.......... .... .... . ......

150 ZANIMQIVIH ZADATAKA
Koliko je ne to zanimqivo, uglavnom je stvar licnih naklonosti.
Ipak, jo od davnina postoje zadaci koji zadr avaju pa wu vecine re avalacasve dok ne do
du do re ewa. Takvi zadaci vi e motivi u pri tra ewu re ewa, teih, s pravom, smatramo zani
mqivim zadacima. Ima ih i te ih i lak ih.
1.Godine
Otac i sin imaju zajedno 71 godinu, otac i cerka 67, a sin i cerka imajuzajedno
42 godine. Koliko svako od wih ima godina?
2.Blizanci
Brat i sestra su rodeni istog dana, meseca i godine, a nisu blizanci. Dali je to
moguce?
3. Jedan tap ima 2 kraja. Koliko krajeva ima pola tapa?
4. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. Tr
ecina ucenika je pogre no re ila 1 zadatak, cetvrtinaje pogre ila kod 2 zadatka, estina
kod 3, a osmini nisu bila tacnare ewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika pravi
lno re ilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vi e od 30 ucenika?
5. Koliko ima dvocifrenih brojeva cije su sve cifre parne?
6. Koju zajednicku osobinu imaju navedeni brojevi:
a) 16; 23; 32; 61
b) 13; 22; 31; 40
7. U kutiji se nalazi: 20 belih, 19 crnih, 18 zelenih i 16 plavih kuglica.
Koliko najmawe kuglica treba izvuci da bi sigurno bilo: 5 plavih i 4
zelene.
8. Na proplanku su zasadene sadnice bukve i 32 sadnice hrasta. Da suzasadene jo t
ri sadnice bukve, bilo bi ih podjednako. Koliko je
zasadeno sadnica?
9. Odredi broj koji je za 9 veci od razlike brojeva 70 i 55.
10. Stubovi pored putaRastojawe izmedu dva mesta iznosi 666 km. Na svakom kilome
tarskom
stubu pored tog puta napisana su dva broja koji pokazuju udaqenostod krajeva put
a: 0 666; 1 665; 2
664; ...
Na koliko stubova su za natpise upotrebqene samo dve cifre?
........ ........

.......... .... .... . ......
11. Trougao i cetvorougao
Koliko stranica mo e imati presek trougla i konveksnog cetvorougla?
Odgovor ilustruj odgovarajucim crte om.
12. Broj trece desetice uvecaj za:
a) 7 desetica g) 77 jedinica
b) 7 jedinica d) 777 jedinica
v) 7 stotina
13. Brat ima 9 puta vi e novca od sestre. Ako brat dobije 70 dinara, a
sestra 310 imace podjednako. Koliko novca su imali na pocetku?
14. Sveska je dva puta skupqa od olovke, a dva puta jeftinija od kwige.
Za olovku, svesku, kwigu placeno je 105 dinara. Koliko ko ta olovka,
koliko sveska, a koliko kwiga?
15. Ove godine tata je stariji od mame za 3 godine. Koliko je godina
tata bio stariji od mame pre 2 godine ako se zna da tata sad ima 29
godina?
16. U jednoj zgradi stanuju 3 drugara: pekar, lekar i apotekar: Oni se
prezivaju Belic, Ivic i Pilic. Pekar je jedinac i najmladi od trojice. Pilic je
o ewen sestrom Belica i stariji je od lekara. Kako se preziva pekar,
kako lekar a kako apotekar?
17. Na stolu se nalaze tri fotografije na dve fotografije je mama,a na
dve tata mo e li to biti?
18. Sa koliko rezova se mo e kanap podeliti na tri dela?
19. Cizme
Na polici se nalazi pet pari cizama.Koliko ih je za desnu nogu?
20. Decak i olovke
Decak ima 12 olovaka: zelenih isto koliko i utih, a crvenih dva puta
vi e nego plavih.
Koliko olovaka svake boje ima decak?
21. Datum
Koji dan u godini ima redni broj, racunajuci od pocetka godine, jednak
proizvodu wegovog rednog broja u mesecu i rednog broja meseca?
22. Na jedan tas terazija stavqeno je 7 kuglica, a na drugi 2 kuglice i
teg od 200 grama, terazije su u ravnote i. Kolika je masa jedne kuglice
ako, je masa svake kuglice ista.
........ ........

.......... .... .... . ......
23.Seqak je preko reke morao prevesti vuka,kozu i kupus. Medutim, ucamcu se pore
d seqaka mogao smestiti ili samo vuk, ili samo koza, ili
samo kupus. Istovremeno, ako ostavi vuka sa kozom vuk ce kozu
pojesti, a ako ostavi kozu sa kupusom stradace kupus. Kako je seqakuspeo da prek
o reke preveze vuka, kozu i kupus?
24. Upi i u prazne kvadratice brojeve, tako da zbirovi vodoravno,
uspravno i dijagonalno budu 15.
7 6
4
25. Miki i Ðorde trce jedan drugome u susret. Ðorde je tri puta br i odMikija. Kada je
Ðorde pretrcao 42 metra, do susreta im je ostalo jo 35metara. Koliko je bilo rasto
jawe izmedu wih na pocetku?
26. Otac je obecao sinu da ce mu za svaki pravilno re en zadatak dati10 dinara, do
k je sin za svaki netacno re en zadatak morao vratiti ocu5 dinara. Po to je sin urad
io 20 zadataka, u tednoj kasici na lo se 80dinara. Koliko je zadataka sin re io bez g
re ke?
27. Mo e li ucenik drugog razreda u ruci poneti jedan litar vode nekoristeci nikak
vu ambala u?
28. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. T
recina ucenika je pogre no re ila 1 zadatak, cetvrtinaje pogre ila kod 2 zadatka, estin
a kod 3, a osmini nisu bila tacnare ewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika prav
ilno re ilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vi e od 30 ucenika?
29. Nektar koji vredno sakupqaju pcele sastoji se iz 70% vode, dokmed koje pcele
proizvedu sadr i oko 17% vode. Koliko je nektara
potrebno sakupiti da bi se dobilo kilogram meda?
30. Odredite 1985. cifru.
Napisani su jedan za drugim prirodni brojevi 123456789001112...
Koja je cifra 1985. mestu?
31. U mlekari je sir upakovan u limenke od 5 kilograma i 8 kilograma.
Da li je moguce izabrati 17 limenki, a da u wima bude 100 kilogramasira?
........ ........

Kada se nepoznati broj umawi za najmawi broj trece stotine. Na koliko nacina 3 ucenika mogu sesti na 4 stolice? 38. 44. Koliko je kajmaka prodala? 34. 35.. Kak o se pomocu raspolo ivih sudova mo e. .. Prodavac je pola kilograma kafe izmerio samo sa 5 tegova..79.. jabuka za 38 425 kg vi e od qiva. .---. a sa druge sasvimodletelo 7. Po jezeru je plovilo sedam camaca. a u drugoj 3kg 870 g.. a u treci za 758 kg mawe nego u drugi. Kako je to uspeo? 45. a drugi7 litara. Nastavi zapoceti niz brojeva: 4. a u durgi za1 260 kgmawe nego u p rvi. . Imamo dva prazna lonca od kojih jedan ima zapreminu 11. a neki od 50 g. najbr e. Izracunati bez pomoci olovke i papira zbir prvih 100 brojeva... Posle izvesnogvremena sa prve gr ane preletelo je na drugu 5. dobijase najveci dvocifreni broj. Na prvoj grani je osta lo dva puta vi e vrabaca nego nadrugoj. ...---. 32. U vocwaku je obrano 51 372 kg qiva.19... u buresipati tacno 6 litara vode? 39.. dobija se1 000 000...9......639. Koji je datum bio posledweg petka u tom mesecu? 42... Koliko je prvobitno vrabaca bilo na svakoj grani? 40. Koliko s tranica ima ta kwiga? 41..... Baka Stana je u jednoj kantici imala 5 kg 650 g kajmaka. U jedan vagon je natovareno 8 000 kg gro da. Odredi nepoznati broj. Nije prodala 1 kg 250 g kajmaka. Ako se razlici brojeva 972 384 i 108 532 doda neki broj. . Na dve grane nalazilo se ukupno 25 vrabaca. od kojihsu neki bi li po 200 g... a kru aka za 52 804 kg mawe od ukupne mase qiva i jabuka.. . Koliko je kggro da natovareno u treci vagon? 36.. Koji je to broj? 37. Da bi se numerisale stranice neke kwige bilo je potrebno 1134cifre. Koliko je posle toga bilo camaca na jezeru? .---. Koliko je ukupno ubrano voca? 33..Tri camca su pristala uz obalu. Posledwi petakU nekom mesecu tri utorka su imala parni datum.... 43...

.. . U susret su joj i la tri decaka. Ako ucenikkupi kupi ki flu ostane mu 3 dinara.. Ipak. a za sendvic mu nedostaje 1 dinar. Koliko najmawe jabuka treba uzeti da medu wima budu sve vrste? 49.. Kako to da objasnimo? 47. Kifla je dva puta skupqa od perece.. Koliko ko talopta a koliko reket. . a sendvic 3 puta. Kada sestra potro i 13 dinara. kifla i sendvic i koliko je novca imao ucenik? 54... Svakije nosio p o dve torbe. i to svake vrste isti broj. Mogli bi smo pomisliti da su posle toga zajedno imale 400 dinara vi e. od cetiri vrste.... Brat ima novca za 1 sladoled.. Koliko kwiga ima na sve tri police? 53.. a brat dobije 5 dinara.. Koliko treba platiti za 3 cokoladice koje su za tri dinara jeftinije? 55... Koliko je novca ko imao? 51. Koliko ko ta pereca.. onda bi i na prvoj i na drugoj polici bioisti broj kwiga.Za loptu trba platiti 32 dinara vi e nego za reket... .. . Na jednoj polici ima 12 kwiga. ... Trouglovi Postoje li trouglovi kod kojih je jedan ugao jednak razlici dva druga ugla? 48. nije tako. Koliko jeukupno qudi i lo u g rad? 52.. Ma na je tri puta jeftinija od sukwe. Iznos od 85 dinara placen je sa 8 novcanica i to od 5 i od 20 dinara.. 46.. onda imaju podjednako novca. a koliko sukwa. koliko bro . Kada bi se sa druge policepremestile dve kwig e na prvu. Za taj novac mo e da kupi jedanprivezak od 16 dinara i 7 ma nica iste cene. a u svakoj torbi bila je po jedna maca. Na trecoj p olici je tri puta vi e kwiga nego na drugoj.. .. ako je lopta 3 puta skupqa od reketa? 50. a bro za 5 dinara skupqi odma ne.. Za 4 cokoladice treba platiti 48 dinara.. a Ivana od svoje 150. Kolika je cena ma nice? 56...... ako je sukwaza 37 dinara skupqa od bro a? . Kako je to uciweno? 57. Devojcica ima 100 dinara.. . U korpi se nalazi 40 jabuka.. jer to povecawe iznosi samo 250 dinara.Koliko ko ta ma na. U grad je krenula jedna baba. a sestra za 4 sladoleda. Tatjana je od svoje majke dobila 250 dinara.

. 21. Koliko svako deteima godin a ako se zna da sin i starija cerka imaju zajedno 40 godina.. a u trecem balonu 7 litara vi e nego u drugom balonu. Kada je Maja po av i ka koli stigla do Saw ine kuce.. Koliko ko ta lopta? 60... u NoviSad 19 540.. Avion je preleteo: prvog dana 2 490 km. Koliko je Sawinakuca udaqena od kole. 12.. b) 5. On jeuradio samo1 /3 posla i za to dobio 10 dinara i loptu. Tri koke za 3 dana snesu 3 jaja. a treceg 1 857 km mawe nego oba prethodna dana. U jednoj porodici ima troje dece:dve cerke i sin. jer camac mora vratiti na zad. a ostalo u Ni .. On ume da upravqa camcem. Koliko je preleteo za 3 dana? 65. Koliko ce se utakmica odigrati ako svaki klub igra sa svakim 4 puta? 61. Koliko ce jaja snesti 15 koka za 9dana? 59. Koliko je litara vina u svakom balonu? 67.... .. Prvi jedao 700 di nara.. 8. Dva decaka ive na obali reke i imaju camac u koji mo e da sesmesti samo jedna o drasla osoba ili najvi e dva decaka.. drugi 620. ako je Maja pre la 100 metara? 68. 30.. . ali nemo e sam da se preveze.. Da li decacimogu da prevezu uciteqa preko reke i da vrate camac nazad? 62.. 8. Kol iko je dasaka poslato u Ni ? 66... 14.. c)1. U drugom balonu je 2 litre vi enego u prv om. Produ i niz za jo tri clana: a) 2. U prvoj fudbalskoj ligi igra 10 klubova... .. 17. 23. 5. Tri decaka su imali ukupno 4000 dinara i re e da kupe loptu. 8. Koliko je dinara imao svako od wih? 64. Od Majine do Sawine kuce ima 17 metara... primetila je da je zaboravila blok... drugog 520 km vi e.. 5. sin i mlada cerka imaju ukuno 31 godinu.. 58.. . a sledeceg 4248 dasaka vi e. Od tih dasaka poslato je: u Beograd 20 065. U 3 balona nasuto je 59 litara vina. Strugara je jednog meseca izrezala 26 765 dasaka. a cerke ukupno imaju 37godina? .. 3. Vratila sepo blok a zatim nastavil a zajedno sa Sawom do kole. 63. 11. 2. ... treci 580 dinara.. 13.. Mladen je za jedan posao trebao da dobije 130 din i loptu. Uciteq ih jezamolio da ga prevezu preko reke..

. 69.a koliko sveska? 70.. Napi i slovo K desno od . mamai sin 36 godi na. Koja je rec nastala? 78. Ako Ðorde sam zapali fitiq on izgori za 10 minuta. U magacinu je bilo 63 249 bojanki i 143 286 slikovnica....a za jedan dinar je jeftinija odcetvrtin e sveske.. koliko vredi gumica.. Koliko je tata imao godinakada mu se rodio sin? 76... tata i wihov sin imaju zajedno 68 godina. .. Koliko ima decaka.. a treceg 3 strane vi e negodrugog.. Izracunaj ukupan broj preostalihbojanki i slikovnic a.. Gumica vredi koliko polovina olovke. Du ina tri tunela je 12 450m.. 81. . U petom razredu jedne kole ima 360 ucenika.. Ukupno je izgradeno 23 653stana. a mama i tata 62 godine.. .. ... U buretu je 1 hl uqa. U Srbiji je jedne godine izgradeno: 8 114 jednosobnih stanova. 73. Ako olovka ko ta 6 dinara. Ana i Sawa imaju 60 slicica. Koliko ko ima slicica? 71.. Kolikoje kan tica napuweno? 79.. Ucenik je procitao kwigu od 80 strana za 4 dana. Da li je to moguce? 80. 12 228 dvosobnih i 2 884 trosobna stana.. koliko vredi gumica. a koliko devojcica ako je devojcica 2 puta vi e nego decaka. Gumica vredi koliko polovina olovke. Du ina prvog i drugog je 9 258m.. Jedna grupa gorana zasadila je12 142 sadnice.. Ako olovka ko ta 6 dinara. Koliko je strana ucenik p rocitao svakog dana. a za jedan dinar je jeftinija odcetvrti ne sveske. Anai Mira 6 3. slovo O levo od L.. Prvog dana jeprocitao 2 str ane mawe nego drugog. a desno od K i slovo Adesno od L.a drugog i treceg je 8 376m. Ana. Ove godine mama. a koliko sveska? 77. ako je prvogdana procitao 22 strane? 75. Sawa i Mira imaju 100 slicica.. To uqe je pretoceno u kantice od 4 litra. Kolika je du ina svakog tunela? 74.. .. Koliko su ukupno zasadili? 72.. Izracu naj broj stanova sa vi e od tri sobe. to je za 968 vi enego to je zasadi la druga grupa. Isporucenoje 25 186 bojanki i 78 497 slikovnica. a ako mu u tomepomogne i dr ug... ... fitiq izgori za 5 minuta.. ..

3. . Jedan od wih je najveci cetvorocifreni broj adrugi je jednak zbiru najmaweg i najveceg trocifrenog broja. . od kojih svaka ima masu 1g.. 83. 3.. Ivan je Vladin sin. .. . Rastojawe izmedu sredina unutra wih delova je 12cm.. ali u d rugom rasporedu..... . Na kolskom takmicewu ucestvovala je trecina odeqewa. Koji broj ima onoliko slova koliko i jedinica? 87. 82... Na op tinsko takmicewe nije se plasiralo 8 ucenika. Za koliko treba uvecati najmawi trocifreni broj da se dobije najmawibroj osm e stotine? 86... a patki 16 139 mawe. mo e izmeriti masa od 1. Od toga je 45 863koko aka.. stranicom. U jednoj ulici kuce su numerisane rednim brojevima od 1 do 183. a taje Mihail o Ivanu? 89... Koji dan usedmici je bio 29.. 2. U jednom mesecu tri cetvrtka su bila parnog datuma..... Racunaj.. 5. .. Rastko. Koliko najmawe novcanica treba da odvoji da bi platio 21 dinar? 85..4. Du AV=42cm podeqena je sa 3 tacke. tako da pociwe 143. Zbir tri broja je 12 209. 59 ili 60grama? 92.. Na farmi ima 104 562 koko ke. Staroj kwizi nedostaju prve 142 stranice. Koliko je rastojawe izmedu sredina krajwih delova? 90... U sobi je oko stola bilo rasporedeno est stolica. Na koliko nacina Marijan.. Koliko najmawe karika treba preseci da bi se od lanca dobili delovi kojima sekao tegovi ma na terazijama ... na 4 nejednaka dela. Dat je lanac od 60 karika. 10 dinara. a Vlada je Mihailov sin.. Ostalo su guske. Odredi koliko puta se u tim brojevima javqa cifra 4. Koliko ucenika ima u odeqewu? 93. patke i guske. Koliko je posle toga bilo stolica u sobi ? 88.. Georgije i Jovan mogu da sednuza okruglim stolom jedan do drugog? 95. tako da je na tomtakmicewu ucestv ovala 1/9 odeqewa.. Dve stolice su pomerili pored zida. a zavr ava se stranicom koja je napisana takode ciframa 1.. Izracunajtreci broj. ta je Ivan Mihailu.. 84.. Koliko strana ima ta stara kwiga? 94. . Kupac ima novcanice od: 2. u tom mesecu? 91.

. .. ... ...... .. 2.. ....... ... . .. .. .... ... Odrediti kako ovaj sok treba podeliti na dva jednaka dela. .. ... .. 3........... ...............979899100 izbrisati tacno 100 cifara tako da preostane najveci moguci broj..... ... ....... . pas i ovca Lav mo e da pojede ovcu za 2 sata....... . .. a koje unuk? 97... ... koristeci pri tome jedan balon od 7 litara i jedan balon od 3 litra. ...... .. .. 100 ... .. ....... .? ... .. .... rodendan.. ... a pas za 6 sati. ....... ..... . .. ..... .. ......... . u wima doneti tacno 2 l vode..... . .......... .... .. Baloni Balon od 10 litara napuwen je sokom.. .. ..... da bismo imali sigurno jedan par? 98.......................... . ..... ......... 100 ..... ... .. .... Najveci broj U broju 12345678910111213.... Deda Luka je 2000........ .... .... ....... ..: . .........? 103........... ... ........... . ........... . ... ................... . .... 96.......... Lav........ . .... . . .......... .......... . rodendan... . ..... a da vodu ne prosipamo? 102........... ......... . . . .... . .... .. ......... .... . .. .. .... ........ . U torbu je ubaceno bez ikakvog reda 35 pari rukavica... ....: 1...... Koje godine je roden deda.... ...... . .. . .. ...... ...... ... ........ ........ . .. Koliko rukavica treba uzeti-bez gledawa...... . ... vuk.... . ..... . ........ .... ... . ............. . .. . .. ....... ...... . ...... ...: 1.... ........ . . .. Koji je to broj? 101.. Raspola emo sa jednom fla om od 1 l i jednom fla om od litar i po.... ... 99.. ..... 100 ... ... .. ... . .... . ... .. . .. ...... ............. ... ... .. . . ... ... ......... ..... vuk za 3 sata. ... a wegov unuk 8.... . . .............. .... god proslavio 17....... Za koje vreme bi oni zajedno pojeli ovcu? 100... . ..... . .. ... . .... Mo emo li sa cesme. .. .

... ............... .......... .................. ....... . ........ ..... . ....... .....? 106... ........ ...... .... .. ...... ........ ... ......... .. . .. . . .. . ..... ....... ... ....... . .. .................... ........... .. 1.. ...... .... . .. .. ... .. . . .. . ........ ... ...... . . .......... ........... .......... ........... ............. .....? 105.......... . .. ..... .... ...... .... ....... .. 40 .... 9 ...... 2......... ........ .. .. ... ...... . ... . .. . .. . ......................? ............................. . ... . ....... .... . .. . ... .. .... ... ..... .... .. . ..... ........ ... .. . ..... ... ............ . . .... . .... .. .. ... ...... ... . .. ... 6 ... ..... .. .... . 2... .... .............. ... . ..... ......... . ... ... ... . . . 3.. .... ... .. . ..... . ......... .. .... ......... . . ....... ........ . . . ............... ....... 8 .. . .. ... ... ........ . .. .. .. .. 45 ..... .................. .. ... ........ .. ....... . 3. ...... ..... ...... . .. .. ...? 107. 1................... ... . ... ....... ...................... . ........ . .... ... . ......... . 70 ..? 104.. .... .. . .. ..... .... ... ..... ... ........ .... ......... . ... .. 4 km/h ... ......... .. ....... . ........... .. .. . .... ..... .. ..... 2............. .. ...... . .................... .... . ... . . ..... .. . ..... . ... ......... ... .. ......... .... ...... .. . 8 .... ..... ... .. .... .... . .. .......... ...... ..... 9 .... 4 ... ......... ..... .. . ... ........... .. 4 . ............. ............? 108... ..... . 3 km .... ........... ...... ... .......... . .. ... ...... ..

.... ..... ....... ... .. ... ............... 3 ... .. .................... ...... 5 . ... ....... ...: .. ..... ......... ....... ... .............. ........... .... .....1/6 .. ......... . ...... ... 20 ...... 13 ....... ... . ..... ........ ... ..? .... ......... . ... 30 ........ .............. .. 8 ...... ..... . . . ..... . ......... ........ .... ....... .. . .. ..... ... ...... .... ...... 30 .......... .. ...... ..... . ......... 200 ...... 1 .. .... ....... ..... . .... ............... .. . 11 .. ... ......... ..... ....... . ......... . ....................... .... ..... . .....? 112...... ............. .. .. ............. 2 ........ . .... ........ ........ ........ .... ............................. ...... ......... ..... ..... ...... . ... ...... .. .. ...... .. .. 100 . ...... . ..... .......... .. ............ ........ .... ......... . .. .. 3 .. ..... ..... ... .. . ........... .. ........ . . ..... ................ . . ......... . . .................. .... ... ............ ..... .. .... ....... .. ............. .. ... .? 111.. .... 109.. . ... ........ ..... ..... ... 3 . ...... ............. ...... ....... ........ ..... 8 .... .. ............ ........ ... ..... .. ... ...... ....... ....... ... .. ..... . .... .. ........... .. . . 300 ........... ........ .. . ... . ... . ... ......? 113... . 1 . . . . ..... ....? . ... . .. ... ..... .. .... .... .... . ... . .. ... .... ............. ... ... ... . ..... ......... ... .. ..... 1/6 ....... . .. 12. ... . .... . .... ........ ..... ..... ........ .... ...: . ....... . .. .. . .... 1/6 . ...... ........ ... .. ...... .. . .. ......... ..... .............. ........ . ... ..... .......... ................. .. 20 . .... ..... ...... ........ .... ........... .. ... ... ....... .. .. .. . ..... ... . ......? 110......... 60 .... .. ........ . . .. ......... 48 .... .... ......... .. ...... .... . .... . ..... . ... . ....... . .... . ...... ........... ...... . ...... ... ... .... .... 100 . ... . ................ 8 ....

.... . .. ...... ........ . .. ........ .. . .. . .. ............ ...... ..... . . ..... . .) . ......... ... ......... ..... .........? .. .......... ..... . .) .. .. .. ............ ....... . . . ......... . ... ... . . .. ............ ... ... .. ... ..... .... ......... . . ..... .. ........ ....... .. .... . . .. . .... .... . 2 . ......... ....... .... .....? 116.. ... .... ...... ........ .. .. .... ......... . . . . .... . .... . ......... . .. .... .. ......... ... 6 .. ...... .. ...... . ..... ....... . ............. ..... ... ... ..... ... .. ....... ... . . . . ....... . ................. ................ 6 ...... . .. .. 6 .... . . ... . .... 85 . ....... ....... . .... . ..... .... ........ .. . .... ..... .. ............... ... .. ...... ...... .... 114........ .... ....... . .... p .... ........ . ..... .. .... ...... .. .......... ... ....... ...... ............. . ...... ........... .... .............. ...? 118. ...... ......... ....... ........ ..... .............. ..... ... . .... ......... .. ............... . ...... .. ........... ......... ............? 115......: ... ... ... ................ ........ . ........ .. ......... . ....... ... ... ... ..... 11 .. .. ..... ... ......... . .... ....... ..... ...... ... ... .... . ...... . .... ..... .. 7 ..... ..? 117.... 6 .... .. .. .... 9 ... .. ....... .... ........ .. ... .... ..... ..... . ... ... .... ..... .... ..... .. ... . . ...... ... .... . ..... .......... .......... ...... ............. . .... .. ..... .. ........... ....... ........ .... ..... ....... .... . . .. ................ ..... .. . .. . . .... ......... p ..... ....... . .... . . . ... .. ... .... ......... . ........ .. .. .. .. ....................... .... ....) .... ..... ...... p .. . . ........... .. ....... . .......... ...... .............. ... .... ..... . ....... ........ ... ... ....... . ........ .. ... .. ........

...... 1000 .. . ... . . ........ .................... .. . . ..... . .... ..... ...... ........ ...... ........ ..... ..... . .... ..... 15 . .... . .. . ... . ...... . .. .. .. ............. . . ........... .? 129... .. .... . . .: . 60kg .. ... . ......5l. ......... .................. ...... ..... .... . .? 123. .......? 122...... . 4 ...... ....... ... ..... 119......... .... ..... . . . .. ........ ........ ..... .... ....... ... .... .. . . ....... .... ........ ......... ... .......... .. ... .... .. .. . .. .. ....... 5l. 1500 ... .. . .... ... .. . .... ..................... .... .. ... ...... ..... . ... .... . 130......... ....? 126.. ...... . ......... ........ .... ... .. . .... ... .? 125. ..... ... ....... ... 2l . .. ..... ............ ................ ... ........ ... ............. .... . .. .. .... . ... .. ......... . . . ........ . ....... .. 1........ . .... ..... .. ... ... . .......... .. ... .. . ......... ......... ........ . . ... .......... . .... .... ... ......... .. . .. .. ... ............... . ........ . . .... . .... ... . ... .. .? 127.. . .... 1500 .................. ..... ................ . ...... ............ .. .? 128. ........... ..... ..... .... .. .. ......... ... .. ... .. ....... ....... ... ........ . . ....... ....... ... .............. .... ... . ................. . .... .. .? 121........... . ..-....... ..... ... .. .. ..... . ... .... .. .. 100 . ......? 124. ... . .. ..... .. . .... ..... ... .... . .. ........ .............. . .... . . 17 . ........... ....... . . .. ..... ..... ....... .... .... ........ .......... 2l ..... .. ................... ...... ... .. . ..... .. .. ... ................ 1l ..... ......... ..... .... 1l .. .. .... ... .. .. ... .? 120....... .... .. ..... .. . .............. ... ... .... 4 .. . ... ....... .... ......... . . ... .......... ...

.... .....? 131. .............. .... ............. ...... ..... .... .................... ... .. ....... .. .... . .... ..... .... .. .. ...... ... 10 ... ... ..... .. ..... ... ..... ........ ..... ... .. .? . ... . ....... 5 ....... ...... ........ ...... ... .. .. . .. .......... 6... ... ... .... ... ..... .... ... .. 200 .......? 134... . ...... ... . ... 20 ...... .............. ... ..... ..... ..) . ..... .. .......... ............ ........... ... D ....... ........ ......... .... .. ...... ... .. .......... ..... .. . D .... ....... .? 135.... ..... ..... 6 ..... .......... ..? 132.... .................. D ........... . .. .... ...... ... .... .... .? 136... .. . ........ .... ... ..... .......... . .......... ........? 133. . .... ... .. ...... ...... ................. ..... .. .... ....... . .... .... .. .. 50 ..) . .... ..... . ... . . . .) ....... .. ... ... .. .... ..... ... ..... ...... .......... . .......... .. .. .. 6.. .... ..... .. . . ..... ........... . . ... . . . ...... ... ..: . ...... ..... .... ........... ..... .. .. .. .... ....... .. .. 10 ..... ........... .... ...... ...... .... . .. ........... ....) . .... .... . ... ... 2 ...... . . .......... .............. 15 . .. D.............. .... .. .. ... ... .... . ...... ......... . .... ...... . 35.. . ........ ........ . ...... ... .... ................... ...... ..... .... . .................. .... . ..... ........... .. ......... .... .. . .... . ..... ...... ..... .... . 3 ........ .... . ..................... ... .. ...... ....... ....... ..... . ... . .. . .. ... .. ........ .. ........ . ............ . .. . ... 9 .-...) . ... .. -.... .......... ..... ... ...! ...... . ...................... ..... ..........

... 105.... .... ..... 1 ...... ............ .. . ... ....... 55.. 130....... ..... .. .... . . .. ... . . 55 ............... . .. . . ....... .......... . .... ..... .... . . . ... ............. .......... ... ... .... 110... .. ....... ..... . .... 5 ...... ....... ........ ............ ........? 143... .... ... .... ...... .... ....... .... . . .. .? 137........... ........... .. . ... ... .............. ........ ........ . ...... .. ....... . ..... ... ... .... ... . . ................ . 2).. ...... ............ .. ... .. ..... .. ........ .......... ........ .... ... ........ .......... .. ... ... 6 ......... .. . . ...... . . . .. .. . .. ... ... . ... ...... ... ............. .... ........ ... ...... 2 ....... . . 6 .... ... . .. ....? 140. . ...... ... . .... ............. ......... .... ...... ... ..... ........ .. .. ............ .......... ............ ... . ....... ...... 2 ... ... .. ..... .. .. . ........ ...... ......... . .. .. 3 ... .. . 3 ..... ...... 3 ........ ...... .. ...... . ....... ... . ..... ........(... ... 4 . ........... . .......... . .. .. ........ .......... .... ........ ................. . . 5 ..... .. ........ ...... ..... ...... .... .? 138. ... .... .. . .. 46 . . ... .. ............. ... ....... .... .. ..... ....... .... ... ..... 5 . ...... 100 .. ... .. . . ... .. .... 3 ........ ... . .......... ............. .. ... .. .......? 139.................. 141. . ........ ..? 142...... . ....... ............... . ..... .. .. ..... 5 ........ ...... .......... . ..... ......... ...... . ... ..... .. .......... .... .......... . . . .. . . .... ..... ........... ......... . .. ...... 115...... ..... ....... ... .. ... ... .. ....... .......

. . .... .. .... ........... .... ..... ........ ... .................. ........ ........ ............. ...... .................. .. ....... ...... . . .. + ..... .. ................ ... ..? 145.... ... ... . .... ..... .. . ...... ..... .... ..... .... . ... ...... -.. . ......... ..... ......... .. ...... .. 20.. 144.......... ....... .... .. . . .......... .? 146........ .... ......? 148... .. .. ........ ... ..: .... .......... ... ... .. 1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 30 .... .... 12345678901234567890. ......... .... ........ 3..... ..... ...... .......... ....... ... 24 ... . .. . ... .. .. 147........... .... ... .. ....... ... ...... ..... ......... .......... . ... ... ...... .... .. ..... .......... 3. .. ............. .. ....7890 ..... .. .... .... . .. .... ...... ..... . ................ .. ... ... .. ..... . ... ........ .. .... .............. ..... .... ... .... ......... ...... .. 2.......... . + ........ ... 54321789 .... .... .. .. ... ..... ........ .. . ....... ........ ... .............. ... ..... ..... ................. .... ..... . . 1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 21............ ... .. ... . ......... ....... ........ . ......... ..... .. ............ ....... . ..... ............ .. .

......... 1 : 4 : 4... . . ... ............... . ..... . . .. ... .. .. .. sin i . ... ... .... .. ..... . .... ........ . ...........? 150. ...... .......... . ... ...... ........ ..... ... ....... Re ewa zanimqivih zadataka 1... .... . ... ... ..? 149.. 5 ... .... . .. ... oca i cerke i sina i cerke............... . ....... .. ...... .... .. ... Ako saberemo godine oca i sina..... . .......... ... .. ...... ..... ... ........... .. ... .. ....... .... ..... .. ... .. ...... ........ ...... .. ....... ..... .............. . ... ........ ....... 5 ................. ....... .... .. . 5 ... ............... ... ... ... dobicemo broj godina koji je dva puta veci od broja godina koji imaju otac... . 100 ........... ..

. cetvrtini.. Odgovor je od 3 do 7.. 4. 515 151... 511 --155.Sa 2 gre ke je bilo 1 × 24 = 6 4 1 . . .. Znaci. 3. Na isti nacin dobijamo i ocev broj godina. Isto 2 kraja...55) + 9 = 24 10. (70 ..115. najmawi prirodanbroj deqiv sa 3. ..Kontrolni zadatak sa jednom gre kom je re ilo 3 × 24 = 8 .. 2. 663 i 3. dobicemo koliko godina ima cerka.. Akood toga oduzm emo broj godina oca i sina.. Po to je u odelenju bilo 24 ucenika (24-21=3). . 111 555. 6 i 8 je 24.. 633 i 33). estini i osmini. Moguce je ako su trojke.. Po to se radi o trecini. 67. Primeri su dati na slici 1..Sa 3 gre ke je bilo 6 × 24 = 4 .... 115 551... Ukupno 32 + (32-3) = 61 9. 155 511. . (71+67+42):2=90. 4. 6. 7. dobicemo da sin ima 23 godine. cerka. tj. ali iz uslovazadatka znamo da je broj ucenika mawi od 30. ili 2 i 4.. 18 .. 151 515. tj. 11. odnosno. 71 godinu. ili 1 i 5. 3 i 663... Takvih stubova ima 24 i jo 4 stuba saciframa 6 i 3 ( tj.. 33 i 633.. 5... Tako dolazimo do podatka da se u razredu nalazi 24 ucenika.. Moguce cifre su 0 i 6. 1 . 551.. Ima ih 20. tj.. 555 111). 90-71=19. svi zajedno imaju 90 godina. Svaki put takvih stubova ima8 ( na primer. b) Zbir cifara iznosi 4.Sa 4 gre ke je bilo 1 × 24 = 3 8 Iz ovoga se vidi da je broj ucenika koji su sa gre kom re ili kontrolnizadatak 8+6+4 +3=21... 20+ 19 + 18 +5 = 62 8. a) Proizvod cifara iznosi 6. samo 3 ucenika se re ili sve zadatke bez gre ke.. . Sledeci takav broj je 48. a to je 48. Kada od broja 90 oduzmemo broj godina oca i cerke.

. a natrecoj mama i tata zajedno. Iz uslova zadatka sledi da pekar nije Belic a ni Pilic.. .. Osim toga. jer vreme tece podjednako za sve.. Sveska 2 xx + 2 x + 4 x = 105 Olovka: 15 dinara Olovka x 7 x = 105 Sveska: 30 dinara Kwiga 4 xx = 15 Kwiga : 70 dinara 15. na drugoj tata. ito su 2 litra. crvenih 4.. . drugi rez-kad jedu polovinu kanapa presecemo na pola. plavih ima 2.. . ... Otuda. u prestupnoj godini 30. 20. mart. 21. 8x + 70 = 310 8 x = 240 x = 30 14. Uslov ispuwavaju svi datumi januara. s obzirom daBelic im a sestru a da pilic fla u.. 16... a u prostoj godini 30... a) 30 +70 = 100 g) 30 + 77 = 107 b) 30 + 7= 37 d) 30+777 = 807 v) 30 + 700 = 730 13. .. Mo e. Na jednoj fotografiji se nalazi mama..... . maj. Isto 3 godine. Prvi rez-kanap presecemo na pola(dobili smo dva dela). slika 1. Jo jednom se napuni fla a od 1 litra..... 18.. 17.. Ovo mo emo i prakticno pokazati. zelenih i utih po 3.... 12.. . 19. Po to svaki par ima jednu desnu cizmu..... Plavih olovaka je paran broj mawi od 4. april i 30... onda ce za desnu nogu(posto imamo pet pari) biti PET cizama..

. a1kg meda sadr i 170 grama vode i 830 grama cvrste supstancije.. 22. Rastojawe izmedu wih je iznosilo 91 metar... a jedna kuglica 40g.. Vracajuci se zatim naprvu obalu on ukrcava kozu i prevozi je na drugu obalu do vuka ikupusa. Tada imamo: 10H -5U = 80 H +U = 20 odnosno H= 12 i U=8 Prema tome.. 1kg nektara sadr i 700 grama vode i 300 grama cvrste supstancije.. Kontrolni zadatak sa gre kom je re ilo: 13 · 24=8. Posle toga on se vracapo vuka koj eg prevozi na drugu obalu gde ukrcava kozu.. .. Jasno je da seqak mora prvo prevesti kozu.. vraca je iostavqa na prvoj obali. .. Mo e... sin je pravilno re io 12 zadataka. Sastaviv i proporciju imamo: 300 :830 = 1 : H H = 2.... 24. 4 · 24=4 i 18 · 24=3. 2 7 6 9 5 1 4 3 8 25.. a li je on veci od 30.... . . a U broj nepravilno re enih(za wih je sin morao vratiti ocu 5 Udinara)...77 Prema tome.. . 29. Tako dolazimo do podatka da se u razredu nalazi 24 ucenika. ako je voda smrznuta.. 27.. Neka je H broj pravilno re enih zadataka(za wih je sin dobio 10 Hdinara). terazije ce biti uravnote i. 28. Najmawi prirodan broj deqiv sa 3. Da kle. a prevozi kupus do vuka... Sledeci takav brojje 48... 4... Ako sa oba tasa terazija skinemo po 2 kuglice. odnosno 8+6+4+3=21 ucenik.. 26.. 23. . 16 1· 24=6. 5 kuglica meri 200g..77kgnektara. . 6 i 8 je 24. za dobijanje 1kg meda vredne pcele moraju skupiti 2. Tri ucenika (24-21=3) re ila su zadatkebez gre ke i zaslu i la ciste petice..

i 30.. x + 14 i x + 28. 37. znaci da je upocetnoj poziciji na prvoj grani bilo 12+ 5=17. Kwiga je imala 414 strana. 32.. 3 i 97.. a na drugoj 25-17=8. Stranice od 100. to je na prvoj bilo12. 2 i 98. . Ostalih 1796 cifara upotrebqeno je za brojeve od 100 do 697 (598 · 3 = 1794) i za pocetak brojeva 698.319. . tj. Ukupno je ubrano 229 534kg voca. oznacimo sa x. 36. dan u tom mesecu. 31. Posledwi petak je bio 26.79. Ako tome dodamo i broj 100 .639 35.19. s trana. 33.39.. Ako parne datume. Znaci upotrebqeno je 945:3=315trocifrenih brojeva. do 999.. kada je bio utorak. Od 1 do 9 napisano je 9 cifara. 16. 40. Od 10. Za numerisawe prvih 9 strana... numeri u se trocifrenim brojevima. Napunimo mawi lonac i sipamo vodu u veci. U mawem loncu je ostalo 3l vode.. Ovde je upotrebqen samoodreden broj tro cifrenih brojeva... Zatim opet napunimomawi i dopunimo veci lonac. 20 limenki po 5 kilograma i 5 po 8 kilograma. zakqucno numeri u se dvocifrenim brojevima i za wih je upotrebqeno 90*2=180 cifara... Sledecih 90strana... Natovareno je 5982 kg gro da.159.9.. Kada na prvoj granu vratimo 5 vrabaca. 4.. . a na drugoj 6..... Ukupan broj nacina je 4*3*2=24 38.. i tako do 49 i 51.. Kada se sasvim odletelo 7 vrabaca. 30.. . do 99. dobicemo 49 parova ciji je zbir 100. onda je x = 2.. Ako spojimo brojeve 1 i 99. mestu je cifra 9. Provera broja cifara: 9+2*90+3*315=9+180+945=1134 41. Prodala je 8kg 270g kajmaka.. Kako je na p rvoj grani bilo dva puta vi e.. . x = 300 43.. od 10 do 99 180 cifara.... Na 1985... 34. pa su datumi 2... . x 201 = 99. vodu sipamo u bure i ponovimo ceo postupak.. na granama je ostalo25-7=18.. potrebno je 9 cifara... To je broj 136 148.. 39. 42.. u wima ima1134-(9+180)=1134-189=945 cifara. Prema tome za numerisawe svih stranice kwigepot rebno je 9+90+315=414 brojeva.

..a sukwa 63 dinara. 59. .. . .. 15 koka za 3 dana 15 jaja.... Samo je baba i la u grad. Znaci 15koka za 9 dana 45 jaja. a na drugi tas 3 tega od 200g.a sestra 24 dinara 51. Pereca ko ta 4 dinara. Cena ma nice je 28 dinara.. Na tas sa kafom je stavio 2 tega od 50 g. imacemo 50 · 100. 45. a ostalo zadr ala. 58. 5 000. 46..Ucenik jeimao 11 din ara..... 54. 55. Na sve tri police ima 76 kwiga. Ma na ko ta 21 dinar... 47. Lopta ko ta 48 dinara. 53. 44.. od cega je 150 dala Ivani.. a 1 lopta 50dinara. Ivana je Tatjanina kci. 49. .. 52. Tatjana je od svoje majke dobila 150 dinara... tj. Tom proizvodu dodajemo broj 50. sendvic 12 dinara....... ..... Za tri cokoladice trba platiti 27 dinara.. . a reket 16 dinara. 3 novcanice od 20 dinara i 5 novcanica po 5 dinara. 3 koke za 3 danas snesu 3 jaja.bro 26 dinara... . jerwega nismo racunal i tako da je zbir prvih 100 brojeva 5050.. 56. Kako je 30 dinara i 3 lopte jednako sa 130dinara i 1 loptom.. Brat ima 6 dinara. Po to su od ukupnog broja camaca (sedam) samo tri camca pristala uz obalu ali se i daqe nalaze na jezeru. Ako je trecina posla vredela 10 dinara i lopta onda je ceo posaovredeo 30 di nara i 3 lopte. 48. zakqucujemo da se najezeru nal azi sedam camaca. 57. jas no je da 2 lopte ko taju 100 dinara. kifla 8 dinara. Cetri. To svojstvo imaju svi pravougli trouglovi.. 50.

1320.. a devojcica 240. treceg 27.. 75.. mlada cerka 14. .. 20. 64. 89 (svaki broj. Prvog dana je procitao 22 stranice. Sin ima 17 godina. 74. KOLA . 3 x +1900=4000. zbir je prethodna dva). Avion je za 3 dana preleteo 9 125 km. olovka vredi 6. Decaka 120.. 55. drugi decak vracacamac nazad. 57 (razlika se povecava za 1) c) 34.. .... a) 17. 66. olovka vredi 6. 70. Dva decaka prelaze camcem na drugu obalu.. 72... 77.. pa jeukupan broj odigr anih utakmica 10*9:2=45... U jednom krugu svaki od 10 klubova odigra 9 utakmica.. 67. Rastojawe izmedu Sawine kuce i kole iznosi 49 metara.. 23 (susedni brojevi se razlikuju za 3) b) 38.. . uciteq prelazi camcem na drugu obalu... .. x + 700 + x + 620+ x + 580=4000. a Sawa 37 slicica. a sveska 16 dinara.. a sveska 16 dinara. 47. U prvom balonu je bilo 16 litara.. U 4kruga odigra se 4*45=180 utakmica. jedan decak se vracacamcem. U Ni je poslato18 173 daske. 76. Ana ima 23 slicice. 65. ... 71. Du ina prvog tunela je 4 074m. a cetvrtog dana 7 stranica. Ukupno su zasadili 23 316 sadnica. drugog 24. Gumica vredi 3 dinara. Mira ima 40. u drugom 18. 69. 60... Gumica vredi 3 dinara... a du ina treceg tunela iznosi 3 192m.... x =700.. drugog 5 184m. . a starija cerka 23 godine. 73. pocev i sa trecim. Kada mu se rodio sin otac je imao 26 godina. 63. a u trecem 25 litaravina... 61.1280 dinara. 62. 68. Decaci su imali 1400.

ako ga u isto vreme zapale sa oba kraja. 78. . .. pa je PQ =24+9=33 cm... Po to 1 hektolitar ima 100 litara.2/9 x =8.. Treci broj je 1 111.. to je CE= 2*12=24. to je poslewa stranica 314(jer ona mo ra biti parna i veca od 143). 28 975. dvadesettreceg i tridesetog pa je 29. cetrnaestu i tridesetu kariku. Ivan je Mihailu unuk...1/9 x +8 =1/3.. kwiga ima 172 stranice. 84. Neka je x ukupan broj ucenika.. Pet novcanica: 1 · 10 + 1 · 5 + 3 ·2 = 21 85. a op tinsko 1/3 x .. Treba preseci petu. Kako nedostaju prve 142 stranice. 81.... 87. 91. 95.. bila sreda. Ima 427 stanova sa vi e od tri sobe.. 4*3*2*1=24 nacina..... 92.. 82. Kako je 1. 90. . onda bi kolsko takmicewe bilo 1/3 x... Da. AV rastojawe je 12cm.. Broj 3 (tri) ima 3 slova i isto toliko jedinica.. a u petoj ipetnaestoj jo po 10 puta.. . a Mihailo Ivanov deda. est 88. .. x =36 93. 80.... 94. 83. .onda je AP+PQ= =(42-24):2=18:2=9 cm.. od preostalih stranica 143. napunice se 25 kantica jer je100:4=25 79.. Ukupno je preostalo bojanki i slikovnica 102 852. devetog. Cetvrtak je bio drugog. esnaestog.. 100 + x = 701 x = 601 86.. 89..8.. 1/9 x =4. U svakoj od 18 desetica se javqa cifra 4 po jedanput. pa je ukupno cetvorki 18*1+2*10=38 .

. ..... 2 5 3 9.... 75 .... februara. ..... kada bi jeli zajedno... ... .. 101............ ............. . ...... lav...8*4=1968... . .... .... . ... ..... .godine 97. .... 1 7 2 7... .. prepisiv....... .. 175:2= 87.. . 3 4 3 3...... ........ Deda i unuk su rodeni 29. .... Zadatak ima dva re ewa koja dajemo ematski: Redni brojprepisiva.. . .. Najveci broj koji se mo e dobiti brisawem tacno 100 cifara iz broja1234567891 0111213.. ... . pa je deda roden 2000-17*4=1932 a unuk 2000 .. 4 6 0 5. . 102.. 6 1 3 5...75 ...979899100. Pas za 6 sati pojede jednuovcu...... .. Treba uzeti 36 rukavica... . ........ .... Baloni 10 1 7 1 3 1 0 10 0 0 1... ......5 + 100) : 2 = 93.. .... Prvo se napuni fla a od 1 litra a zatim se voda prelije u vecu..979899100 sledeci broj je99999785960.. .. a za sat 1 ovcu... ...... .. .. 100 .? . . .. . 150 . 5 5 0 Redni br.. 96. ..... 98.... . . ... .... (87... ... ... .. .....5 ... ... ....... .... ..... . pas.. 50 ... Znaci ...... ..... .. .. .... 5 2 3 10... .. 7 0 3 2. 9 0 1 7...... 4 3 3 4.... 3 7 0 2...... 8 0 2 8......a Baloni 10 1 7 1 3 1 0 10 0 0 1......... ................. . a za 6 sati 3 ovce.... vuk... . 8 2 0 9. 2 7 1 8.... .... .. ..... .. . za 6 sati mogli bi pojesti(3 + 2 + 1) ova ca. . . . 5 5 0 99........ 7 3 0 3... Vuk za 3 sata mo e pojesti 1 ovcu a za 6 sati 2 ovce... . .. .. Lav za 2 sata mo e pojesti ovcu... 1 6 3 6.. 100 .. ... ... . .... ........... 9 1 0 6.. 100. . ..... ... 6 4 0 4... 103..

............ .. ...

. ..1 .. ....... = 630 . 3/4 .. .. .. ........ ... .. ...2............ ..... . .... ....... .. ........... ... .... . ...1...... . ......3 ....... . .... ........ 1. 3 km/h. . . . ... ............. 2/9........ . ...... ..... .. .. . 1 .. . . ................... ..... .....2 .... . ...... ....2... ... . . ...3........... ..... ............... ...... ... .... 2/3 * 1/3........ ........ .: s = 1 + (d 3)/4 + 3/4... ... ...... ... ......... ...2 .... ....... ..3. ...... 40 .... . . . . .... . ..... . 6 . . .. .... . ... . .. .2 . ... 2. . . . .. s ....1.... .... .. .. . .... ... .3.... .... . .. .... ..... = 70. ...1 ... ............. .. 9+8+9+8+6+4+4=48... ..... 24........ km .... .... ... 48/2=24......... . . .. .. .....d = 20. d .. ............... 104............3 ........ 45 .... ..... d 3 . . . ....... ... ... .. .2 . ............. 6 ...... 9.2 . .... 8+9+4=21. .... ..... . ........ ........... . ...... ...... ........ 315 ......... 4 . ... . 3..3 .. .. . .... .. ..2 ...... .. ...... ..... ............................ ... .... ........ ... .. ... ............3 .. ... 2/3 .. .1 . .. . ..=315. ..2..3. ........ ..... ....... ...... 1+ (d 3)/4 . ... ................ . ....... ...... . .... ........... 4 km/h. .. ......... s = d/3 2/3.. .. ......... . ...... .. ...... .. ......... ..... 2 ............ ... . d/3 2/3 = (d-3)/4 + 3/4 + 1.. = 702..... .. ... .......... ... .. . .. .... ... d/3 .. 3 ......... 3.... . . 106...... . . ....1.... .. ............... .. ....... .2. .. ...... ........ .... .... . ..... . ...... . ..... ............: d/3 = s + 2/3.......... . .... .. . .. . ....... ..3 . . . ...... ...... . . . . .. ......... .... . .. 5.. ................... .1 .... . ... 105.. . .. ....... ........ .. ... ...... ..... .... . . ... . . ..... . . . . ..... . ........ ..... .......... .... ... ... .. .. ... . .. 3 km/h....1. ... .. ...... ... .... . ...

. .... .. ..... ... .. .. ......... .... .... 8 5 3 . . = 500 .... . ... ....... .. ....... . .... .. ... ........... ....... ... ... ...... .. . 20 ... . ............... ...... 500.. ... ... ............. ............. .. .. ............. .. 110.... .. ..... .. .. . .... 16 ........... . . . ........... ..... ........ ............. . .. .. ... . ... .... . .......... . ... .. . 100 .. ... .. 100 + 6 .... .... ... ...... .. . . ..... . ......... .. . ......... .. .. .......... . .. .... ................ .... .... .... ... + 500 )/6....... . .. ... .... ... ........: 6*500 500 = 2500 ...... . ..... ...... ... .... ................ . ........ ....... . ... 100) = 6. .. . ......: 200 + 1/6 (6........ .. . . ......... ...... ..... ..... ................ 3 ......... ..... ... .......... ....... ....... .. ...... ................ + 500)/6...... . ......... ... .. ........ ... ...... ... 1/6 .. .. .. ................... 20km... ..... .... ....... ..... 2500:500 = 5 ............ .......... 200) = (5... 1 ... . ... .... ....... .... 200 . = (5. ..... ... . .. .... ................ ........ . ........... 107.. ... .. ........... ..... (..... .... ..... .. .. .......... .. . 108. 1/6 ............... ... ...... .... .......... ..... ..... .. 8 -3 5 3 2 3 6 2 6 -2 1 5 2 1 4 3 4 4 109................. .. ........... ..... .. ............. 100 . 200 ..... .... 15 .. 500 .... ..... .... .... . ... ............... ....... .

................ . 10 ...... ... . .... 1200 . ...... . .. .....: 9 · 4z = x + 4y . 15 .......... ... ....... .. 49. ..... . ........ 28 ... ...... . ... ........ .. . 60 .. . . 100) . .... .. .. ....... ......... . .. ...... ....... ....... .... ...... ... ...... ...........8·6z = x + 6y . ..... 112........... ... ..... . 20+30 = 50 ...... .......... 60 ...... 5 .. .... .. . .. ... . ............. .... ............. ... ........ 20*60 = 1200 ... ........ ..................... ... . ... ... 3 . . .. ..... . . .... ..... .... .. ... ....... ... ...... ..... . ............ ....... . .... .... .... ......... 4 . ......... ......... ................... ........... . .. ....: 115................ .. z kg . ... ... .......... ... . .. 11 7 6 1....... . ......... . . ......... ............ ... .... ... .. . ... 2 ... 4 . .. .... . ..... .. .... . .......... ...... .. ..... ..... ... ..... . 20 ... .. .. . .......... 111.. .......... 60 24 = 36........... . ... 1200:50 = 24.... ....... (.... ........... . ... ....... .... . . ..... .. .. ........ . ............ ... ............ ....... .. . ..... .. . . .... ....... ... ....... 6 .... .. ......... .. ....... ...... . ...... ... . .... y kg.. .. . ... ....... .... ... ... .... . ......... 14 . .... . . . ........ .. 1 ....... ....... ....... 5 ... ....... .20........ .............. . ... . .. .... . ....... .......... ...... ... . . 4 + 4 = 8 8 12 4 = 8 116.. 15 ...... 118.............. ............ .. ......... ..... ............... .. . . .. .. ...... 100(. ..... ..... .. ... ... ......... ....... 100 . .... y =6z.. 30 .. ... 45 .. . ........ .......... . . .... 1 ...... . ..... . ... . .: ..... ............ .. ... .... . ... 114.. .. ....... ... ........ 4 14 6 = 8 6 + 6 = 12 3. ...... .. ... ... . ....... ............. . . ..... ... ........ .... . . ...... . ... 113.. ..... .. ........... .... ... 117.... 11 7 = 4 7 + 7 = 14 6 2.. ... . ... ........ ............. ...... ... x kg .)............... . .

... .................... .......... ... 15 .... . . ... ... ....... .. . ......... ........... . 19 ....... ....... ... .. ..... ....... ... ....... . .. ....... .------. . ... ... ... ... .. ...... . ... . ........ 15 .. ............. .. 2 ...... . ........... ........ . 119......... 120.............. .-------.. .... ... . 123........ 133............... ... .. ....... . .......---------14 ... ........ . ... ......... 121. . .. . . . ....... ... ..... ... .... . .. .. . ... .... ... ....... . .. .. ... 5 . . ... .... ... .............---------.....=17+(17-4)= 30 .... ........ ....---------15 . . ... .. . .... . 72 .. ..... ...... ..... . .. ........... ......... ... ...... . ... . . .. ... .... . .......... (...... . ........................ 125..... .... ..... ..... ..... .......... ................. .... .. ........... . ....... . 131...... .. 4 ....... ................. .. ....... .... ... ...... ............ . . ..... ... . .......... . ............. 1.. . 30+17+(174)= 60 127.... .. .. .. ....... .. ......... 126... ... ..... ..... ..... ... ..... .. ..... 132.. ....... ... ... .. .. .. ..... . .. ....... . .. . . 1l ..... ..).... . .. .. ........ ..... ... 130. ..... ....... .... . ...... 3 .. D... ................ . ..... 1500 .. . . . 124.... .... .. .. ..... ... ........ .... 122..... . ............. .. 129. . ..... ..... . ...... ..... .------------60 ..... . ... .. ... . ..... ... . 1l . .. . 1000 . . .. ......... ... .... 128.. ......... ...... . .. 2l........... . . .. ....5l.. .. ... ..... .. .... ........ .......... ...

......... ... 4 .. . ..... = 55 ...... ........ b . 6 ..... a ... + 55 = =b +c . . ... .. c = 55 .. .... . . .. ........ . . ............... ..... ... ...... .. .......... 240 . ..... . .... . ..... ...... . .. ... ..... .. . ... . .........: 12 .. . .... 8 . .. b = 55 . 136.. . . ... ..... ..... ........................ . ... .. ......... ( 46 : ) · 5 = = 460 ...... .: ..... . .. . ............. . .................. ... .............. .. 105 + 110 + 115 + 130 = 460 . .......... .... ...... ... .. 20 · 23 = 460 ... .. . ...... . ... 4......... ... .. +b . .. ....... .... 134. ....... ... ... .. 137....... .. ...... . ...... . ....... .. ..... 50 g............. ..... .... . .. . .. .. ..... ............. ............ 139.. . .... ........ 250 g ...... .. ...... ....... 9 + 8 + 6 = 23 ......... . .. . ... 200 g .... ...... ... . .... . .... 9 ..... . .......... . ......... ......... .....2. 12 . ..... . . +55 =b +c . ......... .. 140. . . ...... . 500 g. .... ... . ........ .... ................... . .. ............. ..... .. x ..... .. ....b + 55= ... . .. .. 6 ... ..... 4 kg . .. ..... . ........... 250 g . ... . ...... ......................... .. . 50.. ....... . .... .. 9.......... 7 ....... . ............ ......... .. . .. ..... . 46 .......... .. + b + c .... ......... 138. ...... .. .............. ............. ...... . ... .... .... .. ........ .. . ...... 13.. . . . . . +b +c ) . .... 1 ...... ... 2 ...... ... .. c. .... ............ .... ...... 20 · 12 = 240 . .... .... ........ ..... .......... 5 ........... .. 460 : 4 = 115 ......) ... 2 . .......... + 55 = ... 1 ...... ... ... .. . .. . ... . 1 ... ....... (5 ...... ....... . ... ..... . 26............... .... .... ... .. ... ....... . .. .. .... . 80 ... 2 kg ... .................. . 345 .... .......... .. +b +c + 165 =2 ( .. .... ... ...... .............. . ......... 135. ... +c .... 460 : 23 = 20... ... ....... ... . ....... . . . ..... ............. . .. .................. 2 kg ... ........ .. .. . ... .............. ........... 2 kg .. +b +c = 165..... c + 55 = ...... ..... . 7 · 3 = 21 .... .. ......... . .

... ............. .... . ... ....... ..... . ......... ... .. . .. . .. ..... ..... ...... R... ... .. 4.... P.............. . . . .... . .... . ... .......... ... ...... . ..... ... ST ...... CD ........ ..... DA ..... ....... . BC...... ..... .. ..... .......... 2 aa 3 23 = a 3 .. ..... ....... ......... ..... ....... ABCD(........ ........... . ..... 5).. .. . 4.. ........... .. .... ... .... ............. ...... ... . PR .... . ............ AB......... ST = PR..... . . .. ....... ......... X= x 2 = a 22 4 4 . ........... ......... .. ........ ...... . .. ..... ....... 142. . ........ .... 5 ................ ...... ......... ............... 6 ... . ....... ...... PR ..... .... 143.. ........... ....... ............... . .. ....... ......... .......... .. Q.... .............. .. ........ . ............. .... .... ST . .. ...... .... ....... S . .. .. ... 5...... . ...... .. .......... 141.. .......... ... ......... ........ .. . ..... .. .. . ... . .. ..

....... ..... ... .. ...........: ...... ...... ...... . ...... . 2 ... ....... ..... ............... . 2. .. . .. .. ....... . ...... .. ............ .... ...... . 22 . ... .. ... .. ..... 146... ... 148. ...... ... .. .... ... . ...2..... 1 + 2 + 3 + ................ ..... . .... ... ...... ......... ....... .......... ... . .. ....9 .. .............. ...... . 5 = 4 + 1. . .... . .. . .. .. ........ 100 .. ..... (+ ... + ... ... .... ..... ...... .... . .............. .. . . .. ........... . ......... . ... ..... .. .. ........... ... ..... ... ............ .... 100 .... ......... ... . . .. ....... . .... ..... . ...... ..... ....... ....... + . . ....... ........... .... ........... .... 24 .. ........... ........ . ..... . ... ...... .. ...... -.... ... ........ ....... ..... ....... -) ....... . ... ... ......... ....... .... . .......... . .. . ............... ...... ....... .. ............. .. ... .... .... ..... 1 ............. ....... . ... . ................... . +.. ...... 9.... . ... . . (...... 30....... + 9 = 45... . ... ...)......... .. ......... ................ 6. ............. ...... ................ . ... ......... . ... .... .. ... ............ ... ............. 144.... . . .. .. ...... . ..... . . . .. .... . ... . ..... . . ... ................ .. ... ... ... .. .......... . . .. . 44 . ......... ... .. 45.. ... ...... . 145.. ... . ................. . ... .. 4.. 5 . . ....... .... ...... . ....... .... ....... ...... .. . . . ..3..... 149..... ......... 4.... . .... .... ...... .. ..... .. .. ... ...... ... 64. . ...... . .... . .... 150............. .. 4 .... ... . .... ............. . .. ........ . ..... .. .... .......... ...... ..... ....... ........ ....... 64. .... . ..... ..... 1........ . ... 4n + 1 (n ....... .. ..... . ... . ........... ....... 147... .............. .. .).. ... ... ............. ......... . .. .. . .. ..... . . .. ...... . .......... ...... ... ... -..................... .......... . ... . .. ....

......... ....... ... . 6.... ... .. .......... .........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful