P. 1
Luk Loznica katalog 2012 003.pdf

Luk Loznica katalog 2012 003.pdf

|Views: 79|Likes:
Published by Petar Jankovic
KATALOG
KATALOG

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Petar Jankovic on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

2 3 .

221 I DIN 2448 4 5 .PROSTORNO SAVIJANJE TOPLIM POSTUPKOM OBRADE Ma{inom za indukciono savijanje " ~ija je oprema kupljena od poznate svetske firme "COJAFEX mogu se savijati lukovi ve}ih radijusa od 3d (za deblje materijale od 2d) pre~nika cevi do 609. ISO 3419 i ISO 3418.DIN 2605. Sopstvenom tehnologijom napravljena je ma{ina za savijanje lukova og ø 609.5 > 2. Na istegnutoj zoni kolena stanjenje ne sme biti ve}e od dopu{tenog niti pojave prskotina. Izra~unava se po obrascu m= S nom . zareza i nabora.d min) d max + d min • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r i / dn < 2.a kvalitet savijenih lukova (ovalitet.5 <3 >3 <5 Dozvoljeno stanjenje m % 20 15 10 Oznake imaju zna~enje u skladu sa EU.6 mm.B5. stanjenje zida cevi) je vi{i nego kod drugih metoda. Lukovi se rade svih debljina prema JUS C.6 mm do ø 1000 mm pa i vi{e.B6. R=3D i R=5D dati prema internoj normi. radijusa savijanja beskona~nih. debljine zida do 100 mm.821. luk 90° luk 90° luk 90° OVALNOST Izra~unava se po obrascu u= 2(d max . Lukovi razli~tih radijusa Dimenzije lukova razli~itih radijusa i te`ina u kg za 900 POSTUPAK SAVIJANJA CEVI Savijanje cevi izvodi se prema tehnolo{kom re`imu koji se odre|uje u zavisnosti od vrste materijala i dimenzija cevi. raslojavanja.S min S nom • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r1/ dn < 2. 12952-2 Ovom tabelom zaklju~no sa R=2.5D obuhva}eni su JUS M. Mogu}a su prostorna savijanja. radijusa od 3 d gde se cev savija u luk istog nazivnog pre~nika.5 >3 Dozvoljena ovalnost u [%] Perlitni ~elik 12 10 8 1) 2) Austenitni ~elik 8 6 5 1) 2) 1) za radni pritisak do 100 bar 2) za radni pritisak iznad 100 bar Date vrednosti dopu{tene ovalnosti va{e pod uslovom da je stanjenje zida cevi manje od dopu{tenog.

821 i DIN 2605/2606 Dozvoljeno odstupanje spoljnog pre~nika (d) ( u skladu sa JUS C.C.B6. 2615 i 2616 Nazivni pre~nik DN Debljina zida (mm) sve debljine Dozvoljena odstupanja Dozvoljeno odstupanje visine luka u mm prema DIN 2605 Nazivni pre~nik DN Odstupanje visine (mm) Dozvoljeno odstupanje mera redukcija prema DIN 2616 Nazivni pre~nik DN R (mm) h luk 45 0 h luk 900 2h luk 1800 Dozvoljeno odstupanje mera T-komada prema DIN 2615 Odstupanje mera (mm) a + 2.5mm za d≥50 mm±1% [mm] I II III I [mm] II III I II III I II III Dozvoljeno odstupanje debljine zida (s) prema JUS C B5.0 Nazivni pre~nik DN 15 do 200 250 do 700 > 800 6 7 .0 + 5.0 + 3.T-komadi prema DIN 2615 Redukcije prema DIN 2616 Tolerancije polupre~nika i pre~nika lukova prema JUS M. ali na du`ini najvi{e jednakoj dvostrukom pre~niku cevi. Dozvoljeno odstupanje debljine zida prema DIN 2609. 221) za d≤50 mm±0.221 Spoljni pre~nik d (mm) do Iznad Iznad do Dozvoljeno odstupanje debljine zida% za lukove od ~elika prema JUS.C.0 + 5.B5.021 Ova dozvoljena odstupanja su u skladu JUS C. B5.B5.0 + 3.020 za lukove od ~elika prema JUS. Navedene vrednosti u zagradama dozvoljavaju se na pojedinim mestima. 2605.B5.221.0 b + 2.

87 3. Du`ina Spolj.36 32. 7 46.13 15.13 12.08 8.52 9.09 9.48 19.12 19.55 5.14 8.01 7.9 Obaranje ivica Nazivni pre~nik Sav fiting lukovi Re45°i 90° dukT .6 9.35 6.55 7.32 35.62 9.82 1/2 ” 3/4 ” 26.24 50.8 609. zida D 73 88.16 48.31 11. T-komadi i redukcije prema ANSI B 16.3 8.45 508 558.22 Ne manje od 87.56 9.40 355.3 1 12.01 28.6 114.26 21.4 3.01 53.7 13.35 41.19 18 ” 20 ” 22” 24 ” 11.79 30. 7 12.Od centra do tra do {nji kraja kraja pre.4 18.89 39.26 25.22 12.68 3.4 457.44 26.49 5.73 Sch 80 3.Dimenzije prema ANSI B 16.1 273 323.09 27. 7 12.05 5” 6” 7.3 141.08 5.3 Sch 10 Sch 20 Sch 30 Standard STD 2.8 8.Od cen.85 1” 11/4 ” 11/2 ” 6.3 3.35 6. Eksentri~na redukcija T-komad redukovan Koncentri~na redukcija Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik Spolja.27 47.7 12.55 4.38 9.62 52.3 168.11 8.35 7.52 9.67 44.62 7.44 23.02 8 9 .91 3.97 12.78 5.92 38.52 3” 3 1/2 ” 4” 11.58 30.10 Debljina zida Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik 21.56 Sch 60 Extra Strong XS 3.55 4.35 9.96 34.38 3.47 7.26 23.4 20.40 6.09 19.74 2” 2 1/2 ” 11.92 7.52 15.37 17.16 5.9 6.24 101.92 9.07 14. 7 12. Radijus Nazivni pre~nik pre~nik D A Radijus A1 Pre~nik Pre~nik O1 B C visina E O ANSI B 36.13 12.52 10.95 8” 10 ” 12 ” 14 ” 219.56 Sch 40 2.38 3.05 20.66 21.27 12.52 9.48 24.27 9.73 Sch 100 Sch 120 Sch 140 Sch 160 4.62 25.11 7.52 9.91 5.52 26. 7 17. pre~.74 6.87 3. 7 12.77 2.35 6.27 18.83 28.52 12.68 3. 7 15.09 18.52 10.92 31.09 11.88 17.83 29.35 9.18 14.52 9.52 9.02 Tolerancije ANSI B 16.2 7.54 7.35 7.27 14.9 Lukovi. Unut.92 8.16 5.7 10.61 12.97 10.18 22. 7 23.27 12.35 6.85 3.35 6.62 22.56 9.02 6.kom cije Kape lukovi 180° uglovne tolerancije Spolj. 7 15.74 6.9 33.54 5.54 34.56 Double Extra Strong 7.97 59.7 42.1 6.77 2.9.7 14.19 28.49 5.75 36.5% od normalne debljine zida 9.04 7.52 9.49 15.01 7.6 6.02 6.35 6. 7 8.27 15.7 14.49 45.91 4.52 9.52 10.08 5.96 38.13 12. Deblj.08 8.53 16 ” 406. pre~.91 4.58 21.9 5.71 40.3 60.44 25.54 25.05 21.7 16.58 33.

LAZAREVAC 10 11 . “ZA POTREBE RTB ” .. . . “ CLESID ” 60 t PE] ^ELI^ANE NIK[I] VRELOVOD ”“ VREOCI ...KOMPENZATORI PROIZVEDENI .BOR RASHLADNI SVOD ..

merenje pre~nika i du`ine (instrumentima za merenje du`ine zahtevane klase ta~nosti) . elektranama.vizuelna kontrola .35.proizvod i dimenzije .utvr|ivanje (provera) mehani~kih osobina materijala Kontrolu kvaliteta sprovodimo samostalno ili u saradnji sa ovla{tenim preduze}ima za posebne postupke kontrole. IZRADA KOMPENZATORA Talasaste harmonike kompenzatora formiraju se hladnim postupkom deformacije po sopstvenoj tehnologiji ~ime se dobija harmonika dobrih mehani~kih osobina sa zahtevanim vekom trajanja. koraka) . temperature ili fizi~ke sile. u vi{e slojeva tankog lima je bolja nego iz jednog debelog lima. U korak sa savremenim trendovima i unapre|enjem proizvodnje kao i te`njom za pobolj{anje kvaliteta “Lukkompenzatori“ je kao proizvo|a~ stekao 2006.35.9 ASTM A 234WPB KOMPENZATORI “Luk-kompenzatori“ a.Redukcija ekscentri~na DIN 2616-E 114.2 JUS M. T-komad ANSI B.ispitivanje hladnim vodenim pritiskom .Redukcija koncentri~na ANSI B. cevnim sistemima .toplovodima. u petrohemijskim postrojenjima. kao njegovog najva`nijeg dela.nepropusnost (penetrantima. Kompenzatori su elementi koji slu`e za kompenzovanje dilatacija i ubla`avanje vibracija cevnih sistema.8 .8 REDUKCIJE T-KOMADI T-komad redukovani DIN St. gasovodima. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA Na svakom proizvodu utisnuti su podaci za identifikaciju proizvoda: .16.merenje debljine zida (demetrom) . tenkovi. definisanih po evropskoj direktivi PED 97/23/EC i sertifikat prema AD2000-Merkblatt HP O i HP 100 R u saglasnosti sa DIN EN729-3 i stekao pravo ozna~avanja CE znakom.5 R=1950 materijal ^. Samostalnim naporom i zalaganjem firma “Lukkompenzatori“ je izradila sopstvenu tehnologiju dobijanja talasastog dela kompenzatora tj. .izduvne grane za brodske i tenkovske motore 12 13 .izve{taj o obavljenim ispitivanjima . jer se elasti~nost i sile naprezanja u odnosu na date pomake mogu preneti i na vi{e pritiske.5-88. gra|evinske ma{ine.Luk 90° Long radius 3 STD ANSI B. KONTROLA I ISPITIVANJE KOMPENZATORA Ispitivanje kompenzatora nakon postupka izrade i monta`e obavlja se metodama bez razaranja pri ~emu se utvr|uje: ..6-60.ispitivanje penetrantima .5d Ø 88. ..potvrdu o kvatlitetu . na brodovima i svuda gde su cevi podvrgnute kretanju usled pritiska. U skladu sa izvr{enim kontrolama dajemo fabri~ko uverenje o kontroli kvaliteta ili po specifi~nim zahtevima kupaca odre|enu atestno-tehni~ku dokumentaciju u skladu sa svim tehni~kim normama i propisima.9x3...radiografsko ispitivanje .Luk 90° Ø 355.7100 . u okviru svog proizvodnog programa ima osvojenu tehnologiju izrade kompenzatora sa kojom se po~elo 1994. NESTANDARDNI LUK . i JUS standardima.B6.dimenziona kontrola .Luk 90 ° Short radius 8 SCH20 ANSI B.9x3. .821 ^.5pr ) Posedujemo i laboratoriju za ispitivanje kompenzatora sa ra~unarskim pra}enjem parametara ispitivanja i mogu} nostima zadavanja ekstremnih vrednosti pritisaka i temperature radnog fluida.kontrola nepropusnosti Pri vr{enju postupaka kontrole primenjuju se slede}e metode: .Luk 90 ° R=1.2 .Luk 90 ° R=1.PRIMERI NARU^IVANJA CEVNI LUKOVI .8 . godine i sertifikat od strane TUV-a za izradu kompenzatora.9x3. pri ~emu struktura zida mo`e biti jednoslojna ili vi{eslojna. Izrada kompenzatora . ugradne du`ine..1212 .hemijska analiza materijala .harmonike.okretnice za zglobne autobuse. radiografijom.9 St. naftovodima...geometrija (merenje pre~nika.16.kontola ~vrsto}e .5d Ø 88. Kontrola se vr{i pojedina~no za svaku jedinicu proizvoda pri ~emu su zastupljeni slede}i postupci kontrole: .2 .6x12. Kompenzatori tipa “Luk“ na{li su {iroku primenu u svim oblastima industrije. slobodne du`ine.3X2.mernu skicu . gde se izme|u ostalog vr{i simulacija ispitivanja veka trajanja kompenzatora sa zadatim frekvencijama i brojem ciklusa.d.ispitivanje ultrazvukom .16. Harmonike se rade od cevi izra|enih od limova koji su uzdu`no spojeni zavarom visokog kvaliteta.`ig proizvo|a~a . interni gasovi) .. ventilacionim sistemima. .9-3 -1 1/2 SCH 40 ASTM A 234WPB . DIN.materijal i standard .uputstvo za ugradnju PROIZVODI PO SPECIJALNIM NARUD@BAMA Osim standardnog programa po specijalnim narud`bama izra|ujemo: . godine i jedini je proizvo|a~ talasastih kompenzatora u zemlji.9 A S T M A 2 3 4 W P B .ispitivanje magnetnim fluksom . 3X3.fabri~ki broj (nije obavezan za sve proizvode) DOKUMENTACIJA Uz svaki kompenzator isporu~uje se dokumentacija koja sadr`i: . 2615-168.~vrsto}a (hladnim vodenim pritiskom pri pi = 1.16. DIN 2605 St 35. harmonike koja se izra|uje od kvalitetnih prohromskih materijala po EN.9-6 -6 SCH40 ASTM A234WPB KVALITET PROIZVODA Proizvodi "LUK-a" podle`u kontroli kojom se potvr|uje usagla{enost proizvoda sa tehni~kim normama i zahtevima kupca.3x4.

Primenjuju se pri ve}im pritiscima kad su ograni~ene sile koje mo`e primiti cevovod.5 .nazivni pritisci: 3. Proizvode se u opsegu: ._____________ o .priklju~ci na kompenzatorima ______________________________________________________ Na{ proizvodni program nije iscrpljen prikazom u ovom katalogu.25 bara DILATACIJE KOJE APSORBUJE KOMPENZATOR .5 . Proizvode se u opsegu: .25 bara KARDANSKI KOMPENZATOR I Dopu{taju ugaono zakretanje u bilo kojoj ravni.nazivni pre~nici: 40 .nazivni otvor ______________ mm radni pritisak spoljni/ unutra{nji _______________ bar radna temperatura min _________oC max _________oC proto~ni fluid __________________________________ brzina strujanja fluida ___________________________ m/s DVOSTRUKI SPREGNUTI KOMPEZATORI Konstruktivno su izvedeni sa dve harmonike i spregnute sa dva ili v{e {tapova.nazivni pritisci: 3.________________ ugaone +/.1200 mm .5 .nazivni pre~nici: 40 .nazivni pre~nici: 80 .40 bara DVOZGLOBNI KOMPENZATORI AKSIJALNI SAMOVODE]³ I KOMPENZATORI Primenjuju se u vrelovodnim sistemima grejanja. Proizvode se u opsegu: .nazivni pre~nici: 40 -1200 mm . Krajnji priklju~ci mogu biti za zavarivanje ili sa prirubnicima prema odgovaraj}em standardu. sposobni smo za izradu i posebnih konstrukcija izvan ovog prikaza koji defini{e na{: STANDARDNI PROGRAM AKSIJALNI KOMPENZATORI Prihvataju pomeranje po uzdu`noj osi kompenzatora.nazivni pritisci: 3.nazivni pritisci: 10 .nazivni pre~nici: 40 . Dozvoljavaju uzdu`no i popre~no pomeranje.40 bara 14 15 .aksijalne +/.nazivni pre~nici: 20 .______________ mm popre~ne +/.nazivni pritisci: 1. Proizvode se u opsegu: .nazivni pritisci: 3.1200 mm .5000 mm . Harmonika je konstruktivno za{ti}ena spolja i iznutra.25 bara AKSIJALNI KOMPENZATORI SA PRITISKOM SPOLJA Harmonika je tako postavljena da pritisak fluida deluje na nju sa spoljne strane {to dozvoljava velika pomeranja i visoke pritiske.50 mm .600 mm .5 .UPITNIK ZA NARU» ^ IVANJE KOMPENZATORA .1200 mm . JEDNOZGLOBNI KOMPENZATORI Dozvoljavaju ugaono pomeranje samo u jednoj ravni.nazivni pritisci: 10 bara Dozvoljavaju popre~no pomeranje samo u jednoj ravni.nazivni pre~nici: 20 . Harmonika se izra|uje od ner|aju}eg ~elika. U upotrebi se kombinuju setovi od dva ili tri kompezatora i mogu kompenzovati velika pomeranja. Proizvode se u opsegu: .40 bara. Proizvode se u opsegu: . Proizvode se u opsegu: .

7335 1.4541 1.4573 ^. Nr 1.7380 1.4574 ^.4401 1.1214 za povi{ene temperature ^.7401 ^.4580 St 35.4583 hemijski otporni ~elici BORVERK “[KODA“ TIP: W-160 BORVERK “VOTAN“ TIP: 130 B UNIVERZALNA PRESA 16 KARUSEL “[KODA“ TIP: K-4000 17 .7400 ^.8 15 Mo 3 13 Cr Mo 44 10 Cr Mo 910 X6CrNiTi 1810 X5CrNiMo 17122 X6CrNiMoTi 17122 X5CrNi 1810 X6CrNiMoNb 17122 EN P 235 G1TH P 255 G1TH 16 Mo 3 13 CrMo 4-5 10 CrMo 9-10 X6CrNiTi18-10 X5CrNiMo17-12-2 X6CrNiMoTi17-12-2 X5CrNi18-10 X6CrNiMoNb17-12-2 ASTM A Cev 106 GrA 106 GrB 335 P1 335 P12 335 P22 312TP321 312TP316 312TP316Ti 312TP304 312TP316 Cb Fiting 234 WPA 234 WPB 234 WP1 234 WP12 234 WP22 403 WP321 403 W316 403 W316Ti 403 WP304 403WP316Cb ^.4571 1.1215 ^.7100 ^.4580 ^.0405 1.Uporedni pregled najË~e{}e korišÊ{}enih materijala Namena ~elika OZNAKA ^ELIKA JUS DIN W.8 St 45.4572 ^.5415 1.4301 1.0305 1.

''MINEL – KOTLOGRADNJA'' Beograd 18. ''BRODOGRADILIŠTE'' Mačvanska Mitrovica 17.REFERENC LISTA 1. zavarivanje ) • prostorna savijanja 4. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Novi Sad • lukovi • redukcije • ''T''-komadi 3. reduciri. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • gibljiva creva sa opletom • prostorna savijanja na toplo i hladno 10. EPS TE ''MORAVA'' Svilajnac • prostorna savijanja na hladno i toplo • hamburški lukovi 6. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Novi Sad • kolena BW . ''Merima '' Kruševac 27. ''Remontmontaza '' Tuzla 30. ''Soja protein'' Bečej 28.. Mlekara Šabac 26. JKP ''TOPLANA'' Niš 21. vezne cevi. NIS ''NAFTAGAS – ODRŽAVANJE'' Zrenjanin 15. EPS '' TENT – A '' i '' TENT – B '' Obrenovac • prostorna savijanja do Ø 609 ( delovi parovoda ) • hamburški lukovi • redukcije • ''T'' – komadi • kompenzatori • Hladnjak vode statora • Kolektor odvodnjavanja 2. KAP – Podgorica • prostorna savijanja ekranskih. 12.. JKP ''TOPLANA'' Kruševac 24. JKP ''BEOGRADSKE ELEKTRANE '' Beograd (aksijalni kompenzatori AR 16/600/70/C/1) 20. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • prostorna savijanja na toplo i hladno 9. D.. ''T''-komadi . EPS TE ''KOSTOLAC'' • kompenzatori ( Aksijalni kompenzatori . reduciri . ''ZASTAVA ENERGETIKA'' • kompenzatori • cevne račve • lukovi . NIS ''NAFTAGAS'' Novi Sad 14. ''T''-komadi.D. RTB Bor • kompenzatori do 4200 mm • gibljiva creva sa opletom • lukovi . reduciri. kar danski ) • hamburški lukovi • prostorna savijanja 5. plafonske cevi ) • izrada pregrejača pare za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • izrada ekonomajzera za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • hamburški lukovi • redukcije • kompenzatori • ''T''. spusne cevi . Fabrika glinice "Birac" Zvornik 18 19 . SW. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 11. 7.. ''KOLUBARA PRERADA'' Vreoci • vrelovod Vreoci – Lazarevac kompletna oprema –luko vi Ø 609. zglobni .6 x 7.1 . spusnih . SW. JKP ''TOPLANA'' Novi Sad 23. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Zrenjanin • lukovi • ekonomajzer ( kompletan : savijenje. veznih cevi • lukovi .komadi i dr. "Termoelektrana " Ugljevik" Ugljevik 31. ''T''-komadi. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Pančevo • kolena BW ... ''TERMOPRO'' Beograd •  usluga mašinske obrade udarnog kola ventilatorskog mlina za TENT-A Obrenovac (D 4100. JKP ''TOPLANA'' Kraljevo 22. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 13. Q 30 t) 8 . ''Enker " Tesanj 29. ''TIPO-KOTLOGRADNJA'' Beograd 19. zglobni kompenzatori UJ 16/600/12/1 • kompletna savijanja cevnih sistema za Kotao K1 i K2(  ekranske cevi. JKP ''TOPLANA'' Loznica 25. ''BRODOGRADILIŠTE'' Beograd 16.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->