P. 1
Socijalna Medicina

Socijalna Medicina

|Views: 625|Likes:
Published by Nina Budakov
Socijalna medicina
Socijalna medicina

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nina Budakov on Jun 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2015

pdf

text

original

Tamara Alfirević 2012.

1. Razvoj, definicija i predmet izučavanja socijalne medicine
Razvoj socijalne medicine je usko povezan s razvojem preventivne medicine, a veliki uticaj na nju je imao veoma dinamican razvoj sistema i organizacije zdravstvene zastite u svetu i nasoj zemlji. Socijalna medicina se razvija jos od starih Vavilonaca do danas, a taj razvoj se ogleda u zastiti zdravlja, sportu, snabdevanju vodom i suzbijanju epidemija. Propisivani su mnogi zakoni koji su imali za cilj sprecavanje oboljenja, redovnu vakcinaciju i dobre higijenske uslove. H. Mahler 1975. istice da je faza kurativne medicine ustupila mesto preventivnoj koja je ostvarila narocito velike rezultate u prevenciji i kontroli masovnih zaraznih bolesti, a faza preventivne medicine ustupa mesto socijalnoj medicini. Na nasim prostorima imamo podatke o: prvoj bolnici koju je podigao car Dusan, lekarima i apotekarima s pocetka XIV veka u Kotoru i zacetaku socijalne medicine u Ustavu iz 1838. godine. Zadatak socijalne medicije je da preduzme sve sto je potrebno da se zastiti srpski narod i ukloni sve protivno. Posle Drugog svetskog rata socijalna medicina je pod uticajem sovjetske medicine tzv. socijalna higijena. Definicija socijalne medicine po Grotjahnu je da je to sinteza medicine i sociologije. Po definiciji Andrije Štampar socijalna medicina se bavi istrazivanjem socijalnih odnosa i patoloskih pojava u narodu, a ne socijalnim bolestima stanovnistva. Takodje je istakao da je socijalna higijena deo socijalne medicine a ne isto. Nije moguce dati jedinstvenu definiciju socijanlne medinice zbog razlicitog politickog uredjenja zemalja i socio-ekonomskih uslova. Katedra za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu je dala svoju definiciju po kojoj je socijalna medicina nauka koja se bavi proucavanjem uticaja socijalnih faktora na zdravlje stanovnistva i pronalazenjem metoda za njegovo unapredjivanje. Socijalna medicina prilazi zdravlju i bolesti kompleksno ali se koncentrise na socijalne faktore pa se tako moze zakljuciti da je delokrug socijalne medicine mnogo siri od mnogih grana medicine. Predmet izucavanja socijalne medicine je: 1. izucavanje socijalnih faktora koji uticu na zdravlje i metodama unapredjivana zdravlja kao i mere ocuvanja i unapredjivanja zdravlja stanovnistva 2. izucavanje bolesti koje ugrozavaju ili mogu da ugroze celokupno stanovnistvo ili njegove delove s ciljem da se nadju takva resenja i mere drustva kojima ce se njihov znacaj dovesti na nivo na kome nece predstavljati opasnost za drustvo 3. istrazivanje koje grupacije su osetljivije na bolesti i koje mere zastite treba primeniti. 4. izucavanje sistema zdravstvene zastitie i organizacija zdravstvene sluzbe 5. obrazovanjem i usavrsavanjem zdravstvenih radnika 6. izucavanje metoda unapredjenja zdravlja 7. pracenje rada, preporuka i publikacija medjunarodnih organizacija.

2. Strategija zdravlje za XXI vek
Rezolucija ″Zdravlje za sve″ je imala za cilj postizanje takvog nivoa zdravlja koji će svakom stanovniku sveta omogućiti da vodi socijalno i ekonomski produktivan život. I ranije je bilo jasno da je cilj ″zdravlje za sve″ trajni putokaz koji ne treba menjati. Međutim da bi se ovaj krajnji cilj ostvario, neophodno je povremeno korigovati posebne ciljeve i prilagoditi ih aktuelnoj situaciji. U skladu sa tim, a kao odgovor na brojne promene na kraju XX veka (starenje stanovništva, dominacija MNB, siromaštvo i rast nejednakosti, urbanizacija, promene u životnoj sredini, ekološki problemi itd.), 1995. godine započet je proces inovacije Strategije i izrada dokumenta ″Zdravlje za sve u XXI veku″. Uzimajući u obzir sve globalne promene, kao i dotadašnja iskustva formulisani su novi pojedinačni ciljevi i definisani pravci politike za njihovu realizaciju, te je 1998. godine usvojen i novi dokument ″zdravlje za sve - politika za XXI vek.″ Kao osnovni ciljevi ove globalne politike izdvojeni su: • Povećanje dužine zdravog života za sve ljude • Obezbedjivanje pristupa adekvatnoj i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti • Jednakost u zdravlju izmedju zemalja i unutar zemalja.

Page1

Tamara Alfirević 2012.

Takođe, definisano je i 10 globalnih ciljeva SZO za XXI vek: 1. Povećati jednakost u zdravlju 2. Povećati preživljavanje i kvalitet života 3. Zaustaviti globalne trendove vodećih pandemija 4. Eradikacija i eliminacija odredjenih bolesti 5. Poboljšati pristupačnost vode, sanitacije, hrane, stanovanja 6. Unaprediti zdrave stilove života i smanjiti štetne po zdravlje 7. Razvoj, implementacija i monitoring nacionalnih politika zdravlje za sve 8. Unaprediti pristupačnost esencijalne visoko kvalitetne zdravstvene zaštite 9. Implementacija nacionalnih i globalnih zdravstvenih informacija 10. Podrška istraživanju za zdravlje U skladu sa ciljevima SZO, Evropski region je utvrdio svoju politiku poznatu kao ″21 cilj za XXI vek″, čiji je osnovni cilj postići pun zdravstveni potencijal za sve. Ciljevi evropskog regiona: CILJ 1: SOLIDARNOST IZMEDJU ZEMALJA U EVROPSKOM REGIONU Do 2020. godine, sada prisutna razlika u zdravlju medju zemljama članicama Evropskog Regiona treba da bude smanjena za bar 30% . To se odnosi na razliku u očekivanom trajanju života izmedju trećine Evropskih zemalja sa najvišim i trećine zemalja sa najnižim očekivanim trajanjem života. Smanjenje je prvenstveno na osnovu ubrzanog napretka u zemljama koje su najugroženije. CILJ 2: JEDNAKOST U ZDRAVLJU UNUTAR ZEMALJA Do 2020. godine razlika u zdravlju izmedju socioekonomskih grupa unutar zemalja treba da se redukuje poboljsanjem nivoa zdravlja najugroženijih kategorija stanovništva. Razlika u očekivanom trajanju života treba da se smanji za 25% i to unapredjenjem socioekonomskih uslova koji utiču na nivo zdravlja, kao što su prihod, obrazovanje, dostupnost zapošljavanja. Udeo siromašnih se mora osetno smanjiti dok se ljudima sa posebnim potrebama u vezi zdravlja, socijalnog statusa ili ekonomskim uslovima mora omogućiti dostupnost odgovarajućoj zaštiti. CILJ 3: ZDRAV POČETAK ŽIVOTA Do 2020. godine sva novorodjenčad i predškolska deca iz Regiona treba da imaju viši niivo zdravlja koji im omogućuje zdrav početak života. To ce se postici osiguravanjem dostupnosti zastite reproduktivnog zdravlja žene, kao i prenatalne, perinatalne i zdravstvene zaštite dece. Smrtrnost odojčadi ne sme preći 20 na 1000 živoridjenih u bilo kojoj zemlji regiona, a u zemljama u kojima je taj cilj već dostignit težiti stopi od 10 i manje na 1000 živorodjenih kao i povećanje učešća dece bez kongenitalnih poremećaja ili invalidnosti. Smrtnost i invaliditet od nesreća i nasilja kod dece ispod 5 god starosti treba smanjiti za 50%. CILJ 4: ZDRAVLJE MLADIH OSOBA Do 2020. godine mladi u Regionu bi trebali da budu zdraviji i više u mogućnosti da ostvare svoju ulogu u društvu. To ce se postici razvoju zdravih zivotnih navika koje štite zdravlje i sposobnost da načine zdrave izbore kao sto su nekonzumiranje duvana, alkohola i droga i povecano bavljenje sportom. Smrtnost i invalidnost od nasilja i nesrećnih slučajeva omladine treba da se smanji na polovinu kao i incidencija tinejdzerskih trudnoca. CILJ 5: ZDRAVO STARENJE Do 2020. godine osobe od 65 godina i starije treba da dobiju mogućnost da iskoriste ceo svoj zdravstveni potencijal igrajući aktivnu ulogu u društvu. Treba da se obezbedi porast u očekivanom trajanju života i u godinama bez invaliditeta kod osoba starih 65 godina kao i porast broja ljudi od 80 godina koji imaju takav nivo zdravlja koji im omogućava da sačuvaju samostalnost u kućnom okruženju i zadrže svoje mesto u društvu.

Page1

Tamara Alfirević 2012.

CILJ 6: UNAPREDJENJE MENTALNOG ZDRAVLJA Do 2020. godine psihosocijalno blagostanje ljudi treba da bude poboljšano i prevalenca mentalnih zdravstvenih problema treba da bude značajno smanjena a ljudi treba da poseduju povećanu sposobnost da se nose sa stresovima iz svakodnevnog života. CILJ 7: REDUKCIJA ZARAZNIH BOLESTI Do 2020. godine zdravstveni efekti zaraznih bolesti treba da budu značajno smanjeni kroz sistematski primenjene programe eradikacije, eliminacije i kontrole infektivnih bolesti od socijalno medicinskog značaja. Oboljenja kao sto su neonatalni tetanus i boginje budu eliminisane. Da se smnji broj obolelih od difterije, hepatitis B, zausaka, velikog kašlja, kongenitalnog sifilisa. Svaka zemlja bi trebala da pokaže kontinuirano opadanje u incidenci, mortalitetu i posledicama infekcije HIVom, drugim seksualno prenosivim bolestima, tuberkulozom, i akutnim respiratornim i gastrointestinalnim bolestima kod dece. CILJ 8: REDUKCIJA NEZARAZNIH BOLESTI Do 2020. godine morbiditet, invaliditet i prevremena smrtnost izazvani glavnim hraoničnim bolestima kao sto su kardiovaskularne, karcinomi, dijabetes i oboljenja vezana za njega treba da budu sniženi na najniže moguće nivoe u celom regionu. Bar 80% dece mladje od 5 godina treba da su bez karijesa a dvanaestogodišnjaci u proseku treba da imaju manje od 1,5 zuba koji je pokvaren, izvadjen ili plombiran. CILJ 9: REDUKCIJA POVREDA Do 2020. godine treba da postoji značajan pad u broju povreda invaliditeta i smrti nastalih zbog nesreća i nasilja u region zbog saobracajnih nesreca, nesreća na poslu, u kući i slobodnom vremenu. CILJ 10: ZDRAVA I BEZBEDNA FIZIČKA SREDINA Do 2015. godine svi ljudi u regionu bi trebali da žive u bezbednoj fizičkoj sredini gde je izloženost opasnim zagadjivačima po zdravlje na nivou medjunarodno priznatih standard. Ljudi moraju imati dostupnost dovoljnim količinama vode za piće odgovarajućeg kvaliteta. CILJ 11: ZDRAVIJI ŽIVOT Do 2015. godine svi ljudi bi trebali da usvoje zdraviji način života kao sto su zdrave navike u oblasati ishrane, fizičke aktivnosti i seksualnog života treba da budu u porastu. Značajan porast u dostupnosti, prisutnosti i kupovnoj moći za bezbednu i zdravu hranu. CILJ 12: REDUKCIJA ŠTETNOSTI ALKOHOLA, DROGE, PUŠENJA Do 2015. godine efekti po zdravlje zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci kao što su duvan, alkohol i droge treba da budu značajno sniženi u svim zemljama regiona. CILJ 13: USLOVI ZA ZDRAVLJE Do 2015. godine svi ljudi u regionu bi trebali da imaju veće šanse da žive u zdravoj fizičkoj i socijalnokj sredini tj. domu, školi, radnom mestu i zajednici. CILJ 14: MULTISEKTORSKA ODGOVORNOST ZA ZDRAVLJE Do 2020. godine svi sektori bi trebali da prepoznaju i prihvate odgovornost za zdravlje i da se poveca investiranje u zdravlje u tom odredjenom sektoru i u skladu sa tim orijentisati svoje propise i aktivnosti. CILJ 15: INTEGRISANI ZDRAVSTVENI SEKTOR Do 2010. godine ljudi u regionu treba da imaju bolju dostupnost primarnoj zdravstvenoj zaštiti koju prati fleksibilni bolničkli sistem.

Page1

Tamara Alfirević 2012.

CILJ 16: RUKOVODJENJE ZA KVALITETNU ZAŠTITU Do 2010. godine sve zemlje članice bi trebale da obezbede takvo rukovodjenje u zdravstvenom sektoru koje obuhvata dijapazon od populacionih zdravstvenih programa do individualne zdravstvene brige na kliničkom nivou sa orijentacijom ka efektima te zaštite po zdravlje populacije ili pojedinca. CILJ 17: FINANSIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ALOKACIJA RESURSA Do 2010. godine sve zemlje članice bi trebale da imaju stabilno finansiranje i razvijene mehanizme za alokaciju resursa u sistemu zdravstvene zaštite bazirane na principima jednake dostupnosti, kost efektivnosti, solidarnosti i optimuma kvaliteta. Trošenje na zdravstvenu zaštitu mora biti u skladu sa zdravstvenim potrebama stanovništva a resursi treba da budu usmereni na promociju zdravlja, i njenu zaštitu, lečenje i negu uzimajući u obzir kratkoročne efekte kost efektivnost i dostupne naučne dokaze. CILJ 18: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA ZA ZDRAVLJE Do 2010. godine sve zemlje članice bi trebale da osiguraju da svi profesionalci u oblasti zdravstva i drugih sektora imaju usvojeno odgovarajuće znanje, stavove i veštine potrebne za zaštitu i promociju zdravlja. Obrazovanje profesionalaca u oblasti zdravlja treba da bude bazirano na principima strategije zdravlja za sve pripremajući ih da obezbedjuju promotivne, preventivne, kurativne i rehabilitacione usluge dobrog kvaliteta. CILJ 19: ISTRAŽIVANJE I ZNANJE ZA ZDRAVLJE Do 2005. godine sve zemlje treba da imaju razvijena istraživanja u oblasti zdravlja, informacione i komunikacione sisteme koji pomažu usvajanje, korišćenje i diseminaciju znanja u skladu sa strategijom Zdravlje za sve. Informacije o zdravlju treba da budu lako dostupne i upotrebljene odstrane političara, rukovodilaca, zdravstvenih i drugih profesionalaca kao i stanovništva uopšte. CILJ 20: MOBILIZACILJA PARTNERA ZA ZDRAVLJE Do 2005. godine primenom politike zdravlja za sve treba da angažuje pojedince, grupe i organizacije unutar javnog i privatnih sektora u saradnji i partnerstvu za zdravlje. CILJ 21: POLITIKE I STRATEGIJE ZA ZDRAVLJE ZA SVE Do 2010. godine sve zemlje članice treba da imaju u primeni politiku zdravlja za sve kako na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou podržanu odgovarajućom infrastrukturom procesom upravljanja i vodjstvom. Politika i zakoni na nacionalnom nivou treba da posluže kao motivacija i inspiracija za politiku i propise na nivou regiona, grada i lokalne zajednice i u sredinama kao što su škole, radne organizacilje i kuća. Svi ciljevi treba da budu praceni i evaluirani.

3. Komunikacije u zdravstvu
Osnova pravilnog komuniciranja je pravilno izlaganje ideja, slusanje i verovanje u poruku koju prenosimo. Osnovni elementi komunikacije su: • Pošiljalac/komunikator - osoba koja šalje informacije • Namera pošiljaoca - misao, ideje, osećanja koja se žele poslati primaocu • Kodiranje - pošiljalac prevodi (kodira) misli, osećanja, ideje u poruku • Slanje poruke kroz informacione kanale (razgovor, pismo, E-mail, fax, neverbalno i drugo) • Primalac • Dekodiranje - transformisanje poruke na način da bude razumljiva primaocu Da bi se uspešno odgovorilo na komunikaciju poruka mora da utiče na čula (vid, sluh). Poruka mora da privuče pažnju i na kraju mora biti korektno interpretirana (odredjivanje namere pošiljaoca). Uspešan komunikator neće biti dok ne dobije povratne (fidbek) informacije, na osnovu kojih se proverava da li je primalac razumeo poruku. Svaka poruka mora imati verbalni deo, vizuelni i neverbalni koji se ogleda u tonu, mimici i pokretima govrnika.

Page1

stavom. kontakt očiju.gestovi . poruke su kontradiktorne i nekonzistentne. interpersonalno i neverbalno. klimanje glavom.dodir . hvaljenje.svojim nivoom slušanja.nema dovoljan ugled. koristeći aktivne tehnike slušanja: objašnjenje.osmeh .facijalna ekspresija . Saveti za dobro slušanje u zdravstvenoj praksi • prestanite govoriti • smirite sagovornika.fizička pojava .Tamara Alfirević 2012. teže ih je sakriti. Da bi se ojačali efekti individualnog rada u zdravstvenoj praksi posmatrajte Page1 . sumiranje. nagnutosti napred). kombinacije osmeha. pa mogu imati veće značenje nego reči. Ove poruke su manje pod svesnom kontrolom. podsticanje) i sumiranje najznačajnijih ideja i osećanja koja su se javila tokom razgovora. Obično kada komuniciramo mislimo na interpersonalnu komunikaciju. stavovima. • pitajte. To se naročito vidi kada se poruka govorom i neverbalna poruka razlikuju.najlošija kombinacija je kada se kanal prekida i ponovo uspostavlja. odobravanja. Komunikacija se obavlja na više načina: intrapersonalno. parafraziranje.kontakt očiju .hod i način hoda . Aktivno slušanje uključuje i postavljanje pitanja kako bi se pojasnili ili izdvojili važni detalji (objašnjenje). klimanjem glave i dr. bolesti ili ograničernih mogućnosti i kapaciteta za shvatanje i memorisanje. Ona utiče na oblikovanje i predikciju kako ćemo delovati i izvoditi aktivnost.klimanje glavom Relaksirano držanje tela. davanje do znanja sagovorniku da se poštuje važnost i značenje onoga o čemu se govori (hvaljenje. nezainteresovanosti. osoba ima loša iskustva sa njim. ponavljanje rečenog sopstvenim rečima (parafraziranje). koja uključuje najmanje dve osobe ili se odvija unutar ili izmedju grupa ljudi . opuštene ruke. Postoji i intrapersonalna komunikacija koja predstavlja komunikaciju koju imamo sami sa sobom (kada mislimo mi komuniciramo sa sobom). osmeh (dodatno humor). Pomaže i u motivaciji. Neverbalna komunikacija je efikasnija kada je više ekspresija u isto vreme (npr. c) komunikacijski kanal . Neverbalna komunikacija je kritična u slanju i primanju poruke.masovna komunikacija. U neverbalne poruke spadaju: . Postoje brojne prepreke koje otezavaju komunikaciju a to su: a) pošiljalac poruke . zapisivanje. davanje prevelikih količina informacija odjednom. Ako su ovi pozitivni znaci preterani onda oni postaju više negativni nego pozitivni. odredjenim izrazima lica.pozicija tela . naginjanje tela se generalno smatra pozitivnim govorom tela. postojanje umora. predrasudama.karakteristike glasa . tako da se i sami mirno ponašate • pokažite da želite da slušate (ne čitajte ili radite dok pacijent govori) • pokušajte aktivno shvatiti vašeg sagovornika (empatija) • nemojte pretpostavljati da znate šta vaš sagovornik želi da kaže • smanjite distrakciju (zatvorite vrata) • budite strpljivi • slušajte i pokažite sagovorniku da slušate: pogledom. b) primalac poruke .

tj ostane zdrava. veza izmedju nataliteta i mortaliteta. individua je deo porodice koja je deo lokalne zajednice. U kojoj meri ce individua biti sposobna da kontrolise stres. definiše kvalitet života kao percepciju pojedinca o sopstvenom položaju u životu u kontekstu kulture i sistema vrednosti u kojem živi kao i u odnosu na sopstvene ciljeve. Pri normalim uslovima. ponasanje… Na nivou zajednice se izrazava u odnosu na potrebne aktivnosti ocuvanja dinamicke ravnoteze. kvalitet života i faktori koji na njega utiču Zdravlje je stanje potpunog fizickog psihickog i socijalnog blagostanja a ne samo odsustvo bolesti i onesposobljenosti.Zdravlje. Obe ove dimenzije za definisanje zdravlja su znacajne jer integrisu aspekte socioekoloske paradigme i usmeravaju ih na operativnu definiciju specficnih koncepata i parametara. ako je jasno povezano sa aktivnostima takvog sistema kao celine ili pojedinih njegovih delova. očekivanja. a jedna od njih je Milerova. visine glasa i informacije. socijalne grupe ili socioekoloskog sistema. kada je jedinka adaptirana svojoj spoljnoj sredini ona je sposobna da odrzi ravnotezu. standarde i interesovanja. Unutar takve hijerarhije zdravlje moze biti definisano kao stanje dinamicke ravnoteze. Zdravstvena ravnoteza predstavlja unutrasnje stanje u vidu dinamickog ekvilibrijuma tj male varijacije unutar usvojenih normi zdravlja. putem epidemioloskih indikatora kao sto su: stabilnost u odredjenom vremenskom periodu. prilikom usvajana strategije ``Zdravlje za sve do 2000. Verbalna komunikacija ne zasniva se samo na značenju reči već i razumljivosti govora. Kvalitet zivota SZO godine 1993. godine`` SZO je definisala zdravlje kao ``sposobnost za vodjenje ekonomsko i socijalno produktivnog zivota`` odnosno da do 2000 godine treba stvoriti uslove svakom stanovniku sveta da moze da vodi takav zivot. Posto je ova definicija kritikovana kao preopsirna. konzistentno • razdvojte činjenice od mišljenja • fokusirajte se na jednu stvar u odredjenom vremenu • prilagodite svoj način izražavanja mogućnostima slušaoca • budite konzistentni sa neverbalnim znacima komunikacije • budite podrživi • ponovite poruku • proverite efekte koje je poruka ostavila. imunitet. stresa i oboljenja. Na osnovu ovih stavova mogu se definisati dve dimenzije zdravlja: zdravstvena ravnoteza i zdravstveni potencijal. Zdravlje se prema tome posmatra kao dinamicka karakteristika individue. znanje. a ova sire zajednice. Kad je u pitanju pojedinac.Tamara Alfirević 2012. 4. Zdravstveni potencijal izrazava sposobnost interakcije izmedju pojedinaca i spoljne sredine u smislu odrzavanja dinamickog evilibrijuma ili njegovo ponovo uspostavljanje kada se narusi. zavisi od stabilnosti organizma i od sposobnosti jednike da kontrolise novonastalu situaciju tj od njene fleksibilnosti. Kako govoriti? • jasno. potreba i koriscenje zdravstvene sluzbe. zdravstvena ravnoteza se utvrdjuje na osnovu postojecih bioloskih i psiholoskih parametara. Ali kada dodje do promena u sredini doci ce do promena i unutar jedinke. jasnoće logičnog toka misli. Page1 . Da bi se dobila jedna operativna definicija koja bi sluzila za merenje zdravlja moraju se koristiti mnogobrojne postavke. A kada je u pitanju zajednica. govor tela korisnika zdravstvene zaštite i kontrolišite svoj govor tela koristeći neverbalni vokabular koji će nositi pozitivne poruke. tj uspostavljanja kad je narusena. sadrzana u studiji o zivotnim sistemima. kondiciju. Po njemu. Na individualnom nivou ona znaci dobar nutricioni status.

Svi faktori imaju veliki uticaj na razvoj bolesti a kao mera prevencije najvaznija je zdravstvena zastita . Unapredjenje zdravlja. povreda i drugih poremecaja zdravlja. reproduktivna ponasanja znacajno uticu na zdravlje. u poređenju sa onim što on smatra da je moguće ili idealno. Specifični upitnici se mogu konstruisati za određeno stanje. a u sprovodjenju ucestvuju lokalna zajednica. Zdravstvena zaštita i faktori koji utiču na ostvarivanje zdravstvene zaštite Zdravstvena zastita predstavlja organizovanu i sveukupnu delatnost drustva na ocuvanju i unapredjenju zdravlja stanovnistva na sprecavanju. Faktori kao sto su ishrana. Mere zdravstvene zastite: 1. zanimanje. a kao instrumenti procene mogu se koristiti generički ili specifični upitnici. Sprecavanje i suzbijanje bolesti. društvene aktivnosti). uslove stanovanja. konzumiranje alkohola. To je širok koncept koga čine: • fizičko zdravlje pojedinca • psihološki status • materijalna nezavisnost/stepen samostalnosti • socijalni odnosi • odnos prema značajnim pojavama u okruženju Kvalitet života povezan sa zdravljem (Health Related Quality of Lufe – HRQoL) obuhvata najmanje 4 osnovne dimenzije i to: • fizičko funkcionisanje (samobriga. Svi ovi faktori deluju nezavisno na zdravlje ali pokazuju i medjusobnu povezanost. suzbijanju i ranom otkrivanju bolesti. 5. na prvom mestu zdravstvena sluzba koja je znacajna u prevenciji bolest i njenoj kontroli. sport. urbanizacija. fizičke aktivnosti. podizanje odbrambenih sposobnosti coveka Page1 . Ovde spadaju: zdrave ishrane. Nihov znacaj je potvrdjen istrazivanjem Breslowa koji je dokazao da je povecan mortalitet povezan sa losim navikama. uklanjanje uzorka bolesti ili povreda b. kao i za poređenje zdravstvenog stanja. zdravstvene ustanove i radnici. za određenu bolest ili za određenu vrstu tretmana Faktori koji uticu na zdravlje su. polozaj u zanimanju. pusenje. razne organizacije. • simptome povezane sa bolešću ili lečenjem. Ona se prvenstveno sprovodi na mestima gde ljudi zive i rade. upotreba hemijskih supstanci i radioaktivnih materija cini promena kvaliteta sredine i sve veca zagadjenost. zagadjenost. Znacajan je uticaj zagadjene vode. U ostvarenju zdravstvene zastite posebno mesto i ulogu ima zdravstvena sluzba kao profesionalna medicinska delatnost zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika.Tamara Alfirević 2012. • psihičko funkcionisanje (uključuje emocionalno stanje i kognitivno funkcionisanje) i • društveno funkcionisanje (obuhvata aktivnosti i druženje sa prijateljima) Kvalitet života povezan sa zdravljem reflektuje procenu ispitanika i njegovo zadovoljstvo sa trenutnim stepenom funkcionisanja. Osnovini cilj preventivne medicine je da unapredi zdravlje i spreci pojavu i rzvoj bolesti. migracija. Merenje kvaliteta života Merenje treba da pokrije svaku objektivnu i subjektivnu komponentu koja je bitna za ispitivanu populaciju. Generički upitnici nisu specifični za određenu bolest ili grupaciju pacijenata i primenjuju se u opštoj populaciji. Ove mere se smatraju i merama primarne prevencije 2. vazduha i povecanje otpada na zdravlje sredine. Poseban problem u uslovima porasta broja stanovnika.ovde spadaju mere specificne prevencije bolesti kroz aktivnosti usmerenih na: a. uklanjanje rizika oboljevanja ili povredjivanja c.delatnost koja obuhvata mere i metode usmerene ne na odredjenu bolest ili poremecaj vec na unapredjenje zdravstvenog stanja stanovnistva kroz multisektorsku saradnju sa oblastima cije aktivnosti su od znacaja za zdravlje pojedinca. smanjena fizicka aktivnost. voda za pice. Socioekonomska sredina je sledeca komponenta koja utice na zdravlje a u nju spadaju: obrazovanje. higijenskih uslova stanovanja.

preventivni pregled.metoda kojom se utice da bolest koja nije mogla da bude sprecena ne dovede do teskih posledica. b. ukljucujuci invaliditet i ranu smrt. vodosnabdevanja. U razvijenim zemljama se vise radi na primarnoj zdravstvenoj zastiti i resavanju prioritetnih zdravstvenih problema i smanjivanju rizika u koriscenju zdravstvene zastite. Ovo ulaganje nije politicko vec proizilazi na osnovu ulaganja sopstvenih sredstava. dezinsekciju i deratizaciju.Primena adekvatnih tretmana kako bi se prekinuo process bolesti i sprecile komplikacije. Primarna zdravstv zastita mroa biti podrzana i regulisana zakonima. Ove procedure su skupe i treba ih primenjivati samo kad je neophodno. zastita od kancerogenih materija. • Koncept primarne zdravstvene zastite je osnova za razvoj kompleksne zdravstvene zastite. Da bi bila uspesna.preventivna procedura kojom se vrsi rana detekcija faktora rizika ili bolesti. na efikasan i efektivan nacin. rehabilitacija mora otpoceti jos u toku bolesti jer se na taj nacin zajedno sa zaustavljanjem bolesti sprecavaju posledice i maksimalno ocuvavaju radne funkcije coveka.sprecavanje zivotne i radne nesposobnosti do koje bi mogao da dovede tok bolesti. dezinfekciju. prevenciji. psihicke. Primarna zdravstvena zaštita Primarna zdravstvena zastita je po Deklaraciji usvojenoj u Alma. ali i faktore zdravstvene sluzbe koji mogu doprineti u smislu sanacije zivotnih i radnih uslova. organizovanja. 3. profesionalne i socialne rehabilitacije. rukovodjenja i kontrole ljudskih.Tamara Alfirević 2012. naucno.zdravim i socijalnoprihvatljivim metodama i tehnologiji. Faktori koji uticu na ostvarivanje zdravstvene zastite su brojni: uslovi ishrane. bogatijeg i siromasnijeg stanovnistva. U ovim fazama ucestvuje multidisciplinarni tim strucnjaka. Ove mere spadaju u domen sekundarne prevencije. kljuc za omogucavanje vodjenja socijalno i ekonomsko produktivnog zivota. zdravstvena zastita majke i deteta. fizicku aktivnost. Idealno je pozvati sve osobe pod rizikom mada je ekonomicnije to obezbediti osobama pod visokim rizikom. Frekvenca kojom ce se obavljati skrining je takodje vazna i zavisi od prirode bolesti. Ona je najbitniji deo zdravstvene zastite. kombinovanih aktivnosti Kao specificne mere imamo imunizaciju. zasnovan na prakticnim. Primarna zdravstvena zastita se razvija u skladu sa ekonomskim uslovima zemlje i usmerena je na resavanje najvaznijih zdravstvenih problema u zajednici radeci na unapredjivanju. skrining.Ati. licnu higijenu. 4. Vazan deo primarne zastite je edukacija stanovnistva. lecenju i rehabilitaciji oboljenja. promene stetnih i sticanje pozitivnih zivotnih navika. Posebna paznja se mora pokloniti populaciji koja ce se pozivati na skrining. finansijskih i informacionih resursa.Ovaj vid rada obavljaju pretezno zdravstveni radnici. kulturu. imunizacija idr. Cesto se moze desiti da bolest postoji ali se ne moze detektovati skriningom pa je najbolje koristiti testove sa najmanje lazno pozitivnih rezultata. urbanih i ruralnih podrucja. Rano otkrivanje bolesti. Mere rehabilitacije spadaju u tercijarnu prevenciju. Pravovremeno i adekvatno lecenje. odnosno povrede. d. Prema SZO nacionalne zdravstvene politike treba da sadrze: • Jednakost u zdravlju treba da bude jedan od osnovnih ciljeva zdravstvene politike a ona se ogleda u smanjivanju razlika izmedju razvijenih i nerazvijenih. • Uloga zajednice je vazna u sprovodjenju mera zdravstvene zastite. Rehabilitacija. Osnovne metode su: a. • Unapredjivanje menadzementa podrazumeva adekvatni sistem planiranja i odlucivanja. snabdevanje vodom i hranom. Skriningu podlezu odredjene grupe stanovnistva sa rizikom za oboljevanje i izdvajaju se osobe sa pozitivnim testom cija se bolest dalje istrazuje. obrazovanje. otkrivanja i suzbijanja fizickih faktora. stanovanja.sadrze anamnezu i preglede po organima i sistemima a u zavisnosti od vrste pregleda i odgovarajuce laboratorijske i druge pretrage. Sve zemlje treba da se uzajamno pomazu u ostvarivanju primarne zdravstvene zastite (UNICEF). Rehabilitacija obolelih se sastoji od medicinske. 5. 6. Page1 .

lecenja. S druge strane zemlje koje su tek uspostavlajle sisteme zdravstvene zastite su dobile najadekvatija resenja koje je jedino trebalo prilagoditi svojim uslovima. Konkretni sadrzaj mera i aktivnosti. poliomijelitis) ali koje bi se u uslovima ne sprovodjenja protiv epidemijskih mera javile u epidemijskoj formi i sa svim posledicama kojima su pracene. Drugi nivo se obicno zove intermedijarni i na njemu se resavaju slozeni problem i specijalizovana zdravstvena zastita. a u kojoj meri treba ukljuciti 2 i 3 nivo. visokorizicnim grupama i obuhvatu stanovnistva zdravstvenim programima. Kriterijumi za procenu socijalno medicinskog značaja zdravstvenih problema i utvrđivanje prioriteta Prvi korak u procesu planiranja je analiza zdravstvenog stanja stanovnistva a u tu svrhu se koriste podaci o stanovnistvu. Primarna zdravstvena zastita je podjednako znacajna za sve zemlje ali je najznacajnija za zemilje u razvoju. Porodica je najvaznije mesto delovanja primarne zdravstvene zastite. Zdravstveni problemi se mogu identifikovati. osobe sa faktorima rizika. jer zena-majka ima poseban interes da se obuci i da bude sto aktivnija u ocuvanju i unapredjenju zdravlja svoje porodice. Treci nivo ili centalni obezbedjuje visokospecijalizovani tretman. ali zbog visokog letaliteta imaju izrazit socijalno medicinaski znacaj (maligne neoplazme) kao i bolesti koje su niske ucestalost ili su pak eridicirane (malarija. stare i hronisno obolele osobe. U prvom slucaju su ukljuceni faktori kao velicina obolele ili ugrozene populacije. obim zdravstvene zastite ne mora svuda biti isti. hronicitet ili trajanje bolesti. radon aktivno stanovnistvo. Primarna zdravstvena zastita je prvi nivo na kome se ostvarije kontakt pojedinca sa sistemom zdravstvene zastite. bilo preko relativne distribucije. obuku zdravstvenih radnika ukljucujuci specijaliste. Postoje bolesti koje nisu masovne. incidence i letaliteta se moze prikazati kao: stopa mortaliteta (D/p) = stopa incidence (I/p) x stopa letaliteta (D/I) D= broj umrlih. socijalno ugrozene osobe… Obezbedjenost zdravstvenom zastitom. Prilikom planiranja se mora utvrditi koji su prioritetni problemi koji mogu biti reseni na nivou primarne zz. P= stanovnistvo. Prihvacene su opste preporuke koje nisu obavezne kao Deklaracija ali su korisne za primenu. resursima…Sledeci korak je nacin kako postici planirano i za to se uzimaju podaci o vodecim zdravstvenim problemima. Onesposobljenost i invaliditet predstavljaju bitne kariterijume kod procene znacaja zdravstvenih problema. Po tim odredbama primarna zdravstvena zastita treba da se inkorporira u sve razvojne planove i istice ulogu drzavnih organa u primeni primarne zdravstvene zastite. U ovoj fazi treba odluciti o prioritetima. strucno-metodolosku podrsku nizim nivoima.Tamara Alfirević 2012. a za donosenje odluke o prioritetu treba postovati odredjenjene kriterijume pri cemu prioritet treba uvek dati onima koji ce imati najveci uticaj na zdravlje stanovnistva. Vlada je obavezna da obezbedi minimum zdravstvene zastite svakom gradjaninu. zene fertilnog doba. spoljnjoj sredini. zbog troskova ispitivanja. bilo preko apsolutne velicine. Odnos mortaliteta. 7. I= incidence Niska incidence moze ukazati na uspesnost primarne prevencije dok je niska stopa fataliteta vezana za dobro organizovanu urgentnu sluzbu. Prioriteti mogu biti postavljeni u odnosu na: • bolesti i faktore rizika • visokorizicne grupe • pristupacnost i koriscenje zdr sluzbe • metode preventivnog delovanja. faktorima rizka.nema standardnog nacina merenja. rehabilitacije… Visokorizicne grupe su grupe koje su pod znatno vecim rizikom od oboljevanja i one imaju prioritet. U drugom slucaju zdravstveni problem su identifikovani prema velicini problema jedne grupe stanovnistva u odnosu na drugu. Postoje oboljenja koja postoje u populaciji ali ne stvaraju velike probleme ali i obrnuto. no u prakticnom radu se koristi: Page1 . Ona je takodje i njeno uporiste. U te grupe spadaju: deca i omladina. difterija. ali i pomaze primarnoj zz. Ugrozenost odredjenih grupa stanovnistva je takodje bitan element u oceni socijalno-medicinskog znacaja odredjenog zdravstvenog problema. priroda i ozbiljnost bolesti.

Na pogorsanje stanja dosta utice razvoj rezistencije prenosioca bolesti na insekticide a obolelih na lekove. tuberkuloze. Najefikasnije sredstvo kontrole je primena vise lekova istovremeno u toku terapije. Izaziva velike ekomomske posledice zbog ogromnog broja izostanaka sa posla. obavezne vakcinacije pre putovanja isl. Neke od tih bolesti su: • Crevne parazitarne bolesti su ucestale u zemljama u razvoju npr amebijazama do 50% stanovnistva u najmanje razvijenim zemljama. Ove bolesti su ozbiljan problem kod dece a unapredjivanje ishrane uz doslednu primenu imunizacije predstavljaju najznacajnije preventivne mere. Obavezna je imunizacija protiv besnila kod svih lica izlozenih infekciji i protiv trbusnog tifusa . Podjednako oboljevaju oba pola ali su komplikacije cesce i teze kod zena.Tamara Alfirević 2012.svaka osoba u svetu dva puta godisnje oboli od prehlade od kojih se na izvestan broj nadovezuju komplikacije. tetanus.procenat stanovnistva koji ima zahteve za zdr zastitom i koji tu zastitu dobija kad je trazi. • Akutne respiratorne bolesti. Metod delovanja. Procenjuje se da bi broj inficiranih HIVom do 2000 godine mogao biti oko 40miliona a obolelih od AIDSa oko 10miliona. zahvaljujuci antivirusnoj terapiji. • AIDS. dok u razvijenim zemljama vec duzi vremenski period nemaju poseban socijalno-medicinski znacaj. uticuci na povecanu smrtnost. pristupacnost se odnosi na rastojanje i vremenski period koji je potreban do ustanove za zdr zastitu i obuhvatnost. Jedna od najznacajnijih mera je obavezna imunizacija protiv difterije. Page1 . Najefikasnije sredstvo je vakcina koja se u 72 zemlje koristi u okviru regularnog programa imunizacije. • Malarija je u jednom period bila uspesno eradicirana ali se sad ponovo javlja u vidu teskih epidemija i u zemljama sa niskom incidencijom. Donet je medjunarodni sanitarni pravilinik kojima su propisane mere obavestavanja. Influenca je najmasovnija bolest koja posebno pogadja hronicne bolesnike. • Besnilo oko 6 miliona osoba u svetu zahteva tretman protiv besnila zbog ujeda obolelih zivotinja • Lepra je narocito izrazena u Jugoistocnoj Aziji.50% inficiranih HIV virusom oboli od AIDSa unutar 10 godina a osobe kojima je dijagnostikovan AIDS umiru za nekoliko godina. Bolesti kao sto su morbili. • Hepatitis je oboljenje od kog je obolelo vise od 2 milijarde ljudi na svetu (B). pertusisa. karantina. U nasoj zemlji postoji posebni zakon o zaraznim bolestima kojim su regulisane sve mere sprecavanja i suzbijanja zaraznih bolesti od znacaja za citavu zemlju.Prvenstveno se koristi primarna prevencija. Socijalno medicinski aspekt zaraznih.da do bolesti ne dodje. stare osobe i pothranjene. poliomijelitisa i morbila. Nesto duzi period prezivljavanja je u razvijenim zemljama. izolacije obolelih. Najcesca je dizenterija mada je i kolera jos uvek veoma znacajna.rano prepoznavanje i lecenje i tercijarna. boljoj nezi i uslovima zbrinjavanja uopste. • Dijarealne bolesti su najcesci uzrok morbiditeta i mortaliteta odojcadi i male dece u zemljama u razvoju. Mere sprecavanja i suzbijanja zaraznih bolesti su jedan od bitnih aspekata rada SZO. parazitarnih bolesti i tuberkuloze Zarazna oboljenje su najozbiljniji zdravstveni problem vecine zemalja u razvoju. • Bolesti koje se prenose polnim putem su u porastu u zemljama u razvoju. 8. Skoro 97% od izgubljenih godina zivota zbog zaraznih i parazitarnih bolesti otpada na zemlje u razvoju.ogranicenje nesposobnosti i osposoljavanje. Kada se predlozi resavanje odredjenih problema na osnovu prioriteta. Visoka smrtnost od dijarealnih oboljenja pripisuje se i nedovoljnom koriscenju veoma pogodnih i jeftinih rehidratacionih sredtava. onda to znaci da je zdravstveno stanje detaljno analizirano i da se predlazu mere koje ce uz najmanja ulaganja dati najvece efekte. pertusis i tetanus se stavljaju pod kontrolu imunizacijom SZO. Taj porast se povezuje s teskim socijalnoekonomskim uslovima ali i pojavom rezistencije prouzrokovaca na antibiotike. zatim sekundarna prevencija.

Ona stvara imunitet bez rizika od bolesti. socijalna zastita. Ona se javi ako soj bakterija prezivi prilikom koriscenja leka i ponovo dodje do bolesti. zatim se jos 4 meseca nastavlja lecenje izoniazidom. u porastu. tuberkuloza je od 1991. koja su delom uzrokovana i refrakternoscu na terapije i rehabilitacione postupke. Kod vanplucnih oblika se utvrdjuje na osnovu bakterioloskog pregleda ekskreta ili histoloskog uzorka kombinovano s klinickom slikom. Mentalni poremecaji zauzimaju visoko mesto u uzrocima apsentizma i invaliditeta. Program prevencije i kontrole tuberkuloze ukljucuje sledece: * unapredjivanje socijalno-ekonomskih uslova * otkrivanje i adekvatni tretman obolelih * hemoprofilaksu * vakcinaciju Unapredjivanje uslova zivota i rada. Medjutim ova vakcina nije uticala na incidence tuberkuloze na globalnom planu pa se radi na proizvodnji nove vakcine. Tuberkuloza spada medju najrasirenije bolesti. Pacijenti su podeljeni po prioritetu. Tretman se odvija po odgovarajucem protokolu. Najpouzdaniji nacin otkrivanja je mikroskopski pregled sputuma. 80% osoba u zemljama u razvoju su uzrasta od 15 do 59 godina. Hemoterapija je striktno antibakterijski tretman ciji se efekat meri eliminacijom bacila tuberkuloze iz sputuma ciji pacijent prestaje da bude izvor infekcije. Mentalno zdravlje je stanje koje omogucuje optimalan razvoj.Tamara Alfirević 2012. Najveci prioritet imaju novootkriveni BK+ kojima se u prva 2 meseca daje TH: izoniazid. Ti programi su pokazali da su troskovi prevencije mnogo jeftiniji nego lecenja. Mikroskopski pregled razmaza sputuma je metod kojim se moze otkriti najveci broj lucajeva tuberkuloze. Ukupno 6 meseci traje lecenje dok se bakterioloski pregled obavlja na svaka 2 meseca. Program prevencije i kontrole tuberkuloze moze biti kost-efektivan kao i program imunizacije. Hemoprofilaksa ima znacaja u tretmanu inficiranih osoba u neposrednoj okolini obolelih narocito dece i osoba sa HIV infekcijom. Od tuberkuloze godisnje umre preko 3 miliona osoba. intelektualni i emocionalnijedne licnosti sve dotle dok se on slaze sa razvojem druge licnosti. Prema podacima iz SAD najmanje 10% ljudi ima neku od Page1 . sistem zdravstvene zastite… Otkrivanje i adekvatan tretman obolelih predstavlja najznacajniju meru u programu prevencije i kontrole tuberkuloze. Tuberkuloza je pratilac bede i siromastva. Socio-ekonomski razvoj je process koji traje dugo i ukljucuje brojne komponente kao obrazovanje. Kad se utvrdi postojanje tuberkuloze potrebno je bez odlaganja zapoceti lecenje. Mentalno zdrava osoba moze bez naprezanja da se suoci sa svim normalnim situacijama okoline a njeno reagovanje na zivot karakterise odsustvo naprezanja iako ce se u toku zivota cesto susretati sa stresnim situacijama. Ona je prvi signal ekonomske krize i vanrednih stanja koje pogadjaju zivotni standard stanovnistva. Ovaj metod je jednostavan i ne zahteva vreme i skupu opremu. Kod nas. ishrana. sto se moze povezati i sa losom ekonomskom situacijom i opadanjem zivotnog standarda. Mentalni poremecaj predstavljaja znacajan socijalno-medicinski i ekonomski problem. moze da pruzi i primi pomoc. Socijalno medicinski pristup prevenciji i kontroli tuberkuloze je znacajan factor u suzbijanju oboljenja. Zbog toga lecenje treba poceti odmah prema opisanom protokolu a najbolji nacin lecenja je u ranoj fazi bolesti. Socijalno medicinski aspekti mentalnog zdravstvavlja i subnormalnosti. 9. odnosno izlozeno je riziku da oboli od te bolesti. Vakcinacija BCS vakcinom je koriscena kao sredstvo prevencije tuberkuloze. ethanbutol ili streptomycin. Rezistencija na lekove je ozbiljan problem koji je nastao zbog neadekvatnog lecenja. Ova vakcina stiti iskljucivo zdrave da ne obole i ima znacaj da zastiti decu i to u prevenciji teskoh oblika tuberkuloze. posebno ishrane i stanovanja ima veliki efekat na smanjivanje mortaliteta i morbiditeta od tuberkuloze.fizicki. Pacijenti kod kojih se na najmanje 2 direktna mikroskopska pregleda utvrde bacilli tuberkuloze su pozitivni. Vise od polovine stanovnistva inficirano je bacilom tuberkuloze. pyraziamid. Ovakva osoba moze da proceni svoje slabosti i snage.

Velika teskoca postoji u otkrivanju dece sa mentalnim defektima i obicno treba da prodje od 6meseci do 2 godine da se raspoznaju. Neophodno je da postoji razumevanje decijih potreba i razlicitosti od strane nastavnika i obezbedi dopunska nastava deci sa specijalnim obrazovnim teskocama.mere profilakse bi trebalo da budu bazirane na eugenici.period koji okruzuje zacece i rodjenje deteta je narocito potresan za rad na mentalnom zdravlju zbog potrebe za pomoci koju roditelji mogu da osete u situaciji koja je izvan njihove kontrole. migracijom. novine. osecaj tenzije bez nekog svesnog znacenja… ``Slom zivaca`` je neuspeh pojedinca da se suoci sa zahtevima koje zivot pred njega postavlja. Adolescencija i mladost. Sterilizacija subnormalnih ili mentalno zaostalih osoba se ne razlikuje od eutanazije i ne bi doslo do dramaticnog rezultata.jedna od potreba dece je odgovarajuca edukacija a druga su specificne terapeutske potrebe dece kod emocionalnih teskoca. ali iz ociglednih razloga nikada se nije pokazalo mogucim da se kontrola radjanja vrsi na eugenicnim osnovama. 5. Ove bolesti su odgovorne za 50% svih odsustvovanja sa posla. Page1 mentalnih poremecaja koja zahtevaju profesionalnu pomoc. 3. fizicki i mentalno hendikepirani. terorisanje roditelja nocu. a genetski faktori i faktori okoline se smatraju bitnim u ispoljavanju mentalnih poremecaja. Veliki znacaj u resavanju problema adolescenata imaju omladinske organizacije. Veliki znacaj imaju ekstenzivni ekonomski problemi. Delatnosti u oblasti mentalnog zdravlja mogu da se podele na sledeca podrucja: 1. Brak i porodicni zivot.Tamara Alfirević 2012. ukljucujuci psihoze. problem discipline itd. kao sto su nastupi cudljivosti. narocito u odnosu na mentalno defektnu decu. Predskolski period. iako koreni poticu iz ranijeg zivotnog perioda. kao sto je adolescencija i menopauza. pa je zbog toga vazno da se obezbedi da lekari opste medicine i medicinske sestre obuce za davanje saveta i iz mentalne higijene. TV i javna predavanja nisu efektivna. Etiologija je nepoznata.harmonicni odnosi u porodici i njihovo poboljsanje su vazni za mentalno zdravlje. Profilaksa. a to moze biti vezano i sa slabljenjem porodicne strukture i veza. Eutanazija i sterilizacija su ne samo sporni nego i neprihvatljivi aspokti eugenike. Posebno vulnerabilni za razvoj ovih poremecaja jesu izbeglice. Faktor biranja pratnera u jednom drustvu u kome se vrsi po slobodnom izboru. Glavna prepreka razvoja nauke ljudske eugenike je nedostatak preciznog znanja o nasledju mentalnih karakteristika. Javna edukacija je jedan od najvaznijih doprinosa drustvu. moze jos vise da ucini nerazumljivim bilo koje genetske uticaje koji dejstvuju. Osim toga moze da se javi siroki opseg pojava zabrinutosti npr pretarana zabrinutost zbog beznacajnih stvari. Uz to im i pomazu da sami pronadju resenje za svoje probleme. 4. Neki ozbiljniji mentalni poremecaji. a ponekad su i opasna. Za uspesno resavanje problema neophodno je da postoji upucenost u socijalni polozaj ljudi sa kojima se radi i shvate nacini na kojima se razvijaju interpersonalni odnosi u kucama tih ljudi. preokupacija manjim fizickim oboljenjima kao sto su glavobolje i tasko varenje. Tako. Bracna savetovalista se preporucuju u slucaju da brak propada a njihov uspeh zavisi od povrenja u te ustanove. Zainteresovanost mentalne higijene za perinatalni period se znatno poklapa sa interesovanjem za opstu zdravstvenu zastitu. Neke promene mentalnog zdravlja mogu biti normalne i ocekivane npr u vreme emocionalnih stresova ili uznemirenosti i za vreme klimaktericnog perioda zivota.adolescent imaju osecaj da ne pripadaju ni deci ni odraslima pa teze da se organizuju na nacin koji drustvo ne odobrava. Skolska deca. .U ovom periodu problemi se javljaju u vidu teskoca kod hranjenja i stvorenih navika na koje se nailazi u prve dve godine zivota i ponasanja i psihosomatske teskoce dece koja su tek prohodala. migranti u kulturno drugacijoj sredini i bez adekvatne podrske. Antenatalni i postnatalni period. Ovo treba poceti jos u srednjoj skoli ukazujuci na znacaj dobrog porodicnog odnosa. omladinski klubovi i dr koji ima pomazu da se integrisu u zajednicu. Efekat ovih sredstava ne moze da se predvidi i kontrolise 2. snaznom kompeticijom u skoli i pri zaposaljavanju. sizofrenije i manijakalno depresivan stanja mogu se po prvi put ispoljiti kod mladih osoba. kada nesto o njemu znaju i kada veruju u one koji se tim poslom bave. 6. Rad mentalne higijene je najefikasniji kada ljudi osecaju potrebu za njim. Mlade osobe su posebno osetljive prema ciniocima koji povecavaju mentalnu nestabilnost.

Tercijarna prevencija obraca paznju na udruzenost hendikepiranosti.debil slabouman 51-36. U tu svrhu radi se amniocenteza kod visokorizicnih majki. Postoji registrovana prevalenca koju cine ljudi koji su pod negom i zastitom i stvarna koju cine ljudi kojima je nega potrebna ali je iz razlicitih razloga ne ostvaruju. zatim smanjenjem uticaja nitricionih defekata. Uloga roditelja se ogleda i u smestanju deteta u institucije sto je retko indikovano pre 6 godine zivota. kao i alkoholizam majke. Prema SZO mentalna retardacija je stanje zaustavljenog ili nepotpunog psihickog razvoja koji se karakterise poremecajem onih sposobnosti koje se javljaju tokom razvojnog perioda a koje doprinose opstem nivou inteligencije kao sto su kognitivne. Incidenca i prevalenca. Sekundarna prevencija predstavlja rano otkrivanje i postavljanje dijagnoze.Mnoge bolesti uspesno se preveniraju. pregled novorodjenceta i kasnije pomoc pri ucenju saradnjom nastavnika i psihologa. sluha.od kojih od I-III je uslovljeno spoljasnjim uzocima (egzogenim). fenilketonurija i galaktozemija dijetom. Subnormalnost (mentalna retardacija) u dece se prepoznaje po nizem intelektualnom statusu od nivoa ostale dece istog uzrasta. ekspozicija olovom i deficit joda. Primarna prevencija se sprovodi i adekvatnom zdravstvenom zastitom majke i socijalnom zastitom.imbecile visi stepen 35-20 imbecil nizi stepen ispod 20. Dijagnoza bolesti se moze postaviti na osnovu bioloskih. Starost. prvih 6 u odnosu na uzrok. a treba obratiti paznju i na upotrebu lekova. To je lose jer te ustanove nisu namenjene rehabilitaciji starih. na komunikacije i razne vestine kao i podsticaj osecanja sigurnosti. Duboka retardacija se prepoznaje na rodjenju zbog fizickih i biohemijskih karakteristika. motorne i socijalne sposobnosti. VII kategorija je pracena i neuroloskim znacima a VIII kategorija bez neuroloskih znakova. zracenja.Tamara Alfirević 2012. IV-VI nespoljasnji (endogenim). hidrocefalus bajpasom izmedju mozdanih komora itd. U skolskom uzraztu poremecaje prepoznaju nastavnici.Tup i zaostao 67-52. Ovde spada i planiranje porodice koje ima za cilj smanjenje rizicnih trudnoca. govora.veliki broj senilnih ljudi je jedan od problema mentalnog zdravlja. fizioloskih i socioloskih poremecaja a neophodno je postaviti sto je moguce ranije. izlozenosti infektvnim bolestima kao i monitoringom spoljasnje sredine kako bi se obezbedila zastita od hemijskih i fizickih rizika. Zbog dezorijentacije i gubitka memorije ovi ljudi zahtevaju stalnu negu a kako na njih nema ko da pazi obicno se smestaju u mentalnu bolnicu. govorne. Prema nivou IQ imamo klasifikaciju mentalne retardacije na: 85-68. porodicu i zdravstvo velike zahteve.Incidenca je determinisana brojem novih slucajeva u toku jedne godine i procenjuje se da je 1 na 100 zivorodjenih. Prevencija i unapredjenje. Neki od razloga koji su doprineli velikoj rasprostranjenosti su legalni status odredjenih supstanci a negde i lakih droga. Lekari su ti koji vrse sto raniju detekciju oboljenja na osnovu raznih ispitivanja i pregleda. kao npr sifilis antibioticima. niti oni treba da se lise slobode. Posto se uvidela tezina bolesti zavisnosti doslo je formiranja medjunarodnih asocijacija kojima je za cilj prevencija i . za mentalnu retardaciju su znacajne i zarazne bolesti (HIV. U predskolsnom se javljaju poremecaji sedenja. sama priroda ovih jedinjenja (kratkotrajno zadovoljstvo) kao i teskoce u prilagodjavanju. ukljucujuci psihijatrijski invaliditet. definisuci 8 kategorija. Genetska savetovalista su znacajna u prevenciji oboljenja otkrivanjem poremecaja broja i sturkture hromozoma. koji mogu skrenuti paznju lekaru ili roditelju na mentalnu subnormalnost. Na obe uticu gentski faktori a pored njih. hodanja. Prevalenca je ukupan broj obolelih osoba unutar neke populacije u odnosu na celu populaciju u datom trenutku. saveti roditeljima. Ona predstavlja grupu sindroma koja stavlja pred drustvo. kretenizam jodiranom soli. infekcije i dijabet majke.idiot Herber je 1959 dao mnogo sveobuhvatniju klasifikaciju. sifilis. rubeola). blaga se prepoznaje u predskolsnom periodu ili upisom u skolu. 7. 10. Socijalno medicinski aspekti bolesti zavisnosti Page1 Bolesti zavisnosti su jedan od najrasprostranjenijih i najozbiljnijih sociomedicinskih problema ovog veka.

kao i femomen zamrzavanja. kriminala. Cilj kampanja za borbu protiv pusenja je dobijanje generacije nepusaca ukazivanjem i obrazovanjem omladine kao i sticanjem vestina da se odupru socijalnom pritisku i probaju da puse. sudara.ogranicavanje brzine. 11. dnevne bolnice. dok je povreda nasilno ostecenje spoljasnjim faktorima. Radi se na obrazovanju i zdravstvenom vaspitanju uz savladavanje vestina odupiranja pritisku da se proba droga. kontrola pandemije. lecenja i edukacije i sve one su regulisane zakonom. Ovaj termin se uglavnom upotrebljava u smislu ostecenja koja nastaju kao rezultat izlozenosti nekom fizickom ili hemijskom agensu. Danas postoje mnoge mere prevencije alkoholizma. ispred raka dojke. sintetskih supstanci i nevine inhalacije supstanci.prestanak proizvodnje baruta. Sledeci pristupi su primenljivi u osnovi za sve vrste povreda: 1) Eliminacija potencijalnih uzrocnika povreda. u kuci i na radnom mestu. Alkoholizam je druga drustvenoprihvacena bolest zavisnosti. Postoji i politicka angazovanost i zakonske mere kojima se sprecava prodaja i koriscenje droge kao i pomoc korisnicima da se oslobode ove zavisnosti. Da bi se vrsilo suzbijanje upotrebe droga na prvom mestu radi se na kontroli saobracaja i zaustavljanja prometa i prodaje droge. Takodje je alkohol i jedan od odgovornih faktora za sirenje bolesti koje se prenose seksualnim putem. i on stvara zavisnost a negativni efekat ima katran u cigarama. gubitak ili ostecenje. Socijalno medicinski aspekti povreda Povrede imaju veliki socijalnomedicinski znacaj i u razvijenim i u zemljama u razvoju. Uzrocnik povreda moze biti mehanicka energija prenesena. Narkomanija je znacajna bolest zavisnosti koja deluje u vidu prirodnih droga. Kao najveci izvoznik duvana za zemlje treceg sveta. sa ucescem od oko 8% u ukupnom mortalitetu a ona je i znacajan uzrok hospitalizacije i trajne onesposobljenosti. Preventivne strategije imaju zadatak da smanje jacinu ili brzinu sile ispod praga povrede i da ublaze posledice povredjivanja. Obrazovanje i informisanje se vrsi u cilju isticanja lostih strana duvana i alkohola. Termin `povreda` znaci ozleda. Posebna paznja se posvecuje pasivnom pusenju i njegovom dejstvu na decu i nepusace. rana. `Oboljenje` se razlikuje od `povrede` samo zato sto je to prirodno ostecenje zdravlja. ispustanje vode iz bazena van sezone isl 2) Redukcija potencijalnih uzrocnika. bilo kretanjem objekta. a jos 1986 u SAD je rak pluca bio I uzrok smrti kod zena. visine odskocne daske. Podaci iz devedesetih govore da 70-80% stanovnistva sveta pije alkoholna pica. uz pojavu SIDE. Nikotin deluje stimulisuce ili sedatirajuce. Informisanje i obrazovanje stanovnistva angazuje brojne profesionalce iz oblasti zdravstva. delovanje tolopne energije. formiraju se strucna savetovalista. bilo kretanjem ljudi nasuprot relativno nepokretnoj povrsini. koja dovodi do teskih posledica u vidu pshickog i fizickog propadanja licnosti i brojnih poremecaja zdravlja. Vecina povreda se moze izbeci ili redukovati i u frekvenciji i u tezini zbog cega se velika paznja povsecuje ne samo njihovoj prevenciji nego sve vise i unapredjenju zdravlja stanovnistva kroz razvoj bezbednih zajednica. Povrede su vodeci uzrok smrti stanovnistva u razvijenim zemljama. Koriscenje duvana je najcesca bolest zavisnosti. prosvete. sociologije idr. U vec poznati dijapazon ostecenja zdravlja kod narkomana. smanjenje koncentracije hemijskih agenasa u laboratorijama 3) Sprecavanje oslobadjanja sile.prevencija povreda merama kao sto su sprecavanje padova. Upotreba droge dovodi do nasilja.Tamara Alfirević 2012. Alkohol utice i na ljude koji ga koriste duze vreme ali i na mlade koji ispijaju velike kolicine odjednom a u oba slucaja dolazi do promena u ponasanju. javljaju se i simptomi Parkinsa. promenama ponasanja ili modifikacijama spoljasnje sredne Page1 . gde je u najvecoj upotrebi. Pusenje se povezuje sa malignitima razlicitih lokacija. Istovremeno u razvijenim zemljama se broj pusaca smanjuje. Jedan od ciljeva evropske strategije zdravlja za sve do 2000 je da se redukuje smrtnost od povreda za 25% kroz napore da se smanji broj povreda u saobracaju. elektricne energije ili jonizujuceg zracenja kao i hemijske supstance. psihickog propadanja i smrti. 30% saobracajnih nesreca se desava 18ogodisnjacima u petak i subotu uz vece ucesce alkohola.

neke osobe imaju predispoziciju ka povredjivanju bez obzira na pol. terapijom hemofilije. obelezavanje puteva. pojas.01% telesne tezine) zbog toga se zaknski zabranjuje upotreba alkohola pre i za vreme voznje. › Omladina. bazeni… → Povrede za vreme rekreacije. Lekar treba da u svim slucajevima ukaze na mogucnost povredjivanja i ogranici ili zabrani upotrebu motornih vozila. motociklista i vozaca da postuju propise. mala deca i bebe u posebnim sedistima. davljenja. alkoholizam su sve faktori koji mogu da povecaju nastanak povreda. Ljudski faktor je vazan u povredama i to na vise nacina. sigurnosni ventili na bojlerima 5) Vremensko ili prostorno odvajanje ili 6) Fizickim barijerama.vaznu ulogu imaju sluzbe hitne pomoci.promena u izradi tkanina za pidzame koje se biti nizeg stepena zapaljivosti.gubitak svesti. → Povrede u saobracaju. Sve ove mere bi mogle da doprinesu promeni socijalnih stavova. ubistva i samoubistva i to cesce medju mladicima. postavljanju signalizacije i unapredjenju vozila. Regulacijom temperature vode. ali su neke promene ponasanja zakonski odredjene npr ogranicavanje brzine. stitnici itd) Page1 . Osavremenljivanje ovih aspekata je od izuzetnog znacaja u pruzanju pomoci. obuka ponasanja dece u saobracaju. bezbedni podovi.alkohol je fatalan u 50% svih smrtnih slucajeva putnika u motornim vozilima. → Ponasanje. Radi se i na obezbedjivanju puteva. 9) Ublazavanje vec nastalog ostecenja 10) Stabilizacija. obezbedjivanje bazena idr.prevencija povreda zahteva zastitu dece od razlicitih opasnosti u okolini i smanjenje tih opasnisti uz ucenje dece kako da ih izbegnu. senilnost. sudari. zakljucavanje lekova. 7) Modifikacija povrsina i strukture.kaciga. U fizicke barijere spadaju. kaciga. Povrede nastaju zbog davljenja. › Zlostavljanje dece. koriscenja oruzja ili voznje u alkoholisamon stanju. Eliminacija oruzja. pancir. medicinska pomoc. manja pakovanja.preventivne mere su usmerene na unapredjenju vestina kao i primeni zastitnih sredstava ( kacige. ili za vreme transporta opasnih materija ili u vreme kada je najmanji saobracaj.padovi. pozari. padovi su najcesci nacini povredjivanja. → Zdravsteveno stanje.prevencija se vrsi edukacijom u skolama.prevencija se zasniva na pravilnoj obuci pesaka. Boravkom na vecoj nadmorskoj visini raste otpornost na hipoksiju. Preventivne strategije obuhvataju prestanak proizvodnej otrovnih materija. kostobran. → Sklonost ka akcidentima.udaljavanje od mesta gde se vrsi prasenje toksicnim supstancama. sigurnosni pojasevi. reparacija i rehabilitacija povredjenih.prirodna otpornost moze biti smanjena kod osoba odolelih od hemofilije ili osteogenetskih mana. konzumiranje alkohola u voznji. → Povrede u kuci. signali na putu. telesne kontrole. dispecarski sistem. prevencijom povreda i prilagodjavanje sredine potrebama starih se u znatnoj meri umanjuje njihovo povredjivanje.je faktor koji se tesko ustanovi ali ukoliko se javi veliki broj slucajeva treba da se ispita. ali se smatra da su sposobnosti ljudi smanjene pri koncentraciji alkohola u krvi od 100mg% (0. pozari su nacini povredjivanja starih. → Visokorizicne grupe su grupe ljudi koji su skloniji povredjivanju. › Stari.Tamara Alfirević 2012.u uzrastu od 15 do 24 najcesce povrede su slucajno nastale.godine… → Alkohol i druge droge. Trudnicama se preporucuje pojas.uklanjanje opasnih uglova ili njihova zastita 8) Povecanje otpornosti na povrede. bokserske rukavice. slabiji vid.trovanja. → Odredjeni lekovi takodje izazivaju promene ponasanja i uticu na voznju kao i kombinacija lekova i alkohola (valijum). 4) Modifikacija oslobadjanja sile. stepenice. Poznato je da postoje individualne razlike u reagovanju na konzumiranje alkohola. Tu spadaju: › deca. osteoporoze idr se takodje povecava otpornost na povrede.

prevencija losih navika i oralna higijena.sve to i zdravstveno vaspitanje  od 8 do 17.nastavlja se to i vrsi se procena oralne higijene i redovni pregledi. patoloski process egzogenog porekla. koriscenje meke hrane. progredijalnog toka. Ove bolesti su preventabilne i moze se uticati na smanjivanje njihove ucestalosti kako u pogledu mortaliteta tako i morbiditeta. → Povrede na radu. unosenjem fluora i primenom lokalnih mera kao sto su uklanjanje kalkulusa i strucna aplikacija antikarioznih sredstava na zube. Na tome se zasniva prevencija karijesa. Preventivne mere obuhvataju:  pravilnu ishranu i edukaciju trudnica. kontroli ishrane. prevencija karijesa i oboljenja. Veoma opsezna istrazivanja su pokazala da pusenje.  kasnije. Ovo oboljenje je oboljenje odraslih ali je pocetak u mladosti.slicni postupci Osnovni principi stomatoloske zastite su oralno zdravlje. ireverzibilne prirode i nedovoljno razjasnjenje etiologije. 13.endogeni faktori (slabija gentska konstitucija zuba. a u naglom porastu u zemljama u razvoju. oralnoj higijeni. sto je dovelo do velikih troskova. Smatra se da od ovih bolesti boluje oko 90% stanovnistva sveta. povecani pritisak. Peridontopatija je inflamatorni process paradontalnog tkiva kao posledica infekcije izazvane lokalnim mikrobnim faktorima.Tamara Alfirević 2012. Kvarenje zuba nastaje kada usled delovanja kiselina.  od 4 do 7. 12. malnutricija. Polazna tacka u nastanku karijesa je demineralizacija gledji ili inflamacija tkiva. zastite licne i objekta i sl se sprecava povredjivanje. poremecaji u metabolizmu minerala). prilagodjavanje potrebama drustva i saradnom sa zajednicom. dodje do dekalcifikacije zuba.  u prve tri godine zivota. Ono utice na najveci gubitak zuba. spadaju u najrasirenije bolesti stanovnistva sveta. Socijalno medicinski aspekti kardiovaskularnih bolesti Kardiovaskularne bolesti su jedan od najvaznijih uzroka smrti u industrijski razvijenim zemljama. Osnovne socijalno-medicinske karakteristike bolesti usta i zuba su: … velika frekvenca ovih bolesti medju odraslom populacijom i posebno medju malom decom … bolesti usta i zuba imaju negativan uticaj na kvalitet zivota … ove bolesti se mogu prevenirati … ne ugrozavaju direktno zdravlje obolelih. Poznato je da veliku ulogu u prevenciji zubnog karijesa ima fluor. povecani nivo holesterola u krvi i dijabetes povecava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Socijalno medicinski aspekti bolesti usta i zuba Bolesti usta i zuba .najveci broj se desava u gradjevinarstvu i poljoprivredi. Ovi rizicni faktori su povezani sa prevelikom Page1 .pravilna ishrana. oni teze ka unapredjenju zdravlja i sprecavanju bolesti a ne ka njihovom lecenju. Pedesetih je doslo do naglog porasta u broju obolelih i sprovedene su mere usmerene na rehabilitaciju i lecenje. parodontopatije i nepravilnosti razvoja vilice i zuba. Kada se uvidelo da su mere prevencije znacajnije i jeftinije doslo je do preokreta te su sada ove bolesti u opadanju. Zastitom radnika na radu primenom branika. ali nepovoljno uticu na zdravstveno stanje … znacajni ekonomski izdaci za lecenje ovih bolesti Predisponirajuci faktor za nastanak zubnog karijesa su lokalni( losa oralna higijena. medju kojima dominira karijes. Primarna prevencija se zasniva na zdravstvenom vaspitanju. Utvrdjeno je da stanovnici koji koriste vodu za pice koja sadrzi fluor u koncentraciji od 1mg/l imaju znacajno manje karioznih zuba nego oni koji ne piju takvu vodu. ali se moze uociti metodama prebojavanja. Zubni karijes je lokalni. obilno unosenje secera) i opsti. Ova kiselina nastaje razlaganjem secera pod dejstvom bakterija stvaranjem dentalnog plaka koji je skoro nevidljiv golim okom. Samo cetkanjem zuba se on ne moze ukloniti pa se moraju koristi konac i interdentalni sprej.

Populaciona strategija s eprimenjuje na celo stanovnistvo a cilj joj je da izmeni lose navike stanovnika koje su povezane s rizikom oboljevanja. Ona se zasniva na dve strategije koje se istovremeno primenjuju: 1. Sa stanovista primene navedenih strategija vazno je poznavati stanje unutar populacije. Ta strategija direktno doprinosi smanjivanju morbiditeta i mortaliteta i njeni efekti su u korelaciji s intenzitetom i duzinom trajanja tih aktivnosti. fizicka aktivnost mogu doprineti poboljsanju zivota. … Visok krvni pritisak. medjutim za to postoji i jedno objasnjenje da siromasni slojevi stanovnistva imaju u celini visi nivo rizicnih faktora. odnosno da kod dece i omladine formira zdrav nacin zivota i ponasanja. a posebno LDL frakcije moze znacajno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. manje masti i hrane bogate holesterolom. Za samu prevenciju znacajni su: … Smanjivane rizickih faktora. eradikacija pusenja. … Eradikacija pusenja. Postoje naucni dokazi da faktori ishrane i gojaznost igraju veoma znacajnu ulogu u povecanju nivoa krvnog pritiska. Page1 gojaznoscu.posvecuje se velika paznja edukaciji dece i omladine. Medjutim postoje i faktori kao sto su genetski. U riziko faktore spada i stres. Dijabetes je ucestaliji kod zena i predstavlja riziko faktor kao i hormonalne promene u menopauzi. … Socijalno-medicinski pristup. izbegavanja pusenja.kardiovaskularne bolesti se javljaju u kasnijem dobu. dijabetesu i povecanom nivou krvnih lipida.istrazivanja su pokazala da se smanjivanjem nivoa ukupnog holesterola.Tamara Alfirević 2012. › Zene. Zdrav nacin zivota. odnosno u specificnim grupama.preporucuju se voce. sedentarna navika zivota.Siromastvo i beda su povezani sa sve vecom ucestaloscu kardiovaskularnih bolesti. losi medjuljudski odnosi. ishranom bogatom zasicenim mastima i nedovoljnom fizickom aktivnoscu. › Muskarci imaju veci rizik od koronarne bolesti nego zene jer je veci procenat pusaca i onih koji piju alkohol medju muskarcima kao i abdominalni tip gojaznosti. Cilj nutricione politike je da zdrava ishrana postane drustvena norma.neadekvatna ishrana. starenje i predispozicija u odnosu na pol. povrce i cerealije.prevalence povecanog krvnog pritiska i holesterola u krvi je znatno veca kod starijeg stanovnistva. a odredjen broj ljudi se ne lece adekvatno. 2. istice se znacaj adekvatne ishrane. … Psihoscoijalni faktori. Skolski program kao Celina treba da ukljuci odgovarajucu edukaciju koja ce biti usmerena na obuku dece da ne steknu naviku pusenja.Medjutim jako tesko se postizu promene u ishrani te je vazno da edukacija u vezi sa ishranom bude inkorporirana ne samo u zdravstveno vaspitanje nego i sve druge oblike edukacije. ogranicavanje pusenja u prostorijama gde se ljudi okupljaju i rade. … Ishrana. u sredstvima saobracaja … Redovna fizicka aktivnost. i koriscenja alkohola.radi se na zabrani reklamiranja. redovne fizicke aktivnosti i odrzavanja normalne tezine.arterijska hipertenzija je jedan od najcescih kardiovaskularnih poremecaja. izbegavanje pusenja. › Stare osobe. Primenom ovih mera moze doci do drasticnog smanjenja broja pojedinaca koji su oboleli.sedentarni nacin zivota doprinosi oboljevanju pa se radi na aktiviranju stanovnistva narocito dece i omladine. posebno adekvatna ishrana. poseban porez na cigarete. gojaznost doprinose povisenom pritisku. povecanje fizicke aktivnosti i smanjivanje stetnih psihosocijalnih faktora koji uticu na kardiovaskularne bolesti. vanredna stanja. Program prevencije treba sprovesti pre ulaska u `srednje` godine. Prevencija kardiovaskularnih bolesti doprinosi ukupnom poboljsanju zdravstvenog stanja stanovnistva jer utice na smanjivanje mortaliteta i morbiditeta.da bi se prevenirali riziko faktori vrsi se unapredjenje nacina ishrane. … Povecani nivo holesterola u krvi. Strategija visokog rizika je okrenuta pojedincu i ona se bavi otkrivanjem osoba pod rizikom i njihovom blagovremenom tretmanu. › Deca i omladina. Veliki broj ljudi ima hipertenziju a da ni ne zna za to. da steknu pojmove sta znaci zdrava ishrana i fizicka aktivnost za njihovo zdravlje i fizicki i psihicki razvoj. Ishrana .

Prekancerozne lezije. Ishrana se dovodi u vezu sa karcinomom gastrointestinalnog trakta. zdrela. Dokazano je da je skrining karcinoma grlica materice PAPa brisom kost-efentivan metod posebno kod visokorizicnih grupa zena starosti 25-60 godina.alkohol. Efikasan preventivni program mora da se bazira na intervencijama usmerenim ka prevenciji i kontroli faktora rizika za razvoj karcinoma: 1. promiskuitentne. Primarna prevencija podrazumeva sistemske aktivnosti usmerene ka prevenciji nastanka bolesti redukujuci ili uklanjajuci ekspoziciju individue ili stanovnistva pozitivnim kancerogenima. faza oboljenja koji moze da se nadoveze na razvoje maligne neoplazme. zabrana pusenja na javnim mestima. Ove mere cesto redukuju morbiditet i mortalitet drugih bolesti. ima veliki znacaj za kontrolu holesterola pa se radi na promovisanju zdrave ishrane. holesterolom i trigliceridima. zdravstvena upozorenja na pakovanjima…) 2. dok su za druge neefikasni (karcinom pluca) ili u eksperimentalnoj fazi ispitivanja (kolorektalni). … Dijabetes. testiranjem mutagena u hrani. Dijabetes prouzrokuje slabljenje vida i slepila. povecanje unosa voca i povrca u ishrani. Gojaznost ne treba odvajati od fizicke aktivnosti. koje imaju licnu anamnezu o seksualno prenosivim bolestima. mokracnih puteva. Program prevencije i kontrole se zasniva na interventnim programima zajednice koji ukljucuju mere promocije zdravlja prevencije i kontole. zivot u kancerogenoj sredini i bolja dijagnostika i kvalitetnija evidencija ovog oboljenja. Socijalno medicinski aspekti malignih neoplazmi Maligne neoplazme sa udelom od 20% u strukturi mortaliteta predstavlja vodeci uzrok smrti u razvijenim zemljama. … Gojaznost.rana detekcija ima za cilj da se pronadju obolele osobe ili prekursori oboljenja kada su mali.posebno abdominalna je povezana sa povecanim pritiskom. Smatra se da hrana ucestvuje sa 35% u uzrocima svih karcinoma. poremecaj funkcije bubrega. kao i kombinacija genetskih i faktora spoljne sredine. Profesionalna ekspozicija kacerogenima predstavlja znacajan faktor u oboljevanju od raka. smanjenje potrosnje hrane prezervirane salamurenjem i dimljenjem. smanjenjem kontaminacije hrane kancerogenima u procesu obrade. Ishrana. smanjenje konzumacije alkoholnih pica. Otkrivanje osoba sa povecanim nivoom holesterola moze se vrsiti putem skrininga i metodom koji se koristi prilikom posete lekaru ako on sumnja na povisen nivo. zeluca. antioksidanti u vocu i povrcu. dojke. sa vestacim prekidima trudnoce. bez zakonske i administrativne podrske borba protiv pusenja nece biti uspesna (zabrana prodaje. gojaznost i fizicka aktivnost predstavljaju celinu i mere u smislu prevencije i kontrole treba da budu koordinirane. 14. dojke a u vecem obimu i respiratornog trakta i mokracne besike.Tamara Alfirević 2012. 4. Ovi programi mogu biti samostalni ili u sastavu sirih programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti. ali i usta. povisenim holesterolom i pritiskom. perifenog nervnog sistema i ostecenja kardiovaskularnog sistema. Radi se na prevenciji usvajanja navike i prestanku pusenja a na to veliku ulogu ima zdravstveno vaspitanje. Pusenje se smatra najodgovornijim faktorom rizika za razvoj karcinoma pluca u 90% slucajeva. Medjutim. Insulinnezavisni je povezan sa gojaznoscu.oba dijabetesa insulinzavisni i insulinnezavisni predstavljaju riziko faktor. Prema proceni SZO oko 70% malignih neoplazmi je posledica nacina zivota i dejstva faktora okoline. Efikasan program rane detekcije je dokazan za karcinom grlica materice. Smatra se da je porast obolelih povezan sa porastom ocekivanog trajanja zivota. Isto tako se smatra da bi se najmanje jedna trecina bolesti mogla prevenirati. lokalizovani i relativno laki za lecenje. 3. … Drugi faktori. Prevencija ukljucuje zdravstveno vaspitanje i informisanje o stetnostima u radnoj sredini i mogucnostima zastite. Preporuke su usmerene na savete u smislu: redukcije masti. Page1 . Jedan od uzroka je sedentarni nacin zivota ali i genetski determinisana osetljivost na gojaznost. Ova bolest sve vise zahvata mladju populaciju i vodeci je uzrok smrti stanovnistva uzrasta 1-35 godine. niskog socioekonomskog statusa. Sekundarna prevencija. zabrana reklamiranja.

Mamografija. procenat gojaznih muskaraca je smanjen a zena povecan. Kod populacione se tezi kontroli determinanti incidence u stanovnistvu (zakljuceno je da je najveci broj obolelih iz mase ljudi sa blago povisenim vrednostima faktora rizika). socio kulturni. Visokorizicna strategija je tradicionalni medicinski pristup kojim se tezi identifikovati osobe pod rizikom za nastanak bolesti i podvici tretmanu. osobe visokog socioekonomskog statusa. Smatra se da su multikauzalne i posledica sinergicnog delovanja vise faktora koji povecavaju sansu oboljevanja i nazivaju se faktori rizika.populaciona i visokorizicna. Testovi nisu seznsitivni i specificni te se ne preporucuje njihova primena. Kao posledica povecanja nivoa znanja doslo je do znatnih promena u ishrani. posle 40godine jedan u dve godine. fizicki i bioloski uslovi zivota. Testiranje za kolorektalni karcinom je sporno u odnosu na kost-efektivnost kod visokorizicnoh grupa. Metodologija prevencije i kontrole masovnih nezaraznih bolesti Zdravstveno stanje stanovnistva trpi kvalitativne promene. Intervencije koje su koriscene u novosadskom CINDI program su imale za cilj da: a) sprece stetno ponasanje b) potpomognu modifikovanje vec formiranih stetnih navika i usvajanje alternativnog ponasanja c) uticu na ranu detekciju prekursorskih stanja u asimptomatskom stadijumu i rano otkrivanje d) unaprede rani i adekvatni tretman i rehabilitaciju U analizama uspeha programa registruju se promene i nivoa rizicnih faktora u zajednici. U viskorizicne grupe za razvoj karcinoma dojke spadaju: zene preko 40 godina. dug i progredijentan tok. Page1 . Mesecni samopregled se preporucuje za sve zene. U njih spadaju.Tamara Alfirević 2012. ekonomski. Ova strategija tezi da otkloni osnovne uzroke bolesti ili potpomazuce faktore i ona je po svojoj strategiji radikalna. pomeranje distribucije ili ekspozicije u zeljenom pravcu. osobe sa pojavom prve menstruacije pre 12 i kasnom menopauzom nakon 55. ostecenja organizma koja se mogu reprodukovati smanjenjem opste i profesionalne sposobnosti. Udruzenost faktora visestruko povecava rizik razvoja bolesti. oba pola su povecali fizicku aktivnost. hronicne bolesti respiratnog i digestivnog trakta. Poseban naglasak se stavlja na mere primarne prevencije koja treba da omoguci redukciju zajednickih faktora rizika za vise bolesti istovremeno. Novi Sad je ukljucen u CCCP program ciji je deo CINDI program koji je nacionalnog karaktera a po svojoj prirodi interventan aplikujuci postojeca znanja i dugogodisnja iskustva koja se poseduju na polju prevencije MNB. fizikalni pregled od strane lekara i samopregled su generalno prihvaceni i kao efikasne metode ranog otkrivanja karcinoma dojke. Direktni uzrocnici MNB u najvecem broju slucajeva nisu poznati ili su u fazi jos uvek nedovoljeno preciznih podataka. ova strategija je od male koristi za pojedinca i slaba je motivisanost individua ali i lekara. Nazalost.nacin zivota. Ona nije povezana sa staroscu cak sve vise oboljevaju radno aktivni pacijenti. a promene u morbiditetu su iskljucivo rezultat mera primarne zdravstvene zastite koje su dovele do redukcije rizicnih faktora i izvesnih promena u zivotu. dijabet…) koje pokazuju visoku frekvencu i dinamiku rasta. MNB su univerzalna oboljenja. Broj muskaraca pusaca se smanjio a zena povecao. karakteristike osobe. osobe s pozitivnom porodicnom anamnezom. smanjenje njihovih prosecnih nivoa u stanovnistvu. U ovom pristupu je velika motivacija pojedinca i lekara. nerotkinje ili prvo radjanje posle 30godina. sa benignom bolesti. Sada socijalno-medicinski i ekonomski problem predstavljaju masovne nezarazne bolesti (MNB). Za razvijanje programa prevencije su koriscene dve strategije. premda se radi o najznacajnijoj formi karcinoma i on nema mnogo uticaja cak i kada pomaze detekciji karcinoma u ranim fazama. ona nije radikalna i sa ogranicenim je potencijalom. maligne neoplazme. Promene u mortalitetu ostvarene u ovom period rezultat su ukupnog delovanja zdravstvene sluzbe. Skrining za rak pluca nije ukljucen u preporucene mere. Bazni mammogram bi trebalo da imaju sve zene starosti 35-40 godina. Opadanje morbiditeta i mortaliteta od infarkta miokarda se moze ocekivati tek kada dodje do trajnih promena kod vecine stanovnistva. Identifikacija faktora je znacajna zbog determinisanja interventnih aktivnosti koje bi imale za cilj da kroz izmenu i kontrolu tih faktora. a posle 50 jedan godisnje. Nazalost. Radi se o sirokoj lepezi bolesti (KVB. 15. Njihova opsta karakteristika je rani pocetak. sa prethodnim karcinomom.

U sprovodjenju zastite zena pored aktivnosti na planiranju porodice. vrednosti i odnosa drustva prema zenama. U periodu adolescencije su znacajni rani brakovi. 16. bez obzira na sve broj dece varira od podrucja. Nazalost ovo pravo nije dostupno mnogim zenama sveta. a za dete pothranjenost. Sa njim su udruzene povrede polnih organa. U najadekvatnije metode spada primena kontraceptivnih sredstava ali i pored toga dolazi do nezeljenih trudnoca. Rizik je veci sto je devojka mladja. eklampsa. emocionalne posledice zbog nezeljenog deteta. Povecana upotreba oralnih kontraceptiva se dovodi u vezu sa razvojem bolesti cirkulatornog sistema i karcinoma. Ima zena koje ne mogu da zatrudne i radi se na nacinima kako ima se moze pomoci. U fertilnom periodu (15-49) zdravlje zene je pod uticajem njene reproduktivne i materinske uloge. Page1 . vanmatericna trudnoca. Decaci su vise zeljeni sto je vezano sa misljenjem da je zena slabijeg ekonomskog potencijala. Pored medicinskog radnika i lekara veliki znacaj imaju i genetska savetovalista kao i drugi sektori javnog informisanja. sterilitet. Prevalenca pusenja i potrosnja alkoholnih pica raste medju zenama u mnogim delovima sveta iako je alkoholizam tesko definisati i meriti. Planiranje porodice podrazumeva pravo roditelja da odlucuju o broju dece i intervalima izmedju porodjaja. pored redovne kontrole toka trudnoce. hormonski poremecaj. Manje od polovine se obavlja uz pomoc priucene osobe a manje od 30% u zdravstvenim sutanovama. porodi i abortusi koji znatno ugrozavaju zdravlje zena i dece. nelegalni abortusi. Veliki uticaj na zdravlje zena ima obrazovanje i zaposlenje. malnutriciju i nize obrazovanje. Za majku zavise da li su rane ili kasne. Pored toga. planiranje porodice Pravo na zdravlje je osnovno pravo svake osobe i ono znaci pravo svake osobe da zivi u sredini sa minimumom zdravstvenih rizika i pristupacnom zdravstvenom sluzbom koja ucestvuje u ocuvanju i unapredjenju zdravlja pojedinca i stanovnistva. poseban znacaj se stavlja na zdravstvenu zastitu trudnica kod kojih se u period trudnoce. Suocene sa nezeljenim trudnocama zene izlaz traze u vestackim prekidima koji se neretko zavrsavaju sterilitetom pa i smrcu.Tamara Alfirević 2012. najrasirenija forma kontrole radjanja. On treba da pruzi informacije o kontracepciji i stetnosti abortusa koji je. Hemoragija. mortalitetom i kvalitetom zivota. žena. gde je velika nezaposlenost. Ovi pregledi su najbolja prevencija. prati kretanje telesne mase. Iako nema mnogo istrazivanja o efektima alkohola na zene zna se da su one osetljivije na alkohol od muskaraca. Oni omogucavaju zenama da kontrolisu broj i razmak izmedju trudnoca. abortusi i sepse su medju vodecim uzrocima smrti. Zene cine vulnerabilnu kategoriju i one vise pate u odnosu na muski deo stanovnistva zbog niskog statusa u drustvu. Medjutim. I samo koriscenje snaznih kontraceptivnih sredstava je praceno odredjenim rizikom. Zdravlje zena je ugrozeno kroz ishranu. infekcije. nazalost. to jos nije u dovoljnoj meri uticalo na odredjena drustva. rastom i razvojem. s tima sto su decaci vise zeljeni. U odredjenim zemljama decaci se duze doje dok devojcice vise umiru. stava. hronicna zapaljenja. Koriscenje sredstava za kontrolu radjanja kao i abortus i sterilizacija su sve cesci u savremenom drustvu. zaposlena zena nije lisena rada u domacinstvu i vaspitanju dece sto dovodi do fizicke iscrpljenosti. Vezno je da zdravstveni radnik bude deo planiranja porodice. Stope mortaliteta su najvise gde je zdravstveno stanje u celini losije. emocionalne posledice. Mnoge zemlje uvode regulisanje donje granice sklapanja brakova. Razlozi zasto treba planirati porodicu se ticu i majke i deteta. morbiditetom. S druge strane. stresa i anksioznosti. za razliku od razvijenih zemalja gde je preko 99% porodjaja uz strucnu pomoc. pritiska. teske poslove. Pusacke navike opadaju medju muskarcima a rastu medju zenama sto se pokazuje u povecanju bolesti srca i karcinoma pluca. U zemljama u razvoju perenatalna zastita gotovo da i ne postoji. neadekvatna zastita i emocionalne posledice nezeljenog deteta. nepismenost a zdravstvena sluzba nerazvijena stvara problem u vezi sa ishranom. mora se uzeti u obzir da sve zene ne zele da budu majke i ne treba ih porediti sa onima koje to zele. vrse laboratorijske analize. krvarenja. morbiditet. Ilegalno izvedeni abortusi su od posebnog rizika za zdravlje zene. verovanja. Pobacaj bilo koje vrste je stetan i ima teske posledice. U mnogim zemljama je abortus legalan ali samo zato da se ne bi vrsio nelegalni abortus koji je cesto fatalan za zene. kako prenatalnog morbiditeta i mortaliteta zena tako i obolevanja i smrtnosti novorodjenceta. Velika porodica u nepovoljnim socioekonomskim uslovima. Zdravlje porodice. Zaposlene zene u zavisnosti od oblasti imaju povecan rizik da obole od odredjenih bolesti.

Ovo informisanje se moze sprovesti putem radija. Page1 . Porodica. alkoholizam. U ovom periodu je rizik umiranja nizak no jos uvek su stope mortaliteta neprihvatljivo visoke a sve veci znacaj imaju samoubistva. Kognitivni razvoj od 5 do 9 godije je karakterisan zeljom za ucenjem. razgovorom…Zdravstveni radnici su znacajni u edukaciji mladih. stampe. pravilne ishrane i stetnosti alkohola. s tim sto veze sa porodicom slabe a raste znacaj vrsnjaka.omladina) jeste brz rast i fizicki razvoj. na poslu i sportu a oni su i glavni uzrok smrti u saobracajnim nestecama. Moguca su ekstremna ponasanja. narkomanija. da se suoce sa nizom problema bez roditeljske podrske a to vodi porastu mentalnih i bihejvioralnih problema. alkoholizam.nezdrava okolina.Tamara Alfirević 2012. aktivnosti. Stabilnost je znacajna za mlade osobe s toga su migracije u porastu. Zahvaljujuci mogucnostima savremenog tretmana i zastite. delikvencija. neodgovorno roditeljstvo.opadanje intelektualnih mogucnosti. nezaposlenost. a to je i period traganja za sopstvenim identitetom i trazenje mesta u drustvu. Takodje se povezuje sa kriminalnim ponasanjem i prostitucijom. Da bi se popravilo zdravstveno stanje maladih neophodno je informisanje i sticanje znanja o dobrobitima higijene. 17. isl. Industrijski razvoj je uticao na eliminaciju starih problema vezanih za siromastvo i nepismenost ali stvara nove. televizije. Od 14 do 18 uticaj skole se zavrsava. pusenje. a socijalni faktori su najznacajniji. postaje sve veci problem kako zbog rastuce prevalence tako i zbog saznanja da koreni leze u detinjstvu. mnoga deca sa genetskim i metabolickim oboljenjima prezivljavaju period adolescencije ulazeci u zrelo doba. neuspeh u skoli. postera. Industrijalizacija i socijalne promene su kreirali nove nutritivne problem. Pusenja. Hronicne bolesti su poseban problem jer je sa industrijalizacijom doslo do povecanja bolesti kao sto su maligne bolesti. Sistematski pregled kojim se vrsi klinicki pregled po sistemima. Alkohol se koristi sve ranije. Ubrizgavanje droge se dovodi u vezu sa HIV infekcijom i sledstvenim AIDSom zbog zajdenickog koriscenja zarazenih spriceva. TBC. duvana i droge. malnutricije i ciroze jetve. bolesti srca. Mladi migranti su prinudjeni da prihvataju nove kulturne obicaje i navike. Problemi u doba adolescencije: besposlicenje. sluzba socijalne zastite. Povrede cesce kod muskaraca i komplikacije trudnoce i porodjaja su znacajan uzrok smrtnosti. poremecaja u rastu. skola. ali je problem sto iz straha i sramote mladi ustrucavaju da im se obrate. visoka aktivnost a kod dece i velika pokretljivost i potrebe za istrazivanjem okoline. Sto se ranije pocne to je skracenje ocekivanog trajanja zivota vece. Skola i uopste edukacija. Trudnice koje piju izlazu svoje dete riziku od ostecenja mozga. Prekomerna ishrana. rane trudnoce i abortusi. Broj stanovnika u gradu je u porastu bilo zbog edukacije ili zaposlenja. alergija i hronicne respiratorne bolesti. Zdravlje dece i omladine Jedna od najvaznijih bioloskih karakteristika dece i adolescenata (deca cine uzrast od 0 do 14 godina s tim sto se po definiciji SZO starost od 10 do 19 naziva adolescencija a od 15 do 24. Pusenje je najrasirenija navika vezana za zdravlje. U tom period socijalizacije dete se uci da deluje kao clan drustva i da zivit u zajednici sa drugima.hronicne bolesti i psiho socijalne probleme. bracnu nestabilnost. suicidalni pokusaji. ta zavisnost se smanjuje dok se psihicke funkcije razvijaju do nivoa da se govori o detetu kao licnosti. a uticaj makrosredine raste. Alkohol utice na odnose medju ljudima. Period puberteta 10-13 gdine je udruzen sa fizickim i seksualnim promenama. hendikep. drugovi i zajednica igraju znacajnu ulogu u socijalizaciji dece od 10 do 13 godine. Neki od problema koji se javljaju u detinjstvu a imaju efekta na adolescenciju su: malnutricija i napusteno dete (zdravstveno) . bilo da su psihicki ili zdravstveni. Time se postizu jaci efekti ali i teze posledice.Posebno su vulnerabilne izbeglice i zrtve rata. Starost mladih koji koriste droge sve je niza. narkomanija su veliki problem mladih. a teski alkoholicari imaju veci rizik od karcinoma. poremecaj ponasanja i nezaposlenost i losa ishrana (socijalno) . Period detinjstva je znacajan u smislu sto svi problemi koji se tad jave mogu uticati na samu licnost. a da se konsekvence protezu do najdublje starosti. Rano otkrivanje osoba koje su podloznije ovim problemima je dobro za prevenciju i obezbedjenje zdravog i produktivnog zivota pojedinca. filmova. Dok je u periodu odojceta deta potpuno zavisno od majke. prati rast i razvoj je znacajna mera prevencije. posebno gojaznost. mentalnoj retardaciji. Zdravlje dece i mladih je pod snaznim uticajem sve prisutnijih stetnih navika i ponasanja. savetovalista za planiranje porodice su ustanove koje u mnogome mogu pomoci mladima za resavanje i prevenciju mnogih problema. a koriscenje vise droga je sve cesce. U fazi adolescencije dete je sposobno da razmislja apstraktno i bude nezavisno. Broj samoubistava je u porastu. narusena porodica.

Zdravstvene mere koje pomazu starima:  Fizicka aktivnost  Odrzavanje funkcionalne sposobnosti  Pomoc u kuci  Patronazna sluzba i kucna nega  Mere samopomoci u tretmanu hronicnih stanja (ustanove) 19. rad bubrega. Severna Amerika. Nacionalni sistemi zdravstvene zastite se veoma razlikuju tako da ih je tesko grupisati u smislu mogucih modela. da aktivno obavlja svoje socijalne i druge funkcije i da su nezavisni clanovi drustva.Sistemi zdravstvene zaštite u svetu. Po Terrisu nacionalni sistemi se mogu grupisati u tri osnovne grupe: 1. Novi Zeland Australija 3. Starenje ima dva oblika: morfolosko i funkcionalno. Pored navedenih individualnih razlika treba ukazati i na razlike u pogledu zdravstvenog stanja medju starim osobama. Preventiva i kurativa su odvojene.Tamara Alfirević 2012. smanjuje se adaptacija na uslove spoljasnje sredine. Troskove preventive snose lokalni budzeti a kurativa se placa iz osiguranja ili centralnog budzeta. Direktno placanje podrazumeva da pacijent licno placa uslugu koja mu se refundira ili to Page1 . Starenje nije isto kod svih ljudi zbog razlika u konstituciji. nacinu ishrane. model nacionalne zdravstvene sluzbe. Slabosti. Poslednjih godina je ustanovljeno da bolest i onesposobljenost nisu automatski pratioci. model budzetske podrske. smanjuje se funkcija endokrinih zlezda. Vecina starih osoba ima hronicne probleme. Vazno je istaci da je ogromna vecina starih osoba u razvijenim zemljama zdrava.Evropa. radnim i drugim uslovima. posebno u odnosu na zdravstvenu sluzbu i socijalnu zastitu. lucenje zeludacnog soka. Mozak nema tu sposobnost. ali oni u glavnom ne ogranicavaju njihove svakodnevne aktivnosti. sto predstavlja tradiciju. Ono predstavlja tihi ali progresivni process koji postepeno dovodi do opadanja funkcije celog organizma. Porast ucesca starog stanovnistva uz opadanje nataliteta uticalo je na znacajne izmene u starosnoj strukturi stanovnistva.nedovoljno finansijskih sredstava. Rad lokomotornog sistema opada. kao ni ocno socivo. Zdravlje starih osoba Jedno od najvecih dostignuca u razvoju savremenog drustva je porast ocekivanog trajanja zivota. Organi razlicito stare u zavisnosti od toga da li imaju mogucnost regeneracije ili ne. Postoje naucni dokazi o povezanosti socijalne sredine i duzine zivota kao dokazi da socjalna i psiholoska funkcija ima pozitivan uticaj na fizicku sposobnost. Negova podela je: 1. zbog toga mere odrzavanja promocije zdravlja treba da budu prvenstveno usmerene na odrzavanje rezervi bioloskog kapaciteta. model zdravstvenog osiguranja. stilu zivota.besplatna zdravstvena zastita za najsiromasnije slojeve stanovnistva. Drugi indikator su troskovi za zdravstvenu zastitu. Ovo je nesto cemu je covecanstvo tezilo ali to nosi i nove izazove i nove zahteve. Jedna od najznacajnijih karakteristika procesa starenja je konstantno gubljenje rezervi bioloskog kapaciteta koji se izrazava u razlici izmedju maksimalnog kapaciteta i kapaciteta neophodnog za odrzavanje svakodnevnih funkcija. Oko 25% osoba starosti iznad 70 godina ima poteskoca a polovina njih zahteva pomoc. slabe cula. Uspeh lecenja zavisi od rezervi bioloskog kapaciteta. 18. ogroman pritisak pacijenta na sluzbe i nedostatak zdravstvenih kadrova 2. socijalisticke zemlje Pored ova tri on uvodi i prelazni koji svrstava u Britaniju i Svedsku kao prelazni oblik izmedju zdravstvenog osiguranja i nacionalne zdravstvene sluzbe. zapadnoevropske zemlje-visok stepen liberalizacije.centralizovana sluzba i budzetsko finansiranje. Bridgman ima drugaciju podelu a kao indikator koriscenja zdravstvene zastite uzima se prosecan broj poseta zdravstvenoj ustanovi. Vecina definicija starenja smatra da je starenje progresivno opadanje vitalnih funkcija organizma.

Page1 . god. U pocetnom periodu su sve zemlje trosile mala sredstva kojima su raspolagale na izgradnju velikih bolnica od kojih mnoge nisu izgradjene a druge se nisu mogle odrzavati. 20. Vanbolnicka sluzba se obavlja preko lekara opste medicine ili privatnih lekara.Najveci deo troskova za zdr zastitu je iz centralnog i lokalnih budzeta. socijalisticke zemlje. a koja neposredno kao profesiju obavljaju zdravstvenu delatnost u zdravstvenim ustanovama ili privatnoj praksi. Oni imaju pravo i dužnost da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svog rada. doktor stomatologije. Centralni zdravstveni organi su nacionalni saveti za zdravlje koji imaju funkciju planiranja i kontrole nad zdravstvenom i farmaceutskom sluzbom. zemlje u razvoju koje slede svoje tradicije. Centralizovana zdravstvena sluzba. dipl. biohemičar – sa završenim odgovarajućim fakultetom zdravstvene struke  Drugi zdravstveni radnik – sa završenom odgovarajućom visokom. Severna Amerika. Bolnice za lecenje mentalnih bolesti i tuberkuloze su u javnom vlasnistvu. sve zemlje članice bi trebale da osiguraju da svi profesionalci u oblasti zdravstva i drugih sektora imaju usvojeno odgovarajuće znanje. jaka podrska budzeta ali nedovoljno sredstava. Zdravstveno osiguranje je u rukama privatnih kompanija. kao i radi dobijanja. Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika podrazumeva sticanje znanja i veština u okviru: • specijalizacije i uže specijalizacije i • kontinuirane edukacije (stručni i naučni skupovi. Vanbolnicku zastitu sprovode lekari zaposleni u drzavnim institucijama ili privatni lekari. kao i lica sa završenom drugom školom zdravstvene struke. farmaceut med. stavove i veštine potrebne za zaštitu i promociju zdravlja. seminari. Tajland. 6. u zavisnosti od stepena stručne spreme je:  Doktor medicine. 3. ove zemlje su prihvatile sisteme zdravstvene zastite zemalja svojih radnijih kolonizatora koje nisu mogle objektivno da primene.menjaju sisteme od strogo centralizovanih i budzetski finansiranih u pravcu razvoja sistema zdravstvenog osiguranja. skandinavske i druge zemlja. odnosno obnovio odobrenje za samostalan rad (licenca) Zdravstveni radnici obavljaju zdravstvenu delatnost u skladu sa važećom zdravstvenom doktrinom i u skladu sa kodeksom profesionalne etike. Uloga zdravstvenih radnika u zdravstvenoj zaštiti i njihovo obrazovanje i usavršavanje Zdravstveni radnici su lica koja imaju završen medicinski. 4. obrazovanje i korišćenje zdravstvenih kadrova treba da bude u skladu sa politikom Zdravlje za sve Cilj 18 politike evropskog regiona: »XXI cilj za XXI vek« odnosi se na razvoj ljudskih resursa za zdravlje: Do 2010. stomatološki. Drzava obezbedjuje zdr zastitu siromasnijeg stanovnistva. Zdravstveni radnik.dipl. odnosno obnavljanja licence. 5. One zasnivaju svoju zdravstvenu sluzbu na savremenim principima i na primeni tradicionalne medicine koja se odrzava od najstarijih vremena. Indija i jos nekoliko arapskih zemalja.Tamara Alfirević 2012.bez sopstvenih koncepta za razvoj. zemlje u razvoju pod uticajem zapada. 2.Kina. odnosno srednjom školom zdravstvene struke Zdravstveni radnik može samostalno (bez neposrednog nadzora drugog zdravstvenog radnika) pružati zdravstvenu zaštitu ako je: • obavio pripravnički staž i položio stručni ispit • upisan u imenik komore • dobio. farmaceut i . višom. umesto njega direktno placa osiguranje ili drugi obveznik placanja. Egipat. kursevi i dr. odnosno farmaceutski fakultet.zdravstvene sisteme karakterise privatno vlasnistvo zdravstvenih ustanova.) Planiranje. Tek usvajanjem koncepta primarne zdra zastite dolazi do razvoja sistema.

pripremajući ih da obezbeđuju promotivne. kapaciteta i rasporeda zdravstvenih ustanova • Stepena urbanizacije. pravno ili fizičko lice. menadžmenta i kliničke prakse Obrazovanje profesionalaca iz srodnih sektora treba da uključi osnovne principe strategije »Zdravlje za sve«.Tamara Alfirević 2012. sanitetski prevoz. fizikalna medicina i rehabilitacija. razvijenosti i saobraćajne povezanosti pojedinih područja • Jednake dostupnosti zdravstvene zaštite • Potrebnog obima određenog nivoa zdravstvene delatnosti • Ekonomskih mogućnosti Republike ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU DOM ZDRAVLJA U domu zdravlja obezbeđuje se najmanje: • Preventivna zdravstvena zaštita • Hitna medicinska pomoć • Opšta medicina • Zdravstveno vaspitanje • Zdravstvena zaštita žena i dece • Patronažna služba • Laboratorijska i druga dijagnostika U domu zdravlja obezbeđuje se i prevencija i lečenje u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite. osnivaju se u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova koji se utvrđuje na osnovu: • Plana razvoja • Zdravstvenog stanja stanovništva • Broja i starosne strukture stanovništva • Postojećeg broja. lokalna samouprava. Izuzetno u domu zdravlja se može organizovati porodilište i stacionar za dijagnostiku i Page1 . pod uslovima propisanim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. a posebno znanje o tome kako rad ovih sektora može da utiče na determinante zdravlja 21. preventivne. Uloga zdravstvenih ustanova u sistemu zdravstvene zaštite VRSTE ZDRAVSTVENIH USTANOVA • DOM ZDRAVLJA • APOTEKA • BOLNICA (OPŠTA I SPECIJALNA) • ZAVOD • ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE • KLINIKA • INSTITUT • KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR • KLINIČKI CENTAR Zdravstvenu ustanovu može osnovati Republika. zdravstvena zaštita zaposlenih (tj. medicina rada). • • • • Obezbeđivanje profesionalaca u oblasti zdravlja treba da bude bazirano na principima strategije »Zdravlje za sve«. a mogu se osnovati sredstvima u državnoj ili privatnoj svojini. a mogu se obavljati i druga specijalističko-konsultativna delatnost (koja nije u vezi sa bolničkim lečenjem). kurativne i rehabilitacione usluge dobrog kvaliteta Sistem planiranja bi trebao da omogući da broj i odnos između tipova zdravstvenih radnika koji se obrazuju za ovu struku. autonomna pokrajina. odgovara sadašnjim i budućim potrebama za ovim kadrom Sve zemlje članice moraju imati odgovarajuće kapacitete za obuku u okviru specijalizacija iz javnog zdravlja. farmaceutska zdravstvena delatnost. Zdravstvene ustanove koje se osnivaju sredstvima u državnoj svojini.

Tamara Alfirević 2012. u skladu sa zakonom Apoteka može u svom sastavu imati i galensku laboratoriju i može organizovati ogranak apoteke ili jedinice za izdavanje gotovih lekova ZAVOD Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou i sprovodi zdravstvenu zaštitu pojedinih grupacija stanovništva. lečenje akutnih i hroničnih bolesti kao i zdravstvene ambulante i zdravstvene stanice (obavlja se najmanje hitna medicinska pomoć. zdravstvenim radnicima. Ona mora imati organizovane službe najmanje za: • Prijem i zbrinjavanje hitnih stanja • Obavljanje specijalističko-konsultativne i stacionarne zdravstvene delatnosti iz interne medicine. odnosno zdravstvenu delatnost iz pojedinih oblasti zdravstvene zaštite Zavod se osniva kao: • Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika • Zavod za hitnu medicinsku pomoć • Zavod za gerontologiju • Zavod za stomatologiju • Zavod za plućne bolesti i TBC • Zavod za kožno-venerične bolesti ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA SEKUNDARNOM NIVOU OPŠTA BOLNICA Pruža zdravstvenu zaštitu licima svih uzrasta obolelih od raznih vrsta bolesti. koja obuhvata: • promociju zdravlja. privatnoj • praksi i drugim zainteresovanim subjektima o lekovima i određenim vrstama • medicinskih sredstava • davanje saveta pacijentima za pravilnu upotrebu lekova i određenih vrsta medicinskih • sredstava • izradu magistralnih lekova • druge poslove. RTG i drugu dijagnostiku u skladu sa svojom delatnošću • Anesteziju sa reanimacijom • Ambulantu za rehabilitaciju • Farmaceutsku zdravstvenu delatnost preko bolničke apoteke SPECIJALNA BOLNICA – (za određene bolesti ili određene grupe stanovnika) Specijalna bolnica obavlja: • specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost za oblast za koju je osnovana • laboratorijsku i druga dijagnostiku Page1 . ginekologije i akušerstva i opšte hirurgije • Laboratorijsku. delatnost opšte medicine i zdravstvena zaštita dece) APOTEKA Zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja farmaceutska zdravstvena delatnost na primarnom nivou. odnosno zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i • unapređenje zdravlja pravilnom upotrebom lekova i medicinskih sredstava • promet na malo lekova i medicinskih sredstava • praćenje savremenih stručnih i naučnih dostignuća u oblasti farmakoterapije i pružanje • informacija građanima. pedijatrije. zdravstvenim ustanovama.

kao i obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost. planove i programe sa merama i aktivnostima namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva Page1 . Može se osnovati samo u sedištu univerziteta koji u svom sastavu ima fakultet zdravstvene struke. Prati i proučava zdravstvene probleme i rizike po zdravlje stanovništva 3. Prati. Pored uslova propisanih za opštu bolnicu.Tamara Alfirević 2012. institut mora ispuniti i uslove koji su propisani zakonom kojim se uređuje oblast naučnoistraživačke delatnosti. odnosno oblasti zdravstvene zaštite. procenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva i izveštava nadležne organe i javnost 2. KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR Obavlja visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz jedne ili više grana medicine. u granama medicine iz kojih obavlja visokospecijalizovanu zdravstvenu delatnost mora ispunjavati uslove predviđene za kliniku. Može se osnovati samo u sedištu univerziteta koji u svom sastavu ima fakultet zdravstvene struke. U skladu sa delatnošću koju obavlja mora imati organizovane službe propisane za opštu bolnicu. kao i obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost. organizovanu i osposobljenu da može uspešno obavljati poslove i zadatke koji se odnose na: • obavljanje visokospecijalizovane specijalističko -konsultativne i stacionarne zdravstvene delatnosti • obrazovno-nastavnu delatnost • naučnoistraživačku delatnost Obavlja specijalizovanu polikliničku i bolničku zdravstvenu delatnost iz više grana medicine. tako da čine funkcionalnu celinu. Može se osnovati samo u sedištu univerziteta koji u svom sastavu ima fakultet zdravstvene struke KLINIČKI CENTAR Objedinjuje delatnost 3 ili više klinika. ili samo visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu zdravstvenu delatnost iz jedne ili više grana medicine ili stomatologije. • farmaceutsku zdravstvenu delatnost preko bolničke apoteke Opšta i specijalna bolnica moraju obezbediti samostalno ili preko druge zdravstvene ustanove i: • sanitetski prevoz za upućivanje pacijenata na tercijarni nivo • snabdevanje krvlju i krvnim produktima • službu za patološku anatomiju ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA TERCIJARNOM NIVOU KLINIKA Obavlja visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz određene grane medicine/stomatologije. ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA VIŠE NIVOA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 1. U skladu sa delatnošću koju obavlja mora imati organizovane službe propisane za opštu bolnicu i može se osnovati samo u sedištu univerziteta koji u svom sastavu ima fakultet zdravstvene struke. INSTITUT Obavlja visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost. Pored uslova propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Predlaže elemente zdravstvene politike.

Demografske promene su jedan od uzroka i one su uticale na rast troskova jer sve veci broj starih osoba i sve veci broj hronicnih bolesnika zahteva veci obim zdravstvene zastite i primenu skupih zdravstvenih tehnologija. usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova iz Plana mreže za teritoriju za koju je osnovan. Sve one preispituju nacin finansiranja zdravstvene zastite. 5. 9. Sve vise zemalja trazi novi sistem finansiranja. vode. OSTALI ZAVODI KOJI OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA VIŠE NIVOA: • Zavod za transfuziju krvi • Zavod za medicinu rada • Zavod za sudsku medicinu • Zavod za virusologiju. broja zaposlenih i drugih propisanih uslova. Obavlja druge poslove u skladu sa zakonom Zavod za javno zdravlje je zdravstvena ustanova koja obavlja socijalno-medicinsku. Sprovodi informisanje. a kako pojedinac i porodica cesto nisu u mogucnosti da snose rizik bolesti. dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite Planira razvoj stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Podstiče razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Sprovodi primenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja Sarađuje i razvija partnerstvo u društvenoj zajednici na identifikaciji i rešavanju zdravstvenih problema stanovništva 10. loordinira. Uslove i način unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova propisuje ministar zdravlja. uzimajuci u obzir uzroke koji su doveli do raskoraka izmedju potreba i raspolozivih sredstava. vazduha. namirnica.Tamara Alfirević 2012.. Zatim. predmeta opšte upotrebe. Page1 . Finansiranje zdravstvene zaštite i organizacija i funkcionisanje zdravstvenog osiguranja u svetu i kod nas Finansiranje zdravstvene zastite predstavlja jedan od najozbiljinijih problema sa kojima se suocavaju prakticno sve zemlje u svetu. Postoje cetiri osnovna izvor afinansiranja zdravstvene zastite: 1. Finansiranje zdravstvene zastite putem budzeta je imalo znacajnu ulogu u obezbedjivanju jednakih uslova u koriscenju zdravstvene zastite nezavisno od imovinskog stanja i mesta zivljenja i rada. virusološke. 7. 6. vakcine i serume • Zavod za antirabičnu zaštitu • Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju Unutrašnja organizacija zdravstvenih ustanova Zdravstvena ustanova obrazuje organizacione jedinice u zavisnosti od vrste delatnosti.. drzava preuzima ulogu da omoguci ostvarenje zdravstvene zastite. 4. 22. zdravstvenu kontrolu vode. Ona sprovodi bakteriološke. sanitarni nadzor. 8. Može obavljati poslove dezinfekcije. Ovom sistemu se zamera jer nije dovoljno kreativan za efikasnost i kvalitet zdravstvene zastite. Sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na teritoriji za koju je osnovan. higijensko-epidemiološku i mikrobiološku zdravstvenu delatnost.namena i obim sredstava je razlicita. kao i u vezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti. drzavni budzet. hemijske i toksikološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica. serološke. dezinsekcije i deratizacije ako na području za koje je osnovan ne postoji druga zdravstvena ustanova koja obavlja te poslove. obrazovanje i obuku stanovništva za brigu o sopstvenom zdravlju Procenjuje efikasnost. Skoro u svim zemljama drzava putem budzeta obezbedjuje sredstva za sprecavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja. Politicke promene kao i troskovi vezani za proizvodnju lekova su takodje uticale na finansiranje zdravstvene zastite. predmeta opste upotrebe.

Kritika proizilazi iz toga sto odredjene grupacije (urbane sredine. Cilj oba procesa je uskladjivanje troskova za zdravstvenu zastitu sa realnim finansijskim mogucnostima ali se pri tome ne sme gubiti iz vida da je zdravlje jedno od osnovnih ljudskih prava a jednakost u ostvarivanju zdravstvene zastite jedan od indikatora da li se to pravo postuje. Efikasnost proizilazi iz ugovornih odnosa izmedju institucije i davalaca usluga. Monitoring znaci kontinuirano pracenje aktivnosti za vreme njihove primene sa ciljem da se obezbedi ostvarivanje programa onako kako je to predvidjeno. inostrana pomoc. siromasni. Pre izrade programa mora se izvrsiti analiza stanja koja obuhvata period od 10 godina u nazad. 4. planiranja mera. kapaciteti zdravstvenih ustanova i motivisanost sluzbe.Tamara Alfirević 2012. 2.je previse mala da bi dala vece efekte u pogledu finansiranje zdravstvene zastite. Svako placa doprinos srazmerno svojoj ekonomskoj situaciji a zdravstvenu zastitu koristi prema potrebi. Npr: KVB se moze prevenirati redukcijom rizicnih faktora → sigurnost. Ona ublazava stanje ali ne resava probleme. Nacin placanja zdravstvenih usluga: • cena svake usluge • paket usluga • po danu boravka • placanje usluga na osnovu ugovora • placanje po glavi stanovnika • placanje programa • budzetski nacin placanja Ni jedan nacin nije savrsen i najcesce je stvar ugovora izmedju davalaca usluga i korisnika. pracenje i ocenjivanje rezultata. Npr: sigurniji je program koji ukljucuje aktivno istrazivanje TBC nego masovno radiofotografisanje Page1 . stariji) vise koriste zdravstvenu zastitu. zdravstveno osiguranje. izvodi se pretpostavna kretanja u narednih 10 sa procenom kakvo bi stanje bilo ako se ne izvede program. 23. Jednakost je princip po kome zdravi placaju za bolesne. Svaki program mora biti formulisan da sadrzi sledece parametre: → naucna zasnovanost. Ta pomoc se obicno usmerava na odredjene razvojne projekte zemalja u razvoju. privatni izvor sredstava.u mnogim zemljama jaca uloga privatnog sektora i rade se mnoge izmene da bi privatna praksa bila jednaka drzavnom sektoru. Ima i primera po kojima unutar drzavnih zdravstvenih ustanova finkcionisu privatne ordinacije. Kada se iz analize dobije stanje u poslednjih 10 godina. Mejdutim postoje i suprotni procesi gde se javlja problem jer stanovnistvo ne moze da placa usluge ili se osigurava. Programiranje zdravstvene zaštite Prema SZO pod programom zdravstvene zastite se podrazumeva skup integrisanih aktivnosti usmerenih na ostvarivanje jednog ili vise ciljeva.koriscenje naucnih saznanja i metoda u utvrdjivanju ciljeva.bira se metoda koja daje najbolje rezultate uz najmanje stetnih dejstava. Detaljnije se analizira mortalitet. efikasnosti i prihvatljivosti od strane svih ucesnika. Kroz sistem osiguranja se ostvaruju dva osnovna principa efikasnost i jednakost u ostvarivanju zdravstvene zastite. mladi za stare. 3. Program zdravstvene zastite moze biti opsti kada se njime utvrdjuju ciljevi za ukupno poboljsanje zdravstvenog stanja stanovnika u siroj ili uzoj zajednici i specificni kada se utvrdjuju ciljevi za promenu stanja u jednoj grupaciji stanovnistva ili u cilju kontrole jednog ili vise oboljenja ili zdravstvenog problema. bogati za siromasne. radna osposobljenost. Takodje je u nekim drzavama omoguceno da odredjen broj privatnih lekara drzi bolnicke krevete. morbiditet. Evaluacija je process utvrdjivanja ostvarenih ciljeva programa sa stanovista adekvatnosti.jedan od razloga zasto se sve vise zemalja odlucuje za sistem zdravstvenog osiguranja je to sto on predstavlja dodatna sredstva za zdravstveni sektor.

Jedan od osnovnih preduslova. → efikasnost. interesantan. Evaluacija u toku sprovodjenja programa se bavi pitanjima u vezi skorisnosti planiranih procesa. ekonomskih aspekta.Tamara Alfirević 2012. → adekvatnost. Zdravstvena tehnologija je veoma kompleksan problem i u njenom definisanju se najpre mora poci od zdravstva kao delatnosti. Program se moze realizovati ako se. i da predstavlja objektivnu interpretaciju raspolozivih podataka bez previse naglasavanja ili kritikovanja. To je process u kontinuitetu koji sluzi za periodicno sagledavanje ostvarivanja mera i aktivnosti.koriste se tri tipa indeksa –indeks efekta. Korisnost jednog programa moze se oceniti u odnosu na: o indirektna ekonomska korist koja se vidi u boljem radu usled smanjivanja bolesti i povreda o usteda koja se postizu zbog smanjenja troskova slozenih procedura lecenja o direktna korist zbog poboljsanja zdravlja → fleksibilnost. odnosno koristi koje se ostvare u odnosu na placenu cenu. Da bi se mogla izvrsiti celovita evaluacija svaki program mora da sadrzi sledece: 1) definiciju ciljeva i svrhe protoka-bitan je sadrzaj cilja. vreme u kom se odvija promena i obim ocekivanog efekta 2) izbor mera i indeksa. → kvalitet. za uspesnu evaluaciju je postojanje normative i standarda. aktivnosti i upotrebe sredstava 3) selekcija programske situacije ukazuje na efekte koji nisu u vezi sa programskim aktivnostima nego su rezultat drugih uzroka 4) informacioni sistem-obezbedjuje rutinske statistike i dopunska istrazivanja 5) komparacija i analiza podataka je neophodna da bi se sa sto vise sigurnosti utvrdio i sto uspesnije izolovao odnos uzroka i posledice 6) prezentacija rezultata-treba paziti ko ce izvrsiti. Tehnologija u najsirem smislu oznacava nauku o vestinama i zanatima.mogucnost prilagodjavanja programa promenjenim uslovima u toku njegovog izvodjenja. Normativi su naucno utvrdjenje vrednosti zahteva za koriscenje zdravstvene zastite i izrazavaju se kao prosecne.odnos izmedju dobijenog efekta i preduzetih mera i utrosenih sredstava. Prema usvojenoj metodologiji evaluacija pre usvajanja programa se zasniva na verovatnoci ishoda od pojedinih programa.odnos cena i rezultata ostvarenih programom. To je Page1 24. Monitoring je znacajna komponenta programa. Evaluacija ima dva apekta.odnos planiranih i izvrsenih procedura u odnosu na utvrdjene standarde. → svrsishodnost. Zdravstvena tehnologija . Drugim recima pri izboru metoda mora se voditi racuna da li se do istih rezultata moze doci jednostavnijm metodama. sta treba da sadrzi i u kakvom obliku prenese izvestaj. pregledan. Program je adekvatan ako se njime resavaju najprioritetniji problemi.izbor najpogodnijeg programa sa stanovista ostvarivanja rezultata uz najmanje angazovanje sredstava. sa adekvatnim tabelama i grafikonima.stepen uskladjenosti programa sa zdravstvenim prioritetima. Standardi se izrazavaju zdravstvenim resursima potrebnim za ostvarivanje normative. fleksibilnosti i analize vrednosti rezultata u odnosu na situaciju. putem monitoring treba da se otkrije i brzo reaguje ako se ne ostvarije aktivno otkrivanje hipertonicara… Monitoring ima ulogu u toku i na zavrsetku programa. sto znaci da svaki program mora imati nekoliko varijanti.vremenski period koji prodje od saznanja da jedan zdravstveni program moze biti adekvatno resen do pocetka primene programa. ne radi kontinuirano na otkrivanju i tretmanu hipertonicara koje je tacno utvrdjena procedura. → ekspeditivnost. → ekonomicnost. kvalitetom i kvantitetom preduzetih mera i koriscenje raspolozivih sredstava.evaluacija ostvarenih rezultata i evaluacija procesa i 3 komponente: 1) utvrdjivanje stepena do koga su ostvareni postavljeni ciljevi 2) ocena kvaliteta ostvarenih ciljeva 3) odnos izmedju postignutih efekata preduzetih mera i utrosenih sredstava. na primer. Npr. Ovaj faktor unosi novu dimenziju koja cini komparabilnim dva efektna programa. Izvestaj mora biti jasan.

izvodjenje programa. Osnovni cilj uvodjenja nove tehnologije jeste povecanje nivoa zdravstvenih usluga i povecanja produktivnosti. sirenju novih saznanja i evaluaciji 3. Vazno je utvrditi koja je prednost u odnosu na upotrebu i cenu nove tehnologije u odnosu na staru. dijagnostike i lecenja. tehnickog i tradicionalnog znanja. Efikasnost se moze definisati kao verovatnoca za pojedinca u definisanoj populaciji i neke medicinske tehnologije primenjene pod idealnim uslovima za dat medicinski problem. Jedan od veoma znacajnih aspekata tehnologije jeste i pitanje tehnologije u funkciji menadzmenta u zdravstvenim ustanovama. Ispitivanja posledica primene tehnologije obuhvata ispitivanja efikasnosti bezbednosti i cene. SZO je ulozila velike napore da se dovedu u sklad realne potrebe i ekonomske mogucnosti zemlje u obezbedjivanju lekova. pristupacnosti i jednostavnosti… U zavisnosti od toga mozemo ukljuciti sledece tehnologije: → tehnologija koja se odnosi na licnu zdravstvenu zastitu → tehnologija koja se odnosi na administraciju i organizaciju → tehnologija koja se odnosi na druge aspekte U razvoju i primeni tehnologije u primarnoj zdravstvenoj zastiti razlicita je odgovornost i uloga raznih subjekata na razlicitim nivoima: 1. sirenje znanja. U poslednjim godinama je doslo do porasta broja lekova koji nije u srazmeri sa stepenom poboljsanja zdravlja u svetu. inovacijama i unapredjenju tehnologije. 25. saradnja i razmena znanja sa drugim zemljama 2. Značaj lekova u zdravstvenoj zaštiti Lekovi imaju veoma znacjanu ulogu u zdravstvenoj zastiti stanovnistva. poromocija i razvoj novih tehnologija i saradnja sa drugim zemljama Radi se na standardizaciji zdravstvenih tehnologija kojom se moze postici veca pokrivenost populacije u smanjenu cenu proizvodnje. Ono predstavlja izbor izmedju razlicitih varijanti. Utvrdjivanje fizicko-hemijskih karakteristika 3. Klinicka istrazivanja na dobrovoljcima. a iako pomaze nova tehnologija ponekad moze da bude lose ekonomski procenjena a samim tim dovede do nezadovoljstva zdravrstvenom zastitom. Faktori koji moraju biti zadovoljeni pri primeni neke tehnologije u primarnoj zdravtsvenoj zastiti se ne razlikuju od faktora pri primeni ostalih tehnologija u pogledu efikasnosti. aktivnosti na internacionalnom nivou – funkcije koordinacije i podrske za uspesnu implementaciju tehnologije su skupljanje i sirenje informacija. rano merenje aktivnosti i utvrdjivanje doze i terapeutska ispitivanja efikasnosti Page1 . Svaki lek prolazi kroz slozenu procedure pre stavljanja u promet: 1. Danas se sve vise govori o paketu koji cine razlicite tehnologije koje se medjusobno dopunjuju i potpomazu a sve u cilju efikasnijeg resavanja nekog zdravstvenog problema. uloga drzave-najznacajnje funkcije drzave su planiranje i vodjenje zdravstvene politike. identifikacija propusta u zdravstvenoj tehnologiji. Otkrice leka je najcesce povezano sa naucno-istrazivackim radom 2. lokalni nivo primarne zdravstvene zastite. Predklinicka ispitivanja dejstva 4.Tamara Alfirević 2012.uloga i odgovornost ovog nivoa se ogleda u odgovarajucem pogodnom koriscenju zdravstvene tehnologije. distribucija razlicitih materijala. Danasnja moderna tehnologija je drustveno uslovljena. Na razvoj mnogih lekova su imali veliki uticaj sve veci zahtevi za lekovima koji su rasli uporedo s razvojem metod aprevencije. sistemski niz aktivnosti upravljen ka resavanju nekog zdravstvenog problema. Bezbednost se odnosi na verovatnocu i prihvatljivost nezeljenih posledica primene nekih medicinski tehnologija po zdravlje pojedinca. Mnogi lekovi se stavljaju u promet bez obzira na zdavstvene potrebe stanovnistva. Predklinicka toksikoloska ispitivanja 5. nacinjen na osnovu raspolozivog naucnog. Cena je veoma bitan faktor koji se uvek mora posmatrati u korelaciji sa drugim faktorom.

uticaj farmaceutske industrije i mere zdravstvenih organa i zdravstvenog osiguranja. Zakonski propisi se razlikuju u odnosu na to da li je potreban recept. Socijalno medicinski aspekti upotrebe lekova Upotreba lekova kao deo procesa zdravstvene zastite zavisi od ponasanja kako onih koji ih obezbedjuju i propisuju tako i onih kojima su namenjeni. Komitet eksperata je 1979 utvrdio principe na kojima treba da se zasniva politika zemalja u oblasti lekova i izgradio model od 200 esencijalnih lekova. Potpisivanje leka simbolizuje volju lekara da pomogne. zloupotrebu. diskriminaciju i socijalnu nepravdu (lek nije dostupan onima koji ne mogu da plate) i uticaj informisanja o pravilnoj upotrebi leka Ekonomski aspekti ukljucuju cenu lekova. U svakoj zemlji postoji zakonska regulativa u odnosu na lekove. Faktori koji uticu na propisivanje lekova se dele u odnosu na makronivo i na lekara pojedinca. Za pacijenta je to symbol zaiteresovanosti lekara za njegovo stanje. Prvenstveno su bile u vidu zemlje u razvoju koje nisu mogle da obezbede dovoljno lekova ni za najosnovnije potrebe. naziv. Esencijalni lekovi SZO igra vaznu ulogu u resavanju problematike lekova. izrazava njegovu profesionalnu sposobnost i predstavlja uobicajeni kraj konsultacije. U prvoj grupi su tradicija. ucesce troskova za lekove u ukupnoj zastiti. neadekvatnu upotrebu. U drugoj grupi faktora su zahtevi i pritisak pojedinaca i grupa na lekara. Propisivanje lekova od strane lekara. Ovde se radi o tome da pojedinac ili okolina smatraju da nece doci do ozbiljnih posledica ako uzimaju lek koji sami izaberu. dijagnoze bolesti i socijalnog statusa pacijenata. Medjutim dosta je zapazena pojava da lekari potpisuju recept bez veceg interesa u stanje pacijenta kao i da se pacijenti ne pridrzavaju uputstava lekara. Cene jednog istog leka visestruko se razlikuju od 10 puta u razlicitim evropskim zemljama. sto ne znaci da ce i svaki pojedinac sa svojim potrebama biti ukljucen. prihvatljiv nivo sigurnosti i zadovoljavanje zdravstvenih potreba stanovnistva. Ucesce pacijenata zavisi od vrste leka. Samolecenje je cesce kod zena. Menjaju se propisi u smislu uvodjenja refundacije za naplacene lekove i liscno ucesce pacijenata u troskovima. Ekonomski aspekti upotrebe lekova Cena lekova je problem sa kojim se suocavaju sve zemlje. Istrazivanje je pokazalo da postoje razlike izmedju procenta izdatih recepata i troskova za lekove izmedju pojedinih lekara u istoj sredini. odnosno koriste lekove. informisanje. Nakon ovih faza se lek stavlja u promet ali se vrsi monitoring delovanja i evaluacija uticaja leka.Tamara Alfirević 2012. Samolecenje je dosta rasirena pojava koja predstavlja prvi korak u procesu upotrebe lekova. Lista esencijalnih lekova je sacinjena tako da zadovolji potrebe vecine. Samo mali broj ljudi se obraca lekaru kada uoce simptome bolesti. obrazovanje lekara i opsti uslovi u pogledu raspolozivih sredstava. Principi na kojima je zasnovana lista esencijalnih lekova su: dokazana terapeutska efikasnost. Vec je pomenuto da koriscenje lekova ima tri aspekta: Medicinski aspect ukljucuje efikasnost leka u prevenciji i lecenju. To se u teoriji desava iz 3 razloga: → nedovoljno precizno uputstvo lekara → razocarenje pacijenta kada izostane brzo poboljsaje → osecanje pacijenta da je uzimanje lekova znak hronicnog invaliditeta. starijih i bogatijih. reklamiranje. Sve veci broj lekova u prometu nije rezultirao u smanjivanju nego u povecanju cena novih lekova. rizik i posledice upotrebe leka i proporciju efekat/rizik koja se odnosi na nepropisno prepisivanje leka Socijalni aspect ukljucuje kulturu ponasanja stanovnistva u odnosu na lekove. Na odluku o propisivanju odredjenog leka utice ozbiljnost bolesti i ocekivana korist u odnosu na efikasnost leka i sporedni efekti. Kao prednosti liste esencijalnih lekova navedene su:  smanjenje broja farmaceutskih proizvoda Page1 . Zahvaljujuci ovome je ustanovljeno da mnogi lekovi nemaju efikasnost koju su pokazivali u toku ispitivanja ili da imaju stetne efekte (Thalidomid).

Metode procene kvaliteta rada kombinuju oba pristupa (proces i ishod) i to su: a. Kvalitet rada u zdravstvu predstavlja meru efikasnosti koja se odnosi na uticaj zdravstvene sluzbe ili programa u operativnom sistemu prema njihovom mogucem uticaju u idealnoj situaciji. ishod zastite je krajnji i konacni rezultat delovanja sistema za zdravstvene zastite na zdravlje pojedinca. Postoje i mnoge druge definicije kvaliteta zdravstvene zastite ali jos uvek nije postignut dogovor medju zdravstvenim radnicima u odnosu na jednu pogodnu definiciju. Procena procesa rada se bazira na postojanju odredjenih kriterijuma i standard kojima se utvrdjuju svi neopohodni elementi u toku terapije obolele osobe.  unapredjenje kvaliteta  stimulisanje lokalne farmaceutske industrije  pomoc najmanje razvijenim zemljama Lista esencijalnih lekova treba da se revidira prema potrebi ili jednom godisnje. mehanizam delovanja. oba ova prustupa ne obezbedjuju objektivnost. Danasnje aktivnosti koje se odnose na obezbedjenje kvaliteta rada zdravtsvene sluzbe mogu biti podeljene na istrazivacke programe ciji su ciljevi definisanje faktora koji uticu na kvalitet i evaluaciju efektivnosti programa poboljsanje rada zdravstvene sluzbe. upozorenja. institucija i programa. procesi zdravstvene zastite pod kojima se podrazumevaju sve aktivnosti i postupci koje zdravstveni radnik prduzima sa pacijentom i za pacijente u sistemu zdravstvene zastite. duzina tretmana) predoziranje ( simptomi. Njega mozemo da posmatramo i sa aspekta promene koje nastaju – da li se te promene odnose na patofiziolosko stanje ili psihosocijalno stanje. metoda putanje – pracenje osobe od prvog kontakta sa zdravstvenom sluzbom b. 26. a postize najmanje moguci morbiditet i mortalitat u populaciji. Kvalitet odredjenog postupka obicno procenjuje ili grupa ciji su clanovi slicnog obrazovanja ili tim posebnih strucnjaka. farmakoloske informacije (opis efekta. Na kvalitet zdravstvene zastite uticu brojni faktori koji su medjusobno povezani i zavisni od drugih: * zdravlje i sistem zdravstvene zastite * zdravstveni radnici * korisnici zdravstvene zastite U obezbedjenu kontrole zdravstvene zastite se koriste slicne metode kao u industriji ali se vise paznje usmerava na process proizvodnje. Kao lekovi se smatraju: * gotovi lekovi * bioloski proizvoci (serumi vaccine) * lekovite supstance biljnog i zivotinjskog porekla od kojeg se izgradjuju lekovi po lekarskom receptu * zavojni material i sredstvo za sivenje rana * organ ii tkiva za transplataciju.) Klinicke informacije (indikacije.Tamara Alfirević 2012. 3. Varijable se odnose na karakteristike zdravstvenih radnika. antidote). stetni efekti.. Medjutim. Sadasnja lista lekova sadrzi 270 lekova. i to na nacin kako to preporucuje SZO. Prema Donabedianu postoje tri pristupa ocene i kvaliteta zdravstvene zastite odnosno tri grupe podataka u odnosu na: 1. Proizvodnja i promet lekova u nasoj zemlji regulise se saveznim zakonima. strukturu jedinice koja pruza zastitu-strukturu cine sve one varijable koje opisuju mogucnosti sistema da pruzi kvalitetnu zdravstvenu zastitu. vreme. Svakom lekaru i farmaceutu treba da su dostupne informacije o generickom nazivu. metoda tragaca – posmatra se samo jedna bolest ili odredjeni deo populacije Page1 . 2. interakcije sa drugim lekovima). Kvalitet zdravstvene zaštite Kvalitet zdravstvene zastite se moze definisati kao onaj stepen izvanrednosti postignut i dokumentovan u procesu dijagnoze i terapije koja se bazira na najboljem znanju. rezim doziranja (doza.

osetljivi i merljivi. Medjutim. terapiji i rehabilitaciji bira ona pomocu koje mogu da se postignu najbolji rezultati za odredjenu bolest (5D tj SBINN ili takozvani Starfijeldovi kriterijumi) Kriterijumi za procenu kvaliteta se mogu klasifikovatiu odnosu na njihove bitne karakteristike u tri glavne grupe: 1. koristi i kostanja postoje razlicite veze i odnosi. a u cilju njenog efikasnog i efektivnog pristupa jesu: 1) metode koje se koriste moraju da se zasnivaju na identifikaciji i resavanju problema zdravstvene sluzbe i mogucnostima za unapredjenje zdravstvene zastite 2) u aktivnosti na obezbedjenju kvaliteta treba da se ukljuci i razmatranje efikasnosti i rizika kako bi se unapredila zastita koja pruza optimalnu korist uz minimalno kostanje 3) razmatraju se razvojni programi koji obezbedjuju emocionalne i socijalne aspekte kvaliteta zdravstvene zastite 4) aktivnosti na obezbedjenju kvaliteta treba da budu integrisani u funkciju upravljanja zdravstvenim ustanovama a ne izolovane 5) svi organizacioni nivoi zdravstvene zastite su pogodni za aktivnosti na obezbedjenje zdravstvene zastite 6) svi zdravstveni radnici imaju obavezu da ucestvuju u aktivnostima obezbedjenja kvaliteta Page1 . medicinski izvestaj su skoro idealan izvor informacija. direktno posmatranje rada lekara zahteva velika ulaganja ali pruza sve podatke o lekaru d.Zbog novih dijagnostickih i terapeutskih iskustva mogu nastati nove koristi. c. 3. merenja. U primeni razlicitih kriterijuma neophodno je da oni budu validni. Ocena kvaliteta je postupak uocavanja. realni.ispitivanje stavova i karakteristika koje ne mogu biti proucavane direktno Cilj procene kvaliteta rada jeste obezbedjenje sto bolje zdravstvene zastite.Tamara Alfirević 2012. 2. Eksplicidni kriterijumi su u napred pripremljeni za pojedine bolesti i stanja od strane grupe lekara eksperatana osnovu dogovora te je ovaj nacin pouzdaniji. implicidni i eksplicidni kriterijum. mapa kriterijuma gde se od veceg broja mogucih metoda u dijagnostici. Osnovni principi zdravstvene zastite.Medjutim. opsti i specificni kriterijumi – neki autori smatraju da su samo kriterijumi specificni za odredjenu bolest ili stanje objektivnih i da osiguravaju pouzdane komparabilne informacije. duzinu lecenja…. a osiguranje kvaliteta je preduzimanje pozitivnih mera da se osigura visok standard zastite. Sa druge strane.implicidni kriterijumi su bazirani na subjektivna misljenja lekara o pruzenoj zdravstvenoj zastiti. misljenje pacijenta e. Lekar ocenjuje istoriju bolesti na osnovu sopstvenih kriterijuma te pouzdanost ovih procena je mala. ovo je nestvarno ali mu treba teziti. mortalitet. Emprijski kriterijumi su oni koji su bazirani na svakodnevnoj praksi. uporedjivanja i vrednovanja kvaliteta. kontrola kvaliteta je postupak po kojem se sprovodi ocean kvaliteta ukljucujuci i mere na osnovu uocenog nalaza. Po njoj je poboljsanje relativno jeftino u pocetku a zatim poskupljuje. sa aspekta ishoda bolesti su bolji opsti kriterijumi koji se odnose na morbiditet. Svaki pacijent ima svoj zdravstveni karton koji daje istinitu sliku njegovog zdravstvenog stanja i lecenje. idealni i empirijski kriterijumi – idealni kriterijum predpostavlja da znamo sadrzaj najvise moguce zastite u idealnim uslovima. Najcesci izvori su: a. sto ne znaci da je pruzena zastita losa c. medjutim. indirektne metode. Bitno istaci da je nivo optimalnog kvaliteta promenljiv. Izvori podataka su znacajni za procenu kvaliteta. Leewis ukazuje na tri razlicite veze izmedju kvaliteta i kostanja: a) linearna i pozitivna korelacija – vece ulaganje bolji kvalitet b) povecano ulaganje rezultira navodno boljom zastitom c) kvadratna kriva za koju neki autori smatraju da je najbliza istini. u praksi cesto ne sadrze standardne vec razlicite termine koji se razlikuju od lekara do lekara. unapredjenje kvaliteta povecava korist ali do odredjene tacke posle koje relativno malo napredovanje u kvalitetu donosi velike koristi. podaci rutinske statistike – najgrublja procena kvaliteta zastite b. Izmedju kvaliteta.

Poboljšanje u zdravstvenom stanju stanovništva je pokazatelj razvoja jednog društva. To podrazumeva potpuni obuhvat stanovništva zdravstvenom zaštitom i ravnopravan pristup za neophodnu zdravstvenu zaštitu svim ljudima To. jednakosti. Usmereni ka ljudima Reforme sistema zdravstvene zaštite bi trebalo da odgovore na potrebe gradjana uzimajući u obzir. Ova povelja je namenjena reformama zdravstvene zaštite u specifičnom kontekstu Evrope i usmerena je na principe koji bi zdravstvenu zaštitu tebalo prvenstveno i neprestano da vode ka boljem zdravlju i kvalitetu života svih ljudi. Formulisanje zdravstvene politike . država bi morala da ima suštinsku ulogu u regulisanju finansiranja zdravstvene zaštite. poboljšavaju kvalitet njihovog života. putem demokratskih procesa. tako da bi intersektorska saradnja trebalo da bude suštinska karakteristika reformi sistema zdravstvene zaštite. Usmereni ka zdravlju Bilo koja značajnija reforma zravstvene zaštite bi trebalo da ima jasan cilj koji vodi unapredjenju zdravlja. sistemi zdravstvene zaštite je potrebno da budu: Vodjeni vrednostima Reforme sistema zdravstvene zaštite bi trebalo da budu vodjene principima ljudskog dostojanstva. Ti principi izviru iz iskustava zemalja koje su već implementirale reforme zdravstvene zaštite i iz ciljeva evropskog programa "Zdravlje za sve do 2000". zahteva efikasno korišćenje resursa u zdravstvu. za uzvrat. metode obezbedjenja kvaliteta su jos uvek u fazi ispitivanja. koja bi morala biti obzbedjena na način koji stavlja u odnos troškove sa efektima te zdravstvene zaštite (kostefektivan način). Page1 PRINCIPI UPRAVLJANJA PROMENOM U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Sledeći principi su ključni da bi se uspešno upravljalo promenom (reformom) u sistemu zdravstvene zaštite. Fokusirani na kvalitet Svaka reforma zdravstvene zaštite mora imaati kao svoj cilj-pri čemu bi morala biti jasno formulisana i strategija za stalno unapredjenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Gradjani bi morali takodje da dele odgornost za svoje sopstveno zdravlje. 27. Drugi sektori takodje doprinose očuvanju zdravlja i imaju odgovornost za njegovo poboljšanje. Zasnovani na razumnom finansiranju Finansiranje sistema zdravstvene zaštite trebalo bi da osigura da se zdravstvena zaštita pruža svim gradjanima na prihvatljiv način. Zdravstvene usluge su pri tome vrlo važne. Orijentacija ka primarnoj zdravstvenoj zaštiti Reforme. sa primarnom zdravstvenom zaštitom kao osnovnom filosofijom trebalo bi da osiguraju da zdravstvene usluge na svim nivoima štite i unapredjuju zdravlje ljudi. solidarnosti i profesionalne etike. ali nisu jedini sektor koji utiče na blagostanje ljudi. Reforme zdravstvenih sistema u svetu Svrha ove povelje je da artikuliše skup principa koji su integralni deo sadašnjih sistema zdravstvene zaštite ili koji mogu da poboljšaju zdravstvenu zaštitu u svim zemljama članicama SZO evropskog regiona. zbog cega bilo koji pristup mora da bude fleksibilan. Zaštita i promocija zdravlja bi morali da budu prvenstveni zadatak svake društvene zajednice. One bi trebalo da osnaže zajedničko donošenje odluka pacijenata i zdravstvenih radnika o važnim problemima koji se odnose na dijagnostiku i lečenje i da promovišu sveobuhvatnost i kontinuitet zdravstvene zaštite unutar specifičnog kulturalnog okruženja. 7) sa obzirom na brze promene u zdravstvenoj zastiti. Da bi se garantovala solidarnost u sistemu zdravstvene zaštite.Tamara Alfirević 2012. obezbedjuju sve oblike rehabilitacije i obezbedjuju negu i adekvatan tretman onih koji pate i koji su u terminalnoj fazi bolesti. FUNDAMENTALNI PRINCIPI U evropskom kontekstu. posebno onih ciljeva koji se odnose na sisteme zdravstvene zaštite. njihova očekivanja koja se odnose na zdravlje i zdravstvenu zaštitu. preveniraju i tretiraju oboljenja. One bi morale da obezbede da mišljenje gradjana i njihov izbor neposredno utiču na sadržaj i način pružanja zdravstvenih usluga.

Jačanje menadžmenta Postoji potreba za razvojem skupa upravljačkih funkcija i javnozdravstvene infrastructure dopunjene zadacima koji vode ili utiču na ceo sistem da dostigne željena poboljšanja u zdravlju stanovništva. kao i usluge različitih socijalnih institucija. Postupci sa preferencijama pacijenata i sa njihovim drugim pravima zahtevaju ekstenzivne. 3. Promene u pružanju zdravstvene zaštite 1. Page1 1. 2. Postoji potreba za sveobuhvatnijom vizijom nego što je tradicionalna kurativna zaštita u obrazovanju. trebalo da formuliše legislativu i preduzme inicijativu za regulaciju najvažnijih oblasti u zdravstvenoj zaštiti. Ona bi. Regionalna mreža zdravstvene službe bi trebalo da bude osnažena i kost-efektivnija (sa boljim odnosom troškova i ostvarenih rezultata) što omogućava bolju organizaciju na hitne slučajeve i stimuliše saradnju izmedju bolnica i primarne zdravstvene zaštite. Dobro osmišljene strategije su heophodne za pomeranje radnih kapaciteta sa bolnica za akutnu hospitalizaciju na primarnu zdravstvenu zaštitu u zajednici. Ono treba uvažavati u odnosu na sadržaj zdravstvenih usluga. Odgovarajuće podsticaje bi trebalo uvesti za ohrabrivanje zdravstvenih radnika kako bi postali svesniji kvaliteta. odnosno rezultata rada. porodičnu zaštitu i druge oblike neformalne zdravstvene zaštite. To podrazumeva dostupnostjavno verifikovanih informacija o performansama (pokazateljima rada) zdravstvene službe. tačne i blagovremene informacije i edukaciju. 4. Samozaštitu. medicinskim sestrama i drugim donosiocima odluka u zdravstvu. dnevne bolnice i kućnu negu i lečenje kad god je to potrebno. takodje. veća pažnja bi se morala obratiti identifikovanju i stimulisanju odgovarajućih zdravstvenih profila koji bi trebalo da postanu deo multiprofesionalnog tima za sistem zdravstvene zaštite budućnosti. 2. Reforme zdravstvene zaštite bi trebalo da predstavljaju sastavni deo opšte politike "Zdravlje za sve". Kvalitet zaštite. upravljačke i tehničke odluke o sistemu zdravstvene zaštite bi trebalo da budu zasnovane na dokazima ako su oni dostupni. trebalo bi kombinovati i ravnopravno tretirati sa formalnom zdravstvenom zaštitom. kvalitet pružene zaštite. specijalizaciji i kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika. Reforme bi trebalo kontinuirano pratiti i evaluirati na način koji je razumljiv za javno mnjenje. Potrebno je snažno promovisati razvoj menadžmenta jačanjem individualnih kapaciteta ka liderstvu. dogovaranju i komunikaciji i razvojem institucionalnih mehanizama za pružanje zdravstvene zaštite na delotvorniji i efikasniji način. upravljanju listama čekanja i u postupku s žalbama pacijenata. Reorijentacija ljudskih resursa za zdravstvenu zaštitu Pri pružanju zdravstvenih usluga.Tamara Alfirević 2012. koja je u skladu sa socijalno-ekonomskim uslovima svake zemlje. Učenje iz iskustva . Kada god su mehanizmi tržišta primereni trebalo bi da podstiču kompeticiju za bolji kvalitet usluga i u korišćenju uvek ograničenih resursa u zdravstvu. Država bi trebalo da postavi vrednosno orijentisane probleme na javnu raspravu i da osigura ravnomernu raspodelu sredstava i pristup zdravstvenim uslugama celokupnog stanovništva. 3. prevencija bolesti i unapredjivanje zdravlja bi trebalo da postanu integralni deo obrazovanja profesionalaca u zdravstvu. Razvoj i stalno unapredjenje kvaliteta u zdravstvu zahteva informacioni sisstem baziran na izabranim pokazateljima kvaliteta koji bi se ekstrahovali iz podataka o svakodnevnom radu i tako obradjeni vraćali lekarima. Proces formulisanja politike trebalo bi da je zasnovan na široko postavljenom konsensusu svih relevantnih socijalnih aktera u mere u kojoj je to moguće. troškova i ishoda. Najvažnije političke. ugovaranju sa osiguranjem. Saradnja medju njima zahteva neprestanu komunikaciju i odgovarajući referalni i informacioni sisstem. sporazumevanju. Profesionalna organizacija i zdravstvena administracija bi trebalo da saradjuju aktivno sa zdravstvenim vlastima na promovisanju takvog koncepta razvoja. kao i odluke donesene od ekonomista i profesionalaca u zdravstvu. Uvažavanje mišljenja i izbora gradjana Mišljenje i izbor gradjana bi trebalo da predstavlja značajan doprinos prilagodjavanju zdravstvenih usluga njihovim potrebama. Pojedinačne zdravstvene institucije bi trebalo da uživaju maksimalnu moguću autonomiju u upravljanju svojim resursima konzistentnu sa principima ravnopravne i efikasne zdravstvene zaštite.

Savremena medicina je u tom pogledu više sklona tipizaciji nego individualizaciji. formirali različite nomenklaturne i klasifikacione sisteme. sa ciljem diferenciranja različitih kategorija pojedinačnih objekata i/ili pojmova. nakon opsežnih priprema koje su počele 1969. datira od 18. morao služiti različitim formama apstrakcije pri pretstavljanju objekata realnog sveta. pa je. Često se klasifikacioni i nomenklaturni sistemi poistovećuju ili im se značenje zamenjuje. godina prekretnica u postupku inauguracije svetski relevantne klasifikacije kroz formiranjem tzv. mada se smatra da je 1900. pojava koja ima izuzetnu propulzivnost. Tradicionalna "latinska" nomenklatura u mnogome je stvorila podlogu za viši stepen međusobnog razumevanja u sklopu zdravstvenih sistema sa prirodno različitom jezičkom osnovom. Pod klasifikacionim sistemom se obično podrazumeva sistem označavanja čiji je osnovni cilj određivanja pripadnosti razmatranog objekta nekoj. standardima i klasifikacijama stara je koliko i sam čovek. u njenom sklopu. kroz istoriju razvoja medicinske misli i znanja. lečenja. medicinsku interpretaciju i analize podataka prikupljenih u vezi obolevanja. ali van okvira Međunarodne klasifikacije bolesti Page1 . Nomenklature pretstavljaju sisteme pomoću kojih se određenim objektima i/ili pojavama dodeljuje simbolička pretstava. Klasifikacioni sistemi i standardi u zdravstvu Potreba za nomenklaturama. I-revizije.Cilj Međunarodne klasifikacije bolesti pretstavlja stvaranje podloge za praćenje. prema nekim izvorima. možda jednako dugom kao i istorija ljudskog društva.uvođenje klasifikacije oštećenja i hendikepa. Pojedinačna strukovna udruženja su. Zdravstveni sistem i medicinske nauke. Ona je donela niz novina: . čiji je ona intelektualni proizvod. kroz razvoj aktivne komunikacije. godine. godine kroz aktivnosti studijske grupe i koordiniranje od strane Centra za klasifikaciju bolesti pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji.Tamara Alfirević 2012. održana je u Ženevi 1975. unapred definisanoj grupi. Postoji potreba za promovisanjem nacionalne i internacionalne razmene iskustava u izvodjenju reformi zdravstvene zaštite i podršci različitim inicijativama za reforme. kao oblast sa izuzetno dugom tradicijom. budući da se.objedinjavanje prirode i spoljnog uzroka povrede kod liste za klasifikaciju povreda . Međunarodna konferencija za IX-reviziju. poređenje. Postojanje standardnih nomenklatura je od presudnog značaja u uslovima intenzivnih komunikacija. sa ciljem njihovog jedinstvenog prepoznavanja i razumevanja . posebno u novije vreme. koja je doživela 10 (deset) revizija i pretstavlja sretstvo za iskazivanje morbiditeta i mortaliteta u sklopu Svetske zdravstvene organizacije. Pod grupom podrazumevamo skup objekata koji poseduju visok stepen usaglašenosti određenih osobina. Dva pojma koja smo do sada pomenuli: klasifikacioni sistemi i nomenklature (nomenklaturni sistemi) zahtevaju preciznu definiciju pre dalje elaboracije ove teme. Na toj konferenciji prvi put učestvuje i delegacija tadašnje Jugoslavije. nastao na bazi osnovnog modela klasifikacije bolesti. koja je po nekim autorima osnova evolucije čoveka. povreda i uzroka smrti).uvođenje klasifikacije postupaka u medicini . prisustvo klasifikacionih sistema. Primena savremenih sretstava za automatizaciju pretraživanja pretstavlja već dugi niz godina izazov za formulisanje sve šire lepeze klasifikacionih i nomenklaturnih sistema. 28.. u vremenu i prostoru.Potreba za izučavanje osobina pojedinačnih grupa i stvaranje tipova koji se mogu jedinstveno tretirati. Istorijski. Međunarodna klasifikacija bolesti Međunarodna klasifikacija bolesti pretstavlja jedan od najstarijih klasifikacionih sistema u zdravstvu. povreda i uzroka smrti inicijalno formulisanih u Engleskoj. obiluju različitim formama označavanja i klasifikovanja objekata razmatranja. razvoj savremenog koncepta klasifikacije bolesti. Ova podrška bi morala biti zasnovana na dobro vrednovanoj bazi podataka u odnosu na reforme sistema zdravstvene zaštite u drugim zemljama i sa shvaćenim i na odgovarajući način uvažavanim kros-kulturalnim razlikama u zdravstvenoj zaštiti tih zemalja.proširenje kodne reči kod nekih dijagnoza . veka. pretstavlja ishodište medicinske dijagnostike i medicinske terapije.uvođenje diferencijacije dijagnoze po etiologiji(+) i manifestaciji bolesti(*) kao i nekoliko značajnih dopuna: .nezavisan sistem šifriranja sa četiri mesta za klasifikaciju histološki različitih neoplazmi .uvođenje dvojne klasifikacije za neke dijagnoze . i najšire primenjivan standard za klasifikaciju i tipizaciju. Najšire prisutna klasifikacija u zdravstvu je Međunarodna klasifikacija bolesti (ranije Međunarodna klasifikacija bolesti. ishoda lečenja i smrtnosti.

Izvrsene su dopune pa tako X-revizija ima 21(dvadesetjednu) glavnu grupu bolesti.1 spada u grupu-VIII. javlja sa oznakom (*) u delu klasifikacije po organiskim sistemima. i izvršeno standardizovanje šifarskog sistema. što umanjuje kvalitet predloženog šifarskog sistema sa aspekta odnosa klasifikaciono . VII-revizija je uvedena u upotrebu pet godina kasnije (1955. povreda i uzroka smrti.proširenje skupa statistika sa statistikom o smrti u perinatalnom periodu . dok se koncept veze sa organskim sistemom. X-revizija je.XXI). Automatizacija zahteva relacioni model šifrarnika. Ako posmatramo šifru: H60. .0 do U49. sistem planiranja. Za osnovu alfabetskog dela šifre uzet je anglosaksonski alfabet. čime se značajno proširuje mogućnost kodiranja različitih bolesti. godine.ključ uspeha svakog preduzeća Taylor: “Principi naučnog rukovođenja” • Efikasniji radni rezultati kroz stručnu selekciju. prelaskom sa isključivo numeričkih na alfanumeričke oznake. Na osnovu prethodnog razmatranja možemo zaključiti da klasifikacione osobine ima jedino kombinacija grupe bolesti i šifre bolesti. dok identifikaciona šifra služi isključivo za određivanje pojedinačnog elementa označavanja bez mogućnosti njegove jedinstvene klasifikacije po tom osnovu. na koji se odnosi manifestacija ili komplikacija.0-U99. stanja i pojmove korišćene u sklopu X-revizije. u kome Knjiga I sadrži sistematsku klasifikaciju. Klasifikaciona šifra je šifra kod koje je iz same šifre moguće odrediti pripadnost odgovarajućoj klasi.kratke liste za tabeliranje morbiditeta i mortaliteta Na X-reviziji je napušteno klasifikovanje medicinskih procedura i redukovanje klasifikacije isključivo na bolesti. U sklopu X-revizije preuzeto je dvojno označavanje nekih dijagnoza. nominalno. pri čemu je slovo U ostavljeno za šifriranje novih bolesti (U00. Kniga II uputstvo za upotrebu klasifikacionog sistema X-revizije i istorijat razvoja Međunarodne klasifikacije kroz sve revizije (od 1893. kada je uvedena IX-revizija međunarodne klasifikacije bolesti. dok je VIII-revizija korišćena u periodu od 1968.H59 . godine. i H60 . godine do 1979. međutim u sklopu šifre bolesti grupa bolesti ne figuriše. koja pripada formi grupisanja. kada je zvanično usvojena VIrevizija. Kod dvojnih šifara oznaka (+) kod dijagnoze podrazumeva etiološki princip označavanja.identifikaciono i otežava automatizaciju klasifikacije u odnosu na hijerarhijske šifrarnike. Na ovom mestu je potrebno napraviti distinkciju između klasifikacione i identifikacione šifre. Međunarodna klasifikacija bolesti X-revizija (MKB-10) Međunarodna klasifikacija bolesti X-revizija (MKB-10) obuhvata trotomno izdanje. kao podloga za iskazivanje strukture morbiditeta i mortaliteta u sklopu zdravstva tadašnje Jugoslavije.g. Zašto šifarski sistem X-revizije nije klasifikacioni? Ako pogledamo podelu šifara u sklopu X-revizije. Pored toga izvršena je promena strukture šifara.) dok Knjiga III sadrži abecedni indeks za sve klasifikovane dijagnoze. sredstava za rad i radne snage Page1 .01. Na osnovu poznavanja opsega šifara možemo zaključiti da H60. Bolesti uva i mastoidnog nastavka. godine.H95 grupa-VIII). obuku radnika. sistem nagrađivanja • Dobro rukovođenje važno za ostvarenje zajedničkih ciljeva • U zdravstvu poslednjih godina – koncentracija kapitala. tada možemo uočiti da je jedina klasifikacija vezana za pripadnost grupi bolesti (I .1 da bi odredili kojoj grupi bolesti ona pripada moramo eksplicitno znati opseg šifara koje spadaju u neku grupu. godine). u primeni od 01.precizne formulacije pravila za šifriranje mortaliteta .Tamara Alfirević 2012.9). Menadzment u zdravstvu Upravljanje (rukovođenje).g do 1990. tako da svi dijagnostički entiteti poseduju šifre sa tri i četiri znaka. Analiza šifarskog sistema Xrevizije Međunarodne klasifikacije bolesti pokazuje da je usvojeni šifarski sistem identifkacione prirode iako se navodi kao klasifikacioni sistem. 29. Prvi znak (H) jednoznačno ne određuje grupu budući da šifre koje počinju sa H pripadaju dvema grupama bolesti (Bolesti oka i pripojaka oka (grupa-VII) i Bolesti uva i mastoidnog nastavka (grupa-VIII)).9) i različita istraživanja (U50.1997. Klasifaikacija je moguća jedino ako se poznaju opsezi šifara koje pripadaju pojedinačnim grupama (H00 .pravila za tabeliranje mortaliteta . U našoj zemlji Međunarodna klasifikacija bolesti se primenjuje od 1950. uvedeno u IX-reviziji sa ciljem da se podrži mogućnost bližeg određivanja lokalizovanih manifestacija ili komplikacija vezanih za generalizovani koncept osnovne bolesti.grupa-VII.

KONTROLA JE NEMOGUĆA BEZ PLANIRANJA. Rukovođenje je skup aktivnosti koje obuhvataju: 1. odnose se na uvođenje promena)  rukovodeće (koraci za ostvarivanje strateških)  operativne (uobičajene aktivnosti ustanove)  finansijske 2. 3. preispitivanje efikasnosti politike 4. SZO: Svi napori da se unapredi organizacija. struktura i funkcionisanje zdravstvenog sistema postižu mali uspeh bez efikasnog upravljanja. pomoću motivacije.Vizuelna. A PLANIRANJE BESMISLENO BEZ KONTROLE planiranje + kontrola = kombinovana aktivnost SPECIFIČNOSTI MENADŽMENTA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA → za zdravstvene ustanove najkompleksniji za upravljanje → zdravstveni sistem se bazira na uslugama → dug period između planiranja – odluke – ishoda Page1 .LIDERSTVO Proces uticaja na zaposlene tako da se oni maksimalno zalažu da radeći zajedno dostignu grupne ciljevemotivaciju i komunickaciju. DEFINICIJE I KOMPONENTE Menadžment-nauka i veština. 4.Tamara Alfirević 2012. dizajniranje i ocenjivanje ciljeva organizacije i alternativnih politika koje vode ka cilju 2. dugoročni)  korporativni planovi (razvoj preduzeća na duži period)  strateški (srednjoročni. premeštanja i dr. iniciranje koraka ka promeni politike koja je neefikasna i neadekvatna Rukovođenje je stvaranje i održavanje sredine u kojoj pojedinci. 5. razvijanje. unapređivanja. mogu da ispune zadate ciljeve. automatska.KADROVI I KADROVSKA POLITIKA Identifikovanje neposrednih potreba ustanove.KONTROLA U cilju korektivnih akcija. srednjoročni. pronalaženje i izbor kandidata. budžetska i dr. a obuhvata: • planiranje • vođstvo i • organizaciju • kontrolu • kadrovsku politiku KOMPONENTE RUKOVOĐENJA 1. otkrivanje.ORGANIZACIJA Za uspostavljanje “efikasnog sistema rada” kroz ekonomske rezultate poslova uz koordinaciju (obezbeđivanje uslova u kojima se sve aktivnosti unutar preduzeća odvijaju kroz jednostavne korake).PLANIRANJE  vremensko (kratkoročni. obuka. usmeravanje organizacije na usvajanje politike 3. radeći u grupama (timovima).

1975). privredni.aktivnosti . izbor Identifikovati i specifikovati kriterijume koji bi mogli biti korisni u odlučivanju različitih mogućnosti • Analiza minimalizacije troškova • Analiza odnosa troškova – koristi (Cost – minimizetion analysis) (Cost – utility analysis) • Analiza odnosa troškova i efekata • Analiza odnosa troškova – dobiti (Cost – effectiveness analysis) (Cost – benefit analysis) Vrsta studije Cost analiza Cost minimization Cost efekctivenes Vrednovanje troškova Novčana jedinica ($) Novčana jedinica ($) Novčana jedinica ($) Identifikacija efekata + pretpostavka da su jednaki zajednički za obe alternative ali različitog stepena Pojedinačni ili višestruki ali ne moraju biti zajednički za obe alternative -.TA itd Qoly . državne i političke intervencije. Ekonomske analize Implicitna (iskustvo) Evaluacija Eksplicitna . omogućava preraspodelu prioriteta i potrebnih sredstava na bazi promenjenih zdravstvenih potreba stanovništva (WHO. Efekti – dostignuti rezultati u odnosu na uložena sredstva za manje inputa dobiti više Ekonomska evaluacija u zdravstvu je evaluacija efikasnosti sastoji se od: 1.s Cost utility Novčana jedinica ($) Page1 . 2.Tamara Alfirević 2012.niti dostignuti do istog stepena Vrednovanje efekata . efektivnosti i efikasnosti zdravstvene delatnosti. stalan pritisak da se održi (i poveća) kvalitet zaštite uz stagniranje (i pad) troškova (konfliktna situacija) → Stalna koordinacija sa drugim sektorima (naučni. neprivredni) 30. inputa i autputa Povezanost utrošenih sredstava i očekivane dobiti.realizacija Evaluacija zdravstvene službe je sistematski i naučni proces određivanja stepena uspešnosti neke akcije ili skupa aktivnosti u odnosu na predhodno postavljene ciljeve.dobijene godine života . → rukovodeći kadrovi različitih profesija → široko uključivanje javnosti. Ona obuhvata merenje adekvatnosti.uštede u danima bolovanja .rezultati . Evaluacija mora dati odgovor o: • efikasnosti (efekti: uloženom) • efektivnosti (delotvorno) – da li radi? • dostupnosti (pristupačno) – da li stiže? Evaluacija efikasnosti – se radi pomoću ekonomskih analiza.formulisani ciljevi .

efekti izraženi u fizičkim jedinicama . Cost benefit Novčana jedinica ($) Pojedinačni ili višestruki ali ne moraju biti zajednički za obe alternative -.indirektni(gubici) Program zdravstvene zaštite Rezultati (Poboljašenje zdravlja) . procedura ili usluga u smislu troškova za njihovo izvodjenje tako i efekata po zdravlje ljudi.direktni .Tamara Alfirević 2012.dobit direktna indirektna Page1 .niti dostignuti do istog stepena Novčana jedinica ($) EKONOMSKA EVALUACIJA Komparativna analiza alternativnih programa. KOMPONENTE Resursi Troškovi .koristi Qoly .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->