P. 1
Luk Loznica katalog 2012 003.pdf

Luk Loznica katalog 2012 003.pdf

|Views: 81|Likes:
Published by Petar Jankovic
KATALOG
KATALOG

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Petar Jankovic on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

2 3 .

221 I DIN 2448 4 5 . radijusa savijanja beskona~nih.d min) d max + d min • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r i / dn < 2. luk 90° luk 90° luk 90° OVALNOST Izra~unava se po obrascu u= 2(d max . ISO 3419 i ISO 3418.6 mm do ø 1000 mm pa i vi{e. R=3D i R=5D dati prema internoj normi.5 <3 >3 <5 Dozvoljeno stanjenje m % 20 15 10 Oznake imaju zna~enje u skladu sa EU. Mogu}a su prostorna savijanja.821. debljine zida do 100 mm. radijusa od 3 d gde se cev savija u luk istog nazivnog pre~nika. Sopstvenom tehnologijom napravljena je ma{ina za savijanje lukova og ø 609. Izra~unava se po obrascu m= S nom .a kvalitet savijenih lukova (ovalitet. raslojavanja.B6. Lukovi razli~tih radijusa Dimenzije lukova razli~itih radijusa i te`ina u kg za 900 POSTUPAK SAVIJANJA CEVI Savijanje cevi izvodi se prema tehnolo{kom re`imu koji se odre|uje u zavisnosti od vrste materijala i dimenzija cevi.6 mm. Na istegnutoj zoni kolena stanjenje ne sme biti ve}e od dopu{tenog niti pojave prskotina. 12952-2 Ovom tabelom zaklju~no sa R=2.5D obuhva}eni su JUS M.5 > 2.5 >3 Dozvoljena ovalnost u [%] Perlitni ~elik 12 10 8 1) 2) Austenitni ~elik 8 6 5 1) 2) 1) za radni pritisak do 100 bar 2) za radni pritisak iznad 100 bar Date vrednosti dopu{tene ovalnosti va{e pod uslovom da je stanjenje zida cevi manje od dopu{tenog.DIN 2605. stanjenje zida cevi) je vi{i nego kod drugih metoda. Lukovi se rade svih debljina prema JUS C.PROSTORNO SAVIJANJE TOPLIM POSTUPKOM OBRADE Ma{inom za indukciono savijanje " ~ija je oprema kupljena od poznate svetske firme "COJAFEX mogu se savijati lukovi ve}ih radijusa od 3d (za deblje materijale od 2d) pre~nika cevi do 609. zareza i nabora.B5.S min S nom • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r1/ dn < 2.

821 i DIN 2605/2606 Dozvoljeno odstupanje spoljnog pre~nika (d) ( u skladu sa JUS C.0 + 3. 221) za d≤50 mm±0.0 Nazivni pre~nik DN 15 do 200 250 do 700 > 800 6 7 .021 Ova dozvoljena odstupanja su u skladu JUS C. 2615 i 2616 Nazivni pre~nik DN Debljina zida (mm) sve debljine Dozvoljena odstupanja Dozvoljeno odstupanje visine luka u mm prema DIN 2605 Nazivni pre~nik DN Odstupanje visine (mm) Dozvoljeno odstupanje mera redukcija prema DIN 2616 Nazivni pre~nik DN R (mm) h luk 45 0 h luk 900 2h luk 1800 Dozvoljeno odstupanje mera T-komada prema DIN 2615 Odstupanje mera (mm) a + 2.0 + 5.C.5mm za d≥50 mm±1% [mm] I II III I [mm] II III I II III I II III Dozvoljeno odstupanje debljine zida (s) prema JUS C B5.B5.0 + 5. Dozvoljeno odstupanje debljine zida prema DIN 2609.B5.C.0 + 3. B5.B6.020 za lukove od ~elika prema JUS.T-komadi prema DIN 2615 Redukcije prema DIN 2616 Tolerancije polupre~nika i pre~nika lukova prema JUS M.221. 2605.0 b + 2.B5. ali na du`ini najvi{e jednakoj dvostrukom pre~niku cevi. Navedene vrednosti u zagradama dozvoljavaju se na pojedinim mestima.221 Spoljni pre~nik d (mm) do Iznad Iznad do Dozvoljeno odstupanje debljine zida% za lukove od ~elika prema JUS.

32 35.62 7.18 14.08 5.26 25.74 6.10 Debljina zida Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik 21.07 14.44 25.91 3.09 11.3 168. 7 15.6 9.62 25. Unut.52 15.62 52.01 53.62 22.48 24.92 31. 7 46.58 33.01 7.27 15.09 27.18 22.52 10.Od centra do tra do {nji kraja kraja pre.05 20.85 3.22 12.38 3.3 1 12.71 40.74 6.24 101.4 20.44 23.52 9.7 10.35 6.7 14.85 1” 11/4 ” 11/2 ” 6.14 8.82 1/2 ” 3/4 ” 26.kom cije Kape lukovi 180° uglovne tolerancije Spolj.8 609.56 Sch 40 2. Deblj.35 7.02 6.35 7.16 5.62 9.09 19.73 Sch 80 3.27 12.49 5.75 36.79 30.9 Lukovi.3 8.1 273 323.13 15.09 9. 7 12.9 6.77 2.13 12.35 9.83 28.91 4.53 16 ” 406. zida D 73 88.92 9.52 3” 3 1/2 ” 4” 11.02 6.54 25.97 12.35 41. pre~.89 39.95 8” 10 ” 12 ” 14 ” 219.54 5.52 10.12 19.19 28.35 6.35 9.27 14.08 5.67 44.78 5.56 9.54 34.54 7.35 6.35 6.05 5” 6” 7.3 3.96 38.38 9.3 60.16 5.7 12.19 18 ” 20 ” 22” 24 ” 11.49 45.Od cen.11 7.58 21.56 9.47 7.26 21.40 355.27 18.52 9.52 9.68 3.1 6.Dimenzije prema ANSI B 16.52 12.8 8.05 21.24 50.9 Obaranje ivica Nazivni pre~nik Sav fiting lukovi Re45°i 90° dukT .7 13.91 4.88 17.49 5.52 9. pre~.4 18.49 15.01 7. 7 23.52 26.09 18.08 8.11 8. 7 12.55 4.45 508 558.27 47.87 3.87 3.13 12.35 6.55 4.9 33.02 8 9 .26 23.7 14.2 7.73 Sch 100 Sch 120 Sch 140 Sch 160 4.97 10.5% od normalne debljine zida 9.7 16.04 7.22 Ne manje od 87.52 9. Du`ina Spolj.66 21.56 Double Extra Strong 7. 7 15.74 2” 2 1/2 ” 11.27 12.56 Sch 60 Extra Strong XS 3. Eksentri~na redukcija T-komad redukovan Koncentri~na redukcija Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik Spolja.58 30.6 114.40 6.38 3.68 3.92 38.37 17.9.52 10.7 42.96 34.36 32.83 29.6 6.01 28.4 457.9 5.44 26.55 5.31 11.77 2. 7 12.13 12.3 Sch 10 Sch 20 Sch 30 Standard STD 2.52 9.55 7.27 9. 7 8.52 9.52 9.92 7.92 8.4 3.16 48.91 5.61 12.08 8. Radijus Nazivni pre~nik pre~nik D A Radijus A1 Pre~nik Pre~nik O1 B C visina E O ANSI B 36.3 141.35 6.97 59.02 Tolerancije ANSI B 16.48 19. 7 17. T-komadi i redukcije prema ANSI B 16. 7 12.

.. “ZA POTREBE RTB ” .BOR RASHLADNI SVOD .. “ CLESID ” 60 t PE] ^ELI^ANE NIK[I] VRELOVOD ”“ VREOCI . .LAZAREVAC 10 11 ...KOMPENZATORI PROIZVEDENI .

merenje pre~nika i du`ine (instrumentima za merenje du`ine zahtevane klase ta~nosti) .proizvod i dimenzije .16.9 A S T M A 2 3 4 W P B . gde se izme|u ostalog vr{i simulacija ispitivanja veka trajanja kompenzatora sa zadatim frekvencijama i brojem ciklusa.ispitivanje penetrantima .uputstvo za ugradnju PROIZVODI PO SPECIJALNIM NARUD@BAMA Osim standardnog programa po specijalnim narud`bama izra|ujemo: ..okretnice za zglobne autobuse.16.B6. Kompenzatori su elementi koji slu`e za kompenzovanje dilatacija i ubla`avanje vibracija cevnih sistema.6x12.9 St.d.9x3.utvr|ivanje (provera) mehani~kih osobina materijala Kontrolu kvaliteta sprovodimo samostalno ili u saradnji sa ovla{tenim preduze}ima za posebne postupke kontrole. naftovodima. ventilacionim sistemima. pri ~emu struktura zida mo`e biti jednoslojna ili vi{eslojna.821 ^.3x4. KONTROLA I ISPITIVANJE KOMPENZATORA Ispitivanje kompenzatora nakon postupka izrade i monta`e obavlja se metodama bez razaranja pri ~emu se utvr|uje: . tenkovi.nepropusnost (penetrantima.16. 3X3.16. temperature ili fizi~ke sile.9-3 -1 1/2 SCH 40 ASTM A 234WPB . radiografijom.. godine i sertifikat od strane TUV-a za izradu kompenzatora.8 .izve{taj o obavljenim ispitivanjima . i JUS standardima. u okviru svog proizvodnog programa ima osvojenu tehnologiju izrade kompenzatora sa kojom se po~elo 1994.8 . slobodne du`ine. elektranama.merenje debljine zida (demetrom) .hemijska analiza materijala .Redukcija ekscentri~na DIN 2616-E 114.dimenziona kontrola .2 JUS M. U skladu sa izvr{enim kontrolama dajemo fabri~ko uverenje o kontroli kvaliteta ili po specifi~nim zahtevima kupaca odre|enu atestno-tehni~ku dokumentaciju u skladu sa svim tehni~kim normama i propisima.Luk 90 ° Short radius 8 SCH20 ANSI B.ispitivanje hladnim vodenim pritiskom ..Redukcija koncentri~na ANSI B. godine i jedini je proizvo|a~ talasastih kompenzatora u zemlji.5d Ø 88..radiografsko ispitivanje .fabri~ki broj (nije obavezan za sve proizvode) DOKUMENTACIJA Uz svaki kompenzator isporu~uje se dokumentacija koja sadr`i: . u petrohemijskim postrojenjima. Kompenzatori tipa “Luk“ na{li su {iroku primenu u svim oblastima industrije.6-60.35.ispitivanje ultrazvukom . u vi{e slojeva tankog lima je bolja nego iz jednog debelog lima.9-6 -6 SCH40 ASTM A234WPB KVALITET PROIZVODA Proizvodi "LUK-a" podle`u kontroli kojom se potvr|uje usagla{enost proizvoda sa tehni~kim normama i zahtevima kupca. Kontrola se vr{i pojedina~no za svaku jedinicu proizvoda pri ~emu su zastupljeni slede}i postupci kontrole: .~vrsto}a (hladnim vodenim pritiskom pri pi = 1.geometrija (merenje pre~nika... Izrada kompenzatora . ugradne du`ine. jer se elasti~nost i sile naprezanja u odnosu na date pomake mogu preneti i na vi{e pritiske. harmonike koja se izra|uje od kvalitetnih prohromskih materijala po EN. .mernu skicu .5pr ) Posedujemo i laboratoriju za ispitivanje kompenzatora sa ra~unarskim pra}enjem parametara ispitivanja i mogu} nostima zadavanja ekstremnih vrednosti pritisaka i temperature radnog fluida.8 REDUKCIJE T-KOMADI T-komad redukovani DIN St.toplovodima. .7100 . gasovodima. Samostalnim naporom i zalaganjem firma “Lukkompenzatori“ je izradila sopstvenu tehnologiju dobijanja talasastog dela kompenzatora tj.9x3.Luk 90° Long radius 3 STD ANSI B.35.izduvne grane za brodske i tenkovske motore 12 13 .Luk 90° Ø 355. IZRADA KOMPENZATORA Talasaste harmonike kompenzatora formiraju se hladnim postupkom deformacije po sopstvenoj tehnologiji ~ime se dobija harmonika dobrih mehani~kih osobina sa zahtevanim vekom trajanja. cevnim sistemima . 2615-168.Luk 90 ° R=1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA Na svakom proizvodu utisnuti su podaci za identifikaciju proizvoda: . DIN. U korak sa savremenim trendovima i unapre|enjem proizvodnje kao i te`njom za pobolj{anje kvaliteta “Lukkompenzatori“ je kao proizvo|a~ stekao 2006. ..harmonike. NESTANDARDNI LUK .potvrdu o kvatlitetu .`ig proizvo|a~a .5 R=1950 materijal ^.9 ASTM A 234WPB KOMPENZATORI “Luk-kompenzatori“ a. interni gasovi) . na brodovima i svuda gde su cevi podvrgnute kretanju usled pritiska.ispitivanje magnetnim fluksom .materijal i standard . .kontrola nepropusnosti Pri vr{enju postupaka kontrole primenjuju se slede}e metode: . kao njegovog najva`nijeg dela. DIN 2605 St 35.vizuelna kontrola .5-88.2 . gra|evinske ma{ine. T-komad ANSI B. definisanih po evropskoj direktivi PED 97/23/EC i sertifikat prema AD2000-Merkblatt HP O i HP 100 R u saglasnosti sa DIN EN729-3 i stekao pravo ozna~avanja CE znakom.3X2.9x3.kontola ~vrsto}e .5d Ø 88. koraka) .PRIMERI NARU^IVANJA CEVNI LUKOVI . Harmonike se rade od cevi izra|enih od limova koji su uzdu`no spojeni zavarom visokog kvaliteta.1212 .2 ..Luk 90 ° R=1.

______________ mm popre~ne +/.nazivni pritisci: 1. Primenjuju se pri ve}im pritiscima kad su ograni~ene sile koje mo`e primiti cevovod. Proizvode se u opsegu: . sposobni smo za izradu i posebnih konstrukcija izvan ovog prikaza koji defini{e na{: STANDARDNI PROGRAM AKSIJALNI KOMPENZATORI Prihvataju pomeranje po uzdu`noj osi kompenzatora.nazivni pre~nici: 40 . Proizvode se u opsegu: .25 bara AKSIJALNI KOMPENZATORI SA PRITISKOM SPOLJA Harmonika je tako postavljena da pritisak fluida deluje na nju sa spoljne strane {to dozvoljava velika pomeranja i visoke pritiske.5 .nazivni pritisci: 3.UPITNIK ZA NARU» ^ IVANJE KOMPENZATORA .nazivni otvor ______________ mm radni pritisak spoljni/ unutra{nji _______________ bar radna temperatura min _________oC max _________oC proto~ni fluid __________________________________ brzina strujanja fluida ___________________________ m/s DVOSTRUKI SPREGNUTI KOMPEZATORI Konstruktivno su izvedeni sa dve harmonike i spregnute sa dva ili v{e {tapova. Dozvoljavaju uzdu`no i popre~no pomeranje.50 mm .aksijalne +/.5 .nazivni pre~nici: 80 .nazivni pritisci: 10 bara Dozvoljavaju popre~no pomeranje samo u jednoj ravni.________________ ugaone +/. Proizvode se u opsegu: .nazivni pritisci: 3.nazivni pritisci: 3.nazivni pre~nici: 40 -1200 mm .nazivni pritisci: 10 .600 mm .1200 mm .nazivni pre~nici: 40 . Krajnji priklju~ci mogu biti za zavarivanje ili sa prirubnicima prema odgovaraj}em standardu.40 bara 14 15 .nazivni pre~nici: 20 . Harmonika je konstruktivno za{ti}ena spolja i iznutra._____________ o .25 bara DILATACIJE KOJE APSORBUJE KOMPENZATOR .nazivni pritisci: 3.5 .40 bara.25 bara KARDANSKI KOMPENZATOR I Dopu{taju ugaono zakretanje u bilo kojoj ravni. Proizvode se u opsegu: .1200 mm .40 bara DVOZGLOBNI KOMPENZATORI AKSIJALNI SAMOVODE]³ I KOMPENZATORI Primenjuju se u vrelovodnim sistemima grejanja.priklju~ci na kompenzatorima ______________________________________________________ Na{ proizvodni program nije iscrpljen prikazom u ovom katalogu. JEDNOZGLOBNI KOMPENZATORI Dozvoljavaju ugaono pomeranje samo u jednoj ravni. Harmonika se izra|uje od ner|aju}eg ~elika.nazivni pre~nici: 40 . U upotrebi se kombinuju setovi od dva ili tri kompezatora i mogu kompenzovati velika pomeranja. Proizvode se u opsegu: . Proizvode se u opsegu: .5 .1200 mm . Proizvode se u opsegu: .nazivni pre~nici: 20 .5000 mm .

7380 1.8 St 45.1215 ^.4574 ^.4541 1.Uporedni pregled najË~e{}e korišÊ{}enih materijala Namena ~elika OZNAKA ^ELIKA JUS DIN W. Nr 1.0305 1.4571 1.5415 1.0405 1.7335 1.4573 ^.4572 ^.4401 1.4580 ^.7401 ^.1214 za povi{ene temperature ^.7400 ^.7100 ^.4583 hemijski otporni ~elici BORVERK “[KODA“ TIP: W-160 BORVERK “VOTAN“ TIP: 130 B UNIVERZALNA PRESA 16 KARUSEL “[KODA“ TIP: K-4000 17 .4580 St 35.4301 1.8 15 Mo 3 13 Cr Mo 44 10 Cr Mo 910 X6CrNiTi 1810 X5CrNiMo 17122 X6CrNiMoTi 17122 X5CrNi 1810 X6CrNiMoNb 17122 EN P 235 G1TH P 255 G1TH 16 Mo 3 13 CrMo 4-5 10 CrMo 9-10 X6CrNiTi18-10 X5CrNiMo17-12-2 X6CrNiMoTi17-12-2 X5CrNi18-10 X6CrNiMoNb17-12-2 ASTM A Cev 106 GrA 106 GrB 335 P1 335 P12 335 P22 312TP321 312TP316 312TP316Ti 312TP304 312TP316 Cb Fiting 234 WPA 234 WPB 234 WP1 234 WP12 234 WP22 403 WP321 403 W316 403 W316Ti 403 WP304 403WP316Cb ^.

SW. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Novi Sad • kolena BW . reduciri .6 x 7. ''TIPO-KOTLOGRADNJA'' Beograd 19. "Termoelektrana " Ugljevik" Ugljevik 31. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 11. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 13.. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Novi Sad • lukovi • redukcije • ''T''-komadi 3. D. zglobni kompenzatori UJ 16/600/12/1 • kompletna savijanja cevnih sistema za Kotao K1 i K2(  ekranske cevi.1 . JKP ''TOPLANA'' Loznica 25. RTB Bor • kompenzatori do 4200 mm • gibljiva creva sa opletom • lukovi . ''T''-komadi . ''MINEL – KOTLOGRADNJA'' Beograd 18. JKP ''TOPLANA'' Novi Sad 23. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Zrenjanin • lukovi • ekonomajzer ( kompletan : savijenje. EPS TE ''MORAVA'' Svilajnac • prostorna savijanja na hladno i toplo • hamburški lukovi 6. SW. ''BRODOGRADILIŠTE'' Beograd 16. JKP ''TOPLANA'' Niš 21. ''T''-komadi. JKP ''TOPLANA'' Kruševac 24. JKP ''TOPLANA'' Kraljevo 22. ''ZASTAVA ENERGETIKA'' • kompenzatori • cevne račve • lukovi . kar danski ) • hamburški lukovi • prostorna savijanja 5.. ''BRODOGRADILIŠTE'' Mačvanska Mitrovica 17. zglobni . Fabrika glinice "Birac" Zvornik 18 19 . JKP ''BEOGRADSKE ELEKTRANE '' Beograd (aksijalni kompenzatori AR 16/600/70/C/1) 20. spusnih .. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • gibljiva creva sa opletom • prostorna savijanja na toplo i hladno 10. EPS '' TENT – A '' i '' TENT – B '' Obrenovac • prostorna savijanja do Ø 609 ( delovi parovoda ) • hamburški lukovi • redukcije • ''T'' – komadi • kompenzatori • Hladnjak vode statora • Kolektor odvodnjavanja 2.. 7.. ''Merima '' Kruševac 27. 12. veznih cevi • lukovi .. ''Enker " Tesanj 29. ''Soja protein'' Bečej 28. vezne cevi.REFERENC LISTA 1. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • prostorna savijanja na toplo i hladno 9. NIS ''NAFTAGAS'' Novi Sad 14. ''TERMOPRO'' Beograd •  usluga mašinske obrade udarnog kola ventilatorskog mlina za TENT-A Obrenovac (D 4100. ''Remontmontaza '' Tuzla 30. NIS ''NAFTAGAS – ODRŽAVANJE'' Zrenjanin 15. spusne cevi . plafonske cevi ) • izrada pregrejača pare za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • izrada ekonomajzera za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • hamburški lukovi • redukcije • kompenzatori • ''T''. EPS TE ''KOSTOLAC'' • kompenzatori ( Aksijalni kompenzatori .komadi i dr. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Pančevo • kolena BW . KAP – Podgorica • prostorna savijanja ekranskih. zavarivanje ) • prostorna savijanja 4. Mlekara Šabac 26. ''KOLUBARA PRERADA'' Vreoci • vrelovod Vreoci – Lazarevac kompletna oprema –luko vi Ø 609.D. reduciri. ''T''-komadi. reduciri. Q 30 t) 8 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->