2 3 .

Sopstvenom tehnologijom napravljena je ma{ina za savijanje lukova og ø 609.221 I DIN 2448 4 5 . Izra~unava se po obrascu m= S nom .5D obuhva}eni su JUS M.5 <3 >3 <5 Dozvoljeno stanjenje m % 20 15 10 Oznake imaju zna~enje u skladu sa EU.5 > 2. ISO 3419 i ISO 3418.PROSTORNO SAVIJANJE TOPLIM POSTUPKOM OBRADE Ma{inom za indukciono savijanje " ~ija je oprema kupljena od poznate svetske firme "COJAFEX mogu se savijati lukovi ve}ih radijusa od 3d (za deblje materijale od 2d) pre~nika cevi do 609. Na istegnutoj zoni kolena stanjenje ne sme biti ve}e od dopu{tenog niti pojave prskotina.d min) d max + d min • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r i / dn < 2.B5. Lukovi razli~tih radijusa Dimenzije lukova razli~itih radijusa i te`ina u kg za 900 POSTUPAK SAVIJANJA CEVI Savijanje cevi izvodi se prema tehnolo{kom re`imu koji se odre|uje u zavisnosti od vrste materijala i dimenzija cevi.6 mm do ø 1000 mm pa i vi{e. debljine zida do 100 mm.6 mm. raslojavanja. zareza i nabora.821.a kvalitet savijenih lukova (ovalitet. stanjenje zida cevi) je vi{i nego kod drugih metoda. radijusa savijanja beskona~nih.5 >3 Dozvoljena ovalnost u [%] Perlitni ~elik 12 10 8 1) 2) Austenitni ~elik 8 6 5 1) 2) 1) za radni pritisak do 100 bar 2) za radni pritisak iznad 100 bar Date vrednosti dopu{tene ovalnosti va{e pod uslovom da je stanjenje zida cevi manje od dopu{tenog. luk 90° luk 90° luk 90° OVALNOST Izra~unava se po obrascu u= 2(d max . R=3D i R=5D dati prema internoj normi.DIN 2605. radijusa od 3 d gde se cev savija u luk istog nazivnog pre~nika.S min S nom • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r1/ dn < 2. 12952-2 Ovom tabelom zaklju~no sa R=2.B6. Mogu}a su prostorna savijanja. Lukovi se rade svih debljina prema JUS C.

B5.0 + 5.B5.0 + 5.T-komadi prema DIN 2615 Redukcije prema DIN 2616 Tolerancije polupre~nika i pre~nika lukova prema JUS M.0 b + 2. Navedene vrednosti u zagradama dozvoljavaju se na pojedinim mestima.221 Spoljni pre~nik d (mm) do Iznad Iznad do Dozvoljeno odstupanje debljine zida% za lukove od ~elika prema JUS.B6.0 + 3. Dozvoljeno odstupanje debljine zida prema DIN 2609.B5.020 za lukove od ~elika prema JUS. 221) za d≤50 mm±0.0 + 3.C.821 i DIN 2605/2606 Dozvoljeno odstupanje spoljnog pre~nika (d) ( u skladu sa JUS C.021 Ova dozvoljena odstupanja su u skladu JUS C. ali na du`ini najvi{e jednakoj dvostrukom pre~niku cevi.221. 2605.5mm za d≥50 mm±1% [mm] I II III I [mm] II III I II III I II III Dozvoljeno odstupanje debljine zida (s) prema JUS C B5. 2615 i 2616 Nazivni pre~nik DN Debljina zida (mm) sve debljine Dozvoljena odstupanja Dozvoljeno odstupanje visine luka u mm prema DIN 2605 Nazivni pre~nik DN Odstupanje visine (mm) Dozvoljeno odstupanje mera redukcija prema DIN 2616 Nazivni pre~nik DN R (mm) h luk 45 0 h luk 900 2h luk 1800 Dozvoljeno odstupanje mera T-komada prema DIN 2615 Odstupanje mera (mm) a + 2.C. B5.0 Nazivni pre~nik DN 15 do 200 250 do 700 > 800 6 7 .

55 4.5% od normalne debljine zida 9.55 7.3 8.61 12.35 6.74 6.13 15.32 35.27 47.89 39.13 12.54 7.6 6.49 5.91 4.87 3.52 12.92 8.9 33.52 9.67 44.68 3.3 141. 7 15.16 5.11 8.9 Lukovi.49 15.35 6.05 21.19 28. 7 23.58 30.11 7.7 14.kom cije Kape lukovi 180° uglovne tolerancije Spolj.18 22.1 6.54 25.Od cen.49 5.96 38.77 2.01 7.16 5.56 Double Extra Strong 7.53 16 ” 406.52 10.52 9.68 3. 7 12.02 6.Od centra do tra do {nji kraja kraja pre.35 7.55 4.35 9.02 8 9 .44 25.97 10. Unut.62 52.52 9.52 10.38 3.52 26.40 355.36 32.08 5.01 7.3 1 12.08 8.73 Sch 100 Sch 120 Sch 140 Sch 160 4.31 11.35 41. 7 15.3 3.52 9.27 12.22 12.88 17.78 5.4 20.8 8.47 7.3 168.26 21. Deblj.04 7.8 609.91 4.44 26.09 11.35 6.38 9.35 6.09 19.74 2” 2 1/2 ” 11.52 9.27 9.48 24.87 3.02 Tolerancije ANSI B 16.14 8.85 1” 11/4 ” 11/2 ” 6.56 9.48 19.7 42.27 18.54 5.4 18. 7 17.26 25. 7 12.38 3.24 101.27 14. pre~.52 10.19 18 ” 20 ” 22” 24 ” 11.56 Sch 40 2.44 23.52 15.62 9.62 7.92 31.7 12.09 9. 7 8.7 14.92 9.24 50.83 28.09 18. pre~.6 114.62 25.56 9.52 9. Eksentri~na redukcija T-komad redukovan Koncentri~na redukcija Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik Spolja.97 12.83 29.4 3.08 8.91 5.22 Ne manje od 87.27 12. Radijus Nazivni pre~nik pre~nik D A Radijus A1 Pre~nik Pre~nik O1 B C visina E O ANSI B 36.77 2.75 36.9 6.3 60.18 14.49 45. 7 12.40 6.9 5.96 34. zida D 73 88. T-komadi i redukcije prema ANSI B 16.1 273 323.05 5” 6” 7.91 3.13 12.82 1/2 ” 3/4 ” 26.71 40.45 508 558.6 9.52 3” 3 1/2 ” 4” 11.92 7.97 59.02 6.52 9.7 13.52 9.05 20.12 19.73 Sch 80 3.01 53.2 7.13 12.35 6.4 457.79 30.55 5. 7 46.26 23.9.3 Sch 10 Sch 20 Sch 30 Standard STD 2.7 10.54 34.7 16.10 Debljina zida Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik 21.58 33.92 38.85 3.35 6.08 5. Du`ina Spolj.07 14.01 28.56 Sch 60 Extra Strong XS 3.66 21.74 6.58 21.95 8” 10 ” 12 ” 14 ” 219.62 22. 7 12.35 7.35 9.37 17.Dimenzije prema ANSI B 16.16 48.9 Obaranje ivica Nazivni pre~nik Sav fiting lukovi Re45°i 90° dukT .09 27.27 15.

..KOMPENZATORI PROIZVEDENI . “ CLESID ” 60 t PE] ^ELI^ANE NIK[I] VRELOVOD ”“ VREOCI . ..BOR RASHLADNI SVOD .. “ZA POTREBE RTB ” . .LAZAREVAC 10 11 .

8 REDUKCIJE T-KOMADI T-komad redukovani DIN St.kontola ~vrsto}e . interni gasovi) . i JUS standardima. Samostalnim naporom i zalaganjem firma “Lukkompenzatori“ je izradila sopstvenu tehnologiju dobijanja talasastog dela kompenzatora tj. cevnim sistemima . temperature ili fizi~ke sile.1212 .fabri~ki broj (nije obavezan za sve proizvode) DOKUMENTACIJA Uz svaki kompenzator isporu~uje se dokumentacija koja sadr`i: .16. Harmonike se rade od cevi izra|enih od limova koji su uzdu`no spojeni zavarom visokog kvaliteta.35.Luk 90 ° R=1.Redukcija koncentri~na ANSI B.Luk 90 ° R=1.9 A S T M A 2 3 4 W P B .~vrsto}a (hladnim vodenim pritiskom pri pi = 1.9-6 -6 SCH40 ASTM A234WPB KVALITET PROIZVODA Proizvodi "LUK-a" podle`u kontroli kojom se potvr|uje usagla{enost proizvoda sa tehni~kim normama i zahtevima kupca.9 ASTM A 234WPB KOMPENZATORI “Luk-kompenzatori“ a.2 . u okviru svog proizvodnog programa ima osvojenu tehnologiju izrade kompenzatora sa kojom se po~elo 1994... Kompenzatori tipa “Luk“ na{li su {iroku primenu u svim oblastima industrije.5d Ø 88.9 St. godine i jedini je proizvo|a~ talasastih kompenzatora u zemlji.izve{taj o obavljenim ispitivanjima .materijal i standard .okretnice za zglobne autobuse.16. na brodovima i svuda gde su cevi podvrgnute kretanju usled pritiska..geometrija (merenje pre~nika.B6.radiografsko ispitivanje . definisanih po evropskoj direktivi PED 97/23/EC i sertifikat prema AD2000-Merkblatt HP O i HP 100 R u saglasnosti sa DIN EN729-3 i stekao pravo ozna~avanja CE znakom..izduvne grane za brodske i tenkovske motore 12 13 .vizuelna kontrola . T-komad ANSI B.ispitivanje penetrantima . u petrohemijskim postrojenjima.merenje debljine zida (demetrom) ...6-60.9-3 -1 1/2 SCH 40 ASTM A 234WPB .9x3.8 . koraka) .2 .harmonike. . radiografijom.Luk 90° Long radius 3 STD ANSI B.3X2.dimenziona kontrola .kontrola nepropusnosti Pri vr{enju postupaka kontrole primenjuju se slede}e metode: .3x4. IZRADA KOMPENZATORA Talasaste harmonike kompenzatora formiraju se hladnim postupkom deformacije po sopstvenoj tehnologiji ~ime se dobija harmonika dobrih mehani~kih osobina sa zahtevanim vekom trajanja. naftovodima.hemijska analiza materijala . Kontrola se vr{i pojedina~no za svaku jedinicu proizvoda pri ~emu su zastupljeni slede}i postupci kontrole: . pri ~emu struktura zida mo`e biti jednoslojna ili vi{eslojna. godine i sertifikat od strane TUV-a za izradu kompenzatora. kao njegovog najva`nijeg dela. ventilacionim sistemima.PRIMERI NARU^IVANJA CEVNI LUKOVI . gra|evinske ma{ine.821 ^.Luk 90° Ø 355. ugradne du`ine.Redukcija ekscentri~na DIN 2616-E 114. elektranama.2 JUS M. . Kompenzatori su elementi koji slu`e za kompenzovanje dilatacija i ubla`avanje vibracija cevnih sistema.16.potvrdu o kvatlitetu .Luk 90 ° Short radius 8 SCH20 ANSI B. harmonike koja se izra|uje od kvalitetnih prohromskih materijala po EN.16.5-88.ispitivanje hladnim vodenim pritiskom .toplovodima.35.ispitivanje ultrazvukom .ispitivanje magnetnim fluksom .8 .9x3. tenkovi.utvr|ivanje (provera) mehani~kih osobina materijala Kontrolu kvaliteta sprovodimo samostalno ili u saradnji sa ovla{tenim preduze}ima za posebne postupke kontrole.uputstvo za ugradnju PROIZVODI PO SPECIJALNIM NARUD@BAMA Osim standardnog programa po specijalnim narud`bama izra|ujemo: . DIN 2605 St 35. . gde se izme|u ostalog vr{i simulacija ispitivanja veka trajanja kompenzatora sa zadatim frekvencijama i brojem ciklusa.mernu skicu ... jer se elasti~nost i sile naprezanja u odnosu na date pomake mogu preneti i na vi{e pritiske.7100 .5pr ) Posedujemo i laboratoriju za ispitivanje kompenzatora sa ra~unarskim pra}enjem parametara ispitivanja i mogu} nostima zadavanja ekstremnih vrednosti pritisaka i temperature radnog fluida. 2615-168.`ig proizvo|a~a . 3X3. U korak sa savremenim trendovima i unapre|enjem proizvodnje kao i te`njom za pobolj{anje kvaliteta “Lukkompenzatori“ je kao proizvo|a~ stekao 2006. U skladu sa izvr{enim kontrolama dajemo fabri~ko uverenje o kontroli kvaliteta ili po specifi~nim zahtevima kupaca odre|enu atestno-tehni~ku dokumentaciju u skladu sa svim tehni~kim normama i propisima.5 R=1950 materijal ^.d.5d Ø 88. KONTROLA I ISPITIVANJE KOMPENZATORA Ispitivanje kompenzatora nakon postupka izrade i monta`e obavlja se metodama bez razaranja pri ~emu se utvr|uje: . slobodne du`ine. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA Na svakom proizvodu utisnuti su podaci za identifikaciju proizvoda: . NESTANDARDNI LUK . gasovodima.6x12.proizvod i dimenzije . . Izrada kompenzatora .merenje pre~nika i du`ine (instrumentima za merenje du`ine zahtevane klase ta~nosti) . DIN.9x3.nepropusnost (penetrantima. u vi{e slojeva tankog lima je bolja nego iz jednog debelog lima.

sposobni smo za izradu i posebnih konstrukcija izvan ovog prikaza koji defini{e na{: STANDARDNI PROGRAM AKSIJALNI KOMPENZATORI Prihvataju pomeranje po uzdu`noj osi kompenzatora. Proizvode se u opsegu: .nazivni pritisci: 10 .1200 mm .nazivni pre~nici: 80 . Primenjuju se pri ve}im pritiscima kad su ograni~ene sile koje mo`e primiti cevovod.25 bara AKSIJALNI KOMPENZATORI SA PRITISKOM SPOLJA Harmonika je tako postavljena da pritisak fluida deluje na nju sa spoljne strane {to dozvoljava velika pomeranja i visoke pritiske.nazivni pritisci: 3.25 bara KARDANSKI KOMPENZATOR I Dopu{taju ugaono zakretanje u bilo kojoj ravni.nazivni pre~nici: 40 . Krajnji priklju~ci mogu biti za zavarivanje ili sa prirubnicima prema odgovaraj}em standardu.nazivni pritisci: 10 bara Dozvoljavaju popre~no pomeranje samo u jednoj ravni. U upotrebi se kombinuju setovi od dva ili tri kompezatora i mogu kompenzovati velika pomeranja. JEDNOZGLOBNI KOMPENZATORI Dozvoljavaju ugaono pomeranje samo u jednoj ravni.600 mm .40 bara DVOZGLOBNI KOMPENZATORI AKSIJALNI SAMOVODE]³ I KOMPENZATORI Primenjuju se u vrelovodnim sistemima grejanja.5 .________________ ugaone +/.priklju~ci na kompenzatorima ______________________________________________________ Na{ proizvodni program nije iscrpljen prikazom u ovom katalogu.25 bara DILATACIJE KOJE APSORBUJE KOMPENZATOR .5 . Proizvode se u opsegu: .aksijalne +/.______________ mm popre~ne +/.nazivni pre~nici: 40 .1200 mm . Dozvoljavaju uzdu`no i popre~no pomeranje.nazivni pritisci: 3.nazivni pre~nici: 20 ._____________ o .40 bara 14 15 .nazivni otvor ______________ mm radni pritisak spoljni/ unutra{nji _______________ bar radna temperatura min _________oC max _________oC proto~ni fluid __________________________________ brzina strujanja fluida ___________________________ m/s DVOSTRUKI SPREGNUTI KOMPEZATORI Konstruktivno su izvedeni sa dve harmonike i spregnute sa dva ili v{e {tapova. Proizvode se u opsegu: . Harmonika je konstruktivno za{ti}ena spolja i iznutra.nazivni pre~nici: 20 .50 mm .UPITNIK ZA NARU» ^ IVANJE KOMPENZATORA .5000 mm .5 . Proizvode se u opsegu: .nazivni pre~nici: 40 . Proizvode se u opsegu: .nazivni pritisci: 1.5 .nazivni pre~nici: 40 -1200 mm . Harmonika se izra|uje od ner|aju}eg ~elika. Proizvode se u opsegu: . Proizvode se u opsegu: .40 bara.1200 mm .nazivni pritisci: 3.nazivni pritisci: 3.

4583 hemijski otporni ~elici BORVERK “[KODA“ TIP: W-160 BORVERK “VOTAN“ TIP: 130 B UNIVERZALNA PRESA 16 KARUSEL “[KODA“ TIP: K-4000 17 .1214 za povi{ene temperature ^.8 St 45.0305 1.4573 ^.4580 ^.4541 1.4571 1.Uporedni pregled najË~e{}e korišÊ{}enih materijala Namena ~elika OZNAKA ^ELIKA JUS DIN W.4574 ^.1215 ^.4401 1.0405 1.8 15 Mo 3 13 Cr Mo 44 10 Cr Mo 910 X6CrNiTi 1810 X5CrNiMo 17122 X6CrNiMoTi 17122 X5CrNi 1810 X6CrNiMoNb 17122 EN P 235 G1TH P 255 G1TH 16 Mo 3 13 CrMo 4-5 10 CrMo 9-10 X6CrNiTi18-10 X5CrNiMo17-12-2 X6CrNiMoTi17-12-2 X5CrNi18-10 X6CrNiMoNb17-12-2 ASTM A Cev 106 GrA 106 GrB 335 P1 335 P12 335 P22 312TP321 312TP316 312TP316Ti 312TP304 312TP316 Cb Fiting 234 WPA 234 WPB 234 WP1 234 WP12 234 WP22 403 WP321 403 W316 403 W316Ti 403 WP304 403WP316Cb ^.4580 St 35.4572 ^.5415 1. Nr 1.7401 ^.7380 1.7100 ^.7335 1.7400 ^.4301 1.

"Termoelektrana " Ugljevik" Ugljevik 31. kar danski ) • hamburški lukovi • prostorna savijanja 5.1 . 7. JKP ''BEOGRADSKE ELEKTRANE '' Beograd (aksijalni kompenzatori AR 16/600/70/C/1) 20.. ''BRODOGRADILIŠTE'' Mačvanska Mitrovica 17. ''Soja protein'' Bečej 28. NIS ''NAFTAGAS – ODRŽAVANJE'' Zrenjanin 15. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Pančevo • kolena BW . • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • prostorna savijanja na toplo i hladno 9. ''KOLUBARA PRERADA'' Vreoci • vrelovod Vreoci – Lazarevac kompletna oprema –luko vi Ø 609. ''Merima '' Kruševac 27. ''Remontmontaza '' Tuzla 30. NIS ''NAFTAGAS'' Novi Sad 14. ''Enker " Tesanj 29. veznih cevi • lukovi .D. ''TERMOPRO'' Beograd •  usluga mašinske obrade udarnog kola ventilatorskog mlina za TENT-A Obrenovac (D 4100. ''T''-komadi. reduciri. ''TIPO-KOTLOGRADNJA'' Beograd 19. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Zrenjanin • lukovi • ekonomajzer ( kompletan : savijenje.6 x 7. EPS '' TENT – A '' i '' TENT – B '' Obrenovac • prostorna savijanja do Ø 609 ( delovi parovoda ) • hamburški lukovi • redukcije • ''T'' – komadi • kompenzatori • Hladnjak vode statora • Kolektor odvodnjavanja 2.. D. plafonske cevi ) • izrada pregrejača pare za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • izrada ekonomajzera za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • hamburški lukovi • redukcije • kompenzatori • ''T''. KAP – Podgorica • prostorna savijanja ekranskih.. reduciri.komadi i dr. JKP ''TOPLANA'' Kraljevo 22. Q 30 t) 8 . ''T''-komadi. JKP ''TOPLANA'' Novi Sad 23. SW. zglobni kompenzatori UJ 16/600/12/1 • kompletna savijanja cevnih sistema za Kotao K1 i K2(  ekranske cevi. zglobni . NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Novi Sad • kolena BW . EPS TE ''MORAVA'' Svilajnac • prostorna savijanja na hladno i toplo • hamburški lukovi 6. ''ZASTAVA ENERGETIKA'' • kompenzatori • cevne račve • lukovi .REFERENC LISTA 1. JKP ''TOPLANA'' Kruševac 24.. JKP ''TOPLANA'' Loznica 25. reduciri . spusne cevi . RTB Bor • kompenzatori do 4200 mm • gibljiva creva sa opletom • lukovi . vezne cevi.. spusnih . • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • gibljiva creva sa opletom • prostorna savijanja na toplo i hladno 10.. JKP ''TOPLANA'' Niš 21. SW. Fabrika glinice "Birac" Zvornik 18 19 . ''MINEL – KOTLOGRADNJA'' Beograd 18. 12. Mlekara Šabac 26. zavarivanje ) • prostorna savijanja 4. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Novi Sad • lukovi • redukcije • ''T''-komadi 3. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 13. EPS TE ''KOSTOLAC'' • kompenzatori ( Aksijalni kompenzatori . danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 11. ''BRODOGRADILIŠTE'' Beograd 16. ''T''-komadi .