Uloge sudionika u razvoju IS-aanalogija s automobilom

Uloga u razvoju / faza razvoja Svrha razvoja Artefakti

planer / planiranje
analitičar / analiza dizajner / oblikovanje izvođač / izrada podizvođač / izrada
1

koncept (ideja, svrha) proizvoda

koncept proizvoda (kontekstualni model)

specifikacija proizvoda prema zahtjevima poslovni model proizvoda vlasnika (korisnika) (konceptualni model) oblikovanje (dizajn) proizvoda prema prethodnoj specifikaciji proizvedeni proizvod proizvedena komponenta proizvoda dizajnerski model sustava (logički model) tehnološki model (fizički model) komponentni model (fizički podmodel)

no s različitim varijacijama:    vodopadni (kaskadni) spiralni iterativnih ili inkrementalni (koračajni) pristup 2 . slijedeći prirodni tijek životnog ciklusa.Redoslijed faza u životnom ciklusu IS-a  uvijek odozgo prema dolje.

Vodopadni (kaskadni) pristup Planiranje/strategija informacijskog sustava  Analiza poslovnog sustava  Oblikovanje informacijskog sustava  Izrada informacijskog sustava dosljedno završavanje svih zadataka unutar jedne faze jest preduvjet prelaska na novu fazu rezultati prethodne faze su ulazi u sljedeću fazu Nedostaci:   Uvođenje u rad informacijskog sustava predugo ukupno vrijeme razvoja zahtjevi poslovnog sustava za IS-om se zbog dugog razvoja mogu promijenili Održavanje informacijskog sustava 3 .

prepoznavanje rizika u razvoju IS-a i pronalaženje načina otklanjanja rizika Inženjerske aktivnosti razvoja IS-a – poslovi analize.Spiralni razvoj  utvrđivanje ciljeva analiza i razrješenje rizika  planiranje sljedeće faze izrada rješenja   Planiranje – postavljanje ciljeva projekta razvoja ISa i definiranje alternativa Analiza rizika – analiza alternativa. oblikovanja i izgradnje IS-a Ocjena korisnika – korisnička provjera rezultata izgradnje IS-a u promatranoj spirali 4 .

Iterativni i inkrementalni (koračajni) pristup Početno planiranje Planiranje Analiza Oblikovanje Ocjenjivanje Izgradnja Uvođenje u rad 5 .

Projektni pristup razvoju ISa  Razvoj IS .projekt  Projekt je skup većeg broja međusobno povezanih aktivnosti koje valja obaviti u određenom roku da bi se izgradio određeni proizvod Sudionici na projektu razvoja IS-a: korisnici  poslovodstvo (menadžment korisnika)  informatičari (projektanti sustava. programeri)   6 . analitičari. organizatori.

• osigurati uvjete razvoja (sredstva)   7 Informatičari zajedno s korisnicima analiziraju poslovni sustav i definiraju zahtjeve Informatičari samostalno oblikuju i izgrađuju IS .Projektni pristup razvoju ISa   Korisnici i menadžeri će primjenjivati novi IS Menadžeri upravljaju poslovnim sustavom i IS-om i trebaju: • biti upoznati sa stvarnim mogućnostima i koristima uvođenja IS-a. • davati smjernice u projektu razvoja IS-a. • ocijeniti različite mogućnosti razvoja.

Projektni pristup razvoju ISa Mogući razlozi neuspjeha u izgradnji IS:  nedovoljna potpora poslovodstva  korisnik nije aktivno uključen u projekt  različita interpretacija korisničkih zahtjeva  dijelovi IS-a nisu usklađeni  raspoloživa oprema je neadekvatna  pretjerana očekivanja korisnika  loše vođenje projekta  zanemarivanje okruženja poduzeća  nedovoljna educiranost članova tima 8 .

prigodno) rješavanje problema. • razvojna strategija kojom se uklanja ad hoc (improvizirano. tehnika i alata osigurava se: • dobra komunikacija između sudionika razvoja IS-a. • izvršenje zadataka na standardan i provjeren način. a dovoljna pozornost posvećuje analizi poslovanja 9 . • učinkovit nadzor projekta razvoja s ciljem uočavanja pogrešaka u ranim fazama.Projektni pristup razvoju ISa Korištenjem suvremenih metoda.

System Development Life Cycle .Faze razvoja informacijskog sustava Životni ciklus razvoja informacijskog sustava (engl.SDLC)        planiranje IS-a analiza poslovnog sustava oblikovanje IS izrada IS uvođenje u rad IS održavanje IS 10 .

nedostaci postojećeg i plan izrade novog IS-a (Zašto IS) Zadaci:  odrediti korisnike i opseg IS-a  ustanoviti nedostatke postojećeg IS-a  ustanoviti ciljeve novog IS-a  odrediti mogućnosti “kompjuterizacije” IS  izrada studije izvedivosti IS-a i plana razvoja IS-a Analiza kritičnih faktora uspjeha.Faze izgradnje IS: planiranje IS Strateški plan IS . analiza procesa . ciljevi.potrebe.

Faze izgradnje IS: analiza poslovnog sustava Zadaci:  detaljno i precizno definirati (korisničke. informacijske) zahtjeve koji se postavljaju pred IS:  korisnik postavlja zahtjeve  analitičar (informatičar) analizira zahtjeve Rezultat analize je specifikacija zahtjeva (ŠTO IS treba raditi) .

.. .Faze izgradnje IS: oblikovanje ISa  Struktura procesa oblikuje se algoritmom (postupkom) a prikazuje se različitim tehnikama dijagrama:     akcijski dijagram pseudokod dijagram toka programa ...

druga tehnička oprema  organizacijski i kadrovski uvjeti za rad IS-a .Faze izgradnje IS: oblikovanje IS-a Definiranje tehnoloških i organizacijskih uvjeta IS-a:  potrebni programi  potrebno računalo. mreža računala.

…)  stvaranje baze podatka pomoću jezika za rad s bazom podataka (SQL)  provjera (testiranje) rada  izrada dokumentacije .Faze izgradnje IS:izrada ISa Zadaci:  “fizički” se stvara informacijski sustav  stvaranje računalnih program.algoritmi se «pretvaraju» u programski kod (C. Java.

Faze izgradnje IS:uvođenje u rad novog IS-a Zadaci:  instaliranje opreme i programske potpore     prijenos (unos) podataka prelazak na nov način rada testiranje izobraziti korisnike za rad s novim IS-om Načini uvođenja:     izravno uvođenje novog IS-a paralelno uvođenje novog i rad starog sustava postepeno uvođenje .

Faze izgradnje IS:održavanje ISa Zadaci:  uočiti i ispraviti greške i nedostatke IS-a tijekom njegova rada prilagoditi IS promjenama poslovnog sustava i novim zahtjevima   .

Razvoj aplikacije ponovnim korištenjem ranije stvorenih komponenti  U razvoju nove aplikacije moguće je ponovno koristiti :    cijelu aplikaciju komponente (module) softverskog proizvoda pojedine funkcije       Prednosti: Povećana pouzdanost Smanjen rizik Djelotvorniji rad stručnjaka Udovoljavanje standardima Ubrzavanje razvoja proizvoda Poteškoće u pronalaženju dijelova koji se mogu ponovno koristiti Projektanti nevoljko koriste ranije stvorene dijelove Mogućnost povećavanja troškova održavanja Pomanjkanje alata kojima bi se ubrzala implementacija ranije stvorenih komponenti  Problemi:     .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful