2 3 .

zareza i nabora. Na istegnutoj zoni kolena stanjenje ne sme biti ve}e od dopu{tenog niti pojave prskotina. radijusa savijanja beskona~nih.B5. Mogu}a su prostorna savijanja. R=3D i R=5D dati prema internoj normi.6 mm.5 > 2.DIN 2605.a kvalitet savijenih lukova (ovalitet. Lukovi razli~tih radijusa Dimenzije lukova razli~itih radijusa i te`ina u kg za 900 POSTUPAK SAVIJANJA CEVI Savijanje cevi izvodi se prema tehnolo{kom re`imu koji se odre|uje u zavisnosti od vrste materijala i dimenzija cevi.B6.5D obuhva}eni su JUS M. raslojavanja. ISO 3419 i ISO 3418. Izra~unava se po obrascu m= S nom .5 >3 Dozvoljena ovalnost u [%] Perlitni ~elik 12 10 8 1) 2) Austenitni ~elik 8 6 5 1) 2) 1) za radni pritisak do 100 bar 2) za radni pritisak iznad 100 bar Date vrednosti dopu{tene ovalnosti va{e pod uslovom da je stanjenje zida cevi manje od dopu{tenog.821. debljine zida do 100 mm. stanjenje zida cevi) je vi{i nego kod drugih metoda.d min) d max + d min • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r i / dn < 2. 12952-2 Ovom tabelom zaklju~no sa R=2. Sopstvenom tehnologijom napravljena je ma{ina za savijanje lukova og ø 609.221 I DIN 2448 4 5 .5 <3 >3 <5 Dozvoljeno stanjenje m % 20 15 10 Oznake imaju zna~enje u skladu sa EU. radijusa od 3 d gde se cev savija u luk istog nazivnog pre~nika.PROSTORNO SAVIJANJE TOPLIM POSTUPKOM OBRADE Ma{inom za indukciono savijanje " ~ija je oprema kupljena od poznate svetske firme "COJAFEX mogu se savijati lukovi ve}ih radijusa od 3d (za deblje materijale od 2d) pre~nika cevi do 609. Lukovi se rade svih debljina prema JUS C.6 mm do ø 1000 mm pa i vi{e. luk 90° luk 90° luk 90° OVALNOST Izra~unava se po obrascu u= 2(d max .S min S nom • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r1/ dn < 2.

0 b + 2. Navedene vrednosti u zagradama dozvoljavaju se na pojedinim mestima.T-komadi prema DIN 2615 Redukcije prema DIN 2616 Tolerancije polupre~nika i pre~nika lukova prema JUS M.0 + 5. 2605. 2615 i 2616 Nazivni pre~nik DN Debljina zida (mm) sve debljine Dozvoljena odstupanja Dozvoljeno odstupanje visine luka u mm prema DIN 2605 Nazivni pre~nik DN Odstupanje visine (mm) Dozvoljeno odstupanje mera redukcija prema DIN 2616 Nazivni pre~nik DN R (mm) h luk 45 0 h luk 900 2h luk 1800 Dozvoljeno odstupanje mera T-komada prema DIN 2615 Odstupanje mera (mm) a + 2.021 Ova dozvoljena odstupanja su u skladu JUS C. Dozvoljeno odstupanje debljine zida prema DIN 2609.C.B5.221.0 + 3.B5.0 + 5. ali na du`ini najvi{e jednakoj dvostrukom pre~niku cevi. 221) za d≤50 mm±0.B5.221 Spoljni pre~nik d (mm) do Iznad Iznad do Dozvoljeno odstupanje debljine zida% za lukove od ~elika prema JUS.5mm za d≥50 mm±1% [mm] I II III I [mm] II III I II III I II III Dozvoljeno odstupanje debljine zida (s) prema JUS C B5.C.0 Nazivni pre~nik DN 15 do 200 250 do 700 > 800 6 7 .821 i DIN 2605/2606 Dozvoljeno odstupanje spoljnog pre~nika (d) ( u skladu sa JUS C. B5.0 + 3.B6.020 za lukove od ~elika prema JUS.

7 15.3 Sch 10 Sch 20 Sch 30 Standard STD 2.38 9.77 2. 7 46.27 47.08 5.87 3.82 1/2 ” 3/4 ” 26.44 23.4 20. 7 15.09 19.27 12.52 9. 7 8.22 12.83 29.83 28.73 Sch 100 Sch 120 Sch 140 Sch 160 4.67 44.9 6.53 16 ” 406.4 18.04 7.54 34.7 10.27 12.56 Sch 40 2.6 6. pre~. zida D 73 88. T-komadi i redukcije prema ANSI B 16.62 9.26 23.44 26.08 8.02 6.Od centra do tra do {nji kraja kraja pre.52 15.05 5” 6” 7.35 41.1 273 323.58 21.3 60.91 4.95 8” 10 ” 12 ” 14 ” 219.62 22.68 3.4 457.87 3.18 14. 7 12.97 10.55 5.85 3.52 9.92 31.09 11.35 6. Radijus Nazivni pre~nik pre~nik D A Radijus A1 Pre~nik Pre~nik O1 B C visina E O ANSI B 36.55 4.19 18 ” 20 ” 22” 24 ” 11.35 9.09 27.49 5.49 45.35 7.56 Double Extra Strong 7.79 30.16 5.35 7.05 21.1 6.52 26. pre~.13 12.8 8.Dimenzije prema ANSI B 16.3 3.56 9.91 5.48 19.62 25.35 6.27 15.02 8 9 .9 33.9.74 6.7 14.5% od normalne debljine zida 9.66 21.36 32.3 1 12.52 9.61 12.37 17.77 2.74 6.02 6.16 5.10 Debljina zida Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik 21.52 10.92 38.35 6.52 9.49 5.68 3.54 25.01 28.97 59.38 3.52 3” 3 1/2 ” 4” 11. 7 12.35 6.3 141.35 6.09 9.01 53.13 15.89 39.01 7.54 7.3 168.8 609.55 4.14 8.44 25.35 6.05 20.16 48.75 36.40 355. 7 23.35 9.26 21. Unut.6 9.74 2” 2 1/2 ” 11.27 9.92 7. 7 12.96 34.52 9.55 7.4 3.52 12.32 35. 7 12.54 5.73 Sch 80 3.91 4.88 17.01 7.18 22.24 50.52 9.6 114.91 3.56 9.19 28.13 12.52 10.02 Tolerancije ANSI B 16.22 Ne manje od 87.45 508 558.85 1” 11/4 ” 11/2 ” 6. 7 17.47 7.27 14.38 3.48 24.52 10.97 12. Deblj.9 Lukovi.09 18.27 18.92 9.71 40.12 19.08 8.3 8.56 Sch 60 Extra Strong XS 3.kom cije Kape lukovi 180° uglovne tolerancije Spolj.58 33. Du`ina Spolj.13 12.58 30.40 6.52 9.7 42.92 8.11 7.52 9.9 Obaranje ivica Nazivni pre~nik Sav fiting lukovi Re45°i 90° dukT .Od cen.07 14.78 5.62 7.31 11.26 25.11 8.2 7.9 5.96 38.7 14.7 16. Eksentri~na redukcija T-komad redukovan Koncentri~na redukcija Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik Spolja.49 15.08 5.7 13.24 101.7 12.62 52.

. .BOR RASHLADNI SVOD ..KOMPENZATORI PROIZVEDENI ... “ZA POTREBE RTB ” ..LAZAREVAC 10 11 . “ CLESID ” 60 t PE] ^ELI^ANE NIK[I] VRELOVOD ”“ VREOCI .

2 JUS M.ispitivanje magnetnim fluksom . T-komad ANSI B.7100 . godine i sertifikat od strane TUV-a za izradu kompenzatora.Redukcija koncentri~na ANSI B. U skladu sa izvr{enim kontrolama dajemo fabri~ko uverenje o kontroli kvaliteta ili po specifi~nim zahtevima kupaca odre|enu atestno-tehni~ku dokumentaciju u skladu sa svim tehni~kim normama i propisima. 2615-168.3x4. ugradne du`ine. Samostalnim naporom i zalaganjem firma “Lukkompenzatori“ je izradila sopstvenu tehnologiju dobijanja talasastog dela kompenzatora tj..16.Luk 90° Long radius 3 STD ANSI B.9 A S T M A 2 3 4 W P B . Harmonike se rade od cevi izra|enih od limova koji su uzdu`no spojeni zavarom visokog kvaliteta. gra|evinske ma{ine.Luk 90 ° R=1.dimenziona kontrola .toplovodima. kao njegovog najva`nijeg dela.geometrija (merenje pre~nika..9 St. DIN 2605 St 35.9x3.5d Ø 88. Kompenzatori tipa “Luk“ na{li su {iroku primenu u svim oblastima industrije.6-60..ispitivanje hladnim vodenim pritiskom .merenje debljine zida (demetrom) .okretnice za zglobne autobuse.utvr|ivanje (provera) mehani~kih osobina materijala Kontrolu kvaliteta sprovodimo samostalno ili u saradnji sa ovla{tenim preduze}ima za posebne postupke kontrole.kontrola nepropusnosti Pri vr{enju postupaka kontrole primenjuju se slede}e metode: .potvrdu o kvatlitetu .2 .3X2..6x12.8 . i JUS standardima.mernu skicu .35.5d Ø 88.9x3.radiografsko ispitivanje . gde se izme|u ostalog vr{i simulacija ispitivanja veka trajanja kompenzatora sa zadatim frekvencijama i brojem ciklusa. cevnim sistemima .vizuelna kontrola .merenje pre~nika i du`ine (instrumentima za merenje du`ine zahtevane klase ta~nosti) . u vi{e slojeva tankog lima je bolja nego iz jednog debelog lima.16.nepropusnost (penetrantima.uputstvo za ugradnju PROIZVODI PO SPECIJALNIM NARUD@BAMA Osim standardnog programa po specijalnim narud`bama izra|ujemo: .. u okviru svog proizvodnog programa ima osvojenu tehnologiju izrade kompenzatora sa kojom se po~elo 1994.9x3. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA Na svakom proizvodu utisnuti su podaci za identifikaciju proizvoda: . godine i jedini je proizvo|a~ talasastih kompenzatora u zemlji.Luk 90° Ø 355.fabri~ki broj (nije obavezan za sve proizvode) DOKUMENTACIJA Uz svaki kompenzator isporu~uje se dokumentacija koja sadr`i: . interni gasovi) . u petrohemijskim postrojenjima.1212 . naftovodima.. .9-3 -1 1/2 SCH 40 ASTM A 234WPB .Luk 90 ° R=1. radiografijom. .8 REDUKCIJE T-KOMADI T-komad redukovani DIN St.`ig proizvo|a~a . . ventilacionim sistemima.izduvne grane za brodske i tenkovske motore 12 13 .kontola ~vrsto}e . definisanih po evropskoj direktivi PED 97/23/EC i sertifikat prema AD2000-Merkblatt HP O i HP 100 R u saglasnosti sa DIN EN729-3 i stekao pravo ozna~avanja CE znakom.9 ASTM A 234WPB KOMPENZATORI “Luk-kompenzatori“ a.~vrsto}a (hladnim vodenim pritiskom pri pi = 1.izve{taj o obavljenim ispitivanjima . gasovodima. IZRADA KOMPENZATORA Talasaste harmonike kompenzatora formiraju se hladnim postupkom deformacije po sopstvenoj tehnologiji ~ime se dobija harmonika dobrih mehani~kih osobina sa zahtevanim vekom trajanja. .PRIMERI NARU^IVANJA CEVNI LUKOVI .d.5 R=1950 materijal ^.16.Redukcija ekscentri~na DIN 2616-E 114.ispitivanje ultrazvukom .821 ^.16. pri ~emu struktura zida mo`e biti jednoslojna ili vi{eslojna..ispitivanje penetrantima .B6.materijal i standard ..proizvod i dimenzije . temperature ili fizi~ke sile.5-88. Izrada kompenzatora . Kontrola se vr{i pojedina~no za svaku jedinicu proizvoda pri ~emu su zastupljeni slede}i postupci kontrole: . DIN.35.Luk 90 ° Short radius 8 SCH20 ANSI B. jer se elasti~nost i sile naprezanja u odnosu na date pomake mogu preneti i na vi{e pritiske. slobodne du`ine.8 .2 .harmonike. na brodovima i svuda gde su cevi podvrgnute kretanju usled pritiska. KONTROLA I ISPITIVANJE KOMPENZATORA Ispitivanje kompenzatora nakon postupka izrade i monta`e obavlja se metodama bez razaranja pri ~emu se utvr|uje: . elektranama. harmonike koja se izra|uje od kvalitetnih prohromskih materijala po EN.hemijska analiza materijala . 3X3. Kompenzatori su elementi koji slu`e za kompenzovanje dilatacija i ubla`avanje vibracija cevnih sistema.9-6 -6 SCH40 ASTM A234WPB KVALITET PROIZVODA Proizvodi "LUK-a" podle`u kontroli kojom se potvr|uje usagla{enost proizvoda sa tehni~kim normama i zahtevima kupca. tenkovi. koraka) .5pr ) Posedujemo i laboratoriju za ispitivanje kompenzatora sa ra~unarskim pra}enjem parametara ispitivanja i mogu} nostima zadavanja ekstremnih vrednosti pritisaka i temperature radnog fluida. NESTANDARDNI LUK . U korak sa savremenim trendovima i unapre|enjem proizvodnje kao i te`njom za pobolj{anje kvaliteta “Lukkompenzatori“ je kao proizvo|a~ stekao 2006.

nazivni pre~nici: 20 .40 bara DVOZGLOBNI KOMPENZATORI AKSIJALNI SAMOVODE]³ I KOMPENZATORI Primenjuju se u vrelovodnim sistemima grejanja. Proizvode se u opsegu: .25 bara KARDANSKI KOMPENZATOR I Dopu{taju ugaono zakretanje u bilo kojoj ravni.nazivni pre~nici: 40 . JEDNOZGLOBNI KOMPENZATORI Dozvoljavaju ugaono pomeranje samo u jednoj ravni.5 .600 mm .nazivni pritisci: 3.nazivni pritisci: 10 .1200 mm .nazivni otvor ______________ mm radni pritisak spoljni/ unutra{nji _______________ bar radna temperatura min _________oC max _________oC proto~ni fluid __________________________________ brzina strujanja fluida ___________________________ m/s DVOSTRUKI SPREGNUTI KOMPEZATORI Konstruktivno su izvedeni sa dve harmonike i spregnute sa dva ili v{e {tapova. Proizvode se u opsegu: . Primenjuju se pri ve}im pritiscima kad su ograni~ene sile koje mo`e primiti cevovod. Proizvode se u opsegu: .nazivni pre~nici: 80 .5 .aksijalne +/.25 bara DILATACIJE KOJE APSORBUJE KOMPENZATOR .1200 mm .25 bara AKSIJALNI KOMPENZATORI SA PRITISKOM SPOLJA Harmonika je tako postavljena da pritisak fluida deluje na nju sa spoljne strane {to dozvoljava velika pomeranja i visoke pritiske. Harmonika se izra|uje od ner|aju}eg ~elika.40 bara.nazivni pritisci: 1.nazivni pre~nici: 40 -1200 mm . U upotrebi se kombinuju setovi od dva ili tri kompezatora i mogu kompenzovati velika pomeranja. sposobni smo za izradu i posebnih konstrukcija izvan ovog prikaza koji defini{e na{: STANDARDNI PROGRAM AKSIJALNI KOMPENZATORI Prihvataju pomeranje po uzdu`noj osi kompenzatora.UPITNIK ZA NARU» ^ IVANJE KOMPENZATORA .nazivni pritisci: 10 bara Dozvoljavaju popre~no pomeranje samo u jednoj ravni.5000 mm .nazivni pritisci: 3.nazivni pre~nici: 40 .5 .nazivni pre~nici: 40 . Krajnji priklju~ci mogu biti za zavarivanje ili sa prirubnicima prema odgovaraj}em standardu. Harmonika je konstruktivno za{ti}ena spolja i iznutra.nazivni pritisci: 3.priklju~ci na kompenzatorima ______________________________________________________ Na{ proizvodni program nije iscrpljen prikazom u ovom katalogu.______________ mm popre~ne +/.________________ ugaone +/. Proizvode se u opsegu: .nazivni pritisci: 3.50 mm ._____________ o .5 .nazivni pre~nici: 20 . Proizvode se u opsegu: . Dozvoljavaju uzdu`no i popre~no pomeranje.40 bara 14 15 . Proizvode se u opsegu: .1200 mm . Proizvode se u opsegu: .

4574 ^.4572 ^.4401 1.7400 ^.1215 ^.8 St 45.7335 1.Uporedni pregled najË~e{}e korišÊ{}enih materijala Namena ~elika OZNAKA ^ELIKA JUS DIN W.7100 ^. Nr 1.0405 1.4580 St 35.7380 1.4571 1.7401 ^.5415 1.8 15 Mo 3 13 Cr Mo 44 10 Cr Mo 910 X6CrNiTi 1810 X5CrNiMo 17122 X6CrNiMoTi 17122 X5CrNi 1810 X6CrNiMoNb 17122 EN P 235 G1TH P 255 G1TH 16 Mo 3 13 CrMo 4-5 10 CrMo 9-10 X6CrNiTi18-10 X5CrNiMo17-12-2 X6CrNiMoTi17-12-2 X5CrNi18-10 X6CrNiMoNb17-12-2 ASTM A Cev 106 GrA 106 GrB 335 P1 335 P12 335 P22 312TP321 312TP316 312TP316Ti 312TP304 312TP316 Cb Fiting 234 WPA 234 WPB 234 WP1 234 WP12 234 WP22 403 WP321 403 W316 403 W316Ti 403 WP304 403WP316Cb ^.4573 ^.4583 hemijski otporni ~elici BORVERK “[KODA“ TIP: W-160 BORVERK “VOTAN“ TIP: 130 B UNIVERZALNA PRESA 16 KARUSEL “[KODA“ TIP: K-4000 17 .4541 1.0305 1.4580 ^.1214 za povi{ene temperature ^.4301 1.

JKP ''TOPLANA'' Kraljevo 22. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • gibljiva creva sa opletom • prostorna savijanja na toplo i hladno 10.komadi i dr. Fabrika glinice "Birac" Zvornik 18 19 . ''Remontmontaza '' Tuzla 30.D. vezne cevi.. ''Merima '' Kruševac 27. zavarivanje ) • prostorna savijanja 4. ''MINEL – KOTLOGRADNJA'' Beograd 18. JKP ''TOPLANA'' Novi Sad 23. ''T''-komadi . zglobni . reduciri. "Termoelektrana " Ugljevik" Ugljevik 31. ''ZASTAVA ENERGETIKA'' • kompenzatori • cevne račve • lukovi . SW. EPS TE ''KOSTOLAC'' • kompenzatori ( Aksijalni kompenzatori . kar danski ) • hamburški lukovi • prostorna savijanja 5. JKP ''TOPLANA'' Loznica 25. ''TIPO-KOTLOGRADNJA'' Beograd 19. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • prostorna savijanja na toplo i hladno 9. 12. Q 30 t) 8 . EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Zrenjanin • lukovi • ekonomajzer ( kompletan : savijenje.. spusnih . plafonske cevi ) • izrada pregrejača pare za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • izrada ekonomajzera za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • hamburški lukovi • redukcije • kompenzatori • ''T''. 7. RTB Bor • kompenzatori do 4200 mm • gibljiva creva sa opletom • lukovi . ''KOLUBARA PRERADA'' Vreoci • vrelovod Vreoci – Lazarevac kompletna oprema –luko vi Ø 609.. reduciri . ''TERMOPRO'' Beograd •  usluga mašinske obrade udarnog kola ventilatorskog mlina za TENT-A Obrenovac (D 4100. zglobni kompenzatori UJ 16/600/12/1 • kompletna savijanja cevnih sistema za Kotao K1 i K2(  ekranske cevi. NIS ''NAFTAGAS'' Novi Sad 14. JKP ''TOPLANA'' Kruševac 24. SW. ''Soja protein'' Bečej 28.. KAP – Podgorica • prostorna savijanja ekranskih.1 . NIS ''NAFTAGAS – ODRŽAVANJE'' Zrenjanin 15.. ''T''-komadi. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Novi Sad • lukovi • redukcije • ''T''-komadi 3. EPS '' TENT – A '' i '' TENT – B '' Obrenovac • prostorna savijanja do Ø 609 ( delovi parovoda ) • hamburški lukovi • redukcije • ''T'' – komadi • kompenzatori • Hladnjak vode statora • Kolektor odvodnjavanja 2. reduciri.. EPS TE ''MORAVA'' Svilajnac • prostorna savijanja na hladno i toplo • hamburški lukovi 6.REFERENC LISTA 1. ''BRODOGRADILIŠTE'' Beograd 16. D. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 13. ''BRODOGRADILIŠTE'' Mačvanska Mitrovica 17. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 11. JKP ''BEOGRADSKE ELEKTRANE '' Beograd (aksijalni kompenzatori AR 16/600/70/C/1) 20. ''T''-komadi. Mlekara Šabac 26. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Novi Sad • kolena BW . NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Pančevo • kolena BW . ''Enker " Tesanj 29. spusne cevi .6 x 7. JKP ''TOPLANA'' Niš 21. veznih cevi • lukovi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful