2 3 .

B6.d min) d max + d min • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r i / dn < 2. 12952-2 Ovom tabelom zaklju~no sa R=2. Mogu}a su prostorna savijanja.PROSTORNO SAVIJANJE TOPLIM POSTUPKOM OBRADE Ma{inom za indukciono savijanje " ~ija je oprema kupljena od poznate svetske firme "COJAFEX mogu se savijati lukovi ve}ih radijusa od 3d (za deblje materijale od 2d) pre~nika cevi do 609.821.6 mm do ø 1000 mm pa i vi{e.5D obuhva}eni su JUS M. radijusa od 3 d gde se cev savija u luk istog nazivnog pre~nika. zareza i nabora. ISO 3419 i ISO 3418. Sopstvenom tehnologijom napravljena je ma{ina za savijanje lukova og ø 609. Izra~unava se po obrascu m= S nom . stanjenje zida cevi) je vi{i nego kod drugih metoda. Lukovi razli~tih radijusa Dimenzije lukova razli~itih radijusa i te`ina u kg za 900 POSTUPAK SAVIJANJA CEVI Savijanje cevi izvodi se prema tehnolo{kom re`imu koji se odre|uje u zavisnosti od vrste materijala i dimenzija cevi.B5.S min S nom • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r1/ dn < 2.221 I DIN 2448 4 5 .a kvalitet savijenih lukova (ovalitet. Lukovi se rade svih debljina prema JUS C. luk 90° luk 90° luk 90° OVALNOST Izra~unava se po obrascu u= 2(d max .5 >3 Dozvoljena ovalnost u [%] Perlitni ~elik 12 10 8 1) 2) Austenitni ~elik 8 6 5 1) 2) 1) za radni pritisak do 100 bar 2) za radni pritisak iznad 100 bar Date vrednosti dopu{tene ovalnosti va{e pod uslovom da je stanjenje zida cevi manje od dopu{tenog.5 <3 >3 <5 Dozvoljeno stanjenje m % 20 15 10 Oznake imaju zna~enje u skladu sa EU. Na istegnutoj zoni kolena stanjenje ne sme biti ve}e od dopu{tenog niti pojave prskotina. R=3D i R=5D dati prema internoj normi.5 > 2.6 mm. radijusa savijanja beskona~nih.DIN 2605. debljine zida do 100 mm. raslojavanja.

020 za lukove od ~elika prema JUS.0 + 5.T-komadi prema DIN 2615 Redukcije prema DIN 2616 Tolerancije polupre~nika i pre~nika lukova prema JUS M.0 + 3.821 i DIN 2605/2606 Dozvoljeno odstupanje spoljnog pre~nika (d) ( u skladu sa JUS C.221.0 b + 2. 221) za d≤50 mm±0.B5.B6. Navedene vrednosti u zagradama dozvoljavaju se na pojedinim mestima.B5. ali na du`ini najvi{e jednakoj dvostrukom pre~niku cevi.221 Spoljni pre~nik d (mm) do Iznad Iznad do Dozvoljeno odstupanje debljine zida% za lukove od ~elika prema JUS.0 + 3. 2605. B5.0 Nazivni pre~nik DN 15 do 200 250 do 700 > 800 6 7 . Dozvoljeno odstupanje debljine zida prema DIN 2609.C.B5.021 Ova dozvoljena odstupanja su u skladu JUS C.5mm za d≥50 mm±1% [mm] I II III I [mm] II III I II III I II III Dozvoljeno odstupanje debljine zida (s) prema JUS C B5.C.0 + 5. 2615 i 2616 Nazivni pre~nik DN Debljina zida (mm) sve debljine Dozvoljena odstupanja Dozvoljeno odstupanje visine luka u mm prema DIN 2605 Nazivni pre~nik DN Odstupanje visine (mm) Dozvoljeno odstupanje mera redukcija prema DIN 2616 Nazivni pre~nik DN R (mm) h luk 45 0 h luk 900 2h luk 1800 Dozvoljeno odstupanje mera T-komada prema DIN 2615 Odstupanje mera (mm) a + 2.

35 6.95 8” 10 ” 12 ” 14 ” 219.13 12.66 21.79 30.36 32.54 25.9 6.54 34.09 19.37 17.08 8. 7 12.13 12.8 609. 7 12.40 355.62 25.09 9.58 30.91 3.3 3.52 9.97 10.05 5” 6” 7.73 Sch 80 3.11 7.92 31.13 12.96 38.9 33.13 15.49 45.9 Lukovi.52 26.45 508 558.24 101. 7 8.38 3.52 12.7 10. 7 12.49 5.7 14. Unut.2 7.01 28.3 8.9 Obaranje ivica Nazivni pre~nik Sav fiting lukovi Re45°i 90° dukT .87 3.78 5.75 36.35 6.52 15.54 7.3 141.52 9.35 6.44 25.16 48.52 3” 3 1/2 ” 4” 11.83 29.82 1/2 ” 3/4 ” 26.12 19.27 14.52 10. Du`ina Spolj.35 7.91 4.27 12.02 6.38 3.16 5.77 2.67 44.01 7.9 5.4 20.05 20.54 5.97 59.91 5.22 12.16 5.27 18.7 42.56 Sch 60 Extra Strong XS 3.08 5.38 9.35 9.6 6.49 5.52 10. 7 46.27 12.26 23.62 52.35 6.44 26.74 6.56 9.Dimenzije prema ANSI B 16.08 8.4 3.52 9.83 28.47 7.92 9.18 22. T-komadi i redukcije prema ANSI B 16.18 14.74 6.87 3.55 4.09 27.35 41.55 7.53 16 ” 406.52 10. Eksentri~na redukcija T-komad redukovan Koncentri~na redukcija Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik Spolja.04 7.26 21.49 15.08 5.32 35.26 25.27 47.52 9.62 22.62 9.7 13.Od centra do tra do {nji kraja kraja pre.92 7.02 8 9 .19 28.55 4.35 9. pre~.68 3.48 19.52 9.77 2.kom cije Kape lukovi 180° uglovne tolerancije Spolj.7 14.61 12.09 18.58 21.56 9.52 9.3 168.35 6.1 6. 7 17.01 53.96 34.5% od normalne debljine zida 9.56 Double Extra Strong 7.11 8.7 16.19 18 ” 20 ” 22” 24 ” 11.8 8.85 1” 11/4 ” 11/2 ” 6.7 12.Od cen.14 8.6 114. pre~.92 8.3 Sch 10 Sch 20 Sch 30 Standard STD 2.89 39.35 7.85 3.55 5.62 7.24 50.97 12.73 Sch 100 Sch 120 Sch 140 Sch 160 4.44 23.02 6.52 9.92 38.31 11.4 18.9.10 Debljina zida Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik 21. Radijus Nazivni pre~nik pre~nik D A Radijus A1 Pre~nik Pre~nik O1 B C visina E O ANSI B 36.74 2” 2 1/2 ” 11.40 6.88 17.71 40.48 24.3 60.09 11. 7 15.58 33. zida D 73 88. 7 23.35 6. 7 15.1 273 323. 7 12.02 Tolerancije ANSI B 16.22 Ne manje od 87. Deblj.27 15.4 457.07 14.01 7.05 21.56 Sch 40 2.52 9.27 9.6 9.3 1 12.68 3.91 4.

.LAZAREVAC 10 11 ..BOR RASHLADNI SVOD . “ CLESID ” 60 t PE] ^ELI^ANE NIK[I] VRELOVOD ”“ VREOCI . .KOMPENZATORI PROIZVEDENI .. . “ZA POTREBE RTB ” ..

Luk 90° Long radius 3 STD ANSI B.harmonike..~vrsto}a (hladnim vodenim pritiskom pri pi = 1.5 R=1950 materijal ^. gra|evinske ma{ine. cevnim sistemima . Izrada kompenzatora . ugradne du`ine. Samostalnim naporom i zalaganjem firma “Lukkompenzatori“ je izradila sopstvenu tehnologiju dobijanja talasastog dela kompenzatora tj.Luk 90 ° R=1.6-60. .. godine i sertifikat od strane TUV-a za izradu kompenzatora.okretnice za zglobne autobuse. . KONTROLA I ISPITIVANJE KOMPENZATORA Ispitivanje kompenzatora nakon postupka izrade i monta`e obavlja se metodama bez razaranja pri ~emu se utvr|uje: .PRIMERI NARU^IVANJA CEVNI LUKOVI .kontola ~vrsto}e . kao njegovog najva`nijeg dela.merenje pre~nika i du`ine (instrumentima za merenje du`ine zahtevane klase ta~nosti) .35.8 REDUKCIJE T-KOMADI T-komad redukovani DIN St.merenje debljine zida (demetrom) .2 . IDENTIFIKACIJA PROIZVODA Na svakom proizvodu utisnuti su podaci za identifikaciju proizvoda: . Kontrola se vr{i pojedina~no za svaku jedinicu proizvoda pri ~emu su zastupljeni slede}i postupci kontrole: .. koraka) . godine i jedini je proizvo|a~ talasastih kompenzatora u zemlji.35. temperature ili fizi~ke sile.Redukcija koncentri~na ANSI B.821 ^. elektranama. DIN.Luk 90° Ø 355. . tenkovi. pri ~emu struktura zida mo`e biti jednoslojna ili vi{eslojna.8 .9 ASTM A 234WPB KOMPENZATORI “Luk-kompenzatori“ a.potvrdu o kvatlitetu . u vi{e slojeva tankog lima je bolja nego iz jednog debelog lima.nepropusnost (penetrantima.5d Ø 88.toplovodima. Harmonike se rade od cevi izra|enih od limova koji su uzdu`no spojeni zavarom visokog kvaliteta.3x4.9 A S T M A 2 3 4 W P B .dimenziona kontrola ..9-3 -1 1/2 SCH 40 ASTM A 234WPB .proizvod i dimenzije . harmonike koja se izra|uje od kvalitetnih prohromskih materijala po EN. u okviru svog proizvodnog programa ima osvojenu tehnologiju izrade kompenzatora sa kojom se po~elo 1994.9-6 -6 SCH40 ASTM A234WPB KVALITET PROIZVODA Proizvodi "LUK-a" podle`u kontroli kojom se potvr|uje usagla{enost proizvoda sa tehni~kim normama i zahtevima kupca.ispitivanje magnetnim fluksom .kontrola nepropusnosti Pri vr{enju postupaka kontrole primenjuju se slede}e metode: . DIN 2605 St 35.ispitivanje penetrantima .`ig proizvo|a~a .radiografsko ispitivanje ..geometrija (merenje pre~nika.uputstvo za ugradnju PROIZVODI PO SPECIJALNIM NARUD@BAMA Osim standardnog programa po specijalnim narud`bama izra|ujemo: . definisanih po evropskoj direktivi PED 97/23/EC i sertifikat prema AD2000-Merkblatt HP O i HP 100 R u saglasnosti sa DIN EN729-3 i stekao pravo ozna~avanja CE znakom. U korak sa savremenim trendovima i unapre|enjem proizvodnje kao i te`njom za pobolj{anje kvaliteta “Lukkompenzatori“ je kao proizvo|a~ stekao 2006.Luk 90 ° R=1.mernu skicu . T-komad ANSI B. radiografijom. Kompenzatori tipa “Luk“ na{li su {iroku primenu u svim oblastima industrije..7100 . U skladu sa izvr{enim kontrolama dajemo fabri~ko uverenje o kontroli kvaliteta ili po specifi~nim zahtevima kupaca odre|enu atestno-tehni~ku dokumentaciju u skladu sa svim tehni~kim normama i propisima.hemijska analiza materijala .5-88.5pr ) Posedujemo i laboratoriju za ispitivanje kompenzatora sa ra~unarskim pra}enjem parametara ispitivanja i mogu} nostima zadavanja ekstremnih vrednosti pritisaka i temperature radnog fluida. jer se elasti~nost i sile naprezanja u odnosu na date pomake mogu preneti i na vi{e pritiske.ispitivanje hladnim vodenim pritiskom .16.2 JUS M.Luk 90 ° Short radius 8 SCH20 ANSI B.6x12.2 .B6. slobodne du`ine.16.16. 3X3. IZRADA KOMPENZATORA Talasaste harmonike kompenzatora formiraju se hladnim postupkom deformacije po sopstvenoj tehnologiji ~ime se dobija harmonika dobrih mehani~kih osobina sa zahtevanim vekom trajanja. naftovodima.izduvne grane za brodske i tenkovske motore 12 13 .. na brodovima i svuda gde su cevi podvrgnute kretanju usled pritiska.5d Ø 88.materijal i standard .. Kompenzatori su elementi koji slu`e za kompenzovanje dilatacija i ubla`avanje vibracija cevnih sistema.16.9x3.9 St. u petrohemijskim postrojenjima. NESTANDARDNI LUK .fabri~ki broj (nije obavezan za sve proizvode) DOKUMENTACIJA Uz svaki kompenzator isporu~uje se dokumentacija koja sadr`i: . .ispitivanje ultrazvukom .8 .Redukcija ekscentri~na DIN 2616-E 114. interni gasovi) .vizuelna kontrola .d.1212 . gasovodima. 2615-168.9x3.utvr|ivanje (provera) mehani~kih osobina materijala Kontrolu kvaliteta sprovodimo samostalno ili u saradnji sa ovla{tenim preduze}ima za posebne postupke kontrole. ventilacionim sistemima.izve{taj o obavljenim ispitivanjima .9x3. gde se izme|u ostalog vr{i simulacija ispitivanja veka trajanja kompenzatora sa zadatim frekvencijama i brojem ciklusa. i JUS standardima.3X2.

nazivni otvor ______________ mm radni pritisak spoljni/ unutra{nji _______________ bar radna temperatura min _________oC max _________oC proto~ni fluid __________________________________ brzina strujanja fluida ___________________________ m/s DVOSTRUKI SPREGNUTI KOMPEZATORI Konstruktivno su izvedeni sa dve harmonike i spregnute sa dva ili v{e {tapova.600 mm .nazivni pritisci: 3.40 bara DVOZGLOBNI KOMPENZATORI AKSIJALNI SAMOVODE]³ I KOMPENZATORI Primenjuju se u vrelovodnim sistemima grejanja.______________ mm popre~ne +/.nazivni pre~nici: 20 . Harmonika je konstruktivno za{ti}ena spolja i iznutra._____________ o . Proizvode se u opsegu: .40 bara 14 15 . Dozvoljavaju uzdu`no i popre~no pomeranje.25 bara DILATACIJE KOJE APSORBUJE KOMPENZATOR .nazivni pritisci: 10 bara Dozvoljavaju popre~no pomeranje samo u jednoj ravni.aksijalne +/.nazivni pre~nici: 40 .nazivni pre~nici: 40 -1200 mm .UPITNIK ZA NARU» ^ IVANJE KOMPENZATORA .1200 mm . Proizvode se u opsegu: .nazivni pritisci: 3.5 .nazivni pritisci: 3.25 bara AKSIJALNI KOMPENZATORI SA PRITISKOM SPOLJA Harmonika je tako postavljena da pritisak fluida deluje na nju sa spoljne strane {to dozvoljava velika pomeranja i visoke pritiske. Proizvode se u opsegu: .1200 mm .priklju~ci na kompenzatorima ______________________________________________________ Na{ proizvodni program nije iscrpljen prikazom u ovom katalogu. U upotrebi se kombinuju setovi od dva ili tri kompezatora i mogu kompenzovati velika pomeranja.nazivni pre~nici: 40 . Krajnji priklju~ci mogu biti za zavarivanje ili sa prirubnicima prema odgovaraj}em standardu. Proizvode se u opsegu: .nazivni pritisci: 10 .nazivni pre~nici: 80 . Proizvode se u opsegu: . JEDNOZGLOBNI KOMPENZATORI Dozvoljavaju ugaono pomeranje samo u jednoj ravni.nazivni pre~nici: 40 . Primenjuju se pri ve}im pritiscima kad su ograni~ene sile koje mo`e primiti cevovod. Proizvode se u opsegu: . Proizvode se u opsegu: .40 bara.5000 mm .5 .nazivni pre~nici: 20 .25 bara KARDANSKI KOMPENZATOR I Dopu{taju ugaono zakretanje u bilo kojoj ravni.5 .50 mm .nazivni pritisci: 3.5 . sposobni smo za izradu i posebnih konstrukcija izvan ovog prikaza koji defini{e na{: STANDARDNI PROGRAM AKSIJALNI KOMPENZATORI Prihvataju pomeranje po uzdu`noj osi kompenzatora.nazivni pritisci: 1.1200 mm . Harmonika se izra|uje od ner|aju}eg ~elika.________________ ugaone +/.

4580 St 35.0305 1.4571 1.4541 1.7335 1.8 15 Mo 3 13 Cr Mo 44 10 Cr Mo 910 X6CrNiTi 1810 X5CrNiMo 17122 X6CrNiMoTi 17122 X5CrNi 1810 X6CrNiMoNb 17122 EN P 235 G1TH P 255 G1TH 16 Mo 3 13 CrMo 4-5 10 CrMo 9-10 X6CrNiTi18-10 X5CrNiMo17-12-2 X6CrNiMoTi17-12-2 X5CrNi18-10 X6CrNiMoNb17-12-2 ASTM A Cev 106 GrA 106 GrB 335 P1 335 P12 335 P22 312TP321 312TP316 312TP316Ti 312TP304 312TP316 Cb Fiting 234 WPA 234 WPB 234 WP1 234 WP12 234 WP22 403 WP321 403 W316 403 W316Ti 403 WP304 403WP316Cb ^.4301 1.Uporedni pregled najË~e{}e korišÊ{}enih materijala Namena ~elika OZNAKA ^ELIKA JUS DIN W.7400 ^.1215 ^.4583 hemijski otporni ~elici BORVERK “[KODA“ TIP: W-160 BORVERK “VOTAN“ TIP: 130 B UNIVERZALNA PRESA 16 KARUSEL “[KODA“ TIP: K-4000 17 .4401 1.4572 ^.7380 1.4580 ^. Nr 1.4574 ^.8 St 45.1214 za povi{ene temperature ^.0405 1.7100 ^.7401 ^.5415 1.4573 ^.

spusnih . NIS ''NAFTAGAS – ODRŽAVANJE'' Zrenjanin 15. 12.D. reduciri. veznih cevi • lukovi . EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Zrenjanin • lukovi • ekonomajzer ( kompletan : savijenje.6 x 7. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Novi Sad • kolena BW .. EPS '' TENT – A '' i '' TENT – B '' Obrenovac • prostorna savijanja do Ø 609 ( delovi parovoda ) • hamburški lukovi • redukcije • ''T'' – komadi • kompenzatori • Hladnjak vode statora • Kolektor odvodnjavanja 2. Q 30 t) 8 . Fabrika glinice "Birac" Zvornik 18 19 . NIS ''NAFTAGAS'' Novi Sad 14. Mlekara Šabac 26. ''BRODOGRADILIŠTE'' Mačvanska Mitrovica 17. ''Merima '' Kruševac 27. ''T''-komadi. JKP ''TOPLANA'' Novi Sad 23. reduciri . ''T''-komadi .REFERENC LISTA 1. JKP ''TOPLANA'' Loznica 25. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • prostorna savijanja na toplo i hladno 9. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 11.. ''Soja protein'' Bečej 28. plafonske cevi ) • izrada pregrejača pare za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • izrada ekonomajzera za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • hamburški lukovi • redukcije • kompenzatori • ''T''. JKP ''TOPLANA'' Niš 21. D.. EPS TE ''MORAVA'' Svilajnac • prostorna savijanja na hladno i toplo • hamburški lukovi 6. ''Enker " Tesanj 29. SW.komadi i dr. spusne cevi . ''MINEL – KOTLOGRADNJA'' Beograd 18. JKP ''BEOGRADSKE ELEKTRANE '' Beograd (aksijalni kompenzatori AR 16/600/70/C/1) 20. EPS TE ''KOSTOLAC'' • kompenzatori ( Aksijalni kompenzatori . zavarivanje ) • prostorna savijanja 4. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Pančevo • kolena BW . JKP ''TOPLANA'' Kraljevo 22.. JKP ''TOPLANA'' Kruševac 24. 7. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • gibljiva creva sa opletom • prostorna savijanja na toplo i hladno 10. vezne cevi. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 13. KAP – Podgorica • prostorna savijanja ekranskih. ''TERMOPRO'' Beograd •  usluga mašinske obrade udarnog kola ventilatorskog mlina za TENT-A Obrenovac (D 4100. ''BRODOGRADILIŠTE'' Beograd 16. ''Remontmontaza '' Tuzla 30. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Novi Sad • lukovi • redukcije • ''T''-komadi 3. "Termoelektrana " Ugljevik" Ugljevik 31. zglobni kompenzatori UJ 16/600/12/1 • kompletna savijanja cevnih sistema za Kotao K1 i K2(  ekranske cevi..1 . kar danski ) • hamburški lukovi • prostorna savijanja 5. ''TIPO-KOTLOGRADNJA'' Beograd 19. ''ZASTAVA ENERGETIKA'' • kompenzatori • cevne račve • lukovi . ''KOLUBARA PRERADA'' Vreoci • vrelovod Vreoci – Lazarevac kompletna oprema –luko vi Ø 609. RTB Bor • kompenzatori do 4200 mm • gibljiva creva sa opletom • lukovi . zglobni . reduciri. ''T''-komadi.. SW.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful