l/508, sa dobrim lancemprenosilaca.

1s7!

llli'l ::i$i';: iiljikT:$:' ,""'.",'.:$;'S, ?lü'",iil1",i,,il1 rlejhr ve sellem k()jesu nefnl ialloll.rhu
osnovomkoja sudl Vidimo da su naii prethodnici -smatraliSunnet

l:',*i.',liitll*',l.yll'i,',"i"iiil,;::l'";lüü::': ;;;giT

; liix ;:rq*r i::11: :n; : tr[ :r{iil-''"'J,""
Poslsnrka sijllall' prihrrtite Sunnem, ' eshabir"njegovih

T"'i: ::^:?#jT"il"'l:; Tlffiil::'tff l'l *.i*1"'J1",:i"'i:lili' sa skladnosti nisuu potpunoj akonlihtvi siavovi itt#;ö;il
ili Sunnetom Ku/anom
lezi s Postom sest dirnir nirkon rxmir,

jedanldmi::J;'J"i#T^f"li:J spomenutemo s ovirn u vezi

:: j: 1'"i: ;I;'"""";,::i t,T:: r:iiil::'ül.: ::l* l*.1'; s] iäti;i;i;il;;;";h::,,::"H;,";;p*'l','ffi9'iii'"Iil
""sur'it'u " u'uo"'" ff äliii;:"#"5il'HTI"".lil!|'".ru;.ri'nekih na miilienje "pt^""" "staviti rad p; niemu'bezobzira
ä"äääiä

nä}il.ii#jäoü#;i:},i;};l4lvn.lli-i Y'},rr"}iiil"lr'r'i i lbn' u'j ii'kl r/r32
Adzu'ri r4r. * i,,"ii"*:l'iä1,'1,:.",,'#,l,i"ilil"^"'.,''*'

1 Ad/ur'' Eo ",ni'j :-"'i;:l'l'l i[:\TiilT'li;)'" -/' iile'Jr ";1,i1: :;,,

u,'," ",'ült:,i';i*r;1 )i;t il;.:ili;iiillll.".,,.', jl il:;,1 jl; ;l'1,:: ;;.1,111,,,,,,,,"''' ",ll'J:;:l:l;:j,:' n/l-l ,t,i,,.. l,:n, tt ,',-t 1/ lI | /d/'7r'{rr'n

r'itiir, :ilff:""i'': ::r'lr ;;ll:';r't. l;i;;:,i;' ":r ;;?iiiü j;ü::i: .''',u'"'"

ve selfen,namaza uöenjaka iz prvih generacija koji nisu öuli za ovu predaju, kao ito je bio sluöajsaimamomMalikom b. Enesom. Et-te'min (izgovaranje rijeöi amin) po konsenzusu Rijeö aminela, islamskih, uöenjaka izgovaraju imami prouöene muktedije nakon naglas El-Fatihe.er5 Medutim, spor se vodi oko naöina ugovannja. Prva skupina uöenjaka smaha da se to öini poviSenimglasom.Ovo je stav uöenjakaSafiskeer6 i hanbelijskeerT pravne Skole,Ebu-Sevrai Ishaka,er3 imama Buharije,eLe Ibn-Hazmae2o i drugih. Druga skupinaislamskih uöenjakasmatrada se amin izgovaratihim, pri$Senim glasom. Ovo je stav hanefijskihozr i malikijskiho)r pravnit<a. Suljana es-Sewija. imama Taberija i drugih.""

fo miSqenlu vetine uöenjalaöetiripravneXkoleamin znaöi:"cospodaru, uslixaj!" Vidjetii Er-temhid,7/9, El- istizkar,2ll45, El-nuhana,3n66, El-yesit,1n23, EInusni, rts67, Fethul-Ban, 21306,El-benaje, 21218,Mevahibul-dZelil, UU3 i EIfe vakihud-deva"i, I D'74. eß vidjeti: El-ned\mua, 31332,El-ninhadZ 4ll31, Umdetul-kan, 5118,Et-temhid, '7112 i El-ßtizka4 2/196. Me.lutim, imam Malik, po jednoj verziji, smatrada imam nede izgovarati amin veö samo muktedije. Vidjeti: Ettemhid, TlIl, El-istizlar, 2ll4'7 i Ez-zehieh, 216O. e16 V idjeri El-unn, ll3l |, El-havil-kebir, 2lrrt , El-nedimua, 3t33r i Hitijetut-utena. 2 O7. 't1-vidjeu: Ll-nueAi, t t565, S?rhuz.Zzrkcsi, U55t I Et-in\aL2t5t. 'i3 V ialeri : Se.i,, tal ii'ri .Buhan, 2tJsb.od rbn-Benata.Et-nuha a. 3t 264i EH?nh id, '71t3. e1e -48. v idietii u mdetut-kari. 614'7 ex Yidield: El-nuhatla. 3D64. e'| Viileti zl-netsut, lt32-33, El-ihtijar, 1167, El-hidaje, lts} i labus-sünen, 2/231, 245. eD.vidjeti: Ez-zehirch.216l. Et-tadau v"t.iklit,1243i El-f?vakihud-d?vani. 1t275. -' Vidjeu:Lt-tcnhid.7113. EI rstizlar,2ll48 i El-muhalla, 3t264.

st{

159I
naglas Dokazi uöenjakakoji smatraju da seamin izgovara r l e l h ir c ' e l l e t n ' eP u ' lr n i k ' s l l a l l ' r h u l. tbu-Hurcire n r e n r ^J i c 1'' :'"dn'i:t p{lol'i *rnol. lx"ia" ii,,,,rit,t.\: rtmin. rr' t1(i Ni utkli itJr '' 'i.lr,,)ri N1 ":1i:: ,,,t"1,, tti"" tnttol'tu\1(ttivtosli.ar4''i nJreolrr ovr ie rr 'rome S rhihri-n:r'lo\lo hldi.:rimamBuherl ciriranog 'll9o\lrcnle xmln rmrn nrgLs' i poeiutr"lr,taarrro"oizgorarcnje ' Po/nrloie d:r\e pla\namisljen1ir inrilmr l"ii^' äJ.,ra"" rnukredija zbirci u 'rojoj hadisr'ri i; i"gi"'r1" r"l" ie nLsrovio ;;";;;";i;;1. protirnom' u ier rmin nrglas' ö"tl ilir.l,,'* "l. ru1",trim''miigorrrra propr' prrrnjeniti nemogu'e bilo ;" bi aule imamaps bi ;"iJii" i u rmin rijeci ,,;"";t"n;u'- o"o 'e oJno'i nr izgor.r ;;;.0;.';t 't^a"-i*". u kojimaimamuÖr a ötosetiöenamazä ,reinaglas' ";'*"ri.^ naglas' tla seaminneizgovara "]"üi-itr"..ti ",""lrci su sioZni se prenosida je 2. PutemSufjanaes-sevrijaocl Vaila b Hudzra ve sellcm'kadaje ;ö",,-.". ilr"hova Posianika' aJejhi sallallahu *m, re led-dallin lrrko krie: Amin' äu;"if-rnugdübi ffi,o, .aleihim "'" pri tome svojglas orezuii {-uli \mo {AllJho\'l U D r e L l xlih i n\ 4 r J / c \ ' r i l h l l u J / r l r T e : je i/8o\r'rio amin Kod p-finii'.-.'rif "rr"f'" alcjhi ve 'ellcrn.rkrdx 'Aminl"' ". .povisiojesvojglasizgovamjuöi: oalJti"il^ ""ji,

'T#1" älilTliir'.Tiliilll;.?Jlii ü,,llliilliJi ;,';#'m:ü'ililiilll

ä "*:lrlii'il):r;lli:til:::1, );,:;; )iiir;ii l'irr:'r,,1 l;:r i,ül
U328.

rlf;1i El nttlhiJi.nß'ic,zrtic,str' 102'

Darekutüi' r/25el803, ;X'fi:3"'"fi:T,iil,'-tl. rirmizi. Ibn-Mrdtc' 61/2r1t. 2/60
Darekütni' Muslim.

:n121,;;,1,1;;;l;.ik?,:ä[iJ,T,l,]ll s",r. ili,7,z!?ri!i.li"-ri,L Bejheki.Zejlei,lbü-H

j: i;;i:rr rir'[lr;li;hr;:: *',ji: l;*:,-:im!l
f't,'''l-dl r' 1 1/r'1 tli*"'" esi,r s.,r'ioet'tc'r\ 'ojfrl

ve sellen,natnaza 3. Ebu-Hurejre prenosi da bi poslanik, sallallahu aleihi ve sellem. nakon zavrsetka nCenja Kur'ana (tj. El-Fatihe) izgovorio: ,Amin!, poviienimglasom."" Irnam Muslim tvndi: "Od poslanikasallallahualejhi ve sellem. prenose semutevatit predaje daje izgovarao aminnaglas.,nlo 4. Aisa, r.a., prenosidaje poslanik, sallallahualejhi ve sellem,rekao: "Najvise na öemu varn Zidovi zavide jeste nazivanje selama i vaje izgovaranjeamin u namazu.,,e3l Aninarle u ovome hadisuuporedeno je sa nazivanjem selama. Dakle, zavist Zidova .ye u onome Sto javno ispoljavamo,_ ne ono sto kijemo ili govorimo u sebi. Ovo je, takodea bitan simbol islama, kada muslimani kao jedan, u velikom broju, izgovore amin. Tada Atlahovi neprijatelji osjete snagu, jeains$o i veliöinu muslimanskog tijela. 5. Poznatitabi'in Ata je kazao:,.Slujaosam imane i muktediieda nakon zavrietka El-Fatilekazuamin.lakoda seu d2amijisveorilo..ie.) e, je klanjao, pristajuöi za Mervanom b. Hakemom,pa . . flu-flgrejre "...ve kada bi prouöio led-dallin. Ebu-Hurejre bj rekaoamin, ore2uii pn tomesvojglas."' 7. Prcnosise, takoder,da je Z|bey, zajednosa muktedijarna iza , sebe,izgovaraoamin povi3enimtonom.
r/2s8t7o3, Ha]ilm,l/34sl812, rbn-Hibban, :b::D.a::9,-]tt t6/824, rbn-Madze, A176-17 7 /462, BejtßI:r, U84/2448, Darekttni, l/32911259.rmam ,q.hmed, iakirn, Zehebj. Ibn-Kaü'm i Ajbani o\'|r predajusmaüraJu rspravnom. lmam Darekurnj i ovu predaju smarraju ispravnom. Vidjeri: Maüctus-sunen,U3q2 | :elnjKßJ_ Tuhletul-ahveri. Zt77| Es sitsit?tus-s.thiha, ln53/4(4. ^.^ 'Vidien: EHcnjiz sn. 134.od imamaMustirnai Ft-hadisut-nal,1str. t3, od dr. Harnze El-Milibariia. n'

Hrzejmei sejhAlbaniovupredaiu sma!äjuispravnom.\ridjert tadtu ahir.samed, 2t449 '3' ,tbdur-Rezzak, 2/g72(A3, Ibr'-Hl|?jm,3/204 I rbn-Abdul-Berr, 7/15, sa isDmvnim lancem prenosilaca. VidJeüAsaruraahabe, v23t. ^.. '" Bejheki.2/85/2451. Sejh Atbaniovu predaju smatraispravnom. vidjetr: Ed-daiIe, 2t369 'r Butrari, str. 172 (mualtekan),Bejheki,2J86t2454, Ahdw-Rezz*, Z/g6t264O, S^fija \ El-Musne&t, s\t. 51, tbn-Hazm, 3/264. tmam Ne\evi ! Hulasa,ut-ahkan. tßdl.

"'.e11t.11-"_-a-"a4iry'ulredu.\t.3}onss.tbnMadze.tnsgn}4.Ahmed AbduFRezzak, 2ßg/2649,rbn,Huzejme. rlzS}tsia. h;n in,135/X073,

Dokazi uöenjaka koji ne smatraju da seamiu izgoYaranaglas "Klanjao 1. PutemSu'abe,od Vaila b. Hudzn Fenosi se daje rekao: samza Poslanikom,sallallahualejhi ve sellem,i öuo ga kadaje prouöio: 'gajril-magdubi alejhim ve led-datlin.' rekao je amin prigusenim slasom, __ Ovaj hadis, kako smo veö spomenuli, dosaoje putem Sufjana esalejhi ve sellem, Sevrija,i u njemu se spominjeda je Poslanik,sallallahu " "prigusenim "oreiuöi glasom glas" ne pri tome svoj a izsovorioamin "Öuo sam Muhammeda (tj. svogauöiteljainama Liarn Tirmizi kaze: "Verzüa je od preDosi Sulian. ispravni^ja koju Buhariiu)da ie rekao: ""'o lmam Su'abeiovevärzije. Su'abe je pogrijelio u ovom hadisu er-Razijao Su'abetovoJ Timizi. takoder,pitao je hafiza Ebu-Zuraa "Hadis od Sufjanajeispravniji pa muje odgovorio: verziiiovosahadisa, "U je naöinio ovomehadisuSu'abe kale: niegä.-n"Euu-Bett el-Esrem Hafiz Darekuhi iätiiab (mahana zbog koje se odbacuje hadis)."e38 "Su'abeje predaja ovaj hadis Sufjanova pogdjesio konstatira: Fenoseöi 'Najv,eöi na öelu eksperti hadiski je ispravnija."e3e Im; Bejheki, tvdi: Buharijom sloZni su da je Su'abe, pogrijeBio u ovom iu i-*ou Sugan es-Sewije bio pouzdaniji,jer je Su'abeviSegrile5ioha<lisu."eo je viSegrjeiakakoje Su'abe preno3eniu haiisa. lmam Tirmizi spominje "Kada se je imam Bejheki kazao: nacinio.orenoseiihadise.qrZato Sufiani Su'aberazidu (oko nekoghadisa),prihvata seSufjanovaverzija,
kate' ;' U El-mEdilnua' 313'10' tvrdi: "Lanac prenosilacaje vjerodostojanili dobar "lman Buhariovu imana dijeli misljenje Albani Sejh ispravnom." smatra Predaju Buhadje.Vidjeti: Er-rilsiletud'daife 21369. * Hrki-,i, ZnS:nstf, Muslim u Et-r€njkr, str. 133ßö. DaIekuEli l/J28/1256' Tirrnizi: 265 (rnuallekan),Ahmed, 3/205/546(El-f€th). lman Hakim i Zehebi olu isPravnom. Dredaiu smatraiu % vidi;nt Tuhtentl-ai,ezi, 2166. w viÄetn| Tainurtesnb, 2J234 i T'lhfetutahvezi' a66

* v 'dl"t',stt"tn*"Ln"tir, tlzgl .

w \,niietii Sotenud'Darekuhi, 11329 m \iitel.j: Mariferus'sune4 l/531.od imamaBejhekija' %t Yiiea: ruhient-ahvezr. 2/65-66 Pogledatiovaj izvor zbog detaljnijeg objainjenja'

. Kada bi prenosiood nekoga.roega jos dvojica sroga podupiru .abeta..re.e52 q. je verzijakoju biljezi imam ove predaje _ -Joi.jaöidokazneispravnosti poslanik.'ea7 Takoder.tr.z vidjeti'..uu a*Ji"u * po. 2nO. izgovorio amin poviSenimglasom. " Bejheki. -tbn_Had)er Salil.'ea2 hadiskistruenjak Jahjab.f"!llg"l (tJ. *". Seleme.Moglie JedaJe5u'abeuoöiosvojugieSku.} . prihvaraju se rijeöi Sufjana. ali q4 kadaserazide saSufjanom. 1t433. '"' V jdjeri: Tuhfetul..sufjan pamti od Äene.r. . Jahia b.abera niko.u odnosuna Sufjana...ahvezi. )n0. tt95 96t Tuhletut-ahvezi.dae rhu let -tadiI.V |dieLti T?hzibut-tehzib.--Zato je sam Su'abegovorio: . uvjerio bi seu preciznostSufjanovapamöenja.abetovu verziju. ä.Sutan ima bolje pamöenje od -boije mene... oa? viajeLi:a re. pouzdanüimiLi bro1nijimprenosiocima.. i t258.abe el-Kattan niti mu ie iko ravan.vldjeLl Manfetusaunen.:.. 2t66. '"-' \ idjeti: Tuhletut-ahvezi.abeiovapredaja podudara sa Suüanovom verzijom.""* U drugoj predajiSu'abekaZe:. dvollcapouzdanih). * v idieri: El.pa sevratioSufjanovoj verziji.2. Seiä je rekao:"Niko mi nije draZiod Su. Mein kaZe:'Kadase neki prenosilac odretlenoe 'qa' hadisa razide sa Sufianom.jer je imao bolje pam6enje poznati i bio je uöeniji od 5u. -. t/63. "'Vidjeti: S?fiu itelit-t irmizi..em pnsovoriro se äY:!tr:i:. 2842448 i ocijeniogaje vJerodosLojn irl. 4tI I3. Es-sunenut-kubra.uporedujuCi prenosroci nji}ove verziie sa drugim..a u kojoj Su'abe kaZe daje sallallahu aleihi ve sellem. 2nO.VidientTuhlerut-ahv?zi..pa bi^galiöno upitao o tome.y:y. tmam Su. I t6J. ll53t.q8'Ftafiz kaze: je prioritefi!üa predaja zbog.:. Ovim puremhadiskisruenjaciorkrivajugrjeskekoje uöinepouzdani (poput Su'abeta). a Su.. Bejheki. bioje dostanesiguran u prenosenju lanaca prenosilaca i teksrova hadisä. Salih i Muhammed b.oso Ouim se Su.d imamMuslr nna i El-dZerhuyet-tadil. rada prilvatamSufjanov hadi.:n trs.67-68 i Se rhu iletit-Tirmizi.abe. ß0/25. dok Sufjanovuverz-iju prenose drugimlancima prenosilaca generaciie: trojicaiz niegove Atai. AIi b.esr Imam Bejhekije rekao:.dani... nema niko od drugih prenosilaca da bi pojaöaoSu. t e.

U hadiskoj nauci odredenidodatakse smatra porpuno slabim i odbaöenim (munker)' kada nepouzdan prenosilacipotnene dodatak ili verziju koju u doliÖnom hadisu nisu pouzdaniprenosiocl spomenuli n'r tanavi u Settn eaiilaßar' l/20'l Vidjeti: hihafr 'ttchere l2ll97 od IbnIrnam Mubrekfuri tvrdi da je ova pr€dajäniitavnä Vidjeti: lüfetrlHadzera.e55Pored toga.//r. er-nazi. Nepouzdanim HrJi' koji i tJrugi"-" r." nije prihvatljivjer se u lancu prenosilacaove predajenalazi Jahja b Seleme ü. Seid b elAhmed' EbuMurzuban ie obrnaniivaö (mudellis) kako tvrde imam "od" (ar' 'an). 63' od imamaNesarjaEl'd:efitt . Ebu-Darud . Prenosi se da je Vail b. D-tat'h.rrararekuo: . HudZ[ prenesenje mnostvom ispravnih puteva' a neke smo vei spomenuli.?. a njegove hadisc niitavnim.na. l/441-442/1558 '53vidjeri: Tdkriblr rer:iö.l.163:ll q5i 2.h--ib. fufr"jf. Sto a citimnu veüiju prenosiu formi Hatim i Daiekutni. I /113.2165. 2/356/8515. Ebu Vail prenosida Omer i Alija nisu izgovtali amin naglas U lancu prenosilaca ovog hadisa ima Seid b el Murzuban' ga smatrajuSutan b Ujejne' Jahja b Mein.' zatim je povisenim tonom a otcgnutim Slasom rckao: 'Aminl'Time je Zeliosamoda naspottöi""' Spomenuti dododak: time je ielio samo da üas pouÖi.e56 je samo po sebi. %! vidjeti: E(Lrruafa. IdZli' Ibn-Adijj' Zehebi i drugi"" Imam Buharija i El-Felas smatraju Seida b el Muzubana potpuno nepouidanim.str. tirmiu B u h a r iE .ai. prouöioje: ve led"dallin. e.)51:'IFl qtSüi titl-lioIt l/]]'l] "$Vidien: fdb. ahve:i. e s iy i d i e t i . HudZ| u opisu Poslanikovog' sallallahu 'gajril'magdubi al{him " alejhi ve sellem. Eiji su hadisi ni5tavnikako kazu imam Darekutni' Ibn-Hibban' Jahic h Mein imilm gr smctrrjr-t: lbn-HaJ. .od imamaZehebrja HadZera.el i drugi.Ni u jeclnom od njih nije spomenutovaj dodatak: "time ie Zeliosamo clanas pouöi ". 120/270. odbijanje 3. Ebu-ZuraerNepouzdanim nazi. H a t i mN prenosiVail b.l A bir.J. sbu-Hati.et'lddilu 1162 Ibnod l/296/263'l iTaktihül1. El-'.1rvr' nr 5alll7 r7'ltril'"' /''r'-i' l/j"b "'r lbn Ha'l7err w Dnlahi u EI rtrrn v?/ errrd. snifrd'd a|a. Nesai. b u .. a shodno hadiskim pravilima' dovoljan mzlog zil neke prcdaje.

. prenoseöi od UzviSenogAllaha.eba. kao Sto smo rekli.) Tspravnije bi bilo kazatida je amin samo zavr(eral i peaar jedne dove...zbogrijeöiUzviSenog Allaha: "Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome.Moliti se Allahu tihim je bolje zbog eventualnog glasom pretvaranja koje bi se moglo pojaviti. rekao: '?odijelio sam narnazizmealuMene i Moga roba.""'jerje polorina druga El-Fatihe dova. 2t65.sallallahualejhi ve sellem.a kada bi bila ispravna. sallallahu alejhive sellem."'e63 Ovalijepadovas" . 22b8l8844i Abdur-Rezzat.. Duznost ie posrupiri po ispravnom dok^zu. kaZu.7/qL. znaöi Allahu usliSaj. od IbnRed. vjerodostojnim hadisirna. K Muslirn. 2/87/2597. U vjerodosrojnim hadisima se navodi da je Poslanik.sallallahualejhi ve sellem. Ebu. na put onih kojima si milost Svoju darovao. nije uvijek ispravna. djeöi Ibrahima jer sesuprotstavljaju en-Nehüa)."(Prijevod znaöenja El-E'araf.koji kaZe:"Ova predaja Ibrahimaen-Nehija i sliönenjoj ne mogu biti snagapred hadisimaPoslanika.kloneii se tumaöenja jJe koja nemaju podloge. 4/85-86/390.uuiSauu sa amin koja. a ne na put onih koji su protiv sebesrdibu izazvali. "Amin" "Allahumme rahmanir-rahim".vidjeu: Iahut-Bai. I i I I I l l l I . i njegoviashabi. {s' Ibn-Ebi-Sejbe. Prenosise da je Ibrahim en-Nehairekao: "Peteroimarn izgovarau "Euzu billah".Matjk. takoder.' V idleri: Tuhfetut-ahlezi.I I I 1rcq sallallafii ve selfem. -' Poznati htabr'fn Arä nazlaoje amin dovom.Najbolje i najispravnije je onako kako su to öinili AllahovPoslanik.. Takotler. pa kadarob kaze:'Uputi nas na pravi put. 2t65 .' UzviSeniAllah kaze: .t/2'73276ll 85 i drugi.a dova boljatilim glasom. odgovaramo rijeöima imama hanefijske pravne Skole ElLeknevija. l/154-155/7 34. u sebi. namaza I I I 4.On ne voli one koji se previseglasnomole. po najispravnijem misljenju. Imam Kurtubi ovako komentiracitirani ajet: '.Bismillahirsebi:"Subhanekellahumme ve bi hamdike"."e60 Sejh Mubarekfuri kaZe:"One ne zasluzujuni spomena (tj.Ovo ie za Mogarobai njemupripada ono StotraZi. niti onih koji su zalutali. tvrdnjada je dovau sebibolja negonaglas.da ie amin je dova.ahvezi."e6l 5.55."e5e Allah najbolje zna da li je ova predajaispravna.Davud. * Vldlell: TuhJerul. ^. Uöenjaci koji zastupaju ovo mi3ljenje. i Rabbena ve lekel-hamd.

/.Imamovo uöenjeu namazuveöinombiva oblik ispoljavanja naglas. 2n 5. Danmi. 1/230/1260 1/200/1234. a samimtim i drugi dio El-Fatihekoji je dova biva. Avnulmabud.r/'rrl tltl:a\. <Ja seizgovara za uöenjeEl-Fatihe Da li semuktedijamaostavljamogu6nost El-Fatihe da imam nakonprouöene smatraju Neki islamskiuöenjaci je je Ebuprouöe. Vrdleri: afi."e6a tj. 5t211202511. 69/162 i 1261. '\t )92 "ß !. Ztll lstzst. s'Vidierl:/n. \l.a[ejfr.. koji ukazujeda imam pravi pauzu nemaispnvnog i jasnogargumenta nakonprouöene El-Fatihe.sallallahu El-Fatihe.lerl: Lr-Icl.str. B.aI'lnl'L lata.e67 Neki islamski da je Poslanik.u Sunnetu El-Evzaije.javni kolektivnornnamazu Medutim."e66 i poslijeprouöene nakonpoöetnog tekbira öiniopredah i spomenuo mahanu ovogahadisa obrazlozio SejhAlbanije detaljno ovaj je 3/50. pa je sasvimlogiöno da i amin./ q//i/. odbacio u Ahkanul-Kur'anu. naglaspropis.rh d:r a.taj\!kt. Od Semurese prenosida je Poslanik.|\6). ima isti naglas. qd ltl2t. rc5 t je po sebi.Slabi su i]i nejasnihadisina kojima poöiva da prouöe El Fatihu. imama5afije.rtud:t/htJ.s1r. tltlo.u alejhi ve sellem. "o tit iri.?- . predaja nije jasno spomenuto citiranoj Medutim.Lilr. takoder.e63 hadis. Et ncJrnur' 1t3t). .Ishakai drugih. sallallahu daje AllahovPoslanik. moguönosti muktedijama stav o ostavljanju alejhi ve sellem.:t )88. Ibn-Madze.Ahmed.2t25iT. Darekutni. Ebu-Davud.samo prisr. Semure prouöe El-Fatihu. 21219/307'7.2/342 i Tulietul-alÜe. wvidßi: El-d:aüiu lt ohkürtit-Kuro .e65 Sevra.i. II tOA I Ll. Sunnet praviodvije pauze u alejhi ve sellem.L-'litptud J"it.pravio duZu pauzu s ciljem da muktedije sallallahu prenosi je öiniti dvije pauze u namazu. Ovo stav da muktedijama trebaostavitimoguönost Medutim.di'.iee se$ry saffaffahu SvojstraQosfaniLwo1. kao kraj te dove. Rejhevr.tstvovanje ibadeta. '761164 i 165. da Ebu-Bek el-DZessas uöenjaci su prihvatiliovaj hadisi rad po njemu.

ovaj hadrs smatraju ispmvnrm.itur.5/20D(n42.24U L| 35.str. . Vidjeti: El-'flelasidul-hasene.Ebu-Davud.1e-mursel.2/t34D192. 184178.da ie rckao. salialfahualejhi ve s€ltem. "PoZelio samda sjednem i napustim namaz.. -'' Mußel hadi\je ladd labi in prenosr di. .Keifut_ hafa.Toliko ie oduliio namaTda sam pomislio neito loie. naroöitou predajamakole prenoii od Hasana el-Basrija.iJedne Obiöavao noöi sam klanjao sa Poslanikom. uöio duZe. . Zehehi i Albani. Neko upita: . 25. lmam Buhari.e6e Hasanel-Basri kaZe:"Poslanik. Busiri. l/334. Imam H^lJm. Taberani.e?r Bez ove mahane ovaj hadis ä murselie . Nekada je Zelio oduziri nu-a". l5qröq. Nesai.nefua. \t. tO2.Ibn-MesudkaZe:. t llO6tt86. a pdje uöe^nja sure. Ubejd za koga se je navodi da bio n_ovotar i lazov.. 7/22616942. Sdcrur-satah.Sta si oomistiot. l/355r80.dolaziri u dzamije i da nije ispravanhadis koji se pripisuje rostariftLr.i4unziri. Jeman kaie: se H?kirn. Bejbetr. 2/27gß07A. Alnned. 2t2a:.d'l je oduljiti noöni namaz.Ahmed. stt.ei2 poznata vrstaslabihhadisa. 2t8}t5i}4 i LI-irya. sE. Daitut-d:pnia.Abdrr-Rezzak. 'rr. r'15.r en-ib.a ponekadkaöe. pravio je tn pauze . Et-esrurut. sdta ähu atejhive sellem." rbn_ Mad)e. Fethut-Ban. sallallahualejhi ve sellem.zabranjuie djeci dot.. i fteöu nakon zavrsetkauöenji sure a prije pregiba(rukua).str. . Abdul-Hakl lsbili.. _^ -'" Ibn-Ebi-Seibe.61t57.str. Mu\tim.poslije donesenog namazu poöetnog tekbim i kada zavrji sa uöenjem Kur'anau cjelosti(neposredno prije rukua). &ugu nakon prouöeneElFatihe.6152t77 3.tbn-Dtevzi."e?o U lancu prenosilaca ovoga hadisanalazi se Amr b. t82lrs4. sallallahualejhi ve sellem.ianiie. Daifutacrgrb.4/t56l5?/470. Ovajhadisje dokä? da ie dor!oljeno djeri.rbn Hadzer.ekmood postanrkr.M t\slim. Hejsemi.'' Buhari. UöeqieKur'ana nakon prouöene El-Fatfüe Allahov Poslanik. str..zai u .jednu nakon poöetnog tekbin. U549. uli bi eu skratio duvsiplaedjeceiz milosriprema njimainjihovim majkarna. SehavjI drusi oväj hadissmaraju släbim.Bezzar. ne spominiudi ashaba. salallahualejhi ve sellem. etr.u namazu bi ponekad . 19012636.-. -r Butra'i."e?f Huzejfeb.Et-fe|aidul-nedinui. l/24712817 't VAieu: t it.

Pomislio sam da 6e zavriiti suru El Bekare na pNom rekatu. r. Ncsal. Kada bi uöio ajete u kome se traUi zaitita od Allaha.' pa je oduzio sa pregibom (rukuom) kao i sa (kijamom). a moze se klanjati i öetiri rckata sa jednim selamom.298/1269. ali je Poslanik. je sa surom El-Bekare.2ll8'7.tju 's vialeii: r'l-. u auzlnlr. Uöio je lagahno.2/t39.Nakon toga pomislih da öe stati kod dvjestotogajela.'pa je u tom polozaju ostao skoro onoliko koliko je ostao nir ruku'u.zavriio.Svojstpa aostanikopog.. Potomje uöinio sedZdui izgovarao:'SubhaneRabbijel-Eald r na sedidije ostaoskoro koliko i na ruku u.ecnia s. Kada bi uöio ajete u kojima se slavi UzviSeni Allah.6/sl sj7:l:.rat. l/443 444. uputio bi Allahu dovu.mealutim. Tirmizi.lbttti-Kadi.Hilijetul ü\trtt. nastavioje uöiti cijelu suru En-Nisa.. sallallahu ale. Fikhus snrc. sattaffafru afejhi ve sel{at- 67 t 'Jedne veöeri sam klanjao sa Poslanikom. Et ntsaJ.eTT öetiri prije i clva poslije.1/539/1663. Ebu Davu<l. oci.eTe Bolje je klanjati dva po dva rekata.od podnevskihsunnetaklanjao: dva rekata prije podne-namaza dva poslije.ImamTirmizije ovu prcd. Huzejme. kufunslnm * -" Buhari. S. 6/8/730et Nesai. Potom je uöinio luku i rekao 'Subhnne Rabbijel Azini. e6 Muslim. 6/8/71o.Pomislio sam da öe stati kod stotogajetate Poöeo sure. traiio bi je. takoder.jenlo vjerodosrojnom. srr. t. lbn1/572 574/1811 1816.r. sallallahu aleihi ve sellem.razmiSljajuöi o porukamaajeta. nastavio uöiti viie od loga.sallallahualejhi ve i sellem.e3o ei ti. l/l4O i h ntltfe. 2/205/ I 190. str.eT3 öetiri prije i öetiri poslije. e3Muslim.alije nastavio. En-Nisä i Alu lmran.2/135-136. Poslanik. . j e dokazda uaenj e su[ U ovomehadisu nemoru hiLi redosliieJu. Kada bi uöio ajete öiji kontekstisadrzedovu. slavio bi Ga.ntt Potom se ispravio i rekao: 'sentiulltthu li nen stajanjem hamideh.jhi ve sellem. t/r56.rra: El-Bekare. potomse vratio na suru Ali-Imran koju je."q76 Podnevski sunneti U pouzdanimhadisima se navodi da je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem.l/2-161428.Muslim.249/ll8U.

L"l"il.ä"::'Er ffi i3e3ä 3. ."J:f"ä:iJ.n.i"Tli"'n Ikindijski sunnet ä{* ü:. i.i:"dü'.i*i1"1.1.ä"iln5#..:üff ... . ...". ocien o .1*.J.. 4/t46_1471454."'. na podnevsk.""*". j::ü1. saispravn. Nesar.u..."Tä::i:L'hs5$ffi "illiäil".::i'ä :ffi "'".t""ia.llä.t]iil.: -..".:i.. '"'Bühari.li.i :"olli:""luT"ol".ll. :i':."#'. ?i".. ***qtj*$*ülä.!'.o.l.i1 i:.'t."Ä:.'iärä.4"lll"?tti"i.H:iifllTl.ll.ä:f jif..f t: +flT.i:li%ä:].. l/120/927...üff j qrMust'm...fl 1.tfi"H?Hflf.cu.r'.."J1'." |4|.# I{itrI#äH::*..HT:ililiäf *d. Mustrm. ':l nl'.. .'. 4/143/451.podnevski farz :#fiiiiJ...l':l...lJTil.#ä#'Hä. 168t59 i Mustim."oobavitiprir a.i"-":f rgi'ii!:!'öü"ä'i1'#"'. l/25715r r. se'em..m r.no.r." ä"[t *.'"*:.:: .Tr.i..1i.4/l4ll451.Jj..ilff lii['."ä.."$lx#. sr..rnp.#:'.'-^je ovaj Ne'evi had.U:'l.. ".fi ".i. tr.93..fllxö:.

13/960.l. Fatiha i surana prva dva rekita i El Fatihana dmgadva u sebi Allahov i 'uromna klanjlobi tr El-l-clihom alejhive.illbllahu aleihi ve 'ellem. Tirmizi. klanjao öetiri rekata prije ikindije reho: A//'ri r' .lesnik.l/289-290/873. i Tu\fetul'o habir.2/206/ Ibn-Huzci 2/665/4a85." je ponovio tri puta. Ib.l/i'13/451 str. Ori *unnetistr rzlcrtu priie ikindiie klütid. klanjao' redovno kojeje sunneta' i podnevskih razlikunpr. "Za onoga ko lsli cla 'fo namaa. \allxllahu Poslirnik. dobrom.6/206/2:153' ' lbn Huzejme 1193.t.l/3.lmam a imamNevefi vjerodostojnom.ee5 $'Imam Nesaiu El-tntuLJeba. Poslanik..Muslim. od sabahskih Ikindiiski farz kao i podnevskiUöi se ElIkindijskifarz se sastojiiz öetiri rckata. 2/435/'129 predaju ovu i iejh Albani Tiünizi Ahme.Ibn-Hibban."'I cio bi i5l" ito i na i'.rtii n'ilovoo'.lcnik. sallallahualejhi ve sellem' ih nepritvrdeni.ImamTinnizi.toli da ie Vlerou..1.. prvom i drupom . i Nesai. 169 - haJisau kome Allaho\ Po. 168159. vidjeti. sejhAlbani i Amaut su ga ocijenilidobnm Medutim' Vtdiett h'l lanead U3lI su prigovoriliovoj predaji. Ebi-Talib prenosi da je Allahov^. Muslim.tttrt rtj izmedu\vrlog e/irnx i ikrmeta'-''i' laze'.t je izostavljaoza tj.sat[afflfruthjfüve sel{4Seojstudaosfani?geog.V2a6T:3t/1t32.i.12-3. a potom dodao. Ibni I Ei'ierniht str' 154-155/241' Tirmizi.. "r.ellem. ekspeni nekihadiski e3Buhari.-eeo Alija b. l. Hibbanovaj hadissmatraju idria 2/492.'" . rekatu' nd druPom duTe na fr\ om ne^8o uÖeil rekrru. nä osnovuovogahadisa ''Namaz i ikameta.:.alhllJhu Jlejhi ve 'ellem' opienilost 't:nedu .2/79/650lmam Madze. Z'd l'nedrt tl3tt i Et'telhisül' isprxvnim.. 2143613t/430. je poglavlje: naslovio l/223. sallallahu frIdrl.6/102/838 et Nesai.2/117/5980 me.21492 e' sbu-Dauua.Poslanik. '* Muslim.r.13162. elr U jednom hadisu alejhi ve sellem.Ja zadnic uöio bi u Na prva dva rekata ikindije-namaza podneusiom farzu.tj.ju hadisuVidjeli Er-leliiselprigovorili ovome su Bezzari Ibn Hadzer lbn'Mubarek. 21116 hw. . ezana izmedu * Buh-i."oiiA.lva rekxtsucio bi ramo El Frrihrr. Bejheki.Ahmed.tlrt dr'.l/321/976 4/143/451 es U ovimhadisima nxmazzajedno i ikindÜa sespominJU Podne . Vidjeti: E/-'rcdi'ud 4/8. smatra.

.. -* Muslim."' posloji In nlsuznatr za ovu predaju...""P."i. je Äuarov . a na zadnja dvapolovinu od AkSamski sunnet prije farza b.\' . I/2j8/t t40.:i-jk. koji su to porekJi.]iii. .:4.un'"u." rl"ir.r}:'"il.. l*:9.ugtavnomnije uobiöajavao uöiti na zadnjaa"" *t"" p.liJ'i:".6/102/838.r sellem."T. tss srr.:i*ff {'Ti*i"i4rA.*saltallahu alejhive sellem.lzmedu hadis u komese kaZe: ima namaz.. osimaksama.2/660/4488... .:. u pnJeaxsam-narnaza.. \jerovatnonisu pritrvadü .ff #:r'tmrfi li..a"" r l'ilräi"l nam3za osim Et-Fatihe..'n.1fr :: *tri#'Hr. i "il"?" Allahovog Poslanila.'1 toga viaieti: x"171i".ä. tbn_Hibban.' ?f.1i!irfä!.. Darekumr. Mugalfet prenosi da je postanik.da posrani*.izmedu svakog ezanäi ikamelalje namaz.:ifl' . t/27JltuJO.Mustim.T..Zelida ktanja.. 4/1441452.r.-'. a potom dodao:.t4Jl024. * ''' st_r.1n.<lr. 272b?128c.. ''-..'."ir"]i"r.i..ä. :::ll J".riiiJfi"#". Ahmed.-".:":äüxi$.. o/t02/8J6 i Buhrn.fiv..ür1l::. Bejheu.::..t4llö25. 24ql 8J.r.sallallahu alejhi ve sellem.ta q Muslim. rb euna ttj. ajeta rckatu..*r:ru.tri".*#l.*:*j*j Jabm . #lli:i:..if.*. Ä:t#i". ü1. 4/45711588.ilil1ä.nam zabranjivao niti naredivao da klaniamo.mam .::"llt*::.Medulim.**1. ]lbdlll* lo:r:Y.. Lbu_Dävud. sa altahualejhive "^.'ii prenosi.ltrl"].. strcno rome."r." To je ponovio tri pura.jä): +. b. En ... _^ öuna-n..|"-. rekaot svaka dvo ko.Lu.i.rj ü1.. :zl.k17o: äX'jit fo na svakom o"'"""t.Xtiliä:i"y#f.Buhari.i:.:). da uöenjaci. nakon rntu.. *.h'"'l..nas ie vidio i nije. iJ."Li . poslanik."i Plö-älbi:ii..ola predaja .."..f."'j#"..pi:ffi. Jbn_ HuTejme. "lameilu ve seltem.3/2/10986.S+. roanlao oi.lal(o axsama...-k'rä. Malil( kaze:lff"".2a onoRa no3 jffi..""" ü i"J"Ji "äll di salralahu atejhi ve serrem.

io. p o * i " A ' u . claje na akiam-namlzu uÖiosure El-E'araf i ale.t'. r loie jc h:rfiz lhn-AbJul-Befi ispravnim. Akiamski sunnet Posliie farza alejhi ve Ummu-Habibe.a na akiamu ie uöio kratke sure-'100? ve sellem.t 'ltt I'ottrit 1't ii' i 'lta 'ninl. r'4.Qoshni?Jßtog. 'y151/461 Muslim. ldje \e nr\odi .. tL'.ia d\\tüaesl (dobrovolinih) sellem.. u E l T t r r ' ' 0 "O p i s u i r r c ".rl:rte \'rl"/r" a''r' l/1-5 \ rJl.r.'r "'o ". ImrNesai. 169/764.ita potlitr' ok... l/ll'1/988. la". Buh"n.zejr:.'lrrir.Jru . pon"ua bi na aksamu oduzio s uöenjemKur'ana' a rijeöima: Sabit .n I h. .sa[[afhfiu afejfü tte se[[efl.Nesai. sallclhhLr li g"i.h' f"' leJ:rr l.a na treöem samo El-Fatiha u sebi Poslanik.. Int.i'i ..nii I'J.ltti sattattatru 'Ptrnekcd irlejhi\e \ellem 5uru bl. Ebu Drvud l/l5l/7l8 l6 ' rr'l \r4 r/"/r' t'i' lrjg/5lb /boa 'l-trrnl.iinto. hücempreno$l"r' ispfa!ninl sa 1/323/982 **-it. rmrNe. sallallahu ponekadbi .i+osl+r: inn'H. . l/lt5/(.ta 111 t Aköamski lhrz i Akiamski farz ima tri rekala Na prva dva uöi se naglasEl-Fatiha ve alejhi sura. sve ovo je .Ebu-Hurejre kaze: alejhi ve Dakle.kslm nlmJ/u. str. Hakim.:r . hi Po.ilnik.1" o.rrrJruhr ".169/765. pr. nil d! rekrta E arrf pruuölo alcihi r ir r m r / P n ' l i r n i k r''r l l r r l l c h u .1r' irr'rn' g.sunnetAllahovog Poslanika' sallallahu neka Najbolje gaje prakticirati naizmjeniöno Ko Zeli vi!e.uun b Htkem kazc da mu se obratio Zejd b ""S" Jl..lielo" Fik-hus-. l/:04-l0s/l l8s Hakim l/456/llTl lmanr Timizi. prenosi da je Poslanik' sallallahu "Ko u toku tlana i noti kldn."". tbe L Lt-4tt't \tr l/l ll/lr r"aril l' {\o s h "/ri " \ Hrl 'leri m \m."i1".. | ." '" r' 'rlhlhlru Po'hnil od ir'n-örner k. 'M guhari.. I/lll.'oou'r. n grnrliönrn se kut(t u D:ennetlt öeliri rckatd Priie Podllc 'oL'ttt yrij' ooJiie.fekao: dttt .e: Zr1'rnttr.. löq/761..rttt.Zchebii iejh Albirniovaj htdis inrtr'ilü ßpravnrnr' . vi(c f'rc'lf.r0.{ Spojstr.t u..unnc ooeleda ucllcrrro ueiniu nl .r ""' Ponekrdbi pr"ucio'uru El-Mursclilt . srrn lbn-Huzclme' 100r Buhari.. p" na aklam-namazu uöi! kratke sure?l Öuo sam Posllnika' ve sellem. 'oot 'l/|i0/-16Mu\lrm.detalja sellem.ir*" "'.".n N \'rr 'r11( (.

#jli'iil1.1-***-..ä"il.itsiktus-\ahin. o:0. Jacijski farz Jacijski farz ima öetiri rekata.1.".15.""'T #::il*:".'trilf1ä:i'. a na druga dva El-Fariha u sJbi.:iltr'[xffiy.äü.t" S-..ff "...Xl.*toi.2F !ol:"zs imajudva rekata.".:"'r'#T".t:i[^tr. vidJeLi: Es.flifl#.l lS.*I..l::" W.*l-lill{ila""rirmiz.1"fr ffi *t***ä*U*'""i1liii.#.:'.:.y." smara icpmvnjm.:". jiilHäT.ä.X{.":: ilii '". Aüatrov p*Äit.'f. ljiu:äi | ä. Na prva dva se uöi El-Fatiha i sura naglas.*"ä-i..*"" t/638'Et'hidaie..*:* ve serrem' nije preneseno da j.ffi...# ovu predar' smatra .. str. i. . j'11*4f #ffiö fi l*t#. 4n00. ii*:'"X*:x.. äüfi{":rriltr..:::trÄ:.h...."11i.üü"Jif-'. ärar"]r" megutrari.l::^^::'!:..l.:. .. fiff i'.iffi:'..'il#i"iü.spmvnom.l$.äi..Zagnt tO.:)...T. t/6i' Et'bahrurtuik.1*":*..us4 I Haiijetu .:!:f.ji#t#rääfu Jacüski suuet prije farza il*i-ü*.Fffi1*#rtu#.st.... ..

llJ:ll9qg.fr'u4[ejfüeesew-f 173 t El-lniikak iöineöi aleihive sellem.:.El Alek) ä.r'r'' \e 5cllem nr \dban$om alcjhi 'llLllahu je prenosi Po:'lcnik th lakoder."tiu'-" I ötuera '#:: Rabbike"(.ojsna aostLnilgeog.Lejl)..4/ l5 I /46 str.a l l a l l a hru i " l " r " i i . d\a rekata sallallaiualejhi re tcllem.." 6l14873 Bejheki.4/l5l/'165' "t.. :lz4l+ro:'A|lt"L'ni äiliitn+sn. "rors farza Jacijski sunnetPoslÜe hadise koii ukazuju da je smo sPominjali Prethodno o.".Sl.:.Ti.5/63/s78 10t6 Muslim.***sx::l. smaradobron a *" ll"'"i. jd s. -xtii. r0r' po'lrlel'rli Vrdierr oosr]ttic qki$n"kr Jrnner r0. : :q r r " r ' .l*:*"*t"*:*ü::1il.!!i!ffi.:lij. 't . ejjuhel-Lalirun 'vidlel.6/.i*11:.ad. ."rtue bismi (E.?: sto t". * i.P o s l a n i k ' AI\c ezrni i ikamelcprije 'rbxh nanll/a kraLla relarr iTmedu . ii.7. r.1"'t i da sesastojl sunnet pdtvraleni jacijski sunnel Sabahski sunnet sallallahualejhi Sabahskisunnet se sastoji od dva rekala Poslanik' sunnetu Od Aiie' r'a ' prenoslse ve sellem.""T'li jekao '-ä.r*f.' izi. Ia2ihLoMuslim..:tze' 2t23t/1645'-Dit^ u rtaüßtahrcd'u ot.sr..2/199/309lr"'rnrTirmizi ovu predaju Albanivjen)dostoino'n Seih tnttSutru.ll"""ä lii". ..i.kratko bi uöio na sabahskom e\ r l e i h i\ c ' e l l e m ' .'lill.+t. 169/766' Muslinr. 169/769' Buha.l s n i x o .l dva reiata.3/60 .1/1.l'ehad"1Ellhla. Muslint.i. zt+ott+tt'lbn-M't.sutt^ff.i".r'r^ U drugojrerzrjisr')ji: :tt (ilDansKog '0" suhffi.^i.i. Ibn-Hibban' l/2le-240/95{l -' v"iii"l'ilolize. '7tt1g 12l'115/13s28' Taberani 257ll893 srt Taialisi' t2012046' "-it'.. l'rko kallo llenjx i Kul H^uvallahu rtl Kclirunr .i.:l:: E::i.J..klanjaoje jaciju uöeöi suru j: :"1. 158/705.l "".0 Bu.

'-.l/2J4lll2 L SejhAtbanije ovupredaju ocijenio dobrom. Vidjeti: Sy'"rris-sa/dl. str.uöioje suru:. pa sam se zapitalada li je uopöeuöio El_Fatihu?. 6/5t25. sallallahualejhi ve sellem.3nq sunneta. '"'' Muslim.r023 Sabahski farz Sabahaski farz se sastoji od dva rekata.kaZe: Dva rekata labahskogsunnetodraii su mi od ivopa ruijetai onogairo je na njemu.. sallallaiualejhi ve sellem.Muq]im. 3/61/48?5.A[ahov poslanik. od imarnaTaberanita.Hadzerovu predaju smäEa dobrom. Bejhekj. '".ali bi ga ponekad i skratio.Kulu amennabiilahi.uobiöajavao je na sabahskom farzu oduljiti uöenje.Nije bilo dobrovoljnogn. r. 112..a.. sallallahu aliihi ve sellem.'"" U drugojverziji srojida je Allahov poslanik. Nesar.".KuI Huvallahu ehid". sn.r022 Dzabir prenosida je jedan öovjekna sabahskom sunnetu uöio .).unaza kome_je Vjerovjesnik. ID33 i Fethul-Bari. sallallahu alejhi ve sellem.. 6/6n21.. "t . Ibn-HadZer sE. kafirun". U jednomhadisuposlanil<. '0" lbn-HiSlan. je ovaj hadisocijeniodobrin.sallallahu aleihi '02'But'*i.(Alu tmran 64. 1/450/1152. majka vjemika. isti öovjek. Hafiz lbn. pa kadaje zavr3iosa uöenjem ove sure.'ot' AiSa..poslanik. je: je rekao rob spoznao svogaGospodara. a na drugomrekatu Isa (Alu lrnran 52. sallallahu a.poslanik.'r021 lbn-AbbaskaZe:. pa kada je zavrsiosa uöenjem..leihi ve sellem. Poslani-k. na prvomrekaru sabahskog sunnera ueio.. 7/3t2.). 61213-2t4t24t'O. rt2.')o)' poslanik.. saltallahu alejhive selleir. Z7l1169iMuslim. na sabahskom sunneruuöio ie: .sallallahu "Ovaj alejhi ve sellem.rekao ie: "Ovaj rob vjeruje u svogaGospodara. Vidjeri: Efevrdr.Kul ja ejjuhel. .1t562 '758i Tirnnzi.Hakjm.) i Tealev ila kelimetin.Z 63-t64t|t'. Vidjeri: Sifetus_satah.2/r16t4tö. 'us elu-oarua.. posveiivao viSepdnje "u'o od sabahskog sunnera. sallallahu alejhi ve sellem. Mxstim.Kü10 ämen^nä billahi" {El-BekaretJ6.).. 5/f50/68O. Na drugomrekatu.Huzejnr'e.. "Felenma ebasse (El-Bekare 136.6/5t24. Zadut-nead. nije ostavuao dvarekata sabahskog sunneta öakni na putu. ..Ebu-Berze prenosida je poslanik.6t4n24. kaze: '. ltn. 2+lll t?t .' Buhari. '" Muslim.2/6'73 6'74.

N m .':Lr' k. 2/159. ... 127l1819.rti' :ejltAll-Jnr .tti ve. lri!äijoe i " rir-..u''lo'l.rl 'r'. potf"nit. "Kul euzu birabbin-nas"(Enbirabbil-felek"(El Felek)'a na dr.h''n. (ßl ferh)'lbn Hibban 5/lrr/1821 '.Uutt n.l.tl ..'t.llilil.nro 7/ro(r/lu1q\rr selh Alb:n' . \ r r / 1 5 6 6 i 5 4 / i / r ' 4 ' l ' r x " r l' /r''r r ' .llhl' dainatu. il"J]üHltr.Jore:-N..-"f-"In". q{.4/150/'t6l sr..0 | u fttttc.. jc "" ri"'r.1tPn. ve alejhi sallallahu ..f.r.l/315-316/950. nurnazuuöio u sebi ili naglas' 'u1e Muslim.-c -qa Ebü-Nuajm u ü s'd'il (Elkesr) i Bejheki l/2e8i62i Bezzar.6{|. r0rs t' 4/l'11/45 Muslim.n.t5t7. .' ji"ä'. n ad r u g .rm"ru l"i:.168/759. 5/l?6lbn-Hibban' 2/r ls-l l6/2721 Abdur-Rezzak 168/1210.c*-.ellem. 1/6s/184.ocr|. Ahmed."tt".h/|Ln/h60U]cdnomhJd|. r. rbn-Hibban. o!r. isPravDom ocrjenio prcdaju SejhAlbiniie ovu Imrm rer ltu-O.:litl. -. qlb'n..iä1" "01".||m.ü't.qffufro-tga na uöeniena DNom rckatu sabdhai podnenamaza a skratlo daueom."prenosi i:"ill pnorn nr utio 'ufu Es-SeJzde p. i.f. no nntno.euzu '"^Ä"r" ttl Prenosi uöio: je rekatu prvom na dä se.. Seojst l'/5 | U tlölo lzme'lu iezdeseli stotinuajetaL0rt na sabah-namazu ve sellem.. ored3iu.4 il2lole:r.' i i a " " s u r c "Iza zulzileiil-eräu' (Ez-Zelzele) sabah' na oba rekala iJ ".40. 1.D r J \ n o m\ r o i e l i : L " . 536. Bttie. 1/36"876 Hakim.lelhi t'tl.g. Butrari.....nt..r68/s34 s/rrs-r26/r818. *. 'Drrrrrirn '\'r' hldr' {nrrr!itr r'nr. H.. Z.dohrom tr"r'?iaP' vrdl'rr: iejl' i'prJ\ro n rr Ncve\i^vul rdalL'mJrrlr'tr rr 5evKrnr brJnio le I rmJm l/: l0 \'enL I'Drrrno'l \rttthttr\utt/r' t 11rZ't ..vud.takoder.a.i6t guu-Hu.{r:j.tib.i-. V3kia i nioj slrruFl uÖio dc je nr 'xbrh-nrmrTu verziii.I 'uru Fl-leK\ll te ' c ie uL'io i t r k o d c rd ckctlr'' Pren.3/133/s9l r nullsl I..e nreno\i iednoi ' ' i j e r o v j c ' n i k\ i l l r l l r h r c jedne r \ ie t e l l e r n l r cJh 1 " " J ' r r i " i .satfa[[afiuafejhive se[[zn"1wta Qodanikovog.tallri. upiranaje da li je Allahov Poslanik' sallallahu "Ponekadje je pa rekla: .ugom: alejhive sellem' sallallahu da je Poslanik' iorl.. 'Kul. 170/771.riot n".qr. o r bi oduZiti uobiöajavao sellem. 'u.. ilrisiaie.. EbuDavud l/ls4/731'Ib-n-Mrd:e' lß10/35'12' lbnEbiSejbe' l/214/1299' Darimi.''.-r. Berheki2/5-h/4021.""5 Noöni-namaz alejhi ve Ai5a. Buhari. er'u.tj. Nesai.n.MU. i t a 1 / h ß ' t h i h a 4 t n l .r. str.

ponavljajuöi je neprestano.a nekadabi skatio. Sejh Albani ovajhadis smatra vjerodostojnim.. sr.Nesai. 1/326l994. salallahu alejhi ve sellem.jedne noöi klanjao." Poslanik. 2/ | 80/I 142. Tbn-Hu7eime. r0r7 Muslim.Vidieri:E/-lrvlul-nubin.SferüFralar. oduUio sa uöenjem. Jemanada je jedne noöi klanjao za Poslanikom. EI-Maide.Zehebi r Seih Albrni ovu Dredaiu smatraiu isDravnom.rekaoje: "Zar da ne budem je Allahu zahvalan rob'!l"tß3Jednenoöi lbn-Mesud klanjao sa Poslanikom. sallallahu alejhi ve sellem. I I .roar Jedanöovjekje dosao Poslaniku.pa je na jednom rekatu uöio sure:El-Bekarc.!. lM Buhari. uöenjeda sam öujes sebetihim glasom.lmam Hakim. u mislima. nete biti upisan medu nemame. str."t&2 Ptenosise daje Allahov Poslanik. na noönomnamazuuöio u duZini uöenjapedeset ajeta. sallallahu alejhi ve sellem. slicnorome. ElEn'am.sallallahualejhi ve sellem. Uöenje u sebi je. po drugommifljenju). z+o-i+ri t i:+. 1ü2 Buhari.96-99.klanjao no6nenamazetako da bi mu pa kadaje upitanzbog od duzinestajanja oticalastopala i potkoljenice. imam komSüukoji klanja noöni namazi na njemu ne uöi osim suru "Kul Huvallahu ehad" (El-Ihlas). Zehebii sejh Albani ovaj hadissmatsaju ispravnim. Vjerovjesnik.'Ahmed. 1/255/1216. uzwatio jet "Tako mi Onoga u öijoj ruci je tuojo dula. Alu Imran. uöeöisedarn dugih sura. En-Nisa. a Allah mu oprostio ranije i kasnije propuste. uöeöi stotinu ajeta. Vidjen: HulasatuI-ahkat\ 1/393. Vidjeti:Avnul nabud.4/213. Malika se prenosi da je Poslanik. str.-to3ePonekad je Poslanik.a ne kao sto öine neki klanjaöi koji uöeu sebi. En-Nisai Alu Imran. Imam Nevevj i SejhAlbani su ga ocijenili ispravdm. '0* ttatitn. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhive sellem.24011130.| 18. Muslim. uswari. bez sumnje. Et-Ea'mf i Et-Tevbe(ili JunusumjestoEt-Tevb€. sallallahu alejhi ve sellem. uöeöidvije stotine ajeta.1407/6643.ro3? Od Enesab.Toje. Inam Hakim.saltallahualejhi ve sellem. I 1ß6Nesai. Tako se prenosi od Huzejfe b.a ko klanja.l/24611179. I I I I I i I I i I rM euhari. biöe upisanmedu iskreke Hanjaöe.aeseffa4namaza uöio naglas. str. Ovaj nadrs u cjelo<d sa irvorima u poglavlju: Uöenje Jespomenut Kur'ana nakon prouöene El-Fatihe". s|J. Nes. rekao: "i(o klanja u noöi.a ponekadu sebi. tl+St-. l/452 | I o l. r0rn Hakim. Sedam dugih sura su: El-Bekare.ne otvarajuöi pogdesno usta. je öegato öini. lMtEbu-Davud. sallallahu alejhi ve sellem. l7l136/2819. i rekaomu: "O Allahov Poslaniöe. i ne smatra se ufeniem."r036 Nekadabi Poslanik.lM a ponekadu duZinisureEl-Muzemmilna svakomrekatu. ta sura vrijedi treöinu Kur'ana. 1/538/1661 i Ebu-Davud. r7t4O7trt3o6.r038 Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik.lSZlt?5.

4.sattallaßu atejfüve. Attahu sallallahu alejhi ve sellem. sallällahu alejhive sellem NajboljaupurajeuputaMuhamneda.8/19/1159. 100/:17r./r.101/lll8.str. l/57 i Ibn Sad u Auabeiat. 6/333334/2175. ..rt rl-l.i}'"ri u j. r."la5rovi uöenjaciili nisu znali za citirani hadis. lbr tor-Ser"e smalraju ispravnom. l/204/l4s). '** g.re5Medutim.te7r poglJ\ltu: p"'uicneEl F. t. t*t guu s"kt ttuttutu Ä.rÄ4 217311007.u u. kaZe da Poslanik. Ahmcd..ipak proveo crjelu noö u namazu.lmam Tnmizi i lejh Alb.s. r.sallallahualejhi ve sellem. klanjao u iznnnnnn situacijama cijelu noö. | "t idje i \ t s r. Vidrer. a pot.üihe . Sto se cijelu noi na namazu tiöe hadisakoga prenosi Abdullah b.lbn-Mubarek u t .. '-.rekao: "Ne razumije i ne shvat. Ako kazemo dr Aii!.ru* Abdullaha b.-vone. DZubejra. BrljeTe iesrencr. Amr da je Poslanik.on.im T'mi/ijc loji g:r br.n^s..Fetlul Bari./]dlla.ro5o provodili prouöirii Kur'annajednomrekatu. a. "NajdnZi (dobrovoljni) ißDn. u Lj-j.a Allah najbolje zna. le' Tahavi u iai*ul-zeari. 3 154.t Kur'an o aj ko ga prouöi aa manje od ti dana. U. Ibn Madze.sallallahualejhi ve seflem.u i . Ebu' ovu predair Nuajm u tfnilte. 2/482. HJdi. 2/332/428.2.o: jestenana. : h u gt a d | 5 2 | t t r t t r I t i n 1 t u b. Darimi. Affana.lo{ Aiia. Prenosise od Osmanab.1t321. 8/233/2949.-HadZer smatra vierodostoinom. Inrxm ispravnom.i. 1030 Vidieti:El .je toliko oduljio da je ovaj plemeniti ashab poielio napustitinamaz.r i..i.o ierri)r.r/J. t05rslu-oavua. Da|da.tniovu predaju .koji ie rcka. itzelmg. l/348.pom(nurr u UaenieKur'rnl nJl'. l/572od lbn Kudume. majka vjemika.. Timizi. H^fiz lbr. 3/'t4. 2/24318573.x.sallallahualejhi ve sellem.roae Seida b.. 8o i ""'Vrdretr: fl-rrrrai.ondaje to isbvremcnoi dokazda to nije bila uobiaajena praksa Poslanikx.100/l I15.Muslinr.t0rT Ebu Haniferosr i drugihr052da su Zubejra. postoje predajeiz kojih se moZezakljuöili da je Poslanik. t. Arittatut-ttbe:i.. ibadclioni?nuttetita.t. Timizi i lejh Albani ovu prcdajusmnrraju nije znala da je Poslanik.r0t6 Temima ed-Darija.2ßö8/2t84.n ^_ '* Mu\lim.. l/.' i/.h/1223/746.6/66i Sijeru ealanh tuhetd. spawo je pola noci. su. 117 1 sallallahualejhi ve sellem. tffi Nesai. ili ga nisusmatralivjerodostojnim.9/7i.10/i l3 L.n rpar. sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-Madze.a. nikada nije prouöio cijeli Kur'an u jednoj noöi niti je klanjao cijelu noö. Buhari. l/lör/b5j5.qfu SvojsanAosfdniQpvog. siien eatatnin Nbeh. l/532/1637. t t ol40 t. ri la. lajJli.

nisu autentiöni hadisi koji jasno obavezuju na vihnamaz. 5/351D3O69. NejluL-evtaL2n\5-m6. rmam Bejheki i Nevevi su ga ocijenili slabim. Vidjerit ovom M?dZnu ul-f?tava. '0" ti. 3'78n56t. 21463/454.r056 Prenosi Poslanik. Tuhfetul-ahvezi. _-__ '""gutran srr 21411000 Muslim 5/l?l/700 t0n vidjen. sallallahualejhi ve sellem. Vidjeü El-mustedreh ll300. 5/r'72.a klanjaoje vitr na sedlusvojejahalice."ro5s propisane namaze jer ga Ovaj hadisjasno aludirada vitr nüe propisani-obavezni namaz. sll. Vitr-namaz Vitr-namaz je pritvrdeni sunnet po misljenju veöine islamskih uöenjaka. öineöiruku i sedZdu). 1/23112050. sä ispravniÄlancemprenosilaca. Ltu önuua. 9/232. Allahov Poslanik.sallallahualejhi ve sellem.Ebu-Nuajm u El-hilije. 21147. 2/463. 23/88. dizudi i spuStajuöi svoju glavu i tijelo (tj.Ibn-Ebi2/q3/ö862. Tuhfetul-ahyezi. l/54Aß75.: El-ninhad|. Nesai.veöje sunnet koga je uspostavio Allahov Poslanik. DaiIul-dZania. 2/342. 4n0-21 i 8/386. 21567.-i"i.2f17l1624. Fethul-Bati. bez obzia u kom pravcu se usmjerila. 21511615. Darekutni. lßAl-442llllg. sallallahu alejhi ve sellem. 1/.141/1118. 2{titllzo. lbn Sahinu En-nasihuyel-nensuhit.klanjao je noöni nainazna putu na svojoj jahalici. Nije klanjao ja3uöi. ne bi klanjaoja3uöi. 21463. hafiz Zehebi niltavnim. Sejh Albani oul predaiu smaravierodostoInom. V idieti:Sahihut-t? |/383. 1060 Sh-navua.twmaza ve se{Iem. 1t125i l/39t.nuJhbn. Ebü Nuajn. Sejbe. l0/26 i drugi. sallallahu alejhi ve sellem. 'N Vidjeri: sahihus-sunen. a vamadobrovoljno: vitrnamaL duha-namaz i sabahski sunnet. r0se Ahmed. 205/200.-1059 Takoder.kazao jei "O rjemici. 2ß3/I4Ig. . Uzvi5eni Allah voli ovaj namaz. Darekutni. klanjajte ütr- tM vidletr: Saninu nni-Huzejme.ro5a Kao argument uzimajupredanje u kome Ibn-OmerkaZe: "Vjerovjesnik. se da je Alija kazao:"Vitr-namaz nije Fopisan kao obavezninarnazi. Haknn. ryib. Haktm.'060 Pored toga. Alned. Samitje osudiorijeöijednogöovjeka koji je kazao daje vitr obavezni namaz.los8 Ujednom niStavnom hadisustoji:"Tro7e7e meni obaveza.El-minhad| 5/l'72. El-medbnua. a SejhAlbani apohifnim. Ei."r0s? Ubadeb.Sejhul-islamlbn-Tejmijje navodi konsenzus muslimanapo piranju. str.

ali bezdodatka b. ibn-Hibb{n.l/165.6/180/2122.r. F lxrl ali kdo rUeairshaba)Vidjcti. takodcr: stav. lmamH. 2/62/1+l6 Ibn Madte' Tnnrizi. Blrhxrijine Ahrnija.l065 rs' Nesai.. vidimo da posloje jasii dokazicia se vih moze klanjali jedan rckat.19/1148. klanjao vitr namaz sa jednim rckatom' priöaiuöiizmedu dva rekata i vitra.2/63/1419. daje hxdis\aerodosroian on olako nesto da su ovo rijeöiashab't. tlSSOlt:tl.tvtde nestoito se suprotstavlja uöenjaci vjerodostojnim hadisima Allahova Poslanika' sallallahu alejhi ve sellem. ll2/1336. vjercdostojniln.18 4. Medutim. Ahmed. EbuDavud.t ko ieli neka klcnja jetlan rekd. . je hrdis oclcnio dobdm'a ieJh Tirmizi ovq lmam l/86/652. titrit(nß'sllhihd Vidieti: tr iMusiimovc knterÜe.u daje ovr Predaja Bejheki' Darekutni."t06t Ai5a.15/l180. r.ittt:iiei nasntpa:ore S obzirom na naöin kl{njanja i broj rckata. ScjhAlbanitvftli da I ll/816. Ibn Madze 1/351/986.sallallahualejhi ve sellem. Ebu-Ejjub el Ensad prenosi da je Poslanik. Darekutni. Haliz lbn Hadletx t:t ttlhis l hobiru l/'19'1. Ibü-Ebi-Asinrrt El'aha. prenosi da je Poslanik' sallallahu aleihi ve sellem. 3/39/4795.2/89/6830. AlbanivJerodosnlnim. ttr2glu-Oauua.t ia nrya stado'ttt ih 'tera il. k:rda tri trctpostavili Bdri. satkftahu afejfüve selIer- 99 - U drugoj predaji nama.r0('tDakle.2/46:/'151.4/55/1220.je Alkrh Vitr (Nepar) i voli vial-. Tirmizi. 2l|56. sallallahu alejhi ve "Ko rekao: sellem. Se. 1/3. 2/1711625.unaapet rekata' ko :!li tri. tK Vidjetirl'?rtr.h |cl"nesdni 2/t12' l/4. (tj.rr06r "Alloh las poaastio stl Vjerovjesnik. l/389. ispunjava 6ll12111962.tvnost. l/165 i odgovor imamaAskxlanija .jbe.t predaja. 2/459/'f52. lmaln imanl ZefLaDija od sa komeDtarom E/ Müv?rr.tli kao rijcii Ebu Eiiubr da jc ovaj hadisispravan EbuHatim i drugi smatraiu kaze: Ovoje ßpnvan (mevkufen).S'tojsna Qos[ani|gvog. aeli üekakknja titr-n. nesovoriDosvome '* sUi'Oouuä.tkimi Zehebisu sa oci. kaZe: i? je to je |ilr' devt) (bolji cn'enih joi jednim namaaom. rd. .a. Oni koji kaZu da su islamski sloZnida je vitr-narnaztri rekata. l/2671126. 1/250. Bdd. lbn'Ebi Bezzrr. Ltistiru .r\rud. Yidierl I h-aül-Ral t*' N"iui.ü. Haknn' lbn-Hibban lmam l/'14'1/ll28 Hakim.sr.l/542/1676. od slada vm 'tt)61 Njegolovijeme je i-meilu. gbu D. 1t11i ttl üte'l:tüta v. vitr namaz se moze klanjatina nekoliko naöina. Tahavi. nahodeniu.dteti vjetudostojtl Zehebi i Nevevika. l/31-1'315/l179Hakim' Ibn-Madze.jenili ' je ovajbadisisptavxn. icjha po miiljenju s obzifomnx svoju isrr. Ov. Bejheki.

241lll37. klanjaou noöi jedan rekati na njemuuöio cijeli Kur'an. ispravnoje drugih da su klanjali vitr samo ponekad klanjati vitr jedan rekat i nije uslov da se prije njega nelto klanja. Sadi Muavija klanjali sü po jedan rckat vitra. Muhanmed b... sltr.Potom se Atlahu. tvtut*."r0?o saje.o noönomnamazu. sellem. Ebu Avväne.spajajudi rekata: klanjaotokomnoii tfinaest je predao selam.'. D eklutni. Nasr prenosi. ttztgtztz. spominjuöiGa.a. a IbnVjerodostdnim putevima Abbasje to dmahaoispravnimpostupkom. 313/1338. Laju jedan rekat viua sallallahualejhi ve sellem.Nakon Sto ostario. Ibn-Ebi-Vekkas_4 Abdullaha b. l3'7 1070 Bühari.U28411581. a digao na deveti je je poslije koje je preselamio.Muslim. D'trekulJti:. Ebu-Avvane. uöeöi dovu. str.. ih zajedno i pet rekatavitra.Tahavi.zavr.a. 5ll'79n(A2. 2/l'10145a. M^lik. satfafafra oese[fem.{i "Poslanik.predaiuii selam na svakadva rekatai klanjajuöina iedanaest r06a Jedanöovjek je pitao Allahova Poslanila.r067 Prematome. namaza "U je Hafiz lbn-HadZeru "Fethul-bariju" kaZe: ispravnim predajama doslo da je skupina ashabavitr-namazklanjala jedan rekat. i nije klanjao niita mimo njega .Tirmizi. 5/l'1912€46. spominjuöi rekat.pa mu je odgovorio: "Klanjaj dva po dva rekata. Ebu-Davud. 123 124 (manuskiPt) navodi skupinu predajaod pwih generacijakoje govore o klanjanju vjtra jednim '*' 2/89/6807i 6808.3/2414652.zak. 1 1 n6t. Nasr u Kddrur-rula. 6/15/737.lnim rekatom nastupiti zoraj. da je Osman b. a nije predavao potom Allaha.a."r066 je prenesenood lbn-Omera. verzijuu znaöenju 2/2411658. . 3/165.sallallahq-alejhive sellem. rbn-Munzir. Nesai. Ahnmed. Muavijinu predaju 'ilieiet At'dü Re. 2ß26. Ibn-Ebi-Sejbe. uöeöi dovu. prenosida je Allahov Poslanik. Ibn-Ebisejbe. r. 6/215/25847. 2/89/6809. 'ou' vuslim. klanjao selam. r.upitana o vitr-namazu. 1289. Zubejra i jedan rekat. l/551/1716. takoder.2/89/6808.2/2411654. Ebu-Davud. Ai3a. 2/325. \)itra. Sadovu predaje vjerodostqnim je ocijenio imam Zerkani u svom komentaru na El Mutexu.a potom ne sjedeii osim na zadnjem AiSa.str. devet rekata. Affan lancem sa ispravnim b. Muhamrned prenosilaca. 6/15136.. je na zahvaljujuöi ne sjedeöi osim osmom. 6/28t49.prenosi da bi ponekadldanjao rekata.I\. DaÄnn. je: alejhive sallallahu odgovorila r. Ove dvije biljeii Ibn-Ebisejbe.l/246/ll'17.. ltre Muslin. sjeo. Ibn-Munzü. a kada se pobojii zore (kada osjetii da Öe Kadaje jednomAiJa. l/389. majka vjemika.'uoo pelomrekatu. klanjao vitr-namaz tt6 vidjett Fethut-Bai.

Poslanik. bez sjedenja osim na postoje u sunnetu.jer nije Ono Stobi moglo potvrditi ovo milljenje (o tri rekatasajednim sjedenju. tri i se vitr da dozvolio sallalahu alejhi ve sellem. öemo se iFethul-Bariju".ekata.1o76 .l] predaju smatraju ispravnom Vidjen: Fethul-Bari 31164 "vitr-namaza " 106 vjerodostojanhadis.klanjao tri rekatavitra ida nije predavao saüallahu Medutim. 2/666/4489' Nesai' str' /\hrr'eÄ' 61155-1561252(A. prenosilaca' lancem saispravnim l/548/1700. " "Prenosioci ovoga hadisa su Povjerljivi Ibn2/19/1634.Nesai.dandrugom. rekat.da time oponaiate ve sellem.oöit dokazda je dozvoljeno sedmog). ni ovaj hadis ne moZe selamosim na zadniemrekaru.lo7a jasno da se radi o jednom spomenuo posluZiti kao dokaz.sallallahualejhi "Nemoite klani^ti 1)itr tri rckala". b/I5 16438 Muslim.24311147.lmam Darekuhi kaiei Hibban.sliöno tome. posluzit -31165.6t22-23L46. rekao: U drugom hadisu okioi-no oz wt klnniiite pet ili "edam . klaniaovitr-namaz sa tri rekatai da nüe sjedio niti predavaoselamosim hadisu se navodi d" it P9. Ibn-Ebi-Sejbe.a.)nÜeFecizfuala prenosilac hadisa ipomenulabroj rekata.6/53-54/24314. 1/553/1720'Ebu -Avvane. klanjao viü-nam^z sa m rekata. Zehebi i Ibn-Hadzer o\.vidjeti izvore na potetku poglavlja: .sedam rekata (sjedivsi samo na Sestom i predajuöi selam poslije klanjati vitrOvo je. citiranih hadisa' i jednim selamom)jeste prividno neslaganje sjedenjem ü preäajikolu prenosiEbu-Hurejrestoji da je Poslanik. hafiza Ibn-HadZerakoji u rijeöima je. Ahmed. 1144611139' Bejheki. lm Buhari.Hakim' u446l1138' Darekutni. u' Ibn"Hibb*. satlallahu atejhi ve sellem. all veöje samo naöinklanjanja. dakle. str.'o'2U vjerodostojnom "salatlahualejhi ve sellem. BejhekJ. (Ai3a. a imam Ahmed' slabim."t0tt u ovom hadisu' ili devetrekata. ga 621169?.na naöinspomenut sedam nam^z Sto se tiöe klanjanja vitr-namaza td rekata. 1m Hok" . razitazenja. 3/4614816.senavodi predaja' oko öije ispravnosti zadniem.u kojoj stoji da je Poslanik. 21321-325' Beiheki' 3143' 240/68r7 ftn-Ebi-Sejbe. 6/ß5n4ag. 4414810."'015 je klanja pet.JT{: na iadnjem. U jednoj predaji se spominje da je Poslanik' aleihi ve sellem. ro4Nesai. namazu nr Mttslitim. Hakim. 2/911684l ltaaßi Hakim i Z€hebi su ga smatraju i dflgi Sejh Albani Bejheki' ocijenili ispravnim.iedan koji se prividno suprotstavlj4u Da bismo pomidli ova dva hadisa. na vitrkale:'Zabrana se odnosina to da s€ " Ako se aksama pa tako biva oponasanje öini dva tesehhuda.r.

od imamatseJheUja iAttz. '*'Abdur-Rez7al.2n6e r?0iri.r.rl sts. ßn Ebi-Sejbe. kJanjao vitr sa tri rekata. kolikosmoupoznati. Medurrm."r0?3 Vezaio za vift-namaz..Kul ja ejjuhel_kaffrun. '. _-_'-" VidJei ft-nesailul..ta str.""'Ovoje najtogiöniji pomirenja naein ovadualialsa. a ÄUah najbolje zna.losrSliöno se navodi od Omera b. Ijnam Bejheki je ovu predajuocijenio Uerodosrojnom. od lejha .1"j1'. ve se[fem. bimo je naglasiti ia u Poslanikovom. 2t I t5.nlrf.lo82 lzrazita veöina islamskih pravnika smaha dizanje ruku na kunut-dovi legitimrim.'uou Udenje dovedignutim rukama na kunuru.no da semdio kunul-do!i na !ir-namazu. nmtza vitr-namaz klanja tri rckata. niti poriranjelica nakon kunut. "'Ovajlekbir seprenosijedino od lbn-Mesuda.Ko budenasao dva kontradiktoma hadisa neka mi se obrati da uskladim njihova znaöenja.d. saslabim rM viajeri: t.J00-101. tada bi nestalo ove prividne opreönostiizmedu spomenutih hadisa. nije preneseno od Poslanika.f*hijj?. nema pouzdanih predajl^\pjeukazujuna dizanjeruku spramramena ili uiiju i donoknje tekbira'"'" prije kunut-dove. pa sepredaselarir."c52 I Ibn-Ebi-Sejbe.2/l0t/6q5j r 6o54.u autentiönim predajama. ." (El-Eala).rrd. SffIf. sajlallahu alejhi ve sellem.sallallahualeihi ve sellem.ET. veö se to prenosiod Ibn-Mesuda.-" v idjeti: Tedtibur. dove.Sebihisme Rabbikel_ Eala. Kab prenosida je poslanik.jen: rnaur-satit.. el-Hattaba.Ne poznajemdva (vjerodostojna) hadisa koji oponiaju jedan drugom.ft"ilT:" u.. 17_r8. ueeöina prvom rekatu:.7q.sallallahu alejhi ve sellem.4/J25. niieja. sa samo jednim (zadnjim) tesehhudomi selamom. ruvi. 2/l0t/o947.a potom jednim rekarom se sve to. (El_ rffi AL.. a na drugom rekatu . Preüodnojespomenur izvor hadisa. tt24e-25}.Ili da kaZemo: Klanjaju se dva retata.koliko znam. Nüe moguöe da se dva ispravna hadisa istinski jedan drugom.zalvrsi vitra kao Sro je doslo u vierodostojnim hadisima.i-r.hari i l\4uslim.sä dobrimIancem '*'. suprotstavljaju Veliki hadiski ekspertEbu-Bek Ibn-Huzejme je rckao: .jer u Allahovoj vjeri nemanesklada. od tbra}}l| ma DTdtü Muhajnmeda.-*near." 2/300/1t50.r0ß1 UöenjeKur'ana na vitr-namazu Ubej b.. Sunnetu.

kazaä: 'tonuuao* "Nije tako Poslanik' uöi poslije -kuui! En"t tada reöe: protiv nekih ruff^ff"ft" "f":fti ve sellem. ti.1 pr(drlr drugoi u Jednuj l.2t161 kari.se ."ll ulnl:ll *" lii E5.3.t-di. rFnr' Hrr. ovo led.laju 2.don.ucrrr sa-llallaiu idrugi Poslanikori.-5.. ütio kunut l: alejhi\e sellemcsnrol.".ti.krlaniß o\u pre.'ellem. 73iltltu 6172 ltalil.17-548/l698Ebu-Davud. Vu.sallallilhu se. o.' '*t Brt"ri.1/556 rosNesai.315ll i Hula\ütul'ahkan. 5^4'ttb71.uöeöiduZetleöi put atejhi."i/.'. tsn_l\lsa' 17 sure iJe(a uöioslo vira idaje na njemu jedan rekat Kunut'dova na vitr-namazu alcjhi ve Ubejj b. rnnogoboZacaiedan r0&Nesai. hrd:"kojl vieroJo''ornr '*"itn Uutz".s lim ito se kod njegana trcöcmrekatu vjerodosojnonvidjcti: smatta .lore Dre.* rosr "subhanel'Melikil-Kuddu. .l/3a6l97.rJe kr/e t6n K{Jim rmrrr 1/2_l' Zidrttttcd'1 \ idleli \rrr'nrrn:r-/u nd triiemelunul . i drdg'm orom I r.ttilrUu:. lbn-Me. y. rmamNevev.183)I "Kul Huvallahu ehad"' (El-lhlas)'da bi nakon Kafirun).t"' Prenosi tn puta.a na treöem rekao: i selama kunut-dove 'tr'ij' oj' ''.7A.tt ousnnen ' oot.iTlrr urrr'r"rirflr\nrm vrdlerr: AJniirlh AlbJni'u gr ociienili Bedrud-drn Ü1fl1i. prenosrlacÄ' lancem saispravnim t/555/1727.i"l i s"-N*.t."' Ei i..'+ortto+.\c.onupredaju i V563 Elqerllnua.'lnom r"o. rod lJb€tul' . . zlZ+ zvlOSs.j/104.oaoqro.O':r \el7rlrrmr por\rdu 'tllor' vrJ'eti:/nrn'l 4'r/l1 'monJreih Albunr' a/J2?/c425.11.sallallahu ': d' prijc rukuaL03o-Preno': ioru na riü-nemazu 'ellem.ud el Ah!el LrTe na vltnr prije ruluarnBA'im b Sulejman l. je dovio nakon rukua "'033 tu praksu potomnapustio mjesec..nm.|126126811262'1267 ' Darimi' l/286/1589' i tbtl lbn Ebi'Sejbe'2/91/6a12 OnÄtnl.. kutuvjer.nr d.rom i Muslima'5/l'171677 str' 21411001 Buhariie.rakoder. 1.llanirro da je AllahovPo'llnik.rnut-douu "Da öinili smo Pitaosam EnesaU Maiit^ o kunut-dovipa je rekao: "Prije "Prije ili poslijerukua?"'upitaosam rukua"' rekao kunut-dovu." "Meni je priöaojedan öovjek da si ti rekao da. Ahmed' 5/123/21179' dodaju El Ihlas uz sunt Madze.l/5. Kab prenosida je Allahov Poslanik.i.t|tg. h3d.

roo'uöenjaci hanefijske pravne Skoler@l i imam Ahmed po slabijojverziii.roeo Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Omer. ""' V idjeti: E/-rnrgni. 857. 'w vidien: Et-insaf. Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Ashabi su se uveliko razisli po ovom piranju (tj.r$rSulan es-Sevri. uöio kunut-dovuprije rukua. ovi hadisibili kontradiktomi.6n3. | 1405. Malik je potvrdio da je Poslanik. Se rhuf?thit-Kodir. J 2Ot4e93 i 4gg4.'u') uzimajuii ih za dokazputemanalogije. a porekaoje uöenjekunutdove nakon rukua. 2Dg5.10o6 ili na neke jasne ali slabe predqjg. '0s Zbog objasnjenjavirlj eti: El-di"vhemn-nekijj.I l82l. t6^3 Viigt': t:-sunenut-*"b'a 2y296. od 'mamaBejhekjja. 3lSlOi RevdatuHatibin. Rahevej.ßq aesellem." vidjedu' El-n?bsut.3. hadis koga biljezi imam Halim.'o"Ovo je misljenjeOmerab. sn.tltU. Zttj I. Hasan el-Basri. ''Yidien:Fethul-Ran. Et-n?dinua.6901.* L'be]|a b. I t612.sto se. 6c08 i 6909i Abdul-Rezzlik. 2^1t.smafia rre Nema sumnje dozvoljenim razilaienjem. osim jedan mjesec na sabah-namazu. sallallahu alejhi ve sellem. sa slabim lancem Drenositaca. el-Hanaba.Ibn-Mubarek.ro8ePrema tome.'. Ei-iefiul-muntia. po svemu sudeöi. Ebi-Taliba. da su oba postupka r03tBuhari. rI0rVidlet: rt-eusar.Mvslim st14il6t1 rM v ldie6. tnSS. Däubejr. r@5 Butan. 11215.1090i Mtrslim 5t 147167'7 . rN Vidieri: Efnxlrr: l/82L t rmIbn-Ebi-Seibe. '--' vidjeü lhtilaJul-f1tkaha. Affqq. lshal b.'w' Aüje b. Enesovo negiranje kunut-dovenakon rukua odnosi se na vitr-namaz. vremenakunut-dovena vitru). Kaba. v456. 21569 .roo3 osmana b. kako stoii u Buharijinoj i Mustimovoj hadiskoj zbirci. 29716900.Iol uöenjaka Safijskerro' i hanbelljskerr03 pravne Skole.'"' Druga skupinauöenjakasmatrada se kunut-dovana vitr-namazuuöi nakonrukua. Ibn-Stuin.i. Seid b. ZAdul-mustaknit 4t28(El-ni|vrr|n^t i Et-insaf. sg' I tO i Andahlt-ahve. '-. f$r lbn-Ebi-Sejbe. str. 11or eUur-nezzak gnZOlaggO.Po-zivaju se na vjerodostojne predaje koje govoreo kunuF dovi opöenito. 21411001 . nanaza U ovoj predaji Enes b. Fethut-Ban. Ibrahim en-Nehai. V idieti Er t?lhisul-habir. 4n8-29.2/491 i opaske na lalaus-sunen.tt42g i B?daiu!-sanaia. 297168S9. 3/188/4800. usaglasivSi jer bi d protivnom oveargumente. rM Ka.

rl05 Hasan b. Beiheki.u QosfaniLoeog. El'nug. 6/90/29696.na vitr-namazuposlije selamarl0T 1103 str.GospodLlrunai i (Jatiien. be. EblTalib prenosi da ga je Allahov Poslanik.lmam Tirmizi ovd Vidjeti: El tnedinua ispravnim. Hakim. 3/2241944. 2/482483/464.ALLAHLMMEHDINI FIMEN HEDEJTE! VA AFINI FIMEN AFEJTE! VE TEVELLENI FIMEN TEVELLEJTE. jer Ti odredujei.takoder. l/199-200/1718. Dxrimi. 143.3n6"77/2111' Bejheki. VE BARIK LI FIMA EATAJTEI VE KINI SERRE MA KADAJTE FE INNEKE TAKDI VE LA JUKDA ALEJKE. ona jc prenesena alejhive sellen Biljezije imam sallallahu a ne od Poslanika. ali je prvi preöi zbog jasnoÖe zna.tmaVidJeri: seovadovämozekazati .kome se Ti suprotstLris' Blagoslotljen si.1 ß5 t utemeljenau vjerskim izvorirna. INNEHU LA JEZILLU MEN VALEJTE VE LA JEIZZIJ MEN ADEJTE TEBAREKTE RABBENA VE TEALEJTE. 2129'7/3t40. S')ojstv.ofejßive seqDf saffa[fofi.Ibn-Mad.Ibn-EbiSejbe' l/348/975.|i. ali kao rijeöi lancemprcnosilaca. Tabeßni. Ahmed. Nema ponosa onaj. Alj b.alhllahu alejhi . takoderl 1/ll0 i lll28. Jikhis'suüß ll39|. Tirmizi. 2/298-299/3 t1t7viäiet: tvnut-nama. 2/12s. a Allah najbolje argumenata. lmam Nevevi.3l i Stthihü Yidieti xiianu ratna. puuaio do!i kojl seuöinar itr-namazu: ve\ellem.. 7/2'15-246. Tajalisi st163/1179' Ibn Hibban.." reöi: Od sunnetaje. Hulasan 3/495-496."tto6 . hadis smatraju Mulekkin i hafiz Irald citirani Vidjeti. . "ou tt"iut. Omera b.e' 1/26711263. Nena poniienja onotte koga Ti zaititii. uputi me sa onimtt koje si vet uputio! Oprosti mi s onima kojima si vt oProstio! Llzmi me u Sroju zaititu sa onimu koie si ono ito si ni podaio! Sdöuvajme od zla odluka koje si uzeo!BkLgoslovi vet donio. Ibn Huzejme. a Tebi se ne odreiluje. l/286/1591.1 eG') "AIIahu noj. je poznata bosanskim u koja künut-dove se tiae Sto NasbuHaje.lul tneda sn 32' runndan' Kijanlu prüe ili posiijesel. 41213 da SejhAlb'tni smatfa hud. 2115r't5211o9s. Ebu-Davud. Visslru++.aL4tnett$l. t Be. vjerodostojnim ilmihalin. 3/188/4800.Ibndobnn hadis snätra Sez. el Hattaba.trit't tut1ir.lon.

neka tada klanja. sE. u tu vrtjememelekiprisustvuju namazu.El-idZna.i utjeöemse Tebi od Tebe. 1/559/1746. "" Buhari.ö/)q/755.rr@ Ebu-Seid prenLsida ie .ttt3 U komentaruovoga hadisaimam Nevevi kaZe:'.M uslim.6/271750.t. kazao: vitr prije nastupazore.6/29l754. VE BI MUAFATIKE MIN UKTIBETIKE. sailallahu alejhi ve sellem. SejhAlbaniovu predaJu \mahaispravnom. 5/189/2b70 rlrr Muslrm.siu.!a j !rl . Dija M^*dtsi u Ll-nuhßrc. "" vidjen: EI. ^bdu b. lil3 Muslim.l/350/981. "AIIahu moj. ENTE KEMA ESNEJTEALA NEFSIK.a to je bolje. neka klanja vitr na poöetku /?oli (tj. rt47lt089. Zaista.kazao: "Ko se budeplaiio da öe prespavati. 5/190.'Klanjajte AllahovPosfanik."tto3 *ALLAHIJ']\4ME. Ibn-Munzir. Ibn-MaaEe."tttuU verzüi koju prenosilbn-OmerPoslanik.Ti si onaka\)kah)im si Sebeopisao.58 '''" Muslim. 'ey . LA I]HSI SENAEN AIEJKE. i Tvomeoprostu od Tvoje ka7ne. 5/l 89/26ö8.6126n49.. kaie'. neposrednoposlije jacije-namaza). sallallahu alejhi ve sellem. 'tt.. iltrr ü.. lbn-Mun7ir. Ibn-Madte."ttt2 lJ predajikoju prenosiDZabir stoji da je Poslanik.U ovoj predaji je dokaz da je bolje odgoditjvi[-namazdo prednastup zoreonomeko je siguran da öe ustati ""'" trü Nesai. 1/268/1265."tttt Abdullah b. Omer prenosi da je Poslanik.Ne mopu Te istinskipohl)ctliti.." Vrüeme u kome seklanja vitr-namaz Islamskjpravnici su sloZnida vrijeme virr-namaza poöinienakon jacije-namaza itraje do nastupa pravezore. .2l 4/998. u !)Li). tß6t751. rckao: . str.jj. Ibn-Huzejme.'.)t . "Preteknite zoru vitrom. . VE EUZU BIKE MINKE.:ü\..s|I..Anmed.+i \ .ninhada6t29 30. sa]lallahu alejhi ve sellem.:4. utjeöem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdibe.^ ''"'Vidjeli: 6lcvlar.cLt .56181.U348l976.sallallahualejhi ve sellem.. Humejd u E/nunrchabu.i cs Ui .Neka vaj zadnji nanaz u noti bude vitr.50 i Meratibul-idjna..'!t3t w. 2tLstk'zj.a ko moZeustati na ktuju noöi da ga klanja. Ahmed. Ebu-Davud.22^18 4207. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE.

Abidin.11291.Imam Bejhckije ukazaona pojaiavrnjcovogahadisa' Vidjeti: tr Jrn?r. 1l/615 i 2ll139. M slin. Zehebi i Nevevi ga smatüiü vjercdostojnin \idjeti: Elatrc'Iiim 41483i Hulasankkkan.ul.sallallahu "St'akont muslittttutu sellem.143) Nrrd. 159' 3/158 ua 4/363.lbn H zejme.khnjrc Je ." Diuma-namaz je propisaninamaz koga je duzan klanjati svaki DZuma-namaz se Sastoji bo|avka.redini. svakog "rr 15 plije negoklanjamvitr'-namaz.l/425/l062lmamHak'm. "'ß gtu-oavud. " kada ie bio outnik.tu l'llrnt. Et Dtertar lbii 1/301.l'cjjdri stt. 3/110/1721Ima'n Muslinmvekdteri. 1116 verzijahxdis3 Muslim.) sallallahu Poslanik.sallallahualejhi ve sellem. Et tetltlid. Haiiietu Meni r'ul.rtr tt'' yidjtetit ahr?:i AtitunLtl El'e|sat. V idieti. ( 1/.lilnik.1/999.'majkevjetnika' zaspem .44.Fikhus-stnre.ellcrn.2141996.a. str.d dva rekata."ttls nl1lollob ika i "Dlunta U iednom hadisu Poslanik. 10/211-2'78. srr.2/3/156i' l/279/1067. preno\i ' ' n r kr:rjunnui nekrdr u . \s 21 115. Od Aiie' r.t predaja Vidjeti: Selh Albxni je smalravjerodostojnom 2/758 4A83i Hutatutüt'. Buhari..neki hadiskickspeti nisu pdhv'ttili tt'' Ue. E/-'rrr. Hakim.a nck:rde virrne|cchna poeetku.ie strogd ob|\'eaaklaüiati d:un1u' namaa tt tl:emLlu.21.fe Üa.tm lnalJcrnikrr. IrtT ll2a3.|ül'nrcad.e dr Je reklst Po. Ef idiM s|J. Bedai *saMid.Hai1.jeVidjeti: t1'''e'Onird' ispunjavx Nevevikäzeda ov. kazito: . ltne' bolesnika. l/2l0 Medutim.li ucenjrci 'uglr'ni dr Jc idr "nej iio porekncnjentrnbaveztt dzumrnrmrr oblipalnruberezr Itrs 5/l921721 Muslim. osi\11 aet\'erice: roba. t/51'7. Darekutni.allallahu alejhire tellcm. Za. koji se nalaziu rnjestu nlusliman punoljetni i pametni ve alejhi .lnoB.EbtFMüsäprenosida je Poslanik.sa[k[[afru a{ejfrive se[hwQos[anif. \ ilr-rrrmx/ni xlejhi re .. V++:ll::0.lul rtad l/283 i t/228.kaLe: 'rp 'u jeohave:tu tt aA. l/92-93/142. Sdi.('2U745 ovoje Muslimova str. i da ne da klanjamdva rekataduha-namaza lun:rinogmjeseca.kait.nilc uslavlJiru \:lllallahu Vjerorje. Ebü Davud. . Butrari. 5/ 1721700. Syojstpd 197- "Oporuöio mi je moj najbolji prijatelj (tj' Ebu-HurejrekaZe: tri stvari:Da postimtri biieladana alejhive sellem.lus-Srxe. Buhafi. 2/757.nik.rssrs'?.11.7t1.qni 212ii6.413/tg8t.

U322| M?nhibut.6/14?/889. Ibn Madze..izlazl rz okvira islama (smaftase apostatom). 3^'72tr847.rr25 lbnAbbaskaze:"Vjerovjesnik. 3/55/519.16-17. na dZumii bajrarn-namazu uöiosure:El-E'ala i El-Gaiije.T^be:rLfi.2061956.6/151/884.. ''Muslim. l/458/1422. "r' viäjeri: E/-i{rklu.na prvom rekatu dZume-namaza uöio suru El-DZumua. .l/458/142t.Muslim. l/56 {muauekan). Ponekad bi umjestoEl-GaSüe na drugomrekaruuöio iuru ElMunalikun. rl'5 Buhad. takav je veliki grje3nik. 7/48/2808.. str. el-Beiir prenosida je Allahov Poslanik.dretit.'postanik.l/208/q93.Huzejme.994.rmizi.str. Muslim. sts.ll22 ' UöeqieKur'ana ua däumi-namazu Ebu-Hurejre prenosida je Poslanik.ali je ne obavlja. a na drusom El. ye huknu taikiha. sallallahu ve sellem.. sallatlahu aleihive setlem.J/ l7 I / I 72lI 84b.Bezza\gtLl5tJj 5q.s/r3-14120026 i 2N37. Caiije.2 b8.r126 Ibn-Kajjim rvrdi:. Ibn-Huzejme. Ibn-Ebi-Sejbe. ne porekne obavezu dzume-namaza. T. Tirmizi. tt21 Viaietl: neaaiu*sanaia.od Ibn11577 i Es-salatü Kaiiima.47 n806-2807. l/312/q26. 1146. "Muslim. lbn. l/471/5451.rüa O propisimadZume-namaza bilo je oplimijeg govorau posebnom djelukoje sezove:"Dzuma-namaz pravni(fikhski)propisi. klanjaobajram-namaz (otvorenom na musalli prostoru)."" Numan b.rr2r Ukoliko.' Bajram-namaz Ebu-Seid el-Hudriprenosi daje AllahovPoslanik.6/138/878. Ibn-Lbi-sejbe.5451. sallallahu alejhive sellem. nije prije klanjao 4ejhi ramazanskog bajrama niti poslije. Ibn-Hrbbän. rr'6 Buhari.Ibn-Madze. ipak. Ebu-Damd. . Nesai. I/47t15452. 7D2u6179.. Ahmed. po mi5ljenju svih islamskih uöeniaka.6/ll8/877. Nesai. l/208/9e2. Ebu-Davud.2l2/989. od koga sene prihvata svjedoöenje.ti3il1924.sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-Hibban.

lbn-Madze. Danni. od lbn-Be'rila.etuI-kubn.rL30 bajram-namaza..e. "Ne uöi se ezan na Ibn-Abbasi DZabir b. V532l428 läncenprenosilaca. Darekutni. l/391/1088. 6/146/885. i Muslim. l/507/1561. Ebu-Davud str' 265/1148.I i t 189)I nisu klanjaliprije niti poslije i njegoviashabi alejhive sellem. "" Mulik. el-Musejjib Ibnjesti se."rsovo mi5ljenjepreferira jednim.""" namusallu tokomklanjanja lbn-Omer'Lr': kakojeÖinio seprijebajram-namaza. 314/l'1369.Safii^ t EL-ulnu. sallallahu je alejhi ve Vjerovjesnik.Nesai' l/505-s06/1557'Tiflnizi. a vraöaose drugimnamaz uöenjaka. 13 Isto ovo se Vidje\l Salatul-idejni. i Abdur Rezzak. 1ß89/1081. 6/149/890.Nesäi. 21572.21tl986. tt3t Mzllk t El-mudev.Ata. 3/86/539. 11$ str' 74. Allahov Poslanik. t1x Vidjeü Sethu Sahihil Brhati.31 1t" Buhari. I I I I i t I I I I i I l 3 t t .naredio Poslanik.sallallahualejhi ve sellem. str.i t\ EI. Ebu-Zinad' E5-Sabi.djett:lnaul galil. Lijepojeokupati ramazansLom je rekao: Tri \u stvarisunnet na Seidb. r/233..Ibn-MadZe' BDhari."rrr3 i okupati prije izlaska pje5aöiii do musalle. je 2/3/s784. 2/3sl1708. U29U1609.-rr' "'" i ikameta bezezana bajram-namaz klanjao sellem.3ll04' prenosilaca. a isto se prenosiod Alije b Ebi-Taliba Ovo miiljenje zastupaju: Malik' SafÜa Katade. 21228. Alkame. Muslim. "Lanac pr€nosilaca lut Ibn-Ebi-Sejbe. 1A43. l/245 Selh Albani tvrdi da ovu Fedaju prenosi i V. Urve. sambajram-namaz kaZe: Abbas tD1v\dieri ?.öak i one koje imaju mjeseöni "Obaveza je svakezeneda izade Ebu-Bekrjekazao: izdvoje ustranu. Tinnizi.isao je na bajramputem. Abdullah su rekli: "ll2e bajram-namazu i kurbanskom ramazanskom je da Zenei djevojke alejhi ve sellem. 211/981. En-Nehai.Tirmizi.ad t'neßd. "tr.lusnedu' Ahned' 2/338/8454' 1/2921 1613' Dannm. ua Mustim. 3/89'90154r."" islamskih veöina apsolutna Ibnje da imamodrzi prigodnu hutbunakonbajram-namaza.t\hmed. "rtru i lbn-Munzir. bajramu: "Pohvalno je Ibnje öinio okupati se na bajram Tako kaze: Kudame Omer.6/1471886 str-2071960 "' gut'*i."sallallaiu Diabir prenosida bajrama. Sunnet "Klanjao alejhi sallallahu saPoslanikom. lancem saispravnim inam Et-Furjabi tl{ rvidieü El-muPni. sx ispravnim 3/309/5753. 3t73| 532. 2t3t5785.Sejh Atbani kaze: !1qralar' lbn-Ebi Sejbe prenosi i od Alije str. sallallahu ciklus' s tim da se izaduna musallu.

Azibasrojidaje poslanik. Vidjeti: u-^"U.sallallahu alejhi ve .Imam Nevevi ga smatradobrim. sr'. Sarüat Et-unnu. 41283 . ln5alsg/20g2. t/igrt089 tmam Alib. tt62l2100. Mustim. Ebt)Davud..aUffufro uf". U62t .iei: Diuma-nomaa. $o KlanJanog balrarna tzostatt sadzume". rbn_M. ]ZJT i u Et usnedu. 6/15l/89t.Svaki je klanjao namaz prije hutbe.'-' MelodiönouöenjeKur'ana Prenosi sedaje AllahovPoslanik. rekao:. t/214/t02J.tumaza ve sellem. Zt"goq*"J. Ahmed. "'" Buhari.Io0 UöeqieKur'ana tra bajram_namazu Numanb.146/1471.a na drugom suruEl-Catije. Omerom i Osmanom. Hakim.u38 . 285... 296. iA26-127/120... tbn-Madze. .nj" 'id. Ibn Hibban. "t. telhßul-habir.dozvoljeno je nakon . 2s-J4."""" U hadisu El-Beraa b.*ttu rrv Buhari. ""'Ne\ai. rekao:"Uljepiavajk svojcglasivepri uienju Kur'ana.Ebu-Davud.ail .h AüaJ-.. Izvor 66. t/39s/tI I r. Ebu-Bekom.l/ar.ala.. ijf M uslrm.207/961.Se. Mustim. *.6/14?/888."i klanjatipodne u svojojkuii. Ahmed.. l/l92rb.-ü snarra ispravnim. str. "* But'ari.Ne pripadanama\ti.nl * " sellem.. Hakim.. sallallahu alejhive sellem. t585| mualtekan r. I/516/15cO. "-' Muslim. neslüedinaiu prahsut onaj ki ne uii melodiino KI. srr.77. BeSir_prenosi da je Allahov poslanik. . selem. Humejdi. Supud i drugi.Davud.. sallaltahu alejhive sellem.u spomenur u cjetosrju pogtavtju: "Uöenje.dze. Nesai.3n4:ts/r476.'Allahovposlanik. str.: desi da su za isri dar bajrami dzuma.srr. od Safera Kuduzoviia. t5 n|2i.Mediniovaihadis -qtüi.ü "* qghT. :+en +OA. Ebu-Bek i Omersuklanjalibajmrn-namaz prije hutbe. st .i.2071962.6/14i/884.rr Ponekad je uöio suruKaf na prvomi El_lnSilai'na qrusomrckatu.sabrraöi Kur'anana dzumi-namazu. . t/llrl0i4.. na prvom rckatu bajram-namaza prouöio El_E. Ebu.ve sellan."'r37 Ibn-OmerkaZe:..

t"." (5imbotiöno) pljucni na lijevustranu "" je prisrup meni. /abranio pamu Allah mije reieno. prouöivsiEl-Fatihui odlomakiz Kur'ana. digao svoje naÖin. str. sallallahu Nakonstobi Poslanik.lrm.4tcl190.rl/bn.i.I I i atzjfü!8sattatahu a Q. 104.vog. Dizanjeruku "Hadisi o dizanju ruku dostigli su stepen Imam El-Kiimiri kaze: mutevatirhadisa teoretski i praktiöno.'ßo a potom bi. kako u namazu) Ruku (Pregibanje zavrsio sauöenjem alejhive sellem. bi malu napravio tj.Sujuti. na prethodno "'' mke. .ßf. da ga Sejtanometa dok uöi Kur'an u narnazu' koji mu odgovod:"To je Sejtan alejhive sellem. Humeid. 1/343/380. sam ka2e:. spomenuli pauzu.uku dostigli stepen ! i i l I po Muslimovim kriterijirna.Abdur-Rezzak. proüae El-Falihu da moguino\r mukredijima ooalavltu "{? Äuhaji. 4/1583 i Er-srlrtl€rus 11ßMuslim. ' Abd'ub 2/85/2582.2Ml5'7'7.od lbn Omera s'r. Kur'ana. Ebul-As se jedne prilike pozalio Poslaniku'sallallahu alejhi ve sellem. Ibn-Hadzer.Bejhek' \\ Ed'llelail' 5130'7 sE.4/21611805?. : ß| Sta da uöini onaj koga Sejtanometa u namazu i osman b. Od toga nije dokinuto ni jedno jedino slovo. i 739i t\4u. l/344-345/370' Ahmed. i njega Allaha od kod trazi utoöiite sezoveHinzeb.smahajuda su hadisi o dizanju.. sallallahu Vjerovjesnik."rras Imam Zehebi. 164/716 lrsvidjeti: El rawl-.Vidjeti: Et'telhisul-tubir' ocijeniovjerodostojnim 2ß34n1 t. rdliha. Sevkani i s€jh Albani."taa. 116 ü u cjelostisaizvorirna prenosilaca Hadisjespomenut lancem ttatirn saispravnim ' -Da li \e ostavli."Uöinio Osman tri puta. 51t. Ibn-Sunni' Tar'avi. l41156/2203.pa kada ga osjetiS.takoder.

rr4o Predaje koje govoreo dizaniu ruku prjie rukua i nakon rukua(i nalon dizanjana. .. tethur-Bari.Nepoznajemo hadiseo nekompitanju koje prenoseöetvericapravednihvladarai o. Hudzr.Bari.::d: V idjett:Hulasa! ut ahkan. 5D93.\ idjetli Nasbur. 2t230. 2n5g.. u352.r15' Ebu-Hurejrerr55 i Ebu-Hume.i. "'' Buhari.. t. Od niih su: Malik b. ln90l1096. v4t74tB. Ima ih oko pedeset.7-268 Et_fewidulnedünua. prenose desetericakoji su obradovani DZennetom.s|J. osim hadisao dizanju ruku u namazu"lt6o Imam Buhari u djelu "Refeul-jedejni" navodi sljedeöerijeöi Hasana el-Basdja i Humejda b.jedejni.ve selfer4namaza mutevatira.. 44t27. IT11lr.2t92. Vidjeti: Sahihu Suneni Ebi-Davud. "" Buhaj] t ReIeul-j?dcjri.habiL I ß60. srr.4/96/401.Ibn-Madze. l'74n33.rr_eöi rekat)rr50 prinosebrojnl ashabi.. Mende kalu da te hadise. t/261/87 t. trnam Se\kari u N"jtut-evtaru.rr5e Imam Hakim i Bejhekikaäu:'.a'x.29. Sliöno tome navodi Sejh MubarekJuri u l.atah. _!91-?. 42/26..1ri1 Hafrz Zejnuddin el-kaki kaZe:"Sakupio sam imena ashaba koii prenosehadise o dizanjuruku. "s gutrart u Refeul. t/261/873.Ashabi A ahovaposlanik..'1r58 Imam Hakim i Ebu-Kasim b..Zt2O: i Tuhwtul-ahvezi. Tarhu!. Ilx.i.rajc. ) 50 1o i Tarhu!. sn.4/80/391. "o' .sallallahu Vial"ti.a[h Besterica obradovanih DZennetom i drugi poznatiashabi. 2t22e.Tirmizi i Sejh Albani ovu predaju smatraju ispravnom. sE.{hlnd 3137 3 I Et-k lhisül. je 2/I8l. ttto VlÄieri: rena-Bari.Yidieüi Taüu-tesrib. Hatlala:.. 2/t88_t89/J04i hbu Davud.ohve.^ '. Iirmizi._ ".rclnb. 40/21. t/2tt-2r2. . t64t3? i Muslim. -. N?y'ut-?vtat.t29. str.. 2n30. TuhI?tu|.rm m Nevevi je ovu predajuocijenio vjerodostojnorn. "" r/194t738. Sijeru eatanin-nubeta. i Nevevi ovu predaju smatraju ispravnom. u prisustvu deseterice ashaba i nijedan od njih nije porekao dizanje ruku prije i poslijerukuai nakon dizanja na rreöi rekat. 2t93i Silct^ . Hafiz Ebu-Fadl (edan o<t uöitelja Ibn_ HadZera) kaZe:'Tladise o dizanju ruku prenosipedeset ashab a. t28.. sa ispravnim lancem rr5a Muslim..nhfelut ahve.. Vidjeti: Et-nedünüa.'-' v Äjeü: ReI?ul-kdejni. "" Buhari u Releut-i?dejni. sbh.. Ebi-TaUb. . Ibn-Madtf. ". Darekurni.rr5r Alija b.2/258. izmedu ostalih. lesnb.. el-Huvejris.2/93.ld es-sajdirr5o koji je opisivao namaz Poslanika. rD6.ts-v rdteh: Fethul. spomenuo predajeod petnaesr ashaba koji prenosehadiseo dizanju ruku.l5i Enes.Vail"b. salallahu alejhi ve sellem. slr.

sE.ll39l. Ahmedab. Et-kthßul-habir.. 1ß3 i Fethul-8afi" 21256. 11359i Tuhfetul-ahvezi. Tuhfeul M Vidien:R. snariaju ispravnim."l Dakle. 103 i M?nakibus-Saf'i.Vidjeti. Imam Safija rekao: dozvoljeno hadiso dizanju ruku kod poeetnogtekb a.. * Vidief: Et-tenhid. 31405.1271132F"thut-Bati. 53/36. prije i poslije rukua. B\harr ü Rqeul-jedejni. Abdulah b.l/481-484. 4180. Ahnted\r EI-MesaiIu.dizali su ruke u namazu. Hanbelaovom dvajetu Poznati tabi'in Tavus imadodatak"."tt63 u Ibn-Medini.le. Neilul-evtar.Nema ispravnüih hadisa od onih koji govore o 162 dizanju ruku u namazu. inaöe. sallallahu alejhi ve sellern. taj vrijetla ashabe Poslanika. | 1362. sallalJahu Poznatitabi'in Seid b. U92. sltr.Et-klhisul-habb. FethuL-Bari.jenioispravnom."rr67 w Refeul"jedejni. ß Y"i*t " neieut i"a"i"i.2t94. 95/82.Vidjetl] El-Medbnua. lß62.Ali b.takoder: A459. najuöeniji öovjek u hadisu svih uemena tlrdi da nema nijedneisprayne predaje koja govori da je neko od ashabaostavljao dizanjeruku u ruunazu.i naredio bi mu da diie ruke.alejhive sellem. 38.bez izuzetkanekogod njih."r16r U istomdjelu imam Buhari kaze: "Ko bude smatraodaje dizanjeruku u mmazu novotarija.da osravi alejhive sellem."rrs üd po sunnetu Poslanika.rr66Nafia da kamenöiöima klanjaöakoji ne bi dizo svoje ruke kada ide na ruku i kada s€vraöasa rukua.Vidjetii EI-Medbnua. Kod Abdullaha b.kctr. rra viäleti: El-kavlul-mlrin. sr. pri odlasku namku i waöanju sarukua) dokazje za sve muslimanei obavezujeih da postupaju po njemu. Darekutsli.jer nema nijedne ispravne predaje da je neko od njih ostavio dizanjeruku u namazu. !to s"ih"A. -ahvezi. bio jedanod najuöenijih "Nüe je onome koji öuje svojevrijeme. Imam Nevevi i Ibn-Hadär lanac pr€nosilacaove Fedaje | F ethul-Bari" 21459. 3r.1OD53.e. tf. Tulfeul-ahvezi.sE.W4.str.pa je rekao:"Io je stvar kojom se uljep5avanarnaz. str. 3/4O5 . 2n57."rl6s Isto ovo navodi se je prenosi Ibn-Omer gadao od Abdullaha b." aßsnszS. Medini (Buharijin uöitelj) kaze: "Hadis koji prenosiIbn-Oner (o dizanju ruku pri poöetnomtekbiru. Subulus-selßn.U29Zll05. Omem.Imam Nevevi je ovu predajuoci. od jmarna Bejhekija. Et-telüsut-tu1bir. vidjeti. Diubejr je iritan o dizanju ruku u namazu. ß Vidjeti: Refeul-jedejni.r.96t84.fcul-jed"jni. stx. l2cl135.

ll63 (mimo poöetnog Dokazio dizanjuruku u namazu tekbfua) zaistasu mnogobrojni i nemamo moguönostisve ih spomenuti.9/217.n. 2/222. su dizali svojerukekadasu iili na ruku i kadasu sevraöalisanjega. lbn-Abdul-Beff. rbn-Mnnz:lt Et-elsatu. o dizanjuruku u namazu. El-nunteka. Fethul-Bari. sa[6lIafr 4fejftioe seffem. '. t! tnedZmua. Ibn-Ebi-Sejbe."]r6e Ovo je stav apsolutneveöine islamskih klasika od ashabai tabi'ina"70zatim uöenjakaSafijske.2/28 I Et tadiu rel-ikli|.11514-582. Ibn-Abbasa i Ibn-Zubejra kako diZu svoje rukeu namazu. sallallahu alejhive sellem. 31139-146.Sethusrunne. 3122-23. namaza?! "Ashabi Hasanel-Basrikaze: Poslanika. sti.rhuz-Zcrkcsi. 11554-558.: El nuhalla. 6/332 od Ibn Redzeba. koji nije dokinut. fl neA?nua. 4lAl. 22/260. 2/239. 2158-62. 75/64. Staje ondasahadisima koji su dostigli poput navedenih st€penmutevatim. | 12s8. Ibn-Munzir\ El-evsatu. l/58. treba ga prihvatiti i raditi po njemu.Medutim.rrT2 zahirijskerrT3 i je.6l i S. . namaza ka-Ze da je vidio Ibn-Omera. ^ "" Buhdn u Rckut. 4180. 117a Yi$eid:Oz-zehire. insaI. Vidjeti: Sirad'tl -nutte kin. sa ispravnim lancem prenosilaca.I-i-fb*!4tqng. IbnHazm. l/16'7. 3/138/1385.ukolikoje u moguönosti.. 2ttlot2524 | u Mari?!u\.llJb7. 2/41713259. jer svaki sljedbenikAllahova navedeno Poslanika.kdcjni.\uncr. ll2l2/2432.od dizanja. 2169t2525. lbn-Müzn.-t94 . ii'i v rayeu: lt-an. tako da su. 3/368 i MedZnu'ul-fetat a. nekih uöenjaka malikijskerrTa pravneikole. izgledale kaopokretne lepeze. je dovoljno kao argument. Tarhut-testib.mealu desetericom ashaba i svi su potvrdili njegovopisPoslanikovog.' Yiqeti. o öijem dokidanju ne postoji validan argument?! Kako zagovaratidokidanje predajama najvjerodostojnijih hadisa koje nisuprihvatilivrhunskihadiski struönjaci?!Kako da vedina ashabai tabi'ina nije poznavalaovaj dokinuti propis.313ö7 i Mulnil-nuhtada. sallallahu alejhi ve sellem. \tr. navodipreko pedeset uöenjaka \voje prvih generdciJa koji su dizäh r!ke u ncmJlu. "'' Yidßr. kada sazna za dobar ili vjerodostojan hadis. Imam Malik po zadnjoj 1163Abdur-Rezzak.rr7l hanbelijske.3/13 8/1383. ttln vialeri: Mealimus sunen. El 2l5q. El minhadZ. sa ispravnimlancemprenosilaca. 145. 4/89.koji se praktikujetoliko puta u svakomdanu?!Kako razumjetivjerodostojni hadiskoga prenosiEbu-Humejd es-Saidi koji je spomenuo dizanjeruku prije odlaska na ruku. sallallahu alejhi ve sellem. El-ßtizlar. Bejheki. poslijedizanjasa rukuai nakondizanjana treöi rekat. EI-nuEni.

a f i j s k .se slalu oko bvzai i lbnlNasr el-Mervezi kaZu: " Kufe.srt. ll0 l3l. Allahov Poslanik' sallallahu alejhi ve onoga dizao ie ruke u namazu./. tt3' \ iÄel|. leTeii ""' Hafiz Tbn i dohro\oljnihnamaza ilmedu obaveTnih zene i djeleta.osim uöenjr|ka ispravnosti "Neki ljudi l1am nafeduju Jedan öovjek je rekao imamu Ahmedu: Imam Ahmed odgovoli: dizanjeruku u namazu. editna.3136'1. kada se vraöa sa rukua i pri poöetnomtekbiru. j p r e f e r i r c j um ce "7enediirl rukeu nrrmr/uIsloKaoI musKrrcl l! rdi: lbn-Useimin tt15 | Et'r'fiid' 91213 str."rr73 dizanje ko bi ostavio lrt' Imam Prenosise da je Ummu Derda.3/139'146.J.Srojsnn Qos[aniLot.. 31175 Et tudinua vidjetl predaju smatB ispravnom ImamNeveviovu ttsr vldjeti: Refeut'je(lei1i.saf[a[[afruafejfi."r" O\o jc 'lakoder' 2ene. . .4. Me.''5ejh 3 ' i h r n b e l i j ' l u jp r c r n o j . U tom pogledu i/medu nemcrr/like izmeJu onoga koii lllnj. nakon Stoje naveo ovu predaju.a Ibn-Onerje gadaokamenöiöima sellem.3133i 11301 Vidiet: r. od Ibn-Red. s l o l .cbä i FcthüI'Bai 21251 o'l lbn'H''llera tt73 Yinieri: F?üut'Bxri. r'& vidieti: a/-rrs.a . ruku.rr!tssünen 1116'7' Yldjeri:Ihtilalt -Jltkah. stt 61t5t1rEt tarihü 3/3t8' lbn Ebi-Sejbe.."1l3o "Pohvalno (mustehab) je dizati ruke kada se ide Imam Nevevi kaze: na ruku. 2/226. dizao ruke u namazLlllt5 lbn-Munzir navodi"to Elkoji su dizali ruke u namo'u pedeset uöenjakaiz prvih generacija "lslamski pravnici.'-s'c/rlrll . 2/90 1t35 ". ttbtvldler\:Et.i"d"j.ti. s/329. r. Se un-sunne./. 6/132. takoder.od Ibn-Redtebir "'" säÄi a"t" l/216/2427 . 2/46 I."" dizanja ruku u namazu.tltia. 68152.3/21 1176 vidieti: Er"i.og.r. tr17viiieri.a neki nam zabranjuju'1" "To ne zabranjujeosin novolar. "Nema razlike kod dizanjaruku u namazuizmedu öovjekai HadZer kaZe: Zene di2u ruke u nlma/u i\lo kro i ljudi..r 'lojeci.: fettutt-aa ri. i Tdrhuttestib 212)2 91222.iee selfa\iü 195 t preko verziji. dizala ruke u namazu "Zene ashabasu uöenije Buhari. i i s l j e n ju e.:Fethn -Bari. 'jeJeci. tt$ viiJerit Tafiüt-tc srih. kaZe: od njih (onih koji poriöu dizanje ruku) idizale su svoje ruke u namazu.

citirani hadis nije validan argumentna ovom mjestu.2/85.""""tmamBuharikaie:'Onaj ko se posluzi ovim hadisom.t. knain ehlus-sunneta Ahmed b. Islamski uöenjaci zabranjuju uzimanje za dokaz jednog ajeta ili hadisabez uzimanjau obzir svegastoje reöenoo odredenom lerüatskom . Ebu-Awane..Tabetanl 2t223t1827. DZabirb. pokazivali smo svojim rukama lijevo i desno._ "'' Muslim.. . samo tako moze mzumjeti i shvatiti njihova poruka. ttn yldjen Rdeul-jedejni. Zt2eS. 4/1271430.4/128/411. uzimajuöi ga za dokaz o nedizanjuruku u namazu. od Kazviniia. jer zanernaruju staUzviseniAllah kaZeposlijetoga. A3t5.nemanikakaveveze je da seto odnosina teiehhud. kojoj kategoriji klanjaöaseprijeti. Ibn-Huzejme.. gong. 5/f 97-lq8/f 878. Semurerekao: "Klanjali smo za Poslanikom. od Hatib^Bagdadija i Et-irla.tj. Poslanik.rl8e sa Serijatskim znanjem. tbu-Jala.saltallahualejhi ve sellem. saltallahu aleihi "Sn vam ve sellem.U toj verziji stoji da je Dzabir b. Semure prenosidaje Allahov Poslanik.4." (prijevod znaöenjaElMa'un. sE. Poznato lbn1136 Muslim. Ako bismo to zanemarili. IbnHibban.isti se ne moze razumjeti.Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nije sunn€t 1.repovi uznemircnihkonja?l Budite smireni u namazul"l186 Komentqti Pored svoje ispravnosti.vidimvasda diZctc rekaoashabima: svojeruki u namazu kao da su. Ibn-Hibban. Hanbel kare: se ne uzmu u obzir svi putevi jednog hadisa. . sallallahu alejhi ve sellem. neöemo doii do istine. pa kada smo predavali selam. Ahmed.Ako pitanju.. l3l46'n472." Jahjab.). knam Muslim je poslije ovoga hadisanaveo drugo predanjekoje ga pojasnjava. Mein tvrdi: "Ukolilo ne sakupimo jedan hadissa stolinuputeva. 5/200/t88t.Sta vam je pa pokazujete svojim rukama kao da su repovi jogünastih konja?l Kada neko od vaspredaje selamnektt se okrene(glayom)prema syomebratu i neka ne pokazuje rukanaa-'-tta1 Iz ovih hadisa vidimo koliko ie neophodno sakupljanje svih predaja jer se koje govoreo nekompiranju.1/361/733. 5/107/20425.onda bi bili u pravu oni koji kaZu da ne klanjaju zato Stoje Allah u Kur'anu rckao: "Tefko se klanjaöima. je . nam rcöe: . "'6 Vidjeü: El-dianiu li ahtakirruw.

TuhJetul-ahvezi.Ti. Azib veli: a je svojerukeu visiniuSiju.sellem?" alejhi 5allallahu Postanik.Ibn-Kajjim. Alkame prenosi da je Ibn-Mesudupitao: je Zarim ve. je stupio digao u nama7. Darimi.i.Fethul-Bari. tt"t"t-t""ai'.10/224(Mevsuatus Safi't)' Mealin s-sunen'r/16'7'El' Et-telhisul habit U363. EbuDavud. ovaj hadissmatradobrim. Bezzar. Bejheki. . DZamiut'Timi. I I t F t . El medanua' 11364' Fethül' l/354. slabimrte6 citirani hadis smatraju prvih i potonjih generacija uöänjaka ovo zashrpaju koji je ujedno i najjaöi dokaz uöenjacima Ova predaja slabost mistenje. 1/24?. da. . nn-lUaut-n"rr. Adem(uöiteljimamaAhmeda). l1e viäjeid:lhtilafuI-hadß. Darimi' Ebu-Davud' Buhari. HamzeMllib!trlja I SiradZul'nuttekin 194-197.Ebu-Davud. Ebi-Zijad "r les ". Mein. El-mevduaL 2196 Tuhlet ul'ah'. 21257 .2/ll)/2511. Ibn-Dzevzi. Ebu-Jala' 1/143/683.I I ahjfü ffi-f sa{Iattofru SeojsteaeostoniLdoog.188/lb8l. . ß7 t ' I i i I "ühihu.Umdetul'kti' 512'73. 1/295/1 r1e2 vidieti: El-nedamua.a p-otom "Hoöete li da vam 3. 3n35.^Darekutni. a Ibn Hazm. Nevevi.-rr" potom do kraja ih nijedizao "Ovaj hadis je neispravan po Komentar.mi7r. srt' 'nuwzene' El str. alejhive sallallahu 2.-Ukor onome namazu.280-281' 219'l." na osnovu ovog hadisa naslovio je Huzejmeu .3/3'/ I . ih nije dizaodo kaja namaza. Su'abe. tls'75.imam Buhad. tl2l3l214l. b.-r'e' svihhadiskih misljenju Jahja Ahmed. Bejheki' 2/l l0 I 1I /2528 l/ I 43/684. 180. Hulasatul-ahkam. Mubarek.Hattabi.od lbn-Ebi-Hatima' El-nusni. I 16. Imam Nevevi kaZe: imam Od njih su:Sufjanes-Sevri. 25Ja. ' namaza.Tenkihul-kelan Ban.imam 5an1a. Ahmed.3ß7r. Zubejr. Imam Tirmizi 8/453-454/5040 Ibn-EbiSejbe. b.Ibn-Hibban.i 2l4l sa opaskama tß Vidiet'. 61331. kakoje klanjao klanjam "-' tekbiru inije diraorukeosimpri poöemom klanjao Komentar:Vrhunskihadiskiekspenikao Sto . kada sellem. El nevluaL l l2l' Et'telhisul'habir' 31403.Abdullahb.Humejdi.eine' 1136l uerDarekutni. Neilule'!ü . t122.Ibnovome hadisu Hadieri drugi. dodao: .lUauUatr b.2/s5/257. Svi su slozni da je Jezid b. od Ibn-Redzeba. st 160 od dr. Jahja i veöina Mubarekfurilres n"jh"n.l/.""-" ''Vidio sam Poslanika. tM Yidjeti.. Abmed Sakir i Albani vjerodtstojnim' Almeda Sakira' viiieri Et-muhalta. neiZmua.uorn" u selam dok predaje lijevoi desno ko pokazuje poglavlje:. EI-Benab.Ebu-Hatim' Bezzat. 21 uq Be"iheki. struönjaka. nakon Sto je nepobitnoargumentirao 1M vidleri: sahihulbn'Hu. AhmeJ.u: imam Safija.Ibn-DZevzi.

154.saopaskama od lejha HalilaMemuna.l/373.namaza ve seltem. Ahmed. '. 6. f /2c5-29blll2O. pd poöetnom tekbiru. luner.koga nepouzdanim smatraju:Ebu-Zura. 3/429-430. KeIfuI-hafa. 2ll8/391. ImaJnDzevzekani. Iman Ahmed i Nevevi olu predaju smatraju ispravnom. str.Osmaned-Darimi. Ebi-Talibklanjaoi da nije dizaorukeosim pri poöetnom tekbiru.29. tnt Vidjeri Et-tarihus-sagiL 21173.opet ne bi mogao jer ako Ibn-Mesudnije prenio dizanjeruku.Ibn-Mein. prenijeli su drugi ashabi.vjerodostojnim hadisima. '* Buhan v Re[eul-iedeini. 3/373 i Et-telhisül-habiL l/36). I/2q0/1096.Safija i Nevevi.Ebu Bekom.2l/l14. 1nnviajen: -fetaidul n. 23 I 8-l la. je pravi promaiaji greska ovogahadisa. H-feyaidul-nedZnua. od imarna Neveviia.lbn-DrevTi u Et nevduaL31811 767.r2o2 Kornentar: Ova predajaje slaba.dZm&. Därekutni. s!. k^tet "Biljezi sa i .od imamaZehebija.ao/30i Bejhekj. Nesai.Zato oslanjati sena o.r2s potomostavisunnet Allahovog Poslanika.<tr. a lbn-Dtevzi slaborr.J. DZabir el-Jemami.r/36s.bus.Die\zEkani \ E|-ebatil.ib. sE.. Ebu-Davud.Neispravnomsu je ocijenili: imam Buhari. str. 1M lbn-Hibb^n ü El'medZruftir. 7l2lg-220.r2o3 Pored toga. kaze:". a Sevkani apokrifnom.El-diefiu yet-tadilu. osim posluziti kao argument.Ibn-Hibban i drugi.r'or 5. 2ß2a. 2l4O'41. 1re vidjei: renibut-mevdüar.rzm U lancu prenosilaca ove predajeima Muhammedb. 3/496i Takibut-kh."rre8 lrnam Zehebirroo ovu verzüu smatra slabom.^.Hafiz n Ertelhisul-habiru. Sevkanii iejh Albani ovu predaju smatrajuapokifnom. sallallahualejhi ve sellem.yidjetl Mizan Iiatidal. Omeromi nisu dizali svoje ruke osimpri poöemom tekbiru. po konsenzusu uöenjaka. 4."t2os I te1V idjet: Teh.vu predaju i njome oponirati."1re7 Kada bismo prihvatili autentiönost ovoga hadisa.l126lß71. U drugoj verziji Ibn-Mesud kaze: "Klanjao sam za Poslanikom. El-IdZli. Prenosi sedaje Alija b.vidjeti: Et mcdinua.n^t s*an r ne1"aVaelar. Ibn-Madie. 29 i Er silsiletud daife.2/159.nije logiönoda Alija prenosi vjerodostojan hadiso dizanjuruku. Sufjan es-Sevri. Ali-{ari. l/21.anul-iatidal.imam Buhari. t. lbn-Dre!zi u El-nevduau. Mi. 44127. Vidjeti: El-medZnua. sallallahu alejhive sellem.. 2/383 (muallekan). od lbn-KaJ'ma. rr'3Darekuhbli.. a koji potvraluju dizanje ruku u narnazu. Apokdfni hadis:"Ne vrijedi namaT onomekoji diZeruke.

takoder: 282-283. ir". / J b 5 i \ ."L:lo da le dokazao U njemuje sakupiosve predajei nepobitno u namazu. zapoöeo'je naveli moguönosti' sanjega. l / . Hanbel. i kazedaje apoknfan" Vidjeti. ez-Zubejr.lee)I osim da ni spominjati' Komentar:Ovaj.ka. i .ttLnt.Et. l . / a . ll L t b i r t. su slabim sve hadisei predajeod ashabakoje govore o ned[anju za dizalle ruku posebno djelo vezano ImamBuharije napisao ruku. / f . '1 d1 rI r v . . Medutim.rt"riiutni. st 96184 '1'rVidieti:Rii?&l J".4 8 5 . l7120. . ."rr" Da imamo na -t<u ivraöanja odlasta i sallallahualejhi ve sellem' ashaba bismosve predajeod Poslanika' Medulim' bilo bi to opiirnije nego tabi'inao iizaniu ruku u namazu." vierodostoini "Hadiskistruönjaci i lraka kao sto sul iz HrdLaza ImamBuharitvrdii Alij b Abdullahb Dzater'Jahjab Mein' Ahmed b. a r e rlir .str.. ttot viapt. 49.r.Zabranjeno kako da ne budeu vjeri koja segradina övrstimi . nepobitnim tabi'inr'r'n' r s l r a bia sieo d n e k i h uu k up r e n u s o n e d i z l n jr Miilienie hanefiislcpr'trne po shbiioi \er7iji. r .19lli.. Ltt.. 2 / 1 8 1 .pretlrodno predaie da je neko od njih (tj ashabr)ostaviodizanjeruku u nijedncispLavne r'0rViriicri:ri anrlcL'renatul EI koß'titnl'likhijj(' st kubra' l/165' Et'tenttid 91212.u t . n r l .njegovih ashabi i uöenjakanakon njih "Odgovotonimak-ojiporiöudizanjeruku prilikom rije&mu.l* ttteanil-asar' I/221'228' Ari'latul<ttt'e'i ll]o9 Urxletul'kt1ri 'Nen{ smo spomenulirije'i imama Buharije: 5/272273. u r I. .''oikole.l:os na dokazedru8eskupine' i komentara argumenata Nakoniznesenih i neprihvatljivost üvidjetinjihovuslabost mozemo od dokazivrnjr orinr lbn-DZcrziki]7e: Sla iml neispra!nije ruku u namxlurkojc 'e ja\no suprol\llivljinju {o nediTenju predäjama -'' m hadisime. + R 4 . alejhi sallallahu bilu pioktu AllahovogPoslanika' ruku o nurnuru dizanje svoje.djelo Ovo ve sellem. i uaenjaka i. Rahevej. t t . stväri"ma. r r .rll. Abdullah u svoievdjeme'smatralr a bili su najuöeniji lshakb. b. . r / K I ! ' " \ r A j e r1 r :r . l / / / 1 . . dana?! do Sudnjeg postojeöim osnovama."ma Malik. laZnihadis. tttt' vidietl: Referl-iedeiti. B .t 1 2 2 . t i y . l-€nti"/ i?1d'? str' Hakim u Arrre.2l2ai Fethul'Bari 2125'7 ':0s l /.nije dozvoljeno je rijeö o kada je posezati za laZima se upozorina njegä. ( t n i r * \ a h t L t .

v i.leu t pdejni. polombi doniorekbiri uainio ruku. pa se prednost trebadati je. sallallahu alejhi re sellem. osimpocetnog.t. god.Zt35b | 2/405. Ahkanul-Kur'an.l641718. suoöavali naii Imam Ebu_ BekJIbnulArebiel-Malikispominje da je njegovueiteljEbu-Bekr el Turtusi (umro 530. ahkdrrl Kur'an. u nalu diamiju! Ustanite. po H. u prvomredudjelo"Refeul-jedejni" od imamaBuharije. 41340.ljeu: Re.rzanju postoji potvrdi. sallalfafruaQjni. l9l2ö9-210 '''' . "'" Vd|dßti.Pokusavao je odvrarili ih od zie namjere.. sallallahualejhi ve sellem Po^slanik.. veö su se sa sliönimproblemima prethodnici.) uSaou jednu dZamijui klanjaodiiuöi svojeruke kadabi öinio ruku' i vraöaose sa njega. 2/259. nanaza cijelaova studija..V82lt92.od tbnut ArcbUa et Matitrla.po konsenzusu islamskihuöenjka.2b0. Ko äeli vise. El-nedZnua. . 29.t/167.' ImamBuhari kaze: Alojedan preno\ilac potvrduje a drugi negira.'l. t't^ VidJer: Scfir sdhihiLAuha.. ne urjeee na ispravnost namaza..nekapogleda djelakojima smo sesluzili.''.Jedanod prisutnih recesvojojdruzinir"Pogledajre ovogaisroenjaka kakoje usa.r2r6 Allahov Poslanik. dodatni argument i znanje.a koji govoreo nedizanju negiraju. Ovo nije samosluöaju nasem vremenu. od tbn-Berrala. kakotvrdeislamski uöenjaci. je porpuno naredio smirenje na \zt' viaieti: ueatimussunen.prednosr nesira. Buh:rri. Na kaju mozemo konstatovati da hadisikoji govoreo dizanjuruku potvrduju.46 4 i t3o.r2ra Nastavakopisarukua Allahovaposlanika. govoreii: "To je imam Et-TurtuSi. str.-2OO elifuteog. )t35\.3/3'72i El-fetuidulme.lzosravljanje o\oga ili drugü tekbira. Mustrm.lrnua.Kadaie te rijeöiauo njegovueenik lbnul-Arebi el-Malikieotovo da mu se "rie IaspukJo od muke.Oni mu odgovoriie:"A zaito diZesvojerukeu namazu?!.Et-dlpniu Ir i EI ßtisan. sallallahu alejhive 5ellem. 1.veseffem. sr.najveöi pravnik ovoga vremena!'."'_'' Napomena: Nepoznavanjeovog propisa izazvalo je izvjesne probleme u nekimpodnebljima. ubijtega ibacite u moreda vasniko ne vidi!. od imama Satibiir . se daje onome koji porvrduje a ne onäme koii . srt.

52' U l2r I25 Beit'ekt. U368/88l Ovoje Halimova Muslin. ove dasuprenosioci rvrdi Hejsemi lrnam r^ta 4t335t2447 \iÄiqs.lo ooävnaoledana ruku'u. rariszs.i i ponovo rede:"Vrari se i klanjaj. poto.Zatim pride i ponovo poselami "Vrati se i klanjaj'jer nisi r. i selam sallallahu alejhi vJ se[em. i tt Et'ersatu.-rso.iSaoPosianiku.g" alejhi ve sellem'opisaol"tT sallallahu ie AXahoi Poslanik.'t'oIfuda bi se--u r"' nrü br Je Gla!1|ne bi-spustao ledima. g5l43' 4/3351244?' Ebv-Jala' st iuu-ouuoa" El'merasitu' thryd' opZserO.potom se okrni prema kjbli i tekbr I donesitekuir.rbsao0. 4/89-90/397' str..sallallahu alejhi ve sellem.i potpuno rasiriobi prsterrrs koliena. Hakim. Ebu-Hurejreprenosida je jedan öovjek usaou dZamijui selam' mu nazvao i ootort p. i. iriJ." ur Buhari.ir.rniris.i.ri"ä"ir"J r-rn" i"a". verz{4. Iman i Hakim' l/346/814 5/247-24811920 rne:iz6s.N"sai' 1/313-315/8?7' lbn-Madze' 1/340/1038." mumfö aa nanjam. i'otom prouöi3ta zna( iz Kur'ana Zatim donesl i ostani na ruku'u dok se potpuno ne uöini ruku. tm uo6". ocrlenro A3O5 SejhAlbanije olu predalu pouzdanividjeli El'mcdamea oredaie \2' ll\bU41 Vidjeti:Sanrlrul-dlania isoravnom.."tr-it." Foitunik.lnesinlg' Taberani r2lr6'ttr2a'7r t. Stavi ruke na koljena 'semi Allahu limen hamideh" i ostani u .ne bi poteklasa njih niesovim 1222 U ovomhadisu . I mamTirmizi ga smatravjerodosroj iböawa. -"NÜepotpun ko ne uömltal(o onoga namaz kraja. +llrsliss. veöbi je drlao u istoj ravnini u mvnlruocuu na ruku'u biti usmjeren ie dokazda öe pogledklanjaÖa päÄ noinirir prstima. sa uUaho alejhi ve sellem' -rede: 'Upomuni svoi abdestprije namaza. . 1335/6251. jer nisi klanjao Ashab se-'vratio ve aleJru Poslanüa'salla-tlanu klaniao.se uspravi i reci dok si svakakost ne vrati na svojemjesto-Poromdonesi tom polozaiu ekbir i spustise na sedzdui smiri svojeeelo na zemljr'li*. triterije lmam Muslimove Hakim j Zehebrsmatrajuda ova predajaisPunjava ztrr' dobrom Vidjeti:M€clLneuz'zevad ocüeruo Hejsemijeovu predaju nim' *' rÄ.".mu odgovod na i.. öovjek reöe: ti-i-.["1^ o" mu odgouorina seiami rs5sl "Allahov Postaniöe'pouöi me lluton trieg puta.Äif. I D98 / 589.klanjao' ruku'u.' ^"mn)n'.'"f. 2lrzrD555-.. t..:P:" smiri u tom polozaJu laKo te sepotpuno tekbnidisni glavusasedzde.a potomje rekao: alejhi ve sellem'staviosvoje ruke na saltallahu Kada bi Poslanik. El'kebiru. Ibn-Hibban. tom poloiaju posulavoda. 5/185-186/1869'Bqheki' tn-Hibban. iobuhvatio njima svojakoljena'''. t t oe. niti Fema mjestu sedzde'Dalle' i"a-"f:i. Ebu Ibn-Huzelme' * iai'Jii.

Ovo ie Hat imova .122? se smiriona njemu. Malik genosi da je Poslanik. Buh-i.2n}8-ß9n60."t228 Jednomje Allahov Poslanik. Potpuna smirenost na ruku'u Allahov Poslanik. niti njimaglad utoli. 1335/6251. I/332/665. | 401t6644.namazd pogled tleba biti izmedu toga.. Ibn-Huzejme. od lmarr. t/298/589. Uzmejcdnu ili dvije koje mu niito ne okoistc. Taberani. ra5irio bi laktove u stranu.l/539/1663. Musttm. Imam Tirmizi ovu Dredaiu smatra ispravnom.Irnam Munziri. vidio öovjeka kako klanja je öinio kao pijetao kada kljuca zmje ne upotpunjavajuöiruku. str. ja vas vidim iza srojih leda dok öinite tuku i sedidu.sallallahualejhi ve sellem.26127/2573. Primjer ovakvog Hanjaöa je kao prinjer iqladnjelog ioujeka koji jedc datule. mimo Muhammedoye. Muslim. 213'79. "" n". Hejsemi i Albani lanacFenosilaca ovog hadisasmatrajudobrim. El-itihaf."r22a Sejh MuhammedUsejmin kaZeda seruke na ruku'u mzmiöu u stranu. Ebu-Dalud.bi oduzio sarukuom i u potpunosti je da se tako öini.a' isto je i sa zadnjim sjedenjem(koje öemo kasnije spomenuti)na trorekamimi öetverorekatnim nanazima.tt3tt. salallahu alejhi ve sellem. Ibn Munzir \t El-eysatu. Bejheki.1225 Ovo se odnosina namaz u dZemahr.1iustim.aeseffen. umro bi kao sljedbenik druge ujere. Poslanik.r223 Imam Tirmizi kaZe: "Izbor islamskih uöenjakaje da se ruke (laktovi) razmaknuna ruku'u i sedZdi. 4t t24t42'. 4/136/3840. l3I. a sedZdu "Kada na stoje rekao: bi umro na onomeito öini. t"5 vÄieü: Ei iefiut-muntia 1t12:' 1226 r.1/141/673. Hatirn. Kada se klanjaö osloni na lijevi kuk. rekao: "Upotpunjar)ajteruku i sedZde.r226 Naredio Enesb. 2t1. *tt. t'a vidie!|: Äridatut ahvezi.3/154/1402.2517..mn. Vidjeti: -salah. sallallahu alejhi ve sellem.str.aBusirija. L'7 Buhari. Ibn-Huzejme.. tako hi Onoga u öijoj ruci je moja duia. U368/881. 2/105-106."'"" tu Tnnn?l. AtSrSZnlZ i Nesai.4/89-90/397.ali pod uslovomda se time ne ometajudrugi klanjaöi. 2/303 i Sr/erur .salla ahu alejhi ve sellem. postoji moguönostuznemiravanjaklanjaöa s lijeve strane(koji ne praktikuje ovaj sunnet).

l/lll-331/663. je öovjek dodaje da ovaj Bezzaru svome .r-r.l/11. 2/316 vidjeti: Me. ll::+lto::. r l l l v i r .li. '"uniiuUutai"i lnl:lm u l-l "l. . Irlki. stt. J l r t t t t .. '/2il . r / ." 'We su ashabi.r. . . lmam Hakim.th l ßoriit. U340/1301. "tBuhr. Vidieri: Ell cd:Dtld.t.1/la)5. l/25711960.Vierovjesnik.t ledo na ruku'u i 'Ovaj hadis je dokaz da je obavezno selidi.. Vidjeti lll itrlnf. lbn Hibbln. Tirmizi.Hakim.3/167/l8i iTrbcirni. Darekutni.sallallahualejhi ve sellem. 1?r: Vez. 203 t U vjerodostojnojpredaji se prenosi da je Poslanik. I/262 261/717.od iejha SejhAlbaniovaihadissmatra Albanüa. . rckaor "Nc yrije(li üan1aaononte ko nc t':nriii svoj. I i a . J / ."rrrt Imam Sevkani tvrdi: smirivanje leda dok se klanjaö nalazi na lLrku i sedZdi.rrird.cdriu ocijenjujuisprrvnom. r'."'1to "Nisi koji klanja a ne upotpunajavarukue i sedzde.l?IIbn-Mesud prenosi da je Poslanik. :'5:)I1'l.l]]?a6. . / . .3/271/328-1. Taberani. ri nisi obavljao namazöetrdeset godina.a njegovi namazi neöebiti primljeni jer ne upotpunjavarukue i sedZde.5/ll711981. .r.2A:dl92l. 120-121.sa[[a[[afru afejhi oe selhqSlojstw QosfaniF. 5/106/1888.mo zaovai hadisvidjetirijeii hafi?{ Ibn IlanLe"är t". k o j o mj e p o " h n M u l ü r n m e d . Suiuri i Sevkaniovu p." lmam Hejsemik{tc: Prcnosioci . F / / / .. i lbn-Ebi-Dunjru Et tuhtrl:tl:tu|u. ..pa mu je rekao: klanjiro. ' t u p i . / ' .. Vidieti:tr-ri1ri/.eimc. Ibn-Hibban. lmnm Trrmizi. Ihn Ebi-Sejbe. 6/8L "" N"io. r o gk r o L r k or r c p ."'.Vedina islamskih :" I p r a v n i k a . Ibn-Madze. 1741791 srr. t n . c l h l l l 1 l r u "Musnedu '71211-242/2819. godina klanja tako. sallallahu alejhi ve sellem. t A . mimo one .21529. l/153/E15.)/310. sallallahualejhi "Najgori krudlji|ci su oili koji krodu otl svoga ve sellem.5/310/21695. predije pouTdani. Vrdjeti: t/ Darekuhri.i.4D2 ove Hejsemi tvrdi da su prenosx)ci istrivnin]. Vidieli:. A V d i e l i .ove predae \u pouzdani./ l 0 l . l/256/:957. o d n : r . a Huzejle b.n mntuk.!nkü|t tttarih."t t'tF'\]t fi dhtailrüttulht.gleda (ti. i/rl. l i / . tnr esOetrani SeJhAlbani olu predajusmalm dobrom. . lbn Bbi Scrbc.evoid.Zehebii Büsiri oval hadß smatmjüispr. ! ' 1 o l 'J. srr. odgovod im: Huzejfe b.l. a kako se to kradeod namaza? upitali ndmaia. Jemanmu j-e kazaokako veö öetrdeset 'Tako mi Allaha. ir ksdirbi urnrnkiru lilktv. umro br nr drug. Jemanjc vidio öovjeka upotpuljavajuöin*ue i secl7le.103. lbn Hu. rekao: "O Allahov Poslaniöe.tlnin.'"" r'30Ahmcd.rjrjeri. I Etaeryih.n. b\ .-opog.I ' j . r .'' odgovorio. ne prima) namaz onosako se ne smiri na ruku'u i setlZdarna./irn. ' Tmlm rlejlri te sellem. o o l h I R . m r t rJ r r n e v r i j e d rn : r n r . drugojpredaji se kaze da Uzviieni Allah ne. r . EA05406/8261. U drugim predajamr opet se spominie da öe öovjek klanjati lezdeset godina.

l/J4llf0.. sallallahuaLjhi ve sellem. öennine. t/J3t/6b2. kate: . ipotpuni"ro. Zato je neophodnopaziti na naöin obavljanja namaza.e . a rbn Hadrerdobrim.j"ti. Via..' dobrom.. ü. tr-*ni"ur*otii. BejhetJ. se oa ni"ga pnma samo ono Sto se ispravno obavi..u Nakon Sto bi se poslanik. . . osminc.tt.v34t. rekao ier "Uistinu. 2/398-399/3521. Ibn.ImamMunziri i Hejsemi su ovu predaiu ociienilr Ebu-Davud. vidjeu: Medame uz-z? va id.203/862. Ebu_Avvane.niti sjedenjeir-"ao auij" sedZde. '-' Nesai.o/5jn277. r/224D55a..a jaö zavrii hamasa od njega mu se ne upiii osim des.ilm.dok se ldanjaö. -' porovtne. U2l6l1306. 3/189-l90n6ls..nütkit. rii+gl v. 'Ebu*Davud. 9/ | ll/368b.." up"nirno_.-'". Ibn-Huzejme. Ibn-Ebi_Sejbe. str.ir* Zikrovi i dove na ruku. ir"_Hiurä. Es silsiletud-daife.izgovorio bi tri puta: *)tG'tttL B1-Vdl. sejh Albani je katesoriöki odbacio ovu verziju. je da klanjaö obavlja namazkao plica kada kljuca *zabranio --" zmJe.10.smirio na ruku'u.. Bezzar. 2t| 2t. rdiS-l 3J6/128J. l/Js2/811.tmamHakimi Zehebi ovo preaan. iDio-iirrreas.$ ''"' Albaniovu predaju smatra dobrom. sedZdi.I u1A3-rA4.deveine.jO. sallallahu alejhi ve sellem. kijam poslije rukua.hmed.. pitine.)recine ili . o.kazaoje: "Kl./Jt7l62q6.poslanik. Ebu-Dallld. str. t5t482t6tj9. 2/tj\t2j2j.' Hakm. 2 t2t26l. 2^/138-189.ijetfi Et-daaniuti ahkanit-Kur'an. Ti]:nnzi. str.ev\a!u. l4nezt87Br. Vidjeu. poslanik. saUlahu aLjtri ve sellem. t5512. Tajalisi.. U drugoj predaji nakon Slo je podsticaoashabena upotpunjavanjenamaza. Darimi.Ibn-Hibban.^ '^ Taherani \ Et. .ifu ueryia..| 22 | D.-"N. ne upolpunjavajuöi elementame dijelole (rüknove)namaza. . Bejhetr. 5 223-Z24 B9i. 24t}e. Ahrned. smatÄjuCi. .Tahavi t sethut. sve.Ji.marajri ispravnim. rman rirmizi o"ai hadis smararspra!nim. Ebu-Jala. sedmine.*Tn_5u-oi navodeöi i potwdujuöirijeöi Ibn-Abdul-Bena. Allahov poslanik.etine. :estine.*Lmi. tifit. t/t65r74..r88196. osim ona koja .Hjbban.porpuno ne smiri u ivom"potoZaju..evrijedi ruku. OJo smalm veiina uöenjaka. r. A. sallallahu alejhi ie sellem.. AllAh nepiha djela.j".

. Dalekuli. l?5r94.RABBENA VE BI IIAMDIKE.-l.. s'llallehu alejhi ve sellem." J?tLi]lt'!i. 1/165t75. 91306-307ß422. Nesai. LrJJ. RABBT]L-MELAIKETI VER-RIJH. sr..bila"rw .1.' i. mozaknoj.Tebi su pokomi naj vid moi sluh.J.. Ebu-Dawd..r' qt) oEi/ 4/l7ll48?.Y168./484.. IIASEA LEKE SEMAI VE BESARI VE MI'HHI VE VE ASABI. 5/22611 899. ... samoTebi ruku öinirn samou Tebeujerujem potpurc predajen. bio na ruku'u. izgovamobi: .t hvala pipadrL A\ahu i..tq'&\i!:+ "Slavljeni neka si Gospodarunal."'^ ALLAHUMME LEKE REKATU vE BIKE AMENTU !'E LEKE . Ibn-Hibban. mojei nemi moji. Tebi sv. ' oP-rr.: . r. ustao lodu da llanja. Muslim" Darekutni. l/3421047.'IJ rlrri\rlj 'ra.'firfü." bi Poslanik. .L. . IGFIR LI!'' bi naruku'urekao: i samose moj. .SIJBBtJHIJN.i.l/34311050.arosti mil"tu3 "SIJBIIANEKE ALLAHTJMMB. ' ."SIJBHÄNE RABBIJELAZM" rckao: Porckad bi naruku'u i sedzdi iL6d"5^Lt. 280. . 6/48-50jr/71. Nesai. :'slavljeni i ÖasniGospodarmetel<a i Dli.. . KUDDUSUN.

moia krv.Tebi prip4dd{Gospodaru moj).VE LAHMI. U34?/1048.r. l/366/llJ0. Nesäi.Ti si ioj Gospodar."Slavljen VeIiiansnenosti-"'"' "SIJBHANE ZIL-DZEBERUTI VEL-MELEKI-TTI VEL-K]BRIJAI VEL. Cl . moj.AZAMETI. Ebu-Davud. u ...*l u.sallallahu U. . '* \esai." U drugoj predaji od Ibn-Selemestoji da bi poslanik..AIEMIN. 4t46-47t1q93.l/166t?6. DostojansNa i .te/2lll515.u . VE ASA.stoji daje Allahov poslanik."Svaka Slava^i hva. Ä.. . . . l/343l105i.!)1t'. VE BESARI.i ::t'. Taberanj.- "SUBHANEKE Nesai.-". srr. HASEA SEMAI.izgovarajudi overijeöi ostaonaruÄ:u u duziniuöenja sureEt-Belare. '-' Muslim... st. alejhi ve sellem.a-. ueionaruku.t2aE *ALLAHUMME LEKE REKATU..56...vialeri: rt nedznua iÄi. \'E LEKE ESLEMTU VE AIEJKE TEVEKKELTU. hadisa Avf b. Ul \tAl\ -!i-t-J ULi bo1anstva mimo Tebq.sLr. prenoqilac l/3e6 i Et ezkar. samo Tebi ruku öinim. r. t8. 165t267. moi mozaki neni moji. moje meso. klanjajudidobrovoljne namaze. ENTE RABBi. ." predajiod.nema istinskog VE BIHAMDIKE LA ILAHE ILLA ENTE.__... sa[allahu aleihi ve sellem. tk. k Gordi. Malik navodi daje Poslanik.*'e-"Allahu . VE BIKE AMENTU.!ni 'pä L'. moj vid. r* .. samo u Tebeujerujem i samose Tebipotpunopredajem i samose na Tebeostanjam.itt . rbn_hbi Asrm u Er-ahaduvetne'ani.Strahuju od Gospodara svihsvjetova. rJ:. tnßtzi \! E:-iemailu. sallallahu alejhive seIem. posjednik Wasri.la.i LILLAHI RABBIL.u: t.. ":':"1 je ovn-predajuocijenio ispravnom."t 4 I .ne+g. S^Jija! Et-nulu\nedu.Aite. 4/ t701485. VE DEMI. VE MUHHI. Sejh Atbani je tanacprenositÄ ovoghadisa ocüeruo ispmvnim. IT1^ tTutasatut-ahkam. kla{ajuöi noöninamaz naruku. Tebi v poniznimoj sluh.r":*:. :. 9-) €3'..

I ' o .kao 5to smo to prethodno pojasnili.l.| 18 i Et-isti. r'. "Zabranio mi je Poslanik.l. i/255/297. Kur'aüa rckao. t"o Vuttltn.ad Ibn Bettalai Felfu/ Ad'i.1 . l r m . | ). +lteOl+gO. lbn Asxkir ovupredriJ Uzero ir djeL rin rn "d/d/. bez sumnje. hm.ka t.r:51 iznimna Iz ovih hadisa se vidi greökaklanjaöako.ji prije nego zavrie uöenje Kur'am öineruku'. od lbn-Tejm iJje. M u .n. tbay idjeti:Erknhid. l / 1 5 5I.r:51 Uöenjacisu se sloiili da je pokudenouöiti neStoiz Kur'ana na ruku'u ili sedZdama.r. To je.sallallahu U vjerodostojnim (u noinimnamazima) istokolikoisa ve sellem. rlsl .sa[[a[[aftu 2g7 t predajama se navodi da je Poslanik.mur.r. JU. pogredanpostupak. l3l37.lrl-'.r.3ll5g/1413. Jeman " El-Fatihe Droueene r!" . Ibn-Abbas prenosi daje Allahov Poslanik.1 . te uöenjesureili ajetadovrlavajuna ruku'u. sallallahu alejhi ve sellem.dana dobrovoljnih namazä. ien& SahihitBrhdri.lbn-Munztr uEt-et'satu.125r dok Ibn-Abdul-Ben spominje konsenzus islamskih uöenjalao zabranitoga postupka.' r r .D J n m r . R/r//.. .I l .+A Ebu-Jala.!a. Nesai.2/4t6. sedidi."t?!')Prenosi se da je Alija rekaot sallallahu alejhi ve sellem. da uöim nesto iz Kur'ana dok sam na ruku'u ili na sedZdi... je i neispravna.od rmumu Airineo: 1153 vi$eti veainu'ur\a. a u isto vrijene i napuitanje sunneta Allahova Poslanika. I I.llrs kiiamonr nakomeie uöiosure: El-Bekare.lN o: e./r. 4 / l o . 161 . l l l o r . 2/l48.. l/162/ll18.da namaze.dter./ ' 2 1 / l r r 5 . Predajakoju biljeZi lbn-Asakir u nemasmetnje uöiti Kur'an na mku'u i sed. 2/510.rr5' I4 Vidjeti u poslavlju: Uienje Küaananakon hadiskogaprcnosiHuzci|cb. En-Nisa Zabrana uöenja Kur'ana na ruku'u alejhive sellenr. 17/299/1. koji je öinio katki predahnakon zavrsetkauöenja Kur'ana a prije r-ukua. "t. "" \ ."rrs0 Ova zabrana se odnosi na obavezne i dobrovoljne "Talihu Dimesk". sa rukuom alejhi duZio i Alu Imran. sallallahu ''Zabranieno je na ruku'u i Dti do Ltöit1 neito ia..afejfü?ese$eniU SeojsntQos[aniLwog.

Gospodarunai.'t:!t U '1. Hanjajte . Do. lJ35/6251.. svakahvala Tebipripada. Ovo je Hakimova verziia hadisa.4t82t392. pa ne o^tupajte od toga. "'" -Buhari..ispravio u polozaji rekao: stojeöi '. üöiniteje i yi. uönitei vi. Kada uöii ruku'.SEMI ALLAHU U prethodno citiranom hadisu poslanik. sallalahu alejhi ve sellem. str." It tt '65 guhari.Mt\stiri. str. . n4n 89.-t2ss LIMEN IIAMIDEH. a kada ka\e: 'SemiA . rc\a9: "lnam se treba slijediti..!t 'ett. k^Ze:"Nije potpun hantaznikomeod yasdok ne upotpuri ivoi atiaJ.. .'itt. 4t}g-s}ßs:' i Hakim. M ustin..t1" .broporavnajte"i popravite safove.hü limen hamidei.rr. fada i vi sjedeöi. LEKEL-HAMD. a u drugoj verzüi stoji: -RABBENA VE LEKEL. rH guhari."t256 Nakon lto bi izgovorio semiAllahu limen hamideh.rekaobi: !. L/368/881. sallallahu alejhi ve sellem.r$i Allahu.Zoirm.) uö:u seüAu. sallallahu alejhi ve sellem.7 potom se digne sa rukua i kaZesemi Allahu limen hamidih. Muslim. tzst99. Ako bude klanjao sjedeti.a. RABBENA. te ostane tako dok mu se svaka kost ne yrati na svoje mjesto.Vradaqie sa rukua Potom bi se Allahov poslanik. recite: :titut!. porornoioni" salov a upotpu njava nama 1.HAMD. str.* .4ßA3g2.q: "Öuje Atlah onogakoji Ga hvali.. (ALLAHIMME. "Gospodaru nai samoTebi svakahvalapripada.-r2sj "RABBENA LEKEL-HAMD"." ." Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik...

161122.koja ispunjava nebesa i Zemlju i ito Ti hoöe!osimnjih.. 11265n26' Ahmed' V218n313 Darimi. ll222lw7 ' Ibn-Huzejme' 4/16U476.Ibn-Hibban' Ebr-D^\üd.J ut c'' 6 Buhari. m Muslim. ALLAHUMME LA MANIA LIMA EATAJTE VE LA MI-ITIJE LIMA MENATE VE LA JENFEU ZEL-DZEDDI MINKEL-DZEDD. Tebi hvala .kada se vratio sa rukua i rekao: je jedan od ashaba rekao: limenhamideh.I]AMDU VE MILUL.k 'c t$"r. ono ito Ti dajei niko uskratiti.Muslim." Poslanika' Jedne prilite dok su ashabi klanjali iza Allahovog "Semi Allahu sallallahu alejhi ve sellem. MEDZDI EHAKKU MA KALEL-ABDU VE KULLUNA LEKELABD. Muslim. 1/349/106?. Ti zastuiujei svu hralu i slavu Najpreöe lto neki rob kaie.sa$offahu kniLovob." "Gospodarunai.4/112/414.'.a niti ikome ne moZe "t'6o korßtinjegovasnagapored Tvojesnage . u p. MILUS-SEMAVATI ERDIVE MILU MA SITEMIN SEJINBAD."t25e "RABBENA LEKEL. 5n30. ieste: Allahu moj.tn''ritl'y. "Gospodaru nai. 1Ae U3l0/612.Ibn-MadZe.. u '7 cl'y. 4116314'77.niti iko moZedati ono ito Ti uskratü.23|1904. kos Seojrtea &fu--rl(2og t Ponekadbi Postanik." .? t".RABBENA LEKEL-TIAMDU MILUS-SEMAVATI \T MILULERDI VE MILU MA SITE MIN SEJIN BADU EHLUS-SENAI VEL. Tebi hvala koia ispunidw nebesai Zemlju i ito ti hoöei osim njih. 3/87n1845.: !'S''ia'u 'i. a svi smo mi Troii robovi. . str.sallallahu alejhi ve sellem' nakon spomenutog dodavao: -rtc. Nesai.

146-J47l106t. Ebü-Da\rd.'Ja sam. 180/82I. a izmetlu.7e potpunhamaz onogako ne öini tako.u..'r263 poduZem U iradisukoga irenosi Ebu_ Hurejre stoji da je Allahov poslanik. ''Buhari. Must'm.HAMDU. Ne\ai.'. _I!4a zavrsio narnaz. Kad. . Allahov Poslanik. 56/414.. Muslim.sallallahualejhi ve sellem.potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamidehi ostani u tom poloZtlju do'kti se svaht kost ne yrati na svoje mjesto.. Tebi hvala. 5/1s8. SejhAlbanigaje ocijenioi\pravnim. sallallahu je: "Ko je onaj ito je rekao to i to?.Poslanik.aru nrin(a mome.. upitao . . ''Buhari.' ."t26t ponekad bi na noönom namazu dodao: i:jrj." je alejhi ve sellem. Tajalsi.'..mu reöe. Oto je Hakimova verzija hadisa.r t:jr eL Gospodaru mome. 4/8S-90/ic7 i Haidm. ostao bi trko stojeöi da bismo pomislili da je zaboravio (od duljil:. sE... "LIRABBIJEL.Enesb.dv^ije je sjedio tako dugo da bismo sedzde p_omislili da je zaboravio. I/3ö8/881. velika hvalq lijepa i blngoslovljena."''"'ponavljajuöiro u duiini udenja sureEl_B. lJl5/625t.sallallahualejhi ve sellem. Ahmed.23421." kaza ashab. onome öovjeku koji je traiio da ga pouöi namazurekao: a. Hvala pipada Gospod."Gospodafunai.'. .str. bi se vratio sa rukua.Vidio sah viie od tideset meleka. l/t6617?.. srr 175t?6/799. natjeöu se ko öe je prvi ttpisati.RABBENA.Wi. Na kaju hadiia je rekao: . sallallahu alejhi vi sellem..stl.4/t 58/4?2.lA "H.kare. Malik opisuje namazposlanika. tß49/t068.. '-'Nesai. VE LEKEL-HAMDU HAMDEN KESIREN TAJJIBEN MUBAREKEN FIH. LIRABBUEL-HAMD._:tajanja).te _ kaie: "Vidio sam ga kako öini nestoStovi ne öinite.g! "'r Butra'i.

Hadis koga prenosi Ebu-Hurejre. tako i poslije rukua.'label"[]t. 164t40.znaöida to Poslanik. mola doöi sajasnim ispravnim dokazom. pouöavaoonogaöovjeka namazu. predaju vjerodostojrcm. Ko da klanjaö u ovom stanjuspustaruke niz tijelo.nije ni öinio' !eno. Sehlb. Sadkaäe: i na podlakticulijeve ruke. Hudä u poglavlju: Vidjeti.kako prije.i ostani u Mubarelfud.a potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamideh.2183."r266 Ovo su dva opöa hadisa. Buduöi da nije alejhi ve sellem. kada je Allahov Poslanik' lallahualejhi ve sellem.." .sallallahualejhi ve sellem. U njima se spominje vezanje ruku u Ono se odnosi na namaz. Ahmed. tj. (Bl-feth). ruku ispravnije od Drugi islamski pnvnici smaftaju da je spudtanje a njihovidokazisu: L Hadisi u kojima se opisuje ramaz Allahova Poslanika.salallahu alejhi 1. kazu da je to stanje u kome klanjaö izgleda ponizan i pred svojim Gospodarom. 6lvn/5'172' 3/172-l?3/500 str.vezao u nekom od tih hadisa. poslije poöehog tekbira. Daje Poslanik. 3I r45.kao Stoje navedeno i tada. 21189 Nejlul'a'ta\ Vidjetj.Da li se ruke veiu nakon povratka sa rukua Islamskipravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja: prvi smatraju ie ruku nakonrukua legitimnim i njihovi dokazisu sljedeöi: "Klanjao sam sa Poslanikom. oni koji su stava da se ruke-veiu xtiie rukuu. "Naredeno je ljudima da seu namazudesnaruka 2. "Stavljanje ruke desne Vail b. smatraju Amaut ovu Albanii i.spominju vezanjedesneruke po lijevoj nakon poöetnog 1268 ali ni u iednom od tih hadisa nije spomenutovezanje ruku o dizanjasa rukra. Buhad.gdje kaze: . Ibn-Huzejme. v idjeti:Ei -i erhul-mumtia.saltauahu 2.bilo bi sDomenuto ie ruku prije rukua.npr.146. Vail b. HudZr kaäe: paje staviosvoju desnuruku preko lijeve na prsa."r265 sellem.ntvetulabezi.sallallahu ri ve sellem.ltut Takoder. Imamlbn-Huzejme' ll243t41gi Bejtrcki 2/46/2335.hadiskoeaprcnosi polijevoj.

Poredsvega."12@ vraöanje kostiju na svojemjestobiva samoako seruke ispruzeniz tijelo.rekao: ie .doilaje opöa z br^Da za takav postupak. Sejha Bessama. 166/750. öetid imama su rniiljenja da se ruke spustajukada se wati sa rukua. Malik prenosi da je Poslanik' "Sta ljudima pa diZusvojepogledeu salallahu alejhi ve sellem. Enes b.onaj ko vezeruke nakonrukua. Hakimova 1Ürvidieri: Subullrs-selarn.'2tlDakle. ne veZe.ispravno zna. 2D05r76. 4la9-9o1397 venija hadisa. a ko drugo.1/i nanazuka n?äil?!"ponavljajuiito nekolikoputa. a Allah najbolje ispravno takoder. SemurePoslanik. 1335/6251. Napomennt Neophodnoje upozoriti na greiku koju öine pojedini klanjaöi diäuöi pogled prema nebu nakon vraöanja sa rul:ua.i da ni za jedno miSljenjene postojejasni razumijevanjima argumenti. sa opaskama rz7t vidjet: El-mesail.ono Stoje rekaoimam Almed. sallallahu alejhi t'ut Bohari.Za njegajepoznato o spustanju mifljenjeimamaAhmeda smospomenuli pitanju.kazaoje da je dozvoljenoi jedno i postupa. "t .u hadisimaAllahovog Poslanika.31146 tuethodno da ruku.te u tom polozaju nije svaka kost na svome da je neko od selefatako öinio.nije nam preneseno Takoder. Ovo je Muslim.a potomje rekao:^ V pogledi ukoöeni-"'''' ostati im njihovi te prekinuti to iiniti. ima viSernisljenja po odredenom t"' Buh-i. sve dok ti se svaka kost ne wati na svoje mjesto. Nije pogtedpremanebu da bi Allah öuo dovu Svogaroba lzmealuostalog. l .uslim. M. lijeve ruke desnomodvaja jer ponovo vezanjena prsa i obuhvatanje zglobove lakata i Saka. "t. Uzviöeni je u prsimaljudi i zna svejavno i skriveno. po drugoj verziji' kada je pitan-_o ovom pravnompitanju. ili ie drugoj predaji koju Fenosi Dzabi b. mjestu.l27o Prioritetniie misuenie Oöito je da su dokazi obje skupine zasnovaüi na razliöitim hadisa. On zna A[ah dobrozna Sta glavu i pohebno dizati svoju ono sto je skrivenije od svake tajne. l/393.tom poloZaju.sallallahualejhi ve sellem.4/r2'l/429.ierhul-nuntia. postupa. i Hakin' l/368/881. od Abdulaha i u.Ono sto razumije svakastranaiz svojih dokazaispravnoje i zbog toga kazemo.

122011321' .sedZdu."&la ua 3l42ti trvaul-eatiL HaJiz Ebu-H-urejre' (ti koea hadis Prenosi J". tt2so D 4t]2a'r2e."Ili ce eiiet preya ne\t üestati dizati suoiepogledasellem.i"644: ä. Ebu-Dawd' 1n58n46. Dokaziuö€qiakakoii zastupaiuspuStaqie ruku Priie koliena '.u raztt ili im sepogledi nete vratiti nazßd""'' lmam Nelevl spomrnJe o zabrani dizaoja pogleda ka nebu u irf"-ti.*.t" vail b' koji prenosi p".rll-t^.Äiirßü uwnezt' rbnrdüm.Ä" " .ift p***" na sedltlu SpuBtanje salallahualejhive sellem'donio Nakonpovra*a sa rukuaPoslanik' daje lüepo smatraju Neki uöenjaci lruit tpirsojocise na. tlil..Nevevi iä-iäati-iistißz lbo-Hadter 2n8' a"'üJürü""i ri-.7213' lYf}-ralibin. r.r'76 rukena zemljuili da Ii seprvospustaju suserazitsli ski uöeniaci a i komentarima' ioo-"oot e" o oba mi3ljenjasa dokazima odabBti pdodtetnije misljenje. B\tu'ti \t Et-tarihut+'biru'rtrtr3g' i zerlani ovaj-hadis ImamBesavi."ovaj hadis i-.qßsllr.#til?. o.p'rÄ' .i" dtiena) jaöi je od hadisa Ahmed' 1ß55/1090.r2'5 otegnuti ovaj tekbü. Darimi.*a.{iift Ibnod i Fethul'8a'i.kaZe: .. ''rn.

59. öini ro prvo svojim koljenima. Ovo potvrdujei poduzi hadiskoji prenosi Suraka kadaje slijedioPoslanika.pod pretpostavkom da je neko od prenositaca pogrijesio. (tj. Citirani hadis vjerodostojnimsmatraju:Ibn Mulekkin. l/552." Ibn-Huzejme i lejh Albani ovaj hadis smatrajuispravnim. I I i SindauLnultckin. sltr.2/t4412018 U348-349/821. Bejhel:t l Ed-delaitu. rnisljenje (koje zastupa Ibn-Kajjim) da su koljena deve na zadnjim nosamanije jäko. ve6 su na prednjim.2lr45."'' Ovo su dva hadisa o spuslanju ruku prije koljena. 21128.u ruku prije koljenatzbogmnosrva predaja od ashaba i tabi'inao tome. kenosi se da je Ibn-Omerspustao svojeruke prije koljenadokje "Tako je öinio sedZdu."r278 Imam Hakim kate: '"telim ka verziji Ibn-Omira (o spuitanj. Takoder.Ko zeli oplimiji odsovorlbn-Kajjimunekapogleda M"*atut neIalih.sallallahualejhi ve sellem. Nejlul-evtar. Zeledi im zlo.U prvom hadisuPoslanik.DarekuInr. nije neprihvatljiv i ne moZe posluiirikaodokazza odbijanje ovog vjerodostojnos predanja. od hadiskoji govori o spustanju koljenaprije ruku). Slidnoovome je poznati kazao hanefijski uöenjak Ibn-Turkmani r El-dZeyherun-nekijju. rjeöniciarapskog 14/263. satil.kama 269 i El-menahit-tetuijje. 62 i lnaul-galil. Tahavi. t27e vidieti El-nustedtek. u prisustvu deseterice Poslanikovih. 41116/17591. 1/155.Sifetussalah. . sll. i Ebu-Beka dok su öinili Hid."Buhari. . okrenuvsi hadis.Vidjeti: Bulugul-nenn.pa.N?hju\-s"rbp. El-muhk'n.str. Vidjeri: Fethul-Bari. a u drugom takopostupa u svome n.2t78.pa kadaim se priblizio.3)14 -Ei-Eh4ifu4tog. Sevkani. Mubarekfuri.lmam Hakim i Z€hebitvrder"Ova predaja ispunjava Mustimove kriterije. sa{Iattafru aQjfüpe setten. Siradzul-nunctn. kazav5i: öinio Poslanik.Vidjeti: Serhul-nuikiL2/168-169. S njina se slotio Ahmed Sakir u svojim op skam na Diamiut-Tinizi. Potvrda ovome misljenju je verzija Ebu-Humejdaes-Saidijjau duZem hadisukadaopisujenamaz Poslanika. 2/58-59. srr. str.212. 2t7.Bejheki. Medutim. Hazißi t Eltibaru. s!r.mke trebaspustatiprije kotjen4 kako se time ne bi opona. ndnaza 2. kada se spuSta na de. 817818/3906. sallallahu alejhive seltem. Amaut i dr. shodnoovomehadisu.ru.2/145.t/Jr7lt288.Suaka ka.Ahrned.1/254. saopa. nareduje da se spustaju ruke prije koljena. Tuhfetul-ahyezi. prednje noge)mogakonja su potonule u zemljusvedo koljena. sallallahu alejhi ve sellem.-_"'"Ibn-Huzeime.!mazu. l/ll5. Inauliejha Suajba.ashaba Hudtr".Sala kamila koja. sallallahu alejhive setlem. Albani. 10/216. 2/485-487 i drugi. Imam Tahavija twdi da su koljena deve na prednjim nogama.Prigovor Ibn.|/J|8ltq/ö27.Ibn-Munziru Eldvsatu. sallallahu alejhive sellem. 21549.3/r6s1r430.7/133/6601.sFh. Sethu*vnne.Tehzibuttuea. 4lt3o. I4O.e: "Ruke (tj. Taberani.neki vrhunski hadiskistruönjaci suprigovoriliovomehadisu. 2/254-25s.Kajjima ovome hadisu u Zadtllneatu. kao sto to potvrdujunajpriznatiji jezika: Lisatlul-areb. Ispravnosr ovoga hadisabranioje poznati hanefijski hadiskj ekspen Ibn-Turkmani \i El-dZevherun-nekijju. 11349. Ahmed Satir. Abdul-Hakk Isbili.l/51'7-520.

Fethul ElPtrdr.oll Bari. U12o-121.l-Erzai.kakvabi ve sellem. potombi uöiniosedidu.purtio na sed/dulalo da 'u Luljena -"t pretekla njegove ruke.1.. sa ispravnim iz dicla: prenosilaca Preuzeto Iancem '7/220. 31t64. u protivnom.1?6(muallekan). Prenosi seda je imcmL.str' l95 Na osnovu vjerodostojnim "Sirenje imam Ibn Munzir t El e|sat . 140. hadisa sezakljuöuje Iz ovoga jer. sallallahu alejhi re sellem.?. 4/129. spultaosvojeruke prije koljena.ttenahi:'i?raijje. 31166. 2/433. 7/220. rekaor samljudeda \puitäju Ibn-Omer.Ul4?/1. Serhu.kc2e: . Hazimlt) Et-ilibaru. 2/143/2632.fevkihud'dc|an| ll2T9. Syojstua 2y5- ".. opisujuöi namaz Allahovog Poslanika.Lanacprenosilaca je ociienio Sejh Atbani t Tentatnul tni. '' "Zatekao . lbn-Hazm.Vidjeti."' IaoIbn gu'eime 1/317-318/625.tlst] i Fikhüssunne Halil.imam Malik."t230 iviie rukeu stranu. izmedu ostalog.-. vidieli: Iaglifrrl/ /dlik.Ze a i ala Dülnesati Sub ltß-selan. uletne. od Ibn Bettala.'-' hadiskih Dokaziuöenjakakoji zastupajuspuötanie koljena prije ruku l. 21325-32? ra: Meweziu El rresailri. Enes b. v120.2/25.\ ojerukeprijekoljena. ispunjava . 3/166. osim koist od Sirenja bila svojerukeprije koljena. Ia Vidieii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t/-er5ar. tl:+oftzz. El'hraf 2/65.'r31 spuitao Nafiaprenosi daje Ibn-Omer poznali prrvniki hadislistrutnjrk.potom*s . pripreme na njih da sespusti ruku u stranu. Sifetus-sdah.str. str. El-Evzai.nakotttoga bi sespuitaona setlirlulireti gdje. takoder: Ibn'Redt€ba i N?l/x/ cri. Hiliiet El-katanitnl-Jikhijje. t/131.od Ibn Redzebä.srr.El ." rukuu sranukod spuilanja HtBuhari. El . 1/338/1293. kalze'.. imirm Ahmed.Darekutni.Serhusahihil-Buhdli.ikole. po jednoj !erliji i veiinr malikij"ke \truönixka. alejhi sall^llahu daje Allahov Poslanik.n'slovio ie cjelinu: ovogahädisa na sedzdu. 11319.afejfüaeesaf[a[[afr. ove predaje Darnni l/229l1356.1tL. a"lheki. lmam Hakim i Zehebi snatraju da ovo predanje Buharijine i MuslinovekriterÜe. 53.. 60. uöenjaci zastupaju: Ovo misljenje prarne. Malik. I"ethul Bdti stt. t* u*i.u Qos[aniLwog...

Jtiilllllil. $läffr.nl..H.liffi::.erolea:r uttetut-ahrezi.iii!{{..^ 2: Yu.f.:Un üJ'# mm.1i.[*.x'.ff tvrdi: "Ovajhadis je niitavan..111ü.i* k*'r.x uLr .i:.l''-:iJ.l.1.i.a.t?'ilffi lffi füil""-t._.aeseftem. Ismail el- *J.'il::: :fl: ilä'".:. )J12.#.' Ä: 2:.: .i..:'iit 3#l iäil.'.i.idkti: r/s2 od rbn-Kajj'ma '. lsmail i Ism.i biraz'azenia ari r:"ilT":g x*'*i{*l.l{fu ifiU#*m**rfi t235 udiet.1.:'h: älflj.1.'.t #'Jl:j "..1.H.l*:ll. it "tH!. i.*.. imaju lbiahim b.g*'rr üi:.1.tH#t":ä#":'ii l#i"ffi. Vidjeri.i-Ä.'*'J:"?.T:ili:'J. rbn.:i1t:xiäji:Y:i1yilil.MadT su j:i*T:i'. .'51 .coyoT.t/r59 i Et-telhisüt_ j#fl *.ii2ü..q ü". od hafizalbn_Had7era.! Taltbur-khzö.f flxi"... Iil ..ilffi . nam^aza Kolnelty: U lancu prenosilacaovoga hadisaima Ala b..'Jahi... v4 t1t i t/80/502...ff h*Xit#: :f'":":l?il illffj"fi".' ..7.'i.rakode t: Zadlt-mead.1:j::. j.iJf :i:Jjl*1.+ 1il fit."#_"/.'{i 't-" V.i# .'u'"m:ä:i". r*i'"{-.d l. nestaro ..st 60 lancu prenosilaca y."van.e'#"1iii#'frt1i# ü.o.". Sad b.:r* sunerutn rd. Ebi_Vekkas prenosiod svogaoca da je rekao: *:äl:.1'iil1..13. 2143.*.ub b."..ibaru..

r' t. Svojstt.'t293 Komentar: U lancu prenosilacaovoga hadisa nalazi se Abdullah b. . Hazimi n El-itiban. u h a r iE ..ooog. Beiheki ie spomenuo "Mizanul-iatidal". _ slabom. Neki hadiskistuanjacismitrajudaje Surejk 1/317/308.: n&l4nl-ahve. Ebu-Harim. D'u.'roo Komentar: U lancu prenosilaca se nalazi Muhammed b Abdur Rahman b. u svojoj Peneracrjir. Ir|aut gatit. 61.Kattan.zl12l. ttet\idjeti: Takribut'teh.afejrt'iae se04a!sa[[aftahu Qos[aniF.r njega . 2/519. "' prenosi srmo klze: Ovajhcdi' posLarljen za kadiju.h m e J B 5. t30t Takibut't?]lib. .ll4l3.1/l08'1jr8. ocijenili:. kome se poremetilo Abdullaha. lmamTchebi Davud. a r e k u l nA r . bu-Halim F e l l a 'D .llioril. kada bi öinio sedzdu. tuhltrt ttr. r/236/2705. 31372 meduhadiskim postoje razilazenja prenosioce i oneoko öije pouzdanosti predaju smatraju i Albani ovtt Sejh Mubarekfuri struöniacima.. hrdissmatraju dobrnn. k^ie: Biljezi ga. rekao: rukLr.i. spuit. tte6 viiieti: -medlnua.Njepovom.A11'41'klof' 'lorrne hJJi' rd etr pognte. koji je imao vrlo lole pamöenje.1. tbusx o\im predanjem Izdvajanje Surejka "o u djelu Surejka i Tirmizr.2115 "Biljeti ga Ibn-Esrcmsa dobdm 11'3 Hafiz Astatani \t FethulBatiit.Tütlat 'ah|e:i 2/121 121 t'e v.' . l/236/2702 Medutim.1.i 2121.su.21123. lancemprenosilaca.:. Begavi i Hazimi ovaj 5123111912. 'rmlbn-Ebi-Sejbe. sallalltihu alejhi ve "Kada butlete öinili sed:du. Seidel-Makberi.tbu-Zura. 4.pominjui imrm Buhcri..pa je zbog loga punogrijerio. lbn-Hibban i drupi. srr.k q. a kada bi se dizao.lrnju su fri8n\orili: lmam Ahmed. nepouzdanc samo u kome navodi 3'7613'702. spusfao koljenaprije ruku.io u celrri 'r' s vrrlren:. ..a 217- pr putcm Surejkr b prcno'e o\di hadis Svi ko1iprenose Komentar: nakon öto je pamöenje kadije u Kufi. prvo bi poöeo sa rukama a potom koljenima. 2/193 19416814. Ibn-Mein.ite koliena prüe sellem. Ebi Lejla.Ibn Ebi Sejbe. lmanr Tirmizi. ttbl. trt 2e6 \ .der. "" Sejh Mubarelfuri je ovaj hrdi. Nafia prenosi da je Ibn-Omer." preJrte portrdiu u F-'tfft t Irta t :lla'l Bqlheki nelsprd\no'lo\e ic rm.ru Darztarii L/-r18.srnqi. Et telhisül'hübü.b. takoder. ImamDirrelLtlni ' pa nije pou/danu torn \luöaiu Surejtrrj.rm t' * vidieri: rz.u nePouzdanim ' idrugi.-o. Ebu-Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik.

.ned. prvo koljenimäporom .|il^:$1" Omer b. Alkamei El-Esved kazur'.6na rukua.Vidjeli smo Omerakako se sDusta .]"bT'1": Pored toga. tn40.'i0'Hanefiiskihadiski shuönjak lbn-Turkmani. Bcdaius-sanaia. ova predaja oponira ispravnijoj. . -Ovo. Et. . el-Hanab. tn_S""iiiA.Sejbe.tdtetj: El-mugni. |4ot i T"bjinut-hakaik. twmnza . a u kojoj sioji dä je l-tlltl. AhmedSa{ir i drugi. Meritordje miBlienje Nakon iznesenih dokazadviju srranavidi se da je prvo miilienie gmoeno.v.iiÄü. v563 i Et-in\aI. uöenjaci hanefijske.od imamatbnt urkmff. '"* vidiett: El-dievh?tun-nekijj.ia. J/105/t4Jt..Sliönoovome kaZu Kaäiia gbu_ tleki eFArebi.l lon-Umer spustao rukeprije koliena. 1/302. EI-tefi. 2126-127 i Dianiut.nasanie dev. ne tr^zv -ahvezi. uvote se ndvodrda Je Omer spusrao prvo svoja koljena.kolena deve\u nä njenim predrjim nogama koje spusra na zen iu pnje zaonlrna post:lnrk. t/236t2jo4 i lbo-Mtnzi. tbn-Ebi.o"Hadisi nas kaze:.t] v32r. pored odabranogmiiljenja.a ffema rome.na pravnün argumenrima Jaeün i da su hadisio spuitanjuruku prije-koljena jaöi od onih koje navodi druga . __-. * vidjetr Et aidoh. kao iro se spulla deva.r303 Medutim. 2tb5. zabranio ie op.. sa a ahualejhive seltem. 3:lllll predaJi koju smo prerhodno spomenuti.ut '-'Tahavi. Serhu(Zerk"Si. i nareoro KanJaeu da spu<ra rukepnje svojihkotjena.rniiljenje zasrupaju iafijske'"' i hanbelijske-106 pravne ikole. Vßg.kao <lo to öini de. 3t3s5 | Hitüchlr-utena.. ifi 1t-"--. takoaler. Ovu oredaiu vlerooosloJnom Je ocrjenio iejhul_istamtbn_Kaj. 2tö2. I/25o. odluöno daje prednost iadisima o spu5tanju ruku prije ko4ena.^ opasKrma seJha sakjra. o spusranjuruku prije nogu lt otlenay iatisu I pnontetnuiza postupanje po njima.mua. tlt20.tuhI. )t t45. y|qL.jimu Zadut-neadu.ve se[tem.rie . idteti: Tuhfe.Mubarekfuri. rr04 ftoJeri Lt m?bsut t|Jl. Et-ihtijar |/69. predajiJe isto Lato poNrda hadisukogä prenosiEbu_Hureire.t -a gun. E!.äie"-is.2rI 29.1t59O.

i tj 't'rviobi ih u ravnini I/medu tl'"ii t"O.n .r. .o 'Bari. i .'.kaZe: sallallahu Poslanik.. r. r6 sr r'rmenimr' P"neu'l bi .e). r . 3/425| Sif?nts'ttlih "" ri. i l * ö . od lbn Redzeba' r$]]{.1:-". pr hd.lh Alh:rnr . Fdlü (r' l0r' gdlc se sponinje miilenre itü."oi.]'t ispnvnin. l q r . l ' r r u / l .imiijc a. dignire ''' ruinih O\o u. .e rler"dn'1"lne 'u PJ" r't!li rne'lu Ul2 /ör0. . o .t.'liiordzä.7/.f'u i" '. . l/149-350/823 e"jh.2]9 Sl)ojstea t lr{rt da nazvatistavve6inepravnikaneosnovanim oni smatraju mozemo ove prakse'te da-Je hadisaukazujena utemeljenje mnoitvonavedenih 'cllclhhtr .7/219. Ahmcd 'rl3i7 318/ltlT68 Bejheki' rimizi i iejh Albani ga smatftju Imanr Ii"-sli-S. l/132/271.l o r / i b q + -l b n H u ^ i m e hrdr. lmam Hakim'zehebrl Hakim.'."i. t . .*" kibli je 'unner. .i u't.. rinnizi.. iltl BriQii 2/429. t/32'rl643 lbn E i'Scjbel/23d2712 rspravan' ovosr hadisx to.no kon\en/usu 'N. " . r.t/t66. B l n e k i r ' l o r .oln uakin i zehebicitlranopredmjesnntr'liu (sli'no "" ä":i"ri.. ' r r ' i t r ' J ' .fi.. tt231t2666 zlöie'il. m i . l/12'v6'r2' Bejeheki' l/162/26e6 lbn-Hibban' ispravnim iizai z+sllqzo. trinua..". r .od lbn Bettila i.n"prijeruku bila praktaAllrhovusPn'laniLa idrupo a nr niiho\om i iednr-r odubrcvirju t" -"ff"* Neli ucen'j.Au lrrBVjerovjesnik' alejhi sallallahu bi dobrola zemlju i nospritisnuo eel.'.'nb.0 l'J'öi:J"il1.s.jellnac prenosihca trtsVidieri. fl3t)5..'. .r.B e r h e ^ lr. Vidieti: t/ "!.b n N 4 J l e ln U32l/b40 st l.'"i.micrenjc A. t.{ . l . i .iit"J'i' uili bi paralelni uiiju Svoje s\('iihrulu.'mrrN-r' r\31 l r i c i h A l b J no l m a l l ' l r r r n i / ' N . S4/r ' . 0 / l ' 0 .. l r r o +I 5 1H u / c r m e ' nro|.i. Vidjeri:. . r ."J. .:ssiiior.'ir"Ä^jln". r r ..l' ot./ rrl:&/drQ 221162.iurii ih u prlrcu lible. h . Et ncd:Düta.safta[hfrua[ejhive se[aÜ-.lmrm l Inai/r. t .if.. SeihAlhni rvrdida.. äri-oüiodä.:lls+ 155/2673' ispmvninl' ieih Albaniovaj hadissnrxlraju *' üäuÄ.ori*ni" f.rl r'' lnrrrnNe\evi kczeJa 'c ne mo:e islamlbn T.l . ' e ! i l. i'lem'kih uÖenlxlJ orri'uor.. j / t . rttzo . rln'Huzejmc."inur zna' tajedno od ovadvamiiljenja''rl a Allah najbolje opreäileliii OPissedide "Ruke öine sedZdu isto alejhi ve sellem.r htjcdnerc ' r ' S l u p i ' ' b i r u ' n cp r t l e J -icdano s r o j er u k e lua.jje lill'nl'::l' *.:le. 'e kijds '!oje a rulc spuslile uainilised-TLlu kaoilice.no*u.QoskniF(nog.ofr.:ilil'ln" liliiixjl -\hnM jloÄor. ns sattnt ntsnrta ve6ineislamskih uaenJaka 'r'0 Vidieti: M€d:.. od lbn Tejmi. .

rmam .ä'jtrj ljls i. r. Bejheki. rada neki prsri ne bi biti usmjereniprema Tlilll. -' *. daJejednenoii poslanik..r. Seih Albani ..namaza ve sellem. a ona je stavilasvoj dlan na njegova sropala dokj. pa je poka.rr:5 Ovo potvrduje i hadis kogap*"". 3n69-t:/0. ovaj hadisispunjava Buharijine i Musrimove ..Vidjetl vidjeri:fr-ritsi/eras-sa. rekaoje: ..T.rrft Hadis ukazuje äa je lotl.b'. 9ol( r."Poslanik.0 tUn-AUla.r) Usmjerenje noznih .:d"" kibli.r. rekaoje: .J. sallallahu "'' S? fiu Sahihit-Buhan..?ll. sallallahu alejhi ve sellem. r/j52/832. i H-nn"\.Iiada öin* sedilu. 5/248_24olt92t. kianjao. '"" \4uslin 4t174t491.kale:. Tahavi u S?rir.lfl...J.t3te IJ drugoj predaji Poslanik.I Lrs:Ju Haltz. 2t554.i eiSu..r. Hakim."'"' Atlahov Postaniksallallahu alejhi ve sellem.?. str.a... 2/t82I8l." "p. "" Buhäri.1T. 178/809. p.ffiil:. tini ji sa sedan diefivä rijela:licem..Sunnel je skupilinoine prste.T1ä! l. pritisni svedoknc osjctij opseg zem47.a ry.u AiSa. '"^ VidjeLi: Fethul-Ban..rtßri (öelo)na ?pmlju..saopaskama od t!4uhamneda Avrane).sallafafru aese[faa.Bfl.NoZne je sunner. prste bi.t. po konsenzusu jre1a...jata. tbn-Hibban.dlanovima.rao svoiom ruKomna nos.f -11. jer ako bi se od drugog.fi:i.* uvjere.Ibn-Hu7ejme.usmjerenimprema kibli.uuio bi stopala bi öinio sedZdu.. sallallahu alejhi ve sellem. koljcniha i prstima yopala. ne bi mogla q. * .:älä[*"uda ttzt vidlett: Ei-se rhut. ". sallallaiu alejhive sellem. bio na seazdisapoviienim nr11'1u...ldbli istamskih uöe.j hadi. sallallahu alejhi ve sellem. '"' t428/654. "dlanovima. je To velikagreska..4 i3t4g}.\dlllfi i ovu p'edaru smaDaju Anmed. spojio svoja stopala nasedzdi..r3rT Alfaho.... lbn-Abbas prenosi da je poslanik...(".$kj '"".. lt22l6J8. 2t42a.nunna. sraviri svojdlanni njegora sropaia.'jili..1.. 2 67 rca}:'ß.t}23 tJ dipoi predajistojir "Kado A ahov rcb uiini sedZdu.tbn-Hadzer kaze:.riha.".io je da neki klanjaöine spuslaju nos na zemlju kada eine . Ft"-?"*d.. l/J3ss-JujJollAmäut . t/t62165. i/287/2604. Mushm. koljenima i stopalima. .a.G.ctnrm sedZdu v tcdan düelovarijela: ielom.-.:t:unoT.od tbn-Rerrala. -' Fbu-Davud.Kada öinii sed1du. tbn_Hurqjme... Ebu-A! vane. Poslaruk.Primjelno sedZdu. s-..u.Ui totienu jedno od drugog i ne bi naslanjaosvoj *:191o sromak na -_ natKottenrce.:Noua"ii _i p aa. l/488t35 .. ier. dobrom.povio i usmjerio ih prema kibli.

l1O Muslim.ihAlbani ovaj hadis Vidieti Temamul-min e' sE. 'lahove. hrhari.ImamHakimi Ie. Poslanik sallallahu DostuDi. Poslanik. Nopon enL: Neki klarljaöi dok öine sedzduspustajusvoje podlaktice na tlo. Muslim. to je zabnnio' rekavdi: na "Budirc spultatisroiepodlaktice i nemojte dok öinitesedZdu umiereni ve alejhi ahu salla tteooonailäiuiipsa. -rtl'"|'L. sallaltahu alejhi ve sellem. LuZ"."''o U drugomhadisuPoslanik' -Kada öinite sedldu' spusite dlanove' a diSnie . . 1/368/88r' Haldm' 4/89-90/39?. tl+o+fsgf-ss8. str. Buhari. Muslim. Ebu-Awane' 2n83' Hakim' 1ß52ß31. +nrrt+ge.rrlr kaze: ispodämaknut r ruku. Dzezin'jedan od ashaba' ga gledajuöi -Sazatlavati smo Poslanika'sallallahualejhi ve sellem-'^ "'"' Prakticiranle kotiko razmiöesvoje ruke u stranudok dini sedZdu ostavru smemJe pa nema u diematu. naredio onome ko tako ne na sedzdi i kazao da ne vrijedi nzunaz smircnost alejhi ve Nareduiuii svome uI netu.1335/6251. Mtrslidn. lUn-Mradle' " "Lana€ predajeje vjdrodostojan Sejh Albani prenositaca ove iqtr.str. 1407/6644. rnrOnSz." ispIavnim' smatsaju l$ ffukirn. rekao je: "Potpuna smüenost na :hadisekoji govore o ovoj temi u poglavlju: nrku'u. 4/1241425. l/26'7n32 Imarr\Ng|f-vit HulasatüL-ahkan' it -Ou*a.s"U#. str.r'ro ' ':l)potpuniavajte ruku i sedZiLe'"''"' Vidjetr druge ie[em. tekao od tijela. Ebu-Da\. Buhari. 4/1?6/494.'t135 potpunesmirenostina sedzdi Obaveza je potpunu Allahov Poslanik.rr'2Mmer b. uutL " "Ova je ispravna predaja konstatira: 4/178-l'191498' Muslim.t]d.""to Rukebi razmalnuo Do te mjereji to cinio da je jagnje moglo proii iojJ irooa pazuha.99/390. str."^liu. U169.leihive sellem. Buhari."Nema nanau onai iiii nos nc dolakne a. 180/822.95.4/176/495. ovogsunneta ga. sallallahu alejhi ve sellem. biöe ponekadotezano.takoda sejasnovidjelabjelina .

1/369/1136.. '71452-453D2735.Neeai. Ibn-Huzejme.EALA!'' Ponekad bi kazao: ptta). 512261 1899.". I/t65t?5. l/342lt047. e. 2/188-18q.Rob je najbliZi Gospodaru dok üni sedidu.Nesu. pa hrnoso se molite svomz Cospodaru dok stena sedili. 4/17U48?. 5/254-255/1928.--^ '"" Muslim. tn66niB.tl-neani. tl:+UtOAO. Ebu-Davud. Ebu-Awane. sajlallahu aleihive sellem.ramtza Vrijednost sedide i njeni zikrovi Uzviieni Allah je rekao: '?ribliäavql se (syome Gospodaru) öinedi sedidu. t/426/lt7?. a lbn-Hadzer dobnm.Ibn-Ebi-Sejbe. sallallahu alejhi ve sellem.sallallahualejhi ve sellem. 2/180.Poslanik. 1a vldielj: Ruhl. Ebu Dawd. Imam Tirmizi ovai hadissmarra ispravnim. BezzaL 9t345t3903. Bejheki. Atur. t/315336/1283. "Slavljeni i öasni .) Allahov Poslanik. '*' U"iui. naveSöemo nekeod niih: 9(. kazao je: . 5//223-224/1891. -. 3n3/4A46. 2t34h-347t388. 411721488. Tnmizi. Ebu-Awane. 9/133/3686. Abdur-Rezzak. Ahmed. Ibn-Hibban. 2/1581268b.9 . .'t33e Zbog toga vise islamskih uöenjaka sedidu smatra najuednijom radnjom u narnazu. . It2U\ZSS8. ü).eÄ. | /336/ 1286.Bezzar. Ebu-Davud.I5/4to.SUBBI]HUN KUDDUSUN RABBUL-MELAIKETI VER-RUH!'' Takoderbi uöio narednudovu: r's Muslim.Vidjeri:LHethisut-habir.Ibr. l/165174.2t4|t t946t. Tirrrnzi.-Hibb^n.. t"ai)':)\ Gospodarmekka i Diibrila'!"t342 . jer zbogsvakesedideA ai te i rekaoje: "Cini ito viie sedzdi. 2^r2D6Z. l/2 164306.SUBHANE RABBIJEL. 4/16'l/482.ve sellan. Darimi.l/13/316. Ibn-Hibban. '-' Muslim. Uz Allahow pomoö.JJit. Ibn-Mad7e. Darekumi.t3oo A[ahov Poslanik.." (Pdjevod znaöenja El-'Alek.ti\t j" rel "Slnvljennekaje uzviieni Gospodarl"t3al(fi .öinio je na sedZdimzne zikrove. Darekurni. povetati stepen ili oprosti neki gijeh."tJlgTakodir. 19. U396.

. Darekutni.: u :trr l. .175/79. IGFIR LI ZENBI KULLEHU. VE BI HAMDIKE' ALLAHUMME.. "i.SUBHANEKE. javno sam ili tajnopoiitiol"''koje .v168/483. l/36'Vll25. l/395/969 Ebu Avvane. U.IGFIR LII" govorio: predaji srojidabi nasedzdi U drugoj . :-1. te nu ic |iJ iculo tniittio.J: "sltrvljeni nai Cospodaru.l/135/1280.Ebü Awane. oprostimi griiehe. male i velike'ranije i kasnije..6/4850/771.j. 2^81.ritclil""" . 2/186. .ALLAHUMME.i I\'t'u'. '.:. oprosti rniP'lr'1:l .4/168/..'r'.'{-J "Allahumoj.st. .tiicn ncka ic AItah. .i ti . Moje lice sedidu öini Ononle koji ga ie u najljepsenobliku sNorio. Muslim.? '^it J ti dovu: uöiosljedeöu alejhive sellem.sallaftafru afejfülese* aos[aniF(trog.Hakim. ALLAHUMME RABBENA. rs Muslim. Tebi hvala pripadLl! Alkthu moi.Nesäi. Spojstua 2n t --'.!) Jlrü-:. L'r.moje. *.. SEMAHU SEKKA SAVVEREHU VE TEBAREKELLAHU AHSENUL-HALIKIN !'' Ponekad bi uöio: Ji\r ijl ! il.. sallallahu Nekad bi Poslanik..184M Muslim.|'iJt.A' "Alldhu moj sanlo Tebi sedfuluöinim i Lt Tebe vjeruien Samo se Tebi potpuno pretlajem.Ii '-ita\'.': '. ..:. l.*i '-'t.iedini t najtietsi Sn L.:-i -. rstBuhuti.1.ALLAHUMME LEKE SEDZEDTU VE BIKE AMENTU VE LEKE ESLEMTU SEDZEDE VEDZHI LILLEZI HALEKAHU VE VE BESAREHU. DIKKAHU VE DZILLEHUVE EVVELEHU VE AHIREHU VE ALANIJETEHU VE SIRREHU!" 'i' ' '"i.

." hadisu sekaze daje poslanik.anana ruku. _-!.ar:rL' -!)6J'.. "....)t.IEJTEALA NEFSIKj.:rrL :t :tt.l MrN UKUBETTKE. i utjeiem se Tebi od a"'fiä . Ne... U tom pogledunemarazlike izmeduobaveznihi dobrovolinih narnazä. LA ILATIEILLA ENTE. t/l6b/t l2S i drug. ENTE KEMA ESI.i cs ul1ei .$ü. LA IJ_I{U_4IATTKE I]IISI SENAEN ALEJKE.?lr:t. nannaza slava i hvala Tebi orioada (Gospodaru moj). poglavlju:'Zabmna uöenjaKur.äri '$.*rffiodo* ^oi. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE. l/3_64/t l2J. oprostimi onoito samskrio i ohoito samna iava IGFIR LI MA ESRERTUVE MA EALEIVTU!.i r. .ne.:J." 'Muslim. uöioje: . rM Mlslim. 4/l701486.spomenuli smo .u-.- U. sallaUahu alejhive seUem. '.tc selfem.ALLAHUMME .. Ibn-Ebi_Sejbe. 'J.i" .i[. Ti ri onakav kakvin :i Sebe opisao.Ahned.t/6ct/t880.. . takoder. Netue istinskog boZansta osim Tebe. 4/ | 701485.Tebe.u. ts/94-95/19877.-t346 "Svaka *SUBHANEKE vE BIIIAMDIKE.jytorn naseozdanu nocnog namaza uöiosliedeiu dovu: . zahvalim.lesai.aj. vE ErrzrJBrKEMhrG. i Tvoioi nilotti od Tvojekoz. v . IbnHibban.+ +'.'a6 ''ALLAHUMME. Zabrana uöeqlaKur'ana na sedidi urjeiem se Tvomezadovoljsyu od Tvojc srdlbe. 8/77-1812431 {Et. . Imam Hakim i Zehebi ovaj hadissmarraju ispravrum.mevarid.anana ruku.ui sedZdi. ova vJerodosloJna hadisa o zabraniuöenja Kur. Hakim. Na noönom namazu. 6/J0/29228. \'E "Allahu moj.

oravtiena izmedudrije upitano sjedenju pei".i.a klanjaö sjedne nx u.voiu 'i sunnetu U Poihniko!om.i sti. potontJontsr rekbit sallallahu "' . Ebu'Davud. r3s Muslim. Muslim.4/8990/397'Hakim.str.. 161 ll8 i El.i logJ bt \akon sa"ed:de.22s t ruku u | 'ed:di lslam. sallallahualejhi ve sellem orematiuti.4/178-179/498 *' e". smatra ovu predÄju lbn-Hadzer a".". 'i. 148.l98/845i dfugi Zbog -ahre.sallallahualejhi ve sellem' digao bi svoju glavu sa sedZde' donoseöi tekbir.Liucenjrcisu slolni da je u'enje Kur'ana.matraju Tsbranjenim Vraöanie sa Prve sedzde Poslanik. Nesai' 1/376/1157' Bejhcki :/1671/328/654 Ibn-Huzejmc.\allallahu leazOe " I'to ouo \e preno\i i od lbn Omera' Po/nltl alejhive sellem. Kada ie lbn-Abbas ooiedinu. t Vidjeti: is. ocijenili '"0 selnn./c vrijeme sedzder.ravnom. 5/16/536.. 176/803.r350Pouöavajudi jednog ashaba namazu' Poslanik' digni glov.' 'navodi se i drugi naöin sjedenjaizmedu dvije sedZde'tako da prsti obje ostaju nog" tuau po-vijeni i'usmjereni prema kibli (dok stopala ispoiena kao.rt.1/3s2l823 168/2719. .i' vidjeti: Eh htnd:' 5lt6 t'7 od imana Nevevija I Tuhlbt objasnjenja 21145'146.l/368/881 str-1335/6251.n"n." "Vidio sam Abdullaha b Abbasa' Abdullaha b Amra tabi'inTavus kaZe: "1356 b.. Muslirn. 2/145/283.Tirnizi. a neliga.nc ''rharamom) poludeno. "t.rikao je: Tcko je tinio PoslaniL'. Zubejrada tako sjedeu namazu i Abdullaha Et'teD lid' t# vidjeti:Medin( ul FethulBari' 21s30' od lbn-Tejrntjje' 23158' JeLrvd.uoiih na otatäu naain.kazioje: ..iiicpotpunnamazonogako tako nc iinl ih liieuu nogu. 181/828. lsusz8.lteri:EI ts rstrrvnom. Hakim.i. Vi..zfiztzlzs-z737 HafizIbn-Hadzer suovupredaju i sejhAlbanr 2122 i Inaul'satit rl42o /llhisul'\nbn.u alejhive scllem. zlllznz:s ||42o telhisul-hahir.*a\ 21 t* But'. Muslim.a povio hi pr5ledesnenoger':'r-r"mjerivsi sieona.'ll82/392 rst Buhari.. t*' euhu.

{ru#Ji[ ..Nijc p. VERZUKNiI. IGFIRLI! RABBI.ve sellan.. salla ahu alejhi ve sellem.:i+lo I " ir.'jzt:.. oprostimi! Gospodaru..izmedudvije sedZde k-J:k"d ').t. VERFEANI."j{i .ä.ALLAHUMME.r3s8 ... VERHAMNI.. bi Poslanik. IGFIR LI..'trse ponekadbi po.bi.Tff| .u A"ifri'"" sellem.wft ...potom sallallahu aiejhive sellem.T. . poslanik. d" bi "J.i'iw. '""]ffi '.:qiä.. oprosti mi.#f :. ..i1f* v'" Er'ned...'"'. je rekao: donesitekbi)i aieni ehv) sa sedixlc.afjfuf.ilflli'jl. oprostimi!..gpl.. VEDZBURNI. -smii onomeko nko ne n..1t'e.'*r*i"trt#"ü#.ui. digao sa prve moj.iä. namaza Dove izmeilu dvije sedzde alejhi ve sellem.l?il"I"ll: -...:äf*i}l'..te se potpuno u bn poloZaju.. mei opskrbi mel"t3sl "Allahu upütr . .fäil.:ff*....' "Gospodaru.R.. rakodugosjedio izmedu dvijesedzd.IGFIRLI!Obavezapotpune smirenosti izmetlu dvije sedide namaz jednom ashabu i pouöavajuöiga.. \'EHDIM.nua..'#ll.ABBI._."..

f"""tl.n.pominie oo.äZAu pr't i/rnedud\ije tcLlZdcOraj \aponena: Ncki klrnjaci pomjerrrju '" oo Medutim'un nUePlenc\en lbn Kajjim i dlugi .ä. pouzdanrm xlelhi ve sellem' U oDi!u nirnazr AllahovopPo\lcnikil." "rejhi ve sellem'donosb bi tekbircöineöisvakunovu radnju' u btlre/cBuhrn i \4uJim l kor'plelr' '/\'re 'pomeniemo loplJvliu Hadis / 'rr' 2b od Ihn\''l r'dal'rild :öi.. rxbe|ani 22134 zro:n522.'V158/'172 "rt. 362-366 1/i59/750'T'rmrz'' "" ä"r""i 'n. saftaf[afru afejßi ee se[[ar{-.. oko Postojiraiilaienjc mcdu islamskim lrc!nicime hr'lt'tma oitanü.u pflgovorilil.''"1 rekJr" virre'.i...."' r.ilko 'e or.r e' SaiJijjc.rgo-rgrlt:4..r krrrtko'jedcnie nxvodi tr rjerodo't"jnim pauzi' kaze: o kratkoj hrdis i.s:rthllLrhu ". nakon Sto ie citirao prethodni ' "'Oro potvrduje -Nema hadisrda se ko'i 'r "ronr pred:riom niiednup "etu-ttu.medu ve tellem.||161 3s/8l u vczi sa "63.l.lit.t.r"lli Pdje. a potom bi 'e diFxo. Üt ilt"-Ht.iie"edzde Kratko sjedenie priie dizanja na drugi rekat (dZelsetul-istiraha) l-lcmski putevrrna alejhirc 'ellinr.t"".ää. 5i26U1914. Ahmed.4/317/18760.ttt-t."i. Ebu-Davud. r'' koJc-: Teimiiie.ejaa jieüitolos deset tt* B... . Muslim. i"irriri'rrr. 1. ekDt' 217 Snad:ut'rnr str' 214 ti^i"st" """g.tuock '*ii"rLr... Nes.o'ldnjaitrci\e pll]l:'C o\oC. k rdi opisu1e nijmJ/ Po\lilnika' o.-x?Ä. S1)ojst1)a 227 t r160 Potom bi' donoseöitekbir' uöinio drugu (ita dalje da öini) zaboravio r:'6r no irti nulin too itoje uöinioi prvu . *I" "r.. i.ri. sn.'. r']"4.4 krda bi digao 'uoju plavu 'a drupe \ed'ide bi Oufi. -n.i"d""i"..* vlttjeri:Td'wnttl Dlit1ne. daje Svi supotvrdili ashaba . 180/82 '"'p"'mir..lit".1/174-375/lls0..i r"^. i o\o kratko o'rolog'pominje i.a. 5/53 54/20s58' Ahmed.QostfüFgt og."'ioz". ir:'ttroto Bcjheki' 2/17827s7 lbn'Hibban' .i d. 136vidjeti: El neda\ü|d 3t142 . ß61 viä'eil za." i"..rho..\jeo (rukrmal o /emiju (nakratko'. L'tii gn\orr o f'r'rnJcrJnlu .rncu uaeniaci lreno'ilacirhcdisa b i ' m r t r a j u i / n i m n i mi n e p r i h \ J l l j i \ i m Pc rrt. str' 309 i Tenkihul'kclaar."ti i."id..

181/828.Ibn-Hazm. stt.3l19l. digaona drugi rekat. Salüa uE/.. '71287. '36' Viajetl: zl-e. Ebu-Davud. 11116-11'7. Hammad b. 2t123-124.l3?o Dizanje na drugi rekat Potombi se Poslanil. Nesai. od lhn-HadZeru El-insaf.136e Nije preneseDo da je Poslanik. 41124. Feh. od tbr. El-insaf.sallallahualejhi ve sellem. od lbn-Redieba. 3t4lg. ili bi.?v\at. '* . 3t296. u najmanju ruku. 2n2.2112 rß Vidjeti.sallallahu alejhi ve sellem.. sallallahu alejhi ve sellem. pobiodjeöi Ebu-Humejda. Dai.7t287. El-Ha al.Redi'eb! FethulBari 2/352.r366 Da je Poslanik. Aridatul. Ebu-Humejd. od lbr. srr.müa. Abdul-Hadija. Ovo midljenje zastupaju:Malik b. El-medLnua 3/419 i El-mensurat. od lbr'-Hadif. tt22el1356.od Ibn.ahvezi. .ll33O. Ebu-Kilabe. imam Safija.unm. oslanjajuiiseo zemlju. Ishak. Tftnnzi. El-med.'"' VidJeü El.l80-l8l/824.ve selfen."_sallallahu alejhive sellem. bez sumnje. veöinauöeniaka pravne Safijske Skole i drugi.r16T Neki iafijski i hanbelijski pravnici smatrajuda öe ovu katku pauzu öiniti klanjaöi koji se nalaze u poznüim godinarna. 11327. str. öinio nesto od zikrana ovomeka&om siedeniu. unnu. el-Huvejris. 9.neko od prisuhih bi.Davud. st424n3647. tako klanjao. 4352.-Betala.2/188-189/304.9l-92. El-nuha a.r(i.l/375/1152. 2t437. Hilijerul-ulena. . objasnio daje to Poslanik._^ "-'' vidJeü Keifijjetu* salah..r363 dok veöina islamskihuöenjaka ne smatraovaj kratki predahsunnetom. El.''" U ovomekao i u drugimhadisima spomenuro je samo oslanjanje. SeAu Sahihit-Euhad. Zejd.sallallahualejhi ve sellem. zakljuöuje se da se radi o oslanjanjuna ruke.r'ßn30.Fethut-Bari. 3t197-ßa. Tenkihut-tahkitt 1/408.öinio zbog starostii tjelesne nemoöi. '"" Buhari.str. odlbr.tä'.)tl178/2760. Bejhekj. Medutim. buduöi da se ne oslanjana Boh*i.twmaza Allahov Poslanik. FethutRan: 7/287.bez preciznog pojasnjenjanaöina. 1D41.l-Bari. Zadul-mead. l/J lJ-3I5/877. EI-fcthut-rcbbani. Fethul-Ban.-RedtEba.kao ato tvrde neki uöenjaci. imam Ahmed (po zadnjem misljenju). tbn-Madze. "t .sar. Ahmed. EbuKatade.öinio ovu pauzusano u poznim godinamasvogaZivota.

484 i Elr0nhijjatul -lemijj e. 2392. et-Hattab.Ehisul-habir. 21fi4n964.140. ispravnoje od Alüe. Et odimije o ovom Fedanjr neka pogJeda. Hasaneli." stoji:"Düuöi se podupirao bi se svojim Sakama. Ko .ne oslanjajuöi se rukama o zemlju. nabilo koji naöinpodupre rukarna njih. po jednoj verziji. Abdul-Aziz. i ErVidjen: Fethul-gafi. 31423. Omer b.Ibnio. .rr?a Ako seklanjaö je postupio. Fethul-Ban. str. ali su prcnesenislabim lancima prenosilaca. El-edZzaul-hadirüje.Ibn-Omer podupiraobi se svojim rukama i oslanjaose dok sediz.Zato su najpoznatiji uöenjaci hadisa odbacili ovaj hadis." out 'predaju zabiljezio je i lbn-Ebi-Sejbe. 2]/.2806. 2ß92. 2rl440. Vidjeti: Irvaul-gal .lfU*i or"r smatra dobrom. Mesruk. El-evsat. od Ibn-Redzeba. Ata. kaZe: "Prenosioci ove Fedaje su pouzdani. Taberaniu EJ-evsdtü.U drugoj slaboj niti se dizanje sakoljena naziva oslanjanjem. 7n93 -294. thÄjett El-unn. 3/199. U525.Bejheki. 7/293. Ebi-Talib. Ibn-Mesuda. Ibrahim en- od Ibn-Bettala. ."r3t' u namazu. Ibn-Munzir. lß4713996-3997 i Abdur-Rezzak. silsilefr/d-dai. 2194.Vidjeti: El31424. Nlednnm.Huknu tarikis-salak str. od lb*Redzeba. Fethul-Ban. 3/199/1508.Serhu sahihil-Buhan.jer nemavjerodostojnoghadisakoji precizin naöin Ja. A392. Ovo miBljenjezastupaju:Ibn-Omer. i pravne i Safijske skole.rrTs Ako klanjaö ustane.Fethul-BarL 7/291.l3?7 zastupaju:Omer b. Mekhul. predaju sqn .e. Malilq imam Ahmed. od lbftRedzeba .fe. pdoriletdje je kazati da je ovaj hadis slab i da se ne moze pojaöati dmgim pr€dajama. 148. U44O od rbn' Ferh l-Bari" 7n92.r3?2 Kadabi. vidjeti: Ed-daife. 21392. 4/391/4007 i Ebu-Ishak el-Harbi ! Ganbul'hadßu. od lbn' Rü?Ji\ Ehnedbnua. Serhu sahihil-Buhai.HilijetuLdcna. Sejt.eli Fethul-Bai.U ovome smislu navodi se Ovo hadisa.od IbnI El-medZmua3|4U. sE. A9\ i Ibn-Hadzerpredaju Ibn-Mesudaocijeüili su vjerodostojnom. U423-4U. jer je takav naöin dizanja prenesen Ibn-Zubejrar3?6 i &ugih ashaba. lJb^ni v Es-silsilet ä-daife. 21392. l9'l. ll33q.od Ibn-Hadzem i SerhL sahihil-Buhafi. a njen lanac je dobar.Alija b. sa ispmvnim lancem prercsilaca.

u :l:l3l?".adbi uöinio dvije sedZde drugog rekata. ''"' Zbogobjasnjenja vidjeniLrr? rhut-. l8l/828.Et_mebsut.. 1/603.unia. iscrpljenost i sl. . bolest. Serhu. ili samo "BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHM"..3DO0. 3t200.'(npr..bi kibli. 1:23_.3t425. t/t8l/852idrusi.v.380 Nakon toga bi öinio sve Stoje öinio na prvom rekatu.. tako da se mole prakticirati ijedno i drugo.tj. Jt tsi -tq6. U drugojpredaji srojid.. te uöenjaci hanefijske i hanbetijske pravne pohvalno da klanjaöuslaje prvo najednu Dog! potomna drugu.Nüe osrm axormavajrclno opravdanje.EUZU BILLAHI_MI\ES_SEnANIR_ RADZM". kao sto smo to prethodnopojasnili. sa. 5/80/599 (muattekan) i drusi. El-ißaL 2n | .w vidjen: Et-.poslanik..Prstedesnenoge bi povio i .EUZOM"ili beznie.at. ali bi drugi skatio u odnosuna prvi rekat.. Bedaiuß-sanaia. 2t44O..Ebu-Davud. Islamskipravnici su se razisli da li se na drugom rekatu uöi .-ze*e:..il13'#*r- es-Sevri.t38r (sjedeqie) Prvi teBehhud K.'. Et nedbnua. El-hidaje. Sefiu sahihit-Buhari. "'"Muslim.od tbn-Bettata. sallalahu alejhi ve sellem.u4s5. '-'Buhari.). t.'" Sraviobi dlanove na kotjena. Drugi rekat Na drugom rekatu bi poöinjao uöenie Kur'ana sa .bi sjeo na unutrasnjustranupoloZenog lijevog stopala. Obje skupine imaju dokaze koji su opöeg karaktera. ys2. sIJr.El-nwni.EL_ HAMDULILLAHI RABBIL-ALEMIN.ih je rn ViaieÄ: -evsat. l/572. .iä ih pre..Äi.a desno uspravio..

(El '* tiä""i..4/97-98/402 2/201-2o2/'r85. ri. sti.t-ti je mir na Allahovog uöili smo: " ALEN NEBIJJ Vjerovjesnika.ES-SELAMU l/27sl751 rrsrMuslim. ''o' do kuka natkolienicu desni lakat bi spustto na Uöenjena tesehhudu je pouöio ashabe Allahov Poslanik.MU sEiEKAiuHu." itia"''i."' r/154/714..rieüi.ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU VET-TAJJIBATU VE RAHMETULLAHI VE AI-EIKE EJJUHEN-NEBIJJU SS-SEI-E. Ibn-Hibban .. Neka i '1't't' i'krctt' iirror.1 b ä.l:..sallallahualeihi ve sellem' 6emonavesti . ufä:fti rafoffuftu "Neka '-r\'?t..to."äij.lr 'rt 'l it :i :+i :*-tÜf ili >G *r l'-'. .l.(bedra). i Albanr Hibbän 'V318 lbn 319/18?78 Ahmcd *.tttloAllahu pripatla' kao i noji tn a'i' tltuie dore I i je Allahov nir na tebe' o Allalloy Viero|jesniöe' dobradieta.. ll38/6265'Muslim.iti\ i:t i)ai .. 2/222'Ibn-Madze' Ebu-Avvanc' 5/65-67/5?9'580 "uoo+ 'sPravnorn smalralu ovuDredaju trs gutrirl.23lll 1331 a svoj stavio na natkoljenice.iirii. l/180/8'14.i. Jo n'lnn 'lntloc ^tittrko! Njegot'rob i NjeSot'tlosltt'1ik" i .. ri" rl-"1."rrss'. i Njepta blnuosl't N'ka ie nur nu na' ha'onvn. .i :!)t i>tri 'i'-)"\\'t iii)t) l:.rpaotnt i" je Muhanmetl . i' "Velii(nie r.J.t.no itiii".mi'tt') 'äo.. ES-sELAMU ALEJNA vE ALA IBADILLAHIS- vE ESHEDU ieäriril BsHtou EN LA ILAHE ILLALLAHU' " vE RESULUHU ABDUHU iNxg l.:'Li :.luu.'.i-rL<.qvN4epEN "Ovako smo uöili dok je Poslanik' Potom ie lbn-Mesudrekao: svomeGospodaru' bio Ziv' pa kadaje preselio ve sellem.itu o*ua.-nue inl-o uöenjana teiehhudu ovom prilikom od njih: neke Ibn-Mesud: kogaPrenosi Teöehhud ''')".tövrtä+.

il. sallallahu alejhi ve sellem.'. 343/l3 l0.k. ES-SELAMU ALEJKE EIJTJIIEN. 21579 i Elv"dzia srr. Svjedoöim da nema drugog istinskog boZanstva mimo Allaha. o Allahov Vjerorjesnüe.NEBUru VE RAHMETULLAHI \'E BEREKATUHU.^ir. 2120413075. Ebu-Davud. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN..sallallahualejhi ve sellem. su.. Tirmizi. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU VE RESULUH. Bejhe}J. Safija ELmusncdu.2qO0-2O12A26. I I . Neka je rftir na nas i no sve iskrene Allahove robove.c j.. a nakon Stose vratio svomeGospodaru. l/2?lt4J. 5n8411954.'-d^t l. lHaflz Ibn-Hadär porvrduje ispravnosr ove predaje.:f . govoredi: 'ES-SELAMUALEN-NEBUJ. tsz sarno Allahu pripada.oe selfet4 twmazd Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Iz ove predajese uzima dokaz da su ashabi u vremenuPoslanika. t\F:i -üt .'''-' Ovo. 2/158/2q0.sallallahualejhi ve sellem.oöimda je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik.83.'lk. ashabisu govorili: 'ES-SELAMU ALE KE EJruHENNEBUru. t/t83/86b. 4/ss-I00/403.se vratio govorili svome cospodaru.t/i42. su'ES-SELAMU ALEN-NEBIJJ.r t tr i:t .ts\ tk )'i \tte. Ibn-Madze.. l/409/127q. ESIIEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU.'..Jjri i. lbn-Hibb?tr. 1337 lbäur-nezza.l3 I I.govorili: 'ES-SELAMU ALEJKE EJJI-r'HEN-NEBUJ' (donoseöiselam na Poslanika. .t.yii j.Ji ifli .)\ \Ä tt.porvrdujeverzüa tesehhuda koju prenosi AiSai postupak Ibn-Omera. . donosilisu ovaj selamkao na odsutnu osobu(u treöemlicu).."t38q *ET-TEHUJATU EL-MTJBAREKATU ES-SALEVATU ET"Veliöanje TAJJIBATU LILLAHI.'a kada.. ra326 i 2t578 579.od Abdul-AzimäBedevija." tt* vidiln: Fethul-Ban. takoder. Tesehhud koga prenosilbn-Abbas: 'u'.u drugomlicu). thoje dave i dobro i lijepo. Vidjetjt F?thul-RaÄ.''1386 porvrduje predaja Ovo i koju biljezi Abdur-Rezzakod Ataa da je rekao: "Dok je Poslanik.3 iü t:irJ'ri !*fl lirr!r ir . kao i moji namazi. Nesai.. . Darekurni. Neka je Allahov mir na tebe. ''"" Muslim.-. bio Ziv. i svjed. i Njegora milort i Njegov blagoslov.42.

Siiidoöin do nenn drugttg isthtskog je Muhanmed Njegot'rob i Njegovposkmik"'tte0 usq r /' ' 4 t l l 4 l . kotisno i moii namazii doie.*'j: t '$ ':f i'. trz87-289/200.*. LaJ'ri'". Hakim' l/398/979 Bejheki' 2/205-206/283& u tf''"/:'?r?d' Nevevi rm^tß 2120211067 ie.. el-Hattab: -irr L:.r Srjedoöim . VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU RESULUH. dove idobra djela.1 8 2 / E ) 7 Fbu-DrvJJ o. (lbn-Omer '' " Njegovrob iNjegor poslanik da ie Muhammed vlarri. Neia je nir na tebe' o Allahov' Vietorjesniöe' i NieSova ilosti Njegovbereiet.)':li :i ji:ir "ilr. J r c t u r nr B.'' Telehhudkoga prenosiOmer b. ' 4 . 't. Svjecloöitn je doderro: Samoje On Bog Koji nema\udmgaou Aildrd.) Nekdie tla nena drugog isthlskogboittttsio fiin1o Allahove robtt'e.üi .. kao i moii naDla'i.ijenrhi'prJ\nom vrdlelr')/'" )x/r'4r su o\u prc.ir q I !i li:l . 'j.öG'.il i "Veliöanje pripada stnto Alkrhu' kao i st'e lijepo.l/261.' '* i>üi . Tahav' u rr* naufk.1..l n : r m .. ! l::j) "il.iei"blagoslov".t4.''! .233 t Ibn-Orner: kogaPrenosi Teiehhud . o Allahot' VjeroviesniAe mir a ttasi na sre iskretrc libn Omer dädavao..TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VET-TAJJIBATU ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN NEBTJJU VE RAHMETULLAHI. Nekaje ntir na nas i tlo sve iskreneAllahove boittnstvanimo AlLahai dtt robor". Abdur-Re7zak.511544.3rÜr '!t 'q "r.tji) (li J.j.rt lrlsl o1. Neka'je Allahttt' mir i rahnet a tebe. ':-3j rtj rlL . .e ' h e k i / l a q / 1 8 ' 1 D l /. ii-j. 'VE BEREKATUHU'' ES-SELAMU Ibn-OmerkaZe: Ja sam dodavao: EN LA ILAHE ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN' ESHEDU 'VAHDEHU LA ILLELLAHU.LtJt "Veliacnje s(l/no Allcthu pripatla.ET.hull-neani.'. Ibn-Omer je rekao da je dodavao: VE SERKE LEHU'.lrju iMugleLJj DJrekürnr lbni Madae.')) it--:.

a. l/292 2o3l202. i sviedoöim dl1jeMuhammed Njegovrob i Njegov poslanik. tj." nu piuori "ES-SELAMU tesehhudu izgovara samo: ALEN-NEBIJJ.SELAMU ALEN-NEBUJ VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU.. Nekaje mrr na nas i na sve iskreneAilahove robove.sallallahualejhi ve sellem. Sliönoovomerekaojeu svompoznatom djelu:Il lasatul-ahkam. te da se rijeöi Ibn-Mesuda (kod prvog teöehhuda) ne mogu smatrati konsenzusom ashaba.ET-TEHIJJATU "Veliianje pripada samo Allahu. govorili: . 66 i imam Zejlei u lvdsburraje..ET-TEHIJJATU VET-TAJJIBATU VES-SALEVATU EZZAKIJATU LILLAHI. ka. moji namazi i dove. ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJru VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU.Nekaje Allahot mir na Vjerovjesnika. da. kao i sve koisno. ES. 2t20öng40. je dokazda su neki äshabi Ova predaja nakon smrti Poslanika.. l/261/29c3. Srjedoöimda nemadrugoSistinskogboZanstva mimo Allaha.^.: .i Njegovi mitosi i Njegov blagoslot.. r/422. 66.oeselfet4namaza LILLAHI VEZ-ZAKIJATU LILLAHI \'ETTAJJIBATU VES-SAIEVATU LILLAHI.Malik. I/434. ES.t3el .. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU \'E RESULUHU. .Tesehhud kogaprenosi Aiia.. sallallahu alejhive sellem.Slo se desilo poslije smrti Allahovog poslanika.tbn-EbiSejbe. sve lijepo." TeSehhud kogaprenosi Ebu-Müsa el-E5ari: 3/456 i t El-e. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU.lmam Neyevi n El-e." U ovoj verziji se navodi da je Omerbio na minberui pouöavao narod ovom tesehludu.ES_SELAMU ALEJKE EJruHEN-NEBIJJ". ESFEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VE ESHEDU ENNE MI'HAI\4MEDEN ABDUHU VE RESULUHU.. r. tvfie da ie tanac penosilaca ove predaje ispravai. .Bejheki.. str. SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN.kar.kar.Lanci prenosilacaovit hadisa su ispravni.e: . ''-' . str.

'-4 i'. ür j! l .2/203-204/2812. SEHINTU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH.ir lt a-rrii:+i . 235 t -Ll-ii -ri:r -r:iurr :.'' Telehhudkoji se prenosiod tbn-Omera(rijeöi ashaba): -lt''. VE RAHMETULLAHI VE EJJUHEN-NEBIUU SELAMU LAHIS IBADIL BEREKATUHU.(loiimJo n?ntttdt ta! trtitttloBb.. l/409/1279..Ibn' T.w[fal[afru afejfü"teseqztt*SpojsnaQoskxiF"woL. t/290 zgtlzot i Bcjheki.10.+: . $'tae . t:*:'ti :$ii .ttu ' l svj.ie no'hnil "BISMILLAHI ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU LILLAHI VEZ-ZAK]JATU LILLAHI VET-TAJJIBATUES-SELAMU ALEN-NEBIJJI VE RAHMETULLAHI VE BAREKATUHU ESSELAMUALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. ES.je Allahov mir na nas i na sve iskleneAllahove Vjerovjesnika. Jr .:"A. Nesri.rÜ' -ir'c "Veliöanjepripatla sano Allahu kao i svelijepo' loji nlmlai i ntuic i Njegova dove. lanceDprcnostlaca. milost i bereket na Allahova Neka. ::.SELAMU ALEJNA VE ALA SALIHIN.''.dobra djela.y LIFiiÜi "U ime Allaha.'' 13r Muslin.. ri::'ti J. .kog robove.:r":e.'.'*Li. ll2'71-212/744.. "'i. Nekaie mir tt 11. Allahove iskrcne i na sve nilost i Njego\) bereket.an:ia nti. Darckutni.'Ä< i'-'. 4/100-102/.1s Allah. \4uhcrnrneLl Njcgo\ Allahr. VE ESHEDU ENNEMUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.i l.Svj. Por\jedoöto "' .t..loiin Jt)je Muh. 1/182 183/858..i robovc. i poi\jedoaio m da.IhnviU263 U34'Vl317.. moli namazii rnoje dove.kflru'srt 61 . veliöanjesamo Allahu pripada. i:'.1J"')qt rüi . sa isprxvnirn kato tvrdi iman Neveviu El e. ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU.Neka je Allahov nrir na tebe..ET-TEHIJJATU ET-TAJJIBATU ES-SALEVATU LILLAHI ES.ttnned Nytot rub i Nie]ur I'oslou . o Alluhov Vieroviestliöe.1. mrmo boTansl\n 'lm dr nemadrugogistin..Ebu Davud. MadZe. '3t3vutit.SEHIDTUEN LA ILAHE ILLELLAHU. Neka je rnir.

:."T1"ff '.i. .:' .::Kil:.i.t'::.."ff*:. r*oa"i. ill. . gt::"y odimarna BadTija 8.ui."'^iT.!i\:..*Ju"äff.fi:".ruua.#irjryjt6.!. 3s 3i.2 se.*tlta'""".:.'.oese[[em.1^1 . tesenrruarn-nooasai.k"4. E!.:.Tffrä. spominjanje Allahovog imena prije teiehhuda nema osnoveu vjerodostojnom sunnetu kal Imam Bejheki kaUe: .:"t:ä"td. Ibn_Abdul_l dod'i su pouzdanim . 'gq.7..il.).il.i:iii'.s1.yi^.'..:_ :::f.r3ee 'füäT]iimteiehhudkosapren "*HH.Tri naöina tesehhuda .i. opcenlto.... Bedaius^.n-:". Ahmed.\i:ti:: .u""?ä"n:oJ.:: p"redaja koje seprenose do o. . 1 . H' -nubin.:9. ::.#i.""ä:i"#ffy.."ji. .:f: "1'i:::.\:.:"i. i::1ffi.o"i1li.r*tr'#.nua. uj."'il'" "-#.g. Etnunkra.?i.. odabrari sutej"hh"dk"ji p."-''. *.ld1a$rugih u.t."":*:l'JJ''ff ä:m*.:x: i i{i "'" Er.{i"tr. :'. uüi..iäfi r.'.|ii't".i}ä1..frild#ni l'.-dr'.:'ä : #:äi' ..kar.1#.1*'üf Imam Malik je odabraote3ehhud koga prenosiOmer..Lr' ka vt ur \t' 56 .1Jffi kl'"k."ä91. navode se u vjerodostojnom sunnetu:Tesehhud I j"Hif ffi trä.t::."'i.. namaza Medutim.?iffi1:.$"ä# Imam Safija..i#!t"iä..tcnhid.ffi.#:i":i"yä:". i': .. i'ü .u* ".HjJ.' ..*: fä.. t6 8:.:" Jt2O. itff. Ibn-Mubare s-. Aridalut-ahv?zi."{: '* t. Y'dj:.". ..jl#1?*tffi:i""ll' uöenjaka. :f..^' t:ifi: .ti . .:{#.. 1fff""".ox.**" 2t202'2o5' El'ned.ä"ini.2r4.7.ii...

?r1/33?0.insa Alla\.tJ. 4/105/406.odIbn-Kaijima..r':)ttttJ Jt k &jJi v+$.Hrknu tunkß-salah.eüt!J. a mi öemo. Allahu naj." ')(.. SALLI ALA MUHAMMEDIN VA ALA ALI KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME \'E ALA ALI INNEKE HAMIDI'N MEDZID. Muslim. stt.b ! )ui et.453.r4or Salavati na teiebhudu da na Allahov Poslanik.sallallahualejhi ve sellem. S''-j. c? u'-.je pouöio ashabe na njega."toz . blaSoslavi MuhLtnmeda i potomstvo nedovo kao ito si blLgosloviolbrahima i potomsi)o lbrahimovo' si Ti lJzvileni Plemenii.1.ßDZID.ALLAHIJMME. I\. G r:. ALLAHIIMME BARIK MIJHAMMEDIN \ts ALA ALI MUHAMMED KEMA INNEKE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHM. spomenuti raznenaöinedonosesalavate nekeod njih: "Allahu moi smiluj se Mufuimmedui njegovompotohstvu kao ito si smibvao lbrahimu i nieSorom potomstvu. .kombinovanozbog oöuvanjaPoslanikovog' sallallahu alejhi ve sellem' sunneta. hista si Ti Uz'riien i it. str. 161i Dielaul-eJham' 22D68. \tdjet Medbnü'ul-fetata. Buhalistr.

. 2n48l8ö13. t . + . smiluj se Muhammedu..ll\.i.clt. )1.". Blagoslovi Muhammedai njegovesuprugei porod kao jto si blagoslovio lbrahimovu porodicu. tn72n45.sr..8.... .. KEMA SALLEJTE AIA IBRAHIME VE BARIK ALA MUHAMMEDIN KEMA BAREKIE ALA ALI IBRAHM. '*" \.. ' . smiluj se Muhammedu. Jt !. . INNEKE HAMIDT]N MEDZID. : t." .t)'.5 +rj. INNEKE HAMIDI]N MEDZID. str.'. r-s . robu Svomei poslnniku Svome." . i . .Titmt7.. l8/24ll l4JJ.."tqa *AILAHUMME.lustjm. Ibn-Sunni. g'.: J.. ! e + .- !* 91.':-l'* . "Allahu moj. thr-Madle. SALLI ALA MUHAMMEDIN VE EZVADZIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA SALLEJTE ALA ALI IBRAHM."\N5 . . .ATLAHIIMME. ."Allahu moj.Ne<ai.Ibn-Ebi. +rJjl) -. plemenit. 4/l 06-107/407. Blagoslovililuhammeda kno :to si blagoslovioporodicu lbrahimovü. \'E BARIK AIA MUHAMMEDIN VE EZV ADLIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA BAREKTE ALA ALI IBRAHIM.!..Sejbe.. "Allahu moj smiluj se Muhammedui Muhamhedovojporodici kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici.1.'1 . 3 ".+'.+. '-Buhari.p -i. .*i G') e Je "t.).. i- j=* . Ji . SALLI ALA MUIIAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA AII IBRAHM. *.1 04/405.Mu\tim.njegovim suprugamai porodu kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici.-Jr. ' ... 9+-. -l-. i. Ebu-Jata." j . 1.I /4 / 1 -j Ot3220. . SATLI ALA MUIIAMMEDIN ABDIKE VE RESULIKE.^.:1. .38/94.41 i* .qet.. J.Zaista si Ti [Jzviieni plemenit. Ahrrled.. 1 . r . t /4q5284.. \. Nesai. . Zaista si Ti Uzvi1en i Plemenit.tßtasi Ti llzviien.r ß J:*. ) .9t6g 4961397. '* . r/414/t2g2. Bktgoslovi Mihammeda i Muhammedovu poroclicu kao lto si blagoslovio metlu svi sviieto|ima Ibrahimotu porodicu. kao ito si se smilovaolbrahimu.r4rl 9. VE BARIK ALA MUIIAMMEDIN VE ALA AII MUHAMMED KEMA str.1 .& j... \ 3' "?ur.a. 4/l 0J.*j i. 2/st5't364. Z. I l5o/6J60.\4aük. .l355/635.-ral3 *ALLAHUMME. u_njr:rJ..

El'musni' rt6rr i Aidtltut'ahvezi' 1ß88..Ibn-Huzejme.sallallahualejhi 'ETTEHIJJATU kao i na drugom.-.7 nisu obavezni. ueenjaka'oe sarijskii . AhmedaSakira .iä je dow na zadnj-m sjedenju prije selama'kako citiani hadis. .i"Oiei-nup*o. pravnikada ovi salavati(poslije Imam Nevevi navodi konsenzus p*[ irä' ilt.. 69 i EI nugn. str. INNEKE MEDZID.rä-ä'i. üli.HAMIDUN BAREKTE ALA ALI IBRAHIME FIL. drugom (zadnjeln) L€3 proJ"noj t"s"ttnoau.l*"3^b]1." prvom lslamski uöenjaci se tazilaze oko uöenja salavata na Jednito smatrajulegitimnim. Ibn-Mesudprenosida bi Poslanik..i?"i'" n{e reen" pnvnika smatrada uö€nje salavatana ovom mJestu ^iit" oot ispmvno. ..pa bi predäoselam nakon Ovai hadisupuiuie da se na prvom rjedenjune u'e salavati ve aleJhr dow. I tzS2l+zgz. srzos' Betlaiui'sanaia..lvs nakonprouöenog neposredno bi ustao nlSWUffU. ABDUHUvE ENNE MUHAMMEDEN ESHEDU re Vidieti: El?ztar.i-s"uii"-i""ei"" -YlgliT: ve--sellem' 1.uöio: .I Dokaziuöenjakakoji ne zagovarajuuöenie salavata na Prvom tefehhudu *: ":].nä"d."s"ht'odu. . "Prenosioci ka'e: * f. drugi ne' tesehhudu. tt4se. lß5onoS Hafiz Hejsemi vidjerl Mcdincuz 7?vaid2/142 SejhAhmedSakirga """ "*a"i" * o*ta*i a Atbani dobrim vidjei'' El'nuved 4/218 sa opaskamd . 116llw itäÄ.i^ i#*"i*.ieSehhudu.crrl.f'h:d11. ier salavati ukazuje .ALEMIN. a Poslaniksallallahu predstavljaju tesehhuäa.li"." Nu p*om sjedenju sjedenju'dovio bi poslije L-vhhroal r. !T."a" rli tio n.

l/2öllj016.t 'Ibn-Ebi-Sejbe. "t.Ibn-Ebi-Seibe. takoder. lmam Ibn-Arebi el-Malikj ovaj hadis smarr-a ispravnim. Ahmed6/168/3656. poslu2io bi kao jak arglrmenro krarkoöi prvog sleoenta. 3t46t. 1/402993.. 1/2631110I9-1022 .3ö9. donio salavatna tae N""ui. Tajalisi.sallallahu alejhi ve sellem. Ebu-Jala. sallallahu alejhi ve sellem.2.U420. sjedeCina prv^omtesehhuduizgledao kao da sjedi na uZarenim karnenöidima-'* Da lanac prenosilaca citiranog hadisa nije prekinut.3711175. r.Hakim. v42s-43oi Et. Dokazi uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom tesehhudu l. Hattz lbn-Had:e( ie u fitelhisul-habin. Ebr|-Dayud. zahvalioAllahu.laI Ova skupinauöenjaka.klanjao devet rekatavitra. 491204. '-'' Ibn-Ebi-Seibe. Ibrahima en-Nehaija i ESSabija. 91149/5232.441331 Safija. str..Vidieu:Andatul-ahvczi.must?drck. lß88. Aisa. 2119212799. pouöavao ashabe te3ehhudune spominju salavate na prvom telehhuduveö samona zadnjem.Tada bi zahvalio Allahu. kako tvrde hadiski ekspeni. pa je lanac pr€nosilaca ove pr€daje prekinurVidjed:SifrdZulnu ekin. Trtrtrzi. AZ69t67r. Selemeprenosida Je Ebu-Bekrna prvom sjedenju izgledao kao da sjedina Zeravici dok ne usta.kaZeda predajeu kojima je Poslanik.. t\ El-unmu.lanacove predaje ocUenio ispravnjm. ilä v ialt t'. ) t402. sallallahu alejhi ve sellem.Begayi. potom bi uöio dovu.a imam Tirrruzidobrim.Et-tcthisut-habi r.'.. 2/t37/366. . srr. Navodi se da je Allahov Poslanik.T. klanjao deveti rekat. ali ne bi prcdao selam. Ne bi sjedio ni na jednom od njih sve do osmog rekata. Temim b.str. sallallahu alejhi ve sellem. 1/121. donio salavatna poslanika. Medudm. -^"a7". 3...sr'.mlm b. 1126313011 i ßn-Diäd.ne. Bejhekt.'4" Slienoovomenavodi se i od Ibn-Omera. prenosida bi Allahov Postanik. Seleme el-Kufi nije dozivio Ebu-Beka.a. Zatim bi se digao. Hasana el-Basrija. 2311995.

Na zadnjem uöiorazne Citiranim hadisom lbn-Hazm dokazuje da je dozvoljeno uöiti doru kao i na drugom. rsr304.". Ä. 1/552-553/1?19.sallallahu alejhi ve sellem.sallallahualejhi ve sellem.atlsi I Albani i Am.. Ova skupinauöenjak4 takoder. "Nismo znali dtada uöimo na svakomsjedenju' 2. a nakon toga bi prcdao Poslanika. vrijede.u"not. sjedenju. [jepö doniieti salavatena njega.kaZeda nigdje u hadisima. takodett Keifiiietus'salah s][.7 (El-munt€ka).. pouöava svoje ashabe. selam.vidjetr.i .Ebu-Awane.lnt' Ova Fedaja spominje da je Allahov Poslanik.sto se jasno vidi iz njegov. sallallahualejhi ve spominjena kraju tefehhuda. tÄ2. .rt t-u au 1" i"p.sallallahu alejhi ve sellem.r.s"hhudkogapr€nosi Sdh ür.u*u Po Mustimovim kilerijima Vidjeri: Er Dn. hadisu '-" misljenje ovo ne zasrupa uöenjaka veiinaislamskih Metlutim.. . sallalahu alejhi ve na prvom tesehhudu.u kojima Poslanik.ii Serh l0/57ee12 raberani. spomeDuta Ovome kako za prvi tako i za drugitesehhud kazuovi uöenjaci. pouöensvakom dobru Potom tesehhudu' je Vjerovjesnik. Po ovome predaje jle postupaolbn-Omer. donolenjesalavatana Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem. uöio salavate sellem. 2324 Sejh Albaii ovu predaju smat'a ispravnom.znaöida sepotomuöesalavati' sellem. nije Zalo salavalr razlika izmedu prvog i drugog tesehhuda. 21567." i.fada siednete na svakn dva rekata recite" 'ETTEHUJATU LILLAHI. . a jedan od oblika dove je i na pwom teSehhudu. dove. Prenosise da bi [bn-Omer'nakonprcuöenog bi isto tako.'''' öinio takoder.'talapotom dovite ka*o ielite. i3-ffii. a podto se Poslalik. ve sellem' alejhi sallallahu dodajurta je nakon spominjanjaPoslanika.sned. sahiha A567 i Eltnu. zahvaljivali Allahu i govorili " Muhammed.o i. rarlTako lbn'Mesud do k*1a kaot. ru."tats prvog resehhuda' 3.e.uöio dovu. 12. Ebu-Hurejrckaze: da je osim Sto smo donosili iekbire. vidjeti:El-mÄn?d -41163 . Es-silsihtus vidien: 3 Nesai. 2n5201 -sahiha.. N.J. sa ispravnim lancemPrenosilaca' Malik. pouöio ashabe -kazivl."" p"a":u o"ij.p. sallallahu alejhi ve sellem. '" 'ei'. "r.

21226. Ahmed. Ebtr-Awane.uoöavamoda su dokazi onih uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom teiehhudujednakojasni i jaki poput dokazauöenjakakoji zagovarajuda se ne uöe salavatina prvom sjedenju. Y idieti: El-nedZJnua 3/455. Ibn-Huzejme. skupiobi pßte u Saku osim kaZiprstakojim bi pokazivao u pravcu kible.22135182.ro2r U komenlaru rars Muslirn. Bejlrckl. a Allah najbolje zna. 1/354114. Pomjerar\ie kaziprsta na tesehhudu Allahov Poslanik. 2n74/6'78. 2D26. U186l874.pomjerao svoj kaziprsli einio dovu njime.sallallahu alejhi ve sellem. 5/27111944. a onaj ko ih prouöi ima nagradudjela mustehaba.4l318/18722. Ibn-Madie. 4115n22.'"" Vail b. I/t85t87t. Ibn-Huzejme. Ebu. IInaIn Nevevi ow predajusmarmispmvnom. Ebu-Davud. Danrrn.5/65/579. str. 2J226. 22134/81. Tabet?tri."Njegovo miiljenje dijeli lbn-Mülektin. Bejhet<I.^ '-'Nesai. svoj desni dlan stavio bi na koljenodesne nogeili na na&oljenicu. t'21 Nesai. l/244-2851195.2tr63t2g3.Beg vi. spojio vrh palca sa vrhom srednjaka. Ahmed. ID75nß. Ibn-Hibban. 4/15122 (El-Fethur-rebbani).kaie: "Bitjezi ga Ebu-Davud sa ispravnim lancem prenosilaca. 2/190/2789.pogledne bi prelazio njegovkdiprst. T|II'nzi. Ibn-Ebi-Sejbe. Ull9/6O00 i 4t3t8-3t9tr81i8.1/3771159. t/40Zn2Z+. l/18ö/874. U355r18.2/189/2785. Ibn-Huzejme. 41..Preferirajude miSljenje Razmatrajuöidokazejedne i druge skupine uöenjaka. U274/678. Ibn-Huzej me. sallalahualejhi ve sellem. I/40611267. Nesai. Ahnlned. Vidjeti: Hulas atul-bedm-n nir.lm n Neyevl ü Hulasatul-ahkam"1/427. Tabeßri.Ibn-Hibban. Ebu-Awane. 2/1a6D779.Iz ovog Foizilazi da izostavljanje salavata na prvom tesehhudu ne utjeöena ispravnostnamaza. Alnx'ed. sallallahu alejhi ve sellem. Bejheki. Malik. Hudi prenosi daje Poslanik. . l/355-15ö/719.5D7t-2'72t1g45. S?trtj^t El-nusnedu. 2168n522.naöinivBi kariku.Ebu-Davud. Ebu-Da'.2n90n790. a pogled mu je bio usmjerenu njega.. 1122411338. Abdur-Rezzak.ud. l /3421 130q. Beiheki. Beg vi.'"'"Poslanil^ov. te pokazivao svojim kaiiprstom u pravcu kible.rar3U drugim autentiönim predajamanavodi se da je Allahov Poslanik. Ibn-Hibban. Ibn-Huzeime. l/3??/1159. sallallahu alejhi ve sellem. I/J55/218. | | 139. 'at N"*i.Darekutni. 512'7111944.Awane. Ibn. . l/2128441.

Ibn-Mulekkin.'. eezzar. 230/989 Imlm Nevevije lanacprenosiaca u45r' lbrrKd iim Je tler"Jor"jrrm \ i'lleri:l/-'kJ-r'a hadi"rocrienro or.i u".tnu te:c ud ltddftnJd :?U? .em.. pouzdani Erftprilu. llio:nzrr i 1272. 1/719/l966 i i 6/88/29673 21232/8410 Ebr-Sejbe. lu."'"-- alejhi ve sellem' Abdullahb. E/'r.1l?6 'Zaista je Allah Jedan' Jedini' Istinsko je povio jedan i rekao: Boianstvo.u. "" it"-eti-S"ll.-.'nr u UeJ u.i dovili s njima u namatu *[.d.a" . 3/179/1820.. 10i262 Inam Tüerani u t/ €rrl7tr' l/218/713'navodipredaju iedrneu:-:evatut.'7 t8 Nesai.'o.... i Ibn 4l6s-10/1231 ilteoles+. sl::eleooo.c.vojim pomlelao. .: ... 'r'1Vidjeti:Avarrnar.'no """1 frcdxlr \rdleli: hfu141'ad l1lr'-'l6S vidierr' Irkode: srt 1 15 Tenkihul'k?la'n..l/tl2l56j (Ei-keirl.)(.takoder: 1351.Timizi. 159.Lr.i lJher.\e "Ponieranjr om pr\]o JL t?j!. Hakim iZehebi ovu "Prenosioci ove prcdajesu pouzdxni"'Vidjeti: Haflz Hcisemiknzer isDravnom. I\rJ' r. +:lt:o'1. Ebu-Davud. nomlerlrje t''ra iini de'n"mrul'rm lnrrmHei"emr to/:6' r'l E :/raid a""u pi. 2/?3U84?9 Sejh Albxni krte: Lan:rc prenosilxca Je dobar" Vidjeti:S|lz/ar'rdldr. kr/. u no..4/3713550' u Taberäni illz:ne:. ''Jednin.tJ je jednog ashaba. O\ü predJru Hej.str.i."'.jena samolbn Hibban u 's poüzdanim ocijenio b. str.lrni \ rdrerr: '1:n' ..Ä"J.o'o ooi"sn. SejhAhmedSakirjeovu ptedaju iejha Albanija ovoga hadisadobrim-jc ociienioispravnon Medütim. L fal'fmam biljc.da alejhi ve sellem'vidio sallailahu prilikePoslanik.sr.n.rsa prig"./irrüd 2/334 Vidjeti.pa mu rekao: pa mu prsta' sadva kakopokazuje lbn-Omerjevidio öovjeka prstom. Ncv€vi. Ebu-lala' 'n'utleäi. lmam Timizi. zejrla Kesira *"ir". 'clhlliiu rrlejhi lbn-Omer .. 2ubej. s". p"arre pouz.i 3/196 'nr. predaju smatraiu *""ai a" p io bio Sad. sutIn. oc. alejhi ve Prenosise dlr su ashabiAllahova Poslanika'sallallahu tt" Jedn' wojim prstima. sikuu. a njcni prenosiocisu kazao: 'ellem' preno. Ahmed ls/258/9'139' Hibban' lbn tl-etrdtu.^.241: "U njemu je dokaz o stalnom ovogahadisaEbu-Tajjib Abadi kaZe: pomjeranjü kaZiprsta. prenosida je Poslanik'sallallahu prrtn."''_' ispravnim Ibn'K'ijiilll i AlbaDiovajhadissmatraju Hibban. Tertutttttt 3/202' tia' t Dno Ei'ieth \idleri: Hulasatxllhedril nnnir' l/ß9.u dok ie uöio dovu' ali ga nle pokazivao."s.iLh je \jero\je'nik. svojim jedni'n'" pokazujuöi je äovisaviie prstiju.a."ii"i r*:.

t\ izdanju"Mekreberut_utumi vel_hikemi.la3o prenosilaca. U tB L ta35 viajet: tt.4tJO5t233O. Tirmil.la3l o:loy: ovih predajavidimo grjeiku ktanjaöa koji poviju svoj .a Imam Nevevi navodi konsenzusmuslimana o uöenju teSehhuda tihim glasom.str. Mustim.". i4t6/t996. Oboje je preneseno ispravnim putevima od Allahovog Poslanika.: Et daaniuti ahkanit Kw on.'"" Ibn-Mesud je uöitiles. str. sr.ta3 U vjerodostojnoj predajistoji daje Allahovposlanik. u vjerodostojnomsunnetu se navode predaje o ispravnosti pokazivanjaprstom u pravcu kible i njegovim pomjeranjem.42ttzj 3 i SnadauLnunekin. ovoje stavimamaRafi.anskim surama. a Hakim i zehebi emdaju vjerodosrojnom."ra28 Takotler. '"' Ibn-Hurejme.2rltö5.'ra. l'1ry tl:HadZerg\. 36}_361 ..4/99/402. 2/159/29t i Hakim.Nu kaZiprstviSeili manje dok pokazuju u pravcu kible.pouöavao ashabe teSehiudu kaoilo ii je pouiavaokur.sallaltahualejhi ve sellem.".iia.t'6.'3 vidiet. 164. te se tako moZei prakticirati. "" Buhari. a neki i kuZe njime.uidkn: preuTe ELktava. . l/185/8?0. Ovaj njje utemeljen u vjerodostojnom sunnetu. .ra35 t4. i. vidjeri: DaifuSun?ninNesa . 1318/6265.pomjeranjeprsraili pokazivanjenjime izriöito kod Sehadeta nije gradeno na validnom argumentu. t62. U44O44l i Tuh[etut-ahve?i.. '* Ebu-Davud.ebi.hhud kaze:"sunnel u . '"' vdjetl Subutus-selan. |3nt. '.sv.'. to I dieta: Et-kLvtut-nubin.ahaduvel-m?\ani. su. 3/444i EI-?-I4r.Mubarekfurila 1a2e i sejha Ibn-Baza. od lbn-Ba7a. l15.^..Zove setEI-kavlul-Iasil. sallallahu aleihi ve sellem.postupak govod o pov-üanju Euvon PovrJanjukaZiprstana tesehhuduima mahanuu svom lancu Takoder.Dakle. Sejh Ebu_Bek et_ Di€zairi ima posebnustudiju posveienu naCinupomjeranjaprsta u namazu. .! V idietji Netad2ul -efka t.medUuo. tmam t rrmiziI smarraju dobrom.. Imam Kunubi kaze:"Islamsk pravnicisu se razisli da li se pomjeraplst ili se pokazuje njime. tbn Ebi-Asim u Ei.t/J54l818.. sr!. Hadis koji .1t354-J55/7t6..Sananija. '* Vidjeu: El kavlul-nubin.

Qosfanifunog, Sr.,ojstt,a satatfafiu a[ejfr.ive y[&Tredi i öetvrti rekat

245t

Potombi se Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, digao na treöirekat,donoseöi tekbirl|6 idizuöi svojeruke.l$?potombi öinioisto je öinio na prethodnom Sto rekatu,rr}donoseöi tekbirekod svakenove radnje.r{re U drugoj verziji koju prenosiEbu-Hurejre stoji: "Poslanik, je rako(rj. donoseöi sallallahu alejhive sellem, klanjao tekbire kod svake nove radnje) svedok senije vratiosvornGospodam."ia0 Nakonito bi uöiniodvije sedzde (treöeg zadnjeg ili öetvnog) rekara (ovisno o namazu), sjeo bi, stavljajuöi lijevu nogu ispod desne potloljenice, oslonjenna lijevi kuk, sa povijenimprstimadesnenoge usmjerenim prema kibli.rarr Ponekad bi sjeona sliöannaöin,ali bi desnu nogu(stopalo) polozio sa unutrainje strane na tlo, dok bi lijevo stopalo stavio izmedu potl<oljenice i bedradesne noge.'tt2 Nekada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,sjediona zadnjem tesehhudu oslanjajuöi se na lijevi krk. a obje nogebi isturiona (desnu)
stralu.lrl3 Ovo su, dalile, tri naöina sjedenja na zadnjem teiehhudu koja se prenoseod Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnim predajama.

Takoder, Ibn-Omerje sjedio oslanjajuöi se nt tue\,r KuK. uvo miiljenje zastupaju:Ishak b. Rahevej,rI5 ucenJxcl malrKUsKe.
t436 Buhari. slr- 176/803. Muslim.4/82/392. t'3t Buh.i. "rr- l6,f/739. Nesai.l/384/ 81.Ibn MadLe. t/26U8' . tr$ Buhnri. str. t761803. Muslim. 4/82/392. (r Bubari. str. t73/785. Mustim.4/8:/392. 14 Sarrja u Erarrsae,lir,str. 38. Nesai. l/37s,376l1155, Dafimi. l/201/12,18, lbn H\zejne, t/291/579.Ali b. el-Medini i rejh Albani ovaj dodatak srn.taaju ', , ",'. B u h a r i . .lr. l8l/828. F h uD J \ u d .l / 1 8 0 - l E l / - 5 0 T.i ' m i / . ) / t 8 8 I 8 , )1 0 . 1l,b n Huzejme, Ul50/708.Ahmed,7/39214382. Tahaviu lerhul-tneani,1/258 i Darimi. vr,ljcri:,/rzlr/ I/2)g/l J5h. TboS obJ3intent.r tr,. dd. I | ö L ,,.. '"' Muslim,5/65/57q. r{rEbu-Da!ud..rr. ob). 2),1 gi i. .\Uerroi,pra\nrm. Sethqtbrnr
i'prd\nim. Vlolell: N/tlüt cttar 1ll1o i lt üil-!,tlil. 2,7.

ve sellen,rwmaza Sahjskera?i hanbelijskeraspravne Skole. Nema razlike u sjedenju u namazuizmedumu5kr.roa i iene.t{g Hanefijski pravnicira5oi Sufr.lan es-sevrirasr smatraju da se na zadnjemtefehhudusjedi kao na prvom. Prcthodnosmo govorili o poloZajurukura52 i pomjeranjukaiiprsta. Potom, isto kao i na prvom sjedenju,prouöi se tesehhudi salavatina Allahova Poslanika,sallallahualejhi ve sellem.krram Safija uöenjeovil salavata(prije selama)smatraobaveznim(vadZib)i ne priznaje validnost namaza beznjih.la53 Poslanik,sallallahualejhi ve sellem, öuoje öovjeka kako uöi dovu u namazua nije zahvalio Allahu (nije uöio reSehhud), niri je donio salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je, nakon Sto se öovjek udaljio, rckao: *Poäurio je." Ashabi ga pozvaie, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,reöe'."Kada budeteklanjali, zahvaliteAllahu i donesite salayatha Allahova Poslanika,a potom uöitedovekako ielite.,,1asa

ttall*, ttZ9lttgg. Imam Nevevi ovo predanje smatra ispravnim. Vidj€ti: H ulasatuI-ahkam, | / 425. t# v ;aiett: tt'ritalu t-Suraha. su. 138i El-?vsat, 3t203. t% vidJe': EI ßnz*.at, 2l ts4, El.munkka.2t73.Et-kavaninut fkhijj?. str.53. '"' Vidjeri: tl-yl('1, 1n35, El-ncd?nua, 3/430-Mulnit-muhtad| U37j, Hitüetut. ulena, Zll28. t4^Valett: tt.mugni.I t6l2- Se rhuz-7*rkcfli. 1t584-585. EI-intoJ, Z^ Sg. '-' Vidieü El-istizkar. Zll54. t.as-o vidjeti: tt-nctsur. 1124. El-hid'je, l/53 i Bedaus.sanaia. tt4s6. '".'' Vidjetr lhtitalut-fukaha, sv. 138.El-isti.hj|, u154 i S? us.'unne,3^12. '-' Ebu-Avvane. prcnosida bi Poslänik. 21226sata ahu alejhj ve \e em. uhvaüo lijevon rukom lijevo koUenoi oslanjaose na njega.Medutim, ova predajau lancu prenosilaca ima mahanu koja spreaava da se radipo njoj. .,., '*,vidjeti: Ll-unn. l/331-1J5,El.z,(ar. srr.ö9 i EI.n dimm. Jt44i. ""' Bezzaru El.nurnedu. 9n0]13148.Hakm, t/354l840.tmam Hakim, Z€hebii Nevevi ovu predajusmatrajuispmvnom.Vidjeti: HüIasatul-ahkan, tpA2.

14

241 t
Traienje utoöistaod öetiri stvari ve Ebu-Hurejreprenosi da je Allahov Poslanik,sallallahualejhi " utjeöitese Allahu od öeliri rekao: iatia budetena teiehhutlu, sellem, stvaria
e i iJ Jt--J'.;l
: - ' .

ij!:-.

. - ; .

'!t-'u.J.t;-.--&J:'

, ,

rJ''r;rP

:

i

-

Jgljl c-!r pontj( noj. Tebi le utieöemotl dZ .ncmskc potnic kobu,r\k '' i,kuienja ovig i budute| rviicla iod zla opako| Ded'd'ala ..ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MIN AZABI DZEHENNEM, VE MIN FITNETIL'MAHJA VEL' VE MIN AZABIL-KABR, " 'A;lahu

FITNETIL-MESIHID-DEDZDZAL vnuÄir w l,rn SERRI
DovePrije selama

bi molio na teiehhud'r alejhi ve sellem, sallallahu AllahovPoslanik, raznim dovama.Uz Allahovu pomoö' spomenuöemo svogaGospodara neke od njih. 'Ji! u-i J"rJ.r- '-.-'i'J'J';li "Allahu moj, Tebi se utjeöemod zla koje sam spoznaoi od zla koje ne .ALLAHUMME INNI EUZUBIKE MD{ SERRIMA ALIMTU VE MA LEM EALEM." MIN SERRI dovu: ponekad bi uöiosljedeöu alejhive sellem, sallallahu Poslanik,
'*'But'*i, i Bejheki' "t. 182832,Müslim, 5r2l588. Irnam Nesai.1/42042111309 d Polo'n ptedaji dodÄju: ovoj sa ispravnimlancemprenosilaca 2122o1i882, ekamoliAIIaha.a ita Zeli." rbn Ebi'"' r'a'"ii ", iin:niro. Ibn-Madze'3/25713111' Nesai, 3/480-481/s538' \t263/3'79' t EvSunne Ibn-Ebi-Asim 3"Ä ätttzsrrO, Ährned' 6n00/24065, I 032. 3/306/ lbn-Hibban.

'1v*t"{i
"Allahu moj, uöinimi lagahnim polaganje raöuna.',r{s1 .ALLAHUMME HASIBNI HISABENJESIRA.' Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je pouöioEbu-Bekra sljedeöoj . dovi:

!--r

'J-

a , . . . ' - r . ö,_-iL J /u J: rj _;i, ;iu vy ,.s Ui ;:-:J j, :J, ;")t )ie;ttui :t:1. ;,:;')t I

moj, zaista.sam prema sebi nepraveden bio, a samo Ti grüehe ptuitai, pa oprosti mi i smiluj mi se.Zaista si Ti onaj Koji je milostivi Koji punopralta."tas8 *ALLAHI'MME, INNI ZALEMTU NEFSI ZIJ'LMEN KESIRA, VE LA JAGFIRUZ-ZI]NUBE ILLA ENTE, FAGFIR LI MAGFIREiEN MIN INDIKE VERHAMNI. INNEKE ENTEL-GAFT]RUR-RAHIM.,' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odobriojednom ashabu . da uöi sljedeöu dovu:

"Allahu

. --r, ) --^ i: Lt ,'; i:<, !, r"; !r 4 ! r..it', ,-1j,j!.nt.,J

#, /Jt',lett ui:üy 4i;i;

moj, ja te motim,jer si Ti Altah Jedini, Koji je utoöiite ."Gosp_9dyu svakom, Koji nije lodio niti je roden i Kome niko nije iaian, ckt mi opro.ui:.,(!j" giiche. Zoisrasi Ti onaj Koji j? I4itos;iv i Koji mno|o INNI ESELUKE BILLAHIL-EHADIS-SAMED, ELLEZI LEM JELID VE LEM JULED \'E LEM JEKULLEHÜ KUFUVEN EHAD EN TAGFIRE LI ZUNUBI. INNEKE ENTELGAFURUR-RAHIM."
ta57Ahmed, t7/262t24}97, Hakim, l/385/936. rmam Hakim i Zehebi ovu predaju smaralußDravnom. 'n'3gut'r'i. "r..ia,g.tq, v ust|fi,, nt2s/2705. '"' Ne\ai. l/41?/1J00. Ahmed.4/lt-J2/985 {Et-feLhr. Ibn_Huzerme. l/J58r24, Hakim, l/400/985.Imam Halim i Zehebisü ovu predaju ocijeniliispravnom.

*ALLAHUMME,

og,satk[fafru staniF;w Ao
je sljedcöudovu: Poslanik,sallallahualejhi ve selleN' uöio L' +r j.^ r- -- i ' --j :-* ', --1. . ;, .- ,+- * i';.. '. -"-"'i) 3:*'''lL ' "r---t,* -' j-"i* *L'1u--.*

249t

+ ' -

a -,
3:-ü

.-a . -t-.
- j-' .:L'

-: r -- '; -t - ' .: r ''- -i
.-:- ' -. L' "J :.l; -'^ "'

j'-:

t" ^'Ä

- ':'-

nrcr.i,'::",:,,:,1: i;,i:;:':r::;,;:;ff: .,sxt'i ,"a ir.1i^ roiiovintcL,

i,Trojdn "Allahu ntoj' nolitn Te Trttjitn :nunien o neviclljit'ottt

toct

,:t üsmrli ne ako .ie u tottle dooro '(' got'oritn u srtlibi i ;i,ru i jawtu Molittt Te da isti'1tt ;;;":;ör,;t;, u raskoii i siromttil.r'uMolin Te ,oäoyoijrru. Moiirn Te zn umierenost M'1",::...Ti,!:,
ne..üenon koje.'t t'es('lje Tär,ita.ri kojene prestttju, uqiodanttvol te
itt Molin iriri' zoaorotion ,tttim itt' mi Ti otlredii lice'. Ttoj.e u Plemetli,to pÄiü t^-it. rtoli. r" ,lo ^n potosti! 'la 1le'lan 'Molim bez itete koil tlü Te da ni potlctri! öeinju 'a susrcton s Tobon' All':n.! koi(t tne nttie u:ublutlu ttclt'es.ti ,:Ift; moie nauclitii b;. sü1Lttü.ie ()niultt tq)ttcLlJLt' kolt ukrari nas biserintt im(tnai uputi tt.-si ttiitli tr'ts .ALLAHUMME, BI ILMIKEL-GAJB VE KUDRETIKE ALEL V! iNIE E.LIUITEI-UEJATE HAJREN LI. HALä",A;I;INi

LI,ALLAHUMME' iiuäpsNi iZ,oKANErEL-vEFAruHAJREN vE SEHADETI vEs GAJBI FIL rl,a.s:erexp' - -KII-IMETEL-HAKKI ö' ;sELüö FILGADABI vER-RIDA v-E siglüö NETMEN üir-Üöt iosop FIL-cINAvEL'FAKRVE ESELUKE vE LA ArNINLA TENFEZU ii"säröÜ vi-nsiLUKE KURRETE KADA vE ESELTTKE i's]ft;irü ve psrr-ursn-mlA BADEL NEZART LEZzETEN gäiö';i-iisr B6EL-MEVr' ,vE EsELUKE FI ILA LIKAIKE' GAJRI ii veo/ur. ve ESELUKES-SEvKA vE LA FITNETIN MUDILIII bänoi--i"luor*nerrN "eäl'iruwe, zEJJINA BI zINETIL-IMANI vEDZALNA
HUDATEN MUHTEDIN.djeöima: je sallallahualejhi ve sellem uöio dovu sljede'im Poslanik, ovu i Zehebi Inam Hakim rrs Nesai, i Hakim l/705-706/l923 1/'118'419/130'l-1305 snatrxlu'sPravnorn prcdaju

ve sellet4namaza
. i , . r , . - r ' . , . : , r . . i : . )r.\r r.n'Jr'J:tJ )t J:+,f ) j4'f : , , . , r . . : , ! - . , ? , :t rrrrrJJ4rJ), 'trrr' +j';Ul
'.i, --. , )e\ a v ,., :' t, .!,. --. , e4 )JerJ '.rri € J' J4

"Allahu moj Tebi se utjeöeh od ikrtosti, kukaviölukct i pozne starosti.7-.tititi tne od dunjaluökihiskuienja i kaburske patnje."ta6l ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MINEL-BI]'HLI VE EUZU BIKE MINEL-DZUBNI, VE EUZU BIKE EN NUREDDE ILA ERZELIL-IJMIIR. VE EUZU BIKE MIN FITNETID-DUNJA. VE EUZU BIKE MIN FTTNETIL-KABR. Zadnje dto bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao prije selamaje: ; - 3:;r !r .; !j;t u1'jtu, !',)i -, -.;t;t J:üu.t.i,-.i,

j' 3\t i6 i:"Lit uI "t1i1't ul

"Allahu moj, oprosti mi tkoje ranije i kasnije grijehe, tajne i javne i moju eumjerenost,i ono ito Ti atai botje od mene. Ti si Prvi i Posljednji.Nemaistinskogbo/ansna mimo Tebe."ta62 *ALLAHUMME, IGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EHHARTU VE MA ESRERTU VE MA EAIENTU VE MA ESREFTU, VE MA ENTE EALEMU BIHI MINNI. ENTEL-MUKKADIMU VE ENTELMI-IEHHIRU LA ILAIIE ILLA EME." Na osnovuprethodnospomenutog moze se konstantiratida uöenjeu jezika i izgovaranjem, namazu(Ku/ana ili dova) mora biti pomjeranjem jer ne vrijedi i ne smatrase uöenjemono fto öinepojedini klanjaöi, tj. da svoj namazpoönui zavde zatvorcnimustima,uöeöiu mislima. je da klanjaö Najispravnije öujesamsebe kadauei. neometajuöi rime druge.'* Imam Buharibitjezi da su ashabiznali da Poslanil<, sallallahu alejhive sellem, uöi na podne-namazu po pomjeranju njegove brade.l@

141Büafl,slü.596na22 i str. 1361/6390. 1{' Muslim.6/48-50t71.Ebu-Awane.2/235. 143 yidjen h-temhid, rl/29, El-insaf, 2kA, Hilijetul-eylija, 2/108, Fethut-Bati, 2/491/760-76r. te vldjeti. Fethul-Ban,2l4gtn6l, El-nedimua,3l2g5, El bejanuvet-tahsil, rl4g1.

izi. tako da bi se vidjela bjelina njegovih obrazadok bi "Vidio sam Ebupredavao Prenosilachadisalbn Omer kaZe: selam.ti: E/-rrd?t.juöi Ebu-Davudove nnne. sekttn' i Stbulus srr' 64 314-19.nije ispravno str. l/359 160/728. Nevevi' Ebu-Abbrs Kurtubi. 5/68/5s2.rÜeöima:. r{? Nesai. veliki hadiski eksperti kao. i na lijevu stranu' rijeöima:'irL. r lbn-Hodzc hrliz lmam t\e\. :12. Prematome. AbJu Re/" k lbr Hazm u EI nnkalla. lDn-Hu.j3:j "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahov mir i blagoslo| na yas" I's-' "Neka ie RAHMETULLAH".|-:' predaobi selam na desnlrstranu.rd.2/229 21t32.l/250..Vidjeri opaskeicjha Amauta na Amaut. sallallahu alejhi ve sellem' dok bi predavao "l Njegov bktgoslot. potvrdu. l/266/1046.]tttgtti ll6ll. Vidjeti: l'/ autentiönim.tattaa. e.ine.€. llll}i Sira. r4/z .ako sc u rekorrlod primjeraka Serhre . rcöida seradl o Prema tolnc. Me|ahibuLd:clil.vr. sü. 'd i-tru-t-r""a. 5168. se to moic -Joi daje l/453 u Sx/'r1ilr-s€la'r. ra6s Vidieti: t/-r$i:tdr 2/110.jj tou'"vE BERELA. t{6 Muslim. dodavao.'. lmrm Dafekutniovu prcdalus'natra Darekurni..ovu predaju 'mJ|lrrj l predr|jc \rn11' crrrrur"' lJkoJc. l/186/878.sr.3/275. na las" RAHMETULLAH". Bulusulltrcmn' . str' 187 vjerodostojnonVidjeri:sy'i'rrrr smatra dlitd....:(! "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahot' ntir i blagoslot.lbn Abdul Hadi i lbn Dekik el Aid u svojim djclima su prenijelida se ovaj dodataknalaziu hadisuPn selamuna desnüi i'lew stranu' Et nl.idlttud 3/419. sallallahu alejhi ve sellem' "Neka je .saffatfafiua[ejhive 251 I Predavanje selama Selamie elementamidio (rukn) svakognamaza'po mi5ljenju izrazite veöine islamskih pravnika. Ibn Madzine i nekih drugih 1/453.1/1318.r{u rou/r1q. lmam Srnani spominjc potvrda ono fto ovomejesre te je u njemu nriao Ibn Madzina.391-395."1167 Ponekadbi Poslanik.1/349/1131. Imam Abdul-Hakkcl-lsbili u tr 2121913129. 'tnrr.' selam na desnu i lijevu stranu. 2/56. 71205.tautlttuttekh. Lt ittsdJ.'165Poslanik.. Et.21t61/295. lbn-Huzeime lbn Madze.TUHU". El nitthada.Hilij?tul ulentul 2/198'A\ tltt rnbr'1.-i' i:.Btltrsulnteram'sI( 64 81 ittüM1' Vidj.. l.Ebu Davud. jada jednom ne svina njih ali jer od desiti previdu ovih imama.tlt'76t151 Ibn EbiSeibc.Mcdutim."1166 Bekrai Omerada tako öine.l/42.n.'r.U pojedinlm pdnrjercimaEbu-Davudove' sesa'nopfl seramu zbirki ovai dodatak: VE BEREKATUHU" spominie hadiskih na desnu stranu.2tt68. izvomi manuskript iieno provleravao "Vs je i ieih Suaib ovo uÖinio lsto na obje strane BREKATUHUaoaatir rijeöi lmama Sananija. Askaläni.

truaut-pail. l/425/1320. r/267t3072. Haßz ^skalani u &Rlhßut.Läacprenosilacaje ispravan.. l/628_629. rakoder.... ztrr-t4 | Lt-sirsit.u nerr. rbn_Eüi_Sejbe... a:" . . Äauii.1-1. sallallahu alejhi ve sällem. J7l286.navodr islu verz üu kojuje nav.^ '-" rD1o.ES_SELAI4U Är_gfxifV . od rbn_Ebi_Haümi ru"Änii.r. ili lbn-Madzine hadiske zbirke ne bude natazio ovaj dodatak i na lijevu stranll ondaje ro propustkopisrakoji nisu preciznoprenijeti sa originala. ra?r fbn.ra. ueenlaci'iz p. 1t433. su.-i .r/j20.tsl. l/354/841 lbn_Huzejme.Tenkihltt-tahk*.ES-SELAMU ALEJKUw. a AItahnaibolr(zna. rbn Munzir u Et-ev\atu."üi.:gfa-ta... Dredavaiuii selamnadesnu sranu rekao: . ali .l/441.z rbn_ .ncnhitj.luüm. e)zzäiäää'. ztzt.u Jednojod predajanavodispome-nut aoaaratsamo na oesnusrmnu. pr1 . vidietr etut.. rvrdi: .". . Ibn_Hibban. tr_fr4ol"ttirl i Albani ovu predaju smarrajuispravnom.. pripisuje Serad2evom Mureda Ovo br nalvJerovahtemogta bid njegola predajajer verzije lbn_Hibbana i lbnHüzeJme potpuno nNu..Ovaj lanac prenositaca ispunjava Mustrmove xnrenJe_ HarrzAskalanj oval hadis." prcnosjocj ovog?hadisa poudani.hab.Vidjeri. spominje da.vidjetirä*lit"t_t"dzii.postdi i öetvrti naöin predavanjaselamai to okeöuöi lice blago na desnustranu rijeöima: I .tus-sahiha."oosi au je Allahov Poslanik. str. lbn-Earabi ! Et-mudZemu. str. 2/2351518 (El-nevarid)..::j.Seih Albani kaze:'. . sunn€tuAllahovog Poslanika. ä.it. l:Y:. rmamsevkaniu Neil.iru.. I..o.. BeJhekt.tE. 2/254De85. 2t146. takoder. Praktrkovau . stranu.-l::!i!.sallallahualejhi ve sellem.222. Irnam Taberani.8*ü" ovajsunner. 2/B7L-g72nBti.]ilil l27y:9t. tnoi.neki hadiskisrruanjaci sü prigovonti o. 2A45-4611t5.rcijjc.o Askatani i kaZeda ispunjavaBuharijine i Muslirnove krireriie. 2/376.zabitjeUio sraDrm lancem prenosilaca.r-. 11445.iÄ"äiahkam. ove predaje jer Alkameb...5/J33/tcoj. a na lüevu: !. Hafiz Hejs"-i i ltr_HuaZ"i mä" au .hadis.Hibban 6/lq5-tso/2442 itbn-Huzejme. tt | 4t-t42 O7B.i:_j ii __11 ALEJKI'M.. tm m]d*rn.u. e*. kJanjajuiivitr_namaz ":'" predao bi selam na zadnjem rekaru samo na jednu .. Hakim. 2/303..Ponekadbi Vjerovjesnik. N. . af.4t0 eISu.''' Ibn-Omernavodida je postanlk. @l_ü:. B*". Taberaniu Et_evsara. n._^pri selamu '*'Nesai. iliÄ olome je i Ebu_Davud et_Tajatisi.Me..-I469 U. od rbn_Abdul_Hadija.r. sallallahu alejhi ve se em.sajlallahualejhi ve sellem.tus. liTlil 31220/154r. takoder Et. p. Medurim. r/36}r/29.lcprenositaca je prekinur. t/423424 . Haf.i.ES_SELAMU VE RAHMETULLAH'.?I-prla. Vail nije öuo od svoga oca nijednog hadisa. da se radio predavanju Jasne \etamasamonajednusEanu. rbn-Mad.od lbn_Mesuda. t/2iu.'tahav| 2t168-t6et2c6.tan. Vidjeu: MedZneuz-zevaid.. sponinjeovaj dodatak samo na lüevusnanu.

' ' . Krrj'a b Fbifbu-tli..i. " '' i drugih Zuhriis Hazima.1 " ^'1J. r r J rd ! s u o \ c d ! i j ' o r e ' l ' l e -u r t .."l.1"-" na samojednu stmnurrT') prJ..-hn-rrH r .1*to"ll ' ' labr'rn' po/nalr-l:lf] Ebi-Lejla' lbn jedntr ttrrnu nl sarno sehm oredaiuii taLo l \ o l i o d r j e A l i j ab L b i . o dozvoli Ibn-Munzir navodi konsenzus islamskih uöenjaka Imam Ed-Davuditvrdil r."'"TilJl. i[J'ffi.inon 'r p|"ronlN.l'^rr... (d 'bror..rilr1-cfrrü dok.. i'ora\rn DlenorilJ.lJ i"'". '* fi.odsovaraju'i Nejsaburija "" voJ" ri'.tb e j d k a z e : "r116 <japredajeselamsamonajedlu stlanu ashaba) oJ: lbn-Omerr' Preda\rnje." Muglet. Omerr lhn Abdul-A/izr' Seldir lbnffutu"o el-Basrija' Sulejmana b Jesara' lbn-Sidna' i"f".J. l r l . i t J " ' " t " i " ...1fi:iiil"f Huze.ft:. nua"'irezz. lltart-cat.tJt.-.u. r r .-S"it.J . Bejhck.. r ... 2/103-304 N. ri.d. .r'ir" .'..ao"'. i .ß. *r" j. ooor'.'' ätÄ t'i"it.m"i:". e h m n a i e d n r\rt r a n ur F o" V i d i o s a m S c l e m u{ l h n .ne. r t . r.."i. \4. 1 " i *t.i"i. ' 3 V i a i c r rC : tl. ii. Sad. l. Urretc.'rI ' . J.o 'd f Ibn-olrerr .sa..3t223od hafi'" tbn Munzrra serama dazap. / 1 r 6 .d.t'rr.bi$b.rti€. 1/'60/730.erri'."-Na*"i.lik...ai-".ja.r r /. .n l3r rrvrlr'l'l 8 27o "'".ttll t | .t. .rrr 1a'6 prenosilacr' laDcem 3n:3/rss0.e n59. *'i. el-tk\eä hl Hir(irnb semure' Enes b..l:. r'2li'rrIi ini'kd Et 31212'223' -' .. .ii. r " ä " .e. r ?rrl'/ iA'r?1'r str' 385-3e0 'r'rtetnr' stzr'1:r/ .::lT.1". slisti..zi. t I t. 76?'168/306630Te Vitljiti: E1'rrsar.. je 304 lmam Sevkani krtesori'ki odbacio i"i.r Slh"ro g " " r 8 : 'L/ "" "a 5'7r-75 :' \ i' J j ' r r : / : 'I / r r ' l i"."r.. " ' r " /ri r e d J j U o d U ^\e n'.lc lbn Ebi Eui. .. t i . r.i.eliml nil jcdnu 'tr'rnu Prenosisc-i ' sekrkob' b DTubeJrJ Ene.:ono.'. t t l .*?ilii.rnö) i r07hI lhn-lvün/r'{/'li/15-loi '518 11'l '\ lr:rr. rr1' 1 m l3r' oo'r"'nin i\je rreno' '"i'ii". ' .r i?/. ätas..j:*".r. l/2b lbu/.bn "Lanrc kazei Askalani Ht\rizIbn-Hadzef tisli:s8d.Lnl"U"l* S"t"tO" r' Cail"rr. 'i. " ..o.'.*.253)l jednu stranurur Predavanje klaniaiudi vitr-namaz...h l \ e 3 ' i i n i o .edavanje misrjenje I :. Sehlb.. t ' L " r i a b .". '"t ir'" iu.: ?/303 imamuUkajlÜu \ Et fethurftbbaDiji' ala5.xi. o\ J p-e.-i". l'ncen' J brm i 't.Selerne Aiia lspravnim putem se prenosi dx le . preselamiosamo na 'lllJllahu ilejhi ve 'ellem: od Poslilnikr' prenose . r'.. sll ispravnim run-üunzrr. .i:l'.l i b .i.rAl'm-eJ-irkl . 3t222t151s \ ' d J e t iL : tethirrl lrtbtt l'4Jl pren'srJr'' virreri / /''r 4/rrl/J/rrj rlii-.t^^a" *r..1+ 3htrI Ei e.-i"nititLsadri. ' d e r 'p r e d r r . ut'detut 1t213' Fethut'&tti Ibn:Beltil^' od l/4s3. str' 223 iArdfrri rthahe tl259' rair'Ilrir' Vidjeti:Äsd/.a. L ."fu-i nu i"anu 5tranu h. t ..r'"'r.Vidie!il .$.

me sruLa.ra8r tmam Tirmizi kare. Vidjeu.a ko Zeli neka predaselainna obje strane.l487 Imam B.od lbn-RedZeba.Safiiai Ishak. Fethut-Bari. '* \'lidjen: Es sunenut-kubru. '.Ovo ulaz i u dozvoljena pravna razila2enja i nemasmet-nje ovako postupati. | 363.82 U djelu lbn-Abdul-Berr kate: "Dozvoljeno je preselamiri na obje iti samo na jednu stranu. v446.r"35 Medurim.7t3:'2-311. srr. .ev!at. '.To miSljenje astupa veiinaashaba. tt4l2-433.iashaba ukazuju na ispravnost ovogapostupka. Neki islanski"uöenjaci su prigovarali hadisima o predavanju selama jednu na srranu.inai islamskih ueenjakinalon nji}. t& Vidteti: Hulasaul-ahl@n.raro '. '*" Vidielj. lraka..1-31t.iheki je od skupineashaba kaie: "Preneseno da su predavali selamna iednu stranu. v342. .rakoder EI-unn.M. 7t36.SamaiLi geipta. El-Evzai.4" VidFb: EI-ieizkor.3t223i FcthutBai. od lbn_Benala.vidjeti: Et ninhada 5t68.. labi..r'"o "Ko Zeli nekapreda Imarn Safija tvrdi sUedeöe: selamsamona iednu shanu.11432-433 i Lt. Sad.2ltb8 i Sefiu Sahihit-Buhori.'.Vidjeu: El."r48o Ima. ra. 161190. 2t2SS.-. Preostali ashabi i drugi uöenjaci smarraju dozvoljenim predati selam " rasa samo najednu(desnu) stranu.Niie nam Dreneseno ni od jednogislamskog uöenjaka.Oba postupka su prenesena_ prvih od generacija.ß tizkar. Et-tenhid.8a Pored spomenutih.m Nevevi kaZe: "priznäti islamskiuienjacise"slazu da je dozvoljeno ograniöiti se najedan selam (nadesnu stranu). od imamaKurtubrja.Amctuehtit-Mcdine.vtaien tt-^u1ni^. 2 ö8 i Et daa n iu ti ahkan . tau Viiiet: OTaniw-rimizi.. 2t204. predavanje selama na samo iednu stranu dozvoljavaju: ImamMalik.3gO.. 2tl454.*.tj. Vidleü. lzat i Sircdaut-nunckin.. bilo iz Hidzaza. Lejs b.sa komenrarom Mubarekturija.mnosrvo dh hadisakat i postuD.koder: Es-salarul.K ut an. "Najispravnije predaje govore o predavanjuselamana obie strane. V idjeri: Et.l. Sto ukazuje na urcmeljenost razliöitih stavova. od lbn-Redzeba i Na\buFrui?."'"'" Süöno ovomekazalisu imamTaberii lbn_Abdut_Ben.'. aa -drueom je osudivaopredavanje selamasamo na jednu stranu.r."'"' Hallz [bn-Abdul-Ben i imam Kumrbi Nrde: .vesetet4 tamaza "Onaj ko preselami jednu (desnu)^^stranu na upotpunioje svoj namazpo konsenzusuislamskih uöenjaka. 96. '*" Vidjeti: Natbur-mje. 2Jt :/0. '* Vd'dieüi Amcluehlit-Mpdine. 3t223. '". '. tn74 2.vrat. slf.

ai" i"b argumenti. Undetul-kai.i *.":. dozvoljeno je Ponekadpreselamiti samo na "" t ti^ S. 61123 .pllodno.taelL da je Poslanik sa allahu alejbi ve . a AIah najbolje zna s6e -rU.naglaiitidazapreq--ig ::t3* :?.jednu (desnu) Dakle. . ugta*om. 9bj" r. tum ei"io..

.

."'"" BoBatog Ä r-alre ILLALLAHU. Ti si Mir i od Tebe je Mir.-roe I ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM' r A ZELDZEL lJ-I YEL-IKRAM. wkratiti ono Sto Ti podarit' niti iko moZepodltii^ono lto Ti odTebe neöezalrtiti njegovobogatstl)o. 18+185/844. sts. Uzvileni. 1/28U1339'Tümizi' . 'r*jul u:i.l2n lß47' /\brne/l.--:-l "Allahu. Koji nema s^uöesnikd! Allahu moj.LA MANIA LIMA EATAJTE'VE LA LIMA MENATE. ALLAHIJMME. niko svavlast i zahvalapipadaju i Onje Svemoöni.L:.--ttt'.2n37ß197." ma ßtinskog boaßnstvamimo Allaha. i.Posla[ikov. Muslin. 431109. zikr nakon namsza Nakon Sto bi Dredaoselam. sallallNhu aleihi ve selleE. VE LEHIJL-HAMDU VE IIUVE ALA KULLI \DIR. Plenaniti i ä& cospodaru. Dannn. . oplosti mil" )4 tri puta Li izgovorio: AGFIRULLAH !" a potomProuöio: riU'. 5161593.ii:Jr :ri. ii:Jr Jf äjli tnoi. Allahov Poslanik. 5r4l591. 1t429430t1336. 3D98.lml n g. prouöiobi na kraju svakogpropisanog Ebu-Damd.l. sallalahu alejhi ve '.VE LA JENFEUZELDZEDDI MINKEL namaza: . vAHDEHU LA SERIKE LEH. Ne6ai.4l6a'186 (ElAbdü-Rezzak.ft'n-Madie.

VAI{DEIIU LA SERIKE LEII. 'o'{ Mus. Ibn-Huzejme. Nema istinskog boianina osim Allaha.U4j)tj46 i l/46415480.Ui moj.t/430/lJJ8. 4 -r-:J' ( lrj Jr>.FAKRI "ALLAHIJMME.t:. Tebi se utjeöem od: nevjersna. LA ILAHE ILLALLAHU vE LA NABUDU ILLA IJJAHU LEFiUN. Ibn. Ibl'_Hibbtu. LA ILAHE ILLATLAHU MUHLISINE LEHUD-DINE VE LEV KERIHEL-KAFIRUN.Nesai.. lbn-H€dzer j:pTylg'r :T:"r^"^ zt)u r -ree I uazaktutruRi..siromalna i pamje u INNI EUZU BIKE MINEL-KUFRI \'EL. Koji nena sudrugou vlasti. tt90t99 i I/393/9Z.KABRI. Nema istittskog boZpnstva mimo Allaha. kaju svakogpropisanognamaza kaZupo tridesettri puta: t {r .\idjeü Netaid1." Ponekad bi Poslanik. .I-A ILAHE ILLALLAHU. VE AZABIL. . str."Nema istinskög boZansnamimo Allaha. t/28t/tJ34. 260n0t.SENAUL-HASEN. lJDun n.it -mut enenni.eJkat.Imam Aakim i Zehebi oru predaiu ju je ocijeniodobrom.iii . u Lt-edebut.t.Ebu-Dawd.sallalahu alejhi ve sellem.mu|tcdu. 3/303/1028.m."Allahu ät".l'..je pouöio ashabe da na _ . Njemu iskrenoujent ispovijedamoiako to neujembi preziru.r. Ne oboitzyamonikoga osim Njega. LA HAWE \'E LA KUWETE ILLA BILLAH. Nesa."laea .U lO. 441111.sallallahualejhi ve sellem. Hakim. sts. Sunni. LEHTJL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLi SEJIN KADIR. NeÄa moöi ni snage bez Allaha. jJ." Allahov Poslanik. tß67n4j. Njemu sya vlast i zahvala pripadaju i On je Svemoöni. Sß6n026J. NIMETU \'E LEHIJL-FADLU VE LEHUS. Od Njega su sve blagodati i dobrote i Njemü prtpoia svaka hvala. tzo6q4. Atnfiled.prouöio: *:t -t-r.

sa a[i e u j 6 ifv o [g[ ,a f fa Svojsa no asfaniLw f ie

261

"SlavaAIIahu, hvakt Allahu, Allah je najveli."t+e( "SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER." "...i Iridc'ct ,'errri pura U jednoj verziji ovoga hadisa stoji: ALLAHU EKBER .T'"- U drupomrivajetuod Vu.lima stoji da 5e ovaj zik ponovi po trideset tri puta (to je devedeseti devet), a pofom upotpunisa stotinomkoji glasi:

;i,;"k

lrirl v ir_,iir, *';'r'.5r ijrUifrN'i..:1;

"Nema istinskogboi.anstva mimo Allahl, Koji netna sauöesnika. svavlasti h ttlapfipa.lajui Onje Svemolni."'1ea Njemu "LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU, LA SERIKE LEH. LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI SEJINKADIR." (manji)grijesi,öakda su i Onaj ko ovo izgovoribiöe mu oproSteni poput pjene. morske petputa: U drugojpredaji stoji da sekazepo dvadeset

.l r , ,-?-iiir lirr':r , .i rir ,

i'

'."

4

"Slava Allahu, hvala Allahu, Allah je najveöi, nema istinskog boianstva osimAllaha."lree .SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER i LA ILAHE ILLALLAH." sallallahu alejhive sellem, Abdullahb. Amr prenosida je Poslanik, "Zikrite poslije pet (propisanih)namaza i sraki put recite: rckao'. SUBHANALLAH,ELHAMDU LILLAH i ALLAHU EKBERPOdEii?I, danu) hiUatlui pa to bude sto pe(leset puta, a na vagi (na Sutlnjem

1{'6 Buhari, str. 184/843, Muslim.5/771595. 1r'7 i Darimi. U228l1354. Muslim,5181596, Nesai,l/343/1349 r{'3 Muslim,5/791597. rae Nesai.l/434/1349, (El feth), Hakim. T;rmizi, 9/29113413. Ahmed, 4/57-58/780 .mär'aju predaju oru Hrkim. lehebr r Albrni U383/928.Imam Tnmizi.

ve sellan,rumaza petsto." Amr je rckao: ..Vidio sam poslanika,sallallahualejhi ve sellem, kako zikri svojom (desnom) rukom."rsr Jedan od prenosilaca ovogahadisa koji se zoveSuhejl.r^zumioie da se svaki od ova ni zika {subhanallah. ehamdulillah I el*u .i.U"o izgov"ra. po jedairaesl pura.pa ukupnobuderrideset i "i pu,u.If4"äuii., ron-KaJJrnI Askatani nisu Drihvatili ovakvo shvaranje dodenog hadisa.r5or Hafiz Ibn-HadZersmätrada nema nijednog predanjakoje Li podrZaoSuhejlovo razumijevanje ovoga hadisa. oiirn u.äii" Loiu -. prenosiIbn-Omeru kojoj se sporninie zikr po jedanaesr puta.;i joj je I5x2 slablarac prenosilaca. djeöi islamskihuöenjaka, kaZeda ne treba . .Imam Sujuti, prenoseöi dodavati na prenesenibroj pri zikru (niti oduzimäti od nj"ga), j"; ;-;; se krije njemu. pa bi njegovomi.rnj""norn tt-Jat 1:-1"9t:tl,hJ" "u mogao ostah beznagrade.',u, Jedneprilike Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,je u zeo Muaza b. Dtebela za ruku i rekao mu: "O Muaze, talcomt AllanL, te votii,;; i ia ga je p-osavjetovao ldjeöima:"Nemojpropustiti da kaiei ia kraju svikog namazä:

:tb-,t, ;t ) ! f.:,.3.! ; j'Jt,?i,4i
moj. pomo.Ti,ni da Te spominjem. da Ti se zahvaljujem ida _ ,.!lhh.! tt tuepo roaaet crntm- "Buh*i. "rr. l3J0-lJ5t/bj2c. Nesai. v433tI J4 t. Tiroi/i. et2e8289/14tO i ovo ie njegovaverzila. Medutim.botje je ustavnomTitriu p" .a*.it'l ""*. ,.r " 1" rosraru(,saflarlaiu alejhjve seuem,laloainio.Vidjeti: Tuhterut-ahvezi. ,rn, 2ßgL. ''" vidjen: Zadurncad, )nß Z2Oi Fethut.Ban, 2/Sql Sqz.djj.ei S"r"jt" ;rlrr. * u Muslimovom Sarrili. 5/78/595. .-,_ ""' BeTzaL 4ltg-2\t3oo4 | EI-keifl sa stabimtrncemprenoqtaca. U lancuDrenosilaca or e natari .e Mü\ä b. rJbejde Rebezrya. je kojr *pr_a* r,ia r,"Ji.üi .predaje. strucnJaKa. vfdjerf:tehribut-kcnat,2qtt04-|l4. Tph:ib tehrib.I0ßt8_J2j,tf nedünea.lqlt0ti Fethut Ba'i,2/59j. .-^'"'Vidjeli: tr-,euiir.2/80J, od rmama Suiuriia ''* po u\tovima ji"1,.,":y Buhanje Jesanrn i Mu.rima. S njim sesto2io I z.eneDl. Nesiu u Lt amcru. st'r. t8?/t09. Taberani,20/t251250, Almed, 4/54_ 55t74 (El-feth), Ibn-Hibban, 5/364-365/2020. tmam nakim, zetreli i [n, Mulekkin ovu predajusmatrajuispravnom. Vidjeti: Et-iatan, 4 3_14, od i;'*

rbn Huzej;e.i ii6sl7s 1.rbn sunni. sn.46lrr8. Hakjm, f9,i;91:yl..y lr:,rs22. ' Kare od

alejßive qg8-I sa[[alfafru St'ojstvaaosfanif,opog,

2$ )

..AILAHUMME EINNI ALA ZIKRIKT VE 5I TRIXC VE HI.SNI IBADETIKE." je: "Ko na kraju kazao Poslanik, sallallahu alejhive sellem, Takoder, t255- ajet sureElprouöiAjerul-Kursiju propisanog namirzä svakog ''" I niita osim smrl ga ulaska u Dzennel Belare nedijeli od

'fr .ir s},;',iit 3 üJerrü.1ri ,i':r1ri1i + ü;j,il.iil L iiL y ,ifr

+'\i:+

!1ie !"..;Jr ; \i'l-,--1.r". i,.,:er'+4 t ;,:,"n'r'J r+.;.i
t c'r'c;t:i'i r t,,c di, 4, ;;,4LL ;;,";, -a',iit

"Allnh je - nema boga osint Njega - 'ivi i Vjeöni! Ne obuzina Gu ni drüemei ni san! Njegovoje ono ito je na nebesimai ono ito je na Zemlji! Ko se moZeprcd Njin zeuzimalizd nekogabez dopuitenja NiegoNa?!On zna ita je bilo i pije jih i ita te biti poslije njih, a od onoga ito Otl .,1a drugi znaju samo onoliko koliko On i.eli. Prijesto NjeSov obuhv1t1 i nebesa i Zemlju i Njenu ne dosatli odriavanie niihoto: On je Sveviinji, Veliöansn-enil" U jednoj predaji oko öije vjerodostojnostipostoji spor, stoji da Je "Ko prcuöi Ajetul Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kursiu na kmju svakog lAra nama:ä, bit öe u Allahovoj ;4.iti|i sve do | 5ob nare dnog natnuaa." .ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL KAJJUM! LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVMI LEHU MA FIS.SEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI JESFEU INDEHU ILLA BI IZNIH?! ]ALEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM, VE
Dtetu"it, str' 65 i Mulekkina. Dobrcm su ic ocijenili hafiz Ibn H^diet u BuLuBul Ibn-Tejmijje l/468Sejhul-islam Neveviü El-":k ?tr. stf. 74 i x Hüals.ltul-ahkan, Drcad, U221i prije Vidieri: Lldul teichhudu selamd. da seova dovauöi na smalra TeJmiiie. od Ibn A|edrku ul fetata.l21103. rsOs 'rr. lbn-SLnnr. \e,ar u Ä,,"/r///.'r,. .r. lsl-183,100.frberJnr8/13J.75J1. 48/124. lmam Munziri. Ibn Abdul-Hadi. lbn-Kesir. lbn-HadZeri Süj ri ovu Vidjeli: hdull ead, )n22'223, Ud:rtletutnqibil' predajusnalraju ispravnom. n tetnenn.l/1'78i Ei ierhrl-tnl,ntia,3/3093lO. 1s06 raUerani. 3/83-84UT.Irnm Munziri i Hejsemiovu predajusmxtrqu dobrom. ovom hadisuVidieli: trvldjerl: Et-tied:trua.l0/102.SeihAlbanije prigovorio -230. daife,| 11229 silsiletud

--264

:I-i-ft*gry,

sa![a[[a6v atejfü eesetten, nanaza

LA JUHITUNE BISEJ]N MIN ILMIHI ILLA BI MA SAE. VESIA KURSUJUHUS-SEMAVATI VEL-ERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHIIMA; VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM!" Ukbe b. Amir kaZe: "Naredio mi je Poslanik, saltallahu alejhi ve sellem,da na kmju svakognamazä uöim surc El-Feleki En-Nas.,'r507 "...i ImamTaberani dodaje: suretul-Ihlas."1s03

Dodatni zikrovi nakoDsabahi aKam-namaza Ummu-Selerne, r.a., prenosi da bi Poslanik,sallallahuateihi ve sellem, nakonsabah-namaza izgovorio:

'5 G:;;r'tSi\;','aj *.tt:t

"Allahu moj, ja Te molim da üe pouöü korisnomznanju, da pimii noja djela i da mi dai lijepu opskrbu."t .,ALLAHT]MME, INNI ESELUKE ILMEN NAFIAN, VE AMELEN MUTTEKABBELENVE RZKAN TAJJIBEN." Takoder, Poslanik, sallallahu alejhive sellem, je ashabe podsticao da prije nego nestoprogovore, neposredno poslije sabahi aksam-nalnaza, nakonrjjeöi: "ja zel-dZelalivel-ikram", po deset putaprouöe:
15üNesai,

;tiÄ;

1/42911335, Ebu-Davud,U284l1348, Tirmizi, 8/t8l/2903, rbn-Huzeime. l/372l?55.Ibn-Hibbrn. 5t344.345t2004. Ha.kim.I/J8J/92o.tmain Tirniri;vai hadicsmä'ra dobnm.a Hakm. Zehebii tbn-Hadter i<pra!nim.Vidjeti:Netadtui cllü r. / zao i Ud:alctur ruBi bil-mulpnenni. I I t1 5. t7 b. -.'""" .Icberani. 8/lJ4/7532. Imamlvrunziri, Ebu-Hasan, Ibn-Hibban. Her\emi i Behuu ciriranu p'edoju smarraju ispravnom. Vidteu: E: \eüuLnumr-, .li.tOq-jtO, Subulus-selam, l/462 i E. ziktu ved-dua. stt.78. fso tbn-tr,taaze. l/277n62, Ä)mejdi, t/309-310/301, Ebu-Jala. t21361/6930, tbn-Ebi, Sejbe, 6/34/29256, Ahmed, 6/294n640r, Ibn,Sunni, srr. 24/54, Nesaj I Ametutjevn, stlj. 184/102.Abdur-Rezzak, 2/234t319t. Hafiz Hejsemi l0/ 4 tvrdi: ''Prenosioci ovogahadis.su pouzdani." Hafiz Askatani gaje ocijeniodobrim.IbnKajjim zagovara pojaöavanje ovih verzüai kazeda je öuo rbn-Tejmijjuda kaze käl(o nikadanije ostaviouöenjeAjetul-Kußije poslije namaza. Vjdjeti Zadut. mead, tt223 i Medbnu'ul-fetava, 22/294-296.

a[ejfri vesffi sa[[a[[afru aosfanifuryog, Srojsan
. ' , . . . ' , .''

265 1

'i'.. :LiJrJJr.,-:!i3,

"Nema istinskog bollns.la mimo Allaha' Koii nema sauöesnika' o dobnt On Njcmu tvLl t last i :uh ola pripadaju. Ll N ietoni ruci ie stul " U na'trrku ji taj kojiumt'lJttj, i ,)aittiLltn iOn je S,noini"t' "Ko ro i.ßo|ori bit te mu za svaki put upisano citiranog hadisa stoji: " deset dobrih, oproiteno desetloiih tljekLi bit te uzdignutdesetstepeni ILAHT ILLALLAHU, VAHDEHU LA SERIKE LEH' LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU BI JEDIHIL HAJR. JUHJI VE JI]MITU VE HUVE ALA KULLI SEJIN KADIR.'' Takoder. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem' podsticaole sedamputa izgovore: ashabe da nakon aklam i sabah-namaza .LA

"Allahumoj, spasi !"15rr mevatredZehenemske *ALLAHUMME, EDZIRNI MINEN-NARI" prenosi da je Poslanik,sailallahualejhi ve sellem, Ebu-Hürejre "SUBHANALLAH" i 'LA ILAHE "Ko krie stotinu ,rutd rekao: ILLELLAH. po'lije vhaLnana;a. bit it mu ol'ro:tdti qrijPsi fa pjene."'' ' nakdrbili poputntorske

"'o tir.iri. :nl:ntOO i 2765. Ahned. 29/5t2tt1990.Nesai u Ä'rllaher"' str' lbtl I I 9 i u Ed dua 211122/'706. 20/65/ Taberani, 196112'l . Bezz t . 9/438/'f050, Munzri, Hafiz ispfavnim hadis smarra Tirmizi ovrj Imam str. 54/140. Sunni. 61134' Askälänii Dimiaii su ga ocijenili dobrint.Vidjeli: Es'silsiletus'sahiha 1/195-199. Sahihlrnetd:.tn'rabih, str' 75. i E:IJd.ialentr'ragibil-nutenentl, u kod Taberanija zikruveddua, srr.16.lmamHejscmi,l0/l I l, lvrdi: Prenosioci tl-evralr su pouzdani." t5rr EbuOavua.str. I150/5079.Ibn'Hibban,7/362-164/2346 (El mevarid).Ahmed. slr' 53 54/139 'r iIbn-Sunni' 189/ill Nesai A elutievn, str' 188 4/2341180521. Netaid:ll eßd\ 2/126 Vidjeti: je dobLom Haliz Askalani ovu predaiuocijenio s121't29, r'?'iha, Er-ri/ril€rxs je Vidjeti: prigovorio ovom hadisu SejhAlbani qr- l ()5 i / -E l l rri r t top i b; l' ltxrPr,, t J. " t tt l 2t'l Lt Daifu l "laania. "tt. r5rr ! erooo'rorne hrdi'c gr jc {^rao me,lu Seil qlbJnr Ne.ai, l/415/rJ5J.

hadisu,a ne za zikt nakon akSami sabah_namaza, a Uzvi3eni Allah najboUe zna.

flj:1.]'"""-,1i. t t*"-ji

oorkrijepira. " k.,. ;;;;;"'diö';;.i;i, 1j,",111",*ll^11 :'. .Hadis * ser rem, podsLicao "rhil ;; ;;;;tÄä;;;,il'ä :i1'11fl,1 :].itu i ""e..ii",*,.

Vezano za dodatni treba _zikr nakon aksam i 6abah_namaza, napomenuti da se u pojedinim knjigama navodi uöenje tri zadnje kur'anskesure i ro po tn puta. Medutim, ne znamo pouzdanu i jasnu

;äj;;#'#HXiäT

prethodno spomenuk i .il:il1.i";i" posreda iää;-q"'" Yl"*.iJ 1"1 -Diamiuf'
72-76.' Fii<hus-sunne". -g,,uf,,t"f t/130.134. ,"_"ä" "Siradzul-mutrekin", str. 74-84, srr. 4( ;t;ä;:,

3r.3"::,liil^,. .

j;fJo,"i'yJ,'iJi,,'"T"ff#T""1". ."-o,ä"ä ih rrebakombinirano
prakricimri aä U i. "J""""

usur... 4t2 |3.22s...*"",,,,ff1i.1.'i,trtsi..iä1F

zikra poslijefarz-namaza g3:"-: \" uöenje upuöujubrojni h"di.i;;j;

:t11,!r ä: ;Jut*: :riinfu #{ft':f tiil+:
a u kojima sepreporuöuje zikr nakon

;äoo'3'""fllTu.,Hff#ii'

,ffi,i:."'f,Yit"t*

3r;'lt:"j;: fii1::iu;i:1fl f#tT;?#.#.iq;# iöt"",. t*lanikovog, sallallahu at"I'i uer"tt"rn, nÄä Joiü

g,"':xr'':3[T;j'iä"'',*',f.n"J"rT';i?,'? .^1fl .TJj::"iü

'''' Buhan,sr. t 84/841 i Mustrm, 5/691583. '"'' Buhari. srr.t841185 i Mustim.5/69/5Rl

'"" ^fil J' tr::;;i1fl^iftit ^it!t-rt"ä'hif t?,*,i,i,,i*i ij:ä:äli, "" :i_:il' :::.8 :#;:: ;!:;; :;; : "i,i-i\!;i:,;tri;f:, Y itlr:Hi;;:;: ' jlftu'ri*l y;i1.;fi,;"'.,# ;::l i::11,ffi X ä+l;:*,,,,r*f

i predaj i..i .. tsn Vidieti:lrrrafuLrrrrlttt 21535. .rrrr. I rjadüvsa satih..ttnfiot'l!r.'ttA.i .j:. Undetxl t Ialintl-Arrrari :/458.i'iÄi.no'' dc \tr o\ i tekbiri ö. takotlefosudio JeovaJ imamehlus-sunneta' J-ei. 8rl..261t znaöenje lslam..'5?? l'..'':Prije 'ut"ia" Buhcriiine i \4uslimove :r i drugih hadi'kih Btoini kornentctori Seid b El-Musejjibi s.-.trnoni' MudZahitl' ä"rif'li-e*". üi""" iedno .2tz9g...ri'1"'r..".kc.. ri.ra i 2l5o2.ogu.thttt Bnri 2/42t' ß. :1.aÄ(r... od Ibn-Bettala' "". loli .l si''r{r sz.r5?1 pravnih Ibn-Bettal. 2142t' Iri'(t'tus'stti)t5O2 U'ttttrt'kari 6ltzl' A\rütl' nabud..iirrl '5': | Et1'ltit.tttt lbn-Abbrsa Di-ie' Zna ie d......ö. "" via:i" r"ir.i ne poriiuiiih lmrmEbuHanife. nam nuzno "" ti äu-aj postupat nazvao novotarijom ovo . nel'i ucenla.. tt:tthud5t344NtLn't.'i'"'jer'rraai.2/303 ri)0 trbr/r'l/lq9 Narrl-i.kkis '*. 2t458 t'Butnri ralril.fi '" ..rrrlS.r*u.ä.u dozirjeL mnogelrbi ine otul. de 1e o\o rrÖenielekbira P''viienim !la5om 'u o'udili mnogt lxhr'rnr'l''rt): njih orri postup:rk novotarija.l.ar.l.4)t.lt""i.-nije u porpuno'ri Jr.:". pri i/lrskuili van einjeni .i.l:lttt .. zil'rommisli \imo nr lekDlre dl \e spomenulim iro Tnxal drueom. BertalaIUt rdel kari' 6l126 .od Il 1-B.u "'f. je p'rromtd prak\x .rro.andc li se radio rekbiriml ovogJ ummelilnliu nllkon . 1.ki ucenjcci nisu jedno\tJvno prih!xLrli slroljcinje na IxlliÖilcnciine lmam 5äIrJrK:rze ve6 su ih protumeeili orih predcia.lfril.r..l'i/rir-B!/r".takoder.li -'-" ".mri''ju 'tll ie prvc verzijrp9i::njel.r.ir/458 od rbn od lirn-Reazerr' . tnes.i.:. vi.tvrdi da su sloZni uöenjacipriznatih glasomnre ftoU iarugi pravnici da ovo uöenjetekbira povisenim pohvalno. u. l..r ie MuJTahidbio niripozn'lijru'enik rsenlm öuo od njcgx rli drrrpihr'hirbr dr /ikJe ili uie lekhrrefro\ uislinu.eme/bog podu'c! irnia'te . Hanbel. posiupak.i1"*fl o\ri sunnel lbn-Bettrl po'tttpcopo citirarroj i"Jiog irt..el"mc lsprxvninrethodnici neDo\rednü 'trmJo 44q god po H I kaicd3 ne ".rieti: t"r*.t..toi t^*.tr*"d t..dierr.r"Uo.iieöilbn-Bettrlx r kolr su nlm nrenllerr Malik b.i i".rop prr\nikJ da ie .. Vrdietr: Errv.'lri"e"i.

. tstoJ i..Mesuda.argumenri o bajramskom uöenju lekbiraznaLno siabijiod predaje lbn_ a9oasa.T. ovo. Ibn-Abassa i drusih ashäb.. i nakon Poslanika.ttalahu läi.u vrijemeposianika. Takoder.yi.Jednom bili na putusaposlanikom. je samoAva a bajram puragootsnJe. ovaj h. El-nenahii iemijje. 1/263. ve sellem..a 5"*i. "" Buhari... reje: '.el_Esa.ili .a vjeÄdosrojnim lancimapreno.kod imämaBejhekija.iaista."]1.tr.iao ito npr..KaZu da su ashabi.u-vaJoj poslanl. vrdleti. 2/ö7l5J49. via1r..rn. ott22. . az. Kaze oa su ashabl. Vidjeb: Inaut-gatit. j/398.i.. Mustrm. Vatik. RiJeai Poslanika. Ahmed..dis * vidjetj.il. uöenjetekbimpri izlaskuna bajram_nan Je prcneseno.: Eb'-Sejbe. :ITJ". Albani t Sahihus-sunenü.saltaltahu alejhi ve I ::ll:.. jer vi ne dozivate gtuhägnii odsumoq. u vi3e hadisä je zabranio ometanje klanjaöa.r530 Nemasumnjeda bi ovakvim zikrom tsx Uidien.. 3llso3su223j.Lr.ltr"ju rihim gtasom. Olu predaju su imam BethekjI drucl EDruavua. t2/428t1Jsl2.gnus-Sahihit..im _sallallahu znanjem..ltl488/56JJ.*i ""1_". smaFavjerodosroinom. ljH ..qo..r523-Za dokazuzimajui predaju u kojoj Eb. takoder:Fpüul-Bari. vei do|ivate Onoeakoii fla iuje i koji je ra vama. l/lb2 lbJ/ 8t..-" ir-. sailallahu blizini..toj9j nebaposrupali perputadnevno.u vrijemeposlanika. Ibn-Huzejme.2/JJ/t696.Buhan. Irnan Seihekj ovll o*ä...tt 7 jako su.. postupali po spomenuiojpre<la.su ashabiu vrijeme poslanika.a potom napustilitu praksu. ne bt rnale svogasmisla. Ibn-Ebi-Sejbe..: .l"").. lß94l6t2e. od lbn-RedZeba.u)til Viijetl FethutRan..'S/riaJii svojeglasove. vidom istuhom a ne bicem.predaj sa allahu alejhi ve sellem.. S. '-KoJese navodiod lbn-Omera kod Darkurnrja.i. Uprkos jedno namje preneseno..ilaca. |5O9_s1O..... .j.Hakina.. str.i. 2t458. sallallahu alejhi ve sellem. vrdjeri: sub:kjjev r.e preneieno iJ Ibn...To zakljuöuju iz rijeöi lbn-Abbasa: .sunnetu. alejhi ve iellem.. t]::l'^k""g"kg-._Müs. a drugonije: Zato iztazita veöina islamskih uöenjakasmatra da je bolje zikriti rihim glasom.. ocij". . seltem. od lbn-Bettata. U262 Z6J i4. faloter. t/4j8/tt06."ts2q Isto ra-ko. Taberanr. postanik.6l0/29c2. tome.. 7/63 i. 2t4OOod lbn_Red2ebä. Olt: rjun"l uöenjaci vide dokazo napuilanjuove prakseu .... lAi. alejhi ve sellem:"sa lana u vaioj blürn.___ "" Ebu--Davud. onda rijeöi_ Ibn-Abbasa: . en*o.dijedan öinili to period.. ovdjesepostavlja piranje: Zbog öega namnüe od ashaba prenesen md po ovome.je-d. sallalJahu alejhive "kqkdiJoriSenim gtasovima. iln . znate: svJ..flt:2. v487t56j9 i Bejhelija.9 ..l7l2jl2704.sallallahu alejhi .

tvr{tida su prcnosioci lmam Hejsemi raurani u rt-*at'. Zubejra. osimtelbije.215. 440.uöetihim Ez-Zerkesi glasom. Druga prekinut b. vldjeri Et-darthurct-tadil. El-itt.5/38s. s/289 i 4136'7.ljt}ri ld Jttrt.. tnutenetlni. l/193. Ud:aletur-raeibil 1515 (EI mcdzmea)."""' Lanacprenosilaca b.?esadji. -. ito mahanaove predajeie Fudajl b. 4/34. sallallalu selamrekao je ovogahadisa rukesve do zavrietkanamaza. Za njegaje imam Ahned rekaodaje laZov. str.n.rlaruhü1.dteti g a|e. Abdur-Rahmana el Kurelijja dovoljan razlog za odbijanje predaje.Ls3 rsr Vidieti:. 15rr str. :ll lt) i Tashihuddua. l.u a[ejli. od lbn-Redzeba Viiiei'.oje rüke ne kraju namaza rekao: prisustvo Abdulpredaje imaju ti mahane.53/138. perioda ne trajno. sallallahu alejhi ve sellem. 10/169 predrie pouzdani. Ll-.ra.""" U god digne st.rctrukine. je: nije dizao svoje alejhi ve sellem. stt. smatra najbolje zna.t. Ebi-Jahje i Abdullaha izmeduMuhammeda je nepouzdan. 312t1. 1l L 15!t i Ävut'nabuti. "Ko potomkie.ovim hadisima i niihovoj autentiönosti hadiski ekspeni. ove tst'V. 2lt3q. Ebi Jahja kaZe: "Abdullah b. taiinbnt t.iL.'"' a Allah UzviSeni kraöivremenski Dizanjeruku pri dovi nakon namaza spominje se u nekolikohadisa Dizanjeruku pri dovi nakonnamaza prigovorilisu whunski Medutim.rr?drxl . dkDüt.1. Sulejmankoji osporava miiUenje imamaHejsemija. 'Poslanik. dok upotpunjavaju bili ometani oni koji zakasne "Sunnet je rekao: je da se svi zikovi.. 2tlo8. Malik prenosida je Poslanik. tt.rs! ove 2."l5rl Po ovom pitrnju nxjprihvarljivije ie mi:ljenjeimameSafijekoji ograniöeno na ovaj postupak legitimnimsamozbog pouöavanja. FethulRati.ltnul-iatidal.r tüJtt 1t t 2. ELkanilu lid dua|a.'71399. Enesb. Muhammedb. 2t6ot)/t204 i lbn Sünni. tUnut-earati u rl-araa ts3a Mi.G'os[aniLotog.ive$awaSeojstr)d 269 t lmam propuötene rekate. a samo prenosilaca ove lancu je Aziza b. Lßanul nizan. .E(trt alau t'el. ez-Zubejrje vidio Kadaje predao öovjeka koji je digaosvojeruke i uöio dovuprije selama. saffaffafr.

tt2OO '$ov iajet:renvat-rcaütia-aai^".j zbirci o ovoj temi sakupio oko trideset hadisa. Es-silsiletus-sahiha. Ebu-Hurejre ka7e:"Poslanik.Ali b. t4lt3l178ö7. ove predajenisu postedene prigovoraod stranahadiskihstuönjka. sts.Ll-nusni fid-duala. Vidjeti: Nasbur-mje.' vidjeü El-ninhad| b^ss i ELncdimua. r?haibut. . Sejh Ibn-Baz tvrdi: "Nije potvrdeno da su postanik. 4j S. sallallahu ateihi ve sellem. Citirani hadis nije prisutan u atampanimprimjercima Ibn-Ebi-Hatimovoa !elsira."r5a3 U lancu tot tbn-Ebi-Hutiu svom ?eFiru.ie disao svojerukenakonselama iueio dow. '*. Zejd el-D:udan koji je nepouzdan kod hadiskih struönjaka. Inaul-eal . od IbnKesta. sallalahualeihi ve sellem. Vidjeti:Alrürnabud. 3/5r.''"' lmam Nevevije u Buharijinoji Mustimovojhadisk..l5a Potimnje lica Dakon dove Potianje lica nakon dove preneseno je u nekoliko hadisa.Metlutim. 6 86.-^ ".a Allah najbolje zna. posrojebrojni hadisio opöenirom dizanjuruku pri uöenju dove. 4D53. Imam Munziri.3.. yidjetj: Tefsirut-Kufanit-Äzin. ali ne spominjedizanje ruku. 2}t43g. a Allah naibolie rna.Vidietl: Fetava islaniiie. '"" vlatat: A-aZ"*u vitadit. novotarijom.Ahmed.Taberani. Jezid b. i njegovi ashabi dizali svoje ruke nakon namva. 3t41:'4g0 '* Ebr'-Da!ud. po:lfiatt 22t241-Z42thJt. zatim bi njima potrao svoje lice. Ovai "r5'e postupak setretiranovotarijom. 2185. 2/80/f492." imam Taberi u 4l32ll8t2j. Seid kaZe: "Kada bi Posladk. posredstvom isrogprenosioca. 1. I nakonpropisanihnamazä. Takribut. l/555. hadiski struönjakEz-Zejlei i SejhAlbani su ovu predajuocij€nili slabom. Stalni kolegij za islamsko misionarstvosmatradizanje ruku pri dovi. . ukazao je na njegovu slabost. t t tol. 2J43 i Kasasul-enbüa. Medrtim. AnA_r1g i Daiful-dZania.kenat. sallallahu alejhi ve se[em. zabiljeziojei "DZamiul-bejan. taloder.'r'r'U lancuprenosilacä oväga hadisa ima_. 638/4399.tehzib. uöio dovu digao bi ruke. 2n44-145.'"'Ovu predaju. '*' Vjdjeü Medamu' ul-Jetava 22t3M.

Ibn-Abbasprenosi da je Poslanik. 412'15. 1/368. Ne.t-labn. "Kada bi Poslanik' sallallahu alejhi ve 2. Daifi -da!'nia.ai.Nevevi.11254.Ebu-Hllim.Busiri i sejhAlbani ovu predaju El'ezkar. 3s8 i Nasbur'raje. ne bi ih \putlio prije nego 'ellem. .U nekimprimjercima je imamTirnizi ovu predxjuocijcnioispravflomMedutim. 2/291i Takribut-teh.1. od innma N-csaije. el-Hattab.ie.!)nul iatidat. Prenosi laZnehadise od Ibn-DZurejdZi Dzafera b Muhammeda "Nije dozvoljeno koistiti njegove Ibn-Hibban tvrdi: es-Sadika.2/'78-1gll48si lbn Madze.10A92i Es'silsilets'sahilld 2111. lll88 .2/178'119 rs6 V. t55r Vid.zl njepa rekao: ' "lzmilliahadise prenosiocima ipripisuleih pouzdanim rs \tidjeti: El-(l:crhüwtladit.271. hadis. .jeti:a/i €Jdr. El'ttl gtti. Takribut 's5 Tirmizi. Et'kaiiJ' 21118.a ima He-mmad po.]' ßs0vldieti: zl-rarll'.1112.malraju potpunoni*tarnimr"o tbn Hibban .ibttl'ke|ul 7l7l 1 Mi.rekao: "Kada budei uöio dotu dovi sroiim dlanorimt!.El-.imamNevevikazeda u priznatimprimjercimaEI datuniane stoji ova ocjena od imatrlaTirmizije' i Albani 3ts2 Im^m Nevevi'Mubarekfuri vid. .5/145 118.ib..ib. i Daifin'd:atniQ lna l pa!it."lsa! U lancu prenosilacaovoga hadisa ima Salih b Hassan el-Ensari el-Basri koji je nepouzdanpo konsenzusuhadiskih i drugi nlegove Imam Buhari. rro]" lice.640/1412. a kada aavriii Potari njima svoje /ice. EI dZettluwt'tadit.vu prcdaju Srt. stL l'15/346. kaze: (to nrke pn uieniu dove.f\.st 358'Misbatlu. Omer b.disro svoie ''' b o!ogil hrdi.rnul ialidal' 11343.i L loncuprcnosilacr '-'" Imrm nauci je hrJi.i' stt 358'Tuhletul E/-1:ldl slabomvidjetii ocÜenili su.jetir I]lrrd:'nrlrrr. 91268. Ibn-HadTer slruöniaka. "" gUu-nuuua.l'dttafa l/288' Medineu"eNnid' l/196. 11569| 214'75'483.9/26713386 Ä/-'l:d'rid stoji da i Hi*im."r. teh. l/373/1l8l lmam Ebu-Davud Ebu slabom Vidjeti: I€1l' smatraju Hatim. ahft.|n'aul-galil 2ll'79 142' h dii. lol403i Takribut-teh.u(l:fudle l/141.sallallahualejhi ve sellem.ib.koj u nepouzdan isa el Dzuheniel-vc5ili koji "Zovu ga El-Garik (utopljenik) On je dedZdZal kaZe: za njega Hakim (laZac). ts7 vidjeti El ne.srt.Teh."'5r7 3.tr. prenosilaca ovoga hadisaima lbn-Lehia i Hali b.lwlä.? l9l196?.djett:rett:it ut t"'nll. I.haLllt3ota Yldietl Et üreda thi. 4/391'398'Mi. Ha5im ez-Zuhri Prvi je rsrr a dÄgi ima anonimnubiografiju nepouzdan. 7128l-282.

je rekao:"Ne potiresvojelice (nakondove) El:Alzz b.l555 Da li sezikri zajedniöki Nije zabiljezen pouzdan nijedan i jasanhadisdaje AllahovPoslanik.aese[fem" namaza Neki islamski uöenjaci smatraju da ova tri hadisa.2t504. tss vialei: VeaZnu'ur|ebva.od s€jha Beka b. Abdus-Selam osimpravaneznalica.apotiranje lica nakondove. pojaöavanjehadisa jednog drugim ima svoje uvjete koje su postavili hadiski struönjaci. ili dvahadisa kojimasenikakone moZe dokaz ivati.339.. A | 44. potiranje lica nakon namazaje puno manja greSkanego potiranje u sarnomnarnazu. .r556 Naprotiv. sil sil etus ts y idjel: Medtmu ul-fetava.3l3l5.Tetaua.sallallahu alejhi ve sellem. srr. '"' Vidjert El-b"naj". 22/303. sE. odlbn-Tej. str. Porcd toga.Neki pravnici smatrajuda potira[je lica u namazukvari namaz. Subulus-sela||". od od imamaAjnüa. 221304.Ako neprisfasno pogledamou lance prenosilacaovih hadisai njihove mahane. od imana Bejhekija i El-l"r/. 227./rrcbbani.Fejdut-kadir. govoreöi o zikru nakon tarnaza.r5sz Metlutim. uoöiöemo da je. t02."1553 Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe:". od tbn-Abdus-Setama. Sejhul-islamlbn-Tejmjjje. 47. kolektivni zikr uveden je u posljednjim godinama slabosti muslimanskogummeta u pojedinim zemljama. glrr?rdil. Es-sunenul-kubra. sl[.VidJetr. srr. ukazujuna utemeljenje ovog postupka u sunnetu. kada se umanjio broj uöenih i kada je oslabila islamskavlast. Abdullaha i Fi rrr-ralcft. 421041 Ed-duau vez. 119. r$' Viaied: rt. kaie: "Niko nema pravo uvoditi nelto r*2 vialeti: Bulugul-meram.o tome imamojedan. 1t463 i Es-sahiha. zbog veöegstepena slabosti. 134-135.242-214. rakoder: Ebu-Davuda. porcd njihove slabosti.uöio sa ashabima kolektivni zikr."r55a Dakle. 2l/300-301. salallahu alejhi ve sellem. potiranje lica nakon nzunaza nema validne osnove u sunnetu Poslanika.llltjje.str. Ko ieli deraljnije poja5njenje ovog pitanja neka pogleda: Tafühud-daa.. niti bilo ko iz odabranihgeneracUa ili islamskih uöenjakakroz dugi niz stoljeöa. 334. pojaöavanja iskljuöena moguönost ovih predaja.zikr.

. ''o' zabranio.r ' .ellem.str'4'15 . biva ometan takvim vrstamazikra' namaza.\tr.tlioi!) toZ" se nakon zavr5enecjeline u dovi ili onogaStose trazi. . sallallahu afejhi ve sellem' koji hadiskimzbirkama'koga smo ukntko spomenull' najvjerodostojnijim Ako neko od klanjaöa stigne na zadnji rekat ikindije ili sabaha te mu ostaie di naklanja. 209 * " v .1-l!/d. Potiranielica nakon dove. t5t1\idieri. akiamu. Vezano za zajedniöki neke od ovih manjkavostl: spomenuöemo doili u Neki od ovih zikova su djela i rijeöi ljudi..l""l alejhive se1lem roslanika'sallallahu u sunnetr'r f""t'p^li . poslije namaza'nte Poslanikov' sallallahu r':' Uaenje El Fltihe nalon \vegr logr nUe aleihi ve .kao ito smo prethodnopojasnili' Na taj naöin se ometajui oni koji Zelezikriti zxsebno' pravog Time se (na podne. i . r . a nisu kao talivi sto nema ispravnimpravnim izvorima' ili. oslmonogxslrr\e navodiu ' ' do/!olio nle lo vjeru_ I Allah !e to cmrlrau\cdenimstrrrima u Svaki postupak u obredoslovljima' koji nema osnove-u rjelskim zikr izvorima. " . . .\b j f üv es e f f i f so l [g [. u najmanju ruku' sadrZeono jasnepotporeu sunnetu Time se. . s druge strane' napulta izapostavlja slnnet Allahovog je prenesen u Poslanika. I r . jaciji i dZumi) odstupa od zika.innt". u brojnim hadisima. sallallahualejhi ve sellem' sftogoje zabranioometanjeklanjaöa Poslanik. . o j s tQ r 'o as k n i L o v 2't3 ) \unn-etu Jer od dovs I TikJo!anakonn lnalr. u.je uiemeljen Vidieu:Idrriixd . at[aß u S l . . Med:nt'ttl feto|a' 221229 t5" ili. " ' . sallallahu alejhi ve sellem' to le jacije i dzume-narnaza). \unnel rs6" zbirkama u hrcliskim zabiliezeno akSama' Ovakav zikr vodi ka spajanju faza i sunneta(kod podne' a Poslanik. ima svoje manjkavosti./xa. koji je legitinrnoöiniti poslije farz-namaza' vremena ali ne öuju njegovu dovu l amirl Dzematlije aminaju za imamom'1553 (sto znaöi: Ällahu. u h a uttitb ' l i / 1 0 r ' o o ß ( r h e t i r ' 'rf l16 S"ä.:'ooz u'a'tnu ut lctotü 22lslui rdrlr'l'"J-d4" lsmVidjeti:?arrir{. o d b b u .D l v u drJt ..

"r56s Stalni kolegij za islamsko misionarstvo(El-ledZnetud-däime) kaie: "Imamkoji dovi nakonnamaza a muktedije aminaju.Aime. sü.Takvo nestonije potvrdenood Poslanika. dignutih ili nedignutih ruku. ts61 iitett Feta|al-Iedinend-d. r# Vidieti. | | | i EI-nesdaidu Jil-islan.sallallahualejhi ve sellem."1568 '16lNa traju ovogajetaimaposebno poglav|eo ovomprtanlu.'74 Imam Ibn-HadädzkaZe:"Treba zabraniti zajedniökezikrove prije ili jer senjimaometaju poslijenamaza.aine. smatra se novotarijom u vjeri. ili svih skupa. r$5 vidiet: Tashihud-dua" str. smaha se novotarijom. sallallahu alejhive settem. tffi Vidien: ns-sunenuvel-mubtedeat. u protivnom se takav postupak smatraniitavnim. od AnE'ia Selima. . bilo da zikre svi kolektivno ili slu5ajujednog od prisumih."rsuu Na drugom mjestu stalni kolegij tvrdi: "Dova nakon namazasa podignutim rukama od stmne imama ili muktedija.284. sunnetu. v 7| lo3.r563 Sejh Ali Mahfuz kaZe: "Klasiöni zajedniöki zikr nakon namazaje pogdnanovotarija. AbdullahEbu-Zejd kaZe: zik povi3enim ili prigudenimglasom. ljudi. "" v ddJeE: l\lahul-ncsodaid.Tako nesto nije öinio Poslanik. lb0. t34. znol . str. niti ashaba."rs6' Poznati hanefijski uöenjak EFTehanevi tvrdi da je zajedniöki zikr nakon namazazabranjena(haram) novotarija. Sunnetje uöiti zik tihim glasom i zasebno. duZnisu za dotiöni postupak donijeti validan argument. tffi v idiet: Fetawl-Iedirend-d. sallallahu alejhi ve sellem. a i u drugimvremenima. Selim kaie: "Zajedniöki zikr nakon namazaje ra3irena novotarija."r567 Sejh Amr b. buduöi da nema validne osnove u Poslanikovom. sallallahu alejhive sellem. sts. str. niti njegoviashabi.i El-ibda. od Hajniddina 'K3 viatett tataus-sunen. napustiti ovu novotariju i slijeditisunnet."l5s "Zajedniöki SejhBek b. Duinostje svakogmuslimana koji slijedi Poslanika. lO4. 7| lOO.

.31203.Sejh Albäni gaje ovogahädisa. idjerl: a on nepouzda el Kufi. su 2/l 19 lmamTirmizi-i Mubarekfuri Takribut'teh. 2/410/1568. "" ti'*iri. aleihi ve sellem.nia.'s?' alejhi ve sellem' sallallahu U jednoj predajistoji da je Vjerovjesnik.Tintti.(edna od njegovihsupruga) je ito boljeod toga. sallallahu ImamTirmizi i drugiovoj predaji dinu. l/280/1330i Beiheki.iteui-n. 1/73212007.ibul'kemal. 21753. n.rekavöijojda kaze: kolpica.1s6e pitanii govoiidena Sudnjem "ts7j (ztkt).Vidjetii Äl'miikah' 2n16.i Njegovih .i. sr je svrsraomedu ljerodl''rojne hadise.Pouöiojuje onome Ät :t Jr iel" "Slavljett neka je Allah onoliko pLtta koliki je bro. Ibn Ebi-Sejbe.SUBHANALLAHI ADEDE HALKIHI'' 1s6' sbu-Dauua.299. str. Abdu-lbniHumejd. 1/280/1329.a. 314'tr r'0 Ovajdodätak od Aise(mevküfen)Vidjeli: El'"itai. ... svrstao koji se zove Kinane mevla Safijje Vidjeti: drugu slabost.r. Propis zikra tespihom 27 5t Podstiöuöi Zene na spominjanjeUzviSenog Allaha' Poslanik. rrae. 141i Siradaul-muttekin.afejk pesefusalla[[afru Slojsa. Sahihut-Tirmi.31111 '57'glu-oavud. kako zikri sa öetirihiljade vidio Safijju. jer öe prsti biti im ie rekaoda zikre na prste.'mariiu dohrom VidieriHutasatl ahkdtttll4l\' Tühldul gl3ol r t7-sit. BtJh^r1 \t Ettarih l-kebn 8/23212831. u drusojpredaji ima potporu 2l'753 i Sahih 'da6. Siin Albrn.ib.ie prenosilac srt 433 str. Hakim. Neilul' l1472' Hulßatul ahkattt Vidjeti: dobrom Ibn-Hadzefje smatraju Nevevii 1Et-kavluln"rir.Munziri i Askalani ah\''i ovu Dredriu .2/359/3368 Imam Nevevi. Vidjeti: TuhJetul'ahvzi9l43l. y wt-tadil.sallallahu ruke. lt32l2008 Imam Hakim i Zehebiovu predaju ima Hasimb Seid ove predaje Medutim.2/16311655. Irnam pr€daju ispravnom' smatraju i Sujuti ovu Imam Zehebi Hakim. Tashihud-dua.aaostanifupog. 21316 i Sahihul d:ani&. ostavljttjuti tfine nilost äodaju:-".a to .to. Et-kaiiJ. ukäzali na slabost Ulls Ova predajaima i vidieri: Es'silsiletud'daife' mealu slabehadise.i' e ar. 9/366367/l'186.i ne ostarüajte ga alejhi ve sellem. 2ll16. Tinnizi. gl+:o-+:tl:S54. Sahihu.u lÄncuprenosilaca smaträju ispravnom. gll}4 1O5.zikrio je na prste desne Allahov Poslanik. El'dZerhü je 191213' Teh.

. Nemaboga osimAllaha. D ga mahana ovoga lanca je Seid b.ti. l i .'riL.'g Si ^\: . "Slavljen neka je Allah toliko puta koliko ie stvorio stvorenit na je (isto toliki broj puta| Altah najveöi Zenlji i izmedu njih.r. Tashihud-dua. prenosilacaove predajenalazi se 5ll5l7o29.itit i. ova predaja se ne razlikuje od njoj prethodne. 31158411738. rsla oejten. r uusneduL-fudevs. pa joj je rekao: lalcie i bolje od toga. sallalahualejhi ve sellem. ADEDE MA FIL-ERDI. 4.t v: .alnAIIahu isto toliko.1$ i.'.llL.u lal-€'cu Abdus-Samedb. Vidjeti: Taknbufteh. n32-13312009.str.d r.' (' tG ^i)\ :. 166. \:' it.. Reci: t j -. prenosioca. U drugoj predaji stoji da je usao kod jedne od Zena dok je tespihal4 "Pouöitu te onome ito je brojeöi na Spice ili kamenöide.'"-a\. \'E ADEDE MA IIALEKA SUBIIANELLAHI VE ZN. U dmgoj . sil. isto toliko." u kome se vezano za ovo pitanje öestose spominje apokifni hadis"Lijep li je pripisujePosfaniku. Er-sißiletud-daife."t513 . Poredtoga.kako to spominje prenosilaca imam Almed. ato je nepoznato kod uöenjaka hadisa Vidjeti: MizMüI-indaL 2144012510.Mudutim.da je rek^oi ztkr tesDthom! '"'" Titß'ia| 10/13-14/3568.aza ve sellem. MA BEJNE ADEDE SUBHANELLAHI VALLAHU SUBHANELLAHI ADEDE MA HUVE HALIKTIN..:. u lancu Prenosilaca nepouzdan.Harun b Mensur' Prvi je ove a za drugogje reöenoda je lazov.'tabejr]niü Ed-dua. J.TKE. EbiHelel kome se poremeilo pam6enje.. smatra Sejh Albani ovu PredaJu predajeimaju jos tri nepoznata apohifnom. H.t. Mosa el-Hasimi i Muhanrned b.ram. BeE vi. Nema moöi osimsa Allahom.-e.str. MISLE ZALIKE. ' . 432. Tahnru tuknbittehzib. Bejhekrü Suabul'inanu.ib.l' .r' u|.tKE. MISLE zAr. citirad hadis smatrajudobrim. VE LA ILAIIE ILLELLAHU.i.r J. VEL. . Vidjeti.r' I P t )-rt d} Jr J: *1":r' rc+i . EKBERU.!r Jf'* s. i .. Imam Tirmizi i Begavi 114241602. llll} I Tashihud-dua.ur-tj. . :.SUBHANALLAHI HALEKA FIS-SEMAI. i . H^kim. l/35911712. U lancu pr€nosilacaovoga hadisa ima prenosilacHuzejme i prenosi od AiSe bint Sad b Ebivekkas. 4' 1. u. :r .'t lt rrut. UZ98-299. isti broj puta. Hakim i Zehebi su se slozili na isFavnosti ovoga hadisa. MISLE ZALIKE. 143-144 i SirudLul-muft ekin.HAMDU LILLAHI. : J l. MISLE ZALIKE. nebesima. . VE LA HAVLE VE LA KIJWETE ILLA BILLAHIL-ALIJJIL-AZIM. 416111279.

1L-kebir. cniJid '575 je u djelimx: ovih predajakazivano 1665. 153. Dz\ndZani zikrio na kamcnöide. t81 E|nt dua.r {llahu prebauulu lbrahimen-Nehaikoji ujednoprenosicitiranupredajuod lbn-Mesuda' alejhi ve sellem. hadis i hadiska Kudami od kogr b. -169. Mi. 436-119i re6Zeli im lbn Mesurlukazati na blizinuposlanstva ts7'narlmi u Es-su.rmo onih koji iele clobrorli grijese.Medulim.ja od Muhamneda Sabbaha Yidjeri Ma d:ac." Ibn-Mesudim reÖe: zablude?1" r'-. sallallahualejhi ve se lahko uprcpaltavas!Evo vam Poslanikovih. sr(.djerl: E|4rc. sujo5 uvijek i posude Zivih meduvama!Njegovaodjeöa sellem. predaji.1s76 (ashaba)Poslanika.täkoderapokriiDoj."1573 sallallahu alejhi Posla.a.2139. zatekao skupine üudi u halkama ita to öine?Rekli su da broie tekbire(Allahu Ekber) tahlile (la ilahe "Brojte svojegrijehe.td. vi ili ste tu. uöeniji oi ashaba /ikJx-i selaZedajc lbn Me. gadao svedok ih nije istjerao kamenöidima spominje da ih je Ibn-Mesud "Uveli ste ruZnunovotalju.fu 31180 . ll4ll-49/2M i Taberani. s.Le. ili otvarate vmta Rekli su: "Ne Zelimo osim dobro.ul V. .2/163/1656 'lasllihud-dxn. Spojstpa v{- 27 a.v7666. sa ispravnimlancem 9/12718636. naukänisu vidjeli 48 3/47 | ts62 \ Es'silsit. kao da ste potom im je rekao: iz dZamije. str.sallallahu alejhi ve sellem. str. je i od skupine ashaba. 9/ "'* tun-veaoalu bida.ali Zikr na sliöan naöin prene-sen prenosilaca. prenosilaca. prenosilaca str' 68 U lancu I Tatih D:u/d:dn.udmrzioprebroiavonie predaji U drupoj ' poiinlena dobradjela '' govorioje: Zar se t. sallallahu Muhammedov.saprckinutim pr€nosilaca. dua l/117 i Tasllillud prenosilaca.'"' lancima nepouzdanim Hadiski autoritetibiljeZeda je Ibn-Mesuduiao u jednu dZamijui pa ih je upitao koji zikre na kamenöiöe. ashaba je bolji od ummeta Takomi onogau öijoj ruci mojaduia. Preneseno viie vjerodoslojnih alejhi ve sellcm praktikovao sallauahu Poslanik. sallallahu navodise da jc Poslanik.t.sa[[affafru afejfr.rcnu. Vidjetii t/ trld. osudujeposlupkekoje nijc i t/el Kunubi. Muhammed nalazise Abdullah ovosahadisa iatidal.ika. ja (subhanellah). 16'7 Simdtul4 uttcki. je u kojima IbD Mesrd verÜa imaiu mahme.l'dtife.o ummete kako alejhi ve sellem. nikxkvo dobro. 128ß639. On im odgovori: illallah)i tespihe " da se vasadobradjela neöezaboraviti Potomim reöe: vam garantujem "Teskoti se.ipe aosfanifunog.Et silsil?trtd'daife se predaje od Omerai Aiie koje je zabiljezn) str.latuhin. mu.tu. 183.U ovomesmisluprenose ovih predaja t/16417669 i 7657. srr. ve sellem.str.lbn-Veddah ''Koliko je . lancem '57'Ibn Ebi Sejbe.38/21.fil bi.rispravnnn iancem 2/16.o slabosti lbn-EbiSejbc. 60/52.u lancina prenosilaca Ibn-Ebi-Sejbe.

sallallahualejhi ve sellem. . od lbn-Tejmijie. 4/2sa.Neöini vise ono Stosi uöinio.Haiijetut-Tahtayt lt2r3. '.. vidi da Allahov Poslanik. lnt 3. poslanik. 247. tj.3t249t5534. vei ih je uputioi ukazao im na bolje od toga.ry12. Nakon toga. 2ß16-317 i Tuhfetutahvezi. r3t342-3$n356.sadobrimtancem prenosrlaca.uistinu sljedbenici Knjige (ädovi i k5öani) uniötenisu jer nisu pravili pauzu izmedunamazä. Nejlul-cvtar. Sahihut-')abil str.Vidieti: Er-rih €r.. tffi Vidierl: MedZnü'ul-fetat a.r53o Neki uöenjaci kaZu da se iz ovih.^. Kada je Muavija predaoselam Ibn_Ebi_ Huvarajeustao da klanjasunnete na isrommjestugdjeje ktanjaodZumu.22t29i. nije osudio postupakovih Zena.28180/16866.Ibn_Huzejme.r534 jedafl eovjekustaoda klanjaneposredno jkindiie_namazi.rd-daife. nakonselama Vidjevsi ga Staöini.'.. Taberani. Medutim. t/t8t/t8ö?. IU2A4. 2131. da spajai dzumu-namaz sa drugim namazom.6i t4l-142l8äj. 't" Uu"Urn. 2t316| Et nev\ua tfkhijj?. sallallahu alejhive sellem. narcdio nam je da ne spajamo namaz sa namazom prenosise da ie dok ne5to ne ptogovorimo ili ne izidemo. 2/t641669. . rs Ibn-EbiSejbe.l0ll). dakako slabih predaja. Hariietut-Tahtavi.r532 "Kada Sejh Albani kaZe: u korijtenju tespihane bi bilo drugemahane osimnapuitanje sunneta onobi bilo dovoljnokaopogrda. 22/297.Aviut-nabud.Ka2uda ie analogno zilru sa 3picama i kamenöiiima dozvoljeno zikr-iti respihom.Muavija ga je pozvaoi rekaomu: .'. U192. Neitul-evtar.Sjedi. sallallahu alejhi ve sellem. t9l315. EL bahrurraik.. Omer mu reöe:. I/20c/sq9.vesellet4 namaza branio je svojoj köeri^dapomaZeZenama koje su prele konce za tespihe na koje bi tespihali.r533 Propis klanjanja sunneta neposredno poslüefarz-tramaza Prenosi se od Ibn-Ebi-Huvara da je klanjao dzumu_nanaz za Muavijom b. Alrmed. Ebi-Sufjanom. islarnski uöenjaci su sloZni da je zikr na prste bolji i preöi i da je tako postupao AllahovPoslanik. Ebu_Jata. Abdlll-Rezzak.is3' naroiito ako se klanjaö plaii da öe se prcbrojati u zikru na prste. Ebu-Davud. "" \idjedü M?danuul-futava.

"a. o\u tredrnre. a ne öinite ih kaburovima. u ispravnim predajama da je zabranio spajanje namaza sa '535 Awamc)' Ebu-Jala' 2/66/999(Muhammed Ebu-Davüd. 6/57-58181. odobrio je ovaj Omerov postupak' "DoDro si postupio. ovomebiljc'e: pl€nosilaca SliöDo l..rncem str. ImamHejsemi 6/105 ' SejhSejj id Sabiku rt&rr s(nll€.sallallahualejhi ve sellem. sine Hattabov. 15sBuhari. rekao je: je prilike Ibn-Sad Jedne svojim kutama."\535 Jednom je lbn-Omer rekavii: gdjeje klanjaodzumu namar. 2/871/3046. Ibn. slr. 'ht. '$7 B. iako je 1o najbolji oblik razdvajanja. lmam Büsiri \ Misabihu. 2/43213973 Abdur-Rezzak' Bcjheki. 1/403/993."'5ae Zejd b. tj. sallallahu alejhi ve sellem..Ul40/ll4l. str. Ahmed.rr'l SeihAlbdnr l/341/5c45. S druge snane.t127. Beihctc. l6313l Buhari.27aI Poslanik. dzumu aeliri rekatr?l predajejasno se zakljuöuje da ovaj öovjek nije pravio pauzu poslije Iz lbn-Ebi-Huvarave verzije vidimo da nrje obavezno dZume-namaza.da li je bolji namazu kuöi ili "Zar ne vitLii da je moja kuia najbliia u dZarniji. Sabit prenosi sljedeöi hadis "Numaa öot'jeka u Allahovog Poslanika. t5'0Ebu'-Dävud.pa gaje vidio öovjeka da Urnja na mjesru 'oo l/ citiranc gumuo i upitao: Zi-r ldanja. 21190. sr.rn. ö/1. Omerkie: Poslijed)ume-namrza "' dvc rekale kuie bi klanjao ne bi klanjaodok se ne vrrli kuci.11/882. I / 142i sejhAlb ^ni u Es-silsitetus'sahiha isnrrvnom ovuorediiu suuciienili Isb EbuDavud. razdvojiti obavezni namaz od dobrovoljnog samo zikom. "Prenosioci poüzdani predaje su ove kaze: 2/489.Hakim. .veö je dovoljno neito progovoriti ili pomjeriti se. l3/10?1166. volim Hanjati u njoj viie nego u d:amiji' L'sin1 propiianih (fatz) namazi.brojni su hadisi koji podstiöu na klanjanje sunnetau kuöi.a farza). u tl-n?d:. 202/937.. Kod "Klanjajte u Allahov Poslanik.jer se prenosi od Poslanika. tttt lbn-Maaz. osim proPisallog (tJ' njegovojkuöi je bolii otl namaz.sallallahualejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem: u noioj d:afiiji. Muslrm."tsse pitao Poslanika.84n044. sallallahu alejhi ve sellem. pa mu je odgovorio: diamii|ll Uprkos tome. Poslanik. 16/s30/23015.allallahu alejhi re 'ellem. saispravnim i Muslim. Muslin.6/56177. napustiti mjesto na kome se klanjao obavezni namaz."Sejh Albani je ovu predajuocijenio vierodostoinom prenosilaca v idieri: l rwul Pal il.hari.udladle t/444' kaze: Lanac je ispravan.'. 107/432. str."lseo "Sunnet je rastaviti propisane od Sejhul islam Ibn-Tejmijje kaze: dobrovoljnih namazä.

ne osvröuöise na zabranuAllahova poslanika. . Imam Ibn Kanan i Sejh Albani su ovu predaJuocijenili ispravnom. rtr rL JvU. el-Huvejris je prenosi da sailailahu ilejhi ve sellem. S obzirom na ovo. a izmealu je mjesec ovadvadana je ramazan koji obaveia posriti."r5et Iz navedenih dokaza vidimo da ie sunnei ra.oB/2|]. t525n24b. Es sitsitetus sahihd.Vjdjeri: Kerfurhafa.Termiüe.. l/l4l I42lltJ. Ehü-t^t^. 6/860863i EI. Mudrostovih propisaAllah najboljezna.niikah.rri. yr"i.ne posrise /adnjidan labana posrom nili prvi dan sevvala. relao "Zene . za njih vrijedeisli serijarrkj Je: Fi \ i._ ali je ipak neophodno razdvojitiobavezno od dobrovoljnog. oöita je greSkaklanjaöakoji spijaju sunn"L .7? 79. a Uzviseni Allah. 8/t49/4694.1'. Darimi. srr.ra\iti dobrovoljne namaTe od propisanih nakoi selama.rr. Suprorno bi bilo samo al<o bi dosao dolaz koji mijenja ovo prarilo. I/202/t25J.-2Bo -&gwg.qhmed 18/158/26073.Sliöno ie sa .. I /338-339/1296. naibolie zna. posroje dokazikoji ukazuju suprolno lom. 1/24a. \aproriv. neie klanjati ni far.Et-anJzh fr b..d. namazä dok sunnele prije [arzaod farz-namaza razdvajaikamet.u selamomfarz-namaza.u *pamii ljutli. razlikuje od nu-uru Zen".I t Ftnnulrcdu. lfarz. Nemarazlike izmealu namazamuskarcai iene S\ e (lo smospomenuli od abdestä do zikravriiedikakoza muikarca lakoi /a zenu. "-' 8uh.rl. sallallahu alejhive sellem. Nemasumnje da je po2eljno llanjarisve sunnete..2q11-. sallallahu alejhi ve sellem."t"' Dalle. i koji pobijajuratvo miöljenje. rekao: "Klanjajte onako kako vidite mene da klania. Neki klanjaöi iz velikeljubavjpremanamazu kaTuda alo ne llaniaiu sunnete. odtbnusejmina.r)r-2)d. Darekutni. srr.t/138.'"'L drugom hadisu Poslanik.satür.. \rr.namazo namazom. Nemai\pravnih dokaza u Kur'anu iSunneru koji upucuju da se namaz mu5karca. Malik b. po svojoj formi./.od tbn. poslanik. soffa[[4fru a[ejfüoese[[an. r'. vbsi sitttus.lFri:ndrl.u D a v u d t. / 3 o q _ 4 0 0 / 2 . s7.15e2 Citirani hadisje opieg karrkrera i vrjjedi ra svakogmusiimana i muslimirnku. ali ono Stose zakliuöuie jesteda je zabrana dosla da se ne pomije(a oba\ezno sa dobrovoliniÄ. osim ako izmedunjih neito progovoriili sepomjeris mjesta. 'illl -Trmi/i- \un?ü.

r l l e ^ r .r.:ünk.r/ed!..'inrte s.on bi se odnosio na.e od UmmuDerde.dlell: L/-J.105-106i:l/-195. izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene.tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b . U22-23. e j m i n i . preno\ilxcr Ahdulhh b. stojidaje Poslanik.nuru. l l .u . 1ao viüer|. 3/. n i Jo v e r e f / i i c '*'. ^ J q D . Ibn ^. "uB u h ' " .'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi . sa ispravninl lan. . otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ .äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje. 2gya propisikao za muikarce. 4/122. r I e u t . I/rl.Hrn/lhnHJJ/. '5o"tun-t ur-sqoe1 . r ' 1 ' r ' .n r .rez!i1r. .. i?hkan4 KI. I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca. Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i .q 3 .cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' . 1 ' t r ( n o r l i ( r .tul ahkd.d.J14-Jl). E n e . i r n Ji.iediläu n-tmg/u Prcno. r@Belhek. r e m o c u i n '* r l ' ' i . Hati el-Vederri.2l315.H a / m . 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda. l/305. r s s V i t r e r r : t h r r . r.od lbn-Dekika. 2 ..ibul-ke xthr. u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na.. ntuoöitou pogledu:rukua. .L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne.El d!. . 1/391.lmed u t:t Desail . l { ^ . Medutim.b 5 . ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene).i muikarec..f r ' . .Juskupite kojesu Llrnjale. l 8 l ! m u . Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr. tel Via"ieri::: Zl..: Etrmhnlla. stt 258.. mh a J r . Orner imc rs's vidieti: F. 31109. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk. El-d:c|henoi ü?kiij. zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b.l . .r\.S e i o i" l l i .q. ' a r r .l r l r l r r5F ch bi c l 2 r . ' r . El ürL.'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem.etltanntttkijj.:d.11D Teh. l b n . rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04.l.em prenosilaca."t. l b n . str.t t t ' ."l:u' ' ljuJi. Et telhisul-lxlbit.sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog. x l . k l j ü . Ehrtd:taa. / ' : 1 .'hr'n.""' Smi.' ' + r ' ls*V. 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa.q. r .ur."'r I tbt. 221465.rni. p 1 1 r r r rIr nh .a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c. Vidjetil El neduud. Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c .l.. l u F R e / / J t J r . )i I I t t t t i t u ß .1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789.uuti*r l. ?'erÄül-Bdri.voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim. r " l"b n .11299l0o. J l c d : rI u d . l r u g i .s|J. 21115 i E! silsil?tttd'daife. yidjer.r/rrl Ba'i. dr je . : c n i 1 ' .2.osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az.ll{lqrlooruce|lroirie.

ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene). l l . stt 258.osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az.i muikarec.on bi se odnosio na.iediläu n-tmg/u Prcno. )i I I t t t t i t u ß . ^ J q D .:d. p 1 1 r r r rIr nh .nuru. l { ^ ."l:u' ' ljuJi. e j m i n i .uuti*r l. ntuoöitou pogledu:rukua.l .t t t ' .f r ' . tel Via"ieri::: Zl.l.r.L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne. 221465. Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i . r .S e i o i" l l i .r\.Hrn/lhnHJJ/.11D Teh. sa ispravninl lan. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk. otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ . 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa. l b n .äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje. Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c .n r . . 21115 i E! silsil?tttd'daife. stojidaje Poslanik. r.'hr'n. 31109. x l .q. Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr..'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi .cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' .u .l. U22-23. El-d:c|henoi ü?kiij.2l315.ibul-ke xthr.q 3 . r s s V i t r e r r : t h r r . 4/122. r l l e ^ r . Ibn ^.d..""' Smi. .etltanntttkijj.s|J.H a / m . i r n Ji. dr je .. preno\ilxcr Ahdulhh b.1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789. r@Belhek.11299l0o. Vidjetil El neduud. Orner imc rs's vidieti: F.ll{lqrlooruce|lroirie. El ürL. r ' 1 ' r ' . 1/391. "uB u h ' " . I/rl.lmed u t:t Desail . 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda. 2gya propisikao za muikarce.b 5 . l u F R e / / J t J r . 3/.tul ahkd.: Etrmhnlla. yidjer.2.voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim. 1ao viüer|. 2 .. str. l 8 l ! m u . 1 ' t r ( n o r l i ( r . . izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene. : c n i 1 ' ."'r I tbt.El d!."t. i?hkan4 KI.sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog.tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b . l r u g i .a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c.. '5o"tun-t ur-sqoe1 .'inrte s..em prenosilaca.'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem. . ?'erÄül-Bdri. r " l"b n . Ehrtd:taa. . l b n . J l c d : rI u d . rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04. r e m o c u i n '* r l ' ' i . Et telhisul-lxlbit.e od UmmuDerde. I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca. r I e u t .od lbn-Dekika. mh a J r . l/305.' ' + r ' ls*V. u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na.dlell: L/-J..r/ed!.q. / ' : 1 .. Hati el-Vederri.l r l r l r r5F ch bi c l 2 r . .rez!i1r.ur. n i Jo v e r e f / i i c '*'. zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b. k l j ü . E n e .rni. ' a r r .105-106i:l/-195.J14-Jl). ' r .r/rrl Ba'i.Juskupite kojesu Llrnjale. Medutim.:ünk.

od Abdur-Rezzaku i El-nusanef. 11242-?r'3.r/222. od Ebu-Davuda.od Abdulaha i El-nesail. Poslanik.M\slim. od Ibn-Ebi-Sejbe. zabranioje Zenarna ljudi. 51. Lanac prenosilacaove predajeje prekinut.l66Takoder. 5 1286.Ibn-AbbasoveFedaje nazire se opreönost sa hadisima Poslanika. najbolje zna.l6o Jedanod dokazakojim se sluZeovi uöenjacisu rijeöi je. koje je trettualonamaz Poslanika. tott Boh*i.r610 poZudakod onih koji je gledaju.er. nakon sto je upitan o namazu Zene. El-medzruhin. 'Ja samo äelim da uöinim dobro koliko mogu.325. Et-takrib. 3O2. str. tl-"r. El-nedZmhia U6. Hlbbam i Tehzibut-tehzib. 791281. 1tu2t2777.Ispravnou njemu je od Uzvisenog Allaha. 6/105.sallallahualejhi ve sellem. a to je prenosioc koji se zove Ebu-Ishak. S druge strane. ELkanil. Ovim bismo priveli kaju ovo skronmodjelo.) znaöenja '* Vitiea: rd-du4". ili postoji moguönost daje onda öe skupiti svoje tijelo u namazuda se ne izazove ljudi vide. Ova predaja ima drugu mahanu. na sto aludiraiu broini hadisi.r61riz istog tuzloga." (Prijevod Hud. slabe. totoMed. g3t362. 411341441. bole. opet. 4/134 i Fethul-Bad 2n2.je du tene klanjaju u svojin kuöam4 daleko od pogleda tudi. El-kanil. U lancu prenosilacaove predajeima Haris b. Tehzibut-khzib.3na. ali je spoma njela vjerodostojnost. odgovorio: Ibn-Abbasa kada "skupice se. od Alije se navodi Fedaja koja ukazuje na razliku izmedu namaza muSkarca i Zene."1@3Sliöno ovome navodi se i od nekih ispravnih prethodnika. sallallahu prije da diZu svoje glave sa sedZde alejhi ve sellem. "t . rffi lbn-tui-Sejbe.nepouzdan. . 1o3Ibn-Ebi-S€jbe. a uspjeh moj je od Ällaha. str. od imama Nesaije. Abdullah el-Eaver koji je nepouzdan. 88. str. Vidjeti: El-dlerhu vettadil. UlO].n. Mizßnulitidal. dok klanjaju iza njih. zbog komentaraove Fedaje vidjeti: E! ninhadZ. El"mesail.3/138-141.a Allah Uzvi5eni. tM vidjet El-musanef.l@e Iz ove.j€r Bukejr b. Abdullah el-Esedidz nije öuo od Ibn-Abbasa. od Ibnll 169. A185. 1/24212?78. Vidjeti: Tenkihul-ke lam.tar. 4ll5 | -152.rtim. "t-. sallallahu alejhi ve sellem.4/r4r. Vidjeti: ts-. koji nisu pravili muskarca i zene razlikuizmedunamaza izuzeti namazZeneu odjeöikoja bi mogla otkdti Ovdje je neophodno neStood njenog tijela (mimo lica i Saka).a neki ga smatraju larovom. lll44-145.

RABBIL." (Prijevodznaöenja asaposljednjadovaje: Allahu. 53.) {Hrp"#frHWJA s€& .ALEMIN!'' znaöenja Junus.) moj smiluje. Gospodaru svih svjetova!" IIAMDU LILLAHI.je od mene i molim Mlostivog Gospodara Pogre3no da mi oprosti. 10. osim one kojoj se jusuf. praydam ne s€b€. zaist duia navodi na zlo.

znanja i mudrosti.bezobzimna to da lije njihovomiiljenjeu datompitanjuocijenio jaöim ili. *[unuf. i prvih I poznlh gene.Recenzija mr.a samim time i Njegovu vjeru. promovisu i afirmisuPoslanikov. Ne moguse ot"ti utirä da. rijeöi: "Klanjajte onako kako ste menevid.-ä. sallallahu alejhi ve seliem.d. autentiönüom i izvomUom. i _ neka je mL i spasna posljednjeg poslanika. upise ga metluonekoji su rjeöjui djelompomogliposlanikov. Sto knjigu öini relevantnijom. SemirImamoviö 10. Autor se koristio velikim brojem klasiönih i novijih djela.lüepog i korektnogodnoia i tolerancije.U"m.. a\tora InI. dzelle lenuhu. g."*4u.. maj 2OO7 . Safeta Kuduzoviöa. god.Sroi odgovara renomeu onih koji oZivljava. sallallahu alejhive sellem.pripadnika razliöitih pravnih skola. toji tretiraju ovu izrazito vaLnu temu. Knjiga 'Svojsrua poslanikovog namaza.Sunnel." autor. n.Muhammeda.jelida klanjam. sallallahu alejhi u".Fedaja i izjava ashaba. H. ito trJba da buae Änova svatome onome koji ieli predstaviti islamu njegovom izvomom svjetlu iupoznati ljude sa Poslanikovom. pokazao visok stepenpostovanjaprema svima njima. tabiina.umadel-ula 1428. Semira Imamovida Svaka hvala i zahvala pripada Uzviienom Allahu. Amin! mr. prakrom. 26.jedinstvena je po mnogoeemu. sallallatrualejhi ve sellem. a moZemoreöi da je i svojevrstankomentarposiaaikovih. da primi njegovtrud... jei je on paradigma dobra. podari mu snaie. prenose. kadaje pisana rijeö na naöem jeziku u pitanju.iIJ njoj po prvi pur imamo pritiku öitati detaljanpregledizvoda i ocjenesvih hadisa.u ut":ti ve sellem. i olaksa put ka Dzennetu.dzelleSenuhu.lu.koz navodenje_i komentar misljenja islamsühklasika.Onaje prvo opseznüe ajelo t<oje Letä svapitaniau vezi sa formomPoslanikovog. sallallahu alejhive sellem. Bugojno .slabijim.-Sunnet. Molim UzviienogAltaha.

posebno u ovomedje1u.najbolje daje za pisanje ove studijekoristeno einjenica je nauönom pristupurteö.sa[fallafru afejLive sefd Spojsn. Ako se nikadau historiji nije dogodiloto da mladi izvrii recenziju ne upuöuje Medutim. Muhammeda. Dievada Golosa. 2g5t je mir i spas na posljednjeg pripada Allahu.sada starijeg. kada su neki detaUi bismose da za njim nimalone zaostaje. na znanjemladeg. pisanju usporedilis pristupompoznatihsavremenih u itavile. u proteklih deset:tkgodina knjiga. Jednaod njih zasigumo prevodenja islamske literature.aAos[aniknog. alim.veö na skomnost i poniznost godina veö nekih desetak prostori nale zemlje dZelleianuhu.ta öinjenica dogada. magistarSafet rekohpreporodu. na stotine napisane suili prevedene koji su pisali svojim peromi doprinjeliovom. znaöajnu karalteristiku. Poslanika. Imali smo priliku upoznati je je i studija a od kojih napisao. Metod kog autor koristio daleko smoda pravnojikoli ili uöenjakuSvjedoci pristrasnosti odredenoj kakve prepoznati u Zalost..neka Zahvala Uzvisenom sallallahu alejhive sellem. jednu veoma a da u njegovimdjelima ne prcpoznamo Ne moZemo a to je nauönipdstup. evo. u njemu njegovduh i prepoznati Kuduzoviö. voljom kroz koji semanifestuie islamskipreporod kontinuiran i rastudi svjedoöe je preporodna polju pisanjai r^znefome. je je od bilo pitanjunadmasuje ga. Poslanikovog. ondase to.ne sallallahu pretpostavljajuöi u tome pogledu nikoga nad Poslanikom.Allahovom. kvalitetukoz nekoliko djela koja imate namaza". ve sellem. Ako bismo ovaj pdstup govorio kakavom uvjerili uöenjaka. !ejh.kako Jedan od pisaca zasigumoje i nai brat. öesto budeIazlogom sinboliökog tumaöenja njihovog a istinizavolju. starijem. moze koja se.ponekad i razlogom Temakoju hetira ova studijajedna je od najvazniiihza svakoga muslimana koji Zeli ispmvnopraktikovativjeru i slijediti sunnet. alejhi . sallallahu . koju alejhi ve sellern. kurra hafiza Rijeö-dvijerecenzenta prof. nam 424 izvora. tajenja odredenim djelima.Svojstva pred sobom. na veliku slijepa pristrasnost dokaza neistomisljenika.Najme.

I kadaje ü pitanju doprinosislamskoj idejnoj baitini odgovomotvrdim da ovaj udzbenik zauzimarelevantnomjesto i ulogu. god. Mostar . maj2OO1 . Na osnolu prethodnog.. savjetujem svoju braöu muslimanime i islamskuomladinu da knjigu mnogo öitaju i pomno studiraju. u studiji iznosi miSljenjai argumentesvih uöenjaka. Naii su uöenjaciiza sebeostavili veliki broj djela iz oblastifikha i hadisa.a posebno oni koji su kenuli putem islamskogdaveta:uöenici medresa i islamskih fakulteta. imame. pa i 5ire. Allah ga saöuvao. molim Svemoguöeg Allaha da obilno nagradina5egbüta. posebno iz oblastifikha i hadisa.nastavnike i profesoreda se svesrdnozaloie u nastojanjuda shrdüabude jedan od mogu6ihudzbenikapremakom öepouöavatisvojeuöenike. boönjaöko naslijede na polju vjerske misli. Safetaza nesebiöan trud koga je ulozio ostavuajuöiiza sebevrijedan poklonmuslimanima u Bosnii Hercegovini.Dzevad Golos 24. ito je sluöajs ovom studijom.ali nije mi poznatoda je nekö od njih uraileno u duhu komparativnogfikha.Amin! hfz.peseller4namaza Autor. rnr. Studüa ima posebnu vaznost kada je u pitanje nase. nakon öeganam ukazujena koje od tih misljenjaupuöuju vj erodostojni hadisi.A ovom bih pdlikom pozvaoi braöudaije. Na kaju.

Poslanikovo.ri: sallallahu alejhi ve sellem. Od namaza ga na njegov podsjeöa muslimanom. Hattaba. zavisiod naseg namaza. islamne mozeopstati i öovjekov stubovima islama.davanju zekata.uöimosepokomosti öistimosvoju duiu od grijehai moralnose i odluönost. kaze: koji u jednomhadisu alejhive sellem. navikavamo i poslusnosti Uzviienom vjeru. sallallahu "Ktanjajte kako ste mene vidjeli da Hanjam." (Bthatrja) U . i duhovnog moralnog nemaboÜeg uzdiZemo.obatijanju natuaza. sallallalahu Poslanik. Abdullahaibn Omera ibn ElPrenosise od Ebu Abdurahmana.dkjßigW-sottafkfru st|. daje rekao:o CuosamAllaho|a Poslanika' anhuma. akomu namaz je veomabitno da ispravno 2570)Stoga vidi: Sahihul-dZami'. 287'. radüallahu da kaie: "Islam je sagrade na pet st:". ureZeu njihovo uporetlivanjeovih temeljnih islamskih duznosti sa gradevinomukazuje je da ni jednagradevina ne mozeopstati jer poznato nanjihovuvaznost.aeoskniLovob. je namaz Namazje jedna od najbitnijishrbislama NakonSehadeta je obavezan je da musliman vjere i. Taberani. bit öe mu dobru i ostala djela' a ptr ako mu namaz namaz ne budedobar.oZivljavanjegovu vjera ponajvi5e S obziromda naSa raöuna." mjeseca u ovomehadisuislam alejhi ve sellem. se na iskrcnost Ovaj treninga. AllahovPoslanik. se je hadisu smatra spomenuto u Ono Sto prethodno bezsvojihstubova. alejhi sallallahu pamöenje."(sahlh. bezovih stubova. umi Sudnjidan i polaganje je u vezi alejhi we sellem. kao ito poznato. je jedan na koji od naöina i to temeljima poredisa gradevinom i njenim znanjeduboko je pouöavao s ciljem da im se odrealeno svoje ashabe ve sellem. Seoj Recenzija Abdul. "Pmo s tim rekao: za ito te öoriek na Sudnjemdanu polagati ftröunie bude (lobar.prof. najvaZnijih obaveza ima za cilj da i vrijemenamaza Uöestalost dnevno klanja pet namazaZivota u vrtloguovosvijetskih svoga nikadne zabonvimosvrhui zadatak svoju pet namaza time uövrsöujemo aktivnosti. besprijekomim trening öini öovjeka je uvjek na ga mu i da vjeru öini ugovors Allahom.Varisa Ribe. onako kako ih obavimosvoje namaze. je obavljaonas najbolji uzor.oba ianiu hadZdaa (Buharija i Muslim) ramazana. sallallahu Allahov Poslanik.nete mu biti dobrani dtugadiela. Klanjajuöisvakodnevno Allahu. da nema boga osim AIIaha i da je MuhammedAllahov sr)jedoöenju i postu Poslanik.

vjerodostojnim hadisima koji su do nas preneseni. utemeljenuna najvjerodostojnijimhadisima.sallallahualejhi ve sellem. od abdesta do zikrD. Prcd muslimanskomöitalaökomjavnosöu je jedno veoma vrijedno pisano djelo. Abdulvaris Ribo. Ovo djelo je jedinstvenopo svojoj tematskojSirini. prije svega. Knjiga je. a naroöitooblasti ibadala(obredoslovlja).namaz. Safeta Kuduzoviöa (Svojstva Poslanikovog namaza.salallahu alejhi ve sellem.je u tome Sto nam nudi jednu potpunu predstaw poslalikova namaza. sveobuhvatnosti i Serijetskoj utemeuenosti. Njena njavedarÄ. sallallahualejhi ve sellem.eanost.god.Radi se o knjizi mr. i zbog toga je neuporedivosa drugim djelima na nasemjeziku koja obraduju ow tematiku. Zenica . koje nas opiimo i detaljno upoznaje kako je klanjao Allahov Poslanik. 06.pa tako smo u moguönosti da u potpunostisaznamo kako je on klanjao.juni 2007. koja je evo doZivjelai svoje drugo izdanje.öast mi je i zadovoljstvoda ovu vrijednu knjigu preporuöim svim muslimanima. nauöna studüa koja prcdstavlja jedan veliki doprinos islamskim naukama na nasim Drostorima. da bi ga i u tom segmentu vjere mogli slijediti.detaljno je opisan Poslanikov. prof. kako bi moeli obavljati svoje namazebaSona-ko kako ih je obavljao nai poslanilk.

Ahmed b. 38. Muhanüled b. OsmanSebir. Dzerir Taberi (310). Mübammed Ebu Taijib Abadi C---).).108). Amelul-. Ahkanun-nisa. Hasanb. Mesud Kasani(587). Nuh A-lbani 28. Ahkamul idejni-Hlsd b.Bejrut (1404). Muhammed b. Muhammed b. DuafaulUkijli.---r.satfaffaßu aosfanifunog.e 37. Nuh Albani (1. Bedaeus-srnaiaAlauddin b.(370). Muhammedb. (1420). Bezlul medzhud.jevm.Muhammedb. (322). 27. Kano C--. 7.isiruddinMuhammedb. HuseJn Bejheki (458).Bejrut (1. Nuh Albani (1. 30. 1E. Muhammedb.Bejrut (1105). Abdul'Hamid Halebi Eseri. Daifu SuneniEbi-Davud. Amelu ehlil-medine. Aslu sifelis-salah. Kliro (l. Sunni(364). (pravnipropisi). Nüh Albani Rijad (1417).Dinesk (ll. Ahmed b.120). 20. Dzuma-namaz . Ali b. Ahned b.Jusu I b. El-Kur'anul-Kerim. Ahmed b.Bejrur C---). Bejrut (i418). 6. Rijad (1419). Daitu Sunenil-Tirmizi. Beirut (1419). Daifu Sunenin-Nesai.ll3). Ahkanul-Kur'an. Zejnuddinb.RÜad(1a20). 23. 16.Dubai (1421). Bidljerul-mudZlehid. (sr El-feth). 8. 5. Asms sahabe.Bejrul (-.Semsuddin b. Ahmed Seharenturi 21. Muhammedb. Rijad (1119).115).Amman(1405). Hddter Askalani 24. 19. MuhammedMedeniBusak. vel'lejle. Dzamiul-bejan. M u h d m m e b d Sevre. Ahkamul-iadeti. Kajjin Dimeski(751). Bejrut (142r). Ali b. Tirnizi (279). Daitu Sunenilbni'Madze. Nuh Albanj (1120).lm. 13. 26.Kairo (1. Muhnmed b. Muhammed (1420). 2.Abdur-Rahman b. Dzaniul ulumi vel hikcm. Aridatul anvezi. Sevrete ) 35. Nuh Albani (1420). Muhammed b. Buiusul-emani (852). Rijad (1112). Dtamiu bejanil-. 9.Bejrur (1421)33. 34. Bedaeul-fevaid. U. 17. Abdulbn lbnul Arebi (543). D r a m u rT i m i / i .Muhammedb. Bejanuzesalil ilmi vcr-taleb. Kadir Pakistani15. Abdul-Hanid HatebiEseri. Delrilun-nubuvve. Arebi (543)-Bejtut (1415). 3 6 . Bejrut (1a19). Daitul dzania.SafetKuduzoviö. N.Abmed b. AdabusSafiai. Abdullahb.Amman(1421).iu Kdiro. Zekcrijab.Z€rka (1. 12. 22. ). 14. Dzmiut Timizi (sa Et ruhfe). Ali Dzessas Razi. RedzebHanbeli(?95). Halil b. Bulu8ul-merrm. AhmedZehebi(748). SenaMuhamed b. Nuh Albani (1420). Kaijim Dimeiki (751). Kuvajt (1419). Allrted b.r7).Muhamed b. 4. Ahkamus-Sita. Dzevzi (597).. aQifüvegfi Spojsna Bibliogralija 2ggt 1. Omer Lrka. SuajbN€sri (303). Ruid Kurlubi (595).. Bejrut (1417).Bejrut ( l4L6). 31. 29.115 b.Muharnined lrrmr/i!2/q. Muhammed b. Al*amul Kur'm. b. Muhanrmed b. 3. Bejrut (1406).120). Arnelul-jevmivel-lejle. Abdur Rahman El-Bena.Rijad (1421). Rijad ( 1423). Daitut tersibit tcrhib. Abdur-Rahman b.jli 32. Nlh Albrni (1420). Gulam b. Avnul-mabud.Rij ad ( 1422). 10. NasiruddinMuhammedb. Muhanned b. Ahmed b.Bejrul (1a21). Ali b. Abdul Ber Endelusi(463).LStrl. ( 1146). Anman (2002).Rijad (1427). Ahkamul-dzenaiz. Beirut (1417). Dzelaulefham. 25.Bejrur (1410). Ebi-Hatim Razi(327). Semsuddin b.

Muhammed 58. El-edebuLmufred. Ahmedb Tejmiije (728). El-b€januvet-tahsil.Ebu. Muhaffned (s43). El-ehadisul-muhtareh. Ed-duafau b Ali b. vel-metukin.Bejrut(1416).Rijad (1414)' 67. Abdullah Hamza 78.).Bejrut (1416). Milibad.Dmesk (1406). veddah Kurtubi (287) Kairo (1416). Ed-duafau 42. Abdur-Rahman 72. Muhammed 62. Kesir KureSi 46. (l125). El-turusi. Ali b.üe. 74.Rijad (1418). MuharunedAIu5. Dzevzi(59?). El-fevatihud-devani. 51. Fd-duml-mensur. El-d.Ahmedb. Bejrut (1403)' Muharnnedb. b. Dälaluddin Abdü-RahlnanSujuti (911) Kairo (1422) Muhanmedb. El-esrarul-merfta. JüsufEndelusi 47. Kaim (1420). Abdulah b.Bejrut(1415) Ahmed b. kmail Kadi. Ahmedb. Muhammed b. Hamvi (1098). HadzerAskalani(8s2) B€jrut C--)' . b Mühammed Semsuddin 77. El-benaje Nemle Rijad (1423). ELbahrür-raik. b.Dzelaluddin (1088). IbrahimDtevzekani 61. Bl-d:evherun-nekijj GaEs-sunenul-hbra) Ibn-Turkmani. Arnr b Ebi-Asim Sejbani(287) Rijad(r4ll)' omeri. El-dtamiu li ahhkn-ravi.Armed b. El-fikhül-islamiij. (r417). Bejrut (1420)' AMus-Selam 52. b. El-turukus-leraiiie. Muhammed 70. El-dzamiuIi ahlamil-Kur'an. El-dramia. El-fevaidul-n€dzmua. El-bida.Teküuddin b. El-edzzaul-hadisiiie. Sujuti (911) Bejrut (1421).Bejnt (1404). Abdullah. Z€jnuddin 45. Bejrut (1399)' Ahmedb.im Razi(327). Ibrahimb Munzir Nejsaburi(318). Bek b. El-furua. SalimNefravi 71. Et-dZerhu Mekka(1414)' 56. Ahned Kurtubi (671). Abdur-Rahman 59.l(). 68. Bejrut (1416) Dirneski tsmailb.Muhammed Ali b.Bejrot (1413) b. Rijad (1422) Husejinb.€fDimeJkiNevevi(6?6). b.Abdur-Rahman 55.sulejmanb. Ali Hatib Bagdadi(462). SuajbNesai(303). RuadKurtubi (520).Muhammed rerhul-hidajeBednddin b. El-hadisul-malul. Se.Bejrut (1420)' (sa Haskefi 60.39.Rijad (t4r9). (7?4).Bejrut C--.Rijad (1421). Bejnt vehbeh Zuhejli ?3. Ed-durrul-muhia! lbn-Abidin).fi ehadisil-ibadat. El-ernrubil-itiba.Bejrut (1416)' 53.Bejrüt (1406). 49. kmail Buhari(256). El-bahrul-muhit.Bejrut (1408)' Ahned b. Bejrut (1420)' 50. El-aladu vel-nesani. Ahmedb. (749). El-fikhu alel-mezahibil-€rbea. El-akidetut-Tahaviije. Muhanrnedb. 57.Bejrut (-----). El-ezkar. Ed-dua. b Muhammed Abdul'vahid MaLdisi (643) Mekka (1410)' 64. . Nudzejm Ibrahim b. Ed-durerus-s€mine. Muhammbd 54.Ahned b.Bejrut (1417) Ahmedb. Muhammed 44.Ebu-velid b. b.aidiu.kerija Jahjab. Ali Hatib Basdadi(462).Abdul-Kerimb. ELahl(aln. El-turkan. Ali Sevkani(1250). El-fekihuvel-nutefek. EbiHa. 66. (970). El-baistrl-halis. Kaiiin Dinesk (751) HailO41?)' b. El-evsat. Muflih Makdisi (762).kih. Dzezeri. Kqiro (1423)' Ebu-Abdir-Rahman 76. 48. Ebu-z€jd 63. b.tujad (1403). Ed-dirajefi tahridäl-hidaje. /t3. b. 41. El-ebatilvel-menakir. Ali IGri (1014). MahmudAjni (8s5).Bejrut (1418) 75. AhmedTabemni(360) Bejrut (1407). Abdur-Rahman vel-metukin. 69. Muhammed Tahavi(321) Albani.Bejrut (1405).Bejrut (1271)' vet-tadilu. 65.

MahmudMusili (683). E5. 104. Ka(an Farisi (628). El-ihkam.{09). Ahmed Halili Kazvini (. Hasrn Ali Selnan. Muhammed b. Riiad ( 1. El-kavlul-mufid. El bidru vei-nuhdesal. 113.108). AbdullahZcrkeSi(77?).Abdullahb. Beirut (1411). 96. Bcjrut (-. Ahmed b. Ahmed Dulabi (l l0). (463). Rahim Dehlevi( I 176).rgdadi Betru! (1408). Ibmhim b. Beirut (1416).Beirut (l'120). El-ikn! fi mesailil-idZma Abdur Rahmdn b. Abdullahb. b.jn R i j a d( 1 4 1 7 ) . Abdullah Hakim Nejsabnri(:105). Bcjrut (l'rl8). HdzmEndelusi(456). Muhammed 90. El isdbe.Rijad ( l42l). Ahmed b. Rijrd (1419).1. El-isrizkar. E n s a r i( . El-kavlul-m!fid.Muhammed b. Ali b. Dzevzi (597). El-kilajefi ilmn ivdje. BerlaAkbed (318). RijÄd(1424) 107.ihlUar Maverdi C ). El'krväninul-fikhiije. 93. Ebu BekrMuhlmmed b. El krmilu tid duafa.r08). Bchreini(1420). kiro (1. El-ikna .Anmed b. li talilil nuhrü. El-ibdne. 91. 115.Bejrut (1417).Bcjrut (142?1. Ahmed Zrhebi (748). Huse. El lihjetufi davil-Kirabives-Sunne. 110.Meshurb. Alib.Beirur ( l4l9). el-tetrir. Bejheki(. El-kuia vel-esma. HadZdZ .+58). Abdullahb Muhammedb.-). 99.. AIi b. Dubai (1423). El-mebsut. 95.s. El iatikaduvcl hidaje. Adi Dzurdzlni (365).Bejrut ( i4l2).Medim( ---. 92.Zerka(1.dffalToiu dfehi re seo- "ot t 79. Bcjrut (1 r03) 112.Beiru! (1401) 118. Abdullahb. El kavlul-nubin. 87. El. Muhammed (790).Ali Mahtnz. Bejnl (1414). b. 98. l-luharnmcd (462). El. El-iatisam. 105. Amna. 116."i. 102. b. El kiraeh. Bejrrt (1422).Dinclk {l-121). Ali Sevkani{1250).rekiiiuddin b. Muhammcdb.t. El-idzma. Ali b. MuhammedMaverdi (450). El-iatibar.Kuvait (1396) 106. Abderi (717).Muhammed Abmedb. 101. Ahmedb. Teimüe (728). (.146). Bejrut (14041 117. Beimt ( . 100. Rijad (1a16). Alib.1). Muhammed . El-medhdl.ßcirut (----). 86. Abdul Berr EndelLrsi b. Kairo (1404). Halil b. 88. Ali Hatib B.121). (256). M u l e k k i n (58.r09).Muhammcdb. Bejrut (1. El-ilelul-mutenahiie. Munzjr Nejsabui 89. Bejrut (1416). l0E. m e r b . SalihUsejmin( 1. Ahmed b.Bejrur(l'r04).8 0 4 ) .Bejrut (1403). Mühanmedb.Ali b. Ebi Bck Me.A l i b . 111. Muhammedb. 97. Müsä Ilazimi 83. Misn CarnaliSatibi 84. El hilafijjat. El hidajeserhul-bidaje.190). KudameMakdisi {620).1s8). 109. (1410). El iriad. Ibrahimb. Jahjab. 82. IsmailBuhrri Muhrmmed b.Ahmed b. Ahmed b. Jusufb. " q. 114. El-idlam O .Beirut (14i2). El-havilkebir. Ahmcd Serhasi Bejru! {1420). (187). HadzerAsknlani(852). El-nedhal. Ali Tamavi. El medhal. El ibd'u fi medmil-ibrida.ginani(591). Ahned Kelbi(741). HuseinBejhekia. Muhanried b. Husejntscjheki(458). Mnhammed 103. Abdullahb. 94. 80. Abdi. Bcjrut (--'). El'iman. HusejnBejheki(:158).ta"ih1 nn . El-lealiul'mensure. Hemdani Beiru! (1416). El'kafi. lshak b.". Mende(395). El-lnsaf. b. Ef ilmam.--). Ali Merdavi (885).Ahmcd b.. El insat Alauddinb. Muhammcdb. Ibn Baz sa skupinomuöeniaka. Ali b. El-kiraeh.

El-muadu enul-evsat. Hamza b. (1419). Mervan Dineveri Bejrut(1421).izu fi fikhiesunneti vel-Kitab. El-medzmua lerhul-rnuhezzeb. Ebu-Zejd Bek b. Seref Dimeski Nevevi(676).Bejrur(1422). Kuvajt(1410). Muhamed b. (360). Ibrahim DtaluMuhamned. El-musnifid-duafa. 143. 155. AbdulAzim Bedevi Halefi. (307). El-mevsuatul-fikhijje. Almed Täbermi Kairc(1415). (340). El-medzruhin.Haleb(---).irut(1416). El-mesdzidu fil-islam. Rijad(1421). El-rnesailu fil-r*h. Abdullah. HibbanB'isti Temimi (354).Muhammed b. Muhammed b.). AhnedTaberdi (360). Abbas Sali i (204. 125. tl-umm. El-mudzalese. Muhammed b. Sulejman b. (494). Ali b.€. SerefDimeskj Nevevi Bejrut(141s). JusufSejrazi 147. Kano(1419). 142. El-netalibul. (1404). El-munteka. Malikb. El ved. 128.Bejrut ( t40o). omerel-Elkar saskupinom sdadnika. Rijad(1417). l3E. zijad rbnul-Arebi Rijad(1418). Abdur-Rahmän b. Seref Dimeski Nevevi Bejrut(1415). 120. 150. Anmed b. Amman 127. Bejrut(1422). Ahmed b. 133. Sulejman b. 154. Janja b. 119. (sakomen.Bejrut(1415). Abdu-RahmdSehavi Bejrut(140s). El-muvafakat.Bejrut (620). . Muhammed Kasimi (852). El-munteka Serhul-muvetta. 144. 123. BejrutC--).-). Abdullah b.izufi usulilfikh Abdul-Kenm z€jdan. 152. El-mevduat. (456). Ebu-Abbas Ahmed b. (59?). Ebu-Fadl b. El-ninhadz. El-rnufhim. El-mubdia. Hazm Endelusi Bejftt C . El musrahredz. 146. Kudame Makdisi Bejrut(14M). El-muadzemul-kebn. Enes M€dini(179). 12. AbdulKenmb. (1420). Abdullah Milibari. El-mudewenetul-kubra.Bejrur 157. 136. (saEl-medr. (676). Jahja b. El-muadu emuesagir. Sulejrnen b. selimb. 145.alije. 158. l2l. El-nuhezzeb Ibrahim b. Malik b.ve sellem. Bejrut(1415). El-v€d. Ali b. Bejrut(1406). (333). 131.rnua). (656). 134. Esas sidtistani B€jrut(1418). B€jrut(1420). El-nuhezzeb fi usulil-fikh. 141. El-mesailul-f*hii. Muhamed Nemle. MnsäGamati Satibi Saudijska Anbija (1a17). Dzarud Nejsaburi Bejrut(1408). El mensurat. nanaza (676). El-neshu alel-dzevrebejni. Enes Medini(179). El-nusl€drck.Bejrur(1420). Muhamm€d b. Sulejman b.Ibrahimb. (902). 122. (---. Alined Taberani Bagdad 137. El-muvena od Zerkanija). Dievzi Enirati (1423). El.. El-mekasidul-hasei'e.mufessalu fi ahtmil mera ve bejril-muslin. Dimjat(1416). EbuNuajmb. El-mugni. (1411). Ahmed b. El-menahis-seraiije fis-Sunnetin-Nebevijje. Islamska zajednica Kuvajt. AbdulbnHakimNejsaburi Bejrur (790). Lbu-Abdull$Muhammed b. (1420). 135. Ebu-BekAhm€d b. (360). 151. (405). Hadzer Askalani Mekla(1418). El-muvazene. Husejnkaki (806). Alib. Idrisb. Muharnmed b. 132.. M$hammed b.Aid Helali.i Be. (1424). 126. Hajruddin Van€li. Bejrur (--). sulejrnan b. Alib. 149. El muadzem. On€r Kurtubi Dinesk. ( 139. 140. AhmedZehebi(748). Bejrur ). 148. Rijad(1420). 153. Bejrut(1417). HalefBadziEndelusi Bejrur (430). Ali b. 156.Bejrut (1418). Muflih (884). Abdul-Kerim Z€jdan. Janja b. El-muhalla. Abdullah b. Ibrahim b. (2?s).Ahmed Asbeha. El-nenhijatus-seraijje. ( 1422). El-merasil. 130. 129. El musni (saEl-ihja).

Abdul vel nubredeat. Es-sikat. (751) Bejrut(1422) b KajjimDimeski b. Es-salatuL (751) KanoC )' b. (l'125) SelimEgipar Munaim Atu b. Es silsilelud-daifc. Omerb. (1'116) (290) Demmam Sejbani b Hanbel b. -) ( (230) Beiut kubra. Es sunenul-ktrbr. Et-rerdzih. (1416)' (1421). Rijrd(1410) Harun b Haual(31t) b Muhammed Ahmedb. seidEbuAff Dani 166. Es sunenu r---l Su\riri tSrprr Hr\anor . Ei-ieriah. E(-serhul (682)' Bejrut(l'10'l) Makdisi (sa b. (lal7) Ali Sejh RÜad 194. Bejrut(14r1) Nesai(3{}3) Ahmcdb.Kliro (1412) mesruka. (1416) (1345) Bejrut Kntani b Dzafer Muhlmmed 165.) b Ebi Dunja b. Evsunne. EFlarihul (1406) (256) Bejrur Buhlri b lsnail Muhammed 192.iee sa[[a[[afru aosknifunog. F' (1413) (279). 170. Ali b. EGrekmil. El vesit. Et-telhisul-habir. Es semerul-mustetab. Hasan nedijje. NuhAlbani(1420)Kuvait(1422)' Muhamrned 171. b. 186. Muhammed Ahmed kcbi (saDusuki). salihUsejmin Muhammed 188. Er-revdul (1395) (1051). Amr b.Abdul 196. Er'taruhus-sagir. 164. Omerb SdlimBrzemulRijad Muhammed 198. RUad Junus Behuli Mcnsur b. Muhammed 167. (281). Askalani Ahmed b. 163. 177. Semsuddin ve hukmu 169. Sevteh 184. Es sunne. 162. Et rabekatul (89?). NäsrMervezi ) Muhanmed 178. EGEmhjd. KairoC. Ali b Hadzer Ahmed 195. Er risaletul'vafije. (261) saudijskä Arrbija(l'110) NeJsaburi Muslimb.unenu b Ahned "et mJbredeJr' Vuhdmmed l8J. Ei-ierhul-kebir Kairo(l't23)' Adzuri (360). Es sunne. Es sunne. Beirut(1398)JusufAbderi b vel iklil. Er risnlelul'mustdrrife. (1420)Rijad(1392) b NuhALbani Muhammed Nasiruddin 172. Muhammed Et-tadzu 190. b NuhAlbani(1420)Rijld (1404)' Muhlmmed Nasiruddi' 173. Es-sejlul-dzenar. . Er-revdul-rnurbia.i.Hadzduadz 197. Krjjim Dzevziije laikiha. HadZer alalbni-Salah. En nuket b Han Kairo(1420) Siddik b. Ahmcd 160. Er-revdatun DevseriBejrul(1408) b. Sllih b.ur Buhüi b.abjfr. Es-salatu (1250) Bcjtt't b Ali Sevkani Muhammed C. Srojstua tefu 2% ) (505) Kairo(1417) Gazali b. 191. Es-sunenussugra. 161. (294 RÜd(1422) b. b. 185. (1201) Bejar!{1423)' Adevi b. Ebi-AsinSejbani Ahmcd 176. Muhmmedb SadBasri 189. Rijad b. b. (1421)' (444) Kuvajt osmanb. 180. Sensuddin Merzuk b Alilbrahim. 182.). Ahmed Ebu'Feredz EL-mugni). AbdulAzizb Muhammed (1417) Mekka Askrlani(852).qhned b Huscjn 181. 168. (1395) (35'l) Bejrut Busti b. Es-silsiletus-sähiba. lsmail G--) Muhdnmed kebir. Hibban Muhammed 174. (1'ri6) (385) Mensura b Sahin vel mensuh. Muhanmed Muhamned 159. (256l BeJ. Et tehedzdzud. Husejn Muhammed Ebu'Bekr 187. Muhammed Abdullah 193. Es-sunenul (1s8) Bejrut(14201 Beiheki . Rijad Albani Tirmizi EbuIsäb. Suajb kubra. Ammed Abdullah 175. EisemaiLul-muhammedijje. Mekkr(l4l'1) Bejheki(a58) b Husejn Ahmed 179. EFruh. En nasihu (852) Bejrul( --). (1423)' b. (1387) ('163) Alzir Endelusi Ben Jusufb. Ei lerhul'mumtia. Et-temjiz. ( (28?) Rijad l4le) b. Fehd Dzasim b Sulcjman bessam.

Bejrut(1421). ft-teshil li ulunoit-Tenzil. Bejrut(14t8). Anmed b. 227. Bejrut(1421). 213. F khus*unne. B€jrut(1415). AbdullahAsbehani (430). Fethul-Bari. Halijetus-Sindi. R€dreb (79s). Fefiul-Malik bi lebvibit-temhid. AMir-Rahman (176). Bejrut(1413). FethulBari. Sejjd Sabil { 1422r. ).Ebu-Isharb. tujadI r4l6r. Bejrur I r40B). NuhAlbani0420). 217. Semsudd. Muhammed b. Sahin (385). . Hanbeli (1417). Kasim b.Muharunedb. Askalani Bejru!(1413). Hanbet Sejbdi (241). Tekiijuddinb. Eeipat 210.Rijad (1403). Feiava lbni-Usejnin.ejnijje (72s). Hasijeulbni-Abidin. Halku efalit-ibad. Cajerul-neram. Abidin(r2s2). Et-tergibuverterhib.B€jmt(13s6). Bejnt (1423). 212. Ahmed b.Ibn-Dzibrin. Abdul-Hadi Sindi(113s). Fethul-gafur.AIIlnan (1408). Ahnedb.Bejrur(1403). Ebu-verid b. Muhamed (535). Huknu tarikis-satah.Bari.r ( t4t6). Bejrut(1402). Mubammed b.Bejrut (1414). Ahmedb. 215. 228. Muhamned b. Abdur-Rezzat Duveis. 221. RurdKurrubi (520). Rijad(141s). hmail b. RijadI t4 t6. ArefeDusuki (1230). Hidzebul-mera fis-salah. Ai Sevkani (1250). 206. 204. Eminb. Abdur-Ral'man b. 207.Rusd. Bejrur 203. carieul-hadis. rsmailBuhari(256). Fejdul-kadir. Nuruddin b.Egipar (1318). Abdu-Rahnan Karari(6s4). Abdul-Hadi sindi(lt3s). Muhammed ( rJOT). 231. Sujurj rql L. Rijad(1414). Mubarek (l8l). Abdulahb. Fetava tbni. Muhammed b. HadzerHejremi(974). (1356). 232.iime. Askalani Bejrut(1407). Hilijetul-evlija.l. 235. 218. Et-lersib. Ahmedb. Feta\aNlarniüe. 233. Ali b. Hudzdtetullahil-baliga.namaza 199. Medina 219. Er tuhur. Ahm€d b. 205. omerb. Abdunah Nuamani Eseri.Bejrut(1405).n. rtuiro(1407). l*med b. 214. Muhürunedb. DTemaluddin b.Anmed b. Feraval-ledznerid-d. Fetavas Sadiije. NasnSadi(1376). Jusuf Hanbeli {90sr. . Hasijetud-Dusuki. cajetul-memn. 222. 229. Sejtuddinb. Seidb. Ibn-Baz.Bejrut c_. Siddikb. HanKinnevdzi KaLar I t4tO). Zejnuddin b. 209. Ez-zuhd. Dzelaluddin b. Nuruddin b. Ali b. Ahnedb. AhinedKatral (50?). Bejrur (l4l9r. Ahned b. 211. Ahmed b. Abdur-Reuf Menavi(1031). Bejrur (t4l9J. Ahmedcamati (741). 216. Bejrut0424). 236. Ibn Usejnin. 22. Fevaidun hadisüe. Bejrur(1422). Muharnmed b. Hadzdzetun-Nebijj. Bejrut(1412). 202. Asb€hani 201. Ez-zehne. Bejrut (1405). 230. Er-revsih.aese{fan. Ali b. Ez-zikru ved-dua. Hadzer (852). Fethul. Demnam (1420). 234.zuhdu veFrekaik.Ibn_Baz. Askatani Bejrut(1397). Idris b. Ahm€d b.Bejrut c_--).Bejrut (1419). b. 223. Dehtevi 238. Sellam Ebu-tftejd r224r. Muhamrned b. Muhajruned b. Ahmedb. osmanb. F€thul-kadn. Dzedda\l4tü. 237. Hamis Enbati. Bejrut (1418). Muhairtrned Tailavi (123t). 225. Haaijetut-Tahravi. Hadzer (852). 220. tbrahimHarbi (285). Fevzib. Fethul-Bari. Ahmed b. Hadzer (852).n b. SrtihUsejnjn(1421). Hitijet'rl-u1ema. Fethul-bejan. 200. 226. Ez-ze\adr. Ez.Kaim (1414). Musrafasanire. KaüimDmesu r7srr. 208. Nuh Älbani (1420). Ebi-Bel.

ksadun'nukkad. Bejrut Adzluni 268. Ma dzae fil-bida. Hükmu larikis-salal. Busti(388). (1409). ( (702).< -- KairoC.lt. (204). NuhAlbäni(1420). (711). (385). 274. Abbas Safii Muhammed 248.Bejrut( 1413) b. Husein 277. AbdulAziz b. Harned b. (751) KairoC--). (516) Bejrut(1420) b.. t4l8) Aid Kairo b. Mealimu . Kenzul-ummal. (458) Bejrut Bejheki ahmedb. Iglsetut-telefan. Ebi-Hatim Abdur-Rahman 250. Isnail sanani Muhammed 254. Ialamul b. Ahmed Razi(327).-{-. Muhamm€d 247. Kasasul-enbija. Ismrilb. " p^. Nasr Mervezi(294). Muhammed Dzemaluddin 257. KajjimDimeski 246. KaijimDimeski(751) Sclnsuddin 239. HanKinnevdzi 262. Rijad(1419) b. (1411). Rijad Da. Muhannedb. Kairo(1423) b. Junus 265.Muhammed Rijad(1416). Husejn 275. Ihlilatultukaha. Bejrut Dzemltuddin b.ntt. (8. KajjimDime. Ali b.^" . Krttussencr. ltelur-Tirmizi. Kijamu ramadan. Riiad(1410) rnunir. Bejrut Kasimi. Kejfijjeius-salah. Keifuz-zunun. (807). (1417). 263. Mulekkin 240. (852) Bejrut(1406) Askalani An'ned b. Mcnsur b. Marifetus-sivak. lsmailBusiri mchcre. Nasiruddin ( 1403). Kesiatul-kina. Nuri. Be.jrut b. Lisaüul-areb. Mubamed Hatlabi 276. Ahmed 267. Oner b. 270. Ali b. Lisanul-mizan. (1420) Bejrut Bchuti(1051). Muhammed (1068)Bejru!(1411) Kuslanlini b.Vustafa ßejrut(1417). omerb. Muhannedb. (1014). Dekik Muhammed 260. Akilb. b.Muhnmmed 255. Riiad(142(l). t1422)."ii^. Nevcvi Bejrut(1418) Jahja b. Keiful esrü. brmul-kelam. Baz(1420). Bejrut endm. (l182). Ali Sevkani 253. Keitul evr. Hadzer 259. Seref 241. (1122).h nlrißiop. Semslddin b. Bejrut(1397) b. Mattui.ekutni 249.d.) b. Ali b.er 272. (1394)Bejrut(1418) Zalerb.ki(7sl) Bejrut(1393) Semsuddin 244. Nuh Albani Muhammed 256. Irsadul-fuhul. Hindi(975) Beirut(1409) Alauddin b.Nuruddin (710) Bejrul(1417) Buhari AbdulAziz b. Abul'Hakim (141'l) (1250). OsmmTchanevi 245. (1405).t. Mealimus-sunen. Alauddin (140s). Ihkamul-ahkam. (923) Bejrut(1416) Kastallni b. Bejrut Ali K. 251. Ahmed 258. 261. Abdullan 269.Ahmed (1420)Anman(1405) b. Ihtilatulhadis.. Keiful-hafa. IleludDdeklrni. Muhammed 278.10). Ebu-BekHeiseni 266. Siddikb. varltetus-sunen. Ahmed b.ai. Hurmetu (1'116). (1162). Iülful-mehere.Saidi)Bejrut EbuTdib Kadi(Same. Irlamulmuvekkin. Muhammed 242. Kutubi C-'-) Bejrut(l'116) Muhamed Sabbah 273. Menzur 271. lsmajl MukaddimEgiPar b Almed b ehlililm. Huseiin usulil fikn. Mesud Begavi Tenzil. Alj b. (1422).\. lriadussJri.lri Muhanrned b. KesirKuresi ). ldrisb. Beirut(1416). ( l'11l ) ( 1104) D. Mealimut Dzizmi Rijad( 1419) b. Hulasarul-ankam. ( Dimeiki(774) Mensure Ismail b. Alib. Zejd 243. Bejrut Muharnned b. IalaLrs-sunen.edda l-eknevi 252. Irhaful-haieretil (1417) ( 852) Medina Askalani Ahmcdb. Islahul mesadzid. Hassanuddin 264. Hulasatul-bedril (676). ". (1307) Rijad(1422) b. nelulhddis. Had. lrvaul-galil. (804).Muhamed b.

b. 307. (230). Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. Abdur-Rahman Darini (255). Nuruddin Aitr. Menahidzul-muhadisin. Ebu-Bek Hejseni (80?). Muhammed b. Tejniije(?28). 291. Medtmu'ul-fe(äva.Bejrur(1402).). (1421).. (Sakn). Ibrahim b. 285.Rijad (1423). Esas Sidzistani Bejrut( 1420). (l4ZZ). (1408). Ali IG. ( Meselenßtetdir.Bejrut C--). Bejrut (1405). Mevsuatut-rnenahis-Ieraiüe. Med. Musannefu lbni-Ebi-Sejbe. 302. Mesailul-imami Ahmed. Bejrut(1409).Kaim C'. Bejrut(141s). Menaruesebil. Sulejman b. Muha]nmed Kufi (235). Abdul-Medzid Mesabi. Bejrut (1403). Ebi-Beksujuti(911). Meratibül-idtma. Nuruddinb. Duveijm(1353). 283. Musned'i lbni-Ebi-Sejbe. Tekiituddinb. Musnedo lbnil-D. Rijad 1418). Abdul-Kaviij Munziri (656). Musannetu Abdn-Rezzak.Kano(1419). Musnedud-Darini. Katar(-----). RuId Kurtubi (520). Bejrut(1416). Mifrahul-dzenne. Muhtesaru Ebi-Davud. (Amauo. 297. Musnedu Abdi-Ibni-Humejd. 294. Misbahuz-zudzadze. Mühainmed b. Hänb€lSejbani (241). Hamrnam sanani(2l l). D. (840). 316. 298. Musnedul Hunejdi.hebi (748). HusejnBejheki(4s8). (290). Abd b. Merkatul-mefatih. 290. 289. 313. Abdulah b. (241). (-----). Musnedul firdevs. Abdul-Azimb. Musn€dul-inami Ahrned. 303. Menhedzun-nakd. Ebu-BekHejsemi Din€sk(1411). Muhammed Kufi (235). Mukaddimatu Ibni-Rusd. Ebu. Amr b. Ahmed b. Ahnedb. 317. Abdullah b.oeselfa4 naraza 279. Sejrevejh (219). Tejmiüe(728). Ahmed Bejrut b. Muhanmedb. 310. ( 1068). Musn€dul-imami Ahmed.ad.Abdullah b. 284. 301. Musnedu Ebi-Awane. Esferaini Bejrut Jalobb. Ahned b.revajd. 282.. Dzelaluddin b. Muhammed b. Hanbel Bejrut.ri ( 1014]. (1403). Almed z. Musnedu Ebi-Jala. 295. Bejrut(1417). Bejrut( 141 1). MedzrIgz. bnail Busiri Miskatul-mesabih. Abduuah b. Ahmed b. Nurüddin b. Muhamrned Kufi Bejrut ( 1409). 3(M. 312. . Aid Hilali.Ishak C--). 288. 2E6. (509).Ebu-velid b. 281. Anmed b. 309. 300. (241). 308. (80?). (316). 306. Merakil-felah Hasan b. Abdul-Hakkb. Arnman Menakibulsafiai. 315.Rijad C--).Bejrut C--). 318. Ahmedb. selixn b.mu'ul-fetava. Hanbel Sejbani Kairo(1414). Hanbel Sejbani Bejrut(1416). 299. Mevariduz-zarnam. MuhajDned HadbSerbini Bejrut(141s). 293. 287. (456). Bonbaj(1399). 314. 305. Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. 292. Rijad(141s). Ali b. Humejdb. Abdur-Rezzak b. Bezzar(292). M€sailul-imami Ahmed. Salim Mevahibul-dzelil. Musnedul-imami Alrned..üuddin b. Musnedul-Bezzar. (23s). Muharerul-vedziz. Muharnned Kufi (235). Ahined b. Muhamed b. zubejrHumejdi Bejrot(1409). r'airo C--).Se<rza Dejlemi Bejrut(1396). b. 296. Nasr(249). Ahmmed b.i Bejrt (1417). Abdur-Rähnar Masdbi(954). (1418). ReJrut (2?5). Abdu ahb. Hazn Endelusi Bejrut(1419). AbdullahHatib C--) (Albani). Rijad(1418). Dahiije (1418). Abdulanb. Atijje Endelusi(-----). Ammar Semeblali Bejrut( 1418). Musnil-nuhtad. Ahmed b. (30?). Ali Ternimi Bejrut(1418). 311. Jasir Semali. Bejrut(1398). Teki. Mizanül-itidal. Ahmedb. 280. Abdullah b. Ali b. Dimesk (saTahtavi).ad Dzevhe.

334.14. Revdatut-talibin. Ahmed 331. (1400). Mahnud 332. (676) Bejrut(140s). Sifetu (1417) Eseri Bahrejn Nuamani Fevzib. Alusi b. N€vevi Jähja b. Darekutni Ali b. 352. Sifetu suslin-Nebijj. (241). Sahihu (1416) (2s6) Bejrüt b. Mu/ekereN (762). RÜad b. Sahihus Rijad(1417)' b. 346. hhakb.jje T€kijjuddin 357. ( 1417) Bejrut Selin Helalii Ali Halebi. Ebu-Ishak 325. Bejrut(1412). EseriKairo(1408). Sahihul-metdzerit-rabih. Belidb AhmedAdzman Ebu-Seid 349. Musnedut-Tajalisi. (1416) Rijad Aid Hilali. sanihul-edebil'mufied. sahihumevaridiz-zaman. AIlu b Abdul-Munaim C--) 353. Tejmi. Sahihut-tergibitlerhib. Muhamnedb. Rijad(1418). Bejrut Nejsaburi (El-minhadt). (l4ls) (261). Musnedu-Safiai. Sahihu (l4l2) (311) Amrnan b. (1420). Ahnedzehebi Muhamned 355. B€jrüt(1417).amia. Risaletus (1270). (852) Dmesk(142t) Askalani b. Musnedur-Ruvjani. HarunRuvjaoi(307). Subulus-selam.-). Kuvajr(14l4r' Suvejb Abdur-Rahmd Fehd b. Seref 329. sahihus (1420)' (1420) Rijad b Nuh Albani Muhammed Sunent-Tirmizi. Nuh Muhamed salatin-N€biij. Bejrut b lsmailSanani Muharnmed 356.Isnail Buhdi Buhari. Hadzer Ahmed b. C. Bejrut(1416) b. savmin-Nebiii.Hadzdzadz Muslin 337. (1420) (204). (1415)' (1182). (1419) (1420). SerefDimeski 330. NuhAlbani Muhanmed sl'neniEbi Davud. 333. (385). . Nehjus (1250)Kano(1413). Abdulläh 351. (2s6). Hanbel Sejbani sälah. (728). Drarud 321. Rijadus-salihin. Netaid. sahihul d. Beirut b. Ali 327. Nuh Albani (1420). Siiied Salin. Sufetu Mensut€ Selim. SnadZul-muttekin. Suneni 3. Huvejni suhbe.. Huzejme Muhammed lbni Huz€jme. Rijad b. (1a20). Sitrauuddin Esipat Kemalb. Sudhdut-tilave. Bejrut(1416)' b lsmailBuhdi Müharnmed 328. Bejrut(1397). Bejrut(1416). Nuh Albani (1420). nulut-neml. Muslimb. Muhanrnedb HibbanTemimi (3s4) B€jrut (1408). Sahihul 339. Bejrut(1413)' b. Dzarud Ebu-Davud 322. Jusuf Zejlei Abdullaü C--).turman (1408). Sanihufikhis-sunne. Nejlul-evtar. b. Omer 358. 343. Esipat Tajalisi Ebu-Davud b. Muhanmed 320. NuhAlbani(1420). Dzemaluddin 324. RÜad b. Ali Sevkani 326. Salätut-teravih. NuhAlbani(1420). sahihu Muhamrcd b. sifetu\uduin-NebÜ. selimb Ebu-Usame 342. (1419) (204) Däze-Esipat Tajalisi b.Kairo ( 1416) 319. Kairo b. Muhar nedb.n-Nebij. Ahmed b. sahihul-vabilis-sajjib. Nesai. Sunenud-Darekumi. Refeul-jedejni. Muhammed lbni-Madze. Siferu (748). Muhamed b. sijeruealarnin-nubela. (676). lbniHibban.Rijad (1422) 336. Muhanmed 348. ( -r' Bejrul Emin b MuhrarSenk'rr' Vuhanmed b u"ulil-fikh 32J. Sahihus (1419). \udu. Nevevi Dimeski Jahjab. l-eftar. Muhanmed Sunenin 345.NuhAlbani(1420). NuhAlbani Muhammed 347. (705) Bejrut(1422)' b Seref Dinjati Muhammed 341. 335.Muhamnedb. 340. sahihus (1421) (1420). b. 350. NuhAlbani(1420). Bejrut(1415). Muhammed 338. NasbuFraje. (1417). 354. IdrisSaf i (204). Rijad Albani b. Musnedut-Tajalisi.

Talridzul-tarihil-kebn. Muha]nn€db. Rijad(1418). Esas sidzistani Avvane. Husejin Bejheh(458).Dmesk (1400). Muhammed b. Matmud Bab€rti(?86). (2?s). 393. (885). SerhusuneniIbni-Madz€. HalefBerbehari Rijad(1421). lehzib. Tarihu Baedad.Iskenderla(1421). Bejrut(1410).Dzubejl-Libanon 390. Tejmiije Bejrut(1415). Rijad(1420). Rijad (1420). Sunenu Ebi-Darud. (1122). Ali b. Semsuddin Kirmani. AbdullahMugletaj(762). Abdullah. Bejrut (1410).Bejnit C--). rekijjuddinb. Sulejmen b. Sunenu (2?s).I<aifo(1414). NasrMerveÄ (2'A\.Rijad (1420). 397. (1408). HadrerAskalani(8s2). Zejnuddin b. sunnetul-dzumua"Teküuddin Ahmedb. Suabul-iman.Bejrut (1405). 380.Ali b.Alauddinb. Seretuashabil-hadis.rkani ala Halil. Nuh Alboi (1420). Ahmed. T€driburjavi. Serhul-inaje. (772). Hadzer Askalani Bejrut(1417). Elu-Zejd Bek b. (852). 379.Bejrut (1419). Tarihu lbni-M€in. Redzeb Ali b. Serhuz-%rkani. (681). Ahned b. Serhul-umde. rabekatul-nudelisin. Abdul-Bakib. Ahm€d b. Serhumeanil-asar. Serhus-sunne. Takdbut (795). Ebu zekeriija Jahjab. Tarhut-tesrib. Besavi Bejrut( 1403). sulejnenb. Ali satib Bagdadi(462). . Hasan talekai(418). sunenu Ebi-Darrud. 365. Mein (233). Äli b. Hasd b. AbdullahZ€rkeli Rijad (-----). Hasanb. Abdul-Baki Zerkani Bejrut(1417). 385. Rijad (1421). BejrutC--). 367. ZejnuddinEbu-Feredz b. 394. Ali b. Husejin b. 371. rejmijje Rijad(1a13). 364. Bejrüt(141s).Muharnmedb. Kano 361. Ali b.serhurijadis*alihin.Rijad (1419).IGno(1419). Abdur-Rahno b. ESas Sidtistdi (275). ehmedb. 369. Jusufz€rkani(1099).to (1423). Muhammed b. Dzelaluddin Abdur-Rahnan sujuti(911). 398. Ahmed b. Tebjinul-halaik. Hanbeli 388. Muhammed b. Merdavi Bejrut(1418). Ebil-Aiz Dineski (793).MuharDmed sefarini C--). Mesud 377. Abdul-Kerimb.Bejrut C--).Ahmedb. Ahmed b.Muhainmed b. Ahrned b. 360. Takirul-kavaid. 381. 392. 389. Anmedb. 373. Rijad(1417). AmmanC--). Täelikut-talik. Serhulakidetit-Tahaviije. 387. 395. MuhanmedTahavi Bejrut ( 1399). Ali HatibBagdadi(462). 384. Tashihul-turua Ali b. Serhusulasijatil-iroarn (329). 386. Redzeb (1418). Serhuilelit-Tirmizi. Serhus+unne. Serhu Sahihil-Buhari.salihUsejinin(1421). Ali b. Serhuz. 359.Bejrut (1421). Serhuz-z€rkeli. Tashihud-dua. 366. Rijad(1416). Sulejinen b.Bejrut (1420). 368. Muhammed b. Abdul-validSejvasi (795). 396. Ali zejlei (743). 382. K^. 362. 375. Muharnmed b.Benal(449). HadzerAskalani(852). TarihuDimeik. Serhu usulil-iatikad. Asakn(s71). Halefb. 372. (321). Sulejman GaEl-turua). Serhul-muskil.Falmddin osnan b.peselIem.Ankara(1392). EMsSidzistani lbni-Madre.Bejrut (1422). Hibetullah b. 370. JezidKazvini (275). Alib. (728). Ahmed b.Muhammed b. Muhammed Tahavi Bejrut(1412). Bejrut(1401). Serhu Sahihil-Buhari. 383. (516). 391. 378. nanaza Bejrut(1420). 374. Sunenu (728). (321). Tazimukadris-salah. 376. Ebi-Davud. Lrbejd. TahrimualatiFtareb. Serhu fethil-kadir. 363. b. Husejnlraki (806).

Bejrut (1a05). AbdurRahman 404. Usdul-gab€. Tenkihu. Askalani Almed b. Bejrut(1415) Zehebi(748). Tahh Kajserani 413. Tezkiretul-huff^z. Kajjin Dimeski Semsuddin 419. Aid Hilali. KaüimDimeski b. Abdur-Rahman Muhammed 415. 405. Drelaluddin AbdurRahnan 409. Omer 42.jrur Gularn b. Z?dul-muslaknia (1418). KajjimDimeski 402. Abdul-Hadi 4()7. Rijad(1416) Musab. (385). (774). Zikrü esmaiFtabi'in. (1420). Ddekutni Bejrut Ali b.. b. Abdullah ahbari Asbehan. Muhammed 420. Muhamed b.Abdullahb. Muhanmedb.-). Bejrut(1406). Mekka(1414) b. Haduer 403. Tuhfeni ahvezi. Muhammed b. z€hebi Muhanm€d b. (507). MähnudAjni (855).. Tenkihut-tahlik. Ahmed 408. Tevilu nuhtetifil-hadis. zadul mead. 417. zaaut-meaa. Bejrut(1422). Ebu-Usame Selirn 416. T€rtibul-mevduat. Zek€rijab. Tehzibul-k€nal. Anmed 410. Umdetul 'Aizzuddin b. 423.Abdullan 411. KadirPakistani. Bejrur (1419) b. (430). Tefsirul-rnenar. Bejrut(1415) Mubarek{wi b. . (1a04) Bejrut. (1353).tahkik. kari.Rijad ( 1415) Muharnm€d b.') (1420) Albdi Aden( Muhanmed b. RidaC. Bejrut(1408) 418.). Semsuddin (690) (El-mumtia). Udzaletur-ragibil-mutemenni.Abdullah 422. reuitus-sunen. Zikn (1406). Tuhfetul-tukana. T€fsinl Kur'anil-Azim. KesirKuresi 399. 406. Ahmedb. (481) Medina b. Abdur-Rahman at*am. Resid Muhanm€d 400. . (744).Bejnt C---). 401. EsnC--). Tejsirul-Kerinn-Rahman. Ahned semrekandi 414. BejrulC--). Sujuti(9ll). Tehzibutrehzib.Dzematuddin (751) Bejrut(1419). Rijad(1421). Bessan. BejrutC--.Muharnmed (748). Muhamned b. S"rnsuddin (852). Bejrut b NasirSadi(1376). Dnn€ski Isnail b. b. Muhammed Herevi kelan. Rej t(1400)JusufEbu-HadtdzadtMizzi'(742]. Nuh rermanul-minne.Bedruddin b.299. Z€mmul (1314). t€jdun Asbehani Ahrn€d b. Rijad(1413). Be. Muslim Dineveri(276). Almed Maldisi 421. Tevdihul 412. Tenvirul-havalik. (751) Bejrut(1407) b. b. (?sl). (14t8). (539). B€jrut(1415) b. Ali b. Tenkihul-kelam.

dva 68 Pranje . koji kazudaje ispiranje Dokaziuöenjaka ----35 ustai nosa nije obavezno koji kaiu da ispiranje Dokaziuöenjaka --------------------i nosa ispiranja usta Naöin ustai nos------Kojomrukomseispiraju 4l ----------------------nosa Dubinsko ispiranje 42 ----pri abdestu strane Poeinje sesadesne 42 ---------lica Pranje 43 -----ruku (podlaktica) 44 Pranje ----glav€ Potiranje 50 po kapi----Potiranje glaveviie puta---------------------Potiranje Potiranie u(iiu -------55 usiju---56 Naöinpotiranja potiranje usiju Da li seuzimanovavodaza J8 Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanjuabdesta--------------------prstUu prstimaizmedu Prolaienje 60 prstima koz bradu--------------60 Prolaienje --.'sal[zlkhu ve selfa4 ndtntza SadrZaj PREDCOVOR -----Uvod ----u pogledusamogdjela Nekoliko napornena SVOJSTVA POSLANIKOVOG.pri uzimanju abdesla 64 Redoslijed --------66 Pranje nogu --6't misvaka Upotreba ---------------. SALLALLAHU ALEJI{I ) 7 l7 ABDESTA-----------------vE sELLErvr. po ijedanpul tri. ----------Namaz seneprimabezabdesta Vrijednosti abdesta -----------(nijjet) Odlukaza abdest PropisizgovaranjaAllahova imena(bismille) prije uzimanja 2l 25 28 -----Da li je dozvoljenopraviti veöi prekid pd uzimanjuabdesta 30 (5aka)--32 Pranjeruku 30 lspiranjeustai nosa---------------------------33 usta i nosa obavezno-------..

.79 ------.er- 391 1 '10 ------. nam.----.'74 Potiranje(mesh)po mestvama ---------.? Poüivanje stidnogmjesta-----.'72 prstenaprilikom pranjaruku Pomjeranje '73 ----. Öistoöa ----ispred klanjaöa Pregrada u namazu daJepregrada koji smatraju Dokaziuöenjaka obavezna---------sunnet u namazu daje pregrada koji smatraju Dokazi uöenjaka zanju pregrade i nekipropisivezani Izgled --.80 Potiranjepo ödrapama ------.---desne Stavljanje _ Mjestonakomesevezurukeu namazu Vezanje rukuna prsa 89 91 9l 92 96 -----.-------vremena-.----I lviar! /.------nakon abdesta tijelo Da li se posusiva ------' -."--'je rasipativodu pri uzimanjuabdesta Pokudeno -------.----75 dove pri uzimanjuabdesta Da li se uöe posebne -'76 . sa[[a[i[afruafejiioe se[.----muktediiama pregrada Pregrada imamajeujedno nabrodu Namaz -mogucnostrüu klanjashodno Bolesnik i.Stojstpa Qos[aniLwog.NAMAZA --. a koliko ko boravru mjestu 86 svogaprebivaliSta .83 ------Da li je dozvoljenopotirati po pocijepanimmestvama ---'.-.-. SALLALLAHU ALEJHI vE SELLEM.--Dova nakonuzimanjaabdesta ------------.---Rijeaii'tamskihuienjakao poliranju no me\lvcma .-_-----_ Nastupnamaskog prema kibli Okretanje ----na komeseob^vljanamaz tijelai mjesta odje6e.---------85 Naöinpotiranjapo mestvama Koliko danapotire putnik..97 98 99 101 104 108 110 I l2 Il3 113 ll5 115 Il6 lr8 118 119 .87 -.--.-----.'----Da lije dozvoljenopriöati prilikon uzimanjaabdesta SVOJSTVA POSLANIKOVOG.-----.------.jedecem u stajaccm Noininamal PoluTaltl' (obuii) ---Namaz u papuöama -pnje namaza Nijjetje obavezan iftitah)tekbir(tekbiretul Poöetni tekbiru rukupri poöetnom Dizanje rukena llevu --.

-*-Vezanje rukuispodpupka Spuitanjeruku niz tijelo (nevezanje ruku) Vezanje ruku iznadpupkaa ispodprsa-Naöin vezanjaruku -- 12l t24 r25 126 121 128 ----------------Pogledu mjestosedZde Dove kojima je Poslanik.lii<ki frr" -----169 ------------prije fa.sallallahualejhi ve sellem.ae selfem.za Alsamskisunnet 170 AkSamskifarz -----t7l ----------postijefarza 171 Ak3arnski sunnet prije farz ----------------------Jacijski sunnet 172 -------Jacijskj farz 172 poslüefarza-----------sunnet Jacijski 173 Sabahski sunnet-----173 174 Sabahski farz .t43 Dokaziuöenjaka koji smatraju da sene uöi za imamom Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seuöi za imamomna dnevnim ------------namaTima 146 ---149 prveskupine Diskusija o argumentima 152 MeritomijemiSljenje --Zlameizrekenekihislamskih uöenjaka 154 158 Et-temin (izgovaranje rijeöiamin)------------------Dokaziuöenjaka koji smataju da seaminizgovara naglas 159 Doka"i uöenjaka koji ne smataju da seamin izgovara arnin naglas 161 165 Da li semuktedijamaostavljamoguönost za uöenjeEl-Fatihe----166 Uö€njeKur'ananakonprouöene El-Fatihe-Podnevski sunneti r67 Podnevskifarz ---168 --Ikindijskisunnel 168 Tlin. namaza .poöinjao ---------------------------130 naunaz --------------------133 Dovena noönom namazu -----------------------------134 Kur'ana namazu Uöenje u ----------------13'7 Kur'ana ajetpo ajel Uöenje -r38 Uöenje iza imama -------Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seopöenitouöi za imamom t39 ---------------.

uöenjaka koji zastupaju 213 -.227 prije dizanja istiraha) Ika&o sjedenje na drugirekat(dzelsetul -------------------228 Dizanje nadrugirekat '.226 ---potpune Obaveza smirenosti izmedu dvijesedzde ---.-221 potpune Obaveza smirenosti na sedzdi -..188 -----------Kur'ana na diumi-namazu Uöenje --------------------188 Bajram-namaz .------------------------------Melodiöno uöenje Kur'ana I90 .187 ----.-----------------200 alejhi ve sellem----------2o2 Potpuna smirenost naruku'u --------------204 Zikovi i dovenaruku'u -----------207 Zabrana na ruku'u uöenja Kur'ana '' -Vraöenje sarukua 208 .---------:Vdjednost sedzde i njenizikovi 222 --------Zabrana Kur'ana na sedZdi 224 uöenia --------..-.215 prije ruku Dokazi spustanje koljena uöenjaka koji zastupaju ------Meritomije milljenje218 ---------219 Opissedide -----------------.----. 3g31 -----Noöninamaz 175 '.-------------= Doveizmedu dvije sedzde 226 "-. 225 Vraöanje saprvesedide-----------------------'--. -------------183 Kunut-dova na vitr-namazu -------Vrijeme vitr narnaz u komeseklanja 186 ''.----------------Drugirekat 230 -----------------------------(sjedenje)---Prviteiehhud 230 .'----.saftaffafiu afejfü vese{Stoian aos[anifuno1.--------191 StadauöinionajkogaSejtan ometa u namazu -----191 Ruku(pregibanje u namazu) ----191 Dizanje ruku "----Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nrjesunnet 196 Nastaval opisa rukuaAllahovog Poslanika..-.. Dali serukevezunakonpovratka sarukua 2lI -----------------------212 Pdoritetnije miiljenje---Spuitanje na sedzdu 213 Dokazi spuitaderuku prije koljena-. sallallahu .---------------------Uöenje Kur'ana na bajram-namazu 190 .-.-..---Vitr-namaz 178 --------------------------------182 Udenje Kur'ana na vilr-namazu --------..-'.DZuma-namaz -------.

----Receruija Abdul-Varisa Ribe. ---------------------------.--uöenje salavata na Dokaziuöenjaka koji zagovaraju -:prvomtesehhudu -----------------------miSljenje Preferirajuöe -------* kaiipßta nateiehhudu Pomjeranje -Tredii öetvnirekar Tra. 285 prof. prof. kurraDtevadaGoloia. namaza 231 23'7 uöenjesalavata na Dokazi uöenjaka koji ne zagovaraju prvomteiehhudu--.04 -na tesehhudu Uöenje Salavati teiehhudu --- te se[Iem. 257 -----------.264 i aksam-namaza Dodatni zikrovi nakonsabah -------Dizanjerukupri dovi nakonnamaza 269 Potiranje licanakon dove--------------------210 ------------'---------Da ti sezikri zaiednitki 272 275 Propiszikm tespihom -------------poslij neposredno e farz-namaza Propisklanjanja sunneta 278 --------------------------. sallallahu alejhive sellem.259 zikr nakonnamaza Poslanikov.280 Zenei muskarca Nemarazlike izmedunamaza ------------mr. Semira Imamovi6a Recenzija 284 Recenzija hfz. ZIKRA NAKON NAMAZA .izenie utoeista od öetirislvari------------------Doveprije selama selama---hedavanje '240 242 245 241 247 251 SVOJSTVA POSLANIKOVOG. SALLALLAHU ÄLEJHI VE SELLEM. 287 Rihlinorqfiia 289 SadrZaj-'--------300 .

" "". l i " l r l l ."pirrt """g fLkha.v.nekÖ r.plsano Preclruslimarrsl(or ö ta aökon lavnoö'L ve aLelFl sallallahLl Pos anlk "i.i.. SlLriIei ler le on pilracl .".. ra hfz D:-'vadaGo (ria proi lz recenzij-'l(L veorna znacallrL Ne mozemo a da |r nlegovn djelma ne prepoznamolednLl daJe-zapsanle prstup Cinief naLrör1L a tole r ovorrJtlleLu... " b .L....lli" lotsteno +24 Lzvole lalboje i'.'Ä.".:jLe-1:o5L lra namaza utenrellerL Posanikova potpuliLpfedstavLl iu". " ..iri.l :]:qei 'räv I Ih0.-' tlUi. r ro rnleslo re evant ma k zaLlz u'2bcri da oval tvfcllm r odgo'. s a a a h u . u n j .lriakoja predstav ie I ovla) Nle'la iob eclos ii"i:'. .]i:1oi.." !t" . " ...ii".n n lnili n.nd rra dopi ros s amsKm naLlKamä ve k a edan i.f"liio nnl"t jezkrr u pitarlL jednstvena le antkovo! sal alLahla clhivc dlelokole tfelllas'/ä pranliru vezl sa fonrom Pos opse:nile 'nuÄn."-. .llsa a nriefri poznaio p oopnnos lanlLr ! Kada s ovolnstudijon le 5lo je s Lrdai trli l ".''1'o planlu VarisaRlb-'..rpadn . l p::]:yaff v sok pravnih ökol'-pol(azao razliöitilr ka ra". iüÄlo'al"l"-. je' n-stv:no q: dielo ovo le "Lif ".nS. z o b z r a n a t o r i a l r l e n l l l r o v o f r i s l e n l e ! d a l o m p l a n lP kl o vl a c m S prenose Lpr'omo vL r o s l a n isabiilFn. "rrr"st likharha. r " .o s'eclaza rr..n liomentarP'rslar l(ovLh a rroiemo rei da le . n na u .it .zaoslaje na-sliiede va:nostk. .i.ca karakte.Seff almamovlca z recenzlle Safeta KLdLlzovöakade e Kniloa Svoslva Poslar kovolj namaza' aLlloranr po filogo öelllLLOna le prvo p."rl"i L'""1.lozlvjel:risvoledrugoizdanJe to!la zlrog le uiemeLielrostL .da le u p la'rlunase boSnjaöko in.. nnuino'.scbno r ec jenaLlöromprslup-L n o kalivo iam llovori li.nn" t. .:. posebnr nnfn."1"m..tl lracleia ll:al1^eÖ1...t" lo.""".J o.inri malone."r"lri".. .lf..iee'ro. .. n .] Lltisklr Loclen o p i " .tu. t" gu StrLdila ostäv sebe za iz ob aslif kha hadisaNa6is! Lr'eniacl "" o"fi.ra.a rlro I detalno upoznaleiiakole k anlaoA ahov ko e ras od naraza Poslalikovoll .svojevrstan -salalah! alrnut A!tor-sekoristlo em. . : l l c l rv e s e c n l . . " r .'orno bait Lla nskoiiclelnoj L O gL Lröeniaka' savremeilh ' i .rl tolefarrcJe."j'.uin oÄu ul"ir.tlkLr.u"qo.."iit.." kol.]l':j:i?iji:'l:li".t''l'on'poznath Laltl p..::i:i'i:lli"Tj.stoiodgovararelomeLLonflKolio2Lvlavajrl i kolektnogodnosäL gma dobra lllepog u"-.ip ltaviie kadaslr nekidetall u iul"rifi frl. ' c o ' L m J e z a d o v o l i s td SVmlllUS]la|]la'ka]lol]lTro!]uoaVl]ätjsvoJenamazebasolakokakoih]eobavao n a : P o s l a n k .l.i ir..ih da :':. frosebno L Lrradeno njih od da le."'" "1il'"r.1"] S rini sveobuhvatnost iefiiatsko jezkrikola o!*dl! "lii!fl:lk-'^.i saiäta Krrduzoviöa svolstva ..Ll]s" r" nanaiem grm cjelrma uosadrL n"Jpl. .i".ii"Äf. "1. eÖl KlaflalteonilKoKanosie mene vidje da kLanjam alelh ve seL Ne nogL se otet izvornLom..rt rud eclnLl p f e p o u c Lm Ln rj i g u va oo v l r v r j e d nk .mr.cenzrleAbdul dLelo je jedno veoma vrijedno.prol z r.lr. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful