ANEKS UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Sačinjen na dan 24.06.2010.god. u Beogradu između:

1.Milovanović Rosande iz Beograda, Zemun, Karlovačka 25, JMGB 1301929719062 sa jedne strane, kao zakupodavca i 2. Preduzeća ¨RUBICO MM¨, iz Zemuna, Karlovačka 25, koje zastupa direktor Slavka Milovanović sa druge strane kao zakupca. Clan 1 Ugovor sacinjen 01.06.2009 ostaje i dalje vazeći, jedino se u članu 2 menja iznos mesečne zakupnine koja će umesto 20.000,00 od 01.07.2010. biti smanjena na 10.000,00 zbog finansijske krize i smanjenog obima posla. Ovaj aneks ugovora je sačinjen u 4 primerka od koga svaka strana zadržava po dva.

ZAKUPAC: Milovanović Rosanda ___________________

ZAKUPODAVAC: Milovanović Slavka ___________________