.......... .... .... . ......

150 ZANIMQIVIH ZADATAKA
Koliko je ne to zanimqivo, uglavnom je stvar licnih naklonosti.
Ipak, jo od davnina postoje zadaci koji zadr avaju pa wu vecine re avalacasve dok ne do
du do re ewa. Takvi zadaci vi e motivi u pri tra ewu re ewa, teih, s pravom, smatramo zani
mqivim zadacima. Ima ih i te ih i lak ih.
1.Godine
Otac i sin imaju zajedno 71 godinu, otac i cerka 67, a sin i cerka imajuzajedno
42 godine. Koliko svako od wih ima godina?
2.Blizanci
Brat i sestra su rodeni istog dana, meseca i godine, a nisu blizanci. Dali je to
moguce?
3. Jedan tap ima 2 kraja. Koliko krajeva ima pola tapa?
4. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. Tr
ecina ucenika je pogre no re ila 1 zadatak, cetvrtinaje pogre ila kod 2 zadatka, estina
kod 3, a osmini nisu bila tacnare ewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika pravi
lno re ilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vi e od 30 ucenika?
5. Koliko ima dvocifrenih brojeva cije su sve cifre parne?
6. Koju zajednicku osobinu imaju navedeni brojevi:
a) 16; 23; 32; 61
b) 13; 22; 31; 40
7. U kutiji se nalazi: 20 belih, 19 crnih, 18 zelenih i 16 plavih kuglica.
Koliko najmawe kuglica treba izvuci da bi sigurno bilo: 5 plavih i 4
zelene.
8. Na proplanku su zasadene sadnice bukve i 32 sadnice hrasta. Da suzasadene jo t
ri sadnice bukve, bilo bi ih podjednako. Koliko je
zasadeno sadnica?
9. Odredi broj koji je za 9 veci od razlike brojeva 70 i 55.
10. Stubovi pored putaRastojawe izmedu dva mesta iznosi 666 km. Na svakom kilome
tarskom
stubu pored tog puta napisana su dva broja koji pokazuju udaqenostod krajeva put
a: 0 666; 1 665; 2
664; ...
Na koliko stubova su za natpise upotrebqene samo dve cifre?
........ ........

.......... .... .... . ......
11. Trougao i cetvorougao
Koliko stranica mo e imati presek trougla i konveksnog cetvorougla?
Odgovor ilustruj odgovarajucim crte om.
12. Broj trece desetice uvecaj za:
a) 7 desetica g) 77 jedinica
b) 7 jedinica d) 777 jedinica
v) 7 stotina
13. Brat ima 9 puta vi e novca od sestre. Ako brat dobije 70 dinara, a
sestra 310 imace podjednako. Koliko novca su imali na pocetku?
14. Sveska je dva puta skupqa od olovke, a dva puta jeftinija od kwige.
Za olovku, svesku, kwigu placeno je 105 dinara. Koliko ko ta olovka,
koliko sveska, a koliko kwiga?
15. Ove godine tata je stariji od mame za 3 godine. Koliko je godina
tata bio stariji od mame pre 2 godine ako se zna da tata sad ima 29
godina?
16. U jednoj zgradi stanuju 3 drugara: pekar, lekar i apotekar: Oni se
prezivaju Belic, Ivic i Pilic. Pekar je jedinac i najmladi od trojice. Pilic je
o ewen sestrom Belica i stariji je od lekara. Kako se preziva pekar,
kako lekar a kako apotekar?
17. Na stolu se nalaze tri fotografije na dve fotografije je mama,a na
dve tata mo e li to biti?
18. Sa koliko rezova se mo e kanap podeliti na tri dela?
19. Cizme
Na polici se nalazi pet pari cizama.Koliko ih je za desnu nogu?
20. Decak i olovke
Decak ima 12 olovaka: zelenih isto koliko i utih, a crvenih dva puta
vi e nego plavih.
Koliko olovaka svake boje ima decak?
21. Datum
Koji dan u godini ima redni broj, racunajuci od pocetka godine, jednak
proizvodu wegovog rednog broja u mesecu i rednog broja meseca?
22. Na jedan tas terazija stavqeno je 7 kuglica, a na drugi 2 kuglice i
teg od 200 grama, terazije su u ravnote i. Kolika je masa jedne kuglice
ako, je masa svake kuglice ista.
........ ........

.......... .... .... . ......
23.Seqak je preko reke morao prevesti vuka,kozu i kupus. Medutim, ucamcu se pore
d seqaka mogao smestiti ili samo vuk, ili samo koza, ili
samo kupus. Istovremeno, ako ostavi vuka sa kozom vuk ce kozu
pojesti, a ako ostavi kozu sa kupusom stradace kupus. Kako je seqakuspeo da prek
o reke preveze vuka, kozu i kupus?
24. Upi i u prazne kvadratice brojeve, tako da zbirovi vodoravno,
uspravno i dijagonalno budu 15.
7 6
4
25. Miki i Ðorde trce jedan drugome u susret. Ðorde je tri puta br i odMikija. Kada je
Ðorde pretrcao 42 metra, do susreta im je ostalo jo 35metara. Koliko je bilo rasto
jawe izmedu wih na pocetku?
26. Otac je obecao sinu da ce mu za svaki pravilno re en zadatak dati10 dinara, do
k je sin za svaki netacno re en zadatak morao vratiti ocu5 dinara. Po to je sin urad
io 20 zadataka, u tednoj kasici na lo se 80dinara. Koliko je zadataka sin re io bez g
re ke?
27. Mo e li ucenik drugog razreda u ruci poneti jedan litar vode nekoristeci nikak
vu ambala u?
28. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. T
recina ucenika je pogre no re ila 1 zadatak, cetvrtinaje pogre ila kod 2 zadatka, estin
a kod 3, a osmini nisu bila tacnare ewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika prav
ilno re ilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vi e od 30 ucenika?
29. Nektar koji vredno sakupqaju pcele sastoji se iz 70% vode, dokmed koje pcele
proizvedu sadr i oko 17% vode. Koliko je nektara
potrebno sakupiti da bi se dobilo kilogram meda?
30. Odredite 1985. cifru.
Napisani su jedan za drugim prirodni brojevi 123456789001112...
Koja je cifra 1985. mestu?
31. U mlekari je sir upakovan u limenke od 5 kilograma i 8 kilograma.
Da li je moguce izabrati 17 limenki, a da u wima bude 100 kilogramasira?
........ ........

. Koliko je ukupno ubrano voca? 33. 32. 43.. Koliko je kggro da natovareno u treci vagon? 36.. . od kojihsu neki bi li po 200 g. .19... Koji je datum bio posledweg petka u tom mesecu? 42. a sa druge sasvimodletelo 7. a u drugoj 3kg 870 g. Koliko je prvobitno vrabaca bilo na svakoj grani? 40.. Nastavi zapoceti niz brojeva: 4. a u treci za 758 kg mawe nego u drugi.. Baka Stana je u jednoj kantici imala 5 kg 650 g kajmaka. Kako je to uspeo? 45. U jedan vagon je natovareno 8 000 kg gro da... u buresipati tacno 6 litara vode? 39.. Koliko s tranica ima ta kwiga? 41. Na koliko nacina 3 ucenika mogu sesti na 4 stolice? 38.. Ako se razlici brojeva 972 384 i 108 532 doda neki broj... Prodavac je pola kilograma kafe izmerio samo sa 5 tegova.Tri camca su pristala uz obalu... najbr e. a kru aka za 52 804 kg mawe od ukupne mase qiva i jabuka..9. Kak o se pomocu raspolo ivih sudova mo e. 35... jabuka za 38 425 kg vi e od qiva.639. dobijase najveci dvocifreni broj.. .. Po jezeru je plovilo sedam camaca.---. .---. Izracunati bez pomoci olovke i papira zbir prvih 100 brojeva.---. a drugi7 litara... Kada se nepoznati broj umawi za najmawi broj trece stotine. dobija se1 000 000.. Posle izvesnogvremena sa prve gr ane preletelo je na drugu 5.. Koliko je kajmaka prodala? 34. U vocwaku je obrano 51 372 kg qiva.. .. . Posledwi petakU nekom mesecu tri utorka su imala parni datum. Na prvoj grani je osta lo dva puta vi e vrabaca nego nadrugoj. a u durgi za1 260 kgmawe nego u p rvi.79. Na dve grane nalazilo se ukupno 25 vrabaca.... Da bi se numerisale stranice neke kwige bilo je potrebno 1134cifre. Imamo dva prazna lonca od kojih jedan ima zapreminu 11.... Koliko je posle toga bilo camaca na jezeru? . 44. Odredi nepoznati broj.. Koji je to broj? 37. a neki od 50 g. Nije prodala 1 kg 250 g kajmaka...

. i to svake vrste isti broj.... a Ivana od svoje 150... U susret su joj i la tri decaka. onda imaju podjednako novca. Na jednoj polici ima 12 kwiga. Iznos od 85 dinara placen je sa 8 novcanica i to od 5 i od 20 dinara. a brat dobije 5 dinara. Ipak. ako je sukwaza 37 dinara skupqa od bro a? . U grad je krenula jedna baba. kifla i sendvic i koliko je novca imao ucenik? 54. a u svakoj torbi bila je po jedna maca. Koliko najmawe jabuka treba uzeti da medu wima budu sve vrste? 49. Za 4 cokoladice treba platiti 48 dinara.. Kako je to uciweno? 57. Koliko je novca ko imao? 51.. ... Koliko ko ta pereca. ...Koliko ko ta ma na. Brat ima novca za 1 sladoled... Ako ucenikkupi kupi ki flu ostane mu 3 dinara. . Koliko treba platiti za 3 cokoladice koje su za tri dinara jeftinije? 55. Tatjana je od svoje majke dobila 250 dinara. nije tako. Kifla je dva puta skupqa od perece... koliko bro . Koliko kwiga ima na sve tri police? 53. Ma na je tri puta jeftinija od sukwe. od cetiri vrste. Trouglovi Postoje li trouglovi kod kojih je jedan ugao jednak razlici dva druga ugla? 48. Kada sestra potro i 13 dinara... . Kolika je cena ma nice? 56.. a sestra za 4 sladoleda. Koliko jeukupno qudi i lo u g rad? 52. Na trecoj p olici je tri puta vi e kwiga nego na drugoj... a bro za 5 dinara skupqi odma ne. Za taj novac mo e da kupi jedanprivezak od 16 dinara i 7 ma nica iste cene. . Mogli bi smo pomisliti da su posle toga zajedno imale 400 dinara vi e.. ako je lopta 3 puta skupqa od reketa? 50... . Svakije nosio p o dve torbe.. a koliko sukwa...Za loptu trba platiti 32 dinara vi e nego za reket. Kako to da objasnimo? 47. jer to povecawe iznosi samo 250 dinara.. U korpi se nalazi 40 jabuka. Koliko ko talopta a koliko reket.. 46.... onda bi i na prvoj i na drugoj polici bioisti broj kwiga. a sendvic 3 puta... a za sendvic mu nedostaje 1 dinar. .. Devojcica ima 100 dinara. Kada bi se sa druge policepremestile dve kwig e na prvu.

Koliko je dinara imao svako od wih? 64. 8. Tri koke za 3 dana snesu 3 jaja.. Dva decaka ive na obali reke i imaju camac u koji mo e da sesmesti samo jedna o drasla osoba ili najvi e dva decaka. Tri decaka su imali ukupno 4000 dinara i re e da kupe loptu. ali nemo e sam da se preveze. U prvoj fudbalskoj ligi igra 10 klubova... Kada je Maja po av i ka koli stigla do Saw ine kuce. u NoviSad 19 540.. a sledeceg 4248 dasaka vi e. Koliko ce se utakmica odigrati ako svaki klub igra sa svakim 4 puta? 61.. Avion je preleteo: prvog dana 2 490 km.. 5. 8. a u trecem balonu 7 litara vi e nego u drugom balonu. 12.. On jeuradio samo1 /3 posla i za to dobio 10 dinara i loptu.. 23... 17.. U jednoj porodici ima troje dece:dve cerke i sin. Koliko je litara vina u svakom balonu? 67. treci 580 dinara. a cerke ukupno imaju 37godina? . . ako je Maja pre la 100 metara? 68. 8. U 3 balona nasuto je 59 litara vina... Prvi jedao 700 di nara... Koliko ce jaja snesti 15 koka za 9dana? 59... Mladen je za jedan posao trebao da dobije 130 din i loptu. 21... drugi 620. b) 5.. 30. Produ i niz za jo tri clana: a) 2.. Koliko je Sawinakuca udaqena od kole. jer camac mora vratiti na zad. 5... 58.... .. . Uciteq ih jezamolio da ga prevezu preko reke... Vratila sepo blok a zatim nastavil a zajedno sa Sawom do kole. drugog 520 km vi e. Kol iko je dasaka poslato u Ni ? 66.. c)1. a ostalo u Ni . sin i mlada cerka imaju ukuno 31 godinu. Koliko svako deteima godin a ako se zna da sin i starija cerka imaju zajedno 40 godina. Koliko ko ta lopta? 60. 14.. 63. Koliko je preleteo za 3 dana? 65. U drugom balonu je 2 litre vi enego u prv om. 2. Strugara je jednog meseca izrezala 26 765 dasaka. primetila je da je zaboravila blok. 11. . On ume da upravqa camcem.. 3. Da li decacimogu da prevezu uciteqa preko reke i da vrate camac nazad? 62. Od tih dasaka poslato je: u Beograd 20 065. . 13.. a treceg 1 857 km mawe nego oba prethodna dana. .. Od Majine do Sawine kuce ima 17 metara..

Ana i Sawa imaju 60 slicica. 69. slovo O levo od L. a koliko sveska? 77. Izracunaj ukupan broj preostalihbojanki i slikovnic a. Koliko su ukupno zasadili? 72.. 81. a desno od K i slovo Adesno od L. Koliko je tata imao godinakada mu se rodio sin? 76. Isporucenoje 25 186 bojanki i 78 497 slikovnica... . U petom razredu jedne kole ima 360 ucenika. a mama i tata 62 godine. a ako mu u tomepomogne i dr ug.. . . U magacinu je bilo 63 249 bojanki i 143 286 slikovnica. Ucenik je procitao kwigu od 80 strana za 4 dana.. to je za 968 vi enego to je zasadi la druga grupa. mamai sin 36 godi na. Prvog dana jeprocitao 2 str ane mawe nego drugog. 73. koliko vredi gumica. Da li je to moguce? 80.. koliko vredi gumica.a koliko sveska? 70.... ako je prvogdana procitao 22 strane? 75. a koliko devojcica ako je devojcica 2 puta vi e nego decaka... Koja je rec nastala? 78... Sawa i Mira imaju 100 slicica.. Jedna grupa gorana zasadila je12 142 sadnice. Kolikoje kan tica napuweno? 79... U buretu je 1 hl uqa. Koliko ima decaka... Ako olovka ko ta 6 dinara. .. a za jedan dinar je jeftinija odcetvrti ne sveske. Ana..a drugog i treceg je 8 376m. Ako olovka ko ta 6 dinara. . . 12 228 dvosobnih i 2 884 trosobna stana. tata i wihov sin imaju zajedno 68 godina.....a za jedan dinar je jeftinija odcetvrtin e sveske... Koliko je strana ucenik p rocitao svakog dana. To uqe je pretoceno u kantice od 4 litra. Ove godine mama. Koliko ko ima slicica? 71. Napi i slovo K desno od . U Srbiji je jedne godine izgradeno: 8 114 jednosobnih stanova... fitiq izgori za 5 minuta. . a treceg 3 strane vi e negodrugog. Ukupno je izgradeno 23 653stana... Anai Mira 6 3.. Du ina prvog i drugog je 9 258m. Gumica vredi koliko polovina olovke. Du ina tri tunela je 12 450m.. Izracu naj broj stanova sa vi e od tri sobe.. Kolika je du ina svakog tunela? 74. Ako Ðorde sam zapali fitiq on izgori za 10 minuta... Gumica vredi koliko polovina olovke.

stranicom.. Du AV=42cm podeqena je sa 3 tacke. tako da pociwe 143.. U jednom mesecu tri cetvrtka su bila parnog datuma.. ..4. Staroj kwizi nedostaju prve 142 stranice. patke i guske. tako da je na tomtakmicewu ucestv ovala 1/9 odeqewa. Jedan od wih je najveci cetvorocifreni broj adrugi je jednak zbiru najmaweg i najveceg trocifrenog broja. na 4 nejednaka dela. Na koliko nacina Marijan. Koji broj ima onoliko slova koliko i jedinica? 87. od kojih svaka ima masu 1g. 84. Od toga je 45 863koko aka. Koliko strana ima ta stara kwiga? 94...... Georgije i Jovan mogu da sednuza okruglim stolom jedan do drugog? 95. Koliko je posle toga bilo stolica u sobi ? 88. Koliko je rastojawe izmedu sredina krajwih delova? 90. Rastko.. 59 ili 60grama? 92.. 3. Na farmi ima 104 562 koko ke. Racunaj.. .. u tom mesecu? 91.. Za koliko treba uvecati najmawi trocifreni broj da se dobije najmawibroj osm e stotine? 86. Koliko najmawe karika treba preseci da bi se od lanca dobili delovi kojima sekao tegovi ma na terazijama ... 2... Ivan je Vladin sin. Koliko najmawe novcanica treba da odvoji da bi platio 21 dinar? 85. 3.. a patki 16 139 mawe.. ta je Ivan Mihailu.. . 10 dinara. Na op tinsko takmicewe nije se plasiralo 8 ucenika. mo e izmeriti masa od 1.. .. Izracunajtreci broj. ali u d rugom rasporedu. Koliko ucenika ima u odeqewu? 93. Na kolskom takmicewu ucestvovala je trecina odeqewa. U jednoj ulici kuce su numerisane rednim brojevima od 1 do 183... Dve stolice su pomerili pored zida. Odredi koliko puta se u tim brojevima javqa cifra 4.. Koji dan usedmici je bio 29. .. 5. Ostalo su guske. . Zbir tri broja je 12 209.. . 83. Rastojawe izmedu sredina unutra wih delova je 12cm..... a Vlada je Mihailov sin. Kupac ima novcanice od: 2.. 82... U sobi je oko stola bilo rasporedeno est stolica. Dat je lanac od 60 karika. a taje Mihail o Ivanu? 89. a zavr ava se stranicom koja je napisana takode ciframa 1.

.... ........ koristeci pri tome jedan balon od 7 litara i jedan balon od 3 litra... ... ......... .. 96..... .............. . ..... . .... ... . . da bismo imali sigurno jedan par? 98.. ... ... .......... a koje unuk? 97............... . .. ... .. .. .. .... Za koje vreme bi oni zajedno pojeli ovcu? 100. Koji je to broj? 101... .. .. ........................ Koje godine je roden deda.. ......? 103.. .... ... .. ............ 99...... . .... .. Najveci broj U broju 12345678910111213......... ... ..... ........ vuk... .. 2..... .... . . . . ............: ... Baloni Balon od 10 litara napuwen je sokom........... ... ...... ....... ............. . .. Deda Luka je 2000.. .. 100 .. . .... a wegov unuk 8. .... pas i ovca Lav mo e da pojede ovcu za 2 sata. ....... ... u wima doneti tacno 2 l vode.... .. vuk za 3 sata......... . ...... . ... ... ....... .. . . .. ........ Mo emo li sa cesme.. . ....... .... . ... . .. ......... .. rodendan..... ...... .............. a pas za 6 sati.... .... .. .... . ... ... . .. ........ . .. ... ...... . . ....979899100 izbrisati tacno 100 cifara tako da preostane najveci moguci broj......... ..... .. .... Lav........ . ...... ........... . ........ ... . .. .... Raspola emo sa jednom fla om od 1 l i jednom fla om od litar i po... 100 . . .. .. . ... ... .. . ... 100 ..: 1........ ...... .. . .. ..: 1.... ......... .. a da vodu ne prosipamo? 102... ... . .... .... rodendan.. .. ... .. ........... .. . . .... .. ........ .... god proslavio 17. ............. Koliko rukavica treba uzeti-bez gledawa.... ........... ..... 3..? ...... . ... . ..... U torbu je ubaceno bez ikakvog reda 35 pari rukavica... ..... . ....... . .... ...... ........... ........... ..... ... .. ..... . .. .. ...... ..... . Odrediti kako ovaj sok treba podeliti na dva jednaka dela...

....... . . ........ ..................... . .......... 9 . ... . ... 4 .. 40 . . .. .. . ........... 1. ... ... . ........ ....... 70 . ..... . ................ ............................. ..... .... ... ......... .. . ............ . ........ ....... . .. ... .. ........ 8 . ...... .. .......... ... .. .. ... ..... .. ... ....... .... 3....... ... ... ... ......... .. ... .. ... .. 3..... .... ...... ... ....... .... ..... ... . ....? 104. .... ......... .... . .. ........ . ..... ..... . ... .... ...... .. ......? 107. 3 km ....... .......... ..... ....... 9 . ..................... .............. .. 6 ..... .... ..... ....... ....... .. .... ................ ...... ............. ....... . ... 8 ..... .. . . ... . ......... ............. ..... ...... .... ........... ....... .. ....... .. ......... ......................... .... ..... ....... . ... .. .. ......... ... ......... . ..... ......... .... ... ...... ..... .. ..... ... . . .......... .. . .......... ... ....... . . ....... . ...... ... .. .. ........ . .. .... .. . ... .................. .... . ..? 105.......... ......... ..... .... .... .. .. . 2......... . ..... ... ...... ................. .... .. . .. .. .. ..... . . .......... .. .... .. .. 1. 2.......... .. ... ..... 4 km/h . . ...... .. ... . ........ ...... . .... ..... ........ .... 2.. . . ... ..... .. .... . . 45 . . . .... . ......... ... ............. . ....... 4 ...... . ................ .. .... ..... ... .? .. . .. . . ......... .. ... ........ .. . ........ ....... . . ..? 106.. . .... .. ... . . ....... .? 108..... ..... . ............. .... .... .... ....... ... . . ... . . .......

.... .............. .. . .. ...... ......... ........ . ......... ... .... . ... ...... .. .... ....... . 2 ........... .. ................. ... ........ .... .. 20 .. ........ ............. .......... . ........ ... .... . . . ..... 13 . ..... ....... .......... .. ............. ...... . .... . ... . . .... .. . .............. .. . .... ..... .......... 12.... 1/6 .. ............... 11 ...... .. 8 .. . ... ........ ....... ... .. .. ...... .... . . ...... ........ ..... .. . ... .... .. ...... 60 ....? ... ..... .. ...... ........ . ............... ..... .................. ............... . ...... ........ .. .. ..... 3 . ........ ........ 48 ........ ......... ......... ...... ........... .... .. .. .... .. ................. ..... .... . 109. .... ...... ..? .... . .... . ...... .. ............ .......... .. . ....... 30 ...... .... .. .. . ..... ..... ..... .. . ..... .... ............ ... . 5 ....... .. 3 . ....... 3 ......... .......... . ............... ... .. ..... ....: ... .. ..... ....... .... . ....... .. .... .. ... .. . .......... ... ... ..... .. ..... ... ... . . ... ..... ... .. ........ .. . . . .. . . 100 ........... . . ................... . . ...... ... ... ... ..... ..... .. ...... . .. 1 ......... ....... .. .........: ........ ........ ... ....... ........ .. .............. 8 ...... . . 300 . ........ ........ .. ..... ..... ....... .......... ... .. ... ...... .. ............ 1/6 . ... 20 ......... .. 100 ........ ....... . . ......... ........ .......? 112.. . .. 30 . .. . .. ..... .. ..... .......... .... ... .... ....... .... . ............ ............? 113... .......... . ............ ....................... ..... .... . .. . ..... . ............ .... .. . .. .... ... ...........? 111... ...... .... ...... ............1/6 .. .... .... 200 .... . .. . ........... ... .. . ........... .... . .............. .... ... ..........? 110.. ..... .... ...... . . ...... ... . .. . . ... . .. 8 ... 1 ....... ............. ........... .... . .. .... . ...... .... .. ...

.. ............ ... . .. .. .. . ..... ........ ......... ... . ......... .. . ..... ...... ...... .. .. ....? 117. ..... ....... ... .. ... ... . ...... . ... .. ........... ... .. 114.... ...... .........? ... ...: . .. ................. . ....... . .. ... ..... p ...... ..... ......... ... .. . .. ....... .......... ................ ...... ...... .. . 11 .... . . .. . . ..... ....... .. .... .... 7 .. ............ ..... ... ........ ..... ..... ... .. .... ... ....... . . . ....... . ........ . .. .. ..... .. .... ........ .. .... . ..? 115.... ....... ..... . .... . . ....... .. . ........ ........ ........ ...... ....... ..... ... . .... .. ............... . ................... ..? 116. . ............. ...... .......... ........ ........ . .............. .... ..... . ....................... ....... . . .? 118..... ... ..... ......... ...... ............ ........... . ........ ........ .. ... ...... ......... ........ . ....... . ..... .. . .......... . ..... . .... ..... .. ... . .. 6 . .... . 85 ... ... .......) ..... . .. . . . ... .. ........ .. ..... . .. 2 . ... ....... .... .......... ... ......... ...... . ......... . ........ .. 9 . . ... ... ......... ..... .. .. . ................ ..... . . ........ .... .. .... ........ ..... ..... ........ ... .. .... . .... ....... . ..... . . . .........) ......... ......... ....... ...... ... .. .. .. ........... ... .. .... . .. .. ......... ..... ..... . ..... .. .. . .... ... .... .. ... .... ... ... ....... .. ................ .... . ............ ... ...... .. p ............) .. . .................. ... 6 . .. ... .... ... .. .......... . ........... .... 6 .......... ... ............ .. ........ .. .......... ... ...... ..... . . .... .. .... .... . ... .... .. .. ... ........ ....... . ....... ......... . . .... .. .. 6 .. ....... ... ... . ..... .......... . ... ..... ............. ... .......... p ......

..... . . ..... ... .. ....... .... ..... ... ............ . ......... ................... ... .. .... . .. . ....... ............... ........ ... ........... ............. ......... . .. .. . . . ..... .. .... ......... ..... . .: .. .. ... .... .... .. .. .. .... ... ...... ... . . ......? 125................... .......... ....... .. .... ...... . ... .... ............. .. .. . .. .. ..... .. .. .... ... ...... .. . . ......... .... .... ..... .. .......... ........ .... . ...... 1500 ........ .. ....... ... . . ........ ........ .... ....... .. . 17 .. . . ............. .... . ... ........ . ....... ... . . . . .. .......... ..... . .. . .. ....... ..... ... ... .. ......... .. ........ .. ..? 129.... .... . .............. 4 ... .. . .... ...... ..... .... ................... .. . ..... . 130.......... ..... . ..... .. ...... ... ........ . ...... ...... . .... ...... .. .... .. .. .. ............ .............? 120... ....... 1l .......? 127... .. ..... ... ....... .... .. ........ . ...... 5l.... ..... .. ... ... . .. ...... .... . . .......... . ... ...... ... ...... .. ... ... ......... 1. . . ... 4 ...... . ...... ...... . 1000 ..... ....... ....... .... ..... ... . 100 ........ ..... .. .. . ... .. .. ..... . .. 119................. ......... 2l .. . .? 122.... ............. ...... 15 ... . ..... ..... . . .. .. .......5l. ....... 1l .. . ... .... .. . ... ....... ..... .. ...... . ..... ....... . .. ...... .. .. . ....? 121..........-..... 60kg . ....... .. ...... . ..... .. .. ... . ... .... . ......... 1500 .. . . .... ... .. ...... .. ...? 124...... .............. ............ . .......... ..... ............ . ............. .. . .. ..? 123. ..? 128...... . ........ .......... . ......... . ... .. .... .............. . ...... .. ... 2l ..........? 126. ........... . ... ......... .... .. ..... .. . . ...

...? 135. . .... ....... ........... .... ......... . .. 35........ ..... . .... .. ................ ...... .... 6 .... ...... .....: .. ........ . . ..? 134..... ... .. .. . ... . .. D ... ......? ... . .......... ..? 136. .... .... ... .. .... ............... .... .. ...... . .... . . ... ........ .. ..) ... ...... ...... ... .... 200 . ... . .. ..... . . ..... ..... .... ...... . .............. .... .. ... ..... .....) .... ...... . ............ 9 ... 6. 10 ..... ........ . .. . .. ...... .. ....... . ................ ............. ..... .. .. . .-...... .. .. .. ... ... ... ..... . .. . .. ..... ... . ...... ..... ...... .. . ..... 3 ....... .. -.............................. . ........ D ... .......... ..? 131.. .. .. . 15 ... ...... .. ...... .... . .. ........ . ..... ....... .. ...... .. . . ......... .... .. ... ............. .. 5 ... ...... 50 ....... . ..? 132..! .. .... .. ....... . ..... 2 ..... ..... . ... ... . .................. ....... .. ...... ................ ....... .... ..... ..........) ..? 133.......... .. ... ............. .... . .................. ..... ..... ....... ....... . ... ... ............ . .......... 20 . . .... .. ............ ... ... ... . . ............ ....... ........... 10 ... .... ... .... ...... ....... ....) ....... .. ....... ........ ... ................. . .......... .. ........ .......... . . ..... .. . . .... ........... .................... ... . ... .. . . .. .. .. ... . ...... ......... .. .... ..... . .. . ..... ... ......... ...... ... ......................... ... ....... ...... 6.... D.. . ... . ........... .... ...... ...... . ..... ........... .. ..... ... .. .... .. .......) .... . D . .. ...... .. ... ........ ....... .. ......... .

.. ........ 3 ... ....... ......... ........ ... ... ..... .. .. . .... ... .. . .... ........ . .. 5 ....... ....... . ........ . ........ . ............... ........ .. . . ..... ....... .......... . .. . ....... .... .. . .... .. ...... ..... 6 ... . . ...... .....? 143......... ........ ...... 5 ........... ... .. ........ ......... . ........ ....... ........ . . ........... .. .. .. ... ..... . ............ .. . . . ... ... .... ....... .. ...................... ...... .. . . ........... . . .... ........ ...... .. ...... ... ......... .. . . .. 115........ . 4 .. . . ... . .. 3 . ..... .. .. . ....... .. . ......? 137............. 55....... 46 ....... . ..... ..... .... ..... . . .. 1 ... . .. ..... .......... .....? 138........... ... .. ..... ...... ..... ........ ..... ........... 130.. ..............? 139.. ... ... 55 ...... ... ....... .. 141.... . . ......... 3 .... . . ... . .... ... ................ 2)... ........ 6 ... ........................ . ..... .... . ......? 142. ... .. . .. ...... . .. . .. ............... ... . ... 5 .... ... .. ....... .... .. ... ........ . ... .... ..... 105......... . . .... .. .... 110............. ....... ...... . 5 ...... . .. .... ...... . . . ...... ... .......... ............... .......... ... ... .... ...... ... .... ........... ....... ........ . ... ... ..... ...... . ........ ........ . .... ...... ....... .. .... 3 . ... ........ ....... ..... ... .. .............. ... ... ........ .. . .. . .. .(....... 100 ... ... ... .. ........ 2 ............ .................... ..................... . .... ............. 2 ... . .. . ..... ... ...... ... .? 140. .. ...... ..... ... . .... ... ... .. ..... ..... .. ... ....... ...

. . ..... 144... ...... .. ..... .. .. ....... ..... ..... . ...... .. ..... ............ ...... ................ . .......... . ......... ....... ......... .. . ..... . ..... ... .. ..: ....7890 .... .? 148. ........... .. ... ... ... -...... ............. .... .... + .... .... ...................... ... .. ............... . ........? 145............. .. .......... + . . .............. ..... ............ .. ........... ... .... ... .. .. ..... ............. 3... .. ... ........................ 2... ... 20............ .. . 24 .. ... . .... . 1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 21. . ... ... 1*2*3*4*5*6*7*8*9 = 30 .. .... .... ... ....... ... . ... .. .... .. . ....... . .. .... ...................... ..... ... ...... .. ...... ............... .... ........ . ........ . .... ........ .... ... . . .... 147...... .. .. ......... .... . ..... ............. ...... ...... ... .... ................. ........... . . ... ... .. 54321789 ............ ..... . ..... ..? 146........ .. . ..... .... ...... .. .. ....... . ...... .... . ...... 12345678901234567890........ ... .... ....... ............. ......... ...... .. ...... . 3. .... .... .... . ..... ...... .... ........ ..... . .......... ...... . ....... ..

........ .. ...... ... ..? 149. dobicemo broj godina koji je dva puta veci od broja godina koji imaju otac.. ......... . ....... . ... .. ........ ....... ... ........ . .... ..... ... . ......... .... ... ................. ... .. . ............. 5 .......... Ako saberemo godine oca i sina.... ... . 5 . . .... ........... ...................... . ... ............... ....... .... ................... .. .. .. ... . . .. oca i cerke i sina i cerke... . 5 ......... .. 1 : 4 : 4........ ....... . .......? 150.. . . ..... . ... ........ ...... ............ ......... . .. ... . .. 100 .. ........ . ... Re ewa zanimqivih zadataka 1. .. ..... .... ......... . ... .. .... .... sin i ... .... .. .. ....... . . . ..........

. 20+ 19 + 18 +5 = 62 8.. ili 1 i 5.55) + 9 = 24 10. 90-71=19. tj. Po to je u odelenju bilo 24 ucenika (24-21=3)... Primeri su dati na slici 1. . 33 i 633. svi zajedno imaju 90 godina. Na isti nacin dobijamo i ocev broj godina. Takvih stubova ima 24 i jo 4 stuba saciframa 6 i 3 ( tj. 1 . 3 i 663. 67. . 6. Akood toga oduzm emo broj godina oca i sina.. tj. 111 555. tj.... odnosno. Ima ih 20. b) Zbir cifara iznosi 4. Isto 2 kraja. 71 godinu. 4. Tako dolazimo do podatka da se u razredu nalazi 24 ucenika.. 5. 551... 7. 155 511.. dobicemo koliko godina ima cerka.. Po to se radi o trecini. .. 511 --155. 633 i 33)... (71+67+42):2=90.. . .115.. Kada od broja 90 oduzmemo broj godina oca i cerke. 4.. a) Proizvod cifara iznosi 6. Moguce je ako su trojke. 6 i 8 je 24. (70 . 2.. Ukupno 32 + (32-3) = 61 9.Sa 3 gre ke je bilo 6 × 24 = 4 . najmawi prirodanbroj deqiv sa 3. Znaci. Svaki put takvih stubova ima8 ( na primer. cerka. ali iz uslovazadatka znamo da je broj ucenika mawi od 30... Odgovor je od 3 do 7. 18 . 115 551.Sa 4 gre ke je bilo 1 × 24 = 3 8 Iz ovoga se vidi da je broj ucenika koji su sa gre kom re ili kontrolnizadatak 8+6+4 +3=21. Moguce cifre su 0 i 6. cetvrtini.. 11. dobicemo da sin ima 23 godine. 663 i 3. 555 111). 151 515.. 515 151. samo 3 ucenika se re ili sve zadatke bez gre ke. 3.....Sa 2 gre ke je bilo 1 × 24 = 6 4 1 ... a to je 48. ... ili 2 i 4.. estini i osmini..Kontrolni zadatak sa jednom gre kom je re ilo 3 × 24 = 8 .. Sledeci takav broj je 48.

Iz uslova zadatka sledi da pekar nije Belic a ni Pilic.... Uslov ispuwavaju svi datumi januara. 8x + 70 = 310 8 x = 240 x = 30 14.. 18... Po to svaki par ima jednu desnu cizmu. mart... Prvi rez-kanap presecemo na pola(dobili smo dva dela). zelenih i utih po 3.... Isto 3 godine... jer vreme tece podjednako za sve. 21. na drugoj tata.... crvenih 4.... april i 30... Na jednoj fotografiji se nalazi mama. 17. drugi rez-kad jedu polovinu kanapa presecemo na pola. . .. Osim toga.. Ovo mo emo i prakticno pokazati... onda ce za desnu nogu(posto imamo pet pari) biti PET cizama. . 12. . plavih ima 2.... slika 1. 16. u prestupnoj godini 30. . a u prostoj godini 30. a natrecoj mama i tata zajedno. 19... maj. Plavih olovaka je paran broj mawi od 4. Otuda.. . . 20. s obzirom daBelic im a sestru a da pilic fla u. Jo jednom se napuni fla a od 1 litra. Mo e. a) 30 +70 = 100 g) 30 + 77 = 107 b) 30 + 7= 37 d) 30+777 = 807 v) 30 + 700 = 730 13. ito su 2 litra..... Sveska 2 xx + 2 x + 4 x = 105 Olovka: 15 dinara Olovka x 7 x = 105 Sveska: 30 dinara Kwiga 4 xx = 15 Kwiga : 70 dinara 15.

. Sledeci takav brojje 48...... 26. 5 kuglica meri 200g...... Neka je H broj pravilno re enih zadataka(za wih je sin dobio 10 Hdinara)..77 Prema tome. Sastaviv i proporciju imamo: 300 :830 = 1 : H H = 2. 23. .. a prevozi kupus do vuka. ako je voda smrznuta.. ..... a jedna kuglica 40g. a U broj nepravilno re enih(za wih je sin morao vratiti ocu 5 Udinara)... 29.. a li je on veci od 30. Najmawi prirodan broj deqiv sa 3. 2 7 6 9 5 1 4 3 8 25.. a1kg meda sadr i 170 grama vode i 830 grama cvrste supstancije.77kgnektara.. . 22. 24. 28. Tako dolazimo do podatka da se u razredu nalazi 24 ucenika.. Jasno je da seqak mora prvo prevesti kozu. za dobijanje 1kg meda vredne pcele moraju skupiti 2. odnosno 8+6+4+3=21 ucenik.. . 16 1· 24=6. 6 i 8 je 24. . Rastojawe izmedu wih je iznosilo 91 metar.. Kontrolni zadatak sa gre kom je re ilo: 13 · 24=8. Mo e. 4. Vracajuci se zatim naprvu obalu on ukrcava kozu i prevozi je na drugu obalu do vuka ikupusa. sin je pravilno re io 12 zadataka... . Ako sa oba tasa terazija skinemo po 2 kuglice. . 27. Tri ucenika (24-21=3) re ila su zadatkebez gre ke i zaslu i la ciste petice.. vraca je iostavqa na prvoj obali. Da kle. 4 · 24=4 i 18 · 24=3. terazije ce biti uravnote i. 1kg nektara sadr i 700 grama vode i 300 grama cvrste supstancije...... Tada imamo: 10H -5U = 80 H +U = 20 odnosno H= 12 i U=8 Prema tome. Posle toga on se vracapo vuka koj eg prevozi na drugu obalu gde ukrcava kozu..

Ako spojimo brojeve 1 i 99.. 42.. 34. do 99. potrebno je 9 cifara. s trana....159.. Kada se sasvim odletelo 7 vrabaca. 30... dobicemo 49 parova ciji je zbir 100. Sledecih 90strana... 37. kada je bio utorak. znaci da je upocetnoj poziciji na prvoj grani bilo 12+ 5=17. .39. Provera broja cifara: 9+2*90+3*315=9+180+945=1134 41....319.. 39.. Ovde je upotrebqen samoodreden broj tro cifrenih brojeva. zakqucno numeri u se dvocifrenim brojevima i za wih je upotrebqeno 90*2=180 cifara. 40...9. vodu sipamo u bure i ponovimo ceo postupak.. Kako je na p rvoj grani bilo dva puta vi e. Ukupno je ubrano 229 534kg voca. .. Od 10.. to je na prvoj bilo12... Zatim opet napunimomawi i dopunimo veci lonac. numeri u se trocifrenim brojevima. Prodala je 8kg 270g kajmaka. 36. 3 i 97.. 20 limenki po 5 kilograma i 5 po 8 kilograma. .. Kada na prvoj granu vratimo 5 vrabaca. .. Ostalih 1796 cifara upotrebqeno je za brojeve od 100 do 697 (598 · 3 = 1794) i za pocetak brojeva 698. Od 1 do 9 napisano je 9 cifara. Ukupan broj nacina je 4*3*2=24 38.. x = 300 43.. mestu je cifra 9. Na 1985. . 2 i 98. 32..639 35. Za numerisawe prvih 9 strana.. Kwiga je imala 414 strana.. Natovareno je 5982 kg gro da. . Prema tome za numerisawe svih stranice kwigepot rebno je 9+90+315=414 brojeva. x 201 = 99.. i 30.... oznacimo sa x. U mawem loncu je ostalo 3l vode. a na drugoj 6. To je broj 136 148.. 4.79. x + 14 i x + 28. a na drugoj 25-17=8... na granama je ostalo25-7=18.19. 31. Znaci upotrebqeno je 945:3=315trocifrenih brojeva. Ako parne datume. onda je x = 2.. Ako tome dodamo i broj 100 . 16. 33. Stranice od 100. u wima ima1134-(9+180)=1134-189=945 cifara. pa su datumi 2. Posledwi petak je bio 26. Napunimo mawi lonac i sipamo vodu u veci. dan u tom mesecu.. tj.. i tako do 49 i 51. do 999. od 10 do 99 180 cifara.

44.... 56... Po to su od ukupnog broja camaca (sedam) samo tri camca pristala uz obalu ali se i daqe nalaze na jezeru... Cetri. 55.a sestra 24 dinara 51. . . Na tas sa kafom je stavio 2 tega od 50 g. Lopta ko ta 48 dinara.... Pereca ko ta 4 dinara. . 3 novcanice od 20 dinara i 5 novcanica po 5 dinara.. 3 koke za 3 danas snesu 3 jaja. zakqucujemo da se najezeru nal azi sedam camaca. od cega je 150 dala Ivani..Ucenik jeimao 11 din ara.... Znaci 15koka za 9 dana 45 jaja.a sukwa 63 dinara. Tatjana je od svoje majke dobila 150 dinara. . Cena ma nice je 28 dinara.. 46. 58. kifla 8 dinara. 49. 54. sendvic 12 dinara. imacemo 50 · 100.. Ma na ko ta 21 dinar. 47... Samo je baba i la u grad. a reket 16 dinara. Kako je 30 dinara i 3 lopte jednako sa 130dinara i 1 loptom... .. Ivana je Tatjanina kci. 45. a na drugi tas 3 tega od 200g. 50. a 1 lopta 50dinara. jas no je da 2 lopte ko taju 100 dinara. 57. 59. To svojstvo imaju svi pravougli trouglovi.. 15 koka za 3 dana 15 jaja. tj. 48... Tom proizvodu dodajemo broj 50.. a ostalo zadr ala.. .. Na sve tri police ima 76 kwiga... Ako je trecina posla vredela 10 dinara i lopta onda je ceo posaovredeo 30 di nara i 3 lopte.. ..bro 26 dinara.. jerwega nismo racunal i tako da je zbir prvih 100 brojeva 5050. 52.... Za tri cokoladice trba platiti 27 dinara. Brat ima 6 dinara. 5 000. 53.

65. a u trecem 25 litaravina. Dva decaka prelaze camcem na drugu obalu. olovka vredi 6. olovka vredi 6. Decaci su imali 1400. 67..... a sveska 16 dinara. U prvom balonu je bilo 16 litara.. drugog 24. 66. 55. Sin ima 17 godina.. 60. a cetvrtog dana 7 stranica.. 47.. Gumica vredi 3 dinara. a du ina treceg tunela iznosi 3 192m.. U jednom krugu svaki od 10 klubova odigra 9 utakmica. 68. ... x + 700 + x + 620+ x + 580=4000. jedan decak se vracacamcem.1320. pa jeukupan broj odigr anih utakmica 10*9:2=45. 76. 57 (razlika se povecava za 1) c) 34. Rastojawe izmedu Sawine kuce i kole iznosi 49 metara. drugog 5 184m. 71...... Mira ima 40.. Gumica vredi 3 dinara. 3 x +1900=4000..... 23 (susedni brojevi se razlikuju za 3) b) 38. Prvog dana je procitao 22 stranice. 89 (svaki broj. 62. Avion je za 3 dana preleteo 9 125 km. 77. zbir je prethodna dva).. pocev i sa trecim.. 74. U 4kruga odigra se 4*45=180 utakmica. 73. Ana ima 23 slicice.. u drugom 18. . KOLA . . uciteq prelazi camcem na drugu obalu. 75.. 61.1280 dinara. Decaka 120. a sveska 16 dinara.... Du ina prvog tunela je 4 074m. a starija cerka 23 godine.... 63. x =700. . drugi decak vracacamac nazad. 64. 20... a devojcica 240. mlada cerka 14.. U Ni je poslato18 173 daske. 69. treceg 27. a Sawa 37 slicica. 72. . . a) 17. Kada mu se rodio sin otac je imao 26 godina. Ukupno su zasadili 23 316 sadnica.. 70.

. Cetvrtak je bio drugog. a u petoj ipetnaestoj jo po 10 puta. Treba preseci petu. 90. Ukupno je preostalo bojanki i slikovnica 102 852. 78... napunice se 25 kantica jer je100:4=25 79.. od preostalih stranica 143.. 81. devetog. onda bi kolsko takmicewe bilo 1/3 x. a Mihailo Ivanov deda. pa je PQ =24+9=33 cm...1/9 x +8 =1/3. 4*3*2*1=24 nacina. Broj 3 (tri) ima 3 slova i isto toliko jedinica. Kako je 1. Treci broj je 1 111. 87. esnaestog. Ivan je Mihailu unuk.. Da. .2/9 x =8. 82. cetrnaestu i tridesetu kariku. Pet novcanica: 1 · 10 + 1 · 5 + 3 ·2 = 21 85. 100 + x = 701 x = 601 86.. 28 975. U svakoj od 18 desetica se javqa cifra 4 po jedanput. dvadesettreceg i tridesetog pa je 29. pa je ukupno cetvorki 18*1+2*10=38 . to je poslewa stranica 314(jer ona mo ra biti parna i veca od 143). .8. Kako nedostaju prve 142 stranice. . bila sreda...onda je AP+PQ= =(42-24):2=18:2=9 cm. to je CE= 2*12=24..... kwiga ima 172 stranice. . Ima 427 stanova sa vi e od tri sobe.. 80.... ako ga u isto vreme zapale sa oba kraja. est 88. Neka je x ukupan broj ucenika. AV rastojawe je 12cm.. 89.... 95. 91. 84...... Po to 1 hektolitar ima 100 litara. 1/9 x =4... a op tinsko 1/3 x . 92. 94.. 83. x =36 93.. .. ...

....... 5 5 0 99... ....... Pas za 6 sati pojede jednuovcu. ... Najveci broj koji se mo e dobiti brisawem tacno 100 cifara iz broja1234567891 0111213... . . . . .......8*4=1968.. ... 103.... 100.. 5 2 3 10........... .. 50 ....... . Zadatak ima dva re ewa koja dajemo ematski: Redni brojprepisiva. 100 . a za 6 sati 3 ovce... ............... 3 7 0 2.. Baloni 10 1 7 1 3 1 0 10 0 0 1.... 7 3 0 3... Deda i unuk su rodeni 29.. 101............. .... .....5 + 100) : 2 = 93.. Vuk za 3 sata mo e pojesti 1 ovcu a za 6 sati 2 ovce.... .... .. . 1 6 3 6. ... ... lav.............. 102. . ... . ..godine 97.. za 6 sati mogli bi pojesti(3 + 2 + 1) ova ca... .... 6 4 0 4..... . vuk.... ... 175:2= 87. . a za sat 1 ovcu. . ....... 3 4 3 3............ ... . prepisiv....a Baloni 10 1 7 1 3 1 0 10 0 0 1. .. .. . .... ...... 1 7 2 7... februara. . ... . . .... .... 2 5 3 9..979899100. . .. 2 7 1 8...... ... . 100 .. . .......... . Prvo se napuni fla a od 1 litra a zatim se voda prelije u vecu. .. ......... (87........ .. 4 3 3 4........ .... 4 6 0 5.... 150 .. 96..75 . ..... ... ... .. pa je deda roden 2000-17*4=1932 a unuk 2000 . . 8 0 2 8... 6 1 3 5........ . ......... 75 . 5 5 0 Redni br....5 ... . .. . .... 8 2 0 9... .....979899100 sledeci broj je99999785960.... . 7 0 3 2.. Lav za 2 sata mo e pojesti ovcu......... ... 9 0 1 7.. .... . .... 98.. . kada bi jeli zajedno. 9 1 0 6.. ...... . Treba uzeti 36 rukavica.? .... .... ..... . pas. .. .. Znaci .. . ..

........ ... ......

... .. . . . . ...2.. .......2 .....3 ... 3/4 .. .. .3 ..... .... .. ....... . .... ...... . .... .... ........ ....=315... .. ... .. ...... .... . 8+9+4=21..... ..: s = 1 + (d 3)/4 + 3/4.... .. .... 2/3 * 1/3.... ............... . .. ... .. . 2/9......... 3.. ............ ....... 105.. .. .. .. .. ......... 6 . 2.... ....2 ... 9+8+9+8+6+4+4=48... ................ 40 ..1 ....... . ....... . .................. . d/3 2/3 = (d-3)/4 + 3/4 + 1... ...... .... ........ . ....... . ..... .. ..... .. ... ... .......... ...... ... ......... . . ....... . .1..... ..... ..3.2............ 4 km/h.. 24... ... . .... 315 .... ...... .2. ... ... .... .... . .... 5......2 . ... ... .... d/3 . ....... ....... . . .. . .. . ....... .... ... .. .. .3 .............................. .... .......3 ...... ... . ... .. ... .. ..... . 3 . ..... . .. .. 3 km/h.....3... .... .. ... .... ..1 ... ....... . .. = 70. ... . .. .... . 106... .. .... ..... .... .... .. ....... ..... .... . 45 . ... .....2 .. . s ... ... s = d/3 2/3. ..... .... . .... .. ........ ........... .... .......... ................... . ........ .... . ..... .. ........ .. ........... . 48/2=24. . .... ................. ...... 6 . ....1..3 ....: d/3 = s + 2/3.. . ... ....... . ....... . . .... .. ... .....1 .... ...2 ........ .... .... ........ ......1..3... ................. . ... ................ ...1 ....... ..... ........2. 3 km/h..... ...... ............ ........ . .. . ..... ...1... ....... . . ...... .. .. .2 ... ... ........... ....... km .... . .... ...... ..d = 20. 3... ..... .. . 2/3 .... ... .. 2 ... 1 .3.. . ... .. 9... ... ...... . . ... .. .... 1.. . ... .. ........... ..... . 104...... . ...... . . ... 4 .. = 702.. d 3 ... . 1+ (d 3)/4 ...... ... .... . . ..... .. ...... ... . .......... ..... .. . .......... ...... . ..... .. .. ..... . ..... = 630 .. d . .... ...... ...... . . ... .. .... .....

..... ... 16 ... ... .. ....... ...... ........ . ............ .. .. .: 6*500 500 = 2500 .............. .. ... ...... .. 1/6 ..... .. . ......... . . ..... 1 .... ..... ...... .... ...... = (5.... ...... 500 . 200 ... ... .... . . .. 8 -3 5 3 2 3 6 2 6 -2 1 5 2 1 4 3 4 4 109..... ... .. ..... ..... .. ........... 108............ .. .... .. 1/6 ....... ... 110. .... .. ............ ... ..... ....................... . ........... .. . .... . 8 5 3 ........... . .... .... + 500 )/6...... ........ .. ........ ... . ...... ......... ...... 200) = (5. ................. .. . ....... . ....... ... ... ...... . . ..... (.. ...... . ............ ......... ... .. .......... .. 107......... ... . . ....... 100 ..... 15 ..... .......... .. . = 500 .. 500...... ... .. .... .. . ... 200 ..... ... . . ...... ...................... ... ... ........... ... ....... ....... .... .. ..... ................ . ......... ..... . ........... . ....... . + 500)/6....... . .. ..................... ... 100) = 6. . ....... .... .............. . ...... ..... . . .. .. .... 100 .. .............. 20km....... ..... 2500:500 = 5 ...... . ......: 200 + 1/6 (6... . . .. . ........ ...... . ....... ... ....... 20 ...... ... . .. .. . ......... ....... .. ..... . . ...... ..... ... ... ............. .. .... ..... . . .................... . .......... 100 + 6 . .......... ........ ..... .. ........... ....... .... ........ . ... .... 3 ...... ...

............... . ...... ........ y kg. ... 5 ....... . . . .... 20 ...... ....: 9 · 4z = x + 4y ........ 113. .. ......... ... (...... . 4 .. . . ...... ......... ......... ..... .. .. .. ... 20*60 = 1200 ....... .. ..... 100 ... ... .. .8·6z = x + 6y . . ... ... ......... y =6z...... .... . . .. . .... . .. .. ..... .. ..... ...... .. . .............. .... .. .. .... . .... .. ........ ....: . . .. .. 11 7 = 4 7 + 7 = 14 6 2. . .............. 60 . ... .. ..... .... .... ........ . ...... .. 60 24 = 36.... 15 .. ... .. ................... .. .. . .. ... ...... . ... ........ .... ......... .. .. ..... . .. ..... ........ .. .......... .. ... 20+30 = 50 ............. ....... 1 . .... . ........ .......... . ... . . .. ... .... ............ ... .... ....... . .... .......... .. . .. .... .. .......... 15 . . ........ . .. 28 .. ...... . .. .. .. ..... ........ . ... . . .. ... .. . 14 ....... ................ .. ....... 100(...... . ... .. .... .. ... ....... .... ....... 118. 1200 . ........... ... .. .. . ..... 111. ........... ........ ....... ..... ..... ................. . ............ .......... 112.... 100) ......... 60 ........ ....... ..... . .... .......... . ..... 117. 4 + 4 = 8 8 12 4 = 8 116....: 115.. . ..... . . ... .. 6 .... .... .... ..... .... 49.. ..... ... . . . . ...... 3 ........ .. ........ 5 ..... .. .. ... .... . ....... .... ..20. ........ .. ..... ....... ... .. z kg . ............ ..... . 1 .. . .. . ................ .... . .......................... . 10 ....... ........... 30 .................... .................. 4 14 6 = 8 6 + 6 = 12 3.... ... ............ . .... .. ............... . ...... ...... .............. .. ....... ..... .......... .. ......... .. ........... .......... 1200:50 = 24...... .. ....... ..... . 2 . . ......... . 11 7 6 1.... 4 ...... ... .. . .......... ..... .... . ....... ... .. .... .. ...... x kg ............... ........... ..... . ... . . . ....). ... ....... . .. 45 .. 114.. .. .........

..... ... ........... ..... ........ 126.. 130. ........ . ....... ... ... ... . .... ....... . (.. .............. .... ... .... . ... .. . . ..... ...... ...... . ... ...... ... ........... .. ... 1.. . ....... ... 124...... . ... ... . .---------..... . . 123.... 30+17+(174)= 60 127......... ..... 129. 4 .. .. .... . 1000 ...... 3 .. ........ ..... ... . .. ... ......... . ...... ..... ... . ...... . . . ....... . . .. .. ... ........... . ... ... .. ..... .. ..... ...... .. ... ..... ... . ...... .... .. .. . .. ..... ........ ... 72 .. ...... .. .. . 131. .. ... . ..... 133. .. ..... . ... ........ . ..... .................. .. .... 122.. ... . 121. ...... . ... ....... .... ..... ........ . . .. .. ...... .........------------60 .. ......... . 128.... .......... . .. . ..... .... ...5l.---------15 ..... .. ....... ... 1500 .. .. 119... ..... ..... ....... .... .. ..... 125................ ... ... ......=17+(17-4)= 30 ....... .. ... .... ... 2 .. 15 . .. .....---------14 .------...... . ....... .. .... 1l ...... ......... .......... ... .. ...... ... 2l.. .... ... . ...... . .... . . 120. .. .......... .. ... . .... .... .... ... ..... ....... .... ... .. .. ...... ...... ..-------. ..... .. .... ......... ...... ...... ....... . .. . ........... .. . D........ .. ............. ..... 5 ..... .. .. .... 132...... ..............................). ........ . 15 .......... ...... . ..... ....................... ....... ... . ......... . . ........ ........ . . 19 ........... 1l ..... ............ ...... .. ..... ....... ........ ....

. ..... ... ..... . 6 .............. .... 80 ...... +b +c ) . . ... ....... ...... ... ...... .. ...... ........ .... ....... .. .......... ...... ...... .. . 250 g .. ... ............. ..... 7 ........... . ...) .............. . .... .. ........... ...... b = 55 .... ... ...... 1 .... 4. . . .......... . 1 .... .. ..... +b +c + 165 =2 ( . . 138.. ... 2 .... 2 kg . .... (5 .... ....... ... . . ..... ...... ........ . . ... ..... 2 kg .. ..... . . 134...... ... .. .... ..... .. .. 1 ...... . 2 . ..... .... . .. . ( 46 : ) · 5 = = 460 . 50 g........ .. x ..... .. . ....... . .... ....... .... . . . .... ..... . ..... .................... .. .. 139..... ..... . ... . ... ...... 50.... .. ... ........... ... .... ... .. .. .......... ... .... .. 8 ............. ........ .......... ............. ..... 250 g ...... 6 .. ... ... c.... .......... 460 : 4 = 115 .... ... . ... 13. ... . a .... .. .. . +55 =b +c ..... ................ ........ . ...... .... ....... .. 136........ +b . . . . ..... . 4 kg ... .. .... . ..... ... .... . ...... .....2........... . ........ . 5 ..... ... ............. . ......... . 9..... . ... ........ .. .. . . + 55 = =b +c ...b + 55= . .. . ... ... .............. ... .............. + b + c .... .......... ... . ... . .... .. .... +c .. ...... .. .. 200 g . ............. .. = 55 .. ............ ...... . .... ....... ....: .. 9 ........ .. .. ............ . . .. ... .......... ..... . ......... ... ......... 137...... +b +c = 165.. 2 kg ...... .... ........ ..... c + 55 = ......... . . ...... ..... 240 ... ..... . ... .. .... . . ... ..... 345 . .... . ... . ......... ........ .. + 55 = . c = 55 .................. 20 · 23 = 460 .. 135.. ... ........... . ........... . .... .....: 12 ..... 26.. 4 . 140... ... ...... . ...... ........... ..... ..... 105 + 110 + 115 + 130 = 460 .. ...... 500 g............. .... 46 ... ..... ..... ......... . . ..... 12 ...... . ... ....... .. ...... ......... b .. . .... ... ..... 460 : 23 = 20............. .... .. ... .. .. 20 · 12 = 240 ........ 7 · 3 = 21 . ........ .... 9 + 8 + 6 = 23 ... .... .. . ......... .. ... .......

...... 2 aa 3 23 = a 3 ... ............... .... .. .... ... .. . ...... .. ..... .... ......... ... ... .............. .. ....... 4...... ...... ... . ... ........... .. ..... 143. .... ............ ........ ..... ... ..... P.... ........... ....... ... . ...... ..... .... ...... .. . . .............. 5........... .. ... ........ . ... . ....... .. .. ......... ......... .... ... . .. .... .... ........ ..... .. ...... ABCD(. 142.... ... X= x 2 = a 22 4 4 ..... . .......... 141..... ........ ST . ..... ..... ....... . R....... .. ST = PR... BC... . . .............. ........ . .... ... ..... ST ...... PR . .................... ..... .......... ............... . .... ... ..... . .... ..... ............ 4.... .......... .............. . ... .. .. ............... ..... 5 . ............ 5).......... ..... . 6 .. ...... PR . ............... S ... . ........ DA . Q... . . . AB....... .... .... ...... .... .... .... ......... .... .. CD . . . . ...... ....... .. .

. ... . ......... ...... .. .. .. 150. ..... . .. .... ........... ....... .. ... ...... . .... ........ . .. ... .... . . ...... .... .. 64... ...... ... .. ............. ... .... ............... ......... 4...... ...... .. ....... ........... ........ . .... .......... . . .... ......... ..... .. ......... .. . 100 ....... .... . ..... .......... 45........... ..2.. . ....... .. . .... ..... .. 6..... . ...... ... 4n + 1 (n . ... ... .. ... ....... . 44 ... . ..... ...... ... ........ ... .... .............. ......................... ...... .. .. .. + . ...... .... .... ... ... ... ......... ... ....... .... ..................... .. . + 9 = 45... ....... .. ..... ............ ... ........ ..... .. ... ..... ...... ..... ...... ..... . . 4 .... 22 .... .. ...... ..... 64. .. ... .. . ..... ......... ... ..... ... 30................ . .......... .. ..... .... ......... ...... .. ... 5 = 4 + 1... 2 ......... ........... .. .... . ...... . . ..... 149.... .. ....... ................... 24 ....... . ... .. 100 . ....... ... .... 5 . . 1..... ... ...... . . ... 1 ..: . ...... . .. . .......... 148.............. . . ... (+ .... . . .. .. ....... .. .. ............. ... ........ ... ... . ............ ..... .......... .. ..... .. ... ..... ..... . .. 147............... .......9 ............ .. .. .3..... . 9..... 1 + 2 + 3 + ...... . ... ..... (.... .. ... . 146... ........ ..... ....... ........ .. . ............ . .. .... ... . . . .. . ... ....... + ... ... ... ... -......... ............... . .... . ... . . .... .......... +.... ... .... .. .... ... ... .... . ... . ... ....... ... ....... ....... . ... . .. ..... .. 144...... . ......... ............ . ..... .. ... ........ ...).... ... ... .. . .. ..... ... ............ ...... ......... .......... .. .. . .... 4. .... . .. 2.............. ........ ...... ....... -) ...... ... .... -. .... ....... ...... .... ....... .......... . ............. . . 145....). . ... ........ ... . ... .. .... . ......

....... ... ... ..... .... .. ............. 6. .... ......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful