.......... .... .... . ......

150 ZANIMQIVIH ZADATAKA
Koliko je ne to zanimqivo, uglavnom je stvar licnih naklonosti.
Ipak, jo od davnina postoje zadaci koji zadr avaju pa wu vecine re avalacasve dok ne do
du do re ewa. Takvi zadaci vi e motivi u pri tra ewu re ewa, teih, s pravom, smatramo zani
mqivim zadacima. Ima ih i te ih i lak ih.
1.Godine
Otac i sin imaju zajedno 71 godinu, otac i cerka 67, a sin i cerka imajuzajedno
42 godine. Koliko svako od wih ima godina?
2.Blizanci
Brat i sestra su rodeni istog dana, meseca i godine, a nisu blizanci. Dali je to
moguce?
3. Jedan tap ima 2 kraja. Koliko krajeva ima pola tapa?
4. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. Tr
ecina ucenika je pogre no re ila 1 zadatak, cetvrtinaje pogre ila kod 2 zadatka, estina
kod 3, a osmini nisu bila tacnare ewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika pravi
lno re ilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vi e od 30 ucenika?
5. Koliko ima dvocifrenih brojeva cije su sve cifre parne?
6. Koju zajednicku osobinu imaju navedeni brojevi:
a) 16; 23; 32; 61
b) 13; 22; 31; 40
7. U kutiji se nalazi: 20 belih, 19 crnih, 18 zelenih i 16 plavih kuglica.
Koliko najmawe kuglica treba izvuci da bi sigurno bilo: 5 plavih i 4
zelene.
8. Na proplanku su zasadene sadnice bukve i 32 sadnice hrasta. Da suzasadene jo t
ri sadnice bukve, bilo bi ih podjednako. Koliko je
zasadeno sadnica?
9. Odredi broj koji je za 9 veci od razlike brojeva 70 i 55.
10. Stubovi pored putaRastojawe izmedu dva mesta iznosi 666 km. Na svakom kilome
tarskom
stubu pored tog puta napisana su dva broja koji pokazuju udaqenostod krajeva put
a: 0 666; 1 665; 2
664; ...
Na koliko stubova su za natpise upotrebqene samo dve cifre?
........ ........

.......... .... .... . ......
11. Trougao i cetvorougao
Koliko stranica mo e imati presek trougla i konveksnog cetvorougla?
Odgovor ilustruj odgovarajucim crte om.
12. Broj trece desetice uvecaj za:
a) 7 desetica g) 77 jedinica
b) 7 jedinica d) 777 jedinica
v) 7 stotina
13. Brat ima 9 puta vi e novca od sestre. Ako brat dobije 70 dinara, a
sestra 310 imace podjednako. Koliko novca su imali na pocetku?
14. Sveska je dva puta skupqa od olovke, a dva puta jeftinija od kwige.
Za olovku, svesku, kwigu placeno je 105 dinara. Koliko ko ta olovka,
koliko sveska, a koliko kwiga?
15. Ove godine tata je stariji od mame za 3 godine. Koliko je godina
tata bio stariji od mame pre 2 godine ako se zna da tata sad ima 29
godina?
16. U jednoj zgradi stanuju 3 drugara: pekar, lekar i apotekar: Oni se
prezivaju Belic, Ivic i Pilic. Pekar je jedinac i najmladi od trojice. Pilic je
o ewen sestrom Belica i stariji je od lekara. Kako se preziva pekar,
kako lekar a kako apotekar?
17. Na stolu se nalaze tri fotografije na dve fotografije je mama,a na
dve tata mo e li to biti?
18. Sa koliko rezova se mo e kanap podeliti na tri dela?
19. Cizme
Na polici se nalazi pet pari cizama.Koliko ih je za desnu nogu?
20. Decak i olovke
Decak ima 12 olovaka: zelenih isto koliko i utih, a crvenih dva puta
vi e nego plavih.
Koliko olovaka svake boje ima decak?
21. Datum
Koji dan u godini ima redni broj, racunajuci od pocetka godine, jednak
proizvodu wegovog rednog broja u mesecu i rednog broja meseca?
22. Na jedan tas terazija stavqeno je 7 kuglica, a na drugi 2 kuglice i
teg od 200 grama, terazije su u ravnote i. Kolika je masa jedne kuglice
ako, je masa svake kuglice ista.
........ ........

.......... .... .... . ......
23.Seqak je preko reke morao prevesti vuka,kozu i kupus. Medutim, ucamcu se pore
d seqaka mogao smestiti ili samo vuk, ili samo koza, ili
samo kupus. Istovremeno, ako ostavi vuka sa kozom vuk ce kozu
pojesti, a ako ostavi kozu sa kupusom stradace kupus. Kako je seqakuspeo da prek
o reke preveze vuka, kozu i kupus?
24. Upi i u prazne kvadratice brojeve, tako da zbirovi vodoravno,
uspravno i dijagonalno budu 15.
7 6
4
25. Miki i Ðorde trce jedan drugome u susret. Ðorde je tri puta br i odMikija. Kada je
Ðorde pretrcao 42 metra, do susreta im je ostalo jo 35metara. Koliko je bilo rasto
jawe izmedu wih na pocetku?
26. Otac je obecao sinu da ce mu za svaki pravilno re en zadatak dati10 dinara, do
k je sin za svaki netacno re en zadatak morao vratiti ocu5 dinara. Po to je sin urad
io 20 zadataka, u tednoj kasici na lo se 80dinara. Koliko je zadataka sin re io bez g
re ke?
27. Mo e li ucenik drugog razreda u ruci poneti jedan litar vode nekoristeci nikak
vu ambala u?
28. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. T
recina ucenika je pogre no re ila 1 zadatak, cetvrtinaje pogre ila kod 2 zadatka, estin
a kod 3, a osmini nisu bila tacnare ewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika prav
ilno re ilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vi e od 30 ucenika?
29. Nektar koji vredno sakupqaju pcele sastoji se iz 70% vode, dokmed koje pcele
proizvedu sadr i oko 17% vode. Koliko je nektara
potrebno sakupiti da bi se dobilo kilogram meda?
30. Odredite 1985. cifru.
Napisani su jedan za drugim prirodni brojevi 123456789001112...
Koja je cifra 1985. mestu?
31. U mlekari je sir upakovan u limenke od 5 kilograma i 8 kilograma.
Da li je moguce izabrati 17 limenki, a da u wima bude 100 kilogramasira?
........ ........

Imamo dva prazna lonca od kojih jedan ima zapreminu 11. jabuka za 38 425 kg vi e od qiva. Koji je to broj? 37.. Po jezeru je plovilo sedam camaca..79.... Koji je datum bio posledweg petka u tom mesecu? 42.. Na dve grane nalazilo se ukupno 25 vrabaca. 44... .. Prodavac je pola kilograma kafe izmerio samo sa 5 tegova. Ako se razlici brojeva 972 384 i 108 532 doda neki broj. najbr e.. Na koliko nacina 3 ucenika mogu sesti na 4 stolice? 38.. a u treci za 758 kg mawe nego u drugi..---.. . Kada se nepoznati broj umawi za najmawi broj trece stotine. a sa druge sasvimodletelo 7. U jedan vagon je natovareno 8 000 kg gro da. Izracunati bez pomoci olovke i papira zbir prvih 100 brojeva... dobijase najveci dvocifreni broj. ... Baka Stana je u jednoj kantici imala 5 kg 650 g kajmaka. Koliko je posle toga bilo camaca na jezeru? . a u durgi za1 260 kgmawe nego u p rvi.... 43.. Koliko je kggro da natovareno u treci vagon? 36. Kak o se pomocu raspolo ivih sudova mo e. Odredi nepoznati broj. .Tri camca su pristala uz obalu. Koliko je ukupno ubrano voca? 33.. dobija se1 000 000. u buresipati tacno 6 litara vode? 39.... 35.---. a kru aka za 52 804 kg mawe od ukupne mase qiva i jabuka.639.... Koliko je prvobitno vrabaca bilo na svakoj grani? 40. Kako je to uspeo? 45. Koliko je kajmaka prodala? 34. . Posledwi petakU nekom mesecu tri utorka su imala parni datum. 32. a drugi7 litara.. a neki od 50 g. . od kojihsu neki bi li po 200 g. Posle izvesnogvremena sa prve gr ane preletelo je na drugu 5... Nije prodala 1 kg 250 g kajmaka.9.19. a u drugoj 3kg 870 g.---. Nastavi zapoceti niz brojeva: 4... Da bi se numerisale stranice neke kwige bilo je potrebno 1134cifre.. Koliko s tranica ima ta kwiga? 41. Na prvoj grani je osta lo dva puta vi e vrabaca nego nadrugoj.. U vocwaku je obrano 51 372 kg qiva.

Kifla je dva puta skupqa od perece. U grad je krenula jedna baba. Koliko treba platiti za 3 cokoladice koje su za tri dinara jeftinije? 55. . Koliko je novca ko imao? 51.. Trouglovi Postoje li trouglovi kod kojih je jedan ugao jednak razlici dva druga ugla? 48....... Tatjana je od svoje majke dobila 250 dinara. 46. onda bi i na prvoj i na drugoj polici bioisti broj kwiga.. Za taj novac mo e da kupi jedanprivezak od 16 dinara i 7 ma nica iste cene. . i to svake vrste isti broj.. U korpi se nalazi 40 jabuka.... a bro za 5 dinara skupqi odma ne. Kolika je cena ma nice? 56. U susret su joj i la tri decaka... od cetiri vrste.. . a sestra za 4 sladoleda. Koliko ko talopta a koliko reket. Koliko kwiga ima na sve tri police? 53. Kako je to uciweno? 57. Kada bi se sa druge policepremestile dve kwig e na prvu.. Na trecoj p olici je tri puta vi e kwiga nego na drugoj.. Iznos od 85 dinara placen je sa 8 novcanica i to od 5 i od 20 dinara. Koliko jeukupno qudi i lo u g rad? 52.. Ako ucenikkupi kupi ki flu ostane mu 3 dinara. ako je sukwaza 37 dinara skupqa od bro a? . koliko bro .Za loptu trba platiti 32 dinara vi e nego za reket. Ipak. a u svakoj torbi bila je po jedna maca. a Ivana od svoje 150. a koliko sukwa.. . Kada sestra potro i 13 dinara.. . ako je lopta 3 puta skupqa od reketa? 50.. Ma na je tri puta jeftinija od sukwe.. Na jednoj polici ima 12 kwiga. Koliko ko ta pereca..Koliko ko ta ma na. jer to povecawe iznosi samo 250 dinara. .. . onda imaju podjednako novca... Za 4 cokoladice treba platiti 48 dinara. a brat dobije 5 dinara... nije tako... Koliko najmawe jabuka treba uzeti da medu wima budu sve vrste? 49. Kako to da objasnimo? 47.. kifla i sendvic i koliko je novca imao ucenik? 54. Brat ima novca za 1 sladoled.. Svakije nosio p o dve torbe. Mogli bi smo pomisliti da su posle toga zajedno imale 400 dinara vi e.. a sendvic 3 puta.. Devojcica ima 100 dinara.. a za sendvic mu nedostaje 1 dinar.

. Uciteq ih jezamolio da ga prevezu preko reke. Kada je Maja po av i ka koli stigla do Saw ine kuce. On ume da upravqa camcem... a sledeceg 4248 dasaka vi e..... 13. Koliko je Sawinakuca udaqena od kole. Prvi jedao 700 di nara.... .. 21. a cerke ukupno imaju 37godina? . On jeuradio samo1 /3 posla i za to dobio 10 dinara i loptu... 8. a ostalo u Ni .. b) 5. . ali nemo e sam da se preveze.. u NoviSad 19 540.... 23. Koliko je preleteo za 3 dana? 65. 8.. . 63. 3. c)1. 8.. 11.. 12. .. 2. sin i mlada cerka imaju ukuno 31 godinu. Kol iko je dasaka poslato u Ni ? 66.. 30. Koliko je dinara imao svako od wih? 64. primetila je da je zaboravila blok. 58. 5. U prvoj fudbalskoj ligi igra 10 klubova.. Produ i niz za jo tri clana: a) 2. Vratila sepo blok a zatim nastavil a zajedno sa Sawom do kole.. U 3 balona nasuto je 59 litara vina. U drugom balonu je 2 litre vi enego u prv om. Dva decaka ive na obali reke i imaju camac u koji mo e da sesmesti samo jedna o drasla osoba ili najvi e dva decaka. jer camac mora vratiti na zad. drugog 520 km vi e. Od tih dasaka poslato je: u Beograd 20 065. drugi 620. Koliko je litara vina u svakom balonu? 67. 14.. Koliko ce se utakmica odigrati ako svaki klub igra sa svakim 4 puta? 61.. Strugara je jednog meseca izrezala 26 765 dasaka. a u trecem balonu 7 litara vi e nego u drugom balonu. Da li decacimogu da prevezu uciteqa preko reke i da vrate camac nazad? 62.. 17... U jednoj porodici ima troje dece:dve cerke i sin. Tri koke za 3 dana snesu 3 jaja.. .. 5. . Koliko svako deteima godin a ako se zna da sin i starija cerka imaju zajedno 40 godina.. Od Majine do Sawine kuce ima 17 metara. Koliko ce jaja snesti 15 koka za 9dana? 59.. Mladen je za jedan posao trebao da dobije 130 din i loptu. Koliko ko ta lopta? 60. a treceg 1 857 km mawe nego oba prethodna dana. Tri decaka su imali ukupno 4000 dinara i re e da kupe loptu. treci 580 dinara. Avion je preleteo: prvog dana 2 490 km. ako je Maja pre la 100 metara? 68..

Ako olovka ko ta 6 dinara. Ako Ðorde sam zapali fitiq on izgori za 10 minuta. .. 73. Gumica vredi koliko polovina olovke. Koliko je strana ucenik p rocitao svakog dana. Izracu naj broj stanova sa vi e od tri sobe. 69.. a koliko devojcica ako je devojcica 2 puta vi e nego decaka. U petom razredu jedne kole ima 360 ucenika... ... Napi i slovo K desno od . . a ako mu u tomepomogne i dr ug. tata i wihov sin imaju zajedno 68 godina.. U buretu je 1 hl uqa. a desno od K i slovo Adesno od L. Ako olovka ko ta 6 dinara..a za jedan dinar je jeftinija odcetvrtin e sveske. Ana i Sawa imaju 60 slicica. to je za 968 vi enego to je zasadi la druga grupa.. U magacinu je bilo 63 249 bojanki i 143 286 slikovnica. Kolikoje kan tica napuweno? 79. Ana. Jedna grupa gorana zasadila je12 142 sadnice. Da li je to moguce? 80.... . a mama i tata 62 godine. Koja je rec nastala? 78.. Du ina tri tunela je 12 450m. koliko vredi gumica. Anai Mira 6 3.... a za jedan dinar je jeftinija odcetvrti ne sveske. mamai sin 36 godi na... a treceg 3 strane vi e negodrugog.. Izracunaj ukupan broj preostalihbojanki i slikovnic a. . Kolika je du ina svakog tunela? 74.. Sawa i Mira imaju 100 slicica... Gumica vredi koliko polovina olovke. ako je prvogdana procitao 22 strane? 75. slovo O levo od L. Ove godine mama.. fitiq izgori za 5 minuta..a koliko sveska? 70. Ucenik je procitao kwigu od 80 strana za 4 dana. Koliko ko ima slicica? 71. Koliko je tata imao godinakada mu se rodio sin? 76. Du ina prvog i drugog je 9 258m. Ukupno je izgradeno 23 653stana... . . Koliko su ukupno zasadili? 72... Isporucenoje 25 186 bojanki i 78 497 slikovnica. Prvog dana jeprocitao 2 str ane mawe nego drugog.. Koliko ima decaka.. 81... a koliko sveska? 77. To uqe je pretoceno u kantice od 4 litra.... 12 228 dvosobnih i 2 884 trosobna stana.a drugog i treceg je 8 376m. koliko vredi gumica. U Srbiji je jedne godine izgradeno: 8 114 jednosobnih stanova.

ta je Ivan Mihailu.... Na koliko nacina Marijan. Koliko strana ima ta stara kwiga? 94. U jednoj ulici kuce su numerisane rednim brojevima od 1 do 183.. U jednom mesecu tri cetvrtka su bila parnog datuma.. . Jedan od wih je najveci cetvorocifreni broj adrugi je jednak zbiru najmaweg i najveceg trocifrenog broja... od kojih svaka ima masu 1g. Koliko je rastojawe izmedu sredina krajwih delova? 90. Racunaj.4. patke i guske. a taje Mihail o Ivanu? 89. a zavr ava se stranicom koja je napisana takode ciframa 1. Rastojawe izmedu sredina unutra wih delova je 12cm... u tom mesecu? 91.. Ostalo su guske. Koliko najmawe karika treba preseci da bi se od lanca dobili delovi kojima sekao tegovi ma na terazijama . stranicom. 84. 3. . 10 dinara. Rastko. Odredi koliko puta se u tim brojevima javqa cifra 4.. Staroj kwizi nedostaju prve 142 stranice. na 4 nejednaka dela. . Na farmi ima 104 562 koko ke... Koliko najmawe novcanica treba da odvoji da bi platio 21 dinar? 85. .. tako da je na tomtakmicewu ucestv ovala 1/9 odeqewa. 5.. U sobi je oko stola bilo rasporedeno est stolica.... 2.. Du AV=42cm podeqena je sa 3 tacke. tako da pociwe 143.. Na op tinsko takmicewe nije se plasiralo 8 ucenika. Dat je lanac od 60 karika. ali u d rugom rasporedu. Koji dan usedmici je bio 29. 83.... Na kolskom takmicewu ucestvovala je trecina odeqewa.... Koji broj ima onoliko slova koliko i jedinica? 87.. . Za koliko treba uvecati najmawi trocifreni broj da se dobije najmawibroj osm e stotine? 86. 59 ili 60grama? 92.. a patki 16 139 mawe. 3. Koliko ucenika ima u odeqewu? 93. mo e izmeriti masa od 1.. Ivan je Vladin sin.. a Vlada je Mihailov sin. Kupac ima novcanice od: 2.. Zbir tri broja je 12 209. .. Od toga je 45 863koko aka. . Izracunajtreci broj.. Koliko je posle toga bilo stolica u sobi ? 88. Georgije i Jovan mogu da sednuza okruglim stolom jedan do drugog? 95.. Dve stolice su pomerili pored zida. 82..

.. .. ... ... . .... ...... . . ... .... .... da bismo imali sigurno jedan par? 98................ .... .. .. ... ... . .. ..... Lav.. ............ . .. . .. .... ...... .. . . Za koje vreme bi oni zajedno pojeli ovcu? 100.... . ...... .... ... ...... .. rodendan. ....... . 2...... Koje godine je roden deda... .. . ....... . ..... Koliko rukavica treba uzeti-bez gledawa. .... ... .................. ....... .. .... 96...... .. .... 100 ... ......... vuk. .. Najveci broj U broju 12345678910111213... . ......... rodendan......... ...... u wima doneti tacno 2 l vode.... . . 100 ............ .. .. a pas za 6 sati....... .. .... . .. . ....... ............. ... Deda Luka je 2000........ ... . ....: 1. .. ...... .......... .... vuk za 3 sata. .. .? ... . .. .. ...... ...... ....... koristeci pri tome jedan balon od 7 litara i jedan balon od 3 litra........? 103... . ...... . ..: ...... ..... Koji je to broj? 101..... .. . .. ....... .. . . Odrediti kako ovaj sok treba podeliti na dva jednaka dela....... .. .. .... . .. ......... 99.. Raspola emo sa jednom fla om od 1 l i jednom fla om od litar i po....... ... ... ... .. 3.. ................... .. ........... .. . .. ... ... .... .. ..... god proslavio 17.. ...... Mo emo li sa cesme....... . .... ..................... ..... .......979899100 izbrisati tacno 100 cifara tako da preostane najveci moguci broj... ... .......... ........ ......... .. . .... .... .. .................: 1. ..... . . ............. ..... . a koje unuk? 97... . 100 .... ........ .. U torbu je ubaceno bez ikakvog reda 35 pari rukavica............ .. pas i ovca Lav mo e da pojede ovcu za 2 sata.. .... .. .... a da vodu ne prosipamo? 102.... . .. . ...... .... Baloni Balon od 10 litara napuwen je sokom... . .. . .... .. . . . a wegov unuk 8... ...... .. .. .. ........

... ..... . .... ..... .................. ... . . ............ . . ..... . .. ... .......... ...... .. ..... ....... . .... ...... .... .... .......... ........ ... .. ... .... . . . ...... ...... .. .... ..... .... . 2....... ..... . .. .. .. ...... ... .......... ............ ... ... ...... . . .......... ........... ... .... ...... . ..... .. .. ... 1.? 106... ... . .... .. 70 .. ......... ...... .... ....? 105.... .. ..... .... .... 2.. .. . ...... 3.... ..... ..... . ... .... .. . .. ...... .. .... . .... ........ ...... ........ .. ...... ......... ... ..... ..... .......... ..... ....... ..... . ........ ... .. 4 . ... . ........... ... 4 .. ............... .. ...... ..... ............... .. ............ 9 .... ......... ...... ............ ..... .... .. ....... ........ .. ... . ... .. .... .... ...... ..... . . .. ............ .. .... . 9 . ..... ... . .......... .. . ... 6 ........ ......... ......... .......... .... 3 km .. .... ... .. .. .... .... ...... 2. ...... ........ . . . ..... . .. . . . . . ... ...... ....... .. ..... ...... ........... .... .? 104.... . . ..... . .. .... ..... ... .. ..... . .... ....... 4 km/h . .... 40 .? 107..... ....... .. . . ........................ .... ...... . . . ...... . .......... .. 3.... . .......... ... .. ...... .... ..... ... ......... .......... ....... .... .. ..... .. ..... .? .. .... ... ........ 8 ................ ...... .. ......... .....? 108. ... ..... ............. .... . .. ......... .. .... .. 45 . .... .... 8 ..... ... ..................... . ........ .... ........ ........... . .. ........ ..... . ......... .......... .. ... ......... 1..... ...

.... ........ ... 48 ........... . ...... ....... ...... ................ .1/6 ..... ...... . ........ 8 . ... ........ ... 20 . .... ..... .... .. . .. . . .... .... .. .. . .. ... ... ... . . ...... . . . ... ... ......... . ......... ............ ............ . ...... . ... ..... ... ..: ........ . .. ... 5 . .. .......... .... . ..................... 3 .. .. .... .. .... .. .... ..... 8 ............? ..... .. ........ ..... ... . ... . . ........... ... .. . ..... ... .......... .......... .... ... ..... . ....... ......... . ........ ...... .. 13 ........ ... .. ... . .... ....... ... ......... .... ... ........ ...... .. 100 ........ ....... ..... . ... ....... .... ............ ... .. .. ...... ... .... .... ... ......... ... .. . ...... . .. .... .. ......... . .... ....... .....? 110.. 30 ..... . .. . ........ .... . ...... ... .... ... ..... .... .. . . .............. ...... ... .. . . ....... .. ... ..... . . ......... 60 .... .... . . . .. ............. 12..... ...... . . 3 ....................... .... .. .. ........ .... . ................. ... ..... ................. 1 .......... . .......... ..... . ........... . . ...... ....... ..... . ..... ......... ....... .... ..... ......... ....... ......... ... . 109...... . .. . ..... .... 30 ..... . . . ...... ........ .. ... . . ..... . ........ 2 ...: . 20 .. . 11 .... ... ... . .. ........................... .... ...... .... .. .. ...... . ........? 113... ....? 111....... .......... . .. . ... ..... .. . .... .... ......... . .......... . .... ...... . .... ....... ............. ... ....? 112............ 300 .................. . .. ...... ......... ....... 200 ... ....... ......... ....... 1/6 ... ............ ......... .. .. .......... . .. ...... . ............ ............. . ...... 1/6 .... ...... .. ... ..... 3 ...... . .......... . ....... 8 .... .... ..... . ...... ... . .. ....... ........ ............. .............. ............ 1 ....... ..? ............... .............. .. 100 ..... .. ...... ..... ... .... ..

... ..... ........ . . .. .. . .. . . .......... .. ... . ......... ... . . .. ... .. ..... .. ....... ...... . . .......... p ..? 117....... ... .... . .... ............. . . .... ...... ... ......... . ........ ..... .. .. ............ ...... ..... ................. .. . .. . .? ................ . .. ...... . ...... ... .. ..... ... ... . ... .... 2 ......... ..... . ............ ................... ............ . ....... .. . ... .. ....... ......... ........... . ........ ....... ......... . ... .............. . . .. .. ... ... 11 ............ ... .. ... .. . .. ....................... ..... .... . .. . .... . ..... . p ... .... .... . .... ........... ........ .... .... ..... ........ ..... .... ... . ... . . ..... ... .. . .. ..... ............... .. ... . ...... ..... ....... . ... .. . ....... .. ..... ........ ... .. .. ...... . . 114.... ... .... ... .. . ... ........ . ...... ..... . .. .. . . 6 . ... . .............. .... ......... ......... .. . . . .. .... . ... . ................ ........ .... . .. ... .....) .... .. .... .......... ..? 116.. 6 .....: ... . ....... ... 85 ............... ..... .. ..... p ........................ ......... ... ....... .. .? 118......... ... .... .. .. ....... .. . .) .... ....... ... ...... .. . .. 6 ..... ... .... .... . .......... .......... .. ............. ..... . .. ........... . . ..... ..... . ......... ........ ............ ....... . ... . ....... ........ . ........ ..... ..... ... .. .. ........... .. . ... ... . ..... . ............. .......... . .... ..... .............. .. . .. ............ .. .... .... ...... ... .... ..... .......... .. 7 ........ ............ 9 ..... ........ ....... . .. .. .. ......... ... ........ .? 115... ........) ... ....... . .. ............. .... . 6 . . .......... . .... ............. ... .. . . . .. ..... ....... ........ ... . ..... ..... ... . ........ ............ .......

. . ..5l............... .. .... .. .... ..... ......... .......... .. ............... .. ............. .... ......... ..... ...... . . . ..... ........ . . .. .... .. ... ..... .. . . 1... .... ....... .. ... . ................. . . .....? 125..... . . . ..... ........ . . .... . ...... 5l... .. . ......: ..? 127. 2l .. .... . .... . .................. ......... .. ...... ..... ... ... .. .. .... .. ....... .... .... ........ . ........ . ... .... . .. ... .... . ...... .. ... ...... 4 ..... .... ... . ... . ..... .. 100 ........ ................. .. .. ........... ... .... . .... .. . ......................... 15 .............. 1l .. ..? 126.. .. ..... ... ..... 1500 .. ... 119........... ... . ... .. ...... ... ......... ... .... .. ... .. .. ......... ...... .......... ....... ... ......... ............. . ..... .. 130...... .. ........ . .. ...... .. ....... ... ...... .. ..... ..... ... .. ... ... ......... ....... . . . .......... ......... .... .... . .......... ........ . . .. .. ......... ... ....... . ... .. ....... ..... .... .. .... .. . ..... .. ......... .... . ... .. .. .. ................ .... 60kg . . . . .. ..... ...... .. . ... 2l ... .. ... .. ........ .. . .... ... .... .. .. ........ ....... . ..... ..... . 4 . ... ............. .? 123. ....? 129... .. ..... 1l ... ... .. .. . ....... ............ ... .. .. . .... .? 122... ......... ........ ... .... ..... . ...... ..... .... ........ ........ .. ......... .. ........ .... .. ...... ...? 128.... .... .... .... ..... ... . . .. .. .... . ... . . ... .... . ..... .. .. . ........? 120...... . .......... . 1500 ......... ......... . ....... . .? 121...... ... .. . . ........... ....... 1000 ........ ..? 124.................... . .. . ... .. ........ ...... ............ ................ ....-..... . ...... ..... 17 ......... ..... ..... . .. .....

......... ... ... ... ...... . ..... ...... .......... .... ..... ......... ........ 6... . ..... .. ....... .. D ............. .. . .. .. ... .. ............... ...... .. .... ..... ... ............ .. . ....... 20 ... .... . ..... ............... .. ....... ..) .....) .. .... ........... . 2 .. ........ .... . ..............) .... ........ .. ..... .............. ...............? 133........ . ..... . .. ........... 15 .. ...... . .... . 5 .......... ... 3 .......... ... . . ... .......... .. . ...... . .. .... .... ....... .. D... .... . ....? 136.. . .. .... ......... .............. ........................ ............ ... ......... . ... ......... .... ... .. .. ...-. 50 . .... . .. ................ ..... . .. . . . . ......... ... . .......... ..... ......... ......... .. . 200 ..) . ....... .......... . .... ... ..... ... .............. .. .. .: ..... ..... .... .. ..... ....... .. .? . . ... ... ........... .. . .. ......... ........ .... ....... . . ...... .......... ........ ...... .? 132..... .. ......... 10 . . . .... .. D .... .... .................. ... . ... 10 ........ ... . .... . . ...... ..? 131.. .. . ........ ........... . . ... ........ ... ............. .. ... ........ .) .... ... ... ...... .... .. .. ... .................. . ........ .? 135.... ........... .... .... . .... . .. . ... ... ..... ........? 134................. .... .. ... 6 .... -... .. ...... ... ..... ... ...... ...... .. ...... .. . .... 35.. ..... . . . .. .. ...... .......... ............ .....! .... ....... ... .. ......... . .... . . 9 . . .. ....... .............. .. ........... . .......... .. ... . ..... . .... .... .. ......... ........ ....... ....... . ... . .......... .. . D ... 6.... . ..

..... ............... ......(. .... ... .......... ........ . .. ... . .. ........ ...... . ...... .. .......? 140........... .... ...... ... 5 .... 100 ... ... .. .... .. ......... ....... .. ...... ... ........ . .. .... ....... . ..... .......................... ....? 138. . ..... ... ...... .... ....... .. .... ........ ..... .. . . 105. ....... 6 . .. .. .... .. . 6 .. .... ..... ..... . ...... .. ....... .. . .. .... . .. ........ ..................... .. ................ ..... .. .... ...... ... ... . ..... .. . ...... ... .... ..... . ............. 141.. 110... ...... .... ..... . ... ...................... . . . . . . ... .. . .. ......... .... ........ ... ... ... ... ..... . . .. .... . ...... ...... . ....... . .... .......... . . ... ........... ....... . ..... .. .. . ................. 5 ..... 2).. .............. 115.. ... . ............ . .... .. 1 . ......... ... .... ... ... ... ..... ... .... .... ....... ................ ........ . .... . .............. . ..... ...... ..... .. .. .. ........ ... ....................... . .. .... ... ............ ..... .. ..... .... .? 143.. ..... ......... . . ............. ............ ..... 3 .... 2 ...... ..... ....... ..... ..... ... ........... .............. ..... .... . .... ... 55 . .. . .... . .. .... ... ...... ... .... ... ...... ... ... ......? 137..... ..... 130. 3 ...... ........... . ... 3 .. ... .. ..... . ..... 55... . . . ..... ... ... ..... . ......... ...? 139.. ........ ... 46 .. .......... . ... .... 3 . . ........... ........ . .. ... ... . ...... ....? 142. .... ...... ... ...................... ..... ... 2 ... ...... ..... ... 5 .. . .............. ........... ... . 4 ..... . ... ... ... 5 .......

.... ...... ... ................. ... ......: ...... + ............... ...... ...... ... ........ ................... ..... 1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 21... .............. .......... . .... .................... .... ......... . ........ . ... .......... .... .. .... .. ....... ..... . . ...... . ............ ... . .. ......... ... .......... . ....... ......... ...... ..... ... ....... .... . .... ... .......... .. ... . . .... ... ......... ...... .. .. . ... . .. ... .. ... .? 146...? 148. ... ............ . ....... ..... ..... ...... ..... . . .. ... ... ... ....... ... .......... ...... .. ... ... ... ...... .. ...... ............. ....... ... . .. . ........... ... .. . .. . + ... .. .. .... ................ . . ...... ... .. ... . 24 .. .... .. 3........ ... ...... ... .. 54321789 . .... . .. .... ...... . .................. 2.... ... 3. ..... .. ......... . ........ ............. . 147........ .. ............ ..... . ..... .. . .. 1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 30 ...................... -.. ....... ........... . .. ......... ......7890 ... ........ . . 12345678901234567890....... .................... 144.. 20....... .. .... ... . ...........? 145....... ............. .. ...... ... .. . ..........

.... . ..... ......... ... 1 : 4 : 4........ ........ ...... . .... .......... . ... .............. ............... . ...... . ... ............... ....... . ..... ....... .. .. ........... ............ oca i cerke i sina i cerke.. .... ..... . ...... .. .... . 5 .. Re ewa zanimqivih zadataka 1...... ....... ........ . ..... .? 150.................. ... . .....? 149.. ........ . ... .... .... . .... . dobicemo broj godina koji je dva puta veci od broja godina koji imaju otac.. .... ......... .......... . .. ... . . .. .. .... . ...... .... .. . sin i ......... ... .. 5 . ... ...... 100 ..... .. 5 .. ..... ....................... .... . ... . ....... ... . ... . Ako saberemo godine oca i sina.... ....... . .... ..

.. . . (71+67+42):2=90..Kontrolni zadatak sa jednom gre kom je re ilo 3 × 24 = 8 .. a to je 48.. 551. b) Zbir cifara iznosi 4.Sa 2 gre ke je bilo 1 × 24 = 6 4 1 . Po to je u odelenju bilo 24 ucenika (24-21=3). 71 godinu... Znaci.. 511 --155... 1 . ali iz uslovazadatka znamo da je broj ucenika mawi od 30.55) + 9 = 24 10.. Tako dolazimo do podatka da se u razredu nalazi 24 ucenika.... Takvih stubova ima 24 i jo 4 stuba saciframa 6 i 3 ( tj. Primeri su dati na slici 1. 90-71=19. Sledeci takav broj je 48. . odnosno. ... 115 551. 67. cetvrtini.. 663 i 3. Odgovor je od 3 do 7. tj. 6.... ili 2 i 4. 515 151. 151 515..Sa 3 gre ke je bilo 6 × 24 = 4 .. Svaki put takvih stubova ima8 ( na primer. dobicemo da sin ima 23 godine. 4. najmawi prirodanbroj deqiv sa 3. Na isti nacin dobijamo i ocev broj godina. 2.. Ukupno 32 + (32-3) = 61 9. 555 111). dobicemo koliko godina ima cerka.. 155 511. 4. 3. estini i osmini. 11. a) Proizvod cifara iznosi 6. Isto 2 kraja. samo 3 ucenika se re ili sve zadatke bez gre ke. Akood toga oduzm emo broj godina oca i sina. 6 i 8 je 24. 33 i 633. 5. (70 .. tj. . svi zajedno imaju 90 godina. 3 i 663. ili 1 i 5. 20+ 19 + 18 +5 = 62 8.. 18 .. 7. Ima ih 20... .Sa 4 gre ke je bilo 1 × 24 = 3 8 Iz ovoga se vidi da je broj ucenika koji su sa gre kom re ili kontrolnizadatak 8+6+4 +3=21. Moguce cifre su 0 i 6... tj. cerka..115.. Moguce je ako su trojke. 111 555.. Po to se radi o trecini. Kada od broja 90 oduzmemo broj godina oca i cerke.. 633 i 33).

. 8x + 70 = 310 8 x = 240 x = 30 14. Osim toga. na drugoj tata.. . . slika 1. Sveska 2 xx + 2 x + 4 x = 105 Olovka: 15 dinara Olovka x 7 x = 105 Sveska: 30 dinara Kwiga 4 xx = 15 Kwiga : 70 dinara 15... mart. . onda ce za desnu nogu(posto imamo pet pari) biti PET cizama.... Isto 3 godine. a u prostoj godini 30. 19. 17. Prvi rez-kanap presecemo na pola(dobili smo dva dela). . maj. Otuda. drugi rez-kad jedu polovinu kanapa presecemo na pola. 12. Na jednoj fotografiji se nalazi mama..... Uslov ispuwavaju svi datumi januara.. plavih ima 2. 21. s obzirom daBelic im a sestru a da pilic fla u... .. 20. 18. Mo e.. Ovo mo emo i prakticno pokazati.. Po to svaki par ima jednu desnu cizmu.. Plavih olovaka je paran broj mawi od 4. zelenih i utih po 3. Iz uslova zadatka sledi da pekar nije Belic a ni Pilic.. a natrecoj mama i tata zajedno.. april i 30.... u prestupnoj godini 30. ... Jo jednom se napuni fla a od 1 litra..... . jer vreme tece podjednako za sve.. ito su 2 litra. a) 30 +70 = 100 g) 30 + 77 = 107 b) 30 + 7= 37 d) 30+777 = 807 v) 30 + 700 = 730 13.. crvenih 4.. 16....

sin je pravilno re io 12 zadataka. vraca je iostavqa na prvoj obali.. 16 1· 24=6. 4.. Neka je H broj pravilno re enih zadataka(za wih je sin dobio 10 Hdinara). Kontrolni zadatak sa gre kom je re ilo: 13 · 24=8. ako je voda smrznuta.. Tada imamo: 10H -5U = 80 H +U = 20 odnosno H= 12 i U=8 Prema tome. 6 i 8 je 24..77 Prema tome...... 24. Posle toga on se vracapo vuka koj eg prevozi na drugu obalu gde ukrcava kozu. Najmawi prirodan broj deqiv sa 3. 22. . Tako dolazimo do podatka da se u razredu nalazi 24 ucenika.... . 28.. . Tri ucenika (24-21=3) re ila su zadatkebez gre ke i zaslu i la ciste petice. Sastaviv i proporciju imamo: 300 :830 = 1 : H H = 2... za dobijanje 1kg meda vredne pcele moraju skupiti 2... terazije ce biti uravnote i. 27.77kgnektara. Vracajuci se zatim naprvu obalu on ukrcava kozu i prevozi je na drugu obalu do vuka ikupusa. a jedna kuglica 40g. . Jasno je da seqak mora prvo prevesti kozu...... 23.. 26... .. Mo e... odnosno 8+6+4+3=21 ucenik. Sledeci takav brojje 48.... .. a li je on veci od 30. Rastojawe izmedu wih je iznosilo 91 metar. 4 · 24=4 i 18 · 24=3. a prevozi kupus do vuka.. Ako sa oba tasa terazija skinemo po 2 kuglice. a1kg meda sadr i 170 grama vode i 830 grama cvrste supstancije. Da kle.. 2 7 6 9 5 1 4 3 8 25. . 29. a U broj nepravilno re enih(za wih je sin morao vratiti ocu 5 Udinara).. 1kg nektara sadr i 700 grama vode i 300 grama cvrste supstancije. 5 kuglica meri 200g.

. pa su datumi 2. x + 14 i x + 28. Kwiga je imala 414 strana.. ... 37.. 16.. 3 i 97. Prema tome za numerisawe svih stranice kwigepot rebno je 9+90+315=414 brojeva. kada je bio utorak. dobicemo 49 parova ciji je zbir 100. Ukupno je ubrano 229 534kg voca.79. . 2 i 98.639 35. zakqucno numeri u se dvocifrenim brojevima i za wih je upotrebqeno 90*2=180 cifara. a na drugoj 6. 34. Ako parne datume. Ovde je upotrebqen samoodreden broj tro cifrenih brojeva... do 999.. 32... x = 300 43. 40. 30. . i 30. do 99. . dan u tom mesecu. x 201 = 99. s trana.... 36. Kako je na p rvoj grani bilo dva puta vi e. Kada se sasvim odletelo 7 vrabaca.. Zatim opet napunimomawi i dopunimo veci lonac. Ukupan broj nacina je 4*3*2=24 38. od 10 do 99 180 cifara.. 42. .19. Prodala je 8kg 270g kajmaka. onda je x = 2. Ostalih 1796 cifara upotrebqeno je za brojeve od 100 do 697 (598 · 3 = 1794) i za pocetak brojeva 698. . to je na prvoj bilo12.. Ako tome dodamo i broj 100 .. 39. Za numerisawe prvih 9 strana.. tj. U mawem loncu je ostalo 3l vode. a na drugoj 25-17=8..9.319.... Natovareno je 5982 kg gro da... numeri u se trocifrenim brojevima. To je broj 136 148.. vodu sipamo u bure i ponovimo ceo postupak. potrebno je 9 cifara.39. Ako spojimo brojeve 1 i 99. 33.... Provera broja cifara: 9+2*90+3*315=9+180+945=1134 41. 4.159.. znaci da je upocetnoj poziciji na prvoj grani bilo 12+ 5=17. Stranice od 100. mestu je cifra 9.. na granama je ostalo25-7=18. Od 1 do 9 napisano je 9 cifara... Sledecih 90strana..... Napunimo mawi lonac i sipamo vodu u veci. 31.. oznacimo sa x.. Kada na prvoj granu vratimo 5 vrabaca.. Na 1985. u wima ima1134-(9+180)=1134-189=945 cifara. i tako do 49 i 51. Od 10. Znaci upotrebqeno je 945:3=315trocifrenih brojeva. 20 limenki po 5 kilograma i 5 po 8 kilograma. Posledwi petak je bio 26.

. 48. . tj.a sukwa 63 dinara. 53. 50. Po to su od ukupnog broja camaca (sedam) samo tri camca pristala uz obalu ali se i daqe nalaze na jezeru. 54.. Za tri cokoladice trba platiti 27 dinara. Kako je 30 dinara i 3 lopte jednako sa 130dinara i 1 loptom. . 46. 55. Cena ma nice je 28 dinara... 57... a ostalo zadr ala...Ucenik jeimao 11 din ara. Znaci 15koka za 9 dana 45 jaja. 3 novcanice od 20 dinara i 5 novcanica po 5 dinara.. Na tas sa kafom je stavio 2 tega od 50 g.. Cetri. Brat ima 6 dinara.. ... zakqucujemo da se najezeru nal azi sedam camaca... Ivana je Tatjanina kci. a 1 lopta 50dinara.. Na sve tri police ima 76 kwiga. 44.bro 26 dinara. .. 52.. 5 000.... . Tatjana je od svoje majke dobila 150 dinara. Ako je trecina posla vredela 10 dinara i lopta onda je ceo posaovredeo 30 di nara i 3 lopte. 56... 47. Pereca ko ta 4 dinara. . 3 koke za 3 danas snesu 3 jaja. 59.a sestra 24 dinara 51. a reket 16 dinara. kifla 8 dinara. Samo je baba i la u grad.. sendvic 12 dinara. 45. 49. Ma na ko ta 21 dinar. To svojstvo imaju svi pravougli trouglovi.. Tom proizvodu dodajemo broj 50... jerwega nismo racunal i tako da je zbir prvih 100 brojeva 5050. jas no je da 2 lopte ko taju 100 dinara.... a na drugi tas 3 tega od 200g... . Lopta ko ta 48 dinara. imacemo 50 · 100..... 58. od cega je 150 dala Ivani. 15 koka za 3 dana 15 jaja.

. 71. 23 (susedni brojevi se razlikuju za 3) b) 38... Mira ima 40. a Sawa 37 slicica.. U prvom balonu je bilo 16 litara.. 77. 65. pa jeukupan broj odigr anih utakmica 10*9:2=45. jedan decak se vracacamcem. 55. 64.. Dva decaka prelaze camcem na drugu obalu. . 63.. U Ni je poslato18 173 daske. a) 17. pocev i sa trecim. 76. Gumica vredi 3 dinara. ... 68.. 67.1320. x =700.. 70. Sin ima 17 godina. olovka vredi 6. 47. 62. 75... a cetvrtog dana 7 stranica. KOLA . a sveska 16 dinara. 61. 73. Rastojawe izmedu Sawine kuce i kole iznosi 49 metara... 72.. drugi decak vracacamac nazad. Prvog dana je procitao 22 stranice. 60.. .. a du ina treceg tunela iznosi 3 192m. uciteq prelazi camcem na drugu obalu.. 3 x +1900=4000. mlada cerka 14. Avion je za 3 dana preleteo 9 125 km. 74.. olovka vredi 6. zbir je prethodna dva). treceg 27... x + 700 + x + 620+ x + 580=4000. Decaci su imali 1400.1280 dinara.. U jednom krugu svaki od 10 klubova odigra 9 utakmica... Kada mu se rodio sin otac je imao 26 godina. .. 89 (svaki broj.. a u trecem 25 litaravina. a starija cerka 23 godine. a sveska 16 dinara.. Gumica vredi 3 dinara. . . u drugom 18. Du ina prvog tunela je 4 074m.. 69. Decaka 120. drugog 5 184m. Ana ima 23 slicice. U 4kruga odigra se 4*45=180 utakmica. 57 (razlika se povecava za 1) c) 34... 20. a devojcica 240. Ukupno su zasadili 23 316 sadnica. 66.... drugog 24..

81.. 89.. ako ga u isto vreme zapale sa oba kraja.. .. devetog. 83. 92. Da. 28 975. 78. bila sreda. onda bi kolsko takmicewe bilo 1/3 x.. 82.... .. 1/9 x =4.1/9 x +8 =1/3. pa je ukupno cetvorki 18*1+2*10=38 . to je CE= 2*12=24. Ukupno je preostalo bojanki i slikovnica 102 852. AV rastojawe je 12cm.. pa je PQ =24+9=33 cm.. 95.. Po to 1 hektolitar ima 100 litara... od preostalih stranica 143. Treba preseci petu.. esnaestog. U svakoj od 18 desetica se javqa cifra 4 po jedanput... 4*3*2*1=24 nacina. a u petoj ipetnaestoj jo po 10 puta. . Treci broj je 1 111.8.. est 88.. 87... to je poslewa stranica 314(jer ona mo ra biti parna i veca od 143). x =36 93. Ivan je Mihailu unuk. 84.... Neka je x ukupan broj ucenika. cetrnaestu i tridesetu kariku.. a Mihailo Ivanov deda..... Kako nedostaju prve 142 stranice. Cetvrtak je bio drugog. kwiga ima 172 stranice.onda je AP+PQ= =(42-24):2=18:2=9 cm. Broj 3 (tri) ima 3 slova i isto toliko jedinica. Ima 427 stanova sa vi e od tri sobe. . ... 90. a op tinsko 1/3 x .. . napunice se 25 kantica jer je100:4=25 79. Pet novcanica: 1 · 10 + 1 · 5 + 3 ·2 = 21 85. 91.. 100 + x = 701 x = 601 86.2/9 x =8. 80.. 94.. dvadesettreceg i tridesetog pa je 29. Kako je 1.

prepisiv. 102. ..... ....... kada bi jeli zajedno. vuk... Treba uzeti 36 rukavica......... .......... 98. .... ... ... 7 3 0 3. ... . .. 96. 5 2 3 10... .. Deda i unuk su rodeni 29. 8 2 0 9. . pa je deda roden 2000-17*4=1932 a unuk 2000 . ..... ......... .... . ...... 8 0 2 8.... ...... . . .... Pas za 6 sati pojede jednuovcu... .. . ......... ... za 6 sati mogli bi pojesti(3 + 2 + 1) ova ca. .. . ....... ....... .... . .. 1 7 2 7... februara..... ....979899100..... ........ .. .. 9 1 0 6.. ... . ...... . . .. .... .. ... Baloni 10 1 7 1 3 1 0 10 0 0 1.... 2 7 1 8. Prvo se napuni fla a od 1 litra a zatim se voda prelije u vecu....... 2 5 3 9... .. 5 5 0 99.. Najveci broj koji se mo e dobiti brisawem tacno 100 cifara iz broja1234567891 0111213.. .... ........ .5 ...... .. . 5 5 0 Redni br..... 100.......... . .? ..8*4=1968... Lav za 2 sata mo e pojesti ovcu.... 4 6 0 5. . ... Znaci ......... ..... 6 4 0 4. Zadatak ima dva re ewa koja dajemo ematski: Redni brojprepisiva.. 6 1 3 5. ..... . a za 6 sati 3 ovce. ... .............. .. 3 7 0 2... . .979899100 sledeci broj je99999785960... .... .. .. 3 4 3 3.... . 100 . Vuk za 3 sata mo e pojesti 1 ovcu a za 6 sati 2 ovce. 150 ...... (87. ... ... 101........ 4 3 3 4..... ... . .. .. . .... ... 75 .. 7 0 3 2.5 + 100) : 2 = 93............ .. 103.......... ....godine 97.... . 9 0 1 7... a za sat 1 ovcu.. pas.... 50 ....75 ....a Baloni 10 1 7 1 3 1 0 10 0 0 1. lav. 100 .... 1 6 3 6. . 175:2= 87...

............ .. ...

....... ..... ...: d/3 = s + 2/3.... ... ....... .... 2 ........ . ........... .......... . ........ ......... . d 3 ........ ........ . ... ... ... ..2 .. .. ..... . .2 .. 106.... 105....... . 4 ... 1.1 ...... .2..... . ... . .. . . ..... . . . .. ....... . km ........ ..... . .. .... .. . .... 3/4 ... .........3 . ... ...... . 3...... .. ...... ...... 9............. . ..... ......... 6 ...1.. ... .. = 70.... . 3 .. . . . . ....... . 2.................. ...1 ..... . ...... .... .. .. . ........... ...... .... .. .... ...... ...... ...d = 20.. ..... ........ 1+ (d 3)/4 ........ ........ . . .. ............ ... .... ......3......2 .. . .......... 5........ .... ..... ....1....... .... ....... ......... ... ... ...... . . ........... .. .3..... 3 km/h..... ..... ..............1 .. ........... .. .. 4 km/h. 2/3 * 1/3. . ... ...... . ......... 6 ... . . .: s = 1 + (d 3)/4 + 3/4. .. ..... ..... .... . .... .. .......... . .. ..2 ..2........... .. 104........... ..... . ... 2/3 ..... .3 ....... . . .. ... . ... .... 9+8+9+8+6+4+4=48.. 1 .. ... ... d/3 2/3 = (d-3)/4 + 3/4 + 1..... .. ... .. 315 . . .3 ....... .. .... = 702... .... ... .... ... .. ....2. .......... ..... ... ......1.. . .. 24....... .... . ..... . ....2 ... .. ........ . ............ .. ... .. . .. ..... . ... .... s . ..... .. 8+9+4=21. ..... d/3 . . ... .. d ...... ... ..1 ...... 2/9. ...... ........ 3 km/h. . .... .... ...3 ....... .. .. .. .. .. .. ... .2 ......... ... ... .. .... ........... ........ .... . . s = d/3 2/3...... . ... .. ........ .. ... ... ...... ... .... . . .............. .......... ..3. ............ . ..=315.. ............ .3 ........... ..... ....... ... . .. .. ....2. 3. ............ .. . .... . ........ .... ... ... ... ..... 45 ... ............... = 630 . .1. ... ... ....... . .....3.. ........ 40 . .. ...... ... ...... .... ... ... .... . . 48/2=24..... ...... . .

.... ... ................... ... ... .. .. . ................. ....... 100) = 6.... .: 200 + 1/6 (6...... ..: 6*500 500 = 2500 .............. ...... ....... ........ .... ..... .. .. ... .. ... 108.... .. .. .. ... ..... .... . .. .... + 500)/6. ....... .. .. ..... ..... . . 8 5 3 .. 15 ... = (5........ . .. .......... ... 107...... . 500 .. ... .. ... ........ . . .. .... .... .. ........... ... + 500 )/6...... .... ........... 500.. ..... .... .. .. . ...... .... .... 200 . .... 100 ...... ..... . ... ............ .... .. 8 -3 5 3 2 3 6 2 6 -2 1 5 2 1 4 3 4 4 109. .. ...... ......... ... ............................ 100 + 6 .... ..... ..... .... ... .. ... ..... .. 20 .... ............ 20km. . = 500 .. ....... .. ......... ....... 2500:500 = 5 .......... .... 100 ... . 110....... ...... . ... 16 ..... ... . 1/6 . ..... 3 ........... ... .... .. ....... .. (. ................ .... ..... . ........... ... ... ...... ... .... ................ . ............ ....... .... ... .. 1/6 ............ . . ....... 200) = (5.. . .. . . ..... . .... .... .... ... .... ..... ... 1 ... ...... ........... . ... .. . .............. ... ................. . ........... ...................... ............. ...... .. .... .......... . . . ... 200 ............ .. .... ... . ... ..... .... . ...... . .......... ........ .. . . ............ .. . ... ................. . .................. ............... .... ...... ... . . ......

.... ......... . . .. 117....... 1 . ..... . . ... ....... . .. .... .. ... . . ... ........ . ... ... ............: 9 · 4z = x + 4y ....................... .............. .. .............. .. ...... 11 7 6 1...... . . ..... ... 5 ..... . .... 28 . . . ..... . ..... ... .... .......... .. . . ....... ........ ... ..... ..... . . ... .................. . ... .. ... . . .. ... ... ... ... ... .. ............... 3 ............ 2 .. .. ... x kg . .... .. . .......... ....... ... ...... .... .. . ..... . . .... ..: 115..... ...... .. ... .. 15 ...... . 4 14 6 = 8 6 + 6 = 12 3. ... ......... . ....... ..... ........ . .... .. ... .... 20 ..... .... ...20.. ..... . .... ... .. ..... 11 7 = 4 7 + 7 = 14 6 2... ... ............. .. .. ... .. ... (..)... ............ 60 .. .. ..... . ...... .. . ........ ..... . ... .... .... ... ....... ... ........... . ...... .: ...... .. 118.. .. . ...... .. ....... . 114........... ........... 30 . ... .... .... . .. z kg ............. ........... . .. ...... ... ...... ... ... ... . ... . .. 14 ... 49. ..... ....... .. .. 4 + 4 = 8 8 12 4 = 8 116... ......... .... ........ . .. .... .. 100 ........ .... . .................. .. ......... .. .. ........ .. 111.... .... .... 10 . . .. ........ . ... 4 .............. 5 ..... 20+30 = 50 .. .......... 20*60 = 1200 .... y kg. .. ..... 1200:50 = 24. ... .. ................ ... .. ......... ........ 1 .... . ....................... . .. 60 24 = 36. .. ......... ... .. ...... . ..... . 112......... .... .. 45 . .................. . ....... .......... ........... . . . ... .. ..... ................ ... ... .................. ......... ... .. 60 .... ....... .... .......... ... 100) ...... ......... ........ . 1200 ..8·6z = x + 6y ...... ........... ... ..... ..... ........ ....... ... . .. ....... ..... .... 100(....... ............ ... ... 4 .. 6 ... .... .. y =6z...... .... ...... ........... . 15 . ... . ..... . ........ .. .... .... ... ....... .. . .. ......... . .... 113.

... ..... ........... .... ............. . . ............ ....... .. .. ... ........ . 72 . . . .. ..... ...... ........ .. .. ... ..... ..... ........... ...... ................. ............ .. .---------15 .. ..... . ...... .... ....... ..... ... 15 .... . ........ ... ... ..... .......... ..... 128. .... 124. .. 121. .. ...... .. .. ....... . ......... .... ... ......... ... ..... .... ...... .... . ....... . .... ... 123. ...................... 132... . . ......... ... ...... .. .... .... . .. . . .. .. . ...... ... .. .. .....5l.. . 4 ....... ... .. .. . ......-------. ...... ... . .... . 122.. ........... ..... ........ . . . ....... 130. ........ ..... .................... .. .. 1000 . 2l.... . . .... . .. .. .. . . .. ... 19 ... ....... .. 3 .... . ........ ....... . . (.... .... ..... ............ . ... . ....... ... ... 1500 .... ... . ... . ....... .. .......... ...... .. . 1... . . ... . . . ...---------... . 30+17+(174)= 60 127.... 131...... ... . . .... . ... .... . D......... ...... ... . .... . .......... ........ .. .. ... 15 ...... .. . 5 ......... .... .... .......------------60 ............ ......... .. ... ...... ... ........ ............ ...... 125. .. ... . . . .. ........ ... .... 2 .. .. .. .... . 129.. . . ......... ... 119.......... .. ...... ...................=17+(17-4)= 30 ... ........... .... . 133....... 126.---------14 ..)..... ......... ........ . .. .. 1l .... .. ... 1l ...... ....... ... ..... ...... ........ ..------... 120.. . ....... ..... ................... ... ... ................ . . ......

.......... .... ....... ... ....) ... . ...... . ........... c = 55 ......... 7 · 3 = 21 .. . 7 . . ......... ...... . ... .. 6 . .. ......... 8 ........ .... ... .... ..... ... .. . ............. .... 6 . . ............ ....... . 460 : 23 = 20. .......................... ( 46 : ) · 5 = = 460 .... ............... ..... ... 46 . 1 ... 140......... .. .. ...... .. ....... ........ ........ ....... . ...... . .. . ...... .. 20 · 12 = 240 . . .... ........... b = 55 . . ......... ........ 50 g...... ...... ..... . ... 500 g.............. ........ .... ..... . . .... ...... +c .... ............ +b +c = 165. ...... ......................... 138..... .. ..... 345 ...... 4. 4 .... 5 .......... ............. .. . ... ........... ...... .... ... ..... c. . ..... ................. .. . ....... .... ....... 13......... ... ...... . . . ...... ... 250 g .. 200 g .. .. . . .. ....... ..... ... ....... 50... ............ .... 9 + 8 + 6 = 23 ........ ...... 2 ... 136...: ........ .... + 55 = ... .. . . . .... 9 .. . ................ .... 1 . .. ..... ...... . .... ..... ... ..... .. . ....... 105 + 110 + 115 + 130 = 460 .... .... = 55 ................. ....... ... ... . . .... . .......... .. ... ....... ......... +b +c ) .. . . . ......... . 2 kg .. ...... ...... .... . . ..... ... . ... 139......... .. .. ......... ..... ... . ... ... . .. ...... . . ... 250 g .. ...... .............. .. 12 .. . . . .. ....... .. .... 134............ ...... . ... . .: 12 . .......... 80 .... .. 135..... .. 9. ...... .. .. ... + b + c . ..... ..... .. (5 ...... . c + 55 = ... . . ..... ........ ....... ... . .... 2 kg ....... .. . ....b + 55= . ... . + 55 = =b +c . . .... . .. . .. . ..... ....... .. .... . 2 ...... .. .....2...... 20 · 23 = 460 ... .... ..... ....... . a .......... .. ....... . ..... ........ 4 kg .. . ... . +b ... .. . . 137...... . ....... ... ..... ........ .. ........ .. 1 ... 2 kg ...... ................ .. ... .. b ..... x . .. 240 ..... ......... .... ........... . .... .... . . 26. +b +c + 165 =2 ( ...... .... . ........... ........ ....... 460 : 4 = 115 . .... +55 =b +c . ... ....

.... DA ... ... ... .............. ........ ... ... .. .. . . .. . ABCD(... . .. PR ....... ..... ...... .......... 2 aa 3 23 = a 3 ....... ............... ....... ....... 4..... . 141............. .... ....... 143. . ST = PR.... Q..... .. . .... . ..... AB............... ..... ......... ..... . . .... ST .... ... ..... ...... . ... .. ...... ......... . .... .... . . . .... X= x 2 = a 22 4 4 ......... ...................... ............. ....... .... 4... ... .. ......... .......... 5)... .. . ..... ....... ...... ............ .... ... ......... 5......... P.. .. BC.............. ....... .. .... ....... ......... .... ... .. .. . ... .... CD ........ ......... . ... . ... .. ... ... .......... ... ...... ... .. ... . 142.. .. .. .... ................ ..... 6 ........ .. .. .. ........ .. 5 ............. ST .. ...... ..... .... .. ..... ... S . ....... ............ .. ...... .. .... ...... ... . ........ ...... .. ............ R... PR ........ ......... ..

. ..... ..... 144... .......... ........ . . . .. 2 ... ..... ..... ........... .................. ..... 9. ..... ... . .............. .. ........... . ... ... .... 5 = 4 + 1.... . .... .......... . ............. .... 64..... . .......... ...... .. ........... 64......... .... 4 ........... . .. ......: .. ...... .. ..... . .. 4... 2... ...... ............. ............ . .. ....... ..... . ....... .... .... .. ... .. ........... ............. . .. .. .... .. ... ... .... .... (. ......... . 1 + 2 + 3 + .. ........ .. ..... . .............. ........... ........ 24 . . . . .............. . .. .... .... .. -) . .. .. .. .. .... . . ........ ... . . .... .... ... ...... 148. .. ...... .... ... .. .. .. . .. . ... .... . ... ........ ..... ..... ....... . ... ...... . . (+ ... 150........ ....... 4n + 1 (n ...... . .. . ....... .. . ......... . ...... .... .. ... . . .... ... . ....... ..... 1 ... ... 4.... . . .. . ... ...)... ....... .... ........... .... ............................. ..... ....... ....... + . . . ... .... 146...... .... .......... ... ........ ............ .... ..... .. ...... ... ..... ..... ....9 ... .. .... +.. .. ...... .. ....... -......... ......... .... ...... ......... . .. . . .. ... ..... ..... ........ ................ . ........... ..... .............. 149. ... ... . .... . ..... .. ... . ... ... . ... ............. ........ ..... .... ......... ...... .. .... ... ..... ... ...... .. ....... ..... ....... 22 . .... + 9 = 45...... 100 .)....... . . ... ....... ... ....... ... 145. .. ..... . 6... 30..... 5 ....... ...... ... . ............... ...... .... .. ..... .......... ... ....... .. . 100 .. ... ... -..... . . 1.. 45... .. ...... ... ...... .... . .. .. . .... . ........ . ... ...... ..... .... ... . .. .... ...... .. . . . . . .. .... .... . 44 ...... ........ ................ . . + .......... 147. .... ......... .................3......... .. ...... .....2. . .......... ........................ . ........ .. ....

. ..... ..... ... .. ........ ................... . 6....