.......... .... .... . ......

150 ZANIMQIVIH ZADATAKA
Koliko je ne to zanimqivo, uglavnom je stvar licnih naklonosti.
Ipak, jo od davnina postoje zadaci koji zadr avaju pa wu vecine re avalacasve dok ne do
du do re ewa. Takvi zadaci vi e motivi u pri tra ewu re ewa, teih, s pravom, smatramo zani
mqivim zadacima. Ima ih i te ih i lak ih.
1.Godine
Otac i sin imaju zajedno 71 godinu, otac i cerka 67, a sin i cerka imajuzajedno
42 godine. Koliko svako od wih ima godina?
2.Blizanci
Brat i sestra su rodeni istog dana, meseca i godine, a nisu blizanci. Dali je to
moguce?
3. Jedan tap ima 2 kraja. Koliko krajeva ima pola tapa?
4. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. Tr
ecina ucenika je pogre no re ila 1 zadatak, cetvrtinaje pogre ila kod 2 zadatka, estina
kod 3, a osmini nisu bila tacnare ewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika pravi
lno re ilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vi e od 30 ucenika?
5. Koliko ima dvocifrenih brojeva cije su sve cifre parne?
6. Koju zajednicku osobinu imaju navedeni brojevi:
a) 16; 23; 32; 61
b) 13; 22; 31; 40
7. U kutiji se nalazi: 20 belih, 19 crnih, 18 zelenih i 16 plavih kuglica.
Koliko najmawe kuglica treba izvuci da bi sigurno bilo: 5 plavih i 4
zelene.
8. Na proplanku su zasadene sadnice bukve i 32 sadnice hrasta. Da suzasadene jo t
ri sadnice bukve, bilo bi ih podjednako. Koliko je
zasadeno sadnica?
9. Odredi broj koji je za 9 veci od razlike brojeva 70 i 55.
10. Stubovi pored putaRastojawe izmedu dva mesta iznosi 666 km. Na svakom kilome
tarskom
stubu pored tog puta napisana su dva broja koji pokazuju udaqenostod krajeva put
a: 0 666; 1 665; 2
664; ...
Na koliko stubova su za natpise upotrebqene samo dve cifre?
........ ........

.......... .... .... . ......
11. Trougao i cetvorougao
Koliko stranica mo e imati presek trougla i konveksnog cetvorougla?
Odgovor ilustruj odgovarajucim crte om.
12. Broj trece desetice uvecaj za:
a) 7 desetica g) 77 jedinica
b) 7 jedinica d) 777 jedinica
v) 7 stotina
13. Brat ima 9 puta vi e novca od sestre. Ako brat dobije 70 dinara, a
sestra 310 imace podjednako. Koliko novca su imali na pocetku?
14. Sveska je dva puta skupqa od olovke, a dva puta jeftinija od kwige.
Za olovku, svesku, kwigu placeno je 105 dinara. Koliko ko ta olovka,
koliko sveska, a koliko kwiga?
15. Ove godine tata je stariji od mame za 3 godine. Koliko je godina
tata bio stariji od mame pre 2 godine ako se zna da tata sad ima 29
godina?
16. U jednoj zgradi stanuju 3 drugara: pekar, lekar i apotekar: Oni se
prezivaju Belic, Ivic i Pilic. Pekar je jedinac i najmladi od trojice. Pilic je
o ewen sestrom Belica i stariji je od lekara. Kako se preziva pekar,
kako lekar a kako apotekar?
17. Na stolu se nalaze tri fotografije na dve fotografije je mama,a na
dve tata mo e li to biti?
18. Sa koliko rezova se mo e kanap podeliti na tri dela?
19. Cizme
Na polici se nalazi pet pari cizama.Koliko ih je za desnu nogu?
20. Decak i olovke
Decak ima 12 olovaka: zelenih isto koliko i utih, a crvenih dva puta
vi e nego plavih.
Koliko olovaka svake boje ima decak?
21. Datum
Koji dan u godini ima redni broj, racunajuci od pocetka godine, jednak
proizvodu wegovog rednog broja u mesecu i rednog broja meseca?
22. Na jedan tas terazija stavqeno je 7 kuglica, a na drugi 2 kuglice i
teg od 200 grama, terazije su u ravnote i. Kolika je masa jedne kuglice
ako, je masa svake kuglice ista.
........ ........

.......... .... .... . ......
23.Seqak je preko reke morao prevesti vuka,kozu i kupus. Medutim, ucamcu se pore
d seqaka mogao smestiti ili samo vuk, ili samo koza, ili
samo kupus. Istovremeno, ako ostavi vuka sa kozom vuk ce kozu
pojesti, a ako ostavi kozu sa kupusom stradace kupus. Kako je seqakuspeo da prek
o reke preveze vuka, kozu i kupus?
24. Upi i u prazne kvadratice brojeve, tako da zbirovi vodoravno,
uspravno i dijagonalno budu 15.
7 6
4
25. Miki i Ðorde trce jedan drugome u susret. Ðorde je tri puta br i odMikija. Kada je
Ðorde pretrcao 42 metra, do susreta im je ostalo jo 35metara. Koliko je bilo rasto
jawe izmedu wih na pocetku?
26. Otac je obecao sinu da ce mu za svaki pravilno re en zadatak dati10 dinara, do
k je sin za svaki netacno re en zadatak morao vratiti ocu5 dinara. Po to je sin urad
io 20 zadataka, u tednoj kasici na lo se 80dinara. Koliko je zadataka sin re io bez g
re ke?
27. Mo e li ucenik drugog razreda u ruci poneti jedan litar vode nekoristeci nikak
vu ambala u?
28. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. T
recina ucenika je pogre no re ila 1 zadatak, cetvrtinaje pogre ila kod 2 zadatka, estin
a kod 3, a osmini nisu bila tacnare ewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika prav
ilno re ilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vi e od 30 ucenika?
29. Nektar koji vredno sakupqaju pcele sastoji se iz 70% vode, dokmed koje pcele
proizvedu sadr i oko 17% vode. Koliko je nektara
potrebno sakupiti da bi se dobilo kilogram meda?
30. Odredite 1985. cifru.
Napisani su jedan za drugim prirodni brojevi 123456789001112...
Koja je cifra 1985. mestu?
31. U mlekari je sir upakovan u limenke od 5 kilograma i 8 kilograma.
Da li je moguce izabrati 17 limenki, a da u wima bude 100 kilogramasira?
........ ........

jabuka za 38 425 kg vi e od qiva.639... Na prvoj grani je osta lo dva puta vi e vrabaca nego nadrugoj. dobijase najveci dvocifreni broj. a drugi7 litara.. . 43.. Na dve grane nalazilo se ukupno 25 vrabaca. . u buresipati tacno 6 litara vode? 39. od kojihsu neki bi li po 200 g. a u treci za 758 kg mawe nego u drugi. a u drugoj 3kg 870 g. Da bi se numerisale stranice neke kwige bilo je potrebno 1134cifre..79. Posle izvesnogvremena sa prve gr ane preletelo je na drugu 5. U vocwaku je obrano 51 372 kg qiva. Nastavi zapoceti niz brojeva: 4. Koji je to broj? 37.. 44. Posledwi petakU nekom mesecu tri utorka su imala parni datum... Kako je to uspeo? 45. Ako se razlici brojeva 972 384 i 108 532 doda neki broj...Tri camca su pristala uz obalu. Koliko je kajmaka prodala? 34.. dobija se1 000 000. a sa druge sasvimodletelo 7.. U jedan vagon je natovareno 8 000 kg gro da. Prodavac je pola kilograma kafe izmerio samo sa 5 tegova. Na koliko nacina 3 ucenika mogu sesti na 4 stolice? 38. najbr e.19. a kru aka za 52 804 kg mawe od ukupne mase qiva i jabuka.. Koliko je kggro da natovareno u treci vagon? 36. a u durgi za1 260 kgmawe nego u p rvi. Odredi nepoznati broj. .---... Baka Stana je u jednoj kantici imala 5 kg 650 g kajmaka. Koliko je ukupno ubrano voca? 33.... Koliko je prvobitno vrabaca bilo na svakoj grani? 40. a neki od 50 g.. .. Kada se nepoznati broj umawi za najmawi broj trece stotine... Imamo dva prazna lonca od kojih jedan ima zapreminu 11.. . 32. .... Po jezeru je plovilo sedam camaca. Kak o se pomocu raspolo ivih sudova mo e...... Koliko s tranica ima ta kwiga? 41..9.---.. Koliko je posle toga bilo camaca na jezeru? . Izracunati bez pomoci olovke i papira zbir prvih 100 brojeva. Nije prodala 1 kg 250 g kajmaka.. Koji je datum bio posledweg petka u tom mesecu? 42.. 35.---.

.. Koliko kwiga ima na sve tri police? 53. a sestra za 4 sladoleda. Kolika je cena ma nice? 56. a u svakoj torbi bila je po jedna maca. U korpi se nalazi 40 jabuka.. Na jednoj polici ima 12 kwiga. od cetiri vrste. Koliko ko talopta a koliko reket... a brat dobije 5 dinara. Koliko je novca ko imao? 51..... 46. Mogli bi smo pomisliti da su posle toga zajedno imale 400 dinara vi e...... i to svake vrste isti broj. Kifla je dva puta skupqa od perece.... Koliko ko ta pereca.. U susret su joj i la tri decaka. onda imaju podjednako novca. Iznos od 85 dinara placen je sa 8 novcanica i to od 5 i od 20 dinara. Ipak. Trouglovi Postoje li trouglovi kod kojih je jedan ugao jednak razlici dva druga ugla? 48. a sendvic 3 puta. Ako ucenikkupi kupi ki flu ostane mu 3 dinara. Svakije nosio p o dve torbe.. Brat ima novca za 1 sladoled. U grad je krenula jedna baba. nije tako.. Za 4 cokoladice treba platiti 48 dinara...Za loptu trba platiti 32 dinara vi e nego za reket.. Kada bi se sa druge policepremestile dve kwig e na prvu. koliko bro . Devojcica ima 100 dinara.Koliko ko ta ma na.... Kako je to uciweno? 57. Tatjana je od svoje majke dobila 250 dinara. Koliko jeukupno qudi i lo u g rad? 52... onda bi i na prvoj i na drugoj polici bioisti broj kwiga. Za taj novac mo e da kupi jedanprivezak od 16 dinara i 7 ma nica iste cene. Na trecoj p olici je tri puta vi e kwiga nego na drugoj. Koliko najmawe jabuka treba uzeti da medu wima budu sve vrste? 49.. a koliko sukwa. kifla i sendvic i koliko je novca imao ucenik? 54. . Koliko treba platiti za 3 cokoladice koje su za tri dinara jeftinije? 55. Kada sestra potro i 13 dinara. . jer to povecawe iznosi samo 250 dinara. ako je lopta 3 puta skupqa od reketa? 50. .. ... Kako to da objasnimo? 47. a za sendvic mu nedostaje 1 dinar.. . Ma na je tri puta jeftinija od sukwe. ako je sukwaza 37 dinara skupqa od bro a? . a bro za 5 dinara skupqi odma ne. . .. a Ivana od svoje 150..

. Koliko je preleteo za 3 dana? 65. 23. Tri koke za 3 dana snesu 3 jaja.. Kol iko je dasaka poslato u Ni ? 66..... c)1.. 21. U jednoj porodici ima troje dece:dve cerke i sin. Koliko svako deteima godin a ako se zna da sin i starija cerka imaju zajedno 40 godina. a treceg 1 857 km mawe nego oba prethodna dana. jer camac mora vratiti na zad. Od tih dasaka poslato je: u Beograd 20 065..... 12.. u NoviSad 19 540. a u trecem balonu 7 litara vi e nego u drugom balonu.. 58. ali nemo e sam da se preveze. 13. Mladen je za jedan posao trebao da dobije 130 din i loptu. Prvi jedao 700 di nara. a cerke ukupno imaju 37godina? . Uciteq ih jezamolio da ga prevezu preko reke.. 17.. b) 5... Vratila sepo blok a zatim nastavil a zajedno sa Sawom do kole. On jeuradio samo1 /3 posla i za to dobio 10 dinara i loptu... 5. U 3 balona nasuto je 59 litara vina.. 8. Strugara je jednog meseca izrezala 26 765 dasaka. Koliko ko ta lopta? 60... U drugom balonu je 2 litre vi enego u prv om. . Koliko je Sawinakuca udaqena od kole. treci 580 dinara. Da li decacimogu da prevezu uciteqa preko reke i da vrate camac nazad? 62... Avion je preleteo: prvog dana 2 490 km. a ostalo u Ni . ako je Maja pre la 100 metara? 68. . primetila je da je zaboravila blok. sin i mlada cerka imaju ukuno 31 godinu. Tri decaka su imali ukupno 4000 dinara i re e da kupe loptu.. . . U prvoj fudbalskoj ligi igra 10 klubova. 30. Produ i niz za jo tri clana: a) 2. 3.. a sledeceg 4248 dasaka vi e.. 8.. On ume da upravqa camcem. drugog 520 km vi e. drugi 620.. Koliko je dinara imao svako od wih? 64. Od Majine do Sawine kuce ima 17 metara.. .. 14. 8. 5. 63.. 2. 11... Koliko ce se utakmica odigrati ako svaki klub igra sa svakim 4 puta? 61. Koliko je litara vina u svakom balonu? 67. Kada je Maja po av i ka koli stigla do Saw ine kuce. Dva decaka ive na obali reke i imaju camac u koji mo e da sesmesti samo jedna o drasla osoba ili najvi e dva decaka. . Koliko ce jaja snesti 15 koka za 9dana? 59..

ako je prvogdana procitao 22 strane? 75... tata i wihov sin imaju zajedno 68 godina. Ako Ðorde sam zapali fitiq on izgori za 10 minuta.a koliko sveska? 70. Koja je rec nastala? 78.. to je za 968 vi enego to je zasadi la druga grupa. a treceg 3 strane vi e negodrugog. a ako mu u tomepomogne i dr ug. Gumica vredi koliko polovina olovke. Ucenik je procitao kwigu od 80 strana za 4 dana.. a koliko sveska? 77. Ako olovka ko ta 6 dinara.. Kolika je du ina svakog tunela? 74. Napi i slovo K desno od ... . slovo O levo od L. To uqe je pretoceno u kantice od 4 litra. mamai sin 36 godi na. 73.. Sawa i Mira imaju 100 slicica... .. 69.. Isporucenoje 25 186 bojanki i 78 497 slikovnica. koliko vredi gumica.. U magacinu je bilo 63 249 bojanki i 143 286 slikovnica.... Koliko je strana ucenik p rocitao svakog dana.. Izracu naj broj stanova sa vi e od tri sobe. Koliko je tata imao godinakada mu se rodio sin? 76. . Ana i Sawa imaju 60 slicica. Koliko su ukupno zasadili? 72. Ana. Gumica vredi koliko polovina olovke. a desno od K i slovo Adesno od L... 12 228 dvosobnih i 2 884 trosobna stana. U petom razredu jedne kole ima 360 ucenika.. Koliko ima decaka.. Prvog dana jeprocitao 2 str ane mawe nego drugog. Ove godine mama.a drugog i treceg je 8 376m. . 81.. U Srbiji je jedne godine izgradeno: 8 114 jednosobnih stanova... Jedna grupa gorana zasadila je12 142 sadnice. a mama i tata 62 godine.... a za jedan dinar je jeftinija odcetvrti ne sveske. Du ina tri tunela je 12 450m. . Ako olovka ko ta 6 dinara. Anai Mira 6 3.. .. Ukupno je izgradeno 23 653stana. koliko vredi gumica. a koliko devojcica ako je devojcica 2 puta vi e nego decaka. Du ina prvog i drugog je 9 258m.. U buretu je 1 hl uqa.. fitiq izgori za 5 minuta. Da li je to moguce? 80. Kolikoje kan tica napuweno? 79.. Izracunaj ukupan broj preostalihbojanki i slikovnic a.. Koliko ko ima slicica? 71.. ..a za jedan dinar je jeftinija odcetvrtin e sveske.

. a taje Mihail o Ivanu? 89. Georgije i Jovan mogu da sednuza okruglim stolom jedan do drugog? 95.. tako da je na tomtakmicewu ucestv ovala 1/9 odeqewa. . patke i guske. Kupac ima novcanice od: 2. Koliko najmawe karika treba preseci da bi se od lanca dobili delovi kojima sekao tegovi ma na terazijama .. Dve stolice su pomerili pored zida. Dat je lanac od 60 karika.. a patki 16 139 mawe... Koliko ucenika ima u odeqewu? 93.. Racunaj.. 5. od kojih svaka ima masu 1g.. Ivan je Vladin sin.... Koji broj ima onoliko slova koliko i jedinica? 87. 82. .... ... Od toga je 45 863koko aka. U jednoj ulici kuce su numerisane rednim brojevima od 1 do 183. Koliko najmawe novcanica treba da odvoji da bi platio 21 dinar? 85. u tom mesecu? 91. Rastojawe izmedu sredina unutra wih delova je 12cm. Zbir tri broja je 12 209.. stranicom. Ostalo su guske... Koji dan usedmici je bio 29.. Du AV=42cm podeqena je sa 3 tacke.. U jednom mesecu tri cetvrtka su bila parnog datuma. 59 ili 60grama? 92. 10 dinara. Koliko strana ima ta stara kwiga? 94... ta je Ivan Mihailu. Rastko... .. Za koliko treba uvecati najmawi trocifreni broj da se dobije najmawibroj osm e stotine? 86. tako da pociwe 143.. Koliko je posle toga bilo stolica u sobi ? 88. 3.. Na kolskom takmicewu ucestvovala je trecina odeqewa. mo e izmeriti masa od 1. Na op tinsko takmicewe nije se plasiralo 8 ucenika. ali u d rugom rasporedu. a zavr ava se stranicom koja je napisana takode ciframa 1. na 4 nejednaka dela. U sobi je oko stola bilo rasporedeno est stolica...4. 2. a Vlada je Mihailov sin. Koliko je rastojawe izmedu sredina krajwih delova? 90.. 83. 84... Staroj kwizi nedostaju prve 142 stranice. Jedan od wih je najveci cetvorocifreni broj adrugi je jednak zbiru najmaweg i najveceg trocifrenog broja. . Izracunajtreci broj. Na farmi ima 104 562 koko ke... . Odredi koliko puta se u tim brojevima javqa cifra 4. Na koliko nacina Marijan. 3.

.... pas i ovca Lav mo e da pojede ovcu za 2 sata....... .. ... .............. ...... ... ... ...... ...... Najveci broj U broju 12345678910111213.. ..... .. .. .. .......... ...... ..... . . .... ... vuk.... . ............ ... 100 .. .. a pas za 6 sati.. .. . .... .. ...... ..... . ... . . . . ............... .... .. ...... ........ .. ..: 1. .......... a wegov unuk 8..... ... . ... .. .. . . . . .. . ... . .. .. ... ............ . ........ ... 96....... ... .............. . 100 ......... ... koristeci pri tome jedan balon od 7 litara i jedan balon od 3 litra. .. .. ... . Deda Luka je 2000. ........... . ...... ...: . .......? 103.... .... ....... .......... u wima doneti tacno 2 l vode. ... ......979899100 izbrisati tacno 100 cifara tako da preostane najveci moguci broj.. . ....... .... a da vodu ne prosipamo? 102... ....... .... .... .. ...... .... Lav... ................ ...... .... .. .. ..... ... god proslavio 17. ... .. 3. 99.? .... .. Koji je to broj? 101. ........ Koliko rukavica treba uzeti-bez gledawa............ . .. ........ .. . ...... . U torbu je ubaceno bez ikakvog reda 35 pari rukavica.. . . Za koje vreme bi oni zajedno pojeli ovcu? 100. ............ ......... . .. . .... ... ... Odrediti kako ovaj sok treba podeliti na dva jednaka dela.......... Raspola emo sa jednom fla om od 1 l i jednom fla om od litar i po....... ..... . Koje godine je roden deda. ....... .... .. ......... rodendan. . 100 ... 2.... . da bismo imali sigurno jedan par? 98. ....... ..... .. .... Baloni Balon od 10 litara napuwen je sokom.. ......... ................ .... . ........ . .... vuk za 3 sata.......... . ....: 1..... ......... .. . .... ..... ....... . rodendan. . ....... . . ..... ... Mo emo li sa cesme...... ...... . ...... . . ...... ........ ..... ..... ... a koje unuk? 97.....

..? 106. . 4 ... ..... ....... .....? 107.... ... ...... ... ....... ...... .. .. ........ ... .... . ....... ..... ....... .. ........ 1.. ....... ... ......... ..... ............. ... . ...... ... ..... ...... ..... 9 .. ..... .. ......... ........ ...... . .. .... ... ... ....... ...... .......... ........ .... ..... 2... . . ....... .... .? 108.. . 8 .... ....... 4 . ................. . .. ................... ..... .. ... . . ....... ........... .... ...... . . .. ..... . ............. 2. ... . ........... ........ . ..... .. .. .... ... ... . . .. ... ... ...... ........ .. .. ......... ...... .. 40 . .. ... .. 2........ ... ... . .. .. .................... ......... . ..... .. .................. ... . ... . . . ..... . ..... ... .. .. .... ...... ............. ..... ........ . ...... .. . 3.. . ........ .... .. ..... .. ... .... ......... . .. . .... ..... ... ... .... ................. .. ........ ..... ... .......... .. ...... ............ 4 km/h .... .... ... .. ......... ..................... .... ....... . ...... . ................ ..... ........... .. . . 3 km ......... . .................. .... ............... . .. .. ..... 9 . .. .. ... ............... ... ... 6 . .. ............... .. .... ... . ... 3..? 104......... ... .. .. ... .... .... . .......... ..... . ....... . ....... .......... .. .. ......... ... ... .... .... . . ............ . . ..... ..... .. .. ...... ... . ..... .. .. ...? .. ........... .... ...... . ..? 105..... ..... .... . ... .. ... 8 . .... ..... . . ..... ........ . ... ... .... 1........ .......... 70 ... .. ... ..... .... . ..... . . .......... 45 .... ..... .. ... ......

.............. .. . .. 11 ..... ... . . .. 30 .. .. .. ...... ....... .... .. . . .......... .. ... .... ... ... ... . . ....... ........... ............ ... ......... ... ... ..... . .... .... . .: . .............. . ... 200 .. .. ...... ......... .... ...................... .. ... ....... ......... 60 ..... .. ........ ..... 12..... ........ ...... . .... . .. .. ... ..? . . ...................... ........ ............. . .. ... ........ .. ........ ..... . .... ... . . ........ .... 20 .... .. ..... . . .... ... ................... ....... ... . .. .... ...... . . ................. . ...... . .. .... ... ............. .. ..... ..... .. ........ .................... ..... .............? 110. .......... ....... ..... ... ...... . .......... ..: .. .. 48 . .. .. .. .. ........ ..... . ... .. ....... .. ..... . ...... . .. .. ....... ........ ........ ..... . ................ . .... ....... ...... ..... ... ... ..... 2 ............. .. ........ ........... .. ....... ... ......... ..... ....... . .... ...... ...... .......... .... .. . . . .. ..? 111.. ..1/6 .... .. .. ... ... . .... ......... .... .. . .. 30 ...... .... ........... . ..... ...... ........... 1 ............. ........ .. .. .... 13 ...... ... ...... .... .... ....? 112... ..........? 113.. . ........... .. ........... 3 ......... ......... ... ........ .. .... .. . ......? .. ...... .. .... . .................. ........ 100 ........ 109.. ... . ..... ...... ..... . ... ......... 20 . .... .. ....... ....... ...... ... ....... .. ....... ... .......... .......... 3 ....... ................... .. ......... . ........ ... .... ..... .. 1/6 . 1/6 ....... .... ..... ..... .................. ..... ...... 8 .... 3 ... ...... . 100 . ........ . ......... ... . ..... ........... 8 ... .. . ..... .... 300 ....... ... .. .. . 1 ....... ...... ... . ....... ..... ..... .. ............. .. .. ....... ...... 8 ......... ..... .. ...... . .... . .... .... . .... .... . ... . . ......... .... ... ................. .. . . 5 . . .... ....

... .. ... .............. ......... .... ...... ...... .. 6 ... . .. ... ..... .. .? 118............ .. .. .... . ... ...... ..... ........... . ....... ....... . ...? 117.. . .............. .. ..) . . ....... ... ......... ........... ......... ..... ...... ............ .......... ....... . ... .. . .... .. .............. ................. ... .... .. .. . ......... .. ... ...... ..... .. .. ........ . . ............. ....... ......: ....) ..... ... ...... ......... .......... ... ... ................... ....... . .... ..... . . ..... . ..... . . . ........... 114.... .. .. ... ... ........... .. ..... .... ..? 115. ........... ... p ... .... .......... .. . ... ................... .. . ... .. ..? 116.... . ...... .. .... ..... . 6 ..... 9 .. 11 . ... .... .. ... ..... .. . . . .. .. p ... 6 . ...... 2 . . ....... ..... . ... .. .? ....... . .. ... . .... ........ ..... .) ... .. .. ... .. ... ...... ... ...... . ... ..... .... ............ . .... ... ... .. ... ....... ......... . .................. .... ....... .. .. .... ................ .. ......... .. ....... . . .... . ...... . . . ..... . ... . .. ....... .. ... . .. ....... .................. ... ... .. ... ... ..... . . ... ... ........... ...... . ................ . ..... ......... . ... ... .. ...... ...... . .. ........ .. .. ..... .. ..... ........ .. .. .............. ..... ..... ................ . ...... ...... . ... .... .... ...... . .. ..... .. . ................. ... . .......... ..... ........ ..... ......... ... . ........ .. ..................... ..... ....... . 6 ......... .......... . .......... .... . ............... . . .... ... .... ....... .. ...... ..... . .. .. ...... ....... . .... ........ 85 ... ... ..... .. .. ... . ..... .... .... ..... p ............. .......... . . ...... . ...... .... . .... . ........ . 7 ........ .... .. .... . .............. ............... . . .. . ..... .

....... .................... ..... . ......? 128. ... . ..... ................ .... ... ...... .. . .... ......... ... ....... 1000 .. . ... . ... ..... .. ............. ......... ... .? 124. .........? 125....... ... . .. ........ .... . . ... .. . . ....... ................ ............ . .. ......... ..-............ .. .......... ......... ... ......... .. .... ... . .. . . . . 4 . .. .. . .. ....... 15 ........ ... 4 ....... . . ....... ..................... ........ ... . ..... .... .. ..... .. .. . . ..... ....... ...... ... . ...... . ........... ............ ............... ... ..... ....... .. . . .. .. ... ... ... . ..... .... .. .. ....... . .. . .. .... ............... .. . ...... ......... 2l ... .... .. . .. .... .. 2l .... .. ... ... ...? 120...... .... ...... .. ............. .......... .. . .. 1l .....: ............... .. 60kg .. . ..... ... .. . ...... ... .. ... . . .. .... . .... ......... ... ........ ... .. ......... ... ... .......... ..... .. . ............... ... .. ........ . . ......... . . ...? 129.. .. ....... 100 ...... ... ........... ......... ........ ......... .. .. .... 1500 . . ... 1.. .. ........ ... ........ . .. ................. ..... ........ .. ... . .................... ....... . ... . ............. ... ... ... .... ... ..? 126... ....... . . ........ ........ .... ..... ..... .. .. ...... . . .... ............. 1500 . ...... ... ... .... .. . ....... .. . ......... ..... .. .. .. . . .? 121............. ... . ........ .. ..... ..... ... . . .... 119. . ......... .. . ... ......... .. ...... ... 130..... ..... ........... . .5l. . ... . .. . . ... ........... .? 122........... . . ... ... ....? 123.. 5l.. . 17 .. .... . ... ........... . .. ......... ..... .... .... .. .... ........... ...... ... ... .... .... .... ....... .? 127.... .. ...... .. .. 1l .. ....... . ....... .

...? 131. ....... 20 . ........... ...... . ................ . ... .... . ...... ..... ....... . .. . ... .... . ...... .. ........... ....... .. ..... ... . .... .......... ....... ....... ...... ..... ............... 9 ........ 35..... . .... . .. .? 133........ ...... ..... ..... ........... .. ................ . .... ..............) . . 6.. .....? .. .... .... .. .... ......... . ... ... ...... .... ... . .... .... .... .. ...... ..... . .... .... ..... ......... .. .) ... .. ... .. ..... . .. ... ..... . .......... .. ........ .......... ........................ ...... . .. ... ...... ............. ... ............ ... ....... D . ... . .: ..... ............ ... ..... ..... ....... ............ ...... . . ..... ............ 5 ........ .... .. . . ..... ... ...... .....? 132........ ... .. ..... .. ..... .. .... ...... ... .. .. ... .. .. ... ... ..... .................. .............. ...... . ... .......... .. ........ ..... ..... ........ ........ ..... ...... 2 ... ....... 200 . ... . .. . .. ...... .... .............. ..... ........ . . .. ...... ..... .......? 136.......... ...... ...... .... ... ..... . ... ............. ..... ... .............. ............. ...... ...... ... ............. ... . .. .. ... 6 . .... .......? 134..) ..... . .... .. ....) ..... .. . .. .... . ...... 6....... D .. .... ..... . ... . . ... . -. ..) .. ........ . .. ...... ... 10 . ......... ....... ................... .. .. . ......! ... . .............. ... ..... .. . D .. . .... . .... .... ... ............ . ...... ........ ........ .... 10 ... . . . .....-..? 135.. ........... . 15 .... .... ....... ......... . .... ..... . . . . ... .... . ... D....... .... .. 3 .... ...... . 50 .. .. ...... .. ...

. 55.... .............................. . . .... . ........ .............. ....... 5 .. .... .. ... ....... ... ..... . . ......... . ......... 3 .. . . . ..... ..... . . .... .. .... . ..... ................ ..... ..... . . ............. 5 .....? 139.. ...... .................. . ...... ... ... ... .... ... . .... ... ... 5 ..... .... ... . . . . . .. . ......... ... ... .... ... ..... .. . ......... .. ............ 46 .... . . ..... ... ......... .... ...... .. ...... .. .. . ... .. ... ........... . ... 105. . ....... . ..... .... .. ..... ......... ......... .......... ...... .? 140. . ............................... . ...... ... ..... ..... . ........ .. .. ...... .... .............. .... ..... .......? 143.... ............... . 3 .......... .... ..... ...... ....... 3 . ........ ........... .......... .......... 55 ...... .. .. ........ ........ . ..............? 142. ....... ...... ............ .... .... ... ......... . ...... . 141... .. .. 115.......... .. . ............ . .. ..... ..... . .... 4 .. . 2 .. ..... ... .... .. 1 . ... . .. .... ........ .... . ...... .. .. ..... . . ... .. . . ........................ ... ..... . ........ .. ........... ....... ..... ......... .. . .... ..... ... .......... .. .. ......? 138.. ... ... .... . ...... . .. . . ..... .... .... . . .. ..........(............ .. ... ....................... 3 ... ...? 137...... .. . .. . 6 . ... .. ..... ..... . ... .... ..... ......... . 130... .. .... ..... ..... . ... .. ........ 2 ... . .. 6 ......... . .. 110........ . . ....... . .... ....... .... . .......... .... .... . 5 ... ......... .. 2)... 100 . . ................... ... ........... . .......... ..... .. . ..... . .. ...........

.. . ..... ..................... ...... ...... 1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 21... . ... ............... ....... ... .... ...... ... ............ .. ..... ... ..... ..... ..... 147........ ... . . -.. . . ............................................ . .. ............ + .. 12345678901234567890... ...... ....... . ............. .... .. .. .......... ........... .......... . ..... ..... ......... .......... ... .. ..... ... ........... . ... .. .. ....... .... . .. .. . .... .......... ... .. ... ... .. ........ . ... . .. ..... .. ............ ............ ...? 145. .. .... ............. ........ ... ........ .... . 144.. ......... ..... .... . .. . . .7890 ...... .. .................. ............ ....... . ..... .......... ... .... .. .... ..... 2.. . .... + .. ......... .. .... ......... .. .. .. ........ . .. .. 20...... ..... .. ........ ............. ........ . .... ........... 1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 30 . .... 3......... ..... . . . .......... .......... .......... .... ... .. . .... ... ... .......... ............... .. ... .... ... .. ... 24 ... .. .. .......... .. . . 3.? 146.. ........ . ... ................. . ..? 148....... ... . .: ...... ... ...... 54321789 .... ....... ....... .... ...

. 5 . .... .... .... .. ...... ... .... . 100 .. .. .... ............ . .............. . Ako saberemo godine oca i sina... .? 150... .......... .... .. ... . ... Re ewa zanimqivih zadataka 1..... .. ........... .. .. . ............ .. .................. oca i cerke i sina i cerke.... ......... 5 ...... .......... . ... ...... 5 .. .. ... ....... dobicemo broj godina koji je dva puta veci od broja godina koji imaju otac... ............. ..... 1 : 4 : 4.......... . . ...... ... . . . ...... . . ......... ......... ... ............ . ...... ... . .... sin i .. . ................... ... ... ........ ................. . . ...... .......... . .... .. ....... .. . .. . .... ... .. ..... .. .... . .....? 149. . .........

.. (71+67+42):2=90.. 71 godinu. Sledeci takav broj je 48....55) + 9 = 24 10.Sa 3 gre ke je bilo 6 × 24 = 4 .. 155 511. Isto 2 kraja.. 67. Znaci. Na isti nacin dobijamo i ocev broj godina. cetvrtini.115.. 3. 20+ 19 + 18 +5 = 62 8. tj. 4. estini i osmini. 551.Sa 4 gre ke je bilo 1 × 24 = 3 8 Iz ovoga se vidi da je broj ucenika koji su sa gre kom re ili kontrolnizadatak 8+6+4 +3=21.Kontrolni zadatak sa jednom gre kom je re ilo 3 × 24 = 8 . 511 --155. 115 551. . odnosno. 4. 515 151. a to je 48. Po to je u odelenju bilo 24 ucenika (24-21=3). ali iz uslovazadatka znamo da je broj ucenika mawi od 30. 33 i 633. Odgovor je od 3 do 7... 111 555. Akood toga oduzm emo broj godina oca i sina. 5.. 2. Primeri su dati na slici 1. najmawi prirodanbroj deqiv sa 3. ili 1 i 5. ... b) Zbir cifara iznosi 4. 7. Takvih stubova ima 24 i jo 4 stuba saciframa 6 i 3 ( tj.. 6. 1 . . 633 i 33).. tj. (70 . 6 i 8 je 24. Moguce je ako su trojke...Sa 2 gre ke je bilo 1 × 24 = 6 4 1 . 90-71=19. dobicemo koliko godina ima cerka. samo 3 ucenika se re ili sve zadatke bez gre ke. Po to se radi o trecini. 18 .... svi zajedno imaju 90 godina. 555 111). 151 515.. 11. dobicemo da sin ima 23 godine.... tj. Tako dolazimo do podatka da se u razredu nalazi 24 ucenika. .. ili 2 i 4.... Ima ih 20... cerka. Kada od broja 90 oduzmemo broj godina oca i cerke. Svaki put takvih stubova ima8 ( na primer... . a) Proizvod cifara iznosi 6.. 663 i 3. . 3 i 663.. Moguce cifre su 0 i 6. Ukupno 32 + (32-3) = 61 9.

Isto 3 godine.. a u prostoj godini 30. crvenih 4. a natrecoj mama i tata zajedno.... Sveska 2 xx + 2 x + 4 x = 105 Olovka: 15 dinara Olovka x 7 x = 105 Sveska: 30 dinara Kwiga 4 xx = 15 Kwiga : 70 dinara 15. ito su 2 litra. slika 1.. 8x + 70 = 310 8 x = 240 x = 30 14. zelenih i utih po 3.... 12. mart... onda ce za desnu nogu(posto imamo pet pari) biti PET cizama. Prvi rez-kanap presecemo na pola(dobili smo dva dela). 16. Po to svaki par ima jednu desnu cizmu. . april i 30..... .. drugi rez-kad jedu polovinu kanapa presecemo na pola. 20. Iz uslova zadatka sledi da pekar nije Belic a ni Pilic. s obzirom daBelic im a sestru a da pilic fla u.. .... maj... 18. 21. Ovo mo emo i prakticno pokazati.. Otuda.. . 17. Jo jednom se napuni fla a od 1 litra.... 19.. plavih ima 2.. Na jednoj fotografiji se nalazi mama. . Plavih olovaka je paran broj mawi od 4. a) 30 +70 = 100 g) 30 + 77 = 107 b) 30 + 7= 37 d) 30+777 = 807 v) 30 + 700 = 730 13... u prestupnoj godini 30. na drugoj tata..... jer vreme tece podjednako za sve. Mo e. . Uslov ispuwavaju svi datumi januara. .. Osim toga.

77 Prema tome. 26. vraca je iostavqa na prvoj obali. za dobijanje 1kg meda vredne pcele moraju skupiti 2. 1kg nektara sadr i 700 grama vode i 300 grama cvrste supstancije. 4 · 24=4 i 18 · 24=3. a1kg meda sadr i 170 grama vode i 830 grama cvrste supstancije... 27.77kgnektara. Sledeci takav brojje 48.... a prevozi kupus do vuka.... 23. 24. Da kle. 16 1· 24=6.. 22. Tri ucenika (24-21=3) re ila su zadatkebez gre ke i zaslu i la ciste petice.. ako je voda smrznuta. sin je pravilno re io 12 zadataka. terazije ce biti uravnote i. Tako dolazimo do podatka da se u razredu nalazi 24 ucenika.. ... . Neka je H broj pravilno re enih zadataka(za wih je sin dobio 10 Hdinara).. Tada imamo: 10H -5U = 80 H +U = 20 odnosno H= 12 i U=8 Prema tome. a U broj nepravilno re enih(za wih je sin morao vratiti ocu 5 Udinara).. Ako sa oba tasa terazija skinemo po 2 kuglice.. Mo e.... 28. Posle toga on se vracapo vuka koj eg prevozi na drugu obalu gde ukrcava kozu. . a li je on veci od 30. 4.. Jasno je da seqak mora prvo prevesti kozu.... 5 kuglica meri 200g.. a jedna kuglica 40g... 2 7 6 9 5 1 4 3 8 25. Rastojawe izmedu wih je iznosilo 91 metar. 6 i 8 je 24. Najmawi prirodan broj deqiv sa 3. . Kontrolni zadatak sa gre kom je re ilo: 13 · 24=8.... Vracajuci se zatim naprvu obalu on ukrcava kozu i prevozi je na drugu obalu do vuka ikupusa.... Sastaviv i proporciju imamo: 300 :830 = 1 : H H = 2. .. 29.. . odnosno 8+6+4+3=21 ucenik.. .

Kada na prvoj granu vratimo 5 vrabaca. 34. u wima ima1134-(9+180)=1134-189=945 cifara. na granama je ostalo25-7=18.. znaci da je upocetnoj poziciji na prvoj grani bilo 12+ 5=17. 33... numeri u se trocifrenim brojevima. 16. od 10 do 99 180 cifara. Posledwi petak je bio 26. 40. i tako do 49 i 51. . Kwiga je imala 414 strana... 37... Od 10.... Kada se sasvim odletelo 7 vrabaca..159. zakqucno numeri u se dvocifrenim brojevima i za wih je upotrebqeno 90*2=180 cifara. a na drugoj 25-17=8. Ostalih 1796 cifara upotrebqeno je za brojeve od 100 do 697 (598 · 3 = 1794) i za pocetak brojeva 698. dan u tom mesecu. . 20 limenki po 5 kilograma i 5 po 8 kilograma. To je broj 136 148.39. Prema tome za numerisawe svih stranice kwigepot rebno je 9+90+315=414 brojeva. Sledecih 90strana.. 2 i 98. Od 1 do 9 napisano je 9 cifara.. Ukupan broj nacina je 4*3*2=24 38.. s trana. 4.. i 30. . Zatim opet napunimomawi i dopunimo veci lonac....319.19..79.. Ukupno je ubrano 229 534kg voca... Provera broja cifara: 9+2*90+3*315=9+180+945=1134 41. kada je bio utorak. Napunimo mawi lonac i sipamo vodu u veci.. 30.. vodu sipamo u bure i ponovimo ceo postupak. Ako spojimo brojeve 1 i 99.. oznacimo sa x. 3 i 97..9. Prodala je 8kg 270g kajmaka. 32. Znaci upotrebqeno je 945:3=315trocifrenih brojeva.... a na drugoj 6. x 201 = 99.. ... 31. Ako parne datume.. dobicemo 49 parova ciji je zbir 100.. Kako je na p rvoj grani bilo dva puta vi e. x + 14 i x + 28. Za numerisawe prvih 9 strana. U mawem loncu je ostalo 3l vode.. . Na 1985. Ovde je upotrebqen samoodreden broj tro cifrenih brojeva. mestu je cifra 9. tj. pa su datumi 2.. onda je x = 2.. Ako tome dodamo i broj 100 ..639 35. 36. Natovareno je 5982 kg gro da. Stranice od 100. 42. . to je na prvoj bilo12.. 39. potrebno je 9 cifara.. x = 300 43. do 999. do 99.

. 49. a reket 16 dinara.. .. 53.. 48. Tatjana je od svoje majke dobila 150 dinara.. 3 koke za 3 danas snesu 3 jaja. 55.. Brat ima 6 dinara. 3 novcanice od 20 dinara i 5 novcanica po 5 dinara.. a na drugi tas 3 tega od 200g. . 46. ..a sukwa 63 dinara. zakqucujemo da se najezeru nal azi sedam camaca. Samo je baba i la u grad.a sestra 24 dinara 51. 58. .... Za tri cokoladice trba platiti 27 dinara.. a ostalo zadr ala. kifla 8 dinara.. 56. 5 000. Cetri. tj.Ucenik jeimao 11 din ara........ 54. sendvic 12 dinara. Na sve tri police ima 76 kwiga. 15 koka za 3 dana 15 jaja... a 1 lopta 50dinara. Kako je 30 dinara i 3 lopte jednako sa 130dinara i 1 loptom. Na tas sa kafom je stavio 2 tega od 50 g. 59.. 52.. 47. imacemo 50 · 100. jerwega nismo racunal i tako da je zbir prvih 100 brojeva 5050. od cega je 150 dala Ivani. 50. 44. Ma na ko ta 21 dinar. Lopta ko ta 48 dinara. 45. Cena ma nice je 28 dinara.. Tom proizvodu dodajemo broj 50.. . Po to su od ukupnog broja camaca (sedam) samo tri camca pristala uz obalu ali se i daqe nalaze na jezeru... Ako je trecina posla vredela 10 dinara i lopta onda je ceo posaovredeo 30 di nara i 3 lopte. To svojstvo imaju svi pravougli trouglovi. .bro 26 dinara.... Znaci 15koka za 9 dana 45 jaja. Ivana je Tatjanina kci. . jas no je da 2 lopte ko taju 100 dinara...... Pereca ko ta 4 dinara. 57.

.... x + 700 + x + 620+ x + 580=4000. 23 (susedni brojevi se razlikuju za 3) b) 38.. drugog 5 184m.... Dva decaka prelaze camcem na drugu obalu. . . a devojcica 240. 57 (razlika se povecava za 1) c) 34.. a sveska 16 dinara.. uciteq prelazi camcem na drugu obalu.. Decaci su imali 1400.. treceg 27. pa jeukupan broj odigr anih utakmica 10*9:2=45. . Gumica vredi 3 dinara. 70. x =700. . KOLA .. 67.. 74.. Prvog dana je procitao 22 stranice.1280 dinara. 63. 73. a starija cerka 23 godine. a cetvrtog dana 7 stranica... Rastojawe izmedu Sawine kuce i kole iznosi 49 metara.... 89 (svaki broj. 75. Decaka 120.. 77. Du ina prvog tunela je 4 074m. olovka vredi 6.. 20. pocev i sa trecim. 3 x +1900=4000. 64. zbir je prethodna dva). jedan decak se vracacamcem. U 4kruga odigra se 4*45=180 utakmica. drugog 24. Avion je za 3 dana preleteo 9 125 km. 55. Ukupno su zasadili 23 316 sadnica.. 61. 72. U prvom balonu je bilo 16 litara. 47. 76. U Ni je poslato18 173 daske.. Ana ima 23 slicice. 65. mlada cerka 14. 62. drugi decak vracacamac nazad.. a) 17. 66. 68. a du ina treceg tunela iznosi 3 192m.. Gumica vredi 3 dinara. olovka vredi 6. Mira ima 40.. 71. a sveska 16 dinara.. u drugom 18. Sin ima 17 godina. . a u trecem 25 litaravina. 60. a Sawa 37 slicica...1320.. U jednom krugu svaki od 10 klubova odigra 9 utakmica. 69... Kada mu se rodio sin otac je imao 26 godina.. ..

Cetvrtak je bio drugog. Neka je x ukupan broj ucenika.. onda bi kolsko takmicewe bilo 1/3 x. Po to 1 hektolitar ima 100 litara. Pet novcanica: 1 · 10 + 1 · 5 + 3 ·2 = 21 85.. 84.. pa je PQ =24+9=33 cm. Ivan je Mihailu unuk.8. Broj 3 (tri) ima 3 slova i isto toliko jedinica.... 90.. . a u petoj ipetnaestoj jo po 10 puta. Treci broj je 1 111. ako ga u isto vreme zapale sa oba kraja. . to je poslewa stranica 314(jer ona mo ra biti parna i veca od 143). U svakoj od 18 desetica se javqa cifra 4 po jedanput. devetog. Ukupno je preostalo bojanki i slikovnica 102 852.. 78. 89. pa je ukupno cetvorki 18*1+2*10=38 . Kako je 1.... 83. cetrnaestu i tridesetu kariku. 81. AV rastojawe je 12cm.. a op tinsko 1/3 x ..... bila sreda.. Da. x =36 93. kwiga ima 172 stranice. 94.. 95.onda je AP+PQ= =(42-24):2=18:2=9 cm. esnaestog.. . 91..... 100 + x = 701 x = 601 86. to je CE= 2*12=24...1/9 x +8 =1/3. a Mihailo Ivanov deda. dvadesettreceg i tridesetog pa je 29. 82. Kako nedostaju prve 142 stranice. od preostalih stranica 143. 87. Ima 427 stanova sa vi e od tri sobe.. est 88. 80.. Treba preseci petu.. napunice se 25 kantica jer je100:4=25 79. . 4*3*2*1=24 nacina... 28 975.2/9 x =8.. .... . 1/9 x =4.. 92.

.. 96.. ................ 7 3 0 3.. . .. a za 6 sati 3 ovce. Zadatak ima dva re ewa koja dajemo ematski: Redni brojprepisiva.. 4 3 3 4... ..... . ........ 100 ... ......... februara... ............. ..979899100 sledeci broj je99999785960.......... .. 103...a Baloni 10 1 7 1 3 1 0 10 0 0 1.... 5 5 0 99.... ...... . ..... . 2 5 3 9.? . 9 1 0 6... . ... . 5 5 0 Redni br....... 1 6 3 6.. . ... ... ........ . Lav za 2 sata mo e pojesti ovcu. 102.. vuk.. ...... ....... 2 7 1 8... a za sat 1 ovcu. . 3 7 0 2... .. .godine 97........ Prvo se napuni fla a od 1 litra a zatim se voda prelije u vecu.... . 6 4 0 4. pas....... .. .. ...... 98...5 + 100) : 2 = 93.. . Treba uzeti 36 rukavica... Deda i unuk su rodeni 29. za 6 sati mogli bi pojesti(3 + 2 + 1) ova ca.. 75 . . ...... kada bi jeli zajedno..... 7 0 3 2. . 175:2= 87. prepisiv. . .. .. ..979899100.. .. . . .. ......... ....... ............. . ...8*4=1968.. .. .. (87... Vuk za 3 sata mo e pojesti 1 ovcu a za 6 sati 2 ovce..... 9 0 1 7.. 101. . 5 2 3 10.. Najveci broj koji se mo e dobiti brisawem tacno 100 cifara iz broja1234567891 0111213.... ..... 150 ....... .. .......... Pas za 6 sati pojede jednuovcu. . .. Baloni 10 1 7 1 3 1 0 10 0 0 1. .... . . 6 1 3 5...... lav. pa je deda roden 2000-17*4=1932 a unuk 2000 .. ... . ... ... 50 ... . ..... .. .. .... ... . 3 4 3 3.. ..5 . . 100.. .. . 8 0 2 8.......... Znaci ....... .... 8 2 0 9.... . 100 ... ....... 4 6 0 5.......75 ..... 1 7 2 7.... .....

. ........ ........

. .. .. 5... 8+9+4=21.... .. ......1.... 1..... . ... .. ... ... ... ......... .... ... . . ... ....... ... 2/9. ...... . ....... . ........ .... .... ... . .......... = 630 ..... .. .... .. ... ....... . km ...... .... ...... .. . ... 1 . ... . ... . . d/3 .... 40 ..... 2/3 ...........2 ....... . ................. ... 315 ..... .. . .... 9........ ...... 1+ (d 3)/4 .. .. .. .. .... ..... ...... 4 km/h.. . . .. .... ... ..... 3.... . .... . . ...3.. ...... .....1 .... . . .. ... ... ....... ....... ... .. ................. .... = 70.. . . .. ... .1 . .. .......... .........=315. . ..... .... ..... d/3 2/3 = (d-3)/4 + 3/4 + 1... .1. .... s = d/3 2/3. .............. 48/2=24......... .... ............ ... ... 3.. . ...... ... .... 3 . .....2 ......... .2.... . .. ...... s ............. ... .... . ... 4 ......... .. . . .. ......... .2..............3 ......... ... ... .. . .......... 105..2 . ............... 3 km/h.. ......3. ...1 ... ..... ....... ....... .....2 ........ ... .... .... ........ ...... .: d/3 = s + 2/3... ..... d .. .. ................... . ...... ...... ... ....3 ... ...........3 ........ . .. .... . ..... d 3 ... ... = 702... .. ... . .. 2... 3/4 . .... 106... .. .. . .......... ... . .... .. . ..1. .... ...... .1 ..... .... .... .. 45 ..... ..... 104. . ....... ..3... .... ....... ... ....... . . . ..... 2/3 * 1/3.. . . .. . 3 km/h...... ....... 9+8+9+8+6+4+4=48. .......... .......3 ... 2 .......2.......... .. . .... ........ . ..... . .... . ......... .... . 6 ...... ... . .......1.. ....... ...... ....3 .. .. . .. ... .....3...... ..... .. ..... ..: s = 1 + (d 3)/4 + 3/4... ... . ............ .. ... ... 6 . .... . ... . . ...... ..... .. . .. .... .......2.... ...... .. . .. 24.. ... . .. . ......... .. .....2 ........ ...... ... ...2 ... ........ ... .. .... . ... ......... . ............... .. .. ...... . .... . .d = 20..... .... ..

. ..... ....... ............ ............... .......... ... . + 500)/6...... + 500 )/6.. .... .... .... ........ ..... ......... ... . .. 8 -3 5 3 2 3 6 2 6 -2 1 5 2 1 4 3 4 4 109... .......... . ... . ..... .. .. .... ........... . .... ... .. ......... .. ....... ... ......... .. .. = 500 ........ ...... ... ... . ...... . .... . ........ 2500:500 = 5 . ............. ..... .......................... .. .............. ... ... .. . .. ....... ..... .... 100 . .... ... .......... ..... ......... ...... ... .... ........ ........ ........ .. . 8 5 3 .... . .......... . ..... ....... ........ 110... .... .. .. ... . ....... ... . (... .... ... .. ..... 16 ........ . ... ...... . ............... ... .. ........ .: 200 + 1/6 (6.... 100) = 6. ... .... .. ..................... ... ........ . .. .. .... .... .. 500. ...... .. ...... ........ ..... ......... .. ..... .... 15 .. . . 200) = (5......... .. = (5.. .... ... ........ .... ........ ...... ....... . ...... ...................... ........ ... 20km. ........ .... ...... .... ....... . .. . 100 + 6 . .... .. 107.. .... 100 ..... 500 .... 1 .......... ... 1/6 .... 20 ... .. .... .: 6*500 500 = 2500 ... ......... . ............... ..... ...... . ... .. . ....... 1/6 . . 3 ........ ..... ............ ... ... ... .... 200 ... .. ............. ...... ... 108................ ... . .. ... .. .. 200 . ... ..... . .. .... ... .... .... ........ ........................

.. .......... 111............. . 4 + 4 = 8 8 12 4 = 8 116..... .. ......... ... ....... ... ...... .. ........ .. .... ..... 1 ... .. ..... ........ 112.. ... .... ........... .. x kg . . . .......... ................ ..... ... . 1 .. ........ .. .... . . ............. ....... .. . ... .. ........ ....... .......... ....... .. ...... . .. ... ... .. ... . .. 1200 . .. 45 .... .. ..... ...... ........ . 20 ...... ... ... ...... .... .. ....... .. . .. . ....... 5 ..... ...... . .. .... .. .. ... ..... ............. .. . .. ...: 115... 4 . ............ .... .... .... ..... ... 4 14 6 = 8 6 + 6 = 12 3....... ... .......... 100) .......... . ..... ... ... .. ..... ... .... .. .. 114.......... .............. .....8·6z = x + 6y .. .. ......... . 100(........... .. .... .. .. ...... ............ 60 ... .: 9 · 4z = x + 4y ....... ... . ..... 49.. ............ . ........ . .. . ................ ..... ... ...... ... .. .. . .. . ............... .. ....... . ... . . .......... .. .... .... .... ... .. ........ ... .............. 28 . .... (.... .). .... ..... .. 2 ...... ..... ............ ...... ... 30 . ... .... .. . . .... . ..... ........ .... . ...... .. .. 20+30 = 50 ..... ..... ........ ....... ... ........... ... . ...... ... z kg ...... .......... 1200:50 = 24............. . 3 .. ... 15 ....... ... ...... .... ... .......... .. ...... ... .. 14 ......... ... ...... . ........ ...... ..20....... . .. ... 117. . . .... ... . ..... ..... ...... 6 .. 11 7 6 1............. ....... . ... .... .... .. ............ .... .... ... .. .. . ..... .... y kg.... .. 10 ... ... .. .. 5 ..... ..... .. ..... y =6z... ... .. ... ............ .. . 20*60 = 1200 .. .. ... ...... ............: ... ...... . ..... ......... 15 .... ..... 60 24 = 36..... . .... . ....... .... .. 11 7 = 4 7 + 7 = 14 6 2... . 113. ... .... ..... .... . 60 ..... 118..... ........... .. ............ . . ............. ........... 4 ..... .. . .... .... . ................ ...... ........ 100 .. .

. . 1000 . .. (....... ....... ... . .............. 132.. .... 131.. .... ...... .............. . ....)... ....... ............. ....... .. ..---------15 ............. ... .... ... ..... ... .... ... .. ..... ... .. ....... ... .................. ..... 1500 .. .. ... .. ........ ........ 2l....... .... ..... ....... . .------. ........ ... . . . . . ..... . .... 19 . . ... ....... .. ..... ....... . ... . 130.. . ... . .. ... ............. ........ .... ......... ........... ......... ... . .. ... .... 3 . . ..... ....... 128. ... ... .. ... .................... .. .. . . ....... ......... 30+17+(174)= 60 127..... .. . .... ........ ... ..... . .... ..... . .... .. ... ........ .................. ......... ....... ........ . ..... . .. .---------... ..... 119...... 5 . ..-------. ...... .. . .... . . D.... ... . ...... ... ........ .... .... ............... ... ...... .. . .. ........... . . .............. .... .. .... 72 . ............... ... .. ............... .... ...---------14 .. ... .. ........ .... ... 1l .. ... .....=17+(17-4)= 30 .. ... . ............. .. ....... 125... ....... .. 1. . . 124.. .. ..... . ... .... . ... ....... ...... ...... ...... ........ ..................... 120... 122.. 15 .... . . .. 129...... .... .. .. .. . ... . 123..... .......... . .... ... ......... ..5l. .........------------60 .... 15 ........... ..... .. .. ... ... 1l . . .. . ....... ..... 126. .... ... . .... .... ....... ......... 121.. . 4 ...... 2 ......... .... ...... ..... . ..... 133.. .... . ... ... . . .. .. ..... ... .. . . ....... .

... 134........ ..... ........ ...... ... . . ........ a ... .. . . ..... .. .. .. . . 8 ............ . .... ...... ...... ....... + b + c ... . ... . .. ..... .. ....... ..... . ....... +b .... .... ... ..... . .. .. ... . ......... .. 6 .. . . .... ..... ......... . ....: ......... ......... .... ... ....................... .......... . .......... . . ... 250 g ..... .. . ... .... . +b +c = 165.... ....2.. ....... ... ( 46 : ) · 5 = = 460 .... .. ........ . . ........... ....... ....... ................ . .... ............. 136.... 12 ....... ... ... . ...... .. 240 ..... .. 4 ........ . ...... 2 kg . .. ... .... ........ . . ...... b = 55 ..... (5 . ....... +c . ... ...... ........ ........... 9. ... ... 1 ... ........ 5 ... .... .... 140. 7 · 3 = 21 . .. .. 139.. 50.......... ..... ..... 460 : 4 = 115 . ....... ....... ... ....... x .. ..... 20 · 12 = 240 ... .. . 460 : 23 = 20..... ................ ......... .... .... ...... . . = 55 . ... ............... . ..... c = 55 .... ..... . 105 + 110 + 115 + 130 = 460 . ... . ................... ...... ...... ..... 80 ... ... .................. .. . + 55 = =b +c . ..... ... ............... . 250 g .. ... ...... ....... .. .. .. . 6 .... ... 7 . 46 ... . . 26... ... 2 ........... . . ......... ...... +b +c ) ... ......... . . ..... .. ... ... ..... .... 2 .. ........... 4. . ........ ..... .......... ... . . ...... ..... .. ... . 1 . ...... ............ . ....... .. .... .......... ........ ..... 500 g...... ....... ..... .. . 137. ............... ....... . . ....... . .......................) . ...... .... . 20 · 23 = 460 ... .... ..... 345 . c... 9 + 8 + 6 = 23 ....... ...... . 138. .... . ..... . ........ ... .. . .. 2 kg .. .... ... 13. .. ... ............ . . ... .. . ....... .... .... .. ..... .... 135. 50 g... .. .. ..... ... ................ c + 55 = ... 1 . . ......... .. . 9 .... ..b + 55= ...... +55 =b +c ..... ..... .... ........... ...... ...... 4 kg .. ... +b +c + 165 =2 ( .. + 55 = . 200 g ...... .....: 12 . .... ...... .. ............... . ..... .. ....... .. . ........... .. 2 kg ... .... . .. b .. ........ .. ..

. .... ..... .. . ....... ..... . PR .. .. . . .. X= x 2 = a 22 4 4 . . . .......... ...... .......... .. .. ... .... ............... PR .. ... ... S ... .... ST .......... .. ..... .. ST = PR.... . 4. ........................ ... . ......... ................. ... .. . ....... .. ............ .. ......... . . .. ... . .. ........... . ..... .............. .. ........ ... .... . ...... .. . CD . .. . ....... 5........ . .. ....... ST ............. . .. .... . .. 143........ .. .... ... P............. ..... .. . .... .. . ................... 142.... .... ........... ......... ..... 2 aa 3 23 = a 3 .... ........... ...... .... R. .............. .. 5 ..... ............ ......... . ..... ...... DA ....... ABCD(. ......... ..... AB.................... ... .. ............ ............. ...... 141. .... ...... ........ ...... . ... ............ ....... .... .......... ... . ..... 5). . 6 ............... Q. .. . BC. .. .. 4... .. ..... . .. ..... ............. ....

.... ... .. 1 + 2 + 3 + ...... ..... ..... (+ ..... .... . . .. ................. .. . (.. ..... .. . 2 ............... .............................. ...... . .. ................... .... . .... .... 145... ... .. ..... 6. ... .. .: ..... ..... . . . ...... + . 64....... . 4........... .. . . ........... ...... ...... . .. .. ..... ........ ...... . .... ... . ... 64. ... ... .... 150... ...... ... .......... ........... .. ......................... .. ... ... . ... .. ..... . . .. ... 2. ................ .. ....... .................. .... . ..... ..... .... ... . 5 ....... .. ..... ............ . ...... .. ...... ...... . . 148. 30. .. . .. . ... .. 4n + 1 (n .... .... ................ ... . . .. . ... .. . ..... .... .. .... .......... .. . ... -...... .... ..... .. ..... . . . ... .. ..... . .. ..... ....... .. .. ......... ............ ........ ...... . 149.. ..... ... . ...... ... .... . ... .. 147. ..... .. . ...... ...... . .. .... ..... . .... ... ....... ............. .. ............. .. .. ........ .... . + ... .. . .. ... ......... . .... ... ..... ........... ..... .. ... ..... . ..... .... ....... ........... ... . . ......... +......... . .... 5 = 4 + 1.... ...... .... .. .... .. ... ......... ... ................ 1 ...... 1. . . . ..... . .... ..... ..... .................... .. .. . .. .......... ..... ...... ........ 22 ...... 44 . .. . ........... .... ... .... ...... ... ......... ..... ......... . . . . ............... .. . .............. 100 ...... ..).......... .......... -) ..... .. 146.... . ...3...... ..... . .. .. .... .. .. 45.......... 100 .......... .. ........2... ...... .... .. .......9 ....... . .............. 4 . .... . ... ...... . 144. . . .. ........ ......... ........... + 9 = 45....... ... ........ ..... 4. ............ ..... ...... . ......... . .. ........ . . .. 24 . ........ . ..... ...... ........ .... ... ........ .. ..... . .. ....... ......... 9..... .... ..... ..... ..... ........ .).. . -... .... ...

... .......... . 6.... . .... ........ ..... ..... .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful