P. 1
87094490-Tržište-kapitala-u-Crnoj-Gori-statistika-i-kriza

87094490-Tržište-kapitala-u-Crnoj-Gori-statistika-i-kriza

|Views: 87|Likes:

More info:

Published by: Grašak Alen Gračić on Jun 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

Profesori

:

Doc. dr Dragoljub Janković dr Jelena Janjušević
Projektni rad:

Podgorica Novembar 2011

Tržište kapitala u Crnoj Gori istorijat,statistika i kriza
j

Suzana Radošević

Uvod
Riječ kapital potiče od latinske riječi caput, što znači glava, odnosno od pridjeva capitalis-glavni. Kapital kao riječ se prvi put pojavljuje u srednjem vijeku sa širenjem trgovačkog bogatstva i pojavom kredita. Ono što se obično tada, pa i danas podrazumijevalo pod kapitalom jeste ukupnost dobara koja donose kamatu. Kapital nije ništa drugo do ukupan novčani iznos odložene potrošnje sa rokom dužim od jedne godine. Kapital je prirodni resurs,koji u najširem smislu obuhvata fizički kapital (materijalne inpute u proizvodnji), finansijski kapital (novac i hartije od vrijednosti), ljudski kapital (investicije u znanje i obrazovanje) kao i prirodni kapital (koji se poistovjećuje sa zemljom). Bitna karakteristika je i vlasništvo, posebno privatno, jer je kapital sve ono što vlasniku donosi dohodak i uvećava njegovu imovinu. Kapital teži da se pretvori u jedan od svoja dva osnovna oblika: realni i finansijski kapital. Realan oblik kapitala– obuhvata mašine, opremu, graĎevine i sve druge stvari koje svojom upotrebom omogućavaju da se stvori odreĎeni prinos. Kapital u ovom obliku obično nazivamo realnom imovinom. Finansijski oblik kapitala– predstavlja novac koji se može usled svoje likvidnosti lako pretvoriti u realni kapital ili se njime mogu kupiti drugi faktori proizvodnje. Oni mogu biti u obliku štedno g uloga, novčanih kredita, obveznica, akcija, komercijalnih zapisa i slično. Mogu se ubrojati i čekovni računi koji služe za plaćanje. Rentali od kapitalnih dobara su rezultat kapitalnih vrijednosti. Nadoknada za privremeno korišćenje kapitalnih dobara nazivamo rentalima. Na primjer, vlasnik poslovnog prostora može izdati poslovni prostor na godinu dana, uz mjesečnu nadoknadu od 350 evra, koja čini rental. Profit kao prinos kapitala je uključen u ekonomski profit. Profit predstavlja rezidualni dohodak koji predstavlja razliku izmeĎu ukupnih prihoda i ukupnih troškova. Svako preduzeće posluje sa rizikom koji je prevashodno vezan za investicije,a preduzeća, tj. poslodavci trebaju da se osiguraju od rizika.

Ukoliko je kapital srce kapitalizma Onda je dobro organizovano tržište kapitala Srce dobrog funkcionisanja Kapitalističkog sistema”.Džozef Štiglic
Nobelovac za ekonomiju smatra da je štednja mač sa dve oštrice, ilustrujući svoju tvrdnju primerom Španije kojoj se desilo da su čim je najavila mjere štednje agencije su smanjile njen kreditni rejting, jer je, zbog štednje, smanjen njen predviđeni ekonomski rast.

2

Finansijsko trţište
Finansijsko tržište predstavlja sastavni dio finansijskog sistema jedne ekonomije. Obzirom da je ono izuzetno specifično stoga ga razni ekonomski teoretičari različito definišu: „Finansijsko tržište je mjesto gdje se vrši promjena finansijske aktive-trgovina njenim različitim oblicima" " Ovo tržište predstavlja mehanizam preko koga se finansijska aktiva kupuje, prodaje i njome se trguje“. " Finansijska tržišta su visoko konkurentna tržišta finansijskih instrumenata" „To je mehanizam koji dovodi u vezu ponudu i tražnju finansijskih sredstava koja mogu da budu kratkoročna (tržište novca) i dugoročna (tržište kapitala)“ Efikasan finansijski sistem treba da omogući kvalitetno funkcionisanje privrednog sistema, rast i razvoj nacionalne ekonomije i cjelokupni društveni prosperitet. Na finansijski sistem utiče čitav spektar faktora a sastoji se od: (1) finansijskih tržišta; (2) učesnika i posrednika i (3) finansijskih instrumenata.

Finansijsko tržište

Prema predmetu poslovanja

Stepenu centralizacije

Načinu obavljanja transakcija

Tržište novca

Regionalno tržište

Promptno tržište

Devizno tržište

Nacionalno tržište

Terminsko tržište

Tržište kapitala

Međunarodno tržište

Trţište novca, kao jedan od najznačajnijih segmenata finansijskog tržišta podrazumijeva definisan prostor, odgovarajuće vrijeme i propisana pravila pod kojima dolazi do organizovanog sučeljavanja ponude i tražnje kratkoročnih finansijskih instrumenata(kratkoročne hartije od vrijednosti i žiralni novac); a na deviznom tržištu se trguje devizama, utvrđuje devizni kurs. Osnovni zadatak ovog tržišta je da održava optimalni nivo likvidnosti subjekata nacionalne ekonomije u poslovanju sa inostranstvom.
3

Trţište kapitala

kao srce tržišnog sistema ostvaruje veliki broj funkcija.

Najznačajnija funkcija, dobro organizovanog tržišta kapitala sastoji se u povećanju efikasnosti čitavog ekonomskog sistema koja se ostvaruje kroz povezivanje ekonomskih subjekata, omogućavanje skladnog privrednog razvoja putem alokacije resursa, smanjenje transakcionih troškova, utvrĎivanje cijena, mobilizaciju finansijske štednje, povećanje likvidnosti ekonomskih subjekata i smanjenje rizika diversifikacijom vlasničkog portfolia. Veća efikasnost, u krajnjem, dovodi do povećanja privredne aktivnosti i povećanja životnog standarda stanovništva. Povećanje blagostanja stanovništva je i cilj funkcionisanja ekonomskih institucija u jednom društvu i on će se utoliko prije ostvarivati što je tržište kapitala razvijenije i efikasnije. Tržište kapitala vrši stalno okupljanje imaoca i tražioca kapitala na odreĎenom mjestu i u odreĎeno vrijeme. Za razliku od tržišta novca na kom se trguje kratkoročnim hartijam a od vrijednosti, tržište kapitala mora biti i jeste institucionalizovanog karaktera u svim zemljama tržišne privrede i predstavlja specijalizovano tržište na kome se novac – kapital traži i nudi dugoročno. Znači tržište kapitala je tržište na kom se trguje dugoročnim hartijama od vrijednosti, odnosno mjesto na kojem se susrijeću potražnja i ponuda kapitala. Berze su najčešća mjesta na kojima se trguje instrumentima tržišta kapitala. Transakcije koje se na ovom i u okviru ovih institucija odvijaju nazivamo kapitalnim transakcijama, a hartije od vrijednosti sa kojima se trguje na tržištu kapitala nazivamo dugoročnim hartijama od vrijednosti ili efektima. Možemo još reći da je tržište kapitala i tržište zemljišta izvan uravnotežene količine kapitala ili uravnotežene cijene zemljišta. To znači da ova tržišta proučavamo u cjelini sa aspekta usluga za ulaganja u kapital i zemljište. U skladu sa prirodom tržišta kapitala, kome je promjenljivost inherentna karakteristika,postizanje "modela nultnog rizika" je nemoguce i, u svakom slučaju, nepoželjno. Bilo koji takav model bi bio toliko skup, što bi činilo da je firmama pretjerano opterećujući, a tako i nespojiv sa ciljevima regulative. Takav model bi bio štetan po zemlju u cjelini i finansijski neodrživ. Štaviše, ustanovljenje ovog modela bi usporilo razvoj tržišta, razvijanje novih aktivnosti na tržištu kapitala, konkurentnost, a bilo bi nespojivo i sa zahtjevom da učesnici na tržištu kapitala samostalno snose odgovornost. Drugi neželjen fenomen bi bio da investitori postupaju na osnovu pogrešne pretpostavke da ni jedna firma ne može propasati. To bi demotivisalo kako pojedince tako i firme da brižljivo procjene rizike u vezi sa odlukama o investiranju. Tržište kapitala je dio finansijskog tržišta koji omogućava ekonomskim subjektima proces investiranja. Osim toga ono svojim postojanjem stvara pretpostavke i za dezinvestiranje kao ekonomsku aktivnost koja ne donosi očekivani prinos. Proces investiranja i dezinvestiranja daju osnovu za podjelu tržišta kapitala na: primarno i sekundarno tržište. Na primarnom tržištu kapitala, ekonomski subjekti mobilišu kapital emisijom dugoročnih finansijskih instrumenata. Sekundarno tržište omogućava promet dugoročnih instrumenata (hartija od vrijednosti). Prema tome, na tržištu kapitala se kreiraju i razmjenjuju dugoročni finansijski instrumenti. Ovo se postiže prodajom vrjednosnih papira – dionica ili obveznica – onima koji imaju finansijski višak sredstava. Kao rezultat, preduzeća, vlade, lokalne vlasti,
4

To je tzv. drugim riječima. primarno tržište gdje se ugovaraju nove emisije trajnog kapitala ili zaduženja u obliku potpuno novih emisija kapitala ili u obliku ponude postojećim investitorima. dozvoljavajući jednima da prodaju takva sredstva dok drugi mogu koristiti svoj višak sredstava da bi ih kupili. funkcionisanje. prava i obaveze bankarskih i drugih finansijskih organizacija na tržištu kapitala… 5 . primarno i sekundarno tržište kapitala su u interakcijskoj vezi i meĎusobno su uslovljeni. kao i kapitalizacija preduzeća na sekundarnom tržištu usloviće njegovu poziciju na primarnom tržištu s druge strane. Uloga drţave na trţištu kapitala Država kao učesnik na finansijskom tržištu ima posebno mjesto i značaj. Sekundarno tržište. da za svoj novac kupi akciju bilo kojeg preduzeća. Dakle. Druga funkcija tržišta kapitala možda je predmet veće pažnje – ono djeluje kao sekundarno tržište za vrjednosne papire koji su mogli biti emitovani u prošlosti. U bilo kojem slučaju zainteresovana organizacija dobija svjež novac u zamjenu za finansijsko potraživanje. osnivanje i rad odgovarajucih organa i komisija i instrumenti zaštite. Postojanje sekundarnog tržišta čini djelovanje primarnog tržišta efikasnijim. Zakonsku regulativu čine zakonski propisi i razna podzakonska akta kojima se pravno regulišu sva relevantna pitanja sistemskog karaktera u oblasti rada i funkcionisanja tržišta kapitala. Sve instrumente pomocu kojih država ostvaruje regulativnu funkciju možemo podijeliti u tri osnovne grupe: zakonska regulativa. Tržište kapitala pojedincu razvija osjećaj slobode: može uvijek da proda svoju akciju.nadnacionalne organizacije i slično imaju pristup većim količinama kapitala nego što bi bio raspoloživ da se moraju osloniti isključivo na stvaranje vlastitih izvora. Regulacija finansijskog tržišta ima dva cilja: -održavanje konkurencije meĎu učesnicima -zaštita investitora od prevara i zloupotreba. odnosno. sto proističe iz njene specifične uloge u nacionanoj ekonomiji uopšte. investitor osjeća sigurnost da nije sputan. regulatora i kontrolora. Tržište dozvoljava vlasnicima dionica ili obveznica da ih prodaju brzo i tako osigurava stepen likvidnosti koji inače ne bi bio izvodljiv. tj da prodaju kupljene hartije od vrijednosti prije roka njihovog dospijeća. Za preduzeće finansijsko potraživanje može biti u obliku t rajnog kapitala(dionice) ili možda zaduženja (obveznice) dok državne vlasti redovno emituju obveznice. sekundarno tržište ne može postojati bez primarnog. Država na tržištu kapitala javlja se u ulozi: investitora. Odlučujući o investiciji u ova specifična finansijska sredstva. Tržište kapitala je ključno u nadgledanju rezultata poslovanja kompanije i rezultata menadžera. pruža okvir za spoljašnju kontrolu poslovanja kompanija. Njihova meĎusobna uslovljenost se ogleda u tome što cijena koja se formira na sekundarnom tržištu utiče i na njegovu emisionu cijenu na primarnom tržištu s jedne. već može pretvoriti svoje ulaganje ponovo u novac u bilo koje vreme ukoliko to požele ili imaju potrebu. S toga će se investitor lakše odlučiti na kupovinu nekog finansijskog instrumenta ako može lako da izvrši njegovu konverziju posredstvom sekundarnog tržišta. Poseban značaj imaju zakoni i drugi propisi koji regulišu sledeća pitanja: organizaciju. omogućuje neprekidnu realokaciju finansijskih sredstava izmeĎu različitih investitora. korisnika kapitala.

tačne. tako da se usporava proces kliringa i saldiranja. Sa druge strane. Rizik takvog direktnog pristupa tržištu je visok i za htijeva dokazivanje posjedovanja akcija prije trgovine a možda i plaćanje unaprijed. Posebno treba voditi računa o sledećem: a) Transparentnost.hartijama od vrijednosti koje odražavaju dužničko-povjerilačke odnose -hipotekarno tržište. jer odgovara velikom broju malih investitora. Brokeri posluju kao špekulatori kad posluju za svoj račun ili kad su zvanični market mejkeri (dileri) za odreĎene hartije. koji se prilaže Komisiji za registraciju emisije hartija od vrijednosti i predstavlja razlgednicu emitenta koja služi kao sredstvo propagande. kompletne i dostupne javnosti.na kojem se trguje dugoročnim kreditnim instrumentima tj.na kojem se trguje hipotekarnim kreditima i hartijama od vrijednosti na bazi hipoteka -tržište instrumenata akcijskog kapitala tj. b) Pristup tržištu. Takav način trgovanja u početnom periodu nije problem. i špekulatori koji kupuju kada je cijena niska i prodaju kad je cijena visoka. Ovi instrumenti posebno su značajni u onim nacionalnim ekonomijama u kojima postoje mlada tržišta kapitala i na kojima je potrebno zadobiti povjerenje ogromnog auditorijuma investitora. Sa velikim brojem malih investitora nakon masovne privatizacije poželjno je obezbijediti jeftin i lak pristup tržištu na kojem individualni investitori daju naloge direktno i bez posredništva brokera. Iako je tržište transparentno problem postoji jer se veliki broj transakcija odvija van tržišta. javnog mnjenja i odnosa investitora prema kupovini emitovanih efekata. Za stabilnost tržišta dobro je da na tržištu postoje. Prema tome.Instrumenti zaštite interesa investitora su značajan dio regulative i oni imaju posebnu ulogu u stvaranju tzv. uz istovremenu kontrolu njihove implementacije u praksi.berze akcije Trgovanje na trţištima kapitala Na tržištima kapitala se trguje na primarnom i sekundarnom tržištu. u savremenim uslovima privreĎivanja država je ta koja propisuje ’’pravila igre’’. Jedan od najznačajnijih instrumenata iz ove grupe je prospekt. 6 . Trţište kapitala se sastoji od tri segmenta: -tržišta instrumenta duga. jer informiše javnost o kvalitetima emitenta koji treba da privuku investitore. pored investitora koji ulažu na dugi rok. Svako od rješenja ima svoje prednosti i mane te izbor treba napraviti imajući u vidu neke specifične uslove svake zemlje. Transparentnost je ključni faktor za efikasno i fer tržište. čak se i ne evidentiraju na berzi. Transparentnost znači da su informacije o trgovanju pravovremene. c) Uloga posrednika. Sistem trgovanja na javnom tržištu može biti različit i neka od tih rješenja sigurno nisu preporučljiva za ekonomije u tranziciji. ali u dugom roku većinu trgovanja će obavljati profesionalni investitori koji transakcije obavljaju na berzi na kojoj se nalozi mogu dati samo posredstvom brokera. broker koji istovremeno trguje i za svoj račun i u za klijentov račun ima snažan konflikt interesa.

Tako organizovano tržište može da poboljša likvidnost na tržištu. što je inače glavni problem na tržištu nakon masovne privatizacije. Ta cijena je realističnija za one akcije kojima se ne trguje mnogo. Dematerijalizacija hartija je preporučljiva da bi se povećala sigurnost investitora. Ali najčešće na tržištu nema toliko sposobnih i finansijski jakih učesnika koji bi bili market mejkeri. Na ''call'' tržištu trgovanje se obavlja po jednoj cijeni. Ponuda i tražnja se koncentrišu i trgovanje se obavlja u jednom trenutku po preovlaĎujućoj cijeni. U vezi sa kliringom i saldranjem zemlje u tranziciji trebalo bi da. smanjili troškovi transakcija. makar na javnom i organizovanom tržištu. e) Period trgovanja. Novac Kupac hartija Prodavac hartija Prenos vlasništva Shema Kliring i saldiranje KLIRING I SALDIRANJE . Paradoks je da kada se jednostavno ''call'' tržište zamijeni sa mnogo naprednijim elektronskim sistemom kontinuiranog trgovanja gubi se na transparentnosti i kvalitetu informacije koju tržište pruža. Prednost postojanja jednog tržišta može biti veća operativna efikasnost zbog većeg obima trgovanja i boljeg otkrivanja cijena jer se ponuda i tražnja koncentrišu na jednom mjestu. poboljšala prometljivost akcija iz privatizacije i da bi se olakšao nadzor nad transakcijama na sekundarnom tržištu. Kliring je utvrĎivanje obaveza i potraživanja po osnovu hartija od vrijednosti i novčanih sredstava izmeĎu učesnika na organizovanom tržištu u vezi poslova sa hartijama od vrijednosti. To je važno za špekulatore a mnogo manje je važno za investitore na dugi rok. više inovativnosti i bolja usluga prilagoĎena različitim investitorima. implementiraju meĎunarodne standarde i preporuke. f) Kliring i saldiranje. Tržište dilera (price driven market) zahtijeva postojanje market mejkera koji su uvijek spremni da kupe i prodaju odreĎenu hartiju po odreĎenoj cijeni. prednost konkurencije izmeĎu više tržišta je smanjivanje cijene za obavljanje transakcija. 7 . što je moguće više. Pri kontinuiranom metodu trgovanja transakcije u toku dana se ostvaruju po više različitih cijena. Sa druge strane.d) Mehanizam otkrivanja cijena. Prednost ovog metoda je i jednostavnost. Saldiranje je izvršenje obaveza izmeĎu učesnika na finansijskom tržištu prenosom hartija od vrijednosti i novčanih sredstava po osnovu poslova sa hartijama od vrijednosti. g) Konsolidacija tržišta. Najveći problem kod kontinuirane trgovine je da trgovanje može lako da se izmanipuliše kada je likvidnost odreĎenih hartija slaba.postupci u Centralnom registru posle zaključenja transakcije na Berzi. smanjili troškovi emitovanja hartija.

Poseban oblik obveznica predstavljaju obveznice sa odloženim plaćanjem kamate kada se kamata plaća ili drugim obveznicama ili u neodreĎenom roku koji je u funkcionalnoj vezi sa poslovanjem preduzeća. •Sadrži neko gradjansko pravo. Obveznica Kraljevine Jugoslavije 8 . Hipoteke Svaka hartija od vrijednosti mora da posjeduje odreĎena svojstva odnosno mora da ispuni tri uslova: •Ona je uvijek u pisanoj formi.Hartije od vrijednosti trţišta kapitala se dijele na tri kategorije: 1. Da bi hartija od vrijednosti imala karakter obveznice potrebno je da sadrži najmanje dva elementa: (1) rok dospijeća (fiksan datum kada se pozajmljena sredstva moraju vratiti) i (2) ugovoreni iznos kamate. Riječ je o kamatonosnim hartijama od vrijednosti. Obveznica može biti konvertibilna što podrazumijeva mogućnost njene konverzije za odgovarajući broj akcija emitenta. Treba praviti razliku izmeĎu konvertibilne i razmjenljive obveznice koju karakteriše mogućnost promjene za akciju bilo koje kompanije. Obveznice 2. a investitoru se u roku dospijeća isplaćuje iznos nominalne cijene. Akcije 3. isplatiti odreĎenog dana iznos anuitetnog kupona. •Postojanje i ostvarenje imovinskog prava je povezano sa postojanjem hartija od vrijednosti. odnosno iznos na koji glasi obveznica ako se otplata vrši odjednom». Postoje i diskontne obveznice i obveznice sa nultim kuponom kod kojih se isplata kamata po obveznici vrši po cijeni manjoj od nominalne. Obveznice su «vrsta obligacije kojom se njen izdavalac obavezuje da će licu naznačenom u obveznici (ako je u pitanju obveznica na ime) ili po njegovoj naredbi odnosno donosiocu obveznice (kod obveznica na donosioca i obveznica sa blanko indosamentom).

Obveznice u Crnoj Gori U Crnoj Gori su na finansijskom tržištu do sada figurirale obveznice kojima je premošćivana diskrepanca izmeĎu budžetskih priliva i odliva. Emisije državnih obveznica su svedene na aukcioni tip prodaje. Posjedujući informacije o rangu obveznica investitori su u prilici da "ex ante" definišu strukturu sopstvenog portfolija. (2) Obveznice lokalnih organa – municipalne obveznice emituju lokalni organi uprave prevazilazeći lokalni budžetski deficit ili sa namjerom da finansiraju kapitalne projekte. One su bile emitovane na rok od 90 ili 180 dana. varijabiliteta u kretanju prihoda emitenta. Misija ovog postupka ogleda se u činjenici da on postaje efikasno sredstvo za odreĎivanje rizika i neizvjesnosti investiranja u obveznice. Obzirom na postojanje rizika investicije u obveznice pojavila se potreba kreiranja odreĎenog standarda za mjerenje njihovog kvaliteta. Visina kamatne stope i ročna struktura sredstava na ove obveznice zavisi od ekonomske snage kompanije.Podjelu dugoročnih obveznica je moguće vršiti sa različitih aspekata ali ćemo ovom prilikom predstaviti podjelu na osnovu tipa emitenta: (1) Državne obveznice .koje emituje država u cilju refinansiranja deficita budžeta odnosno terminske neusklaĎenosti budžetskih prihoda i rashoda.su dugoročne obveznice čiji su emitenti korporacije a emituju ih u cilju prikupljanja sredstava za kapitalna ulaganja. I pored toga što ne postoje decidno propisana pravila za rangiranje obveznica ono zavisi od nekoliko sledećih faktora: stepena zaduženosti kompanije odnosno proporcije duga i akcionarskog kapitala firme. Na taj način se pojavila tehnologija po kojoj su kreirani kriterijumi za rangiranje obveznica. zaštite u slučaju neizvršenja obaveza kompanije. Na taj način se obezbjeĎuju sredstva za neinflatorno finansiranje dugoročnih izdataka namijenjenih realizaciji državnih funkcija odnosno infrastrukturnih projekata. koji se u američkoj praksi najčešće vrši kvartalno. uspješnosti u realizaciji prethodnih emisija i položaja na tržištu kapitala. visine hartija od vrijednosti instrumenta duga. Prikaz prometa ovom vrstom dužničkih hartija od vrijednosti u posljednje dvije godine 9 . Kupci ovih obveznica bile su banke. MeĎutim. ovaj atribut uslovljava da stopa prinosa bude niža od stope prinosa na državne dugoročne obveznice. vjerovatnoće izvršenja obaveza emitenta u projektovanom roku i sl. Prinos na ove hartije od vrijednosti je obično osloboĎen poreza i one imaju široki krug investitora. (3) Korporativne obveznice .

Obveznice su svuda kao dužnički instrument opravdale svoje bitisanje. do sada se na našem tržištu operisalo fiksnim kamatnim stopama što destimulativno djeluje na investitore koji žele investirati i pratiti tržišne trendove. bili emitenti obveznica a Fond njihov kupac. fiskalnu i monetarnu politiku. Ovo je druga emisija i snovni cilj je bilo smanjenje kamatne stope. ali i perspektive i izglede razvoja naše privrede u narednom periodu". Što se rizika tiče i kamatnih stopa. OBVEZNICE SIMBOL OB 13 PROSJECNA CIJENA 0. akcija državnih fondova. i sami emitenti su više naviknuti na kreditno zaduženje. Projektnim pristupom Vlada RCG je emitovala obveznice za sanaciju puteva u Crnoj Gori u iznosu od 1. Perspektivno ove hartije imaju smisla kako za individualne. za nepunih osam mjeseci. Radi se o dugoročnim hartijama od vrijednosti koje dospijevaju do 10 godina i koje donose prinose od tri odsto na godišnjem nivou. Ono što predstavlja dobru vijest jeste činjenica da je ova transakcija prva transakcija na evropskom tržištu u ovoj godini za zemlju koja ima kreditni rejting niži od A. 25 posto.49 Crna Gora kao emitent obveznica Crna Gora je emitovala državne obveznice u ukupnom iznosu od 180 miliona eura. U našem slučaju radi se o neinvesticionom rehtingu. INFORMACIJE SA TRŢIŠTA 23. S druge strane.072. jer je ona reper za stabilno zaduživanje I taj cilj je ostvaren. iako je ovo skuplje nego emisija hartije od vrijednosti dugoročnog karaktera. u dva navrata. investitora i tržišta. U svim ovim slučajevima riječ je o prometu obveznicama na primarnom tržištu i njima se najčešće obavlja transakcija za “poznatog kupca”. Dakle. U prve tri godine obaveze emitenta miruju.03. Pored korporacija i investicioni fondovi bi u svoje portfelje mogli smjestiti ovu vrstu hartija od vrijednosti što bi doprinijelo razvoju instrumenata na mladom i malom finansijskom tržištu. tako i za institucionalne investitore uvažavajući njihove kratkoročne i dugoročne atribute.Pored ove vrste obveznica postoje i obveznice stare devizne štednje koje su korišćene kao sredstvo plaćanja prilikom privatizacije.2011. još nije bilo prometa na sekundarnom tržištu čime bi se mogli odrediti prihvatljiviji uslovi koje diktira tržište. Na sličan način su finansirani i manji infrastrukturni projekti u nekoliko lokalnih uprava koje su. Vjerovatno bi prihvatljivije rješenje bile EURIBOR kamatne stope uvećane za odgovarajući procenat nego fiksne kamatne stope. a istovremeno i dokaz investitorima koji pozitivno ocjenjuju našu ukupnu finansijsku. emitovala ukupno 380 miliona eura obveznica. Hoće li i kad kod nas. relativno duge procedure i prilično zahtjevna papirologija usporavaju čitav posao. uvažavajući efikasnost Komisije za hartije od vrijednosti i relativno povoljnu infrastrukturnu regulativu. što 10 . Ovo je dokaz kredibiliteta države. od septembra prošle godine. Pored toga. Predhodno Crna Gora je emitovala obveznice u iznosu od 200 miliona eura sto znaci da je Crna Gora je. Na našem finansijskom tržištu postoji veoma izražena tražnja za kreditima i tu tražnju bi mnoge kompanije mogle nadoknaditi emisijom korporativnih obveznica. zavisi od emitenata. Samo uvoĎenje ovih hartija od vrijednosti na tržište predstavlja napredak u prvoj fazi i treba da bude praćeno nekim efektima kojima se ispituju tržišne oscilacije.2 miliona eura koje je otkupio Fond za razvoj RCG. takoĎe. Kamata je niža u odnosu na prvu emisiju i fiksirana je na 7.8005 PROMET 2.

Sa aspekta vlasništva.ako ostvarimo dovoljan privredni rast. Sam pojam akcija je neraskidivo vezan za akcionarsko društvo. Dakle akcije su isprave o uloženim sredstvima u akcionarsko društvo.može Crnu Goru svrstati u red država sa dugom iznad 50 odsto BDP-a. Samim tim imalac akcija postaje vlasnik idealnog dijela imovine emitenta i po tom osnovu ima odgovarajuća prava i obaveze. ali ne i za razvojne projekt. 258 milijardi eura ili 39. Akcije spadaju u dividendne hartije od vrijednosti.8 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).u slučaju da ne doĎe do značajnijeg privrednog rasta . crnogorsko zaduživanje ne znači duzničko ropstvo . Svaka prva emisija akcija je istovremeno i osnivačka. ne manje bitna.87 procenta. 11 Akcije . Akciju može samo isključivo izdati društvo ovog tipa. stvarima i pravima izraženim u novcu u skladu sa Zakonom i odlukom o emisiji akcija (Zakon o hartijama od vrijednosti). Tehnički gledano. akcije spadaju u vrstu hartija od vrijednosti sa promjenjljivim prihodom. Ako se zna da je državni dug početkom marta iznosio 1.Crna Gora će plaćati kupcima obveznica godišnju kamatu u iznosu oko 29 miliona eura. Osnivačke akcije se izdaju u cilju obezbjeĎenja osnovne glavnice prilikom osnivanja akcionarskog društva. Niža kamata na obveznice neminovno znači i . a glavnica za prvu emisiju od 200 miliona eura dospijeva na naplatu u septembru 2015. Druga. Akcija je hartija od vrijednosti koja glasi na dio osnovnog kapitala čiji kupac stiče pravo svojine nad akcijom ispunjenjem obaveza u novcu. Osim toga. Akcionarsko društvo je društvo kapitala i za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom dok akcionari odgovaraju do iznosa koji su uložili u akcionarsko društvo prilikom kupovine akcije. Drugim riječima. Prema redosljedu izdavanja akcije mogu biti: (1) osnivačke akcije (akcije prve emisije) i (2) akcije narednih emisija. sve akcije je moguće svrstati u dvije osnovne grupe i to: (1) akcije koje glase na ime i (2) akcije koje glase na donosioca.veće povjerenje investitora. Ipak.će sa kamatom u narednih pet godina. naročito ako se ima u vidu da je Crna Gora na kraju 2008. novac od obveznica biće upotrijebljen za popunjavanje "rupa" u budžetu. našu državu ukupno zadužiti za čak . Ova podjela je dovoljno objašnjena u pojmovnom odreĎenju. što će reći da vlasnik ostvaruje prihod u vidu dividende u zavisnosti od poslovanja i usmjerenja sredstava ostvarenih iz dobiti akcionarskog društva. su dugoročne vlasničke hartije od vrijednosti. Obzirom da ove hartije od vrijednosti donose prihod koji može. postignuta kamatna stopa je kudikamo viša nego u Evropi. Iz Ministarstva finansija je saopšteno da će novac od emisije euro obveznica biti iskorišćen za servisiranje duga te za potrebe kapitalne potrošnje. Kao takve akcije su dokaz prava koja iz njih proizilaze.svrha zaduživanja.godine dugovala svega 894.7 odsto BDP-a. Kretanje državnog zaduživanja je zabrinjavajuće. učešće na evropskom tržištu obveznica kao najlikvidnijeg sredstva zaduživanja.ali. godine dospijeva glavnica od 180 miliona eura za drugu emisiju. crnogorske obveznice su jednostvano "planule" što se može okarakterisati kao uspjeh Crne Gore. a postignuta kamata od 7.525 miliona eura. uvijek je odlična prilika da se investitori koji do sada nijesu ulagali u našu zemlju bolje upoznaju sa mogućnostima investiranja. onda je jasno da novo zaduženje euro obveznicama od pola milijarde eura . pa smatramo da na ovom mjestu nije potrebno šire elaborirati sem u dijelu koji se odnosi na prenos akcija na ime.7 miliona eura ili tek 26. Ministarstvo finansija je perfektno odradilo posao emitovanja obveznica. dok u aprilu 2016. a ne mora biti ostvaren. stvar je . Uz to.25 odsto je niža nego prilikom prve emisije kada je iznosila 7.

značajno poskupljuje ukupne troškove. preče pravo na raspodjelu likvidacione mase i pravo na naplatu iz stečajne mase u slučaju stečaja akcionarskog društva. 2. Nedostaci ulaganja u ovu vrstu hartija od vrijednosti se ogledaju u sledećem : (1) Disperzija vlasništva dovodi do gubitka vlasništva nad kompanijom. (3) Emitovanjem akcija kompanija stiče bolju poziciju prilikom uzimanja novih kredita. jer se dividenda isplaćuje samo za slučaj da kompanija profitabilno posluje. koja pored odreĎene dividende donosi i pravo učešća u raspodjeli ostvarene dobiti. koja daje pravo prvenstva na isplatu svih neisplaćenih dividendi prije isplate po osnovu običnih akcija.Akcija Crnogorske Banke iz Cetinja Prema sadržini učešća u dobiti akcije mogu biti: (1) obične (redovne) i (2) prioritetne (povlašćene). Obične akcije daju pravo učešća u upravljanju. a mogu glasiti na ime ili na donosioca. pored ostalog. Ulaganje u akcije kao i ulaganje u obveznice ima svoje prednosti i nedostatke. Ovo je najčešće izdavana vrsta akcija i mogu biti izdate u prvoj i narednim emisijama. 12 . a nakon izmirenja svih obaveza kompanije. (2) Ovaj vid ulaganja je skup jer vlasnici učestvuju u diobi profita. pravo učešća u dobiti akcionarskog društva i pravo na dio likvidacione mase u procesu likvidacije kompanije. Povlašćene (prioritetne akcije) su akcije koje imaocima obezbjeĎuju odreĎena "prioritetna" prava kao što su: preče pravo na isplatu dividende u odnosu na vlasnike običnih akcija. (4) Nepovoljan poreski tretman koji. participativna akcija. kumulativna akcija. zamjenljiva (konvertibilna) akcija. Prioritetne akcije se javljaju u tri osnovna oblika i to: 1. Vlasnici običnih akcija imaju i pravo preče kupovine akcija u narednim emisijama akcija (dokapitalizacija). daje pravo imaocu da je može pretvoriti u običnu akciju u skladu sa odlukom o emisiji. 3. čime vlasnici prioritetnih akcija dobijaju glasačko pravo. Prednosti se odnose na sledeće: (1) Emisija akcija ne predstavlja fiksnu obavezu za firmu. (3) Visoki troškovi emitovanja akcionarskog kapitala smanjuju pozitivne efekte. (2) Nepostojanje fiksnog roka dospijeća što je velika prednost u odnosu na fiksnu obavezu isplate glavnice. (4) Atraktivnost prodaje običnih akcija jer donose veće prava i prinos budućim vlasnicima.

In the mid of the certificate we can see a map of Montenegro.1 cm. osnovana je 1901. iskovan 1906. Najrazvijeniji odnosi bili su sa Austro-Ugarskom. kovani su i zlatnici. Nova pravila su donijeta na skupštini akcionara u martu 13 . a posebno od pomoći Rusije. zaključila je oko 40 zajmova i kredita. osnovana 1904. godine. podijeljenih u 1000 akcija. vijeka Crna Gora je imala trgovinske odnose sa više evropskih zemalja. Finansije crnogorske države počivale su na porezu (kuluk. Perper je bio prvi crnogorski novac. godine. white. Cetinje. Prva akcionarska društva u Crnoj Gori nastala su u oblasti finansija i industrije. Istu glavnicu je imala i Prva zetska štedionica (Podgoricka banka). Share of 50 x 200 Dinar. Prva nikšićka štedionica sa osnovnim kapitalom od 200. 20 x 31. 1 November 1926.000 perpera. Venetia and Austria helped Montenegro to become independent in the 18th century. osnovana 1906. a četiri godine kasnije. Prva Akcionarska društva u Crnoj Gori Početkom 20. raspolagala je glavnicom od 600. godine u Crnoj Gori nije postojala ni jedna banka. cancellation holes. svešteničkom prirezu (bir). superb! The share certificate has four vignettes. od 1879.Sve do 1901. Prva decenija XX vijeka u Crnoj Gori je poznata i po brzom razvoju bankarstva.godine. black.000 perpera.Bank von Montenegro. država je morala da se zadužuje u inostranstvu. The 3 June 2006 Montenegro is independent again. Crnogorska banka. a od te pa do1912. do 1914. After 1918 Montenegro was a part of Yugoslavia. In 1852 Montenegro became a hereditary principality. DB. godine otvoreno je pet banaka i jedna štedionica. brown. godine. godine. No. KR. i pored toga. a Narodna banka Knjaževine Crne Gore (1909) sa 2 miliona perpera. The upper right vignette shows a scene from the war against the Turkey. Prvi pokušaji stvaranja trgovackih akcionarskih društava u Crnoj Gori datiraju iz prve decenije XX vijeka. red. The upper left vignette shows the well known church Vlaska Crkva of Cetinje. nizamija). carini. #3251-00.

Narodna banka Kraljevine Crne Gore je osnovana 24.uglavnom trgovaca i preduzetnika. godine.000 akcija. Hipoteka predstavlja način zalaganja nepokretnosti. Sva aktiva i pasiva Narodne štedionice na Cetinju. odlukom dioničara iz decembra 1924. godine u Baru.000 dinara. 1926. godine sazvana je skupština akcionara i donijeta odluka da banka nastavi rad. posjedovalo je 7373 akcije ove banke. godine. kapital povećao na 600.000 dinara. kod hipoteke to nije slučaj.1924. to je ujedno i jedini mogući način zalaganja nepokretnosti koji pogoduje i povjeriocu i dužniku. godine Činovnička štedionica je imala upisanih 17788 akcija sa 1. 29. maja 1909. Dužniku jer dobija povoljnije uslove kredita. Podgorička banka osnovana je 1904. maja 1927. prešla je na Činovničku štedionicu sa sjedištem na Cetinju. Po njima je akcionarski kapital odreden u visini od 1. Akcionari ovih banaka su bili trgovci i preduzetnici sa područja Crne Gore i Penzioni fond državnih činovnika. U avgustu 1921. uglavnom. 1939. Akcionari su.000.000 perpera. Već 1927. Ona je pretvorena u akcionarsko društvo.830 dinara.000 perpera. godine je odluceno da se kapital poveća na 2. Za razliku od založnog prava na pokretnim stvarima kod kojih se u najvećem broju slučajeva stvar koja je predmet zaloge predaje u ruke povjeriocu. podijeljen na 10.000. izmijenjena su pravila i sjedište banke izmješteno na Cetinje. cg banka 1928. aprila 1912.000 akcija. je založno pravo na nekretnini na osnovu koga hipotekarni povjerilac može naplatiti svoje potraživanje iz vrijednosti te nekretnine (ukoliko dužnik to ne učini na vreme) prije ostalih povjerilaca. bili državni cinovnici i penzioneri. s kapitalom od 500.000 dinara sa 20. u četiri kola upisa. a potvrdena su od nadležnog ministarstva. da bi se 1906. godine sa kapitalom od 200. Na Trećoj skupštini akcionara. osnovane marta 1906. 14 Hipoteka . nižu kamatu. dužnik i dalje neometano nastavlja da koristi tu nekretninu. može da koristi nepokretnost koja je opter ećena hipotekom dok za povjerioca predstavlja sigurnost da će naplatiti svoje potraživanje zajedno sa kamatama.537. godine 30 akcionara. godine.

kao i poseban dio objekta u izgradnji (stan.) dio nepokretne stvari. objekat u izgradnji.poslovne prostorije. ino . poseban dio zgrade na kome postoji pravo svojine. odnosno društvenoj svojini. i dr.akumulacije 3. Svrha i značaj trţišta kapitala Preduzeća i pojedinci primarno koriste tržište novca da bi privremeno skladištili svoja sredstva. prirodne plodove koji nisu odvojeni od nepokretnosti. bez obzira da li je već izgraĎen. pod uslovom da je izdato pravnosnažno odobrenje za gradnju u skladu sa zakonom kojim se ureĎuje izgradnja objekata. Analiza je izvedena pomoću kamatnih stopa koje odražavaju trenutni dugoročni trošak za kompaniju. Hipoteka može da optereti više nepokretnosti. poslovne prostorije. pravo na zemljištu koje sadrži ovlašćenje slobodnog pravnog raspolaganja. povećane kamatne stope ne bi bile toliko kritične. Domaća štednja 2.naročito pravo graĎenja. sva poboljšanja i povećanja vrijednosti nepokretnosti do kojih je došlo posle zasnivanja hipoteke.). to se obično čini kada je vrijednost jedne nepokretnosti suviše mala da bi se moglo naplatiti cijelo potraživanje. pripatke nepokretnosti odreĎene ugovorom o hipoteci. Povjerilac može potraživanje da naplati po svom savjesnom izboru iz vrijednosti jedne ili više nepokretnosti. graĎevinskom objektu i sl. Pretvaranje novca u kapital posredstvom finansijskih institucija. Upravo iz ovog razloga osnovni razlog odlučivanja kompanija za strategiju finansiranja putem hartija od vrijednosti tržišta kapitala je smanjenje rizika promjene kamatnih stopa u vremenskom periodu dok se ne otplati dug. Hipoteka obuhvata nepokretnost. ali ne i stvari u svojini trećih lica. 15 . odnosno drugo pravo koje sadrži pravo raspolaganja (stan. ili raspolaganja u državnoj. Transfer inostrane štednje tj. Tržište kapitala sa druge strane investitorima predstavljaju alternativu ulaganjima u imovinu kao što je nekretnina ili zlato. garažno mjesto i dr. garaža. u skladu sa odlukom o diobi.). tokom kratkih vremenskih perioda sve dok se ne pojavi neka važnija potreba ili produktivniji način upotrebe tih sredstava.Ovakva hipoteka se može ustanoviti bez obzira da li pripadaju istom ili različitim vlasnicima.Predmet hipoteke može da bude:       nepokretna stvar (pravo svojine na zemljištu. i to:     sve sastavne djelove nepokretnosti. pravo preče gradnje. suvlasnički udio u nepokretnoj stvari. osim ako je ugovorom o hipoteci drukčije odreĎeno. Tržište kapitala predstavlja jedan od najvažnijih postulata tržišne privrede I njegov značaj je posebno izražen u potrebi podizanja efikasnosti privrednih subjekata. Pretpostavimo da je nakon pažljive analize kompanija odlučila da investira u novi pogon kako bi zadovoljila povećanu tražnju za svojim proizvodima.a samim tim i efikasnosti cijele nacionalne privrede. Da je kompanija kao izvor finansiranja koristila akcije ili obveznice. U jednoj nacionalnoj ekonomiji mogu postojati tri osnovna izvora kapitala: 1. garaža. onda se naziva zajednička hipoteka.

najčešće u investicije. Osnovne funkcije trţišta kapitala Smatra se da su osnovne funkcije tržišta kapitala: -Transfer kapitala. naročito državnih. menadzera preduzeća. 16 . kao i finansijski trendovi ukupne privrede. stanovništva . država i stanovništvo. U modernim tržišnim privredama. -Cijena kapitala koja se formira na tržištu kapitala može biti vrlo značajan parametar koji opredjeljuje i izbor projekata u zavisnosti od visine stope prinosa. druge finansijske institucije. .Stvaranje klime u kojoj se štiti vlasništvo i interesi vlasnika kapitala. on prisiljava sve elemente hartija od vrijednosti da izvršavaju ugovorne obaveze. Na taj način tržište kapitala može posebno doprinositi povećanju konkurencije i smanjenju monopola. berze i druge. U ovu grupu se mogu svrstati banke. To su banke. . . Finansiranje preduzeća preko tržišta kapitala ima ključni značaj u tržišnoj ekonomiji. Primarni emitenti hartija od vrijednosti na tržištu kapitala su savezne vlade. 4. privredni subjekti. posredničke institucije. država. Tržište kapitala je bitno isključivo za veće kompanije koje svojim performansama utiču na ponašanje manjih preduzeća. od subjekta koji imaju viškove ka subjektima koji imaju manjkove. Vlada nikada ne može izdati akcije jer ne mogu prodavati prava vlasništva. banaka. Država i državni organi kao učesnici.Učesnici trţišta kapitala su: 1. Poštovanje ugovornih obaveza je posebno vidljivo na segmentima hipotekarnog i kreditnog tržišta.koje trebaju kapital za ulaganje iz kojih očekuju profit. Preko tržišta kaptiala se mogu sagledati trendovi u performansama većih preduzeća koja su registrovana na berzama.Mehanizam tržišta kapitala. . Broj i vrste posrednika zavise od nivoa razvoja finansijskog sistema. regulatori odnosa na tržištu kapitala i kontrolori tržišta kapitala. Vlasnici kapitala. lokalne vlasti ikorupcije. a posebno tržišta kapitala. Oni su spremni da plate kamatu ili dividendu u zavisnosti o kakvoj hartiji od vrijednosti je riječ. tržište kapitala pretstavlja fini mehanizam sa brojnim institucijama. Tražioci kapitala na tržištu u koje spada veliki broj preduzentika. Finansijski posrednici na tržištu kapitala koji pretstavljaju institucije koje treba da omoguće lako susretanje ponude i tražnje kapitala i procese njihovog uravnoteženja.Prikupljanje kapitala za obezbjeĎivanje skladnog privrednog i društvenog razvoja. Ovdje spada veliki broj subjekata koji raspolažu slobodnim novčanim kapitalom koji nastoje da ga kapitalizuju. 2. 3. instrumentima i procesima kojima se vrši distribucija i alokacija finansijskih sredstava. odnosno ponudjači kapitala.Uvijek postoji veći broj projekata koji konkurišu za odreĎenu sumu sredstava. Savezna vlada izdaje dugoročne obveznice da bi pomoću tako prikupljenog novca finansirala velike investicione projekte. čime se postiže veća efikasnost korišćenja kapitala. Ovdje se radi o funkciji povezivanja ponude i tražnje za kapitalom. Korporacije izdaju i akcije i obveznice.

vec dobro ili loše tržište“. a tržište kapitala im pruža mogućnost da pribave dodatni tuĎi kapital u vidu zajma ili u obliku vlasničkog kapitala. Za postojanje i funkcionisanje tržišta kapitala potrebno je i postojanje niza društveno – ekonomskih preduslova od kojih bi kao najvažniji mogli biti postojanje: investitora. Pri tom nije od značaja samo veličina tržišta. a zatim i nacionalna ekonomija u cjelini ne ostvaruje svoje ciljeve. bez obzira na stepen razvijenosti. odnosno ocjeni da li njegov projekat može biti rentabilan uz plaćanje odreĎene kamate po osnovu korišćenja 17 . Visina godišnjih profita 4. ulažući u buduću proizvodnju. Jedna od najdelikatnijih odluka sa kojom se suočavaju kompanije je izbor izmeĎu strategije finansiranja putem dužnickih hartija od vrijednosti tj. Kao korisnici kapitala javljalju se preduzetnici koji žele da krenu u realizaciju odreĎenih projekata. Raspored kapitala preduzeća izmeĎu duga i osnovnog kapitala se naziva strukturom kapitala preduzeća. sve je prisutniji pojam „ne veliko ili malo tržište. posrednika. već i da li to tržište svojim postojanjem i funkcionisanjem ostvaruje sve ciljeve koji se od njega očekuju. Motivi ulaska kompanija na tržište se kreću izmeĎu potrebe da prikupe kapital za finansiranje odreĎenog dugoročnog projekta i potrebe da sačuvaju svoj kapital za podmirenje neočekivanih potreba. Visina godišnjih prodaja 3. Pri toj ocjeni nikada ne treba zaboraviti da je stvaranje i rad jednog dobrog tržišta kapitala dugotrajan društveni i ekonomski proces i da se uspjeh ne može postići preko noći i nikakvim organizacionim šemama. obveznica ili putem vlasničkih hartija od vrijednosti tj. u svim tržišnim privredama. odnosno od optimalnog nivoa funkcije koja se na tom tržištu ostvaruje. Ta činjenica daje pravo svakom učesniku da angažovano prati stepen ostvarivanja svih ciljeva i da u zavisnosti od toga samostalno donosi svoje poslovne odluke i definiše svoj odnos prema takvom tržištu. U okviru takvog tržišta. sledeći kriterijumi su odlučujući: 1. prije nego što su prikupili ili uštedjeli u dovoljnoj količini sopstveni kapital. Tržišta kapitala putem i preko koga svi učesnici. Vremenski cenzus funkcionisanja kompanije itd. ciljevi koji žele da se ostvare iz funkcionisanja i postojanja tržišta kapitala su unaprijed dati i poznati. uvijek je potrebno poći od nivoa na kom funkcioniše. preduzetnika. Visina aktive kompanije 2. zakonima i propisima. U tom smislu. U savremenom shvatanju veličine i značaja tržišta. pri njegovoj ocjeni obima ili uspješnosti. akcija. Odluka korisnika kapitala zasniva se na račun rentabiliteta. pravila ponašanja i trgovačkih uzansi. organizovanog prostora. Nakon ovih preduslova potrebne su odreĎene kadrovske i organizacione aktivnosti za početak rada tržišta kapitala.Kada je riječ o uslovima da se preduzeća mogu uključiti u mehanizam tržišta kapitala. pretvara se u svoju suprotnost i umjesto koristi emituje niz negativnosti sa ogromnim štetama po ostale tržišne i privredne segmente. kroz direktno ulaganje investitora.

ovi fondovi ova sredstva koriste za kupovinu instrumenata tržišta kapitala poput obveznica i akcija. Razvijene industrijske zemlje su podržavale strane direktne investicije u novonastalim industrijskim zemljama i zemljama u razvoju. značaj nacionalnih tržišta i granica je umanjen a osetljivost finansijskih tržišta je dovedena na najviši mogući nivo. Grupu specijalizovanih finansijskih organizacija čine dileri i brokeri. najveću korist imaju potrošači. sa ciljem da se povećaju performanse tržišta i na taj način i koristi koje ono ima za društvo. Momentalno reagovanje drugih tržišta na potrese nekog pojedinog tržišta uključenog u mrežu.brzina rastućeg potrošackog tržišta. nego putem ojačavanja proizvodnje roba i usluga. Pošto domaćinstva i pojedinci masovno polažu svoja sredstva u finansijske institucije. Najveći kupci na tržištu kapitala su domaćinstva. poput investicionih i penzionih fondova. Od obaranja cijene proizvoda i troškova proizvodnje zahvaljujući ekonomiji obima. Rastuća uloga konkurentnosti u procesu globalizacije je jedna od mnogobrojnih koristi koje ovaj proces donosi sa sobom. odobravanjem kredita po najpovoljnijim uslovima i pružanjem tehničko logističke podrške. pažljivog monitoringa meĎunarodnog tržista i političkog uslovljavanja od strane multinacionalnih korporcija. i direktnih korporativnih napada i preuzimanja konkurentskih i nekonkurentskih kompanija.. kompanijama su otvorile mogućnost profitiranja na osnovu promena deviznih kurseva. Zahvaljujući primjeni nove informacione tehnolgije u globalnim finansijskim transakcijama. “penetracije” 18 . strukturi tržišta ili u načinu na koji se obavljaju poslovi na tržištu. Trzista kapitala u zemljama u razvoju se razvijaju kao nastavak obuhvatne privatizacije preduzeća.tuĎeg kapitala. što je pokazao primjer sadašnje finansijske krize. dodatno su podstakli proces ekonomske globalizacije. Razvoj tržišta je proces u kojem se vrše promjene u veličini tržišta.kamatnih stopa. Veličina tržišta zavisi prvenstveno od velične populacije u jednoj zemlji i njene stope rasta. kontrola nad novčanim tokovima. Kompanije su tokom poslednjih deset godina više usmjerene na pronalaženje načina ostvarenja profita putem finansijskih transakcija. povezana sa pitanjima vlasničkih udjela u finansijskim institucijama. Ključni problem finansijske globalizacije i liberalizacije je kontrola nad internacionalnim transferima novca. mali transportni troškovi u odnosu na pristup potrebnim sirovinama. Finansijska i ekonomska globalizacija Manji troškovi radne snage u novonastalim industrijskim zemljama i zemljama u razvoju. Tehnike poput kreativnog knjigovodstva.. donijelo je i veliki rizik prenošenja negativnih efekata od finansijskih potresa širom umreženog svijeta finansija. Koliko se razlikuju tradicionalna tržišta kapitala od onih u razvoju zavisi od važnosti tih tržišta za finansijske potrebe privatizovanih preduzeća. i povećanog kvaliteta. poluproizvodima i finalnim proizvodima.

promjenama u načinu obavljanja. dilerskih i brokersko-dilerskih društava. Svi uspjesi su brzo evidentni. Najvažniji institucionalni investitori su investicioni fondovi. promjenama u politici utvrĎivanja cijena. zemlje Centralne i Istočne Evrope otpočele su proces institucionalnog restrukturiranja. trgovinom i prodajom hartija od vrijednosti. najefikasnije se disperziraju rizici u skladu sa materijalnim. kapital ne poznaje granice. poslove kliringa i saldiranja Centralna depozitarna agencija. koji će ga voditi uspješnije od njih. investicione banke. a pehovi se teško maskiraju. Učešćem na njemu. inovacijama koje poboljšavaju načine vršenja i distribucije usluga. Privatizacija treba da je u funkciji tržišta kapitala. Nadzornu funkciju na tržištu kapitala Crne Gore vrši Komisija za hartije od vrijednosti. Privatizacija ima za cilj da stvori uslove da što više ljudi produktivno radi i stvara nove proizvode i pruža usluge i da takav proizvod ili usluga može da se proda na tržištu (da to neko kupi) u Crnoj Gori ili van nje. stručnim i individualnim preferencijama i potencijalima. kao i od toga da li je moguća internacionalizacija tržišta uvoĎenjem proizvoda koji mogu privući inostrane investitore. slično drugim zemljama razvijene privrede. trgovanje se obavlja preko dvije berze. Za izgradnju novog ekonomskog sistema od presudnog značaja je kreiranje otvorenog privrednog sistema i tržišta. često oličene u istom licu. razvoj se može podstaći izmjenom uslova za ulazak na tržište (npr. da bi se omogućilo nesmetano povezivanje sa tržištima drugih zemalja. Tržište kapitala u demokratskim državama najbolji je barometar raspoloženja naroda. kao i novoosnovani dobrovoljni penzioni fondovi. Upravo javnost i transparentnost uspjeha postignutog u procesu sa unaprijed poznatim pravilima i definisanim procedurama osnovni je kvalitet organizovanog tržišta kapitala sa berzom u njegovom srcu.odnosno ulaska populacije na tržište. poznaje samo tržište i traži jasnu zaštitu od strane države. Pored njih značajnu ulogu igraju i osiguravajuća društva. imaće podsticaj da smanji potencijalni gubitak i proda preduzeće drugom kupcu. SprovoĎenje postupka privatizacije privrede zahtijevalo je uspostavljanje i obezbijeĎivanje funkcionisanja modernog tržišta hartija od vrijednosti sa svom infrastrukturom koja prati to tržište.snižavanjem taksi i naknada da bi se poslovalo). na kojima bi po definiciji privatni sektor pribavljao nov kapital. Krajem 80-ih godina. Privatizacija (prvi put uspješno prestavila vlada Margaret Tačer ) potencira otvorenost. Koncept ekonomskih reformi u Crnoj Gori polazi od toga da se formiraju institucije koje ćeopredjeljujuće uticati na ponašanje učesnika u ekonomskom životu. Sa aspekta strukture tržišta. 19 . Različiti modeli privatizacije imali su za cilj da ostave iza sebe razvijena tržišta kapitala. jer su reforme koje kreiraju otvoreno tržište ključ za poboljšanje ekonomske perspektive zemlje. i pro-tržišne političke partije uživale su značajnu biračku podršku. podsredstvom brokerskih. eliminisanjem ulaznih barijera) i promjenom odgovarajućih troškova (npr. Infrastruktura trţišta kapitala u CG Crnogorsko tržište kapitala ima zaokružen institucionalni okvir koji uspješno funkcioniše. Izgledalo je da je većina graĎana bila spremna da snosi troškove restrukturiranja. Privatizacija je sredstvo restrukturiranja privrede i preduzeća kojom se decentralizuje odlučivanje na novoformirane vlasnike i menadžere preduzeća. odnosno fondovi zajedničkog ulaganja. Ako grupa menadžera investira svoj novac i nije u stanju da preduzeće pretvori u profitabilno.

davanje dozvola za rad i davanje saglasnosti na odgovarajuća akta tržištima hartija od vrijednosti.godine.osnovana kao pravno lice I formalno je autonomna u voĎenju svojih aktivnosti. Tako je u skladu sa zakonom nadležna za: 1. vršenje nadzora nad primjenom Zakona o hartijama od vrijednosti i svih pravila donijetih na osnovu njega 3.Prema zakonu Crne Gore Komisija je nezavisna i samostalna organizacija CG. Osnovni zadaci Komisije su nadzor i održavanje fer i efikasnog trzista HOV kao I zaštita investitor.u skladu sa standardima utvrĎenim pravilima poslovanja.pri čemu je najvažnije obezbijediti da tržišni posrednici tretiraju investitore na pravičani jednak način.a o svom radu podnosi izvještaj Skupštini Republike Crne Gore. ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti i Centralnoj depozitarnoj agenciji 20 .Komisija za hartije od vrijednosti Komisija za hartije od vrijednosti je osnovana 2000. donošenje pravila o sprovoĎenju Zakona o hartijama od vrijednosti kada je za to ovlašćena 2. 4. davanje odobrenja za javnu ponudu hartija od vrijednosti i evidentiranje emisija hartija od vrijednosti čija se prodaja ne vrši javnom ponudom. vršenje nadzora nad sprovoĎenjem javne ponude hartija od vrijednosti 5.

odreĎivanje opštih uslova koje moraju ispuniti fizicka lica koja se profesionalno bave trgovanjem hartijama od vrijednosti 10.03. 21 . koja se sastoji od utvrĎivanja jasnih pravila za poslovanje učesnika na tržištu.2008 13.07. u poslovima s hov.2009 28. saradnju sa drugim srodnim institucijama u Crnoj Gori i van nje 18.2007 29. uključujući suspenziju i oduzimanje dozvola za rad 12. pretežno s hranom AGROTRANSPORT Prevoz robe u drumskom saobracaju AKTIVA INTEGRA Konsalting i menadžment poslovi ALBATROS Hoteli i moteli.promovisanje i podsticanje visokih standarda zaštite interesa investitora u hartije od vrijednosti i integriteta ovlašćenih učesnika 11.03.2007 ABSOLUTE Finansijski lizing ACRONIM Nespecijaliz.2008 29.08.2007 24.2009 12. utvtrĎivanje načina i obima trgovanja na tržištu hartija od vrijednosti 14.. preduzimanje ostalih mjera i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom Indeks svih emitenata po oznakama: Naziv Opis djelatnosti Registarski broj 4-0009213/001 4-0004723/005 4-0006912/004 4-0008953/001 4-0000641/007 4-0008384/001 4-0233262/004 4-0000398/025 4-0009122 4-0008532/003 4-0000417/021 4-0008680/004 4-0000273/009 4-0001891/013 4-0000713/017 Datum registracije 09.12. s restoranom ANDRIMER HELLAS Proizvodnja rezane grade ANGLO BROKER DILER Posred.6.10.08.07. davanja dozvola za rad kolektivnim investicionim šemama osnovanim u skladu sa posebnim zakonom 7.2007 06.08.2010 06.09.12.12. utvrĎivanje načina i postupka preuzimanja preduzeća 15. preuzimanje mjera .01.11.2006 18. voĎenje registara i drugih evidencija.12.2007 27.2009 31. s restoranom ATLAS LIFE Osiguranje života ATLAS MONT Ostalo finansijsko posredovanje ATLAS PENZIJA Penzijski fondovi AUTOBOKA Prevoz putnika u drumskom saobracaju AUTOREMONT Održavanje i opravka motornih vozila AUTOREMONT OSMANAGIĆ Održavanje i opravka motornih vozila Kako tržište kapitala ispunjava alokativnu funkciju i funkciju odreĎivanja cijene.nejasne i neispravne prakse u poslovima sa hartijama od vrijednosti 16. trg. Funkcija regulatora tržišta kapitala je da pomogne dalji razvoj tržišta kapitala i učini ga atraktivnim investitorima iz zemlje i inostranstva.davanje saglasnosti na odluku o imenovanju direktora licima kojima izdaje dozvolu za rad 8.2007 11.neophodan dio cjelokupnog poslovanja na tržištu kapitala je i regulative tržišta.2009 20. ATLAS BANKA Bankarske organizacije ATLAS HOTELS GROUP Hoteli i moteli.2007 31. vršenje kontrole i istraživanja radi sprečavanja zloupotreba na tržištu hartija od vrijednosti 17. u skladu sa odredbama Zakona o hartijama o vrijednosti 9.preduzimanje mjera i obezbjeĎivanje funkcionisanja tržišta hartija od vrijednosti na redovan i pošten način uz transparentno informisanje 13. preuzimanje aktivnosti u cilju očuvanja interesa lica koja su uložila u hartije od vrijednosti i sprečavanju nezakonite. kontrolu sprovoĎenja poslovanja lica koja se profesionalno bave trgovanjem hartijama od vrijednosti .

BERZANSKI POSREDNIK . BLOK TRGOVANJE – predstavlja blok transakciju čiji je predmet hartija od vrijednosti kojom se trguje na berzanskom tržištu. odnosno za svoj račun i za račun klijenta. U 2008. skraćivanja vremena potrebnog za saldiranje berzanskih transakcija. U cilju implementacije meĎunarodno uspostavljenih standarda poslovanja sa hartijama od vrijednosti.Osnovni cilj Komisije za hartije od vrijednosti je maksimalno moguće eliminisanje sistemskog rizika. Uspostavljanje saradnje sa inostranim nadzornim i regulatornim tijelima na tržištima hartija od vrijednosti predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore. poslove kliringa i saldiranja. kao i smanjenja cijena usluga koje nudi. uspješno sprovela niz aktivnosti koje se odnose na smanjivanje transakcionih troškova i administrativnih barijera na tržištu kapitala Crne Gore. Komisija za hartije od vrijednosti pokrenula je postupak za učlanjenje u MeĎunarodnu organizaciju komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO) kao i pristupila potpisivanju Memoranduma o saradnji sa brojnim komisijama iz regiona. Centralna depozitarna agencija (CDA) Centralna depozitarna agencija obavlja poslove registrovanja dematerijalizovanih hartija od vrijednosti. kao i uspostavljanja efikasnog i integrisanog tržišta kapitala i efektivne saradnje prilikom razmjene podataka i informacija.Pravno lice osnovano po Zakonu o tržištu hartija od vrijednosti i drugih finansijskih instrumenata sa osnovnom funkcijom posredovanja u trgovanju hartijama od vrijednosti na organizovanom finansijskom tržištu . a trrgovanje blokom akcija mogu obavljati samo članovi Berze i to samo u meĎusobnom odnosu dva pojedinačna klijenta. Berze Berze su pravno lice organizovano kao akcionarsko društvo koje obavlja delatnost organizovanja trgovine hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima na berzanskom tržištu. sklopljenim transakcijama sa tim hartijama i druge poslove u vezi sa dematerijalizovanim hartijama od vrijednosti.godini. kao i vjerovatnoće neuspjeha sistema tržišta kapitala i učesnika na njemu. ovlašćena lica za trgovanje berzanskih posrednika mogu nastupati kao: brokeri i dileri. MeĎu njima se ističe potpuna automatizacija sistema registra. 22 .odnosno na berzanskom i vanberzanskom tržištu. kliringa i saldiranja CDA. U zavisnosti od načina organizacije berzanskog posrednika.Berzi. Centralna depozitarna agencija je u saradnja sa Komisijom za hartije od vrijednosti.

donesenog na nivou SRJ. sektor. Kada rukovodstvo kompanije procjeni da je pojedinačna cijena akcija relativno visoka. Nakon toga. vrijednost njihovih udjela ostaje nepromjenjena. s tim da berze svojim pravilima utvrĎuju način formiranja različitih listi za trgovanje.d. SPLIT AKCIJA . U najgrubljem smislu. Prema usvojenom zakonskom rješenju. Osnivači Montenegroberze bili su 4 crnogorske banke i Republika CG. Prva berza u CG. 1995. na osnovu tadašnjeg Zakona o tržištu novca i tržištu kapitala. odnosno Agencija CG za restruktuiranje privrede i strana ulaganja. a kod metode minimalne cijene aukcijom se proglašava najviša cijena po kojoj se kupuje paket akcija iz portfelja Akcijskog fonda. AUKCIJA . a Montenegroberza je izvršila usklaĎivanje svojeg poslovanja njegovim odredbama. vrši se samo preko ovlašćenih učesnika. kao i za Berzu.Stock split. berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima. TRŢIŠNA KAPITALIZACIJA predstavlja proizvod ukupnog broja akcija koje je izdala neka kompanija i njihove tržišne cijene.brokera i dilera na organizovanom tržištu-berzi. osnovana je u junu 1993. primjenjuje split akcija. odnosno. Tržišna kapitalizacija na razvijenim berzama vrlo često služi kao jedan od ključnih kriterijuma za prijem na listing berze.faza trgovanja na Berzi metodom preovlaĎujuće cijene i metodom minimalne cijene. trgovanje hartijama od vrijednosti u Crnoj Gori. "deoba akcija" predstavlja radnju koju primjenjuju kompanije kako bi akcije učinile dostupnim malim investitorima. Kod metode preovlaĎujuće cijene aukcijom se utvrĎuje ona cijena po kojoj se ostvaruje najveći obim prometa mjeren brojem akcija. Naveden postupak se uglavnom primenjuje kada ijcena akcija zabilježi značajan rast i na taj način postane gotovo nedostupna zainteresovnim malim akcionarima. indeks. u prevodu. god.BERZANSKI SASTANAK – vrijeme u kome se organizuje primarno i sekundarno trgovanje hartijama od vrijednosti u okviru berzanskog i vanberzanskog tržišta. Montenegroberza a. Izraz stock split znači "deoba ili umnožavanje broja akcija". a samim tim vrijednost pojedinačne akcije proporcionalno se smanjuje. Deoba nema nikakvog uticaja na postojeće akcionare. imajući u vidu njegovu veličinu i potrebu efikasnog i transparentnog rada i potrebu zaštite velikog broja novih akcionara koji nemaju dovoljno znanja iz ove oblasti. Tržišna kapitalizacija Berze predstavlja ukupnu vrijednost svih hartija od vrijednosti kojima je. Tržišna kapitalizacija može se računati za pojedinačnu kompaniju. to predstavlja ukupnu vrednost svih hartija od vrednosti koje su uključene u trgovanje na organizovanom tržištu. čime se uvećava ukupan broj akcija firme. u odnosu ponude i tražnje na tržištu. Berzi. 23 . utvrĎena cijena. Podgorica. donesen je Zakon o berzama.

8042% 13. TakoĎe.2849% 5.100.4 miliona eura. što predstavlja tržišnu kapitalizaciju Berze od 1.12. zahtjeve za kotiranje.6262% 6. trgovalo uglavnom žiralnim novcem i kratkoročnim HOV. ili pet puta više od nominalne vrijednosti. a odnose se na: članstvo. aukcijskom prodajom na berzi. Na NEX Montenegro berzi trguje se hartijama koje se nalaze na berzanskoj kotaciji i hartijama na slobodnom tržištu. prodala svoj udio od 5 % u Montenergoberzi. obim promena u 24 . koji omogućava praćenje promjena indeksa berze nakon svakog zaključenog posla. CG broker diler AD podgorica FZU Atlas Mont IK-Zbirni Kastodi račun 1 Monte Adria broker-diler AD Podgorica Invest banka Montenegro AD Podgorica Atlas banjka AD Podgorica DZU Atlas Mont AD DZU KD Mont Crnogorska Komercijalna Banka AD podgorica Prva banka Crne Gore AD Podgorica 18.7249% Od septembra 2006. Za ovaj paket. Trgovanje HOV i odgovarajući rad berze odreĎeni su kroz Pravila i druge akte berzi.2849% 5. Na NEX Montenego berzi se izračunavaju i objavljuju 2 indeksa. Trgovina se zasniva na automatskom uparivanju unesenih naloga koje u elektronski sistem trgovanja. što znači da je Vlada Crne Gore. do 2000.god. NEX Montenegro berza osnovana je u septembru 2001.6883% 14. Trgovanje na Montenegroberzi obavlja se preko elektronskog sistema za trgovanje MSETS. NEX20 i NEX PIF.god. imala 18 članova koje čine ovlašćeni učesnici na tržištu HOV. u periodu koji je neposredno prethodio realizovanju procesa masovne vaučerske privatizacije. postignuta je cijena od 1. unose berzanski posrednici. listing. nakon ispunjenja odreĎenih uslova predviĎenih Zakonom o HOV. godine.7625% 5. Osnovni cilj izračunavanja i objavljivanja indeksa Montenegroberze je pružanje informacija javnosti o kretanjima o pojedinim segmentima tržišta. od čega 6 investicionih fondova i 29 najlikvidnijih kompanija.Na Montenegroberzi se od 1994. jer je tu trgovinu omogućavala tadašnja zakonska regulativa. čija vrijednost se formira na osnovu cijena hartija 35 emitenata. Montenegroberza je u potpunosti u privatnom vlasništvu.Berza je početkom 2007. stranica omogućava praćenje promjena indeksa berze nakon svakog zakljucenog posla. koje one same donose. putem računara. Lista 10 najvećih akcionara na dan 31. Na Montenegroberzi izračunava se i objavljuje indeks MOSTE.2849% 3. koji su od Komisije za HOV dobili dozvolu za rad.9634 % 14.6858% 5.2010.00€ po akciji.

Na taj način NEX Montenegro je pripojena Montenegroberzi. Tržište kapitala Crne Gore je doživljelo rapidnu ekspanizjju u poslednjih nekoliko godina. olakšava graĎanima praćenje trgovine. Ovakvom razvoju dogaĎaja na crnogorskim berzama doprinjelo je donošenje ranije nedostajućih zakona i podzakonskih akata koji direktno ili indirektno regulišu oblast tržišta kapitala. Berze su dužne da izvještavaju Komisiju za HOV o realizovanoj trgovini HOV. kao i intenzivnije prisustvo stranih investitora. koeficijentu obrta i kretanju berzanskih indeksa na mjesečnom nivou. adekvatnost kapitala. kao i o zahtjevima za članstvo na berzi. TakoĎe. akcije investicionih fondova). jake i konkurentne berze rezultiralo je sigurnim. Kretanja na tržištu kapitala u CG karakteriše rast broja akcija.2010. u kojima su objedinjeni indeksi dosadašnjih crnogorskih berzi. kao i drugim osnovima. Sa razvojem tržišta i informisanost investitora se poboljšava iako još uvijek ima poprilično prostora za razvoj ovog segmenta tržišta pogotovu što se tiče redovnog objavljivanja rezultata poslovanja kompanija. odnosno ovlašćene učesnike finansijskog tržišta osnovane shodno Zakonu i trebaju biti takva da omogućavaju pravilno i efikasno regulisanje i kontrolu tržišta HOV. Berza treba da vrši nadzor nad trgovanjem HOV na organizovanom tržištu. 25 .12. obavještenja o transakcijama. i da u slučaju prekršaja ili nepravilnosti postupa u skladu sa svojim nadležnostima kako bi osigurala organizovano. godine došlo je do spajanja dvije crnogorske berze pripajanjem. informacije i periodične izvještaje. ali i malih i velikih inostranih investitora. nove usluge. Jedinstvena berza znači i nova šansa za investitore. Moneks20 i Monekspif. efikasno i fer trgovanje HOV.. Pravila i izmjene pravila o berzi moraju biti odobreni od strane Komi sije za HOV. tržišnoj kapitalizaciji.malih” domaćih. priliv stranih investicija. zajedno sa Komisijom za HOV. . strukturi realizovanog prometa (akcije. transparentnim i likvidnim tržištem koje može da se uključi u buduće regionalno tržište kapitala. MeĎutim. Centralna banka Crne Gore preuzima podatke od Montenegroberze o vrijednosti realizovanog prometa na crnogorskom tržištu kapitala (primarnom i sekundarnom). sa ciljem praćenja kretanja na finansijskom tržištu. kao i izmjena postojećih akata. Na jedinstvenoj berzi koriste se dva indeksa. Stvaranje jedinstvene.cenama. Na dan 31. odnosno za prijem i skidanje sa listinga berze. rast vrijednosti realizovanog prometa i promena udjela pojedinih vrsta tržišnog materijala u ukupno ostvarenom prometu kao i promjena preferencija investitora. razne vrste obveznica. Pravila berzi su obavezujuća za članove berzi. najznačajniji uticaj na razvoj domaćih berzi izvršilo je sprovoĎenje privatizacija. kao veće uključivanje investicionih fondova i tzv. nesmetano. u trgovanje. Jedinstveno tržište omogućuje niže troškove poslovanja. po tom.

godine 5. Podgorica BULL AND BEAR BROKER DILER INVESTICIONI SAVJETNIK a.Poslovi sa hartijama od vrijednosti u Crnoj Gori obavljaju ovlašćeni učesnici na tržištu hartija od vrijednosti.Berzanski posrednici.35% 0% 3M broker Holder broker Hypo broker CG broker Monte adria VIP broekr Energo broker PG broker ostali Global broker KBC securities 49. Podgorica INVEST BANKA MONTENEGRO a.brokersko dilerske kuće Berzanski posrednici su finansijske institucije.d. Podgorica HIPOTEKARNA BANKA a. Podgorica FIRST FINANCIAL SECURITIES BROKER DILER a.d. Podgorica MARKET BROKER DILER a.d. Podgorica HOLDER BROKER-DILER a.d.d.d. Podgorica Prosječno učešće brokerskih i dilerskih društava u ukupnom prometu(prvi kvartal 2010. a koji se osnivaju kao akcionarska društva u skladu sa odredbama Zakona kojima se ureĎuju preduzeća i odredbama Zakona o hartijama od vrijednosti. U Crnoj Gori trenutno posluje 20 brokersko dilerskih kuća.d.47% 0% 4. odnosno lica koja učestvuju u trgovini na finansijskom tržistu. Bijelo Polje MONTE ADRIA BROKER DILER a.d. Podgorica GLOBAL BROKER DILER a.d. Podgorica PODGORICKI BROKER AD Podgorica VIP BROKER-DILER a.d.d. Podgorica HYPO ALPE ADRIA BANK a.d. Budva PARTNER BROKER a.d.42% 30. Registar ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti: 3M BROKER-DILER a. Podgorica MARKETIVA BROKER-DILER a.d. Berane MV BROKER a. Podgorica ONYX BROKER a.13% 0% 2.93% 5. Nikšić NK BROKER a.02% Izvor: Komisija za hartije od vrijednosti 26 .93% 0.d. Nikšić NOVE BROKER a.d.d. Podgorica MONTE BROKER a. Podgorica CG BROKER DILER a.d.d.75% 1.

U Crnoj Gori trenutno postoji 7 investicionih fondova i to: Atlas Mont. godine. mogla pozitivno poslovati. do sada je.Činjenica je da 2008.godina karakteriše značajno veći broj finansijskih posrednika nego što je to bio slučaj u npr.godine kada je godišnji promet na berzama u Crnoj Gori premašio € 700 miliona. Moneta. Ulaskom tržišta kapitala u recesiju.godini (svega šest posrednika). Svakako. u 2008.godine dovelo je do povećanja i pospješenja konkurencije meĎu istima. koje kupuju za sebe ili po nalogu svojih klijenata.2004. svakako ima. a i njihovo učešće u prometu. a i na sam kvalitet usluga. a drže ih na računu hartija od vrijednosti (custody account) u odreĎenoj finansijskoj instituciji. HLT. šest banaka dobilo dozvolu za obavljanje kastodi poslova. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore donijela je Pravila o obavljanju kastodi poslova.Nakon stupanja na snagu navedenih Pravila o obavljanju kastodi poslova. Otvaranje novih brokerskih i dilerskih društava u Crnoj Gori. Banke Investicioni fondovi Jedan od ključnih elemenata za uspjeh masovne vaučerske privatizacije bilo je osnivanje privatizacionih fondova. Banku mogu osnivati domaća i strana pravna i fizička lica. Banku mogu osnovati namjanje dva osnivača. smanjen je broj brokerskih i dilerskih kuća. Eurofond. Mig. poslovi sa hartijama od vrijednosti (custody.godini tržišni kolač je bio premali da bi brokersko dilerske kućeu broju u kom postoje na berzama u Crnoj Gori.niti može da vrši emisiju ili distribuiranje hartija od vrijednosti bez odobrenja Centralne banke i regulatornog tijela za hartije od vrijednosti. Kastodi se osnivaju i rade u skladu sa Zakonom o bankama. u cilju sprovoĎenja Zakona o hartijama od vrijednosti i Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima. koja su stupila na snagu 06. 27 . oktobra 2007. mada ne i u dovoljnoj mjeri. investicioni fondovi se definišu kao akcionarska društva koja se osnivaju u cilju javnog prikupljanja novčanih sredstava. njihovog ulaganja u hartije od vrijednosti. Jako mali promet je na berzama u Crnoj Gori doveli su do toga da samo trećina od ukupnog broja brokerskih kuća svakodnevo obavlja poslove. Trend i Western Balkan Investment. naročito u drugoj polovini 2006 i 2007. prostora za unapreĎenje usluga. Slična situacija karakteriše i prvi kvartal 2010. definišu se kao skup usluga koje neka finansijska institucija pruža svojim klijentima u domenu poslovanja sa hartijama od vrijednosti.Banka ne može biti posrednik u transakcijama sa hartijama od vrijednosti. Ovim Pravilima se u Crnoj Gori utvrĎuju uslovi i način obavljanja kastodi poslova. od Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore. MeĎutim.godine. U Zakonu o investicionim fondovima Crne Gore. vrste kastodi poslova i postupak za dobijanje dozvole za obavljanje kastodi poslova. odrazilo i na cijene usluga. što se svakako. za razliku od 2007. novčane depozite i nekretnine. Komisija za hartije od vrijednosti može izdati dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti banci koja ima odobrenje Centralne banke Crne Gore i ukoliko ima poseban organizacioni dio koji se bavi isključivo poslovima sa hartijama od vrijednosti. koji prikupljaju vaučere od graĎana i njima kupuju akcije preduzeća koja se privatizuju ovom metodom. custody services).

Investicioni fondovi u Crnoj Gori su organizovani kao fondovi zatvorenog tipa i njima premu ugovoru. koji su ostvarili ukupan promet u iznosu od € 27.633 183.godine. 2008. TakoĎe.769 269.godini. prekinuto je u septembru 2009.534.464 93. Tako.591. ako je crnogorsko tržište kapitala okarakterisalo kao veoma neaktivno.245 1.496 3.584 844.647 8.483 0 0 607.057.godine do sredine 2009.godini ukupan promet akcijama investicionih jedinica fondova iznosio je preko € 147 miliona.081 140.777 0 0 9. tako i cijena akcija investicionih fondova.472 27.godine. Kao osnovni glavni razlog ovakvog stanja bila je prodaja akcija Elektroprivrede Crne Gore.990 4.875 663.056. Ovi zatvoreni fondovi prodaju udjele slično akcijama po načinu na koji se sa njima trguje mada se sredstva prikupljena prodajom udjela ulažu u veoma reaznolike hartije od vrijednosti.191 2007 58.godine takoĎe je prisutan pad prometa investicionih fondova.117. Ipak. kao i pad cijena akcija. dok je njena dokapitalizacija izvršena u septembru 2009.362 51. 2007.897 1. 2008.277 113. stanje koje je vladalo u periodu od kraja 2007.godini u trgovini na berzama učestvovalo je 8 investicionih fondova.517 25. u 2007.667 26.28 52. U odnosu na 2003.983 1.772 6.514.517 23.659 Izvor: Berze u CG.941 39. Uzimanjem u obzir te činjenice. U 2008.056.godine.godina je godina pada kako prometa. 2009 i prvom kvartalu 2010.godini i u prvom kvartalu 2010.godinu promet ovim hartijama je porastao za više od 32 puta. MeĎutim.065.991 2009 2. na prodaju se nudi samo odreĎeni broj udjela.853. Trgovina akcijama investicionih fondova 2003-2010 Oznaka EURF MIGF HLTA TREN ATMO MONF WEBA AKIN UKUPNO 2003 78.109 2008 13. kretanje u 2008.382 2.080 147.106 3. U 2009. udjeli u fondu prodaju se samo jednom. 28 . upravlja društvo za upravljanje i za usluge upravljanja naplaćuje proviziju.godine kada je tržište ponovo oživjelo.886 86.456 245.928. vrijednosti fondova su smanjene za u prosjeku 80%.5 15.536.216.godinu.111 15. njima se trguje na berzama ili na van verzanskom tržištu.247.723 172. kompanije koje od velikog značaja za Crnu Goru. U ovom periodu došlo je do porasta vrijednosti indeksa na obije crnogorske berze.997. Prodaja dijela akcija ove kompanije izvršena je umaju 2009.148. Naime.250 miliona. ISSP kalkulacije Evidentan je značajan rast prometa ovim akcijama. cijene akcija investicionih fondova. pa je u 2009.000 13.239 0 0 831. promet bio manji više od šest puta. Trgovina akcijama investicionih fondova u Crnoj Gori predstavlja značajan dio ukupne trgovine. na kraju godine u odnosu na početak godine.godine italijanskoj kompaniji A2a.godini je zanačajno smanjena.064. godini predstavljaju veoma veliki pad od čak više od 5 puta.030.991.023.942 1. u odnosu na 2007.222 2010 118. odnosno njIhova tržišna vrijednost u 2008 . U tabeli koja slijedi dat je prikaz trgovine akcijama investicionih fondova u 2003.

kao pravna lica u privatnom vlasništvu. prikupljanjem vaučera od strane velikog broja individualnih investitora i koncentracijom vlasništva. Privatizacioni fondovi će upotrebljavati privatizacione vaučere od graĎana učešćem na javnom nadmetanju u okviru programa masovne vaučerske privatizacije. Nakon što je Skupština Crne Gore usvojila Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima 12. Tokom procesa Masovne vaučerske privatizacije prikupili su oko 60% ukupnog broja vaučera. kao jedan od ključnih elemenata ukupnog programa ekonomskih reformi u Crnoj Gori.Privatizacioni fondovi Privatizacioni fondovi se osnivaju na osnovu Uredbe o privatizacionim fondovima i specijalizovanim privatnim menadžment preduzećima. KHOV Crne Gore je. ustanovljen je treći stub penzione reforme. Oni čine samo jednu kariku u nizu institucija koje moraju postojati u cilju razvoja i djelovanja tržišta kapitala. kao nadzorni organ na tržištu kapitala. koji zajedno sa zakonom predstavljaju dobru osnovu za sprovoĎenje reforme. Oni u zamjenu za privatizacione vaučere izdaju "investicione jedinice" vlasnicima privatizacionih vaučera. Njihova osnovna funkcija sastoji se u tome da. 78/06 i 14/07). Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima ureĎuje uslove za osnivanje društava za upravljanje penzionim fondovima i organizovanje dobrovoljnih penzionih fondova. Dobrovoljni penzioni fondovi Penziona reforma. ukupnom broju vaučer poena prenijetih na privatizacioni fond i ukupnom broju stečenih investicionih jedinica tog fonda menadžment peduzeće dostavlja Centralnoj depozitarnoj agenciji na registraciju. Njihov doprinos ogleda se i u tome da su značajno uticali na oživljavanje tržišta hartija od vrijednosti.koje se izdaju u nematerijalnom obliku. kao vid dobrovoljne penzijske štednje. pristupila izradi pratećih podzakonskih akata. ima za cilj uspostavljanje i kreiranje dugoročno održivog penzinog sistema zasnovanog na individualnoj kapitalizovanoj štednji. decembra 2006. pokušaju podspješiti upravljanje na tržištu. godine ("Službeni list RCG". Osnivanje privatizacionih fondova u sklopu procesa Masovne vaučerske privatizacije ističe ih u prvi plan kao osnovne pokretače do tada 'uspavanog' tržišta kapitala u Crnoj Gori. 29 . Podatke o vlasniku "investicionih jedinica" investicionog fonda. br.

ukupan promet na crnogorskim berzama bio je manji za 15% u odnosu na isti period 2009. To je bio period duže stagnacije i potpunog gubljenja nade u ovo tržište.554. obilježilo je crnogorsko tržište kapitala kao veoma neaktivno.p.2008.2008. respektivno.301 21.476 727. dobila dozvolu za rad sljedeća društva za upravljanje penzionim fondovima: Naziv društva DZU Atlas Penzija DZU Market Invest Datum dobijanja dozvole za rad 18.776 8.262. crnogorsko tržište kapitala počinje svoj razvoj.019.013. Promet i broj transakcija na crnogorskim berzama u periodu 2001-2010.324 57.03.godine. odnosno 479. koji se dešava konstantno sve do sredine 2007. Period od prethodne dvije-tri godine.07.572.51 % 1.334.810.20 % 13.024 198. godine U Crnoj Gori za sada posluju dva dobrovoljna penziona fonda: Naziv dobrovoljnog penzionog fonda Penzija Plus Market Penzija Datum dobijanja dozvole za rad 16.040 405. sva tri indeksa na obije crnogorske berze bilježe pad.54 % 31.god Godina 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101 Promet u € 11. dok je najniža vrijednost indeksa NEX PIF i MOSTE zabilježena u junu kada su isti iznosil 6.353 111.Do sada su.TakoĎe.637 83.502.12. od Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.073 224.13 % 2.624 Broj transkacija 906 4.685 14.863 377. od juna 2007-godine tržište ulazi u fazu recesije koja za sobom vuče pad svih navedenih indikatora.412.184 32. MeĎutim. zabilježena je u maju kada je isti iznosio 12.442. Osniva se još jedna berza i startuju prve trgovine.10 % 3.346 42.61 procentnih poena. u posmatranom periodu. od 2001.godine.2008. MeĎutim. godine Statistički pokazatelj trţišta kapitala u Crnoj Gori Kao što je navedeno.165 160. septembar 2009 godine donosi značajan preokret i ponovno oživljavanje i pokretanje ovog tržišta. Ubrzo.2009.07. Najniža vrijednost indeksa NEX20. Na kraju prvog polugodišta 2010.godine. godine 16.053 114.366 Promet /BDP 1.19.348 58.88 p.04 % 2 Izvor: Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) 30 .880.92 % 26 % 5.880. svi parametri razvoja tržišta bilježe rast. godine 03.214 43.60 % 11.11 % 21.

To je nevladino. koja je kupila 39. radi povećanja vrijednosti imovine članova Udruženja. Prodaja dijela akcija ove kompanije je izvršena u maju 2009 godine italijanskoj kompaniji.49% dionica za €19 miliona po prosječnoj cijeni dionice od €9. neprofitno udruženje osnovano sa ciljem da okupi što više investitora na crnogorskim berzama i zastupa njihove interese na skupštinama akcionara i pred organima upravljanja društava. a glavni razlozi za osnivanje Udruženja privatnih investitora je loše stanje na domaćim berzama.8 miliona na ime dividende. dok je njena dokapitalizacija izvršena u septembru 2009 godine. a kompanija koja je obavila ovu transakciju je strateški partner Elektroprivrede Crne Gore jer je u septembru iste godine izvršila dokapitalizaciju EPCG i stekla 43. a ukupan promet koji je ostvaren njenom prodajom iznosio je €120 miliona. MeĎutim.5% dionica ove kompanije. već nekoliko puta pomenuta i sve više aktuelna 31 .god U ovom periodu došlo je do porasta vrijednosti indeksa na obije crnogorske berze. Ono što je karakterisalo crnogorsko tržište kapitala u prvom polugodištu 2010 godine je formalno osnovano Udruženje privatnih investitora Crne Gore (UPICG) čije je buduće poslovanje namijenjeno najvećim crnogorskim kompanijama i privatizacionim fondovima. dok je u decembru iste godine izvršena prodaja 2 miliona dionica pljevaljskog Rudnika uglja italijanskoj kompaniji A2A. poboljšanje izvještavanja akcionarima.5. Još jedan. koja je izvršena u junu 2009 godine.5 po akciji. veoma značajan uticaj koji je doveo do pokretanja tržišta kapitala imala je i isplata akcionarima Telekoma €9. i sve to u cilju postizanja boljeg upravljanja imovinom društva. Jedan od najvažnijih razloga za ovakvo stanje bio je prodaja akcija Elektroprivrede Crne Gore. Ova transakcija je obavljena posredstvom Monte Adria broker-dilera na Montenegroberzi. povećanje nivoa korporativne kulture. Akcije ove kompanije su prodate na slobodnom tržištu po cijeni od €8.Grafik Kretanja prometa i broja transakcija na berzama u Crnoj Gori u periodu 2001-2010.

66%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine. što je za 6% manje u odnosu na prethodni mjesec iste godine. kada je promet na obije crnogorske berze. Posmatrajući tržište kapitala.finansijska kriza i stanje recesije.935. a ujedno i vrijednosti sva tri indeksa ponovo počeo da opada. a 87% manje u odnosu na decembar 2009 godine. Ukupan promet 32 . što je za 15% manje u poreĎenju sa istim periodom 2009 godine. u martu 2010 godine ostvaren je ukupan promet od € 3.567 miliona. ostvaren je pad od 77.581 miliona.122.U junu 2010 godine ukupan promet na crnogorskim berzama je iznosio € 8. još uvijek su veoma jaki i imaju veliki uticaj na ponovnu promjenu stanja na tržištu kapitala.

Vrijednost ovog indeksa se kretretala nizlaznom putanjom u intervalu od januara 2008 godine kada je njegova vrijednost iznosila 30. Drugi indeks NEX Montenegro berze. što predstavlja pad 10. Kao što se vidi na grafiku. bio je manji za 81% u poreĎenju sa istim periodom 2009 godine kada je ostvareno €171.063. od januara do juna 2008 godine.88 indeksna poena.624 miliona).485. Na smanjenje vrijednosti ovog indexa uticalo je smanjenje cijena akcija svih preduzeća koja se kotiraju na ovoj berzi.64% u odnosu na kraj 2009 godine. ovaj indeks je bio veći od NEX20 i od tog trenutka pa sve do juna 2010 godine. indeks NEX PIF počinje da raste i od 4. od januara 2008 godine do juna 2010 godine imao je opadajući trend rasta.23. Ovaj indeks je u martu 2009 godine zabilje žio pad od 64. NEX PIF pokazuje skoro identične oscilacije kao i NEX20. a sve je to posljedica ekonomske krize koja je rezultirala smanjenju ekonomske aktivnosti a time i aktivnosti na tržištu kapitala.ostvaren na tržištu kapitala za prvo polugodište 2010 godine (€32. kao jedan od dva indeksa koja se prate na NEX Montenegro berzi.905.41 ideksna poena. NEX PIF i indeksa MOSTE u periodu od januara 2008 do kraja prvog polugodišta 2010 godine. on postaje znatno manji.485. Indeksi Na grafiku koji se nalazi ispod prikazano je kretanje indeksa NEX 20.223.Od marta 2009 godine.72 indeksna poena).626. NEX PIF i ineksa MOSTE Izvor: NEX Montenegroberza Indeks NEX20.816 miliona. Grafik: Kretanje ideksa NEX 20. Najniža vrijednost ovog indeksa.502. sve do marta 2009 godine u kojem je zabilje žena njegova najmanja vrijednost u posmatranom intervalu (8.32% u odnosu na isti mjesec 2008 godine.88 indeksna poena koja je 33 . zabilježena je takoĐe u martu 2009 godine i iznosila je 4. U junu 2010 godine ovaj ideks dostiže vrijednost 13.

31% u odnosu na isti period prošle godine. Grafik 7.a to znači da je trgovina akcija mnogih preduzeća svedena na minimum usled smanjenja cijena akcija i perioda stagnacije na crnogorskom tržištu kapitala. Ipak.88 indeksna poena. Nakon znatnog pada vrijednosti ovog indeksa.Najniža vrijednost ovog indeksa zabilježena je u novembru 2008 godine kada je isti iznosio 373. Razlog smanjenja vrijednosti ovog indeksa je isti kao i kod prethodna dva.686). što je za 34. već od decembra 2008 godine.962.88 indeksna poena.06 indeksna poena u avgustu i rast od skoro 63%.44 do 890.83 u odnosu na isti period 2009godine. ipak je bio za skoro 50% manji u odnosu na drugi indeks iste berze. iako je ovaj indeks zabilje žio značajan rast u odnosu na mjesec mart 2009 godine.ali u mnogo manjoj mjeri u odnosu na prethodni period.MOSTE indeks.imao u pomenutom mjesecu dostiže vrijednost 8.607.572.39% u odnosu na kraj 2009 i 17. u junu 2010 godine. U januaru 2008 godine. Indeks Montenegroberze . imao je sličnu putanju kao i indeksi NEX Montenegro berze. dok je naveći promet bio u 34 .2: Ukupan promet i broj transakcija na obije berze u Crnoj Gori Izvor: Montenegro i NEX Montenegroberza Ako posmatramo ukupan promet na crnogorskim berzama po mjesecima. dolazi do smanjenja ovog ideksa i njegova vrijejdnost iznosi 6.450.dat je ukupan promet i broj transakcija koji su ostvareni na crnogorskim berzama u periodu od januara 2008 do juna 2010 godine. uočavamo da je najmanji promet ostvaren u aprilu 2009 godine (€3. MeĎutim. njegova vrijednost ponovo raste i u avgustu 2009 godine dostiže vrijednost od 890. indeks MOSTE počinje da raste. što predstavlja povećanje od 125.19 indeksna poena što predstavlja pad od 6.45 indeksna poena. MeĐutim. ovaj indeks je iznosio od 1. Na grafiku koji je prikazan ispod.1 indeksna poena.3% više u poreĐenju sa junom 2009 godine. da bi od novembra ponovo počeo da opada i u junu 2010 godine dostigao vrijednost od 500.

što u poreĎenju sa prosječnim mjesečnim prometom ostvarenim u 2008 godini (€13.104 miliona što predstavlja smanjenje od 84. Najveći dio prometa ostvaren je kroz sekundarnu trgovinu.8 miliona eura).361.877.1 hiljade transakcija.555). što je za 64. a manji preko Montenegro berze (49. U 2009 godini prosječan mjesečni promet iznosi € 34.953.365.4 miliona eura i bio je znatno ispod prosječnog mjesečnog prometa ostvarenog u 2009.5 miliona eura prometa. dok je najmanje transakcija realizovano u januaru 2010 godine i to 1.godine pad je iznosio 68. U prvom polugoĎu 2010. dok je veći broj transakcija ostvaren na Montenegro berzi (71. a u odnosu na prvo polugodje 2008.417. u maju ove godine je došlo do naglog porasta ukupnog prometa a ključni razlog za to je već pomenuta prodaja akcija Elektroprivrede Crne Gore od strane Fondova zajedničkog ulaganja. Trenda i Eurofonda koji su prodali svoj udio u Elektroprivredi Crne Gore (EPCG). godine zabilježen je pad od 81. Oni su raspolagali sa oko 15 % akcija koje su prodali po cijeni od 7.03 miliona. Promet na crnogorskim berzama u drugom kvartalu po godinama: Izvor: Montenegroberza i Nex Montenegro berza 35 . na crnogorskim berzama ostvareno je 32.6% ukupnog broja transakcija). Kada govorimo o realizovanom broju transakcija.1% u poreĎenju sa istim periodom 2009 godine. najveći broj je ostvaren u oktobru 2008 godine. tako da je sklopljeno 11. Prosječni mjesečni promet u prvih šest mjeseci ove godine iznosio je 5.U prvih šest mjeseci 2010 godine prosječan mjesečni promet je iznosio €5.7% prometa. U poreĎenju sa prvim polugoĎem 2009. godini (33.6% manje nego u prvom polugoĎu 2009.0% ukupnog prometa).506.0%. Neznatno veći obim prometa i broj transakcija ostvaren je preko Nex Montenegro berze (51. Monete.170. italijanskoj kompaniji A2A. Značajan pad prometa na berzama u Crnoj Gori u prvom polugoĎu pratio je i pad broja sklopljenih poslova.1%.04 miliona) predstavlja povećanje od 161. dok je kroz primarnu trgovinu ostvareno 6.0% ukupnog prometa). Atlasmonta. godine.maju 2009 godine (€130. godine.1 €. Kao što se vidi i na grafiku.6%.

u prvih šest mjeseci 2010. dok se na učešće prometa akcijama fondova zajedničkog ulaganja u ukupnom prometu odnosilo 5.5%.1%). Ostvareni promet akcijama kompanija bio je za 86. godine. godine: 2009.7% ukupno realizovanih transakcija.1 hiljada transakcija ili 63. Ostvareni promet 36 .7% manji nego u referentnom periodu prethodne godine. Grafik prometa i broja sklopljenih poslova akcijama kompanija u prvih 6 mjeseci. i Izvor: Montenegroberza I Nex Montenegro berza U prvih 6 mjeseci 2010. najveće učešće su imale akcije kompanija (65. godine 2. dok je broj realizovanih poslova. 2010. ostvarenog u prvom polugoĎu 2010.3 hiljada transakcija. dok je značajno porastao promet obveznicama (za 23.8 procentnih poena) i akcija fondova zajedničkog ulaganja(za 3.U strukturi prometa.6 hiljada transakcija.2 miliona eura ostvaren je kroz 7.2 miliona eura kroz 2.4%). U strukturi prometa. Povećanje učešća prometa obveznica u ukupnom prometu posledica je većeg interesovanja ulaganja u sigurniji „investicioni materijal”. zatim raznim vrstama obveznica (29. Akcijama fondova zajedničkog ulaganja prometovano je u prvom polugoĎu 2010. godine u odnosu na referentni period prethodne godine.8 procentnih poena). godine ukupan promet akcijama crnogorskih kompanija od 21.5 procentnih poena). zabilježeno je značajno smanjenje učešća prometa akcijama kompanija u ukupnom prometu (za čak 27. u uporednom periodu bio manji za 2.

P10D.akcijama FZU bio je niži nego u prvom polugoĎu 2009.9%.dugova prema državi) izmire obveznicama SDŠ i restitucije. godine su HLT i Euro fond. potom na obveznice korisnika penzijsko – invalidskog osiguranja 15. Na visoko učešće prometa obveznicama restitucije i SDŠ uticala je Odluka Ministarstva finansija Crne Gore kojom je omogućeno dužnicima (fizičkim i pravnim licima) da svoje obaveze prema državi (plaćanje poraza. pa se i povjerenje individualnih investitora smanjilo. Rastu prometa obveznica značajno je u posmatranom periodu doprinijeo i promet obveznicama korisnika penzijskog osiguranja (P09P. P09D.7%13. Značajan broj korisnika 37 . godine zabilježila pad u odnosu na isti period 2009. dok se na promet obveznicama stare devizne štednje (SDŠ) odnosilo 12. dok je broj sklopljenih poslova opao za 19. Kretanje prometa i broja transakcija akcijama FZU na crnogorskim berzama u prvih 6 mjeseci 2010. P10P. godine za 24. pad prometa govori i o lošem upravljanju portfoliom fondova.godine Izvor: Montenegroberza i Nex Montenegro berza Od ukupnog prometa obveznicama od 9. najveći dio prometa odnosio se na obveznice restitucije 71. oslanjanje samo na kapitalnu dobit. Iako je vrijednost porasla u odnosu na recesionu godinu. Fondovi zajedničkog ulaganja čija je vrijednost imovine na kraju juna 2010.9% prometa.4%14.4%. P11P).5 miliona eura. a ne na investicije.

1 puta manji nego u prvom polugoĎu 2009. usljed lošeg životnog standarda. dok je učešće prometa obveznicama u strukturi prometa zabilježio značajan rast (za 23. Vrijednost imovine fondova zajedničkog ulaganja Izvor: Montenegroberza i Nex Montenegro berza Upravo je promet ovim obveznicama doprinijeo da se ostvare malo bolji prometi na berzama i u prvom kvartalu 2009. odmah nakon sticanja prava na obveznice. godine.penzijskog osiguranja se. odlučio na njihovu prodaju kako bi zadovoljio svoje životne potrebe. Broj sklopljenih transakcija bio 11.godine ostvaren je pad prometa od 6. godine.8 procentnh poena).0%. Kretanje prometa i broja transakcija obveznicama na crnogorskim berzama 38 . U odnosu na prvo polugoĎe 2009.

sva tri indeksa na crnogorskim berzama zabilježila su pad. ili 34.4%. a NEX PIF od 6. indeks NEX20 je pao za 1. god zabilježio pad od 24. bilježe pad.3%. pad od 1.8%.9%. uz blage oscilacije. Kretanje indeksa na 39 . a NEX PIF– 7.1 indeksnih poena.5%.7 puta niži. u odnosu na kraj 2009. ili 17. Moste je na kraju juna 2010.1 puta. godine.7 puta. godini).godine.7 indeksnih poena. Indeks Moste je zabilježio apsolutni pad od 250. godine bili niži: Moste – 5. NEX20 od 10.115. U odnosu na kraj prvog polugoĎa 2009.426. a indeks NEXPIF zabilježio.5 indeksnih poena ili 7. U odnosu na njihove istorijski maksimalne vrijednosti (dostignute u 2007.u prvih 6 mjeseci 2010. godina Izvor: Montenegroberza i Nexmontenegro berza Sva tri indeksa. na kraju ovog polugoĎa. NEX20 – 3.9%. indeksi su na kraju juna 2010.

dok je na Montenegro berzi zabilježila pad za 85. što predstavlja 82.6% procijenjenog BDP-a za 2010. godine.9% na Nex Montenegro berzi. U odnosu na maksimalnu tržišnu kapitalizaciju ostvarenu u avgustu 2007. iznosila je 2. Likvidnost mjerena koeficijentom obrta sredstava je u junu 2010. godine bila niža za 11.0%.4%. godine. ostvarena kapitalizacija je na Montenegroberzi iznosila 2. Godine likvidnost je povećana za 28. godine zabilježila je pad od 56. Ukupna tržišna kapitalizacija na crnogorskim berzama. godine zabilježila je pad od 37. godine. u junu 2010.64 milijardi eura.tržišna kapitalizacija na Montenegroberzi je bila niža za 9.desna skala) Kapitalizacije na crnogorskim berzama: Na kraju juna 2010. godine za 11.5%. Na NexMontenegro berzi ostvarena tržišna kapitalizacija je na kraju juna 2010. godine za 6.lijeva skala i MOSTE. dok je na Montenegro berzi smanjena za 28.5%. godine iznosila 1.1%.91 milijardi eura ibila je niža u odnosu decembar 2009.62 milijardi eura i bila je niža u odnosu na decembar 2009. godinu.2% na Nex Montenegro berzi.2%.1%.godine je bila viša za 93. dok je u odnosu na kraj prvog polugoĎa 2009.Nex Montenegro berzi i Montenegro berzi (NEX20 i NEX PIF. U odnosu na kraj prvog polugoĎa 2009.4%. U odnosu na maksimalnu tržišnu kapitalizaciju ostvarenu u avgustu 2007. godine u odnosu na kraj decembara 2009. 40 .U odnosu na kraj juna 2009.

odnosno kada je opšta ponuda vrijednosnih papira.Izvor:Montenegroberza 152.0261 eura Globalna kriza u svijetu i u Crnoj Gori Pod pojmom finansijska kriza podrazumijeva se proces opšteg kontinuiranog pada tržišne cijene finansijskih instrumenata.560 eur uz cijenu od 0. odnosno mora imati posebne osobine.756 eur. na odreĎenom tržištu. dok je indeks koji prati kretanje fondova MONEXPIF povećao vrijednost za 0.142 poena. Do pada cijene dolazi zbog povećanja ponude u odnosu na tražnju. odnosno smanjena proizvodnje roba i usluga i njihove ponude na tržištu. Najveći promet su ostvarile akcije Eurofonda (EURF) u iznosu od 25. a to je da investitori nemaju sredstva ili ne žele da ta sredstva ulože u hartije od vrednosti.517 eur Akcijama investicionih fondova prometovano je 29. veća od njihove tražnje. Kompanijski indeks MONEX20 je ostao nepromijenjen na 12.466 eur kroz 85 transakcija. Disharmonija izmeĎu ponude i tražnje javlja se iz pretežno dva razloga. Za 41 .58% na 5. Ne možemo svaku tržišnu oscilaciju nazvati krizom. Da bi neka negativna promjena na finansijskom tržištu nazvana krizom mora ispuniti odreĎene uslove.Promet realizovan obveznicama iznosio je 46.553 poena. u dužem vremenskom periodu. Disharmonija nadalje dovodi do pada privrednih aktivnosti.

tokom prve dve godine otplate. Ona je širila tržište. privredni rast. 42 . Za stanovnike. Zatim. odnosno da zahvata veći dio finansijskog tržišta i njegove učesnike. postalo je jasno da problem nije samo likvidnost na hipotekarnom dijelu finansijskog tržišta. Zadovoljni su bili i finansijeri. Iluzija je bila neodoljiva. Iluzija je prestala tek februara 2007. Po pravilu. Posebno su bili zadovoljni vlasnici finanijskih institucija i država pošto je bum u sektoru nekretnina podržavao visoke profite. godine činili petinu svih aktivnih hipotekarnih kredita. oni garantuju fiksne kamatne stope na veoma niskom nivou. mali padovi se svakodnevno dešavaju. Svjetska ekonomska kriza je zadesila i Crnu Goru i zemlje u regionu. Jedan od uslova je i da pad cijena vrijedonosnih papira mora da bude drastičan. Kriza se difuzno proširila na cio finansijski sektor i na ostale sektore u privredi SAD pre svega zbog izazvane krize povjerenja koja je privremeno dovela do obustavljanja većine tekućih kreditnih operacija. povjerioci uvijek mogu da se naplate. bitno je da je izazvana ekonomskim. odnosno da lako pokriju svoje privremene likvidnosne probleme i eventualne kapitalne gubitke. Smatralo se da pojedinačni rizici možda jesu realni ali imaju dobro pokriće u hipotekarnoj prirodi operacija tako da. Svi su mislili da je riječ o relativno malim ukupnim iznosima i još manjim neto rizicima za druge delove finansijskog tržišta. često znatno ispod važeće eskontne stope. U meĎuvremenu “subprime” krediti toliko su uzeli maha da su početkom 2007. godine. Neekonomski uzroci nisu trajnijeg karaktera i obično brzo doĎu i proĎu. Negativna dešavanja na djelovima finansijskog tržišta nisu toliko zabrinjavanjuća i predstavljaju njegov sastavni dio. odnosno slobodno formiranje kamatne stope prema uslovima na finansijskom tržištu. napravljena je nova vrsta hipotekarnih kredita koji po izuzetno povoljnim uslovima u početnim godinama finansiraju kupovinu nekretnina za sopstvene potrebe stanovanja. Posle velike i koordinirane ali nedovoljno uspješne intervencije centralnih banaka (SAD. prelazi se na režim plivajuće kamatne stope. I pored očiglednih rizika. a to nije malo. zaposlenost i prihode budžeta. preduzeća i cjelokupne države u regionu važno je da se za nju što je moguće najbolje pripreme i preduzimaju odgovarajuće mjere. i mora da je povezan sa opštom privrednom krizom u jednoj ekonomiji.početak neophodno je da bude opšta. Sredinom 2009.na što ukazuje pad privredne aktivnosti. posebno u očima stanovništva sa nižim dohocima i željom da se obezbijedi sopstveni krov nad glavom pre nego što rastuće cene nekretnina ukinu tu mogućnost. Naslanjajući se na gotovo magičnu moć novih finansijskih instrumenata. Ovi krediti su omugućavali domaćinstvima da se lakše i više zaduže u odnosu na svoj dohodak. A oni koji su preživjeli nisu dobro prošli pošto su u prosjeku izgubili polovinu svoje vrijednosti na tržištu akcija. jer kratkotrajni poremećaji se ne mogu nazivati krizom. Prije tačno godinu dana bili smo svjedoci prvih znakova uzbune na jednom priliĉno novom segmentu američkog tržišta hipotekarnih kredita. Razlozi koji su doveli do krize poverenja očigledno su mnogo dublji. i stanovništvo. i privreda u cjelini. Evrope i Engleske) u decembru prošle godine. Otuda i naziv – subprime mortgages. globalna kriza je uzela maha i u realnom sektoru. davala dostup finansijskim uslugama i onim dohodovnim grupama koje ranije nisu zadovoljavale stroge kriterijume kreditne sposobnosti. kriza se prelila van granica SAD pre svega u Evropu čije su banke aktivno učestvovale na hipotekarnom tržištu SAD. Neki primarni učesnici u meĎuvremenu su bankrotirali. Paralelno. a ne neekonomskim uzrocima. svi su bili blagonakloni prema ovoj inovaciji.stanogradnja. Trajnost je takoĎe bitan uslov. čak i u najgorem slučaju. meĎunarodne trgovine i porast nezaposlenosti. Posle isteka ovog perioda.

rast kredita je usporen. Azije i Sjedinjenih Americkih Država. godine. banke 23 odsto. u bankama poboljšana. Tržište je veliki izvozni proizvod Crne Gore. kupili su menadžeri imovinom. Globalna kriza je Crnu Goru zadesila sa zakašnjenjem. što je i za ekonomski i finansjiski razvijene privrede nedostižno. Najviše investitora je iz Nemacke i Austrije . što je pogoršalo njihovu likvidnosnu situacjiu. Kako strani vlasnici domaćih banaka nijesu povukli svoje kredite iz njihovih banaka.Crna Gora je emitovala obveznice u iznosu od 180 miliona evra.Tržište kapitala je već promijenilo Crnu Goru . Na kraju prvog kvartala 2009. godine. usluge. tako da je u martu 2009.Tržište kapitala je platforma koja omogućava zadovoljavanje interesa vlasnika kapitala i kompanija. Najviše obveznica. godinu Tržište kapitala u Crnoj Gori razvija se od 2001. usvojenih u novembru 2007. dok je tri odsto investitora iz SAD. Pored usluga našeg ekonomskog sistema.000 graĎana je postalo akcionar. nižim od A. efikasnost i edukovanost naše administracije i učesnika na tržištu. Prema oceni ta transakcija obveznica je dokaz poverenja investitora u Crnu Goru.40 odsto. a najveci deo dobijenog novca ce biti iskorišcen za vracanje državnog duga. 48 odsto. neoliberalni talas ekspanzjie privrede i naduvavanja balona njie mimoišao Crnu Goru. stranci kupuju investirajući i poslujući na našem tržištu kapitala usluge našeg regulatornog okvira. niža nego ranije. tek u drugom talasu (preko pada spoljnih izvora finansiranja i pada izvoza). U Crnoj Gori je podijeljeno graĎanima i zaposlenima oko 45% od državnog kapitala. naročito masovne vaučerske privatizacije. posebno sto je ona zemlja sa kreditnim rejtingom. KHOV – Finansijski plan za 2011. Kao dokaz o zdravom razmišljanju i ulasku na velika vrata tržišta kapitala. a privatne banke 15 odsto. ukazuju se već neki pozitivni znaci kraja padanja. sa izuzecima. banke su ponovo poboljšale likvidnosne i solventnosne koeficijente.kćeri u Crnoj Gori. sredinom 2008. Crna Gora je prvi put emitovala obveznice u septembru 2010. Banke su uveliko dopunjavale domaći depozitni potencjial zaduživanjem u inostranstvu odnosno kreditnim linjiama od njihovih matica u inostranstvu. a kamata je 7. Upravo ovaj sistem svojinske demokratije je jedan od 43 . depoziti su ipak poĉeli da se privremeno odlivaju iz banaka. i likvidnost je.20 odsto. Uprkos neograniĉenoj garancjii države za depozite u bankama iz novembra 2008. jer izloženosti toksičkim derivativima odnosno dionicama propalih velikih investicionih banaka nije bilo. ipak se pokazuju znaci stabilizovanja finansjiske situacjie u bankama: odliv depozita je prestao.Ali. političke stabilnosti i činjenice da koristimo EURO‐a. zatim. Kreditni zastoj za realni sektor privrede još traje uprkos ovogodišnjim mjerama Centralne banke da prilagoĎenom politikom obavezne rezerve poveća kreditni potencjial banaka. iznos bankarskih kredita 50% iznad bankarskih depozita. povećanje ličnog bogatstva. Cjiene zemljišta i stanova su porasle u nebo. Crnogorske evro obveznice kupilo je 67 investitora iz 21 zemlje Evrope. ostvarivanje profita. u iznosu od 200 miliona evra. koja je uticala na karakter tranzicije i razvoj tržišne ekonomije u čijem srcu je tržište kapitala.Na stotine miliona eura je ušlo u C rnu Goru po osnovu tržišta kapitala. tržišna kapitalizacjia na berzi premašila je 250% BDP-a. kao nastavak obuhvatne privatizacije.25 odsto. Obveznice su emitovane sa rokom od pet godina. Oko 400. Zbog nedostatka jedinstvenog nadzora nad finansjiskim sektorom. U jednom momentu. Kreditna ekspanzjia bila bi još veća da nije bilo mjera njenog kočenja od strane Centralne banke Crne Gore. na berzama i u finansijskom sektoru od drugog kvartala 2009. iz Velike Britanije .

.unutrašnju organizaciju.nadzor i kontrolu ovlašćenih učesnika i emitenata.razvijanje prakse regularnog objavljivanja podataka i izvještaja o poslovanju. .Dosadašnje funkcionisanje institucija tržišta hartija od vrijednosti pokazalo je da su propisi I institucije uspostavljeni u skladu sa potrebama tržišta.jačanje tržišne infrastrukture. javnost rada i razvoj informacionog sistema Komisije za hartije od vrijednosti. .nastavak saradnje sa domaćim i inostranim institucijama. naročito efikasnosti i pouzdanosti IT sistema CDA. da su sistemi i komponente prilično uhodani i da predstavljaju dobru osnovu za dalji razvoj tržišta. strukturi tržišta i načinu obavljanja pojedinih poslova. 44 . . Bilo da je u pitanju dobitak ili gubitak. Danas ljudi samostalno donose odluke na tržištu i snose posljedice tih odluka. . fondovima. usvajanje novog Zakona o investicionim fondovima i implementacija direktiva EU koje se tiču poslovanja UCITS. sa ciljem poboljšanja performansi tržišta i koristi koje ono pruža.zaokruživanje pravnog okvira.ključnih resursa našeg razvoja.Najvažniji razvojni efekat tržišta kapitala je uticaj na edukaciju svakog graĎanina i promjenu njihovog stava prema biznisu i prema profitu. . priprema mogućih izmjena Zakona o hartijama od vrijednosti. Predstojeće aktivnosti usmjerene su na: .širenje tržišta i informaciono povezivanje berzi iz regiona. preduzećima. Takvo donošenje odluka uticalo je na promjenu upravljanja u odreĎenim bankama. U situaciji kada je osnovna pravna i institucionalna infrastruktura za funkcionisanje tržišta uspostavljena i implementirana. dalji razvoj tržišta je moguće ostvariti promjenama u veličini tržišta.

Veselin. (2009).worldbank. 1993. “Hartije od vrednosti I njihovo tržište”.. Postdiplomske studije preduzetnička ekonomija. (2005). Beograd. 1998.scmn.cg..mises. Kultura.cg. Institut društvenih nauka.belex.GLOBALIZACIJA Ilic. B.org 5) http://www. Veselin. tržište kapitala. Centar za ekonomska istraživanja. Berkowitz and David J. Business Idea. Beograd.yu 11) www. Global Book.yu 10) www. B. dr Zoran Jeremić: Finansijska tržišta Branko Vasiljević. Ludwig von Mises Institute. Institut društvenih nauka. 1990.scmn.. Beograd.Nova evropska ekonomija. Štampa. Djuric Kuzmanovic. osiguravajuce i lizing kompanije 07 Ekonomska enciklopedija Henry Hazlitt. Teorijske osnove Crnogorske ekonomske škole. Beograd. CID.agencijacg. Global Book.cb-cg.Literatura 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) Dejan Erić-Finansijska tržišta I instrumenti Mander DZ. Global Book. The William Davidson Institute. “Sloboda izbora”.Finansijski menadzment Prof.. Centar za ekonomska istraživanja. Beograd.. Daniel M. 1998. Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj.org 45 .cg.yu 9) www. Barac. Milton i Rose Friedman. 2004.Alfa Adam Smith “Bogatstvo naroda”. Beogradska berza. 2003. “Start-ups and Transition”. 1997.montenegroberza..isspm. Ekonomija. “Osnovi finansijskog tržišta”. (2007).nex.vlada. Jednak. i Goldsmit E.Osnovi Ekonomije. Komnenic. Postdiplomske studije Podgorica Stojan Dabić.. 2002. Zbornik radova: “Privredna reforma 1990 – Put u tržišnu ekonomiju”. “The Misesian Case Against Keynes”. S. II i III. Vukotić. Momir Marjanović. Češkoj i Sloveniji”. Makroekonomski računi i modeli.me/ 3) http://www.cg. “Proces privatizacije I tržišta kapitala u MaĎarskoj. Volume I. (2004).yu 12) www. Jednak.capital. J. «Ekonomske reforme danas». (2002). Banke.yu 7) http://www. Poljskoj. Web sajtovi: 1) http://www. “Ekonomija u jednoj lekciji”. R. Preduzetnička ekonomija. 1992. T. Tomic. 1998. J.. Naučna knjiga.org 8) www. Cooper.org 2) http://www.co.ba/category/finansije/ 4) http://www. Podgorica. «Politika i slobode».org 6) http://www. 1998. Hens-Hermann Hoppe. Vukotić. Podgorica. 2001.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->