2 3 .

ISO 3419 i ISO 3418.DIN 2605. Izra~unava se po obrascu m= S nom .S min S nom • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r1/ dn < 2. luk 90° luk 90° luk 90° OVALNOST Izra~unava se po obrascu u= 2(d max .d min) d max + d min • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r i / dn < 2. raslojavanja. zareza i nabora. radijusa od 3 d gde se cev savija u luk istog nazivnog pre~nika.5 <3 >3 <5 Dozvoljeno stanjenje m % 20 15 10 Oznake imaju zna~enje u skladu sa EU. Lukovi razli~tih radijusa Dimenzije lukova razli~itih radijusa i te`ina u kg za 900 POSTUPAK SAVIJANJA CEVI Savijanje cevi izvodi se prema tehnolo{kom re`imu koji se odre|uje u zavisnosti od vrste materijala i dimenzija cevi.6 mm.221 I DIN 2448 4 5 .a kvalitet savijenih lukova (ovalitet.821.5 >3 Dozvoljena ovalnost u [%] Perlitni ~elik 12 10 8 1) 2) Austenitni ~elik 8 6 5 1) 2) 1) za radni pritisak do 100 bar 2) za radni pritisak iznad 100 bar Date vrednosti dopu{tene ovalnosti va{e pod uslovom da je stanjenje zida cevi manje od dopu{tenog. 12952-2 Ovom tabelom zaklju~no sa R=2.5D obuhva}eni su JUS M. stanjenje zida cevi) je vi{i nego kod drugih metoda. R=3D i R=5D dati prema internoj normi. Sopstvenom tehnologijom napravljena je ma{ina za savijanje lukova og ø 609. debljine zida do 100 mm.B5.B6. Lukovi se rade svih debljina prema JUS C.PROSTORNO SAVIJANJE TOPLIM POSTUPKOM OBRADE Ma{inom za indukciono savijanje " ~ija je oprema kupljena od poznate svetske firme "COJAFEX mogu se savijati lukovi ve}ih radijusa od 3d (za deblje materijale od 2d) pre~nika cevi do 609. radijusa savijanja beskona~nih.5 > 2.6 mm do ø 1000 mm pa i vi{e. Mogu}a su prostorna savijanja. Na istegnutoj zoni kolena stanjenje ne sme biti ve}e od dopu{tenog niti pojave prskotina.

2605.221 Spoljni pre~nik d (mm) do Iznad Iznad do Dozvoljeno odstupanje debljine zida% za lukove od ~elika prema JUS. Dozvoljeno odstupanje debljine zida prema DIN 2609. 2615 i 2616 Nazivni pre~nik DN Debljina zida (mm) sve debljine Dozvoljena odstupanja Dozvoljeno odstupanje visine luka u mm prema DIN 2605 Nazivni pre~nik DN Odstupanje visine (mm) Dozvoljeno odstupanje mera redukcija prema DIN 2616 Nazivni pre~nik DN R (mm) h luk 45 0 h luk 900 2h luk 1800 Dozvoljeno odstupanje mera T-komada prema DIN 2615 Odstupanje mera (mm) a + 2. ali na du`ini najvi{e jednakoj dvostrukom pre~niku cevi. 221) za d≤50 mm±0.C.221. Navedene vrednosti u zagradama dozvoljavaju se na pojedinim mestima.0 + 5. B5.B6.C.0 + 5.021 Ova dozvoljena odstupanja su u skladu JUS C.5mm za d≥50 mm±1% [mm] I II III I [mm] II III I II III I II III Dozvoljeno odstupanje debljine zida (s) prema JUS C B5.0 + 3.821 i DIN 2605/2606 Dozvoljeno odstupanje spoljnog pre~nika (d) ( u skladu sa JUS C.0 Nazivni pre~nik DN 15 do 200 250 do 700 > 800 6 7 .T-komadi prema DIN 2615 Redukcije prema DIN 2616 Tolerancije polupre~nika i pre~nika lukova prema JUS M.0 b + 2.020 za lukove od ~elika prema JUS.0 + 3.B5.B5.B5.

09 27.92 38.10 Debljina zida Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik 21. 7 12.7 14.52 10.61 12.Dimenzije prema ANSI B 16.13 12.4 18.16 5.45 508 558.01 28.13 15.08 5.58 30.22 12. 7 12.52 10.67 44.38 3.75 36.37 17.55 4.7 12.01 7.35 7.44 23.27 12.97 12.16 48.74 6.49 15.6 9.52 15.62 9.54 25.77 2.18 22.27 12.52 3” 3 1/2 ” 4” 11.52 9. 7 8.62 22.52 9.7 13.82 1/2 ” 3/4 ” 26. 7 15.01 53.58 21.26 21.96 34.55 4.48 19.55 5.07 14.54 34.95 8” 10 ” 12 ” 14 ” 219.91 5.97 59.16 5.9 33.85 3.26 25.05 20.5% od normalne debljine zida 9.18 14.49 5.Od centra do tra do {nji kraja kraja pre.52 9.27 15.78 5.52 9.3 8.3 3.3 1 12.32 35.62 52.97 10.6 114.24 50.35 6.71 40.8 609.08 8. Unut. Deblj.9 Lukovi.09 19. 7 12.68 3. zida D 73 88.56 9. Radijus Nazivni pre~nik pre~nik D A Radijus A1 Pre~nik Pre~nik O1 B C visina E O ANSI B 36.3 Sch 10 Sch 20 Sch 30 Standard STD 2.53 16 ” 406.9.08 5.35 41.96 38.3 141.52 9.77 2.58 33. pre~.2 7.02 8 9 .74 6.35 6.27 47.7 42.92 7.35 9.89 39.36 32.26 23. pre~.79 30.56 Sch 60 Extra Strong XS 3.19 18 ” 20 ” 22” 24 ” 11.7 14.02 6.27 14.05 21.04 7.02 6.9 6.13 12.92 31.52 26.73 Sch 80 3.13 12. 7 17.35 6. Du`ina Spolj.3 168.52 9. 7 12.87 3.91 4.05 5” 6” 7.9 Obaranje ivica Nazivni pre~nik Sav fiting lukovi Re45°i 90° dukT .09 11.56 Double Extra Strong 7.1 6. Eksentri~na redukcija T-komad redukovan Koncentri~na redukcija Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik Spolja.24 101.83 28.6 6.4 457.56 9.35 7.35 6.22 Ne manje od 87. 7 46.49 5.85 1” 11/4 ” 11/2 ” 6.27 18.35 6.40 355.52 12.8 8.68 3.35 9.48 24.91 4.87 3.55 7.27 9.09 18.11 7.09 9.7 10.66 21.19 28.31 11.54 7.52 9.40 6.12 19.73 Sch 100 Sch 120 Sch 140 Sch 160 4.02 Tolerancije ANSI B 16.92 8.01 7.08 8.kom cije Kape lukovi 180° uglovne tolerancije Spolj.3 60.52 9.62 25. 7 15.74 2” 2 1/2 ” 11.62 7.9 5.1 273 323.38 3.47 7.54 5.88 17.92 9.83 29.7 16.44 25.56 Sch 40 2. 7 23.35 6.11 8.4 20.52 10.14 8.91 3.44 26.4 3.38 9.Od cen. T-komadi i redukcije prema ANSI B 16.49 45.

. “ZA POTREBE RTB ” .KOMPENZATORI PROIZVEDENI .LAZAREVAC 10 11 . “ CLESID ” 60 t PE] ^ELI^ANE NIK[I] VRELOVOD ”“ VREOCI ... ...BOR RASHLADNI SVOD .

2 .9 A S T M A 2 3 4 W P B .2 . kao njegovog najva`nijeg dela.5pr ) Posedujemo i laboratoriju za ispitivanje kompenzatora sa ra~unarskim pra}enjem parametara ispitivanja i mogu} nostima zadavanja ekstremnih vrednosti pritisaka i temperature radnog fluida..Luk 90° Long radius 3 STD ANSI B.Redukcija koncentri~na ANSI B. radiografijom. u vi{e slojeva tankog lima je bolja nego iz jednog debelog lima.821 ^.16...`ig proizvo|a~a . gde se izme|u ostalog vr{i simulacija ispitivanja veka trajanja kompenzatora sa zadatim frekvencijama i brojem ciklusa. . Kompenzatori su elementi koji slu`e za kompenzovanje dilatacija i ubla`avanje vibracija cevnih sistema.proizvod i dimenzije . Harmonike se rade od cevi izra|enih od limova koji su uzdu`no spojeni zavarom visokog kvaliteta.5-88.fabri~ki broj (nije obavezan za sve proizvode) DOKUMENTACIJA Uz svaki kompenzator isporu~uje se dokumentacija koja sadr`i: . . na brodovima i svuda gde su cevi podvrgnute kretanju usled pritiska..radiografsko ispitivanje .B6.kontrola nepropusnosti Pri vr{enju postupaka kontrole primenjuju se slede}e metode: . ugradne du`ine. Kompenzatori tipa “Luk“ na{li su {iroku primenu u svim oblastima industrije.izve{taj o obavljenim ispitivanjima . gasovodima.9x3. 3X3.7100 .16. . naftovodima.35..ispitivanje magnetnim fluksom . i JUS standardima.harmonike. DIN 2605 St 35.6-60.9 ASTM A 234WPB KOMPENZATORI “Luk-kompenzatori“ a. gra|evinske ma{ine.utvr|ivanje (provera) mehani~kih osobina materijala Kontrolu kvaliteta sprovodimo samostalno ili u saradnji sa ovla{tenim preduze}ima za posebne postupke kontrole. temperature ili fizi~ke sile. IZRADA KOMPENZATORA Talasaste harmonike kompenzatora formiraju se hladnim postupkom deformacije po sopstvenoj tehnologiji ~ime se dobija harmonika dobrih mehani~kih osobina sa zahtevanim vekom trajanja.5 R=1950 materijal ^.merenje debljine zida (demetrom) . ventilacionim sistemima. .hemijska analiza materijala . DIN.merenje pre~nika i du`ine (instrumentima za merenje du`ine zahtevane klase ta~nosti) . jer se elasti~nost i sile naprezanja u odnosu na date pomake mogu preneti i na vi{e pritiske.toplovodima.16.Luk 90 ° R=1.ispitivanje ultrazvukom ..6x12.ispitivanje penetrantima .dimenziona kontrola . u petrohemijskim postrojenjima. Samostalnim naporom i zalaganjem firma “Lukkompenzatori“ je izradila sopstvenu tehnologiju dobijanja talasastog dela kompenzatora tj. pri ~emu struktura zida mo`e biti jednoslojna ili vi{eslojna.~vrsto}a (hladnim vodenim pritiskom pri pi = 1.geometrija (merenje pre~nika. KONTROLA I ISPITIVANJE KOMPENZATORA Ispitivanje kompenzatora nakon postupka izrade i monta`e obavlja se metodama bez razaranja pri ~emu se utvr|uje: . Izrada kompenzatora ..mernu skicu . u okviru svog proizvodnog programa ima osvojenu tehnologiju izrade kompenzatora sa kojom se po~elo 1994. NESTANDARDNI LUK . U korak sa savremenim trendovima i unapre|enjem proizvodnje kao i te`njom za pobolj{anje kvaliteta “Lukkompenzatori“ je kao proizvo|a~ stekao 2006.PRIMERI NARU^IVANJA CEVNI LUKOVI . IDENTIFIKACIJA PROIZVODA Na svakom proizvodu utisnuti su podaci za identifikaciju proizvoda: .kontola ~vrsto}e .Luk 90° Ø 355.8 .3X2. definisanih po evropskoj direktivi PED 97/23/EC i sertifikat prema AD2000-Merkblatt HP O i HP 100 R u saglasnosti sa DIN EN729-3 i stekao pravo ozna~avanja CE znakom.vizuelna kontrola . cevnim sistemima .ispitivanje hladnim vodenim pritiskom .d.Redukcija ekscentri~na DIN 2616-E 114.uputstvo za ugradnju PROIZVODI PO SPECIJALNIM NARUD@BAMA Osim standardnog programa po specijalnim narud`bama izra|ujemo: . harmonike koja se izra|uje od kvalitetnih prohromskih materijala po EN.5d Ø 88.1212 .9-3 -1 1/2 SCH 40 ASTM A 234WPB ..5d Ø 88.35. T-komad ANSI B. U skladu sa izvr{enim kontrolama dajemo fabri~ko uverenje o kontroli kvaliteta ili po specifi~nim zahtevima kupaca odre|enu atestno-tehni~ku dokumentaciju u skladu sa svim tehni~kim normama i propisima.okretnice za zglobne autobuse. slobodne du`ine.potvrdu o kvatlitetu .16.materijal i standard .9x3.nepropusnost (penetrantima.9-6 -6 SCH40 ASTM A234WPB KVALITET PROIZVODA Proizvodi "LUK-a" podle`u kontroli kojom se potvr|uje usagla{enost proizvoda sa tehni~kim normama i zahtevima kupca.8 REDUKCIJE T-KOMADI T-komad redukovani DIN St. tenkovi.8 .9 St.Luk 90 ° Short radius 8 SCH20 ANSI B. interni gasovi) .9x3. 2615-168.Luk 90 ° R=1.3x4. Kontrola se vr{i pojedina~no za svaku jedinicu proizvoda pri ~emu su zastupljeni slede}i postupci kontrole: . elektranama. godine i sertifikat od strane TUV-a za izradu kompenzatora.2 JUS M. koraka) .izduvne grane za brodske i tenkovske motore 12 13 . godine i jedini je proizvo|a~ talasastih kompenzatora u zemlji.

5 . sposobni smo za izradu i posebnih konstrukcija izvan ovog prikaza koji defini{e na{: STANDARDNI PROGRAM AKSIJALNI KOMPENZATORI Prihvataju pomeranje po uzdu`noj osi kompenzatora.40 bara DVOZGLOBNI KOMPENZATORI AKSIJALNI SAMOVODE]³ I KOMPENZATORI Primenjuju se u vrelovodnim sistemima grejanja.nazivni pre~nici: 40 . Proizvode se u opsegu: .1200 mm .UPITNIK ZA NARU» ^ IVANJE KOMPENZATORA .5 . Krajnji priklju~ci mogu biti za zavarivanje ili sa prirubnicima prema odgovaraj}em standardu.40 bara 14 15 .5000 mm .25 bara DILATACIJE KOJE APSORBUJE KOMPENZATOR ._____________ o .nazivni otvor ______________ mm radni pritisak spoljni/ unutra{nji _______________ bar radna temperatura min _________oC max _________oC proto~ni fluid __________________________________ brzina strujanja fluida ___________________________ m/s DVOSTRUKI SPREGNUTI KOMPEZATORI Konstruktivno su izvedeni sa dve harmonike i spregnute sa dva ili v{e {tapova. Proizvode se u opsegu: .nazivni pritisci: 10 bara Dozvoljavaju popre~no pomeranje samo u jednoj ravni.nazivni pritisci: 3.nazivni pritisci: 1.nazivni pre~nici: 40 -1200 mm .25 bara KARDANSKI KOMPENZATOR I Dopu{taju ugaono zakretanje u bilo kojoj ravni.5 .________________ ugaone +/. Harmonika se izra|uje od ner|aju}eg ~elika. Primenjuju se pri ve}im pritiscima kad su ograni~ene sile koje mo`e primiti cevovod.nazivni pritisci: 3. Proizvode se u opsegu: . Proizvode se u opsegu: .nazivni pre~nici: 20 .25 bara AKSIJALNI KOMPENZATORI SA PRITISKOM SPOLJA Harmonika je tako postavljena da pritisak fluida deluje na nju sa spoljne strane {to dozvoljava velika pomeranja i visoke pritiske.nazivni pre~nici: 80 .nazivni pritisci: 3.priklju~ci na kompenzatorima ______________________________________________________ Na{ proizvodni program nije iscrpljen prikazom u ovom katalogu.50 mm .nazivni pre~nici: 40 .______________ mm popre~ne +/.nazivni pre~nici: 40 .5 . Dozvoljavaju uzdu`no i popre~no pomeranje.1200 mm .aksijalne +/. U upotrebi se kombinuju setovi od dva ili tri kompezatora i mogu kompenzovati velika pomeranja.600 mm .nazivni pritisci: 10 .1200 mm . Proizvode se u opsegu: . JEDNOZGLOBNI KOMPENZATORI Dozvoljavaju ugaono pomeranje samo u jednoj ravni.nazivni pritisci: 3. Harmonika je konstruktivno za{ti}ena spolja i iznutra. Proizvode se u opsegu: .40 bara. Proizvode se u opsegu: .nazivni pre~nici: 20 .

8 St 45.1215 ^.7400 ^.8 15 Mo 3 13 Cr Mo 44 10 Cr Mo 910 X6CrNiTi 1810 X5CrNiMo 17122 X6CrNiMoTi 17122 X5CrNi 1810 X6CrNiMoNb 17122 EN P 235 G1TH P 255 G1TH 16 Mo 3 13 CrMo 4-5 10 CrMo 9-10 X6CrNiTi18-10 X5CrNiMo17-12-2 X6CrNiMoTi17-12-2 X5CrNi18-10 X6CrNiMoNb17-12-2 ASTM A Cev 106 GrA 106 GrB 335 P1 335 P12 335 P22 312TP321 312TP316 312TP316Ti 312TP304 312TP316 Cb Fiting 234 WPA 234 WPB 234 WP1 234 WP12 234 WP22 403 WP321 403 W316 403 W316Ti 403 WP304 403WP316Cb ^.4571 1.7335 1.4401 1.7401 ^.0305 1.4301 1.Uporedni pregled najË~e{}e korišÊ{}enih materijala Namena ~elika OZNAKA ^ELIKA JUS DIN W.4572 ^.1214 za povi{ene temperature ^.4580 ^.4541 1.4580 St 35.7380 1.4583 hemijski otporni ~elici BORVERK “[KODA“ TIP: W-160 BORVERK “VOTAN“ TIP: 130 B UNIVERZALNA PRESA 16 KARUSEL “[KODA“ TIP: K-4000 17 .7100 ^.4574 ^. Nr 1.5415 1.4573 ^.0405 1.

. spusnih . zglobni kompenzatori UJ 16/600/12/1 • kompletna savijanja cevnih sistema za Kotao K1 i K2(  ekranske cevi.. Fabrika glinice "Birac" Zvornik 18 19 . ''TERMOPRO'' Beograd •  usluga mašinske obrade udarnog kola ventilatorskog mlina za TENT-A Obrenovac (D 4100. Mlekara Šabac 26.. ''Enker " Tesanj 29. JKP ''TOPLANA'' Kruševac 24. KAP – Podgorica • prostorna savijanja ekranskih. zavarivanje ) • prostorna savijanja 4. zglobni . EPS TE ''MORAVA'' Svilajnac • prostorna savijanja na hladno i toplo • hamburški lukovi 6. ''T''-komadi. reduciri. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Novi Sad • kolena BW . 7. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • prostorna savijanja na toplo i hladno 9. ''MINEL – KOTLOGRADNJA'' Beograd 18. spusne cevi . ''KOLUBARA PRERADA'' Vreoci • vrelovod Vreoci – Lazarevac kompletna oprema –luko vi Ø 609.1 . vezne cevi. SW. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 11. NIS ''NAFTAGAS – ODRŽAVANJE'' Zrenjanin 15. ''Merima '' Kruševac 27.D. JKP ''TOPLANA'' Niš 21. ''BRODOGRADILIŠTE'' Beograd 16. veznih cevi • lukovi . • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • gibljiva creva sa opletom • prostorna savijanja na toplo i hladno 10. kar danski ) • hamburški lukovi • prostorna savijanja 5. ''TIPO-KOTLOGRADNJA'' Beograd 19. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Pančevo • kolena BW . reduciri.REFERENC LISTA 1. JKP ''TOPLANA'' Loznica 25. Q 30 t) 8 . EPS TE ''KOSTOLAC'' • kompenzatori ( Aksijalni kompenzatori . ''T''-komadi. ''Soja protein'' Bečej 28.6 x 7. D. JKP ''TOPLANA'' Kraljevo 22. RTB Bor • kompenzatori do 4200 mm • gibljiva creva sa opletom • lukovi .komadi i dr. JKP ''BEOGRADSKE ELEKTRANE '' Beograd (aksijalni kompenzatori AR 16/600/70/C/1) 20. ''BRODOGRADILIŠTE'' Mačvanska Mitrovica 17.. 12. plafonske cevi ) • izrada pregrejača pare za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • izrada ekonomajzera za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • hamburški lukovi • redukcije • kompenzatori • ''T''. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 13. JKP ''TOPLANA'' Novi Sad 23. SW. ''T''-komadi .. reduciri . ''Remontmontaza '' Tuzla 30. NIS ''NAFTAGAS'' Novi Sad 14. ''ZASTAVA ENERGETIKA'' • kompenzatori • cevne račve • lukovi .. EPS '' TENT – A '' i '' TENT – B '' Obrenovac • prostorna savijanja do Ø 609 ( delovi parovoda ) • hamburški lukovi • redukcije • ''T'' – komadi • kompenzatori • Hladnjak vode statora • Kolektor odvodnjavanja 2. "Termoelektrana " Ugljevik" Ugljevik 31. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Zrenjanin • lukovi • ekonomajzer ( kompletan : savijenje. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Novi Sad • lukovi • redukcije • ''T''-komadi 3.