2 3 .

12952-2 Ovom tabelom zaklju~no sa R=2.5D obuhva}eni su JUS M. Izra~unava se po obrascu m= S nom . raslojavanja.5 >3 Dozvoljena ovalnost u [%] Perlitni ~elik 12 10 8 1) 2) Austenitni ~elik 8 6 5 1) 2) 1) za radni pritisak do 100 bar 2) za radni pritisak iznad 100 bar Date vrednosti dopu{tene ovalnosti va{e pod uslovom da je stanjenje zida cevi manje od dopu{tenog.d min) d max + d min • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r i / dn < 2.5 <3 >3 <5 Dozvoljeno stanjenje m % 20 15 10 Oznake imaju zna~enje u skladu sa EU. radijusa od 3 d gde se cev savija u luk istog nazivnog pre~nika. luk 90° luk 90° luk 90° OVALNOST Izra~unava se po obrascu u= 2(d max . debljine zida do 100 mm.221 I DIN 2448 4 5 .6 mm do ø 1000 mm pa i vi{e.6 mm.B5. Lukovi se rade svih debljina prema JUS C.S min S nom • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r1/ dn < 2. radijusa savijanja beskona~nih. Lukovi razli~tih radijusa Dimenzije lukova razli~itih radijusa i te`ina u kg za 900 POSTUPAK SAVIJANJA CEVI Savijanje cevi izvodi se prema tehnolo{kom re`imu koji se odre|uje u zavisnosti od vrste materijala i dimenzija cevi.5 > 2. zareza i nabora. ISO 3419 i ISO 3418.B6.DIN 2605. stanjenje zida cevi) je vi{i nego kod drugih metoda. R=3D i R=5D dati prema internoj normi. Mogu}a su prostorna savijanja.a kvalitet savijenih lukova (ovalitet. Na istegnutoj zoni kolena stanjenje ne sme biti ve}e od dopu{tenog niti pojave prskotina. Sopstvenom tehnologijom napravljena je ma{ina za savijanje lukova og ø 609.821.PROSTORNO SAVIJANJE TOPLIM POSTUPKOM OBRADE Ma{inom za indukciono savijanje " ~ija je oprema kupljena od poznate svetske firme "COJAFEX mogu se savijati lukovi ve}ih radijusa od 3d (za deblje materijale od 2d) pre~nika cevi do 609.

221.0 b + 2.821 i DIN 2605/2606 Dozvoljeno odstupanje spoljnog pre~nika (d) ( u skladu sa JUS C.021 Ova dozvoljena odstupanja su u skladu JUS C.C. 221) za d≤50 mm±0.221 Spoljni pre~nik d (mm) do Iznad Iznad do Dozvoljeno odstupanje debljine zida% za lukove od ~elika prema JUS. Dozvoljeno odstupanje debljine zida prema DIN 2609. 2605.0 + 3.0 Nazivni pre~nik DN 15 do 200 250 do 700 > 800 6 7 .0 + 5.B6.T-komadi prema DIN 2615 Redukcije prema DIN 2616 Tolerancije polupre~nika i pre~nika lukova prema JUS M. Navedene vrednosti u zagradama dozvoljavaju se na pojedinim mestima. ali na du`ini najvi{e jednakoj dvostrukom pre~niku cevi.B5. 2615 i 2616 Nazivni pre~nik DN Debljina zida (mm) sve debljine Dozvoljena odstupanja Dozvoljeno odstupanje visine luka u mm prema DIN 2605 Nazivni pre~nik DN Odstupanje visine (mm) Dozvoljeno odstupanje mera redukcija prema DIN 2616 Nazivni pre~nik DN R (mm) h luk 45 0 h luk 900 2h luk 1800 Dozvoljeno odstupanje mera T-komada prema DIN 2615 Odstupanje mera (mm) a + 2.020 za lukove od ~elika prema JUS.B5.0 + 3.0 + 5.C. B5.B5.5mm za d≥50 mm±1% [mm] I II III I [mm] II III I II III I II III Dozvoljeno odstupanje debljine zida (s) prema JUS C B5.

3 168. Du`ina Spolj.4 20.85 1” 11/4 ” 11/2 ” 6.3 3.74 6.35 6.11 7.44 23.73 Sch 80 3.13 12.52 12.8 609.95 8” 10 ” 12 ” 14 ” 219.79 30. Unut.78 5.12 19.56 Sch 40 2.91 4.74 2” 2 1/2 ” 11.54 5.3 Sch 10 Sch 20 Sch 30 Standard STD 2.35 41.kom cije Kape lukovi 180° uglovne tolerancije Spolj.05 21.35 9.52 15.67 44.05 5” 6” 7.48 24.27 12.91 4.35 7. 7 46.92 7.77 2.40 355.9 Obaranje ivica Nazivni pre~nik Sav fiting lukovi Re45°i 90° dukT .31 11.55 4. 7 12.47 7.91 3.68 3.02 6.36 32.27 12.27 14. 7 23.01 28.6 9.05 20.52 10.52 9.52 9.56 Sch 60 Extra Strong XS 3.89 39.44 25.52 9.13 12.40 6.48 19.10 Debljina zida Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik 21.14 8.97 12.7 14.7 13.8 8.62 7.9 Lukovi.62 22.45 508 558. 7 15.87 3.49 5.7 14.35 6.49 45.02 6.6 6.88 17. 7 15.3 60.08 5. T-komadi i redukcije prema ANSI B 16.09 18.1 6.9 5.3 8.55 5.27 47.3 1 12.56 9.58 30.22 Ne manje od 87.92 38.16 5.3 141.6 114.37 17.52 9.09 9.27 18.07 14.Dimenzije prema ANSI B 16.52 10.2 7.62 9.02 Tolerancije ANSI B 16.97 10. Radijus Nazivni pre~nik pre~nik D A Radijus A1 Pre~nik Pre~nik O1 B C visina E O ANSI B 36.27 9. pre~.55 4.35 9.13 12.92 31.52 9.4 18.7 12.09 19.56 9.49 5.92 9.02 8 9 .52 9.96 34.35 7.74 6.55 7. 7 12.58 33.73 Sch 100 Sch 120 Sch 140 Sch 160 4.54 34.87 3.9.52 9.97 59.96 38.85 3.7 42.08 8.35 6.01 7.92 8.91 5.53 16 ” 406. Eksentri~na redukcija T-komad redukovan Koncentri~na redukcija Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik Spolja.09 27. pre~.62 25.24 101.32 35.35 6. 7 8.58 21.4 3.19 18 ” 20 ” 22” 24 ” 11.68 3.7 10.11 8. 7 12.13 15.04 7.61 12.83 29.18 14.52 10.38 9.19 28.08 5.52 3” 3 1/2 ” 4” 11.52 26.01 53.22 12.49 15.27 15. zida D 73 88.83 28.Od cen.16 48.4 457.35 6. Deblj.18 22. 7 12.26 25.38 3.75 36.71 40.1 273 323.44 26.38 3.26 21.24 50.01 7.7 16.52 9.9 33.54 7.09 11. 7 17.08 8.9 6.26 23.5% od normalne debljine zida 9.Od centra do tra do {nji kraja kraja pre.35 6.77 2.62 52.82 1/2 ” 3/4 ” 26.16 5.56 Double Extra Strong 7.66 21.54 25.

. . .. “ZA POTREBE RTB ” ..BOR RASHLADNI SVOD .LAZAREVAC 10 11 . “ CLESID ” 60 t PE] ^ELI^ANE NIK[I] VRELOVOD ”“ VREOCI ..KOMPENZATORI PROIZVEDENI .

ispitivanje penetrantima .mernu skicu .16. pri ~emu struktura zida mo`e biti jednoslojna ili vi{eslojna.uputstvo za ugradnju PROIZVODI PO SPECIJALNIM NARUD@BAMA Osim standardnog programa po specijalnim narud`bama izra|ujemo: .PRIMERI NARU^IVANJA CEVNI LUKOVI . U skladu sa izvr{enim kontrolama dajemo fabri~ko uverenje o kontroli kvaliteta ili po specifi~nim zahtevima kupaca odre|enu atestno-tehni~ku dokumentaciju u skladu sa svim tehni~kim normama i propisima.Luk 90 ° R=1.potvrdu o kvatlitetu .ispitivanje magnetnim fluksom .`ig proizvo|a~a . elektranama.kontrola nepropusnosti Pri vr{enju postupaka kontrole primenjuju se slede}e metode: . IZRADA KOMPENZATORA Talasaste harmonike kompenzatora formiraju se hladnim postupkom deformacije po sopstvenoj tehnologiji ~ime se dobija harmonika dobrih mehani~kih osobina sa zahtevanim vekom trajanja.3x4.6x12. Kompenzatori tipa “Luk“ na{li su {iroku primenu u svim oblastima industrije. ventilacionim sistemima.8 .. .5 R=1950 materijal ^. .9x3.. temperature ili fizi~ke sile.9-6 -6 SCH40 ASTM A234WPB KVALITET PROIZVODA Proizvodi "LUK-a" podle`u kontroli kojom se potvr|uje usagla{enost proizvoda sa tehni~kim normama i zahtevima kupca. gra|evinske ma{ine.Redukcija koncentri~na ANSI B. godine i sertifikat od strane TUV-a za izradu kompenzatora.dimenziona kontrola .radiografsko ispitivanje .35. godine i jedini je proizvo|a~ talasastih kompenzatora u zemlji. U korak sa savremenim trendovima i unapre|enjem proizvodnje kao i te`njom za pobolj{anje kvaliteta “Lukkompenzatori“ je kao proizvo|a~ stekao 2006. cevnim sistemima . gde se izme|u ostalog vr{i simulacija ispitivanja veka trajanja kompenzatora sa zadatim frekvencijama i brojem ciklusa. na brodovima i svuda gde su cevi podvrgnute kretanju usled pritiska.35..toplovodima.izduvne grane za brodske i tenkovske motore 12 13 .Luk 90 ° R=1. NESTANDARDNI LUK . T-komad ANSI B.6-60.821 ^.9x3. DIN 2605 St 35.9-3 -1 1/2 SCH 40 ASTM A 234WPB .16.16.9 ASTM A 234WPB KOMPENZATORI “Luk-kompenzatori“ a.vizuelna kontrola .d.B6. .nepropusnost (penetrantima. i JUS standardima. ugradne du`ine. Kontrola se vr{i pojedina~no za svaku jedinicu proizvoda pri ~emu su zastupljeni slede}i postupci kontrole: .kontola ~vrsto}e .merenje debljine zida (demetrom) . gasovodima. koraka) .5-88. u vi{e slojeva tankog lima je bolja nego iz jednog debelog lima. radiografijom.5d Ø 88. Harmonike se rade od cevi izra|enih od limova koji su uzdu`no spojeni zavarom visokog kvaliteta.Redukcija ekscentri~na DIN 2616-E 114. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA Na svakom proizvodu utisnuti su podaci za identifikaciju proizvoda: .merenje pre~nika i du`ine (instrumentima za merenje du`ine zahtevane klase ta~nosti) .1212 .ispitivanje hladnim vodenim pritiskom .harmonike.2 ..utvr|ivanje (provera) mehani~kih osobina materijala Kontrolu kvaliteta sprovodimo samostalno ili u saradnji sa ovla{tenim preduze}ima za posebne postupke kontrole.5d Ø 88. definisanih po evropskoj direktivi PED 97/23/EC i sertifikat prema AD2000-Merkblatt HP O i HP 100 R u saglasnosti sa DIN EN729-3 i stekao pravo ozna~avanja CE znakom. jer se elasti~nost i sile naprezanja u odnosu na date pomake mogu preneti i na vi{e pritiske. 3X3.Luk 90° Ø 355. naftovodima.. 2615-168.8 . u okviru svog proizvodnog programa ima osvojenu tehnologiju izrade kompenzatora sa kojom se po~elo 1994. KONTROLA I ISPITIVANJE KOMPENZATORA Ispitivanje kompenzatora nakon postupka izrade i monta`e obavlja se metodama bez razaranja pri ~emu se utvr|uje: .~vrsto}a (hladnim vodenim pritiskom pri pi = 1.okretnice za zglobne autobuse.5pr ) Posedujemo i laboratoriju za ispitivanje kompenzatora sa ra~unarskim pra}enjem parametara ispitivanja i mogu} nostima zadavanja ekstremnih vrednosti pritisaka i temperature radnog fluida.9 A S T M A 2 3 4 W P B . harmonike koja se izra|uje od kvalitetnih prohromskih materijala po EN. kao njegovog najva`nijeg dela.fabri~ki broj (nije obavezan za sve proizvode) DOKUMENTACIJA Uz svaki kompenzator isporu~uje se dokumentacija koja sadr`i: . Kompenzatori su elementi koji slu`e za kompenzovanje dilatacija i ubla`avanje vibracija cevnih sistema..Luk 90 ° Short radius 8 SCH20 ANSI B. u petrohemijskim postrojenjima. .izve{taj o obavljenim ispitivanjima .ispitivanje ultrazvukom .8 REDUKCIJE T-KOMADI T-komad redukovani DIN St. Izrada kompenzatora .9 St.16.geometrija (merenje pre~nika.. slobodne du`ine.3X2. DIN.hemijska analiza materijala .2 .Luk 90° Long radius 3 STD ANSI B. Samostalnim naporom i zalaganjem firma “Lukkompenzatori“ je izradila sopstvenu tehnologiju dobijanja talasastog dela kompenzatora tj.2 JUS M. interni gasovi) .materijal i standard ..proizvod i dimenzije . tenkovi.9x3.7100 .

Proizvode se u opsegu: . Proizvode se u opsegu: .nazivni pre~nici: 40 .priklju~ci na kompenzatorima ______________________________________________________ Na{ proizvodni program nije iscrpljen prikazom u ovom katalogu.25 bara DILATACIJE KOJE APSORBUJE KOMPENZATOR .40 bara.25 bara KARDANSKI KOMPENZATOR I Dopu{taju ugaono zakretanje u bilo kojoj ravni.nazivni pritisci: 10 bara Dozvoljavaju popre~no pomeranje samo u jednoj ravni.nazivni pritisci: 3. Proizvode se u opsegu: .5 .1200 mm .aksijalne +/.nazivni pre~nici: 40 -1200 mm .nazivni pre~nici: 20 .nazivni pritisci: 3. JEDNOZGLOBNI KOMPENZATORI Dozvoljavaju ugaono pomeranje samo u jednoj ravni. Proizvode se u opsegu: . Dozvoljavaju uzdu`no i popre~no pomeranje. U upotrebi se kombinuju setovi od dva ili tri kompezatora i mogu kompenzovati velika pomeranja. Proizvode se u opsegu: .nazivni otvor ______________ mm radni pritisak spoljni/ unutra{nji _______________ bar radna temperatura min _________oC max _________oC proto~ni fluid __________________________________ brzina strujanja fluida ___________________________ m/s DVOSTRUKI SPREGNUTI KOMPEZATORI Konstruktivno su izvedeni sa dve harmonike i spregnute sa dva ili v{e {tapova. Harmonika je konstruktivno za{ti}ena spolja i iznutra.nazivni pritisci: 1.UPITNIK ZA NARU» ^ IVANJE KOMPENZATORA .40 bara 14 15 .________________ ugaone +/.5 .600 mm .50 mm ._____________ o .nazivni pritisci: 10 . Proizvode se u opsegu: .nazivni pre~nici: 20 .nazivni pritisci: 3.5000 mm .1200 mm .40 bara DVOZGLOBNI KOMPENZATORI AKSIJALNI SAMOVODE]³ I KOMPENZATORI Primenjuju se u vrelovodnim sistemima grejanja.nazivni pritisci: 3.5 .nazivni pre~nici: 40 . Harmonika se izra|uje od ner|aju}eg ~elika.nazivni pre~nici: 40 . sposobni smo za izradu i posebnih konstrukcija izvan ovog prikaza koji defini{e na{: STANDARDNI PROGRAM AKSIJALNI KOMPENZATORI Prihvataju pomeranje po uzdu`noj osi kompenzatora. Proizvode se u opsegu: . Primenjuju se pri ve}im pritiscima kad su ograni~ene sile koje mo`e primiti cevovod.1200 mm .25 bara AKSIJALNI KOMPENZATORI SA PRITISKOM SPOLJA Harmonika je tako postavljena da pritisak fluida deluje na nju sa spoljne strane {to dozvoljava velika pomeranja i visoke pritiske.______________ mm popre~ne +/.5 . Krajnji priklju~ci mogu biti za zavarivanje ili sa prirubnicima prema odgovaraj}em standardu.nazivni pre~nici: 80 .

0405 1.7380 1.1214 za povi{ene temperature ^.4580 ^.4541 1.8 St 45.Uporedni pregled najË~e{}e korišÊ{}enih materijala Namena ~elika OZNAKA ^ELIKA JUS DIN W.7100 ^.4571 1.7401 ^.0305 1.4572 ^.7400 ^.4583 hemijski otporni ~elici BORVERK “[KODA“ TIP: W-160 BORVERK “VOTAN“ TIP: 130 B UNIVERZALNA PRESA 16 KARUSEL “[KODA“ TIP: K-4000 17 .4574 ^.7335 1. Nr 1.4401 1.4301 1.5415 1.4573 ^.1215 ^.4580 St 35.8 15 Mo 3 13 Cr Mo 44 10 Cr Mo 910 X6CrNiTi 1810 X5CrNiMo 17122 X6CrNiMoTi 17122 X5CrNi 1810 X6CrNiMoNb 17122 EN P 235 G1TH P 255 G1TH 16 Mo 3 13 CrMo 4-5 10 CrMo 9-10 X6CrNiTi18-10 X5CrNiMo17-12-2 X6CrNiMoTi17-12-2 X5CrNi18-10 X6CrNiMoNb17-12-2 ASTM A Cev 106 GrA 106 GrB 335 P1 335 P12 335 P22 312TP321 312TP316 312TP316Ti 312TP304 312TP316 Cb Fiting 234 WPA 234 WPB 234 WP1 234 WP12 234 WP22 403 WP321 403 W316 403 W316Ti 403 WP304 403WP316Cb ^.

''T''-komadi. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Zrenjanin • lukovi • ekonomajzer ( kompletan : savijenje. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Novi Sad • lukovi • redukcije • ''T''-komadi 3. KAP – Podgorica • prostorna savijanja ekranskih. NIS ''NAFTAGAS – ODRŽAVANJE'' Zrenjanin 15. "Termoelektrana " Ugljevik" Ugljevik 31... plafonske cevi ) • izrada pregrejača pare za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • izrada ekonomajzera za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • hamburški lukovi • redukcije • kompenzatori • ''T''. SW. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Novi Sad • kolena BW . zglobni kompenzatori UJ 16/600/12/1 • kompletna savijanja cevnih sistema za Kotao K1 i K2(  ekranske cevi. vezne cevi. 12. EPS TE ''KOSTOLAC'' • kompenzatori ( Aksijalni kompenzatori .komadi i dr. reduciri . • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • gibljiva creva sa opletom • prostorna savijanja na toplo i hladno 10. ''T''-komadi. zglobni . SW. reduciri. EPS '' TENT – A '' i '' TENT – B '' Obrenovac • prostorna savijanja do Ø 609 ( delovi parovoda ) • hamburški lukovi • redukcije • ''T'' – komadi • kompenzatori • Hladnjak vode statora • Kolektor odvodnjavanja 2. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 13. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • prostorna savijanja na toplo i hladno 9. JKP ''TOPLANA'' Loznica 25. ''KOLUBARA PRERADA'' Vreoci • vrelovod Vreoci – Lazarevac kompletna oprema –luko vi Ø 609. ''Merima '' Kruševac 27. reduciri. JKP ''TOPLANA'' Niš 21. 7.. Mlekara Šabac 26. JKP ''TOPLANA'' Novi Sad 23. D.. zavarivanje ) • prostorna savijanja 4. JKP ''TOPLANA'' Kraljevo 22. ''ZASTAVA ENERGETIKA'' • kompenzatori • cevne račve • lukovi . NIS ''NAFTAGAS'' Novi Sad 14. ''T''-komadi . RTB Bor • kompenzatori do 4200 mm • gibljiva creva sa opletom • lukovi . Q 30 t) 8 . ''Soja protein'' Bečej 28. ''BRODOGRADILIŠTE'' Mačvanska Mitrovica 17. spusne cevi . ''TERMOPRO'' Beograd •  usluga mašinske obrade udarnog kola ventilatorskog mlina za TENT-A Obrenovac (D 4100. kar danski ) • hamburški lukovi • prostorna savijanja 5. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 11. ''BRODOGRADILIŠTE'' Beograd 16..REFERENC LISTA 1..D. JKP ''TOPLANA'' Kruševac 24. Fabrika glinice "Birac" Zvornik 18 19 . ''Enker " Tesanj 29. EPS TE ''MORAVA'' Svilajnac • prostorna savijanja na hladno i toplo • hamburški lukovi 6. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Pančevo • kolena BW . JKP ''BEOGRADSKE ELEKTRANE '' Beograd (aksijalni kompenzatori AR 16/600/70/C/1) 20. spusnih .6 x 7. ''TIPO-KOTLOGRADNJA'' Beograd 19. ''MINEL – KOTLOGRADNJA'' Beograd 18. ''Remontmontaza '' Tuzla 30.1 . veznih cevi • lukovi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful