2 3 .

zareza i nabora. Mogu}a su prostorna savijanja. radijusa od 3 d gde se cev savija u luk istog nazivnog pre~nika.6 mm. radijusa savijanja beskona~nih.d min) d max + d min • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r i / dn < 2. Izra~unava se po obrascu m= S nom .5D obuhva}eni su JUS M.5 >3 Dozvoljena ovalnost u [%] Perlitni ~elik 12 10 8 1) 2) Austenitni ~elik 8 6 5 1) 2) 1) za radni pritisak do 100 bar 2) za radni pritisak iznad 100 bar Date vrednosti dopu{tene ovalnosti va{e pod uslovom da je stanjenje zida cevi manje od dopu{tenog. Sopstvenom tehnologijom napravljena je ma{ina za savijanje lukova og ø 609. debljine zida do 100 mm. luk 90° luk 90° luk 90° OVALNOST Izra~unava se po obrascu u= 2(d max .S min S nom • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r1/ dn < 2. raslojavanja. Lukovi se rade svih debljina prema JUS C.5 <3 >3 <5 Dozvoljeno stanjenje m % 20 15 10 Oznake imaju zna~enje u skladu sa EU. R=3D i R=5D dati prema internoj normi.PROSTORNO SAVIJANJE TOPLIM POSTUPKOM OBRADE Ma{inom za indukciono savijanje " ~ija je oprema kupljena od poznate svetske firme "COJAFEX mogu se savijati lukovi ve}ih radijusa od 3d (za deblje materijale od 2d) pre~nika cevi do 609.DIN 2605. 12952-2 Ovom tabelom zaklju~no sa R=2.6 mm do ø 1000 mm pa i vi{e.B6.821.a kvalitet savijenih lukova (ovalitet. stanjenje zida cevi) je vi{i nego kod drugih metoda.B5. Lukovi razli~tih radijusa Dimenzije lukova razli~itih radijusa i te`ina u kg za 900 POSTUPAK SAVIJANJA CEVI Savijanje cevi izvodi se prema tehnolo{kom re`imu koji se odre|uje u zavisnosti od vrste materijala i dimenzija cevi.221 I DIN 2448 4 5 .5 > 2. ISO 3419 i ISO 3418. Na istegnutoj zoni kolena stanjenje ne sme biti ve}e od dopu{tenog niti pojave prskotina.

B5.221. 2605.020 za lukove od ~elika prema JUS.0 + 5.821 i DIN 2605/2606 Dozvoljeno odstupanje spoljnog pre~nika (d) ( u skladu sa JUS C.B5.0 + 3.C.T-komadi prema DIN 2615 Redukcije prema DIN 2616 Tolerancije polupre~nika i pre~nika lukova prema JUS M.021 Ova dozvoljena odstupanja su u skladu JUS C.0 b + 2.C.0 Nazivni pre~nik DN 15 do 200 250 do 700 > 800 6 7 . Navedene vrednosti u zagradama dozvoljavaju se na pojedinim mestima. 221) za d≤50 mm±0. 2615 i 2616 Nazivni pre~nik DN Debljina zida (mm) sve debljine Dozvoljena odstupanja Dozvoljeno odstupanje visine luka u mm prema DIN 2605 Nazivni pre~nik DN Odstupanje visine (mm) Dozvoljeno odstupanje mera redukcija prema DIN 2616 Nazivni pre~nik DN R (mm) h luk 45 0 h luk 900 2h luk 1800 Dozvoljeno odstupanje mera T-komada prema DIN 2615 Odstupanje mera (mm) a + 2.221 Spoljni pre~nik d (mm) do Iznad Iznad do Dozvoljeno odstupanje debljine zida% za lukove od ~elika prema JUS.5mm za d≥50 mm±1% [mm] I II III I [mm] II III I II III I II III Dozvoljeno odstupanje debljine zida (s) prema JUS C B5.0 + 3.B5. Dozvoljeno odstupanje debljine zida prema DIN 2609. ali na du`ini najvi{e jednakoj dvostrukom pre~niku cevi.B5.B6.0 + 5.

35 6.9 Obaranje ivica Nazivni pre~nik Sav fiting lukovi Re45°i 90° dukT .92 31.55 7.96 34.45 508 558.27 12.18 14.85 3.82 1/2 ” 3/4 ” 26.3 168.97 10. Radijus Nazivni pre~nik pre~nik D A Radijus A1 Pre~nik Pre~nik O1 B C visina E O ANSI B 36.7 12.01 7.92 9.01 53.92 8.36 32.92 38. T-komadi i redukcije prema ANSI B 16.87 3.14 8.kom cije Kape lukovi 180° uglovne tolerancije Spolj.54 34.52 9. 7 46.Dimenzije prema ANSI B 16.52 9.11 7.56 Sch 40 2.91 3.Od centra do tra do {nji kraja kraja pre.97 12.47 7.09 18.13 12.9 33.08 5.52 3” 3 1/2 ” 4” 11.58 30.73 Sch 100 Sch 120 Sch 140 Sch 160 4.8 8.3 141.83 28.5% od normalne debljine zida 9.35 6.12 19.Od cen.02 Tolerancije ANSI B 16.95 8” 10 ” 12 ” 14 ” 219.31 11.89 39. 7 23.52 26.54 5.54 7. 7 12.7 10.85 1” 11/4 ” 11/2 ” 6.05 20.68 3.40 6.55 5.08 8. Deblj.52 9.67 44. 7 12.3 3.01 28.52 10.37 17.44 26.35 9.91 4.13 12.08 8.52 15.68 3.55 4. 7 12.04 7.38 9.35 41.32 35.9 5.40 355.7 42.9 6.52 10.02 6.27 18.3 60. 7 15.22 Ne manje od 87.6 114.35 6.18 22.97 59.35 6.56 9.1 6.02 6.7 13.26 23.22 12.62 52.54 25.10 Debljina zida Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik 21.09 19.88 17.44 25.35 9.05 5” 6” 7.24 101.4 20.4 457. pre~.16 5.4 3.24 50.74 6. Eksentri~na redukcija T-komad redukovan Koncentri~na redukcija Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik Spolja.48 19.49 15. zida D 73 88.7 14.49 5.55 4.6 9.1 273 323. 7 15. 7 8. pre~.7 16.52 12.09 9.27 47.74 6.9.11 8.79 30.92 7.53 16 ” 406.77 2.35 6.6 6.83 29.8 609.52 9.7 14.52 9.48 24.38 3.44 23.05 21.56 Double Extra Strong 7.19 18 ” 20 ” 22” 24 ” 11.62 9.66 21.3 Sch 10 Sch 20 Sch 30 Standard STD 2.52 10.49 5.13 12.74 2” 2 1/2 ” 11.01 7.13 15.73 Sch 80 3.35 6.58 21.16 5. 7 17.38 3.58 33.49 45.07 14.52 9.91 4.56 Sch 60 Extra Strong XS 3.62 22.09 11. Unut.27 9.27 14.26 21.3 8.16 48.75 36.56 9.08 5.02 8 9 .3 1 12.9 Lukovi.62 25. Du`ina Spolj.71 40.77 2.4 18.35 7.09 27.96 38.27 12.19 28.35 7.2 7.27 15.52 9.52 9.78 5.87 3.26 25.91 5.62 7.61 12. 7 12.

.. “ZA POTREBE RTB ” . “ CLESID ” 60 t PE] ^ELI^ANE NIK[I] VRELOVOD ”“ VREOCI .BOR RASHLADNI SVOD . .LAZAREVAC 10 11 .KOMPENZATORI PROIZVEDENI . ...

koraka) .radiografsko ispitivanje .5d Ø 88.izduvne grane za brodske i tenkovske motore 12 13 . interni gasovi) .kontola ~vrsto}e .9x3.uputstvo za ugradnju PROIZVODI PO SPECIJALNIM NARUD@BAMA Osim standardnog programa po specijalnim narud`bama izra|ujemo: . .ispitivanje ultrazvukom .B6. IZRADA KOMPENZATORA Talasaste harmonike kompenzatora formiraju se hladnim postupkom deformacije po sopstvenoj tehnologiji ~ime se dobija harmonika dobrih mehani~kih osobina sa zahtevanim vekom trajanja. naftovodima.~vrsto}a (hladnim vodenim pritiskom pri pi = 1. . u okviru svog proizvodnog programa ima osvojenu tehnologiju izrade kompenzatora sa kojom se po~elo 1994.izve{taj o obavljenim ispitivanjima .merenje pre~nika i du`ine (instrumentima za merenje du`ine zahtevane klase ta~nosti) .5pr ) Posedujemo i laboratoriju za ispitivanje kompenzatora sa ra~unarskim pra}enjem parametara ispitivanja i mogu} nostima zadavanja ekstremnih vrednosti pritisaka i temperature radnog fluida. pri ~emu struktura zida mo`e biti jednoslojna ili vi{eslojna.utvr|ivanje (provera) mehani~kih osobina materijala Kontrolu kvaliteta sprovodimo samostalno ili u saradnji sa ovla{tenim preduze}ima za posebne postupke kontrole.7100 .9-3 -1 1/2 SCH 40 ASTM A 234WPB .hemijska analiza materijala .Luk 90 ° Short radius 8 SCH20 ANSI B. 2615-168.2 JUS M.8 . U korak sa savremenim trendovima i unapre|enjem proizvodnje kao i te`njom za pobolj{anje kvaliteta “Lukkompenzatori“ je kao proizvo|a~ stekao 2006. Samostalnim naporom i zalaganjem firma “Lukkompenzatori“ je izradila sopstvenu tehnologiju dobijanja talasastog dela kompenzatora tj. godine i jedini je proizvo|a~ talasastih kompenzatora u zemlji. gde se izme|u ostalog vr{i simulacija ispitivanja veka trajanja kompenzatora sa zadatim frekvencijama i brojem ciklusa. . NESTANDARDNI LUK .35. Kompenzatori tipa “Luk“ na{li su {iroku primenu u svim oblastima industrije.vizuelna kontrola . temperature ili fizi~ke sile. KONTROLA I ISPITIVANJE KOMPENZATORA Ispitivanje kompenzatora nakon postupka izrade i monta`e obavlja se metodama bez razaranja pri ~emu se utvr|uje: . ugradne du`ine. .16.5-88..3x4. T-komad ANSI B. u vi{e slojeva tankog lima je bolja nego iz jednog debelog lima.Luk 90° Long radius 3 STD ANSI B. godine i sertifikat od strane TUV-a za izradu kompenzatora. cevnim sistemima .. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA Na svakom proizvodu utisnuti su podaci za identifikaciju proizvoda: .. gasovodima.geometrija (merenje pre~nika.fabri~ki broj (nije obavezan za sve proizvode) DOKUMENTACIJA Uz svaki kompenzator isporu~uje se dokumentacija koja sadr`i: .9-6 -6 SCH40 ASTM A234WPB KVALITET PROIZVODA Proizvodi "LUK-a" podle`u kontroli kojom se potvr|uje usagla{enost proizvoda sa tehni~kim normama i zahtevima kupca.Luk 90 ° R=1.. harmonike koja se izra|uje od kvalitetnih prohromskih materijala po EN.8 .kontrola nepropusnosti Pri vr{enju postupaka kontrole primenjuju se slede}e metode: .16.ispitivanje penetrantima . tenkovi.Redukcija ekscentri~na DIN 2616-E 114.potvrdu o kvatlitetu .9x3.6x12. slobodne du`ine.9 ASTM A 234WPB KOMPENZATORI “Luk-kompenzatori“ a.35.5 R=1950 materijal ^.nepropusnost (penetrantima.toplovodima.dimenziona kontrola .merenje debljine zida (demetrom) . DIN.9x3.Luk 90 ° R=1. elektranama. U skladu sa izvr{enim kontrolama dajemo fabri~ko uverenje o kontroli kvaliteta ili po specifi~nim zahtevima kupaca odre|enu atestno-tehni~ku dokumentaciju u skladu sa svim tehni~kim normama i propisima. na brodovima i svuda gde su cevi podvrgnute kretanju usled pritiska. 3X3.`ig proizvo|a~a . ventilacionim sistemima.okretnice za zglobne autobuse.16. DIN 2605 St 35.2 .Luk 90° Ø 355.Redukcija koncentri~na ANSI B. definisanih po evropskoj direktivi PED 97/23/EC i sertifikat prema AD2000-Merkblatt HP O i HP 100 R u saglasnosti sa DIN EN729-3 i stekao pravo ozna~avanja CE znakom.2 .9 A S T M A 2 3 4 W P B . Harmonike se rade od cevi izra|enih od limova koji su uzdu`no spojeni zavarom visokog kvaliteta. gra|evinske ma{ine. Izrada kompenzatora . radiografijom.PRIMERI NARU^IVANJA CEVNI LUKOVI . Kompenzatori su elementi koji slu`e za kompenzovanje dilatacija i ubla`avanje vibracija cevnih sistema.16.proizvod i dimenzije ..6-60. kao njegovog najva`nijeg dela.harmonike.d.5d Ø 88..mernu skicu .materijal i standard . i JUS standardima..821 ^.ispitivanje magnetnim fluksom . u petrohemijskim postrojenjima.ispitivanje hladnim vodenim pritiskom .. jer se elasti~nost i sile naprezanja u odnosu na date pomake mogu preneti i na vi{e pritiske. Kontrola se vr{i pojedina~no za svaku jedinicu proizvoda pri ~emu su zastupljeni slede}i postupci kontrole: .8 REDUKCIJE T-KOMADI T-komad redukovani DIN St.1212 .9 St.3X2.

UPITNIK ZA NARU» ^ IVANJE KOMPENZATORA . Proizvode se u opsegu: .nazivni pre~nici: 40 .1200 mm . JEDNOZGLOBNI KOMPENZATORI Dozvoljavaju ugaono pomeranje samo u jednoj ravni. Proizvode se u opsegu: .25 bara AKSIJALNI KOMPENZATORI SA PRITISKOM SPOLJA Harmonika je tako postavljena da pritisak fluida deluje na nju sa spoljne strane {to dozvoljava velika pomeranja i visoke pritiske.25 bara KARDANSKI KOMPENZATOR I Dopu{taju ugaono zakretanje u bilo kojoj ravni. Harmonika se izra|uje od ner|aju}eg ~elika. Krajnji priklju~ci mogu biti za zavarivanje ili sa prirubnicima prema odgovaraj}em standardu.5000 mm .nazivni pre~nici: 80 .50 mm .nazivni pre~nici: 20 . U upotrebi se kombinuju setovi od dva ili tri kompezatora i mogu kompenzovati velika pomeranja.1200 mm .25 bara DILATACIJE KOJE APSORBUJE KOMPENZATOR . Dozvoljavaju uzdu`no i popre~no pomeranje. Harmonika je konstruktivno za{ti}ena spolja i iznutra.5 .nazivni pritisci: 3.5 .5 .1200 mm .40 bara DVOZGLOBNI KOMPENZATORI AKSIJALNI SAMOVODE]³ I KOMPENZATORI Primenjuju se u vrelovodnim sistemima grejanja.priklju~ci na kompenzatorima ______________________________________________________ Na{ proizvodni program nije iscrpljen prikazom u ovom katalogu.nazivni pritisci: 10 .40 bara 14 15 . Primenjuju se pri ve}im pritiscima kad su ograni~ene sile koje mo`e primiti cevovod.nazivni otvor ______________ mm radni pritisak spoljni/ unutra{nji _______________ bar radna temperatura min _________oC max _________oC proto~ni fluid __________________________________ brzina strujanja fluida ___________________________ m/s DVOSTRUKI SPREGNUTI KOMPEZATORI Konstruktivno su izvedeni sa dve harmonike i spregnute sa dva ili v{e {tapova. Proizvode se u opsegu: . Proizvode se u opsegu: .nazivni pritisci: 3. Proizvode se u opsegu: .nazivni pre~nici: 40 .600 mm ._____________ o .______________ mm popre~ne +/.5 .aksijalne +/.nazivni pritisci: 3. Proizvode se u opsegu: .nazivni pre~nici: 40 . sposobni smo za izradu i posebnih konstrukcija izvan ovog prikaza koji defini{e na{: STANDARDNI PROGRAM AKSIJALNI KOMPENZATORI Prihvataju pomeranje po uzdu`noj osi kompenzatora.nazivni pritisci: 3.40 bara. Proizvode se u opsegu: .________________ ugaone +/.nazivni pritisci: 10 bara Dozvoljavaju popre~no pomeranje samo u jednoj ravni.nazivni pre~nici: 40 -1200 mm .nazivni pre~nici: 20 .nazivni pritisci: 1.

4580 ^.0305 1.4571 1.1215 ^.7400 ^. Nr 1.7100 ^.4572 ^.4541 1.7335 1.7380 1.7401 ^.4580 St 35.1214 za povi{ene temperature ^.4301 1.4401 1.8 St 45.4574 ^.8 15 Mo 3 13 Cr Mo 44 10 Cr Mo 910 X6CrNiTi 1810 X5CrNiMo 17122 X6CrNiMoTi 17122 X5CrNi 1810 X6CrNiMoNb 17122 EN P 235 G1TH P 255 G1TH 16 Mo 3 13 CrMo 4-5 10 CrMo 9-10 X6CrNiTi18-10 X5CrNiMo17-12-2 X6CrNiMoTi17-12-2 X5CrNi18-10 X6CrNiMoNb17-12-2 ASTM A Cev 106 GrA 106 GrB 335 P1 335 P12 335 P22 312TP321 312TP316 312TP316Ti 312TP304 312TP316 Cb Fiting 234 WPA 234 WPB 234 WP1 234 WP12 234 WP22 403 WP321 403 W316 403 W316Ti 403 WP304 403WP316Cb ^.0405 1.4583 hemijski otporni ~elici BORVERK “[KODA“ TIP: W-160 BORVERK “VOTAN“ TIP: 130 B UNIVERZALNA PRESA 16 KARUSEL “[KODA“ TIP: K-4000 17 .4573 ^.5415 1.Uporedni pregled najË~e{}e korišÊ{}enih materijala Namena ~elika OZNAKA ^ELIKA JUS DIN W.

plafonske cevi ) • izrada pregrejača pare za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • izrada ekonomajzera za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • hamburški lukovi • redukcije • kompenzatori • ''T''. Mlekara Šabac 26. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Zrenjanin • lukovi • ekonomajzer ( kompletan : savijenje. D. ''BRODOGRADILIŠTE'' Mačvanska Mitrovica 17. zglobni . ''T''-komadi . NIS ''NAFTAGAS – ODRŽAVANJE'' Zrenjanin 15. NIS ''NAFTAGAS'' Novi Sad 14. veznih cevi • lukovi . "Termoelektrana " Ugljevik" Ugljevik 31. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Novi Sad • lukovi • redukcije • ''T''-komadi 3.komadi i dr. ''Merima '' Kruševac 27.. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Pančevo • kolena BW . JKP ''TOPLANA'' Niš 21. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 11.D. spusnih . ''T''-komadi. ''BRODOGRADILIŠTE'' Beograd 16. 12. SW. Q 30 t) 8 . ''Soja protein'' Bečej 28. ''TERMOPRO'' Beograd •  usluga mašinske obrade udarnog kola ventilatorskog mlina za TENT-A Obrenovac (D 4100. SW. EPS TE ''KOSTOLAC'' • kompenzatori ( Aksijalni kompenzatori . danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 13.REFERENC LISTA 1. JKP ''TOPLANA'' Loznica 25. JKP ''TOPLANA'' Kruševac 24. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Novi Sad • kolena BW . JKP ''BEOGRADSKE ELEKTRANE '' Beograd (aksijalni kompenzatori AR 16/600/70/C/1) 20... reduciri. EPS TE ''MORAVA'' Svilajnac • prostorna savijanja na hladno i toplo • hamburški lukovi 6.. zavarivanje ) • prostorna savijanja 4. ''ZASTAVA ENERGETIKA'' • kompenzatori • cevne račve • lukovi ... ''Enker " Tesanj 29.6 x 7. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • prostorna savijanja na toplo i hladno 9.1 . Fabrika glinice "Birac" Zvornik 18 19 . zglobni kompenzatori UJ 16/600/12/1 • kompletna savijanja cevnih sistema za Kotao K1 i K2(  ekranske cevi. spusne cevi . JKP ''TOPLANA'' Novi Sad 23. RTB Bor • kompenzatori do 4200 mm • gibljiva creva sa opletom • lukovi . JKP ''TOPLANA'' Kraljevo 22. reduciri . ''KOLUBARA PRERADA'' Vreoci • vrelovod Vreoci – Lazarevac kompletna oprema –luko vi Ø 609. KAP – Podgorica • prostorna savijanja ekranskih. reduciri. 7. ''Remontmontaza '' Tuzla 30. kar danski ) • hamburški lukovi • prostorna savijanja 5. vezne cevi. ''TIPO-KOTLOGRADNJA'' Beograd 19. EPS '' TENT – A '' i '' TENT – B '' Obrenovac • prostorna savijanja do Ø 609 ( delovi parovoda ) • hamburški lukovi • redukcije • ''T'' – komadi • kompenzatori • Hladnjak vode statora • Kolektor odvodnjavanja 2. ''MINEL – KOTLOGRADNJA'' Beograd 18. ''T''-komadi. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • gibljiva creva sa opletom • prostorna savijanja na toplo i hladno 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful