Luk Loznica katalog 2012 003.pdf

2 3 .

DIN 2605. Lukovi razli~tih radijusa Dimenzije lukova razli~itih radijusa i te`ina u kg za 900 POSTUPAK SAVIJANJA CEVI Savijanje cevi izvodi se prema tehnolo{kom re`imu koji se odre|uje u zavisnosti od vrste materijala i dimenzija cevi.a kvalitet savijenih lukova (ovalitet.221 I DIN 2448 4 5 .5D obuhva}eni su JUS M. R=3D i R=5D dati prema internoj normi. luk 90° luk 90° luk 90° OVALNOST Izra~unava se po obrascu u= 2(d max .5 >3 Dozvoljena ovalnost u [%] Perlitni ~elik 12 10 8 1) 2) Austenitni ~elik 8 6 5 1) 2) 1) za radni pritisak do 100 bar 2) za radni pritisak iznad 100 bar Date vrednosti dopu{tene ovalnosti va{e pod uslovom da je stanjenje zida cevi manje od dopu{tenog. Mogu}a su prostorna savijanja. raslojavanja. Izra~unava se po obrascu m= S nom . 12952-2 Ovom tabelom zaklju~no sa R=2. debljine zida do 100 mm.6 mm do ø 1000 mm pa i vi{e. radijusa savijanja beskona~nih. stanjenje zida cevi) je vi{i nego kod drugih metoda.821. radijusa od 3 d gde se cev savija u luk istog nazivnog pre~nika. ISO 3419 i ISO 3418.6 mm.5 > 2.5 <3 >3 <5 Dozvoljeno stanjenje m % 20 15 10 Oznake imaju zna~enje u skladu sa EU.PROSTORNO SAVIJANJE TOPLIM POSTUPKOM OBRADE Ma{inom za indukciono savijanje " ~ija je oprema kupljena od poznate svetske firme "COJAFEX mogu se savijati lukovi ve}ih radijusa od 3d (za deblje materijale od 2d) pre~nika cevi do 609. zareza i nabora. Lukovi se rade svih debljina prema JUS C.d min) d max + d min • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r i / dn < 2. Sopstvenom tehnologijom napravljena je ma{ina za savijanje lukova og ø 609.B5.B6.S min S nom • 100% i kre}e se u granicama datim u tabeli: r1/ dn < 2. Na istegnutoj zoni kolena stanjenje ne sme biti ve}e od dopu{tenog niti pojave prskotina.

0 + 3.C. ali na du`ini najvi{e jednakoj dvostrukom pre~niku cevi.020 za lukove od ~elika prema JUS.021 Ova dozvoljena odstupanja su u skladu JUS C.0 Nazivni pre~nik DN 15 do 200 250 do 700 > 800 6 7 .B5. Navedene vrednosti u zagradama dozvoljavaju se na pojedinim mestima.B5. 2605.5mm za d≥50 mm±1% [mm] I II III I [mm] II III I II III I II III Dozvoljeno odstupanje debljine zida (s) prema JUS C B5.0 b + 2. Dozvoljeno odstupanje debljine zida prema DIN 2609.C.221.B6.B5.0 + 5.821 i DIN 2605/2606 Dozvoljeno odstupanje spoljnog pre~nika (d) ( u skladu sa JUS C. 2615 i 2616 Nazivni pre~nik DN Debljina zida (mm) sve debljine Dozvoljena odstupanja Dozvoljeno odstupanje visine luka u mm prema DIN 2605 Nazivni pre~nik DN Odstupanje visine (mm) Dozvoljeno odstupanje mera redukcija prema DIN 2616 Nazivni pre~nik DN R (mm) h luk 45 0 h luk 900 2h luk 1800 Dozvoljeno odstupanje mera T-komada prema DIN 2615 Odstupanje mera (mm) a + 2.0 + 5.221 Spoljni pre~nik d (mm) do Iznad Iznad do Dozvoljeno odstupanje debljine zida% za lukove od ~elika prema JUS. 221) za d≤50 mm±0.T-komadi prema DIN 2615 Redukcije prema DIN 2616 Tolerancije polupre~nika i pre~nika lukova prema JUS M.0 + 3. B5.

7 17.52 10. 7 12.35 6.49 5.91 3.16 48.31 11.27 12.56 Sch 60 Extra Strong XS 3.35 9.02 Tolerancije ANSI B 16.62 25. 7 12. 7 46.9 33.02 6.37 17.62 22.35 41.38 3.4 457.49 45.02 8 9 .54 25.91 4. 7 23. Deblj.52 9.01 28.38 9. pre~.52 9.44 26.35 7.2 7.01 7.35 6.87 3.54 34.09 11.13 12.56 9. 7 15.Od cen.62 9.4 20.56 Sch 40 2.66 21.Dimenzije prema ANSI B 16.04 7.92 31.08 5.6 6.68 3.32 35.52 9.35 6. 7 12.35 6.48 19.88 17.91 4.92 9.56 9. Du`ina Spolj.1 273 323.55 7.54 7.6 114.74 6.27 14.49 15.14 8.71 40.3 1 12.16 5.44 23.7 14.85 1” 11/4 ” 11/2 ” 6.52 12.62 52.3 141.11 7.47 7.7 13.08 5.12 19.55 5.7 16.24 50.67 44.9.13 12. zida D 73 88.52 9.40 6.92 8.kom cije Kape lukovi 180° uglovne tolerancije Spolj.27 12.74 6.38 3. 7 8. T-komadi i redukcije prema ANSI B 16.53 16 ” 406.3 Sch 10 Sch 20 Sch 30 Standard STD 2.27 15. Unut.77 2.05 21.9 Lukovi.05 20. Eksentri~na redukcija T-komad redukovan Koncentri~na redukcija Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik Spolja.97 12.83 28.08 8.36 32.52 9.68 3.05 5” 6” 7.78 5. Radijus Nazivni pre~nik pre~nik D A Radijus A1 Pre~nik Pre~nik O1 B C visina E O ANSI B 36.61 12.49 5.52 3” 3 1/2 ” 4” 11.1 6.73 Sch 100 Sch 120 Sch 140 Sch 160 4.52 10.58 33.58 30.3 60.26 25.27 47.18 14.35 6.26 23.96 38.3 168. 7 12.97 10.58 21.52 15.09 27.4 18.13 12.02 6.27 18.52 26.18 22.56 Double Extra Strong 7.92 7.54 5.95 8” 10 ” 12 ” 14 ” 219.52 10. pre~.07 14.83 29.7 42.09 19.19 18 ” 20 ” 22” 24 ” 11.62 7.55 4.7 10.26 21.40 355. 7 15.22 12.52 9.5% od normalne debljine zida 9.8 8.01 7.91 5.7 12.22 Ne manje od 87.6 9.89 39.19 28.96 34.9 5.8 609.52 9.4 3.16 5.08 8.09 18.85 3.87 3.24 101.10 Debljina zida Nazivni pre~nik Spolja{nji pre~nik 21.35 7.79 30.55 4.77 2.9 Obaranje ivica Nazivni pre~nik Sav fiting lukovi Re45°i 90° dukT .74 2” 2 1/2 ” 11.92 38.52 9.7 14.97 59.01 53.35 6.27 9.9 6.45 508 558.3 3.11 8.48 24.13 15.82 1/2 ” 3/4 ” 26.09 9.75 36.Od centra do tra do {nji kraja kraja pre.35 9.3 8.44 25.73 Sch 80 3.

.. “ CLESID ” 60 t PE] ^ELI^ANE NIK[I] VRELOVOD ”“ VREOCI . .BOR RASHLADNI SVOD ... .LAZAREVAC 10 11 . “ZA POTREBE RTB ” .KOMPENZATORI PROIZVEDENI .

tenkovi.9 ASTM A 234WPB KOMPENZATORI “Luk-kompenzatori“ a.proizvod i dimenzije .B6.9x3.9 A S T M A 2 3 4 W P B ..821 ^. gde se izme|u ostalog vr{i simulacija ispitivanja veka trajanja kompenzatora sa zadatim frekvencijama i brojem ciklusa. Harmonike se rade od cevi izra|enih od limova koji su uzdu`no spojeni zavarom visokog kvaliteta. KONTROLA I ISPITIVANJE KOMPENZATORA Ispitivanje kompenzatora nakon postupka izrade i monta`e obavlja se metodama bez razaranja pri ~emu se utvr|uje: . Izrada kompenzatora . pri ~emu struktura zida mo`e biti jednoslojna ili vi{eslojna. DIN 2605 St 35. u petrohemijskim postrojenjima. 2615-168. .5pr ) Posedujemo i laboratoriju za ispitivanje kompenzatora sa ra~unarskim pra}enjem parametara ispitivanja i mogu} nostima zadavanja ekstremnih vrednosti pritisaka i temperature radnog fluida. T-komad ANSI B.16.2 JUS M.geometrija (merenje pre~nika.3X2.ispitivanje ultrazvukom .35. IZRADA KOMPENZATORA Talasaste harmonike kompenzatora formiraju se hladnim postupkom deformacije po sopstvenoj tehnologiji ~ime se dobija harmonika dobrih mehani~kih osobina sa zahtevanim vekom trajanja. Kontrola se vr{i pojedina~no za svaku jedinicu proizvoda pri ~emu su zastupljeni slede}i postupci kontrole: .izve{taj o obavljenim ispitivanjima .9 St. kao njegovog najva`nijeg dela.radiografsko ispitivanje .Luk 90° Long radius 3 STD ANSI B. . harmonike koja se izra|uje od kvalitetnih prohromskih materijala po EN.6-60. gra|evinske ma{ine.~vrsto}a (hladnim vodenim pritiskom pri pi = 1..3x4. U skladu sa izvr{enim kontrolama dajemo fabri~ko uverenje o kontroli kvaliteta ili po specifi~nim zahtevima kupaca odre|enu atestno-tehni~ku dokumentaciju u skladu sa svim tehni~kim normama i propisima..potvrdu o kvatlitetu . U korak sa savremenim trendovima i unapre|enjem proizvodnje kao i te`njom za pobolj{anje kvaliteta “Lukkompenzatori“ je kao proizvo|a~ stekao 2006. ventilacionim sistemima. u okviru svog proizvodnog programa ima osvojenu tehnologiju izrade kompenzatora sa kojom se po~elo 1994.9-3 -1 1/2 SCH 40 ASTM A 234WPB .utvr|ivanje (provera) mehani~kih osobina materijala Kontrolu kvaliteta sprovodimo samostalno ili u saradnji sa ovla{tenim preduze}ima za posebne postupke kontrole.Luk 90 ° R=1.16. godine i jedini je proizvo|a~ talasastih kompenzatora u zemlji.5d Ø 88. u vi{e slojeva tankog lima je bolja nego iz jednog debelog lima.16. godine i sertifikat od strane TUV-a za izradu kompenzatora.uputstvo za ugradnju PROIZVODI PO SPECIJALNIM NARUD@BAMA Osim standardnog programa po specijalnim narud`bama izra|ujemo: .kontrola nepropusnosti Pri vr{enju postupaka kontrole primenjuju se slede}e metode: . cevnim sistemima .izduvne grane za brodske i tenkovske motore 12 13 .fabri~ki broj (nije obavezan za sve proizvode) DOKUMENTACIJA Uz svaki kompenzator isporu~uje se dokumentacija koja sadr`i: .toplovodima.merenje pre~nika i du`ine (instrumentima za merenje du`ine zahtevane klase ta~nosti) . IDENTIFIKACIJA PROIZVODA Na svakom proizvodu utisnuti su podaci za identifikaciju proizvoda: .nepropusnost (penetrantima. temperature ili fizi~ke sile.d.9x3.2 .5d Ø 88..okretnice za zglobne autobuse. definisanih po evropskoj direktivi PED 97/23/EC i sertifikat prema AD2000-Merkblatt HP O i HP 100 R u saglasnosti sa DIN EN729-3 i stekao pravo ozna~avanja CE znakom.. Kompenzatori tipa “Luk“ na{li su {iroku primenu u svim oblastima industrije.vizuelna kontrola .35.1212 .ispitivanje hladnim vodenim pritiskom . radiografijom.9-6 -6 SCH40 ASTM A234WPB KVALITET PROIZVODA Proizvodi "LUK-a" podle`u kontroli kojom se potvr|uje usagla{enost proizvoda sa tehni~kim normama i zahtevima kupca. .dimenziona kontrola ..9x3.6x12.8 .Redukcija koncentri~na ANSI B. Kompenzatori su elementi koji slu`e za kompenzovanje dilatacija i ubla`avanje vibracija cevnih sistema.PRIMERI NARU^IVANJA CEVNI LUKOVI . jer se elasti~nost i sile naprezanja u odnosu na date pomake mogu preneti i na vi{e pritiske. naftovodima. interni gasovi) . Samostalnim naporom i zalaganjem firma “Lukkompenzatori“ je izradila sopstvenu tehnologiju dobijanja talasastog dela kompenzatora tj. NESTANDARDNI LUK .Luk 90 ° R=1. slobodne du`ine. gasovodima. 3X3.7100 ..materijal i standard ..5 R=1950 materijal ^.Redukcija ekscentri~na DIN 2616-E 114.`ig proizvo|a~a . DIN.16.2 .8 .merenje debljine zida (demetrom) .hemijska analiza materijala .Luk 90° Ø 355. .ispitivanje magnetnim fluksom . i JUS standardima.Luk 90 ° Short radius 8 SCH20 ANSI B. na brodovima i svuda gde su cevi podvrgnute kretanju usled pritiska.8 REDUKCIJE T-KOMADI T-komad redukovani DIN St.5-88.ispitivanje penetrantima .mernu skicu . koraka) . ugradne du`ine.harmonike.kontola ~vrsto}e . elektranama.

nazivni pre~nici: 20 .________________ ugaone +/.25 bara KARDANSKI KOMPENZATOR I Dopu{taju ugaono zakretanje u bilo kojoj ravni.25 bara DILATACIJE KOJE APSORBUJE KOMPENZATOR . Primenjuju se pri ve}im pritiscima kad su ograni~ene sile koje mo`e primiti cevovod.nazivni pre~nici: 80 .1200 mm . Proizvode se u opsegu: . Harmonika je konstruktivno za{ti}ena spolja i iznutra. Proizvode se u opsegu: .nazivni pre~nici: 40 .40 bara.nazivni pritisci: 3. sposobni smo za izradu i posebnih konstrukcija izvan ovog prikaza koji defini{e na{: STANDARDNI PROGRAM AKSIJALNI KOMPENZATORI Prihvataju pomeranje po uzdu`noj osi kompenzatora.nazivni pre~nici: 40 -1200 mm ._____________ o .nazivni pritisci: 10 bara Dozvoljavaju popre~no pomeranje samo u jednoj ravni.5 .nazivni pritisci: 10 .______________ mm popre~ne +/. Proizvode se u opsegu: . Proizvode se u opsegu: .aksijalne +/.1200 mm . Krajnji priklju~ci mogu biti za zavarivanje ili sa prirubnicima prema odgovaraj}em standardu. Proizvode se u opsegu: .nazivni pritisci: 3.nazivni pre~nici: 40 . Dozvoljavaju uzdu`no i popre~no pomeranje.600 mm .40 bara DVOZGLOBNI KOMPENZATORI AKSIJALNI SAMOVODE]³ I KOMPENZATORI Primenjuju se u vrelovodnim sistemima grejanja.nazivni pritisci: 3.5 .1200 mm . Harmonika se izra|uje od ner|aju}eg ~elika.UPITNIK ZA NARU» ^ IVANJE KOMPENZATORA .nazivni pritisci: 3.nazivni pritisci: 1.nazivni pre~nici: 40 .priklju~ci na kompenzatorima ______________________________________________________ Na{ proizvodni program nije iscrpljen prikazom u ovom katalogu. U upotrebi se kombinuju setovi od dva ili tri kompezatora i mogu kompenzovati velika pomeranja. Proizvode se u opsegu: . JEDNOZGLOBNI KOMPENZATORI Dozvoljavaju ugaono pomeranje samo u jednoj ravni.25 bara AKSIJALNI KOMPENZATORI SA PRITISKOM SPOLJA Harmonika je tako postavljena da pritisak fluida deluje na nju sa spoljne strane {to dozvoljava velika pomeranja i visoke pritiske.5 .5 .50 mm .5000 mm .nazivni otvor ______________ mm radni pritisak spoljni/ unutra{nji _______________ bar radna temperatura min _________oC max _________oC proto~ni fluid __________________________________ brzina strujanja fluida ___________________________ m/s DVOSTRUKI SPREGNUTI KOMPEZATORI Konstruktivno su izvedeni sa dve harmonike i spregnute sa dva ili v{e {tapova. Proizvode se u opsegu: .40 bara 14 15 .nazivni pre~nici: 20 .

4580 St 35.4574 ^.4573 ^. Nr 1.7400 ^.Uporedni pregled najË~e{}e korišÊ{}enih materijala Namena ~elika OZNAKA ^ELIKA JUS DIN W.4580 ^.8 15 Mo 3 13 Cr Mo 44 10 Cr Mo 910 X6CrNiTi 1810 X5CrNiMo 17122 X6CrNiMoTi 17122 X5CrNi 1810 X6CrNiMoNb 17122 EN P 235 G1TH P 255 G1TH 16 Mo 3 13 CrMo 4-5 10 CrMo 9-10 X6CrNiTi18-10 X5CrNiMo17-12-2 X6CrNiMoTi17-12-2 X5CrNi18-10 X6CrNiMoNb17-12-2 ASTM A Cev 106 GrA 106 GrB 335 P1 335 P12 335 P22 312TP321 312TP316 312TP316Ti 312TP304 312TP316 Cb Fiting 234 WPA 234 WPB 234 WP1 234 WP12 234 WP22 403 WP321 403 W316 403 W316Ti 403 WP304 403WP316Cb ^.7401 ^.4301 1.4541 1.4401 1.0405 1.4572 ^.7100 ^.4571 1.7380 1.7335 1.8 St 45.0305 1.5415 1.1215 ^.4583 hemijski otporni ~elici BORVERK “[KODA“ TIP: W-160 BORVERK “VOTAN“ TIP: 130 B UNIVERZALNA PRESA 16 KARUSEL “[KODA“ TIP: K-4000 17 .1214 za povi{ene temperature ^.

JKP ''TOPLANA'' Kraljevo 22. JKP ''TOPLANA'' Novi Sad 23.. EPS TE ''MORAVA'' Svilajnac • prostorna savijanja na hladno i toplo • hamburški lukovi 6. ''TERMOPRO'' Beograd •  usluga mašinske obrade udarnog kola ventilatorskog mlina za TENT-A Obrenovac (D 4100. JKP ''TOPLANA'' Loznica 25. "Termoelektrana " Ugljevik" Ugljevik 31. plafonske cevi ) • izrada pregrejača pare za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • izrada ekonomajzera za K1 i K2  ( savijanje i zavarivanje ) • hamburški lukovi • redukcije • kompenzatori • ''T''. spusnih . vezne cevi. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 11. 12. ''Remontmontaza '' Tuzla 30. NIS ''NAFTAGAS – ODRŽAVANJE'' Zrenjanin 15. EPS '' TENT – A '' i '' TENT – B '' Obrenovac • prostorna savijanja do Ø 609 ( delovi parovoda ) • hamburški lukovi • redukcije • ''T'' – komadi • kompenzatori • Hladnjak vode statora • Kolektor odvodnjavanja 2. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Pančevo • kolena BW . ''T''-komadi . zglobni . Q 30 t) 8 . ''Enker " Tesanj 29.. zglobni kompenzatori UJ 16/600/12/1 • kompletna savijanja cevnih sistema za Kotao K1 i K2(  ekranske cevi.. spusne cevi . RTB Bor • kompenzatori do 4200 mm • gibljiva creva sa opletom • lukovi .1 .REFERENC LISTA 1. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • gibljiva creva sa opletom • prostorna savijanja na toplo i hladno 10.6 x 7. ''MINEL – KOTLOGRADNJA'' Beograd 18.. • ''T'' – komadi • reduciri • kape • danca • kompenzatori • prostorna savijanja na toplo i hladno 9. D. KAP – Podgorica • prostorna savijanja ekranskih. reduciri. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Novi Sad • lukovi • redukcije • ''T''-komadi 3. EPS ''PANONSKE ELEKTRANE '' TE-TO Zrenjanin • lukovi • ekonomajzer ( kompletan : savijenje. ''KOLUBARA PRERADA'' Vreoci • vrelovod Vreoci – Lazarevac kompletna oprema –luko vi Ø 609. ''ZASTAVA ENERGETIKA'' • kompenzatori • cevne račve • lukovi . 7. JKP ''TOPLANA'' Kruševac 24. JKP ''TOPLANA'' Niš 21. EPS TE ''KOSTOLAC'' • kompenzatori ( Aksijalni kompenzatori . ''T''-komadi. zavarivanje ) • prostorna savijanja 4.komadi i dr. ''BRODOGRADILIŠTE'' Mačvanska Mitrovica 17. ''T''-komadi. Fabrika glinice "Birac" Zvornik 18 19 . Mlekara Šabac 26. danca • prostorna savijanja na toplo i hladno 13. ''TIPO-KOTLOGRADNJA'' Beograd 19..D. veznih cevi • lukovi . reduciri. SW. NIS ''NAFTAGAS'' Novi Sad 14. reduciri . ''Merima '' Kruševac 27. ''BRODOGRADILIŠTE'' Beograd 16. NIS ''RAFINERIJA NAFTE'' Novi Sad • kolena BW .. kar danski ) • hamburški lukovi • prostorna savijanja 5. JKP ''BEOGRADSKE ELEKTRANE '' Beograd (aksijalni kompenzatori AR 16/600/70/C/1) 20. ''Soja protein'' Bečej 28. SW.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful