.......... .... .... . ......

150 ZANIMQIVIH ZADATAKA
Koliko je ne to zanimqivo, uglavnom je stvar licnih naklonosti.
Ipak, jo od davnina postoje zadaci koji zadr avaju pa wu vecine re avalacasve dok ne do
du do re ewa. Takvi zadaci vi e motivi u pri tra ewu re ewa, teih, s pravom, smatramo zani
mqivim zadacima. Ima ih i te ih i lak ih.
1.Godine
Otac i sin imaju zajedno 71 godinu, otac i cerka 67, a sin i cerka imajuzajedno
42 godine. Koliko svako od wih ima godina?
2.Blizanci
Brat i sestra su rodeni istog dana, meseca i godine, a nisu blizanci. Dali je to
moguce?
3. Jedan tap ima 2 kraja. Koliko krajeva ima pola tapa?
4. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. Tr
ecina ucenika je pogre no re ila 1 zadatak, cetvrtinaje pogre ila kod 2 zadatka, estina
kod 3, a osmini nisu bila tacnare ewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika pravi
lno re ilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vi e od 30 ucenika?
5. Koliko ima dvocifrenih brojeva cije su sve cifre parne?
6. Koju zajednicku osobinu imaju navedeni brojevi:
a) 16; 23; 32; 61
b) 13; 22; 31; 40
7. U kutiji se nalazi: 20 belih, 19 crnih, 18 zelenih i 16 plavih kuglica.
Koliko najmawe kuglica treba izvuci da bi sigurno bilo: 5 plavih i 4
zelene.
8. Na proplanku su zasadene sadnice bukve i 32 sadnice hrasta. Da suzasadene jo t
ri sadnice bukve, bilo bi ih podjednako. Koliko je
zasadeno sadnica?
9. Odredi broj koji je za 9 veci od razlike brojeva 70 i 55.
10. Stubovi pored putaRastojawe izmedu dva mesta iznosi 666 km. Na svakom kilome
tarskom
stubu pored tog puta napisana su dva broja koji pokazuju udaqenostod krajeva put
a: 0 666; 1 665; 2
664; ...
Na koliko stubova su za natpise upotrebqene samo dve cifre?
........ ........

.......... .... .... . ......
11. Trougao i cetvorougao
Koliko stranica mo e imati presek trougla i konveksnog cetvorougla?
Odgovor ilustruj odgovarajucim crte om.
12. Broj trece desetice uvecaj za:
a) 7 desetica g) 77 jedinica
b) 7 jedinica d) 777 jedinica
v) 7 stotina
13. Brat ima 9 puta vi e novca od sestre. Ako brat dobije 70 dinara, a
sestra 310 imace podjednako. Koliko novca su imali na pocetku?
14. Sveska je dva puta skupqa od olovke, a dva puta jeftinija od kwige.
Za olovku, svesku, kwigu placeno je 105 dinara. Koliko ko ta olovka,
koliko sveska, a koliko kwiga?
15. Ove godine tata je stariji od mame za 3 godine. Koliko je godina
tata bio stariji od mame pre 2 godine ako se zna da tata sad ima 29
godina?
16. U jednoj zgradi stanuju 3 drugara: pekar, lekar i apotekar: Oni se
prezivaju Belic, Ivic i Pilic. Pekar je jedinac i najmladi od trojice. Pilic je
o ewen sestrom Belica i stariji je od lekara. Kako se preziva pekar,
kako lekar a kako apotekar?
17. Na stolu se nalaze tri fotografije na dve fotografije je mama,a na
dve tata mo e li to biti?
18. Sa koliko rezova se mo e kanap podeliti na tri dela?
19. Cizme
Na polici se nalazi pet pari cizama.Koliko ih je za desnu nogu?
20. Decak i olovke
Decak ima 12 olovaka: zelenih isto koliko i utih, a crvenih dva puta
vi e nego plavih.
Koliko olovaka svake boje ima decak?
21. Datum
Koji dan u godini ima redni broj, racunajuci od pocetka godine, jednak
proizvodu wegovog rednog broja u mesecu i rednog broja meseca?
22. Na jedan tas terazija stavqeno je 7 kuglica, a na drugi 2 kuglice i
teg od 200 grama, terazije su u ravnote i. Kolika je masa jedne kuglice
ako, je masa svake kuglice ista.
........ ........

.......... .... .... . ......
23.Seqak je preko reke morao prevesti vuka,kozu i kupus. Medutim, ucamcu se pore
d seqaka mogao smestiti ili samo vuk, ili samo koza, ili
samo kupus. Istovremeno, ako ostavi vuka sa kozom vuk ce kozu
pojesti, a ako ostavi kozu sa kupusom stradace kupus. Kako je seqakuspeo da prek
o reke preveze vuka, kozu i kupus?
24. Upi i u prazne kvadratice brojeve, tako da zbirovi vodoravno,
uspravno i dijagonalno budu 15.
7 6
4
25. Miki i Ðorde trce jedan drugome u susret. Ðorde je tri puta br i odMikija. Kada je
Ðorde pretrcao 42 metra, do susreta im je ostalo jo 35metara. Koliko je bilo rasto
jawe izmedu wih na pocetku?
26. Otac je obecao sinu da ce mu za svaki pravilno re en zadatak dati10 dinara, do
k je sin za svaki netacno re en zadatak morao vratiti ocu5 dinara. Po to je sin urad
io 20 zadataka, u tednoj kasici na lo se 80dinara. Koliko je zadataka sin re io bez g
re ke?
27. Mo e li ucenik drugog razreda u ruci poneti jedan litar vode nekoristeci nikak
vu ambala u?
28. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. T
recina ucenika je pogre no re ila 1 zadatak, cetvrtinaje pogre ila kod 2 zadatka, estin
a kod 3, a osmini nisu bila tacnare ewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika prav
ilno re ilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vi e od 30 ucenika?
29. Nektar koji vredno sakupqaju pcele sastoji se iz 70% vode, dokmed koje pcele
proizvedu sadr i oko 17% vode. Koliko je nektara
potrebno sakupiti da bi se dobilo kilogram meda?
30. Odredite 1985. cifru.
Napisani su jedan za drugim prirodni brojevi 123456789001112...
Koja je cifra 1985. mestu?
31. U mlekari je sir upakovan u limenke od 5 kilograma i 8 kilograma.
Da li je moguce izabrati 17 limenki, a da u wima bude 100 kilogramasira?
........ ........

... a sa druge sasvimodletelo 7. Na koliko nacina 3 ucenika mogu sesti na 4 stolice? 38. Koliko je kggro da natovareno u treci vagon? 36. Kak o se pomocu raspolo ivih sudova mo e. dobija se1 000 000. Koliko je prvobitno vrabaca bilo na svakoj grani? 40. Na dve grane nalazilo se ukupno 25 vrabaca. Kada se nepoznati broj umawi za najmawi broj trece stotine..... Odredi nepoznati broj. a u drugoj 3kg 870 g.. U vocwaku je obrano 51 372 kg qiva. 35. Koliko je ukupno ubrano voca? 33.. a u durgi za1 260 kgmawe nego u p rvi.9. a drugi7 litara. a neki od 50 g. najbr e. .---.. Imamo dva prazna lonca od kojih jedan ima zapreminu 11. Koji je datum bio posledweg petka u tom mesecu? 42. . Da bi se numerisale stranice neke kwige bilo je potrebno 1134cifre..79.. U jedan vagon je natovareno 8 000 kg gro da. Baka Stana je u jednoj kantici imala 5 kg 650 g kajmaka. Po jezeru je plovilo sedam camaca..... a kru aka za 52 804 kg mawe od ukupne mase qiva i jabuka. Koji je to broj? 37... Ako se razlici brojeva 972 384 i 108 532 doda neki broj. Koliko je posle toga bilo camaca na jezeru? .Tri camca su pristala uz obalu. Izracunati bez pomoci olovke i papira zbir prvih 100 brojeva.. .... Kako je to uspeo? 45. Nije prodala 1 kg 250 g kajmaka. Na prvoj grani je osta lo dva puta vi e vrabaca nego nadrugoj.. Koliko je kajmaka prodala? 34. .. u buresipati tacno 6 litara vode? 39. Prodavac je pola kilograma kafe izmerio samo sa 5 tegova... Nastavi zapoceti niz brojeva: 4. . jabuka za 38 425 kg vi e od qiva...... . od kojihsu neki bi li po 200 g. 43.. 32.---. dobijase najveci dvocifreni broj. 44.. a u treci za 758 kg mawe nego u drugi.. Posledwi petakU nekom mesecu tri utorka su imala parni datum. Koliko s tranica ima ta kwiga? 41..19. Posle izvesnogvremena sa prve gr ane preletelo je na drugu 5.639.---.

Koliko najmawe jabuka treba uzeti da medu wima budu sve vrste? 49. ako je sukwaza 37 dinara skupqa od bro a? ... koliko bro . Trouglovi Postoje li trouglovi kod kojih je jedan ugao jednak razlici dva druga ugla? 48..Koliko ko ta ma na. Kifla je dva puta skupqa od perece. . a bro za 5 dinara skupqi odma ne. Na trecoj p olici je tri puta vi e kwiga nego na drugoj.. a za sendvic mu nedostaje 1 dinar. . a sendvic 3 puta. a koliko sukwa. Koliko je novca ko imao? 51.Za loptu trba platiti 32 dinara vi e nego za reket. Kako to da objasnimo? 47. Tatjana je od svoje majke dobila 250 dinara.. . 46.... Koliko kwiga ima na sve tri police? 53... nije tako... .. Mogli bi smo pomisliti da su posle toga zajedno imale 400 dinara vi e.... a sestra za 4 sladoleda. Brat ima novca za 1 sladoled. ako je lopta 3 puta skupqa od reketa? 50. a brat dobije 5 dinara. U susret su joj i la tri decaka. Kolika je cena ma nice? 56. . U grad je krenula jedna baba. Ipak.. onda imaju podjednako novca. Kako je to uciweno? 57... Ako ucenikkupi kupi ki flu ostane mu 3 dinara. jer to povecawe iznosi samo 250 dinara... Na jednoj polici ima 12 kwiga. . Kada bi se sa druge policepremestile dve kwig e na prvu.. Koliko treba platiti za 3 cokoladice koje su za tri dinara jeftinije? 55.. a u svakoj torbi bila je po jedna maca. Iznos od 85 dinara placen je sa 8 novcanica i to od 5 i od 20 dinara. Devojcica ima 100 dinara. Za 4 cokoladice treba platiti 48 dinara.. Kada sestra potro i 13 dinara.. kifla i sendvic i koliko je novca imao ucenik? 54. U korpi se nalazi 40 jabuka. Ma na je tri puta jeftinija od sukwe... a Ivana od svoje 150. Koliko jeukupno qudi i lo u g rad? 52..... Koliko ko ta pereca. Za taj novac mo e da kupi jedanprivezak od 16 dinara i 7 ma nica iste cene. Svakije nosio p o dve torbe. onda bi i na prvoj i na drugoj polici bioisti broj kwiga.. i to svake vrste isti broj.. od cetiri vrste... . Koliko ko talopta a koliko reket.

.. U jednoj porodici ima troje dece:dve cerke i sin. Kada je Maja po av i ka koli stigla do Saw ine kuce.. . Tri koke za 3 dana snesu 3 jaja. On jeuradio samo1 /3 posla i za to dobio 10 dinara i loptu... 23.. U prvoj fudbalskoj ligi igra 10 klubova... Od Majine do Sawine kuce ima 17 metara. . Uciteq ih jezamolio da ga prevezu preko reke.... Mladen je za jedan posao trebao da dobije 130 din i loptu. treci 580 dinara. . 2. Koliko ce jaja snesti 15 koka za 9dana? 59. 8. 13. sin i mlada cerka imaju ukuno 31 godinu.. c)1.. Koliko ce se utakmica odigrati ako svaki klub igra sa svakim 4 puta? 61. 63. 14. ako je Maja pre la 100 metara? 68.. a sledeceg 4248 dasaka vi e... Dva decaka ive na obali reke i imaju camac u koji mo e da sesmesti samo jedna o drasla osoba ili najvi e dva decaka. 8.. Od tih dasaka poslato je: u Beograd 20 065. 3. a treceg 1 857 km mawe nego oba prethodna dana. 5. On ume da upravqa camcem.. a u trecem balonu 7 litara vi e nego u drugom balonu. 30. Koliko je Sawinakuca udaqena od kole... Strugara je jednog meseca izrezala 26 765 dasaka.. a cerke ukupno imaju 37godina? . drugi 620. 21. Avion je preleteo: prvog dana 2 490 km. 11. .... Koliko je dinara imao svako od wih? 64. 17.. Koliko je preleteo za 3 dana? 65. Prvi jedao 700 di nara. Produ i niz za jo tri clana: a) 2. . Koliko ko ta lopta? 60.. u NoviSad 19 540.. Tri decaka su imali ukupno 4000 dinara i re e da kupe loptu. U drugom balonu je 2 litre vi enego u prv om. 58. 12. Kol iko je dasaka poslato u Ni ? 66. primetila je da je zaboravila blok. 8... Koliko svako deteima godin a ako se zna da sin i starija cerka imaju zajedno 40 godina.. drugog 520 km vi e. ali nemo e sam da se preveze.. jer camac mora vratiti na zad.. Da li decacimogu da prevezu uciteqa preko reke i da vrate camac nazad? 62.. Koliko je litara vina u svakom balonu? 67. a ostalo u Ni . .. 5. Vratila sepo blok a zatim nastavil a zajedno sa Sawom do kole.. U 3 balona nasuto je 59 litara vina. b) 5.

. Ana i Sawa imaju 60 slicica. Izracu naj broj stanova sa vi e od tri sobe.. a mama i tata 62 godine. Napi i slovo K desno od . Ucenik je procitao kwigu od 80 strana za 4 dana. Ako olovka ko ta 6 dinara... . mamai sin 36 godi na. Da li je to moguce? 80. tata i wihov sin imaju zajedno 68 godina.. ako je prvogdana procitao 22 strane? 75. koliko vredi gumica.a za jedan dinar je jeftinija odcetvrtin e sveske. Du ina prvog i drugog je 9 258m.. Gumica vredi koliko polovina olovke. fitiq izgori za 5 minuta. Kolikoje kan tica napuweno? 79. Isporucenoje 25 186 bojanki i 78 497 slikovnica.a koliko sveska? 70. 73. . U magacinu je bilo 63 249 bojanki i 143 286 slikovnica..a drugog i treceg je 8 376m. Koliko je tata imao godinakada mu se rodio sin? 76. a za jedan dinar je jeftinija odcetvrti ne sveske.. a koliko devojcica ako je devojcica 2 puta vi e nego decaka.. .. Koliko je strana ucenik p rocitao svakog dana. 12 228 dvosobnih i 2 884 trosobna stana. To uqe je pretoceno u kantice od 4 litra. Ukupno je izgradeno 23 653stana. Jedna grupa gorana zasadila je12 142 sadnice.... .. 81... Sawa i Mira imaju 100 slicica... Koliko ima decaka.. . ...... a treceg 3 strane vi e negodrugog. Du ina tri tunela je 12 450m. U Srbiji je jedne godine izgradeno: 8 114 jednosobnih stanova. Anai Mira 6 3.. Ove godine mama.. Ako olovka ko ta 6 dinara.. 69... Koliko su ukupno zasadili? 72. Prvog dana jeprocitao 2 str ane mawe nego drugog. . U petom razredu jedne kole ima 360 ucenika. a desno od K i slovo Adesno od L. a koliko sveska? 77. koliko vredi gumica. Koja je rec nastala? 78.. Gumica vredi koliko polovina olovke. Ana.. a ako mu u tomepomogne i dr ug.... Koliko ko ima slicica? 71. to je za 968 vi enego to je zasadi la druga grupa. Izracunaj ukupan broj preostalihbojanki i slikovnic a. Ako Ðorde sam zapali fitiq on izgori za 10 minuta. slovo O levo od L.. Kolika je du ina svakog tunela? 74. U buretu je 1 hl uqa.

.. Koliko strana ima ta stara kwiga? 94..... 3. 3.. ... Koliko najmawe karika treba preseci da bi se od lanca dobili delovi kojima sekao tegovi ma na terazijama . Na farmi ima 104 562 koko ke. . Za koliko treba uvecati najmawi trocifreni broj da se dobije najmawibroj osm e stotine? 86. 10 dinara.. Koji broj ima onoliko slova koliko i jedinica? 87... Od toga je 45 863koko aka. na 4 nejednaka dela. Kupac ima novcanice od: 2... .. Koji dan usedmici je bio 29. mo e izmeriti masa od 1.. . Na koliko nacina Marijan.. . Izracunajtreci broj. Zbir tri broja je 12 209. Ostalo su guske. Na kolskom takmicewu ucestvovala je trecina odeqewa. Koliko ucenika ima u odeqewu? 93. tako da pociwe 143. u tom mesecu? 91. Dat je lanac od 60 karika. ta je Ivan Mihailu.. 5. Georgije i Jovan mogu da sednuza okruglim stolom jedan do drugog? 95.. a patki 16 139 mawe. Ivan je Vladin sin. 84. a taje Mihail o Ivanu? 89.. 59 ili 60grama? 92. Koliko je rastojawe izmedu sredina krajwih delova? 90.. U sobi je oko stola bilo rasporedeno est stolica. a zavr ava se stranicom koja je napisana takode ciframa 1... 2. . tako da je na tomtakmicewu ucestv ovala 1/9 odeqewa. 82. 83.. Koliko je posle toga bilo stolica u sobi ? 88.. Rastko... Odredi koliko puta se u tim brojevima javqa cifra 4... Jedan od wih je najveci cetvorocifreni broj adrugi je jednak zbiru najmaweg i najveceg trocifrenog broja. Koliko najmawe novcanica treba da odvoji da bi platio 21 dinar? 85.. . Na op tinsko takmicewe nije se plasiralo 8 ucenika. U jednom mesecu tri cetvrtka su bila parnog datuma... U jednoj ulici kuce su numerisane rednim brojevima od 1 do 183. Dve stolice su pomerili pored zida. Rastojawe izmedu sredina unutra wih delova je 12cm.. Racunaj. patke i guske..4. stranicom. a Vlada je Mihailov sin. ali u d rugom rasporedu.. od kojih svaka ima masu 1g. Du AV=42cm podeqena je sa 3 tacke. Staroj kwizi nedostaju prve 142 stranice.

. ... . . ....... . god proslavio 17......... a koje unuk? 97............ . 99. . ... ......... . ..... ... ... .... .. . ........ . a da vodu ne prosipamo? 102. ..... . 96... ..... .. .. 3........... ..... ..... ..... . Najveci broj U broju 12345678910111213....... .. . .. . .. ..... .............. ....... Deda Luka je 2000....... Koje godine je roden deda. . ... . rodendan....... 100 .... .. ... ............... . .. U torbu je ubaceno bez ikakvog reda 35 pari rukavica. . ............ . .. . ..... . . ...... . ...... .. ........ . . .... .. ... ......... ... ... Raspola emo sa jednom fla om od 1 l i jednom fla om od litar i po.. .......... .. ... .. ....... .... pas i ovca Lav mo e da pojede ovcu za 2 sata. ..... Odrediti kako ovaj sok treba podeliti na dva jednaka dela.. ... rodendan..... 2.... .... ... ... da bismo imali sigurno jedan par? 98.. ... ........ Koliko rukavica treba uzeti-bez gledawa. ....... . .. . ...... Mo emo li sa cesme. . ............... ......... ..... . ... koristeci pri tome jedan balon od 7 litara i jedan balon od 3 litra.. . .. . ..... .. .........979899100 izbrisati tacno 100 cifara tako da preostane najveci moguci broj........... ..... ..: 1.: .... . .. ..... . . . .... ..................? 103...... ....... ... ...... ..... ..? .: 1.... vuk.. ... ... Za koje vreme bi oni zajedno pojeli ovcu? 100............. .. 100 ...... Koji je to broj? 101... ........ Lav...... .... . .... ...... .. ........... .... . ........ . a wegov unuk 8. .... ... ........ ... ......... ... . .... ... ...... ... ........ . . u wima doneti tacno 2 l vode. .. ........ 100 . ...... .... . ... .. . . ..... .. ............ .... .......... a pas za 6 sati. vuk za 3 sata.. .. . .... . .... ........ ... Baloni Balon od 10 litara napuwen je sokom...... ... .............. . .........

.. ..... .. .... ......... . . ... 4 ..... ........ ... .. . .... ............. .. .... .. ................. ......... ... .. .. .. ... ...... .... ....... ... ......... . ........... . . . ... ..? 104....... ...... .. .. . .... . . .. .............. .... . .. . . ... ... ... ............. 1............ ... . ... ... ......... ...... .... . . . . ....... . 2.... . ......... .. . . ........ .....? 105........ ..... 4 km/h . ...... .... . ... . ... ............. . 3.. .... . 9 .... . ... . 70 ........... .............. .... ... .. ..... ... ...... ... .. .... 9 .... 40 . .... ... ..... .... ..... . 4 ........ ... .... 3 km ..... ... ...... ... ........... .. ... . ..... ... . ... ...... 8 . .... . 2... .... . .. 2.. ... .. ...................... . .. . . . .... ... . . ..... ..... ....... ....... .... ... ...... .......... .............. .......... ...... ....... ....... ... . ... .... ... .. .. .... .. ... .. .. ............... .. ...... 3................ .. ....? 107..... ... .... .. ... ........... ............. ... .. ..... . ...... ..... .... . .......... ..... ......... .. .... . .. ... ......... ........ ................. . .. ..... .. .. . . .......... 6 ...... ........? 108... 8 ............... ............. ......... ..... ......... ...... 1............ . . ............ ..... . .......... ... ..... ... .... ...... ... ..... . .. ................... . ... .... . ..... .......................... .. .... ........... ..... . . .. .. ....... ...... .... ..... ...... . 45 . ....... .. . .. ...... ........ ... .. .. ... .... ....... ...... .... ....? 106..... ........ .. .? .. ....... .... .... . ... .. .. . ..

.... .. 12.......... .... 1/6 ... ..... . . .. ... .... ... 5 ............ . . ...................... .... 3 ...? . .. .... . .. ....... ........................ . . .... ..1/6 ...... .. . . ..... ......... ... .. .... .................. . . ... .... . .. . ... ...... . .. ................ ...... .. ... .. ............ .. .......... . . .. . ... ... .......... 1/6 . ... .. ...................... .. .. .. .. ..... . .. ...... ... .. ... .... ..... .. ........ .. .. ........ . ....... .. ............... ............. . . ....... .................... ........ ........ 60 ..... ... ..... 13 ..... ..... . .... ............ .... . .......... . 20 ... ........ ....... 3 ......... . ..... .. . 1 ....... ... .... .. ..... . ..: .. 2 ..... ........ ... .... .... ..... 200 ... . ..... 48 ............... . ...... .. ..... ......... ...... . .. .. ........... ....... ....... . . . ........ ...... . 30 ... . .. ... ........ .... .... ..... ........... ... 100 .. . 3 . ..... ... .. ... .............. . ...... ....... ..... ... ........ 300 ..... .. .. . ... 11 .... ....... ... ... .... ....... .. . ............. ..... 8 .. ..... . ........ 20 . ....... .. ....... .. .... ... .. ... .. ... ....... .. ............ .... ..... ......... .......... .............. ... . .. ........ . ... ........ ... . .. . ............. ... ......... .... . .......................... .............. 8 . .. ...? 111.. . .. ....... ..... . ....? 110. ...... .. ... ..: . .? .... ... . ... ... . .. .... . . . ..... ......... 100 .... . ........... ..... .... ...... . ....... ...... ...... . .. ... ....... .... .................. ................. ... ...... ....... 1 . ...... 8 ..... 30 ... ... . ........ ..... ......... ..... 109............... ........ . . . ............ ........ . ......... .... ..... ..? 112......... ... ......... .... . ...... ....................... . ..? 113. . .... . . .. .. .......... ........ .. .... .... ...... .............. . ...... ... ............. .. ... . ...... ..... ................. .. ...

........... ...... .... . ..... .. ......? 116......... .. ..... . ..? 115. 114..... .... .. . ...... ..... .. . .. ............ .............. . . ... 6 .. . ...................... ........ .... ..... ........ ... . . .. ........ ...................... .. ...... ... .... .... ..... ....... . ........... .. ..... . . . .... ....... ... ...... ..... ... 6 ............ ... .......... .... ... .. .... ................ . ................... .. ...... p .. .... .......... .. ...... ..... ..... ... ............ ............. .. 85 ....... .. . .? 117. ... .... .......... ................. . .. .. ..... .... . .. ..... ........ ......... .. ... . .) ... ... .. ...... ....... ... ....... . ........... .. .. . .. ... ...... .... ......... ... ...... ..... .... ...: ... ... .. .. .... ... ... . ..? 118... . .... . ....... . . .. .. . .. ..... .. .. .... ......... ... . ................. ........ ... .. ........) . ................... ... ..... ... ... ............. . .. ..... .... ..... ................ . ..... .. .. ..... ..... .... ............ . .. .. . .......... ... 6 .............. .. ........ ... ..... .... .....) ... ... .. .. .. . .. ... ..... . . .... ... .... .. ....... p ......... ....... . ... .... ... ..... . .... .... .... . ..... .. ... ...... p .. . ....... ... ....................... ....... . ... .. ........ ... ... . . ....... . ........ .. .....? . .. .. ........ . ....... .................... . .. . .. .. . .... 6 ......... . . . . 11 .. ..... .......... ... . . .... ..... . .......... ..... ... .... ... ..... .. ......... .. 2 . ..... . ...... . . .......... . ...... . ............. . ... . ....... ... . ... ..... ......... ............ ..... .. 7 . .......... .. .... .. .... ......... .. ........ ........ ........ ..... ... . ......... 9 ... ... ..... ...... ..... ..... .. ... ... .... .... ...... ....... ..... .. .. ... . ........ ....... ........ .

. ....... ............ ..... .. . .. .. .. . ...... .. 15 ....... ....? 124.. .... ............ .. ........ .. . ... ... .... ............... . .... .... ..... ... . .. ... .. . ......... ........ 60kg . . ........ ......... . .............. .... . ..... ... . ...... . ..... ....... . 130..... . 17 ................. ... ... . ........ ........ .. ....... ................ . ... .... .. . .. .. ... ..... ....... . ......... ... . ......... ... ......... ..... . ....... . . .. .. ...... .... ........... .. ............. .. ...... .. .. ..... 119..... ........... .. ... . . ......... ..... ........ ...... . ... ........ ................... .. . .. . . 1500 ..........? 122... .. .... .... .. ....... .. .... ..... 4 .... . .. .. ....... ....: .. .......... ...... . ...? 126....... ... . .... ...... ....... ........... ..... . .. ... .... . ... . ... . . ..... 1.? 127.. ..... .. ....... .... 2l . . .... . ............? 125. .. 2l . ....... .... .......... . ... . .......? 120. ....... . ............. . ........ . .. ..... .. ........... . ............. .... .. .... ...... .. . .... ........ . ..... ... . ....... 1l . 100 ... ...... ..... 5l........ ......... . ..... ..-.... ... ............ . ... .. ..... .... ..... .. .. ........... ....... ... ...... .. .... ... ... .... ... ..... ..... ................ . .... . ... ..? 123.... .... .......... . ............ .... .... ............... ...... . . . ...... .. ..... .... . 1500 .5l.... . .? 129... . ......... . ... .... 1l ....... 4 ... ... .. .....? 128.... ....... . . ......... .. ..... .. .. ...... ........ . ............ . 1000 ..... .. ...... . ............. ...... .. .... ..... . ........... .. ........ .... . ... .... . .. ... .? 121....... ....... ..... .. . ........ . .... . ..... . .. . ... .. ..... ............ . ...... . ........ ... .. .. .. . . .... .. . .......

. . . ... ........ .. . .. ...... ...... ............... . ... ........ ................. ...... .... ...... . ... ... ..... .. .... .. -. . ..... . . . . ....................... . .. ........ . . ... ..) .... ... .. ................ .. . 10 ..... 35... .. ....... .. ... .? 133... .... ....... ..... ..... ......... ........... .. ...... .. ....) .. .. ..... .... D .... . ...... .... .......... ...... ... 6 .. .. ...? 131.......... ... . ..... ... ... ........ ....... .... 20 .. . .. ....... ......... ..... ...... ... ... .... .. ... ...... ... .. ... .? 134....... 5 .... ... ........ ....... .. .. ... . .. . .... .... . . ....... .... ..... ... 9 . . ...... ....... .. . .... ......... ......... .. .................. ...... .... .. .. . ... ........ . .. 2 ............... .... .. ... 50 . ....... .... .. ............... ... .............. ... ...? 136....... .. .. .. ........... .. .. ... . .. ... .. . ... . .. 3 ..............) .... 10 . ........ ....... ..... .............. .... .. .. . .... 15 .. ...........: ... ...... . .... ......) ................. .. ..... ... . .. 6... . . .......... .... .... ...! ... .... ........ ....... ........... ....... D. ..... ... ......... .. ... ..... ... ... .. ........... . 6......... ..... ....... ... ......... . . ................... .... .. D ....... .......... ..... .... . . .. . 200 .... .. ..... .... . ....... .. ....... . ....... ...... ..... .......... .... .............. . .. .... . .. ..................... ......) .? 132....... ... .? .... ... .. ..... ......... .. . . ....... ................ ..... . ...-.. .. ... .. ... . .? 135............................ ....... ...... ........ ................. ..... ... D . . . ...... ... .. ... .... .. ..

... ... ..... .......... .. . .... .... ... ... ..... . 1 .. .. . 2)...... ..... . ....... ... ... ..... .. ... ........ ...... . .. ... .... ........... . . 6 . .. .? 140. ... ...... ............ 110..... . . .... ...... ........ ...... .. ........... . .. ... . ....... .. ..... ............. ........ .? 139......? 142.. .. .... .... ... .. .... ...... ...... ....... ......... .... .... 115.. .............. . ......... . 5 ....... ........... .......... ..... 2 .. ... .... . . ......... ......... ..... ... ....... . .. ..... ........ . .... .. .... . .. .... ........ 5 ..... ............... .. ................. ... ... ...... ... .......... ... . 3 .... .... 6 .......... .. ... .... .. ........ .... .... 55. ... ... .. ......... . . 46 . .. .. ...... ..... . .. . . . . ....... ......... ...... .... .......... .......(... ... .. .. ........ ............... .. ....... . ........ . .......... 2 ....... . ........ . ............? 143... ................ . ........ ... . ............ . ........... .. ... ...... .... ........ .... 3 ... .. ............. . . . .. .. .... ... . ... . ........... ... . . .. ...... .. 4 ... ..... 100 .. ...... 5 ... . . ......... .. ..? 137.. . ..... .. ...... .. ...... 130. . . ... ....... ..... .... .. . .... .. ........ .. ........ ....... .. ... .............. ..... .. ........ .... ..... ...................... .... . ... ....... ..... 3 ... . ...... .. ............ ....... ............... . ..... 5 .. ....... .... . ........ ...................... ................... ... .? 138.. . ..... . .... ...... ............ .... ........ .. ... ..... ... . 105... ... . 3 . ........ ... .. ... .... ....... .. . ........ ... 141. . 55 . ...... ..... .....

..... .. ......... ....... ... ......... ... .? 145.... . ........ ......... . ... .... ... ........... ...... ..... ... . ...................... ...... ....... ....... .. . 147.. ........ . .. ....... ... .. .... 20...... .... .... . ... ........ .... .................. ............. .... ..... 12345678901234567890..... ...... ... . .... .......... ............ .. ....... .. . ....... .... ............... ............ . ...... ..... . ....... .. .... .... ....... ... ..... .............. ......... .... 54321789 .... . ...... ...... ..... 1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 30 ......... .. 2.... . ...... ........ ...? 146...... ..... .... . .... ..... .... ... ............ ......... .......... .... 144.. . .... ...... . .. .... ... + . ............ . ..... ...... ........ .... .... . ...7890 .. ...................... . -... .. . .......... 3.. .. ............. .. .. ....... .. ......... ...... .... .... ..... 3... .. . ... ... ........ 1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 21.. . .. ..... ..... . .... ....... .. .. .... .......... .. ..... .... .... 24 ... . ........... ......... ................ ......... ..... ............ ... . .....: .. . ...... .. + .. . .. . .? 148.... ........... ... .... ...... . . ..... ... .

........ .. .. ........... Ako saberemo godine oca i sina. sin i ..... oca i cerke i sina i cerke... ...... ....... ...... ............. ... ..... ... .....? 149..... . Re ewa zanimqivih zadataka 1......... .. ....... 100 . .... .............. ....... ...... ...... . ... .... ............ . ....... ....... ...... . 5 .. . 5 .......... .. ... ....... ....? 150..... .. . .... ... ............ ..... ......... ..... .... 5 .. . . . ... .... ...... ... .... . .. ..... .. ........ ... . 1 : 4 : 4. .. ..... ..... .. . ..... ... ............ .. .. ..... ... .... .... dobicemo broj godina koji je dva puta veci od broja godina koji imaju otac... .... . .... .. ......... . ...... .. .......... .. .. ...... ............. ..

Svaki put takvih stubova ima8 ( na primer. 67.Sa 4 gre ke je bilo 1 × 24 = 3 8 Iz ovoga se vidi da je broj ucenika koji su sa gre kom re ili kontrolnizadatak 8+6+4 +3=21. Akood toga oduzm emo broj godina oca i sina. tj.. Znaci.. najmawi prirodanbroj deqiv sa 3.. 90-71=19. 6 i 8 je 24. estini i osmini. Moguce cifre su 0 i 6. Po to je u odelenju bilo 24 ucenika (24-21=3).. a) Proizvod cifara iznosi 6... 20+ 19 + 18 +5 = 62 8. 5.... 633 i 33). (70 . Moguce je ako su trojke. 155 511.. samo 3 ucenika se re ili sve zadatke bez gre ke. 551. (71+67+42):2=90. Tako dolazimo do podatka da se u razredu nalazi 24 ucenika. b) Zbir cifara iznosi 4. 1 . 4.. 663 i 3. tj. tj. 115 551.. Primeri su dati na slici 1.. 6. dobicemo koliko godina ima cerka. .. cetvrtini.. Odgovor je od 3 do 7. 511 --155. 18 . 151 515... 4. 33 i 633. 3. Isto 2 kraja.. Na isti nacin dobijamo i ocev broj godina. 555 111).. Takvih stubova ima 24 i jo 4 stuba saciframa 6 i 3 ( tj. . Kada od broja 90 oduzmemo broj godina oca i cerke. . dobicemo da sin ima 23 godine. . 3 i 663.. Ima ih 20..Kontrolni zadatak sa jednom gre kom je re ilo 3 × 24 = 8 ..55) + 9 = 24 10.. svi zajedno imaju 90 godina. Ukupno 32 + (32-3) = 61 9.... odnosno.115.Sa 3 gre ke je bilo 6 × 24 = 4 . 515 151. . Po to se radi o trecini.. . cerka. 7. 2... Sledeci takav broj je 48. 71 godinu. ili 2 i 4.Sa 2 gre ke je bilo 1 × 24 = 6 4 1 ... 111 555.. ili 1 i 5.. 11.. a to je 48.. ali iz uslovazadatka znamo da je broj ucenika mawi od 30.

. onda ce za desnu nogu(posto imamo pet pari) biti PET cizama. Isto 3 godine.. Sveska 2 xx + 2 x + 4 x = 105 Olovka: 15 dinara Olovka x 7 x = 105 Sveska: 30 dinara Kwiga 4 xx = 15 Kwiga : 70 dinara 15... 16.... . 19. slika 1. 12.. . zelenih i utih po 3.. .. . Iz uslova zadatka sledi da pekar nije Belic a ni Pilic.. Uslov ispuwavaju svi datumi januara. jer vreme tece podjednako za sve... Po to svaki par ima jednu desnu cizmu. ito su 2 litra... 17. ... april i 30. a) 30 +70 = 100 g) 30 + 77 = 107 b) 30 + 7= 37 d) 30+777 = 807 v) 30 + 700 = 730 13. s obzirom daBelic im a sestru a da pilic fla u. u prestupnoj godini 30.... Otuda...... Osim toga. Jo jednom se napuni fla a od 1 litra. Ovo mo emo i prakticno pokazati. 20. Na jednoj fotografiji se nalazi mama.. a u prostoj godini 30. .... na drugoj tata. Plavih olovaka je paran broj mawi od 4. 8x + 70 = 310 8 x = 240 x = 30 14. 21... plavih ima 2.. drugi rez-kad jedu polovinu kanapa presecemo na pola. a natrecoj mama i tata zajedno.. . Mo e.. 18. Prvi rez-kanap presecemo na pola(dobili smo dva dela). maj. mart. crvenih 4..

Kontrolni zadatak sa gre kom je re ilo: 13 · 24=8. Tako dolazimo do podatka da se u razredu nalazi 24 ucenika.. Neka je H broj pravilno re enih zadataka(za wih je sin dobio 10 Hdinara). .. a jedna kuglica 40g. 2 7 6 9 5 1 4 3 8 25.. Ako sa oba tasa terazija skinemo po 2 kuglice.....77kgnektara.. 6 i 8 je 24.. 29. 4 · 24=4 i 18 · 24=3... terazije ce biti uravnote i. Mo e. Jasno je da seqak mora prvo prevesti kozu.. a U broj nepravilno re enih(za wih je sin morao vratiti ocu 5 Udinara). Sledeci takav brojje 48........ .77 Prema tome. a prevozi kupus do vuka. Tada imamo: 10H -5U = 80 H +U = 20 odnosno H= 12 i U=8 Prema tome. Sastaviv i proporciju imamo: 300 :830 = 1 : H H = 2. Rastojawe izmedu wih je iznosilo 91 metar.. 22. odnosno 8+6+4+3=21 ucenik. 27.. 23. a1kg meda sadr i 170 grama vode i 830 grama cvrste supstancije. 5 kuglica meri 200g. 24. . 4. Posle toga on se vracapo vuka koj eg prevozi na drugu obalu gde ukrcava kozu. Tri ucenika (24-21=3) re ila su zadatkebez gre ke i zaslu i la ciste petice. 28. sin je pravilno re io 12 zadataka. . 26... Najmawi prirodan broj deqiv sa 3.. Da kle.. Vracajuci se zatim naprvu obalu on ukrcava kozu i prevozi je na drugu obalu do vuka ikupusa. ako je voda smrznuta... .. 1kg nektara sadr i 700 grama vode i 300 grama cvrste supstancije.. za dobijanje 1kg meda vredne pcele moraju skupiti 2.. .. 16 1· 24=6. vraca je iostavqa na prvoj obali... ... a li je on veci od 30.

onda je x = 2. Ako parne datume... x + 14 i x + 28. na granama je ostalo25-7=18. Na 1985. Od 10... . to je na prvoj bilo12... Stranice od 100.. 42. potrebno je 9 cifara...319.159........... 33. 2 i 98. Zatim opet napunimomawi i dopunimo veci lonac... Kako je na p rvoj grani bilo dva puta vi e. x = 300 43. 30.. Ukupan broj nacina je 4*3*2=24 38.. mestu je cifra 9. 16. Ukupno je ubrano 229 534kg voca. do 999. u wima ima1134-(9+180)=1134-189=945 cifara. Znaci upotrebqeno je 945:3=315trocifrenih brojeva. 32.19.. U mawem loncu je ostalo 3l vode. 4.. od 10 do 99 180 cifara. Napunimo mawi lonac i sipamo vodu u veci. 34. 37. Kada na prvoj granu vratimo 5 vrabaca.. oznacimo sa x.. dobicemo 49 parova ciji je zbir 100.. 31. Ostalih 1796 cifara upotrebqeno je za brojeve od 100 do 697 (598 · 3 = 1794) i za pocetak brojeva 698. 36.639 35. vodu sipamo u bure i ponovimo ceo postupak. . dan u tom mesecu. Provera broja cifara: 9+2*90+3*315=9+180+945=1134 41.. ... To je broj 136 148. 40. Posledwi petak je bio 26. a na drugoj 6. Ako spojimo brojeve 1 i 99.79.. 20 limenki po 5 kilograma i 5 po 8 kilograma. pa su datumi 2. do 99. .. Sledecih 90strana. . x 201 = 99. tj. Od 1 do 9 napisano je 9 cifara.. Za numerisawe prvih 9 strana. Ako tome dodamo i broj 100 . s trana. a na drugoj 25-17=8. i 30. znaci da je upocetnoj poziciji na prvoj grani bilo 12+ 5=17.. 39..39. Kada se sasvim odletelo 7 vrabaca... Prema tome za numerisawe svih stranice kwigepot rebno je 9+90+315=414 brojeva. Prodala je 8kg 270g kajmaka.. Kwiga je imala 414 strana. Ovde je upotrebqen samoodreden broj tro cifrenih brojeva.9. numeri u se trocifrenim brojevima.. 3 i 97. zakqucno numeri u se dvocifrenim brojevima i za wih je upotrebqeno 90*2=180 cifara. kada je bio utorak. i tako do 49 i 51. Natovareno je 5982 kg gro da. .

..bro 26 dinara. a 1 lopta 50dinara. Na sve tri police ima 76 kwiga. . 45.. 49.. Ako je trecina posla vredela 10 dinara i lopta onda je ceo posaovredeo 30 di nara i 3 lopte.a sestra 24 dinara 51.. Cena ma nice je 28 dinara. imacemo 50 · 100. Tatjana je od svoje majke dobila 150 dinara... kifla 8 dinara. 50. Znaci 15koka za 9 dana 45 jaja... 59.. 5 000. jerwega nismo racunal i tako da je zbir prvih 100 brojeva 5050. 44. Za tri cokoladice trba platiti 27 dinara... 15 koka za 3 dana 15 jaja. Po to su od ukupnog broja camaca (sedam) samo tri camca pristala uz obalu ali se i daqe nalaze na jezeru. 46.. Na tas sa kafom je stavio 2 tega od 50 g. sendvic 12 dinara.. Pereca ko ta 4 dinara. . .. Ma na ko ta 21 dinar. a na drugi tas 3 tega od 200g.. 52. 47.. . Cetri. .. 55.. a ostalo zadr ala. .Ucenik jeimao 11 din ara. 3 koke za 3 danas snesu 3 jaja.a sukwa 63 dinara.. Brat ima 6 dinara. zakqucujemo da se najezeru nal azi sedam camaca. 58.. a reket 16 dinara. Samo je baba i la u grad. od cega je 150 dala Ivani.. 57. 54. 3 novcanice od 20 dinara i 5 novcanica po 5 dinara.. Tom proizvodu dodajemo broj 50... . tj.. Ivana je Tatjanina kci.. 56.. 48. Kako je 30 dinara i 3 lopte jednako sa 130dinara i 1 loptom... 53. jas no je da 2 lopte ko taju 100 dinara... Lopta ko ta 48 dinara. To svojstvo imaju svi pravougli trouglovi.....

. 89 (svaki broj. drugog 24.. Rastojawe izmedu Sawine kuce i kole iznosi 49 metara. 3 x +1900=4000. 63. Prvog dana je procitao 22 stranice.. drugog 5 184m. 64. zbir je prethodna dva). a cetvrtog dana 7 stranica. pa jeukupan broj odigr anih utakmica 10*9:2=45. .1320. a starija cerka 23 godine. Gumica vredi 3 dinara.... pocev i sa trecim. 77. 61.. KOLA .. . a u trecem 25 litaravina. 72. x =700. x + 700 + x + 620+ x + 580=4000. uciteq prelazi camcem na drugu obalu... Mira ima 40. olovka vredi 6. 65. 74. 71. Gumica vredi 3 dinara.. 76.. drugi decak vracacamac nazad. U Ni je poslato18 173 daske.... 62. .. a sveska 16 dinara. Kada mu se rodio sin otac je imao 26 godina. Du ina prvog tunela je 4 074m. mlada cerka 14. a sveska 16 dinara. 69.. Decaka 120. Sin ima 17 godina. 55. a du ina treceg tunela iznosi 3 192m. 47. 23 (susedni brojevi se razlikuju za 3) b) 38. treceg 27. 57 (razlika se povecava za 1) c) 34. 73.. 67.. U jednom krugu svaki od 10 klubova odigra 9 utakmica.... 68. U 4kruga odigra se 4*45=180 utakmica. Ana ima 23 slicice. 75. Ukupno su zasadili 23 316 sadnica.1280 dinara... u drugom 18. a Sawa 37 slicica. Avion je za 3 dana preleteo 9 125 km.. 20. a) 17.. jedan decak se vracacamcem. olovka vredi 6... U prvom balonu je bilo 16 litara. a devojcica 240.... . Decaci su imali 1400. Dva decaka prelaze camcem na drugu obalu. 66.. 70. ... .. 60.

. 89.. 94. Broj 3 (tri) ima 3 slova i isto toliko jedinica. Ukupno je preostalo bojanki i slikovnica 102 852... 95.. dvadesettreceg i tridesetog pa je 29.2/9 x =8. 28 975. esnaestog. .. 78. Ivan je Mihailu unuk. 83.. 92.. od preostalih stranica 143.. Neka je x ukupan broj ucenika. . Treba preseci petu. 87. .. Cetvrtak je bio drugog. 90. cetrnaestu i tridesetu kariku. U svakoj od 18 desetica se javqa cifra 4 po jedanput.1/9 x +8 =1/3. AV rastojawe je 12cm... to je poslewa stranica 314(jer ona mo ra biti parna i veca od 143)..... 84.. to je CE= 2*12=24.. 1/9 x =4... Pet novcanica: 1 · 10 + 1 · 5 + 3 ·2 = 21 85.onda je AP+PQ= =(42-24):2=18:2=9 cm.... Ima 427 stanova sa vi e od tri sobe. 80. devetog.. a u petoj ipetnaestoj jo po 10 puta. Kako je 1.. 91. Treci broj je 1 111.. bila sreda. 4*3*2*1=24 nacina. 81... a op tinsko 1/3 x . napunice se 25 kantica jer je100:4=25 79.. a Mihailo Ivanov deda. kwiga ima 172 stranice... 82. pa je ukupno cetvorki 18*1+2*10=38 . ... Po to 1 hektolitar ima 100 litara. x =36 93. .8. onda bi kolsko takmicewe bilo 1/3 x. 100 + x = 701 x = 601 86. ako ga u isto vreme zapale sa oba kraja. Kako nedostaju prve 142 stranice. est 88.... pa je PQ =24+9=33 cm. Da.

. Baloni 10 1 7 1 3 1 0 10 0 0 1. . 101.... Treba uzeti 36 rukavica.. lav.... 8 2 0 9.. . .. Vuk za 3 sata mo e pojesti 1 ovcu a za 6 sati 2 ovce.. ..... za 6 sati mogli bi pojesti(3 + 2 + 1) ova ca.. ...5 .. ..... februara.... .... 7 0 3 2...a Baloni 10 1 7 1 3 1 0 10 0 0 1........ . ...... pas. . . 100 . ....... pa je deda roden 2000-17*4=1932 a unuk 2000 . .. .... ............ ..... . 5 5 0 99...... 4 3 3 4... 7 3 0 3.... ...... 4 6 0 5.. .godine 97... .. .. ......... Znaci . ..... . . 96........... ... 98... 2 7 1 8...... . .... 3 7 0 2. ..... .. Najveci broj koji se mo e dobiti brisawem tacno 100 cifara iz broja1234567891 0111213....... 75 . a za sat 1 ovcu........ (87.... ... . 6 1 3 5......... .. 9 1 0 6....... ................. . . 9 0 1 7.. 100..... ..... . ... ......... Zadatak ima dva re ewa koja dajemo ematski: Redni brojprepisiva. prepisiv. . . .. . 175:2= 87. . 150 . 1 6 3 6.. . .. kada bi jeli zajedno... . a za 6 sati 3 ovce... . ... .... . .... vuk. ....... 6 4 0 4.. . 103.. .... ...8*4=1968... Pas za 6 sati pojede jednuovcu.. . .. .5 + 100) : 2 = 93..... Prvo se napuni fla a od 1 litra a zatim se voda prelije u vecu......... ... . ... ...... Lav za 2 sata mo e pojesti ovcu. . 5 2 3 10... 102...... .. ..... . .. Deda i unuk su rodeni 29.. ... 3 4 3 3..... . 100 ....979899100. .979899100 sledeci broj je99999785960.... ....... 1 7 2 7.....? ... 2 5 3 9. . ......... .. .......75 .. 5 5 0 Redni br. ... .. 50 .. 8 0 2 8.....

....... ..... .....

.......3 ....... . ...... ... .... .......... .. .. ......=315..... .. ........... . ........ .... ... . ......... . .. .... 8+9+4=21............... . ..2.. .: s = 1 + (d 3)/4 + 3/4...... . .... .. 2/3 * 1/3....3........ .... . d 3 ...... .... . s = d/3 2/3.. . ......... ... ....2 ........ 6 . .......... .. ........ ................ 40 ...... ... . . ... .. .... . .................. ... 24... ....... ... .... ............... ..... d/3 2/3 = (d-3)/4 + 3/4 + 1.... .. ... ...... . .. . ...... .... = 70.. ..... .. . ... .. ....3 . 315 . ... . ...... .. ... 2. . .3 .... .........1 .. ........ .... 2/3 ... .......2 ....... 9+8+9+8+6+4+4=48. ..... ... . .. .......... . ....... 4 .......3. ... . .. ..... .... .. ..... ..... ..... .1..1. 3.......... .. ..... . .... ... ....... ........ ... ... .1 .. ... .. .. ..... . ..3 ... ..... ... ...... ........ .....1. ...... . ... . ... .... 3. . .. .. ...... ..... ..... .... . . .... ..... ....... .... ..... .. ...... .. . ...3.. ... ..1 . = 630 . . . .. ..: d/3 = s + 2/3.. . ..... .... .... 1 .. ......... ......... . ... ... ... ... ........... ... d . ... ... ...... . ............. 6 ... . ... 105..... ...... ... 5. ...... = 702..... .. .......... ......... . 2 . . s ........... ... .. ... . . ..... ...2. .. . 4 km/h........... .... 48/2=24.. 3 km/h.. . ... .... .... ....1... . .. ...1 .. ... 106......... km ... 3 km/h.. .................. ... .... ... ..d = 20.... ...... .. 1+ (d 3)/4 ..... . . ........ ... . .... . .2...... .. . .. ..... . ... ........ 9... 104.... .. . .... ....... .. ... .... ....... ..2.... ........ . .. . .. .... . ... ............. 3/4 ............ . . ............ .. ... .. . .. .............. ...2 ..... . ... .2 . . . 45 ..... ....... ... . .2 .. ..............3..... .... ...... ... .... ............ .. 1...... . ... .3 ..... ......2 .... .... . . 2/9... .... . 3 .... .............. .. d/3 .

... .... ..... ..... .. .. .. .. ........... .... ...... ........ ..... .. . .. ....... .... ... . ... .......... ...... (...................... . .... ........ 1/6 ........ 1/6 . .... ..... .. ...........: 200 + 1/6 (6.. ......... .... 15 . ........ . .. ......... ... . ... ..... ... ... ..... . .. ...... ..... ....................... .......... ............ ... .... . . . ....... . . . 500. ..... ............. 100) = 6.... ...... .... .... .. + 500)/6...... ........... ......... ... .... ......... ..... . .... . ..... 100 + 6 ... ..... . .............: 6*500 500 = 2500 .. ... ... 20km. ... ........ . .......... .. ........ ... ..... . 200 ..... ... 1 . .. .... . ........ ... ... ............... .... . 108.... .... . .... 2500:500 = 5 . ........ ... .. .... = 500 . . 8 -3 5 3 2 3 6 2 6 -2 1 5 2 1 4 3 4 4 109...... ............... ........ ............ ... ....... .......... ... ... ... .. ......... .. ....... ...... .... . 20 ...... ... ....... . 200) = (5.. .... ................................... ...... ... 8 5 3 ........ ........ ..... 200 ... . ... .... 16 . 500 ........ ................... .................. ... .. 110..... 107.. . ... ... .... .. .. ....... .................. ... ... ............... ....... .. .. ..... ........ ... .. .. .. . .... ... .... ... .... . ...... ...... ... ....... ......... + 500 )/6. . . ......... = (5. .... ... . . ....... ....... . 100 ... 100 ... . .. 3 . .. . ... ...

. ... ... . ...... . ......... ... .... ............... .. .. . ..... 113.......)... ......... ... . . . 28 ......... ...... . .. .... . 60 24 = 36...... . .. .... . ..... . ... ... ........... . y =6z............... .. 114... . 4 14 6 = 8 6 + 6 = 12 3.. ......................... .. .. ......... . 112..... 118.... . . ... ... .. . ...... . .......... .... ... (... ... ........ . . ... ...... .. z kg . . .. ... . . . .. ..... ...... 49. . . ... .. ... ... 100(...... ........ . .. . ... .. ............. .. ... 14 ....... ...8·6z = x + 6y .. ..... .............. .. ............ ........20......... .... . ...... ..... .. ... ........ 45 ............ .. ....... ............ 117...... ..... ...... .. . 30 ..... ... .. . .... ...... ...... ...................... ...... 60 . ... ..... ...... ...... ... ... ..... .... . . .... .. ........ 5 . .............. ... . . ... ............ .... . . ........... ........ . ..... .... ..... ...... ......... 1200 . ...... .. ..... ... ..... .... . 60 . . .... 1 .... .. .... .... ... . 11 7 = 4 7 + 7 = 14 6 2... ... 15 ... . .. .... ......................... ............. ....... ... .......: 115. ... 20 .................... ...... 4 ......... 20*60 = 1200 .... .. 5 ..... . ....... .... . . ........ ..... .... . 6 ........... ....... 1200:50 = 24. . .................. .... ...... . .. ... ....... . 1 ............... ........ . .. ........ . ...........: ..... ..: 9 · 4z = x + 4y ... .. 20+30 = 50 .... 100 .... . ... 15 .. ... ........ .... 10 ... ........ y kg........ .. 2 ... ...... . 3 . .. ..... ........... .......... . ......... .... ....... ........... 4 . ...... ...... .. ..... 4 + 4 = 8 8 12 4 = 8 116..... ..... ..... .. .......... . ... ....... .. .. .. .. .. .. . . ..... .. ......... . . ..... ......... . . ... . . 11 7 6 1........... ..... ... . . 111......... ..... ... . . .. 100) . . ................ x kg .. . ....... .... . ...... ........ . .... ...... .. ........ .... .......... . . .... . . .. ..... ..

. ....... .. ... ... .... ......... ... ..-------........ .. . . .................. 123. .. (. 30+17+(174)= 60 127......... 5 .. . . ........5l.... .. ...... 4 ........... ... .. . ...... ....... ........ ...... .. . ... 3 . . . ..... 124.. .... ... .. .. . ...---------.......... ....------...... . .. . ........ 130. ... .... 132.. .. .. . ............... .. ... ...... . .. . . . .. .......... 72 ... ...... .. ............ . .. ...... ............ . . ....... . .. . ...... .. .. . ...... ..... 2 ... ........... .... 1l .............. . 1000 .. 133..... ......... ... 129.... 2l... ......... 19 ... . ..... ..... ......... .. ... ........... .. 126....... .. .............. . 1l ..... ......... ..........)...... .. .... ... ............ .... ..... ... . ..... ... ... ...... .. .... ............... . . .... .. . .. ......... ....... 121...... ...... . . ..... .. ..... ...... ... ... 125.... .. . ............... ... . .... ... ... . .. 122.... ... 120. .---------15 ........ .. ... . ........... .. .. ...... . .....---------14 . .. . .. . ........... .... .. .. ... .. . . .... ... ... 131.. .. . ....... . .. .. .......... .. ... ........ . ... ...... . .. .. .. . .... ...... .....=17+(17-4)= 30 ............. ..... 119..... . . .. ............ .... ............ .... .. 1........ ..... .. . ....... ... ... ..... . ... ....... ... .................. 15 .... .... 1500 .......------------60 ....... ... ...... ..... ......... .... ........ .......... .... ...... D.. .. ...... .. . . . . ........... . .... 15 .. ... ... 128..... ... .... .... ....

.. . (5 . . ..... ........... . . ....... .......... b = 55 .... .... ... ............ ..... 345 .. ...... .... .. .... .. . . ...... +55 =b +c .. .. .. ....... c + 55 = .... 5 .... . .. ...... .. ... ... 2 kg ... ......... ..... . .. ..... ....... ..... ............ ... ... ....... c. ........ ... . .. .. ...... .. ...... . ... ........... ......... ... .... ... . ... ... ..... ....... ( 46 : ) · 5 = = 460 . ............ 460 : 23 = 20.. .. .. ... ... ... .......... . . .......... ..... ....... . .. 1 .... . . .......: 12 ...... .. 13.. .. ...... 2 kg . . +b . ... .... 20 · 23 = 460 . 105 + 110 + 115 + 130 = 460 . ... . ..... . . . . ..... = 55 .... b .. ...... .... .. 1 . ...... .. .... 8 . .. ..... 9..... 12 . ... ..... ... ..... . ... . . .. . .. ............ .... 500 g...... 6 ...... 250 g .. .. 20 · 12 = 240 ........ . ... .. . 2 ..... ....... . . 9 .. . . +b +c ) .. 4 .. . 9 + 8 + 6 = 23 ..b + 55= .... . a ............. .. .... ..... . . ........... . 135........................ . ..... ... .. ........ ..... 7 ......... . . . . . c = 55 .. .... .... 250 g ............ ...... 4 kg ... ........... 50 g... 139........ . . .. ...... ....... .... . +b +c = 165... .. ..... . ...... ........ . . 4....... ....... +b +c + 165 =2 ( .. .... 7 · 3 = 21 ..... ........2. ... . .. 136........ ... 1 ........ ..... . 2 kg ... . . . ..... .... +c .... ....... 200 g ..... . ........ ......... + b + c ...... ..... . .. ............ . ....... . . .... ........ 137...... . . . .. . . 138.... . 80 ..... .. ...... .. ......... .... .. .... .. ........... .......... ................... .... ..... + 55 = . ... . ... 6 ....... .................. ...................... .... . .. 240 . . ... 46 .. ............ .... ................. .... ............ .............. ... .. ...... ... 134..... ... ..... ..... ......... . ............: ...... ..... ............... . .......... ......... ... 26... . ... ......... ... .. 460 : 4 = 115 ... . ...... .. ..... 2 .... . . ....... .. . ..... 140......... ............ x ...... ......... .. . 50.... ....) ... ... . + 55 = =b +c ... ................ ............

........ R. .. ..... ....... 5 ...... ....... . 143...... ... .. .... ..... ...... .... .............. X= x 2 = a 22 4 4 . ..... ........... .. . 141.. ...... ... . PR . ... ....... .... . . . . .. .... ....... .... . . . ST = PR. ............. ................ .. . .. ..... ....... .... .... .. ................... .. ............ 142.... .... . . 4.............. ......... 5).. ..... ST ... ... ............ ............... P....... .. ... . .. ... . ... 4.. . .... .. . ..... ........ ...... . . ..... 2 aa 3 23 = a 3 ..................... ...... .................. 6 ........ . S . CD .. .. ST . .... .... . ........... . ... ........... ............................ ...... . .... ..... ABCD(............... .... BC.......... .. ..... ........ . . .............. ... ... ...... . .............. ....... ... ....... .... .. .. ... .. . ...... ..... ............ .. ..... Q.. . ............ ... ....... AB... .. ... DA ..... ... 5... .. .. .... PR ....... ..... ....

.......... 5 ......... ... .... .. .. 100 ....... ...... .. ........ ... ..... ...... 150.... .... ....... ........ ... ..... ......... .... 144.. .. (. 64. 149.......... ... ... + 9 = 45... ....... ...... . . ............ . ..... ...... . 4 .. . . ... .... .. ..... ..... .. ...... ....... ... . . ... . . . .... ... .... ....: ........ . ..... ........ 64.... ... .... .... ....... .. . ..... .... ..... ... .. .... .... .... ...... .. ... .... . .. . . .......... .. . 4... . ....... ....... .. . ..... ...... ........ .. ... .... .... ........ ... +.......... .... ......... 5 = 4 + 1.... ......... ... ........... ....... ......... ..... . . ....... 2 ....... .. 2. ... .......... + . ..... ...... ... .. ... ........ .... .3. .. ......... -. ....2. . .. 45...... . ... . (+ .. ........ ........ .. ..... ..... ... ...... 44 . ............. . . 4.. ... .... ... ..... .... .... . .... . . ... .. ............ ... . ... . .. ....... ....... .............. ...... ... .... ...... ......... .... .... .. ... . ... 1 ..... ... .. .. . ......................... ... ... . ... . ....... . . .... . ... 4n + 1 (n ....... .... ......... ... ..................... ..... .. ... ..... -) . ... ..... ..... ... . . ..... .. ... .... .. .. .. ...... 147. ....... ...... . ... ........ . . .... .... . .. . ..... 24 .... .................... -.......... .... . . . ........ ..9 .... ......... ......... . . . .... ............. ................ . . .... . . ................... . 1 + 2 + 3 + ........ . 100 . ..... .... .. .)... ... ..... ........ .... ..... ........... . 1.. .... .... ......... ... .......... ........ .................... 145.... + .. .... ..... ............. .... .... ................. ...... ..... . ........ . . .... . .. ........ 148. 22 ........... .. . . ........... .. ....... .. . ...... ... .. ...... 9. 30......... ... .... . . .. ......... ...... ... . ... ......... 146..... ...... .......... ....). ..... ...... ....... ........... .......... ... . 6. ....

..... 6.... .......................... .... . .. . . .. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful