Na osnovu člana 101. Zakona o radu ZOR („Službene Novine F BiH“, br.43/99) Poslodavac: ______________________, Ul.

________________ (Direktor: ________________) dana: ___________________.godine, donosi:

R J E Š E NJ E
o sporazumnom raskidu ugovora o radu

Član 1. Zaposleniku: ___________________, Bihać, raspoređenom na poslove ______________, otkazuje se ugovor o radu, zaključen dana _____________.godine. Član 2. Zaposleniku prestaje radni odnos dana __________________. godine. Član 3. Poslodavac se obavezuje da zaposleniku isplati zarađenu platu i ostale naknade prema ugovoru o radu. O b r a z l o ž e nj e Zbog promjene posla od strane zaposlenika, poslodavac i zaposlenik na sporazumnoj osnovi raskidaju Ugovor o radu u skladu sa gore navedenim Zakonom o radu. Bihać, ________________godine

Zaposlenik: _____________________ Dostavljeno: 1. Imenovanom 2. a/a

Poslodavac: ______________________