Uticaj direktnih stranih investicija na ekonomiju zemlje domaćina

Struktura rada Sažetak 1 Uvod ( u uvodu objasniti ciljeve i predmet rada kao i istraživačka pitanja) 2. Pregled dosadašnjih istraživanja 2.1 Osnovne karakteristike direktniih stranih ulaganja 2.2Motivi stranih ulagača 2.3 Motivi zemlje domaćina 2.4 Uticaj stranih direktnih investicija na zemlje u tranziciji 3. Osnovni oblici direktnih stranih ulaganja 3.1 Greenfield investicije 3.2 Merger and aquisition 3.3 Forme transnacinalizacije 3.4 Ugovorna ulaganja stranog kapitala 3.4 Koncesije i B.O.T sistemi 4 Metode ocjene efikasnosti direktnih stranih investicija 4.1 Tržišna ocjena ulaganja 4.2 Društveno – ekonomska ocjena ulaganja 5. Efekti direktnih stranih investicija u BiH 2007-2009 5.1 Direktne strane investicije u BiH po državama porijekla 5.2 Strane investicije u BiH po sektorima ulaganja 5.3 Upoređivanje priliva stranog kapitala u BiH i državama u okruženju 6 Zaključak