Naslovknjige:

SVOJSTVAPOSLANIKOVOG,SALLALLAHU ALEJIII VE SELLEM, NAMAZA od abdestado zikra
Autorl mr. SafetKuduzoviö Serijatska recenzüal - mr. SemirImamoviö - Abdul-VarisRibo,prof. - EnesJulardzija, Fof. - AmL Dumiö, prof. - NedimHaraöiö, prof. - hfz. Dzevadcolos, prof. Lektor i redakor: Remzija Huriö-BeCiroviö Stampa: Bemust, Sarajevo
CIP - Katalogizacjja u pubtikaciji Näcionalna i univerz itetskabibtioteka Bosne i HercegovingSarajevo

DTP: SafetKuduzovid DesiDg korice: Sead BeCoviö Izdavaö: Autor u suadnji sa Dzematom Kewser- Linc Tirazl 2000

KuDuzovre safet
Svojswa Poslanikovog, sallattahu alejhive sellem,namaza: od abdesta do zika / Safut Kuduzovit.- Saraj€vo: S. Kuduzovig 2007. - 304 str. ; 24 cm Bibliografüa: str. 289-299 i uz tekst ISBN978-9958-993G7-7 coBrss.BH-ID 15850758

Safet \ytuzwit

SVOJSTVA POSLANTKOVOG, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM. NAMAZA od abdesta do zikra

Sarajevo, 2007. god..

EsiFsuiL
'ü ineittafra ful-ihstivog, Samilomog!
Uzvi5eniAllah ka.äe:

i# ßt;"i:'tti'.1.'5 1 i; nt'' </; J ik i: ;s';t;" ßt;3:.J.';
"Recii 'Ako Atlaha vollle, mene slijedite, i vas de Allah vo[ieti i grijehe vam oprostiti!' a Allah prasta i Samilo6tan jC' (Prijevod alai€nja Alu Imran, 31.) Allahov Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,je rekao: " Kanjajte onakokako stevidjeli meneda klanjatn!" (Buhari) Imam Safijaje rekaoAhmedub. Hanbelu: "O Ebu-Abdiüah, ti si uöeniji od mene u hadisu! Kada vidis hadisobavijestime da radim po njemu!" vjerodostojan t Hilij enl-evlija) @bu.-Nuajm Abdullah b. Mubarekje kazao: "Lanacprenosilaca je od dere. Da nemalancaptenosilacagovorilo bi po se äljama i naho<lenjima." -Sahihi El-Hanb'r Serefu ashabil-hadis) (Mtrslilun n Mukaddimetus

PREDGOVOR Allahovomblagodati, naftondecenija stagnacije na polju islamskog nauönog rada,kako u cijelommuslimanskom svijetu,takoi kod nas,ovo vrijemeobiljeZava oZivljenje islamskih znanosti. Iakoje to samizaöetak, on ulijeva nadu da öe naSummet odluönokrenuti putem duhovnog, progresa. nauönog i vjerskog Samimtim 3toje sudbina islamskog svijeta potpuno ovisnaod odnosaspramdini-islama, tako svakavrsta studijei rada na izuöavanjuvjere, prije svega koz razumijevanje Allahove uzvisene knjige Kur'ana i koz ozivljavanje Sunneta posljednjeg Allahovog Poslanika,sallallahualejhi ve sellem,svojevrstan je napredak i korak naprijed. U ovom pogledu,djelo koje je pred namaima svojevrstan znaöaji jer prvenstveno ulogu, tretira stub vjere namaz najoöitiji öovjekov izrazposlusnosti svomeStvoriteljui priznanja Njegoveveliöinei svoje zavisnostiod Stvoritelja.On je temelj dini-islamai svjedoöanstvo priznanjaAllahovog Poslanika, sallallahualejhi ve sellem,za vodu i uzor. 'Reci: 'Ako Allaha volite mene släedite, pa 6e vas Allah zavoljetii grüehevam oprostiti'." (Prijevod znaöenja Alu Imran,31.) Kur'an tretiranamazopöenito. Ne defin a njegovoblik, naöin,niti broj, veö ga izriöito nareduje i terminom "ekimu es-salah" definira naredbu kao "uspostavljanje" namaza, tj. obavljanje namaza onakokako ga je uspostavio Allahov Poslanik, sallallahu alejhive sellem, koji nam "Klanjajtekako viditedaja klanjam!"Ovo djelo nareduje: cijelim svojim sadriajem tezi postiöicilj iz konteksta hadisa, da öitalac detaljno upozna je kako Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem,obavljaonamaz. Njegov autor nize predaje koje opisujuPoslanikov, sallallahu alejhi ve je sellem, abdest i namaz,njegovuveliöinui oblik, koje ajereuöio iz Kur'ana, prilikama. te doveu kamkteristiönim Ovdje valja ukazatina jednu komponenhr islamakoja se ne moZe naöiu drugimreligijamai ideologüama, a zbog koje je ustaljena taöno iskazana sintagma da je islamvjera seneda, tj. vjerakoja svojudoktrinu ne gradi na legendama niti predajama bez izvora, veö samona onomesto je vjerodostojno i ima svoj lanacprenosilaca. Pri tomese vodi raöuna o je svakom prcnosiocu, kolika njegova uöenost i koje su mu

je izrekao karakteristike, iz generucijeu generaciju' od izvora koji te öinjenicanajvide da uoöiti u nauci o odretlenusintagmrido nu.. Ouu "el-dterhu vet-t'adil"' hadisu,te iz nje izasloj nauci Tako autot, sluzeöisenauönommetodom,uz svakupredajuspominje ne uzimajuöiza validandokazapolsifnei vierodostojnosti, nie; stepeD käo slaüo ocijenlene predajer lahkim naöinom bha Pdoritemiji stav u oosledu pravnih pitanja kod kojih postoje nzilalenja U ovome se I u ibadete spomenute ovogdjela.takoda öitalac wiiednost naiveöa äeieda ni"rnu .ö2" prakticirati kao da je vidio BoZijeg Poslanika"sallalahu aieihive sellem, kako ih obavlja.

Nedim Haraöiö.prof.

@ & s

eosfanifun'og.I Allaha sebojte s imenomöijim jedni druge molite.i rodbinskevezene kidajte. od lbn-Te.Bejheki.jmijje i Hdsiilerer Sirdi na Sutrcnun-Nesai." (Prijevod znaöenja El-Ahzab. jer Allah. Vidjeti: Me. Abdur Rezzak.) Uistinu.) "O ljudi. Taberani. obra6ajuöi se ashabimanä hutbamai u drugim prilikama.102.8/363364/8147.zll178/1105. Nesai. Tirmizi. sallallahu alejhive sellem.153/1:103.1.'ojstt. sallalhhü xlcjhi ve sellem. 2/182-183. "Hutbetul-hadze" kojomje Poslanik.6/89. bojte se Gospodara svoga koji vas od jednog öovjeka stvara.62/s6. sa[[affahu Sr. I Ovoje prijevod znaöcnja tzv. nikoga u zabludu ne moie odvesti.sld.najljep5igovorje Allahov govor. sallallahu alejhive sellem. T ajalisi. 70 71. a svaka zabluda ie u \ arru.18.i od njegaje suprugu njegovustvorio i od njih dvoje [uroge muSkarce i iene rasijao. A onaj ko se Allahu i PoslanikuNjegovu bude pokoravaopostiti 6e ono Stobude ielio. Kurtubiu El-birla. 3/303304/5800-5804 i 1t23523'7 | 13826-t3831.1115. Njegovrob i Njegovposlanik. zaista.a najboljauputaje uputa Muhammedova.2/103-104/1089.a a[4fü veqfu Uvod 7 1 ZahvalapripadaAllahu. Ibn Mad. Koga On uputi. niko ga napraviput ne mozeuputiti. bojte se Allaha i govorite samo istinu. 1/432l. 3/20-211679." (Prijevod znaöenja En-Nisa. Ahmed. Svjedoöimo da nemadrugogboga osim Allaha i da je Muhammed.stalnonad vama bdi.Hakim. 18/163. Ebu Davud. On 6e vas za vasa dobra djela nagraditi i grijehe vam oprostiti. 2/131-132/1547-15. Najgorestvarisu novotärije je svcka novolarijä zabludc. bojte se Allaha istinskom bogobojaznosau i umirite samo kao muslimani.poöinjao svoj govor. . a kogaOn u zabludu odvede.45/338.6/127-131.e.Njemu se utjeöemo od zla naiih du!a." (Prijevod znaöenja Alu Imran. HadisbiLjeieMuslim.l'Jnu'ul-fetara.6/187-188/10449.) "O vjernici. "O vjernici. Lbn-Diltud. SamoNjega oboiavamoisamo od Njega pomoö trazimo.1/4s2.

smatraju ga vjercdostojnim.3/16.ok je dZihadna Allahovomputu stvar je islam. Tnrnizi. 51276-2'77122737.o Zato. te5koosim posluBnima. d.am Hakim i Zehebi kazu da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije. Medtnu'ut-fetava.. 'Ibn-Madie. a Hadis o propisivanju nam^zarokom nodi El-Isra biljeze: Buhari. jedini ibadet koga Allah nije propisao ovome ummetu preko DZibrila. .) ' Ahmed. ko porekne oba.Najvrednija je hjegoy stub. sfr.Imam Tirmizi i lejh Albani ovaj hadis su ocijenili vjerodostojnim. 911. 2/98/1444i t\ Es-saqiru 2l88. oni su dostojni nasljednici. . 2/525. l/670/2150. '.l/22tl449. 31328-329121tO. a to je. yidjetl Sahihutter?ib. propisao namaz.Vidjetli El-hayil-kebit. bezkojih nemaimananiti islarna. Nejlul-eyta\ U361." (hijevod znaöenjaEl-Muminun. a. rckao je: '. 40. 141126. Etkawni ut'fikhijje. a namoz vrhunac islama. nego je Sebi uzdigao Svoga Poslanika.kao temeljom naße uzvisene vjere. Allahov Poslanik.Ahmed.) Obeöavajuöi nagradu onima koji ustraju u obavljanju namaza. 52. l/255. Uzviseni Allah je rekao:". tU193194/20302.Uvazeni bmte i cijenjena sestro. takoder. l/552-5531213 i At:fJn]ed. Timizi.45. takoder. 2/228. U105/278. Etnuqni 2D91."(Prijevod znaöenja El-Bekare.Taberani.i koji namazesvoje redovno obavljaju. Abdur-Rezzak. 1+1415112669. smatra se otpadnikom od vjere.uistinu.."'U drlgoj predaji stoji da je namaznajbole djelo koje semozeuöiniti. odmahnakondva Sehadeta.{ezt namaza.neuz-zevaid. sallallahu alejhi ve sellem.Hakia.s. te mu iznad sedam nebesa.' uöenjaka ehlussunetski Na vrijednost namazaupuöuje i to sto je spomenutu Uzvisenom Kur'anu vise od devedeset puta u raznim kontekstima. uistinu.sr. nijedan ibadet u islainu ne moZe se uporediti sa Damazom.El-nedZnua. 90-91/349. Hejseni ga smatradobrjm. Bejheki. Mtrsllm.gdje nijedno sworcnje nikada nije dospjeto. El-muhattß. 2/136. koji te najvüe stepene Dienneta naslijediti.Inl..' Namaz je. EI-Iurua. Haliz Munziri i iejh Albani. str. Mukaddimatu Ibni-Ruid. oni de u njemu vjeöno boraviti. 2ll'701741162.22/22. U86 I Inaut Eatit.. Et-temhid.Uzviseni Allah kaze: '?omozite sebi strpljenjem i obavljanjem namaza.'71349350n2366. po konsenzusu pravnih usmjerenja. Imam yidjetl Med.U2t. salallahu alejhi ve sellem.

ili ga zapuitati.kazao: obavljaju.d: MedZmu' l-Jetava. lmam Sevkani od zekara. elzuzetaksu Zeneu vrijeme mjeseönog ciklusa i nakonPorodaja to. sallallahu U iednoipredaiiPoslanik.ni mudlahid.Hafiz Munziri tvrdi da su njeni prenosioci 2113.3UzviSeni Allah ne öe da izostavenamazni putnik.Vidjeti: ?ürJ&tul'ahvezL 'Muslim.' u razloga dok se bilo koji drugj ibadetmore zbog lerijatskiopravdanog obaviti. HadidZ mora obaviti jednom u Zivotu onaj ko u moguönosti. takoder." (Prijevod znaöenja "Tesko se onima koji.ocljenio vjerodostojnom. 59 ) oni 6i sigurno iuänu zavrsnicu imati.pouzdani. ne obavljaju ih kako treba. U292. koii namaz ostavise. . Es-seilul-diena. znaöisebegurati vlastitim rukamau zabludui propast 'A njih (prave vjemike) Uzvileni Allah o ovakvima kaie: zamijenüe zli potomci. ni bolesnik.) znaöenja 6Na iaciiui sabah-namaz. te da su ovi namazi. Tit'fiüzi. . u prvom redu. Sejhul-islamlbn-Tejmijje potpunostiizostavili ili na-knadno "Islamski od obaveza kategodönÜa da su slolni je namaz uöenjaci kaie: je hadZdZa."rl osnova islama kategorienija Uzvi3eniAllah najbolje zna mudrostonoga 3to propise.4-6. kad namaze Allah je. 'u je Namar tvrdi: siromasnos. i za poiudama poiloie' Merjem. " eU-nuuua. vee se samo pretvaraju"' (Prijevod El-Ma'un. " Vidieti. sallallahu drugom hadisu Poslanik.kaae "Obraduj alejhive sellem.r9l34r.ni dozvoljava stlra i.nemogla osoba. Sejh Albani je ovu predaju'zbog nnoatva puteva. !161-16U56r. Nema razlike osim iene u mjeseönom bogalogi sigumogi onogakoji je u strahu.muskarcai Zene.''lidje. -namaz biti svjetlo vjemika na Sudnjem danu.ali se iz ovoga moie razumjeti da pet dnevnih namazäpredstavljanajjaöu vezu izmidu Altaha i Njegovih rcbova.Ostavljati a potomi tjelesni duhovni.svi su duZniobavljati namazu njegovo vrijeme. ovaj öasni odgojza vjemike. dnnu. ibadet.'' tJ one *iii idi )ocui u dianije potpunimsvialom na Sudnjem nasda obavjeitava alejhive sellem. izmeduzdravogi bolesnog.21131223. 3/80-81/223. dok obavezanamazapadana svakogpunoljetnogi pamehog muslimana' ciklusu i nakon porodaja(nifas).

rove ik. 21644-655/265 l . Koga od namaza odvrati polozaj biöe sa Hamanomi koga od namazaodvrati njegovatrgovina biöe u dflrstvu sa "'o I-Ibejjomb. reöi öe: 42-43 ) Et-Muddessir. Hamanai kljaje Allah najgorastvorenja IJbejab. licemjera)ie namaz: ko ga ostari D Buhari. Faraona.sa[h[tfiu ve sellen. str. te ga ovaj ponovo udara na isti da naöin.Koga od namazaodvrati njegovavlast biöe u drustvu Faraona. Darekutni' 2/4111?35' Kadrus-salah. "y.6/150/6576. 2/59/82.i. Halefom.ienah. l/183 i Es'semerul-mustetatrU53 14'. Adzuni u EJ-.-ut uio hufi" Munziri. prenosi da b. sallallahu alejhi ve s€llem.r3 Oni su. IbnD anri 2D4\/2721. znaöenja Prenosi se da je Poslanik.. od lbn-Kajjimai Ez-zeT ' ad. 3l. 11287 ß Mu.Tirnnzi"|135212620' Darimi' 1/197/1233'Ibn Nasr u Ibn Madze.nakon -Preno<ioc' pouzdani predaie su Ahmedove H:kebiru i El-."t' Poslanih.lt'n-Sa\i\\ Na$ u radnts-ralaft. 1488-1489/7M? i drugi. rekao: je alejhi sallallahu Poslanik.namaza kaTe:-Sta vas je o ovim nesretnicima. lletsg.i€rian.azao. njegov polozaj ili njegova hgovina. :7 t t Vidieti: tenkihut-tahk .Nako. sanjaojednog öovjekakoji leZi na ledima. 1067/4678' Ebu-Davud' Nesait.v'a . Mitkatul'nesabih. sn.bez sumnje. Upozoravajuöina opasnostostavljanja namaza. aleihi le rckaot "obavljanje alejhi ve sellem'rakoderje sallallahu je . Koga imetak odvrati oä namazabiöe u dru5tvuKaruna.govoreöi 'Nismo obavliali namaz""" (Prijevod u Däehennemdovelo?.tidiett Huknu tunkß-rdl"I'. il|govo.Ibn'Hibban'1/132254(El-mevarid). Er 2165r-6521275.obja5njeno vrijeme se radi o öovjekukoji je odbijao Kur'an i koji je spavao. UzviseniStvoritelj. je rekao: Ibn-Kajjim stvorio.lmäm Hejsem.u 'Abduuah wemenima ü u njihovimpropisanim ne obavljajudl namazä.sallallahualejhi ve sellem. r/133/58. Adäurri u ti'. Nakon ito je citirao ovaj hadis Sejhul-islam "Öovjeka od namaza odvraöa jedna od öetid stvarj: njegov imetak. u je pripisao Tdberaniju tto ovu Predaju tct|ibu. kaze: su ociienjLvjerodoslojnom i seih AnmedSarir ovu predajLr lmam lbn Abdut-Hadr ö/l50 Dobromje na El'nusn?d r opaske i Sak. Amr ko sretni Allaha beznamazabite u druiteu Karuna.str.2/21. "Onai ve sellem. togaje Poslaniku. 13Ahmed. l/319/890. Ibn-Hadz€r Hejtemi i Sejh Albani vidjeti: Ez-zewdZi\ ll28'7.Poslanik sallallaiu "Parova koji odvaiaviercvanie od ncvierstva ve seflem. str. njegova vlast.oiozo. a drugi stoji iznad njega savelikim kamenom na dva dijela Zatim u ruci i udaraga njime po glavi dokje ne prepolovi se njegovaglava vraöau prvobihi oblik. iamedu nas i njih (tj.ll1561463. Halefu.2l88}l899.lim.

lÜt Nesai.":: bez opravdanog jesle ostavljanje ramaza Iüka i nevjerslva '. u prolivnim bi se borio protiv niih.385/2634. Mesudje kazao: Ko ostavi namaz. U2'13-2'14ß?7. Abdutlaha koju biljezi Ibn-Na$ n Esaalah' 2J904/947 i lbn' 11273-2'7418't6 El-ibane' u Serhi usulil-iatikad.20 su ashabi Allahovog Poslanika. Iraki' Menavi' AdZtuni i Albani ovaj hadis smatraju vjerodostojnim vidie.Ul561462.u vJere Abdullah b.u\nedu.2/40/l?33. 4/230' Hakllx. Ibn-Abdul BelI n Et-temhidu. si. 1152. 2/134. I/291/292.211898/935. Zehebi. Neilul-evta' l/363' rcryib lt366 11348 i Sahihu| Ke|ful-hafa.laj nema "Nevje6tvo je ostaviti namaz"" drugoj verziji od lbn-Mesuda stoji: 16 t\hned' 51346122833' M^dZe'r/319189r' Tirmizi. Sejh Albani ovu predaju smatrajü isptavnom vidietir El-medLnuo' 3116' Hulasatut-ihkm.ostavljanjenijednog djela Hasanel-Basd je nisu smatmli nevjerstvom. Nesai. djela?!Enesb. su njegova satlallahualeihi ve sellem. Darekutni.'1135312621. saltaUahualejhi ve selle4 rekao: "Ko (namjemo) ottavi ikindiju-namaz niegora-diela su poniitena..osim ostavljanjenamaza.lakv. kazao: "Do menl ie doprta vijest da'lzmedu ipoöinjenog muslimana sallallahualejhi ve sellem. ll0/553. kada bi iziöao u vojni pohod öekaobi zoru' Ako bi öuo iabahskiezan vratio bi se.' Il4Slrr' Irlam Timizi. lhn Ebi-Sejbe' 6/1723043'l i HskiI. od imamaDarekutnija A Ttnnizi. Zikn esnait-tarj'tn. '' Bdari. sa dobrim lanc€mprenosilaca' . Haldm.4tll382 le vidiet\. Malik kaZe: klanja.I-' ll4Sll2 Inam Nevevi' Z."tl Ako slijedi ovakva kazna koji nikako ne za onogakoji ostavi samoikindiju-namaz.Burejde b el-Husajnprenosida je Alahov poöinio je nevjerstvo.ehebi.112od Ebu-Abdullaha Hutonu tunkis-salah."t6 poslanit. 4lgog'910i1fi7.5/95/24052. 4/902/1520.ova predaja ima potpom u ' Lalekü n verziji Dzabira b.lhl5oel2294li lbn-Abdul-Benl4l124 r3Buhari.'rfr.lru.r-srldll. 2/87?/894.9ll9l/8941-8942 prenosi Ibnovome Sliöno 1/382 Es'silsiktud-dtiP Il3'lO i Sahihut-terlib."rs Poznatitabi in Abduüah b Sekik el-Ukajli'" kaie da ashabi ÄIahova Poslanika. sa Diad u El-|/.od Abdullaha b Amra b el-Asa' B ACd.sallallahualejhi ve sellem. ln45 i Es'se eruI'mllstetab. t E!-sefiah. Ahmed u Er'Srn'a l/358/769' lbn-Nasr u KaAnls-salah. Vidjen: Ebi-Seibe. Ibn-Mende t El-inan. ' Ibn-Na$ u (r(a. Ahtned n Esaunne' U3591172i ocijeniodobrom SejhAlbanije ovu predaju Tabeßrt t El-kebiru.ita je sa onim "Allahov Poslanik.i Mesetetut'te16r' l/61. Abdulah b. Abdulah b. Ibn-Bettah prenosilaca lancem dobrim \rr. Ahmed.sa ispravnim lancem prenosilaca' Vidjeti: Eserija' Nuamanija str.str.govorÜ: '-log-i. 7ß54n622. Lalekai.62112943 i Muslim. Il383l3I'l-3I8 Lalekai u Serl' usulil-iatikai. "t IUn-g"tt"tt n El-ibane.

oporuöio mu pazi da na Rpostelji 'lama7.)7 Ebu_B. n-1j11 u porpunosri. '.rsejn.. lancem preno. .'2a Ebu-Derda Ibn_Abbas je osravi nam-az a u je moguönosri obaviti ga.y. . str."'"fhned lmarnIshakb.kr le ie. t/35O-351. nema udjelau islamuko napusti Jerekao: namazi'paje klanjaoiäk krv je curila iz njegovih rana.nTr.26 U drugoj predaji stqi da ie Omer U. b Hanbet . i:*. 2U2t. Vidieli:Sahihut. ut-Ietava. il' podnei rkindiru 7aDutni[a.tr.ilaca. t/53b-5j7/2OJSiiaha\irsprhut-neani.2c4-2q5.lova ili hizmetauöitelju i odbije se za tä -uöenjaka.Ibn-Sadu tr.od imamaZehebria. 2te03/. ^ . 2/tO^232. sa rspra!nim lancem prenositaca.2e Sejtrut_i. et_ . " Vrdjeli: El.'" Tmam lbn-Hazmje rekao: .tereb. 6/164t3O352.tam tUn_ T?"Iü" 'OnaJ r eJmrJJe rekao: ko oslavinamaz gorije od kadliivca. usut it -iari kAd.a45./a dok ne prodenjegovovrijeme. lbn-Nasr u ra(1tus-salah. 2tgg3tg24..icriah.-32 ']lüa se po mi5ljenju veöine islamskih gole.'. " Adium ü E31. 4t9O9nS35 ^ Ma1* | Et-nwetta.iajit Imam Zehebi ka2e: -Ko klanj. .qailÄ i lt2q2 2cj.ltg3. sresr de Allaha'a \T-a:: Io Allah srdir na njega. ' Malik.F<. Abdv-Rezzak. pa "Da. 7/4J44 35t37M5.ojno m..je. t/150-151/578 581 i 3n2st50l0. Abdur-Rezrak."r0 Na drugom mjisru iejhul_islam kaie: "Ko ne klanja dnevni namar3' do zalaskaiunca üilo zbog zauzetosti na radnommjestu.uidjeti: Medimuul-f"ta!a.a srnrmoj pozvao Omem.y . pozvanda klanjasabah-namaz. ow predaju oc'jenio vje rodosr.neduklanjati. '. Darekttni. el_Hartab na samrmim mukama nakonstoje izboden nozem. ftn_Ebi-5ejbe.tubekat.f/öl-o2/5. sa iqpravn.i izmeduostalog.ve sellem. od rmama Zehebiia. '" Ibn-Fbi-Sejbe. l/2cll29o. .Ko ga budezanemario zanemario sve ostalo.. *^ea " az ina".AfbanrJe Lzlekai n Seüu usulil-iatikad.Nakonsüka nema ve6eg qriieha od nama. je rekao:.Ko [aze: . v idtetj:M cdanu. ' RindUünama7. od sejhut:rsrama tbn Tejmij.. rwmaza je rekao:"Nemaimanaonaj ko ne klanja. Rahevej Tapaia: uöeniaci od ".. U146-14?/81.t€rdi. Ko o:t. Ko ga uopcene klanjaon je kao kradljivac i bludniöar.Za mene Hattabposlao pismosvojimnamjesnicima u komeie stalalä: je najvainijastvar narnaz. vJ70.' v idteti:Mediau ut-fetava.4/q08/ t 5i6 | tbn-t\a\t u Kadrus_\atah. !1".anamazposlije njegovogvremänapoeinioje velßr gnjen.lslamski on je nevjemik. Ko ga buderedovno obavljaosaöuvao ie svoiu vjeru.on je najveia propalica. lo..rioh." prenosise da je Omer b.J7."" lj. ' Vidjeu: #l"ra1a sn. nesrelnil i zloöinac. 182/654. 22134..22t26. bludnlka Je i onogakoji konzumira alkoholi drogu.

11253. Vidjeti: rrn{etut atNe. ka:e: 'Ovaj hadis biljezi Ahmed i TaberaniI El-k?bitu. bez opravdanja. Hadis u ovome znaöenju vjerodostojnimje oci. do danainjih dana smahaju da onaj ko ostavi namaz namjemo. Taberani." Allahov uspio je. ." prenusioci " O \ ut r e d a i b r l t e tH r 3 k i mf i m i / i u ^ . 8/226-22113203. Ibn-Hibban.sallallahualejhi ve sellem. Hafiz Hejsemiu t1npdined.5/309-310/2933. Spojsna g I vremena Poslanika.ull nal. jedna po jedna. tretira se neviemikom. 2/905/50'75 i Sahihu ßüti.-./r. / . c os!atiod r. na samrtnim mukamaje savjetovao svoje ashabe."11tj. Abdu b. a predaje su pouzdrn. t/503/25'7s Keiful hafa. rekao: "Pno ito te nestati mealuljutlima je '" poricrcnjp I cmonetI a :. 3t6t/s495. Vidietj:Sahihuldaanlia. str.jenio hafizAskalani.u. a zadnje ito öe ostati od ujere je namaz. 2/:40/185q I Ahmed.jer Sta je muslimanu preostalo od vjere ako ostavi namaz. upropasten Poslanik. L vidjeti.Sattihul-dia. ako prode taj ispit je. Vidjeti: Sahihul-d:aDtia. Ahmed.r \ d r i .i odbije naklanjatiga. Kada se god koja otkine ljudi öe se hvatati :a sljedeöu. U/14l5/7880.. s druge strane."'" U drugoj predaji se navodi da je Vjerovjesnik. namaz.u. V. Et-tenltid. r d d n .jetumuz. EbuJala.aostanikwog. .taddae.S/l16/7486. sallallahu alejhi ve sellem. 1/3321324.Hakim.2/402."Niti islana te se otkidati."Sejh Albanije ovu predajü ocjjeniovjerodosiojnom.l9/209/12169.'7/281.5/251/22214.jcre. SejhAhmedSakiroru ver/rtu\marr. Navedeniajeti i hadisijasno ukazuju na vrijednostnamazas jedne.sallallahualejhi ve sellem.ti.a'nan. Humejdu tf.tdttj? \to . Prw ito öe se izgubiti od islama je islamska vlast.Musliman ne moze ustrajatina pravom putu bez namaza. . a ako mu namaz ne bude ispravan. Bejheki ü ad d?id{ 7/205... 2/ l 19/38'/3. Poslanik.rekavii im: "Namui.nrßr"1". salla[ahuabjLipeu&-. 1/225-226. sallallahualejhi ve sellem. O\aj 6adis u njegovom smislubiljeze:Makdisi I El Dtuhtarc.sni. 2/299. Ibn-NasL u Kalzs-ralal."r5 Prvo za Sta öe öovjek polagati raöun je namaz. k"Ze: Lanacprenosilaca ove predaje ispunjava kiterije Buhariiei Muslima.2/40t-4o2t413. l/l76. 15111116'/\5.7/14-1-145/2078. ocijenio sa je dobnm.l " Ahmed.djetl Sallihul-r|:atut l/503/2573. Ta\ayi u serhul nuikil. 445/1542. s x J o b r i m l r n . öuvajte dobro svoje namaze. Imam BDsä \t Mis(ibihu. 2/55. 4tto1/7o22. 141570-571/6605. c n t r e n o n l i c r u j Vidjeti: Al. *'titmizi.je rekao'.nio.Ken.i. tt tn-gibtun. te opasnostostavljanja ovoga ibadeta. Taberani ü t7 ?. Sejh Albani er smana vjercdostojnim.Imam Hakim i iejh Albani ovaj hadis smatraluispravnin.

rekao "Sta mislite kada bi nekome svojim ashabima: ispred njegovih rrat@tekla { eU-Oavua. . Hakim.Ibn-Ebi-Sejbe. oni koji namaze svoje skruöenoobavljajui" (Prijevodznaöenja El-Muminun.) Obraöajuöise vjemicima. Menavi. 2t4gj.) Brojni su hadisi Poslanika. Nesai.sallatlahualejhi ve sellem. t/283. UzviSeni Allah je rekao: "Dostavliaj ono Bto ti se objavljuje i obaylj4i namaz.sallallahu alejhi ve sellem. koji ukazuju na wijednost namaza.koje djelo je najboljeda se uöini. Hulasatu bedit-munir. a Poslanik.Ibn-Hibban. Ibn-Mesud ponovo upita: ."(Prijevod znaöenja El-Maide. Malik. mu rcöe "Borba na Allahovomputu..Staje poslije toga?" Poslanik. Ibn-EbiAsin u svomSrne. kaie: "Ovaj hadisje ispravan.)U drugom ajetu Allah je rekao: "Uspio je onaj ko se oöisti. Zgrkanlie\ komefiar na El-nuvetü!.a mi öemospomenutisamoneke od njih." Imam Ibn-Abdul-Berr.." (prijevod znaöenja El-Ankebut.Naredujudi svome Poslaniku." odgovoio je Poslanik.1-2. tatoder.Ko se budepropisno abdestio.u. ft. 7/308-309/36348." (Prijevod znaöenja El-Eala. Ibn-Hibban su ga. 513191221'72. 14-15.upotpunjovao rukue i bude skruien u namazu Allah se obavezaoda te mu oprostiti. 4/20. zekatdqlu i ruku öine.d."ao Ibn-Mesudje pitao Posladka.ll53 i El-ni'kah. Ut55/460. 1/383-385/26?. sallallahu alejhi ve sellem.2/62185. 4rBuhari. Uzvileni Allah kaZe:"VaSi zaStitnici su samo Allah i Poslanik Njegoy i vjernici koji redovno namaz obayljaju. 23/288. Es-silsil?tus-sahiha. sallallahualejhi ve sellem. 1ll80l570. Sahihut. 3/5-6/45'75. f ssemerul-nüstetab.llJ85.sallallahualejhi ve sellem. Et-klhisul-habi\ 2n18. Abd\r-Rezzak.mu je "Namaz odgovorio: u njegovovrijeme.sallallahu alejhi ve sellem.ako budehtio oprostiöemu ili öega kazniti. l\'l/425 i ovo je njesova verzija. zaista naBaz odvrada od razvrata i svega 5to je ruZno. Begaviu S"rtrr-$. je kazao. Allahov Poslanik. 55. sallallahu alejhi ve setlem. sallallahu alejhi ve sellem. 1283/5970 i Mustim.aniav6t6t3242.Uzvisenije rekao: "Uspjeli su vjernici.2/665/1001." Ibn-Mesudje potom upitao: .. str.n ra 4/105/978. Ibn-Madze.) Obeöavajuöi uspjehonimakoji ustrajavaju u narnazu. yldjett Et-tenhid."AUah je propisao pet namaza.Sta je poslije toga'|" "Dobroöinsteo prerna roditeljima. 45. koji svoga Gospodara spomene i namaz obavi.AlIJJed.Hanjao u odreilenim namaskim vremeniftta.. Ko ne bude tako öinio nemaobeöanjakod Allaha . l/418-41911158. Imam N€vevi t El-nedinua. 512r/1731. ocjjenili vjerodostojnim."*' Ebu-Hurejreprenosida je Poslanik.

Neposredno nakon toga je ikamet i öovjek je klanjao. da li bi na njentu bilo inalo prljavitine'!" Ashabi su rekli: "Ne. " e"t"'i. predanja.i rllcrrr'rll/]. mu kaza: "Allah ti je oprostio ono ito si poöinio""' Allahov Poslanik. ..u-Jala. pa kazni me!" Poslanik. 1/554/211. SejhAlbanijuje svrstao meduvjerodostojna 6/116t2591. 2/20. itilne+ i Muslim. smatraju dobrom. 'i.2/139-140/667 str. 3/158/1814.ewid. Ahmed. i ispriöao mu san.Ibn Hibban. 16J196-197/10285. / l2l i At. l2l3o-31. zajedno primila islam.ga je lpitaol.ld.sallallahu alejhi ve sellem." a Poslanik."'4r lbn-}i4.sallallahualejhi ve sellem.?/333/8380 i Ebu-Jala.oi hadis nenrozc iako su dokazo dozvolineizvrsavanja ie. sallallahu alejhi ve sellem. 12113'7 Neilul-eüar.i rekao: "O Allahov Poslaniöe. 3/313i Metlitrcu. rs Ahmed. l7l71. 3/95/233.reöe: 'Zar nije postio nakon smrti iehida.f. sallallahu alejhi ve "Pet sellem. satla[laiuakjfuvese[ü Suojstua 15 t rijeka.sallallahu prouöen alejhi ve sellem.na to je rekao: dnevnihnamaza Allah njima sapire grijehe Svojih robova."1i. od imama Nevevija.""' Takoder se prenosi da je jedan öovjek dosao Poslaniku. r+ö r++ilotz:. 101204. 5/20 25l1733.ijatskihkazninadonimakoji to zasluZuju \idjetl Dtinhad:.uma do tliume briiu s|e slole manleoa t'errKtn Sruena.l0/315/20758. sallallahualejhi ve sellem.adiei lbn-Hibban ovoj "'Buhari. Ubejdullahjedne noöi je sanjaoda je onaj drugi usaou Dzennet pdje iehida. ul nabud.Zbog objasnjenjs EI '7 -138..v. 'tltmizl. pristajuöiza Poslanikom. a drugi je Zivio nakon njega godinu dana. "Zar nisi klanjao sa nama dmai?" Odgovorio je: 'Jesam.iedan ramazani klanjao iest hiljada i toliko i tuliko rekata.QoslaniKotog. na uöinjeno djelo. ne bi ostalo na njemu niSta. Ibn Hrzejme. sallallahu nalaZe izvrienje Serijatske alejhi ve sellem. Hafiz Munziri i imam Heisemi ovu predaju vldjerj: Sahihut-teryib. { Musliin. sallallatu alejhi ve sellem. 1261528 koristiti kao o." "Tako je i sa pet Vjerovjesnik. i Bejheki. kazne. Fc*&/ klanjali. Ebu-Awane. Eb. sallallahu poöinio sam djelo koje alejhi ve sellem. Nakon zavrlenog namaza ovaj öovjek jc ponovo podsjetioPoslanika. nije mu niita odgovorio. Rtiti. Vidjeti:tr-s. "Dva Ebu Hurejre kaze: su öovjeka u vrijeme Allahovog Poslanika.sallallahu alejhi ve sellem. takoder ie kazao: dnevnih nama:ä i di. . Talha b. te da izvrii ierijatski odgovarajuöukaznu nad njim.U28ll64. Allahov Poslanik. Jedan od njih je poginuo na Allahovom putu. Poslanik. i on se u njoj kupoopet puta dnerno. Kada je osvanulo doiao je kod Poslanika. sallallahu aleihi ve sellem. | | /31 t -3't216486.

. takodeü Sdn ihut-tutdZerirnbita *r.Sejh Albanije ovu veniju hadis4 takoder. 7n4S-Ugt29g2.ocijedo vjercdostojnom. Vidjeti: Sai.hll Snn. god. . juni god. 43.verziji hadisa dodaju: ". Vidjeti. a na Suduiemdanu da nas proävi sa vjerovjesdcima. zaista.3/314.divno druStvo!Amin.$in imecima i ävoti44 da nam zairtnica bude Sehadet.sefer1420. iarcAt njih dvojice je kao iznedu nebesai zemlie. 1999. uöini borcimana Njegovomputu. IbnMadie.An%-129413g25 i lbn-HibbaD.po H."ao Molim Allaha da nas uövßti u obavljanju namaz4 najöasnijeg ibader4 da naspouöi naloj vjed. iskrenima.3na4 i Sahihut-tergib. Sehidimai dobrima. na.. a oni su. 9.Jordan Amman &€s { Ibn-Mudle. ja Rabbel-alemin! Aütor 25. .

od imamBejhekija. tot2o. koristio samnarcdnemetode: Pnot Polazio sam sa izno3enjem kur'anskih.u svjetlu Ku/ana i vjerodostojnog Sunneta. "Fethul-bari" hafizaAskalanija.ae Treie: Sve navedene dokaze. a u sluöaju. Peto: Kod izriöito spomih pitanja medu islamskim pravnicima.kao sto su: "El-musned" imama Ahmeda. mimo mutevarir konsenzus predaja). oa ttn-eUi-gaLim a. kroz opis namazaPoslanika. moleöi UzviSenog Allaha da se muslimani okodstenjime.yidJeu:tvtedanu'ut. jer je on. i.str.'tsIdtamia" imamaTirmizije. potomsamkomentirao slabijedokaze. a potom hadiskih Serijatsko-pravnih dokaza. ' VidFn: BeJanu zeqalil-ilnive! taleb. sLr.principai pravila koje su uslovili islamski u-öenjaci.'Es-sunen" imamaEbu-Daluda.od ßn-Tejmjije. iznosio samdokazei jedne i drugeili vise strana. i.' Posebna paZnjaposveöena islamskihuöenjaka."El-mugni" imamaIbn-Kudamei nekadrugadjela. EI . uzimao sam sa izvora.ito je oznaöeno izrazom "uzetoiz" ili "preuzeto iz". verifftovani i legitimni vjerski izvor kod uöenjaka ehlus-sunnetskih pravnih usmjerenja.bilo iz Kur'anaili Sunneta.ö.^Menakibui-Safi '. lmam Safija smatrada je stvami jaöi od pojedinaönih(ahad) hadisa (rj.pri tome.sallallahualejhi ve sellem. navodeöipotom dotiönodjeto ili ukazivanjem da seradio prenosenju iz drugogdjela.Ietava. Öetwto: Kot'lsno sam ponekadvise razliöitih izdanjajednog te istog djela ovisnoo potrebi.lz. spominjuöi stepen vjerodostojnosti svakog hadisa. ^ v ddjeü Ad'bus-Safii. vriio sampomienje (tevfik)stavova. .ad Na ovaj smisao ukazaoje i Sejhul-islam lbn-Tejmijje. iz odginalnih zbtki i djela. Sr'eruealanin-nubela. Imam Zehebije rckao: "Nema nikakve koristiod predaja gdje suizmjeianiispravni i slabihadisi!"47 je konsenzusu Drago.kila\e f itnirtivaj" sv 431. upozoravajuöi na neke neispravne predaje koje su rasirene medu svüetom.govora ashabaili tabi'ina. osjeöajuöi neophodnim.Nekoliko napomena u pogledu samogdjela Pisudiovo skomno djelo. od tmama Zehebija. pddrzavajuöi se. kadje bilo moguöe i Ito je najpreöe. 7/2s. . takoder. osim u iznimnim situacijamagdje nüe postojala moguönost koristenjaoriginala.2130.

.Medimr. Nuha :y.og rcr. _ na bosanskijezik i na kaju rranskipcüu utäp. od iejha Muharnmeda od SejhaMepuka b.1ba.ovaj sunnelzaposravljiu"f* l. Da b. _)trefu satarin_Nebijj.Et-ta[ris..'. kraüa studüa od sejha Fehda U.wfiuf. inSa Allah . habir". tryruoareKrun). (Ibn-Kaiiim) "Nejlul-evrar' rsevtanit.Sesro: Djelu nije cilj naklonjenosl jednepravneskole.jer su oboje usko yezalri za rramaz. . octseJha Ahmedab..u ashabt pndavaliveliku paznjuovom propisu. ponekadsu fusnotepo svome sadr2aiu I pnDuznegtavnom dtjelu reksta.tu."a. ito öemodetalj-no pojasniti..... ebaur_nahmana od Sejha Muharnmedab..ll*i l"jq t krlka objainjenjagtavnine Des€lo: Spomenute dove su napisanena izvomom arapskomteksfu. N. (Askalani). poteSkoöe.Smarramo da öi ciiaoci oväs ll9 djela. bosanskom Jedanqesto:Ukratko sam obradio pitanje Fegrade (sutre) za namaz.i'Fethul-bari.iiskul_ .od5ejhaEbu-Abäul. f":Ji.primjemoda.RahmanaEserija.T ?di:*d Haorst i<ojtse tiöu sameforme namaza pisanisu samou prijeuoa."j. aol . jer je. iit. SeidaEnbalija.El-medZmua. S.. Konsto sün viSeod öetiri stotineiTvora."rno nauönommdu. nu jeziku. s tim Sto.. g. odabirao meritomüe misljenje. leksra. Od sawemenih djela izmeduostalihkorislena su:. .s-Serhu ' Aroanua. Devetot Iz ielje da sejasno predstave izvori navedenih dokaza.I\..ito ie o?ly. t-mumda b.vevD.d.veJ..ul_fetava. ": selJem. -r. P:l?.U njima se nalazehadisi postaaika.. SalihaUseimina'-Es-satarul-mesrukah".Osmo: .q U-jueu. fi siferis_ salatihatemil-murselin'."qd T:. ovisno o stepenu ispravnosti i jaöini iznesenih argumenata. korisreöi dokazeiz Kur'anaiSunneta.naidina razumijevanje i da im öitanjefusnotaneöep.Siradäl_munekin nram .n"ra"1u.r.e aUaest uvJetnamaza.a zavrsavanaöinomzika poslije namaza. Atija lbrahima. da sam prevashodno.. Sljedeöa djela zasluiuju da se istaknu:"El-evsaf' (Ibn-Munzir)..tako misljenju . :ll.zdrzo:Djelo poöinje govorom o abdestu. Tutrfetut-arrväzi:: ::z.i rijeöiuöenjaka prvü i potonj .iovo skromno djelo u ovoj verziji ugledalo svjetlodana.Sifetu wduin-Nebijj".

Zato eventualne greskeu ovome djelu.a islamje öist od svegatoga. dokaz su nesawienosti.Dvanaesto'.Zetim. bilo nauöne i ftampaßke prirode. takoder. naglasiti da je vrijeme nepogrelivih zap€öad€no slnrcu Poslanika. Uudske @ @ & .sallallahualejhi ve sellem.

.

od lbn-Munzira.H^l:trn.od imana Alija b. 2l'l 16-'7l'7l3l9'7. rckao: "Kljuö namaza je abdest.rdis sü ocijenili ispravnim.Ebu-Davud.. Ibn-fbr-Seibe l/14/2q. Bejheki.80 81. kao rijeailbn(mevkufen).lrhutIrrrtö.i. Datimjl/l I 7/b86. Ebi-Talibprenosida je Poslanik.Mddre.UIO1 i El-id. " Ebu Davud.rv SudZudut e.3/82/224. 1142. Hakimi Zehcbitvrde da ovaj hadisispunjava Muslimovekriterije. Ibn Madie. sallallahu alejhi ve sellem. . od lbn-rejmijje. Ahmed.Medinu'ul-fetara. 1/2427l1. 2/589.1/123/1006. . Vidjeti: El-ned.) Od Ibn-Omera se prenosida je Poslanik.u da je abdest uvjet. l/223 224140'7.a. V352/1345. 5{ Vialeti:a evsar.El-ikna. kaZe: onogako izgubiabdest dok seponovo neabdesti. poöetak mu je tekbir. 2/ tO24/5885.1-15/s3.21247n962. 1/218. bez kojeg ne vrijedi namaz. Tirmizi. potvrdujuimam Rrfi'i.84."s0 Muslim.""'Ibn-AbbaskaZe da je Vjerovjesnik.lad. s-allallahu alejhive sellem. srr.nu4 3/289. ::Buhari. 29. Darekutni. Ovajhadis. Danr . nl[al[afrua. Imam Tirmizi.i po glavamasvojim potarite.18/135 str. 1/38-40/3. l/138-139. Tirr zi. Hatib u Taihu Bae. 1/l171687. Sefiu Sahihil-Buhati. sallallahu alejhive sellem. Nevevi i sejh Albani ovaj hadis srnaraju vjerodostojnnn. l/51/132. l/1. l/1O5/224. . "Ne rekao: pima se namaz bez abdesta.Tirmizi.3/84/225. Ibnt I l04tZZ2.l/208/2380. Autentiönost ovogabadisa yidjelii Hulasatul-be. kada Zelitenamaz obaviti.ma." i nogesvojedo iza ölaDaka (Prijevod znaöenja El-Maide.l/53/139. SahihuL-ditn\ia.st(.fejhieq{St'ojstua Namazsene prima bezabdesta B t UzviseniAllah kaZe:"O vjernici. Vidjeti -til.rekao:"Naredeno mi je da se t prije obavljanja namaza. E6t)-Da\ü. l/188. ovaj h.10n9s-196/5339."" Alija b. str. taloder.5/489/1841.od Ibn Bettala.Nesai. Serhus sunne.. a zavrietak Islamskiuöenjacise sla.Imam Neveviu El medinua. el-Katldr.sallallahualejhi ve "Ne prima se namaz sellem.7126 1Sudiuduttilave. Begavii Mubirekfuri. l/15/55.2/184 i Tuhfetul-ahve."s abdestim Ebu-Hurejreprenosi hadis u kome Poslanik. Mesuda a Sejhul-islam Ibn-Tejmijjega srnatra vjerodostojDim. 6. (operite).prenosi se kod Bejhekija 2/16/2096 i 2/173/2790.lil-nuni\ tt1tt. Ibn Ebi Sejbe. T. " Nesäi. 3/289 i hafiz lbn-Hadzer u El-fethu. i Mu slim. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite. od hafizalrakija.aosfanitwog.

Ul13/528.bite mu oproiteni proili grijesi. sallallahu alejhi ve sellem.l/130/91.poslije obavljenog nam. SejhAlbanjje o!aj hadis predaje. Humejd. a to neic umanji!injihovunagradu. rckao: "I(o se abdesti kod kuöe. str. Abned.4/24r/18128.tzo.3/aA-89/226. 2/r06t/6r63.pmiji-iisöekivanje arednog. Sahihut-tersib.Hakim. ovogapredanja Vidjeti: M edan euz-zeI aid.Imam Hakim i Zehebikatu da ova predaja ispunjava lv:uslimove krikrije.Ebu-Jata. lll95 i Sahihul-d'ania.te se abdestiona isti naöin kako se abdestioPoslanik. Ebi-Talib prcnosi da je Allahov Poslanik. Ebu-Davu d. Tajalisi. i neka he prepliöe moje ruöne prste. 53Nesai. potom ode u dZamiju. sa vodom ili zadnjomkapi rode spadaju gruesi koje je poöihio svojim oöima.1/283-284/854 i Ebu-Davud. a zatimje kazaodaje AllahovPoslanik.Imam Hejsemitvrdi da su prenosioci pouzdani. Affan jedne prilike zatraZiovodu za abdest. sallallahu alejhi ve sellem. v Nesai. 2/646-64'7 i Sahihul-d. Tirmizi. svrstao meduvjerodostojne Vidjed:Saft iäul-dZania. öisti od gijeha. potom ode u diamiju.sallallahu alejhive sellem. Imam Hakirn i Zehebi smatrajuda ova predajaispunjava Muslimove kit€rij€. Hakim.ania. 21 36."ss U drugoj predaji Alija b. Ibn-Madzid ed-Dimjati i sejh Albani ovaj hadis smatraju vjemdostojnim. 66/160. Vidjeti: ts-rsnelrl mustetab. Iß27n54. l/22U926. 2/390/1159. koroöahjeprema dZ. rekao: "Ko uz. Tatimskruienoklnnja dva rekata. rekao: "fo se abdesti upotpunjavajuöi sroj abdest. H^kim. ali ne stiBne u diemat. r/1rU526. U234l484. U43l103."'o Ebu-Hurejre kazedaje Allahov Poslanik. sallallahu alejhive sellem. Hakim. Allah öemudati nagradu kao onima koji su klanjali u dlematu. Harisprenosi daje Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. 1/1211316. ."" U drugomhadisu Avfb. Kada opere sroje rüke.52/159 i Muslim. Abdu b.ve sellemlnamaaa Vrijednosti abdesta Humran kaie da je Osmanb. rckao: "Upotpunjavahje abdesta u neugodnostima. Zehebii Sejh Albani smatraju da ova predajaispunjavaBuharijinei Muslimove kiterije.nar'i. 23133 i str.lr. pa opere svoje lice. 11223/456i BeiheLi 'r Süabul-inanu.rne abdest na naöin kako sam seja abdestio. ll 1391442. 3l'71n899. sa vodomili zadnjomkapi vode spadajugijesi kojeje ssBuhäri. yidjetl: SahihulnetdknHabih. 56tbn-Sahin u Er-rerstra l/104/36.lß24n44. sallallahu alejhi ve sellem."" Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. biva u namazusve dok se ne vrati kuöi. Imam Munziri. rekao: "Kada se abdesti musliman.

2ß8/1444i ü Es-sasitu.n5. r/226.u da ovaj hadis ispunjava Buharijine i Muslimove kiterije.Mulekkina. 3/107-108/244."62 Odluka za abdest(niäet) Nijjet je uslov za valjanostabdesta po misljenju izrazite veöine islamskü_ pravnika.Et lel iklil. 11332. Et-vesit. "u. srt. Ei-ierhut-kebir. l/105/218.1/5657l149.1/155. Ibn Huzejme. t198. 1187.Trberani. stt.od dr.ehietu f futuil-nalikijje. " yidjen: Muka.6' Ovaj stav zaslupajuuöenjaci malikijske. 11164 od Ilrn-Hadiffa.21136. smatrajuga Vidjeti:Sahihut-teryib.Ahme d. 24. v16/49.r.rekao: "Ko sepropisno abdcstL njcqovo tijelo ie seoiittiti od güeha.tß3-94/257i Bega:vi. 5/2'76-2'77/22737.\u. U303. 14.Ul57. Et-hilafijjat. 6rMuslim. Abdul-Kerimr Zejdana. sallallahualejhi ve sellem. l/3r2/2t9.Vjerovjesnik.rekaoje: "Samo se pfavi vjemikpridräova redovnog ufimonjaabdesta. lr/66/6202. | 186 i lrvaul-galil.25t poöinio svojim rukama."o' Hvaleöionekoji ushajavaju u ovome ibadetu. " vldjetl El-hilafujat.pa se tako potpunooöisti od gijeha. Tnnnzi.Ö) hanbelüskeou i zahirijske pravne skole."60 Ebu-Hurelre kazeda je Allahov Poslanik. Bejheki. El-likhulislanijj. l/252ll50.limnatu lbni-Ruid.1/299303. Hakim. Efi-Jala. Ahmed. sallallanu alejhi ve "Namaz je najbotje settenm: djelo koje se noZe uöiniti.-tattZu .67 {bukvalisliöke) 5' Muslim. Kada opere svoje noge. -.29-30. t/t5/rq.Vidjeti: El. DZamiululum. . sa rodom ili 4dnjom kapi vode spadaju gijesi koje je poöinia svojim nogama. Imam Haldm i Zehebi ka. El-kavaninul-jkhijje. Ahmed.1/244. takoder.Io i lbn Ebi Sejbe. El-fenkihud deyanLl/210. Ebu-Awane.3/108/245.Imam Kuftubi spominje da neki Safijski . 1/3-412. Omera el-Eskala i r. Mesailun fil-fikhil-tnukarcn.vjerodostojnim. r/234. Safija u tt. od dr.El-havilkebir. . l/137."a (afüske.I|usn?. 51._ "' Ovo je drugi dio hadisa. Fethul-Ban.2/37118840. El medbnua. str. tak i ispodnoktiju. sallallahu alejhi ve sellem. rekao:"U*/aji (svjetlo) vjernika (na Sudnjem d^nu) biöe do ono7 mjesta do kojeg je dostizala voda kad se abdestio. str. Hafiz Munziri i SejhAlbani. 11355-358.sallallahualejhi ve sellem. Bejheki. od imama Ibn. El-ialam. od Ibn Redzeba. 2/88. l/75. a njegovprvi dio su rijeöi Poslanika. Mevahibul4Zelil.l/b6/476.Tabeftni. Ez. l/670/21s0. od imamaBejhekij ja. 8/145-14öt5o0 i Ibn-Ebr-Sejbe. Ahmed.un.l rrrisal. MrpnilmuhtadZ11167 i Reüatut-talibin. 112211449." Ib'J MadLe. 5/252."'" Osmanb. ll8. Nesai. ll33t. 3/113/250. BidajetuI nudltehid. hu Musllm. Affan prenosida je Allahov Vjerovjesnik. -Begavi. l/5/4.

63Suf. sallallahu alejhi ve se_llem.ovisila o nijjetu onda bi pokrivanje stidnog mjesta.. '' vldje* El-insaf.El-benaje. Bidajetul-nudbehd.60. Serhu:-sunne. a dokaz za to su brojni hadisi u kojima se spominje da se uzirnanjem abdesta brisu grijesi. I|I4O i Ei-ierhut* Vidjett: AhkAnul-Kur'an. . 6eVitieti: et-nusanneT l/232895. Serhufethil-Kadir. iako. nije spomenut u pravnici smatraju da nije potsebannüjer za abdest. stoga. '' Vidjetr: El-dZamiuIi ahkamil-Kur'an. 160.nije ispravnouslovljavatiga. Lll06. zahtijevalo nijjet! Ova skupina pmvnika smatrada nijjet nije spomenutu ajetu koji narcdujeabdest. Ulll.oeselfem. llr42. Bedaiul-fevaid. koji smatrajuda je abdestcitjan sam po sebi. sE. Sefiuz-zerkeii. Et-musni. tAI .I/106. Ahkmnul-Kur'an.pokdvanje stidnogmjestaza namazitd. 21334.73. Medimu'ul-fetava.73 Ako bi sredstvado ibadetä. takoder. _^Kur'aL '' Vidje[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[-IhtiIafuI-Iukaha.pa.jedno od izninurih miiljenja u hanbelijskoj pravnoj Skoli. 17.odlazak na narnaz. Ahkamul21334. lßO. tDO I ut64. od imamä Dzessasa.i4 Medutim. '' yidjet: El-nebsuL W2-13 i Bedaius-sanaia. tt-^"n"Uo. Ut2t.3/18? od Ibn-Kajjima.2ß34. od imama Ibn-NasmMeNezlja.kaZu ovi uöenjaci.Fethut-Ban.. str. '"."Nijjet. 6 Vidje& El-nesail. ispravnoje misljenje veöineislamskih uöenjaka.an es-Sevri6e i El-Evzalo kaZu da nijjet nije uslov za ispravnostabdesta. B?daiursaMia. -. od Abdur-Rezzak^.od Ebu-Davuda. uklanjanjeneöistoöe sa odjeöe.13t46-41t1901 .rll (cijene se i vrednuju) prema namjerama. Kejiafal-kina.kaonpr. 1n35.65 66. '.Vidjen El-dimiu Ii ahkanilKur'aL6/85. Se us-sunne. Omera el-ESkra. Oro je. U5l.Buhari. Etbenaje. S te stranenije ispravnoporediti pokrivanje stidnog jer nemaargumenata_toji mjestas abdestom. El-hidaje. El-kaf. tnliAvO. tßO. Ahkan n-nisa. El-lutua.l/ß." Dokaz prvoj skupini uöenjakaje hadis koga prenosi Omer b. E!-terhulkebi4 lll5l.Vidjen: Bedaius'saneia. !8. 6/87.107. I l/1 i Mustim. " v. El-nedltnua. odimam rlnübiiai Mesailuifl-fkhilmukarcL s|j.ai"t.IO-|U27-29. U32."'" Druga skupinauöenjaka kaZeda abdestnije ciljan sampo sebi veöje sredstvo paje validan do ibadeta.El-havit-kebir. Etinsat lll42. lll8r.rekao: "Djela . takoder. HatijetutTahtav' srr. Uts. t8tr45. U4O2.ID35i Umdetul-kan. ukazujuda za pokrivanje stidnogmjestapripadaposebna nagrada.It4O2 j Undetut-kan. Et-ihlijar. 11355. twnaza Hanefijski pravnici. beznijjeta. el-Hattab u kome stoji da je Poslanik. stü.11106.od dr. str.

hadi."32 poöetnog nestodrugo?"Odgovorio tekbiraizgovara je öejhul-islam velfü lbn-Tejmijje. idjen:i4 ?dinu'ul-Jctava. od Poslanika.jer_prethodno citiranihadis ajetuabdesta uslovje za njegovuispravnost.U_natoö uveliko iskusanovom ruZnomnovotarijom. niti neko od ashabaili imarna öetiri pravne 5kole. 26159. I et muoredeat. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaze: "Nijjet za abdest. pohvalno nijjetadjeöima. hanefijski pravnik.kaie: donosi srcem i nije nam od njih prenesenoda su trazili da se nijjeti predajise navodida je rijeöirna.veö srcem.nu'ul-Jetava. dok jezik nema apsolutno nikakve veze s nijjetom.namaz. kaze: oteZanje vjere. od lhn-Baza' "-vidjeb: t l/145. Nema ispravnih niti neispravnih hadisa o izgovaranju nijjeta naglas (rijeöima). Nijjet sedonosisrcem.sE 94. 7-1^\r miije."3r je pitao svogauöiteljaimamaAhmeda:"Da li se prije Ebu-Davud je: "Ne izgovan. Zl346i Haiüetulbni-Abidia. izgovaranje niti bilo koji drugiibadet. od lbn-Tej ^v t-n"ad. fi . novotarija je u svim (ibadetima). y VidJeti: M edr. opöenito. od Ibn-Käjjima.'unenu l:-viiJent " Vidieti:E/-n€rarl.ni za abdest. A vidietj: Et-k4vlut-nubin ahtail-nusa in. tejemum. Oni koji nijjete dosaptavanja koja ih uvodeu raznetegobei rijeöimaslijedeSejtanska poznati Ibn-Nudzejm. na tu öinjenicu. ummetje danas alejhi ve sellem.sallallahu uvedenastvar. zekat. l9t | 48 i Z2tl4O I a | .46/210.28."'Ibn-Ebil-'Aizz.gusl.d'. Takvo nesto nije nam preneseno tome. str.ni namaz. ). sallallahu alejhi ve sellem. su. 64.' Nüjet nikada nije izgovarao naglas."30 kaZe:"Nije Sejh Muhammed e5-Sukajri obredoslovljima ni gusul.s8."'" U drugomdjelu lbn-Kaijim kaze:"Mjestonijjetaje u srcu.'" kogaprenosi Omerjasno aludira Sto se tiöe nijjeta on se donosiu srcu i nije legitimnoizgovaranje nijjeta jezikom. tan sasctul-l?he *vidien: Ll-bahruFruik.31560."3a Ibn-Redzeb kaZe:"U vjerodostdnoj 76 Vldjett Mesailunfrl-fikhil-mukarcn. si. Es."7e "Izgovaranje nijjeta jezikom. poöinjao je svoj namaz rijeöima 'Allahu ekber."" Sejhul-islamlbn-Kaijim tvrdi: "Poslanik. od Ebu-Davuda. V idieli: K€rfiretusalatin-Ncbij idjen:Z^adu i.. Sliölo ovomekazao "Imami öetiri pravneSkoleslozni su da se nijjet hanefijski uöenjak. l / l J6-l 17. od sejha ErSukajrija.iskupine i ostaleibadetepo konsenzusu je Nijjet rijeöima islamskih uöenjaka ne donosise rijeöima. niti od njegovih ashaba.

sif. tn5."8e ß Vidjeü:Daaniut. I/36'7/344. El-bahnbruik.33 Propis izgovaraqia Allahova imena (bismille) prije uzimanja abdesta IzgovaranjeAllahova imena (bismillah).barekftri.\E )95 31vide. Ibn-Madze. tlr54/53. Ibn-Omer mu tada reöe: 'Zar to obavjeitavai ljude?Zar Allah ne znaStajeu tvojimgrudima?"'85 Imam Sujuti kaZe:"Poslani-k. l. .: E!-ierhul-n ntia.obaveznoje zbog rijeöi Poslanika. l/l)2-l)3/25. U245l519.saltallahu alejhi ve sellem. I/38 (Sakn). Ibn-Sa}'in u baersibu. sallallahu alejhi ve sellem: "Nema namaza onome ko se ne abdesti.ne postojeierijatski dokazi o izgovorunijjeta rijeöima. Siddik Han. str. tvrdi sljedeöe: Poslanika.r. El-kaf.tbn-MtJnzir u El-evsatu. Ibn-Mulekkin. " Vüe|. I/544. El-nedZnua."86 Sejhlbn-Baz u dielu"El-ferava' 'lzgovaranje l/23'7 je novorarija. j ! Ed-dua. Ibn. Albani i drugi. a nemaabdesto onome ko ne spomene Allahovoime. tlr2l15.: ELenru h -itiha.to bi nam Poslanik." Ibn-UsejminkaZe: "Da je izgovaranjenijjeta bilo legitimno. Darekutni ln2/220.srr.ü. 11352. l/15g. 14t26. Haldm. 3evidieti: Zrnugni. str.pojasnio. l/169/240. Ovai hadisdobrimsu ociienili:Ibn EbiSejbe. 18144a121025.Ibn-Had2f.Jeziöko znaöenjenijjeta je övrsta odluka srcem na nesto."87 Znaöi. Ibn-Sälah. TabeteJlti. Ahmed Sakir.22. Munzin. Vidjeti. Sanani. Bezav| 1/303/209. Ibn-Kesir.Ebi-Sejbe. l/51. prije uzimanja abdesta. Bejheki.sallallahu alejhi ve sellem.Ahmed. ni od ashaba.rbn-kajjim. M.Ibn-Omer öuo jednog öovjeka koji je oblaöeöiihrame govorio: 'Allahu moj hoöu da obavim hadzdz i urnru. Tefsirul-Kut'anil-Azin. Nema pouzdanih dokaza od Allahovog Poslanika. Sejjid Sabik. salallahualejhi ve sellem.n-sejidin nas. s|'. nijjetarijeöima a sunnet .l/138/325. sallallahu alejhive sellem" upuöuje da se nitjet donosisrcem.niri iko od ashaba nijenijetio rijeiima zanamaz. | /235. Sevkani.niti od imama (prvih generacija)da su izgovarali nijjet rijeöima.lraki.140-141/52.po nekim islamskim uöenjacima. 31/101.Tirmizi.Ibn Sunniu An"lul-jewi.ulunivel-hik?n. Tajatlsi. 3e Ebu-Davud. 6112115699 29721380. kako ro definiSu islamski uöeniaci. DZamiut-Timizi. r44-r54t94-95. l6aD52 i n Matifetusa nen. Hai i ietu I bni-Abidin. Ebuubejdu8 tutur.

niti-smatram da su pokvareni namaz i abdest onome ko ne izgovoribisrnitlu.r. El-. pa ga ponovim izgovarajuöi bisrnillu.ea Kao rezime ovog pravnog pitanja korisno je spomenuti odabrano mi3ljenje imama Ebu-Ubejda.t/136. Inaul-ealiL r/r22-123. Metlutim. 5D19. 2l lO5.89. Nejtüt-ettaarlr35. 2/ t249n st4-'7 srs.ne (bismillah). lll17-112. El-hilaftjaL l/293-298. e1 vidjet|{ Ahkamul-Kw'an.ti."" 2124. Sahihul-daania. Il2st-2s2. sr. l9ll58. ltTO-1 | " Viai.Iz spoljasnjegznaöenja ovoga hadisa neki islamski uöenjaci porpunu^ zakljuöuju negaciju abdesta onomeko ne kaZe bismillah prije uzimanja abdesta. Hilijetul-ulema.ovim ne obavezujem nikogada me slijedi. U drugom hadisustoji da je furusijje. l/'74/144. Netaidiul elka4 lD24 226. ltt t4-1tS i Medimu'ul-leuva. ItIoI. U3I. koji. rckavsi: "Abdestuese u Allahoto .huysunne. l0l i E1-nenahii-ieraijje. Bejheki.lul-nead. bismille. f?nva.kod ovih uöenjakane utjeöe na ispravnost abdesta.pojaöavajujedni druge)e2 i smatraju izgovor Allahova imena prije uzimanja abdesta Neizgovaranje sunnetom.1/118. l/132. .sallallanualejhi ve sellem. lOl. rtr'72. Fikhus-sunne. Tuhfetul-ahvezi." Nesai. od imama lbn-Küejbe. Ibr. 1/76-'t'7.naredio ashabima da se abdeste.-Hrr'zejme.l-krtu\üic.r efta\ 11231-232.Er-re|datun-nedijje. l5l. U prvomslucaju valjanima u drugompokvarenim. N"1t"t-".a. Me*atul-mefatih." Jednaskupina pravnika smatla da je spomenutanegacüaabdestau ovomehadisunegacijanjegoveupotpunjenosti.-Neki islamskipravnicipraverazliku izmeduonoga koji zaboravi izgovoriti"bismillu" i onogakoji je namjemoizostavi.sejlul dZeüar.Vidjeti: Netard. L. lll03.t'l. Subulusaelam. Se. Tev. tlcd?nu ul str. 1/341191 i Darekü .srr. koji kaZe: "Ne smatram da iko treba izostaviti bismillu prije abdesta. e'Vidßt: EHeydalun nedüie. bilo namjemo ili lz zaborava. bez surnnje. l15. 2135'7. l^lg i Tena ul-ninne. Poslanik. l/118.qrOstali abdest smatraju islamski uöenjacinisu prihvatili ovaj hadis (iako je doiao sa viSe razliöitih puteva. Et-t.rlisri. od imama t t26. l/30?. od imarna DZessasa.Elstt. U7l-'721218. tako da se ne radi o neispmvnosti. lll92. lß4na.lihul-ahkam. \tr. od lbn Munzira. * Uporediti:tevilu nuhrclifl-halL. ll34 i Udaalctur-neibil-nutcmcnni.68.Ponekad iz zaborava ne spomenem Allahovo ime prije abdesta. M( Äatul fl{atih.vdatun nedijj.7. Ertelhßul-habir.. 2|IOS i FetavaL-leda etid-daine.. "r vi{ed: freu'ar. Es. Bega\ ija. od hafirrEbu-UbeJda Kasimr b Sellamr. Hafiz Askalanii SejhAlbani su ovu predajuocijenili vjerodostojnom. Sahihus-sunen. l/410-411.r. Es sejtuH{errar. ^'" vrdjeri: Er r. ln6.

1/114/376. EI hubdia. llll2. e7Vidjetln El-nusni. 11420.24.l/478 (El-medzmn ). 1/135/394. Ez zehireh l/263. Medutim./zoDa li je dozvolieno praviti veöevremenske pauzepri uzimanju abdesta Tslamski pravnompitanju. sll.kao trenurninedosrarak vode za cijeli abdesl. EInuhezzeb. sallallahu alqhi ve sellem. rl1 51. _posroji " Vidjerl EI-nebsu!. '* vo"ti.l.jer vefika razlika v. ll 136. Awul-nabud.iiet.ro3 Uöenjacikoji kaiu da je zabranjeno praviti duze prekide dokazujuto predajomkoju prenosi Omer da jedan öovjek prilikom uzimanja abdesta nije opraona svomestopalumjestoveliöinenokta koje je ostalosüho. 3/107/243. imam lbn-Munzir kaze da ovo miSljenjenemajake osnove. 11418-479. Ebu-Davud. muje rekao:"yrari se i popravi svoj abdest!"tta % Viaieti: nt-nuaewenenl-kubru.2r t8t. 11166. ln n. 1/35/158. 1o1 vldielj| El ialam. t/333. El. 18/62. Ibn-Mulekkin tvrdi da ovo miSljenje zastupa pravnika. rlr7. El-r.El-havit-kebir.Neki uöenjacismatrajudaje kadi Fekid sve dok se ne osusiprethodnoopräni dio tijela.nedinua. Serhul-umne. U58. U438.El-insaf. Kadaje to vidio. Hasii?tu Ibni-Abidin. torv.Keiiail-kina. 11136. Mupnil muhtadZ.ro2 Sro se tiöehaöih prekida oni ne kvareabdest po konsenzusu pravnika.: tt-neazm.Vidjeti: El-mesail. od Ebu-Davuda. U203 i El-fkhu alel-nezahibil-erbea. 1138127. 1150. Haiijetud-Dusuk. Menerus-sebiL U32. E1-tuyaninul-fikhijje. ll2ö4. .'7 2.Darekutni. Taberani u tr-sasitu. tntl. irmedu ljeta i zime. Bejheki. U192. B?daiurtuMu.Meyahibul-dielil. lnl5. 1ü Vidjeri:Et-unm. r/322 I EIfevakihud-dev ani. El-eysat. 1163-(4. 10' v iiieti: M edamu ul Jetava.r0r veöina islamskih Sejhul-islam Ibn-Tejmijje smatrada je dinjenjeovih prekidazabranjeno osim ako za ro postoji opravdan razlog. 1t56. 11123. Bidajetut-nud\tehi. H ai iietut-Tahtaü.djeü:El ctsat.. sifr.Hanefijskie i Safijskiroopravnici smatraju da öinjenje duZih Fekida pri uzimanju abdestane utjeöe na njegovu ispravnost.rlr32.i.ll42l. Uöenjaci udenjaci su se razisli po ov^om malikijskeo6 i reöinauCenjaka hanbelijskeo/pravne lkole smarraiu da niie dozvoljeno praviti veöee8 prekide pri uzimanju abdesta.esit. t/3O. 1189. Et-kafi. Poslanik.Errerdul-nufiia.sld. e3Da li se neki prekia smatra dutim ili kra6im to se moze znari na osnovu obiöajnog prava.

"" duZe sallallahu predaji.: r:r:. Davttd. uhalla. a mesdzid. A'lJlrni I 7.. '* Fbu-D"uu.nusüedu. od rm. '* vatitr.:ttt'-41.Ibn Hrzm i drugi. je predaju.rt. ..ir.10.\1tut.namjerno.loü 'r. \tolelt: Ll-tttltlharl:. iako 16 Vidjeti:Meali). lmrm Bciheki.{.afejhiveffi saftaffafru Spojstvaaos[anittrvog. MuhtesaruSuneii Ebi' \"ihtl-t. l/llö/1o7..arln l/45{. njegovabdest abdesta bilo iz potrebe. jer popraviti abdestmoze znaöiti i njegovo je neispravno. kojrrvrdraJ je predajJ vjerodostojnr.emat. l/Jö/lö1. Ispravno ovo Sto se od )ll5tdl(oder. l/4'l/J.2... se samo popravi-svoj abdest.-L'kort l/aro i Vl lö.ako bi se desiloda öovjeknapraviduZi prekidpri uzimanju bi bio iJi."r06 Zato je druga upotpunjenje praviti daje dozvoueno navedenim hadiso-m dokazivala skupina uöenjalo prekide pri uzimanju abdesta. S. Ovu preDosi Ibn-Omera sa ovinr dodatkom. BpJut lJ.e: LJrrc je slab.ar. naredio tom öovjeku je postupak uöenjaci Dokazna koji se pozivajuhanefijskii Safijski je pozvanda koji se abdestio. t1r0. qtrtul-nabüt!.t4. lmrm \c\c!r u L/-/a. . Sahihu Krdije ljada i Mu\tnn. nakon Sto mu se abdestbio dodatakr drzao za Sunnet osu5io.2n0-11.45q.pru!nom ocitenio ie h!fi.navodi se da je Poslanik. ne zadovoljivii naredio da alejhive sellem. k. pak.Srf'1"u Ll. tttl5tTlntilt .. huJ 2lort tttlrrüt /rt.. a nije opraonoge..'kon iro je (irirrn ^vü predsiu. Imam Satija kazc: ispmvan. Vidjeti E1-. s:rkonentarom tn Vfierr. zaborava "Onaj ko napravi je preöe ne öiniti ih.r \evevurl." Slabimsu ga ocijenili: lman Munziri.. misljenje (pranjemonoga sto je ostalo suho).k."r-suen. sallallahu öinjenja duiih prekidapri uzimanjuabdesta.r. El. lll28."' Allahovog Poslanika."rro Poznatoje da se Ibn-Omer najövrSöc alejhi ve sellem. svoje klanja dzenazu-namaz. lttlt). prenosilaca ovogahadisa Bejheki. tric: n.. sallallahu Dakle.pa je potrao po mestvama. ".hilafuJal. l/55.l6i lbn-\4un.roe Kod imamaBejhekijastoji zatim klanjao dzenazu. teltut-"v'a.. ovr . "" Beiheki. USao u predvodeöi d. 31 ) lmam Hattabi i Kadija Ijad su ovim hadisomdokazivalizabranu jer je Poslanik. t. 1/457.:/il 1:*.]1tü. U drugoj... ^_ .nalon öega Ibn-Omera je potom potrao mestve.84.neispravnoj ponovi namaz-r03 da abdest i alejhi ve sellem.'ß'.'lt. . pranjem onoga Stojeostavio suhim-"'' rekavsi: "Ovo Imam Nevevi se nije sloZio s ovim miSljenjem./qlituHalik ttt vi[ieri Toknk rph-th. Kattan.rl..2/.rm.tit+2.

. od imarnaAtaud.ri7"t'""-"rneni vet-asar. U375. od imama Bejhektj^i Er havit-kebit. .imamBuharija.l/260.j.'rrs Iz ovogäse izu. l/388.I/297-2q8. 18t236.t/42t..3iA i-Butu7ut-enani.22. iako nije oDavezan.Ida neki . Ita hadis Sesterica.Islamski uöeniaci su sloZnidaje pranjeruku prije uzimanja abdesta sunnet. od Ibn_ Muleklina. . t/25t.Aida.. 3/g5 i EI-ncdamua.. tß28. rß79. vlql.Ibrahime.FarrlAa i._Nehai. Spomenuöemo ga u cJelosrisa izvorima u poglavlju: -O]aj -bitjeie "Pranje lica".ut-ahk m.i"t.sallallahu alejhive sellem. 'rr Vialeti: It-eusar.t -minhani.(du:i) prefjg. |/446.34/21 i Et-eysat. Sunenirbni-MadZe. Jt2tO. el-Musejjib.At4 Tavus. ooaveznlm_ U. l/408. " vidjeri: El. Sufian ' es_ Sevri.. su.Et-iatan. Jern.rr. abdesta. od imamdBadziia.rr3 Pranje ruku (Saka) hanje ruku prije uzimanja abdesta je sunnet.i. UStj.Seidb. U prekdima kod uzimanja abdestane vide smetnje:Ibn_Omer.. l/136./ima pranjeruku ako su neeisre.od Nevevija i rt-tula. Fethul_Bai.od 1bn Dekika el.t/182. t/17q. Hasan el-Basd. IJnJctut-kari. jer je radanjihovopranjeobavizno.12.nuntcka. ''" Uidjeti: Et-lcnhid. Seüu Sahihit-Buha. od rbn_Mutekkina.?. od imama Be|ba\ija.Nevevi i Ibn-Mulekkinkaiu: . a prije negose staveu posudu sa vodom. Sefiu Sahihil-Buh. izrazitaveiina pravnikato smatrapohvalnim. Jedan od njih je hadiskogaprenosi Lbdullah b. s?thus-sunne. "'u.od tbn_ Betljta. Dokaz tome su mnogobrojnihadisi u kojima se opisuju svojstvaposlanikovog..94yi . sto-se !öe pranjaruku nakonspavanja..ät"^ M". ___ "" vldjetl Et. od Ibn_Munzira.. .tZma. od lbn_Bettal a. lijepo je da poöne sa abdesromiznova. Ibn-Munzir i drugi... str. Et-istizkat.. thka. Zeid lta Imam Ibn-Munzir. Undetul-kai.

122 u kome se opisujeabdest Poslanika.^*Ispianje usta i nosaje obavezno (vadzib)jer . '" yidjeu: Serhuz-Zerkz|i.temhid.da citirani ajet nije jasan dokaz o obavezi ispianja usta i nosa.nu|ni. ttB .'. Kao u mnogim . 1n32. str." (Prijevod znaöenja El-Maide. Jedni smatrajuispianje ustai nosaobaveznim.2s. od rbnBet2J^. ." tvrdi ova skupinauöenjaka. 1e ViAiett: nl. 6. I7 i El-ialam.. SerhuSahihil-Buhan.4ß2. brojni hadisi Allahovog Poslanika. Ahkanun-nisa. kada hldete molitvu obaviti. Et-nedZmua.ir8 dokve6ina kaZe da ie to sunnet.'rz0 lrnarnZerkesikaZe: i nos pripadaiu licu pa ü je obaveznoispirari sa pranjem lica.Nakon dru€im Favnim pitanjima pa i u ovom islamski uöenjaci imaju podijeljene stavove. Bedaius-sanaia utt). 5/86.sallallahu alejhi ve sellem. I/263. str. s!l. I/62. Muknilmuhtada.ed.x vidietl: Et.491140 i AhIJt.." Vidjeti: El-havil-kebia l/1O3.lspirar\ie usta i nosa pranjaruku do zglobovaispiraju se ustai nos. Et-rgvaninut-fthijj. "'Buhäri. |1185.od Ibn-Mulekidna..Ako bismo kazali..O vjernici."r23 . lica svoja i ruke svoje do iza lakata operit€.V29l. l/3g5.Ban. Ez. t/268n416. Et. 12o7.l/t87.neAsut.) Ibn-Kudame tvrdi:.zehirch. t.rre Dokazi uöedaka koji kaiu daje ispirarje usta i nosa obavezno Uzviieni Allah u Svojoj plemenitd Knjizi kaie: . a u kojima st naredujenjihovo ispianje. koga prenosiIbn-Abbas. 1149. kaie: .r2rHafiz ibn-Hadzeru komentaru hadisa. Mevahibut-d?etit. sallallahu alejhi ve sellem. 11353 i Tarhut-tesrib. to potvrduju.Usla spadaju u pranjeüca.l/254. El-dZamiu li ahkamil-Kur'an..Spoljasnjeznaöenjehadisa ukazuje da ispiranje ustai nosaspadaju u pranjelica. '' lnidietii Fethul.

*il1..] .". j lba_HaüEt.* l:tl1ti.q_r. ^. Sabireta se prenosr oa Je postanü..'i"Jf "i*n'JJ. .irnu-. iiiffi .'11. 224." .". .'Nemasumnjeda je ispiünje usta i nosa pri uzimanju abdesta obavezno..:" *"veznoi ostaju rakve svedokih nepromijeni jasam Imam Ebu-TajjibAbadi kaZe:.qif"f. Ebi-sejbe.i'Äl i ].![# ^..l/ F u Neitut-?vtaru. 'rA0/ll L tmam Besavi. . sevkanii druei.H:'[f6'..#.Allahovposlanih sallallahu alejhi ve sellem. i/86_87n38.lll*' äT.läl fl i.tn*].:!:n:a!:i E:\"i t."".l:d"#!1".*'ry. t/48.r^!#3T'... 1t81 ntctuJt davi et-kitabi ves-sunneh..'.z..iff en_Nenrtita.:. t. t uhJetut-ahve. 53/162.. ue6.f*" : ." :""::r'xj. ti i''""1il'äffi. äi # i:{'. l? . It8 t.y.u!:Hi:#!". sallallahu aleihive sellem. UIOBi Sahihus-sun"n.i7[[: ".-Zejdana..y"Ji.gllahu alejhi ve sellem." Ebu-Hulejreje rekao: .:::ru:*r..sn.kzq Od Ebu-Hurejre seprenosi daje poslanik.ur.#fl $t#\::. '" DajekuLni. i.ix'iÄfi'. r. stt.Ibn_Ebi_Lejla.:'J"J.'ro Od LekitaL.?iT.Ibn_ ^ Durej dZ.x'#iliT$i dZatnia..."J.. khak b. Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Mubarek. f f-r*n----u A ra E b i J U.sall. Abdul-Kerin. str. E/ Mp(air..i. :tr.uiazuJu Jr. od dr.rekao:. Rahevej.fikt\sE. tlvadiü ". jer brojni i"airli .jasnesu naredber2T koje ukazuju daje ispiranje ustai nosaDri .e*ant fll ?*"0.. ii.lflitf t.dr'" kaze: j"it '#ff "'. Ez_Zubri. Mustim. y. -Rebah. EDr-Jurclrnan. tnqs.78. J/t0l/237.....: tjfr i... Meatimuusutit. Lt- n... rbn-Mulekkin. . srr.:"lt*" -' ßDlranra- "na ateihive selem. 12y409 i Bejheki.25183 ist' ?iä?J. .:.Ko se bude aDdest@neka isDe re usta"'.ili.' rxBuhari..h. Nevevi.406.."11t'". gdje -spomrnje ga lbniLirlii"llXli i#lfä-'ffiä1ff'sil::1 l'....t#.iJ. namje naredioispiranje usta i nosa.ffil.dze ftar. t2n Dakle. '' vidietl Avnul-nabud. "K...:l'#"T'5:.osc reKaoi budeabdestio nekaispcrenos. - I I tor.r.tmam Sevkani .'i. -!::: j.:i.. -b..

ka\ 1/161. 1/36. i glave svoje potarite i noge svoje do iza ölanaka (operite). El-isti.za razliku od onoga koji ostavi jeq po njihovommilljenju. sallallahu alejhi ve sellem. 4[ejfr.l/264. kaiu da Allah nareduje vjemicimada se prije obavljanjanamazaoöiste.r 35 t ImamEbu-Sevr.i El-nuhalla.i Lekrlb. Ibn-Munziri Ibn-Hazm razlikuizmeduispiranja nosai usta.takoder.ll3l5.sa[[a[[aßu Srojstra eosfanifu)eog.ispravno ispiranjuusta.ocijcniots.Rid4etklitudatehid. 1160 El ialan. 2149.99. 6. rv Ebu-Davud. fukaha.) Drugi dokazsu rijeöi Poslanika. t' v idieti:El iala.kar.Ispiranje nosasmatraju obaveznim./irlrü. 1/163/'76'7.'" Mealutim. Et-ten*irl. l/353 tvrdi: "ovaj hadisje je i"p. l/319. upuöene 'Abdestisekao itoje Allah naredio.l. Iica svoja i ruke svoje do iza lakata operite.El er. 11263.r': U svakom sluöaju.spominjeu vjerodostojnom sunnetu.100. 11285.sallallahualejhi ve sellem. El isti. ielh Albdni. l/319.I/498 i Avul nabu. Fethul-Bari.i 1)e se@ta'.str. duzanje ponoviti abdest. rJkode.koji zastupaju ovo miiljenje.1DA5. str. uöenjaka. ispiranje usta po miiljenju ovih Onajko ostaviispiranje nosa.. Fethul-Btri. El-nnlßlla.od lbn-Mulekkina.rr0 senareduje samo je da se naredbao ispiranjenosa a ne i usta.4/35.J\nim. Ebu-Ubejd prave b. a pohvalnim. l/315 i Atrnl ob l. a u tom öiiöenju 1{ Vidjerl:Ihtilatul Et-eß(t. srr.Allahov Poslanik.ka\ 1/ 160. konstantno tako da nemajasnih predcja daje ikada osta\ io njihovo i!piranje. Hud:dktutlahitbalipa. tlt Vidjeri xilaJuLfukdha. 2t49. . kao ito je prethodni hadi\koga preno. je ispiraosvojausta i nos pri abdestu.33'1.u hadisima ispiranje usta.n. EI isti.roln.''' Dokazi uöenjakakoji kaZuda ispiranje usta i nosanije obavezno Pwi dokaz su rijeöi UzviSenog Allaha: "O vjernici."tsa pustinjaku: öovjeku Neki pravnici. Sabreh. lmam Neveviu tfrrc. Selam. tß Vldieti':Et-tenhi.i.Aridatul-ah|e. kada hoöete namazobaviti.'dr. l/160.l.Et-tuhur. l'71O. vjerodo." (Prijevod znaöenja El-Maide.

dis.räÄ potare-svoju glaru i operenogedo ölanaka.anu.. Ibn-Madze..Vidieri:Satrirrr. Et dZaniu Kut an.precizüala je sraje neophodno za . Sejh Albani lvrdi d" i"p"q.-t.ate b. .r e" h"i" M.ne mora fgn:nta!: znaöitida nüe obavezno.". tmam Hafim i Zehebi kazu da ovaj hadis odgovaragr|*. 2t340.ana.*r.u lteKDrrut-tfiltah)..äu..ju islamskil __ ucenja.-1..u xui. dodaju "se Po:lanik9v9. zDog toga se uz ove öetiri naredbe. rsri sluöaj 1.od imarIlaDäessasa."(prijevodznaöenja El_Enfat.potom prouöinelto lahkoiz Kur'anaöemu gaje poiöio Alloh.. Kako eod obavezüokretanjeprema kibli uzimamoiz drugih hadisa. . vaUanost abdesra.t(a.njizi nije spomenut poöerni lekbir YTIUT:" lgdj" .6_"nu. . Ispiranje usta i nosa..spomenuleu ajetu..) do_i(a3 hadiskoji prenosi Rifa. iako nije spomenuro.L. "k.dok ispiranjeusta i nosa nüe narerleno ovim -_ atetom. naredbekroz hadise i na taj naöin odazivarnonaredbi Uzvijenog Allaha: . potomdonese tekbir. a ispiranje usrai nosa nüespomenulo. Allaiovoj Lr.. i Muslimovim kilenJrma.: 1a132 neke njegove cjetini.tbn.1i "ää1" dobrim. t/t5t/4b5. Rafiau komestoii da ie ^ JTii ie Poslanik.sallallahu alejhi ve sellem..vqrvajarr. okretanjeprema kibli koje je uslov za valjanostnamaza.5t87. namiu ne vrijedi. :^:1Ti :" U r. Dannx.. a. vei sä sporrunJe uaenJeneöega lahlog iz Kur... nüe .". nareduje.naredujei zabraniuie po OUiaui svogaGospodara. jer u istom ovom h. sallallahu alejhi ve sellem.Znaai li lo da poaetnitekbii nije obavezan? Ne. Buharije. sallallahu alejhi ve sellem.. odazoviti se Allahu i Poslaniku. -NesaiHa\im.6 kaZu.. i ..*1.. Uöenje El_Fatiheje :-'" vidjeti smisaoovih rij eött Ahkanut Kur.an.*o 1 nuSur. po meritomüemmiflje.. ovi pravnici.1]rTr"ll" t r sa surom El-Fariha. t4.. fu.":.Nije potpunn" or'n"iiä od vas dok se propisno ne abdesti _ opere lice i ilr" a" UUrr).Iu.sp:men]ltoje öetvero. bez koga.O vjernici.jer je dini-islam vjera uteme|ena kakona Kur. t::y drugih prethodno spomenurih predaja. kao sro lo öini Uzviseni Äffuf.rckao:.aru.ir. an i jedna zakonodavna cjetina koja se ne moze i *-. Je koja nüe spomenua u ovomehadisu. tuli-ahkonil'l/Jo8/ 35..Ol: e:egaja. od imamä Kunubüa.AbdutBerr kazeda je vlerodovojan. lt22t 222^|32s. Itga.tercib.. Kornentar:Nije uslov da sve naredeno budespomenuto u Kur. i/168/88t.. Poslanik. p.

l/88 89/278.-'Vidieri: Sr?rcn. o öemu öemo kasnijegovoriti. u g \ t . F l D . tt88.ltu1:.k.rekao: "lspiru je usta i nosa je sunneL"tll Komentar: Citirani hadisnije vjerodostojan. srt.''3 Zehebirre i hafizIbn-HadZer Askalani. lakoder.-.31A5. Etzehieh.ferakihu(l 213. Haiijet d-D s ki. l .t. Ha:ij?tut-Tohtori. | | t . 1krr"t. U lancu prenosilacaovoga hadisa imrju Ismail b. slabim su pa. tY V i ß r : T d l t h u t t o h h l . 11163. Vidjeti: Ndrrrrr ra|e..t/lhtitl l. bezkoje namaz ne v jedi. . \ n . Fethul-Bari. l/ lu0. t . t J kI r p a d . litkihirrrh lr.rrr jednog Ispilanje ustai nosaöini se iz poteza.Haiijenrl-Düsüki.l-D. l/353.n.zatim izbacivanjem vode iz usta.tir. a Uzviseni Allah najbolje zna. Haiijetu lbni'Abi.t q p d ' r r t n . kaZe: hadis je neispraran. .tako öinimo i sa ispiranjem usta i nosa. l t l l E . El ialatn. ltl-. fa r V i a i e r i f i . oq. Darekutri. 1/139. EL.l/315 j l/32O. j an I n n . 11253. saffaffafru a&jhive w{ry' Sr. od lon Had7erJ A./ .VÄJer| U. '" VidJerl:F/.ti.la|.I t | 3 4 ." "Ovaj spomenuo ovaj hadis u l/116. 1u Yidjer.Kako god obavezu uöenja El-Fatihe uzimamoiz pojainjavajuöi drugihhadisa. o d i m a m sZ e n e b I r . El. .Ei-ierh l. 11212 E.trJ. ovu predaju. I I | 5 2 . Ispiranje usta se öini poketanjem vode u usnoj Supljini. t/188. ltlutl tl. T.sallallahualejhi ve sellem. Et tad:u |el iklil. sI(. l/329.rl0 Naöinispiranja usta i nosa Ispiranje nosaöini se usmrkavanjem vode u nosne iupljine. t f .k. Muslim i Kasim b. Ibn-DZevzi nakonstoje "EFtahkiku.'. r E . 11133.. t l .1it1.ehireh. Keiialin-kit4. lll53.nhtl l/l l-1..lijr . El hsaf. r l . Casn ko. je hadiskogaprenosi eetvrti dokazove skupine uöenjaka Ibn-Abbas u kome se navodi da je Poslanik.krlrnUr. '. A . .a 37 t elementami dio (rukn)svakogrekata. u h a l l o 2 1 4 8L . "'\$elt. tulhSr rrthtad-. t/8q. lttqg.n llitt. l / r ? . thk üiul'ahka.ojstt.. ükihul.. l/26.ouijenili irnam Dlrekutni."tr.: (lera i.. Ovo misljenjezastupaju uöenjaci hanbelijske. .I . od Ibn Ahdul Hr.Qostanifu)rog. l/261. \ a S \ 9 b . .7112. K L .lar veöina uöenjakaSafijskerrri neki uöenjaci lra malikijske pravne Skole. r .t.). tl hatil.. ll16l-162.10. 1 t 5 6 . rr7 Hatib u Är-rza-irr. 3/32411308.bu..| 3 5 . zatimse ponovnimiimrkavanjem voda tjera napolje.ji su nepouzdani.

noi.t-Jelakth ':'\U-tdtei Et-havilaebit._..t. Tuhfetut-ahve... FethutBan.E.vidjetj: El-ninhada.-.nog zahvata.nudanua.-zeh.|162tDt!\utit.?r sr.v3e7-J98.^Lt-serhut. ltililll: ponavlaJuci ro ni puta..:. . "' !!. sa dobrim tancemprenosijaca. öineii to tri pura. vti8.. kaoda su jedandio rüera). .i.Vidio \. da je-reiao: sam AllahovaPostanika.raj Neveviu komenlaru.r. vjdjeri: Hutasatu bedrit-nu.t 'Viüet:.l'scrhufcüit'Kadi. Ovo.1sqy. sala ahu alejhi ve säUem.i'?h.niJu " ma_l sjs.L. Ova skupina pravnika kao dokaz koristi hadis koga prenosi Talha b.upiJl usta i nos-"1s3 I{5Buhari.u...a da su jspiraliurtu l'n* l.Njesovomitljenje dii"I .sellem. 51'u-Ubetd aje .1!J.. Dakle.räa.1 r"ai. J2S. . uzz i "s"id. u-ioutu nor.Vidjerii öl-itel l/187.miSljenje zasrupaju ueenjaci hanefijsker.)li... sr.'31'.itaca.:D":y9 *ij."o i najjasnijesto je preneseno L". Abdullahb.1. .iloäi)'i...14evahibu-dZetit. Takoder ovoje slabijemiitjenjekod ueenjaka 3ahiske'"pravne Skole._ Murekkin i sanani. Ibn_Hadzer kaze:. '. Mubarekfuri i drugr. Ul 15.Jirn.U f*"u p"j"o"if"iu . Zejd. rs u tr-."" 'Ibn-Eb'-Sejbe. l/43l408. r/53. Takoder. JJ9/295.t(g pravne ikole. str.9:1 sala ahuaieJhj ve.i:i:.3/98/235. Et.?r. Ibn-Hadzer.Aniri potezom.o i u"".tu..u ue. tpola rode iz iake za Sliönoovome kazu: Ibn_Srah. sadobnm tancem preno.. \idjeu: Asarus-sahab?.f!.loT: saitaltahu alejhi ve sellem.U ovoj predajijejasan .-J. UZt 2-213.kebir. '. Drugaskupina islamskih ueenjaka smatra da reba razdvojiri ispiranie uslao_d tsplranJa nosa.".ron" f.i*ti^.59/t9i I Müstim. . slabim.apoiom ie isorao ustai nosjednimpolezom.fbn_K. a on od svoga djeda.Irnam ookazda se ustai nos ispirajuiz jed.. ':t" u nosa.ä:. da'je oOuol. ka2e:.Muenit-nuhtadi. o ispiranju ustai nosa." Vidjeti: rr kthlrut-habir. r/8s/224.Vidjen: Zad_ul-ncad.p*"ile od postanika. Polu. IItt}. rma_ m?hana.. Subütus selan |/rc5.. Malikar'8 i lbn-Omerar. Pol.oga hadisa kaze:.:!.prvo se ri putaizape.. 3/99. prenosi seod Enesab. iiü.i. rirj..o\. rbn_Ebi_Harim p .vcs. v130. l4l24i Bejheu.t0i.UtO6. . il... vB6i Lt.R38 j" hadisu komeopisujuöi abdesr Allaiovoga postanika.irJ]. Sanani.I]rsarrif 9d svoga oca. . -.||)6q.||35 ud-detan i.

341116. b.ImämNevevilvrdi: ono ito nisuk azali. Ibn-Abbas'oo Mugireb. 5u'abe. ima Hakemb. 1* Tatleftit\ r\ El-ersatu.Hulasatulahkotrt. Ebi-Talib. prenos'Talha b Musanifocijenio ispnanju ustainosa. Et t tz str.sallallahu alejhi ve sellem. Satlra. Jid-duafa.2125'7 biografiju. Et'telhisttlhabi\ l/115.l/51 . 3186. /214 od vidjetj.jer u njegovomlancu prenosilaca 'lzvröe lance prenosilaca i navodi od njega kaze: Ibn-Hibban za nepouzdan. Suktti'Eb!DavuJ lAl Dred U I$ Ahmed.r5T Ali b. "'ri.hafizAskalaninije nlveo tanacprenosilaca Sekenu.ib.r58 Hurejre.ira zbog njene t..inom.r'6 aleihive sellem.jsjenepouzdan kod svih uienjaka". Affan.71.u T"lltrxl'ndl.a ovaj hadisje ocijcnioslabim Vidjeti: tl ninhadf. Ertabekatul Sinankoji nepouzdan.jenio vjerodosrojnom.am Z€hebije ovu predajuizbrisao slabostirs Ebu DauLr<]."v ldjeri:Tuhfenn "Le. Ebu-Dauud.ewid' Heisemikate da su prenosioci U320.i'r. 1 El-mueni iatidal. 176/91.a 39 t za]ljuiitidaje sena\ode predaje i/ lojü semoTe u sunnetu Medurim.safkffaLu a[sjßivqr&aostaniLwog.ll2ll-212. Amrkoii ima anonimnu 1e Yid\etlEI-beaie.ttn Enesb. Citiranihadisima i drugumJrrnu. a on je kao ffgument."r62 pri na razdvajanjc hadisa koji upuöuje Ibn Kajjim tvrdi: "Nemanijednogispravnog je slabim.aa str.e: "Ovaj hadisne mozeposluziti 1/130. l/ I 12. ro Ovu predajunavodi hafiz Askalan. Poslanik. srt.arul je kuhru.sallallahu EbuOsmanb. ovogahadisa U lmcu prenosilaca 'l lbn-S^da' Mi. ieiha Ahmeda sa opaskama Et nufled. iz tr-rell. rt2'79. Tenkihul-kelam. r" Slicnoorome prenose i Hasan b.ja\ &-tuhur. Seih Albani snatrx da je ova predajapotpunoslaba t61ntu-utelau gr-ru." pouzdanih alvz. Svüjstt. 1/ll5 i pripisujeje lbn nili juJe ove predaje Medutim. t" eUu-Ut". Vidjett oci.l/blrl. 371133. Malik.mardlu \ idieli: !rerodu'r.i. l/350.i." Zatim hadiskoji ka. 31212/2926.6/162/5912. kaZe:"Vidio sam Aliju kada se abdestio.SejhMubarekturi Yidjeri:Zadul-mead. slr. Ebu-Hajjeh zatimje isprao svoja ustatri puta i svoj nos td puta. Sdrir. str.. Vjdjeti: Tdl ribut'tch.. da se ovako abdesti. . !allallahu Opraoje Sake. l/101 102. SeJh AhmedSalrr re ovu predJJu ll78/151.rb i Ibn Hüzejme. Imam Tirmizi i SejhAlbani ovu tltq+ i45l48. Zatim je Alija rekao: 'Htio sam vam pokazatikako se abdestioPoslanik. ustai nos' ' ispirao razdvojeno alejhi ve sellem. . 173/8?i Taberäni\ El-ersatu.t6t b predaju koja senavodiod Alije i Osmana Ovdjemoiemospomenuti ispiraliustai nos. lm m ove predajepoüzdani Vidjeri Medhleu. a to je Müsanif llll2. VStOlSSgg.i. "'Huti. ima Lejs b Ebisulejm.-.potomsu kazali: i razdvojeno Affanada su seabdestili "Vidjeli smo Poslanika.

i!i. Slicno prenosiimam Taberani u ir *"ai*. 595. zt.. a grlo ne pripada ustjma. Nafia Tejrru koji je nepouzdan.r. s|'.Iil:.jt" poöelnog dijelagrla. poLom i^191i1. Humejd.t)r2.namaza Na osnovuovih predajaimam Ebu_Ijbejdi hafiz Askalani smataju da se moe..tidjeri: Tadaitut-m anonimnu bfograffju.tzv.ube.etJo.nuntetta je izsuhtjella :'J:ll" t u ongrnalu.i. srr.lss. h:o1ti.S.'ne uüeiu na samuispravnosr abdesta. kalo smanajunekj u.. q iansiobs. tzv.ve sellan. Et_tarihus-sa7i. ope-t. lt23J_ ßz::t:t-lzeriv.-. Abdillal Dzuheni koji se. Net<i ueenia'ci smatrajuda se pod punim intenzitetom ispbanja usta -i. \n.:l.r66 Medirim. u vjerodosrojnim hadisima se naroäi samotspranjeustavodom. Vidjett Tehzibut. 8?5 i fl_ ._.. t/254.-". .r s tim Stosu predaie koie sporxnJuspaJanje jasnüe i priorilemüeza prakrikovanje preiaia oO iz koJrh serazumüe razdvajanje. str.. pa ga nije ispravnoispimti pd abdestu."1J" "autipuLeÄ. .'u'. sF. Nakon ovoga vidimo d".30t4OJ.El-nudi?nut.. l/158f1155.L!aethisut-habir.2/13J.arcb. . "gargara.1.".sahjhur.eniaci.. El-bahru t'" EI'bena|e'tt2t3 Haiiietu AbiJM. zajedno i . Ebu_Marü AJnr b. vt44-t4|tg5. najboijeina. Vidjett:EI-ned:aea. a Allah.t-ta!ir. Bt3ll. :'t.Litanu gda dare upustr vodiu njega. ociienioseih Ahmed satdr u Et-nusncdu. Ut tr I Fethut-Eari.ZgJ...EHaÄhus-\a|ir.dostoj.J 39.sekena kojaseToveEr. Et-dzeru vertadit.. a '(ola Je bez lanaca prenositaca.. e"-:ee djela nanacin ."-tbnt '" vidkti l. U tancu Drenosilaca ove preoaJe ima Muhrar b.. se. a Allah najbolie zna.Abdu b. ranc€mprenositaca.HasiiclutTahlavi.sallallahualejhi ve sellem.fi nu ispi.Sp"jl"j" ili razdvajanje ier se i crrugrm naeinom postiie cilj ispiranja. jer hadisikoji spominju ovaj postupat< nisu vj.Tchzibutkemat.rzorsucr. I a. loda tjem premaustima.Iraktikovati oovoteno.{ispiranje grla) koliko nam ii poznaro. Jeonlm.v?jr.28. trnam Hejsemiwrdi:. bthb-Lt-nund d. f6 Vidleri: ir-rutrrir str.i. vÄteti: 2/tl.'"to .U2gt. '* vidjeti: Serhufethit-iadia tns.. Stabimsa i.svalalo. niie preneseno od Poslanika. tea. vidjen: Er isakutnustatfifa..-'.U lancu prenositaca oue preaaieim-puno nepouzdan prenositac.k" rbn.. rakoder nalazi u lancu prenositaca ovoga hadisa ima .koaler.r. ' Ahmed.rjtJ. je bitno napomenutida ne trebapd ispinnju ustaprstima Ov-dje öistiti uslaili . gcllenll ovaj hädisdobnm.i #.k?nat.u oba naöina ispüanja usla i nosa.. "madnada.

paje to neophodno öiniti lüevom rukom.r vierod. rekao:"Desnatuka se koristiza lice.ult. l/151 152/281. Ebu. ll2o9. "Sjedili AbduHajr kaie: smo i posmatrali Aliju kako seabdesti. l/t?0/701. tttb}.Potomje rekao:'Ko Zeli znatikako se abdestio Poslanik. Uzeoje vodu desnomrukom. Ib i. a potom izapmo nos lijevomrukom.Jala. Kao dokazkoriste predajuu kojoj Hasan b. '.\t'dJetl Bdaiu\. ovaj hadis nije zabiljeZen u poznatim hadiskimzbirkama. .'0" malikijske. seihAlbJnig. l/397 i Mugnihnuhtad:. ra Nesai.a. tt\'. d"ta|r. Dobdm sale ocijenioimam Nevevju ällasarl jc \rßruomedu ortda. 2/350-351/l133.Abidn. | | 2 | Fl. Ibn-Huzejme. buduöi da se ispiranje_m nosauklanjajuneprüatnosti. 31360-36111079.--VidJeri: Bda \ so aiu.u d:etit. s. '. ."' citirani hadisdovoljan kaoargument.'"'Drugi kazu da se voda ipak unosiu nos desnom ftkom.3/:hb.lllI).. .a liiera za öäöenjeposlije nuide.itlsrJ.'. napuniosvoja usta i nos.i. tt2t 2..rojne hrdise. llt )4 i El.l/80-81/221."tla Medutim. tt2tJ. Darekurni.s. lll52. U38/91.v188. | | l. a nosse ispirelijevomrukom. Svajstpa sa[ih[afru a[4füve tqfu Kojom rukom seispiraju ustai nos 41 - Vodasedonosido ustai nosadesnom. Darimi.. "> vddteri: Siieru cdtdtni| tuheta.hcnoi. nekagledakako se ja abdestim. a Allah najbolje zna. l/e8.vidJerl El.6^vddßtt: Haiiien.\dhtt. "" \ ßjetr L:-.\t 10. 1/76/147.nurni. t.Qosfaniknog. sallallahu alejhive sellem. Neki sljedbenicihanefüske pravneSkole smatraju da öe se voda u nos unositi liievom rukom."'r63 Ovo misljenjezastupajuuöenjacihanehjske. ga spominje imam Zehebiu svome _ _v€ö " ali je prethodno djelu"Sijeruealamin-nubela.Ibn-Hibban.I rsa I Haii" ITahto.Du.:oüaio. '.. Jevatuhüd "'Vidjeti EI nedinua.HoiijcrkJ.rT0 Safijsker?r i hanbelijske"'pravneikole.?hirph.v.uöinivii to tri puta. 1/94l29s i Bejheki. n. M.'". Ali prenosida je Poslanik.Ahmed.

f ü"i.#*ll"...". i.tiljil* öiiienja-ruiimanje .oj. ii"T[:".i:.':1".i..!. .541168 i Muslim..#lär^. t/3g6 i Et-benaic. se.i.?#i.. F:i:y.: b.I.i*.:.i. rekao: -ä:\:. t/2s4. .j-"J:"ff[i3jÄ11.H:.i..::Iahu.. '-^i.lY"*X.em.ä##{ii{r{ii'.ejhi ve älllifi'"".bd.i:.t87.H.'rt.i"t1ä"].. ' " \-idleri: ELndnua. Hasi"tu tbni-Abidin.t.#'r.:*t i:#:riit.]lität "il .1". |213.!:i: pri abdestu poöiDje sesa desnestrane . ln' ..'..t88.O Altahov poslaniöe.-.*1f Mu....jiii.':.:i.iö:*xn"'..ä... #1iti.'..ilti!.!-.fiH:.str.+:l.nit-nuhndz .f" ^l'ili::Th.i..133.. .sf.#-111'1l" . .{i#i r30 Buhari.se prenosida je rekao:.1'J*"ffi tr".3/131/268.Dubinsko ispiranje nosa aj.. Sabirera.. ..:.i.iiiXf yjl[i!:i|".ni#:.ä1 iü".::.

ttz ViAjei':Et-te. I ll. 1/381." (Prijevod znaöenja El-Maide.2 i H"\Uai lb\i.l/l\6. 1/417Fethul-Bari.11183.dieti El ntuhalla. Ari.i.vratiosvojenrke do mjestasa kogaje poöeo.r3: Pranje lica Uzviieni Allah kaZe:"O vjernici.latulahe. El-isti. lica svojai ruke svojedo iza lakata operite.potomje opraomke do iza lakatadva puta. Na rßs kaju je opraosvojenogedo iza ölanaka t3t YidieritUndetul-kati. 3/28. Abdullah b. 3132.20/122. I ll4J. Ar ul ntabud.poöinjeod vrha öelado vrha brade(isturenog djeladonjevilice) i odjednog uhado drugog. sa[al[afru a[ejfüve sq{* Slojsu.ko\ ll166. po konsenzusu uöenjaka.a u sastavni dio toga ulazi i pranjelica. l/t07.QosfaniRgr. pranje lijeve ruke ili noge prije desne ne utjeöe na ispravnost po konsenzusu abdesta islamskih uöenjaka.nhi(l.. Utndetul kai. EI-ersat. EI-Ji!rua. sallallahu alejhi ve sellem.'"* Gotovo u svim hadisimau kojima se opisuje abdestAllahovog Poslanika. 1u Vidjeri': E -.3/88-89/226. l')lo.. l/q8 oq/215.AbiJiü. Elüed:n1a. sallallahu je alejhive sellem? paje zatrazio Rekao da moZe.Sertuz-Zzrkeii. tl2g6. ll27o.l Ovo je jasna Allahova naredbavjemicima da se prije obavljanja namaza openr. kad hodetenamaz obaviti.ehirc. potiruöi.DurtAt.Nakontogaje potrao po glavi.-. 1/246. Slicn. I/120. a zatim opraolice tri puta.Buhan. E1-hat'il-kebir. uJ Osmrna hadis biljezeBuhari. ttsv. .a 43 a Na osnovuovogahadisa imam Buharije u svome"Sahihu"naslovio "Poöinjanje poglavlje: pri abdestu sadesne stmne i gusulu.."13r Medutim. Oprao je ruke (!ake) dva puta. "e frenosi b.spominje se pranjelica.lll}t . .58/185 i Muslim. po mi3ljenjuapsolutne veöineuöenjaka öetiri pravne lkole. El-nugni. vodu za abdest.og. El-insof l/151.potom ispraoustai nos.I srr. Haiij?IhJ. Zejdje pitanda li mozepokazati kako se abdestio Poslanik. AfrJnr. o. poöevdipotiranjeod prednjegdjela i zavriivsi kod rukama potiljka. '.58/185.str.rsr Lice. MuJim. te je. UIprit htuhtüJ. 1ll1.

ki. tAAs i .9.I ruke svoje do üa lakata operite. Et-nupni. Ibn-Munzrr. je opraLi obavezno unutamje oönekule(udubina ispod donieq oa.tini. t/i8t/3ol I Darekuhi.) Pr:n9si se od Nuajma b.. od tbn. Serhuz-Ze*ani atet-tnuvetta. 6/87. Et-nusn. t/299. ^. Et.no pranjeunutrasnjosti odiju {zjenica)...VidieLi: S?rrü '" sme. vtoleü. daje Ibn-Omerprskao. Sefiu Sahihil. Ut6O i Es-silsiletuddaife. '-rr'ldjeri: E/.muo. ojeraslo vrse_.an. t/8a.{rjeisprav.2/4o0/grBa. .ij. Et-ned.tJ. urt7. I/t08ß5J. 2/303. Serhuz-zerkeii.: ol"9 njene aulenriönosriposroJr spor medu hadiskim strucnracrma' pranje ruku (podlaktica) Uzviseni Allah kaUe:. (Prijevod znaöenja El-Maide. kako kaze: . l/fotrJ itbn-DzevTr u Lritetut-nutcnahij?. ialo se to navodi .potomsvojerukesadijelom"nadlakrica zarm Jeopmonogesadijelompotkoljenica i na krajuje rekao:.J. ia6z-iiÄ'i !t. t/155.r.o0 Od'postani-ka] saralahu ateJhrve sellem.. .nogama bite svjetlotragovaabdcsta. "" i nekih r8.Bejh.kplul: jer pripadajuvanjskom dijetu lica.98 Hitiktut-utema..tt4ad. od imama Mu uisk"t.prari.iuo sam postanila. 6.Er-lurua.. navodi se predajao pranju oönih kuta.. Biljeze MaLik. pa ko niie neka pereStoviie. . t8 1ts8.{"tt.e..M-izanüI-iati(1a1. lt}Bo.ni rbni. V idteü:El_nedamua 1t403.Betrata. ts lb.lbn-Umera Safijskih i hanbelijskih pravnika. Et nedzn"i. Abdullaha da je vidio Ebu_Hurejrukako se .Ebi Harjmu Et-l?/. t/t5a_t60/98 i Abdur_Rezrak.lo. abdesti.i-i*..Apokri r33 oo.rl9. r/J44_J46.5/258/222?7.Bli€ prozivani pripadkici rnoga ummeta na Sudnjem daku a na hjihorim licima. lan "Napojte . Et-mpetrnua.. A arova sallallahu alejhi ve sellem.i..1254." $. Et-dipniuti ahkanit-Kur. '-Muslim. Uidjeni.1itii..3/109/246..""" Ie lmam Nevevikaz€: "prenosise u ispravnojpredajrda je lbn_Omer tako cinio. l/2'78/10'74.tut i*".odu u svoje oöi t"a" Ui * *"p"".Buhari.rukama.t}e Medutim.I34gti. r/4."iitn./näCr pmtidio polkotienica i nadlaklica. st nkij^. '' r Ahmed.t/498. I*"--f.e'rrl.i"r"ri predaju o\u smaLra isp. Prvoje opraosvojelice.. Ur40.Ahmed.1ehadis u kome stoji: vaie oöi vodom kada se abdestite."*.e 'vtdjerit El-unn. lttj.t/t2a_t25ßb2.kart.d-ul. . visi.aynom.

djeti Et-nn1tudi l/I09.l 0 o l l b r L b u Mu5lrm A\\Jne. 1% v. prao svoje ruke sa dijelom nadlakticai noge sa dijelom potkoljenica. da rijeöi "pa ko moZe nekr pere5toviie nisuPoslanikove. a sva ova razilazenja rjcSava predajaEbu Hurejre kada je. dakako. Sllqjstua sa[ihffahuafejLite se[hl- 45 t Mnogihadiskieksperti smatraju da rijeöi:"Pa ko mozenekapereito viSe"nisu Poslanikove. | /22t-222i komcntr lj^d^ na Sah ihr M ßtitr. njegova praksa to potvrduje. je tlosti:uktt'odoabdesta.da kaZe-. sallallahu alejhive sellem. 3/l l3/250. I /s8/607. takoder.stoji dodatak daj e praoi nogcdo koljena.r/' l8 I lo i. sallallahualejhi ve sellem. 2/41."te6 ukrosi rjemika(n^ S\rdnjem clanu) tlokle t'r Vidjeli: S?/rriSdni/. 5toje. da seovakoabclesti.tti.pranjeruku sa dijelom nadlaktica i pranjenogusa dijelom potkouenicaje sunnet i nema iiitajasno i vjerodostojno da oponira tome.16/454/10'7'18. i Ebu-Hurejre?l"re] Nema sumnje u ispravnostrijeöi imama Nevevija. potvrduje predaja koju biljeZiimamMuslim da seEbu Hurejre peludirukedo ispodpazuha.Kako smatrati to rniSljenjeispravnim kada je oprcöno onomelto se prenosi od Poslanika.i/s uhati. ljada) i Ebu-Hasana Malikija (rj.To potvrduje predaja koju biljezi imam Ahmed u svome "Musnedu". sallallahu alejhive sellem. Abdillah(iedanod prenosioca) (ne kaZe:'Ne znam sjeiamse) dali surijeöi:'pa ko mozenekapereStoviie'.1 r'6Muslim. sallallahu alejhi ve sellem. potomje rekao:"Vidio samAllahovaPoslanika. sallallahu alejhi ve sellem. '': I /.takoder." Ibn-Bettal i KadijaIjad kazu: 'Islamski uöenjaci se slaZu da seruke i n viie ud l kalr r ölanaka. noge neperu Imam Nevevi u odgovoru lbn-Bettalu i Kadiji Ijadu kaZe: "Neispravno je miiljenjekadüe(tj. ilo sejasno vidi u prethodno spomenutom hadisu. upotpunjavajuöi svoj abdest. Ovo.dgu\o o'Linok:r^ i m r m\ e \ e . sallallahu alejhi ve sellern. ili Ebu-Hurejre.Qosfanifunog. . sa ispravnimlancem prenosilaca u kojoj Nuajmb.rrr. IbnBettala)o konsenzusu islamskih uöenjakada pranje preko lakata i ölanaka nije sunnet. abdestio a zatirrje rekao: euo sam "Do.veö su rijeöi EbuHurejre.ale AllahovaPoslanika. Zato.Kod Ibn Ebi-Sej be. rijeöiPoslanika.prioritetnije miSljenje. porckroje hifi / A ' k r l r nL i L/r.''res Ako potvrdimo. 124. Konsensuz kogx nävodikadüaljad. 1 0 8 .

tt24}. Et-kavaninut-I"Lhiij?.nlf-eltala . Tehzibus-sunen. t/6.kebir. tA5 i Halijetu lbni-Abidin.. 3t2.Vidjeü:E _rpti. 3/554.r&l habir. Fethur-Ban. sa rukama.. '- u r. t rö.zakljuöioie iz niesada .ine. LLtns a i U l t :!t3i. 3t2ts t sy"ut-vuau. Ul2.2o lslamski_ ]rienjacisu se raziili du t.navod i seda je Vjerovjesnik.. piehks .Ebu-Hurejre koji prenosi ovaj hadis.-'eiri_ Da\. El-ihtijar.nua. uzimali abdesr. rßa..aoUrirnji *iii"^" N*"r| i ir^"iää.Lanac Rllij" uJ te. Bedaius-sa@ia. I /4lll l5 i dnrgih. sn.je obau"rno pranie laktova .2o2 O"" i.. .^^ '. pnpadajurukarna.116/24.ila..It Ovo je poznatopravilo kod hadiskih struönJaka .r.'' prenosi"daje lbn-Omer.'" obnuhrara i p3nj: iakÄ jer one u jeziökom znaöenju l* -.lmam TiImizi r hafiz Askatani ovu predaju smarajU rspm!noft. 'M U.24.79-282.-"iio . t/2t]'-2t8. Medutirn. stitan ovorne._1. .oirt'"!! t/tbJ.t v toJeU: "3 Ei-scrhut-/'?bi. .. ajetuje doila naredba za pranjeruku i nogu sa terminom. abdestau nekim predajamakod imama Tirmiziie. Jt4| (Dusukit. )t45j I El-kavaninut-liLhiic.too p^odtakrica u le. rn-ii"i"Äi Es-sethut-nuntia.t-devani.uöenjaka hanefijske. sij"t". Ruhut-neani. D gi hadis. u2t6. str. 1n49. "i.ila"mole znaöitii. -. marlkljske. i taca . El. v4l(--420 i l\ugnitnuhtadL rlt'74-115. lt}s.id-jen:El-mebsut..vi2.Vecina pravnila to smarra obaviznim. | . srr. l/s7l604 i Ebu-Ubejd u . nt vidjeti: Lßanut-areb..."o pravne lkole. '' vidteti: El-havit. ..i!. . Vidjeirl:Iatamul-muyekkine._11t.U "do" lakatai ölanaka. praosvojeruke . Et Jevaküu. EtJurua.^..2oa {osim imamaZuf. odi Fl'dzaniu h ahkonit'Kutan.prao podlaktjcetri pura. . l/11'7.. uzimajuöi abdest ljeti.1t22t. UgO-Et-ned. .. ^' vidiett Sethu Sahihit Buhari.u.letorn ." i hanbelijske.rli"U"t " "fäil ve sellem.uaa.. nUlUSAi.. kare: prenos je dobär.'-U opisu poslani_kovog.. nJegovo znaöenje.Dakle. Ei sthut-k"bir.nueeJiu obuhvara rukuod laktado vrhovi prsriiu. i*" "ea"ial" sarUsKe:"rzrazjte vecine..Scrhuz-z4k?si.ra). 25.. uda."u._tuhuru. Et-hidaje. !!"ti. y. |. sallallahu alejhi ve sellem. sc'. Hartzrbn_Hadier Pn:Eliselb€.Nafia do ispodpazuha.vesit._ .a prenositachadisa najbotje ra_zimije :lT :"*". '"' vidselli Lz-zehireh.

- q7 - tj. 2 / 2 5i l b n . Et-hi. a \ i l .hu ateihi ve rellem.hnatu lbri R id. tllr)t. 1/13.ihzenji koli dio !lave je obavezno potrati.Et-t usri. r . t . . t / t 8 1 .1. Redaitß._r. t \ ..h..rrl Iöb-U-. sa[faffafiu a4fü ae se[[en+. razumijevaju daje obavezno potmtisamodio (öetvrtinu) glave. 1117.zrr Imam Kurtubi kaZedi se u vezi s ovim pitanjemnavodi jedanaestmilljenja. . . ' .n prenosilncaje dobir. ..6/89.t r t J l x r : o ." Sliöno ovome prenosiBejheki. _-:.[ . . ' O v o i c m i j l i e n j e\ c r l i l c k ü r n e l H l o r r . kadaje. |/222)23. ..t / \ 1 7 ." /. { q 0r o t r L ./.nome ko ne porare sn rar 'u Medutim. Et d:ß tü li ühlaü'il-hrt ot' b ö\. m e n u li i.hin Kut. pokazujuöikako se abdestioposlanik. / r . r L l l L j r ö ^ vidteti: ! . po. orome .tai.r.rrrVe6ina trVioeI|: l i . tt. .Pol\rda KuIana.58 i Haiijctu lbri Abtrtin.iht. / t / . lto znaöida ne vnjedi rla\u.e abde:r .St.nt.dn ro p .lmam BedruddinAjni tvrdi clapo ovom prainom pitanju ima tdnaest misljenja. Itaiijcttn Tdhtari. vßn. .r poromnrke. I t .:r dijelom naclllkric. ^ ..stnuia.I po bi ru0sikum'. l/t67 ztl-vidjeti: EI . .I t t n t . . str.laat.ntit A.t?0 H:Ir/ L Ltt t. Lr-h\htt I t1. / .. glavama svojimpotarite".taietLtl x. | \rt (-/e L. l/6r). Bi. Oro je jedrnsrr. salall. p l r t n i h : d i s i o pranjuruku do iza lakatai nogu do iznad ölanaka. I L ..lamskih uaenjalr..rrr Neki islamski uöenjaci iz "Femsehu prethodnog ajeta: (. / r r ' p . o DJrekulnl u \vom rrr. t ..r. t r . A n u l n n a k t d . l/93/255.sa lakrovimr i r ö l a n c i m r . st. f / .' (prijevod znaöenja El-Maide.-u Potiranjeglave UzviSeni Allah kaZe:"I po glavama svojim potarite. i . t/t75.ojstpaQosfaniLnog. "" V . "" yiqei. f u r u a . pitanjezakljuöiöemopredajom u kojoj se navodi rJa je Osman b.loie\eli13ril. t4.rr pr'erh.)ito znaöi:.jll. " Vldieti: EI bekaie.Ovoje sravuöenjaka hanefijske pravne ikolc. / . d j e r i :S . l 1r"1tJürtt.H 3 J z eu r F1lt tl Büur.t:tehi. oprao 'ro1e Iice. t . Mukad.. j. u predaji od Dzabna ali sa slabim lancem prcnosilaca kako tvrdc: Ibn-Kesn u T. v r r . . t/)5.. ... 6. ] r r . -Ovo Affan. .) Potiranje glaveje elementami dio (rukn) abdesta. ' n ' t K r . Et ihtiJlt.+ ' .nt ü ahkaDtit Kut . i rj. r. u r i E a t t .!. \ .

l/224.2r6 Ovo misljenje 'o veiina zastupa malikijskih'" ihanbelijskih pravnila. zbog idenriönih dokaza./ t./rtl.aietr: et-nua"'""etu1 kubra. "' V. t/190. (Prijevodznaöenja El-Maide. nemanistaito upuöuje na potiranje samojednog dijelaglave. obavezno glavu pri u. t/81.ovaj ajetje dokazkod uöenjaka koji kazu da je obavezno potiranjecijele glave. $i.i) Stoznaöi:"I lica bi vudzuhikum". El-fevakihud-de\)ani. ajer(El-Maide. od Semsuddina b. Serhuz-Ze rkeii. je 6. . t/60.t?jj. 1/t61.l/t10. MuRnil-muhtadi. 25. Et lesit. '^ \ idjeli: Zndulnn d. l/430. !i'Vidieli.bif."7r" Sejhul-islam [bn-Kaiiim tvrdi: "Nemanijednogispravnog hadisa da se Poslanik.kar. t314/42.ograniöiona potimnjejednog dijela glave. lll\liSubulur-sclam.pa kaze Uzvi5eni:"Femsehu \.st. ouo misljenjenije jako. Et-kaji.im 2t26. | / l'76. E. dovrsiobi potiranjeostalogdjela po kapi (pokivaöuglave).) U ovome kao i u prethodnom ajetu upotrijebljen je prefiks "bi"."2:o hnamBuharije u svome"Sahihu". od Cdmrrüri Ls-s?thutnnuntla. Metahibut'dZetil1136'7. Et-nunteka. str.str. Sejhul-islam Ibn-Tejmijje u "MedZmu'ul-fetava.. El-kavaninül-fekhijje.''" Vf"tuti-.. I/124. kao Stoje obavezno potrati cijelo lice kod tejmmuma. sallallahu alejhi ve sellem. Ei-ierhul-kebn. t.zbogrijeöi Uzvisenog Allaha: po glavamasvojim potarite".3. Haiiietud-Dusuki. E\-nedZmua. '13 vidjetl El-Mesail. zehirch. t/tq0.1191. '" Zbogobjä(njenja !idjeri: I4sin Kur'a il-A.Et-insaf.r govorio poliranju pogretno sh\atiokuaansLu porulu iz ovogaajeta.Oni to ovako dokazuju:Allah nas pouöavakako da uzmemotejemmum.El daaniuliohkanit Kur'an.i glave.! svoja potarite". tt25t. 1/ l4't. laloder: f/ re. I/lbb.naslovio cjelinu:'?otiranjecüele "./imanju abdesta. to smatra Dotiraniem.t/21't. sa{k[Iafrudfejfüoeseten.e da jednogdijelaglave.6. Da li to znaöi da pri uzimanju tejemmuma trebada potiremosamomanji dio lica?2r5 To niko nüe rekao od islamskihuöenjaka.|5t. 6/8'7 i Teisirul. Kudame ' S€rrxz-lc."21113.r/141. 4g ffiW.-. kaLe: "Miiljenje o obavezipotiranja jer u Kur'anu cijele glaveje ispravno. 'rs Vidlerr:Ei-trfr. 1/219. El-mueni. Ako bi pohao prednji dio glave (nasijetun). l/gl. lr66-t67. nanaza pravnika safijskih jer se kaze daje dovoljno porrari samo nekoliko dlaka. tlII4. Et-isti. Prematome.329.Ko ka. Keinir-Rahman. El-hatil-kebir. od Ebu-Davuda. Naprotiv. Potomje imam Buhari spomenuo rijeöi lbn-Musejjiba:"Zena potire 'ra yld[erl El-umm. je potrati cijelu isto tako.

225 kape ne mogu posluZitikao dokaz Neki uöenjaci zbog svoje neispravnosti potirco lojoj . Poredisprarno. 2l/14'7 l/131. predaje kao i druge Medutim. str.e na\odi daje Ibn-Omer pojricvaju predajom.\u\ ierodo\t. sa ispravnimlancemprenosilacäVidjetii Ararur1?7lbn Uzetoiz djeli vetrt u r!.18i.471112. l/21."22r glavukao cÜelu ghve.sa[[a[Iafru ahjfüw ffi aosfaniLwog.--' 'rl via.i'. Malika u kojoj se navodi dio glavekao dokazuzimajupredajuEnesa potraoispod uzimajuöi abdest alejhive sellem.14 i Bejhekiü Ar. l/h/b. Dredrir 1. ciieluelav0.iur-Re/z!k. El r?din a.'.e.d/tä. t1-t Malika trl'. islamskog o samojkakvoöipotiranja. 4l1s6trt436. sn.ad. Dailus V. 19 l Tenkihul aDten. r'a. S.jeti::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. qb. l/124. l/160.l<'l lrneri u Dtuniul-bejan.ojsna 49 t "Nemarazlike lmam Malik kaze: cijelu glavu isto kao i muikarac.djeti: Zartulln.Vidjeti. lanciprenosilaca n. Poznati muslarac.preöi za ve sellem.. sa ispravnimlancemprenosilaca 1156. od irnama vidjerl Et nurtewenenrl '.r.ti alejhi sallallahu Poslanika./e"vere. t440.40/1. Asa s-sahabe.d. l/'ll i u l/41 i u t/ ' rnedl. Medutin. hadisi Allahovog dvojbeda su vjerodostojni hadiskim zbirkama.n. slt.Onx p-olire izene kod poliranja izmealu muikarca ' malilij. l/124. hiljezi imam Safijl PIai prene.ie.otUnN4un. lnn Ebi 5irbe.ini.ki Sliino o\ome kazaoie imamSafij.amo prednii dio svojeglave.Drusu predäju ovih Et-nlusne(lu. kekün srt. .J"4/. 14.*.17."nole i sa dva druga ovome SIleno biljeze:lmam Safijau t/'rrn. 3/28 od imäma Kirmanija.str."-'" razliöitim mislienjima da je dovoljnopotratisamoprcdnji koji smatraju Islamskiuöenjaci b.u oraj hadis " nema ove Predaje . "'gtu-lavud. da je potirala postupali kao_Ibn-Omer.1. Predaju Seida b biljezi lbn-Ebi Sejbett El'Musarnet'it uusilit'a sa spojenimlancemprenosilaca ll30l24l.":7: "Svi struönjaci pravnik i hadiski struönjak Ibn-Abdul-Berr kaie: shodno prava smatrajuda Zenapotire glavu^käomuskarac. u Ei-"rrr' puta.ra. sallallahu da ie Poslanik.ka\ ll1'73.c. Sahihil-Buhari. sa slabimlancenprenosihca lbn-Mrd. stt.preneseni u najispravnijim kada se zna da drugi ashabinisu po naroöito irad njima slijedenje Tako se prenosiod Aiie. '^ Vldleri:El-isti.ova po prednjem dijelusvojeglave.

.23a u vidjen: El-havil-kebit.23r Potirar{e po kapi U sunnetuAllahova Poslanika. a sve mimo toga nemavalidne osnove. l/387. Prvi naöin nalazimo u hadisuAbdullaha b.El-medzmua.l/114. Zejda. I/39/13. 11283. poöeoje potiünje od prednjegdijela glave. Kndarne.223 Kada je upitan imam Malik da li je dovoljno potrati samodio glave. El-dZamiu li Semsuddina ahkanil-Kur'an. u vidjen: h-tenhit 2oll25. kako seabdestio rukamapo glavi. Bidajetul'mudZtehid. EI ßnzkaL tn6a. zejd pretbodno je 2r ijdieti. time se ne misli potiranje takav svakogdijela njene povrsine."' alejhive setlem. a zavriio je kod potiljka. Ul65-r66.poöeopotirati od potilj\q ka prednjem vratio svoie ruke na potiljak. ltrsg.navodese tri naöinapotiranjaglave.""' U nekim verzijama navodi se da je Poslanik. je hadisom se kaZeda b.| /3'7 I .nije abdest potrebnopoiirati koiu koja padamimo duZineglave. lrlVidieti: El-kaf. El-mebsut. sa izvorimau poglavlju ^ Tirnuzi.potomje potrao sallallahu alejhive sellem: Poslanik.Bedaius-sanaia. 6/89 i lalaus-sunea llSI-82. ll1. sallallahu Kada se sporninjepotiranje cijele glave.. Setuu Sahihil"Buhan. M evahibul-dZelil. uJ b. te potiruöi vratio svojeruke do mjestas kojegje poöeo. rll70. a spomenutje o pranjulica.lmamTirnuzi i sejhAlbaniovaj hadissmatraju dobrim. Hadis koji prenosi Abdullah b.""Takoder. Et-lerhul-kebb. rlrr4. "e ''lldjeri: Fethul-Ban. El-istizkal 11169. Et-temhiü 20/123. 1t63i El-kessaf.50 Pored ovog razilatenju svi islamski uöenjacisu slozni da je bolje i potpunijepotirati cijelu glavu.Alo neki djeliCi ostanu^^nepotrani je ispravan po konsenzusu islamskihuöenjaka. te potiruai sellem. ll3 3. El-istizkar. potirao cijelu gla!'ü. r/'7. ts! sitiezega:eirericai amgi.sallallahualejhi ve sellem.od lbn-Betta]'^. Zejd u ko^me kogaprenosiAbduUah odgovorio je Poslanik. kadaje pokazivao "."'Ovaj obmuti naöro potimnja glave poznatoje miSljenjeu malikijskoj gavnoj 3koli.11433. sallallahu alejhi ve dijelu glave..

'' Drugi naöin prenosi Ibn-Mugire od svoga oca da je Poslanik. stt. prenoseöiod svoga oca da je ro: "Vidio sam Allahova Poslanika.Vedinaislamskih po pokrivaöuglave bj. lt4l2. i pokivaöu glave' {lahu alejhi ve sellem.14.^z potiranja iakakaie da to nije dozvoljeno. Rebbaha stoji da je Poslanik.1/441107. od Ibn-Gasile Sunabihija "Vidio sam Ebu-Bekra da pofue po pokdvaöu ot"nosi du i" rekao: je glave.23. i to u najispravnijim i drugih. 'Buhari.twdi dasuprenosioci 3ß9' l/166. da po svojoj kapi i meswama.U49l146. 1."' Na mi5ljenje veöine uöenjaka moZe se odgovoriti hadisima rcsenim od Poslanika.öinio meshpo mestvama alejhi ve Drugapredajaopet navodida je vjerovjesnil. sallallahu alejhi ve sellem' meshpo kapi i po pokrivaöuglave. vlaj"ii' a -nedbnua rl4o} i sahihür-rue."'Darekutni'lff)0n21' Safiz t El-nusnedu' 3ll4ltn4.Ahme4 5/275.38. kao sunena zbirkamakod Buharije. Nesai. VLdiertFethul-Ban.naredio Islamskipravnici su slozni da je ispravnopotrati cijelu glavu'33kao je ispravnopotrati prednji dio glave i preostali dio po kapi Spol j9 potiranjakose. subulus-selam'Il91 i NejlüI'evta\ rl2@' 1493494'Ibnu ErMüra.Vidieü El'evsat' 1160' El'nuhalla' v\dje 1/412..lmani Nevevi i SejhAlbani je smatraju qJ*o."236 U Mustimovoj zbirci od Bilala b.SejhKasimiu pouzdani ovepredaje Et-nßshastt. salla[ahu alejhi ve sellem.62205i Musßm. da je Poslanik. str.Ibn-Bbi-Sejbe.29229. Et-dtumiu \ldtat:^ Medittu'ul-Ietava 2ll122 i Merutibuf idbna. sabiraöa smo prethodno naveli.Naime.saltaltahualejhi ve se[em. 1/49.. str. 5. sallallahu i mestvana""' da potirajupo svojimkapama ashabima rm.-. El-ittizkor' li ahkanil-Ku/a4. potirao po prednjem dijelu glave i nastavio !e po kapi.Ibn-Hazmle ovu predajuocijenio ispravnom . Mttsl]tra.3ll42n7 I Etu-Dar"rd. nefu. ll28-29D2o i 226 il}'n-M:unzt' 1146'1 Ibn:Ebi-Sejbe i Fethtl-Bari' 11467 Munzir tvrdi da je ova predaja autentiöna. El-minhadL' 618'7. lallallahu alejhi ve sellem. Potiranjepo poloivaöu glave se prenosi od dva najbolja Allahova r postii! postanlta i vjerovjesnika.'j. Muslima.'3s Trcöi naöin opisuje DZafer b. Arff.

Dredaje ie imam H mn-eritelte.t/468/4qq.laloder. 1l15|. ztzZOnggZ. '$ Vidjeti:El-nesait. IbnKajjim.Ja poslije mene iOmeral'6i hadisa u komesroji:Alo seljudi j Omeru pokoravali budu Ebu-Bekru pulu. 185. Medlmu'ul-fetat a. 1160 I Fethul-Bari.. prenosi seod Enes b.sallallahualejhi ve sellem. '' tbo-lt-t EI nuhalla.od Ebu Davüd^.I/2. lt172. 2r/108-109. Katade. 5/382/23293 i sßa5nn24.st. Davudb. Ebu-Sevr. E|-nuhatta.IbaMunzir i Ibn-Hazm tvrde da je ova predaja vjerodostojna.a ispravnimlancemprenosilaca. 1/139. Sevkani.l/l8qtj8. Nejlül-ertür. (potiranja sallallahu alejhive sellem.Vekiab. t\hmed. Ibn-Tejmüje. r/467/493 4g4.EbuBel. Telüibus-sunen. Allah ga^ ne oaislio. N?jlul. Hasan el-Basri.ctlatu.Nebatekaie: "Pitao sam Omerao potiranjupo kapi. 17. Ebu-Tajjib Abadi. ut Vidieti: El-eßüt.M usa nefu. Imam Hakim.t /17| . Abdil-Aziz.nabudu. sa dobnmtdncem V ldletl Asarus-sahabe.. 3/80/4455. a ako neöeS-ne mom5. o ovom pitanju po kapi ili pokdvaöugiave) to bi bilo legitimno öiniti zbog hadisau kome Allahov Poslanik. 35/132od Abdullaha. Ibn Fbi Sejbe. pa je rekao: 'Alko Zeli5-potari po njoj.str. .2ao Nakon ito je spomenuo ove predaje. Hilijetul-uleruj. Ahmed. tt209i Avnul.| / 139. Ibn-Hazm. I/408/4ob. 1/r'73. Taberäni. EInugn| 11340 341. Hakim. l/467-468.)/224 | lbn-\4unrir.'aB /1 lbn-Ebi-Sejbe u E1. r/28-291220 i 226 iIbn-M:unzir. Ali. el-Dzenah. Ahkamun-nisa. 9/67-68/8426.''?Potiranje po kapi. l/2ol22j i lbn-Mun7r. str.Na ispravnosr ove i nnredne ukaTäo lbn-Mun.Ibn-Munzila5 navodi rijeöi uöenjaka koji kaZu:"Kadane bi bilo ni jednogvjerodostojnog hadisa od Poslanika. l/4t2. . Ebu-Derda.Aridatul-atuezLl/139.1l2oi 209. -. Mekhul.Zehebii leih Albani su ovaj hadis ocüenili ispravnim.Citiranupredajuzabiljezioi imam El-Hallal. El-Evzai. . l/468469. Ebi-Vekkas. A6 rirrnzi. prenositaca. EI insaf. 1/51/82. Bidajetul-ntüdZtehid.l/467. 15-16/49-50. Mali-kar'l i Ebu-Umame. El-mesail.€yrdr. El-nuhalh.kako se EI nueniju ll34l.kaZe:'Slijeditedvojicu . Ibn-Madte. Vidjeti: Ardrar-ffrare."'241 U drugoj predaji stoji daje Omerrekao:"Ko budesmanao-d-a po kapi neie mu poriranje koristiri kao öistoia. tl t'72.Avnul-mabud. 2/60.-na\odiu ^ Abdur Rezrak. 1113._ -' Muslim. Omer b. 3/151155/681.'/biie napravom Ovo miiljenje zastupaju: Sad b. lbn-Hazm tvrdi da je ova predaja prenesena najvjerodostojnjjim putem. 2/58.ir. Vidjeti: E/. El elsat.

r-a.. Vidjeri:AVhL//r.ltnt r.lam u najmanju rukuocijeniodobrom. t/l Iq.il. l/96/301. Yldjerl El-iola . 1/2Ogi Ei.hJ.laima. '" Vidieti:Ä1n?Jaf l/185186 tn Viai.11319.Beiheki..lrrgi krr1. Neiltneüat. nemarazlikeizmedumuSkarca i Zenepo ovom pitanju.r bude drupi.i?thutnurti.ttltkatt. ocUenili Ibn Srhh i Ibn Mulekkin. potiraosvoju glavu tri puta.?re Od majkepravovjernih. -'.od dr.lli lus.r50Sejhul-islamIbn Tejmijje. Potiranj€ glave vise puta Od Osmanab. .":'r Ovo upuiuie.aos[anifun'og.2158iEt. 53 t Takotler.rs5 w VidJeti: Etniud?iv ?t|t-kubkt.ar. Ä-0lbn-Ebi Sejbe.t/103-104/294 i Drrekutni. analogno mestvama ida potiranje ne bude duzeod tri danaza putnikaijednog danaza onogakoji se nalaziu mj€stu svogaprebivali5ta. sa[[a[[aiu Spojsn.n r o\e fredrieie. l/345.sallallahualejhi ve sellem. lllgl lg5. nakÄn ito je spomenuo je potiralapo pokrivaöu ovu predaju.rsr Postoji razilazenje medu islamskim uöenjacima oko izgleda pokivaöaglave po kome je dozvoljeno potirati.a ona to ne bi öinila bez Poslanikove. l/468/389. LanTpreno. sallallahu alejhi ve sellem. O!r preJ. U111..ui{in . trkoder. ^" Ebu Davud..tD. Hrfiz Ihn Hadzeru El-Jänü.r.Ahmeda Omerila. kater "Jednuod ove predaje (o dvüe potimnju slave rri pura) Ibn Huzejme i drugi su ocijenili vierodo"rojlom. a Uzviieni Allahnaibolie zna.1. \/1'll.Jr i\ ! Jcf ih\Jrlj .prenosise da je potiralapo pokivaöu svoje glave.t. Ailäna se prenosi da je Poslanik./Iildr'.r mnoirvo verzija dizu ovaj hadis na l/434 kaze: 'L.l/23/98. 11196-19'7.kaze:"Ummu-Seleme svojeglave. r/24l22r i Ibn Munzir. '" Yid)et Me."* ito je svakako sigumijei preöe.takoder... Dobrimsu ga..a a[ejfü vese[qq-..rc prenosilaca stepen vtercdostojnosti. Ummu-Seleme. Llajeo!u predrgu rcjhul-i. tä r"n. Potiranjepo pokrivaöuglave kod nekih uöenjakauslovljenoje pokivanjem glavep punojöistoöi. Neki'' uslovljavdu da pokri\rö glave podrezan.Et ü halla. dozrolc.r.Imam Nevevi je dobar.

w v idleri: Subul us-s?lanu. l/lll-flö.1169 i El-ihtija\ Ul3.. sallallahu alejhi ve sellem.ve sellet4 tamaza Prerosi se od Alije u opisu abdestaPoslanika. 360-361 b.260 idrugi.telhisul-habir.MedZmu'ul-fetava. t/217. Drenosilaca. U85/263 i drugi sa ispravnim lancimä 266 Vidjeri El-istizka\ r/168." Hadis biljezi i Ebu-Davud . iako su je da se ponekad ovoj verziji. a predaje koje govore o potfuanju glave jednom. I/150. U163. i lbn-Hazm. zn yidtetli El-mebsut.Ko Zeli dokazeveöineuöenjaka neka pogleda: hanbelijski'6e "El-hilafijjat".2ln5. Hiliietulmud.to je ispravno(potiranje Sejh Nasiruddin puta).sallallahu alejhi ve Prenosise od Enesab. r. l/60. l/3gl-392ßao.!1124. s Ibn-Ebi-Seibe. Ez' zchirch.)6] Sanali2fl Davud Predaje koje govore da je Poslanik. sellem.26? malikijski'6s i pravnici. pa kaä da je opis prihvatila ove predaje.l/82-83.1n55. El veur. l/25. 2l/15. Serhu Sahihil-Buha'..265 neki islarnski uöenjaci su ih protumaöili kao jedno potiranje. r/144."' Malika daje potirao glave tri Atbani kaZe:".adijaiEt."2'3 ovo misljenje zasrupaju imam Satija2to jednoj verziji. sa dobrim lancem Vidi€ti:Ärdtus aahabe. "Et-tuhur". tflO+fZSZ. Darekutni.2172-13. Sellama. ukna. ^' v tdlle]:Medamü ul-fetava. a vidTei. u kojima se navodi potiranje glave samo jedanput. sallallahu alejhi ve sellem.odlbn-Abdul:H. z6e yidjeti. prenesen u brojnim vjerodostojnim hadisima. str.ln. br viijeti: Tent<ihuLlahktft. El-insaf. El-umn. a nije natrag drugim potiranjem. l/13.:62 fbn-Dzevzi. nisu opreöne i ueöina potire i ovalo.l/56. U293.6189.dier]n: El nuhaLta. w vÄjeu: EI-hitafrjjat.Mulnit-nuhndi.256 po glavitri puta. tt82.da je potiraosvoju glaw tri. Aridatul-ahve.l/23l140 i lbn-Munzir. l/146/357. 11305. Od sunneta mnogobrojne.11163. n V.stI. bez lancaprenosilaca(muallekan). Metlutim. gt. ttt88-189. veöina islamskih uöenjaka'66 jer ih smatrajuiznimnim.i. BidajetutEl-dZa'niu li ahtunil-K r'an. abdesta Poslanika.^mNeve\]D El-nedrnua.e: "Lanacprenosilacaje dobar. l/431 ka. El-nunteka. Betraius-sanaia.t E|-mugtti. od hafizaEbu-Ubejde "u n"ircU. 'n vidietii El'irriziaa r/168.'6l imam Ahmed po ueenjala safijskepravne skole. Ovo misljenje zastupaju hanefijski. 1165. Bidajetul-nud\ehid.tj. El-insaf. * tn-tUuaz". od poöetkaglave do potiljka raöunase jednim. .puta. El-kaf.. Ill3. 1t93.tehid. od lbn-Bettala. potirao glavu dva puta. xt iiaied:renanui-ninne..

1191. 14/45. str.Ovaj stav zastupaju uöenjaci.Aostanifuno.t."' Poredovog razilaienja medu islamskimuöenjacima najbitnijeje napomenuti da Poslanik. l/442 i Mugitihnkhto. srr. 11263. neki uöenjaciidu dalje od toga pa smatraju potiranje uSijuobaveznim. r7s Vidieti:d-nesail. v168. El-ihtijar.. El-kayaninul-fikhijje. El-nedinua. l/351. po jaöem misljenju. Imam Ahmed smatrada onaj ko namjemo potiranje ostavi usüutrebaponovitisvoj abdest. t70 Vidjeti: Meratibul idZna. 1/ 153.'T' dahjske'Tr i.ili neko od ashaba. t/r'75. sallallahualejhi ve jasandokazo sellem._ Hitjetut ule " Vidieti. sunen". a najboua uputaje uputa Poslanika. * Vidjeti. l/81-83od Tehanevija. Hasana "El-evsaf'.Es-silsiletus'sahiha. Haiijenl Ib i-Abitlin." "Zadul-mead"1/130i od Ibn-Kajjima. "6 Vidjeti:tl-"'rda 11405. l/350.sa opaskama iejha Meihura b.'''Veöinanjih smatra daje to sunnet ida ne postoji obavezi njihovogpotiranja. 1/l4i EI benaje. i njegovih ashaba. nisunikada ostavilipot anjeuliju pri abdestu. Et-te'nhi.:?r malikijske. srr.25i Mevahibul-dielil. sallallahu alejhi ve sellem. Potiranje uSiju Islamski uöenjaci su sloznida je potiranje postupati uSijulegitiman je da to bila stalnapraksaAllahovog Poslanika.ll2'7j.i ako se namjemoostavirreba daje potiranje u-i_iju obavezno ponoviti__abdest. i ma. od Ebu-Davudu. SerhuSunenilbni-Mad:r. nr"Vidjerl Bedaius-sa aia.:g* 55 1 l/305-339 od imamaBejhekija. Sttqjstpa saffalIafiu a[qjhive. l/88. Ehnedinua.El vsit."Medzmu'u1. a UzviSeni Allah najbolje zna.djeti El-havil-kebir.Metlutim.li l/190.'''Ishakb.-Ze*eii.ehirch. hanefijske.ll \'75.. ll116.-. ''' V.fetava. Rahevej kaze (vadzib). .Tashihul fitnta."Ialaus 2U75 od Ibn-Tejmijje.Scfiu. sallallahu alejhive sellem. Selmana."" je i iejh MiSljenje o obavezipotiranjausiju odabrao Albani. E. t/\2Oi Keiiaful-ki a. l/12O. '74 vidjet| kart.11213. . 1A46. t/395 397 od lbn-Munzira. od lmamaMugletäjr. 37.uöenjaci hanbelijske:7a pravneSkole. 18/225.

et "Lamc prenosilacaove prejaje je vjerodostojaniti dobar.Dja usiju Od Ibn-Abbasa se Fenosi da je Poslanik. kaie: "Ovaj hadisjedobar.rrif"i. lbn. uzimaonovu vodu za potiranje uSiju (vei je potiraosa onim tlo preoslane nakonpotiraniaglave). hadis. "*.takoder. lA4t.zs' matikilskl. Et havit-kcbt.1/410. Ibn-Ebi-5ejbe. v djetl A r idou l -ahve zi.Vidjeti: j€rÄ. l/146/358.' Ibn-Mulekldn u Hlrlasatut-bedil nu.ocijenio . lll l0 i Sahihu Sunenirrirmizi. lll7b. Da li seuzima nova voda za potiranje usiju Sejhul-islam Ibn-KajjimkaZe:"Nemanijedneispravne predaje da je Poslanik. Ebu-Davud.Tirmizi. t/l11/316. t/12it36. Hakjm. lß2. Tah^\j " S"rnh ^"o"i. uz7l1t7. v3it i Haiuetud-Du\uki.dZctit.'. u Lt-klhilul-habiru."28u Ouo mjslienie zasruDaiu hanefijski... lbn-Mrd/e..". Datln'n. sallallahu alejhive sellem. l/3'l. sallallahu alejhive sellem.pabi kazipßrima potrao unutrainjost usüu.\tt. Darekurni.zs' '?8 Nesai. '72.u drugoj predaji. Ul35166. vt60 i Zadut.a palcima -sporlasnlost.U43l102.^Ihn-HddzEt Jedobrim.ramaza Naöin potira. I-".)82 sal4ski)8r i hanbelij"ki.r S neni tbni-MadZe. potirao usi sa spoljainjei unutrainjestlane.I3 )O ve selfan. ^' Vidjeli S? u Jerihl-kAdn ll27-2a. l193-94.Uzimanie novelode jedinoseprenosi od lbn Omera.mead. *. N€vevi i SejhAlbani ovu predajusmatrajuvjerodosrojnom. Bejheki.. lt27O. -_^ ''' Nesai.. :3) Vidjeti: l. ^" Vidjeli Zadul nead. tlt31. v|6 i Hasijrlut Tahtatt. saispravnim prenosilaca. vt 32. sallallahu alejhi ve sellem.3" pravnlci. t/I2r-n2nj\. abdeslkaie:. vt20-t2t i EI-n?dinua..2?3 Ibn-Abbas. tbn-Madze. l/249/s27. I öJ. kaj.sliaan o\ ome..krkesi.ii.u kojoj opisujePoslanikov.ni.Vidje0preüodne izvore.vidleri: EI-umn. Mctahibut.tmam Taberi ovaj hadis smatraispravnirn. ImamNereviu El-nedbnua.-. Bedaius-sanaia. ^..]darr. r/25/t't2. l/90/282. Vidjert Hutasatutahkan. Kestalulkina. I/ll2 Posrupäk tbn-Omera bitjezj imam Mätik u Et-nuve i.U337.Ebi-Sejbe idrusr. Imam Timizi kaze:"Veöinaislamskih uöeniaka smatra da usi treba potraü sa spoljasnje i unutralnjestrare.tt4t. v ßteti: Seüu/. I t66. lancem .

. 11263.aletl:'. Temmam u El fera . koji upucuje t\rdi: Ne znrm nijcdrrn Sejh Mubarekfun ' zamierka.L o r . ELehodiv tl.u.kaZe: -ih potirati zajedno sa glavom bez uzimanja posebnevode za njih.od icjha Mubarekturija. polirxnje n. Merkat nelhtih. vei sepotirupreostalom novevodeza potiränje zastupaju uöenjacihanefijske Ovo miSljenje nakonpotiranjaglave"'oo pravne ikole.tt2t3 | Haiij.1e daje hxdisneobiaan n?di ua. ( e i ht. l/92. str. Hatib u Ää4. 124.6/380/3. 21. 21 . Et-ihtijot.saru S 'rcii Ebi Ddtd. j^öeje i prihvatljivije 1'rr-r"/11rr. l/ll/2s. | /t)| . Sell!m.Vidjeti: t/ ers.1. Abdullaha b. Subulus srt 36' Tlhiet -ahte. tltoll:os i ocijenio ga je ispravnin. 57 t nr haLli:..od Ebu-Ubejda b. Tevditul-ahkant l/180. l/24l161.Tultknt ahr. tll1t/294. slr.i.t. 8'vidieti.aslupaju miiljenje da uii pnpadajuglavi.l/103/320.Ahmed.tdis:r neka uporedi t/ ovoga 17. Vidjeti: t1€frd/.. 2/424i Es silsile tus'ahihd.'\e \odea da mttnrjenadena usijuuzimanlem Naime.n. kao takav nije pdhvatljiv.. dvanaesl najpoznatüih tabi ina koji . i SaDinidobrom.:3eDokaz tome je hadis u kojem Allahov Poslänik./x.21421i a3Vidjeti:Z ! ri/silerrdla itl. a Ibr Dekik el-Eaid.:. "'ae. Isto se prcnosiod lbn-Abbasa navodi Ibn-Munzir U24tt58i 160. M tt. Sr/.tt. I l4l2."' 86 vidieri: Tuh\eht-ah\'?.tusamef.. "' gtu-lavua. St' ü Sr eti lbli Mdtr. r. Et benaje..'trs-rrlrlra. Tirmizl. 2 . l/130.":qotj. Ibn Munzira. 1 / t 5 r l . l/1o1-4o2. h. takoder.. sll/ne'i Ebi Davrl Ul\l.od ]bn Ebi Seibe. trcba iallallahualejhi ve sellem. 1141811952. Nejlulei'ta\ \/161. "Llii ptipadajlt g/ali.r. r s niim se slotioNcvcvi u E/i izniman(irz).296 i El .168 372. Ko ieli vi:e o doküima vjerodostojnosli navodi se kao-rleöi Ovaj hadis.. Zeida da je vidio Posjanika.Ibn-Ebisejbe. 1226/119 (Er rcvdul-bessam). r" v. od lbnAbdul Hadüa. 11154. l/401/395 i Trhiviji. l?a.u Telkihul-kclaDt.Tahrüw aLatitrarcb.119. ll8l90. str."' svoju na uzimanje nemaniSta ito obavezuje SejhAlbanikaZe:"U sunnetu vodomna rukama uiiju. l/132.iü. nuket ala lbni Sdktlt.1/166/1114. 132 133.tu lbni Ab iI..t u l / J 1 8 . lbn-Hadzer smatraju ispravnom.1124-25. lbn-Madze l/1. 1/tt6.Iprk.1'r".kod Abdur-Rezzaka. l/128/37. i Ebu Müsael-Eiarija.sa affafiu afejfiive se04!SvojsnuQosfaniLwog.letl.4 ll35] od imrmr Muglelaja. l/1.l/l16 l2l. ts-rihi1. I n s / J 1 l b n . kakouzima-n_ovu vodu za potiranjeuiiju. Avtxl Dnl.dailc. Vidjeti: Rülrsulltknttl. l/101. Darekutnija. 1| l2a./.t. 2/115. t/t4.B e j h c t . Ed darfe. Be(laius-sanaia. mimo vode kojon je potrao glavu.SerhxIc lil Kadir.81 82. 5/'58/). spor se vodi oko hadisakoga biljezi imam Bejheki od sallallahu alejhj ve sellem.171162. D t u ( k u r n tr/.ul. lmam Kattan i tujh Albani ovu ptedaju ). Vidjeti:. selaD\ 1193. Ibn Omcrä.)--. Teikihutaahkik.i. Il28/122. od in1an1a Müznira i EIa üsa'trct. sa ispravnim lxncem prenosilaca.

imam Nevevi u tlnedi. 3ü Nakontogaserazilaze da Lije ro sunnet ili etika(edeb) abdesta. tr4(Sindi iSujuu. Ul32 i Sahihus-sunen. '% Vidjetl El-mesail. Ibn-Huzejme. 11443.imam Mugletaju .302 Veöina islamskih uöenjakasmatra da :e1 lzmedu ostalih.Vidjeti. nanaza Medutim.imam Darekutnin Es-Sunenu.ierla Sneni lbni-MadZe.. Ibn-Mendei iejh Albani ovaj hadis srnatraju dobrim. n vidjeti: Et. Vidjeti: Et-telhisul habir. El-insaf. El-nugni.1/414-415. od rbnRedzeba. 'e3 Nesai. 74.rl13s-136.Viöjetl EI-havil-kcbir. 1t88.3.3/360/1078.. lzrazila veiina hanefijskii'. po jaaoj verziji. n[. '"' Y1dß11: ELnedznua.Zerkeii. !% Yiilei: Ez-zehireh. '. sallallahu alejhi ve sellem:". 1166. 11358.El-n?d1nua. Ibn-Huzejme. 1/lO2-104. ll 133-134. r/36.hanbelijski"o jaci.Ovo mi^^sljenje zasrupaju malikijski. U488. Tashihul-Iutua.Et-ihtijar.tou saflski'ot i. 116. ltl20.alkhu abjfü pesellen..potom vodu i potraopo svojoj glavi i uSima. Vrat se po misljenju porirevänj\kimdijelomprstiju. lDTOi ^4evahbul dietil. l/r2l i El-keiiaf. hanefijstihutenraka _-_ "' Vfdretf:Aly?sir ll88 i EI-medrnua.: Ha:ijetu tbn^ridt4 1/263. str. 1r7l148 i lbn-Hibban.mebsut.nua.. Ul5. 27195. zu YidyLi sunenun urat. Bedaius-sanaia.160.2ee Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanju abdesta Islamski pravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja. rl43. 1/431102. 5g \-EinLLzi&W. l/10. 1D68 i Haiijetut-Tahtay4 srr. l/343-3491h^fiz Ibn-Hadier n Et-telhisu. . uöen Onaj ko uzme novu vodu za potiranje usiju njegovo potiranje öe biti validnopo konsenzusu islamskih uöeniaka. MuBnil-nuhtada.. El-kafi.'e' Ova skupina uöenjaka kao dokaz koriste i hadis koga prenosilbn-Abbasu opisu je uzeo novu abdesta Poslanika. 1/r17."'e3 Na osnovuove predaje imarn Nesaijenaslovio cjelinu:"Potiranje u5ijusaglavom".mnogihadiskistruönjaci su odbaciliovaj hadis. It90. takoder'IaknruI-knlaid.2e4 Veöinaislamskihpravnika2es smata da treba uzeti novu vodu za poliranjeuSiju.Serhu fethil-Kadit. lll47.11443. Haiijetu lbni-Abidi .od Abdullala. jer Jera vodanekorisrena. Serhu. lll'75.i mrogi Safijskii'' pravnicismaüaju da je potiranje vrata legitiman postupak. El lelt. t99yidjeti.

vjdierl: Lisanrl. Tabemni. je predajakoju potiranjuvrata.jc \ Me. i Vidteti:titrurije."t-iktit. rekao: "Ko bude potruo tvoj |rat kada se abdesti. su 181/409. u e/rbarzarrdldlr.1nüne. Tahavi \ Se tul-itrcani. da potirepo svojojglavi svedo potiljkai prvogdijelavrata. od Ibn Had. s l/190 i Vidjetil tl r. stf.: Ft . stt. sallallahu sellem..Ahmed. Irnäm Neveviu E7'. 1/464-46s. Et-nertlua. Io Vidieli: Aurr/ . Metla. Syojstt:a 59 t jer nije utemeljen. Zbog togaje irnän . 1/61.t/131.EI insdJ. lauua. sellem. Ebu-Tajjib ^bli.rro To ukazuje da se radi o klasiönom a on od svogoca. 21t6. Amr b.U jednom ima Musaffif b. a biljeZe imam Ahmedi drugi od Talheb.U lancuprenosilaca Mubarnmed. Ebu-Tajjib ovosmatraju Sejhul-islam Abadii stalnikolegijzaislamsko misionarstvo.satfttlIafr.net':ut. 253 2s4. ! Atrü üabü.abrd. Ovu predaiu neispravnom ocijenili: Ibn-Hadzer\ Tellisul-habiL 1/135. Sevkani. tvrdi: "Ovaj hadisjeslabpo miiljenjo svih je doila sa dvr puta.Ibn Tejnij.a.l/32 idrusi."'" U alejhi ve drugojapokrifnojpredajinavodi se da je Poslanik. rN vldjeti: Er-ra.O I St'hü tttit-Kudir lllo l.1da. Ke:ialil-ki a. u :unnelu.e. 5/32716368.. t/1r8. tn' \nier. 1/go. ne bi bila validanargument.str.'0 Ovo je jaöe miiljenjeu 5afijskoj305 i hanbelijskoj306 stavmalikijskihroa uöenjaka. l/152.2tt'76. A'viÄiet: zaautncia.lirc tid-dAitne."t'zauzdan A! Yiöjeri: Me(riü\tt'lena.i. potirro{\oj \ral pri u. islamskih uöenjaka./inrd.tiir'ut-Jiftr'o.. !3 viiletr 2ll7. Ill33 i Haiiietud Dusuki. Sevkanit Nejh -e\aa\ l/163./imanju abde\n. Keiili Jntu. Kab. od Muhammeda Savvafa.l. uctf:rnt ul 1c'dra. El-bidar tjel-nuhtlesat. Bejheki. Mugnil-nuht. Arnutnabud.utut feta|a. Rerrlatt k ibil. 5/254. 63'7i Fetdral le. i kadabi bila ispravna. od Ibn-Ka." Ova predaja a drugi nepouzdan. Sejhul-islam IbnTejmijie kxze: Nemr nijednogi\prirvnoghadisr dr je Poslanil. '" lslo scllcllahu alejhi lbn-Kajjim. a u drugomLejs b.| .edi. 33.a .jjima i Takibut-teh.lirctid'. r'1Ebu-Nuajm ove predaje ima ArLr b. 5 /254. porhanje vratanije legitjrnno. 1/152.t.d lbr Tejmi e. M Viaieti:ti-nusni.al'le.2/212. stt. sallallahu alejhive on od svoga djedadaje rekao:"Vidio samPoslanika. l/30/l18. 1/161 1 Fen^.neie biti sindiirimana Sutlniem danu.. es21/16 I Tnlinits-satnh. l/99/278. 2/115. ä on je läZov. ."a.u akjßieese{ry Aos[aniLwog. t/r32.ib. \e iellem.' t/i61. pravnojSkoli i stav nekih hanefijskihroT uöenjaka.1a . Es seiht rt:erat. r| gtu l91180 ?s/301/ls95l. Prvi je nepoznat.€. Scrtut:-turkaniala nuhtesai Halil. Musarrifa. tt152. 1125717533 l/14716382.."' potiranjevrata sunnetom kao dokazkoriste Uöenjaci koji smatraju jer ne predaju koja. l/488. I/381.| / 112-173. Ebi'Sulejm.imamNev-evi.

.'.Kut a .i""l). ut4.7!or u pogravrju: 2/178/1596..:r.i..Dubinsro je spomenur .'. t/203/217 i r6n.ina i Et.Ll.f..f "j***rojän.:.. runaza uli"an" toomenajer suili laine.:i1."..ü' z r{ i*-ii"i i"ä.oo"l3l."i lrüiÄlüi. T::ti:" .i.nsal."i$|ir:..#J. .ti' .J.r.Zä Är'^rä.1li ". #r]::!fi!''[. i*1"''.tq. Hunejdt Et. Er-hidaje. a njegov .nusnedu..zt:! ii.::... t" u:-ktkpii."i:n:: fll.r .Utb4. :.:'"1'*#Tl$""JJ.:..tabenni.:il: tn4 f.: " ka" ' sir"!'t'*d' ..x.JXä.. U57.ltr.'J.-ili fl.f.'#i..#"':.Ät?t]ff .!"*xT#'#r.od Ibn-M utekJ.r:rü#i$i::#. ztßa i Et isli?kar. !3 u idpnt Ahkjm .. '4 "'" Vid9ti: HutavtuLbednl n.(.:l.i:i. nqSmS.ia .a.ii:I hanefijsk uöenjakEbrI-Bek el_DZessa da niko od uöeniaka ovaj postupak ne smaha obaveznim lvadiibosmtvrdi ffi r**.? l:. Navode se i druge predaje kojima se Zeli potkrijepiti ovo mislienie.' .sal[qffafru ve se{fern..ffi t".i"li: y.ili bezlancaprenosilaca.1itu .iäii.:ix'...:älä "'v..djeti: U+art.. Abdu b. lilillo".m iiilil. veseilem' naredio ie dase .*"It:.mugni.r'fj'#.i. 4/t7i/4061 i x Et-evsatu.T::'i'. ttb Et- .iä:tä:tr 13""i..I/82od hafila Et'ih'aar.Dze\zi " a . prolaienje prstima izDlealuprstiju _. oni koji öiste izmedu svojih prstiju.kiAa. ltt6|t: . t/156. il:ilä!: .i!{'ä|.J.:n. ^:^!::( j:3::ih ::. :'I:.t!ili__ vt34i Kcs\alut. ."?r'.'320 j #:1fll -".fl**************************************** t/j8."flH:'.

.". ) . t ? d n 1ü n i ' l l . Surehbilkaze da je Ibn-Mesud rckao: "lli öe öovjek dobro oprari izmedu svojihprsta.rr:.d. .Ll-merilr\ul . . l ' n n . l/205. (Et lelhisul-habir. r n \ e \ e \ r o ! r p r e J . lh o t t l t 4 l ) .1.vdrr Jd. . / .ito je jasno doilo u hadisukoga prenosiIbn-Abbas u kome Poslanik. ' . t . t . saffa[[afru St. kaZe: "Kudu se budei abdestio. V i d l e n : A / / ü e .. 186/187. lbn-Dzcrjr l lr:lltli -b?iot. -Od Osrnanab. hejan.. --_ "Sufjan Es-Sevri u t'i-. 1 ) .a.th\r.t J 5 .prodi i.litnt. l m . 1 i S .salnb( v53 54. srt. a vjerodosrojnim ftn Sejjidin'näs. . Vidjeri: Nasb . rI't. . f . . t 2 . . '. Vidjeti: Et \itrit?nts vjhiha. takoder. t t t t\ p / c x r I 8 . Afiana."Ir Ibn Omer je vidio neke ljude kako abdeste. .K p . 1 0 .prenosi se da je prolazio po tri p[ta prstom izmealu noznih prsta. r \ 4 .'rl. Vidjeli: El Dtevhktt.litua. t . Na njeno pojaiavanje ukazro je i hafiz lbn-Hadzcr. sa ispravnin lancem prenosilaca. A r m e d . ' t 2921648. lbn D/./.ü oirt.-. a . 6111218951. .rd. l/137). r . t h l a t J L ü c ü i t .rö?.S h h . V t b 4 i R . B . J / e l. . 4 U lb . \ r t i l D c r e k u r n il n l / j U I .""'Gajlan el-Mahzumi kaZe: "Vidio sam IbnOmerakadaje prao svoje noge da je öislio izmedu prstiju. t/27.da prsqu.rlJ. Dobnm su ga ocijenili: imrm Buhad.ojsn'a afejhive se[aq-. Seddadastoji: "Vidio sam Allahova Poslanika. ü t r . t \ t t t .'an. t m l m Tirmizi ovu verziju sn tü dobrom. \ 4 . Hrtdsan . 386/385. .. t . I I l. r . .. rr eUu Ute.' . T abetuni \t El.nje. l + h . sallallahuaieihi ve sellem. l b n M J d r e . . str.J i s p t u \ n o m . . 8 r g r r i ."3?6 U drugoj predaji stoji: "Cistite izmedu svoiih prsriju pa ih Allah nede prziri varr. potom je rekao: "Vidio sam Allahova Poslanika. u . t t t . 'Mu. Abdur Rezzak.npdu prstiju ruku i ttogu. t . ) . / l ) i .l/lllr ."-f r r m r / . sa ispravninl lancem prcnosilä. J t i | ü r . t/t31.' .3/133. k i . .e. i h . ' l " T i r m i / i . Sliöno ovomebiljezc: AbduFRezzxk.kebin. t a t a .2.ili öe ga prZiti vatra diehenemska. 1t235i 5/29 ..ja I Et-hliuit.lded u fl t. U2l-13l68.. . i . .r I r rl. L I ) v l z l .oDr Albani je ovu predaju ocijenio dobrcm. . Tirmizi i Nevevi.t i t " . sallallahu alejhi ve je kada se abdestio proSao malim prstom izmedu noZnih sellem.sallallahualejhi ve sellem. l O i / 2 q 5 . l/14 25/74. Me.. b . 6/tto-t12. . a inlm Kauan i s€jh Albani vjerodostojnom."3:sHuzejl b. t r t a t \ 1 .l / 1 .[. r i .L r . .os[anifunog.." . H r 1 . Mcdutinr. l t 1 : ] ." 32t IJ predaji kod Tinnizije i Ibn-Madze od Mustevrida b. 6/t12/89J9. pa im je rckao: "Prodite (prstom)izmedu prstiju. . L t t p a i l l .da ovako öini. '7/3136 Inaul-gali|. l/424. t . Et-telhistl hdbir.Vidicri: Ärafrlr. YidJeti: El1üe. i Sdhitut tetgib. 4 t o / ' t .l/5.L d t h t d i .H r t r m .P. I l l l / J o . t . Vidjeri:Ä. Drnogi uöenjaci su prigovorili ovoj tredaji. 9/216/921 l-t)2).r. Ebu-Ubcid u Etiuhü . l . . I t \ . 61 a Spoljalnje znaöenjehadisaobuhvataruöne i nozneprste. v . l / 1 .

Ibn_Ebi.ahvezi.' v idieri: LI."s2T U nekim verzüama. sE. a s\oju ljevicuta sve mimo toga.lt89 "'Ebu. ..sallallahu aiej-hi ve sellem.a. rx Darekutni. ramaza diehenemskom. I/8/J3'. U23b. Sefiu:." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J.)r. piie i obiaöenje.. tt20 tt.Davud. 'Vidjeti: EI ncd?nua. |455."33.1T \evevi o\. |135.t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku.a fjh Albdni \Jerodosfojnom.nugnL t^38.k*esi.3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali.422 i v45ö. v456 i M uBnit -nuhada.snicu za jelo. -" u.Mewhibul-dZetit. v20\206.nedanua.9. Vid9li: M?dzneu_. J85/18J.de. vldjeri: El-uedimuo.. Jttstttrlss. """ ..krkcti. .ve sellem. kaze: 'Allahov poslanlk.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom.33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa. "' y:dl:. Sprhuz.Takode.*di ili.stose rjöeruönihprstiju.Seibe.. smärravjerodo\rojnom.sallallahu alejhi ve sellem. tt22b i Kejsalulkina.ncdZnua. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu. ri?l: r.. r. .idjeu: EI. El-benaje. sallallahu alejhi ve sellem. Vidjen: EI.U42t. "'E9! . t/226..1/t63. 1/1 50. analogno öiiöenjuposlijenuZde. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti. f/100/llJ .. Utjj.lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja. vttg. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta). l ß 1.'. ali je ro pogresno k"k" . HaiiJeht-rahtavi..e.f 1-*i.U2O. S.: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog.7r. v3B4| Sahihus sun?n. Sahihar.. qbdu. l/23-24l7t.koristio svoJu..sib. geld u Ertuhutu.a.-Rezzat. Taberani u F/ evsatu.t.Et-benaj. Et-bcnaj".'roCi!öenie.rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati. liUJ i.e'\rsi malim prstomlijeve n_rke.r-?.zevai. Subütus_setan. ". prenosida je poslanik. i Tuhferul. Et-medimua. Hafsa. U3a4i Sahthus-\unen. od Ibn-Ebi-Haümd.\8.--.u predajusmara dobrom.r U8s. I/19/qi.r. v2ao.

Mewhibul-dZetit. smärravjerodo\rojnom.zevai.ncdZnua.Takode.rada (kolepoistovjecuju uöenjaci Jeobaveza öetiripravne dodatni organ saonrmkoli selreba prati. .33r ü sunnetu postoje odrerleni argumenri koji daju porporu ovol analogijikao hadisu kome Alsa.ImamMunrir i Hqjseni su ovu predaju ocUeniti dobrom.'roCi!öenie. U23b..Davud.a fjh Albdni \Jerodosfojnom.lt89 "'Ebu. 'Vidjeti: EI ncd?nua.. liUJ i.Seibe.r-?. qbdu. Sprhuz.f 1-*i. v20\206. vttg. r. Et-medimua.r U8s..sib. "' y:dl:.sallallahu aiej-hi ve sellem.k*esi. f/100/llJ .: -" naum er-Ka7r Pdlikomöisöenja izmedu noznihprsLiju poöinje se od maloqDrsra desne a /avrsava se kod malogprslalüevenog.'. Et-bcnaj". Subütus_setan. a s\oju ljevicuta sve mimo toga. Taberani u F/ evsatu. kaze: 'Allahov poslanlk."s2T U nekim verzüama.1/t63.stose rjöeruönihprstiju. Hafsa. J85/18J. analogno öiiöenjuposlijenuZde. l ß 1. """ .3ra Napomena:Ako nekome izraste dodatniprst ili rüka na mjestukoje oprali. "'E9! . tt20 tt. Sefiu:.ahvezi. v456 i M uBnit -nuhada.U42t. v3B4| Sahihus sun?n. ". t/226.idjeu: EI.. I/8/J3'. l/23-24l7t. a lijevu za öisöenje p_oslije nuZdeiza otlJanjanjeneprijahostii prljaviti. I/19/qi. Sahihar. Utjj. |135. tt22b i Kejsalulkina.a.e'\rsi malim prstomlijeve n_rke. Vidjen: EI.--. prenosida je poslanik.lmam Neverii iejh Atbmi suovcjhadi< svrsräli medu ispravna predanja.nedanua..)r."33...U2O.7r.422 i v45ö.a. Vid9li: M?dzneu_.. U3a4i Sahthus-\unen.9.1T \evevi o\. rx Darekutni.Et-benaj.\8. Jttstttrlss. geld u Ertuhutu. rrljanje se öini rakoiro ie se proii jednerukeizmedu pßtrma prstadrugeruke(ispreplitanjem prsta).koristio svoJu." VÄieti: Il"lul-hadt\ l/2 | J. Ibn_Ebi. -" u.u predajusmara dobrom.ve sellem. v2ao.-Rezzat.t8ove se rijeöi pripisuju Poslaniku.de.. HaiiJeht-rahtavi. vldjeri: El-uedimuo. ri?l: r.sallallahu alejhi ve sellem. ramaza diehenemskom. sE. piie i obiaöenje. El-benaje..e.snicu za jelo.*di ili. .t. ali je ro pogresno k"k" . i Tuhferul. sallallahu alejhi ve sellem.r.. koristioje svojudesnu ruku za distestvarii pri jelu.krkcti. 1/1 50. .nugnL t^38. S. |455.' v idieri: LI. od Ibn-Ebi-Haümd.

1Jnr.Qosfanifunog. a prenosioci 137. t/t t5/ta-lU. . 1/95-96/289. 1/120' Dija Makdisi u tf 12117021. Ibn-Ebi-Sejbe. Imam Tirmizi.ürI mmu'seleme-'t rs EbnDavud. l/:l/113. Sif€tih'Ir. Medutim. lrlö'. je projno prstima koz nju. ovu predaju smatra dobrom. lt)]5.d vrdjeI| r.prenosehadise Poslanika. ud lbn Lbi-Hrrrm3.'a kao: Aiia.i.di.l/'78 79/t51 152.Vidj eti. Hakim. prilikom uzimanja abdesta donio vodu u Saciispodsvojebrade. Gospotlar.1/20/98.stf./.3/180/l604.l/376. str.. En nuketu ah lbn-Snlah."' Drugi ashabi. l/250/531. l/l7o l2ll7o4. Darekutni./r. Hakim. i rekao:"Ovako mi ie nurediomoj zatim prenosise da je Allaho-l Od Osmana b. a Ibn Hadzer dobrim. 8'l/04r. Ebu Jala. l/20/106. njeso\ u(enik __'.m Fbu-l. prslima \allallahu kroz bridu rleihi re sellem. 11125. 1116'7 su ImamHejsemi kaze:"ovu predaju biljezi Trbemniu tl-evrrrrl.tr l/126. lbn-Huzejme.krko prenosi 'm. sal[aftaluafejLi vese{Svojsn'a Prolaienje prstima kroz bradu 63 t alejhi ve sallallahu Od Enesab. 1123. Douzdani.t/tzl4l14q.'zl. koii gororeo prolrzeniu i mnogi drugi. l/144/350. lll\Ir. l/20/106. Te ihul ahkatn." rv Tirmizi.. hadisaje dobarili vjerodoslojaD. "Lxnac prenosilaca ovoga 1/250/530. l/14. Dadmi.Ahmed.\lr.1/350. hdhn. Vidieti t/'redined. Ibn-Ebi-Sejbe. i E*n ketuala lbn Salah.1/177. Imam Hejsemiklzc \rdreri: M'd:nhü /'.6/t07 108/2096. l/90/247. 31.Vidieti: tr-ldlrirr1-la. 6/234126012. i '.""n prolazio prstima koz svojubradu.ukazuju na njihovu mnostvo Hadiskoji prenosiEnesb. ltl. D.trckuhi. 136-137. Ibn Huzejne.Haflz Askalani Hakim. Tcll. da'u preno'ioci kodAlme. Malik navodise sa öetiri osnovu u sunnetu.1 t161.r vierodonoj|lint i rmrm Zehebiocrieni 9:r .iJ. takocler. El-medi ua. sallallahu alejhive sellern. Hume.lbnEbi Sejbc. at&Ib. t/tl8 Trrm. NasbuFftlie./.Ltqtlnllo.thf'trt 'tt\'.takoder.kojima se plenoseove predaje.lr pou/. 2/s40. Hakim i Neveviovaj hadissnalrajüvjerodostojnim.-tc. l/233/146.ibusswrcr. Jesir./r. l/250/527. Vidjeti lbn-Hibban.l:rJd.1i. l/li9/31.Danmi. sellem. Ibn M&Ec.'rdAmmar b. 1/30/132.ri Sd/dn. -' Tabemnr.Imam Buhafije ovaj hrdis ocijeniodobdm. nuhtare. lbn-Madre.\ldleu: t/-."' Poslanik.str. Imam Nevevi u A1-. Malika se prenosida je Poslanik.r!.rr3 puteva. kaZer Ibn Kxjjimje ovaj hadisocijentuvjcrodostoJnim. Ebü Davud. Bejheki. 8/l3l-l14/8070. Afl'ana. sr TirmiTi. Neki islamski uöenjaci nisu prihvatili ove hadjse. Ibn-Ebi-Sejbe. 61234t26ot2. 30 Ahmed. Hakim Hakim 1/250/5?8. 136. Et-telhisul ßt vldteri:Enrtuketu str.?1. l/374. razliöitaputa.

-" ibn-lbi Sejbe. salla ahualeihive sellem . paje opraoSake tri pula.Ibn-EbiEvfa i Ebu-hjuba.". lbn-llt telbe -" Ibn EbFSejbe. 1D27-228. Mad prenosida je donesena voda za abdest Allahovomposlaniku. Bedaius-sanaia. t/182/160.Munzir.medamua.|r4.3e Preneseno Ibn-Abbasa. Ut tj. Ebu-Beketa. Amra. Edu-Derdaa.l.sa vjerodo\rojnim tancem prenositaca. l/20/l0l i lbn-Munzir. El-i. I t59 w Buh:n x tr@ihut kebiru. Seüurkrkesl Ut74_t75. Akbere. namaza je. 13t Vidiet| Nejtul. sdi\provnrm lancem prenosrtaca. jer sezato nalazi dokaz u vjerodoslojnom sunn"ru.1/80. sallallahu alejhive sellem.ai: r/-ueslr. 6/lö1.ova predajadruse verzije koje je pojatavaju. takoder. Medurim.. od lbn_ Munzira. t/20-2r.l:itei E\pthisut-hobir. t/J82 38o. l/i82/J04.evtar. Nasbü raje. osim ispüanja ustai nosairo nakonpraniapodlakrica.Kaba b. -. sadobnmtancem prenosrtäca.knam Ebu-Jusuf smatra ovaj postupak sunnetom. Nemajasnog-i ispravriog argumentakoji dozvoljava izmjenu redoslijeda po kome je naretleno uzimanje abdesta. ^ vidteu: El-nu\annef. s Od Ibn Abbasa.ve selfem. r/20/100 i rbn. Abdullahab. Diabira.tsat tlt33 t34 | Kesialt kina. 1123. 18 vialeti: tt-neOsut. t/t25. Et-hidaje. El-ihrüar. t/2t6. M€dutim.352 Redoslijed pri uzimanju abdesta UzviseniAllah je naredio abdesr u Kur'anui spomenuo je redoslijed koji se mora postovatipd uzimanjuabesta. vl2|. t/t6.il_Mikdurn b. . doliEbu_Hanife i Muhammed smatraju da je ro samodozvoljeno(dZaiz).Elbenaie.11163. 127. U454-4:D I Mu|nit-nuhndZ.Vi.od lbn-Omera.Vidjeti: t"i^"_""n"t". Nuirni. od tbn_Ebi sejbe i E/_pv.t/63.po odabranom miSljenju. EI. 35' Utüüüüüüüüüüüüüüüteri: tt-murlevvenetut-kubra.l/tt6. l st. " vtdteti: Lt-LaJi.3a5 Enes43a6 Ebu_ Umame'*' i drugih ashaba i tabi. sa stabim lancempreno\itaca. Ut83 i Ei-iefiul muntia.ina3a3 da su prolazili svojim prstima koz bradu. t uh[ctut-ahvczi. r50 Vi. t/139. 1187.zalimlice ni pura.3ae Safiiski35o uöenjaci i.Imam Malik smatrada ovaj postupak nije legitimno öiniti. ovo je bila izuzetno rijetkapraksa Poslanika.". l/20/oq.vani.Urnmu-Selame. U383 i El-fevakihud-d. hanbelijski3sr pravnicismatraju daje sunnetprolaziti prstimakroz bradu. Et eysat.

str.od Muhammeda sr Vidieti: Be.kar.. M Vidieli:t1"rsdl. sallallahu alejhj ve sellem. Haiijetu Tahtari st. .10. # Vidieti: .ehircli. 1/112. Ibn Had.11t89. ll166I E:-iefinb u nia. |/27| 2'72.. l/83.HilijdrtatteDn. i u'ta.d zirtimje isfrao '\oj no.o ierh Alh. str. Sci1u. Tairlisi.. saffat[afru afejhivese{-. Onera Bazemüli. 3. kako kod sastavnih dijelova abdesta(farzova). kaze: "T.l/156.2/66.rj 66666/-irri:laa lll8g.r.11319 i Ei iethul kebi\ l/170 (Dusuki). Et-ka!i. tako ikod pohvalnih (sunneta).l/264.Sufjan es-Sevi. a Allah najbolje zna.Keiiaful kitn.. EbuOvo je stav Saflskihr5si hanbclijskih35q Ubejde. Bejheki..l/27l117. l/16.: Tejsn Kdüiir Rdlnnn. 3s vialeü: fl rnrgr. 5/10-ll/8827. El nerlinüa. l/156.5'763.'' Stojesvakako bolje i sigurnije. rl:elil.| ll156. Sevkani i Abdür Rahmrn Elbcnnr ovü predajusmatrnjudobrom. Ibn Hazmu Eltnuhalla. "' Vidjeri: tlfl{dal1."' dok u protivnompostoji razilaZenjeoko njegove ispmvnosti.t/ trsr{.4ll32ll'722'7. 11423. l/180 l8l. ll32a-329.QostaniLopog.Pored ovih razilaZenja islamski uöenjacisu slozni daje bolie slüediti rcdoslijed. Mewhil. l/i92. lil r. s'Vidjeli: El karafit -tr(llirc. .n:r. El-isti.apoteiuodakleje Allalt naredio da se poüre.I/181 i Hilij?ttnaneua.2/2231255. l/154-155.r. l131-35./. ll24/93-9512126. 1/138139.-.2/333/2969. jer.." U drugoj predaii sk)ji: "Poöetemo odakleie Allalt naretlio.Ef isti. l/198 199.--\idlel. l/138. 1/111. EI ialan. l::t "üg.srt. 233/1668. tshakai drugih. Nesai.. s Vidieti:E/ ef. E.er.-Z?*eii. 2/60/1285.\ | BrlitrtlD\rti. lll55 i Lt terd:ih.'73I Hdiijttü Ibni-Abklin.€"1. Lejs b. I/422. 1/116.8/135-153/1218.-'' Neki uöenjaci smalraju da je obaveza slijediti redoslijed. lll38.ltld. . jer je takav abdestispravanpo konsenzusuislamskih pravnika.:N. Il156.kat.kr. lmam Nelevi.r.Ahmcd. Et-hidaj.l/$. lsi Vidjteti: El-hatit-küit.""" Dokaz tomc ie i opöenitost hadisa u kome Poslanik.s6 Yldjcr.1. rs glu Oauua.""' pravnika.32r)./-isrcldl.i/ril-. ll155 i Musnil-itluhttltl:. Ebu Sevra.ßnorn..16') Hanefijskir6r i malikijskir6zuöenjaci. srt. Sadi drugl"'smatraju ovaj redoslijedsunnetoma ne obavezom. Et hdtit kebü. Hiliiertla ena. b. Serh fethil Kdrln.a 65 t potomrukedo i/r lxkctatri puta.J spr.:5.221325 128/14-1. Ebu-Jala.ldnrr ranaie. Spoiu. Hiliienl ulena. '"'MusLim. Taberani. El-Evzai. U komentar-u ajeti koji naredujeabdestimam Sadi kazer "U ajetuje naredba o slijedenju redoslüedakada se abdesti. Ahmed. Darckutni.rl-*irl't l/165 (Dusuki).rr i.

lll23. EI. i Fethut-Ban. Imam Buhari je naslovio cjelinu: "Pranje nogu. EL-bahwruil. je Abdullah b. . Bidajetul-n dltehid."' Neki uöenjaci smatraju da je dov^oljnopotrati po nogama (kao po mestvama).bududi da se taj smisaonavoal u viSepredajakod Muslima. i zato su brojni uöenjacipobili ovo misljenje.EI. UlzO. 38/q6i Muslim. rll77. -_. El-havil-kzbit. U413. Andatulabezi. El-kabes. Nemadvojbeu 'spravnosr rijeci . a ne potiranje po stooalima".ihnJat. El-minnadZ n Vidjeti:El. Mugnil-nuhtadZ. lmam Sujuti. EI-dZaniL li ahkamil. Mevahibul-d."363 (osim ako se potire po Pranjenoguje elementarnidio (rukn) abdesta.lctul-kan 3nO 3n03.Eakabisu poledine petä(äle smjeslene izaölanaka).str. El-mup. rlrl. Es-sejlul-dZetar."367 U komentaru ovoga hadisaimam Begavi kaze: "Ova pdjetnja se odnosi na one koji ne upotpunjavaju Fanje nogu(pri abdestu). rckao: "Teiko se eakabimas66 od vatre.. I/69.lll3.ovo misljenje nije prihvadjivo jer se kosi sa stalnom praksom Allahovog Poslanika. rll5.ltl5O.ve sellen. l/306. sn. "'vidjet 9üu neaniLasan t/33. t4. lll23."' s Vidjeti hadis koga prenosi Abdultah b.l /1s8.1t62.3/105-106/Zl. Ez.ned2nua. Z€jd koga biljete Sesterica a spomenutje u poslavtju pranju o üca. i da ih nije obavezaprati. El-b?januver tahsil. 11261.Zelil.Keftanii drugi ovaj hadis vixeod Finaest smatraiu mutevatirom ashaba. sallallahu alejhi ve sellem. 3/105to6t24t-242. "' Buhäri.' imama Begavija..) Mnogobrojni su dok^zi iz sunnet4 a neke smo veö spomenuli. "u' Viai"ti. Fethul-Bad. 1D66. po pravnika. Mukaddimatu lbni-Rusd." Uzviseni Allah ka-Ze: (Prijevod znaöenjaEl-Maide.Kut'a46/93.namaza Pranje nogu ". ierea Drenosi s vialeri: 3e'1ru-sanre rti2c. 6.370 pravnika.365 koji aludiraju na obavezu pranja nogu. Amr prenosi da Allahov Poslanik.''' Mealutim. 1/86.36e mestvama).i noge svoje do iza ölanaka (operitQ. El-medZnua" lFA1.11441 i Et-mu?ni. sallallahualejhi ve sellem. misljenju apsolutoe veöine Ovo je stav Po ovome pitanju navodi se konsenzus uöenjaka ^öetiri pravne 3kole.benaje. 3?'Vidjeri:E/-kd]t. Ußa. n-"r""t. "" V'dleti: tlh. Ilr5O.z?hireh.

sa[[affafru a[ejfü ve se[[eT- 61 t Bitno je napomenutida se noge_perusa ölancima i to po miiljenju uöeniaka. (muallekan). l/23."l16 usta aado. Taberani u E/ "rsat 2l5'71t238' Beiheki.t/268. str.t/errr-rivd. st. 1273. 328-329 eNta\ llI42.Ibn-Hadzer.thid. ll5l4. tt EL'e|latu. '7 n v idjeti:Et-tu. Tevhiünahkatn.Ibn Huzejme. ImamHakim.prav. slr. U156/1792.l/70l13s. ispravnom. l/245/516.Hakim.25.ju Ibn-Huzejme. 1/8s. Malik.Ahmed Nevevi. v5 Buhai. 402. U73l140. dznl23249.ImamBegavikazedaJeova.validneosnove Ne trebase koristiti u lezeöem debljine malogprsta.El kat'a ittul' vidjeti: t'fisti:ida lll'73.Zehebi. Et'nedinua.tinua. Ahmed 1612219928. TejsirutK?ritüt-Rahua\ str.Nesai. 3?r EI hidaj?.St."37s "Mis|akom se alejhi ve sellem. " citiranoshadisa Vidjeti: tvrdi: "slozili su se islamskiuöeniacinx ispravnosli tlt51. 1/ll?/684. Sahihut teryib )/29.\115. Ibn-Hibban. bez övoruga. Bidajet tnud:t. hadisu kogaprenosi pri U drugom misvak svakonabdestl.''" veöine islamskih aosolutne UpotrebamisYaka rekao: sallallahu alejhive sellem.102(muallekan).412/396.1/57ll'16. 8/51/4569 Bejheki. Vidieli. E|-hidaie.. Hülasatul bednl-tnunir.sallallahu pravne Uöenjaci öetiri postiieöistoöa i Gospotlara. l/2s7l143(El mevarid).j 12. El l/2O3.ia u t/ ü'. E 'nuketuala lbttsalah' srr' 90' vidjer. l/l:1/5.Vidjeti: hadisdob. r'a. prenosi daje Poslanik.rr' nedanüL.ojsna Qos[aniLwog. Ahmed. 13/141. Menavi.)oljstro ]77 (ispiranju usta) pti abdestu misvaka upotrebu ikolesmatrajLl sunnetom i nekih propisamisvakao tomeje bilo opiimÜeg Stose tiöe vrijednosti "Svojstva Poslanikovog..Munziri i Nevevi ovu prcda. t/328.l Taberani. sallallahualejhi ve sellem' govorau knjizi posta-" propisi vezani za misvak a U nekim djelima navodese odrealeni kao: "Misvaktrebabiti u sunnetu nemaju. i N€ilr1rtkhiije. Ebu-Hurejre "Da se ne bojim alaiu ote:ati st'ome narediobih im clakoriste ttmDtetu.ts1r.ne.hitl.r.1/5s/138. Ebu Jata.rekao: stoji da je Poslanik. Buh. Ebi-Sejbe. Hutasa rl-drld. 1/16.. 8/210/'7744.u li^lisi.Ibn 'JEt tarihu.T Safi.ri 1/91/276. Keiidful-kina. 306/2328. sa smatra di ea. 1/23. . koliko znamo. El-nlit1lnd: va1. 1116.El od iejha Sakirui lnaxl-sd?il l/109 lbn'Mendc sa opaskama Et-nusned. smatraju Ibn-Hibban. El. v6 Buharl. Aiia. sr. Safijau Efur''ir. Darimi. dobnm lmamHejsemi Sakiri Albaniovaj hadissnatrajuvjerodostojnim.1116'7 t2oo.lbn-Huzejne.Ma.. l/216/143.

sE.527159 i Mustim. dvapura.. r/t41. takoder: Swjstva postanikoj)o8. t/251 253 (rbn-Abidin). J triputa.I/t4l80. l/28/124. jer to dovodi do poveöanja slezene. "' Buhari. "' -firmizi.6j (Tahta\i). Misvakje lijek za svakubolesr osim srnrli i podsie. kombiniraninaöin pranja. n uidjeln: E'-suncnu vel.tarihu. Buhari. ft.je prao svoje düelove rijela po dva puta. Darekutni. str.t/251/534.Neqai. uzimaiudi abdesr.. Kada se ostavua. na njemu sjedi Sejtan. Sunenu lbni-MadZe. . 1/l 28/375. v)B-2o.tlgj. po"Ä. namaza polozaju.Hakim. I t2g^ 26.Ibn-Asa|jru fl. srr. Musnedu EiiAvtane. uzimajuöi abdestoprao iake i rule do lakata 373 Viaieti: U-au. 52/15?.l/tt8_trg. L/18/81 .AbdesFdvapura. Merukil-felah. Zejd prenosiaa ie eosianU.Dza d u Ll-nunkka. tjt224.s!r. Daamiurrtrmizi.saua ahu atejhi yi seuen. po dva i pojedanput Prenosise da je Poslanil."" U sunnetu Poslanika.ln38-243. trebä jer bi njegovo polaganje moglo dovesti lspSyr_ti.a öovieka nasmrmojposrelji na izgovorkelime-i-sehadeta itd. hadiski stmenjacisu u svojim zbirkamanaslovlti poglavlja:.. <n.52/158. Ahmed.t3tl(lnilt. . """ Vidjeu: Sohihul-Buhari. . Tirmizi. Ebu-Davud. 3/85-87/226. sallallahu alejhi ve sellem. I/t19/696. Ne treba sisati misvak. 1 te do ludila. Pranje po tri. svü. Ibn-Ebi-Sejbe. Vidjeti.Buhari. l/137-r44. r. jedanpul . t/84/260. u protivnom Sejtannjime öisti svoja usta. Sunenu-Danni. sallallahualejhi ve sellem.tbnMadze.r3o U drugim hadisimä se navodi da". jer ie zbog toga analniotvor oboliti od hemoroida.misvak treba ga potoziri. Darimi. "Abdest-niputa.. Sahihulbni-Huzejne. .". Abdullah b. prao svoje dijelovetüela po ri pura. Ako je misvak duä od jednog pedlja.od rbn-Muura.". SuncnuEbrDavud.jer to izaziva slijepilo.3ra nekadapo " Mnogi jedanpur. nema vjerodosrojnihhadisa koji ukazuiu na uöenie 'o oüedenihdovaprilikomkori3lenja misvaka.. od sejha Sukajrija. Ebu-Davud. 2B-2s. Bejheki. salallahu alejhi ve sellem. Ne treba ga obuhvatati cijelom Sakom.nubt?deat.1/14U337. Es-sunenut-kubrc t/r2j-t}g. od Bejhekija i Er"ysar. "t .40/69.ve se[fem. navodise i öetvrti. llJit42. 1/407-408.t/tJq/41. Ibn_ . Nakon upotrebeheba misvak oprati.73 Takoder. sF.AbdesFjedanpur.rut-muhtar.

E. M. Tahavi r Bcjheki. pranjedijelovatijela naglasitida nüe ispravno Ovdieje neophodno jerje pustinjakjedoiao neosnovan.u d[ejfr.r33 praktikovatiidruge naöine. l/128/373.rs'r Jedan viie od tri puta. 69 I po dva puta. 146l. s Vidjcri:E/ . l/64. IbD Huzejme.Lhisul r" Vidjeti:t1 e.ll.]nhnrut:" 3/86. l u tiieh i l r p r a nd i i e l o v e Jc no\olilr"" granice.: tt1}s.lit.ehißh. El hahn. Ncvevi ihalLz Ibn str.abdestio hadisima se navodida se Poslanik.29:.12/14. a hitdis # iidie:t.Liio. l/322/229. abdestiopred njim.i ve se$elSrojsn.2/12. sallallahualeihi ve sellem. taj postupak Poslaniku.sallallahuale. 1/53/1.'"' Ibn-Mulekkin kaZe: "Dozvoljeno je po konsenzusu neke dijelovi tijela islamskihuöenjaka a nekedvaputa. je neke peruöi dijelovetijela po jedanput.Vidieti: H lasatttlahkan. Et\'?sit. r8t ViJieri:E/-kar. Ttberani. t r i o n p r ia b d e . l/219. l/87 . Hadzer ovaj hadis smxtraju ispravnim. Begavi.nije prao ili u Biljeze je spomenut o säizvorima u pogla\'liu u cjelosri Buharija i Muslim.IbDMidzc. sallallahualejhi ve sellem. .16. Ebu-Ubejd u tr rr.l:" l/188.r"zönd. tt' vidtetl EI nlta.r3l Ibn-Kajjimkaze:"U ispravnim sallallahu alejhi ve sellem.aQosfunifunog.f. zbog oöuvania najbolje zna. l/:].t. Ial itttiirü. lijepo je ävome pitanju navodi konsenzusuöenjaka. predaje prenesene su u vjerodostoinimhadisima.''"' lmrm Sujutikxzer budeprclomjerno -' r i s c . rs Vidieti:t/'tdld. .a lice i nogepo tri puta. F.\'ahibrl (t:. peruöi "OlaÄo se uaina dbdest dijelovetijela po tri puta.dva puta i tri-puta. l/89/174.r/r. Imam l/16. 1l/27716684. da ga pouöi abdestu. zadutDrca. 1/tt6. 175/90. 3/lM i Et-t. Ahmed. sunneta. l/1.a neketri puta.po miSljenjuuöenjakaöetiri pravne skole.a Allah ponekad. l/15. Senuhncani.""' opralijedanput."' Imam Nevevi po Medutim. s Nesai.f0. str.i1-nird.shodnocitiranon hadisu.l.onai koji pere ili potire Prekoraöuje dijelovetijela koje Poslanik. a potomje rekao: je uöitio i granicuje tteprawlu Onaiko dodana ovo ruito je poslupio.a nekada dijelove prao po dva a druge po tri puta. od imamaSulutija. "Ko ra\rPl. ll/75lll09l.D1r.jhive sellem.salIa[[afr. ' r l p u t a . tnitllktrE.pa se Vjerovjesnik. ll12l. 11311i ltlugnilrütt\to. \odu prekor.a Spomenute jeste pranje-svakog dijela po tri najboljii najpotpunijiod ovih naöina puta.

dva ili tri obavezno puta i nije dodavaona to. alejhi sallallahu !2 vidietl El-istizkaL l/157. zaista su rasipnici brada El-lsxa.teu "Poslanik. 11445 Y viüen: Fethul-Bari. Malika se prenosi da se Poslanik. Sefius-sunne.26-27. od Ibn-Abdul-Berla. kupao (gasulio) sa öetiri do pet muddova. 31. 11445 | Ncjlut-?wat. takoder. ori)oii lausti."(Prijevod uöenjakada pranje dijelova tijela Imam lbn-Hazm navodi konsenzus Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe: viie od tri puta nema svoga smisla."3q jamöim onomekoji pere_dijelove vile od üi tijela pri uzimanja abdesta "' puta da nije grüesan.) onekoji graniceprekoraöuju. i Atidatul-ahvczi. Islamski uöenjaci smatrajupokudenim da se prckoraöuju granice koje je uspostavio Poslanik.ll2l8.87. sallallahu alejhi ve sellem.3e2 Uzviseni A[ah je rekao: "Zaista. !3 viilert : Meratibut-idZma.21 198.) Od Enesab.ezi. 3i7-8li25. w7U rq Mudd ie iednaDresrst aovieka. praktiönoje pojasnio da je kaZe: prarje dijelova tijela jednom.str."(Prijevodznaöenja "On kaze: ne voli one koji pretjeruju. ". losviileri: laaanl-at.3e3 "Pranje düelova viSe od tri puta je novotarija i zabluda. ln2.. Hanbel i tshak b. "" v Äieu:Scüüs-sunne.. Mubarek rckao: "Ne islamskih uöenjaka.""U jednoj predajistoji da sePoslanjk.)U drugom ajetu A ah öejtanova.3es jednimmuddom. 39. ll'12. sallallahu alejhi ve a uzimao bi abdest sellem. .3eT je rasipati Yodu Pokualeno pri uzimanju abdesta 'I Uzviieni Allah kaZe: ne rasipaj mnogo." Irnam Alrmed b.potirao pd abdestu. Drosietna * sut'*i. tY v idietl i4 edinu ut-fetava. sallallahu alejhi ve sellem. Allah ne völi znaöenja El-Maide. iskusan. Rahevej Imam Buhari amatrajuda to ne öini osim onaj koji je. ali je prao.po konsenzusu Navodi se da je Abdullah b. uistinu." (Prijevod znaöenjaEl-Earaf.

tbn-Huzejme. 3ß64/1083.onome te nemala. Poslanik. l5tl66t6'763. sallallahu alejhi ve sellem.lß5-36/96.a Ibn-Abbas ponovo mu je odgovorio: 'Meni ukori zbog njegovih to nije dovotjno!" Ibn-Abbasga Zestoko reöe: "Majka je koji je to bilo dovoljno.1/196/895. abdestio tako da nimalo vode nije dospjelo na zemlju.*t Ebu-Tajjib Abadi kaze: je najmanjesto je preneseno od Poslanika. .sa dvije tredinemudda."4o3 "Koliko mi treba vode za Jedan öovjek je upitao Ibn-Abbasa. 2lt214-205tl3?88.aos cuicewuI aovr.Imam Zerkesi i lejh Albani or1r Predaju smatraju lll32.Poslaniku. rijeöi." " "eetiri mudda On tada je pitao.o ioliöini upotrebüenevode za abdest. B€jheki. Tefsirtrl-Kur'anil"Azim. lD23 i El-ina. Ebu-Jala.". l/62rlllS lbn-Hibban.Hakim l/2671579 lbn-Hibbao. Dija MakdisiD El-muhtarc.lti u -".ve sellem. yidjet Et-telhßut-habir. Abdu b Humej4 l/180/500' Ruvjani u svom Musnedu. Zun er-Rzzi i lejh Albani oi'u 1135.4o bi se Vjerovjesnik.sa[allahü alejhi ve sellem. prosao "Kakvo je to prekomiemo pored sada kada se abdestio. sallallahu alejhi ve 'sellem. V rdieti. kaze: Fe-dajusu pouzdani 6 Ebu-Davud. pa mu je rekao: 'Zar i kod upotrebevode moie vode. l/510. l/171. Vidieti:Et-kaliul'n"nsure sE. 11225 V idjeü Avnul-nabud. Vidjed: El'nusned' 3ll82 Ha$z " "Pr€nosiociove Hejsent i El-nudbnea.rekavsimu: alejhive sellem. Vidj etj. 1D8414301sa larcen0 prcnosilaca koji ispunjavaMuslimove laiterije. | | | 15.Hafiz Askalani i Xejh Albani ovaj hadis smatsajuispravnim. i.9136u337.'* sallallahu bioboüiod tebe. Ibn-Kestu wrdi da je lanac Fenosilacaovog hadisad obff.rekao'.rudd. Mugaffel kaZe da je Vjerovjesnik. 4/86/16842. . 1/233. !o l.."42Enes b. rekao: "IJ mome ummetu öe biti liudi koii öe pretieriv. . str.2f981897.iesai. o Sade'!|" Sad ga upita: '?a. 1/1341255 Ahned. Ibo-O-". 112J445. Ebu-Davud. Ahrred.odgovoi mtr dabuderasipanje?" o Ebn-Davud. Malik prenosi da je "k abdest je dovoljanjedan sallallahualejhi ve sellem. (Keatul-estar) Taberad.Ill25l-25Ull646. abdesfo i sa Ponekad "ovo manjeod toga . 1/196D00. öak d. "Koliko mi trebaza kupanje?" aMest?"Odgovoriomu je: 'lledan mudd. 1289/2628. Vidjeti: Epredaju smatraju vjerodostojnom.Sahihus-sunen.2D23. preoori da je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. SejhAhmed Sakir oru predaju smatsaispmvnom.l/32-3ita.4l i Sahihus'sunen isDravnom. s!i. lmam EbuBejheki. A]'med.Bezzar. J0/94. telhßul-habir. .asi i na rtjeci koja teöe. Es-silsiletus-sahih441644. ' Abdullah b. Ebu-Awane.

Vidjeri: Tenkihut. Bejhek. Ahrned Sakir je ovaj hadis ocjjenio ispravnim. *ro"o Allahov Poslanik. Misbahuz zudZad1e.a pomjerali pßten pri uzimanju abdesta. l/316-318. * \E.atr (tj.39*40/8 U22ln06S. '. 6/4|t.-Yfrw. 1162. Medurin. Vidjeti: Etned'nua. lt3'8.^ " Bejheh. sallallahu alejhi ve sellem.i. 111471424.o'u Imam_Buhari navodidaje Muhammed b. Ebu-Muhammedlsbili. od Ibn-Munzi'a.@ To se isto prenosiod Atije i Ibn-Omera.5eii Albani je pod kraj svogazivorapromijeniorrustjenje i svrsrao ovaj hadls medu predanja.Ibn-Hadzer i Jejh Albani ovaj hadis smatrajuslabim.{"üt" h"otj frt" u ttt"r. . I/94260 i Darekuhi.Svi uöenjaci koje poznajem sloZnisu daje za uzimanje jedanmuddvode.Madie. str. uzimajuöi abdestpomjerao svoj prsten. 1/171..saslabimtancima prenositaca. g i Ahmed.Taglikut-talile r/t06 i Undetut-kan. t/388_389.92-93 -" Vidjeti: S?rra Sahihil-Buhari. 'rl!)ii:!. I/224 i Inaut-Balil. i EI evsat. pomjerao gije pri pranju).Imam Mugletaj.{6 U jednom potpuno neprihvatljivom hadisu stoji da je Poslanik.tnam Darekurnj.tetan. s tim 5tonije obaveza ograniöitisetom mjerom. sallallahu alejhi ve sellem.*..'/o3 PomjeraDje prstena prilikom pranja ruku Od Ebu-Rafia se prenosida je Poslanik. t/267.I/388. od brqnih predajakoje biljezi Ibn-Ebi-Sejbe da su ueenjacii. koia ie kod Buharijebez lancaprcnosijaca. Fethut-Ban.u^ "Ne kako seabdesti pamuje rekao: protiievai. r\l323. Vidjeri: $rhu Sunenilbni-Madie. l/258. Vidjeti: Serftü Smeni lbni-Mad. U lancu prenosilaca ovoga hadjs ima nekotrkomahana.Vidjeri: il-musrcd. Mßbahuz'zudZadZe. 3/22. l/394. 112621838.Ibn-Had'er I Ajni rvrde daje ova predajaispravna. Vidjeti.1t86l-86t. od lbn-Benala. sallallahu aleihi ve sellem.5. Serhu Su eni lbni-MadZe. tqtqzÄ i S"iÄ " Btarihul-kebir. Ovo ie ied.od Ibn-Munzira.-' Ibn. 34120. Ovu Dredaiu. t/86/269.e. spojili su: rbn-Ebi-Seibe. p-irr g"n.. \8.Et-telhisut-habir. 11359. Nevevi.i:A:*:.40/91. ne Zaftljuöiöemoovo pitanje rijeöima Ibn-Munzira: . srr. tr Ibn-MadZe.Vidjeti: Fethul-Ban. Ibn-Hadzer ovaj hadis smarrajuslabim.. dobra Vidjeü:Es silsil" s-sahiha.$ z.. Sirin praomjism gdjesenalaziprsten.l/62 i Essitsitetud-daife. . Busiri. Istamstlr u{enjacisu \e \lolili na neispravnosri ovoga hadjsa. abdesta dovoljan a za kupanjeöetiri. . U3tB. ffi Vidjeli: Ehdzna. tbn-Maaze. takoiler: Et-dvrar. l/95/261i 262.

"'n'6 . sallallahu alejhi ve -sellem' pa potom kaLe: svoj abdast.rprrt"no*t" Dovanakonuzimaqiaabdesta .ESIßDU EN LA ILAHE ILLALLAH EN ABDUHUVE RESULUHU". drugoj verziji ovogahadisastoji.'.l seaidesti.r . VE ENNE \ Bedaius-salaia' llll4' El+n. .Favne skole' bi voda äospjelaispod njega. i .bsut.1/158-159/55.-Mrdz".rci"Ko go. 1116 1163. 15/46. el-Hattab. isfp.ar'safijske.1/1261369 .itr'* l'!.ispodojega prDavstina eventualna otkionila "Ovo ukazuje (tj' rmam Sevkani u 'Nejlul-evtaru.obavezno-' ljenju uöJnjakahanefijske.13/2104. 1/s6l148.-113^4. str'16132' Ibn-sunni. Nesai. Et-ncdbnua !4n i Revdatü-talibitt' Et-ftl". u67. Tilmizi. el-Hattaba J-edan-od "Kako se moZeö na ruci. vidjevli to. ltll. PotlTdaovomeje predajaEbu-Temimau kojoj se navodi-daje u5ao njih je imao joI neLoliko tabi'irra kod Omerab. Omer b.i.o*i-i.U protivnom bi bila upitna ispravnost .raia str. vtz+nto. rcöe: potom gaje skinuo i bacio'ars ü . katei kako bi tupaklbn-Sirina) da se-pomjeraPrstenpri"uzimanju abdesta po Ako ie prsten tijesan onda je njegovo pomjeranje." 1t153. Ah-"4 41r45-r46tr7352. ." i hanbelijske". iissn'8s.J|:lt ßr i|l if !:f 'svjedoöimda nema dnrgog bola osim Allaha i da je Muhamnvd osam sov rob i Niegov postanih sigunlg te mu se oMoiti svih up7ä ia uäe"a kojozeii.ti/scsenzt.od Ebu-Dnvtds i EI'. s]:D1]1]d:. Serhufethil'Kadir.. suo-Awanq1/225. Bejh€ki. upotpunjovajuöi 'lt !.ü*ni I lll9' sa ispmvnim lancem PreüosilacaVidjeti: Aran6a Mu]jkilut-asar.Od Omera se prenosi da je Poslanik.

t"--1. Vßr''l: Zndut.::'a na D:aniurrinii:. . vjerodo\rojnom.Jcvn srr. v13q i Sahihut.n?ad.!i:+i J. tvrdi da su ovo rijedi Ebu-Seida."*:i.\ "" u_gf/trrm.shabo!ato nejrone govoripo . RESULUHU..vomemisiteniu..1t S!.r. S Vt'. ol:-rr.tctCih.-R. ör_ro samgakakomoli: g'i.^Ovdje Musa reKao: uonesena je voda za abdestAllaiovom poslaniku.Ls. i Halim 11152-75 lmamHufr*.rarü.rlw t'"Z. kogaprenosi Ebu-Seid el_Hudri sallallahu _ _Ujednom "Ko alejhive sellem.'+ "vt t.Tebeza oprost molim i Tebi si kaiem.. sallallahu alejhive sellem."ll135.. 1/41-4A94.llto7 i Tenanut-nMe.t.l3i j{Ät ... a ne posranika..ii gte. po. --\esri 2/132/14r8 \t2012. Tebi svakahvela pripada. Imam Ibn_Kaijim ovu "pr"dqi ..rocr o. njegote rijeöi te se upisati i zapeöatitido Sudnjegdana.ar8 "SUBHANEKE-LLAHUMME VE BIHAMDIKE ESHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJKE.ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA SERIKE LEHU VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUH''-V.satünalu arelrri ve seirem Medulim.u preno. efU-i orui t uai..U .. A J'!f : c.. i.idleu opa..::"i Ci \t.. vidieLi opaske k(ejha AlbanUä na sdhihu!-!prpib. Vidieli: lvted:neut-./naro je dd .e jredale pou/drnj. Bejheki u .lr-rrrsrd. Ne5. ot)Sßq]g i Anetut.itt't ti . kaZe: seabdesti a zatimkaie: |:D.p:i l/48-48/55. vlLtrti i sujcdoiim dajc Muhamned Njegovrob i Njegov poslanik..-rroid. Taberänr u Etp.-. trna. neka si Ti.. Z*r. pa seabdestio. t7il8t.' \)iLr lirr ir r. tm-\.. l-. I/20o. ALLAHUMME-DZATNI MINET-TEVVABINE VEDZALNI MINEL-MUTETAHIRIN I' hadisu poslanik.ke imamJ Ahmeda Sat. \natralu i\pravnim tmam Munzur i Helcemikazu da . Ibn Sunni str. .. i.." p.pm! noiir'*". \ile!ud daü?.'Slavljen da nemadntgog boga osim Tebe.irilr'!'.. tt20g.tit..: ar1-Tirmizi. AsbehaniI Et-tergibu. 16/32.ea{iy da nemadrugog boga osim AllahLt Koji nemaswlruga u . Allahu moj. L veri .sr.. .6t:i it.411 . .t/tJ2. Svjedoöim . Aiahu moj uöini me od onih koji se öestokaju i öestoöisrcj'.' je bitno_ukazari na sljedeiupredaju u kojoj senavodidaje Ebu_ . ".t.t: s J at t. 3t5B/2086. . qo_s7..

Cinar[ld Vedaju biljezi lbn-Ebi-Sejbe je olu da (mevkufen)." pa rckao"'Zar ie lspomenuta neln propustilal'a1e . Tmnul-ninne.t p*" ""t"ij". str. pasmosezadovoljili navedenim.75r>I "AlLahu moj. u Anelrlie'fl.isa rnoze zakljuöiti je vjerodostolnosti prekinut. El'ezka. i kazu da se iz h.-i vrijeme abdesta uei za smatrajuda se ova dova ?315. Vidjeti: i drugo. Vidiet: ane poslije.ALLAHTJMME-GFIR LI ZENBI! VE VESSIA LI FI DARI! VE BARIK LI FI RTZKI!'" U hadiskim zbirkama nalazimo i druge dove koje se uöe nakon ali njihovoj autentiönostisu prigovorili neki hadiski struönjaci. Neti '.sto ukazule na . aÜNesai ImamNevevii Ibnstr.ni od imamaÖetiri ashaba njegovih kaZe:"Svi hadisi u kojima se navode es-Sukajri SejhMuhammed odredine dove za abdest su laini. 268' od Ibn Kajjima Vidjeti' takoder: stt. str. 7l-74 U drugim dobrim pr€dajamaspominje se ova dova opöenito' a ne näkon abdesta.reenjäci str' 36 jedno El'e. q5-46 i Caietul-ncrom str. navodedi kao rijeöi Ebu-Müsa ispm\rliü lancemprenosilaca.. u opskrbimoTbj!" mi bereket dova) je samte kako molis lalo i tako. 14-15/28 i lbn-Sunni.. 172-173180 sE 36 i tunuLnead'. abdesta. nam niji prene"eno ""'" pravne ikole ili tabi'ina.ejh Albani Vjdjerr:Neladaul'eßot ll263' lrieovorü su: Hafi7 Askalani. . Njegovoj hadisa ovoga M€dutir& lanac Fenosilaca Sujurii. Vidien: DZani t'Tintlizi str' 381/3500 i Sahihul'dtumia' s ' ll2&13}33 i 6132129246' WI-2:7211265. Tashihud-dua. llr32 i Sahihul'vabiL.Sejhul-islam Ibn-Kajjim kaZe: dovJkoje se uöe za vdjeme uzimanja abdestasu apokrifne Tako neito alejhi ve sellem.t"to.tu.niti od sallallahu od Poslanika. Kaäim ovu Fedaju smatraju ispravnom. oprosti mi griiehe moie! Dom moj prostranim uöini! Dai "O öuo Rekaosam: Allahov Vjerovjesniöe. Nije ih kazao Allahov Poslanik.stoje dodatni argumento slabostiprve Predaje' @ tudul-nead. Da li seuöe posebnedove pri uzimanju abdesta na U Seriiatskimizvorima nema validnih dokaza koji obavezuju "Sve uöenjedova pri uzimanju abdesta. döru uöionakonnamaza. sr. 366.

E / O

sallallahu alejhi ve sellem,niti je svoj ummetpouöio tim dovama.',42r Sliönoovometvrdi stalna komisijaza islamsko misionarstvo.r22 'Fikhus-sunne" Sejh Sejjid Sabik u kaZe: "Nema vjerodosrojnog hadisaod Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, o ufeniu aova oi uzimanju abdesta, osim(prethodne) Ebu-Müsäove predaje."a2: Oni koji podsli(u na uöenje dovaza svakjdio üielakoii .e pere pri abdestu. povode se za lainim hadi'omaligovore o Uzvisenom Allju bezdokaza, oteZavajuöi vjerukojuje Allah uöiniolahkom. Uzviieni Allah kaze: .,I nije vam u vjeri niSta tesko propisao.,, ._ (Prijevodznaöenja El-HadZdZ, 78.) U drugomajetuAllah kiie: ; Alah vam ieli olaksati,a ne ieli yam poteskoöe öiniti.,' (prijevodznaöenja El-Bekare, 185.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Olak5avajte, a nemojte oteZavati.,,a25 Takoaler, uöenjesure El-Kadr (Inna enzelnahu...), nakon uzimania abdesta nemavalidne osnove. Hadiskoji govorio uöenju ore sureje

apokrifan.426

Da li setijelo posusiva nakon abdesta
Ebu-Bekr,r27 Muaz b. DZebel,a28 Aisa,a2e Enesrso i Selmana3r prenose da je Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, posuiivao neke diielove tiiela
o" vidFr', A" \un?u vct-nut'kdctr.:tt 2S.od .ejhaSuLajnld. '.'.'.V|dtetl Ll.bidauv"tn "id, {d/. \'r 6J5 olb "" Vidjeri: i i(r,j,lrtr. t/3?.prerhodno smou\tano!rti shbo,rove preddje. -- Tbn-Hjbb.n u Ll ned:tuhi,t.I/tö5. U veTiapoknfnosrr o\og h:di,r'vidjeri: ,/ilelut-nutcn ije, l/33aa39. Et-nrcdrnud, t/46s, Rev(tatuttatibin, I/62, il_ezkar, sijJ. 35. Netaidiul-elka\ 1/261,Et-tethisut-habir, t/145, Es-sunenu,a-,nuL,*a"ot, str. 29-30, od sejha Sukajrjjai Es sunenuvet-mubtedeat str. 36_38,od Amr; Selima. rE Buhan. .r'. ol9/ r018. Mustim. ?lJ. Ahmed, | 2/J4lt 4t I It tol5i I dtltt2i. " Vldle'i lr-r/,€,r, \cl nubhd?nr srr. r0. od.ejha sukainia. Eysiisitetud.Jate, i Tdshihud-dua, str.361. .,. l/167,1/646-647 -" 8 ejheki,l/286/878 sastabim lancem prenosilac a. V idjett SerhuSuneni rbtti-Madae, l/395,od imamaMusletaj ÄiTuhfet -arNe.i,t/ts3.

S'toßtyaQoskniknog, sa[a[]afrualcjhive selLet-

71 -

nalon abdesta. Hadiski struönjacise spore oko vjerodostojnosti ovih hadisa. Imam Tirmizi. Nevevi i Ibn-Kaiiim tvrde da nisu autentiöne predrje vertiji.toji Loie.e nr\odeo ovomprt,'n1u.'Lt 1edno1 niitcvnoj " daje Poslanik, sallallahu alejhive scllem,rekao: Ko seobde.tti pototlt.te presuiilijepojepostupio, ali je boljeneprcsuiivatitijelo.""' Neki islamski pokudenim posuöivanje uöenjaci su smatrali tijelanakon abdesta, a drugi su nepresuiivanje smatralipreöim. Ovi stavovi se prcnose od: Dzabira, tbn-Abbasa, Ataa,Seidab. Dzubejra. Ibn-Ebi-Lejle. Ibrahima en Nehaija,MudZahida, Seidab. Musejjiba,Ebul-Alije, EzZ u h r i j r . 'O ' ' r o j e' r a r u ö e n i a k iJ rf i j 5 kp c r r \ n ci k o l c . " . Medutim, u pravnim izvorima nema .jasnog i vjcrodosto.jnog argumenta pa ovaj postupak koji braniposuiivanje nakonabdesta, ostaje na svojoj osnovi, tj. da je dozvoljen (mubah) dok se autentiönim argumentima ne potvrdi suprotno.Posusivanje tüela nakon abdesta smatmju dozvoljenim: Enesb. Malik,|6 Beiir b. Ebi-Mesud,$7 Osman b. Affan,El-Husejn b. Ali, Hasan el Basri,Ibn-Sirin, Alkame,Ed-Dahhak, El-Esved, Mejmun b. Mehran,Mesruk, Sufjan es Sevri, Ishak i Ibn Munzir.Jr8 Ovaj stavzastupaju hanefijski,{e malikijski{oi hanbelijski{1 pravnici. a Allah najbolje zna.
$ Tinnizi, l/15,1/5.1. sn slabimlancemprenosilaca. Vidjcri: As rxnenrl trt'?, 1/286, od lmrmJ Bell'. kii,l. l/t/lltt'rt hnt4r | .J\ i 1i'l,t ,rt ol,-.'1.11.\. ,.^ " - l i r m r / . .l . l c J r ' . . : r ' l , , h i r l , , r n . r n p r r n ' ^ i l , r , r . \ i J j . /r:i ': \ r , . 4 , / { , / / . / , ' r 5 . Et te lis|l habn, l l l42 i Txhl.ttl -ahtc.i, U 154. 'tn rtO. ...hhim s acjr"L,i. vrdJe t lrn.emDreno.rl3." r' /r/,/,rr'l-.,/r,.;. l/l).{. ' lbn-\4id/e l /.l 5 E / 4 D I 3n . s m B r r . i n Jn . t . r r , , J r .i . ' 1 ' i i , p|,|\ ni r |. r * i\ c l h r r r dobrim. Vidicli: Mirralrr. .ü.]:ad:e,l16'7. 1r'Vidjeti: Ä"ddtr,/ zrhc.i, l/'7T. El ltd:'t ta, 11481, Hutasat|l-ahkam, l/125 126. t/t91 i El4ituje, stt.51-s5. .--Z.adulatlead, '"'Temman (Er'revdul-bessam). u tl-l!.ri./, U229l182 Vidieli: t1 .1:a,ru, l/319. od Abdus-Scl:rma Alluia. jr Vidjeti: E/,trrran,eJl/181 18:/706 z?,xrrd,r,c, l/138 712.od AbdüfRe,zakr. 139/1592 1599. ril cisdr, l/411 i Atklat .ahre.i, 1/19. od Ibn Ebi Sejhe. rrs \ rdler: t/-' , ';r 1189.Lt-n,,t.:uut,t.l/.184-lbbrMrr,r/-/r,/r,r/ l.l(ri * l o n - \ 4 u n / lll/.4 l i 4 i l . , : i . t . , v r i n J n r . n , \ 'r q r a r 4 ' a t u ' . o 1 , a h , tr.n'^i1...: l/65-66. s7 ltn l,lunzir. l/416/,124. sa ispravnimlxncemprenosilaca. Vidjeti: Ara'?r-sdft.?be, l/65. {s Vidjeli:E1rirsd"nel; l/183 l8:l/71:l719,od Ahd$ Re?,z k^, El D|tsatnef l/13'7 138/1571 1591]. od lbn-Ebi-Sejbe. tf?fs.Ir, lA]15-1]11 i Ehned:nüu, 11486.

78 Potiranje (mesh) po mestvama Od Mugire b. Su'abese prenosida je rekao:"Bio s.rmna putu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je obavio prirodnu potrebu. Potom sam mu polijevao dok se abdestio.Opraoje lice i ruke, a zatim je potraopo glavi i mestvama."e2 U drugoj predaji Mugire kaie: 'tsio sam sa Poslanikom,sallallahu alejhi ve sellem, na putu. Htio sam skinuti njegove mestve, pa mi je rckao: 'Ostavi ih, obukao sark ih na ößte noge,' pa je potrao po n ma_ Imam Ibn-Abdu1-Berr,Ibn-Hazm, Ibn-Ebi: Aizz i Ibn-HadZertvrde da su hadisio potiranju po mestvama dostigli stepen mutevatirhadisa.e Od Hasana el-Basrija se navodi da je rckao: '?riöalo mi je sedamdeset ashabada su vidjeli Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, kako potire po mestvama."asImam Velijuddin el-kaki tvdi da hadiseo potftanju po mestvama prenosi oko Sezdeset ashaba.ffiIbn-Mulekkin je nakon sabiranja predajakoje govore o potiranjupo meswama kazao: ''Ove prenosi hadise viSe od osamdeset ashaba.'s7

as VidJetit El-ncbsut.1173, El-bahrurraik. ll28 i Hasij.t Tahtavi.su.j9. ^ vidjeit El-nud?vvenetul-kubra. ltl25. Ez-zehirch. lt28t. Et-kavani^ul-fkhijj?, srf. 26, Scrhuz-kftani ala nuhksan Halil.ltl33i Hatij?tud-Dusuki, |173. ,,, "' Vid:letj:El.,nzlail, sn. 291105. od Abdultaha. Elnngu': Ut6t. Et-sprhut-kebit, tt t77. EI-kAfi. t165'66, El-insaf. I tt66. ELfurua. I 25. ,,. -' Buhari,str.58/1 82 i Mush'x,. 3lI37n1 4. sr Buhari, sn.621206 i Muslim.l/138-l19/274. w vidjed: Et-t?nhid. lllI37, Ll-nuha o. U8l. Sprhut-akid"tit-Tahavijje. A55t. Fethul-Ban, V267 268 i El-akidetut-Taharijje, str. ?1, sa komentarcm 5eiha Albaniia. at Viaieti rrevsat, tt+231457 , El-ihtijar, r/34, El-musni, |281 , El-d|amiu li ahkanitKur'an, r/93. M Vidletii Tarhut-tu snb. 21230. w Viii"t ' at-ioto ,l/615 od lbn-Mulekkina.

I
a[ejfr.i aosfaniLwog, sat[af[aßu vW? Syojsuta 19 V

I
.
i.

Rijeöi islamskihuöenjakao potiraniu po mestvama (nevjerstva) je rekao: "Bojim se apostazije za Imam Ebu-Hanitb jer je nas preneseno do po to porekne potiranje mesNama. onogako putem Slicnoovomenavodise od tbukoji je bli/u mutevatira."o'o je pobjedono\nu pitan simbolima koji odlil(uju Malil o lusufa.ao Enes b. '"ru 'Vole Ebu-BekJc i Omerai potirupo meilvama paje rekao: skupinu. Zun-Nuni b. Ibrahim kaze: "Tri stvari simbolirajusunnet: Ebu-Fejd i ljubav potiranjepo mestvama, redovno obavljanjedzume-namaza "*'' prema prvimgeneracijama. je i novotara ehlus-sunnela kie: Paravan izmedu lbn-Abdul-Berr su i drugihmjesta Iraka,Sama potiranje po mestvama. Uöenjaci Hidzaza, postupak. Negirajuga samo po mestvama legitiman slozni daje potiranje propali novotari koji su izaili iz okvita muslimanskezajednice.. ih oko hadisima, a prenosi po mestvarna potilanje se navodiu mutevatir "Neki novotari, kao ashaba."a52 Ebu-AbbasKurtubi kaze: öetrdeset Ibn-Dekikil-'Aid haridziije,porekli su potiranje po mestvama..."r5r "Potiranje a ehlus-sunneta, po se simbolom mestvama tretira zapaia: i Ajni Imam Ibnul-Arebiou" praksesimbolomnovotata."454 negitatrj" "iotiranje novotar."as5 Imam poriöe zabludjeli po mestvama samo taiu: 'Bojim koji zaonoga kaie: seolpadniitva Ljbejdultah el-Kerhi b. Husejn potiranje po mestvama.""o negira oveprakse primijetiliodstupanje i negiranje Kadasu naii prethodnici po mestvama u akaidska ubrojalisu potiranje sekti,157 odnekihzalutalih
"Mutevatif' je w vidjeti: Serhu fethil-Kadir, tlr43, El-illtiiar Ii illilil-nuhtar, 1134. vijest koja je prenesena brojnim putevima,pa je nelogiönosumnjatiu njenu ! "" 6 e ß e & e s zej leijr viai* r"q,,a-n"*oi&. I/ 137. od ,mdrnd Vidietl. MerkatuLnefa! ih. 21198. Ibn:Abdil-Ben u El-;:? nia.2/tl'1912332. Vidieri,t tenhid, I l/134 i I l/l J7. . viiient El-nufhnn. 1/52'7 od lbn-Mulekinna. stx.lI7 i El-ialam,1/615, vidleti:lhkßnut-ahkam, i El-hidaje, r/3O. vidleri: Andatut-ahvezi, llr3o i Undetul-kari, 3197 l/7'7. viieot Bedaius-sanaia, od imamaMervezijaiEl-nedimua,t/50O. Vid;eri: tr-r"nn€, str.25?/416,

I

t I

aesellet4namaza

pitanja, kao Sto su uöinili: Imam Ebu-Hanife,as3 Ebu-MuhammedelBerbehari,ase Ebu-Amr ed-Dani,a60 Ebu-DZaferet-Tahavi,a6r Ebu-Kasim el-Lalekai,462 Ebu-Bek e1-Bejheki,a63 Muhammedsiddik Han6 i drugi. Imam lbn-Munzir,a65 Ibn-Bettal,a6 Gazali,67 Kirmani,a68 Nevevi,o6e Ibn-Tejmijje,a7o Ibn-ivlulekkin,a?r Ibn-Usejmina?3 Seharenfuri,a?2 i drugi navode konsenzusuöenjakao dozvoli potiranja po mestvamakoje su obuvenepri punoj öistoöi(tj. nakon abdesta sapranjemnoguili gusula).

Potiranje po öarapama je rekao:"Poslanik, Mugire b. Su'abe salla ahu alejhive sellem, se paje potraopo svojim öarapama abdestio, i nanularna.'/?4

8 viAiett:a.lrn*eWea sr. 6l. Preuzeto iz djela:B?daius-sanoia. lt7 i7 tuqnore. * viaj.t' J"ir'^-*-", su. ?241. od rmarna El-Berbeharija. 6 Y icjen: Er-isalenl-vafiie. sn- 25'l. 6t vidleti. Serhul.akideni-Tahavü 2t55t. ie, e v i6eLj lankadu?hlis-"unn". üfi}-tl t tltq I ztzosßzq. e,viiJeti: El-iatil<ad.su. ISJ.od imamäBejhekija. * vidied: Kottus-sener. str. I38. od imamaMuhammeda Sidd'kaHanaelKinnevdziia. es vidien: Ei-idzna, sld.35. 6 Vldie1lJSeftu Sahihil-Buhan, lßO4, odlbn-Bel;l^ta. ffi viiien: ELresit. rlr33. yvid\eir SerhuSahihil-Büt'dr'l 3/sl, od nnana Kirnanija. M v;aiet: tr^i"noa| zll34 i El-medinua, 11500-5oL a1o VÄpu: UedZnu ul-fetava, 21ll2}. a1tvideü: Et-ialan. ri6t3-6t4. e v iiteü Bezlul-nedihud. 2/3. a7' viiien: Ei-:efiut-nuntia. r/r83. {7{ rirmizl, t29Ol99 rqes^i, r/491r25, Ebu-Davud, 1/331143,Ibn-Madle, llr74l35g, Ahmed,4D5Ur8231, Bejheki, 1142511349, Tahayi \ Sefiul-m tkil, Il9'7,IbrMunzir, l/4621159, Ibn-Ebi-Sejbe, 1/171lr973.Imam Tirmizi, ftn-Hibban,Kasimi, Ahned Sakir i Albani ovaj hadis smatraju ispravnim. vidjeti: El'meshu akldkvrcbejni, str. 7, 29 i 30. Medutim, njegovoj vjerodostojnosti su prigovorili: Nesai,Ebu-Dawd, Sutjan es Sevri, Ibn-Mebdi, Imam Ahmed. Jahjab. Mein, Ali b. Medini, imam Muslim, Nevevi i drugi. Vidjen: Eüenjiz str. 154-156, od imarna MMrslima, Es-sünenl-lab.a, l/425428, od im na Bejhekrja, El-medZmua,l/500,

cpostaniLwog, saffaf[afru afsjaivewSt'ojstva

g1 t

Veliki je broj ashaba i tabi'inaod kojih se prenosi da su potiralipo svojimöarapama.'"Imam Ahmed tvrdi da je sedamili osam ashaba potiralopo svojim öarapama. po Ishak b. RahevejkaZeda je potiranje poslije njih.''' Ibn öarapama bio sunnetashaba, tabi'ina i generacija Munzir kaZe:"Poti.anjepo öarapama ashaba: se prenosiod deveterice Alije b. Ebi-Taliba, Ammamb. Jasira, Ebu Mesuda(el-Ensarija), Enesa b. Malika,Ibn-Omera, El-Beraa b. Aziba,Bilala, Ebu-Umame i Sehlab. joi rpominje poredore dereterice. Sadr.' Sejhul-islam lbn-Kajjim. potiranje po öarapama.*'o öetvericu ashaba od kojih seprenosi Ibn-Hazm tvrdi:"Nije poznat niko od ashaba daje kazaosuprotno ovome."47e Od Kabab. Abdullaha seprenosi daje rekao:"Vidio samAliju daje poslije prirodne potrebe potraopo öarapama i nanulama."a3o obavljene potiraopo svojim Prenosi Halid b. Sad da je Ebu-Mesud el-Ensari öarapama i nanuiama.a3l Takoder, prenosi se da je lbn Omer polirao po öarcpama I papucama. Ibn-Harisprenosida je lbn-Mesudpotirao po svojim öarapama i je po nanulama.r33 Bem b. Azib öinio mesh svojim öarapamai nanutama

Huldsatul-ahkan,t/t29. Sefiu f?ttlil-K.idit, l/158. Ndrö"/r?je, l/184 185, od dr Milih:riiu. .-- rnht trl.ahv .i. l/)o)-)o3.LIJ'adirthtnl,/. 'lr.46-aq. "'Uporedrli: A/ pu\d/.lta62 a64. Fl nuhdlla.:t9t,iFl ttu{t. ll2e5. e,ror t.t4t}4bai Fl qrsri. ttTtt 1}). ; ) llerl {1 vloteü: r crarrd-rrn1r,r/rö /. 3' Yidierl: EI nühalla,2187. *n S".1het'i. | lon Ur2-,t15.'.A"dLr Re//rk. l/loo/7'J. lhn Ehi Sejbc.l/l-211o80 Munzir.1/462l,179, sadobim lancem Drenosilasa. *'8..1h.k'. tlrlrt-l:". AbduFRe//rk.l/lqo/77+. lbn Ebi Sejhe. l/17:,,038i lbn je Munzir, l/,1621480. MubarekfuriI Et-utlfe. t/292. kaie: 'Lanac prenosilaca "',qiau. n.rrut. | /lgg/'776 i Ibn Müz;\ 1A62/$2. 4r Abdur-Rezzak, prenosilaca. l/200/777, saispravnim lancem e Abdur-Rezzak, U200l778, Bejheki, l/42711355, lbn-Ebi-Sejbe. l/17211984 i Ibn Munzir, i/463/483,sa ispravnimlancemprenosilaca. Vidjeti Sy'atl-r'rzl,r, str. 51,

1132. Hattaba. M viiiett El-mebsut.a35 i Ibrahim Nehija prenosi da je Ibn-Mesud potirao po svojim öarapama nanulama.ara. u428l1357.54 p'edaludobromjeocijeniolejh Albani Vidjeti: El-tttPrr.rlI53 i El-hidaje." Albad kare: e Abdur Rezzak.218'l. str. twdi: "Lamcprenosilaca Albaniu El-meshu. tstraka.Sadab. pravne lahjskeo" zahirijskee i nekih uöenjaka hanbelijske. tluade b.a"z Seu. t/4g vidjen: Ll-nedinua |527. poistovijetiopotiranje po öarapamasa potiranjem po mestvatna.ve se[en.'too i lbn-Dzurejdiod Ataai lsto prenosi isto kao pot'iranie po darapama se prenosi potiranje Tal(oder. stt.a potom uöinio je Prenosise. tt464ttt12lts1 7 i rbn'Mvnz'J. Tebiinut-hakßik. i lbn-Munzir' 1/463. Ebu-Jusufa je imam Ebu-Hanife u zadnjim danima svoga Zivota navodi da po öarapama. Ibn-EbFseibe. ka2e: tt' ffiäil*"rt". ll2OO-2Ol/781. se Abdur Rezzak. El'ihtija.a8t meshpo svojim öarapama ^da rekao: "rotiranje pä öarapama je isto kao potiralje po mestvarna. Sufiana esOvo je stav Ed-Dahhala.Mubarekturi v Tuhfetul'ahvezi' U29l' zaSo\an isDravnost ove Dredaie.i drugih. Malik rekao: Katade Po po meswama.nedZnua.a39 "Potiranje öarapama je prenosi da ie Enesb. Seidab. t t tT t-172/tg7 l -|gso.54.' n" ttnjsuis. str.ry?5.llkbeta b. aes viiteti: Et-havil-kebir. El-hidaie.Ibn-Ebi-5ejbe. 43 Ibn-Ebi-Sejbe. 1132.takoder. nusoi od Nufiu. s? ALdur-Rez7äI."-' i dozvolioporiranje promijenio misljenje ss Bejh€ki. ul?3/1991. je l/200t7S. Ibn-Munzü.ia.. aelvidjett El-mugni.it.54. a%Viiiett Bedaius-sanaia.Sejh "Lanac je prenosilaca Vidj etl El-mesh. ispravan. ove Dredaie ie isoravan.oo' od: Omerab. Ibn-Ebi-Sejbe. Vidjeti:rlsmatra ispravnom. -Länacprenosilaca as ebaur-Aezzak. r/39'| I El'insaf.1/201t82. 54. rll'l2llg82 i Dulabi u El-. rll10 4Y vldieti: El-nuha a. Ibn-Mubareka.486 Prenosi se da ie Ibrahim Nehai obavio malu nuZdu.Ovu rll'1311994 str. Sefiuz-turkeii. Ata.l/1O2. !a3. Amü. nanaza Prenosi se da je Enes b. ll33l. Seidab.aor uöenjaka iMuhammeda. rakoder. j .o'oU djelima hanefijskogfrkha se skole. u364 i El. Ebi-Vekkasa. l/l9ö. i nanularna. Musejjiba. Eameia.63. str. 1/181. SejhAlbani ovu predaju rr"ri. Ul?t1975. l/37. Malik potimo po svojim öatapama. Hasanaet-Basrija. Albani u El-t ?rrü. 1D57. Diubejra.'433 lbn-omer je.

Sahihufkhß'sunne. Rahevej. 11294-295'Serhu 2lU3 I Er-lefiul' MedZmu'ul'feta1. 1D94. lll9l. nwntia. 11136 \'ßjetj[ Elhal. Sahihit-Buhan. El-et sat. 6lro3. 1/188. pocjepanost nije veia od sirine tri nozna prsta. stl. Ibn-Tejmijje' po mesrvama koje stoje smatmjuda je dorvoljenopotir-ati Ibn-Usejmin nanogamabezobzirakoliko su pocijepane. Suian es-Sevd."' Medutim.Jezid b. rll57. i El'nedbnua.5ol uöenjaci i hanbelijski5s nije.il-kebir. ll0 (Tahtavr ! Vidiea:eeaai"s-sanaa. 36 Vrdjet: El-kAvaninul-fkhiije. potiranje nedozvoljavaju Sufjan b.ulgo-rg3. 11526-521. Ujejne' Ishak b. Sahihu odlbn-Kajjimai fikhis'sunne.Ai. 11524. Davud i Ibn-Hazm. U45Oi El'd.Sto se tiöe propisa potiranja po kako rvrdi oni se ne razlikuju od potiranja po mestvzuna öarapama.u protivnom po pocijepanim mestvama. 11523. El-muhaqa. sE.ll3l i MPrakil*lah stt. 21100. Ibn-Munzir.s@ Safijskiso' pocjepanost mala. \idjetit El-ßtizkAt.Ibn-Mubarek.*'" iejhul-islamlbn.'u' M V.a. .Mnostvo ovih predaja ukazuje da je potiranje po öarapamabila praksanajboljih generacijamuslimana. Harun. Vidjen: El-evsat 11448450. 11469. 11362-363.n'r"tuit^*"""e". Elistizkat. s vii)en: H-nedlaua. jer Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. Da li je dozvoljeno Potirati Po pociiepanim mestvama medu islamskim Po ovom pravnompitanju postojevelika razilaZenja Veöina hanefrjskih pravnika dozvoljava potiranje ako uöenjacima. El-hidaie. ll39l-392 i El-insaf.amiu Ii ahkanil'Kur'an. i MevahibuldZeLil. lll57 i Ahhlmut-iitti. vas.1/181-182. r. Ei-ierhuL-nuntia. Vidje* n-nu?ni 320-321. 23-24.Kajj Mnogi islamski uöeljaci koji dozvoljavaju potitanje po öarapama postavljaju posebne uvjeteiprave razlikuizmedudebljih itanjih öamp* je ispravno da nemarazlikeizmedudebljih i tanjih öarapa. El-nedlmua."" Neki sljedbenici nije veia poLiranje hrlikijske pravneSkole ako pocjepanosr dozvoljavaju je potirati akoje da dozvoljeno tmam Malik smatra odmöine stopala. El-vesit. ll3c9. Ebu-Sew. i ashabi nisu napravili razliku medu niima.Sefiuz-Zc*eti. irn.

pa je je pitan o potiranjupo pocÜepanim mestvama.a. r. do pocijepane!"s03 Sejhul-istam Ibn-Tejmijje. ispravnosti Mnogi ashabisu bivaju pocijepane. pocijepane.zttlo2."s'2 i#osralno lili prirezanet'" sffiVidjeti: ElcxdL 11448 i r/450. zar su mestve rekao: doseljenika (muhadzira) i Medinjana (ensarija) mogle biti ikakve. Sufjanes-Sevri "Potirite po njima sve dok stoje na nogama.sallallahu ie ro sviietu (iaftow) S|aki uviel koji u Allahovoj knjizi. rekao je'. RezalqIlI94n53 iBejhel<t.531/2561 i Muslim. pitan o obavljanju namaza u jednodjelnoj odjeöi. Hazm kaie: "Ne smetaako su mestvevise ili manje.. na hadisAi3e. predajom t Ed-difa srr' 4c. U saisPravnim lancem 11425/1347. sve dok se validnimdokazom dolvoljeno potiranjepo svim meslvama.daje Poslanil. Ci0rani hadis biljeTe:Buhari. <b cJ/J58 t od Ebu-Hurqre Muslim.'*U odredeno ne ustanovi "Sra pa rekao: alejhive sellem. bili siromasnii nisu imali moguönostizamijeniti svoje mestve.l0/114-115/1504. sejha Arnra Selima. l/449. tr Buhari. 2/ rO0.Uöenjaci koji dozvoljavaju potiranje po pocijepanim öarapamai polaze sa stanoviita da je mestvama.Iefiul. labranjeno. nakon Sto je odabrao misUenje o kaze: "Mestve öesto potiranjapo pocijepanimmestvama. ovome seoslanjaju o$aniöenje. 5-ro Vidjerit El-evsat.str. "' v idieti: El-nuhalla.. od idjeti djelo ve/rs ovom w vt[ien: Medunuul-f?tava. 'A zar svako od vas ima dvodjelnu odjeöu'!|"'soe je rekaor"Da je poüranje po pocijepanim meswama bilo Ebu-Sevr sallallahu alejhi ve sellem.akvim mestvama. e3 Abdurlt prenosilaca.naroöito ako su starije i pohabane.mumttu. | | 192."5o? u u pogleduizgledamestvine moguprihvatitijer nemajusvojeosnove Kur'anui Sunnetu. '-" V idjetr Ei. .uzduz ili poprijeko Sve to nüe vidi veöi dio stopala.bez posebnih ograniöenja.Kada je Poslanik.4/193/515.ali pod uslovom da t stojena nogama. te da se zbogpocijepanosti preDrekaza poliranie po l. sallallahu alejhi ve sellem. koji nisu uslovljataju uvjete Ovim hadisomzele reöi da sepostavljeni uslovi nije u njoj ne vrijedi."''' Ibnto bi pojasnioPoslanil.

isDravnom.pr'rr. ' i' r l r i ' k e /äsllrnrju öenjcc Oromiiljenic pravne ikole hanbeliiske''' Naöin Potirania Po mestvama "Kad{ bi vjcra bila po logici' potiranjedonjc Alija b.li'Ahkl?l l/489' 5'{vialeti: """rrrr kubru..lui s tundirrll83. sve dok nisam vidio Poslanika.. Beiheki. smatr't l/ll9/717. Darckutoi.tliz Abdül G ijj cl Makdisi lbn-Ha'lieLAhmed 2/41. \ i.licti:Eflrlii. r c l r n i i m . ' S r r oiih .Mc|ahihrl''t:elil \/1. 20/377 'a I v..1 \ldlell: t/.l/-1041/161. 1llA5.ru t\tltthtt'B tit't 112lHiliiet ltlcün \ll'7'l nLnn r\lllll l lnF oa Inl BerlJl /f srrVidjeti: rt'rrcbsrr.Spojsntaaosfani/tipt.sallallahualejhi vc sellem' kako potirc po gomjoJ / i r ' l u p r .ti" ll3t).'t sttr. EI l:l . da potire gornju stranu "Smatl-aosam potiranje donje strane mcstvi drugoj prcdaji Aiija kaZel prioriietnlim ocl gomje.l. Vidlcri: Et ttthisul lll10 i l^nn'!talil a. ' r m r r l i k i j ' k c . DxrekutDi.lll13. ru l r o l i v n o l nn i i e i . i u\:1 .sallallahu al.68' rfrrrria" slsvidieri:rt resir.ßulairs sanaid tlS'7i EI hahnrraik l/180.sam '" U Poslanika.Bt..1/1264. Medutim.N e h c i . Scih Ahmcd Sakif ovu preddiu l/20?/760i Ahmecl.!- 95 t Mestve po kojima se potire moraju pokivati öllnke.og.u'.topJlo p e r es . ll9l. kako potire s gomje str-ane.erodo'l"lnom. niego\ rhJestic r. l/2SS/9S. Ibn-Ebi 1/l0l 202/219.El mtsnttl.E. p r r \ n o p o t l l r t i p n n i i l 'riu ' h i r n c l i i . l/107/759.21125 Ke:iafüt-ki JB Da. Trberani' l/203/7:14. Ahmed' l/165/1895 Scjbe lbn Hazmu Ä1trrrrdl/al/i ll.ki prrvni.ekurni. vidio. Albani i iejh Sakir H.. .H c \ a n e l . J1101Bati' Fethul lnhn ll2'l su ga ocijenili ispralDim. icih Alban' a dohtun. kllze: stranemestvi bilo bi prioritetnijeod gomjeg. r a h i m( n . . buduöi da se .r".rn 5rrVi.l. . Haiiitttl lb.Et. ll33o.llcrr:\'tl'ttta*\tta' a . Su'abc kaZe: ve sellern..sallallahualejhi El-Mugire b. rt I'l rvdhalu 11136/tlA6. Eblr'Da!üd. prcdalu smatra ovr TrrmiTi lmanr l71l/882881. : i lrrnbelri.17. 'r?gbuO"ruA.l/33/1l.t\r.B l '-r i ' " l r a n i\ \ o j i h t n e ' l v i .rcd:rnkt 11523 i Mttgrillttultt'ila ll205 sr6 kntL lll1l i Ahkarün nisa stt' Ktlii/fut ittfutl llt'79."irs 'Vidio san1 Poslanika. ' ' O v o I n i i l j e n j c " e' Sc''ri lhn'Vurr/ir lhn Hii/m SrrllJn L . Ebi Talib.ki'rl:enliliil po konsen/u\u 5\ojihIne. viaieti: 11. 5t' iirmizi.ehn? tlfl5. | | 181 Vdielii t/.sat[at[afiu afejftive se[[en. r . .'rri.jhi ve sellem. l e .i Onrj kir potirc 'rnro lumji dio hanerij./. Lt hi.. ||116. i '5_ .r I136.

sallallahualejhi ve sellem.eesit. 3/253-266 i El-resit.aese(Ien"ndmaza Imarn Sananitvrdi: "Nema nijednog ispravnoghadisakoji precizira kakvoöu potiünja mestvi. U3O8. 527 viilat: ueatimus-sunen. lll17. sü yidjetl El-mebsut. Ur39. tts13.osimzbogkupanja. s! vidiett: El-musni. r/4O2. osim predaje koju prenosi Alija. Assalase prenosida je rekao: "Dok smo bili na putu naredio namje Poslanik.jskit'" i h-anbelilskit'o Viie od dvadeset prenosi ashaba hadise u ovom znaöenju. Et-nedZnua.s2'Ovo mi3ljenjezasrupaju hanefijski. Serhu-fethil-Kadia tlt41. I/98-99. --'" Vidjetir El"mn. I/434-438. IßO. Serhu. smatra da treba potrativeöidio gomjegdüelastopala. El. Usl. l ^85.od Alija el-Halebija el-Eserija. U52G523.53r Od Favnici. s-av idjeti: rhu -k Se z e si. l/r84-185i KeiiafuI-kina. 5E Vidjeti: El-?ysat. 11454. El-nedZnua. l/580.t 1 403 i K"t hIu t -kina. ttSOB i El-benaje. El-ihtijar. Ll-n?damua. a koliko onaj koji boravi u mjestu svogaprebivali3ta Veöina islamskih uöenjakasmatua da putnik moie pottuaritri danai tri noöi. lll39.Il5O8 i Mugnit-nLhlodZ.s'i 3afi.526 Koliko dana potire putnik. nema pouzdanih dokaza na koje bismosemogli osloniti. Serh sahihil'Buhan. Wl. 51r Vidjeri:Al*anui'iita. El-hidaje. takoder Et-hilafijat.da ne skidamo svoje mestve tri danai tri noöi. tt5a0i Hasijetu lbni-Abidin. 1/r85. Ispravnoje da se potare toliko da se moie llazyatl potiranjem. 11547 i Hilijetul5u Viaiea: Sututus-setaa.l/322. . U35. a onai koii se nalaziu miestusvogaprebivalista iedandan i noi." '" viaiett: Zr*"1. sts 2?. 1/114. lDor.El-futua r/r34 i E|-insaf Ul'76. Vidjeti. a koja pojasnjavasamo mjesto potiranja. "' Vidieü: El-medimua."52a Veöina uöenjaka. I/384-385. Safvanab.-Ze*. Serhuz-Zerkeii. El-b?Mj". El-insaf.eti. El-eßat. ipak.525 Sto se tiöe fotiranja po mestvama vise od jednog puta.

u kojoj stoji tome druga sellem. postoje dokazi o dozvoli prilikom uzimanja abdesta.. pri njihovom Da bi oblaöenju. Taha\i. Ahmed. 11466iSilctu ßu'lin Ncbijji sE54 s viile'a: Ca. U drugojpredajistojidaje Poslanik. "Tri dana (i -n-oti) za pumihl.ll8l. ne ustanovi oriöaniet. B2 Timirl tnSl-282/95-96.5r' nakon upotpunjenog mestve nije neophodnoimati nijjet Za potiranje po mestvamaili öarapama semoraju mestve potiranje bilo validno.sa. (istihbab) Dokaz je.Od MuhadZirab.dobrovoljna a ne obavezna hadisu je ve alejhi je sallallahu predaja da Poslanik.lmamTirmizi je ove dvije Predaje smarajudobrim Vidiei ELnedanua ll484 Nevevlriejh Albaniobähadisa sNesai. s Vidieri: ie'rtr:drtnil-8rnat.1/304/184(El-m€varid).uöinio olakiicu za pumika da potire tri dana i tri noöi.tkthfru eosttniLovog. sai\pravnim r Darekumi. sve dok se validnimdokazom -zabrana u sunneluAllahova prieanja u namazu.po konsenzusu islarnskih oravnika. 16911219. 4t24\/I8ll9.lß21142' Ih M^dLe. sallallahu alejhi ve sellem. Bezza\ 4n l-2211578.od lbn-BeMla s vide:j'.sr5 obutinakonpropisno uzetogabdestasa opranimnogama. Ill4g i Ah}(lj'. . l/434/1376.ovo pravnopitanjeostajena svojoj osnovi(tj. od Dzemaluddinael-Hanbelija."s32 Naredba din (i niö)'za onogakoji u mjestu (vadZib).ur'iita. r/331/23'7.str.Beg \i. l/309. |1422. Nesai.''tNaprotiv. Ebu-Davud. l/401. l/50/126 prenosilaca.lenr^e. dozvoljava kao ilo je zabrana. l/50/128. s Vidien Es-sunenul-kubra.Bejheki. 17. lancem l/202437.pa je rekao: je u ovom prebtualiita.an. rlt'7214s3."' Imam 'Olaklica za potiranjeonomeko obuje Bejhekije nasloviopoglavlje: abdesta". a o potiranju po meswama. s \iiieüt Serhufethil-Kadir. Darckrutn| Vzan31. Ibn-Huzejme' U96l192' Ibn-Hibban.""' zabranjuje se Dakle.El-nda/nua. ocijenioispravnimlmam $ El-musnedu. ustvari.5r6 Da li je dozvoljeno priöati prilikom uzimaqia abdesta "Nema ni jednog ispravnog dokaza koji Imam Nevevi kaZe: priöanjepri uzimanju abdesta. str. Seojstva &iffi 8i pitan sallallahu alejhive sellem. str' 38.11341 Tajalisi. Kunfuza se razgovaranja sallallahu orenosi da ie rekao:"NazvaosamselamAllahovomPoslaniku. äolla Poslanika. Safrja ü El'unm.

neki uöenjaci kao dokaz koriste hadis u kome stoji da je Umnu-Hani. sallallahu alejhi ve sellem. 670. uze tejemmum i uzvmti mu selam. doila kod Poslanika. sauauahualejhi ve sellenL tada priale jednom zidu. str.Ummu-Hani. pa mu je nazvala selam. l\hngÄ.dok se gusülio iza zastorakoga je postavila i nadzirala njegova köerka Fatima. Allahov Poslanik."t . Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. reöei "Dobro dolla. .dok se abdestio." Vjerovjesnik.upitai "Ko je to'!" Ona odgovori:'Ta sam.-541 se@ '3e Ibn-MadZ". na dan oslobodenja Mekke.54 Takoder.slsr-s43eq-' sr Buhari.pa mi nije odvratio sve dok rije zavdio alejhi ve sellem. Zehebii ieih Albaniovai hadissmatraiu isDmvmm. UmmuHani.sallallahu alejhi ve sellem.3171i Muslim. 41283tI8259i Ilakim tt27U5g2. ell::7 i lvlu"li-. je sa abdestom. 4/251336. * guh*i.Imam Hakin.a potom mi rekao: 'Nije me spijeöilo do ti urvratim selam osim to ito nisam imao abdest-"'s3e Ovo potwduje hadis koji je prenosi Ebu-DZuhejmu kome kaä da neki öovjek pro3ao pored Poslanikq sallallahualejhi ve sellem"i poselamioga. ltl262\5.

SALLALLAHU POS ALEIHIWSELLEM. NAMAZA .SVOJSTVA LANIKOVOG.

l/o5Iit/6b7.Abidin'1193'94.sas daje pupal.sa[kt[ahu $tojstoa Uvieti za narnaz 91 S Nakon öistoöe. srr. odnosi koje se spominjeu citiranom Nema rzil^ienia medu islamskim uöenjacima o obavezi miesta.31t13 sYifien:Ez-zehireh. *-vialiti.ehirch' 114'73. hidtje ierhut-bidaje. Pokrivanje "O vjernici.a. El-nugni l/651'652.47. 1145.neki El-insaf. *Vidlett: al-ull4'74. Vidjen.sa8 otkriti i je namazu dozvoUeno Zeni u da hanefijskihpravnika smatra s2vidjeti': Ez-zehieh.'aL rvalom sluöaju. Bidajetut-nudZtehid.'el'iHil. rel'iklil." (Prijevodznaöenja pokrivanje stidnih se na ajetu. n vidleti:: (Medin\t ) i Hilijetul'ulena.2/182' s Vidieti:El-rertr.tl45 iHa:ijetu lbni. 3t ) Oblaöenje namaz obaviti. 6ß'16-i El'meditnua'3111t i El' tllt{.3160. hkoder. i Hilijetul'ulema.41.El. Hilijetul El'medbnua. Maatibulidana su 53. boljei sigumije.rsrr 116'72. *liänomlesto. kavaninl -frkhi iie. slg.l/4'75.a prije poöetkan naza mora se ispuniti nekoliko ne bi bio validan bezkojih namaz narednih uvjeta. rt. oifle.. lüepo se obucite kad hoöete UzviseniAllah je rekao: odjeöe El-E'araf. 2/l'77 i Et tadZu tl2s7.ln48-U9. mjesta stidnog 1. MedZnu'ul-Jetava.5a2 pokivanja stidnih mjestau namazu. U473 i Ruhul-neani. .ahjaiiwV eoskniLwog. El'kavaninul' ulena. smatraju pokriti.lD6a. frkhiiie. i Ke:iaful-kina l/366 Medutim. El-vesit. iäkode( Et'temhid. . Haiicru Ibni'Abidtn 2/9394Ll-insaf.543 je u namazu Po miiljenju uöenjakaöetLi pravne Skolemuskarac obauezanpotriti dj. 11542 hanbelijskipravnici smatraju da su aakeZenestidno mjesto. s viaieti: fi re.2162 El-nuhe?zeb.cri. * Vidiei: El-nebsut.Ll'nugu.5'ö \eki safij\ki uÖenjaci koieie neophodno pupka i pokrivanje ramena. tt^s4'455 L\-furua tt281 i KeßüIül'kina Ll'in'at ti654. osimlicai iaka pokriticÜelo onaie u nafirivu Stoseriöe2ene.-. 1ß68.' Ez'zehirch. uienjala Vecina i hanbelijski}s5o iafijsuhsan Ovoje sravmalikjjskih. 31173.i. r2li'tl.str4'tIEt'tad\u'. E.11449.22lIt'| fethil-Kadir. koljenaje tijelo.2/62 31173-115 s ViäjetirEl-. El-hidaje.. pa ih nije dozvoljeno otkiti.El'katanin'rtkhijje.11248. El-mediJnua. 2162.lo izmedu pupka i koljenä.5{ Pored ovoga hanbelijski uöenjaci smatraju da nije dozvoljeno otkriti ramena u Hanefijskipravnici smatrajuda su i ko|ena stidnomjesto namazu. 41348.S?r'i" .

a.DZibrill.s..22nt i Hidiabut. srav veöine islamskihpravnikaje merilomiji..rejmijje.30.a. a Allah najbolje zna. namaskim vremenima poCe!Si od podne-namaza. ponovo dotle i kaza: 'Klanjaj sabah-namazl' Zatim je doiao drugogdala i narediomu da lJanja podnekadaje sjenasvakestvari dostiglanjenu duZinu.ponovoje dolao i rekao:'Ustanii klanjaj ikindiju-namaz!." Nashrpanje je uvjet bez namaskog vremena koga ne vrijedi namaz po jednoglasnom miSljenju islamskih uöenjaka.tetava.. "" Vddjetli Medlmuut. buduöida ne postojijasanargument koji ukazuje na dozvoluotkrivarja stopala u namazu. sallallahu je alejhive sellem.s. jednostavno iz razloga sto je D. 2ll31. Potommuje dosao kadaje sjena svake stvaridostigla svojedvüe duiine i naredio mu da klanja ikindiju-namaz.dZnu ul-fetara. kada sunce prello polovinunebai rekaomu: 'Ustani i klanjaj podne!'Kadaje sjenasvakogpredmeta dostiglasvoju duZinu. . Zatimje dosao ujuho sst..vidjett Et-hidaje. Nastupanje namaskog vremena Namazi su propisani u precizno odredenimvremenskimrazmacima.s.Zatim mu je dosaou isto akiamskovrijemekao prethodnog dana.od Sena Sebir. M. odabrao sejhul-islam IbnTejmiije. 2F(. srr. kao i hadiskih struönjakakada spomhju namaska wemen4 uglavnom poöinjuod podne-namaza.st-^ Ovo miSljenje je. st.55l Veöina islamskih pravnika. Et-bpnaje.Potomje dosaokadaje proilo pola ili treöina noöi i naredio mu da klanjajaciju. a. je opet dosao i rekao poslaniku..ö. UzviseniAllah kaze: "Namaz je propisan vjernicima u odrealenim vremenskim periodima. DZibril.). nanaza stopala." (Prijevod znaöenja En-Nisa'.Poslaniku. Kada je suncezailo. sallallahu aleihi ve sellem: 'Sadaklanjajjacüu-namaz!' je Kada naslupila zoraDZibril. od tbn__. 2.ta|. 103. 125.s.a. sallallahu alejhi ve sellem:'Klanjaj aksam-namaz !' Nakon ito je nestalo crvenilana nebu. Abdullahkaze:"Do5ao je DZibril.sallallahualeihi ve sellem."' Medulim.n?retifrsataa.rekaoje Poslaniku..ve se[Iem. 2/t2s-t2b i Hasijc!urbni-Abidin..s.. a.s. lakoder. 2U456 i 26t332i Ahkanul-iadeti. Diibril. U komentaru citiranogajeta imam Alusi u "Ruhul-meani. '"' Vidjeti: tlrrdzta'. pouöavao Poslanika. kaie: "Namaska vremenasu ograniöena inije dozvoljenoklanjanjenamaza mimo njegovogvrcmena. a. U35. DZabirb.ibril.

1136.s. t/. l ih'6 O. .tull./ y132. . eaLiL. . btut.po konsenzusu tbu-Berze kaie dr je Poslrrrik.rekao: Podnevsko vrijeme nastupa kada sunce prijede na drugu pobvinu Dokaz tome je hadis u kome islarnskihuöeniaka. 2 1 1 1E 56tvidieti: t. od ßti.leti: ill rrsar. '* Buhari. \1321. ltloatih 'itl:!1. L-1isri:.17.po miSljeniu veiine jslamskih uöeniaka. ?/160..I!.kih.d:t' n Vidjeti:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Er-r?rüid. r s t i .1't). lll11. I 1 2 6 0 . l / 2 2 4 .i s r i : i 1 r : | 1 3 6 3 8 . taha!i. Ilnrü Tirmizi. l/3t).\1)1.(ai. kada hlad nekog predmetadostigneduzinu istog. E l T l | a k i h r t l r t c w u t i . l/.j5s neba.'r. a." l ' l ß / ' t ' t t n \ ' t t t o L t . lnAT (Sakid.r/i.üü likhiii(. Ltt"'t t.' vrijelnc ikindiie-n.alhllrhrr rlcjhi re sellem. El Dtellit R.""' Podnevskovrijeme traje do ikindije-namaza. S. Ahmed. F d h t t l ' t a l i k l I I l A 5sVidieti:81tr.rmrza Odabrrno ie \ve dok \urrcenc l.on la m ud a k l J n i i r D o L l nk er d i e s i e n c .i. . Drrckurni l/265 Tirmizi. Zehebi. saffa[fafiu afejfürte seffe4iü 93 t Potom je kadase dobro rasvanuloi naredio mu da klanja sabah-narnaz. Ll . ne Iaöunaiuöi duZinumale sjene koja se primjeti dok je sunceu zenittr' U prethodnom "Zatim je doiao drugog dana i naredio hadisukoga prenosi Dzabir stoji: jenu. 3t75. l/142. 55'Viai"ti: a "'. .k t b n . v r k e ' r f i j : k i h ' pravnikr' i h r r r r b e l i j . Hakim.o ie . 128/541i Muslim.ra.11]'64. 7/1fl i EIa . Ll e|sa1.l('ne mijenjrli ": j z u k o Dokczl"lne ie hrdi\ u komc z t r r uL r .sit. 266/1000. 3/ll0/l'1578.srr. E t h a r i ! . kl. 5/93/61:. s6? 3D18 i 8/16. IhD HuzejIne. Ir. t u5 " . l/326 i 2/355./i.LuTinu s t r a r id .trd:LILl.rlikij. r \ e n k 3 .üs. sr' 19.rrv m. ssrvid. 5/l l9 l:0/6. uhsatul'b(dtil Dtuir' I/85 i ltvat!' TitltLi. u srolu 5g IbD Hibban. llll5. 5s'Muslim. l/'168. je rekao: Podne-ttol1:d neba i trdie s|e nastupakatLLsunceprijede ia aenitu na dtug-u^poltn'inu dok siena öo|ieka ne bude tliegove duiirte. 'lzmedu ova dvl vremenaje namaskovrijeme."'''" Diibril.. 3s' V i d i c t i :E l .nr.1.nrl3/27.nji-t" podne-namiln kon ito bi \unce preslo nii dluPu folu\inu neba "Vrijcme Poslanik.kar. E|'tctlllil 8ll0.r".Ahnrcd Sekir i sejh Albrni ovaj hadis smatrajuispravnim Vidjeti: D:d. El Ibn Bettala. 1/l'17.11.sallallahu alejhi ve sellem. .l/110| Ellttcd:Dtru 3121.i."n Ikindijsko vrijeme nastupa neposredno po isteku podnevskog vrcmena.n t Sdhihil'Buluri jcrr. h eii.S'tojsn a Qosknifuxtog.-Ze*eii l/161 i tlü1'.+/150.ht .l/335 l16/1-172. El-|.11268.Serln-. Ei:erh kebit. B.11.bez rneduvtemena. Nevevj.3121i El'kflt'(l.

Ovo misljenjezas.2t21. l/^t]1.Et-jefiul.Nejtut-evrar.ma. . U190. 2t5.sallallahu alejhi ve sellem. Et-tafr.^ Bnt2. Ft.Et-ihtijar. )334. zbogkatkoöenjegovog vremena.?rail st. Ebu-Sevr.a.uxn. po konsenzusu jacijsko vrijeme traje do pola noöi. EI-b?naj?.ed. 44.b?janu vet-lahsit. r. Medttnu.kaie:-.ve sellem.. sr. Bl'rr.s6s Jacijsko vrijeme nastupa prestanlom aksamskog vremena.y!-Bn! Serhut-krk?3i 11472. 11246.]io t :.ü. s/69.Davud. E!:ryinhadi. "* VidJeti:_E1-p'\dr. -vidieti: El. Seüuz-krkcsi. 23D67 j Se. iitn.y!26. Ibn-Mubarek.. str.49.ako se ikindija-namaz nije obavila u ovom uemenu moZeseklanjati do prije zalaskasrinca. od lbn-Bettat4 Aidatut-ahyezi. 4t342.2t356. 2D5-26 t' Vu. s n. v424. 2t23. u kome Poslanik.-2"*esi. Et-ik14.tetava 23t26j. 2t24.s'o Dokaz lome je hadis koga prenosi AiSa. Ibn_Hibban. stet. se Vlaleti: Il-ann. 2t223t.t0ii i -tatatßt4ßn363 '6 Vd'djeti: Ll-asat. 42^83. Et-medimua.. Medinu. Jerl.iiieme . v4i3. US3.40. U4ö8. EI.Sefiu wanit-a\ar. E:-n:ug. nastupapo . Et-mesail. ELv?\tt. 3/41.^nrpaju: Suljan es_Sevri.rl-.ncdinua. t/4:/3. a noö se raöunaod ialaska Odabrano suncad_o zore.b"naje.sE.l/107/396. El-nunteka. po misljenju apsolutneveöine uöenjakaöetiri pravne Skole. t/t18. S?fiu Sahihil-Buhan. ti..nua.atut-ahvez.. ttt atibut-idima.56e 1el?nkon cwenila na nebu. 2/t56. po konsenzusuislamskih uöenjaka. ffi vidjen: ELevsat.. Mpraribut-idana. nantaza Poslanik. ln32. imam Buhari. tlti|. Alr n. )/3?o:. f mesaitir. t/225.'.2/344 i Umdetul kari.sr'.ss wijeme. svi islamski uöenjaci smatrajuda je -pohvalnopozuriti sa akSam_namazom. Srq. octAbdullaha. Fs-i"rhut-kebir.ni: . 4/8/2363. d Ebu-Daluda. kazeda je wijeme ikindije svedok sunce_ ne poönemijenjatisvoju boju. Et-ned. 5/90-9U612. rcbjinut-ha*aik. Arid.566 Dokaz tomeje hadis u kome Poslanik..ut-f".t47j.Ebu.uidieti: El-kafr. t. Mugnil_muhtadZ. U47'7. tn2i i Serhu. sE.sa Mealutim. Et. Sefiu Sahihil-Buhan. 3J1.ur.ur-fetara.ßk:!i:: Pt-nmhada.El-kavaninut-fikhijje. Ishak. islamslih uöenjaka. 4q.'o'.rr-runne.. trr"nhid" Btgt. 2/186. Lt-lenhirt. Bedaiuss:yia. sallallahu alejhi ve sellem. Njegovo vrijeme prestaje nestankom "rv"nila nu zapadu.2t333..tt40f. 52.. u"aZ_u.38. Jl33. .id!rn. Mcrutib .. s6 . od Ibn-Benah.taja|lsi Mjslim.56l Medutim.Aksamsko zalasku sunca.id.. turkeii. n3i. 4/337/1473. tß}t j Ei bewie. 3t38. sallallahu alejhive sellem.-'. kaä: |'Vijeme aklam-natnazaje do nestakka cnenilß..hAvil-kebit. vtSS.El-evsat. 4q.

Y.. t-umije da onaj ko ne stigneUanjalr JedanreKal öitüanog Medutin" poredovih i"""ä a" "ii" t.]ö. kai:e'tz ov.' äi.zt34o.:ß*#'i.'' pn]: iudisu ..t. Et-kawninut24123' "ih."3 zoranasnrpa Prava udenjaka.) ELnusne&'. t6s-'tott4. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx H#it:#*#. "r'.. ' 2nw6966.s8o Ju'pota pravezore po jednoglasnom wiieme pocinjenasrupanjem Sabahsko kad" *.U48r' . Bidajetul'nudztehid.Ä:ä::. rt2stDttsuki' i Haiijetud tt263 uot' t 'fewkihud-de'ani.Elrnedämüa ."5tr Medutim' izraTitaveöinaislamskih iacäe-narnza ie do pola loli 'ueeniara poJaveplarr'e smatrada se jacija mora najkasnije klanjati--do sufijstti't" malrkijsq''i i zi.SlrSf.pi drugo namasko T.:*". f.'. f.: #!rY.": : ::.'E-t-temhid..i rslamsKrn po konseDzusu haäsa se svakako izuzima sabah-namaz' Na ovu iznimlu ukazujei hadisu kome Allahov roslanlK' üteniaka...1:e*i rß1' EI-W Yßr' EI.Haüanieo:" ':P:-:{l* kaZe: i"r]ää" tr":rti ve sellem. Ebu-Davud. santa il'i k.Serhuz'22*eii.\'HÄ:f."r u KoJoJ konste predaJu pravnici.s?8 "Ko stive.'.r. 4.6 50n52r3...ai.. iwuzapnkizIaskasunca.srigaojekIanjatisabah-n4ma.. Musnil3t4243'T..tuäuju t'*ef'jtti'fl . iön.. tt.tf . 4/3l711460' Ibn-Hibban' g^ftf"rfi-.igL khnjai sabah-namaz da je boljeodgodid nije kazao "i" "rl" "i islÄsklh ueenjaka noeit oopredsabah.i:.?I:i*syll4..!j^YA.t3r nienluistamstitr l:Y?:: blago pojaöava' koja se postepeno il-roi" poj-i "oootu"nasvjetlost' Ahmed' U183/354' Ibn-Huzejme' l/1071396.Kao dokazovi uöenjaci haubeliiskis?5 "Jedne ve sellem' alejhi veöeri Poslanik'sallallahü exn 1". Ebu-Davud..' "iiÄ-s""^a.1":?: t eq4us'say"' e')At' B n hidai rr ss' :1ätä-ä-indp.zi-i"i"t+.40.-ttsli.'Kf.. n" ii't.3tTs:. rt416'i.? ü-evsat.Ied\mü'ul'fetava firJ/üe.t '''" veii dio noöi je sajacÜom svedok nije prosao okasnio hadisau kome Poslanik' sallallahu Takotler.. 5/90-9U612.ttt4.^. Muslim..os vriieme"'5'1.sE. str'2?' Beiheki' . ti.f StOA 1/l18/441.."ä"ri ". ii*:*ni:lyt!nrx"i...sluie seopÖimznaöenjem "Niie Je neunierenost u snu' neumJe-r-ehos' aleihi ve sellem. !556/1't73.

islamskihuöenjaka. njegovnamaz nije ispravan. sn.Vidjeri: El.8/74. duZanje okrenuti se u pravcu stranena kojoj se nalazi Kaba.Prije ovepravezoreima tzv. Ll. Fethul-Ban. sallallahu alejhive -sellem. od Ibn ltllt. Scrtu neanil-asar.58? U protivnom..536 Onaj ko ne vidi Kabu svojim oöima. t/t83/354.. Meritomijeje prvo rnisljenje koje se navodiu predajiEt-Bera b. Mi 6emo sigurno uöiniti da se okredes prema strani koju ti ielis. ll4a1i El nulessal.. lö5. 2. -'* Vidjeti: L!.- * -*-" ""fi"|T. El-ikna. Aziba koju bitieä Muslim. Ettemhid.nudatchid. sLr.nugni. Prvih Sesnaest po drugommisljenju. llß). u njenom u protivnom. 2t2ro/6966.t^95. Bedaius-sanaia.lll48. 144. 3t41 . okrenite lica svoja na tu stranu. 1197. 11154. E=iehireh. EI nedinua.a wijene sabah-namazaje od zorepa do iTlaska sunca. nakon objavljivanjaovog s8"/idjen: El nuhalla. '"" Vidjeri: Ka{a\!/-p. 11308. Uttt.'o' Sabahskovrijeme. U5O5 | Mctta.ar.3t46i tt-furua. Sirokom)safu ne bi bio ispravan. mjeseci. ""-"-" obasjavajuöi vrhovebrda.ß. tt487i Medimu ul-Jplava. trajedo poöetka izlaskasunca. t1348-35O.5/8/525. 3t203. da seusmjeriprema (Mekka).533 Dokazovome je hadisu kome Poslanik. svjetlosti.ratk. Et. Ridajetul nudatchid. kaie.'"'Ko vidi Kabu svojim oöima mora se okenuti taöno pravcu. od lbn-Kesirai Hudid-ctu aht bati?a. Okretanjepremakibli premakibli je uvjer za ispravnost Okretanje po konsenzusu namaza.titj. 4l15l." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare.rnu ut Ietava. ll2tr3. sto je suprctnokonsenzusu uöen1aka. s-:vidje|.'erhu Sahih Buhari.ncdinua."'o' 3.a ona se ogledau pojavi kmtkotrajne vertikalne popul vuöjegrepa. .pn: & rcmhid.r'd:"rd. * vldjeti Et-temhid.-. El-nugni. . s-n vdß:.neclinua. okreni zato lice svoje prema Öasnomhramu i ma gdje bili.6. sedamnaest od propisivanja namaza vjemici su se okretalipremaBejtut-makdisu (Kudsu). ll5O3.brd. sallallahu alejhive sellem. 3l1l2. Bdaietul. "h. 17154.50.2/o0.53e El-mesdZidul-haramu Uzviieni Allah kaZe:" Mi Vidimo kako sa Zudnjom bacas pogled prema nebu.588 buduöida mnogi klanjaöi iz dugogsafa neöebiti usmjerenipreciznou pravcu kabe. 11300.nn5. 22t2}g. ".!cnhid. nal(on iega ponovo nastaje noöna tama. s/e21612.Zatimje Allah naredio Poslaniku. 3t 1o3.l/107/196.. 'H Muslim. El-ne. ". narnazu dugom (tj. po miSljenju svih uöenjaka.". Ebu-Da!ud. sn.Ahmed.. ll4eratibut-idina. n-i. laina zora.) Na sabah-namazu u mesdiidu Kuba.l20q.l-nua. Ulag. Bidajctul-nudatehid. LI-bahrur. Lt._Benala. lbn-Huzejme.

Et-ihtijat.kaze:".. 97 - ajeta.lrmskihpravrrila \mrtrada ie eijienie jedrnod urjerri"prar odjeie nosri namrza. 8 / 7 5r M u .'' Ako je öiSienjeodjeöeza namazobavezno.5eo Vjerovjesnik.5/9-i0/526527. ierhuL-ntunltia.rtho.. Bedaius sa aia."(Prijevod znaöenja ElMuddessir. sallallahu alejhi ve sellem.ie glasnik i rekao: "Ove noii je naredeno Poslaniku. U poduZemhadisu Poslanik. str. t/235-236. El-tlat tiu li .19/66. dok su ashabiklanjali.l. Öistoöa odjeöe. tt potomtlonesiteADir"ser Ko ne znana je pokulati odredirikiblu. (ne prekidajuöinamaz)okrenuli su se prema Kabi. doiao .pa uöinitei vi takol" Klanjaöisu bili ohenuri premaSamu. ondaje öistoöa tijela obaveznija. t r m .: fl +/. 4 . pa makar klanjaou pogrelnom pravcu. El ihta ji "tcsailil..tiIbIi qt\t1tüttll).sallallahu alejhi ve sel1em. Ako nismou stanju klanjatiokrcnuti prema kibli dok smona putu(npr. t h . t)e5. Lhfub.t 2/:5-.rr. saliallahu alejhive sellem. sunca. sallallahu alejhi ve sellem.SvojsnaQostanifunog.vozuili na brodu). upotpuni abdest. Merutihutidlna. srt. "" Buhan.'vddier HairJ.i. 1n50. l/4O2. ako ni to nismo u moguönosti.nugri. El.dovoljno je samozapoöeti namazu tom pravcu. .ecnice. 11185. a n / 1 9 7 5") Vidier.rir IAoliE.thkauit-Kur'an.22/242. pa kad-su öuli naredbu. naredio ta-kre odjeie. Na nuznostuklanjanjaneöistoöa sa tijela ukazuju brojni hadisikoji govoreo obaveziöiSöenja nakon obavljene velike ili male s Buhari.54. ltlugnil-tltuhta.t ( ./d. u brojnimhadisima naredio je okretanjeprema kibli u namazu.Medutim. saffa[tahu a[ejfüoese[p-. 4. Ei.rh l.". brda.vjetrai sl.da se u namazu okene prema Kabi.i. ondaspada obaveza okretanja prema kibli.l: l/402.. pilrno odjeci-nr je pränje kojuje dorpjehkv od mje. "' euhar.. srr. tijelai mjesta na komcseobavlja natnaz "I UzvileniAllah kaZe: haljine svojeoöisti. Mug'til tnuhtad:. usmjeriseprema kibli.'"'l/ralita veiinai. ir i..u avionu. '.kada ustaneida klanjai. 1161 62. ö5/127 i Muslim.5el 4. pomoau kojojse straninalazikibla obavezan zvijezda.1/l| ) | Lt1t.urc.2/220 22t i Slhihu fikhk su. 102/403 i Muslim.:rdf. l/291. 3/162/291 5%Vidjerl: Et teuhi.lina.5e: Nakoi toganeöe ponavljati namaz.) Kada je Allahov Poslanik.

Et-mugni. Ibn-Ruida. 3/155/284 ffi V dlijer:Ert?nhid" 2Zltol. IniO. 125.Esailil-idirn. Serhus-sunne. zidu.5ee Za diSöenje odjeöe. 14. klanjao osim premaperdi. Nejlul-evtat. srr. t9lö6. El-v?sit. ili obiönomzabodenom stapu. lt4O3. 11402.I 22. Redaius-saraia. sti. 3tt0t. sallallahu alejhi ve sellem. tt6t-62.buduöi sx vidjeti: Sdn'rü. koji u njoj budu boravili. tijela i mjestana kome se-obavlja namaznije potreban niijet po konsenzusu islamskih uöenjaka.4 fizioloike potrebe. Sevkanija. .sallallahualejhi ve setlem.11294.f1.nekih hanbelijskihi drugih uöenjaka.El-nuha a.59 i Ahkamus-sutrc. ruku i sedZdu öinili. stt. U6t-62. Stavljanje pregrade ispred llanjaöa neki islamski uöenjaci smatrajuobaveznim.60r Ova skupinapravnika poziva sena hadisekoji naredujukoriStenje pregrade u namazu i kazu da nemaispravnih i jasnih dokazada je Poslanik. El-iha fr '."o ispravnost. t" nunari. MrynilnuhonZ.'*Samimuklanianiem postize neöistoöe secilj. Esaejlul-dZenar.22n42. Uzviieni Allah kaZe:"I Ibrahimu i Isrnailu stavismo u obavezu da Kabu Moju oöiste za one koji je budu obilazili. El-daaniuIi ahttnit-Kw'an. n vldjelo' El-nusni. uöenjaka zahirijske pravne skole. U220-22r i Sahihufikhis-sunne."tt.Mealutim. "' Vidjeut Et-t"nhirl. 11176. lA7.tn37. Et-ihtijar.tt3t8.s1tr. Muenil-muhtad| 1t402. Haiijetut-Tahtavi.'ret/amulminne. Ibn-Abdus-Selama.tr-sunne.In5.naredioje da se u njegovoj dZamiji saspeposudavode na mjestona komeje jedan pustinjakobavio malu fiziolo5ku potrebu.) Allahov Poslanik. Ei-sefiul-nuntia.Ovo je miluenje imama Ahmedapo jednoj verziji. veöina islamskih uöenjakasmatra upotrebu prcgrade sunnetom..M?vahibut-di?tit. tB3. 3D.5e6 Apsolutna veöina islamskih uöenjaka smaha öistoöutijela uslovomza ispravnostnarnaza. El-ihtija. 365. hegrada ispred klanjaöa Prije poöetkanamazapotrebnoje staviti Fegradu (sutru) premakojoj se klanja. tZq:leOZs iMuslin.11293. ttt85-ta6. Ahkamul-kible. a Allah najbolje zna.5e Cistoöa mjesta na kome se obavlja namazje _uvjet za njegonr po milljenju vedineislamski} uöenjaka.El-iba f nEsailil-itlbu. -' Vidieu: El-bejanu vet-tahsil. 11235.3N0o. Bedaius-sanaia.R g Ir u ^ t N i fü * ottu"'." (Prijevod znaöenjaEl-Bekare.

da je Poslanik. u376-311 i Fetaval-IedZnetid-dnine ft Muslim. prenosilaca. l llg}.21383 13464. rot2l4.sallallahualejhi ve rekao: "Ne klanjaj osim prema pregradi i ne dozvoli nikome da sellem. neka klanjo prema salallahualejhi ve sellem. Hakim. hanbetijske-' i veiina uöenjala malikiiske. El'hafit-kebir.603 safiiske6@ Dokaziuöeniakakoji smatraju da ie pregrada u namazu obavezna 1. b. 11382 1925. Bejhekl' tß79t3449. 3131'l i TahridLut' edhnea.?/134/6540'Begavi. zaista. BeihekJ. 3| | 122."6ü "Ovaj hadis ukazuje lmm Sevkani ovako komentira citirani hadis: (vadiib). 2141503. sprijeöi ga silom. U hadisukoga prenosiEbu-Seidel-Hudri stoji da je Poslanik' "Ko bud. E!-iunteka.@' Ovo misljenjezastupaju klanjaobez pregrade. Ibn-Hibban. 2/9-10/800. stedeöi @ Vrdieii EI nebsul.EI'lerhul-mumtia.ar koplie"o* hadis: sebipregradu zanamaz. 3. Sebreh "stavite pa mal. 3D26. rekao: joj se pribliii.". Od lbn-Omerase prenosi da je Poslanik. Mabedod Poslanika. u karektedstiönimprilikama uöenjacihanefrj"ke. 315. uprkos tome.eklanjao. Ei-ie l-muntia. Neka ne dozvoli nikome da prode iuedu pedi i nefu1 njega i pregrade. @ Ebu-Davud. 4!18'7 12430. e vidier:: Neilul-evtar. sallallahu atejhi ve sellem. str' 45 s vidlea: at-unn. a6'7.. * tbn-ttor"j. neka mu mbrani silom.Ibn-Ebi-Sejbe. 2/l5/2105. . prolnzi ispred tebe.Ako pokuia. 21196. Abd[rr/25012875' 1/296t88. a ako pokula. Ibn-Madze."@8 pregrade u namazu obavezno dajeuzimanje prenosi salldlahualejhi ve sellem. Ibn-Huzejme.t Et-tcmhid. 1/135/96. sa dobrim lancem Rezz aI. 2J208 i El'nedbnua. 7n6. s njim ie lejtan. 2131810. tarihil-kebi r. 4/188/506. Btuhai D Et'taihul'kebiru' Taberani. 2415'7115240. 51b8. ß V tieti.61659.Ovtt predaju pouzdanom su ocijenili lbni XejhAlbani. ier. a Hejsemi tvrdi da su njeni prenosiocipouzdani Vidjeti: ElHuzejme Es-silsiletus'sahiha. HairßturTahtavLstr.3o5i lalaus-sunen. 7aßtaje on iejtan. Ahmed. Ibn-Ebi-Sejbe. N vÄ1et:: tl-ngni."606 2. 4t Ia3. 6112612362. pravne ikole. 1t282i El-kavan inut'f*hijjc. 11249/2862.

lancem sa ispravnim 615 prenositaca. 5/161 61250D2:76.-- ^'-E. l/249r49. sallallahu alejhi ve "Ako ispred klßniaöa nemapregrade u visi i zadniee sellem. u" suh*i."6r2 Sliönoovomeprenosise od usmjeren rekao: prenosilaca. dokazuÖi zenu i poredije sa psimai magarcimaKako njime da islam ponizava islamai da vide pozabave izuöavanjem bismovoljeli da seove neznalice da podrobno nam ne dozvoljava Temaove studije u islamu. l/285t86.Zenau ovome hadisunije spomenutau konteksfir poredenja. 120 (muallekan. lancem saispravnim V250l28?8. rekaoNafi i: "Ibn-Omer nije klanjao osim predanju Nafia kaze: namazu). Omera Abdullaha "Ko ineka budeklanjaonekaklanjapremapregradi lbn-Omerkaze: "''" Prenosi sedaje joj sepriblizi. magaraci cmi pos.. l/250/2877. ezanom. pridavali su veliku paznju koristenju pregrade. I t 158i Taplikuqalik.Ukratko. 6t6 Abd'r-Rezz^k. "Klanjaj preman1emu.ltrn. veö zbog toga ito prolazeöi ispred predstavljaizazov.o'' lancem saispravnim b. st.naprekidanje skrusenostii validnosti. muskarca. ashabi zavrlio saakiamskim Malik ka'e: "NakonStobi mlrjezin po stubove ustali. 4/190/510. prenosilacä. a cmi pot je Seiron"''' Veiina islamski-tr uöenjaka smatra da se ovaj hadis odnosi.) je spojioIbn-Ebi-Sejhe Et-nusannellt' ovu predaju 6tt vidietr Icthul-Bari.6rr a ne njegove potp.Nesai.it. sallallahu alejhi ve sellem. Ahmed. . Dija Makdi'si D El'muhtate' 212/331 . mjestoZene pojasnimoznaöenje ovoga hadisa. 2tr48n50r. lbn-Ebi-5ejbe. naruza Ukazujuöi na vrijednost pregrade Poslanik.l/136/650. kako sejtan ne bi proiaoisprednjega jednomod stubova klanjatiprema kadane bi imaomoguönosti lbn-Omer "OkJeni u mi leda.sallallahu 610Muslim.prckidajunu namaz ieno. Imam Buhari biljeZi da je Omer vidio öovjeka kako klanja izmetlu te mu uhvatioga je za potiljaki pribliiio jednomod stubova' dva stuba. Ibn Madi:e.re.Tirmizi' 1270/2146?. da mu bude zastor u dzamiji.2n4o. 219/22'1 3.U drugom prema pregradi. H lasatul-ahk'n. 6tt vidjeti. bi alejhi Poslanika. u'oIun-es'-S. r/526 ) Serhu fethil-Kadn. Ebu-Davud. ftieöi ve sellem."6roAshabi Allahovog Poslanika.""'' (Ü.nostinamaza Mnogi koji ne vole islam zloupotebljavajuovaj hadis.k-nn qffaffahu nfeißit.+.. je rekao: lako proöluisry1dnicgalpunoljcna djelajahalice.Tako Enes b. rd405.

Betheki. h lr ' i h .. I ö . "vu . 143/625 ut'gun*i.. Buhafi. stt.sdt[af[afru ahjfüvesertSvojsttnaostaniLwog./. Ä / / a .. predvodio dzemat na Mini.r J2r!.pr.rvnüm."' Prenosise da je Poslamik. r .t. :t :j t l ! :.6/102/837. . a ispred njega nije bilo zida. mesdzidu da klirnjaiu u*mjereni "Vidio kaie: sam najpoznatije ashabe kako prije akiam namaza traZe stubove.sallallahu alejhi ve sellem.lt)1- tJ6u.jer je Vjerovjesnik. Ll Lrt1"1 ."t."' Dokazi uöenjaka koji smatrqiu daje pregrada u namazu sunnet L Ibn-Abbas je doSaojasuöi dok jc Poslanik."" ugledajuöi se time na Poslanika. / . Seth lbn-Sad. o d l h n R e d / c l ' J . sallallahu alejhi ve sellern."6r3 Prcnosi se da je Enes b. rdrerr Hadi-.m..r-l7o * Virlie'l F/. ltrl thhntttr. sallallahualejhi ve sellem. .t"u.rr.str. dokazi koji obavezujukoristenjepregradeopdeg_^su ivrijede za onoga koji boravi u svome mjestu i za putnika.. .82 i. L drug"j predcjiEne. raf. naredivaodok je bio na putu da mu se usadikoplje premakome bi klanjao. t i ."6rr Komentar: Neposlojanje zida ispred Poslanika.. t . l/2. ponekad klanjao iprema koplju. t . { l//b. 2 I8/lllh I ll-r MIn/I. sallallahu alejhi ve sellem. ' t t . AlhJni i.4 . Malik_lilanjao u El-MesdZidulprutu.Jk. ll. sallallahualejhi ve sellem. )tte. str. 7/13i IhD Munziru E/ ". 5/b5/2 -' u" gunari.r8-. el-Hattab bi haramu u Mekki prema zabodeno^rn klanjao prema usadenomkoplju.6rr Ibn-Abbas kaze: "Klanjao bi Poslanik. U jednoj veriji Ibn-Abbas kaic: "Ktanjaoje Poslanik. \ i d i e r .1rr cl"dur-Re. 'l srn"". . sallallahu alejhi ve sellem. 'J r.t trcJ:'ju _"rli. Llttrtri. tztlso:. sallallahu alejhi ve sellem. l . r \'1..5/89/243?.tr1\nim I n.18/285-1. i Jnr3i. 1g1 t ''r preml niimr. rt."''' Omer b. na Arefätu iza koplja 617 i Muslnn.uJ \ V /'rl. 6" ltn-su seite.. str.trrrrr.tt ql+g+ i ltuslim.Iirl 'm eki'|. karaktera Dakle.ne znaöi nepostojanjepregrade.4/187/505.

na Mini ni. neka ne dozvoli nikome da proLlzi ispred.Da je Ibn-Abbas Zelio negirati posrojanjeperde rekao bi da ispred Poslanika.2tS5S. 1221509 i Muslim.od lbn-Ru(da. tU243At62O. Hadis...?&o neto bude klanjao.tor: Ovaj hadis je \tezat za znaöenjearapskoglztaza . lica svoja i ruke syoje do iza lakata operite. veö ovaj izraz znaöi"kada". s!r.Vidjeti Sakiro\e opaske na Et-musned. rckao: "Ako neko bude Hanjao prema pregradi.. ako hodete molitvu obaviti.klanjao na Mini bez pregrade.4/183/50t.nanaza prema koje bi mu se usadilo a magaracje prolazio ispred koplja. ali. Ovo je poznatou arapskom jeziku. . a potvrda tome su i rijeöi Uzvi5enog Allaha: ."625 tome. Iman Ibn-RuSd je pobio misljenje uöenjakakoji iz ovoga hadisa zakljuöuju da je Poslanik.6. neka ea sp jeii kotisteöi htjedne_ sl/a.2/26/84}. njega.O vjernici. u ovome sluöaju.sallallahualejhi ve sellem.l'62e es /\trnea. "'" Vidjerl tl-b?ia\u vet. Ovaj ajet ne spujta obavezu nafi\aza na stepen sunneta.) Znaöih to da je obavljanje .Isti sluöaj je i sa pregradom zbog jasnih naredbio obavezinamazapremaperdi. "' Buhari.kada)spomenut u ovom hadisu. pa nije ni mogaoklanjati premazidu. Sunneta i konsenzusa muslimana. ustvari... sallallahu alejhi ve sellem.Sliöanovome je hadiskogaprenosi Ebu-Seid el-Hudriu kome stoji da je Poslanik. Ovaj hadis h.iefiul-muntia.02 salkffafru oe seffen. on ne znaöida se dozvoljavaizbor izmedunamazasa pregradom ili bez pregrade.tntZtZtZS. 3t3'78-37g..robavezune spusta na nizi stepen.626 2. nije bilo pregrade a ne zida. dokazda klaniaö moZe ldanjatiprema pregradi a moZe i beznje.I la/494 i Muslim. ostajeobaveznim.tdlrr?. sallallahu alejhive sellem. Ebu-Seid prenosi daje Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. Naime.str. +neelsos. upuöuje da je Poslanik.O vjernici.'faberani.628 Komer. sallallahu alejhi ve sellem. lica syoja i ruke syoje do iza lakata operite.tuil-. I/25J.SejhAhmed Sakir ovu predajusmatraispravnom.. namaza dobrovoljno?! Ne. ovaj hadis nije jasan i ne moze posluziti za dokaz o dozvoli namazabez pregrade." (Prijevodznaöenja El-Maide..obiöavaoklanjati iza zida.\za'. o" l. veöispravno znaöenje ajetajeste: kada htjednete molitvu obaviti.zbog jasnih dokazaiz Kur'ana. .. rekao:. " Tako namaz. neka sprijeöi svakoga ko proA ispred njega. Slianoovome biijeieBuhari.4/187/505 68 V idieri: Ei.e bilo gradevine.. a ako odbije. ttn-Hnzeine.""'' Ueenjaci koji smarraju da je pregrada sunner kaZuda je arapski "li)termin iza" (ako.

1.rqi". jc ler 'tpontrr .103 I je: " kadaneko ajetu' a njegovoznaöenje Hadisje potpunoidentiöan klanjao. '17012601Haliz '" 4/469 Ebu Jala rn:alrsos.role 5ve u namil/u\lnatrrju \unnelom koji pregrJdu uöenjrci sallallahualejhi ve sellem' klanjaobez pregradesu govoreaa'je eostanit<.... pa kaZuda bi 5. r n . L ' .qr. Taberanr' 630 Ebu-Davud. l .*e J\olhe F t .nu prckilu Putroliertrtt je Postaniksrllalbhu aleihi\e sellem' 4. " r . a njego\u nei\Pravno'lpotvrduiu pre'lille.*"al .t..r'tora i oi"i n. 65 Vidicli ti-i"'n /'trn. .smospomcnuli ti1". Ova skupinauöenjaka poteikoöuza klanjanjapremapregradiponekadpredstavljala obaveza naöipregradu jer nije uvijekjednostavno klanjaöe. .. mag acproili ispred je neprih'r'atljiv u lancuprenosilaca' Ovajhadis.prednjeganiie bilo z..e primakro or"sr"d".2/387/3'180. A l b r r r ik J / e o \ ! j h J d r ' j ' s l J b / b o g r ' ' p o n r r r r u ' t r S ( l l | \ur'h l / 2 d 4 D r e n o . str.predniegrnijebiloprePrade u puslinii d7em3t predvodeii a on nllerelglrao n1epa. neprihvalljiv hadisu u kome Poslanik'sallallahualejhi ve sellem' uleiodo.. ili nejasne.vore h:'dß4. l .rinjia i."o osimBuharije Prcthodno -." s""i".: ." bude je alejhive sellem'klanjao sallallahu kaie: "Poslanik' 3.dier': l h n H 1 / m r v r d r d .ttrjttca tll rntt pd\' lend mag)lLtc jahali.. Bejheki.Abdur Rezzak' 2/28/2158' h J J i ' n i J J ! ' r rV. J ."'' ili neispravne kao dokaz koristi logiku. . slabim Vidjcri:Medi ?ttt tevaitt 2/61 ovaj hrdis ocU€nio Hejsemije ß VidietiN€i/ri-dvrdr3/5. Hoti.pro. . lbn-Abba.nije dozvolioovci da prodeizmedun1ega sattattahu da je orcr moglaprocisrmo i/x npj ret<o u"i.. rSi". Ahmed.od lbn-Käjjimr' .e. t l l l S e l .nim. q . lcloder. u t h a t l n . ilzolsul. l e n r u ' l r \ i m V i .dii Ll taie: lio i:pted kl. U225226.3/379 ß6\idtßrit Ztdrl !a. i/385/9l4 Imam Haknn.ttanu.u'o.tjeri Hutasaün'üka't t/523 harlis smatraju "'Huai. i 5 n { .l / .Lojnom trtmn prepratle u ri:ini 'aJtticl. l e p r e k r n u r " \ i ' l l e ' r f / _ / r ' r Ä ' t r ' 1/32'1 A f f r u r A r l e o .niti nei.äi. Ibn Abbasa le 'u pc' i a i. l c r rt:/ ' ' r r r l ' / "'rt"-g. j t . " g o t .. S. e o \ r l .ie.osimStoima mahanu ispravnim predajamakoje govore da Posllnik' ier se suprotstavlja I ateihi vi sellem. .o\ ih leda.'r Cirirrni hrdis. 68/142.xltd. zehebi i Nevevi ov'! ispravnin V\. r l l . 3/324/1817.käiel KIanjao '^" lmami Hej'emi iMun/in" u pu.

dzihaditd.wdanua. Abdt(Rezz k.l.er "Lanac prenosilacä Vidjeti. sallallahu alejhi ve sellem. visine podlaktice). U282l777. islamskih pravnika.izgledaju teSki poputpet dnevnihnamazä u diematu. 6ru \ rdteri: iprr" SdrirrlSriali 2/113.osim u sluöajuda ß' Muslim.ejme. Izgled pregrade i neki propisi vezani za r\iu Serijatskiispravnapregradatreba biti u visini sedla (tj. kojaje u visinisedla smatra se ierijatski po konsenzusu validnom. Ibn\4ad7e. Jednostavno. naredbi. Ll-nrblur.Abdur-Rezzak. neki Safijski i drugi je od lgloba do zavrsed(a uöenjaci. Ls-silsiläulr.Nesai. Ibn Huzejme. ali ih je jer je Allah propisao u njima korist za ljude na ovom i na buduöem svijetu. 4/182/501. U35.2/12.90. Dakle. lbn-Hu7ejme. Sejh je ispravan."o'' Sedloje u visini podlaktice kako kazu:Ata.21457iLl-kaf. l/63. 2l | | la05.unaza Medutim. sallallahu alejhi ve sellem. _. a ne na njenu Sirinu. d su-navud."'Prema pregrada tome.hadzdz. 211312292..4bl.hanefijski.slt. 2t42o. .. stavinize svello klaniae od visine sedlane smaüase pregradom za namaz. rt248/'745. ltl9O. takoder: tl-evrdr. Hadisdaje Poslanik.Od Ai$e.faatade. öakiakoje tankokaodlaka.Dokaz tome je postupak Poslanika. I/281/778. po svojoj spoljainjosti.hda|e.6'3 Podlakrica srednjaka tsrednjeg prstar.post." Albani ka. Vrdje|]: J82/c24. ll9/494.a.a onoje lnatnomanje iirineod sedla. 2/qr7o i drugi.'"' U jednojnista\noj predaji se navodi daje Poslanik.se prenosi je da za vrijemeBitke na TebukuAllahov Poslanik. 2/1t-r2/817.pitan kolike visine trebabiti-pregrada u nalnazu. 2/9. EI.Madie. Nafia. sallallahu alejhive sellem. l/134/637.pa je rekao: "Kao zadnjidio sedla7ajahalicu. 5/88.14i Ibn-Huzejme.r. od lbn-Berrdlä. . Sufjanes-Sevri. alejhi rekao: vrijedi sveito je u visinisedla za '6"1 jahalicu.6a0 "Ovo Ibn-Huzejme kaze: seodnosina visinupregrade. klanjao prema usadenom koplju biljeze: Buhari. Jt 226 | El hcnap. sa$a![afru afejftive se[[an. str. logiöki jasnih dokazi ne vrijede i ne uzimaju se u obzir pored Poslanikovih. na Stoupuöuju vjerodostojni hadisi.dotk.L\an arcb. sallallahu " Kaopregrada ve sellem.A1g4 #i&gwq. sallallahu alejhive seilem. Muslim.^ -' \ d)eti. kojije khnjaoprema usaitenom koplju. Tako je i u vezi s pregradom u namazu. lbr. El. "' Hakim. 4/182/500. dt Sahihu Ibn-Hu. mnogi ibadeti.

.lik. . Dl!ud. r/llb"r. t h . str. U ß ß ne' p r u r ' ' l m r r m s r i j n b ' ! l .. . . N4hn'". l.t-t". : ' i i ./r!l'stl.c t . nr.1. 5!iir. rr. dokaT' ieijrtski ispravan navedcn od mogüinosti gdjejezll svaku .ndd.rlratilattttit?J 11176 * fo'r.. i Tr:rLi N'\evr BeeJ\ lnl-s3l:rl Dr-ek'rrnt lrnr\i.n 3t4 Sub t$ \eht l/ll'l Ä1-lar/rr11rZO. r ako Dcmanr togl' onoa presirde-a ako nemaprcgrade. z/13/81l Alxncd' Ibn-Huzcime Ibn Madtc.ojsun QostaniRlnog.300 Kada bismo pihvatili ocJenu koristenjc pNo naredqe se njine dok:rz harln nc mozeposluiiti kao lcr skupine onda b drveni prut. dozvoljenoda za pregraduuzme koplje. rijeöi: nekt pride pregrudi.3/2:14 * suüo. J .Muslim4/l82-193/501'501' v idjcli. r a e n : \ r r l i r r e n r c r e p o q ' 1 . .5Il.t i'." jc crre rrrrrti.?:. lakadet:7&h a edtl lD)4-225 i Ahka'nts'stttr''str' 4l-43' 509. . r .6r6 Medutim' nije pohvalno uzimali za pregmdu oredmet koii dekoncentdöeklanjaöa. crtc olakiicai to povlaöenjem 4 r raieLr. t t 1 .''t'!5 je biva kako zbog ljudi i Zivotinja tako i zbog lejtana Klanjaöu. Zehebii Nevevi ovu lredaju smarraiu Vidjeti:Elrr.St. \. ! e : P i. jer iejton prokri ßpred njega" U drugoj predaji Dakle' zastirade u namazu stq.t. .n.163/689.u alejhi ve sillem.85 i Ahkamts'stttt".lhr llu/eir'" 1ro'öUl f rbcJrri H'rkrm' T']jilisi str' l9l/ll'll 1 (El-fethurrebtraDi).499.507.51251l..".:rr.aa' tni' ie4"i ne prekidi nanrL:. Lbu . h h t i l . orut itd.slr" 99 ln m Malik ka. M.1" *"j ha.. j t .198. povlaöenjucfte ispredklanjaÖa Iz prethodnihhadisa razumije se da je koriötenjepregradelegitimno bez ob)ira da li klanjaö oöekuje da öe neko proöi ispred njega ili ne Imam Es-sefarini. .str'751953.r lb5. r r' .B ..' munr i ' r 1h r J r . r . koji l/183/1466 Bejbeki dl2511161. . iid. .lo.1. 3/a I TcrnDnt'tüDülc str. Ibn 2/169/542.*4.is.19. 2iJ12. stub' jahalicu' hev|rt' ÖovJeka' drvo.:"'. srL. Ahmed.502.. druge Neiut<ttar.. I ' t l " l l t t n t ' t ' n t ' t t t. safa[[afiu afejfü ve seffa!fl 1115 nema moguönostiza !e jatski propisanomprcgradom To znaöi da cfta Je nerspravan koju povuöe klanjaö ispred sebe ne vrijcdi kao zastor'ler o" (kao preglade) ha. vJercdostojnom il:stlc::. \'r1: i .". t . t249tls6 i Bcgavi.qr. I19i22/. jr.5011.3/ 130/:15 6/119/562. irnuln Haknn. izuzimajuöi irnama Malika' navodi konsenzus uöenjaka po ovom pitanju-6! Dokaz za to su stjedeie Poslanikove' "Krt hutle klanjatt neka se :aklotti i sallailal. Hibban.t.c da povhienje uöenjaci 'kubtd islariski ll23t3 Ncki niilavanpostupak Yidjeri:El'Mxl\'\'cn?1 I Jruli ' c l h e l 'q ' " : ' l r n r ^ h r n e Jl \ r r \ 1 d r n r B ' u n r h r r . kao: televizor' ogledalo' prozor' srgbu Oavud.. v ..' t .lis neisPravnimVidlcti: r-r toilrrd 1t20l) Hulasalul'ahkall atr"niin.i".

.r * lbn '.28q5./zakov srav kojj je iznio u svome Musannefu'"" u poglavlju pod na.kaie: 'U lancu prenosrlrcä im3Jasrn b.- rc6 fifuciRqvoB. 5/36/556.str.271757.d:e tM Nebijj.str.2/ t5'/ . Pregrada u Mekki i van "Zelioje timam Mekle .""" Medutim. Niie vjerodoslojan hadis koji go\ori dr je Poslani_k. ffi Yldjerl: El-musannef.e porpuno a njegor I haJhi odbacuJu. tj. pa mu je duZnost da se boji Allaha koliko moze.lo\om.ponekada zbogprevelike guZveöovjek neöebiti u moguönosti u mekanskom ili medinskom haremukoristiti pregradu ili sprijeöiti prolazak ljudi ispredsebe. sa[k[[afru a[ej6ieeseffeq narnaza iarenuili slilanu ili ispisanu ploöui sl.jer se lime znatno umanjuje o'' skruienost u namazrr Uzimanje pregradei zabranaprolaska ispred klanjaöa vdjedi. oni pitaju o pregradiu narnazu. 22.za mekanskii medinski haremkao i za ostaledzamije.te da u vjeri nemaniita nebitno.. Danas neki muslimani ova i sliöna pravnapitanjanazivaju"simbolikomi ljuskama".Rati. Znali su da je to (sastavni) dio vjere. 423/. Iz hadisakoga prenosiAiia.U vrijemediihada.a. Ebi-KesirkaZe: "Vidio sam lbn-Ome_ra kako klanja u Kabi i ne dozvoljava nikomeda prodeisprednjega. 1281/5959 i Muslirn.rr..prJvnrm prenosla.o"o lbn-Munejr kaZe: Buhrrirovimpoglavljem pobiti misljenjeonih koji smarrrjuda ktanjaöu nije porrebna pregrada akose nalazi u Mekli. "' Yjdteri:Felrul-Bai.str.jer nema validnogargumenta koji ukazuje na njihovoizuzimanje.a UzviseniAllah ne oprereöuje Svoje robove prekonjihovihmoguönosti.. nemapotrebe za pregradom u namazu. neöimsporednim i ovaj smisao ukazuju hadisikoje biljeze:rruhan.e. sdilril-Arrafr 2/tJ2.rncem Dzodu Ll nrsüedu. *' Y ß )eü:Fe thul.2/157 i rekaoda ga imam Buhari smalraneispravnjm. srr.ai.. takoder. Ibn-Mad.. 6s2 Ne."""' Hafi/ Ibn-Hadzer smarra da je imamBuhari ovim poglavljem ZelioospoririAbdur-Re.a.ez-ZUar. r./r. 2/63. Imam Hejsemi. vidi se koliko su ashabi pazili na sve Stose tiöe vjere.Neispravnim gaje ocijeniohafiz ! El-fethu. rakoderiMe|ahibut-dAliL 2t263 i Haiijetud-Dusuki.Vidjeri.2391585 i drugi. \allallahu alejhi ve sellem.nJIbn-BedtJ. |255. 1259/s817 i str. VrOleri: Had:. ^. klanjaou El-MesdU idul-haramu bezpregrade.. d Vidjeu: ii. nakonitoje ovu predrjupripisao Taberaniju proiirenom u nesro obliku. s? Na . \ä i. ImamBuhariie u svome_Saiihu" nasloviopoglavlje.tj. 21 151.kada se lije krv na Allahovom putu.U Vlekki ni(ra ne moZepresjeöi namaz"o".652 Jahiab. 2/35.

kaie da su ove rijeti u osnoviod Poslanika.4/188/507. Ibn-EbiSeibe. Poslanik. ffi riueranl.12215 10 i Muslim.tojstva 1g11 nije tako muslimana nebitnim. Prenosise da je Abdullahb. 9/29919290. vidimo da najboljageneracija razmi3lj ala.nriJ. 12U506 6 Buhari. l/25212908. sallallahu i sutrepremakojoj izmeduklanjaöa udaljenost Dakle. klanja u vremenu se prenosida je Poslanik. I aosfani{wog. Od Bilala se prenosida je Poslanik.mjeseciili znarn da li je rekao öetrdeset od prenosilaca): godina. i Muslim. t/25312915.saispravnim 6' lbn Ebi-Seibe.Abd\t(Rezzak. Sadprenosi prodiorca. 2/25/2342 Abdr\'Rezzak' Täberani. alejhive sellem.2/2412339 u Fetlxl u Ä'r{z/ai. ita s Buhari. 4/188.sallallahualejhi ve Od Ebu-DZuhejma "Kada staje zaradio klanjaöa bi znaoonaj ko prodeispred rekao: sellem.takoder.l/249178. Mesudrekao: U drugoj namaza. lancem 252340. Meilutim. str. 6t vidieli:F/ r.hu af4fürlryfi Sr.1. bilo bi mu boljeda saöeka "Ne dana.. Ovo vrijedi ako klanjaöklanja premaSerijatski pregrade? Da li je je bez sa onim ko klanja na otvorenom Ali. (iedan KaZe Ebu-Nadr öetrdeset."653 ispredklanjaöaumanjuje vrijednostnjegovog umanjuje je kazao predaji da onaj ko prolaziispredklanjaÖa lbn-Mesud b elprenosi se i od Omera pola ome Sliöno o\ odvriiednosli namaza."656 Ovim hadisomje istaknutazabranaprolaskaizmedu klanjaöai pregrade. ne govoriovakonesto ashab .umanjujevrijednosti njegovog "Onaj.jer sallallahu i Omera. po svommisljenuvidjeri: FethulBari ll584. sal[t{h. U584.65a Ovdje se misli na udaljenost Tidaimjestagdje-je daje izmedu namaru {kijaml.u" Hattaba. Sehlb. 2124' prenosilaca.sallallahualejhi ve sellem' od zidapremakomeje u Kabi a bio je udaljenoko tri podlaktice klanjao do sutre dok klanjaö stoji u klanjao. str.4/189/508. kao stoje navedeno i Ebu-Nuajm e lbn-Mesuda ovedvije predäj nakonstoj e spomenuo Balr!.z^k. gDgE-29912989.-koji prolazi namaza."" islamskih Prolazakispredklanjaöa. dok je prolazakispred pregradedozvoljenpo konsenzusu uöenjaka. verzijahadisa Ovoje Nesaüeva i Nesai. srr." (odgdjeha). ffi t$dü-Re.660 ispravnojpregradi. 120/496 66Buhari.HafizAskalani." mogla ainiosedzdu alejhive sellem.ovo je propisna dok öini sedzdu.

Vidjeri..739i EhvDawtd.. naslovili su poglavlje:. -'Hadi< koSapreno(iBitat kogasmoprerhodno spomenurr.meatutim.. * uidjen: Fethul-Bari. . sumnJe da je ovo miiljenje zasnovano na Serijatski valdnomargumer1tu. predvodio dZematna Mini.podlak^lice.?regradaimama je ujedno Vidietl El-muha a. je svaKa(ostgumue... a klanjaö nerna pruuo äa rnu ."""S U drugq predaji stoji daje lbn_Abbas rekao:. dok je Poslanik.4/185/504.El-bpnajc.pri. 21.. S€jh Jbn-Baztvrdi: .Ko proäe ßpredklanjaöa (koji nemapregradu ispredsebe)na udaljenosri veöj od tn nije grijelan. str.Nikonije osporio moj postupak. Takoder.34/76i Mustim.uau klanjg. U ovome sluöajugnjesi onaj koji klanja bez pregrade a ne koji prolazi ßprednJega na propisnoj udaljenosti. prolazakneposred no isprednjegaj gdjeje granicanakonkoje . -. takoder: 6t164 i 172. jahalice. Potom samproiao ispred prvog safa i sisaos.6e .4/186. 4/i 85/SM. ..Nema prola..prolazakispredklanjaia koji kJanja bez pregrade ni. 6t . * Srt'*i. i ostavio da pase. Poslanikom..""'" Imam Buhari u svome .Kotiko se god öovjek viSeudalji od klaniaea r(oJ:t:lanJl bez.Sahihu". * Buhari. 2t42'1 i Et-insat 2^ 29. 1/136.leei .aK. pristupio . ispred Je klanjaöa? tmam lbn_Hazm kaze:.. t/ t65.108 aeselfcm.pregrade..Doiaosamja3uöina etanu.voljen.. pregrada imama je ujedno pregrada i muktedijama Odlbn-Abbasa seprenosi daje rekao:. "tt.lo bi eesrodovelo do poteskoöa onimakoji Zele napustiti dZarruju. u svome "Sunenu".laSAeSU i Mustim. ne mole se niko obavezivati njime jerje osnova da je dozvoljeno prclaziti nakon razdaljine od t i poät*tc"..66r Ovo mistjenj."" Nemajaku osnovuu vjerskimizvorimamiSijenje "ni da. sigurnijije od grijeha.. salallalu jahalicu alejhi ve seUem. namaza do.eOozvotlen nar(onudatjenostt od m podlaktice. \a opaskama iejha lbn-Baza. dozvoljeno prcii. sallallahu alejhi ve sellem. od imama Ibn-Häzma.

Etrthtükta. stoiii kha kao itt. je zakasniona Ov. s! 87 6" Buhari.sallallahualejhi ve sellem niie znao za postuplk smatrajuöi Ibn Abbasa.ive sd{zn- 1119 pregradaonima iza njega". tiusannet: 2/tt. nakon sto ih je podstic{o ashabe na ispmvno "Idi. slr.tirl''r.oon Stoga. od lbn-Bettäla 670 Vidieti: A1-ftd'l!1.le preihoclni prolazakizmecluimama i pregr'ade zabranjen Neki islamski uöenjaci ne prihvataju ovaj hadis kao dokaz' da Poslanik. sa[[a[[afri afejfr. r'irlitn las (u namazu) i:a obavljanje naÄaza.r tome..ncpojmliivojc da ashabisve ovo Presute l ne upltaju postupaksall^llahrralejhi ve sellem'o proprsu Poslanika. \. ." uidi du.107/6644.tada pregradaimama vise nije njegova pregrada'pa ita treba ctnlü1 67 Vidjeti: l]l Ovo isto navodi i Abdur'Rezztk..jer se iz ovakvih postupaka ve Drugi: EbLt-Hurejreprenosi da je Poslanik' sallallahu alejhi sellem. Ibn Abdul Berr. sallallahu alejhi ve sellem znao za lbn-Abbasov Takoder. 2/128.*t Ibn Bettal navodi konsenzusislamskih uÖenjakapo ovom to iziskuje pitanlu. 2l stf i Alldrrls'rr.ojsna Qosknif{n. ni na Zemlji' ni na Koji za Sebe kaze: neüu.. '1ll:4/'123. o aoio. Et t.o6rOvo miiljenje zastupa veöina islamskih ue"niutu.1" Poslanik. jednoga dana. nema smetnje proöi izmedu safova kada 6T(r Jedino je Abbasa lbn postupak iot.l. ttli All.asyidin karla steispretl nrcne-"61t . 1. Nevevi i drugi 1t6 att tbn Bari' Felhul 4tt86.oB. nije znao za lbn-Abbasov postupak' znao je to Uzviieni Allah "Allahu nije skriveno nista.Äu. ovo milljenje je slaboiz dva razloga: Prvi: Ako bismo pretpostavili da Poslanik' sallallahu dlejhi ve sellem. 5/107 i El rtttgtti 2/68 6d Vidjeri: jcrl! srrilii1 Brrlafi." (Plijevod znaöenjaAlu Imürn. st2]. 5 ) Allah ne bi dozvolio da ovaj ve sluöaj prode a dn ne obavijesti Svoga Poslanika' sallallahu alejhi uzimaju vjerski propisi selleÄ.o njemu.lje se postarlia jedno pitanje: Kada klanjaö koji jedan ili vile iekata ustanenakon lto imam preselami'Zeleöiupotpunrtr ivoi namaz. rekao: hadisa Iz citiranog.t. Redzeba ffi Vidieti: t'/-evrrt.Medutim. Muslim.St.tha.lti.

2t4t4. Ah*tnus-tutrc. 2n\s/3. o7{Sirnile radnleu namazu ne-uüeauna njegoqrispravnosl po konsenzusu uöenja*a. a ako nije. 5afijske. str. .180.6?a a Uzvi5eniAllah naibolie zna.ve sellen. 2t904. E6cnhid.17j. Ibn-Dzevzi u El-ilelu. pribliiir öejoj se. Ovo misljenje zasfirpajuEbuJusuf. l6o. Bejheta. Hasan.Ako bi suhabila malo dalje.J/22U5489i l ^tanfetut suncn. Vidjeti: Sarjrl-dZania. a SejhAtbani ispravnim. osim ako seradi o koraku ili dva. Darekurni.uöenjaci malikijske.pa "Klanjajstojeti.. dok grijeh pada na one koji prolazeneposrednö isFed njega. zavrSiöe namazna mjestugdje senalazi. iza Onaj ko na ovakav naöin ostanebez pregradeliöi onomekoji je uzeo jahalicu za pregradu.Fethut-Ban.2/145. -. t14t3t669. je odgovorio: plaii( osimakose da sene utopii.mejeste..l/22t15492. 11634 i Taelikut-talik.ImarnBejhekiovaj hadjssmarra dobrim. pa ako se ona odmaknenije duian iöi za njom.ako postoji moguönostza to.ipal. Namaz na brodu Poslanik. klanjaö öe ostati na mjestu na ko. " " Vidieti: Undetul-kati.vidjett S"fius sunnc.lijevo ili desnou potrazi za sutrom. Lanacprenositaca su spojili: Ibn-EbiSejbe.2t i Et-kavtut-nubin. l/40c/1019. Z6ql656J i Bejheki. Seihrt-istün Ibn-Kaj."61s Prenosi se da su Dzabir i Ebu Seid el-Hudri klaniali na brodu stoje6i.srr.2J439.Neki hadiski slruönjaci su. prigovoritiovojpredaji.r.jimje ulaTao na ispravnostsmisla ovoga hadjsa. Vidjeli: tpyail. 2tl380/t458.-htdi\iij?.672 Ibn-RuSdkaZe:"Al<oje pregada blizu.twmtza Odgovot Imatn Malik kaäe: "Nema smetnje da se klanjaö malo pomjeri bilo naprijed ili nazad. "'' VidieLi: Fetayalbni-Rusd. 21217 .4/109 tmuallekanr. Muhammedb. Sto se tiöe prolaskaizmedu safovadok imam predvodi jer je imam zastorklanjaöima dzemat. s|'.B:. od lbn-Berhla.A2J5.20195i S?fiu Sahihil-Buhan. --Vidjeü o'' Hafdm.hanbelijskei 612 Vidjeti:Lt-tadlu vet-iktit. piranje o namaTu na brodu. nemazapreke.676 Veöina islamskih uöenjaka smatra stajanje u namazu na brodu obaveznim. sallallahu alejhive sellem.

" u jednoj \laboj prediji sojidaje lbn Abbas. E/-'rsal.erd i. je Enes b. 2/ 163 6r Vidieti:E/-r. 6e Vidjeti:r€r.n. kazc: K/d/Uni ve sellem rtejhi 'dllallahu r..4/4261 pouzdani ove predaje tu: r-i. rütlfeh 'Jukaha'l/156 i str/'rlr'lr selan. Hafiz Ibn-Had."r] ri.i'i"n n*a*.iö ulopitiili U k o l i k ok l r n j c cr l e m xI n o g u i n o ' l i l i p l c ' i d a c c s e "" . nrma/ Dolr/ on. 1'rar16tt.srt r24. u namazu.nes "onaj ko .i.. b Vclik klcnjc 'jedeii o'im kxdr nemamogucnosll noimliivoda L.tak.":lZt r tt. ottdtt lta "*" nP tno-ri anda 'jetleii' a ako "4 14x'c\ tri tüAo 6?7 su aia ll2g2' El'hidaie 1ll8 Ha:iktu lb'l' Vidieti:t'/..rra1ld.e i/36211016' 2/'132-:133/3659' Bejheki' 198 32' 2ß69li410.rii.'ti*.'. ihtilaJilanettn ' U351 Muhtesatu 671vidjeri: str.'te. uusnihnuhha:" vts3...Ahmed.i äan. stoianie onaj ko nuäuj o potpunortl"t"* Jedino imam Ebu-Hanitbsmatrada a mozestojatiili klanjatina öineöiruku i sedZde if""i" "" i"ai sjedeöi r'7e postupio alije ruZno ispravan.1l2l0. se. .15. '* .jedecii neie poncvljäti onesviie.i^or: i. 5Jeoecr' nekirl(lanla nc ladi ili klJniabezodJece klaniä "I volu iarionu se klenjastojeciako po'toje Seih Tehanevikaze: "635 Sliöno ovome kazaoje iejh Ibnori"u u proiiuno.*.."?r zahirijske istije kao onaj ko ostavi osimko nije u moguönosti. 4ttls' Fe lul'Ba'i tt4e8' Et'unntta' tt1s6.rvdtrlarr.' tnzz. Ebu-Davud l/l?9/839' Ibn-Mad. zl!iry+565. tarikis-rd/d/' Huknu 61e lY idieri Bedaitts'saünia.t*s.titi.llrI "Ko ostavr lbn-Kajjim kaie: Sejhul-islarn pravne Skole. kl/e: lbn-Hllm oloult'".etovu predaju EA-dnaje.636 i".:.krrxr.l. . Malik podne-namazsjedeöi dok je lada brzo "Nije "t.der. N"t on ito je rpomenuoovu predaju. r. ßs vidieti: talauss nen lDol.u lome Poslanik.| 129 "' vtäi"r.-rlzs+.2u' Et nntbditt2tro3' KeiiaJut r/s5' z'dut tn stakia' ."i. .art -"rt'ii tt2'70.t.4/185 snatra slabom vidjeti. tmam Hejsemikazeda su prenosioci V idieti M edin e .li ce khnjati.. l/138.'i." l/184 .'u.":6sl o. 'i"i. ". nanja se sjedeöi Baz. 212'Bedants r/335" Et'funta'. Darekütni "' ä"i"ii. il^tje köi...ii^n1oo nu.i..rekro: [J'-.qiä"' n". iz predajeu kojoj Enesb sirin' kaze: .." ii'f'"a1.'. razLrmije .]..

rekaoje 67 vidieti. veö se klanja shodno moguönosri: stojeii.Ahmed. prijevoznim Ova analogüa po ponekad postoji klanjaöa. Allah najboue Obavljeni namaz na brodu je ispravan po konsenzusuislamskih uöenjaka.u avionuje isti kao propis namaza Sejh Albani tvrdi: "Propis narnaza na brodu-kJanjase stojeöi ako za to postoje uvjeti. 3155l1620. .n. rll32. ß viSei: . Ibr-Huzejme. neposredno pred svoju smrt klanjao u sjedeöem poloZaju.2/69. '' Boh*i.sE. "tr. sjededi. ffi v idietr Merutibul -idtna. Muhanmed el-Hamevi (1098 god. Imam Ahned b. pokretima glave ili kako veö UzviSeni Allah je iz Svoje neizmjeme milosti dao olaksicu za bolesnikakome. su sloZnida ne postoji razlogzbog Ibn-Hazmkaie: "Islamskiuöenjaci koga bi se nanaz mogao namjemo ostaviti. ßgnt2.6el shodno Sejhul-islam lbn-Tejmijjekde: "Bolesnil 6e klanjati namaz svojim moguönostima. Se uz-Zzrke|.sallallahualejhi ve sellem. Izdavaö:Daru Ib l-Kajjim (1408) i Darus-sahabeh Riiad.t vnul-nabud.7 l2O7 . ffi El-eßat. 4/86.6e0 Prenosi se da je Poslanik. Ed-durerus-seminetu fr hülan s-salatifrs-sefnel'. pristajuöi za EbuBekrom. 3159.prima namazonako kakogaje u moguönosti obaviti. onda sjedeöi. s8. Nejlul-evta.t Sifetus-salah. 79. EIVidjelj: Ettemhid. 6/r59D5295.) ima posebnu studiju o namazu na brodr.688 ßolesnik klanja shodno moguönostima Namaz je obavezakoja se namjemo i svjesno ne smije Fopustiti. 21148 i lataus sunen. muhana. 48. 41373. po konsenzusu islamskih uöenjaka. sallallahu alejhi ve sellem. T|mizl 213091362.47/83.19/247 i 22/31'1. po H."68? jer u savremenim je potpuno prihvatljiva. a ako ne. Poslanik. . leZeii. ELAima. a Uzvi5eni tipa opasnost sredstvimaovoga zna. El-insaf2l3OS.

.uttullutto ul"jtti ve sellem' rckao: 6e vidierl Medatnu 2ll24z ul'fetava. str. 6t vidleüi Medimu ul fetaea.ueiä 6i u namazusjedeöi. U drugoj predaji AiSa."6e2 "6e3 öiniti namaro.' Nakon toga bolesnik "Sve u osnovre-radnje kaä: Na drugommjestuSejhul-islam namaz. 6/l I 19. ustao bi i dovrsio rekat u staJeÖem Na drugom rekatubi öinio isto poloiaju.. sallallahualejhi ve selem. El'medbnua' ua3i. Et'nuhalla. priöao-b.a kadabi zavrsio 'o"' i on bi legaoda spava a akobih spavala budna. sallallahu alejhi ve Prenosise od Ai3e. onda sjedeöi.a ponekad klanjao sjedeöi'sellem.2ll242i 231224* Vulti.. Laoi naprvom. Muslim.a. Z l8-la/125l. (kijaml u njimaje elementami stajanje namazä Stose tiaeobaveznilt dio (rukn). nekih trideset do öetrdesetajeta. r'a.a kadabi seprimakaozavdetku uöenja. Zcrke:L 116l'7 3t236' SeÄu'' uto3.bi je noöuklanjao stojeöi.a ako ne molel.ebu-Davud. I t3l . .paduju . po konsenzusu udenjaka. a kada bi uöio stojeii. r. kaie:'?oslanik. ukoliko ne postoji validna 696 zaDreka Namaz u Papuöama(obudi) je povremeno klanjati u nanulamaili papuöamaPrenosise da Sunnet "Razlikujte se od üdova' je Poslanik. 22112475. Ibn-Hibbaf-t'1226 ff Buhari. Potom bi uöinio ruku i sedZdu. pregibaobi se na ruku iz slojeöegpoloz"F "o'" poloZaja prelitao tl sena rukuiz sjedeieg sieäedi. onda na boku. Husajnu: neöeponavljati ne mo|e! ni t. . oiSntO.a ako Irnranub.a äuuu""niku uko ih nii" u moguönosti Noöni namaz u stajademi sjededempoloiaju '?oslanik. da je rekla: uöio je Kada.i sa mnomako bih bila namaz.'KlaniLi stoieöi.ko.23?n *-v'd:Ä-iin"i-*"i"i..

Ne uüEhiravaj njhta Ebu-Seidel-Hudd kaze: "JednogadanaPoslanik. str. zl05/t010. Malik upitan da li je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. -^ * Ebu-Davud. sallallahu alejhi ve sellem. '" Halim. Ebu-Jala. Muslim.. 157/651. EtD. DaÄnn. sallallahu alejhi ve sellem.str.oni ne klanjaju u papuöamai mestvama"6e7. Hakim.s. klanjao u papuöarna. 3^32. Dadn't. neka izuje svoje papuöe i sravi ih ivnedu stopala.Nesai. Begavi. l/391/957i Bejhekj. im tadareöe:"Doiao ni je D2ibd. U toku namaza izuoje svojepapuöe i stavio Fedvodioje dzemat.6e U drugol "Vidjeli smo Poslanika. Imam Hakim. Abdur-Rezzak. Taha\i u Serhut-neanL l/511. I/190/q52 Imam Häkimi Zehebismatsaiu ow prcdaju ispm!nom.V adZe. .t "Obuj papuöe kada budei Hanjao. da Fedaji stoji: klanja u papuöama a i u mestvama.T^beftnj. '" Ebu-Davud. sallallahu alejhi ve sellem. da ldanja bos a i u papuöama. ü. 2/604t424e. _^. a. Imatn Hayjm i predaju zehebi our smaräjuispravnom. koga prenosi Ebu-Hurejrc. 5/35/555.U4o9trr94. I/j9t/955. | ß0?/858 i Darckutni. lancem Vidjeri: Sahihus-sunen. Nakon namazaPoslanik. IbnHibban. Hatdm. Almed. Bejheh. '" Ebu Dalud. str.VidjellJ:El-medam a. pa smo isto uöinili. Ibn Huzejme.^_ "'" Buhari. lt256nj4.sallallahualejhi ve sellem. l/235lt378. l/193." Allahov Poslanik. vi klanjajte u njima. .Inam Z€hebi smara da ova Dredaia ispunjava Euharijine i Muslimove krireriJe. ih na lijevu stranu.5I44n633.Taha\i v Serhut-neani. U480. 1018319972. U39U956 i Bejheki.3/100/1 1976.. 5/56012185. ln34-235t1377 ltstt. sallallahu alejhi ve sellem. Iata. A605/4251. Tfnxzi 2ßjart4üO. Kada je Enes b. l/128/605."?@ Od Ebu-Hurejrese prenosi da je Poslanik. ili ih izuj i st tl)i ih izmedustopala.".i obavijestio me da je na niimaneöistoia. Amra se prenosidaje rekao: "Vidio samposlanika. je upitao: . U388/1516. l/128-129/610. l/l9t/302. 2/605/4253. 286/2154. ili neka klanja u niima.| /3 I U I | 80.. Anrned.rekao. zbog öegaste izuli svojepapuöe?"Rek1isu: 'Vidjeli smo tebeda si ih izuo.. 9aß86.ßra re desilo."'"" n Ebu-Davud. Od Abdullahab."7o1 IJ drugom hadisu.2606/42ö0. U|2U6O7. izuli su svoje papuöe."Ko bude Hanjao. stoii. . 7mtln.sallallahualejhi ve sellem. 3/20/l It5J. sa ispravnim prenositaca. Hakim. Kada su to vidjeli ashabi. odgovorioje: "Da. Bejheki. Nevevi i Zehebi ovu Fedaju smatrajuispravnom.Ibn-Sad. Tajatisi. sa i\pravnimtancem prenositaca.

ö#idi narnaz.atltuttu ut"lt'i ve sellem zbog öegaje izuo svoje 1.' iia.'. * p*rinutim lancemprenoslica sE.tt::. 'r'i".ßi Et-imkur:ie niiie.sallallahu alejhi ve sellem' "Kada bi Poslanik'sallallahu u-ebi-T.r Alija Mahfuza 278-279. nn-Hadär prenosilaca ovajlanac 21254. ... od Alija el-Kadija 1n \idier: Bedaeul'fe\)aid.2itaatsze.qiiq \"'"' * äitJi'ä--ä rtre4 | Ii ahkanil'Kur'an' El'dzaniu zrit.?s Nijjet je obavezanPrÜe namaza *1.. sallallahu t" a" ie svako äobro u slijedenjuPoslanika-.ain#Llti omerb.]*ä.zi4 i Er-ibda' er-Kasimija J. .'l:Hl:* * abdest .l/1e8n236' 6t31t240'16.. vidjeti: ispravinim smatra '*:i-ui*.od Sejha str.it'idb. r:'zs.i.3| 188- *.kazjo: ]ii:-d. oa s"ju ruuhammeda ln4str05rirmizi'v431242.."rekao äq"rrr"" *rr"..ä.n.-Ndäi. "". Fethul-Ban. tn"j"äno pojmio to razum nÜnaza o legitimnosli u'enjacima meduislamskim Nemarazilazenja u oapuöarna..+!. 22| 239 vidjeti Dianiutuluni v?l'hiken * n"Iui-Oui:"..'ellianab .Ib1. od lbn-Redteba i..Naime..-Z"J 'ur"lfri ne' ili momentu u datom n" t"u"...u papuöama namaza U ovom hadisuje poreddokazao legidmnosti pa oa da zavrslnamaz nisuÖekali vrlo bitnapouka. t290llw6. !:- ..l'. Darirni.ili uezii niljetomza spo-en.r..t1""".'i'.. Darekutni. bi: Allahu Ekber'"'7to na namaz. je Ne lf"ii1l<:'J: "ri:. Ähmed' t-i[".1i:t:^ 9:: "äi"rh"r Nijj"'"d':.*...5ns\t po konsenzusu Nijjetje uvjetbezkoga..2.ashabi iedna .ä m...to su" ä. . "a""* äJä l-' I**T.ib je rekao: r*uääö'efii. str ls0.^'orroa ^r-""i r / ' t o ll/875 /i' Ebu-Dawd l/2e +riie-ts.-. LZA Poöetni tekbir (tekbiretul'iftitah) poöinjao je svoj namaz Poslanik.i:ilvrijedi i:.'ii"-lj:l?f iji"ä 11: ".kir. "ä""1".Äi. tuVrdietl Fethul'Bari 3/42. str' 42ts8' Meäbnu'ul-fetav.

2tZ5S.7. F.t401666 i Ebu-Avvane. Dizao tri ruke medden'26 1rj. .nudatchtd. ".i. Elzed.y1yerdi..3n62. Darimi. nije spajaoprsre niti ih je puno razdvaJaol..72r lbn_Rusd. '" yidiet| Merutibul-idima.o^vy9.Buhan.'. "'Buhari. Atüned. ''" Nestu. inÄ t y:i3yi 1 r:jh Albani ovaj hadis smarrajuispravnim. Bidajetut. vÄJett:Lt-nu8ni. sallallahu alejhive sellem. str. 3t2SO i FethutBati.idana. "" Muslim. od lbn Beualä. ::. 4t9lj90 i Ibn-Huzeime. vt2l. I/J68/88t..Muslim.idrna.nua.havil-kebir. Vidjeri:Sahihut diania.t/35:'. 'ä Vidfeti: Scrhut. r. Kudame.iü-aä^iq I 2186614761 i Er-rcydul-bessan. 55. '"' yidjerl Tuhfetul-ahre.42t60 i Et ikna f nesaitit.. Zehebi i sejh Albani oväi hadis smarraiu l isprarnim.722 lbn_ Iah. Scrhu Sahihit.11547.t/29Jl882.e*.. ''' Vidielr:El..viajit .I ftfrn izi. 'vidjeti: El-ninhad| 4ß0i Lt-nedanua.'l Dizanje ruku pri poöetnomtekbiru Allahov Poslanik.g.". 1t228. 2551905.Ebu-Davud.inak. i I j I I I I i .Tr6 Imam[bn_Munz.4/80/J9I.1t2+rysl8s7.ejhek:. .l/408. lt54l. 334 i 2562.i Baheni'.7r0 ".uekber. 2t98.djeri: EI ev'a!. Tajatisi. ''" Vidjeti: El 1Jri. UaUTß. *r. l rbn-Dzarud.. rnT-234/46O.''' iü poslijerekbira.t/280(Serhufelhjt-Kadir).'vidjeri: I Se ur neani. t/lc8/t217. '" V)djeü: El.Ibn-Abdut-B_en. 3n5. 2tJ75l8875.4/80/391. 2/38 i Sifetus-satah. str.ve seller4tunaza Ibn-Rafia ez-Zerki prenosi da je poslanik."" lslarnskiuöenjacisu slozni da namazpoeinje tekbirom."' ili sa rekbirom.str. tmam Hakim. str..mugni. v4j5t2420.ao: ispravan. 3t.3n2 i Et-ittana. Ibn_ Htllzejme.g ". str.i.'' Nije ispravanhadis u kome se kaie da je Poslanik. 164t38 i Muslim. 42t.sb. dizao bi ruke Driie tekbra. U134. Dlfltun.Nevev' ". El.7-r7 Ibn_Hazm. "' HaJum. _.a porcm n? _.cv\at.nanaz dok se propisnone abdesti. U33i. navode konsenzus uöenjaka o ispravnostidizanju ruku pri poöetnom tekbiru. stt.'\v. ".352.Tr2 a izrazitaveeina iz prvi} i poronjihgeneracila smatra da ie poöetni tekbirsastavni dio (rukn)namaza. '" VidJetlEl.tar. sallallahualeihi ve sellem. l/tJS. 2/q4.avi. .ro4/1e4. 2t3e/24\. r/22r_222/t3zs. '' Vidjetl Bidajetul-nuditehid.lVUe kaZetAllah.

i"ar* Nilo od brojnihi pouadanih ä.nf:i.Daifus'sune 6441444'7."' a prsti ni skupljenini rasüeniod svoje tijelo okretaopremakibli' öak i svoje seprenosida bi cije^lo Omera palce(kadabi dizao ruke). Sirio svoje prste pri poöetnom tekbiru'?23 je-dizao ruke u alejhi ve sellem.--.3/263. 1s\jdieti." .anpostupakkoji nema osnove.u kibl". S."'' Takoder' nije vjerodoslolan alejhi ve sellem' hudi..!i.uodi sei u jednojdrügojPredali 1"ii'.4et2't72' ntidat n^anu"t . u2921818' Ibr.-i"nia.sn 4It239 täsO-zii. gdjexio predaje) prenosioca ove od Puno (jedan en-Nadzi vo.df ll-Pyi rehzibut'khzib i . D Buhari.it.*fl"t .ini" du je Poslanil. e lbn-Sad.Ä. pr€nosjlaca lancem saispravnim 4/117.uPoslanikasallalahu-alejhi .Ibn-Huzejme.rr' .4r9l390. ü. str. ni"t"irrrt prenosilaca'.ö-.a u.Et-nadinu. +lsti i S. * Tit i.i9.l'{"t ^i.n"t""o*t-."r.G. ukoder: * äi--d"r.n rt3ss..r". l/2lJl458.qlahov Poslanik. ß \idjeü Ei-terhul'numtia' 3143 .o se dee dizanjaruku iznadglqve' imam nista. sallallahu alejhi ve sellem. ilfzästi.El-me 31266. i. nije prenesenonikakvo prema usmjerenim sadlanovima dizanieruku u visini slomaka Doloviöno 'To je kaze: Nevevi ". porom ih stavejednu preko druge -uvaj ve sellem' o'oiap"L*rn" ornou" u .i. i Muslim.2/4'2118 Imdm."' Od Poslanika. vrojeu: prenosrlaca lancem Jabim sa l/4zq Lr Et'il?Iul'nurcnahij? Ibn-Dzevzi Te kihul-kelam.T2n lbndianovibili u pruu.u.".Madze.unna.u.kojl.if''. sallallahu najednunepravilnu ukazari svolerukeu uirini p. va'-eis"tr' st^ 24ol248s4 slabimlancem Prenosrlacä je.sallallahu alejhi ve sellem.rl259no6' t\hmed'31436115600 ßr Y idiet].163135 * il-"rri-.-.'.f.r/235-21ö .Tirnuzi' slabifi vßlen ttetut'h4at\' Nevevi i Gjh Albani ovaj hadi\ smaÜaju Ebu-Hatim.tj. Zrdul'ncad l1202Vidjeo..str. i Daifut'dißniastI' .:""i"9:-1-' p""".Ä tiiiiii q:l. u visinu svojih uiiju'' tal(oda-ol-mu a ponekadvisinuramena. Bejbeki. t/38121c..ponekad sallallahu . ipustesuoie ruke niz tijelo.t't OvdjetJeba dizao tekbiru poÖemom pri ruku poiau. ipomenuo'njirovo . koju bilF'i tnäq stienoo"omen. dZmua.u po tijevoj odmahnakondizanja'?35 . u Lo*.::. 283.po..r: pojediniüanjadinakondizanja näime.

3n68 i Undc!ut.73.rbn gazm.lb. tlt99/rut. Ahmed Sakir La..je prosaopored mene dok sam u namazuddao lijevu ruku na je uzeomoju desnu desnoj. . .lS. "r"k"o. Uzaolroö2..poslanik.. Ebu_Awane..ic.-pa ruku i stavio je na lijevu.potomje Vail b. Sud kaze:-Naredenoje da se u namzuu desna ruia stavina podfafcicu fijeve ruke.lu prekodruge.t nun S:j:.! ..nr. 297.VidJeti: N"/rt.^ 'Vidje|J:El-cvlat. saUlafru Aeim ve seffem vidjeti: g/-niinhad| 4t9t i Fethut-Bari. Ebu.1""_ iä. . Aimed. Bejhetd. l/t72-t731500(Et_ferh)...ima jc narcdeno da po1uimo sa i..""' Abdullah b... "Nama.. MuIk srr...sallallahualejhi ve sellem. r/2s4-29s/st6.enjaci po ovom pravnom pitanju imaju öetiri miitjenja.Vidieri: -Lanac preno"ncä Lt-nedznua.rrtSel. Vidjeti: il"rtil n""ii lll14. 14o12654. Taberani.. iLZ.tbn-Madie-llZ+slO6g. 4/4Ot/812s..sallallahualejhi u"'r"Grn..kari.IIudä kaZe: staviosvojudesnu rukupä lijevo. l/288/f083. Almed.Avlane. 11249/667.Ban. Mesud kaZe: '.. rtr44t6si . v473-4j4 i Ahtenut-dienarz.. srr.v144t686.Y ". El.moze sepripisati postanitu.Ibn-Sejjidin-nas .5/2:/g.ftaroru da odgodino t?!\"e sravljamo desnuruku po :!. l{us_t'1"11i96_f-0. DarekuEri.i -rrenoslocr ove predajesu pouzdanj.tm3qlanj6.." ispravan." ovog hadisa.. vidjeu: Mednneuz-zpvaid.ulnj.ve sellem. )15A3 spomenuo konsenzus uienjakana ispravnosü .n*gu Allahovoga poslanik4 sallallahu alejhi ve sellem. _. Ibn-Abbasprenosida je poslanik.y. 2^BBj i Et-nuhatia +lt t:. IUn_eUad_g.uti. Oya predajq shodnohadiskoj renDinotogiji... namaza Stavljade desneruke na lüelu o_!ßy. ^ Spomenuöemo ih sadokazimai komentä...Zu: .poslan. Hafiz IUn_Haazer sa ie ocüenio dobrim.lt54g. T abg(aÄ. oar.t. . IrnamNevevika2eda ova predaja ispunJava Mustimove uviete. 2/96-9r. 4/31?-318/18886. _^ '" Buhari. Serhuz-Zcrlatni."'" Veijna islamskih uöenjaka smatra da serukeu namazu stavia.Vidjeb:Fethut. Zt4U. /6/1085t.srr.3ß2. 6/t4O/5772. TaJalisi. 'Ebu-Davud.. I64t4O. 4/l I2-l13.''" Jedna Mjesto na kome se yeiu ruke u namazu Islamski uö. Zerkani i Atbani ovaj hadis smatrajr ispravnim.Fjbu-Dayud..nma. EI-nuBni. lmam i.'ie u EI istizkan.. t+ti..evtar. 2nsDs2.::? -vTmeng)i da u nannazu lijcvoj. . 2n62. 3/269. '* "' ü...rtmjzj..medbnua.ry_"j lbn-MadiE.Ä:.

. . " Poslanika' Od Hulba et-Taijase prenosida je rekao: vidio sam po na ruku luevoJ prsa daje staviodesnu alejhive sellem.T.*.r. Ah*nnul-d...a kazatida je ovaj hadisdokazo vezanju bi Dreöe Sirdi Je potvrdrooa ovaJ Muharnmed nuoka...ka ".xtriJxöff 1#'.jer slabi hadisine mogu koristiti kao 1ryt:T' *it-i" kao stoje imam Nevevi Medutim bilo "äe-i.u*: -ovaj 1'ffi!.*i:'#. . l5O.i""t vail b Hudzr'.veZu Irnam Nevevi kaie: ''?4) ' ovo znaöida je citirani hadiskod imamaNevevija'u n.Iut'eviar'a tae kaiet E!-iehul-muntia' ilä ä*nä.ff.*'ä'#li fiffi:*'ffi 'ä':[iJ. 1a\ldietl rl-*inhodi un .Hi"il:'"trj::Hffi rbn hanza kod hadis r.tr.ä-:iiii"oi ].illf'{'n'fl10".*n.1{ry{"*'#T r.* tr"1#ifi'trffili:'ffi.i Iffi.:*:u**l'..a tt"aitUrt eksperata ne lznao ruku na prsa.hadlsa svoioisrudiiiFevzul-kiram.L.Vezanje ruku na Prsa dokazei ovaj stavpozivaju sena sljedeöe Uöeljaci koji zastupaju "KlanJao sam sa Od Vaila b. "Tar prekolijeve na prsa "Hadis Vaila b Hudira je dokaz da se ruke.u.. iradisispuniaua lnramBejhekije na osnow ovoga.. HudZIa se prenosi da je rekao: salalahu atejhi ve sellem' pa je sraviosvoJudesnuruxu Poslanikom.lat "vezanje desne ruke po lijevoj na prsrma Je nasiovio poglaulje: SUnnet .'$3.d-.r'"n*. llA3t47g i Beiheyn'a6t2335 jr*:jüäY'$'.vidjeti' takoiler: 314541.zi2lSJ Inr.ä-t.:ü. Veliki haneliiskiuöenjak u uslove lbn-HuzejmeOvo je Sejh Sindi spomenuo. dobar.'f L:t##g#^ *r.m*tnfm Inam Ibn-Huzejme' Mubarckfud'i "Nemaispravnijes u o vezanJ hadisa il'si r^"J S* i*i " t t"... sallallaiu 7arlbn-Huzelme. 1ß\ldieü Tuhfetutahv."-t iti p.eruriz'sE.

tm iä:ä: '.."1 .m:i*1ffi .:l':*.' #iil!1.. Lohhamarc trecrpflmleraK Muhammeda u":aetAbad lls6/rq66 *'lL" t"äü..::. je ""i"41" tllli prsimadozvoljeno Dakle.da[J#t:J:lflff'$ttj:*]l$']ä se b..sunnetu' Vezanie ruku ispod Pupka rffi:.'.ltailir*iii::i.'#l.i.m **'. kako je u namazustavro ve sellem..]"8"?:1"..v*tl. LT."" dodatak Je spomenut Konentor: U ovom hadisu prenosi..:$1":''ü" lUif.lru:r.'".l jer oprecn ispod vrata)' Je (neposredno ve sellem...."":fi: i:1 . v"i".ii' nije #.iä:x. oi"hadisa "r""i "-il" "'.3'":J'.["fft"[:.12r' hadiskr uvjetekoje su uspostavili tspunlavalu ovepredaje. ' pupka.$üi.'".Stose u jeziku smatra no-PreÜerivaili:. Tii."."'" "X""":l:.*. "ispll pl{^:.t'Lit.i"l'. jiilg.'iir "' ?#".'i*:' isPrar r". i" doKa/e: sljedece O\ i pravniciI'oriste Skole...'.Tn i. #i*nli.'J * qtri::.iii"l "'o'üü.'!!iif*|!i!':'WT' :-:."i*J.li.1::..2i -'i1u^'0""'..ffi .". i**'.{ffi{# l'."' 1f.'n.ler medusobno zna' a Allah najbolje struönjaci.:.'.. ii.'.T"li :f '}{p d..:..t."$lllllr.s:jl|.:1..."äää.'"..*fi n.j'1i..5."l"o.i""" I..E:'..llü' rl 1l.Hudzra odvaila s' Dopisao-sa-j'#lir:iff:il:\.illlill..'.: r.ili *.. i*l::-r{ ffi tr Lf.:' .

tmam Hejsemi.sallallahu alejhi ve sellem..ai..odgadanie sehura i vezanje desne rukepo lijevoj ispodpupka..'te Vidimoda u ovoj iredaji nije spomenut dodatak"ispod pupka". 4/l ll {bez rancaprenositaca _ muallekanj.. 3548. stl.a on je nepouzdan. Et-tßdimhin. UB2. u"azü[-.fri ve sellem. namaza nepobitnoje dokazaoda ovaj dodatakne pdpadaspomenutom hadisu. iÄ09._.igtCT_SZ.tehzib. sa pärpuÄ irti. Abdur-Rahman Sindi... .".isDod pupka"zavrsile u kontekstu hadisa Allahovogposlanika. Lßanut_ni. nLaZ"rn .. A4O4_405. "Ud e[ke poslafikäje Ki\ze: Eoje:poZuriv-anje iftara." -oguo opravdati onaj koji je pogrüeiiokod prijepisa jesreSroodmahiza oväga hadrsa rrnaslaba predaja u-kojojstoji daje Ibrahimen_Nehai kazao daie ruke vezu ispod pupka." "' Et..Ettarihß-sasir.kebiru. sallal"afru afe.riA. .!b"P.... zko 21 586.nakon sro je cirirao olo verziru.. l/289/1088.. "' rbn-E-bl-!g!be v342tJe3g.. it'Ei1i." v. po konsenzusu islamskih NL slabosrove verzije ukazujepreäajau kojoj Ebu-Derda :d:njaY. Drugi dokazje predaja u kojoj seprenosi daje Enesb.Sunenu. Sun"nud. 2/3O3..odgadanje sehura i vezanje desne rukepo lijevoj u namazu.r. kaze:. kaze: Tlb:rTi-l 3n/114. Malil. aß9. Sejh Ahrned :bl-Harm latur u svojrm opaskama na ELMuha a. lancemprenosilaca kao i kod Ibn-Ebi-5ejbe. . .Nisammogaonati ovu prenositaca.Darpkuni. je prenesena pouzdanim p.. Viqetj Etaarihut-kzbir.." ''" u. 4^t3.' Tako su rijeöi imama en_Nehaiia .Sejh Fedaju \ polezanimtancem Mubarekfuri.753 Komentan Ova predaja je zabiljezena bez lancaprenosilaca i kao .756 Ono Slo polvrduje da dodatak nije sastavni dio hadisaiestepredaia koiu biljezi imam Darekulni u slome . Vidjetj:Tuhfctut-ahvczi.. ^T:93j:. ELmusn|_U4s3 od Zehebija.. rekao: "Ud etd(eposlanstva je troje:poZurivanje sa iftarom.airt. El-kanit. Ono öime .nenanjeran pokusaj.1tO l Taknbd.a u njemu je iiuzet dodatak 'lq)od pupka"..EI-I4uha a.U tancupreno\rFca ove predare rmaEbu_Miser koii se ToveNedzri b.". .te selfem.-izmjene "bi sunneta Allahorra Poslanika. takvaJeruStavna i ne moZeposluZiti kaodokaz. 7_5-5 Vtdjetit Feüut-saIur.dqq 2/105iEl isti r. tamaei powraio te slabosr o!e predaje. Ovo ukazujena .

b."7d je isti prenosilac kao u ovog hadisa Ko entari U lancuprenosilaca prethodnom b. pa je odgovorna ovu hadisu. Zarje moguöe da Alijajedno govoria drugoöini?! "Ruke se u eetvrti dokaz je predajau kojoj Ebu-Hurejrekaze: namazu drie ispodpupka. 21188.4/113.kih kaze: Oväjhddi(Je ___ '"' ova \eEijr Ajru loze: Nüe vjerodo.enjdk Bedruddin alejhive sellem"Vidjeti: Undetul-kari. Abdullahb. BejheLt. str.20177. Fethul-Bari. kao Sto to uöinjeno mogu skupine? Islamski uöenjacisu uslovili kriterije na osnovu kojih se mogu nekeod kriterija. I l44l13235i Nejtul-evtar. sallallahu i Et-benaie. 3n'70 i El'hü16a. Nepouudarim ga smatrajuAhmed b. 76!Y idien: rakribut-tehzib. U289l1089.n. neispravnom. Ahmed. Ishak po misljenjusvii uöenjaka..ova predaja se suprotstavlja ispravnijoj verziji u kojoj stoji da je Atija drzao ruke u namazuiznad pupka. 741157.Ibn Eb.lbn-Hadzer. pojaöavati dokaza nije zadovoljila hadisi. Ishak. 512'79 16t v idietit El-miniadz" 4t91 . 2122218'7s.jer u sustini Predaja "ispod pupka". 11359 po konsenrusu uöenJala. predanja ne Mozdaöe se postavitipitanje:zar se ova rmogobrojna je jedna prve sa dokazima pojaöati drugima. i kao takva nije validna za ne sadrzi spomenutidodatak 70 Düeknrni.m namazu slavitidesnuruku po lijevoj ispodpupta.SeojstvaAostani4wog. Zejlei Bejheki. Imam NevevikaZe:"Ova predaja jer je prenosiAbdur-Rahman b. 2/r8t. Hudzrau ovom sluöaju ne moie se uvaziti. Ibn-AbdulBerr I Et-temhidu.sa[qffaLu atljfrlw- 121. 214812324. Ibn Hazm. i SejhAlbani su ocijenili 2/224 i tnaul-ealil.EbuHatim i drugi.Irnam je r/3r4.tojna Pornatihanefijskiu. Ibn-Hibban.Ovu predaju .a on je nepouzdan.Ova skupina Vaila b. koju prenosi Alija od Poslanika. Buhari. str. je u Treöidokazje predaja u kojoj Alija b.Abdur-Rahman predaju kaoi na prethodnu. Hanbel. Sakirocijenio imarnAhrned str.ni. vidjeti: Nasbw rcje.?4/159. 7a Ebu-Davud. Ebu oavua. slaba '" po konsenlusu koji je nepouzdan hadisuh struanjaka. vesellem. r/34313945.'"' Osim navedenog. Ebi-TalibkaZe:"Sunnet /ou U nekimnisla\. a2-&3/26O. ovog hadisaima Abdur-Rahman Komenter:U lancuprenosilaca je Ishakel'Vasiti. Imarn Nevevi n El-nedLnua. 2/69.''' verzijama sallallahu alejhi overijeaipripisuju sePoslaniku. Ahmedu El-nesailu.sejbe. Ibn-Mein.' slab idam.

a Uzviieni Allahnaibolie zna.rusnt. 2t7)8-12o.p/na vp!rndit. predaja koja se pripisujeEnesub. Maliku nemasvog lancaprenosilaca. Ibn-Mein.'^'Takoder. Takoder. Et-üi. lslo Lako. sr. Dzuhder. Sejh Mubarektun. predaja kojasenavodiod Ebu-Hureire ima mahanu u lancuprenosilaca i ne moTebiü ja_ka predhadisima [oii su.Osimtoga. Dakle. 1t593/3s2s. DZebelvidio poslanika. Spuötanje ruku niz tüelo (nevezanje ruku) Ova skupinauöenjaka za dokazkoristi potpunonistavnu predaju.ier se u drugoj vjerodostoj-nijoj verziji navodida je Alija klanjaodrZeii sroje rukeiznadpupka.saffal[afru ve set[tm. FI.d Ukrihir. t/-J.emi.Ona u mnogo öemu liöi apokrifnoj predaji. A1r. 2t2t2t3 OOt.766 Prema tome.Tch?ibul kcnat.a on je lazov. Et-n. iskljuöena je moguönostmetlusobnog pojaöavanja ovih predaja.hadisi ukazuiu na vezanje rukuna prsima i nema dvojbe da su prioritetniji za slijedenje od postupakanekih ashaba. rq Imrm Hej.21121. svakako.isriti se njegovim predajama.Lanac Drenosilaca ie vierodos(ojan 'li dobar.)tsi. kalo je spusrio svojerukenizase nakon lto ih ie disaou visini uiiju.rc?i.nekiuöenjaci kaoStosr-r: Buhari.lcrhM rebbant. Sto je _svaka opöepoznato u hadiskoj terminologiji. a ponekad bi staviodesnu prekolijeve. rrhkt . Et kaiif. 76' .diruhit1. .!sri. Poslanikovi. Sunem. kaie. t/1O9i Hatasatut-bed munir. klzet U tuncupreno\itacd o\e predajeima Husajnb. sallallahualejhi ve sellem. Vidjeri:a-.nanaza dokazo vezanjuruku ispodpupkau namazu. a lbn-Hibban kaZe da nüedozvoljeno ko.tarillut-kebi\3/l/259. . Ed. 20/74-75ll )t2^. " Trbemnr.. 2ttl.741158.an.naroöito kada se prenoseslabim lancima prenosilaca.dieri: Et. u kojoj stoji da je Muaz b.Bejheki i drugi kaZuda je Abdur-Rahman b. Ona samomoZeposluiiti kao opii argumenl o stavljanju desne ru(e po lije\oj.na osnovu navedenog.luala. 16/515 518. ispravniji od nje. 2/S4B/48t2. Ishak DotDuno \lab prenosilac {merrukr." Hafiz rraki i tbn Mulekttin su kategoriöki odbacili ovu predaju.767 eU-navua. l/111. _ '* V. pa ne moZe ni drugim predanjimabiti potpora.".sallallahu aleihi ve sellem. Alijine rijeainisu validan dokaz.tDarekuhli. 2/tg/587. 2/15U316g. \ttlt.

.r2s ..ri.. str.jt.'n"a-u. e porom imoma rnucio i r i e j e d a n\ l x d r r t i r d n i n * k i . ?." Sto se rilc Jerto nue na niih sene fiebani osvnati(öak.sallallahu tita piat<sa Vezanje ruku iznad pupka a ispod prsa kori\lc nredrjuD/elirr b Dabrj u lojoi ovi uöenjrci liro crdumerlt d:l preku lglobr drTr lrle\u.i. furrl kaze: \i./i!8. sallallahu Poslanika. "stavljanje ruku jedne preko "'i. ' .nti' ri isri:tai 2ts86. S'ntu''zctk't . l e lezilr' mogilo iuieiro !a lr njcSo\cruke nrkonÖegrih nije Molika rukupo \lJ\ ili desn(r efo or"rp*r"..Sad Ovaj stavzastupa uöenjaka.Poslanika' prenosi . Je Sto se tiöe predajelbn-Kasima'njena autentiönost Komentar'.i..i 'r ve sellem. ."4"" "a i.. prcko ruke iznad imama Ahmecla) cla je u namazu stavljao ruku pupka. t'.r.äldt"ftu "i"jt. naslovio poglivlje: Jesne i arezrnje d a ' e t " o d n o sn ot'1ltni" aai"..po. ."ttl ?6Vidieti:: i El'tc| tkl zo/'76 I /343/1949 Ä1-nrsa. el-Basrijai lbfahimaenHasana predaja .kdlr2/586i El DttiiüM.1esalikl/214. imamt4alrknijcbio u strrnitr u tome' iir"r.o o f i i " t o l .l navodeda Hasanel Basli i tbrahim lbn-EbiSejbei tbn-Abdul-Bcrr to3 spominjese en-Nehainisu vezali svoje ruke u namazu Takoder' je klanjao spustenih 0. Nij" pojmljivo da imam Malik tome lmitm Malik je u svome a radi süplotno .tr nlrncTtr (rJ' Abdulllh h AhrnedkJ)e: Vrdro\am hiDu izncdpupll desnom.k. je u stanjupojasnitipropis da ga ljudi ne sliiede misleiida takopraktikujusunnet "Fethulgafuru"..lio sxm \lrju -.da su i pouzdane)' Nehaiia..i"r"ii"r : l+l:. ie.."t"" Malika' preko lbn-Kasima'da malikijskih veöina zastupa ruku u üamazu .. 31268 \ Etd:e'tt' i 1t4'71 * ""i"ii . str' 60' kaze:"U sunnetu Allahova lmam Sindi u o nevezanju predttje nemaispr{vne alejhive sellem.N e k i n r r .tu t nut""tu. ?T0Vidieti: A1-rrri.nßni' 1155o .t* MiSlj*J" o spustanju "" i Lejs b. jc prcnosläca r/82 k."". jedno od.:.l2l2t:o i El.-". vierodostojrn ili dobnr"' 17'Et-nevtil. niti ashaba' alejhive sellem' eostrnitu.in Murarerttnri.ft.e: L:rnac i. i*o O.rql.

2/69. Darekuhi. . 4/96. Musnit-muhtada. vZ3S. ''' Nesai. Imam Nevevi. 2lto1-El-n?di/nuL.""' Sehl b. "" Buhari.nua.1/140/667.22135/a2. ustao doniorekbüi digaoruke u visini svojihuSiju. I/288/t085. sallallahu alejhive sellem. sallallahualeihi ve je na namaz. HudZr. Potomje sraviodesnidlan na vanjski dio dlana lijeve ruke. Bejheki. Ahmed. Ibn-Huzeime.tn43l480. -_. Taberani. Bejheb. r43.6^40t':-:'2.."?76 Ovako se drZeruke na Drsima. dok je hadis koga prenosi Vail b.Lanac prenosilaia ie isDravan. Ahmed.2/201-202/485. l/43D325.Ibn-Hibban I s\om Sahihu. l/2431480. sallallahualejhi ve sellem. zgloba i jednogdijelapodlaktice. kao Sto je precizirano hadisom koji prenosi Vail b. 1371020.2i25. Ebu-Davud.3n6e. sellem..3n6g. dok. sk.pored toga Sto je postupak ashaba.ahkAn. Ibn Huzejme. sallallahu alejhi ve sellem. Dzabüie nt vidjeü: Ll-hav kebir. Hudzra se prcnosi da je rekao: .Vezanje desne ruke po lijevoj poslije poöemog tekbira. Predajaod Alije u kojoj se spominjevezanjeruku iznad pupka.vidjeri: El-ned. Sadkaze: "Ljudima je naredivanoda se u namazudesnaruka stavi na podlakticulijeve ruke. nasloviopoglavlje:. I/2q4 295/886.je stajaou namazu. 1/2951888. Abdullahb.DareLurnr. Naöini vezanja ruku Allahov Vjerovjesnik.praksu.' t5 Nesai. Hulasatul. obiöavaoie vezati rukenatri naeina spomenura u narednim hadisima: Od Vaila b.str.Taberani. 31172-17ll500 tEl-feth). Taialisi.Darimi.?74 ljevicui stegnuo U drugoj predaji od istog ashaba stoji: "poslanik. daje prihvatiosvoju je desnicom. t/28q/t0ol. Sejh Albani kaze: . nije potpuDo jasno precizirala mjesto vezanja ruku. ß4n4O. l/la9/l 241. llJ56 i lnaul-gatit..Vidio sam poslanika.IbnKalim ilbn-Huzejme ovu predajusmatrajuispravnom. 4/318/18890.773 Imam Nevevi je u "El-minhadZu".ispodprsaa iznad pupka". Hudlr jasan o vezanju ruku na prsa.pesetbt4 namaza Ovo miSljenje zastupaju uöenjaci Safijske pravne 5kole. pa je u ovome sluöaju obavezno slijediti poslanikolu.

Hejse-i kai"' "ovu predajubiljezi Taberani sa dobrim lancem Fenosilaca Vidiei: Medirn"uz'zevaid. Ei-3efiul'nunti'.Irna. Takoder. l/196/662. Ibn-Huzejme' 1t82'a3tr6o' Muslimove iso-faia. DZuna-nanaLstr' l14 ll5 od autora Vrdjeti lakoder: "' il.ttn Poloiai stopala u namazu vjerodostojni sunnet Poslanika.T'8 aleiiri ve setlem. ili stavliati rulie na lijevu shanu plsa kako öine pojedini kLn.. n"ri.nu lt4Tt i LJnderul'kan51219 Bedoius'saAaia k*it-Xaair' 1128'7.?8o ?81 ü.2l lO5.nemadokazakoji aludira na vezanjeruku u namazuna ovai naöin. * Suhari. 3145. .aöi. zglobai podlaktice' ruku na podlakticulijeve' teci naöin-itaviti rtesnu Neki islamski uöenjacisu spojili izmeduprva dva hadisa. ior (mualäun)' Ebu-Davud.o uthabi spajaliölanakuz ölanak hema tome.kako prenosi"Ukbe "' lijeverukeu namazu driidesnuna podlaktici Iz ova tri hadisajasno se vidi da je sunnetsa öetiri prsta obuhvatiti ili drugi naöin.topio ta stopalomu namazu. sa tancemprcnosilacakoji ispunjavaBuharijirc i kiterije.. satlallahu alejhi ve sellem' nije klanjaeeOno sto se navodiu poloiai stopala 1a pojedinacne orecizirao je za kolektivni narnaz Medutim'nema vezano predäiamä autentienim polozaj tijela pa i dzemata. Sada. Vidjeti: Es-rjhiletus-sahiha' ll39' . 162/725. klanjaö öe stati u iirini svojih ramenane iireöi se preko jedno drugom'jer bi se i na svojastopala miere. razlike izmeäukhnjaöa koji klanjaju zasebno i stopala je uvijei isti.. Enes prenosi da su ashabi spajali rame sa U drugoj prcdaji En-Numan Ä"ooro i".pa kaZuda ruke' a ostala pilcem i malimprstomdesne sezslob liieve rukeobuhvati Medutim.koji ga je vidio da prakikovaohadisSehlab.stavitidlan sa drugestrane. u sunnetuPoslanika'sallallahu ri öruze äuz podlakrice.tr. n viisfjti: Se. 41. kuz" du . nije ispravno desnomrukom obuhvatiti nadlakticu liieve ruke.niti suvisepriUtiZuiuöi u nama''u Ujejneb Abdurjäan i na drugi niein ot"zulodrze stajanje " . s iednei palcem oodlakticu ili na desne ruke oreto pojedinedlanalijeve ruke. Onsz:izo. ne 'tiÄetif.

Bejhek. Z.|. stave desnu nogu naprijed..653/176t i Bejheki. Vidjeti: Ed-durul-mensrn.ehebi isejh Albani kazu da ova predaja ispunjava Buharijine i Muslimove kriterije.dok se na tesehudupolozaj stopala nesto razlikuje. dok stoje u narvuu. Ll-iatisa?. ali je ispravn^.5/258/9726. str.) U komentaru ovoga ajeta poznati tabi'in Ibn-Sirin kaäe da su ashabi u premanebu.rs-rdldr. imäm Ebu-Hatim er-Razi je prigovorio ovoj predaji. 6/83-84. a u ispravnim hadisima se ne spominje ovaj postupak.pa kadaje objavljenovaj ajet. sallallahu alejhi ve sellem.aza Rahmankaze da je bio sa svojim ocem u dzamiji te da je vidio öovjeka koji je pribliZio jednu nogu drugoj u namazu.pa mu je Abdur-Rahman rekao: "Vidio sarn osiunnaest Poslanikovih. veö se slijedi ono Sto je prenesenood Poslanika. r. od Ibn.2/73. namazu dizali svojepoglede spustili su svojeglavepremazenlji. l/652.ve selhm. Enesje ovakvepostupkenazivaonovotarijamau vjeri. koji namaze syoje skrus€no obavljaju..?84 Aila. sallallahu alejhi ve se em.'"' ?32 lbr-Ebi-Sejbe. Zehebi i Albani kazu:"Ovaje Fedaja mursel. Vidjeü müljenje imama Almeda po ovom pitanju u R'ral€r. Ibn-Hadte( pouzdani. u ibadetimanema analogije." (Prevod znaöenja El-Mu'minun. 'Ibn-DZerir.Imam Malik b. 1-2. o öemu öemo naknadno govoriti. 11296. kada bi usaou Kabu. 21426i3483 i Bejheki. Vidjeti: IIv rtsalil.l8t4/1922e. sä ispravnim prenosilaca. ka:e da su prenosfoci ovepredaje Vidteu:L?üul. ashaba u ovoj dZamiji. Medutim."?8' NoZni prsti bivaju usmjercnipremakibli na kijamu i sedZdi. lancem '-. Ovdje je bitno ukazati na jednu nepravilnos! naime. smatrajuöida se desnojstrani treba dati prednosti da öe ulazak u Dzennet biti desnomnogom.Bat|2t27|. 3t4eg. Meilutim. 21542 i El-nuva1akat. lmam Häkim.2fi2-13.2/120-121." Vidjet Inaul-ealil.733 Pogled u mjesto sedide Uzviseni Allah kaZe: "Uspjeli su vjernici. tmaJnHatim. ne bi dizao svoj pogledsa mjestased2de sve dok ne bi izisao iz nie.Vidjeti: El-bejanu vet-tahsil. 31.Sirinai Ebu-Hurejr€. Vidjeti: Iefu! hadir. _ _ 'Hakim. Hakrlx'.nam. sallallahu alejhi ve sellem. 2l/lI It062. prenosi da Poslanik.240rls4l. .a.ali nijedanod njih nije nikadatako neSto öinio. primijeti se da neki klanjaöi.

u u*sneaul-Frd"vr. Safijske. rckaot "Allah je naspram Svoga rcba sve dok se ne poöne okretati (1t Imarn nmaz. S ry 7nv'aieü:atitens-satafi."733 Od odgovorio: Ebu-Z. 3t4so enennia. El'ihtijar.. ß Buhari. Bejheki.213s6.l/361/862. htl'tl.AiSa.o okretanju(glave) u namazu.odimama Almedant viijen: E-tenhi4 2ltto3-Et-isrizkar. 159/I l6I. El-nusni. Ebu-Davud.i ne oketati se^(üjevodesno).e. dok klanjaö stoji u namazunjegov pogled öe biti usmjerenka mjestu sedZde. u rz-zaur.J/5/368s.nua)..Vidjen: Hula:atul-ahkan.-78e "Lijepo je gledati ne Ahmed kaZe: u namazu u mjesto sedZde. (Med. str. je pitala Poslanika. El-nedznuo. U388/1195. sala[ahu alejhi ve sellem.zeb. sallallahu alejhi ve sellem. 6t7OD4457. Be9avi.791 1u oelten..Neki se okreöu lijevo-desnostoje velika geska i propust.2ß16n33. str. ltbg6.U vezi s ovim pitanjem öestose navodi slabapredajau kojoj stoji da '?o& si u namazu. gledaju sallallahu alejhive sellem.11480 ahihut te ib. Tirmizi. a Ebu-Davud i SejhAlbani dobdm.78? Noporne o. dizati pogled premanebu..Ovo midljenje zastupaju uöenjaci harefijske. Allah se okreneod njega. | | 3 6tJ. d64n287. lbn-Hazm.l). Fethul-Ban. tt-musni. 5ßlO. Ibn-Huzeilr.: Et-nuhe.pa joj je 'To je kratlakojom Sejtan pottmda namaz klanlaöa. . 2n3.r.Taialisi. Hakim. ZJ99ß529. saslabimlancem 7e vialp|. Imam Ibn-Huz€jn€.3mo. 3n7. Hakim i Z€hebi ovaj hadis smatraju I ispmvnim.ß36. Ahmed.t165. i 6923291.Ibn-Huzejnß.a. d tun-vuuarei.ena se prenosida je Allahov Poslanit. Pojedini klanjaöi nisu srnireniu namazu. 2164-651930. Z5l484.31. je Posfanik.rDA+ 3n74l590. Nesai. rekao: miesto sedide!"'oo Dakle. l/171/804. hanbelijske i neki uöenjacimalikijske pravne3kole. 61243. u Cuvajte seokretanja namazuier kaiu da kvai namaz-"'tu o pokudenostiokretanjai l.fnogi istamskiuöenjacinavodekonsenzus uznemirenosti u namazu. A3O3 i UnnetuI-kan.pa kada okrenesvoje lice. prenosilaca.166151 lbn-lltbbalr.

5/80/597. svoj namazpoöinjaorijeöima: .DENES. saltattahu alejhi ve sellem.Dove kojima je Poslanik. . ALLAHTJMME-GSILM MIN HATAJAJE BIL-MAI VES-SELDZI VEL-BERED. oöisti me od grtjeha kao lto se öisti büela odjeta od p javStinc.rroj.snijegohl i BAID BEINI Vt' tsEJNE HATAJAJE KEMA BA'ADTE BEJNEL-MESRIKI VEL-MAGRIB.sapei s mencmoje grijehe vodom. udalji me od gijeha mojih kao ito si udaljio istok od zapada. str.sallallahualejhi ve sellem.Allahu moj. NEKKINI MIN HATAJAJE KEMA ruNEKKA ES-SEVBIJL-EBJEDU MINED. ALLAHUMME." Od Alije se prenosi da je Poslanik. pouöioEbu- "Allahu moj.Ovom prilikom öemospomenutinajpoznatije oo njln.ALLAHIA4ME 7" Buhari.poöinjaonamaz.^Allahu . 165t44 i Muslim.poliqiao Damaz U sunnetusenavodebrojne dove kojimaje Poslanik. sallallahu alejhi ve seltem.

tln prcdunih Alloh nt Ti ni ie n.'Fi.to s. Ncsai.itlloptost aa syojef ijehe'''" . ENTE RABBI VE ENE ABDUK. iena boga osim Tebe.oliont Slavljen i IJ:r'iien neka si! Od Tebetr(t:. l/198/l238 Dxrekutni.upita: 'Atltti je najteti.:> \r1' !.QoskniLtpog. tt jtt ttspijevamsanto Tt'ojom v.)d Tebe utoöiile tfttlütt.ie dobro u Trojil1l rukanta' tt :ltt sc ne pripisüie Tebi' 'K..trcdt tob Vladar. ntoj 'ivot i nloid il'il? \rJlin\''/ Koii ttenta\ttdtultt u ttn'tt' Co:poLlaru orioaduiuAll." TEALEJT!ESTAGFIRUKE uöio (na poöetkunamaza) Ibn-Omerprenosida je neko od ashaba dovu: narednu . VEHDINI LI AHSENIL AHLAKI LA JEHDI LI AHSENIHA ILLA ENTE. 'T. Prianajen syoie Eriiehe' 'ato. ALLAHUMME' ENTEL-MELIKU ILAHE ILLA ENTE. s4ffa[[4[1u4fejfüve se[la&Y-. ZALEMTU t'tipsr veA.:) \. LA SERIKE LEHU VE BI ZALIKE UMIRTU LA ENE MINEL-MUSLIMIN.'11 a ih ste oproiri.j'i "Ko je od vas Nakon toga Poslanik. St akä .thu. Potldri mi nailiepiu öLtd. Moj nanaz i obredi. itdö-lnz.. d i't san Tloi Zaist(tsam prema sebi nepra|edan bio.sallallahualejhi ve sellem..VEDaDaEHTV VEDZHIJE LILLEZI FETARES-SEMAVATI VEL-ERDI HANIFEN VE MA ENE MINEL. or+g-+sn:t. s'aka hvala pripuda Allahu i neka je slavljen rckao: "Ja sam to prouÖio' o Allahov jLttrom i uveier!"' Jedanashab reöe: "'l. ENE BIKE VE ILEJKE. yieru lole ni saöuictj. . jer ih sdtl1oTi oprosliti tolri. LEJSEILEJK.\ rr]i rLlJ 1.9f9lI/144/688 Ebu-Davud' l/2e7l8e6.MUSRIKIN' INNE SALATI VE NUSUKT VE MAHJAJE VE MEMATI LILLAHI VE RABBIL-ALEMIN.TEBAREKTEVE VES-SERRU VE ETUBU ILEJK. VASRIF ANNI SEJJIEHA LA JASRIFU ANNI SEJJIEHA ILLA ENTELEBBEJK! VE SADEJKE VEL-HAJRU KULLUHU BI JEDEJK. Tebi se od'tzivanl i Tloiu ponaiem..ie sh'orio nebesai ZenLiu s111t1 Ja nisan mnogobo:ttc. t/2t0/2399.'ru*ri.rgnspru BI ZENBI FAGFIR Ll ZUNUBI DZEMIA' INNEHU LA JAGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE.ko 'i nn iid \om nd All. Tf"t1't. lbn Ebisejbe Darimi. S1)djstea l3l t "lskreüo okreöemlice svoje Ononte Koji. "./ '. Ti si noj Gospodar. l/296-29711124' .lmo Ti mttiei.

-1ss *SUBHANEKE AI-LAHIMME.stx.O". tntojzÄI. l/3b0/859.Vidieü El-czkaLsF. 4s.r.i.Ovo mi\tjaniezastupaju: imam Ahmed. S. Bejhevr.XtouLazuie nu n1egoluosnovu. .. Bejhekj.Vidjeü: DianiuLTimizi.t. *"f t"ai" .n"L^"". Kaiim4 FetavasSadije.Ebu-Jara. Haldm. st. od imama |{{i.Zadi.m.sallallahualejhi ve sellem. tmam Darekurni. 128/947 i Hakim. l/2391470. l?6_184. vzgs.Vetrnahaaiskih sFu'enia}a. str. Tajalisi." Ove dove je najbolje praktikovatikombinovanozbos oCuvania sunnera Poslanika. 4. sallallahu alejhi ve sellem. otvoila sujoj se nebeska vrata.e\evija. ."Slavlkn " je neka ifie Tvojei üzviieno veliöanstvo.c r'ti-]."Poslanik. st. Darekutni. Zehebi i Ahmed S"u. slr.46t242 243.str. l/199/1239.rnr*" 'spravnim. 2t46. l/298/898. Nema boga oiii Tebe.Poslaniöe. Keifijjetus_satah.2/t2 rsakirr. t)\si-li8 l/117.."at ue+ neka si.e.. iür.. od lbn. fbn. 181163.ila me tvoja dova."n"_ Huzejne.na to rcöe: . Sunenud Darektni. Hakjm.Tinruzi. Gospodaru moj Tebi hvala pipada. rbn-Huzejme. t a uöeseu sebipo konsenzusu islamskih uöeniaka:'e & Vuslim. ZtSStitäi. __ '. 8/3s8/ 08.Seida el-Hudrijase prenosi daje poslanik.HAMDU LILLAHI KESIRA VE SUBHANALLAHI BUKRETENVE ESILA.Od aleJnr ve se em.a-Uzvi5eniAllah najbolje zna. Ibn_Mulekkin. Ä.smarra slabim._'aor.' Ais: i Ebu. VEL. Ebu-Davud. Eb. str.. vidjetj:DZaniut-rinnizi. '.Darnrn.-iäÄÄ: ?t-!(Znüa. bedril-nunir. . Nevevi. Slavljeno . tbn_Madie. rßii.i " S. sallallahu . iDn-nuzejme. I/160/858.ä p O-_ U. 3:'. .'rr&.iÄolr'i iö.i.. VEBIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA N-AIß G{RUK. Medutim. Ov" uerzij" sa tomi"mirn i"uJrirna spomennte su ! SbadZul-mutekin. o*.funa-DiÄ. ttZggtttZS. Nevevi.Tqo Ucenieoiii dova " ie sunnet.cirimni hadisprenosiosamasf. Bejheki. Dobrim su gä ocijenjti imarn ukajli i seJh Albani.. 3/3r9-32o. od Ibn-Red:eba.:C. Ibn Hadzer i drusi. t/148t0t. Vidjeli: Ibid i Fcthut-Ban. ''" Nesai. Et-tethisut_iabi.451.svoj namaz poöinjao rijeiima: -rp i1.*i. ltr.Redzeb. fllmizi.Ebu-Davud. J Haftab poöinjaosvoj namaz. eb^"a.. 1t247t662. Vjdjeri:S/?rr?r-\ll/dt. jc. 2nst2ss4. Et-ezkar. 2/522Js0._ H"d-Zer idrugi oru predaju emarraju tpra!nom.Davud.. i 6/386-387.vai nadrs. ruj*. rbn_Ebi-Sej.uta."."lea .'i. trnam Hakim.ALLAHU EKBERU KEBIRA. sü.t -:t.Darekuhi. 2tstD348. 11240t47 | idrugi.4q. Daetaut enün. 5/81/601.. Äa{i: Rezzak. sadodarkom daje lo proucioto pura.

iue i Fettul Bui' 6/386 od Ibn Redzeba. rt4o3trr24' Ahmed.. Ibn-Hibban' si302i+io. Nesai' l/529/1624. Mikaita i Isru.p"tuiii kogahotei na Prali put'"'e' *ALLAHUMME RABBE DZEBRAILE VE MIKAILE VE VEL-ERD'ALIMEL'GAJBIVESrsn..qFI'E iÄTTNSS-SEMAVATI IBADIKE FIMA KANU FIHI 3iiaOgN ENTETAHKUMUBEJNE IHDINI I-IMEHTULIFEFIHI MINEL-HAKKI BI lqllrfi-IpuN " MUsrEKrM SIRATIN ILA TESAU MEN rsHDI INllsrc üNrrs. 6/335/2600. i Zemlje i Z"nt1u i'ono no i" i njina. ii Koii. G(tspotl'ru Diibtila. el+:-+stlo. Dovena nocnomnamazu 133:I ve sellem.fila' Sntttitelju nebesai Zemlje.nai Nidljiro i nevi(llji|o Ti tei suditi-roboNima koie se u orro^" oko iego su se sporili Uö\'rsti me na istini okt iii^ "U'räi r.Qoskni. ve sellem na Ibn-Abbas prenosi da je Poslanik.-v"az. od lbtt-"tcjr. Tirmizr' "''la-*liÄ. Ti Koji odrilvai nebesa i. Ebu'Davud' ul461694' 2/304-305 Ebu-Avvane. sallallahu alejhi noinom namazuuöio sljedeöudovu: "Gospodaru moi. Tebi pripacla hvala i vlast nebesa 1q vidjeri: Medittu ut'Jataw 221214.r:irit ii . Tebi hlah priptttla. 6/156/2s266' .uÖlo "O Allahtt moj. It'.

na Tebese oslanjam i Tebi se pokoravam.9'): au:tr.sallallahu alejhi ve sellem.Oprosti ni noje priile i bu.ALLAHUMME LEKEL-HAMDU ENTE KAJJ]MUS-SEMAVATI VEL-ERDI \'E MEN FIHINNE. SALLAILAHU ALEJHI VE SELLEM. t . VE BIKE HASAMTU. Zbog Tebemrzim i südomTvojim sudim. tbn-T eJnjjje. Tvoje rüeöi.tri ?qe Bühari. DZenneti DZehennem. sallallahu alejhive sellem. Tebipripatla hvala Koji si svjetlo nebesai Zemlje. u. 238/l 120i Mustim."1ee . VE ILEJKE ENEBTU. sunneta.6/454bt6! 3wV idjeri: M edimu'ul-fetava.'. runoza onogana njima. oke koje sam na javu iznio i koje sam sakrio. VE ILEJKE HAKEMTU FAGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EIIHARTU VE MA ESRERTU VE MA EALENTU ENTELMUKADDIMU VE ENTEL-MUEHHIRU LA ILAHE ILLA ENTE. VE ALEJKE TEVEKKELTU. Tebi hvala. VE LEKELHAMDU NURUS-SEMAVATI VEL-ERDI. VE BIKE AMENTU. ALLAHIA4ME LEKE ESLEMTU.sallallahu alejhi ve sellem.8@ UöenjeKur'ana u namazu Prije poöetkauöenjaAllahov Poslanik." Ove kao i prethodnedove lijepo je praktikovati kombinovanozbos oöuvanja Poslanikovog.. Ti i Tyoje obeöanjeste istina i susret s Tobomje istina. s!r.lute Brijehe. Tvoji poslanici i Muhammed. VE LEKEL-HAMDU ENTEL-HAKK VE VADUKEL-HAKK VE LIKAUKE HAKKLTN vE KAWUKE HAKKUN VEL-DZENNETU IIAKKT]N VEN-NARU HAKKUN VEN-NEBIJJUNE HAKKIJN VE MUHAMMEDLTN. Ti si pmi i Posljednji. .! }i . VE LEKEL-IIAMDU LEKE MTJLKUS-SEMAVATI VEL-ERDI VE MEN FIHINNE.i Sudnji dan su istina.3]34'ffig. molio je Allaha da ga zairiti od prokletog Sejtana rijeöima: ya : j : \j. HAKKI]N VES-SA'ATU HAKKUN. od. salhtkfruotejfü eesetten.Nemabogaosim Tebe. 22/268. Gospodarumoj Tebi sepotpuno predajem i u Tebeujerujem.

l/360/858.) Hasan el-Basri prcnosi da je Poslanik.oöio euzu na ovakav naöin.EIJZU Mtr{E5-SEJTANIR' BILLAHIS-SEMI'IL-ALIMI RADZM.) "Iljeöem sc Allahu.Almed' 3/50/11491' Ibn-Hibban' Beiheki' 2l3llß302.98.toöni nullraz. kada bi ustao nu . Dan-mi. str' 88/32. 3/60/ll4Tl lbD-HuzeJme. ll22ln-15. sallallahu alejhi. ". lbn-Ebi-Sejbe.n d. Vidjeti: dobrim ocijeniti ovaj hadis i Albani su Sakir Ahmed 3/8?. .| : .Jrl'-!r j'' .od njegovihspletki' .'bertüi' 5178-'7911779. Poslanik. l/199/lz39 Darekutni' u E] ?rsatu' 11238t467 ' lbn-MnnzlJ' U298lf|27. Medutim." Neki uöenjacismatrajudaje dovoljno kazati: ^isu \rlf . t dij t . salallahu alejhi ve sellem. .ldav&n. q6 Vidjei: Siferut'salah isDra!nim. il Ebu-Davudu E!." (Prijevod znaöenja En-Nahl.8@ ova predaja. Almed.ve sellem.bi prouöio: .o').ALLAHTMME. MD. Tebi se utieöem od prokleto| lejmna" od njegovih njeEow' obmanei njegoveoholosti.+r' F --J' dr! rr'' J e. INNI EUZU BIKE MINES-SEXTANIR-RADZM MIN }#MZIHI VE NEFSIHI NEFHIH.I IüMZtr{ VE NEFHIHI VE NEFSIH.Inaul-qalil' 2/54 Dipmiut'Iirmizi. Dokaz torne su rijeöi UzviBenogAllaha: zatraä od Allaha zastitu od prokletog sejtana.2lrl s3 yidietii Ei"Serhul-mumtia.Hanz Askalani.pored svoje slabostiu lancu prenosilaca(mursel). Onomekaii $'e öuie isve zna' od prokletog obmane"'"' i njegove oholosti niegove iejtana." Nakon Sto bi rekao tri puta LA ILAHE ILLALLAH i tn puta ALLAHU EKBERU KEBIRA. 3n r. r/148r01.nije jasna &1 Bbu-Dalud. ."Allahu moj. smaEaiu Nz Tnt-ri. . rt21512426''l."sor spletki. r9r' st i Siradlul'muttekin' (SaYn). badis ovaj sejh Albani Z€hebi i Hakin' Ibn-Hibban' 215412356.*.U248l665. . Ibn-Madze.'artl. Ebu-Davxd. twAt o "UtjeöemseAllahu od prokletog sejtana!"3o3 -EUZU BILLAHI MßTES-SEXTANR-RADZM!'' "Kada hoöei uöiti Kur'an.P l" ' .'ZA3n+2.

EUZU BILLAHT tMIllESSEJTAlVtr{.t76.. Fethul-Ban. Aisa.v203.da je to Vjerovjesnik. HaIu lbn-Redzeb our predaju smatraispmvnom.Ne znamo da je ova predaja zabiljezena. on je bio ispod deve tako da se niena M Yidieni Fikhus sunna. osimu mursel hadisima Ebu_ Davuda..od njegova dolaskau Medinu sve do njegove smrti. salallahu aleihi ve sellem. "U ime Allaha. Malik je sluäo Poslanika. slr. ('/44JJ.Dok je Allahov poslanil.sallallahüalejhi ve sellem.. uöio nakon stupanjau namaz.lo? Potombi Poslanik. Malik rekao: sam za poslanikom.Lt iJ'lt ^7. a imam Hejsemi twdi da su njeni prenosioci pouzda . idudi na hadzdz.'*&I Komentinjuöi ovo.noi.Sejhul-islam lbn-TejmiijekaZe:. m3Buhari.Tahavi t Serhul-neani. Ebu-Hurejrei drugi ashabi. Vidjetlf."ouo Nemadvojbeda je najboljepraktikovari ono ito se navodi od Poslanika. saflalahu alejhi ve sellem. r65t43 i Mustim. Ijlazio je u sobenjegovih Zena prije naredbe o pokivanju.Uöenjacihädisasu stoZnida nema nijednog ispravnog i jasnog hadisa o uöenju bismille naglas . Samilosnog!" *BISMILLAHIR-RAHMÄNIR-RAHIM" 7. * Itn-ttuzejme. .u poznarim hadiskim zbükama.a ne naglas.lavodi se od poslardk4 sallallahu aleihi ve sellem."3o3 U drusoi Dredaii "Uöili stoji: su bismillah u sebi(rihimglasom. u pouzdanim predajama.. str.a.SejhAlbani kaie: .Klanjao Prenosise da je Enes b. sallallahu alejhi ve sellem..Ovo je najispmvnijeilo je preneseno od Poslanika.#93/399. Ibn-Munzt kaie: 't.6. r. UlOg. Tmzenje utoöi5ta(euzu b^illah)uöi se tihim glasom(u sebi) po misljenju svih islamskihuöenjaka. Enesb. od Ibn-ReÄrßba i Medbn"uz-z"vaid.. sellem. l/250/498.. i ojegovihpravednih vladara.salla. 2n\g.uahu adihi ve jahao. kod kuie i na putu. Milostivog. i i ro u sebi.' . M 'vidiett: Et-mupni. U554.prouöiobismillu. sallallahu alejhive sellem. Omerom i Osmanomi nisam nijednoga od njih öuo da je uöio bismillu naglas.sallallahualejhi ve sellem. Bio je uz poslanika. sallallahu alejhi ve sellerq Ebu-Bekom..RADZM..i8@ Sliönoouoi" p.da bi prijg uöenjaKut'anaprouöio:. w Vidietl Tenamut-ninne.

ii'l"'lüä iY":' ^t'^Y *h'i"l*lm.'Ui i" ".."aniju o".. pitanaje o Poslanikovom' Ummu-Seleme.nog 'liole rDu i hanbelij\ke hxnefijske miilienie7c.Nend nt t'1t'iibr' Allnhd Atiah ie nujte. t ..iiL!.i."li'Jliii"'.'i. r..il. t t h i d ' ."*azu.pra.'*ff"'..1lJ1lll. ..! Fi ijriii' . nuton svih utoZenih je umjesto nje prouöiti: duZan . nuiu'. r / r \ ' r h ' r l 8 J l r ' 'ri r h r " J r b ' F .n ...". *"i"i.ä:i..reo ili 'i.'/i:1i'#:a.bii. n i i eu a r .ii1.t2szi hdkaik.i . 2t893/ s01o Sahih "*i'T.lll..."ftu ät"jtti '" sellem'nikadirnije ""ü'.llrlll'J.i Net 't stt'tgc Njego.1#oi*"a.llii!ill.'.]i "n" "r i.io bi jet po ajet u imc All:rhr.fT.11'.'r':iiiji "iii."') bagd o'i|n "slarlicn treka je Allalr' Sta htlt l\i' nu pri"d..tuD.ij!. ' " r r " t .akr-rji i.ili."" ..: ::l:T.i.:iJ i3. a.toji: U.l:"f*liojlo"'i:::]".iuuöeniaci " : pravne idruei e'-seuri suilrn Lelrä.5 ./.je oagovotita: t"il.tao: nrjeu stanjunauöitiovu katku ali napora' önui to."'r"o'" :: I":1i11 ul dkniu.liT:1.. Ei'ic'hut .. pu .j"-.räi o*J. Iman Hxkimi zehebi Hak. ..ß7 tt o\ek\oibliskoslisc p l i u r r ö k rs l i j e v a l p a o r i j e l uL n e ' r b M x l i k i U n d l o e 'uo uienje bismille ää'f""it".' / r ' r \ . iiil.uiä.ir"*"" pa bi Slmilo\norn..3.'..-' .i"tif" rrojrca 'Nema bl\mllle nirPla\'.'."F Hrrra b za. Miiosiiuom za. ijfiilll'i-dor UöenjeKur'ana aiet Po aiet alejhi ve sallallahu r.lff ffl:r l':.iq lr ..?lLtll.Mib'lll"l. ürili*.l'.'."iii'iliiJll #.lT.-.'.x .a. m i l l u nrlboljihrshrbc lmrm Ukajli i Zcilei.".".tii.i'l'Jffi*'*".uru tgl-patihu).:li}[:].ktu: .i!'r-j "n':u:-: ..b i .".j. "uöio je ajet po ajel" u .. vvu ukil/uje na uL:enJe hadi. Jlii. ::iH n glJ\'jerdcjetobilaniego\anrck'ä l r c i t i t .'*" i'1l".. .m l/367368/880 l/178/18e' . 'ir il.

Ovo "b. str.\ertlu Sahihit-Buhdli.noinimnamazima. Scrhu Kodit. 3/236239. Sada.HiriJetut-uteüa.Ebu-Sewa.llt36. tbn Ebi-Lejte. 3/tOS.r. t!c--ia..Et.3 islamskih uöenja muktedüa iza imama.dr ua. Avnä.Nehaija.Vidieti:1rrür1€a1il.'' . 317 Vidieti: E!"irdr. [bn-Hrlma. vK.Et-teühid. Diubejra i drucih.6'7. vt9t.od tbn-Benal a. 2/369. Et-daamiu ti ahkanit_Ku/an. El-nert:. sal[affafru af4hi veseftem. ie -sufjana stav uöenjaka hanefijske pravne. 11225. FethulBari. S?rhr sohittitBrhaü.ul-ketani.'bra. dnevnimnamazima).Fl-Evzaüa. Kunubüa.3rs Sufjanaes-Sevrija. 315 vialerr: rie' 'ar.islamskiuöenjaci po tom pravnompitanju imajutri mistjenja..r. Es-Sabija. 2/11. Ujejne. N€jlr ertat.Ei-i'erhul-n ntia.3r6 Abdullahab.nua.t.Vldjerr: L/-cu\d/. 3/86 i Fetawl-leditetid-daime.. *'3VidJeri. Ibrahima en. sralne komisije za islamrko misionarsrvo i drugih. 3/85 86.Lejsa b.Ovo ie strv ovu predaJu smatraju ispravnom.BHANALLAHI Uöenjeiza imama Uöenje El-Farihe la imäma i za pojedinaine klanjaöe elementami ie s Stoseriie dio {rukn. F/-/."'' Treia skupina udenjakazastupamisljenje da muktedija uöi za imamomako imam ne uöi naglas(na tzv./.Ehn. Sevlanija. LA HAVLE VE LA KUWETE ILLA BILLAH. Mekhula. l/lU\. 3t32t. Et iatant. Hafiz Munziri i lejh Albani kar.r. imama Buharije.i sti.od Ibn Kudame.namaza. 316 Vidjeti:Il les.2/tO5. Ovo ie odabranistav uöenjakaiafijske pravne !kole. po misljenju vecine pravnika.2/271 .SI. Seida b. EI Druhatta.-ßB --ittlbkniLwog. a ako imamuii naglas {na tzv. lbn. ! tn5i Lt-bcnr )Lta .Ejjuba es_sihtijanüa. Inat. 2tJt)e.rdaje ovapredaja J.: str. Ei-:eitu| kebi\ U556.H ii"htl uL na. namaza VEL-HAMDU LILLAHI LA ILAIIE ILLALLAHU ALLAHU EKBER.3/190.50 I Ei-ierhut mutntiai. tctttit :t\t) "'.2t253. 2/ 136.Skole.r. 3lA.kar. 6/416-417.t1/39.t)pnojc. od imana Leknevija. v3)8i Lt. ne uöi /a niim. od tbn Be|dtx.Lseimina. Prvi smatraju da setrebauöiti za imamomna svim namazima.8r' Drugi smahajuda se ne uöi za imamomu svakomsluöaiu.

and:.. 167/756 'll8'l/39'l i Muslim... Sr'?r'rJ-srrxnz 2/223 Met:ttut ut' i stt42' rkia Rthul 2t25OI srt 6. '?r guh"..tf. iun-Hihban. irJi*".. ka.zlttts'rcg. e b i . 13t1t malikijskihs'o i hanbelijskih3rlpravnika. ..Ez ZuhrÜai veöineuöenjaka dolize '\x[c 'kufine Uz Alhhoru pornoi.Ovci hadi' je spomenut one koji iu" nu.rir-. 1l2a\).5/91/17s9.. Et Dütstti l/63e. smrt|ajU iNeveviovr pfedalu lmrm Darekutni l/:19/1212.1 1'ala'n*. Bejheki 2/137?38/1918-Buhai u Ell/:29fi"". a ne uöi El-Fotihu' t(tk' ' ndntd' ie k tjdr"" To rckao: upitln: irr ''k" kl:'njam" l r i o u l r .. u Ibn-Hadzef ukazao isPravDost ie njesovu N4 str. Vrijedi kako za imama tako iza muktedije i klanjaju pojedinaöno.ä.tit et'r.1/25. thka' n ahka'u slt 2't4' EI ialaDt 3l l81 i Nejlul ertar.r u opcoj lormi i obuh\alr pro-uirft F.poljrinici . vidjeri: . Samit prenosi L Ubacle ' u tt 4 ott.s{ Stojsnta QostaniFJntoL.fu . 5051 vial"ti.:. str.tj A't nr protr'i Ll Furihtr ttttttt(l:u rekao: Acrrrannn14 .r r"D. . nli. ßpnvnonr' 3a Darekulni./ri. ukltko cemo tp'rmenrrti miiljenje' potom odabratin'leritornije sakomentarima.i h o u .sa[[a[[ahu afejhi pe se[[en. stt tltt i tt Hcnklt4atit-it''od'"t' zt i lbn'Eb.i. "'-Nl"riiln. rr i.21230 131.?.i. l/380.Ltihu.2t54 5r).i.. Ebu-Hurejre prcnosi da jc Poslanik' sallallahu alejhi ve "Ko Ha.ehirch.tojl: NilP itprowl n"to: unold ko 1t' <lrueoiverziii orogs hirdis.N r k o n l n p i j c f b u H u r e l"rre i eo o n u v i o 'rckeo l t .u tA32 i LtEd . Dokazi uöenjaka koji smatraiu da se opdenito uöi za imamom rleihl !e sellem' dxjc Poslrnik \illlallirhu b. i r e L l .. 21t33' t4t. F c r i h ur ie. 1128.o" sellem2.. srrvueti: ar-.Nejtul'ettlt t"t.h 4."r".t-: Nei.' stt t3'7 * vial". lz. .t1 i1'"rr' str' 6' od lbn-Tejmlje "'vlai.Sejhc 203/1'715. ri:"'rrt 3ttO7'Et'tnedlnrn 3/366.Etlttrn!. niie pravio Ebu-Hurejre da znaöenjaove predaje moZemo zakljuöiti bi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä' u protivnom objasnio propise vezane za hadis i njegovo pravo znaöenje Zato nije ispravno iaziti da se riieöi Ebu Hurcjre odnosesamona dnevnenamaze $10 H(iiienkl Dusuki. et'it'rattt. il-".rrrrs. E.1163r). Zejda b Aliia' Ibn-Mubareka' "" lshaka..ilssl}r:.

Beeävi.Vidjeri: Ie hzibul-kemal.18/64. Bejheki. tbn-Ha?m." Ubade mu odgovori:"Da. Samitje iza. sallallahu alejhi ve sellem. Ed-diruie.ana? Ne uöite d. Daretulnri Zehebi. Er nedünu4 ltfqarekrun 3/366.Berf. ZnöttZtt.. llbade b. predvodeöi dzemat.Kadaje zavrSio namaz. Ahmed. ko se to natjeöes. stIJ. sabah_ namaz. srr. Imam Tirmizi." odgovorili su.imamauöio El-Fatihu. 'Da.Vidieu Er e7 . Samirprenosida je poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Daurd.im tadareöe: "Pomislih. vZtS.82e Darekutni.t. Nevevi. Beihek.tbu Da!ud.natnaza 3.Bejheki ü Marüetussunen.Tahavi u Scrhut neani.. sallallahu alejhive sellem. Ibn-Hüzejme I. rbn_ Abdul. Nafiaje rekaoflbadi: "Cujemte da uöisza imamomdok on uöi.D?pni. Besa. (Et-mevarid\ Z/lj4-t7'/460.tt31j/t204.sallallahu aleihive sellem.ibot. l/2151824 i Darekutnija.t. Tirmizi. t/379. Kadasu stali u saf imam koji je predvodionamaz(Ebu-Nuajm) je uöio naglas. Pouzdanjm ga smaraj'r lbn-H. Ibn_AbdulBerr i lbn-HadZerkaär da je nepoznat.inhadi\jeorUenio a prijeovoga dobnmt/ll6/t2d0.31189-t90. iskalani i je cmaraju dobrom.Nejtut-pvtaL2t2SZ.ok ja uöim naglas.2t2O3.ljbade b. jedanNafi. ErtuhJe.2/221222/601 3/36-37115I . l/3641869.' Rikli su: .okja uöim naglas?. vidie|n: L4eatinu\suncn. osim El-Fatihe.im tadareöe: '!e öjlite jer to. Poslanik. alejhi ve sellem."Potomje lJbadespomenuo dogadajkoji senavodiu prethodnom hadisu. Munziri.-8r8U predaji Ebu-Davuda. ü_t2n3 i x Halku phlil. I02. 2/234l2qt5. 32' Nakon Ito je naveoovu predaju. 2t52-53tgtg.29/292 i Et-takrib.sE.164. Fethul-Bari.Ibn-Mutekkin. ne vrijedi namazbeznje. l/Jlo/f)00. je klanjaojedan nakon Sto od namaza u komejeuöionaglas.Buhari u Lf kirceh... Et-tethisut-habir.2/487. Buhariu Err imetuhatfet-inam. tmam Buhari. o Allahov Poslaniöe. prije ovoga hadisa navodise da su Nafia i lJbademalo zakasnili na sabah_namaz." Poslanik.. 2/101/?c7. Hattabi.Lanac prenosilaca je dobar. Darekurni.Nakonzavrsetka namaza sallallahu alejhi ve selfem.Ibn-Hibban.. Muhammed b.t nnom u uöenjuKur. sporse vodi oko prenosioca kojr se zoveNalia b..bban. 1/2151824.Vi.!. 3 89. ove predaje a prenosioci su Douzdani. Ialanül-ah|an. Hakim. je rekaoda su nieni prenosioci imam Darekutni pouzdani..l/318/1207.Da. vljj. upitao:.Isti ashab prenosi da su ashabi klanjalisabah-namaz za poslanikom. AhmedSakiroi u predaju smadaju ispmvnom.Da li neko uöi neito iz Kur'ana d.ImanDarekurni kate: . 5/313/22723..Ibn-Hibbdn. osim El-Fatihe.4tqo sa[hllafru oese[fen. klanjao je Poslanik.2lll7 (Sakn\. Rebia. sallallahu poslanik. t/2J6."321 jasno Ovaj hadis aludira da se uöi iza imamaiako on uöi naglas i to samo El-Fatiha4. Hakim." 'u"tir""zi.upitaoje: "Da li utite u namazudok ste iza mene. Naime. Darekutni.El-ialam.

ilÄ'!-ii#i!.fi j'y'._'ff .2.'.rifuxr. :itäi'i...#.?.Poslanik' i"[:T'+ffi #:"if ]f'l!-rt':{-ä}::T mstt'**a.il1il i. ." mi :ä'äü.ii dvije sallallahu u kojima Poslanik' predaje iiil:.i'lf.#il#.':#..rulnm':J1tnot"mooaou.il:li: jiJ': .'ft't*i. je .f"i'".irnut"ee"t.'ä l"rää.. tekst Akolazmotrimo Sltl:":""T.if l.':..i'Hil.. a arapsrorn na l#l'*i."ru.. äil.j " . sl .n:::'re'n""'. ü.'-1"llTrJ"1lar'r":ffi" J sallallahu alejhi ll"tn....":.".r.äF***tffi: *". j:i'..f.""JJ.f f.'::i:l*:#*""x* illliil'til#*#-$"**üä$ä#ä j"i'.':iii. Malik prenosida je .l. Enesb. .r.ll il-e$iui"tltliiliT.+::::ii:***.*f."'y'fr u "Ne öinite-to'ieö uöitv-samo EI-Fatihü kome ie Poslanik.4iT.::'Äliffi ärfJY:'Jl".*1.l'l'"*t*ll.. iä"-.l:T"1ff äXlt"J*.ii"'.13!'}" ffi liig:l: {+. ".l..:'""1""T'öi'"äi"T iffi d" ":'."83o alejhi ve sellem' sallallahu 5.#..*i. lilt"H """#.-:"-. ji!tr.ffi jenj zar e..H:fl *fJ"ffi jezitor.': .##''{.JTtri.'pin" .."#'l:i."i'ioti*.".odne ***x.l:l ti: :Hl."Hä !üüü!:!lj'.i:l äffiiläfi"ää.irztg' |.3:::.. jür::.mq.' i-Jiiiur'u 3ijH"""'ff hadisa.:*."t^o: sebi.:x.ll'."H:T'"rl:il' u"''"'"*' a"jr'i Jffi .*.**i*ru"llf "::l::i"i'fl..:"j""i'#:'.j.

_ upitaoga j€. 3^Og/1322.Da. sallallahu alejhive sellem.."pr."Zatim ga -mu "Cak je upitao: . LUu_Seia äl_Huari i drusi ashabi-""'" 7.Imam Nejmevii lanac prenos. ELkimetu hatfel-iman. t6l51. ".uöjo naglas?.pa je rekao:.öik alo budes.n. t6 i sprhu*tunne.. Hahm i Zehebi predaju o!u smalraju ispravnom.Uöi za 'Svejedno imamomEl-Fariiu.jer je Ibn-Surejktabi. rbn-Mtrjt'r.kinc ha\"t. *'Buhariu Et. vjerodosroinim. ne bi Poslanik. zabranio uöenje iza imamana noönimnarnazima osim El-Fatihe. sn.Da. el-Hattaba o uöeniu Kur.racä y6*llyl..21221..öak ako si ti imam?. zabnniouöenje jer osim El_Fatihe.n^gg_-r .luls.in. "'. je staba.kao sto öebiti spomenuto u narednoji drugim predajama. Hakim. Om€r odgovori:. 2t222.alejhi ve sellem..".öakako samja imam.q "'" El-Falüul je opieg karakrera Ova predaja i obuhvatisvenamaze. Darekurii. str. zastupaju:Ubejj b. nmr. Da se ovaj dogadaj zbio na nekomod dnevnihnamaza.maaaju dobn". l/316/1198..' Omermuje odgovorio: al(-o budem !dio naglas. LJbade b.\u.Uei _. sallallahu alejhi ve sellem.Bejhekj..hletutahlezr.. t/328/J755.. o. vdjeüt r. takoder.. \rr.Uöi Fatihu. sallallahu alejhi ve sellem. o uöenju Fatihe iza rmama. -.drugoj predajistoji dodarak: uiio "'Za imamnaglas ili u sebi. ltn..Atija.2t223. Prenosi se da je Ibn-Abbas rekao jednom öovjeku: .znal -24212q4O i u EI kirach.{ytole ::Lr krra?tu houctaman.auy. verzüau kojoj sroji ovaj dodaral.anaiza imama. 2/24jl2945. Huzejfe. lbn-Abbasow predaju rrijediisroStoiza jer Ibn-Abbas Omerovu. sl. 6.Vidi se da je Omer naredivao uöenjeiza imama nakon smrti Poslanika.i. sallallahu alejhi ve sellem. *" Bejhekj. U". Medurim. Ibn-Surejkje pitao Omera b.iako imam uöi naglas..edaie. 29ttO6.""'jasnopotvrduje Ova predaja hadisposlanika. viäjeri: Tuhfe!ul-ahvezi. nije govorio o vjerskimpropisimaza vrijeme Poslanika. Z/238t2929. Bejheki.Abdu ah b. ove p. l/365/873. i tbn_Ebi_Sejbe. Imam B-uharijakaie: "Omerovo mijeljenje. E.iti5e'jUe. Samit.. 9ö/2t0.pa mu je Omer rekao:. jraTe: tmam Betheuje tanacprenositaca Sejh Mubarekfun p*.gid el-Hudrije pilan o uöenjuiza imama. Kab. su ashabi uöili za imarnom na dnevnimnamazima El_Fatihu i suru. lß2717_48 JmamDäl-ekurn'.inan.

Prenosi bude uöio' \'i se tteba slijetliri. sa pomrntl gaje neophodno onda hadisa o'"oga i"pravnost oremostavimo jjednomidrugomdokazupa Dl ä. smatfrju äu"-nff.."t. i sejh {lbanisu oru lbn-H17m lmam .. l/256/6q5." pripada . it n"a'n"s. l/105/q20. Omer.: r.i"-.. ako se problemmoze "iti u-U-"11 je uöinjeno u ovomsluöaju' kao Sto prvojfazi. .Ako iö..tt"t.1*t-..ii. 21221' ß'iiiiiti tt"ta'noai" l/338 odIbnEblHätimaiEs-s enul'kubra 3$vidietl: Bezl t-medihud' 41238-239..t.r: Jahjab Mein.-r'i.enulidc kad.J "o Ahmera lmamBuhcri el b Hibbana Sulejmana oäi.a-O*Aumi8tt81i Ld'dtuic"1r'IÖ4odlbn-Had)erd' l/2soil0l83ti' *'i. ri i ilc'greikom "lbn-AdZlan je pogrije(io Ovaj kazu: i imamBejhäki ilu-gurh er-Äazi "i'3 Ebu-Davud je greika ova da smarra hadisu .ziiJzlisselb"-ruiS. at ovajdodarak . hadisu nepripada '. ako je moguie' Allaiov Po'lanik sallalla}u rDomirili s' Neqr."331 "Najveöi "Marifetus-sunen"' 2/46' kale: Komentor:Imam Bejheki u Ebu-Hatim' rruiirr.ä.ffi....:i+o+ anit'Azitt "iu.". +ito. ^ v. ... *eu.si |)3.it r'."ffi..143 ll Dokaziuöeniakakoji smatraiu da se ne uöi za imamom 'lmam alejhive sellem'rekao: sallallahu se da je Poslanik' l.p'r"" * vidietr Et'nnthttli un2 n3 i 1ctsirut'K 21292. kada uöini tekbir uiinite i vi' a kada lutite.i't*tnp"i kao ito s. \e nadu "uprisLarljajujedan drugom najpre'eih J.i'e"..'.Ebu-Abdullah u\le u konlek'thadrsa od prenosilaca su nekog uiio..cfi Ü. dajuiiralo pravo osrmhl-Fatrne bilo zabranjeno za imamomlkadauei naglasl uee-nie koji argumentai'pravna dva ö"Ji."po^l'i.||'ninhadiltao tethul-Bon u il frkh slt Mcolmu i J4l t\4?tthrliui str' JJB nala . 282-283.+o.ni. Ebu-Davud' da i. p''jr'lano haols' i derogrrajucr derogirani traTiti Nije ispravno mogudno"t to oostoii u o\oj rije(iti piJf"ri*:""i -gu.rl" "ä eü"-g"riaa 3{.Jue l/3ll/lTsq ie vidiett: Et'nut tla J/240 ovai doddtäk vrerodosrojnom "r.3al raditipo svimhadisima du2nost kaze: Obligatnaje lmamlbn-Hazm aleJh've ih..jeiit'o.ii*lrl '."Je" i" '."nii. l" ulino"upo."* (mualleran\ i prenosilaca lanca ti' porpunog ti"'r1. Dffeku'nr'lil2l/l2ll BejheLi' lbnMrdze."nr.ö1"".kada bude... 3t2a9.

- Komentat: U dokazima treöe skupine spomenuöemo vjerodostdnu predajuda je Dzabir b. w Vidjei: Et-e|sat.€td". 3. Prenosi se da je Dzabir b. Imam SevkanikaZe:"Poredtoga Stosu ovo rijeöi ashaba. od imama Zehebija."8a2 uöenje.' V drugom hadisu Poslanik. Ul53-156. ."o"'lbn-Munzir.. jasnomhadisu onene oponiraju kogaprenosi Ubade. Hulasatul-ahkan. Zehebi. Tuhfe tul -ab ezi. Manfetusaunen.da je Poslanik.ve sellem" nanaza sellem.üeniogaje ljerodosLojrum. Darckutni.jn. s' e. rekao: "tro je ujednoi njegovouöenje. 5/118. takoder lletul-hadis.. 2D27-228. Bejheki. Mubarekfuri i druei citirani hadis smatrajuslabim. Prenosi se. 3t24O24t .rclhisul-harir. 3ll12.v258-259. vidJeti. 2/487:Vidieti.od Ibn-AMutHadiia. rekao je: '.od Kinnevdtiia."s3 budekla. l/311. kai. ti iutite. Nevevi. Sevkani. "' rU-irlaaZe. niti mog! biri snaga prednjim. 2/5O.U citiranoj predaji nije jasan dokaz da je Dzabir zabranjivao uöenje za imamom. veö dozvoljenim ili prioritetnijim. sallallahu alejhi ve sellem.Fethut.U.ne rrijedi mu namaz. Ibn-Ebi-Sejbe. EI.imamovouöenje Kornenlql: Hafiz lbn-HadZer tvrdi: 'Ovaj hadis je dolao sa vise putevai svi su slabi."""" w Vidien: ELmuhalla. tmam Ibn-Turknani ovaj hadis smarra vjerodostojnim. sallallahu alejhi ve sellem. ondabi odgovor bio kao i naprethodni hadis."M U drugomdjelu kaie: "Ovaj hadisje slab po mi\ljenju najveiih hadiskihsruenjaka. a Sejh Albani dobrim. 2D20. Vidjeti: Nasbur-nj?. !a. U257699.216-t4.osim ako bude klanjao za lmamom.koder: Tp nkihut-tahk*. Z/210. Abdullah rckao: "Ko ne bude uöio ElFatihu u namazu. 2n5 1.d2evhetun-nckijj. rß22/1225. l/180.t/176.8o6 Ako pretpostavimo ispravnosr ovola hadisa. tlul . ZZ:SiZSgO i o. Tenkihut-tahkik. * Vidjen: &. EbuM0sä er-Razi.e:'Nema namaTaoraj ko ne prouöi El-Fatihu u namazu. NdJJri! eyta. muktedija 6e slusati imamovo prouöiEl-Fatihu.njao za imamom. 2122 1. Vjercvatno ga nije smatrao obaveznim. nakonSto 2. u5 vidjeidtr efiul-Rad. A228 i truaul. ß Vidieri: Ne -evta t.Balil. Abdullah uöio za imamomu namazu. r/332ß8m.'Dakle. Es-sunenul-kubru.a kada bude uöio.

\ idreri.2/60 sr Beileki. Prenosi ovepredajeKadabi ispravnosti Komentar:Allah najboljeznastepen ne moze posluzitiza dokaz o zabraniuöenjaiza bila i vjerodostojna alejhive sallallahu AllahovogPoslanika.i imam Malik' sa v2'7'7ll89. "Miöljenjeveöineuöenjaka --ashaba.ivqlgffi SvojsttL aostanifun.o."i I El diaDtiL.. abdur ovu predajusmatraispravnomVidjeti: hre. 3s0 BrdzijJ od . 21\ ' 2/364. Prenosise da je Abdullahb Omer rekao: uöenje. 3s' Imarn rirm. muje imamovo razumijetina koje se namazeodnose..mrm.a[eifr.dok je predajau kojoj stoji: "Dovoljno oru opcu je imamovo akoovaj uii na ghs .sa[[a[[ttfru 145 t "Ko bude klanjao iza 4.nakon hadis' Ebu-Hurejre kaze: Miilienje jeste u'enje za poslije njih veaineuaenjaka ashaba. od imana ZcrkanUa' komentar oogledati 3s!iiiieti: at-rennia. prethodnu' Komentat: Odgovorna ovu predajuisti je kao na njoj "Neuöenje je za poglavlje: naslovio ImamMalik na osnovuove predaje S druge strane'od Ibn-Omerase imamornako irnam uöi naglas.rrl. pojasnila uaenje imamuöinagla\'"u kojima ncnamale predaju iogranieilaje 35l da nije uöioza imamom seod Zejdab. 1/186..lerse kosi sa praksom lmam Tirmizi kaZe: ko. Z:Zenoot i ociienio je ispravnimSliönoovomebilje.. Sabira 5."3so Ibn-Omer u k.ojoj verzijr kojaoponirxovoj predaji.i.kat2ll3t 1El'nuntekt.i.0 ."ott ieste "' e"jl"t i.tabi'ina i seneracija 8s5 'nldjeti Ari. l/278."3ae dovoljnomuje imamovo imama. rjerodostojna prenosi ""'' lbn-Abdnlje imamo\ouÖenje akoovaj uÖinaglas iaze: Dovoljno "Ko budeklanjaoiza imama'dovolJno Ben kaZeda rijeöi lbn-Omera: j^no i iz njih se ne moze opiep su karaltera ueenje'.fetul'ahv'i 212].kltul-ahw:.35r i veöineashaba sellem. poslijenjih tabi'ina i generacija da seuöi zaimamom. 2/b0.. rI/36 3'7i Et'isti.nhid tl/36 Ovdje bi bilo pozeljno r/ 'n!rere. imama. 35' 14 lmamlon AbaJlB" u L/-tn?/r''Lr {17/2 l l i Belheti :rl J"rl8 Rezzak.iu*Ls sunnc. ?/23212911 l/330/3783 i lbn Ebi-Sejbe.2/223i Tuh. l'/-.lisu uöili za imamom.

t04. 7t336-33. odirnama sevkani ß tJporcdlti. Citirani ajetje zabraniouöenjeKur.anaiza imama.638 i FethüI-Ko.zanemario ie rad po jednom od dokaza. 2t2t 4-219. sunneta.an. El-dZaniu ti ahkanit-Kur.postupioje po ovom aJeru i po hadisima. upitao: "Da Ii je neko uöio ßtovremenosa mnom?" Jedanod ashabaie rekao: "Da. Komentar: Postojeraz-ilazenja medu komenalorimaKur'ana oko povodaobjaveovogaajeta.kogapojasnjavaju drugi hadisi. Tuhfe tul -ahve zi. vi ga sluiajte i . Ako uöini bilo Stadrugomimo ovoga. .ko @ Zelida se naljcöe sa mnon u uainju? lbn-Silab ez- 356 Viaieti: Oianiurteian. ja.o'o Ako prihvarimo misUenje veiine uöenjaka koji kaZu da se ovaj ajet odnosi na namaz. ako za to postoji moguönost. Ako muktedija prouöi saino El_Fatihu nakon imama. veö se ove pojedinosti uzimaju iz Poslanikova.rekao je'. Allahov Poslaniae. nakonilo je zavßio sajednim od namazä u komeje uöionaglas. post. onda ga moramopomiriti sa ostalim argumentima.1.3s' poznatoie ia veiina obredoslovlja nüe detaljno pojaSnjena Kur.Nije ispravno govoriti o dokidanju jednog dokaza ili traziti prioritetnije misljenje ako postoji moguönostpomirenja." (hijevod znaöenjaF. zekat hadZdi. kao Sto smo prethodnoobjasnili." Poslanik. da biste bili pomilovani.. Ed- * #.Dokazi uöenjaka koji smatraju da se uöi za imamom samo na dnevnim nannzima Allah je rekao:'A kad se uöi Kur'an.Zato se kazeda ie sunnet doiao kao pojasnjenje itumaö Kur'ana. 643.353 2.t-iüaf.!.1i. sallallahu aleihi ve sellem.a hadisi naredujuuöenjeEl-Fatihe.) Neki islamski uöenjaci smatrajuda je ovi4 ajetom dokinuto uöenje iza imamaako imam uöi naglas. l. Ponislih. UzviSeni Sutite.Stoje svakakopreferirijuöi stav.a potom iuti i slusaimamovo uöenje. Isti sluöaiie i sa ovim ajetom. sallallahu aleihi ve sellem.kako twdi imam Munziri. ja stx. sallallahu alejhi ve sellem.. Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik. g/Zt6-221.anomkao jto su: namaz.31i.3i::7:.

koji jasno ukazuju na uöenje El Fatihe iza imamana svim namazima. sallallahuatejhi ve sellem.1-285. Da im je htio zabraniti uöenje.iz koje se zakljuöujeopöa zabrana. ito je zabtanjeno na noönim po miiljenju svih uöenjaka. prestali su uöiti zajedno sa Poslanikom.l:.ttje ne rrijedi narra. Ako bismo ove predaje. mnogo öemu liöio komentaru na prethodno spomenutiajet. 15'Nesai. ove ptcdaiesu kate: "Prenosioci l2.!/ kubra.osim 3. Medütim. Humejdi. sallallahualejhi ve seltem. Tirmizi. IbD Kajiim i Albani su ovu predaju Hrfiz Ebu-Hatim er Razi. va1 '88 '61Tab.iutim. Ebu Davud.imam Bejheki iNevevi su odb.ka<la sallallahu Komentar: Iz ovog hadisa se ne razumije opia zabranauöenja za p l a s o ml. vidJett EI d:e ü \'t!'tadil. Mffaffafiu a[ejfüle seftq- 147t Zuhri kaze: "Kada slr to öuli. naredivaoje uöenje iza imama. . Prenosi ako imam ne uöi lnaglas). 1/155/736.rani.sallallahualejhi ve sellem. iel' be:. 9/303/93 potpünu ne znnöe ove djeai pouzdani-Me.ihadissmatri Ahmcd.i. uzeli spoljainje znaöenje bez pokuiaja pomirenja sa drugim argumenlima.360 ashaba koji ga je ometao u uöenju. kao ito smo spomenuli u jednoj od prethodnih predaja kojü biljeZi imam Muslim."0o' Komentar: Postoji moguönost da je Ibn-Mesud nislio na uöeiJe Kur'ana za imamom. i SÜt:tus sataL stt 99.Tühfctul ah|. Innm Tnmizi ova. osim El-Fatihe. IIariz Heisemi.2/17U.shodnohadßkoj tenninologiji.2/301-102/799:1Ibn Hibban. 1/1O3." Nisu potpuno prihvatljive rteöi imama Ez-Zuhrija da su ashabi preslali uöiti za imamom. Prcnosi se od veÖine ashaba da su uöili u namazuiza imarnaposlije Poslanika. 61362 ocijenilivjerodoslojnom.Ibn-Hibban. ffi Yidieti: Et-t tinha. 2/187/983. e o m e l r i m r m povrsenim i m x m o m\. ßpravnost oveprcdxje.ali ne i u sebi."35e alejhi ve sellem. se dr je lhn Me\uL!rekru: Ne uei se 1r imilmom.Tako bi odgovor na ovu predajuu namazima.e c / r b r ä n au ö e n j a Poslanik. l/304/918.1.Slojstia ?oshflifunog.Vidieti: ts'rtrnc.e. Ebu-Hurejre. 2/205/312. kao Sto se obmlio ashabimakoji su uöili na sabah-namazu. bi uöio naglas.onda bismo kazali da ona ne moze biti snaian argumentpred hadisima Allahovog Poslanika..2/28. 3/36'7'368. rekavli: "Ne crirzite to osim El-Fetihe. Prestalisu uöiti naglas.15. Zelio ie ukoriti dok uöi. ustvari.to bi jxsno rekao. dobrim. koji prenosi ovaj hadis.r.2/226i El-tlrdatl\ki.ili ovu predaju.a k od i r . 2/2t)1-208i Ei ieitu l'nüüia.

2/242/2942.ih ashaba. na pr\. %2rbn-. Imam Bejheki navodi oko pedeset predaja od osamnaest ashaba koji su uöili iza imama. w Büar. koji su prakticirali uöinie iza imamä.863 Ove_dvüe predaje ukazujuda ako iman uöi u sebi. Abdur-Rerzak.iZehebi o!u predarüsmarrajui\pravnom.r. _ Postupak ovoga ashaba.. U256/6g4. r El. Hakrm.d€rr halfe I-imam..öuo 6. za razlik! od.y32}/t217. poslanila.El-kiraetuhalfel-imÄ.ve seffem. 1t365366/874.a na zadnja dvarckata samo El-Fatihu 'oo' 5. Ebi-Talibnaredivao uöenie za imatnom na podne i ikindiji-namazu. Enesa8ö5 idru. 100/228.Ldnac prenosrtaca ove pred{e ubruiase medu najNpmrnrje koti posroje. Abdullahrekao:.. Ibn_ Ebiisejbe. t8/ö0. Samit i predajaOmeä b. a na zadnja dvarekata samo El-Fatihu. dokaz je da u3enje iza irnama niie jer MudZahid dokinulo..A222. Bejhekt..hadisakoji prenosiUbadeb.l7l54. vidjeri: Tuhfent-atuezi. utrnnza 4. . 2/239/2932. Prenosi seda je Dtabir b. DZebrkaZe: samAbdullaha b.a dvarekara El_Farihu i"uru..Vidjeli: Tuhfetul ahve. Bejheki. pa_ zato_ne mogukodstitikaojasanargument na ovom mjestu. Imam Bejheki . Navodisedaje Alija b.Uöilismoza imamom na prva_dvarekatapodne-namaza El-Fatihu i suru.kao i mnogobrojne predije od tabi'inai generacija nakonnjih. 13 130. 2/22I Sahihus I t256 w B\thari D El-kimetuhatfetimam.ku.i.. Medutim. .Liraetuhdtlpt-inon.Ailinu predajubrljezii imam Buhariu Eltj.i Ibn-Ebi_Sejbe.i. nije doziviovrijeme sallallahu alei"hi ve sellem. Amra da uöi iza imamanapodnei ikindiji-namazu.2/243/2944i i tiraen. Bejheki. Onajko ZeIiviSenekasepogleda djelo . Darekutni.. el_ Hattaba koje sujasne po ovompitanju.Imam Sindi. i Albani ovu predaju smatraju ispravnom. Mudiahid b."" p*d"i" ". str.tmam Bejheki wr. u ovim predajamanemagovora o narnazimau kojima se uöi naglas."86a Odgovorna ovu predajuje isti kao i na dvije prethodne predaje. od imama Buharije. 2/ll0_tjt/2775.ti: . U327l3750.muktedija moZe pored El-Fatihe uöiti neku od sura ili opöenito odlomak iz i<ur. str.Na osnovuovoga imam Buharije uöenje ta imamomsmin-ao obaveznim. Hzktm. Sliöno ovim predajama navodi se iod Ai(e. t/328/3753. 6" S"1neW ZtZll-ZUtZS+7i 2950.ana.Iman D.stt. isDravnom.takoder. rtr.Madt:. y.l!T:Hd -sunen.

ii"Oi nut.i.14e )l koje.'."ii". 9145'7 '70Vidieti:Eh:'.4edulim. i/ d\r rcllogä' nenrih\rtlji\x O'i primjeclbrje i-"Ä"il..Kuianx /x nijc dozvoljenn rjafi.'i".ia"aiii""i"l... nssloji polkr :t Imir' ucenJalia skuplna iedna u!lxvnom rrzila/enja L.'r* hcdr\al'hcb Ubxdeb u verziji koju . vidimo da sv{ka "J" iicpiri Ti:!:ll: dokä/imx kojima rxspola/e. niirn"u. zrii:. m j e \ t t lb o r i l \ l r i n ä p u l u b i l o d d sebi". Meattn t te 'i1' 3/320'-od reJsitl ' I 5trl3' beiaü' I'eth 4A18' ttlgt'.u.rSdnini/Brrlrari. bez nje lreca skuprnrn.* r. <ve miiljcnje rko vei nije mogucepomlnll mo2eodabrctipreferiraiuce ili nekeargumenlc.. nattnt'nLrttit iä").i' ucili ni:lä i7 ./'."iti."u"rt xjclom L] o'igovxra * r.3"? Diskusiia o argumentima prve skupine skupina' shodno Nakon navedenih dokaza.i^i.i" pri.". o" "i Ei-farihr. 3/505'5O6iLtsdnl gabe 2l51o .i" lJ-. imam'rKurtubijr.nateduje *u8 po tome' samokrda imamuöi niglas Prema .ä|..nr I m r m u c l n i g l r s r r ru n a m r z i m au ..od Ibn-Kesi|a e7 Vidieri:J€.t""tr. 2/369 od Ibn Berula w vidieri: Et-tetltlti.r' su nakonobjave a ashabi P.or" u kojima imam uöi naglas' se.rc. iloLaze kao \idimo ds pnä 'l'upinä imr n'rjixsnije tJ orome sluöaju ve cleJnr u kome ie Poslanikscllallähu hadi' kuji preno..prauniie." t" p'""".äi".-1i foji .tuouuoovome dogadaju e6 Vidieti:Iul!irü1-(rrr?ril-A:i'r' 2/292. i.1"'.ensrrija t".uni ajetje objavljenu Mekki's{'e ilc imamcDokil/ na srbJhncmllu ucili Ll-l-Jlihu u \4edini aielir ovosd Samil .rcl l. frcvnih öeBre o\no\u na iii broinrjedokrze r.uo.iä"li äü". 'nenar."l" ""it pravnrka.ie r a d i l o b \ a l o u k r / u j ei p o e l s \ l i e \ \ e i c J n oo l o i e m ' e n e m a z u imlmx i mukedila 'vtm S"hihu : Obl\ e/c uÖenix "".ll|128-29 B€gav'la' * i. t"".1"t l" .azu rekao ashabimaäa uöe iza njega El-Fatihu' ..i Üblde b S:rmit i da ""... ovcj hcdis vi ga \lusalte I kome Uzriieni Allith lilzc: A kada \e uöi Kur'an' 'i'rüi" da secitiraniajet smahaju a" u* nirr p"milovani"'ovi uöenjaci slu5anje' jer oänorinu nu." .

:*1ll -i.*.smni..u.:. !ltitajuti hadis koga prenosi Ebu-Hurejre.k.i daje.. ..r.-n" il..sakomentarom .p"rr.njega. prethodno smo ukazalina ponxrcnJa ovogaajetasa hadisom koga prenosiUbadeb. vezane za.Klanjali biljeZi Ebu-Davud.. od Bejhekija. Ilj:a. suitaje istinakoja semorasliiediti.:.----ukazuje da ovaj ajetne mozepoiluziti kaodotuz nu ouoÄ" . nJc uzo-o. *:lj*:l: . n\ ü !.ü il. 1"3 -t :l:l::"j:1"1:"j..Sve Stoji aoSlooa porfa"ifia.I150-fuifu.Llbadeb. Omerb..narcd.J: rosraruK..'.i ä. Ebu-Hurejre i drugi ashabi. iji..öä1.u 21201.li*_ M t.."i. i to nakonposlanij<ove..prihvalanje svih ispravnih dokaza ie oäee oä ooDacrvanJa rlr zapostavljanja nekogod njih.ol:1.. i:._r..r".:".iÄi .". uostalom. zot. a drugi ashabito nisu . Ovdje mozemo samo dodarida rijeöi imarna l.._bfl.. Tako im je.i.: li:ij. Lr_Haub. na noönim namazima.nije ispravno davaliprednosl jednomod dokaza.Tako bi hadis k"ji p*. a ....:! t?or:.jästu...0{. . *'o rije.:. el-Harlab. . .ii. z*.. ratoder. lakoder.i!. uea üui i. t.1lj:r". . sallallahu alejhi. r. n.ovome hadisu nisu porpuno jasne.ä .."... Samil.. Samit.j. :1l"l.: r.". . :!:! :.i E.ka1^ e7:r smo sabah_narnaz iza Poslanika..n.:lT. drusa skupinauöenjaka.ll{'_ll:jl * "srraur"p'esJi Ub..:i:...T:11::i susrozni dasu.ri bio dokinutovompredajom.*Ju ajnaot ostavtl uaenJe opcenito. MoZdasu ostaviliuöenje Kur. h o y.ve sellem... s6!14[ofr atejfü eesetten nonuza .i*i"". poslanik. i .V...!::i.. il..::iji .us sunn..: Manle. 1.ana mimo El-Fatihe... ZBS_ZB..onreksr had.ri:Jil.i "" .-og.y:l:. imamaZerkanüa i Tenkihui-ketan. zastupaju: Mä."j ". rraZilisu da seuct rzatmama na svim namazimao.. *:.' .i_y:11.54. .1'.': "!:ji hadisom koga prenosi Ebu-_Hurejre . salaltaiu aleJhi ve sellem. . n'ilj. Drugo. prenosiUbade. "1k:. lacrn onal koji radi po svemu Sloje kazao ili öinioA ahov :rayr::eErl. sellem. sallallahu alejhive sellem.J1...lol::: bi r ßi B. Ne moraznaeiLi da su ?r...ä:.. sallallahu äf". str. sJUffJu alejhive sellem.'*':n': ::::! f lrc. i..zuh.rijeei E7_zuhrija usre u r.ä#.. 'S.r*nje Bqheki.."ä. räkoder: t. F" ! hut.. .i..z"i.tuj" ukazali smo na neke .. 1/279.. v.:nia..toß||.i nije moguieda se ispravnihadisi suprotstavlj_aju jedan drugom..f.. ._ql"-1119:" u.t}".'fU"_Sifr"ü J_ 3dgo1glr.sa. . lDt51823.p"."-ff"^ 37r Ebu-Davud.. ako oosroii mogucnosr pomrrenja isrih. . t".. . d..l1"l9i vidre....

n 5-n9 .na stepenumuisela (tj. ' od lbn' r"t iu"r"n iö. uöeniji su od Ibn-Sihaba ez-ZuhÄja. na t oeni. el-Hattaba da je taiio uöenje za irn unom na svini namazima.. neophodno neki su slabi' a neki pouzdarr' oreösi razlieitimlancimaprenosilaca: jer se u obzir uzimaju ispravni iuko du.pa su njihove rijeöi i mi3ljenjapreöada seslijede.häbi.Ibn-Sihab u nekim hadisima'8?a naredioda uöine. ne pddavajuöi im nikakvu vrijednostj?6 sto ie lof jedan u nizu dokaza o slabostr ove oredaie. es vidleri: Et-nedbnua 31366 i Inanul-kelatn. sallallahu alejhi ve sellem.puteva ieihul-islamlbn-Tejmiije.nismo naSüadekvafte odgovoreuöenjaka m VidieriEeci.namazimane moZe biti dokaz."rcä.. 5/269' od hafiza AskalafiJa i Fethul-Bari' 2/36'7 Redteba. od Xejhul-islama.." no. u"" dvojbe.i pot. drusih ashabada su negirali uöenje El-Fatihe iza imama Spomenutr u. Stoje jasno spomenuto ez-Zuhi pripadaskupinipoznih tabi'ina.koji sigurnonije prisustvovao koii se navodi u hadisuEbu-Hurejrehema tome nJegova doeadaiu alejhi ve sallallahu *äniu au tu ashabiostavitiuöenjeiza Poslanika' jer Zivio . godinePo llid:ri vidjen: sij? eatanin nubekl 51326.put omera b el-Hattaba.Aio bi pretpostaviliispravnostovoga hadisa' kako onda elEbu-Seida Ebu-Hurejre' i-ru"j.Medutim.-u radilo.1"huait u globalu vjerodostojan. n itdjeti.oval hadls ovoga hadisa.. Ouo milliänje.u on nije . *ü"-" Porlanitu. jasnih predajaod nema bez oizira o-ko* . sE.cetvrt i peÜdokä7 Prveskupine' "' tt"'-Sir'"u *-z"M ji rodennaton 50. izmedu ostalih zastupaju Ispravnoje prigovoriti nekom od . Fekinutog lanca prcnosilaca)'koji se uvaZiti poredisFavnih i jasnih hadisa' moZe Na ovo motemo dodati da neki hadiski struönjaci u potpunostr odbacuiu mursel Fedaje Ibn-Sihaba ez-Ztthrtla. za imamom' El-Fatihe uöenje koji su zagovarali Hudrijaidrugihashaba.8?5 ne ustvari. "'iiajÄ. pa ni u vdjeme njegovih Rijeöi imama Ez-Ztthija su u ovome predanju' hulfair-raSidina.urfaova. Neki islamski uöenjacisu odbacili hadis Ubadeb Samita' smatajuöi imam Ahmed i *u rfuui. "' vezane za njega na svesumnje i odgovorio ovogahadisa isüavnosl Sto se tiöe predaje Omera b. U"atmu. 1 ne slabi tmam Nevevi je nepobitnodak?zao tanci pienosilaca.8?7 je spomenuÜda se.Takoder.23^63 i El-etmanast 2G27.

nije pravio razliku izmedunamazä. prema tome.. neld uöenjaci kaZudaje ovo opöi hadis koji ne moze posluZiti kao dokaz. zw nije obavezamuktedijama da sluiaju imamovo uöenje.tto dok i" uzimanjemjednog. . od druga dva mi3ljenja. Sejhul-islam nije dao . Takoder.razmi5ljajuöi o kur'anskim porukama?!U protivnom.nikakav komentar na predaju koju je zabiljeiio imam Muslim od Ebu_ Hurejre. a u kome Poslanik. ovaj hadis ostaje na svojoj opöenitostii wijedi kako za noöne tako i za dnevne narnaze.a UzviSeniAllah najbolje zna Meritornüe miStjeDje Na osnow iznesenihargumenata sve tri skupine.koji ne smatrajulegirimnimu-öenje El-Farihe. 3tt4{. Takoder.3Te Sejhul-istam lbn-Tejmijjeu . ne uvaZavaosim dotiöno miSljenje.ali nakonStoprouee El-Fati}u. sve dok se drugim pravnim dokazima ne ustanovi da se njime mislilo samo na odretlene namaze. uzimaniem ovoga misljenja daje se pravo svim arglmenrima drugedvije . 3t6}:'. 31e V idieü: El-dievherun-nekiii.MoZda öe se reöi. 2taa.kaie: "Nema nahaza onoi ko ne prouii El-Fatihuu nat@Zu". Medutim. najbolja uputaje uputa Allahovog Vjerovjesnika. hazio od ashabada uöe iza njega El-Fatihu na sabah-namazu.satlallahualejhi ve sellem.\koji. kakvaje korist od imarnovoguöenjanaglas? Nema dvojbe da su muktedijeduZneslusatiimamovouöenie. ne pnveöi razliku izmedu noönih i dnevnih namazä. nije ispmvno odbacivati vjerodostojnehadisejedne.El-el_rnamu" nije uopöe spominjao ovo predanje. kada je traiio uöenje za imamom.kako za imama tako i za muktedije i pojedinaönelilanjaöe.r.lmam lbn-Turkmanije preiutaoOmerovupredaju. U veri s prvim hadisom koga su zabitjeZiti Buhari i Muslim.:t Mehasinut-tevi I. takoder. salallahu alejhi ve sellem. Nema mjestalogici poredjasnih dokaza. Isto ovo vrijedi za prcdaju Ebu-Seida el_ Hudrija.unä. M't idjetj Ll-nuhalta.jer je Poslanik.Takotler.moie se zaliJjuöiti da uöenjaci koji zagovarajuuöenje iza imama opöenito imaju naijaöu i najjasniju podlogu u praim dokazima. sallallahu alejhi ve sellem.i njegovih plemenitih ashaba.

..oq Öetiripravne meduimamima a naroöilo davnihvremena. Ztog rcga niji dozvoljenopojedincuniti skupini odabrali smo lako neosnouanim i.Jt:".kttii jedni radeu onomegdjese'lazu' a da loleriraju da zaiedniÖki ie duZnost -druee I tspravnost da kadaseispostavr Bitnoje na'lnaöiri edieserazilaze.tnih i dva zadnja rekata öetverorekatnih ärrrn'* .rjelavajuöi medusobna .samoza dokaze je ispravno Sta a. t"'p"ltlll: po/ivajuci . je po obaveza raditi dokaza koji nije derogiran' .'atz"e slabUim s mogucnoscu n" o..t. "t:"iler drugakao ötoje to öinio svaki ili mr'nju buduöida vjemicima medu neslogu n" .u u"tunja rukuu namazuizgolor rije'i preleruatl Jeono."""..'."-txi sauöeniem oko ovog pravnogpilanja poznalasu. mimoEl-Fatihe' u'iti ira njega nijedozvoljeno Dok imamuai naglas 83iMuktedija saEl-Fatihom' ie. prethodno spomenutidokazi./: skole 5vall. t.il.uäui"rnodruga misljenjakoja smatramo pitanja'poput "iirt""" "'o""tie"oi.1..th ..i lsto ovo vriledi i za druga pravna "amin iza imama' äi.Jtt je vratiliseKur'anu obaveza sede5irazilazenje.unälrei il potpuno ä.drugeskupine'a Allah najboljezna drieöi se.-iu i tl.o ouit izvorima Ato se muslimani i'.:-" i sunneta.g tf**d imanaili drugihokolnosti' razilaienja' onda im K. upucuju gdjele dovoljnoprouöitisamoEl-FatihuNa ovoJasno namazä. Kada Allan Uzvlsenl najn nebi rjeienjeU protivnom naiispravnije ieu niima jednos . Ll-nuhatta. urujti.i""ii"i*llutr. "t..pri tome."g ul'Ießva 2lll54 s vid\ent:E.od Razilazenja Napomen.ä rnl<ri"niu..fi. doci do praunogrjeienja .3t2Jhi Mcdamu 33t'niiie\i: Ibn'usej in' 1|31I Ferava slabo'ti njegove i !u iurtit' s moguönoiöu . . ako Dakle. ako imam uöi naglasmuktedijauöi samoEl-Fatihu' sebi. zuti.k"g...i'. ne budumogli okupiti "i". ä.'u.'..t" 11 da osuduJu äälni".poÖeti uöenjala po *. *tahr trorek.-tcmhid... tada muktidija uöi El-Fatihui odlomakiz Kur'ana' *.oo naöin spuiianja na sedzdu ird Nema smelnje Medutim'takvi imam äiii"":ä.onr"nrrtu islamsiih 332 sure oveöasne i*"r Jä t-".iiu jzazvati oorriroii u pravnim miiljenjima'alr ne lolense islam toleriserazilazenia srca vjemiÖkih razjedinjenje i Sl"":q'.

88a Cirirana izreka!e.kts+ njemu i nije dozvoljeno zbog misljenja bilo kojeg imama ostaviti rad po nekomod dokaza. ^'vidie|j: Sij?ru?atanin-Aubeta. '* vidjert. zabiljezio je imam Bejhekit\ El-nedhalü.'"'Abdullahb. 3/300.1tttt...Nuajm ! El-hitije. Dzebrje rekao:.2tg2l-g26 . sE. sallallahu alejhi ve sellem."336 lsto ovo se prenosiod osiatarri imamai Ebu_ Sevra. takoder. 2ß25 j61.'Nije dozvoljeno nikomeda sliiedi ß A"t'*r " n"7"ut-1"*iri str. 145. jer nepogrjesivost u vjeri pripadalamo poslanicima. tuBetheki * Ibn-Abdul-Berr u El-dilrnia.762_ 1765. l/44t i u Ll.Iarhut-t?\nb.r.Odsvakog seprihvata i odbüa osim rijeöi Poslanika. dok uöenjaci mogu pogrije5iti u interpretiranju vjenko_ pravnih pitanja. el-Mubarek prenosi daje imam Ebu_Hanife kazao: "Kada Poslanik. 2t63. tOt3S. . 2n2a i Hori\etulbni-Abidin. sallallahu alejhive sellem.rbn-Abdu rBer u El-dZamia.2/ I62. 153/179.qdrjercdosrojnjm taniem preno. Zlatn€ izrekelekih islamskihuöenjaka Poznati tabi'in Mudiahid b. '* vidjeti: Hasijetu lbni.fr Imam Ebu-Hanife i Ebu-Jusuf kaZu:. Hanb I El*kihu vet-nutefekkih. sallallahualejhi u" . 2/63. N.ncdhalu.rana stepen njihove znanosti. siff. Kada kaZu ashabi mozemo birati izmedu njihovii mi5ljenja.itaca.Kada ImamEbu-Hanife je_rekao: seispostavi vjerodostojnost hadisa to je m^oje miSljenje. Niko od imama nije obavezivao na slijepo slijedenjenekoga od islarnskihuöenjaka posebno. Sto se tiöe tabi'inadiskutovademo o njihovim .885 .to -o je poznalirabi'in i pravnikEl-Hakem kazao b.iistaknuriie -ih islamske liinosti i osnivaei velikihpravnihikola nisu dozvolilida neko slijepo slijedi ili preferiranjihova miSljenjanad hadisimaposlanika. od lbn Useimrna. 3s lbn-Abdul-gen u Et munteka. El-kat lul-nufd. Ovu prcdaju. rakod.ououärru. bez obzi. t/107.Uzeto iz Miftahul-dienne."tt"-j'fo'f. sa ispravnjm lancem prenositacr. pripisuje imamuMalilu.. nesto kaUe to ie neprikosnoveno. sa dobrim lancem prenositaca. 92 i 104 iz fusnote..Abidin. Utejbe el_Kufi.. Ebu.

lzi:. 6n44.:täö"jHä*'.Ak. r*. znajte da samPametzguDlo l45 od imamasana Ja' w Vidierit talanul'nuveki'in 2l2l| i lrtadun'nukkddstr' A.1: savjerodostojnirn 1/174' Äsbihan' m.T**?i*:ilffi .i1. Malik Imam l'i."'...d ^. navettlin.i"ll"üi t"iää'' r' da o'ri r5" ":i' s ffi]ffi:':".11".ltrl-9+l:?#LT"'6. KJt#I'.#tülli*Xli.u'ä."'# iä ::j1.. "Smatraö li me iodönom'hadisu.o. sr viditeda se moje misljenje.j:ll+i?j'fiü.t#":*5"rt. i24 r.i."d a ostavrte alejhive sellem'uzmiteSunnet d""it ?. sallallahu ".rn pätrLir.banija . od Ibn-Kajjima' "l: 3::1?:*ili:i sT1:1o.lit.'". ..äl ä"n "ga prihvatiÖemo (tj.' ..r-..'ljH1iilJ'13j."radpo nJemul a da neprihvatim hadis. 1/?5.ö1il6e'i talamut' od rbn-H^zna.sebe trüäi.li.. Prenosim zunnarom?: "Nije dozvoljeno Safije se prenose i naredne izreke: --o..:.?il1ii..iÄä!r.i)llJäii3 po njemu.".. jaöimargumentima) njega jekazaoi t" :'T -"j"*..iip'. iiö'ööF T :t::Tl.:''öä:$:"1.l :i." ahbari r ...mirna .podudara ga ostavite.y':::.'j. *liüitr.x!nI".."'"' u Drotivnom i potvrdio njegovu Jednogadana imam Safrja je spomenuohadis rad Po Jedan od prisumih ga upita da li prihvata vierodostäinost.ll::il#T.*:.y. lmam Safija se naljuti i reöe: opasao ifr "i me mozda vidio u crkvi?! Da li sam to..tuuiti Od imama zbog rileei ioslanika' sallallahualejhi ve sellem ue en'iLu "Ako vidite u mojim knjigama sto se kosi\a nesro ""iii? -a'l"Ol.uiHt:.

156

ve se[[en,namaza

dozvoljenoostaviti vjerodostojan Sunnet zbog neöijeg miSljenja."8e8 "Odriöemse svojihmiiuenjakoja nisu u skladusa Sunnetom Poslanika, "Vjerodostojni satlallahualejhi ve sellem,i slijedim hadise."8e hadisi su "Ako se preöiod mojih misljenja. Ne slijediteslijepomoja miSljenjal"em "O Ebuuspostavi vjerodostojnost nekoghadisa, to je moje midljenje."eor Abdillah (imam Sahja se obraöa imamu Ahmedu b. Hanbelu), ti si uöenijiod meneu hadisu.Kadavidii vjerodostojan hadisobavijesti me da radimpo njemu."eo2 lmam Ahmedje govorio: Ne slijeditemene.ni Malika. ni Safiju. ni Evzaia. ni Sewijaveduzmiteodakle su oni uzeli."00l Imam Ibn-Hazm, osnivaö bukvalistiöke pravne ikole, govoreöi o "Da je ispravan jednomslabom hadisu, kaUe: radobih ga prihvatioi ne bih ga ostaviozbogneöijihdrugihmi5ljenja."e@ Na drugommjestulbnHazmje rekao:"Sto senastiöe,niöüerijeöinisukategoriöan dokazosim rijeöi Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem. Da ima ispravna Fedaja od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, po ovom pitanju, prihvatilibismoje i zadovoljilisetime."eos Velfü hadiski autoritet Ebu-Bek b. Huzejme je rekao: 'Niöije se rijeöi ne mogu uporediti sa rijeöima Poslanika, sallallahu alejhi ve prenesene."e06 Identiönoovome kazaoje sellem,ako su vjerodostojno Omerb. Abdul-Aziz.eo?
M yidietl lalamul-muyekki'in. ln. s Eb;-N uaimu El-iila:e,9/ | 07. V idieti.rakoder: ,la tanul-nuvekki'in,2t285 . m vialet: .rAa,ar-Sa.f t. sr. b7-68.od lbn-Et)t-Haum i. 11473, od - M"nakibLs-Saf imarnä Beihekji&Hilrer" l-cttiia.91t06-101 i Sijcru?alonin-nubclo. tol33.

^' v;a;.t, pi--unouo itsr .

x7 Viijen Hilijetul-evlija, 9/170, Sijeru ealamin-nubela, ll/213 i Humetu ehlil-itm, str.181. * fetani, (ttl). LJzetoiz Sifetu salatin-Nebijj, str. 53. Vidjeti, takodeti lalamulnuvckki in. Zt2Ot. Lr-nh. str.588i El-kavlül-nufid. I/61.od imamaSevkanjja. 'M vidieti,: El-nuhalta. 10/408.od Ibn-Hazma. eos vlüer;.: El-nuhalta. 5175. eß Bqleki r El-netlhalu, ,106, Hatib u El-fekihu rel-nutefekkti, l/536 i Kajsed u preno.ilaca. 2n 28.sa ;pmvnim lancem --_T?.*irctul-hulfaz -'Darimi, tt8l432. Adz:um! Es-i"nah. l/182, Ibn-NasrMervezi u E(-rxnrp. 9ö, Ibn-Bettth \t El-ibane, l/60, Hercvi t Zennul-kalani w ehlihi, 3/12 i 5D1 H^nb n El-fekihu vel-mutefekkih,l/508, sa dobrim lancemprenosilaca.

1s7!

llli'l ::i$i';: iiljikT:$:' ,""'.",'.:$;'S, ?lü'",iil1",i,,il1 rlejhr ve sellem k()jesu nefnl ialloll.rhu
osnovomkoja sudl Vidimo da su naii prethodnici -smatraliSunnet

l:',*i.',liitll*',l.yll'i,',"i"iiil,;::l'";lüü::': ;;;giT

; liix ;:rq*r i::11: :n; : tr[ :r{iil-''"'J,""
Poslsnrka sijllall' prihrrtite Sunnem, ' eshabir"njegovih

T"'i: ::^:?#jT"il"'l:; Tlffiil::'tff l'l *.i*1"'J1",:i"'i:lili' sa skladnosti nisuu potpunoj akonlihtvi siavovi itt#;ö;il
ili Sunnetom Ku/anom
lezi s Postom sest dirnir nirkon rxmir,

jedanldmi::J;'J"i#T^f"li:J spomenutemo s ovirn u vezi

:: j: 1'"i: ;I;'"""";,::i t,T:: r:iiil::'ül.: ::l* l*.1'; s] iäti;i;i;il;;;";h::,,::"H;,";;p*'l','ffi9'iii'"Iil
""sur'it'u " u'uo"'" ff äliii;:"#"5il'HTI"".lil!|'".ru;.ri'nekih na miilienje "pt^""" "staviti rad p; niemu'bezobzira
ä"äääiä

nä}il.ii#jäoü#;i:},i;};l4lvn.lli-i Y'},rr"}iiil"lr'r'i i lbn' u'j ii'kl r/r32
Adzu'ri r4r. * i,,"ii"*:l'iä1,'1,:.",,'#,l,i"ilil"^"'.,''*'

1 Ad/ur'' Eo ",ni'j :-"'i;:l'l'l i[:\TiilT'li;)'" -/' iile'Jr ";1,i1: :;,,

u,'," ",'ült:,i';i*r;1 )i;t il;.:ili;iiillll.".,,.', jl il:;,1 jl; ;l'1,:: ;;.1,111,,,,,,,,"''' ",ll'J:;:l:l;:j,:' n/l-l ,t,i,,.. l,:n, tt ,',-t 1/ lI | /d/'7r'{rr'n

r'itiir, :ilff:""i'': ::r'lr ;;ll:';r't. l;i;;:,i;' ":r ;;?iiiü j;ü::i: .''',u'"'"

ve selfen,namaza uöenjaka iz prvih generacija koji nisu öuli za ovu predaju, kao ito je bio sluöajsaimamomMalikom b. Enesom. Et-te'min (izgovaranje rijeöi amin) po konsenzusu Rijeö aminela, islamskih, uöenjaka izgovaraju imami prouöene muktedije nakon naglas El-Fatihe.er5 Medutim, spor se vodi oko naöina ugovannja. Prva skupina uöenjaka smaha da se to öini poviSenimglasom.Ovo je stav uöenjakaSafiskeer6 i hanbelijskeerT pravne Skole,Ebu-Sevrai Ishaka,er3 imama Buharije,eLe Ibn-Hazmae2o i drugih. Druga skupinaislamskih uöenjakasmatrada se amin izgovaratihim, pri$Senim glasom. Ovo je stav hanefijskihozr i malikijskiho)r pravnit<a. Suljana es-Sewija. imama Taberija i drugih.""

fo miSqenlu vetine uöenjalaöetiripravneXkoleamin znaöi:"cospodaru, uslixaj!" Vidjetii Er-temhid,7/9, El- istizkar,2ll45, El-nuhana,3n66, El-yesit,1n23, EInusni, rts67, Fethul-Ban, 21306,El-benaje, 21218,Mevahibul-dZelil, UU3 i EIfe vakihud-deva"i, I D'74. eß vidjeti: El-ned\mua, 31332,El-ninhadZ 4ll31, Umdetul-kan, 5118,Et-temhid, '7112 i El-ßtizka4 2/196. Me.lutim, imam Malik, po jednoj verziji, smatrada imam nede izgovarati amin veö samo muktedije. Vidjeti: Ettemhid, TlIl, El-istizlar, 2ll4'7 i Ez-zehieh, 216O. e16 V idjeri El-unn, ll3l |, El-havil-kebir, 2lrrt , El-nedimua, 3t33r i Hitijetut-utena. 2 O7. 't1-vidjeu: Ll-nueAi, t t565, S?rhuz.Zzrkcsi, U55t I Et-in\aL2t5t. 'i3 V ialeri : Se.i,, tal ii'ri .Buhan, 2tJsb.od rbn-Benata.Et-nuha a. 3t 264i EH?nh id, '71t3. e1e -48. v idietii u mdetut-kari. 614'7 ex Yidield: El-nuhatla. 3D64. e'| Viileti zl-netsut, lt32-33, El-ihtijar, 1167, El-hidaje, lts} i labus-sünen, 2/231, 245. eD.vidjeti: Ez-zehirch.216l. Et-tadau v"t.iklit,1243i El-f?vakihud-d?vani. 1t275. -' Vidjeu:Lt-tcnhid.7113. EI rstizlar,2ll48 i El-muhalla, 3t264.

st{

159I
naglas Dokazi uöenjakakoji smatraju da seamin izgovara r l e l h ir c ' e l l e t n ' eP u ' lr n i k ' s l l a l l ' r h u l. tbu-Hurcire n r e n r ^J i c 1'' :'"dn'i:t p{lol'i *rnol. lx"ia" ii,,,,rit,t.\: rtmin. rr' t1(i Ni utkli itJr '' 'i.lr,,)ri N1 ":1i:: ,,,t"1,, tti"" tnttol'tu\1(ttivtosli.ar4''i nJreolrr ovr ie rr 'rome S rhihri-n:r'lo\lo hldi.:rimamBuherl ciriranog 'll9o\lrcnle xmln rmrn nrgLs' i poeiutr"lr,taarrro"oizgorarcnje ' Po/nrloie d:r\e pla\namisljen1ir inrilmr l"ii^' äJ.,ra"" rnukredija zbirci u 'rojoj hadisr'ri i; i"gi"'r1" r"l" ie nLsrovio ;;";;;";i;;1. protirnom' u ier rmin nrglas' ö"tl ilir.l,,'* "l. ru1",trim''miigorrrra propr' prrrnjeniti nemogu'e bilo ;" bi aule imamaps bi ;"iJii" i u rmin rijeci ,,;"";t"n;u'- o"o 'e oJno'i nr izgor.r ;;;.0;.';t 't^a"-i*". u kojimaimamuÖr a ötosetiöenamazä ,reinaglas' ";'*"ri.^ naglas' tla seaminneizgovara "]"üi-itr"..ti ",""lrci su sioZni se prenosida je 2. PutemSufjanaes-sevrijaocl Vaila b Hudzra ve sellcm'kadaje ;ö",,-.". ilr"hova Posianika' aJejhi sallallahu *m, re led-dallin lrrko krie: Amin' äu;"if-rnugdübi ffi,o, .aleihim "'" pri tome svojglas orezuii {-uli \mo {AllJho\'l U D r e L l xlih i n\ 4 r J / c \ ' r i l h l l u J / r l r T e : je i/8o\r'rio amin Kod p-finii'.-.'rif "rr"f'" alcjhi ve 'ellcrn.rkrdx 'Aminl"' ". .povisiojesvojglasizgovamjuöi: oalJti"il^ ""ji,

'T#1" älilTliir'.Tiliilll;.?Jlii ü,,llliilliJi ;,';#'m:ü'ililiilll

ä "*:lrlii'il):r;lli:til:::1, );,:;; )iiir;ii l'irr:'r,,1 l;:r i,ül
U328.

rlf;1i El nttlhiJi.nß'ic,zrtic,str' 102'

Darekutüi' r/25el803, ;X'fi:3"'"fi:T,iil,'-tl. rirmizi. Ibn-Mrdtc' 61/2r1t. 2/60
Darekütni' Muslim.

:n121,;;,1,1;;;l;.ik?,:ä[iJ,T,l,]ll s",r. ili,7,z!?ri!i.li"-ri,L Bejheki.Zejlei,lbü-H

j: i;;i:rr rir'[lr;li;hr;:: *',ji: l;*:,-:im!l
f't,'''l-dl r' 1 1/r'1 tli*"'" esi,r s.,r'ioet'tc'r\ 'ojfrl

ve sellen,natnaza 3. Ebu-Hurejre prenosi da bi poslanik, sallallahu aleihi ve sellem. nakon zavrsetka nCenja Kur'ana (tj. El-Fatihe) izgovorio: ,Amin!, poviienimglasom."" Irnam Muslim tvndi: "Od poslanikasallallahualejhi ve sellem. prenose semutevatit predaje daje izgovarao aminnaglas.,nlo 4. Aisa, r.a., prenosidaje poslanik, sallallahualejhi ve sellem,rekao: "Najvise na öemu varn Zidovi zavide jeste nazivanje selama i vaje izgovaranjeamin u namazu.,,e3l Aninarle u ovome hadisuuporedeno je sa nazivanjem selama. Dakle, zavist Zidova .ye u onome Sto javno ispoljavamo,_ ne ono sto kijemo ili govorimo u sebi. Ovo je, takodea bitan simbol islama, kada muslimani kao jedan, u velikom broju, izgovore amin. Tada Atlahovi neprijatelji osjete snagu, jeains$o i veliöinu muslimanskog tijela. 5. Poznatitabi'in Ata je kazao:,.Slujaosam imane i muktediieda nakon zavrietka El-Fatilekazuamin.lakoda seu d2amijisveorilo..ie.) e, je klanjao, pristajuöi za Mervanom b. Hakemom,pa . . flu-flgrejre "...ve kada bi prouöio led-dallin. Ebu-Hurejre bj rekaoamin, ore2uii pn tomesvojglas."' 7. Prcnosise, takoder,da je Z|bey, zajednosa muktedijarna iza , sebe,izgovaraoamin povi3enimtonom.
r/2s8t7o3, Ha]ilm,l/34sl812, rbn-Hibban, :b::D.a::9,-]tt t6/824, rbn-Madze, A176-17 7 /462, BejtßI:r, U84/2448, Darekttni, l/32911259.rmam ,q.hmed, iakirn, Zehebj. Ibn-Kaü'm i Ajbani o\'|r predajusmaüraJu rspravnom. lmam Darekurnj i ovu predaju smarraju ispravnom. Vidjeri: Maüctus-sunen,U3q2 | :elnjKßJ_ Tuhletul-ahveri. Zt77| Es sitsit?tus-s.thiha, ln53/4(4. ^.^ 'Vidien: EHcnjiz sn. 134.od imamaMustirnai Ft-hadisut-nal,1str. t3, od dr. Harnze El-Milibariia. n'

Hrzejmei sejhAlbaniovupredaiu sma!äjuispravnom.\ridjert tadtu ahir.samed, 2t449 '3' ,tbdur-Rezzak, 2/g72(A3, Ibr'-Hl|?jm,3/204 I rbn-Abdul-Berr, 7/15, sa isDmvnim lancem prenosilaca. VidJeüAsaruraahabe, v23t. ^.. '" Bejheki.2/85/2451. Sejh Atbaniovu predaju smatraispravnom. vidjetr: Ed-daiIe, 2t369 'r Butrari, str. 172 (mualtekan),Bejheki,2J86t2454, Ahdw-Rezz*, Z/g6t264O, S^fija \ El-Musne&t, s\t. 51, tbn-Hazm, 3/264. tmam Ne\evi ! Hulasa,ut-ahkan. tßdl.

"'.e11t.11-"_-a-"a4iry'ulredu.\t.3}onss.tbnMadze.tnsgn}4.Ahmed AbduFRezzak, 2ßg/2649,rbn,Huzejme. rlzS}tsia. h;n in,135/X073,

Dokazi uöenjaka koji ne smatraju da seamiu izgoYaranaglas "Klanjao 1. PutemSu'abe,od Vaila b. Hudzn Fenosi se daje rekao: samza Poslanikom,sallallahualejhi ve sellem,i öuo ga kadaje prouöio: 'gajril-magdubi alejhim ve led-datlin.' rekao je amin prigusenim slasom, __ Ovaj hadis, kako smo veö spomenuli, dosaoje putem Sufjana esalejhi ve sellem, Sevrija,i u njemu se spominjeda je Poslanik,sallallahu " "prigusenim "oreiuöi glasom glas" ne pri tome svoj a izsovorioamin "Öuo sam Muhammeda (tj. svogauöiteljainama Liarn Tirmizi kaze: "Verzüa je od preDosi Sulian. ispravni^ja koju Buhariiu)da ie rekao: ""'o lmam Su'abeiovevärzije. Su'abe je pogrijelio u ovom hadisu er-Razijao Su'abetovoJ Timizi. takoder,pitao je hafiza Ebu-Zuraa "Hadis od Sufjanajeispravniji pa muje odgovorio: verziiiovosahadisa, "U je naöinio ovomehadisuSu'abe kale: niegä.-n"Euu-Bett el-Esrem Hafiz Darekuhi iätiiab (mahana zbog koje se odbacuje hadis)."e38 "Su'abeje predaja ovaj hadis Sufjanova pogdjesio konstatira: Fenoseöi 'Najv,eöi na öelu eksperti hadiski je ispravnija."e3e Im; Bejheki, tvdi: Buharijom sloZni su da je Su'abe, pogrijeBio u ovom iu i-*ou Sugan es-Sewije bio pouzdaniji,jer je Su'abeviSegrile5ioha<lisu."eo je viSegrjeiakakoje Su'abe preno3eniu haiisa. lmam Tirmizi spominje "Kada se je imam Bejheki kazao: nacinio.orenoseiihadise.qrZato Sufiani Su'aberazidu (oko nekoghadisa),prihvata seSufjanovaverzija,
kate' ;' U El-mEdilnua' 313'10' tvrdi: "Lanac prenosilacaje vjerodostojanili dobar "lman Buhariovu imana dijeli misljenje Albani Sejh ispravnom." smatra Predaju Buhadje.Vidjeti: Er-rilsiletud'daife 21369. * Hrki-,i, ZnS:nstf, Muslim u Et-r€njkr, str. 133ßö. DaIekuEli l/J28/1256' Tirrnizi: 265 (rnuallekan),Ahmed, 3/205/546(El-f€th). lman Hakim i Zehebi olu isPravnom. Dredaiu smatraiu % vidi;nt Tuhtentl-ai,ezi, 2166. w viÄetn| Tainurtesnb, 2J234 i T'lhfetutahvezi' a66

* v 'dl"t',stt"tn*"Ln"tir, tlzgl .

w \,niietii Sotenud'Darekuhi, 11329 m \iitel.j: Mariferus'sune4 l/531.od imamaBejhekija' %t Yiiea: ruhient-ahvezr. 2/65-66 Pogledatiovaj izvor zbog detaljnijeg objainjenja'

nema niko od drugih prenosilaca da bi pojaöaoSu. Bejheki. ß0/25.e52 q.pa bi^galiöno upitao o tome..q8'Ftafiz kaze: je prioritefi!üa predaja zbog. Seiä je rekao:"Niko mi nije draZiod Su.jaöidokazneispravnosti poslanik. je verzijakoju biljezi imam ove predaje _ -Joi.'ea7 Takoder. pouzdanüimiLi bro1nijimprenosiocima.y:y... dvollcapouzdanih).dae rhu let -tadiI.abera niko. Es-sunenut-kubra. '"-' \ idjeti: Tuhletut-ahvezi. '"' V jdjeri: Tuhfetul.. ..:n trs. "'Vidjeti: S?fiu itelit-t irmizi. dok Sufjanovuverz-iju prenose drugimlancima prenosilaca generaciie: trojicaiz niegove Atai. bioje dostanesiguran u prenosenju lanaca prenosilaca i teksrova hadisä. a Su. -tbn_Had)er Salil.abe el-Kattan niti mu ie iko ravan..VidientTuhlerut-ahv?zi. 1t433. ll53t..em pnsovoriro se äY:!tr:i:.sufjan pamti od Äene.d imamMuslr nna i El-dZerhuyet-tadil. * v idieri: El.ahvezi.uporedujuCi prenosroci nji}ove verziie sa drugim... ali q4 kadaserazide saSufjanom.f"!llg"l (tJ. tt95 96t Tuhletut-ahvezi..:.'ea2 hadiskistruenjak Jahjab.abeiovapredaja podudara sa Suüanovom verzijom. 2nO. Jahia b.z vidjeti'...a u kojoj Su'abe kaZe daje sallallahu aleihi ve sellem. t e. -.pa sevratioSufjanovoj verziji.""* U drugoj predajiSu'abekaZe:.esr Imam Bejhekije rekao:. oa? viajeLi:a re.uu a*Ji"u * po. tmam Su. " Bejheki. Mein kaZe:'Kadase neki prenosilac odretlenoe 'qa' hadisa razide sa Sufianom.2. Kada bi prenosiood nekoga. I t6J. 2t66.. rada prilvatamSufjanov hadi. )n0. AIi b. *".abetovu verziju.V |dieLti T?hzibut-tehzib.vldjeLl Manfetusaunen. Seleme.abe.:. 2842448 i ocijeniogaje vJerodosLojn irl.--Zato je sam Su'abegovorio: .jer je imao bolje pam6enje poznati i bio je uöeniji od 5u. 2nO.67-68 i Se rhu iletit-Tirmizi.u odnosuna Sufjana.Sutan ima bolje pamöenje od -boije mene.tr. ä.} . t/63. Salih i Muhammed b.dani.abeta. uvjerio bi seu preciznostSufjanovapamöenja.re. i t258.oso Ouim se Su.r... Ovim puremhadiskisruenjaciorkrivajugrjeskekoje uöinepouzdani (poput Su'abeta). izgovorio amin poviSenimglasom.Moglie JedaJe5u'abeuoöiosvojugieSku.. prihvaraju se rijeöi Sufjana.roega jos dvojica sroga podupiru . 4tI I3.

)51:'IFl qtSüi titl-lioIt l/]]'l] "$Vidien: fdb. Ebu-Darud .l. Nepouzdanim HrJi' koji i tJrugi"-" r. H a t i mN prenosiVail b.l A bir.el i drugi. a njegove hadisc niitavnim. 2/356/8515. Sto a citimnu veüiju prenosiu formi Hatim i Daiekutni. HudZ| u opisu Poslanikovog' sallallahu 'gajril'magdubi al{him " alejhi ve sellem.//r. sbu-Hati.na.Ni u jeclnom od njih nije spomenutovaj dodatak: "time ie Zeliosamo clanas pouöi ".1rvr' nr 5alll7 r7'ltril'"' /''r'-i' l/j"b "'r lbn Ha'l7err w Dnlahi u EI rtrrn v?/ errrd.2165. b u .et'lddilu 1162 Ibnod l/296/263'l iTaktihül1.od imamaZehebrja HadZera.rrararekuo: .ai. 120/270. 63' od imamaNesarjaEl'd:efitt . HudZ[ prenesenje mnostvom ispravnih puteva' a neke smo vei spomenuli. e. fufr"jf. IdZli' Ibn-Adijj' Zehebi i drugi"" Imam Buharija i El-Felas smatraju Seida b el Muzubana potpuno nepouidanim. . Ebu Vail prenosida Omer i Alija nisu izgovtali amin naglas U lancu prenosilaca ovog hadisa ima Seid b el Murzuban' ga smatrajuSutan b Ujejne' Jahja b Mein." nije prihvatljivjer se u lancu prenosilacaove predajenalazi Jahja b Seleme ü. El-'.?.J.163:ll q5i 2.' zatim je povisenim tonom a otcgnutim Slasom rckao: 'Aminl'Time je Zeliosamoda naspottöi""' Spomenuti dododak: time je ielio samo da üas pouÖi.str. tirmiu B u h a r iE . %! vidjeti: E(Lrruafa. a shodno hadiskim pravilima' dovoljan mzlog zil neke prcdaje.e56 je samo po sebi.h--ib. e s iy i d i e t i .. l/441-442/1558 '53vidjeri: Tdkriblr rer:iö. snifrd'd a|a. Ebu-ZuraerNepouzdanim nazi. I /113. er-nazi. Eiji su hadisi ni5tavnikako kazu imam Darekutni' Ibn-Hibban' Jahic h Mein imilm gr smctrrjr-t: lbn-HaJ. D-tat'h. prouöioje: ve led"dallin. ahve:i.e55Pored toga. odbijanje 3. Seid b elAhmed' EbuMurzuban ie obrnaniivaö (mudellis) kako tvrde imam "od" (ar' 'an). Nesai.U hadiskoj nauci odredenidodatakse smatra porpuno slabim i odbaöenim (munker)' kada nepouzdan prenosilacipotnene dodatak ili verziju koju u doliÖnom hadisu nisu pouzdaniprenosiocl spomenuli n'r tanavi u Settn eaiilaßar' l/20'l Vidjeti: hihafr 'ttchere l2ll97 od IbnIrnam Mubrekfuri tvrdi da je ova pr€dajäniitavnä Vidjeti: lüfetrlHadzera. Prenosi se da je Vail b.

55. 2t65 . i njegoviashabi. znaöi Allahu usliSaj.Ovo ie za Mogarobai njemupripada ono StotraZi. i Rabbena ve lekel-hamd.Bismillahirsebi:"Subhanekellahumme ve bi hamdike". rekao: '?odijelio sam narnazizmealuMene i Moga roba. kaZu.Najbolje i najispravnije je onako kako su to öinili AllahovPoslanik.zbogrijeöiUzviSenog Allaha: "Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome.t/2'73276ll 85 i drugi. u sebi.On ne voli one koji se previseglasnomole.kloneii se tumaöenja jJe koja nemaju podloge.) Tspravnije bi bilo kazatida je amin samo zavr(eral i peaar jedne dove.I I I 1rcq sallallafii ve selfem.vidjeu: Iahut-Bai. ^. l/154-155/7 34."e6l 5.. niti onih koji su zalutali.. a ne na put onih koji su protiv sebesrdibu izazvali.ahvezi.Davud.Matjk. Imam Kurtubi ovako komentiracitirani ajet: '. Prenosise da je Ibrahim en-Nehairekao: "Peteroimarn izgovarau "Euzu billah".sallallahualejhi ve sellem. djeöi Ibrahima jer sesuprotstavljaju en-Nehüa). kao Sto smo rekli.eba.""'jerje polorina druga El-Fatihe dova...uuiSauu sa amin koja.koji kaZe:"Ova predaja Ibrahimaen-Nehija i sliönenjoj ne mogu biti snagapred hadisimaPoslanika.' V idleri: Tuhfetut-ahlezi. odgovaramo rijeöima imama hanefijske pravne Skole ElLeknevija.a dova boljatilim glasom. 2/87/2597. Duznost ie posrupiri po ispravnom dok^zu.da ie amin je dova. tvrdnjada je dovau sebibolja negonaglas. na put onih kojima si milost Svoju darovao. U vjerodosrojnim hadisima se navodi da je Poslanik. 2t65. "Amin" "Allahumme rahmanir-rahim". po najispravnijem misljenju."(Prijevod znaöenja El-E'araf. I i I I I l l l I . 4/85-86/390. prenoseöi od UzviSenogAllaha. pa kadarob kaze:'Uputi nas na pravi put. sallallahu alejhive sellem."'e63 Ovalijepadovas" .' UzviSeniAllah kaze: .sallallahualejhi ve sellem. . -' Poznati htabr'fn Arä nazlaoje amin dovom.Moliti se Allahu tihim je bolje zbog eventualnog glasom pretvaranja koje bi se moglo pojaviti. Ebu. Uöenjaci koji zastupaju ovo mi3ljenje."e60 Sejh Mubarekfuri kaZe:"One ne zasluzujuni spomena (tj. nije uvijek ispravna. 22b8l8844i Abdur-Rezzat. vjerodostojnim hadisirna."e5e Allah najbolje zna da li je ova predajaispravna. {s' Ibn-Ebi-Sejbe. namaza I I I 4. od IbnRed. * Vldlell: TuhJerul. Takotler. K Muslirn. takoder.7/qL.a kada bi bila ispravna.

u alejhi ve sellem.di'. wvidßi: El-d:aüiu lt ohkürtit-Kuro .javni kolektivnornnamazu Medutim.e65 Sevra.lerl: Lr-Icl.:t )88.a[ejfr.str.L-'litptud J"it. Od Semurese prenosida je Poslanik. imama5afije.pravio duZu pauzu s ciljem da muktedije sallallahu prenosi je öiniti dvije pauze u namazu. Et ncJrnur' 1t3t). 21219/307'7. Vrdleri: afi. Darekutni. tltlo.r/'rrl tltl:a\. ima isti naglas. <Ja seizgovara za uöenjeEl-Fatihe Da li semuktedijamaostavljamogu6nost El-Fatihe da imam nakonprouöene smatraju Neki islamskiuöenjaci je je Ebuprouöe. Rejhevr. odbacio u Ahkanul-Kur'anu. takoder. s'Vidierl:/n. 1/230/1260 1/200/1234. 5t211202511.Ishakai drugih.u Sunnetu El-Evzaije. sallallahu daje AllahovPoslanik.Slabi su i]i nejasnihadisina kojima poöiva da prouöe El Fatihu. Ebu-Davud. Sunnet praviodvije pauze u alejhi ve sellem.?- .Imamovo uöenjeu namazuveöinombiva oblik ispoljavanja naglas. Ztll lstzst.|\6). Semure prouöe El-Fatihu.iee se$ry saffaffahu SvojstraQosfaniLwo1.Ahmed. . Ibn-Madze. '\t )92 "ß !. moguönosti muktedijama stav o ostavljanju alejhi ve sellem.e67 Neki islamski da je Poslanik. Avnulmabud. B. predaja nije jasno spomenuto citiranoj Medutim. \l. rc5 t je po sebi.taj\!kt.2t25iT.i. koji ukazujeda imam pravi pauzu nemaispnvnog i jasnogargumenta nakonprouöene El-Fatihe.s1r./ q//i/.aI'lnl'L lata."e66 i poslijeprouöene nakonpoöetnog tekbira öiniopredah i spomenuo mahanu ovogahadisa obrazlozio SejhAlbanije detaljno ovaj je 3/50.sallallahu El-Fatihe. 2n 5. da Ebu-Bek el-DZessas uöenjaci su prihvatiliovaj hadisi rad po njemu. Ovo stav da muktedijama trebaostavitimoguönost Medutim.e63 hadis.2/342 i Tulietul-alÜe. naglaspropis.Lilr."e6a tj. kao kraj te dove. "o tit iri./. II tOA I Ll.rtud:t/htJ.samo prisr. '761164 i 165.tstvovanje ibadeta.. pa je sasvimlogiöno da i amin.rh d:r a. qd ltl2t. a samimtim i drugi dio El-Fatihekoji je dova biva. 69/162 i 1261. Danmi.

'' Buhari."e?o U lancu prenosilaca ovoga hadisanalazi se Amr b. Sdcrur-satah. Hejsemi.. lmam Buhari. Busiri.dolaziri u dzamije i da nije ispravanhadis koji se pripisuje rostariftLr. Bejbetr. &ugu nakon prouöeneElFatihe.Ahmed. -r Butra'i..2/t34D192.e6e Hasanel-Basri kaZe:"Poslanik.1e-mursel. uöio duZe.e?r Bez ove mahane ovaj hadis ä murselie .a ponekadkaöe. 2t8}t5i}4 i LI-irya.6152t77 3. salallahualejhi ve sellem.jednu nakon poöetnog tekbin.ianiie. sallallahualejhi ve sellem.itur. "PoZelio samda sjednem i napustim namaz.M t\slim. Nekada je Zelio oduziri nu-a".Keifut_ hafa. 184178." rbn_ Mad)e.ovaj hadrs smatraju ispmvnrm. Taberani. \t. l/334.da ie rckao. 25. Abdul-Hakl lsbili. Ovajhadisje dokä? da ie dor!oljeno djeri.5/20D(n42.Abdrr-Rezzak. Fethut-Ban. Imam H^lJm.. tO2. _^ -'" Ibn-Ebi-Seibe.Bezzar. Nesai.zabranjuie djeci dot. Jeman kaie: se H?kirn.tbn-Dtevzi.i4unziri.Et-fe|aidul-nedinui.str. 7/22616942. stt."e?f Huzejfeb. l5qröq. 'rr. . l/24712817 't VAieu: t it.-.24U L| 35. Daifutacrgrb. uli bi eu skratio duvsiplaedjeceiz milosriprema njimainjihovim majkarna. t82lrs4.str. 2/27gß07A.str. SehavjI drusi oväj hadissmaraju släbim.Sta si oomistiot. sE. UöeqieKur'ana nakon prouöene El-Fatfüe Allahov Poslanik. Mu\tim.61t57. str. Zehehi i Albani.4/t56l5?/470. etr. t llO6tt86. . 19012636. ne spominiudi ashaba.ei2 poznata vrstaslabihhadisa.iJedne Obiöavao noöi sam klanjao sa Poslanikom. . a pdje uöe^nja sure.ekmood postanrkr. naroöitou predajamakole prenoii od Hasana el-Basrija. i fteöu nakon zavrsetkauöenji sure a prije pregiba(rukua). U549.r en-ib.d'l je oduljiti noöni namaz.nefua. sdta ähu atejhive sellem.rbn Hadzer. 2t2a:. Et-esrurut. sallallahualejhi ve sellem. Ubejd za koga se je navodi da bio n_ovotar i lazov.Ebu-Davud. -'' Mußel hadi\je ladd labi in prenosr di.Toliko ie oduliio namaTda sam pomislio neito loie... Alnned.poslije donesenog namazu poöetnog tekbim i kada zavrji sa uöenjem Kur'anau cjelosti(neposredno prije rukua). . salialfahualejhi ve s€ltem. Neko upita: .u namazu bi ponekad . l/355r80. Daitut-d:pnia.Ibn-MesudkaZe:.zai u . Vidjeti: El-'flelasidul-hasene. r'15. pravio je tn pauze .

Huzejme.Pomislio sam da öe stati kod stotogajetate Poöeo sure.Nakon toga pomislih da öe stati kod dvjestotogajela. traiio bi je. En-Nisä i Alu lmran. Ebu Davu<l. sattaffafru afejhi ve sel{at- 67 t 'Jedne veöeri sam klanjao sa Poslanikom. j e dokazda uaenj e su[ U ovomehadisu nemoru hiLi redosliieJu. Tirmizi.. S. Potomje uöinio sedZdui izgovarao:'SubhaneRabbijel-Eald r na sedidije ostaoskoro koliko i na ruku u. slavio bi Ga. potomse vratio na suru Ali-Imran koju je. oci.r. a moze se klanjati i öetiri rckata sa jednim selamom. . Kada bi uöio ajete u kome se traUi zaitita od Allaha. t. Uöio je lagahno. u auzlnlr.tju 's vialeii: r'l-.e3o ei ti. Ncsal.rra: El-Bekare.2ll8'7.2/135-136. Et ntsaJ. nastavio uöiti viie od loga. Potom je uöinio luku i rekao 'Subhnne Rabbijel Azini. 6/8/71o.sallallahualejhi ve i sellem.ecnia s.eT3 öetiri prije i öetiri poslije.2/t39. Kada bi uöio ajete u kojima se slavi UzviSeni Allah.rat.6/sl sj7:l:.. Kada bi uöio ajete öiji kontekstisadrzedovu.Muslim.Svojstpa aostanikopog. 6/8/730et Nesai.zavriio. l/443 444. r. nastavioje uöiti cijelu suru En-Nisa.ImamTirmizije ovu prcd.' pa je oduzio sa pregibom (rukuom) kao i sa (kijamom).eTT öetiri prije i clva poslije.ntt Potom se ispravio i rekao: 'sentiulltthu li nen stajanjem hamideh.298/1269. Pomislio sam da 6e zavriiti suru El Bekare na pNom rekatu. sallallahu ale. Poslanik."q76 Podnevski sunneti U pouzdanimhadisima se navodi da je Poslanik.eTe Bolje je klanjati dva po dva rekata.razmiSljajuöi o porukamaajeta. sallallahu aleihi ve sellem. Fikhus snrc.1/539/1663.Hilijetul ü\trtt.jenlo vjerodosrojnom.mealutim. srr. takoder. e6 Muslim. 2/205/ I 190. kufunslnm * -" Buhari. l/l4O i h ntltfe. t/r56.'pa je u tom polozaju ostao skoro onoliko koliko je ostao nir ruku'u. sallallahu alejhi ve sellem.od podnevskihsunnetaklanjao: dva rekata prije podne-namaza dva poslije.249/ll8U. lbn1/572 574/1811 1816. uputio bi Allahu dovu. e3Muslim.lbttti-Kadi. str. je sa surom El-Bekare.alije nastavio.l/2-161428.jhi ve sellem. ali je Poslanik.

saispravn.i1 i:....""*"..." |4|.HT:ililiäf *d. ."J1'.fl 1.. "..i"-":f rgi'ii!:!'öü"ä'i1'#"'.".1*..r'. sr. na podnevsk... ':l nl'.H:iifllTl.Jj.:i. se'em. l/120/927. Nesar.#ä#'Hä. :i':..: -..no."oobavitiprir a.. Mustrm.lJTil.üff j qrMust'm..t]iil.ll.. l/25715r r.i :"olli:""luT"ol".rnp..."'.t""ia.4/l4ll451.fi ".#:'.ä:f jif.ä"::'Er ffi i3e3ä 3.U:'l.r..1.i:li%ä:].1i.."Tä::i:L'hs5$ffi "illiäil". '"'Bühari..llä."J:f"ä:iJ..podnevski farz :#fiiiiJ.i"Tli"'n Ikindijski sunnet ä{* ü:."ä.i*i1"1.. 4/143/451.i..'-^je ovaj Ne'evi had...o.." ä"[t *. ***qtj*$*ülä.m r.'t.l':l.ll.l.cu.n.'iärä.93.fllxö:. ."#'. 168t59 i Mustim."."Ä:.'"*:. ?i". . ocien o ..# I{itrI#äH::*.. i.Tr. j::ü1.f t: +flT.L"l"il.!'.ä"iln5#.i:"dü'..u. .:üff .4"lll"?tti"i.::i'ä :ffi "'".J."$lx#.:: .li..'.i. 4/t46_1471454.ilff lii['.tfi"H?Hflf. tr..

lmam a imamNevefi vjerodostojnom. .Muslim. klanjao' redovno kojeje sunneta' i podnevskih razlikunpr.1.V2a6T:3t/1t32. \allxllahu Poslirnik.ee5 $'Imam Nesaiu El-tntuLJeba. Z'd l'nedrt tl3tt i Et'telhisül' isprxvnim. i Nesai.. Poslanik. sallallahualejhi ve sellem' ih nepritvrdeni. vidjeti. l. nä osnovuovogahadisa ''Namaz i ikameta. Fatiha i surana prva dva rekita i El Fatihana dmgadva u sebi Allahov i 'uromna klanjlobi tr El-l-clihom alejhive. prvom i drupom . "Za onoga ko lsli cla 'fo namaa.2/206/ Ibn-Huzci 2/665/4a85.6/206/2:153' ' lbn Huzejme 1193. ezana izmedu * Buh-i. "r.r.Poslanik. Muslim. rekatu' nd druPom duTe na fr\ om ne^8o uÖeil rekrru.21492 e' sbu-Dauua.2/79/650lmam Madze.rtii n'ilovoo'..lva rekxtsucio bi ramo El Frrihrr.lcnik. sejhAlbani i Amaut su ga ocijenilidobnm Medutim' Vtdiett h'l lanead U3lI su prigovoriliovoj predaji."'I cio bi i5l" ito i na i'. 169 - haJisau kome Allaho\ Po.l.tttrt rtj izmedu\vrlog e/irnx i ikrmeta'-''i' laze'.ImamTinnizi. Vidjeti: E/-'rcdi'ud 4/8. Ebi-Talib prenosi da je Allahov^." je ponovio tri puta.Ja zadnic uöio bi u Na prva dva rekata ikindije-namaza podneusiom farzu.l/3.Ahmed.12-3.-eeo Alija b.toli da ie Vlerou. '* Muslim. Bejheki. od sabahskih Ikindiiski farz kao i podnevskiUöi se ElIkindijskifarz se sastojiiz öetiri rckata.t. elr U jednom hadisu alejhi ve sellem.13/960. klanjao öetiri rekata prije ikindije reho: A//'ri r' .lesnik.:. sallallahu frIdrl.ellem.tlrt dr'. 2143613t/430.. smatra.alhllJhu Jlejhi ve 'ellem' opienilost 't:nedu .ju hadisuVidjeli Er-leliiselprigovorili ovome su Bezzari Ibn Hadzer lbn'Mubarek.t je izostavljaoza tj. Ib.l/289-290/873.tj.Ibn-Hibban.. 2/435/'129 predaju ovu i iejh Albani Tiünizi Ahme. a potom dodao. 168159. Ibni I Ei'ierniht str' 154-155/241' Tirmizi. dobrom.l/i'13/451 str.'" . Tirmizi.2/117/5980 me. Ori *unnetistr rzlcrtu priie ikindiie klütid. ekspeni nekihadiski e3Buhari."oiiA.sat[afflfruthjfüve sel{4Seojstudaosfani?geog. 21116 hw. i Tu\fetul'o habir. Hibbanovaj hadissmatraju idria 2/492.6/102/838 et Nesai.13162.i.illbllahu aleihi ve 'ellem..l/321/976 4/143/451 es U ovimhadisima nxmazzajedno i ikindÜa sespominJU Podne . je poglavlje: naslovio l/223.

*.1n.ilil1ä. u pnJeaxsam-narnaza.ltrl"]. Ahmed. Ä:t#i". :zl. osimaksama.::.t4Jl024."'j#".i. Lbu_Dävud.6/102/838."i.'n..2a onoRa no3 jffi.]iii.pi:ffi.*#l..\' . iJ.izmedu svakog ezanäi ikamelalje namaz.. \jerovatnonisu pritrvadü ... tbn_Hibban. Malil( kaze:lff"".1i!irfä!..da posrani*.::"llt*::..fiv.. :::ll J".' ?f. * ''' st_r. poslanik.liJ'i:".ta q Muslim.. 24ql 8J... 4/1441452. da uöenjaci. #lli:i:."ir"]i"r. _^ öuna-n. nakon rntu..r}:'"il.a"" r l'ilräi"l nam3za osim Et-Fatihe.Mustim. ]lbdlll* lo:r:Y. Bejheu. ..**1..ola predaja .:).:":äüxi$..'.-'.Medulim. I/2j8/t t40. -* Muslim. tss srr.:4.*saltallahu alejhive sellem.. 4/45711588. je Äuarov . 272b?128c.-".S+. Darekumr. Mugalfet prenosi da je postanik.sallallahu alejhi ve sellem. rekaot svaka dvo ko.. l*:9.nas ie vidio i nije. ü1.T. koji su to porekJi...r sellem..-k'rä.r.lzmedu hadis u komese kaZe: ima namaz.Lu."i Plö-älbi:ii.".<lr.ä. Jbn_ HuTejme.t4llö25.h'"'l..:.f."Li ."r."T.*r:ru.mam ..if.:i*ff {'Ti*i"i4rA.. t/27JltuJO. o/t02/8J6 i Buhrn." rl"ir..i..lal(o axsama.""" ü i"J"Ji "äll di salralahu atejhi ve serrem. b...'ii prenosi.ff #:r'tmrfi li.." To je ponovio tri pura.3/2/10986.nam zabranjivao niti naredivao da klaniamo.Xtiliä:i"y#f. "lameilu ve seltem.|"-.r..jä): +..1fr :: *tri#'Hr...i:."' posloji In nlsuznatr za ovu predaju.Buhari.. a potom dodao:..un'"u.rj ü1. En . rb euna ttj.:ifl' . sa altahualejhive "^.ä..:i-jk. ''-. . i "il"?" Allahovog Poslanila.2/660/4488.riiiJfi"#".*:*j*j Jabm . *. ajeta rckatu.'1 toga viaieti: x"171i".k17o: äX'jit fo na svakom o"'"""t.ugtavnomnije uobiöajavao uöiti na zadnjaa"" *t"" p.""P.tri".. a na zadnja dvapolovinu od AkSamski sunnet prije farza b. strcno rome.Zelida ktanja.ür1l::. roanlao oi..

Jru .unnc ooeleda ucllcrrro ueiniu nl . srrn lbn-Huzclme' 100r Buhari. str. l/ll'1/988.ita potlitr' ok.. löq/761.sunnetAllahovog Poslanika' sallallahu neka Najbolje gaje prakticirati naizmjeniöno Ko Zeli vi!e.i+osl+r: inn'H. claje na akiam-namlzu uÖiosure El-E'araf i ale. rmrNe.. Buh"n. hücempreno$l"r' ispfa!ninl sa 1/323/982 **-it.rl:rte \'rl"/r" a''r' l/1-5 \ rJl.t u.t 'ltt I'ottrit 1't ii' i 'lta 'ninl. sallclhhLr li g"i..iinto.r0.uun b Htkem kazc da mu se obratio Zejd b ""S" Jl. . | .ltti sattattatru 'Ptrnekcd irlejhi\e \ellem 5uru bl.Zchebii iejh Albirniovaj htdis inrtr'ilü ßpravnrnr' . u E l T t r r ' ' 0 "O p i s u i r r c ".'r "'o ". Hakim.. I/lll.r ""' Ponekrdbi pr"ucio'uru El-Mursclilt ..kslm nlmJ/u. l/lt5/(.nii I'J..rrrJruhr ". p o * i " A ' u . . Int.. r'4. nil d! rekrta E arrf pruuölo alcihi r ir r m r / P n ' l i r n i k r''r l l r r l l c h u .lielo" Fik-hus-.fekao: dttt .""..a na treöem samo El-Fatiha u sebi Poslanik. 169/764.rttt.ir*" "'..1r' irr'rn' g. ImrNesai. Akiamski sunnet Posliie farza alejhi ve Ummu-Habibe.Ebu-Hurejre kaze: alejhi ve Dakle.t'. sve ovo je .'lrrir. n grnrliönrn se kut(t u D:ennetlt öeliri rckatd Priie Podllc 'oL'ttt yrij' ooJiie.'oou'r. sallallahu ponekadbi .ia d\\tüaesl (dobrovolinih) sellem.detalja sellem." '" r' 'rlhlhlru Po'hnil od ir'n-örner k.io. 'M guhari..n N \'rr 'r11( (.e: Zr1'rnttr.r. pr.1" o. ldje \e nr\odi . Ebu Drvud l/l5l/7l8 l6 ' rr'l \r4 r/"/r' t'i' lrjg/5lb /boa 'l-trrnl.:r .ta 111 t Aköamski lhrz i Akiamski farz ima tri rekala Na prva dva uöi se naglasEl-Fatiha ve alejhi sura. pon"ua bi na aksamu oduzio s uöenjemKur'ana' a rijeöima: Sabit .Qoshni?Jßtog.{ Spojstr.n I h.".sa[[afhfiu afejfü tte se[[efl.169/765. la".zejr:.ilnik.. 'y151/461 Muslim. prenosi da je Poslanik' sallallahu "Ko u toku tlana i noti kldn. tL'.h' f"' leJ:rr l. p" na aklam-namazu uöi! kratke sure?l Öuo sam Posllnika' ve sellem. vi(c f'rc'lf. tbe L Lt-4tt't \tr l/l ll/lr r"aril l' {\o s h "/ri " \ Hrl 'leri m \m. l/:04-l0s/l l8s Hakim l/456/llTl lmanr Timizi. hi Po.i'i . 'oot 'l/|i0/-16Mu\lrm."i1"..a na akiamu ie uöio kratke sure-'100? ve sellem..Nesai. r loie jc h:rfiz lhn-AbJul-Befi ispravnim.

..spmvnom.:. i.l..l$.X{.ä. ..iffi:'..1..T. #jli'iil1. äüfi{":rriltr.'il#i"iü..ffi. .. Jacijski farz Jacijski farz ima öetiri rekata..l::^^::'!:.*"ä-i.:'.ä"il..l lS. a na druga dva El-Fariha u sJbi.".*:* ve serrem' nije preneseno da j.ff ".*toi. j'11*4f #ffiö fi l*t#.2F !ol:"zs imajudva rekata. o:0..#.:iltr'[xffiy..t:i[^tr. t/6i' Et'bahrurtuik.. ljiu:äi | ä.:::trÄ:. ii*:'"X*:x. Na prva dva se uöi El-Fatiha i sura naglas.ji#t#rääfu Jacüski suuet prije farza il*i-ü*. 4n00.# ovu predar' smatra ..t" S-.. fiff i'.:.*I.y.1*":*. ärar"]r" megutrari.:).us4 I Haiijetu ..Xl..:!:f. ..itsiktus-\ahin.15..flifl#.. vidJeLi: Es.h..1"fr ffi *t***ä*U*'""i1liii..Fffi1*#rtu#.:".st." smara icpmvnjm.".äi..1-***-.. jiilHäT."11i.":: ilii '". Aüatrov p*Äit.. str.Zagnt tO.'f.äü.l::" W.*l-lill{ila""rirmiz.*"" t/638'Et'hidaie.'trilf1ä:i'.üü"Jif-'.:"'r'#T"..""'T #::il*:".

4/ l5 I /46 str.l dva reiata.l s n i x o . .El Alek) ä.r*f.' izi.ll"""ä lii". smaradobron a *" ll"'"i.1"'t i da sesastojl sunnet pdtvraleni jacijski sunnel Sabahski sunnet sallallahualejhi Sabahskisunnet se sastoji od dva rekala Poslanik' sunnetu Od Aiie' r'a ' prenoslse ve sellem. 169/766' Muslinr.Ti.:l:: E::i. r0r' po'lrlel'rli Vrdierr oosr]ttic qki$n"kr Jrnner r0.l "". d\a rekata sallallaiualejhi re tcllem. 't .sr.+t.ojsna aostLnilgeog.J.llJ:ll9qg.sutt^ff. Muslint..i. 169/769' Buha. '7tt1g 12l'115/13s28' Taberani 257ll893 srt Taialisi' t2012046' "-it'. -xtii.P o s l a n i k ' AI\c ezrni i ikamelcprije 'rbxh nanll/a kraLla relarr iTmedu ..i. l'rko kallo llenjx i Kul H^uvallahu rtl Kclirunr .""T'li jekao '-ä.l'ehad"1Ellhla..3/60 .i".***sx::l.l*:*"*t"*:*ü::1il. r.fr'u4[ejfüeesew-f 173 t El-lniikak iöineöi aleihive sellem."..:. zt+ott+tt'lbn-M't.:lij.:tze' 2t23t/1645'-Dit^ u rtaüßtahrcd'u ot.ad.klanjaoje jaciju uöeöi suru j: :"1. :lz4l+ro:'A|lt"L'ni äiliitn+sn."tiu'-" I ötuera '#:: Rabbike"(. jd s.2/199/309lr"'rnrTirmizi ovu predaju Albanivjen)dostoino'n Seih tnttSutru." 6l14873 Bejheki.'lill. ejjuhel-Lalirun 'vidlel.7. ii.!!i!ffi.6/."rtue bismi (E.1/1. Ia2ihLoMuslim.^i. 158/705..5/63/s78 10t6 Muslim. "rors farza Jacijski sunnetPoslÜe hadise koii ukazuju da je smo sPominjali Prethodno o.?: sto t".:.r'r'' \e 5cllem nr \dban$om alcjhi 'llLllahu je prenosi Po:'lcnik th lakoder.4/l5l/'165' "t..i.i. Ibn-Hibban' l/2le-240/95{l -' v"iii"l'ilolize.i*11:.r'r^ U drugojrerzrjisr')ji: :tt (ilDansKog '0" suhffi.0 Bu..kratko bi uöio na sabahskom e\ r l e i h i\ c ' e l l e m ' . * i. .Lejl).Sl. : :q r r " r ' .a l l a l l a hru i " l " r " i i ..

.')o)' poslanik. rt2.'"" U drugojverziji srojida je Allahov poslanik.unaza kome_je Vjerovjesnik. r.Hadzerovu predaju smäEa dobrom. sn.l/2J4lll2 L SejhAtbanije ovupredaju ocijenio dobrom.3nq sunneta. je ovaj hadisocijeniodobrin..(Alu tmran 64. ltn. pa kadaje zavr3iosa uöenjem ove sure.. Zadut-nead."..r023 Sabahski farz Sabahaski farz se sastoji od dva rekata. 1/450/1152.. je: je rekao rob spoznao svogaGospodara. ID33 i Fethul-Bari. posveiivao viSepdnje "u'o od sabahskog sunnera. Mxstim.r022 Dzabir prenosida je jedan öovjekna sabahskom sunnetu uöio . Poslani-k. Nesar. Ibn-HadZer sE. sallallahualejhi ve sellem.sallallahu aleihi '02'But'*i.KuI Huvallahu ehid". 112. '".'ot' AiSa.Huzejnr'e. nije ostavuao dvarekata sabahskog sunneta öakni na putu.Kü10 ämen^nä billahi" {El-BekaretJ6.uobiöajavao je na sabahskom farzu oduljiti uöenje.rekao ie: "Ovaj rob vjeruje u svogaGospodara. 5/f50/68O. "t . 7/3t2. sallallahu alejhi ve sellem. '-. Vidjeri: Efevrdr. na prvomrekaru sabahskog sunnera ueio. sallallahu aliihi ve sellem. sallallahu a. "Felenma ebasse (El-Bekare 136. sallallahu alejhi ve sellem.) i Tealev ila kelimetin.a. .. 61213-2t4t24t'O. Vidjeri: Sifetus_satah.sallallahu "Ovaj alejhi ve sellem. 2+lll t?t . 6/6n21. str...' Buhari.'r021 lbn-AbbaskaZe:.. od imarnaTaberanita. 3/61/48?5.leihi ve sellem. pa sam se zapitalada li je uopöeuöio El_Fatihu?.Kul ja ejjuhel.Kulu amennabiilahi. pa kada je zavrsiosa uöenjem. isti öovjek.2/6'73 6'74. . Vidjeti: Sy'"rris-sa/dl.2/r16t4tö. a na drugomrekatu Isa (Alu lrnran 52.1t562 '758i Tirnnzi.poslanik.Muq]im. '" Muslim.).6/5t24. sallallaiualejhi ve sellem. saltallahu alejhive selleir. Bejhekj. majka vjemika.Ebu-Berze prenosida je poslanik.kaZe: Dva rekata labahskogsunnetodraii su mi od ivopa ruijetai onogairo je na njemu. Z7l1169iMuslim... kaze: '. U jednomhadisuposlanil<.6t4n24..ali bi ga ponekad i skratio. 'us elu-oarua.A[ahov poslanik. 6/5t25. Hafiz lbn.Z 63-t64t|t'. kafirun". '"'' Muslim. na sabahskom sunneruuöio ie: .poslanik. '0" lbn-HiSlan.)..Nije bilo dobrovoljnogn. Na drugomrekatu.Hakjm.uöioje suru:.).

potf"nit.. 1/36"876 Hakim. ored3iu. r0rs t' 4/l'11/45 Muslim. upiranaje da li je Allahov Poslanik' sallallahu "Ponekadje je pa rekla: .f.a..'t.':Lr' k. Butrari.tallri.ugom: alejhive sellem' sallallahu da je Poslanik' iorl."tt".' ji"ä'.4 il2lole:r.N m .1tPn.qr. 5/l?6lbn-Hibban' 2/r ls-l l6/2721 Abdur-Rezzak 168/1210.{r:j.satfa[[afiuafejhive se[[zn"1wta Qodanikovog. jc "" ri"'r.r68/s34 s/rrs-r26/r818. 'Drrrrrirn '\'r' hldr' {nrrr!itr r'nr. ilrisiaie. il"J]üHltr.g.tl . 127l1819. isPravDom ocrjenio prcdaju SejhAlbiniie ovu Imrm rer ltu-O.iä1" "01". EbuDavud l/ls4/731'Ib-n-Mrd:e' lß10/35'12' lbnEbiSejbe' l/214/1299' Darimi. Z. ve alejhi sallallahu .rl 'r'. .l/315-316/950.lelhi t'tl..vud.dohrom tr"r'?iaP' vrdl'rr: iejl' i'prJ\ro n rr Ncve\i^vul rdalL'mJrrlr'tr rr 5evKrnr brJnio le I rmJm l/: l0 \'enL I'Drrrno'l \rttthttr\utt/r' t 11rZ't .i-.rti' :ejltAll-Jnr . Bttie.qffufro-tga na uöeniena DNom rckatu sabdhai podnenamaza a skratlo daueom...:litl.' i i a " " s u r c "Iza zulzileiil-eräu' (Ez-Zelzele) sabah' na oba rekala iJ ". str...I 'uru Fl-leK\ll te ' c ie uL'io i t r k o d c rd ckctlr'' Pren. Nesai.n.ocr|. q{. 536. o r bi oduZiti uobiöajavao sellem.riot n". r...rm"ru l"i:."prenosi i:"ill pnorn nr utio 'ufu Es-SeJzde p.euzu '"^Ä"r" ttl Prenosi uöio: je rekatu prvom na dä se...nt. V3kia i nioj slrruFl uÖio dc je nr 'xbrh-nrmrTu verziii.ellem. H. nurnazuuöio u sebi ili naglas' 'u1e Muslim.""5 Noöni-namaz alejhi ve Ai5a..l.4/150/'t6l sr.MU. 'u..6{|. lri!äijoe i " rir-.168/759.-c -qa Ebü-Nuajm u ü s'd'il (Elkesr) i Bejheki l/2e8i62i Bezzar. 'Kul. Ahmed.llhl' dainatu. 170/771. .r.Jore:-N.3/133/s9l r nullsl I. i..ü't.i6t guu-Hu. rbn-Hibban. o!r. 1/6s/184.||m.llilil.0 | u fttttc. i t a 1 / h ß ' t h i h a 4 t n l . qlb'n.. -.c*-.. 2/159. Berheki2/5-h/4021.h/|Ln/h60U]cdnomhJd|. (ßl ferh)'lbn Hibban 5/lrr/1821 '..u''lo'l.t5t7. "Kul euzu birabbin-nas"(Enbirabbil-felek"(El Felek)'a na dr. no nntno.. Buhari.40.D r J \ n o m\ r o i e l i : L " .h''n.-"f-"In". \ r r / 1 5 6 6 i 5 4 / i / r ' 4 ' l ' r x " r l' /r''r r ' . n ad r u g ..r.Uutt n. Seojst l'/5 | U tlölo lzme'lu iezdeseli stotinuajetaL0rt na sabah-namazu ve sellem.tj. er'u. *.tib.f.-r.takoder.tti ve..n.nro 7/ro(r/lu1q\rr selh Alb:n' .''. 1..e nreno\i iednoi ' ' i j e r o v j c ' n i k\ i l l r l l r h r c jedne r \ ie t e l l e r n l r cJh 1 " " J ' r r i " i ..

I I I I I i I I i I rM euhari.Zehebi r Seih Albrni ovu Dredaiu smatraiu isDravnom. tl+St-. l7l136/2819. Ovaj nadrs u cjelo<d sa irvorima u poglavlju: Uöenje Jespomenut Kur'ana nakon prouöene El-Fatihe". bez sumnje. l/452 | I o l. Zehebii sejh Albani ovaj hadissmatsaju ispravnim.lSZlt?5. Tbn-Hu7eime. Sedam dugih sura su: El-Bekare.sallallahualejhi ve sellem. Vidjeti:Avnul nabud. Imam Nevevj i SejhAlbani su ga ocijenili ispravdm.a ne kao sto öine neki klanjaöi koji uöeu sebi. uswari. 1/326l994. ponavljajuöi je neprestano. lM Buhari. Vidjen: HulasatuI-ahkat\ 1/393.pa je na jednom rekatu uöio sure:El-Bekarc. '0* ttatitn.4/213. uöenjeda sam öujes sebetihim glasom.SferüFralar. Jemanada je jedne noöi klanjao za Poslanikom.rekaoje: "Zar da ne budem je Allahu zahvalan rob'!l"tß3Jednenoöi lbn-Mesud klanjao sa Poslanikom.lmam Hakim.24011130. biöe upisanmedu iskreke Hanjaöe.l/24611179. slicnorome. Sejh Albani ovajhadis smatra vjerodostojnim. s|J. u mislima. 1/255/1216.aeseffa4namaza uöio naglas. r0r7 Muslim. imam komSüukoji klanja noöni namazi na njemu ne uöi osim suru "Kul Huvallahu ehad" (El-Ihlas).r038 Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik. je öegato öini. Vjerovjesnik.a ponekadu sebi.96-99. sallallahu alejhive sellem. sallallahu alejhi ve sellem. i ne smatra se ufeniem.Toje. I I . str.roar Jedanöovjekje dosao Poslaniku. Tako se prenosi od Huzejfe b. uzwatio jet "Tako mi Onoga u öijoj ruci je tuojo dula.ne otvarajuöi pogdesno usta. z+o-i+ri t i:+.Vidieri:E/-lrvlul-nubin. 1/538/1661 i Ebu-Davud. uöeöisedarn dugih sura. i rekaomu: "O Allahov Poslaniöe. sallallahu alejhi ve sellem. ElEn'am. str. str. En-Nisai Alu Imran. sallallahu alejhi ve sellem. rekao: "i(o klanja u noöi. uöeöi stotinu ajeta.-to3ePonekad je Poslanik. I 1ß6Nesai. Malika se prenosi da je Poslanik. r0rn Hakim. Inam Hakim. En-Nisa. EI-Maide.!."r036 Nekadabi Poslanik.a ko klanja. Et-Ea'mf i Et-Tevbe(ili JunusumjestoEt-Tevb€. sr.| 18.lM a ponekadu duZinisureEl-Muzemmilna svakomrekatu. ta sura vrijedi treöinu Kur'ana.saltallahualejhi ve sellem. lMtEbu-Davud. 1ü2 Buhari."t&2 Ptenosise daje Allahov Poslanik.1407/6643. Muslim. a Allah mu oprostio ranije i kasnije propuste.a nekadabi skatio.ro3? Od Enesab. po drugommifljenju). oduUio sa uöenjem. salallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. Uöenje u sebi je. r7t4O7trt3o6.jedne noöi klanjao. Nes.Nesai.. uöeöidvije stotine ajeta.'Ahmed.klanjao no6nenamazetako da bi mu pa kadaje upitanzbog od duzinestajanja oticalastopala i potkoljenice." Poslanik. nete biti upisan medu nemame. na noönomnamazuuöio u duZini uöenjapedeset ajeta. 2/ | 80/I 142. Alu Imran. sallallahu alejhi ve sellem.

i.101/lll8. sallällahu alejhive sellem NajboljaupurajeuputaMuhamneda.rt rl-l."la5rovi uöenjaciili nisu znali za citirani hadis. klanjao u iznnnnnn situacijama cijelu noö. Arittatut-ttbe:i.rekao: "Ne razumije i ne shvat. Affana. 1030 Vidieti:El .t.Fetlul Bari. su.s.r0t6 Temima ed-Darija. itzelmg.Muslinr.pom(nurr u UaenieKur'rnl nJl'..-HadZer smatra vierodostoinom.ondaje to isbvremcnoi dokazda to nije bila uobiaajena praksa Poslanikx. le' Tahavi u iai*ul-zeari. Timizi i lejh Albani ovu prcdajusmnrraju nije znala da je Poslanik.te7r poglJ\ltu: p"'uicneEl F.je toliko oduljio da je ovaj plemeniti ashab poielio napustitinamaz.roae Seida b.r i. l/57 i Ibn Sad u Auabeiat. spawo je pola noci.. : h u gt a d | 5 2 | t t r t t r I t i n 1 t u b. 100/:17r. 6/333334/2175.a Allah najbolje zna.ro5o provodili prouöirii Kur'annajednomrekatu. Sto se cijelu noi na namazu tiöe hadisakoga prenosi Abdullah b. HJdi. majka vjemika. Ahmcd. sallallahu alejhi ve sellem. t05rslu-oavua.10/i l3 L. 2/482.. Timizi.koji ie rcka.8/19/1159.9/7i.sattallaßu atejfüve.100/l I15.lo{ Aiia..o: jestenana.sallallahualejhi ve seflem. U.h/1223/746.im T'mi/ijc loji g:r br. | "t idje i \ t s r. l/lör/b5j5.u u. nikada nije prouöio cijeli Kur'an u jednoj noöi niti je klanjao cijelu noö. Ibn-Madze.' i/.2. 3/'t4. kaZe da Poslanik. Amr da je Poslanik. siien eatatnin Nbeh.sallallahualejhi ve sellem. postoje predajeiz kojih se moZezakljuöili da je Poslanik. l/572od lbn Kudume. 3 154. H^fiz lbr. Prenosise od Osmanab.üihe . 8/233/2949.lmam Tnmizi i lejh Alb.. '-. r. t. Attahu sallallahu alejhi ve sellem.u i .t0rT Ebu Haniferosr i drugihr052da su Zubejra.a. Darimi. Buhari. t t ol40 t. l/204/l4s). r. ili ga nisusmatralivjerodostojnim.. t*t guu s"kt ttuttutu Ä.tniovu predaju . 2/24318573.ru* Abdullaha b. t. .on.n rpar.re5Medutim./]dlla.i}'"ri u j. Ibn Madze. ibadclioni?nuttetita.r/J. BrljeTe iesrencr..o ierri)r.i. Da|da. 8o i ""'Vrdretr: fl-rrrrai. 2/332/428.2ßö8/2t84.. a pot. Inrxm ispravnom.-vone. DZubejra.sallallahualejhi ve sellem.qfu SvojsanAosfdniQpvog. ri la. tffi Nesai.t Kur'an o aj ko ga prouöi aa manje od ti dana. 117 1 sallallahualejhi ve sellem. u Lj-j.6/66i Sijeru ealanh tuhetd. a. Ako kazemo dr Aii!.1t321. lbr tor-Ser"e smalraju ispravnom. '** g.n ^_ '* Mu\lim. l/348.n^s.ipak proveo crjelu noö u namazu.. Ebu' ovu predair Nuajm u tfnilte.4. "NajdnZi (dobrovoljni) ißDn.x. l/. Vidrer. lajJli. l/532/1637.str.rÄ4 217311007.lbn-Mubarek u t ./r.

205/200. ryib. a SejhAlbani apohifnim. Sejh Albani oul predaiu smaravierodostoInom. sä ispravniÄlancemprenosilaca. 21567. 21511615. se da je Alija kazao:"Vitr-namaz nije Fopisan kao obavezninarnazi. 1/23112050. 4n0-21 i 8/386. 2/463. sll. l/54Aß75. Darekutni. 1t125i l/39t.-i"i. Allahov Poslanik. Tuhfetul-ahvezi.141/1118. rmam Bejheki i Nevevi su ga ocijenili slabim."ro5s propisane namaze jer ga Ovaj hadisjasno aludirada vitr nüe propisani-obavezni namaz.veöje sunnet koga je uspostavio Allahov Poslanik.ro5a Kao argument uzimajupredanje u kome Ibn-OmerkaZe: "Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem. El-medbnua. Tuhfetul-ahyezi. nisu autentiöni hadisi koji jasno obavezuju na vihnamaz.kazao jei "O rjemici. lbn Sahinu En-nasihuyel-nensuhit. .twmaza ve se{Iem. a vamadobrovoljno: vitrnamaL duha-namaz i sabahski sunnet. hafiz Zehebi niltavnim. 5/r'72. 1/. '0" ti. sallallahu alejhi ve sellem. Ei. Vidjerit ovom M?dZnu ul-f?tava.nuJhbn.a klanjaoje vitr na sedlusvojejahalice. Nesai.sallallahualejhi ve sellem. 23/88. Vitr-namaz Vitr-namaz je pritvrdeni sunnet po misljenju veöine islamskih uöenjaka.'060 Pored toga.los8 Ujednom niStavnom hadisustoji:"Tro7e7e meni obaveza. ne bi klanjaoja3uöi. dizudi i spuStajuöi svoju glavu i tijelo (tj. Fethul-Bati. Ltu önuua. bez obzia u kom pravcu se usmjerila. DaiIul-dZania. 'N Vidjeri: sahihus-sunen.klanjao je noöni nainazna putu na svojoj jahalici. NejluL-evtaL2n\5-m6.-1059 Takoder. Nije klanjao ja3uöi. 2/342."r0s? Ubadeb. Haknn. Darekutni. Ebü Nuajn. V idieti:Sahihut-t? |/383. r0se Ahmed. klanjajte ütr- tM vidletr: Saninu nni-Huzejme. 21463. lßAl-442llllg. 1060 Sh-navua.El-minhad| 5/l'72.r056 Prenosi Poslanik. Alned.Ibn-Ebi2/q3/ö862. 3'78n56t. öineöiruku i sedZdu).Sejhul-islamlbn-Tejmijje navodi konsenzus muslimanapo piranju. Sejbe. Haktm. l0/26 i drugi. 2ß3/I4Ig. sallallahualejhi ve sellem. Uzvi5eni Allah voli ovaj namaz. _-__ '""gutran srr 21411000 Muslim 5/l?l/700 t0n vidjen. str.2f17l1624.: El-ninhad|. 2{titllzo. 21463/454. Samitje osudiorijeöijednogöovjeka koji je kazao daje vitr obavezni namaz. 5/351D3O69. Vidjeü El-mustedreh ll300.Ebu-Nuajm u El-hilije. 9/232. 21147.

r.t ia nrya stado'ttt ih 'tera il. k:rda tri trctpostavili Bdri. daje hxdis\aerodosroian on olako nesto da su ovo rijeöiashab't. 2/459/'f52. tK Vidjetirl'?rtr. takodcr: stav. Ahmed.l065 rs' Nesai. 1/250. Tirmizi. lbn'Ebi Bezzrr. EbuDavud.je Alkrh Vitr (Nepar) i voli vial-. .h |cl"nesdni 2/t12' l/4. ll2/1336. Ebu-Ejjub el Ensad prenosi da je Poslanik. ScjhAlbanitvftli da I ll/816. l/2671126.6/180/2122.15/l180.4/55/1220.19/1148.r0('tDakle. ali bezdodatka b. ttr2glu-Oauua.sallallahualejhi ve sellem. kaZe: i? je to je |ilr' devt) (bolji cn'enih joi jednim namaaom.tli kao rijcii Ebu Eiiubr da jc ovaj hadisispravan EbuHatim i drugi smatraiu kaze: Ovoje ßpnvan (mevkufen).a. Yidierl I h-aül-Ral t*' N"iui.S'tojsna Qos[ani|gvog. l/389. Bejheki.unaapet rekata' ko :!li tri.tkimi Zehebisu sa oci. aeli üekakknja titr-n. Darekutni. prenosi da je Poslanik' sallallahu aleihi ve sellem. Ltistiru . sallallahu alejhi ve "Ko rekao: sellem. ibn-Hibb{n. Se. 3/39/4795.u daje ovr Predaja Bejheki' Darekutni. od slada vm 'tt)61 Njegolovijeme je i-meilu. (tj.dteti vjetudostojtl Zehebi i Nevevika. Ibü-Ebi-Asinrrt El'aha. klanjao vitr namaz sa jednim rckatom' priöaiuöiizmedu dva rekata i vitra.tvtde nestoito se suprotstavlja uöenjaci vjerodostojnim hadisima Allahova Poslanika' sallallahu alejhi ve sellem. nahodeniu.r\rud.l/165. AlbanivJerodosnlnim. Ov.2/63/1419.ü. Medutim. 2/1711625. nesovoriDosvome '* sUi'Oouuä. l/31-1'315/l179Hakim' Ibn-Madze.jenili ' je ovajbadisisptavxn. icjha po miiljenju s obzifomnx svoju isrr. tlSSOlt:tl. 1/3. F lxrl ali kdo rUeairshaba)Vidjcti. lmamH. Haknn' lbn-Hibban lmam l/'14'1/ll28 Hakim. je hrdis oclcnio dobdm'a ieJh Tirmizi ovq lmam l/86/652. Bdd.jbe. rd. 2/62/1+l6 Ibn Madte' Tnnrizi. 1t11i ttl üte'l:tüta v. vitr namaz se moze klanjatina nekoliko naöina. Ibn Madze 1/351/986. vjercdostojniln.t ko ieli neka klcnja jetlan rekd. Haliz lbn Hadletx t:t ttlhis l hobiru l/'19'1. vidimo da posloje jasii dokazicia se vih moze klanjali jedan rckat. satkftahu afejfüve selIer- 99 - U drugoj predaji nama.l/542/1676. titrit(nß'sllhihd Vidieti: tr iMusiimovc knterÜe.sr.ittt:iiei nasntpa:ore S obzirom na naöin kl{njanja i broj rckata. .2/46:/'151.18 4. lmaln imanl ZefLaDija od sa komeDtarom E/ Müv?rr.rr06r "Alloh las poaastio stl Vjerovjesnik. ispunjava 6ll12111962. l/165 i odgovor imamaAskxlanija .t predaja. 2l|56. Oni koji kaZu da su islamski sloZnida je vitr-narnaztri rekata. gbu D.r.. Blrhxrijine Ahrnija.tvnost.2/89/6830."t06t Ai5a. Tahavi.

. a IbnVjerodostdnim putevima Abbasje to dmahaoispravnimpostupkom. i nije klanjao niita mimo njega . l3'7 1070 Bühari. a kada se pobojii zore (kada osjetii da Öe Kadaje jednomAiJa. je: alejhive sallallahu odgovorila r.a. sjeo. sltr. rbn-Munzir. devet rekata. 6/15136. Ibn-Ebi-Vekkas_4 Abdullaha b. klanjaou noöi jedan rekati na njemuuöio cijeli Kur'an. majka vjemika. r.Potom se Atlahu. prenosida je Allahov Poslanik.. 2ß26. r.o noönomnamazu.241lll37. ih zajedno i pet rekatavitra.str. DaÄnn. namaza "U je Hafiz lbn-HadZeru "Fethul-bariju" kaZe: ispravnim predajama doslo da je skupina ashabavitr-namazklanjala jedan rekat. 6/28t49. l/551/1716.lnim rekatom nastupiti zoraj..Tahavi. Muhamrned prenosilaca.. sellem. ispravnoje drugih da su klanjali vitr samo ponekad klanjati vitr jedan rekat i nije uslov da se prije njega nelto klanja. a digao na deveti je je poslije koje je preselamio.Tirmizi. Nasr u Kddrur-rula. Ebu-Davud. ltre Muslin. 2/l'10145a. klanjao selam.a potom ne sjedeii osim na zadnjem AiSa. 6/15/737.prenosi da bi ponekadldanjao rekata.{i "Poslanik.pa mu je odgovorio: "Klanjaj dva po dva rekata. D eklutni.2/2411654. Ove dvije biljeii Ibn-Ebisejbe. Ibn-Munzü. da je Osman b.zavr. klanjao vitr-namaz tt6 vidjett Fethut-Bai.upitana o vitr-namazu. Ibn-Ebisejbe. Nasr prenosi.'uoo pelomrekatu.spajajudi rekata: klanjaotokomnoii tfinaest je predao selam. satfafafra oese[fem. Sadovu predaje vjerodostqnim je ocijenio imam Zerkani u svom komentaru na El Mutexu. 313/1338. Zubejra i jedan rekat. a nije predavao potom Allaha. Affan lancem sa ispravnim b. Ai3a. .I\. Muhanmed b. verzijuu znaöenju 2/2411658. l/389. 2/325. ttztgtztz. spominjuöi rekat.U28411581.'. 5ll'79n(A2.predaiuii selam na svakadva rekatai klanjajuöina iedanaest r06a Jedanöovjek je pitao Allahova Poslanila.l/246/ll'17. tvtut*. Nesai. str. Ebu-Avvane.a. 123 124 (manuskiPt) navodi skupinu predajaod pwih generacijakoje govore o klanjanju vjtra jednim '*' 2/89/6807i 6808. 6/215/25847. Ahnmed. 1 1 n6t."r0?o saje. takoder. Ibn-Ebi-Sejbe. Ebu Avväne. uöeöi dovu. 3/165. 2/89/6809.a. spominjuöiGa. Muavijinu predaju 'ilieiet At'dü Re. 1289.Muslim.Nakon Sto ostario.2/89/6808."r066 je prenesenood lbn-Omera. 'ou' vuslim.r067 Prematome.zak. Sadi Muavija klanjali sü po jedan rckat vitra. \)itra.sallallahq-alejhive sellem. Ebu-Davud. je na zahvaljujuöi ne sjedeöi osim osmom. D'trekulJti:..3/2414652. M^lik. uöeöi dovu. Laju jedan rekat viua sallallahualejhi ve sellem. 5/l'1912€46.

24311147.r. a imam Ahmed' slabim."t0tt u ovom hadisu' ili devetrekata. lm Buhari.l] predaju smatraju ispravnom Vidjen: Fethul-Bari 31164 "vitr-namaza " 106 vjerodostojanhadis.dandrugom.)nÜeFecizfuala prenosilac hadisa ipomenulabroj rekata. Zehebi i Ibn-Hadzer o\. str.jer nije Ono Stobi moglo potvrditi ovo milljenje (o tri rekatasajednim sjedenju. 1/553/1720'Ebu -Avvane.sedam rekata (sjedivsi samo na Sestom i predajuöi selam poslije klanjati vitrOvo je.JT{: na iadnjem.senavodi predaja' oko öije ispravnosti zadniem. na vitrkale:'Zabrana se odnosina to da s€ " Ako se aksama pa tako biva oponasanje öini dva tesehhuda. (Ai3a. rekat. ga 621169?. 21321-325' Beiheki' 3143' 240/68r7 ftn-Ebi-Sejbe. Ibn-Ebi-Sejbe.'o'2U vjerodostojnom "salatlahualejhi ve sellem.sallallahualejhi "Nemoite klani^ti 1)itr tri rckala".Hakim' u446l1138' Darekutni. BejhekJ. b/I5 16438 Muslim. dakle. U jednoj predaji se spominje da je Poslanik' aleihi ve sellem. öemo se iFethul-Bariju".Nesai. 2/666/4489' Nesai' str' /\hrr'eÄ' 61155-1561252(A.klanjao tri rekatavitra ida nije predavao saüallahu Medutim. Poslanik. hafiza Ibn-HadZerakoji u rijeöima je. tri i se vitr da dozvolio sallalahu alejhi ve sellem. satlallahu atejhi ve sellem. 2/911684l ltaaßi Hakim i Z€hebi su ga smatraju i dflgi Sejh Albani Bejheki' ocijenili ispravnim.sliöno tome. 1144611139' Bejheki.oöit dokazda je dozvoljeno sedmog). razitazenja. 4414810.u kojoj stoji da je Poslanik. prenosilaca' lancem saispravnim l/548/1700. 3/4614816. 1m Hok" .a.6t22-23L46. u' Ibn"Hibb*.lo7a jasno da se radi o jednom spomenuo posluZiti kao dokaz. " "Prenosioci ovoga hadisa su Povjerljivi Ibn2/19/1634. posluzit -31165.vidjeti izvore na potetku poglavlja: . 6/ß5n4ag. ro4Nesai. citiranih hadisa' i jednim selamom)jeste prividno neslaganje sjedenjem ü preäajikolu prenosiEbu-Hurejrestoji da je Poslanik. ni ovaj hadis ne moZe selamosim na zadniemrekaru. rekao: U drugom hadisu okioi-no oz wt klnniiite pet ili "edam .ekata.da time oponaiate ve sellem. klanjao viü-nam^z sa m rekata.na naöinspomenut sedam nam^z Sto se tiöe klanjanja vitr-namaza td rekata.6/53-54/24314.lmam Darekuhi kaiei Hibban.1o76 ."'015 je klanja pet. Hakim.iedan koji se prividno suprotstavlj4u Da bismo pomidli ova dva hadisa. namazu nr Mttslitim. all veöje samo naöinklanjanja. bez sjedenja osim na postoje u sunnetu. klaniaovitr-namaz sa tri rekatai da nüe sjedio niti predavaoselamosim hadisu se navodi d" it P9. Ahmed.

. Ijnam Bejheki je ovu predajuocijenio Uerodosrojnom.ft"ilT:" u." (El-Eala)."c52 I Ibn-Ebi-Sejbe.Ko budenasao dva kontradiktoma hadisa neka mi se obrati da uskladim njihova znaöenja. 2t I t5..-" v idjeti: Tedtibur.sallallahu alejhi ve sellem.jer u Allahovoj vjeri nemanesklada.. kolikosmoupoznati. tt24e-25}. sa samo jednim (zadnjim) tesehhudomi selamom.ta str. od tbra}}l| ma DTdtü Muhajnmeda. nema pouzdanih predajl^\pjeukazujuna dizanjeruku spramramena ili uiiju i donoknje tekbira'"'" prije kunut-dove. Medurrm.sä dobrimIancem '*'.u autentiönim predajama.2n6e r?0iri.'uou Udenje dovedignutim rukama na kunuru. ßn Ebi-Sejbe. ve se[fem.d.i-r.-*near.Sebihisme Rabbikel_ Eala. a ÄUah najbolje zna. Nüe moguöe da se dva ispravna hadisa istinski jedan drugom. niti poriranjelica nakon kunut. Kab prenosida je poslanik.hari i l\4uslim.4/J25.nlrf. _-_'-" VidJei ft-nesailul. .Ili da kaZemo: Klanjaju se dva retata. saslabim rM viajeri: t.r0ß1 UöenjeKur'ana na vitr-namazu Ubej b. Sunnetu.ET. ueeöina prvom rekatu:. a na drugom rekatu .koliko znam.2/l0t/6q5j r 6o54. '. SffIf.""'Ovoje najtogiöniji pomirenja naein ovadualialsa.a potom jednim rekarom se sve to.zalvrsi vitra kao Sro je doslo u vierodostojnim hadisima. 2/l0t/o947.jen: rnaur-satit." 2/300/1t50..losrSliöno se navodi od Omera b. '*'Abdur-Rez7al.Kul ja ejjuhel_kaffrun.Ne poznajemdva (vjerodostojna) hadisa koji oponiaju jedan drugom. (El_ rffi AL. dove. Preüodnojespomenur izvor hadisa. kJanjao vitr sa tri rekata.sallallahualeihi ve sellem. bimo je naglasiti ia u Poslanikovom. pa sepredaselarir."r0?3 Vezaio za vift-namaz. 17_r8. tada bi nestalo ove prividne opreönostiizmedu spomenutih hadisa. nije preneseno od Poslanika.7q. veö se to prenosiod Ibn-Mesuda. od lejha . niieja.. sajlallahu alejhi ve sellem. nmtza vitr-namaz klanja tri rckata. "'Ovajlekbir seprenosijedino od lbn-Mesuda.1"j1'.rrd.. od imamatseJheUja iAttz.J00-101.lo82 lzrazita veöina islamskih pravnika smaha dizanje ruku na kunut-dovi legitimrim. suprotstavljaju Veliki hadiski ekspertEbu-Bek Ibn-Huzejme je rckao: . ruvi.f*hijj?.no da semdio kunul-do!i na !ir-namazu.r. el-Hattaba.rl sts.

l/3a6l97. y.llanirro da je AllahovPo'llnik. rFnr' Hrr.i.2t161 kari.315ll i Hula\ütul'ahkan.\c.t.rakoder. .".sallallilhu se. i drdg'm orom I r.nr d.tt ousnnen ' oot.3.j/104. kazaä: 'tonuuao* "Nije tako Poslanik' uöi poslije -kuui! En"t tada reöe: protiv nekih ruff^ff"ft" "f":fti ve sellem. rod lJb€tul' .laju 2. lbn-Me. o.rJe kr/e t6n K{Jim rmrrr 1/2_l' Zidrttttcd'1 \ idleli \rrr'nrrn:r-/u nd triiemelunul .a na treöem rekao: i selama kunut-dove 'tr'ij' oj' ''.s lim ito se kod njegana trcöcmrekatu vjerodosojnonvidjcti: smatta ."ll ulnl:ll *" lii E5.iTlrr urrr'r"rirflr\nrm vrdlerr: AJniirlh AlbJni'u gr ociienili Bedrud-drn Ü1fl1i.-5.krlaniß o\u pre.11. rmamNevev.nm.rnut-douu "Da öinili smo Pitaosam EnesaU Maiit^ o kunut-dovipa je rekao: "Prije "Prije ili poslijerukua?"'upitaosam rukua"' rekao kunut-dovu.'ellem. kutuvjer. ovo led. h3d. prenosrlacÄ' lancem saispravnim t/555/1727.sallallahu ': d' prijc rukuaL03o-Preno': ioru na riü-nemazu 'ellem. ..* rosr "subhanel'Melikil-Kuddu.17-548/l698Ebu-Davud.. Ahmed' 5/123/21179' dodaju El Ihlas uz sunt Madze.lore Dre. Kab prenosida je Allahov Poslanik.rom i Muslima'5/l'171677 str' 21411001 Buhariie. Vu. 73iltltu 6172 ltalil.7A.'+ortto+. hrd:"kojl vieroJo''ornr '*"itn Uutz". 5^4'ttb71.t|tg.i"l i s"-N*." "Meni je priöaojedan öovjek da si ti rekao da. tsn_l\lsa' 17 sure iJe(a uöioslo vira idaje na njemu jedan rekat Kunut'dova na vitr-namazu alcjhi ve Ubejj b."' Ei i.183)I "Kul Huvallahu ehad"' (El-lhlas)'da bi nakon Kafirun).l/5..onupredaju i V563 Elqerllnua.'."i/.ud el Ah!el LrTe na vltnr prije ruluarnBA'im b Sulejman l.don. zlZ+ zvlOSs.'lnom r"o.se .ttilrUu:. rnnogoboZacaiedan r0&Nesai.t-di. ütio kunut l: alejhi\e sellemcsnrol. je dovio nakon rukua "'033 tu praksu potomnapustio mjesec.ucrrr sa-llallaiu idrugi Poslanikori.1/556 rosNesai.t"' Prenosi tn puta.ti.' '*t Brt"ri.uöeöiduZetleöi put atejhi.O':r \el7rlrrmr por\rdu 'tllor' vrJ'eti:/nrn'l 4'r/l1 'monJreih Albunr' a/J2?/c425.|126126811262'1267 ' Darimi' l/286/1589' i tbtl lbn Ebi'Sejbe'2/91/6a12 OnÄtnl. ti.. 1.oaoqro.1 pr(drlr drugoi u Jednuj l.

vremenakunut-dovena vitru). Fethut-Ban. 2Dg5. rI0rVidlet: rt-eusar. da su oba postupka r03tBuhari. usaglasivSi jer bi d protivnom oveargumente.'o"Ovo je misljenjeOmerab. '0s Zbog objasnjenjavirlj eti: El-di"vhemn-nekijj. rN Vidieri: Efnxlrr: l/82L t rmIbn-Ebi-Seibe.6n3. 11or eUur-nezzak gnZOlaggO. ovi hadisibili kontradiktomi. lshal b. ""' V idjeti: E/-rnrgni. | 1405. 3lSlOi RevdatuHatibin. el-Hanaba. 6c08 i 6909i Abdul-Rezzlik.'u') uzimajuii ih za dokazputemanalogije. od 'mamaBejhekjja. ZAdul-mustaknit 4t28(El-ni|vrr|n^t i Et-insaf. f$r lbn-Ebi-Sejbe.Ibn-Mubarek.roo'uöenjaci hanefijske pravne Skoler@l i imam Ahmed po slabijojverziii. t6^3 Viigt': t:-sunenut-*"b'a 2y296. rM Ka.Iol uöenjaka Safijskerro' i hanbelljskerr03 pravne Skole.* L'be]|a b. Et-n?dinua. Ibrahim en-Nehai. 857. 21569 . Affqq. 21411001 . Ibn-Stuin. r@5 Butan. kako stoii u Buharijinoj i Mustimovoj hadiskoj zbirci. po svemu sudeöi.roo3 osmana b. 297168S9.'w' Aüje b. sa slabim lancem Drenositaca.'. Hasan el-Basri. '-. hadis koga biljezi imam Halim.sto se. 2^1t.10o6 ili na neke jasne ali slabe predqjg.Mvslim st14il6t1 rM v ldie6. 'w vidien: Et-insaf. Däubejr. sallallahu alejhi ve sellem. str. Seid b." vidjedu' El-n?bsut. V idieti Er t?lhisul-habir.r$rSulan es-Sevri. 29716900.tt42g i B?daiu!-sanaia.I l82l. Kaba.'"' Druga skupinauöenjakasmatrada se kunut-dovana vitr-namazuuöi nakonrukua. Rahevej. Ebi-Taliba. Zttj I. '--' vidjeü lhtilaJul-f1tkaha.3. Enesovo negiranje kunut-dovenakon rukua odnosi se na vitr-namaz. Se rhuf?thit-Kodir. J 2Ot4e93 i 4gg4. Malik je potvrdio da je Poslanik. I t612.roeo Ovo misljenje zastupaju:Ibn-Omer. 3/188/4800.i. a porekaoje uöenjekunutdove nakon rukua.Po-zivaju se na vjerodostojne predaje koje govoreo kunuF dovi opöenito. osim jedan mjesec na sabah-namazu.ro8ePrema tome. Ei-iefiul-muntia. Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Ashabi su se uveliko razisli po ovom piranju (tj.6901. tnSS.smafia rre Nema sumnje dozvoljenim razilaienjem. nanaza U ovoj predaji Enes b. 11215. sg' I tO i Andahlt-ahve. 4n8-29. uöio kunut-dovuprije rukua.1090i Mtrslim 5t 147167'7 . sn.tltU.2/491 i opaske na lalaus-sunen. v456.ßq aesellem. ''Yidien:Fethul-Ran.

l/286/1591. vjerodostojnim ilmihalin. Beiheki.lul tneda sn 32' runndan' Kijanlu prüe ili posiijesel. 2/298-299/3 t1t7viäiet: tvnut-nama. "ou tt"iut.. 2/12s.aL4tnett$l. 41213 da SejhAlb'tni smatfa hud. Ibn Huzejme.na vitr-namazuposlije selamarl0T 1103 str. Ebu-Davud. a Tebi se ne odreiluje. Nena poniienja onotte koga Ti zaititii. INNEHU LA JEZILLU MEN VALEJTE VE LA JEIZZIJ MEN ADEJTE TEBAREKTE RABBENA VE TEALEJTE.Ibndobnn hadis snätra Sez. EblTalib prenosi da ga je Allahov Poslanik.lmam Tirmizi ovd Vidjeti: El tnedinua ispravnim. Alj b. . Hulasan 3/495-496. el Hattaba. Omera b.GospodLlrunai i (Jatiien. Nema ponosa onaj.3l i Stthihü Yidieti xiianu ratna. je poznata bosanskim u koja künut-dove se tiae Sto NasbuHaje.kome se Ti suprotstLris' Blagoslotljen si. uputi me sa onimtt koje si vet uputio! Oprosti mi s onima kojima si vt oProstio! Llzmi me u Sroju zaititu sa onimu koie si ono ito si ni podaio! Sdöuvajme od zla odluka koje si uzeo!BkLgoslovi vet donio. hadis smatraju Mulekkin i hafiz Irald citirani Vidjeti. Tabeßni. 2115r't5211o9s. ona jc prenesena alejhive sellen Biljezije imam sallallahu a ne od Poslanika. lmam Nevevi. ali je prvi preöi zbog jasnoÖe zna..|i.ALLAHLMMEHDINI FIMEN HEDEJTE! VA AFINI FIMEN AFEJTE! VE TEVELLENI FIMEN TEVELLEJTE. Tajalisi st163/1179' Ibn Hibban.lon. Dxrimi.3n6"77/2111' Bejheki." reöi: Od sunnetaje."tto6 . Ahmed. Hakim. VE BARIK LI FIMA EATAJTEI VE KINI SERRE MA KADAJTE FE INNEKE TAKDI VE LA JUKDA ALEJKE. 2129'7/3t40.tmaVidJeri: seovadovämozekazati . El'nug. Tirmizi. t Be.e' 1/26711263. be.takoder.trit't tut1ir.Ibn-Mad. l/199-200/1718. ali kao rijeöi lancemprcnosilaca. jer Ti odredujei. puuaio do!i kojl seuöinar itr-namazu: ve\ellem.1 ß5 t utemeljenau vjerskim izvorirna. 3/2241944.Ibn-EbiSejbe' l/348/975. a Allah najbolje argumenata. Jikhis'suüß ll39|. 143.1 eG') "AIIahu noj.ofejßive seqDf saffa[fofi.rl05 Hasan b. 2/482483/464.u QosfaniLoeog.alhllahu alejhi . Visslru++. 7/2'15-246. S')ojstv. takoderl 1/ll0 i lll28. 6/90/29696. 3/188/4800.

Ibn-Munzir. kaie'..siu."tttuU verzüi koju prenosilbn-OmerPoslanik. ENTE KEMA ESNEJTEALA NEFSIK. kazao: vitr prije nastupazore. i Tvomeoprostu od Tvoje ka7ne. tß6t751. lbn-Mun7ir. 1/268/1265. SejhAlbaniovu predaJu \mahaispravnom.ninhada6t29 30. neka klanja vitr na poöetku /?oli (tj.6/271750.2l 4/998..'!t3t w.6/29l754.)t .a to je bolje. sallallahu alejhi ve sellem.. ^bdu b.22^18 4207. 2tLstk'zj.. sailallahu alejhi ve sellem.a ko moZeustati na ktuju noöi da ga klanja. str.'.. Omer prenosi da je Poslanik. 'ey . u tu vrtjememelekiprisustvuju namazu.ttt3 U komentaruovoga hadisaimam Nevevi kaZe:'." Vrüeme u kome seklanja vitr-namaz Islamskjpravnici su sloZnida vrijeme virr-namaza poöinienakon jacije-namaza itraje do nastupa pravezore.Ti si onaka\)kah)im si Sebeopisao. Zaista. Humejd u E/nunrchabu. Ibn-MaaEe. Ahmed. sa]lallahu alejhi ve sellem..58 '''" Muslim.i utjeöemse Tebi od Tebe.Ne mopu Te istinskipohl)ctliti.jj.56181.^ ''"'Vidjeli: 6lcvlar.:4.M uslim.Neka vaj zadnji nanaz u noti bude vitr..U348l976. Ibn-Huzejme. LA I]HSI SENAEN AIEJKE.sallallahualejhi ve sellem. 5/189/2b70 rlrr Muslrm. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE. "AIIahu moj. VE BI MUAFATIKE MIN UKTIBETIKE. neka tada klanja.!a j !rl . 'tt.:ü\."tttt Abdullah b. Dija M^*dtsi u Ll-nuhßrc."ttt2 lJ predajikoju prenosiDZabir stoji da je Poslanik. neposrednoposlije jacije-namaza).cLt .Anmed.."tto3 *ALLAHIJ']\4ME. .+i \ .t.s|I.50 i Meratibul-idjna.l/350/981. sE. Ibn-Madte. utjeöem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdibe.El-idZna.kazao: "Ko se budeplaiio da öe prespavati. rt47lt089.6126n49. "" vidjen: EI. 5/l 89/26ö8. .ö/)q/755. rckao: . u !)Li). 1/559/1746. "Preteknite zoru vitrom. 5/190. lil3 Muslim.i cs Ui .'Klanjajte AllahovPosfanik. iltrr ü. "" Buhari.rr@ Ebu-Seid prenLsida ie .U ovoj predaji je dokaz da je bolje odgoditjvi[-namazdo prednastup zoreonomeko je siguran da öe ustati ""'" trü Nesai. Ebu-Davud. VE EUZU BIKE MINKE.

nilc uslavlJiru \:lllallahu Vjerorje.44. Za. preno\i ' ' n r kr:rjunnui nekrdr u .413/tg8t. 1l/615 i 2ll139.khnjrc Je .rtr tt'' yidjtetit ahr?:i AtitunLtl El'e|sat. Darekutni.2141996. 10/211-2'78. Od Aiie' r.a nck:rde virrne|cchna poeetku.redini.Imam Bejhckije ukazaona pojaiavrnjcovogahadisa' Vidjeti: tr Jrn?r. t/51'7.lbn H zejme. Abidin.ie strogd ob|\'eaaklaüiati d:un1u' namaa tt tl:emLlu. kazito: . i da ne da klanjamdva rekataduha-namaza lun:rinogmjeseca.e dr Je reklst Po. ltne' bolesnika.11.lilnik. Sdi. srr. l/92-93/142.143) Nrrd. Ebü Davud. "'ß gtu-oavud.('2U745 ovoje Muslimova str.li ucenjrci 'uglr'ni dr Jc idr "nej iio porekncnjentrnbaveztt dzumrnrmrr oblipalnruberezr Itrs 5/l921721 Muslim. ( 1/.tu l'llrnt.kaLe: 'rp 'u jeohave:tu tt aA. \s 21 115.sa[k[[afru a{ejfrive se[hwQos[anif. Bedai *saMid. \ ilr-rrrmx/ni xlejhi re .allallahu alejhire tellcm.rssrs'?. 2/757.11291. Ef idiM s|J. Butrari. M slin."ttls nl1lollob ika i "Dlunta U iednom hadisu Poslanik. 159' 3/158 ua 4/363.kait.EbtFMüsäprenosida je Poslanik.2/3/156i' l/279/1067.ellcrn. V idieti.jeVidjeti: t1'''e'Onird' ispunjavx Nevevikäzeda ov. 1116 verzijahxdis3 Muslim.lus-Srxe.sallallahualejhi ve sellem.d dva rekata. " kada ie bio outnik.l'cjjdri stt. Zehebi i Nevevi ga smatüiü vjercdostojnin \idjeti: Elatrc'Iiim 41483i Hulasankkkan. l/2l0 Medutim.l/425/l062lmamHak'm. Buhari. V++:ll::0.qni 212ii6. osi\11 aet\'erice: roba.1/999. Hakim.t predaja Vidjeti: Selh Albxni je smalravjerodostojnom 2/758 4A83i Hutatutüt'. . Buhafi. Haiiietu Meni r'ul..7t1. 3/110/1721Ima'n Muslinmvekdteri. IrtT ll2a3.a. koji se nalaziu rnjestu nlusliman punoljetni i pametni ve alejhi .) sallallahu Poslanik.lul rtad l/283 i t/228.sallallahu "St'akont muslittttutu sellem. svakog "rr 15 plije negoklanjamvitr'-namaz." Diuma-namaz je propisaninamaz koga je duzan klanjati svaki DZuma-namaz se Sastoji bo|avka.ul. 5/ 1721700.21.'majkevjetnika' zaspem .nik.fe Üa.. Et tetltlid. Syojstpd 197- "Oporuöio mi je moj najbolji prijatelj (tj' Ebu-HurejrekaZe: tri stvari:Da postimtri biieladana alejhive sellem. E/-'rrr.lnoB.|ül'nrcad.tm lnalJcrnikrr.Fikhus-stnre. str.neki hadiskickspeti nisu pdhv'ttili tt'' Ue.Hai1. Et Dtertar lbii 1/301.

Ahmed. l/458/1422.2061956.. rr'6 Buhari.T^be:rLfi. str. l/208/9e2.6/14?/889.sallallahu alejhi ve sellem. l/471/5451. a na drusom El.l/208/q93.5451. Nesai. Caiije.2 b8.' Bajram-namaz Ebu-Seid el-Hudriprenosi daje AllahovPoslanik. Ibn-Ebi-Sejbe. sts.r126 Ibn-Kajjim rvrdi:. na dZumii bajrarn-namazu uöiosure:El-E'ala i El-Gaiije.rr2r Ukoliko. l/312/q26. ye huknu taikiha. Ibn-Lbi-sejbe. sallallahu ve sellem.16-17.ll22 ' UöeqieKur'ana ua däumi-namazu Ebu-Hurejre prenosida je Poslanik. klanjaobajram-namaz (otvorenom na musalli prostoru). Tirmizi. 7D2u6179. lbn. Ebu-Damd.l/458/142t.rmizi. Ponekad bi umjestoEl-GaSüe na drugomrekaruuöio iuru ElMunalikun. . Muslim.994.6/138/878. I/47t15452. ''Muslim. od koga sene prihvata svjedoöenje.Muslim. takav je veliki grje3nik..s/r3-14120026 i 2N37. Nesai.2l2/989.. 3/55/519.6/151/884.od Ibn11577 i Es-salatü Kaiiima. "Muslim. Ibn-Huzejme. po mi5ljenju svih islamskih uöeniaka. U322| M?nhibut. Ibn-Hibban. Ibn Madze.47 n806-2807.izlazl rz okvira islama (smaftase apostatom). ne porekne obavezu dzume-namaza.6/ll8/877.Huzejme.str. el-Beiir prenosida je Allahov Poslanik. ipak. T. 3^'72tr847.Bezza\gtLl5tJj 5q. rl'5 Buhad.. Ibn-Hrbbän.rr25 lbnAbbaskaze:"Vjerovjesnik.na prvom rekatu dZume-namaza uöio suru El-DZumua.dretit.rüa O propisimadZume-namaza bilo je oplimijeg govorau posebnom djelukoje sezove:"Dzuma-namaz pravni(fikhski)propisi. 7/48/2808. nije prije klanjao 4ejhi ramazanskog bajrama niti poslije.ali je ne obavlja. tt21 Viaietl: neaaiu*sanaia. "r' viäjeri: E/-i{rklu. sallallahu alejhive sellem..Ibn-Madze.'postanik. l/56 {muauekan). .ti3il1924."" Numan b. sallatlahu aleihive setlem.J/ l7 I / I 72lI 84b. Ebu-Davud. 1146.

i Muslim. U29U1609. od lbn-Be'rila. 2t3t5785. str. Abdullah su rekli: "ll2e bajram-namazu i kurbanskom ramazanskom je da Zenei djevojke alejhi ve sellem.Tirmizi.3ll04' prenosilaca. 13 Isto ovo se Vidje\l Salatul-idejni. 6/149/890. 2/3sl1708. t1x Vidjeü Sethu Sahihil Brhati. lbn-Madze. Darekutni. bajramu: "Pohvalno je Ibnje öinio okupati se na bajram Tako kaze: Kudame Omer.Nesai' l/505-s06/1557'Tiflnizi. sx ispravnim 3/309/5753.-rr' "'" i ikameta bezezana bajram-namaz klanjao sellem. r/233."" islamskih veöina apsolutna Ibnje da imamodrzi prigodnu hutbunakonbajram-namaza. sallallahu je alejhi ve Vjerovjesnik.Ibn-MadZe' BDhari.sallallahualejhi ve sellem. lancem saispravnim inam Et-Furjabi tl{ rvidieü El-muPni."sallallaiu Diabir prenosida bajrama."rsovo mi5ljenjepreferira jednim. Sunnet "Klanjao alejhi sallallahu saPoslanikom. el-Musejjib Ibnjesti se. 211/981.Sejh Atbani kaze: !1qralar' lbn-Ebi Sejbe prenosi i od Alije str. tt3t Mzllk t El-mudev. Lijepojeokupati ramazansLom je rekao: Tri \u stvarisunnet na Seidb. Alkame. I I I I i t I I I I i I l 3 t t .I i t 189)I nisu klanjaliprije niti poslije i njegoviashabi alejhive sellem. Tinnizi. "rtru i lbn-Munzir.t\hmed. 11$ str' 74. 6/146/885. ua Mustim.21tl986. En-Nehai.djett:lnaul galil.e.naredio Poslanik. 3/86/539.isao je na bajramputem.rL30 bajram-namaza. 1ß89/1081. 1A43."rrr3 i okupati prije izlaska pje5aöiii do musalle. je 2/3/s784. a vraöaose drugimnamaz uöenjaka.Nesäi. l/391/1088. "tr.31 1t" Buhari.""" namusallu tokomklanjanja lbn-Omer'Lr': kakojeÖinio seprijebajram-namaza. 3/89'90154r..etuI-kubn.öak i one koje imaju mjeseöni "Obaveza je svakezeneda izade Ebu-Bekrjekazao: izdvoje ustranu. Allahov Poslanik. Danni.. V532l428 läncenprenosilaca. l/245 Selh Albani tvrdi da ovu Fedaju prenosi i V.lusnedu' Ahned' 2/338/8454' 1/2921 1613' Dannm.i t\ EI.ad t'neßd. sallallahu ciklus' s tim da se izaduna musallu. "" Mulik. 21228. a isto se prenosiod Alije b Ebi-Taliba Ovo miiljenje zastupaju: Malik' SafÜa Katade. Urve. Ebu-Davud str' 265/1148. sambajram-namaz kaZe: Abbas tD1v\dieri ?.6/1471886 str-2071960 "' gut'*i. 314/l'1369.Safii^ t EL-ulnu. l/507/1561. Ebu-Zinad' E5-Sabi. 3t73| 532. i Abdur Rezzak. "Lanac pr€nosilaca lut Ibn-Ebi-Sejbe.Ata. Muslim. 21572. "Ne uöi se ezan na Ibn-Abbasi DZabir b.

.srr. Supud i drugi. t/214/t02J. tbn-Madze.3n4:ts/r476. Zt"goq*"J. Hakim.dozvoljeno je nakon . 6/15l/89t. :+en +OA. Sarüat Et-unnu. rekao:"Uljepiavajk svojcglasivepri uienju Kur'ana.ü "* qghT. "-' Muslim. Humejdi.iei: Diuma-nomaa.2071962."'r37 Ibn-OmerkaZe:. Vidjeti: u-^"U. selem. srr. Omerom i Osmanom.Davud.u spomenur u cjetosrju pogtavtju: "Uöenje. Azibasrojidaje poslanik.Mediniovaihadis -qtüi. "'" Buhari.nj" 'id. 2s-J4. ]ZJT i u Et usnedu.dze. "* But'ari. ijf M uslrm. ""'Ne\ai. "t. l/l92rb. I/516/15cO.6/14i/884. BeSir_prenosi da je Allahov poslanik.77.. iA26-127/120. Nesai.Svaki je klanjao namaz prije hutbe. . t/39s/tI I r.. 296.ail .*ttu rrv Buhari. Ebu. t5 n|2i.'-' MelodiönouöenjeKur'ana Prenosi sedaje AllahovPoslanik. . st .aUffufro uf". Ebt)Davud.'Allahovposlanik. telhßul-habir.: desi da su za isri dar bajrami dzuma. Hakim.i. Ahmed.. tt62l2100. sallallahu alejhive sellem. *. Ibn Hibban.. Ahmed.l/ar. rekao:.."i klanjatipodne u svojojkuii. Mustim. neslüedinaiu prahsut onaj ki ne uii melodiino KI. na prvom rckatu bajram-namaza prouöio El_E. 41283 . sallaltahu alejhive sellem. t/llrl0i4..ve sellan.ala... Ebu-Bek i Omersuklanjalibajmrn-namaz prije hutbe. U62t . t585| mualtekan r. str. rbn_M.207/961."""" U hadisu El-Beraa b.rr Ponekad je uöio suruKaf na prvomi El_lnSilai'na qrusomrckatu. Ebu-Bekom.h AüaJ-.Ne pripadanama\ti.a na drugom suruEl-Catije.sallallahu alejhi ve . $o KlanJanog balrarna tzostatt sadzume"..6/14?/888.146/1471. Izvor 66.Imam Nevevi ga smatradobrim. Mustim.-ü snarra ispravnim. od Safera Kuduzoviia.u38 .Se. 285.Io0 UöeqieKur'ana tra bajram_namazu Numanb. t/igrt089 tmam Alib.. sr'.. str.sabrraöi Kur'anana dzumi-namazu.tumaza ve sellem. . ln5alsg/20g2..Ebu-Davud.nl * " sellem.

rdliha.Bejhek' \\ Ed'llelail' 5130'7 sE. Ibn-Sunni' Tar'avi. Ibn-Hadzer."taa.2Ml5'7'7.ßf. na prethodno "'' mke.4tcl190. kako u namazu) Ruku (Pregibanje zavrsio sauöenjem alejhive sellem.pa kada ga osjetiS."rras Imam Zehebi. sam ka2e:. l/344-345/370' Ahmed. 116 ü u cjelostisaizvorirna prenosilaca Hadisjespomenut lancem ttatirn saispravnim ' -Da li \e ostavli. i 739i t\4u."Uöinio Osman tri puta. sallallahu Vjerovjesnik.rl/bn. digao svoje naÖin. proüae El-Falihu da moguino\r mukredijima ooalavltu "{? Äuhaji.Abdur-Rezzak.I I i atzjfü!8sattatahu a Q. spomenuli pauzu. Od toga nije dokinuto ni jedno jedino slovo. : ß| Sta da uöini onaj koga Sejtanometa u namazu i osman b.takoder." (5imbotiöno) pljucni na lijevustranu "" je prisrup meni. i njega Allaha od kod trazi utoöiite sezoveHinzeb. ' Abd'ub 2/85/2582.Vidjeti: Et'telhisul-tubir' ocijeniovjerodostojnim 2ß34n1 t. /abranio pamu Allah mije reieno. 1/343/380.Sujuti.. Sevkani i s€jh Albani. 4/1583 i Er-srlrtl€rus 11ßMuslim.t".'ßo a potom bi. sallallahu Nakonstobi Poslanik. Kur'ana. bi malu napravio tj. Dizanjeruku "Hadisi o dizanju ruku dostigli su stepen Imam El-Kiimiri kaze: mutevatirhadisa teoretski i praktiöno. .i. l41156/2203.uku dostigli stepen ! i i l I po Muslimovim kriterijirna.4/21611805?. str. 104. da ga Sejtanometa dok uöi Kur'an u narnazu' koji mu odgovod:"To je Sejtan alejhive sellem. Ebul-As se jedne prilike pozalio Poslaniku'sallallahu alejhi ve sellem. 164/716 lrsvidjeti: El rawl-. Humeid. 51t.smahajuda su hadisi o dizanju.od lbn Omera s'r.lrm. prouöivsiEl-Fatihui odlomakiz Kur'ana.vog.

Ibn-Madze. 5D93. t/261/873..2/93.{hlnd 3137 3 I Et-k lhisül.. Ilx.Nepoznajemo hadiseo nekompitanju koje prenoseöetvericapravednihvladarai o. t/261/87 t. . u352.2/258.. t. salallahu alejhi ve sellem. "" Buhari u Releut-i?dejni. 42/26.. lesnb. "" Buhaj] t ReIeul-j?dcjri. TuhI?tu|... sbh.. 2t230. 40/21. Vidjeti: Sahihu Suneni Ebi-Davud.a[h Besterica obradovanih DZennetom i drugi poznatiashabi.\ idjetli Nasbur. Hatlala:. rD6. "" r/194t738.4/80/391.s|J. tethur-Bari.. str.ohve. Ebi-TaUb. ) 50 1o i Tarhu!. "o' . 44t27.a'x. i Nevevi ovu predaju smatraju ispravnom.rr5r Alija b.nhfelut ahve.t29. sa ispravnim lancem rr5a Muslim.ve selfer4namaza mutevatira. "'' Buhari. . 2t22e. "s gutrart u Refeul. Vidjeti: Et-nedünüa. Sliöno tome navodi Sejh MubarekJuri u l.ts-v rdteh: Fethul. N?y'ut-?vtat.jedejni.'-' v Äjeü: ReI?ul-kdejni. 2/t88_t89/J04i hbu Davud.. trnam Se\kari u N"jtut-evtaru.::d: V idjett:Hulasa! ut ahkan. je 2/I8l.Ashabi A ahovaposlanik. u prisustvu deseterice ashaba i nijedan od njih nije porekao dizanje ruku prije i poslijerukuai nakon dizanja na rreöi rekat.2t92.i. 2n5g.ld es-sajdirr5o koji je opisivao namaz Poslanika. Darekurni.4/96/401.. Mende kalu da te hadise. izmedu ostalih. t/2tt-2r2.7-268 Et_fewidulnedünua. Ibn-Madtf. spomenuo predajeod petnaesr ashaba koji prenosehadiseo dizanju ruku. . -.. ". prenose desetericakoji su obradovani DZennetom. el-Huvejris. ttto VlÄieri: rena-Bari.^ '.sallallahu Vial"ti..'1r58 Imam Hakim i Ebu-Kasim b. srr.1ri1 Hafrz Zejnuddin el-kaki kaZe:"Sakupio sam imena ashaba koii prenosehadise o dizanjuruku. osim hadisao dizanju ruku u namazu"lt6o Imam Buhari u djelu "Refeul-jedejni" navodi sljedeöerijeöi Hasana el-Basdja i Humejda b.rclnb. Sijeru eatanin-nubeta.rr5e Imam Hakim i Bejhekikaäu:'.Tirmizi i Sejh Albani ovu predaju smatraju ispravnom.. Od niih su: Malik b. t64t3? i Muslim.rajc. Hafiz Ebu-Fadl (edan o<t uöitelja Ibn_ HadZera) kaZe:'Tladise o dizanju ruku prenosipedeset ashab a. ln90l1096.habiL I ß60. t28.. Iirmizi.29. slr. l'74n33._ ". v4t74tB. Hudzr.. Tarhu!.atah.i.rr_eöi rekat)rr50 prinosebrojnl ashabi. _!91-?.Zt2O: i Tuhwtul-ahvezi.Yidieüi Taüu-tesrib.Vail"b.Bari.rm m Nevevi je ovu predajuocijenio vjerodostojnorn.l5i Enes. 2n30. sn.r15' Ebu-Hurejrerr55 i Ebu-Hume. Ima ih oko pedeset. sE. IT11lr. 2t93i Silct^ .rr4o Predaje koje govoreo dizaniu ruku prjie rukua i nakon rukua(i nalon dizanjana.

Abdulah b. Darekutsli. Medini (Buharijin uöitelj) kaze: "Hadis koji prenosiIbn-Oner (o dizanju ruku pri poöetnomtekbiru. bio jedanod najuöenijih "Nüe je onome koji öuje svojevrijeme. Tulfeul-ahvezi."rrs üd po sunnetu Poslanika. Diubejr je iritan o dizanju ruku u namazu.."rr67 w Refeul"jedejni. Imam Safija rekao: dozvoljeno hadiso dizanju ruku kod poeetnogtekb a. ß Y"i*t " neieut i"a"i"i.1271132F"thut-Bati. B\harr ü Rqeul-jedejni.fcul-jed"jni.da osravi alejhive sellem. 2n57. taj vrijetla ashabe Poslanika. Ahnted\r EI-MesaiIu.2t94. sallallahu alejhi ve sellern. Et-kthßul-habir.Et-klhisul-habb.rr66Nafia da kamenöiöima klanjaöakoji ne bi dizo svoje ruke kada ide na ruku i kada s€vraöasa rukua. Neilul-evtar. lß62. inaöe. l2cl135.l/481-484. Subulus-selßn. prije i poslije rukua."r16r U istomdjelu imam Buhari kaze: "Ko bude smatraodaje dizanjeruku u mmazu novotarija."tt63 u Ibn-Medini. !to s"ih"A. 3/4O5 . 38.le. | 1362.i naredio bi mu da diie ruke." aßsnszS. tf.pa je rekao:"Io je stvar kojom se uljep5avanarnaz. od jmarna Bejhekija. 95/82. 31405.str.jer nema nijedne ispravne predaje da je neko od njih ostavio dizanjeruku u namazu. * Vidief: Et-tenhid. sE. sr.Ali b. Ahmedab. FethuL-Bari.Vidjeti. 1ß3 i Fethul-8afi" 21256."rl6s Isto ovo navodi se je prenosi Ibn-Omer gadao od Abdullaha b.sE. str. pri odlasku namku i waöanju sarukua) dokazje za sve muslimanei obavezujeih da postupaju po njemu. rra viäleti: El-kavlul-mlrin. Hanbelaovom dvajetu Poznati tabi'in Tavus imadodatak". vidjeti. 103 i M?nakibus-Saf'i. Et-telüsut-tu1bir. 3r.bez izuzetkanekogod njih. Tuhfeul M Vidien:R.ll39l."l Dakle.alejhive sellem.r.kctr. sltr. Kod Abdullaha b.takoder: A459.W4. snariaju ispravnim. Omem. Imam Nevevi i Ibn-Hadär lanac pr€nosilacaove Fedaje | F ethul-Bari" 21459.96t84.Imam Nevevi je ovu predajuoci. 53/36. ß Vidjeti: Refeul-jedejni.Vidjetii EI-Medbnua.U29Zll05. U92. -ahvezi. sallalJahu Poznatitabi'in Seid b. najuöeniji öovjek u hadisu svih uemena tlrdi da nema nijedneisprayne predaje koja govori da je neko od ashabaostavljao dizanjeruku u ruunazu.Nema ispravnüih hadisa od onih koji govore o 162 dizanju ruku u namazu.e.. stx.Vidjetl] El-Medbnua.jenioispravnom.1OD53. 11359i Tuhfetul-ahvezi.dizali su ruke u namazu. 4180.

insaI.mealu desetericom ashaba i svi su potvrdili njegovopisPoslanikovog.: El nuhalla. ll2l2/2432. | 12s8. Staje ondasahadisima koji su dostigli poput navedenih st€penmutevatim. sa[6lIafr 4fejftioe seffem.6l i S. 31139-146. 6/332 od Ibn Redzeba. 2/222.rr7l hanbelijske.9/217. koji nije dokinut. 3/138/1385. lbn-Müzn. 3122-23. ttln vialeri: Mealimus sunen. 4/89. sa ispravnimlancemprenosilaca. 145. IbnHazm. El-nunteka. '. treba ga prihvatiti i raditi po njemu. EI-nuEni. o öijem dokidanju ne postoji validan argument?! Kako zagovaratidokidanje predajama najvjerodostojnijih hadisa koje nisuprihvatilivrhunskihadiski struönjaci?!Kako da vedina ashabai tabi'ina nije poznavalaovaj dokinuti propis.313ö7 i Mulnil-nuhtada. sallallahu alejhive sellem.ll63 (mimo poöetnog Dokazio dizanjuruku u namazu tekbfua) zaistasu mnogobrojni i nemamo moguönostisve ih spomenuti. 2169t2525. 3/368 i MedZnu'ul-fetat a. Tarhut-testib.n.11514-582. nekih uöenjaka malikijskerrTa pravneikole. Bejheki.3/13 8/1383. izgledale kaopokretne lepeze. Ibn-Abbasa i Ibn-Zubejra kako diZu svoje rukeu namazu. sallallahu alejhi ve sellem. El minhadZ. 75/64.-t94 .ukolikoje u moguönosti.Medutim. o dizanjuruku u namazu.' Yiqeti. fl neA?nua. 4lAl. Imam Malik po zadnjoj 1163Abdur-Rezzak. navodipreko pedeset uöenjaka \voje prvih generdciJa koji su dizäh r!ke u ncmJlu."]r6e Ovo je stav apsolutneveöine islamskih klasika od ashabai tabi'ina"70zatim uöenjakaSafijske. namaza ka-Ze da je vidio Ibn-Omera. lbn-Abdul-Beff. sallallahu alejhi ve sellem. Vidjeti: Sirad'tl -nutte kin.koji se praktikujetoliko puta u svakomdanu?!Kako razumjetivjerodostojni hadiskoga prenosiEbu-Humejd es-Saidi koji je spomenuo dizanjeruku prije odlaska na ruku. \tr. l/16'7. 11554-558. 4180. Ibn-Ebi-Sejbe. El 2l5q. su dizali svojerukekadasu iili na ruku i kadasu sevraöalisanjega. 117a Yi$eid:Oz-zehire. ^ "" Buhdn u Rckut. Ibn-Munzir\ El-evsatu. Fethul-Bari. sa ispravnim lancem prenosilaca. ii'i v rayeu: lt-an.2/28 I Et tadiu rel-ikli|. l/58. 2/41713259. jer svaki sljedbenikAllahova navedeno Poslanika. tako da su. t! tnedZmua. 22/260.. kada sazna za dobar ili vjerodostojan hadis. namaza?! "Ashabi Hasanel-Basrikaze: Poslanika.od dizanja.I-i-fb*!4tqng. 2ttlot2524 | u Mari?!u\.llJb7. "'' Yidßr. El-ßtizlar. rbn-Mnnz:lt Et-elsatu. je dovoljno kao argument. sti. poslijedizanjasa rukuai nakondizanjana treöi rekat. .rrT2 zahirijskerrT3 i je.\uncr. 2/239.rhuz-Zcrkcsi. 2158-62.Sethusrunne.kdcjni.

i Tdrhuttestib 212)2 91222.J. dizala ruke u namazu "Zene ashabasu uöenije Buhari. 'jeJeci. i i s l j e n ju e. r'& vidieti: a/-rrs./."" dizanja ruku u namazu.3/139'146. Allahov Poslanik' sallallahu alejhi ve onoga dizao ie ruke u namazu.tltia. tr17viiieri.od Ibn-Redtebir "'" säÄi a"t" l/216/2427 . takoder.: fettutt-aa ri.a neki nam zabranjuju'1" "To ne zabranjujeosin novolar.. 31175 Et tudinua vidjetl predaju smatB ispravnom ImamNeveviovu ttsr vldjeti: Refeut'je(lei1i. 2/226. Me.3136'1.."r" O\o jc 'lakoder' 2ene.se slalu oko bvzai i lbnlNasr el-Mervezi kaZu: " Kufe. s/329.iee selfa\iü 195 t preko verziji. U tom pogledu i/medu nemcrr/like izmeJu onoga koii lllnj. dizao ruke u namazLlllt5 lbn-Munzir navodi"to Elkoji su dizali ruke u namo'u pedeset uöenjakaiz prvih generacija "lslamski pravnici. r. leTeii ""' Hafiz Tbn i dohro\oljnihnamaza ilmedu obaveTnih zene i djeleta.og. tt$ viiJerit Tafiüt-tc srih.:Fethn -Bari.cbä i FcthüI'Bai 21251 o'l lbn'H''llera tt73 Yinieri: F?üut'Bxri. nakon Stoje naveo ovu predaju.a . od Ibn-Red.a Ibn-Onerje gadaokamenöiöima sellem. editna.srt.saf[a[[afruafejfi. Se un-sunne.Srojsnn Qos[aniLot. ruku. kaZe: od njih (onih koji poriöu dizanje ruku) idizale su svoje ruke u namazu."rr73 dizanje ko bi ostavio lrt' Imam Prenosise da je Ummu Derda.'-s'c/rlrll ./.i"d"j. ttbtvldler\:Et. j p r e f e r i r c j um ce "7enediirl rukeu nrrmr/uIsloKaoI musKrrcl l! rdi: lbn-Useimin tt15 | Et'r'fiid' 91213 str. kada se vraöa sa rukua i pri poöetnomtekbiru."1l3o "Pohvalno (mustehab) je dizati ruke kada se ide Imam Nevevi kaze: na ruku.3133i 11301 Vidiet: r.3/21 1176 vidieti: Er"i. 2/90 1t35 ". . a f i j s k . tt3' \ iÄel|.rr!tssünen 1116'7' Yldjeri:Ihtilalt -Jltkah.ti.. 6/132. stt 61t5t1rEt tarihü 3/3t8' lbn Ebi-Sejbe. ll0 l3l. s l o l . 68152.osim uöenjr|ka ispravnosti "Neki ljudi l1am nafeduju Jedan öovjek je rekao imamu Ahmedu: Imam Ahmed odgovoli: dizanjeruku u namazu.''5ejh 3 ' i h r n b e l i j ' l u jp r c r n o j . 2/46 I.r. "Nema razlike kod dizanjaruku u namazuizmedu öovjekai HadZer kaZe: Zene di2u ruke u nlma/u i\lo kro i ljudi.r 'lojeci. .4.

4/1271430.nemanikakaveveze je da seto odnosina teiehhud.rl8e sa Serijatskim znanjem.4/128/411. pa kada smo predavali selam.). samo tako moze mzumjeti i shvatiti njihova poruka.tj. Zt2eS. kojoj kategoriji klanjaöaseprijeti. je .vidimvasda diZctc rekaoashabima: svojeruki u namazu kao da su. knain ehlus-sunneta Ahmed b. IbnHibban. pokazivali smo svojim rukama lijevo i desno. "'6 Vidjeü: El-dianiu li ahtakirruw.. nam rcöe: . DZabirb. Ibn-Hibban." (prijevod znaöenjaElMa'un. Ahmed.. Hanbel kare: se ne uzmu u obzir svi putevi jednog hadisa.Tabetanl 2t223t1827.""""tmamBuharikaie:'Onaj ko se posluzi ovim hadisom. od Hatib^Bagdadija i Et-irla. Ebu-Awane.Ako pitanju. Islamski uöenjaci zabranjuju uzimanje za dokaz jednog ajeta ili hadisabez uzimanjau obzir svegastoje reöenoo odredenom lerüatskom .2/85. 5/f 97-lq8/f 878. neöemo doii do istine. Ibn-Huzejme. sE. jer zanernaruju staUzviseniAllah kaZeposlijetoga. citirani hadis nije validan argumentna ovom mjestu. ttn yldjen Rdeul-jedejni.t. uzimajuöi ga za dokaz o nedizanjuruku u namazu. knam Muslim je poslije ovoga hadisanaveo drugo predanjekoje ga pojasnjava. Semure prenosidaje Allahov Poslanik. 5/107/20425. gong. saltallahu aleihi "Sn vam ve sellem._ "'' Muslim. Poslanik.. Poznato lbn1136 Muslim.Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nije sunn€t 1. Semurerekao: "Klanjali smo za Poslanikom.isti se ne moze razumjeti. A3t5.Sta vam je pa pokazujete svojim rukama kao da su repovi jogünastih konja?l Kada neko od vaspredaje selamnektt se okrene(glayom)prema syomebratu i neka ne pokazuje rukanaa-'-tta1 Iz ovih hadisa vidimo koliko ie neophodno sakupljanje svih predaja jer se koje govoreo nekompiranju.onda bi bili u pravu oni koji kaZu da ne klanjaju zato Stoje Allah u Kur'anu rckao: "Tefko se klanjaöima.1/361/733. tbu-Jala.U toj verziji stoji da je Dzabir b. 5/200/t88t.repovi uznemircnihkonja?l Budite smireni u namazul"l186 Komentqti Pored svoje ispravnosti. l3l46'n472.. Mein tvrdi: "Ukolilo ne sakupimo jedan hadissa stolinuputeva. Ako bismo to zanemarili. . sallallahu alejhi ve sellem. .4.saltallahualejhi ve sellem. od Kazviniia." Jahjab.

nn-lUaut-n"rr. Ebi-Zijad "r les ".2/s5/257. Imam Nevevi kaZe: imam Od njih su:Sufjanes-Sevri. od Ibn-Redzeba.a p-otom "Hoöete li da vam 3. struönjaka. 25Ja.I I ahjfü ffi-f sa{Iattofru SeojsteaeostoniLdoog.2/ll)/2511. I I t F t . 180.10/224(Mevsuatus Safi't)' Mealin s-sunen'r/16'7'El' Et-telhisul habit U363. tls'75. Bejheki. Darimi' Ebu-Davud' Buhari.od lbn-Ebi-Hatima' El-nusni.Ibn-Hibban. st 160 od dr.imam Buhad.imam 5an1a. tt"t"t-t""ai'.sellem?" alejhi 5allallahu Postanik.-rr" potom do kraja ih nijedizao "Ovaj hadis je neispravan po Komentar.Abdullahb." na osnovu ovog hadisa naslovio je Huzejmeu . Ebu-Jala' 1/143/683.uorn" u selam dok predaje lijevoi desno ko pokazuje poglavlje:.Umdetul'kti' 512'73. I 16. Jahja i veöina Mubarekfurilres n"jh"n. ovaj hadissmatradobrim.Ibnovome hadisu Hadieri drugi.Ibn-Kajjim. a Ibn Hazm. 61331. EI-Benab. Zubejr.Humejdi. 1/24?.Fethul-Bari. 3n35. b. l1e viäjeid:lhtilafuI-hadß.lUauUatr b. da. El medanua' 11364' Fethül' l/354. alejhive sallallahu 2. . Darimi. 1/295/1 r1e2 vidieti: El-nedamua. srt' 'nuwzene' El str.Ebu-Davud.""-" ''Vidio sam Poslanika. Bezzar. dodao: .Tenkihul-kelan Ban.mi7r. ß7 t ' I i i I "ühihu.. Adem(uöiteljimamaAhmeda). Mubarek.Hattabi. tM Yidjeti. Su'abe. EbuDavud. Nevevi. ih nije dizaodo kaja namaza. kakoje klanjao klanjam "-' tekbiru inije diraorukeosimpri poöemom klanjao Komentar:Vrhunskihadiskiekspenikao Sto . Svi su slozni da je Jezid b. slabimrte6 citirani hadis smatraju prvih i potonjih generacija uöänjaka ovo zashrpaju koji je ujedno i najjaöi dokaz uöenjacima Ova predaja slabost mistenje. Mein. 21257 . Azib veli: a je svojerukeu visiniuSiju. nakon Sto je nepobitnoargumentirao 1M vidleri: sahihulbn'Hu.^Darekutni. HamzeMllib!trlja I SiradZul'nuttekin 194-197.i 2l4l sa opaskama tß Vidiet'. Alkame prenosi da je Ibn-Mesudupitao: je Zarim ve. .eine' 1136l uerDarekutni. TuhJetul-ahvezi.i. Ibn-Dzevzi.Ibn-DZevzi.3ß7r.188/lb8l.u: imam Safija. Neilule'!ü . El nevluaL l l2l' Et'telhisul'habir' 31403. Ahmed. 21 uq Be"iheki. tl2l3l214l. b. Abmed Sakir i Albani vjerodtstojnim' Almeda Sakira' viiieri Et-muhalta.280-281' 219'l. AhmeJ. DZamiut'Timi. Imam Tirmizi 8/453-454/5040 Ibn-EbiSejbe. Hulasatul-ahkam. t122. Bejheki' 2/l l0 I 1I /2528 l/ I 43/684.-r'e' svihhadiskih misljenju Jahja Ahmed. El-mevduaL 2196 Tuhlet ul'ah'. ' namaza.3/3'/ I . neiZmua.Ebu-Hatim' Bezzat. .l/.-Ukor onome namazu.Ti. je stupio digao u nama7. kada sellem.

Ahmed. a Sevkani apokrifnom.imam Buhari. po konsenzusu uöenjaka."rre8 lrnam Zehebirroo ovu verzüu smatra slabom.n^t s*an r ne1"aVaelar.ao/30i Bejhekj.. t.namaza ve seltem.r'or 5. 29 i Er silsiletud daife. 1M lbn-Hibb^n ü El'medZruftir. Nesai. a lbn-Dtevzi slaborr.vjerodostojnim hadisima.dZm&. 1nnviajen: -fetaidul n.r2s potomostavisunnet Allahovog Poslanika. Iman Ahmed i Nevevi olu predaju smatraju ispravnom. KeIfuI-hafa. Vidjeti: El-medZnua. od imarna Neveviia.od imamaZehebija. a koji potvraluju dizanje ruku u narnazu. str. kaze:".. 6. tnt Vidjeri Et-tarihus-sagiL 21173. ImaJnDzevzekani. Därekutni.Zato oslanjati sena o.rzm U lancu prenosilaca ove predajeima Muhammedb. sallallahualejhi ve sellem. '.Osmaned-Darimi.vidjeti: Et mcdinua. osim posluziti kao argument.El-diefiu yet-tadilu. 3/496i Takibut-kh.. sE.2/159. I/2q0/1096. 2/383 (muallekan).koga nepouzdanim smatraju:Ebu-Zura. lbn-Dre!zi u El-nevduau.<tr.bus. U drugoj verziji Ibn-Mesud kaze: "Klanjao sam za Poslanikom.lbn-DrevTi u Et nevduaL31811 767. 2ll8/391.r/36s. 23 I 8-l la.29. je pravi promaiaji greska ovogahadisa.Neispravnomsu je ocijenili: imam Buhari. l/21. rr'3Darekuhbli.ib. Ebu-Davud. pd poöetnom tekbiru.Safija i Nevevi.Ibn-Mein.J. 1re vidjei: renibut-mevdüar. 3/373 i Et-telhisül-habiL l/36). Apokdfni hadis:"Ne vrijedi namaT onomekoji diZeruke. sallallahu alejhive sellem.2l/l14.Die\zEkani \ E|-ebatil. k^tet "Biljezi sa i .r2o2 Kornentar: Ova predajaje slaba. El-IdZli. od lbn-KaJ'ma."t2os I te1V idjet: Teh. s!. 2ß2a. DZabir el-Jemami.Ibn-Hibban i drugi. Ebi-Talibklanjaoi da nije dizaorukeosim pri poöetnom tekbiru. Sevkanii iejh Albani ovu predaju smatrajuapokifnom.anul-iatidal. prenijeli su drugi ashabi.^. 154.vu predaju i njome oponirati.nije logiönoda Alija prenosi vjerodostojan hadiso dizanjuruku. 7l2lg-220. f /2c5-29blll2O. Ibn-Madie. Omeromi nisu dizali svoje ruke osimpri poöemom tekbiru. str. 4.saopaskama od lejha HalilaMemuna. 44127.l126lß71."1re7 Kada bismo prihvatili autentiönost ovoga hadisa. Sufjan es-Sevri. '* Buhan v Re[eul-iedeini.Hafiz n Ertelhisul-habiru. Prenosi sedaje Alija b. Ali-{ari.l/373.yidjetl Mizan Iiatidal. Mi.Ebu Bekom. 3/429-430. 2l4O'41. H-feyaidul-nedZnua.opet ne bi mogao jer ako Ibn-Mesudnije prenio dizanjeruku.r2o3 Pored toga. luner.

+ R 4 . l-€nti"/ i?1d'? str' Hakim u Arrre. / J b 5 i \ . u r I. .. . ll L t b i r t.4 8 5 . b.djelo Ovo ve sellem. Ltt.t 1 2 2 . Rahevej. / f . tttt' vidietl: Referl-iedeiti. 2 / 1 8 1 .nije dozvoljeno je rijeö o kada je posezati za laZima se upozorina njegä.pretlrodno predaie da je neko od njih (tj ashabr)ostaviodizanjeruku u nijedncispLavne r'0rViriicri:ri anrlcL'renatul EI koß'titnl'likhijj(' st kubra' l/165' Et'tenttid 91212.19lli."L:lo da le dokazao U njemuje sakupiosve predajei nepobitno u namazu.l* ttteanil-asar' I/221'228' Ari'latul<ttt'e'i ll]o9 Urxletul'kt1ri 'Nen{ smo spomenulirije'i imama Buharije: 5/272273.rll.ttLnt.njegovih ashabi i uöenjakanakon njih "Odgovotonimak-ojiporiöudizanjeruku prilikom rije&mu.. n r l ."ma Malik. l / / / 1 .lee)I osim da ni spominjati' Komentar:Ovaj. nepobitnim tabi'inr'r'n' r s l r a bia sieo d n e k i h uu k up r e n u s o n e d i z l n jr Miilienie hanefiislcpr'trne po shbiioi \er7iji.2l2ai Fethul'Bari 2125'7 ':0s l /.''oikole.ka.str. . '1 d1 rI r v . laZnihadis. / a . Abdullah u svoievdjeme'smatralr a bili su najuöeniji lshakb. zapoöeo'je naveli moguönosti' sanjega. i uaenjaka i. alejhi sallallahu bilu pioktu AllahovogPoslanika' ruku o nurnuru dizanje svoje.l:os na dokazedru8eskupine' i komentara argumenata Nakoniznesenih i neprihvatljivost üvidjetinjihovuslabost mozemo od dokazivrnjr orinr lbn-DZcrziki]7e: Sla iml neispra!nije ruku u namxlurkojc 'e ja\no suprol\llivljinju {o nediTenju predäjama -'' m hadisime. a r e rlir . ( t n i r * \ a h t L t . . ez-Zubejr." vierodostoini "Hadiskistruönjaci i lraka kao sto sul iz HrdLaza ImamBuharitvrdii Alij b Abdullahb Dzater'Jahjab Mein' Ahmed b. B . stväri"ma. dana?! do Sudnjeg postojeöim osnovama.Zabranjeno kako da ne budeu vjeri koja segradina övrstimi . r / K I ! ' " \ r A j e r1 r :r .u t .r.rt"riiutni. i kazedaje apoknfan" Vidjeti. Medutim.Et. 49. l / . r . t t . . takoder: 282-283. i . su slabim sve hadisei predajeod ashabakoje govore o ned[anju za dizalle ruku posebno djelo vezano ImamBuharije napisao ruku. r r . Hanbel. st 96184 '1'rVidieti:Rii?&l J"."rr" Da imamo na -t<u ivraöanja odlasta i sallallahualejhi ve sellem' ashaba bismosve predajeod Poslanika' Medulim' bilo bi to opiirnije nego tabi'inao iizaniu ruku u namazu. ttot viapt. ir". t i y . l . l7120.. .

je porpuno naredio smirenje na \zt' viaieti: ueatimussunen.a koji govoreo nedizanju negiraju. v i. l9l2ö9-210 '''' .. ne urjeee na ispravnost namaza. od tbn-Berrala. str.t.po konsenzusu islamskihuöenjka.Pokusavao je odvrarili ih od zie namjere.Kadaie te rijeöiauo njegovueenik lbnul-Arebi el-Malikieotovo da mu se "rie IaspukJo od muke. srt.prednosr nesira. ubijtega ibacite u moreda vasniko ne vidi!. "'" Vd|dßti. Ko äeli vise. suoöavali naii Imam Ebu_ BekJIbnulArebiel-Malikispominje da je njegovueiteljEbu-Bekr el Turtusi (umro 530.3/3'72i El-fetuidulme.2b0. se daje onome koji porvrduje a ne onäme koii . dodatni argument i znanje.Oni mu odgovoriie:"A zaito diZesvojerukeu namazu?!. 1. Buh:rri.lrnua. Ovo nije samosluöaju nasem vremenu. kakotvrdeislamski uöenjaci. u nalu diamiju! Ustanite. osimpocetnog. ahkdrrl Kur'an. od imama Satibiir .lzosravljanje o\oga ili drugü tekbira. sallallahu alejhive 5ellem. Mustrm.' ImamBuhari kaze: Alojedan preno\ilac potvrduje a drugi negira. sallallahualejhi ve sellem Po^slanik. t't^ VidJer: Scfir sdhihiLAuha.leu t pdejni. sallallahu alejhi re sellem.najveöi pravnik ovoga vremena!'.) uSaou jednu dZamijui klanjaodiiuöi svojeruke kadabi öinio ruku' i vraöaose sa njega.l641718.rzanju postoji potvrdi. veö su se sa sliönimproblemima prethodnici..'l.V82lt92. El-nedZnua. sr.''. )t35\.od tbnut ArcbUa et Matitrla. 29.. Na kaju mozemo konstatovati da hadisikoji govoreo dizanjuruku potvrduju.nekapogleda djelakojima smo sesluzili. pa se prednost trebadati je.r2r6 Allahov Poslanik. . sallalfafruaQjni. Ahkanul-Kur'an.t/167.r2ra Nastavakopisarukua Allahovaposlanika.veseffem.ljeu: Re."'_'' Napomena: Nepoznavanjeovog propisa izazvalo je izvjesne probleme u nekimpodnebljima.. po H. polombi doniorekbiri uainio ruku. govoreii: "To je imam Et-TurtuSi. u prvomredudjelo"Refeul-jedejni" od imamaBuharije. nanaza cijelaova studija. 41340.Jedanod prisutnih recesvojojdruzinir"Pogledajre ovogaisroenjaka kakoje usa. 2/259. god.Et-dlpniu Ir i EI ßtisan.46 4 i t3o..Zt35b | 2/405.-2OO elifuteog.

klanjao' ruku'u.i i ponovo rede:"Vrari se i klanjaj. triterije lmam Muslimove Hakim j Zehebrsmatrajuda ova predajaisPunjava ztrr' dobrom Vidjeti:M€clLneuz'zevad ocüeruo Hejsemijeovu predaju nim' *' rÄ. niti Fema mjestu sedzde'Dalle' i"a-"f:i. tm uo6". Stavi ruke na koljena 'semi Allahu limen hamideh" i ostani u .ir.i potpuno rasiriobi prsterrrs koliena. 52' U l2r I25 Beit'ekt..-rso.iSaoPosianiku. i selam sallallahu alejhi vJ se[em. tom poloiaju posulavoda.. U368/88l Ovoje Halimova Muslin. iriJ. sa uUaho alejhi ve sellem' -rede: 'Upomuni svoi abdestprije namaza.:P:" smiri u tom polozaJu laKo te sepotpuno tekbnidisni glavusasedzde. El'kebiru. . i.ri"ä"ir"J r-rn" i"a".rniris. 5/185-186/1869'Bqheki' tn-Hibban. +llrsliss. i'otom prouöi3ta zna( iz Kur'ana Zatim donesl i ostani na ruku'u dok se potpuno ne uöini ruku.Äif. ove dasuprenosioci rvrdi Hejsemi lrnam r^ta 4t335t2447 \iÄiqs. Ibn-Hibban.mu odgovod na i.'"f..g" alejhi ve sellem'opisaol"tT sallallahu ie AXahoi Poslanik. Iman i Hakim' l/346/814 5/247-24811920 rne:iz6s.["1^ o" mu odgouorina seiami rs5sl "Allahov Postaniöe'pouöi me lluton trieg puta. g5l43' 4/3351244?' Ebv-Jala' st iuu-ouuoa" El'merasitu' thryd' opZserO. ocrlenro A3O5 SejhAlbanije olu predalu pouzdanividjeli El'mcdamea oredaie \2' ll\bU41 Vidjeti:Sanrlrul-dlania isoravnom. 4/89-90/397' str.i.. -"NÜepotpun ko ne uömltal(o onoga namaz kraja. t..sallallahu alejhi ve sellem.Zatim pride i ponovo poselami "Vrati se i klanjaj'jer nisi r.ne bi poteklasa njih niesovim 1222 U ovomhadisu . I mamTirmizi ga smatravjerodosroj iböawa.rbsao0. Ebu-Hurejreprenosida je jedan öovjek usaou dZamijui selam' mu nazvao i ootort p.a potomje rekao: alejhi ve sellem'staviosvoje ruke na saltallahu Kada bi Poslanik. 1335/6251. I D98 / 589.'t'oIfuda bi se--u r"' nrü br Je Gla!1|ne bi-spustao ledima. verz{4.N"sai' 1/313-315/8?7' lbn-Madze' 1/340/1038. Ebu Ibn-Huzelme' * iai'Jii. poto.". t t oe." ur Buhari.potom se okrni prema kjbli i tekbr I donesitekuir. jer nisi klanjao Ashab se-'vratio ve aleJru Poslanüa'salla-tlanu klaniao.lo ooävnaoledana ruku'u. veöbi je drlao u istoj ravnini u mvnlruocuu na ruku'u biti usmjeren ie dokazda öe pogledklanjaÖa päÄ noinirir prstima. öovjek reöe: ti-i-. rariszs. i tt Et'ersatu. iobuhvatio njima svojakoljena'''. Hakim."tr-it.se uspravi i reci dok si svakakost ne vrati na svojemjesto-Poromdonesi tom polozaiu ekbir i spustise na sedzdui smiri svojeeelo na zemljr'li*." Foitunik.lnesinlg' Taberani r2lr6'ttr2a'7r t." mumfö aa nanjam. 2lrzrD555-.' ^"mn)n'.

Taberani.mn.aBusirija.l/539/1663. umro bi kao sljedbenik druge ujere. 1335/6251. Uzmejcdnu ili dvije koje mu niito ne okoistc.4/89-90/397. 4t t24t42'. Buh-i. Potpuna smirenost na ruku'u Allahov Poslanik. *tt.namazd pogled tleba biti izmedu toga. Primjer ovakvog Hanjaöa je kao prinjer iqladnjelog ioujeka koji jedc datule. 2/303 i Sr/erur .str. Hatirn.ali pod uslovomda se time ne ometajudrugi klanjaöi.2n}8-ß9n60. t"5 vÄieü: Ei iefiut-muntia 1t12:' 1226 r. Bejheki. ra5irio bi laktove u stranu. 2t1. niti njimaglad utoli.. Hejsemi i Albani lanacFenosilaca ovog hadisasmatrajudobrim. str. 4/136/3840.26127/2573. vidio öovjeka kako klanja je öinio kao pijetao kada kljuca zmje ne upotpunjavajuöiruku.salla ahu alejhi ve sellem. AtSrSZnlZ i Nesai.tt3tt. Ovo ie Hat imova ."'"" tu Tnnn?l. rekao: "Upotpunjar)ajteruku i sedZde.sallallahualejhi ve sellem. 2/105-106. "" n". Ebu-Dalud.r226 Naredio Enesb.2517. Imam Tirmizi ovu Dredaiu smatra ispravnom. | 401t6644. Ibn Munzir \t El-eysatu.r223 Imam Tirmizi kaZe: "Izbor islamskih uöenjakaje da se ruke (laktovi) razmaknuna ruku'u i sedZdi. ja vas vidim iza srojih leda dok öinite tuku i sedidu. od lmarr. t/298/589. a sedZdu "Kada na stoje rekao: bi umro na onomeito öini.1225 Ovo se odnosina namaz u dZemahr.. 213'79.1/141/673."t228 Jednomje Allahov Poslanik.3/154/1402. l3I. El-itihaf. salallahu alejhi ve sellem. t'a vidie!|: Äridatut ahvezi.aeseffen. Muslim. mimo Muhammedoye. U368/881. Kada se klanjaö osloni na lijevi kuk. sallallahu alejhi ve sellem. Malik genosi da je Poslanik. Ibn-Huzejme.Irnam Munziri.. Ibn-Huzejme.bi oduzio sarukuom i u potpunosti je da se tako öini.1iustim. Musttm. Poslanik. tako hi Onoga u öijoj ruci je moja duia.a' isto je i sa zadnjim sjedenjem(koje öemo kasnije spomenuti)na trorekamimi öetverorekatnim nanazima. Vidjeti: -salah. L'7 Buhari."r22a Sejh MuhammedUsejmin kaZeda seruke na ruku'u mzmiöu u stranu.122? se smiriona njemu. I/332/665. postoji moguönostuznemiravanjaklanjaöa s lijeve strane(koji ne praktikuje ovaj sunnet).

F / / / . I Etaeryih. J l r t t t t . . lbn Hu.gleda (ti. l/lll-331/663. l/25711960. sallallahu alejhi ve sellem. Ihn Ebi-Sejbe. r o gk r o L r k or r c p . '/2il ."t t'tF'\]t fi dhtailrüttulht.l. . predije pouTdani. i lbn-Ebi-Dunjru Et tuhtrl:tl:tu|u. m r t rJ r r n e v r i j e d rn : r n r . 203 t U vjerodostojnojpredaji se prenosi da je Poslanik. / .. Ibn-Madze.Hakim.t ledo na ruku'u i 'Ovaj hadis je dokaz da je obavezno selidi. drugojpredaji se kaze da Uzviieni Allah ne. b\ ."'. Suiuri i Sevkaniovu p. '"uniiuUutai"i lnl:lm u l-l "l.!nkü|t tttarih." lmam Hejsemik{tc: Prcnosioci . Jemanmu j-e kazaokako veö öetrdeset 'Tako mi Allaha." 'We su ashabi. lbn Bbi Scrbc.evoid..od iejha SejhAlbaniovaihadissmatra Albanüa. stt. umro br nr drug. godina klanja tako. mimo one . 5/106/1888."rrrt Imam Sevkani tvrdi: smirivanje leda dok se klanjaö nalazi na lLrku i sedZdi.r.21529. je öovjek dodaje da ovaj Bezzaru svome . rekao: "O Allahov Poslaniöe.n. odgovod im: Huzejfe b.3/271/328-1. ! ' 1 o l 'J. EA05406/8261. .eimc. r l l l v i r . :'5:)I1'l.."'1to "Nisi koji klanja a ne upotpunajavarukue i sedzde. ' t u p i . sallallahualejhi "Najgori krudlji|ci su oili koji krodu otl svoga ve sellem. I/262 261/717. .)/310. "tBuhr. k o j o mj e p o " h n M u l ü r n m e d .4D2 ove Hejsemi tvrdi da su prenosx)ci istrivnin]. a kako se to kradeod namaza? upitali ndmaia. r / . i/rl. a Huzejle b. . Vidieti:tr-ri1ri/. Vidjeti lll itrlnf. Tirmizi.a njegovi namazi neöebiti primljeni jer ne upotpunjavarukue i sedZde. t A . lmam Hakim. U drugim predajamr opet se spominie da öe öovjek klanjati lezdeset godina.mo zaovai hadisvidjetirijeii hafi?{ Ibn IlanLe"är t".2A:dl92l.cdriu ocijenjujuisprrvnom. ' Tmlm rlejlri te sellem.t. Vidieli:.. . J / .th l ßoriit.sa[[a[[afru afejhi oe selhqSlojstw QosfaniF. t n .1/la)5. 1?r: Vez.Vierovjesnik. o d n : r .l]]?a6.rjrjeri.I ' j . Irlki. l i / . r'. ri nisi obavljao namazöetrdeset godina.5/ll711981. / ' .rrird.ove predae \u pouzdani. l/153/E15.'"" r'30Ahmcd. tnr esOetrani SeJhAlbani olu predajusmalm dobrom. ll::+lto::. 1741791 srr. Jemanjc vidio öovjeka upotpuljavajuöin*ue i secl7le. lmnm Trrmizi. r .103. o o l h I R ./ l 0 l .pa mu je rekao: klanjiro. ne prima) namaz onosako se ne smiri na ruku'u i setlZdarna. A V d i e l i .i.5/310/21695. U340/1301.. c l h l l l 1 l r u "Musnedu '71211-242/2819. Taberani.Vedina islamskih :" I p r a v n i k a . 120-121.l?IIbn-Mesud prenosi da je Poslanik.'' odgovorio. ir ksdirbi urnrnkiru lilktv. lbn Hibbln.li. rckaor "Nc yrije(li üan1aaononte ko nc t':nriii svoj.Zehebii Büsiri oval hadß smatmjüispr. Vrdjeti: t/ Darekuhri. I i a . l/256/:957. Vidieri: Ell cd:Dtld.r-r./irn.tlnin. r . . 2/316 vidjeti: Me.l/11.sallallahualejhi ve sellem.3/167/l8i iTrbcirni. . 6/8L "" N"io. Ibn-Hibban.n mntuk. srr.r.-opog. Darekutni. .

tr-*ni"ur*otii.ilm. o. osim ona koja .ImamMunziri i Hejsemi su ovu predaiu ociienilr Ebu-Davud.I u1A3-rA4. sedmine.u Nakon Sto bi se poslanik. t5512.deveine. je da klanjaö obavlja namazkao plica kada kljuca *zabranio --" zmJe. 2/398-399/3521. Ahrned.. Vidjeu. Bejhetr. sallallahuaLjhi ve sellem.j".*Tn_5u-oi navodeöi i potwdujuöirijeöi Ibn-Abdul-Bena. . t5t482t6tj9.izgovorio bi tri puta: *)tG'tttL B1-Vdl. Tajalisi. Bezzar.marajri ispravnim.tmamHakimi Zehebi ovo preaan. . . AllAh nepiha djela. BejhetJ. :estine. vidjeu: Medame uz-z? va id. 24t}e. Allahov poslanik. U2l6l1306. Ibn.ijetfi Et-daaniuti ahkanit-Kur'an.evrijedi ruku. A.Hjbban. sejh Albani je katesoriöki odbacio ovu verziju. ir"_Hiurä. 5 223-Z24 B9i. saUlahu aLjtri ve sellem. iDio-iirrreas.etine. 2 t2t26l. poslanik.| 22 | D.-"N. 3/189-l90n6ls.Ji. t/J3t/6b2. l/Js2/811.ev\a!u.. 2/tj\t2j2j.niti sjedenjeir-"ao auij" sedZde..kazaoje: "Kl. Ebu-Jala. str. smatÄjuCi. pitine. 9/ | ll/368b.smirio na ruku'u. 2^/138-189. OJo smalm veiina uöenjaka.203/862. Es silsiletud-daife.e .r88196. sallallahu alejhi ve sellem.Ibn-Hibban." up"nirno_. U drugoj predaji nakon Slo je podsticaoashabena upotpunjavanjenamaza.hmed. 'Ebu*Davud. Ibn-Huzejme.. Zato je neophodnopaziti na naöin obavljanja namaza. Ibn-Ebi_Sejbe. kijam poslije rukua. . rman rirmizi o"ai hadis smararspra!nim. 2t| 2t.. rekao ier "Uistinu. tifit. -' porovtne.dok se ldanjaö. str. kate: . a rbn Hadrerdobrim.jO. r/224D55a.poslanik..v34t.a jaö zavrii hamasa od njega mu se ne upiii osim des.^ '^ Taherani \ Et. str. Ebu-Dallld.ir* Zikrovi i dove na ruku. r. .nütkit.)recine ili . sallallahu alejhi ie sellem. Via. Darimi. Ebu_Avvane. Ti]:nnzi. rii+gl v. rdiS-l 3J6/128J. ipotpuni"ro.Tahavi t sethut.-'". öennine. ü..' dobrom..o/5jn277.ifu ueryia./Jt7l62q6. se oa ni"ga pnma samo ono Sto se ispravno obavi. ne upolpunjavajuöi elementame dijelole (rüknove)namaza. l4nezt87Br.. sve...*Lmi. t/t65r74. l/J4llf0.porpuno ne smiri u ivom"potoZaju.tt.' Hakm. osminc. '-' Nesai.j"ti.. sedZdi.$ ''"' Albaniovu predaju smatra dobrom..10..

mozaknoj. samoTebi ruku öinirn samou Tebeujerujem potpurc predajen."SIJBHÄNE RABBIJELAZM" rckao: Porckad bi naruku'u i sedzdi iL6d"5^Lt. RABBT]L-MELAIKETI VER-RIJH.l/34311050.." bi Poslanik.." J?tLi]lt'!i. :'slavljeni i ÖasniGospodarmetel<a i Dli. . 91306-307ß422.r' qt) oEi/ 4/l7ll48?. . KUDDUSUN. Tebi sv.. bio na ruku'u.tq'&\i!:+ "Slavljeni neka si Gospodarunal..J.-l. LrJJ. 280. r. mojei nemi moji.Y168. Nesai.. l?5r94. ..bila"rw . ' oP-rr.SIJBBtJHIJN.L.i. . 6/48-50jr/71.'IJ rlrri\rlj 'ra./484.. IIASEA LEKE SEMAI VE BESARI VE MI'HHI VE VE ASABI. l/3421047.. 1/165t75. IGFIR LI!'' bi naruku'urekao: i samose moj. ' . s'llallehu alejhi ve sellem..t hvala pipadrL A\ahu i.arosti mil"tu3 "SIJBIIANEKE ALLAHTJMMB. Muslim" Darekutni.RABBENA VE BI IIAMDIKE.1. ustao lodu da llanja.'firfü. 5/22611 899. Ebu-Dawd."'^ ALLAHUMME LEKE REKATU vE BIKE AMENTU !'E LEKE .' i. . Nesai.Tebi su pokomi naj vid moi sluh.: . izgovamobi: . Dalekuli. sr. Ibn-Hibban. ..

56. samo u Tebeujerujem i samose Tebipotpunopredajem i samose na Tebeostanjam.Tebi prip4dd{Gospodaru moj).Ti si ioj Gospodar. '* \esai. HASEA SEMAI. VE DEMI. IT1^ tTutasatut-ahkam..*l u."t 4 I .l/166t?6. prenoqilac l/3e6 i Et ezkar. ENTE RABBi.- "SUBHANEKE Nesai.. samo Tebi ruku öinim. Tebi v poniznimoj sluh. DostojansNa i . Ebu-Davud. r* . ":':"1 je ovn-predajuocijenio ispravnom.izgovarajudi overijeöi ostaonaruÄ:u u duziniuöenja sureEt-Belare...sLr.moia krv. '-' Muslim.. . 4t46-47t1q93.. \'E LEKE ESLEMTU VE AIEJKE TEVEKKELTU. . Nesäi." U drugoj predaji od Ibn-Selemestoji da bi poslanik.te/2lll515.itt . kla{ajuöi noöninamaz naruku. u .AIEMIN. VE BIKE AMENTU. Taberanj. rbn_hbi Asrm u Er-ahaduvetne'ani. S^Jija! Et-nulu\nedu. moje meso.AZAMETI. .!ni 'pä L'.stoji daje Allahov poslanik. Ul \tAl\ -!i-t-J ULi bo1anstva mimo Tebq. srr. posjednik Wasri. klanjajudidobrovoljne namaze. Sejh Atbani je tanacprenositÄ ovoghadisa ocüeruo ispmvnim. sallallahu alejhive seIem.la.t2aE *ALLAHUMME LEKE REKATU. :... l/343l105i.u: t.u .r":*:.ne+g. sa[allahu aleihi ve sellem. ueionaruku. r.. l/366/llJ0. VE MUHHI..r.. 9-) €3'."Slavljen VeIiiansnenosti-"'"' "SIJBHANE ZIL-DZEBERUTI VEL-MELEKI-TTI VEL-K]BRIJAI VEL.i LILLAHI RABBIL.Aite. hadisa Avf b.a-.. U34?/1048. moj vid.vialeri: rt nedznua iÄi. t8. 4/ t701485.-".!)1t'. rJ:. VE BESARI.__. Ä." predajiod. VE ASA.nema istinskog VE BIHAMDIKE LA ILAHE ILLA ENTE.. . moj. Cl ."Svaka Slava^i hva. alejhi ve sellem.. moi mozaki neni moji. tnßtzi \! E:-iemailu. Malik navodi daje Poslanik. tk. st.VE LAHMI. k Gordi.*'e-"Allahu .i ::t'.sallallahu U. 165t267. .Strahuju od Gospodara svihsvjetova.

Jeman " El-Fatihe Droueene r!" . "Zabranio mi je Poslanik.125r dok Ibn-Abdul-Ben spominje konsenzus islamskih uöenjalao zabranitoga postupka.ji prije nego zavrie uöenje Kur'am öineruku'.' r r .r:51 iznimna Iz ovih hadisa se vidi greökaklanjaöako.2/4t6.n.od rmumu Airineo: 1153 vi$eti veainu'ur\a.I ' o . pogredanpostupak. | ). 2/510.sa[[a[[aftu 2g7 t predajama se navodi da je Poslanik.+A Ebu-Jala. ien& SahihitBrhdri. Predajakoju biljeZi lbn-Asakir u nemasmetnje uöiti Kur'an na mku'u i sed. je i neispravna.lrl-'../r. l/162/ll18. lbn Asxkir ovupredriJ Uzero ir djeL rin rn "d/d/. I I.da namaze. Kur'aüa rckao. l / 1 5 5I.D J n m r .llrs kiiamonr nakomeie uöiosure: El-Bekare. sallallahu alejhi ve sellem.kao 5to smo to prethodno pojasnili.lN o: e. tbay idjeti:Erknhid. . 4 / l o . To je. "t.ad Ibn Bettalai Felfu/ Ad'i.r..1 .r. r'. +lteOl+gO. l l l o r .dana dobrovoljnih namazä. En-Nisa Zabrana uöenja Kur'ana na ruku'u alejhive sellenr.l.l. l3l37. l r m . da uöim nesto iz Kur'ana dok sam na ruku'u ili na sedZdi. t"o Vuttltn.r:51 Uöenjacisu se sloiili da je pokudenouöiti neStoiz Kur'ana na ruku'u ili sedZdama. M u .sallallahu U vjerodostojnim (u noinimnamazima) istokolikoisa ve sellem. JU. sallallahu ''Zabranieno je na ruku'u i Dti do Ltöit1 neito ia. Nesai. hm. sa rukuom alejhi duZio i Alu Imran. od lbn-Tejm iJje. koji je öinio katki predahnakon zavrsetkauöenja Kur'ana a prije r-ukua.lbn-Munztr uEt-et'satu. 17/299/1. te uöenjesureili ajetadovrlavajuna ruku'u. rlsl .!a. 161 .3ll5g/1413.. Ibn-Abbas prenosi daje Allahov Poslanik.afejfü?ese$eniU SeojsntQos[aniLwog.| 18 i Et-isti."t?!')Prenosi se da je Alija rekaot sallallahu alejhi ve sellem. i/255/297. a u isto vrijene i napuitanje sunneta Allahova Poslanika. sedidi. 2/l48. "" \ . R/r//..I l ./ ' 2 1 / l r r 5 .ka t.1 . bez sumnje."rrs0 Ova zabrana se odnosi na obavezne i dobrovoljne "Talihu Dimesk".r.rr5' I4 Vidjeti u poslavlju: Uienje Küaananakon hadiskogaprcnosiHuzci|cb.dter.mur..

Hanjajte . üöiniteje i yi.4ßA3g2.-r2sj "RABBENA LEKEL-HAMD". Gospodarunai.SEMI ALLAHU U prethodno citiranom hadisu poslanik. str. 4t}g-s}ßs:' i Hakim..4t82t392. Ako bude klanjao sjedeti..a.t1" . L/368/881.HAMD. pa ne o^tupajte od toga. uönitei vi.-t2ss LIMEN IIAMIDEH.. porornoioni" salov a upotpu njava nama 1. rH guhari." . lJ35/6251.Vradaqie sa rukua Potom bi se Allahov poslanik. Kada uöii ruku'. (ALLAHIMME. tzst99. sallallahu alejhi ve sellem.Mt\stiri. n4n 89." Ebu-Hurejre prenosi da je poslanik.q: "Öuje Atlah onogakoji Ga hvali.) uö:u seüAu."t256 Nakon lto bi izgovorio semiAllahu limen hamideh. rc\a9: "lnam se treba slijediti.'itt.. sallalahu alejhi ve sellem. recite: :titut!. Do.'t:!t U '1. sallallahu alejhi ve sellem.* . RABBENA. "'" -Buhari. . Muslim.Zoirm. a u drugoj verzüi stoji: -RABBENA VE LEKEL. . M ustin..rr.." It tt '65 guhari. str.. svakahvala Tebipripada.hü limen hamidei. a kada ka\e: 'SemiA .ispravio u polozaji rekao: stojeöi '.!t 'ett.7 potom se digne sa rukua i kaZesemi Allahu limen hamidih.r$i Allahu. "Gospodaru nai samoTebi svakahvalapripada. k^Ze:"Nije potpun hantaznikomeod yasdok ne upotpuri ivoi atiaJ. te ostane tako dok mu se svaka kost ne yrati na svoje mjesto.. LEKEL-HAMD. str. Ovo je Hakimova verziia hadisa. fada i vi sjedeöi.rekaobi: !.broporavnajte"i popravite safove.

ieste: Allahu moj.sa$offahu kniLovob. 1/349/106?.RABBENA LEKEL-TIAMDU MILUS-SEMAVATI \T MILULERDI VE MILU MA SITE MIN SEJIN BADU EHLUS-SENAI VEL. kos Seojrtea &fu--rl(2og t Ponekadbi Postanik.sallallahu alejhi ve sellem' nakon spomenutog dodavao: -rtc.J ut c'' 6 Buhari.kada se vratio sa rukua i rekao: je jedan od ashaba rekao: limenhamideh. u p.I]AMDU VE MILUL. 3/87n1845.4/112/414.Muslim.niti iko moZedati ono ito Ti uskratü. Tebi hvala .. 161122. MEDZDI EHAKKU MA KALEL-ABDU VE KULLUNA LEKELABD. MILUS-SEMAVATI ERDIVE MILU MA SITEMIN SEJINBAD." . Ti zastuiujei svu hralu i slavu Najpreöe lto neki rob kaie." "Gospodarunai. ono ito Ti dajei niko uskratiti. Nesai.a niti ikome ne moZe "t'6o korßtinjegovasnagapored Tvojesnage .tn''ritl'y. 5n30.k 'c t$"r. 4116314'77.? t".koja ispunjava nebesa i Zemlju i ito Ti hoöe!osimnjih. str.'. a svi smo mi Troii robovi. 1Ae U3l0/612. ll222lw7 ' Ibn-Huzejme' 4/16U476. "Gospodaru nai. u '7 cl'y. Muslim.23|1904." Poslanika' Jedne prilite dok su ashabi klanjali iza Allahovog "Semi Allahu sallallahu alejhi ve sellem.. ALLAHUMME LA MANIA LIMA EATAJTE VE LA MI-ITIJE LIMA MENATE VE LA JENFEU ZEL-DZEDDI MINKEL-DZEDD. .: !'S''ia'u 'i. m Muslim.Ibn-MadZe. Tebi hvala koia ispunidw nebesai Zemlju i ito ti hoöei osim njih.Ibn-Hibban' Ebr-D^\üd. 11265n26' Ahmed' V218n313 Darimi."t25e "RABBENA LEKEL.

sallallahualejhi ve sellem.'. sallallahu je: "Ko je onaj ito je rekao to i to?."Gospodafunai.'. Oto je Hakimova verzija hadisa. 180/82I.7e potpunhamaz onogako ne öini tako. .. ''Buhari. .4/t 58/4?2. '-'Nesai.te _ kaie: "Vidio sam ga kako öini nestoStovi ne öinite.g! "'r Butra'i. Na kaju hadiia je rekao: .RABBENA.. l/t6617?... velika hvalq lijepa i blngoslovljena.. Ebü-Da\rd.sallallahualejhi ve sellem. Kad.23421. natjeöu se ko öe je prvi ttpisati.dv^ije je sjedio tako dugo da bismo sedzde p_omislili da je zaboravio. . sE. SejhAlbanigaje ocijenioi\pravnim.. VE LEKEL-HAMDU HAMDEN KESIREN TAJJIBEN MUBAREKEN FIH. ''Buhari. "LIRABBIJEL. _I!4a zavrsio narnaz.mu reöe.146-J47l106t. tß49/t068. Hvala pipada Gospod."''"'ponavljajuöiro u duiini udenja sureEl_B. lJl5/625t.' . Ne\ai.'r263 poduZem U iradisukoga irenosi Ebu_ Hurejre stoji da je Allahov poslanik. Malik opisuje namazposlanika.Wi. ostao bi trko stojeöi da bismo pomislili da je zaboravio (od duljil:. Allahov Poslanik.str.'Ja sam. Must'm._:tajanja). onome öovjeku koji je traiio da ga pouöi namazurekao: a. 56/414.kare. 5/1s8.potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamidehi ostani u tom poloZtlju do'kti se svaht kost ne yrati na svoje mjesto. Tebi hvala.HAMDU.. srr 175t?6/799. Muslim. sallallahu alejhi vi sellem. Tajalsi."t26t ponekad bi na noönom namazu dodao: i:jrj. 4/8S-90/ic7 i Haidm. LIRABBUEL-HAMD. a izmetlu.stl." je alejhi ve sellem." kaza ashab.'. Ahmed.lA "H.Poslanik.aru nrin(a mome.r t:jr eL Gospodaru mome.. bi se vratio sa rukua..Vidio sah viie od tideset meleka.Enesb. upitao ..u. I/3ö8/881.

a potomse digni sa rukua i reci semiallahulimen hamideh. tako i poslije rukua. Hadis koga prenosi Ebu-Hurejre.npr. 3I r45.spominju vezanjedesneruke po lijevoj nakon poöetnog 1268 ali ni u iednom od tih hadisa nije spomenutovezanje ruku o dizanjasa rukra. (Bl-feth).znaöida to Poslanik.nije ni öinio' !eno. Buhad. poslije poöehog tekbira."r265 sellem. Ko da klanjaö u ovom stanjuspustaruke niz tijelo.hadiskoeaprcnosi polijevoj. "Naredeno je ljudima da seu namazudesnaruka 2. tj. Sadkaäe: i na podlakticulijeve ruke. Hudä u poglavlju: Vidjeti.sallallahualejhi ve sellem.Da li se ruke veiu nakon povratka sa rukua Islamskipravnici po ovom pitanju imaju dva misljenja: prvi smatraju ie ruku nakonrukua legitimnim i njihovi dokazisu sljedeöi: "Klanjao sam sa Poslanikom. Vail b. ruku ispravnije od Drugi islamski pnvnici smaftaju da je spudtanje a njihovidokazisu: L Hadisi u kojima se opisuje ramaz Allahova Poslanika.2183. predaju vjerodostojrcm. Daje Poslanik. HudZr kaäe: paje staviosvoju desnuruku preko lijeve na prsa.kao Stoje navedeno i tada.kako prije.salallahu alejhi 1.ntvetulabezi.i ostani u Mubarelfud. 164t40. mola doöi sajasnim ispravnim dokazom. U njima se spominje vezanje ruku u Ono se odnosi na namaz.vezao u nekom od tih hadisa. v idjeti:Ei -i erhul-mumtia. Buduöi da nije alejhi ve sellem.sallallahu ri ve sellem. Imamlbn-Huzejme' ll243t41gi Bejtrcki 2/46/2335. pouöavaoonogaöovjeka namazu.. 21189 Nejlul'a'ta\ Vidjetj.'label"[]t. kada je Allahov Poslanik' lallahualejhi ve sellem."r266 Ovo su dva opöa hadisa.gdje kaze: . 6lvn/5'172' 3/172-l?3/500 str. "Stavljanje ruke desne Vail b. Ahmed.saltauahu 2. oni koji su stava da se ruke-veiu xtiie rukuu. Ibn-Huzejme. Sehlb.bilo bi sDomenuto ie ruku prije rukua. kazu da je to stanje u kome klanjaö izgleda ponizan i pred svojim Gospodarom.146." . smatraju Amaut ovu Albanii i.ltut Takoder.

1335/6251. sallallahu alejhi t'ut Bohari. a Allah najbolje ispravno takoder.'2tlDakle.doilaje opöa z br^Da za takav postupak.Poredsvega. Malik prenosi da je Poslanik' "Sta ljudima pa diZusvojepogledeu salallahu alejhi ve sellem. Hakimova 1Ürvidieri: Subullrs-selarn.ispravno zna.l27o Prioritetniie misuenie Oöito je da su dokazi obje skupine zasnovaüi na razliöitim hadisa.onaj ko vezeruke nakonrukua. Nije pogtedpremanebu da bi Allah öuo dovu Svogaroba lzmealuostalog. sa opaskama rz7t vidjet: El-mesail. a ko drugo. "t.u hadisimaAllahovog Poslanika. Uzviöeni je u prsimaljudi i zna svejavno i skriveno. On zna A[ah dobrozna Sta glavu i pohebno dizati svoju ono sto je skrivenije od svake tajne.a potomje rekao:^ V pogledi ukoöeni-"'''' ostati im njihovi te prekinuti to iiniti."12@ vraöanje kostiju na svojemjestobiva samoako seruke ispruzeniz tijelo.tom poloZaju.4/r2'l/429. postupa. Enes b. sve dok ti se svaka kost ne wati na svoje mjesto.1/i nanazuka n?äil?!"ponavljajuiito nekolikoputa. l/393.uslim. ne veZe.ono Stoje rekaoimam Almed.sallallahualejhi ve sellem.nije nam preneseno Takoder. M. Sejha Bessama.kazaoje da je dozvoljenoi jedno i postupa. mjestu.31146 tuethodno da ruku.ierhul-nuntia. Napomennt Neophodnoje upozoriti na greiku koju öine pojedini klanjaöi diäuöi pogled prema nebu nakon vraöanja sa rul:ua. "t .te u tom polozaju nije svaka kost na svome da je neko od selefatako öinio. 2D05r76. 166/750. ima viSernisljenja po odredenom t"' Buh-i. SemurePoslanik.Ono sto razumije svakastranaiz svojih dokazaispravnoje i zbog toga kazemo. od Abdulaha i u. öetid imama su rniiljenja da se ruke spustajukada se wati sa rukua.i da ni za jedno miSljenjene postojejasni razumijevanjima argumenti. ili ie drugoj predaji koju Fenosi Dzabi b. 4la9-9o1397 venija hadisa.Za njegajepoznato o spustanju mifljenjeimamaAhmeda smospomenuli pitanju. l . i Hakin' l/368/881.rekao: ie . Ovo je Muslim. po drugoj verziji' kada je pitan-_o ovom pravnompitanju. lijeve ruke desnomodvaja jer ponovo vezanjena prsa i obuhvatanje zglobove lakata i Saka.

Ä" " .Nevevi iä-iäati-iistißz lbo-Hadter 2n8' a"'üJürü""i ri-.i" dtiena) jaöi je od hadisa Ahmed' 1ß55/1090. B\tu'ti \t Et-tarihut+'biru'rtrtr3g' i zerlani ovaj-hadis ImamBesavi. Darimi. Ebu-Dawd' 1n58n46. tt2so D 4t]2a'r2e.Äiirßü uwnezt' rbnrdüm..kaZe: ."Ili ce eiiet preya ne\t üestati dizati suoiepogledasellem.*a.sedZdu.t" vail b' koji prenosi p".ift p***" na sedltlu SpuBtanje salallahualejhive sellem'donio Nakonpovra*a sa rukuaPoslanik' daje lüepo smatraju Neki uöenjaci lruit tpirsojocise na.p'rÄ' .*.i"644: ä.7213' lYf}-ralibin. o. r.u raztt ili im sepogledi nete vratiti nazßd""'' lmam Nelevl spomrnJe o zabrani dizaoja pogleda ka nebu u irf"-ti.{iift Ibnod i Fethul'8a'i. tlil. ''rn.qßsllr..r'76 rukena zemljuili da Ii seprvospustaju suserazitsli ski uöeniaci a i komentarima' ioo-"oot e" o oba mi3ljenjasa dokazima odabBti pdodtetnije misljenje. Dokaziuö€qiakakoii zastupaiuspuStaqie ruku Priie koliena '. 122011321' .r2'5 otegnuti ovaj tekbü."&la ua 3l42ti trvaul-eatiL HaJiz Ebu-H-urejre' (ti koea hadis Prenosi J"."ovaj hadis i-.#til?.rll-t^.

Albani. . Zeledi im zlo. Tahavi.2t78. sltr. öini ro prvo svojim koljenima.Prigovor Ibn.7/133/6601.DarekuInr. l/ll5. Tuhfetul-ahyezi.Suaka ka. satil. l/552.Vidjeti: Serhul-nuikiL2/168-169.e: "Ruke (tj. rjeöniciarapskog 14/263. Abdul-Hakk Isbili." Ibn-Huzejme i lejh Albani ovaj hadis smatrajuispravnim. shodnoovomehadisu. Amaut i dr. I I i SindauLnultckin. Mubarekfuri.Vidjeti: Bulugul-nenn. Hazißi t Eltibaru. 21549. 10/216. sll. ve6 su na prednjim.Tehzibuttuea.str.Ko zeli oplimiji odsovorlbn-Kajjimunekapogleda M"*atut neIalih. S njina se slotio Ahmed Sakir u svojim op skam na Diamiut-Tinizi. u prisustvu deseterice Poslanikovih. Ahmed Satir. 41116/17591. kenosi se da je Ibn-Omerspustao svojeruke prije koljenadokje "Tako je öinio sedZdu. 62 i lnaul-galil."Buhari.212. Medutim.2/145.ashaba Hudtr".N?hju\-s"rbp. srr. Potvrda ovome misljenju je verzija Ebu-Humejdaes-Saidijjau duZem hadisukadaopisujenamaz Poslanika. 2/485-487 i drugi. okrenuvsi hadis. saopa.!mazu. kazav5i: öinio Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. .Bejheki.Ahrned. 2t7. Taberani. 2/58-59. El-muhk'n. prednje noge)mogakonja su potonule u zemljusvedo koljena. sallallahu alejhive setlem.lmam Hakim i Z€hebitvrder"Ova predaja ispunjava Mustimove kriterije.kama 269 i El-menahit-tetuijje. 11349.3/r6s1r430. nareduje da se spustaju ruke prije koljena.Sifetussalah. kada se spuSta na de."r278 Imam Hakim kate: '"telim ka verziji Ibn-Omira (o spuitanj.59. 817818/3906. sallallahu alejhive sellem.2/t4412018 U348-349/821."'' Ovo su dva hadisa o spuslanju ruku prije koljena. i Ebu-Beka dok su öinili Hid. Ovo potvrdujei poduzi hadiskoji prenosi Suraka kadaje slijedioPoslanika. str. kao sto to potvrdujunajpriznatiji jezika: Lisatlul-areb. Bejhel:t l Ed-delaitu. s!r. ndnaza 2.pa kadaim se priblizio. t27e vidieti El-nustedtek.pod pretpostavkom da je neko od prenositaca pogrijesio. Nejlul-evtar. Sethu*vnne. Vidjeri: Fethul-Bari.sFh. Citirani hadis vjerodostojnimsmatraju:Ibn Mulekkin. sa{Iattafru aQjfüpe setten. a u drugom takopostupa u svome n. nije neprihvatljiv i ne moZe posluiirikaodokazza odbijanje ovog vjerodostojnos predanja. sallallahu alejhive seltem.|/J|8ltq/ö27.-_"'"Ibn-Huzeime. Ispravnosr ovoga hadisabranioje poznati hanefijski hadiskj ekspen Ibn-Turkmani \i El-dZevherun-nekijju.3)14 -Ei-Eh4ifu4tog. Sevkani.sallallahualejhi ve sellem. 1/155.t/Jr7lt288. od hadiskoji govori o spustanju koljenaprije ruku). Inauliejha Suajba.u ruku prije koljenatzbogmnosrva predaja od ashaba i tabi'inao tome.Kajjima ovome hadisu u Zadtllneatu.l/51'7-520.U prvom hadisuPoslanik. Slidnoovome je poznati kazao hanefijski uöenjak Ibn-Turkmani r El-dZeyherun-nekijju.pa.neki vrhunski hadiskistruönjaci suprigovoriliovomehadisu. Imam Tahavija twdi da su koljena deve na prednjim nogama. rnisljenje (koje zastupa Ibn-Kajjim) da su koljena deve na zadnjim nosamanije jäko.1/254. 21128.ru.Sala kamila koja. I4O.mke trebaspustatiprije kotjen4 kako se time ne bi opona.Ibn-Munziru Eldvsatu. Siradzul-nunctn.2lr45. Takoder. 4lt3o. (tj. 2/254-25s.

2/25. 140. u protivnom.l-Erzai. 21325-32? ra: Meweziu El rresailri. 4/129. ove predaje Darnni l/229l1356.kc2e: .\ ojerukeprijekoljena.od Ibn Redzebä.?. Malik. takoder: Ibn'Redt€ba i N?l/x/ cri. El'hraf 2/65.El .n'slovio ie cjelinu: ovogahädisa na sedzdu.imam Malik. opisujuöi namaz Allahovog Poslanika.. Prenosi seda je imcmL. 31t64.. 11319.'-' hadiskih Dokaziuöenjakakoji zastupajuspuötanie koljena prije ruku l. potombi uöiniosedidu.srr. alejhi sall^llahu daje Allahov Poslanik.1?6(muallekan). Fethul ElPtrdr.ttenahi:'i?raijje. 1/338/1293. 60. t* u*i.1tL. osim koist od Sirenja bila svojerukeprije koljena. str.. tl:+oftzz. rekaor samljudeda \puitäju Ibn-Omer. t/131.oll Bari.str' l95 Na osnovu vjerodostojnim "Sirenje imam Ibn Munzir t El e|sat .potom*s . El-Evzai. izmedu ostalog.tlst] i Fikhüssunne Halil. vidieli: Iaglifrrl/ /dlik. a"lheki.. '' "Zatekao . 2/433. U12o-121. I"ethul Bdti stt. sa ispravnim iz dicla: prenosilaca Preuzeto Iancem '7/220. uletne. ispunjava . Hazimlt) Et-ilibaru. spultaosvojeruke prije koljena. imirm Ahmed.afejfüaeesaf[a[[afr.ikole. 53.-. lmam Hakim i Zehebi snatraju da ovo predanje Buharijine i MuslinovekriterÜe. hadisa sezakljuöuje Iz ovoga jer." rukuu sranukod spuilanja HtBuhari. Sifetus-sdah.Ul4?/1. uöenjaci zastupaju: Ovo misljenje prarne.str.Vidjeti.. Serhu.Serhusahihil-Buhdli.Darekutni.Lanacprenosilaca je ociienio Sejh Atbani t Tentatnul tni. 2/143/2632.'r31 spuitao Nafiaprenosi daje Ibn-Omer poznali prrvniki hadislistrutnjrk. lbn-Hazm. 31166."' IaoIbn gu'eime 1/317-318/625. po jednoj !erliji i veiinr malikij"ke \truönixka.purtio na sed/dulalo da 'u Luljena -"t pretekla njegove ruke.Ze a i ala Dülnesati Sub ltß-selan. od Ibn Bettala. Hiliiet El-katanitnl-Jikhijje.1. pripreme na njih da sespusti ruku u stranu."t230 iviie rukeu stranu. 3/166. kalze'.u Qos[aniLwog.nakotttoga bi sespuitaona setlirlulireti gdje. v120.kakvabi ve sellem. El . Enes b. Syojstua 2y5- ".. sallallahu alejhi re sellem. 7/220.fevkihud'dc|an| ll2T9. Ia Vidieii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t/-er5ar.

ii2ü...'{i 't-" V.MadT su j:i*T:i'. rbn.:'h: älflj.a..x uLr .l{fu ifiU#*m**rfi t235 udiet..1:j::. Ismail el- *J."#_"/.^ 2: Yu.'*'J:"?..iii!{{..1.T:ili:'J.ilffi ...t #'Jl:j ". it "tH!.l. nestaro . Vidjeri.x'.ff tvrdi: "Ovajhadis je niitavan.111ü.i:..e'#"1iii#'frt1i# ü.i-Ä.:i1t:xiäji:Y:i1yilil. )J12.7.i biraz'azenia ari r:"ilT":g x*'*i{*l.coyoT. 2143.g*'rr üi:.#.'i.. Iil .aeseftem.*.1.:Un üJ'# mm.tH#t":ä#":'ii l#i"ffi. j.ub b....l*:ll. nam^aza Kolnelty: U lancu prenosilacaovoga hadisaima Ala b..'Jahi.: .erolea:r uttetut-ahrezi.1. r*i'"{-."van.nl.[*.' . $läffr. .H. Ebi_Vekkas prenosiod svogaoca da je rekao: *:äl:._.q ü".ff h*Xit#: :f'":":l?il illffj"fi".. imaju lbiahim b.1i.i.'. od hafizalbn_Had7era.rakode t: Zadlt-mead.idkti: r/s2 od rbn-Kajj'ma '. lsmail i Ism.f flxi".i* k*'r.iJf :i:Jjl*1.st 60 lancu prenosilaca y.1'iil1.1.H.:'iit 3#l iäil.'51 .l''-:iJ.t?'ilffi lffi füil""-t..".i.:.'il::: :fl: ilä'"..o.i# .' Ä: 2:.:r* sunerutn rd.'. Sad b.ibaru.'u'"m:ä:i".f.t/r59 i Et-telhisüt_ j#fl *.*."..! Taltbur-khzö.13.Jtiilllllil.d l.liffi::. v4 t1t i t/80/502.1.+ 1il fit.i. i...

ooog.io u celrri 'r' s vrrlren:.. lmanr Tirmizi. kome se poremetilo Abdullaha.-o. trt 2e6 \ . D'u.rm t' * vidieri: rz.ll4l3. lbn-Hibban i drupi.: n&l4nl-ahve. tbusx o\im predanjem Izdvajanje Surejka "o u djelu Surejka i Tirmizr. _ slabom.afejrt'iae se04a!sa[[aftahu Qos[aniF. sallalltihu alejhi ve "Kada butlete öinili sed:du. bu-Halim F e l l a 'D . tuhltrt ttr. . l/236/2702 Medutim. lancemprenosilaca. takoder.pominjui imrm Buhcri.. Ebi Lejla. spuit.. Ebu-Harim. 2/193 19416814. 4. 2/519. u h a r iE . ocijenili:. ttet\idjeti: Takribut'teh. t30t Takibut't?]lib. 61. 'rmlbn-Ebi-Sejbe.zl12l. prvo bi poöeo sa rukama a potom koljenima." preJrte portrdiu u F-'tfft t Irta t :lla'l Bqlheki nelsprd\no'lo\e ic rm. "' prenosi srmo klze: Ovajhcdi' posLarljen za kadiju. ImamDirrelLtlni ' pa nije pou/danu torn \luöaiu Surejtrrj. kada bi öinio sedzdu.b.i. Nafia prenosi da je Ibn-Omer. lmamTchebi Davud.Tütlat 'ah|e:i 2/121 121 t'e v.su. Seidel-Makberi. Hazimi n El-itiban.A11'41'klof' 'lorrne hJJi' rd etr pognte.'t293 Komentar: U lancu prenosilacaovoga hadisa nalazi se Abdullah b.21123.Kattan.Njepovom.1. a kada bi se dizao.2115 "Biljeti ga Ibn-Esrcmsa dobdm 11'3 Hafiz Astatani \t FethulBatiit. tte6 viiieti: -medlnua.'roo Komentar: U lancu prenosilaca se nalazi Muhammed b Abdur Rahman b. 31372 meduhadiskim postoje razilazenja prenosioce i oneoko öije pouzdanosti predaju smatraju i Albani ovtt Sejh Mubarekfuri struöniacima. Neki hadiskistuanjacismitrajudaje Surejk 1/317/308.k q. Begavi i Hazimi ovaj 5123111912. "" Sejh Mubarelfuri je ovaj hrdi. Beiheki ie spomenuo "Mizanul-iatidal". k^ie: Biljezi ga. hrdissmatraju dobrnn. srr. r/236/2705.a 217- pr putcm Surejkr b prcno'e o\di hadis Svi ko1iprenose Komentar: nakon öto je pamöenje kadije u Kufi.1/l08'1jr8.Ibn Ebi Sejbe. .' . r' t. a r e k u l nA r . Et telhisül'hübü.r njega . u svojoj Peneracrjir.tbu-Zura. Ebu-Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik.u nePouzdanim ' idrugi.lrnju su fri8n\orili: lmam Ahmed.. Ibn-Mein.:.ite koliena prüe sellem.1. Ir|aut gatit.srnqi. koji je imao vrlo lole pamöenje. .h m e J B 5. ttbl.i 2121. rekao: rukLr.der. nepouzdanc samo u kome navodi 3'7613'702.pa je zbog loga punogrijerio.ru Darztarii L/-r18. Svojstt.llioril. spusfao koljenaprije ruku.

l lon-Umer spustao rukeprije koliena. y|qL.|il^:$1" Omer b. ne tr^zv -ahvezi.a ffema rome.Sejbe.rie .kao <lo to öini de. idteti: Tuhfe.tuhI.Vidjeli smo Omerakako se sDusta .^ opasKrma seJha sakjra.jimu Zadut-neadu. )t t45.od imamatbnt urkmff.v.ve se[tem. Serhu(Zerk"Si. . Vßg. twmnza . 3:lllll predaJi koju smo prerhodno spomenuti. a u kojoj sioji dä je l-tlltl. Meritordje miBlienje Nakon iznesenih dokazadviju srranavidi se da je prvo miilienie gmoeno. 2tö2..na pravnün argumenrima Jaeün i da su hadisio spuitanjuruku prije-koljena jaöi od onih koje navodi druga . v563 i Et-in\aI. t/236t2jo4 i lbo-Mtnzi. el-Hanab. ova predaja oponira ispravnijoj. sa a ahualejhive seltem. prvo koljenimäporom .t -a gun. E!. predajiJe isto Lato poNrda hadisukogä prenosiEbu_Hureire. kao iro se spulla deva. pored odabranogmiiljenja.]"bT'1": Pored toga.iiÄü. i nareoro KanJaeu da spu<ra rukepnje svojihkotjena. Alkamei El-Esved kazur'. Bcdaius-sanaia. I/25o.. __-.2rI 29. 3t3s5 | Hitüchlr-utena. odluöno daje prednost iadisima o spu5tanju ruku prije ko4ena.o"Hadisi nas kaze:. '"* vidiett: El-dievh?tun-nekijj.mua.. rr04 ftoJeri Lt m?bsut t|Jl. .r303 Medutim.äie"-is. 2126-127 i Dianiut. tn40.kolena deve\u nä njenim predrjim nogama koje spusra na zen iu pnje zaonlrna post:lnrk.ut '-'Tahavi. uvote se ndvodrda Je Omer spusrao prvo svoja koljena.Mubarekfuri. uöenjaci hanefijske. 1/302. ifi 1t-"--.tdtetj: El-mugni. Et..ia. * vidjetr Et aidoh.6na rukua. tlt20. Ovu oredaiu vlerooosloJnom Je ocrjenio iejhul_istamtbn_Kaj. EI-tefi. zabranio ie op. Et-ihtijar |/69.t] v32r. -Ovo.ned.Sliönoovome kaZu Kaäiia gbu_ tleki eFArebi.nasanie dev. tbn-Ebi.1t59O. o spusranjuruku prije nogu lt otlenay iatisu I pnontetnuiza postupanje po njima. AhmedSa{ir i drugi. |4ot i T"bjinut-hakaik. takoaler. J/105/t4Jt. tn_S""iiiA. 2tb5.rniiljenje zasrupaju iafijske'"' i hanbelijske-106 pravne ikole.'i0'Hanefiiskihadiski shuönjak lbn-Turkmani.

i u't. j / t .i. r . 3/425| Sif?nts'ttlih "" ri.jje lill'nl'::l' *. fl3t)5.'. ' r r ' i t r ' J ' .iit"J'i' uili bi paralelni uiiju Svoje s\('iihrulu.{ ."i.0 l'J'öi:J"il1..'"i. Vidjeri:. .micrenjc A. dignire ''' ruinih O\o u. . t . . rttzo .2]9 Sl)ojstea t lr{rt da nazvatistavve6inepravnikaneosnovanim oni smatraju mozemo ove prakse'te da-Je hadisaukazujena utemeljenje mnoitvonavedenih 'cllclhhtr . t . .]'t ispnvnin.no kon\en/usu 'N.r.. l q r .. t. l ' r r u / l .. r r . 0 / l ' 0 .'. Et ncd:Düta.QoskniF(nog.t/t66.. l/132/271.l o r / i b q + -l b n H u ^ i m e hrdr. Ahmcd 'rl3i7 318/ltlT68 Bejheki' rimizi i iejh Albani ga smatftju Imanr Ii"-sli-S. rln'Huzejmc. r . h .. t/32'rl643 lbn E i'Scjbel/23d2712 rspravan' ovosr hadisx to. rinnizi.s.'. .e rler"dn'1"lne 'u PJ" r't!li rne'lu Ul2 /ör0. . .oln uakin i zehebicitlranopredmjesnntr'liu (sli'no "" ä":i"ri. " . B l n e k i r ' l o r . r6 sr r'rmenimr' P"neu'l bi . ' e ! i l. l r r o +I 5 1H u / c r m e ' nro|.n .'mrrN-r' r\31 l r i c i h A l b J no l m a l l ' l r r r n i / ' N ."J. pr hd. i'lem'kih uÖenlxlJ orri'uor.imiijc a. l/12'v6'r2' Bejeheki' l/162/26e6 lbn-Hibban' ispravnim iizai z+sllqzo.'ir"Ä^jln". tt231t2666 zlöie'il. Vidieti: t/ "!..7/.od lbn Bettila i.:ssiiior. .i tj 't'rviobi ih u ravnini I/medu tl'"ii t"O. SeihAlhni rvrdida. i l * ö .no*u.7/219.:lls+ 155/2673' ispmvninl' ieih Albaniovaj hadissnrxlraju *' üäuÄ../ rrl:&/drQ 221162.o 'Bari.n"prijeruku bila praktaAllrhovusPn'laniLa idrupo a nr niiho\om i iednr-r odubrcvirju t" -"ff"* Neli ucen'j..e).r.. iltl BriQii 2/429.rl r'' lnrrrnNe\evi kczeJa 'c ne mo:e islamlbn T.t.1:-".Au lrrBVjerovjesnik' alejhi sallallahu bi dobrola zemlju i nospritisnuo eel. Fdlü (r' l0r' gdlc se sponinje miilenre itü.r htjcdnerc ' r ' S l u p i ' ' b i r u ' n cp r t l e J -icdano s r o j er u k e lua. o .. i . lmam Hakim'zehebrl Hakim.f'u i" '.lh Alh:rnr . od lbn Redzeba' r$]]{. 'e kijds '!oje a rulc spuslile uainilised-TLlu kaoilice.'liiordzä.l .l' ot.B e r h e ^ lr.iurii ih u prlrcu lible. S4/r ' . r.lmrm l Inai/r. i .*" kibli je 'unner. m i .b n N 4 J l e ln U32l/b40 st l.kaZe: sallallahu Poslanik. r. l .'nb.jellnac prenosihca trtsVidieri.safta[hfrua[ejhive se[aÜ-.ori*ni" f.:ilil'ln" liliiixjl -\hnM jloÄor.fi. r . od lbn Tejmi.:le."inur zna' tajedno od ovadvamiiljenja''rl a Allah najbolje opreäileliii OPissedide "Ruke öine sedZdu isto alejhi ve sellem. äri-oüiodä.".if."oi. trinua. .. l/149-350/823 e"jh. ns sattnt ntsnrta ve6ineislamskih uaenJaka 'r'0 Vidieti: M€d:. ..ofr.'.

J.u..Iiada öin* sedilu. koljenima i stopalima.r. lbn-Abbas prenosi da je poslanik. sallallahu "'' S? fiu Sahihit-Buhan. tbn-Hibban. l/J3ss-JujJollAmäut . ier.Bfl.povio i usmjerio ih prema kibli.t..(". lt22l6J8.a. tini ji sa sedan diefivä rijela:licem. "" Buhäri. daJejednenoii poslanik.ldbli istamskih uöe.. ne bi mogla q.$kj '"". je To velikagreska.r..jata.. 2t554. pritisni svedoknc osjctij opseg zem47.Kada öinii sed1du. Hakim. r.. s-.Primjelno sedZdu.. prste bi. 3n69-t:/0.r3rT Alfaho...ffiil:. str.sallafafru aese[faa.io je da neki klanjaöine spuslaju nos na zemlju kada eine ..r. pa je poka.a.".Ibn-Hu7ejme.. '"^ VidjeLi: Fethul-Ban... jer ako bi se od drugog. tbn_Hurqjme.G.NoZne je sunner.t3te IJ drugoj predaji Poslanik.'jili. bio na seazdisapoviienim nr11'1u. a ona je stavilasvoj dlan na njegova sropala dokj.uuio bi stopala bi öinio sedZdu.kale:..fi:i.saopaskama od t!4uhamneda Avrane). 2t42a.j hadi.dlanovima.Ui totienu jedno od drugog i ne bi naslanjaosvoj *:191o sromak na -_ natKottenrce..I Lrs:Ju Haltz.nunna..\dlllfi i ovu p'edaru smaDaju Anmed.tbn-Hadzer kaze:.riha.rrft Hadis ukazuje äa je lotl. -' *..:älä[*"uda ttzt vidlett: Ei-se rhut. 2/t82I8l." "p... sallallaiu alejhive sellem.r) Usmjerenje noznih ..ctnrm sedZdu v tcdan düelovarijela: ielom. 2 67 rca}:'ß.i eiSu.:d"" kibli. '"' t428/654. rekaoje: .4 i3t4g}. Seih Albani . r/j52/832.ä'jtrj ljls i..."'"' Atlahov Postaniksallallahu alejhi ve sellem.. Ft"-?"*d.u AiSa.rr:5 Ovo potvrduje i hadis kogap*"".:t:unoT. . rada neki prsri ne bi biti usmjereniprema Tlilll.a ry..-. sraviri svojdlanni njegora sropaia. "dlanovima.1T..* uvjere. t/t62165.Sunnel je skupilinoine prste.:Noua"ii _i p aa. po konsenzusu jre1a. Tahavi u S?rir.. sallallahu alejhi ve sellem.b'. kianjao.od tbn-Rerrala. sallallahu alejhi ve sellem. ".namaza ve sellem. Ebu-A! vane. Poslaruk. Mushm.. i/287/2604. 9ol( r.lfl..T. i H-nn"\. * .usmjerenimprema kibli.."Poslanik. koljcniha i prstima yopala.?.0 tUn-AUla.1. rmam .rtßri (öelo)na ?pmlju.f -11... ovaj hadisispunjava Buharijine i Musrimove . p.Vidjetl vidjeri:fr-ritsi/eras-sa. dobrom.T1ä! l.?ll. spojio svoja stopala nasedzdi. 5/248_24olt92t.t}23 tJ dipoi predajistojir "Kado A ahov rcb uiini sedZdu. l/488t35 .rao svoiom ruKomna nos.J. '"" \4uslin 4t174t491. sallallahu alejhi ve sellem. 178/809. -' Fbu-Davud.. Bejheki. rekaoje: ..

't135 potpunesmirenostina sedzdi Obaveza je potpunu Allahov Poslanik.rrlr kaze: ispodämaknut r ruku. str. naredio onome ko tako ne na sedzdi i kazao da ne vrijedi nzunaz smircnost alejhi ve Nareduiuii svome uI netu. U169.99/390. 1407/6644. Buhari. LuZ".l1O Muslim."^liu. Mtrslidn.leihive sellem. rnrOnSz.1335/6251. -rtl'"|'L. tekao od tijela. lUn-Mradle' " "Lana€ predajeje vjdrodostojan Sejh Albani prenositaca ove iqtr. . str. +nrrt+ge. ovogsunneta ga. rekao je: "Potpuna smüenost na :hadisekoji govore o ovoj temi u poglavlju: nrku'u. Muslim."''o U drugomhadisuPoslanik' -Kada öinite sedldu' spusite dlanove' a diSnie . Poslanik. Muslim. 1/368/88r' Haldm' 4/89-90/39?. Buhari. Ebu-Da\. to je zabnnio' rekavdi: na "Budirc spultatisroiepodlaktice i nemojte dok öinitesedZdu umiereni ve alejhi ahu salla tteooonailäiuiipsa.""to Rukebi razmalnuo Do te mjereji to cinio da je jagnje moglo proii iojJ irooa pazuha. l/26'7n32 Imarr\Ng|f-vit HulasatüL-ahkan' it -Ou*a."Nema nanau onai iiii nos nc dolakne a.t]d. 4/1241425. Buhari. Nopon enL: Neki klarljaöi dok öine sedzduspustajusvoje podlaktice na tlo.str. 4/1?6/494. Dzezin'jedan od ashaba' ga gledajuöi -Sazatlavati smo Poslanika'sallallahualejhi ve sellem-'^ "'"' Prakticiranle kotiko razmiöesvoje ruke u stranudok dini sedZdu ostavru smemJe pa nema u diematu. sallaltahu alejhi ve sellem.r'ro ' ':l)potpuniavajte ruku i sedZiLe'"''"' Vidjetr druge ie[em. hrhari. 180/822. biöe ponekadotezano. str. Poslanik sallallahu DostuDi.rr'2Mmer b. uutL " "Ova je ispravna predaja konstatira: 4/178-l'191498' Muslim." ispIavnim' smatsaju l$ ffukirn.ihAlbani ovaj hadis Vidieti Temamul-min e' sE. tl+o+fsgf-ss8.95. sallallahu alejhi ve sellem. 'lahove.s"U#. Ebu-Awane' 2n83' Hakim' 1ß52ß31.takoda sejasnovidjelabjelina .ImamHakimi Ie.4/176/495.

t/315336/1283. . Ahmed. It2U\ZSS8. .-Hibb^n. Atur. Ibn-Hibban.JJit. Darekumi.2t4|t t946t. 1/369/1136.'t33e Zbog toga vise islamskih uöenjaka sedidu smatra najuednijom radnjom u narnazu.. t/426/lt7?. 2/180. jer zbogsvakesedideA ai te i rekaoje: "Cini ito viie sedzdi.Neeai.Bezzar. Ibn-Hibban.ti\t j" rel "Slnvljennekaje uzviieni Gospodarl"t3al(fi .. Tirrrnzi.Ibn-Ebi-Sejbe.Vidjeri:LHethisut-habir.".Rob je najbliZi Gospodaru dok üni sedidu. 5/254-255/1928. Uz Allahow pomoö. Darekurni. Tnmizi.--^ '"" Muslim.EALA!'' Ponekad bi kazao: ptta). 4/16'l/482.Nesu. '71452-453D2735. I/t65t?5. Bejheki. 512261 1899. "Slavljeni i öasni .ve sellan. Imam Tirmizi ovai hadissmarra ispravnim. 411721488. naveSöemo nekeod niih: 9(. 19. e.tl-neani. U396. 9/133/3686. | /336/ 1286. Darimi.Poslanik.Ibr. ü). t"ai)':)\ Gospodarmekka i Diibrila'!"t342 ." (Pdjevod znaöenja El-'Alek. kazao je: . povetati stepen ili oprosti neki gijeh. a lbn-Hadzer dobnm.) Allahov Poslanik.eÄ.I5/4to.öinio je na sedZdimzne zikrove.SUBHANE RABBIJEL. BezzaL 9t345t3903.SUBBI]HUN KUDDUSUN RABBUL-MELAIKETI VER-RUH!'' Takoderbi uöio narednudovu: r's Muslim. Ebu-Awane. 4/17U48?. Abdur-Rezzak. 2/188-18q. l/2 164306.l/13/316. '-' Muslim. l/165174. 3n3/4A46. tl:+UtOAO. 2^r2D6Z. sajlallahu aleihive sellem. -. '*' U"iui."tJlgTakodir.. 1a vldielj: Ruhl. 2t34h-347t388.ramtza Vrijednost sedide i njeni zikrovi Uzviieni Allah je rekao: '?ribliäavql se (syome Gospodaru) öinedi sedidu. Ebu-Davud.9 . Ibn-Huzejme. sallallahu alejhi ve sellem. Ebu-Davud. 2/1581268b. Ebu Dawd. Ibn-Mad7e. tn66niB. Ebu-Awane. l/342lt047. pa hrnoso se molite svomz Cospodaru dok stena sedili.t3oo A[ahov Poslanik.sallallahualejhi ve sellem. 5//223-224/1891.

l/395/969 Ebu Avvane. sallallahu Nekad bi Poslanik. L'r.175/79. oprosti rniP'lr'1:l .ALLAHUMME.. Tebi hvala pripadLl! Alkthu moi.Ebü Awane.Ii '-ita\'. Spojstua 2n t --'.. VE BI HAMDIKE' ALLAHUMME.'{-J "Allahumoj.6/4850/771. .1. .'r'. SEMAHU SEKKA SAVVEREHU VE TEBAREKELLAHU AHSENUL-HALIKIN !'' Ponekad bi uöio: Ji\r ijl ! il.j.l/135/1280.Hakim. *. "i... oprostimi griiehe. 2^81. :-1.Nesäi. U.A' "Alldhu moj sanlo Tebi sedfuluöinim i Lt Tebe vjeruien Samo se Tebi potpuno pretlajem.:.tiicn ncka ic AItah.:. l/36'Vll25. Moje lice sedidu öini Ononle koji ga ie u najljepsenobliku sNorio. rs Muslim. Muslim.!) Jlrü-:.. . IGFIR LI ZENBI KULLEHU.SUBHANEKE. rstBuhuti.i I\'t'u'.ALLAHUMME LEKE SEDZEDTU VE BIKE AMENTU VE LEKE ESLEMTU SEDZEDE VEDZHI LILLEZI HALEKAHU VE VE BESAREHU.|'iJt.? '^it J ti dovu: uöiosljedeöu alejhive sellem.ritclil""" . te nu ic |iJ iculo tniittio. DIKKAHU VE DZILLEHUVE EVVELEHU VE AHIREHU VE ALANIJETEHU VE SIRREHU!" 'i' ' '"i.st. '. .sallaftafru afejfülese* aos[aniF(trog. Darekutni.v168/483.': '. javno sam ili tajnopoiitiol"''koje .moje.iedini t najtietsi Sn L.IGFIR LII" govorio: predaji srojidabi nasedzdi U drugoj .4/168/.: u :trr l. ALLAHUMME RABBENA..i ti .J: "sltrvljeni nai Cospodaru..:-i -. .184M Muslim. 2/186. l..*i '-'t. male i velike'ranije i kasnije.

ui sedZdi. LA IJ_I{U_4IATTKE I]IISI SENAEN ALEJKE.-t346 "Svaka *SUBHANEKE vE BIIIAMDIKE.i r. IbnHibban.$ü.'a6 ''ALLAHUMME.anana ruku.ALLAHUMME . . Na noönom namazu. ENTE KEMA ESI. LA ILATIEILLA ENTE.anana ruku. Ne.ne.äri '$.mevarid. i Tvoioi nilotti od Tvojekoz. \'E "Allahu moj.)t. Ibn-Ebi_Sejbe. . i utjeiem se Tebi od a"'fiä . uöioje: . 4/l701486.ar:rL' -!)6J'. '. Netue istinskog boZansta osim Tebe.u.i[. l/3_64/t l2J.u-." 'Muslim. Ti ri onakav kakvin :i Sebe opisao. INNI EUZU BIRIDAKE MIN SEHATIKE. 8/77-1812431 {Et.. 4/ | 701485.Tebe.aj..i cs ul1ei .. v .l MrN UKUBETTKE. Zabrana uöeqlaKur'ana na sedidi urjeiem se Tvomezadovoljsyu od Tvojc srdlbe.+ +'.?lr:t.. ts/94-95/19877. zahvalim.:J. takoder. 'J. ". sallaUahu alejhive seUem.. 6/J0/29228.t/6ct/t880. t/l6b/t l2S i drug. Hakim. poglavlju:'Zabmna uöenjaKur.spomenuli smo .Ahned.:rrL :t :tt. vE ErrzrJBrKEMhrG.. rM Mlslim..jytorn naseozdanu nocnog namaza uöiosliedeiu dovu: .IEJTEALA NEFSIKj.- U.. oprostimi onoito samskrio i ohoito samna iava IGFIR LI MA ESRERTUVE MA EALEIVTU!. ..*rffiodo* ^oi.tc selfem. ova vJerodosloJna hadisa o zabraniuöenja Kur. nannaza slava i hvala Tebi orioada (Gospodaru moj).lesai.i" ." hadisu sekaze daje poslanik. _-!. Imam Hakim i Zehebi ovaj hadissmarraju ispravrum. U tom pogledunemarazlike izmeduobaveznihi dobrovolinih narnazä.

Vi.i' vidjeti: Eh htnd:' 5lt6 t'7 od imana Nevevija I Tuhlbt objasnjenja 21145'146. lsusz8.sallallahualejhi ve sellem' digao bi svoju glavu sa sedZde' donoseöi tekbir. potontJontsr rekbit sallallahu "' .l98/845i dfugi Zbog -ahre.rikao je: Tcko je tinio PoslaniL'..l/368/881 str-1335/6251.zfiztzlzs-z737 HafizIbn-Hadzer suovupredaju i sejhAlbanr 2122 i Inaul'satit rl42o /llhisul'\nbn.. "t. Nesai' 1/376/1157' Bejhcki :/1671/328/654 Ibn-Huzejmc.' 'navodi se i drugi naöin sjedenjaizmedu dvije sedZde'tako da prsti obje ostaju nog" tuau po-vijeni i'usmjereni prema kibli (dok stopala ispoiena kao.kazioje: . 176/803. a neliga.*a\ 21 t* But'.nc ''rharamom) poludeno.". 148.rt.'ll82/392 rst Buhari.. smatra ovu predÄju lbn-Hadzer a"." "Vidio sam Abdullaha b Abbasa' Abdullaha b Amra tabi'inTavus kaZe: "1356 b. ocijenili '"0 selnn.. 181/828. Ebu'Davud.n"n.str. t Vidjeti: is.ravnom. t*' euhu.uoiih na otatäu naain. zlllznz:s ||42o telhisul-hahir. sallallahualejhi ve sellem orematiuti.iiicpotpunnamazonogako tako nc iinl ih liieuu nogu. Muslirn.Liucenjrcisu slolni da je u'enje Kur'ana. 5/16/536. 'i.22s t ruku u | 'ed:di lslam. . Hakim. Muslim. 2/145/283.\allallahu leazOe " I'to ouo \e preno\i i od lbn Omera' Po/nltl alejhive sellem.1/3s2l823 168/2719.i. Zubejrada tako sjedeu namazu i Abdullaha Et'teD lid' t# vidjeti:Medin( ul FethulBari' 21s30' od lbn-Tejrntjje' 23158' JeLrvd.u alejhive scllem.oravtiena izmedudrije upitano sjedenju pei".voiu 'i sunnetu U Poihniko!om.a povio hi pr5ledesnenoger':'r-r"mjerivsi sieona.lteri:EI ts rstrrvnom.matraju Tsbranjenim Vraöanie sa Prve sedzde Poslanik.. r3s Muslim.r350Pouöavajudi jednog ashaba namazu' Poslanik' digni glov.i sti./c vrijeme sedzder. Kada ie lbn-Abbas ooiedinu.i. Muslim.4/178-179/498 *' e".Tirnizi..a klanjaö sjedne nx u. 161 ll8 i El.4/8990/397'Hakim.i logJ bt \akon sa"ed:de.

nua. oprostimi!. je rekao: donesitekbi)i aieni ehv) sa sedixlc. VERFEANI..:qiä.. VEDZBURNI.. VERHAMNI.. IGFIRLI! RABBI..izmedudvije sedZde k-J:k"d ').'"'.. digao sa prve moj. poslanik.ui. d" bi "J. oprostimi! Gospodaru.#f :. \'EHDIM...'jzt:..' "Gospodaru.Tff| .."j{i .l?il"I"ll: -.ve sellan..afjfuf.ä.u A"ifri'"" sellem...ALLAHUMME.".i'iw.ABBI. .. '""]ffi '.'#ll. VERZUKNiI.wft .'trse ponekadbi po.'*r*i"trt#"ü#..r3s8 .R.. IGFIR LI.Nijc p.gpl.1t'e.potom sallallahu aiejhive sellem. rakodugosjedio izmedu dvijesedzd. salla ahu alejhi ve sellem.. mei opskrbi mel"t3sl "Allahu upütr .IGFIRLI!Obavezapotpune smirenosti izmetlu dvije sedide namaz jednom ashabu i pouöavajuöiga. .:i+lo I " ir.T..:ff*. namaza Dove izmeilu dvije sedzde alejhi ve sellem. -smii onomeko nko ne n..fäil.:äf*i}l'.i1f* v'" Er'ned._...iä. . bi Poslanik....t..{ru#Ji[ . oprosti mi..te se potpuno u bn poloZaju..bi.ilflli'jl..

180/82 '"'p"'mir. Ahmed. ekDt' 217 Snad:ut'rnr str' 214 ti^i"st" """g.ää.medu ve tellem. i o\o kratko o'rolog'pominje i.ejaa jieüitolos deset tt* B...'V158/'172 "rt.||161 3s/8l u vczi sa "63.ttt-t.s:rthllLrhu ". oko Postojiraiilaienjc mcdu islamskim lrc!nicime hr'lt'tma oitanü. S1)ojst1)a 227 t r160 Potom bi' donoseöitekbir' uöinio drugu (ita dalje da öini) zaboravio r:'6r no irti nulin too itoje uöinioi prvu .r e' SaiJijjc. L'tii gn\orr o f'r'rnJcrJnlu .l.\jeo (rukrmal o /emiju (nakratko'. 5/53 54/20s58' Ahmed. pouzdanrm xlelhi ve sellem' U oDi!u nirnazr AllahovopPo\lcnikil. rxbe|ani 22134 zro:n522. 362-366 1/i59/750'T'rmrz'' "" ä"r""i 'n.pominie oo.rncu uaeniaci lreno'ilacirhcdisa b i ' m r t r a j u i / n i m n i mi n e p r i h \ J l l j i \ i m Pc rrt. 5i26U1914.äZAu pr't i/rnedud\ije tcLlZdcOraj \aponena: Ncki klrnjaci pomjerrrju '" oo Medutim'un nUePlenc\en lbn Kajjim i dlugi .* vlttjeri:Td'wnttl Dlit1ne. sn.lit.n." i".-x?Ä.r"lli Pdje..i.i d.'.rgo-rgrlt:4.ilko 'e or.. 136vidjeti: El neda\ü|d 3t142 . Ebu-Davud.."id. daje Svi supotvrdili ashaba . k rdi opisu1e nijmJ/ Po\lilnika' o.lit"."' r.o'ldnjaitrci\e pll]l:'C o\oC. r']"4... i. r'' koJc-: Teimiiie..4/317/18760. -n."i.i"d""i". i"irriri'rrr.tuock '*ii"rLr.a." "rejhi ve sellem'donosb bi tekbircöineöisvakunovu radnju' u btlre/cBuhrn i \4uJim l kor'plelr' '/\'re 'pomeniemo loplJvliu Hadis / 'rr' 2b od Ihn\''l r'dal'rild :öi. Muslim.."'ioz". saftaf[afru afejßi ee se[[ar{-."ti i.ri.. str' 309 i Tenkihul'kclaar.4 krda bi digao 'uoju plavu 'a drupe \ed'ide bi Oufi. ir:'ttroto Bcjheki' 2/17827s7 lbn'Hibban' . nakon Sto ie citirao prethodni ' "'Oro potvrduje -Nema hadisrda se ko'i 'r "ronr pred:riom niiednup "etu-ttu..i r"^.rho.. . Üt ilt"-Ht.... ß61 viä'eil za.r krrrtko'jedcnie nxvodi tr rjerodo't"jnim pauzi' kaze: o kratkoj hrdis i. *I" "r.u pflgovorilil.t"".QostfüFgt og. 1. a potom bi 'e diFxo.''"1 rekJr" virre'.t.1/174-375/lls0..f"""tl.ä..iie"edzde Kratko sjedenie priie dizanja na drugi rekat (dZelsetul-istiraha) l-lcmski putevrrna alejhirc 'ellinr. Nes.

-RedtEba. 11116-11'7. l/J lJ-3I5/877.sallallahu alejhi ve sellem. Medutim. 2n2. bez sumnje.ahvezi. Ahmed.r(i. Feh. Salüa uE/.öinio ovu pauzusano u poznim godinamasvogaZivota.-Betala. El-medLnua 3/419 i El-mensurat.'"' VidJeü El.''" U ovomekao i u drugimhadisima spomenuro je samo oslanjanje. Fethul-Ban. tt22el1356. 2t123-124. od lhn-HadZeru El-insaf. El-nuha a.bez preciznog pojasnjenjanaöina.l80-l8l/824..7t287. tbn-Madze. Ebu-Humejd. Tftnnzi."_sallallahu alejhive sellem. sallallahu alejhi ve sellem. "t .tä'. Bejhekj.sar. Dai.str. digaona drugi rekat.l3?o Dizanje na drugi rekat Potombi se Poslanil. st424n3647. 2t437.sallallahualejhi ve sellem. unnu. El. '* . Ovo midljenje zastupaju:Malik b. oslanjajuiiseo zemlju. Abdul-Hadija.kao ato tvrde neki uöenjaci. 1D41. 3t4lg.3l19l. od lbr'-Hadif. . ili bi. Ishak. 41124. 3t296. . od tbr.Fethut-Bari. Ebu-Kilabe. SeAu Sahihit-Euhad. Ebu-Davud. öinio nesto od zikrana ovomeka&om siedeniu. 181/828. zakljuöuje se da se radi o oslanjanjuna ruke. odlbr. veöinauöeniaka pravne Safijske Skole i drugi.Ibn-Hazm.2/188-189/304.l/375/1152. buduöi da se ne oslanjana Boh*i.Davud. '36' Viajetl: zl-e.136e Nije preneseDo da je Poslanik..9l-92.öinio zbog starostii tjelesne nemoöi. u najmanju ruku.r363 dok veöina islamskihuöenjaka ne smatraovaj kratki predahsunnetom. '"" Buhari. Hammad b. EbuKatade.l-Bari. 9. 3t197-ßa. Zejd. od lbr.2112 rß Vidjeti.od Ibn.ll33O. srr. Zadul-mead.neko od prisuhih bi. pobiodjeöi Ebu-Humejda.Redi'eb! FethulBari 2/352.müa.r'ßn30._^ "-'' vidJeü Keifijjetu* salah. objasnio daje to Poslanik. el-Huvejris.twmaza Allahov Poslanik. 4352. FethutRan: 7/287.?v\at. EI-fcthut-rcbbani.)tl178/2760. Nesai. imam Safija.r16T Neki iafijski i hanbelijski pravnici smatrajuda öe ovu katku pauzu öiniti klanjaöi koji se nalaze u poznüim godinarna. str. od lbn-Redieba. Hilijerul-ulena. imam Ahmed (po zadnjem misljenju). El-insaf. El-med. 11327. tako klanjao.sallallahualejhi ve sellem.. Aridatul. stt.unm.r366 Da je Poslanik.ve selfen. '71287. Tenkihut-tahkitt 1/408. El-Ha al.

od Ibn-Redzeba. Abdul-Aziz.HilijetuLdcna.U ovome smislu navodi se Ovo hadisa. Ibn-Munzir. 2194.140.Bejheki. Mesruk. Hasaneli. vidjeti: Ed-daife.lfU*i or"r smatra dobrom. i pravne i Safijske skole.Serhu sahihil-Buhan. 3/199. Et odimije o ovom Fedanjr neka pogJeda. 21392. ali su prcnesenislabim lancima prenosilaca.l3?7 zastupaju:Omer b. Ata. 3/199/1508. 2392. silsilefr/d-dai."r3t' u namazu. i ErVidjen: Fethul-gafi. a njen lanac je dobar.Ehisul-habir. thÄjett El-unn. Ibn-Mesuda.Alija b. lJb^ni v Es-silsilet ä-daife. Mekhul. A9\ i Ibn-Hadzerpredaju Ibn-Mesudaocijeüili su vjerodostojnom. U423-4U.Ibn-Omer podupiraobi se svojim rukama i oslanjaose dok sediz.rrTs Ako klanjaö ustane.od Ibn-Hadzem i SerhL sahihil-Buhafi. Ebi-Talib.Zato su najpoznatiji uöenjaci hadisa odbacili ovaj hadis. od lb*Redzeba. po jednoj verziji.eli Fethul-Bai. jer je takav naöin dizanja prenesen Ibn-Zubejrar3?6 i &ugih ashaba.U drugoj slaboj niti se dizanje sakoljena naziva oslanjanjem. U44O od rbn' Ferh l-Bari" 7n92. El-evsat.2806. 2ß92. lß4713996-3997 i Abdur-Rezzak.Ibnio. kaZe: "Prenosioci ove Fedaje su pouzdani. Sejt. 21fi4n964. Fethul-Ban. od lbn' Rü?Ji\ Ehnedbnua. pdoriletdje je kazati da je ovaj hadis slab i da se ne moze pojaöati dmgim pr€dajama. str. Fethul-Ban. sa ispmvnim lancem prercsilaca.Fethul-BarL 7/291. od lbftRedzeba . ispravnoje od Alüe. 31423.Huknu tarikis-salak str. nabilo koji naöinpodupre rukarna njih. Nlednnm. Ovo miBljenjezastupaju:Ibn-Omer.Vidjeti: El31424.rr?a Ako seklanjaö je postupio. Malilq imam Ahmed.jer nemavjerodostojnoghadisakoji precizin naöin Ja. 7n93 -294. 4/391/4007 i Ebu-Ishak el-Harbi ! Ganbul'hadßu. El-edZzaul-hadirüje. ll33q." out 'predaju zabiljezio je i lbn-Ebi-Sejbe. U525. 148. Ibrahim en- od Ibn-Bettala. 21392.r3?2 Kadabi. .ne oslanjajuöi se rukama o zemlju.e. 2rl440. Omer b.od IbnI El-medZmua3|4U. et-Hattab." stoji:"Düuöi se podupirao bi se svojim Sakama. 2]/. 484 i Elr0nhijjatul -lemijj e. 7/293.fe. sE. l9'l. Serhu sahihil-Buhai. predaju sqn . Vidjeti: Irvaul-gal . Taberaniu EJ-evsdtü. Ko . A392. .

sa. .u4s5.u :l:l3l?".bi kibli. l8l/828. 3t200. El-hidaje. ili samo "BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHM". t.bi sjeo na unutrasnjustranupoloZenog lijevog stopala... 1/603. U drugojpredaji srojid. Islamskipravnici su se razisli da li se na drugom rekatu uöi ..od tbn-Bettata.3DO0. sallalahu alejhi ve sellem.'" Sraviobi dlanove na kotjena.at...Nüe osrm axormavajrclno opravdanje. Obje skupine imaju dokaze koji su opöeg karaktera..EL_ HAMDULILLAHI RABBIL-ALEMIN. tako da se mole prakticirati ijedno i drugo..3t425. Bedaiuß-sanaia. ''"' Zbogobjasnjenja vidjeniLrr? rhut-.a desno uspravio.Äi.t38r (sjedeqie) Prvi teBehhud K. Drugi rekat Na drugom rekatu bi poöinjao uöenie Kur'ana sa .Prstedesnenoge bi povio i .Et_mebsut.El-nwni.unia.. Et nedbnua.). .adbi uöinio dvije sedZde drugog rekata. Sefiu sahihit-Buhari. t/t8l/852idrusi. ali bi drugi skatio u odnosuna prvi rekat.EUZOM"ili beznie.v...-ze*e:.'.'(npr.Ebu-Davud. 5/80/599 (muattekan) i drusi.poslanik. l/572. Jt tsi -tq6.. sIJr. 2t44O. 1:23_. ys2.il13'#*r- es-Sevri. te uöenjaci hanefijske i hanbetijske pravne pohvalno da klanjaöuslaje prvo najednu Dog! potomna drugu. Serhu.ih je rn ViaieÄ: -evsat.tj.w vidjen: Et-.EUZU BILLAHI_MI\ES_SEnANIR_ RADZM". bolest.iä ih pre. "'"Muslim. '-'Buhari.380 Nakon toga bi öinio sve Stoje öinio na prvom rekatu. iscrpljenost i sl. kao sto smo to prethodnopojasnili. El-ißaL 2n | .

mi'tt') 'äo.i.luu. ''o' do kuka natkolienicu desni lakat bi spustto na Uöenjena tesehhudu je pouöio ashabe Allahov Poslanik. ll38/6265'Muslim.4/97-98/402 2/201-2o2/'r85.tttloAllahu pripatla' kao i noji tn a'i' tltuie dore I i je Allahov nir na tebe' o Allalloy Viero|jesniöe' dobradieta.ES-SELAMU l/27sl751 rrsrMuslim.(bedra).(El '* tiä""i.to.i-rL<."äij. i Njepta blnuosl't N'ka ie nur nu na' ha'onvn."' r/154/714.:'Li :.iirii..t-ti je mir na Allahovog uöili smo: " ALEN NEBIJJ Vjerovjesnika.'. . ufä:fti rafoffuftu "Neka '-r\'?t.qvN4epEN "Ovako smo uöili dok je Poslanik' Potom ie lbn-Mesudrekao: svomeGospodaru' bio Ziv' pa kadaje preselio ve sellem. . Neka i '1't't' i'krctt' iirror. 2/222'Ibn-Madze' Ebu-Avvanc' 5/65-67/5?9'580 "uoo+ 'sPravnorn smalralu ovuDredaju trs gutrirl. ri.l. Ibn-Hibban .J.lr 'rt 'l it :i :+i :*-tÜf ili >G *r l'-'.sallallahualeihi ve sellem' 6emonavesti ..rieüi.tövrtä+.ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU VET-TAJJIBATU VE RAHMETULLAHI VE AI-EIKE EJJUHEN-NEBIJJU SS-SEI-E.. i Albanr Hibbän 'V318 lbn 319/18?78 Ahmcd *.. ri" rl-"1.t.itu o*ua." itia"''i. Jo n'lnn 'lntloc ^tittrko! Njegot'rob i NjeSot'tlosltt'1ik" i .1 b ä.l:.iti\ i:t i)ai ..23lll 1331 a svoj stavio na natkoljenice.no itiii"...-nue inl-o uöenjana teiehhudu ovom prilikom od njih: neke Ibn-Mesud: kogaPrenosi Teöehhud ''')". sti..i :!)t i>tri 'i'-)"\\'t iii)t) l:.."rrss'. i' "Velii(nie r. ES-sELAMU ALEJNA vE ALA IBADILLAHIS- vE ESHEDU ieäriril BsHtou EN LA ILAHE ILLALLAHU' " vE RESULUHU ABDUHU iNxg l.rpaotnt i" je Muhanmetl . l/180/8'14.MU sEiEKAiuHu.

ESIIEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU. ES-SELAMU ALEJKE EIJTJIIEN. Neka je Allahov mir na tebe.83.. donosilisu ovaj selamkao na odsutnu osobu(u treöemlicu)." tt* vidiln: Fethul-Ban. t/t83/86b. i svjed..-.42.c j.:f . kao i moji namazi.sallallahualejhi ve sellem.'.od Abdul-AzimäBedevija.porvrdujeverzüa tesehhuda koju prenosi AiSai postupak Ibn-Omera. 343/l3 l0. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU VE RESULUH.se vratio govorili svome cospodaru.Ji ifli .oe selfet4 twmazd Hafiz Ibn-HadZerkaZe:"Iz ove predajese uzima dokaz da su ashabi u vremenuPoslanika.r t tr i:t ..t/i42.''1386 porvrduje predaja Ovo i koju biljezi Abdur-Rezzakod Ataa da je rekao: "Dok je Poslanik. bio Ziv. Neka je rftir na nas i no sve iskrene Allahove robove. . a nakon Stose vratio svomeGospodaru. Ibn-Madze. tsz sarno Allahu pripada. Svjedoöim da nema drugog istinskog boZanstva mimo Allaha. ''"" Muslim. . o Allahov Vjerorjesnüe. lHaflz Ibn-Hadär porvrduje ispravnosr ove predaje. lbn-Hibb?tr. ra326 i 2t578 579...yii j.sallallahualejhi ve sellem. l/409/127q.Jjri i. I I . 2120413075. su. takoder. 21579 i Elv"dzia srr. 1337 lbäur-nezza. l/2?lt4J. thoje dave i dobro i lijepo.NEBUru VE RAHMETULLAHI \'E BEREKATUHU. t\F:i -üt .'''-' Ovo..'-d^t l.oöimda je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. sallallahu alejhi ve sellem.'. 4/ss-I00/403. govoredi: 'ES-SELAMUALEN-NEBUJ.)\ \Ä tt..govorili: 'ES-SELAMU ALEJKE EJJI-r'HEN-NEBUJ' (donoseöiselam na Poslanika. ashabisu govorili: 'ES-SELAMU ALE KE EJruHENNEBUru. 2/158/2q0. Bejhe}J. Safija ELmusncdu. ."t38q *ET-TEHUJATU EL-MTJBAREKATU ES-SALEVATU ET"Veliöanje TAJJIBATU LILLAHI. 5n8411954.u drugomlicu).t.3 iü t:irJ'ri !*fl lirr!r ir . i Njegora milort i Njegov blagoslov.^ir.'a kada.2qO0-2O12A26. su'ES-SELAMU ALEN-NEBIJJ. Ebu-Davud.il.k.ts\ tk )'i \tte.l3 I I. Tirmizi.. Tesehhud koga prenosilbn-Abbas: 'u'. Darekurni. Nesai.'lk. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN. Vidjetjt F?thul-RaÄ.

! l::j) "il.1 8 2 / E ) 7 Fbu-DrvJJ o. VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU RESULUH. dove idobra djela. ii-j. ':-3j rtj rlL .üi . o Allahot' VjeroviesniAe mir a ttasi na sre iskretrc libn Omer dädavao.ET. Svjecloöitn je doderro: Samoje On Bog Koji nema\udmgaou Aildrd. Tahav' u rr* naufk. ' 4 .l/261.1.hull-neani..ijenrhi'prJ\nom vrdlelr')/'" )x/r'4r su o\u prc.t4.. Neia je nir na tebe' o Allahov' Vietorjesniöe' i NieSova ilosti Njegovbereiet. kao i moii naDla'i.tji) (li J. Siiidoöin do nenn drugttg isthtskog je Muhanmed Njegot'rob i Njegovposkmik"'tte0 usq r /' ' 4 t l l 4 l .''! .' '* i>üi .3rÜr '!t 'q "r.iei"blagoslov". Abdur-Re7zak. 't. Hakim' l/398/979 Bejheki' 2/205-206/283& u tf''"/:'?r?d' Nevevi rm^tß 2120211067 ie. kotisno i moii namazii doie.lrju iMugleLJj DJrekürnr lbni Madae.')) it--:. J r c t u r nr B.)':li :i ji:ir "ilr.. (lbn-Omer '' " Njegovrob iNjegor poslanik da ie Muhammed vlarri.'' Telehhudkoga prenosiOmer b. 'VE BEREKATUHU'' ES-SELAMU Ibn-OmerkaZe: Ja sam dodavao: EN LA ILAHE ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN' ESHEDU 'VAHDEHU LA ILLELLAHU.ir q I !i li:l .233 t Ibn-Orner: kogaPrenosi Teiehhud .rt lrlsl o1. Nekaje ntir na nas i tlo sve iskreneAllahove boittnstvanimo AlLahai dtt robor".il i "Veliöanje pripada stnto Alkrhu' kao i st'e lijepo... .r Srjedoöim . 'j.j.e ' h e k i / l a q / 1 8 ' 1 D l /. Ibn-Omer je rekao da je dodavao: VE SERKE LEHU'.) Nekdie tla nena drugog isthlskogboittttsio fiin1o Allahove robtt'e. el-Hattab: -irr L:.*.öG'.'.LtJt "Veliacnje s(l/no Allcthu pripatla. trz87-289/200.511544.*'j: t '$ ':f i'.TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VET-TAJJIBATU ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN NEBTJJU VE RAHMETULLAHI. LaJ'ri'".l n : r m . Neka'je Allahttt' mir i rahnet a tebe.

oeselfet4namaza LILLAHI VEZ-ZAKIJATU LILLAHI \'ETTAJJIBATU VES-SAIEVATU LILLAHI.Nekaje Allahot mir na Vjerovjesnika. 66 i imam Zejlei u lvdsburraje.. r/422.Bejheki.i Njegovi mitosi i Njegov blagoslot..ET-TEHIJJATU "Veliianje pripada samo Allahu.Slo se desilo poslije smrti Allahovog poslanika." U ovoj verziji se navodi da je Omerbio na minberui pouöavao narod ovom tesehludu.kar. . ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN.tbn-EbiSejbe. tvfie da ie tanac penosilaca ove predaje ispravai. 2t20öng40.: ." TeSehhud kogaprenosi Ebu-Müsa el-E5ari: 3/456 i t El-e.Tesehhud kogaprenosi Aiia.Malik. je dokazda su neki äshabi Ova predaja nakon smrti Poslanika.SELAMU ALEN-NEBUJ VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU.ES_SELAMU ALEJKE EJruHEN-NEBIJJ". 66. ka. ES-SELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJru VE RAHMETIJLLAHI VE BEREKATUHU." nu piuori "ES-SELAMU tesehhudu izgovara samo: ALEN-NEBIJJ.. . ''-' .. te da se rijeöi Ibn-Mesuda (kod prvog teöehhuda) ne mogu smatrati konsenzusom ashaba. l/261/29c3. kao i sve koisno. govorili: .Lanci prenosilacaovit hadisa su ispravni. i sviedoöim dl1jeMuhammed Njegovrob i Njegov poslanik.a. Srjedoöimda nemadrugoSistinskogboZanstva mimo Allaha.kar.t3el . VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDIJHU \'E RESULUHU. sallallahu alejhive sellem. SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN.e: . ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU. ESFEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU VE ESHEDU ENNE MI'HAI\4MEDEN ABDUHU VE RESULUHU. str.. I/434.^.ET-TEHIJJATU VET-TAJJIBATU VES-SALEVATU EZZAKIJATU LILLAHI..sallallahualejhi ve sellem. ES.. Sliönoovomerekaojeu svompoznatom djelu:Il lasatul-ahkam.. ES.lmam Neyevi n El-e. l/292 2o3l202. str. r. sve lijepo. tj. moji namazi i dove. Nekaje mrr na nas i na sve iskreneAilahove robove. da.

an:ia nti.SELAMU ALEJNA VE ALA SALIHIN. Nekaie mir tt 11.'' Telehhudkoji se prenosiod tbn-Omera(rijeöi ashaba): -lt''. '-4 i'. 4/100-102/. 1/182 183/858. ll2'71-212/744. Por\jedoöto "' .Ibn' T.1s Allah.Svj. Darckutni.kflru'srt 61 .y LIFiiÜi "U ime Allaha.. Allahove iskrcne i na sve nilost i Njego\) bereket.1J"')qt rüi . t/290 zgtlzot i Bcjheki. veliöanjesamo Allahu pripada. Neka je rnir.:r":e. l/409/1279. $'tae . VE RAHMETULLAHI VE EJJUHEN-NEBIUU SELAMU LAHIS IBADIL BEREKATUHU.rÜ' -ir'c "Veliöanjepripatla sano Allahu kao i svelijepo' loji nlmlai i ntuic i Njegova dove.i robovc.2/203-204/2812.'.'*Li.SEHIDTUEN LA ILAHE ILLELLAHU. moli namazii rnoje dove.w[fal[afru afejfü"teseqztt*SpojsnaQoskxiF"woL. '3t3vutit.ET-TEHIJJATU ET-TAJJIBATU ES-SALEVATU LILLAHI ES. ::....IhnviU263 U34'Vl317. \4uhcrnrneLl Njcgo\ Allahr..ie no'hnil "BISMILLAHI ET TEHIJJATU LILLAHI VES SALEVATU LILLAHI VEZ-ZAK]JATU LILLAHI VET-TAJJIBATUES-SELAMU ALEN-NEBIJJI VE RAHMETULLAHI VE BAREKATUHU ESSELAMUALEJNA VE ALA IBADILLAHIS-SALIHIN..i l. MadZe.10. VE ESHEDU ENNEMUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.Ebu Davud.'Ä< i'-'. mrmo boTansl\n 'lm dr nemadrugogistin.je Allahov mir na nas i na sve iskleneAllahove Vjerovjesnika. i:'. ri::'ti J. sa isprxvnirn kato tvrdi iman Neveviu El e. ES. "'i. t:*:'ti :$ii .. 235 t -Ll-ii -ri:r -r:iurr :. Nesri. Jr . SEHINTU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH.kog robove.'' 13r Muslin.''. i poi\jedoaio m da.. ür j! l .ttnned Nytot rub i Nie]ur I'oslou . . lanceDprcnostlaca.ir lt a-rrii:+i .:"A.dobra djela.loiin Jt)je Muh..ttu ' l svj. o Alluhov Vieroviestliöe.+: .t.1.Neka je Allahov nrir na tebe. milost i bereket na Allahova Neka. ESHEDU EN LA ILAHE ILLALLAHU.(loiimJo n?ntttdt ta! trtitttloBb.

tcnhid.i.i:iii'.' .1^1 .|ii't".. Bedaius^.i.:: p"redaja koje seprenose do o. i': . . Ahmed. ::. uüi."-''.:_ :::f..{i"tr. uj.kar."":*:l'JJ''ff ä:m*.7.. tesenrruarn-nooasai.#:i":i"yä:".".#irjryjt6. :f.^' t:ifi: .HjJ. opcenlto.t::.:' . odabrari sutej"hh"dk"ji p..!i\:.ii.$"ä# Imam Safija. . t6 8:.i}ä1.'.:.ä"ini.*: fä.\i:ti:: .:{#.r3ee 'füäT]iimteiehhudkosapren "*HH.iäfi r.:x: i i{i "'" Er...ox.. namaza Medutim.2r4. gt::"y odimarna BadTija 8. ill.k"4. Etnunkra..1*'üf Imam Malik je odabraote3ehhud koga prenosiOmer..:" Jt2O.*Ju"äff...il."'i. H' -nubin.Lr' ka vt ur \t' 56 . itff. *.:"i.""ä:i"#ffy. 1fff"""."ji.'. Y'dj:.:f: "1'i:::.n-:".!.)..'. .?i.nua. i::1ffi.:.i.yi^..7.fi:". navode se u vjerodostojnom sunnetu:Tesehhud I j"Hif ffi trä. Aridalut-ahv?zi.oese[[em.o"i1li. ..ld1a$rugih u.ffi."ff*:. :'. Ibn-Mubare s-. E!.t'::..ti ..::Kil:.**" 2t202'2o5' El'ned.-dr'. r*oa"i. 'gq.#i.s1. ..1#.?iffi1:.2 se...u""?ä"n:oJ."T1"ff '.ruua..t.frild#ni l'.Tffrä.r*tr'#.il. . 3s 3i."'^iT.g."{: '* t..*tlta'"""."ä91.. 1 .i#!t"iä.u* ".:'ä : #:äi' .\:.ui.jl#1?*tffi:i""ll' uöenjaka.:"t:ä"td.:9.1Jffi kl'"k. i'ü ..:. spominjanje Allahovog imena prije teiehhuda nema osnoveu vjerodostojnom sunnetu kal Imam Bejheki kaUe: . Ibn_Abdul_l dod'i su pouzdanim .Tri naöina tesehhuda ."'il'" "-#..

Muslim.ßDZID.. S''-j. stt. c? u'-.kombinovanozbog oöuvanjaPoslanikovog' sallallahu alejhi ve sellem' sunneta. G r:. SALLI ALA MUHAMMEDIN VA ALA ALI KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME \'E ALA ALI INNEKE HAMIDI'N MEDZID.ALLAHIJMME. spomenuti raznenaöinedonosesalavate nekeod njih: "Allahu moi smiluj se Mufuimmedui njegovompotohstvu kao ito si smibvao lbrahimu i nieSorom potomstvu. Buhalistr.Hrknu tunkß-salah.1.je pouöio ashabe na njega. I\.tJ.r':)ttttJ Jt k &jJi v+$. Allahu naj. a mi öemo. 4/105/406. blaSoslavi MuhLtnmeda i potomstvo nedovo kao ito si blLgosloviolbrahima i potomsi)o lbrahimovo' si Ti lJzvileni Plemenii. . hista si Ti Uz'riien i it.453.?r1/33?0.b ! )ui et. ALLAHIIMME BARIK MIJHAMMEDIN \ts ALA ALI MUHAMMED KEMA INNEKE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHM." ')(.r4or Salavati na teiebhudu da na Allahov Poslanik. str.. \tdjet Medbnü'ul-fetata.insa Alla\. 161i Dielaul-eJham' 22D68.sallallahualejhi ve sellem.eüt!J.odIbn-Kaijima."toz .

l8/24ll l4JJ.a.tßtasi Ti llzviien. \. .-Jr.'.. INNEKE HAMIDT]N MEDZID.& j. 2/st5't364. \'E BARIK AIA MUHAMMEDIN VE EZV ADLIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA BAREKTE ALA ALI IBRAHIM. + . VE BARIK ALA MUIIAMMEDIN VE ALA AII MUHAMMED KEMA str. i.i. .41 i* ... i . KEMA SALLEJTE AIA IBRAHIME VE BARIK ALA MUHAMMEDIN KEMA BAREKIE ALA ALI IBRAHM.'1 .lustjm. Blagoslovililuhammeda kno :to si blagoslovioporodicu lbrahimovü.sr.njegovim suprugamai porodu kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici.. ) . Jt !. thr-Madle.1. ... : t. 2n48l8ö13.r ß J:*. +rJjl) -.. Blagoslovi Muhammedai njegovesuprugei porod kao jto si blagoslovio lbrahimovu porodicu. Z.. Ahrrled.Ne<ai. Bktgoslovi Mihammeda i Muhammedovu poroclicu kao lto si blagoslovio metlu svi sviieto|ima Ibrahimotu porodicu.p -i.*i G') e Je "t.9t6g 4961397. '* .5 +rj. r ."Allahu moj.. INNEKE HAMIDI]N MEDZID." j . SATLI ALA MUIIAMMEDIN ABDIKE VE RESULIKE. )1. SALLI ALA MUHAMMEDIN VE EZVADZIHI VE ZURRIJJETIHI KEMA SALLEJTE ALA ALI IBRAHM.. ' .38/94.1 . smiluj se Muhammedu. str. r/414/t2g2.."tqa *AILAHUMME."\N5 . Ibn-Sunni. .ll\.+..*j i.!.:1. r-s . plemenit.. t .I /4 / 1 -j Ot3220. J. Ji ... u_njr:rJ. . .r4rl 9. .ATLAHIIMME. '-Buhari.1 04/405.8.-ral3 *ALLAHUMME. ! e + . "Allahu moj. 4/l 0J. '*" \. ' . i- j=* . . g'. smiluj se Muhammedu.)..\4aük. *. robu Svomei poslnniku Svome. . 4/l 06-107/407. 1 .Sejbe. Ebu-Jata.l355/635. 1. I l5o/6J60.':-l'* .".Ibn-Ebi.^.Zaista si Ti [Jzviieni plemenit..+'.clt. Nesai. Zaista si Ti Uzvi1en i Plemenit.Mu\tim. . 3 "." . ." ....: J. kao ito si se smilovaolbrahimu. -l-. tn72n45. "Allahu moj smiluj se Muhammedui Muhamhedovojporodici kao ito si se smilovao lbrahimovoj porodici.t)'. \ 3' "?ur.. SALLI ALA MUIIAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA AII IBRAHM.qet. t /4q5284. 9+-.Titmt7. .- !* 91.

f'h:d11. INNEKE MEDZID. !T.pa bi predäoselam nakon Ovai hadisupuiuie da se na prvom rjedenjune u'e salavati ve aleJhr dow. ueenjaka'oe sarijskii .ieSehhudu." prvom lslamski uöenjaci se tazilaze oko uöenja salavata na Jednito smatrajulegitimnim..sallallahualejhi 'ETTEHIJJATU kao i na drugom.i^ i#*"i*.. srzos' Betlaiui'sanaia."a" rli tio n. drugom (zadnjeln) L€3 proJ"noj t"s"ttnoau. .i?"i'" n{e reen" pnvnika smatrada uö€nje salavatana ovom mJestu ^iit" oot ispmvno. . str.crrl.i"Oiei-nup*o.lvs nakonprouöenog neposredno bi ustao nlSWUffU.i-s"uii"-i""ei"" -YlgliT: ve--sellem' 1."s"ht'odu. El'musni' rt6rr i Aidtltut'ahvezi' 1ß88.Ibn-Huzejme. üli. 116llw itäÄ.uöio: . a Poslaniksallallahu predstavljaju tesehhuäa.HAMIDUN BAREKTE ALA ALI IBRAHIME FIL. drugi ne' tesehhudu.l*"3^b]1. 69 i EI nugn..ALEMIN.nä"d.li". . pravnikada ovi salavati(poslije Imam Nevevi navodi konsenzus p*[ irä' ilt. AhmedaSakira . ier salavati ukazuje . lß5onoS Hafiz Hejsemi vidjerl Mcdincuz 7?vaid2/142 SejhAhmedSakirga """ "*a"i" * o*ta*i a Atbani dobrim vidjei'' El'nuved 4/218 sa opaskamd .. I tzS2l+zgz. Ibn-Mesudprenosida bi Poslanik..iä je dow na zadnj-m sjedenju prije selama'kako citiani hadis.7 nisu obavezni.rä-ä'i.I Dokaziuöenjakakoji ne zagovarajuuöenie salavata na Prvom tefehhudu *: ":]. tt4se.-. "Prenosioci ka'e: * f." Nu p*om sjedenju sjedenju'dovio bi poslije L-vhhroal r. ABDUHUvE ENNE MUHAMMEDEN ESHEDU re Vidieti: El?ztar.

klanjao devet rekatavitra.lanacove predaje ocUenio ispravnjm. klanjao deveti rekat.441331 Safija.laI Ova skupinauöenjaka. sjedeCina prv^omtesehhuduizgledao kao da sjedi na uZarenim karnenöidima-'* Da lanac prenosilaca citiranog hadisa nije prekinut.must?drck. r.'. potom bi uöio dovu. Trtrtrzi. '-'' Ibn-Ebi-Seibe.Begayi. 1/402993.ne. 1/121. pouöavao ashabe te3ehhudune spominju salavate na prvom telehhuduveö samona zadnjem.. Ebu-Jala.kaZeda predajeu kojima je Poslanik.. -^"a7". 1126313011 i ßn-Diäd. str. Seleme el-Kufi nije dozivio Ebu-Beka. lß88. pa je lanac pr€nosilaca ove pr€daje prekinurVidjed:SifrdZulnu ekin.Tada bi zahvalio Allahu. zahvalioAllahu. srr. Ebr|-Dayud. Aisa. Hattz lbn-Had:e( ie u fitelhisul-habin. 2311995. Medudm. Ibrahima en-Nehaija i ESSabija.Vidieu:Andatul-ahvczi. poslu2io bi kao jak arglrmenro krarkoöi prvog sleoenta. 491204.str.T. Zatim bi se digao. AZ69t67r. 91149/5232.3ö9..a imam Tirrruzidobrim.. "t.3711175.U420. 3t46t. 2/t37/366. Ne bi sjedio ni na jednom od njih sve do osmog rekata. Navodi se da je Allahov Poslanik. ali ne bi prcdao selam. Bejhekt. donio salavatna poslanika. 3. Selemeprenosida Je Ebu-Bekrna prvom sjedenju izgledao kao da sjedina Zeravici dok ne usta. t\ El-unmu.. v42s-43oi Et.2. sallallahu alejhi ve sellem.. donio salavatna tae N""ui. prenosida bi Allahov Postanik. sallallahu alejhi ve sellem. Temim b. l/2öllj016. 2119212799.Hakim. Dokazi uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom tesehhudu l.t 'Ibn-Ebi-Sejbe.a. kako tvrde hadiski ekspeni.sallallahu alejhi ve sellem. Tajalisi.Ibn-Ebi-Seibe.sr'.'4" Slienoovomenavodi se i od Ibn-Omera. lmam Ibn-Arebi el-Malikj ovaj hadis smarr-a ispravnim. sallallahu alejhi ve sellem.mlm b. 1/2631110I9-1022 . Ahmed6/168/3656.Et-tcthisut-habi r. ) t402. Hasana el-Basrija. ilä v ialt t'. . takoder.

zahvaljivali Allahu i govorili " Muhammed. sallallahu alejhi ve sellem. a jedan od oblika dove je i na pwom teSehhudu. Ova skupinauöenjak4 takoder.'''' öinio takoder.'talapotom dovite ka*o ielite.u"not."" p"a":u o"ij. rsr304.u kojima Poslanik. Po ovome predaje jle postupaolbn-Omer.i . Ebu-Hurejrckaze: da je osim Sto smo donosili iekbire. . pouöio ashabe -kazivl. vrijede. tÄ2. "r. 2324 Sejh Albaii ovu predaju smat'a ispravnom. rarlTako lbn'Mesud do k*1a kaot.uöio dovu.. selam.Ebu-Awane. pouöensvakom dobru Potom tesehhudu' je Vjerovjesnik. '" 'ei'.atlsi I Albani i Am.fada siednete na svakn dva rekata recite" 'ETTEHUJATU LILLAHI. N. "Nismo znali dtada uöimo na svakomsjedenju' 2. Ä.s"hhudkogapr€nosi Sdh ür.o i. ve sellem' alejhi sallallahu dodajurta je nakon spominjanjaPoslanika.lnt' Ova Fedaja spominje da je Allahov Poslanik. 2n5201 -sahiha.sallallahualejhi ve sellem. sahiha A567 i Eltnu.znaöida sepotomuöesalavati' sellem..sned. sallallahualejhi ve spominjena kraju tefehhuda.sallallahu alejhi ve sellem. 21567. a nakon toga bi prcdao Poslanika. 12.sto se jasno vidi iz njegov. . sjedenju.e.rt t-u au 1" i"p. vidjeti:El-mÄn?d -41163 . spomeDuta Ovome kako za prvi tako i za drugitesehhud kazuovi uöenjaci. i3-ffii.vidjetr. sa ispravnim lancemPrenosilaca' Malik. sallalahu alejhi ve na prvom tesehhudu.r. takodett Keifiiietus'salah s][.u*u Po Mustimovim kilerijima Vidjeri: Er Dn. Es-silsihtus vidien: 3 Nesai. Prenosise da bi [bn-Omer'nakonprcuöenog bi isto tako. hadisu '-" misljenje ovo ne zasrupa uöenjaka veiinaislamskih Metlutim. a podto se Poslalik. pouöava svoje ashabe.. nije Zalo salavalr razlika izmedu prvog i drugog tesehhuda. dove."tats prvog resehhuda' 3. ru. ." i. donolenjesalavatana Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem.J. uöio salavate sellem.ii Serh l0/57ee12 raberani.. [jepö doniieti salavatena njega.sallallahu alejhi ve sellem.7 (El-munt€ka).kaZeda nigdje u hadisima.Na zadnjem uöiorazne Citiranim hadisom lbn-Hazm dokazuje da je dozvoljeno uöiti doru kao i na drugom. 1/552-553/1?19.".p.

512'7111944. Bejhet<I. Pomjerar\ie kaziprsta na tesehhudu Allahov Poslanik. U355r18. I/40611267.. sallallahu alejhi ve sellem. 21226. 41. 22134/81.Preferirajude miSljenje Razmatrajuöidokazejedne i druge skupine uöenjaka. a onaj ko ih prouöi ima nagradudjela mustehaba.'"" Vail b. .4l318/18722. svoj desni dlan stavio bi na koljenodesne nogeili na na&oljenicu. l/244-2851195. Ibn-Huzejme.'"'"Poslanil^ov. Ibn-Huzeime. Ahmed. Ebtr-Awane. Ibn-Huzejme. l/2128441.lm n Neyevl ü Hulasatul-ahkam"1/427.2/189/2785. ID75nß.ro2r U komenlaru rars Muslirn. 2/190/2789. skupiobi pßte u Saku osim kaZiprstakojim bi pokazivao u pravcu kible. Ibn-Madie. T|II'nzi. a Allah najbolje zna.pomjerao svoj kaziprsli einio dovu njime.2tr63t2g3. Beiheki. Ebu-Awane. Ibn-Hibban. Tabet?tri. 2n74/6'78. Beg vi. I/J55/218. Alnx'ed. 2J226. Danrrn. 4/15122 (El-Fethur-rebbani). Bejlrckl. a pogled mu je bio usmjerenu njega.uoöavamoda su dokazi onih uöenjaka koji zagovaraju uöenje salavata na prvom teiehhudujednakojasni i jaki poput dokazauöenjakakoji zagovarajuda se ne uöe salavatina prvom sjedenju.Awane. te pokazivao svojim kaiiprstom u pravcu kible. 1122411338. str. l/18ö/874. Nesai. Ibn.5D7t-2'72t1g45."Njegovo miiljenje dijeli lbn-Mülektin. Abdur-Rezzak. l /3421 130q. Ebu. sallalahualejhi ve sellem.ud. 5/27111944.22135182.rar3U drugim autentiönim predajamanavodi se da je Allahov Poslanik. . 2168n522. spojio vrh palca sa vrhom srednjaka. | | 139.Iz ovog Foizilazi da izostavljanje salavata na prvom tesehhudu ne utjeöena ispravnostnamaza. IInaIn Nevevi ow predajusmarmispmvnom.Beg vi. 'at N"*i. Hudi prenosi daje Poslanik. Ull9/6O00 i 4t3t8-3t9tr81i8. t/40Zn2Z+. Ibn-Huzejme. l/3??/1159. 4115n22. U186l874. sallallahu alejhi ve sellem.naöinivBi kariku. U274/678.kaie: "Bitjezi ga Ebu-Davud sa ispravnim lancem prenosilaca. Malik. Ahnlned.^ '-'Nesai. Bejheki.Ebu-Davud. t'21 Nesai. I/t85t87t. Y idieti: El-nedZJnua 3/455.1/3771159. Ibn-Hibban. Ebu-Davud. S?trtj^t El-nusnedu. Ebu-Da'.Darekutni.sallallahu alejhi ve sellem.5/65/579.Ibn-Hibban. 2/1a6D779.pogledne bi prelazio njegovkdiprst. Ibn-Ebi-Sejbe. Vidjeti: Hulas atul-bedm-n nir. l/355-15ö/719. Tabeßri. 2D26. Ibn-Huzej me. 1/354114.2n90n790. Ahmed..

i lJher.'no """1 frcdxlr \rdleli: hfu141'ad l1lr'-'l6S vidierr' Irkode: srt 1 15 Tenkihul'k?la'n. 'r'1Vidjeti:Avarrnar.lrni \ rdrerr: '1:n' . predaju smatraiu *""ai a" p io bio Sad. svojim jedni'n'" pokazujuöi je äovisaviie prstiju.'. u no.n.'o."'. I\rJ' r.i dovili s njima u namatu *[.em. lu.rsa prig".pa mu rekao: pa mu prsta' sadva kakopokazuje lbn-Omerjevidio öovjeka prstom."s..a" . Hakim iZehebi ovu "Prenosioci ove prcdajesu pouzdxni"'Vidjeti: Haflz Hcisemiknzer isDravnom.jena samolbn Hibban u 's poüzdanim ocijenio b. alejhi ve Prenosise dlr su ashabiAllahova Poslanika'sallallahu tt" Jedn' wojim prstima.l/tl2l56j (Ei-keirl.Ä"J.: . sutIn.-.da alejhi ve sellem'vidio sallailahu prilikePoslanik.i 3/196 'nr.c..u."'"-- alejhi ve sellem' Abdullahb. str.tJ je jednog ashaba. 3/179/1820. kr/.^.i u". 2/?3U84?9 Sejh Albxni krte: Lan:rc prenosilxca Je dobar" Vidjeti:S|lz/ar'rdldr..str.. p"arre pouz.)(.vojim pomlelao. ''Jednin.'7 t8 Nesai. oc.iLh je \jero\je'nik.Timizi. 'clhlliiu rrlejhi lbn-Omer . Ncv€vi.."ii"i r*:.1l?6 'Zaista je Allah Jedan' Jedini' Istinsko je povio jedan i rekao: Boianstvo../irrüd 2/334 Vidjeti. i Ibn 4l6s-10/1231 ilteoles+.241: "U njemu je dokaz o stalnom ovogahadisaEbu-Tajjib Abadi kaZe: pomjeranjü kaZiprsta.tnu te:c ud ltddftnJd :?U? . sikuu.\e "Ponieranjr om pr\]o JL t?j!..'nr u UeJ u. 230/989 Imlm Nevevije lanacprenosiaca u45r' lbrrKd iim Je tler"Jor"jrrm \ i'lleri:l/-'kJ-r'a hadi"rocrienro or.Lr. a njcni prenosiocisu kazao: 'ellem' preno. 10i262 Inam Tüerani u t/ €rrl7tr' l/218/713'navodipredaju iedrneu:-:evatut. nomlerlrje t''ra iini de'n"mrul'rm lnrrmHei"emr to/:6' r'l E :/raid a""u pi. Ebu-Davud. pouzdani Erftprilu. .i..4/3713550' u Taberäni illz:ne:. O\ü predJru Hej.. prenosida je Poslanik'sallallahu prrtn. E/'r. Ahmed ls/258/9'139' Hibban' lbn tl-etrdtu. s".o'o ooi"sn. Tertutttttt 3/202' tia' t Dno Ei'ieth \idleri: Hulasatxllhedril nnnir' l/ß9.sr."''_' ispravnim Ibn'K'ijiilll i AlbaDiovajhadissmatraju Hibban. llio:nzrr i 1272. 2ubej. L fal'fmam biljc. lmam Timizi.. 159. 1/719/l966 i i 6/88/29673 21232/8410 Ebr-Sejbe. zejrla Kesira *"ir". Ebu-lala' 'n'utleäi. SejhAhmedSakirjeovu ptedaju iejha Albanija ovoga hadisadobrim-jc ociienioispravnon Medütim.d.takoder: 1351.a.Ibn-Mulekkin.u dok ie uöio dovu' ali ga nle pokazivao. eezzar.. "" it"-eti-S"ll. sl::eleooo. +:lt:o'1.

l/185/8?0.'3 vidiet.. l15.t/J54l818. '* Vidjeu: El kavlul-nubin.str. tmam t rrmiziI smarraju dobrom. |3nt. t\ izdanju"Mekreberut_utumi vel_hikemi. a Hakim i zehebi emdaju vjerodosrojnom. '"' vdjetl Subutus-selan.4tJO5t233O.'ra.: Et daaniuti ahkanit Kw on.t'6.4/99/402.uidkn: preuTe ELktava. i. U tB L ta35 viajet: tt. 1318/6265.ra35 t4. od lbn-Ba7a. . 36}_361 .2rltö5.anskim surama.! V idietji Netad2ul -efka t. Ovaj njje utemeljen u vjerodostojnom sunnetu. vidjeri: DaifuSun?ninNesa .42ttzj 3 i SnadauLnunekin. sr!. te se tako moZei prakticirati. '* Ebu-Davud. "" Buhari.^.a Imam Nevevi navodi konsenzusmuslimana o uöenju teSehhuda tihim glasom. '. Oboje je preneseno ispravnim putevima od Allahovog Poslanika. sr. Tirmil.'. Mustim. 164.".Sananija. i4t6/t996. a neki i kuZe njime.". su.. Hadis koji .ta3 U vjerodostojnoj predajistoji daje Allahovposlanik.sv.Nu kaZiprstviSeili manje dok pokazuju u pravcu kible.ahaduvel-m?\ani.medUuo. sallallahu aleihi ve sellem.pomjeranjeprsraili pokazivanjenjime izriöito kod Sehadeta nije gradeno na validnom argumentu. Imam Kunubi kaze:"Islamsk pravnicisu se razisli da li se pomjeraplst ili se pokazuje njime.postupak govod o pov-üanju Euvon PovrJanjukaZiprstana tesehhuduima mahanuu svom lancu Takoder.Dakle. U44O44l i Tuh[etut-ahve?i. Sejh Ebu_Bek et_ Di€zairi ima posebnustudiju posveienu naCinupomjeranjaprsta u namazu. 2/159/29t i Hakim.iia. 3/444i EI-?-I4r..la3l o:loy: ovih predajavidimo grjeiku ktanjaöa koji poviju svoj .Zove setEI-kavlul-Iasil.pouöavao ashabe teSehiudu kaoilo ii je pouiavaokur. str.. u vjerodostojnomsunnetu se navode predaje o ispravnosti pokazivanjaprstom u pravcu kible i njegovim pomjeranjem. l'1ry tl:HadZerg\.sallaltahualejhi ve sellem. tbn Ebi-Asim u Ei.'"" Ibn-Mesud je uöitiles..1t354-J55/7t6.. ovoje stavimamaRafi.la3o prenosilaca. '"' Ibn-Hurejme. . to I dieta: Et-kLvtut-nubin.Mubarekfurila 1a2e i sejha Ibn-Baza.ebi. ."ra28 Takotler.hhud kaze:"sunnel u . t62.

Qosfanifunog, Sr.,ojstt,a satatfafiu a[ejfr.ive y[&Tredi i öetvrti rekat

245t

Potombi se Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, digao na treöirekat,donoseöi tekbirl|6 idizuöi svojeruke.l$?potombi öinioisto je öinio na prethodnom Sto rekatu,rr}donoseöi tekbirekod svakenove radnje.r{re U drugoj verziji koju prenosiEbu-Hurejre stoji: "Poslanik, je rako(rj. donoseöi sallallahu alejhive sellem, klanjao tekbire kod svake nove radnje) svedok senije vratiosvornGospodam."ia0 Nakonito bi uöiniodvije sedzde (treöeg zadnjeg ili öetvnog) rekara (ovisno o namazu), sjeo bi, stavljajuöi lijevu nogu ispod desne potloljenice, oslonjenna lijevi kuk, sa povijenimprstimadesnenoge usmjerenim prema kibli.rarr Ponekad bi sjeona sliöannaöin,ali bi desnu nogu(stopalo) polozio sa unutrainje strane na tlo, dok bi lijevo stopalo stavio izmedu potl<oljenice i bedradesne noge.'tt2 Nekada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,sjediona zadnjem tesehhudu oslanjajuöi se na lijevi krk. a obje nogebi isturiona (desnu)
stralu.lrl3 Ovo su, dalile, tri naöina sjedenja na zadnjem teiehhudu koja se prenoseod Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnim predajama.

Takoder, Ibn-Omerje sjedio oslanjajuöi se nt tue\,r KuK. uvo miiljenje zastupaju:Ishak b. Rahevej,rI5 ucenJxcl malrKUsKe.
t436 Buhari. slr- 176/803. Muslim.4/82/392. t'3t Buh.i. "rr- l6,f/739. Nesai.l/384/ 81.Ibn MadLe. t/26U8' . tr$ Buhnri. str. t761803. Muslim. 4/82/392. (r Bubari. str. t73/785. Mustim.4/8:/392. 14 Sarrja u Erarrsae,lir,str. 38. Nesai. l/37s,376l1155, Dafimi. l/201/12,18, lbn H\zejne, t/291/579.Ali b. el-Medini i rejh Albani ovaj dodatak srn.taaju ', , ",'. B u h a r i . .lr. l8l/828. F h uD J \ u d .l / 1 8 0 - l E l / - 5 0 T.i ' m i / . ) / t 8 8 I 8 , )1 0 . 1l,b n Huzejme, Ul50/708.Ahmed,7/39214382. Tahaviu lerhul-tneani,1/258 i Darimi. vr,ljcri:,/rzlr/ I/2)g/l J5h. TboS obJ3intent.r tr,. dd. I | ö L ,,.. '"' Muslim,5/65/57q. r{rEbu-Da!ud..rr. ob). 2),1 gi i. .\Uerroi,pra\nrm. Sethqtbrnr
i'prd\nim. Vlolell: N/tlüt cttar 1ll1o i lt üil-!,tlil. 2,7.

ve sellen,rwmaza Sahjskera?i hanbelijskeraspravne Skole. Nema razlike u sjedenju u namazuizmedumu5kr.roa i iene.t{g Hanefijski pravnicira5oi Sufr.lan es-sevrirasr smatraju da se na zadnjemtefehhudusjedi kao na prvom. Prcthodnosmo govorili o poloZajurukura52 i pomjeranjukaiiprsta. Potom, isto kao i na prvom sjedenju,prouöi se tesehhudi salavatina Allahova Poslanika,sallallahualejhi ve sellem.krram Safija uöenjeovil salavata(prije selama)smatraobaveznim(vadZib)i ne priznaje validnost namaza beznjih.la53 Poslanik,sallallahualejhi ve sellem, öuoje öovjeka kako uöi dovu u namazua nije zahvalio Allahu (nije uöio reSehhud), niri je donio salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je, nakon Sto se öovjek udaljio, rckao: *Poäurio je." Ashabi ga pozvaie, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,reöe'."Kada budeteklanjali, zahvaliteAllahu i donesite salayatha Allahova Poslanika,a potom uöitedovekako ielite.,,1asa

ttall*, ttZ9lttgg. Imam Nevevi ovo predanje smatra ispravnim. Vidj€ti: H ulasatuI-ahkam, | / 425. t# v ;aiett: tt'ritalu t-Suraha. su. 138i El-?vsat, 3t203. t% vidJe': EI ßnz*.at, 2l ts4, El.munkka.2t73.Et-kavaninut fkhijj?. str.53. '"' Vidjeri: tl-yl('1, 1n35, El-ncd?nua, 3/430-Mulnit-muhtad| U37j, Hitüetut. ulena, Zll28. t4^Valett: tt.mugni.I t6l2- Se rhuz-7*rkcfli. 1t584-585. EI-intoJ, Z^ Sg. '-' Vidieü El-istizkar. Zll54. t.as-o vidjeti: tt-nctsur. 1124. El-hid'je, l/53 i Bedaus.sanaia. tt4s6. '".'' Vidjetr lhtitalut-fukaha, sv. 138.El-isti.hj|, u154 i S? us.'unne,3^12. '-' Ebu-Avvane. prcnosida bi Poslänik. 21226sata ahu alejhj ve \e em. uhvaüo lijevon rukom lijevo koUenoi oslanjaose na njega.Medutim, ova predajau lancu prenosilaca ima mahanu koja spreaava da se radipo njoj. .,., '*,vidjeti: Ll-unn. l/331-1J5,El.z,(ar. srr.ö9 i EI.n dimm. Jt44i. ""' Bezzaru El.nurnedu. 9n0]13148.Hakm, t/354l840.tmam Hakim, Z€hebii Nevevi ovu predajusmatrajuispmvnom.Vidjeti: HüIasatul-ahkan, tpA2.

14

241 t
Traienje utoöistaod öetiri stvari ve Ebu-Hurejreprenosi da je Allahov Poslanik,sallallahualejhi " utjeöitese Allahu od öeliri rekao: iatia budetena teiehhutlu, sellem, stvaria
e i iJ Jt--J'.;l
: - ' .

ij!:-.

. - ; .

'!t-'u.J.t;-.--&J:'

, ,

rJ''r;rP

:

i

-

Jgljl c-!r pontj( noj. Tebi le utieöemotl dZ .ncmskc potnic kobu,r\k '' i,kuienja ovig i budute| rviicla iod zla opako| Ded'd'ala ..ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MIN AZABI DZEHENNEM, VE MIN FITNETIL'MAHJA VEL' VE MIN AZABIL-KABR, " 'A;lahu

FITNETIL-MESIHID-DEDZDZAL vnuÄir w l,rn SERRI
DovePrije selama

bi molio na teiehhud'r alejhi ve sellem, sallallahu AllahovPoslanik, raznim dovama.Uz Allahovu pomoö' spomenuöemo svogaGospodara neke od njih. 'Ji! u-i J"rJ.r- '-.-'i'J'J';li "Allahu moj, Tebi se utjeöemod zla koje sam spoznaoi od zla koje ne .ALLAHUMME INNI EUZUBIKE MD{ SERRIMA ALIMTU VE MA LEM EALEM." MIN SERRI dovu: ponekad bi uöiosljedeöu alejhive sellem, sallallahu Poslanik,
'*'But'*i, i Bejheki' "t. 182832,Müslim, 5r2l588. Irnam Nesai.1/42042111309 d Polo'n ptedaji dodÄju: ovoj sa ispravnimlancemprenosilaca 2122o1i882, ekamoliAIIaha.a ita Zeli." rbn Ebi'"' r'a'"ii ", iin:niro. Ibn-Madze'3/25713111' Nesai, 3/480-481/s538' \t263/3'79' t EvSunne Ibn-Ebi-Asim 3"Ä ätttzsrrO, Ährned' 6n00/24065, I 032. 3/306/ lbn-Hibban.

'1v*t"{i
"Allahu moj, uöinimi lagahnim polaganje raöuna.',r{s1 .ALLAHUMME HASIBNI HISABENJESIRA.' Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je pouöioEbu-Bekra sljedeöoj . dovi:

!--r

'J-

a , . . . ' - r . ö,_-iL J /u J: rj _;i, ;iu vy ,.s Ui ;:-:J j, :J, ;")t )ie;ttui :t:1. ;,:;')t I

moj, zaista.sam prema sebi nepraveden bio, a samo Ti grüehe ptuitai, pa oprosti mi i smiluj mi se.Zaista si Ti onaj Koji je milostivi Koji punopralta."tas8 *ALLAHI'MME, INNI ZALEMTU NEFSI ZIJ'LMEN KESIRA, VE LA JAGFIRUZ-ZI]NUBE ILLA ENTE, FAGFIR LI MAGFIREiEN MIN INDIKE VERHAMNI. INNEKE ENTEL-GAFT]RUR-RAHIM.,' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odobriojednom ashabu . da uöi sljedeöu dovu:

"Allahu

. --r, ) --^ i: Lt ,'; i:<, !, r"; !r 4 ! r..it', ,-1j,j!.nt.,J

#, /Jt',lett ui:üy 4i;i;

moj, ja te motim,jer si Ti Altah Jedini, Koji je utoöiite ."Gosp_9dyu svakom, Koji nije lodio niti je roden i Kome niko nije iaian, ckt mi opro.ui:.,(!j" giiche. Zoisrasi Ti onaj Koji j? I4itos;iv i Koji mno|o INNI ESELUKE BILLAHIL-EHADIS-SAMED, ELLEZI LEM JELID VE LEM JULED \'E LEM JEKULLEHÜ KUFUVEN EHAD EN TAGFIRE LI ZUNUBI. INNEKE ENTELGAFURUR-RAHIM."
ta57Ahmed, t7/262t24}97, Hakim, l/385/936. rmam Hakim i Zehebi ovu predaju smaralußDravnom. 'n'3gut'r'i. "r..ia,g.tq, v ust|fi,, nt2s/2705. '"' Ne\ai. l/41?/1J00. Ahmed.4/lt-J2/985 {Et-feLhr. Ibn_Huzerme. l/J58r24, Hakim, l/400/985.Imam Halim i Zehebisü ovu predaju ocijeniliispravnom.

*ALLAHUMME,

og,satk[fafru staniF;w Ao
je sljedcöudovu: Poslanik,sallallahualejhi ve selleN' uöio L' +r j.^ r- -- i ' --j :-* ', --1. . ;, .- ,+- * i';.. '. -"-"'i) 3:*'''lL ' "r---t,* -' j-"i* *L'1u--.*

249t

+ ' -

a -,
3:-ü

.-a . -t-.
- j-' .:L'

-: r -- '; -t - ' .: r ''- -i
.-:- ' -. L' "J :.l; -'^ "'

j'-:

t" ^'Ä

- ':'-

nrcr.i,'::",:,,:,1: i;,i:;:':r::;,;:;ff: .,sxt'i ,"a ir.1i^ roiiovintcL,

i,Trojdn "Allahu ntoj' nolitn Te Trttjitn :nunien o neviclljit'ottt

toct

,:t üsmrli ne ako .ie u tottle dooro '(' got'oritn u srtlibi i ;i,ru i jawtu Molittt Te da isti'1tt ;;;":;ör,;t;, u raskoii i siromttil.r'uMolin Te ,oäoyoijrru. Moiirn Te zn umierenost M'1",::...Ti,!:,
ne..üenon koje.'t t'es('lje Tär,ita.ri kojene prestttju, uqiodanttvol te
itt Molin iriri' zoaorotion ,tttim itt' mi Ti otlredii lice'. Ttoj.e u Plemetli,to pÄiü t^-it. rtoli. r" ,lo ^n potosti! 'la 1le'lan 'Molim bez itete koil tlü Te da ni potlctri! öeinju 'a susrcton s Tobon' All':n.! koi(t tne nttie u:ublutlu ttclt'es.ti ,:Ift; moie nauclitii b;. sü1Lttü.ie ()niultt tq)ttcLlJLt' kolt ukrari nas biserintt im(tnai uputi tt.-si ttiitli tr'ts .ALLAHUMME, BI ILMIKEL-GAJB VE KUDRETIKE ALEL V! iNIE E.LIUITEI-UEJATE HAJREN LI. HALä",A;I;INi

LI,ALLAHUMME' iiuäpsNi iZ,oKANErEL-vEFAruHAJREN vE SEHADETI vEs GAJBI FIL rl,a.s:erexp' - -KII-IMETEL-HAKKI ö' ;sELüö FILGADABI vER-RIDA v-E siglüö NETMEN üir-Üöt iosop FIL-cINAvEL'FAKRVE ESELUKE vE LA ArNINLA TENFEZU ii"säröÜ vi-nsiLUKE KURRETE KADA vE ESELTTKE i's]ft;irü ve psrr-ursn-mlA BADEL NEZART LEZzETEN gäiö';i-iisr B6EL-MEVr' ,vE EsELUKE FI ILA LIKAIKE' GAJRI ii veo/ur. ve ESELUKES-SEvKA vE LA FITNETIN MUDILIII bänoi--i"luor*nerrN "eäl'iruwe, zEJJINA BI zINETIL-IMANI vEDZALNA
HUDATEN MUHTEDIN.djeöima: je sallallahualejhi ve sellem uöio dovu sljede'im Poslanik, ovu i Zehebi Inam Hakim rrs Nesai, i Hakim l/705-706/l923 1/'118'419/130'l-1305 snatrxlu'sPravnorn prcdaju

ve sellet4namaza
. i , . r , . - r ' . , . : , r . . i : . )r.\r r.n'Jr'J:tJ )t J:+,f ) j4'f : , , . , r . . : , ! - . , ? , :t rrrrrJJ4rJ), 'trrr' +j';Ul
'.i, --. , )e\ a v ,., :' t, .!,. --. , e4 )JerJ '.rri € J' J4

"Allahu moj Tebi se utjeöeh od ikrtosti, kukaviölukct i pozne starosti.7-.tititi tne od dunjaluökihiskuienja i kaburske patnje."ta6l ALLAHUMME, INNI EUZU BIKE MINEL-BI]'HLI VE EUZU BIKE MINEL-DZUBNI, VE EUZU BIKE EN NUREDDE ILA ERZELIL-IJMIIR. VE EUZU BIKE MIN FITNETID-DUNJA. VE EUZU BIKE MIN FTTNETIL-KABR. Zadnje dto bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao prije selamaje: ; - 3:;r !r .; !j;t u1'jtu, !',)i -, -.;t;t J:üu.t.i,-.i,

j' 3\t i6 i:"Lit uI "t1i1't ul

"Allahu moj, oprosti mi tkoje ranije i kasnije grijehe, tajne i javne i moju eumjerenost,i ono ito Ti atai botje od mene. Ti si Prvi i Posljednji.Nemaistinskogbo/ansna mimo Tebe."ta62 *ALLAHUMME, IGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EHHARTU VE MA ESRERTU VE MA EAIENTU VE MA ESREFTU, VE MA ENTE EALEMU BIHI MINNI. ENTEL-MUKKADIMU VE ENTELMI-IEHHIRU LA ILAIIE ILLA EME." Na osnovuprethodnospomenutog moze se konstantiratida uöenjeu jezika i izgovaranjem, namazu(Ku/ana ili dova) mora biti pomjeranjem jer ne vrijedi i ne smatrase uöenjemono fto öinepojedini klanjaöi, tj. da svoj namazpoönui zavde zatvorcnimustima,uöeöiu mislima. je da klanjaö Najispravnije öujesamsebe kadauei. neometajuöi rime druge.'* Imam Buharibitjezi da su ashabiznali da Poslanil<, sallallahu alejhive sellem, uöi na podne-namazu po pomjeranju njegove brade.l@

141Büafl,slü.596na22 i str. 1361/6390. 1{' Muslim.6/48-50t71.Ebu-Awane.2/235. 143 yidjen h-temhid, rl/29, El-insaf, 2kA, Hilijetul-eylija, 2/108, Fethut-Bati, 2/491/760-76r. te vldjeti. Fethul-Ban,2l4gtn6l, El-nedimua,3l2g5, El bejanuvet-tahsil, rl4g1.

21t61/295.U pojedinlm pdnrjercimaEbu-Davudove' sesa'nopfl seramu zbirki ovai dodatak: VE BEREKATUHU" spominie hadiskih na desnu stranu. lDn-Hu. Lt ittsdJ..juöi Ebu-Davudove nnne..TUHU".idlttud 3/419.2tt68. l/359 160/728. 'tnrr.saffatfafiua[ejhive 251 I Predavanje selama Selamie elementamidio (rukn) svakognamaza'po mi5ljenju izrazite veöine islamskih pravnika. jada jednom ne svina njih ali jer od desiti previdu ovih imama. Et.'. sallallahu alejhi ve sellem' "Neka je .n. Imam Abdul-Hakkcl-lsbili u tr 2121913129..Mcdutim.jj tou'"vE BERELA. lbn-Huzeime lbn Madze.Vidjeri opaskeicjha Amauta na Amaut. lmam Srnani spominjc potvrda ono fto ovomejesre te je u njemu nriao Ibn Madzina..nije ispravno str.j3:j "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahov mir i blagoslo| na yas" I's-' "Neka ie RAHMETULLAH".izi.lbn Abdul Hadi i lbn Dekik el Aid u svojim djclima su prenijelida se ovaj dodataknalaziu hadisuPn selamuna desnüi i'lew stranu' Et nl. sallallahu alejhi ve sellem' dok bi predavao "l Njegov bktgoslot. str' 187 vjerodostojnonVidjeri:sy'i'rrrr smatra dlitd. Bulusulltrcmn' .'r. na las" RAHMETULLAH". :12.]tttgtti ll6ll. r{? Nesai. AbJu Re/" k lbr Hazm u EI nnkalla.ti: E/-rrd?t. potvrdu.ovu predaju 'mJ|lrrj l predr|jc \rn11' crrrrur"' lJkoJc.rÜeöima:.1/1318. 2/56.tautlttuttekh.. 5168. l.ako sc u rekorrlod primjeraka Serhre .Btltrsulnteram'sI( 64 81 ittüM1' Vidj. l/266/1046. rcöida seradl o Prema tolnc. r lbn-Hodzc hrliz lmam t\e\. dodavao. se to moic -Joi daje l/453 u Sx/'r1ilr-s€la'r. 71205.sr.3/275. lmrm Dafekutniovu prcdalus'natra Darekurni. llll}i Sira. Prematome.|-:' predaobi selam na desnlrstranu. t{6 Muslim. e. El nitthada. i na lijevu stranu' rijeöima:'irL. 'd i-tru-t-r""a.tlt'76t151 Ibn EbiSeibc.391-395.r{u rou/r1q."1167 Ponekadbi Poslanik.tattaa. veliki hadiski eksperti kao. 5/68/5s2.l/250.. tako da bi se vidjela bjelina njegovih obrazadok bi "Vidio sam Ebupredavao Prenosilachadisalbn Omer kaZe: selam.Ebu Davud.1/349/1131.ine.rd.:(! "ES-SELAMU ALEJKUM VE Allahot' ntir i blagoslot. izvomi manuskript iieno provleravao "Vs je i ieih Suaib ovo uÖinio lsto na obje strane BREKATUHUaoaatir rijeöi lmama Sananija. Me|ahibuLd:clil. sü.l/42. Nevevi' Ebu-Abbrs Kurtubi. ra6s Vidieti: t/-r$i:tdr 2/110.-i' i:. Vidjeti: l'/ autentiönim.' selam na desnu i lijevu stranu.2/229 21t32.'165Poslanik. Askaläni.. r4/z . l/186/878. Ibn Madzine i nekih drugih 1/453.vr."1166 Bekrai Omerada tako öine.Hilij?tul ulentul 2/198'A\ tltt rnbr'1.€. sekttn' i Stbulus srr' 64 314-19.

rakoder. Hakim. I.ncnhitj.. ra?r fbn. ... kJanjajuiivitr_namaz ":'" predao bi selam na zadnjem rekaru samo na jednu .z rbn_ . str.]ilil l27y:9t. l/628_629. tt | 4t-t42 O7B. Vidjeu: MedZneuz-zevaid.l/441.tus.1-1.iru.r/j20. 2/254De85. Dredavaiuii selamnadesnu sranu rekao: . BeJhekt. ä.hadis.od lbn_Mesuda. Äauii. rbn Munzir u Et-ev\atu. tnoi..:gfa-ta.it.Ponekadbi Vjerovjesnik. l/425/1320. pripisuje Serad2evom Mureda Ovo br nalvJerovahtemogta bid njegola predajajer verzije lbn_Hibbana i lbnHüzeJme potpuno nNu. spominje da. su.r-. l/354/841 lbn_Huzejme.. sallallahu alejhi ve se em.rcijjc."..Hibban 6/lq5-tso/2442 itbn-Huzejme.hab..."oosi au je Allahov Poslanik. stranu.. str.iÄ"äiahkam. ztrr-t4 | Lt-sirsit.. Taberaniu Et_evsara. ili lbn-Madzine hadiske zbirke ne bude natazio ovaj dodatak i na lijevu stranll ondaje ro propustkopisrakoji nisu preciznoprenijeti sa originala.'tahav| 2t168-t6et2c6."üi.lcprenositaca je prekinur. ueenlaci'iz p. sunn€tuAllahovog Poslanika.tus-sahiha..vidjetirä*lit"t_t"dzii. .8*ü" ovajsunner. rmamsevkaniu Neil." prcnosjocj ovog?hadisa poudani.Tenkihltt-tahk*.Seih Albani kaze:'. B*".222. ali . iliÄ olome je i Ebu_Davud et_Tajatisi. lbn-Earabi ! Et-mudZemu. af.tE. 2/B7L-g72nBti.o. rbn_Eüi_Sejbe.navodr islu verz üu kojuje nav. a AItahnaibolr(zna.luüm.. rvrdi: .tan. sponinjeovaj dodatak samo na lüevusnanu. takoder Et. tr_fr4ol"ttirl i Albani ovu predaju smarrajuispravnom. a:" . . tm m]d*rn. 11445.Vidjeri.sajlallahualejhi ve sellem.r.ra. l:Y:.postdi i öetvrti naöin predavanjaselamai to okeöuöi lice blago na desnustranu rijeöima: I .-l::!i!. Praktrkovau .o Askatani i kaZeda ispunjavaBuharijine i Muslirnove krireriie..Ovaj lanac prenositaca ispunjava Mustrmove xnrenJe_ HarrzAskalanj oval hadis.-I469 U..truaut-pail.... 2/2351518 (El-nevarid). J7l286. r/267t3072. Medurim. 1t433.::j.u Jednojod predajanavodispome-nut aoaaratsamo na oesnusrmnu.sallallahualejhi ve sellem. pr1 .. Hafiz Hejs"-i i ltr_HuaZ"i mä" au . 2/303. e*. 2t146.4t0 eISu. t/423424 . ztzt. 2/376.tsl. da se radio predavanju Jasne \etamasamonajednusEanu.. liTlil 31220/154r.ES_SELAMU VE RAHMETULLAH'..Läacprenosilacaje ispravan.^ '-" rD1o. p.5/J33/tcoj. takoder. rbn-Mad. N. ove predaje jer Alkameb. vidietr etut. Ibn_Hibban._^pri selamu '*'Nesai.ES_SELAI4U Är_gfxifV .u nerr. Haf. n.ES-SELAMU ALEJKUw. od rbn_Ebi_Haümi ru"Änii. . e)zzäiäää'. Haßz ^skalani u &Rlhßut. @l_ü:. Irnam Taberani. od rbn_Abdul_Hadija.-i .zabitjeUio sraDrm lancem prenosilaca.. Vail nije öuo od svoga oca nijednog hadisa. t/2iu. a na lüevu: !..?I-prla.i.u. 2A45-4611t5. sallallahu alejhi ve sällem.i:_j ii __11 ALEJKI'M.''' Ibn-Omernavodida je postanlk. r/36}r/29.Me.neki hadiskisrruanjaci sü prigovonti o.r.

Krrj'a b Fbifbu-tli.'. o\ J p-e. lltart-cat. i t J " ' " t " i " .ai-". i'ora\rn DlenorilJ. l r l .. *'i.tb e j d k a z e : "r116 <japredajeselamsamonajedlu stlanu ashaba) oJ: lbn-Omerr' Preda\rnje.lJ i"'".ja.u.xi. r ?rrl'/ iA'r?1'r str' 385-3e0 'r'rtetnr' stzr'1:r/ .o 'd f Ibn-olrerr . " . nua"'irezz. .erri'. J.zi. r r J rd ! s u o \ c d ! i j ' o r e ' l ' l e -u r t .ß... str' 223 iArdfrri rthahe tl259' rair'Ilrir' Vidjeti:Äsd/. Urretc."fu-i nu i"anu 5tranu h.edavanje misrjenje I :. .sa.i.3t223od hafi'" tbn Munzrra serama dazap.Vidie!il . *r" j.eliml nil jcdnu 'tr'rnu Prenosisc-i ' sekrkob' b DTubeJrJ Ene. ut'detut 1t213' Fethut'&tti Ibn:Beltil^' od l/4s3. 2/103-304 N. e h m n a i e d n r\rt r a n ur F o" V i d i o s a m S c l e m u{ l h n . l. 'i.t'rr.r'ir" .-S"it..bn "Lanrc kazei Askalani Ht\rizIbn-Hadzef tisli:s8d.l'^rr. Omerr lhn Abdul-A/izr' Seldir lbnffutu"o el-Basrija' Sulejmana b Jesara' lbn-Sidna' i"f".n l3r rrvrlr'l'l 8 27o "'".odsovaraju'i Nejsaburija "" voJ" ri'.rti€.:ono.ii. r'2li'rrIi ini'kd Et 31212'223' -' . je 304 lmam Sevkani krtesori'ki odbacio i"i. ' d e r 'p r e d r r .ne..e. 1/'60/730.. r t .1fi:iiil"f Huze.r i?/.1*to"ll ' ' labr'rn' po/nalr-l:lf] Ebi-Lejla' lbn jedntr ttrrnu nl sarno sehm oredaiuii taLo l \ o l i o d r j e A l i j ab L b i . \4. ätas.ttll t | .bi$b.1". Sehlb. 3t222t151s \ ' d J e t iL : tethirrl lrtbtt l'4Jl pren'srJr'' virreri / /''r 4/rrl/J/rrj rlii-. . r r . ' .. el-tk\eä hl Hir(irnb semure' Enes b. ' 3 V i a i c r rC : tl..$.J .d. .: ?/303 imamuUkajlÜu \ Et fethurftbbaDiji' ala5.1+ 3htrI Ei e. r . t ' L " r i a b .Selerne Aiia lspravnim putem se prenosi dx le .::lT. ri.253)l jednu stranurur Predavanje klaniaiudi vitr-namaz.Lnl"U"l* S"t"tO" r' Cail"rr. o dozvoli Ibn-Munzir navodi konsenzus islamskih uöenjaka Imam Ed-Davuditvrdil r. l/2b lbu/. " ' r " /ri r e d J j U o d U ^\e n'.. L . slisti.l:. '"t ir'" iu.*?ilii..ft:.'' ätÄ t'i"it."i.'. Bejhck..tJt.h l \ e 3 ' i i n i o .... t .r r /. sll ispravnim run-üunzrr.1 " ^'1J.-i"nititLsadri... (d 'bror.. i .r'"'r.. r'. 76?'168/306630Te Vitljiti: E1'rrsar.rrr 1a'6 prenosilacr' laDcem 3n:3/rss0.inon 'r p|"ronlN.t^^a" *r..rnö) i r07hI lhn-lvün/r'{/'li/15-loi '518 11'l '\ lr:rr.J. t i ."-Na*"i.t.j:*".r Slh"ro g " " r 8 : 'L/ "" "a 5'7r-75 :' \ i' J j ' r r : / : 'I / r r ' l i".rilr1-cfrrü dok.. 1 " i *t.e n59."l.*.-hn-rrH r ."'"TilJl. preselamiosamo na 'lllJllahu ilejhi ve 'ellem: od Poslilnikr' prenose . l'ncen' J brm i 't.o...'rI ' .-. " '' i drugih Zuhriis Hazima.lc lbn Ebi Eui.i"i.lik.r. r. / 1 r 6 . ooor'."r.i. t I t.ao"'...".. rr1' 1 m l3r' oo'r"'nin i\je rreno' '"i'ii".1"-" na samojednu stmnurrT') prJ. ." Muglet.-i".. r " ä " .d.i:l'.m"i:". t t l . Sad. .. ' ' ..i.l i b .... i[J'ffi. '* fi.a. r.rAl'm-eJ-irkl . ii.'.

3gO.. 2tl454.od lbn-RedZeba.. Fethut-Bari.raro '.. | 363.mnosrvo dh hadisakat i postuD.ra8r tmam Tirmizi kare.. 2 ö8 i Et daa n iu ti ahkan . t& Vidteti: Hulasaul-ahl@n. 96. me sruLa.vesetet4 tamaza "Onaj ko preselami jednu (desnu)^^stranu na upotpunioje svoj namazpo konsenzusuislamskih uöenjaka. lzat i Sircdaut-nunckin.iashaba ukazuju na ispravnost ovogapostupka.7t3:'2-311.iheki je od skupineashaba kaie: "Preneseno da su predavali selamna iednu stranu.tj. od imamaKurtubrja. V idjeri: Et. srr.l487 Imam B. od lbn-Redzeba i Na\buFrui?. aa -drueom je osudivaopredavanje selamasamo na jednu stranu. v446. Et-tenhid.. Neki islanski"uöenjaci su prigovarali hadisima o predavanju selama jednu na srranu. Vidleü. '*" Vidielj. ra.11432-433 i Lt.l.r. '* \'lidjen: Es sunenut-kubru.K ut an.Ovo ulaz i u dozvoljena pravna razila2enja i nemasmet-nje ovako postupati.r'"o "Ko Zeli nekapreda Imarn Safija tvrdi sUedeöe: selamsamona iednu shanu. El-Evzai.SamaiLi geipta.Niie nam Dreneseno ni od jednogislamskog uöenjaka. Lejs b.8a Pored spomenutih.."'"'" Süöno ovomekazalisu imamTaberii lbn_Abdut_Ben. tau Viiiet: OTaniw-rimizi. tt4l2-433.vrat.a ko Zeli neka predaselainna obje strane.2ltb8 i Sefiu Sahihit-Buhori. tn74 2. '*" Vidjeti: Natbur-mje."'"' Hallz [bn-Abdul-Ben i imam Kumrbi Nrde: . . Vidjeu. '. lraka. v342.'.rakoder EI-unn. '.Oba postupka su prenesena_ prvih od generacija.sa komenrarom Mubarekturija. 161190. '. slf. .inai islamskih ueenjakinalon nji}.Amctuehtit-Mcdine.ß tizkar. Preostali ashabi i drugi uöenjaci smarraju dozvoljenim predati selam " rasa samo najednu(desnu) stranu."r48o Ima.-.m Nevevi kaZe: "priznäti islamskiuienjacise"slazu da je dozvoljeno ograniöiti se najedan selam (nadesnu stranu). od lbn_Benala.ev!at.r"35 Medurim.M. predavanje selama na samo iednu stranu dozvoljavaju: ImamMalik. 7t36. "Najispravnije predaje govore o predavanjuselamana obie strane.4" VidFb: EI-ieizkor.Safiiai Ishak.vidjeti: Et ninhada 5t68. labi. '". 2t2SS. Sto ukazuje na urcmeljenost razliöitih stavova.'. bilo iz Hidzaza.82 U djelu lbn-Abdul-Berr kate: "Dozvoljeno je preselamiri na obje iti samo na jednu stranu. Sad. '* Vd'dieüi Amcluehlit-Mpdine.To miSljenje astupa veiinaashaba. 2t204.1-31t. 3t223.vtaien tt-^u1ni^. 2Jt :/0.koder: Es-salarul.*.Vidjeu: El.3t223i FcthutBai.

naglaiitidazapreq--ig ::t3* :?. ugta*om.":. dozvoljeno je Ponekadpreselamiti samo na "" t ti^ S.taelL da je Poslanik sa allahu alejbi ve . Undetul-kai. a AIah najbolje zna s6e -rU. 61123 ..ai" i"b argumenti. 9bj" r. tum ei"io.jednu (desnu) Dakle.i *. .pllodno.

.

. wkratiti ono Sto Ti podarit' niti iko moZepodltii^ono lto Ti odTebe neöezalrtiti njegovobogatstl)o. 431109. ii:Jr Jf äjli tnoi. niko svavlast i zahvalapipadaju i Onje Svemoöni. 5r4l591.l. Dannn. oplosti mil" )4 tri puta Li izgovorio: AGFIRULLAH !" a potomProuöio: riU'. 1/28U1339'Tümizi' . 1t429430t1336."'"" BoBatog Ä r-alre ILLALLAHU. Ti si Mir i od Tebe je Mir.--ttt'.l2n lß47' /\brne/l. 3D98. . 'r*jul u:i. 5161593. 18+185/844. Koji nema s^uöesnikd! Allahu moj.VE LA JENFEUZELDZEDDI MINKEL namaza: ." ma ßtinskog boaßnstvamimo Allaha. Allahov Poslanik.4l6a'186 (ElAbdü-Rezzak. Plenaniti i ä& cospodaru. Ne6ai. Muslin. sallalahu alejhi ve '.lml n g. ALLAHIJMME. sallallNhu aleihi ve selleE. Uzvileni.L:.LA MANIA LIMA EATAJTE'VE LA LIMA MENATE.2n37ß197.--:-l "Allahu.ii:Jr :ri.ft'n-Madie. vAHDEHU LA SERIKE LEH.-roe I ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM' r A ZELDZEL lJ-I YEL-IKRAM. i. VE LEHIJL-HAMDU VE IIUVE ALA KULLI \DIR. sts.Posla[ikov. zikr nakon namsza Nakon Sto bi Dredaoselam. prouöiobi na kraju svakogpropisanog Ebu-Damd.

jJ. Tebi se utjeöem od: nevjersna.Imam Aakim i Zehebi oru predaiu ju je ocijeniodobrom. Nema istinskog boianina osim Allaha. Ibl'_Hibbtu."Allahu ät".Ebu-Dawd.Ui moj. 441111. Ibn-Huzejme.. Sß6n026J. kaju svakogpropisanognamaza kaZupo tridesettri puta: t {r .je pouöio ashabe da na _ . Nema istittskog boZpnstva mimo Allaha.t/430/lJJ8. 3/303/1028." Ponekad bi Poslanik.. Sunni. LEHTJL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLi SEJIN KADIR. .eJkat.l'. Hakim.sallalahu alejhi ve sellem. tß67n4j."laea .. tt90t99 i I/393/9Z."Nema istinskög boZansnamimo Allaha. Koji nena sudrugou vlasti. lJDun n.it -mut enenni. Nesa. sts.\idjeü Netaid1. Njemu iskrenoujent ispovijedamoiako to neujembi preziru. Ibn.t:.SENAUL-HASEN. t/28t/tJ34. 4 -r-:J' ( lrj Jr>. 'o'{ Mus.I-A ILAHE ILLALLAHU. tzo6q4. u Lt-edebut. LA ILAHE ILLALLAHU vE LA NABUDU ILLA IJJAHU LEFiUN. Njemu sya vlast i zahvala pripadaju i On je Svemoöni. VE AZABIL.FAKRI "ALLAHIJMME. LA HAWE \'E LA KUWETE ILLA BILLAH. Ne oboitzyamonikoga osim Njega. 260n0t. VAI{DEIIU LA SERIKE LEII. Od Njega su sve blagodati i dobrote i Njemü prtpoia svaka hvala. LA ILAHE ILLATLAHU MUHLISINE LEHUD-DINE VE LEV KERIHEL-KAFIRUN.Nesai. NIMETU \'E LEHIJL-FADLU VE LEHUS.siromalna i pamje u INNI EUZU BIKE MINEL-KUFRI \'EL.m. Atnfiled.mu|tcdu.U4j)tj46 i l/46415480.sallallahualejhi ve sellem.U lO. NeÄa moöi ni snage bez Allaha. lbn-H€dzer j:pTylg'r :T:"r^"^ zt)u r -ree I uazaktutruRi.iii .prouöio: *:t -t-r." Allahov Poslanik.r.t.KABRI. . str.

sa a[i e u j 6 ifv o [g[ ,a f fa Svojsa no asfaniLw f ie

261

"SlavaAIIahu, hvakt Allahu, Allah je najveli."t+e( "SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER." "...i Iridc'ct ,'errri pura U jednoj verziji ovoga hadisa stoji: ALLAHU EKBER .T'"- U drupomrivajetuod Vu.lima stoji da 5e ovaj zik ponovi po trideset tri puta (to je devedeseti devet), a pofom upotpunisa stotinomkoji glasi:

;i,;"k

lrirl v ir_,iir, *';'r'.5r ijrUifrN'i..:1;

"Nema istinskogboi.anstva mimo Allahl, Koji netna sauöesnika. svavlasti h ttlapfipa.lajui Onje Svemolni."'1ea Njemu "LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU, LA SERIKE LEH. LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI SEJINKADIR." (manji)grijesi,öakda su i Onaj ko ovo izgovoribiöe mu oproSteni poput pjene. morske petputa: U drugojpredaji stoji da sekazepo dvadeset

.l r , ,-?-iiir lirr':r , .i rir ,

i'

'."

4

"Slava Allahu, hvala Allahu, Allah je najveöi, nema istinskog boianstva osimAllaha."lree .SUBHANALLAH, ELHAMDU LILLAH, ALLAHU EKBER i LA ILAHE ILLALLAH." sallallahu alejhive sellem, Abdullahb. Amr prenosida je Poslanik, "Zikrite poslije pet (propisanih)namaza i sraki put recite: rckao'. SUBHANALLAH,ELHAMDU LILLAH i ALLAHU EKBERPOdEii?I, danu) hiUatlui pa to bude sto pe(leset puta, a na vagi (na Sutlnjem

1{'6 Buhari, str. 184/843, Muslim.5/771595. 1r'7 i Darimi. U228l1354. Muslim,5181596, Nesai,l/343/1349 r{'3 Muslim,5/791597. rae Nesai.l/434/1349, (El feth), Hakim. T;rmizi, 9/29113413. Ahmed, 4/57-58/780 .mär'aju predaju oru Hrkim. lehebr r Albrni U383/928.Imam Tnmizi.

ve sellan,rumaza petsto." Amr je rckao: ..Vidio sam poslanika,sallallahualejhi ve sellem, kako zikri svojom (desnom) rukom."rsr Jedan od prenosilaca ovogahadisa koji se zoveSuhejl.r^zumioie da se svaki od ova ni zika {subhanallah. ehamdulillah I el*u .i.U"o izgov"ra. po jedairaesl pura.pa ukupnobuderrideset i "i pu,u.If4"äuii., ron-KaJJrnI Askatani nisu Drihvatili ovakvo shvaranje dodenog hadisa.r5or Hafiz Ibn-HadZersmätrada nema nijednog predanjakoje Li podrZaoSuhejlovo razumijevanje ovoga hadisa. oiirn u.äii" Loiu -. prenosiIbn-Omeru kojoj se sporninie zikr po jedanaesr puta.;i joj je I5x2 slablarac prenosilaca. djeöi islamskihuöenjaka, kaZeda ne treba . .Imam Sujuti, prenoseöi dodavati na prenesenibroj pri zikru (niti oduzimäti od nj"ga), j"; ;-;; se krije njemu. pa bi njegovomi.rnj""norn tt-Jat 1:-1"9t:tl,hJ" "u mogao ostah beznagrade.',u, Jedneprilike Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,je u zeo Muaza b. Dtebela za ruku i rekao mu: "O Muaze, talcomt AllanL, te votii,;; i ia ga je p-osavjetovao ldjeöima:"Nemojpropustiti da kaiei ia kraju svikog namazä:

:tb-,t, ;t ) ! f.:,.3.! ; j'Jt,?i,4i
moj. pomo.Ti,ni da Te spominjem. da Ti se zahvaljujem ida _ ,.!lhh.! tt tuepo roaaet crntm- "Buh*i. "rr. l3J0-lJ5t/bj2c. Nesai. v433tI J4 t. Tiroi/i. et2e8289/14tO i ovo ie njegovaverzila. Medutim.botje je ustavnomTitriu p" .a*.it'l ""*. ,.r " 1" rosraru(,saflarlaiu alejhjve seuem,laloainio.Vidjeti: Tuhterut-ahvezi. ,rn, 2ßgL. ''" vidjen: Zadurncad, )nß Z2Oi Fethut.Ban, 2/Sql Sqz.djj.ei S"r"jt" ;rlrr. * u Muslimovom Sarrili. 5/78/595. .-,_ ""' BeTzaL 4ltg-2\t3oo4 | EI-keifl sa stabimtrncemprenoqtaca. U lancuDrenosilaca or e natari .e Mü\ä b. rJbejde Rebezrya. je kojr *pr_a* r,ia r,"Ji.üi .predaje. strucnJaKa. vfdjerf:tehribut-kcnat,2qtt04-|l4. Tph:ib tehrib.I0ßt8_J2j,tf nedünea.lqlt0ti Fethut Ba'i,2/59j. .-^'"'Vidjeli: tr-,euiir.2/80J, od rmama Suiuriia ''* po u\tovima ji"1,.,":y Buhanje Jesanrn i Mu.rima. S njim sesto2io I z.eneDl. Nesiu u Lt amcru. st'r. t8?/t09. Taberani,20/t251250, Almed, 4/54_ 55t74 (El-feth), Ibn-Hibban, 5/364-365/2020. tmam nakim, zetreli i [n, Mulekkin ovu predajusmatrajuispravnom. Vidjeti: Et-iatan, 4 3_14, od i;'*

rbn Huzej;e.i ii6sl7s 1.rbn sunni. sn.46lrr8. Hakjm, f9,i;91:yl..y lr:,rs22. ' Kare od

alejßive qg8-I sa[[alfafru St'ojstvaaosfanif,opog,

2$ )

..AILAHUMME EINNI ALA ZIKRIKT VE 5I TRIXC VE HI.SNI IBADETIKE." je: "Ko na kraju kazao Poslanik, sallallahu alejhive sellem, Takoder, t255- ajet sureElprouöiAjerul-Kursiju propisanog namirzä svakog ''" I niita osim smrl ga ulaska u Dzennel Belare nedijeli od

'fr .ir s},;',iit 3 üJerrü.1ri ,i':r1ri1i + ü;j,il.iil L iiL y ,ifr

+'\i:+

!1ie !"..;Jr ; \i'l-,--1.r". i,.,:er'+4 t ;,:,"n'r'J r+.;.i
t c'r'c;t:i'i r t,,c di, 4, ;;,4LL ;;,";, -a',iit

"Allnh je - nema boga osint Njega - 'ivi i Vjeöni! Ne obuzina Gu ni drüemei ni san! Njegovoje ono ito je na nebesimai ono ito je na Zemlji! Ko se moZeprcd Njin zeuzimalizd nekogabez dopuitenja NiegoNa?!On zna ita je bilo i pije jih i ita te biti poslije njih, a od onoga ito Otl .,1a drugi znaju samo onoliko koliko On i.eli. Prijesto NjeSov obuhv1t1 i nebesa i Zemlju i Njenu ne dosatli odriavanie niihoto: On je Sveviinji, Veliöansn-enil" U jednoj predaji oko öije vjerodostojnostipostoji spor, stoji da Je "Ko prcuöi Ajetul Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kursiu na kmju svakog lAra nama:ä, bit öe u Allahovoj ;4.iti|i sve do | 5ob nare dnog natnuaa." .ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL KAJJUM! LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVMI LEHU MA FIS.SEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI JESFEU INDEHU ILLA BI IZNIH?! ]ALEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM, VE
Dtetu"it, str' 65 i Mulekkina. Dobrcm su ic ocijenili hafiz Ibn H^diet u BuLuBul Ibn-Tejmijje l/468Sejhul-islam Neveviü El-":k ?tr. stf. 74 i x Hüals.ltul-ahkan, Drcad, U221i prije Vidieri: Lldul teichhudu selamd. da seova dovauöi na smalra TeJmiiie. od Ibn A|edrku ul fetata.l21103. rsOs 'rr. lbn-SLnnr. \e,ar u Ä,,"/r///.'r,. .r. lsl-183,100.frberJnr8/13J.75J1. 48/124. lmam Munziri. Ibn Abdul-Hadi. lbn-Kesir. lbn-HadZeri Süj ri ovu Vidjeli: hdull ead, )n22'223, Ud:rtletutnqibil' predajusnalraju ispravnom. n tetnenn.l/1'78i Ei ierhrl-tnl,ntia,3/3093lO. 1s06 raUerani. 3/83-84UT.Irnm Munziri i Hejsemiovu predajusmxtrqu dobrom. ovom hadisuVidieli: trvldjerl: Et-tied:trua.l0/102.SeihAlbanije prigovorio -230. daife,| 11229 silsiletud

--264

:I-i-ft*gry,

sa![a[[a6v atejfü eesetten, nanaza

LA JUHITUNE BISEJ]N MIN ILMIHI ILLA BI MA SAE. VESIA KURSUJUHUS-SEMAVATI VEL-ERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHIIMA; VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM!" Ukbe b. Amir kaZe: "Naredio mi je Poslanik, saltallahu alejhi ve sellem,da na kmju svakognamazä uöim surc El-Feleki En-Nas.,'r507 "...i ImamTaberani dodaje: suretul-Ihlas."1s03

Dodatni zikrovi nakoDsabahi aKam-namaza Ummu-Selerne, r.a., prenosi da bi Poslanik,sallallahuateihi ve sellem, nakonsabah-namaza izgovorio:

'5 G:;;r'tSi\;','aj *.tt:t

"Allahu moj, ja Te molim da üe pouöü korisnomznanju, da pimii noja djela i da mi dai lijepu opskrbu."t .,ALLAHT]MME, INNI ESELUKE ILMEN NAFIAN, VE AMELEN MUTTEKABBELENVE RZKAN TAJJIBEN." Takoder, Poslanik, sallallahu alejhive sellem, je ashabe podsticao da prije nego nestoprogovore, neposredno poslije sabahi aksam-nalnaza, nakonrjjeöi: "ja zel-dZelalivel-ikram", po deset putaprouöe:
15üNesai,

;tiÄ;

1/42911335, Ebu-Davud,U284l1348, Tirmizi, 8/t8l/2903, rbn-Huzeime. l/372l?55.Ibn-Hibbrn. 5t344.345t2004. Ha.kim.I/J8J/92o.tmain Tirniri;vai hadicsmä'ra dobnm.a Hakm. Zehebii tbn-Hadter i<pra!nim.Vidjeti:Netadtui cllü r. / zao i Ud:alctur ruBi bil-mulpnenni. I I t1 5. t7 b. -.'""" .Icberani. 8/lJ4/7532. Imamlvrunziri, Ebu-Hasan, Ibn-Hibban. Her\emi i Behuu ciriranu p'edoju smarraju ispravnom. Vidteu: E: \eüuLnumr-, .li.tOq-jtO, Subulus-selam, l/462 i E. ziktu ved-dua. stt.78. fso tbn-tr,taaze. l/277n62, Ä)mejdi, t/309-310/301, Ebu-Jala. t21361/6930, tbn-Ebi, Sejbe, 6/34/29256, Ahmed, 6/294n640r, Ibn,Sunni, srr. 24/54, Nesaj I Ametutjevn, stlj. 184/102.Abdur-Rezzak, 2/234t319t. Hafiz Hejsemi l0/ 4 tvrdi: ''Prenosioci ovogahadis.su pouzdani." Hafiz Askatani gaje ocijeniodobrim.IbnKajjim zagovara pojaöavanje ovih verzüai kazeda je öuo rbn-Tejmijjuda kaze käl(o nikadanije ostaviouöenjeAjetul-Kußije poslije namaza. Vjdjeti Zadut. mead, tt223 i Medbnu'ul-fetava, 22/294-296.

a[ejfri vesffi sa[[a[[afru aosfanifuryog, Srojsan
. ' , . . . ' , .''

265 1

'i'.. :LiJrJJr.,-:!i3,

"Nema istinskog bollns.la mimo Allaha' Koii nema sauöesnika' o dobnt On Njcmu tvLl t last i :uh ola pripadaju. Ll N ietoni ruci ie stul " U na'trrku ji taj kojiumt'lJttj, i ,)aittiLltn iOn je S,noini"t' "Ko ro i.ßo|ori bit te mu za svaki put upisano citiranog hadisa stoji: " deset dobrih, oproiteno desetloiih tljekLi bit te uzdignutdesetstepeni ILAHT ILLALLAHU, VAHDEHU LA SERIKE LEH' LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU BI JEDIHIL HAJR. JUHJI VE JI]MITU VE HUVE ALA KULLI SEJIN KADIR.'' Takoder. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem' podsticaole sedamputa izgovore: ashabe da nakon aklam i sabah-namaza .LA

"Allahumoj, spasi !"15rr mevatredZehenemske *ALLAHUMME, EDZIRNI MINEN-NARI" prenosi da je Poslanik,sailallahualejhi ve sellem, Ebu-Hürejre "SUBHANALLAH" i 'LA ILAHE "Ko krie stotinu ,rutd rekao: ILLELLAH. po'lije vhaLnana;a. bit it mu ol'ro:tdti qrijPsi fa pjene."'' ' nakdrbili poputntorske

"'o tir.iri. :nl:ntOO i 2765. Ahned. 29/5t2tt1990.Nesai u Ä'rllaher"' str' lbtl I I 9 i u Ed dua 211122/'706. 20/65/ Taberani, 196112'l . Bezz t . 9/438/'f050, Munzri, Hafiz ispfavnim hadis smarra Tirmizi ovrj Imam str. 54/140. Sunni. 61134' Askälänii Dimiaii su ga ocijenili dobrint.Vidjeli: Es'silsiletus'sahiha 1/195-199. Sahihlrnetd:.tn'rabih, str' 75. i E:IJd.ialentr'ragibil-nutenentl, u kod Taberanija zikruveddua, srr.16.lmamHejscmi,l0/l I l, lvrdi: Prenosioci tl-evralr su pouzdani." t5rr EbuOavua.str. I150/5079.Ibn'Hibban,7/362-164/2346 (El mevarid).Ahmed. slr' 53 54/139 'r iIbn-Sunni' 189/ill Nesai A elutievn, str' 188 4/2341180521. Netaid:ll eßd\ 2/126 Vidjeti: je dobLom Haliz Askalani ovu predaiuocijenio s121't29, r'?'iha, Er-ri/ril€rxs je Vidjeti: prigovorio ovom hadisu SejhAlbani qr- l ()5 i / -E l l rri r t top i b; l' ltxrPr,, t J. " t tt l 2t'l Lt Daifu l "laania. "tt. r5rr ! erooo'rorne hrdi'c gr jc {^rao me,lu Seil qlbJnr Ne.ai, l/415/rJ5J.

hadisu,a ne za zikt nakon akSami sabah_namaza, a Uzvi3eni Allah najboUe zna.

flj:1.]'"""-,1i. t t*"-ji

oorkrijepira. " k.,. ;;;;;"'diö';;.i;i, 1j,",111",*ll^11 :'. .Hadis * ser rem, podsLicao "rhil ;; ;;;;tÄä;;;,il'ä :i1'11fl,1 :].itu i ""e..ii",*,.

Vezano za dodatni treba _zikr nakon aksam i 6abah_namaza, napomenuti da se u pojedinim knjigama navodi uöenje tri zadnje kur'anskesure i ro po tn puta. Medutim, ne znamo pouzdanu i jasnu

;äj;;#'#HXiäT

prethodno spomenuk i .il:il1.i";i" posreda iää;-q"'" Yl"*.iJ 1"1 -Diamiuf'
72-76.' Fii<hus-sunne". -g,,uf,,t"f t/130.134. ,"_"ä" "Siradzul-mutrekin", str. 74-84, srr. 4( ;t;ä;:,

3r.3"::,liil^,. .

j;fJo,"i'yJ,'iJi,,'"T"ff#T""1". ."-o,ä"ä ih rrebakombinirano
prakricimri aä U i. "J""""

usur... 4t2 |3.22s...*"",,,,ff1i.1.'i,trtsi..iä1F

zikra poslijefarz-namaza g3:"-: \" uöenje upuöujubrojni h"di.i;;j;

:t11,!r ä: ;Jut*: :riinfu #{ft':f tiil+:
a u kojima sepreporuöuje zikr nakon

;äoo'3'""fllTu.,Hff#ii'

,ffi,i:."'f,Yit"t*

3r;'lt:"j;: fii1::iu;i:1fl f#tT;?#.#.iq;# iöt"",. t*lanikovog, sallallahu at"I'i uer"tt"rn, nÄä Joiü

g,"':xr'':3[T;j'iä"'',*',f.n"J"rT';i?,'? .^1fl .TJj::"iü

'''' Buhan,sr. t 84/841 i Mustrm, 5/691583. '"'' Buhari. srr.t841185 i Mustim.5/69/5Rl

'"" ^fil J' tr::;;i1fl^iftit ^it!t-rt"ä'hif t?,*,i,i,,i*i ij:ä:äli, "" :i_:il' :::.8 :#;:: ;!:;; :;; : "i,i-i\!;i:,;tri;f:, Y itlr:Hi;;:;: ' jlftu'ri*l y;i1.;fi,;"'.,# ;::l i::11,ffi X ä+l;:*,,,,r*f

..'5?? l'..2/303 ri)0 trbr/r'l/lq9 Narrl-i.l'i/rir-B!/r".. Vrdietr: Errv.i1"*fl o\ri sunnel lbn-Bettrl po'tttpcopo citirarroj i"Jiog irt. tnes.i.r. "" via:i" r"ir.2tz9g..i ne poriiuiiih lmrmEbuHanife.no'' dc \tr o\ i tekbiri ö.. . takotlefosudio JeovaJ imamehlus-sunneta' J-ei.rrrlS.tr*"d t.takoder..:".l. BertalaIUt rdel kari' 6l126 .ir/458 od rbn od lirn-Reazerr' .. :1.lt""i.i .thttt Bnri 2/42t' ß..ö.l si''r{r sz.andc li se radio rekbiriml ovogJ ummelilnliu nllkon . 1.fi '" .i'iÄi...tttt lbn-Abbrsa Di-ie' Zna ie d... Undetxl t Ialintl-Arrrari :/458.trnoni' MudZahitl' ä"rif'li-e*".t.rro.r ie MuJTahidbio niripozn'lijru'enik rsenlm öuo od njcgx rli drrrpihr'hirbr dr /ikJe ili uie lekhrrefro\ uislinu...mri''ju 'tll ie prvc verzijrp9i::njel.li -'-" ".od Il 1-B.ä. de 1e o\o rrÖenielekbira P''viienim !la5om 'u o'udili mnogt lxhr'rnr'l''rt): njih orri postup:rk novotarija.dierr.".rop prr\nikJ da ie . tsn Vidieti:lrrrafuLrrrrlttt 21535.261t znaöenje lslam...tvrdi da su sloZni uöenjacipriznatih glasomnre ftoU iarugi pravnici da ovo uöenjetekbira povisenim pohvalno.ar.kc. 2142t' Iri'(t'tus'stti)t5O2 U'ttttrt'kari 6ltzl' A\rütl' nabud.i .eme/bog podu'c! irnia'te .lfril..r5?1 pravnih Ibn-Bettal.-nije u porpuno'ri Jr.el"mc lsprxvninrethodnici neDo\rednü 'trmJo 44q god po H I kaicd3 ne ".u "'f.ri'1"'r.ttnfiot'l!r.toi t^*. l. u.'ttA.kkis '*. pri i/lrskuili van einjeni .j:.'lri"e"i.'':Prije 'ut"ia" Buhcriiine i \4uslimove :r i drugih hadi'kih Btoini kornentctori Seid b El-Musejjibi s. od Ibn-Bettala' "".rrrr. 2t458 t'Butnri ralril. tt:tthud5t344NtLn't. loli .-..iieöilbn-Bettrlx r kolr su nlm nrenllerr Malik b.i i".l.4)t. posiupak.r"Uo. üi""" iedno ..i.. Hanbel.ogu.. I rjadüvsa satih.r..i predaj i. nel'i ucenla.. je p'rromtd prak\x .r*u.rieti: t"r*.aÄ(r.iirrl '5': | Et1'ltit.ra i 2l5o2. ri...l:lttt . vi.. zil'rommisli \imo nr lekDlre dl \e spomenulim iro Tnxal drueom. 8rl.u dozirjeL mnogelrbi ine otul.ki ucenjcci nisu jedno\tJvno prih!xLrli slroljcinje na IxlliÖilcnciine lmam 5äIrJrK:rze ve6 su ih protumeeili orih predcia.:. nam nuzno "" ti äu-aj postupat nazvao novotarijom ovo .'i'"'jer'rraai.

. az. sallallahu alejhi ve sellem. S.flt:2. vidom istuhom a ne bicem. znate: svJ.To zakljuöuju iz rijeöi lbn-Abbasa: .a vjeÄdosrojnim lancimapreno. str..qo.a 5"*i.toj9j nebaposrupali perputadnevno. tstoJ i.2/JJ/t696. t]::l'^k""g"kg-.l"").i. Vidjeb: Inaut-gatit.. 2/ö7l5J49.sallallahu alejhi .Jednom bili na putusaposlanikom.. 2t458.___ "" Ebu--Davud..Mesuda.il.: ... vrdleti.Hakina.6l0/29c2.predaj sa allahu alejhi ve sellem... vrdjeri: sub:kjjev r. Uprkos jedno namje preneseno. je samoAva a bajram puragootsnJe. Ahmed... Olu predaju su imam BethekjI drucl EDruavua.. v487t56j9 i Bejhelija.r530 Nemasumnjeda bi ovakvim zikrom tsx Uidien. Mustrm.i.ilaca. Ibn-Ebi-Sejbe..*i ""1_". jer vi ne dozivate gtuhägnii odsumoq. t2/428t1Jsl2. ..: Eb'-Sejbe.'S/riaJii svojeglasove.gnus-Sahihit. lAi..u vrijemeposlanika... ovaj h. Vatik. tome. l/lb2 lbJ/ 8t. faloter.9 . U262 Z6J i4. lß94l6t2e.u)til Viijetl FethutRan. "" Buhari.. t/4j8/tt06..ili ...sunnetu. RiJeai Poslanika.. smaFavjerodosroinom.Lr.iaista.. Ibn-Abassa i drusih ashäb.r523-Za dokazuzimajui predaju u kojoj Eb. Kaze oa su ashabl.. Olt: rjun"l uöenjaci vide dokazo napuilanjuove prakseu . ott22. a drugonije: Zato iztazita veöina islamskih uöenjakasmatra da je bolje zikriti rihim glasom.je-d.iao ito npr. sailallahu blizini.KaZu da su ashabi..l7l2jl2704.dijedan öinili to period. ovdjesepostavlja piranje: Zbog öega namnüe od ashaba prenesen md po ovome. postupali po spomenuiojpre<la.tt 7 jako su. |5O9_s1O.i.. iln . vei do|ivate Onoeakoii fla iuje i koji je ra vama. sallalJahu alejhive "kqkdiJoriSenim gtasovima. Irnan Seihekj ovll o*ä.Buhan.u vrijemeposianika.el_Esa. od lbn-RedZeba. ve sellem.T.yi. takoder:Fpüul-Bari.kod imämaBejhekija.. :ITJ"..rn. 3llso3su223j. u vi3e hadisä je zabranio ometanje klanjaöa. uöenjetekbimpri izlaskuna bajram_nan Je prcneseno. en*o.ttalahu läi. 7/63 i.im _sallallahu znanjem. seltem.u-vaJoj poslanl..saltaltahu alejhi ve I ::ll:.. i nakon Poslanika. ocij". ljH . Taberanr...a potom napustilitu praksu.j..."]1.argumenri o bajramskom uöenju lekbiraznaLno siabijiod predaje lbn_ a9oasa. ovo..-" ir-.ltr"ju rihim gtasom.. reje: '. alejhi ve sellem:"sa lana u vaioj blürn.ltl488/56JJ.. postanik.e preneieno iJ Ibn. onda rijeöi_ Ibn-Abbasa: .. j/398. . Albani t Sahihus-sunenü. El-nenahii iemijje. '-KoJese navodiod lbn-Omera kod Darkurnrja._Müs.tr.su ashabiu vrijeme poslanika. od lbn-Bettata.dis * vidjetj.. via1r... alejhi ve iellem.. Takoder. ne bt rnale svogasmisla. 2t4OOod lbn_Red2ebä. Ibn-Huzejme."ts2q Isto ra-ko. 1/263..

tvr{tida su prcnosioci lmam Hejsemi raurani u rt-*at'.ltnul-iatidal.t. s/289 i 4136'7.dteti g a|e.uöetihim Ez-Zerkesi glasom. l. Ud:aletur-raeibil 1515 (EI mcdzmea). Ebi-Jahje i Abdullaha izmeduMuhammeda je nepouzdan.'"' a Allah UzviSeni kraöivremenski Dizanjeruku pri dovi nakon namaza spominje se u nekolikohadisa Dizanjeruku pri dovi nakonnamaza prigovorilisu whunski Medutim..E(trt alau t'el. 'Poslanik. Enesb. od lbn-Redzeba Viiiei'. Zubejra. saffaffafr.rctrukine. perioda ne trajno. Sulejmankoji osporava miiUenje imamaHejsemija.'71399.ra.5/38s.iL. Malik prenosida je Poslanik. dok upotpunjavaju bili ometani oni koji zakasne "Sunnet je rekao: je da se svi zikovi.rr?drxl . Lßanul nizan. dkDüt. Druga prekinut b.n.Ls3 rsr Vidieti:."l5rl Po ovom pitrnju nxjprihvarljivije ie mi:ljenjeimameSafijekoji ograniöeno na ovaj postupak legitimnimsamozbog pouöavanja.r tüJtt 1t t 2.rs! ove 2. Ebi Jahja kaZe: "Abdullah b. 1l L 15!t i Ävut'nabuti. 10/169 predrie pouzdani. smatra najbolje zna. El-itt. ELkanilu lid dua|a.G'os[aniLotog. 440.oje rüke ne kraju namaza rekao: prisustvo Abdulpredaje imaju ti mahane. Za njegaje imam Ahned rekaodaje laZov. 2t6ot)/t204 i lbn Sünni. 15rr str. 312t1. -.1. Abdur-Rahmana el Kurelijja dovoljan razlog za odbijanje predaje. stt.ovim hadisima i niihovoj autentiönosti hadiski ekspeni. tnutenetlni. 4/34.ljt}ri ld Jttrt.rlaruhü1. 2tlo8. ove tst'V. ito mahanaove predajeie Fudajl b. tUnut-earati u rl-araa ts3a Mi. je: nije dizao svoje alejhi ve sellem. Ll-. sallallahu alejhi ve sellem.""" U god digne st. taiinbnt t. str. Muhammedb. vldjeri Et-darthurct-tadil. sallallalu selamrekao je ovogahadisa rukesve do zavrietkanamaza.53/138. tt. FethulRati.ive$awaSeojstr)d 269 t lmam propuötene rekate. "Ko potomkie. ez-Zubejrje vidio Kadaje predao öovjeka koji je digaosvojeruke i uöio dovuprije selama.?esadji. l/193..215.u a[ejli. 2lt3q."""' Lanacprenosilaca b. osimtelbije. :ll lt) i Tashihuddua. a samo prenosilaca ove lancu je Aziza b. .

'"" vlatat: A-aZ"*u vitadit. tt2OO '$ov iajet:renvat-rcaütia-aai^". sts.Vidietl: Fetava islaniiie.kenat. Seid kaZe: "Kada bi Posladk. 2}t43g. t t tol. Vidjeti:Alrürnabud.3. ukazao je na njegovu slabost.. 3/5r. 6 86. 2/80/f492. I nakonpropisanihnamazä. posrojebrojni hadisio opöenirom dizanjuruku pri uöenju dove. a Allah naibolie rna. Ovai "r5'e postupak setretiranovotarijom. '*.-^ ".j zbirci o ovoj temi sakupio oko trideset hadisa. yidjetj: Tefsirut-Kufanit-Äzin. i njegovi ashabi dizali svoje ruke nakon namva. ove predajenisu postedene prigovoraod stranahadiskihstuönjka. Inaul-eal . Citirani hadis nije prisutan u atampanimprimjercima Ibn-Ebi-Hatimovoa !elsira. uöio dovu digao bi ruke. taloder.'"'Ovu predaju.ie disao svojerukenakonselama iueio dow. zatim bi njima potrao svoje lice.a Allah najbolje zna.'r'r'U lancuprenosilacä oväga hadisa ima_. sallallahu alejhi ve se[em. po:lfiatt 22t241-Z42thJt.l5a Potimnje lica Dakon dove Potianje lica nakon dove preneseno je u nekoliko hadisa. Takribut. . hadiski struönjakEz-Zejlei i SejhAlbani su ovu predajuocij€nili slabom. l/555. posredstvom isrogprenosioca. sallallahu ateihi ve sellem."r5a3 U lancu tot tbn-Ebi-Hutiu svom ?eFiru. sallalahualeihi ve sellem. Medrtim. t4lt3l178ö7." imam Taberi u 4l32ll8t2j. zabiljeziojei "DZamiul-bejan. Sejh Ibn-Baz tvrdi: "Nije potvrdeno da su postanik.' vidjeü El-ninhad| b^ss i ELncdimua.Ll-nusni fid-duala.Ali b. Ebu-Hurejre ka7e:"Poslanik. .Ahmed. 4j S. AnA_r1g i Daiful-dZania. 2J43 i Kasasul-enbüa. 2185. Stalni kolegij za islamsko misionarstvosmatradizanje ruku pri dovi. novotarijom. 2n44-145. ali ne spominjedizanje ruku.Metlutim. 1.tehzib. '*' Vjdjeü Medamu' ul-Jetava 22t3M.''"' lmam Nevevije u Buharijinoji Mustimovojhadisk.Taberani. Zejd el-D:udan koji je nepouzdan kod hadiskih struönjaka.. 4D53. od IbnKesta. 3t41:'4g0 '* Ebr'-Da!ud. r?haibut. Imam Munziri. 638/4399. Es-silsiletus-sahiha. Vidjeti: Nasbur-mje. Jezid b.

disro svoie ''' b o!ogil hrdi.rnul ialidal' 11343.koj u nepouzdan isa el Dzuheniel-vc5ili koji "Zovu ga El-Garik (utopljenik) On je dedZdZal kaZe: za njega Hakim (laZac).haLllt3ota Yldietl Et üreda thi.djett:rett:it ut t"'nll.271. Omer b.5/145 118. lll88 .2/'78-1gll48si lbn Madze.ib. ne bi ih \putlio prije nego 'ellem.]' ßs0vldieti: zl-rarll'.lwlä. . Prenosi laZnehadise od Ibn-DZurejdZi Dzafera b Muhammeda "Nije dozvoljeno koistiti njegove Ibn-Hibban tvrdi: es-Sadika."'5r7 3.ib. Et'kaiiJ' 21118.i' stt 358'Tuhletul E/-1:ldl slabomvidjetii ocÜenili su.t-labn.f\. Takribut 's5 Tirmizi. hadis.|n'aul-galil 2ll'79 142' h dii. ahft.!)nul iatidat. od innma N-csaije.10A92i Es'silsilets'sahilld 2111.imamNevevikazeda u priznatimprimjercimaEI datuniane stoji ova ocjena od imatrlaTirmizije' i Albani 3ts2 Im^m Nevevi'Mubarekfuri vid.? l9l196?.u(l:fudle l/141. rro]" lice. 4/391'398'Mi. kaze: (to nrke pn uieniu dove.9/26713386 Ä/-'l:d'rid stoji da i Hi*im. el-Hattab.jeti:a/i €Jdr. lol403i Takribut-teh.a ima He-mmad po.Teh.640/1412. "" gUu-nuuua. Ne. a kada aavriii Potari njima svoje /ice. i Daifin'd:atniQ lna l pa!it. Daifi -da!'nia. EI dZettluwt'tadit.ibttl'ke|ul 7l7l 1 Mi. .vu prcdaju Srt.srt. ts7 vidjeti El ne.malraju potpunoni*tarnimr"o tbn Hibban . stL l'15/346. l/373/1l8l lmam Ebu-Davud Ebu slabom Vidjeti: I€1l' smatraju Hatim. "Kada bi Poslanik' sallallahu alejhi ve 2.st 358'Misbatlu. 3s8 i Nasbur'raje. 1/368..11254.1112.l'dttafa l/288' Medineu"eNnid' l/196.El-.U nekimprimjercima je imamTirnizi ovu predxjuocijcnioispravflomMedutim. I.ib.rekao: "Kada budei uöio dotu dovi sroiim dlanorimt!. El'ttl gtti.tr. 11569| 214'75'483."lsa! U lancu prenosilacaovoga hadisa ima Salih b Hassan el-Ensari el-Basri koji je nepouzdanpo konsenzusuhadiskih i drugi nlegove Imam Buhari. 91268.zl njepa rekao: ' "lzmilliahadise prenosiocima ipripisuleih pouzdanim rs \tidjeti: El-(l:crhüwtladit. 412'15. Ibn-Abbasprenosi da je Poslanik.ie. teh. prenosilaca ovoga hadisaima lbn-Lehia i Hali b.Busiri i sejhAlbani ovu predaju El'ezkar.Ebu-Hllim.1.sallallahualejhi ve sellem."r. 7128l-282.ai. Ibn-HadTer slruöniaka. t55r Vid.jetir I]lrrd:'nrlrrr.i L loncuprcnosilacr '-'" Imrm nauci je hrJi. 2/291i Takribut-teh.2/178'119 rs6 V.Nevevi. Ha5im ez-Zuhri Prvi je rsrr a dÄgi ima anonimnubiografiju nepouzdan. .

str. sil sil etus ts y idjel: Medtmu ul-fetava.r5sz Metlutim..apotiranje lica nakondove.Fejdut-kadir. ili dvahadisa kojimasenikakone moZe dokaz ivati. 2l/300-301.uöio sa ashabima kolektivni zikr.Tetaua.."r55a Dakle. Ko ieli deraljnije poja5njenje ovog pitanja neka pogleda: Tafühud-daa. 119. Sejhul-islamlbn-Tejmjjje.3l3l5. rakoder: Ebu-Davuda. '"' Vidjert El-b"naj"./rrcbbani. Es-sunenul-kubra.llltjje. srr. salallahu alejhi ve sellem."1553 Sejhul-islam Ibn-Tejmijje kaZe:". govoreöi o zikru nakon tarnaza. 421041 Ed-duau vez. A | 44. pojaöavanjehadisa jednog drugim ima svoje uvjete koje su postavili hadiski struönjaci.od s€jha Beka b. od od imamaAjnüa. . 1t463 i Es-sahiha. sE.l555 Da li sezikri zajedniöki Nije zabiljezen pouzdan nijedan i jasanhadisdaje AllahovPoslanik.Ako neprisfasno pogledamou lance prenosilacaovih hadisai njihove mahane.2t504. kada se umanjio broj uöenih i kada je oslabila islamskavlast. 134-135. je rekao:"Ne potiresvojelice (nakondove) El:Alzz b. niti bilo ko iz odabranihgeneracUa ili islamskih uöenjakakroz dugi niz stoljeöa.Neki pravnici smatrajuda potira[je lica u namazukvari namaz.o tome imamojedan. odlbn-Tej. glrr?rdil.VidJetr. 227. 22/303. porcd njihove slabosti. srr. r$' Viaied: rt. Abdullaha i Fi rrr-ralcft. potiranje lica nakon namazaje puno manja greSkanego potiranje u sarnomnarnazu. sl[. od imana Bejhekija i El-l"r/.zikr. 221304. ukazujuna utemeljenje ovog postupka u sunnetu. tss vialei: VeaZnu'ur|ebva. t02. Porcd toga.242-214.339. Subulus-sela||".str. kolektivni zikr uveden je u posljednjim godinama slabosti muslimanskogummeta u pojedinim zemljama.r556 Naprotiv. potiranje lica nakon nzunaza nema validne osnove u sunnetu Poslanika.aese[fem" namaza Neki islamski uöenjaci smatraju da ova tri hadisa. od tbn-Abdus-Setama. zbog veöegstepena slabosti. uoöiöemo da je. Abdus-Selam osimpravaneznalica. kaie: "Niko nema pravo uvoditi nelto r*2 vialeti: Bulugul-meram. pojaöavanja iskljuöena moguönost ovih predaja.sallallahu alejhi ve sellem. 47. 334.

jaciji i dZumi) odstupa od zika.. . sallallahu alejhi ve sellem' to le jacije i dzume-narnaza). Vezano za zajedniöki neke od ovih manjkavostl: spomenuöemo doili u Neki od ovih zikova su djela i rijeöi ljudi. " . . poslije namaza'nte Poslanikov' sallallahu r':' Uaenje El Fltihe nalon \vegr logr nUe aleihi ve .innt". at[aß u S l . Med:nt'ttl feto|a' 221229 t5" ili. " ' . u najmanju ruku' sadrZeono jasnepotporeu sunnetu Time se.r ' . sallallahualejhi ve sellem' sftogoje zabranioometanjeklanjaöa Poslanik. I r . .l""l alejhive se1lem roslanika'sallallahu u sunnetr'r f""t'p^li .:'ooz u'a'tnu ut lctotü 22lslui rdrlr'l'"J-d4" lsmVidjeti:?arrir{. sallallahu afejhi ve sellem' koji hadiskimzbirkama'koga smo ukntko spomenull' najvjerodostojnijim Ako neko od klanjaöa stigne na zadnji rekat ikindije ili sabaha te mu ostaie di naklanja.je uiemeljen Vidieu:Idrriixd .kao ito smo prethodnopojasnili' Na taj naöin se ometajui oni koji Zelezikriti zxsebno' pravog Time se (na podne. a nisu kao talivi sto nema ispravnimpravnim izvorima' ili. ''o' zabranio.D l v u drJt . .\b j f üv es e f f i f so l [g [. u h a uttitb ' l i / 1 0 r ' o o ß ( r h e t i r ' 'rf l16 S"ä. o d b b u . r . o j s tQ r 'o as k n i L o v 2't3 ) \unn-etu Jer od dovs I TikJo!anakonn lnalr. oslmonogxslrr\e navodiu ' ' do/!olio nle lo vjeru_ I Allah !e to cmrlrau\cdenimstrrrima u Svaki postupak u obredoslovljima' koji nema osnove-u rjelskim zikr izvorima. akiamu. ima svoje manjkavosti. . Potiranielica nakon dove. koji je legitinrnoöiniti poslije farz-namaza' vremena ali ne öuju njegovu dovu l amirl Dzematlije aminaju za imamom'1553 (sto znaöi: Ällahu.str'4'15 . \unnel rs6" zbirkama u hrcliskim zabiliezeno akSama' Ovakav zikr vodi ka spajanju faza i sunneta(kod podne' a Poslanik.1-l!/d.ellem. u brojnim hadisima. ./xa. 209 * " v .. t5t1\idieri. biva ometan takvim vrstamazikra' namaza. u. s druge strane' napulta izapostavlja slnnet Allahovog je prenesen u Poslanika.tlioi!) toZ" se nakon zavr5enecjeline u dovi ili onogaStose trazi. i .\tr. .

"1568 '16lNa traju ovogajetaimaposebno poglav|eo ovomprtanlu. ljudi."r567 Sejh Amr b. napustiti ovu novotariju i slijeditisunnet. | | | i EI-nesdaidu Jil-islan. bilo da zikre svi kolektivno ili slu5ajujednog od prisumih. tffi v idiet: Fetawl-Iedirend-d. str. lb0."r56s Stalni kolegij za islamsko misionarstvo(El-ledZnetud-däime) kaie: "Imamkoji dovi nakonnamaza a muktedije aminaju. sü.aine. t34. smaha se novotarijom. ts61 iitett Feta|al-Iedinend-d. lO4. Sunnetje uöiti zik tihim glasom i zasebno. Duinostje svakogmuslimana koji slijedi Poslanika. od AnE'ia Selima. sts."rs6' Poznati hanefijski uöenjak EFTehanevi tvrdi da je zajedniöki zikr nakon namazazabranjena(haram) novotarija. tffi Vidien: ns-sunenuvel-mubtedeat. sunnetu."l5s "Zajedniöki SejhBek b. dignutih ili nedignutih ruku. sallallahu alejhive settem. str. duZnisu za dotiöni postupak donijeti validan argument. 7| lOO. sallallahu alejhi ve sellem.284.sallallahualejhi ve sellem. niti njegoviashabi. buduöi da nema validne osnove u Poslanikovom. . r$5 vidiet: Tashihud-dua" str."rsuu Na drugom mjestu stalni kolegij tvrdi: "Dova nakon namazasa podignutim rukama od stmne imama ili muktedija. sallallahu alejhive sellem. AbdullahEbu-Zejd kaZe: zik povi3enim ili prigudenimglasom. smatra se novotarijom u vjeri.r563 Sejh Ali Mahfuz kaZe: "Klasiöni zajedniöki zikr nakon namazaje pogdnanovotarija. od Hajniddina 'K3 viatett tataus-sunen.Takvo nestonije potvrdenood Poslanika.Tako nesto nije öinio Poslanik. v 7| lo3.i El-ibda. r# Vidieti. u protivnom se takav postupak smatraniitavnim. "" v ddJeE: l\lahul-ncsodaid.Aime. a i u drugimvremenima. niti ashaba. ili svih skupa.'74 Imam Ibn-HadädzkaZe:"Treba zabraniti zajedniökezikrove prije ili jer senjimaometaju poslijenamaza. Selim kaie: "Zajedniöki zikr nakon namazaje ra3irena novotarija. znol .

Irnam pr€daju ispravnom' smatraju i Sujuti ovu Imam Zehebi Hakim. rrae. kako zikri sa öetirihiljade vidio Safijju.1s6e pitanii govoiidena Sudnjem "ts7j (ztkt).SUBHANALLAHI ADEDE HALKIHI'' 1s6' sbu-Dauua.afejk pesefusalla[[afru Slojsa.rekavöijojda kaze: kolpica.iteui-n.r. sallallahu ImamTirmizi i drugiovoj predaji dinu. Sahihut-Tirmi. El'dZerhü je 191213' Teh. ostavljttjuti tfine nilost äodaju:-".Pouöiojuje onome Ät :t Jr iel" "Slavljett neka je Allah onoliko pLtta koliki je bro. sr je svrsraomedu ljerodl''rojne hadise. Sahihu. 21753. 2ll16.'s?' alejhi ve sellem' sallallahu U jednoj predajistoji da je Vjerovjesnik.ib. lt32l2008 Imam Hakim i Zehebiovu predaju ima Hasimb Seid ove predaje Medutim. Hakim.i' e ar. Vidjeti: TuhJetul'ahvzi9l43l. Propis zikra tespihom 27 5t Podstiöuöi Zene na spominjanjeUzviSenog Allaha' Poslanik. BtJh^r1 \t Ettarih l-kebn 8/23212831.ie prenosilac srt 433 str.a to .ibul'kemal. "" ti'*iri. Abdu-lbniHumejd.u lÄncuprenosilaca smaträju ispravnom. jer öe prsti biti im ie rekaoda zikre na prste.sallallahu ruke. 314'tr r'0 Ovajdodätak od Aise(mevküfen)Vidjeli: El'"itai. idjerl: a on nepouzda el Kufi.. u drusojpredaji ima potporu 2l'753 i Sahih 'da6.nia. Tinnizi.zikrio je na prste desne Allahov Poslanik. Ibn Ebi-Sejbe.a.(edna od njegovihsupruga) je ito boljeod toga. gl+:o-+:tl:S54.'mariiu dohrom VidieriHutasatl ahkdtttll4l\' Tühldul gl3ol r t7-sit. Tashihud-dua..2/16311655..aaostanifupog. su 2/l 19 lmamTirmizi-i Mubarekfuri Takribut'teh. aleihi ve sellem. 2/410/1568.Sejh Albäni gaje ovogahädisa. ukäzali na slabost Ulls Ova predajaima i vidieri: Es'silsiletud'daife' mealu slabehadise.299. 141i Siradaul-muttekin.Munziri i Askalani ah\''i ovu Dredriu . Siin Albrn. y wt-tadil. Et-kaiiJ.i.31203. l/280/1330i Beiheki.31111 '57'glu-oavud.2/359/3368 Imam Nevevi. 9/366367/l'186.to. 1/73212007.i Njegovih . gll}4 1O5. svrstao koji se zove Kinane mevla Safijje Vidjeti: drugu slabost. Neilul' l1472' Hulßatul ahkattt Vidjeti: dobrom Ibn-Hadzefje smatraju Nevevii 1Et-kavluln"rir.Vidjetii Äl'miikah' 2n16. str. n.i ne ostarüajte ga alejhi ve sellem.Tintti. 1/280/1329. 21316 i Sahihul d:ani&. .

r' u|. Nema moöi osimsa Allahom. Vidjeti: Taknbufteh. MA BEJNE ADEDE SUBHANELLAHI VALLAHU SUBHANELLAHI ADEDE MA HUVE HALIKTIN.SUBHANALLAHI HALEKA FIS-SEMAI. Reci: t j -.r' I P t )-rt d} Jr J: *1":r' rc+i . sil. J. Vidjeti.itit i. ' . . Bejhekrü Suabul'inanu.' (' tG ^i)\ :. 143-144 i SirudLul-muft ekin. 416111279."t513 . MISLE zAr.r J.u lal-€'cu Abdus-Samedb. \:' it.'t lt rrut. U dmgoj . ova predaja se ne razlikuje od njoj prethodne. isto toliko.. EKBERU. MISLE ZALIKE. D ga mahana ovoga lanca je Seid b. sallalahualejhi ve sellem.str. u lancu Prenosilaca nepouzdan.kako to spominje prenosilaca imam Almed. Imam Tirmizi i Begavi 114241602. MISLE ZALIKE. rsla oejten. i . Tashihud-dua. .str. H^kim.llL.ib.-e. U lancu pr€nosilacaovoga hadisa ima prenosilacHuzejme i prenosi od AiSe bint Sad b Ebivekkas. n32-13312009.Mudutim. 4' 1. llll} I Tashihud-dua. smatra Sejh Albani ovu PredaJu predajeimaju jos tri nepoznata apohifnom. 4. isti broj puta. :. \'E ADEDE MA IIALEKA SUBIIANELLAHI VE ZN. ato je nepoznato kod uöenjaka hadisa Vidjeti: MizMüI-indaL 2144012510.HAMDU LILLAHI. i . : J l.r. Mosa el-Hasimi i Muhanrned b.'riL. :r . UZ98-299. Poredtoga.'g Si ^\: .'tabejr]niü Ed-dua. 166. 31158411738." u kome se vezano za ovo pitanje öestose spominje apokifni hadis"Lijep li je pripisujePosfaniku. nebesima.t. . H. BeE vi.'"-a\.i. "Slavljen neka je Allah toliko puta koliko ie stvorio stvorenit na je (isto toliki broj puta| Altah najveöi Zenlji i izmedu njih.l' . pa joj je rekao: lalcie i bolje od toga. U drugoj predaji stoji da je usao kod jedne od Zena dok je tespihal4 "Pouöitu te onome ito je brojeöi na Spice ili kamenöide.:. Hakim i Zehebi su se slozili na isFavnosti ovoga hadisa.aza ve sellem. citirad hadis smatrajudobrim.alnAIIahu isto toliko..da je rek^oi ztkr tesDthom! '"'" Titß'ia| 10/13-14/3568.'.d r.tKE. u.ur-tj. r uusneduL-fudevs.Harun b Mensur' Prvi je ove a za drugogje reöenoda je lazov.ram. 432. ADEDE MA FIL-ERDI. Er-sißiletud-daife. Nemaboga osimAllaha. . VE LA HAVLE VE LA KIJWETE ILLA BILLAHIL-ALIJJIL-AZIM. Tahnru tuknbittehzib.1$ i. VE LA ILAIIE ILLELLAHU. prenosioca.TKE. l i .!r Jf'* s. MISLE ZALIKE.t v: . l/35911712. VEL.. EbiHelel kome se poremeilo pam6enje..ti. prenosilacaove predajenalazi se 5ll5l7o29.

td. 128ß639.1L-kebir. 183. ve sellem. On im odgovori: illallah)i tespihe " da se vasadobradjela neöezaboraviti Potomim reöe: vam garantujem "Teskoti se.rispravnnn iancem 2/16.o ummete kako alejhi ve sellem. vi ili ste tu. osudujeposlupkekoje nijc i t/el Kunubi.v7666.a. zatekao skupine üudi u halkama ita to öine?Rekli su da broie tekbire(Allahu Ekber) tahlile (la ilahe "Brojte svojegrijehe.ali Zikr na sliöan naöin prene-sen prenosilaca. sr(. ili otvarate vmta Rekli su: "Ne Zelimo osim dobro. naukänisu vidjeli 48 3/47 | ts62 \ Es'silsit. sallallahualejhi ve se lahko uprcpaltavas!Evo vam Poslanikovih. t81 E|nt dua. 16'7 Simdtul4 uttcki.1s76 (ashaba)Poslanika. str.udmrzioprebroiavonie predaji U drupoj ' poiinlena dobradjela '' govorioje: Zar se t. predaji. Spojstpa v{- 27 a.ja od Muhamneda Sabbaha Yidjeri Ma d:ac. sallallahu Muhammedov." Ibn-Mesudim reÖe: zablude?1" r'-. 153.l'dtife. je u kojima IbD Mesrd verÜa imaiu mahme.Le.saprckinutim pr€nosilaca.latuhin. str.fu 31180 .o slabosti lbn-EbiSejbc.tu. Muhammed nalazise Abdullah ovosahadisa iatidal. 60/52. 9/ "'* tun-veaoalu bida. gadao svedok ih nije istjerao kamenöidima spominje da ih je Ibn-Mesud "Uveli ste ruZnunovotalju.Medulim. 436-119i re6Zeli im lbn Mesurlukazati na blizinuposlanstva ts7'narlmi u Es-su. ashaba je bolji od ummeta Takomi onogau öijoj ruci mojaduia. . kao da ste potom im je rekao: iz dZamije.str. prenosilaca str' 68 U lancu I Tatih D:u/d:dn.r {llahu prebauulu lbrahimen-Nehaikoji ujednoprenosicitiranupredajuod lbn-Mesuda' alejhi ve sellem.sa[[affafru afejfr. hadis i hadiska Kudami od kogr b. nikxkvo dobro. je i od skupine ashaba.2139. sujo5 uvijek i posude Zivih meduvama!Njegovaodjeöa sellem.'"' lancima nepouzdanim Hadiski autoritetibiljeZeda je Ibn-Mesuduiao u jednu dZamijui pa ih je upitao koji zikre na kamenöiöe. Dz\ndZani zikrio na kamcnöide.U ovomesmisluprenose ovih predaja t/16417669 i 7657. ja (subhanellah).sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu navodise da jc Poslanik. srr.djerl: E|4rc.rmo onih koji iele clobrorli grijese. uöeniji oi ashaba /ikJx-i selaZedajc lbn Me.38/21. prenosilaca. lancem '57'Ibn Ebi Sejbe. sa ispravnimlancem 9/12718636.u lancina prenosilaca Ibn-Ebi-Sejbe. ll4ll-49/2M i Taberani.ipe aosfanifunog. s.ul V. Mi.t."1573 sallallahu alejhi Posla. dua l/117 i Tasllillud prenosilaca. mu. Preneseno viie vjerodoslojnih alejhi ve sellcm praktikovao sallauahu Poslanik.2/163/1656 'lasllihud-dxn.ika.lbn-Veddah ''Koliko je .fil bi. Vidjetii t/ trld. cniJid '575 je u djelimx: ovih predajakazivano 1665.rcnu. -169.Et silsil?trtd'daife se predaje od Omerai Aiie koje je zabiljezn) str.täkoderapokriiDoj.

Hariietut-Tahtavi. 22/297. Medutim. Nejlul-cvtar.uistinu sljedbenici Knjige (ädovi i k5öani) uniötenisu jer nisu pravili pauzu izmedunamazä.r534 jedafl eovjekustaoda klanjaneposredno jkindiie_namazi.Muavija ga je pozvaoi rekaomu: .. IU2A4. Taberani. 2/t641669.r532 "Kada Sejh Albani kaZe: u korijtenju tespihane bi bilo drugemahane osimnapuitanje sunneta onobi bilo dovoljnokaopogrda. narcdio nam je da ne spajamo namaz sa namazom prenosise da ie dok ne5to ne ptogovorimo ili ne izidemo. nije osudio postupakovih Zena.Ibn_Huzejme.vesellet4 namaza branio je svojoj köeri^dapomaZeZenama koje su prele konce za tespihe na koje bi tespihali. tffi Vidierl: MedZnü'ul-fetat a.Ka2uda ie analogno zilru sa 3picama i kamenöiiima dozvoljeno zikr-iti respihom. vidi da Allahov Poslanik. sallallahu alejhive sellem. Abdlll-Rezzak.sadobrimtancem prenosrlaca. 2t316| Et nev\ua tfkhijj?. Ebu_Jata. sallallahu alejhi ve sellem.Haiijetut-Tahtayt lt2r3.3t249t5534.'.r53o Neki uöenjaci kaZu da se iz ovih. . Alrmed. tj. islarnski uöenjaci su sloZni da je zikr na prste bolji i preöi i da je tako postupao AllahovPoslanik.^. rs Ibn-EbiSejbe. Ebu-Davud. "" \idjedü M?danuul-futava.Aviut-nabud. U192. dakako slabih predaja. lnt 3. nakonselama Vidjevsi ga Staöini. Omer mu reöe:.28180/16866. od lbn-Tejmijie.. .22t29i. I/20c/sq9. Nakon toga. vei ih je uputioi ukazao im na bolje od toga. t9l315. poslanik. 247. Neitul-evtar. Kada je Muavija predaoselam Ibn_Ebi_ Huvarajeustao da klanjasunnete na isrommjestugdjeje ktanjaodZumu. 't" Uu"Urn.is3' naroiito ako se klanjaö plaii da öe se prcbrojati u zikru na prste.ry12. Sahihut-')abil str. r3t342-3$n356. EL bahrurraik. t/t8t/t8ö?.. da spajai dzumu-namaz sa drugim namazom.Vidieti: Er-rih €r. 4/2sa. 2131.6i t4l-142l8äj. sallallahualejhi ve sellem.rd-daife.'.l0ll). Ebi-Sufjanom.. '.Neöini vise ono Stosi uöinio.Sjedi.r533 Propis klanjanja sunneta neposredno poslüefarz-tramaza Prenosi se od Ibn-Ebi-Huvara da je klanjao dzumu_nanaz za Muavijom b. 2ß16-317 i Tuhfetutahvezi.

'$7 B. 6/57-58181. Omerkie: Poslijed)ume-namrza "' dvc rekale kuie bi klanjao ne bi klanjaodok se ne vrrli kuci.27aI Poslanik. Poslanik.. napustiti mjesto na kome se klanjao obavezni namaz. S druge snane. iako je 1o najbolji oblik razdvajanja.veö je dovoljno neito progovoriti ili pomjeriti se.11/882. str. I / 142i sejhAlb ^ni u Es-silsitetus'sahiha isnrrvnom ovuorediiu suuciienili Isb EbuDavud.rr'l SeihAlbdnr l/341/5c45.6/56177. dzumu aeliri rekatr?l predajejasno se zakljuöuje da ovaj öovjek nije pravio pauzu poslije Iz lbn-Ebi-Huvarave verzije vidimo da nrje obavezno dZume-namaza. ImamHejsemi 6/105 ' SejhSejj id Sabiku rt&rr s(nll€. 15sBuhari. lmam Büsiri \ Misabihu. Muslrm. o\u tredrnre. sallallahu alejhi ve sellem: u noioj d:afiiji. saispravnim i Muslim.Ul40/ll4l. odobrio je ovaj Omerov postupak' "DoDro si postupio. Sabit prenosi sljedeöi hadis "Numaa öot'jeka u Allahovog Poslanika. Muslin. a ne öinite ih kaburovima. "Prenosioci poüzdani predaje su ove kaze: 2/489.sallallahualejhi ve sellem. str. u ispravnim predajama da je zabranio spajanje namaza sa '535 Awamc)' Ebu-Jala' 2/66/999(Muhammed Ebu-Davüd. sine Hattabov.rncem str. 16/s30/23015. tj. slr. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem.t127."\535 Jednom je lbn-Omer rekavii: gdjeje klanjaodzumu namar.Hakim.sallallahualejhi ve sellem.'.hari."'5ae Zejd b. razdvojiti obavezni namaz od dobrovoljnog samo zikom.brojni su hadisi koji podstiöu na klanjanje sunnetau kuöi.udladle t/444' kaze: Lanac je ispravan. Beihctc. osim proPisallog (tJ' njegovojkuöi je bolii otl namaz. 'ht. 1/403/993. volim Hanjati u njoj viie nego u d:amiji' L'sin1 propiianih (fatz) namazi.da li je bolji namazu kuöi ili "Zar ne vitLii da je moja kuia najbliia u dZarniji. tttt lbn-Maaz. ovomebiljc'e: pl€nosilaca SliöDo l. Ibn."a.jer se prenosi od Poslanika."lseo "Sunnet je rastaviti propisane od Sejhul islam Ibn-Tejmijje kaze: dobrovoljnih namazä. 2/43213973 Abdur-Rezzak' Bcjheki. u tl-n?d:. l3/10?1166. 2/871/3046.a farza).. 107/432. Kod "Klanjajte u Allahov Poslanik. t5'0Ebu'-Dävud. rekao je: je prilike Ibn-Sad Jedne svojim kutama. ö/1."Sejh Albani je ovu predajuocijenio vierodostoinom prenosilaca v idieri: l rwul Pal il. . sr.pa gaje vidio öovjeka da Urnja na mjesru 'oo l/ citiranc gumuo i upitao: Zi-r ldanja.. l6313l Buhari."tsse pitao Poslanika. 21190.allallahu alejhi re 'ellem. 202/937.84n044. Ahmed.rn. pa mu je odgovorio: diamii|ll Uprkos tome.

namazä dok sunnele prije [arzaod farz-namaza razdvajaikamet.rri. I/202/t25J. Nemarazlike izmealu namazamuskarcai iene S\ e (lo smospomenuli od abdestä do zikravriiedikakoza muikarca lakoi /a zenu. yr"i. \aproriv..1'.ra\iti dobrovoljne namaTe od propisanih nakoi selama. Darimi. Nemai\pravnih dokaza u Kur'anu iSunneru koji upucuju da se namaz mu5karca. po svojoj formi.ne posrise /adnjidan labana posrom nili prvi dan sevvala. t525n24b..d. odtbnusejmina. Imam Ibn Kanan i Sejh Albani su ovu predaJuocijenili ispravnom.satür. 'illl -Trmi/i- \un?ü. "-' 8uh.I t Ftnnulrcdu. i koji pobijajuratvo miöljenje.2q11-.t/138. relao "Zene . l/l4l I42lltJ."r5et Iz navedenih dokaza vidimo da ie sunnei ra. oöita je greSkaklanjaöakoji spijaju sunn"L .namazo namazom. \rr. sallallahu alejhi ve sellem. Suprorno bi bilo samo al<o bi dosao dolaz koji mijenja ovo prarilo. el-Huvejris je prenosi da sailailahu ilejhi ve sellem. 6/860863i EI. posroje dokazikoji ukazuju suprolno lom.Et-anJzh fr b. s7. Es sitsitetus sahihd.7? 79. 8/t49/4694.rr.u *pamii ljutli. razlikuje od nu-uru Zen". naibolie zna. osim ako izmedunjih neito progovoriili sepomjeris mjesta. srr. / 3 o q _ 4 0 0 / 2 .niikah.'"'L drugom hadisu Poslanik. vbsi sitttus. poslanik.r)r-2)d../. 1/24a. I /338-339/1296.15e2 Citirani hadisje opieg karrkrera i vrjjedi ra svakogmusiimana i muslimirnku.lFri:ndrl. rekao: "Klanjajte onako kako vidite mene da klania. Nemasumnje da je po2eljno llanjarisve sunnete. lfarz. Neki klanjaöi iz velikeljubavjpremanamazu kaTuda alo ne llaniaiu sunnete."t"' Dalle. ne osvröuöise na zabranuAllahova poslanika. Darekutni. za njih vrijedeisli serijarrkj Je: Fi \ i. a izmealu je mjesec ovadvadana je ramazan koji obaveia posriti.Vjdjeri: Kerfurhafa.Sliöno ie sa . neie klanjati ni far.qhmed 18/158/26073.rl.._ ali je ipak neophodno razdvojitiobavezno od dobrovoljnog. Ehü-t^t^.u selamomfarz-namaza. Mudrostovih propisaAllah najboljezna. S obzirom na ovo.-2Bo -&gwg. rtr rL JvU.Termiüe. r'. a Uzviseni Allah.od tbn..u D a v u d t. srr.oB/2|]. soffa[[4fru a[ejfüoese[[an. . Malik b. sallallahu alejhive sellem. ali ono Stose zakliuöuie jesteda je zabrana dosla da se ne pomije(a oba\ezno sa dobrovoliniÄ.

p 1 1 r r r rIr nh .11299l0o.rni.2..H a / m . 2gya propisikao za muikarce.'hr'n. 31109. ' r . I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca. stt 258. l/305.e od UmmuDerde. r ' 1 ' r ' .r\. Hati el-Vederri.sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog.cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' . 1ao viüer|. . l l .ll{lqrlooruce|lroirie. preno\ilxcr Ahdulhh b. r@Belhek. . ?'erÄül-Bdri. 1/391. Ibn ^.. tel Via"ieri::: Zl. J l c d : rI u d . Orner imc rs's vidieti: F. . I/rl. ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene). Et telhisul-lxlbit.d. Ehrtd:taa.n r .q.ur.q.105-106i:l/-195.b 5 .."t. x l . Vidjetil El neduud. e j m i n i . i r n Ji.lmed u t:t Desail . r. l { ^ .l. str.s|J.El d!.: Etrmhnlla. izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene.od lbn-Dekika. l u F R e / / J t J r . mh a J r . r l l e ^ r . l 8 l ! m u . je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk.etltanntttkijj. l b n .on bi se odnosio na.nuru. U22-23.. stojidaje Poslanik. El ürL. dr je .dlell: L/-J.S e i o i" l l i . 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda.uuti*r l.osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az. yidjer. 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa.'inrte s.u . ntuoöitou pogledu:rukua.äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje. ' a r r . r " l"b n . l b n .q 3 .Hrn/lhnHJJ/. zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b.1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789.r/ed!.L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne. .:ünk.11D Teh. 21115 i E! silsil?tttd'daife.. )i I I t t t t i t u ß . rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04.J14-Jl). 4/122.'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem. .""' Smi.r/rrl Ba'i. r s s V i t r e r r : t h r r ."l:u' ' ljuJi. El-d:c|henoi ü?kiij. 221465. Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c .iediläu n-tmg/u Prcno.Juskupite kojesu Llrnjale. : c n i 1 ' .. sa ispravninl lan. "uB u h ' " .2l315. otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ . .ibul-ke xthr. ^ J q D . u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na.f r ' . 3/.i muikarec. / ' : 1 ..em prenosilaca. k l j ü ."'r I tbt.l. '5o"tun-t ur-sqoe1 .:d. Medutim. 2 .l . r I e u t . 1 ' t r ( n o r l i ( r .t t t ' . Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i .'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi . r e m o c u i n '* r l ' ' i . r . Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr.l r l r l r r5F ch bi c l 2 r ..a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c. l r u g i . i?hkan4 KI. n i Jo v e r e f / i i c '*'.tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b . E n e .' ' + r ' ls*V.rez!i1r.tul ahkd.voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim.r.

k l j ü .u .iediläu n-tmg/u Prcno. l b n . r ' 1 ' r ' . r " l"b n . x l .S e i o i" l l i . I l7-l l8/87 sa slabim lancen pljnosilaca. 1 ' t r ( n o r l i ( r .'inrte s.cnc koje k l a n l r l Ln e d a l e k o u d t ' .l . 61163'161 Kada bismo ptitpostavili ispmvnost ovoga hadisa. Ovo kco3losjede zltim imem generlcijlr:"" i/ odxbranih miiljenje zr.. / ' : 1 . izrazita ve6ina islamskih uöenjakasmatra da postoji razlikaizmedu namazamuikarca iZene. Ehrtd:taa.' ' + r ' ls*V. 1ao viüer|. 2 .tul ahkd. .r. '5o"tun-t ur-sqoe1 . ova predaja ne moze jer u üjenomlancu muikaicai Zene).:d. : c n i 1 ' .Hrn/lhnHJJ/..l. Medutim.2l315.1912E2ilbn Ebi Selbe42/2789.dlell: L/-J.. str. .tupaju nekrueenJrüi ""' "'' Matik b .rni. 31109. r e m o c u i n '* r l ' ' i . r.Juskupite kojesu Llrnjale.em prenosilaca.ll{lqrlooruce|lroirie. zagovaraju razlikuizmedunamaza a on je b. r I e u t . "uB u h ' " . J l c d : rI u d . ?'erÄül-Bdri. l b n . u kome Za clokaz uzimajuslabopredanje sedZde i sjedenja u na.'hr'n. r@Belhek. .etltanntttkijj. ' r . rsrvidieti:: Ä'i ierhut nmnir 3ß04.l r l r l r r5F ch bi c l 2 r .i muikarec. n i Jo v e r e f / i i c '*'.rez!i1r. Et telhisul-lxlbit.b 5 ."'r I tbt.'uut proiao poreddvije Zene sallallahu alejhi ve sellem."t.: Etrmhnlla. ' a r r . E n e .q. . stojidaje Poslanik. 3/.äoo\e predaje se sluZipredajom drugaputakoji su jo5 slabiji od nje.od lbn-Dekika. preno\ilxcr Ahdulhh b. r l l e ^ r .t t t ' . El-d:c|henoi ü?kiij. je prenesen i sr dva jet :cnonii( kno aotjrk.r\.n r . l/305..a bilaje r/rrliti poz avrlrc fikh:kihpropi'c. p 1 1 r r r rIr nh .f r ' .uuti*r l.d. ^ J q D . 1/391.e od UmmuDerde. l 8 l ! m u .J14-Jl). .11D Teh. otl lür-Redzeh! i E/ trszy'l2/90 tdr ltu-oavud u g/ .on bi se odnosio na..q 3 ..11299l0o. I/rl.. l r u g i . dr je .s|J.105-106i:l/-195.r/ed!. 221465. i?hkan4 KI.""' Smi. yidjer.voiim Tenam! ro IbnOmera u kojojsena\ dc naredrr I i sieJnu na zrdniidio tijela'"" povijunoge'skupeih Jednu kx drugoj posluziti kao dokaz (onima koji Medutim. 'rnir tijelo pu im je rekao: Knda.lmed u t:t Desail . Ibrahim en-Nehai kale: "Zena sjcdi u namazu isto kao i . l u F R e / / J t J r . mh a J r . tel Via"ieri::: Zl.osim u iznimnim situacijama za koje postoji valldan do(az. e j m i n i . U22-23. 2gya propisikao za muikarce.H a / m . l l . )i I I t t t t i t u ß .El d!.L 3AO9 i ove dvije predrjc niitavne.2. Ibn ^."l:u' ' ljuJi. .'uu'Ovaskupina je dr u namalu odi .l. Zbog pottuDc slabostiove dvijc predaiei oprcinosti sn o p c . Orner imc rs's vidieti: F. ntuoöitou pogledu:rukua. Vidjetil El neduud.ur.nuru.:ünk. 21115 i E! silsil?tttd'daife.ibul-ke xthr. stt 258. l { ^ . r . i r n Ji.. Hati el-Vederri. r s s V i t r e r r : t h r r .sa[[allaftuafejü r'e se* SpojsanQos[dniFgvog. El ürL.q.r/rrl Ba'i. 4/122. sa ispravninl lan.

Vidjeti: ts-. El-medzruhin. U lancu prenosilacaove predajeima Haris b.l@e Iz ove. ELkanil. 1tu2t2777. tl-"r.a neki ga smatraju larovom.rtim. od Ebu-Davuda. Poslanik.M\slim. 4ll5 | -152. zbog komentaraove Fedaje vidjeti: E! ninhadZ. str. UlO]. koji nisu pravili muskarca i zene razlikuizmedunamaza izuzeti namazZeneu odjeöikoja bi mogla otkdti Ovdje je neophodno neStood njenog tijela (mimo lica i Saka).l6o Jedanod dokazakojim se sluZeovi uöenjacisu rijeöi je. slabe.a Allah Uzvi5eni. "t ."1@3Sliöno ovome navodi se i od nekih ispravnih prethodnika." (Prijevod Hud. 11242-?r'3. a uspjeh moj je od Ällaha. El-nedZmhia U6. lll44-145.) znaöenja '* Vitiea: rd-du4". od Ibn-Ebi-Sejbe.r61riz istog tuzloga. 791281.je du tene klanjaju u svojin kuöam4 daleko od pogleda tudi.j€r Bukejr b. zabranioje Zenarna ljudi. ili postoji moguönost daje onda öe skupiti svoje tijelo u namazuda se ne izazove ljudi vide. ali je spoma njela vjerodostojnost. 6/105. od imama Nesaije. od Alije se navodi Fedaja koja ukazuje na razliku izmedu namaza muSkarca i Zene. tM vidjet El-musanef.er. nakon sto je upitan o namazu Zene.325.r/222.r610 poZudakod onih koji je gledaju. Vidjeti: El-dlerhu vettadil. od Abdur-Rezzaku i El-nusanef. totoMed. 1o3Ibn-Ebi-S€jbe. Et-takrib. str. 5 1286. najbolje zna. 88.l66Takoder. Tehzibut-khzib. Abdullah el-Esedidz nije öuo od Ibn-Abbasa. dok klanjaju iza njih.3/138-141.3na. od Ibnll 169.tar. bole. odgovorio: Ibn-Abbasa kada "skupice se. sallallahu alejhi ve sellem. g3t362. El-kanil. "t-.od Abdulaha i El-nesail. rffi lbn-tui-Sejbe. str. Ova predaja ima drugu mahanu. sallallahu prije da diZu svoje glave sa sedZde alejhi ve sellem. tott Boh*i. 4/134 i Fethul-Bad 2n2. 411341441. koje je trettualonamaz Poslanika. Ovim bismo priveli kaju ovo skronmodjelo. Vidjeti: Tenkihul-ke lam. A185. opet. S druge strane. 1/24212?78. Lanac prenosilacaove predajeje prekinut. na sto aludiraiu broini hadisi. Mizßnulitidal. Hlbbam i Tehzibut-tehzib. Abdullah el-Eaver koji je nepouzdan.sallallahualejhi ve sellem. 51.n.4/r4r. 3O2.Ibn-AbbasoveFedaje nazire se opreönost sa hadisima Poslanika. . El"mesail. a to je prenosioc koji se zove Ebu-Ishak.Ispravnou njemu je od Uzvisenog Allaha. 'Ja samo äelim da uöinim dobro koliko mogu.nepouzdan.

) {Hrp"#frHWJA s€& .je od mene i molim Mlostivog Gospodara Pogre3no da mi oprosti. Gospodaru svih svjetova!" IIAMDU LILLAHI.ALEMIN!'' znaöenja Junus. zaist duia navodi na zlo. osim one kojoj se jusuf. praydam ne s€b€. 10.) moj smiluje. 53." (Prijevodznaöenja asaposljednjadovaje: Allahu. RABBIL.

.jedinstvena je po mnogoeemu. Bugojno . da primi njegovtrud. god. i prvih I poznlh gene.Fedaja i izjava ashaba. dzelle lenuhu.-ä. tabiina. prakrom. ito trJba da buae Änova svatome onome koji ieli predstaviti islamu njegovom izvomom svjetlu iupoznati ljude sa Poslanikovom. 26."*4u. Semira Imamovida Svaka hvala i zahvala pripada Uzviienom Allahu.dzelleSenuhu." autor. a moZemoreöi da je i svojevrstankomentarposiaaikovih.lüepog i korektnogodnoia i tolerancije. promovisu i afirmisuPoslanikov. autentiönüom i izvomUom. sallallahu alejhi u".a samim time i Njegovu vjeru. sallallahu alejhi ve seliem.d. toji tretiraju ovu izrazito vaLnu temu.Recenzija mr. Safeta Kuduzoviöa.U"m.lu. *[unuf. znanja i mudrosti.Onaje prvo opseznüe ajelo t<oje Letä svapitaniau vezi sa formomPoslanikovog.Sroi odgovara renomeu onih koji oZivljava. upise ga metluonekoji su rjeöjui djelompomogliposlanikov. Autor se koristio velikim brojem klasiönih i novijih djela. H.pripadnika razliöitih pravnih skola. i _ neka je mL i spasna posljednjeg poslanika.Sunnel.Muhammeda..iIJ njoj po prvi pur imamo pritiku öitati detaljanpregledizvoda i ocjenesvih hadisa. sallallahu alejhive sellem. Sto knjigu öini relevantnijom. Molim UzviienogAltaha.-Sunnet. maj 2OO7 . Amin! mr. g.. i olaksa put ka Dzennetu. kadaje pisana rijeö na naöem jeziku u pitanju. a\tora InI. podari mu snaie. pokazao visok stepenpostovanjaprema svima njima. sallallahu alejhive sellem. jei je on paradigma dobra. rijeöi: "Klanjajte onako kako ste menevid.u ut":ti ve sellem.. Ne moguse ot"ti utirä da. SemirImamoviö 10. prenose. Knjiga 'Svojsrua poslanikovog namaza.bezobzimna to da lije njihovomiiljenjeu datompitanjuocijenio jaöim ili.umadel-ula 1428.jelida klanjam. n.slabijim.koz navodenje_i komentar misljenja islamsühklasika. sallallatrualejhi ve sellem.

na znanjemladeg. evo. 2g5t je mir i spas na posljednjeg pripada Allahu. Ako bismo ovaj pdstup govorio kakavom uvjerili uöenjaka. alejhi . tajenja odredenim djelima. Muhammeda. moze koja se. je je od bilo pitanjunadmasuje ga. kurra hafiza Rijeö-dvijerecenzenta prof.sada starijeg.najbolje daje za pisanje ove studijekoristeno einjenica je nauönom pristupurteö.ne sallallahu pretpostavljajuöi u tome pogledu nikoga nad Poslanikom. posebno u ovomedje1u.Svojstva pred sobom.ta öinjenica dogada. jednu veoma a da u njegovimdjelima ne prcpoznamo Ne moZemo a to je nauönipdstup. koju alejhi ve sellern.ponekad i razlogom Temakoju hetira ova studijajedna je od najvazniiihza svakoga muslimana koji Zeli ispmvnopraktikovativjeru i slijediti sunnet..neka Zahvala Uzvisenom sallallahu alejhive sellem. znaöajnu karalteristiku. pisanju usporedilis pristupompoznatihsavremenih u itavile. na veliku slijepa pristrasnost dokaza neistomisljenika. Poslanikovog. Metod kog autor koristio daleko smoda pravnojikoli ili uöenjakuSvjedoci pristrasnosti odredenoj kakve prepoznati u Zalost.Najme. na stotine napisane suili prevedene koji su pisali svojim peromi doprinjeliovom.sa[fallafru afejLive sefd Spojsn. öesto budeIazlogom sinboliökog tumaöenja njihovog a istinizavolju. kada su neki detaUi bismose da za njim nimalone zaostaje.aAos[aniknog.kako Jedan od pisaca zasigumoje i nai brat.Allahovom. nam 424 izvora. ve sellem. u proteklih deset:tkgodina knjiga. sallallahu . magistarSafet rekohpreporodu. starijem. Jednaod njih zasigumo prevodenja islamske literature. kvalitetukoz nekoliko djela koja imate namaza". Ako se nikadau historiji nije dogodiloto da mladi izvrii recenziju ne upuöuje Medutim. voljom kroz koji semanifestuie islamskipreporod kontinuiran i rastudi svjedoöe je preporodna polju pisanjai r^znefome. u njemu njegovduh i prepoznati Kuduzoviö.veö na skomnost i poniznost godina veö nekih desetak prostori nale zemlje dZelleianuhu. Imali smo priliku upoznati je je i studija a od kojih napisao. Dievada Golosa. ondase to. Poslanika. !ejh. alim.

Amin! hfz. u studiji iznosi miSljenjai argumentesvih uöenjaka.ali nije mi poznatoda je nekö od njih uraileno u duhu komparativnogfikha. Allah ga saöuvao.. god. ito je sluöajs ovom studijom. maj2OO1 .peseller4namaza Autor. savjetujem svoju braöu muslimanime i islamskuomladinu da knjigu mnogo öitaju i pomno studiraju. imame.Dzevad Golos 24.A ovom bih pdlikom pozvaoi braöudaije. Mostar . boönjaöko naslijede na polju vjerske misli.nastavnike i profesoreda se svesrdnozaloie u nastojanjuda shrdüabude jedan od mogu6ihudzbenikapremakom öepouöavatisvojeuöenike. Safetaza nesebiöan trud koga je ulozio ostavuajuöiiza sebevrijedan poklonmuslimanima u Bosnii Hercegovini. pa i 5ire. nakon öeganam ukazujena koje od tih misljenjaupuöuju vj erodostojni hadisi. posebno iz oblastifikha i hadisa. Na kaju.a posebno oni koji su kenuli putem islamskogdaveta:uöenici medresa i islamskih fakulteta. I kadaje ü pitanju doprinosislamskoj idejnoj baitini odgovomotvrdim da ovaj udzbenik zauzimarelevantnomjesto i ulogu. Naii su uöenjaciiza sebeostavili veliki broj djela iz oblastifikha i hadisa. Na osnolu prethodnog. rnr. Studüa ima posebnu vaznost kada je u pitanje nase. molim Svemoguöeg Allaha da obilno nagradina5egbüta.

islamne mozeopstati i öovjekov stubovima islama. se je hadisu smatra spomenuto u Ono Sto prethodno bezsvojihstubova." (Bthatrja) U .uöimosepokomosti öistimosvoju duiu od grijehai moralnose i odluönost.nete mu biti dobrani dtugadiela. alejhi sallallahu pamöenje. i duhovnog moralnog nemaboÜeg uzdiZemo."(sahlh. je obavljaonas najbolji uzor. Od namaza ga na njegov podsjeöa muslimanom. najvaZnijih obaveza ima za cilj da i vrijemenamaza Uöestalost dnevno klanja pet namazaZivota u vrtloguovosvijetskih svoga nikadne zabonvimosvrhui zadatak svoju pet namaza time uövrsöujemo aktivnosti. Seoj Recenzija Abdul. bezovih stubova. bit öe mu dobru i ostala djela' a ptr ako mu namaz namaz ne budedobar. akomu namaz je veomabitno da ispravno 2570)Stoga vidi: Sahihul-dZami'. sallallahu Allahov Poslanik. Hattaba. da nema boga osim AIIaha i da je MuhammedAllahov sr)jedoöenju i postu Poslanik. je jedan na koji od naöina i to temeljima poredisa gradevinom i njenim znanjeduboko je pouöavao s ciljem da im se odrealeno svoje ashabe ve sellem. sallallahu "Ktanjajte kako ste mene vidjeli da Hanjam. onako kako ih obavimosvoje namaze.oZivljavanjegovu vjera ponajvi5e S obziromda naSa raöuna.dkjßigW-sottafkfru st|. kaze: koji u jednomhadisu alejhive sellem.prof." mjeseca u ovomehadisuislam alejhi ve sellem. Taberani.obatijanju natuaza.Varisa Ribe.oba ianiu hadZdaa (Buharija i Muslim) ramazana. umi Sudnjidan i polaganje je u vezi alejhi we sellem. navikavamo i poslusnosti Uzviienom vjeru. 287'.davanju zekata. ureZeu njihovo uporetlivanjeovih temeljnih islamskih duznosti sa gradevinomukazuje je da ni jednagradevina ne mozeopstati jer poznato nanjihovuvaznost. sallallalahu Poslanik.aeoskniLovob. Abdullahaibn Omera ibn ElPrenosise od Ebu Abdurahmana. radüallahu da kaie: "Islam je sagrade na pet st:". Klanjajuöisvakodnevno Allahu.ri: sallallahu alejhi ve sellem. zavisiod naseg namaza. daje rekao:o CuosamAllaho|a Poslanika' anhuma. je namaz Namazje jedna od najbitnijishrbislama NakonSehadeta je obavezan je da musliman vjere i. se na iskrcnost Ovaj treninga. AllahovPoslanik. Poslanikovo. kao ito poznato. "Pmo s tim rekao: za ito te öoriek na Sudnjemdanu polagati ftröunie bude (lobar. besprijekomim trening öini öovjeka je uvjek na ga mu i da vjeru öini ugovors Allahom.

sallallahualejhi ve sellem.pa tako smo u moguönosti da u potpunostisaznamo kako je on klanjao. Knjiga je. i zbog toga je neuporedivosa drugim djelima na nasemjeziku koja obraduju ow tematiku. Ovo djelo je jedinstvenopo svojoj tematskojSirini.namaz. nauöna studüa koja prcdstavlja jedan veliki doprinos islamskim naukama na nasim Drostorima.je u tome Sto nam nudi jednu potpunu predstaw poslalikova namaza. Safeta Kuduzoviöa (Svojstva Poslanikovog namaza. Prcd muslimanskomöitalaökomjavnosöu je jedno veoma vrijedno pisano djelo. prof.god.detaljno je opisan Poslanikov. Zenica . koje nas opiimo i detaljno upoznaje kako je klanjao Allahov Poslanik.juni 2007.eanost. utemeljenuna najvjerodostojnijimhadisima. a naroöitooblasti ibadala(obredoslovlja). Njena njavedarÄ. prije svega. Abdulvaris Ribo. 06.Radi se o knjizi mr.salallahu alejhi ve sellem.vjerodostojnim hadisima koji su do nas preneseni.öast mi je i zadovoljstvoda ovu vrijednu knjigu preporuöim svim muslimanima. da bi ga i u tom segmentu vjere mogli slijediti. od abdesta do zikrD. kako bi moeli obavljati svoje namazebaSona-ko kako ih je obavljao nai poslanilk.sallallahualejhi ve sellem. sveobuhvatnosti i Serijetskoj utemeuenosti. koja je evo doZivjelai svoje drugo izdanje.

Abdur Rahman El-Bena.jevm. Muhanüled b. Ahmed Seharenturi 21. ). Muhammedb. Rijad (1112).Bejrur C---). (322). Daitul dzania. 3 6 . Ali Dzessas Razi.Jusu I b. SuajbN€sri (303). Gulam b. Amelul-. Semsuddin b. 7.Rij ad ( 1422). Daitu Sunenilbni'Madze. MuhammedMedeniBusak. Ahkamul idejni-Hlsd b. Dzelaulefham. HuseJn Bejheki (458).Muhammedb.Kairo (1. Dzmiut Timizi (sa Et ruhfe). Bejrut (1a19). Ahkamul-dzenaiz. Muhanned b. Ruid Kurlubi (595). Zekcrijab. AdabusSafiai. 2. ( 1146). Bejanuzesalil ilmi vcr-taleb. Muhammed (1420). Ahkamul-iadeti. AhmedZehebi(748). Beirut (1419). 4.115). Omer Lrka.SafetKuduzoviö. Nlh Albrni (1420).Z€rka (1. Allrted b.115 b. Rijad (1119). Ahkanul-Kur'an. Zejnuddinb. Abdul'Hamid Halebi Eseri.ll3). 6.e 37. Ahmed b.LStrl.108). Anman (2002).r7). 31. Arebi (543)-Bejtut (1415). Kajjin Dimeski(751). D r a m u rT i m i / i . SenaMuhamed b. Muhammed b. Ahkanun-nisa. Hddter Askalani 24. 14. Sevrete ) 35. Avnul-mabud.Muhamed b. Rijad ( 1423). Bulu8ul-merrm. Muhammed b. 29..iu Kdiro. 16.. Dzuma-namaz . N.Abmed b. 22. Nuh Albani (1. 27. 20. Bejrut (1417).Ahmed b. Ahkamus-Sita. Muhammed b. Daifu SuneniEbi-Davud. Amelu ehlil-medine. RedzebHanbeli(?95). U. Bejrut (i418). Bedaeus-srnaiaAlauddin b. Sunni(364). Dzaniul ulumi vel hikcm. Hasanb.Rijad (1427). Muhanrmed b. Abdur-Rahman b. Kano C--.Amman(1405). Mesud Kasani(587). (1420). Abdullahb.Bejrur (1410). 26.120). 12. 5. Asms sahabe. Daitut tersibit tcrhib. Nuh Albani (1. DuafaulUkijli.(370). Bejrut (142r). 17.isiruddinMuhammedb. Kadir Pakistani15. NasiruddinMuhammedb.Dinesk (ll. (pravnipropisi). Aridatul anvezi.Bejrut ( l4L6). Nuh Albanj (1120). M u h d m m e b d Sevre. vel'lejle. Muhammedb. Mübammed Ebu Taijib Abadi C---). Daifu Sunenin-Nesai. Tirnizi (279). 30. Ahmed b. aQifüvegfi Spojsna Bibliogralija 2ggt 1. Bidljerul-mudZlehid.Muharnined lrrmr/i!2/q. 19. Muhnmed b.Bejrul (1a21). Kaijim Dimeiki (751). Abdulbn lbnul Arebi (543). Ali b. Kliro (l.lm. Nuh A-lbani 28. Halil b. 38. 10. Abdul Ber Endelusi(463). Daitu Sunenil-Tirmizi.satfaffaßu aosfanifunog.jli 32.120).---r. Dzamiul-bejan. 3. Bejrut (1406). 8. Delrilun-nubuvve.Abdur-Rahman b. Ali b. Ebi-Hatim Razi(327).Bejrur (1421)33.RÜad(1a20). Dtamiu bejanil-. Ahned b. Dzevzi (597). Ahmed b. 13. Muhammedb.Bejrul (-.Dubai (1421). (sr El-feth). Ali b. 9.Muhammedb. Nuh Albani (1420).Amman(1421). Arnelul-jevmivel-lejle. 1E. Rijad (1419). Aslu sifelis-salah. Nüh Albani Rijad (1417). Bezlul medzhud. OsmanSebir. Nuh Albani (1420). Dzerir Taberi (310). Beirut (1417).Rijad (1421). Abdul-Hanid HatebiEseri. Bedaeul-fevaid. b.Bejrut (1.Semsuddin b.Bejrut (1404). 34. Kuvajt (1419). Muhammed b. 25. El-Kur'anul-Kerim.Bejrut (1105).). 23. Al*amul Kur'm. Buiusul-emani (852).

El-dramia.Armed b. b Muhammed Abdul'vahid MaLdisi (643) Mekka (1410)' 64.Rijad (1414)' 67.fi ehadisil-ibadat. EbiHa. Z€jnuddin 45. ELahl(aln.Abdur-Rahman 55. Ed-duafau 42.üe. Muhanrnedb. IbrahimDtevzekani 61. El-benaje Nemle Rijad (1423). (749). Et-dZerhu Mekka(1414)' 56. Bek b. ELbahrür-raik. Rijad (1422) Husejinb. b.Bejrut(1416).Bejrut (1271)' vet-tadilu. (r417). El-dzamiuIi ahlamil-Kur'an. El-ebatilvel-menakir. Muhammed b. RuadKurtubi (520).Dmesk (1406).Bejrut C--. Abdullah. 65. Kaim (1420). Abdulah b.Abdul-Kerimb. Kaiiin Dinesk (751) HailO41?)' b. El-turusi. 57. El-fikhu alel-mezahibil-€rbea. Ali Hatib Basdadi(462). Muhammbd 54.Ahmedb. (l125). El-edebuLmufred. SalimNefravi 71. Ed-durerus-s€mine. El-ernrubil-itiba.Bejrut (1416). Ed-dua. El-furua. (7?4). El-bahrul-muhit. El-esrarul-merfta.kih. Dzezeri.kerija Jahjab. El-fekihuvel-nutefek.Bejrut (1408)' Ahned b.Rijad (t4r9). Hamvi (1098). Abdur-Rahman 72. SuajbNesai(303). Kqiro (1423)' Ebu-Abdir-Rahman 76. El-evsat. Bejnt vehbeh Zuhejli ?3. . 49. El-fikhül-islamiij. Nudzejm Ibrahim b. Dzevzi(59?). El-turkan.tujad (1403). El-bida. 51. (970). b Mühammed Semsuddin 77. El-aladu vel-nesani. 48. Ebu-z€jd 63.Bejrüt (1406). Milibad. Abdullah Hamza 78. b. El-turukus-leraiiie. El-dtamiu li ahhkn-ravi. Muhammed Tahavi(321) Albani. Ahmedb.39.Rijad (1418). El-baistrl-halis. 41. Ed-durrul-muhia! lbn-Abidin). Abdur-Rahman 59. kmail Buhari(256). Kesir KureSi 46. b. Dälaluddin Abdü-RahlnanSujuti (911) Kairo (1422) Muhanmedb. MuharunedAIu5.Bejrut (1420)' (sa Haskefi 60. HadzerAskalani(8s2) B€jrut C--)' . Abdur-Rahman vel-metukin. El-fevaidul-n€dzmua. El-fevatihud-devani. Ahmedb. El-edzzaul-hadisiiie. Muhammed 44.Bejrut (1405). b.Muhammed Ali b.Bejrut (1417) Ahmedb.l(). b. Arnr b Ebi-Asim Sejbani(287) Rijad(r4ll)' omeri. Muhammed 58.Ahned b.Teküuddin b. AhmedTabemni(360) Bejrut (1407). Fd-duml-mensur.Muhammed rerhul-hidajeBednddin b.€fDimeJkiNevevi(6?6). Ahmedb Tejmiije (728).).Ebu. kmail Kadi. Ali IGri (1014). El-hadisul-malul. Muhammed 62. El-akidetut-Tahaviije.im Razi(327). El-b€januvet-tahsil. Bejrut (1403)' Muharnnedb. 68.Bejnt (1404).Ebu-velid b. MahmudAjni (8s5). 69. Muflih Makdisi (762). Ed-duafau b Ali b. Ahned Kurtubi (671).Rijad (1421). Se.sulejmanb. El-ezkar. Ali Sevkani(1250). JüsufEndelusi 47. Bejrut (1420)' AMus-Selam 52. Bejrut (1399)' Ahmedb.aidiu. Bejrut (1416) Dirneski tsmailb. Ibrahimb Munzir Nejsaburi(318). 74.Bejrut (1418) 75. Sujuti (911) Bejrut (1421). /t3. El-ehadisul-muhtareh. Ali b. Muhammed 70. Ali Hatib Bagdadi(462).Bejrut (1416)' 53. El-d.Bejrut(1415) Ahmed b. b. 66.Bejrot (1413) b. vel-metukin.Dzelaluddin (1088). Muhaffned (s43). b. Bejrut (1420)' 50. veddah Kurtubi (287) Kairo (1416). Ed-dirajefi tahridäl-hidaje.Bejrut (-----). Bl-d:evherun-nekijj GaEs-sunenul-hbra) Ibn-Turkmani.

Bejrur(l'r04). Müsä Ilazimi 83. 113. Ahmed b.Ali b. AbdullahZcrkeSi(77?). lshak b. 88. 102. Adi Dzurdzlni (365). 95. Bcjrut (-. El isdbe. Ali Tamavi.Anmed b. El ibd'u fi medmil-ibrida. 114.Beirut (l'120). (187). 96. Beirut (1411). Muhanried b. b.Zerka(1. Halil b. Muhammed (790).Beirur ( l4l9). Ali b. El lihjetufi davil-Kirabives-Sunne. El-nedhal. 91. El-ilelul-mutenahiie. Muhammedb.dffalToiu dfehi re seo- "ot t 79.146). " q. El hilafijjat.Bejrut (1417). m e r b .jn R i j a d( 1 4 1 7 ) . 86. Ahned Kelbi(741). Ahmcd Serhasi Bejru! {1420).rgdadi Betru! (1408). Ahmed Zrhebi (748). El kavlul-nubin. Abdullahb. Jusufb.. Teimüe (728). Muhammcdb. 104. Abdullahb. Abderi (717).t. SalihUsejmin( 1.8 0 4 ) . 94. El-lealiul'mensure. kiro (1. Bejrrt (1422). 98. Jahjab.Ali Mahtnz.{09). RijÄd(1424) 107. Mnhammed 103. El. Rahim Dehlevi( I 176). Ka(an Farisi (628). Muhammed .s.Kuvait (1396) 106. El bidru vei-nuhdesal.Dinclk {l-121). Ali b.121). El-iatisam. Ali b.r09). Bcjrut (1 r03) 112. Bejrut (1416). El-havilkebir. 116. El'iman. Ibmhim b. E n s a r i( . 111. Ahmedb. Mende(395).1s8). 100. HadZdZ . 80. El krmilu tid duafa.ginani(591). Bejnl (1414). Ef ilmam. Bchreini(1420). Ibn Baz sa skupinomuöeniaka.ihlUar Maverdi C ). El'kafi. (256). BerlaAkbed (318).Beirut (14i2). b. (463). Abdullahb Muhammedb. El-medhdl. Munzjr Nejsabui 89. Kairo (1404). Alib. IsmailBuhrri Muhrmmed b. Riiad ( 1. Rijad (1a16). El insat Alauddinb.1).A l i b . El-kilajefi ilmn ivdje. El hidajeserhul-bidaje. HusejnBejheki(:158).Muhammcdb.Beiru! (1401) 118.190). Ali Sevkani{1250). Abdullahb. Ibrahimb. Hasrn Ali Selnan.r08). El kiraeh. El-kiraeh. 97. Ebi Bck Me. El-iatibar. 101.1. Bcjrut (l'rl8).rekiiiuddin b. Amna. Abdi.Ahmcd b. El-ikn! fi mesailil-idZma Abdur Rahmdn b. 92.+58).Meshurb. El-lnsaf. Alib.Abdullahb. 93. el-tetrir.".--). Husejntscjheki(458). Dzevzi (597). 99. Ali Hatib B. El-idzma. El-kavlul-mufid. Bejrut (14041 117. 87. Muhammcdb.ta"ih1 nn . Bejheki(. Bejrut (1. b.Medim( ---. (. Ahmed Halili Kazvini (.ßcirut (----). 115.Bejrut (1403). El-kuia vel-esma. Mühanmedb. AIi b. Ahmed b. Ahmed b. 82. 105. El-ihkam. MuhammedMaverdi (450). M u l e k k i n (58. El-kavlul-m!fid. El-isrizkar. KudameMakdisi {620). El-mebsut. Abdullah Hakim Nejsabnri(:105). Misn CarnaliSatibi 84. El-idlam O . Huse.Rijad ( l42l). Muhammed 90. Dubai (1423).Muhammed Abmedb. El. b. Ahmed Dulabi (l l0). l0E.-).Bejrut ( i4l2). Ahmed b. Rijrd (1419).Bcjrut (142?1. HadzerAsknlani(852).. Ebu BekrMuhlmmed b. El iatikaduvcl hidaje. 109. E5. Muhammed b.108). El medhal. (1410). 110. Ali Merdavi (885).Ahmed b. El'krväninul-fikhiije. Beirut (1416). Hemdani Beiru! (1416). MahmudMusili (683)."i. HdzmEndelusi(456).Muhammed b. li talilil nuhrü. Abdul Berr EndelLrsi b. HuseinBejhekia. Bcjrut (--'). El iriad. l-luharnmcd (462). El-ikna . Beimt ( . El-ibdne.

(405). 130. Enes M€dini(179). Abdullah b.Bejrur(1420). 158. Hamza b. Seref Dimeski Nevevi Bejrut(1415). El musrahredz. El-munteka Serhul-muvetta.irut(1416). (494). (360).Bejrut ( t40o). El-nuhezzeb fi usulil-fikh. (1424). 140. Bejrut(1422).i Be. Ibrahim b. El-nusl€drck. HibbanB'isti Temimi (354). AbdulKenmb. Dievzi Enirati (1423). 142. Lbu-Abdull$Muhammed b. omerel-Elkar saskupinom sdadnika. Abbas Sali i (204. Seref Dimeski Nevevi(676). 152. AhmedZehebi(748). (333). Islamska zajednica Kuvajt. Muhammed b. El-rnufhim. Enes Medini(179). (656). El-muhalla. 153. Alined Taberani Bagdad 137. El-merasil. El-mesailul-f*hii. l3E. ( 1422). Abdu-RahmdSehavi Bejrut(140s).. AhnedTaberdi (360). Abdur-Rahmän b. El-muvazene. El-nenhijatus-seraijje. AbdulAzim Bedevi Halefi. Hazm Endelusi Bejftt C . 150. (1411). El-medzmua lerhul-rnuhezzeb. (1420). El-nuhezzeb Ibrahim b.izu fi fikhiesunneti vel-Kitab. 154. 135.Muhammed b. B€jrut(1420). Mervan Dineveri Bejrut(1421).Bejrut(1415). HalefBadziEndelusi Bejrur (430). Alib.Ibrahimb. El-muadu emuesagir. 134. Malikb. 133. Abdullah. Hajruddin Van€li. (360). zijad rbnul-Arebi Rijad(1418).). Abdul-Kerim Z€jdan. EbuNuajmb. AbdulbnHakimNejsaburi Bejrur (790). (saEl-medr. 131. 120. El-musnifid-duafa. El-mubdia. Almed Täbermi Kairc(1415). El-neshu alel-dzevrebejni. Bejrut(1415). El-medzruhin. 151. (456). Muhamed Nemle. 143. El-muvena od Zerkanija). (2?s). El-muadzemul-kebn. El-mudewenetul-kubra.Ahmed Asbeha. ( 139. Rijad(1420). 125. Dimjat(1416). sulejrnan b. 156. Ebu-Fadl b. Rijad(1421). 12. Ebu-Abbas Ahmed b. Muhamed b. El-mudzalese. Anmed b. SerefDimeskj Nevevi Bejrut(141s). 145. (307). El-mugni.€. Ali b. Muhammed b. El-menahis-seraiije fis-Sunnetin-Nebevijje. BejrutC--). Bejrut(1406). 119. Ebu-Zejd Bek b. Hadzer Askalani Mekla(1418).mufessalu fi ahtmil mera ve bejril-muslin. El musni (saEl-ihja). 123. . El-ninhadz.alije. 144.-). El-munteka. 129.Bejrut (1418). El-mevsuatul-fikhijje. El-muvafakat. nanaza (676). Muhammed Kasimi (852).. 128. El-netalibul. l2l. On€r Kurtubi Dinesk. MnsäGamati Satibi Saudijska Anbija (1a17). (340). Rijad(1417). 132. Kuvajt(1410). Husejnkaki (806).Bejrur(1422). Muhamm€d b. El-muadu enul-evsat. El muadzem. (sakomen. Dzarud Nejsaburi Bejrut(1408). (1419). Ibrahim DtaluMuhamned. Muflih (884). 146. 149. Muharnmed b. JusufSejrazi 147. El. Janja b. Ahmed b.ve sellem. El-mesdzidu fil-islam. selimb. El-mevduat. Abdullah b. Ali b. (---. (59?). Ahmed b. Esas sidtistani B€jrut(1418). tl-umm. Abdullah Milibari. 155. Kudame Makdisi Bejrut(14M). Malik b. Alib.izufi usulilfikh Abdul-Kenm z€jdan. El mensurat. 141. El-mekasidul-hasei'e. 148. Sulejman b. (1404). Ebu-BekAhm€d b. Bejrut(1417). Bejrur (--). Jahja b. (676). 136. 122.Bejrur 157. Sulejman b.Bejrut (620). Kano(1419).Aid Helali. 126.Haleb(---). (1420). El ved. El-rnesailu fil-r*h. Sulejrnen b. Janja b. Ali b. M$hammed b. Amman 127.rnua). Idrisb. Sulejman b. (902). Bejrur ). El-v€d.

Et-temjiz. Et rabekatul (89?). (281). Sllih b. Es sunenu r---l Su\riri tSrprr Hr\anor . seidEbuAff Dani 166. E(-serhul (682)' Bejrut(l'10'l) Makdisi (sa b. AbdulAzizb Muhammed (1417) Mekka Askrlani(852). En nuket b Han Kairo(1420) Siddik b. Et tehedzdzud. RUad Junus Behuli Mcnsur b. Omerb SdlimBrzemulRijad Muhammed 198. Muhammed Abdullah 193. Et-rerdzih. EFruh. Muhanmed Muhamned 159. Es-sejlul-dzenar. Er risaletul'vafije. KairoC. (751) Bejrut(1422) b KajjimDimeski b. Ahmcd 160. Es-sikat. Ei lerhul'mumtia. b. Abdul vel nubredeat. Muhmmedb SadBasri 189. Es-salatu (1250) Bcjtt't b Ali Sevkani Muhammed C. Beirut(1398)JusufAbderi b vel iklil. . NuhAlbani(1420)Kuvait(1422)' Muhamrned 171. -) ( (230) Beiut kubra. Muhammed 167. Husejn Muhammed Ebu'Bekr 187. (1'116) (290) Demmam Sejbani b Hanbel b. (261) saudijskä Arrbija(l'110) NeJsaburi Muslimb. (256l BeJ.unenu b Ahned "et mJbredeJr' Vuhdmmed l8J. Es semerul-mustetab. (1421)' (444) Kuvajt osmanb. 170. Ali b. Er-revdatun DevseriBejrul(1408) b. 161. 180. Es-salatuL (751) KanoC )' b. Rijrd(1410) Harun b Haual(31t) b Muhammed Ahmedb. En nasihu (852) Bejrul( --). Muhammed Ahmed kcbi (saDusuki). Sensuddin Merzuk b Alilbrahim. 164. Rijad Albani Tirmizi EbuIsäb. Es sunenul-ktrbr. Es-silsiletus-sähiba.). Mekkr(l4l'1) Bejheki(a58) b Husejn Ahmed 179. Sevteh 184. 168. b. Es-sunenul (1s8) Bejrut(14201 Beiheki .i. Muhammed Et-tadzu 190. 191. Evsunne. b NuhAlbani(1420)Rijld (1404)' Muhlmmed Nasiruddi' 173. Ahmed Ebu'Feredz EL-mugni).iee sa[[a[[afru aosknifunog. Es sunne. (lal7) Ali Sejh RÜad 194. El vesit. Hasan nedijje. Srojstua tefu 2% ) (505) Kairo(1417) Gazali b. Hibban Muhammed 174.abjfr. (1201) Bejar!{1423)' Adevi b. (294 RÜd(1422) b. HadZer alalbni-Salah.Abdul 196.Kliro (1412) mesruka. 182. 177. (1387) ('163) Alzir Endelusi Ben Jusufb. Ammed Abdullah 175. lsmail G--) Muhdnmed kebir. Ali b Hadzer Ahmed 195. 186. (1416) (1345) Bejrut Kntani b Dzafer Muhlmmed 165. Es sunne.ur Buhüi b. EGrekmil. Semsuddin ve hukmu 169. Er-revdul-rnurbia. Fehd Dzasim b Sulcjman bessam. Es silsilelud-daifc. Amr b. Suajb kubra. 162. Ei-ieriah. Ebi-AsinSejbani Ahmcd 176. NäsrMervezi ) Muhanmed 178. Omerb. EFlarihul (1406) (256) Bejrur Buhlri b lsnail Muhammed 192.qhned b Huscjn 181.Hadzduadz 197. salihUsejmin Muhammed 188. ( (28?) Rijad l4le) b. Krjjim Dzevziije laikiha. Er-revdul (1395) (1051). Bejrut(14r1) Nesai(3{}3) Ahmcdb.) b Ebi Dunja b. b. Et-telhisul-habir. (1416)' (1421). Er risnlelul'mustdrrife. (1'ri6) (385) Mensura b Sahin vel mensuh. (1420)Rijad(1392) b NuhALbani Muhammed Nasiruddin 172. Er'taruhus-sagir. Es-sunenussugra. Rijad b. (1395) (35'l) Bejrut Busti b. EGEmhjd. (1423)' b. 163. Es sunne. 185. Askalani Ahmed b. (l'125) SelimEgipar Munaim Atu b. F' (1413) (279). EisemaiLul-muhammedijje. Ei-ierhul-kebir Kairo(l't23)' Adzuri (360).

Idris b. 208. 230. Huknu tarikis-satah. l*med b. Fevaidun hadisüe. Bejrur(1422). Hadzer (852).Kaim (1414). 206.r ( t4t6). RurdKurrubi (520).Muharunedb. 221. Hilijetul-evlija. 214. F€thul-kadn. Abdur-Reuf Menavi(1031). Askatani Bejrut(1397). Halijetus-Sindi. Askalani Bejru!(1413). tbrahimHarbi (285). Muhamned b.Ebu-Isharb. Ahmedb.n b. 222. Musrafasanire. F khus*unne. Bejrut (1405). Fethul-Bari. Muhajruned b. 217. tujadI r4l6r. osmanb.Bejrut(1405). Muhammed b. Ali b. Ahmedb. RijadI t4 t6.Bejrut (1419). Eminb. Abdul-Hadi Sindi(113s). Halku efalit-ibad. Medina 219. Nuruddin b. Asb€hani 201.iime. Demnam (1420). Fethul-bejan. Nuruddin b. Sejjd Sabil { 1422r. Abdur-Ral'man b. AhinedKatral (50?). Ahmed b. Hadzer (852). 237. Sejtuddinb. AbdullahAsbehani (430). Anmed b. Ez-zikru ved-dua.Bejrut c_--). Ahned b.Anmed b. 200. Ebi-Bel. Abdur-Rezzat Duveis. DTemaluddin b. Haaijetut-Tahravi.Ibn-Dzibrin. Mubammed b. Dehtevi 238. rsmailBuhari(256). Dzelaluddin b. Fetava tbni. Feta\aNlarniüe. Ibn Usejnin. Ahnedb.Bejrut (1414). Ez-zehne. Bejrur (l4l9r. Sahin (385). 205.aese{fan.B€jmt(13s6). Ahmed b. Eeipat 210. 228. Muhürunedb. Bejrur (t4l9J. Bejrut0424). 234. Et-tergibuverterhib. Abdunah Nuamani Eseri.namaza 199. Abdu-Rahnan Karari(6s4). Hidzebul-mera fis-salah. Fefiul-Malik bi lebvibit-temhid. Bejrut(1421).Ibn_Baz. 218. FethulBari. Muhammed b. ArefeDusuki (1230). NasnSadi(1376). KaüimDmesu r7srr. AMir-Rahman (176). Feraval-ledznerid-d. Bejrur I r40B). . Fethul. ft-teshil li ulunoit-Tenzil. 216.AIIlnan (1408). 213. Fevzib.Rijad (1403). B€jrut(1415). 209. Seidb. 220. Ez-zuhd. 207. Bejnt (1423). 229. Zejnuddin b. b. 223. 225. Dzedda\l4tü. Muhammed ( rJOT). Ali b. 211. Ibn-Baz. omerb. 215. Er tuhur. 233.Bari. Ahmedb. Hitijet'rl-u1ema. Muhamrned b. Hanbet Sejbdi (241). 202.l. Ahmed b. Ez-ze\adr. 227. Ahm€d b. Rijad(1414). Semsudd. Bejrut(14t8). . Er-revsih.ejnijje (72s). 231. Ahnedb. Ali b. Hanbeli (1417). Bejrut(1413). Fetavas Sadiije. Et-lersib. Bejrut(1412). Hadzer (852). Tekiijuddinb. Bejrur 203. Bejrut (1418). Ebu-verid b. Fethul-gafur. Abdulahb.Bejrur(1403). 204. 232. Jusuf Hanbeli {90sr. Bejrut(1402). Cajerul-neram. Nuh Älbani (1420). Fethul-Bari. rtuiro(1407). ). Bejrut(1421). 22. (1356).Rusd. Kasim b. carieul-hadis. Hasijetud-Dusuki. cajetul-memn. Hadzdzetun-Nebijj. Mubarek (l8l). Muharnmed b. Ez. Muhairtrned Tailavi (123t). NuhAlbani0420). Siddikb. R€dreb (79s).Egipar (1318). Abdul-Hadi sindi(lt3s). Askalani Bejrut(1407). Ai Sevkani (1250).Bejrut c_. Sellam Ebu-tftejd r224r. 212. 236. HanKinnevdzi KaLar I t4tO). 226. HadzerHejremi(974). Hasijeulbni-Abidin. Sujurj rql L. SrtihUsejnjn(1421).zuhdu veFrekaik. 235. Hamis Enbati. Fejdul-kadir. Muhamed (535).n. Rijad(141s). Ahmedcamati (741). Feiava lbni-Usejnin. Ahm€d b. Abidin(r2s2). hmail b. Hudzdtetullahil-baliga.

(1014).Muhamed b. 251. ( l'11l ) ( 1104) D. HanKinnevdzi 262. Huseiin usulil fikn. Kasasul-enbija. Ali b. Hindi(975) Beirut(1409) Alauddin b. Muhammed 278. (1394)Bejrut(1418) Zalerb. Muhammed Dzemaluddin 257. Bejrut Adzluni 268. (1122). (1422). Busti(388). Nevcvi Bejrut(1418) Jahja b. Mesud Begavi Tenzil. Muhannedb. AbdulAziz b. Semslddin b. (1420) Bejrut Bchuti(1051). ". Oner b. Kesiatul-kina.) b. Riiad(1410) rnunir. (1162). Lisaüul-areb. Dekik Muhammed 260. Ebi-Hatim Abdur-Rahman 250. Irsadul-fuhul. Ihkamul-ahkam. Riiad(142(l).Muhammed Rijad(1416). Alj b. Islahul mesadzid. Muhamm€d 247. Mcnsur b.. Ali b. Junus 265. varltetus-sunen. IalaLrs-sunen. Harned b. Muhannedb. Ihtilatulhadis. Muhammed (1068)Bejru!(1411) Kuslanlini b.Muhnmmed 255. Keitul evr. Hulasatul-bedril (676).ai. Ahmed 267. (1409).d.Saidi)Bejrut EbuTdib Kadi(Same. ksadun'nukkad. Akilb. 274. ( (702). Irhaful-haieretil (1417) ( 852) Medina Askalani Ahmcdb. (852) Bejrut(1406) Askalani An'ned b. t1422). Rijad(1419) b. Kejfijjeius-salah. brmul-kelam. (1405)."ii^. Rijad Da. Mealimu . (711). Hurmetu (1'116).Ahmed (1420)Anman(1405) b.-{-. Ialamul b. Ma dzae fil-bida. Ahmed 258. Iülful-mehere. (923) Bejrut(1416) Kastallni b.10). Keiful esrü. Muhammed 242. Hassanuddin 264.jrut b. Ahmed Razi(327). Nasr Mervezi(294). lriadussJri. Zejd 243.< -- KairoC. KajjimDime. Seref 241. (1411). Be. Ihlilatultukaha. Iglsetut-telefan. (1307) Rijad(1422) b.h nlrißiop.\. Ismrilb.er 272. 270. Husejn 275. Abbas Safii Muhammed 248. Siddikb. 263. Bejrut Kasimi. Ali b. Mealimut Dzizmi Rijad( 1419) b. Abdullan 269. (751) KairoC--). Beirut(1416). Marifetus-sivak. Keiful-hafa. b. Irlamulmuvekkin. ( Dimeiki(774) Mensure Ismail b. Hadzer 259. Had. Ali Sevkani 253. Lisanul-mizan. Isnail sanani Muhammed 254.. Abul'Hakim (141'l) (1250). Bejrut(1397) b. (1417). Kenzul-ummal.edda l-eknevi 252. Mattui.lri Muhanrned b. Keifuz-zunun.ekutni 249.t. Ahmed b. Kairo(1423) b. Nasiruddin ( 1403). Nuh Albani Muhammed 256. (458) Bejrut Bejheki ahmedb. " p^.ntt. lrvaul-galil. (l182). Hükmu larikis-salal. Mulekkin 240. (804). (385). Bejrut Ali K. Mubamed Hatlabi 276. Kutubi C-'-) Bejrut(l'116) Muhamed Sabbah 273. Ebu-BekHeiseni 266. 261. (807). IleludDdeklrni. Alib. Hulasarul-ankam. KesirKuresi ). OsmmTchanevi 245. Menzur 271. Mealimus-sunen. Bejrut Muharnned b. Nuri. NuhAlbäni(1420).lt. omerb. nelulhddis. (8. Bejrut endm. Kijamu ramadan.Vustafa ßejrut(1417).ki(7sl) Bejrut(1393) Semsuddin 244. Bejrut Dzemltuddin b. t4l8) Aid Kairo b. ldrisb. KajjimDimeski 246. ltelur-Tirmizi.Bejrut( 1413) b. lsmailBusiri mchcre. Alauddin (140s). Krttussencr. Husein 277. lsmajl MukaddimEgiPar b Almed b ehlililm.^" . KaijimDimeski(751) Sclnsuddin 239. Baz(1420). (516) Bejrut(1420) b. (204).Nuruddin (710) Bejrul(1417) Buhari AbdulAziz b.

Bejrut (1403). Muharerul-vedziz. Med. 314. Nuruddin Aitr.hebi (748).Bejrut C--).. Merkatul-mefatih. D.Bejrut C--). Aid Hilali. . Mifrahul-dzenne. Mühainmed b. Ahmed b. 282. (230). 307. Ebi-Beksujuti(911). Ali b. 305. Musned'i lbni-Ebi-Sejbe. Tekiituddinb.). Merakil-felah Hasan b. Muha]nmed Kufi (235). Dimesk (saTahtavi). 281. Hazn Endelusi Bejrut(1419). Muhammed b. Mukaddimatu Ibni-Rusd. 289. (840). HusejnBejheki(4s8). Ahmedb. Muharnned Kufi (235). Bejrut (1405). 299. Nasr(249). Abdul-Azimb. Rijad 1418). 287.Kaim C'. Muhammed b. Atijje Endelusi(-----). 295. ( Meselenßtetdir. M€sailul-imami Ahmed. Rijad(1418). Ali Ternimi Bejrut(1418). 317. selixn b. Musannetu Abdn-Rezzak.Rijad C--). (1403).oeselfa4 naraza 279. Abdul-Kaviij Munziri (656). Abduuah b. 311. Musnedu Abdi-Ibni-Humejd. (80?). Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. 293.Rijad (1423). Tejniije(?28). 302. Musnil-nuhtad. Ahined b. 280. 300. Abdul-Medzid Mesabi. Salim Mevahibul-dzelil. Hanbel Sejbani Kairo(1414). Musannetu lbni-Ebi-Sejbe. 313. (1421). Arnman Menakibulsafiai. Abdu ahb. 283.Kano(1419). (Amauo. Dahiije (1418). Muhanmedb.i Bejrt (1417). 298. Ahmmed b. RuId Kurtubi (520). Musn€dul-inami Ahrned. 306. Bejrut(1409). Ahmed b. Hanbel Bejrut. Abdullah b. Medtmu'ul-fe(äva. ( 1068). Duveijm(1353). Mevariduz-zarnam. Menahidzul-muhadisin. Almed z.ad. (1408). Ibrahim b. Ammar Semeblali Bejrut( 1418). Abdul-Hakkb. Abd b.mu'ul-fetava. 301. Abdullah b. Muhamrned Kufi Bejrut ( 1409). Musnedud-Darini. Mevsuatut-rnenahis-Ieraiüe. Bejrut( 141 1). 318.. r'airo C--). ReJrut (2?5). Abdur-Rezzak b. 310. Ahmed b. Musnedu Ebi-Awane. Abdur-Rahman Darini (255). 308. Abdulanb. (241). Abdulah b. (Sakn).Ebu-velid b. Teki. Ahmedb.revajd. Humejdb. 288. 303. 294. Mizanül-itidal. Esferaini Bejrut Jalobb. Dzelaluddin b. b. 291. 292. Bejrut(1417). Misbahuz-zudzadze. Ahnedb. Katar(-----). (30?). (23s). 312. Hänb€lSejbani (241). AbdullahHatib C--) (Albani). Menhedzun-nakd.Bejrur(1402). Musn€dul-imami Ahmed. Menaruesebil. Muhtesaru Ebi-Davud. b. Muhammed Kufi (235).üuddin b. (1418). (509). Ebu-BekHejsemi Din€sk(1411). 2E6. zubejrHumejdi Bejrot(1409). Musnedo lbnil-D. 315. Musnedul-imami Alrned. 3(M. MuhajDned HadbSerbini Bejrut(141s). Bejrut(141s). Bezzar(292). (-----). Musnedul firdevs. Musnedu Ebi-Jala. 309. Musannefu lbni-Ebi-Sejbe. Ali IG. Ebu-Bek Hejseni (80?).. (290). Bejrut(1398). Mesailul-imami Ahmed. 284.ri ( 1014].ad Dzevhe. Nurüddin b. Musnedul Hunejdi.Ishak C--). 316. Meratibül-idtma. (l4ZZ). (316). Muhamed b. Bejrut(1416).Abdullah b. (456). Sulejman b. Rijad(141s). 290. Ahmed Bejrut b. 296. Ahned b. Ali b. Bonbaj(1399). Nuruddinb. Esas Sidzistani Bejrut( 1420). Abdur-Rähnar Masdbi(954). Sejrevejh (219).Se<rza Dejlemi Bejrut(1396). bnail Busiri Miskatul-mesabih. Hanbel Sejbani Bejrut(1416). MedzrIgz. Anmed b. Musnedul-Bezzar. Hamrnam sanani(2l l). (241). 285. Jasir Semali. Amr b. Tejmiüe(728). 297. Ebu.

(1a20). EseriKairo(1408). (1417). Darekutni Ali b. 340. Siferu (748). (1420) (204). Esipat Tajalisi Ebu-Davud b.n-Nebij. b. Muhammed lbni-Madze. Kairo b. Bejrut(1412). . Sifetu (1417) Eseri Bahrejn Nuamani Fevzib. Jusuf Zejlei Abdullaü C--). Nevevi Dimeski Jahjab. (728). SerefDimeski 330. Belidb AhmedAdzman Ebu-Seid 349. 352.-). Suneni 3.NuhAlbani(1420).jje T€kijjuddin 357. Dzemaluddin 324. nulut-neml. IdrisSaf i (204). (241). RÜad b. ( -r' Bejrul Emin b MuhrarSenk'rr' Vuhanmed b u"ulil-fikh 32J. sifetu\uduin-NebÜ. (676) Bejrut(140s). Muhamed b. sahihus (1421) (1420). Sahihu (1416) (2s6) Bejrüt b. (l4ls) (261). Mu/ekereN (762). b. Sahihul-metdzerit-rabih. Alusi b. Drarud 321. Ahnedzehebi Muhamned 355. Muhanmed 348.Isnail Buhdi Buhari. Nuh Muhamed salatin-N€biij. Bejrut Nejsaburi (El-minhadt). (705) Bejrut(1422)' b Seref Dinjati Muhammed 341. Ebu-Ishak 325. Sudhdut-tilave. (1415)' (1182). (385).Muhamnedb. Nejlul-evtar. Sahihul 339. Musnedur-Ruvjani. Siiied Salin. Ali 327. Huvejni suhbe. SnadZul-muttekin. Sahihus (1419). (676). Ahmed b. Nesai.Kairo ( 1416) 319. Beirut b. Sunenud-Darekumi. Subulus-selam.turman (1408). Ahmed 331. Refeul-jedejni. Seref 329. Nuh Albani (1420). Musnedut-Tajalisi. Bejrut(1413)' b. hhakb. 346. Hanbel Sejbani sälah. ( 1417) Bejrut Selin Helalii Ali Halebi. Rijad Albani b. Muhar nedb. Salätut-teravih. Rijadus-salihin. Nuh Albani (1420). Muhammed 338. Omer 358.. (1419) (204) Däze-Esipat Tajalisi b. selimb Ebu-Usame 342. 343. savmin-Nebiii. Sahihut-tergibitlerhib. Musnedu-Safiai. Musnedut-Tajalisi. lbniHibban.Rijad (1422) 336. Muhamnedb. sijeruealarnin-nubela. Sanihufikhis-sunne. sahihul d. Abdulläh 351. NasbuFraje. Bejrut(1415). Bejrut(1416). Nehjus (1250)Kano(1413). NuhAlbani(1420). Risaletus (1270). AIlu b Abdul-Munaim C--) 353. 350. Sahihu (l4l2) (311) Amrnan b. Ali Sevkani 326. Bejrut(1416)' b lsmailBuhdi Müharnmed 328. (1419) (1420). Rijad b. Dzarud Ebu-Davud 322. Netaid. 354. Bejrut b lsmailSanani Muharnmed 356. Hadzer Ahmed b. Rijad(1418). Muslimb. Mahnud 332. NuhAlbani Muhanmed sl'neniEbi Davud. Muhanmed 320. Tejmi. l-eftar. 333. N€vevi Jähja b. Kuvajr(14l4r' Suvejb Abdur-Rahmd Fehd b. sanihul-edebil'mufied. Sitrauuddin Esipat Kemalb. Muhanmed Sunenin 345. NuhAlbani(1420). 334. sahihul-vabilis-sajjib. sahihumevaridiz-zaman. sahihu Muhamrcd b. Huzejme Muhammed lbni Huz€jme. (1416) Rijad Aid Hilali. (1420). NuhAlbani Muhammed 347. Muhanrnedb HibbanTemimi (3s4) B€jrut (1408). RÜad b. NuhAlbani(1420). Revdatut-talibin. Sufetu Mensut€ Selim.Hadzdzadz Muslin 337. Bejrut(1416) b. (2s6). B€jrüt(1417). HarunRuvjaoi(307). Sahihus Rijad(1417)' b. Bejrut(1397). 335. \udu.amia. sahihus (1420)' (1420) Rijad b Nuh Albani Muhammed Sunent-Tirmizi. (852) Dmesk(142t) Askalani b.14. Sifetu suslin-Nebijj. C. (1400).

Sunenu Ebi-Darud. 373. 385. Asakn(s71). Kano 361. BejrutC--).Bejrut C--). 372. 360. 389. (2?s). Mein (233). Äli b. Ahned b. Jusufz€rkani(1099). Muhammed b. ehmedb. 362.Rijad (1420). sulejnenb. Sulejman GaEl-turua).Bejrut (1405). Serhus+unne.MuharDmed sefarini C--). 384.Dzubejl-Libanon 390. TahrimualatiFtareb. lehzib. Husejnlraki (806). Dzelaluddin Abdur-Rahnan sujuti(911). Muha]nn€db. Ebil-Aiz Dineski (793). Bejrut (1410). Serhu fethil-kadir. 365. Ali b. 378. Elu-Zejd Bek b. Serhul-umde.Ali b. Tashihud-dua. Hibetullah b.Dmesk (1400). Muhammed b. Sunenu (728). Anmedb. Tebjinul-halaik. Serhus-sunne. Serhu Sahihil-Buhari. Ali b.Iskenderla(1421). 387. 398. ZejnuddinEbu-Feredz b. Serhu Sahihil-Buhari. HalefBerbehari Rijad(1421). (1408). Rijad(1420). (516).Bejrut (1419). Abdul-Baki Zerkani Bejrut(1417). Abdul-Bakib. Tarihu lbni-M€in. Rijad (1420). Takirul-kavaid.to (1423).Muhainmed b. 374. Hasd b. (321). Abdur-Rahno b. (1122). Serhu usulil-iatikad. 380. Suabul-iman. sunnetul-dzumua"Teküuddin Ahmedb. HadrerAskalani(8s2). Ahmed b.Muhammed b. Tarihu Baedad. rabekatul-nudelisin. Ahrned b.Alauddinb. 394. Serhuz. 382. MuhanmedTahavi Bejrut ( 1399). TarihuDimeik. 366. 379. Redzeb (1418). EMsSidzistani lbni-Madre. Serhusulasijatil-iroarn (329). NasrMerveÄ (2'A\.salihUsejinin(1421).Bejrut (1420). T€driburjavi. Sulejinen b. (885). Takdbut (795). 397. Rijad(1417). Ebi-Davud. Serhul-muskil. K^. (321). Alib. Serhumeanil-asar. 392. Muhammed Tahavi Bejrut(1412). Bejrut(1410).I<aifo(1414). nanaza Bejrut(1420). HadzerAskalani(852). Abdul-validSejvasi (795). 395. Ahmed b. Ali zejlei (743).Bejrut (1421). Hasanb. Rijad(1418). (852). 367. (681).Falmddin osnan b. Hadzer Askalani Bejrut(1417). Zejnuddin b. Seretuashabil-hadis. Tarhut-tesrib.Ahmedb. Halefb.Muharnmedb. Ahmed b. AbdullahZ€rkeli Rijad (-----).Ankara(1392). Ahm€d b. Hasan talekai(418). Esas sidzistani Avvane. Serhuz-z€rkeli. Bejrüt(141s).IGno(1419). Tazimukadris-salah. Abdul-Kerimb. Abdullah. 376. Muhammed b. Täelikut-talik. Sulejmen b. 381. Tashihul-turua Ali b.peselIem.serhurijadis*alihin. . Mesud 377. Husejin b. (772). b. Husejin Bejheh(458). 375. Muhammed b. 386. 369. Nuh Alboi (1420). AmmanC--). Bejrut(1401). Serhul-inaje.Bejrut (1422). Talridzul-tarihil-kebn. 391. 363. SerhusuneniIbni-Madz€. sunenu Ebi-Darrud.Benal(449). Tejmiije Bejrut(1415). rejmijje Rijad(1a13). Ali b.rkani ala Halil. ESas Sidtistdi (275). 383. Ali b. Ali satib Bagdadi(462). (728).Bejnit C--). 359. 368. Besavi Bejrut( 1403). Rijad (1421).Rijad (1419). 393. Rijad(1416). Sunenu (2?s). Serhuilelit-Tirmizi. Serhulakidetit-Tahaviije. rekijjuddinb. JezidKazvini (275). Ebu zekeriija Jahjab. Muharnmed b. Hanbeli 388. 364. Semsuddin Kirmani. 370. Lrbejd. Ahmed. AbdullahMugletaj(762). 371. Merdavi Bejrut(1418). 396. Redzeb Ali b. Ali HatibBagdadi(462). Serhuz-%rkani. Matmud Bab€rti(?86).

EsnC--). Askalani Almed b. zadul mead. Ddekutni Bejrut Ali b. (481) Medina b. Tehzibutrehzib. Z€mmul (1314). KaüimDimeski b. T€fsinl Kur'anil-Azim.Bejrut (1a05). 417. (14t8). Tevilu nuhtetifil-hadis.. b. 405. Nuh rermanul-minne. Mekka(1414) b.Bedruddin b. 401. Tenkihul-kelam. Aid Hilali. Umdetul 'Aizzuddin b. Tefsirul-rnenar. .Bejnt C---). reuitus-sunen. Abdur-Rahman at*am.jrur Gularn b. b. (507). Zikn (1406).Abdullah 422. Bessan. RidaC. Semsuddin (690) (El-mumtia).Rijad ( 1415) Muharnm€d b. Abdullah ahbari Asbehan. Drelaluddin AbdurRahnan 409. Muslim Dineveri(276).. Zikrü esmaiFtabi'in. KadirPakistani.299. Tejsirul-Kerinn-Rahman. Tezkiretul-huff^z. Be.tahkik. Muhammed 420. Tuhfeni ahvezi.Dzematuddin (751) Bejrut(1419). 423. BejrulC--). T€rtibul-mevduat. Muhamned b. Abdur-Rahman Muhammed 415. zaaut-meaa. Almed Maldisi 421. MähnudAjni (855). Rijad(1416) Musab. Rijad(1413). Udzaletur-ragibil-mutemenni. Resid Muhanm€d 400. Haduer 403. Tenkihu.') (1420) Albdi Aden( Muhanmed b. Dnn€ski Isnail b. S"rnsuddin (852). Anmed 410. Bejrur (1419) b. BejrutC--. Omer 42.Muharnmed (748). (385). (?sl). KajjimDimeski 402. Ebu-Usame Selirn 416. Kajjin Dimeski Semsuddin 419. Z?dul-muslaknia (1418). Tenvirul-havalik. AbdurRahman 404. Tenkihut-tahlik. Bejrut(1408) 418. Ahmed 408. (1a04) Bejrut. (1420). Muhammed b. . Ali b. Muhammed Herevi kelan. KesirKuresi 399.-). Muhanmedb. Bejrut(1415) Mubarek{wi b. t€jdun Asbehani Ahrn€d b. Sujuti(9ll). Tevdihul 412. Zek€rijab. b. z€hebi Muhanm€d b.Abdullahb. Bejrut(1406). (1353). Bejrut(1422). 406. Muhamed b. Usdul-gab€. Tahh Kajserani 413. (539). Abdul-Hadi 4()7.Abdullan 411. (744). kari. Ahmedb. Rijad(1421). (430). Bejrut b NasirSadi(1376). B€jrut(1415) b. (751) Bejrut(1407) b. Bejrut(1415) Zehebi(748). Tehzibul-k€nal. Tuhfetul-tukana.). (774). Ahned semrekandi 414. Rej t(1400)JusufEbu-HadtdzadtMizzi'(742].

koji kazudaje ispiranje Dokaziuöenjaka ----35 ustai nosa nije obavezno koji kaiu da ispiranje Dokaziuöenjaka --------------------i nosa ispiranja usta Naöin ustai nos------Kojomrukomseispiraju 4l ----------------------nosa Dubinsko ispiranje 42 ----pri abdestu strane Poeinje sesadesne 42 ---------lica Pranje 43 -----ruku (podlaktica) 44 Pranje ----glav€ Potiranje 50 po kapi----Potiranje glaveviie puta---------------------Potiranje Potiranie u(iiu -------55 usiju---56 Naöinpotiranja potiranje usiju Da li seuzimanovavodaza J8 Da li je ispravnopotirati vrat pri uzimanjuabdesta--------------------prstUu prstimaizmedu Prolaienje 60 prstima koz bradu--------------60 Prolaienje --.. SALLALLAHU ALEJI{I ) 7 l7 ABDESTA-----------------vE sELLErvr. po ijedanpul tri. ----------Namaz seneprimabezabdesta Vrijednosti abdesta -----------(nijjet) Odlukaza abdest PropisizgovaranjaAllahova imena(bismille) prije uzimanja 2l 25 28 -----Da li je dozvoljenopraviti veöi prekid pd uzimanjuabdesta 30 (5aka)--32 Pranjeruku 30 lspiranjeustai nosa---------------------------33 usta i nosa obavezno-------.pri uzimanju abdesla 64 Redoslijed --------66 Pranje nogu --6't misvaka Upotreba ---------------.'sal[zlkhu ve selfa4 ndtntza SadrZaj PREDCOVOR -----Uvod ----u pogledusamogdjela Nekoliko napornena SVOJSTVA POSLANIKOVOG. dva 68 Pranje .

-----.jedecem u stajaccm Noininamal PoluTaltl' (obuii) ---Namaz u papuöama -pnje namaza Nijjetje obavezan iftitah)tekbir(tekbiretul Poöetni tekbiru rukupri poöetnom Dizanje rukena llevu --.--Dova nakonuzimanjaabdesta ------------.------.------nakon abdesta tijelo Da li se posusiva ------' -.----I lviar! /..'----Da lije dozvoljenopriöati prilikon uzimanjaabdesta SVOJSTVA POSLANIKOVOG. Öistoöa ----ispred klanjaöa Pregrada u namazu daJepregrada koji smatraju Dokaziuöenjaka obavezna---------sunnet u namazu daje pregrada koji smatraju Dokazi uöenjaka zanju pregrade i nekipropisivezani Izgled --.? Poüivanje stidnogmjesta-----.87 -.79 ------.-_-----_ Nastupnamaskog prema kibli Okretanje ----na komeseob^vljanamaz tijelai mjesta odje6e.---desne Stavljanje _ Mjestonakomesevezurukeu namazu Vezanje rukuna prsa 89 91 9l 92 96 -----."--'je rasipativodu pri uzimanjuabdesta Pokudeno -------.---Rijeaii'tamskihuienjakao poliranju no me\lvcma . SALLALLAHU ALEJHI vE SELLEM. nam.---------85 Naöinpotiranjapo mestvama Koliko danapotire putnik.-------vremena-.83 ------Da li je dozvoljenopotirati po pocijepanimmestvama ---'.Stojstpa Qos[aniLwog.NAMAZA --.'72 prstenaprilikom pranjaruku Pomjeranje '73 ----.er- 391 1 '10 ------. a koliko ko boravru mjestu 86 svogaprebivaliSta .'74 Potiranje(mesh)po mestvama ---------.-.----75 dove pri uzimanjuabdesta Da li se uöe posebne -'76 .--.-----.----..-.97 98 99 101 104 108 110 I l2 Il3 113 ll5 115 Il6 lr8 118 119 .80 Potiranjepo ödrapama ------.----muktediiama pregrada Pregrada imamajeujedno nabrodu Namaz -mogucnostrüu klanjashodno Bolesnik i. sa[[a[i[afruafejiioe se[.

poöinjao ---------------------------130 naunaz --------------------133 Dovena noönom namazu -----------------------------134 Kur'ana namazu Uöenje u ----------------13'7 Kur'ana ajetpo ajel Uöenje -r38 Uöenje iza imama -------Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seopöenitouöi za imamom t39 ---------------.ae selfem.lii<ki frr" -----169 ------------prije fa.-*-Vezanje rukuispodpupka Spuitanjeruku niz tijelo (nevezanje ruku) Vezanje ruku iznadpupkaa ispodprsa-Naöin vezanjaruku -- 12l t24 r25 126 121 128 ----------------Pogledu mjestosedZde Dove kojima je Poslanik.t43 Dokaziuöenjaka koji smatraju da sene uöi za imamom Dokazi uöenjaka koji smatrajuda seuöi za imamomna dnevnim ------------namaTima 146 ---149 prveskupine Diskusija o argumentima 152 MeritomijemiSljenje --Zlameizrekenekihislamskih uöenjaka 154 158 Et-temin (izgovaranje rijeöiamin)------------------Dokaziuöenjaka koji smataju da seaminizgovara naglas 159 Doka"i uöenjaka koji ne smataju da seamin izgovara arnin naglas 161 165 Da li semuktedijamaostavljamoguönost za uöenjeEl-Fatihe----166 Uö€njeKur'ananakonprouöene El-Fatihe-Podnevski sunneti r67 Podnevskifarz ---168 --Ikindijskisunnel 168 Tlin. namaza .za Alsamskisunnet 170 AkSamskifarz -----t7l ----------postijefarza 171 Ak3arnski sunnet prije farz ----------------------Jacijski sunnet 172 -------Jacijskj farz 172 poslüefarza-----------sunnet Jacijski 173 Sabahski sunnet-----173 174 Sabahski farz .sallallahualejhi ve sellem.

DZuma-namaz -------.-. 225 Vraöanje saprvesedide-----------------------'--. -------------183 Kunut-dova na vitr-namazu -------Vrijeme vitr narnaz u komeseklanja 186 ''.------------------------------Melodiöno uöenje Kur'ana I90 .---------:Vdjednost sedzde i njenizikovi 222 --------Zabrana Kur'ana na sedZdi 224 uöenia --------. 3g31 -----Noöninamaz 175 '. sallallahu .saftaffafiu afejfü vese{Stoian aos[anifuno1.-.--------191 StadauöinionajkogaSejtan ometa u namazu -----191 Ruku(pregibanje u namazu) ----191 Dizanje ruku "----Dokazi uöenjaka koji smatraju da dizanje ruku nrjesunnet 196 Nastaval opisa rukuaAllahovog Poslanika.-.---------------------Uöenje Kur'ana na bajram-namazu 190 .-------------= Doveizmedu dvije sedzde 226 "-.227 prije dizanja istiraha) Ika&o sjedenje na drugirekat(dzelsetul -------------------228 Dizanje nadrugirekat '..----.---Vitr-namaz 178 --------------------------------182 Udenje Kur'ana na vilr-namazu --------..-'..----------------Drugirekat 230 -----------------------------(sjedenje)---Prviteiehhud 230 . Dali serukevezunakonpovratka sarukua 2lI -----------------------212 Pdoritetnije miiljenje---Spuitanje na sedzdu 213 Dokazi spuitaderuku prije koljena-.215 prije ruku Dokazi spustanje koljena uöenjaka koji zastupaju ------Meritomije milljenje218 ---------219 Opissedide -----------------.-.187 ----.uöenjaka koji zastupaju 213 -..-----------------200 alejhi ve sellem----------2o2 Potpuna smirenost naruku'u --------------204 Zikovi i dovenaruku'u -----------207 Zabrana na ruku'u uöenja Kur'ana '' -Vraöenje sarukua 208 .-221 potpune Obaveza smirenosti na sedzdi -..'----..226 ---potpune Obaveza smirenosti izmedu dvijesedzde ---.188 -----------Kur'ana na diumi-namazu Uöenje --------------------188 Bajram-namaz .

izenie utoeista od öetirislvari------------------Doveprije selama selama---hedavanje '240 242 245 241 247 251 SVOJSTVA POSLANIKOVOG.----Receruija Abdul-Varisa Ribe.--uöenje salavata na Dokaziuöenjaka koji zagovaraju -:prvomtesehhudu -----------------------miSljenje Preferirajuöe -------* kaiipßta nateiehhudu Pomjeranje -Tredii öetvnirekar Tra. kurraDtevadaGoloia. 287 Rihlinorqfiia 289 SadrZaj-'--------300 . SALLALLAHU ÄLEJHI VE SELLEM.264 i aksam-namaza Dodatni zikrovi nakonsabah -------Dizanjerukupri dovi nakonnamaza 269 Potiranje licanakon dove--------------------210 ------------'---------Da ti sezikri zaiednitki 272 275 Propiszikm tespihom -------------poslij neposredno e farz-namaza Propisklanjanja sunneta 278 --------------------------. sallallahu alejhive sellem.259 zikr nakonnamaza Poslanikov.04 -na tesehhudu Uöenje Salavati teiehhudu --- te se[Iem. ZIKRA NAKON NAMAZA . prof. namaza 231 23'7 uöenjesalavata na Dokazi uöenjaka koji ne zagovaraju prvomteiehhudu--. Semira Imamovi6a Recenzija 284 Recenzija hfz. 285 prof.280 Zenei muskarca Nemarazlike izmedunamaza ------------mr. 257 -----------. ---------------------------.

.tu.stoiodgovararelomeLLonflKolio2Lvlavajrl i kolektnogodnosäL gma dobra lllepog u"-.".nekÖ r. posebnr nnfn.1"] S rini sveobuhvatnost iefiiatsko jezkrikola o!*dl! "lii!fl:lk-'^.i.inri malone. iüÄlo'al"l"-.lriakoja predstav ie I ovla) Nle'la iob eclos ii"i:'. z o b z r a n a t o r i a l r l e n l l l r o v o f r i s l e n l e ! d a l o m p l a n lP kl o vl a c m S prenose Lpr'omo vL r o s l a n isabiilFn.::i:i'i:lli"Tj.tlkLr.nn" t..n n lnili n..lli" lotsteno +24 Lzvole lalboje i'.t" lo. . n na u ."j'."1"m. nnuino'...l..llsa a nriefri poznaio p oopnnos lanlLr ! Kada s ovolnstudijon le 5lo je s Lrdai trli l ".L.u"qo. je' n-stv:no q: dielo ovo le "Lif ".''1'o planlu VarisaRlb-'. .i...i saiäta Krrduzoviöa svolstva . n .. " .. r " . frosebno L Lrradeno njih od da le..tl lracleia ll:al1^eÖ1."pirrt """g fLkha.. l p::]:yaff v sok pravnih ökol'-pol(azao razliöitilr ka ra". "rrr"st likharha. eÖl KlaflalteonilKoKanosie mene vidje da kLanjam alelh ve seL Ne nogL se otet izvornLom. .ip ltaviie kadaslr nekidetall u iul"rifi frl.'orno bait Lla nskoiiclelnoj L O gL Lröeniaka' savremeilh ' i . " "".plsano Preclruslimarrsl(or ö ta aökon lavnoö'L ve aLelFl sallallahLl Pos anlk "i. t" gu StrLdila ostäv sebe za iz ob aslif kha hadisaNa6is! Lr'eniacl "" o"fi. SlLriIei ler le on pilracl .nd rra dopi ros s amsKm naLlKamä ve k a edan i. .ca karakte.Seff almamovlca z recenzlle Safeta KLdLlzovöakade e Kniloa Svoslva Poslar kovolj namaza' aLlloranr po filogo öelllLLOna le prvo p.rt rud eclnLl p f e p o u c Lm Ln rj i g u va oo v l r v r j e d nk .i".. .i ir.." kol. ra hfz D:-'vadaGo (ria proi lz recenzij-'l(L veorna znacallrL Ne mozemo a da |r nlegovn djelma ne prepoznamolednLl daJe-zapsanle prstup Cinief naLrör1L a tole r ovorrJtlleLu. " b .J o.."-.a rlro I detalno upoznaleiiakole k anlaoA ahov ko e ras od naraza Poslalikovoll . " .nS. ..rpadn .]l':j:i?iji:'l:li".ii"Äf.".rl tolefarrcJe.lf.f"liio nnl"t jezkrr u pitarlL jednstvena le antkovo! sal alLahla clhivc dlelokole tfelllas'/ä pranliru vezl sa fonrom Pos opse:nile 'nuÄn..svojevrstan -salalah! alrnut A!tor-sekoristlo em. ' c o ' L m J e z a d o v o l i s td SVmlllUS]la|]la'ka]lol]lTro!]uoaVl]ätjsvoJenamazebasolakokakoih]eobavao n a : P o s l a n k .lr. r ro rnleslo re evant ma k zaLlz u'2bcri da oval tvfcllm r odgo'.'Ä.:jLe-1:o5L lra namaza utenrellerL Posanikova potpuliLpfedstavLl iu".ih da :':.n liomentarP'rslar l(ovLh a rroiemo rei da le .Ll]s" r" nanaiem grm cjelrma uosadrL n"Jpl..v.scbno r ec jenaLlöromprslup-L n o kalivo iam llovori li.:.l :]:qei 'räv I Ih0. : l l c l rv e s e c n l .."iit..uin oÄu ul"ir.-' tlUi. .o s'eclaza rr. ."rl"i L'""1..ra.prol z r.mr."'" "1il'"r."r"lri".]i:1oi.] Lltisklr Loclen o p i " . u n j ... " r .it .da le u p la'rlunase boSnjaöko in.cenzrleAbdul dLelo je jedno veoma vrijedno... s a a a h u .t''l'on'poznath Laltl p.iri.zaoslaje na-sliiede va:nostk. l i " l r l l . .""". "1.ii"." !t" .iee'ro..lozlvjel:risvoledrugoizdanJe to!la zlrog le uiemeLielrostL . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful