.......... .... .... . ......

150 ZANIMQIVIH ZADATAKA
Koliko je ne to zanimqivo, uglavnom je stvar licnih naklonosti.
Ipak, jo od davnina postoje zadaci koji zadr avaju pa wu vecine re avalacasve dok ne do
du do re ewa. Takvi zadaci vi e motivi u pri tra ewu re ewa, teih, s pravom, smatramo zani
mqivim zadacima. Ima ih i te ih i lak ih.
1.Godine
Otac i sin imaju zajedno 71 godinu, otac i cerka 67, a sin i cerka imajuzajedno
42 godine. Koliko svako od wih ima godina?
2.Blizanci
Brat i sestra su rodeni istog dana, meseca i godine, a nisu blizanci. Dali je to
moguce?
3. Jedan tap ima 2 kraja. Koliko krajeva ima pola tapa?
4. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. Tr
ecina ucenika je pogre no re ila 1 zadatak, cetvrtinaje pogre ila kod 2 zadatka, estina
kod 3, a osmini nisu bila tacnare ewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika pravi
lno re ilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vi e od 30 ucenika?
5. Koliko ima dvocifrenih brojeva cije su sve cifre parne?
6. Koju zajednicku osobinu imaju navedeni brojevi:
a) 16; 23; 32; 61
b) 13; 22; 31; 40
7. U kutiji se nalazi: 20 belih, 19 crnih, 18 zelenih i 16 plavih kuglica.
Koliko najmawe kuglica treba izvuci da bi sigurno bilo: 5 plavih i 4
zelene.
8. Na proplanku su zasadene sadnice bukve i 32 sadnice hrasta. Da suzasadene jo t
ri sadnice bukve, bilo bi ih podjednako. Koliko je
zasadeno sadnica?
9. Odredi broj koji je za 9 veci od razlike brojeva 70 i 55.
10. Stubovi pored putaRastojawe izmedu dva mesta iznosi 666 km. Na svakom kilome
tarskom
stubu pored tog puta napisana su dva broja koji pokazuju udaqenostod krajeva put
a: 0 666; 1 665; 2
664; ...
Na koliko stubova su za natpise upotrebqene samo dve cifre?
........ ........

.......... .... .... . ......
11. Trougao i cetvorougao
Koliko stranica mo e imati presek trougla i konveksnog cetvorougla?
Odgovor ilustruj odgovarajucim crte om.
12. Broj trece desetice uvecaj za:
a) 7 desetica g) 77 jedinica
b) 7 jedinica d) 777 jedinica
v) 7 stotina
13. Brat ima 9 puta vi e novca od sestre. Ako brat dobije 70 dinara, a
sestra 310 imace podjednako. Koliko novca su imali na pocetku?
14. Sveska je dva puta skupqa od olovke, a dva puta jeftinija od kwige.
Za olovku, svesku, kwigu placeno je 105 dinara. Koliko ko ta olovka,
koliko sveska, a koliko kwiga?
15. Ove godine tata je stariji od mame za 3 godine. Koliko je godina
tata bio stariji od mame pre 2 godine ako se zna da tata sad ima 29
godina?
16. U jednoj zgradi stanuju 3 drugara: pekar, lekar i apotekar: Oni se
prezivaju Belic, Ivic i Pilic. Pekar je jedinac i najmladi od trojice. Pilic je
o ewen sestrom Belica i stariji je od lekara. Kako se preziva pekar,
kako lekar a kako apotekar?
17. Na stolu se nalaze tri fotografije na dve fotografije je mama,a na
dve tata mo e li to biti?
18. Sa koliko rezova se mo e kanap podeliti na tri dela?
19. Cizme
Na polici se nalazi pet pari cizama.Koliko ih je za desnu nogu?
20. Decak i olovke
Decak ima 12 olovaka: zelenih isto koliko i utih, a crvenih dva puta
vi e nego plavih.
Koliko olovaka svake boje ima decak?
21. Datum
Koji dan u godini ima redni broj, racunajuci od pocetka godine, jednak
proizvodu wegovog rednog broja u mesecu i rednog broja meseca?
22. Na jedan tas terazija stavqeno je 7 kuglica, a na drugi 2 kuglice i
teg od 200 grama, terazije su u ravnote i. Kolika je masa jedne kuglice
ako, je masa svake kuglice ista.
........ ........

.......... .... .... . ......
23.Seqak je preko reke morao prevesti vuka,kozu i kupus. Medutim, ucamcu se pore
d seqaka mogao smestiti ili samo vuk, ili samo koza, ili
samo kupus. Istovremeno, ako ostavi vuka sa kozom vuk ce kozu
pojesti, a ako ostavi kozu sa kupusom stradace kupus. Kako je seqakuspeo da prek
o reke preveze vuka, kozu i kupus?
24. Upi i u prazne kvadratice brojeve, tako da zbirovi vodoravno,
uspravno i dijagonalno budu 15.
7 6
4
25. Miki i Ðorde trce jedan drugome u susret. Ðorde je tri puta br i odMikija. Kada je
Ðorde pretrcao 42 metra, do susreta im je ostalo jo 35metara. Koliko je bilo rasto
jawe izmedu wih na pocetku?
26. Otac je obecao sinu da ce mu za svaki pravilno re en zadatak dati10 dinara, do
k je sin za svaki netacno re en zadatak morao vratiti ocu5 dinara. Po to je sin urad
io 20 zadataka, u tednoj kasici na lo se 80dinara. Koliko je zadataka sin re io bez g
re ke?
27. Mo e li ucenik drugog razreda u ruci poneti jedan litar vode nekoristeci nikak
vu ambala u?
28. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. T
recina ucenika je pogre no re ila 1 zadatak, cetvrtinaje pogre ila kod 2 zadatka, estin
a kod 3, a osmini nisu bila tacnare ewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika prav
ilno re ilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vi e od 30 ucenika?
29. Nektar koji vredno sakupqaju pcele sastoji se iz 70% vode, dokmed koje pcele
proizvedu sadr i oko 17% vode. Koliko je nektara
potrebno sakupiti da bi se dobilo kilogram meda?
30. Odredite 1985. cifru.
Napisani su jedan za drugim prirodni brojevi 123456789001112...
Koja je cifra 1985. mestu?
31. U mlekari je sir upakovan u limenke od 5 kilograma i 8 kilograma.
Da li je moguce izabrati 17 limenki, a da u wima bude 100 kilogramasira?
........ ........

Koliko s tranica ima ta kwiga? 41.. Na dve grane nalazilo se ukupno 25 vrabaca.79.---. 35.. Kak o se pomocu raspolo ivih sudova mo e. U jedan vagon je natovareno 8 000 kg gro da. dobija se1 000 000. a kru aka za 52 804 kg mawe od ukupne mase qiva i jabuka. Izracunati bez pomoci olovke i papira zbir prvih 100 brojeva. 43. ..Tri camca su pristala uz obalu.. jabuka za 38 425 kg vi e od qiva. a sa druge sasvimodletelo 7. u buresipati tacno 6 litara vode? 39. Odredi nepoznati broj...19..---. a u treci za 758 kg mawe nego u drugi.. U vocwaku je obrano 51 372 kg qiva...... Posle izvesnogvremena sa prve gr ane preletelo je na drugu 5. a u durgi za1 260 kgmawe nego u p rvi.. a drugi7 litara. Kako je to uspeo? 45.. Koliko je prvobitno vrabaca bilo na svakoj grani? 40.. Posledwi petakU nekom mesecu tri utorka su imala parni datum. Da bi se numerisale stranice neke kwige bilo je potrebno 1134cifre. Na koliko nacina 3 ucenika mogu sesti na 4 stolice? 38. Baka Stana je u jednoj kantici imala 5 kg 650 g kajmaka. 32.... Prodavac je pola kilograma kafe izmerio samo sa 5 tegova.. Koji je datum bio posledweg petka u tom mesecu? 42. Koji je to broj? 37.. Imamo dva prazna lonca od kojih jedan ima zapreminu 11. od kojihsu neki bi li po 200 g.. .9. . . Koliko je kajmaka prodala? 34. Koliko je kggro da natovareno u treci vagon? 36. .. dobijase najveci dvocifreni broj. a neki od 50 g. Po jezeru je plovilo sedam camaca. a u drugoj 3kg 870 g.639.. Ako se razlici brojeva 972 384 i 108 532 doda neki broj..---... najbr e. Koliko je posle toga bilo camaca na jezeru? .. . Nije prodala 1 kg 250 g kajmaka. Koliko je ukupno ubrano voca? 33.. 44... Na prvoj grani je osta lo dva puta vi e vrabaca nego nadrugoj.. Kada se nepoznati broj umawi za najmawi broj trece stotine. Nastavi zapoceti niz brojeva: 4....

. U grad je krenula jedna baba. Ma na je tri puta jeftinija od sukwe... kifla i sendvic i koliko je novca imao ucenik? 54. Za taj novac mo e da kupi jedanprivezak od 16 dinara i 7 ma nica iste cene. Kolika je cena ma nice? 56. nije tako.Za loptu trba platiti 32 dinara vi e nego za reket. ako je lopta 3 puta skupqa od reketa? 50. Svakije nosio p o dve torbe. Koliko kwiga ima na sve tri police? 53.. .. Ipak. Kako to da objasnimo? 47..... onda bi i na prvoj i na drugoj polici bioisti broj kwiga. Tatjana je od svoje majke dobila 250 dinara. U korpi se nalazi 40 jabuka. Za 4 cokoladice treba platiti 48 dinara.. a bro za 5 dinara skupqi odma ne. Koliko najmawe jabuka treba uzeti da medu wima budu sve vrste? 49. koliko bro .. Kako je to uciweno? 57. . Koliko ko talopta a koliko reket. Trouglovi Postoje li trouglovi kod kojih je jedan ugao jednak razlici dva druga ugla? 48.. a sestra za 4 sladoleda.. jer to povecawe iznosi samo 250 dinara. a sendvic 3 puta. Koliko je novca ko imao? 51. Koliko ko ta pereca.. Ako ucenikkupi kupi ki flu ostane mu 3 dinara.. Iznos od 85 dinara placen je sa 8 novcanica i to od 5 i od 20 dinara. onda imaju podjednako novca.. Kada bi se sa druge policepremestile dve kwig e na prvu.Koliko ko ta ma na. Na trecoj p olici je tri puta vi e kwiga nego na drugoj.. Devojcica ima 100 dinara... .... Koliko jeukupno qudi i lo u g rad? 52... a brat dobije 5 dinara. a za sendvic mu nedostaje 1 dinar. a Ivana od svoje 150.. Brat ima novca za 1 sladoled. U susret su joj i la tri decaka... a u svakoj torbi bila je po jedna maca... Kada sestra potro i 13 dinara. . Kifla je dva puta skupqa od perece.. a koliko sukwa. Koliko treba platiti za 3 cokoladice koje su za tri dinara jeftinije? 55.. Mogli bi smo pomisliti da su posle toga zajedno imale 400 dinara vi e. ako je sukwaza 37 dinara skupqa od bro a? .. . od cetiri vrste. 46.... Na jednoj polici ima 12 kwiga. i to svake vrste isti broj. ..

30. Koliko ce se utakmica odigrati ako svaki klub igra sa svakim 4 puta? 61. .... Tri koke za 3 dana snesu 3 jaja. a u trecem balonu 7 litara vi e nego u drugom balonu. a cerke ukupno imaju 37godina? . On jeuradio samo1 /3 posla i za to dobio 10 dinara i loptu. Koliko je litara vina u svakom balonu? 67.. ali nemo e sam da se preveze. 21.. Uciteq ih jezamolio da ga prevezu preko reke.. drugi 620. 63.. Tri decaka su imali ukupno 4000 dinara i re e da kupe loptu...... Dva decaka ive na obali reke i imaju camac u koji mo e da sesmesti samo jedna o drasla osoba ili najvi e dva decaka.. Od Majine do Sawine kuce ima 17 metara. Prvi jedao 700 di nara. 8. Koliko svako deteima godin a ako se zna da sin i starija cerka imaju zajedno 40 godina. . . 8. c)1.. Od tih dasaka poslato je: u Beograd 20 065.. jer camac mora vratiti na zad. . .... Produ i niz za jo tri clana: a) 2.... 3.. 13. U drugom balonu je 2 litre vi enego u prv om. u NoviSad 19 540. Kol iko je dasaka poslato u Ni ? 66.. U 3 balona nasuto je 59 litara vina.. 11. . sin i mlada cerka imaju ukuno 31 godinu. Koliko ko ta lopta? 60. 23.. Mladen je za jedan posao trebao da dobije 130 din i loptu. primetila je da je zaboravila blok.. Koliko ce jaja snesti 15 koka za 9dana? 59. On ume da upravqa camcem. b) 5.. 2. 5. a ostalo u Ni . Strugara je jednog meseca izrezala 26 765 dasaka. Vratila sepo blok a zatim nastavil a zajedno sa Sawom do kole. drugog 520 km vi e... a sledeceg 4248 dasaka vi e.. 8. Kada je Maja po av i ka koli stigla do Saw ine kuce. treci 580 dinara.. 5. U jednoj porodici ima troje dece:dve cerke i sin.. Avion je preleteo: prvog dana 2 490 km. ako je Maja pre la 100 metara? 68. Da li decacimogu da prevezu uciteqa preko reke i da vrate camac nazad? 62. 14. Koliko je dinara imao svako od wih? 64. a treceg 1 857 km mawe nego oba prethodna dana.. Koliko je preleteo za 3 dana? 65.. 58. U prvoj fudbalskoj ligi igra 10 klubova. 12.. 17. Koliko je Sawinakuca udaqena od kole.

. Ukupno je izgradeno 23 653stana. Ove godine mama.. . a za jedan dinar je jeftinija odcetvrti ne sveske. fitiq izgori za 5 minuta. U buretu je 1 hl uqa.... ako je prvogdana procitao 22 strane? 75.a drugog i treceg je 8 376m. 73. 12 228 dvosobnih i 2 884 trosobna stana.. Izracunaj ukupan broj preostalihbojanki i slikovnic a. . U magacinu je bilo 63 249 bojanki i 143 286 slikovnica. tata i wihov sin imaju zajedno 68 godina. Du ina tri tunela je 12 450m. Izracu naj broj stanova sa vi e od tri sobe.. Da li je to moguce? 80.. Ucenik je procitao kwigu od 80 strana za 4 dana. To uqe je pretoceno u kantice od 4 litra. 81. Koliko je strana ucenik p rocitao svakog dana..... Ana. slovo O levo od L. .. Koja je rec nastala? 78. . Sawa i Mira imaju 100 slicica. Jedna grupa gorana zasadila je12 142 sadnice. Ako Ðorde sam zapali fitiq on izgori za 10 minuta. Napi i slovo K desno od .. a koliko devojcica ako je devojcica 2 puta vi e nego decaka. koliko vredi gumica. Prvog dana jeprocitao 2 str ane mawe nego drugog.. a treceg 3 strane vi e negodrugog.. Koliko ko ima slicica? 71. Du ina prvog i drugog je 9 258m.. Kolika je du ina svakog tunela? 74....... Koliko ima decaka. . koliko vredi gumica.. U Srbiji je jedne godine izgradeno: 8 114 jednosobnih stanova. Ana i Sawa imaju 60 slicica. a mama i tata 62 godine. a desno od K i slovo Adesno od L.. Koliko su ukupno zasadili? 72. Anai Mira 6 3. U petom razredu jedne kole ima 360 ucenika.a za jedan dinar je jeftinija odcetvrtin e sveske. Koliko je tata imao godinakada mu se rodio sin? 76. mamai sin 36 godi na. Gumica vredi koliko polovina olovke.... to je za 968 vi enego to je zasadi la druga grupa.. a koliko sveska? 77. Ako olovka ko ta 6 dinara. Gumica vredi koliko polovina olovke. Ako olovka ko ta 6 dinara.a koliko sveska? 70... . Isporucenoje 25 186 bojanki i 78 497 slikovnica. a ako mu u tomepomogne i dr ug. .... Kolikoje kan tica napuweno? 79.. 69.

.. Du AV=42cm podeqena je sa 3 tacke.. Koliko najmawe karika treba preseci da bi se od lanca dobili delovi kojima sekao tegovi ma na terazijama .. Na koliko nacina Marijan. Na kolskom takmicewu ucestvovala je trecina odeqewa.. Odredi koliko puta se u tim brojevima javqa cifra 4. .. 82. Georgije i Jovan mogu da sednuza okruglim stolom jedan do drugog? 95... .. Za koliko treba uvecati najmawi trocifreni broj da se dobije najmawibroj osm e stotine? 86. Koliko strana ima ta stara kwiga? 94... 83. Koji dan usedmici je bio 29.. U jednom mesecu tri cetvrtka su bila parnog datuma. ali u d rugom rasporedu.. Jedan od wih je najveci cetvorocifreni broj adrugi je jednak zbiru najmaweg i najveceg trocifrenog broja. u tom mesecu? 91. Koliko je rastojawe izmedu sredina krajwih delova? 90. Zbir tri broja je 12 209. Od toga je 45 863koko aka. 3. a patki 16 139 mawe. Ivan je Vladin sin... Koliko ucenika ima u odeqewu? 93. tako da pociwe 143. Dat je lanac od 60 karika. . a taje Mihail o Ivanu? 89. Ostalo su guske. . Koji broj ima onoliko slova koliko i jedinica? 87. od kojih svaka ima masu 1g.. Na farmi ima 104 562 koko ke.. a zavr ava se stranicom koja je napisana takode ciframa 1... Koliko je posle toga bilo stolica u sobi ? 88. Kupac ima novcanice od: 2... Staroj kwizi nedostaju prve 142 stranice. 5. Na op tinsko takmicewe nije se plasiralo 8 ucenika... 84. Koliko najmawe novcanica treba da odvoji da bi platio 21 dinar? 85.. na 4 nejednaka dela. a Vlada je Mihailov sin. 3.. 2. Racunaj.. U jednoj ulici kuce su numerisane rednim brojevima od 1 do 183. Rastko. stranicom.... U sobi je oko stola bilo rasporedeno est stolica. . . 10 dinara..... mo e izmeriti masa od 1.. tako da je na tomtakmicewu ucestv ovala 1/9 odeqewa. Rastojawe izmedu sredina unutra wih delova je 12cm. Izracunajtreci broj. Dve stolice su pomerili pored zida. patke i guske.4. ta je Ivan Mihailu. 59 ili 60grama? 92...

.... Raspola emo sa jednom fla om od 1 l i jednom fla om od litar i po..? . ... .. .. a wegov unuk 8.. .... ........ ....... . ...... ... .. .. .. ..... . . . . .. Baloni Balon od 10 litara napuwen je sokom.. .. .... ... ..... ................... Za koje vreme bi oni zajedno pojeli ovcu? 100..... ... ..... . ............... ... .. . .. .. .... 100 ... .. ....... ...... .. rodendan. rodendan.. ....... 100 . .... ..... .. .. . ........................ .. .......... ... ... ..... .... 99.. ... . U torbu je ubaceno bez ikakvog reda 35 pari rukavica... Mo emo li sa cesme... ... vuk.. ...... .. ........ ....... 96. . . ........... ............ Koji je to broj? 101.... 2....... da bismo imali sigurno jedan par? 98.. .... .. .. .. a pas za 6 sati.. . . ... . . ... .. .....? 103.. ..... ..... ................ ....... .... ..... .. .......... .... ....... . .. . .. . ...... .. .. ........... ....... . .: 1.... ....... .. ..........: ........... ...... .. . u wima doneti tacno 2 l vode......... . ...979899100 izbrisati tacno 100 cifara tako da preostane najveci moguci broj.. .......... .. .: 1... . .. Koje godine je roden deda. .. . Najveci broj U broju 12345678910111213....... ....... 3.. ... .... ........ ... .. 100 .. ... . . ........... Deda Luka je 2000........ ... . ... Odrediti kako ovaj sok treba podeliti na dva jednaka dela. .. . ... ........... . ............ pas i ovca Lav mo e da pojede ovcu za 2 sata... . koristeci pri tome jedan balon od 7 litara i jedan balon od 3 litra... ...... ..... .. ...... .. ... .. ...... ....... . .. . . .... god proslavio 17.. Lav. Koliko rukavica treba uzeti-bez gledawa.. a koje unuk? 97..... .. a da vodu ne prosipamo? 102.................... . .............. .... .... .... ... ..... . .. .. vuk za 3 sata.... . ........ ......... .... ..... .....

....... . ....... . . 3.. . ... 1......... ............. ... .. ........ .. .. ... 8 ....... ......... ....... ...... .. . .......... . ............. ... .... . ....... 40 ... .. ...... ..... . . 9 .. .. .... ......... ............ . ....... .. .... . ... 4 . ..... . ... . ..... . ... ... .. ............ .... . ...... ....................... .... ... .. .......... ............. . ..? ....... 3... .. ... .......... .. .. .................. ..... . .. ..... .... .. ... ..... .. . ....... ........ ... .. ............... .. .. .. ........... . ... .... .. ........ .... .. . .. ..... .......? 106.... .... .. . ...... . ...... ... ....... ...... .. .... ......... . .. . . . 2. .. . ... 4 km/h .. .. ..... ....... ...... 6 ... .....? 107.. ... . .................................. .... ..... . ....... . ..... ... . .......... ... . .......... ..... ............. .. .... ...... . . . ... . ...... 4 . ........... .. .. ..... ..... . ........ ... .. ... . ........ .... 1.. . .................... ........... . ... 2.. .... .......... .. .. ... ........ . . . . ... ......... . 45 . ........... . .. .... .... . .. .............. .. ............ ....... . .. ..... ...... .......... ....? 105... ....... .... ...... . . . ... .. ....... .. .. .. ......... 3 km . ....... ....? 104.......... ... . ..... ..... .. ... ............ . ... ...... ...... ........ ... . ... . ... ...... .... .. ...? 108...... .. . ... .......... .. ......... ..... ........... ..... 2... .. ..... 9 ........... .. ....... . . ....... ... .. . .. . ......... ... ............. ..... .... .. ... .. ..... ................... ....... .... ........ 8 . ...... 70 .

... ................ .. . 1 . ..... .. . ...... ... .? ... . .... 20 ... ... ... ...... ..... . ............. 109............... ... ...... ...? .. ..... ........... . ..... .... . .. .. ........... .. ...... 30 .. ... .? 112.. .. .. .............. . ........ .... ........ .. ............. .. .... ............. . . ... ..... ..... ..... . ...... ... ..... ... 8 ............. .. .. .... ...... ..... .. ... 1 ....... ....... ... .... .... ..... ....... .... ...... 200 .......... .... ... . .. .... ...... .... ... . .. . ............ ... 100 . . ...... ... 1/6 ... .... . .. .. .... . ........ .. . ..... .. .. ................. 3 .. .... . .... .............. .. . ................. .. .. .. .... . ........... 100 ... ... ......................... ....... .... .. ........ . .? 113. ..... ....... . .. .................. .... .. ..............? 110. .. . .......... ... . ..... . .. .. .. ........ ......... ..... . . .... .......... 3 ................. . ............. . ................. . .. ... .. ....... ...... . . ..................... . .. ........ ... . 1/6 .... .. ......... ................. 20 ...................... .... . ..... .. .. ... .... .. ........ .......... .. . ............ ........ ...... . .. ............ . .. . ...... . .... ....... .... . .. ......... . ...... 2 .. .. .... 5 ... .................. ..... ... ..... .... 8 . .. ....... ....... ..........1/6 . .... .. .: .... . 3 ... 13 ... ........... . .. ............. ..... ........ ...... .. ........ 60 ... ......... . . ................. ........ .............. ....? 111. ... ... 30 ... ..... .... ... .. ....... .. ................. .............. .. 300 ..... . ... .. . ...... .. 48 . . . 12..... .. .. . ...... . . .. .... .... . ....... . ........... ...... . .. 8 ........... ............ 11 . .... .. . ..... ..... ... ............... .. .. . ....: ...... ..... . .......... . .. ......... . . . ..... ........................ . .... .......... ......... .. ..... .. ..... . .. . ............ ... ..... ....... . . .. ....

. ........ ..... ......... ...... .... . ... .. ...... . .... ... ..... .. .......... .... .... ... . .. ........... ........... .... ..... . ... .. . ........... .. ... ..... .................. .... ..... . . .... .. .... . . ... ...... 114...... . ....... 9 ................ ......... ..... 6 .. ....... .. . ......... ....... .. .... . ... . 6 ....... . .. ..? ...... .... ..... ...... . .... .............. . ... ... . ....... ...... ... .... ... 6 . .......... .... ...... . . . . . ........ ...... .. ... ....... . ...... ..... . ...? 117...? 116. ... .. .. ...... ............. ..........? 115..... . ................... . ... . ... . ...... .. .... ...... . .......... . ...... ... . . ..... ... . . ..... ......... ................ . ... ......... .. ... 11 . . .. . ...... ... .... .... ........... ..... ... .. ... ......... ...... p .... . . . . ..... ........ ......... ..... ... ..... ..... .. 2 .. . ... ... ........ . ...... ......... . ......... ........ . .......... . . 6 .. ..... ......... ........ 7 ... ..... ... ......... ..... ..... .. ...... . .. ................... p ............ ..... . . ........... ........... ..... . .. . .... .. ... ... ... . .... ..................... ... .... ...... ........ .. .... ............................. .... .. .............. . ..... ... ...: . .................... ..... . .. . . .... ................. ... .... . . .... .. p . . .............. .. ....... ... . ....... .. .... .. .......... . .. .....? 118....... ... . ...... .. . .. .. ........ .. . .. ..... ............. . .. .......... . .......... ....... ........... .. ... . . . .. . . .... ......... .... ....... .... ...... . . . .. .. .. ....... ....... ..... ..... .. .... ... ..... ... ..) ............... . ......... . ...... ... .. ..) .. ......... .. .... . .. . .... .....) ........ ....... ... .. ...... ... ... ... . ........... .... . ... ............... 85 ....

. .......... .. . .. ... . ................. .... .. . ........ 1500 . ....... ........ 4 .. ..... . ...... ... ... ........... . ............ .... . .... ...? 120... . 5l....... .... . ... . .............. ........ . ... .... .... ....... ............ .. . . . ..... .. .. .. .... ......... .... .. . . .... ...? 121.. 130... ..... ......... .... ..... .. ... . ... .. .. ........... . ........... . . .. .. . .5l. .. 1000 . . . .......... .. ... .. ......... ... ... .... .......... ..... .... ....... ........... .. ........ 4 .. .. ... . .. ... .... .. ..... ........ ........ ... . .... .... ........... .... .? 128..... ... .. ... . ....... ........ ........ ...... ..... ........ ..... . ........ 1l .. .. .... ...........? 129.......... .. .. . . .. .. . ... . . ... . ...... .... ......... .? 126. .......... ..? 124............... ............ . ... . .. . ..... .... . . .. ...... . ... .... 60kg ...... ....... .. ............ . ... .. .... . . ........ .. ........ ... ...... 2l .. . .....? 123.... ... ... ...... ... . ....... . 100 . 17 .... .. .... . ................. ... 1500 ........ .... .... ...? 127.? 122.. . ...-... ... . . . .. ......... ....... ............ 1........ . .? 125....... .. . ......... ... ... . .... .. ... ............... ......... ... .... ... .. .. .......... ................... . ... ....... .. ................ .. .............. .............. . .. . ....... ..... ..... ......... . ...: ... . ............. .. .... .. .. .. ..... . .......... ... ...... ... ...... .. .... . .. .... ....... .... 1l ...................... .. ...... . . .. ..... ..... .. .... ....... ......... .. 119........ ...... ..... ... ..... ....... . ... ... . . 15 . . .... ..... ............... . ..... ....... .. ... ....... .. . .. . . 2l ..... .... ....... ............ . ....... .. ... .. ..... ....... .. .. ... ... .. .

... ............. . .. . . ... . .............. .. ...... . .. ............. ........... ......... ....... 9 ... .... ..... . . .. ..... . .............. ................................ ...... . ........ ... .. ....... ... .............. .......... ..... .. 50 ... ... . .. .. .... .. 6.... .. ........ ... ..... . ....... .. .... .. ... . . . ... ... ....... ......... .......... .... . . D. .... .. . . ... . ..... . .................... . ................... ...: ......! ...... . . .... . . .. ...... .. ..... .... ............... ...... .. .. ... .... ........... . . ...... 35. . .) ..... ..... . .... .......... .......? 131. ..... ........? 133.... ..... . ..... . 20 ..... .. .. .? 132.. ............. .. . .... .. ............) .? 136.... .) ... ..... ...) ... .... . .. 10 . .. ... . ....... ... .... .. ... ...... 6 . ........ . . ...) ..... .. -. ... .. ...... . . ...... ...... .. .... ..... . . . .... .. . . ... ........ ... ... .... ... .... ......... . .......... ..... ........ ...... D .. . ..... ... ........... ..... ......... ........ .... ...... ....... ... ... . .. .... 10 ........ .... .. ...... .... .......... . ....... ...... .... .... ... .. ........ . ......... ......... .. . . 5 .... .... D .... . ...... ........ ....... 15 ..... .. .. ... . ... .... ........ . 6.. .... . .......... .... .. ..... ..... ... . ...... .... ......... .... ... .? 134.......... ........... D ....... ............ .... ........... ........ .. ...... .... 3 .... 2 ..? 135.. ..... . .. ..... 200 .................. ...........? .............. ....... .... .. ... .... ..... . ................... .. .. .. .......... ...... ....... .... . ....... ..... ............. ..... ..... . ............ .... .-......

. ........... .. ... ... 2 .. .? 139....... . . ......... .... ...... .. . 3 ..? 142. ... 130................. .. .......... ...... .... . ..... ... ... ...... . ... .. 100 . .. ... . ........ 6 . . ... 115... 5 .. 3 .... ........ 141.. .. .. .. .. ..... .... .... . ..... .. . ....... ..... ........... ... ......... ....? 143... ...... . . ......... ..... .. .... . . .... ...... ...... . ....... ......... ............ ............. ....... ........ . 5 ............ ... 55 . .. ........ ...... 5 .. ... .. .. .. . ..... ..... ........ .. .. ....... .... 4 . ........ ...... ....... . 3 .. .. .... .? 137. ........ ...... .......... . . . ...? 138.. . .... ... . .. ...... ...... ...... .... ...... .......... . .. .... .. ........ ..... ... . ... ..... .......... .. . .. .. .....(. ........ ................. . . .. ........... . ............ .............. ... ............ ...... .... ............ ...... . ... ... ... ... ........... . .. .. . 6 ......... .......... 3 ...... ... 2 . .... .. .. ... . ............ ............... .......... ..... ...... ... ......... . . ... ..... .. .. .. ......... . .. 5 ... . .. ... 46 ........ .. .... . ...... ... .. .. .. 1 ...... . 2)... ...... ... . ........ . .... ... .... .... ..... ....... ............ .. .......... . .... .. .. ... ............. .... ...? 140.... ... .. .. .... ........ .. ................ ... ....... ...... ......... .. . ... ....... . ................... 55.... . .......... .. .. ... ..... ......... ... 110....... ........ ... .... .. . ..... ......... 105.... .... ... .............. .. ...... .... ............. .... ........ .. ... ..... ...... ........... .... ... ... ....... .. ......... ... ... . .... . .... ......

........ ...... ..................... .7890 . ... . . ..... . ....... .. .. .............. ............. ..... . .... ..... .. .. ... ... ...... ... . .......... ....... .. .. ... ..... .. ... .. .. .... . ... ...... ..: .. ... ..... ....... ......... . .. .... .......................... ... 144........ ......... .... . . .... ........ 3..? 145.. ... .... ........ .. ....... ... . 12345678901234567890. .......... ...... . . ............... ....... .... . .. ..... . .. ...................... ........... ... .... .....? 148. . ..... . ............. . ... .. ....... ........ . . ............... 54321789 .. . . .. ... .. ...... 1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 30 ...... .. . .............. ........ 20. ......... ........ . .... ........ .. ............. ............. .. ... 147............ ............ . .......... ... ........ .... + ........ ... . . ............ ...... ... 24 ... ........ ... . ............... ............ . ... ...... ...... .. ...... 3... ... ..? 146. .. ..... . .... .... ...... ... .. .. ......... ...... ... -... ...... .. .... ............. 2...... ................. ........ .. ..... .. ........ ... .. ... ...... ... . . ....... ... ....... .. . + ....... 1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 21..

.. .... .. . ....... ................ dobicemo broj godina koji je dva puta veci od broja godina koji imaju otac.. . ... ..... ........... ... .... .. Ako saberemo godine oca i sina.. ....... . 1 : 4 : 4................ .. oca i cerke i sina i cerke... 5 ......... . . . . ..? 150......... ... 5 .......... ... .. .. .. .... .. .... sin i . .? 149.. .. Re ewa zanimqivih zadataka 1. .... .... ..... . ... ......... ......... ..... . .... .. .... . . .. . ......... . . .... ... .... . ................ ............. .... .......... ... .......... ...... ......... ... . ....... .... ........... . ...... ... ..... . 100 ... ........ .... 5 ........... ..... ..... ........ ......... ... ..... ...... .. . ..... .. ...... .

6 i 8 je 24. 7. 2... 151 515. Akood toga oduzm emo broj godina oca i sina. . tj. 90-71=19.. Primeri su dati na slici 1. Odgovor je od 3 do 7.. Na isti nacin dobijamo i ocev broj godina. (71+67+42):2=90. 6. Takvih stubova ima 24 i jo 4 stuba saciframa 6 i 3 ( tj. 115 551. odnosno. dobicemo da sin ima 23 godine. samo 3 ucenika se re ili sve zadatke bez gre ke. 3 i 663. estini i osmini... . Kada od broja 90 oduzmemo broj godina oca i cerke. Tako dolazimo do podatka da se u razredu nalazi 24 ucenika.. Moguce je ako su trojke. ali iz uslovazadatka znamo da je broj ucenika mawi od 30... svi zajedno imaju 90 godina. 3.. tj. Po to je u odelenju bilo 24 ucenika (24-21=3). Po to se radi o trecini.. ... 11.. cerka.. . 551... 67. ..115....Sa 4 gre ke je bilo 1 × 24 = 3 8 Iz ovoga se vidi da je broj ucenika koji su sa gre kom re ili kontrolnizadatak 8+6+4 +3=21. (70 .55) + 9 = 24 10. 633 i 33).Sa 3 gre ke je bilo 6 × 24 = 4 ...... Isto 2 kraja.. 1 . Ukupno 32 + (32-3) = 61 9. Svaki put takvih stubova ima8 ( na primer.. ili 1 i 5. Moguce cifre su 0 i 6. 18 . b) Zbir cifara iznosi 4. 4. a) Proizvod cifara iznosi 6. . 111 555. 5. 71 godinu. 155 511.. Ima ih 20.. dobicemo koliko godina ima cerka. 663 i 3. cetvrtini. 555 111).. 515 151.. a to je 48. Znaci.. 33 i 633. 4. Sledeci takav broj je 48. ili 2 i 4. najmawi prirodanbroj deqiv sa 3...Kontrolni zadatak sa jednom gre kom je re ilo 3 × 24 = 8 .Sa 2 gre ke je bilo 1 × 24 = 6 4 1 . 20+ 19 + 18 +5 = 62 8. 511 --155. tj.

a u prostoj godini 30. Prvi rez-kanap presecemo na pola(dobili smo dva dela). Isto 3 godine.... u prestupnoj godini 30. 16. a natrecoj mama i tata zajedno.. slika 1. . s obzirom daBelic im a sestru a da pilic fla u... . crvenih 4.. 19... na drugoj tata. . plavih ima 2. drugi rez-kad jedu polovinu kanapa presecemo na pola.. 12. jer vreme tece podjednako za sve....... Na jednoj fotografiji se nalazi mama....... Otuda. 20. mart... . Iz uslova zadatka sledi da pekar nije Belic a ni Pilic. onda ce za desnu nogu(posto imamo pet pari) biti PET cizama. 8x + 70 = 310 8 x = 240 x = 30 14.. 17.. . Jo jednom se napuni fla a od 1 litra... maj. Plavih olovaka je paran broj mawi od 4. Sveska 2 xx + 2 x + 4 x = 105 Olovka: 15 dinara Olovka x 7 x = 105 Sveska: 30 dinara Kwiga 4 xx = 15 Kwiga : 70 dinara 15. Osim toga.. Mo e. . ito su 2 litra... Ovo mo emo i prakticno pokazati. april i 30. 18. 21. a) 30 +70 = 100 g) 30 + 77 = 107 b) 30 + 7= 37 d) 30+777 = 807 v) 30 + 700 = 730 13.. Uslov ispuwavaju svi datumi januara. zelenih i utih po 3... .. Po to svaki par ima jednu desnu cizmu.

26. Da kle. a jedna kuglica 40g. Ako sa oba tasa terazija skinemo po 2 kuglice. a prevozi kupus do vuka. sin je pravilno re io 12 zadataka. Tri ucenika (24-21=3) re ila su zadatkebez gre ke i zaslu i la ciste petice. Mo e..77kgnektara..... a li je on veci od 30. 5 kuglica meri 200g..... Jasno je da seqak mora prvo prevesti kozu. Sastaviv i proporciju imamo: 300 :830 = 1 : H H = 2. terazije ce biti uravnote i. a1kg meda sadr i 170 grama vode i 830 grama cvrste supstancije. 28... . ako je voda smrznuta... .. 4 · 24=4 i 18 · 24=3. 4.. .. za dobijanje 1kg meda vredne pcele moraju skupiti 2. 6 i 8 je 24. 1kg nektara sadr i 700 grama vode i 300 grama cvrste supstancije. 27.. Tada imamo: 10H -5U = 80 H +U = 20 odnosno H= 12 i U=8 Prema tome. Kontrolni zadatak sa gre kom je re ilo: 13 · 24=8.. 24. Posle toga on se vracapo vuka koj eg prevozi na drugu obalu gde ukrcava kozu. a U broj nepravilno re enih(za wih je sin morao vratiti ocu 5 Udinara). Najmawi prirodan broj deqiv sa 3. 2 7 6 9 5 1 4 3 8 25....77 Prema tome. 29. 22.. vraca je iostavqa na prvoj obali. 23... odnosno 8+6+4+3=21 ucenik.. .. Vracajuci se zatim naprvu obalu on ukrcava kozu i prevozi je na drugu obalu do vuka ikupusa.. Rastojawe izmedu wih je iznosilo 91 metar.. .. ... Tako dolazimo do podatka da se u razredu nalazi 24 ucenika. . Sledeci takav brojje 48. 16 1· 24=6.. Neka je H broj pravilno re enih zadataka(za wih je sin dobio 10 Hdinara)....

. 37.79. 36. zakqucno numeri u se dvocifrenim brojevima i za wih je upotrebqeno 90*2=180 cifara. .. 20 limenki po 5 kilograma i 5 po 8 kilograma. vodu sipamo u bure i ponovimo ceo postupak. do 999.. .. Ostalih 1796 cifara upotrebqeno je za brojeve od 100 do 697 (598 · 3 = 1794) i za pocetak brojeva 698.. x 201 = 99. To je broj 136 148. Na 1985. Prodala je 8kg 270g kajmaka. Ako tome dodamo i broj 100 . Ovde je upotrebqen samoodreden broj tro cifrenih brojeva.. Prema tome za numerisawe svih stranice kwigepot rebno je 9+90+315=414 brojeva. 30. Napunimo mawi lonac i sipamo vodu u veci.... Kwiga je imala 414 strana. 31.. i 30. . Provera broja cifara: 9+2*90+3*315=9+180+945=1134 41. . u wima ima1134-(9+180)=1134-189=945 cifara. 16... kada je bio utorak. 42. dan u tom mesecu. mestu je cifra 9. pa su datumi 2. Ako parne datume. 3 i 97... od 10 do 99 180 cifara. 40. Za numerisawe prvih 9 strana... znaci da je upocetnoj poziciji na prvoj grani bilo 12+ 5=17..19. i tako do 49 i 51.... Ako spojimo brojeve 1 i 99... .9.. . Posledwi petak je bio 26.. potrebno je 9 cifara. Stranice od 100. Kako je na p rvoj grani bilo dva puta vi e. 39. x = 300 43. Natovareno je 5982 kg gro da. dobicemo 49 parova ciji je zbir 100. Od 1 do 9 napisano je 9 cifara. Kada se sasvim odletelo 7 vrabaca. onda je x = 2. na granama je ostalo25-7=18.. 34. s trana.. Sledecih 90strana. 2 i 98. 32..... 33. a na drugoj 6. Ukupan broj nacina je 4*3*2=24 38. to je na prvoj bilo12.. Kada na prvoj granu vratimo 5 vrabaca.. Zatim opet napunimomawi i dopunimo veci lonac.159. Znaci upotrebqeno je 945:3=315trocifrenih brojeva. oznacimo sa x.39. tj.... Ukupno je ubrano 229 534kg voca. a na drugoj 25-17=8.319.. numeri u se trocifrenim brojevima. x + 14 i x + 28.. 4. Od 10.. U mawem loncu je ostalo 3l vode...639 35. do 99.

. od cega je 150 dala Ivani.Ucenik jeimao 11 din ara. Na sve tri police ima 76 kwiga. sendvic 12 dinara. jerwega nismo racunal i tako da je zbir prvih 100 brojeva 5050... Na tas sa kafom je stavio 2 tega od 50 g. 47. 44. Tom proizvodu dodajemo broj 50. Kako je 30 dinara i 3 lopte jednako sa 130dinara i 1 loptom...bro 26 dinara... 3 koke za 3 danas snesu 3 jaja. Cetri. Pereca ko ta 4 dinara. 50... zakqucujemo da se najezeru nal azi sedam camaca.. . Tatjana je od svoje majke dobila 150 dinara. a ostalo zadr ala.. Cena ma nice je 28 dinara. . 15 koka za 3 dana 15 jaja.a sestra 24 dinara 51. jas no je da 2 lopte ko taju 100 dinara. Ako je trecina posla vredela 10 dinara i lopta onda je ceo posaovredeo 30 di nara i 3 lopte. ... 58... . .. kifla 8 dinara. 49. 54. . 56.. Znaci 15koka za 9 dana 45 jaja. 53.... 45. Brat ima 6 dinara. 52.. a na drugi tas 3 tega od 200g. a reket 16 dinara... 5 000.a sukwa 63 dinara. imacemo 50 · 100. Ivana je Tatjanina kci. a 1 lopta 50dinara. Po to su od ukupnog broja camaca (sedam) samo tri camca pristala uz obalu ali se i daqe nalaze na jezeru. 55. Lopta ko ta 48 dinara. Samo je baba i la u grad. Za tri cokoladice trba platiti 27 dinara.. 46.... 3 novcanice od 20 dinara i 5 novcanica po 5 dinara.. 57. . 59... To svojstvo imaju svi pravougli trouglovi.. 48.. Ma na ko ta 21 dinar.... tj..

72. 74.. Sin ima 17 godina. Decaci su imali 1400. 77. KOLA .. drugi decak vracacamac nazad. 63. 73... jedan decak se vracacamcem. . 75. a du ina treceg tunela iznosi 3 192m.. 62. pocev i sa trecim. a Sawa 37 slicica. drugog 24.1280 dinara. Rastojawe izmedu Sawine kuce i kole iznosi 49 metara. .1320.. . Gumica vredi 3 dinara. a u trecem 25 litaravina.. Decaka 120. 57 (razlika se povecava za 1) c) 34. . 65..... 67.. 68. u drugom 18... a sveska 16 dinara. Gumica vredi 3 dinara. 76. 69. U 4kruga odigra se 4*45=180 utakmica. a sveska 16 dinara.. .... Dva decaka prelaze camcem na drugu obalu.. 47. drugog 5 184m. 61. a cetvrtog dana 7 stranica. a devojcica 240. 71. Ana ima 23 slicice.. Du ina prvog tunela je 4 074m. 3 x +1900=4000. Kada mu se rodio sin otac je imao 26 godina. a starija cerka 23 godine.. U jednom krugu svaki od 10 klubova odigra 9 utakmica.. a) 17.. Avion je za 3 dana preleteo 9 125 km. x =700. . 20. Ukupno su zasadili 23 316 sadnica. olovka vredi 6. x + 700 + x + 620+ x + 580=4000.... 64.... U Ni je poslato18 173 daske.. 89 (svaki broj.. 66. 55. U prvom balonu je bilo 16 litara.. olovka vredi 6. 70.. Prvog dana je procitao 22 stranice. pa jeukupan broj odigr anih utakmica 10*9:2=45. treceg 27.. 60. uciteq prelazi camcem na drugu obalu.. 23 (susedni brojevi se razlikuju za 3) b) 38. zbir je prethodna dva). Mira ima 40. mlada cerka 14.

78... pa je PQ =24+9=33 cm. est 88.. 87. 83. . 90. 81. kwiga ima 172 stranice. Kako je 1.. Ima 427 stanova sa vi e od tri sobe. Po to 1 hektolitar ima 100 litara.... Pet novcanica: 1 · 10 + 1 · 5 + 3 ·2 = 21 85.. 89. esnaestog.. Cetvrtak je bio drugog. Broj 3 (tri) ima 3 slova i isto toliko jedinica.... ako ga u isto vreme zapale sa oba kraja. dvadesettreceg i tridesetog pa je 29.. pa je ukupno cetvorki 18*1+2*10=38 . 92. Da. napunice se 25 kantica jer je100:4=25 79... ... Neka je x ukupan broj ucenika. 28 975... 84. 4*3*2*1=24 nacina. 94. Ivan je Mihailu unuk. onda bi kolsko takmicewe bilo 1/3 x..1/9 x +8 =1/3. 80.onda je AP+PQ= =(42-24):2=18:2=9 cm. 82. to je poslewa stranica 314(jer ona mo ra biti parna i veca od 143). Ukupno je preostalo bojanki i slikovnica 102 852...8. x =36 93. 1/9 x =4. a op tinsko 1/3 x .. a u petoj ipetnaestoj jo po 10 puta. Kako nedostaju prve 142 stranice.. 91. a Mihailo Ivanov deda. .. ....... . ...2/9 x =8. Treba preseci petu. 100 + x = 701 x = 601 86. 95. bila sreda. to je CE= 2*12=24. Treci broj je 1 111. U svakoj od 18 desetica se javqa cifra 4 po jedanput. cetrnaestu i tridesetu kariku... AV rastojawe je 12cm. devetog. od preostalih stranica 143.

.. . ... .... .. . . .. . . . ... Deda i unuk su rodeni 29.........5 + 100) : 2 = 93..... ...... ...? ... 1 7 2 7. ...... 3 4 3 3.... Vuk za 3 sata mo e pojesti 1 ovcu a za 6 sati 2 ovce.. 1 6 3 6. . prepisiv. ... . 75 .. .. 150 ........ pa je deda roden 2000-17*4=1932 a unuk 2000 .... Pas za 6 sati pojede jednuovcu.... 101.......... Baloni 10 1 7 1 3 1 0 10 0 0 1... .. . ....... 9 0 1 7. .... ....979899100 sledeci broj je99999785960.. 7 0 3 2. 98.. .. .......... ......... 8 2 0 9.... ...... . Prvo se napuni fla a od 1 litra a zatim se voda prelije u vecu. .. kada bi jeli zajedno.. .. pas.. lav. (87....... .... ...... .. 5 5 0 99....... ..... Treba uzeti 36 rukavica.a Baloni 10 1 7 1 3 1 0 10 0 0 1.... ........... ..... ... . .... ... . 5 2 3 10. .... 4 6 0 5. . .. 100 . 102. . . . Zadatak ima dva re ewa koja dajemo ematski: Redni brojprepisiva..... ... 100 ... ..... . .. ........ .. .. . a za sat 1 ovcu..... 103... 8 0 2 8........ 7 3 0 3........ 5 5 0 Redni br.. ... 9 1 0 6. Znaci ........ . ...... 96....... ..... Lav za 2 sata mo e pojesti ovcu... 50 ..75 .. 4 3 3 4......... za 6 sati mogli bi pojesti(3 + 2 + 1) ova ca.. . ... ...... .....godine 97... februara... .8*4=1968.979899100.. .. ..... ... ... a za 6 sati 3 ovce......... .. 3 7 0 2......... . .. vuk.. .. 6 4 0 4. . .......5 . 175:2= 87... .. . Najveci broj koji se mo e dobiti brisawem tacno 100 cifara iz broja1234567891 0111213..... ... 2 7 1 8.. 2 5 3 9. . 100... 6 1 3 5..

............. . ...

..1 . 1+ (d 3)/4 ...... 3.. . .2 ........ ... ... .... 40 .. . .. . ....... ........ .....3 .... ...... .... ..: s = 1 + (d 3)/4 + 3/4....3 .. .... ... .2 ........ = 630 ...... ... ... ... .. ... .. ...... ... .. .1..........2 ........... . .. .... .... .... .. ....... .... . . .. .2. ........1 . ..3 ................ .. .... .. . . ......... ........... ....... ... .. ...... ...... . ...3 . ... d ..... 3 ... = 70. . .. .. .... .... ........... . ... ..3.... ...... 2/3 * 1/3......... . .. ......... . ... .. d 3 . .. ..... 4 km/h.. .... 45 . . .... . .. ... 8+9+4=21.. ........... ..... .. ...... .1 .... s = d/3 2/3. . . .. .. .... .. ..... .d = 20.3.. .. .... 105... ....... . .......2.. .. . ....... ..... .................... .... . .. .. .. . . ... ... ......1... ........ 2 .... .... ..... 9.. . .... .. ... . . . d/3 2/3 = (d-3)/4 + 3/4 + 1. ... . . .. d/3 .... .. . ...... .. .. ... . ..... .. ..... ..2 ......... ........ ..... .... .... ...... 5. ... ...... ... .. ..... . ...... ...... ... .. . . 1 ....3.......... 6 ..... ............ ....... .. .....2 . ...... . ...... . .: d/3 = s + 2/3. ...2. .. .......... ... ..... ........ ........ . ............... 2/3 .. . .. ... . .... . ........ .. ....... ... 1.. .. ........ . . .. .. .............. . .. .. 3 km/h....... .......... .. 3. .1 .. ... ..... 2.. ....... 48/2=24... 3 km/h. . . . ..... ... . ...... s ..... ................. ...... 2/9...... . ... ......... . . ........ .... .. .. . 4 .1. ....... ..... 3/4 . .... ... 104......... .... . .. ...... ... ...... .... . ............. .........3....... ... ...........3 ....... .... .... ........... ... ............... . 24. ...1...... . ..... ... 6 ..... ..................... .... km ..... . ... . . .. .=315.......... .. ....... 315 . .... 106.. ........ ......... ......2 . ..... .. ... ... = 702.............. .2.. ... .. ..... ..... 9+8+9+8+6+4+4=48... .

... .. .. .. 108....... .. ... .... . ... .. ...... 20km................. 3 . .. ........ + 500)/6... ......... = 500 ....... ...... ... ....... ... . .......... ... .... .... . ... ............. .. ......... . 15 ... + 500 )/6...: 200 + 1/6 (6..... ... .... ..... . .. ... 100 . .... .............. ............ .... . ........ ...... ......... .... ..... 100) = 6. .. ....... ... . ............. . .... . 20 ............. ..............: 6*500 500 = 2500 ... .......... ...... ........ .... ..................... .. ...... ......... ... . .... ......... . 500. ...... . ....... .. .. ................ ....... 107... 16 . . .... .... . ........... ...... .. .. (..... . ..... .... .. ..... .. . ........... ................ .. ................. ... .. .. .. ......... . ........... ...... . ....... ... . 200 .... ... .............. ..... ...... . ................. .. . . . .. .. . = (5......... 200 .. ..... .. ....... ..................... ... ... . 100 + 6 .... 100 ... . ... 1/6 .. ..................... .............. .. ..... ...... .. .. . .. .. .. ........... 1 ... .... .. 200) = (5. ... .... . . 2500:500 = 5 ..................... .. ... ....... ... .... . 500 .. . ......... 8 -3 5 3 2 3 6 2 6 -2 1 5 2 1 4 3 4 4 109. ... ..... . ..... .. ... . .... ....... 1/6 ... ... . . ..... ...... . ..... ... . ..... ...... 8 5 3 . . ............... ...... ..... . ..... ...... .... ... 110........... ... ... ............. ..

....... . ... .............. .......... .... ... ..... . ... . .... 11 7 = 4 7 + 7 = 14 6 2.. 4 + 4 = 8 8 12 4 = 8 116.. .......... ......... .. .... .... .......... .... .... . ...... ... . ...... 1 ..........: 115.. 15 .. y kg... .. .. ..... z kg .... . ..... .. .. 117........ .... .. ..... ... .. 4 14 6 = 8 6 + 6 = 12 3. ...... . .................... ... ... ........ 100(. ........ ..... ..... ....... . 3 . . 28 ..... ....... ... ...... ............. . . ....... 20+30 = 50 ...... ... .. . ....... ............ . . 6 . .. .. 100) ... 15 .. .. ....... .................. .. .... ..... ....... .... ..... ....... ....... .... 113..... . ...... ...... ...... . ............. .... .. . x kg . 114..... .... ... ... .. 45 ... .... 1200 . . ........ .. . .... .. .. 4 . ... . 5 ..... .)..... 1200:50 = 24...... 20 . (..... 20*60 = 1200 . 4 ..... .... .. ........ ..... 60 ....... 1 ........ ... .. .... . ..... ............... ..... ...... .. .. . .... . .... . .............. 14 . .: .. . ... .. .... . .... .. .... . .... ... ...... ...... . ..... ... ............. . ............ 10 . ..... ...... .. 49. ... ...... ..... . .. 100 . ................... .......... . .. .. .. .. . . . . .. ........ ....... ............. ..... ... .... .. .................. ..... 111.... . .. ............. .................. ....... .. .......... ...... . . .. . .... .... .. ...... . ... .... 112. ....... ... ....... ..... .. ..... . ... ..... .. .. . .. ..... ..... . ........... ..... ...... ...... .... .... .. 60 24 = 36......... .... .... .... . .......... . ....... . ... ... ... y =6z... .. ............ 2 ..... ... ........ . ...... .. ..... ..... . .... . ....... .. .. .. .... . ........: 9 · 4z = x + 4y . 60 ............ .......... ... ... .............. ........ ...... .. .. ...... .. .. 118............. ... 30 ........ .... ... ..... .... ........ .... .......... .... ..................... ..... ..20. . .. ....... ..8·6z = x + 6y ....... . .. . .. 5 ... ...... 11 7 6 1. .

.... ....... ... (... ... ........ .... .. .. 1..... ....... .... ....... . . . ......... 1500 .. . .---------15 ... 3 . .... ................. .. . . . ...... ..... .....5l...... .. ........ ..... .. . 15 . ................ .........)..... ....... .. ...... ........ .---------...... .... .. ........ ... ... 4 .... . . . . . ..... .. . 2l....... .. .. ... ............... ... . ............... .... ... .=17+(17-4)= 30 .. . . ...---------14 . .... 133. ...... 132....... . .. 1l .... . .. ....... .. .. .. ........... . .. . .. .............. 120.. .. . ...... 128. ... . .... ......... ......... 124... .. ...... ....... . ... ..... .... ................ . ............. ........... ...... ....... . ......... ..... . ....... ... ..... ... .. ................. .. . 122.... ....... . D.. ........... .. ............. . . ......... ........... ... .......... 126. . .. .. 72 ...... ... ....... ..... . ...... ..... .. .. .. .------...... .. .. . ...... .... . ..... . .. .......... ....... ... . 123. ... . ... ... .... .. 30+17+(174)= 60 127.. ........... .... . 130.. ... ... .. . ...... .. 125.... ............. . ......... .. 15 .. 5 .... .... ......... .. .. . .. ....... ..... ... . . ... .... . .. . . . . ......... ..... 119... 121. .... ...------------60 .. ...... .... ..... 19 ....... ..... . .. . . .. .. . ..... .. ...... ........ ...... 129.. .... .. ...... ...... ... .... 2 ............... . ......... . ... .. ...... .. ...... ..-------. 131........... . ............. ......... 1l . 1000 .. ......... .............. ........... . ..... . .

................ ... ............. ............. .. . ..... + b + c .. ... ...... . .... ...... .... 4 kg . ...... .... .... .......... .......... + 55 = .. . 7 · 3 = 21 ....... ... .. ... ......... .. ........... +b +c = 165. 6 ....... . . . .. ...... .... . ........ 250 g . . 8 . ........... ....... = 55 .. ........ 6 .. ......... . .. ... .. .......... ... ........ .... .... .. ... a . ........................................... 137. .. ....... ... .... 4. .. ....... ...... ............ ... .. .. ...: 12 ... . .. +55 =b +c ... . . .. ....... . 1 ... 12 .. 2 ......... ........... . ....... .. 26.. ...... .. 200 g ........ +b +c ) ...... . ...... .. .... .... .... ... ... .... b = 55 .. .... .. 50 g......... ... .... ....... ... ............. .... ............ .... ... . 240 .... . .. . c = 55 ........ .. .. ....... ..... ............ .... ........ .. 2 kg . . . ............ ... . . ... . ... .b + 55= . .... .... .. .. ... .. .... . 9..... . . ................ 2 .... .......... ... .......... . . ......... ....... .... ....... ...... ......... .. .. ... ........ ........ ......... 4 ......... .......... . . ( 46 : ) · 5 = = 460 . ..... ........ b . 9 + 8 + 6 = 23 ........ . . .2...... ..... . . ...... .. 135... . . ... ... ... 2 kg ... .. .. . (5 . .. x ..... 136.. . 20 · 23 = 460 ..... .. .... 1 .. +c ... ..... .. . ........... . ..... c + 55 = .... ..... ....... ... . ..... ...... +b ............. 20 · 12 = 240 .: ..... .. 250 g . . 5 . .... . ...... . .. ...... ... ....... ........... .. ........ ......... ..... ........ ..... .. 9 . ........ .. ..... .. 460 : 23 = 20. ..... .. ... .... 46 ... . . 105 + 110 + 115 + 130 = 460 . ........ . .. .... ..... . ... .. . 13. 50.. 2 kg . .. .. . ... ................ .... ......... ........ 1 . .. .. ... .. 345 ... . ... ..... . .. 500 g...... 140......... ...... 460 : 4 = 115 ... ......... c............ .. ........ 80 . .... . .. .. . ... 138.. 139... ... ........ ............ ... + 55 = =b +c ...... .... .... .... .... . .. .) .. ...... .... ....... . ............. +b +c + 165 =2 ( . .............. .... 134...... .... 7 ..........

.. ............. . .. ...... ........ ..... .. .. . .. .. ............. PR .... ... X= x 2 = a 22 4 4 . . .... CD .... ST . 142. . ........ .... ...... ST = PR. ....... ............... .......... ........... ... .............. ... ... 143.. ..... ..... .... ... ... .... .... ......... .. .... .... . 4... .... .. . ..... ST . .... . . . ......... BC.......... ............... ...... . .......... . .... ........ ..... DA . . ...... . P. 6 ..... . ............. ..... .... .. ........ PR .. .. ..... ....... . .. .. ............. ...... .......... 2 aa 3 23 = a 3 ....... ...... .. 4.... .... ......... 141. ... .... . .......... . ... .... S .. . .. ... .. ............. ............... .... .... .. R...... .. ................................... ....... . . . AB........ ........... ....... ........... ..... 5 ... ..... 5............. ..... .... . ... ...... .... ..................... .... 5). Q.... . ..... .... . ..... .... ...... ... ..... .. ABCD(. .... .......

.. . ... -) ............ ...... .. 150.. ............ ... . . . . . . ..... . .............. .. ..... ... .... ... .. . 4 ....... ... . ..... ... ....... .. ............ . .. .. ................. .. ....... ... . .... ..... ... ..... ..... ... ... ..... ......... ...... .... . ... ......... ............ .. ... 5 . ..... ...... 30....... ........... . 24 . . + .... . . .. ..... ... ........ 9... ....... .......... ........ (. ... ...... + 9 = 45.... ...... 148. .... ....... ...... . ......... + .... ... . .... ...... +................... . ...... . . ......... 44 ..... ..... ...... . ... . .. .......... .... . . ...... .. . .. ..... .. .......... .... 6... ...... ...... ... ... ... ..... .. ..... ...).... .. . 2 .. .... .... ... ..... ........... .. ..... .. .. ........ .. ...... . -........ ..... .. .. . 1 + 2 + 3 + ...... ..... ............. ...... .. ... ........9 ........ ... ..... ......... . .. 1 .. .... . ......... 145.... .... ............ ... ... .... ... .. ..... ... 1.... ..... .. .... . ... ........ ....... ........ .... . 100 ... ... ... .. . . ........ ...... 100 .......... ... . .... ..... ... ...... .............. . . 64. ... ..... . .. .. ..... 4.. ... . 147..... ..... . ... .. ... ... ..... ..... . ..... ......... .. .. ....... ......... .. . 146.. (+ . . ..). . ....... ..... .... .... ....... . .. .. .. .... ...... .. 45................ .... ..... ... .... ....... .... ........... ..... .. ..... ... . . ...3................... .....: . . ...... . ..... ............. ... .. ... . . . ..... .. ... ...... .. 4n + 1 (n ...... ... ..... ...... .. ...... -. .. .......... . . ...... ..... ...... 64.. ... ...... ... ............. 4. . 2. .. ... . ...2.. . .. .... ......... .... ............ ...... 144. .......... ...... .... 22 ......... ...... ....... ...... .. ... 149....... ... . .... . ........ ........ ............................... . .................. .... ....... ..... 5 = 4 + 1. ..... ......... .. ........ ...... ...... .......

....... ....... ... . . 6... ...... . .......... .........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful